BATAYANG KURI KULUM SA EDUKASYON (Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto

)

FILIPINO

FILIPINO
DESKRIPSYON Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip sa Filipino. Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa. Sa pagsasalita naman, nahahasa ang wastong pagbigkas, paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan, pagkilala sa mga salita, pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik. At sa pagsulat napagaganda ang ayos ng sulat-kamay, naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin. Para sa mabisang pagtuturo, ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba’t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. Ang mga bata ay tuturuan ng angkop na kagamitang pangliteratura tulad ng jingles, tugma, tula, diyalogo at iba pa. Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa Una hanggang Ikatlong Baitang. Inaasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matututuhan nang lubusan sa tatlong unang baitang. NAKALAANG ORAS Asignatura Filipino  I 80 Pang-araw-araw na Oras II III IV V 80 80 60 60 VI 60

Maaaring gamitin ng Filipino ang nilalaman ng SK/HKS. pakikipagtalastasan.

Ang pokus ay sa paglilinang ng mga kasanayan sa

Para sa Baitang I-III, ang pang-araw-araw na pagkakabahagi ng oras ay 80 minuto samantalang sa Baitang IV-VI ang nakabahagi ay 60 minuto. Katulad ng sa English, walang pagtataas ng bilang ng minuto sa Baitang IV-VI sa pagsasaalang-alang na ang batayang kasanayan sa pag-aaral ay natutuhan na sa unang tatlong baitang.

2

MGA INAASAHANG BUNGA MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat); nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig
Pagkatapos ng Unang Baitang, ang mag-aaral ay inaasahang nakabibigkas ng mga alpabeto at mga simpleng salita. Nagagamit ang magagalang na pagbati at nakasusunod sa maikling panuto at direksiyon. Nakababasa ng bagong salita sa tulong ng bagay, larawan, hugis o anyo, naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, ang mag-aaral ay nakapagsasabi ng pangunahing diwa ng kuwento o saknong ng tulang napakinggan; nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, pook; nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, ang mag-aaral ay nakapagsasalaysay ng buod ng pinakinggang balita/ulat; naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan; nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga hiram na salita, mga babala at patalastas; nasasabi ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan at naisusulat ang mga idiniktang patalastas, anunsyo, poster, liham at iba pang teksto; nakababasa nang may pag-unawa. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, ang mag-aaral ay nakapagpapahayag ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga impormasyon/kuwentong narinig; nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa iba’t ibang talakayan, gumagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at di-tuwiran. Natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon. Nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng aklat/pahayagan at nakasusulat na ng maikling komposisyon. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng nabasa at napakinggan, nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita, nakagagamit ng diksyunaryo, “thesaurus” at iba pang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng biro, anekdota, patalastas, poster at sulatin na may 15-20 pangungusap. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, ang mag-aaral ay nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag, nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng iskrip, paglalarawan, “pictorial essay,” o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase.

3

p. Naiuugnay ang tunog/huni sa gumagawa nito 3. itaas/pababa PAGSULAT Nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat e. ñ 6. Natutukoy ang unang tunog ng mga salitang napakinggan 9. Natutukoy ang tunog at ang kaugnay na titik nito sa alpabeto 7.g. hindi po sa pakikipag-usap sa matanda Nagagamit ang magalang na pananalita sa paghingi ng pahintulot sa loob at labas ng paaralan Nagagamit ang magalang na pananalita sa pasasalamat sa tahanan at sa loob ng paaralan Nagagamit ang magalang na pananalita sa paghinigi ng paumanhin sa lahat ng pagkakataon Natutukoy ang salitang ngalan ng tao. r. v. m. Naisusulat ang mga titik ng alpabeto ayon sa tunog na narinig 8. Natutukoy ang huling tunog ng mga salitang napakinggan Nakababasa nang may katamtamang lakas ng boses. atbp. x. h. z. Natutukoy at nabibigkas ang wastong tunog ng bawat titik ng alpabetong Filipino – b.UNANG BAITANG PAKIKINIG 1. tsok. Naiuugnay ang tunog sa titik – f. laki Natutukoy ang kulang/labis sa grupo ng mga bagay Nasasabi ang pagkakaiba ng ma bagay Napipili ang mga bagay na magkakaugnay. g. hayop. g. Nababakat ang sariling pangalan mula sa modelo Naisasagawa ang maayos at wastong paraan ng pagsulat Napagdudugtong-dugtong ang putulputol na guhit sa tulong ng daliri. hugis. e. Nagagaya ang napakingang huni/tunog ng mga hayop o bagay PAGSASALITA Nagagamit ang magalang na pagbati sa umaga/pagbati sa tanghali/hapon/gabi Naipapahayag nang may pagmamalaki ang buong pangalan Nagagamit ang magalang na pananalitang po/opo. pook at bagay Nagagamit ang panandang si/sina sa pagtukoy sa ngalan ng tao Nakasusulat ng guhit na kurbang paibaba Nakasusulat ng mga stick figure . pahiga. Malakas. kurbang pakaliwa/pakanan Nakasusulat ng guhit na kurbang paitaas 2. j. y. ng. paghawak ng lapis. s. k. I 5. c. w. bagay. hayop at pook Napag-uuri-uri kung ang salita ay ngalan ng tao. Nasasabi ang uri ng tunog/huni na narinig Hal. l. posisyon ng katawan. bagay at pook PAGBASA Nakababasa nang may wastong galaw/hjagod ng mata mula sa kaliwa-pakanan. mahina 4. t. o. Naiuugnay ang bawat tunog sa titik na kumakatawan ditto 4 Nagagamit ang panandang ang/ang mga sa pagtukoy sa ngalan ng tao. a. krayola at lapis Natutunton at nasisipi ang mga batayang guhit – tuwid. hayop. pahalang Natutunton at nasisipi ang mga batayang guhiot nang pahilig. wasto at maliwanag na bigkas ng mga salita Nasasabi ang pagkakatulad/pagkakaiba ng mga bagay/larawan ayon sa hugis Napag-uuri-uri ang magkakatulad na bagay ayon sa kulay. Natatanggap na ang mga pansariling kagamitan ay para sa sariling gamit lamang Nasasabi ang pagkakatulad/pagkakaiba ng mga titik ayon sa anyo at hugis Nababasa ang mga titik ng alpabeto. u. n. d. pag-upo.

bagay Naisusulat ang titik na makikita sa simula. Natutukoy kung ang unang tunog ng salita ay katinig sa tulong ng mga larawan/bagay 12. kami. ikaw. f. m. siya. tayo. pinal) 13. sila Nagagamit ang mga salitang ito. T Mga letrang may kumbinasyon ng tuwid at pahilis na guhit V. Natutukoy ang salitang naiiba ang tunog sa pangkat 17. Naibibigay ang mga salitang magkatugma sa tulang napakinggan 19. bagay. u 11. gitna o hulihan ng salita Naisusulat nang palimbag ang malalaki at maliliit na titik ng . siya.may pailalim na kurba U. W. kayo. G. F. Y. iyan at iyon sa pagtukoy ng mga bagay o hayop Natutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos sa tulong ng larawan/sitwasyon Natutukoy sa pangungusap ang mga salitang nagsasaad ng kilos Nakabubuo ng mga salita sa pagsasama-sama ng pantig Nakababasa ng bagong salita sa tulong ng tunay na bagay. hayop at pook Nasasabi ang ngalan ng araw at buwan PAGBASA Napagsusunod-sunod nang wasto ang mga titik ayon sa alpabeto Nakabubuo ng pantig/salita sa pagsasama-sama ng patinig/katinig PAGSULAT Nakababakat ng mga hugos ng mga titik ng alpabeto Naisusulat nang palimbag ang malalaking titik ng alpabeto . hayop o pook Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang ngalan ng tao. bagay. n. ikaw.mga letrang may tuwid na guhit I. Natutukoy ang mga salitang magkakasintunog sa tulang napakinggan PAGSASALITA Nagagamit ang at bilang salitang pang-ugnay ng dalawang ngalan ng tao. L. Ñ kumbinasyon ng tuwid at pakurbang guhit B.PAKIKINIG 10. larawan. Jj. X. H. hayop. 5 Naisusulat nang pabilog. i. Nasasabi ang mga tunog na katinig/ patinig na pinagsama sa napakinggang pantig o salita 14. R Nakasusulat nang palimbag ang maliliit na titik ng alpabeto . n. kayo at sila Nagagamit sa pangungusap ang ako. P. kami. Nasasabi kung saan ang posiyon sa salita ang tunog ng katinig na napakinggan (unahan. hugis/ anyo ng salita Nababasa ang magkakatulad na salita sa pangkat Nababasa ang naiibang salita sa pangkat Nababasa sa unang tingin ang mga pangalan (labels) ng mga bagay/larawan sa silid-aralan Nababasa ang mga salitang madalas na nakikita sa paligid Nakababasa ng mga salita/parirala/pangungusap Nahahanap ang mga detalye na sumasagot sa mga tanong na sino. Nasasabi kung ang huling tunog ng salita ay patinig na a. E. Nabibigkas ang magkakasintunog na salitang napakinggan 16. Ss. Natutukoy ang mga salitang magkakasintunog na napakinggan 15. at Uu Naiuugnay ang maliit na titik sa malaking titik 18. M. e. midyal. o. I may paibabaw na kurba a. W. N. Nakasusunod sa maikling panutong narinig Nagagamit sa pangungusap o usapan ang mga salitang kilos Natutukoy ang mga salitang naglalarawan ng tao. D. Oo. v. x Natutukoy ang mga titik na nasa unahan/gitna/hulihan ng pantig/salita Nasasabi kung kailan ginagamit ang ako. e. may silo ang mga titik na Cc. m. Qq.

Naibibigay ang mga impormasyon sa balitang napakinggan 22. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa alamat na napakinggan 25. Nakasusunod sa panutong nakalimbag Nasasabi ang mga katangian ng mga tauhan Naibibigay ang katangian ng tauhan ayon sa ginawa nito Naisusulat nang maayos ang mga salita at pariralang nagsasabi ng laki at kulay Naisusulat nang maaayos ang mga salitang nagsasabi ng dami o bilang Nagagamit ang malalaking titik sa simula ng pangalan ng tao at lugar.PAKIKINIG pook 20. Naibibigay ang paksa ng narinig na . saan Nagagamit ang mga salitang kilos sa pagbabahagi ng masayang karanasan o pangyayari sa tahanan Nasasabi ang mga salitang naglalarawan ng hugis at kulay ng mga bagay Nasasabi ang mga salitang naglalarawan ng dami at bilang ng mga bagay o tao PAGBASA alpabeto Nahahanap ang mga detalye na sumasagot sa mga tanong na kailan at bakit Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng larawan Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong mga pamatnubay na tanong PAGSULAT Naisusulat nang palimbag ang sariling pangalan Naisusulat ang pantig o salitang binasa Nakasisipi nang maayos ng mga salitang naglalarawan Nagagamit sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan Nasasabi ang diwang nakapaloob sa larawan/pangungusap Naisusulat nang maayos ang mga salitang nagsasabi ng laki at kulay Nasasabi ang mga salitang tumutukoy sa pook/lugar Nagagamit sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng lugar o pook Natutukoy ang mga salitang nagsasaad ng panahon Nakikilala na ang mga ngalan ng araw at buwan ay nagsasabi ng panahon Nagagamit sa pangungusap ang mga ngalan ng araw at buwan bilang pang-abay 6 Nakapagbibigay ng angkop na pamagat ng larawan/kuwento Nahihinuha ang maaaring angkop na wakas sa larawan/kuwento atbp.tugma . magulang Nagagamit ang malaking titik sa simulang pangungusap o panuto Nagagamit ang malaking titik sa simulang pangalan ng mga araw .tula .awit 23. Naksusunod sa hakbang ayon sa panutong narinig 21.awit 24. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang . Nasasabi ang katangian ng tauhan mula sa kuwentong napakinggan 27.tugma .tula . ngalan ng guro. Napaghahambing ang mga tauhan mula sa kuwentong narinig PAGSASALITA ano. prinsipal. Nauulit ang usapan ng mga tauhan sa kuwentong narinig 28. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa kuwentong napakinggan 26.

Nasasabi kung ang pangungusap ay nasa karaniwan o kabalikang ayos Nagagamit ang mga payak na pangungusap sa pagsasalaysay Nakabubuo ng mga pangungusap na patanong Nakabubuo ng mga pangungusap na pautos/pakiusap Naibibigay ang sariling palagay o hula sa mga piling sitwasyon gn kwentong binasa Napag-uugnay ang sanhi at bunga sa mga pangyayaring pansarili Naibibigay ang paksa ng tula/kwento 34.pautos/pakiusap Nagagamit ang malalaking titik at bantas na padamdam sa pagsulat ng mga pangungusap na padamdam Nakasusulat ng mga pangungusap na walang ay at may ay Nakasusulat ng maikling talata tungkol sa sarili. paaralan. Nauulit ang mahahalagang pangyayari mula sa kuwentong narinig PAGSASALITA Natutukoy kung ang lipon ng salita ay pangungusap o di-pangungusap Nakabubuo ng mga payak na pangungusap PAGBASA Naiuugnay ang tauhan sa sinabi nito sa kuwentong binasa Natutukoy sa binasa ang mga sagot sa mga tanong na literal PAGSULAT Nagagamit ang malaking titik sa simulang pangalan ng mga buwan Naisusulat nang maayos ang mga parirala a. tirahan – barangay. 7 .PAKIKINIG 29. pangalan. lungsod. baitang b. parirala at payak na pangungusap Nakasisipi ng mga linya ng tula o tugma at ng talatang may 2-3 pangungusap Nagagamit ang malalaking titik at bantas na tuldok sa pagsulat ng mga pangungusap na pasalaysay . Naibibigay ang sariling karanasan kaugnay ng narinig na kuwento 33. lalawigan Nakasusulat ng mga parirala at pangungusap na may pang-ugnay na at Nakasusulat nang padikta ng mga salita. Nakabubuo ng mga pangungusap na padamdam Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pagpapahayag Naibibigay sa 3-5 pangungusap ang buod ng kuwento Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan 36. pamilya at tahanan nang maayos at may wastong palugit 31. Naibibigay ang mga kaisipan na inihahatid ng binasa 35. Naibibigay ang sariling pahayag batay sa narinig na sitwasyon o pangyayari 32. bayan. Natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayaring narinig 30.

Umupo po kayo. atbp. ak-lat Natutukoy ang tanging ngalan ng tao. o pook na tangi sa lipunang kinabibilangan Nababasa ang mga nakalimbag na ngalan ng tao. pababa Pagsulat Naisasagawa ang maayos na paghawak ng lapis sa pagsulat Naisasagawa ang maayos na pagupo sa pagsulat at malinis na paraan ng pagsulat Nakasisipi ng pangungusap na may wastong anyo at hugis ng titik 1 2 Nagagamit ang magagalang na panalita sa pagpapakilala/ pagtanggap ng panauhin Hal. atbp. itaas.. Anong pangalan mo? Tuloy po kayo. Nababasa ang bagong salita sa tulong ng larawan o tunay na bagay 8 Nagkakaroon ng kasanayan sa pagsulat nang kabit-kabit Nakagagawa ng pataas-pababang guhit (push and pull) Nakagagawa ng pataas na ikot (indirect oval at pababang ikot (direct oval) 6 Natutukoy ang mga salitang binuo ng pinagsamang pantig na narinig Hal. hayop. Nasasabi nang may pagmamalaki ang ilang impormasyon tungkol sa sarili Nagagamit nang wasto ang ngalan ng tao. Nagagamit ang magagalang na panalita sa paghingi ng pahintulot Hal. Dr.) Pagsasalita Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagbati Hal. bayani-Jose Rizal parke-Rizal Park Naisusulat nang palimbag ang mga pangungusap nang may wastong pagitan ang mga titik/salita Nagagamit ang malalaking titik sa simula ng mga salitang pantawag 5 Nakapagbibigay ng iba't ibang halimbawang kumbinasyon ng mga pantig Nababasa ang mga salita. Maaari po bang______. pantulong na aklat. Mang. parirala o pangungusap na nababasa sa batayang aklat. pook Hal. pook (pangngalang pantangi) . hayop.G. Aling.IKALAWANG BAITANG Pakikinig Natutukoy ang iba't ibang huni/ingay na ginagawa ng mga hayop Nasasabi ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao Natutukoy ang iba't ibang tunog ng mga sasakyan Nasasabi ang kahulugan ng iba't ibang pagpapatunog ng sasakyan (pagpapatabi. bagay. Makikiraan po. Ako si _______. pagtawag ng sasakay. bagay. Nakababasa nang may wastong paglilipon ng salita 3 Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog Nakikilala ang iba't ibang kumbinasyon ng mga pantig na nagbibigay ng tunog Nakababasa ng mga bagong salita sa unang kita Naisusulat nang pantay-pantay sa guhit ang mga titik ng salita/pangungusap 4 Nagagamit ang magagalang na pantawag sa tao Hal. Magandang umaga/hapon Kumusta po kayo? Pagbasa Nakababasa nang may wastong galaw/hagod ng mata mula kaliwa-pakanan.

o pook Naisusulat nang kabit-kabit ang mga titik ng alpabeto na may pailalim na kurba Hal. m. ikaw. bagay. hayop. bagay. ito. N 13 Nauulit ang dayalog o usapan sa kuwentong napakinggan . n. hayop. g. j. kayo. bungangkahoy bunga. iyan. x Naisusulat ang mga maliliit na titik ng alpabeto na may paikot na kurba Hal. panggatong Nakapagpapalit ng pantig upang makabuo ng bagong salita Hal. sila Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangalan ng bagay/hayop Hal. k Naisusulat nang kabit-kabit ang mga maliliit na titik ng alpabeto na may buntot Hal. iw Natutukoy ang magkatulad na pantig sa dalawa o higit pang salita Hal. C. o pook ayon sa larawan o sitwasyon Natutukoy sa pangungusap ang mga salitang panghalili sa pangngalan 11 Nakasusunod sa maikling panutong napakinggan 12 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng kuwentong narinig Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangalan ng tao Hal.Pakikinig akda aklat akma 7 Natutukoy ang mga salitang magkapareho ang tunog sa unahan Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Nagagamit ang malaking titik sa simula ng tanging ngalan ng tao. kami. O Naisusulat nang maayos ang malalaking titik ng alpabeto Hal. P. a. mangga. i Naisusulat nang kabit-kabit ang mga titik ng alpabeto na may paibabaw na kurba Hal. B. bagay. oy ey. h. panga-bunga Nasasagot ang mga tanong batay sa binasa Nakakakuha ng kilalang salita sa loob ng isang mahabang salita Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng binasa Napipili ang mga salitang bumubuo ng salitang-tambalan sa binasa Hal. uy aw. kl-klase gr-grupo Nababasa ang mga salitang may diptonggo ay. u. gamot. g. siya. pook (pangngalang pambalana) Nagagamit ang angkop na pananda para sa tangi/karaniwang ngalan ng tao. bagay. hayop. f Naisusulat nang kabit-kabit ang mga maliliit na titik ng alpabeto na may dalawang kurba Hal. panlalaki. w. D. G. iyon Naisusulat nang maayos ang malalaking titik ng alpabeto na may kurba Hal. ako. l. s Natutukoy ang karaniwang ngalan tao. M. a. hayop. o pook Nababasa ang bagong salita sa tulong ng hugis o anyong salita 8 Natutukoy ang mga salitang magkapareho ang tunog sa hulihan Nababasa ang mga salitang may kambal-katinig Hal. o walang kasarian 10 Natutukoy ang naiibang salitang narinig Naibibigay ang angkop na pangngalang tao. kahoy 9 9 Natutukoy ang mga salitang magkatugma mula sa tula o tugmang narinig Nagagamit ang mga pangngalang pambabae.

ang mga panghalip Naisusulat nang maayos ang malalaking titik ng alpabeto Hal. E 18 Nauulit ang mga pangyayari mula sa kuwentong napakinggan Nakapagbibigay ng pangungusap na nagsasabi ng kilos na ipinakikita sa larawan o ginagawa Naisusulat nang maayos ang iba pang malalaking titik ng alpabeto Hal. dito. Kailan Napapangkat-pangkat ang mga salitang magkakaugnay Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa tulong ng larawan Pagsulat 14 Nasasabi ang mga tauhan mula sa narinig na kuwento Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa pangalan ng pook/lugar Hal. diyan. V. masaya-maligaya Natutukoy ang tauhan sa kuwento Nakapagbibigay ng mga salitang magkasalungat ang kahulugan Hal. mahirap.Sino. Saan. madali Naibibigay ang katangian ng mga tauhan Napipili ang mga salitang magkakaugnay Nasasagot ang mga tanong na Bakit. Paano tungkol sa mga bagay-bagay Natutukoy ang salitang kilos sa pangungusap Naisusulat nang maayos ang malalaking titik ng alpabeto Hal.Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Masasabi ang usapan ng tauhan sa kuwento Nakapagbibigay ng mga salitang pareho ang kahulugan Hal. Paano Nagagamit nang wasto ang mga salitang may 't. E 16 Nasasagot ang mga tanong mula sa pinakinggang kuwento Natutukoy ang mga salitang kilos na ipinahihiwatig ng kilos o galaw Laging nagtatanong ng Ano. G 20 10 . J. S. G. Y. Bakit. T. W 19 Naisasalaysay na muli ang kuwentong napakinggan Nagagamit sa pangungusap ang mga salitang kilos Napagsusunud-sunod ang mga salita ayon sa alpabeto (unang titik) Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa tulong ng mga pamatnubay na tanong Naisusulat nang maayos ang iba pang titik ng alpabeto Hal. Z 17 Naitatala ang mga detalye mula sa pinakinggang kuwento Naisusulat nang maayos ang iba pang malalaking titik ng alpabeto Hal. L. doon Naisusulat nang maayos ang malalaking titik ng alpabeto Hal. J 15 Nasasabi ang mga katangian ng mga tauhan ayon sa narinig na kuwento Nagagamit nang wasto sa pangungusap. U. at usapan. H. 'y na pang-ugnay Natutukoy sa binasa ang sagot sa mga tanong na Ano. T.

Bb. bagay o pook Mapanuring nakapagmamasid ng mga bagay sa paligid Nagagamit sa pangungusap ang mga ngalan ng araw at buwan bilang pang-abay Naisusulat nang kabit-kabit ang mga salitang naglalarawan 22 Nasasabi ang pangunahing diwa ng inihahatid ng tulang napakinggan Naibibigay ang pangunahing diwa na inihahatid ng tula Naisusulat nang kabit-kabit ang mga salitang naglalarawan 23 Nakasusunod sa panutong napakinggan Nakasusunod nang wasto sa panutong nakasulat Naisusulat nang kabit-kabit ang mga maikling panuto 24 Naibibigay ang angkop na pamagat ng narinig na babasahin Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasa Naisusulat nang wasto ang mga pamagat 25 Nasasabi ang paksang talata na narinig Natutukoy ang paksang pangungusap ng talata Nagagamit ang malaking titik at wastong bantas sa pagsulat ng talata nang kabit-kabit 26 Naibibigay ang sanhi o bunga ng pangyayaring narinig Natutukoy ang sanhi o bunga ng mga pangyayari Nagagamit nang wasto ang tuldok sa hulihan ng mga salitang dinaglat Hal. hayop. hayop. 27 Nasasabi ang sanhi o bunga ng mga pangyayari Nakapagbibigay ng sanhi o bunga ng mga pangyayari Naisusulat nang kabit-kabit ang mga ngalan ng araw at buwan 28 11 . bagay. hayop. bagay o pook Napaghahambing ang katangian ng tao. Gng. parirala na nakasulat nang kabit-kabit 21 Nasasagot ang mga tanong mula sa tulang napakinggan Natutukoy ang mga salitang naglalarawan ng katangian ng tao.Pakikinig Nasasabi ang pangunahing diwang kuwentong napakinggan Pagsasalita Naibibigay ang angkop na salitang kilos para sa larawan o sa sitwasyon Pagbasa Naibibigay ang mga salitang magkaka-ugnay Nasasabi ang pangunahing diwang isinasaad ng kuwento Nasasagot ang mga tanong mula sa binasang tula Pagsulat Nakasisipi nang maayos ng mga salita. pook Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng kulay ng mga bagay Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng hugis at laki ng mga bagay Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng bilang o dami ng mga bagay Nagagamit sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng katangian ng tao. G.

Pakikinig Naibibigay ang katangian ng mga tauhan batay sa narinig na usapan 29 Pagsasalita Nagagamit ang mga pang-abay na naglalarawan ng lugar sa pangungusap o usapan Nagagamit ang mga pang-abay na naglalarawan ng panahon sa pangungusap o usapan Nagagamit ang mga pariralang pang-abay sa pangungusap Nagagamit ang mga katagang pang-ugnay ng mga salita sa pangungusap -at -ay Nagagamit ang na at ng bilang pangangkop sa pangungusap Pagbasa Nakapaglalarawan ng tauhan batay sa ginawa o kilos Pagsulat Naisusulat nang kabit-kabit ang mga pang-abay na naglalarawan ng lugar Nasasabi ang lugar at panahon na binanggit sa kuwentong narinig Naibibigay at nailalarawan ang tagpuan ng kuwento Naisusulat nang kabit-kabit ang mga pang-abay na naglalarawan ng tauhan Naisusulat nang kabit-kabit ang mga pariralang pang-abay Naisusulat nang kabit-kabit ang mga parirala at pangungusap na may pang-abay na at at ay 30 Nakapagbibigay ng angkop na wakas sa narinig na kuwento o pangyayari Naibibigay ang hula o palagay sa narinig na pangyayari Nakapagbibigay ng angkop na wakas sa kuwento Naibibigay ang sariling hula o palagay sa mga pangyayari sa kuwento 31 Natutukoy ang bunga ng mga pangyayaring narinig Nasasabi ang magiging bunga o kalalabasan ng mga pangyayari Naisusulat nang kabit-kabit ang mga pangungusap na may pang-angkop na na at ng Nagagamit ang malaking titik at tuldok sa sa pagsulat ng pangungusap na pasalaysay Nagagamit ang malaking titik at bantas na pananong sa pagsulat ng pangungusap na patanong Naisusulat nang kabit-kabit ang mga pangungusap na pautos o pakiusap 32 Naisasalaysay na muli ang kuwentong narinig Nakikilala at nakapagbibigay ng halimbawa ng pangungusap na pasalaysay Nakikilala at nakapagbibigay ng halimbawa ng mga pangungusap na patanong Nakikilala at nakapagbibigay ng mga pangungusap na pautos o pakiusap Nakikilala at nakapagbibigay ng halimbawa ng mga pangungusap na padamdam Naisasaayos ang mga pangyayari sa kuwento ayon sa wastong pagkakasunud-sunod Nasasabi ang damdamin ng tauhan sa kuwento Naibibigay ang mahahalagang detalye sa balita 33 34 Nasasabi ang damdamin ng tauhan batay sa narinig na sitwasyon o usapan Nasasabi ang mahahalagang impormasyon mula sa balitang narinig Natutukoy ang mahahalagang impormasyong narinig 35 Naitatala ang mahahalagang impormasyon na nabasa Nagagamit ang malaking titik at bantas na padamdam sa pagsulat ng mga pangungusap na padamdam Naisusulat nang kabit-kabit ang mga pangungusap na pasalaysay Naisusulat nang maayos at kabit- 36 Naibibigay sa limang pangungusap ang buod ng kuwento na narinig Naibibigay ang katangian ng tauhan Nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa Pagsasalaysay Nailalahad sa limang pangungusap ang buod ng kuwento Nabibigyang kahulugan ang sinabi 12 .

Pakikinig batay sa sinabi ng mga ito Pagsasalita Nagagamit ang ibat-ibang uri ng pangungusap sa ibat-ibang sitwasyon at usapan Naipapahayag nang malaya ang sariling damdamin Nakapagpapalit ng mga pangungusap na pasalaysay patungo sa patanong at vice versa Pagbasa ng tauhan sa kuwento Pagsulat kabit ang mga usapan 37 Nasasabi ang kaisipan o ideya na inihahatid ng bawat saknong ng tulang narinig Naibibigay ang mga kaisipan na inilahad sa bawat saknong ng tula Naisusulat nang maayos at kabit-kabit ang mga pangungusap na patanong at pasalaysay 38 Nasasabi ang sariling palagay tungkol sa narinig na teksto Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon Nasasagot ang mga tanong batay sa mapa o grap Naisusulat nang kabit-kabit ang mga impormasyong nasa mapa o grap 13 .

simula ng pangungusap. katamtamang lakas ng boses. atbp.IKATLONG BAITANG PAKIKINIG 1. Natutukoy ang ingay/ugong ng mabibilis/mapanganib na sasakyan Nagagamit ang wastong paraan at angkop na pananalita sa pagtatanong/ pagbibigay ng direksyon Nakapagsasalaysay ng kuwento nang may pagkakasunud-sunod at gumagamit nang wasto at angkop na salita Nagagamit ang malalaking titik sa ngalan ng araw. pangalan ng Maykapal. Nakasasagot sa mga tanong Natutukoy at napag-uuri-uri ang mga Natutukoy ang salitang ugat at mga 14 Nakasusulat ng mga pangungusap na . Nakapagbibigay ng mga salitang may magkakatulad na pantig at nakabubuo ng bagong salita mula sa mga pantig Natutukoy ang katangian ng pangunahin at pangalawang tauhan batay sa kanilang salita at kilos Nababasa nang mabilis ang mga salitang may diptonggo Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa tulong ng larawan at naisasalaysay na muli sa tulong ng pamatnubay na tanong Napagsusunud-sunod ang mga salita ayon sa bagong alpabeto hanggang sa unang dalawang titik Natutukoy ang paksang pangungusap sa talata PAGSULAT Nagagamit ang malalaking titik sa simula ng magagalang na katawagan. pantanging ngalan ng tao. pamagat. Naisasaayos ang mga pantig upang makabuo ng bagong salita Nasasagot ang mga tanong na sino. pautos. Naiuugnay ang mga tunog na napakinggan sa mga instrumentong pangmusika 4. saan. sa pagsulat ng talata 6. pagdiriwang. atbp. gitling sa pagsulat ng mga pangungusap 5. Nabibigyang kahulugan ang mga huni/ingay na ginagawa ng mga hayop na maamo o mabangis PAGSASALITA Nagagamit ang wastong pananalita sa paghingi ng paumanhin/pakikiusap PAGBASA Naisasagawa ang wastong paraan ng pagbasang pabigkas/tahimik na angkop sa baitang gaya ng wastong hagod ng mata. Nabibigkas nang wasto ang mga salitang may kambal katinig o klaster Nagagamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa tungkuling pasalaysay. Nabibigkas nang wasto ang mga salitang diptonggo na napakinggan Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang mga pangngalan Nagagamit ang malaking titik sa pagsulat ng mga pangngalang pantangi. kailan Nakikilala at nababasa nang mabilis ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin Natutukoy ang mahahalagang detalye sa kuwento tulad ng katangian ng mga tauhan atbp. patanong. padamdam sa pagsasalaysay ng sariling karanasan Nakasusulat ng talatang nagsisimula sa paksang pangungusap 7. 2. buwan. Naisusulat ang idiniktang ngalan ng araw at buwan na nasa pangungusap 3. Nabibigkas nang wasto ang mga salitang may i/e at o/u Naisasakilos/nagagaya ang mga sinabi ng tauhan Nagagamit ang kuwit. atbp. wastong paglilipon ng salita. alin.

15 .

tandang pananong. magagalang na katawagan. patanong. karnibal Nailalarawan ang kaugnayan ng isang tauhan sa ibang tauhan 16 . pagdiriwang at simula ng pangungusap Nagagamit ang iba’t ibang bantas sa pangungusap: tuldok. Natutukoy ang paksa at ideya sa balita o kuwentong napakinggan 6. padamdam at ayon sa kayarian: payak. kampana ng simbahan at iba pa PAGSASALITA Nakapagsasalaysay ng sariling karanasan kaugnay ng mga tunog na napakinggan PAGBASA Nabibigyang-kahulugan ang salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin: pito-pito. babala ng curfew. Natutukoy ang ideya sa tula/awit na napakinggan Nakasusulat ng mga halimbawa ng tambalang pangungusap mula sa sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa Naisusulat ang mga pangyayari sa isang kuwento nang may maayos na pagkakasunud-sunod kaugnay ng mga Pilipinong maituturing na mga bayani Nakasusulat ng paglalarawan ng isang tauhan mula sa isang kuwento 5. Natutukoy sa mga balitang napakinggan ang mga salitang nagpapahayag ng pag-sang-ayon at pagsalungat 4. hampaslupa. tambalan at hugnayan Nakabubuo ng tambalang pangungusap mula sa dalawa o mahigit pang payak na mga pangungusap Nasusuri sa teksto ang tambalang pangungusap bilang mga pinagsamang mga sugnay na parehong makapag-iisa Nakikilala at nabibigkas ang mga salitang may diptonggo at klaster sa tula Nabibigyang kahulugang literal ang mga tambalang salita: silid-aralan Naibibigay ang kahulugan ng matalinghagang salita: balatsibuyas. Naiaayos ang mga pangyayari sa kuwentong napakinggan Nakikilala ang mga ponemang suprasegmental: tono. Natutukoy sa mga salitang napakinggan ang nagpapahiwatig at nagbababala Nauuri ang mga pangungusap ayon sa gamit: pasalaysay. PAKIKINIG Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga tunog na napakinggan tulad ng sirena na babala ng sunog. tandang padamdam Nakasusulat ng maikling balita Nakasusulat ng mga paglalarawan ng mga tauhang nabasa sa kuwento 2.IKAAPAT NA BAITANG 1. buhay-buhay. hanapbuhay atbp. pala-pala. pautos. diin at antala Nakikilala at nakabubuo ng mga pares minimal na salita: palapila/mesa-misa Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang kaugnay ng iba’t ibang asignatura. Hal. sala-sala PAGSULAT Nakasusulat ng mga pangungusap/talata tungkol sa karanasan kaugnay ng tunog na napakinggan Nagagamit ang malalaking titik sa pantanging ngalan. Naibibigay nang malinaw ang mahahalagang detalye ng mga katangian ng tauhan sa kuwento/alamat/pabula Natutukoy ang mahahalagang pangyayari o aksyon na bumubuo sa kuwento o balita Naisasalaysay na muli ang kuwento ayon sa wastong pagkakasunudsunod 3.

usapan at balita ang pangngalan 17 Nakasusulat ng mga pangunahing detalyeng sumusuporta sa pangunahing paksa . noon. (Karaniwan) Ang bata ay natutulog. Natutukoy ang iba't ibang bahagi ng pariralang napakinggan sa isang komposisyon Nakapagpapahayag at nagagamit ang pangungusap na nasa karaniwan at di-karaniwang ayos Nakatulog ang bata. pahiwatig ng mga salita (context clues) Napipili ang detalyeng sumusuporta sa pangunahing ideya Naibibigay ang lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga ideya sa balita/kuwento PAGSULAT Nakasusulat ng paksang pangungusap mula sa mga ibinigay na ideya 8. saan at kailan nag-usap. (Dikaraniwan) Naisasalin ang karaniwang ayos ng pangungusap sa di karaniwang ayos nito Nakasusulat ng maikling komposisyon na may 10-15 pangungusap 11. pag-ibig Nagagamit nang wasto sa talata. kasalungat. katuturan ng gamit. sa wakas Nagagamit ang dating kaalaman sa pagbibigay-kahulugan sa ibang salita at parirala Natutukoy ang mga pamaksang pangungusap sa seleksyong binasa Naisusulat nang wasto ang mga pangunahing ideya sa seleksyong binasa 12. Pilipino. Natutukoy ang dalawang bahagi ng pangungusap na napakinggan Natutukoy ang kinalalagyan ng panaguri at simuno sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap Nakasusulat ng isang talata kaugnay ng nasa pamagat: Kalikasan: Pangalagaan. Natutukoy ang konteksto sa isang usapang napakinggan sino ang nag-uusap.PAKIKINIG 7. gamit sa pangungusap Natutukoy ang paksang pangungusap at ang pangunahing ideya Natutukoy ang mga salita na nagbibigay pahiwatig sa kahulugan ng ibang salita sa pangungusap Naaayos sa wastong pagkakasunudsunod ang mga pangyayari sa kuwento Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan. Ikarangal Mo 10. puno di-konkreto-kaligayahan. lapis. sumunod. Natutukoy ang pangunahing ideya at paksa sa balita/seleksyong narinig Naibibigay ang pangunahing diwa ng kuwento o seleksyong binasa Natutukoy ang mga salitang nagpapakita ng "time sequences" tulad ng simula. papel na ginagampanan. Natutukoy ang mga bahaging parirala sa mga pangungusap na napakinggan Natutukoy ang simuno at ang gamit nito sa pangungusap Natutukoy ang panaguri at ang gamit nito sa pangungusap Nakasusulat ng maikling buod ng kuwentong nabasa 9. Natutukoy ang mga pariralang panaguri sa mga pangungusap na napakinggan PAGSASALITA Natutukoy ang panaguri at simuno sa pangungusap PAGBASA Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng katuturan o depinisyon. layunin at paksa ng usapan Napag-uuri-uri ang pangngalan konkreto-tao. Saan Tayo Patutungo.

Nakikilala at nagagamit ang mga salita sa: Nakapagpapahayag ng sariling karanasan na ginagamit ang 18 Naipapakita sa dayagram ang ugnayan ng sanhi at bunga Naisusulat ang mga pangyayaring may sanhi at bunga sa binasang . Nakasasagot sa tanong na bakit tungkol sa seleksyong napakinggan 17. Naisasagawa ang mga pahayag ng pagmamalasakit sa kapwa Napipili nang mahusay ang angkop na kahulugan sa diksyunaryo Natutukoy ang mga pangyayari na pinag-uugnay ng sanhi at bunga Natutukoy kung alin ang sanhi o bunga sa seleksyong binasa Naisusulat nang may wastong baybay ang mga salitang napakinggan Nagagamit ang angkop na bantas sa pagsusulat ng idiniktang talata 16. Natutukoy ang ideyang sang-ayon at sumasalungat at ang damdaming namamayani sa usapang napakinggan PAGSASALITA Nagagamit ang pangngalan bilang paksa at/o panaguri ng pangungusap Guro ang babae.anu-ano paano .PAKIKINIG 13. Naglalaro si Nena. Abogado ang kausap niya. Sanhi nag-aral ng mabuti Bunga tumaas ang marka Naibibigay ang angkop na bunga sa inilahad na sanhi Nagagamit nang wasto ang malaking titik sa pagsulat ng idinidiktang talata 18.sino-sino ano . Naglalakbay ang diwa niya. Nauulit nang wasto ang parirala/pangungusap na idinidikta Nagagamit nang wasto ang diksyunaryo Nakasusulat ng balangkas sa anyong papaksa o pangungusap (topical or sentence outline) Naisusulat ang interpretasyon o impormasyong inilalahad sa dayagram 15.kai-kailan Nagagamit sa pangungusap ang panghalip na paari PAGBASA Natutukoy ang kahulugan ng salita ayon sa konteksto sa pangungusap Natutukoy ang detalyeng walang kaugnayan sa pangunahing diwa PAGSULAT Nakasusulat ng sariling reaksyon sa binasang kwento 14. dalawahan at maramihang anyo ng panghalip na panao sa magkakaugnay na pangungusap Nagagamit sa pangungusap ang isahan at maramihang anyong panghalip na patanong sino . Nagagamit ang angkop na panghalip sa pangngalang hinahalinhan ang nanay – siya ng nanay – niya sa nanay – kanya ako – kami ikaw – kayo Nagagamit ang isahan.paa-paano kailan . Nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bungang nakalahad sa seleksyong napakinggan Hal. Mayaman ang artista.

Naiguguhit ang mga paglalarawang narinig Naibibigay ang kahulugan ng opinion at katotohanan Napipili ang opinyon. -an-han Nakapagsasalaysay ng karanasan na ginagamit nang wasto ang mga pandiwa sa ibat-ibang aspekto Nagagamit ang mga pang-uri sa paglalarawan ng tao. katotohanan sa seleksyong binasa Nakasusulat ng liham pangkaibigan na nagbabalita Nakagagamit ng angkop na bantas sa mga liham 21. bagay. pantingin. Ikinararangal ang sarili at kapwa Pilipino sa mga pahayag na napakinggan tungkol sa mga Pilipinong natatangi (outstanding) Nakikilala ang mga sangkap na nakapaloob sa pantasya Nakikilala ang katangian ng mga tauhan sa alamat. makapag-. Nakasasagot sa mga tanong sa isang interbyu Nakasusulat ng liham ng pangungumusta at pagbati Nagagamit sa magkakaugnay na pangungusap ang mga 19 Nagagamit nang wasto ang pasok at palugit sa pagsulat ng liham . -in. pang-amoy Nakikilala ang opinyon at katotohanan sa mga sitwasyon/mga pahayag sa seleksyong binasa Nakasusulat ng interpretasyon sa dayagram ng sanhi at bunga 20. kuwentong bayan Natutukoy ang mga palarawang pananalita sa binasa Nakapagbibigay-hinuha tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa binasa Nasusuri kung malinaw ang ideyang nasasaad sa binasa Nakasusulat ng liham na nagtatanong Nakagagamit ng malalaking titik 22. lugar at pangyayari Nakapagpapahayag ng damdamin ng katuwaan at kalungkutan sa mga pangyayari Nakapaglalarawan ng iba't-ibang pandama. pangyayari at layon sa isang usapan at napakinggang kuwento 23. panghipo. Natutukoy ang mga pahayag na nagpapakilala ng tauhan. panlasa. pandinig.PAKIKINIG pagtanggap at pagtanggi pagbibigay puna/obserbasyon panghihikayat PAGSASALITA panghalip sa pakikipagkapuwa PAGBASA Nakabubuo ng mga angkop na tanong kaugnay ng dayagram PAGSULAT seleksyon 19. Natutukoy ang mga sinabi ng tauhan sa kuwentong napakinggan Natutukoy ang mga pandiwa sa seleksyong binasa Nasusuri ang iba't-ibang anyo ng pandiwa batay sa aspektong naganap na ang kilos – naglaba ginaganap ang kilos – naglalaba gaganapin pa ang kilos – maglalaba Natutukoy ang mga panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa panlaping mai-um-mag-pag. pabula. mag-.

baybay at kahulugan ng salita Nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng aklat Nakasasagot ng mga tanong tungkol sa mga impormasyong nasa iba’t ibang bahagi ng aklat Nakasusulat ng sagot sa isang liham pangkaibigan 26. pamaraan Nagagamit ang mga pariralang pang-abay Nakapagpapahayag ng iba’t ibang damdamin Nagagamit ang mga pang-angkop na na at ng Naisusulat ang iniisip na ginagamit ang mga pangatnig at pang-angkop 29. pangyayari sa pasukdol na antas Naipagmamalaki ang magagandang katangian ng mga Pilipino Natutukoy ang mga pang-abay sa pangungusap PAGBASA Nakapagbibigay ng angkop na wakas sa isang kuwentong di-tapos Natutukoy sa binasa ang karanasang katulad ng naranasan ng mambabasa PAGSULAT 24. napanood sa TV. nabasa sa dyaryo 28. bagay. Natutukoy ang napakinggangkatwiran pagpapasiya paniniwala Naipapahayag ang naiisip at nadarama sa pagsulat ng liham pangkaibigan 25.PAKIKINIG PAGSASALITA magkasingkahulugan at magkasalungat na mga salita Nakapaghahambing ng katangiang taglay ng tao. pook nang may moderasyon Nakapagpapahayag na gumagamit ng matatalinghagang salita sa paglalarawan ng isang Pilipinong nagmamalasakit sa kapuwa Nakapaghahambing ng tao. bagay. Nasasabi ang angkop na reaksyong napakinggan sa editoryal Naitatala ang impormasyong nakukuha sa: talaan ng nilalaman paunang salita pahina ng karapatang sipi glosari index 20 . Natutukoy ang mga kaisipang napakinggan na walang kabuluhan o paningit lamang Nakikilala ang mga matatalinghagang salita at idyoma Naihahambing ang detalyeng binasa sa dating alam ng mambabasa Nahihinuha ang namamayaning damdamin sa kuwentong binasa Nakabubuo ng pabuod at pasaklaw na lagom Nakapagbibigay ng paglalahat sa magkaka-ugnay na pangyayaring binasa sa kuwento Nakikilala ang pagkakaiba ng piksiyon sa di piksiyon Nagagamit ang mga pamatnubay na salita ng diksyunaryo Nagagamit ang diskyunario sa paghahanap ng wastong bigkas. pook. Natutukoy ang kahalagahan ng mga impormasyon. Nakapagbibigay ng pagbabago sa pangwakas na bahagi ng kuwentong napakinggan 27. kaalamang narinig sa radyo. Naibabahagi ang mga kaalamang napakinggan Nakasusulat ng pabuod at pasaklaw na lagom tungkol sa mga karanasan ng pagmamalasakit ng Pilipino sa kapuwa Nakasusulat ng isang pagsasalaysay (narrative text) batay sa ginawang panayam o interbyu Nauuri ang pang-abay na pamanahon. panlunan.

Naibabalita ang mga pangunahing balita 33.PAKIKINIG 30. berbal at diberbal Nakapagbibigay ng tala na: nasa parehong istilo (paraphrasing) naiibang istilo Nakapagpapahayag ng balita o sanaysay na ginagamitan ng paraphrasing Nakabubuo ng isang reaksyon na may magkakaugnay na ideya 21 . Naisasadula ang madamdaming bahagi ng kuwentong napakinggan PAGSASALITA Nagagamit ang mga pang-angkop at pangatnig sa pagpapahayag Nakabubuo ng sariling wakas sa kuwento PAGBASA Nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng pahayagan: • pamukhang pahina • editoryal • anunsyo klasipikado • tanging lathalain Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa impormasyong nasa iba’t ibang bahagi ng pahayagan Nasusundan sa tamang pahina/kolum ang karugtong ng balita mula sa pamukhang pahina Nabibigyang-kahulugan at katuturan ang impormasyong nasa pahinang pang-editoryal Nagagamit ang mga bahagi ng pahayagan ayon sa pangangailangan Nakapagpapaikli ng balita. Naisasagawa ang magalang na pakikinig sa kapulungang pampaaralan 34. editoryal. Naisasakilos ang napakinggang ekspresyon/pahayag Nakapaghahalintulad at nakapagiiba ng mga kaisipan o ideya Nakasusulat ng isang lagom sa impormasyong nakuha sa iba’t ibang bahagi ng aklat Nakasusulat ng talaarawan ng sariling karanasan Nakasusulat ng usapan/dayalog tungkol sa isang paksa Nakasusulat ng reaksiyon sa kolum o pitak na binasa 32. kolumn na binasa PAGSULAT Nakasusulat ng isang reaksyon 31. Nakapagpapakita ng iba’t ibang reaksyon sa diskursong napakinggan Nakagagamit ng mga ekspresyong: tuwiran at di-tuwiran.

mga katawagang nauukol sa Maykapal .simula ng taludtod ng tula .IKALIMANG BAITANG Pakikinig 1 Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat/patalastas/ kuwentong napakinggan Pagsasalita Nagagamit sa pagpapahayag/ pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit Pagbasa Nababasa nang mabilis ang mga salitang kaugnay ng iba’t-ibang asignatura Naibibigay nang malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig ng kuwento/balitang binasa 2 Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat/balitang napakinggan Nakapagpapahayag ng mga ideya nang may pagkakasunud-sunod at pagkakaugnay Natutukoy ang salitang-ugat at panlaping gamit sa salita Natutukoy ang mga pangyayaring bumubuo sa banghay ng kuwento 3 Nailalahad nang malinaw ang ulat sa balitang napakinggan Nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian tulad ng payak. tambalan at hugnayan Nakabubuo ng iba’t-ibang mahahabang salita sa tulong ng panlapi Nakikilala ang batayan ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayaring ginagamit sa kuwento 4 Nakikinig at nakalalahok sa mga kapulungang pampurok/pansimbahan Nakapagpapalawak ng mga payak na pangungusap sa pagtalakay sa pagbabagong nagaganap sa mga namamahala sa pamahalaan Nakikilala ang sugnay na nakapagiisa at di-nakapag-iisa sa hugnayang pangungusap Nakikilala at naipaliliwanag ang tinutukoy ng mga salitang hiram Naisasalaysay ang kuwento ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari Natutukoy ang salitang-ugat at kahulugan ng tambalang salita Naibibigay sa sariling pangungusap ang pangunahing diwa ng binasa 6 Nasasabi ang paksa ng tula/kuwento/impormasyong narinig Nagagamit ang mga angkop na pangatnig sa sugnay na di-nakapagiisa Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan 22 Naisusulat sa wastong baybay ang mga salitang hiram at nagagamit ang mga ito sa pagsulat ng talata Nagagamit ang panipi at kuwit sa tuwirang sinabi ng tauhan Pagsulat Nagagamit nang wasto ang malaking titik sa .mahahalagang salita sa pamagat .tiyak na pangalan ng tao Nagagamit ang angkop na bantas para sa iba’t ibang uri ng pangungusap 5 Naipaliliwanag sa sariling pangungusap ang paksa ng tula/kuwento/ impormasyong narinig Naisusulat ang buod ng kuwento na gumagamit ng angkop na bantas para sa iba’t ibang uri ng pangungusap sa talata Nagagamit ang tuldok-kuwit sa paghihiwalay ng mga sugnay sa hugnayan at tambalang pangungusap 7 .

nagpapaliwanag at may pagkakasunud-sunod 9 Nauulit sa iba ang tagubiling napakinggan Natutukoy ang gamit ng simuno. pambalana. panaguri at layon sa pangungusap at kung paano ito binubuo Natutukoy ang mga bahagi ng pananalita na maaaring gawing panaguri/simuno Nakabubuo ng mga pangungusap na may iba’t ibang uri sa pagpapahayag sa sarili Nakakikilala/Nakabubuo ng mga pangungusap na walang paksa Nakasusulat ng balita. usapan at patalastas na gumagamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap sa karaniwan at di-karaniwang ayos 10 Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap Nakasusulat ng usapan/dayalogo na ginagamitan ng mga pangungusap na walang paksa 11 Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat/patalastas/kuwentong napakinggan Napag-uuri-uri ang pangngalan ayon sa tungkulin: pantangi. lansakan Nakasusulat ng mga balita. patalastas .Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Natutukoy ang mga talatang tuwirang nagsasaad ng paksang pangungusap Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat Nakikilala ang mga talatang ang paksa ay di-tuwirang nasasaad Pagsulat 7 Naisasalaysay sa sariling pangungusap ang buod ng kuwentong napakinggan Natutukoy ang mga payak na pangungusap/sugnay na nakapagiisa sa hugnayang pangungusap Naisusulat ang iba’t-ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian na gumagamit ng angkop na bantas 8 Naisasagawa nang wasto ang tagubiling napakinggan Nagagamit sa pagsasalaysay ang mga pangungusap Natutukoy ang kinalalagyan ng simuno/panaguri sa karaniwan at dikaraniwang ayos ng pangungusap Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng katuturan Natutukoy nang may pagkakasunudsunod ang mga pangunahing diwang bumubuo sa isang kuwento/ seleksyon Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng gamit sa pangungusap Naibibigay ang iba’t ibang bahagi ng aklat at mga impormasyong nakapaloob sa bawat bahagi Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pahiwatig na salita Nabibigyang kahulugan ang mga impormasyong nasa iba’t ibang bahagi ng pahayagan Nagagamit ang clining o pagkakaantas-antas ng intensidad ng kahulugan Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa talata Natutukoy/nahihinuha ang mga pangunahing diwa na nakapaloob sa isang pangyayari 23 Nakasusulat ng mga talatang nagsasalaysay. dayalogo. talaarawan. anunsyo.

anunsyo. liham Pagbasa Natutukoy ang mga salitang magkatugma at nagagamit ang mga ito sa pagbuo ng sariling tugma. patulad Nagagamit nang wasto ang mga panghalip na panaklaw at patulad sa pagsasalaysay at pagsulat ng sariling karanasan/pag-uulat ng karanasan ng ibang tao Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng paggamit nito sa pangungusap Nasasabi ang mga opinyon at katotohanan na binanggit sa kuwento/seleksyong binasa Napagsusunud-sunod ang mga salita ayon sa alpabetong Filipino batay sa una hanggang ikatlong titik Nagagamit ang indeks at bibliograpi sa paghahanap ng impormasyon Natutukoy ang mga salitang hiram at nabibigyan ito ng katumbas sa mga wikang bernakular kung meron Nagagamit ang angkop na aklat sa paghanap ng impormasyon Nagagamit ang malaking titik na angkop sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng liham pangkaibigan. malaking titik. inuulit. pamatlig. 15 Naigagawa ng lagom/buod ang mga detalye/ideyang napakinggan Nagagamit nang wasto ang mga bantas. palugit. maylapi. atbp. tambalan Naibibigay ang kahulugan ng mga salita batay sa ginamit na panlapi Nasasabi ang mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga sa seleksyong binasa Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangngalan sa pagsulat ng lihampangkaibigan 14 Naigagawa ng balangkas ang mga ideya sa napakinggang teksto Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa pagsasalaysay ng sariling karanasan – panao. paghingi ng paumanhin. pananong. pasok sa pagsulat ng idiniktang talata. paanyaya.panaklaw. balita.12 Pakikinig Nakabubuo ng banghay o balangkas tungkol sa napakinggang teksto Pagsasalita Nagagamit ang pangngalan bilang iba’t ibang bahagi sa pangungusap. liham 16 Nabibigyang hinuha ang mga pangyayari sa balitang napakinggan Natutukoy ang mga pandiwa sa balita. talata. Napipili ang mga mahahalagang detalye na sumusuporta sa bawat pangunahing diwa Nakabubuo ng balangkas na may dalawang bahagi Pagsulat Nagagamit ang malaking titik at gitling sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng pangngalan 13 Napagsusunud-sunod ang mga ideya sa napakinggang teksto kaugnay ng pagbabago sa paligid Napag-uuri-uri ang pangngalan ayon sa kayariang payak. kuwentong nabasa Naisusulat ang idiniktang talatang maraming salitang hiram tungkol sa pagbabagong politikal at sosyolohikal sa bansa 17 Nakukuha ang detalye at paksang diwa ng liham/balitang napakinggan Nasusuri ang mga panlaping gamit sa pagbubuo ng pandiwa Nakukuha ang kahulugan ng salita ayon sa pagkakagamit sa pangungusap 24 Nagagamit nang wasto ang mga sangkap sa pagsulat ng liham pangangalakal . dayalog. sa mga balita.

pook at pangyayari Nasusuri ang mga panlapi at salitang-ugat sa mga salita Nakakukuha ng impormasyon sa tulong ng grap o tsart Natutukoy ang kahulugan ng matalinghagang salita Natutukoy ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayaring bumubuo sa banghay ng kuwento Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan/pangyayari Nakapaghahambing nang pasulat ng 2 tauhan o 2 pangyayari sa dalawang seleksyong magkaugnay 22 Nahuhulaan kung ano/sino ang tinutukoy sa inilalarawang talata Napapangkat/Nauuri ang mga panguri sa iba’t ibang antas Nabibigyang kahulugan ang mga salitang magkakaugnay Naigagawa ng balangkas ang kuwento/seleksyon 25 Nailalarawang pasulat ang tunggalian sa banghay ng akdang binasa . at iba pa Nagagamit ang mga pandiwa sa iba’t ibang kaanyuan sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. lugar. at iba pa Nagagamit ang mga pandiwa sa iba’t ibang aspekto sa pagsasalaysay at pagsulat ng balita.Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Nagagamit nang wasto ang mga patnubay na salita sa diksyunaryo Pagsulat 18 Napagsusunud-sunod ang mga ideya sa napakinggang teksto Nasusuri ang mga pagbabago sa anyo ng pandiwa batay sa aspekto ng panlaping ginamit Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ng kahulugan at bigkas Nasasabi ang mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga sa kuwento/seleksyong nabasa Naibibigay ang kahulugan ng salita sa tulong ng kasingkahulugan Nasasabi ang mga katotohanan na binabanggit sa seleksyong nabasa Naibibigay ang kahulugan ng salita sa tulong ng kasalungat na kahulugan Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan Naisusulat ang pagsusuri tungkol sa pagkakaugnay ng sanhi at bunga na napapaloob sa paglalahad tungkol sa pagbabago sa edukasyon 19 Nabibigyan-reaksiyon ang napakinggang editoryal. kuwento ng sariling karanasan. artikulo. pangyayari Nagagamit ang iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao. bagay. atbp. bagay. Nakasusulat ng sariling opinyong narinig katulad ng may-akda kaiba sa may-akda 20 Napipili ang katotohanan at opinyon lamang sa pinakinggang seleksyon Nakasusulat ng maikling komposisyon/sanaysay na may 1520 pangungusap tungkol sa isang reaksyon sa binasa 21 Natutukoy ang mga pang-uri sa napakinggang seleksyon at antas nito sa pinakinggang talata Nagagamit ang angkop na pang-uri sa paglalarawan ng tao.

pook sa binasa sa pasalita/pasulat na paraan Nagagamit nang wasto ang mga uri ng pang-abay sa pagsasalaysay at pagsulat Pagbasa Napapalawak ang talasalitaan sa tulong ng katuturan Nasusuri ang pagkakaiba ng piksyon at di-piksyon Nakatutukoy ng maiikling salita mula sa mahahabang salita Naigagawa ng balangkas ang seleksyong nabasa Pagsulat Nailalarawan sa isang sanaysay ang naging saloobin/nadama sa napanood/nabasang isyung panlipunan Napalalawak ang pagkakasulat ng isang talata sa tulong ng pang-abay 24 Naisusulat ang paksang diwa ng pinakinggang teksto 25 Naitatala ang mga pang-abay na ginamit sa kuwento/iba pang pinakinggang teksto Naipakikita ang pagkakaiba ng gamit ng pang-uri at pang-abay sa parirala o pangungusap Nabibigyang kahulugan ang mga salitang kaugnay ng iba’t ibang asignatura Nakapagbibigay ng palagay sa maaaring kalalabasan ng kuwento kung may pagbabago sa banghay o tauhan Nakasusulat ng mga biro. tao.23 Pakikinig Nasusuri kung palarawan o pasalaysay ang pinakinggang talata Pagsasalita Nagagamit ang mga pang-uri sa paglalarawan ng pangyayari. patalastas. anekdota. poster na ginagamitan ng mga pang-abay 26 Natutukoy ang mga salitang binibigyang-turing ng mga pangabay na itinala sa pinakinggang teksto Nakikilala ang mga sugnay na pangabay sa pangungusap at ang mga salitang bumubuo dito Naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salitang hiram sa bernakular/wikang banyaga Nabibigyan ng wakas ang di-tapos na seleksyon Naisusulat ang angkop na sugnay pang-abay sa mga di-tapos na talata 27 Naitatala ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa tekstong pinakinggan Nagagamit ang pang-abay sa pagsasalaysay at pagsulat ng natatanging pangyayari sa binasa Nabibigyang katuturan ang mga salitang matatalinghaga at nagagamit ito sa pagsasalita/pagsulat Nabibigyan ng sariling palagay ang mga pangyayari Naisusulat ang reaksyon sa isang natatanging pangyayari sa binasa kaugnay ng mga pagbabagong nagaganap sa pamumuhay sa bansa 28 Nakapagbibigay-lagom o buod sa tekstong pinakinggan Nakakikilala/Nakabubuo ng mga salita/pahayag sa tulong ng mga pang-abay na may higit sa isang kahulugan Nakakikilala ng mga salita/pahayag na may higit sa isang kahulugan Nababalangkas ang mga kaisipan/pangyayari sa seleksyong nabasa 26 Nakapagbubuod ng isang kuwento/sanaysay at naisusulat ang kaugnayan nito sa mga isyung panlipunan .

Naisasagawa nang pahapyaw at mabilisan ang pagbasa Nasasagutan ang mga puzzle/palaisipan sa pagpapalawak ng talasalitaan Naiuugnay ang “Dewey Classification System” sa “Card Number” Natutukoy ang mga patern ng pagbuo ng talata at nagagamit ito sa pagsulat Nakasusulat ng isang talatang sanaysay tungkol sa pagpapahalaga sa luntian at malinis na kapaligiran Nakasusulat ng isang kathambuhay at talambuhay na gumagamit ng mga patern ng pagsulat ng talata 33 34 35 `Naitatala ang mga paksang diwang tuwiran at di-tuwirang inilalahad Nakabubuo ng mga pahayag na naglalahad ng • • • sariling katuwiran sariling pagpapasya sariling paniniwala Nakikilala at nabibigyang-kahulugan ang impormasyong nasa iba’t-ibang grap. atbp. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa impormasyong napapaloob sa grap. ID. saloobin. mapa 27 Nakasusulat ng tugma/reaksyon/pahayag/ biro/palaisipan. tsart. poster.29 Pakikinig Naibibigay nang malinaw ang ulat sa balitang narinig Naisasalaysay ang narinig na kuwento o pangyayari ayon sa wastong pagkakasunud-sunod Nakasusunod sa panutong napakinggan Pagsasalita Natutukoy at nagagamit sa pangungusap ang mga pang-angkop at pang-ukol Nagagamit ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap Nakapagbubuod ng mga talatang naglalarawan (deskriptib). mga pormularyo (forms) atbp. . nagpapaliwanag (eksplanatori). resibo. tono. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa mga impormasyong nasa iba’t ibang bahagi ng pahayagan Nakikilala kung ang mga impormasyong nasa pahayagan ay opinyon o katotohanan Pagsulat Nakabubuo ng wastong pormat at kaayusan ng talasanggunian Nakasusulat ng talata sa ibang paraan ngunit kahalintulad ang ibig sabihin (paraphrasing/naiibang istilo) Nakatutukoy ng mga kaalaman sa mga bahagi ng pananaliksik (term paper) at naisusulat ang mga ito 30 31 32 Naitatala ang mga pahayag na positibo/negatibo sa napakinggang teksto Naitatala ang mga napakinggang pamilyar/di-pamilyar na salita Nakukuha ang mahahalagang detalye ng tekstong napakinggan Nabibigyang katuturan/hinuha ang mga impormasyong nasa patalastas. resibo. at layon ng akdang napakinggan Natatalakay ang malalim na kahulugan ng binasang pahayag/biro/palaisipan. at mapa Nakasusulat ng pormal at di-pormal na katha/sanaysay tungkol sa mga isyung panlipunan kaugnay sa pagbabagong nagaganap sa pangangalakal ng bansa 36 Nakapagbibigay-reaksyon sa pananaw. tsart. nagsusunud-sunod (sekwensya) naglalahad (ekspositori) Nakapagpapaliwanag ng mga pahayag na may malalim na kahulugan Nakikilala ang mga ideyang nagkakatulad/nagsasalungatan/ magkakaugnay Nakikilala ang mga pahayag/ talatang positibo. atbp. atb. negatibo Pagbasa Nakakukuha ng impormasyon mula sa mga library card.

tesaurus at iba pang sanggunian sa paghanap ng impormasyon Pagsulat Nakasusulat ng maikling balita tungkol sa pangyayaring nagaganap sa paligid Nakasusulat ng poster. atbp. 38 28 .37 Pakikinig Naihahambing ang mga dating kaalaman tungkol sa isyu/paksang napakinggan Napagsusunud-sunod ang mga ideya ng nabasang editoryal. artikulo. tagubilin. tsart Nagagamit ang diksyunaryo. atlas. Pagsasalita Naisasalin ang impormasyon sa iba pang anyo (transcoding) Napaiikli/nabubuod ang mga nabasa/napakinggang teksto pagkakatapos ng talakayan Pagbasa Nakabubuo ng mga tanong tungkol sa impormasyong nasa mapa. patalastas. atbp.

Nakikilala ang mga salitang magkasingkahulugan/ magkasalungat magkasintunog ngunit magkaiba ang kahulugan Napupunan nang wasto ang mga pormularyong pampaaralan na maywastong baybay .IKAANIM NA BAITANG Pakikinig 1 Naitatala ang mga detalye ng mga panuto o direksyong napakinggan sa loob at labas ng klasrum e. diin. bahagyang paghinto.impormasyong personal Pagsulat Nakasusulat nang malinaw ng mga palatastas o babala Nakasusulat ng kaisipan sa pormang poster para sa kagalingan ng mga mag-aaral - Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig Nakapagbibigay halaga sa mga pananalitang narinig batay sa paraan ng pagsasalita Nasasabi ang layunin ng nagsasalita batay sa paraan ng pagsasalita nito Nakapagbibigay ng palagay tungkol sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari sa kuwento batay sa mga ikinikilos ng mga tauhan Nakasusulat ng sariling impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akdang nabasa 4 Naisasagawa ang panandaliang pakikinig sa mga impormasyong naririnig sa radyo Natutukoy ang mga tiyak na detalye ng mga balita tungkol sa kalagayan ng panahon Nasasabi nang tuwiran ang pagsang-ayon o di-pagsang-ayon sa mga impormasyong narinig Nakikilala at natutukoy ang mga salita na naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari Nakasusulat ng maikling buod ng balitang narinig sa radyo 29 .kard na pang-aklatan . .pahapyaw na natutukoy ang impormasyon Natutukoy ang paksa/ideya sa tulong ng pamagat 2 Natutukoy ang mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng 3 tono bilis diin intonasyon Naibabahagi nang pasalita ang anumang impormasyong nais ilahad nang may wastong bigkas. atbp. atbp. naisasagawa ang narinig na mga tagubilin Pagsasalita Nakapagbibigay at nakasusunod sa mga panuto na isinaalang-alang ang gamit ng mga salita Pagbasa Nakagagamit ng iba’t-ibang istilo sa pagbasa upang matugunan ang layunin ukol dito .ID.g. intonasyon.

kamalian at pagwawasto Nagagamit sa makabuluhang pakikipagtalastasan ang mga pangungusap sa karaniwan at di karaniwang ayos Naibibigay ang mahahalagang impormasyong tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto 30 Nagagamit ang mga kongkretong pansuportang detalye upang maipaliwanag nang maayos ang paksang pangungusap . Nagagamit sa pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit at kayarian Nagagamit ang mga grapikong pantulong sa pag-unawa ng teksto .paraan ng paglalahad pagtukoy sa paksang pangungusap pagbibigay-diin sa wakas Nagagamit nang wasto ang mga salitang pang-ugnay sa pagsulat ng kuwento 8 Natutukoy ang ugnayang sanhi o bunga na tuwirang inilahad sa kaisipang narinig sa pamamagitan ng mga hudyat na pananalita Natutukoy ang panig ng tagapagsalita batay sa mga pahayag na narinig at nahuhulaan kung ano ang susunod nitong pahayag Nakikilala ang mga sugnay na bumubuo sa tambalan at hugnayang pangungusap Naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari o nagaganap sa akdang binasa Nakasusulat ng isang salaysay na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga 9 Nagagamit ang mga salitang pangugnay sa tambalan at hugnayang pangungusap Naibibigay ang wastong paghihinuha sa -pangyayari .saloobin/pandamdamin Naisusulat nang maayos ang sariling ideya/kaisipan sa tulong ng isang balangkas 10 Nagagawang maiproseso ang napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto.grap Naisasalin (transcode) nang pasulat ang mga impormasyong ipinahihiwatig ng mga grapikong pantulong sa teksto 7 Natutukoy at nabibigyang-puna ang mga nagsasalungatang impormasyon tungkol sa mga isyung napakinggan Nakikilala ang pangunahing puntos sa isang pahayag sa pamamagitan ng . tauhan.talahanayan . istilo ng awtor na ginamit sa akda Pagsulat Nakasusulat ng isang paghahambing sa tulong ng isang grap o dayagram 6 Natutukoy ang pangunahing ideya o kaisipan ng mga isyung napakinggan Nakapagtatanong at nakasasagot sa mga tanong na gumagamit ng wastong balangkas Natutukoy ang pumapailalim na paksa ng pangunahing ideya o kaisipan.Pakikinig 5 Nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balita/impormasyong napakinggan Pagsasalita Nasasabi ang sariling palagay o kuru-kuro sa isyung pinag-uusapan Pagbasa Nakapagbibigay reaksyon sa pangyayari.

ang paglilinis ng electric fan 14 Nakalalahok sa at nakapagsasagawa ng mga kapulungang pampaaralan/ pampurok/pansimbahan Nagagamit ang mga angkop na ekspresyong narinig kaugnay ng pagsali sa kapulungan Nagagamit ang mga pangngalang angkop para sa isang kapulungan Napipili ang mga detalye na nagpapaliwanag o lumilinang sa mga pangunahing diwa Nakasusulat ng katitikan ng isang kapulungang pangklase 31 . ulat na napakinggan Naibibigay ang mahahalagang detalye na sumusuporta sa mga pangunahing diwa sa balita/ulat na napakinggan Nagagamit nang wasto sa pakikipagtalastasan ang mga pangngalan Nakapagpapahayag ng sariling ideya tungkol sa wastong pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa Nakapagbibigay ng paglalahat sa magkakaugnay na pangyayari na binabanggit sa kuwento Nakasusulat ng paksang pangungusap at mga pansuportang detalye kaugnay ng mga pagbabagong nagaganap sa daigdig 13 Naisasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na narinig sa pagsasagawa ng isang bagay/proyekto Nauuri ang pangngalan bilang pantangi pambalana kongkreto di-kongkreto lansakan Naibibigay nang malinaw ang mahahalagang detalyeng ipinahihiwatig ng akdang binasa Nakasusulat ng mga panuto (instruction) kung paano isinasagawa ang isang bagay sa tulong ng isang dayagram o mga larawan e. pabula at iba pa Nasusuri ang mga pangungusap ayon sa mga bahaging bumubuo rito nagagamit ang mga pangungusap na may iba’t ibang bahagi sa pagbibigay ng paliwanag Naisusulat nang maayos ang idiniktang teksto na kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran 12 Naibibigay ang magkakaugnay na pangunahing diwa sa balita.Pakikinig Pagsasalita Nagagamit nang wasto ang mga sugnay na di-makapag-iisa sa mga makabuluhang pahayag Pagbasa Nasasagot ang mga tanong batay sa sariling karanasan Nailalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinasaad sa kuwento Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa kuwento Pagsulat 11 Nabibigyang-halaga ang pakikinig sa mga anekdota.g. kuwento.

diin. palayon at paari Nakikilala ang opinyon at katotohanan bilang isang uri ng ugnayan sa seleksyong binasa Nakabubuo ng isang sulatin tungkol sa isang reaksyon sa binasa 18 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mga detalye ng seleksyon/impormasyong napakinggan Nagagamit ang panghalip bilang paksang pangungusap at pinaglalaanan sa mga pangungusap Napipili ang opinyon at katotohanang mga pahayag sa akdang binasa Nakasusulat ng sariling opinyon na maaaring katulad ng may-akda kaiba sa may-akda 19 Naibibigay at naihahambing ang saloobin ng nagsasalita tungkol sa paksa 20 Natutukoy ang mga makabuluhang salita na ginagamit sa mga usapang napakinggan Nagagamit ang mga panghalip na panaklaw at patulad Nabibigyang kahulugan ang mga opinyon at ang mga pahayag na makatotohanan Napag-uuri-uri ang mga salita ayon sa: .mga salitang kaugnay ng damdamin .mga salitang may pagkakaugnayan 32 Nakasusulat ng isang maikling reaksyon tungkol sa napapanahong paksa tulad ng epekto ng pagkawasak ng kalikasan Nagagamit sa pagsasalayasay ang mga pandiwa na nasa iba’t ibang aspekto 21 Nabibigyang kahulugan ang mga salitang narinig batay sa paraan ng pagsasalita (tono. paghinto.mga salitang kaugnay ng pandama .Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Pagsulat 15 Natutukoy sa mga diskursong napakinggan ang mga pahayag na: nagpapakilala ng ideya nagpapatibay ng ideya Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskurso Napagsusunod-sunod ang mga pangunahing diwa na bumubuo ng kuwento/seleksyon Nakasusulat ng liham sa patnugot/liham na nagrereklamo at iba pa kaugnay sa mga naninira at walang malasakit sa kalikasan 16 Naisasalaysay/Naisasadula ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ang mahahalagang pangyayari ng kuwentong napakinggan Naibibigay ang paksa at pangunahing kaisipan ng tula/kuwento/ impormasyong narinig Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Naigagawa ng balangkas ang akdang binasa sa anyong papaksa o pangungusap Nakasusulat ng isang salaysay sa tulong ng isang balangkas 17 Nagagamit ang mga panghalip na panao sa kaukulang palagyo. Nabibigyang halaga sa pagsasalaysay ang pandaigdig na pagbabagong may kinalaman sa .

Pakikinig intonasyon) 22 Nabibigyang-diin ang mahahalagang punto sa usapang narinig teknolohiya Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Natutukoy ang mga pandiwang ginamit at ang aspekto nito Nabibigyang-kahulugan ang kilos. mabuting naidudulot ng teknolohiya. pananalita ng mga tauhan sa akda Nabibigyang-kahulugan ang salita ayon sa • denotasyon • konotasyon Nabubuod ang tekstong binasa sa sariling pangungusap Nakasusulat ng isang maikling reaksyon tungkol sa napapanahong paksa Nakasusulat ng isang liham sa editor tungkol sa isang isyu o paksa tulad ng: wastong pagtatapon ng basura. Nasusuri ang kayarian ng pang-uri • payak • maylapi Natutukoy ang paksang diwa. aral at mga pagpapahalagang taglay ng akda 33 . 23 Napaiikli ang diskursong napakinggan sa pamamagitan ng pagbabawas ng paulit-ulit o walang kaugnayang impormasyon Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panlapi sa pagbubuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus 24 Natutukoy ang simula ng usapan sa pamamagitan ng tuwiran at dituwirang pahayag Nagagamit ang magkasingkahulugan o magkasalungat na pang-uri sa pagsasalaysay Napagtutulad at napag-iiba ang mga kaisipan o ideya Nailalahad ang isang ideya o kaisipan sa pamamagitan ng diberbal na pamamaraan tulad ng: • grap • tsart • mapa Nakasusulat ng isang talaarawang naglalarawan ng ginawa/pangyayari sa buong araw 25 Natutukoy ang daloy ng pagpapahayag sa diskursong napakinggan tulad ng kung paano sumasagot o dinaragdagan ang ideya Natutukoy sa diskursong napakinggan ang iba’t ibang ideya Paglilipat nito sa bagong ideya at pagwawakas sa isang ideya Nagagamit ang mga pang-uri sa iba’t ibang antas ng pagsasalaysay Nakapangangatwiran sa paraang kapani-paniwala at kahika-hikayat 26 Nagagamit ang mga pang-uring may iba’t ibang kayarian sa paglalarawan ng maaliwalas at magandang kapaligiran Nagagamit ang kaalaman sa mga nabasang akda bilang batayan ng mga pahayag at kaisipan tungkol sa bagong aralin Nakasusulat ng isang ulat tungkol sa isang pangyayaring nasaksihan kaugnay sa epektibong pag-agapay ng mamamayan sa kamalayang pandaigdig Nakasusulat ng isang iskrip para sa isang pagbabalitang panradyo 27 Natutukoy ang pangunahing ideya sa mga detalyeng nasa balita/ulat/panayam na narinig. wastong pangangalaga ng kapaligiran. gawi.

din.Pakikinig • • 28 Nakagagawa ng pagtatala ng mahahalagang impormasyon sa ulat/mensaheng narinig Pagsasalita inuulit tambalan Pagbasa Pagsulat Nagagamit ang mga pang-uri sa iba’t ibang anyo ng pagpapahayag Nagagamit ang dating kaalaman sa pagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa iniharap na sitwasyon Nabibigyang katuwiran ang mga kilos o gawi ng mga tauhan sa akda Nakabubuo ng isang poster na nagbabadya ng mga kaganapan sa paaralan 29 Nakagagawa ng isang mabisang paglalagom sa paksang napakinggan Napipili ang pinakaangkop na ekspresyon/pananalita sa pagpapahayag ng pansariling puna o saloobin Nagagamit ang mga sugnay na pang-abay na pamanahon. panlunan at pamaraan Nakabubuo ng isang talatanungan para sa isang panayam 30 Natutukoy ang pagkakaiba sa kahulugan ng mga pahayag sa tulong na iba’t ibang huwarang intonasyon Natutukoy sa mga pahayag na napakinggan ang nagpapayo. bugtong o palaisipan 33 Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa kuwento at nasasaisantabi ang di-kailangang detalye Nagbibigyang-reaksyon ang pananaw. rin. raw/daw. Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan Nakasusulat ng isang talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase 31 Nagagamit ang mga pang-abay na ingklitik gaya ng pa. nga. Nakasusulat ng isang malinis na biro. tono. muna Naibibigay ang hinuha sa mga pangyayaring binabanggit sa tekstong binasa Nabibigyang-katuwiran ang mga ginawa ng tauhan Nakasusulat ng isang pinalawak na kahulugan (definition) tungkol sa isang ideya o konsepto 32 Natutukoy ang mga angkop na punto sa isang teksto na may koordinasyon ng magkakaugnay na impormasyon Nasusuri ang antas ng kahalagahan ng impormasyong narinig Nagagamit ang sugnay na pangabay sa pagtalakay sa mga kamalayang pandaigdig Natutukoy ang sugnay na pang-abay Nailalapat ang kahalagahan ng binasa sa sariling karanasan Nakasusulat ng isang lagom tungkol sa mabuti at masamang dulot ng teknolohiya. nagbababala. yata. atbp. layunin at saloobin ng may akda 34 34 Nakapagpasasagawa ng ibang paraan ng pagtatala ng mga impormasyon sa kahalintulad na . nanghihikayat. nagbibigay ng magandang intensyon.

katiyakan at pagkamakatotohanan ng impormasyong nakalahad sa teksto Naibabahagi ang sariling paninindigan ayon sa kaangkupan. pamantayang galing sa guro. atb.g. na pandulaan batay sa isang paksa o akdang natalakay sa klase. pagguhit. at sa ibang babasahin. tsart. Nakasusulat ng paglalarawan tungkol sa impormasyong pandamdamin sa akda o kuwentong binasa 36 Naisasalin ang impormasyong napakinggan tungo sa iba pang anyo/medium e. 38 Nasusuri ang antas ng kahalagahan ng impormasyong napakinggan Nagagamit nang mabisa ang mga pangatnig sa iba’t ibang anyo ng pakikipagtalastasan Nakasusulat ng isang iskrip. sa ibang tao. Nahuhulo ang layunin o intensyong ipinahahatid ng biro o papuri Nagagamit nang wasto ang mga pang-angkop at pangatnig sa tambalan at hugnayang pangungusap. pagkamakatotohanan at pagiging kasiya-siya ng akda Naihahambing ang kaisipang ipinahahayag sa teksto sa tulong ng pamantayang pansarili. Nasasabi at naipaliliwanag ang gamit ng mga pangatnig 37 Nakabubuo ng isang sanaysay na naglalarawan (pictorial essay) tungkol sa isang paksa o isyu.Pakikinig kahulugan (paraphrase) 35 Nagagamit ang mga impormasyong narinig sa isang paglalahad Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Nagagamit ang iba’t ibang sugnay na pang-abay sa iba’t ibang gawain sa pakikipagtalastasan Naipaliliwanag ang natatamong kaunlarang pangkaisipan at kaunlarang pandamdamin sa akdang binasa Napapahalahagahan ang kaangkupan. 35 . grap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful