Gundegas raksturojums

Princeses Gundegas personības izaugsmes ceļš A.

Brigaderes lugā „Princese Gundega un Karalis Brusubārda”

Sliktais
Spriež par cilvēkiem tos nepazīstot un klausa nekompetentus padomdevējus • Neuztver lietas nopietni
(par to, ka jāiziet pie vīra par • karalieni citā karaļvalstī) (klausa savu biedreņu dzirdētās baumas par karali Brusubārdu)

Labais

I Cēliens

Vilcinās ar atbildes sniegšanu, liek gaidīt •

(prinčiem un sūtnim) Iedomīga (uzskata sevi • par visskaistāko) Nievājoša („Jums, lupatu prinčiem,• ubaga bail!” Atsaka citu palīdzību („Viņš ņem segu • no pleciem un klāj to par Gundegu” ; „Atsit to uz abām pusēm, uzliesmojošās dusmās”)

• Prot uzņemties atbildību(„Ko mels! No jums nav vainīga neviena. Kas notiks, nesīs karaļmeita viena”) • Ātri pielāgojas vides maiņai (kad tiek padzīta no pils) Skopa, negrib Sniedzei dot • putru („Nav grauda klētīs, lāses

II Cēliens

akās iekšā, Tur labumu lai metu svešiem priekšā”) Ironiska („Smalks ubags! Žēlsirdībā • kvēlo! – Nav pats vēl ēdis, citus žēlo”) Vaļsirdīga (Sniedzei klāsta, kā pie ubaga tika) •

• Upurējās Māra un ļaužu dēļ (cīņā ar Žņaudzēju,
aiziedama pēc ūdens )

Nespēj mīlēt karali Brusubārdu, lai gan tas • ir tas pats Māris • Aizstāv Māri tirgū („Tam uzbrukt!
Viņam! Vai vakardienas jūs vairs neatminat?”)

III Cēliens

Neredz sevi no malas („Kā reibj man •

viņa vārdi, ak – „Tev dusma lauku, moka māju pilda, Tu pati nemiers būsi sev un ķilda” – ak tu!”)

Lien, kur nevajaga, nespēj • atrast savu vietu (tirgū) • Palīdz Mārim atgūties (Ilgi skūpsta
Māri, kad tas ir Melnā Burvja pievarēts, lai atgūtu dzīvību)

IV Cēliens

• Pazemīga, ieklausās nespītējot pretī („Viņa pārdzīvo
kaunu, dusmas, spītību, žēlumu. Viņa visu sevī pārvērtē”) • Prot sevi kritiski novērtēt („Par to – par to – kas manī taisās aust”)

•P r o t r a u d z ī t i e s c i l v ē k u i e k š i e n ē
Saskata maldus apkārtējos cilvēkos; Saskata Mārī to labāko

Arta Korņējeva un Terēze Rocēna 11.a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful