PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBML3103 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU SEMESTER /SEMESTER : MEI/MAY 2011 _________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja. / You can submit your assignment ONCE only. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 28 Jun 2011 hingga 10 Julai 2011. Serahan selepas 10 Julai 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 28 June 2011 and 10 July 2011. Submission after 10 July 2011 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

[Jumlah: 30 markah] ___________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan.  Assignments with 10 . markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperolehi. marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . bincangkan persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu dan huraikan kepentingan pengajaran KOMSAS bagi membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka.30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored.SOALAN TUGASAN Dalam kurikulum sistem pendidikan kebangsaan KBSM.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30 % : Markah sifar akan diberikan. iaitu Kesusasteraan Melayu sebagai subjek dan Kesusasteraan Melayu sebagai komponen (KOMSAS) dalam subjek Bahasa Melayu. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be given feedback of the assignment before the Final Semester Examination commences.  Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given  MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 2 . kesusasteraan diketengahkan dalam dua entiti yang berbeza. Berdasarkan pengetahuan anda mengenai KOMSAS. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. If plagiarism is detected. Jika plagiarisme dikesan. / This assignment accounts for 30 % of the total marks for the course and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme.

Kurang perbincangan tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu dan terlalu kurang contoh yang bersesuaian.5)* jelasnya tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. Menepati Piawai 3 Pengenalan yang masih menarik tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu.Panduan Tugasan (Kandungan dan Pemarkahan) Kriteria Markah/ Wajaran Pengenalan (1)* Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang sangat jelas dan menarik sekali tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. di samping sokongan bukti dan contohcontoh yang tepat dan bersesuaian. Markah Penuh 4 Membincangkan Isi secara terperinci Kandungan 1 dan sejelas(2. Hanya 2 kepentingan yang dikehendaki. Tiada perbincangan tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu dan tiada contoh yang bersesuaian. Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan umum tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. Sekurangkurangnya 4 kepentingan dikehendaki. Huraian yang kurang jelas tentang kepentingan pengajaran KOMSAS dalam membentuk jati diri bangsa. Membincangkan secara umum tentang persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu berserta dengan huraian. Lemah 1 Tiada sebarang pengenalan dan tidak menyentuh persejarahan KOMSAS pra dan pascatahun 2000 dan kewajaran KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu. Isi Huraian yang Kandungan 2 amat jelas dan (2. Tiada huraian tentang kepentingan KOMSAS untuk membentuk jati diri. Memberikan contoh-contoh yang tepat dan masih bersesuaian. 10 Huraian yang jelas dan relevan tentang kepentingan pengajaran KOMSAS untuk membentuk jati diri bangsa. 10 3 .5)* relevan tentang kepentingan pelajaran KOMSAS untuk membentuk jati diri bangsa. Sekurangkurangnya 3 kepentingan dikehendaki.

logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik. Beberapa keterangan masih logik dan amat sederhana penulisannya. kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan tepat dan idea yang bernas.Kesimpulan (1)* Kesimpulan yang sangat menarik. Kesimpulan yang sederhana dan menjawab persoalan tugasan. 2 Jumlah Markah 30 * Wajaran antara 0. Mengikut format ilmiah dan APA. Kesimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan. Tidak mengikut format APA sepenuhnya. Keterangan tersusun dengan kemas sekali. Kesimpulan yang boleh diterima dan menjawab persoalan tugasan dengan baik. Keterangan tidak disusun mengikut logik dan amat lemah penulisannya.5)* Keterangan disusun mengikut logik dan cara penulisannya masih menarik. 4 Organisasi (0.5 dan 2 yang ditetapkan bagi setiap kriteria di atas menunjukkan kepentingannya bagi 4 .

Membincangkan dan menghubungi penerbit. 4. 2. kertas kerja dan bahan bacaan yang berkaitan untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Menggunakan antologi dan novel daripada keempat-empat zon. Merujuk modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. 3. Menulis tugasan mengikut format ilmiah dan sistem APA. 5. Buat pencarian di internet berkaitan KOMSAS dalam Bahasa Melayu untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. 5 . Melakukan lawatan ke perpustakaan Digital Abdullah Sanusi OUM bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. buku rujukan. jurnal. prosiding. 6. penulis buku bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk membantu anda memperoleh maklumat dan bahan rujukan bagi penghasilan tugasan.

6 . Nik Hassan Basri Nik Ab. Tg. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. 2008. 2007. Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa. Nik Hassan Basri Nik Ab. 2. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kuala Lumpur : Icon Region Sdn Bhd.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nik Hassan Basri Nik Ab. Indonesia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kadir. Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tg. Kadir. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. Tutor diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. “Pengajaran Gaya Bahasa dalam Bahasa Melayu”. tanggal 13 – 14 Oktober 2008. Makalah yang disajikan dalam Seminar Internasional Bahasa Indonesia/Malaysia dan Pembelajarannya dalam rangka Peringatan Bulan Bahasa 2008. “Memerkasakan Bahasa Melayu Melalui Pembelajaran Komsas”. Kadir. 2007.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nik Hassan Basri Nik Ab. Komsas dan Tatabahasa Melayu Teras Pegangan Guru. Kadir. 2005. Stilistik Komsas. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap subtajuk. 2007. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. “Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu”. Universiti Malaya. Tg. Kadir.PANDUAN TUTOR 1. di Hotel Inna Muara Padang. Jurnal Institut Peradaban Melayu Jilid 5. 2005. Komsas Pegangan Teras Keterampilan. Malaysia. Citra Komsas. 3. Kadir. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kuala Lumpur : Icon Region Sdn Bhd. Antara buku rujukan dan bahan bacaan yang dicadangkan adalah seperti yang berikut: Nik Hassan Basri Nik Ab. Tg. Kadir. 2009. 2005. Kadir. Jurnal Pengajian Melayu. Perak. Nik Hassan Basri Nik Ab. kerjasama Universitas Negeri Padang.

Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. 7 . Makalah yang disajikan dalam Seminar Kesusasteraan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu (Komsas) 2011” pada 11 Apri 2011 di Auditorium Utama. 5.Nik Hassan Basri Nik Ab. Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan serta lampirkan artikel bersama tugasan. 4. 2011. Guna gaya APA. Kadir. “Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Komsas”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful