You are on page 1of 37

วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565

วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 1

วิทยาลัยชุมชนใน นศ.จบใหม่ในญีป่ ุ่น 'โรงงานสีเขียว' แต่กลับ ผลสำรวจพบคนทำงาน


สหรัฐฯ ช่วยเติม ลาออกจากงานแรก ละเลย 'คนทำงาน' ไอร์แลนด์ 30% ยอมลด
เต็มช่องว่างทักษะ ภายใน 3 ปีกว่า ตัวอย่างจากโรงงานผลิต ค่าจ้างตนเองเพื่อให้ได้
แรงงาน [หน้า 17] 30% [หน้า 26] เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ ทำงานทางไกล-ไม่ตอ้ ง
บังกลาเทศ [หน้า 29] เข้าออฟฟิศ [หน้า 34]
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 2
รอบโลกแรงงาน

ผู้ประกอบการรถลากในกรุ งโตเกียวให้ เมื่อสองปี ท่แี ล้วเนื่องจากการระบาดใหญ่


พนักงานเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งก่อน ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
เปิ ดให้นักท่องเทีย่ วเข้าประเทศ
ผูล้ ากรถคนหนึ่งที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ผูป้ ระกอบการรถลากในย่านอาซากูซะซึ่ง กล่าวว่าเขาตัง้ ตารอที่จะได้แนะนาสถานที่
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของกรุงโตเกียว ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้นกั ท่องเที่ยว
ให้พนักงานเรียนภาษาอังกฤษอีกครัง้ ชาวต่างชาติ
ก่อนที่ญ่ีปนุ่ จะเปิ ดรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติตามแผนที่วางไว้ บริษัทผูป้ ระกอบการเปิ ดเผยว่า ยอดขาย
เมื่อปี ท่แี ล้วและสองปี ก่อนลดลงเกือบร้อย
ญี่ปนุ่ มีแผนที่จะรับนักท่องเที่ยวจาก 98 ละ 70 จากระดับก่อนหน้าการระบาดใหญ่
ประเทศและดินแดนที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยง
การติดโรคโควิด-19 ต่า โดยจะเริม่ เปิ ดรับ นายฟูจวิ าระ ฮิเดโนริ เจ้าของบริษัทกล่าวว่า
จากวันศุกร์ท่ี 10 มิ.ย. 2022 นี ้ พวกเขาหวังที่จะทางานเพื่อกอบกูก้ าร
สูญเสียเมื่อสองปี ท่แี ล้ว และเสริมว่า พวก
การเปิ ดรับนีจ้ ะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา เขาหวังว่ารถลากจะช่วยให้ญ่ีปนุ่ เป็ น
กับคณะทัวร์และมีมคั คุเทศก์ติดตาม อันหนึ่งอันเดียวกันกับส่วนต่าง ๆ ของโลก
ผูป้ ระกอบการรถลากได้เริ่มให้มกี ารเรียน ที่มา: NHK, 2/6/2022
ภาษาอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้ว
ชาวอเมริกันขอรับสวัสดิการว่างงาน
ผูป้ ระกอบการดังกล่าวได้ดาเนินธุรกิจรถ ต่าสุดนับตั้งแต่ปี 1969
ลากมาเป็ นเวลาประมาณ 25 ปี โดยหยุดไป
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 3

ช่วงต้นเดือน มิ.ย. 2022 กระทรวงแรงงาน ร้าน “กิวดง” หรือข้าวหน้าเนือ้ เป็ น


สหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผูย้ ่ืนขอสวัสดิการ ร้านอาหารฟาสต์ฟ้ดู ที่มกี ารแข่งขันสูงและ
ว่างงานครัง้ แรกลดลง 11,000 ราย สู่ระดับ ประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงานมาเป็ น
200,000 รายในสัปดาห์ท่แี ล้ว และต่ากว่าที่ เวลานาน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่รี ะดับ 210,000
เหตุพนักงานเสียชีวติ เกิดขึน้ เมื่อเดือน ม.ค.
ราย โดยตัวเลขผูย้ ่ืนขอสวัสดิการว่างงาน
2022 ที่รา้ น “สุคิยะ” ในเมืองนาโงยะ
ดังกล่าวอยูต่ ่ากว่าระดับ 215,000 ราย ซึง่
พนักงานหญิงซึง่ ทางานตามลาพังระหว่าง
เป็ นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการ
เวลา 05.00 น.ถึง 09.00 น.ได้ลม้ ลงอย่าง
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐฯ
กะทันหัน
นอกจากนีจ้ านวนชาวอเมริกนั ที่ยงั คงขอรับ
เธอล้มหมดสติไปโดยไม่มีใครทราบราวสาม
สวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง ลดลง 34,000
ชั่วโมง เมื่อเพื่อนร่วมงานพบร่างของเธอที่
ราย สู่ระดับ 1.31 ล้านราย ซึง่ เป็ นระดับ
นอนอยู่บนพืน้ ก็รีบส่งเธอไปโรงพยาบาลแต่
ต่าสุดนับตัง้ แต่ปี 1969
ต่อมาก็ได้รบั การยืนยันว่าเธอเสียชีวติ แล้ว
ที่มา: U.S.News, 2/6/2022
"สุคิยะ” ได้ยตุ ิการให้พนักงานทางานในร้าน
ร้านแฟรนไชส์ข้าวหน้าเนือ้ ของญี่ปุ่น เพียงคนเดียวในช่วงกะกลางคืนตัง้ แต่ปี
ยกเลิกการเข้ากะทางานคนเดียวหลัง 2014 หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถงึ การให้
พนักงานเสียชีวติ ทางานหนักเกินไป อย่างไรก็ตาม ยังคงให้มี
"สุคิยะ” ร้านแฟรนไชส์ขา้ วหน้าเนือ้ อันดับ การทางานเพียงคนเดียวในช่วงเช้าตรู่
ต้น ๆ ของญี่ปนุ่ เปิ ดเผยว่าจะยกเลิกการให้ สาหรับร้าน “สุคิยะ” บางร้าน
พนักงานเข้ากะเพียงคนเดียวในช่วงเช้าตรู่ ทางบริษัทได้ปกป้องนโยบายดังกล่าวโดยชี ้
หลังเกิดเหตุพนักงานเสียชีวิตขณะทางาน ว่าในช่วงเช้ามีลกู ค้าเพียงไม่กี่คน และว่า
ตามลาพัง พนักงานจะต้องสวมใส่อปุ กรณ์อย่างหนึง่
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 4

อยู่เสมอซึง่ เป็ นอุปกรณ์ท่ที าให้สามารถ ปรับลดในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2022 ที่


ติดต่อกับสานักงานใหญ่ได้กรณีเกิดเหตุ 440 คน
ฉุกเฉิน
ในเดือน พ.ค. 2022 ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่ม
ทาง “สุคิยะ” ได้แสดงความเสียใจไปยัง เทคโนโลยีและคริปโตขนาดใหญ่หลายแห่ง
ครอบครัวของพนักงานหญิงที่เสียชีวติ และ ได้ประกาศแผนลดการจ้างงานออกมา เริม่
ว่าจะปรับปรุงสภาพการทางานของ จาก Uber ที่ออกมาระบุว่า บริษทั มีแผนจะ
พนักงานต่อไป ชะลอการจ้างงานลงชั่วคราว เพื่อลด
ค่าใช้จา่ ยและมุง่ เน้นไปที่เป้าหมายในการ
ที่มา: NHK, 2/6/2022
เป็ นธุรกิจที่มคี วามคล่องตัว เพื่อรับมือกับ
ผลสารวจพบบริษทั กลุ่มเทคโนโลยี- การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในตลาด
คริปโตฯ ในสหรัฐฯ เลิกจ้างพนักงาน
จานวนมากในเดือน พ.ค. 2022 ที่มา: Fortune, 4/6/2022

Challenger, Gray & Christmas บริษัท เผยจีนมี 'วิชาแรงงาน' เป็ นหลักสูตร


ด้านทรัพยากรมนุษย์ในสหรัฐฯ เผยผล การศึกษาภาคบังคับ
สารวจตลาดแรงงานในกลุ่มบริษทั CRI สื่อของรัฐบาลจีนรายงานเมื่อช่วงเดือน
เทคโนโลยีและคริปโตเคอเรนซี พบว่าใน มิ.ย. 2022 ว่าเมื่อเร็วๆ นีเ้ นื่องในโอกาส
เดือน พ.ค. 2022 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทใน ครบรอบ 100 ปี การก่อตัง้ สันนิบาตเยาวชน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเลิกจ้าง คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน นายสี จิน้ ผิง
พนักงานรวมกันมากถึง 4,044 ตาแหน่ง ซึง่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรค
สูงกว่าการปรับลดในช่วง 4 เดือนแรกของปี คอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจนี กล่าว
2022 รวมกันที่ 500 คน ถึง 8 เท่า ขณะที่ ปราศรัยสาคัญระบุวา่ ช่วงวัยเยาว์หล่อ
กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมฟิ นเทคมีการเลิก เลีย้ งความหวังไร้ขีดจากัด เยาวชนสร้าง
จ้างพนักงานรวมกัน 1,619 คน สูงกว่าการ อนาคตที่สดใส ชนเผ่าหนึง่ มีเพียงฝาก
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 5

ความหวังอันดีงามไว้กบั คนรุน่ ใหม่และคง ไป “วิชาแรงงาน” จะเป็ นวิชาหนึ่งสาหรับ


รักษาจิตใจที่หนุ่มสาวไว้เท่านัน้ จึงจะ เด็กนักเรียนประถม-ม.ต้น อย่างเป็ น
สามารถเจริญรุง่ เรืองสืบไปได้ ทางการ ซึ่งมีการแบ่งส่วนประเภทอย่างลง
รายละเอียด เช่นในส่วนของการใช้แรงงาน
ทัง้ นี ้ จีนให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชน
ในชีวติ ประจาวัน จะรวมถึงการทาความ
เป็ นอย่างยิง่ โดยเมื่อเร็วๆ นี ้
สะอาด การรักษาความสะอาด การจัดของ-
กระทรวงศึกษาธิการจีนตีพิมพ์ “หลักสูตร
การเก็บของ การปรุงอาหาร-การคานึงถึง
การเรียนการสอนสาหรับการศึกษาภาค
คุณค่าทางโภชนาการ การใช้เครือ่ งใช้ไม้
บังคับ” อย่างเป็ นทางการ จัด “วิชาแรงงาน”
สอยอุปกรณ์ในบ้าน-การซ่อมแซมเครื่องใช้
เป็ นการเฉพาะ และประกาศ “มาตรฐาน
อุปกรณ์ในบ้าน
วิชาแรงงานสาหรับการศึกษาภาคบังคับ (ปี
2022)” คือ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ในส่วนของการใช้แรงงานในภาคการผลิต
ปี ท่ี 1-6 และนักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี จะรวมถึงการใช้แรงงานในภาคการเกษตร
1-3 คือ เด็กในช่วงการศึกษาภาคบังคับรวม การประดิษฐ์ตามกรรมวิธีดงั้ เดิม การใช้
9 ปี ในช่วงวัยระหว่าง 6 ขวบถึง 15 ปี แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การสัมผัสและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นต้น
ก่อนหน้านี ้ จีนมีการเรียนการสอนเนือ้ หาที่
เกี่ยวกับวิชาแรงงานกันอยู่ก่อนแล้ว แต่ชนั้ ในส่วนของการใช้แรงงานในภาคบริการ จะ
เรียนวิชาดังกล่าวมักถูกแทนที่ดว้ ยวิชาอื่นๆ รวมถึงการใช้แรงงานในภาคบริการ
หลักสูตรใหม่นจี ้ งึ กาหนดให้มีการจัดตัง้ สมัยใหม่ การใช้แรงงานเพื่อการกุศล และ
“วิชาแรงงาน” แยกออกจากวิชากิจกรรม การบริการอาสาสมัคร
โดยเฉพาะ
เฉพาะ 3 ส่วนดังกล่าวก็มีการใช้แรงงาน
หลักสูตรฯ ใหม่ดงั กล่าวระบุวา่ เริม่ ตัง้ แต่ กว่า 10 รายการ อย่างการทาอาหารนัน้
เปิ ดภาคเรียนฤดูใบไม้รว่ งปี 2022 เป็ นต้น นักเรียนต้องเรียนรูว้ ิธีการเลือกผัก การล้าง
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 6

ผักและการปอกผลไม้ การต้ม (อย่างการต้ม ประเทศ เพื่อขัดขวางการส่งออกสินค้าไป


เกี๊ยว) การนึ่ง (อย่างการนึ่งบ๊ะจ่าง) การปรุง ต่างประเทศ หลังเผชิญกับปั ญหาราคา
อาหาร 3-4 เมนู ฯลฯ นา้ มันที่พ่งุ สูงขึน้ ITF ระบุในแถลงการณ์
ผ่านเว็บไซต์วา่ สหภาพแรงงานขนส่งสินค้า
ทัง้ นีใ้ นภาพรวมแล้ว การจัดหลักสูตร “วิชา
บรรทุกและขนส่งมวลชนของเกาหลีใต้ได้
แรงงาน” สั่งสอนเด็กให้รกั แรงงานประเภท
ออกมาชุมนุมประท้วงที่ทา่ เรือและสถานีตู้
ต่างๆ ถือเป็ นการเพิ่มทักษะขัน้ ฐานในการ
สินค้า 16 แห่งทั่วประเทศ โดยผูข้ บั
ดารงชีวติ มีส่วนสร้างเสริมจริยศึกษา พุทธิ
รถบรรทุกในเกาหลีใต้ได้ออกมาชุมนุม
ศึกษา พลศึกษา และสุนทรียศึกษา ช่วยให้
คัดค้านแผนยกเลิกโครงการของรัฐบาล
เด็กมีคณ ุ ภาพและความสมบูรณ์มากขึน้
เกาหลีใต้ท่จี ะคานวณค่าแรงขัน้ ต่าโดยยึด
เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วก็จะเป็ นคนมี
ตามค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน ซึ่งจะยิ่งทา
คุณภาพและความสมบูรณ์มากขึน้ อย่าง
ให้คนขับรถบรรทุกมีรายได้ลดลง ท่ามกลาง
ต่อเนื่อง ช่วยสร้างบ้านเมืองให้เจริญรุง่ เรือง
สถานการณ์ท่รี าคานา้ มันพุง่ สูงขึน้ ทัง้ นีก้ าร
ยิ่งๆ ขึน้
ชุมนุมประท้วงดังกล่าวมีขึน้ ในขณะที่ห่วงโซ่
ที่มา: CRI, 6/6/2022 อุปทานทั่วโลกกาลังประสบปั ญหาในการ
คนขับรถบรรทุกในเกาหลีใต้ชุมนุม ฟื ้ นตัวจากคาสั่งล็อกดาวน์หลายเมืองของ
ประท้วงคัดค้านระบบคานวณค่าแรงขั้น จีน และการบุกโจมตียเู ครนของรัสเซีย
ต่าโดยยึดตามค่าใช้จ่ายในการ
ที่มา: Straitstimes, 8/6/2022
ดาเนินงาน
'กูเกิล' เปิ ดตัวระบบปั ญญาประดิษฐ์
สหพันธ์แรงงานการขนส่งระหว่างประเทศ
ช่วยเตรียมพร้อมสัมภาษณ์งาน
(ITF) ระบุวา่ คนขับรถบรรทุกในเกาหลีใต้
หลายพันคนได้ออกมาชุมนุมประท้วงที่ บริษัทเทคโนโลยียกั ษ์ใหญ่ กูเกิล (Google)
ท่าเรือและสถานีตสู้ ินค้าหลายแห่งทั่ว เปิ ดตัวเครื่องมือใหม่ ที่ได้รบั การออกแบบ
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 7

มาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสาหรับการ เลือกสาขาที่ตอ้ งการจะสัมภาษณ์ก่อน


สัมภาษณ์งาน จากนัน้ จะต้องพิมพ์หรือพูดคาตอบของตน
ลงในระบบหลังจากถูกถามคาถามในแต่ละ
ระบบดังกล่าวนี ้ เรียกว่า Interview
ข้อ เนื่องจากตอนนี ้ Interview Warmup ยัง
Warmup ซึง่ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ใน
ไม่รองรับระบบวิดีโอ
การช่วยฝึ กสัมภาษณ์ โดยจะมีการสร้าง
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้อง กูเกิล อธิบายว่า ระบบ Interview Warmup
กับสาขาเทคโนโลยีท่สี าคัญ ๆ อย่างเช่น จะเน้นที่คาถามหลัก ๆ สามประเภท ซึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT และผูด้ แู ล ได้แก่ คาถามเกี่ยวกับประวัติภมู หิ ลัง
ระบบ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ คาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ข้อมูล และงานด้านฝ่ ายขายและการตลาด การทางาน และคาถามเชิงเทคนิค
ออนไลน์ เป็ นต้น
ในส่วนของคาถามเกี่ยวกับประวัติภมู ิหลัง
Interview Warmup เป็ นส่วนหนึง่ ของความ นัน้ จะครอบคลุมถึงประสบการณ์การ
พยายามของกูเกิลในการพัฒนาระบบ ทางานและการฝึ กงานของผูส้ มัคร ส่วน
ปั ญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา หรือ คาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในการทางาน
Conversational AI ซึ่งระบบเหล่านีใ้ ช้ จะเป็ นการดูว่า ผูส้ มัครงานมีวิธีรบั มือกับ
เทคโนโลยีการส่งข้อความและการจดจา สถานการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน
เสียงเพื่อให้ผใู้ ช้สามารถโต้ตอบกับ อย่างไรบ้าง และคาถามทางเทคนิคจะ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง ครอบคลุมความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทางของ
เป็ นธรรมชาติมากขึน้ ผูส้ มัครงาน

เมื่อไม่นานมานี ้ กูเกิลเพิง่ จะเปิ ดให้ผคู้ นได้ ทัง้ นี ้ หากผูใ้ ช้ตอบคาถามโดยใช้ไมโครโฟน


ใช้ Interview Warmup แบบไม่ตอ้ งเสีย เครื่องมือจะแปลงคาตอบจากเสียงมาเป็ น
ค่าใช้จา่ ย โดยในขัน้ ตอนแรกผูใ้ ช้จะต้อง ข้อความในระบบ จากนัน้ Interview
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 8

Warmup จะใช้ AI และระบบ machine ในขณะที่กาลังสร้างระบบอยู่นนั้ นักพัฒนา


learning ในการวิเคราะห์คาตอบและให้ ซอฟต์แวร์ได้พดู คุยกับบุคคลที่กาลังหางาน
คาแนะนาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ ทา และได้เข้ารับการฝึ กอบรมด้านวิชาชีพ
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ยกตัวอย่างเช่น ระบบจะแจ้งให้ผสู้ มัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของกูเกิล
ทราบเมื่อมีการใช้คาที่สาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ตอ้ งการสมัคร นอกจากนี ้ ยัง แจสมิน รูบิโนวิทซ์ (Jasmin Rubinovitz)
สามารถระบุคาที่ผสู้ มั ภาษณ์มกั จะใช้กนั วิศวกรซอฟต์แวร์และนักวิจยั ของ Google
มากที่สดุ โดยกูเกิลกล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าว Creative Lab ซึง่ ช่วยพัฒนาเครือ่ งมือ
นีส้ ามารถช่วยให้ผสู้ มัครงานทราบว่า การ Interview Warmup อธิบายว่า ขณะนีม้ ี
ใช้คาพูดซา้ ๆ เหล่านัน้ จะเป็ นผลดีหรือ ตาแหน่งงานด้านเทคโนโลยีท่ีให้
ผลร้ายในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ ค่าตอบแทนสูงในสาขาต่าง ๆ ที่ยงั ว่างอยู่
มากกว่า 1.3 ล้านตาแหน่งในสหรัฐฯ แต่
นอกจากนีแ้ ล้ว เครื่องมือนีย้ งั สามารถ
โครงการฝึ กอบรมด้านวิชาชีพของทาง
แนะนา “หัวข้อในการสนทนา” ที่มกั จะถูก
บริษัทสามารถช่วยได้เพียงแค่ส่วนหนึ่ง
ใช้ในการสัมภาษณ์ หรือแนะนาหัวข้อใหม่
เท่านัน้ และว่าปั ญหาหลักของผูท้ ่หี างานก็
ๆ ที่อาจมีประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์
คือการสัมภาษณ์งานนั่นเอง ดังนัน้ กูเกิลจึง
งานประเภทต่าง ๆ ได้
คิดที่จะใช้ Machine Learning และ
สาหรับผูท้ ่มี ีขอ้ กังวลในเรื่องของความเป็ น แบบจาลองภาษาขนาดใหญ่ ในการสร้าง
ส่วนตัว กูเกิลกล่าวว่าจะไม่มีการจัดเก็บ เครื่องมือที่จะช่วยให้ผคู้ นสามารถฝึ กฝน
หรือแชร์ขอ้ มูลใด ๆ ที่พิมพ์หรือพูดลงใน ตัวเองในการสัมภาษณ์งานได้
ระบบ ดังนัน้ ผูใ้ ช้จะต้องคัดลอกคาตอบที่
รูบิโนวิทซ์ กล่าวอีกด้วยว่า เครื่องมือนีไ้ ด้รบั
ต้องการเก็บเอาไว้ต่างหาก
การออกแบบมาเพื่อให้ผหู้ างานได้ฝึกทักษะ
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 9

การสัมภาษณ์ในพืน้ ที่ส่วนตัวได้หลายครัง้ ข้อยกเว้นหลายประการที่อนุญาตให้


เท่าที่ตอ้ งการ นายจ้างปฏิเสธการจ้างงานผูใ้ ช้กญ
ั ชาใน
อาชีพที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
Interview Warmup สามารถใช้ได้กบั
อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ และใช้ได้ ที่มา: NPR, 8/6/2022
กับระบบมือถือ ทัง้ Android และ iOS อีก
ผลสารวจชีค้ นลอนดอนมีความสุขและ
ด้วย ให้ความสาคัญกับการทางานจากทีบ่ ้าน
ที่มา: VOA, 8/6/2022 รายงานของสถาบันนโยบายของ
กรุ งวอชิงตันเตรียมคุ้มครองแรงงานที่ มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนของ
ใช้กัญชาเสรี อังกฤษชีว้ ่าคนทางานที่อาศัยอยูใ่ นกรุง
ลอนดอนเกือบร้อยละ 80 ที่ทางานจากที่
สภาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เตรียมอนุมตั ิ
บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ระบุว่า การ
'ร่างกฎหมายคุม้ ครองการจ้างงานผูใ้ ช้
ทางานจากที่บา้ นเป็ นเรื่องดี ส่วนร้อยละ 80
กัญชา 2022' โดยห้ามนายจ้างกระทาการที่
ระบุว่า การทางานจากที่บา้ นช่วยให้จดั การ
ส่งผลกระทบทางลบใดๆ ต่อผูถ้ กู จ้างงานที่
ชีวิตได้ดีขึน้ และรูส้ กึ มีความสุขที่ไม่ตอ้ ง
ใช้กญ ั ชา โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี
เสียเวลาเดินทางไปทางาน นอกจากนี ้ ยังมี
2023 ในร่างกฎหมายดังกล่าวระบุ การ
อีกกว่าร้อยละ 60 ระบุว่าการทางานจากที่
ห้ามนายจ้างในวอชิงตัน ปฏิเสธที่จะจ้าง
บ้านทาให้มีเวลาดูแลบ้านและครอบครัว
ผูส้ มัครงานหรือเลิกจ้าง หรือระงับทางาน
มากขึน้ ทัง้ นี ้ YouGov บริษัทวิจยั ตลาดชัน้
ชั่วคราว รวมทัง้ ไม่เลื่อนตาแหน่ง หรือลด
นาของโลก ได้เป็ นผูด้ าเนินการสารวจ
ตาแหน่งลูกจ้าง หรือลงโทษบุคคลตามการ
ความเห็นลูกจ้างชาวกรุงลอนดอน 2,015
ใช้กญ ั ชา สถานะเป็ นผูป้ ่ วยกัญชาทาง
คน ในรายงานของมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเล
การแพทย์ หรือพบผลการทดสอบเป็ นบวก
จลอนดอน ซึ่งรวมถึงความเห็นของผูท้ ่ี
ใช้กญ ั ชา แต่ทงั้ นีร้ า่ งกฎหมายระบุ
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 10

อาศัยอยู่นอกเมืองหลวงอังกฤษและต้อง วันต่อสัปดาห์, ร้อยละ 25 ทางานจาก


เดินทางเข้ามาทางานในเมือง ออฟฟิ ศ 3-4 วันต่อสัปดาห์, ร้อยละ 19
ทางานจากออฟฟิ ศ 5 วันต่อสัปดาห์,
รายงานดังกล่าวถือว่าสอดคล้องกับความ
ขณะที่รอ้ ยละ 14 ไม่ได้กลับไปทางานที่
คิดเห็นของพนักงานออฟฟิ ศทั่วโลกที่ยงั คง
ออฟฟิ ศเลย และเกือบร้อยละ 70 ของผูต้ อบ
ต้องการทางานจากที่บา้ นสัปดาห์ละหลาย
แบบสอบถาม ไม่ได้คาดหวังให้พนักงาน
วัน แม้การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ลดลง
กลับมาทางานในออฟฟิ ศแบบเต็มเวลา
แล้วก็ตาม ผลวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนมีขนึ ้ ใน พอล เกวรา ประธานบริการหอการค้าและ
ขณะที่พนักงานทั่วอังกฤษเริ่มเข้าสู่การ อุตสาหกรรมรัฐวิกตอเรีย กล่าวว่า เหตุผล
ทดลองทางานสัปดาห์ละ 4 วันเป็ นเวลา 6 สาคัญที่ผคู้ นเลือกที่จะทางานจากบ้าน คือ
เดือน โดยมีพนักงานกว่า 3,000 คนจาก 70 เรื่องของสมดุลชีวิตและการทางาน (Work-
บริษัทเข้าร่วมโดยไม่ถกู ลดเงินเดือน life balance) ตามมาด้วยเวลาในการ
เดินทางที่ยาวนาน และความกลัวที่จะติด
ที่มา: Fortune, 8/6/2022
เชือ้ โควิด-19
ผลสารวจพบพนักงานในออสเตรเลีย
เลือก WFH มากกว่ามาทาในออฟฟิ ศ “เมื่อเราถามผูต้ อบแบบสารวจว่าอะไรเป็ น
เหตุผลสาคัญที่จะไม่กลับไปทางานใน
หอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐวิกตอเรีย ใน
ออฟฟิ ศ 34% บอกว่าพวกเขาต้องการ
ประเทศออสเตรเลีย ได้สารวจความเห็น
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน อีก 29%
จากธุรกิจ 88 แห่งในย่านศูนย์กลางธุรกิจ
บอกว่าเพราะเวลาในการเดินทางที่ยาวนาน
(CBD) โดยพบว่าพนักงานออฟฟิ ศยัง
พวกเขาไม่อยากเสียเวลาในการเดินทางไป
ต้องการที่จะใช้เวลาส่วนหนึ่งของสัปดาห์
ทางานมากขนาดนัน้ ไม่ว่าจะอยูใ่ นระบบ
เพื่อทางานจากที่บา้ น ผลสารวจพบว่า: ร้อย
ขนส่งสาธารณะ อยูใ่ นรถ หรือต้องขับขี่ และ
ละ 42 ของพนักงานทางานจากออฟฟิ ศ 1-2
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 11

ก็มีอีก 15% ที่บอกว่าพวกเขายังคงกลัวที่จะ คณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติและ


ติดโควิด” กระทรวงศึกษาธิการจึงวางแผนภาค
การศึกษา 2022 ซึง่ จะเริ่มเดือนกันยายนปี
“ดังนัน้ พวกเขาจึงพยายามอย่างดีท่สี ดุ เพื่อ
นีเ้ ป็ นต้นไป ร่วมมือกับสถาบันการ
หลีกเลี่ยงอันตราย ... เรายังทราบอีกว่า
อาชีวศึกษาและภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้
ระหว่างที่กาลังเข้าสู่หน้าหนาว คุณทราบดี
แรงงานต่างชาติท่ที างานในภาคการผลิต
ว่าเราไม่เคยมีฤดูกาลไข้หวัดใหญ่มา 2-3 ปี
ก่อสร้าง เกษตรและผูอ้ นุบาลในองค์กรที่มี
แล้ว เพราะฉะนัน้ สัญญาณเริม่ ต้นก็คือมัน
อายุไม่เกิน 30 ปี ทางานในไต้หวันครบ 3 ปี
จะเป็ นฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ท่ยี ากลาบาก”
ขึน้ ไป และจบมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หรือ ปวช.
"ผมจึงคิดว่า ผูค้ นคงกาลังจะพูดว่าเราได้ ในระหว่างทางาน สามารถเข้าเรียนเสริมใน
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพจากที่บา้ น เรา มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีท่จี ะกลับมาทางานที่ออฟฟิ ศ และผล ระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ อนุปริญญา 2 ปี
สารวจก็แสดงให้เห็นอย่างนัน้ แต่เราไม่ เมื่อจบการศึกษา ยกระดับเป็ นแรงงานกึ่ง
จาเป็ นจะต้องกลับมาทางานที่ออฟฟิ ศอย่าง ฝี มือ สามารถอยู่ทางานในไต้หวันได้โดยไม่
เต็มเวลา" เกวรา กล่าว ถูกจากัดระยะเวลา โครงการนี ้ ตัง้ เป้าปี
ที่มา: SBS, 10/6/2565 2030 หรืออีก 8 ปี ขา้ งหน้า ผลิตนักศึกษา
แรงงานต่างชาติท่มี คี วามชานาญงาน
ไต้หวันดันโครงการให้แรงงานต่างชาติ
จานวน 60,000 คน และจะสามารถเริ่ม
เรียนต่อระหว่างทางาน
โครงการได้ในภาคการศึกษา 2022 ซึง่ จะ
ไต้หวันประสบวิกฤตเด็กเกิดน้อย จานวน เริ่มในเดือน ก.ย.
นักศึกษาเข้าเรียนลดน้อยลง สถาบันการ
อาชีวศึกษาไม่สามารถหานักศึกษาเข้าเรียน ที่มา: Radio Taiwan International,
ได้ ส่งผลต่อกาลังแรงงานและศักยภาพการ 10/6/2022
แข่งขันของประเทศในอนาคต
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 12

งานวิจัยในออสเตรเลียพบว่าความ เป็ นตัวแทนร้องเรียนและวิ่งเต้นซึง่ กินเวลา


ลาเอียงโดยไม่รู้ตัวต่อผู้สมัครงานทีม่ ชี ่อื หลายทศวรรษ คุณจะพบว่ายังไม่มีความ
ไม่เป็ นภาษาอังกฤษนั้นสูงจนน่าตกใจ เจริญถึงในระดับนัน้ ในเรื่องของความ
มีงานวิจยั ชิน้ หนึ่งโดยมหาวิทยาลัยซิดนีย ์ หลากหลายทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรม”
ออสเตรเลีย พบกว่า 13% ของผูส้ มัครงานที่ ทัง้ นีป้ ั จจุบนั ผูอ้ พยพย้ายถิ่นฐานใน
มีช่อื แบบแองโกล-แซกซอน (ภาษาอังกฤษ) ออสเตรเลียบางรายนัน้ เหนื่อยหน่ายจาก
จะได้รบั การเชือ้ เชิญให้เข้าสัมภาษณ์ เมื่อ การถูกตัดสินจากชื่อของพวกเขา – แทนที่
เทียบกับเพียง 4.8% ของผูส้ มัครงานที่มชี ่ือ จะถูกตัดสินจากประสบการณ์ – ถึงขนาดที่
เป็ นภาษาจีน พวกเขานัน้ ขอบอกผ่านกระบวนการ
ทิม สุทพมมะสาน กรรมาธิการด้านการ คัดเลือกพนักงาน และลงมือทาธุรกิจด้วย
เลือกปฏิบตั ิทางเชือ้ ชาติ ซึ่งเพิ่งพ้นตาแหน่ง ตัวเอง
ไปเมื่อเร็วๆ นีก้ ล่าวว่า เขาหวังว่าผูเ้ ข้าดารง ที่มา: SBS, 12/6/2022
ตาแหน่งต่อจากเขาจะช่วยปรับปรุง
มาเลเซียเผชิญปั ญหาขาดแคลน
โชคชะตาของผูห้ างานซึง่ ไม่ใช่ชาวแองโก
แรงงานต่างชาติ
ลแซกซอนที่ต่อสูอ้ ยูใ่ นตลาดแรงงาน โดยใน
โลกแห่งอุดมคตินนั้ จะมีการตัง้ เป้าต่างๆ ภาคธุรกิจในมาเลเซียตัง้ แต่บริษทั เพาะปลูก
เอาไว้ แต่ทว่าสุทพมมะสานก็ถอดใจในเรื่อง ปาล์มนา้ มันไปจนถึงผูผ้ ลิตเซมิคอนดักเตอร์
ดังกล่าว จาเป็ นต้องปฏิเสธคาสั่งซือ้ และการขาย
สินค้าคิดเป็ นมูลค่าหลายพันล้าน เนื่องจาก
“หากคุณดูวา่ เกิดอะไรขึน้ บ้างในเรื่องของ
กาลังประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงานกว่า
ความเท่าเทียมกันทางเพศและ
1 ล้านคน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟื ้ นฟู
ความก้าวหน้าที่เราทาสาเร็จในช่วงไม่กี่ปีท่ี
เศรษฐกิจของประเทศหลังการระบาดของ
ผ่านมา นั่นก็เป็ นภาพสะท้อนต่อการจัดการ
โรค COVID-19 บริษัทในแวดวง
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 13

อุตสาหกรรมมาเลเซียระบุตรงกันว่า แม้ พนักงานร้าน Apple เมืองทาวสัน รัฐ


มาเลเซียได้อนุญาตให้แรงงานต่างชาติ แมริแลนด์ของสหรัฐฯ ผูม้ ีสิทธิลงมติราว
กลับมาทางานในประเทศได้อีกครัง้ ตัง้ แต่ 110 คนลงคะแนนเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิ.ย.
เดือน ก.พ. 2022 หลังผ่อนคลายมาตรการ 2022 สิน้ สุดเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2022 ตาม
ควบคุมโรค COVID-19 แต่กย็ งั ไม่มีแรงงาน เวลาท้องถิ่น มีมติเห็นชอบเข้าร่วมสหภาพ
ต่างชาติเดินทางกลับเข้ามาทางานใน แรงงาน IAMAW ด้วยคะแนนเสียง 65 เสียง
มาเลเซียมากพอ เนื่องจากรัฐบาลอนุมตั ิ ไม่เห็นชอบ 33 เสียง
ล่าช้าและการเจรจาเรื่องการคุม้ ครอง
มติดงั กล่าวถือเป็ นการเข้าร่วมสหภาพ
แรงงานกับบังกลาเทศและอินโดนีเซียมี
แรงงานครัง้ แรกของพนักงานร้าน Apple ใน
ความยืดเยือ้
สหรัฐฯ และเป็ นความพ่ายแพ้สาหรับ
ทัง้ นีข้ อ้ มูลของรัฐบาลมาเลเซียและกลุ่ม Apple ที่คดั ค้านมาตลอด ทัง้ ยังอาจสร้าง
อุตสาหกรรมระบุว่ามาเลเซียขาดแคลน ขวัญและกาลังใจให้พนักงานร้านอื่นเข้าร่วม
แรงงานอย่างน้อย 1.2 ล้านคน ในธุรกิจภาค สหภาพแรงงานด้วย
การผลิต การเพาะปลูก และการก่อสร้าง
หลังจากนีค้ ณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
โดยที่ปัญหานีย้ ่าแย่ลงทุกวัน เนื่องจากอุป
แห่งชาติจะเป็ นผูร้ บั รองมติ ซึ่งต้องใช้เวลา
สงค์ท่เี พิ่มขึน้ หลังการยกเลิกมาตรการ
ราวหนึ่งสัปดาห์ เมื่อรับรองแล้ว Apple
ควบคุม COVID-19
จะต้องเจรจาเรื่องสภาพการทางานกับ
ที่มา: Yahoo Finance, 13/6/2022 สหภาพแรงงาน
พนักงานร้าน Apple เมืองทาวสัน รัฐ ที่มา: WTOP News, 18/6/2022
แมริแลนด์ของสหรัฐฯ ลงมติเห็นชอบ
แรงงานเบลเยียมหลายหมืน่ คนประท้วง
เข้าร่วมสหภาพแรงงาน
ค่าครองชีพแพง วอนรัฐบาลรีบ
แก้ปัญหา
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 14

แรงงานเบลเยียมประมาณ 70,000 คนได้ มหานครนิวยอร์ก เตรียมผลักดันแผนการ


เดินประท้วงในกรุงบรัสเซลส์ เนื่องจากไม่ กลับมาจ้างพนักงานที่ปลดออกไปด้วย
พอใจที่คา่ ครองชีพแพง และเรียกร้องให้ เหตุผลเรื่องวัคซีนอีกครัง้ ด้วยเงื่อนไขว่า
รัฐบาลรีบแก้ไขปั ญหาดังกล่าวทันที การ พนักงานเหล่านัน้ ต้องได้รบั วัคซีน COVID-
เดินขบวนประท้วงครัง้ นีม้ ีขึน้ วันเดียวที่ 19 ครบโดสแล้ว
สนามบินบรัสเซลส์และตามเครือข่ายขนส่ง
เมื่อเดือน ก.พ. 2022 ที่ผ่านมา เอริค อดัมส์
ทั่วประเทศ ส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะ
นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก สั่งปลด
ต้องชะงักไปด้วย โดยสนามบินบรัสเซลส์ได้
พนักงานมากกว่า 1,400 คนที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
ยกเลิกเที่ยวบินขาออกทัง้ หมด เนื่องจาก
มาตรการบังคับฉีดวัคซีนที่บงั คับใช้ตงั้ แต่
ฝ่ ายรักษาความปลอดภัยก็มีบคุ ลากรบาง
ยุคอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก บิล
รายประท้วงด้วย ขณะที่เที่ยวบินขาเข้าส่วน
เดอ บลาซิโอ
ใหญ่ก็ถกู ยกเลิกด้วยเช่นกัน ความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึน้ หลังเงินเฟ้อ สานักข่าวเอพีอา้ งอิงรายงานจากเดอะ
เบลเยียมพุ่งแตะ 9% ในเดือน มิ.ย. 2022 นี ้ นิวยอร์กโพสต์ ที่ระบุวา่ มีพนักงานที่ไม่ได้
โดยมีสาเหตุหลักจากการที่รสั เซียบุกยูเครน สังกัดกระทรวงศึกษาของสหรัฐฯ ราว 600
จนกระทบต่อซัพพลายเชน ราคาพลังงาน ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบโดส เริ่ม
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ได้รบั จดหมายที่ลงรายละเอียดเรือ่ งการ
เสนอให้กลับไปทางานได้ดว้ ยเงื่อนไข
ที่มา: The National UAE, 20/6/2022
ดังกล่าว และจะมีพนักงานในกระทรวง
นิวยอร์ก เตรียมกลับมาจ้างพนักงานที่ ศึกษาในนิวยอร์กจานวนหนึ่งจะได้รบั
ไม่ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้เงือ่ นไข จดหมายลักษณะเดียวกันในช่วงฤดูรอ้ นปี นี ้
ใหม่
ทางการมหานครนิวยอร์ก ระบุวา่ ตอนนีม้ ี
พนักงาน 97% ที่ได้รบั วัคซีนครบโดสแล้ว
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 15

และทางการยังคงเป้าหมายเดิม คือ การ ท้องถิ่น โดยพนักงานรถไฟประมาณ


ผลักดันการฉีดวัคซีนมากกว่าการสั่งปลด 40,000 คน หยุดงานประท้วงจากข้อพิพาท
พนักงาน แต่ยงั ไม่มีความชัดเจนว่า เรื่องรายได้และการจ้างงาน ซึ่งอาจลุกลาม
พนักงานจานวนเท่าใดที่ได้รบั ผลกระทบ เป็ นการผละงานประท้วงของแรงงานใน
รวมถึงไม่มีการระบุกรอบวันเวลาที่ชดั เจนที่ สาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในช่วงไม่กี่เดือน
พนักงานกลุ่มนีจ้ ะได้กลับมาทางาน ข้างหน้านี ้
ตามปกติ
บรรดาสหภาพแรงงานกล่าวว่า การหยุด
มาตรการบังคับฉีดวัคซีนในมหานคร งานงานของพนักงานรถไฟ อาจจะเป็ นการ
นิวยอร์ก เป็ นหนึง่ ในมาตรการด้านความ เริ่มต้นของการแสดงความไม่พอใจ โดยครู
ปลอดภัยในสถานที่ทางาน ซึ่งประเด็น แพทย์ พนักงานเก็บขยะและแม้แต่
ดังกล่าวทาให้นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก ทนายความ กาลังเคลื่อนไหวเพื่อผละงาน
คนใหม่ ได้รบั เสียงวิจารณ์จากการผ่อนผัน ประท้วง เนื่องจากราคาอาหารและนา้ มัน
มาตรการดังกล่าวกับนักกีฬาและนักแสดงที่ แพงและผลักดันให้เงินเฟ้อไปสู่ตวั เลขร้อย
ไม่ได้อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก แต่กลับบังคับใช้ ละ 10 ส่วนแกนนาของสหภาพแรงงาน
มาตรการดังกล่าวกับพนักงานภาครัฐและ รถไฟกล่าวว่าจะผละงานนานเท่าทีจาเป็ น
เอกชนในพืน้ ที่อย่างเคร่งครัด
ที่มา: The Guardian, 21/6/2022
ที่มา: VOA, 20/6/2022
นักฟุตบอลและสหภาพแรงงานก่อสร้าง
พนักงานรถไฟในอังกฤษนัดหยุดงาน อิตาลีลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริม
ประท้วงครั้งใหญ่ทส่ี ุดในรอบ 30 ปี สุขภาพและความปลอดภัยในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านกีฬา
การนัดประท้วงหยุดงานของพนักงานรถไฟ
ในอังกฤษครัง้ ใหญ่ท่สี ดุ ในรอบ 30 ปี เริ่มขึน้ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2022 สหภาพการ
แล้วเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2022 ตามเวลา ก่อสร้าง (FeNEAL) สหพันธ์งานก่อสร้าง
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 16

และพันธมิตรแห่งอิตาลี (FILCA) สหพันธ์ ผลักดันให้มีการคุม้ ครองสุขภาพและความ


ไม้แห่งอิตาลี การก่อสร้าง และพันธมิตร ปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องและได้รบั
(FILLEA) และสมาคมนักฟุตบอลอิตาลีและ ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานด้านกีฬา
สมาคมโค้ชฟุตบอลอิตาลี ได้ลงนามใน รวมถึงนักกีฬา ช่างเทคนิค และผูช้ ม
ข้อตกลง 'ส่งเสริมสิทธิและศักดิศ์ รีของ
ที่มา: BWI, 22/6/2022
คนงานในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
กีฬาที่สาคัญ' ซึ่งในข้อตกลงนีย้ งั จะมีการ

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 17
เรื่องจากปก

วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐฯ ช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างทักษะแรงงาน

วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐฯ มีหลักสูตรระยะสั้นที่ผลิตแรงงานที่มีทักษะ
ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ภาคธุรกิจในท้องถิ่นได้แรงงานที่
ตรงกับความต้องการ แต่นักศึกษาที่จบหลักสูตรระยะสั้นในบางสาขา
ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาค่าแรงต่ำเมื่อออกไปประกอบอาชีพ | ที่มา
ภาพ: AACC
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 18

'วิทยาลัยชุมชน' (Community College) ในสหรัฐอเมริกา คือ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รบั


การสนับสนุนและรับรองจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ข้อมูล ณ ต้นปี 2565 มีวิทยา
ชุมชนอยู่ 1,042 แห่งทั่วสหรัฐฯ ซึ่งเปิ ดสอนในหลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา โดยปกติแล้วนักศึกษาจะใช้เวลาเรียนที่วิทยาลัยชุมชน 2 ปี และ
สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชัน้ นาต่ออีก 2 ปี ก็สามารถจบและ
รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชัน้ นาได้

ปั จจุบนั ท่ามกลางปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ทาให้ภาคธุรกิจอลหม่านและทาให้


การฟื ้ นฟูเศรษฐกิจช้าลง — ผูก้ าหนดนโยบาย ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน และภาคธุรกิจใน
หลายมลรัฐ กาลังร่วมมือกันเพื่อผลักดันโครงการริเริ่มที่เน้นด้านแรงงาน ตัง้ แต่แรงจูงใจ
ด้านค่าเล่าเรียน การฝึ กงานที่ได้รบั ค่าจ้าง ไปจนการฝึ กอบรมอาชีพระยะสัน้

ในรัฐเท็กซัส ได้ให้ทนุ สนับสนุนการฝึ กอบรมด้านแรงงานทั่วทัง้ รัฐ ในรัฐหลุยเซียนา เร็วๆ


นีว้ ิทยาลัยชุมชนจะมอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบให้กบั นักศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ ใน
สาขาที่เป็ นที่ตอ้ งการในตลาดแรงงาน เช่น การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นต้น

โดยรวมแล้ว สภานิติบญ ั ญัติอย่างน้อย 10 มลรัฐ ได้ขยายหลักสูตรฝึ กอบรมกาลังคนใน


วิทยาลัยชุมชนตัง้ แต่เริ่มต้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือเริ่มจ่ายค่าเล่าเรียน
สาหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาที่ตอ้ งการ

มาร์ธา พาร์แฮม รองประธานอาวุโสฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมวิทยาลัยชุมชน


อเมริกนั (AACC) ระบุว่าในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมานี ้ ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง ตัง้ แต่ผวู้ ่าการ
รัฐบาลท้องถิ่น โรงเรียนแต่ละแห่ง รวมทัง้ ระบบของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งมีสว่ น
ทาให้เกิด "ความสนใจที่เพิ่มขึน้ อย่างแท้จริง"
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 19

โครงการฝึ กอบรมกาลังคนในวิทยาลัยชุมชนเหล่านี ้ สร้างประโยชน์ให้ทงั้ 3 ฝ่ าย ทัง้


นักศึกษา นายจ้าง และวิทยาลัยเอง แม้จะยังไม่พดู ถึงเศรษฐกิจโดยรวม นับตัง้ แต่การ
ระบาดใหญ่ โครงการฝึ กอบรมต่างๆ ก็ได้รบั การสนับสนุนจากทัง้ พรรคเดโมแครตและรี
พับลิกนั ทั่วประเทศ

โทมัส บร็อค ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กล่าวว่า


ความสาเร็จของโปรแกรมเหล่านีแ้ ตกต่างกันอย่างมากตามการนาไปใช้จริง และ
โปรแกรมใหม่จานวนมากก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีความกังวลอยู่บา้ ง เช่น
โปรแกรมระยะสัน้ บางหลักสูตรจะดึงผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมที่มีค่าแรงต่า
และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพเพียงเล็กน้อยเท่านัน้

"ด้านหนึ่ง มีความสนใจและการสนับสนุนมากมายสาหรับโครงการระยะสัน้ ในหมู่ผู้


กาหนดนโยบายและนักศึกษา และมีเหตุผลที่ดที ่จี ะเสนอโครงการเหล่านี"้ บร็อคกล่าว
"ในทางกลับกัน การวิจยั โดยรวมพบว่ามันไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีมากนัก"

สร้างทักษะใหม่ให้คนทางานสู่ตลาดแรงงาน

พาร์แฮมระบุว่าแม้วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งเปิ ดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษามาเป็ น
เวลานาน แต่ความพยายามทางกฎหมายในการจัดโปรแกรมการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่ทวีความเข้มข้นมากขึน้ หลังจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในปี 2551

ด้วยความกระตือรือร้นที่จะส่งคนอเมริกนั ที่ตกงานกลับมาทางาน และเพื่อสนับสนุนการ


ฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง ฝ่ ายบริหารในยุคของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้
ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปกับหลักสูตรด้านอาชีพใหม่ๆ หลักสูตรเหล่านี ้
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 20

มักจะใช้เวลาน้อยกว่า 2 ปี และมักจะเน้นการสอนทักษะเชิงปฏิบตั ิเฉพาะด้าน


อุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้นกั ศึกษาสามารถทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา

ในปี 2563 และ 2564 หลายมลรัฐได้เปลี่ยนเงินทุนกระตุน้ เศรษฐกิจจากรัฐบาลกลางไป


ยังโครงการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าสูแ่ รงงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง เช่น การ
พยาบาล การขนส่งสินค้า และการผลิต เป็ นต้น

"ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ที่วิทยาลัยชุมชนได้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในท้องถิ่นที่มี


ทักษะ" แอนน์ เครสส์ ประธานของวิทยาลัยชุมชนนอร์เทิรน์ เวอร์จิเนีย กล่าวในคาให้การ
ต่อคณะอนุกรรมการสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหรัฐฯ เมื่อเดือน พ.ย. 2565 "วิทยาลัย
ชุมชนทั่วทัง้ มลรัฐและระดับประเทศพร้อมที่จะร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านแรงงานเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างที่แท้จริง"

ในบรรดามลรัฐและวิทยาลัยชุมชนที่ขยายหลักสูตรระยะสัน้ รัฐเวอร์จิเนียมักถูกอ้างเป็ น
ต้นแบบ ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 โครงการ FastForward ของรัฐเวอร์จิเนียได้
ผลิตผูช้ ่วยพยาบาล พนักงานขับรถ และคนทางานที่มีความต้องการสูงอื่นๆ ในหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน 6-12 สัปดาห์

เมื่อเกิดโรคโควิด-19 รัฐเวอร์จิเนียได้ขยายโครงการเพิ่มเติม 2 โครงการ โครงการแรกคือ


โครงการระยะสัน้ ที่เรียกว่า Re-Employing Virginians ให้ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
วิทยาลัยชุมชนสูงถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่คนทางานที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดใหญ่, โครงที่สอง เรียกว่า G3 ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนทัง้ หมดหรือ
บางส่วน และบริการที่ครอบคลุม เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหารและการดูแลเด็ก แก่
ชาวเวอร์จิเนียที่มีรายได้นอ้ ยและปานกลาง หลายหลักสูตรประกอบด้วยการฝึ กอบรม
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 21

หลายระดับ โดยที่นกั ศึกษาจะต้องทางานเพื่อขอใบรับรองที่เขาสามารถนาไปใช้ในที่


ทางานได้ทนั ที และสามารถนาไปสูก่ ารจบการศึกษาระดับอนุปริญญาได้ โดยมี
หลักสูตรเช่น การศึกษาในวัยเด็ก การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการค้า
และความปลอดภัยสาธารณะ เป็ นต้น

เครสส์ ระบุว่าที่วิทยาลัยชุมชนนอร์เทิรน์ เวอร์จิเนีย การลงทะเบียนในวิทยาลัยชุมชน


เพิ่มขึน้ ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มในระดับประเทศ วิทยาลัยชุมชนได้รบั เงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลางมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือนท มี.ค. 2565

"นายจ้างได้รบั แรงงานที่มที กั ษะดังที่พวกเขาต้องการ วิทยาลัยชุมชนสามารถโน้มน้าว


ความสัมพันธ์และตาแหน่งงานกับนายจ้างได้ และนักศึกษาจะได้รบั ประสบการณ์ดา้ น
การศึกษาและการฝึ กอบรมที่เท่ากับการเปลี่ยนผ่านสูก่ ารจ้างงานอย่างราบรื่น" เจมี่
ฟรานซิส รองประธานฝ่ ายนโยบายและหลักสูตรที่มลู นิธิหอการค้าแห่งสหรัฐฯ (USCCF)
กล่าว

ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา หลายมลรัฐและวิทยาลัยชุมชนได้พยายามลงทุนในลักษณะ


เดียวกัน นับตัง้ แต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ แอละแบมา คอนเนตทิคตั เมน มิชิแกน เนวาดา
นิวยอร์ก และเท็กซัส ต่างก็เปิ ดตัวหรือขยายโครงการฝึ กอบรมระยะสัน้ โดยหลายๆ
โครงการมุ่งเป้าไปที่อตุ สาหกรรมที่ใช้พนักงานระยะสัน้ ลุยเซียนา มินนิโซตา นอร์ทแค
โรไลนา และวอชิงตัน ดีซี ยังได้จดั ทาโครงการความช่วยเหลือทางการเงินเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เป็ นที่ตอ้ งการ เช่น การก่อสร้าง การพยาบาล การท่องเที่ยว เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการขนส่ง เป็ นต้น

ในปี 2565 นี ้ รัฐลุยเซียนาจะมอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบให้กบั นักศึกษาวิทยาลัย


ชุมชนในสาขาที่มีความต้องการสูง ขณะเดียวกันรัฐอลาบามาได้เปิ ดศูนย์ฝึกอบรม
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 22

แรงงานมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านระบบวิทยาลัยชุมชนของรัฐในช่วง


กลางเดือน ก.พ. 2565 สภานิตบิ ญ ั ญัติแห่งรัฐได้จดั สรรอีก 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ให้กบั ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานนี ้ ในพิธีเปิ ด จิมมี่ เอช. เบเกอร์ อธิการบดีของวิทยาลัย
ชุมชนอลาบามา อธิบายว่าศูนย์นเี ้ ป็ น "วิธีการเร่งรัดการฝึ กอบรม เพื่อให้เราสามารถ
เคลื่อนย้ายผูค้ นเข้าสูต่ ลาดได้รวดเร็วยิ่งขึน้ "

โครงการใหม่บางโครงการไม่ได้เกิดขึน้ จากรัฐบาลหรือตัววิทยาลัยชุมชนเอง แต่เกิดจาก


ภาคธุรกิจในท้องถิ่น โจ การ์เซีย อธิการบดีของวิทยาลัยชุมชนโคโรราโด กล่าวว่าการ
เป็ นหุน้ ส่วนประเภทนี ้ ซึ่งรวมถึงการฝึ กงานหรือฝึ กงานที่ได้รบั ค่าจ้าง ได้เพิ่มตาแหน่ง
งานของนักศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา

ตัวอย่างเช่นที่วิทยาลัยชุมชนโคโรราโดแห่งออโรรา มีหลักสูตรกลไกพลังงานดีเซล
ระยะเวลา 1 ปี ที่พฒั นาขึน้ โดยความร่วมมือกับสมาคมการค้าในท้องถิ่น มีอตั ราการ
จ้างงานนักศึกษาหลังจบหลักสูตรเกือบ 100% ในปี นี ้ วิทยาลัยคาดว่าจะเปิ ดตัว
หลักสูตรช่างยนต์ดีเซลและการก่อสร้าง ที่เป็ นพันธมิตรกับภาคธุรกิจในท้องถิ่น

"เมื่อผมเป็ นประธานของหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนของเราเมื่อ 20 ปี ท่แี ล้ว มันยากมากที่จะ


นาหลักสูตรเหล่านีม้ าใช้" การ์เซีย กล่าว "ตอนนี ้ [นายจ้าง] ตระหนักดีว่าผลกระทบจะ
เกิดขึน้ ทันทีหากพวกเขาไม่มีพนักงาน และพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าเรากาลังทางาน
เพื่อสอนคนที่มีทกั ษะที่ตอ้ งการอย่างแท้จริง"

ยังต้องเผชิญความท้าทาย

ไอริช พาลเมอร์ รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชนนิวอเมริกา ชีว้ ่าวิทยาลัยชุมชนได้รบั การ


ตอบรับและสร้างประโยชน์ให้ 2 ฟาก ฟากแรกความคิดริเริ่มมักจะได้รบั การสนับสนุน
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 23

อย่างดีจากภาคธุรกิจและนายจ้าง ส่วนอีกฟากความพยายามที่จะเพิ่มโอกาสให้กบั ชาว


อเมริกนั ที่มีรายได้นอ้ ยและคนผิวสี

แต่โครงการเหล่านีย้ งั คงเผชิญกับความท้าทาย ทัง้ ด้านการเมืองและอื่นๆ

ในรัฐโคโลราโด ร่างกฎหมายที่เสนอว่าจะจัดสรรเงิน 650,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อ


ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสาหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในหลักสูตรการก่อสร้างระยะ
สัน้ ต้องถูกตีตกไปหลังจากสหภาพแรงงานช่างไฟฟ้าคัดค้าน ส.ว. แลร์รี ลิสตัน จาก
พรรครีพบั ลิกนั ระบุว่าสหภาพแรงงานช่างไฟฟ้าที่ใหญ่ท่สี ดุ 2 แห่ง ในประเทศได้รว่ มกัน
ดาเนินการฝึ กอบรมและมีโครงการฝึ กงานของตนเอง

ในรัฐเมน ข้อเสนอล่าสุดของ เจเนต มิลส์ ผูว้ ่าการรัฐเมนจากพรรคเดโมแครต เพื่อ


ส่งเสริมการฝึ กอบรมทักษะผ่านวิทยาลัยชุมชนฟรี 2 ปี ได้รบั การต่อต้านอย่างรุนแรง
จากพรรครีพบั ลิกนั ที่ระบุว่าข้อเสนอนีเ้ ป็ นนโยบายสาหรับปี เลือกตัง้ เท่านัน้

"วิทยาลัยชุมชนเป็ นเครื่องมือที่ทรงพลัง" มิลส์ โต้กลับในแถลงการณ์ "ตัง้ แต่หลักสูตร


การก่อสร้าง เทคโนโลยี ช่างไฟฟ้า ไปจนถึงการพยาบาลและสุขภาพจิต นักศึกษาจะ
ได้รบั ทักษะและการรับรองที่จาเป็ นเพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายด้านแรงงานที่ใหญ่
ที่สดุ ของรัฐเมน"

"เมื่อนักการเมืองคัดค้านการฝึ กอบรมแรงงานหรือโครงการจูงใจ ความกังวลของพวก


เขามักเกี่ยวข้องกับต้นทุนและประสิทธิภาพ" พาลเมอร์ กล่าว "ผูก้ าหนดนโยบายมัก
ต้องการทราบว่าหลักสูตรเหล่านีน้ กั ศึกษาจะสาเร็จการศึกษาจานวนกี่คนและธุรกิจจะ
รับเข้าทางานจานวนเท่าใด"
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 24

บร็อค ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ระบุว่าแต่


ความสาเร็จของหลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสัน้ นัน้ แตกต่างกันไปตามการออกแบบและ
เนือ้ หา หลักสูตรที่ดีท่ีสดุ จะรวมถึงบริการสนับสนุนที่ดี เช่น ความช่วยเหลือทางการเงิน
และการให้คาปรึกษาเชิงรุก การริเริ่มการฝึ กอบรมด้านแรงงานยังทางานได้ดีขนึ ้ ในแง่
ของการรักษานักศึกษาและการจ้างงาน เมื่อพวกเขาให้การรับรองในอุตสาหกรรมที่เป็ น
ที่ยอมรับ และป้อนไปยังงานที่มีความต้องการสูงและได้ค่าตอบแทนสูงโดยตรง

พาลเมอร์ รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชนนิวอเมริกา กล่าวว่าแต่การสร้างสมดุล


ระหว่างความต้องการของนักเรียนและนายจ้างนัน้ เป็ นศิลปะที่ละเอียดอ่อน และบาง
หลักสูตรก็เอนเอียงไปทางนายจ้างมากเกินไป การฝึ กอบรมนักศึกษาสาหรับงานที่มี
รายได้ต่านัน้ กลับมีอตั ราการเลิกจ้างที่สงู และนักศึกษาที่ออกไปทางานก็ได้ผลประโยชน์
เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ได้เลย ตัวอย่างเช่นหลายรัฐในขณะนีจ้ งู ใจให้นกั ศึกษา
ประกอบอาชีพเป็ นผูช้ ่วยพยาบาล แต่จากข้อมูลของสานักสถิติแรงงาน ค่าจ้างเฉลี่ย
มัธยฐานระดับชาติสาหรับผูช้ ่วยพยาบาล ซึ่งมักทางานในตอนกลางคืนและวันหยุดสุด
สัปดาห์ รวมทัง้ มีอตั ราการบาดเจ็บจากการทางานสูงที่สดุ อาชีพหนึ่ง อยู่ท่เี พียง 15
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมงในปี 2563

รายงานล่าสุดฉบับหนึ่งซึ่งตีพมิ พ์โดยนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ พบว่า


หลักสูตรประกาศนียบัตรในบางสาขาของวิทยาลัยชุมชน กลับทาให้นกั ศึกษาที่จบไป
ทางานมีรายได้อยู่ใกล้กบั เส้นความยากจน ซึ่งเป็ นเรื่องที่น่าหนักใจเป็ นพิเศษสาหรับ
นักศึกษาที่เป็ นหนีเ้ งินกูเ้ พื่อการศึกษา นอกจากนีง้ านวิจยั จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่ง
ตีพิมพ์ในปี 2560 พบว่านักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยชุมชนโดย
เฉลี่ยมีรายได้เพียงเล็กน้อย
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 25

แต่สิ่งที่คน้ พบเหล่านีก้ ็แตกต่างกันไปตามเนือ้ หาหลักสูตรวิชา โดยที่นกั ศึกษาในสาย


อาชีวศึกษาหาเงินไม่ได้มากเท่ารุน่ พี่ท่จี บไปก่อนหน้านัน้

"จุดอ่อนที่แท้จริงคือการมุ่งเน้นที่การฝึ กอบรมระยะสัน้ ควรจะนาไปสู่ 'งานที่ดี'" พาล


เมอร์ กล่าว "แต่ตาแหน่งเหล่านีจ้ านวนมากไม่ใช่งานที่ดี—เป็ นเพียงแค่ความต้องการที่
สูงของนายจ้างเท่านัน้ "

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาเน้นยา้ ว่าหลักสูตรที่เน้นด้านแรงงานยังต้องมี


การพัฒนา และหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดีจะเป็ นประโยชน์ต่อทัง้ นักศึกษาและ
นายจ้าง ในช่วงไม่กี่ปีท่ผี ่านมา หลักสูตรระยะสัน้ ในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์
และไอที ในรัฐต่างๆ เช่น เวอร์จิเนีย ให้ผลลัพธ์ท่นี ่าพึงพอใจมากขึน้ บร็อค ผูอ้ านวยการ
ศูนย์วิจยั วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าว เงินทุนควรจะไหลเข้าสูว่ ิทยาลัย
ชุมชนที่กาลังทดลองโมเดลระยะสัน้ ใหม่ๆ ต่อไป เขากล่าวเสริม.

ทีม่ า
States Look to Community Colleges to Fill Labor Gap (Caitlin Dewey, Stateline,
14 April 14 2022)
Number of community colleges in the United States in 2022, by type (Erin
Duffin, Statista, 31 March 2022)
“Community College คืออะไร และมีขอ้ ดี อย่างไร แล้วทาไมถึงเลือกเรียน
Community College เหมาะสาหรับใคร” (S&K International Education, เข้าถึงข้อมูล
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
รายงานพิ เศษ
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 26

นศ.จบใหม่ในญี่ปุ่นลาออกจากงานแรก
ภายใน 3 ปีกว่า 30%

องค์กรแรงงานในญี่ปุ่นสำรวจ นศ.จบใหม่ทอี่ ยู่ระหว่างการทำงาน 2-5


ปีแรก จำนวน 1,000 คน พบ 30% ลาออกจากงานแรกภายใน 3 ปี |
ที่มาภาพ: tokyoform (CC BY-NC-ND 2.0)
ในขณะที่คนรุน่ ก่อนๆ มองว่าการจ้างงานตลอดชีวิตเป็ นบรรทัดฐานของสังคมญี่ปนุ่ แต่
จากข้อมูลใหม่เมื่อเร็วๆ นีพ้ บว่ากว่า 3 ใน 10 คน ของผูส้ าเร็จการศึกษาในญี่ปนุ่ ลาออก
ภายใน 3 ปี หลังจากเริ่มงานแรก
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 27

'เร็งโง' (RENGO) สหพันธ์แรงงานที่ทรงอิทธิพลของญี่ปนุ่ ได้ทาการสารวจตัง้ แต่ปลาย


เดือน ก.พ. ถึงต้นเดือน มี.ค. 2565 โดยมุ่งเป้าไปที่ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ที่เริ่มทางานประจาระหว่าง 2-5 ปี แรก จานวน 1,000 คน

ในประเด็น 'การเลือกเข้าทางานในบริษัทแรกหลังจากสาเร็จการศึกษา' พบว่าผูต้ อบ


แบบสอบถาม ร้อยละ 33.9 ให้เหตุผลในการเลือกเข้าทางานในบริษัทแรกหลังจาก
สาเร็จการศึกษาคือข้อเสนอการจ้างงานตลอดชีวิต, ตามมาด้วย ร้อยละ 20.7 ระบุว่า
เพราะความสนใจในงานของบริษัทนัน้ , ร้อยละ 20.1 การเลือกเข้าทางานในบริษัทแรก
เพราะรูส้ กึ ว่ามันเป็ นงานที่คมุ้ ค่า, และ ร้อยละ 10 ระบุถึงเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิต
การทางาน แพ็คเกจสวัสดิการ และการลาประจาปี

ผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 66.8 (รวมถึงผูท้ ่ลี างาน) ยังคงทางานในบริษัทแรกที่เข้า


ทางานหลังจบการศึกษา, เมื่อพิจารณาจากผูท้ ่ไี ม่ได้ทางานในบริษัทแรกแล้ว ร้อยละ
7.7 ลาออกภายใน 6 เดือนแรก, ร้อยละ 6.2 ลาออกหลังจาก 6 เดือนถึง 1 ปี , ร้อยละ
10.4 ลาออกหลังจาก 1-2 ปี , ร้อยละ 5.2% ลาออกหลังจาก 2-3 ปี , และเกือบร้อยละ
30 ลาออกจากบริษัทแรกที่เข้าทางานหลังจบการศึกษาภายใน 3 ปี แรก

ส่วนประเด็น 'สาเหตุการลาออกจากงานที่แรก' พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 40.1


ระบุว่างานไม่ตรงกันกับที่คาดหวัง, ร้อยละ 31.0 ระบุว่าเป็ นเพราะชั่วโมงการทางาน
ที่มากเกินไป, และร้อยละ 27.4 ระบุว่าเนื่องจากค่าตอบแทนจากการทางานที่นอ้ ย
เกินไป
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 28

ทีม่ า
“Not a Good Match”: Almost One in Three Japanese Graduates Quit First Job
Within Three Years (Nippon.com, 24 May 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 29
ทุกข์คนทำงาน
'โรงงานสีเขียว' แต่กลับละเลย 'คนทำงาน' ตัวอย่าง
จากโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่บังกลาเทศ

พนักงานหญิงของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่งในเมืองกาซิปูร์
ประเทศบังกลาเทศ | ที่มาภาพ: Solidarity Center

'โรงงานสีเขียว' ทีล่ ะเลย 'คนทางาน' และ 'ชุมชนใกล้เคียง'

เทรนด์แฟชั่นที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป ได้ทาให้ผผู้ ลิตหัน


มาใส่ใจกับกระบวนการผลิตที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึน้ แต่กระนัน้ ในหลายที่กลับพบว่า
พวกเขาได้ละเลยที่จะปกป้องให้ความปลอดภัยแก่คนทางาน
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 30

งานศึกษาชิน้ ใหม่ของ Solidarity Center ที่ได้ทาการศึกษาโรงงานผลิตเสือ้ เสือ้ ผ้าสาเร็จรูปที่มี


กระบวนการผลิตเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศบังกลาเทศ พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าของโรงงาน และแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่ว่าจ้างโรงงานเหล่านัน้ กลับไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับสภาพการทางานที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของคนทางาน รวมถึงชั่วโมงการทางานที่
ยาวนาน

อุตสาหกรรมภาคผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปของบังกลาเทศ สร้างเม็ดเงินคิดเป็ นร้อยละ 84 ของการ


ส่งออกทัง้ หมด การส่งออกเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปเพิ่มขึน้ กว่าเท่าตัวจากปี 2554 ถึง 2562 จาก 14.6
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ น 33.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทัง้ นี ้ บังคลาเทศถือเป็ นแหล่งรับจ้างผลิตที่สาคัญให้กบั แบรนด์แฟชั่นระดับโลกชัน้ นาของโลก


ในปี 2565 จากโรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้าประมาณ 5,000 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีเพียง 155 แห่ง
เท่านัน้ ที่ได้รบั การรับรองให้เป็ น 'โรงงานสีเขียว' ซึง่ ก็คือโรงงานที่ออกแบบมาเพื่อการประหยัด
พลังงานและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design หรือ
LEED)

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Dhaka International Relations ระบุว่าใน 'โรงงานสีเขียว'


(โรงงานที่ระบุว่ากระบวนการผลิตเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) แท้จริงแล้วพบว่าขัน้ ตอนการผลิต
เสือ้ ผ้าสาเร็จรูปอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจและความปลอดภัยของ
คนทางาน—ที่เกิดจากฝุ่นเส้นด้าย, ความร้อนที่มากเกินไป, การใช้สารเคมี, อุบตั ิเหตุ,
โรคติดต่อ, การขาดสิ่งอานวยความสะดวกพืน้ ฐาน และปริมาณงานที่มากเกินไป

นอกจากนี ้ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ดี ีของพวกเขา คนทางานตัดเย็บเสือ้ ผ้าควร


ได้รบั ค่าจ้างเพียงพอที่ครอบคลุมค่าเดินทางหากอยู่อาศัยที่อยู่หา่ งไกลจากงาน ทัง้ นีม้ ี
คนทางานมากกว่า 4 ล้านคน ทางานในภาคส่วนอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ เสือ้ ผ้าสาเร็จรูปของ
บังกลาเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงที่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงกับโรงงานนั่นเอง
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 31

"พืน้ ที่ดงั กล่าวเต็มไปด้วยขยะและสารเคมีท่มี ีกลิ่นเหม็น" สมาชิกสหภาพแรงงานคนหนึ่ง


กล่าวถึงสภาพความเป็ นอยู่ของคนงานในชุมชนของเธอ

"แม้แต่นา้ ดื่มในท้องถิ่นก็มีสีต่างกัน เนื่องจากสารเคมีต่างๆ ที่ถกู ชะล้างลงในแม่นา้ ในช่วงฤดู


ฝน และหากนา้ จะท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก คนทางานก็จะติดเชือ้ จากโรคผิวหนัง"

ทัง้ นีร้ ฐั บาลบังกลาเทศได้ประกาศให้แม่นา้ 3 สาย ในกรุงธากา "เสียชีวิตในทางชีววิทยา" ไป


แล้ว เนื่องจากมีนา้ เสียที่ไม่ผ่านการบาบัดไหลลงสู่แม่นา้

"เมื่อพูดถึงโรงงานที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เราเห็นภาพสีดอกกุหลาบ เราได้ยินเรื่องราวดีๆ


แต่ในความเป็ นจริง คุณแทบจะไม่ได้ยินเสียงคนทางานในโรงงานสีเขียวเลย" นักสหภาพ
แรงงานรายหนึง่ ระบุ

จากการสัมภาษณ์สมาชิกและผูน้ าสหภาพ 20 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญอื่นๆ จากกรุงธากา, เมือง


กาซิปรู ,์ เมืองซาบาร์ และเมืองจิตตะกอง Solidarity Center ยังพบว่า:

- โรงงานสีเขียวบางแห่ง ดาเนินการไม่สอดคล้องกับการปกป้องสิทธิแรงงาน

- ความอ่อนแอของคนทางานตัดเย็บเสือ้ ผ้าต่อความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งเพิม่ ขึน้ หากประเด็นสิทธิแรงงานและความต้องการขัน้
พืน้ ฐานของพวกเขายังไม่ได้รบั การแก้ไขโดยรัฐบาลและนายจ้าง

- ชุมชนที่อยู่รายรอบโรงงานผลิตเสือ้ เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป ได้รบั ผลกระทบอย่างมากทัง้ ด้านสุขภาพ


คุณภาพชีวิต และในหลายกรณีจากผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตจากการทา
การเกษตรและการประมง
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 32

- ความทุกข์ทรมานจากอุณหภูมทิ ่สี งู เกินไปในโรงงานเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง


อย่างสุดขัว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูรอ้ น นอกจากนีโ้ รงงานที่ขาดการระบายอากาศที่ดียงิ่ จะ
เพิ่มความเสี่ยงให้คนทางานติดโรคติดต่อ ซึ่งรวมถึงโควิด-19 ด้วย

- โรงงานหลายแห่งจะไม่อนุญาตให้คนทางานมีการจัดตัง้ เพื่อทาการศึกษาประเด็น
สิ่งแวดล้อม ขัดขวางการศึกษาว่าการผลิตผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างไร และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมนัน้ เชื่อมโยงกับสุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ดี ี
อย่างไร

- แบรนด์แฟชั่นระดับโลกส่วนใหญ่ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม แทนที่จะ


กดดันให้ผรู้ บั จ้างผลิตให้แก่แบรนด์ตระหนักในเรื่องนี ้

- แม้วา่ แบรนด์แฟชั่นระดับโลกจะอ้างเรื่องจรรยาบรรณในการเป็ นเครื่องมือโดยสมัครใจ เพื่อ


มุ่งเน้นมาตรฐานที่เป็ นสากล แต่ส่วนใหญ่พวกเขาไม่สนใจปั ญหาสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบต่อคนทางานและชุมชนในประเทศที่ตงั้ โรงงานรับจ้างผลิตให้พวกเขา

- กลไกการตรวจสอบและติดตามที่เป็ นทางการมองข้ามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อคนทางานในโรงงาน

- สหภาพแรงงานยังไม่มีศกั ยภาพพอที่จะโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคทั่วโลกช่วยกดดันผูร้ บั จ้างผลิต


ในท้องถิ่นให้ดาเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ของคนทางานได้อย่างเป็ น
รูปธรรม

- หากไม่มขี อ้ กาหนดในการนาไปใช้และกระบวนการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กาหนดโดยแบรนด์ระดับโลกดูเหมือนจะมีอยูเ่ ฉพาะใน
กระบวนการที่เรียกว่า "การฟอกเขียว" เท่านัน้
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 33

'คนทางานและสหภาพแรงงาน' กับบทบาท 'ปกป้ องสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อม'

ในรายงานของ Solidarity Center ชีว้ า่ คนทางานและสหภาพแรงงานต้องทางานร่วมกันใน


ฐานะหุน้ ส่วนทางสังคม ในการออกแบบและดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเงื่อนสภาพการจ้างผ่านการเจรจาต่อรองร่วมกันและการพัฒนานโยบาย
ความร่วมมือของคนทางานและสหภาพแรงงานจะผลักดันให้เกิดกฎหมาย นโยบาย และ
กระบวนการปกป้องสิง่ แวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่บงั คับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งนั่นจะช่วย
ปกป้องคนทางานในโรงงานผลิตเสือ้ เสือ้ ผ้าสาเร็จรูปจากสถานที่ทางานที่ไม่ดีต่อสุขภาพและ
ไม่ปลอดภัย ปกป้องสมาชิกในชุมชนใกล้เคียงโรงงานจากมลพิษในกระบวนการผลิตเสือ้ ผ้า
สาเร็จรูป และประชาชนทุกคนจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขัว้
เช่น นา้ ท่วม และภัยแล้ง เป็ นต้น

ด้วยประสบการณ์อนั ยาวนานในการผลักดันนโยบายที่ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางและการ


สนับสนุนตามสิทธิทางกฎหมาย คนทางานและสหภาพแรงงานในบังกลาเทศจึงอยูใ่ น
ตาแหน่งที่ไม่ซา้ ใครในการผลักดันวาระด้านสภาพอากาศที่ยึดหลักสิทธิ ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมด้านสภาพอากาศทั่วโลก

"หากไม่มีสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์และเสรีภาพในการแสดงออก ไม่มีโรงงานใด
ที่จะถูกพิจารณาว่าเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม” ซอนยา มิสทรี ฝ่ ายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ Solidarity Center กล่าว

ทีม่ า
‘THE FACTORY IS GREEN, THE JOB IS NOT’—BANGLADESH GARMENT WORKER
(Carolyn Butler, Solidarity Center, 20 April 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
รายงานพิ เศษมิถนุ ายน 2565 หน้า 34
วารสารคนทำงาน

ผลสำรวจพบคนทำงานไอร์แลนด์ 30% ยอมลดค่าจ้าง


ตนเองเพือ่ ให้ได้ทำงานทางไกล-ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

ผลสำรวจคนทำงานในไอร์แลนด์ 8,400 คน พบ 95% เชื่อว่า 'การทำงาน


ทางไกล' (ทำงานที่บ้าน และสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ออฟฟิศ) จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
, 30% ถึงกับยอมเปลี่ยนงานแม้ต้องลดค่าจ้างตนเองเพื่อให้ได้ทำงานทางไกล
นี้เลยด้วยซ้ำ | ที่มาภาพ: Kristin Wilson (Unsplash License)
เทรนด์ 'การทางานทางไกล' (Remote Work) ยังคงเป็ นที่นิยมสาหรับคนทางานใน
หลายภูมิภาคในโลก แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายไปมากแล้วก็ตาม

อย่างที่ประเทศไอร์แลนด์ จากผลการสารวจ National Remote Working Survey


ประจาปี ครัง้ ที่ 3 โดยสถาบัน Whitaker ที่ NUI Galway และ Western Development
Commission ซึ่งได้ทาการสารวจความคิกเห็นคนทางานทั่วประเทศจานวน 8,400 คน
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 35

ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2565 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 95 เชื่อว่า 'การทางาน


ทางไกล' (ทางานที่บา้ น และสถานที่อ่นื ๆ ที่ไม่ใช่ออฟฟิ ศ) จะทาให้ชีวิตของพวกเขาง่าย
ขึน้

ร้อยละ 37 ของผูต้ อบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาจะเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้ทาการ


ทางานทางไกล แม้ว่าจะหมายถึงโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งที่นอ้ ยลงก็ตาม, ร้อยละ 30
ยังระบุดว้ ยว่าแม้การเปลี่ยนงานจะหมายถึงการลดค่าจ้างด้วยก็ตามพวกเขาก็ยินดีท่ีจะ
ทาเพื่อให้ได้ทางานทางไกล

ในบรรดาผูท้ ่สี ามารถทางานได้จากระยะไกลได้ ร้อยละ 52 กาลังทางานแบบไฮบริด (ทัง้


จากระยะไกลและเข้าออฟฟิ ศ), ร้อยละ 40 ทางานจากระยะไกลเพียงอย่างเดียว, มี
เพียง ร้อยละ 8 เท่านัน้ ที่ตอ้ งทางานในออฟฟิ ศเพียงอย่างเดียว

แต่เกือบครึง่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม คือร้อยละ 49 ระบุว่าพวกชั่วโมงการทางาน


ทางไกลนัน้ ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับการทางานในออฟฟิ ศ

ศาสตราจารย์อลั มา แมคคาร์ธีย ์ จาก NUI Galway กล่าวว่าการสารวจในปี นี ้ ได้ถามถึง


คาถามใหม่ท่วี ่าการทางานระยะไกลเป็ นปั จจัยสาคัญในการเปลี่ยนงานหรือไม่

“เป็ นเรื่องน่าสนใจที่เห็นว่าผูท้ ่เี ปลี่ยนนายจ้างตัง้ แต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เกือบ


ครึง่ คือ 47% ระบุว่าการทางานทางไกลเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินใจเปลี่ยน
นายจ้าง” แมคคาร์ธีย ์ กล่าว

ร้อยละ 50 ของผูต้ อบแบบสอบถามกล่าวว่าองค์กรของพวกเขาได้ยืนยันแล้วว่าพวกเขา


จะทางานอย่างไรในอนาคต และในจานวนนี ้ ร้อยละ 61 ระบุว่าพวกเขาจะทางานแบบ
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 36

ไฮบริด, ร้อยละ 30 จะทางานจากระยะไกลโดยสมบูรณ์, และมีเพียง ร้อยละ 9 เท่านัน้ ที่


ยังต้องกลับไปทางานเฉพาะในออฟฟิ ศอย่างเดียว

โทมัส โอซิโอเชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Western Development Commission


กล่าวว่าผลการสารวจระดับชาติระบุว่าคนทางานชาวไอริชคาดหวังที่จะทางานจาก
ระยะไกลตลอดเวลาต่อไป หรือเพื่อหาสมดุลที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของพวกเขา

“ผูน้ าองค์กรจะถูกท้าทายให้มองหาวิธีสนับสนุนพนักงานและหาจุดสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยง
ปั ญหา” เขากล่าว

ฮีเธอร์ ฮัมฟรีย ์ รัฐมนตรีกระทรวงกิจการชนบทและชุมชนกล่าวว่าผลการสารวจจะถูกใช้


โดยรัฐบาลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทางานทางไกล

"นโยบายการพัฒนาชนบทของรัฐบาล อนาคตในชนบทของเรา ตระหนักอย่างชัดเจนถึง


บทบาทสาคัญที่การทางานระยะไกลสามารถมีบทบาทในการบรรลุการพัฒนาภูมิภาคที่
สมดุล ในช่วงเวลาที่ตลาดแรงงานขาดแคลน การทางานระยะไกลสามารถช่วยบริษัท
ต่างๆ ดึงดูดและรักษาผูม้ ีความสามารถไว้ในองค์กรได้" ฮัมฟรีย ์ กล่าว
ทีม่ า
30% would take lower-paid job to guarantee remote work - survey (Brian O'Donovan,
RTÉ.ie, 30 May 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน มิถนุ ายน 2565 หน้า 37

ที่มาภาพปก: AACC
Covid-19 impact: 50% of global youth depressed, 17% out of jobs, says ILO
(Business Standard, 13 August 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท

วารสารออนไลน์คนทำงานมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทำซ้ำ รับ
ข่าวสาร-ข้อมูลหรือส่งข่าวด้านแรงงานทาง
อินเตอร์เน็ตได้ที่:
workazine@gmail.com
ติดตามวารสารคนทำงานย้อนหลังได้ที่:
http://prachatai.com/labour/newsletter
http:// www.workazine.com
facebook.com/workazine

You might also like