(proiect

)

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
Invatamantul preprimar face parte din sistemul national de invatamant si este integrat in structura invatamantului preuniversitar care urmareste realizarea instruirii si educatiei de baza a copiilor, conform idealului educational intemeiat pe traditiile umaniste , pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanesti. Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si creative. Activitatea unitatilor de invatamant prescolar este organizata si se desfasoara pe baza prevederilor Constitutiei, Legii invatamantului nr. 84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Hotaririlor de Guvern, actelor normative elaborate de Ministerul educatiei si Cercetarii si de inspectoratele scolare.

SECVENTE:
Cap. I. Echipa manageriala

Cap. II. Consiliul de administratie Cap. III. Consiliul profesoral Cap. IV. Activitatea cadrului didactic Cap. V. Comisiile metodice pe nivele Cap. VI. Personalul didactic, auxiliar si administrativ Cap. VII. Comitetele de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor Cap. VIII. Dispozitii finale Cap. IX. Regulamentul copiilor

I ECHIPA MANAGERIALA: DIRECTOR

Directorul gradinitei :.  Executa distribuirea copiilor pe grupe.  Raporteaza secvential. si propune un plan de corijare ( semestrial.  Reprezinta juridic gradinita in relatiile cu toti partenerii. sau ori de cate ori ete nevoie)  Efectueaza asistente la ore. le sintetizeaza.  Proiecteaza activitatile manageriale si distribuie responsabilitatile. stabilind termenele de realizare. factorul decizional care transmite conform organigramei compartimentului de executie .  Elaboreaza criteriile de evaluare si stabileste calificativele anuale pentru intregul personal  Elaboreaza fisele posturilor pentru intregul personal. cu ajutorul sefilor de comisii metodice datele unui anumit moment.  Analizeaza secvential. incadrarea si normarea cadrelor.  Elaboreaza criteriile de acordare a salariului de merit si a gradatiei de merit . ACTIVITATEA CONSILILUI DE ADMINISTRATIE Consiliul de administratie este organul de decizie numai in domeniul administrativ:  Elaboreaza Regulamentul de ordine interioara.  Stabileste echipa de lucru pentru realizarea orarului gradinitei si urmareste realizarea sarcinilor la timp. la sedinte de analiza. sefilor comisiilor metodice si managerilor clasei. CONSILIUL PROFESORAL A. activitatea pe arii curriculare.  Elaboreaza fisa postului pentru cadrele didactice si pentru ceilalti angajati.  Rezolva conflictele aparute in gradinita.  Elaboreaza planul managerial impreuna cu sefii comisiilor metodice. responsabilitatile ce revin fiecarui cadru didactic.  Va consulta Consiliul de administratie si cel profesoral in problemele activitatii ce le implica planul managerial. III.Echipa manageriala reprezinta compartimentul de decizie in gradinita. anual.  Aproba planificarea anuala a concediilor de odihna.  Este presedintele Consiliului de administratie si a Consiliului profesoral. Componenta: .  Va raspunde pentru deciziile luate.  Transmite sarcini si va supraveghea indeplinirea lor. II.

corectitudine si initiativa in realizarea sarcinilor profesionale.  Serviciu pe gradinita:  Comunicare cu parintii. precum si cele stabilite prin legislatia muncii. Personalul didactic are obligatii si raspunderi publice de natura profesionala. care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ.  Valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar.  Aproba proiectul planului de scolarizare. proiecte. norma didactica a cadrului didactic cuprinde:  Activitati de predare-invatare: 25 ore/saptamana. cadrele didactice raspund in fata conducerii gradinitei de calitatea si de rezultatele obtinute in activitatea pe care o desfasoara.Toate cadrele didactice B. materiala si morala.  Voteaza propunerile pentru acordarea salariului si a gradatiei de merit si stabileste lista finala in functie de punctajul obtinut. Atributiile si responsabilitatile Consiliului profesoral:  Dezbate variantele de proiecte curriculare propuse. in gradinita si in afara gradinitei.  Participa la sedintele convocate de conducerea gradinitei si transmite informatiile spre familie si copii. .  Aproba programul managerial al gradinitei si aduce imbunatatiri. Personalul didactic este obligat sa indeplineasca urmatoarele sarcini didactico-educative si de perfectionare.  Activitati extracurriculare B. IV. mape. ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC Personalul didactic isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului . portofolii.  Proiectarea ativitatilor de predare-invatare: 5 ore/saptamana. 154/1998 si a Statutului personalului didactic. Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar.  Primeste responsabilitati din partea echipei manageriale. Conform Legii nr. A. etc): 4-5 ore/saptamana. eseuri.  Activitati de pregatire metodico-stiintifica: 2 ore/zi.  Evaluarea prescolarilor ( teste. Statutul personalului didactic.  Stabileste modalitatile de parcurgere a materiei pe diferite discipline.  Sa manifeste receptivitate.

sa intocmeasca corect si la timp planificarile calendaristice si sa asigure parcurgerea ritmica si integrala a materiilor planificate.sa asigure functionalitatea mijloacelor de invatamant folosite si implicarea copiilor in utilizarea acestora. schimburi de experienta. cat si in afara ei.  Ajuta conducerea gradinitei in efectuarea indrumarii si controlului.  Sa utilizeze in mod rational si eficient. conduce sedintele si tine evidenta activitatilor desfasurate. in raport cu norma didactica pentru indeplinita -5 ore/zi  Sa participe la activitatile metodice organizate in cadrul gradinitei ( comisia metodica). . proiecte didactice. absentarea nemotivata la doua sedinte ale consiliului profesoral atrage dupa sine diminuarea calificativului anual.  Sa realizeze integral orele de predare. aparatele si instrumentele de lucru din dotarea unitatii . Responsabilul comisiei de dezvoltare profesionala are urmatoarele atributii:  Intocmeste programe de activitate. atat in gradinita. in functie de activitate. conform metodologiei de organizare si desfasurare a acestora.  Toate cadrele didactice au obligatia sa participe la sedintele consiliului profesoral si la sedintele si activitatile consiliului de administratie cand este solicitat. -cel putin 10 proiecte model/an.  Sa participe la elaborarea programelor manageriale ale gradinitei si a materialelor de analiza si raportare statistica. colocvii didactice).  Asigura asistenta de specialitatein in organizarea si desfasurarea activitatilor instructiv-educative si de pregatire a diferitelor materiale. mijloacele audio-vizuale.  Intocmeste semestrial si anual rapoarte de activitate privind activitatea comisiei metodice. teste de cunostinte/ evaluare). Sa aiba o comportare corespunzatoare calitatii de cadru didactic. sa contribuie la crearea si mentinerea unui climat de colaborare intre membrii colectivului didacti. precum si la activitatile metodice si stiintifice organizate in afara ei: cercuri pedagogice.  Sa cunoasca continutul Programei si a altor documente de proiectare didactica.  Sa-si imbogateasca in permanenta pregatirea in domeniul specialitatii si sa-si perfectioneze continuu maiestria pedagogica prin participarea la activitatile de perfectionare profesionala. materialul didactic.  Organizeaza schimburi de experienta si selectioneaza cele mai bune materiale in scopul cunoasterii si generalizarii celor mai valoroase activitati.  Sa contribuie la imbunatatirea continutului invatamantului si activitatilor didactice ( mape metodice.

Activitatea cadrului didactic si atributiile. pentru realizarea sarcinilor transmise. formativ-continua. asigurarii progresului scolar si a unei stari disciplinare corespunzatoare. Sa manifeste preocupare permanenta pentru cunoasterea particularitatilor de varsta si individuale a personalitatii copiilor (fise de observatii. cuprinderii si mentinerii la cursuri a tuturor copiilor ( verificarea zilnica a frecventei. fise psiho-pedagogice. Sa desfasoare cu copiii activitati extra-grupa si extrascolare atractive si educative ( concursuri. dar si de ameliorare a carentelor. a instalatiilor. ordinii si disciplinei in curtea gradinitei. Sa efectueze periodic instructajul copiilor privind normele de securitate a muncii. sumativa) in vederea realizarii progresului scolar. adreselor primite de gradinita si ia primele masuri. Sa indeplineasca cu responsabilitate sarcinile ce revin educatoarei de serviciu. o Asigura comunicarea operativa a notelor telefonice. Sa utilizeze rational baza didactico-materiala. teste). efectuarea recensamantului populatiei prescolare din cartier). Sa manifeste preocupare pentru asigurarea scolarizarii. sa-si aduca contributia la dotarea unitatii cu mijloace materiale. costituie reperele fisei de evaluare in conexiune cu fisa postului. . Sa desfasoare actiuni sistematice de investigare si cunoastere obiectiva a          nivelului copiilor ( evaluare initiala. o Mentioneaza in registrul educatoarei de serviciu problemele deosebite aparute in ziua respectiva. de protectie civila si protectia mediului. actiuni cultural-educative ). regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii. Sa colaboreze cu celelalte educatoare din gradinite. avand urmatoarele atributii: o Se prezinta la gradinita cu 30 minute inaintea inceperii programului si verifica modul in care au fost pregatite salile de grupa pentru desfasurarea activitatii didactice. tinerea unei evidente stricte a miscarii elevilor. atunci cand este cazul. Sa manifeste preocupare pentru mentinerea in stare de functionare a spatiului de invatamant. Sa completeze corect catalogul ( date personale ale copiilor ) si alte documente de evidenta a scolarizarii ( situatii statistice ). in vederea coordonarii eforturilor pentru obtinerea unor rezultate optime in instruirea si educarea copiilor. sa realizeze comunicarea cu familia si alti factori ai sistemului muncii educative. o Raspunde de efectuarea curateniei.

Actioneaza pentru formarea de capacitati intelectuale la copii conform standardelor de performanta.scheme de activitati de predare. . • Activitatea extracurriculara. de serviciul national de evaluare si examinare. atributii). Mape tematice. Proiecte. • Strategii didactice ( referate. o Stabilesc obiectivele cadru si responsabilitatile.invatare. comunicativ.   Experienta didactica. • Planul managerial anual si trimestrial. Programul de evaluare semestriala/finala. portofolii ). Criteriile de selectare a responsabilitatilor comisiilor si a colectivelor de lucru:      1. Strategii de predare/invatare. o Proiecteaza activitatile si planurile manageriale ale comisiilor. Implicare in bunul mers al gradinitei. • Procese verbale. planuri. • Planificari calendaristice.       2. telefon. disciplina. Activitatea comisiei metodice. Atitudine pozitiva fata de reforma in invatamant. Componenta actionala Foloseste metode participativ-active. • Performante obtinute. • Evaluarea semestriala. COMISIA METODICA A.V. Stil didactic echilibrat. democratic. proiecte. o Intocmesc dosarul reprezentativ care va contine: • Prezentul extras di ROI referitor la lucrul comisiilor. Fisa de observare a fiecarui copil. • Membrii comisiei ( arie curriculara. vechimea. gradul. • Incadrarea ( TC* optionale*extinderi). Contributii deosebite la procesul instructiv-educativ Componenta proiectiva Elaboreaza planificarea calendaristica semestriala/anuala.

corespondenta. diagrame.  Creaza un climat socio-afectiv de tip permisiv. PERSONALUL ADMINISTRATIV SI AUXILIAR Personalul administrativ isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului. si parintilor prin diferite forme ( statistici. curtii si gradinii unitatii. instrumente de evaluare. . metode de evaluare. Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar.  Utilizeaza judicios timpul de instruire. reglarea rezultatelor evaluarii). precum si conform reglementarilor cuprinse in actele normative privind activitatea economico-financiara a unitatilor de invatamant si cele stabilite prin legislatia muncii. Componenta metodico-stiintifica  Se reflecta in proiectarea activitatii de invatare-predare-evaluare si este un criteriu de evaluare si validare a activitatii cadrului didactic.  Se adreseaza. fluenta si accesibila. curriculare. consultatii etc. cabinetelor.  Foloseste cele mai adecvate strategii evaluative ( obiectele evaluarii.  Comunica in mod constructiv si pozitiv cu alte cadre didactice in vederea realizarii unor proiecte transdisciplinare. Valorifica pozitiv valente formative ale activitatilor de organizare cu grupele de copii. responsabilului comisiei. pentru clarificarea problemelor.  Consulta permanent actele oficiale ( legislative. didactice si financiare ) afisate sau expuse in mapa cu documente .). VI. • Realizeaza curatenia zilnica a salilor de grupa.  Comunica progresul scolar al copiilor dupa fisa de observare a managerului grupei. Ingrijitoarea:  Asigura curatenia localului. Componenta relationala  Asigura receptarea mesajelor de catre parinti prin comunicare inteligibila. 3. • Spala holurile dupa venirea si plecarea copiilor. nivele de performante. care incurajeaza afirmarea personalitatii copiilor. echipelor de lucru constituite 4.  Se inscrie in procesul de formare continua a personalului didactic.

comisia de cenzori. • Un casier.  Indeplinesc functia de curier. • Spala ferestrele claselor si holurilor o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie.  Pastreaza si raspund de mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in gradinita si de sanatatea copiilor.• Asigura curatenia permanenta a grupurilor sanitare ( spalat. Cei 7 parinti vor fi numiti dupa cum urmeaza: • Un presedinte. Prioritatile sunt cele stabilite de consiliul de administratie. surselor de apa. In adunarea generala se alege Consiliul reprezentativ al parintilor. COMITETELE DE PARINTI SI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR Comitetele de parinti se constituie la nivelul clasei. Directorul gradinitei convoaca adunarea comitetelor de parinti la nivelul grupei si discuta asupra prioritatilor educative si administrativ-financiare ale gradinitei. • Patru membri. ele sunt formate din 3-5 membri care reprezinta legatura gradinitei cu familia. • Executa lucrari de intretinere a spatiului verde din fata gradinitei. • Un secretar. • Matura curtea gradinitei zilnic sau ori de cate ori este nevoie. portar sau orice alta sarcina incredintata de conducerea gradinitei. dezinfectat ). energiei electrice. • Realizeaza curatenia generala a localului in fiecare vacanta scolara. format din cel putin un parinte pe fiecare nivel de grupa din unitatea de invatamant. • Supravegheaza grupurile sanitare in timpul pauzelor si insotesc copiii la toaleta. VII. Atributiile si responsabilitatile comitetelor de parinti si ale Consiliului reprezentativ al parintilor: o Comitetele de parinti:  Sprijina managerii grupelor pentru cuprinderea tuturor copiilor la cursuri si imbunatatirea frecventei. Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este membru al consiliului managerial. Atributiile lor sunt cele stabilite in deplin acord cu managerul clasei. • Asigura securitatea localului gradinitei prin inchiderea usilor. ferestrelor. • Trei membri. .

in limita locurilor disponibile. pe grupe constituite dupa criteriul de varsta al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare globala al acestora. Este obligatoriu ca munca noastra sa fie comuna atat in ceea ce priveste programul educativ-formativ. • Forma de organizare in invatamantul prescolar si structura dupa care functioneaza unitatea noastra este: gradinita cu program prelungit ( 10-11 ore/ zi). • Pentru asigurarea continuitatii dintre invatamantul prescolar si cel primar. o Consiliul reprezentativ al parintilor. DISPOZITII FINALE Pentru evitarea esecurilor sau rezultatelor partial negative. • Invatamantul prescolar se organizeaza. • Inscrierea copiilor in gradinita se face in perioada 15 mai 15 iunie. Functia manageriala a directorului consta in realizarea obiectivelor. VIII.  Sprijina grupa in organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare.  Conlucreaza cu comisiile de ocrotire a minorilor acolo unde este cazul.  Atrage persoane fizice sau juridice care. . care asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala. de regula . COPIII DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR • Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite de copii si cuprinde prescolari cu varste intre 3 si 6/7 ani. • Grupa de copii cuprinde maxim 20 copii. Sprijina conducerea gradinitei in intretinerea si imbunatatirea . ori acestea nu pot fi realizate fara colaborare si intelegere intre factorii de decizie si executie. • La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice criteriu. dezvoltarea si modernizarea bazei materiale. cat si in privinta unui cod comun care sa imbunatateasca comportamentul copiilor.  Actele necesare inscrierii copiilor in gradinita sunt.  Are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu si de viata ale prescolarilor. prin contributii financiare sau materiale sustin programe de modernizare a educatiei copiilor si a bazei materiale a gradinitei. se organizeaza si se generalizeaza treptat grupa pregatitoare pentru scoala. pentru stoparea si prevenirea lor este necesar ca prezentul document sa fie respectat intocmai.

apartenenta politica sau religioasa si acesta este obligat sa se comporte conform normelor impuse de gradinita. rasa.  In invatamantul prescolar se respecta structura anului de invatamant scolar stabilita pentru invatamantul preuniversitar. Copie B. Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificat de director. in limita locurilor planificate.  Transferul copilului de la o gradinita la alta.  Scoaterea copilului din evidenta gradinitei. sunt motivate.  In demersul educational al educatoarei. care consemneaza in catalog si in foaia de prezenta. se face in urmatoarele situatii: • In caz de boala infectioasa cronica.I/C.  Prezenta zilnica a copilului. va fi obligat sa-si transfere copilul . catre aceasta gradinita de catre parinti sau sustinatorii legali. • In cazul in care copilul absenteaza doua saptamani consecutiv. Constanta. se dobandeste in urma solicitarii scrise .S. fara motivare.Cerere de inscriere. mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului. ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege. cu avizul celor doua unitati.P. • Calitatea de prescolar. cu avizul medicului. Analize medicale conform cu dispozitiile D. nationalitate. se face la cererea parintilor sau sustinatorilor legali. Adeverinte de serviciu de la ambii parinti.  Evidenta copiilor se face la fiecare grupa de catre educatoare.I. Absentele datorate imbolnavirii sau altor cazuri de forta majora. forma fundamentala de invatare. parinti. jocul reprezinta activitatea. potrivit trebuintelor proprii. • • • • • .  Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar si a unui orar stabilit de educatoare si avizat de directoare. pentru a nu aduce atingere muncii cadrelor didactice si personalului gradinitei. parintii care nu respecta prezentul Regulament manifestand dezinteres sau dispret fata de activitatea acesteia. indiferent de sex. la programul stabilit de gradinita indiferent daca activitatea este curriculara sau extracurriculara.  Pentru bunul mers al activitatii in gradinita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful