DIRECŢIA DE MUNCĂ, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ

CUPRINS: 1

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI.......................................................................................................3 CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT............................................................................................7 ORDIN DE SERVICIU......................................................................................................................................................7 DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ.............................................................................................................................8 NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN.............................................10 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR...........................................................................................................................11 ANALIZA RISCURILOR................................................................................................................................................17 Lista centralizatoare a obiectelor auditabile...........................................................................................................17 Identificarea riscurilor.............................................................................................................................................20 Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor................................................25 Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului....................................................................................27 Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor...............................................................................................33 Tabelul punctelor tari si punctelor slabe.................................................................................................................39 Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile............................................................................................................44 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN.............................................................................................45 Program de audit intern...........................................................................................................................................45 Programul intervenţiei la faţa locului......................................................................................................................50 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE.........................................................................................................................................51 Minuta şedinţei de deschidere..................................................................................................................................52 CAPITOLUL III: INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI........................................................................................54 COLECTAREA INFORMAŢIILOR..................................................................................................................................................55 Chestionar lista de verificare...................................................................................................................................57 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 1..............................................................................63 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 2..............................................................................64 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3..............................................................................66 FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR..................................................................................................67 ÎNCHIDEREA ŞEDINŢEI.............................................................................................................................................................69 Minuta şedinţei de închidere....................................................................................................................................69 CAPITOLUL IV: RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN...............................................................................71 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT........................................................................................................................71 RAPORT DE AUDIT INTERN.................................................................................................................................72 CAPITOLUL V: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR..........................................................................................79 FIŞĂ DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR...................................................................................................................................79 CAPITOLUL VI: SUPERVIZAREA...........................................................................................................................80 FIŞĂ DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN........................................................................................................................80 Fişă de evaluare a misiunii de audit intern

2

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. DDFSS este instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat. DDFSS este serviciu public descentralizat al miniterului – asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, asistenţei sociale şi familiei. DDFSS îşi exercită atribuţiile, în principal, în următoarele domenii: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă; Audit public intern; Asistenţă socială; Resurse umane; Financiar contabilitate; Informatică. În exercitarea atribuţiilor DDFSS are dreptul să ceară, iar agenţii economici, celelalte persoane fizice şi juridice care încadrează personal, au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării şi controlului asupra modului în care se aplică legislaţia în domeniul de activitate al DDFSS. DDFSS Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii: ➢ ➢ Atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002, privind Organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi auditul intern; familiei, a bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile; ➢

Colaborează cu organizaţiile non-profit care au ca obiect de activitatea protecţia socială; Sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a Solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia măsuri

legislaţiei în domeniul salarizării, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă; ➢ pentru înlaturarea deficienţelor constatate;

3

finanţare asistenţă socială. înregistrează şi Asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr 129/2000 privind formarea domeniul muncii şi solidarităţii sociale. dialog social legislaţie. Director executiv adjunct – asistenţă socială. organizează evidenţa acestora. conduce întreaga activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului Directorul executiv are în coordonare directă următoarele compartimente: de conducere. resurse umane. salarizare. Directorul executiv. concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de Colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii. pe baza propriilor regulamente de organizare şi funţionare. coordonează activitatea următoarelor monitorizare prestaţii şi servicii sociale. audit public intern. Structura organizatorică a DDFSS Botoşani: 1. financiar. coordonează activitatea următoarelor compartimente: a) b) 3. a) b) c) d) 2. monitorizare programe pentru familie. ➢ ➢ ➢ ➢ Exercită în condiţiile prevăzute de lege. Director executiv adjunct – economic. pe baza solicitărilor DDFSS Botoşani asigură secretariatul comisiilor care işi desfăşoară activitatea pe unele interese. republicată şi a Hotărârii de Guvern nr 522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanţei. conflicte şi contracte colective de muncă. compartimente: a) b) c) 4 . în cotele stabilite prin ordin al miniterului muncii şi solidarităţii sociale. domenii de activitate ale acesteia. profesională a adulţilor. informatica. contabiliate.➢ ➢ ➢ Aplică măsuri de sancţionare contravenţională. Distribuie bilete de odihnă şi tratament persoanelor îndreptăţite. compartimentul relaţii cu publicul. a celor care încalcă dispoziţiile legale din Sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă. acestora. Desfăşoară acticităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi politicilor familiale.

conform legii. Colegiul de conducere al direcţiei – organ consultativ al directorului general al DDFSS Botoşani. la nivel de serviciu sau birou. directorii executivi adjuncti. Solidarităţii Sociale şi Familiei. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DDFSS BOTOŞANI 5 . Directorul executiv conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii. cu avizul consultativ al prefectului. celelalte instituţii publice unităţi economice şi cu alte persoane fizice şi juridice. ca organ consultativ.Compartimentele din structura organizatorică a direcţiei se pot organiza. Pe lângă directorul executiv al direcţiei funcţionează colegiul de conducere al direcţiei. în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii şi potrivit structurii organizatorice aprobate prin Ordinul nr 231/2003 al ministerului muncii. solidarităţii sociale şi familiei. solidarităţii sociale şi familiei. potrivit legii. Director executiv al DDFSS Botoşani răspunde de buna desfăşurare a activităţii direcţiei şi este numit prin ordin de către ministerul muncii. compune din:    director executiv – preşedinte. responsabili ai principalelor compartimente ale direcţiei sau reprezentanţi ai salariaţilor după caz. cu organele administraţiei publice locale.

LEGISLAŢIE. CONFLICTE ŞI CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MONITORIZARE PRESTAŢII ŞI SERVICII SOCIALE MONITORIZARE PROGRAMARE PENTRU FAMILIE FINANTARE ASISTENŢĂ SOCIALA FINANCIAR CONTABILITATE FINANTARE ASISTENŢĂ SOCIALA 6 .DIRECTOR EXECUTIV MONITORIZAREA ŞI COMBATEREA VIOLENTEI IN FAMILIE COMPORTAMENT DE EGALITATE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI AUDIT INTERN DIALOG SOCIAL. SALARIZARE.

03.M. Legea contabilitatii nr. care repartizează sarcinile de serviciu pentru fiecare auditor în parte. Obiectivele misiunii de audit sunt următoarele : 7 82/1991) şi casarea şi amortizarea imobilizărilor respectă cerinţele stabilite prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice. dar şi la cunoaşterea particularităţilor legate de activitatea ce urmează a se audita.M.CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Etapa de pregătire a misiunii este foarte importantă. De asemenea. ale Normelor metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M.P. deoarece necesită din partea auditorilor o informare completă despre activitatea ce urmează a fi auditată.04. nr 38/2003 de aprobare a normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern. Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. nr 400/2003 şi ale Planului de audit public intern pe anul 2009 se va efectua misiunea de audit public intern .2009-15.F.S. Acesta este întocmit de către conducătorul compartimentului de audit.ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATULUI ACESTEIA” la serviciul financiar contabilitate administrativ. în perioada 14. Această informare se referă la cunoaşterea reglementărilor în domeniu.F. . Scopul misiunii de audit este de a asigura că inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS Botoşani pe anul 2008 a fost efectuată în conformitate cu prevederile legale (Ordin 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv. DIRECŢIA PENTRU DIALOG..2009. 218 /14.03.S.2009 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002 privind auditul public intern. în această etapă este necesară urmărirea unor proceduri precum:  Primul pas al procedurii este Ordinul de serviciu. ale O. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI NR.

Valorificarea inventarierii. Inventarierea patrimoniului. Completarea registrului inventar. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. organizaţii sau obiective.2009 Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. DIRECTOR EXECUTIV DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Data : 14. 2.05. personale sau financiare cu persoane angajate în activitatea auditată sau dacă sunt implicaţi în vre-un fel în activitatea respectivă. Scopul acestei declaraţii este de a verifica eventuale incompatibilităţi personale ale auditorilor desemnaţi în misiune. 7353/15. care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? 8 Da Nu X X .1. 4. Menţionam că se va efectua un audit de regularitate. 3. Pregătirea inventarierii. grupuri. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. dacă au avut sau au relaţii oficiale.03. Misiunea de audit va fi realizata de auditorul public intern După informarea auditorilor despre misiunea ce urmează a o efectua aceştia trebuie să dea o Declaraţie de independenţă prin care declară dacă au relaţii cu instituţia sau activitatea auditată.2008 Se aprobă. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI Compartiment audit public intern Nr. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane.

de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. după care i se dă un număr de înregistrare de secretariat şi este trimisă instituţiei sau structurii ce urmează a se studia. În acest sens. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii. Adresa de notificare este verificată de conducătorul compartimentului de audit si este semnată de acesta. iar auditorii vor ataşa la dosar o copie a acestei adrese. notificaţi şeful Serviciului Audit Intern de urgenţă? X X X X X X X X X Auditor public intern. Informarea structurii ce se va audita are drept scop de a asigura desfăşurarea normală a activităţii de audit. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern are ca scop informarea entităţii sau a structurii ce urmează să fie auditată de declanşarea misiunii. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. într-un mod. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate personală. în activitatea structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume.Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. auditorii pregătesc o adresă de notificare pe care o transmit entităţii sau structurii ce urmează a fi auditată. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN 9 .

obiecte de inventar.12. listele de casare. materiale.modul de desfăşurare a intervenţiei la faţa locului. listele de inventariere. In conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2009 în baza ordinului de serviciu nr. Pentru o bună auditare a activităţii dumneavoastră. (Pentru imobilizări şi stocuri balanţele analitice vor fi întocmite pe conturi şi gestionari). procesul verbal al inventarierii. 10 . • • • Registrul inventar.NR.2008 NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Către.03. Auditorul va evalua modul în care s-a stabilit situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv ce alcătuiesc patrimoniul aflat în administrarea DDFSS Botoşani. .principalele obiective ale misiunii de audit intern.2009 să efectuez o misiune de audit public intern cu tema ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA în cadrul Serviciului financiar contabilitate administrativ.2009. . în etapa de intervenţie la faţa locului îmi vor fi necesare următoarele documente: • Dosarul cuprinzând inventarierea anuală (decizia de numire a comisiei de inventariere. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ADMINISTRATIV De la: auditor public intern Referitor la misiunea de audit intern: ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA. aprobările privind scoaterea din functiune a imobilizărilor şi casarea obiectelor de inventar. 91 /14. Balanţele analitice la active fixe. . 218/14.scopul misiunii de audit intern.prezentarea auditorului.alte aspecte. Ulterior vă voi contacta pentru a stabili de comun acord sedinţa de deschidere în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit cuprinzând: . extrase de cont debite ).2008. Balanţele de verificare la 31.03. urmeaza ca în perioada 14.03. debitori şi creditori diverşi.04. furnizori.2009-15. .

2009 Colectarea si prelucrarea informaţiilor O altă procedură în etapa pregătirii misiunii este colectarea şi prelucrarea informaţiilor.2009 Întocmit: CHESTIONAR 11 . aspectele care fac obiectul misiunii de audit care urmează să se efectueze. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.Alte documente vor fi solicitate în timpul controlului. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Perioada auditată 14. anterior.03.04. În cazul nostru echipa de auditori se informează asupra modului cum au fost tratate.2009-15. Auditor public intern. Daca intervin întrebări privind misiunea de audit intern vă rog să mă contactaţi. Data 14. şi aplicând acest chestionar ei trebuie să obţină suficiente informaţii pentru a putea stabili daca inventarierea patrimoniului de care dispune DDFSS Botoşani s-a efectuat cu respectarea normelor şi procedurilor prevăzute de lege. Acest pas este poate cel mai important într-o misiune de audit deoarece îi permite auditorului să se familiarizeze cu domeniul ce urmează sa îl auditeze. În această situaţie auditorii trebuie să întocmească un chestionar. iar informaţiile colectate îi facilitează procedurile de analiză a riscului şi de verificare.03.

ACTIVITATEA DE AUDIT Inventarierea patrimoniului 1.11. Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat declaraţii de la gestionarul. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie? X X X Nu a fost cazul 12 .2008 X X Nu a fost cazul S-a luat declaraţie de la X gestionarul Aparaschive Iulian 6. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost menţionate datele obligatorii privind : .modul de efectuare a inventarierii.responsabilul cu gestionarea bunurilor? DA NU OBSERVAŢII Decizia X 165/08. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost dată în prezenţa sa? 7. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 2. .data de începere şi terminare a operaţiunilor. Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat prin decizia scrisă a conducerii ? 5.numele responsabilului comisiei.componenţa comisiei. . Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în evidenţa DDFSS? 8. . Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau juridică. Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost inventariate? 9. 3. . de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii? 4.gestiunea supusă inventarierii.

au fost întocmite liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate? 15. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru investiţii sistate sau abandonate. cu indicarea aprobărilor de sistare. inutilizabile. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau responsabili pe locuri de folosinţă? X X Nu a fost cazul X Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul X X X X X 13 . pe gestiuni şi pe categorii de bunuri? 12. 2008? 20.10. BCF urile au fost înscrise în listele de inventariere la valoarea lor nominală? 21. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori deţinute? 19. sau pe baza punctajelor reciproce? 18. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii? 14. Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în liste de inventariere separate? 16. deteriorate. abandonare şi cauzelor acestora? 11. Pentru bunurile depreciate. Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont. fără mişcare. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de inventariere pe locuri de depozitare. Au fost inventariate lucrările de modernizare. reparaţii prin verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ? 17. Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a verificat realitatea soldurilor conturilor respective? 22. Mărcile poştale.

Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. care nu reprezintă bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte. asigurarea integrităţii bunurilor? 14 – – – X – – – – – – . cu mişcare lentă propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar declasarea. Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de inventariere într-un proces verbal? 29. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde următoarele elemente: . care justifică soldul conturilor sintetice? 25. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la valoarea de inventar a bunurilor.23. casarea unor bunuri constatări privind păstrarea. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere fără spaţii libere şi fără ştersături? 24. depozitarea şi conservarea. pentru a reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv? 27. totalizate. Elementele de activ şi pasiv inventariate. Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în Registrul inventar pe baza listelor de inventariere.data întocmirii – – X X X X X X numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere gestiunea inventariată data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere rezultatele inventarierii concluziile şi propunerile comisiei de inventariere cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate persoanele vinovate propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile volumul stocurilor fără mişcare. proceselor verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică conţinutul fiecărui post de bilanţ? 26. starea acestora şi valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate? 28.

pagubelor şi deprecierilor constatate. Există concordanţă între datele din Registrul inventar. balanţa de verificare la 31. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea inventarierii pentru solutionarea propunerilor? 34. 82/1991 republicată.2008 şi posturile înregistrate în bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv stabilite pe baza inventarului? 15 . al plusurilor. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate conform Legii nr. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa tehnico . lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? 31.operativă în termen de trei zile de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de credite? 35. Pentru plusurile. pierderilor.12.30. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului instituţiei? 33. cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? X X Nu a fost cazul Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii 36. propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? 32. Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor.

După colectarea informaţiilor necesare misiunii de audit.2009 Întocmit: NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere.2009-15. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative. Prelucrarea informaţiilor constă în: . ANALIZA RISCURILOR DIRECŢIA PENTRU DIALOG.ÎNTOCMIT. Componenta comisiei de inventariere. CRT 1.03. Operarea la zi a evidentei contabile.04.analiza structurii sau a instituţiei auditate şi a activităţii sale. acestea trebuie prelucrate. Pregatirea inventarierii 16 .analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/structura auditată. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei.analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea instituţiei sau structurii auditate.analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern. OBS. . . . FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Lista centralizatoare a obiectelor auditabile Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. .analiza rezultatelor controalelor precedente.

Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Intocmirea listelor de inventariere. Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci. Inventarierea creantelor.-urilor Inventarierea documentelor cu regim special. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate . Inventarierea patrimoniului Declaratia de inceput de inventar. Inventarierea imobilizarilor corporale. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea timbrelor. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Semnarea listelor de inventar . Inventarierea imobilizarilor necorporale. 17 . Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Inventarierea stocurilor. Inventarierea numerarului. 2. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B.Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.F. Valorificarea inventarierii Stabilirea rezultatelor inventarierii. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati.C. 3. Declaratia de sfarsit de inventar.

18 . Auditarea situatiilor financiare anuale Conducerea registrului inventar. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.P. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiilor stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile.2007conform modelelor aprobate prin O.12. Casarea bunurilor deteriorate. 616/2006 . Completarea registrului inventar 5. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. 4. Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii. Componenta situatiilor financiare la 31. De regulă.Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.M. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabil.F. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.

04.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative . Pregatirea inventarierii OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. Neoperarea la zi a evidentei tehnico-operative.03. Componenta comisiei de inventariere IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin evidenta gestiunilor Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. 2. inventariate Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor. OBS 19 .2009 Întocmit: NR OBIECTIVE CRT 1. Inventarierea Declaratia de inceput de patrimoniului inventar.2009-15. Evidenta contabila nu este operata la zi. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Identificarea riscurilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Operarea la zi a evidentei contabile.

F. Inventarierea stocurilor. Neinventarierea imobilizarilor necorporale. Intocmirea listelor de inventariere. Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.-urilor Inventarierea documentelor cu regim special. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Neinventarierea timbrelor. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B. Neinventarierea tuturor bunurilor. Neinventarierea combustibilului si a B. Completarea listelor de inventariere. Inventarierea timbrelor. Inventarierea imobilizarilor corporale. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la bunuri existente in gestiune dar timp si cronologic. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate.C.Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune. 20 . Inventarierea imobilizarilor necorporale.-urilor. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de neinregistrate . Semnarea listelor de inventar.C.F. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie. Neinventarierea documentelor cu regim special. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale.

Intocmirea corecta a procesului Procesul verbal nu contine verbal privind rezultatele inventarierii. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti. elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004.Inventarierea creantelor . Inventarierea obligatiilor fata de terti. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. Neconfruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea unitatii. 21 . Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Stabilirea rezultatelor inventarierii. Valorificarea inventarierii inventar. Inventarierea numerarului. Declaratia de sfarsit de 3. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal.

Completarea necorespunzatoare a registrului inventar.12. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Auditarea situatiilor financiare anuale Componenta situatiilor financiare la 31.Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.M. 5. Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii. Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea.F. Casarea bunurilor deteriorate.2007 conform modelelor aprobate prin O. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate. 616/2006. Completarea registrului inventar Conducerea registrului inventar. Operarea in evidenta tehnicooperativa a rezultatelor inventarierii. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. Compensarea eronata a minusurilor cu plusurile in gestiune. 4. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnicooperativa. Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile. 22 . Neconducerea registrului inventar.P. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.

Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009 Întocmit:

23

Prin acest document se stabilesc, în funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor. Cei trei factori de risc sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere corespunzătoare, trebuie să se aibă în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100. Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este document ul din procedura de Analiza riscurilor în care auditorul evaluează riscurile pe baza documentelor în posesia cărora a intrat până în acest moment, dar şi a expertizei personale în domeniu. Auditorii interni au stabilit punctajul total pentru fiecare risc identificat pe baza analizei riscurilor, dar şi în funcţie de resursele alocate misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.) şi pentru continuarea analizei, au împărţit riscurile, în următoarele trei categorii.
• •

Riscuri mici Riscuri medii

1,0 - 1,7 1,8 - 2,2 Ponderea factorilor de risc (Pi) P1-60% N1 Exista proceduri si se P2-30% aplica Impact financiar P3-10% Nivelul de apreciere a riscului N2 Exista proceduri dar nu se aplica Impact financiar N3 Nu exista proceduri Impact financiar ridicat Vulnerabilitate mare

Factori de risc (Fi) F1 -Aprecierea controlului intern F2- Aprecierea cantitativa F3-Aprecierea calitativa

scazut moderat Vulnerabilitate Vulnerabilitate scazuta medie

Riscuri mari

2,3 - 3,0

Elaborarea acestui document au un oarecare grad de subiectivitate şi din aceste motive auditorii interni aduc îmbunătăţiri acestei lucrări pe toată durata misiunii de auditpe toată perioada intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile privind activităţile auditate şi a riscurilor ataşate acestora, pe care le constată.

24

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009 Întocmit: Criterii de analiză a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE IDENTIFICAREA RISCURILOR contrulului intern (F1) 1 Pregatirea
Decizia de numire a comisiei de Componenta comisiei de inventariere. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Operarea la zi a evidentei contabile. Neluarea masurilor de inventariere. In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin evidenta gestiunilor inventariate. Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor. 0,5 Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative. Evidenta contabila nu este operata la zi.
2 0,3 2 0,2 3 2,2 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7

NR CRT

Pct. total

cantitativă (F2)
0,3 2

calitativă (F3)
0,2 2

inventarierii inventariere.

0,5

3

2,5

0,5 0,5

2 2

0,3 0,3

2 1

0,2 0,2

1 2

1,8 1,7

25

Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic.2 0.3 2 0.5 2 2 2 2 0.Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.2 3 2. Inventarierea stocurilor. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate.2 1 2 1.C. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale.C.urilor 0.5 0.3 2 0. Inventarierea Declaratia de inceput de inventar.8 2.F. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie.7 Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune.8 Inventarierea imobilizarilor necorporale.2 0. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere.2 1 1.3 0.2 1 1.-urilor.3 0.0 26 .2 3 2 2.5 0.2 0.3 2 0.3 1 2 2 2 0.8 1.2 0.5 0.5 0.5 2 0. Neinventarierea combustibilului si a B. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B. Intocmirea listelor de inventariere. Neinventarierea tuturor bunurilor. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Neinventarierea imobilizarilor necorporale.2 2 2.8 0.3 0.5 2 0. Inventarierea imobilizarilor corporale.2 0.5 2 0.8 1.2 0. 0.5 2 0.0 2 patrimoniului 0. 0.3 2 0.5 2 2 0. Completarea listelor de inventariere.3 2 2 0. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar.5 0. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.0 0. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere.7 1. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate.5 2 2 0.2 2 1 1 2 1.3 0.F.3 2 1 0.2 2.3 0. Semnarea listelor de inventar.

5 2 0. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare.2 2. Inventarierea obligatiilor fata de terti.3 1 0.3 0. Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.0 27 .2 0.7 0.8 Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci.2 0. 0.2 3 2. financiar.2 2 2 2.Inventarierea documentelor cu regim special.3 2 2 0. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.5 0.2 2 1.5 0.5 2 2 2 2 0. Inventarierea numerarului. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului 0.5 2.2 0.5 2 0.3 2 0.3 0.7 2. Inventarierea creantelor . Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Neconfruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea unitatii. Neinventarierea documentelor cu regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.2 0.3 2 0.2 0. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti.2 1 2 3 3 1. Neinventarierea timbrelor.2 1 1.0 0.3 2 1 2 2 0.5 2 0.5 0.2 2 2.3 0. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.5 0.3 2 0. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti.5 2 0.2 0.5 3 2 0.8 1. Inventarierea timbrelor.3 0. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati.

lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor.Declaratia de sfarsit de inventar.7 3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii.2 3 2.3 2 0. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.0 0. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii.5 2 0. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea.3 2 0.3 2 0.2 0.5 2 0. 0.5 2 0. 0.5 2 0.2 2 2.3 1 0.3 2 0.5 1 0. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar.3 2 0.3 2 0.2 3 2.2 1 1.2 2 1. Compensarea eronata a minusurilor 28 0. inventarierii 0. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice.2 2 1.2 0.5 2 0.2 2 2.5 2 0. Compensarea plusurilor cu Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii.5 . Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii.8 Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile.0 Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal.

5 1 0. Completarea necorespunzatoare a registrului inventar. Componenta situatiilor financiare la 31. 616/2006 . Neconducerea registrului inventar.2 0. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.minusurile in gestiune.5 2 0.0 0.3 2 0.5 3 0.2 2 1. Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006.3 2 0.8 4 Completarea Conducerea registrului inventar.12.5 2 0.5 2 0. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.5 0. Casarea bunurilor deteriorate. cu plusurile in gestiune. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii.5 0.2 1 1. 0.3 2 0.5 2 2 2 0.3 0.2 1 2 2 1. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.8 5 Auditarea situatiilor financiare anuale 0. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate.2 2 2.F.2 0.7 2.P. 0.8 29 . registrului inventar Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar.3 2 0.2 0.M. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnico-operativa.3 2 0.2 1 1. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila.2 1 1. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate.2007conform modelelor aprobate prin O.5 2 0.8 1. Operarea in evidenta tehnicooperativa a rezultatelor inventarierii.5 2 0.3 2 1 2 0.2 3 2.0 0.3 0.3 2 0.3 2 0.2 2 2.5 0.5 0.

30 .2009-15.2009 Întocmit: Nr crt 1 OBIECTIVE Pregatirea OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere.DIRECŢIA PENTRU DIALOG.03. inventarierii inventariere.04. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. total 2. Pct.5 Clasare Ridicat Obs.

Inventariere necorespunzatoare din cauza 2. inventariere a procedurilor scrise adaptate necunoasterii responsabilitatilor.0 1.7 Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut 1. Operarea la zi a evidentei contabile. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar.8 1. Inventariere Declaratia de inceput de inventar.8 Mediu Mediu Mediu 2. Evidenta contabila nu este operata la zi. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate.8 Mediu 2. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Completarea listelor de inventariere. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. a patrimoniului Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune.2 2. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic.2 Mediu Elaborarea si transmiterea comisiei de la specificul institutiei.7 Scăzut evidenta gestiunilor inventariate. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate.2 Mediu .Componenta comisiei de inventariere. 31 1. In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin 1.0 1. Efectuarea punctajului dintre evidenta 2 contabila si evidenta tehnico-operativa. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie. Semnarea listelor de inventar.8 1. Intocmirea listelor de inventariere. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative.7 2.

Neinventarierea combustibilului si a B.0 Scăzut Mediu Mediu Mediu 1. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale.7 Scăzut 2.urilor Inventarierea documentelor cu regim special.8 2.2 2. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B.C. Inventarierea stocurilor.F.8 2.-urilor.Inventarierea imobilizarilor necorporale. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti.2 Mediu 1. Inventarierea imobilizarilor corporale.5 Mediu Ridicat .8 1. Inventarierea timbrelor. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar.C. Neinventarierea timbrelor. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea disponibilitatilor banesti Neinventarierea imobilizarilor necorporale. Neconfruntarea soldurilor din extrasele 32 1. Inventarierea creantelor .8 1.2 2. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neinventarierea tuturor bunurilor.F. Inventarierea numerarului.0 Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu 1. Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.7 2. Neinventarierea documentelor cu regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.7 1.

Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare.7 Scăzut Inscrierea rezultatelor inventarierii intrun proces verbal.0 2. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea.5 2. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. de cont cu cele din contabilitatea unitatii. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar.aflate in conturi la banci.8 Mediu Declaratia de sfarsit de inventar. Compensarea plusurilor cu minusurile in Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice.0 Mediu 1. 2.2 Scăzut Mediu 33 .2 1. Compensarea eronata a minusurilor cu 1. inventarierii 1.8 Mediu Mediu Mediu Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile. 3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii. 2. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii.

Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate.0 1.P. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiarcontabil. Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate.5 2. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. plusurile in gestiune. 5 Auditarea situatiilor financiare anuale 2. Completarea necorespunzatoare a registrului inventar.2 Mediu 2.0 Ridicat Mediu 1.8 Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut Mediu 4 Completarea Conducerea registrului inventar. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante. 1. Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006.gestiune. 616/2006 . Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.7 2. registrului inventar Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar.F. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila.5 1. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnico-operativa.8 Mediu 34 .8 1.M. Neconducerea registrului inventar. Componenta situatiilor financiare la 31.12.2007conform modelelor aprobate prin O. Casarea bunurilor deteriorate. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii.8 1.

documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe cuprinde 35 de obiecte auditabile şi 35 riscuri asociate acestora. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Tabelul punctelor tari si punctelor slabe Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. document care prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei operaţii analizate. aşa cum rezultă din tabelul de mai jos: DIRECŢIA PENTRU DIALOG. medii şi mic). În baza acestui document au rezultat 9 obiecte auditabile care nu vor mai fi luate în considerare în vederea auditării. Documentul conţine opinia auditorului public intern cu privire la nivelul impactului riscului asupra activităţii auditate şi a gradului de încredere în funcţionarea controlului intern. În continuare. riscurile mici nu vor mai fi avute în vedere pentru auditare.Documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor cuprinde 44 de obiecte auditabile şi 44 riscuri ataşate acestora. Ierarhizarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se efectuează pe baza documentaţiei efectuate în etapele anterioare şi se concretizează în elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe. care au fost grupate pe cele trei categorii (mari. care conduce la minimizarea riscului când gradul de încredere este mare şi la maximizarea riscului. şi în consecinţă. iar riscurile semnificative (mari şi medii) vor intra în auditare şi vor fi preluate pentru ierarhizare în documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe. fiind constituite numai din operaţii ale căror riscuri au fost apreciate ca fiind mici.2009 Întocmit: 35 .04.03. când gradul de încredere este mic.2009-15.

NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate. Completarea listelor de inventariere. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Punct Consecinta Grad de Obs. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate. Intocmirea listelor de inventariere. Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative. CRT 1 Pregatirea inventarierii T/S incredere T Există sistem de control eficient Ridicat Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Declaratia de inceput de inventar. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic. S Scăzut S S Mediu S S Mediu S S S Mediu 2 Inventariere a patrimoniulu i Mediu Mediu Mediu Scăzut 36 .

Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea timbrelor. Neinventarierea tuturor bunurilor. Inventarierea disponibilitatilor regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.F. Neinventarierea combustibilului si a B. Inventarierea creantelor . S Mediu Inventarierea imobilizarilor corporale. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea numerarului. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.Semnarea listelor de inventar.C. Inventarierea stocurilor.F.-urilor. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar.-urilor Inventarierea documentelor cu regim Neinventarierea documentelor cu special.C. Neconfruntarea soldurilor din extrasele 37 S S S S S Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut S Mediu S T Există sistem Mediu Ridicat . Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a S S S Mediu Mediu Mediu B. Neinventarierea timbrelor. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti.

Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea. de cont cu cele din contabilitatea unitatii. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.banesti aflate in conturi la banci. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. S S S Mediu Mediu Mediu Mediu Compensarea eronata a minusurilor cu plusurile in gestiune. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. S S de control eficient Scăzut 3 Valorificarea inventarierii Stabilirea rezultatelor inventarierii. S S S Scăzut Mediu Scăzut 38 .

Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.P. 39 . nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006.2007conform modelelor Lipsa aprobarilor privind casarea S S bunurilor deteriorate. Respectarea intangibilitatii bilantului Bilantul de deschidere al anului 2007 de deschidere a exercitiului bugetar.12.M. 616/2006 . Mediu Mediu Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de S Mediu T Există sistem de control eficient S Mediu S Scăzut Ridicat aprobate prin O. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Finante. Concordanta dintre inventar si datele Completarea necorespunzatoare a cuprinse in registrul inventar. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. registrului inventar.F.Casarea bunurilor deteriorate. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate. 4 Completarea registrului inventar 5 Auditarea situatiilor financiare anuale Componenta situatiilor financiare la 31.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG.03. care a curpins 44 de operaţii auditabile. investitiile in curs valorile materiale aflate in curs de modernizare. OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnicooperativa. in care au fost selectate numai 6 obiecte de auditat.2009-15. investitiile in curs. timbrele. Declaratia de inceput de inventar. activele necorporale. disponibilititile banesti in numerar si in cont. Operarea la zi a evidentei contabile. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei.04. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Se inventariaza activele corporale. regimul special. materialele aflate in folosinta personalului. valorile matariele aflate in unitate de la terti valorile materiale aflate in custodie. Componenta comisiei de inventariere. şi s-a finalizat cu Tematica în detaliu a misiunii de audit. 7 26 4 5 6 NR LISTĂ 1 2 3 40 .2009 Întocmit: Procedura analiza riscurilor a început cu elaborarea documentului Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG. studiile.Tipărirea şi procesarea Declaraţiei de independenţă 41 Obiectivele Auditului A. audit intern . Acest program cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu 2.03. audit intern comp. precum şi perioadele în care se efectuează verificările la faţa locului. În acest program sunt prezentate testele.2009 Întocmit: Durata Activitati TOTAL 1. materiale probante pentru validarea acestora. Pe baza Programului de audit public intern se întocmeşte programul intervenţiei la faţa locului care prezintă detaliat lucrările pe care auditorii interni şi le propun a le efectua. Elaborarea acestui program are ca scop asigurarea conducerii departamentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern şi asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor de către supervizor.04.2009-15. precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. Pregatirea misiunii de audit Persoane Locul 333 h 37 1 1 Implicare Desfasurarii auditor auditor comp.ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN Programul de audit Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern şi se întocmeşte pe baza tematicii detaliate elaborată în prealabil. cuantificările. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Program de audit intern Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.

Intocmirea Programului intervenţiei la faţa locului.A. audit intern si financiarcontabilitate comp.1 Efectuarea testărilor 3 5 8 8 2 auditor auditor auditor auditor auditor 2 162 38 10 auditor auditor comp. audit intern comp. audit intern 5.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 1. audit intern comp.urilor 1. 10. . audit intern si 2 10 11 auditor auditor auditor 1. audit intern comp. 9.Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către Sructura auditata 4.Elaborarea Situaţiei puncte tari şi puncte slabe 7. financiarcontabiliate comp.Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 6.3 Elaborarea F. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 1 auditor comp. Redactarea Minutei şedinţei de B. audit intern si financiarcontabilitate comp. audit intern 6 auditor comp.4 Colectarea dovezilor deschidere TOTAL TOTAL 1.P. audit intern comp. Interventia la fata locului OBIECTIV I Pregatirea inventarierii 1. Întocmirea programului de audit intern 8.3. Planificarea şi organizarea Sedinţei de deschidere cu comp financiarcontabilitate. audit intern comp.I. financiarcontabilitate comp. audit intern comp.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al 5 auditor 42 .

2 Discutarea constatărilor cu auditatul 4.A. financiarcontabilitate comp.P.I.formei şi întocmirea Notei OBIECTIV II Inventarierea patrimoniului 2. financiarcontabilitate comp. financiarcontabilitate comp.3 Elaborarea F.3 Elaborarea F.urilor 3. . . audit intern comp. audit intern comp.A.4 Colectarea dovezilor 3. audit 2.1 Efectuarea testărilor 2 2 auditor auditor .5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei OBIECTIV IV Completarea registrului inventar 4.urilor 2. audit intern comp. audit intern si financiarcontabilitate 22 6 auditor comp.1 Efectuarea testărilor 48 30 financiarcontabilitate auditor comp.urilor 43 2 auditor centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 4.3 Elaborarea F.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei OBIECTIV III Valorificarea inventarierii centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 3.1 Efectuarea testărilor 3. . audit intern comp.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 2.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 3. audit intern comp.A. audit intern comp. audit intern comp.I. audit intern si financiarcontabilitate 51 10 2 10 6 23 auditor auditor auditor auditor auditor comp.P.I.P.4 Colectarea dovezilor 2 10 4 auditor auditor auditor centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 2.

Obţinerea Raportului de audit intern aprobat de conducerea instituţiei 8. financiarcontabilitate 4. audit intern comp. financiarcontabilitate comp.4 Colectarea dovezilor 2 auditor intern comp. audit intern comp. audit intern 6 auditor 15 auditor 27 4 10 auditor auditor auditor comp. Finalizarea Raportului de audit intern 7. Transmiterea recomandărilor aprobate către auditat 44 110 30 16 2 auditor auditor auditor comp. audit intern . financiarcontabilitate comp. audit intern comp. Includerea în Raportul de audit intern a aspectelor reţinute din punct de vedere al auditatului 6. Transmiterea Proiectului Raportului de audit intern la auditat şi solicitarea de răspuns în 15 zile 4. audit intern comp. financiarcontabilitate comp.8 Concluzii 3 auditor 3 auditor comp. financiarcontabilitate comp. dacă este cazul 5. Planificarea şi organizarea Reuniunii de conciliere. Raportul de audit intern TOTAL 1. financiarcontabilitate 2 auditor 2 auditor C. Redactarea proiectului Raportului de audit intern 2.7 Discutarea constatarilor cu salariaţIIcompartimentului financiarcontabilitate 4. financiarcontabilitate comp. Revizuirea Raportului de audit intern 3.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru 4.4.6 Planificarea şi organizarea Şedintei de închidere 4.

compararea datelor din balanta analitica cu cea sintetica si cu listele de inventariere.audit intern Inventarierea patrimoniului comp. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Programul intervenţiei la faţa locului Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.04.audit intern .2009-15. Verificarea existentei si continutului procedurilor.03. verificarea compensarilor si 45 AUDITOR comp. audit intern DIRECŢIA PENTRU DIALOG. lista de verificare. observarea fizica a completarii documentelor. observarea fizica a completarii documentelor. lista de verificare.audit intern Valorificarea inventarierii comp. Verificarea existentei si continutului procedurilor. examinarea deciziei. situatii analitica probante.2009 Întocmit: LOCUL TESTARII DURATA TESTARII OBIECTIVE Pregatirea inventarierii TIPUL TESTARII Verificarea existentei si continutului procedurilor. verificarea incompatibilitatilor. Urmărirea recomandărilor Iniţierea procesului de urmărire 24 auditor comp.D.

12. observarea Completarea registrului inventar fizica a completarii documentelor. stabilirea termenelor de raportare. compararea datelor consemnate in registrul inventar cu cele din balanta de verificare sintetica intocmita la 31. obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru necesare derulării misiunii în bune condiţii.2008. Scopul organizării acestei şedinţe de deschidere este acela de a informa despre scopul auditului. acceptarea calendarului întâlnirilor.audit intern ŞEDINŢA DE DESCHIDERE Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului are loc la instituţia auditată. pe ordinea de zi a şedinţei de deschidere sunt cuprinse informări legate de auditorii ce vor forma echipa. verificarea evaluarii si inregistrarii plusurilor.verificarea notelor contabile intocmite ca urmare a valorificarii inventarului si inregistrarea acestora in evidenta contabila. prezentarea în detaliu a tematicii. examinarea registrului inventar. comp. 46 . cu participarea auditorilor interni şi a personalului instituţiei sau structurii auditate. observarea fizica a completarii documentelor. asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit public intern. compararea rezultatelor inventarierii cu cele consemnate in registrul inventar. Verificarea existentei si continutului procedurilor. compararea plusurilor si minusurilor stabilite in urma inventarierii cu cele inregistrate in evidenta operativa si contabila. De aceea.a imputatiilor. informări despre obiectivele misiunii.

După întocmirea minutei şedinţei. persoanele care participă la şedinţă etc. echipa de auditori.stenograma şedinţei de deschidere care cuprinde redactarea în detaliu a discuţiilor.2009 Întocmit: A.03. În timpul şedinţei de deschidere.menţiuni generale în care sunt prezentate tema misiunii de audit. Lista participanţilor: Numele si prenumele Anitei Felicia Gafencu Camelia Bertea Elena Barzoies Emanuela Aparaschive Iulian Functia Director economic Auditor intern Referent sup Inspector asist Referent Directia/ Compartiment Comp audit int Comp fin-contab Nr de telefon Adresa Semnatura Comp fin-contab Comp fin-contab Comp fin-contab B.Pentru desfăşurarea acestei proceduri. .04.2009-15. aceasta se îndosariază în dosarul permanent al misiunii de audit. auditorii întocmesc Minuta şedinţei care se desfăşoară pe două mari grupe de probleme şi anume: . Stenograma şedinţei de deschidere: 47 . FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Minuta şedinţei de deschidere Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. auditorii contactează telefonic instituţia sau structura auditată pentru a stabili data întâlnirii. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. La şedinţa de deschidere participă şi conducătorul compartimentului de audit.

informarea sistematică asupra constatărilor. 48 . III. Pregatirea inventarierii 2.2008-31.01. Completarea registrului inventar.În cadrul şedinţei s-a procedat la: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit. prezentarea obiectivelor generale şi semnificaţia auditului intern.03.03. V Data sedintei de deschidere: 18. inclusiv a participanţilor. IV Durata interventiei la fata locului: 14.2009.2009-15.12. posibilităţi de imprimare). Obiectivele misiunii de audit : 1. efectuarea de teste asupra muncii lor şi pentru a lua interviuri. audit (spaţiu de lucru. S-a stabilit ca orice problema constatata pe parcursul misiunii care necesita precizari si discutii suplimentare se va lamuri la momentul respectiv fara a fi necesar sa se stabileasca cu anticipatie un calendar al intalnirilor.04. In vederea realizarii misiunii de audit auditorul a solicitat sa i se puna la dispozitie urmatoarele documente : intenţionează a fi realizate după analizele de risc efectuate. Valorificarea inventarierii 4. prezentarea tematicii în detaliu.2008.2009 Auditorul a inmanat dnei Director economic Carta auditului public intern. stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea misiunii de stabilirea persoanelor pe care auditorul le poate contacta în vederea colectării informaţiilor. Inventarierea patrimoniului 3. calculator. Auditorul intern a prezentat principalele aspecte legate de misiunea de audit ce urmeaza a fi efectuata: I . Tema misiunii de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia II. cursul auditului. prezentarea programului intervenţiei la faţa locului. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în stabilirea Reuniunii de închidere. Perioada supusa verificarii: 01. obiectivele auditabile care se a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. convenirea unor aspecte procedurale.

DIRECTOR ECONOMIC. extrase de cont debite).Balantele analitice la 31.. se va întocmi câte o Fişă de identificare şi analiză a problemelor.  Încheierea şedinţei. când şi cum. CAPITOLUL III: Intervenţia la faţa locului Intervenţia la faţa locului este etapa în care se realizează efectiv activitatea de audit şi constă în colectarea informaţiilor din documente. aprobarile privind scoaterea din functiune a imobilizarilor si casarea obiectelor de inventar.Registrul inventar. debitori si creditori diversi.12.Dosarul cuprinzand inventarierea anuala si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar (decizia de numire a comisiei de inventariere.. auditorii îşi stabilesc logica efectuării operaţiilor în vederea identificării riscurilor.  Revizuirea documentelor de lucru. Intervenţia la faţa locului permite echipei de auditori parcurgerea unor etape logice în activitatea de audit. se evaluează eficienţa şi eficacitatea controalelor interne etc. . materiale. AUDITOR. se verifică înregistrările contabile. se face analiza datelor şi informaţiilor. În cadrul acestei etape se urmăresc mai multe proceduri:  Colectarea dovezilor în care se intervievează personalul din departamentele supuse auditării. . listele de casare. (Pentru imobilizari si stocuri balantele analitice vor fi intocmite pe conturi si gestionari). aceştia elaborează un Chestionar de control intern în care îşi pun întrebări de forma ce. În cazul în care se constată anomalii sau disfuncţii. Răspunsul la aceste întrebări îl primeşte prin testele efectuate. după care aceştia îşi stabilesc obiectivele şi un Program de lucru. Pentru fiecare problemă cuprinsă în programul de lucru. listele de inventariere. obiecte de inventar. analiza şi evaluarea acestora. furnizori. unde.2008 la active fixe. Mai întâi.2008. 49 . cine.  Constatarea şi raportarea iregularităţilor.Balantele de verificare la 31. .12. procesul verbal al inventarierii.

Auditorul trebuie să obţină suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil să emită concluzii rezonabile pe care să se bazeze opinia de audit. în general: evidenţele înregistrărilor iniţiale şi evidenţele justificative.Colectarea informaţiilor Acest procedeu permite colectarea unor informaţii suplimentare faţă de cele colectate în perioada de pregătire. care să ofere o bază solidă pentru formularea constatărilor şi a concluziilor auditorilor. În plus. facturi. cum ar fi verificări şi înregistrări ale transferurilor electronice de fonduri. Probele de audit. registrul jurnal şi registrul inventar. prin intermediul analizei şi revizie. operaţiunile şi obiectivele de conformitate ale unei entităţi. care sunt cumulate ca natură. auditorul poate stabili că evidenţele contabile sunt consecvente la nivel intern şi poate fi de acord cu situaţiile financiare. reefectuând procedurile urmate în procesul de raportare financiară şi reconciliind categoriile şi aplicaţiile aferente ale aceloraşi informaţii. contracte. complete şi relevante. cum ar fi angajamentele de audit anterioare şi procedurile unei firme de control al calităţii pentru acceptarea clienţilor şi continuarea contractelor cu clienţii deja existenţi. şi includ toate informaţiile conţinute în evidenţele contabile care stau la baza situaţiilor financiare şi a altor informaţii. datorită faptului că 50 . alte evidenţe cum ar fi documente de lucru şi foi de calcul care justifică alocările costurilor. „Probele de audit” reprezintă totalitatea informaţiilor utilizate de auditor pentru emiterea unei concluzii pe care este bazată opinia de audit. de exemplu. calculele. Înregistrările din evidenţele contabile sunt adesea iniţiate. pentru asigurarea unei evidenţe suficiente. Auditorul obţine unele probe de audit testând evidenţele contabile. reconcilierile şi prezentările de informaţii. Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare pe baza evidenţelor contabile ale entităţii. includ probe de audit obţinute din procedurile de audit efectuate pe parcursul auditului şi pot include probe de audit obţinute din alte surse. Nu se aşteaptă ca auditorii să abordeze toate informaţiile care există. Evidenţele contabile includ. Totuşi. procesate şi raportate în formă electronică. evidenţele contabile pot face parte din sisteme integrate care distribuie date şi asigură suport pentru toate aspectele legate de raportarea financiară. înregistrate. prin efectuarea unor astfel de proceduri de audit. înregistrări contabile şi alte ajustări ale situaţiilor financiare care nu sunt reflectate în înregistrările contabile oficiale.

Interviul. În cursul acestei proceduri. Aceste informaţii trebuie însă consemnate în documentele care reprezintă instrumente cu care auditul intern îşi realizează scopul. • îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii. relevante şi folositoare. Cu ajutorul acestor tehnici auditorul colectează informaţiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii de audit. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI 51 . le etichetează şi le numerotează.evidenţele contabile de sine stătătoare nu furnizează suficiente probe de audit pe care să se fundamenteze o opinie de audit asupra situaţiilor financiare. În vederea realizării în bune condiţii a activităţii de audit. Principalele tehnici de audit sunt: – – – – Verificarea. auditorii parcurg mai multe faze în activitatea de audit: • efectuează testele şi procedurile stabilite în programul de audit şi stabilesc dacă dovezile obţinute sunt suficiente. • • colectează documentele pentru întreaga misiune de audit. Observarea fizică. Aceasta este faza în care se colectează dovezile în vederea formulării constatărilor. concluziilor şi recomandărilor. pe care le transmit conducătorului compartimentului de audit public intern. în cazul constatării unor anomalii sau disfuncţii în activitatea auditată. pe baza cărora întocmesc Chestionarul – listă de verificare. informaţii obţinute de auditor din proceduri de audit de genul investigaţiilor. auditorul obţine şi alte probe de audit. confirmări de la terţe părţi. precum şi alte informaţii constatate de auditor sau disponibile acestuia care îi permit să emită concluzii în urma unor analize valide. Alte informaţii pe care auditorul le poate utiliza ca probe de audit includ procese verbale ale şedinţelor. auditorii utilizează o serie de tehnici şi instrumente de audit. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. manuale de control. rapoarte ale analiştilor. observării şi inspecţiei. Analiza. pentru fiecare din problemele constatate întocmesc fişe de identificare şi analiză a problemelor (FIAP-uri). date comparabile cu privire la concurenţi (etalonare). Conducătorul compartimentului de audit public intern va analiza şi va aproba testele şi fişele de identificare şi analiză a problemelor.

de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii? 4.gestiunea supusă inventarierii.2009-15.2009 Întocmit: ACTIVITATEA DE AUDIT Inventarierea patrimoniului 1.03. . 3.04. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost menţionate datele obligatorii privind : . Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat declaraţii de la gestionarul.numele responsabilului comisiei.2008 X X Nu a fost cazul S-a luat declaraţie de la X gestionarul Aparaschive Iulian 52 . Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau juridică.data de începere şi terminare a operaţiunilor.responsabilul cu gestionarea bunurilor? DA NU OBSERVAŢII Decizia X 165/08. .11.componenţa comisiei. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 2. .modul de efectuare a inventarierii. Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat prin decizia scrisă a conducerii ? 5. .COMPARTIMENT AUDIT INTERN Chestionar lista de verificare Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.

Au fost inventariate lucrările de modernizare.6. inutilizabile. Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în liste de inventariere separate? 16. Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost inventariate? 9. reparaţii prin verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ? 17. Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru investiţii sistate sau abandonate. cu indicarea aprobărilor de sistare. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii? 14. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în evidenţa DDFSS? 8. Pentru bunurile depreciate. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de inventariere pe locuri de depozitare. abandonare şi cauzelor acestora? 11. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie? 10. fără mişcare. deteriorate. sau pe baza punctajelor reciproce? 18. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost dată în prezenţa sa? 7. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori deţinute? X X Nu a fost cazul X X X X Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul X 53 . pe gestiuni şi pe categorii de bunuri? 12. au fost întocmite liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate? 15.

Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de inventariere într-un proces verbal? X X X X X X X X X X 54 . 2008? 20. Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în Registrul inventar pe baza listelor de inventariere. Mărcile poştale. Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. care justifică soldul conturilor sintetice? 25. BCF urile au fost înscrise în listele de inventariere la valoarea lor nominală? 21. starea acestora şi valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate? 28. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec.19. Elementele de activ şi pasiv inventariate. proceselor verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică conţinutul fiecărui post de bilanţ? 26. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau responsabili pe locuri de folosinţă? 23. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere fără spaţii libere şi fără ştersături? 24. pentru a reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv? 27. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la valoarea de inventar a bunurilor. Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a verificat realitatea soldurilor conturilor respective? 22. care nu reprezintă bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte. totalizate.

propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? 32. casarea unor bunuri constatări privind păstrarea.data întocmirii – – numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere gestiunea inventariată data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere rezultatele inventarierii concluziile şi propunerile comisiei de inventariere cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate persoanele vinovate propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile volumul stocurilor fără mişcare. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului instituţiei? X 55 . cu mişcare lentă propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar declasarea.29. asigurarea integrităţii bunurilor? Pentru plusurile. pagubelor şi deprecierilor constatate. pierderilor. depozitarea şi conservarea. al plusurilor. Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde următoarele elemente: . bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? 31. lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii X – – – – – – – – – 30.

Pentru fiecare disfuncţionalitate sau neregulă se întocmeşte câte o fişă care prezintă în rezumat cauzele apariţiei acesteia. care arată că „auditorii interni trebuie să-şi fondeze concluziile şi rezultatele misiunii lor pe analize şi evaluări adecvate”. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate conform Legii nr. cauzele. 82/1991 republicată. consecinţele şi recomandările. şi anume: problema. cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? X Nu a fost cazul Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii 36. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa tehnico . constatarea.operativă în termen de trei zile de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de credite? 35. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea inventarierii pentru solutionarea propunerilor? 34. Acesta are cinci părţi. balanţa de verificare la 31. 56 .320.12. Fişele de identificare şi analiză a problemelor sunt transmise conducătorului compartimentului de audit public intern.33. Există concordanţă între datele din Registrul inventar. şi recomandările pentru rezolvare. FIAP-ul este un document întocmit în baza cerinţei Normei 2. care la rândul său informează conducerea instituţiei sau a structurii auditate.2008 şi posturile înregistrate în bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv stabilite pe baza inventarului? Constatarea şi raportarea iregularităţilor Această procedură presupune consemnarea în documente a disfuncţionalităţilor şi iregularităţilor constatate în urma culegerii dovezilor şi analizării lor. consecinţele asupra activităţii.

CONSTATĂRI: 57 . aceasta este lăsată la urmă. deoarece pe parcurs mai pot apărea completări. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.Deşi problema este trecută prima în document. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. 1 1. PROBLEMA: Programul şi perioada inventarierii la Direcţia pentru Dialog.2009-15.03. 2.2009 Întocmit: FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.04.

03.04. PROBLEMA: 58 . 5. CAUZE: Nerespectarea prevederilor OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv care precizează în art. 11: “Pe toată durata inventarierii. la care va ataşa programul şi perioada supusă inventarierii. Comisia de inventariere nu a transmis către personalul instituţiei o notă privind programul şi perioada supusă inventarierii.2009 Întocmit: 1. CONSECINŢE: Personalul instituţiei nu a fost corect informat cu privire la programul şi perioada supusă inventarieii. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.Pe toată perioada inventarierii nu au fost afişate la loc vizibil programul şi perioada supusă inventarierii. Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. RECOMANDĂRI: Preşedintele comisiei de inventariere va întocmi o notă privind realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR.2009-15.” 4. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Această notă va fi adusă la cunoştinţă personalului instituţiei. în scopul susţinerii operative a comisiei de inventariere. 3. 2 Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil.

5. ÎNTOCMIT. CONSECINŢE: Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul instituţiei din cauza faptului că. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 3.Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog. 4. ceea ce a dus la o denaturare a rezultatelor. CONSTATĂRI: La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu (inventarierea elementelor de active şi de pasiv) la Direcţia pentru Dialog. ➢ nu există temei legal înscris în decizia de inventariere. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. RECOMANDĂRI: Declaraţiile de început şi de sfârşit de inventar vor fi completate cu elementele lipsă. De asemenea declaraţiile de început şi de sfârşit de inventar incomplete. ➢ nu este întocmită declaraţia de sfârşit de inventar. 59 . ➢ pe declaraţia de început de inventar nu sunt trecute ultimile documente de intrare şi ieşire. 2. CAUZE: Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare. OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. contabilul şef nu a valorificat în timp util informaţiile obţinute în urma inventarierii. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani s-au constatat următoarele: ➢ nu este întocmit referatul contabilului şef. iar contabilul şef va verifica dacă rezultatele stabilite în urma inventarierii sunt conforme cu realitatea.

2009-15. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. Astfel.03. 3 1.2009 Întocmit: FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. PROBLEMA: Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog.04. 2. CONSTATĂRI: La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii s-a constatat că mijloacele fixe dintr-un birou nu au fost trecute în listele de inventariere. în urma misiunii 60 .

9 pct. 3. b ca “să se identifice toate locurile (încaperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate”. care prevede în art. RECOMANDĂRI: Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. considerate lipsă sunt în unitate. CAUZE: Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare. CONSECINŢE: Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul Direcţiei pentru Dialog. 61 . Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. De asemenea listele de inventariere vor fi completate şi se va trece şi mijloacele fixe găsite în urma misiunii de audit. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. s-a stabilit că cele două calculatoare. 5. OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. 4.de audit desfăşurate la această instituţie.

la care va supusă inventarierii. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Familie şi efectuarea inventarierii elementelor de completate active şi de pasiv care precizează în art. iar contabilul şef va 62 .2009-15.04.2009 Întocmit: Nr Constatarea Actele normative încălcate Recomandări comisiei FIAP de FIAP 1 crt 1 Programul şi perioada inventarierii la OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Preşedintele Direcţia pentru Dialog. patrimoniului.03.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Modul de organizare şi de efectuare a OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Declaraţiile de început şi de FIAP 2 inventarierii întregului patrimoniu la Normelor Solidaritate Socială Botoşani privind organizarea şi sfârşit de inventar vor fi cu elementele Direcţia pentru Dialog. privind organizarea efectuarea inventarierii elementelor de notă active şi de pasiv care precizează în art. Această notă va fi adusă la cunoştinţă programul şi perioada inventarierii vor ataşa programul şi perioada fi afişate la loc vizibil. Familie şi Normelor Solidaritate Socială Botoşani.” 2 personalului instituţiei. lipsă. efectivă 11: “Pe toată durata şi inventariere va întocmi o privind a realizarea inventarierii inventarierii.

OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv sunt conforme cu realitatea. verifica dacă rezultatele programul şi perioada inventarierii vor stabilite în urma inventarierii 3 Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog.” . Listele de inventariere vor fi FIAP 3 completate şi se va trece şi mijloacele fixe găsite în urma misiunii de audit 63 .Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare .11: “Pe toată durata inventarierii. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani fi afişate la loc vizibil.

FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Minuta şedinţei de închidere Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03.Închiderea şedinţei În şedinţa de închidere. auditorii interni îşi prezintă opinia către conducătorii instituţiei sau structurii auditate. conducătorul structurii de audit şi auditorii se pun de acord cu modificările ce trebuie făcute. Lista participanţilor: Numele si prenumele Functia 64 Directia/ Nr de Adresa Semnatura . În cazul în care se cer modificări ale raportului. îndosariază aceste documente şi modifică Raportul de audit. Şedinţa de închidere este rezumată de auditori într-un document numit „Minuta şedinţei de închidere”. conducătorul instituţiei sau structurii auditate şi auditorii din echipa care a efectuat misiunea de audit. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.2009-15. fundamentat şi relevant. obiectiv sau părtinitor. La şedinţa de închidere participă conducătorul compartimentului de audit.04. Pentru eventualele modificări ale raportului. auditorii pregătesc documente doveditoare suplimentare. cu recomandările acestora şi îşi exprimă eventual dorinţa de a se face unele corecţii. În această fază. Şedinţa de închidere este planificată de către secretariatul structurii de audit. precum şi recomandările finale din Proiectul raportului de audit public intern.2009 Întocmit: A. Conducătorul instituţiei sau al structurii auditate îşi va spune părerea în legătură cu constatările auditorilor. auditorii se asigură că Raportul de audit este clar.

auditorul a prezentat în cadrul şedinţei concluziile privind desfăşurarea misiunii de audit şi constatările care au fost cuprinde în proiectul de raport de audit intern întocmit. . .s-a prezentat Raportul de audit intern spre studio şi pentru înaintarea eventualelor puncte de vedere a reprezentanţilor unităţii. după studierea Raportului de audit intern.Anitei Felicia Gafencu Camelia Bertea Elena Barzoies Emanuela Aparaschive Iulian Director economic Auditor intern Referent sup Inspector asist Referent Compartiment Comp audit int Comp fin-contab telefon Comp fin-contab Comp fin-contab Comp fin-contab B.s-au prezentat FIAP-urile întocmite cu ocazia efectuării misiunii de audit public. . . ÎNTOCMIT. conducătorul unităţii îşi declară poziţia cu privire la constatările făcute de auditorul public intern. menţionând că nu sunt obiecţii asupra raportului de audit şi ca urmare nu sunt necesare modifcări şi nu este necesară şi o şedintă de conciliere.s-au prezentat acţiunile desfăşurate în cadrul misiunii de audit public intern. 65 .s-au prezentat recomandările făcute de auditori şi termenul de ducere la îndeplinire . Stenograma şedinţei de închidere: .în cadrul şedinţei de închidere.

prezentarea constatărilor determinate de auditori în urma efectuării misiunii de audit. materialele întocmite în cursul misiunii de audit public intern. nu conţine însă punctul de vedere al instituţiilor sau sectoarelor auditate în legătură cu aceste recomandări. deoarece constatările culese de auditori în etapele anterioare trebuie materializate. astfel încât activitatea acestora să aibă o finalitate şi să-şi îndeplinească obiectivul de informare al conducerii în legătură cu activitatea auditată. nu pot fi considerate definitive. . 66 . echipa de auditare. De asemenea. Proiectul raportului de audit public intern trebuie să cuprindă următoarele elemente: .CAPITOLUL IV: Raportul de audit public intern A altă etapă a misiunii de audit public intern o constituie elaborarea raportului de audit public intern.. deci. . metodelor şi tehnicilor folosite. . Planul de acţiune este documentul anexat la raportul definitiv şi cuprinde informaţii cu privire la momentul şi persoanele care pun în aplicare recomandările propuse în raport. Elaborarea proiectului de raport de audit În prealabil. proiectul raportului de audit nu conţine planul de acţiune.pe baza constatărilor trebuie făcute recomandările.date de identificare în care sunt prezentate baza legală.scopul şi obiectivele misiunii. . normele româneşti prevăd respectarea anumitor cerinţe.proiectul se întocmeşte pe baza FIAP-urilor. Pentru elaborarea proiectului de audit public intern. . ordinul de serviciu. documentelor şi materialelor examinate.în raport trebuie exprimată opinia auditorului intern în legătură cu constatările auditului. Elaborarea raportului de audit public intern este o etapă importantă şi necesară în acelaşi timp. care trebuie să aibă rolul de a reduce pierderile potenţiale.constatările din proiect trebuie să fie însoţite de documente şi să fie legate strict de misiunea de audit. Deşi acest document conţine recomandările auditorilor. . Această procedură este necesară deoarece observaţiile cuprinse în acest proiect nu au fost încă obiectul aprobării şi.prezentarea concluziilor şi recomandărilor stabilite în urma efectuării misiunii.prezentarea în anexe a documentelor şi materialelor care justifică concluziile din raport.prezentarea procedurilor. . durata şi perioada auditării etc. . înainte de întocmirea raportului propriu-zis de audit. astfel: . se întocmeşte un proiect.

2009 AVIZAT. dmbt_af@yahoo. RAPORT DE AUDIT INTERN MISIUNEA DE AUDIT INTERN: ACTIVITATEA DE INTENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA Structura auditată: Compartimentul financiar-contabilitate 2009 I INTRODUCERE : 67 .11027/12.85.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. DIRECTOR EXECUTIV. Calea Nationala.04. nr.com Nr.com./Fax: + 0231 53 67 26/ + 0231 51 32 47 e-mail: dgmss_bt@hotmail. Tel. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ Directia de Munca si Protectie Sociala a Judetului Str.

precum şi sarcinile de serviciu sunt stabilite prin fisele posturilor.Pregatirea inventarierii.12. din care. Datele de identificare a misiunii de audit Ordinul de serviciu nr. Familie şi Solidaritate Sociala .S.2009 Auditor public intern: Structura auditata : Compartimentul financiar-contabilitate Durata misiunii de auditare: 14.M.Inventarierea patrimoniului. nr.Valorificarea inventarierii.2009-15.03. 4. Scopul misiunii de audit este de a asigura ca inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS pe anul 2008 corespunde prevederilor legale. II. 218 /14.04.Tipul de audit: Auditorul a efectuat un audit de conformitate pentru a evalua modul in care s-a stabilit situatia reala a elementelor de activ si pasiv ce alcatuiesc patrimoniul Directiei pentru Dialog. Organizarea si Familiei. trei salariati fac parte din randul personalului contractual. Baza legala a misiunii de audit: Legea nr.F.01. OMFP 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern. Regulamentului de ordine interioara aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii.2008 Obiectivele misiunii de audit intern : 1. Planul de audit public intern pe anul 2008. 2. Entitatea auditata : Compartimentul financiar -ontabilitate a functionat in perioada supusa auditarii cu un numar de cinci salariati.2008-31. Normele metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M. 400/2003. Solidaritatii Sociale 68 . 3. 672/2002 privind auditul public intern. MODUL DE DESFASURARE A MISIUNII DE AUDIT : si functionarea compartimentului se desfasoara conform Organigramei.2009 Perioada supusa auditarii: 01.S.03. Relaţiile ierarhice de subordonare şi de colaborare.Completarea registrului inventar.

M.2009 aprobat de directorul executiv al institutiei. ✔ Programul interventiei la fata locului.recalcularea: verificarea calculelor matematice. listele de inventariere.12.Auditarea activitatii compartimentului financiar-contabilitate s-a declansat in baza Ordinului de Serviciu nr. Ca tehnici de verificare au fost utilizate: . atributiunile stabilite prin fisele posturilor . . valorii de inregistrare in contabilitate cu sumele trecute in listele de inventariere. Alte documente financiar contabile ce au legatura cu obiectivele misiunii de audit. In timpul misiunii. procesul verbal al inventarierii. Fisele de magazie . nr.examinarea: pentru detectarea erorilor de inregistrare. decizia de numire a comisiei de inventariere. extrase de cont debite.urmărirea: pentru a se constata dacă toate operaţiunile au fost efectuate. . 218 /14. dosarul cuprinzand inventarierea anuala .S. In vederea cunoasterii mediului de audit si a colectarii informatiilor necesare au fost examinate urmatoarele documente:         organigrama serviciului. 69 . ✔ Programul de audit.S.comparatia soldului registrului de casa. ✔ Rapoartele preliminare si finale de audit.03. . soldurilor extraselor de cont. ✔ Minutele şedinţelor de deschidere. balantele de verificare la 31. 400/2003. auditorul a urmarit respectarea principiilor auditarii stabilite prin Legea 672/2002 privind auditul public intern si Normele metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M. Metode şi tehnici utilizate: Verificarea: în vederea stabilirii realităţi operatiunii de inventariere. de închidere. Au fost intocmite urmatoarele materiale: ✔ Tabel puncte tari si puncte slabe.F. ✔ Tematica in detaliu .2008 Registrul inventar .

....11. avand in vedere Referatul 7220/08..Pregatirea inventarierii.2008. sunt efectuate punctaje periodice intre gestionar si reprezentantii compartimentului Contabilitate in vederea eliminarii deficientelor .... Intrarile de materiale s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate in notele de receptie. In conformitate cu articolul 30 din Regulamentul propriu de organizare si functionare a Directiei pentru Dialog.11..2008.P.. Evidenta tehnico-operativa si cea contabila sunt tinute la zi.. 7240/08. III. a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv aprobate prin Ordinul M. CONSTATĂRI 1. 82/1991cu modificarile si completarile ulterioare. Instruirea comisiei de inventariere s-a efectuat de catre Directorul adjunct economic intocmindu-se procesul verbal nr.. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit prevederilor Legii Contabilitatii nr.. Comisia de inventariere a fost numita prin Decizia Directorului executiv numarul 165/08..11... director adjunct economic..F. Evidenta cantitativa a materialelor este realizata pe baza fiselor de magazie. din aceasta nefacand parte gestionarii sau contabilii ce tin evidenta gestiunilor inventariate. 1753/2004. Ca instrument de audit s-a utilizat chestionarul-lista de verificare pentru a stabili conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare obiectiv auditabil.2008 intocmit de. a Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii.observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de organizare si desfasurare a activitatii de inventariere... Nu exista incompatibilitati in ceea ce priveste constituirea comisiei de inventariere. 70 . Familie şi Solidaritate Sociala si a fisei postului raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine compartimentului financiar -contabilitate. iar iesirile de materiale sunt inregistrate pe baza bonurilor de consum. unde au fost evidentiate operatiunile de intrare si iesire a acestora si stocul faptic existent. S-au luat declaratii de inceput si sfarsit de inventar gestionarului Aparaschive Iulian.

71 . Principiul contabilitatii pe baza de angajamente urmareste independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a se tine seama de data incasarii.2004. conturi de valori materiale. obiectelor de inventar si materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii . Actiunea de auditare a inventarierii s-a realizat prin verificarea de fond. forma si continut prin sondaj a documentelor existente in dosarul intocmit in urma inventarierii.2. 3. Listele de inventariere sunt semnate de reprezentantul compartimentului Contabilitate care a efectuat valorificarea inventarierii. auditorul a observat respectarea principiul contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia recunoasterea creantei are loc in momentul declararii pe baza declaratiei fiscale si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat. sunt datate si semnate pe fiecare pagina de gestionar si de membrii comisiei de inventariere. fara stersaturi si spatii libere. Determinarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat direct pe listele de inventariere prin compararea datelor constatate si inscrise in listele de inventariere cu cele din din contabilitate. Bunurile inventariate sunt inscrise in liste de inventariere intocmite pe gestiuni. Elementele de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri s-au inventariat prin prezentarea lor in situatii analitice distincte care justifica soldurile sintetice. Pentru o inventariere corecta a elementelor de activ si pasiv ce reprezinta bunuri s-au intocmit liste centralizatoare cuprinzand totalul gestiunilor inventariate pe utilizatori si conturi.11. Listele de inventariere respecta modelul stabilit prin Ordinul 1753/22. Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare si masurare. Nu au fost necesare compensari cantitative intre minusurile si plusurile de inventar si nici nu a fost necesara acordarea de scazaminte. sunt completate citet. Evaluarea stocurilor si soldurilor la data inventarierii s-a facut la valoarea de inventar. Comparand prin sondaj soldurile din contabilitate cu cele din fisa angajatorului.Inventarierea patrimoniului.Valorificarea inventarierii Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe.

rezultatele inventarierii. materialele propuse la casare precum si alte aspecte legate de inventariere. numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere. Procesul verbal cuprinzand rezultatele inventarierii executiv al institutiei. IV CONCLUZII SI RECOMANDARI Avand in vedere constatarile efectuate urmare auditarii documentatiei aferente inventarierii patrimoniului. numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere.2008. Se recomanda: – – – revizuirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare a acestora.12. efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. Elementele de activ si pasiv inregistrate in Registrul inventar sunt grupate in functie de natura lor si justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal inregistrat la DDFSS care cuprinde: data intocmirii. Datele rezultate din operatiunile de inventariere au fost actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar pentru a reflecta situatia reala a elementelor de activ si de pasiv. infiintat si condus la nivelul compartimentului financiar-contabilitate. intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate. 4. apreciez ca în ceea ce priveşte activitatea de inventariere a patrimoniului DDFSS la data de 31. sistemul este funcţional şi daca se duc la îndeplinire recomandarile auditorilor activitatea institutiei se va imbunatati. este aprobat de catre Directorul 72 .Completarea registrului inventar Rezultatele inventarierii faptice a conturilor de activ si pasiv sunt inscrise in Registrul inventar.

CAPITOLUL V: Urmărirea recomandărilor DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Prezentul raport de audit public intern s-a intocmit in baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile.2009-15.2009. a constatarilor efectuate in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fişă de urmărire a recomandărilor Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditată 14. toate documentele verificate.Incheiere Structura auditata are obligatia sa intocmeasca Programul de actiune in vederea implementarii recomandarilor si sa raporateze stadiul de implementare al acestora pana la data de 30.2009 73 . CONTABIL SEF. Constatarile efectuate au la baza documente de lucru intocmite pe care se sprijina sustinerile. AUDITOR.03.04. Raportul de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar restituindu-se compartimentului auditat.05. DIRECTOR. a programului de audit si a celor de interventie la fata locului.

Recomandarea .efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fişă de evaluare a misiunii de audit intern Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditată 14.intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate.04.2009-15.Întocmit: Nr cr t 1.2009 Imple.2009 Întocmit: 74 .Data planificata/ mentat Imple. permanent permanent pana la 30.Partial Neimple. 2.mentat mentat data implementarii CAPITOLUL VI: Supervizarea DIRECŢIA PENTRU DIALOG. . 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. 3.05.03. .reviruirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare acestora.

A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern. 1 Bugetul de timp planificat: 333 2 3 4 5 Observaţii X X X X X X X X X X X X X X X X X Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • • • • • 1 pentru nesatisfăcător 2 pentru slab 3 pentru satisfăcător 4 pentru bine 5 pentru foarte bine 75 . procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat Obiectivul auditului.Bugetul de timp efectiv: 333 ore În etapa de pregătire a misiunii. scopul. concise. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. competente. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare.

s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate in notele de receptie. Comparand prin sondaj soldurile din contabilitate cu cele din fisa angajatorului. Listele de inventariere respecta modelul stabilit prin Ordinul 1753/22. sunt completate citet.Valorificarea inventarierii Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente urmareste independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a se tine seama de data incasarii.2004. Pentru o inventariere corecta a elementelor de activ si pasiv ce reprezinta bunuri s-au intocmit liste centralizatoare cuprinzand totalul gestiunilor inventariate pe utilizatori si conturi.11. iar iesirile de materiale sunt inregistrate pe baza bonurilor de consum. S-au luat declaratii de inceput si sfarsit de inventar gestionarului Aparaschive Iulian. obiectelor de inventar si materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii . conturi de valori materiale. 2.Inventarierea patrimoniului. Bunurile inventariate sunt inscrise in liste de inventariere intocmite pe gestiuni. forma si continut prin sondaj a documentelor existente in dosarul intocmit in urma inventarierii. fara stersaturi si spatii libere. sunt datate si semnate pe fiecare pagina de gestionar si de membrii comisiei de inventariere. Elementele de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri s-au inventariat prin prezentarea lor in situatii analitice distincte care justifica soldurile sintetice. Determinarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat direct pe listele de inventariere prin compararea datelor constatate si inscrise in listele de inventariere cu cele din din contabilitate. 3. Actiunea de auditare a inventarierii s-a realizat prin verificarea de fond. 76 . Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare si masurare. auditorul a observat respectarea principiul contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia recunoasterea creantei are loc in momentul declararii pe baza declaratiei fiscale si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat.

materialele propuse la casare precum si alte aspecte legate de inventariere. Nu au fost necesare compensari cantitative intre minusurile si plusurile de inventar si nici nu a fost necesara acordarea de scazaminte. Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal inregistrat la DDFSS care cuprinde: data intocmirii. infiintat si condus la nivelul compartimentului financiar-contabilitate. apreciez ca în ceea ce prive te activitatea de inventariere a patrimoniului DDFSS la data de 31. IV CONCLUZII SI RECOMANDARI Avand in vedere constatarile efectuate urmare auditarii documentatiei aferente inventarierii patrimoniului. 4. Procesul verbal cuprinzand rezultatele inventarierii executiv al institutiei. Datele rezultate din operatiunile de inventariere au fost actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar pentru a reflecta situatia reala a elementelor de activ si de pasiv. este aprobat de catre Directorul 77 . numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere.Listele de inventariere sunt semnate de reprezentantul compartimentului Contabilitate care a efectuat valorificarea inventarierii.Completarea registrului inventar Rezultatele inventarierii faptice a conturilor de activ si pasiv sunt inscrise in Registrul inventar. Elementele de activ si pasiv inregistrate in Registrul inventar sunt grupate in functie de natura lor si justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Evaluarea stocurilor si soldurilor la data inventarierii s-a facut la valoarea de inventar.2008. Se recomanda: revizuirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare a acestora.12. rezultatele inventarierii. sistemul este func ional i daca se duc la îndeplinire recomandarile auditorilor activitatea institutiei se va imbunatati. numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere.

Prezentul raport de audit public intern s-a intocmit in baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile. a constatarilor efectuate in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor. efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele i condi iile prev zute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. toate documentele verificate. a programului de audit si a celor de interventie la fata locului.2009. CONTABIL SEF. Constatarile efectuate au la baza documente de lucru intocmite pe care se sprijina sustinerile.05. DIRECTOR. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de active i de pasiv. Incheiere Structura auditata are obligatia sa intocmeasca Programul de actiune in vederea implementarii recomandarilor si sa raporateze stadiul de implementare al acestora pana la data de 30. CAPITOLUL V: Urm rirea recomand rilor 78 . AUDITOR.- intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate. Raportul de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar restituindu-se compartimentului auditat.

3.DIREC IA PENTRU DIALOG.2009 Imple.2009 Întocmit: Nr crt 1.efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele i condi iile prev zute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. .2009-15.mentat mentat data implementarii CAPITOLUL VI: Supervizarea 79 .Partial Neimple. FAMILIE I SOLIDARITATE SOCIAL BOTO ANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fi de urm rire a recomand rilor Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului i valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditat 14. Recomandarea .Data planificata/ mentat Imple.04. 2. .03. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de active i de pasiv. permanent permanent pana la 30.intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate.05.reviruirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare acestora.

obiective i corecte Exist probe de audit care s sus in concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. A existat o bun comunicare între auditor i conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele i nevoile audita ilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manier eficient i la timp Audita ii au avut posibilitatea s revad constat rile i recomand rile când au fost identificate problemele Normele de audit intern. scopul. FAMILIE I SOLIDARITATE SOCIAL BOTO ANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fi de evaluare a misiunii de audit intern Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului i valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditat 14.DIREC IA PENTRU DIALOG. relevante i folositoare Documentele au fost completate în mod corespunz tor i în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat 1 Bugetul de timp planificat: 333 2 3 4 5 Observa ii X X X X X X X X X X X X X X X X 80 . procedurile i bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficient folosire a resurselor de audit A existat o bun comunicare între auditor i auditat i între auditor i conducerea structurii de audit intern.2009 Întocmit: Bugetul de timp efectiv: 333 ore În etapa de preg tire a misiunii. concise.03. competente. auditorul a identificat riscurile i controalele prev zute pentru procesele legate de obiectivele de audit i a estimat corespunz tor riscurile activit ii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat Obiectivul auditului. respectiv sunt formulate recomand ri practice pentru probleme identificate Comunic rile scrise au fost clare. au fost respectate Constat rile de audit demonstreaz analize profunde i concluzii.04.2009-15.

Bugetul de timp efectiv: 333 ore Nivel de productivitate personal al auditorului intern. Bugetul de timp planificat: 333 1 2 3 4 5 Observa ii X Tabelele de mai sus vor fi completate inând cont de urm torul sistem de punctaj: y y y y y 1 pentru nesatisf c tor 2 pentru slab 3 pentru satisf c tor 4 pentru bine 5 pentru foarte bine 81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful