str.

18i 19
str. 2i 3
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 30 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 4590 • SRIJEDA 15. JUNA 2011.
Ve }i na sin di ka ta
`e lje zni ~a ra u RS
pre ki nu la blo ka du
pre vo za
Prvi vo zo vi
do ~e ka ni
zvi `du ci ma
Is tra ga pro tiv
"Ne za vi snih"
tre ba da bude
pre ki nu ta
Ne vla di ne or ga ni za ci je u BiH je din stve ne po pi ta nju
afe re "pri slu {ki va nje"
M
andat Kuki}a u
rukam
a poslanika
Radmanovi}
Kuki}
Ivankovi}
Lijanovi}
Kri{to
1
2
3
Kuki}
Ivankovi}
Lijanovi}
Kri{to
3
2
1
Kuki}
Ivankovi}
Lijanovi}
Kri{to
3
2
1
Kom{i}
Izetbegovi}
Predsjedni{tvo
BiH tajnim
glasanjem
im
enovalo
m
andatara za
Savjet
m
inistara
V
L
A
S
T
Kako su glasali ~lanovi
Predsjedni{tva BiH Slavo Kuki},
kandidat
platforma{a,
dobio ukupno
sedam bodova
od ~lanova
Predsjedni{tva
str. 5
Ubi la ga stru ja
dok se tu {i rao
TRA GE DI JA U
PRI JE DOR SKOM
NA SE LJU
]E LA
str. 14
2
15.6.2011.
Doga|aji
N. SA LA PU RA
BA NJA LU KA - Je dan od pri -
ori te ta Vla de RS je nas ta vak bor be
pro tiv kri mi na la i ko rup ci je i nje -
no in ten zi vi ra nje u na re dnom pe -
ri odu, za klju ~e no je na ju ~e ra{ njoj
prvoj sje dni ci Ko or di na ci onog ti -
ma za pra }e nje re ali za ci je Stra te -
gi je su zbi ja nja ko rup ci je u RS,
ko ja je odr`a na u Ba nja lu ci.
Na sje dni ci je ra zma tra na in for -
ma ci ja o akti vnos ti ma na re ali za ci ji
stra te gi je i usvo je ne su odre |e ne pre -
po ru ke ko je bi tre ba le bi ti ugra |e ne u
bu du }e pla no ve, sve da bi se ta bor ba
po bolj {a la.
Ale ksan dar D`om bi}, pred sje -
dnik Vla de RS, ko ji je pred sje da vao
sje dni com ovog ti ma, re kao je da je
ju ~e da ta pre po ru ka da se pris tu pi
izra di no ve stra te gi je za bor bu pro tiv
ko rup ci je, za to {to pos to je }a is ti ~e
kra jem ove go di ne, a po tre bna je za
na re dni pe ri od.
"Pre po ru ~i li smo da se no vi
akci oni pla no vi Vla de RS, svih mi -
nis tar stava i ja vnih in sti tu ci ja pri la go -
de, sve u ci lju sma nje nja ta ~a ka u ko -
ji ma bi se mo gli na }i ko rup ci ja i
kri mi nal i da se po se bna pa` nja po -
sve ti in ter nim re vi zi ja ma", re kao je
D`om bi} i do dao da je pre po ru ~e no
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Pred sje dni{ -
tvo BiH odlu ~i lo je ju ~e taj nim
gla sa njem da za mandatara Sa -
vje ta mi nis ta ra ime nu je Sla vu
Ku ki }a, nes tra na ~kog kan di da -
ta, ko jeg su pre dlo `i le stran ke
pla tfor me (SDP BiH, SDA, NS
Ra dom za bo lji tak i HSP BiH).
Na kon gla sa nja u Pred sje dni{ -
tvu BiH, Ku ki }e vo ime no va nje ide
na pot vrdu u Pred sta vni ~ki dom
bh. par la men ta. Sje dni ca na ovu te -
mu za ka za na je za pe tak, 17. ju na,
a po rea kci ja ma stra na ka po dr{ka
Ku ki }u za sa da je ne iz vje sna.
Ne boj {a Ra dma no vi},
pred sje da va ju }i Pred sje dni{ tva
BiH, ka zao je na kon sje dni ce da su
tri kan di da ta bo do va na ocje na ma
od je dan do tri. Ku ki} je do bio se -
dam bo do va, dok je kan di dat NS
Ra dom za bo lji tak Mla den Ivan ko -
vi} Li ja no vi} do bio {est, a kan di -
dat ki nja HDZ BiH Bor ja na Kri {to
pet bo do va.
"Ne ma ra zlo ga da sa da go vo -
rim ka ko sam ja gla sao, na osno vu
bo do va sve se vi di. Pre ma Us ta vu
BiH, gla sa nje je taj no, a ~la no vi
Pred sje dni{ tva oba ve zni su da oci -
je ne sva kog od kan di da ta bo do vno
od je dan do tri", ka zao je Ra dma -
no vi}.
Su de }i po bro ju bo do -
va, ~la no vi Pred sje dni{ tva BiH @e -
ljko Ko m{i} i Ba kir Ize tbe go vi}
da li su po tri bo da Ku ki }u, dok mu
je Ra dma no vi} do di je lio je dan
bod. Ko m{i} i Ize tbe go vi}, su de }i
po bro ju bo do va, iden ti ~no su gla -
sa li i za pre os ta le kan di da te pa su
Li ja no vi }u da li dva bo da, kao i Ra -
dma no vi}. Bor ja ni Kri {to tri bo da
je dao Ra dma no vi}, a Ko m{i} i
Ize tbe go vi} da li su joj po bod. Ra -
dma no vi} je na gla sio da }e Pred -
sje dni{ tvo BiH odmah za vr{i ti
te hni ~ki dio po sla ka ko bi Ku ki }e -
vo ime no va nje upu ti li u par la men -
tar nu pro ce du ru.
Mi lo rad Do dik, pred sje dnik
SNSD-a, ka zao je da Ku ki} ne }e
do bi ti po dr{ku po sla ni ka iz RS.
"Ka kav Ku ki}?! On mo -
`e da bu de pred sje dnik svo me ta ti i
ma mi i ni kom dru gom. To je do kaz
da ov dje ne ma `e lje da pi ta nje bu -
de ri je {e no. Ku ki} ne }e do bi ti po -
dr{ku iz RS, jer je to ~is ti
avan tu ri zam i gu blje nje vre me na.
Ne mo gu da vje ru jem da se oni ko -
ji su ga iza bra li sa to li ko ani mo zi -
te ta odno se pra ma sta vo vi ma dva
na ro da", re kao je Do dik i do dao da
oni po dr`a va ju Bor ja nu Kri {to iz
HDZ-a.
Dra gan ^o vi}, pred sje dnik
HDZ BiH, re kao je ju ~e da ne ma
{an se da u par la men tu po dr{ku do -
bi je "ne kom pe ten tna oso ba".
"Ne ma mo gu }nos ti da Ku ki}
do bi je po tpo ru u par la men tu, jer bi
ti me bi le pot vr|e ne na {e su mnje da
se gla so vi ma je dnog na ro da u po -
tpu nos ti ga zi vo lja dru gog na ro da.
Ako hrvat ski ~lan Pred sje dni{ tva,
iza bran gla so vi na bo{ nja ~kog na -
ro da, gla sa pro tiv pred sta vni ka
hrvat skog blo ka, po ru ka je vrlo ja -
sna", na gla sio je ^o vi}.
Mla den Bo si}, pred sje -
dnik SDS-a i po sla nik u Pred sta -
vni ~kom do mu, sla `e se da se kri za
pro du blja va ime no va njem Ku ki }a.
"Ve} smo ra ni je upo zo ri li da
je, uko li ko pred sje da va ju }i bu de
pre dlo `en pre gla sa va njem, pri je
sve ga, srpskog ~la na Pred sje dni{ -
tva BiH, to una pri jed osu |e no na
pro past. Ve} sa da mo gu da ka `em
da je Ku ki} kan di dat sa mo do sje -
dni ce Pred sta vni ~kog do ma Par la -
men tar ne skup {ti ne BiH", re kao je
Bo si}.
Pri li kom izbo ra ru ko -
vod stva Pred sta vni ~kog do ma bh.
par la men ta svi po sla ni ci iz RS gla -
sa li su na is ti na ~in kod izbo ra
hrvat skog kan di da ta, ali ne zna se
da li }e i ovo ga pu ta bi ti ta ko.
Ve sna Spre mo-Krsto vi}, po -
sla nik PDP-a, ka za la je da se u
stran ci jo{ ni su kon sul to va li u ve zi
sa gla sa njem o Ku ki }u, ali da }e
nji ho va odlu ka bi ti u in te re su RS i
po {ti va nja prin ci pa ro ta ci je.
Go vo re c| o re v| zor sk|m |z vje sta j| ma A|e ksan dar Dzom b|c je re kao da v|a da PS. na •| jem je •e |u.
ne ce spr| je •| t| pro ce su |ra nje n| po je dnom re v| zor skom |z vje sta ju.
Kao sto zna te. mno qo je ma nje ne qa t| vn|h re v| zor sk|h |z vje sta ja u za dnj|h pet qo d| na ne qo ra n| -
je | u tom po q|e du je s| qur no do s|o do po bo|j sa n|h pro ce du ra | uprav |ja nja í| nan s|j sk|m ja vn|m
sred stv| ma PS. re kao je Dzom b|c | do dao da sve ono sto sto j| u re v| zor sk|m |z vje sta j| ma | sto
uka zu je na ne za ko n| tos t| | ne pra v|| nos t| v|a da PS n|je dnoq tre nut ka ne ce spr| je •| t| | tra z| od na d|e -
zn|h or qa na da pro ve du |s tra qu o sve mu.
On je na veo da su na sv|m re v| zor sk|m |z vje sta j| ma na ko je su stav |ja ne pr| mje dbe ra de ne |n ter -
ne re v| z| je.
Re vi zor ski iz vje {ta ji
Prva sje dni ca
Ko or di na ci onog ti ma
FO TO S. ILI]
Mandat Kuki}a
rukama poslani
PLASMAN
SLAVO KUKI]
(KANDIDAT POTPISNICA
PLATFORME)
7 BODOVA
MLADEN IVANKOVI]
LIJANOVI]
(NS RADOM ZA BOLJITAK)
6 BODOVA
BORJANA KRI[TO
(KANDIDATKINJA HDZ BiH)
5 BODOVA
Predsjedni{tvo BiH tajnim glasanjem imenovalo mandatara z
Ne boj sa Pa dma no -
v|c. pred sje da va ju c|
Pred sje dn|s tva B|H. ka -
zao je da. uko || ko Pred -
sta vn| •k| dom bh.
par |a men ta ne pot vrd|
S|a vu Ku k| ca 17. ju na.
on da Pred sje dn|s tvo
B|H |ma rok od osam
da na da dos ta v| |me
no voq kan d| da ta.
Pro ce du ra |z q|e da je -
dnos ta vno. a|| |ma pro -
pus ta. jer n| su pre c| zne
odre dn| ce n| u za ko nu
n| u Po s|o vn| ku. Mo ze
b| t| ne k|h kom p|| ka c| ja
oko to qa. N| qdje ne p| -
se ko || ko ta pro ce du ra
mo ze da bu de po nav -
|ja na. Lo q| •no je da ne -
ma svrhe po no vo zva t|
po || t| •ke par t| je na no ve
kon su| ta c| je. jer smo od
nj|h •u || sve sto smo
|ma ||. Na na ma je ka ko
ce mo do c| do to qa. re -
kao je Pa dma no v|c.
Sma tra da b| b| |o naj -
bo |je da su |ma || je dnoq
kan d| da ta. kao sto je
b| |o ra n| je. te da su |z
Pred sje dn|s tva B|H
ape |o va || na stra na •ke
|| de re da se do qo vo re.
a|| to se n| je de s| |o. pa
je mo qu ce da se pro -
du b| po || t| •ka kr| za u
B|H.
Nejasne
procedure
Hrvati: Ako hrvat ski ~lan Pred sje dni {ta,
iza bran gla so vi ma bo{ nja ~kog na ro da,
gla sa pro tiv pred sta vni ka hrvat skog blo ka,
po ru ka je ja sna, na gla sio ^o vi}
Vla da Republike Srpske nas tav lja bor bu pro
3
15.6.2011.
Za tra `e no
pro du `e nje
pri tvo ra za
Tur ko vi }e vog
sa ra dni ka
SA RA JE VO - Tu `i la{ tvo BiH
ju ~er je od Su da BiH tra `i lo
pro du `e nje pri tvo ra za Se ada
Du ma nji }a, osu mnji ~e nog ~la -
na zlo ~i na ~ke or ga ni za ci je Zi ja -
da Tur ko vi }a.
Ro ~i {te na ko jem je tu `i te lji ca
Di ja na Kaj ma ko vi} obra zla ga la
ra zlo ge zbog ko jih tra `i tro mje -
se ~ni pri tvor za Du ma nji }a bi lo
je za tvo re no za ja vnost.
Tu `i la{ tvo BiH je u pe tak,
10. ju na, po di glo op tu `ni cu
pro tiv Zi ja da Tur ko vi }a i 13
~la no va nje go ve zlo ~i na ~ke or -
ga ni za ci je. Me |u otpu `e ni ma
je i Se ad Du ma nji}. Op tu `ni cu
Tu `i la{ tva BiH jo{ ni je pot -
vrdio Sud BiH. Za kon ski rok
za pot vr|i va nje op tu `ni ce je
osam da na.
D.Mu.
Vla du ~i ne
dva HDZ-a
[I RO KI BRI JEG - Za pa dno -
her ce go va ~ki kan ton ju ~e je,
osam mje se ci na kon izbo ra, do -
bio no vu vlast, ko ju }e ~i ni ti
dva HDZ-a.
Kan to nal na skup {ti na ju ~e je
pot vrdi la no vu vlast, o ko joj je
pre go va rano vi {e mje se ci.
U no voj vla di }e, po red pre -
mi je ra Zden ka ]o si }a (HDZ
BiH), sje di ti i {est mi nis ta ra iz
te stran ke, te dva iz HDZ 1990.
Za pot vr|i va nje no vog sas ta -
va Vla de Za pa dno her ce go va -
~kog kan to na na sje dni ci
Kan to nal ne skup {ti ne tre ba lo je
sa mo 15 mi nu ta. Za pre dlo `e ni
sas tav Vla de bi li su poslanici
dva HDZ-a i Na ro dne stran ke
Ra dom za bo lji tak, dok su pro -
tiv bi la dva poslanika iz HSP
BiH.
No vi-sta ri pre mi jer Zden ko
]o si} po ru ~io je da ne }e dozvo-
liti bi lo ka kve pro ble me u ra du
Vla de. (Agen ci je)
"McDo nald's"
ko na ~no
i u BiH
SA RA JE VO - "McDo nald's
Evro pe" ju ~e je na ja vio otva -
ra nje prvog "McDo nald's"
res to ra na u Sa ra je vu i to u tre -
}em kvar ta lu ove go di ne.
Uje dno je sa op {te no da }e
do }i i do otva ra nja res to ra na u
Ba nja lu ci, ko ji je u fa zi pri -
bav lja nja od go va ra ju }ih do -
zvo la lo kal nih vlas ti.
Res to ra ni ma u BiH uprav -
lja }e kom pa ni je ko je su vla -
sni ci ra zvoj ne li cen ce, te su
ste kle gla vna fran {i zna pra va.
"Za do volj stvo nam je do -
ves ti 'McDo nald's' no vim po -
tro {a ~i ma u BiH. Na {i
vla sni ci ra zvoj nih li cen ci ra -
spo la `u po ten ci ja lom i mo gu
pru `i ti izvan re dno is kus tvo u
vo |e nju res to ra na i du go traj -
no odr`i vu ko rist za lo kal nu
za je dni cu, za po sle ni ke, do -
bav lja ~e i za 'McDo nald's'
brend", re kao je Stiv Is ter -
bruk, pred sje dnik "McDo nal -
d's Evro pe".
N.M.
M. RE NER-SMA JO VI]
SA RA JE VO - Vla da Fe de ra -
ci je BiH za du `i la je ju ~e Fe de ra lu
upra vu po li ci je, Tu `i la{ tvo, Fi nan -
sij sku po li ci ju i Pra vo bra ni la{ tvo
da hi tno pre kon tro li {u po slo va nje
Naf tnih ter mi na la Fe de ra ci je Plo -
~e i ut vrde uzro ke te {ke si tu aci je
fir me.
Vla da je za du `i la i Ured za re vi -
zi ju in sti tu ci ja da ura di re vi zi ju po -
slo va nja Naf tnih ter mi na la
Fe de ra ci je (NTF) za pro te klih pet
go di na. Ovo pre du ze }e bi lo je su -
o~e no sa blo ka dom ra ~u na i pred ste -
~aj nim pos tup kom, dok je sa da
op te re }e no i spo rom ko ji bri tan ski
"Del ta grip" vo di zbog na mi re nja {te -
te od 116 mi li ona do la ra.
"Upra ve Ter mi na la Fe de ra ci je i
nji ho ve fir me }er ke NTF du `ne su
omo gu }i ti ne ome tan rad Is tra `noj
ko mi si ji Pred sta vni ~kog do ma Par la -
men ta FBiH", sa op {te no je sa sje dni -
ce Vla de FBiH.
Ova ko mi si ja je u svom iz vje -
{ta ju pro {le go di ne na ve la da se Vla -
da pre ma NTF ni je odno si la kao
pre ma stra te {kom in te re su FBiH, da
je ve li ki broj ime no va nja bio ne za -
ko nit, te da no vac od do ka pi ta li za ci je
"Ener go pe tro la" od oko 8,2 mi li ona
KM ni je is ko ri {ten za obno vu dvi je
fir me, iako je tre ba lo da bu de.
Fir ma u Plo ~a ma ne ma vla sni{ -
tvo nad imo vi nom u tom gra du ve}
sa mo pra vo ko ri {te nja, pa je Vla da
FBiH ju ~e za du `i la Pra vo bra ni la{ tvo
FBiH, te upra ve Ter mi na la Fe de ra ci -
je i NTF da se hi tno uklju ~e u akti -
vnos ti na rje {a va nju uknji `a va nja
imo vi ne.
Do ju ~e ra{ nji di re ktor Ter mi na la
Fe de ra ci je Ibra him Be }ir be go vi},
ko ji je ra zri je {en du `nos ti i da ta je
sa gla snost da na nje go vo mjes to kao
v.d. bu de pos tav ljen Ra sim Ka di},
ka zao je da je imo vi na u Plo ~a ma si -
gur na. Tvrdi i da su Ter mi na li Fe de -
ra ci je od Hrvat ske tra `i li na go dbu i
upis vla sni{ tva i da se do o~i to va nja
te ze mlje ni {ta ne mo `e ura di ti.
On ka `e i da "Del ta grip" ne ma
{an su da do bi je spor, jer je ugo vor o
naj mu ter mi na la pre dvi dio da }e bi ti
auto mat ski ras ki nut ako ko ri snik ne
pla }a na jam u ro ku, {to se i de si lo.
U po ku {a ji ma rje {a va nja pro -
ble ma NTF, Vla da je za tra `i la i da
pre mi jer FBiH raz go va ra sa na dle -
`nim mi nis tar stvi ma Vi je }a mi nis -
ta ra BiH da kon ta kti ra ju sa
in sti tu ci ja ma Hrvat ske ka ko bi se
po ~e lo rje {a va ti pi ta nje sta tu sa ro be
u pre vo zu kroz tu ze mlju, ro be u
slo bo dnoj zo ni lu ke Plo ~e i nji ho -
vom op te re }e nju akci za ma i po re -
zi ma.
Ta ko |e, upra ve Ter mi na la Fe de -
ra ci je i NTF mo ra ju obus ta vi ti pri -
jem no vih ra dni ka, te us ko ro
dos ta vi ti in for ma ci ju o za po{ lja va nju
u za dnje tri go di ne i o du go vi ma pre -
ma ra dni ci ma i ko mi ten ti ma.
SA RA JE VO - Ako je ne ko
pri ja telj bi lo ko jeg na ro da u BiH,
ne ka ne da je izja ve ko je }e nas do -
da tno di je li ti u BiH, izja vio je ju ~e
Ne boj {a Ra dma no vi}, pred sje da -
va ju }i Pred sje dni{ tva BiH, os vr}u -
}i se na ne da vnu izja vu tur skog
pred sje dni ka Red`e pa Ta ji pa Er -
do ga na.
Er do gan je, na ime, na kon izbor -
ne po bje de re kao da je ovim izbo ri -
ma Sa ra je vo je dna ko do bi lo kao i Is -
tan bul.
"Tur ska je ve li ka si la, ona ho }e
da to po ka `e i ja sno po ka zu je na ko je
te ri to ri je ona ra ~u na. A to on da ne -
spor no pra vi no ve pro ble me u BiH",
oci je nio je tim po vo dom Ra dma no -
vi}.
Na veo je da je Bal kan u cje li ni
pros tor u ko me su uvi jek uti caj ima le
ve li ke si le i one ho }e to i da nas.
"Onaj ko mi sli da u ra zvo ju za -
pa dnog Bal ka na mi pre su dno uti ~e -
mo, taj se pre va rio", tvrdi
Ra dma no vi}.
Ka zao je i da Er do ga no va izja va
ni je slu ~aj na. Ona je, po nje go vom
mi{ lje nju, nas ta vak izja ve Ahme ta
Da vu to glua, mi nis tra spo ljnih po slo -
va Tur ske, ko ji je pri je dvi je go di ne u
Sa ra je vu go vo rio o re vi ta li za ci ji oto -
man skog Bal ka na. (Fe na)
DO BOJ - Ne mam po li ti ~kih am -
bi ci ja, ali uko li ko stran ka od me ne
to bu de tra `i la, spre man sam joj
po mo }i, izja vio je ju ~e Mi lan Nin -
ko vi}, ne ka da{ nji pred sje dnik do -
boj skog SDS-a i je dan od osni va ~a
ove stran ke, na kon {to je re ha bi li -
to van odlu kom vi so kog pred sta -
vni ka Va len ti na In cka.
On je ka zao da je raz go va rao s
Obre nom Pe tro vi }em, na ~el ni kom
Do bo ja i pred sje dni kom ta mo{ njeg
SDS-a, te mu obe }ao po mo}.
"On me pi tao da li bih mu po mo -
gao, re kao sam da bih, ono li ko ko li ko
mo gu i ono li ko ko li ko sma tram da
bih tre ba lo", ka zao je Nin ko vi}.
Na kon fe ren ci ji za no vi na re, ko ja je
tra ja la vi {e od sat, Nin ko vi} je pe de -
set mi nu ta go vo rio o de {a va nji ma
pri je, to kom i na kon ra ta, ~i ji je bio
u~e snik, a ~i ji de ta lji su ma lo po zna ti
ja vnos ti, te o svo jim su sre ti ma sa biv -
{im ru ko vo di oci ma SDS-a i RS, kao
i sa Slo bo da nom Mi lo {e vi }em.
Na veo je da mu je, kao osni va ~u,
SDS nje go vo di je te, te no vi na re upi -
tao {ta mi sle ka ko je ro di te lju ka da se
nje go vom dje te tu ne {to de si.
S.^a.
Er do ga nova
izja va ni je slu ~aj na
Doga|aji
Hi tno u kon tro lu
Naf tnih ter mi na la
da se no vim akti ma tra `i po se bna od -
go vor nost za po sle nih u ja vnim us ta -
no va ma i vr{i ka` nja va nje slu `be ni ka
za nere ago va nje na ko rup ci ju.
On je na veo da je po tre bno ta -
~no ut vrdi ti ka ko i na ko ji na ~in se
pri jav lju ju uo~e ne ne pra vil nos ti od
stra ne gra |a na i da se sta no vni{ tvo
mo ra edu ko va ti i u~es tvo va ti u bor bi
pro tiv ko rup ci je.
"RS je iz gra di la in sti tu ci je ko je
su po tre bne za us pje {nu bor bu pro tiv
kri mi na la i ko rup ci je, a kod Vla de
RS pos to ji po tpu na opre dje lje nost za
po ja ~a va nje i in ten zi vi ra nje pro ce sa
bor be pro tiv ko rup ci je i kri mi na la",
re kao je D`om bi}.
Ka ko je ka zao Amor Bu ki},
vr{i lac du `nos ti gla vnog tu `i oca RS,
tu `i la{ tva u RS su u~i ni la dos ta da bi
se {to us pje {ni je bo ri la pro tiv svih vi -
do va kri mi na la i ko rup ci je.
"Kod kri vi ~nih dje la u ve zi s
ko rup ci jom ne op ho dna nam je po -
mo} gra |a na ko ji tre ba da in for mi -
{u na dle `ne in sti tu ci je", re kao je
Bu ki}.
Goj ko Va si}, di re ktor po li ci je
RS, re kao je da po li ci ja da je ma ksi -
mum da bi po pra vi la sta nje u dru{ tvu
i kao naj va `ni je akti vnos ti u ovom
pe ri odu is ta kao is tra ge o odu zi ma nju
imo vi ne, za tim slu ~a je ve nu |e nja mi -
ta sao bra }aj nim po li caj ci ma, kao i vi -
{e pos tu pa ka pro tiv slu `be ni ka
po li ci je za uzi ma nje mi ta.
Be riz Bel ki}, po sla nik Stran ke
za BiH, ka zao je da }e oba nji ho va
po sla ni ka gla sa ti pro tiv Ku ki }a, jer
su opo zi ci ja i ne }e da bi ra ju vla du.
"U par la men tu, od 42
po sla ni ka, njih 35 je dio ne kih blo -
ko va, sa ve za i pla tfor mi, pa ne
znam {to bi ma lo broj na opo zi ci ja
po dr`a va la kan di da ta. Na jav lju ju
pro gram, a pri ~a ju o fo te lja ma i
kri ti ku ju ove ko ji i da nas ra de dok
oni di je le po zi ci je ve} osam mje se -
ci", re kao je Bel ki}.
Mir sad \u gum, po sla nik Sa -
ve za za bo lju bu du }nost, ko ji ima
~e ti ri po sla ni ka u Pred sta vni ~kom
do mu, ka zao je da }e da nas za uze ti
stav ka ko }e gla sa ti i ho }e li da ti
po dr{ku Ku ki }u.
Mar ko Pa vi}, pred sje -
dnik DNS-a, stran ke ko ja ima je -
dnog po sla ni ka u Pred sta vni ~kom
do mu, sma tra da Ku ki} ne }e do bi ti
po dr{ku, jer ni je bi lo je din stva ni u
Pred sje dni{ tvu BiH, te da je na
sce ni odu go vla ~e nje for mi ra nja
vlas ti.
Va len tin In cko, vi so ki pred sta -
vnik u BiH, o~e ku je brzo for mi ra -
nje iz vr{ne vlas ti, jer je to u
in te re su gra |a na, a to je po ru ~io i
Ku ki }u, o ~i jem man da tu }e se tek
izja{ nja va ti bh. par la ment.
v|a da FB|H je ju •e po h| tnom pos tup ku u par |a men tar nu pro ce du ru upu t| |a Pr| je d|oq za ko na o
pot vrd| va nju pra va na pr| je vre me nu pen z| ju b|v s|h pr| pa dn| ka voj ske | M| n|s tar stva od bra ne FB|H.
v|a da je od|u •| |a | da ce ko eí| c| jent za |s p|a tu nov •a n|h pr| ma nja do b| tn| ka ra tn|h pr| zna nja za
ovu qo d| nu b| t| je dan. a osno v| ca je sa pro s|o qo d|s nj|h 595 KM po ve ca na na 606 KM. Pa zma tran
je | p|an uve z| va nja sta za. po ko jem je za staz po tre bno oko 720 m| || ona KM.
P|a n| ran je | n|z ra zrje se nja. kao sto su ra zrje se nje nad zor noq odbo ra Fa br| ke du ha na Sa ra je vo |
spo ra zu mno ra zrje se nje sest |z vrsn|h d| re kto ra E|ek tro pr| vre de B|H. a|| ovaj d|o sje dn| ce n| je b|o
za vrsen u vr| je me za k|ju •e nja ovoq bro ja Ne za v| sn|h.
Smje ne
a u
ika
za Savjet ministara
S|a vo Ku k|c. kan d| dat
Pred sje dn|s tva B|H za
pred sje da va ju ceq Sa -
vje ta m| n|s ta ra. o•e ku je
da ce do b| t| po drsku
par |a men ta B|H.
Ku k|c je aqen c| j| Srna
re kao da ce u na re dna
dva do tr| da na po ku -
sa t| stu p| t| u kon takt s
| | de r| ma sv| h par | a -
men tar n|h stra na ka |
da t| |m na zna ke o to -
me sta na mje ra va ra d| -
t|.
Na dam se da cu kod
naj ve ceq d| je |a nj|h do -
b| t| po drsku za to sto
ka n|m ra d| t|. lz raz qo vo -
ra ne |zu z| mam n| je dnu
po || t| •ku op c| ju. za me -
ne su sve po dje dna ko
va zne. Ja sam van stra -
na •ka || •nost | po ku sa -
cu dje |o va t| |n te qra t| vno
| na na •|n da sve po || t| -
•ke stran ke do ve dem
za sto | po ku sam |h pr| -
do b| t| za mo je |de je.
re kao je Ku k|c.
Ka da je u p| ta nju sas -
tav no voq sa vje ta m| -
n|s ta ra. Ku k|c ka ze da
ce to v| se za v| s| t| od
me dus tra na •koq do qo -
vo ra ne qo od nje qa. jer
Sa vjet m| n|s ta ra n| je
v|a da. n| t| je pred sje da -
va ju c| pre m| jer.
Ku ki} s
li de ri ma
@e ljko Ko m{i} i Ba kir
Ize tbe go vi} da li su po
tri bo da Ku ki }u, dok mu
je Ne boj {a Ra dma no vi}
do di je lio je dan bod
FO TO: S. PI NJA GI]
Pro tiv
Li de ri SNSD-a i
SDS-a po ru ~i li
da Ku ki} ne }e
do bi ti po dr{ku
u par la men tu
o tiv ko rup ci je
Ninkovi}: Ne mam
po li ti ~kih am bi ci ja
Da vud MU MI NO VI]
SA RA JE VO - Bh. li de ri mo -
ra ju pos ti }i na pre dak u for mi ra -
nju dr`a vne vlas ti, po {ti va nju
in sti tu ci ja BiH i dej ton skog
okvi ra, te ne op ho dnim re for ma -
ma da bi za us ta vi li za os ta ja nje
za su sje dnim ze mlja ma.
Ka zao je to ju ~er Fi lip Gor -
don, po mo }nik dr`a vnog se kra ta ra
SAD za Evro pu i Evro azi ju, na
kon fe ren ci ji o za pa dnom Bal ka -
nou, is ta kav {i da je BiH pos ti gla
zna ~a jan na pre dak od pe ri oda stra -
ho ta iz devedesetih go di na, ali da
po slje dnjih go di na ide u kri vom
smje ru.
"Opa sno je po ja ~a na na ci ona -
lis ti ~ka re to ri ka, dr`a vne in sti tu ci -
je i Dej ton ski spo ra zum su
ospo ra va ni, a bi lo je i po ku {a ja da
se una za de re for me ko je su ne op -
ho dne za pri dru `i va nje Evrop skoj
uni ji i NA TO. Gri je {e oni ko ji mi -
sle da }e nas i na {e sa ve zni ke u
Vi je }u za implementaciju mi ra
izmo ri ti ~e ka njem", ka zao je Gor -
don.
Gor don je is ta kao da
su SAD pri ja telj BiH i da su u po -
tpu nos ti po sve }e ne BiH. Go vo re }i
o for mi ra nju vlas ti na ni vou BiH,
is ta kao je da bez {i ro ke ko ali ci je
BiH ne mo `e do no si ti odlu ke ne -
op ho dne za na pre dak.
Gor don je ka zao da }e SAD
nas ta vi ti po dr`a va ti in sti tu ci je BiH
po put Su da i Tu `i la {ta va BiH,
UIO, te je ka zao da SAD ne }e do -
zvo li ti za tva ra nje Ure da OHR-a
dok ne budu pro ve dene po tre bne
re for me.
On se ju ~er sas tao sa ~la no vi -
ma Pred sje dni{ tva BiH, te po li ti -
~kim li de ri ma iz ~e ti ri naj ja ~e
stran ke u BiH - SNSD, SDS, HDZ
i SDP BiH.
^la no vi Pred sje dni{ tva BiH
su to kom su sre ta sa Gor do nom
izra zi li za hval nost SAD za kon ti -
nu ira nu po dr{ku.
Gor don je is ta kao da Evro pa
ne }e bi ti po tpu na dok sve ze mlje
za pa dnog Bal ka na ne bu du njen
dio, ali i izra zio za bri nu tost spo rim
na pret kom BiH na pu tu ka EU.
Ne boj {a Ra dma no vi},
pred sje da va ju }i Predsjedni{tva
BiH, je na po me nuo da BiH `e li
{to pri je u Evro pu. Re kao je da
SAD po dr`a va ju rad vi so kog pred -
sta vni ka u BiH i iznio svo je mi{ -
lje nje da to stva ra pro ble me unu tar
BiH. @e ljko Ko m{i} je izja vio da
je po dr{ka SAD klju ~na za sta bil -
nost BiH, dok je Ba kir Ize tbe go -
vi} na gla sio da je za je dni ~ka
bu du }nost u je dnoj dr`a vi, ko ja
ne po vra tno na pre du je ka ~lan stvu
u EU i NA TO-u.
Mi lo rad Do dik, pred sje dnik
SNSD-a, je po no vio sta vo ve svo je
stran ke da pred sje da va ju }i Vi je }a
mi nis ta ra BiH tre ba da bu de Hrvat
iz HDZ-a, a da mi nis tar ino stranih
po slo va tre ba da bu de Srbin. Do -
dik je is ta kao da je do bio uvje ra -
va nje da SAD sto je iza evrop skog
pu ta, ali i da pri hva ta ju BiH sa dva
ja ka en ti te ta.
"U RS ne sta nu ju ni ka kve
skri ve ne po li ti ~ke na mje re ve za ne
za se ce si ju. @e li mo da vi di mo da
se po {tu ju Dej ton, po zi ci ja i na dle -
`nos ti RS", ka zao je Do dik.
Dra gan ^o vi}, pred sje -
dnik HDZ BiH, je ka zao da su svi
ro ko vi za for mi ra nje dr`a vne vlas -
ti pro {li.
"Po ru ~e no mi je da SAD `e le
bi ti pri su tne u ovom re gi onu i `e -
le po mo }i, ali da mi mo ra mo
shva ti ti da na ma vlast tre ba. Mi
smo izni je li svoj stav da kao
pred sta vni ci hrvat skog blo ka vje -
ru je mo da pred sje dnik Vi je }a mi -
nis ta ra tre ba da bude iz HDZ-a i
vje ru je mo da sva hrvat ska mjes ta
u Vi je }u mi nis ta ra tre ba da do bi -
ju oni ko ji su do bi li 90 od sto gla -
so va hrvat skog na ro da", ka zao je
^o vi}.
Li der SDP BiH Zlat ko
La gu md`i ja po mo }niku dr`a vnog
se kra ta ra SAD je ka zao da je SDP
spre man da Vi je }e mi nis ta ra for -
mi ra ve} su tra.
"Spre mni smo uspos ta vi ti vla -
du sa ve }i nom iz RS. Spre mi smo
da raz go va ra mo i o {i roj ko ali ci ji u
ko joj bi u{le i dru ge po li ti ~ke par -
ti je uko li ko bi bi le spre mne da u|u
pro ces us ta vnih re for mi", ka zao je
La gu md`i ja.
Asim Sa raj li}, pot pred -
sje dnik SDA, je na sas tan ku sa
Gor do nom iznio sta vo ve SDA ka -
da je ri je~ o for mi ra nju Vi je }a mi -
nis ta ra BiH, te jo{ je dnom
pot vrdio da je na prvom mjes tu
ula zak BiH u NA TO i evroa tlan -
tske in te gra ci je.
4 Doga|aji
15.6.2011.
So la na: Sa ra dnja
EU i Tur ske
ne op ho dna u BiH
A. MUJ KI]
ZE NI CA - Upra va "Ar ce lor -
Mit tala Ze ni ca" (AMZ), sa se dam
da na za ka{ nje nja, de man to va la je
da su proi zvo dni pro ce si u nje nim
po go ni ma uzro ko va li je dan od
naj ve }ih eko lo {kih in ci de na ta ko ji
se u Ze ni ci de sio u po slje dnjoj de -
ce ni ji.
Ne ugo dan mi ris ko ji se osje tio u
vaz du hu i bi je losi va pra {i na ko ja je 7.
ju na na ve ~e za su la grad i oko li nu, po
tvrdnja ma stru~ nja ka iz AMZ-a, mo -
gu bi ti i po slje di ca po di za nja pra {i ne
na gra di li {tu auto-ces te ili proi zvo -
dnje u ne kom dru gom pre du ze }u.
"In ter nim mo ni to rin gom i uvi -
dom in spe kto ra ut vr|e no je da ta
vrsta pra {i ne ni je nas ta la u te hno lo -
{kom pro ce su u na {im po go ni ma,
kao i da ni je bi lo ispa da u ra du elek -
tro fil te ra. Ne ma mo mo gu }nost da ut -
vrdi mo oda kle bi ta pra {i na mo gla
do }i, ali in di ci je go vo re da je is tu ve -
~er pra {i ne bi lo i u dru gim gra do vi -
ma, {to uka zu je da je mo `da ne {to
bi lo u atmo sfe ri", ka za la je ju ~e Azra
Si vro, me na d`e ri ca za eko lo gi ju
AMZ-a.
Za gra |a ne ko ji ve} da ni ma
osje te ja ~e pri sus tvo sum po ra u vaz -
du hu i svje do ci su po ve }a nog pri sus -
tva pra {i ne iznad po go na
"Ar ce lor Mit ta la" izja ve iz Upra ve su
ne pri hva tlji ve. U pri log to me go vo ri i
izja va Ibre Ku li na, fe deral nog in spe -
kto ra, ko ji je ka zao da "Ar ce lor Mit tal
Ze ni ca" po slu je na gra ni ci za ko ni tos ti
ka da je eko lo gi ja u pi ta nju, zbog ~e ga
je bri tan sko-in dij ska kom pa ni ja za
pet mje se ci ka` nje na sa 100.000 KM.
"Ra di se o ka zna ma ili pe na li ma
ko je mi ne mo `e mo pri hva ti ti. Je dna
od ka zni odno si se na de po ni ju 'Ra ~a'
ko ju ne kon tro li {e mo, a dru ga ka zna
je u ve zi sa za ga |e njem tla u oko li ni
Ko ksa re, {to ap so lu tno ni je fer, jer je
'Ar ce lor Mit tal' ov dje pet go di na, a tlo
se za ga |u je vi {e od sto ti nu go di na.
Na ove ka zne kom pa ni ja je upu ti la
`al be", ka `e Di ja na Bo `i}-Srda no vi},
por tpa rol AMZ-a.
Mus ta fa Ima mo vi}, di re ktor De -
par tmen ta za zdrav lje, za {ti tu na ra du
i eko lo gi ju, pot vrdio je da kom pa ni ja
po du zi ma na po re na una pre |e nju za -
{ti te eko lo gi je, za {to je opre di je lje no
oko 50 mi li ona evra. Prvi zna ~aj ni ji
po ma ci mo gu se, na ime, o~e ki va ti
ve} kra jem sep tem bra, ka da }e zbog
mo der ni za ci je proi zvo dnih pro ce sa
do }i i do pri vre me nog pre ki da proi -
zvo dnje ~e li ka.
"Ar ce lor Mit tal" odba cu je
od go vor nost za eko-in ci den te
BEO GRAD - Biv {i vi so ki pred -
sta vnik Evrop ske uni je (EU) za
spo ljnu po li ti ku i bez bje dnost Ha -
vi jer So la na za lo`io se za ula zak
Tur ske u Uni ju, jer }e to do pri nije -
ti rje {a va nju re gi onal nih pro ble ma
i is ta kao da je kon kre tno u BiH sa -
ra dnja Bri se la i An ka re te me ljna
za dos ti za nje traj nog rje {e nja.
Ovaj ne ka da vi so ki zva ni~nik EU
je u autor skom tek stu za beo grad ski
dne vnik "Da nas" is ta kao da }e an -
ga`ova nost EU u rje {a va nju da na{ -
njih pro ble ma u re gi onu Sre do ze mlja
i}i mno go la k{e uz us kla|enu sa ra -
dnju s Tur skom.
"U BiH sa ra dnja EU i Tur ske je te -
me ljna za dos ti za nje traj nog rje {e -
nja", na veo je So la na.
Pre ma nje go vim ri je~ma, u ovim
vre me ni ma, slo`enim i ne pre dvi di -
vim, ali pu nim na de, svi je tu je po tre -
bno da Tur ska i EU ra de za je dno.
"To ne zna~i da tre ba da se sas ta je -
mo sva ko ma lo i odlu~uje mo ka ko da
rje {a va mo iz vje sne pro ble me. To
zna~i ne {to mno go du blje i ja sno
odre|eno. To zna~i ula zak Tur ske u
EU. To je moj san i nas ta vi}u da se
bo rim da on pos ta ne ja va", re kao je
So la na.
On je uka zao na ~inje ni cu da je
Red`ep Ta jip Er do gan po no vo iza -
bran za pre mi je ra Tur ske, a da Polj -
ska, ko ja vrlo do bro ra zu mi je
stra te {ki po lo`aj Evro pe u svi je tu,
kra jem ovog mje se ca pre uzi ma pred -
sje da va nje EU i do dao da je vri je me
da Uni ja i An ka ra "re se tu ju" pre go -
vo re o tur skom ~lan stvu. ^ak i pri je
"arap skog pro lje}a" bi lo je vi dlji vo
da bi u~la nje nje Tur ske Evro pi bi lo
ko ri sno, sma tra So la na, do da ju}i da
su se i Evro pa i Tur ska pro mije ni le u
odno su na 1999. go di nu ka da je Tur -
ska bi la po zva na da za po~ne pris tu -
pni pro ces. (Agen ci je)
Fi lip Gor don, po mo }nik dr`a vnog se kre ta ra SAD za Evro pu i Evro azi ju
SAD su prijatelj BiH
Smjer:
Gor don
ka zao
da je BiH
pos ti gla
zna ~a jan
na pre dak od
pe ri oda
stra ho ta iz
devedesetih
go di na, ali da
po slje dnjih
go di na ide
u kri vom
smje ru
Za hval nost
^la no vi
Pred sje dni{ tva
BiH izra zi li
za hval nost
SAD na po dr{ci
Na ra ~un eko lo gi je,
kom pa ni ja za pet
mje se ci ka` nje na sa
100.000 KM
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
5 Doga|aji
15.6.2011.
De jan [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Is tra ga pro -
tiv "Ne za vi snih" i nje nog gla vnog
i od go vor nog ure dni ka Bor ja ne
Ra dma no vi}-Pe tro vi} zbog objav -
lji va nja afe re "pri slu {ki va nje"
tre ba da bude pre ki nu ta i us mje -
rena u ispi ti va nje da li je bi lo ne -
za ko ni tog pri slu {ki va nja i ko je za
to od go vo ran, is ta kle su ne vla di ne
or ga ni za ci je u BiH.
Ve }i na ih sma tra da bi naj ve }a
pre dnost ot kri va nja afe re mo gla bi ti
po di za nje svi jesti lju di, {to bi, ka ko
sma tra ju, mo glo re zul ti ra ti u ja ~oj i
efi ka sni joj kon tro li in sti tu ci ja ko je
se ba ve oba vje {taj no-bez bje dno snim
po slo vi ma.
Bran ko To do ro vi}, pred sje -
dnik Hel sin {kog odbo ra RS, na gla -
{a va da je skan da lo zno i
ne pri hva tlji vo po kre ta ti is tra ge pro -
tiv no vi na ra ko ji uka zu ju na zlo upo -
tre be u dr`a vnim in sti tu ci ja ma.
"Ako tre ba ne ko da od go va ra
on da su oni ko ji su zlo upo tre blja va li
svo ju po zi ci ju na taj na ~in {to su
neo vla {te no pri slu {ki va li gra |a ne.
Ovo {to su ura di le 'Ne za vi sne' je pri -
mjer ka ko me di ji tre ba da ra de. Ako
za is ta stva ri kre nu u prav cu is tra `i -
va nja no vi na ra, on da }e mo o to me
oba vi jes ti ti re le van tne me |u na ro dne
or ga ni za ci je i sta ti u za {ti tu me di ja",
na veo je To do ro vi}.
Sa nja Vla isav lje vi}, di re ktor
Cen tra za kul tu ru di ja lo ga, sma tra
da je is tra ga pro tiv "Ne za vi snih"
svo je vrstan skan dal.
"Sma tram da je ovim ~i -
nom iz vr{en pri ti sak na ove ugle dne
no vi ne i no vi na re ko ji ra de u njima.
Na dam se da }e sa da ne ovi sna no -
vin ska udru `e nja re agi ra ti i od bra ni ti
ovaj me dij pred o~i ma ja vnos ti", re -
kla je ona i pod sje ti la da ka da Ja vni
ser vis FBiH objav lju je taj na do ku -
men ta to se na zi va is tra `i va ~kim no -
vi nar stvom i hra bro{ }u no vi na ra.
Ve hid [e hi}, di re ktor Fo ru ma
gra |a na Tu zle, ka `e da bi po kre ta nje
is tra ge pro tiv no vi na ko ji uka zu ju na
ne ke mo gu }e ne za ko ni tos ti mo glo
biti shva}eno kao pri ti sak na me di je.
"Za me ne je pu no ve }i pro blem
da bude ut vr|eno da li je ne ko vr{io
ne za ko ni to i ne le gal no pri slu {ki va -
nje, ne go da budu is tra `i vani me di ji
ko ji su te in for ma ci je obja vi li. Ne -
mam ni {ta pro tiv da budu ut vr|ene
sve ~i nje ni ce, ali gra |a ni mo ra ju
zna ti je su li ne za ko ni to pri slu {ki va -
ni", sma tra on.
Mi lo{ [o la ja, di re ktor Cen tra za
me |u na ro dne odno se, ka `e da je
ova afe ra zre la za for mi ra nje par la -
men tar nog an ke tnog odbo ra ko ji bi
ut vrdio ~i nje ni ce u vezi sa pri slu {ki -
va njem gra |a na.
"Ni kog se ne smi je ne za -
ko ni to pri slu {ki va ti, a mo `e bi ti kriv
sa mo onaj ko je neo vla {te no pri slu -
{ki vao jer to iza zi va stra {nu ne si gur -
nost u lju di ma i ne po vje re nje",
re kao je [o la ja.
Pre drag Pra {ta lo, pred sje dnik
Evrop skog po kre ta BiH, tvrdi da je i
sam bio pre dmet neo vla {te nog pri -
slu {ki va nja i otva ra nja po {te, pa da
ra zu mi je ka ko se osje }a ju obi ~ni
gra |a ni ko ji su pre dmet ne za ko ni tog
pri slu {ki va nja.
"Ra zu mi jem da in sti tu ci je mo -
ra ju ra di ti i taj po sao, ali is to sma -
tram da 'Ne za vi sne' ima ju pra vo
obja vi ti in for ma ci je ko je su od in te -
re sa za dru{ tvo. Gra |a ni }e si gur no
po dr`a ti obja vu ovih po da ta ka, iako
se in sti tu ci je to me pro ti ve. Sma tram
da is tra ga pro tiv 'Ne za vi snih' tre ba
da bude uki nu ta, a or ga ni za ci ja ma
ko je se ba ve tim po slom omogu}eno
da ra de svoj po sao po za ko nu", re -
kao je Pra {ta lo.
Leo Plo ~ki ni}, di re ktor or ga ni -
za ci je "Kro atia Li ber tas", ka `e da se
"Ne za vi sne" ne mo ra ju pla {i ti is tra -
ge, te da je ~i nje ni ca da su me di ji
predmet istrage do kaz o ispo li ti zi ra -
nos ti pra vo su |a.
"Vi ne sno si te ni ka kvu
od go vor nost jer su za ko ni i do sa da{ -
nja sud ska pra ksa po ka za li da ka da
je bi lo ko ji me dij obja vio taj ni do ku -
ment od go vor nost je uvi jek bi la na
pra vnoj oso bi ko ja je omo gu }i la cu -
re nje in for ma ci ja. Po me ni, to je
skan da lo zno na pa da ti me dij ako se
do bro zna da je upra vo du `nost me -
di ja da objav lju je ta kve stva ri", re -
kao je on i do dao da je po kre ta nje
is tra ge pro tiv "Ne za vi snih" po ku {aj
zas tra {i va nja no vi na ra.
Mo mir De ja no vi}, di re ktor
Cen tra za hu ma nu po li ti ku iz Do bo -
ja, sma tra da po li cij ske i dru ge stru -
ktu re na dr`a vnom, en ti tet skom i
kan to nal nom ni vou vr{e ma so vna
ne za ko ni ta pri slu {ki va nja gra |a na u
BiH zbog to ga {to su ne kon tro li sa -
ne, odme tnu te i etno po li ti ~ki po di je -
lje ne.
"Pro blem je mno go ozbi ljni ji
od is tra ge ko je Tu `i la{ tvo BiH vo di
pro tiv va {eg lis ta. Mi slim da je pi sa -
nje 'Ne za vi snih' o pri slu {ki va nim te -
le fo ni ma bi lo od ja vnog in te re sa i
da je dr`a vno tu `i la{ tvo ima lo oba -
ve zu da spro ve de is tra gu u vezi sa
su mnjom o zlo upo tre ba ma na ko ju
uka zu ju va {e no vi ne", re kao je De -
ja no vi}.
Li di ja @i va no vi}, iz vr{ni di -
re ktor Hel sin {kog par la men ta gra |a -
na, ka `e da gra |a ni ne bi uop {te
mo gli sa zna ti da se ova kve stva ri ra -
de da to ni je bi lo objav lje no.
"Is tra ga pro tiv 'Ne za vi snih' je
di rek tno kr{e nje me dij skih slo bo da.
Mi slim da bi is tra ga tre ba lo da bude
fo ku si rana na za ko ni tost tog sa mog
~i na prislu{kivanaj", re kla je ona i
do da la da me di ji i da lje tre ba da ra -
de na rje {a va nju ovih pi ta nja.
U Cen tri ma ci vil nih ini ci ja ti va
su nam ka za li da je po tre bno tra `i ti
"ka zne nu i sva ku dru gu od go vor -
nost svih po je di na ca ko ji su pre kr{i li
va `e }e za ko ne BiH ve za no za pri -
slu {ki va nje gra |a na, ali i sva ko dru -
go kr{e nje za ko na, ne vi sno od to ga
tko su ti lju di, i u ko joj in sti tu ci ji su
upo sle ni".
"Ne za vi sne" su obja vi le afe ru
"pri slu {ki va nje" ra zot kri va ju }i ka ko
su Oba vje {taj no-bez bje dno sna
agen ci ja (OBA) i Dr`a vna agen ci ja
za is tra ge i za {ti tu (SI PA) ugla vnom
ne le gal no pri slu {ki va le oko 5.000
te le fo na gra |a na.
Is tra ga pro tiv
"Ne za vi snih" tre ba
da bude pre ki nu ta
Mo mir
De ja no vi}
Po || c|j ske | dru qe stru ktu -
re vrse ma so vna ne za ko -
n| ta pr| s|u sk| va nja
Sa nja
Vla isav lje vi}
lz vrsen pr| t| sak na ove
uq|e dne no v| ne | no v| na -
re
Ve hid
[e hi}
Pu no ve c| pro b|em da je da
bude ut vrdeno da || je ne ko
vrs|o ne |e qa| no pr| s|u sk| va nje
Bran ko
To do ro vi}
Ovo sto su ura d| |e Ne za -
v| sne je pr| mjer ka ko me -
d| j| tre ba da ra de
Aqen c|j sk|. tu z| |a •k| |
na jav |je n| sud sk| pro qon
na ure dn| ke | no v| na re
Ne za v| sn|h zboq objav -
|j| va nja pr| s|u sk| va n|h te -
|e ío na po ka zu je u sta se
|zro d| |a mre za ne dej ton -
sk|h | ne us ta vn|h za je dn| -
•k|h |n st| tu c| ja. re kao je
Paj ko va s|c. |z vrsn| se -
kre tar SNSD-a.
Drza vna aqen c| ja za
|s tra qe | za st| tu (Sl PA) je
íor m| ra na kao aqen c| ja
za za st| tu obje ka ta | || ca.
a sa da se |zro d| |a u sve -
op steq po || caj ca ko jom
uprav |ja ne ka ne v| d|j| va
s| |a. na veo je va s|c.
On je |s ta kao da o
odme tnu toj Oba vje staj -
no-bez bje dno snoj aqen -
c| j| (OBA) ne tre ba n|
tro s| t| r| je •| | ako na vr| je -
me ne bude spr|je•ena
ova kva kan ce ro qe n| za c| -
ja. B|H ce se |zro d| t| u
mon strum-drza vu u ko joj
ce no v| na r| | qra da n| b| t|
uob| •a je ne zrtve.
M|r nes Aja no v|c. pred -
sje dn|k BOSS-a. sma tra
ka ko je po tre bno |s tra qu
o aíe r| pr| s|u sk| va nje
spro ves t| pro t|v oso ba
ko je su z|o upo tre b|ja va -
ju c| s|u zbe n| po |o zaj
vrs| |e neo v|a ste no pr| -
s|u sk| va nje qra da na. a
ne pro t|v Ne za v| sn|h.
"Odme tnu ta"
OBA
Ja vni in te res
Pi sa nje
"Ne za vi snih" o
pri slu {ki va nim
te le fo ni ma je
bi lo od ja vnog
in te re sa, re kao
De ja no vi}
Skan da lo zno: To do ro vi} ka `e
da je skan da lo zno i
ne pri hva tlji vo po kre ta ti
is tra ge pro tiv no vi na ra ko ji
uka zu ju na zlo upo tre be
u dr`a vnim in sti tu ci ja ma
NE VLA DI NE OR GA NI ZA CI JE U BiH JE DIN STVE NE
PO PI TA NJU AFE RE "PRI SLU [KI VA NJE"
F
O
T
O

M
.
R
A
D
U
L
O
V
I
]
"Ne za vi sne" su obja vi le
afe ru "pri slu {ki va nje"
ra zot kri va ju }i ka ko
su OBA i SI PA ugla vnom
ne le gal no pri slu {ki va le
oko 5.000 te le fo na gra |a na
15.6.2011.
Doga|aji 6
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Za prva tri
mje se ca ove go di ne na pla te i
na kna de tro {ko va za po sle nih
u in sti tu ci ja ma BiH po tro {e no
je 155,6 mi li ona KM, pi {e u
Iz vje {ta ju o tro mje se ~nom iz -
vr{e nju bu d`e ta, ko ji je ju ~e
usvo jio Sa vjet mi nis ta ra BiH.
Iako je na sna zi Odlu ka o pri -
vre me nom fi nan si ra nju bh. in sti tu -
ci ja, ni je tro {e no ma nje ne go pro {le
go di ne, {to se mo glo za klju ~i ti i po
ras ho di ma za pu tne tro {ko ve, ko ji
su u prva tri mje se ca bi li 2,9 mi li -
ona KM.
U Iz vje {ta ju o iz vr{e nju bu -
d`e ta u prva tri mje se ca na vo di se
da je Mi nis tar stvo fi nan si ja i tre zo -
ra BiH da va lo sa gla snost za pu tne
tro {ko ve i dne vni ce u spe ci fi ~nim
slu ~a je vi ma, jer je na sna zi bi la
odlu ka o pri vre me nom fi nan si ra -
nju.
Uku pno je za prva tri
mje se ca ove go di ne iz bu d`e ta bh.
in sti tu ci ja po tro {e no 194.697.457
KM, a je dan od naj ve }ih tro {ko va i
da lje je za kup pros to ri ja, ko ji je pre -
ma {io {est mi li ona KM.
Su de }i po iz vje {ta ju, po ve -
}a nje ras ho da za dva od sto po slje di -
ca je for mi ra nja no vih in sti tu ci ja i
za po{ lja va nja no vih slu `be ni ka.
"S ob zi rom na ~i nje ni cu da je u
ti je ku 2009. go di ne for mi ra no pet
no vih in sti tu ci ja, a 2010. go di ne tri
no ve in sti tu ci je, broj za po sle nih se
po ve }a va. Za tim je kod svih pro ra -
~un skih ko ri sni ka nas tav lje no nu -
`no pro ji ci ra no za po{ lja va nje iz
2010. go di ne. Ta ko |er je kod Mi -
nis tar stva obra ne BiH nas tav lje no
za po{ lja va nje no vih voj nih oso ba
su kla dno Za ko nu o Oru `a nim sna -
ga ma BiH, zbog otpu {ta nja voj nih
oso ba na kra ju 2010. go di ne", pi {e
u iz vje {ta ju.
Za ni mlji vo je da su mno go ma -
nji iz da ci iz bu d`e ta BiH za spo ljni
dug ne go za ko mu nal ne uslu ge ili
tro {ko ve te le fo na.
Ta ko je za prva tri mje se ca pre -
ma pla nu ser vi si ra nja spo ljnog du ga
iz bu d`e ta bh. in sti tu ci ja is pla }e no
1,4 mi li ona KM, dok su iz da ci za
ener gi ju i ko mu nal ne uslu ge 4,1 mi -
li on KM, a za te le fon ske i po {tan -
ske uslu ge pla }e no je 2,2 mi li ona
KM.
Sa vjet mi nis ta ra BiH
u prva tri mje se ca os tva ri vao je i
po res ke i ne po res ke pri ho de po ra -
znim za kon skim osno va ma, a to me
su do da li i 266.760 KM pri ho da od
pro da je vo zi la.
Iz vje {taj o iz vr{e nju bu d`e ta za
prva tri mje se ca ove go di ne bi }e
dos tav ljen Pred sje dni{ tvu BiH u da -
lju pro ce du ru.
Sa vjet mi nis ta ra ju ~e je pri hva -
tio po nu du Sa ve znog ure da za ne -
kre tni ne SR Nje ma ~ke, te do nio
Odlu ku o ku po vi ni obje kta za po -
tre be Am ba sa de BiH u Ber li nu. Za
po tpi si va nje ugo vo ra o ku po vi ni
ovla {ten je Dra gan Vran ki}, mi nis -
tar fi nan si ja i tre zo ra.
"Vi je }e mi nis ta ra BiH ni je se
izja{ nja va lo o Pri je dlo gu odlu ke
o vi si ni nov ~a ne na kna de za rad
vr{i la ca du `nos ti di re kto ra i za -
mje ni ka di re kto ra Agen ci je za
pru `a nje uslu ga u zra ~noj plo vi dbi
BiH, s ob zi rom na to da pre dlo `e -
ni iznos na kna da ni je uma njen,
ka ko je to su ge ri sa no na 144. sje -
dni ci", sa op {te no je iz Sa vje ta mi -
nis ta ra.
Klu bo vi
za po mo}
ve te ra ni ma
sa PTSP-om
KO ZAR SKA DU BI CA -
Klu bo vi ve te ra na u ko ji ma }e
edu ko va ni ru ko vo di oci gru pa
pru `a ti po dr{ku ve te ra ni ma sa
sim pto mi ma pos ttra umat skog
stre snog po re me }a ja (PTSP) us -
ko ro }e po ~e ti s ra dom u Ko zar -
skoj Du bi ci, ali i dru gim
op {ti na ma u RS.
"Edu ka ci ja ko ju da nas za vr{a -
va mo dio je stra te {kog pris tu pa
i nas to ja nja BORS da stvo ri
am bi jent u ko jem }e bi ti re al no
i sva ko dne vno mo gu }e po mo }i
lju di ma ko ji se su o~a va ju sa tra -
uma ma iz ra ta i ko ji ima ju pro -
ble me", re kao je ju ~e Pan te li ja
]ur guz, pred sje dnik Bo ra ~ke
or ga ni za ci je RS (BORS), ko ji je
u Ko zar skoj Du bi ci pri sus tvo -
vao obu ci ru ko vo di la ca gru pa
ko ji }e pru `a ti po dr{ku ve te ra -
ni ma sa PTSP-om, a ko ju je or -
ga ni zo vao BORS.
Kli ni ~ki psi ho log Je le na Po -
po vi} je re kla da u RS ve oma
vi sok pro ce nat de mo bi li sa nih
bo ra ca i dru gih u~e sni ka ra ta
ima sim pto me PTSP-a. (Srna)
BA NJA LU KA - Ja ko ne vri je me,
pra }e no pljus ko vi ma i vje trom,
po go di lo je ju ~e po sli je po dne ne -
ko li ko ba nja lu ~kih na se lja, a na
Pa pri kov cu je, ka ko tvrde mje {ta -
ni, pa dao grad ve li ~i ne lje {ni ka.
Do za klju ~e nja ovog bro ja "Ne -
za vi snih" ni je bi lo in for ma ci ja o
ve }oj {te ti, ali su mje {ta ni pot vrdi li
da se vo da uli la u po dru me po je di -
nih ku }a.
Iz Cen tra za ci vil na oba vje {te nja
sa op {ti li su da je re gis to ro va no da je
u Uli ci kra ji {kih bri ga da izbi la vo da
iz {a hto va, kao i kod Grad skog mos -
ta. Zbog po pla va na uli ca ma bio je
ote `an sao bra }aj.
Po je di ni gra |a ni ka `u da je ne vri -
je me o{te ti lo sa dni ce drve }a po red
pu te va, a ne ki Ba nja lu ~a ni su je dva s
po sla sti gli do ku }a.
Va tro gas ci iz Ba nja lu ke ipak ka `u
da ni su ima li ve }ih in te re ven ci ja,
osim {to je po plav lje no ne ko li ko
ku }a.
Jo vi {a Ko va ~e vi}, di re ktor Pro tiv -
gra dne pre ven ti ve RS, ka `e da su re -
ago va li na vri je me, ali on go vo ri da
ni je re gis to va no pa da nje gra da na
po dru ~ju Ba nja lu ke.
"Na {i lju di su sve vri je me pra ti li
sta nje, ni ka kvih do ja va ni je bi lo. Po -
slje dnje in ter ven ci je ima li smo 9. ju -
na na po dru ~ju Bi je lji ne i Zvor ni ka",
re kao je Ko va ~e vi}.
D.St.
D. SLA DO JE VI]
BA NJA LU KA - [i rom BiH
in spe kto ri spro vo de po ja ~a ne kon -
tro le brzo kvar lji vih pre hram be -
nih proi zvo da, jer vi so ke
tem pe ra tu re, ko je dos ti `u i do 30
ste pe ni Cel zi ju sa, po go du ju br`em
raz mno `a va nju ba kte ri ja.
To je na re di la Agen ci ja za bez -
bje dnost hra ne BiH ka ko bi bi lo iz -
bje gnu to ma so vno tro va nje gra |a na
hra nom.
"Na dle `nim in spe kcij skim or ga -
ni ma pre po ru ~e no je da te `i {te kon -
tro la us mje re pre ma ugos ti telj skim
obje kti ma i ra dnja ma za brzu hra nu,
poslasti~arnicama, obje kti ma smje -
{te nim u bli zi ni {ko la, auto bus kih i
`e lje zni ~kih sta ni ca, te aero dro ma,
kao i u os ta lim obje kti ma ko ji spa da -
ju u gru pu vi so ko ri zi ~kih ka da je u
pi ta nju mo gu }nost ma so vnog tro va -
nja hra nom", is ti ~u u Agen ci ji za
bez bje dnost hra ne BiH.
I u in spe kcij skim slu `ba ma {i -
rom BiH pot vrdi li su da spro vo de
po ja ~a ne kon tro le, ali i is ti ~u da ni -
je bi lo alar man tni jih slu ~a je va pro -
na las ka ne is pra vne hra ne.
In spe kci ja op {ti ne Ro ga ti ca to kom
ma ja sta vi la je van pro me ta ro bu u
vri je dnos ti od 12.963 KM, a pre ma
ri je ~i ma tr`i {nog in spe kto ra Ro se
Ma ca no vi}, bi lo je slu ~a je va da ro -
ba ni je de kla ri sa na ili da je is te kao
rok tra ja nja. I ba nja lu ~ki in spe kto ri
sva ko dne vno su na te re nu i kon tro -
li {u trgo vi ne i pi ja ce, a us ta no vi li
su da Ba nja lu ~a ni ne ma ju ra zlo ga
za strah od tro va nja.
"Naj ~e{ }e kon tro li {e mo proi -
zvo de `i vo tinj skog po ri je kla, ko ji su
la ko kvar lji vi na vi so kim tem pe ra tu -
ra ma. Osim to ga, kon tro li {e mo i vo -
}e i po vr}e. Ipak, ni smo za ti ca li
ne pra vil nos ti ka da je u pi ta nju zdrav -
stve na i hi gi jen ska is pra vnost tih na -
mir ni ca", ka `e No vak Pe tra{,
na ~el nik Odje lje nja za in spe kcij ske
po slo ve u Admi nis tra ti vnoj slu `bi
gra da Ba nja lu ka.
U zdrav stve nim us ta no va ma na -
gla {a va ju da pret ho dnih da na ni je za -
bi lje `en ve }i broj tro va nja hra nom.
"Bi lo je po je di na ~nih slu ~a je va
tro va nja, ali ci fra ni je ve li ka", ka za la
je Bi lja na Jan dri}, por tpa rol Kli ni -
~kog cen tra Uni ver zi te ta u Sa ra je vu.
In spe kto ri
na te re nu
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
Sa vjet
m
i nis ta ra BiH
usvo jio tro m
je se ~ni
iz vje {taj o iz vr{e nju
bu d`e ta
bh. in sti tu ci ja
Za pla te i na kna de
155,6 mi li ona KM
No vi za po sle ni: Po ve }a nje ras ho da za dva
od sto po slje di ca je for mi ra nja no vih in sti tu ci ja
i za po{ lja va nja no vih slu `be ni ka
Ras tro {nost
Iako je na
sna zi Odlu ka
o pri vre me nom
fi nan si ra nju,
ni je tro {e no
ma nje ne go
pro {le go di ne
Mi nis tar stvo fi nan si ja sa gla snost za pu tne tro {ko ve i
dne vni ce da va lo u spe ci fi ~nim slu ~a je vi ma
Ras ho di za
tri mje se ca
194,6 MI LI ONA KM
uku pni tro {ko vi
6 MI LI ONA KM
za kup pros to ri ja
4,1 MI LI ON KM
ko mu nal ne uslu ge
2,9 MI LI ONA KM
pu tni tro {ko vi
2,2 MI LI ONA KM
po {tan ske i
te le fon ske uslu ge
1,4MI LI ONA KM
spo ljni dug
Po ja ~a ne in spe kcij ske
kon tro le hra ne
7 Doga|aji
15.6.2011.
D. SLA DO JE VI]
BA NJA LU KA - Osno vni
sud Ba nja lu ka dos ta vio je Hu -
ma ni tar nom udru `e nju `e na
"Du ga" iz ovog gra da na log o
de lo `a ci ji.
U na lo gu je pre ci zi ra no da
pros to ri je u Uli ci kra lja Pe tra
Prvog Ka ra |or |e vi }a, ko je "Du -
ga" go di na ma ko ris ti, bu du oslo -
bo |e ne u ro ku od 15 da na.
Sud ska odlu ka {o ki ra la je
pred sta vni ce ovog hu ma ni tar nog
udru `e nja, ko je je za svoj du go -
go di{ nji hu ma ni rad do bi lo pla -
ke tu gra da Ba nja lu ka, a po mo glo
je do sa da oko 125.000 oso ba.
"Ri je~ je o pre su di za sud ski
pro ces ko ji je jo{ da vne 1999.
go di ne po kre nuo Cen tar za pred -
{kol sko va spi ta nje i obra zo va nje
Ba nja lu ka, ko ji je bio ko ri snik
ovih pros to ri ja. Me |u tim, mi smo
u okto bru pro {le go di ne do bi li
do pis od gra da Ba nja lu ka, ko jim
se obus tav lja ovaj pos tu pak Cen -
tra za pred {kol sko va spi ta nje i
obra zo va nje, ali i da se obus tav -
lja ise lje nje", ka `e Ga li na Mar ja -
no vi}, pred sje dni ca "Du ge".
Ta ko |e is ti ~e da je ovo hu -
ma ni tar no udru `e nje taj pros tor
do bi lo na traj no ko ri {te nje jo{
2000. go di ne, sa do ku men tom
ko ji je, ka ko na gla {a va, po tpi san
od stra ne Skup {ti ne gra da Ba nja -
lu ke, dok im je klju ~e ve uru ~io
gra do na ~el nik Dra go ljub Da vi do -
vi}.
"Vi {e od 100 ~la ni ca 'Du ge'
je {o ki ra no i osje }a se obes prav -
lje no i na kon svih `i vo tnih te {ko -
}a i de lo `a ci ja ko je smo pro {le,
pi ta mo se {ta se to do ga |a i za {to
nam se odu zi ma je di no mjes to
oku plja nja i ko ri snih pro gra ma",
na gla {a va Mar ja no vi }e va.
U "Du gi" is ti ~u da su o ovoj
pro ble ma ti ci do pi som in for mi sa li
pred sta vni ke Admi nis tra ti vne
slu `be gra da Ba nja lu ka, te do da -
ju da su {o ki ra ni ~i nje ni com da
se sa da po ja vi la pre su da za sud -
ski pos tu pak po kre nut pri je 12
go di na. Na da ju se rje {a va nju
ovog pro ble ma i pi ta ju se ka ko je
mo gu }e da se tra `i ise lje nje hu -
ma ni tar nog udru `e nja ko je je da -
lo ve li ki do pri nos pre ven ci ji
si ro ma{ tva, te o~u va nju zdrav lja
`ena i dje ce.
Iz Admi nis tra ti vne slu `be
gra da Ba nja lu ka krat ko su ju ~e
re kli da ne mo gu ko men ta ri sa ti
odlu ku o de lo `a ci ji "Du ge" jer
ni su ima li uvid u sud sku pre su du.
"Du gi" pri je ti de lo `a ci ja
Pros tor
"Du ga" je taj
pros tor do bi la
na traj no
ko ri {te nje jo{
2000. go di ne
Ma ja RE NER-SMA JO VI]
SA RA JE VO - Oko 72 mi li -
ona KM na mi je nje nih za iz gra -
dnju i obno vu ces ta u FBiH i
auto ces tu na ko ri do ru 5c sto ji
neu tro {e no jo{ od 2007. go di ne
za to {to su na lis tu pro je ka ta iza -
bra nih za fi nan si ra nje stav lje ni
oni ko ji uop {te ni su bi li spre mni
za re ali za ci ju.
Is ta knu to je ovo u re vi zor skom
iz vje {ta ju o fi nan sij skom ra du Mi -
nis tar stva pro me ta i ko mu ni ka ci ja
FBiH za pro {lu go di nu.
Ri je~ je o neu tro {e nih 49,9 mi -
li ona KM ko ji su na pla }e ni iz da va -
njem li cen ci za mo bil nu te le fo ni ju
(GSM) i o 21,9 mi li ona KM iz bu -
d`e ta FBiH.
Ta ko |e, Mi nis tar stvo, na ~i jem
~e lu je bio Na il [e }ka no vi}, po -
vr{no je kon tro li sa lo da li je na -
mjen ski utro {en no vac dat iz
bu d`e ta i to 22 mi li ona KM za "@e -
lje zni ce FBiH", te po 300.000 KM
za aero dro me u Tu zli i Sa ra je vu.
Re vi zo ri su is ta kli da
je Vla da FBiH neo prav da no odo -
bri la da Di re kci ja ces ta FBiH otvo ri
po se ban ra ~un u ban ci na ko ji se
po la `e no vac od GSM li cen ci.
Izbor ko ri sni ka ovog nov ca vr{en je
sa mo na osno vu zah tje va kan to na i
op}i na, a od 230 iza bra nih pro je ka -
ta njih sa mo 19 bi lo je spre mno za
re ali za ci ju. U ovom slu ~a ju ni Mi -
nis tar stvo ni ko mi si ja for mi ra na da
pra ti re ali za ci ju in ves ti ra nja sred -
sta va od GSM li cen ci ni su pre dlo -
`i li ni {ta ka ko bi pro ble mi bi li
pre va zi |e ni.
Ka da je ri je~ o utro {ku nov ca
da tog "@e lje zni ca ma", fe de ral ni re -
vi zo ri su upo zo ri li da je kon tro la
po tro {e nog nov ca za in fras tru ktu ru
obav lja na je dan dan.
"Uvi dom u za pi sni ke o iz vr{e -
noj kon tro li u '@e lje zni ca ma FBiH'
kon sta to va li smo da je kon tro la u
po dru ~ji ma in fras tru ktu re obav lja -
na sa mo za je dan dan, {to sma tra -
mo ne do vo ljnim za uvid u sve ra -
~u ne i fi nan sij ske kar ti ce. Osim
to ga, u kon tro la ma je u naj ve }em
bro ju slu ~a je va bio sa mo po je dan
za po sle nik Mi nis tar stva, i to in `e -
njer, ko ji je vr{io kon tro lu i fi nan -
sij skog di je la", pi {e u iz vje {ta ju
Ure da za re vi zi ju in sti tu ci ja u
FBiH.
Kon sta to va no je i da su "@e lje -
zni ce" u okvi ru odr`a va nja in fras -
tru ktu re, za {ta se da je no vac iz bu -
d`e ta, evi den ti ra le ne ke ra do ve ko ji
ne pri pa da ju ovoj na mje ni. Ta ko |e,
2,5 mi li ona KM da tih za pla }a nje
PDV-a na me |u na ro dne kre di te
"@e lje zni ce FBiH" ni su u da tom ro -
ku vra ti le u bu d`et FBiH, a Mi nis -
tar stvo je po sla lo sa mo opo me nu.
Mi nis tar stvo pro me ta
i ko mu ni ka ci ja je u pro {loj go di ni
po tro {i lo oko 33 mi li ona KM, od
~e ga na pla te 1,2 mi li ona KM, a
{est mi li ona KM na "BH Air li nes".
Re vi zo ri su uka za li da je u
odno su na 2009. go di nu za 25.700
KM po ve }a na po tro{ nja za go ri vo,
re gis tra ci ju i odr`a va nje slu `be nih
auta, te da su ona ko ri {te na i vi ken -
dom.
Stav biv {eg re sor nog mi -
nis tra Na ila [e }ka no vi }a o pri mje -
dba ma re vi zo ra ni smo us pje li
do bi ti jer se ni je jav ljao na te le fon.
Ne is ko ri {te no
oko 72 mi li ona KM
Re vi zo ri
upo zo ri li na
ne efi ka snost
Mi nis tar stva
pro me ta i
ko mu ni ka ci ja
FBiH
Auti
Za 25.700 KM
po ve }a na
po tro{ nja za
go ri vo,
re gis tra ci ju i
odr`a va nje
slu `be nih auta,
ko ji su ko ri {te ni
i vi ken dom
"Du ga" za svoj
hu ma ni rad
do bi la pla ke tu
gra da Ba nja lu ka
FO TO AR HI VA
Po klon: Mi nis tar stvo je po vr{no
kon tro li sa lo da li su na mjen ski
utro {e na 22 mi li ona KM da ta
"@e lje zni ca ma FBiH" i 600.000
KM da tih za aero dro me
Mi nis tar stvu pri go vo re no i {to ni je in sis ti ra lo
na vra }a nju 2,5 mi li ona KM da tih za
pla }a nje PDV-a na kre di te "@e lje zni ca FBiH"
U re vi di ra nom pe ri odu
na ~e lu Mi nis tar stva bio je
Na il [e }ka no vi}
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A

Doga|aji 8
15.6.2011.
N. SA LA PU RA
BA NJA LU KA - Ve li ki broj
zgra da u Ba nja lu ci ne ma sis tem
pro tiv po `ar ne za {ti te, hi dran te i
pro tiv po `ar ne apa ra te, ko jim bi
mo gle bi ti iz bje gnu te po slje di ce
even tu al nih po`ara u stam be -
nim obje kti ma.
Ka ko sa zna je mo, u to ku su
kon tro le spro vo |e nja pre ven ti vnih
mje ra za {ti te od po`ara kod za je -
dni ca eta`nih vla sni ka (ZEV), na -
kon ko jih }e biti sni mljeno sta nje
obe zbi je |e nos ti pro tiv po`ar nim
apa ra ti ma i hi dran tskom opre mom
kod ZEV-a na po dru ~ju gra da.
Ka ko su ka za li u Admi nis tra -
ti vnoj slu `bi gra da, cilj kon tro le je
da na vri je me budu pre du zete
mje re pre ven ti vne za {ti te ka ko bi
bile iz bje gnute po slje di ce.
Mi len ko [a ji}, por tpa rol
Admi nis tra ti vne slu `be gra da Ba -
nja lu ka, re kao je da se po iz vr{e -
noj kon tro li sa ~i nja va za pi snik s
pri je dlo gom mje ra za ot kla nja nje
uzro ka ko ji mo gu do ves ti do izbi -
ja nja i {i re nja po`ara.
"U za pi sni ku je na ve de na in -
sti tu ci ja ko ja je vr{i la kon tro lu,
za tim, na |e no sta nje opre me i
prije dlog mje ra za ot kla nja nje ne -
dos ta ta ka sa pre dlo`enim ro kom
od 30 da na", re kao je [a ji} i do -
dao da se po is te ku na ve de nog ro -
ka vr{i po vra tni kon trol ni pre gled,
te uko li ko ni su ot klo nje ni ne dos -
tat ci, sa sta njem se upo zna je Re -
pu bli ~ka upra va za in spe kcij ske
po slo ve.
U ne kim ba nja lu ~kim ZEV-
ovima izne na |e ni su ovim, ka ko
ka `u, "na glim" kon tro la ma po sje -
do va nja pro tiv po `ar nog sis te ma u
zgra da ma.
Mi lo rad Ar lov, pred sje dnik
Upra vnog odbo ra ZEV zgra de u
Uli ci Prve kra ji {ke bri ga de na ro -
dne od bra ne, broj je dan, re kao je
da je u nji ho voj zgra di, kao i u
U Ba nja lu ci u to ku kon tro le pro tiv po `ar ne za {
Zgra de ne za {ti }e ne o
Ni ko la SA LA PU RA
BA NJA LU KA - ^ak 90 od -
sto ba nja lu ~kih ap sol ve na ta i
sko ri jih di plo ma ca za vr{a va fa -
kul tet bez ije dnog da na pra kse,
ko ja bi im po slu`ila na bu du -
}em ra dnom mjes tu, re zul tat je
an ke te ko ju je spro veo Cen tar
za ra zvoj ka ri je re (CERK).
An ke ta je spro ve de na me |u
ba nja lu ~kim stu den ti ma na uzor -
ku od 300 ap sol ve na ta i sko ri jih
di plo ma ca i po ka zu je da je ospo -
so blja va nje mla dih lju di za bor bu
s kon ku ren ci jom i nji ho vo ani mi -
ra nje da {to akti vni je tra`e po sao i
pri li ke za usa vr{a va nje dok su jo{
u pro ce su stu di ra nja za is ta sve
po tre bni je.
Ko men ta ri {u }i ove po -
dat ke, Gor dan Ba la ban, pred sje -
dnik Uni je stu de na ta RS, na zvao
ih je tra gi ~nim, na ro ~i to ka da se
ra di o te hni ~kim za ni ma nji ma, te -
hno lo gi ji i ma {in stvu.
"Ge ne ral na ocje na je da su to
po ra `a va ju }i po da ci. Sa mo za mi -
sli te da sve ra di te te orij ski i kad
do la zi te na tr`i {te ra da su {tin ski
ne zna te {ta vas ~e ka u pra ksi",
re kao je Ba la ban i iz dvo jio stu -
den te me di ci ne, za ko je sma tra da
ima ju pra ksu.
On je na veo da je u tom slu -
~a ju sa svim nor mal no da pri va -
tnik, ko ji je ulo `io sred stva, ili sa -
ma dr`a va, te `e pri maju svr{e ne
stu den te i da im tra `e ra zne do -
kva li fi ka ci je i pri maju ih da vo -
lon ti ra ju go di nu ili dvi je, kako bi
ste kli odre |en vid pra kse.
"Taj sis tem bi tre ba lo sre di ti i
de fi ni sa ti jo{ za vri je me stu di ja i
mi smo na tu te mu raz go va ra li s
re sor nim mi nis tar stvom i Pri vre -
dnom ko mo rom RS, ko ja je ra -
spo lo `e na da bar je dan dio
stu de na ta iz ne kih oblas ti pri mi,
ka ko bi odra di li pra ksu", re kao je
Ba la ban i do dao da je to ve li ka
ano ma li ja u vi so kom obra zo va -
^ak 90 od sto ba nja lu ~kih ap sol ve na ta i di plo ma ca ne ma p
Rok
Pre dlo`eni
ro k za
otklanjanje
nedostataka
je 30 da na
Opre ma pro tiv po `a ra
ne dos ta je u zgra da ma
FO TO AR HI VA
Bez da na
U~e nje na gre {ka ma: Oni kad
do |u u pre du ze }a bez ika kve
pra kse dos ta vre me na
pro ve du u~e }i se na sop stve nim
gre {ka ma, re kao Mi li}
za vr{e fa
Sre |i va nje
Taj sis tem bi
tre ba lo sre di ti i
de fi ni sa ti jo{ za
vri je me stu di ja,
re kao Ba la ban
Ne dos ta tak pra kse stu den ti ma
stva ra pro blem kod za po sle nja
FO TO NN
Pra ksa ko ri sna
to kom stu di ra nja
Ne op ho dno
sti ca nje pra kti ~nih
zna nja to kom stu di ja
Doga|aji 9
15.6.2011.
M. RE NER-SMA JO VI]
SA RA JE VO - Udru `e nje po -
ljo pri vre dni ka u BiH, u ja vnos ti
po zna to po po ve za nos ti sa Na ro -
dnom stran kom Ra dom za bo lji -
tak, po di je li lo je ju ~e pred
zgra dom bh. par la men ta kras tav -
ce na ro dnim ku hi nja ma i ma lo -
broj nim gra |a ni ma.
Ovom po dje lom pro tes to va li
su zbog te {kog po lo `a ja po ljo pri -
vre dni ka, a sli ~ne akci je pla ni ra ju
pro ves ti i u dru gim bh. gra do vi ma.
Iz Udru `e nja su na ja vi li da }e ne po -
di je lje ne kras tav ce da ti in sti tu ci ja -
ma pa ta ko pla ni ra ju 42 pa ke ta da ti
za 42 zas tu pni ka par la men ta BiH.
Me |u ovim zas tu pni ci ma je i Mla -
den Ivan ko vi} Li ja no vi}, pred sje -
dnik NS Ra dom za bo lji tak. Nje gov
brat i pot pred sje dnik ove stran ke
Jer ko Ivan ko vi} Li ja no vi} kao mi -
nis tar po ljo pri vre de FBiH za dnjih
da na da na po sje }u je po ljo pri vre dni -
ke i is ti ~e da vlast tre ba da za {ti ti
do ma }u proi zvo dnju.
Ne ki gra |a ni ko ji su ju ~e do {li
po po vr}e uzi ma li su pa ke te kras ta -
va ca, dok su ne ki o~e ki va li ne ko
dru go po vr}e ko je sma tra ju po tre -
bni jim.
"Sam `i vim, ne mam {ta jes ti.
Re kli da }e bi ti ne ke ze le ni, ali po -
{to su kras tav ci, ne }u ni {ta uze ti",
re kao je je dan pen zi oner.
Pred sje dnik Udru `e nja po ljo -
pri vre dni ka u BiH Mi ro Pe ji} re kao
je da je bh. par la ment na jod go vor -
ni ji zbog lo {e vanj sko trgo vin ske
po li ti ke i neo dlu ~nos ti da se za {ti ti
do ma }a proi zvo dnja.
"Ne ga ti vna kam pa nja iz EU i
de {a va nja u ve zi sa e{e ri hi jom ko li
za ko ~i le su pro da ju kras ta va ca. Oni
su tre nu tno na ju gro `e ni ji, ali je is to
i sa dru gim proi zvo di ma, pa ra daj -
zom, pa pri ka ma. Tu je sna `an trgo -
va ~ki lo bi spus tio ci je nu na 30
fe nin ga", ka zao je Pe ji}.
Iz Udru `e nja su na ja vi li blo ka -
du gra ni ~nih pre la za i po vra tak {a -
tor skog na se lja pred zgra du
par la men ta BiH ako za 30 da na ne
bu de for mi ra no Vi je }e mi nis ta ra
BiH i ako se ne po ~ne u tom ro ku
ra di ti na za {ti ti do ma }e proi zvo -
dnje.
U Hu ma ni tar noj or ga ni za ci ji
"Kruh sve tog An te", ko joj je ju ~e
da ta to na kras ta va ca, ka za li su da
im sva ka do na ci ja do bro do |e s ob -
zi rom na to da ima ju oko 1.000 ko -
ri sni ka na ro dnih ku hi nja.
Ha ris Sa ra~, ko ji je sa svo jih 35
go di na pri si ljen bi ti na obro ku ku hi -
nje "Sta ri Grad", is ta kao je da bi bi -
lo do bro da i po li ti ~a ri uzmu po ko ji
pa ket kras ta va ca da vi de ~i me se
na rod hra ni.
Sa raj ka Ve zi ra Kur ti} ka za la je
da }e joj kras tav ci do bro do }i, dok
je pen zi oner ka Ha ni fa Kli ni} re kla
da je ~u la da }e Li ja no vi }i ne {to di -
je li ti, ali da joj kras tav ci ne tre ba ju.
Bez pit ke
vo de ve}
da ni ma
SKE LA NI - Sta no vni ci Ske la -
na i okol nih na se lja, njih 2.000,
ju ~e ve} pe ti dan ni su ima li vo du
za pi }e iz mje snog vo do vo da
zbog o{te }e nja na vo do za hva tu u
]o si }i ma.
Ha va ri ja je nas ta la pro {le se -
dmi ce, na kon obil nih pa da vi na i
bu ji ce ko ja je odni je la bra nu i
pro mi je ni la tok Bu ja ko vi }a ri je -
ke.
Ra dni ci Ko mu nal nog pre du ze -
}a "Stan kom", ko je je u ste ~a ju,
ka `u da su od op {ti ne i sre bre ni -
~kog Ko mu nal nog pre du ze }a
"Po let" tra `i li po mo} za pre va zi -
la `e nje tog pro ble ma. Haj ru din
Me hme do vi}, di re ktor "Po le ta",
re kao je da to pre du ze }e ne ma
sred stva za sa na ci ju ve li kih o{te -
}e nja na ske lan skom vo do za -
hva tu. Ra do mir Pa vlo vi},
pred sje dnik Skup {ti ne op {ti ne
Sre bre ni ca, je izja vio da je ru ko -
vod stvo "Po le ta" ne od go vor no i
da ni je bla go vre me no pre du ze lo
mje re da Ske la nima na bi lo ko ji
na ~in bude obezbije|ena vo da za
pi }e. (Srna)
Sud sko
po ra vna nje
{te ta od
po pla va
PRI JE DOR - Vla da RS odo -
bri la je Pra vo bra ni la{ tvu RS da
sklo pi sud sko po ra vna nje u
tu`bi Osno vnog su da u Pri je -
do ru pro tiv ov da{ nje "To pla ne"
za na kna du {te te nas ta le po pla -
vom.
"Sud sko po ra vna nje }e bi ti
sklo plje no ta ko da }e 'To pla na'
Osno vnom su du otpi sa ti
10.000 KM na ime pro te kle
se zo ne gri ja nja, a Sud }e po -
vu}i tu`bu i ti me okon~ati
spor", re~eno je ju ~e u Bi rou
za odno se s ja vno{}u Vla de
RS.
Vri je dnost spo ra pred
Okru`nim pri vre dnim su dom u
Ba nja lu ci izno si la je 40.780
KM. Tu`ba je po dne se na po lo -
vi nom 2007. go di ne. (Srna)
Ter zi }e va
se da nas
izja{ nja va
o kri vi ci
SA RA JE VO - Ro ~i {te za
izja{ nja va nje o kri vi ci u pre -
dme tu Al bi ne Ter zi}, ko ja je
op tu `e na za ra tni zlo ~in pro tiv
srpskih ci vi la, za ka za no je za
da nas u Su du BiH.
Sud BiH pot vrdio je 5. ma ja
op tu `ni cu pro tiv Ter zi }e ve ko -
ja je te re ti da je u pe ri odu od
ma ja 1992. go di ne pa do sre -
di ne ju la is te go di ne, kao pri -
pa dni ca Voj ne po li ci je
Hrvat skog vi je }a od bra ne
(HVO), sa ma ili za je dno sa
dru gim pri pa dni ci ma HVO-a,
u~es tvo va la u ne ~o vje ~nom
pos tu pa nju pre ma srpskim ci -
vi li ma. Ci vi li su bi li ne za ko ni -
to za tvo re ni u pros to ri ja ma
osno vne {ko le u Od`a ku i u
fa bri ci "Stro lit", ta ko |e u
Od`a ku, sa op {te no je iz Su da
BiH. (Agen ci je)
B. LE JI]
BA NJA LU KA - Ki nes ki nja
Ju nia Liu vo lon ti ra u Mu ze ju sa -
vre me ne umje tnos ti Re pu bli ke
Srpske (MSU RS) u Ba nja lu ci.
Dva de se to go di{ nja stu den tki -
nja Ka te dre po li ti ~kih na uka o in ter -
na ci onal nim odno si ma i ma nji na ma
u is to ri ji na St. Be ne dict and St.
John's Uni ver sity u Mi ne so ti, SAD,
an ga `o va na je u MSU RS od po ~et -
ka ju na.
Na ime, Liuova je u grad na
Vrba su do {la na kon {to se
Udru`enje gra |a na "Ne {to vi {e" iz
Sa ra je va, ko je se ba vi or ga ni za ci -
jom vo lon ter skih pra ksi stu de na ta iz
inos tran stva, obra ti lo MSU RS s
pri je dlo gom da Ki nes ki nja do 23.
ju la bo ra vi u Ba nja lu ci.
Njen "po sao" je da se upo zna s
ra dom na pos tav ka ma i pri pre ma ma
izlo`bi, pri pre mi do ku men ta ci je i
gra fi ~ke obra de za ka ta lo ge i kon ta -
kti ma s lo kal nim umje tni ci ma, ka ko
bi upo zna la umje tni ~ku sce nu,
odno sno akti vos ti tog mu ze ja.
Liuova, ko ja je odra sla u sup -
trop skom gra du ^an g{a, u ju`noj
Ki ni, ka `e da je od dje tinj stva ma -
{ta la da upo zna svi jet.
"^an g{a je ve li ki grad u odno -
su na Ba nja lu ku, Sa ra je vo ili Mos -
tar, ali je okru`en pla ni na ma, {to
ogra ni ~a va nje go vu ko mu ni ka ci ju s
oko li nom, zbog ~e ga sam jo{ kao
dje voj ~i ca ~e znu la da upo znam svi -
jet 'iza'", pri ~a Junia Liu.
Do da je da je 2007. go di ne, ka -
da je na pu ni la 16 go di na, ubi je di la
ro di te lje da joj do zvo le da ode sa ma
u Hong Kong i to je bi lo nje no prvo
sa mos tal no pu to va nje, na kon ko jeg
su usli je di la mno ga dru ga.
Vje ru je da joj rad u MSU RS
mo`e omo gu }i ti uvid u "re kon stru -
kci ju" i ra zvoj ove ze mlje, ali i na -
u~i ti je ka ko mu ze ji fun kci oni {u na
"dru goj stra ni svi je ta".
"Is kre no, mi slim da mi rad u
BiH mo`e pru`iti mno go vi {e is kus -
tva ne go bi lo ko ji dru gi u ne koj dru -
goj ze mlji i mno go mi je dra go {to
mo gu da po di je lim svo je is kus tvo iz
Ki ne i Ame ri ke sa svi ma. U Ba nja -
lu ci sam ve} ste kla pri ja te lje, jer je
rad u mu ze ju za sno van na kre ati -
vnoj raz mje ni ide ja u ko joj je sva ki
dan dru ga ~i ji, {to me odu {ev lja va i
ohra bru je da }u za ne {to vi {e od
mje sec da na na u~i ti i vi dje ti i vi {e
ne go {to sam uop {te pre tpos tav lja -
la", ka `e Liuova.
Ki nes ki nja vo lon ti ra u MSU RS
mno gim dru gim bi la ko mi si ja ko -
ja je kon sta to va la da ne ma ju pro -
tiv po`ar ni sis tem, hi dran te i
pro tiv po`ar ne apa ra te.
"U za pi sni ku pi {e da u ro ku
od 30 da na pos ta vi mo sis tem", re -
kao je on.
Ar lov je do dao da u Ba nja lu ci
ima mno go zgra da, pri je sve ga
sta ri jih, ko je ne ma ju pro tiv po `ar -
nu za {ti tu, te da je pri je ne ko li ko
go di na re ~e no da }e grad po mo }i,
{to je i u~i nje no u ne kim zgra da -
ma vi {e spra tnos ti.
"Ne zna mo za {to se pra vi ra -
zli ka me |u zgra da ma vi {e i ni`e
spra tnos ti, ka da su i je dni i dru gi
pri va tni vla sni ci", re kao je on i
do dao da sa da mo ra ju op te re ti ti
skro mni bud`et zgra de, na mije -
njen za adap ta ci ju kro va.
"Sma tram da je to po tre bno
ra di bezbjednosti sta na ra, ali ne da
bez na ja ve i bi lo ka kvih upo zo re -
nja sa mo do bi ja mo rok", na veo je
Ar lov i do dao da }e u mno gim
zgra da ma bi ti pro ble ma, jer ne ma -
ju pro tiv po`ar ni sis tem, bud`et,
ni su re gis tro va ne, a grad ne ma
mo gu }nos ti za fi nan sij sku po mo}.
{ti te u obje kti ma
od po `a ra
Pa ke ti kras ta va ca
spre mni za po sla ni ke
pra kti ~no is kus tvo
Li ja no vi }i
Pen zi oner ka
Ha ni fa Kli ni}
re kla da je ~u la
da }e Li ja no vi }i
ne {to di je li ti, ali
da joj kras tav ci
ne tre ba ju
Udru `e nje po ljo pri vre dni ka u
BiH di je li lo kras tav ce gra |a ni ma
zbog lo {eg po lo `a ja proi zvo |a ~a
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
pra kse
fa kul tet
nju, te da Mi nis tar stvo ra di pro je -
kat na tu te mu.
Ran ko Mi li}, pred sje -
dnik Uni je udru `e nja po slo da va ca
RS, is ta kao je da je ovaj pro blem
pre po znat od stra ne po slo da va ca i
pred stav lja ote `a va ju }u okol nost i
po slo dav ci ma i sa mim svr{e nim
stu den ti ma.
"Oni kad do |u u pre du ze }a
bez ika kve pra kse dos ta vre me na
pro ve du u~e }i se na sop stve nim
gre {ka ma, a sre }ni su oni ko ji
ima ju pri li ku da se pri klo ne uz is -
ku sne ka dro ve ko ji mo gu da ih
pro ve du kroz po ~e tno sti ca nje
pra kti ~nog zna nja", re kao je Mi -
li}.
Na gla sio je da je, na `a -
lost, mno go onih ko ji se u~e, pra -
kti ~no, na svo jim gre {ka ma, {to je
naj go ra op ci ja i za njih i za po slo -
dav ca.
Bi lja na Voj vo di}, na ~el nik
Odje lje nja za vi so ko obra zo va nje
u Mi nis tar stvu pros vje te i kul tu re
RS, re kla je da je ~i nje ni ca da sis -
tem pra kti ~ne nas ta ve jo{ ni je u
do vo ljnoj mje ri im ple men ti ran u
sis te mu vi so kog obra zo va nja.
"Po kre nut je pro je kat pod na -
zi vom 'Stu dent na pra ksi', ko ji bi
tre balo da pred stav lja mo del ka ko
po kre nu ti sis tem i na naj br`i na -
~in na pra vi ti ~vrste i sta bil ne re la -
ci je izme |u pri vre de i
obra zo vnog sis te ma", re kla je
Voj vo di }e va.
Ona je do da la da je nje gov
cilj da omo gu }i stu den ti ma, na
je dnos ta van i sis te ma ti ~an na ~in,
sti ca nje pra kti ~nih zna nja to kom
stu di ja. Na ve la je da naj zna ~aj ni -
ju ulo gu u omo gu }a va nju re ali -
za ci je stru ~nih pra ksi u ve }em
obi mu ima ju vi so ko {kol ske us ta -
no ve ko je tre ba da iz vr{e iz mje -
ne i pri la go |a va nje pro gra ma
gdje bi stru ~na pra ksa bi la oba -
ve zna.
"NA TO
gla vni cilj"
SA RA JE VO - Sa dik Ahme to -
vi}, mi nis tar bez bje dnos ti BiH,
izja vio je ju ~e da je ~lan stvo u
NA TO-u gla vni spo ljno po li ti ~ki
cilj BiH, {to bi pred stav lja lo ga -
ran ci ju bez bje dnos ti u ci je lom
re gi onu.
On je u Sa ra je vu raz go va rao
s ko man dan tom NA TO {ta ba u
Sa ra je vu ge ne ra lom Dej vi dom
Enjar tom i ge ne ra lom Ga rijem
Hof ma nom, ko ji us ko ro pre -
uzi ma du `nost od Enjar ta, o
bez bje dno snoj si tu aci ji u BiH i
o do sa da{ njoj sa ra dnji Mini -
star stva sa NA TO {ta bom u
Sa ra je vu.
Ahme to vi} je za hva lio Enjar -
tu na po mo }i NA TO {ta ba u
Sa ra je vu, po se bno ka da je ri je~
o una pre |e nju bez bje dno snog
sis te ma u BiH, izra ziv {i na du da
}e taj sis tem u bu du }nos ti bi ti
kom pa ti bi lan sa bez bje dno snim
sis te mi ma ze ma lja EU. Enjart je
do sa da{ nju sa ra dnju oci je nio
po zi ti vnom. (Agen ci je)
Doga|aji 10
15.6.2011.
Da rio STAN KO VI],
Dra gan SLA DO JE VI]
BA NJA LU KA - Dra {ko Jev -
|e ni} (45) iz Ko lja na, kod La kta {a,
dao je oglas da pro da je bu breg ka -
ko bi ri je {io stam be nu si tu aci ju
svo je po ro di ce.
On tvrdi da su lo {a ma te ri jal na
si tu aci ja i ne mo gu }nost pro na la `e -
nja nov ca za rje {a va nje stam be nog
pi ta nja je di ni ra zlog zbog ko jeg se
odlu ~io za pro da ju bu bre ga krvne
gru pe B+.
"Za bu breg tra `im 50.000
KM, to je sa svim do vo ljno da ri je {i
moj pro blem. Imao sam ve} je dnu
po nu du, ali je bi la sla ba i ni sam pris -
tao", go vo ri Jev |e ni} za "Ne za vi sne".
Ka `e da je zdrav i da se osje }a
ve oma do bro, te da ne bri ne za po -
slje di ce ko je bi mo gle nas ta ti ako os -
ta ne bez bu bre ga jer mu je naj va `ni je
da ri je {i go ru }i stam be ni pro blem.
"Me ni za is ta ni je bi tno ka ko }u
po sli je `i vje ti, je di na stvar ko ja mi je
bi tna je da svo joj dje ci obe zbi je dim
krov nad gla vom", is ti ~e on.
Ka `e nam da je za po slen, su pru -
ga je bez po sla, ima ju dvo je dje ce i
egzis ten ci jal na si tu aci ja im je lo {a.
Pod sta nar skim `i vo tom su po se bno
ne za do vo ljni, pa je za to spre man da
mi je nja bu breg za si gu ran krov nad
gla vom.
"@i vim u tu |oj ku }i sa su pru -
gom i dvo je dje ce, a {to je naj go re ta
ku }a je neu slo vna", ka zao je o~aj no
Jev |e ni}.
Ha li ma Re si}, pred sje -
dni ca Udru `e nja lje ka ra za ne fro lo gi -
ju, di ja li zu i tran splan ta ci ju bu bre ga u
BiH, go vo ri nam da je ne mo gu }e uti -
ca ti na lju de da, zbog te {ke eko nom -
ske si tu aci je u ko joj se na la ze,
pre da ju ova kve ogla se, ali i is ti ~e da
je pro da ja or ga na kri vi ~no dje lo.
"To {to se jav lja u ogla si ma de -
{a va se ve} mno go go di na, a ra zlog
je te {ka fi nan sij ska si tu aci ja gra |a na.
No, mo gu }e je pre du ze ti odre |e ne
san kci je sa mo na kon {to se to iz vr{i,
ali, ko li ko znam, ne i zbog pre da je
ogla sa", obja sni la je Re si }e va.
Jev |e ni} nam ka `e da ni je znao
da je pro da ja svog or ga na kri vi ~no
dje lo i is ti ~e da je, ako mu to ne ko
za bra ni, do ve den u po tpu no be zi zla -
znu si tu aci ju. Na `a lost, ovaj pri mjer
ni je usa mljen, jer se u BiH, kao i u
su sje dnim ze mlja ma re gi ona, sve
~e{ }e de {a va da lju di, iako ugla vnom
zna ju da je to ne za ko ni to, zbog si ro -
ma{ tva pro da ju bu bre ge ka ko bi ri je -
{i li stam be no pi ta nje, ot pla ti li kre dit i
sli ~no. Ta ko je ja vnost pri je ~e ti ri go -
di ne po tre sao slu ~aj ~o vje ka iz No -
vog Gra da, ko ji je nu dio bu breg "po
po vo ljnoj ci je ni", jer ni je na {ao dru gi
na ~in da obno vi ku }u u ko joj je `i vio
od mi zer ne so ci jal ne po mo} s men -
tal no obo lje lom `enom i dvo je de ce.
Do kto ri upo zo ra va ju i na
opa snost u tim slu ~a je vi ma od tran -
splan ta ci je or ga na u "div ljim" kli ni -
ka ma.
TRE BI NJE - Pe tar \o ki}, mi -
nis tar ra da i bo ra ~ko-in va lid ske
za {ti te u Vla di RS, uru ~io je ju -
~e u Gac ku, za je dno sa za mje ni -
kom na ~el ni ka ove op {ti ne
Ra do ji com An tu no vi }em, po ro -
di ca ma po gi nu lih bo ra ca i ra -
tnih voj nih in va li da klju ~e ve
se dam sta no va.
U pro je kat je ulo `e no 460.000
KM, od ~e ga je 330.000 ma ra ka
fi nan si ra la Vla da RS, a 130.000
KM op {ti na Gac ko ko ja je obe zbi -
je di la i in fras tru ktu ru.
"Vla da RS je, i po red te {ke eko -
nom sko-so ci jal ne si tu aci je, odlu -
~na da is tra je u pro je ktu zbri nja -
va nja ovih ka te go ri ja sta no vni{ -
tva, ta ko da po ro di ce po gi nu lih
bo ra ca i te `ih ra tnih voj nih in va li -
da ne smi ju os ta ti bez kro va nad
gla vom", re kao je ovom pri li kom
mi nis tar \o ki}.
Ova kve na mje re je u ime lo kal -
ne vlas ti u Gac ku pot vrdio i An tu -
no vi}, is ta kav {i da su od 169
po ro di ca po gi nu lih i te `ih ra tnih
voj nih in va li da u ovoj op {ti ni
stam be no nez bri nu te os ta le sa mo
jo{ ~etiri po ro di ce, ko ji ma }e do
kra ja go di ne bi ti ri je {en ovaj pro -
blem i to na na ~in {to }e dvi je po -
ro di ce do bi ti stan, a dvi je nov ~a na
sred stva.
Sta no ve su ju ~e do bi le i dvi je
po ro di ce po gi nu lih bo ra ca iz Lju -
bi nja, ko ji ma su za mje nik mi nis -
tra ra da i bo ra ~ko-in va lid ske
za {ti te RS Du {ko Mi lu no vi} i na -
~el nik ove op {ti ne Ves ko Bu din ~i}
uru ~i li klju ~e ve. Vla da RS i op {ti -
na Lju bi nje su za iz gra dnju ovih
sta no va ulo `i le 131.000 ma ra ka.
V.D.
S. ^A KA RE VI]
DO BOJ - Sre to Ku zma no vi}
(71) iz do boj skog pri grad skog na -
se lja Ba re go di na ma ru ~no izra |u -
je za ni mlji ve pre dme te od drve ta,
a nje go va "us ka spe ci jal nost" je
ple te nje mi ni ja tur nih se pe ta.
Ovim ho bi jem, ka `e Ku zma no -
vi}, po ~eo se ba vi ti ka ko bi se ri je {io
do sa de pen zi oner skih da na, po {to je
u pen zi ji ve} pe tna est go di na.
Sve je po ~e lo ka da je na lo kal -
noj pi ja ci vi dio da pro da ju ma le se pe -
te, pa je odlu ~io da po ku {a da i on
izra di ne {to sli ~no.
"Imao sam is pred ku }e drva i ci -
je pao sam ih, i prvo sam na pra vio
'fu ~i ju' za ra ki ju, za tim ru ~na ko li ca, a
on da i se pe ti }e", pri ~a Ku zma no vi}.
U nje go vom dvo ri {tu se na la ze i
mi ni ja tur na za pre `na ko la, za tim vi {e
vrsta ru ~nih ko li ca, fi gu re `i vo ti nja,
lus te ri, sve ru ~no izra |e no od drve ta.
Pri ~a da ma te ri jal za izra du na bav lja
u obli` njoj {u mi te da sva ki pre dmet
pra vi od po se bnog drve ta, ko je pri li -
kom obra de mo ra bi ti si ro vo.
"Za izra du za pre `nih vo zi la ko -
ris tim hrast i ba grem, a za se pe te to je
`es ti ka, mo `e i li jes ka, ali bo lja je
`es ti ka. Drvo prvo ci je pam, pa se za -
tim jo{ ma lo 'do tje ra' no `em, sve ru -
~no, ne ma ma {i na", na vo di
Ku zma no vi}.
Za izra du se pe ta, ko ji iz gle da
kao su ve nir, po tre ban mu je ci je li dan
ra da.
"Se pe ti} je spo ri je na pra vi ti ne -
go ve li ki, ta ko je i sa ru ~nim ko li ci -
ma, fi gu ra ma ko nja, na pra vio sam ih
ne ko li ko, ali vi {e ih ne ra dim, ne mo -
gu", ka `e Ku zma no vi}, ko ji zbog
zdrav stve nih pro ble ma ni je u mo gu -
}nos ti da se vi {e po sve ti svom ho bi ju,
pa tre nu tno ple te sa mo ma le se pe te.
Nje go vi se pe ti, oka ~e ni na ula zu
u dvo ri {te, pri vla ~e pa` nju pro la zni -
ka, pa mno gi po `e le da ih ima ju kao
su ve nir ili ih is ko ris te za cvi je }e,
odno sno u njih sta ve va zu ili sa ksi ju.
Maj stor za ukra sne
se pe te
Sta no vi za po ro di ce
po gi nu lih bo ra ca i RVI
Pod sta na ri: @i vim u tu |oj ku }i sa su pru gom i dvo je dje ce,
a {to je naj go re ta ku }a je neu slo vna, ka zao je o~aj no Jev |e ni},
ko ji za bu breg tra `i 50.000 KM
Pro da je bu breg zbog
kro va nad gla vom
Dra {ko Jev |e ni} iz Ko lja na, kod La kta {a, dao po tre san oglas
Novac
U pro je kat je
ulo `e no 460.000
maraka, od ~e ga
je 330.000
ma ra ka
fi nan si ra la
Vla da RS
Ku zma no vi} od drve ta
izra |u je i ru ~na ko li ca,
fi gu re `i vo ti nja i lus te re
Ne za ko ni to
Ha li ma Re si}
is ti ~e da je
pro da ja or ga na
kri vi ~no dje lo,
ali da je
ne mo gu }e
uti ca ti na lju de
Jev |e ni }u naj ve }i
te ret stam be na si tu aci ja
Si ro ma{ tvo na vo di lju de
na ra di kal ne po te ze
Tran splan ta ci ja
11 Doga|aji
15.6.2011.
BA NJA LU KA - Pre vo zni ci u ja vnom grad skom i pri grad skom pre -
vo zu u Ba nja lu ci }e od po ne dje ljka, 20. ju na, po ~e ti pri mje nji va ti lje tni
red vo`nje, sa op {te no je iz Od sje ka za odno se s ja vno{ }u Admi nis tra ti -
vne slu `be gra da Ba nja lu ka.
Pre ma nji ho vim ri je ~i ma, lje tni red vo`nje ja vnog grad skog i pri grad skog
pre vo za re gis tro van je od 15. ju na do 15. av gus ta.
"Pri mje na lje tnog re da vo` nje u ja vnom pre vo zu u Ba nja lu ci je ove go di ne
po mje ren zbog tra ja nja {kol ske go di ne", ka za li su u Admi nis tra ti vnoj slu `bi
gra da.
Oni su na ve li da se gra |a ni o va`e}em re du vo`nje mo gu in for mi sa ti pu -
tem oba vje {te nja ko ja su pos tav lje na na auto bus kim sta ja li {ti ma grad skog i
pri grad skog pre vo za. N.S.
Z. ^EKI]
BU @IM - Stru~ nja ci Ze malj -
skog mu ze ja iz Sa ra je va, uz po -
mo} ne ko li ko ar he olo ga iz
En gles ke, pro vo de dru gu fa zu ar -
he olo {kih is tra `i va nja na lo ka li te -
tu Sta rog gra da u Bu `i mu.
Ri je~ je o pro je ktu vri je dnom
62.000 ma ra ka, ko ji je fi nan si ran
sred stvi ma fe de ral nog mi nis tar stva
pros tor nog ure |e nja, a cilj is tra `i va nja
je da bude ut vr|en his to rij ski pe ri od
iz ko jeg po ti ~e ova ut vrda. Pre ma ri je -
~i ma Mir sa da Si ja ri }a, vo |e is tra `i va -
~kog ti ma, is tra `i va nja bi tre ba lo da
bu du okon ~a na u ro ku od tri se dmi ce.
"Ve }i na sre dnjo vje ko vnih gra -
do va u ovom di je lu ze mlje po ti ~e iz
14. ili 15. vi je ka, a ov dje smo pro -
na {li os tat ke be de ma ko ji bi mo gli
bi ti jo{ sta ri ji. Uko li ko se to po ka `e
ta ~nim, bi }e to vri je dno ar he olo {ko
ot kri }e", is ta kao je Si ja ri}.
On je pod sje tio da su u to ku
prve fa ze is tra `i va nja, od pri je dvi je
go di ne, ra di lo na ukla nja nju ze mlje
te ot kri va nju za trpa nih zi do va i pros -
to ri ja. Upo re do sa ar he olo {kim is tra -
`i va nji ma, Za vod za za {ti tu
spo me ni ka FBiH za po ~eo je kon zer -
va ci ju sta rih zi di na. Osim re kon stru -
kci je sa ~u va nih obje ka ta, pla ni ra na
je iz gra dnja je dne od ~e ti ri don `on
ku le ko je su ra ni je pos to ja le, te te me -
lji ta re kon stru kci ja ove tvr|ave.
Ut vr|u ju vrijeme nas ta nka
Starog gra da Bu `i ma
Ni ko la SA LA PU RA
BA NJA LU KA, SA RA JE VO
- Pen zi oner Ra de Bor ko vi} iz Ba -
nja lu ke, ko ji je do sa da 121 put
dao krv, na ju ~e ra{ nji Svjet ski
dan do bro vo ljnih da va la ca krvi
po zvao je dru ge lju de, a po se bno
mla de, da da ru ju dragocjenu te -
~nost ko ja ne ko me mo `e da spa si
`i vot.
"Pre po ru ~u jem svim mla dim
lju di ma da da ju krv, ako su u mo gu -
}nos ti, jer je to ve li ka po mo}", re -
kao je Bor ko vi}, ko ji }e nas ta vi ti da
da ru je krv.
On je na veo da i nje gov
sin Ale ksan dar ide is tim sto pa ma i
da je do sa da ve} 30 pu ta dao krv.
Upra vo akci ja ma do bro vo ljnog
davanja krvi, uru ~e njem za hval ni ca
i dru `e nji ma da va oca, ju ~e je {i rom
BiH obi lje `en Svjet ski dan do bro -
vo ljnih da va la ca krvi.
Po vo dom obi lje `a va nja ovog
zna ~aj nog da na u Ba nja lu ci je ot kri -
ven spo men-pa no u ~ast 11 pre mi -
nu lih du go go di{ njih da va la ca krvi
iz Ba nja lu ke, ko ji su u pro sje ku da li
po 42 li tre dra go cje ne te ~nos ti, dok
je u Sa ra je vu sve ~a no otvo ren Od -
sjek za mo le ku lar nu mi kro ge ne ti ku.
Gor da na Gu zi jan, di -
re kto ri ca Za vo da za tran sfu zij sku
me di ci nu RS, ka za la je da se u to ku
ci je le go di ne u bol ni ca ma {i rom
svi je ta tro {e ve li ke ko li ~i ne krvi za
li je ~e nje obo lje lih i po vri je |e nih.
"Ovo je dan u go di ni ka da `e li -
mo da za hva li mo do bro vo ljnim da -
va oci ma krvi ko ju da ru ju u to ku
go di ne i da im oda mo pri zna nje za
svu hu ma nost ko ju pr u`a ju ka da je
to naj po tre bni je", re kla je Gu zi -
janova.
Ona je na ve la da po -
slje dnjih go di na ima ju sve ve }i od -
ziv do bro vo ljnih da va la ca krvi, jer
je omo gu }e no da krv bude pri ku -
pljana {i rom RS.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, u pro -
{loj go di ni je u RS pri ku plje no oko
30.000 do za krvi i na da se da }e se
gra |a ni oda zva ti akci ja ma to kom
lje tnog pe ri oda ka da su sma nje ne
za li he krvi, a po tre be po ve }a ne. Is -
ta kla je da su tre nu tno za li he krvi
za do vo lja va ju }e.
"Pos to je krvne gru pe ko je
su rje |e u odno su na os ta le, a to je
prven stve no krvna gru pa AB. U na -
{oj po pu la ci ji sta no vni{ tva zas tu -
plje nost krvne gru pe A je 42 od sto,
nul te 35 od sto, B 16 od sto i AB se -
dam od sto. Naj re |i Rh fa ktor je ne -
ga ti van i ot pri li ke 15 od sto sta no -
vni ka su Rh ne ga ti vni, a 85 od sto
Rh po zi ti vni", pre ci zi ra la je Gu zi -
janova.
U Za vo du za tran sfu zij sku
me di ci nu FBiH re kli su da je po vo -
dom 14. ju na, po red akci ja do bro -
vo ljnog davanja krvi i dru `e nja sa
du go go di{ njim da va oci ma, otvo ren
i Od sjek za mo le ku lar nu mi kro ge -
ne ti ku, opre mljen naj sa vre me ni jom
opre mom.
Ka ko je ka zao \u ro O`e go vi},
pred sje dnik Udru `e nja do bro vo ljnih
da va la ca krvi Ba nja lu ka, Dan do -
bro vo ljnih da va la ca krvi u Ba nja lu -
ci ove go di ne je obi lje `en na
po se ban na ~in, jer je ot kri ven spo -
men-pa no za 11 pre mi nu lih du go -
go di{ njih da va la ca iz Ba nja lu ke.
Lje to kri ti ~no
Gu zi janova se
na da da }e se
gra |a ni oda zva ti
akci ja ma to kom
lje ta ka da su
sma nje ne za li he
Svjet sk| dan do bro vo |jn|h da va |a ca krv|. 14. ju n. ove qo d| ne ob||jezavamo pod s|o qa nom v| se
krv| - v| se z|vo ta. a t|m po vo dom s| rom sv| je ta su orqan|zovane ma n| íes ta c| je s c| |jem po d| za nja
n| voa sv| jes t| o v| ta| noj u|o z| tran síu z| je krv| u spa sa va nju z|vo ta | una pre de nju zdrav |ja m| || ona |ju -
d|. kao | mo t| v| sa nja qra da na da pos ta nu re do vn| da va oc| krv|.
"Vi {e krvi - vi {e `i vo ta"
Ju ~e ra{ nja akci ja
do bro vo ljnog
davanja krvi
FO TO NN
U Ba nja lu ci ot kri ven
spo men-pa no za 11
pre mi nu lih hu ma nis ta
Apel: Pre po ru ~u jem svim mla dim
lju di ma da da ju krv, ako su u
mo gu }nos ti, jer je to ve li ka
po mo}, re kao je Ra de Bor ko vi},
ko ji je krv dao 121 put
Lje tni red
vo` nje od 20. ju na
U BiH obi lje `en Svjet ski dan do bro vo ljnih da va la ca krvi
Vi {e od sto pu ta po ka `u
hu ma nost
12 12 12
15.6.2011.
Doga|aji
^ELI NAC - ^la no vi Udru`enja
spor tskih ri bo lo va ca iz ^elin ca sa
7.500 ko ma da po to~ne pas trmke
obo ga ti li su ri blji fond vi {e vo do -
to ka u ~eli na~koj op {ti ni.
Mi ro slav Ka ta li na, pred sje dnik
~eli na~kih ri bo lo va ca, ka`e da je ri -
ba ko ju su do bi li na dar od
Udru`enja ri bo lo va ca Ba nja lu ka
pu {te na u ri je ke Ukri nu, [nje go ti nu,
Jo {av ku, Mli je {ni cu, a prvi put po ri -
blje na je i Tur ja ni ca.
Pre ma nje go vim ri je~ima, ne le -
gal na ek splo ata ci ja {ljun ka iz vo do -
to ka, ko ja je u ek span zi ji, a
na dle`ne in spe kcij ske slu`be je to -
le ri {u, na no si ogro mnu {te tu ri bljem
fon du. (Srna)
Po ri blje ni vo do to ci
BA NJA LU KA - Vi {i pri vre dni
sud u Ba nja lu ci odba cio je kao
neo sno va nu `al bu Ur ba nis ti~kog
za vo da RS na odlu ku o po kre ta nju
ste~aja i pot vrdio rje {e nje ba nja -
lu~kog Okru`nog pri vre dnog su da
za otva ra nje ste~aj nog pos tup ka u
Za vo du.
"Sin di kat je za do vo ljan rje {e -
njem Vi {eg pri vre dnog su da i na da -
mo se da }e ovim bi ti okon~ana
du go go di{ nja ago ni ja u Ur ba nis -
ti~kom za vo du", re kla je @iva na
Goji}, pred sje dnik Sin di kal ne or ga ni -
za ci je Ur ba nis ti~kog za vo da. Ona je
do da la da je sa da pra vo sna`no rje {e -
nje ba nja lu~kog Okru`nog pri vre -
dnog su da o po kre ta nju ste~aja.
"Sa da pre os ta je da ide mo u no -
vu pro ce du ru pro da je Ur ba nis ti~kog
za vo da i, na dam se, otva ra nje no vih
ra dnih mjes ta", ka`e Go ji}eva.
Na kon {to je Okru`ni pri vre dni
sud Ba nja lu ka 16. sep tem bra pro {le
go di ne do nio odlu ku o po kre ta nju
ste~aj nog pos tup ka u Ur ba nis ti~kom
za vo du, po~et kom no vem bra ste~aj
je po ni {ten, jer je Vi {i pri vre dni sud
Ba nja lu ka pri hva tio `al bu ovog pre -
du ze}a.
Di re ktor Za vo da Go ran Vaj ki}
uru~io je 21. mar ta ot ka ze 21 ra dni -
ku, uz obra zlo`enje da su te hno lo {ki
vi {ak i da su ne kva li fi ko va ni za rad u
ovoj us ta no vi. Za os ta le ra dni ke vo de
se sud ski pos tup ci po osno vu ra dnih
spo ro va. Ve}in ski vla snik Ur ba nis -
ti~kog za vo da RS je ba nja lu~ki bi zni -
smen Jo vo Vi do vi}. (Srna)
Ur ba nis ti ~ki za vod RS,
ipak, odla zi u ste ~aj
Za odr`a va nje
pu te va
170.800 KM
BA NJA LU KA - Osim in ves ti -
ci onog odr`ava nja grad skih sao -
bra }aj ni ca, ko je je u to ku, grad
Ba nja lu ka je iz bu d`e ta iz dvo jio
170.800 KM za ra do ve na in ves -
ti ci onom odr`a va nju lo kal nih i
ne ka te go ri sa nih pu te va, sa op {te -
no je iz Admi nis tra ti vne slu `be
gra da Ba nja lu ka.
Pre ma nji ho vim ri je ~i ma, do
kra ja gra |e vin ske se zo ne, da kle
do 15. no vem bra, bi }e izve de ni
ra do vi na ne ko li ko pu tnih pra va -
ca na po dru ~ju gra da Ba nja lu ka.
"Ra do vi na in ves ti ci onom
odr`a va nju lo kal nih i ne ka te go -
ri sa nih pu te va bi }e izvo |e no na
pu tnim prav ci ma Ka ra no vac -
Bas ta si - Do nja No vo se li ja, Ba -
bi }i - Pis ka vi ca - Brko los - Mi lo -
{e vi }i, za tim cen tar MZ Mi {in
Han, Dra go ~aj - Di ki jev ci - Gra -
di na, Bor ko vi }i - Sla vi }ka - Ra -
do sav ska, te Pot ko zar je - Ve ri }i i
pu tnom prav cu Unis - Dra go ~aj
- Mi {in Han", sto ji u sa op {te nju
Admi nis tra ti vne slu `be gra da.
Oni na vo de da }e ove ra do ve
izvo di ti pre du ze }e "Ko za ra pu -
te vi".
N.S.
Ve sna DU KA
TRE BI NJE - "Mrtvo ko lo",
uz ~i ju su po mo} ne ka da mje {ta ni
se la Do lo vi iz ri je ke Tre bi{ nji ce
pre ba ci va li vo du za na vo dnja va -
nje do ora ni ca ko je su im po to -
plje ne 1965, izva |e no je iz mu lja
Tre binj skog je ze ra.
Vje {ta ~ka aku mu la ci ja ovog
je ze ra je pri vre me no, zbog ra do va
na re mon tu pos tro je nja HE na Tre -
bi{ nji ci, bi la pre su {e na, pa su ra dni -
ci ovog pre du ze }a, uz nad zor Za vo -
da za za {ti tu spo me ni ka RS, izvu kli
vi{e de ce ni ja sta ro "mrtvo ko lo".
S ob zi rom na to da je
ovo je di no "mrtvo ko lo" ko je je
"pre `i vje lo" sve ove go di ne, ono }e
bi ti kon zer vi sa no, a nje go vi o{te }e -
ni di je lo vi re kon stru isa ni, na kon ~e -
ga }e bi ti izlo `e no za ja vnost. Za
ra zli ku od ta ko zva nih `i vih ko la,
ko ja je po kre ta la sna ga ri je ke, nje ga
su, svo je vre me no, po kre ta li lju di, i
to na na ~in {to su na ovom ko lu bi le
pri~ vr{}e ne le tvi ce po ko ji ma bi
bilo ga`eno, ~i me bi "mrtvo ko lo"
bilo po kre tano.
Ta kav na ~in po kre ta nja ko la
na zi vao se, ka `e mr Sa vo Pu ji}, is -
to ri ~ar i lin gvis ta iz Tre bi nja, ta ba -
na nje, pa je ko lo ima lo i na ziv
"ta ban ko lo".
"Po zna to je da je na po dru ~ju
Tre bi nja, na ri je ci Tre bi{ nji ci, bi lo
jo{ ne ko li ko 'mrtvih ko la'", pri ~a
Pu ji}.
Osim "ta ban ko la",
pos to ja la su i ko la ko ja su okre ta li
ko nji i ma gar ci, ta ko zva ni do la pi,
ko je je u svo joj pje smi opi sao i ~u -
ve ni srpski pje snik Mi lan Ra ki}, a i
ta kvih je ko la bi lo ne ko li ko u Tre bi -
nju.
Za ni mlji vo je da ''ta ban
ko lo", izva |e no iz mu lja ispod se la
Do lo vi, ni je bi lo na ri je ci, ve} ispod
ba {te po ro di ce Gu delj, u ~i jem je
vla sni{ tvu bi lo, a po kre ta la su ga
ugla vnom dje ca iz ove po ro di ce ko -
ja su ta ba na la po ko lu, a ne ko od
sta ri jih bi ga za li je vao vo dom.
"Dos ta sam mu ke vi dio ta ba na -
ju }i sa dru gom dje com po ko lu, dok
je na{ djed La zar za li je vao, a s ob zi -
rom na to da ko lo ni je mo glo po kre -
nu ti je dno di je te zbog ne do vo ljne
ki la `e, ta ba lo nas je obi ~no po dvo -
je i to se ra di lo ugla vnom ne dje -
ljom", pri sje }a se Mi lo Gu delj,
ko me su, ka `e, 72 go di ne, ali se tih
da na sje }a kao da je bi lo da nas.
Ka pa ci tet "mrtvo ko lo" je
bio ma li i slu `i lo je tek za za li je va -
nje ba {te do dva du nu ma, ali je za
ta kvo na ta pa nje vo dom bi lo po tre -
bno ~e ti ri sa ta ta ba na nja.
I ovo ko lo je, kao i mno ga "`i -
va ko la", ima lo ka me no pos to lje, ta -
ko zva nu ku li nu, a gra dio ga je
po zna ti tre binj ski ko lar D`a fer Ar -
sla na gi}, pri je oko 90 go di na. Ko lo
je bi lo prav lje no od lu ~e vog drve ta
ko je je naj traj ni je, a po dma zi va no je
jar ~e vim lo jem, ka ko bi se bo lje
okre ta lo.
Stari sis tem za na vo dnja va nje izvu ~en iz mu lja Tre binj skog je ze ra
"Mrtvo ko lo"
je di no pre `i vje lo
BA NJA LU KA - Pre ven ti vna
akci ja pod na zi vom ''Da li vo zi te
te hni ~ki is pra vno vo zi lo - pro vje -
ri te'' po ~e }e da nas i tra ja }e do 1.
ju la.
Cilj ove akci je je {to bo lja pri pre -
mlje nos ti vo zi la za pred sto je }u se -
zo nu go di{ njih odmo ra i po ve }a nja
uku pnog ste pe na bez bje dnos ti u
sao bra }a ju. Akci ja je pre ven ti vno-
bez bje dno snog ka ra kte ra i ne sadr`i
re pre si vne mje re pre ma vo za ~i ma
vo zi la na ko ji ma budu ut vr|ene ne -
is pra vnos ti. Akci ju u mno gim gra -
do vi ma Republike Srpske
or ga ni zu ju Auto-mo to sa vez RS u
sa ra dnji sa Mi nis tar stvom unu tra{ -
nj ih po slo va RS i Aso ci ja ci jom te -
hni ~kih pre gle da.
D.S.
Od da nas pre ven ti vni
te hni ~ki pre gle di auta
Ta ba na nje: Slu `i lo tek za
za li je va nje ba {te od dva
du nu ma, ali je za ta kvo
na ta pa nje vo dom bi lo
po tre bno ~e ti ri sa ta ta ba na nja
Ek spo nat
"Mrtvo ko lo"
}e bi ti
kon zer vi sa no, a
nje go vi o{te }e ni
di je lo vi
re kon stru isa ni
Mjes to oda kle je sis tem izva |en
Na "mrtvo ko lo" bi le pri~ vr{}e ne le tvi ce po
ko ji ma bi bilo ga `eno, ~i me bi bilo po kre tano
Forum 13
15.6.2011.
G
ra |a ni RS, njih vi {e od dvi je tre }i ne, sma tra
da je ci je na po la ga nja vo za ~kog ispi ta i obu -
ke sra mo tno vi so ka i da bi je {to pri je tre ba lo
sma nji ti, jer je pra kti ~no po tre ban kre dit ka -
ko bi sve bi lo pla }e no. Na ime, ci fra od oko
1.200 ma ra ka u do ba sve op {te eko nom ske
kri ze, ko li ko vas pro sje ~no ko {ta da pos ta ne te po no sni vo za~
sa mo B ka te go ri je, je pre vi so ka i pred stav lja ve li ki pro blem
svim gra |a ni ma ~i ji su ku }ni bu d`e ti iona ko sma nje ni.
Pa za mi sli te sa mo ro di te lja ~i je di je te je pos ta lo pu no lje tno
i `e li da po la `e vo za ~ki ispit kao i mno gi dru gi i za mi sli te ko -
li ko vre me na i odri ca nja mu tre ba da sa ku pi no vac i obe zbi -
je di dje te tu po la ga nje, jer je to je dna i po pro sje ~na pla ta u
RS.
Naj vi {e iz tog ra zlo ga, pro {le go di ne je sma njen broj kan -
Kredit za
voza~ki ispit
Stav
Nikola
SALAPURA
di da ta ko ji `e le po la ga ti jer nji ho vi ro di te lji ne ma ju to li ko
pa ra da iz dvo je za po la ga nje vo za ~kog ispi ta.
Mno gi }e re }i da bi ci je nu po la ga nja tre ba lo i udvos tru ~i ti,
jer se u po slje dnje vri je me "proi zvo de" lo {e obu ~e ni vo za ~i,
ko ji su zbog ne po {to va nja pro pi sa ~es ti u~e sni ci sao bra }aj -
nih ne sre }a, ali mi slim da ni je ta ko.
Kva li tet po la ga nja vo za ~kog ispi ta i obu ke je po bolj {an, a
to su pot vrdi li i an ke ti ra ni gra |a ni, me |u ko ji ma su bi li kan -
di da ti za po la ga nje i nji ho vi ro di te lji, i ko ji su oci je ni li da su
za do vo ljni sa da{ njim sis te mom i kva li te tom po la ga nja vo za -
~kog ispi ta.
To je re klo 68 od sto an ke ti ra nih gra |a na, {to naj bo lje pot -
vr|u je da je kva li tet po la ga nja do bar, ali da je ci je na pre vi -
so ka. I auto-{ko le su spre mne da spus te ci je nu, pa on da ne
zna mo {to na dle `ni ~e ka ju da po vu ku po tez.
Press
Ot kri }e ze ca ko ji je ro |en bez u{i ju u bli zi ni nu klear ke Fu ku -
{i ma uzne mi ri lo je sve u oko li ni i iza zva lo do da tnu za bri nu tost,
jer ni ko ne zna ko li ka je ra di ja ci ja za is ta bi la ne po sre dno na kon
ha va ri je iza zva ne ze mljo tre som.
Zec, ko ji je ro |en 7. ma ja, pre ma ri je ~i ma nje go vog vla sni ka Ju ka
Su gi mo ta, ra zvi jao se u ne po sre dnoj bli zi ni ha va ri sa ne nu kle ar ke.
Su gi mo to, ko ji `i vi u gra du Na mie, ka `e da je nji hov grad bio u `a -
ri {tu ra di ja ci je te da je pi ta nje ka kav uti caj }e ima ti ra di ja ci ja na `i -
vo t lju di. On do da je da ni ka da ni je vi dio ze ca bez u{i ju.
"Ze ~e ve uz ga jam vi {e od de set go di na i ovo je prvi put da sam vi -
dio ze ca bez u{i ju", ka `e Su gi mo to.
Po red to ga {to ne ma u{i ju, ovaj zec ima sve zna ko ve al bi no ze ca -
bi je la dla ka i crve ne o~i, {to je re zul tat mu ta ci je ne ko li ko ge na.
Iako na vi deo-za pi su, ko ji je pos tao hit na YouTubeu, zec iz gle da
pri li ~no zdra vo, nje gov ne dos ta tak ni je to li ko upa dljiv. Tek ka da se
bo lje za gle da te, vi di te ja san ne dos ta tak u{i ju. Stru~ nja ci su slo `ni da
je kod ovog ze ca vje ro va tno mu ti ra lo vi {e ge na, {to je sva ka ko re -
zul tat ra di ja ci je.
Iako se ne ka da de {a va da ze ~i ca sa ma svom po tom ku od gri ze u{i
ne po sre dno na kon ro |e nja, u ovom slu ~a ju je vi {e ne go ja sno da je
ovaj zec ro |en bez u{i ju.
Ina ~e, snim ci ze ca bez u{i ju do da tno su uzne mi ri li Ja pan ce, po se -
bno na kon ot kri }a da su ni voi ra di ja ci je bi li ~ak 240 pu ta ve }i od do -
zo vo lje nih i to ~ak u ra di ju su ve }em od onog ko je je objav lji va no u
upo zo re nji ma.
DA ILY TELEGRAPH
Zec bez u{i ju
do kaz ra di ja ci je
PRO [LE GO DI NE
U RS SMA NJEN
BROJ KAN DI DA TA
KO JI @E LE
PO LA GA TI
VO ZA ^KI
Drugi okvir
V
i jest ko jom su se pro {le se dmi ce
ba vi li me di ji u Re pu bli ci Srpskoj
je po kre ta nje is tra ge pro tiv "Ne za -
vi snih no vi na". Rea kci je su ugla -
vnom iden ti ~ne, od pra vni ka do
ek spe ra ta, da ni su no vi na ri od go -
vor ni ako su obja vi li da su bez bje dno sne agen ci je
pri slu {ki va le vi {e od 5.000 gra |a na.
To je lo gi ~an za klju ~ak jer je pros to ne mo gu -
}e da su OBA i SI PA ima le vi {e od 5.000 sud skih
na lo ga, a pre ma spis ko vi ma bro je va te le fo na, to li -
ko su mo ra le ima ti da bi da nas tvrdi le ka ko je sve
ra |e no pre ma za ko nom pro pi sa noj pro ce du ri. A
ni je.
Upra vo u ~i nje ni ci da je u OBA i SI PA bi lo
ve li kih zlo upo tre ba ka da je ri je~ o pri slu {ki va nju,
da su za sa mo ve oma ma li broj te le fo na od onih
ko ji su objav lje ni ima li sud sko po kri }e, izi ri ti ra la
je do te mje re po li cij sko-po li ti ~ko-kri mi nal ne
kru go ve u Sa ra je vu (ne znam ka ko bi ih dru ga ~i je
na zvao), ko ji su iz vr{i li ve li ki pri ti sak na Tu `i la{ -
tvo da otvo ri be smi sle nu i po tpu no neo sno va nu
is tra gu pro tiv "Ne za vi snih".
Is ti na, Bo ris Gru be {i} ne pro pu {ta da na gla si
ka ko se, u stva ri, is tra ga vo di u dva smje ra,
prvom da li je bi lo ne le gal nog pri slu {ki va nja, a
dru gom da li su bro je vi ne za ko ni to objav lje ni,
odno sno da li je pre kr{en Za kon o taj nos ti po da ta -
ka.
I ov dje odmah tre ba ra zja sni ti da ne pos to ji
ni ti je dan za kon ko ji je mo gao spri je ~i ti "Ne za vi -
sne" da obja ve bro je ve ko je su pri slu {ki va li OBA
i SI PA, jer pro cje na ure dni{ tva je bi la da je ve }i
in te res ja vnos ti da sa zna da pos to ji ne le gal no pri -
slu {ki va nje od ~i nje ni ce da me |u objav lje nim
bro je vi ma pos to ji i de se tak onih ko je pri slu {ku ju
na osno vu sud skog na lo ga.
"Stva ri sto je ova ko. Ako do |e do objav lji va -
nja po da ta ka ko ji su slu `be na taj na, to ni je pro -
blem no vi na ra ne go slu `be ko ja ni je us pje la
sa ~u va ti po dat ke. Ta mo tre ba us mje ri ti is tra gu, a
ne na no vi na re, ko ji su is ko ris ti li svo je kon ta kte i
obja vi li in for ma ci je ko je su u in te re su ja vnos ti",
ka `e Mar ko Ni co vi}, bez bje dno sni ek spert iz
Srbi je.
[to se ti ~e Za ko na o taj nos ti po da ta ka, tu je
stvar u po tpu nos ti ja sna, jer no vi na ri, kao ni os ta li
gra |a ni, ni su du `ni ~u va ti dr`a vnu taj nu ve} sa mo
oni dr`a vni slu `be ni ci i fun kci one ri ko ji po tpi {u
izja vi i oba ve `u se da }e ~u va ti taj nu, jer ra de na
tim po slo vi ma. [to }e re }i da sa mo oni mo gu bi ti
i pro ce su ira ni.
"Me di ji ko ji obja ve dr`a vnu ili po slo vnu taj -
nu su, pre ma Za ko nu o kri vi ~nom pos tup ku, za -
{ti }e ni ako su ti me ot kri li da je ne ko u~i nio
kri vi ~no dje lo ko je na no si ve li ku {te tu i stva ra
opa snost. Kri vi ~no je dje lo ka da ne ke agen ci je
pri slu {ku ju gra |a ne bez odlu ke na dle `nog su da, a
ne ka da to no vi na ri ot kri ju i obja ve", sma tra ba -
nja lu ~ki advo kat Mi ljkan Pu car.
Tu bi se u nor mal nim dr`a va ma stvar za vr{a -
va la i ni ko ne bi uop {te pos tav ljao dru ga pi ta nja o
ulo zi me di ja u ovoj afe ri. Kad ve} ni je ta ko, ide -
mo da lje.
Tvrdnje ko je se mo gu ~u ti da su "Ne za vi sne"
ugro zi le is tra ge ko ju su vo di le bez bje dno sne
agen ci je, na vo dno o {ver cu oru `ja, ne ma ju ni ka -
kvo upo ri {te, jer OBA ne pri ku plja do ka ze ve} in -
for ma ci je, a one se ne mo gu ko ris ti ti u sud skom
pos tup ku.
U iz vje snim slu ~a je vi ma, kon kre tno SI PA,
mo `e po se bnim is tra `nim ra dnja ma pri ku plja ti i
do ka ze za Tu `i la{ tvo, ali ta ko pri ku plje ne su di ja u
pos tup ku mo `e, ali ne mo ra da ih pri hva ti.
Zna ~i, ra di se o po tpu no ja snim pra vnim i za -
kon skim stva ri ma ko je su po tpu nos ti na stra ni no -
vi na ra, pa za to is tra gu pro tiv "Ne za vi snih" tre ba
po sma tra ti u {i rem kon tek stu.
To je kla si ~an pri mjer ka ko po je di ne po li ti -
~ko-kri mi nal ne stru ktu re u Sa ra je vu is ko ri {ta va ju
in sti tu ci je, prven stve no OBA, pa tek on da Tu `i -
la{ tvo i ti me po ku {a va ju da kon tro li {u sve pro ce -
se u BiH. I tu je klju~. Uko li ko Tu `i la{ tvo is tra je
u is tra zi u onom prvom smje ru, mo `da bi mo glo,
ko zna, i iden ti fi ko va ti ko su is tin ski na lo go dav ci
ne le gal nog pri slu {ki va nja i kod ko ga u stva ri za -
vr{a va ju svi ti iz vje {ta ji, snim ci i ko zna {ta jo{.
Po za ko nu, u Sa vje tu mi nis ta ra, ali i u dru gim pa -
ra lel nim cen tri ma vlas ti.
I sam gla vni tu `i lac Mi lo rad Ba ra {in bio je
po pri li ~no {o ki ran ka da je Fe de ral na te le vi zi ja u
svo joj udar noj emi si ji "60 mi nu ta" obja vi la nje -
go ve fo to gra fi je sa ta ko zva nih taj nih sas ta na ka u
afe ri {ver ca oru `ja. Iz is te te sa ra jev ske ku hi nje iz
ko je je na lo `e no pra }e nje, sni ma nje i vje ro va tno
slu {a nje gla vnog tu `i oca sa da pre ko Tu `i la{ tva
gu ra ju i is te ra gu pro tiv "Ne za vi snih", ko je su
objav lji va njem bro je va u stva ri ra zot kri le da ne
pos to ji za kon ko ji ni su spre mni pre kr{i ti da bi se
iz di gli iznad sva kog vi da dru{ tve ne kon tro le.
Sto ga pro ces ko ji je otvo ren pro tiv "Ne za vi -
snih" po ka zu je bo lest dru{ tva, ko je pos ta je po -
tpu no za vi sno od vo lje kri mi nal no-po li ti ~ke
gru pe po je di na ca u Sa ra je vu. Ta bo lest ozbi ljno
pri je ti da po tpu no za tru je sve dru{ tve ne odno se,
od po li ti ~kih pa do obi ~nih, sva ko dne vnih u
ovoj dr`a vi.
Ono {to nas u "Ne za vi snim" sva ka ko ohra -
bru je je go to vo je dno gla sna po dr{ka me di ja i u
Re pu bli ci Srpskoj i u Fe de ra ci ji, uz ocje nu da
smo bi li po tpu no u pra vu ka da smo pro ci je ni li da
je u in te re su ja vnos ti da sa zna da je bi lo ne le gal -
nog pri slu {ki va nja.
Stav ure dni ka i no vi na ra iz BiH da bi is to
obja vi li bro je ve tre ba lo bi da bu de ja san pu to kaz
za je di ni lo gi ~an po tez Tu `i la{ tva, a to je da obus -
ta vi is tra gu pro tiv "Ne za vi snih" te se u po tpu nos ti
po sve ti onom dru gom di je lu, to jest da ut vre di ko
je od go vo ran u bez bje dno snim agen ci ja ma za ne -
za ko ni to pri slu {ki va nje vi {e od 5.000 gra |a na.
U in te re su ja vnos ti je da {to pri je do bi je od -
go vo re na ta pi ta nja.
Pi{e: Dragan
JERINI]
Pro ces
ko ji je
otvo ren
pro tiv
"Ne za vi snih"
po ka zu je
bo lest
dru{ tva
ko je pos ta je
po tpu no
za vi sno od
vo lje
kri mi nal no
-po li ti ~ke
gru pe
po je di na ca
u Sa ra je vu.
Ta bo lest
ozbi ljno
tru je sve
dru{ tve ne
odno se
Besmislena
istraga
To tal no se so li da ri {em u sve mu sa
va ma i va {om po zi ci jom po pi ta nju
objav lji va nja lis te pri slu {ki va nih te le -
fo na u BiH i po se bno u RS od stra ne
oba vje {taj nih slu `bi sa ra jev skih be -
go va 21. vi je ka.
Ti be go vi, sa da vlas to dr{ci u Fe de -
ra ci ji BiH, a `e lje li bi bi ti u toj ulo zi i
u Re pu bli ci Srpskoj, u svo joj azi jat -
skoj pri mi ti vnoj aro gan ci ji iz gu bi li su
sva ku mje ru. To i jes te nji hov kraj nji
cilj, po mo }u po dmi tlji vih stra na ca,
la `nim pri ~a ma `e le po {to-po to stvo -
ri ti cen tra li zo va nu BiH u ko joj }e oni
bi ti je di ni pra vi vla da ri i uprav lja ~i po
mje ri Por te. Oni to ne kri ju i vi di se
da se ba ve ne za ko ni tim pri slu {ki va -
njem te le fon skih ko mu ni ka ci ja gra -
|a na, ve }i nom Srba, a ka da to bude
obja vljeno on da tu `ba.
To je is to kao ka da bi pro val ni ci ili
ubi ce tu `i li me di je, ra dio, te le vi zi je,
sve no vi ne itd., ko je su obja vi le taj
kri mi nal. Po zna jem li ~no lju de u me -
|u na ro dnoj or ga ni za ci ji no vi na ra ov -
dje u Bri se lu, pa }u i nji ma upu ti ti
is to je dno protestno pi smo.
S po {to va njem,
Sta ni slav Bo `i}, Bel gi ja
Pismo ~italaca
Ne za ko ni to
pri slu {ki va nje
Hronika 14
15.6.2011.
KO PEN HA GEN - Srbin po -
ri je klom iz BiH, 47-go di{ njak sa
{ved skim dr`av ljan stvom,
osu|en je u Dan skoj na 12 go di -
na ro bi je, po sli je ~ega }e biti pro -
tje ran iz te ze mlje.
On je uda vio Lji lju Gu {a to vi}-
Ste pa nje {ko vi}, svo ju se dam go di -
na mla|u ne vjen~anu su pru gu i
ze mlja ki nju u dan skom gra du Hi le -
re du.
Zlo~in se de sio u ma ju pro {le
go di ne, u sta nu `rtve. U tom tre -
nut ku u sta nu je bio i 19-go di{ nji
sin `rtve, ali on ni je ~uo maj~in
hro pac, ve} je ma lo ka sni je pro na -
{ao ti je lo u so bi i po zvao Hi tnu
po mo}, ali lje ka ri ni su mo gli da
po mo gnu.
Ubi ca se za to vri je me auto -
mo bi lom odve zao do [ved ske, gdje
je oti {ao u po li ci ju i pri znao zlo~in.
Me|utim, ka sni je je po vu kao pri -
zna nje i na su du tvrdio da je ubio
svo ju ne vjen~anu su pru gu u sa mo -
od bra ni, jer ga je na pa la ma ka za -
ma.
"Ni sam na mje ra vao da je po -
vri je dim. Us ta su mi bi la krva va
po {to me ubo la ma ka za ma i bo jao
sam se da }e me ubos ti u oko", bra -
nio se on i obja{ nja vao da je ve~e
bi lo pri ja tno sve dok ni su oti {li u
spa va}u so bu i za po~eli ras pra vu o
nji ho voj ve zi.
Me|utim, to kom pro ce sa
ispos ta vi lo se da je 47-go di{ njak
pla ni rao da pre su di ne vjen~anoj su -
pru zi i se bi, pa je os ta vio opro {taj na
pi sma biv {oj `e ni i nji ho voj dje ci.
Na pi sao im je da ih vo li, ali da su
nas tu pi la te {ka vre me na za nje ga i
no vu, ne vjen~anu su pru gu i da su
za to mrtvi. Iz gle da da se na po la
pla na pre do mi slio i da ni je imao
sna ge i hra bros ti da pre su di i se bi.
Na su|enju je svje do~ila i
{ved ska po li caj ka ko joj je pri znao
{ta je ura dio.
"Re kao nam je da se bo ji i da
mu je `ao. Is pri~ao je da je tu kao
svo ju dje voj ku i da je za da vio", ka -
za la je po li caj ka, a sud ski vje {tak
pot vrdio da je smrt `rtve nas tu pi la
kao po slje di ca dav lje nja.
Svih {est po ro tni ka i tro je su di -
ja sa gla si li su se da je 47-go di{ njak
kriv i da ni je bi lo ni ri je~i o nu`noj
od bra ni. Nje gov advo kat tra`io je
ka znu od pet go di na ro bi je, naj -
bla`u za ubis tva bez pre du mi{ lja ja.
Su di je su to odba ci le i osim 12 go -
di na ro bi je i pro tje ri va nja odlu~ile
da osu|enik mo ra da pla ti od {te tu
od 410.000 dan skih kru na (oko
55.000 evra) dje ci ubi je ne.
Din ka KO VA ^E VI]
PRI JE DOR - Go ran Mar ~e -
ti} (47), mje {ta nin pri je dor skog
na se lja ]e la, smrtno je stra dao
od po slje di ca struj nog uda ra.
Tra ge di ja se do go di la u po ne -
dje ljak po sli je po dne, u po ro di ~noj
ku }i Mar ~e ti }a, u ko joj je Go ran `i -
vio s ocem.
Mar ~e ti }a je stru ja uda ri la
u ka di to kom tu {i ra nja, pri li kom
kon ta kta ti je la stra da log i tu{-ba te ri -
je s boj le rom.
Lje kar mrtvo zor nik je pri li kom
po li cij skog uvi |a ja kon sta to vao da
je Mar ~e ti} pre mi nuo na li cu mjes ta
od struj nog uda ra.
Is pred ku }e nas tra da log
ju ~e su se oku pi li ro dbi na, ko m{i je i
pri ja te lji. Slo bo dan (70), otac nas -
tra da log, ka `e da mu je srce slo -
mlje no.
"Go ran je bio sin ka kvog je
sva ki otac po `e lje ti mo gao", pri ~a
Slo bo dan.
Sta ri na ka `e da je u po ne -
dje ljak ru ~ao sa si nom, na kon ra da u
ba {ti, te da je on on da oti {ao da spa -
va, a Go ran je os tao da do vr{i objed.
"Iz sna me trgnu la vo da ko ja je
cu ri la u ku pa ti lu. Tra `io sam svog
si na po so ba ma i po mi slio sam da
se oti {ao oku pi ti. Po zvao sam ga, ali
se ni je jav ljao. Gur nuo sam vra ta i
vi dio si na da sje di u ka di. U ru ci je
jo{ dr`ao tu{-ba te ri ju. Iz ru ke sam
mu izva dio tu{, a i me ne je ta da
uda ri la stru ja. Brzo sam is tr~ao,
uga sio boj ler i po no vo se vra tio u
ku pa ti lo. Na `a lost, mom si nu po -
mo }i ni je bi lo. Je dva sam ga mrtvog
izvu kao iz ka de", kroz su ze pri ~a
Slo bo dan.
Do da je da je nje gov sin sam
skri vio ne sre }u, jer boj ler, pri je tu {i -
ra nja, ni je is klju ~io.
Zo ran Mar ~e ti}, ro |e ni
brat nas tra da log, ka `e da je ri je~ o
ne sre }nom slu ~a ju. Brat mu je, ka -
`e, na kon smrti maj ke `i vio s ocem.
"Bio je vri je dan i ra dio je u po -
lju. @i vje li su te {ko, jer Go ran, ko ji
je ra dio u pri je dor skom "Cel pa ku",
na kon ra ta ni je vi {e imao po sla. ^ak
se zbog be spa ri ce ni je uspio ni o`e -
ni ti. Tru dio se ko li ko je mo gao da
ne {to pri vre di", go vo ri Zo ran.
Go ran Mar ~e ti} }e da -
nas bi ti sa hra njen na gro blju "Mi lja -
kov ci" kod Pri je do ra.
Tra ge di ja u pri je dor skom na se lju ]e la
Kon takt:
Go ra na
Mar ~e ti }a
stru ja uda ri la
u ka di to kom
tu {i ra nja,
pri li kom
kon ta kta ti je la
stra da log i
tu{-ba te ri je
s boj le rom
. . .
Dro gu proi zvo di li
u pot krov lju ku }e
KA KANJ - Sa nel Pe nji}
(34) i De nis Fej zi} (39), obo -
ji ca iz Ka knja, pre da ti su
ju~e Kan to nal nom tu`ila{ -
tvu Ze ni ca pod op tu`bom
da su neo vla {te no proi zvo -
di li i pro da va li dro gu, te
dr`ali va tre no oru`je.
Pe nji} i Fej zi} uha p{e ni su no} pri je u Ka knju, na kon {to su pri pa -
dni ci Je di ni ce za po dr{ku MUP-a ZDK, uz po dr{ku ka kanj ske po li ci je
i po na lo gu su da iz tog mjes ta, iz vr{i li pre tres ku}a i po mo}nih obje -
ka ta ko je su njih dvo ji ca ko ris ti li u mjes tu Po ve zi ce.
U ku}i, ko ja je Pe nji}evo vla sni{ tvo, pro na|ene su ve}e ko li~ine
dro ge, te oru`je, mu ni ci ja i im pro vi zo va na la bo ra to ri ja za proi zvo dnju
dro ga.
A.M.
. . .
Stra dao pri pa du
s mo to kul ti va to ra
PRI JE DOR - An te Lu ti} (45), mje {ta nin [ur kov ca, kod Pri je -
do ra, smrtno je stra dao dok je na svom po ro di ~nom ima nju
obav ljao polj ske ra do ve. Tra ge di ja se do go di la u po ne dje ljak pre -
dve ~e, ka da je Lu ti}, pod jo{ ne ut vr|e nim okol nos ti ma, pao s
moto kul ti va to ra, ko jim je obra |i vao nji vu.
Nje ga su mrtvog u po lju, u bli zi ni po ro di ~ne ku }e, pro na {le ko m{i je
i mje {ta ni, o ~e mu su odmah oba vi jes ti li po li ci ju. To kom uvi |a ja, ko -
me je pri sus tvo vao i lje kar mrtvo zor nik, us ta nov lje no je da je Lu ti},
pa dom sa moto kul ti va to ra, ko ji se po tom pre vrnuo na nje ga, za do bio
te {ke po vre de gla ve i ki ~me nog stu ba, od ~e ga je pre mi nuo na li cu
mjes ta.
D.K.
. . .
Te {ko po vri je |en u su da ru
TU ZLA - Sa njin Stan -
ko vi} (31), vo za~ auto mo -
bi la FI AT sti lo, za do bio
je te `e po vre de vra ta u
sao bra }aj noj ne sre }i ko ja
se do go di la u tu zlan skom
na se lju Urac.
Do su da ra s audi jem, ko jim je uprav ljao M.K. (23), ta ko |e iz Tu zle,
do {lo je u po ne dje ljak na ve ~e.
N.N.
. . .
Po ma gao joj,
pa je po ku {ao si lo va ti
RU DO - Po li caj ci ma u Ru dom D.B. je pri ja vi la da ju je R.^. fi -
zi~ki na pao u nje noj ku}i u na se lju Ple ma, te ju po ku {ao si lo va ti.
Odmah na kon pri ja ve po li caj ci su iza {li na mjes to do ga|aja,
gdje su za te kli osu mnji~enog i li {i li ga slo bo de.
D.B. je po li caj ci ma re kla da ot pri je po zna je R.^, te da joj je on po -
ma gao u obav lja nju po slo va u do ma}in stvu. No, pre ma nje noj izja vi,
R.^. je do {ao pi jan u nje nu ku}u i tra`io da sa njom ima se ksu al ni
odnos.
Ona ga je odbi la, a on da ju je R.^. fi zi~ki na pao, uda rao ru ka ma po
gla vi i ti je lu i strgao joj odje}u. D.B. je na ve la da se na pa da~u, ko ji se
u me|u vre me nu ski nuo nag, us pje la odu pri je ti ta ko {to ga je od gur nu -
la no ga ma, a po tom po bje gla kod ko m{i ni ce. (Agen ci je)
. . .
Isje kli bul do `er
i pro da li di je lo ve
BO SAN SKA KRU PA - Pri pa dni ci Po li cij ske sta ni ce u Bo san -
skoj Kru pi in ten zi vno tra ga ju za oso ba ma ko je su u di je lo ve isje -
kle bul do `er ko ji se na la zio na lo ka li te tu otvo re nog ko pa
ov da{ njeg ru dni ka bo ksi ta u bli zi ni mjes ta Je se ni ca.
Pre ma mi{ lje nju po li ci je, di je lo vi ove ma {i ne, ~i ja uku pna te `i na
izno si pre ko 26.000 to na, naj vje ro va tni je su pro da ni u sta ro `e lje zo.
Ra di se o bul do `e ru ko ji ve} ne ko li ko go di na ni je u fun kci ji, s ob zi -
rom na to da se proi zvo dnja u po me nu tom ru dni ku na kon ne us pje {ne
pri va ti za ci je ne odvi ja ve} du `e vri je me. Okol nost da je krug ove fir -
me os tao bez ~u va ra is ko ris ti li su sa ku plja ~i se kun dar nih si ro vi na, te
su apa ra tom za re za nje `e lje za je dnos ta vno izre za li bul do `er, nje go ve
di je lo ve na to va ri li na ka mi on i odve zli se u ne po zna tom prav cu, ka `u
u po li ci ji.
Z.^.
UKRATKO
To kom sudenja sa zna |o se | da su •e tvo r| ca ro b| ja sa u pr| tvo ru ma| tre t| ra || sa da osudenoq
Srb| na. Ü ju |u pro s|e qo d| ne na pa || su qa u za tvor skoj ku h| nj| | je dan od ro b| ja sa uda r|o qa je
t| qa njem po q|a v|. Tom pr| || kom nas ta |o je krva re nje u q|a v| | íra ktu ra |o ba nje. Nje qov advo kat
kaze da su te po vre de |za zva |e dje || m|•nu pa ra || zu || ca | po re mecaj ra vno teze.
Ti ga njem po gla vi
Ubi la ga stru ja
dok se tu {i rao
Ku }a
Mar ~e ti }a
za vi je na
u crno
Kri vi ca
Sam je skri vio
ne sre }u, jer
boj ler, pri je
tu {i ra nja, ni je
is klju ~io, ka zao
otac nas tra da log
Slo bo dan
Mar ~e ti}
Zo ran
Mar ~e ti}
Ubi je na
Lji lja
Gu {a to vi}-
Ste pa nje {ko vi}
Su pru ga
Uda vio svo ju
se dam go di na
mla|u
ne vjen~anu
su pru gu i
ze mlja ki nju
Srbi nu iz BiH 12 go di na ro bi je
15
15.6.2011.
Hronika
Ni ko la MO RA ^A
NO VI GRAD - Po li ci ja ni 15
da na na kon mu ~kog ubis tva u No -
vom Gra du ni je pro na {la osu -
mnji ~e nog za ubis tvo Mi lo {a
^u brla (33), ko ji se od kra ja ma ja
us pje {no skri va po okol nim
{u ma ma.
^u brlo je osu mnji -
~en da je 30. ma ja ove
go di ne na lo kal nom
pu tu u se lu Ra{ }e,
kod No vog Gra -
da, hi ci ma iz
auto mat ske pu -
{ke ubio Stan ka
]u li brka (58), a
za tim po bje gao.
To kom uvi |a ja
po li ci ja je na ti je lu ubi je nog ]u li brka
pro na {la ~e ti ri pros trel ne ra ne, a po -
red be `i vo tnog ti je la pro na |e ne su i
dvi je pra zne ~a ure ispa lje ne
iz auto mat ske pu {ke ka li -
bra 7,62 mi li me tra.
Mo tiv ubis tva
bi la je osve ta, s ob zi rom na
to da su osu mnji ~e ni i
`rtva u ra ni jem pe ri -
odu bi li u kon stan -
tnim su ko bi ma.
Jo{ ra ni je je pot -
vr|e no da je ubi je ni
]u li brk pri je ne ko li -
ko go di na no `em
izbo oca osu mnji ~e -
nog ^u brla.
Izvor "Ne -
za vi snih" bli zak
po tra zi me |u tim
tvrdi da je po li ci ja
stal no u pri pra vnos -
ti, te da je pi ta nje
da na ka da }e osu -
mnji ~e ni bi ti pri ve -
den.
"Ovaj slu ~aj
je akti van i bi }e
ta ko dok god ne
uhap si mo ^u -
brla. Lo kal na
po li ci ja pra ti si tu -
aci ju na te re nu, a u me |u vre me nu
obav lja ju se vje {ta ~e nja za bu du }i
sud ski pos tu pak", na veo je izvor bli -
zak po tra zi.
"Ne za vi snim" je pot vr|e no da
je to kom po li cij ske po tra ge za ^u -
brlom, izme |u os ta log, pra }en i si -
gnal nje go vog mo bil nog te le fo na,
ko ji je u me |u vre me nu uga {en.
Po zna ni ci osu mnji ~e nog jo{ ra -
ni je su is pri ~a li da je ^u brlo za pri je -
tio da se ne }e pre da ti `iv, te da }e
pu ca ti na sva ko ga ko ga po ku {a
uhap si ti.
Pod sje ti mo, in spe kto ri CJB Ba -
nja lu ka i Je di ni ca za po dr{ku, na oru -
`a ni du gim ci je vi ma po ~et kom ju na
su na pra vi li pra vu po tje ru za ovim
"haj du kom", no osu mnji ~e ni ni je
pro na |en.
Mje {ta ni su na ve li da
je ^u brlo ina ~e {u mar, te da po zna je
{u me u ko ji ma se tre nu tno skri va
"kao vlas ti ti d`ep", {to }e po li ci ji do -
da tno ote `a ti po sao.
"Naj vje ro va tni je je u ne koj ze -
mu ni ci, a zna mo svi i da je bio u do -
brim odno si ma sa ko m{i ja ma iz
FBiH, ta ko da je la ko mo gu }e da i
od njih na bav lja hra nu, ali u ovo vri -
je me dok je u {u mi, hra ne iona ko
ima u izo bi lju", is pri ~ao je mje {ta nin
Ra{ }a ko ji je `e lio os ta ti ano ni man.
U {u mi se
kri je dvi je
se dmi ce
Po li ci ja ni
15 da na na kon
m
u ~kog ubis tva
u No vom
Gra du
ni je pro na {la
osu m
nji ~e nog
Mi lo {a
^u brla
[u mar
^u brlo je
ina ~e {u mar,
pa po zna je
{u me u ko ji ma
se tre nu tno
skri va "kao
vlas ti ti d`ep"
Osve ta: Jo{ ra ni je je pot vr|e no da je ubi je ni
]u li brk pri je ne ko li ko go di na no `em izbo oca
osu mnji ~e nog ^u brla
Po tra ga za od bje glim kod No vog Gra da
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
VI SO KA [KO LA ZA EKO NO MI JU I IN FOR MA TI KU
PRI JE DOR
na osno vu Rje {e nja Mi nis tar stva pros vje te i kul tu re Re pu bli ke Srpske br. 07023/612-202/11. od 10.06.2011. go di ne,
ko jim se odo bra va upis 200 stu de na ta u aka dem skoj 2011/2012. go di ni
r a s p i s u j e
KON KURS
za upis osme ge ne ra ci je stu de na ta u prvu i tre}u go di nu stu di ja u aka dem skoj 2011/2012. go di ni
1. EKO NO MI JA - 100 stu de na ta na stu dij skim pro gra mi ma:
a) pre du ze tni{ tvo
b) trgo vi na i mar ke ting
c) ban kar stvo i fi nan si je
d) ja vna upra va
VI SO KA STRU^NA SPRE MA sa zva njem DI PLO MI RA NI EKO NO MIS TA.
2. IN FOR MA TI KA - 70 stu de na ta na stu dij skom pro gra mu:
a) po slo vna in for ma ti ka
VI SO KA STRU^NA SPRE MA sa zva njem DI PLO MI RA NI IN FOR MA TI^AR
3. ME NAD@MENT - 30 stu de na ta na stu dij skim pro gra mi ma:
a) pre du ze tni{ tvo
b) trgo vi na i mar ke ting
c) ban kar stvo i fi nan si je
d) ja vna upra va
VI SO KA STRU^NA SPRE MA sa zva njem DI PLO MI RA NI ME NAD@ER.
Pri ja ve na kon kurs se mo gu pre da ti u Stu den tskoj slu`bi Vi so ke {ko le od 15.06. do 01.07.2011. go di ne.
Pri po dno {e nju pri ja ve po tre bno je pri lo`iti:
1. Po pu nje nu pri ja vu na kon kurs (do bi je se u Stu den tskoj slu`bi)
2. Di plo mu, svje do~an stvo tre}eg i ~et vrtog ra zre da sre dnje {ko le, odno sno dipl. o za vr{e noj vi {oj {ko li - za kan di -
da te ko ji upi su ju tre}u go di nu stu di ja
3. Izvod iz ma ti~ne knji ge ro|enih
Pri je mni ispit }e se oba vi ti 02.07.2011. go di ne u 11 ~asova (su bo ta), a pre dnost ima ju kan di da ti ko ji na osno vu us pje -
ha iz sre dnje {ko le i re zul ta ta pri je mnog ispi ta os tva re ve}i broj bo do va.
Upis kan di da ta ko ji ispu nja va ju uslo ve kon kur sa vr{i}e se od 04.07. do 23.07.2011. go di ne
Pri upi su je po tre bno pri lo`iti:
1. Po pu nje ne upi sne obras ce (do bi ju se u Stu den tskoj slu`bi)
2. Lje kar sko uvje re nje u svrhu upi sa na fa kul tet
3. Dvi je fo to gra fi je za in deks
4. Upla tni ca prve ra te {ko la ri ne
Sve in for ma ci je u ve zi sa upisom na Vi so ku {ko lu mo`ete do bi ti na te le fon 052/241-960, na web stra ni ci:
www.ko led zpri je dor.org ili u pros to ri ja ma Vi so ke {ko le u Pri je do ru, Trg ma jo ra Kar li ce 1 (gla vni grad ski trg).
15.6.2011.
16 Region
ZA GREB - Na In ter ne tu se
ju ~e po ja vi la no va stra ni ca ko jom
ne po zna ti autor po zi va gra |a ne
Hrvat ske da obja ve fo to gra fi je ho -
mo se ksu ala ca i le zbij ki.
No vi na ri ma je u po li ci ji re ~e no
da je sa dr`aj te stra ni ce pro slije |en na
kri mi na lis ti ~ku obra du.
Po {to je dan ra ni je uga {e na gru -
pa na Fej sbu ku ko ja je po zi va la na
na si lje nad ho mo se ksu al ci ma, ne po -
zna ti autor ju ~e je po zvao gra |a ne da
na stra ni ci ko ju je otvo rio, uo~i de se -
te gej pa ra de u Za gre bu, na jav lje ne
za su bo tu, obja ve fo to gra fi je u~e sni -
ka.
Na stra ni ci su ve} objav lje ne fo -
to gra fi je sto ti nak lju di, ugla vnom
u~e sni ka ra ni jih gej pa ra da u Za gre bu
i su bo tnje u Spli tu, kao i onih ko ji su
pa ra du po dr`a li, po put Ve sne Pu si},
po sla ni ce u Sa bo ru Hrvat ske.
Ma da se ta stra ni ca tu ma ~i kao
otvo ren po ziv na lin~, autor na vo di da
mu je cilj da "uka zi va njem na ho mo -
se ksu al ni dio sta no vni{ tva, za {ti ti gra -
|a ne Hrvat ske". Autor na vo di da su to
sli ke sa ja vnih sku po va, te za to ni ~i ja
pri va tnost ni je na ru {e na. Autor stra ni -
ce je na pra vio i gru pu na Fej sbu ku.
Hrvat ski me di ji pod sje }a ju da je
objav lji va nje fo to gra fi ja 100 ho mo -
se ksu ala ca u Ugan di do ve lo do ubis -
tva Dej vi da Ka toa, ta mo{ njeg gej
akti vis te ko je je osu dio svijet.
U su bo tu je u Spli tu odr`a na
prva gej pa ra da u ko joj je u~es tvo -
va lo oko 200 oso ba, a oku pi lo se
oko 8.000 pro ti vni ka te ma ni fes ta -
ci je. (Be ta)
Lin~ ili za {ti ta
"Svje dok X"
te re ti Lji ma ja
PRI [TI NA - Fa tmir Lji -
maj, biv {i mi nis tar u ko sov -
skoj vla di, sa da po sla nik,
na re dio je ubis tvo dvo ji ce
Srba u lo go ru biv {e Oslo bo -
di la ~ke voj ske Ko so va u se lu
Kle ~ka.
To je izja vio za {ti }e ni
"svje dok X" u pro ce su ko ji
je EULEKS za po ~eo ha p{e -
njem gru pe pri pa dni ka OVK
prije tri mje se ca.
"Svje dok X", ka ko je ozna -
~en nad zor nik u za tvo ru u
lo go ru OVK u se lu Kle ~ka,
EULEKS-u je izja vio da je
li ~no li kvi di rao dvo ji cu Srba
po na lo gu Fa tmi ra Lji ma ja,
ta da{ njeg ko man dan ta je di -
ni ce OVK u Kle ~ki.
Za {ti }e ni "svje dok X" je
Ma uri ci ju Sa lus tru, spe ci jal -
nom tu `i ocu EULEKS-a
svje do ~io o do ga |a ji ma po -
~ev {i od prvo g da na ka da je
stu pio u re do ve OVK pa do
da na ka da se pre dao vlas ti -
ma. (Agen ci je)
BEO GRAD - Po sla ni ci Skup {ti ne
Srbi je usvo ji li su Za kon o fi nan si -
ra nju po li ti ~kih akti vnos ti, ~i je je
do no {e nje je dan od uslo va za ~lan -
stvo u EU.
Za za kon, ko ji uvo di niz no vi na u
oblast fi nan si ra nja po li ti ~kih stra na ka,
gla sa lo je 133 po sla ni ka vla da ju }e ve -
}i ne i LDP, dok os ta tak opo zi ci je ni je
gla sao.
Pre ma usvo je nom za ko nu, iz re pu -
bli ~kog bu d`e ta }e za re do van rad
stra na ka bi ti iz dvo je no 0,15 od sto, a
za fi nan si ra nje izbor ne kam pa nje 0,1
od sto i to sa ras ho dne stra ne bu d`e ta.
Ne ke od no vi na ko je za kon do no si
su oba ve za stra na ka na po la ga nje
izbor nog jem stva, uki da nje ogra ni ~e -
nja vi si ne sred sta va iz pri va tnih izvo -
ra, ko je, po red ~la na ri ne, pri lo ga i
na sljed stva, ~i ne i no vi vi do vi kao {to
su le gat i za du `i va nje kod ko mer ci jal -
nih ba na ka, upla ta pri lo ga is klju ~i vo
pre ko te ku }eg ra ~u na. (B92)
Usvo jen Za kon
o stran ka ma
VU KO VAR - An tun Mat ko vi}
(19) i Go ran Evi} (21) iz Gra di {ta
ju ~e su u Vu ko va ru osu |e ni na po
pet i po go di na za tvo ra.
Oni su u no vem bru pro {le go di ne
bez ra zlo ga na pa li, pre tu kli i na putu
os ta vi li 17-go di{ njeg Mi ro sla va Tu -
nji }a iz @u pa nje. On je pre mi nuo na -
kon {to je na nje ga, na mra ~nom
putu, na le tio auto mo bil i pre ga zio ga.
Mat ko vi} i Evi} op tu `i li su ga da
je za mi je nio ku ti je sa ci ga re ta ma,
{to ni je od go va ra lo is ti ni. Tu nji} je
htio iz bje }i su kob i iza {ao je van, a
oni su kre nu li za njim. Pre tu kli su
ga na putu, na ni jev {i mu broj ne po-
vrede gla ve i os ta vi li ga da le `i iako
su zna li da putem mo `e do }i auto -
mo bil i uda ri ti ga. Na nje ga je u
auto mo bi lu na le tio Ivan Sta pi} i za -
dao mu ko na ~ne i smrto no sne po-
vrede. Su di ja je vo za ~a oslo bo dio
krivice.
Na sa slu {a nju pre su de bi li su i Tu nji -
}e vi ro di te lji ko ji su stal no pla ka li, ali i
ro di te lji dvo ji ce op tu `e ni ka. (24 sa ta)
Ka zna za hu li ga ne
BEO GRAD - Srbi ja je u po -
tpu nos ti po sve }e na os tva ri va nju
bez bje dnos ti u re gi onu i do bro -
su sjed skih odno sa i `e li da da
pun do pri nos svjet skom mi ru
kroz akti vni je u~e{ }e u mi ro -
vnim mi si ja ma UN i EU.
Ovo je izja vio Dra gan [u ta -
no vac, mi nis tar od bra ne Srbi je, na
otva ra nju Me |u na ro dne voj ne
kon fe ren ci je.
Naj ve }a voj na kon fe -
ren ci ja u svi je tu, sa oko 200 u~e -
sni ka iz 60 ze ma lja, odr`a va se u
Beo gra du, u or ga ni za ci ji Sa ve zni -
~ke ko man de NA TO-a za tran -
sfor ma ci ju.
Kon fe ren ci ju u ho te lu "Ha jat"
zva ni ~no su otvo ri li [u ta no vac,
ge ne ral Mi lo je Mi le ti}, na ~el nik
Ge ne ral {ta ba Voj ske Srbi je, i ge -
ne ral Ste fan Abri jel, vrho vni ko -
man dant Sa ve zni ~ke ko man de za
tran sfor ma ci ju.
"Ova kav skup or ga ni zo van u
Beo gra du, ja san je znak za bu du -
}nost re gi ona", re kao je Abri jel i
na veo da je Evrop ska uni ja su {tin -
ski fa ktor u od bra ni i bez bje dnos -
ti.
On je is ta kao da su voj na par -
tner stva od su {tin ske va `nos ti i
do dao da je sa mit NA TO-a u Li -
sa bo nu stvo rio no vi duh, fle ksi bil -
nost, uza ja mno po vje re nje i
uza ja mnu ko rist.
"Ne ma dru go ra zre dnog
do pri no sa u ope ra ci ja ma i svi smo
mi bra }a po oru `ju", re kao je
Abri jel.
[u ta no vac je re kao da sa vre -
me ni bez bje dno sni iza zo vi, ri zi ci i
pri je tnje uka zu ju da je ne op ho dno
da se una pri je di sa ra dnja svih
dr`a va i da pos to ji "ne dje lji vost
bez bje dnos ti".
On je oci je nio da ni je dna
dr`a va, ma ko li ko eko nom ski i
voj no bi la ja ka, ne mo `e sa mos -
tal no da se izbo ri sa glo bal nim
iza zo vi ma, zbog ~e ga je kao ni kad
ra ni je po tre bno una pri je di ti di ja -
log i sa ra dnju.
Na tro dne vnoj kon fe -
ren ci ji u~es tvu ju na ~el ni ci ge ne -
ral {ta bo va i pred sta vni ci ze ma lja
~la ni ca NA TO-a, Par tner stva za
mir, Me di te ran skog di ja lo ga, Is -
tan bul ske ini ci ja ti ve za sa ra dnju i
vi so ki voj ni pred sta vni ci Evrop -
ske uni je.
Ini ci ja ti va za or ga ni -
zo va nje go di{ njih voj nih kon fe -
ren ci j a po kre nu t a j e 2006.
go di ne na sa mi tu NA TO-a u Ri -
gi, a pret ho dni do ma }i ni bi le su
Ma ke do ni ja, Nor ve {ka, Al ba ni ja
i Fin ska. (RTS)
ME \U NA RO DNA VOJ NA KON FE REN CI JA U BEO GRA DU
Sas ta la se bra }a po
oru `ju
Fo to gra fi je
Na stra ni ci
ve} objav lje ne
fo to gra fi je
sto ti nak lju di
NA TO je otvo ren za onaj n| vo sa ra dnje ko j| od qo va ra Srb| j|. a|| joj os tav |ja da sa ma do ne se ko na -
•nu od|u ku o even tu a| nom •|an stvu u Sje ver noa t|an tskom sa ve zu. |zja v|o je qe ne ra| Ste ían Abr| je|.
On je re kao da je Srb| ja k|ju •n| ía ktor sta b|| nos t| na za pa dnom Ba| ka nu | do dao da je pro du b|j| va -
nje odno sa |zme du NA TO-a | Srb| je od ve || koq zna •a ja za taj re q| on.
Üp| tan o u|o z| NA TO-a u bom bar do va nju Ju qo s|a v| je Abr| je| je re kao da sv| zna ju | pam te sta se
de sa va |o u pro s|os t|. a|| da sa da tre ba kre nu t| ka bu du cnos t|.
Srbi ja sa ma odlu ~u je o NA TO-u
Sa mos tal nost: Ni je dna dr`a va,
ma ko li ko eko nom ski i voj no
bi la ja ka, ne mo `e sa mos tal no
da se izbo ri sa glo bal nim
iza zo vi ma, ka `e [u ta no vac
Oko ho te |a Ha jat |
naj va zn| j|h obje ka ta u
Beo qra da ju •e su b| |e
ra spo re de ne ja ke sna -
qe po || c| je. a na sna z| je
prv| ste pen obez bje de -
nja.
Ü Beo qra du je ju •e
odrza na pro tes tna voz -
nja akt| v|s ta DSS-a.
Prvi ste pen
Do pri nos
Ne ma
dru go ra zre dnog
do pri no sa u
ope ra ci ja ma i
svi smo mi bra }a
po oru `ju,
re kao Abri jel
Pa tri jarh
SPC Iri nej
Kon íe ren c| ja NA TO-a je ne pr| -
hva t|j| va. Pa ne ko je je NA TO na -
neo srpskom na ro du jos n| su
|z|e •e ne
Kon fe ren ci ju otvo ri li
[u ta no vac, Abri jel i Mi le ti}
FO TO BE TA
17 Region
15.6.2011.
POD GO RI CA - Po li ci ja je
uhap si la Mar ka N. Lju ku (42)
iz Ni k{i }a i Raj ka M. Do ma ze -
to vi }a (41), ro |e nog u Ni k{i }u,
nas ta nje nog u Pod go ri ci, zbog
su mnje da su or ga ni za to ri me -
|u na ro dnog kri ju m~ar skog
lan ca ko ka ina iz Cen tral ne
Ame ri ke u Crnu Go ru.
U po li ci ji ka `u da su Lju ka i
Do ma ze to vi}, kao or ga ni za to ri
kri ju m~ar skog lan ca, an ga `o va li
De ja na [e ku lar ca (43) iz Pod go ri -
ce, ko ji je uha p{en u ja nu aru, da
ko ka in, ko ji je Lju ka iz Cen tral ne
Ame ri ke - Hon du ra sa po {tom kri -
ju m~a rio u Crnu Go ru, preu zme i
pre da ga Do ma ze to vi }u.
"Lju ka i Do ma ze to vi} su, ta -
ko |e, ka ko se su mnja, na is ti na -
~in dru gu po {i ljku sa ko ka inom
adre si ra li na dru go li ce ko je je
tre ba lo da, kao i [e ku la rac, za
njih preu zme i pre da im opoj nu
dro gu", ka `e se u sa op {te nju
Upra ve po li ci je.
Crno gor ska po li ci ja iz ove
dvi je po {i ljke za pli je ni la je 262
gra ma ko ka ina vi so kog ste pe na
~is to }e. Pre tre som sta no va osu -
mnji ~e nih, ka ko se na vo di, ko ji
su iz vr{e ni ju ~e uju tro, pro na |e ni
su i odu ze ti tri lapto pa, mo bil ni
te le fo ni i no vac. Kod Lju ke su
pro na |e na i dva pi {to lja i 85 me -
ta ka.
Da lje se na vo di da je crno -
gor ska po li ci ja sa bri tan skom
agen ci jom za bor bu pro tiv te {kih
obli ka or ga ni zo va nog kri mi na la
SO CA ve} du `e ra di la na ovom
pre dme tu, ko ji je ju ~e re ali zo van
u po li cij skoj akci ji "Ma kon do".
Ova sa ra dnja prvo je, 10. ja -
nu ara, na osno vu kon tro li sa ne
ispo ru ke, do ve la do li {e nja slo bo -
de De ja na [e ku lar ca u Pod go ri ci,
kod ko jeg je pro na|eno i odu ze to
147 gra ma ko ka ina.
Su mnja se da su se pri pa dni ci
ove kri mi nal ne gru pe ba vi li i fal -
si fi ko va njem is pra va. (Srna)
CRNA GO RA
Uha p{e ni
nar ko
- di le ri
BEO GRAD - Srbi ja }e po -
dr`a ti sva ku is tra gu o trgo vi ni
or ga ni ma, izja vio je Go ran Bo -
gda no vi}, srbi jan ski mi nis tar za
Ko so vo i Me to hi ju.
Bo gda no vi} je re kao da po di -
za nje op tu `ni ce za trgo vi nu or ga ni -
ma u slu ~a ju pri {tin ske bol ni ce
"Me di kus" pred stav lja do bru po ru -
ku, pri je sve ga, ko smet skim Srbi -
ma da }e EULEKS u~i ni ti sve da
ka zni po ~i ni oce ta kvih zlo ~i na.
Tu `i lac EULE KS-a iz kan ce -
la ri je Spe ci jal nog tu `i la{ tva Ko so -
va po di gao je ju ~e op tu `ni cu pro tiv
dvi je oso be zbog umi je {a nos ti u
trgo vi nu or ga ni ma.
Pro tiv Ju su fa Er d`i na
Son me za, tur skog dr`avlja ni na,
kojeg su me di ji pro zva li do ktor
Fran ken {tajn, op tu `ni ca je po di -
gnu ta za kri ju m~a re nje lju di, or ga -
ni zo va ni kri mi nal i ne za ko ni to
spro vo |e nje me di cin skih dje la -
tnos ti, dok je Mo {e Ha rel, dr`av -
lja nin Izra ela, op tu `en za
kri ju m~a re nje lju di ma i or ga ni zo -
va ni kri mi nal.
Ko sov ska po li ci ja vje ru je da
je Ha rel pro na la zio lju de ko ji ma je
bi la po tre bna tran splan ta ci ja bu -
bre ga i da je do na to re iz si ro ma -
{nih ze ma lja
do vo dio na
kli ni ku u
Pr i { t i n i ,
nu de }i im
ogro mne
s u m e
nov ca.
Na lo ge za ha p{e nje obo ji ce
osu mnji ~e nih iz dao je Okru `ni sud
u Pri {ti ni, a In ter pol je za njih iz -
dao me |u na ro dnu po tjer ni cu.
EULEKS je is te op tu `ni ce
po di gao pro tiv jo{ se dmo ro lju di,
svih sa Ko so va, uklju ~u ju }i i di re -
kto ra kli ni ke "Me di kus" Lju tfi ja
Der vi {i ja. Svi oni sa da ~e ka ju po -
~e tak su |e nja.
Po li ci ja je za ne za ko ni te tran -
splan ta ci je sa zna la prije tri go di ne,
ka da je je dan tur ski dr`av lja nin za -
us tav ljen na aero dro mu u Pri {ti ni
po {to je do ni rao svoj bu breg.
So nmez, koje g je u ja nu aru
uhap si la po li ci ja u Tur skoj, da bi
ubrzo za tim bio pu {ten na slo bo du,
je u pri va tnoj kli ni ci "Me di kus" u
Pri {ti ni ope ra ci je izvo dio uz po -
mo} jo{ naj ma nje {est oso ba,
uklju ~u ju }i Ha re la i Ilji ra Re ca ja,
biv {eg zva ni ~ni ka ko sov skog Mi -
nis tar stva zdrav lja.
U op tu `ni ci pro -
tiv Son me za na vo di se da
su do na to ri bu bre ga obi -
~no po ti ca li iz si ro ma {nih
dije lo va is to ~ne Evro pe i
cen tral ne Azi je. Son mez
im je obe }a vao oko
15.000 evra po bu bre gu,
dok bi ih ka sni je pro da -
vao za 100.000 evra.
Do na to ri bi os ta ja li i bez nov ca i
bez or ga na.
Kli jen ti su ma hom bi li bo ga ti
Izra el ci i lju di sa Za pa da. Pre ma
po da ci ma iz is tra ge, je dan izra el ski
advo kat za bu breg je dao ~ak
180.000 evra.
Nje gov klju ~ni sa ra dnik
na Ko so vu bio je [a ip Mu ja, po li ti -
~ki sa vje tnik Ha {i ma Ta ~i ja, ko -
sov skog pre mi je ra, za pi ta nja iz
oblas ti zdrav stva i ~o vjek ko ji su -
{tin ski po ve zu je slu ~aj kli ni ke
"Me di kus" s na vo di ma o kra |i or -
ga na Srba ote tih na Ko so vu 1999.
go di ne.
Op tu `be su pot vr|e ne
2008. u kli ni ci "Me di kus" u Pri {ti -
ni, gdje je, pre ma tu `i la{ tvu, iz -
vr{e no naj ma nje 30 ne le gal nih
tran splan ta ci ja. (Agen ci je)
Kon kurs za |zbor t| ma. ko j| ce pod okr| |jem EÜLE KS-a |sp| t| va t| na vo de o trqo v| n| |jud sk|m
or qa n| ma na Ko so vu. za vrsen je. a|| |me na su d| ja | tu z| |a ca jos n| su po zna ta.
Ovaj |s tra z| va •k| t|m ce bro ja t| se dam •|a no va. uk|ju •u ju c| | spe c| ja| noq tu z| oca. Ü t| mu ne ce
b| t| b|v s| q|a vn| ha sk| tu z| |ac Kar |a de| Pon te. ko ja se sa ma pre po ru •| |a da vo d| |s tra qu za sta
je do b| |a | po drsku srb| jan skoq tu z| |as tva. Ko sov ska v|a da sa op st| |a je da ce sa ra d| va t| s
EÜLE KS-om u |s tra z| u ve z| s |zvje sta jem D| ka Mar t| ja. |zvjes t| oca Sa vje ta Evro pe.
Tim bez Del Pon te ove
Ci je na
Son mez
obe }a vao oko
15.000 evra po
bu bre gu, dok bi
ih ka sni je
pro da vao za
100.000 evra
Ju suf Son mez
Raspisana po tjer ni ca
za dr Fran ken {taj nom
Kli ni ka
"Me di kus"
[a ip Mu ja,
Ta ~i jev
sa vje tnik
SRBI JA PO DR@A VA SVA KU IS TRA GU O TRGO VI NI OR GA NI MA
Op tu `ni ca: Dr Fran ken {tajn op tu `en za
kri ju m~a re nje lju di, or ga ni zo va ni kri mi nal i
ne za ko ni to spro vo |e nje me di cin skih dje la tnos ti
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
Ekonomija 18
15.6.2011.
U BiH bez
po sla po la
mi li ona lju di
SA PA JE vO - Na ev| den c| -
j| za vo da | s|uzb| za za pos -
| j a va nj e B| H u apr | | u su
re q|s tro va ne 529.423 ne za -
po s| e ne oso be. st o u
odno su na mart pred stav |ja
sma nje nje za 632 oso be |||
0.12 od sto. a u odno su na
|s t| pe r| od pro s|e qo d| ne v| -
se je za 2.62 od sto.
Adnan De | | c. d| r e kt or
Aqen c| je za rad | za pos |ja -
va nje B|H. re kao je da je u
apr| | u u PS b| | o 150.911
ne za po s| e n| h. st o j e za
0.11 od sto ma nje ne qo u
mar tu. te 2.16 od sto v| se
ne qo u |s tom mje se cu |a n|.
Ü FB|H u apr| |u je re q|s -
tro va no 366.658 || ca. sto je
za 0.16 od sto ma nje ne qo
u mar tu | 2.68 od sto v| se
ne qo u apr| |u 2010. qo d| -
ne.
Ü Br•ko d|s tr| ktu u apr| |u
je re q|s tro va no 11.854 || ca.
sto j e v| se za 130 | | ca | | |
1.11 od sto ne qo u mar tu. a
za 7.03 od sto je v| se ne qo
u apr| |u pro s|e qo d| ne.
No vo pr| jav |je n|h oso ba za
prva •et| r| mje se ca ove qo -
d| ne b| | o j e 56. 079 | u
odno su na |s t| pe r| od 2010.
qo d| ne ovaj broj je vec| za
5.3 od sto. (Aqen c| je)
Dioniko drustvo
Zvanini
sluzbeni
kurs (KM) *
Promjena
kursa (%)
Vrijednost
(KM)
"/3.!,)*%+$$ 3!2!*%6/ í3.3º -0.í+ í+,8ºí.í0
:)&")').6%34)#)/.!'250!$$ 3!2!*%6/ G.00 7.08 858,ºGí.55
:)&-) '2/50$$ 3!2!*%6/ +.í0 -+.G5 77.º0
:)&02/&0,53$$ 3!2!*%6/ 3.55 0.00 2,07G.75
:)&02%6%.4).6%34$$ 3!2!*%6/ G.+0 -0.0í 80,í8í.80
&")( /"6%:.)#% 2!4.!0/42!k)6!.*!3%2 " 3º.50 -í.25 7,º00.00
&")( /"6%:.)#% 2!4.!0/42!k)6!.*!3%2 % 30.00 -í.70 í+G.+0
&")( 34!2!$%6):.!h4%$.*!3%2)*!- º2.07 0.03 íº,33+.º2
&")( 34!2!$%6):.!h4%$.*!3%2)*!. 80.0í 0.00 2º,388.8º
&")( 34!2!$%6):.!h4%$.*!3%2)*!/ 70.0í 0.00 2í,Gº8.G+
&")( 34!2!$%6):.!h4%$.*!3%2)*!0 G7.50 0.00 í7,0í3.37
"( 4%,%#/- $$ 3!2!*%6/ 20.8G 5.3G 2+,í30.Gí
%.%2'/0%42/, $$ 3!2!*%6/ í+.00 -2.7í 350.00
&!"2)+!$5(!.!3!2!*%6/ $$ 3!2!*%6/ 73.8G 0.7G 7,2+0.20
()$2/'2!$.*!$$ 3!2!*%6/ 3.35 -+.2º í,G88.+0
)+"!.+!$$ :%.)#! 70.00 -2.80 3í,º00.G3
*0%,%+42/02)62%$!(:(" -/34!2 G2.00 0.00 G,200.00
*0%,%+42/02)62%$!")( $$ 3!2!*%6/ 2º.20 0.00 7í,307.05
h)0!$ +/-%2# $$ 3!2!*%6/ 2.º5 -í.G7 í,++º.57
46/2.)#!#%-%.4!+!+!.* $$ +!+!.* 25.00 0.00 2,500.00
&!-/3$$ 3!2!*%6/ 3.00 0.00 í05.00
3!.)4%+3$$ 6%,)+!+,!$5h! 5.00 0.00 í,025.00
42'/6).!"/2!# $$ 42!6.)+ í2.78 -0.85 +,08º.G0
5.)'2!$.*!$$ 3!2!*%6/ +0.00 33.33 í,800.00
Dioniko drustvo
Cijena
vanredne
aukcije (KM)
Koliina
Vrijednost
(KM)
")(!+!0)6/6!2!$$ ")(! í2.00 20,800 2+º,G00.00
"/3.!,)*%+$$ 3!2!*%6/ í5.8G íí,500 í82,3º0.00
&!"2)+!$5(!.!3!2!*%6/ $$ 3!2!*%6/ 8G.20 í,º50 íG8,0º0.00
*0(4$$ -/34!2 í0.85 2+,+00 2G+,7+0.00
*0%,%+42/02)62%$!(:(" $$ -/34!2 7+.+0 3,+80 258,ºí2.00
PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE
VANREDNE AUKCIJE
SARAJEVSKA BERZA
BIFX SASX-10 SASX-30
+1,69% +0,96% -0,18%
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA
ZlF Ml Gro up Sa ra je vo
40,00
4,10
+33,33%
-4,65%
Prosjona
cijona
%
promjono
cijono
Ukupan promot
(KM)
E|ekIrc - B|je|j|na a.d. B|je|j|na 0,447 -2.83 3,819.17
E|ekIrc Dcbcj a.d. Dcbcj 0,8 -2.44 800.00
H|drce|ekIrane na Dr|n| a.d. v|segrad 0,68 -1.45 27,200.00
R|TE Gackc a.d. Gackc 0,31 -5.78 4,369.76
Te|ekcm Srpske a.d. Banja Luka 1,68 0 13,029.15
Trzn|ca a.d. Banja Luka 0,82 -18 925.78
Z|F Eurc|nvesImenI |cnd a.d. Banja Luka 9,51 -10.28 2,643.78
Z|F AkI|va |nvesI |cnd a.d. Banja Luka 4,15 0 352.75
Z|F |nvesI ncva |cnd a.d. B|je|j|na 0,062 0 1,618.01
Z|F Kr|sIa| |nvesI |cnd a.d. Banja Luka 7,29 -0.41 7,461.00
Z|F Pc|ara |nvesI |cnd a.d. Banja Luka 5,5 0 60.50
Z|F ZepIer |cnd a.d. Banja Luka 6,2 1.14 6,894.40
Bcne| a.d. Banja Luka 0,18 0 1,106.10
Dr|na a.d. B|je|j|na 0,2(A) 0 530.80
Pa|as a.d. Banja Luka 1 0 57.00
K|as a.d. DervenIa 0,1 -33.77 17,869.60
PuI GP a.d. |sIcnc Sarajevc 0,4 0 308.80
vecIra a.d. |sIcnc Sarajevc 0,16(A) 0 109.12
Brkc d|sIr|kI Bcsne | Hercegcv|ne - sIara dev|zna sIednja 6 70 6,423.20
Repub||ka Srpska - sIara dev|zna sIednja 3 85,76 -0.59 8,731.05
Repub||ka Srpska - cpsIe cbaveze 35,02 -6.86 5,371.02
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 1 38,78 0.67 3,603.54
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 2 37,5 -0.85 825.00
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 3 37,54 -0.13 65,370.92
Repub||ka Srpska - |zm|renje raIne sIeIe 4 37,43 1.24 6,241.32
185,721.77
Sklopljoni poslovi
E m i t o n t
BIRS FIRS ERS 10
-0,50%
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA
PS - |zm| re nje ra tne ste te 4
K|as Der ven ta
37,43
0,10
+1,24%
-33,77%
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - OBVEZNICE I HOV
. . .
-1,32%
BANJALU^KA BERZA
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
KOTACIJA FONDOVA
KOTACIJA KOMPANIJA
Ün| qra dnja Sa ra je vo
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-ova
-0,85%
KOTACIJA - OBVEZNICE
2.329.189,38
Pre drag KLIN COV
BA NJA LU KA - Pru ga ma u
RS ju ~e su pro tu tnja li prvi pu tni ~ki
vo zo vi, na kon {to je ve }i na sin di kal -
nih or ga ni za ci ja u "@e lje zni ca ma
RS" (@RS) pre ki nu la {es to dne vnu
po tpu nu obus ta vu `e lje zni ~kog sao -
bra }a ja i vra ti la se mi ni mal nom
pro ce su ra da.
[traj ka ~ki odbo r @RS ju ~e je
pos ti gao do go vor sa zva ni ~ni ci ma
Vla de RS o ispu nja va nju ve }i ne nji -
ho vih ur gen tnih zah tje va, ~i me su
ispu nje ni uslo vi da bu de uspos tav ljen
mi ni mum pro ce sa ra da ko ji je pre ki -
nut 8. ju na.
Na taj do go vor, me |u tim,
ni su pris ta li li de ri dva od {est sin di ka -
ta @RS, ko ji su zbog to ga is tu pi li iz
[traj ka ~kog odbo ra i pre dvo di li vi {e
sto ti na ra dni ka, ko ji su iz Do bo ja
auto bu si ma sti gli na `e lje zni ~ku sta -
ni cu u Ba nja luci, gdje su pro tes to va li
zbog po kre ta nja prvih vo zo va.
Si mo Cvjet ko vi}, pred sje dnik
Sa mos tal nog sin di ka ta ma {i no vo -
|a, ko ji sa Sin di ka tom ra dni ka u
in fras tru ktu ri @RS iz Do bo ja,
odbi ja da pri hva ti mi ni mal ni pro -
ces ra da, te {kom mu kom je
odr`a vao red me |u {traj ka ~i ma
po zi va ju }i ih na mir ni pro test.
@e lje zni ~a ri ko ji su za nas ta vak
ge ne ral nog {traj ka po grdnim po vi ci -
ma, uz du va nje u tru be i pi {ta ljke, u
ba nja lu ~koj sta ni ci do ~e ka li su ula -
zak prve pu tni ~ke kom po zi ci je, ko ja
se iz No vog Gra da upu ti la ka Do bo -
ju. [traj ka ~i ka `u da je prve vo zo ve
po kre nu la "{a ~i ca" ma {i no vo |a, ko ja
je is tu pi la iz ve }in skog stru ko vnog
sin di ka ta.
Izme |u kom po zi ci je i
ogor ~e nih `e lje zni ~a ra bio je ra spo -
re |en po du `i kor don po li ci je po ja -
~an vo dom Je di ni ce za po dr{ku,
ko ji su spri je ~i li obra ~un {traj ka ~a i
ma {i no vo |a "{traj kbrej ke ra", ko ji
su bi li za su ti sal va ma uvre da i pro -
ziv ka ma da su "iz da ji ce" i "ve ha bi je
srpskog na ro da".
Zlat ko Ma rin, pred sje dnik
[traj ka ~kog odbo ra i Sa mos tal nog
sin di ka ta sao bra }aj no-tran spor tne
dje la tnos ti @RS, re kao je no vi na ri -
ma da su ~e ti ri sin di ka ta pris ta la da
obe zbi je de mi ni mum pro ce sa ra da
na osno vu obe }a nja pre mi je ra RS
Ale ksan dra D`om bi }a da }e ra dni ci -
ma do pet ka biti is pla}eni dva re gre -
sa i to pli obrok. On je na kon
P. KLIN COV
BA NJA LU KA - Sa vjet za
pri va ti za ci ju RS ju ~e ni je do nio
odlu ku o ras ki da nju ugo vo ra o
pri va ti za ci ji Fa bri ke du va na Ba -
nja lu ka po zah tje vu Udru `e nja
ma lih akci ona ra tog pre du ze }a,
ve} je na ja vio sas ta nak sa kup -
cem, fir mom "An to ni} Tra de".
Iz Vla de RS je sa op {te no da je
Sa vjet na kon ra zma tra nja iz vje {ta ja
Ko mi si je za re vi zi ju pri va ti za ci je
RS, In ves ti ci ono-ra zvoj ne ban ke
(IRB) RS i pri je dlo ga kup ca Fa bri ke
du va na za pro da ju ne in sta li sa ne
opre me, za klju ~io da se u {to sko ri -
jem ro ku or ga ni zu je sas ta nak o tom
pre du ze }u.
Ran ka Mi {i}, ~lan Sa vje ta u
Umjes to ras ki da ugo vo
Dra qan Sa va no v|c. qe ne ra| n| d| re ktor ZPS. re kao je da je oba ve za S|n d| ka ta da u sk|a du s od|u -
kom Straj ka •koq odbo ra obe zb| je d| m| n| mum pro ce sa ra da ko j| je ut vrd| |a v|a da PS. On sma tra
ne za ko n| t|m pro test s|n d| ka ta ma s| no vo da | ra dn| ka u |n íras tru ktu r|. ko j| |s tra ja va ju na po tpu noj
obus ta v| ra da do pos t| za nja do qo vo ra s v|a dom.
On je oc| je n|o da ce b| t| naj |a kse da se do pet ka obe zb| je de sred stva ko ja je obe cao pre m| jer. te
da se stvo re us|o v| za |s p|a tu maj ske p|a te u sto pro cen tnom |zno su do 25. ju na.
Da |e ko su te za p| ta nja os ta |e oba ve ze pre ma ra dn| c| ma ko je se mo ra ju de í| n| sa t|. na q|a s|o je
Sa va no v|c.
Sa va no vi}: Te `a pi ta nja tek sli je de
Ve }i na sin di ka ta `e lje zni ~a ra u RS
Prvi vo zo vi d
Kom pro mis: [traj ka ~i pos ti gli
do go vor s Vla dom RS o
ispu nja va nju ve }i ne nji ho vih
zah tje va, ~i me su ispu nje ni
uslo vi za uspos tav lja nje
mi ni mu ma pro ce sa ra da
zvi `du ci m
a
19
15.6.2011.
Ekonomija
ZvOP NlK - S|n d| kat me ta |a -
ca | ru da ra PS pos tao je pu -
no pra van •|an Evrop ske
íe de ra c| je s|n d| ka ta me ta |a ca.
pot vrd|o je ju •e Obrad Be |en -
za da. pred sje dn|k Kon íe de ra -
c| je s|n d| ka ta PS.
Be |en za da je re kao da je u
Du| zbur qu odrzan Oet vrt|
kon qres Evrop ske íe de ra c| je
s|n d| ka ta me ta |a ca na koje m
je za pu no pra vnoq •|a na pr| -
m|jen | S|n d| kat me ta |a ca | ru -
da ra PS.
Ov|m •| nom je S|n d| kat
me ta |a ca | ru da ra PS. os|m
•|an stva u Svjet skoj íe de ra c| j|
me ta |a ca od 2001. qo d| ne.
pos tao je d| n| s|n d| kat me ta| -
ske |n dus tr| je | ru dar stva PS
ko j| je •|an evrop ske aso c| ja -
c| je s|n d| ka ta. re kao je Be |en -
za da.
Pre ma nje qo v|m r| je •| ma.
S|n d| kat me ta |a ca | ru da ra
PS ov|m je stao ra me uz ra -
me s os ta ||m evrop sk|m s|n -
d| ka t| ma me ta |a. •| me je
zao kru ze na pr| •a o •|an stvu
u me du na ro dn|m aso c| ja c| ja -
ma.
Be |en za da je pod sje t|o da
je re pre zen ta t| vnost S|n d| ka ta
me ta |a ca | ru da ra pot vrde na |
u PS 18. ma ja ove qo d| ne.
On je pod sje t|o da. os|m S|n -
d| ka ta me ta |a ca | ru da ra. u
okv| ru Kon íe de ra c| je s|n d| ka ta
PS dje |u je | S|n d| kat udru ze -
n|h ra dn| ka ener qe t| ke PS.
ko j| je •|an ne ko || ko me du na -
ro dn|h aso c| ja c| ja s|n d| ka ta.
Üprkos pr| zna tom svjet -
skom | evrop skom sta tu su ove
dv| je qra ne. u PS se jos ne
shva ta ozb| |jnost pos to ja nja
Kon íe de ra c| je s|n d| ka ta PS.
oc| je n|o je Be |en za da. (Srna)
Sin di kat
me ta la ca i
ru da ra RS
~lan Evrop ske
fe de ra ci je
raz go vo ra sa pre mi je rom D`om bi -
}em i mi nis trom sao bra }a ja i ve za
Ne de ljkom ^u bri lo vi }em izra zio
o~e ki va nje da }e do pet ka bi ti po tpi -
san i ko na ~ni spo ra zum i pre ki nut
{trajk `e lje zni ~a ra.
"U{li smo u pre go vo re u
okvi ru ko jih nam je pot vr|e no da
je Vla da do ni je la odlu ku o is pla ti.
Tra `i li smo da se za {ti te svi ra dni -
ci ko ji su u~es tvo va li u {traj ku",
re kao je Ma rin.
Ne de ljko ^u bri lo vi}, mi nis tar
sao bra }a ja i ve za RS, pot vrdio je da
se Vla da oba ve za la da sa me na -
d`men tom @RS naj ka sni je do 17. ju -
na obe zbi je di is pla tu dva re gre sa i
to plog obro ka u uku pnoj vri je dnos ti
od pet mi li ona KM.
^u bri lo vi} ka `e da os ta je da se
os ta li zah tje vi [traj ka ~kog odbo ra
usa gla se u to ku na re dna dva da na i
da se do is pla te dva re gre sa i to plog
obro ka po tpi {e spo ra zum o pre ki du
{traj ka.
On je re kao da }e jo{ bi ti pre -
go va ra no o is pla ti za os ta lih pla ta,
ka ko i na ko ji na ~in i u kojem ro ku
da to bu de za vr{e no. ^u bri lo vi} is ti -
~e da je taj dio naj bol ni ji, jer su ove
oba ve ze pre ma {i le 22 mi li ona KM.
Na pi ta nje da li je na sas -
tan ku bi lo go vo ra o zah tje vu sin di ka -
ta da se ispi ta ju svi oni ko ji su
od go vor ni za sta nje u @RS, re sor ni
mi nis tar je re kao da Vla da po dr`a va
da bu du iz vr{e ne sve pro vje re, te is ta -
kao da ima in for ma ci je da in spe kto ri
ve} ra de svoj po sao.
Svih {est sin di ka ta @RS stu pi lo je
3. ju na u {trajk zbog to ga {to je Upra -
va pre du ze }a pre kr{i la spo ra zum od
15. fe bru ara o di na mi ci is pla te za os ta -
lih pri ma nja ra dni ka, da bi 8. ju na po -
tpu no obus ta vi li rad zbog dis ci plin skih
pri ja va ko je je po slo vod stvo po kre nu -
lo pro tiv ne ko li ko ra dni ka. Upra va
@RS je pri je dva da na, pod pri tis kom
sin di ka ta, po vu kla te pri ja ve.
BA NJA LU KA - "In te gra ci -
oni pro ce si i nji hov uti caj na kon -
ku ren tnost in dus tri je osi gu ra nja"
gla vna je te ma 22. SorS-a, ko ji
da nas po ~i nje u Sa ra je vu, ka `e
Da mir La ~e vi}, ge ne ral ni se kre -
tar Udru`enja i di re ktor "Bo sna
re osi gu ra nja".
La ~evi} je obja snio da je to ve -
oma va `na te ma, s ob zi rom na to da
da je dos ta {i ri ne za in ter pre ta ci ju
ono ga {to se de si lo i ono ga {to }e se
tek de si ti.
On je ka zao da SorS jes te re gi -
onal ni skup osi gu ra va ~a i re osi gu ra -
va ~a sa po dru ~ja biv {e Ju go sla vi je,
s tim da se sva ke go di ne ra zmi{ lja i
raz go va ra o to me da to bu de skup
osi gu ra va ~a i re osi gu ra va ~a iz re gi -
je ju go is to ~ne Evro pe.
Pre ma nje go vim rije ~i ma, cilj
bi bio da se pro {i re na ci je li Bal kan,
od Ru mu ni je, Gr~ke, Tur ske, Al ba -
ni je i os ta lih ze ma lja.
"Me |u tim, uvi jek se po jav lju ju
pro ble mi or ga ni za ci one ili te hni ~ke
pri ro de", na po mi nje La ~e vi}, do da -
ju }i da se ~i ni da je ova kva for ma
sku pa u ovom tre nut ku na jop ti mal -
ni ja.
Kao je dnu od spe ci fi ~nos ti
SorS-a La ~e vi} na vo di to {to svi u
re gi onu tre nu tno ima mo za je dni ~ku
pro {lost, a to je biv {a Ju go sla vi ja,
ta ko da svi go vo ri mo je zi kom ko ji
90 od sto u~e sni ka SorS-a ra zu mi je.
Pre ma nje go vim rije ~i ma, osi -
gu ra va ~i iz re gi ona dije le i ve li ki
broj za je dni ~kih pro ble ma ko ji pos -
ta ju re gi onal ni pro ble mi, {to zah -
tije va me |u so bnu sa ra dnju dr`a va
re gi je i to na svim ni vo ima.
"Re gu la tor ne agen ci je, udru `e -
nja po ~i nju sve vi {e su ra |i va ti, jer
se su sre }u sa is to vje tnim pro ble mi -
ma, ko ji uko li ko ne bu du ri je {e ni u
svim ze mlja ma, os ta ju otvo re ni pro -
blem", ka `e La ~e vi}, do da ju }i da se
pos te pe no iz dva ja ju za je dni ~ki pro -
ble mi ko ji }e se mo }i rje {a va ti bi la -
te ral no ili mu l tila te ral no.
Z.D.
Po ~i nje kon fe ren ci ja
SorS-a o osi gu ra nju
SA RA JE VO - BiH bi go di{ nje
mo gla da pri vu~e izme|u 1,5 i dvi -
je mi li jar de evra di rek tnih stra nih
in ves ti ci ja, uko li ko bi iz vr{ne vlas ti
na dr`a vnom i en ti tet skom ni vou
pre du ze le ozbi ljne mje re u se kto -
ri ma u ko ji ma BiH ima po ten ci ja -
la, kao {to su po ljo pri vre da i
ener ge ti ka, re kao je \ulio Mo re -
no, ~lan Upra vnog odbo ra Sa vje ta
stra nih in ves ti to ra u BiH.
Na pre zen ta ci ji pu bli ka ci je "Bi -
je la knji ga za 2010/11. go di nu" Mo -
re no, ko ji je i {ef Kan ce la ri je Evrop -
ske ban ke za obno vu i ra zvoj u BiH,
oci je nio je da bi ~el ni lju di BiH tre -
ba lo da bu du akti vni ji, te da bu du
uklo nje ne pre pre ke ka ko bi ze mlja
mo gla ima ti "svi je tlu eko nom sku
bu du}nost".
Pre ma nje go vim ri je~ima, pro -
{le go di ne je iznos di rek tnih stra nih
ula ga nja u BiH bio go to vo za ne ma -
riv i va ri rao je, za vi sno o ra zli~itim
ana li za ma, izme|u 200 mi li ona i 300
mi li ona evra.
"To je ne {to {to se ne smi je nas -
ta vi ti. Uko li ko ova ze mlja `eli pos ta -
ti nor mal na i nas ta vi ti na pre dak na
svom pu tu evrop skih in te gra ci ja,
mo ra po ve}ati iznos di rek tnih stra nih
ula ga nja", upo zo rio je Mo re no, do -
da ju}i da bi se to i do go di lo, od ve li -
kog zna~aja je da se uklo ne pre pre ke
ko je jo{ pos to je, a mo gu se ri je {i ti
kroz za ko ne i upra vu. (Agen ci je)
Ve li ki po ten ci jal za
in ves ti ra nje u BiH
SA RA JE VO - Sa vjet Re gu la -
tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je
(RAK) odlu~io je ju ~e da u ja vnu
ras pra vu upu ti Na crt pra vi la o
na kna da ma za pru`anje ja vnih
mo bil nih te le fon skih uslu ga.
"Vo de}i se odlu kom o po li ti ci
se kto ra te le ko mu ni ka ci ja za pe ri od
2008/2012. i za da ci ma ko ji iz nje
pro iz la ze, a s ci ljem da ljeg ja~anja
kon ku ren tnos ti u svim se gmen ti ma
tr`i {ta, Agen ci ja je po kre nu la akti -
vnos ti na po ve}anju ste pe na kon ku -
ren tnos ti na tr`i {tu mo bil ne
te le fo ni je", sa op {te no je iz RAK-a.
U sa op {te nju se na vo di da je
Sa vjet pri hva tio in for ma ci ju o pos -
tup ku pri mje ne uslu ge pre no si vos ti
te le fon skih bro je va ko ja u BiH tre -
ba bi ti u pri mje ni, te kon sta to vao
da }e Agen ci ja nas ta vi ti da pri mje -
nju je mje re iz svo je na dle`nos ti da
bi bi la obezbije|ena pri mje na ove
uslu ge.
Ra zma tra ju}i in for ma ci ju o
pro ce su uvo|enja di gi tal ne te le vi zi -
je, Sa vjet je izra zio za bri nu tost da
se pro ces pre las ka sa ana lo gnog na
di gi tal no ze malj sko emi to va nje ne
odvi ja u skla du s ro kom ko ji je de fi -
ni san Stra te gi jom, te izra zio na du
da }e re le van te in sti tu ci je pre du ze ti
ne op ho dne mje re s ci ljem ubrza nja
ovog pro ce sa. (Agen ci je)
Us ko ro no vi za kon
o te le ko mu ni ka ci ja ma
Da mir
La ~e vi}
ime Sa ve za sin di ka ta RS, izra zi la je
ne za do volj stvo iz vje {ta jem IRB o
obav lje noj kon tro li u Fa bri ci du va na
sma tra ju }i da ne od go va ra stvar nom
sta nju u pre du ze }u.
"Zbog to ga smo tra `i li da idu }e
se dmi ce bu de odr`an sas ta nak sa
ve }in skim vla sni kom ka pi ta la Ne -
boj {om An to ni }em, Sin di ka tom
pre du ze }a i pred sta vni ci ma Sa vje ta
za pri va ti za ci ju, da bi se de man to -
va li ili pot vrdi li sta vo vi Sin di ka ta",
is ta kla je Mi {i }e va.
Ona je ka za la da }e, ako sta vo -
vi Sin di ka ta na tom sas tan ku bu du
pot vr|e ni, bi ti o~i gle dno da IRB ni -
je do bro ura di la po sao i ni je ima la
ade kva tne po dat ke ko ji re al no osli -
ka va ju sta nje u Fa bri ci du va na.
Mi {i }e va je is ta kla da pos to ji
in ten ci ja da ve }in ski vla snik je di -
nog proi zvo |a ~a ci ga re ta u RS ~e ka
kraj is te ka ugo vo ra o pri va ti za ci ji
"da bi se oslo bo dio ra dni ka i do bio
ono {to je bio mo tiv pri va ti za ci je
pre du ze }a".
Mi ro slav Ma rin ko vi}, pred sje -
dnik Sin di ka ta Fa bri ke du va na,
uvje ren je da in sti tu ci je RS sa no -
vim sas tan kom "ku pu ju vri je me"
ka ko bi "An to ni} Tra deu" u no vem -
bru is te kla i po slje dnja oba ve za iz
pri va ti za ci onog ugo vo ra. On je u
ime ra dni ka Fa bri ke du va na po ru ~io
da }e, u slu ~a ju li kvi da ci je pre du ze -
}a, za gla vne kriv ce sma tra ti naj vi {e
no si oce vlas ti u RS.
Ne za vi sna re vi zor ska ku }a, ko -
ja je kon tro li sa la fi nan sij ski iz vje -
{taj Fa bri ke du va na Ba nja lu ka za
2010, uka za la je da pre du ze }u pri je -
ti li kvi da ci ja na kon {to je uku pni
gu bi tak pre ma {io vi si nu ka pi ta la za
vi {e od tri mi li ona KM.
U "An to ni} Tra deu" tvrde da su
pro ble mi u Fa bri ci du va na obje kti -
vne po slo vne pri ro de i da ne pri pre -
ma ju na mjer ni ste ~aj pre du ze }a.
o ra no vi sas ta nak
Od go vor nost
U slu ~a ju
li kvi da ci je
ra dni ci }e za
gla vne kriv ce
sma tra ti naj vi {e
no si oce
vlas ti u RS
pre ki nu la blo ka du pre vo za
do ~e ka ni
O~ekivanja
Os ta li zah tje vi
[traj ka ~kog
odbo ra treba
da se usa gla se
u to ku na re dna
dva da na
F
O
T
O

S
.

I
L
I
]
20
15.6.2011.
Ekonomija
BE^ - Aus trij ski dne vnik
"Die Pres se" obja vio je da je rus -
ka Sber banka spre mna da pla ti
izme|u 700 i 750 mi li o na evra za
udio u ban kar skoj gru pi Vol -
ksbank In ter na ti onal.
"Die Pres se" se po zi va na dva
izvo ra blis ka me nad`men tu rus ke
ban ke. Vri je dnost tran sa kci je prvo -
bi tno je pro cje nji vana na 1,1 do 1,2
mi li jar de evra. Ali objav lje na 30 od -
sto ni`a vri je dnost odra`ava mo -
gu}nost da u ci je lu tran sa kci ju ne}e
bi ti uklju~ena ru mun ska po dru`ni ca
ban ke.
Vol ksbank In ter na ti onal
je, ina~e, dio gru pe Öster re ic his che
Vol ksban ken, ko ja uprav lja po -
dru`ni ca ma u sre dnjoj i is to~noj
Evro pi.
Pre ma pi sa nju aus trij skih no vi -
na, ma ti~na kom pa ni ja ne ma pri go -
vo ra na izos tav lja nje ru mun ske
po dru`ni ce iz ci je log spo ra zu ma.
Naj ve}a rus ka ban ka po~ela je
da pre go va ra o pre uzi ma nju Vol -
ksban ke jo{ kra jem pro {le go di ne.
Od po~et ka pre go vo ra Sber ban ka je
fa vo ri zova la izos tav lja nje ru -
mun ske po dru`ni ce.
Osim u Ru mu ni ji, Vol -
ksban ka je pri su tna u ^e {koj,
Slo va~koj, Ma|ar skoj, Srbi ji,
BiH, Slo ve niji, Ukra ji ni i Hrvat -
skoj.
Uku pno Vol ksbank In -
ter na ti onal po slu je
kroz vi {e od
550 po slo vni ca
i za po{ lja va
Re kor dna
in fla ci ja
u Ki ni
PE KING - Ki nes ka in fla ci -
ja do se gla je u ma ju naj vi {i
ni vo u go to vo tri go di ne,
prije sve ga zbog upor no vi so -
kih cije na hra ne, po ja ~a va }u
na pe tost u eko no mi ji i dru{ -
tvu ko ja je do ve la do ne da -
vnih pro tes ta.
Skok ma lo pro daj nih cije na
od 5,5 od sto je o~e ki van, ali je
iznad april ske in fla ci je od 5,3
pro ce n ta i re kor dne tro go di{ -
nje sto pe u mar tu od 5,4 od sto.
Na ci onal na sta tis ti ~ka kancela-
rija ka `e da je gla vni ~i ni lac
skok cije na hra ne od 11,7 od -
sto.
Hra na }e vje ro va tno po jef ti -
ni ti to kom lje ta, ali se Ki na na -
la zi pred su prots tav lje nim
ci lje vi ma, jer je ogra ni ~i la kre -
di tne li ni je ba na ka u na po ru da
za dr`i cije ne pod kon tro lom,
~i me je ote `a la pros tup nov cu
pri va tnom se kto ru ko ji je gla -
vni po slo da vac. (Agen ci je)
Slo ve na ~ki
SCT ide
u ste~aj
LJU BLJA NA - Pri nu dna
upra va i po vje ri oci ne kad vo -
de}e slo ve na ~ke gra|evin ske
kom pa ni je SCT slo`ili su se
ju ~e na Okru`nom su du u Lju -
blja ni o po~et ku ste~aj nog
pos tup ka na kon {to su pret ho -
dnih mje se ci pro pa li po ku {a ji
nje go ve do ka pi ta li za ci je i pos -
tup ka pri sil ne na pla te du go va -
nja.
Sud sa da u ro ku od osam da -
na mo ra obja vi ti po~etak
ste~aj nog pos tup ka kro vne
kom pa ni je ~ije su k}er ke fir me
ve} oti {le u ste~aj pret ho dnih
mje se ci.
Po ten ci jal ni uku pni dug
SCT-a pre ma "crnom sce na ri -
ju" mo gao bi se, u slu~aju da
se unov~e sve ban ko vne ga -
ran ci je, po pe ti i do 450 mi li -
ona evra. (Agen ci je)
NJU JORK - Vrije dnost "Fa ce -
bo oka" bi do ulas ka na ber zu, ko ji
se o~eku je po~et kom 2012. go di ne,
tre ba lo da nas ta vi da ras te i dos ti -
gne 100 mi li jar di do la ra, ~ime bi se
udvos tru~ila u odno su na vrije -
dnost iz ja nu ara ove go di ne, obja -
vi la je ame ri~ka TV sta ni ca
CNBC.
Ana li za is tra`iva~ke kom pa ni je
"In si de Fa ce bo ok" je, me|utim, po -
ka za la da je ta naj ve}a dru{ tve na in -
ter net mre`a iz gu bi la pro {log
mje se ca ve li ki broj ko ri sni ka u SAD
({est mi li ona). Nji hov broj je opao sa
155,2 mi li ona kra jem apri la na 149,4
mi li ona kra jem ma ja, pre nije li su
fran cus ki me di ji.
Ten den ci ja sma nje nja bro ja ko ri -
sni ka pri su tna je i dru gim ze mlja -
ma kao {to su Ka na da, Nor ve {ka,
Ru si ja i Ve li ka Bri ta ni ja.
Uku pan rast re gis tro va nih ko ri -
sni ka se, me|utim, nas tav lja, sa
700 mi li ona me|u ko ji ma je 687
mi li ona bi lo akti vno po~et kom ju -
na.
No vi ko ri sni ci po ti~u prije sve ga
iz ze ma lja ko je su se "sa za ka{ nje -
njem" pri klju~ile ovoj dru {te vnoj
mre`i, obja vi la je kom pa ni ja "In si -
de Fa ce bo ok".
BEO GRAD - Za za vr{e tak
`elje zni~kog ko ri do ra 10 kroz
Srbi ju po tre bno je obe zbije di ti
oko ~eti ri mi li jar de evra, u na re -
dnih osam go di na, re~eno je ju ~e
u Beo gra du na otva ra nju dvo -
dne vne me|una ro dne kon fe ren -
ci je "In ves ti ci je u `elje zni ce
ju go is to~ne Evro pe".
Taj iznos obu hva ta ra do ve na oko
750 ki lo me ta ra pru ge i tro {ko ve za
do ku men ta ci ju i ek spro pri ja ci ju, a
Srbi ja je ve} po~ela pre go vo re sa
Evrop skom in ves ti ci onom ban kom
(EIB) i Evrop skom ban kom za
obno vu i ra zvoj (EBRD), izja vio je
po mo}nik mi nis tra za in fras tru ktu ru
i `elje zni cu De jan La si ca, do da ju}i
da te dvije ban ke da ju naj po vo ljni je
kre di te.
Za vr{e tak `elje zni~kog ko ri do ra
10 u Srbi ji po dra zu mije va elek tri fi -
ci ra nu, dvo ko lo sije~nu pru gu za
mje {o vi ti sao bra}aj na ko joj }e vo -
zo vi mo}i da se kre}u brzi nom od
160 ki lo me ta ra na ~as. (Agen ci je)
ATI NA - Gr~ka je uspje la
da na au kci ji Vla di nih ob ve -
zni ca pri ba vi 1,62 mi li jar de
evra (2,33 mi li jar de do la ra),
dan na kon {to joj je do dije -
ljen naj ni`i su ve re ni kre di tni
rej ting na svije tu zbog stra -
ho va nja da bi pri va tni in ves -
ti to ri mo gli bi ti po zva ni da
po dije le te ret po ten ci jal nog
re pro gra mi ra nja gr~kog du -
ga.
Gr~ka Agen ci ja za uprav lja -
nje ja vnim du gom sa op {ti la je da
je ka ma tna sto pa na au kci ji 26-
ne dje ljnih ob ve zni ca po ve}ana na
4,96 od sto, sa 4,88 od sto na pro -
{lo mje se~noj pro da ji du ga sa is -
tim do spije}em.
Agen ci ja je bi la pla ni ra la da
pri ba vi 1,25 mi li jar di evra, ali je
pri hva ti la i do da tnu po nu du od
375 mi li ona evra.
Tra`nja na au kci ji bi la je 2,58
pu ta ve}a od po nu de, pre nije la je
agen ci ja AP. (Agen ci je)
Gr~ka pro da la dio du ga
Pre go vo ri: Naj ve}a rus ka ban ka
mo gla bi us ko ro da pre uzme
51 ods to di oni ca Vol ksbank
In ter na ti onal, o ~emu se
pre go va ra jo{ od kra ja 2010.
Sber banka pre ko Au
Ru si nu de
evra za V
Her man Gref,
pred sje dnik i
gla vni
iz vr{ni
di re ktor
Sber ban ke
Sber ban ka `e li
fi li ja le u Evro pi
Aukcija
Tra`nja
na au kci ji
bi la 2,58 pu ta
ve}a od
po nu de
Za `elje zni~ki ko ri dor
10 potrebne ~eti ri
mi li jar de €
Vrije dnost
"Fa ce bo oka" 100
mi li jar di do la ra
21
15.6.2011.
Ekonomija
. . .
Ja vni dug Srbi je ve }i
za mi li jar du evra
BEO GRAD - Uku pan ja vni dug Srbi je bio je na kra ju ma ja 13,23
mi li jar de evra i za pet mje se ci ove go di ne po ve }an je za ne {to vi {e od
mi li jar du evra, obja vi lo je Mi nis tar stvo fi nan si ja Srbi je.
Ka ko se na vo di, uku pan ja vni dug je na kra ju ma ja bio 38,3 od sto bru to
do ma }eg proi zvo da (BDP) pre ma 42,7 od sto BDP-a na kra ju pro {le go di -
ne. To kom pro {log mje se ca uku pan ja vni dug Srbi je po ve }an je za 280
mi li ona evra, a u odno su na BDP ja vni dug je u ma ju bio za 1,9 pro cen -
tnih po ena ma nji ne go u pret ho dnom mje se cu, ka da je bio 40,2 od sto
BDP-a.
Pre ma Za ko nu o fis kal noj od go vor nos ti, ja vni dug Srbi je ne bi smio da
pre |e 45 od sto BDP-a.
Uku pne di rek tne oba ve ze Srbi je na kra ju pret ho dnog mje se ca bi le su
11,52 mi li jar de evra od ~e ga 5,55 mi li jar di unu tra{ nje oba ve ze, a spo ljni
dug 5,97 mi li jar di. (Be ta)
. . .
Ki ne zi ne}e gra di ti
auto put u Polj skoj
VAR [A VA - Ki nes ka
kom pa ni ja CO VEC iz gu bi -
la je po sao gra dnje di je la
va`nog auto pu ta u Polj skoj
zbog spo ra u vezi s fi nan si -
ra njem, obja vi la je polj ska
upra va za pu te ve.
"CO VEC ne}e do vr{i ti
dvije tra se autoputa A2. Ana li zi ra mo pra vne aspe kte dva mo gu}a rje {e -
nja sa da{ njeg pro ble ma: je dno je ja vno na dme ta nje, a dru go pre go vo ri",
ka zao je no vi na ri ma u Var {a vi za mje nik di re kto ra polj ske upra ve za
auto pu te ve GDDKiA An drzej Ma ci ejev ski.
"Ve} smo raz go va ra li sa 16 pre du ze}a. Jo{ ne ka nam pris tu pa ju s po -
nu da ma ko je }emo ra zmo tri ti", do dao Ma ci ejev ski. Prema nje go vim ri -
je~ima, GDDKiA tra`i od CO VEC-a da pla ti 741 mi li on zlo ta (188
mi li ona evra) pe na la zbog ne po {ti va nja uslo va ugo vo ra. (Agen ci je)
UKRATKO
bli zu 5.500 lju di. Po~et kom apri la
rus ka no vin ska agen ci ja In ter fax
pi sa la je da ni je pos ti gnut do go vor
o ci je ni.
Tr`i {ni uslo vi su se po prav lja li i
osno ve pri je uspos tav lje nog do go -
vo ra tre ba lo je da budu re vi di rane.
Ta ko|e, ka ko se Sber ban ka pri pre -
ma la za pro da ju vlas ti tih akci ja,
o~eki va lo se da ban ka ne}e i}i u
dvi je sli~ne tran sa kci je is to vre me no.
Me |u tim, Her man Gref, pred -
sje dnik i gla vni iz vr{ni di re ktor rus -
ke ban ke, ne da vno je na ja vio da bi
do go vor mo gao bi ti bli zu za vr{et ka.
Sber ban ka se na la zi
u rus kom dr`a vnom vla sni{ tvu. For -
mal no se ne {to vi {e od 60 od sto
akci ja na la zi u ru ka ma cen tral ne
ban ke Ru si je.
Os ta tak kon tro li {u pri va tni ula -
ga~i, a pe ti na akci ja se na la zi u vla -
sni{ tvu inos tra nih in ves ti to ra.
Sber ban ka za po{ lja va vi {e od
240.000 lju di ko ji ra de u dva de se tak
hi lja da po slo vni ca.
Öster re ic his che Vol ksban ken u
vla sni{ tvu ima 51 ods to Vol ksban ke
In ter na ti onal. Nje ma~ke ban ke DZ
Bank i WGZ dr`e do da tnih 24,5 od -
sto, a os ta tak se na la zi u vla sni{ tvu
fran cus ke Banque Po pu la ire Ca is se
d'Epar gne.
Pre ma ne kim in for ma ci ja ma,
Sber ban ka je za in te re so va na i za
stra te {ko par tner stvo s ma ti~nom
Öster re ic his che Vol ksban ken, kao i
za 25 od sto akci ja ko je u toj ban ci
ima nje ma~ki DZ Bank.
Aus trij ske no vi ne "Der
Stan dard" svo je vre me no su pi sa le
da su za pre uzi ma nje Vol ksbank In -
ter na ti ona la bi li za in te re so va ni i ki -
nes ki in ves ti to ri, ali ni oni ni rus ki
ula ga~i ni su `elje li da pla te vi {e od
100 od sto izno sa ka pi ta la sa me ban -
ke, odno sno 1,25 mi li jar di evra.
Kad bi Ru si pre uze li Vol -
ksban ku, to bi, uz do zvo lu Hrvat -
ske na ro dne ban ke, zna~ilo nji hov
do la zak na do ma}e tr`i {te. Do la zak
ova ko ve li kog "igra~a" mo gao bi
do ni je ti no vi pods ti caj tr`i {noj uta -
kmi ci. (Po slo vni.hr)
Vla sni{ tvo
Sber ban ka se
na la zi u rus kom
dr`a vnom
vla sni{ tvu
us tri je pla ni ra pro dor u Evro pu
e 750 mi li ona
Vol ksban ku
Vol ksban ka bi us ko ro mo gla
da do bi je no vog vla sni ka
15.6.2011.
Scena 22
DAN PO SLI JE TE AT
Bla `en ka LE JI]
K
a da vas ra ni je ne ko po -
hva li go vo ri lo se: "Hva la
{to ste pri me ti li". I ja }u
ta ko re }i ovo ga pu ta, jer
mi slim da su to klju ~ne re ~i za tek -
st "Ma ti ca", ali i za vre me u ko jem
`i vi mo, po ru ~io je u te le gra mu
Go ran Pe tro vi}, do bi tnik "Ko ~i }e -
ve knji ge" za naj bo lji dram ski tek st
na za vr{et ku 14. te atar fes ta "Pe tar
Ko ~i}" u Ba nja lu ci.
Po red nje ga, na sve ~a -
nos ti je pri zna nje tre ba lo da pri mi
i Pe tar Kralj, do bi tnik glu ma ~ke
na gra de "Ja za vac u d`a ku" za ulo -
gu u pred sta vi "Ma ti ca", ali zbog
po zo ri {nih an ga `ma na ni je mo gao
da pri sus tvu je uru ~e nju.
Ipak, u te le gra mu je po ru ~io
da je ja ko po no san i za hva lan
zbog na gra de ko ja mu je do di je lje -
na, te do dao da vje ru je da }e pu -
bli ka nje gov osmi jeh i ra dost
osje ti ti iako on ni je tu.
Na gra da "Ja za vac
u d`a ku"
uru ~e na je i dru gim do bi tni ci ma,
Kre {i mi ru Mi ki }u za tri ulo ge u
pred sta vi "Ba lon", San dri Lju bo -
je vi} za ulo gu u pred sta vi "Ra dni -
~ka hro ni ka" i Mi lo {u Sa mo lo vu
za ro lu u pred sta vi "Se dam i po".
"Za pra vo, ja ni sam ni znao da
do la zim na fes ti val, to li ko po sla
imam, to li ko pu tu jem i on da kad
sam sku `io da je fes ti val i da sam
do bio na gra du - pre di vno", na {a lio
se hrvat ski glu mac Kre {i mir Mi -
ki}.
Is ta kao je da vo li fes ti va le, ali
da po zo ri {ta, na `a lost,
ne ma ju nov ca, zbog ~e ga da nas
glum ci ne ma ju pri li ku ~es to gos -
to va ti u su sje dnim ze mlja ma.
"Ni sam od gle dao ni je dnu
pred sta vu, ali stra {no mi je dra go
da sam ov dje. Prvi put sam u Ba -
nja lu ci i pre di vno je", do dao je
Mi ki}.
San dra Lju bo je vi},
glu mi ca Na ro dnog po zo ri {ta Re -
pu bli ke Srpske (NP RS), ka za la je
da je sre }na {to je pred sta va "Ra -
dni ~ka hro ni ka" do bi la ~e ti ri
na gra de, dvi je glu ma ~ke,
na gra du Ra dio-te le vi zi je Re pu bli -
ke Srpske (RT RS) za is ko rak u
hra bros ti i je dnu od na gra da za
naj bo lju pred sta vu fes ti va la.
"Sva kom glum cu na gra de
zna ~e. One su kao ne ki pod strek i
pot vrda da smo na do brom pu tu i
da ovo {to ra di mo jes te kva li te tno.
Me ni je ova na gra da za is ta dra ga,
po go to vo {to je u na {oj po zo ri {noj
ku }i. Mi slim da je bi la ja ka kon -
ku ren ci ja, bi lo je dos ta do brih
pred sta va i glu ma ca i us pjeh ko ji
je pos ti gla pred sta va 'Ra dni ~ka
hri oni ka' mo `e mo za hva li ti svim
u~e sni ci ma, jer bez po tpo re ko le -
ga, ni Bran ko ni ja ne bi smo bi li
na gra |e ni", re kla je Lju bo je vi }e -
va.
S ob zi rom na to da mla di glu -
mac Bran ko Jo va no vi} ni je pri sus -
tvo vao sve ~a nom za tva ra nju,
nje go vu na gra du za ulo gu u "Ra -
dni ~koj hro ni ci", kao i na gra du RT
RS, pri mi la je glu mi ca Mi ljka
Bra |a nin-Ba bi}, ko ja u ovom ko -
ma du igra je dnu od gla vnih ulo ga.
"Sva ka na gra da pu -
no zna ~i, po go to vo ako je ri je~ o
onoj ko jom se na gra |u je an sam bl.
Na gra da is ko rak u hra bros ti RT
RS nam je ja ko bi tna, jer po ka zu je
da smo na pra vom pu tu i da smo
ra di li ka ko tre ba. Sa mo to {to smo
na gra |e ni za je dnu od naj bo ljih
pred sta va i {to smo do bi li dvi je
glu ma ~ke na gra de go vo ri da smo
se do pa li pu bli ci, da su lju di pre -
po zna li kva li tet i na dam se da }e -
mo nas ta vi ti ta ko", ka za la je
Br|a nin-Ba bi }e va.
Na gra du "Ja za vac u d`a ku"
pri mio je i glu mac Mi lo{ Sa mo -
lov, a na gra du za "Ra dni ~ku hro -
ni ku", za je dnu od naj bo ljih
pred sta va pri mio je Ne nad No va -
ko vi}, di re ktor NP RS.
No va ko vi }u je pri zna nje uru -
~i la Ire na Sol dat-Vu ja no vi}, po -
mo }nik mi nis tra pros vje te i kul tu -
re RS.
Iako ni ko iz Na ro dnog po zo -
ri {ta iz Su bo ti ce, ~i ja je pred sta va
"Ba no vi} Stra hi nja" po di je li la na -
gra du za naj bo lju pred sta vu na
fes ti va lu, ni je pri sus tvo vao za tva -
ra nju, po ru ~i li su u te le gra mu da
im je ve li ka ~ast {to di je le to pri -
zna nje sa "Ra dni ~kom hro ni kom",
te za hva li li ba nja lu ~kom po zo ri {tu
na to plom pri je mu.
Iako stru ~ni `i ri, u sas ta vu:
Slav ko Mi la no vi}, pred sje dnik, i
~la no vi \ur |a Te {i} i Mla den [u -
ka lo, ni je dnu na gra du ni je do di je -
lio pred sta vi "@i vot u te snim
ci pe le ma" Du {a na Ko va ~e vi }a, u
izvo |e nju beo grad skog Zvez da ra
tea tra, je dan dio pu bli ke svrstao ju
je me |u naj bo lje.
To kom do dje le ~u li su se u
pu bli ci ko me ta ri da je "@i vot u te -
snim ci pe la ma" za slu `io, ako ne
gla vnu, on da bar ne ku glu ma ~ku
na gra du.
Ne za do volj stvo: Pu bli ka ne za do vo ljna {to je pred sta va "@i vot
u te snim ci pe la ma" Du {a na Ko va ~e vi }a os ta la bez na gra de
"Ra dni ~ka hro ni ka" ap so lu tni po bje dnik fes ti va la
FO TO M. RA DU LO VI]
Na gra du za naj bo lju pred sta vu pri mio Ne nad No va ko vi},
di re ktor NP RS
Mi lo{ Sa mo lov
Po hva le
Gos ti iz re gi ona
po hva li li
or ga ni za ci ju
fes ti va la
23
15.6.2011.
Scena
Fu dba ler Dej vid Be kam i
nje go va su pru ga Vi kto ri ja
Be kam na vo dno su po zva li
zvi jez du ''O~aj nih do ma }i -
ca" Evu Lon go ri ju da bu de
ku ma nji ho vom ne ro |e nom
dje te tu, pre no se ame ri ~ki
me di ji.
Vi kto ri ja Be kam na vo dno je
za ka za la car ski rez za 4. jul, a
Be ka mo vi su iza bra li Lon go -
ri ju na kon {to su odus ta li od
ide je da im ku mo vi bu du ku -
var Gor don Rem zi ili ma ne -
ken ka Haj di Klum i njen
su prug pje va~ Sil. Pje va~ ser
El ton D`on i glu mi ca Liz
Har li su ku mo vi Be ka mo vim
si no vi ma Bru kli nu i Ro meu.
Lon go ri ja je ra ni je opi sa la
Vi kto ri ju Be kam kao ''do bru
pri ja te lji cu".
''Ona je ve oma lo jal na i ve -
oma za ba vna i svi je vo le", re -
kla je Lon go ri ja, ali jo{ ni je
od go vo ri la da li je pri hva ti la
po ziv da bu de ku ma.
Ho li vud ski glu mac ^ar li
[in pre go va ra o gla vnoj
ulo zi u no voj se ri ji, ko ja }e
biti pri ka zi va na od ja nu ara
idu }e go di ne.
Biv {i ju nak se ri je "Dva i po
mu {kar ca" tre nu tno ra zma tra
"ve li ku po nu du" za no vu se ri -
ju, objav lje no je na saj tu
TMZ.
[in je izba ~en iz glu ma ~ke
pos ta ve se ri je "Dva i po mu -
{kar ca" ra ni je ove go di ne, po -
sli je ja vnog su ko ba s nje nim
tvor cem ^a kom Lo ri jem.
Glu m~e vi me na d`e ri tre nu -
tno su u "du bo kim pre go vo ri -
ma", a ugo vor bi mo gao da
bu de po tpi san do vi ken da,
na vo de ne ime no va ni izvo ri
za {ou-bi znis sajt.
Sce na rio za se ri ju na pi san
je za [i na i ne }e za hti je va ti
pi lot epi zo du. O se ri ji ni je po -
zna to mno go de ta lja, osim ~i -
nje ni ce da ^ak Lo ri ni na ko ji
na ~in ne }e bi ti po ve zan s
njom.
[i na je u se ri ji "Dva i po
mu {kar ca" za mije nio E{ton
Ku ~er, su prug glu mi ce De mi
Mur.
^ar li [in u
pre go vo rima
za no vu se ri ju
TAR FES TA "PE TAR KO ^I]" U BA NJA LU CI
Ipak, s ob zi rom na to da ne
pos to ji na gra da pu bli ke, pri su tni
su mo ra li da se za do vo lje odlu ka -
ma stru~ nja ka.
Na ce re mo ni ji spu {ta nja za -
vje se fes ti va la pri su tni ma se
obra ti la i Sol dat-Vu -
ja no vi }e va.
"Za vr{a va se i 14. te -
atar fest 'Pe tar Ko ~i}'. U`i va li
smo to kom
pret ho dnih ve ~e ri i u ime Mi nis -
tar stva pros vje te i kul tu re RS
obe }a vam da }e mo bi ti po kro vi -
te lji i 15. i 16. i 17. po zo ri {nog
fes ti va la", izja vi la je Sol dat-Vu ja -
no vi }e va.
Na sa mom kra ju
ofi ci jel nog di je la za tva ra nja fes ti -
va la, broj noj pu bli ci obra ti la se i
Ja sna Brki}, za mje ni k gra do na -
~el ni ka Ba nja lu ke, ge ne ral nog
po kro vi te lja fes ti va la.
"Ne ra du jem se ovoj du `nos -
ti, ali ipak mi je za do volj stvo, jer
su iza nas pre di vne ve ~e ri. Mi
smo ve} 14 go di na us pje {an do -
ma }in po zo ri {ta i ve li ko nam je
za do volj stvo {to mo `e mo ugos ti ti
ova ko ve li ke umje -
t ni ke.
Po zna to je da je Ba nja lu ka grad
mla dos ti, kul tu re, spor ta i lje po te
i obe }a vam da }e mo za slje de }e
fes ti va le iz dva ja ti zna ~aj na sred -
stva, da }e mo ula ga ti u po zo ri {te
i kon cer tnu dvo ra nu, ka ko bi
mla di umje tni ci ima li uslo ve za
rad", po ru ~i la je Brki }e va.
Na kon to ga sce na je is pra` -
nje na i pu bli ka je s nes trplje njem
do ~e ka la izla zak na sce nu vrsnih
ple sa ~a, ko ji su u ~ast po bje dni ka
u je dno ~a so vnoj ple snoj pred sta -
vi "Ote lo", Bi tef tea tra iz Beo gra -
da i Grad tea tra iz Bu dve, bi li
{lag na tor ti ovo go di{ njeg fes ti -
va la.
Se dam sjaj nih umje tni ka ot -
ple sa lo je na sce ni tra ge di ju Vi li-
jama [ek spi ra, os tav lja ju }i bez
da ha la ko }om po kre ta i zahtje-
vno{}u ko reo gra fi je.
Po {to ne ma pri li ku ~es to gle -
da ti ova kve pred sta ve, pu bli ka je
u`i va la od prvog do po slje dnjeg
tre nut ka, {to je pot vrdio i gro mo -
gla san apla uz ko jim su na gra di li
ple sa ~e po za vr{et ku pred sta ve.
Ter min
Vi kto ri ja
Be kam
za ka za la
car ski rez
za 4. jul
Po bje dni ci
Pred sta va
"Ra dni ~ka
hro ni ka" NP RS
do bi la je ~e ti ri
pri zna nja
Kre {i mir Mi ki} "ni je znao da do la zi na fes ti val" San dra Lju bo je vi} je osvo ji la
glu ma ~ku na gra du
La ure ati su
pre za do vo ljni
pri zna nji ma
sa ba nja lu ~kog
fes ti va la
Pu bli ka u`i va la u ple snoj
pred sta vi "Ote lo"
Emil Vlaj ki, pot pred sje dnik RS, pra tio je sve pred sta ve
24
15.6.2011.
Scena
San dra VU KI]
L
ut ka, ko ja je bi la in spi ra -
ci ja Ala nu A. Mil nu za se -
ri ju knji ga o med vje di }u
ko jeg je "Di zni" ka sni je
o`i vio u crti }i ma, ovog mje se ca
pu ni 90 go di na. Ime Vi ni Pu je
do bio po pra vom med vje du iz
lon don skog zoo-vrta, a pre zi me
po je dnom la bu du.
Vi ni Pu je "ro |en" u ju nu 1921.
go di ne kao je dan od sto ti nu iden ti -
~nih med vje di }a ko ji su proi zve -
de ni u fa bri ci "Far nel" u
za pa dnom Lon do nu.
Igra ~ku je svom
si nu Kris to fe ru Ro bi nu ku pi -
la Mil no va su pru ga Da fni, i
ona je in spi ri sa la pis ca da na pi {e
se ri ju dje ~jih knji ga s Pu om kao
gla vnim li kom.
Pu nje ni med vje di} prvo se
zvao Go spo din Edvard Med vjed, ali
je pre ime no van u Vi ni ja po pra vom
crnom ka nad skom med vje du iz lon -
don skog zoo-vrta.
Pre zi me Pu med vje di}
je do bio po je -
dnom la bu du
ko jeg su vi dje li
dok su bi li na
odmo ru.
Po ro di ca Miln ku -
pu je vi ken di cu u is to ~nom Sa se ksu
1925. go di ne i tu Alan pri mje }u je
igre ko je nje gov sin Kris to fer Ro bin
igra s Pu om i dru gim igra ~ka ma te
po ~i nje da pi {e o nji ma.
Prva knji ga o Vi ni ju
Puu po ja vi la se 1926. go di ne i med -
vje di} je pos tao he roj me |u dje com
{i rom svi je ta.
Me |u tim, Kris to fer Ro bin je
odras tao i on i Pu su se
us ko ro otu |i li, ta ko
da je Mil no va po -
slje dnja knji ga
"Ku }a na Pu ovom }o {ku" iz da ta
1928. go di ne.
U njoj se Kris to fer Ro bin pri -
pre ma za in ter nat, a na je dnoj ka sni -
joj ilus tra ci ji pri ka zan je ka ko
izba cu je Pua iz ku }e.
Vi ni Pu 1947. go di ne kre }e
na tur ne ju po SAD, a Da fni Miln
1961. go di ne pro da je "Di zni ju" pra -
va na Pua i me |u na ro dna su per zvi -
jez da je ro |e na.
Od 1966. go di ne objav lji va ni su
mno gi crta ni fil mo vi, te le vi zij ske se -
ri je i po zo ri {ne pred sta ve o tom
med vje di }u
ko ji je u
svo -
joj Sto -
lje tnoj {u mi
oku pio i svo je
pri ja te lje Pra si li na,
Ti gra i Ze ko ho pa.
Od apri la 2006.
go di ne Vi ni Pu ima svo ju
zvi jez du na ho li vud skom Bu le -
va ru sla vnih u Los An |e le su i
`i vi u sta kle noj vi tri ni u nju -
jor {koj bi bli ote ci, gdje ga go -
di{ nje po sje ti 750.000 lju di.
Knji ge o Vi ni ju Puu
pre ve de ne su na 46 je -
zi ka, uklju ~u ju }i espe ran to i la tin -
ski. Ma ga zin "For bs" sta vio je Vi ni -
ja Pua na dru go mjes to lis te
na ju no sni jih li ko va, odmah po sli je
Mi ki ja Ma usa.
Pro cje nju je se da se
go di{ nje proi zvo di s li kom Vi ni ja
Pua pro da ju za vi {e od 3,7 mi li jar di
fun ti dok, po re |e nja ra di, kra lji ca
En gles ke "vri je di" oko 350 mi li ona
fun ti.
VRI JE DAN JU BI LEJ MED VJE DI]A KO JI JE OSVO JIO DJE ^JA SRCA
Vi ni Pu
sla vi 90.
ro |en dan
In spi ra ci ja: Igra ~ka
nje go vog si na in spi ri sa la
je pis ca da na pi {e se ri ju
dje ~jih knji ga s Pu om kao
gla vnim li kom
Knj| qa o v| n| ju Puu za -
sno va na je na pr| •a ma
za |a ku noc ko je je A|an
A. M||n •| tao svom s| nu
Kr|s to íe ru Po b| nu. M|| -
no va |n sp| ra c| ja za || ko -
ve b| |e su |qra •ke
nje qo voq s| na. Ta ko je |
v| n| Pu b|o med vje d|c
ko jeq je Kr|s to íer Po b|n
do b|o za svoj prv| ro -
den dan. lqra •ke se da -
nas •u va ju u Pu b||c
L| brary u Nju jor ku.
Prva pr| •a o Puu. pod
|me nom v| n| Pu.
objav |je na je u okto bru
1926.
Ü 29 ze ma |ja sv| je ta
dje ca •| ta ju pr| •e | q|e -
da ju crta ne í|| mo ve o
Puu.
Oa so p|s v| n| Pu |z|a z|
u 34 ze m|je.
Prv| an| m| ra n| í||m u ko -
me se po ja v|o Pu v| n|
Pu | drvo me da nas tao
je 4. íe bru ara 1966. qo -
d| ne. An| m| rao qa je
D| zn| jev crta•.
v| n| Pu je to || ko po pu |a -
ran u Po|j skoj da je je -
dna u|| ca u var sa v|
na zva na nje qo v|m |me -
nom.
Grad Os|o u Nor ve skoj
mno q|m pu te v| ma dao
je |me po ovom ju na ku.
v| n| ja Pua zo vu Pu |||
med vjed Pu. a|| n| kad.
bas n| kad v| n|.
Za ni mlji vos ti
Za 15. ju| 2011. qo d| -
ne za ka za na je sje ver -
no ame r| •ka pre m| je ra
no voq an| m| ra noq í|| ma
v| n| Pu.
Ovo je prva D| zn| je -
va ver z| ja crt| ca za
ekra ne po s|| je v| se od
30 qo d| na. a kre ato r|
na jav |ju ju da ce b| t| ve -
oma b||s ka k|a s| •n|m
krat k|m crta n|m í|| mo v| -
ma |z sez de se t|h | se -
dam de se t|h qo d| na.
Pre mi je ra
Sla va
Vi ni Pu `i vi u
sta kle noj vi tri ni
u nju jor {koj
bi bli ote ci, gdje
ga go di{ nje
po sje ti 750.000
lju di
He roj
Prva knji ga
o Vi ni ju Puu
po ja vi la se
1926. go di ne i
med vje di} je
pos tao he roj
me |u dje com
{i rom svi je ta
Vi ni Pu je "ro |en"
u ju nu 1921. go di ne
Pu sa svo jom ve se lom dru `i nom
Vi ni Pu u bi bli ote ci
u Nju jor ku
Kris to fer Ro bin i
nje gov Vi ni Pu
25
15.6.2011.
Scena
Mir sa da LIN GO
P
red sta va "Uli ca div ljih
kes te no va", ra |e na pre -
ma is to ime noj pri ~i ko ja
je dio knji ge "Ra ni ja di"
Da ni la Ki {a, a u re `i ji Ner mi na
Ham za gi }a, pre mi jer no }e bi ti
izve de na u ne dje lju na sce ni Ka -
mer nog tea tra 55 u Sa ra je vu.
Iza te pred sta ve je ko pro du kci ja
In ter na ci onal nog te atar skog fes ti va la
MESS i Udru `e nja IDE JA iz BiH.
"Svi mi ima mo uli cu div ljih
kes te no va za ko jom tra ga mo. Za ne -
ke od nas ta je uli ca dje tinj stvo, vo -
lje na oso ba, dom...", is ti ~e Ham za gi}
uz `e lju da ta pred sta va po kre ne pu -
bli ku u po tra gu za vlas ti tim "uli ca -
ma".
"Bi tno je ne odus ta ti od po tra ge,
jer }e mo ina ~e `i vje ti bez je dnog bi -
tnog di je la se be", za klju ~u je mla di
re di telj, ko jem je ovo prva re `i ja na
sce ni Ka mer nog tea tra 55.
"Me |u na ro dni te atar -
ski fes ti val MESS, iako je u svo joj
51. go di ni pos to ja nja, kroz ova kve
ko pro du kci je ula `e u bu du }nost bh.
tea tra, da ju }i pri li ku mla dim re di te -
lji ma da usa vr{e svoj re da telj ski
izraz", obja sni la je Lej la Ha san be go -
vi}, iz vr{na pro du cen ti ca pred sta ve.
Ona je is ta kla za do volj stvo {to
}e se ne po sre dno po sli je pre mi je re,
kra jem slje de }e se dmi ce, pred sta vi ti
i pro gram ovo go di{ njeg Fu tu re
MESS-a, pro gra ma za mla de re di te -
lje, ko ji }e se odvi ja ti pa ra lel no s
ovo go di{ njim fes ti va lom.
Pred sta va "Uli ca div ljih
kes te no va" go vo ri o An dre asu Sa -
mu, ko ji se vra }a u svoj ro dni grad i
ot kri va da uli ce u ko joj je odras tao
vi {e ne ma.
^ak je se vi {e ni ko i ne sje }a.
Kao da ni ka da ni je ni pos to ja la. An -
dre as odus ta je od po tra ge.
^e ka ju }i voz da na pus ti grad,
na pe ro nu `e lje zni ~ke sta ni ce, on
su sre }e lu ta li ce, pu tni ke - lju de ko ji
bi mo gli zna ti {ta se s uli com nje go -
vog dje tinj stva de si lo.
An dre as Samima sa mo
sat vre me na da sa zna od go vor na pi -
ta nje: gdje je nes ta la Uli ca div ljih
kes te no va?
U pred sta vi igra ju Amar Se li -
mo vi}, Sa bi na Bam bur, Ma ja Sal ki},
Va ne sa Glo |o i Ja sen ko Pa {i}, a prva
re pri za je ve} u po ne dje ljak, 20. ju na.
Sce no gra fi ju i kos ti mo -
gra fi ju ra di la je Sa mi na Zaj ko, gra fi -
~ki di zajn Go ran Liz dek, a mu zi ku
Vi{ nja Ba ka lar. Iz vr{na pro du cen ti ca
je Lej la Ha san be go vi}.
D. PA VLO VI]
"Lo ud & Queer", naj sta ri ja
gej, le zbo, bi se ksu al na i tran sro -
dna (GLBT) me na d`ment or ga -
ni za ci ja u Srbi ji, prvi put ove
go di ne ima }e na EXIT-u svo ju bi -
nu to kom sva ~e ti ri da na tra ja nja
mu zi ~kog fes ti va la.
U sa op {te nju iz "Lo ud &
Queer" na vo di se da }e ta or ga ni za -
ci ja na svo joj bi ni ugos ti ti mno ge
po zna te mu zi ~a re, per for me re, vi -
deo i fil mske stva ra oce, ka ko iz
Srbi je i re gi ona ta ko i iz ci je log svi -
je ta.
Is to vre me no, ta or ga ni za ci ja
po zi va sve stva ra oce ko jim je ci ljna
gru pa GLBT za je dni ca da se do 25.
ju na ja ve na kon kurs za izbor izvo -
|a ~a na e-mail adre su exit @lo -
udandquee.rs.
Is ti ~u da }e bi na GLBT or ga ni -
za ci je bi ti pri li ka za sve po sje ti oce
EXIT-a da to kom fes ti va la sa zna ju
vi {e o toj sub kul tu ri, jer, ka ko ka `u,
njen smi sao je me |u so bno upo zna -
va nje, a ne kon fron ta ci ja sa mej -
nstrim ja vno{ }u.
Ta or ga ni za ci ja pod sje }a na
kra ju da je EXIT odu vi jek da vao
po dr{ku GLBT za je dni ci, kao i da
je 2008. go di ne na tom fes ti va lu or -
ga ni zo va na prva gej `ur ka.
EXIT, je dan od naj po pu lar ni jih
mu zi ~kih fes ti va la u svi je tu, ove go -
di ne bi }e odr`an od 7. do 10. ju la na
no vo sad skoj tvr|a vi Pe tro va ra din.
Br| tan ska te |e v| z| ja Ohan ne| 4 u ju |u ce po sje t| t| No v| Sad ka ko b| sn| m| |a do ku men tar n| í||m o
íes t| va |u EXlT. kao je dnom od om| |je n|h mu z| •k|h odre d| sta m|a d|h |z Evro pe.
No vo sa da n| | nj| ho v| qos t| |ma ju pr| || ku da u•es tvu ju u nas tan ku í|| ma s|a njem do 1. ju |a p| sa n|h
pr| je d|o qa. v| deo-sn| ma ka ||| ío to qra í| ja o No vom Sa du | EXlT-u na adre su í|| msk| Zex| tíest. orq.
Spe c| ja| no u•es ce u sn| ma nju |ma ce sv| ko j| ze |e da pred sta ve No v| Sad | 'Ex|t'. On| naj za n| -
m|j| v| j|. na j| no va t| vn| j| | naj za ba vn| j| mo c| ce da |s pr| •a ju svo ju pr| •u q|e da oc| ma te|ev|z|je Ohan ne|
4. sa op st|o je or qa n| za tor EXlT-a.
Sv| •| j| pr|je d|o z| bu du ko r|s te n| za sn| ma nje í|| ma b| ce na qra de n| vlP u|a zn| com za EXlT.
Britanci snimaju do ku men ta rac
Gej i le zbo bi na na EXIT-u
Nas tu pi
Ugos ti }e
mno ge po zna te
mu zi ~a re,
per for me re,
vi deo i fil mske
stva ra oce
Tra ga nje
Svi ima mo uli cu
div ljih kes te no va
za ko jom
tra ga mo. Za ne ke
je to dje tinj stvo,
vo lje na oso ba,
dom, is ta kao
Ham za gi}
Ko pro du kci ja Fes ti va la MESS i Udru `e nja IDE JA
Pre mi je ra "Uli ce
div ljih kes te no va"
Pred sta va
ra |e na
pre ma te ksu
Da ni la Ki {a
FO TO NN
Po dr{ka: MESS kroz ova kve ko pro du kci je ula `e
u bu du }nost bh. tea tra da ju }i pri li ku mla dim
re di te lji ma da usa vr{e svoj izraz, re kla
Ha san be go vi }e va
Ner min
Ham za gi},
re di telj
Muzi~ki festival
u Novom Sadu
bi}e odr`an
od 7. do 10. ju la
26
15.6.2011.
Scena
San dra VU KI]
P
rva trka mo dno-spor tske
ma ni fes ta ci je trka u {ti -
kla ma, ko ju or ga ni zu je
~a so pis "Lje po ta i zdrav -
lje", bi}e odr`a na su tra u 19 ~a so -
va na Trgu Kra ji ne u Ba nja lu ci.
Ba nja lu ~an ke }e ima ti pri li ku da
po ka `u svo ju vje {ti nu u tr~a nju na
vi so kim po tpe ti ca ma, a one naj br`e
osvo ji }e vri je dne na gra de - {o ping iz
sno va u "Ovi es se" ro bnim ku }a ma.
Pre ma ri je ~i ma Je le ne Jo ksi mo -
vi}, gla vne i od go vor ne ure dni ce ~a -
so pi sa "Lje po ta i zdrav lje", tri
naj br`e u~e sni ce osvo ji }e "Ovi es se"
po klon bo no ve za ku po vi nu u vri je -
dnos ti od 500 KM, 300 KM i 200
KM i dru ge na gra de par tne ra ma ni -
fes ta ci je.
"Na gra de }e do bi ti i sve
os ta le u~e sni ce, bez ob zi ra na pla -
sman, me |u ko ji ma je i po pust od 50
od sto na kom ple tan asor ti man u
'Ovi es se' ro bnim ku }a ma ko ji }e mo -
}i is ko ris ti ti i do se dam da na na kon
odr`a va na utrke", do da la je Jo ksi -
mo vi }e va.
Pra vi la su os ta la is ta kao i
pro {le go di ne. Na ime, {ti kle tre ba da
bu du vi so ke mi ni mal no {est cen ti -
me ta ra, a ma ksi mal no {i ro ke dva
cen ti me tra. Kan di dat ki nje tre ba da se
pri ja ve sat vre me na pri je po ~et ka ta -
kmi ~e nja, a u slu ~a ju ve li kog bro ja
pri ja va bi}e odr`a ne i kva li fi ka ci one
trke. Pra vo u~e{ }a ima ju sve oso be
sta ri je od 18 go di na.
U je dnoj epi zo di te le vi zij -
ske se ri je "Monk" pro du -
cen ti su izmi sli li dr`a vu i
nje ne sim bo le ko je ima ju sli -
~nos ti sa hrvat skom zas ta -
vom, na {ta su se ne ki
dr`a vni fun kci one ri, kao i
gra |a ni Hrvat ske na {li uvri -
je |e ni.
Epi zo da po ~i nje ubis tvom
ta ksis te ko ji se zo ve Dra `en
Mir ko, a trag vo di de te kti va
Adri ja na Mon ka do Lej le Zla -
ta vi}, ko ja ra di u Cen tru za pri -
hva ta nje iz bje gli ca iz ze mlje
Ze me ni je.
Na zi do vi ma u Cen tru je zas -
ta va ko ja li ~i na hrvat sku tro -
boj ni cu, ali sa dru ga ~i jim
bo ja ma. Zas ta va ima i do da tak,
vi je nac od kla sja `i ta, ne kad
sas ta vni dio grba SFRJ. U raz -
go vo ru u se ri ji, Monk ka `e da
se u toj ze mlji rat vo di ve} 600
go di na, a lju di pri ~a ju mje {a vi -
nom rus ko-hrvat skog je zi ka.
Auto ri se ri je su "Uni ver sal
me dia stu di os" i "To uc hsto ne
te le vi si on".
Uvri je |e ni
zbog sim bo la
Bri tan ska star le ta Eli Bej si
pri dru `i la se svo jim ko le gi ca -
ma ko je svo jim po ja va ma
kra se na slo vni ce mu {kih ~a -
so pi sa.
Bej si je va je jo{ je dna u ni zu
prsa tih star le ta ko je spre mno
ra zot kri va ju sve svo je dra`i u
vru }im edi to ri ja li ma ko je sni -
ma ju za ra zne mu {ke ~a so pi se.
Ovog je pu ta za ma mna Eli sve
krpi ce sa se be odba ci la na sni -
ma nju za no vi "Nuts" te po ka -
za la da su joj, iako ima
pre kra sne o~i, gla vni adu ti ipak
buj ne gru di i sa vr{e na za dnji ca.
Eli Bej si se
ski nu la za "Nuts"
Uslo vi
[ti kle tre ba
da bu du
vi so ke
mi ni mal no {est
cen ti me ta ra,
a ma ksi mal no
{i ro ke dva
cen ti me tra
Do da tak
Zas ta va ima
i do da tak,
vi je nac od
kla sja `i ta,
ne kad sas ta vni
dio grba SFRJ
Dje voj ke
}e tr~a ti na
po tpe ti ca ma
Pro {lo go di{ nje
po bje dni ce
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
U su sret tra di ci onal noj trci za Ba nja lu ~an ke
Na {ti klama do
zvi jez da
15.6.2011.
27
28
15.6.2011.
Svijet
AÜS TlN - Nau •n| c| s ln st| tu ta za srce u
Te ksa su us pje || su ra zv| t| pum pu ko ja b|
mo q|a da spr| je •| stva ra nje krvn|h uqru sa -
ka. tro se nje srca | |n íe kc| ja. a ovaj |zum
pred stav |ja re vo |u c| ju u sv| je tu me d| c| ne.
jer b| us ko ro |ju d| mo q|| do b| t| srca ko ja ne
ku ca ju.
Do kto r| B| || Kon | Bad Frej zer. nau •n| c|
ko j| su vo d| || ovaj pro jekt. tvrde da je pum -
pa do bro pro vje re na te da u |a bo ra to r| j| |n -
st| tu ta z| v| osmo mje se •no te |e Ab| qej|
ko jem su |zva d| || srce | uqra d| || dv| je cen tr| -
íu qa| ne pum pe ko je qa odrza va ju na z| vo -
tu. Na pra vu su |sp| ta || na 38 te |a d|.
Po s|u sa te || qrud| ste tos ko pom ne ce te
•u t| ot ku ca je srca. ne ce te mo c| op| pa t|
pu|s. jer qa ne ma. Ako te |e spo j| te na EKG
crta ce b| t| ra vna. jer za pra vo je to te |e. po
sv|m mje r| || ma me d| c| ne. mrtvo. A||. kraj
me ne v| d| te ra z| qra no te |e u ra zvo ju ko je
ce. naj vje rova tn| je. z| vje t| •ak | du ze od te -
|a d| ko ja |maju pr| ro dno srce. re kao je
Kon.
Kreq Le v|s (55). •| je je srce b| |o to || ko
oste ce no da su mu | je ka r| pre dv| da || jos
12 •a so va z| vo ta. prv| je •o vjek ko jem je
ovaj |zum pro du z|o z| vot. Pa t|o je od am| -
|o |do ze. r| jet ke bo |es t| ko ja uzro ku je na ku -
p|ja nje abnor ma| n|h pro te |na na krvn|m
z| |a ma.
Kon | Frej zer su qa u mar tu pod vrqnu ||
ope ra c| j| | uqra d| || mu no vo srce ko je ne
ku ca. To je b|o prv| ta kav s|u •aj za b| |je zen
u |s to r| j| me d| c| ne.
Dv| je ko mo re ure da ja ko je su sta| no
pum pa |e krv odrza |e su qa na z| vo tu jos
mje sec da na. L je ka r| ka zu da su pum pe
sa vrse no íun kc| on| sa |e. a|| da je pa c| jent
umro zboq pr| mar ne bo |es t|. (24sa ta)
SAD
Umjes to
srca, no va
pum pa
LON DON - Za pro gra me va -
kci na ci je dje ce u si ro ma {nim ze -
mlja ma mi li jar der i osni va~
"Maj kro sof ta" Bil Gej ts i Ve li ka
Bri ta ni ja iz dvo ji }e dvije mi li jar de
i 300 mi li ona do la ra.
I dru ge ze mlje po zva ne su na
Me |u na ro dnoj do na tor skoj kon fe -
ren ci ji u Lon do nu da po mo gnu fi -
nan si ra nje pro gra ma va kci na ci je do
2015. go di ne.
Po ve }a na smrtnost no vo ro |en -
~a di i dje ce zbog upa le plu }a, ve li -
kog ka{ lja, dif te ri je, bo gi nja i dru gih
bo les ti za bo ga te dr`a ve oda vno je
ne za mi sli va, ali u ze mlja ma tre }eg
svije ta i da lje je ras pros tra nje na.
Ve li ka Bri ta ni ja }e iz dvo ji ti 814
mi li ona fun ti za no ve
pro gra me va kci na ci je
si ro ma {nih.
O~e ku je se da }e
i dru ge dr`a ve, po put
Ame ri ke, Fran cus -
ke i Nje ma ~ke
da ti sred stva ka -
ko bi se pri ku -
pi lo do da tnih
3,7 mi li jar -
di do la ra.
Dej -
vid Ka me -
r o n ,
bri tan ski pre -
mi jer, na da se da
}e tim sred stvi ma bi ti
fi nan si ra no va kci ni sa -
nje vi {e od 80 mi li ona
dje ce i spa se no mi li on i
po `i vo ta.
Ka me ron ka `e da
je Nel son Man de la je -
dnom re kao da `i vot ili
smrt dje te ta ~es to za vi -
se od to ga da li je ro -
|e no u ze mlji gdje su
va kci ne dos tu pne.
"Da nas mo `e mo
da po mo gne mo da se ta
okru tna lu tri ja okon ~a i
po no san sam {to Bri ta ni ja
u~es tvu je u to me", do dao
je Ka me ron.
Za hva lju ju }i Glo bal -
noj ali jan si za va kci ne i
imu ni za ci ju, ko ju
je prije de set go di -
na ute me ljio ame ri -
~ki mi li jar der i
o s n i v a ~
"Maj kro -
sof ta" Bil
Ge j t s ,
sprije ~e na je
smrt vi {e od pet mi li ona
dje ce.
"Na {a fon da ci ja `e li
da do pri ne se pro gra mu va -
kci na ci je i dra go mi je {to
mo gu da vas oba vijes tim da
smo iz dvo ji li jo{ mi li -
jar du do la ra. Ta kva
su ma ne da je se sva -
ki dan, ali zbog ovo ga vrije di da ti
mi li jar du do la ra", is ta kao je Gej ts.
Pre ma naj no vi jimis -
tra `i va nji ma svjet ski pri zna tih uni -
ver zi te ta, izra ~u na to je da bi
va kci na ci ja 90 od sto dje ce u 70 si ro -
ma {nih ze ma lja mo gla da spa si vi {e
od {est mi li ona `i vo ta. (RTS)
@i vot ili smrt dje te ta ~es to za vi se
od to ga da li je ro |e no u ze mlji
gdje su va kci ne dos tu pne
HU MA NOST NA DJE LU
Va kci ne i za
si ro ma {ne
@i vot
Va kci na ci ja 90
od sto dje ce u
70 si ro ma {nih
ze ma lja mo gla
bi da spa si vi {e
od {est mi li ona
`i vo ta
Sred stva: Bil Gej ts i Ve li ka Bri ta ni ja iz dvo ji }e
dvije mi li jar de i 300 mi li ona do la ra za pro gra me
va kci na ci je dje ce iz si ro ma {nih ze ma lja
29
15.6.2011.
Svijet
Oba ma: Vi ner
tre ba da ode
NJÜ JOPK - Ono sto je ura -
d|o kon qre smen |z Nju jor ka
En to n| v| ner. b| |o je vr|o neu -
mje sno. re kao je Ba rak Oba -
ma. pred sje dn|k SAD. |
do dao da. ka da b| se ra d| |o o
nje mu. po dn|o b| os tav ku.
Oba ma je pre c| z| rao da po -
|| t| •ar. ka da do de do ta •ke u
ko joj qa || •ne stva r| od vra ca ju
od eí| ka snoq obav |ja nja po -
s|a. vje ro va tno b| tre ba |o da
od stu p|. v| ner je pr| znao da je
s|ao svo je |as c| vne ío to qra í| je
ze na ma. (Aqen c| je)
Nes ta le
Gan di je ve
na o~a re
NJÜ DEL Hl - Par okru q||h
na o•a ra ko je su pr| pa da |e
Ma ha tm| Gan d| ju. |n d|j skom
bor cu za ne za v| snost. nes -
ta |e su |z nje qo voq asra ma
u za pa dnoj ln d| j|.
Oso b|je Se va qram asra -
ma. vjer skoq cen tra. pr| ja v| |o
je nes ta nak na o•a ra dok su
se pr| pre ma || za ob| |je za va -
nje qo d|s nj| ce osn| va nja
cen tra. Na o•are su d|o zb|r -
ke || •n|h pre dme ta. uk|ju •u -
ju c| | sta |ak za o|ov ke |
•et k| cu za zu be. ko j| su |z|o -
ze n| u cen tru. (Aqen c| je)
Te le fo nom
sni ma li zlo ~in
GvA TE MA LA Sl Tl - Zva n| -
•n| c| íe de ra| n|h s|u zb| Gva -
te ma |e |zja v| || su ju •e da su
u te |e ío nu uha pse noq na vo -
dnoq •|a na nar ko- kar te |a
Ze tas pro na s|| v| deo-sn| -
mak od s|je ca nja q|a ve tu z| -
ocu A|a nu Stvo ||n skom.
Spor n| sn| mak na •| njen je
24. ma ja | na vo dno pr| ka zu -
je ka ko uha pse n| Sa| va dor
Ar qu |jes Br| ones no zem od -
s|je ca q|a vu.
v|as t| sma tra ju da je Stvo -
||n sk| ub| jen u znak odmaz -
de. jer je po mo qao u
za p|je n| 434 k| |o qra ma ko -
ka |na od nar ko-kar te |a Ze -
tas. (Srna)
Sru {i la se
"Le te }a
tvr|a va"
Ol KA GO - Bom bar der B-
17 |z Dru qoq svjet skoq ra ta.
po znat kao Le te ca tvrda va.
sru s|o se b|| zu O| ka qa.
Na |me. av| on se za pa ||o |
pre po |o v|o. a sv| pu tn| c| pro -
s|| su bez po vre da.
E|| za bet lsam Ko r|. por tpa -
ro| Fe de ra| ne av|o-adm| n|s -
tra c| je (FAA). |zja v| |a je da se
ovakv| bom bar der| v| se ne
ko r|s te. (Aqen c| je)
StoP
Ha ke ri obja vi li rat Ame ri ci?
VA [IN GTON - Ame ri ~ki
zva ni ~ni ci izja vi li su ju ~e da je
iz vr{e na bez bje dno sna pro vje ra
na kon {to su ha ke ri us pje li da
"upa dnu" na in ter net stra ni cu
Se na ta.
Ne imeno va ni zva ni ~nik re -
kao je da je in ci dent "ne pri ja tan",
ali da ni je kom pro mi to va na bez -
bje dnost oso blja.
Pot vrda o upa du uslije di la je
na kon {to je ha ker ska or ga ni za ci -
ja "Lulz se kju ri ti" sa op {ti la da je
na pad iz vr{i la iz za ba ve i pos ta vi -
la je odre |e ne faj lo ve on lajn.
Gru pa ha ke ra is ta kla je ka ko
su u ja vnost pus ti li ma li broj in -
for ma ci ja sa ser ve ra Se na ta ka ko
bi "sa mi se bi po mo gli da ri je {e
ne ke stva ri".
Ha ke ri ipak ni su us pje li pro -
bi ti za {ti tu i u}i u osje tlji vi ji dio
mre `e.
Oni su u sa op {te nju obja vi li
da ne vo le mno go ame ri ~ku vla du
i obja vi li ne ko li ko do ku me na ta,
ko ji ni su po vjer lji ve sa dr`i ne, ali
po ka zu ju da su ha ke ri bi li u sta -
nju da do njih do |u.
"Lulz se kju ri ti" su ta ko |e po -
ru ~i li: "Ovo je ma lo objav lji va -
nje, sa mo ra di za ba ve, ne kih
in ter nih po da ta ka Se na ta - da li je
to ~in ra ta, go spo do?"
To je di rek tna alu zi ja na na ja -
ve SAD da }e na sva ki saj ber na -
pad iz dru gih dr`a va od go vo ri ti
voj nom si lom.
Pret ho dne me te ove or ga ni -
za ci je bi le su in ter net stra ni ce
"So ni ja", "Nin ten da" i "Foks nju -
za". (Agen ci je)
Za ba va
"Lulz se kju ri ti"
sa op {ti la da
je na pad na
in ter net
stra ni cu Se na ta
SAD iz vr{i la
iz za ba ve
VA [IN GTON - "Pa pi ri Pen -
ta go na", po vjer lji va ana li za ko ja
je svo je vre me no po ka za la ko li ko
je ame ri ~ka vla da ob ma nji va la
ja vnost o Vi je tnam skom ra tu, ju -
~e je i zva ni ~no pos ta la dos tu pna
ja vnos ti.
Ovo se do go di lo ta ~no 40 go -
di na po {to je "Nju jork taj ms" po ~eo
da objav lju je nje ne di je lo ve.
Taj do ku ment na
7.000 stra ni ca, ko ji su obja vi li Na -
ci onal na ar hi va i tri pred sje dni ~ke
bi bli ote ke, sa da se sma tra pret kom
saj ta Vi ki liks, ko ji objav lji va njem
kla si fi ko va nih do ku me na ta za da je
gla vo bo lju da na{ njoj ame ri ~koj
admi nis tra ci ji, ali i vla da ma dru gih
dr`a va.
Sen za ci onal no kr{e nje taj nos ti
Vla di nih po da ta ka iz 1971. go di ne,
{to su po slije "Nju jork taj msa" u~i -
ni li i dru gi ame ri ~ki lis to vi, uz -
drma lo je admi nis tra ci ju
pred sje dni ka Ri ~ar da Ni kso na i po -
kre nu lo spor pred Vrho vnim su -
dom, ko ji je do veo do odlu ke ko ja
je una prije di la slo bo du {tam pe u
SAD.
"Pa pi re Pen ta go na" su, pred
kraj man da ta pred sje dni ka Lin do na
D`on so na, pri pre mi li Mi nis tar stvo
od bra ne i spo ljno po li ti ~ki ana li ti ~a -
ri pri va tnih kom pa ni ja. Do ku men ta
su i pro cu ri la od je dnog od njih,
Da ni je la El sber ga.
Izvje {taj je po ka zao ka -
ko su admi nis tra ci je, de mo kra ta
D`o na Ke ne di ja i D`on so na, ali i
re pu bli kan ca Ni kso na, po li ti kom
do ve le do es ka la ci je su ko ba u Vi je -
tna mu, za va ra va ju }i Kon gres, ja -
vnost i sa ve zni ~ke dr`a ve.
El sberg, ko ji je no }i pro veo
fo to ko pi ra ju }i do ku men ta, ko ja je
pre dao {tam pi, sa da ka `e da je
vrije dnost nji ho vog objav lji va nja u
to me {to }e ko na ~no bi ti u cje li ni
dos tu pna na re dnim ge ne ra ci ja ma.
On je i da lje ubije |en da
efe kat "Pa pi ra Pen ta go na" ne bi bio
to li ki da pred sje dnik Ni kson ni je
po ku {a vao da osu je ti nji ho vo
objav lji va nje.
Ka da je izvje {taj objav ljen, Ni -
kso nu je od go va ra lo da se dio ta -
da{ njeg an ti ra tnog ra spo lo `e nja
okre ne i pre ma nje go vim pret ho -
dni ci ma.
On je, me |u tim, El sber ga na -
zvao iz daj ni kom i stra ho vao da }e,
ako ta kvi li be ra li ne bu du pri mjer -
no ka` nje ni, sli ~na ot kri }a po dri ti i
nje go vu admi nis tra ci ju.
Sma tra se da je to uvje re nje o
za vje ri, pro tiv ko je se tre ba bo ri ti
svim sred stvi ma, na kra ju odve lo
Ni kso na na put ko ji se za vr{io
skan da lom "Vo ter gejt", za po ~et u
sep tem bru is te go di ne.
Admi nis tra ci ja je tra `i la sud -
sku za bra nu objav lji va nja do ku me -
na ta, ali je Vrho vni sud ta da stao u
od bra nu prvog aman dma na ame ri -
~kog Us ta va, ko ji ga ran tu je slo bo -
du go vo ra.
Ka sni ji po ku {aj Vla de
da su di El sber gu za {pi ju na `u bio
je po dje dna ko neu spje {an, jer su
do ka zi pro tiv nje ga bi li pri bav lje ni
ne le gal no.
El sberg je pro {le go di ne stao u
od bra nu osni va ~a veb saj ta Vi ki liks
D`u li ja na Asan `a, a ta ko |e odao
pri zna nje voj ni ku Bre dli ju Me nin -
gu, osu mnji ~e nom da je Vi ki li ksu
pre dao ve li ki broj kla si fi ko va nih
do ku me na ta, ko je je taj veb sajt
obja vio ove go di ne. (Agen ci je)
In ter net stra ni ca
Se na ta SAD
Ob ma na: Izvje {taj, ko ji je izra di lo ame ri ~ko Mi nis tar stvo odbra ne,
po ka zi va o da su SAD po taj no es ka li ra le su kob u Vi je tna mu,
za va ra va ju }i Kon gres, ame ri ~ku ja vnost i sa ve zni ke
Vi ki liks
Objav lji va nje
di je lo va ovih
do ku me na ta
po ~e lo je pri je
40 go di na kao
pret ho dni ca
Vi ki li ksa
OBJAV LJE NA PO VJER LJI VA ANA LI ZA KO LI KO JE
AME RI ^KA VLA DA OB MA NJI VA LA JA VNOST
"Pa pi ri Pen ta go na"
dos tu pni ja vnos ti
Efe kat "Pa pi ra Pen ta go na"
ne bi bio to li ki da ni je po ku {a no
za bra nji va nje nji ho vog objav lji va nja
Svijet
15.6.2011.
30
D@I SRA AL [U GU RA - Si -
rij ska voj ska u oblas ti D`i sra al
[u gu ra pri mje nju je ta kti ku
"spr`e ne ze mlje", uni {ta va ju }i ku -
}e i usje ve, tvrde svje do ci, a broj
izbje gli ca u Tur skoj po peo se na
8.500.
Lo kal ni ko or di na ci oni ko mi tet,
gru pa ko ja pra ti pro tes te, na vo di da
su u pro te kla dva da na Vla di ni snaj -
pe ris ti ubi li naj ma nje 10 mje {ta na se -
la Ari ha.
Sto ti ne mu {ka ra ca
sta ros ti od 18 do 40 go di na su uha -
p{e ne, {to je bio obra zac i u pret ho -
dnim ope ra ci ja ma Vla di nih sna ga.
"D`isr je go tov, zbri san", re kao
je ~o vjek ko ji se pred sta vio kao Abu
Ali. Taj svje dok tvrdi da Asa do vi lju -
di ubi ja ju sve u voj sci, po li ci ji i os ta -
lim slu `ba ma ko ji se ne dr`e slije po
nji ho vih na re dbi.
Je dan ge ne ral re kao je da Vla di -
ne tru pe go ne sa mo one ko ji su od go -
vor ni za ubis tvo pri pa dni ka be zbje -
dno snih sna ga.
"Iz ma so vne gro bni ce izva |e no
je 10 tije la", tvrdi voj ska.
Izvo ri u si rij skoj voj sci re kli su
da }e u ro ku od ne ko li ko da na na pas -
ti na oru `a ne oso be ko je su po bje gle
iz D`isr al [u gu ra u Ma rat al Nu man.
Is to vre me no, vi {e od
osam hi lja da lju di sa sje ve ro za pa da
ze mlje pre bje glo je u Tur sku, pro na -
{av {i uto ~i {te u izbje gli ~kim kam po -
vi ma.
Bije la ku }a naj sna `ni je osu |u je
akci je si rij ske voj ske.
Re d`ep Ta jip Er do gan, tur ski
pre mi jer, op tu `io je re `im si rij skog
pred sje dni ka Ba {a ra Asa da za div -
lja{ tvo, ali, ka ko ka `e, po ku {a }e da
do pre do si rij skog li de ra da bi se rije -
{i la kri za u toj ze mlji.
Pro tes ti u Si ri ji po ~e li
su u mar tu, a u obra ~u ni ma voj ske i
po bu nje ni ka po gi nu lo je vi {e od
1.300 lju di, na vo de bor ci za ljud ska
pra va. (RTS)
Si rij ska voj ska u oblas ti D`i sra al [u gu ra uni {ta va ku }e i usje ve
Ta kti ka
"spr`e ne
ze mlje"
Zes to ke bor be || b|j ske voj ske | po bu nje n| ka na ne ko || ko íron to va u L| b| j|. a po bu nje n| c| tvrde da
na pre du ju ka Z|| ta nu.
ls to vre me no ras te ten z| ja sa Tu n| som. po sto je || b|j ska voj ska po no vo |spa || |a ne ko || ko ra ke ta na
te r| to r| ju Tu n| sa. NA TO nas tav |ja pr| t| sak na Ga da í| ja bom bar do va njem Tr| po || ja. a ob|ak s| voq d| -
ma mo qao se v| dje t| pred zo ru u b|| z| n| Ga da í|j evoq re z| den c| ja| noq kom p|e ksa Bab a| Az| z| ja.
Mark Stan ho up. seí kra |jev ske mor na r| ce. ka ze da tro sko v| kam pa nje NA TO-a u L| b| j| pred stav -
|ja ju ve || k| |za zov za br| tan sku v|a du.
NA TO z|o upo tre b|ja va re zo |u c| ju Sa vje ta be zbje dnos t| ÜN ra d| pro mje ne re z| ma. po || t| •k|h ub|s -
ta va | stra ne oku pa c| je. oc|je n|o pred sje dn|k Ju zne Aír| ke Dzej kob Zu ma.
Bor be u Li bi ji
Spas: Broj izbje gli ca u Tur skoj po peo se na osam
i po hi lja da, a tur ski pre mi jer Re d`ep Ta jip
Er do gan op tu `io si rij ski re `im za div lja{ tvo
Osu da
Bije la ku }a
naj sna `ni je
osu |u je akci je
si rij ske voj ske
U obra ~u ni ma voj ske i
po bu nje ni ka po gi nu lo
vi {e od 1.300 lju di
F
O
T
O

A
F
P
Ne •| ja pr| •a ne os tav |ja ozb| |jan
ut| sak na va se po s|o vne od|u ke.
Os|a nja te se na || •nu pro cje nu. a||
sa mos ta| nost po ten c| ja| no |ma svo -
ju do bru | |o su stra nu. Ne mo ze te
uv| jek do n| je t| |s pra vnu od|u ku.
Oes to m| je nja te svo je emo t| vno ra spo |o ze nje ||| od|u -
ke. ve cu va znost |ma sve ono sto sm|s |je no pre cut ku -
je te. ne qo stva r| ko je sa op sta va te svom par tne ru.
Ja sno vam je da ne tre ba pre c| qra n| cu uku sa | mje re.
Pr| ja ce vam akt| van odmor | ps| hoí| z| •ka re |a ksa c| ja.
Ü su sre tu sa sa ra dn| c| ma |z bje -
qa vaj te pre tje ra nu ra zme t|j| vost u
svom nas tu pu. ne ma po tre be da
do no s| te |s h| tre ne od|u ke. lma te
po qre sne |n íor ma c| je. a ne ko dru q| mo zda ko r|s t| va -
su ne upu ce nost ||| emo t| vnu s|a bost. La qo dno se pre -
pu sta te ra z|| •| t|m emo t| vn|m |za zo v| ma | svo j|m
stras t| ma. Tre nu tak emo t| vnoq otrez nje nja pred stav |ja
no vu |e kc| ju o par tner sk|m odno s| ma. Pr| ja ce vam v| -
se sa t| zdra voq sna. obra t| te paz nju na svo je sno ve.
va zno je da ne ko odo bra va
vas na •|n ra zm|s |ja nja ||| da vas
pod st| •e na kre t| vno |zra za va nje |
na po s|o vnu sa ra dnju. Zboq ra -
z|| •| t|h oba ve za ko je |ma te ne usp| je va te da udo vo |j| te
sv| ma | da sa s|u sa te je dnu b||s ku oso bu. Obra t| te
paz nju na ne •| ju po ru ku. ne mo ze te za ne ma r| t| svo je
oba ve ze pre ma po ro d| c| bez ob z| ra na sve kom p|| ka -
c| je ko je vas pra te. Üqo d| te oso b| do ko je vam je sta -
|o. lz bje qa vaj te s| tu ac| je ko je vas pre v| se |s crp|ju ju.
Zabava 31
15.6.2011.
Pro cje nju je te ra z|| •| te po s|o vne
pr| || ke | pre dnost da je te on|m s| -
tu ac| ja ma u ko j| ma v|a da ju po -
zna ta pra v| |a. Osno vna
or| jen ta c| ja u ra zm|s |ja nju vas na vo d| na ubrza no dje -
|o va nje | na |zbor po s|o va ko j| do no se v| se pra kt| •ne
re zu| ta te. Dje |u je te su qes t| vno na vo |je nu oso bu. a||
|pak ne mo ze te da pre dv| d| te | tok do qa da ja ko j| za ht| -
je va ju |n tu |t| vnu per cep c| ju. Sme ta vam ka da ne sto ne
zna te. Po tre bno je da us k|a d| te svo je m| s|| | osje ca nja.
Pos tu pak ko j| za vas pred stav -
|ja je dnos ta vno po s|o vno rje se -
nje za ne koq dru qoq dje |u je kao
su v| se kom p|| ko va na pro ce du ra.
Sto qa pr| hva t| te kom pro m|s kao sre dnje rje se nje | od -
qo vor na ne ka za je dn| •ka p| ta nja. Su v| se o•e ku je te
od ne •| j|h obe ca nja. sto mo ze pr| || •no da vas ra zo •a -
ra. Obra t| te paz nju na oso bu ko ja •es to m| je nja svo je
|zja ve. od|u ke ||| emo t| vno ra spo |o ze nje. lz bje qa vaj te
brzo p|e tost. opus t| te se.
Su o•a va te se sa ra z|| •| t|m
pro b|e m| ma u odno su sa sa ra -
dn| c| ma. sto qa ne moj te o•e k| -
va t| pre v| se ra zu m| je va nja ||| to |e ran c| je. va zno je da
odre d| te pra v|| nu qra n| cu |zme du pr|s toj noq po na sa -
nja | po s|o vn|h us tu pa ka ko je ze || te da u•| n| te. Par tner
dje |u je po ma |o cu d|j| vo | |zra za va |z vje snu su mnju u
va su pr| •u. ra zm| s|| te ko || ko ste za |s ta od qo vor n| za
sa das nju s| tu ac| ju u ko joj se na |a z| te. Pr| ja ce vam kre -
at| vna |zo |a c| ja | v| se sa t| zdra voq sna.
Ne ko upor no po ku sa va da vam na -
me tne ubrza n| r| tam | do da tne oba ve -
ze. Ne mo ze te da se po hva || te do brom
kon cen tra c| jom | ne dos ta je vam vo |ja
da od qo vo r| te na ne •| ju po s|o vnu po -
nu du. Ne ko vas do vo d| u ne za hva| nu
s| tu ac| ju. Po ne kad je te sko pos ta v| t| znak je dna kos t|
|zme du q|a sa ra zu ma | ne kon tro || sa n|h emo c| ja. Üs -
k|a d| te svoj unu tras nj| r| tam ka ko b|s te se bo |je osje -
ca ||. Pr| ja ce vam ps| ho |o sko opu sta nje ||| re |a ksa c| ja.
va zno je da sa •u va te po s|o vnu
po z| c| ju. sto qa ne moj te ste dje t| svo -
ju ener q| ju ||| vr| je me. vas po s|o vn|
us pjeh ne pred stav |ja vrhu nac. a|| |s -
to vre me no n| va s| sa ra dn| c| ne mo -
qu da se po hva |e zna •aj n|m
re zu| ta t| ma. lma te ut| sak da ne pra ve dno trp| te zboq
ne •| jeq sa mo vo |jnoq po na sa nja ||| cu d|j| vos t|. Ne ko ne
|spu nja va va sa emo t| vna o•e k| va nja. a v| b|s te ze |je ||
to da pro m| je n| te. Po sve t| te paz nju ve dr|m te me ma |
sa drza j| ma. po tre bno vam je ps| ho |o sko o|a ksa nje.
Su sret ||| raz qo vor sa je dnom
oso bom na vas dje |u je vr|o pod -
st| caj no. sto qa pr| hva t| te |de ju o
po s|o vno-í| nan s|j skoj sa ra dnj|. va zno je da oda be re te
pra vu u|o qu ko ja od qo va ra va sem |n te re so va nju | po -
sao ko j| do no s| ma te r| ja| nu ko r|st. Po vre me no qu b| te
emo t| vno strp|je nje. ne ma ra z|o qa da se po na sa te su -
v| se stro qo | zah tje vno pre ma vo |je noj oso b|. N| ko ne
vo || do da tn| pr| t| sak. S|o bo dno pr| hva t| te no ve |za zo ve.
po pra v| te svo je ra spo |o ze nje.
15.6.
Sre}an ro|endan
Ame ri ~ka glu mi ca i biv {a ma ne ken -
ka, po zna ta po ulo ga ma Mo ni ke Ge ler
u se ri ji "Pri ja te lji" i Gejl Ve ders u se ri -
ji fil mo va "Vri sak", Kor tni Bas Koks-
Ar ket ro |e na je 15. ju na 1964. go di ne u
Ala ba mi.
U sre dnjoj {ko li je bi la ~ir li der si ca i akti -
vno se ba vi la te ni som i pli va njem. Kao ma -
ne ken ka se prvi put opro ba la u za vr{noj
go di ni sre dnje {ko le, ka da se po ja vi la u re -
kla mi za pro da vni cu "Pa ri si ans". Na kon za -
vr{et ka prve go di ne fa kul te ta, na pu {ta ga i
odla zi u Nju jork, gdje po tpi su je ugo vor sa
"Ford Mo del ling Agency". Po ja vi la se na
na slo vnim stra ni ca ma ne ko li ko ti nejd`er -
skih ma ga zi na i broj nih krat kih lju ba vnih
ro ma na. U is to vri je me je po ha |a la ~a so ve
glu me. Svo ju prvu ulo gu na te le vi zi ji os tva -
ru je 1984. u sa pu ni ci "As the Wor ld Tur ns".
Na audi ci ji ko ju je or ga ni zo vao Bra jan de
Pal ma iza bra na je za spot pje va ~a Bru sa
Sprin gsti na, a os ta la je upa m}e na kao prva
oso ba ko ja je na ne koj ame ri ~koj te le vi zi ji
re kla ri je~ men stru aci ja u re kla mi za "Tam -
pax". Prvu fil msku ulo gu je do bi la 1987. u
fil mu "Down Twis ted". Svog su pru ga Dej -
vi da Ar ke ta upo zna la je na za ba vi "Vris ka".
Do bi li su di je te 2004. go di ne.
Dan ci su "do bi li" Dan ne -
brog, naj sta ri ju dr`a vnu
zas ta vu, na da na{ nji dan
1219. go di ne. Zas ta va
Dan ske je crve ne bo je sa
bi je lim krstom ko ji spa -
ja sve ~e ti ri stra ne zas -
ta ve. Oko mi ti dio krsta
je pri li je voj stra ni. Taj
di zajn dan ske zas ta ve je
pri hva }en i u dru gim
skan di nav skim ze mlja -
ma.
Za vri je me Dan sko-nor -
ve {ke uni je, Dan ne brog
je bi la i zas ta va Nor ve -
{ke, s ma lim pro mje na -
ma, sve dok Nor ve {ka
ni je pri hva ti la svo ju sa -
da{ nju zas ta vu 1821. go -
di ne. Dan ne brog je
naj sta ri ja dr`a vna zas -
ta va koja je jo{ u upo -
tre bi, ~ak iz 14. vi je ka.
Kor tni Koks
1964.
RJE[ENJA IZ PRO[LOG BROJA, VODORAVNO: JAHORINA, OKU-
PATOR, DOMOVINA, MONETA, GORANI, OD, [ASTA, MALA, EON,
ICANJE, PT, LIBERALI, AJA, ATOL, NJA, STATI, E, STALA]
CETR-
NAESTI DIO
SPRETAN
IME
ODMILA,
KSENIJA
MEMBRANA
GRAD U
IZRAELU
{L. D.)
ANKONA
METEZ,
ZBRKA
PRIVLA-
CNOST
VRSTA
SLATKISA
IZLOZENI
PREDMET
TENDEN-
CIJA
RAZVOJA
ROBNA
REZERVA
KOMPOZI-
TOR HACA-
TURIJAN
GRAD U
NORVE-
SKOJ
UZDAH
NESTR-
PLJIVOSTI
RUSKOPICE
NIZOZEM-
SKA
TELEGRAF-
SKA AGEN-
CIJA
ZABLJI UD
RIJEKA U
DALMACIJI
AD AKTA
{KRAT.)
GRADSKA
CETVRT
JEDAN
SPORTSKI
TERMIN
PROMJENA
POD UTICA-
JEM
NADRAZ-
AJA {GRC.)
ISTOK
PRIBILJEZEN
PODATAK
ILI MISAO
SJEVER
OBLIK ZEN-
SKIH NOGU
GLUMAC
BEN
ZVORNIK
CESKI
SAHISTA
RIHARD
RIJEKA U
MONGOLIJI
{
.
AL
.
)
PRIJEVRE-
MEN
KOLOS,
GOROSTAS
CRNA
SUMSKA
KREDA
{
.
LA)
STOVA-
RISTE,
SPREMISTE
RIMINI
ZAPA-
LJENJE
NERAVA
AKTIVNI
CLAN NEKE
ORGANI-
ZACIJE
Na dana{nji dan
Obra t| te paz nju na no ve |n íor -
ma c| je. Ako vam je sta |o da os -
tva r| te za pa ze ne re zu| ta te.
pr| hva t| te ne •| j| sa vjet. Ne dos ta je
vam pra kt| •no |s kus tvo ||| po uz da -
n| kr| te r| ju m| na osno vu ko j|h je mo qu ce pre dv| dje t| ra -
zne po s|je d| ce. Pre v| se pr| •a te o stva r| ma ko je vas
uda |ja va ju od vo |je ne oso be. a|| na sre cu pos to j| do -
bar na •|n | za no v|m emo t| vn|m zb|| za va njem. Ne ko
ra zu m| je va se ma |e pro pus te. Pod st| •| te kod se be ko -
mu n| ka t| vnost | po z| t| vno ra spo |o ze nje.
Obra t| te paz nju na ra z|| •| te po -
s|o vne do qa da je. va zno je da se
za te kne te u pra vom tre nut ku | na
do brom mjes tu. vas us pjeh pro |s -
t| •e |z spo so bnos t| da |n d| rek tno na me tne te svo je
m|s |je nje pred b|| zom oko || nom. Sta |o vam je da pr| vu -
•e te ne •| ju emo t| vnu paz nju ||| |n te re so va nje. Zna te da
osm| s|| te do bru |ju ba vnu stra te q| ju u ra z|| •| t|m s| tu ac| -
ja ma. ne odus ta je te |a ko od ono qa sto ze || te. Na |a z| te
se u sjaj noj ps| hoí| z| •koj íor m|.
Pre v| se o•e ku je te od ne k|h
po s|o vn|h su sre ta | za ne se n|
ste |de jom o ve || kom do b|t ku.
Zboq op t| m|s t| •k|h uvje re nja |
pre ve || k|h am b| c| ja ne obra ca te paz nju na ne •| je
ko r| sne su qes t| je. Bu d| te re a| n| u pro cje n| svo j|h
mo qu cnos t|. lz bje qa vaj te |m pu| s| vno po na sa nje
pred vo |je nom oso bom | ne moj te za ne ma r| t| oba -
ve ze ko je |ma te pre ma svo joj po ro d| c|. Gre ske se
|s prav |ja ju | u ho du. Üspo r| te svoj ubrza n| r| tam.
opus t| te se.
TV mre`a 32
15.6.2011.
PRO GRAM PLUS
09.00 Bum ba. crta n| í||m. 09.15 Gar í| e|d. crta n|
í||m. 09.25 L| je n| qrad. crta n| í||m. 09.50 Ja qo d| -
ca Bo b| ca. crta n| í||m. 10.20 S| re ne. 10.50 P|a v|
zmaj. crta n| í||m. 11.15 Ben 10. A|| en For ce.
crta n| í||m. 12.10 Naj bo |je qo d| ne 2. se r| ja.
13.10 La Favor|ta. se r| ja 16.00 Najbo|je qod|ne.
ser|ja. 17.00 Su ze Bo sío ra. se r| ja. 18.20 Sa su -
ke. n|n dza ra tn| c|. za ba vn| pro qram 20.00 Suze
bosíora. se r| ja. 22.15 Tanqo | Kes. 00.15
Sport cen tar. 00.20 Seks | qrad. se r| ja
ATV
06.59 Pre q|ed pro qra ma. 07.00 Top sop. 08.00
Ju tar nj| pro qram. 08.55 v| jes t|. 09.00 Bum ba.
crta n| í||m 09.10 Gar í| e|d. crta n| í||m. 09.25 L| je -
n| qrad. crta n| í||m. 09.50 Ja qo d| ca Bo b| ca.
crta n| í||m. 10.20 S| re ne. crta n| í||m. 10.50 P|a v|
zmaj. crta n| í||m. 11.15 Ben 10. A|| en For ce.
crta n| í||m. 11.55 v| jes t|. 12.10 Naj bo |je qo d| ne.
se r| ja 13.00 La Favor|ta. ser|ja. 14.30 v| z| ta.
16.00 Najbo|je qod|ne. se r| ja. 17.00 Su ze Bo -
sío ra. se r| ja. 18.20 Sa su ke. N|n dza ra tn| c|. za -
ba vn| pro qram. 19.00 ATv v| jes t|. 19.35 ATv
sport. 19.40 vre men ska pro qno za. 19.45 O| ne -
ma ma q| ca hro n| ke. 20.00 Suze bosíora. se r| ja.
21.00 Am p|| tu da. 22.00 ve •er nje v| jes t|. 22.15
Tanqo | Kes. 00.15 Sport cen tar. 00.20
Seks | qrad. se r| ja. 01.20 La Favor|ta. se r| ja
BEL
07.30 22 •a sa. 08.00 Ku h| nj| ca. 08.20 Be| mo -
za |k. 09.10 lqra. se r| ja. 09.35 D|v |j| sv| jet. obra -
zo vn| pro qram. 10.25 Naj |je pse baj ke sv| je ta.
10.40 En c| k|o pe d| ja zna nja. 10.55 Baj ke. 11.20
lzvo da •|. Tv se r| ja. 12.05 Ta jan stve ne pr| •e:
Dru qa stra na du se. dok. pro qram. 13.00
Tar za no ve no ve avan tu re. 14.50 Mo b| |e
- em| s| ja o auto mo b| || ma. 15.00 v| jes t|. 15.10
Naj |je pse baj ke sv| je ta. crta n| í||m. 15.25 En c| -
k|o pe d| ja zna nja. 15.40 Baj ke. 16.00 Be| qost -
|n íor ma t| vna em| s| ja (r). 17.00 Be| mo za |k.
18.00 Be| dan. |n íor ma t| vna em| s| ja. 18.30 Ku -
h| nj| ca. 18.55 Mu z| •k| z|d by Dan ka. 19.35 Em -
b|e ma. 20.00 Pu|s qra da. qrad sk| ma qa z|n.
21.00 lzvo da •|. Tv se r| ja. 22.00 22 •a sa. 22.35
Ta jan stve ne pr| •e: Dru qa stra na du se. do ku -
men tar n| pro qram. 23.35 D|v |j| sv| jet. obra zo vn|
pro qram. 00.10 Stran •ev obra •un
RTS
06.00 ves t|. 06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju -
tar nj| dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.00
ves t|. 09.05 Go re-do |e. se r| ja (r). 10.00 ves t|.
10.05 Traq. dok. pro qram (r). 10.30 Za dnja ku -
ca Srb| je: Me dve da - se |o Tu |a re. dok. pro -
qram. 11.00 ves t|. 11.05 Pu zna Be t|. se r| ja (r).
11.41 Dne vn|k. 12.00 Pu ko met: Zreb za EP
2012. pre nos. 13.00 Eqz|t u po kre tu. mu z| •k|
pro qram (r). 13.05 Evro net. do ku men tar n| pro -
qram. 13.10 T| h| sve dok. se r| ja (r). 14.05
Sp| r| t|s t|. 15.05 ves t|. 15.15 l ja |mam ta |e nat.
za ba vn| pro qram. 15.45 Gas tro no mad. za ba vn|
pro qram (r). 16.00 ves t|. 16.03 Gor k| p|o do v|.
se r| ja (r). 17.00 Dne vn|k PTv. 17.20 Sta ra d| te
bre. |n ío. 17.45 Beo qrad ska hro n| ka. 18.25
Oko. |n ío. 19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30 Dne vn|k
2. 20.05 Gor k| p|o do v|. se r| ja. 21.00 Sve dok.
do kum. pro qram. 22.00 ves t|. 22.05 48 sa t| -
sva dba. za ba vn| pro qram. 22.50 ves t|. 22.55
T| h| sve dok. se r| ja. 23.50 Dne vn|k. 00.05 Evro -
net. dok. pro qram (r). 00.10 Eqz|t u po kre tu.
mu z| •k| pro qram (r). 00.18 Ope ra t|v c|. se r| ja.
01.10 Oa ro bn| ca
VI KOM
07.45 Te |e sop. 08.00 Zoo Hobby. em| s| ja o ku -
cn|m |ju b|m c| ma 08.30 Te |e sop. 09.00 Hra na |
v| no. em| s| ja o ku || nar stvu. 09.30 Ja sam tvo ja
su db| na. se r| ja. 10.00 Ze |jo te ka uz SMS chat.
12.00 Dne vn|k PTS 1. 12.15 Te |e sop. 12.30
Srb| jan ska sce na - da mo zda ne. po || t| •k| to|k
sou. 13.45 Te |e sop. 14.00 Ze |jo te ka uz SMS
chat. 17.00 Te |e sop. 17.20 Sta ra d| te. bre. |n íor -
ma t| vn| pro qram 17.45 Hra na | v| no. em| s| ja o
ku || nar stvu. 18.30 Ür ba na eko |o q| ja. nau •no
po pu |ar n| pro qram. 19.30 Dne vn|k PTS 2.
20.15 lza zo v| |s t| ne. do ku men tar n| pro qram.
21.00 Srb| ja | sv| jet. re por ta za. 22.00 Ja sam
tvo ja su db| na. se r| ja. 22.30 G|as Ame r| ke. |n íor -
ma t| vn| pro qram. 00.00 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.30 Do bro ju tro sv| ma. ju tar nj| pro qram.
08.30 Ha ja tov c|. dje •j| pro qram. 09.00 Bum ba.
crta n| í||m. 09.10 Gar í||d. crta n| í||m. 09.25 L| je p|
qrad. crta n| í||m. 09.50 S| re ne. crta n| í||m. 10.20
P|a v| zmaj. crta n| í||m. 10.45 Ba ku qan. crta n|
í||m. 11.10 lron k|d. crta n| í||m. 11.45 v| jes t|.
12.00 Naj bo |je qo d| ne. se r| ja 13.00 Pa || an deo.
14.00 Do ma c| ca ova ko 14.10 Moj dom 16.00
Kad ||s ce pa da. se r| ja. 17.01 Naj bo |je qo d| ne.
se r| ja. 17.56 Sa su ke - n|n dza ra tn| c|. za ba vno-
spor tsk| Tv sou (dv| je ep| zo de). 19.00 v| jes t| u
7. 19.30 Sport. 19.38 Ho r| zon t|. 20.00 Kad ||s -
ce pa da. se r| ja. 21.00 Za ba vno-mu z| •k| pro -
qram. 22.20 Sport cen tar. 22.15 Su ze Bo sío ra.
se r| ja 23.15 Sport cen tar. 23.20 Mor ta|
Kom bat 2. 01.25 N| je m| svje dok. se r| ja
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 20.05
Div lja oba la Ka li for ni je,
dok. pro gram
Ovo je pr| •a o |s tra z| va nju
po dru •ja B|q Sur u Ka || íor n| j|
u ko je m v|a da |je po ta. a||
broj ne d|v |je z| vo t| nje bo re se
za te r| to r|ju | op sta nak.
Preporu~ujemo
BHT 1
07.00 Ju tar nj| pro qram
09.10 Pod sre tnom
zv| jez dom. no ve |a
10.00 Ken qu r| ko sar ka s|.
crta na se r| ja
10.25 Mar. crta na se r| ja
10.50 P|m ske m|s te r| je.
se r| ja
11.25 l ja |mam ta |e nat
12.00 Dne vn|k 1
12.20 Ü ío ku su
13.00 Pe por ta za
13.25 Pe tro v| zor
14.05 Krt| ce. se r| ja
15.00 v| jes t|
15.10 TNT. se r| ja
16.00 Pe.pu b|| ka:
Sa ra jev sko
-ro ma n|j ska re q| ja
16.23 lz vje staj sa
Ba nja |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.00 Pr| je vre me n| |zbo r| za
na •e| n| ke op st| na
San sk| Most | l|| dza.
hro n| ka
17.05 Pod sre tnom
zv| jez dom. se r| ja
18.00 Mo za |k
18.40 No d|. crta na se r| ja
18.55 Pr| je vre me n| |zbo r| za
na •e| n| ke op st| na
San sk| Most | l|| dza.
pred stav |ja nje
po || t| •k|h su bje ka ta
19.08 Üp| tn|k. kv|z
19.30 Dne vn|k 2
----- Sport
20.15 Ba| kan
ek spres
22.10 l ja |mam ta |e nat
22.35 Dne vn|k 3
22.57 Sport
23.02 F| nan s|j ske no vos t|
23.10 Non-stop. se r| ja
23.45 Luj Xv:
Orn| kra|j
01.15 Krt| ce. se r| ja
02.00 Dne vn|k 2
02.30 Pe.pu b|| ka:
Sa ra jev sko
-ro ma n|j ska re q| ja
02.45 Mo za |k
03.25 Ba| kan ek spres
05.05 Non-stop. se r| ja
05.35 Mu z| •k| pro qram
GJMN
GJMN
RT RS
07.00 Do bro ju tro. ju tar nj|
pro qram
09.00 v| jes t|
09.05 Pe zo v|. se r| ja.
09.30 vran p|a mn| na.
do ku men tar n|
pro qram
10.00 Pro qram za dje cu
P| p||n z|
Har veyto ons
Dze pn| zma j| c|
11.10 v| |a Ma r| ja.
se r| ja (r)
12.00 Dne vn|k 1
12.15 Pod sre tnom
zv| jez dom. se r| ja (r)
13.05 Bo| n| ca
Three P| vers.
se r| ja
13.55 Do ku me tnar n|
pro qram
14.25 Mo za |k re || q| ja.
do ku men tar n|
pro qram
15.00 v| jes t|
15.10 Har veyto ons
15.35 Spre tno-sre tno.
Tv |qra
16.00 v| |a Ma r| ja.
se r| ja
16.50 Fe de ra c| ja da nas
17.15 Eze|. se r| ja
18.15 Pod sre tnom
zv| jez dom.
se r| ja
19.15 Orta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Lud. zbu njen.
nor ma |an.
se r| ja
21.15 Lju bav | ka zna.
se r| ja
23.10 Dne vn|k 3
F| nan s|j ske
no vos t|
23.40 Pam za s|| ku
mo je dra qe
01.00 v| za za bu du cnost.
se r| ja
01.35 Fe de ra c| ja
da nas (r)
02.00 Dne vn|k 3
02.30 Pre q|ed pro qra ma
za •et vrtak
GJMN
FTV
06.00 Lo |a. te |e no ve |a (r)
07.00 Lju bav u za |e du.
se r| ja
08.00 Mje so v| t| brak.
se r| ja
09.00 Üdr| mu sk|. ta|k
show. uz| vo
10.00 ve || k| brat. re a||ty
show
11.00 Za bra nje na |ju bav.
se r| ja (r)
12.00 ln ío top
12.20 ve || k| brat.
re a||ty
show
13.00 Brze pa re.
kv|z
14.00 ln ío top
14.20 ve || k| brat.
re a||ty show
15.00 Lo |a.
te |e no ve |a
15.50 ln ío top
16.00 Mo re |ju ba v|.
te |e no ve |a
17.00 Na s| je de je dne
da me.
se r| ja. (r)
18.00 Po |je |a |a.
se r| ja
18.50 ln ío top.
cen tra| ne
v| jes t|
19.10 Za bra nje na |ju bav.
te |e no ve |a
20.00 ve || k| brat.
re a||ty show
21.00 Na s| je de je dne
da me. se r| ja
22.00 Grand pa ra da.
mu z| •k|
pro qram
23.30 ve || k| brat.
r| a|| t| sou
00.00 O|ty.
za ba vna
em| s| ja
00.10 ve || k| brat.
re a||ty show
01.00 Oe t| r|
bra ta
GJMN
PINK
20.15 21.15
Lju bav i ka zna, se ri ja
Bor ba Ja se m|n | Sa vas
za sre cn| ju bu du cnost ne
pres ta je. Po no vo |h o•e -
ku ju te sk| da n|... Dok Ja -
se m|n | Sa vas o•e ku ju
m|s |je nje do kto ra u ve z| sa
Ome ro v|m sta njem. u ku c|
Ba| da ra v|a da ne m|r.
Bal kan ek spres, film
Po s|je dnj| da n| m| ra u Srb| j|.
pred apr|| sk| s|om 1941. qo -
d| ne. Gru pa s| tn|h |o po va |u ta
pre ru se na u mu z| •k| sas tav
Ba| kan ek spres. Je d| na br| -
qa ov|h dze pa ro sa je ka ko
sa •u va t| q|a ve na vje tro me t| n|
prv|h ra tn|h stra ho ta.
18.00
Po lje la la, se ri ja
Je dna od naj q|e da n| j|h se -
r| ja u Tur skoj. Po |je |a |a. pr| -
•a je o dv| je po ro d| ce ko je su
u kon í|| ktu. je dna se ne da vno
do se || |a |z An ta || je u ls tan bu|.
uq|e dna je | po zna ta. dok je
dru qa ta ko de po zna ta. a|| na
ru bu ban krot stva.
Sa satelita
07.00 Do bro ju tro
- Pro qram za dje cu |
m|a de (r)
09.10 Be Ha Te be be
09.15 Po pn| se v| so ko.
Ahme de. dra ma
09.30 Ja pan ske pr| •e.
an| m| ra na se r| ja
09.40 Nau •na pos t| qnu ca
10.00 BHT v| jes t|
10.15 P|es z| vo ta. se r| ja
11.05 Mo ja ma |a ku h| nja. (r)
11.15 Go d| ne pro |a ze.
se r| ja
12.00 BHT v| jes t|
12.15 Orta. po || t| •k| ma qa z|n
13.15 P|a ne ta drve ca.
dok. se r| ja (r)
13.45 Euro |m pu|s.
ma qa z|n (r)
14.15 BHT v| jes t|
14.30 Gor ko-s|at ko. se r| ja
15.00 Od|| •an 5÷.
edu ka t| vna se r| ja
15.05 Ü•| || ca. kv|z
15.30 Po bot Po b|.
an| m| ra na se r| ja
15.45 M| n| Scho o|
16.00 Bez r| z| ka. se r| ja
16.30 Gor ko-s|at ko. se r| ja
17.00 M| n|-por tre t| s|| ka ra:
Me hmed Za |mo v|c
17.30 Sve u sve mu.
dne vn| ma qa z|n
18.45 P|m | Pom.
an| m| ra n| í||m
19.00 Dne vn|k
20.00 Eze|. se r| ja
21.00 Z| vot & os ta |o:
Gdje
ce nam b| t| kraj
21.30 Jaj ce:
30. po zo r| sne
/ka za || sne |qre B|H.
hro n| ka
22.00 BHT v| jes t|
22.20 Bu s| ness
News (r)
22.30 Üro
00.10 Sve u sve mu.
dne vn|
ma qa z|n (r)
01.25 Pre q|ed
pro qra ma
za •et vrtak
GJMN
PINK BH
^e ti ri bra ta,
film
Na kon sto |m je maj ka ub| je na to -
kom p|ja •ke pro da vn| ce. otu de na
bra ca se po no vo uje d| nju ju da se
osve te | preu zmu stvar u svo je ru -
ke. Prko se c| po || c|s k|m na re de nj| -
ma. bra ca kre cu u po tje ru za
or qa n| za to rom ub|s tva.
20.00
OBN 00.05
Do bar ~o vjek u
Afri ci, film
Mor qan je b|o na po z| c| j| v|so koq
ko me sa ra u ma |oj aír| •koj drza v|
ko ja se po |a ko os|o bo da ko |o n| ja| -
ne v|as t|. Ka da no vo |me no va n| v| -
so k| ko me sar sa zna da su |zvo r| sta
naí te pro na de na u toj ze m|j|. tra z|
po moc od Mor qa na.
RTL 22.15
CSI: NY, se ri ja
Mek. F|ak | Ho uks pro u•a va ju
tra qo ve po t| je |u m|a de ze ne. •| j|
se |z|et u Oen tra| park | ío to qra í| -
ra nje pr| ro de pre kr| ve ne sn| je -
qom pre tvo r| |o u tra qe d| ju.
Ho uks pre tpos tav |ja da je zrtva
|s krva r| |a od ubo dne ra ne u vra -
tu.
N. Geographic 16.00
01.00
Ezel, se ri ja
Ej san | Ke nan raz qo va -
ra ju o nje qo voj pro s|os t| |
odno su sa Pa m| zom | Se| -
mom. Na sta re da ne Ke -
na na pod sje ca ju sa mo
pa p| r| | ío to qra í| je ko je •u -
va za k|ju •a ne u ta mnoj
so b| c|.
Gra |a nin opa snih
na mje ra, film
K|ajd uz| va u ve •e r| u po ro d| •nom
okru ze nju ka da mu u ku cu upa da ju dvo -
j| ca ra zboj n| ka ko j| bru ta| no ub| ju nje qo -
vu ze nu | ma |u kcer ku. De set qo d| na
po s|| je K|ajd kre ce u osve tn| •k| po hod.
TV mre`a 33
15.6.2011.
TV SA RA JE VO
07.00 Sa ra jev sko ju tro. 10.00 Pro qram za
dje cu. 11.00 v| jes t|. 11.05 Do kto ro |o q| ja.
11.30 Frej zer. se r| ja. 11.55 Hack. se r| ja.
13.00 v| jes t|. 13.05 Por tret (r). 14.10 Sport
ma qa z|n (r). 14.40 Taj ne ra ta. do ku men tar n|
pro qram. 15.35 B|o qra í| je. do kum. se r| ja|.
16.25 Frej zer. se r| ja. 17.00 v| jes t| Tv SA.
17.05 Gdje je nas ta |o. do ku men tar n| pro -
qram. 17.55 Do kto ro |o q| ja. 18.20 Ta r|h.
18.25 Paj vo sa. re v| ja| n| pro qram. 18.30 Dne -
vn|k. 19.00 v| ta m| n|x. crta n| í||m. 19.02 Gr| -
mo ve baj ke. 19.25 Baj ke |z c| je |oq sv| je ta.
19.40 Zoo La ne. crta n| í||m. 20.00 Do bre v| -
bra c| je. 21.00 v| jes t|. 21.30 Ja vn| aqent.
22.00 Sev dah. mu z| •k| pro qram. 22.30 K|| n| -
ka. se r| ja. 23.30 vOA. 00.00 Fa n| H||
TV1
07.00 v| jes t| (sva k| sat). 07.10 Pr| va tna po || -
c| ja. crta n| í||m. 07.40 Zo ro. crta n| í||m. 08.05
H|s to r| ja odje ce.08.30 Bo qa t| | s|a vn|. do ku -
men tar n| se r| ja|. 09.52 F|as hbac ks. 10.05
S| |e mo ra. do ku men tar n| se r| ja|. 10.42 F|as -
hbac ks. 11.00 B| zn|s v| jes t|. 11.10 Bo qa t| |
s|a vn|. do ku men tar n| se r| ja|. 12.00 v| jes t|
p|us. 12.20 Za sto |s ko pa va t|. do ku men tar n|
pro qram. 13.00 B| zn|s v| jes t|. 13.10 D| rek tno
sa Ad| som Pu zd|c (r). 14.25 Hra ne sv| je ta.
do kum. se r| ja|. 15.25 Oon nect. do ku men -
tar n| se r| ja|. 15.50 Mu s|c Box. 16.00 B| zn|s
v| jes t|. 16.00 E|| sa d| P| vom bro sa. se r| ja.
17.00 v| jes t| p|us. 17.15 N| je m| svje dok. se -
r| ja. 18.00 B| zn|s v| jes t|. 18.20 Tv1 or d| na c| -
ja. 18.50 Por tre t| na c| ja. do kum. se r| ja|.
19.30 Dne vn|k Tv. 20.05 E|| za. se r| ja. 21.00
B| zn|s v| jes t|. 21.10 ln ter vju sa Sa nj| nom
Be c| ra q| cem. 22.00 Dne vn|k u 22. 22.40
Sre tan put. 00.50 v| jes t| p|us
TV TK TU ZLA
06.05 Ko ra no ra n|. ju tar nj| pro qram. 09.00 Za -
bra nje na |ju bav. se r| ja (r). 10.00 Ü|| ca zoo-vrta.
dje •j| pro qram. 10.15 Baj ke |z c| je |oq sv| je ta.
dje •j| pro qram. 10.30 Bra ca Ko a|e. dje •j| pro -
qram. 11.00 Na tra qu pr| ro de. do kum. pro -
qram. 11.25 Sv| vo |e Pej mon da se r| ja. 11.55 lz
da na u dan. 12.00 v| jes t|. 12.15 L| ber t| Tv. |ní.
pro qram. 12.45 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 12.50 Bo -
na ven tu ra. do kum. por qram. 13.20 G|as Ame -
r| ke (r). 14.00 v| jes t|. 14.05 Bes tse| |er Tv. 14.20
Aktu e| no. |ní. pro qram. 15.15 Baj ke |z c| je |oq
sv| je ta. dje •j| pro qram. 15.30 Ü|| ca zoo-vrta.
dje •j| pro qram. 16.00 Da nas po po dne. |ní.
pro qram. 16.30 Ü do brom drus tvu. ku| tur n|
pro qram. 17.15 Eko-sat. |ní. pro qram. 17.45
Kor v| no va po tra qa. do kum. pro qram. 18.30
Skr| ve na ka me ra. za ba vn| pro qram. 19.00
Dne vn|k 2. 19.40 Baj ke |z c| je |oq sv| je ta. dje •j|
pro qram. 20.05 Z| vo | uz| vo. mu z| •k| pro qra -
ma. 21.30 Za bra nje na |ju bav. se r| ja. 22.15 Na
kra ju da na. 22.30 K|| n| ka. se r| ja. 23.15 Gos t| -
ona. |ní. pro qram. 00.00 G|as Ame r| ke
Tv sta n| ce za drza va ju pra vo
|z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
06.30 Ju tar nj|
pro qram
08.30 Ka san dra.
se r| ja (r)
10.00 No vos t|
10.30 Sve za |ju bav.
se r| ja
12.00 No vos t| u
po dne
12.15 Ek sk|u z|v
12.30
14.00 No vos t|
14.05 Greh nje ne
maj ke.
se r| ja
15.00 Sve za
|ju bav.
se r| ja
16.00 Dne vn|k 1
16.25 Ka san dra.
se r| ja
18.00 Da nas u
Srpskoj
18.25 Mar ke t|nq
18.30 Mo n| to r|nq
19.00 Sport
í|as
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Greh nje ne
maj ke. se r| ja
21.00 ln ter vju:
Zdrav ko Oo ||c
22.25 Mar ke t|nq
22.30 Dne vn|k 3
23.00 Grad
ku qe
00.30 Do bra
he m| ja
GJMN
GJMN
GJMN
BN
07.05 Ge ra|d McBo |nq.
crta n| í||m
07.25 Kor nja •a He ro.
crta n| í||m
07.45 An de || | pr| ja te |j|.
crta n| í||m
08.05 Po n|. O||. Po n|.
crta n| í||m
08.25 Oqqy | Zo ha r| lll.
crta n| í||m
09.15 Otvo re na vra ta.
crta n| í||m
10.00 Sto| za 4.
ku || nar sk| sou
10.30 Ze m|ja sno va. se r| ja
11.45 La n| na vre men ska
pro qno za
11.55 OBN |n ío.
|n íor ma t| vn| pro qram
12.00 G|as na ro da
12.15 Top Sop
12.30 Skr| ve na ka me ra.
hum. pro qram
12.50 Bor der. se r| ja
13.45 Do || na vu ko va.
se r| ja
15.15 Lju bav | osve ta.
se r| ja
17.00 Sto |a za 4. ku || nar sk|
sou. lv se zo na
17.30 Ze m|ja sno va.
se r| ja
18.45 La n| na vre men ska
pro qno za
18.55 OBN ln ío
19.10 Ek sk|u z|v.
za ba vn| pro qram
20.00 Lju bav | osve ta.
se r| ja
21.35 Do || na vu ko va.
se r| ja
22.50 G|as na ro da
22.55 De ja na tok sou
00.05 Do bar •o vjek
u Aír| c|
01.30 Do || na vu ko va.
se r| ja
02.35 Eko |o ska p| ta nja.
spe c| ja || z| ra n|
pro qram
03.20 Te hno |o q| ja da nas.
spe c| ja || z| ra n|
pro qram
04.05 Ou va r| p|a ne ta.
do kum. pro qram
GJMN
OBN
07.00 Na s| naj bo |j| da n|.
se r| ja
07.55 Ne us tra s| v|
Sco oby
Doo
08.20 Bum ba.
crta na se r| ja
08.35 To m| ca | pr| ja te |j|.
crta na se r| ja
09.15 Po bje da |ju ba v|.
se r| ja (r)
11.15 Ou var prav de.
se r| ja
12.10 lN ma qa z|n (r)
13.00 Po bje da |ju ba v|.
se r| ja
15.00 As|. se r| ja (r)
16.00 Mas ter cheí.
re a||ty
show (r)
17.00 v| jes t|
No ve Tv
17.25 lN ma qa z|n
18.10 Pod sre tnom
zv| jez dom.
se r| ja
19.15 Dne vn|k
No ve Tv
20.05 As|. se r| ja
21.00 Mas ter cheí.
re a||ty show
22.00 v| k| Kr|s t| na
Bar se |o na
23.55 ve •er nje v| jes t|
00.15 Ta ta u
akc| j| (r)
01.55 Na pu tu pre ma do |je.
se r| ja
02.45 Ezo Tv.
ta rot show
03.45 Bra •ne vo de. se r| ja
04.35 Ne smo tre no
po na sa nje
06.00 Ou var prav de.
se r| ja (r)
06.45 Kraj pro qra ma
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
06.20 Go spo da r| ca tvo qa
srca. te |e no ve |a (r)
07.05 101 da| ma t| nac.
crta na se r| ja
07.30 Ba tman | hra br|
su per ju na c|.
crta na se r| ja
07.55 Ma |a Tv
- Tv vrt|c
- Orta n| í||m
08.25 Dvo rac |qra •a ka 1.
se r| ja za dje cu
08.50 Sko| sk| pro qram
09.35 P|e sne no te. se r| ja
za dje cu (r)
10.00 Pr| je no s| |z Sa bo ra
13.30 Fo to qra í| ja u
Hrvat skoj
13.40 Ma |a Tv (r)
14.10 Ma || pt| •ar (r)
15.30 Zu pa n|j ska
pa no ra ma
15.45 Ho te| dvo rac Or th 5.
se r| ja (r)
16.30 Sap ta• ps| ma 4
17.20 Joh nny Bra vo.
crta na se r| ja
17.40 Tra va ze |e na 4. se r| ja
18.10 Tes sa |z po ro d| ce
d'Ür ber v|| |ea. se r| ja (r)
19.05 Krsta re nja svjet sk|m
|je po ta ma: Pu n|m
je dr| ma pre ma
Ta h| t| ju.
do ku men tar na se r| ja
19.55 H|t da na
20.05 Bra ca | ses tre 3.
se r| ja
20.55 Pr|ja va |qra
22.55 Za kon | red: Odje| za
zrtve 10. se r| ja
23.40 Dne vn|k p|a vu se.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom (r)
23.50 Ma || pt| •ar (r)
01.05 No cn| q|a zbe n|
pro qram: H|t da na (r)
01.07 No cn| q|a zbe n|
pro qram: G|a zbe n|
spo to v|
04.22 No cn| q|a zbe n|
pro qram: H|t da na
04.24 No cn| q|a zbe n|
pro qram.
sn|m ka kon cer ta
GJMN
GJMN
GJMN
HRT 2
05.40 As tro sou.
em| s| ja uz| vo
06.25 PTL Da nas.
|n íor ma t| vna
em| s| ja (r)
06.55 Auro ra.
te |e no ve |a
07.40 vra ta ra ja.
te |e no ve |a (r)
08.35 Dra qon Ba|| Z.
an| m| ra n| í||m (r)
09.15 Eze|. se r| ja (r)
10.30 Exk|u z|v s
Ta tja nom
Ju r|c. ma qa z|n (r)
11.00 Auro ra.
te |e no ve |a
11.55 Na s|je dn| c|.
te |e no ve |a
14.45 Ko bra 11.
se r| ja
13.40 Krv n| je vo da.
se r| ja (r)
14.30 1001 noc.
se r| ja
16.05 vra ta ra ja.
te |e no ve |a
17.00 Krv n|j ve vo da.
se r| ja (r)
18.00 Ek sk|u z|v Ta b|o |d.
ma qa z|n
18.30 PTL Da nas.
|n íor ma t| vna
em| s| ja
19.05 Krv n| je vo da. se r| ja
20.00 Eze|. se r| ja
21.00 B|q Brot her.
re a||ty show
22.15 OSl: NY. se r| ja
23.10 Üro ta. se r| ja
00.10 PTL v| jes t|.
|n íor ma t| vna
em| s| ja
00.25 Üro ta. se r| ja
01.15 B|q Brot her.
re a||ty
show (r)
02.10 As tro show.
em| s| ja uz| vo
03.10 OSl: NY.
se r| ja (r)
03.55 PTL Da nas.
|n íor ma t| vna
em| s| ja (r)
RTL
Grad ku ge, film
Ü pro |je ce 2003. naj -
mno qo |ju dn| j| qrad Ka na -
de o•aj n| •k| se bo r|o da
su zb| je ne po zna t| | smrto -
no sn| v| rus SAPS. v| rus je
u Ka na du do sp|o me du -
na ro dn|m vazdusn|m sao-
bracajem |z K| ne.
Lju bav i osve ta, se ri ja
Su hej |a opa za •o vje ka
ko j| pra t| La |e | pos ta je jos
ne pr| ja tn| ja pre ma njoj. Ne -
ma po vje re nja u nju. La |e
ze || sto pr| je ot| c| kod Ju su -
ía u Ber ||n. Od|a z| kod Me -
ne kse ka ko b| s njom
po d| je || |a svo je p|a no ve.
20.00 20.55
Prlja va igra, film
Sje ver noa ír| •ka bo j| sn| ca
u Dru qom svjet skom ra tu.
Sa tn|k br| tan ske voj ske
Da q|as do b| ja za da tak u
naj kra cem ro ku pro b| t| se
kroz po |ozaje Tre ceq raj ha
| un| st| t| ne pr| ja te |je ve za || -
he qo r| va.
14.30 22.00
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Vre men ska
pro gno za
07.45 Ser vi sne
in for ma ci je
08.00 Pre gled
{tam pe
09.00 Li ja no vi }i
- na gra dna
igra
10.00 Ho ros kop
10.42 Ste tos kop,
emi si ja o
zdrav lju
11.00 Se le bri ti in fo
13.00 3 u 1
14.00 Jes te li za
- kva li te tne
in for ma ci je
na In ter ne tu?
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 @e ne u
mu zi ci
18.30 Dne vnik
21.00 Ma li ogla si
22.00 Do ma }a hit
lis ta
00.05 No }ni
mu zi ~ki
pro gram
09.00 Sta nje na
pu te vi ma
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Mu sic
in fo
13.00 In fo
bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pro je ktor
15.00 Bre ak tro ugh
15.30 Flash
back
16.00 De ut che
Wel le
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 Show
bizz
ca fe
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta
ima
19.00 In fo
bri fing!
19.30 Bre ak tro ugh
07.00 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.35 v| jes t|
09.05 Ho te| dvo rac Or th 5.
se r| ja
10.00 v| jes t|
10.09 vr| je me da nas
10.10 Krsta re nja svjet sk|m
|je po ta ma: Pu n|m
je dr| ma pre ma
Ta h| t| ju.
do ku men tar na se r| ja
11.10 Oprah Show (1347)
11.55 EP re por ta za
12.00 Dne vn|k
12.30 Go spo da r| ca tvo qa
srca. te |e no ve |a
13.10 Tes sa |z po ro d| ce
d'Ür ber v|| |e. se r| ja (r)
14.05 v| jes t| uz hrvat sk|
zna ko vn| je z|k
14.14 vr| je me su tra
14.20 P| je• | z| vot. re || q|j sk|
pro qram
15.00 Dhar ma | Greq 4.
se r| ja
15.25 ln deks. em| s| ja o
sko| stvu
16.00 Tvo ja sam su db| na.
te |e no ve |a
16.50 v| jes t|
17.05 Hrvat ska uz| vo
18.10 8. kat: Okre n| no v|
||st. ta|k show
19.15 LO TO 7/39
19.30 Dne vn|k
20.10 Ka pe| sk| kre so v|.
se r| ja
21.25 B| tan qe | pr|n ce ze 4.
se r| ja
22.00 Dru qa stra na
rock'n'ro| |a.
do ku men tar n| í||m
22.35 Dne vn|k 3
23.05 v| jes t| |z ku| tu re
23.15 Dru q| íor mat
00.05 Pe tro v| zor: Do d|r
z| vo ta | smrt| 2. se r| ja
00.50 Pe tro v| zor: Dva | po|
mu skar ca 5. se r| ja
01.15 Pe tro v| zor: Kse na
pr|n ce za ra tn| ca 6.
se r| ja
02.00 Za kon | red: Odje| za
zrtve 10. se r| ja (r)
16.00 23.00
Vi ki Kris ti na
Bar se lo na, film
Kon ven c| ona| na v| k|. za ru -
•e na s Da qom. pu tu je u Bar -
se |o nu ka ko b| pro ve |a |je tne
pra zn| ke u ku c| pr| ja te |ja svo -
j|h ro d| te |ja sa svo jom ne kon -
ven c| ona| nom | otvo re nom
pr| ja te |j| com Kr|s t| nom.
Tvo ja sam su dbi na,
se ri ja
Bha ra t| je u An ca| pro na -
s|a kcer | nj|h dv| je pos ta nu
b||s ke. Bha ra t| uma |o usp| je
na qo vo r| t| dje cu da pr| hva te
An ca| kao maj ku. Ona kaze
S|d har thu ko || ko je sre tna
sto se ozen|o s An ca|...
1001 no}, se ri ja
Dok |z|a ze |z í|r me. Se he -
re za da | Ke rem za pnu u d| -
za |u. Me ha n| •a r|
po ku sa va ju po pra v| t| kvar.
a Onu ra hva ta b| jes. Ka da
sa zna da je A|| Ke ma| ku -
p|o automob|| Ga n| ju. Bur -
han |h uko r| zboq s|| n|h |a z|.
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u i 1500 m
2
pla ca u Ale ksan drov cu,
65.000 KM. Te le fon: 065/720-
106.
- Pro da jem po slo vno-stam -
be ni obje kat 400 m
2
u Ba nja -
lu ci, Uli ca knja za Mi lo {a 39,
plac 970 m
2
+ 400 m
2
, do zvo -
lje na gra dnja ku }e. Te le fon:
065/529-471. BK
- Pro da jem dvi je ku }e u Bu -
d`a ku na per ce li 1.000 m
2
. Te -
le fon: 065/846-016. BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i
540 m
2
ze mlje u Kne `i ci (stru -
ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je -
njam za od go va ra ju }e u
Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-
088. BK
- Pro da jem ku }u na sprat i
de vet du nu ma ze mlje u Ra mi -
}i ma, 50.000 evra. Te le fon:
065/935-191. BK
- Pro da jem ku }u (dvo so ban
i tro so ban stan, po slo vni pros -
tor 66 m
2
, ga ra `a, ko tlo vni ca,
plac 500 m
2
), 250 m od O[,
125.000 KM, [ar go vac. Te le -
fon: 065/935-191. BK
- Pro da jem ku }u na Ra ko -
va ~kim ba ra ma, iza `u tih zgra -
da, 80.000 KM, Ul. do kto ra
@iv ka Nje `i }a. Te le fon
065/935-191. BK
- Pro da jem ku }u u San skom
Mos tu na pla cu 966 m
2
, ure -
dna do ku men ta ci ja, bli zu bol -
ni ce. Te le fon: 065/371-300,
066/844-782. BK
- Pro da jem use lji vu ku}u
(pri ze mlje i sprat), mo gu }nost
ot ku pa, dvo ri {te i ga ra `a, u na -
se lju Vra ca, Sa ra je vo. Telefon:
033/654-266. BK
- Pro da jem tri ku }e i pla cem
za gra dnju zgra de po re gu la ci -
onom pla nu u cen tru gra da, svi
pa pi ri za gra dnju. Te le fon:
065/291-076. BK
- Pro da jem ku }u na sprat,
ga ra `a i par ce la 640 m
2
, u cen -
tru gra da. Te le fon: 065/291-
076. BK
- Pro da jem ku }u na sprat,
ga ra `a i pla c, Ale ja J. Du ~i}a.
Te le fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem sta ru ku }u, tri
ga ra `e i pla c 2.180 m
2
. Te le -
fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem ku }u na sprat,
ga ra `a i par ce la 1.000 m
2
. Te -
le fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem pri ze mnu ku }u,
ga ra `a i dvo ri {te, na pla cu 700
m
2
. Te le fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem ku }u na sprat,
ga ra `a 40 m
2
, pla c 630 m
2
, u
No voj va ro {i. Te le fon:
065/291-076. BK
- Pro da jem ku }u (c. gri ja nje,
ga ra `a i oko 600 m
2
oku }ni -
ce), Star ~e vi ca. Te le fon:
066/533-717, 216-067. BK
- Pro da jem ku }u na sprat
(dva sta na po 80 m
2
, dvo ri {te,
ga ra `a), po ~e tak Uli ce Jo vi ce
Sa vi no vi }a ili mi je njam za
ma nji stan. Te le fon: 065/636-
545. BK
- Pro da jem sa ni ra nu ku }u
50 m
2
stam be nog pros to ra,
dvo ri {te 120 m
2
, Ul. Ga vri la
Prin ci pa. Te le fon 065/636-545.
BK
- Pro da jem dvi je sa ni ra ne
use lji ve ku }e (ga ra `a, ogra |e -
no, pla c 3.500 m
2
, bli zu pe tlje,
asfalt, stru ja, vo da), Ul. Bla go -
ja Pa ro vi }a. Te le fon: 065/636-
545. BK
- Pro da jem ku }u na sprat s
pot krov ljem (tri tro so bna sta -
na, ga ra `a, oku }ni ca 330 m
2
,
vlas ti to cen tral no gri ja nje, kod
Za vo da dis tro fi ~a ra, Ul. dr Ve -
li mi ra ^o vi }a, pa pi ri 1/1,
odmah use lji va. Te le fon:
065/636-545. BK
- Pro da jem ku }u na sprat
(po slo vni pros tor, ma nja dvo -
ri {na ku }a, oku }ni ca) u cen tru
Klju ~a. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem hi tno ku }u na
sprat (po slo vni pros tor - pe ka -
ra, dvo ri {na zgra da, plac 500
m
2
, kod "Ali ba be", Ul. Kos te
Vo ji no vi }a. Te le fon: 065/636-
545. BK
- Pro da jem ku }u na sprat
(pot krov lje, oku }ni ca oko 900
m
2
, ogra |e no, vo} njak, vlas ti to
gri ja nje, kod "Gla sa", Hi se ta.
Te le fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem ku }u 130 m
2
,
oku }ni ca 500 m
2
, uz put, hi -
tno, po vo ljno, Ul. Ga vri la
Prin ci pa. Te le fon: 065/636-
545. BK
- Pro da jem ku }u na sprat
(dva po slo vna pros to ra, ga ra `a
i oku }ni ca 500 m
2
) u Krfskoj
uli ci, 1/1. Te le fon: 065/636-
545. BK
- Pro da jem ku }u i oko 3.000
m
2
ze mlji {ta u ^e lin cu Do -
njem, pre ko mos ta, hi tno i po -
vo ljno. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem ku }u na sprat,
po ~e tak Gor njeg {e he ra, kod
tur be ta. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem hi tno ku }u na
sprat, Mej da n, U. bra }e Ju go -
vi}a. Te le fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem ku }u u Gla mo -
~a ni ma. Te le fon: 066/903-292.
BK
- Pro da jem no vu ku }u i ze -
mlju u Fo ~i, po red KP do ma
ili mijenjam za stan ili ku }u u
Sa ra je vu. Telefon: 061/498-
743. BK
- Pro da jem po lo vi nu ne do -
vr{e nog du ple ksa P+I+II+P,
220 m
2
ko ri snog pros to ra, pla c
215 m
2
, ure dni pa pi ri. Te le fon:
065/011-065. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam de vas ti ra nu ku -
}u, pra te }e obje kte i 1.000 m
2
ze mlje u Vi {e gra du za sli ~no u
oko li ni Sa ra je va. Telefon:
062/319-442. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem opre mlje nu ku }u
kod re bro va ~ke crkve. Te le -
fon: 065/631-613.
- Pro da jem vi ken di cu uz pu t
Ba nja lu ka - Jaj ce, pri je mos ta
na Ka ra nov cu. Te le fon:
065/955-895. BK
- Pro da jem vi ken di ce na
Kr~ma ri ca ma, Tre{ nji ku, u
[u{ nja ri ma i Ve li kom Bla {ku,
po vo ljno. Te le fon: 065/355-
359. BK
- Pro da jem ne do vr{e nu vi -
ken di cu na ze mlji {tu 1.030 m
2
,
stru ja, vo da, Gla mo ~a ni , La -
kta {i. Te le fon: 065/938-037.
BK
- Pro daj em po vo ljno vi {e vi -
Vikendice
Ku}e
34 Oglasi
15.6.2011.
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbini i pri ja te lji ma da je u uto rak 14.6.2011. u 66. go di ni
pre mi nuo na{ dra gi
RAT KO (Mo m~i la) BO JI]
Sa hra na }e se oba vi ti u sri je du 15.6.2011. u 14 ~a so va na po ro di ~nom gro blju
u Dru go vi }i ma.
Po vor ka kre }e is pred ku }e `a los ti u 13 ~a so va.
O`a lo{ }e ni: su pru ga \u ja, sin Lju bi {a, k}er ka Lju bin ka, sna ha Mir ja na, zet Slo bo dan,
unu ~ad So nja, Ni na, Mi li ca, \or |e i Ma ri ja te os ta la ro dbi na, pri ja te lji i ko m{i je.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 13.6.2011. u 77. go di ni pre mi nu la
na {a dra ga
VE RA (Franca) PO DO BNIK
Sa hra na }e se oba vi ti 15.6.2011. u 13 ~a so va na gro blju "Sve ti Mar ko" u Ba nja lu ci.
O`a lo{ }e ni: ses tre El za i Te re zi ja i po ro di ce Po do bnik, ^e si, Ta ti} i To ka li}.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbini i pri ja te lji ma da je 13.6.2011. u 79. go di ni pre mi nu la
na {a dra ga
NA DA (Pe re) MI TRO VI]
1932-2011.
Sa hra na }e se oba vi ti 15.6.2011. go di ne u 14 ~a so va na Re bro va~ kom gro blju u Ba nja lu ci.
O`a lo{ }e ni: su prug Slo bo dan, sin Bo ro, k}er ka Bran ka, sna ha Sa bi ha, unu ~ad,
pra unu ~ad te os ta la ro dbi na, ko m{i je i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 13.6.2011. u 67. go di ni na kon
krat ke i te {ke bo les ti pre mi nuo na{ dra gi
RA DI VOJ (Ko je) KRKI]
1944-2011.
Sa hra na }e se oba vi ti 15.6.2011. go di ne u 14 ~a so va na mje snom gro blju u Mi lo sav ci ma.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Bor ka, sin Da li bor, k}er ka Da li bor ka, bra }a Dra go i Mi le, sna ha
Oli ve ra, zet Bran ko, unu ~ad Da ja na, Sr|an, Ka ta ri na, Ma tea i Bo ris te os ta la ro dbi na,
ko m{i je i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko m{i ja ma da je 14.6.2011. u 86.
go di ni pre mi nu la na {a dra ga maj ka i ba ka
STA KA (ro|. Ra do ni}) JO [I]
Sa hra na }e se oba vi ti u sri je du 15.6.2011. go di ne u 14 ~a so va na gro blju Jo {i }i
u Ja vo ra ni ma.
O`a lo{ }e ni: si no vi Si me un i Dra gan, k}er ke Ma ra i Zo ra, sna he, zet, unu ~ad
te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
SLU@BA
^ITULJA
^itulje i male oglase
mo`ete predati svaki
dan
od 8 do 17 ~asova
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar
Hani{te)
051 223 210
PLA]ENE
male oglase
i ~itulje mo`ete
u Sarajevu
predati:
[UMARSKI
FAKULTET
(Zagreba~ka
20/3)
svojim
~itaocima daju
mogu}nost
objave
BESPLATNE ^ITULJE
u kojoj se objavljuje smrt najbli`ih dimenzije 82x70 mm)
Sve druge objave i formati se napla}uju po cjenovniku.
NEZAVISNE NOVINE
ken di ca i pla ce va u Sla ti ni i
oko li ni. Te le fom: 588-150,
065/964-929. BK
- Pro da jem dev sti ra nu vi -
ken di cu kod Sla ti ne, G. Ka di -
nja ni , 18 km od grada, asfalt,
stru ja, vo }njak, ogra da, ~etiri
m od ri je ke. Telefon: 065/319-
295. BK
- Pro da jem vi ken di cu i pla c
1.500 m
2
(vo} nja k) u Ri je ~a ni -
ma kod La kta {a, hi tno. Te le -
fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem vi ken di cu u
Gor njem {e he ru, pre ma [e hi -
tlu ci ma, hi tno i po vo ljno, pa -
pi ri ure dni 1/1. Te le fon:
065/636-545. BK
- Pro da jem vi ken di cu i
osam du nu ma ze mlje (vo da,
stru ja, asfalt, mla d vo }njak),
15 km od cen tra, ci je na po vo -
ljna. Te le fon: 051/413-199,
066/870-370. BK
- Izda jem apar tman 55 m
2
u
Okru gu Gor njem kod Tro gi ra,
Hrvatska, 250 m od mo ra, bal -
ko n, po gle d na mo re, 35
evra/dan. Te le fon: 066/184-
804.
- Neum, povoljno izdajem
apartmane uz more. Telefon:
063/327-098, 036/884- 169.
BK
PRO DA JA
- Pro da jem dvo ipo so ban
stan 67 m
2
, Ran ka [ip ke 78e,
60.000 evra. Te le fon: 065/225-
143.
- Pro da jem stan 40 m
2
u
cen tru. Po vo ljno. Telefon:
065/018-100.
- Pro da jem re no vi ran stan
54 m
2
(dva bal ko na), Jug Bo -
gda na 72. Te le fon: 066/213-
232.
- Pro da jem stan 36 m
2
, La -
u{, 60.000 KM. Te le fon:
065/901-162, 065/691-372.
- Pro da jem dvo so ban stan
57 m
2
u Bo ri ku, 4. sprat, lift,
1.700 KM/m
2
. Te le fon:
065/402-748.
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci.
Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem sa ni ran stan 48
m
2
, 3. sprat, Ul. ca ra La za ra,
Obi li }e vo, 90.000 KM. Te le -
fon: 065/935-191. BK
- Pro da jem stan 77 m
2
, 3.
sprat, 1.500 KM/m
2
, Ul. Jo va -
na Jan ~i }a. Te le fon: 065/935-
191. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so -
ban stan u cen tru Ba nja lu ke,
zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le -
fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem dvo so ban stan
65 m
2
, 1. sprat, ga ra `a 17 m
2
,
Uli ca Du {ka Ko{ ~i ce, 65.000
evra. Te le fon: 051/213-437,
066/260-838. BK
- Pro da jem je dno so ban stan
51 m
2
u pri ze mlju. Te le fon:
065/291-076. BK
- Pro da jem dvo so ban stan u
na se lju Lor ka. Te le fon:
065/291-076. BK
- Prodajem na mje {ten dvo -
so ban stan sre dnjo {kol ka ma ili
stu den tkinja ma, is klju ~i vo u
do go vo ru sa ro di te lji ma, 400
Stanovi
Apartmani
Oglasi 35
15.6.2011.
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
male oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
Napomena:
Kupon vrijedi
samo za jedno
objavljivanje
BANJALUKA: "Glasov" kiosk broj 39
kod hotela "Palas"
Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
NEZAVISNE NOVINE
- MALI OGLASI
- LI^NE PORUKE
- IN MEMORIAM
- ^ITULJE
- MARKETIN[KE
PORUKE
- KONKURSI
I OGLASI
BANJALUKA:
- "Glasov" kiosk broj 39
kod hotela "Palas"
- Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
SARAJEVO:
- [umarski fakultet
(Zagreba~ka 20/3)
- Internacional press
(autobuska stanica, Lukavica)
Tel: 051 331 864, 033 653 953
KM + re `i je, Cen tar. Te le fon:
051/223-490, 065/834-056. BK
- Pro da jem ~e tvo ro so ban
stan 85 m
2
, 2. sprat, 1. kra ji {ke
bri ga de, Star ~e vi ca. Te le fon:
065/682-925. BK
- Pro da jem stan 30 m
2
kod
po {te u Obi li }e vu. Te le fon:
063/377-485. BK
- Pro da jem stan 35 + 3 m
2
,
3. sprat, u cen tru Vo go{ }e, Sa -
ra je vo, 52.000 KM (uklju ~en
po rez). Te le fon: 066/481-044,
062/739-377. BK
- Pro da jem stan 64 m
2
u
"Ti ta ni ku", Bo rik, hi tno. Te le -
fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem stan 105 m
2
, kli -
ma ti zo van, ha lo ge no os vje tlje -
nje, ame ri ~ki pla kar pet m,
1.700 KM/m
2
, Gun du li }e va
uli ca. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem tro so ban stan u
Bo ri ku (dva lif ta), hi tno. Te le -
fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem sa ni ran dvo so -
ban stan 61 m
2
, 2. sprat, po vo -
ljno, u Krfskoj uli ci. Te le fon:
065/636-545. BK
- Pro da jem stan u cen tru
gra da, Ul. Ni ko le Pa {i }a 82 ili
mi je njam za ma nji, hi tno i po -
vo ljno. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem dvo so ban stan
58 m
2
, cen tar gra da, Bu le var
ca ra Du {a na ili mi je njam za
ma nji. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem stan 57 m
2
, vi so -
ko pri ze mlje, su te re n 30 m
2
,
Ro su lje. Te le fon: 314-335. BK
- Pro da jem stan 62 m
2
u Pri -
je do ru. Te le fon: 061/790-420.
BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan
64 m
2
, 4. sprat, u Bo ri ku za
stan u Sa ra je vu. Te le fon:
065/291-076. BK
- Mi je njam (pro da jem) ~e -
tvo ro so ban stan u Ba njalu ci,
kod Ka rin gton ke. Te le fon:
065/512-345. BK
IZ DA VA NJE
- Izdajem na mje {te nu gar so -
nje ru, M. Sto ja no vi }a 9a, 250
KM. Te le fon: 065/804-083.
- Iz da jem stran ci ma ili po -
slo vnim lju di ma tro so ban na -
mje {ten stan u no voj
stam be noj zgra di (kli ma, in ter -
net, ka blov ska). Te le fon:
051/306-737, 065/623-914.
- Iz da jem stu den tkinji je -
dno so ban na mje {ten stan (gri -
ja nje), Obi li }e vo. Te le fon:
065/956-634.
- Iz da jem na mje {ten dvo so -
ban stan, Ale ja sve tog Sa ve br.
8. Te le fon: 065/518- 567.
- Izda jem je dno so ban na -
mje {ten stan, po se ban ulaz,
Ran ka [ip ke 27. Te le fon:
066/528-761.
- Iz da jem za po sle nom sam -
cu ma nji na mje {ten stan u ku -
}i, na se lje Ko ~i }ev vi je nac, c.
gri ja nje, par king. Te le fon:
066/265-127.
- Iz da jem stan, gar so nje re i
so be, na mje {te no, gri ja nje, sve
po se bno, je dno da jem `en skoj
oso bi za po mo} u ku }i. Te le -
fon: 065/636-195, 051/212-
691. BK
- Za po sle nim li ci ma iz da -
jem ma nji na mje {ten je dno so -
ban stan, par king, sve
odvo je no, po vo ljno. Te le fon:
051/355-671. BK
- Iz da jem stu den tima na -
mje {ten je dno so ban stan u bli -
zi ni par ka M. Sto ja no vi }a.
Telefon: 065/837-269,
051/213-629. BK
- Iz da jem na mje {ten je dno -
so ban stan 45 m
2
u no voj zgra -
di, gri ja nje, ga ar `no mjes to.
Te le fon: 065/539-699. BK
- Iz da jem pra zan dvo ipo so -
ban stan u naju`em cen tru, od
1. ju na, na du `i pe ri od. Te le -
fon: 065/636-545. BK
- Iz da jem po lu na mje {ten
dvo so ban stan, po dno `je Star -
`e vi ce, Ul. 1. kra ji {ke bri ga de
NO, c. gri ja nje, na du`i pe ri od.
Te le fon: 065/636-545. BK
- Iz da jem na mje {ten tro so -
ban stan u naju`em cen tru, od
1. ju na, kod Fi lo zof skog fa kul -
te ta. Te le fon: 065/636-545. BK
- Iz da jem dvo so ban sa ni ran
stan, Ul. bra }e Ju go vi}a. Te le -
fon: 065/636-545. BK
- Iz da jem je dno so ban na -
mje {ten stan na La u{u, 160
KM. Te le fon: 051/282-591,
065/568-779. BK
- Iz da jem na mje {te nu gar so -
nje ru na La u{u, Ka ra |or |e va
369. Te le fon: 051/281-141. BK
- Iz da jem na mje {te nu gar -
so nje ru (po se ban ula z, bli zu
cen tra). Te le fon: 051/216-786.
BK
- Iz da jem na mje {te ne dvo -
so bne i je dno so bne sta no ve, u
zgra di i ku }i, 3. i 4. sprat, sa -
mo ozbi ljnim i ra dnim lju -
dima. Te le fon: 065/345-846.
BK
- Iz da jem na mje {ten stan 65
m
2
, Je vres ka ulica, kli ma, ka -
blov ska, gri ja nje, par king. Te -
le fon: 065/663-203. BK
- Izdajem so be za no }e nje i
dne vni bo ra vak u Ba nja lu ci,
ci je ne po vo ljne. Te le fon:
051/305-650, 065/934-310. BK
- Iz da jem zi da nu ga ra `u u
Ul. Ive An dri }a 7. Te le fon:
065/697-716. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vno-stam -
be ni obje kat 400 m
2
u Ba nja -
lu ci, Uli ca knja za Mi lo {a 39,
plac 970 m
2
, do zvo lje na gra -
dnja ku }e jo{ 400 m
2
. Te le fon:
065/529-471. BK
- Pro da jem po slo vni obje kat
biv {e fa bri ke sa mo lje plji vih
tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u.
Po vr{i na obje kta 3.276 m
2
i
ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem po ljo pri vre dni
obje kat 650 m
2
, po go dan za
uz goj glji va. Te le fon: 065/716-
043. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam u Bu goj nu dva
po slo vna pros to ra uku pne po -
vr{i ne 50 m
2
za po slo vni pros-
tor, stan ili ze mlju u Ba njalu ci.
Te le fon: 065/009-207.
IZ DA VA NJE
- Iz da jem re gis tro van kan -
ce la rij ski po slo vni pros tor 110
m
2
, Ba nja lu ka, uz gla vnu uli -
cu, {est par kin ga, kli ma, cen -
tral no, alarm. Te le fon:
065/666-435.
- Iz da jem ure |en po slo vni
pros tor 55 m
2
, 2. spra t, Uli ca
Ve se li na Ma sle {e (Go spod ska
uli ca). Te le fon: 066/649-723,
065/562-637.
- Iz da jem po vo ljno skla di {te
i kan ce la ri je kod re bro va ~ke
crkve. Te le fon: 065/631-613.
- Iz da jem po vo ljno po slo vni
pros tor 120 m
2
u naju`em cen -
tru Gra di {ke. Te le fon:
065/179-495, 065/810-103.
- Iz da jem po slo vni pros tor u
cen tru Ba nja lu ke, vi {e par king
mjes ta. Te le fon: 065/514-410,
051/217-916, 051/218-011. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski
pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro -
daj nog cen tra "Cen trum" La -
kta {i. Kom ple tna mre `na
in fras tru ktu ra. Te le fon:
065/896-422. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor
24 m
2
, uz gla vnu uli cu u cen -
tru gra da, kod "Ekva to ra" i
poslasti~arnice "Vesna". Te le -
fon: 065/516-956, 065/601-
698. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u
"Ekva toru", pri ze mlje, izlog.
Te le fon: 065/932-596,
065/871-145. BK
- Izda jem dva kan ce la rij ska
pros to ra 51 i 43 m
2
, cen tar,
kod MUP-a. Te le fon: 065/836-
056. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor
40-50 m
2
, po ~e tak Uli ce No -
va ka Pi va {e vi }a, hi tno i po vo -
ljno. Te le fon: 065/636-545. BK
- Iz da jem kan ce la ri ju 18 m
2
u "Ekva to ru", 1. spra t. Te le fon:
065/656-824. BK
- Iz da jem po vo ljno na mje -
{te nu kan ce la ri ju, upo tre bna
do zvo la, u Go spod skoj uli ci.
Te le fon: 065/244-141. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor
34 m
2
, Ve se li na Ma sle {e bb
(Go spod ska). Te le fon:
065/673-355. BK
- Pro da jem plac 550 m
2
u
Gra di {ci, Bok Jan ko vac, kod
ci gla ne. Te le fon: 065/256-681,
066/601-894.
- Pro da jem plac 3.143 m
2
u
No voj To po li, 200 m od gla -
vnog pu ta, iza ka to li ~ke crkve.
Te le fon: 065/336-869.
- Pro da jem pla ce ve u cen tru
Ale ksan drov ca, 20 KM/m
2
.
Te le fon: 065/720-106.
- Pro da jem plac 688 m
2
u
^e smi, 1/1, UT uslo vi, do zvo -
lje na gra dnja. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116. BK
- Pro da jem plac 420 (630)
m
2
u La za re vu, Uli ca knja za
Mi lo {a 39, do zvo lje na gra dnja
po slo vno-stam be nog obje kta
400 m
2
. Te le fon: 065/529-471.
BK
- Pro da jem de vet pla ce va
(17 du nu ma) i dvi je ku }e (je -
dna za ru {e nje na 1.100 m
2
i
je dna no va iz gra dnja na 680
m
2
ze mlje), Ul. No va ka Pi va -
{e vi }a, Ba nja lu ka, 2,5 km od
gla vne po {te. Te le fon:
065/510-196, 051/420-190.
PK
- Pro da jem dva pla ca u ^e -
smi, kod auto-pra oni ce "Da -
do". Te le fon: 065/931-125. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce -
ve na po ~et ku [ar gov ca, stru -
ja, vo da, 1/1. Te le fon:
0049/73-17-23-614. BK
- Pro da jem plac 470 m
2
kod
igra li {ta u Dra go ~a ju. Te le fon:
065/462-366. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze -
mlje u [u{ nja ri ma, u bli zi ni
auto-otpa da. Mo gu i ma nje
par ce le. Te le fon: 066/248-269.
BK
- Hi tno pro da jem 4.500 m
2
ze mlje u Za lu`ani ma, sa mo
65.000 KM. Te le fon: 065/526-
708. BK
- Pro da jem plac 6.000 m
2
,
1.800 m od cen tra, Ul. Fran ca
[u ber ta, 20 KM/m
2
, stru ja, vo -
da, asfalt. Te le fon: 065/836-
056. BK
- Pro da jem plac 623 m
2
u
Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te le fon:
065/978-775. BK
- Pro da jem 19 du nu ma
zemlje, Sa ra je vo, cen tar, tri
de vas ti ra na obje kta. Te le fon:
065/511-124. BK
- Pro da jem 15 du nu ma ze -
mlje u [u{ nja ri ma (stru ja, vo -
da, te le fon, asfalt). Telefon:
051/216-140, 065/310-057. BK
- Pro da jem plac 227 m
2
na
mo ru, Mil na, Bra~, ci je na po -
vo ljna, pa pi ri ure dni, put, vo -
da, stru ja. Te le fon:
051/482-249, 065/032-930. BK
- Pro da jem pla c 4.000 m
2
,
Ve li ko Bla {ko i 1.000 m
2
na
Kr~ma ri ca ma, bli zu vo da i
stru ja. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem plac 1.000 m
2
u
Krmi na ma, pod bo ro vi ma i
1.900 m
2
Ve li ko Bla {ko. Te le -
fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem dva pla ca do
840 m
2
u de snoj No vo se li ji,
kraj gla vnog pu ta, 800 m od
"Vo do vo da". Telefon:
065/605-445, 051/413-257. BK
- Pro da jem 10 pla ce va u Ra -
mi }i ma, po red pu ta, stru ja, vo -
da, ka na li za ci ja, ure dni pa pi ri.
Te le fon: 065/050-386. BK
- Prodajem ber lin go 2.0
HDI, g. p. jun 2004, te re tni,
pet sje di {ta, po go dan za fir me,
pla vi me ta lik, sva opre ma, kli -
ma. Te le fon: 065/ 512-515.
- Pro da jem pa sat VW 1.8
benzin, '89. godi{te, si vi me ta -
lik, {i ber, ser vo, ABS. Te le fon:
065/938-947.
- Pro da jem {ko du fa bi ju se -
dan 1.4 MPI, 2002. go di {te,
pre {la 81.000 km, me ta lik pla -
va, re gis tro va na do sep tem bra
2011, 8.500 KM. Te le fon:
065/526-032.
- Pro da jem ford mon dea
1.8i, 2004. godi{te, 11.800
KM. Te le fon: 051/384-660,
066/714-013.
- Pro da jem ford kon ekt 1.8
TDCi, 2005. godi{te, 13.500
KM. Te le fon: 051/384- 660,
066/714-013.
- Pro da jem VW d`e tu 1.6
di zel, ~etvora vra ta, '90. go di -
{te, pre {la 217.000 km, 3.000
KM. Te le fon: 065/980-536.
- Prodajem FIAT dabio 1.9
dizel (kedi), 2001. godi{te.
Telefon: 065/513-191. BK
- Pro da jem ka va sa ki Z 750
stre et fig hter 2007. g. p., pre -
{ao 9.850 km, kao nov, sva
opre ma, re gis tro van, 9.900
KM. Te le fon: Te le fon:
065/444-150. BK
- Pro da jem {ko du fa bi ju se -
dan 1.4 MPI, 2003. go di {te,
pre {la 115.000 km, me ta lik si -
va, air bag, bord kom pju ter...,
reg. do fe bru ara 2012. Te le fon:
0655/640-225. BK
- Pro da jem ford es kort ka ra -
van 1.6, 16v, ben zin, '97. g. p.,
re gis tro van do de cem bra
2011, kli ma, ser vo, ABS, el.
po di za ~i, air bag. Te le fon:
065/528-238. BK
- Pro da jem ju ga 45, 90. go -
di {te, is pra van, re gis tro van,
700 KM. Te le fon: 065/600-
993. BK
- Pro da jem d`e tu '85. g. p.,
tur bo di zel, u vo znom sta nju,
po vo ljno. Te le fon: 065/681-
462. BK
- Pro da jem di je lo ve i li ma ri -
ju za ford es kort 1.6 di zel, bi -
je li i ford es kort 1.4 ben zin,
pla vi, ure dni pa pi ri. Te le fon:
065/894-570. BK
- Pro da jem mer ce des 124-
200. ben zi nac auto ma tik u di -
je lo vi ma. Te le fon:
065/218-600. BK
- Pro da jem ford es kort 1.8
TD, '98. go di {te, u di je lo vi ma.
Te le fon: 065/739-422. BK
- Prodajem sku ter maxi pi -
ag gio 250, '2002. g. p., re gis -
tro van go di nu, 140 km/h, kao
nov, 3.550 KM, Ba nja lu ka.
Te le fon: 065/696-380.
- Pro da jem mo to cikl sprint
explo rer 150 kubika, crna bo -
ja, opre ma, kao nov, vo `en je -
dnu se zo nu. Te le fon:
065/317-840. BK
- Tu ris ti ~ka agen ci ja "Hi lan -
dar" or ga ni zu je po klo ni ~ko
pu to va nje u Os trog, tro dne vni
bes pla tni bo rav ak u Bu dvi. Te -
le fon: 051/465-210, 065/644-
500.
- Atra kti vna i za ba vna dje -
voj ka (29) o~e ku je po ziv. Te -
le fon: 065/906-729.
- Mla di} na uslu zi da ma ma
Li~ni kontakt
- Iz da jem po slo vni
pros tor 75 m
2
u cen tru Ba -
nja lu ke, Je vrej ska uli ca, 1.
sprat. Te le fon: 065/620-
717. BK
Turizam
Motocikli
Auto-dijelovi
Automobili
Placevi
Poslovni prostori
Gara`e
Sobe
Oglasi 36
15.6.2011.
iz Ba nja lu ke, moj smje {taj,
dis kre ci ja. Te le fon: 065/260-
017.
- @e na sa is kus tvom ~u va la
bi di je te. Te le fon: 065/973-
027. BK
- Po tre bni sa ra dni ci ko mer -
ci ja lis ti, pla ta po do go vo ru.
Te le fon: 065/591-823. BK
- Gra |e vin ski ra do vi - ka -
me ni zi do vi, pe ca ne, hla da re,
etno se lo u va {em dvo ri {tu.
Te le fon: 066/531-497.
- Pro da ja, ku po vi na i iznaj -
mlji va nje: ku }e, sta no vi, po -
slo vni pros to ri, le ga li za ci ja
obje kta. S&Zin ves, agen ci ja
od po vje re nja. Te le fon:
065/018-100.
- Te pih ser vis vr{i uslu ge
kva li te tnog pra nja svih vrsta
te pi ha, sta za, iti so na, jor ga na,
de ka, pre kri va ~a, bes pla tan
odvoz i dos ta va, ra di mo i ne -
dje ljom. Te le fon: 065/891-
407.
- Aktu el no - pri pre mam
bu du }e stu den te za pri je mni
ispit iz ma te ma ti ke. Po po tre -
bi do la zim na adre su. Te le -
fon: 066/233-318.
- Po prav ljam sve vrste fo -
to apa ra ta, Mi ki. Te le fon:
065/573-349.
- Vr{im uslu ge pre vo za
(se li dbe) sa ra dni ci ma u ze -
mlji i inos tran stvu, fur gon do
3,5 t sa ram pom. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116.
BK
- Po prav ljam okvi re na o~a -
ra svih vrsta, brzo i kva li te -
tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16.
Te le fon: 051/318-227. BK
- Pro fe sor en gles kog je zi ka
- ~a so vi i in stru kci je, pre vo di
tek sto va i do ku me na ta, sud -
ski tu ma~-pre vo di lac. Te le -
fon: 065/938-401. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di
po prav ke sto la ri je, na mje {ta -
ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto -
la ri ju. Te le fon: 051/281-470,
065/562-149. BK
- Po vo ljno izvo dim mo ler -
ske, far bar ske, ke ra mi ~ke i
po dne ra do ve, ga ran ci ja. Te -
le fon: 062/529-684. BK
- Po prav ke, pres vla ~e nje i
ta pa ci ra nje na mje {ta ja, pre -
voz i ga ran ci ja. Te le fon:
065/526-824. BK
- Ar hi te kta s li cen com ra di
pro je kte stam be nih, stam be -
no-po slo vnih obje ka ta i ha la
(le ga li za ci ja i no vo gra dnja).
Telefon: 065/644-526. BK
- Pra vim sve od `e lje za -
ogra de, nad stre {ni ce, sta la `e,
ga ra `na vra ta, za {ti tne re {et -
ke, nat kri vam bal ko ne. Tele-
fon: 065/600-993. BK
- Elek tri ~ar za mje njuje do -
tra ja lu elek troo pre mu, po -
prav lja sta re i ugra|uje no ve
elek tro in sta la ci je. Te le fon:
065/418-878. BK
- Pro da jem po vo ljno vi oli -
nu (1/1). Te le fon: 065/971-
000, 065/542-638.
- Pro da jem 50 m gu me nog
cri je va za za li je va nje, 3/4 co -
la, 25 ba ri, iz uvo za. Te le fon:
065/009-207.
- Pro da jem no ve plas te ni ke
od PVC ma te ri ja la svih di -
men zi ja, ga ran ci ja na naj lon,
pre vo z. Te le fon: 065/081-
563.
- Pro da jem {est fil mo va po
`e lji, 4 KM, odli ~an kva li tet.
Te le fon: 065/498-429. BK
- Ku pu jem zla tni lan ~i},
na ru kvi cu, prsten, min |u {e,
pri vje sak, lo mlje no zla to, zu -
bno zla to i du kat. Te le fon:
065/983-661.
- Ku pu jem sta ru de vi znu
{te dnju, ob ve zni ce, ra tnu od -
{te tu u FBiH i RS, is pla ta
odmah. Te le fon: 065/377-
680.
- Pro da jem is pra van ra ~u -
nar, 110 KM, La kta {i. Te le -
fon: 065/399-337. BK
- Prodajem veoma po-
voljno plejstej{en tri. Telefon:
065/850-409. BK
- Pro da jem is pra vnu TA
pe} (~et vro ka). Te le fon:
065/846-016. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki
i |ur |e vi ~ki ka me ni ugalj,
bu kov bri ket i ogre vno drvo
za cen tral no gri ja nje (bu kva i
hrast) s pre vo zom do va {eg
dvo ri {ta, mo `e i `i ral na upla -
ta. Te le fon: 065/894-241,
065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve
kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du `i na
3,10 m, {i ri na 1,20 m. Ka se
mo `e te po gle da ti u pro daj -
nom cen tru "Cen trum" Za lu -
`a ni. Te le fon: 065/896-422.
BK
- Pro da jem be ton sku gro -
bni cu (dva, tri i ~e ti ri mjes ta)
u pra vo sla vnom gro blju Bo -
rik, Ba nja lu ka. Te le fon:
066/402-307. BK
- Pro da jem {te nad nje ma -
~kog ov ~a ra. Te le fon:
065/580-269. BK
- Pro da jem ba gre mo vo ko -
lje za ogra de, vi no gra de i
pul ce ve za gra |e vi na re. Te le -
fon: 065/206-060. BK
- Pro da jem 150 m al ka tan
ci je vi za vo du - pet ~et vrti na,
dva co la, osam ba ri. Te le fon:
065/206-060. BK
- Pro da jem har mo ni ku me -
lo di ja, 80 ba so va, de vet re -
gis ta ra i no vu dje ~ju
har mo ni ku, ta li jan ska proi -
zvo dnja. Te le fon: 065/206-
060. BK
- Pro da jem ma {i nu za bu -
{e nje ru pa u be to nu, 600 KM.
Te le fon: 065/564-479. BK
- Pro da jem pre pa ri ra nu tro -
fej nu vi dru. Te le fon:
065/981-026. BK
- Pro da jem {te nad nje ma -
~kog ov ~a ra. Te le fon:
065/580-269. BK
- Pro da jem bra~ni kre vet i
ma dra c (200x180 cm) i ame -
ri~ki pla kar. Ko ri {te ni sa mo
18 mje se ci. Te le fon: 065/200-
920. BK
- Pro da jem ba li ra no si je no
u Ko zar skoj Du bi ci, vrlo po -
vo ljno. Telefon: 052/419-028,
052/437-537. BK
- Pro da jem dva gro bna
mjes ta, Grad sko gro blje, kod
mrtva ~ni ce. Te le fon:
051/216-254. BK
- Pro da jem nov ka u~. Te le -
fon: 065/973-027. BK
- Pro da jem po ro di ~nu gro -
bni cu ({es ti ca) u no vom di je -
lu Re bro va ~kog gro blja.
Te le fon: 065/534-748. BK
- Pro da jem gro bni cu ({est
mjes ta) u gro blju "Sve ti Pan -
te li ja". Te le fon: 051/252-068,
065/514-227, 216-067. BK
- Pro da jem naj bo lje ku hinj -
sko po su |e na svi je tu (so lin -
gen), no vo 24+16 ko ma da,
po vo ljno. Te le fon: 065/398-
182. BK
- Pro da jem `e lje zno ste pe -
ni {te sa bal ko nom, po vo ljno
za pot krov lje. Te le fon:
051/385-057. BK
- Pro da jem ma {i ne za obu -
}ar stvo (dvi je kom ple tne {i -
va one i je dna kom ple tna
mon ta `a). Te le fon: 065/007-
809. BK
Razno
Usluge
Posao
37
15.6.2011.
Oglasi
SA RA JE VO
ZE MALJ SKl MÜ ZEJ
Ü sv| je tu |qre
No vac od an t| ke do
sa vre me noq do ba
An t| •ke í| bu |e
1÷1: Lju bav | z| vot. |z|o zba
HlS TO PlJ SKl MÜ ZEJ
B|H kroz sto |je ca
Lo qo t| p| | me mo ran du m|
kao ar h|v sk| do ku ment
lz na se r| zn| ce...
vo jo D| m| tr| je v|c
lqra •ke kao edu ka t| vn| me d|j
Po ro d| •na stam pa
1866 - 1992. |z|o zba
ÜMJE TNl OKA GA LE Pl JA
Pe tro spe ktum
lz|o zba po vo dom
100. qo d|s nj| ce ro de nja
vo je D| m| tr| je v| ca
Sa raj || je. |z|o zba
ra do va A|| je Ha í| zo v| ca Ha ía
MÜ ZEJ KNJl ZE vNOS Tl l
PO ZO Pl SNE ÜMJE TNOS Tl
Na pu tu do tvrda ve. |z|o zba
Od So ne ta do
Po dmor n| ce. |z|o zba
po sve ce na Sken de ru
Ku |e no v| cu
KO LE Gl JÜM AP TlS Tl KÜM
lz|o zba ra do va
lsma ra Mu je z| no v| ca
lz|o zba ra do va Ha || |a T| kve se
GA LE Pl JA
PO MAN PE TPO vlO
Üspa va no ka me nje. |z|o zba
ra do va Ame ra Ho dz| ca
NA Ol ONAL NA l
ÜNl vEP Zl TET SKA
Bl BLl OTE KA B|H
lz|o zba sta r|h knj| qa | ru ko p| sa
TÜP SKl KÜL TÜP Nl OEN TAP
Osman sk| íer ma n| na
Ba| ka nu. |z|o zba
BOS NJA OKl lN STl TÜT
lz|o zba re k|a mn|h
oq|a sa |z 19. | 20. v| je ka
lz|o zba ra do va Fra nje L| ka ra
BPÜ SA BE ZlS TAN
Akva re || : Sta ro Sa ra je vo
GA LE Pl JA NO vl HPAM
Pe ace Oon nec t| on Mos tar.
|z|o zba
SKPD PPOS vJE TA
lz|o zba ío to qra í| ja Dra ze na Gru -
j| ca
BA NJA LÜ KA
BAN SKl DvOP
Ma || |z|o zbe n| sa |on
Ma || sv| jet. |z|o zba ra do va
B| |ja ne Ga vra no v|c
MÜ ZEJ PS
Od pra |s to r| je do
sa vre me noq do ba. sta| na
|z|o zbe na pos tav ka
Ja se no vac. us ta sk|
|o qor smrt|. |z|o zba
Ba nja |u ka ne kad | sad.
ío to-do ku men tar na |z|o zba
2.500 qo d| na od
Ma ra ton ske b|t ke. |z|o zba
NA PO DNO PO ZO Pl STE PS
lz|o zba ra do va
moj ko va •k|h umje tn| ka
DJE Ol JE PO ZO Pl STE PS
Mu zej |u ta ka. |z|o zba
lz|o zba p|a ka ta
Tr| s|| ka ra. tr| pa |e te.
je dan qrad. |z|o zba
LTG GA LE Pl JA
Ma || sv| jet. |z|o zba
ra do va B| |ja ne Ga vra no v|c
GA LE Pl JA ÜDAS
lz|o zba ra do va
Dra ze na Gru j| ca
AKA DE Ml JA ÜMJE TNOS Tl
BA NJA LÜ KA
lz|o zba ío to qra í| ja
Sa nje Dra q| •e v|c
lz|o zba Svjet skoq
b| je na |a stu den tskoq
p|a ka ta stu de na ta
Aka de m| je umje tnos t|
u No vom Sa du
ZE NI CA
MÜ ZEJ
GPA DA ZE Nl OE
M|a zo v| vre me na.
qru pna |z|o zba
Sta| na etno |o ska
pos tav ka
TU ZLA
TE ATAP KA BA PE
Me sa Se || mo v|c na
sce n| Tea tra
'Ka ba re' Tu z|a.
|z|o zba dje |a auto ra
Srda na vu ka d| no v| ca
BKO TÜ ZLA
Sre bre n| ca
1995 - 2010?.
|z|o zba ío to qra í| ja
ío to re por te ra
As so c| ated Pres sa
Ame |a Emr| ca
DO BOJ
OEN TAP ZA
KÜL TÜ PÜ l
OBPA ZO vA NJE
ÜMJE TNl OKA
GA LE Pl JA
F| qu ra u sa vre me noj
umje tnos t|.
|| ko vna |z|o zba
MOS TAR
OKO ABPA SE vlO
Na t|u Ba| ka na.
na tra qu a| ter na t| vnoq
tu r| zma. |z|o zba
DOGA\AJI
BA NJA LU KA
KÜL TÜP Nl
OEN TAP
BAN SKl DvOP
Kon cert
Ba nja |u •ke
í|| har mo n| je
(20 h)
Vodi~ 38
15.6.2011.
...
MUZIKA
"Blo od Ali an ce"
POWEP QÜEST
De se tu qo d| nu pos to ja nja Power Quest do •e kao je s po tpu no
obnov |je n|m sas ta vom. u ko jem je je d| n| sta ro sje d| |ac. osn| va•
ben da. k|a v| ja tu r|sta St|v v| || ams. B|o od A| || an ce je je dan krvn| -
•k|. na b|| dan. brz. po ten tan. snazan | pro bo jan power me ta| a| -
bum. sa mnoqo h| mn| •n| h me | o d| j a. sa | zra z| to j a k| m.
aqre s| vn|m. ata kujuc|m q| ta ra ma. sa brd| ma r| ío va | p|a n| na ma
so |aza. ko j| •es to ukrsta ju svo je z|ce na boj n|m po |j| ma.
...
KNJIGA
"Po sle dnji vu ko dlak"
GLEN DAN KAN
Ü po s|je dnj|h 150 qo d| na. za hva |ju ju c| eí| ka snos t| SO KOF-a. vu ko d|a -
c| ma pr| je t| |s tre b|je nje. To kom odrzava nja ve || ke |z|ozbe b| |o je ma nje od
3.000 pr| pa dn| ka ove vrste. Ka da je kra |j| ca v| kto r| ja umr|a. b| |o |h je oko
2.500. Sa da pos to j| sa mo je dan - Dzej kob Mar |ou. Bjezec| od ne pr| ja te -
|ja | od pro s|os t|. |s crp|jen vje ko v| ma de ka den c| je. od|u •u je da za vr| je me
s|je de ceq pu noq mje se ca |z vrs| sa mo ub|s tvo. A||. dok od bro ja va da ne.
je dno su ro vo ub|s tvo vra ca qa pra vo u o•aj n| •ku bor bu za z|vot.
DOGA\ANJA
Da vor PA VLO VI]
U
mje tni ci iz Bo sne i Her -
ce go vi ne pred sta vi li su se
ita li jan skoj ja vnos ti svo -
jim ra do vi ma na izlo `bi
u dvor cu Far ne se, u gra du Pja -
}en ca.
Na za tva ra nju izlo `be u po ne -
dje ljak na ve ~e pri su tni ma se obra ti -
la kon zul u Ge ne ral nom kon zu la tu
BiH u Mi la nu Azra Po po vi}. Ona je
za hva li la na do bro ~in stvu ko je je
ova re gi ja pru `a la bh. gra |a ni ma
uvi jek ka da im je tre ba la po mo}.
"Kul tur ni mos to vi
su naj ~vr{}i i po se bno je va `no ra -
di ti na po dr{ci sve mu {to ih mo `e
sa ~u va ti i u~ vrsti ti. Re gi ja Emi li ja je
to ra di la sve ove go di ne sa mno go
ra zu mi je va nja i sa uvi jek is pru `e -
nom ru kom po dr{ke i pri ja telj stva.
Ova izlo `ba bi la je ma li dar i na {a
pru `e na ru ka gra |a ni ma ovog gra da
i ove re gi je", re kla je na za tva ra nju
izlo `be Po po vi }e va.
Izlo `ba je otvo re na 3. ju na po -
vo dom obi lje `a va nja 150. go di{ nji -
ce uje di nje nja Ita li je i u pre li je pim
dvo ra na ma dvor ca Far ne se vi dje lo
ju je vi {e od 2.000 po sje ti la ca.
Pri li ku da izla `u svo je ra do ve
ima li su mla di umje tni ci: Di ja na
^o pelj, Ja sna ^o li}, Ena Mu lav di},
Fe d`a Lu ko vac i Ha na Po pa ja, kao i
po zna ti sli ka ri: Ahmet Ibu ki}, Slav -
ko Me du ni}, Sa mir Ha zbi}, Enes
Le vi} i Ru `a Ga gu li}. Po red umje -
tni ka iz BiH, izla ga lo je i dvo je
auto ra iz Ita li je slo ve na ~kog po ri je -
kla - Lo re ta Dor bo lo i Fran ko @er -
jal.
U ime ita li jan skih in sti tu ci ja
or ga ni za to ri ma i umje tni ci ma obra -
tio se Ste fa no Pe du }i, pred sje dnik
Odje la za kul tu ru op {ti ne Pja }en ca i
za hva lio na ovom vri je dnom po klo -
nu po vo dom 150 go di{ nji ce uje di -
nje nja Ita li je.
MATI^NI URED
(Banjaluka)
Ro |e ni:
Ele na Do bra{, k}i Ra den ka i Sil ve; Ma id Lo zi}, sin
Admi ra i Er mi ne; Kris ti jan Vuj mi lo vi}, sin Da ni je la i
Dra ga ne; Lu ka Lju bo je vi}, sin Go ra na i Bran ke; Adi
Ab du ra hma no vi}, sin Or ha na i Aide; La zar \u ka no vi},
sin Sr|a na i Dan ke; Vuk Ro gi}, sin Igo ra i Bi lja ne; Sa {a
Zu bi}, sin Mi le i Fran ci ke; Jo van Vu ko vi}, sin Vla de i
Di ja ne; Je le na Grba vac, k}i Sla vi {e i Da li bor ke; Ale ksa
Kri {kov, sin Ju li ja na i Sen ke; Mi li ca Du bra vac, k}i Da -
li bo ra i Su za ne; Ser gej Bi li}, sin Vla di mi ra i Dra ga ne;
An drej Vi di}, sin Mi lja na i Ale ksan dre; Anja De be ljak,
k}i Igo ra i Ta nje.
Umrli:
Der vi{ (Mus ta fa) Mu ha re mo vi}, ro|. 1928. god; Mi le na
(Mi ha ilo) Bo jo vi}, ro|. 1932. god; Pe tar (Va sil) Mi cev,
ro|. 1933. god.
Po vod: Izlo `ba otvo re na 3. ju na
po vo dom obi lje `a va nja 150.
go di{ nji ce uje di nje nja Ita li je
BH. UMJE TNI CI IZLA GA LI U DV
BiH i Ita li ja
je zi kom umj
U~e sni ci
Pri li ku da izla `u
svo je ra do ve
ima li su mla di
umje tni ci, kao i
po zna ti sli ka ri
Rad Ru `e
Ga gu li}
Vodi~ 39
15.6.2011.
...
PREDSTAVA
"Umri mu {ki"
Ka da je 10. okto bra 1998. qo d| ne pre m| jer no |zve de na d| p|om -
ska pred sta va Ta nje So j|c Ümr| mu sk|. vje ro va tno n| ko n| je mo -
qao n| s|u t| t| da ce b| t| ta ko du qo vje •na | doz| vje t| v| se od dv| je
de ce n| je | pre ko dvjes ta |zvo de nja. Eva. Bru no | Ma r|o u br| |jan -
tnoj |n ter pre ta c| j| Ta ta ja ne So j|c. Adm| ra G|a mo •a ka | Se na da
Ba s| ca pos ta || su ta ko ju na c| •| je re p|| ke nj| ho v| broj n| ía no v|. ko j|
su pred sta vu q|e da || | po de set. pe tna est ||| dva de set pu ta. zna ju
na pa met.
SA RA JE VO
ME ETlNG PO lNT
Ol NE MA OlTY
X-MAN: Prva qe ne ra c| ja
Pe z| ja: Me tju von
Ü|o qe: Dzej ms Me ka voj.
Dze n| íer Lo rens
(17.30. 20.10 h)
Kunq-íu pan da 2 3D
Pe z| ja: Dze n| íer Juh
Ü|o qe: An de || na Dzo ||.
Ge r| O| dman. Set Po qen
(14.10. 16. 18. 20 h)
Pa k|e ne u|| ce 5
Pe z| ja: Dzas t|n L|n
Ü|o qe: v|n D| ze|.
Po| vo ker. Dvejn Dzon son
(15.40. 18.10. 20.40 h)
P| ra t| s Ka r| ba:
Ne po zna te p|| me
Pe z| ja: Pob Mar sa|
Ü|o qe: Dzo n| Dep.
Pe ne |o pe Kruz
(15. 17.40. 20.20 h)
Hop
Pe z| ja: T|m H||
Ü|o qe: Pa se| Brend.
Dzej ms Mar sden (15 h)
Ma mur |uk 2
Pe z| ja: Tod F| ||ps
Ü|o qe: Bre d|| Ku per.
Ed He| ms. Dzas t|n Bar ta
(14. 16.10. 18.20. 20.30 h)
BA NJA LU KA
PA LAS
F|| mska re v| ja
(12. 14. 16. 18.30. 21 h)
Pa k|e ne u|| ce 5
Pe z| ja: Dzas t|n L|n
Ü|o qe: v|n D| ze|.
Po| vo ker. Dvejn Dzon son
(15.30. 18 h)
Kunq-íu pan da 2 3D
Pe z| ja: Dze n| íer Juh
Ü|o qe: An de || na Dzo ||.
Ge r| O| dman. Set Po qen
(15.15. 19.30 h)
Ma mur |uk 2
Pe z| ja: Tod F| ||ps
Ü|o qe: Bre d|| Ku per.
Ed He| ms. Dzas t|n Bar ta
(20.30. 22.30 h)
P| ra t| s Ka r| ba:
Ne po zna te p|| me
Pe z| ja: Pob Mar sa|
Ü|o qe: Dzo n| Dep. Pe ne |o pe
Kruz. Dze ír| Pas
(17. 21.15 h)
ZE NI CA
MÜL Tl PLEX
Kl NO EKPAN
Ma mur |uk 2
Pe z| ja: Tod F| ||ps
Ü|o qe: Bre d|| Ku per.
Ed He| ms. Dzas t|n Bar ta
(16.30. 18.30. 19.30.
20.30. 21.30 h)
P| ra t| s Ka r| ba:
Ne po zna te p|| me
Pe z| ja: Pob Mar sa|
Ü|o qe: Dzo n| Dep.
Pe ne |o pe Kruz.
Dze ír| Pas
(14.30. 17.30. 20.15 h)
Pa k|e ne u|| ce 5
Pe z| ja: Dzas t|n L|n
Ü|o qe: v|n D| ze|.
Po| vo ker. Dvejn Dzon son
(14.45. 17 h)
P|o 3D
An| m| ra n| í||m
Pe z| ja: Kar |os Sa| dan ha
(12 h)
Hop
Pe z| ja: T|m H||
Ü|o qe: Pa se| Brand
(11. 13 h)
BIOSKOP
Kung-fu
pan da 2
Ma mur luk 2 Pi ra ti s Ka ri ba:
Ne po zna te pli me
Hop
VA@NIJI TELEFONI
SA RA JE VO
PO LI CI JA...............................................................................................................122
HI TNA PO MO]....................................................................................................124
VA TRO GAS CI........................................................................................................123
"ELEK TRO DIS TRI BU CI JA" (KVA RO VI)........................................0800201133
BOL NI CA "KO [E VO"................................................................................444-800
TE LE FON SKE IN FOR MA CI JE.......................................................................1182
"TO PLA NE"........................................................................................033/650-979
"VO DO VOD"...................................................................................... 033/641-462
AUTO BUS KA STA NI CA....................................................................033/213-100
BA NJA LU KA
PO LI CI JA..............................................................................................................122
HI TNA PO MO]....................................................................................................124
VA TRO GAS CI.......................................................................................................123
"ELEK TRO KRA JI NA".......................................................................051/215-888
KLI NI ^KI CEN TAR...........................................................................051/342-100
CALL CEN TAR...................................................................................................1185
"TO PLA NA"..........................................................................................051/336-111
"VO DO VOD".......................................................................................051/212-428
AUTO BUS KA STA NI CA..................................................................090/513-000
...
FILM
"Beo grad ski fan tom"
Sn| m|jen je po |s t| n| tom do qa da ju |z 1979. Fan tom pred stav |ja
s|m bo| prko sa s|s te mu. te prvu pu ko t| nu ko mu n|s t| •koq rez|ma.
Ü Beo qra du je m|a d|c po |me nu v|a da va s| |je v|c ukrao b| je || por -
se | de set no c| uzas to pno |z|u d| vao po || c| ju voznja ma. Be zus pje -
sn| po ku sa j| pr| pa dn| ka po || c| je da qa za us ta ve zas ta va ma
oku p|ja || su na S|a v| j| sva ke no c| sve broj n| ju pu b|| ku. •| je s|m pa -
t| je su ne po d| je |je no b| |e na stra n| beo qrad skoq ían to ma. P| je• je
o |qra nom í|| mu s ep| zo da ma |n ter vjua | ar h|v sk|m sn|m c| ma.
"Ita li ja }e i da lje bi ti pri ja telj
BiH i u bu du }nos ti }e mo se tru di ti
da go vo ri mo is tim je zi kom, a to je
je zik kul tu re i umje tnos ti. Na ovaj
na ~in naj la k{e }e mo otvo ri ti sva
vra ta i bi ti je dni dru gi ma blis ki", re -
kao je Pe du }i to kom obra }a nja na
za tva ra nju izlo `be.
U su bo tu na ve ~e, 11 ju na,
odr`a no je kul tur no ve ~e u dvo ri {tu
dvor ca Far ne se. Na ovoj ma ni fes ta -
ci ji u~es tvo va le su i dvi je fol klor ne
gru pe, KUD "Zla tni Lji lja ni" i
"Mla dost", ~i ji ~la no vi `i ve i dje lu ju
u Aus tri ji. Uz igru i pje smu ~i ta ni su
tek sto vi ne kih ita li jan skih i bh. pi sa -
ca. Ve ~e je vo di la Eni sa Bu kvi}, pi -
sac i pred sje dni ca Udru `e nja
za je dni ce gra |a na BiH u Ri mu. Fo -
to gra fi je je ura dio Sa mir Ha d`i},
stu dent Aka de mi je Bre ra u Mi la nu.
Izlo `ba je or ga ni zo va na
na ini ci ja ti vu udru `e nja ko je oku -
plja ise lje ne bh. gra |a ne "Bo sna i
Her ce go vi na ol tre i con fi ni - Bo sna
i Her ce go vi na izvan gra ni ca" i uz
po dr{ku Me da ge Ho d`i }a, po zna tog
hu ma nis te i pred sje dni ka ovog
udru `e nja.
Po kro vi telj izlo `be bi lo je Mi -
nis tar stvo za ljud ska pra va i iz bje -
gli ce BiH, a ma ni fes ta ci ju su
po dr`a le ita li jan ske in sti tu ci je ove
pro vin ci je i re gi je Emi li ja-Ro ma nja.
VOR CU U PJA ]EN CI
go vo re
mje tnos ti
Pos tav ka je ne ki vid
po klon izlo `be
FO TO NN
15.6.2011.
40 Sport
Smotra
rukometa u
Sarajevu
Da nas ce u Sa ra je vu po •e t| 1.
me du na ro dn| ju n| or sk| ru ko me tn|
tur n|r Le qen de qra da Sa ra je va.
Or qa n| za tor tur n| ra je Pu ko me tn|
sa ve za Kan to na Sa ra je vo. a tra ja -
ce do pet ka. Na tur n| ru ce nas tu -
p| t| se |e kc| ja Osje •ko-ba ranj ske
zu pa n| je. D| na mo |z Pan •e va. Pu -
ko me tna sko |a Go ||c | Sa r|c. Moj -
ko vac. v| ro |z v| ro v| t| ce | se |e kc| ja
Kan to na Sa ra je vo.
D.M.
D`a vai u
Uni ksu
Do sa das nj| ko sar kas Par t| za na
Nej tan Dze va| po tp| sao je uqo vor
s Ün| ksom |z Ka za nja. osva ja -
•am Evro ku pa. Ü pret ho dnoj se -
zo n| Dza va| je u Evro || q| |mao
pro sjek od 9.1 po ena | pet sko -
ko va. a u NLB || q| je sa 10.4 po -
ena | 4.3 sko ka b|o naj bo |j| |qra•
Par t| za na. Pe do ve crno-b| je ||h
na pu sta | Jan ve se ||. ko j| •e ka
NBA draít. dok su Dzej ms G|st |
Kur t|s Dze re|s. ta ko de. na |z|a -
zn|m vra t| ma k|u ba.
De jan MA KSI MO VI]
Ugle dni nje ma ~ki ru ko me tni
ma ga zin "Han dballwoc he" pro -
gla sio je naj bo lji tim nje ma ~ke
Bun de s li ge za se zo nu 2010/2011.
U oda bra nom dru{ tvu na {ao se i
bh. gol man Enid Ta hi ro vi}, ko ji
iza se be ima fe no me nal nu se zo nu
u Ge pin ge nu, ko jeg vo di na{ Ve li -
mir Pet ko vi}.
Osim {to su u Bun des li gi za -
uze li odli ~no peto mjes to, Ta hi ro vi}
i Pet ko vi} su s Ge pin ge nom do {li i
do evrop skog pe ha ra, osvo jiv {i Kup
EHF. Da kle, ja ko us pje {nu se zo nu
bh. gol man za klju ~i }e jo{ je dnim
ve li kim pri zna njem.
Pre ma "Ha nda ballwoc heu",
ko ji je to kom ci je le se zo ne bi rao
igra ~e ko la na svim po zi ci ja ma u
ide al nom ti mu Bun de s li ge, su:
gol man: Enid Ta hi ro vi} (Ge pin -
gen), de sna kri la: Ve dran Zrni}
(Gu mer sbah), Ro bert Ve ber (Ma -
gde burg) i Kris ti jan [e ne (Ge pin -
gen), li je vo kri lo: An ders Egert
(Flen sburg), de sni be ko vi: Kris ti -
jan Cajc (Kil) i Mar cin Li jev ski
(RN Le ven), Sven-So Kris to fer sen
(Fi kse Ber lin), li je vi bek: Fi lip Ji ha
(Kil), pi vot: Igor Vo ri (HSV).
U no vi joj is to ri ji od bh.
ru ko me ta {a is to pri zna nje pri pa lo je
Ne boj {i Go li }u, ko ji je no se }i dres
Ve cla ra u ide al ni tim Bun de s li ge
do spio u se zo ni 2003/2004.
"Si gur no da mi je ve oma dra -
go zbog ovog pri zna nja, po go to vo
ka da se uzmu u ob zir mo je go di ne,
jer se sa 38 na la zim u po znim igra -
~kim go di na ma. U}i u naj bo lji tim
naj ja ~e li ge na svi je tu ni je ma la
stvar. To je do kaz da je sve ono {to
sam ra dio na go lu Ge pin ge na pro -
te kle se zo ne vri je di lo. Ja sno je da
su mo je od bra ne po mo gle klu bu da
osvo ji Kup EHF, zau zme pe to
mjes to u Bun de s li gi i pla si ra se na
faj nal for. Me |u tim, ne smi je se
za ne ma ri ti ~i nje ni ca da sam ci je lim
to kom se zo ne is pred se be imao
vje ro va tno naj bo lju od bra nu u Nje -
ma ~koj. Da kle, bez mo jih sai gra ~a
ni {ta od ovo ga ne bi bi lo mo gu }e",
ka `e Ta hi ro vi}.
Du go godi{ nji ka pi ten
ru ko me tne re pre zen ta ci je BiH na kon
opro {ta ja 2008. go di ne u kva li fi ka ci -
ja ma za "EURO 2012" na krat ko se
vra tio u bh. tim da po mo gne u dvo -
me ~u s Es to ni jom. Me |u tim, ni on, a
ni Da ni jel [a ri} ni su us pje li spri je ~i ti
su no vrat bh. se le kci je.
"Is kre no da ka `em,
ne dos ta ju mi ri je ~i da opi {em igre
re pre zen ta ci je u ovim kva li fi ka ci -
ja ma. Okon ~a ti ta kmi ~e nje s je -
dnim bo dom u gru pi ka kvu smo
ima li je dno dna. De fi ni ti vno je
vri je me za pro mje ne. Ap so lu tno
me ne in te re su je ko se ka ko zo ve
i ko je se le ktor. Sa mo me in te re -
su je us pjeh re pre zen ta ci je. Ja sno
je da ga sa da ne ma i da Vo ji slav
Ra |a mo ra oti }i. Da je moj ro |e ni
otac se le ktor, a da su re zul ta ti
ova kvi, ja bih tra `io da ode.
Otvo re no }u re }i da uko li ko i sa -
da bu de lju di ko ji sta nu iza Ra |e i
os ta ve ga na mjes tu se le kto ra, to
je ka tas tro fa. Ti me }e do ka za ti da
im ni naj ma nje ni je sta lo do re -
pre zen ta ci je BiH. Ta kvim po te -
zom ja sno }e da ti do zna nja {ta
im je na mje ra", pri ~a Ta hi ro vi} i
nas tav lja:
"Ni ka da ni sam bio op -
te re }en ti me ka ko se ne ko zo ve ili
pre zi va, ko je je vje re ili na ci je. Svi
zna ju ka kav sam ~o vjek, ko mi je
tre ner u Ge pin ge nu, ko su mo ji
sai gra ~i ta mo i ka ko se s nji ma
sla `em. Ci je li `i vot sam ta kav.
Da kle, ne mam ni {ta li ~no pro tiv
Ra |e, ali je ja sno da mo ra na pus ti -
ti klu pu re pre zen ta ci je, jer ni smo
sa mo pro koc ka li kva li fi ka ci je ne -
go smo i iz gu bi li rej ting u Evro pi i
svi je tu", ogor ~e no pri ~a Ta hi ro vi},
ko ji je za dr`a vni tim odi grao pre -
ko 80 uta kmi ca i uz niz in ter ven ci -
ja pos ti gao i je dan gol.
Ta hi ro vi} pla ni ra jo{ je dnu se -
zo nu sta ja ti na go lu Ge pin ge na, a
on da vje ro va tno okon ~a ti ve oma
us pje {nu ka ri je ru.
Ü Beo qra du ce da nas. s po •et kom u 12 sa t|. b| t| odrzan zr| jeb
za Evrop sko prven stvo ru ko me ta sa. ko je ce se 2012. qo d| ne
odrza t| u Srb| j|. Ü prvom se s| ru su: Fran cus ka. Po|j ska. Hrvat -
ska. Nje ma •ka. u dru qom: Dan ska. Nor ve ska. Ma dar ska. Sved -
ska. u tre cem: Srb| ja. ls|and. Spa n| ja. Oe ska. | u •et vrtom: S|o ve n| ja. Pu s| ja. Ma ke do n| ja | S|o va •ka.
Pe pre zen ta c| je ce b| t| po d| je |je ne u •e t| r| qru pe. a vec sa da je po zna to da ce qru pa sa Srb| jom
|qra t| u Beo qra du. s Hrvat skom u vrscu. s Ma ke do n| jom u N| su | s Ma dar skom u No vom Sa du.
Da nas `ri jeb za "EURO 2012"
372
OD BRA NE U
34 UTA KMI CE,
KO LI KO JE
BRA NIO OVE SE ZO NE
U BUN DE S LI GI,
UBI LJE @IO JE
ENID TA HI RO VI].
Ra |a odla zi
Ja sno je da BiH
ne ma re zul tat i
da Ra |a mo ra
oti }i, sma tra
bh. gol man
Ve te ran:
Si gur no da mi
je ve oma
dra go zbog
ovog pri zna nja,
po go to vo
jer se sa 38
na la zim u
po znim
igra ~kim
go di na ma,
ka `e Ta hi ro vi}
VE LI KO PRI ZNA NJE ZA BH. RU KO ME TNOG GOL MA NA
Kru na
sjaj ne se zo ne:
Enid Ta hi ro vi}
FO TO NN
Tahirovi} u naj bo ljem
ti mu Bun de s li ge
Igor Vo ri
41
15.6.2011.
Sport
. . .
Jan ko vi }: Zvez da,
de ~ ja lju bav
Naj bo lja srpska
te ni ser ka Je le na
Jan ko vi} u raz go -
vo ru za rus ke me -
di je ot kri la je da
na vi ja za Crve nu
zvez du i da joj je
ona dje ~ ja lju bav.
"Na vi jam sa mo za
Crve nu zvez du, i to
ne sa mo u fu dba lu,
ve} i u os ta lim spor -
to vi ma. De ~ja lju bav
ni ka da ne pro la zi",
re kla je Jan ko vi }e -
va, ko ja je u Zvez di
po ~e la da tre ni ra te -
nis.
Ona je is ta kla da
je u dje tinj stvu svi -
ra la kla vir.
"Svi ra la sam ka da sam ima la se dam go di na. Na ra vno, sve {to sam
ta da na u~i la, do sa da sam za bo ra vi la. Ali, mi slim da bih mo gla da se
se tim ne kih pe sa ma", re kla je srpska te ni ser ka, a pre nio B92.
Na pi ta nje da pro ko men ta ri {e izla zak iz top 10 na WTA lis ti na kon
~e ti ri go di ne, sa da 15. te ni ser ka svi je ta je od go vo ri la:
"Ne ra zmi{ ljam o to me. Bi la sam me |u naj bo ljih 10 u pret ho dne ~e -
ti ri go di ne. Ka da se to po gle da, je dna sam od naj stan dar dni jih te ni ser ki
na sve tu. Uz to, od sa da pa do kra ja se zo ne ne bra nim mno go po ena,
ta ko da se ra du jem sko rom po vrat ku u top 10. [to se pla sma na na
WTA lis ti ti ~e, ja sam svoj san po tom pi ta nju os tva ri la, jer sam bi la
prva na sve tu. Sa da, to vi {e ni je moj cilj, ve} osva ja nje ve li kih tur ni ra,
a na to se i kon cen tri {em."
Ona je re kla da je ve li ki fan Ra fa ela Na da la, za ko ga ka`e da je naj -
ja ~i te ni ser na {lja ci.
. . .
Bez pro mje na u top 10
Dan ki nja Ka ro li na Vo zni jac ki za uzi ma prvo mjes to na WTA
rang-lis ti sa 9.915 bo do va.
Me |u naj bo ljih 10, gdje ni je bi lo pro mje na, jo{ su: 2. Kim Klaj sters
(Bel) 8.215, 3. Ve ra Zvo na re va (Rus) 7.935, 4. Na Li (Ki na) 6.196, 5.
Vi kto ri ja Aza ren ka (Blr) 5.920, 6. Ma ri ja [a ra po va (Rus) 5.021, 7.
Fra ~es ka Skja vo ne (Ita) 4.646, 8. Pe tra Kvi to va (^e{) 4.018, 9. Ma ri on
Bar to li (Fra) 3.740, 10. Sa man ta Sto sur (Aus) 3.405. Ja smi na Ti nji},
naj bo lje ran gi ra na bh. te ni ser ka, pa la je sa 270. na 281. mjes to (188
bo do va), dok je Mer va na Ju gi}-Sal ki} sko ~i la sa 363. na 360. (121).
M.P.
. . .
De li} bo lji od Un gu rua
Bh. te ni ser Amer De li} po bi je dio je Ru mu na Adri ja na Un gu rua
u 1. ko lu kva li fi ka ci ja za tre }i grend slem se zo ne, Vim bldon.
On je 174. igra ~a svi je ta sa vla dao re zul ta tom 7:6 (5), 6:4, a si no} je
na pro gra mu bio nje gov me~ sa 32. no si ocem Ri kom de Ves tom iz
Ju`noa fri ~ke Re pu bli ke (146. na ATP lis ti).
M.P.
. . .
Pe tro vi} 72. u prvoj eta pi
Bi ci klis ta BSK-a Ne boj {a Pe tro vi} za uzeo je 72. mjes to u prvoj
eta pi 51. trke kroz Srbi ju. On je na kru `noj trci u Ru mi 111,6 ki -
lo me ta ra pre {ao za 2:33,52 ~a sa.
Nje gov klup ski ko le ga Ivan Jez di mi ro vi} bio je 96. (2:34,45), a Vla -
di mir Ku va lja 99. (2:48,37) od 100 bi ci klis ta ko ji su za vr{i li eta pu.
Dva ta kmi ~a ra ni su za vr{i la prvu eta pu, a to su Sr|an Ba bi} iz BSK-a i
Dra gi {a Jo vi} iz Zma ja od Bo sne, ko ji je na ovoj trci nas tu pio za BSK.
Po bje dnik prve eta pe je Ita li jan An |e lo Fur lan iz dan ske eki pe Kris -
ti na Vo ~is sa vre me nom od 2:33,52 ~a sa. U vre me nu po bje dni ka kroz
cilj su pro {li dru go pla si ra ni Bel gi ja nac To mas Mu sen (Ta lent Fi dea,
Bel gi ja) i tre }e pla si ra ni Ka zah sta nac Ale ksej Li al ka (As ta na Ka zah -
stan).
Na na ja zna ~aj ni joj bi ci klis ti ~koj trci kroz Srbi ju nas tu pa ju bi ci klis ti
iz 18 eki pa iz 16 ze ma lja. Bi ci klis ti }e u se dam eta pa pre }i 1.380 ki lo -
me ta ra, a ju ~e je vo `e na dru ga eta pa od Ba nje Ko vi lja ~e do Pa la.
UKRATKO
Ra fa el Na dal osmi je te ni ser
ko ji je uspio da na prvom mjes tu
svjet ske lis te pro ve de sto i vi {e ne -
dje lja. On je u{ao u 101. ne dje lju
vla da vi ne.
Pri je [pan ca to je po {lo za ru -
kom Pi tu Sam pra su (286 ne dje lja),
Rod`eru Fe de re ru (285), Iva nu Len -
dlu (270), D`imi ju Ko nor su (268),
D`onu Me kin rou (170), Bjor nu
Bor gu (109) i An dreu Aga si ju
(101).
Na dal je po ve }ao pre dnost na
ATP rang-lis ti u odno su na Srbi na
No va ka \o ko vi }a, ko ji sa da za os ta -
je 65 po ena. Na dal ima 12.070 bo -
do va, a \o ko vi} 12.005, odno sno
20 ma nje u odno su na pret ho dnu
rang-lis tu. U top 10 ni je bi lo iz mje -
na, a osim Na da la i \o ko vi }a me |u
10 naj bo ljih su: Rod`er Fe de rer
([va) 9.230, En di Ma rej (VBr)
6.855, Ro bin So der ling ([ve) 4.595,
Da vid Fe rer ([pa) 4.150, To ma{
Ber dih (^e{) 3.490, Ga el Mon fis
(Fra) 2.780, Mar di Fi{ (SAD) 2.335,
En di Ro dik (SAD)
2.200.
Naj bo lje ran gi ra ni bh.
te ni ser je Amer De li}, ko ji
je na pre do vao za se dam
mjes ta i sa da je 248. (195 bo -
do va). Al din [et ki} je 330. (132
bo da, na pre do vao 15 mjes ta), a
Da mir D`um hur je je di ni od bh.
te ni se ra ko ji bi lje `i pla sman ka ri -
je re. Za uzi ma 604. mjes to na kon
na pret ka za 44 po zi ci je.
M.P.
Na dal prvi
101. se dmi cu
Ame ri ~ka te ni ser ka Se re na
Vi li jams se sa ra do{ }u vra }a te ni -
su na kon go di nu da na od sus tva
zbog po vre de i bo les ti, zbog ko je
se u je dnom tre nut ku osje }a la
kao da }e da umre.
"Ve oma sam us hi }e na {to se
vra }am na te ren. U je dnom tre nut ku
sam bu kval no bi la na 'kre ve tu
smrti'. Ni sam ozbi ljno shva ta la bo -
lest jer su mi svi go vo ri li da }e sve
bi ti u re du, ali ispos ta vi lo se da je
ozbi ljni je ne go {to su mi sli li. Moj
fi zi ote ra pe ut me na go vo rio da odem
u bol ni cu dok sam se spre ma la na
za ba vu. Dra go mi je da sam ga po -
slu {a la. Mo glo je bi ti pu no go re da
su mi plu }ne ugru {ke ot kri li dva da -
na ka sni je. Za vr{i la bih ka ri je ru si -
gur no, a mo`da bi se de si lo i ne {to
go re jer lju di umi ru zbog to ga", re -
kla je Se re na.
Pro ble mi ne ka da naj -
bo lje te ni ser ke svi je ta po ~e li su u je -
dnom res to ra nu u Min henu gdje je
za do bi la po sje ko ti nu i 18 {a vo va, na -
kon {to je na ga zi la na ra zbi je nu bo cu.
Kom pli ka ci je su po ~e le po sli je po -
vrat ka u SAD. Zdrav stve no sta nje joj
se po gor {a lo, Se re na je te {ko di sa la i
za vr{i la je u bol ni ci, gdje su joj ot kri -
ve ni krvni ugru {ci u oba plu }na kri la
i bi le su po tre bne ope ra ci je.
"Osje }a la sam se kao da ne
mo gu da di {em, bi lo je da na ka da
uop {te ni sam mo gla da iza |em iz
kre ve ta i sa mo sam se pi ta la za {to
se to do ga |a me ni. Bi lo mi je izu ze -
tno te {ko i za to je ovaj po vra tak te -
ni su ra zli ~it od mno gih. Po tpu no
dru ga ~i je gle dam na `ivot i ka ri je -
ru", re kla je Vi li jam so va, a pre nio
sport.blic.rs
O po vrat ku na te ren jo{
je is ta kla:
"Vi dje }u ka ko }u se osje }a ti
dok bu dem igra la. Ve} mje sec da na
tre ni ram ozbi ljno."
Se re na je ju ~e igra la 1. ko lo
tur ni ra u Is tbor nu pro tiv Cve ta ne
Pi ron ko ve, a dan ra ni je po bje dom je
po vra tak na te ren na kon {es to mje -
se ~ne pa uze pro sla vi la nje na ses tra
Ve nus. Ve nus Vi li -
jams je u 1. ko lu Is -
tbor na sa vla da la
An dreu Pet ko vi}
sa 7:5, 5:7, 6:3.
(Agen ci je)
AME RI ^KA TE NI SER KA SE RE NA
VI LI JAMS GO VO RI LA O BO LES TI
Bo lest: Ni sam ozbi ljno shva ta la bo lest jer
su mi svi go vo ri li da }e sve bi ti u re du, ali
ispos ta vi lo se da je ozbi ljni je ne go {to su
mi sli li, re kla Vi li jam so va
Pro mje na
Ame ri kan ka
sa da dru ga ~i je
gle da na `ivot
i ka ri je ru
Mi sli la sam
da }u umri je ti
Sre }na zbog
po vrat ka te ni su:
Se re na Vi li jams
Sport
15.6.2011.
42
. . .
Skols: Ni sam bio
"prljav" igra~
Le gen dar ni ve zis ta Man ~es ter
ju naj te da Pol Skols "oka ~io je ko -
pa ~ke o klin" na kon 19 go di na, a
pred odla zak u is to ri ju po ku {ao je
da se oprav da za broj ne star to ve
zbog ko jih je ste kao i re pu ta ci ju
"prlja vog" igra ~a.
Zi ne din Zi dan, ]a vi i Ed gar Da -
vids su sa mo ne ki od fu dba le ra ko ji
su re kli za Skol sa da bi ga od svih
En gle za naj vi {e vo lje li u ti mu, ali
uprkos ogro mnom ta len tu, bi lo je i
tre nu ta ka ka da je ri |o ko si ve zis ta
po ka zi vao i "mra ~nu stra nu". Skols
je sa 90 `u tih kar to na tre }i igra~ po
bro ju ja vnih opo me na u Pre mi jer li gi.
"Ni sam imao sre }e po ne kad. Ni ka da ni sam i{ao sa na mje rom da po vri -
je dim ne ko ga, to je je dnos ta vno lo{ taj ming, kao i moj po slje dnji crve ni
kar ton nad Za ba le tom. Po di gao sam no gu i ka da sam je spu {tao uda rio
sam ga. Ni ka da ni ko od mog star ta ni je mo rao da na pus ti igru ili mu je
po lo mlje na no ga. Ni ka da ni sam bio 'prljav' igra~", re kao je Skols.
Obja snio je biv {i en gles ki re pre zen ta ti vac za {to se po vu kao iako ga je
tre ner Ju naj te da Aleks Fer gu son mo lio da odi gra jo{ je dnu se zo nu:
"Znao sam da je ovo pra vi tre nu tak za opro {taj, jer ti je lo vi {e ni je mo -
glo da iz dr`i na po re. Bi lo je ne ko li ko uta kmi ca ove se zo ne na ko ji ma se
ni sam osje }ao do bro, is ti osje }aj me pra tio i na tre nin zi ma. Naj bo lje mi je
bi lo ka da zai gram u po slje dnjih 15 ili 20 mi nu ta, a to ni je is pra vno ka da
ste u ta ko ve li kom klu bu kao {to je Man ~es ter ju naj ted."
Skols }e se od fu dba la opros ti ti na Ju naj te do voj tur ne ji po SAD, 5. av -
gus ta, u du elu pro tiv Nju jork Ko smo sa, na ko jem }e nas tu pa ti i Erik
Kan to na.
. . .
Mo dri }u 130.000
fun ti se dmi ~no
I dok u To ten he mu pri je te tu `bom FI FA uko li ko ^el si ili Man ~es -
ter ju naj ted bez nji ho vog zna nja nas ta ve vrbo va ti Lu ku Mo dri }a,
bo ga ti kup ci se pre vi {e ne os vr}u na to.
"San" do no si in for ma ci ju da ^el si ne pri vla ~i Mo dri }a sa mo igra njem
u Li gi {am pi ona ne go i fe no me nal nim ugo vo rom, po ko jem bi za ra |i vao
130.000 fun ti se dmi ~no, {to je go to vo tri pu ta ve }a pla ta od ove ko ju sa da
pri ma u To ten he mu (50.000 fun ti).
. . .
For lan: Sre }an sam
u Atle ti ku
Uru gvaj ski re pre zen ta ti vac i na pa da~ ma drid skog Atle ti ka Di je go
For lan odba cio je mo gu }nost odlas ka iz Ma dri da u lje tnjem pre la -
znom ro ku.
"Svi |a mi se no vi Atle ti kov pro je kat. Iza nas je lo {a se zo na, ali ima mo
do bru pri li ku da se ve} slje de }e vra ti mo me |u naj bo lje klu bo ve, u dru{ -
tvo ko jem smo i pri je pri pa da li. U Atle ti ku imam jo{ dvi je go di ne ugo vo -
ra i na mje ra vam da ih odra dim.Ve oma sam sre }an u ovom klu bu", ka `e
For lan.
. . .
Be kam `e li na Olimpijadu
Dej vid Be kam je izja vio ka ko bi bio po ~as tvo van uko li ko bi zai -
grao za na ci onal ni tim Ve li ke Bri ta ni je na Olim pij skim igra ma u
Lon do nu slje de }e go di ne. Olim pij ske ti mo ve ~i ne igra ~i do 23 go di -
ne, uz pra vo na tri sta ri ja fu dba le ra, a 36-go di{ nji Be kam bi vo lio da
on bu de je dan od te tro ji ce.
"Jo{ se ~e ka ju odlu ke, ali bi la bi mi ~ast da zai gram na Olim pij skim
igra ma. Si gu ran sam da bih bio bo lji kao igra~ ne go tre ner. I da lje se
osje }am kao da imam 21 go di nu dok igram fu dbal. Nas ta vi }u da ra dim
kao i do sa da i vje ru jem da }u za 13 mje se ci bi ti u olim pij skom ti mu", re -
kao je Be kam.
. . .
Ka li ni} ka` njen
zbog brze vo` nje
Taj no pos tav lje na ka me ra za sni ma nje brzi ne vo`nje uhva ti la
je u pre ko ra ~e nju li mi ta tro ji cu fu dba le ra Ble kbur na u ro ku od
48 sa ti. Me |u nji ma je i hrvat ski re pre zen ta ti vni na pa da~ Ni ko -
la Ka li ni}.
"Mi ror" jav lja ka ko su, uz Ka li ni }a, u zam ku upa li jo{ Bret Emer ton i
Kris Sam ba. Tro ji ca fu dba le ra bi la su me |u 25 pro ce su ira nih oso ba ko je
su pre ko ra ~i le do pu {te nu brzi nu na ces ti A59, u bli zi ni tre ning-cen tra Ro -
ver sa.
UKRATKO
Na vi ja ~i Re al Ma dri da mo gu da oda hnu
Zvi jez de Re al Ma dri da
Kris ti ja no Ro nal do i Ri kar do
Ka ka ne }e na pus ti ti "kra ljev -
ski klub" to kom lje ta.
U me di ji ma se prije dva da -
na po ja vi la pri ~a da je Por tu ga lac
po slao spi sak za htje va ~el ni ci ma
"gra |a na" ko ji su bi li spre -
mni da mu ispu ne hir i
daju pla tu od
400.000 fun ti
ne dj e l j no,
dres sa
bro jem
sedam i ka pi ten -
sku tra ku.
Ipak, Ro -
nal do je rije -
{io da ugu {i
tu i sva -
k u
slje de }u sli -
~nu pri ~u.
"Ka`ete da
mi Si ti nu di 24
mi li ona evra
go di{ nje? Ni je
lo {e, ali ne idem
ni gdje. Os ta jem
u Re al Ma dri du.
Da jem vam svo -
ju ri je~ da je ta ko.
Do bro mi je u Re -
alu i `elim da
odra dim svoj
ugo vor. Ako mi
Re al po nu di no -
vi, po tpi sa }u
ga", ka `e
por tu gal -
s k i
kril ni na pa da~.
To, ipak,
ne zna ~i
da stva ri ubu du }e
ne }e iz gle da ti dru ga ~i je.
"Da li }u su tra mo`da
dru ga ~i je ra zmi{ lja ti? Da. Ni ko
ne zna {ta bu du }nost no si za fu -
dba le re", re kao je 26-go di{ nji as.
Ro nal do je ~ak os ta vio otvo re -
nu mo gu }nost da ne ka da zai gra za
"vje ~i tog" ri va la Re al Ma dri da,
Bar se lo nu:
"Igra nje za 'Bar su'? 'Ni kad' je
ja ka ri je~."
Ro nal do ne pra ti pri ~e o pre la -
znom ro ku i tvrdi da ne zna za in -
te re so va nje Re ala za Ser hi ja
Agu era i Nej ma ra:
"Ne znam ni {ta o to me, iako
su obo ji ca odli ~ni na pa da ~i. Ne
mo gu da se za mi slim sa Agu erom
u ti mu, bu du }i da on ni je na{ ~lan.
No, odli ~an je igra~. Nej ma ra sam
vi dio sa mo u dvi je uta kmi ce ka ko
igra, os ta vio je jak uti sak na me ne.
Vrlo do bar igra~."
Por tu ga lac vje ru je i da bi klub
tre ba lo da za dr`i Ema nu ela Ade ba -
jo ra, ko ji je u Ma dri du pro veo po -
lu se zo nu kao po zaj mljen igra~
Man ~es ter Si ti ja:
"Da sam na mjes tu pred sje dni -
ka Re ala, za dr`ao bih ga. Ade ba jor
je odli ~an igra~ i jo{ bo lja oso ba.
Po ne kad ni su va`ne sa mo igra ~ke
ka ra kte ris ti ke, ve} i ono os ta lo."
Prva zvi jez da Re ala tvrdi da
ga ni ma lo ne za ni ma {ta }e Bar se -
lo na da ura di u pre la znom ro ku.
"Za is ta me ne in te re su ju, mo -
gu da do ve du i Jo ha na Kroj fa i Di -
je ga Ma ra do nu. Uz svo du `no
po {to va nje, uop {te me ne za ni ma
ko ga }e da do ve du", za klju ~io je
Kris ti ja no Ro nal do.
Bos ko Le ite, otac i me na d`er
bra zil skog fu dba le ra Ka ke, po slao
je krat ku, ali ja snu po ru ku na kon
sas tan ka sa ~el ni ci ma Mi la na u Ita -
li ji:
"Moj sin os ta je u Re al Ma dri -
du."
Sa mo ne ko li ko da na ra ni je po -
ru ku is tog smi sla po slao je i sam
Ka ka, ko ji je re kao ka ko su mu
~el ni ci Re ala re kli da ozbi ljno ra -
~u na ju na nje go ve uslu ge i na re dne
se zo ne. Bra zi lac se Re al Ma dri du
pri dru `io 2009. go di ne, ali je za -
dr`ao blis ke odno se sa svo jim biv -
{im klu bom Mi la nom.
"Ga zet ta de lo Sport" pi {e ka ko
su tre ner "ro so ne ra" Ma si mi li ja no
Ale gri, pot pred sje dnik Adri ja no
Ga li ja ni i di re ktor Ari je do Bra ida u
pri sus tvu Ka ki nog oca raz go va ra li
mo gu }em po vrat ku sjaj nog ve zis te
na "San Si rom". Le ite ov krat ki ko -
men tar na kon tog sas tan ka jo{ je
je dan do kaz da je Ka ka odlu ~an u
na mje ri da po ka `e ko li ko vri je di u
dre su ''kra ljev skog klu ba'', s ko jim
ima ugo vor do 2015. go di ne.
Ro nal do i
Ka ka os ta ju
Ka ka `e li
da po ka `e
ko li ko vri je di
Po nu da: Ka`ete da mi Si ti nu di 24 mi li ona evra
go di{ nje? Ni je lo {e, ali ne idem ni gdje. Os ta jem
u Re al Ma dri du, ka `e Kris ti ja no Ro nal do
Iker
KASILJAS
Kr|s t| ja no je moj sa| qra• | moj
pr| ja te|j. A||. on je |s to vre me no |
moj ne pr| ja te|j. jer se pu no sva -
da mo.
Po vra tak
Ni {ta od
po vrat ka
Ka ke u Mi lan
Odbio bo gat stvo:
Kris ti ja no Ro nal do
FO TO BE TA
Iza Edi na D`e ke je prva po -
lu se zo na u En gles koj. Kra jem ja -
nu ara na pa da~ fu dbal ske
re pre zen ta ci je BiH se iz Vol fsbur -
ga oti snuo na Os trvo i po ja ~ao re -
do ve Man ~es ter Si ti ja, a na kon
tur bu len tne se zo ne tre nu tno se
odma ra u Du bro vni ku u dru{ tvu
ka pi te na bh. se le kci je Emi ra Spa -
hi }a.
"Do bro je, za do vo ljan sam. Po -
~e tak je bio te `ak, kao i uvi jek kad
do |e te u no vu sre di nu. Ali, osvo ji li
smo FA kup na kon 35 go di na i pla -
si ra li se u Li gu prva ka ta ko da mo -
ram bi ti za do vo ljan", izja vio je D`e -
ko za hrvat ske me di je.
Iako su ga tra `i li Re al
Ma drid i Mi lan, D`e ko je iza brao
Si ti i, ka ko ka `e, ni je po gri je {io:
"Pre za do vo ljan sam ka ko sam
oda brao i ni u je dnom tre nut ku ni -
sam po `a lio {to sam do {ao u Man -
~es ter. Mo ram re }i da je sve
odli ~no i da sam odu {ev ljen pri je -
mom. Od prvog da na su me lju di iz
klu ba i sui gra ~i izvan re dno pri mi -
li."
D`e ko da lje na vo di da je u do -
brim odno si ma sa svim fu dba le ri ma
"gra |a na" i ot kri va s kim pro vo di
naj vi {e vre me na van te re na:
"Do bar sam sa svim sai gra ~i -
ma, ali naj vi {e se dru `imo Ko la ro v i
ja".
S ob zi rom na to da je
u re do ve en gles kog pre mi jer li ga {a
sti gao za 37 mi liiona evra i sa ore -
olom je dnog od naj bo ljih stri je la ca
Bun des li ge, D`e ko se na {ao na me -
ti kri ti ~a ra, jer ni je bio efi ka san
ono li ko ko li ko se to o~e ki va lo od
nje ga.
"Ni sam pos ti gao pu no go lo va,
ali sam pos ti zao va `ne po got ke. U{li
smo u Li gu prva ka, osvo ji li FA kup i
za do vo ljan sam svo jom prvom se -
zo nom u En gles koj. Tre ba pro }i vre -
me na za pri la go dbu, ni je ta ko sa mo
sa mnom, ta ko je bi lo s broj nim
igra ~i ma ko ji ni su bi li efi ka sni ~im
su do {li", do dao je bh. na pa da~.
Pri ~a se da je atmo sfe ra u
eki pi lo {a zbog arap skih do la ra.
"Atmo sfe ra u ti mu je odli ~na i
to su pri ~e za ma lu dje cu. I dru ge
mo m~a di ku pu ju igra ~e za 50 mi li -
ona fun ti, ali se sa mo Si ti spo mi -
nje.
Ni u je dnom spor tu ne mo `e te
pu no na pra vi ti bez do brih igra ~a, a
za njih tre ba no vac", na gla {a va D`e -
ko.
Sjaj ni na pa da~ ima vi so ko mi{ -
lje nje o kon tro ver znom Ita li ja nu,
Ma ri ju Ba lo te li ju.
"On je su per mo mak. Jo{ je
mlad, pa je po ne kad ne pro mi{ ljen,
ali je ja ko do bar de ~ko", za klju ~io je
Edin D`e ko.
Po dr{ka
Ven geru
Iz vr{ni di re ktor Ar se na la Ivan
Ga zi dis pri znao je da }e su dbi -
nu tre ne ra Ar se na Ven ge ra u ve -
li koj mje ri odre di ti na vi ja ~i.
"Na vi ja ~i }e odre di ti Ven ge -
ro vu su dbi nu, jer uko li ko se nji -
hov odnos po kva ri, zna mo da
}e klub lo {e fun kci oni sa ti. Ipak,
Ar sen ima na {u po tpu nu po -
dr{ku. Mo ra te ima ti u vi du da
se na dme }e mo sa ti mo vi ma ko ji
ima ju mno go ve }u ku po vnu
mo} od nas", re kao je Ga zi dis.
Bo ateng
bli zu Ba jer na
Fu dba ler Man ~es ter Si ti ja
D`erom Bo ateng do go vo rio je
pre la zak u Ba jern iz Min he na
na ~e ti ri go di ne, ali se jo{ ~e ka
pris ta nak ~el ni ka en gles kog
prvo li ga {a. Bo ateng ni je obe -
zbi je dio mjes to u star tnih je da -
na est, pa je zbog to ga za tra`io
da ode iz klu ba.
"Is ti na je da sam sa Ba jer nom
do go vo rio an ga`man na ~e ti ri
go di ne. Sa da sve za vi si od
Man ~es ter Si ti ja. U ovom tre -
nut ku, oni ni su vo ljni na da me
pus te", re kao je Bo ateng.
^el ni ci Te re ka iz Gro znog ra zo -
~a ra ni su ra dom i po na {e njem Ru da
Gu li ta, sla vnog Ho lan |a ni na, ko ji je
zi mus sjeo na klu pu tog klu ba.
"Mo ra mo da pri zna mo da Gu lit
ni je oprav dao po vje re nje Upra ve.
Sa da, ka da je eki pa po sli je 12 ko la
na 14. mjes tu, cilj ko ji mu je pos -
tav ljen je da le ko. Cilj je bio pla -
sman u Li gu Evro pe. Gu lit
me di ji ma u inos tran stvu pri ~a da ni -
je do bio igra ~e ko je tra`io. To ni je
is ti na, a na te pri ~e smo za`mi ri li",
sto ji, izme |u os ta log, u sa op {te nju
Te re ka u ko jem je da lje navedeno:
"Gu lit ne ma igru, a igra ~i ne
zna ju ulo ge u ti mu. Ova ko be zna -
de`no Te rek ni ka da ni je iz gle dao.
Gu lit ima sve uslo ve, ali ne `eli da
pri zna da je on kriv za lo {e re zul ta te".
Gu li tu u Te re ku sme ta i ~i nje ni -
ca da je u ^e ~e ni ji al ko hol za bra -
njen, pa ne mo`e da po zi va pri ja te -
lje u gos te.
"Iri ti ra nas to {to Gu lit pri ~a po
svi je tu, a zna mo da je vi {e u dis ko -
te ka ma ne go u sta nu. Ka sni sa do -
las kom na tre nin ge po dva da na
ka da se ne igra ju me ~e vi zbog
UEFA da tu ma. Sve ovo su glu pos ti,
a Rud je po ka zao ko li ko ne po {tu je
tra di ci ju ko ja je uspos tav lja na vije -
ko vi ma. Sa da mo ra da zna da ni je
po zvan ov dje zbog no }nih i dis ko-
klu bo va ve} zbog fu dba la. Pred sje -
dnik klu ba je fu dba le ri ma i
~la no vi ma Te re ka obe zbi je dio sve,
~ak i dvos tru ke, po ne kad i tros tru ke
bo nu se za po je di ne po bje de, ali je
sa da na ivi ci strplje nja. Za to Gu li tu
po ru ~u je mo da mo ra da po bije di
Am kar uko li ko `eli i da lje da ra di sa
na ma", pi {e u sa op {te nju klu ba iz
Gro znog.
Gu li tu pri je ti ot kaz
Rud Gulit
O Ita li ja nu
Ba lo te li je
jo{ mlad,
pa je po ne kad
ne pro mi{ ljen,
ali je ja ko
do bar de ~ko
Sport 43
15.6.2011.
Ka p| ten íu dba| ske re pre zen ta c| je B|H Em|r Spa h|c mo qao b| vr|o |a ko da za vrs| u za qre ba •kom
D| na mu. Nje qo v| da n| u Mon pe ||jeu su od bro ja n|. a Spa h|c ka ze da b| ra do do sao u q|a vn| qrad
Hrvat ske.
Zva || su me |z D| na ma | ja ze ||m do c|. Ne ze ||m v| se |qra t| u Fran cus koj. Da me sad zo vu L| on.
PSZ | Mar se|j ne b|h pr| hva t|o. ze ||m ot| c| odav de. Tu je stran c| ma te sko |qra t|. ne mo ze se |z drza t|.
l ja sam taj svoj |a kat sku po p|a t|o. re kao je Spa h|c.
Ka p| ten bh. re pre zen ta c| je je pod sje t|o da je ro de n| Du brov •a n|n. te da mu po ro d| ca z| v| u Za -
qre bu sto b| mo q|o pre va qnu t| u nje qo voj od|u c|:
Ne znam ko || ku b| od ste tu tra z|o moj k|ub. Ja sam u sva kom s|u •a ju spre man po qu ra t| tu pr| •u.
spo j| t| k|u bo ve | po ku sa t| po mo c|.
Spa hi} bi ra do u Di na mo
Dru `e nje: Do bar sam sa svim sai gra ~i ma, ali
naj vi {e se dru `imo Ko la ro v i ja, ka `e D`e ko
Bh. re pre zen ta tiv ci odmor pro vo de u Du bro vni ku
D`e ko: Si ti pra vi izbor
Edin D`e ko i Emir Spa hi}
u`i va ju na Jadranu
Ven ge r
44
15.6.2011.
Sport
S R K O S
P T P N A A T
L E A
Po sli je po zi ra nja za ame ri ~ko
iz da nje ma ga zi na "Vog", naj -
bo lji srpski te ni ser No vak \o -
ko vi} "di je li na slo vni cu" i
ita li jan skog iz da nja mo dnog
~a so pi sa, i to sa RnB di vom
Bi jon s.
"Da li vam se do pa da? Pjer je
ov de pra va zvez da", na pi sao
je Novak \okovi} mi sle }i na
bije lu pu dli cu sa ko jom se sli -
kao.
No le i Bi jon s kra se "Vog"
Hauard ne }e
s Or lan dom
Tros tru k| uzas to pn| naj bo |j|
od bram be n| ko sar kas NBA || qe
Dvajt Hauard re kao je da ne ma
na mje ru da po tp| se pro du ze nje
uqo vo ra sa Or |an dom. ta ko da
ce s|je de ceq |je ta |ma t| sta tus
s|o bo dnoq |qra •a.
Ka ze da ze || da os ta ne u Or -
|an du. a|| da su u t| mu po tre bne
pro mje ne.
Ze ||m da osvo j|m t| tu |u | m| -
s||m da v|a sn| c| to zna ju. To je
b|o moj c||j | m| s| ja ot ka ko sam
st| qao u NBA || qu. Moj je q|a vn|
c||j osvo j| t| t| tu |u | ze ||m b| t| u
ek| p| 14 |qra •a ko j| m| s|e |s to
kao | ja. re kao cen tar Me dz| ka.
Na p| ta nje da || sa da u t| mu
|ma ta kve |qra •e. Hauard je od -
qo vo r|o:
Po ne kad su mom c| c| je ||m
srcem unu tra. a on da po ne kad
sa| qra •| do pus te da |m u uho
udu ne ke stva r| ko je on da ut| •u
na nj| ho vu |qru | pr|s tup uta km| -
c|. Pe kao sam v|a sn| c| ma da u
ek| p| mo ra mo |ma t| |qra •e ko j|
ce |qra t| ma ks| ma| no 48 m| nu ta
| ko j| ce da t| sve od se be za t| -
tu |u.
Jo va no vi}
do pin go van
Je dan od naj po pu |ar n| j|h ru -
ko me ta sa voj vo d| na Ze |e zn| -
•ara Lj u bo m| r Jo va no v| c
na vo dno je na do p|nq kon tro ||
po s|| je po |u í| na| noq me •a Ku pa
Srb| je b|o po z| t| van. lz k|u ba je
pot vrde no da se su mnja da je
Jo va no v|c ko r|s t|o ana bo || •ke
ste ro |de |z qru pe O1. a pred sje -
dn|k k|u ba M| |an Ðu k|c je ka zao
da su do b| || oba vjestenje od
An t| do p|nq aqen c| je da je ko r|s -
t|o ne do zvo |je na sred stva. Jo -
va no v|c je u po s|je dnje vr| je me
u z| z| ja vnos t| zboq ve ze sa pje -
va •| com Na ta som Be kva |ac.
Ovo su pra vi ar hi te kton ski
dra gu lji, tre ba da se po no si te,
go vo rio je pred sje dnik FI FA
Sep Bla ter pro {le go di ne opi su -
ju }i lje po tu sta di ona ko ji su os -
ta li Ju `noa fri ~koj Re pu bli ci
na kon Svjet skog prven stva u
fu dba lu, dok su po red nje ga
sta ja li do ma }i ni i s ki se lim os -
mje si ma glu mi li ve li ku sre }u.
Li ca grad skih vlas ti Kej pta -
una da nas ni su sa mo ki se la, ne go
za bri nu ta. I ne mo `e bi ti dru ga ~i -
je. Tek pri je ne ko li ko da na su sa -
zna li da je pri va tna kom pa ni ja
"SA IL Sta de fran ce", ko ja je tre -
ba lo da se bri ne za sta di on "Grin
po int" u na re dnih 30 go di na, ras -
ki nu la ugo vor.
To zna ~i da grad mo -
ra sam da preu zme odr`a va nje
sku pe gra |e vi ne. Go di{ nji tro -
FU DBAL SKI STA DI ONI N
"Dra gu lji" izje da
Ru pa bez dna: Kej pta un sa da mo ra
sam da odr`a va sta di on ko ji za go di nu da na
"pro gu ta" se dam mi li ona evra
Do bi li "sta na re"
Ra gbis ti
su se use li li
sa mo na
sta di one u
Jo ha ne sbur gu
i Port
Eli za be tu
"Grin po int" u Kej pta unu
Sta di on u Dur ba nu
ugla vnom je pra zan
45 Sport
15.6.2011.
Mo re li: Ku bi ca
}e vo zi ti u Bra zi lu
V. GRBI]
Go ran Doj ~i no vi} os tva rio
je no vu po bje du u prven stvu
BiH po {to je pro te klog vi ken da
bio naj br`i u svo joj kla si na br-
dskoj trci vo `e noj u Crnoj Go ri
na sta zi "Gla va Ze te".
Ovo ta kmi ~e nje bo du je se za
Cen tral noevrop sku zo nu (CEZ),
prven stvo AF CG, me |u na ro dno
re gi onal no prven stvo Hrvat ske,
{am pi onat BiH, Kup Ja dra na i
Kup Ni k{i }a. Ta kmi ~e nje je or ga -
ni zo vao Auto-mo to sa vez Crne
Go re, a Doj ~i no vi} je nas tu pio u
Gru pi A do 1.400 ku bi ka.
"Pret ho dne dvi je go di ne sam
ve} vo zio na ovoj sta zi i odli ~no je
po zna jem. Ve oma mi je dra go {to
sam i u Crnoj Go ri os tva rio tri -
jumf. To kom trke sam imao odre -
|e nih pro ble ma sa auto mo bi lom,
ali sam uspio prvi da pro |em kroz
cilj", re kao je Doj ~i no vi} i do dao
da ve li ku za hval nost za odla zak u
Crnu Go ru du gu je Auto-mo to sa -
ve zu Re pu bli ke Srpske.
Za ni mlji vo je da na trku ni je
do {ao ve li ki broj vo za ~a zbog
prije tnji da }e bi ti ka me no va ni.
"U Crnoj Go ri pos to je dva sa -
ve za, je dan je pri znat od FIA, a
dru gi ile ga lan. Do bi li smo prije -
tnje da }e mo bi ti ka me no va ni, ali
od to ga, na ra vno, ni je bi lo ni {ta.
Upra vo zbog tih prije tnji ve li ki
broj vo za ~a iz BiH i Hrvat ske,
oko 50 od sto, odus ta o je od trke",
izja vio je Doj ~i no vi} i za tim po -
hva lio sa mu or ga ni za ci ju brdske
trke:
"Do ~e ka ni smo na ve oma za -
vi dnom ni vou i ni je bi lo ni ka kvih
pro ble ma. Mo ram da po hva lim
AM S CG na ve oma do broj ogra -
ni za ci ji trke."
Na re dni ispit sjaj nog ba nja lu -
~kog vo za ~a o~e ku je ve} ovog vi -
ken da (18. i 19. jun), ka da se u
Fo ~i ta ko |e vo zi brdska trka, ko ja
}e bi ti vo `e na za {am pi onat BiH.
Doj ~i no vi} sla vio u Crnoj Go ri
Polj ski vo za~ For mu le 1 Ro -
bert Ku bi ca jo{ se opo rav lja od
te {kog ude sa ko ji je po ~et kom
fe bru ara do `i vio na re li ju u Ita li -
ji. Polj ski por tal Fakt.pl prvi je
po sli je ne sre }e obja vio fo to gra -
fi je Ku bi ce ko ji ho da po mo }u
{ta ke, dok mu je de sna ru ka, ko -
ja je bi la i na ju gro `e ni ja i ko joj
je pri je ti la am pu ta ci ja po sli je
ude sa, jo{ van fun kci je.
Me |u tim, do sa da{ nji re zul ta ti
opo rav ka ve oma su ohra bru ju }i
i pre dvi |a nja su da bi Po ljak ve}
slje de }e se zo ne mo gao da se
vra ti na sta zu. Naj ve }i op ti mis ti
na da ju se da bi po vra tak Ku bi ce
mo gao da se do go di jo{ i ove
go di ne, a ta kve pri ~e je pod gri -
jao i nje gov me na d`er Da ni je le
Mo re li ko ji je re kao da }e Po ljak
ve} kra jem lje ta bi ti za vo la nom
Lo tus Re no bo li da.
"Opo ra vak ide po pla nu i do -
brim tem pom. De sna no ga je u
re du i ako je pro blem bio sa mo
u njoj, on da mo gu da ka `em da
je Ro bert pra kti ~no zdrav. ^i ni
mi se da }e ga na vi ja ~i ve} u
Bra zi lu, na po slje dnjoj trci u ka -
len da ru, vi dje ti za vo la nom", re -
kao je Mo re li.
Doj ~i no vi}
Pret ho dne dvi je
go di ne sam ve}
vo zio na ovoj
sta zi i odli ~no
je po zna jem
Go ran Doj ~i no vi}
FO TO NN
{ko vi za odr`a va nje su per mo der -
nog sta di ona izno se se dam mi li -
ona evra.
Pre ma vlas ti tompri -
zna nju, Ju `noa fri ~ka Re pu bli ka
je in ves ti ra la 1,3 mi li jar de evra
za gra dnj u de set st a di ona za
Mun di jal. Da se ni je odlu ~i la za
ovo li ku in ves ti ci ju, ne bi ni do bi -
la od FI FA ze le no svje tlo za or -
ga ni za ci ju prven stva.
Mno gi su vje ro va li da }e na -
kon fu dba le ra na sta di one da se
use le ra gbi ti mo vi, da }e tu da se
odr`a va ju ve li ki kon cer ti i os ta le
ma ni fes ta ci je ko je bi zna ~i le ve -
li ku pro da ju ula zni ca i do bru za -
ra du. Ipak, ra gbis ti su se use li li
sa mo na sta di one u Jo ha ne sbur -
gu i Port Eli za be tu. Os ta li su pra -
zni.
Vlas ti Kej pta una jo{ po ku {a -
va ju da na go vo re lo kal ni ra gbi
tim Ves tern Pro vins Ra gbi Ju ni on
da se pre se li na mo de ran sta di on,
ali za sa da ne na ila ze na po zi ti van
od go vor.
Kej pta unu, "naj lje p{em gra -
du na svi je tu", ka ko vo le da ka `u
nje go vi sta no vni ci, hi tno je po -
tre bno po kre ta nje ra zli ~i tih so ci -
jal nih pro gra ma. No vac ko ji je
po tre ban za te pro je kte sa da se
odli va na dru gu stra nu.
Sta di on u Po lo kva neu
pri ma 40.000 gle da la ca. Tro {ko vi
nje go vog odr`a va nja izno se dva
mi li ona evra go di{ nje. U oko li ni
ovog gra da od oko po la mi li ona
sta no vni ka ne ma ni je dnog ra gbi
ili fu dbal skog ti ma ko ji bi do {ao
u ob zir da preu zme sta di on. U
mar tu ove go di ne na ovom te re -
nu je tre ba lo da bude odigrana
odlu ~u ju }a uta kmi ca izme |u Ju -
`noa fri ~ke Re pu bli ke i Egip ta u
kva li fi ka ci ja ma za Kup Afri ke.
Lo po vi su uo~i ut a kmi ce
ukra li ne ko li ko ka mi ona pu nih
ba kar nih ka blo va, ta ko da je te -
ren os tao bez stru je. I dok su se
broj ni te hni ~a ri po tru di li da do
sta di ona ra zvu ku no ve ka blo ve
ko ji ma bi bi la do ve de na stru ja,
us ta nov lje no je da je te ren neu -
slo van za igru, jer je tu pret ho -
dno odr`an j e dan kon cert .
Uta kmi ca je na kra ju odi gra na u
Jo ha ne sbur gu.
Ipak, ima ne kih ko ji mi sle
da ni je sve ta ko crno.
"Ne tre ba stva ri po -
sma tra ti ta ko krat ko ro ~no", ka `e
mi nis tar fi nan si ja ove ze mlje
Pra vin Gor dhan i do da je da je
Mun di jal do pri nio ra zvo ju ju -
`noa fri ~ke pri vre de:
"Ka da na pra vi{ ces tu, ona
ne }e nes ta ti ka da se za vr{i Svjet -
sko prven stvo."
Ipak, stvar nost je dru ga ~i ja.
Vla da je ne da vno mo ra la da pot -
vrdi po dat ke ko ji go vo re o po ras -
tu ne za po sle nost. Bez po sla je
oko 30 od sto ra dno spo so bnih
gra |a na. (Doj ~e Ve le)
NA KON MUN DI JA LA PRA ZNI I NA TE RE TU DR@A VE
a ju Afri ku
Po sto je u po s|je dnje vr| je me nas ta |a
op sta haj ka zboq kas nje nja ra do va na
pr| pre ma ma za EP u íu dba |u 2012. Po -
|ja c| | Ükra j|n c| su ma |o ubrza || r| tam.
Da b| se sma nj| || bo ja zan | pr| t| sak.
ÜEFA je po zva |a no v| na re |z c| je |e Evro -
pe u ob| |a zak qra do va ko j| ce uqos t| t|
naj bo |je evrop ske ek| pe. Gra dnja sta d| -
ona u Po|j skoj je vec pr| kra ju. Po znan
je qo tov. Dan z| ca sko ro. a n| Bre s|a -
v|a | var sa v|a ne br| nu or qa n| za to re.
No v| na r| su je d| nu za mjer ku |ma || na sta nje na pu te v| ma. Ükra j| na |ma mno qo v| se pro b|e ma kao
sto je ve || ka uda |je nost |zme du qra do va. so c| ja| na ra s|o je nost. po se bno |zme du K| je va | Le opo |a.
ko jem ne ne dos ta ju |s to r|j ske zna me n| tos t|. a|| je |n írastru ktu ra |o sa. Sta d| on| u K| je vu su pra v| ar h| -
tek tnos k| dra qu |j|. a|| za qrad se ne mo ze re c| da je atra kt| vna tu r|s t| •ka |o ka c| ja.
Po lja ci i Ukra jin ci ubrza li
30
od sto ra dno spo so bnih je
bez po sla u Ju `noj Afri ci
1,3
mi li jar de evra ulo `e no u
sta di one u Ju `noj Afri ci
7
mi li ona evra tre ba
go di{ nje za odr`a va nje
sta di ona "Grin po int"
U bli zi ni
Po lo kva nea
ne ma ni
fu dbal skog,
a ni ra gbi klu ba
46 Sport
15.6.2011.
Go ros ta sni 228 cen ti me ta ra
vi so ki cen tar Hjus ton Ro ket sa Jao
Ming (30) na ja vio je da bi zbog
broj nih pro ble ma s po vre da ma
svo ju ko {ar ka {ku ka ri je ru mo gao
okon ~a ti ve} ovog lje ta.
"Sve za vi si od mog sko ~nog
zglo ba. Ako ga za li je ~im, ka ri je ru }u
okon ~a ti za dvi je go di ne, u su pro -
tnom, za vr{i }u je ve} ovog lje ta", re -
kao je Ming za chi na news.com.
Se zo nu 2009/2011. Ming
je pro pus tio u cje los ti, a pro {le je
se zo ne odi grao sve ga pet uta kmi ca,
na kon {to je u no vem bru pro {le go -
di ne za do bio stres fra ktu ru sko ~nog
zglo ba.
Ki nes ki cen tar je do -
dao da mu mo ti va ci ju za nas ta vak ka -
ri je re da je nje go va je dno go di{ nja
k}er ki ca Ej mi.
"Vo lio bih da me u`i vo vi di dok
igram i ~ak dok osva jam prven stvo,
a ne sa mo da pre ko vi dea vi di ka ko
joj je ta ta igrao. Ona je de fi ni ti vno
mo ja ve li ka mo ti va ci ja za nas ta vak
ka ri je re, iako je mo m sto pa lu potre -
bno jo{ pu no li je ~e nja", ka `e Ming,
~i ji pe to go di{ nji ugo vor s Ro ket si -
ma, pro ci je njen na 76 mi li ona do la -
ra, is ti ~e 30. ju na, i do da je:
"Ho da nje ili d`o gi ra nje je
u re du, ali tre ba da vra ti m 80 od sto
sna ge u zglo bu ka ko bih mo gao da
igram. Tre nu tno sam ot pri li ke na 30
od sto sna ge."
Osmo s tru ki "Ol-star" igra~ pro -
veo je ci je lu NBA ka ri je ru od 2002.
go di ne u re do vi ma Ro ket sa, a pri tom
je na pro sje ku od 19 po ena, 9,2 sko -
ka, 1,6 asis ten ci ja i 1,9 blo ka da po
su sre tu (u re gu lar nom di je lu se zo ne).
(Agen ci je)
Gru ger ne odus ta je
Aus tr|j sk| sk| jas Hans Gru qer (29). ko j| je ove qo d| ne te sko pao na
tre n|n qu spus ta u K| cb| |u. ka ze da se ne bo j| | da ce | da |je da sk| ja u
Svjet skom ku pu.
N| sam |jut na 'Strají' jer qre sku sam na pra v|o ja. a ne sta za. Ako m|
je b|o su den te zak pad. do bro je da je to b| |o u K| cb| |u. jer ta mo je me -
d| c|n ska s|u zba na naj v| sem n| vou. Da se to de s| |o ne qdje dru qo. p| ta -
nje je da || b|h da nas b|o z|v. ka zao je Gru qer.
Sprej ~u va cen ti me tre
Su d| je u ar qen t|n sk|m || qa ma vec qo d| nu | po ko r|s te sprej ko j| je |zm| -
s||o no v| nar Pa b|o S|| va. Sprej na kon upo tre be vr|o brzo nes ta ne. a ko -
r|s te qa ka da pos tav |ja ju z| v| z|d da |qra •| ne kra du cen t| me tre.
Po sma trao sam 1.500 uta km| ca s| rom sv| je ta. Shva t|o sam da na qo -
to vo sva koj uta km| c| |qra •| ne sto je na pro p| sa noj uda |je nos t|. To je b|o
ve || k| pro b|em za íu dba|. pa sam se sje t|o ka ko qa r| je s| t|. vje ru jem da
ce sprej brzo po •e t| upo tre b|ja va t| | evrop ske su d| je. re kao je S|| va.
Ana u 2. ko lu Is tbor na
Ana lva no v|c od|| •no je star to va |a na WTA tur n| ru u ls tbor nu. po sto je
ju •e u 1. ko |u 6:4. 6:3 sa v|a da |a Ju || ju Ger qes. Nje m| ca je po ve |a 2:4 u
prvom se tu. a|| je srpska te n| ser ka osvo j| |a •e t| r| uzas to pna qe ma | prv|
set r| je s| |a u svo ju ko r|st. Ana je b| |a jos ubje d|j| v| ja u nas tav ku. pr|je
sve qa za hva |ju ju c| ka tas tro ía| noj |qr| Nje m| ce. Nje na s|jedeca pro t| vn| -
ca b| ce ve nus v| || jams. ko joj je tra va je dna od om| |je n|h po d|o qa.
Kril ni cen tar Uni ka he Hor he Gar ba ho sa ne }e vi {e nas tu pa ti za se -
le kci ju [pa ni je, a tu odlu ku je do nio u po ne dje ljak. Gar ba ho sa se "crve -
noj fu ri ji" pri klju ~io pred Olim pij ske igre u Si dne ju i od ta da je odi grao
166 me ~e va. Sa [pa ni jom je bio prvak svi je ta i Evro pe i olim pij ski vi -
ce {am pi on. Sjaj ni {u ter je 11 go di na igrao za [pa ni ju, a u ka ri je ri je nas -
tu pao za Tau gres, Be ne ton, Uni ka hu (dva pu ta), To ron to, Him ki i Re al.
Gar ba ho si dos ta "fu ri je"
Odlu ka: Ako za li je ~im sko ~ni zglob, ka ri je ru }u
okon ~a ti za dvi je go di ne. U su pro tnom,
za vr{i }u je ve} ovog lje ta, re kao Ming
O k}er ki Ej mi
Vo lio bih da me
u`i vo vi di dok
igram i ~ak
dok osva jam
prven stvo
Ki nes ki ko {ar ka{ ni ka ko da se ri je {i po vre da
Ming
sve bli `i
pen zi ji
Pret pro {lu
se zo nu ni je
ni igrao:
Jao Ming
FO TO NN
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
Ki {a
Ü B|H ce sre d| nom da na |
po s| | je po dne do c| do
umje re noq | ja koq ra zvo ja
ob|a •nos t| sto ce uzro ko -
va t| |o ka| ne p|jus ko ve |
qrm|ja v| nu.
vje tar s|ab do umje re ne
ja •| ne sje ver noq | sje ve ro -
|s to •noq smje ra. Ju tar nja
tem pe ra tu ra vaz du ha
|zme du 10 | 16. na ju qu
od 17 do 22. a naj v| sa
dne vna |zme du 22 | 28. na
ju qu do 30 ste pe n| Oe| z| -
ju sa.
Petak
,41
p
D
,25
p
D
Max.
Min.
,3:
p
D
,22
p
D
,41
p
D
,26
p
D
Max.
Min.
^etvrtak
Sa ra je vo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+24
o
C
+27
o
C
+25
o
C
+26
o
C
+23
o
C
+29
o
C
+26
o
C
+28
o
C
Subota
SARAJEVO
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
Sasa CAVRAG
(zamjenik glavnog i
odgovornog urednika),
Nihada HASIC
(pomocnik glavnog i
odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC
(urednik vijesti),
Vesna ILIKTAREVIC
(unutrasnja politika),
Natasa KRSMAN
(odgovorni urednik u redakciji
u Sarajevu),
JeIena PRALICA
(dopisnici i agencije),
Rade SEGRT
(ekonomija),
Gorana JAKOVLJEVIC
(region),
Maja VUJINIC
(svijet),
Diana TOMAS
(scena i dodatak),
Goran KARAC
(sport),
Ivana PASTIR
(tehni•ka),
MiIan RADULOVIC
(fotografija),
Tatjana ROGULJA
(odgovorni urednik
za portal).
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: marketing@nezavisne.com;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistvo: Sarajevo 033/716-830, 653-953;
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banjaluka 552-000-00000952-20;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Min.
Max.
BIJELJINA
Sport 47
15.6.2011.
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD
TREBINJE
Uz po vo ljne bi ome te oro lo {ke pri li ke, bez
izra`eni jih os ci la ci ja tem pe ra tu re i atmo sfer -
skog pri tis ka, ve }i na lju di tre ba lo bi da se pri -
ja tni je osje }a .
Hro ni ~ni bo le sni ci i me te oro pa te }e osje ti ti
ola k{a nje. Ne {to izra`eni je te go be kod osje tlji -
vih oso ba mo gu }e su u po sli je po dne vnim ~a so -
vi ma.
Vla di mir GRBI]
Sa {a Ko va ~e vi}, dos ko ra{ nji
ve zis ta Ru dar Pri je do ra, prvo je
po ja ~a nje ba nja lu ~kog Bor ca u
ovom pre la znom ro ku.
Tri de se tje dno go di{ nji fu dba ler
po tpi sao je dvo go di{ nji ugo vor sa
osva ja ~em Pre mi jer li ge BiH i po ja -
~a }e "crve no-pla vu" ve zu pred po -
~e tak kva li fi ka ci ja za Li gu
{am pi ona.
"Brzo smo pro na {li
za je dni ~ki je zik i za do vo ljni smo
na kon {to je Ko va ~e vi} pris tao na
sa ra dnju po {to se ra di o ve oma do -
brom igra ~u. Du go go di na nas tu pao
je za Ru dar Pri je dor i po ka zao za vi -
dan kva li tet. Si gu ran sam da }e sa
njim na{ ve zni red do bi ti na kva li te -
tu", re kao je Dar ko Lju bo je vi},
spor tski di re ktor eki pe sa Grad skog
sta di ona.
Ko va ~e vi} je po ni kao u
Slo bo di iz No vog Gra da, a osim
"ru da ra" no sio je dres Ru da ra iz
Uglje vi ka, Be `a ni je i Ra da. U ne da -
vno za vr{e noj Pre mi jer li gi odi grao
je 26 me ~e va i postigao pet go lo va.
U re do vi ma Ba nja lu ~a na na ja -
vi li su raz go vo re sa igra ~i ma ko jima
su is te kli ugo vo ri i na kon Bo ri sla va
Mi ki }a, pa raf na pro du `e tak sa ra -
dnje sta vio je i Mi lan Stu par, sjaj ni
de sni bek.
"Stu par }e i u na re dnoj se zo ni
nas tu pa ti za Bo rac i nje go vim os -
tan kom mno go smo do bi li. Ne }e -
mo se za dr`a ti na ovo me i u
na re dnih ne ko li ko da na oba vi }e -
mo raz go vo re i sa os ta lim igra ~i -
ma. Vje ru jem da }e mo sa ve }i nom
fu dba le ra iz pro {le se zo ne pro na }i
za je dni ~ki je zik i ta ko na pra vi ti
rep se kta bil nu eki pu ko ja }e bi ti u
sta nju da na pra vi sjaj ne re zul ta te",
izja vio je Lju bo je vi} i do dao:
"Ni smo za vr{i li ni s po ja ~a nji -
ma i o~e ku jem da se u sko ri je vri je -
me do go vo ri mo s jo{ ne ko li ko
no vih igra ~a. Ne bih da go vo rim o
ko me se ra di."
Ve li ka di le ma jo{ je oko
os tan ka Dar ka Ma le ti }a, je dnog od
naj bo ljih fu dba le ra u pro {loj se zo ni.
Za hva lju ju }i sja nim igra ma u crve -
no-pla vom dre su i re pre zen ta ci ji
BiH pri vu kao je pa` nju inos tra nih
klu bo va, a za sa da je naj kon kre tni ji
ru mun ski Pan du ri. In te res je po ka -
za lo i ne ko li ko polj skih klu bo va, ali
je re al ni je da se Ma le ti}, uko li ko na -
pus ti Grad ski sta di on, pri dru `i Sto -
ja nu Vra nje {u, biv {em igra ~u Bor ca
ko ji nas tu pa za Pan du ri .
^elnici Borca odustali su
od anga`ovanja Lazara Marjanovi}a
nakon {to je njegov menad`er
postavljao nove uslove, iako su se
igra~ i klub dogovorili oko detalja
saradnje.
IS KU SNI VE ZIS TA PO TPI SAO ZA BA NJA LU ^KI BO RAC
Ko va ~e vi} prva las ta
Za do volj stvo: Brzo smo
pro na {li za je dni ~ki je zik i
za do vo ljni smo {to je
Ko va ~e vi} do {ao jer se ra di
o ve oma do brom igra ~u,
re kao Lju bo je vi}
Saradnja
Os tan kom
Stu pa ra mno go
smo do bi li,
ka zao
Lju bo je vi}
Sa {a Ko va ~e vi}
FO TO NN
vejn Pu n| pu ca od sa mo po uz da nja
na kon sto mu je q|a va pu na ko se. |ro -
n| •no je br| tan sk| ta b|o |d San pro ko -
men ta r| sao pje va •ke spo so bnos t|
na pa da •a Man •es ter ju naj te da na ka -
ra oka ma na Bar ba do su.
En q|es k| re pre zen ta t| vac se na Ka r| -
b| ma odma ra od na por ne se zo ne. a
ne da vno je pu tem svoq Tw|t ter pro í| |a
obja v|o v|as t| tu ío to qra í| ju na kon us -
pje sno obav |je ne tran sp|antac|je ko se.
Taj |u ksuz. p| se San. qa je ko stao
10.000 íun t|.
Pu n| da ne na Bar ba do su pro vo d| na
p|a z|. a no c| u p| ano-ba ru. ||| je ta ko
ba rem pro veo je dnu noc. pr| dru z|v s|
se pje va •u u akc| j|. Üzeo je na pa da•
Ju naj te da m| kro íon. te za pje vao h| to ve
B|t |sa | Kv| na. Mu z| •ke kr| t| •a re svo -
j|m nas tu pom sa sv|m s| qur no n| je odu -
se v|o. a|| za to jes te svo ju su pru qu
Ko ||n. ko ja je na Tw|t te ru za p| sa |a:
Fan tas t| •na noc u p| ano-ba ru. vejn
je pje vao m|ks pje sa ma B|t |sa.
Ru ni pje vao hi to ve "Bit lsa"
Na lis ti naj pla }e ni jih akti -
vnih "grija ~a klu pe" u svim
spor to vi ma ko ji se
igra ju na tlu SAD
na {ao se i Pre -
drag Sto ja -
ko vi}, ko ji
je ne da -
vno osvo -
jio prsten
po {to je s
Da la som
u fi na lu
NBA li ga
s a v l a d a o
Ma ja mi s 4:2 u
se ri ji.
Sto ja ko vi} je pla -
}en ogro mnih 15 mi li ona
do la ra po se zo ni da bi u pro sje ku
igrao 19 mi nu ta, {to ame ri ~ki ana li -
ti ~a ri ocje nju ju kao pres ku po za do -
volj stvo.
Ovu lis tu pre pla }e nih
pre dvo di igra~ ame ri ~kog fu dba la
Al bert Hej nsvort. On je ka ri je ru po -
~eo igra ju }i za Uni ver zi tet Te ne si, a
on da su ga na draf tu "po ku pi li" lo -
kal ni Ti tan si. Po sli je se dam us pje -
{nih go di na, do {lo je vri je me za
na pla tu. Va {in gton Red skin si
su pla ti li 100 mi li ona do la ra
2009. go di ne za se dam se zo na,
uz do da tnih 21 za se zo nu 2010. Ali,
upra vo te go di ne su po ~e li pro ble mi
za Hej nsvor ta. Pro pus tio je mi ni-
kamp, a za tim se su ko bio sa tre ne -
rom Maj kom [a na ha nom, ko ji ni je
ra ~u nao na nje ga zbog lo {e for -
me. Odi grao je sa mo {est me -
~e va, za bi lje `io sa mo 2,5
se ko va, pri je su spen zi je ko ja
je uslije di la u de cem bru, kao
kraj se zo ne za nje ga.
Odmah iza nje ga
na lis ti na la -
zi se
i g r a ~
N B A
eki pe
Mil vo ki
Ba k s
Maj kl Red, ko ji je za je -
dnu se zo nu do bio 18,3
mi li ona, a odi grao je
sa mo de set uta kmi ca.
Iza nje ga je ve}
po me nu ti Sto ja ko -
vi} sa 19 mi nu ta u
pro sje ku na 33
me ~a odi gra na
ove se zo ne.
Za tim slije de Mil ton Bre dli
bej zbol igra~ Si jetl Me ri ner sa ko ji
je in ka si rao 13 mi li ona do la ra za
sa mo 28 odi gra nih me ~e va ove
se zo ne.
Na spis ku je i Den Ga d`u ri}
ko ji je do bio 7,3 mi li ona od Net -
sa, a u ka ri je ri je u pro sje ku igrao
sa mo 15 mi nu ta. Nji ma su se pri -
dru `i li i D`o el P`i bi la, ko ji je pro -
sje ~no bi lje `io dva po ena po
me ~u, a u po slje dnje dvi je se zo ne
za ra dio je 7,4 mi li ona do la ra.
Li s tu za tva ra Luk
Vol ton, ko ji ni je dnom ni je bio
star ter ove se zo ne, a pla }en je 5,3
mi li ona do la ra za dvi je go di ne.
Sku po za do volj stvo: Sto ja ko vi} je pla }en ogro mnih 15 mi li ona do la ra po se zo ni da bi u
pro sje ku igrao 19 mi nu ta, {to ame ri ~ki ana li ti ~a ri ocje nju ju kao pres ku po za do volj stvo
Mno gi spor tis ti u SAD ne igra ju, ali re do vno pri ma ju pla te
Gri ju
a za ra |u ju mi li one
klu pu,
Pre dvo dnik
Lis tu pre dvo di
igra~ ame ri ~kog
fu dba la Al bert
Hej nsvort
D`o el
P`i bi la
Oki tio se prste nom, ali je na ne sla vnoj lis ti:
Pe |a Sto ja ko vi}
FO TO BE TA
Naj pla }e ni ji re zer vis ta:
Al bert Hej nsvort
Trinaest mi li ona
do la ra za sa mo
28 me ~e va:
Mil ton Bre dli
Do bio 7,3 mi li ona
od Net sa: Den Ga d`u ri}

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful