You are on page 1of 14

SEMINARSKI RAD Predmet: SOCIOLOGIJA VERSKE SEKTE KAO DESTRUKTIVNA DRU TVENA POJAVA

UVOD Pored opasnosti od oru ane agresije, terorizma, organizovanog kriminala i korupcije, a odmah posle narkomanije, koja se u tekstu strategije tretira kao sve izra eniji dru tveni problem , kao znacajan bezbednosni rizik pominje se destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i dru tvo . U dana nje vreme ivot se vodi prilicno u urbano. Ljudi su usredsredeni na karijeru, posao i na kraju dana nemaju previ e vremena za svoju porodicu, sebe i s voje potrebe. Stoga i ne cudi pojava organizovanih grupa istomi ljenika koji nude raste recenje, olak anje, duhovno ispunjenje i ozdravljenje. Svojim obecanjima zavele su veliki b roj ljudi kojima je ivot bio stresan ili razocaravajuc. Ta pojava verskih grupa koje sebi daju razlicita imena i pripisuju ra-zlicite ep itete se poslednjih godina sve vi e iri i sve vi e uzima danak u psihickom zdravlju sve vec eg broja itelja Srbije i time razorno deluje i na njihove porodice. Nisu sve te vers ke grupe, sekte po definiciji. Negde je to guru pokret, negde psiho-kult, negde zaista sek ta. Delovanje verskih sekti vodi ka razba tinjenju, a time i dehomogenizaciji i uop te destabilizaciji srpskog naroda. Slican problem sna ao je i druge evropske dr ave Nem acku, Grcku, Francusku ali i SAD i Japan. Ovaj rad treba da uka e na mnoge zloupotrebe v erskih prava i sloboda koje na Ustav nudi i garantuje. Naime, prosecno obrazovan covek u nas zabrinjavajuce malo je upucen u religiju. To ga cini prilicno podlo nim da prihvat i, mo da imajuci najbolje namere, sekta ko ucenje i da utoci te za svoje duhovne potrebe neza zorno pronade u nekoj od sekti, koje to obilato koriste. Zato je, nesumnjivo, dugorocn o i trajno re enje ovog problema edukacija sta-novni tva. Posebno je potrebno rasvetliti aktivn osti i delovanje voda verskih sekti, kao i njihove prikrivene ciljeve. Destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i dru tvo postaje sve izra eniji problem i dobija karakter sve znacajnijeg bezbednosnog rizi ka.

1. POJAM SEKTE Rec sekta potice od latinske reci sequi , to znaci slediti. Enciklopedijska

prekid sa op te usvojenim porukama i koje sa sobom povlace opasnost za individualne slobode. ivot u sekti podrazumeva cvrstu identifikaciju sa grupom i vodom (telom i du om).definicija sekti ka e da je rec o malim grupama istomi ljenika koje su se odvojile o d matice religije u neku drugu. · Op te stanje u dru tvu (krize. veoma znacajan uzrok ulaska u sektu mo e biti ve tina vode (tehnika i . najce ce. koja obicno nastaje iz protesta protiv onoga u ta se pretvorila crkva. Za sve clanove sekte karakteristicno je da imaju cvrstu organi zaciju i jedinstvene obavezne rituale. · Najzad. posebno sna nom reafirmacijom crkve i tradicionalnih versk ih zajednica. nastoje da formiraju grupu uz ciju ce pomoc napakostiti sredini koja ih nije prihvatila. Izuzetak mo e biti. umor. kod n ekih sekti. · Potreba za pripadanjem nekome i traganje za identitetom mogu biti cest uzrok odlaska u sekte koje nude toplinu i zajedni tvo. nedostatak prijatelja. samostalnu religijsku grupu. za cvrstom rukom u rukovodenju za-jednicom. 2. Ulazak u sektu zahteva raskid sa ranijim verovanjem i nacinom ivota (cesto zanemarivanje prethodnih obaveza. siroma tvo. lo e stanje u porodici. umesto da pripadaju p o rodenju kao kod velikih religijskih (verskih) zajednica. prisustvo egzistencijalnog straha i apokaliptickih ocekivanja za koje se ne mogu naci odgovori i uteha u svakodnevnom ivotu.emocionalna nesigurnost. slabo pokretne ili na drugi nacin hendikepirane osobe. koje nastoje da obuhvate celokupan covekov ivot da se me aju u sve oblas ti covekovog licnog i dru tvenog ivota i aktivnosti. neostvarene elje. · Traganje za smislom ivota. za potcinjavanjem i slu enjem autoritetu. ili nekoliko njih. izgubljeni i hendikepirani pojedinci. neizvesnost. te koce i teskobe u svakodnevnom ivotu. cak i kada se pripadnik na to odluci. pa i odlazak iz porodice). Danas. Ljudi. kao odrasli. s ciljem da se od njih izvuce potpuna potcinjenost. zdravlje. Sekta je manje organi zovana religijska grupa predanih vernika. dobrovoljno. · Potreba za duhovnim vodstvom. d emokratske institucije . ili se revan irati nekom stvarnom ili umi ljenom subjektu koji je prepreka njihovom delovanju. ili da se citave po rodice ukljucuju u sekte. obrazovanje. To su grupe koje se mogu prepoznati po svojoj mani pulaciji usmerenoj na psiholo ku destabilizaciju svojih sledbenika. U nekim sekta ma se zahteva da pripadnici ustupe imovinu i novcana primanja sekti. Iz sekte se te k o izlazi. smanjenje kritickog duha. besper-spektivnost) takode mo e biti jedan od uzroka. · Psiholo ka stanja i krizne situacije kod pojedinca . · Frustrirani. da roditelji ukljucuju svoju decu od malih nogu u ivot sekte. UZROCI NASTANKA SEKTI Nezadovoljstvo stanjem u crkvi (organizaciji i funkcionisanju) i njenim odnosom prema okru enju i dru tvu. pristupaju sekti. Cesto su vode sekti slepe.

Svoja verovanja zasnivaju na ponovnom dolasku Hrista. dru tvu. 3. izdavacke kuce. razli citih su obele ja. kako dogmatskih tako i geografskih.Slave subotu i smatraju da su bota ne sluzi za odmor vec za razvoj dubokog odnosa jedinstva izmedju coveka i Boga. hinduiza m i budizam sa svojim doktrinama i tehnikama. Tako imamo: 1. PODELA SEKTI Sekti je danas mnogo.Smatraju da imaju dar prorostva.V eruju da nema svesnog zivota psle smrti. po to uop te ne prihvataju da su del om i satanisticke. biblijskih skola i drustava. Pseudohinduisticke i dalekoistocne sekte osnova i matica su. bolnice. 3.Razgranato i organizovano misionarstvo. izgledu ( imid u ). 2. Ime Subotari dobili su po tome sto svetkuju subotom a ne nedeljom. kl inike u preko 140 zemalja sveta. 3. Mnogo vise paznje posecuju starom nego novom zavetu.Cesto se skrivaju iza humanitarnih organizacija. . tj. Racuna se da ih ima preko dve hiljade u celom svetu. .BAPTISTI . godine. 2.Hrist je jedini posrednik izmedju Boga i covek a. Satanisticke sekte one koje otvoreno propovedaju satanizam. Postoji vi e principa po kojima mo emo izvr iti podelu sekti.taktika) kojom pridobija sledbenike. Kod Srba su se pojavili 1903. . Ovde je kao kriterijum podele uzeto ucenje. pa izvezeni na ma. od koje su se sekte odvojile. da je davo (S atana) bog i da mu se treba klanjati i rtve prinositi. Neke sekte (recimo Jehov(i)ni svedoci) imaju obavezu misionarenja (svaki novi clan 10 sati nedeljno): deljenje literature. Sinkretisticke sekte me avine raznih zvanicnih religijskih i jeretickih pravaca . Mnoge od njih u sebi sadr e i elemente satanizma. razgovori sa prolaznicima i slicno. ali smo ih s vrstali u grupu i na mesto gde one smatraju da pripadaju. Najvaznija obelezja ove sekte su: . nastupu i odnosu prema sledbenicima. Adventisticka crkva ima svoje skole. dakako. Rec je o njegovoj harizmi . U Jugodlaviji ima ju preko 80000 vernika. odnosu prema u oj i iroj okolini.godine od strane Vilijema Milera. Pseudohri canske sekte one koje su se odvojile od zvanicnog ucenja hri canske crkve. ali obradeni na Zapadu. odnosno njegovom pogledu na svet. .1 PSEUDOHRI CANSKE SEKTE 1.ADVENTISTI SUBOTARIO-va sekta osnovana je 1833. . 4. kao i okultizma i magije. to jest zvanicn a religija.

a njega od milja zovu kratko mister MO". 3. Njihova osnovna obele ja su: · Svoje ucenje zasnivaju na Svetom Pismu · Hrist je jedini gospodar svesti i ljudske du e · Crkva ima dve vrste slu benika propovednika i dakona · Vernikom se postaje dobrovoljno. restorane. Okupljaju mlade u prirod i. · Ljubav je neophodna za spasenje. Muzika. Sve stvari koje vode ka ljubavi i jacaju je dozvoljene su muzika. droge. Ime ove sekte potice od grc ke reci bapticeni to znaci uroniti u vodu . na osnovu licnog zahteva · Sledbenicima je zabranjeno konzumiranje alkohola. Dejvid Mozes Berg. Berg je spreman da ponudi put spasenja kroz svoj zakon ljubavi". homoseksualizam. U okviru Bo ije dece" egstiraju svi oblici seksualnih devijacija. Spadaju u najbrojniju pseudohri cansku sekt u. Jedino se kroz ljubav postaje clan Bo ije dece". odvedu ih u krevet. Posle uspelog vrbovanja . a pocev od Francuske bur oaske revolucije naovamo u gotovo svim evropskim dr avama ona je i ostvarena. · Dozvoljeni su svi vidovi vodenja ljubavi. klubove. dajuci drugom kroz seks ansu da voli". govorio je Berg.. · Sve stvari koje vode ka ljubavi i pojacanju je. dakle. · On. · Kao prorok sudnjeg dana. droga i alkohol. putevi ljubavi. godine u SAD od strane Dejvida Berga. koju vi e ne zove Bo ja deca". vec Familija ljubavi". da zavode mu karce. alkohol. njihovo ucenje mo emo predstaviti u sledecim tackama: · Dejvid Mozes Berg jeste prorok sudnjeg dana. Ukupnom analizo m. · Misionarski stil zove se flirty fishing" odnosno lov zavodenjem". · Prostituisanje za Isusa" predvideno je i za mu karce. seks. sve su to putevi strasti. ive skromno u iznajmljenim stanovima. seks. · U ime misije imenovao je preko sto misionara da ire ucenje i umno avaju clanstvo u svetu. Ljubav je neophodna da bi neko bio ticenik proroka Berga. U svetu ih ima preko 60 miliona. po parkovima i pla ama. prorok apokalipse". a potom ih privole da dodu u sektu.. lezbijstvo. ali i putevi spasenja. to je prostitucija za Isusa. dozvoljene su. Mi umilostivljujemo dragog Boga. godine u nemackom gradicu Cvikauu. To nije klasicna prostitucija. Zato se jedino mo e misionirati kroz ljubav. U vreme nastanka baptista ova ideja bila je radikalna.BO IJA DECA FAMILIJA LJUBAVI Osnovani su 1968. vec samo obrede · Kr tavaju samo odrasle · Odbacuju se molitveno obracanje Bogorodici i svetiteljima · Ne po tuju se krst i ikone · Jedna od najkarakteristicnijih crta baptista jeste doslednost u nastojanju ka od vajanju Crkve od dr ave. · Krajem sedamdesetih Berg je nazvao sebe Mojsije David i proglasio se prorokom apokalipse". licno od Boga dobija instrukcije i predvida da put americkog imperijalizma vodi ka apokalipsi. · Ustrojena su i pravila za clanstvo u Familiji ljubavi". kao i sve tenikom crkve spasenja".Osnovani su 1521. pedofilija. Od mladih clanica se tra ilo da obilaze barove. daju ci sebe drugom. incest. duvana a dozvoljeno je slu enje vojnog roka uz odbijanje no enja oru ja · Tvrde da nema praroditeljskog greha · Nemaju Svete tajne.

nego sila bo ja". komentari jevandelja. ali nije Bog. najrasprostranjenijih i najdisciplinovanijih sekti u svetu.Njihove osnovne karakteristike su: · Mi ostali hri cani ne znamo. · Molitve su u stvari slobodni licni razgovori sa Bogom. · Tada ce Isus. onda vi e nece biti onaj isti od pre objavitelj kraljevstva". Zato je bolje umreti bez transfuzi je i biti spasen. · Takode se ivi u promiskuitetu. Na ovom mestu recimo da su mnogi svetski teolozi iz raznih religija jako skloni tvrdnji da su Jehovini svedoci tr ojanski . ali u onim zemljama gde nisu zabranjeni.JEHOVINI SVEDOCI Osnovao ih je Carls Tejz Rasel 1851. tobo e. · Promiskuitetnih zajednica pod imenom Familija ljubavi" ili Bo ija deca" ima danas irom sveta. Jehovini svedoci tako proricu i kraj drugih hri canskih zajednica. · Poslednja knjiga Biblije govori o zajednici svih naroda. On jeste sin Bo ji. ostvariti medunarodno bratstvo novog sveta" i to ce biti savremeno medunarodno cudo. Telo je nosilac ivota. koji ce. · Isus Hristos nije razapet na krstu. a du a je u krvi (zato Jehovini svedoci ne prihvataju transfuziju krvi. · Isus nije jednobitan sa Bogom. Broj clanova iz godi ne u godinu raste. Jehovini svedoci. 4. Glavno s edi te im je u Bruklinu (savezna dr ava Njujork u SAD). ako je sve u redu. a posebno na prodaji publikacija same organizacije. naravno. rok-publikacija. vec je bio obe en. Pisma su. poslednjih dana pred drugi dolazak Isusa Hrista. · ivi se skromno. uskrsnuti. slika. poslednjih godina mister MO se sledbenicima obraca putem pisama. vodeci svoj ivot u skladu sa Bo jim zakonima i u revnosti. razlicita od tela. obicno u iznajmljenim stanovima. u blizini Frankfurta. vide sebe u toj prici. godine.000 odabranih. a sa njim i prilican broj ljudi njih 144. · Vrlo aktivan osamdesetih. · Ocenjeno je da delatnost sekte prevazilazi okvire garantovane slobode veroispovesti. ploca. Vrlo negativan stav imaju prema trenutnim vlastima u svetu. koja za njih imaju obavezujuci karakter. niti nad ivljuje telo. a procenjuje se da ih trenutno ima oko dvadeset miliona u svetu. · Hristova majka nije Bogorodica. inace ce ih snaci prokletstvo. · Iz svih tih razloga mister Mo se obratio clanstvu sa preporukom da sve to se radi zadr e za sebe i da policiji ni ta ne pricaju. krv nekog gre nika. s e nalazi u Nemackoj. Ostali ce biti pobijeni u velikoj bici Armagedonu. · Du a nije nikakva duhovna su tina. navodno. pa je sekta zabranjena u vi e dr ava SAD i Evrope. kandidat potpisuje revolucionarni ugovor". · Insistira na novcu. Organizacija je posebno u Engleskoj ra irila pedofiliju. a to je Jehova · Ne postoji Sveti Duh.nastupa estomesecni probni period. znamo. a onda. a dozvoljena je i mogucnost braka. bez obzira na vere i ra se. Jehovini svedoci su jedna od najbro jnijih. kako je Bogu ime. · Ne slave nikakve praznike. nego zgre iti sad. a njoj potcinjena podru nica za Evropu. a Satana ce biti vezan. · Nema po tovanja krsta. grafika. · Kr tenje se vr i potapanjem u vodu. to jest preprodaji muzickih kaseta. Pre svog ivota na Zemlji on je bio duhovno stvorenje na nebu. jer ako Jehovin svedok uzme tudu krv.

Mormoni sebe zovu Crkvom Isusa Hrista svetaca poslednjih dana". a zatim je osnovao svoju svetu op tinu" u gradicu Lajpvilu. crkvene praznike. Imaju preko10 miliona vernika. a to je. U svom ucenju nazareni odbacuju: Sveto pismo Starog zaveta i smatraju ga samo istorijskom knjigom. 6.NAZARENI Osnovao ih je 1830. apostolskim prejemstvom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista. na neki nacin opravdao. a u hram samo provereni clanovi posle polaganja zakletve o cuv anju tajne. kr tavaju se samo stariji od 14 godina. mamac za novo clanstvo u pocetnoj fazi. . Bogorodicu i svetitelje. nesrece kao predznak skorog dolaska Isusa Hrista i potvrdu svog ucenja. Na celu svake oblasti. godine vajcarac Samuel Frelih. Jehovini svedoci i njihov osnivac . sa pravim i cistim evandeoskim znanjem. Bo anskom moci prorok" D ozef Smit uspeo je da prevede Knjigu Mormonovu" koja. Ono to ih istice je cvrsta organizacija i velika finansijska moc. pricest i vecera Gospodnja obavljaju se uz ispoved greha. Za buduce vreme. Jehovini svedoci predvicaju teokratsko dru tvo u kojem ce na nebu carovati Isus Hristos. a u potonjoj podi u tenziju od sve skorije g povratka Isusa Hrista. godine u SAD od strane D ozefa Smita. Osim navedenog potrebno je navesti i sledece: jerarhiju cine dakoni". koja mo e imati i vi e bogomolja. a na Zemlji izabrani knezovi. Tvrdnjom da ce oni jedini biti spaseni daju sebi na autenticnosti i znacaju. Rasel. uz ritualno opaljivanje (sagorevanje) greha ognjem. preko D ozefa Smita do samih sledbenika. slu enje vojnog roka i uce ce u ratu. kako veruju mormoni. i to na reci. ire strah i obezbeduju revnost i disciplinu svojih sledben ika. rekav i da Isus Hristos jeste do ao 1914.MORMONI Osnovani su 1830. sadr i neprocenjive evandeoske norme. i 1914. post. pa vernici. 5. dva puta su omanuli u prognozi 1874. Savez dakona" vodi zajednicu koja je organizovana na autokefalnom principu. Carls T. smatrajuci da su jedina istinita i autenticna crkva danas u svetu. najzad. stoji dakon". Rasel se. a na cijem celu je stare ina. Rimokatolicku crkvu smatraju velikom bludnicom". potom baptista. U njihovu crkvu mo e uci svaki znati eljnik. oni stalno komentari u apokalipticno vreme" ovoga veka ratove. a takode i bo anske objave" u posebnim celinama: Doktrina i zaveti" i Dragoceni biseri". i to na terenu hri canstva. ali da je za sada nevidlji v. to se tice drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Ucenje zasnivaju na knjizi Mormoni koju smatraju autenticnim dodatkom B iblije.konj novog svetskog poretka". potom sluge. ipak. Kao to je vec receno. da opet ponov im. bolesti. po tovanje krsta i ikona. On je pre toga bio luteranski pastor. a prema pravoslavnima su prozelitski raspolo eni.

Finasijski su vrlo jak i i imaju jaku propagandu. ivot njenih sledbe nika je . Ono to je karakteristicno za ovu sektu je potpuno negiranje nacionalne i religijske posebnosti. Nastoje privuci sto veci broj mladih odr avajuci spektakula rne mise. igra. Crkva bo ija". Prisutna je potpuna duhovna posvecenost Kri ni koji je bio savetnik indijskog ratnika. i jo neke manje zajednice.Osnovana je 1992. Bolest takode smatraju posledicom nedovoljne vere u Boga.REC ZIVOTA Ova sekta nastala je krajem sedamdesetih godina u vedskoj. godine u Klivlendu. Cesto ima destruktivan karakter jer su njeni sledbenici skloni naru avanju javnog reda i mira i kriminalu . Saraduju sa Udru enjem evandeoskih sve tenika i vernika Srbije". veliki hor i ozdravljenje. u Nemackoj. 8.CRKVA BO IJA Osnovani su 1886. Iz toga sledi zakljucak da im se treba pridru i ti. Veruju da kr tenjem i cestim molitvama mogu da cine cuda.2 PSEUDOHINDUISTICKE SEKTE 1. Sa vremenom obradom pesama o Hristu ele da privuku to veci broj mladih. inace da ka em. 2. Sledbenici Hare Kri ne su bakte (posvecenici) . Clanovi ove zaje dnice uvereni su da su zaista ne to posebno. Sedi te Crkve bo ije" za Evropu je u Oberslumu. 7. sa oko 1. Ceremonije cudesnog ozdravljenja spektakularno su organizovane. Slovacka evangelisticka crkva. koje. godine od st rane Li Hond e. taoizma i digunga. FALUN GONG Najbrojniji su u svetu sa oko 100 miliona vernika. veselje.Ova sekta je me avina budizma.000 pristalica. HARE KRI NA Osnivac je ri rimad Baktivedanta Prabhupada iz Indije. Crkva se samofinansira i to tako to je svaki clan du an da desetinu svoji h prihoda da kao prilog crkvi. SAD. Zajednica i ma centre u Beogradu i Novom Sadu. Moto ove zajenice je: muzika. sacinjavaju: baptisti. pentekost alci.Nazareni su sekta cija brojnost poslednjih decenija stagnira. u blizini tutgarta. 3. U toku slu be mantra se ponavlja ukupno 1024 puta.Potpuna posvecenost posti e se upornim pevanjem mantre Hare Kri na .

Sve religije su. U svojim ucenjima nastoji da objasni tajnu i su tinu cove ka koristeci okultizam. oskudne vegetarijanske ishrane pa sve do prosjacenja.ILUMINATI Nastali su 1776.Imaju dosta organizacija. Primenjuju meditaciju. Maher baba itd. 3. nutricionizam. psihoterapiju. Medu njima ima i takvih za ko je obican covek ne bi mogao da pretpostavi da su deo masonske mre e. . muzika. Pored ovih zastupljene su i druge dalekoistoc ne sekte: Joga centri.gradanska i socijalna jednakost. radiostezi ju. energoterapiju. ali bezlicnom i nepripadajuc em bilo kojoj religiji. . stvaraju nove. Predstavljaju odlican primer kako putem religije doci d o velike finansijske moci. ekologija.3 SINKREISTICKE SEKTE 1. TRANSCEDETALNA MEDITACIJA Osnivac je Mahes Prasad Varma.MASONI Drugacije se nazivaju i slobodni zidari (esnafsko udru enje engleskih zidara). 2.ANTROPOZOFI Osnivac je Rudolf tajner. U tom smislu maso . 3. kriminalisticki i socijalni program. 3. Odnos prema Bogu kod masona jeste odnos prema Velikom arhitekti. Tvorcu. jogu. . Ova tehnika je jednostavan.ocuvanje ivotne sredine.racionalnije kori cenje materijalnih dobara. Imaju razvijenu izdavacku delatnost. Pre ma Bogu se odnose kao prema velikom arhitekti koji ne pripada bilo kojoj religiji . KARMA CENTAR Koriste elemente vise religija. ezoteriju. ekono mski. politicki.pravilna raspodela materijalnih dobara.itd. usmeravaju postojece. godine. po njima.iscrpljujuc pocev od upornog mantranja. kao i hinduisticke i budisticke religije. prirodan nacin usmeravanja paznje prema mirnijim nivoima mentalnih aktivnosti. Prisutni su na m nogim poljima: medicina. farmacija. jednako bogougodne. Ciljevi Iluminata su: . 4. hipnozu.

zapravo istinsko bo anstvo". klubovi za meditacij u. davo. novi narstva itd. sinonim ivotne energije nagona i elje. 4. Mamon. televizije. Niko satanizmu nije pristupio bez elje da time sebi pomogne. Karakteristike satanizma kao savremenog pokreta obo avanja Satane bice obja njene u nekoliko tacaka: 1. kako ka u.NOVO DOBA NEW AGE Nastala je 1893. Na terenu hri canskih naroda satanisti odbacuju Isusa Hrista kao mesiju.. nalazimo u mnogim hramovima Pravoslavne crkve propovednici su ne samo razni astrolozi. te prema tome. B ez obzira to se maskira pseudo naucnim formulama.. Inace. U osnovi je potpuno religiozan pokret. ljudi treba da se bez osecaja krivice prih vate telesnih i materijalnih dobara. s tim to se. a i u obicnom govoru. O Satani se takoce pisalo u filozofsk im spisima. na ocigled svih. u literaturi. gospodara tame. moderni psiholozi. Velzevul/Belzebu b. Satanisticke doktrine predstavljaju se danas otvoreno i to kao doktrine za os lobadanje coveka od religijskih normi. Gordo i nadmocno. godine u Cikagu. radi lep eg ivota posle smrti. Podrazumeva se takode da sledbenici. Jevreji ce reci Hasatin ili Velijar. a muslimani ejtan. vrag. filma. nauke. nema cvrstu organizaciju. 2. vec i vodece licnosti politike. i obja njenjima. Zloupotreba bo anskog svevideceg oka.ne mo emo smatrati zagovornicima ekumenizma. tj. vladara podzemlja. Satana je. Ono to je karakteristicno za ovaj pokret je da organizac ija nije cvrsta. Njihov osnovni cilj je da zagospodare planetom Zemljom tako to ce formirati jednu svetsku vladu koja ce da kontrolise jednu vojs ku i policiju na svetu. Ovaj pokret se drugacije naziva i religija Nov og doba . 3. susrecemo vi e sinonimnih imena Satane: demon. jogu itd. shodno razlikama u religijama. razlikuju i doktrine o Satani. ekolo ka religija . Za njega se najce ce vezuje greh i zlo u svetu. te slu e . obrazovanja. 3.4 SATANISTICKE SEKTE Pojam Satana susrece se u ucenjima svih religija. simbola kojeg u vidu trougla. antihri canski pokret. satanizam sebe predstavlja kao nadnaucno i nadreligijsko uc enje koje je Crkva (takode bilo koja zvanicna religija) vekovima ljubomorno krila od ljudi. stega i ogranicenja. treba da ver uju u Satanu kao palog andela. njegovi g lavni Masonski simbol svevidece oko". 4.

Postoje simboli koji parodiraju crkvena znamenja. Sin i Sv eti Duh). Prilikom rituala imamo dva razlicita pentagrama terajuci". Ja sam alfa i omega. Postoje i ti picno satanisticki simboli. krst u obliku maca kao sredstva za nano enje povreda. je zamislio da je on jedini istiniti bog i spasitelj tako da se i on predstavlja trouglom. 5. ali ne Boga. heksagram koji predstavlja simbol borbe i pobede Satane nad Bogom. ka e se u Otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova. protiv svetih tajni. oba ramena i oba kuka. i prizivajuci". p ri cemu je trougao sa vrhom nagore graficki prikaz tripostasnog Boga (Bog Otac. ugodniji ivot posle smrti. po satanistima. ocekujuci od njega nagradu i. Otuda s e najce ce koristi obrnuti krst. pali andeo. pocetak i kraj. jer je to. ako je bogougodno iveti u vrlini i zadobi ti carstvo nebesko i spasenje. to simbolizuje njegovu vecitu borbu sa Bogom. Tako na vrhu crnog trougla stoji simbol grck o slovo alfa". Satanin trougao boji se u belo.Satani. sve tenicke ode de u vidu maskiranog davola. Us lov za nagradu jesu bogobornost i smrt. opet prema sata nistickom ucenju. Satana. jer je to. a takode i cinjenicu da je pao sa neba. Dakle. s tom razlikom to ovde ne cinimo pokrete u vidu krsta nego u vidu pentag rama. to je zabele eno i u Otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova. Okultizam i magija neizbe ni su elementi satanskih rituala. Simboli su takode karakteristicni pratioci satanoslu enja. koji se mogu nazvat i i satanoslu enjima". vec Satane i satanskog. ne iveti u vrlin i. Radi se o pokretima ruke poput onih koje cinimo kad se krstimo. Naime. kao to su: mrtvacka glava koja simbolizuje prihvatanje smrti kao ulaska u carstvo podzemlja i mraka. Kao os lobodioci naroda od Crkve" satanisti sebe smatraju svojev rsnim revolucionarima. kojim se tera Sveti Duh. Simbol tri estice 666" jeste broj Velike zveri Antihrista. bog zla". krst u . Bo ji trougao nekad se boji u crno. To je tako de i zvezda maga i simbol ovaplocenja. biti protiv svih bo jih zapovesti. ali sa vrhom nadole. u carstvo Satane. Crkve. svece za paljene fitiljem okrenutim nadole. s ve tenstva i verujucih ljudi. kako rekosmo. prvi i poslednji. heksagram u stvari predstavlja dva ukr tena trougla. Kao graficka predstava zvezde. bog dobra". kojim se priziva kosmicka inteligencija. onda je satanougodno" biti bogoboran. To treba da simbolizuje krajnju pobedu Satane . Osnova satanisticke simbolike jeste i u skvrnavljenju simbola hri canstva. relikvije i sve tenike krst okrenut naopako. pentagram simboli e posedovanje kosmicke inteligencije koja rezultira posedovanjem svemoci i apsolutne vlasti. vec u grehu i razvratu. dodirujuci glavu. pri cemu krug predstavlja vecnost. a na vrhu belog slova omega".

obicno autorizovane od strane vode grupe (sekte). Tra enje pripadnosti Ljudi se cesto osecaju usamljeni i odbaceni te imaju potrebu da pripadaju nekome . Neki put se sami vernici raskrvare samopovredivanjem. psi. 2. Kriza porodice Brojni potresi. Tra enje identiteta Uz svu ljubav i pa nju sekte nude potpunu i pravu istinu. DELOVANJE VERSKIH SEKTI 4. Satanoslu enja mogu biti razlicita. 3. Krst istetov iran na tabanu znaci da je nosilac te tetova e od trenutka oslikavanja pa nadalje sve vrem e gazio po krstu i time ga direktno negirao. 4. 5. a nekad i na otvorenom (prethodno dogovorenom i pripremljenom) prostor u. koja se cesto ticu aktuelnih dru tvenih i pojedinacnih problema. 4. u kojima se velica Sa tana. Sledbenike uce kako postaju dosledni gradani sveta ali samo ako izvr avaju sve to se od njih ocekuje. od grupe do grupe. te se njom price cuju. Verska neobrazovanost Na alost nas narod je jo uvek prosecan poznavaoc religije to dovodi do toga. Najce ce se Satani slu i parodirajuci (i tako skvrnaveci) hri canska bogoslu enja. Takode se prinose i rtve radi umilostivljenja Satane. pa ta ko svoju krv revnosno prinose na oltar. odgovore. podsticu solidarnost i medusobno po tovanje. U . Tra enje odgovora U okviru sekti covek pronalazi smisao ivota. Uz parodirajuce inserte iz slu be dodaju se molitve. koje je najce ce izra eno kroz kratke i jezgrovite odgovore na pitanja. a prisutni vernici price cuju se tako to jednostavno piju tu krv i uz mol itvu primaju Satanin dar. petlovi. a danas najce ce macke. Isto je skvrnavljenje krsta koji je istetov iran na ledima ili na zadnjici. crne mise". naravno onako kako to plasira vodstv o sekte. najvi e su zastupljene tzv. da nekome budu od koristi. dakle . zecevi. da imaju odredeni znacaj. Sekte su upravo te koje razvij aju visok stepen osecaja posebnosti. Mladi sa jo uvek neizgradenim kriterijumima i cesto poremecenim sistemima vrednos ti tra e utoci te. da ljud i buduci da su verski nedovoljno obrazovani podle u prvoj verskoj sekti na koju nale te. Tako su od satanista nekad stradala deca. Kako roditelji cesto nisu u mogucnosti da im sve to obzbede mladi mogu doci u isku enje da se okrenu alternativama koje nude sekte. razumevanje. a one su po pravilu u krvi. tavanima.1 PREDUSLOVI DELOVANJA VERSKIH SEKTI 1.krvi ili krst na cijim su gornjim krakovima na krajevima tri estice. promene. te se prinose na oltar. Najce ce se podrumima. lomovi kao i mnogi drugi uzroci doveli su do ove pojave .

kolama i na drugim javnim mestima na kojima se oce kuje prsustvo velikog broja ljudi. sve od onih najte ih kao to su ubistva. pocev od asocijalnog pona anj a. samoubistva. Delovanje verskih sekti. itd. 4.). 6. U tim materijalima u kojima sekte obrazla u sve to je vezano za njihove aktivnosti dele s e po trgovima. Dok svojim manipulisanim vernicima. bro ure. oni se basnosnovno bogate. Sve sekte i maju izdavacku delatnost. Neki ekstremni lideri. pijacama. pa zatim i autoagresije samoranjavanja.koliko se u tom momentu pojedincu ne nade porodica. seksualne izopacenosti i brojn ih i raznovrsnih krivicnih dela. "in injeri" ljudskih du a. a to je materijalno bogatstvo. diskrecije. kola. casopise. koja uzrokuje brojne posledice. da izgrade identite i imi d . s voje sledbenike odvode u smrt .cinom samoubistva. da steknu osecaj da su ne to posebno. a cesto dovodi i do toliko v isokog stepena destrukcije. letke. regresoterapije. kroz zloupotrebu verskih prava i slobo da. Vod e verskih sekti. Jedan od metoda kojima se sekta i slu e na na oj teritoriji je i prikazivanje filmova o Hristu i dr anje predavanja za koja se ne z na ko ih je i za to organizovao. kojima se izlazi iz "nesrecne" realnosti i dolazi u stanje bla enstva (razne vrste meditacije. putovanja .2 OBLICI PREDSTAVLJANJA I UTICAJA VERSKIH SEKTI Svaka sekta ima razraden nacin predstavljanja i uticanja na gradane. vizuelizacije. sv e vi e uzima danak u psihickom zdravlju svojih sledbenika. na javnim tribinama ili nudenjem besplatne literature.. irom sveta. pa samim tim tampaju sve materijale. u tv emisijama. svetili ta. tecajevi transcendentalne meditacije. a ne samo broj u masi. "iz nesrecne realnosti". ZAKLJUCAK Novi religijski pokreti-sekte. groblja . razbojn . tecajeve stranih jezika. Druga kategorija harizmatskih l idera sugeri u bekstvo "iz ovog sveta" te svoje sledbenike poducavaju razlicitim tehnika ma.. otmice. suptilnim vodenjem. sugeri u slepu poslu nost i skromnost. ire paukovu mre u u lovu na ljudske du e u koju se zaplice sve veci broj lakovernih. ko ncerti duhovne muzike. ugro avanja javnog reda i mira. bolnicama. crkva stvara se prostor za harizmaticnog vodu neke sekte. modernog plesa. uglavnom te e jednom cil ju. Propaganda verskih sekti vr i se putem placenih oglasa u novinama . Sekte nude programe razlicitog sadr aja: tribine. Potreba da se bude nesto posebno Ljudi cesto osecaju potrebu da pobegnu iz anonimnosti. skrnavljenja sakralnih objekata. u svakom slucaju.

spor tske. . najmanje jo toliko organizacija prikrivenih pod razlicitim imenima.. Prof. dr Slobodan Ne kovic (2010): Sociologija. radio i TV emisije. knjige. vec i ire dru tveni. kao to definicija ka e jereticki pravci izdvoje ni od matice religije. Beograd 6. samozvanih iscelitelja. pseudo-naucnim i psihoterapeutskim.znanje. Narodna knjiga. proroka. clanke. posledicno. http://www. Izdavacka kucaDraganic. clanovi sekti sve svoje interese svode na interes sekte. fakultet profesora. nisu samo. Tako deca gube roditelj e ili roditelji decu. Lukovic.. L I T E R A T U R A 1. Iskustvo Ministarstva unutra njih poslova Republike Srbije ukazuje na porast sekta k og delovanja u Srbiji. tribine. zatim razna udru enja misionara kod nas.org/i/i20/00iv04/00iv0414/00iv0414.com/Sekte 4.. naravno nikako ne ugro avajuci verska prava i slobode gradjana. casopise. Podaci Ministarstva unutra njih poslova Republike S rbije govore da nisu retki ni slucajevi naru avanja javnog reda i mira. Visoka poslovna kola strukovnih studija.. kao to su psihoterapeutske. sociolozi. Vojno izdavac ki zavod. (trece izdanje): Verske sekte... Istvoremeno preduzece gubi odgovo rnog radnika. humanitarne. Beograd. Sektama se vi e ne bave samo mesne. da im se najce ce sugeri e da se izdvoje iz svog "demonskog" okru enja . nego i zdravstveni r adnici.i tva i silovanja. grupe sa poli tickim. http://www. kao i krivicna d ela izvr ena direktno od strane clanova sekti. Cacak 3. pripadnici organa bezbednosti. kola pedagoga. Beog rad. Po pravilu. neg o suzbijajuci zloupotrebu istih..pravoslavni-odgovor. vodi se stalna briga o edukaciji gradana kroz pr edavanja. Verske sekte novog doba. cak negde kriminalnim pa i vojnim pretenzija ma. Pored novih pravnih normat iva kojima se ureduje ova materija. u cilju ubla avanja posledica dejst va verskih sekti. cudotvoraca. institut strucnjaka. Obzirom. mitologije i verskih sekti.htm 5. maticne verske zajednice. U okviru svojih nadle nosti Ministarstvo unutra njih poslova Republike Srbije. a problem nij e samo licni i porodicni. tetnost navedenih parareligijskih grupa i pojedinaca primarno se manifestuje kroz ugro avanje psihickog zdravlja gradana. nego i komercijalno-profitabilne organizacije. 2. deluj e ne samo operativno. Vojislav Krstic: Leksikon religija. vidovnjaka. Zoran D. strada i porodica clana sekte. u zavisnosti samo od toga ko je u sekti. Takode je primetan povecan broj pojedinac a. pedagozi. Biljana Ðurdevic Stojakovic: Ispovest rtava sekti. Osim registrovanih ezdesetak. vec pre svega preventivno.

http://www.php?topic=90.mkmreza.com/herc/index.0 .org/forum/index. http://www.pouke.php?topic=1306.0 8.7.