You are on page 1of 48

FULL AUTOMATIC BREAD MAKER

BM 1600

Profici at, u kocht zonet een fantastische broodb akmachin e, een hoogwaardig en betrouwb aar product uit ons FRITEL Quality gamma. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig vooraleer u deze broodbakmachine in gebruik neemt ! *** Félicitations, vous venez d’acheter la machine à pain fantastique, un produit haut de gamma et fiable de notre assortiment FRIT EL Quality. Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la machine à pain et conservez-le soigneusement ! *** Congratulations, you have just bought a fantastic breadmaker, a reliable and high-quality product from our FRITEL Quality range. Read this instruction manual before you put the breadmaker into use and save it well ! *** Wir gratulieren Ihnen zum Kau f dieses phantastischen Brotback automat, ein zuverlässiges und Qualitativ hochwertiges Produkt aus dem FRIT EL Quality-Sortiment. Lesen Sie die Gebrauchs anweisung au fmerksam und bewahren Sie diese Gebrauchs anweisung gut au f ! 1

I. PRODUCTOMSCHRIJVING 1. Afneemb aar deks el 2. Bedieningspaneel 3. Ventilatiegaatjes 4. Elektrisch snoer 5. Kijkvenster 6. Kneedh aak 7. Bakvorm 8. Maatbeker 9. Maatlepel 10. Kneedh aak verwijderaar 11. Toevoegbakje

De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en andere wijzigingen aan te breng en. II. UITLEG BIJ HET BEDIENINGSDEEL ENLCD SCHERM  LCD SCHERM Als u de stekker insteekt zal u een geluidsignaal horen en gaat eveneens onderstaand standaard LCD scherm branden. 1) 2) 3) 4) 5) Broodfo rmaat: 500-750-1000 gr Baktijd van het geselecteerde prog ramma Korstkleur: light-medium-dark-rapid Programmakeuze: 10 programma’s Huidig stadium van het bakproces: T ijdens de verschillende stadia van het broodbakpro ces toont een pijl op het LCD scherm aan wat het huidige stadium is. De verschillende st adia in het broodb akproces zijn: voorverwarmen, kned en, rusten, rijzen, bakk en warm houden (1uur), einde. Om de duur van een programma te kennen, ga naar punt V.6.

 BEDIENINGSPANEEL A. LCD scherm B. Menu De “ Menu” toets dient om één v an de 10 aanwezige p rogramma’s te selecteren. (programmalijst zie punt III.) C. Broodformaat Voor de programma’s 1,2,3,4 en 6 kan u uit 3 broodformaten kiezen, nl. 500gr, 750gr o f 1000gr. Het gesel ecteerd e brood formaat wordt aangeduid op het LCD scherm, evenals de bijhorende baktijd. D. Korstkleur Voor de programma’s 1,2,3 en 6 kan u uit 3 korstkleuren kiezen, nl. Light, Medium en Dark. De geselecteerde korstkleur verschijnt op het LCD scherm. U kan deze toets ook gebruiken om het bakproces van programma’s 1,2,3 en 6 te versnellen dmv de “ Rapid” stand. Wanneer u voor de “Rapid” stand kiest, wordt de baktijd met +/- 1uur verminderd, door een inkorting van het gistingsproces. 2

E. Timer (uitgestelde start) U kan deze timer gebruiken om de starttijd van het gekozen programma uit te stellen. Dit is mogelijk voor de programma’s 1,2,3,4,5 en 6. Door op de pijltjes te drukken, verlaagt of verhoogt u de tijd telkens met 10 minuten. (Zie ook punt V.6.d) Baktijd verlengen: Bij programma 10 ‘Bakoe’ kan u de baktijd verlengen met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30. F. Start/stop toets Signaallamp: Deze licht rood op van zodra de broodbakmachine ingesch akeld wordt. III. PROGRAMMA OVERZICHT Dit toestel beschikt over 10 programma’s: 1. Basic (basis) = Basisprogramma voor standaard brooddeeg 2. French (Frans ) = Programma voo r brod en van witte, proteïn erijke bloem naar Franse stijl en voor lichte broden met een krokante korst. 3. Whole wheat (volkoren) = Programma voo r brod en met een hoog geh alte aan volkoren tarwe, haver, zemelen, … Dit programma b eschikt over een wachttijd, zodat de granen voldoend e kunnen weken. Deze broden zijn in het algemeen kleiner en compacter. 4. Sweet (zo et) = Programma voor zoet brood, broden met extra suiker, rozijnen of chocolade. 5. Quick (snel) = Dit programma verkort de baktijd met +/- 1u20 door een 2de rijs- en rusttijd over te slaan. Dit maakt het brood iets compacter en vaster. 6. Italian (Italiaans) = Programma voo r het mak en v an lichte broden naar Italiaanse stijl, meestal met olij f olie en kruiden zoals oregano o f tijm 7. Gluten free (glutenvrij) = Apart programma voor glutenv rij brood (zonder kleefsto ffen), aangezien dit zowel qua smaak, als qua structuur sterk afwijkt van een standaard brood. Raadpleeg eerst uw arts indien u glutenvrij brood (dieet) voor uw g ezondheid maakt. Volg de volgende richtlijnen stipt op. Voor dit programma advis eren wij u het geb ruik van de “ NO GLUT EN” mix van REVOGAN. Er best aan glutenarme mixen en glutenvrije mixen. Raadpleeg uw arts om te bepalen wat voor u de juiste mix is. Het brood dient op een koele en droge plaats bewaard te worden en binnen de 2 dagen volledig opgegeten te worden. Indien u het brood langer wenst te bewaren kan u het brood in diepvrieszakjes invriezen. Wij kunnen niet verantwoo rdelijk gesteld worden voor eventuel e schade als gevolg van het gebruik van ingrediënt en waarvoor niet op voorhand to estemming werd g evraagd aan de arts, noch voor eventuele sch ade die het gevolg is van het niet volledig correct opvolgen van de richtlijnen, het recept, de houdbaarheid, … 8. Dough (deeg) = Programma om gistdeeg voor b roodjes, gebak o f pi zza te maken. Het deeg wo rdt verwarmd opdat het zou kunnen rijzen, maar h et wordt niet geb akken. Na h et kneden k an u het deeg in een traditionele oven bakken. 9. Pasta(pasta) = Programma om deeg voo r pasta, wafeldeeg, koekjesdeeg, taartdeeg ... te maken, zonder te rijzen en zonder te bakk en. Het deeg wordt enkel gemengd en gekneed. 10. Bake only (Bakken) = Programma dat enkel bakt. U kan dit programma gebruiken voor een brood dat op een van de andere programma’s nog niet volledig naar wens gebakken werd of voor een deeg dat nog niet gebakken werd. U kan dit programma indien gewenst verschillende keren na elkaar gebruiken. IV. VOOR GEBRUIK 1. Veiligheidsvoorschriften - De broodbakmachine enkel gebruiken met 230 Volt wisselstroom - Het toestel steeds op een hittebestendige, droge en vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel, zodat het toestel niet kan kantelen ofschuiven. - Controleer steeds o f het deksel en de bakvorm correct gemonteerd werden. - Plaats NOOIT iets op minder dan 10 cm van het toestel. Plaats het to estel ook STEEDS op MINIMUM 10 CM van de muur of andere elektrisch e apparaten o f brandb are zaken. - Gebruik het toestel NOOIT buitenshuis, in de directe nabijheid van warmtebronnen o f in ruimtes met een hoge luchtvochtigheidsgraad. - Plaats het toestel NOOIT op of vlak naast een fornuis, oven, … zelfs niet indien er een afzuigsysteem voorzien is. - De broodbakmachine, het elektrisch snoer en de stekk er NOOIT met droge handen aanrak en en deze ook NOOIT in of onder water (o f enige andere vloeistof) dompelen. Enk el reinigen met een vochtige doek. Indien h et toestel toch nat of vochtig zou worden, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. - Kinderen en mindervaliden zijn zich NIET ALTIJD bewust van de gevaren die het gebruik van elekt rische apparaten met zich mee kunnen breng en. Laat kinderen en mindervaliden NOOIT met de broodbakmachine werken. 3

- Laat het toestel NOOIT zonder toezicht als het in werking is en verplaats het NOOIT wanneer het in werking is. - T ijdens gebruik worden kijkvenster en b akvorm zeer warm. Geb ruik dan ook steeds hands choen en om het kijkvenster aan te raken en geb ruik STEEDS handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en om het brood uit de bakvorm te halen. Wees ook voorzichtig bij het uitnemen van het kneedmes. - Gebruik de bakvorm NOOIT om andere producten in te bewaren. - Het toestel enkel aanzetten indien het gevuld is met ingrediënten of deeg om oververhitting te voorkomen. - Om morsen te voorkomen, haal de bakvorm uit het toestel om deze te vullen. - Gebruik NOOIT accessoires of onderdelen van andere apparaten of andere merk en. - NOOIT aan het elektrisch snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken. - Gebruik NOOIT verlengsnoeren en rol het elektrisch snoer volledig uit. Gebruik het toestel en het elektrisch snoer NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen, zoals fornuizen, ovens, verwarming, … - Het elektris ch snoer NOOIT rond het toestel draaien als het in werking is. Plooi het elektrisch snoer NOOIT en knijp er NOOIT in. - Laat het elektrisch snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aan recht hangen. - Gebruik het toestel NOOIT indien het elektris ch snoer b eschadigd is. In dat gev al het toestel onmiddellijk binnenbrengen bij een erk ende hersteller. - Haal de bakvorm NOOIT uit het toestel en trek de stekker NOOIT uit terwijl het toestel in werking is. - De ventilatiegaatjes tijdens gebruik NOOIT aanraken, blokkeren of afdekk en. - Houd de bakvorm en het kneedmes STEEDS proper, zodat de programma’s correct uitgevoerd kunnen worden. - Het toestel is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. - Gebruik het toestel enkel en alleen waarvoo r het bedoeld is, nl. maken van brood en deeg. - Personen die deze gebruiks aanwijzing NIET gelezen hebben, mogen het toestel NIET gebruiken. - De broodbakmachine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uittrekken *na gebruik ofwann eer het toestel NIET in gebruik is. *indien de broodbakmachine NIET goed functioneert *bij reiniging van het toestel 2. Voor het eerste gebruik In de verp akking treft u de broodb akmachine, de bakvorm, de kneedh aak, de maatbek er, de maatlep el, kneedhaakverwijderaar en de gebruiksaan wijzing met recepten aan. Voord at u het toestel voor d e eerste keer gebruikt, raden wij u aan om de bakvo rm, de kneedh aak, de m aatbek er en maatlep el in een heet sopje af te wass en, zonder g ebruik van schuu rmiddelen, teneinde de anti-aanbaklaag niet te bes chadigen. Vervolgens plaatst u de kneedhaak in d e b akvorm en plaatst u de bakvo rm vast in h et toestel door h et neerwaarts op d e daartoe voorziene openingen te duwen. Om het toestel te demonteren volgt u de omgekeerde volgorde. V. GEBRUIK ALGEMEEN: Het resultaat dat u bekomt met d eze broodbakm achine h angt van v eel factoren af. Zo rg er STEEDS voor dat alle ingrediënten vers zijn, op kamertemperatuur zijn en gebruik de juiste hoeveelheden. 1. De ingrediënten Bloem: Bloem is het hoofdbestanddeel van brood en g eeft kleefsto ffen af, die ervoor zorg en dat het brood kan rijzen en geeft eveneens substantie aan het brood. Controleer steeds op de verpakking o f de blo em wel geschikt is om brood te bakken. Het gewicht van bloem verschilt sterk van soort tot soort. Het is dus uiterst noodzakelijk om de juiste hoeveelheid af te wegen met een weegschaal. Gist: Gist zorgt ervoor dat het deeg kan rijzen en dat u een licht en makkelijk verteerbaar brood krijgt. Wij raden aan om droge gist (kant-en-klaar) te gebruiken aangezien deze langer houdbaar is en een bet er en constanter resultaat geeft dan verse gist. Zout: Zout verrijkt de bloem en versterkt de kleefsto ffen in de bloem voor een beter rijzingproces. Boter/olie: Boter/olie zorgt voor een betere smaak van het brood en maakt het brood zachter. Ook dit ingrediënt dient op kamertemperatuur te zijn. Suiker: Suiker is de voeding voor d e gist en is dus ess entieel voor het rijzingpro ces. U k an zowel witte, als bruine suiker geb ruiken, maar ook honing o f siroop. Suiker g eeft zachtheid aan de sm aak v an h et brood, verhoogt de voedingswaarde en helpt het brood langer te bewaren. Water: Aang eraden wordt om gewoon leidingwater te gebruik en. Zorg er echt er voor dat het water niet te koud is, want dan start het gistingsproces niet. Zorg er eveneens voo r d at het water niet te warm is, want d an v erloopt het gistingsproces te snel (= wel aan te raden indien u het programma Quick gekozen heeft).

4

.. tarwekiemen. verhogen de voedingswaard e en zorg en voor die mooie bruine korst. af te wegen. 3.3 en 6.2. De hoev eelheid melk die u g ebruikt dient afg etrokken te worden v an de ho eveelheid water die het recept aangeef TIP: Gebruik geen melk als u voorprogrammeert. Programmakeu ze Iedere keer als u op een toets drukt. Gebruik a. noten. het kuiltje dichtmaken.4 en 6. OPGELET: Hou u aan de aangegev en hoeveelheden en overschrijdt deze NOOIT. Plaats alle ingrediënten in de b akvorm. het kuiltje dichtmaken. dark en eventueel rapid). Stop de stekker in h et stopcontact. zoals ro zijnen. Vergeet ten slotte de suiker niet. laat een geluidsignaal horen. aangezien deze in belangrijke mate zal bepalen o f het brood zal rijzen. Plaats de propere kneedh aak op de daartoe voorziene ass en as in de bakvorm. Uw to estel sch akelt nu aan. vervolgens de broodmix en dan pas het water. Gebruik om die reden minstens 30% tarwebloem en maximum 70% roggebloem. Kies voor programma 1: Basic en ki es een fo rmaat ov ereenkomstig de inhoud v an de b roodmix. Er is een hoog risico dat de melk zuur zal worden. zal u een geluidsignaal horen ter bevestiging. dan mag het water warmer zijn) . Plaats de bakvorm in het toestel tot deze goed vast zit. f.Indien u roggebloem gebruikt. (1-10 programma’s) b. OPGELET: Zorg ervoor dat er geen ingrediënten in de bakkamer vallen o f druppen. Programma: Gebruik de “MENU” toets om het gewenste programma te kiezen. zemelen. Haal de bakvorm uit het toestel b. 5 . Verzeker u erv an dat u niets in de bakkamer gemorst heeft en dat niets in aanraking komt met de verwarmingselementen. dan in een hoek v an de bakvorm een kuiltje mak en en het zout toevoeg en. a. t. Broodmix met gist: Doe de broodmix in de bakvorm en voeg water toe. 5. c. maar strijk de ingrediënten af zodat ze gelijk met de rand van de maatlepel komen) en gebruik een weegs chaal om de bloem. een and er kuiltje in de teg enoverg estelde hoek van de bakvorm maken en hier de gist toevoegen.Melk: Melk en andere zuivelproduct en verb eteren de smaak. (Uitzondering indien u voor Quick kiest. OPGELET: Hou de buitenkant van de bakvorm proper en zorg ervoor dat de verwarmingselem enten NOOIT in contact komen met deeg of ingredi ënten.Gebruik enkel droge gist. TIP: U kan uw brood nog l ekkerder m aken doo r and ere ingrediënt en toe t e voeg en.2. Broodformaat: Gebruik de “ LOAF” toets om het gewenste brood formaat te selecteren (500g r-750gr-1000gr). h et rod e signaallampje gaat branden en toont u zijn basis LCD scherm. U bent klaar voor de programmakeuze! 6. Volgorde van de ingrediënten Eerst leidingwater aan de bakvorm to evoegen. Gebruik steeds verse ingrediënten. zoals vermeld onder punt “ 5. c. … Week deze eerst. boter. Ingrediënten afmeten . kruiden.Meet alle ingrediënten correct af. dan de g ekozen soort o f soorten bloem. Deze s electie is beschikb aar voor de programma’s 1.Zorg ervoor dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. Andere ingrediënten: Sommige recepten zullen ook andere ingrediënten toevoegen.3. Sluit het deksel g. 2. Deze selectie is beschikbaar voor de programma’s 1. Kies het programma dat overeenstemt met het soort bloem dat uw broodmix bevat. Houd u aan de aanbevolen hoev eelhed en van het recept. Vervolgens de boter versnipperen en overal in stukjes toevoegen. De selectie wo rdt aangeg even dmv een streepje onderaan het LCD scherm. zodat zout en gist zich zeker niet onmiddellijk zouden mengen. zoals eieren. 4. De selectie wo rdt aangegeven dmv een streepje boven aan h et LCD scherm. Korstkleur: Gebruik de “COLOR” toets om de gewenste korstkleur t e selecteren (light. . dep ze droog en voeg ze dan p as toe. e. zonnebloempitten. houd er dan rekening mee dat dit deeg niet veel rijst. Gebruik hiertoe de meegeleverd e maatbeker en maatlepel (Hoop de ingrediënten niet op in de maatlepel. medium. gedroogd fruit. Volgorde van de ingrediënten ”. dus u zal misschien wat moeten experimenteren om tot het beste resultaat te komen.. Het deeg voorbereiden . verse gist zal niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Broodmix met aparte gist: Doe eerst de gist in de bakvorm. Verzek er u ervan dat de buitenkant van de bakvorm volledig proper is. d. Er wordt ni et steeds vermeld ho eveel gist aan zo’n broodmix werd toegevo egd.

Het is nu 20u30 en u wenst dat uw b rood klaar is om 06u00.Whole Wheat (Volkoren/tarwe…) 750 gr 1000 gr 4. WERKWIJZE: Noteer h et huidige uur. eieren. t Korst* 1 Rapid* 2 Uitgestelde start *3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Totale tijd Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm houden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1. Vb. dan kan u te timer instellen dmv de pijltjes toetsen. het uur waarop h et brood geb akken dient te zijn en d e b aktijd nodig voor het geko zen p rogramma. OPGELET: Gebruik deze functie NOOIT met ingrediënten zoals melk. T rek hiervan 3u48 baktijd af = 5u42. room. maar pas binnen enkel e uren. Lichte korst dat 3u48 duurt => T ussen 20u30 en 06u00 liggen 9u30.… Hieronder tref u een overzicht van de programma’s. de tijden en de instellingen die mogelijk zijn.9 en 10.Quick (Snel) 1000 gr 6 . U dient de timer dus op 5u40 in te stellen dmv van de pijltjes toetsen.d.Sweet (Zoe t) 500 gr 750 gr 1000 gr 5.8.French (Frans) 750 gr L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 1000 gr 500 gr 3. U hebt gekozen voor prog ramma 3 (1000 gr). Deze selectie is niet beschikbaar voor de prog ramma’s 7. Timer (uitgestelde start): Indien u wenst dat het to estel niet onmiddellijk start. kaas.Basic (Ba sis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2.

want d an zal het brood zijn krokantheid verliezen. … gebruiken Tijd kan verlengd worden met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30 T oevoegbakje voor het automatisch toevoegen van extra ingrediënten aan de bakvorm (zie ook punt 8. Laat h et geb akken b rood NOOIT langer d an 1 uur in h et toestel na het einde van het bakp roces.) tijdens uitgestelde start of tijdens het verwarmingsproces.OPGELET: De ventilatiegaa tjes tijdens gebruik NOOIT aanraken.De stand van het bakp roces en d e selectie van p rogramma wordt onthouden indien de elektriciteit ev en wordt onderbrok en (max. . 7 .Duw op de “ST ART /ST OP” toets om het bakproces te starten. Om het brood. De timer zal aftellen. Indien deze in de bakvorm zijn blijven steken en u deze niet kan verwijderen. Bij de meeste programma’s zal het toestel automatisch overgaan naar de warmhoudfun ctie en dit gedurende 1uur. vervolgens de stekker uit het stopcontact trekk en en dan kan u h et deks el open en. Na afloop van het uur zal het toestel trouwens geluidsignalen versp reiden om de 5 minuten. room.Italian (Italiaans) 750 gr 1000 gr 7.Pasta (P asta) 10. probeer d eze dan pas t e verwijderen n adat h et brood volledig afg ekoeld is. Indien gewenst kan u op dat moment nog wat extra ingrediënten toevoegen LET OP: Om ingrediënten toe te voegen.EXTRA INGREDIENT EN T OEVOEGEN via het toevoegbakje: Bij de programma’s 1. Draai de bakvorm vervolgens om en sla voorzichtig op de onderkant van de bakvorm om het brood los te maken. 8. Maak vervolgens de kneedh aak los door middel van de kneedh aakverwijderaar. Laat het brood afkoel en op een rooster. Programma starten) 7.3 en 4 weerklinkt na +/. eerst de “ST OP” toets indrukken. blokkeren of afdekken. Einde van het bakproces Aan het einde van het bakproces zal u verschillende geluidsignalen horen en zal het scherm 0:00 aanduiden. 15 min. … toegevoegd worden. want dan zet u het integrale bakproces stop. . Gebruik v ervolgens handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en het brood uit de bakvorm te halen. rozijnen. deeg uit het toestel te halen. Druk op de STOP toets en trek de s tekker uit het stopcontact. jam. Gluten free 8. plaats de bakvorm dan in warm water om te laten weken en probeert u het nog eens. Programma starten . Dit zou rookontwikkeling kunnen veroorzaken als het deeg over de rand van de bakvorm rijst en met de verwa rmingselementen in aanraking komt.Dough (Deeg) 9.1 uur verminderd Bij gebruik van uitgestelde start: geen melk. Indien deze in het brood zijn blijven steken. fruit. Doof smeulend deeg in het toestel NOOIT met water.20 minuten een geluidsignaal wanneer de extra ingrediënten zoals noten. . gezien nu geen goed resultaat meer bekomen kan word en. Indien er rook ontstaat in de bakkamer o mdat er deeg in aanraking is gekomen met de verwarmingselementen. eieren. Van zodra er een elektriciteitsonderb reking is na de eerste kneedfase zal het bakproces volledig stopgezet worden. hou het deksel dicht om vlammen te voorkomen of om reeds ontstane vla mmen te doven. druk NOOIT op stop.500 gr 6.Bake only (Bakken) / / / / L M D R L M D R L M D R / / / / / / 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● / / / / / / / / / / / / *1 *2 *3 *4 *5 Korst: Light – Medium – Dark Rapid: tijd wordt met +/. TIP: Maak het brood indien nodig los van de bakvormrand met een houten spatel.

Leg nooit zware o f harde voorwerpen bovenop het toestel. Het is echter mog elijk dat u op het LCD scherm E01 o f E00 zal zien verschijnen van zodra u op de “ ST ART “toets drukt.  Probeer eens een ander merk bloem. de bakvorm met ingrediënten verwijderen en het toestel volledig laten afkoelen. Deze soort gist hoeft niet voor te rijzen  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud  Gebruik het meegelev erde maatlepeltje.  Uw bloem is niet van goede kwaliteit.Schakel het toestel uit.  Controleer o f u de ingrediënten volgens de aanwijzingen en in de juiste volgorde in de bakvorm hebt gedaan waarbij water en vloeistoffen eerst zijn toegevoegd. buiten het bereik van kinderen. 8 Mijn brood rijst niet De bovenkant van mijn brood is niet egaal Mijn brood zit vol luchtgaten Mijn brood lijkt te zijn ingezakt na het rijzen . trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel en zijn onderdelen volledig afkoelen alvorens u aan de reiniging begint.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  U hebt te veel vloeistofgebruikt.Het toestel zelf kan u reinigen met een vochtige doek... .Laat het toestel volledig opdrogen alvorens het opnieuw te gebruiken. agressieve reinigingsmiddelen o fvloeistoffen zoals alcohol. Controleer de vervaldatum van de gist. een ander merk o f een andere partij bloem  Het deeg is te hard geworden omdat u niet genoeg vloeistof gebruikt.  U hebt te weinig zout gebruikt.Berg het toestel op in een vorstvrije.De kneedhaak. NOOIT in of onder water (o f enig e ander vloeisto f) dompelen. VI. hoe de bloem wordt bewaard en de period e waarin het is geoogst)  probeer eens een and ere soort. De bakvorm. (bewaar deze in de koelkast)  De gist is voor het kneden in contact gekomen met de vloeistof. . REINIGING EN ONDERHOUD . vochtigheid. . onmiddellijk na het einde van het vorige bakprogramma. aceton.  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  U hebt te veel vloeistofgebruikt. . vloeistofis te warm. maatbeker zijn NIET vaatwasserbestendig. kneedhaak.  U hebt te veel gist gebruikt.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel. (De kwaliteit van kleef ffen sto kan variëren afhank elijk van de temperatuur.  Controleer o f de andere ingrediënten niet al zout en suiker bevatten. VII. petroleum. probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken. . om het toestel of delen ervan te reinigen.  U hebt te veel zout of te weinig suiker gebruikt. maatlepel.  Probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken.Gebruik NOOIT schuursponsjes. Dit betekent dat h et toestel te warm is (+55°C). TROUBLESHOOTING Probleem Oorzaak  Actie  U gebruikt niet de juiste soort gist  Gebruik droge gist uit een zakje waarop ‘kant-en-klare gist’ staat. probeer 10-20 ml water toe te voegen.  Hardere bloem met een hoger bestanddeel aan proteïne neemt meer water op dan andere bloem.OPGELET: U kan. een nieuw programma opstart en. Indien dit voorvalt ONMIDDELLIJK op de ST OP toets drukken. bakvorm met antiaanbaklaag kan u reinigen in een zeepsopj e. propere en droge plaats. Gebruik geen schuurmiddelen om de antiaanbaklaag niet te beschadigen. .  De kleefsto ffen in de gebruikte bloem zijn niet van goede kwaliteit of u hebt geen hard e bloem gebruikt. Het verwarmingselement mag NOOIT in contact komen met water of enige and ere vloeistof.

 U gebruikt niet genoeg vloeistof  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  Gebruik de meegel everde maatlepel.  Weeg de bloem zorgvuldig af met behulp van een weegsch aal. zoals noten.  Controleer o f andere ingrediënten niet ook al water bevatten.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal voor de bloem of met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen.  U hebt de verkeerd e korstkleur stand ingesteld.  U hebt de kneedhaak niet / niet correct in de bakvorm geplaatst.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de meegelev erde maatlepel (gist) of met behulp van de meegelev erd e maatbeker (water). probeer eens 10-20 ml meer water te gebruiken.  U kunt misschien het brood laten doorgaan maar het resultaat kan 9 Het brood is te droog en te vast Brood is te donker Het brood is nog niet klaar en nog nat in het midden De onderkant en de zijkanten van mijn brood zijn met teveel bloem bedekt.  U hebt te weinig zout gebruikt.  De geweekte ingrediënten zijn nog te nat  Zorg dat de geweekte ingredi ënten voldoende worden droog ged ept.  U hebt te veel bloem gebruikt ofniet genoeg vloeistof. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren).  Stel de juiste korstkleur in voordat u begint te bakken.  Plaats de kneedhaak in de bakvorm voordat u de ingrediënten erin doet. …  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal o f met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen.  Zorg dat u bakt in een goed geventileerde ruimte  U hebt te veel water /gist gebruikt.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel.  Gebruik de meegel everde maatlepel.  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud / vervallen.  U gebruikt te veel extra ingrediënten.  Er is een stroomstoring geweest. Waarom zijn de ingrediënten van mijn brood niet goed gemengd? .  U gebruikt te veel suiker  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  U hebt te veel gist gebruikt.  U hebt te warm water gebruikt  Zorg dat het water niet te warm is.  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is oud.  Er is een stroomstoring geweest.  U moet het brood uit de bakvorm halen verwijderen en opnieuw beginnen met nieuwe ingrediënten.  T e vochtig of te hoge kamertemperatuur. siroop.Mijn brood is te veel gerezen Waarom is mijn brood zo licht en plakkerig?  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  U hebt niet genoeg bloem gebruikt. gedroogd fruit.  Het deksel is te lang open geweest tijdens het bakproces. boter.  Laat het deksel tijdens het bakproces niet te lang open. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren).

 Het brood was te warm toen u het sneed. U kunt proberen het deeg in uw oven te bakken als het al gerezen is. 10 . U hebt de ‘DOUGH’-optie geselecteerd. kneedhaak.Mijn brood is niet gebakken Mijn brood is aan de zijkanten ingezakt en de onderkant is vochtig.         Zorg dat het kneedmes goed vastzit. maatlep el. U bent vergeten het kneedmes in het apparaat te plaatsen. Het kneedmes ratelt Ik ruik brandlucht tijdens het bakken van het brood Er komt rook uit het stoomgat Het kneedmes blijft in het brood zitten als ik het uit de bakvorm haal. De korst wordt rimpelig en wordt zacht als het brood afkoelt. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. U hebt het brood te lang in de bakvorm gelaten nadat het bakken voltooid was. Verwijder dit zodra de machine is afgeko eld. krenten o f andere ingrediënten uit de bakvorm worden geworp en.  Er zijn misschien ingrediënten op de weerstand terechtg ekomen. Er is een stroomstoring geweest. DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGENTEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE. Plaats eerst het mes. Wendt u onmiddellijk tot uw verkooppunt of neem contact op met de NV van RAT INGEN. Bij beschadiging van het snoer. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN.  Neem het brood na het bakken onmiddellijk uit het apparaat.  probeer eens 10-20 ml minder water o f de hel ft minder suiker te gebruiken om de hoeveelheid damp te verminderen. het toestel niet gebruiken. U kan ook steeds cont act opn emen m et de NV van RAT INGEN (contactgeg evens acht eraan) HET TOESTEL IS ONTWORPEN VOORHUISHOUDELIJK GEBRUIK.  T ijdens het mengen kan er soms een kleine hoeveelheid bloem. (contactg egev ens achteraan). NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN Bij een storing aan de broodbakmachine.  Het deeg is een beetje te stijf  Laat het brood helemaal afko elen voordat u het mes voorzichtig uit het brood haalt. Met de ‘DOUGH’-optie wordt niet gebakken. Duur van de garantie: 2 jaar  De waarborg dekt defect en van de motorblok die door onze technisch e diensten als dusdanig beschouwd word en. kan naar de korst gaan waardoor die wat zachter wordt. kneedhaakverwijderaar.  De damp die na het bakken in het brood vrijkomt. IX.  Laat uw brood op een rekje afkoel en voordat u het gaat snijden zodat de damp kan ontsnappen. U kunt ook het brood 5-10 minuten extra bakken in de oven op 200°C of gasstand 6. De toebehoren vallen niet onder de waarborg zijnde: bakvorm en. GARANTIEBEPALINGEN De garantie loopt vanafde aankoopd atum. Hoe kan ik de korst van mijn brood knapperig houden Mijn brood is knapperig en ik kan geen gelijkmatige plakken snijden VIII. uw toestel even eens onmiddellijk bij uw verkooppunt binnen breng en. maatbeker. tegenvallen als het kneden al was gestart.  De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.  Er hebben zich korsten onder het mes opgehoopt  Was het kneedmes na elk gebruik af. probeer nu 10-20 ml extra water toe te voegen.  Om uw brood knapperiger te maken kunt u de optie ‘French’ proberen of de optie ‘dark’ voor de kleur van de korst. Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.

X.1 eetlepel suiker Volkoren brood (1000 gr) .400 gr witte bloem . Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen.  bij verwijderen en/of veranderen van de identif icatienummers. maar lever het in op een offi cieel verzam elpunt om het telaten recyclen.1 koffielepel zout .330 ml water . De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:  bij verkeerde aansluiting.2 koffielepels gedroogde gist .5 eetlepel olijfolie Volkorenbrood (750 gr) 250 ml water 300 gr witte bloem 100 gr volkoren bloem 1 koffielepel zout 1.1 koffielepel zout . XII.5 koffielepel gedroogde gist 20 gr boter 1 eetlepel suiker Volkorenbrood (750 gr) 310 ml water 500 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Italiaans brood met rozemari jn en rozijnen (750gr) 2 medium eieren 175 ml water 1 koffielepel gedroogde gist 400 gr tarwebloem 1 koffielepel zout 3 eetlepels gedroogde rozemarijn 1 eetlepel fijne kristalsuiker 4 eetlepels olijfolie. die zouden voortvloeien uit niet-naleving van alle in deze g ebruiksaanwijzing vermeld e veiligheidsvoorschrift en.2 eetlepels suiker Italiaans brood (750 gr) .400 gr.25 gr boter .1 koffielepel gedroogde gist . kunnen onder geen enkel beding ten laste worden g elegd van d e fabrik ant. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper.5 koffielepel zout .  bij onvoldoende ofverkeerd onderhoud.25 gr boter . de fab rikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.1.330 ml water .1.  De garantie wordt enk el en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoop factuur. XI. oneigenlijk of abnormaal gebruik. extra vergine 125 gr rozijnen 11 .260 ml water . RECEPTEN OPMERKING: Eetlepel = afgestrek en maatlepel (groot) Koffielep el = af gestreken maatlepel (klein) Wit brood (1000 gr) .  bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden. zowel naar d e geb ruiker(s) als naar alle derden.600 gr witte bloem . te hoge elektrische spanning:  bij verkeerd. vb. zowel het opsturen als het afhalen. AANSPRAKELIJKHEID Alle aansp rakelijkheden.200 gr volkoren bloem . MILIEU Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil. witte bloem . Bij niet-naleving v an d eze veiligheidsvoors chri ften vrijwaart d e g ebruiker van de friteuse.2 koffielepels gedroogde gist . o f welk e p ersoon ook die d eze v eiligheidsvoorschri ften niet heeft nag eleefd.

500 gr 9 granen bloem .2 eetlepels suiker .1.2 koffielepels gedroogde gist .100 gr volkorenbloem .300 gr witte bloem .1 koffielepel zout .100 gr fondant chocolade (druppels) Roggebrood (1000 gr) 500 gr roggebloem 310 ml water 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 15 gr boter 9 granenbrood (1000 gr) 330 ml water 400 gr witte bloem 200 gr 9 granenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Maïsbrood (1000 gr) 300 ml water 350 gr witte bloem 150 gr maïsmeel 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 1 koffielepel suiker 2 eetlepels olijfolie Ro zijnenbrood (1000 gr) 330 ml water 600 gr witte bloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 2 eetlepels suiker 250 gr rozijnen Spekbrood (1250 gr) 200 gr gerookt spek (aangebakken) 1 ui (lichtjes aangebakken ) 250 ml water 300 gr witte bloem 300 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 1 eetlepel suiker 2 koffielepels gedroogde gist 12 .250 ml water .200 gr witte bloem .1 ei Chocoladebrood (1000 gr) .250 ml melk .2 eetlepels olijfolie .25 gr boter .2 eetlepels suiker 9 granenbrood (750 gr) .1 koffielepel zout .2 koffielepels gedroogde gist .2 koffielepels gedroogde gist .20 gr boter .25 gr boter .1 ei .5 koffielepel gedroogde gist .100 gr 9 granenbloem .3 koffielepels gedroogde gist .400 gr witte bloem .1 eetlepel suiker .1 koffielepel zout .1 eetlepel suiker Notenbrood (750 gr) .1 koffielepel zout .450 gr no gluten bakmengeling Revogan ( ijzer of vezels) .400 gr grijze bloem .330 ml water .250 ml water .Grijs brood (1000 gr) .25 gr boter .1 koffielepel zout .1 eetlepel suiker .65 gr noten naar keuze Glutenvrij brood (1000 gr) .330 ml water .

5 eetlepel suiker .1.500 gr witte bloem .50 gr gedroogd of gekonfijt fruit (naar smaak) Pistolets .175 ml melk . 20 min op 220° afbakken.2 eetlepels suiker Aardbeienjam .fritel.50 gr gehakte walnoten .Panettone (1000 gr) .50 gr lichte rozijnen .3 koffielepels gedroogde gist .1 middelgroot ei .com 13 .60 gr boter .1 koffielepel zout .20 gr boter in stukjes . 20 min op 220° afbakken. Pizza met tonijn 500 gr tarwebloem 2.1 eetlepel citroensap (geconcentreerd ) Italiaans brood (1000 gr) 300 ml water 500 gr bloem Frans krokant 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 2 eetlepels olijfolie 1 eetlepel gedroogde oregano (naar smaak) Pizza * Oven 240 ml water 450 gr witte bloem 1 koffielepel gist 1 koffielepel zout 2 eetlepels olijfolie voorverwarmen.3 eetlepels citroensap (vers) .1 ei .2.5 koffielepels gedroogde gist 300 ml water 2 koffielepels zout 1 potje pesto 1 blikje tomaten 20 groene olijven 1 teentje knoflook Geraspte kaas of plakken kaas * Oven voorverwarmen.250 ml water .500 gr bloem .5 koffielepels gedroogde gist .1 koffielepel anijspoeder . Meer recepten vindt u op www.1 koffielepel zout .500 gr aardbeien .250 gr suiker .

Gobelet doseur 9. et 1000 gr Le trait sur l’écran LCD . Les différent es étappes sont : préchau ffag e. DESCRIPTION DU PRODUIT 1. 500gr. tenir au chaud(1h eure). Panneau de commande 3. repos. Enlève-p étrisseur 11. Ventilation 4.4 et 6 vous pouvez choisir entre 3 poids pour votre pain. fermentation. C. Moule 8. Le trait sur l’écran LCD vous indique la couleur sélectionnée. Medium ou Dark. c. Poids du pain Pour les programmes 1. Dispensateur MODE D’EMPLOI II. voir ci-dessous. D. Light. Cuillère doseur 10. Ecran LCD B. 2.à. 750 gr.d. Afin de connaître la durée de ch aque programme.d. Pétrisseur 7.3 et 6 vous pouvez choisir entre 3 couleu rs pour l a croût e de votre p ain.à. cuisson. voire V. 2. pétrissage. Couvercle amovible 2. Cordon électrique 5. Vous pouvez également vous 14 . indique le poids sélectionné et ajuste automatiquement le temps de cuisson.FR I. vous verrez une fl èche indiquant quelle est l’étappe en cou rs. Hublot 6. fin.6)  PANNEAU DE COMMANDE A. Couleur de croûte Pour les programmes 1. Menu La touche « Menu » sert à sélectionner un des 10 programmes (liste voir III). 3. 1) 2) 3) 4) 5) Poids du pain : 500-750-1000 gr T emps de cuisson Couleur de croûte : light-medium-dark-rapid Programme choisi : 10 programmes Etappe actuelle du processus de cuisson : Lors des différentes étap es du processus de cuisson. c. EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L’ECRAN LCD  ECRAN LCD Lorsque vous insérez la prise vous entendrez un signal sonore et l’écran standard s’illuminera.

d’autre appareils électriques ou d’objets inflammables. . Dough (pâte) = programme pour faire les pâtes fermentées pour des petits pains.6. nous vous conseillons d’utiliser le mix ‘NO GLUT EN’ de REVOGAN. L a pâte est chau ffée pour qu’elle puisse ferm enter. Pour prolonger l e temps d e cuisson : avec l e prog ramme 10 vous pouv ez p rolonger le temps de cuisson en appuyant sur la touche du minuteur d’un heure à maximum 1h30. pât e à biscuits. 4. Placez également TOUJOURS l’appareil à MINIMUM 10 cm d’un mur. italian. Minuteur départ retardé Vous pouvez retarder le démarrage du programme choisi en utilisant ce minuteur. le temps de cuisson est diminué de +/. avoine. 4. Prescriptions de sécurité . E. Chaque fois que vous appuy ez sur l es flèch es. du cak e ou des pizzas. 2.d). Bake only (Cuire) = programme qui cuit uniquement. dough.5 et 6. 5. 3. Vous pouvez utiliser ce programme pour un pain qui n’est pas entièrement cuit lors d’un aut re programme ou pour d e la pâte qui n’a p as encore été cuite. F. Basic (base) = programme de base pour pâte à pain standard 2. Whole wheat (complet) = programme pou r pains avec un t aux él evé d e froment. French (français)= programme pour p ains à bas e de farine blan che et riche en protéines à la façon française et pour pains légers avec croûte croquante. la recette. sèch e et stable. Vous pouvez utiliser ce programmes plusieurs fois d’affilé si vous le souhaitez. AVANT USAGE 1. en gén éral avec d e l’huile d’olives et des herbes comme origan et thym.… sans fermentation et sans cuisson. son. whole wheat. Nous ne pouvons pas être tenus responsable de dommages éventuels caus é par l’utilisation d’ingrédients pour lesquels vous n’avez p as dem andé l’autorisation à votre médecin. Si vous souhaitez conserver le pain pendant plus longtemps. III. IV. gluten free. . 2.servir de cette touche pour accél érer le processus des programmes 1. Ceci rend le pain un peu plus compact et ferme. p âte pou r des gau fres. Le pain doit être conservé à un end roit sec et frais et doit être consommé endéans les 2 jours. quick. 6. La pâte est uniquement mélangée et pétrie. à ce moment-là vous sélectionnez la position « Rapid » . des pains avec plus de sucre. french. c'est-à-dire : basic. Quick (rapide) = ce p rogramme raccou rcit le t emps de cuisson de +/. 9. (voir également sous V. sweet. C’est possible pour les programmes 1. Consultez d’abord votre méd ecin si vous faites un p ain sans gluten (régime) pou r votre santé. . pâte à tarte. vous pouvez le conserv er dans le congélateu r dans des sachets en plastic. Consultez votre médecin afin de déterminer qu el est le mélange le plus approprié pour vous. 7. vous diminuez ou augmentez le temps de 10 minutes. les dates de péremptions. ni pour d’éventuels dommages dû au fait que vous n’ayez pas suivis les conseils. Il existe des m élanges p auvre en gluten et sans gluten. comme une tablette de cuisine ou une table. Suivez rigoureusem ent les conseils. raisins ou chocolat. Sweet (sucré) = programme pour des pains sucrés. 3.Placez toujours l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.Ne placez JAMAIS d’objets à moins de 10 cm de l’appareil. Pasta (pâtes) = programme pour faire la p âte pour des pâtes. Ces pains sont en général plus compacts et plus fermes. grâce à une réduction du temps de ferment ation. Gluten free (sans gluten) = programme pour un pain sans gluten (sans adhésif vu que ceci di ffère fo rtement ) de goût et de structu re d’un pain normal. 10.N’utilisez la machine à pain qu’avec 230V courant alternati f. Pour ce programme.… Ce programme dispose d’un temps pour permettre aux grain es de m acérer su ff isamment. Marche/Arrêt Cette touche met en marche et arrêt e le programme Lampe témoin : La lampe témoin s’illumine dès que la machine est branchée. mais n’est pas cuite. Après le pétrissag e vous pouvez cuire la pâte dans un fou r traditionnel. Italian (italien)= Programme pour faire des pains légers à la façon italienne. de la pâtisserie.1h20 en p assant un s econd temps d e fermentation et de repos. LISTE DES PROGRAMMES Cette machine à pain dispose de 10 p rogrammes.1 heure. Lorsque vous sélectionnez cette position. 15 . bake only : 1. afin que l’appareil ne puisse pas glisser ou basculer.… 8.Assurez-vous du montage correct du couvercle et du moule.3 et 6. pasta.

le gobelet doseur. in N’utilisez JAMAIS d’accessoires ou de pièces d’autres appareils ou d’autres marques. augmentent la valeur nutritive en donnent une belle croûte dorée. et utilisez les quantités prescrites. nous vous conseillons de laver le moule. N’utilisez JAMAIS l’appareil et le cordon électrique p rès d’une surface chaud e. le cordon électrique et la prise avec les mains mouillées et ne l’immergez JAMAIS dans de l’eau ou un autre liquide. Contrôlez toujours sur l’emballage si la farine convient à cui re du p ain. pétrisseur. Ne tirez JAMAIS sur le cordon électrique. Le poids de la farine di ffère d e sorte en sort e. Eau : nous conseillons d’utiliser de l’eau du robinet. le moule. près d’une source d e chaleur ou dans une pièce av ec un deg ré d’humidité élevé. fours. Au cas où l’appareil serait mouillé ou humide. la cuillère doseur. comme les plaques de cuisson. à température ambiante. AST UCE : n’utilisez pas de produits laitiers pour les programmes avec départ ret ardé. Cet ingrédient doit être à température ambiante. V. des g raines de tournesol. Assurez-vous toujours que l es ingrédients soient frais. ni trop chaude. … 16 . des fruits secs. Il est don c indispensable d e pes er l es quantités co rrectes avec une balance. etc. … même pas s’il y a une hotte. Pour démonter l’appareil. Nous conseillons d’utiliser de la levure sèche car celle-ci se conserve plus longtemps et donne un meilleur résultat et plus constant que d e la levu re fraîche. l’enlève-pétrisseur et le mod e d’emploi avec recettes. Sucre : le sucre est la nourriture d e la levu re et donc essentiel pour l a fermentation. répétez en sens inverse. Soyez également prudent lorsque vous enlevez le pétrisseur. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. des noix. le gobelet doseur et la cuillère doseu r à l’eau savonneus e. ajoutez p. Ne mettez l’appareil en marche Q UE lorsqu’il est rempli d’ingrédients ou de pâte afin d’éviter une surchau ffe. des herbes. …Macérerez-les d’abord. Ensuite placez le pétrisseur dans le moule et fix ez le moule dans la machine en le pl açant d ans les ouvertures prévu es. N’enroulez JAMAIS le cordon électriqu e au tour de l’appareil lorsque celui-ci est en marche. Ne laissez JAMAIS l’appareil sans surveillance et ne le déplacez JAMAIS lorsqu’il est en marche. afin de ne pas endommager la cou che antiadhésiv e. qui permettent au pain d e ferment er et donnent égal ement du co rps au pain. augment e la v aleur nutritive et permet au pain de conserver plus longtemps.ex. des œu fs. de la casson ade. ASTUCE : pour rendre votre pain encore meilleur. N’utilisez JAMAIS le moule pour garder d’autres objets. Ne touchez JAMAIS la machine à p ain. enlevez immédiatement le cordon électrique de la prise. 1. 2. Afin d’utiliser la machine à pain pour la première fois. Ceux-ci pourraient tourner. Vous pouvez utiliser du sucre raffiné. Sel : le sel enrichit la farine et ren fo rce les agglutinants dans la farine pour une meilleure ferm entation. Assurez-vous que l’eau ne soit ni trop froide. sans utiliser des abrasifs. car ceci accél ère la fermentation (= uniquement conseillé avec le programme ’quick’. Lait : Le lait et autres produits laitiers améliorent le goût. N’utilisez JAMAIS de rallonge ou de prise de t able et déroul ez l a prise entièrement. Avant le premier usage Dans l’emballage vous trouverez la machine à pain. des germes de blé.- N’utilisez JAMAIS l’appareil dehors. ceci empêche la ferment ation. pour débran cher l’appareil. Les ingrédients Farine : la farine est l’élément principal du pain et d égag e des agglutinants. Le sucre adoucit le goût du pain. Levure : permet au pain de fermenter et d’obtenir un pain léger et facile à digérer. Sortez le moule de l’appareil pour le remplir af d’éviter de faire des crasses. Autres ingrédients : certaines recettes ajoutent d es ingrédi ents comme des raisins. Utilisez toujours des ingrédients frais. mais également du miel ou du sirop. Les en fants et les personnes handicapées ne sont PAS TOUJOURS conscient du danger que les appareils électriques peuv ent impliquer. le pétrisseur. Lors de l’utilisation le hublot ainsi que le moule à p ain deviennent très chauds. Ne laissez JAMAIS utiliser l a machine à p ain par des en fants ou des personnes handicap ées. d’un four. séchez-les et ensuite ajoutez-les. Ne placez JAMAIS l’appareil sur ou à coté d’une cuisinière. La quantité de lait utilisée doit être déduite de l a quantité d’eau mentionnée dans la recette. USAGE GENERAL : Le résultat obtenu d épend fortem ent de plusieurs facteu rs. Beurre/huile : donne un meilleur goût au pain et rend le pain plus tendre. Utilisez don c TOUJOURS des gants de cuisine pour toucher le hublot et utilisez TOUJOURS des gants d e cuisine pour sortir l e moule de l’appareil et le pain du moule. du son.

Programme: Utilisez la touche “ MENU” pour choisir un programme (10 programmes au total). l’heure à laqu elle le pain doit être prêt et le t emps de cuisson nécessaire pour le programme choisi. ATTENTION: Gardez l’extérieur du moule p ropre et assurez-vous que l es éléments d e ch auffe n’entrent JAMAIS en contact avec la pâte ou autres ingrédients. Il n’est pas toujours indiqué la quantité de levure sur l’emballage. Ordre des ingrédients Ajoutez d’abord d e l’eau du robin et au moule. ATTENTION : Ne laissez pas tomber/goutter des ingrédients dans la chambre de cuisson. couleur Light. Couleur de croûte: Utilisez la touche “ COLOR” pour sélectionner la couleur de croûte souhaitée (Light. mais p. refermez le trou.Dosez tous les ingrédi ents correctem ent. Vous avez choisi le programme 3 (1000 g r). a. Minuteur (départ retardé): Si vous souhaitez que l’appareil ne se mette pas en marche tout de suite.ex.Assurez-vous que tous les ingrédients soient à température ambiante (excepté pour l e programme ‘quick’. ajoutez le sel et referm ez le trou. Pour cette raison. ensuite l e mélang e et puis l’eau. Respectez l es quantités conseillées dans la recette. . 30% de farine de froment et max. c. 3. Branchez la prise. Votre appareil fonctionne. d. la levure fraîch e ne donnera pas toujours le meilleur résultat. la lampe témoin s’illumine et vous montre l’écran de base Vous êtes prêt à choisir un programme ! 7. utilisez le gobelet doseur et l a cuillère doseur (utilisez toujours un doseu r rase) et utilisez une balan ce pour peser la farin e. N’oubliez pas le sucre. ne les dépassez JAMAIS. car celui-ci déterminera considérablem ent si le pain ferm entera. 4 et 6 c. Vous devez donc programmer le minuteur sur 05h40 moyennant les 17 . d. Faites un petit trou dans le coin opposé et ajoutez la levure. Ensuite faites un p etit trou dans un coin du moule. 9 et 10. Choisissez le programme correspondant le mieux au type de farine utilisé.ex. Medium. Dark. Fermez le couvercle g. et éventuellem ent Rapid). vous entendrez un signal sonore (con firmation). 4.Si vous utilisez de la farine d e seigle. 2. b. Préparer la pâte . vous entendez un signal sonore. Assurez-vous que vous n’avez ri en fait tomber d ans la ch ambre de cuisson et qu’au cun ingrédient ne rentre en contact avec les éléments de chau ffe. a. Format du pain : Utilisez la touche “ LOAF” pour sélectionner le format souhaité (500-750gr-1000gr). tenez en compte qu e cette pât e ne fermente p as beaucoup. A cet effet. ou l’eau peut être plus chaude) . afin qu e le s el et l a levure n e se m élangent p as tout de suite.Utilisez uniquement de la levure sèche. que dans quelques heu res.Mélange pour pâte à pain avec levure incorporée : Mettez le mél ange d ans le moule et ajoutez d e l’eau. Cette sélection est disponible pourles programmes 1. Déduisez 3h48 h de cuisson = 05h42. f. Doser les ingrédients . 8. 6. Cette sélection n’est pas disponible pour les programmes 7. ATTENTION: Respectez les quantités indiquées. P. Fixez le moule dans l’appareil. Cette sélection est disponible pour les programmes 1. il faudra donc peut être exp érimenter un peu avant d’obtenir le meilleur résultat. il est 20h30 et vous voulez que le pain soit prêt à 06h00. Ajoutez tous les ingrédients au moule (voir point 5). le beurre. utilisez min. 70% de farine de seigle. Ensuite ajoutez le beurre (en petits morceaux ). Assurez-vous que l’extérieur du moule soit propre. e. ensuite le(s) type(s) de farine choisi(s). La sélection est indiquée par un tiret en haut de l’écran LCD.3 et 6. … 5. Usage Retirez le moule de l’appareil Placez le pétrisseur propre sur les axes prévus dans le moule. 2. La s élection est indiquée par un tiret en bas de l’écran LCD. Choisissez le programme 1 ‘basic’ et un fo rmat de pain équiv alent au cont enu du mélange. Façon de p rocéd er : Notez l’heure actuelle. Mélange pour pâte à pain avec levure séparée : Mettez la l evure dans le moule. b. utilisez les touches fléch ées.3. qui dure 3h48 => entre 20h30 et 06h00 il y a 09h30. Choix de programme Chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Basic (Base) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. Whole Wheat (complet. du fromage.…) 750 gr 1000 gr 500 gr 4. AT T ENTION : pour cette fonction. Quick (rapide) 1000 gr 500 gr 6. Croûte* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Départ retardé* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Temps Total 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 Distributeur *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tenir au chaud ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1. Sweet (sucré) 750 gr 1000 gr 5. des œu fs. Italian (italien) 750 gr / / 1000 gr / / 18 . French (Français) 750 gr 1000 gr 500 gr 3. … Veuillez trouver ci-après un aperçu des programmes.touches fléchées. les temps de cuisson et les fonctions disponibles. n’utilisez JAMAIS des ingrédients comme du lait. de la crème.

L’élément de chau ffe ne peut JAMAIS entrer en contact avec de l’eau ou autre liquide.7. Ne laissez JAMAIS le pain plus d’une heure dans l’appareil après la fin du processus de cuisson. 9.20 min. Enlevez ensuite les p étrisseurs en utilisant l’enlève-pétrisseu r. .3 et 4 l’appareil émettra un signal sonore après +. NETTOYAGE ET ENTRETIEN . … Le temps peut être prolongé de 1 h. Laissez le pain refroidir sur une grille. vous entendrez un signal sonore (toutes les 5 min. ensuite retirer la p rise de la fi che et ouvrez le couvercle. la pâte de l’appareil.Avant le nettoyage. Si toutefois ceci arrive. détachez le pain du moule avec une spatule en bois. des fruits.Le pétrisseu r. puisque le pain perdra ainsi son aspect croustillant. car vous arrêt ez ainsi le p rocessus de cuisson. appuyer immédiatem ent sur l a touch e Arrêt.AJOUT ER DES INGREDIENT S SUPPLEMENT AIRES: pour les programmes 1. N’utilisez JAMAIS d’abrasifs pour ne pas endommager la couche antiadh ésive. n’ouvrez pas le couvercle pour éviter de créer des flammes et pour étouffer des flammes déjà ex istantes. le processus de cuisson sera entièrement arrêté. Dough (pâte) 9. Si ceux-ci sont restés coincés dans le pain. débranch ez l’appareil. Au bout d’une heure. .Veuillez nettoyer l’appareil même avec un chiffon humide. œufs. T outefois. Départ du programme . bloquer ou recouvrir les ouvertures de ventilation. Dans ce cas. Ceci signi fie que l’appareil est en core trop chaud (+55°C).1h30 Dispensateur pour ajouter automatiquement des ingrédients supplémentaires au moule (voir ci-après : point 8 ‘Départ du programme’) 8. Si les pétrisseurs restent coincés dans le moule et vous n’arrivez pas à les enlever. … ATTENTION: pour ajouter des ingrédients.La phase du pro cessus de cuisson et de sélection de programme sont retenus en cas de courte p anne d’électricité (max. ATTENTION: Vous pouvez commencer un nouveau prog ramme immédiatement ap rès le prog ramme précédent. ne jamais press er la touch e Arrêt. retirez la prise de la fiche et laissez entièrement refroidir l’appareil et ses pièces. il se peut que l’écran LCD affich e E01 ou E00 dès qu e vous appuyer sur la touch e Marche. P asta (P âtes) 10. Gluten free 8. le 19 . vu qu’un bon résultat est maintenant exclu. 15 min. Si la panne d’électricité survient après la première phase de p étrissage. enl evez le moule et ses ingrédients et laissez entièrement ref roidir l’appareil. Ne JAMAIS étouffer de la pâte couvant avec de l’eau. Appuyez la touche Arrêt et retirez la prise de la fiche. Ne JAMAIS immerger dans de l’eau ou autre liquide. Le minuteur commence à compter. Utilisez d es gants de cuisine pour retirer le moule de l’appareil et le pain du moule. placez le moule dans de l’eau chaude pour tremper et réessay ez.Appuyez sur la touche March e/Arrêt pour faire démarrer le processus de cuisson. Fin du processus de cuisson A la fin du processus de cuisson vous entendrez plusieurs signales sonores et l’écran affi chera 0:00. ASTUCE: Au besoin. Ensuite tournez le moule et frapp ez doucement sur le bas du moule pour détacher le pain. après quoi vous pouvez ajouter d es ingrédients supplémentai res comme d es noix. le moule avec couch e antiadhésiv e. Ceci pourrait causer de la fumée si la pâte fermente pardessus les bords du moule et entre en contact av ec les él éments de chauffe. attend ez que le p ain soit refroidi pour les retirer.) durant ‘départ retard é’ ou durant la phase d’échau ffement.) Pour enlever le p ain. Le moule.1h Usage du départ retard é: ne pas utiliser de produits laitiers. Bake only (cuire) / / / / / / / / / / / / / / / / 2:10 1:30 0:14 1:00 * 4 / ● / / ● / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Croûte: Light – Medium – Dark Rapid: le temps est réduit de +. Pour la plupart des programmes l’appareil passera automatiquement à la phase ‘tenir au chaud’ et ceci durant 1h. la cuillère doseur et le gobel et doseur doivent être nettoyés dans de l’eau savonneuse. VI. la con fiture. ATTENTION: Ne JAMAIS toucher. . pressez d’abord la touche Arrêt. . des raisins.

 Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. essayez d’ajouter 10-20 ml d’eau  Vous avez utilisé trop de levure. … pour nettoyer l’appareil ou des pièces. de l’acétone.Rangez l’appareil dans un endroit sec. . la période de récolte)  Essayez un autre type de farin e.  Utilisez la machine à pain dans une pièce bien ventilée. Ne placez JAMAIS des objets lourds ou durs sur l’appareil. . propre et à l’abri du gel. .  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la 20 Le pain ne fermente pas Le dessus du pain n’est pas égal Le pain est plein de trous Le pain s’est effondré après la levure Le pain a trop ferment é .  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes à l’aide de la cuillère doseur  Contrôlez si les autres ingrédients ne contiennent pas trop de sel ou de sucre. la façon de conserv er. PROBLEMES & SOLUTIONS Problème Cause => Action  Vous n’utilisez pas le type correcte de levure  Utilisez de la levure sèche ‘prêt à l’usage’.pétrisseur.  Vous avez utilisé trop d’eau/de levure.  Contrôlez si vous avez mis les ingrédients dans le moule selon les instructions et selon l’ordre correct.  Vous avez utilisé trop de liquide  Essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau.  Vous avez utilisé trop de liquide.  Une farine dure avec un taux de protéines plus élevé absorbe plus d’eau qu’une autre farine.  Vous avez utilisé trop de levure. la levure est expirée  Utilisez la cuillère doseur livré.  Les agglutinants dans la farine utilisée ne sont pas de bonne qualité (la qualité des agglutinants peu varier selon la température. la levure est entrée en contact av ec un liquide.Laissez séch er entièrement l’appareil avant de le réutiliser. une autre marque ou un autre lot  La pâte est trop dure parce que vous n’avez pas utilisé assez de liquide.N’utilisez JAMAIS d’éponge à récurer.  Vous avez utilisé trop ou trop peu de sel. VII.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur.  Vous avez utilisé trop peu de sel.  Vous n’utilisez pas assez de levure. ou le liquide est trop chaud  Certaines sortes de farine abso rbent plus d’eau que d’autres. des nettoyants agressifs ou des liquides comme de l’alcool. essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau  La farine n’est pas de bonne qualité.  Le couvercle est resté ouvert trop longtemps durant le processus de cuisson (pour ajouter d’autres ingrédients). l’humidité. où l’eau et les liquides doivent être ajoutés en premier. Contrôlez la date d’expiration de la levure (gardez celle-ci au réfrigérateu r)  Avant le pétrissage. Ce type de levure ne doit pas pré ferment er.  Il fait trop humide ou il fait trop chaud. hors portée des enfants. du pétrole.  Essayez une autre marque.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. la cuillère doseur et le gobelet doseur ne peuvent pas être lavés au lave-v aisselle.  Ne laissez pas le couvercle ouvert trop longtemps.

Pesez la farine co rrectement avec une balance. Choisissez la couleur correct e Vous utilisez trop d’ingrédients supplémentaires. Utilisez la cuillère doseur assortie. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. Assurez-vous que le pétrisseur soit bien fixé. Il y a eu une panne d’électricité. Utilisez la cuillère doseur assortie. ou trop peu de liquide. Vous pouvez continuer le processus de cuisson mais le résultat pourrait être décevant si le pétrissage avait déjà commencé. Vous n’avez pas correctement placé le pétrisseur dans le moule.       Le pain est trop léger et collant     Le pain est trop sec et trop f erme     Le pain est trop foncé                          Le pain n’est pas encore prêt et trop humide au centre Il y a trop de f arine sur de dessous et les cotés du pain Les ingrédients ne sont pas bien mélangés cuillère doseur. … Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. Placez d’abord le pétrisseur. Séchez su ffisamment les ingrédients trempés. Il se peu que des ingrédients soient entrés en contact avec l’élément de chau ffe. Placez le pétrisseur dans le moule avant d’ajouter les ingrédients. comme des noix. Vous n’utilisez pas assez de liquide. Certains types de farin e absorbent plus d’eau que d’autres. 21 Le pain n’est pas cuit Le pain s’est enfoncé sur les cotés et le dessous est humide Le pétrisseur crépite Il y a une odeur de brûlé durant la cuisson . Vous utilisez trop de sucre Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Vous avez utilisé trop peu de sel. Vous avez oublié de placer le pétrisseur dans l’appareil. Vous avez choisi la couleur de croûte incorrecte. Retirez le pain de l’appareil après la cuisson. Contrôlez toujours la date d’expiration de la levure. des fruits secs. Vous avez utilisé trop de farine. (à conserver au frigo). Vous avez sélectionné le programme ‘DOUGH’ Le programme ‘DOUGH’ ne cuit pas Il y a eu une panne électrique. Vous avez laissé le pain dans le moule trop longtemps après la cuisson. Essayez de cuire la pâte dans le four si celle-ci est déjà fermentée. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. (à conserver dans le frigo) Il y a eu une panne d’électricité. Retirez le pain du moule et recommencez avec des nouveaux ingrédients. Contrôlez la date d’expiration de la levure. essayez d’utiliser 10-20 ml plus d’eau. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Contrôlez si d’autres ingrédients contiennent également de l’eau L’eau utilisée est trop chaude N’utilisez pas d’eau trop chaude Vous n’avez pas utilisé assez de farine. Les raisins trempés sont encore trop mouillés. du sirop.

LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVECEFFET IMMEDIAT.  Le pain était trop chaud en le coupant.  Il y a des morceaux de croûte accumulés sous le pétrisseur.  La pâte est un peu trop dure  Laissez refroidir entièrement le pain avant d’enlever le pétrisseur du moule. aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu’env ers tous les tiers. Nous avons ledroit d’apporter des changements techniques. raisins. . 22 . CONDITIONS DE GARANTIE La garantie prend cours à la date d’achat. . La garantie n’est pas d’application dans les cas suivants: .en cas d’entretien insuffisant ou incorrect. ne peuvent à au cune condition être inculpées au fabriquant. qui résulteraient du nonrespect de toutes les prescriptions de s écurité p rescrites dans ce mode d’emploi. inadéquate ou anormal e. ce qui la rend plus molle. La croûte devient molle après refroidissement du pain Comment gardez la croûte du pain croustillante? Je n’arrive pas à couper des tranches régulières VIII. RESPONSABILITÉS T outes les responsabilités. en plus dans un four à 200°C ou sur la position 6 (four à gaze).en cas de réparation ou modification réalisées par un tiers non agrée. En cas de non -resp ect d e ces p rescriptions de sécurité.  Laissez d’abord refroidir votre pain sur un grill avant de le couper. par exemple trop haute tension électrique.  Pour rendre votre pain plus croustillant. LES DEGATS ET/OUENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESP ECT DU MODE D’EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE. Vous aiderez.Il y a de la fumée sortant du trou vapeur Le pétrisseur reste coincé dans le pain en retirant le pain du moule  Durant le pétrissage. ne p as utiliser la m achine à p ain. l’utilisateur de l a friteuse.branch ement incorrect.  La vapeur libérée après la cuisson. XI. qui ne sont pas couverts par la garantie sont : le moule. ENVIRONNEMENT Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères.en cas de disparition et / ou modification des numéros d’identification. . la cuillère doseur et le gobelet doseur .La garantie couvre le remplacem ent du bloc-moteur reconnu défectueux p ar notre service techniqu e. vous pouvez utiliser le programme ‘French’ ou l’option ‘dark’ pour la couleur de la croûte. l’enlève-pétrisseur. . à protéger l’environnement. mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. peut se poser sur la croûte. .  Essayez d’utilisez 10-20 ml moins d’eau ou la moitié de sucre pour réduire la quantité de vapeur. Essayez d’ajouter 10-20 ml plus d’eau. La garantie ne peut être appliquée quesur présentation de la facture d’achat.en cas d’utilisation incorrecte. ainsi. les pétrisseurs. EN CAS D’USAGE PROFESSIONNEL. Durée de la garantie: 2 ans .Les frais de transport sont TOUJOURS à charge de l’acheteur tant pour l’envoi que pour le retour. Enlevez-les des que la machine est refroidie. Les accessoires. X. IX. CONSEILS UTILES EN CAS DE DEREGLEMENT En cas d e d érègl ement. … soient expulsés du moule.La garantie n’est valable que pour le premier utilisateur. préserve le fab riquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant. Vous pouvez également cuire le pain 5-10 min. ou toute autre personn e ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité.  Lavez le pétrisseu r après chaqu e usage. Certains types de farine absorb ent plus d’eau que d’autres. il se peu qu’un peu de farine. Adressez-vous à votre point de vente ou cont actez la SA van RAT INGEN (voire données de contact à l’arrière). CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQ UE.

400 gr de farine blanche 175 ml d’eau .600 gr de farine blanche 300 gr de farine blanche .5 cuiller à café de sel 400 gr de farine de froment .250 ml d’eau .500 gr de farine 9-grains .2 cuillers à café de levure sèche .1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche .20 gr de beurre .330 ml d’eau 310 ml d’eau .5 cuiller à soupe d’huile d’olives 1 cuiller à café de sel 3 cuillers à soupse de romarin séché 1cuiller à soupe de sucre semoule 4 cuillers à soupes d’huile d’olive extra vergine 125 gr de raisins Pain gris (1000 gr) .300 gr de farine blanche .25 gr de beurre .25 gr de beurre 2 cuillers à café de levure sèche .310 ml d’eau .1 cuiller à soupe de sucre Pain au noix (750 gr) .200 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel .1.2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre .2 cuillers à café de levure sèche .1 cuiller à café de sel .1 Cuiller à café de levure sèche 2 œufs medium .100 gr de farine 9-grains .25 gr de beurre .400 gr de farine blanche 500 gr de farine complète .200 gr de farine blanche .330 ml d’eau 250 ml d’eau .65 gr de noix au choix Pain de seigle (1000 gr) 500 gr de farine de seigle 310 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 cuillère à café de levure sèche 15 gr de beurre (pas d’huile!) Pain 9-grains (1000 gr) 330 ml d’eau 400 gr de farine blanche 200 gr de farine 9-grains 1 cuiller à café sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain au mais (1000 gr) 300 ml d’eau 350 gr de farine blanche 150 gr de farine de mais 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sucre 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 23 .330 ml d’eau .XII.1.25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre .260 ml d’eau 1 cuiller à café de levure sèche .1 cuiller à café de sel .1 cuiller à café de sel 100 gr de farine complète .5 cuiller à café de levure sèche .1 cuiller à soupe de sucre 20 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain complet (1000 gr) Pain complet (750 gr) .2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel .400 gr de farine .1.1 cuiller à café sel .2 cuillers à soupes de sucre Pain 9-grains (750 gr) .2 cuillers à soupes de sucre Pain italien (750 gr) Pain italien avec romarin et raisins (750gr) . RECETTES Remarque : Cuiller à café = cuiller doseur rase (petit) Cuiller à soupe = cuiller doseur rase (grand) Pain blanc (1000 gr) Pain complet (750 gr) .1 cuiller à soupe de sucre .

cuire environs 20 min.60 gr de beurre .400 gr de farine blanche .500 gr de farine . Pizza au ton 500 gr de farine de froment 2.3 cuillers à café de levure sèche .1 œuf moyen .Pain sans gluten (1000 gr) .1 cuiller à café de sel .fritel.1.450 gr de mélange No Gluten Revogan (fer ou fibres) .1 cuiller à soupe de jus de citron concentré Pain au raisins (1000 gr) 330 ml d’eau 600 gr de farine blanche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr beurre 2 cuillers à soupes de sucre 250 gr de raisins Pain au lard (1250 gr) 200 gr de lard fumé(cuit) 1 oignon (légèrement cuit) 250 ml d’eau 300 gr de farine blanche 300 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel 1 cuiller à soupe de sucre 2 cuillers à café de levure sèche Pain italien (1000 gr) 300 ml d’eau 500 gr de farine 2 cuillers à café de sel 1 cuiller à café de levure sèche 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 1 cuillers à soupe d’origan séché Pizza 240 ml d’eau 450 gr de farine blanche 1 cuiller à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à soupes d’huile d’olive * Préchauffer le four à 220°.330 ml d’eau .1 cuiller à café de sel .20 gr de beurre en petits morceaux .2 cuillers à soupes de sucre . cuire environs 20 min.3 cuillers à café de levure sèche .50 gr de fruits séchés ou confits Pistolets (1000 gr) .5 cuiller à café de levure sèche .2 cuillers à café de levure sèche .250 ml d’eau .100 gr de chocolat fondant (gouttes) Panettone (1000 gr) .50 gr de noix hachées .25 gr de beurre .3 cuillers à soupes de jus de citron frais .1 œuf .2 cuillers à soupes d’huile d’olive + 1 œuf Pain au chocolat (1000 gr) .500 gr de farine blanche .5 cuillers à café de levure sèche 300 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 petit pot de pesto 1 boîte de tomates Des olives vertes 1 gousse d’ail Fromage râpé * Préchauffer le four à 220°.2.2 cuillers à soupes de sucre Confiture fraises .1 œuf .100 gr de farine complète .175 ml de lait . Vous trouverez des recettes supplémentaires sur www.1 cuiller à café de sel .250 ml de lait .1 cuiller à café de poudre d’anis .50 gr de raisins clairs .com 24 .500 gr de fraises .5 cuiller à soupe de sucre .1 cuiller à café de sel .1 cuiller à soupe de sucre .250 gr de sucre .

Menu With the “Menu” button you can select one of the 10 di fferent programs. Measuring spoon 10. The selected crust color is displayed on the LCD 25 . PRODUCT DESCRIPTION APPLIANCE 1. namely Light. Viewing window 5. Loaf size For the programs 1.4 and 6 you can choose from 3 loaf sizes. warm (1h).) C. and end. Kneading hook remover USER MANUAL T he manufacturer reserv es the right to apply technical or other modifications at all times. Crust color For the programs 1. bake. knead. Removable lid 2. D. 3 and 6 you can choose from 3 crust colors.GB I.6. Measuring cup 9. LCD screen B. Bowl 8. 2. II. rest.3. Medium and Dark. T he different stag es in the baking process are: pre-h eat. namely 500gr. In order to know the duration of a program please go to point V. (Program list: point III.  CONTROL PANEL A. Dispenser 6. Kneading hook 7. EXPLANATION ON THE CONTROL PANEL AND LCD SCREEN  LCD SCREEN When plugging in the appliance you will hear a signal and the LCD screen will light up.2. T he select ed loaf size is displayed on th e LCD screen. 1) 2) 3) 4) 5) Loafsize : 500-750-1000 gr Baking time of the selected program Crust color: light-medium-dark-rapid Program choice: 10 different programs Current stage of the baking process: During the different stages o f the baking process. rise. as well as the corresponding baking time. 750gr or 1000g r. the arrow on the display shows the current stage. Control panel 3. Ventilation holes 4.

NEVER place the appliance on or next to a stove. NEVER let children or disabled persons work with the bread maker. Italian = Program for b aking light.5 and 6. Safety prescriptions . III.1 h. oven … not even if there is a cooker hood.d) Prolong the baking time: For the program 10 ‘Bake’ you can prolong the baking time by means of the timer button from 1h – 1. waffl es. Start/stop This button starts and stops the program. dry and stable surface. Whole wheat = Program for b read with a high content o f whole wheat. mostly with olive oil and herbs like oregano and thyme. the power cord or plug with wet hands and never immerse these parts in water (or any other liquid).and rest time. T he dough is only being mixed and kneaded. the baking time is reduced by +. Bake only = Program f baking only. This makes the bread slightly firmer and more compact. other appliances. Pasta = Program fo r making dough fo r pasta. 4.Check that the lid and baking tin are correctly mounted. Consult your doctor to see which one is most appropriate for you. We cannot be held responsible fo r any d amage caused as a result o f using ingredi ents fo r which no p ermission was received from the doctor. Control lamp: T his lamp will turn red as soon as the bread maker is being plugged.6. so that the appliance cannot tilt or slip. IV. Italian style bread. T hese breads are generally smaller and more compact. 7. immediately remove the plug. Should the appliance still get wet. near heat sources or in rooms with a high humidity level. BEFORE USE 1. 6.Children and disabled persons are not always aware o f the dangers that could be caus ed by electrical appliances. oat …T his program disposes o f a ‘hold’ time. 9. with extra sugar. . French = program for bread m ade o f white. T his program can be used several times in a row. protein-ri ch flour after French style and fo r light bread with a crispy crust. . such as a kitchen counter or table. . 2. T his is possible for the p rograms 1.NEVER touch the bread maker. the storag e life… 8. Timer delayed start You can use this timer to delay the start o f the selected program. By pressing on the arrows.4. we advise you to use th e “ NO GLUT EN” mix f rom REVOGAN. pastry or pizza. (See point IV. or inflammable items. 3. E. by shortening the yeasting process. Consult your doctor first i f you are making gluten free bread fo r your health. . Follow the instructions strictly. . ALWAYS place the appliance at least 10 cm from the wall. … 5.Only use the bread maker with 230 Volt alternating current . Dough = Program to prepare yeast dough fo r rolls.NEVER use the appliance outside the house. Gluten free = Program esp ecially for gluten free bread. chocolate. 26 . If you wish to k eep the bread long er you can freeze it in a freezer b ag. so that the grains can suffici ently soak. T he dough is heated so that it can rise.PROGRAM LIST T his appliance disposes of 10 programs: 1. the recipe. nor for any dam age as a result o f non-obs erving the guidelines.NEVER place any object within 10 cm from the appliance. Basic = Basic program for standard bread dough 2. 3 and 6. cookies. T he bread needs to be stored in a dry and cool place and be eaten entirely within 2 days.screen. After the kneading process you can bake the dough in a traditional oven. since this kind o f bread devi ates strongly from a standard bread as for taste and structure. By selecting the “Rapid” position. Only clean these parts with a d amp cloth. F. You can also use this button to accelerate the baking process o f programs 1. . 10.30 h. pie … without rising or baking. you will increase or decrease the time by 10 min. Quick = T his program shortens the baking time by 1h20 by skipping a second rise. 2. T here are gluten low and gluten free mixes. but it won’t be baked. by means ofthe “Rapid” position. Sweet = Program for sweet bread.3. You can also use this program for bread that was not bak ed enough or yet or for a dough that has not yet been baked. raisins. For this program.ALWAYS place the bread mak er on a heat-p roof.

Only switch on the appliance when it is filled with ingredients or dough in order to prevent overheating. immediately return the appliance to a registered repair service. (= only advised i f you sel ect the ‘quick’ program). Before using the appliance fo r the f irst time. two dough hooks. T o dismount the appliance. we advise you to clean the baking tin.NEVER use extension cords and roll out entirely the power cord. the baking tin.Persons who have not read this manual cannot use this appliance.Never let the power cord hang over the edge o f the table or counter. You can use refined sugar or brown o sugar. Ingredients Flour: Flour is the main ingredient of bread and rel eases gluten. the viewing window and baking tin get really hot.NEVER turn the power cord around the appliance when it is in use. So it is extremely important to weigh the correct amount on a scale.ALWAYS keep the baking tin and dough hook clean. . remove the baking tin from the appliance to fill it. Butter/oil: Butter/oil improves the taste of the bread and makes it softer. Before using the appliance In the packaging you will find the bread mak er. Sugar softens the taste of the bread.NEVER leave the appliance without supervision when it is functioning and NEVER move the appliance when it is functioning. .Only use the appliance what it is destined for. the nut ritional value and p roduce a nice brown crust. . dough hooks. at room 1. but also honey or syrup. Yeast: Yeast allows the dough to rise and makes the bread light and easy to digest. block or cover the ventilation holes while the appliance is in use. Always ch eck the p ack aging to see i f the flour is suited for baking bread. in ord er not to d amage the non -stick co ating. We advise to use dry yeast (ready-to-use) as this type keeps much longer and gives a better and more constant result than f resh yeast. without using any abrasives. . Make sure that it is not too cold. USE GENERAL: The final result dep ends on sev eral factors. . . Never bend or squeeze the power co rd. T he dairy products could go bad. Salt: Salt enriches the flour and rein forces the gluten in the flour for a better rising process. . In th at case. temperature and always resp ect the prescrib ed quantities. so that the programs can be executed correctly. .T o avoid spilling. . T he quantity of milk used should be dedu cted from the amount o f water mentioned in the recipe. . Make sure that the ingredients are fresh. a dough hook remover and the user manual with recipes. otherwise the yeasting pro cess will not start. Water: We advise to use t ap wat er. Make sure that it is not too warm.NEVER use the applian ce i fit is d amaged. pl ease follow thes e steps in reverse order. enhances the nutritional value and helps the bread to keep longer. a measuring cup. which allow the b read to rise and which gives substance to the bread. Milk: Milk and other dai ry produ cts enhance the taste.. .NEVER pull the power cord to disconnect the plug. T his ingredient should be at room temperature. .T he appliance is only meant for Household use.NEVER use the baking tin for storage of ingredients. measuring cup and measuring spoon in warm water with detergent.NEVER use accessories or parts from other appliances or other brands.NEVER remove the baking tin from the appliance and NEVER disconnect the plug while the appliance is in use. . otherwise the yeasting process will go too fast. TIP: Do not use milk or other dairy products if you use the ‘timer delayed start’. V.NEVER touch. 27 .Immediately switch off the appliance and disconnect the plug : *after use or when the appliance is not in use *if the appliance is not functioning well *when cleaning the appliance 2. Sugar: Sugar is the nutrition ofthe yeast and so essential f r the rising process. . Also beware when removing the dough hooks from the baking tin. T hen place the dough hooks inside the baking tin and fix the baking tin in the appliance. . a measuring spoon. T he flour weight varies much from type to type. ALWAYS use oven gloves to touch the viewing window and to remove the bread from the baking tin. namely making bread or dough. .During the baking process. .

since this will considerably in fluence the rising result of the bread. d. (do not pile up the ingredients in the measuring spoon but make sure to have a flat spoon) and use a scale to weigh flour. and the baking time o f the s elect ed program. Use a. Select the program acco rding to the type of flour in your bread mix. … 5. For that reason. TIP: You can make you r bread even more tasteful by adding ingredients such as eggs. Add th e yeast and close the hole so that salt and yeast do not mix immediately. 6.). . 3 (1000 gr.9 and 10. raisins. use at least 30% wheat flour and max.If you are using rye flour.8. Medium.Measure all ingredients correctly. You are now ready to make your program selection! 7. Timer (delayed start): If you wish the appliance to start at a later time. Use the accompanying measuring cup and measuring spoon. Place the baking tin in the appliance and make sure that it is well fixed. nuts.e. fresh yeast will not always lead to the desired result. ATTENTION: Keep the outside o f the baking tin clean and mak e sure that the h eating el ements do not come into contact with the dough or ingredients. T his selection is available for programs 1. Bread mix with separate yeast: First put the yeast in the baking tin. Plug in the appliance. then dry and then add them. d. … Bread mix with yeast (included): Pour the bread mix in the baking tin and add water to it. i. f Close the lid. c. T he selection is indicated by means o f a little bar at the bottom o f the LCD screen. ATTENTION: Never use this function with ingredients such as milk. Example: it is now 20h30 and the bread should be ready at 6h00 (so within 9h30).Other ingredients: some recipes will add other ingredients such as. . Make a little hole in one corner o f th e baking tin and add the s alt. and takes 3h48 h. Make sure that the outside of the baking tin is clean.2.Only use dry yeast. wheat germs. Stick to the recommended quantities of the recipe.3 and 6. Program: Use the “ MENU” button to select a program (1-10 program) b. 28 . Remove the baking tin from the appliance b. 70% rye flour.Make sure that all ingredients are at room temperature (except when you select the ‘quick’ program. the red control l amp will burn and the LCD screen will be activated. T his selection is not available for programs 7. with light crust. e. T he selected baking prog ram is nr. cheese. Add the butter in small chunks. g. ATTENTION: Stick to the recommended quantities and do not exceed them. Set the timer at 5h40 by means of the arrows. Loaf size: use the “ LOAF” button to select a loafsize (500-gr-750gr-1000gr). Procedure: Note the actual time. … First soak. Your applian ce will now switch on. and then the type(s) of flour. you can use the ‘arrow’ buttons. ATTENTION: Make sure not to spill any ingredients in the baking chamber. Place the clean dough hooks on the axes in the baking tin. a. in that case the water may be a little warmer) . herbs.… as they could go bad. in a few hours. Program selection Each button Press will be confirmed by a sound signal. Do not forget the sugar. Measuring ingredients . 3.4 and 6. sunf lower seed. Deduct 3h48 baking time from 9h30 = 5h48. Do not spill any ingredients into the baking chamber and keep them away from the heating elements.3. Always use fresh ingredients. Preparing the dough . the time that your bread should be ready.2. Between 20h30 and 06h00 there are 9h30. 4. emit a sound signal. Select program 1 ‘Basic’ and choose a loaf size according to the content o fthe bread mix. T he bread mix does not always mention how much yeast is included so you might have to experiment a little before obtaining the best result. butter. Close the hole and make anoth er hole in th e opposite corn er. or c. T he selection is indicated by means of a little bar at the top ofthe LCD screen. T his selection is available f prog rams 1. dried fruit. Put all the ingredients in the b aking tin as mentioned und er point 5 “ order of th e ingredi ents”. Order of the ingredients First add tap water to the baking tin. Crust colour: Use th e “ COLOR” button to select a crust color (Light. then the bread mix and then the water. take into account that this dough doesn’t rise much. Dark and possibly Rapid). eggs.

Sweet 750gr 1000 gr 5.Quick 1000 gr 500gr 6. Gluten free / / / / / 29 .Italian 750gr / / 1000 gr 7.Basic 750gr 1000 gr 500gr 2. times and options. Crust* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Delayed start* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Total time 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Keeping warm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500gr 1.You will find hereaft er an overview of the programs.Whole Wheat 750gr 1000 gr 500gr 4.French 750gr 1000 gr 500gr 3.

ATTENTION: You can start a new program immediately after the previous one. aggressive cleaning produ cts or liquids such as alcohol. CLEANING AND MAINTENANCE -Switch off the appliance. But it is possible that the LCD screen displays E01 or E00 wh en you press ST ART . fi rst press the ST OP button. 30 . because this will stop the entire baking process. cream. If there is smoke in the baking chamber because the dough came in contact with the heating element. are NOT dishwasher proof. This could cause smoke development if the dough rises over the baking tin and touches the heating element. dough from the appliance. Never put heavy or hard objects on top of it. measuring cup. TIP: If n ecessary. NEVER immerse in water or any other liquid. If the kn eading hooks got stuck in the baking tin and you cannot remove them. jam. NEVER let the b aked bread longer than 1 h in the appliance aft er th e end of the baking p rocess. After 1 h the appliance will emit sound signals every 5 min.1 hour Delayed start: do not use milk. IMMEDIATELY press the ST OP button. -Let the appliance dry entirely befo re using it again. T hen turn over the baking tin and slap gently on the bottom side ofthe baking tin to remove the bread. block or cover the ventilation holes. keep the lid closed to avoid flames or to put out flames. the appliance will automatically start the‘keeping warm’ phase. T his means that the appliance is still too hot (+55°C). If the kneading hooks got stuck in the bread. -T he kneading hook. -NEVER use s courers. as the bread will lose its crustiness. T he heating element may NEVER come into contact with water or any other liquid. place the baking tin in warm water to let it soak and try again.15 min. Ifthis occurs. -Store the appliance in a clean. never Press ST OP. raisins. remove the bread from the rim o f the baking tin with a wooden spoon.Dough 9. remove the baking tin with ingredients and let the applian ce cool off . dry and frost free place. aceton e. .Press the “ST ART /STOP” button to start the baking process. … Time can be prolonged with 1 h – 1h30 Dispenser f r adding automatically extra ingredients to the baking tin (see point 8 ‘starting a program) o 8. Press the STOP button and pull out the plug. Remove the kneading hooks by using the kneading hook remover. End of the baking process At the end of the baking process you will hear different sound signals and the screen will display 0:00. 9.3 and 4 the appliance will emit a sound signal after +/. eggs. measuring spoon.Bake only / / / / / / / / / / / / 1:30 0:14 1:00 *4 ● / / / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Crust : Light – Medium – Dark Rapid: time is reduced by +/.T he stage of the baking pro cess and the s elect ed program are memorized in case o f an electricity breakdown (max.). -T he appliance itsel f can b e cleaned with a damp cloth. pull out the plug and let the appliance and accessories completely cool o ff b efore cleaning them. only try to remove them aft er the bread h as completely cooled off. the baking process will bestopped entirely since a good result cannot be obtained anymore. T he baking tin. and this during about 1 h.20 min. ATTENTION: NEVER touch. Let the bread cool off on a grid. out of reach o f children. . baking tin with non-stick coating can be cleaned in warm wat er with deterg ent. pet rol. Starting a program . For most of the programs. … to clean the appliance or parts o f it. Use oven gloves to remove the baking tin from the applian ce and to remov e the bread from the baking tin. T o remove bread. NEVER put out smouldering dough with water. VI. to remind you to add additional ingredients such as nuts.Pasta 10. Do NOT use any abrasives to avoid damaging the non-stick coating. during ‘delayed start’ or during the warming process.8. T he timer will count down.Adding extra ingredients: for the programs 1. fruit… ATTENTION: T o add ingredients. kneading hook. If an electricity breakdown o ccurs after the first kneading phas e. remove the plug and open the lid.

the yeast has come into contact with the liquid. try using 10-20 ml less water  Your f lour is not of a good quality  T ry using another brand of flour. T his kind of yeast does not have to pre-rise.  You have used too much liquid. the storage of the f lour and the period it was harvested )  T ry another type.  Check if the other ingredients do not already contain water.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the 31 T he bread does not rise T he top of the bread is not even T he bread if full of air holes T he bread has collapsed after the rising phase T he bread has risen too much .  Befo re kneading. try adding 10-20 ml  You are using too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon. humidity. T he quality of adhesives can vary dep ending of temperature.  Check the recipe and measu re the right quantities by using the supplied measuring spoon.  Some types offlour absorb more water than others.  Weigh the flour precisely by using a scale  You used too little salt.  T he adhesives in the flour used are not o fgood quality or you did not use solid flour. or the liquid is too warm.  You used too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon.  You used too much salt or too little sugar.  Check if you added the ingredients to the baking tin according to the instructions and in the right order.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the supplied measuring spoon or measuring cup.  T he water used was too warm  Make sure the water is not too warm  You did not use enough flour. brand or lot offlour  T he dough is too firm because you didn’t use enough liquid.  You used too much liquid.VII. TROUBLESHOOTING Problem Cause => action  You are not using the right type of yeast  Use dry yeast mentioning ‘ready-to-use’.  T he air is too humid or it is too warm  Make sure to bake in a well aired room  You used too much water/yeast.  You used too little salt  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon. meaning the water and other liquids are to be added f irst.  Check if the other ingredients do not already contain salt or sugar.  T he lid has been opened for too long during the baking process  Do not let the lid open too long during the baking process .  T ry using 10-20 ml less water.  Solid flour with a higher amount of proteins absorbs more water than other flour. Check the expiry date of the yeast (keep it in the fridge).  You are not using enough yeast or the yeast used is too old  Use the supplied measuring spoon.

Use the supplied measuring spoon. Use the supplied measuring spoon. Place the hook inside the baking tin before adding the ingredients T here has been a power breakdown. Why are the ingredients not well mixed? T he bread has not risen T he bread collapsed on the sides and the bottom is moist T he kneading hook rattles T here is a burnt smell during the baking process T here is smoke coming from the steam hole. You are not using enough yeast or the yeast used is too old. Remove the bread from the baking machine immediately after the baking process has ended. You forgot to place the kneading hooks inside the baking tin. You can continue the baking process but the result might be disappointing.  T he dough is too stiff  Let the bread cool off entirely before removing the kneading hook from the bread. If the dough is already risen you can try baking it in your over. … Check the recipe and adjust the right quantity by means of a scale or by using the measuring cup. You are not using enough liquid. moist in the middle T he bottom and the sides are covered with too much flour. such as nuts. Check the expiry date ofthe yeast (keep in the fridg e) T here was a power breakdown Remove the bread from the baking tin and start again with fresh ingredients. … end up in the baking chamber. it could happen that asmall amount of flour. Remove these ingredients as soon as the machine has cooled off.  During the mixing.  You might have spilled ingredients on the heating element. if the kneading has already started. You selected the ‘DOUGH’-function T he ‘DOUGH’-fun ction does not bake T here has been a power breakdown. Make sure the kneading hooks are well fixed inside the baking tin. Check the expiry date of the yeast (keep in fridge) You are using too much sugar Check the recipe and measu re the right quantity by means ofthe supplied measuring spoon You chose the wrong crust colour Choose the right colour before baking.Why is the bread so light and sticky?     T he bread is too dry and too firm     T he bread is too dark                        T he bread is not ready yet. Some types of flou r absorb more water than others: 32 . syrup. T he soaked raisins are still too wet Make sure that the soaked ingredients are suffi ciently dried. Place the kneading hooks first You left the bread fo r too long in the baking tin after the baking process is finished . Some kinds of flour absorb more water than others: try using 10-20 ml more water. dried fruit. Check the recipe and measu re the right quantity by using a scale or the supplied measuring cup You have not correctly mounted the kneading hook inside the baking tin. You have used too much flour or not enough liquid. raisins. T he kneading hook is stuck in the bread when trying to remove the bread from the supplied measuring spoon You are not using enough yeast or the yeast you are using is too old/expired. butter. You are using too much additional ingredients.

towards both consumer(s) and third parties. ENVIRONMENT Do not throw the applian ce away with the norm al household waste at the end o f its life. How do I get a crusty crust? I cannot cut even slices try using 10-20 ml extra water next time. IV.baking tin T he crust is wrinkly and gets soft when the bread cools o ff. construction or material. • Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as manufacturer. LIABILITIES All liabilities.  T he bread was still too warm.  Let your bread cool off on a grid before slicing it VIII. professional). By doing this you will help to preserve the environment.  T ry using 10-20 ml less water o fhal f the sugar to reduce the amount of vapor. but hand it in at an o fficial collection point for recycling. electric voltages. T he guarantee expires in the following cases : • Incorrect connection.  Crusts are piling up underneath the kneading hook. measuring cup and spoon. X.e. or any other p erson not having observed these safety regulations. • T he guarantee is only valid for the original user. 33 . is for the purch aser’s account. You can bake your bread additionally for 5-10 min. that could result from not observing all the safety regulations pres cribed in this user m anual. PRACTICAL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS Do not use the appliance in case o f a mal fun ction o f when th e power co rd is damaged. protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged. e. • Abnormal use or misuse handling. THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. • When reference numbers altered or removed. Determination o f the guarantee • T he guarantee covers ev ery rep air and/or replacement free o f charg e o f the parts recognized defective by our technical department and if the damage is due to faulty manu facture. kneading hooks and kneading hook remover. the user of the deep fryer. T he guarantee do es not cov er the replacement of th e baking tin. • Carriage.  T o make your bread crustier you can use the ‘French’ function or the ‘dark’ function for the crust colour. XI. In case o f non-observation o f these safety regul ations. • Lack o f care. (contact details at the back). T he guarantee will expire irrevocably and immediately when th e applian ce is used fo r purposes other than domestic (i. could go to the crust and make it softer. GUARANTEE CONDITIONS Your guarantee starts on the day o f purchase and is valid fo r 2 y ears and will only apply after submitting the purchasing invoice. THE GUARANTEE CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE. We are entitled to make technical modifications at all times. both ways. Please address to your sales point or contact NV van RAT INGEN. DEFECTS AND/OF DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE. can under no circumstan ces b e charg ed to the manu facturer. at 200°C or gas position 6.g.  Clean the kneading hook after every use  T he vapor released inside the bread after the baking.

310 ml water .1.20 gr butter .5 tea spoon dried yeast .1 table spoon sugar Nut bread (750 gr) .1 table spoon sugar Whole-wheat bread (1000 gr) .330 ml water .XII.300 gr plain flour .260 ml water .330 ml water .25 gr butter .1 table spoon sugar .2 table spoons sugar 9 grain bread (750 gr) .1 tea spoon dried yeast .2 tea spoons dried yeast .1 tea spoon salt . raisins Rye bread (1000 gr) 500 gr rye flour 310 ml water 2 tea spoons salt 1 tea spoons dried yeast 15 gr butter Brown bread (1000 gr) .2 tea spoons dried yeast . plain flour .200 gr plain flour .1.2 table spoons sugar Italian bread (750 gr) .1 tea spoon salt .250 ml water .1 tea spoon salt .1 tea spoon salt .5 tea spoon salt .400 gr.100 gr 9 grain flour .500 gr 9 grain flour .5 table spoon olive oil Whole-wheat bread (750 gr) 250 ml water 300 gr plain flour 100 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 1.1 tea spoon salt .330 ml water .400 gr brown flour .5 tea spoon dried yeast 20 gr butter 1 table spoon sugar Whole-wheat bread (750 gr) 310 ml water 500 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Italian bread with rosemary and raisins (750gr) 2 medium eggs 175 ml water 1 tea spoon dried yeast 400 gr wheat flour 1 tea spoon salt 3 table spoons dried rosemary 1 table spoon granulated sugar 4 table spoons extra vergine olive oil 125 gr.25 gr butter .2 tea spoons dried yeast .25 gr butter .1.2 tea spoons dried yeast .200 gr whole-wheat flour .600 gr plain flour . RECIPES Remark : T able spoon = flat measuring spoon (large) T ea spoon = f measuring spoon (small) lat White bread (1000 gr) .25 gr butter .400 gr plain flour .65 gr nuts 9 grain bread (1000 gr) 330 ml water 400 gr plain flour 200 gr 9 grain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Corn bread (1000 gr) 300 ml water 350 gr plain flour 150 gr corn flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 1 tea spoon sugar 2 table spoons olive oil 34 .

1 egg .500 gr plain flour . at 220° Please visit www.100 gr dark chocolate (drop)s Panettone (1000 gr) .1 table spoon lemon juice (concentrated) Raisin bread (1000 gr) 330 ml water 600 gr plain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 2 table spoons sugar 250 gr raisins Bacon bread (1250 gr) 200 gr smoked bacon (baked) 1 onion (slightly baked) 250 ml water 300 gr plain flour 300 gr whole wheat flour 1 tea spoon salt 1 table spoon sugar 2 tea spoons dried yeast Italian bread (1000 gr) 300 ml water 500 gr flour French 2 tea spoon salt 1 tea spoon dried yeast 2 table spoons olive oil 1 table spoon dried oregano Pizza 240 ml water 450 gr plain flour 1 tea spoon dried yeast (5gr) 1 tea spoon salt 2 table spoons olive oil * Preheat oven and bake +. at 220° Pizza with tuna 500 gr wheat flour 2.2 table spoon olive oil .25 gr butter .5 tea spoons dried yeast .1 tea spoon salt .100 gr whole wheat flour .250 ml milk .5 table spoon of sugar .1 tea spoon salt .3 tea spoons dried yeast .1 egg Chocolate bread (1000 gr) .450 gr No Gluten breadmix Revogan ( iron or fibres) .500 gr strawberries .com for additional recipes 35 .3 tea spoons dried yeast .175 ml milk .2.2 table spoons sugar Strawberry jam .250 gr sugar .3 table spoons lemon juice (fresh) .500 gr flour .50 gr light raisins .60 gr butter .2 tea spoons dried yeast .20 min.5 tea spoons dried yeast 300 ml water 2 tea spoons salt 1 can of pesto 1 tin tomatoes 20 green olives 1 garlic clove Grated cheese * Preheat oven and bake +.fritel.1.2 table spoons sugar .1 egg .Gluten free bread (1000 gr) .20 min.1 tea spoon of aniseed (powder) .1 medium egg .250 ml water .50 gr chopped walnuts .330 ml water .1 tea spoon salt .1 table spoon sugar .50 gr dried or candied fruit Rolls (1000 gr) .1 tea spoon salt .400 gr plain flour .20 gr butter in small pieces .

2. warm halten (1 Stunde). hören Sie ein T onsignal und wird u. 36 . Back form 8. au fgeh en. Brotformat Für die Programme 1. ruhen lassen. Knethaken Ent ferner 11. II. 1) 2) 3) 4) 5) Brotf orm at : 500-750-1000 gr Backzeit des gewählten Programms Krusten farbe : light-medium-dark-rapid Programmwahl : 10 verschiedene Programme Brotbackstadium: Während der verschieden en Brotb ackstadien zeigt ein Pfeil au fs LCD Schirm das h eutige Stadium. LCD Schirm B. Punkt III) C. Messlöffel 10. Menu Mit der “ Menu” T aste wählen Sie ein der 10 Programme aus (siehe Programmliste. Lüftungsklapp en 4. 500Gr750Gr oder 1000 Gr. Bedienteil 3. d. Knethaken 7.6.4 und 6 wählen Sie aus 3 Brotformaten. backen. wie auch die Backzeit. Messbecher 9. Elektroschnur 5.D I. am gerät technische oder andere Änderung en vorzunehm en.h. kneten. ERKLÄRUNG ZUM BEDIENTEIL UND LCD SCHIRM  LCD SCHIRM Wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken.3. Der Dauer j edes Programms find en Sie unter Punkt V. Die verschied enen Brotbackstadien sind: vorwärmen. LCD Schirm brennen. Das ausg ewählte Brot fo rmat ers cheint au fs LCD Schirm. PRODUKTBESCHREIBUNG GERÄT 1. Schau fenster 6. Spender GEBRAUCHSANLEITUNG Der Herst eller behält sich das Recht vor.g. Abnehmbarer Deckel 2.  BEDIENTEIL A. End e.

die Haltbarkeit. meistens mit Olivenöl und Gewürze wie Origano und T hymian 7. Kontrolllampe: Diese Lampe brennt rot sobald die Brotbackmaschine eingeschaltet wird. Dough (T eig) = Programm zur Bereitung von Hef eig für Brötch en. … 5.D.3 und 6 mittels der “Rapid” Funktion. 11. Konsultieren Sie Ihren Arzt für die richtige Wahl. Rosinen.3. Brot mit extra Zucker. d.30 U) F. (siehe auch Punkt IV. Dieses Programm können Sie nach Wunsch verschiedene Malen nach einander einstellen.h. Krustenfarbe Für die Programme 1. Medium und Dark. Pasta (T eigware) = Programm zur Bereitung von T eig f T eigware.Die Brotbackmaschine nur gebrauch en mit 230 Volt Wechselstrom . III.NIEMALS etwas innerh alb von 10 cm des Gerätes plat zieren. italian.20 U durch eine zweite Au fgeh. Start/Stop Diese T aste startet und stoppt das Programm. Gebäck. 37 . Light. Das Gerät au ch IMMER min. . Wenn Sie die “ Rapid” Funktion wählen. French (Französisch ) = Programm für Brot mit weißem. Dieses Brot ist allgemein fester und kompakter. basic. wird aber nicht geback en.und Ruhezeit zu überschlag en. Cake. wie ein T isch oder Anricht e. andere Elektrogeräte oder brennbare Sachen platzieren. Waffeln.2.d) Backzeit verlängern: Fürs Programm 10 ‘Bake’ können Sie die Back zeit verlängern mit der T imer T aste (max.3 und 6 wählen Sie aus 3 Krustenfarben. Sicherheitsvorschriften .6. trockn en und hitzebeständigen Untergrund stellen. 10. 1.2.2. Das Brot soll in einem kühlen und trocknen Raum aufbewah rt werden und innerh alb von 2 T agen komplett au fgegessen werden. Schokolade. 3. d. Timer Aufschub Start Mit diesem Timer schieben Sie die Startzeit des gewählten Programms au f. whole wheat. sodass die Getreiden ausreich end au fweich en können. durch eine Verkürzung des Gärungsp rozesses. IV. Die ausgewählte Krusten farbe ers cheint au fs LCD Schi rm. PROGRAMM LISTE Dieses Gerät verfügt über 10 Programme. T orte. Basic (Basis)= Basisprogramm für standard Brotteig 2. E.1.4. Whole wheat (Vollkorn) = Programm für Brot mit einem großen Gehalt an Vollkorn Weizen. Nach dem Kneten können Sie das Brot weiter im Ofen backen. Konsultieren Sie Ihr Arzt falls Sie Gluten frei es Brot für Ihre Gesundh eit backen. was den Geschmack und Struktur betrifft. können Sie es in Gefrierb eutel ein frieren. Italian = Programm zur Bereitung von leichtem Brot nach italienischem Stil.h.Das Gerät immer au fein en festen. 9. Kleie. Hafer. und bake only. 6.Kontrollieren Sie immer ob die Backfo rm und Deckel korrekt montiert wurden. Es gibt gluten arme und gluten frei e Mischungen. Pizza. Falls Sie das Brot länger aufb ewah ren möchten. quick. Dieses Programm können Sie g ebrauchen für Brot dass mit einem anderen Programm noch nicht komplett gebacken war oder für Teig dass noch nicht gebacken wurde. Wir sind nicht v erantwo rtlich für ev entuelle Sch aden infolg e des Geb rauch von Zutat en wofü r weder vorab keine Zustimmung vom Arzt gegeben wurde. Diese T aste können Sie auch geb rauch en zum bes chleunigen d er Programme 1. da dieses Brot stark abweicht von einem standard Brot. das Rezept. pasta. Dieses Brot ist allgemein kleiner und kompakter. … ohne ür au fzugehen und ohne zu backen. Durch au f die P feile zu drü cken. French.1 Stunde. wird die Backzeit vermindert mit +. 4. sweet. gluten free. Beachten Sie bitte genau die folg enden Richtlinien. vermindern oder erhöh en Sie die Z eit mit 10 Min. Gebäck. 10 cm vom Wand. Gluten free (Gluten frei) = Separates Programm für Gluten frei Brot (ohne Kleber). Quick (schn ell) = Dieses Programm verkürzt die Backzeit mit +/. . sodass das Gerät nicht kippen oder schieben kann. noch für ev entuelle Schaden in folge das nicht korrekt beachten der Richtlinien. dough. Das T eig wird nur gemischt und geknetet. … Dieses Programm verfügt über eine Wartezeit.… 8. Für dieses Programm empfehlen wir den Gebrauch des “NO GLUT EN” Mischung von REVOGAN. Diese Funktion kann gebraucht werden fü r die Programme 1.5 und 6. Sweet (süß) = Programm für süßes Brot. Das T eig wird et erwärmt sodass es aufgeh en kann. proteinreichem Mehl nach Französisch em Stil und fü r leichtes Brot mit knuspriger Kruste. VOR GEBRAUCH 1. Bake only (Back en) = Programm dass nur backt.

.Kinder und Behinderten sind sich nicht immer bewusst vom Gefahr die Elektrogeräte verursachen können. nämlich Brot undT eig. gleich den Stecker ausziehen.Während dem Gebrau ch sind das Schaufenster und Back form sehr warm. und um das Brot vom Backform zu ent fernen.… platzieren. Vor dem ersten Gebrauch emp fehlen wir die Backform.Die Brotbackmaschine gleich aussch alten und den Stecker ausziehen: *nach Betrieb oder wenn das Gerät NICHT in Betrieb ist *wenn diese nicht gut f unktioniert *während der Reinigung 2. Falls das Gerät trotzdem nass oder feucht ist. . .Der Back fo rm und Knethaken immer sauber halten. sodass die Programme korrekt ausgeführt werd en können. . V.NIEMALS Zubehöre oder T eile von anderen Gerät en oder andere Mark en gebrau chen. Wir emp f ehlen trockne Hefe zu gebrau chen (fertig) da diese l änger h altbar ist und ein besseres und gleichbl eibendes Resultat gibt als frische Heb e. . Diese Zutaten müssen auf Zimmertemperatu r sein. und gebrauchen Sie die richtigen Mengen.Lassen Sie das Gerät NIEMALS ohne Aufsicht wann es in Betrieb ist und stellen Sie es NIEMALS um wann es in Betrieb ist.Das Gerät NIEMALS außer Hause g ebrau chen. Gebrauchen Sie keine Schauermitter da dies die Anti-Anbackschicht bes chädigen könnten. die Back form. 38 . Hefe: Durch die Hefe k ann das Brot aufgeh en und bekommen Sie ein leichtes und leichtverd auliches Brot. Das Gewicht von Mehl ist von Art zu Art verschied en. Ofen. . au f Zimmertemperatur. In diesem Fall sofort d as Gerät von einem anerk annten Servicedi enst prüfen lassen. Kontrollieren Sie immer au f der Verpackung ob das Mehl geeignet ist zum Brotbacken. Bitte immer Backformhands chuhe anzieh en um das Schau fenster anzu rühren und immer Back formhands chuhe an ziehen um die Back fo rm vom Gerät zu entfern en. ein Messbecher. ein Messlöffel. . Butter/Öl: Butter/Öl gibt einen besseren Geschm ack am Brot und macht es auch weicher. Salz: Salz bereichert das Mehl und verstärkt die Kleber im Mehl für ein besseres Au fgehpro zess. . . in der Nähe von Wärmequellen oder in Räumen mit einem hohen Feuchtigkeitsgrad. Vor dem ersten Gebrauch Im Verp ackung finden Sie die Brotbackmaschin e.Das Gerät NIEMALS au f oder ganz neb en einen Küchenh erd. ür . .Der Back fo rm NIEMALS gebrauchen zu r Bewahrung von anderen Produkten. Danach montieren Sie die Knethaken im Backform und stellen Sie dieBack form im Gerät.Die Lüftungsklapp en während dem Gebrau ch NIEMALS an fass en.Die Brotbackmaschine und die Schnur NIEMALS mit nassen Händen berühren und diese auch NIEMALS ins Wasser (oder and ere Flüssigkeiten) tauchen. ein Knethaken Ent fern er und eine Gebrauchs anweisung mit Rezepten. .. bitte der Backform aus dem Gerät ziehen um diese zu füllen mit Zutaten. Demontieren Sie das Gerät in umgekehrter Folge.Das Gerät nur einsch alten falls es gefüllt ist mit Zutaten oder T eig um Übererhitzung zu vermeiden. Sorgen Sie dafür dass alle Zutaten frisch sind.Die Schnur NIEMALS über den T isch oder Anrichte hängen lassen. Zutaten Mehl: Mehl ist der Hauptbestandteil von Brot und gibt Kleber ab sodass d as Brot aufgeh en kann und es gibt auch Substanz am Brot.Das Gerät nur gebrauch en wo f es bestimmt ist. . zwei Kn ethaken. 1. dürfen dieses Gerät nicht gebrauchen. . Es ist also notwendig die richtige Meng e ab zuwiegen mit einer Waage. und die Schnur immer komplett ausrollen wenn das Gerät in Betrieb ist.NIEMALS Verlängerungsschnure gebrauch en.NIEMALS der Back form aus dem Gerät herausholen und NIEMALS der Stecker ent fern en während dem Gerät in Betrieb ist. GEBRAUCH ALLGEMEIN: Das Ergebnis hängt ab von vers chieden en Faktoren.Um kleckern zu vermeid en.NIEMALS am Schnur ziehen um den Stecker aus die Steckdose zu ziehen. Nur reinigen mit einem feu chten T uch. Achtung beim herausziehen des Knethak en.NIEMALS das Gerät g ebrau chen wenn die Schnur b eschädigt ist. . . . Die Schnur NIEMALS falten oder in die Schnur kneif en. . zwei Kneth aken. Lassen Sie Kinder und Behinderten NIEMALS mit der Brotbackmaschine arb eiten.Das Gerät darf nur für haushaltszweck e gebrau cht werden. Messbech er und Messlöffel zu reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel. .Personen die diese Gebrau chsanleitung nicht gelesen haben. blockieren oder abdecken. .

e. Folge der Zutaten). Dann im gegenüberliegend en Ecke auch eine Mulde mach en und die Hefe hinzufügen. ACHTUNG: Die Außens eite der Back form saub er halten und die Zutaten nicht in Kontakt lassen kommen mit dem Heizel ement. Wasser: Wir emp fehl en L eitungswasser zu g ebrauch en. Gebrauchen Sie hierzu die beigefügten Messbecher und Messlö ffel (die Zutaten in Messlöffel immer abstreich en!) und gebrau chen Sie eine Waage um Mehl. … abzuwiegen. dann die Brotmehlmischung und nur dann das Wasser. 70% Roggenmehl. Die Back form im Gerät stellen. … Brotmehlmischung mit Hefe (einbegriffen): Die Brotmehlmischung im Back form tun und Wasser hinzu fügen.Alle Zutaten müssen auf Zimmertemperatur sein (Ausnahme: für das ‘Quick’ Programm darfdas Wasser etwas warmer sein) . Milch: Milch und andere Molkereiprodukte verbessern den Geschm ack. erhöht die Nährwert und hilft das Brot länger aufzubewahren.Nur trockne Hefe gebrauchen. 6. Vorbereitung des Teiges . Danach die Butter in Stückchen hinzu füg en. T rockenobst. Zutaten abwiegen . dann das Mehl. frisch e Hefe wird nicht immer das beste Resultat geben. Das Deck el schließen. erhöhen die Näh rwert und bewirken eine schöne Brotrinde. Sie können sowohl Weiß zucker als b rauner Zu cker gebrauch en. f. Wählen Sie ein Programm gemäß dem Art Mehl in Ihrem Brotmehlmischung. bitte damit rechnen dass dieses T eig nicht stark aufgeht. Immer frische Zutaten gebrau chen. Die Mulden zum achen. Sorgen Sie dafür dass das Wasser nicht zu kalt ist. abtup fen und nur d ann hinzu fügen. danach in einer Ecke der Back form eine Mulde machen und das Salz hinzu fügen. Verg essen Sie den Zu cker nicht da dies er in wichtigem Masse bestimmen wird ob das Brot au fgeht oder nicht.Wenn Sie Roggenmehl gebrauchen. ACHTUNG: Die angegeb enen Mengen anh alten und diese NIEMALS überschreiten. Die sauberen Kn ethaken im Back form stellen c. . Sonnenblumenkernen. Nüsse. sonst verlau ft das Au fgehpro zess zu schnell (=empfohlen bei Gebrauch des Programm „Quick“). TIP: Keine Molkereiprodukte gebrauch en zum Programm ‘Aufschub Start’.… Diese Zutaten zuerst weich en. TIP: Das Brot könn en Sie noch leckerer machen du rch andere Zutaten hin zuzu f en. Deshalb bitte mindestens 30% Weizenmehl gebrauchen und max. Brotmehlmischung mit Hefe (separat): Zuerst die Hefe im Backform tun. Gebrauch a. 3. Sie müssen also vielleicht etwas experimentieren bevor Sie das beste Resultat bekommen. Sorg en Sie auch dafü r d ass das Wasser ni cht zu warm ist. sodass Sal z und Hefe sich nicht direkt mengen können. Butter. Das Programm 1 (“Basic”) wählen. Folge der Z ten uta Zuerst Leitungswasser am Backform hinzu füg en.Alle Zutaten genau abwiegen. Die Meng e Milch gebraucht soll vom Menge Wasser (im Rezept angeg eben ) abgezogen werd en.Zu cker: Zu cker ist die Nahrung der Hebe und also wes entlich fü r das Aufgehp rozess. Zuck er gibt Milde am Ges chmack. Die Back form aus dem Gerät herausholen b. Sorgen Sie dafü r dass Sie k eine Zutat en im Back zimmer kleckern und dass dies e nicht in Kontakt kommen mit den Heizelem enten. 4. Andere Zutaten: Manch e Rezept e vermeld en auch andere Zutaten wie Rosinen. wie Eier. Es ist nicht immer erwähnt wie viel Hefe eine Brotmehlmischung enthält. Kleie. d. sonst startet das Aufg ehprozess nicht. Diese Produkte könnten sauer werden. Die empfohlen en Mengen im Rezept einhalten. üg Weizenkeime. Würzen. ACHTUNG: Keine Zutaten im Backzimmer kleckern. aber au ch Honig oder Sirup. Alle Zutaten am Back fo rm hinzu fügen (sieh e Punkt 5. 39 . und ein Brotformat gem äß dem Inhalt des Brotmehlmischung wählen. 5. Sorgen Sie dafür dass die Auß enseite der Back form saub er ist.

Arbeitsweise: Notieren Sie die heutige Uhr. Käse. Beispiel: Es ist jetzt 20. Zwischen 20.30 U.48 Stunden. die Zeiten und verfügbare Funktionen. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Sie haben das Programm 3 gewählt (1000 Gr). ACHTUNG: Diese Funktion niemals gebrauch en mit Zutaten wie Milch. Diese Funktion ist nicht verfügbar für die Programme 7.9 und 10. Alles ist jetzt fertig für die Programmwahl! 7. das Gerät muss um 06. können Sie diePfeilch en T asten gebrauch en. … Hiernach bekommen Sie eine Übersicht mit den Programmen. Programm: Drucken Sie au f die “ MENU” T aste zum Auswählen des gewünschten Programms (10 Programme) 2.Basic (Basis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2.00 U f ertig sein mit backen (also in 9. Krustenfarbe: Drucken Sie au f die “ COLOR” T aste zum Auswählen d es gewünschten Krustenfarb es light.B. Brotformat: Dru cken Sie au f die “ LOAF” T aste zum Auswählen des g ewünscht en Brot formats (500GR750Gr-1000Gr).3 und 6. Timer (Aufschub Start): Wenn Sie wollen dass das Gerät nicht sofort startet. Stellen Sie den T imen ein auf 5. medium. und die Backzeit des gewählten Programms.g. Diese Funktion ist verfügb ar für die Programme 1. Eier.4 und 6.40 Stunden mittels diePfeilch en.30 U und 06.42 Stunden.2.8. die rote Kontrolllampe brennt und zeigt Ihnen das LCDSchirm. Sahne. Sie hören ein T onsignal. Ziehen Sie hiervon 3. aber nur in z. einigen Stunden.French (Französisch) 750 gr 1000 gr Aufschub 3 Start* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● T otale Zeit 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 Spender *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm halten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 40 . Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen obenan das LCD Schirm. hören Sie ein Tonsignal zur Bestätigung. Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen untenan das LCD Schirm. Programmwahl Jedes Mahl dass Sie auf eine T aste drücken.3. Dauer 3.30 Stunden. Den Stecker in die Steckdose stecken. 4. dark und eventuell Rapid). die Uhr dass das Brot gebacken sein sollte. 1.00 U gibt es 9.2. Diese Funktion ist verf ügbar fü r die Programme 1. 3. Kruste* L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R 1 Rapid* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 500 gr 1.30 Stunden).48 Stunden ab = 5.

Spender zum automatischen Hinzu fügen von extra Zutaten wie Nüsse. da jetzt ein gutes Resultat nicht mehr möglich ist. Das Programm starten .…) 750 gr 1000 gr L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 500 gr 4. niemals auf ST OP drucken.Italian (italienisch) 1000 gr 500 gr ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● 750 gr / / 1000 gr / / 7. . ein gekürzt Aufschub Start: kein Milch.Drucken Sie au f die “ST ART /ST OP” Taste um das Backprozess zu starten.Whole Wheat (Vollkorn.Bake only (nur backen) *1 *2 *3 *4 *5 / / / / / / / / / / / / / ● / / Kruste: Light – Medium – Dark Rapid: Zeit wird mit +. Gluten free 8. ein T onsignal dass Sie daran erinnert die extra Zutaten wie Nüsse.Die Phase des Backprozess es und die Auswahl der Programme werden behalten im Fall einer Strompanne (max.Dough (T eig) 9. Der T imer wird jetzt abzählen.EXTRA ZUTAT EN hinzufügen: Für die Programme 1.30 St. … am Backform (siehe au ch Punkt 8 ‚Das Programm starten‘) 8. dann stoppt das Backprozess sofo rt. Sahne.Pasta (Teigware) 10. … gebrauchen Zeit kann mit dem Timer T aste verlängert werden von 1 St. Wenn die Strompann e gescheht n ach d er ersten Knetphase.3 und 4 hören Sie nach +.Sweet (süß) 750 gr 1000 gr 5.1 St. da dann das ganze Backpro zess stoppt. 41 . … hinzuzufügen.Quick (schnell) 6. . Eier.) während „Au fschub Start“ oder während der Au fwärmung. Rosinen. 15 min.20 Min.500 gr 3. – 1. Rosinen. ACHTUNG: Fürs Hinzufügen der Zutaten. Fruchte.

Wenn diese im Back form festsitzen bleiben und Sie diese nicht entfernen können. ACHTUNG: Sie können gleich n ach Ende des vo rigen Programms gleich ein neu es Programm starten. Messlöffel und Messbecher sind NICHT Geschirrspüler sicher. weich en Sie die Backform dann in warmem Wasser und versuchen Sie es nochmals. .Der Kneth aken.Das Gerät aufräumen in einem frost frei en. Knethaken. . dann den Steck er ausziehen und dann d en Deckel ö ffnen. Wenn es Rauch im Backz immer gibt nach Kontakt zwis chen Teig und Heizelementen. Gebrauch en Sie IMMER Back formhandschuh e um die Back f rm aus dem o Gerät und das Brot aus dem Backfo rm zu holen. blockieren oder abdecken. Kontrollieren Sie den Verfalltag der Hefe (im Kühlschrank au fbewahren). Wenn diese im Brot festsitzen. aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol. Löschen Sie schwelendes Teig im Gerät NIEMALS mit Wasser. erst die ST OP T aste eindrucken. Lassen Sie das Brot NIEMALS läng er als 1 Stunde im Gerät nach End e des B ackprozesses. Ende des Backprozesses Am Ende des Backprozesses hören Sie verschiedene T onsignale und zeigt sich auf das Schirm 0:00. Diese Hefe muss nicht vorau fgehen. TIP: Wenn nötig das Brot vom Back formrand losmachen mit einem Holzspatel. T eig. versu chen Sie dann diese nur zu ent fernen n ach Abkühlung d es Brotes. Aceton. Das bed eutet dass das Gerät noch zu warm ist (+55°C). Lassen Sie das Brot abkühlen auf einem Rost.Das Gerät selber können Sie reinigen mit einem feucht en T uch.  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel. sonst verliert das Brot seine Knusprigkeit. REINIGUNG UND PFLEGE . die Backform mit Zutaten entfernen und das Gerät komplett abkühlen lassen. In di esem Fall SOFORT auf die ST OP T aste drücken.Das Gerät komplett trocknen lassen bevor es wieder zu geb rauch en. sauberen und trocknen Raum. außer Bereich von Kinder.Das Gerät aussch alten. TROUBLESHOOTING Problem Ursach e  Aktion  Sie gebrauchen nicht die richtige Hefe  Gebrauchen Sie trockne Hefe (Fertiggeri cht). Das Heizelement darf NIEMALS mit Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt kommen. . NIEMALS schwere oder hart e Gegenstände au f das Gerät legen. 9. den Stecker auszieh en und das Gerät und Zubehöre komplett abkühlen lassen bevor Reinigung. Um das Brot. Petroleum. . Dass könnte Rauchentwicklung verursa chen wenn das Teig über die Ba ckformrand aufgeht und mit den Heizelementen in Kontakt kommt. Drucken Sie auf die STOP Taste und ziehen Sie den Stecker aus die Steckdose. den Deckel nicht öffnen somit Flammen zu vermeiden oder schon bestehenden Flammen zu löschen. VI. .  Sie gebrauch nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt.… gebrauchen um das Gerät oder Bestandteile zu reinigen. Nach Ablauf der Stunde verbreitet das Gerät jede 5 Minute T onsignale. Entfernen Sie dann di e Kneth aken mittels den Knethak en Ent ferner. Dann der Back form umdrehen und vorsichtig aufden Unters eite klopfen um das Brot loszumachen. Es ist aber möglich dass au f das LCD Schirm die Meldung E01 oder E00 ersch eint sobald Sie au f die ST ART Taste drücken.  Die Hefe ist vor dem Kneten in Kontakt gekommen mit 42 . NIEMALS ins Wasser (oder andere Flüssigkeiten) tauchen. Marmelade. Bitte keine Scheuermittel gebrauchen da diese die Anti-Anbackschicht besch ädigen könnten. VII.ACHTUNG: Die Lüftungsklappen während dem Betrieb NIEMALS anfassen. Der Back form. Bei den meisten Programme geht das Gerät automatisch über au f die Warmhaltfunktion wäh rend ungefähr 1 Stunde. aus dem Gerät zu ent fern en.NIEMALS Back formkratzer. Backform mit Anti-Anbackschicht können Sie reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel.

 Sie haben zu warmen Wasser gebrau cht  Gebrauchen Sie nicht zu warmen Wasser  Sie haben nicht genug Mehl gebraucht  Wiegen Sie das Mehl gut ab mit einer Waage.  Sorgen Sie dafür dass das Raum gut gelüftet ist.  Holen Sie das Brot aus dem Backform und fangen Sie au fs Neue an 43 .  Kontrollieren Sie ob die Zutaten laut der Anweisungen und in der richtigen Folge am Backform hinzugefügt wurden.  Sie gebrauchen zu viel Hefe  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen.  Der Deckel wurde zu lange geö ffnet wäh rend des Backpro zesses. Versuchen Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen mittels den Messlöffel.  Sie haben zu viel Salz oder zu wenig Zucker gebraucht.  Der Deckel während des Backprozesses nicht zu lange offen lassen.  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel. Versuchen Sie 10-20 Ml Wasser zuzu füg en.  Das Mehl ist nicht von guter Qualität  Versuch en Sie es mal mit einer anderen Marke Mehl.  Gebrauchen Sie das mitgelieferte Messlö ff Kontrollieren Sie den el.  Sie haben zu wenig Salz gebraucht. Marke oder Partie Mehl  Das Teig ist zu hart geworden weil Sie nicht genug Flüssigkeiten gebraucht haben. Weise von Aufbewah rung des Mehls.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel und Messbech er. Erntezeit des Mehls)  Probieren Sie mal eine andere Art. wobei Wasser /Flüssigkeiten am ersten hinzugefügt werden.  Sie haben zu viel Hefe gebrau cht.  Sie haben zu viel Wasser/Hefe gebrau cht.  Sie haben zu viel Flüssigkeit gebraucht.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Wasser befassen.Das Brot geht nicht au f Die Oberseite des Brotes ist nicht egal Das Brot hat viele Luftlöch er Das Brot ist zusammengebrochen nach dem Au fgehpro zess Das Brot ist zu viel au fgeg angen Das Brot ist so leicht und klebrig Flüssigkeiten.  Sie haben zu wenig Salz gebraucht.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt/verfallen. Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank aufbewahren)  Es gab eine Strompanne.  Zu feuchte oder zu hohe Zimmertemperatur.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel.  Sie gebrauchen zu viel Flüssigkeit oder die Flüssigkeit ist zu warm.  Die Kleber im Mehl sind nicht von guter Qualität oder Sie haben kein hartes Mehl gebraucht. Feuchtigkeit.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Salz oder Zucker befassen. (Die Qualität der Kleber hängt ab von : T emperatur.  Härteres Mehl mit einer höheren Menge Proteine nimmt mehr Wasser au f als anderes Mehl.

 Wenn das Brot schon aufg egangen ist können Sie es weiter im Ofen backen. T rockenobst.  Die geweichten Zutat en sind noch zu nass.  Der Damp f der nach dem Backen im Brot freikommt.  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel.  Sie gebrauchen nicht genug Flüssigkeit  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere.  Versich ern Sie sich dass den Knethaken gut festsitzt. Rosinen. Bitte ent fernen sobald das Gerät abgekühlt ist.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer. …  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer.  Reinigen Sie den Knethaken nach jedem Gebrau ch. versu chen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen. oder andere Zutaten aus dem Back form geworfen werden.  Das Brot sofort nach Ende des Backpro zess aus dem Gerät holen.  Stellen Sie die richtige Krustenfarb e ein vor das Backen. Sirup.  Sie haben vergessen den Knethaken im Backfo rm zu stellen.  Sie haben die ‘DOUGH’ Funktion ausgewählt.  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt. das Resultat kann aber enttäusch en wenn das Kneten schon angefang en hat. Manche Brote nehmen mehr Wasser au f als andere.  Sie haben zu viel Mehl oder nicht genug Flüssigkeit.  Krusten haben sich unter den Knethaken au fgeh äu f t.  Es gab eine Strompanne.  Das Brot ist zu lange im Backfo rm geblieben nach Ende des Backprozess. Kontrollieren Sie den Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank au fbewahren)  Sie gebrauchen zu viel Zucker  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel.  Sie können das Programm weiter laufen lassen.  Stellen Sie den Knethaken im Backfo rm bevor die Zutaten hinzuzu fügen.Das Brot ist zu trocken und zu fest mit neuen Zutaten.  Vielleicht haben Sie Zutaten auf das Hei zelement gekleckert. Versuchen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen. wie Nüsse.  Der Knethak en wurde nicht/ nicht korrekt im Backform gestellt.  T rocknen Sie die geweichten Zutaten ausreich end. Butter.  Es gab eine Strompanne.  Stellen Sie zuerst den Knethaken.  Während dem Kneten könnte eine kleine Menge Mehl.  Mit der ‘DOUGH ‘Funktion wird nicht gebacken.  Das Teig ist zu steif  Lassen Sie das Brot komplett abkühlen bevor Sie das Messer vorsichtig aus dem Brot herausholen. kann zu die 44 Das Brot ist zu dunkel Das Brot ist noch nicht fertig und noch nass in der Mitte Die Unterseite und Seiten des Brotes sind mit zu viel Mehl bedeckt Die Zutaten des Brotes sind nicht gut gemengt Das Brot ist nicht geback en Das Brot ist an die Seiten zusammengebrochen und an die Unterseite noch feucht Der Knethak en rasselt Es gibt Brandgeruch während dem Back en Es kommt Rauch aus dem Dampflo ch Der Knethak en bleibt im Brot festsitzen Die Kruste wird weich nach Abkühlung .  Sie gebrauchen zu viel extra Zutaten.  Sie haben die verkehrte Krusten farb e eingestellt.

aber geben Sie es ab in einem offi ziellen Sammelpunkt zur Recycling. .  Lassen Sie das Brot aufeinen Rost abkühlen bevor es zu schneiden sodass den Dampf entgeh en kann.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser oder die Hälfte wenig er Zucker zu geb rauch en um die Menge Dampf zu reduzieren. Knethak en.Fehlende oder falsch e Pfleg e. durch den Verkäufer beim Verkauf ordnungsmäßig ausgefüllten Garantiebescheinigung oder der Verkaufsrechnung.B. REZEPTE Bemerkung : Suppenlöffel = abgestrichener Messlöffel (Groß) Kaffeelöffel = abgestrichenerMesslöffel (klein) 45 .Geräte deren Kennnummern beseitigt oder verändert wurden. Dauer der Garantie: 2 Jahre . VIII. Sie können das Brot auch 5-10 Min. Bei nicht f olgen der Sicherheitshinweise schützt der Gebrau cher di eses Gerätes oder die Person die die Sicherheitshinweise nicht gefolgt hat den Fabrikanten gegen Haftp flicht. Messb echer und Messlö ffel. XII. extra backen im Ofen au f 200°C oder Gasstand 6. Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen zu machen.Die Portokosten für den hin. BEI PROFESSIONELLEM GEBRAUCH IST DIE GARANTIE UNMITTELBAR HINFÄLLIG DIE GARANTIE DECKT KEINE DEFEKTE UND/ODERBESCHÄDIGUNGEN INFOLGE NICHT FOLGEN DES GEBRAUCHSANWEISUNG.Nicht normaler oder zweckwidrig er Gebrauch oder Behandlung. geht au f keinen Fall zu Laste d es Fabrikanten. . übermäßige Netzspannungsschwankung en. . bringen Sie auch unmittelbar das Gerät zu Ihre Verk au fsstelle. Di e Garantie deckt k ein Zubehö r wi e Back form. XI. UMWELT Setzen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensd auer nicht beim normalen Hausmüll.und Rückversand gehen zu Lasten des Käu fers. PRAKTISCHE HINWEISE ZU STÖRUNGEN Falls einer Panne am Gerät sollen Sie es sicherlich nicht meh r gebrauch en. Die Garantie ist hinfällig bei: .  Um das Brot knuspriger zu machen können Sie die Funktion ‘French’ probieren oder die Funktion ‘dark’(Krustenfarbe). Die Garantie gilt nur nach Vo rlage der. So helfen Sie die Umwelt zu schützen.  Das Brot war noch zu warm.Die Garantie gilt nur für den Erstkäu fer . falls er von uns erer technischen Abteilung als d efekt anerkannt wird.Die Garantie d eckt d en E rsatz d es Motorblocks.Nicht korrekter Anschluss. X. DAS GERÄT IST FÜR HAUSHALTLICHEN GEBRAUCH KONZIPIERT. HAFTUNG Alle Haftung ebenso nach Benutzer als auch n ach allen Dritten die erwachs en sollten durch ni cht Folgen dieser Gebrau chsanweisung. IX. . GARANTIEBEDINGUNGEN Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag. Knethaken Ent ferner. Wenden Sie sich an Ihren Verk äu fer.Wie bleibt die Brotkruste knusprig? Ich kann keine egalen Schnitte schneiden Kruste gehen wodurch diese weicher wird. Im Fall von Beschädigung der Elektroschnur. . z.Geräte die von nicht-anerkannt en Dritten veränd ert oder repariert wurd en.

2 Kaffeelöffel Trockenhefe . Vollkorn Mehl . Graumehl . Maismehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 1 Kaffeelöffel Zucker 2 Suppenlöffel Olivenöl 46 .330 ml Wasser .2 Kaffeelöffel Trockenhefe . Butter . Butter (kein Öl) Graubrot (1000 Gr.250 ml Wasser .) 500 Gr.330 ml Wasser .2 Suppenlöffel Zucker 9 Getreide Brot (750 Gr.600 Gr. Butter . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (750 Gr. Weißmehl .25 Gr.20 Gr.1 Suppenlöffel Zucker Nüssebrot (750 Gr.310 ml Wasser .Weissmehl 200 Gr.1 Kaffeelöffel Salz . Roggenmehl 310 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 15 Gr.65 Gr.) 250 ml Wasser 300 Gr.300 Gr. 9 Getreide Mehl . Vollkorn Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 1.) .) 300 ml Wasser 350 Gr.25 Gr.1. Butter . Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.) 310 ml Wasser 500 Gr.Weissmehl 100 Gr.5 Kaffeelöffel Trockenhefe .Weissmehl 150 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .200 Gr.) . Weißmehl .100 Gr.500 Gr. Butter .1 Kaffeelöffel Salz . 9 Getreide Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .330 ml Wasser .Weissmehl .) . 9 Getreide Mehl .2 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot (750 gr) .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .400 Gr.1.) .400 gr. Rosinen Roggenbrot (1000 Gr.1 Kaffeelöffel Trockenhefe . Weißmehl .1.1 Kaffeelöffel Salz .Weißbrot (1000 Gr.1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (1000 Gr.25 Gr.5Kaffeelöffel Salz . Butter .) .5 Kaffeelöffel Trockenhefe 20 Gr.1 Suppenlöffel Zucker . Nüsse 9 Getreide Brot (1000 Gr.25 Gr.400 Gr. Weißmehl .200 Gr. Butter 1 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot mit Rosmarin und Rosinen (750gr) 2 medium Eier 175 ml Wasser 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 400 grWeizenmehl 1Kaffeelöffel Salz 3 Suppenlöffel Trockenrosmarin 1Suppenlöffel Kristallzucker 4 Suppenlöffel extra vergine Olivenöl 125 gr. Butter 1 Suppenlöffel Zucker Maisbrot (1000 Gr.) 330 ml Wasser 400 Gr.5 Suppenlöffel Olivenöl Vollkornbrot (750 Gr.260 ml Wasser .

175 ml Milch .) .1 medium Ei .1 Ei .1 Kaffeelöffel Salz .2 Suppenlöffel Zucker Erdbeerema rmelade .1.60 Gr.Weissmehl .1 Kaffeelöffel Salz .3 Kaffeelöffel 1 Kaffeelöffel Salz .25 Gr.1 Suppenlöffel Zucker .Weissmehl 300 Gr.Weissmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.3 Suppenlöffel Zitronensaft (frisch) . Fondant Schokolade Panettone (1000 Gr.400 Gr.3 Kaffeelöffel Trockenhefe .5 Kaffeelöffel Trockenhefe 300 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Töpfchen Pesto 1 Dose Tomaten 20 grüne Oliven 1 Knoblauchzehe Gerieben er Käse * Ofen vorwärmen.5 Kaffeelöffel Trockenhefe . kleingehackte Walnüsse .) 1 Kaffeelöffel Salz 2 Suppenlöffel Olivenöl vorwärmen. 20 Min.Weissmehl .) 200 Gr.1 Kaffeelöffel Anispulver . Rosinen Speckbrot (1250 Gr.1 Ei .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .100 Gr. Butter in Stückchen .) . backen auf 220° Pizza mit Thunfisch 500 Gr.50 Gr. 20 Min.2 Suppenlöffel Zucker . Mehl (Französisch)t 2 Kaffeelöffels Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 2 Suppenlöffel Olivenöl 1 Suppenlöffel getrockneter Oregano (narr Geschma ck) Pizza * Ofen 240 ml Wasser 450 Gr.250 Gr.500 Gr.2.250 ml Wasser .330 ml Wasser .) 300 ml Wasser 500 Gr. Vollkornmehl .500 Gr. Butter .1 Kaffeelöffel Salz . Weitere Rezepten finden Sie au fwww.450 Gr. getrocknete oder kandierte Fruchte Brötchen (1000 Gr.50 Gr. Zucker .250 ml Milch . Weizenmehl 2.500 Gr.50 Gr.1 Suppenlöffel Zitronensaft (konzentriert) Rosinenbrot (1000 Gr. Butter 2 Suppenlöffel Zucker 250 Gr. Rosinen .com 47 . Butter .5 Suppenlöffel Zucker .No Gluten Backmischung Revogan ( Eisen oder Faser) .) 250 ml Wasser 600 Gr.2 Suppenlöffel Olivenöl . Erdbeere . backen auf 220°. fritel.Weissmehl 1 Kaffeelöffel Hefe(5Gr.) . Mehl .100 Gr.) . Räucherspeck (gebacken ) 1 Zwiebel (leicht gebacken) 250 ml Wasser 300 Gr.Gluten freies Brot (1000 Gr. Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 1 Suppenlöffel Zucker 2 Kaffeelöffel Trockenhefe Italiens Brot (1000 Gr.1 Ei Schokoladebrot (1000 Gr.20 Gr.

vanratingen. van RAT INGEN Stadsheide 11 .Voor verdere inlichtingen / POURTOUT RENSEIGNEMENT SUPPLEMENTAIRE / For all further information / FÜR WEITERE INFORMATIONEN NV J.com 48 .com / Website : www.B-3500 Hasselt E-Mail : info@vanratingen.