FULL AUTOMATIC BREAD MAKER

BM 1600

Profici at, u kocht zonet een fantastische broodb akmachin e, een hoogwaardig en betrouwb aar product uit ons FRITEL Quality gamma. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig vooraleer u deze broodbakmachine in gebruik neemt ! *** Félicitations, vous venez d’acheter la machine à pain fantastique, un produit haut de gamma et fiable de notre assortiment FRIT EL Quality. Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la machine à pain et conservez-le soigneusement ! *** Congratulations, you have just bought a fantastic breadmaker, a reliable and high-quality product from our FRITEL Quality range. Read this instruction manual before you put the breadmaker into use and save it well ! *** Wir gratulieren Ihnen zum Kau f dieses phantastischen Brotback automat, ein zuverlässiges und Qualitativ hochwertiges Produkt aus dem FRIT EL Quality-Sortiment. Lesen Sie die Gebrauchs anweisung au fmerksam und bewahren Sie diese Gebrauchs anweisung gut au f ! 1

I. PRODUCTOMSCHRIJVING 1. Afneemb aar deks el 2. Bedieningspaneel 3. Ventilatiegaatjes 4. Elektrisch snoer 5. Kijkvenster 6. Kneedh aak 7. Bakvorm 8. Maatbeker 9. Maatlepel 10. Kneedh aak verwijderaar 11. Toevoegbakje

De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en andere wijzigingen aan te breng en. II. UITLEG BIJ HET BEDIENINGSDEEL ENLCD SCHERM  LCD SCHERM Als u de stekker insteekt zal u een geluidsignaal horen en gaat eveneens onderstaand standaard LCD scherm branden. 1) 2) 3) 4) 5) Broodfo rmaat: 500-750-1000 gr Baktijd van het geselecteerde prog ramma Korstkleur: light-medium-dark-rapid Programmakeuze: 10 programma’s Huidig stadium van het bakproces: T ijdens de verschillende stadia van het broodbakpro ces toont een pijl op het LCD scherm aan wat het huidige stadium is. De verschillende st adia in het broodb akproces zijn: voorverwarmen, kned en, rusten, rijzen, bakk en warm houden (1uur), einde. Om de duur van een programma te kennen, ga naar punt V.6.

 BEDIENINGSPANEEL A. LCD scherm B. Menu De “ Menu” toets dient om één v an de 10 aanwezige p rogramma’s te selecteren. (programmalijst zie punt III.) C. Broodformaat Voor de programma’s 1,2,3,4 en 6 kan u uit 3 broodformaten kiezen, nl. 500gr, 750gr o f 1000gr. Het gesel ecteerd e brood formaat wordt aangeduid op het LCD scherm, evenals de bijhorende baktijd. D. Korstkleur Voor de programma’s 1,2,3 en 6 kan u uit 3 korstkleuren kiezen, nl. Light, Medium en Dark. De geselecteerde korstkleur verschijnt op het LCD scherm. U kan deze toets ook gebruiken om het bakproces van programma’s 1,2,3 en 6 te versnellen dmv de “ Rapid” stand. Wanneer u voor de “Rapid” stand kiest, wordt de baktijd met +/- 1uur verminderd, door een inkorting van het gistingsproces. 2

E. Timer (uitgestelde start) U kan deze timer gebruiken om de starttijd van het gekozen programma uit te stellen. Dit is mogelijk voor de programma’s 1,2,3,4,5 en 6. Door op de pijltjes te drukken, verlaagt of verhoogt u de tijd telkens met 10 minuten. (Zie ook punt V.6.d) Baktijd verlengen: Bij programma 10 ‘Bakoe’ kan u de baktijd verlengen met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30. F. Start/stop toets Signaallamp: Deze licht rood op van zodra de broodbakmachine ingesch akeld wordt. III. PROGRAMMA OVERZICHT Dit toestel beschikt over 10 programma’s: 1. Basic (basis) = Basisprogramma voor standaard brooddeeg 2. French (Frans ) = Programma voo r brod en van witte, proteïn erijke bloem naar Franse stijl en voor lichte broden met een krokante korst. 3. Whole wheat (volkoren) = Programma voo r brod en met een hoog geh alte aan volkoren tarwe, haver, zemelen, … Dit programma b eschikt over een wachttijd, zodat de granen voldoend e kunnen weken. Deze broden zijn in het algemeen kleiner en compacter. 4. Sweet (zo et) = Programma voor zoet brood, broden met extra suiker, rozijnen of chocolade. 5. Quick (snel) = Dit programma verkort de baktijd met +/- 1u20 door een 2de rijs- en rusttijd over te slaan. Dit maakt het brood iets compacter en vaster. 6. Italian (Italiaans) = Programma voo r het mak en v an lichte broden naar Italiaanse stijl, meestal met olij f olie en kruiden zoals oregano o f tijm 7. Gluten free (glutenvrij) = Apart programma voor glutenv rij brood (zonder kleefsto ffen), aangezien dit zowel qua smaak, als qua structuur sterk afwijkt van een standaard brood. Raadpleeg eerst uw arts indien u glutenvrij brood (dieet) voor uw g ezondheid maakt. Volg de volgende richtlijnen stipt op. Voor dit programma advis eren wij u het geb ruik van de “ NO GLUT EN” mix van REVOGAN. Er best aan glutenarme mixen en glutenvrije mixen. Raadpleeg uw arts om te bepalen wat voor u de juiste mix is. Het brood dient op een koele en droge plaats bewaard te worden en binnen de 2 dagen volledig opgegeten te worden. Indien u het brood langer wenst te bewaren kan u het brood in diepvrieszakjes invriezen. Wij kunnen niet verantwoo rdelijk gesteld worden voor eventuel e schade als gevolg van het gebruik van ingrediënt en waarvoor niet op voorhand to estemming werd g evraagd aan de arts, noch voor eventuele sch ade die het gevolg is van het niet volledig correct opvolgen van de richtlijnen, het recept, de houdbaarheid, … 8. Dough (deeg) = Programma om gistdeeg voor b roodjes, gebak o f pi zza te maken. Het deeg wo rdt verwarmd opdat het zou kunnen rijzen, maar h et wordt niet geb akken. Na h et kneden k an u het deeg in een traditionele oven bakken. 9. Pasta(pasta) = Programma om deeg voo r pasta, wafeldeeg, koekjesdeeg, taartdeeg ... te maken, zonder te rijzen en zonder te bakk en. Het deeg wordt enkel gemengd en gekneed. 10. Bake only (Bakken) = Programma dat enkel bakt. U kan dit programma gebruiken voor een brood dat op een van de andere programma’s nog niet volledig naar wens gebakken werd of voor een deeg dat nog niet gebakken werd. U kan dit programma indien gewenst verschillende keren na elkaar gebruiken. IV. VOOR GEBRUIK 1. Veiligheidsvoorschriften - De broodbakmachine enkel gebruiken met 230 Volt wisselstroom - Het toestel steeds op een hittebestendige, droge en vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel, zodat het toestel niet kan kantelen ofschuiven. - Controleer steeds o f het deksel en de bakvorm correct gemonteerd werden. - Plaats NOOIT iets op minder dan 10 cm van het toestel. Plaats het to estel ook STEEDS op MINIMUM 10 CM van de muur of andere elektrisch e apparaten o f brandb are zaken. - Gebruik het toestel NOOIT buitenshuis, in de directe nabijheid van warmtebronnen o f in ruimtes met een hoge luchtvochtigheidsgraad. - Plaats het toestel NOOIT op of vlak naast een fornuis, oven, … zelfs niet indien er een afzuigsysteem voorzien is. - De broodbakmachine, het elektrisch snoer en de stekk er NOOIT met droge handen aanrak en en deze ook NOOIT in of onder water (o f enige andere vloeistof) dompelen. Enk el reinigen met een vochtige doek. Indien h et toestel toch nat of vochtig zou worden, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. - Kinderen en mindervaliden zijn zich NIET ALTIJD bewust van de gevaren die het gebruik van elekt rische apparaten met zich mee kunnen breng en. Laat kinderen en mindervaliden NOOIT met de broodbakmachine werken. 3

- Laat het toestel NOOIT zonder toezicht als het in werking is en verplaats het NOOIT wanneer het in werking is. - T ijdens gebruik worden kijkvenster en b akvorm zeer warm. Geb ruik dan ook steeds hands choen en om het kijkvenster aan te raken en geb ruik STEEDS handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en om het brood uit de bakvorm te halen. Wees ook voorzichtig bij het uitnemen van het kneedmes. - Gebruik de bakvorm NOOIT om andere producten in te bewaren. - Het toestel enkel aanzetten indien het gevuld is met ingrediënten of deeg om oververhitting te voorkomen. - Om morsen te voorkomen, haal de bakvorm uit het toestel om deze te vullen. - Gebruik NOOIT accessoires of onderdelen van andere apparaten of andere merk en. - NOOIT aan het elektrisch snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken. - Gebruik NOOIT verlengsnoeren en rol het elektrisch snoer volledig uit. Gebruik het toestel en het elektrisch snoer NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen, zoals fornuizen, ovens, verwarming, … - Het elektris ch snoer NOOIT rond het toestel draaien als het in werking is. Plooi het elektrisch snoer NOOIT en knijp er NOOIT in. - Laat het elektrisch snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aan recht hangen. - Gebruik het toestel NOOIT indien het elektris ch snoer b eschadigd is. In dat gev al het toestel onmiddellijk binnenbrengen bij een erk ende hersteller. - Haal de bakvorm NOOIT uit het toestel en trek de stekker NOOIT uit terwijl het toestel in werking is. - De ventilatiegaatjes tijdens gebruik NOOIT aanraken, blokkeren of afdekk en. - Houd de bakvorm en het kneedmes STEEDS proper, zodat de programma’s correct uitgevoerd kunnen worden. - Het toestel is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. - Gebruik het toestel enkel en alleen waarvoo r het bedoeld is, nl. maken van brood en deeg. - Personen die deze gebruiks aanwijzing NIET gelezen hebben, mogen het toestel NIET gebruiken. - De broodbakmachine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uittrekken *na gebruik ofwann eer het toestel NIET in gebruik is. *indien de broodbakmachine NIET goed functioneert *bij reiniging van het toestel 2. Voor het eerste gebruik In de verp akking treft u de broodb akmachine, de bakvorm, de kneedh aak, de maatbek er, de maatlep el, kneedhaakverwijderaar en de gebruiksaan wijzing met recepten aan. Voord at u het toestel voor d e eerste keer gebruikt, raden wij u aan om de bakvo rm, de kneedh aak, de m aatbek er en maatlep el in een heet sopje af te wass en, zonder g ebruik van schuu rmiddelen, teneinde de anti-aanbaklaag niet te bes chadigen. Vervolgens plaatst u de kneedhaak in d e b akvorm en plaatst u de bakvo rm vast in h et toestel door h et neerwaarts op d e daartoe voorziene openingen te duwen. Om het toestel te demonteren volgt u de omgekeerde volgorde. V. GEBRUIK ALGEMEEN: Het resultaat dat u bekomt met d eze broodbakm achine h angt van v eel factoren af. Zo rg er STEEDS voor dat alle ingrediënten vers zijn, op kamertemperatuur zijn en gebruik de juiste hoeveelheden. 1. De ingrediënten Bloem: Bloem is het hoofdbestanddeel van brood en g eeft kleefsto ffen af, die ervoor zorg en dat het brood kan rijzen en geeft eveneens substantie aan het brood. Controleer steeds op de verpakking o f de blo em wel geschikt is om brood te bakken. Het gewicht van bloem verschilt sterk van soort tot soort. Het is dus uiterst noodzakelijk om de juiste hoeveelheid af te wegen met een weegschaal. Gist: Gist zorgt ervoor dat het deeg kan rijzen en dat u een licht en makkelijk verteerbaar brood krijgt. Wij raden aan om droge gist (kant-en-klaar) te gebruiken aangezien deze langer houdbaar is en een bet er en constanter resultaat geeft dan verse gist. Zout: Zout verrijkt de bloem en versterkt de kleefsto ffen in de bloem voor een beter rijzingproces. Boter/olie: Boter/olie zorgt voor een betere smaak van het brood en maakt het brood zachter. Ook dit ingrediënt dient op kamertemperatuur te zijn. Suiker: Suiker is de voeding voor d e gist en is dus ess entieel voor het rijzingpro ces. U k an zowel witte, als bruine suiker geb ruiken, maar ook honing o f siroop. Suiker g eeft zachtheid aan de sm aak v an h et brood, verhoogt de voedingswaarde en helpt het brood langer te bewaren. Water: Aang eraden wordt om gewoon leidingwater te gebruik en. Zorg er echt er voor dat het water niet te koud is, want dan start het gistingsproces niet. Zorg er eveneens voo r d at het water niet te warm is, want d an v erloopt het gistingsproces te snel (= wel aan te raden indien u het programma Quick gekozen heeft).

4

Volgorde van de ingrediënten ”. De hoev eelheid melk die u g ebruikt dient afg etrokken te worden v an de ho eveelheid water die het recept aangeef TIP: Gebruik geen melk als u voorprogrammeert.2. OPGELET: Hou de buitenkant van de bakvorm proper en zorg ervoor dat de verwarmingselem enten NOOIT in contact komen met deeg of ingredi ënten. Gebruik steeds verse ingrediënten. zemelen. U bent klaar voor de programmakeuze! 6. 3. Volgorde van de ingrediënten Eerst leidingwater aan de bakvorm to evoegen. dark en eventueel rapid). Kies het programma dat overeenstemt met het soort bloem dat uw broodmix bevat. dep ze droog en voeg ze dan p as toe. 5 . zoals ro zijnen. kruiden. houd er dan rekening mee dat dit deeg niet veel rijst. Plaats de bakvorm in het toestel tot deze goed vast zit. Broodmix met aparte gist: Doe eerst de gist in de bakvorm. … Week deze eerst. noten.. Plaats alle ingrediënten in de b akvorm. c. Gebruik om die reden minstens 30% tarwebloem en maximum 70% roggebloem. (1-10 programma’s) b. 4. c. f.. Broodmix met gist: Doe de broodmix in de bakvorm en voeg water toe. zodat zout en gist zich zeker niet onmiddellijk zouden mengen. TIP: U kan uw brood nog l ekkerder m aken doo r and ere ingrediënt en toe t e voeg en. verse gist zal niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Stop de stekker in h et stopcontact. Verzeker u erv an dat u niets in de bakkamer gemorst heeft en dat niets in aanraking komt met de verwarmingselementen. 5. Gebruik a. Gebruik hiertoe de meegeleverd e maatbeker en maatlepel (Hoop de ingrediënten niet op in de maatlepel. Het deeg voorbereiden .3 en 6. zonnebloempitten. Korstkleur: Gebruik de “COLOR” toets om de gewenste korstkleur t e selecteren (light. t. dan in een hoek v an de bakvorm een kuiltje mak en en het zout toevoeg en. Programmakeu ze Iedere keer als u op een toets drukt. zoals eieren. a. tarwekiemen. Verzek er u ervan dat de buitenkant van de bakvorm volledig proper is. Uw to estel sch akelt nu aan. Ingrediënten afmeten . aangezien deze in belangrijke mate zal bepalen o f het brood zal rijzen. een and er kuiltje in de teg enoverg estelde hoek van de bakvorm maken en hier de gist toevoegen. Plaats de propere kneedh aak op de daartoe voorziene ass en as in de bakvorm. vervolgens de broodmix en dan pas het water. verhogen de voedingswaard e en zorg en voor die mooie bruine korst. Vergeet ten slotte de suiker niet.Melk: Melk en andere zuivelproduct en verb eteren de smaak.Indien u roggebloem gebruikt. gedroogd fruit. dan de g ekozen soort o f soorten bloem. d.3. medium. zal u een geluidsignaal horen ter bevestiging. Vervolgens de boter versnipperen en overal in stukjes toevoegen. Er wordt ni et steeds vermeld ho eveel gist aan zo’n broodmix werd toegevo egd. het kuiltje dichtmaken. dan mag het water warmer zijn) . e. Broodformaat: Gebruik de “ LOAF” toets om het gewenste brood formaat te selecteren (500g r-750gr-1000gr). h et rod e signaallampje gaat branden en toont u zijn basis LCD scherm. OPGELET: Zorg ervoor dat er geen ingrediënten in de bakkamer vallen o f druppen. het kuiltje dichtmaken.4 en 6.2. maar strijk de ingrediënten af zodat ze gelijk met de rand van de maatlepel komen) en gebruik een weegs chaal om de bloem. Houd u aan de aanbevolen hoev eelhed en van het recept. .Gebruik enkel droge gist. Deze selectie is beschikbaar voor de programma’s 1. Kies voor programma 1: Basic en ki es een fo rmaat ov ereenkomstig de inhoud v an de b roodmix. (Uitzondering indien u voor Quick kiest. Programma: Gebruik de “MENU” toets om het gewenste programma te kiezen. dus u zal misschien wat moeten experimenteren om tot het beste resultaat te komen. laat een geluidsignaal horen. Er is een hoog risico dat de melk zuur zal worden. 2. af te wegen. zoals vermeld onder punt “ 5.Meet alle ingrediënten correct af. Andere ingrediënten: Sommige recepten zullen ook andere ingrediënten toevoegen. De selectie wo rdt aangegeven dmv een streepje boven aan h et LCD scherm. Deze s electie is beschikb aar voor de programma’s 1. Haal de bakvorm uit het toestel b. .Zorg ervoor dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn. boter. OPGELET: Hou u aan de aangegev en hoeveelheden en overschrijdt deze NOOIT. Sluit het deksel g. De selectie wo rdt aangeg even dmv een streepje onderaan het LCD scherm.

French (Frans) 750 gr L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 1000 gr 500 gr 3.Basic (Ba sis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. room. Lichte korst dat 3u48 duurt => T ussen 20u30 en 06u00 liggen 9u30. kaas. OPGELET: Gebruik deze functie NOOIT met ingrediënten zoals melk.Whole Wheat (Volkoren/tarwe…) 750 gr 1000 gr 4. Timer (uitgestelde start): Indien u wenst dat het to estel niet onmiddellijk start.9 en 10. de tijden en de instellingen die mogelijk zijn. eieren. maar pas binnen enkel e uren. U dient de timer dus op 5u40 in te stellen dmv van de pijltjes toetsen. t Korst* 1 Rapid* 2 Uitgestelde start *3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Totale tijd Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm houden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1. Het is nu 20u30 en u wenst dat uw b rood klaar is om 06u00.d.Quick (Snel) 1000 gr 6 . Vb.… Hieronder tref u een overzicht van de programma’s. het uur waarop h et brood geb akken dient te zijn en d e b aktijd nodig voor het geko zen p rogramma. Deze selectie is niet beschikbaar voor de prog ramma’s 7.Sweet (Zoe t) 500 gr 750 gr 1000 gr 5. WERKWIJZE: Noteer h et huidige uur.8. dan kan u te timer instellen dmv de pijltjes toetsen. U hebt gekozen voor prog ramma 3 (1000 gr). T rek hiervan 3u48 baktijd af = 5u42.

vervolgens de stekker uit het stopcontact trekk en en dan kan u h et deks el open en. Programma starten . room. 8. … gebruiken Tijd kan verlengd worden met de timer toets van 1 uur tot maximum 1u30 T oevoegbakje voor het automatisch toevoegen van extra ingrediënten aan de bakvorm (zie ook punt 8. Programma starten) 7.Pasta (P asta) 10. Gebruik v ervolgens handschoenen om de b akvorm uit het toestel te halen en het brood uit de bakvorm te halen. . Einde van het bakproces Aan het einde van het bakproces zal u verschillende geluidsignalen horen en zal het scherm 0:00 aanduiden.Duw op de “ST ART /ST OP” toets om het bakproces te starten. Bij de meeste programma’s zal het toestel automatisch overgaan naar de warmhoudfun ctie en dit gedurende 1uur. Indien gewenst kan u op dat moment nog wat extra ingrediënten toevoegen LET OP: Om ingrediënten toe te voegen. 15 min. De timer zal aftellen. Van zodra er een elektriciteitsonderb reking is na de eerste kneedfase zal het bakproces volledig stopgezet worden.) tijdens uitgestelde start of tijdens het verwarmingsproces. Laat het brood afkoel en op een rooster. deeg uit het toestel te halen. . Laat h et geb akken b rood NOOIT langer d an 1 uur in h et toestel na het einde van het bakp roces. Dit zou rookontwikkeling kunnen veroorzaken als het deeg over de rand van de bakvorm rijst en met de verwa rmingselementen in aanraking komt. TIP: Maak het brood indien nodig los van de bakvormrand met een houten spatel. 7 . … toegevoegd worden. Indien er rook ontstaat in de bakkamer o mdat er deeg in aanraking is gekomen met de verwarmingselementen. Gluten free 8. Druk op de STOP toets en trek de s tekker uit het stopcontact.De stand van het bakp roces en d e selectie van p rogramma wordt onthouden indien de elektriciteit ev en wordt onderbrok en (max. eieren. blokkeren of afdekken. fruit. want d an zal het brood zijn krokantheid verliezen. rozijnen. . plaats de bakvorm dan in warm water om te laten weken en probeert u het nog eens. Maak vervolgens de kneedh aak los door middel van de kneedh aakverwijderaar. Indien deze in het brood zijn blijven steken. Draai de bakvorm vervolgens om en sla voorzichtig op de onderkant van de bakvorm om het brood los te maken.3 en 4 weerklinkt na +/.OPGELET: De ventilatiegaa tjes tijdens gebruik NOOIT aanraken. Om het brood. Doof smeulend deeg in het toestel NOOIT met water.Italian (Italiaans) 750 gr 1000 gr 7. druk NOOIT op stop. Na afloop van het uur zal het toestel trouwens geluidsignalen versp reiden om de 5 minuten. hou het deksel dicht om vlammen te voorkomen of om reeds ontstane vla mmen te doven.Bake only (Bakken) / / / / L M D R L M D R L M D R / / / / / / 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● / / / / / / / / / / / / *1 *2 *3 *4 *5 Korst: Light – Medium – Dark Rapid: tijd wordt met +/.Dough (Deeg) 9. want dan zet u het integrale bakproces stop. eerst de “ST OP” toets indrukken.20 minuten een geluidsignaal wanneer de extra ingrediënten zoals noten. jam.1 uur verminderd Bij gebruik van uitgestelde start: geen melk. probeer d eze dan pas t e verwijderen n adat h et brood volledig afg ekoeld is. gezien nu geen goed resultaat meer bekomen kan word en.500 gr 6. Indien deze in de bakvorm zijn blijven steken en u deze niet kan verwijderen.EXTRA INGREDIENT EN T OEVOEGEN via het toevoegbakje: Bij de programma’s 1.

om het toestel of delen ervan te reinigen. (De kwaliteit van kleef ffen sto kan variëren afhank elijk van de temperatuur. probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken. een nieuw programma opstart en..Gebruik NOOIT schuursponsjes. TROUBLESHOOTING Probleem Oorzaak  Actie  U gebruikt niet de juiste soort gist  Gebruik droge gist uit een zakje waarop ‘kant-en-klare gist’ staat. De bakvorm. . .  Controleer o f u de ingrediënten volgens de aanwijzingen en in de juiste volgorde in de bakvorm hebt gedaan waarbij water en vloeistoffen eerst zijn toegevoegd. propere en droge plaats. trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel en zijn onderdelen volledig afkoelen alvorens u aan de reiniging begint. VI.  U hebt te veel vloeistofgebruikt.OPGELET: U kan. (bewaar deze in de koelkast)  De gist is voor het kneden in contact gekomen met de vloeistof.Berg het toestel op in een vorstvrije.  Probeer eens 10-20 ml minder water te gebruiken. . 8 Mijn brood rijst niet De bovenkant van mijn brood is niet egaal Mijn brood zit vol luchtgaten Mijn brood lijkt te zijn ingezakt na het rijzen . Dit betekent dat h et toestel te warm is (+55°C). Leg nooit zware o f harde voorwerpen bovenop het toestel.  De kleefsto ffen in de gebruikte bloem zijn niet van goede kwaliteit of u hebt geen hard e bloem gebruikt. vochtigheid.  Hardere bloem met een hoger bestanddeel aan proteïne neemt meer water op dan andere bloem. .Het toestel zelf kan u reinigen met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen om de antiaanbaklaag niet te beschadigen. Indien dit voorvalt ONMIDDELLIJK op de ST OP toets drukken. onmiddellijk na het einde van het vorige bakprogramma. maatbeker zijn NIET vaatwasserbestendig. een ander merk o f een andere partij bloem  Het deeg is te hard geworden omdat u niet genoeg vloeistof gebruikt. bakvorm met antiaanbaklaag kan u reinigen in een zeepsopj e. petroleum.  U hebt te weinig zout gebruikt.  Uw bloem is niet van goede kwaliteit. kneedhaak. .  Controleer o f de andere ingrediënten niet al zout en suiker bevatten. buiten het bereik van kinderen. REINIGING EN ONDERHOUD . Controleer de vervaldatum van de gist.. de bakvorm met ingrediënten verwijderen en het toestel volledig laten afkoelen. hoe de bloem wordt bewaard en de period e waarin het is geoogst)  probeer eens een and ere soort. probeer 10-20 ml water toe te voegen.  Probeer eens een ander merk bloem. Het is echter mog elijk dat u op het LCD scherm E01 o f E00 zal zien verschijnen van zodra u op de “ ST ART “toets drukt. .  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel. VII. aceton. vloeistofis te warm. agressieve reinigingsmiddelen o fvloeistoffen zoals alcohol. Deze soort gist hoeft niet voor te rijzen  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud  Gebruik het meegelev erde maatlepeltje.De kneedhaak.  U hebt te veel zout of te weinig suiker gebruikt.  U hebt te veel vloeistofgebruikt.  U hebt te veel gist gebruikt. Het verwarmingselement mag NOOIT in contact komen met water of enige and ere vloeistof. maatlepel.Laat het toestel volledig opdrogen alvorens het opnieuw te gebruiken. NOOIT in of onder water (o f enig e ander vloeisto f) dompelen.Schakel het toestel uit.

 Weeg de bloem zorgvuldig af met behulp van een weegsch aal.  T e vochtig of te hoge kamertemperatuur.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de meegelev erde maatlepel (gist) of met behulp van de meegelev erd e maatbeker (water).  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal voor de bloem of met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen. Waarom zijn de ingrediënten van mijn brood niet goed gemengd? . boter.  U moet het brood uit de bakvorm halen verwijderen en opnieuw beginnen met nieuwe ingrediënten.  U hebt de kneedhaak niet / niet correct in de bakvorm geplaatst.Mijn brood is te veel gerezen Waarom is mijn brood zo licht en plakkerig?  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel.  Gebruik de meegel everde maatlepel.  Het deksel is te lang open geweest tijdens het bakproces.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel.  Plaats de kneedhaak in de bakvorm voordat u de ingrediënten erin doet. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren). probeer eens 10-20 ml meer water te gebruiken.  U kunt misschien het brood laten doorgaan maar het resultaat kan 9 Het brood is te droog en te vast Brood is te donker Het brood is nog niet klaar en nog nat in het midden De onderkant en de zijkanten van mijn brood zijn met teveel bloem bedekt. Controleer de verv aldatum van de gist (in de koelkast te bewaren).  Gebruik de meegel everde maatlepel.  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met de meegelev erd e maatlepel.  Controleer o f andere ingrediënten niet ook al water bevatten.  U gebruikt niet genoeg vloeistof  Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  U hebt te veel gist gebruikt.  Stel de juiste korstkleur in voordat u begint te bakken. siroop.  U gebruikt te veel suiker  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheden af met behulp van de meegelev erde maatlepel. zoals noten.  U gebruikt te veel extra ingrediënten.  Er is een stroomstoring geweest.  Zorg dat u bakt in een goed geventileerde ruimte  U hebt te veel water /gist gebruikt.  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is oud.  U hebt te weinig zout gebruikt.  U hebt de verkeerd e korstkleur stand ingesteld. …  Controleer het recept en pas de juiste hoeveelheid af met behulp van de weegsch aal o f met behulp van de maatbeker voor de vloeistoffen.  De geweekte ingrediënten zijn nog te nat  Zorg dat de geweekte ingredi ënten voldoende worden droog ged ept.  Laat het deksel tijdens het bakproces niet te lang open. gedroogd fruit.  U hebt niet genoeg bloem gebruikt.  U hebt te warm water gebruikt  Zorg dat het water niet te warm is.  U hebt te veel bloem gebruikt ofniet genoeg vloeistof.  Er is een stroomstoring geweest.  U gebruikt niet genoeg gist of de gist die u gebruikt is te oud / vervallen.

het toestel niet gebruiken. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN Bij een storing aan de broodbakmachine.  Er zijn misschien ingrediënten op de weerstand terechtg ekomen. Wendt u onmiddellijk tot uw verkooppunt of neem contact op met de NV van RAT INGEN. De toebehoren vallen niet onder de waarborg zijnde: bakvorm en. Sommige soorten bloem nemen meer water op dan andere.  T ijdens het mengen kan er soms een kleine hoeveelheid bloem. Plaats eerst het mes. GARANTIEBEPALINGEN De garantie loopt vanafde aankoopd atum. (contactg egev ens achteraan). Er is een stroomstoring geweest.  Om uw brood knapperiger te maken kunt u de optie ‘French’ proberen of de optie ‘dark’ voor de kleur van de korst. maatlep el.         Zorg dat het kneedmes goed vastzit. kneedhaak. 10 . DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGENTEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.  Het brood was te warm toen u het sneed. De korst wordt rimpelig en wordt zacht als het brood afkoelt.  probeer eens 10-20 ml minder water o f de hel ft minder suiker te gebruiken om de hoeveelheid damp te verminderen. U bent vergeten het kneedmes in het apparaat te plaatsen. U kan ook steeds cont act opn emen m et de NV van RAT INGEN (contactgeg evens acht eraan) HET TOESTEL IS ONTWORPEN VOORHUISHOUDELIJK GEBRUIK.Mijn brood is niet gebakken Mijn brood is aan de zijkanten ingezakt en de onderkant is vochtig. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN. U hebt de ‘DOUGH’-optie geselecteerd.  Het deeg is een beetje te stijf  Laat het brood helemaal afko elen voordat u het mes voorzichtig uit het brood haalt. Het kneedmes ratelt Ik ruik brandlucht tijdens het bakken van het brood Er komt rook uit het stoomgat Het kneedmes blijft in het brood zitten als ik het uit de bakvorm haal. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. kneedhaakverwijderaar. kan naar de korst gaan waardoor die wat zachter wordt. Bij beschadiging van het snoer. IX. tegenvallen als het kneden al was gestart.  De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker. probeer nu 10-20 ml extra water toe te voegen. Verwijder dit zodra de machine is afgeko eld. uw toestel even eens onmiddellijk bij uw verkooppunt binnen breng en.  Er hebben zich korsten onder het mes opgehoopt  Was het kneedmes na elk gebruik af. U kunt proberen het deeg in uw oven te bakken als het al gerezen is. U hebt het brood te lang in de bakvorm gelaten nadat het bakken voltooid was.  Neem het brood na het bakken onmiddellijk uit het apparaat.  Laat uw brood op een rekje afkoel en voordat u het gaat snijden zodat de damp kan ontsnappen. Met de ‘DOUGH’-optie wordt niet gebakken. krenten o f andere ingrediënten uit de bakvorm worden geworp en. Hoe kan ik de korst van mijn brood knapperig houden Mijn brood is knapperig en ik kan geen gelijkmatige plakken snijden VIII. U kunt ook het brood 5-10 minuten extra bakken in de oven op 200°C of gasstand 6. Duur van de garantie: 2 jaar  De waarborg dekt defect en van de motorblok die door onze technisch e diensten als dusdanig beschouwd word en. maatbeker.  De damp die na het bakken in het brood vrijkomt.

maar lever het in op een offi cieel verzam elpunt om het telaten recyclen.  bij onvoldoende ofverkeerd onderhoud. extra vergine 125 gr rozijnen 11 .400 gr.25 gr boter .  bij verwijderen en/of veranderen van de identif icatienummers.2 koffielepels gedroogde gist . de fab rikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.200 gr volkoren bloem . RECEPTEN OPMERKING: Eetlepel = afgestrek en maatlepel (groot) Koffielep el = af gestreken maatlepel (klein) Wit brood (1000 gr) .1.600 gr witte bloem . zowel het opsturen als het afhalen.400 gr witte bloem . De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper. XII. Bij niet-naleving v an d eze veiligheidsvoors chri ften vrijwaart d e g ebruiker van de friteuse.1 eetlepel suiker Volkoren brood (1000 gr) . XI. te hoge elektrische spanning:  bij verkeerd.330 ml water .1. kunnen onder geen enkel beding ten laste worden g elegd van d e fabrik ant.2 koffielepels gedroogde gist .330 ml water . X.1 koffielepel gedroogde gist . witte bloem .  bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden. MILIEU Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil.1 koffielepel zout .5 eetlepel olijfolie Volkorenbrood (750 gr) 250 ml water 300 gr witte bloem 100 gr volkoren bloem 1 koffielepel zout 1. AANSPRAKELIJKHEID Alle aansp rakelijkheden.2 eetlepels suiker Italiaans brood (750 gr) .5 koffielepel zout . zowel naar d e geb ruiker(s) als naar alle derden.260 ml water . vb. die zouden voortvloeien uit niet-naleving van alle in deze g ebruiksaanwijzing vermeld e veiligheidsvoorschrift en.5 koffielepel gedroogde gist 20 gr boter 1 eetlepel suiker Volkorenbrood (750 gr) 310 ml water 500 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Italiaans brood met rozemari jn en rozijnen (750gr) 2 medium eieren 175 ml water 1 koffielepel gedroogde gist 400 gr tarwebloem 1 koffielepel zout 3 eetlepels gedroogde rozemarijn 1 eetlepel fijne kristalsuiker 4 eetlepels olijfolie. oneigenlijk of abnormaal gebruik.  De garantie wordt enk el en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoop factuur.1 koffielepel zout .25 gr boter . De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:  bij verkeerde aansluiting. Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen. o f welk e p ersoon ook die d eze v eiligheidsvoorschri ften niet heeft nag eleefd.

2 eetlepels olijfolie .1 eetlepel suiker .2 koffielepels gedroogde gist .2 koffielepels gedroogde gist .300 gr witte bloem .1 eetlepel suiker Notenbrood (750 gr) .25 gr boter .1 ei Chocoladebrood (1000 gr) .1 koffielepel zout .250 ml water .20 gr boter .65 gr noten naar keuze Glutenvrij brood (1000 gr) .400 gr witte bloem .200 gr witte bloem .500 gr 9 granen bloem .5 koffielepel gedroogde gist .25 gr boter .1 eetlepel suiker .250 ml melk .1.330 ml water .250 ml water .1 koffielepel zout .1 koffielepel zout .25 gr boter .100 gr 9 granenbloem .1 koffielepel zout .330 ml water .400 gr grijze bloem .2 eetlepels suiker 9 granenbrood (750 gr) .1 koffielepel zout .2 koffielepels gedroogde gist .1 ei .100 gr fondant chocolade (druppels) Roggebrood (1000 gr) 500 gr roggebloem 310 ml water 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 15 gr boter 9 granenbrood (1000 gr) 330 ml water 400 gr witte bloem 200 gr 9 granenbloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 1 eetlepel suiker Maïsbrood (1000 gr) 300 ml water 350 gr witte bloem 150 gr maïsmeel 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 1 koffielepel suiker 2 eetlepels olijfolie Ro zijnenbrood (1000 gr) 330 ml water 600 gr witte bloem 1 koffielepel zout 2 koffielepels gedroogde gist 25 gr boter 2 eetlepels suiker 250 gr rozijnen Spekbrood (1250 gr) 200 gr gerookt spek (aangebakken) 1 ui (lichtjes aangebakken ) 250 ml water 300 gr witte bloem 300 gr volkorenbloem 1 koffielepel zout 1 eetlepel suiker 2 koffielepels gedroogde gist 12 .100 gr volkorenbloem .3 koffielepels gedroogde gist .450 gr no gluten bakmengeling Revogan ( ijzer of vezels) .Grijs brood (1000 gr) .2 eetlepels suiker .

3 koffielepels gedroogde gist .1 ei .175 ml melk .1 middelgroot ei .60 gr boter .2. Pizza met tonijn 500 gr tarwebloem 2.1 koffielepel anijspoeder .5 koffielepels gedroogde gist .5 koffielepels gedroogde gist 300 ml water 2 koffielepels zout 1 potje pesto 1 blikje tomaten 20 groene olijven 1 teentje knoflook Geraspte kaas of plakken kaas * Oven voorverwarmen.500 gr aardbeien .250 gr suiker .50 gr lichte rozijnen .1 koffielepel zout .5 eetlepel suiker .1.fritel.20 gr boter in stukjes .500 gr witte bloem .1 eetlepel citroensap (geconcentreerd ) Italiaans brood (1000 gr) 300 ml water 500 gr bloem Frans krokant 2 koffielepels zout 1 koffielepel gedroogde gist 2 eetlepels olijfolie 1 eetlepel gedroogde oregano (naar smaak) Pizza * Oven 240 ml water 450 gr witte bloem 1 koffielepel gist 1 koffielepel zout 2 eetlepels olijfolie voorverwarmen. Meer recepten vindt u op www.500 gr bloem .50 gr gehakte walnoten . 20 min op 220° afbakken.250 ml water .1 koffielepel zout . 20 min op 220° afbakken.com 13 .50 gr gedroogd of gekonfijt fruit (naar smaak) Pistolets .Panettone (1000 gr) .3 eetlepels citroensap (vers) .2 eetlepels suiker Aardbeienjam .

Gobelet doseur 9. Dispensateur MODE D’EMPLOI II. DESCRIPTION DU PRODUIT 1. cuisson. Cuillère doseur 10. Couleur de croûte Pour les programmes 1. 2. Pétrisseur 7. 750 gr.d. voire V. 1) 2) 3) 4) 5) Poids du pain : 500-750-1000 gr T emps de cuisson Couleur de croûte : light-medium-dark-rapid Programme choisi : 10 programmes Etappe actuelle du processus de cuisson : Lors des différentes étap es du processus de cuisson. Le trait sur l’écran LCD vous indique la couleur sélectionnée. Moule 8. Vous pouvez également vous 14 . 2. 3. Hublot 6. c. Afin de connaître la durée de ch aque programme.à. Panneau de commande 3. fin. EXPLICATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L’ECRAN LCD  ECRAN LCD Lorsque vous insérez la prise vous entendrez un signal sonore et l’écran standard s’illuminera. Menu La touche « Menu » sert à sélectionner un des 10 programmes (liste voir III). Medium ou Dark. Les différent es étappes sont : préchau ffag e. vous verrez une fl èche indiquant quelle est l’étappe en cou rs. Couvercle amovible 2. et 1000 gr Le trait sur l’écran LCD . Enlève-p étrisseur 11.à. pétrissage. indique le poids sélectionné et ajuste automatiquement le temps de cuisson.d.3 et 6 vous pouvez choisir entre 3 couleu rs pour l a croût e de votre p ain. Ventilation 4. Light.FR I. Cordon électrique 5. fermentation. D.6)  PANNEAU DE COMMANDE A. C. repos. voir ci-dessous.4 et 6 vous pouvez choisir entre 3 poids pour votre pain. c. Poids du pain Pour les programmes 1. 500gr. tenir au chaud(1h eure). Ecran LCD B.

IV. whole wheat. F.N’utilisez la machine à pain qu’avec 230V courant alternati f. 3.1 heure. Il existe des m élanges p auvre en gluten et sans gluten. Minuteur départ retardé Vous pouvez retarder le démarrage du programme choisi en utilisant ce minuteur. p âte pou r des gau fres. Pour prolonger l e temps d e cuisson : avec l e prog ramme 10 vous pouv ez p rolonger le temps de cuisson en appuyant sur la touche du minuteur d’un heure à maximum 1h30. E. AVANT USAGE 1. 6. afin que l’appareil ne puisse pas glisser ou basculer. Prescriptions de sécurité . Bake only (Cuire) = programme qui cuit uniquement. pasta. grâce à une réduction du temps de ferment ation. 15 . Chaque fois que vous appuy ez sur l es flèch es.… sans fermentation et sans cuisson. Marche/Arrêt Cette touche met en marche et arrêt e le programme Lampe témoin : La lampe témoin s’illumine dès que la machine est branchée. Vous pouvez utiliser ce programmes plusieurs fois d’affilé si vous le souhaitez. 2. nous vous conseillons d’utiliser le mix ‘NO GLUT EN’ de REVOGAN.3 et 6. Placez également TOUJOURS l’appareil à MINIMUM 10 cm d’un mur. . sèch e et stable.… Ce programme dispose d’un temps pour permettre aux grain es de m acérer su ff isamment. LISTE DES PROGRAMMES Cette machine à pain dispose de 10 p rogrammes. Ces pains sont en général plus compacts et plus fermes. des pains avec plus de sucre. .1h20 en p assant un s econd temps d e fermentation et de repos. en gén éral avec d e l’huile d’olives et des herbes comme origan et thym. Après le pétrissag e vous pouvez cuire la pâte dans un fou r traditionnel. comme une tablette de cuisine ou une table. dough. C’est possible pour les programmes 1. italian. Consultez votre médecin afin de déterminer qu el est le mélange le plus approprié pour vous. vous diminuez ou augmentez le temps de 10 minutes. Pour ce programme. 4. 7. 5. avoine. Suivez rigoureusem ent les conseils.Placez toujours l’appareil sur une surface résistante à la chaleur. gluten free. L a pâte est chau ffée pour qu’elle puisse ferm enter. à ce moment-là vous sélectionnez la position « Rapid » . .6. sweet. Dough (pâte) = programme pour faire les pâtes fermentées pour des petits pains.Assurez-vous du montage correct du couvercle et du moule. c'est-à-dire : basic. La pâte est uniquement mélangée et pétrie. de la pâtisserie. Sweet (sucré) = programme pour des pains sucrés. 2. quick. du cak e ou des pizzas. le temps de cuisson est diminué de +/. Vous pouvez utiliser ce programme pour un pain qui n’est pas entièrement cuit lors d’un aut re programme ou pour d e la pâte qui n’a p as encore été cuite. son. Italian (italien)= Programme pour faire des pains légers à la façon italienne. french. Pasta (pâtes) = programme pour faire la p âte pour des pâtes. Gluten free (sans gluten) = programme pour un pain sans gluten (sans adhésif vu que ceci di ffère fo rtement ) de goût et de structu re d’un pain normal.d). la recette. Lorsque vous sélectionnez cette position. Basic (base) = programme de base pour pâte à pain standard 2. French (français)= programme pour p ains à bas e de farine blan che et riche en protéines à la façon française et pour pains légers avec croûte croquante. (voir également sous V.Ne placez JAMAIS d’objets à moins de 10 cm de l’appareil.servir de cette touche pour accél érer le processus des programmes 1. Nous ne pouvons pas être tenus responsable de dommages éventuels caus é par l’utilisation d’ingrédients pour lesquels vous n’avez p as dem andé l’autorisation à votre médecin.… 8. mais n’est pas cuite.5 et 6. les dates de péremptions. vous pouvez le conserv er dans le congélateu r dans des sachets en plastic. Whole wheat (complet) = programme pou r pains avec un t aux él evé d e froment. ni pour d’éventuels dommages dû au fait que vous n’ayez pas suivis les conseils. pât e à biscuits. d’autre appareils électriques ou d’objets inflammables. III. raisins ou chocolat. 4. 3. Le pain doit être conservé à un end roit sec et frais et doit être consommé endéans les 2 jours. 9. Ceci rend le pain un peu plus compact et ferme. Si vous souhaitez conserver le pain pendant plus longtemps. Quick (rapide) = ce p rogramme raccou rcit le t emps de cuisson de +/. pâte à tarte. Consultez d’abord votre méd ecin si vous faites un p ain sans gluten (régime) pou r votre santé. 10. bake only : 1.

des fruits secs. Utilisez don c TOUJOURS des gants de cuisine pour toucher le hublot et utilisez TOUJOURS des gants d e cuisine pour sortir l e moule de l’appareil et le pain du moule. près d’une source d e chaleur ou dans une pièce av ec un deg ré d’humidité élevé. qui permettent au pain d e ferment er et donnent égal ement du co rps au pain. ASTUCE : pour rendre votre pain encore meilleur. …Macérerez-les d’abord. le gobelet doseur et la cuillère doseu r à l’eau savonneus e. Vous pouvez utiliser du sucre raffiné. Eau : nous conseillons d’utiliser de l’eau du robinet. nous vous conseillons de laver le moule. N’enroulez JAMAIS le cordon électriqu e au tour de l’appareil lorsque celui-ci est en marche. à température ambiante. afin de ne pas endommager la cou che antiadhésiv e. 1. etc. Levure : permet au pain de fermenter et d’obtenir un pain léger et facile à digérer. ceci empêche la ferment ation. mais également du miel ou du sirop. Utilisez toujours des ingrédients frais. Autres ingrédients : certaines recettes ajoutent d es ingrédi ents comme des raisins. Sortez le moule de l’appareil pour le remplir af d’éviter de faire des crasses. Ne laissez JAMAIS l’appareil sans surveillance et ne le déplacez JAMAIS lorsqu’il est en marche. ajoutez p. in N’utilisez JAMAIS d’accessoires ou de pièces d’autres appareils ou d’autres marques. Beurre/huile : donne un meilleur goût au pain et rend le pain plus tendre. répétez en sens inverse. AST UCE : n’utilisez pas de produits laitiers pour les programmes avec départ ret ardé. Ne laissez JAMAIS utiliser l a machine à p ain par des en fants ou des personnes handicap ées. Le poids de la farine di ffère d e sorte en sort e. La quantité de lait utilisée doit être déduite de l a quantité d’eau mentionnée dans la recette. des noix. … même pas s’il y a une hotte. le moule. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. d’un four.ex. Le sucre adoucit le goût du pain. comme les plaques de cuisson. fours. Lait : Le lait et autres produits laitiers améliorent le goût.- N’utilisez JAMAIS l’appareil dehors. le pétrisseur. Sel : le sel enrichit la farine et ren fo rce les agglutinants dans la farine pour une meilleure ferm entation. pour débran cher l’appareil. pétrisseur. le cordon électrique et la prise avec les mains mouillées et ne l’immergez JAMAIS dans de l’eau ou un autre liquide. Assurez-vous toujours que l es ingrédients soient frais. Sucre : le sucre est la nourriture d e la levu re et donc essentiel pour l a fermentation. Il est don c indispensable d e pes er l es quantités co rrectes avec une balance. Contrôlez toujours sur l’emballage si la farine convient à cui re du p ain. des herbes. N’utilisez JAMAIS de rallonge ou de prise de t able et déroul ez l a prise entièrement. Cet ingrédient doit être à température ambiante. et utilisez les quantités prescrites. Ne tirez JAMAIS sur le cordon électrique. Assurez-vous que l’eau ne soit ni trop froide. Ne placez JAMAIS l’appareil sur ou à coté d’une cuisinière. Ensuite placez le pétrisseur dans le moule et fix ez le moule dans la machine en le pl açant d ans les ouvertures prévu es. la cuillère doseur. ni trop chaude. USAGE GENERAL : Le résultat obtenu d épend fortem ent de plusieurs facteu rs. des g raines de tournesol. de la casson ade. Afin d’utiliser la machine à pain pour la première fois. Ne touchez JAMAIS la machine à p ain. Ceux-ci pourraient tourner. N’utilisez JAMAIS le moule pour garder d’autres objets. des œu fs. car ceci accél ère la fermentation (= uniquement conseillé avec le programme ’quick’. sans utiliser des abrasifs. Ne mettez l’appareil en marche Q UE lorsqu’il est rempli d’ingrédients ou de pâte afin d’éviter une surchau ffe. le gobelet doseur. séchez-les et ensuite ajoutez-les. enlevez immédiatement le cordon électrique de la prise. Au cas où l’appareil serait mouillé ou humide. l’enlève-pétrisseur et le mod e d’emploi avec recettes. Lors de l’utilisation le hublot ainsi que le moule à p ain deviennent très chauds. Avant le premier usage Dans l’emballage vous trouverez la machine à pain. Nous conseillons d’utiliser de la levure sèche car celle-ci se conserve plus longtemps et donne un meilleur résultat et plus constant que d e la levu re fraîche. N’utilisez JAMAIS l’appareil et le cordon électrique p rès d’une surface chaud e. du son. Soyez également prudent lorsque vous enlevez le pétrisseur. 2. augment e la v aleur nutritive et permet au pain de conserver plus longtemps. Les ingrédients Farine : la farine est l’élément principal du pain et d égag e des agglutinants. V. Les en fants et les personnes handicapées ne sont PAS TOUJOURS conscient du danger que les appareils électriques peuv ent impliquer. … 16 . des germes de blé. Pour démonter l’appareil. augmentent la valeur nutritive en donnent une belle croûte dorée.

ATTENTION: Gardez l’extérieur du moule p ropre et assurez-vous que l es éléments d e ch auffe n’entrent JAMAIS en contact avec la pâte ou autres ingrédients. Faites un petit trou dans le coin opposé et ajoutez la levure. P. 2. Mélange pour pâte à pain avec levure séparée : Mettez la l evure dans le moule. a. vous entendrez un signal sonore (con firmation). et éventuellem ent Rapid). Cette sélection n’est pas disponible pour les programmes 7. Couleur de croûte: Utilisez la touche “ COLOR” pour sélectionner la couleur de croûte souhaitée (Light. La sélection est indiquée par un tiret en haut de l’écran LCD. afin qu e le s el et l a levure n e se m élangent p as tout de suite. . car celui-ci déterminera considérablem ent si le pain ferm entera. b. Choisissez le programme correspondant le mieux au type de farine utilisé. vous entendez un signal sonore. Branchez la prise.Dosez tous les ingrédi ents correctem ent. utilisez les touches fléch ées. Choix de programme Chaque fois que vous appuyez sur une touche. f. 70% de farine de seigle. ne les dépassez JAMAIS. Minuteur (départ retardé): Si vous souhaitez que l’appareil ne se mette pas en marche tout de suite. Ensuite faites un p etit trou dans un coin du moule. que dans quelques heu res. d. Assurez-vous que l’extérieur du moule soit propre. La s élection est indiquée par un tiret en bas de l’écran LCD. 6. 2. la lampe témoin s’illumine et vous montre l’écran de base Vous êtes prêt à choisir un programme ! 7. ajoutez le sel et referm ez le trou. b.Mélange pour pâte à pain avec levure incorporée : Mettez le mél ange d ans le moule et ajoutez d e l’eau. ATTENTION: Respectez les quantités indiquées.Si vous utilisez de la farine d e seigle. Cette sélection est disponible pourles programmes 1. Format du pain : Utilisez la touche “ LOAF” pour sélectionner le format souhaité (500-750gr-1000gr). couleur Light. Usage Retirez le moule de l’appareil Placez le pétrisseur propre sur les axes prévus dans le moule. il est 20h30 et vous voulez que le pain soit prêt à 06h00. e. Façon de p rocéd er : Notez l’heure actuelle. Votre appareil fonctionne. d. … 5. Préparer la pâte . N’oubliez pas le sucre. Medium.3.3 et 6. utilisez le gobelet doseur et l a cuillère doseur (utilisez toujours un doseu r rase) et utilisez une balan ce pour peser la farin e. Fermez le couvercle g. le beurre. Ensuite ajoutez le beurre (en petits morceaux ).Utilisez uniquement de la levure sèche. Programme: Utilisez la touche “ MENU” pour choisir un programme (10 programmes au total). 4. Pour cette raison. c. ATTENTION : Ne laissez pas tomber/goutter des ingrédients dans la chambre de cuisson. Vous avez choisi le programme 3 (1000 g r). 8. la levure fraîch e ne donnera pas toujours le meilleur résultat. l’heure à laqu elle le pain doit être prêt et le t emps de cuisson nécessaire pour le programme choisi. Déduisez 3h48 h de cuisson = 05h42. mais p. il faudra donc peut être exp érimenter un peu avant d’obtenir le meilleur résultat. Choisissez le programme 1 ‘basic’ et un fo rmat de pain équiv alent au cont enu du mélange. tenez en compte qu e cette pât e ne fermente p as beaucoup. Ordre des ingrédients Ajoutez d’abord d e l’eau du robin et au moule.Assurez-vous que tous les ingrédients soient à température ambiante (excepté pour l e programme ‘quick’. ensuite le(s) type(s) de farine choisi(s). a. ensuite l e mélang e et puis l’eau. 9 et 10. Respectez l es quantités conseillées dans la recette. ou l’eau peut être plus chaude) . qui dure 3h48 => entre 20h30 et 06h00 il y a 09h30. Dark.ex. 3. utilisez min. A cet effet. Il n’est pas toujours indiqué la quantité de levure sur l’emballage. Doser les ingrédients . Cette sélection est disponible pour les programmes 1. refermez le trou. Fixez le moule dans l’appareil.ex. Ajoutez tous les ingrédients au moule (voir point 5). 30% de farine de froment et max. 4 et 6 c. Vous devez donc programmer le minuteur sur 05h40 moyennant les 17 . Assurez-vous que vous n’avez ri en fait tomber d ans la ch ambre de cuisson et qu’au cun ingrédient ne rentre en contact avec les éléments de chau ffe.

Sweet (sucré) 750 gr 1000 gr 5. Italian (italien) 750 gr / / 1000 gr / / 18 . les temps de cuisson et les fonctions disponibles. Basic (Base) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. du fromage. … Veuillez trouver ci-après un aperçu des programmes. Quick (rapide) 1000 gr 500 gr 6. AT T ENTION : pour cette fonction.…) 750 gr 1000 gr 500 gr 4. des œu fs. French (Français) 750 gr 1000 gr 500 gr 3.touches fléchées. Whole Wheat (complet. Croûte* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Départ retardé* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Temps Total 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 Distributeur *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tenir au chaud ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500 gr 1. n’utilisez JAMAIS des ingrédients comme du lait. de la crème.

vu qu’un bon résultat est maintenant exclu. ne jamais press er la touch e Arrêt. Fin du processus de cuisson A la fin du processus de cuisson vous entendrez plusieurs signales sonores et l’écran affi chera 0:00. la cuillère doseur et le gobel et doseur doivent être nettoyés dans de l’eau savonneuse. … ATTENTION: pour ajouter des ingrédients. il se peut que l’écran LCD affich e E01 ou E00 dès qu e vous appuyer sur la touch e Marche. Ne JAMAIS immerger dans de l’eau ou autre liquide. œufs. Pour la plupart des programmes l’appareil passera automatiquement à la phase ‘tenir au chaud’ et ceci durant 1h. Ceci pourrait causer de la fumée si la pâte fermente pardessus les bords du moule et entre en contact av ec les él éments de chauffe. Ne JAMAIS étouffer de la pâte couvant avec de l’eau.La phase du pro cessus de cuisson et de sélection de programme sont retenus en cas de courte p anne d’électricité (max. le processus de cuisson sera entièrement arrêté. .) durant ‘départ retard é’ ou durant la phase d’échau ffement. après quoi vous pouvez ajouter d es ingrédients supplémentai res comme d es noix. … Le temps peut être prolongé de 1 h. . . Ne laissez JAMAIS le pain plus d’une heure dans l’appareil après la fin du processus de cuisson. Laissez le pain refroidir sur une grille. VI. la pâte de l’appareil.AJOUT ER DES INGREDIENT S SUPPLEMENT AIRES: pour les programmes 1.3 et 4 l’appareil émettra un signal sonore après +. Bake only (cuire) / / / / / / / / / / / / / / / / 2:10 1:30 0:14 1:00 * 4 / ● / / ● / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Croûte: Light – Medium – Dark Rapid: le temps est réduit de +. T outefois.7. Si les pétrisseurs restent coincés dans le moule et vous n’arrivez pas à les enlever. ATTENTION: Vous pouvez commencer un nouveau prog ramme immédiatement ap rès le prog ramme précédent. Si toutefois ceci arrive. des raisins. ATTENTION: Ne JAMAIS toucher. L’élément de chau ffe ne peut JAMAIS entrer en contact avec de l’eau ou autre liquide. Le minuteur commence à compter. Ensuite tournez le moule et frapp ez doucement sur le bas du moule pour détacher le pain. Ceci signi fie que l’appareil est en core trop chaud (+55°C). la con fiture. retirez la prise de la fiche et laissez entièrement refroidir l’appareil et ses pièces.Le pétrisseu r. car vous arrêt ez ainsi le p rocessus de cuisson. Dans ce cas. appuyer immédiatem ent sur l a touch e Arrêt. placez le moule dans de l’eau chaude pour tremper et réessay ez. NETTOYAGE ET ENTRETIEN .1h30 Dispensateur pour ajouter automatiquement des ingrédients supplémentaires au moule (voir ci-après : point 8 ‘Départ du programme’) 8. 15 min. attend ez que le p ain soit refroidi pour les retirer. Gluten free 8. bloquer ou recouvrir les ouvertures de ventilation. Appuyez la touche Arrêt et retirez la prise de la fiche. Au bout d’une heure. ASTUCE: Au besoin.Veuillez nettoyer l’appareil même avec un chiffon humide. détachez le pain du moule avec une spatule en bois. Si ceux-ci sont restés coincés dans le pain. P asta (P âtes) 10. des fruits. Départ du programme .20 min. n’ouvrez pas le couvercle pour éviter de créer des flammes et pour étouffer des flammes déjà ex istantes. N’utilisez JAMAIS d’abrasifs pour ne pas endommager la couche antiadh ésive.) Pour enlever le p ain. ensuite retirer la p rise de la fi che et ouvrez le couvercle. le moule avec couch e antiadhésiv e. Dough (pâte) 9. 9. pressez d’abord la touche Arrêt. . Si la panne d’électricité survient après la première phase de p étrissage. débranch ez l’appareil. Utilisez d es gants de cuisine pour retirer le moule de l’appareil et le pain du moule. Le moule.Avant le nettoyage.Appuyez sur la touche March e/Arrêt pour faire démarrer le processus de cuisson. Enlevez ensuite les p étrisseurs en utilisant l’enlève-pétrisseu r. le 19 . enl evez le moule et ses ingrédients et laissez entièrement ref roidir l’appareil.1h Usage du départ retard é: ne pas utiliser de produits laitiers. vous entendrez un signal sonore (toutes les 5 min. puisque le pain perdra ainsi son aspect croustillant.

 Vous avez utilisé trop de levure. . la levure est expirée  Utilisez la cuillère doseur livré.  Il fait trop humide ou il fait trop chaud.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur.  Une farine dure avec un taux de protéines plus élevé absorbe plus d’eau qu’une autre farine. la cuillère doseur et le gobelet doseur ne peuvent pas être lavés au lave-v aisselle.  Les agglutinants dans la farine utilisée ne sont pas de bonne qualité (la qualité des agglutinants peu varier selon la température. l’humidité.N’utilisez JAMAIS d’éponge à récurer. Contrôlez la date d’expiration de la levure (gardez celle-ci au réfrigérateu r)  Avant le pétrissage. des nettoyants agressifs ou des liquides comme de l’alcool.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur.  Le couvercle est resté ouvert trop longtemps durant le processus de cuisson (pour ajouter d’autres ingrédients). essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau  La farine n’est pas de bonne qualité.  Vous avez utilisé trop ou trop peu de sel.  Vous avez utilisé trop peu de sel. hors portée des enfants. .  Ne laissez pas le couvercle ouvert trop longtemps. Ce type de levure ne doit pas pré ferment er.pétrisseur. du pétrole.  Essayez une autre marque.  Vous avez utilisé trop d’eau/de levure. une autre marque ou un autre lot  La pâte est trop dure parce que vous n’avez pas utilisé assez de liquide. où l’eau et les liquides doivent être ajoutés en premier.  Vous avez utilisé trop de liquide  Essayez d’utiliser 10-20 ml moins d’eau.  Vous avez utilisé trop de liquide. Ne placez JAMAIS des objets lourds ou durs sur l’appareil.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la 20 Le pain ne fermente pas Le dessus du pain n’est pas égal Le pain est plein de trous Le pain s’est effondré après la levure Le pain a trop ferment é . essayez d’ajouter 10-20 ml d’eau  Vous avez utilisé trop de levure. PROBLEMES & SOLUTIONS Problème Cause => Action  Vous n’utilisez pas le type correcte de levure  Utilisez de la levure sèche ‘prêt à l’usage’. de l’acétone. VII. … pour nettoyer l’appareil ou des pièces.Laissez séch er entièrement l’appareil avant de le réutiliser.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. la façon de conserv er.  Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes à l’aide de la cuillère doseur  Contrôlez si les autres ingrédients ne contiennent pas trop de sel ou de sucre. la levure est entrée en contact av ec un liquide.  Contrôlez si vous avez mis les ingrédients dans le moule selon les instructions et selon l’ordre correct. propre et à l’abri du gel.  Utilisez la machine à pain dans une pièce bien ventilée.Rangez l’appareil dans un endroit sec.  Vous n’utilisez pas assez de levure. . la période de récolte)  Essayez un autre type de farin e. ou le liquide est trop chaud  Certaines sortes de farine abso rbent plus d’eau que d’autres.

(à conserver dans le frigo) Il y a eu une panne d’électricité. Il se peu que des ingrédients soient entrés en contact avec l’élément de chau ffe. des fruits secs. Il y a eu une panne d’électricité. Utilisez la cuillère doseur assortie. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. Certains types de farin e absorbent plus d’eau que d’autres. Vous avez oublié de placer le pétrisseur dans l’appareil. Contrôlez si d’autres ingrédients contiennent également de l’eau L’eau utilisée est trop chaude N’utilisez pas d’eau trop chaude Vous n’avez pas utilisé assez de farine. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Vous avez utilisé trop de farine.       Le pain est trop léger et collant     Le pain est trop sec et trop f erme     Le pain est trop foncé                          Le pain n’est pas encore prêt et trop humide au centre Il y a trop de f arine sur de dessous et les cotés du pain Les ingrédients ne sont pas bien mélangés cuillère doseur. Essayez de cuire la pâte dans le four si celle-ci est déjà fermentée. Vous avez laissé le pain dans le moule trop longtemps après la cuisson. 21 Le pain n’est pas cuit Le pain s’est enfoncé sur les cotés et le dessous est humide Le pétrisseur crépite Il y a une odeur de brûlé durant la cuisson . Pesez la farine co rrectement avec une balance. Retirez le pain de l’appareil après la cuisson. Vous avez choisi la couleur de croûte incorrecte. Vous pouvez continuer le processus de cuisson mais le résultat pourrait être décevant si le pétrissage avait déjà commencé. Retirez le pain du moule et recommencez avec des nouveaux ingrédients. Choisissez la couleur correct e Vous utilisez trop d’ingrédients supplémentaires. Vous avez utilisé trop peu de sel. Placez d’abord le pétrisseur. Vous n’utilisez pas assez de levure ou la levure utilisée est trop vieille/expirée. du sirop. Placez le pétrisseur dans le moule avant d’ajouter les ingrédients. Assurez-vous que le pétrisseur soit bien fixé. essayez d’utiliser 10-20 ml plus d’eau. Contrôlez la date d’expiration de la levure. Les raisins trempés sont encore trop mouillés. ou trop peu de liquide. comme des noix. Vous n’utilisez pas assez de liquide. Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. Contrôlez toujours la date d’expiration de la levure. Utilisez la cuillère doseur assortie. Vous utilisez trop de sucre Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur. Séchez su ffisamment les ingrédients trempés. Vous avez sélectionné le programme ‘DOUGH’ Le programme ‘DOUGH’ ne cuit pas Il y a eu une panne électrique. (à conserver au frigo). … Contrôlez la recette et mesurez les quantités correctes avec la cuillère doseur /gobelet doseur. Vous n’avez pas correctement placé le pétrisseur dans le moule.

 Essayez d’utilisez 10-20 ml moins d’eau ou la moitié de sucre pour réduire la quantité de vapeur.  Il y a des morceaux de croûte accumulés sous le pétrisseur.  Lavez le pétrisseu r après chaqu e usage. CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQ UE. 22 . CONSEILS UTILES EN CAS DE DEREGLEMENT En cas d e d érègl ement. ne p as utiliser la m achine à p ain. la cuillère doseur et le gobelet doseur .  Le pain était trop chaud en le coupant. par exemple trop haute tension électrique. LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVECEFFET IMMEDIAT. … soient expulsés du moule. XI. .La garantie couvre le remplacem ent du bloc-moteur reconnu défectueux p ar notre service techniqu e.en cas de disparition et / ou modification des numéros d’identification. RESPONSABILITÉS T outes les responsabilités.  La vapeur libérée après la cuisson. préserve le fab riquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant. en plus dans un four à 200°C ou sur la position 6 (four à gaze). Enlevez-les des que la machine est refroidie. La croûte devient molle après refroidissement du pain Comment gardez la croûte du pain croustillante? Je n’arrive pas à couper des tranches régulières VIII. Durée de la garantie: 2 ans . à protéger l’environnement. qui ne sont pas couverts par la garantie sont : le moule. Vous aiderez. CONDITIONS DE GARANTIE La garantie prend cours à la date d’achat. il se peu qu’un peu de farine. l’enlève-pétrisseur. qui résulteraient du nonrespect de toutes les prescriptions de s écurité p rescrites dans ce mode d’emploi.  Laissez d’abord refroidir votre pain sur un grill avant de le couper. ce qui la rend plus molle. Adressez-vous à votre point de vente ou cont actez la SA van RAT INGEN (voire données de contact à l’arrière). ou toute autre personn e ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité. ainsi.  Pour rendre votre pain plus croustillant. peut se poser sur la croûte. IX. EN CAS D’USAGE PROFESSIONNEL.Il y a de la fumée sortant du trou vapeur Le pétrisseur reste coincé dans le pain en retirant le pain du moule  Durant le pétrissage. La garantie n’est pas d’application dans les cas suivants: . ne peuvent à au cune condition être inculpées au fabriquant. vous pouvez utiliser le programme ‘French’ ou l’option ‘dark’ pour la couleur de la croûte. Nous avons ledroit d’apporter des changements techniques. . inadéquate ou anormal e.en cas d’utilisation incorrecte. La garantie ne peut être appliquée quesur présentation de la facture d’achat. Les accessoires.en cas d’entretien insuffisant ou incorrect.La garantie n’est valable que pour le premier utilisateur. aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu’env ers tous les tiers. X. .  La pâte est un peu trop dure  Laissez refroidir entièrement le pain avant d’enlever le pétrisseur du moule. Certains types de farine absorb ent plus d’eau que d’autres.Les frais de transport sont TOUJOURS à charge de l’acheteur tant pour l’envoi que pour le retour.en cas de réparation ou modification réalisées par un tiers non agrée.branch ement incorrect. raisins. . l’utilisateur de l a friteuse. Vous pouvez également cuire le pain 5-10 min. ENVIRONNEMENT Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères. Essayez d’ajouter 10-20 ml plus d’eau. LES DEGATS ET/OUENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESP ECT DU MODE D’EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE. mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. En cas de non -resp ect d e ces p rescriptions de sécurité. . les pétrisseurs.

200 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel .1 cuiller à soupe de sucre 20 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain complet (1000 gr) Pain complet (750 gr) .1 cuiller à café de sel 100 gr de farine complète .65 gr de noix au choix Pain de seigle (1000 gr) 500 gr de farine de seigle 310 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 cuillère à café de levure sèche 15 gr de beurre (pas d’huile!) Pain 9-grains (1000 gr) 330 ml d’eau 400 gr de farine blanche 200 gr de farine 9-grains 1 cuiller à café sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre Pain au mais (1000 gr) 300 ml d’eau 350 gr de farine blanche 150 gr de farine de mais 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sucre 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 23 .200 gr de farine blanche .2 cuillers à soupes de sucre Pain 9-grains (750 gr) .2 cuillers à café de levure sèche 25 gr de beurre .1 cuiller à soupe de sucre .400 gr de farine .600 gr de farine blanche 300 gr de farine blanche .5 cuiller à soupe d’huile d’olives 1 cuiller à café de sel 3 cuillers à soupse de romarin séché 1cuiller à soupe de sucre semoule 4 cuillers à soupes d’huile d’olive extra vergine 125 gr de raisins Pain gris (1000 gr) .330 ml d’eau 250 ml d’eau .5 cuiller à café de levure sèche .330 ml d’eau .400 gr de farine blanche 500 gr de farine complète .1.2 cuillers à café de levure sèche .1 Cuiller à café de levure sèche 2 œufs medium . RECETTES Remarque : Cuiller à café = cuiller doseur rase (petit) Cuiller à soupe = cuiller doseur rase (grand) Pain blanc (1000 gr) Pain complet (750 gr) .2 cuillers à café de levure sèche .1 cuiller à café de sel .1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche .2 cuillers à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel .100 gr de farine 9-grains .25 gr de beurre .1.330 ml d’eau 310 ml d’eau .250 ml d’eau .300 gr de farine blanche .260 ml d’eau 1 cuiller à café de levure sèche .1.1 cuiller à café de sel .500 gr de farine 9-grains .310 ml d’eau .2 cuillers à soupes de sucre Pain italien (750 gr) Pain italien avec romarin et raisins (750gr) .XII.1 cuiller à café sel .20 gr de beurre .1 cuiller à soupe de sucre Pain au noix (750 gr) .5 cuiller à café de sel 400 gr de farine de froment .400 gr de farine blanche 175 ml d’eau .25 gr de beurre 2 cuillers à café de levure sèche .25 gr de beurre .25 gr de beurre 1 cuiller à soupe de sucre .

1.250 ml de lait .3 cuillers à café de levure sèche .1 cuiller à café de sel .100 gr de farine complète .330 ml d’eau .450 gr de mélange No Gluten Revogan (fer ou fibres) .1 œuf moyen .1 œuf .2 cuillers à soupes de sucre Confiture fraises .5 cuillers à café de levure sèche 300 ml d’eau 2 cuillers à café de sel 1 petit pot de pesto 1 boîte de tomates Des olives vertes 1 gousse d’ail Fromage râpé * Préchauffer le four à 220°.500 gr de farine .Pain sans gluten (1000 gr) .1 cuiller à soupe de sucre .50 gr de noix hachées .50 gr de fruits séchés ou confits Pistolets (1000 gr) .5 cuiller à café de levure sèche .20 gr de beurre en petits morceaux .1 cuiller à café de sel . Vous trouverez des recettes supplémentaires sur www.400 gr de farine blanche .1 cuiller à soupe de jus de citron concentré Pain au raisins (1000 gr) 330 ml d’eau 600 gr de farine blanche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à café de levure sèche 25 gr beurre 2 cuillers à soupes de sucre 250 gr de raisins Pain au lard (1250 gr) 200 gr de lard fumé(cuit) 1 oignon (légèrement cuit) 250 ml d’eau 300 gr de farine blanche 300 gr de farine complète 1 cuiller à café de sel 1 cuiller à soupe de sucre 2 cuillers à café de levure sèche Pain italien (1000 gr) 300 ml d’eau 500 gr de farine 2 cuillers à café de sel 1 cuiller à café de levure sèche 2 cuillers à soupes d’huile d’olive 1 cuillers à soupe d’origan séché Pizza 240 ml d’eau 450 gr de farine blanche 1 cuiller à café de levure sèche 1 cuiller à café de sel 2 cuillers à soupes d’huile d’olive * Préchauffer le four à 220°.500 gr de farine blanche .3 cuillers à café de levure sèche .1 cuiller à café de sel .1 œuf .25 gr de beurre .3 cuillers à soupes de jus de citron frais .fritel.60 gr de beurre .2 cuillers à soupes de sucre . Pizza au ton 500 gr de farine de froment 2.com 24 .250 gr de sucre . cuire environs 20 min.500 gr de fraises .5 cuiller à soupe de sucre .50 gr de raisins clairs .100 gr de chocolat fondant (gouttes) Panettone (1000 gr) .250 ml d’eau .2 cuillers à soupes d’huile d’olive + 1 œuf Pain au chocolat (1000 gr) . cuire environs 20 min.175 ml de lait .2.1 cuiller à café de poudre d’anis .1 cuiller à café de sel .2 cuillers à café de levure sèche .

the arrow on the display shows the current stage. In order to know the duration of a program please go to point V. Bowl 8. Measuring spoon 10. namely 500gr. and end. 1) 2) 3) 4) 5) Loafsize : 500-750-1000 gr Baking time of the selected program Crust color: light-medium-dark-rapid Program choice: 10 different programs Current stage of the baking process: During the different stages o f the baking process.2. rest. as well as the corresponding baking time. Kneading hook remover USER MANUAL T he manufacturer reserv es the right to apply technical or other modifications at all times. Crust color For the programs 1. Measuring cup 9. rise. PRODUCT DESCRIPTION APPLIANCE 1. (Program list: point III. Dispenser 6. knead. T he select ed loaf size is displayed on th e LCD screen. Control panel 3. D.GB I. 750gr or 1000g r. warm (1h). The selected crust color is displayed on the LCD 25 . namely Light. Kneading hook 7.4 and 6 you can choose from 3 loaf sizes. Medium and Dark. LCD screen B. II. Ventilation holes 4.) C. Removable lid 2. Menu With the “Menu” button you can select one of the 10 di fferent programs. EXPLANATION ON THE CONTROL PANEL AND LCD SCREEN  LCD SCREEN When plugging in the appliance you will hear a signal and the LCD screen will light up.3. T he different stag es in the baking process are: pre-h eat.6. 2.  CONTROL PANEL A. Loaf size For the programs 1. Viewing window 5. 3 and 6 you can choose from 3 crust colors. bake.

oven … not even if there is a cooker hood. Bake only = Program f baking only.3. immediately remove the plug. pastry or pizza. you will increase or decrease the time by 10 min.NEVER use the appliance outside the house. Only clean these parts with a d amp cloth. but it won’t be baked. By pressing on the arrows. T his is possible for the p rograms 1. the recipe. . such as a kitchen counter or table. dry and stable surface. Whole wheat = Program for b read with a high content o f whole wheat. by means ofthe “Rapid” position. raisins. Dough = Program to prepare yeast dough fo r rolls.NEVER touch the bread maker. Pasta = Program fo r making dough fo r pasta. the baking time is reduced by +. Consult your doctor to see which one is most appropriate for you.6. 7. T he dough is heated so that it can rise. Italian style bread.4. since this kind o f bread devi ates strongly from a standard bread as for taste and structure. cookies. Quick = T his program shortens the baking time by 1h20 by skipping a second rise. Follow the instructions strictly. waffl es. For this program. . the storag e life… 8.5 and 6.1 h. ALWAYS place the appliance at least 10 cm from the wall.Check that the lid and baking tin are correctly mounted. 26 . 9. T he dough is only being mixed and kneaded.screen. Control lamp: T his lamp will turn red as soon as the bread maker is being plugged. . 2. 3. we advise you to use th e “ NO GLUT EN” mix f rom REVOGAN. Should the appliance still get wet. IV. . You can also use this button to accelerate the baking process o f programs 1. Italian = Program for b aking light. nor for any dam age as a result o f non-obs erving the guidelines. 4. You can also use this program for bread that was not bak ed enough or yet or for a dough that has not yet been baked. near heat sources or in rooms with a high humidity level. (See point IV. other appliances. NEVER let children or disabled persons work with the bread maker. protein-ri ch flour after French style and fo r light bread with a crispy crust.and rest time. If you wish to k eep the bread long er you can freeze it in a freezer b ag. Consult your doctor first i f you are making gluten free bread fo r your health. the power cord or plug with wet hands and never immerse these parts in water (or any other liquid). BEFORE USE 1. Basic = Basic program for standard bread dough 2. F. T here are gluten low and gluten free mixes.Children and disabled persons are not always aware o f the dangers that could be caus ed by electrical appliances. 6. T his program can be used several times in a row. . mostly with olive oil and herbs like oregano and thyme.d) Prolong the baking time: For the program 10 ‘Bake’ you can prolong the baking time by means of the timer button from 1h – 1. so that the appliance cannot tilt or slip.ALWAYS place the bread mak er on a heat-p roof. oat …T his program disposes o f a ‘hold’ time. 10.Only use the bread maker with 230 Volt alternating current . Timer delayed start You can use this timer to delay the start o f the selected program. T he bread needs to be stored in a dry and cool place and be eaten entirely within 2 days. III. so that the grains can suffici ently soak. … 5. . After the kneading process you can bake the dough in a traditional oven. French = program for bread m ade o f white. This makes the bread slightly firmer and more compact. chocolate.NEVER place the appliance on or next to a stove. We cannot be held responsible fo r any d amage caused as a result o f using ingredi ents fo r which no p ermission was received from the doctor. Start/stop This button starts and stops the program.NEVER place any object within 10 cm from the appliance. pie … without rising or baking. E. T hese breads are generally smaller and more compact. Sweet = Program for sweet bread. 2.30 h. with extra sugar. Safety prescriptions . or inflammable items.PROGRAM LIST T his appliance disposes of 10 programs: 1. 3 and 6. Gluten free = Program esp ecially for gluten free bread. by shortening the yeasting process. By selecting the “Rapid” position.

Never bend or squeeze the power co rd. T his ingredient should be at room temperature. In th at case. at room 1.NEVER touch. Sugar: Sugar is the nutrition ofthe yeast and so essential f r the rising process. So it is extremely important to weigh the correct amount on a scale. the nut ritional value and p roduce a nice brown crust.T he appliance is only meant for Household use. Make sure that it is not too cold. .During the baking process. so that the programs can be executed correctly. dough hooks. TIP: Do not use milk or other dairy products if you use the ‘timer delayed start’.NEVER remove the baking tin from the appliance and NEVER disconnect the plug while the appliance is in use. . without using any abrasives. . immediately return the appliance to a registered repair service. Yeast: Yeast allows the dough to rise and makes the bread light and easy to digest. we advise you to clean the baking tin. T he dairy products could go bad. temperature and always resp ect the prescrib ed quantities. . Before using the appliance fo r the f irst time.NEVER pull the power cord to disconnect the plug. namely making bread or dough. . a dough hook remover and the user manual with recipes. .ALWAYS keep the baking tin and dough hook clean. remove the baking tin from the appliance to fill it. Ingredients Flour: Flour is the main ingredient of bread and rel eases gluten. Make sure that the ingredients are fresh. (= only advised i f you sel ect the ‘quick’ program). T hen place the dough hooks inside the baking tin and fix the baking tin in the appliance. Sugar softens the taste of the bread. . block or cover the ventilation holes while the appliance is in use. otherwise the yeasting pro cess will not start. You can use refined sugar or brown o sugar. . which allow the b read to rise and which gives substance to the bread.Never let the power cord hang over the edge o f the table or counter. a measuring spoon.NEVER use extension cords and roll out entirely the power cord.T o avoid spilling. . V. the baking tin. Butter/oil: Butter/oil improves the taste of the bread and makes it softer.NEVER use the applian ce i fit is d amaged. otherwise the yeasting process will go too fast. Always ch eck the p ack aging to see i f the flour is suited for baking bread. . ..NEVER turn the power cord around the appliance when it is in use. T he flour weight varies much from type to type. enhances the nutritional value and helps the bread to keep longer. in ord er not to d amage the non -stick co ating. but also honey or syrup. . 27 .Only use the appliance what it is destined for. pl ease follow thes e steps in reverse order.Only switch on the appliance when it is filled with ingredients or dough in order to prevent overheating. Before using the appliance In the packaging you will find the bread mak er. the viewing window and baking tin get really hot. measuring cup and measuring spoon in warm water with detergent. a measuring cup.Immediately switch off the appliance and disconnect the plug : *after use or when the appliance is not in use *if the appliance is not functioning well *when cleaning the appliance 2. . Also beware when removing the dough hooks from the baking tin. Water: We advise to use t ap wat er. We advise to use dry yeast (ready-to-use) as this type keeps much longer and gives a better and more constant result than f resh yeast.NEVER leave the appliance without supervision when it is functioning and NEVER move the appliance when it is functioning. T he quantity of milk used should be dedu cted from the amount o f water mentioned in the recipe. . . USE GENERAL: The final result dep ends on sev eral factors. Make sure that it is not too warm.Persons who have not read this manual cannot use this appliance. ALWAYS use oven gloves to touch the viewing window and to remove the bread from the baking tin. . Milk: Milk and other dai ry produ cts enhance the taste. two dough hooks. . T o dismount the appliance.NEVER use accessories or parts from other appliances or other brands. Salt: Salt enriches the flour and rein forces the gluten in the flour for a better rising process.NEVER use the baking tin for storage of ingredients.

. Medium. the time that your bread should be ready. ATTENTION: Never use this function with ingredients such as milk. you can use the ‘arrow’ buttons. fresh yeast will not always lead to the desired result. f Close the lid.… as they could go bad. Dark and possibly Rapid). Procedure: Note the actual time. Do not spill any ingredients into the baking chamber and keep them away from the heating elements. Make sure that the outside of the baking tin is clean. or c. Between 20h30 and 06h00 there are 9h30.2.).4 and 6. . Place the baking tin in the appliance and make sure that it is well fixed. Place the clean dough hooks on the axes in the baking tin. Add the butter in small chunks. TIP: You can make you r bread even more tasteful by adding ingredients such as eggs. since this will considerably in fluence the rising result of the bread. eggs. and then the type(s) of flour. T his selection is available f prog rams 1. (do not pile up the ingredients in the measuring spoon but make sure to have a flat spoon) and use a scale to weigh flour. raisins. then dry and then add them. dried fruit.3 and 6. d. Program selection Each button Press will be confirmed by a sound signal.If you are using rye flour. You are now ready to make your program selection! 7. ATTENTION: Make sure not to spill any ingredients in the baking chamber. Preparing the dough . 6. T he selection is indicated by means o f a little bar at the bottom o f the LCD screen. Select the program acco rding to the type of flour in your bread mix. For that reason. d.2. 3. Order of the ingredients First add tap water to the baking tin. c. 3 (1000 gr. 28 . Select program 1 ‘Basic’ and choose a loaf size according to the content o fthe bread mix. Use the accompanying measuring cup and measuring spoon. nuts. Crust colour: Use th e “ COLOR” button to select a crust color (Light. Loaf size: use the “ LOAF” button to select a loafsize (500-gr-750gr-1000gr). Measuring ingredients . the red control l amp will burn and the LCD screen will be activated. cheese.3.Make sure that all ingredients are at room temperature (except when you select the ‘quick’ program. … Bread mix with yeast (included): Pour the bread mix in the baking tin and add water to it. ATTENTION: Keep the outside o f the baking tin clean and mak e sure that the h eating el ements do not come into contact with the dough or ingredients. Use a.9 and 10. Bread mix with separate yeast: First put the yeast in the baking tin. Example: it is now 20h30 and the bread should be ready at 6h00 (so within 9h30).Other ingredients: some recipes will add other ingredients such as. Stick to the recommended quantities of the recipe. T he selected baking prog ram is nr. Remove the baking tin from the appliance b. herbs. in that case the water may be a little warmer) .8. and takes 3h48 h. sunf lower seed. T his selection is available for programs 1. Timer (delayed start): If you wish the appliance to start at a later time. wheat germs. T his selection is not available for programs 7. Plug in the appliance. then the bread mix and then the water. Set the timer at 5h40 by means of the arrows. a. i. with light crust. take into account that this dough doesn’t rise much. Put all the ingredients in the b aking tin as mentioned und er point 5 “ order of th e ingredi ents”. 4. butter. T he selection is indicated by means of a little bar at the top ofthe LCD screen.e. Deduct 3h48 baking time from 9h30 = 5h48. Your applian ce will now switch on. use at least 30% wheat flour and max. T he bread mix does not always mention how much yeast is included so you might have to experiment a little before obtaining the best result. in a few hours. Add th e yeast and close the hole so that salt and yeast do not mix immediately. g. and the baking time o f the s elect ed program. Program: Use the “ MENU” button to select a program (1-10 program) b. emit a sound signal. Close the hole and make anoth er hole in th e opposite corn er. Always use fresh ingredients. Make a little hole in one corner o f th e baking tin and add the s alt. e. … First soak.Measure all ingredients correctly. Do not forget the sugar. ATTENTION: Stick to the recommended quantities and do not exceed them.Only use dry yeast. 70% rye flour. … 5.

Sweet 750gr 1000 gr 5. times and options.Basic 750gr 1000 gr 500gr 2.Whole Wheat 750gr 1000 gr 500gr 4.Italian 750gr / / 1000 gr 7.Quick 1000 gr 500gr 6. Crust* 1 L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / Rapid* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / Delayed start* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / Total time 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 Dispenser *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / Keeping warm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 500gr 1. Gluten free / / / / / 29 .French 750gr 1000 gr 500gr 3.You will find hereaft er an overview of the programs.

20 min. fruit… ATTENTION: T o add ingredients. … to clean the appliance or parts o f it.Press the “ST ART /STOP” button to start the baking process. -T he kneading hook. -NEVER use s courers. If the kn eading hooks got stuck in the baking tin and you cannot remove them. 30 . . . aggressive cleaning produ cts or liquids such as alcohol. -T he appliance itsel f can b e cleaned with a damp cloth. because this will stop the entire baking process. the appliance will automatically start the‘keeping warm’ phase.15 min. … Time can be prolonged with 1 h – 1h30 Dispenser f r adding automatically extra ingredients to the baking tin (see point 8 ‘starting a program) o 8. pull out the plug and let the appliance and accessories completely cool o ff b efore cleaning them. measuring cup. VI. ATTENTION: NEVER touch. T his means that the appliance is still too hot (+55°C).Adding extra ingredients: for the programs 1.Bake only / / / / / / / / / / / / 1:30 0:14 1:00 *4 ● / / / / ● *1 *2 *3 *4 *5 Crust : Light – Medium – Dark Rapid: time is reduced by +/. T he timer will count down. TIP: If n ecessary. NEVER let the b aked bread longer than 1 h in the appliance aft er th e end of the baking p rocess.T he stage of the baking pro cess and the s elect ed program are memorized in case o f an electricity breakdown (max. CLEANING AND MAINTENANCE -Switch off the appliance. block or cover the ventilation holes. Press the STOP button and pull out the plug. For most of the programs. pet rol. NEVER put out smouldering dough with water. aceton e.Pasta 10. Never put heavy or hard objects on top of it. jam. Use oven gloves to remove the baking tin from the applian ce and to remov e the bread from the baking tin. -Let the appliance dry entirely befo re using it again. End of the baking process At the end of the baking process you will hear different sound signals and the screen will display 0:00. measuring spoon. baking tin with non-stick coating can be cleaned in warm wat er with deterg ent. raisins. never Press ST OP. only try to remove them aft er the bread h as completely cooled off. Ifthis occurs.1 hour Delayed start: do not use milk. remove the baking tin with ingredients and let the applian ce cool off . ATTENTION: You can start a new program immediately after the previous one.8. dough from the appliance. Do NOT use any abrasives to avoid damaging the non-stick coating. remove the plug and open the lid. out of reach o f children.). -Store the appliance in a clean. the baking process will bestopped entirely since a good result cannot be obtained anymore. NEVER immerse in water or any other liquid.3 and 4 the appliance will emit a sound signal after +/. T he heating element may NEVER come into contact with water or any other liquid. keep the lid closed to avoid flames or to put out flames. This could cause smoke development if the dough rises over the baking tin and touches the heating element. during ‘delayed start’ or during the warming process. If an electricity breakdown o ccurs after the first kneading phas e. If the kneading hooks got stuck in the bread. cream. T he baking tin. to remind you to add additional ingredients such as nuts. T o remove bread. fi rst press the ST OP button. Starting a program . place the baking tin in warm water to let it soak and try again. are NOT dishwasher proof. But it is possible that the LCD screen displays E01 or E00 wh en you press ST ART . After 1 h the appliance will emit sound signals every 5 min. and this during about 1 h. 9. Remove the kneading hooks by using the kneading hook remover. remove the bread from the rim o f the baking tin with a wooden spoon. dry and frost free place.Dough 9. eggs. T hen turn over the baking tin and slap gently on the bottom side ofthe baking tin to remove the bread. IMMEDIATELY press the ST OP button. Let the bread cool off on a grid. If there is smoke in the baking chamber because the dough came in contact with the heating element. kneading hook. as the bread will lose its crustiness.

 You used too little salt  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon. Check the expiry date of the yeast (keep it in the fridge).  You used too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon.  You have used too much liquid. or the liquid is too warm.  Befo re kneading. try adding 10-20 ml  You are using too much yeast  Check the recipe and measu re the right quantities by means of the supplied measuring spoon. humidity.VII.  T ry using 10-20 ml less water. try using 10-20 ml less water  Your f lour is not of a good quality  T ry using another brand of flour. the yeast has come into contact with the liquid.  You used too much liquid. T he quality of adhesives can vary dep ending of temperature.  T he air is too humid or it is too warm  Make sure to bake in a well aired room  You used too much water/yeast.  You are not using enough yeast or the yeast used is too old  Use the supplied measuring spoon.  Check if the other ingredients do not already contain salt or sugar.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the 31 T he bread does not rise T he top of the bread is not even T he bread if full of air holes T he bread has collapsed after the rising phase T he bread has risen too much .  Some types offlour absorb more water than others. meaning the water and other liquids are to be added f irst.  Check if you added the ingredients to the baking tin according to the instructions and in the right order.  You used too much salt or too little sugar.  T he adhesives in the flour used are not o fgood quality or you did not use solid flour.  Check if the other ingredients do not already contain water.  Weigh the flour precisely by using a scale  You used too little salt. T his kind of yeast does not have to pre-rise.  Solid flour with a higher amount of proteins absorbs more water than other flour. TROUBLESHOOTING Problem Cause => action  You are not using the right type of yeast  Use dry yeast mentioning ‘ready-to-use’.  T he lid has been opened for too long during the baking process  Do not let the lid open too long during the baking process . the storage of the f lour and the period it was harvested )  T ry another type. brand or lot offlour  T he dough is too firm because you didn’t use enough liquid.  Check the recipe and measu re the right quantity by means of the supplied measuring spoon or measuring cup.  T he water used was too warm  Make sure the water is not too warm  You did not use enough flour.  Check the recipe and measu re the right quantities by using the supplied measuring spoon.

… end up in the baking chamber. You selected the ‘DOUGH’-function T he ‘DOUGH’-fun ction does not bake T here has been a power breakdown.  During the mixing. it could happen that asmall amount of flour. You forgot to place the kneading hooks inside the baking tin. Place the kneading hooks first You left the bread fo r too long in the baking tin after the baking process is finished . Check the recipe and measu re the right quantity by using a scale or the supplied measuring cup You have not correctly mounted the kneading hook inside the baking tin. Check the expiry date ofthe yeast (keep in the fridg e) T here was a power breakdown Remove the bread from the baking tin and start again with fresh ingredients. You have used too much flour or not enough liquid. Use the supplied measuring spoon. such as nuts. Remove the bread from the baking machine immediately after the baking process has ended. You can continue the baking process but the result might be disappointing. T he soaked raisins are still too wet Make sure that the soaked ingredients are suffi ciently dried. Remove these ingredients as soon as the machine has cooled off. You are not using enough yeast or the yeast used is too old. If the dough is already risen you can try baking it in your over. Use the supplied measuring spoon. You are using too much additional ingredients. syrup. dried fruit. raisins. Make sure the kneading hooks are well fixed inside the baking tin. Check the expiry date of the yeast (keep in fridge) You are using too much sugar Check the recipe and measu re the right quantity by means ofthe supplied measuring spoon You chose the wrong crust colour Choose the right colour before baking. Some kinds of flour absorb more water than others: try using 10-20 ml more water.  T he dough is too stiff  Let the bread cool off entirely before removing the kneading hook from the bread. Why are the ingredients not well mixed? T he bread has not risen T he bread collapsed on the sides and the bottom is moist T he kneading hook rattles T here is a burnt smell during the baking process T here is smoke coming from the steam hole. Place the hook inside the baking tin before adding the ingredients T here has been a power breakdown.Why is the bread so light and sticky?     T he bread is too dry and too firm     T he bread is too dark                        T he bread is not ready yet. moist in the middle T he bottom and the sides are covered with too much flour.  You might have spilled ingredients on the heating element. Some types of flou r absorb more water than others: 32 . … Check the recipe and adjust the right quantity by means of a scale or by using the measuring cup. if the kneading has already started. You are not using enough liquid. T he kneading hook is stuck in the bread when trying to remove the bread from the supplied measuring spoon You are not using enough yeast or the yeast you are using is too old/expired. butter.

e. THE GUARANTEE CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE. construction or material. measuring cup and spoon. the user of the deep fryer. electric voltages. but hand it in at an o fficial collection point for recycling. • T he guarantee is only valid for the original user.  T he bread was still too warm. 33 . X. is for the purch aser’s account.  T ry using 10-20 ml less water o fhal f the sugar to reduce the amount of vapor. T he guarantee will expire irrevocably and immediately when th e applian ce is used fo r purposes other than domestic (i. IV. GUARANTEE CONDITIONS Your guarantee starts on the day o f purchase and is valid fo r 2 y ears and will only apply after submitting the purchasing invoice.  T o make your bread crustier you can use the ‘French’ function or the ‘dark’ function for the crust colour. XI. towards both consumer(s) and third parties. • Abnormal use or misuse handling. or any other p erson not having observed these safety regulations. T he guarantee expires in the following cases : • Incorrect connection.  Let your bread cool off on a grid before slicing it VIII.baking tin T he crust is wrinkly and gets soft when the bread cools o ff. could go to the crust and make it softer. (contact details at the back). You can bake your bread additionally for 5-10 min. • Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as manufacturer. How do I get a crusty crust? I cannot cut even slices try using 10-20 ml extra water next time. • Carriage. Determination o f the guarantee • T he guarantee covers ev ery rep air and/or replacement free o f charg e o f the parts recognized defective by our technical department and if the damage is due to faulty manu facture. that could result from not observing all the safety regulations pres cribed in this user m anual. DEFECTS AND/OF DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE. professional). protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged.  Crusts are piling up underneath the kneading hook. • When reference numbers altered or removed. In case o f non-observation o f these safety regul ations. at 200°C or gas position 6.g. We are entitled to make technical modifications at all times. THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. T he guarantee do es not cov er the replacement of th e baking tin. LIABILITIES All liabilities. e. kneading hooks and kneading hook remover.  Clean the kneading hook after every use  T he vapor released inside the bread after the baking. ENVIRONMENT Do not throw the applian ce away with the norm al household waste at the end o f its life. both ways. PRACTICAL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS Do not use the appliance in case o f a mal fun ction o f when th e power co rd is damaged. • Lack o f care. can under no circumstan ces b e charg ed to the manu facturer. By doing this you will help to preserve the environment. Please address to your sales point or contact NV van RAT INGEN.

330 ml water .25 gr butter .2 tea spoons dried yeast .1 table spoon sugar Whole-wheat bread (1000 gr) .1 table spoon sugar .200 gr whole-wheat flour .1 tea spoon salt .5 tea spoon dried yeast 20 gr butter 1 table spoon sugar Whole-wheat bread (750 gr) 310 ml water 500 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Italian bread with rosemary and raisins (750gr) 2 medium eggs 175 ml water 1 tea spoon dried yeast 400 gr wheat flour 1 tea spoon salt 3 table spoons dried rosemary 1 table spoon granulated sugar 4 table spoons extra vergine olive oil 125 gr.1 tea spoon salt .1 table spoon sugar Nut bread (750 gr) .2 table spoons sugar 9 grain bread (750 gr) .5 tea spoon dried yeast .2 tea spoons dried yeast .25 gr butter .100 gr 9 grain flour .2 tea spoons dried yeast .300 gr plain flour .1.1.250 ml water .XII.310 ml water .260 ml water .2 table spoons sugar Italian bread (750 gr) . RECIPES Remark : T able spoon = flat measuring spoon (large) T ea spoon = f measuring spoon (small) lat White bread (1000 gr) .400 gr brown flour .2 tea spoons dried yeast .5 table spoon olive oil Whole-wheat bread (750 gr) 250 ml water 300 gr plain flour 100 gr whole-wheat flour 1 tea spoon salt 1.5 tea spoon salt .600 gr plain flour .500 gr 9 grain flour .1.20 gr butter .400 gr plain flour .200 gr plain flour .1 tea spoon salt .1 tea spoon salt .25 gr butter .1 tea spoon salt .400 gr.65 gr nuts 9 grain bread (1000 gr) 330 ml water 400 gr plain flour 200 gr 9 grain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 1 table spoon sugar Corn bread (1000 gr) 300 ml water 350 gr plain flour 150 gr corn flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 1 tea spoon sugar 2 table spoons olive oil 34 .1 tea spoon dried yeast .330 ml water .330 ml water . plain flour . raisins Rye bread (1000 gr) 500 gr rye flour 310 ml water 2 tea spoons salt 1 tea spoons dried yeast 15 gr butter Brown bread (1000 gr) .25 gr butter .

250 gr sugar .5 tea spoons dried yeast .5 tea spoons dried yeast 300 ml water 2 tea spoons salt 1 can of pesto 1 tin tomatoes 20 green olives 1 garlic clove Grated cheese * Preheat oven and bake +.25 gr butter .1 tea spoon salt .com for additional recipes 35 .1 egg .2.100 gr dark chocolate (drop)s Panettone (1000 gr) .500 gr flour . at 220° Please visit www.1 egg Chocolate bread (1000 gr) .175 ml milk .1.1 tea spoon salt .100 gr whole wheat flour .1 tea spoon of aniseed (powder) .250 ml water .60 gr butter .3 table spoons lemon juice (fresh) .500 gr strawberries .2 table spoons sugar .50 gr chopped walnuts .20 min.3 tea spoons dried yeast .20 gr butter in small pieces .450 gr No Gluten breadmix Revogan ( iron or fibres) .1 egg .2 table spoon olive oil .2 tea spoons dried yeast .Gluten free bread (1000 gr) .1 medium egg .fritel.500 gr plain flour .1 tea spoon salt .50 gr light raisins .1 tea spoon salt .1 table spoon sugar .3 tea spoons dried yeast .400 gr plain flour .2 table spoons sugar Strawberry jam . at 220° Pizza with tuna 500 gr wheat flour 2.330 ml water .250 ml milk .1 table spoon lemon juice (concentrated) Raisin bread (1000 gr) 330 ml water 600 gr plain flour 1 tea spoon salt 2 tea spoons dried yeast 25 gr butter 2 table spoons sugar 250 gr raisins Bacon bread (1250 gr) 200 gr smoked bacon (baked) 1 onion (slightly baked) 250 ml water 300 gr plain flour 300 gr whole wheat flour 1 tea spoon salt 1 table spoon sugar 2 tea spoons dried yeast Italian bread (1000 gr) 300 ml water 500 gr flour French 2 tea spoon salt 1 tea spoon dried yeast 2 table spoons olive oil 1 table spoon dried oregano Pizza 240 ml water 450 gr plain flour 1 tea spoon dried yeast (5gr) 1 tea spoon salt 2 table spoons olive oil * Preheat oven and bake +.50 gr dried or candied fruit Rolls (1000 gr) .20 min.5 table spoon of sugar .

End e. Bedienteil 3. Back form 8. Knethaken Ent ferner 11.6. Die verschied enen Brotbackstadien sind: vorwärmen.  BEDIENTEIL A. ERKLÄRUNG ZUM BEDIENTEIL UND LCD SCHIRM  LCD SCHIRM Wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken. kneten.3. Menu Mit der “ Menu” T aste wählen Sie ein der 10 Programme aus (siehe Programmliste. Elektroschnur 5. warm halten (1 Stunde). ruhen lassen. au fgeh en. Spender GEBRAUCHSANLEITUNG Der Herst eller behält sich das Recht vor. PRODUKTBESCHREIBUNG GERÄT 1. LCD Schirm brennen. hören Sie ein T onsignal und wird u. Messlöffel 10.h.2. Der Dauer j edes Programms find en Sie unter Punkt V. d. backen. II. Abnehmbarer Deckel 2. Das ausg ewählte Brot fo rmat ers cheint au fs LCD Schirm. Brotformat Für die Programme 1. Lüftungsklapp en 4. am gerät technische oder andere Änderung en vorzunehm en. 36 . 500Gr750Gr oder 1000 Gr. Messbecher 9. 1) 2) 3) 4) 5) Brotf orm at : 500-750-1000 gr Backzeit des gewählten Programms Krusten farbe : light-medium-dark-rapid Programmwahl : 10 verschiedene Programme Brotbackstadium: Während der verschieden en Brotb ackstadien zeigt ein Pfeil au fs LCD Schirm das h eutige Stadium. wie auch die Backzeit.g. Punkt III) C.4 und 6 wählen Sie aus 3 Brotformaten. LCD Schirm B. Schau fenster 6.D I. Knethaken 7.

Für dieses Programm empfehlen wir den Gebrauch des “NO GLUT EN” Mischung von REVOGAN.NIEMALS etwas innerh alb von 10 cm des Gerätes plat zieren. Durch au f die P feile zu drü cken.h. und bake only. durch eine Verkürzung des Gärungsp rozesses.Das Gerät immer au fein en festen. Konsultieren Sie Ihr Arzt falls Sie Gluten frei es Brot für Ihre Gesundh eit backen.20 U durch eine zweite Au fgeh.3 und 6 mittels der “Rapid” Funktion. Dieses Brot ist allgemein kleiner und kompakter. Schokolade. pasta. Krustenfarbe Für die Programme 1. Bake only (Back en) = Programm dass nur backt. meistens mit Olivenöl und Gewürze wie Origano und T hymian 7.1. Nach dem Kneten können Sie das Brot weiter im Ofen backen. (siehe auch Punkt IV. d.6. T orte. … ohne ür au fzugehen und ohne zu backen. Gebäck.4. 6. Das Brot soll in einem kühlen und trocknen Raum aufbewah rt werden und innerh alb von 2 T agen komplett au fgegessen werden. IV.… 8. Diese T aste können Sie auch geb rauch en zum bes chleunigen d er Programme 1. Whole wheat (Vollkorn) = Programm für Brot mit einem großen Gehalt an Vollkorn Weizen. Wenn Sie die “ Rapid” Funktion wählen. wie ein T isch oder Anricht e. III.2. da dieses Brot stark abweicht von einem standard Brot. proteinreichem Mehl nach Französisch em Stil und fü r leichtes Brot mit knuspriger Kruste. Pizza. die Haltbarkeit.h. italian.D. Das T eig wird nur gemischt und geknetet. vermindern oder erhöh en Sie die Z eit mit 10 Min. sodass die Getreiden ausreich end au fweich en können.1 Stunde. 11. Sweet (süß) = Programm für süßes Brot.3 und 6 wählen Sie aus 3 Krustenfarben. 4. Sicherheitsvorschriften . 1. Kleie. Kontrolllampe: Diese Lampe brennt rot sobald die Brotbackmaschine eingeschaltet wird.2.und Ruhezeit zu überschlag en. Es gibt gluten arme und gluten frei e Mischungen. 3. dough. Gluten free (Gluten frei) = Separates Programm für Gluten frei Brot (ohne Kleber). 10 cm vom Wand. Dieses Programm können Sie nach Wunsch verschiedene Malen nach einander einstellen. Cake. whole wheat. Italian = Programm zur Bereitung von leichtem Brot nach italienischem Stil. 10. d. Timer Aufschub Start Mit diesem Timer schieben Sie die Startzeit des gewählten Programms au f. können Sie es in Gefrierb eutel ein frieren. French. was den Geschmack und Struktur betrifft. das Rezept. … 5. Medium und Dark. Rosinen. Das T eig wird et erwärmt sodass es aufgeh en kann. 9.30 U) F. PROGRAMM LISTE Dieses Gerät verfügt über 10 Programme. Start/Stop Diese T aste startet und stoppt das Programm. wird aber nicht geback en. Diese Funktion kann gebraucht werden fü r die Programme 1. Brot mit extra Zucker. Pasta (T eigware) = Programm zur Bereitung von T eig f T eigware. sodass das Gerät nicht kippen oder schieben kann.Kontrollieren Sie immer ob die Backfo rm und Deckel korrekt montiert wurden. gluten free. quick. Das Gerät au ch IMMER min. Die ausgewählte Krusten farbe ers cheint au fs LCD Schi rm. Beachten Sie bitte genau die folg enden Richtlinien. E. sweet. French (Französisch ) = Programm für Brot mit weißem.2. Dough (T eig) = Programm zur Bereitung von Hef eig für Brötch en. noch für ev entuelle Schaden in folge das nicht korrekt beachten der Richtlinien.5 und 6. Wir sind nicht v erantwo rtlich für ev entuelle Sch aden infolg e des Geb rauch von Zutat en wofü r weder vorab keine Zustimmung vom Arzt gegeben wurde. trockn en und hitzebeständigen Untergrund stellen. Waffeln. Hafer. … Dieses Programm verfügt über eine Wartezeit.d) Backzeit verlängern: Fürs Programm 10 ‘Bake’ können Sie die Back zeit verlängern mit der T imer T aste (max. VOR GEBRAUCH 1. Dieses Programm können Sie g ebrauchen für Brot dass mit einem anderen Programm noch nicht komplett gebacken war oder für Teig dass noch nicht gebacken wurde. Dieses Brot ist allgemein fester und kompakter. . Gebäck. Konsultieren Sie Ihren Arzt für die richtige Wahl.3. Light.Die Brotbackmaschine nur gebrauch en mit 230 Volt Wechselstrom . 37 . basic. andere Elektrogeräte oder brennbare Sachen platzieren. Basic (Basis)= Basisprogramm für standard Brotteig 2. Quick (schn ell) = Dieses Programm verkürzt die Backzeit mit +/. Falls Sie das Brot länger aufb ewah ren möchten. . wird die Backzeit vermindert mit +.

In diesem Fall sofort d as Gerät von einem anerk annten Servicedi enst prüfen lassen. . 38 . .Die Schnur NIEMALS über den T isch oder Anrichte hängen lassen.NIEMALS der Back form aus dem Gerät herausholen und NIEMALS der Stecker ent fern en während dem Gerät in Betrieb ist. ür .Der Back fo rm NIEMALS gebrauchen zu r Bewahrung von anderen Produkten.NIEMALS das Gerät g ebrau chen wenn die Schnur b eschädigt ist. Zutaten Mehl: Mehl ist der Hauptbestandteil von Brot und gibt Kleber ab sodass d as Brot aufgeh en kann und es gibt auch Substanz am Brot. Kontrollieren Sie immer au f der Verpackung ob das Mehl geeignet ist zum Brotbacken. au f Zimmertemperatur.Die Lüftungsklapp en während dem Gebrau ch NIEMALS an fass en. und gebrauchen Sie die richtigen Mengen. Das Gewicht von Mehl ist von Art zu Art verschied en. Achtung beim herausziehen des Knethak en. Nur reinigen mit einem feu chten T uch. . . Lassen Sie Kinder und Behinderten NIEMALS mit der Brotbackmaschine arb eiten.… platzieren.Das Gerät darf nur für haushaltszweck e gebrau cht werden. Salz: Salz bereichert das Mehl und verstärkt die Kleber im Mehl für ein besseres Au fgehpro zess. . ein Messlöffel.NIEMALS am Schnur ziehen um den Stecker aus die Steckdose zu ziehen.NIEMALS Zubehöre oder T eile von anderen Gerät en oder andere Mark en gebrau chen. bitte der Backform aus dem Gerät ziehen um diese zu füllen mit Zutaten. zwei Kneth aken..Während dem Gebrau ch sind das Schaufenster und Back form sehr warm. . Vor dem ersten Gebrauch Im Verp ackung finden Sie die Brotbackmaschin e.Um kleckern zu vermeid en. dürfen dieses Gerät nicht gebrauchen. ein Messbecher. . Es ist also notwendig die richtige Meng e ab zuwiegen mit einer Waage. .Das Gerät nur einsch alten falls es gefüllt ist mit Zutaten oder T eig um Übererhitzung zu vermeiden. . Falls das Gerät trotzdem nass oder feucht ist. Sorgen Sie dafür dass alle Zutaten frisch sind. . ein Knethaken Ent fern er und eine Gebrauchs anweisung mit Rezepten.Das Gerät NIEMALS au f oder ganz neb en einen Küchenh erd. . . . GEBRAUCH ALLGEMEIN: Das Ergebnis hängt ab von vers chieden en Faktoren. Danach montieren Sie die Knethaken im Backform und stellen Sie dieBack form im Gerät. Ofen. die Back form. .Der Back fo rm und Knethaken immer sauber halten. . Gebrauchen Sie keine Schauermitter da dies die Anti-Anbackschicht bes chädigen könnten. Bitte immer Backformhands chuhe anzieh en um das Schau fenster anzu rühren und immer Back formhands chuhe an ziehen um die Back fo rm vom Gerät zu entfern en. nämlich Brot undT eig. Vor dem ersten Gebrauch emp fehlen wir die Backform. Butter/Öl: Butter/Öl gibt einen besseren Geschm ack am Brot und macht es auch weicher. und die Schnur immer komplett ausrollen wenn das Gerät in Betrieb ist. zwei Kn ethaken. Diese Zutaten müssen auf Zimmertemperatu r sein.NIEMALS Verlängerungsschnure gebrauch en.Das Gerät nur gebrauch en wo f es bestimmt ist. sodass die Programme korrekt ausgeführt werd en können. .Das Gerät NIEMALS außer Hause g ebrau chen. in der Nähe von Wärmequellen oder in Räumen mit einem hohen Feuchtigkeitsgrad. Wir emp f ehlen trockne Hefe zu gebrau chen (fertig) da diese l änger h altbar ist und ein besseres und gleichbl eibendes Resultat gibt als frische Heb e. blockieren oder abdecken. Demontieren Sie das Gerät in umgekehrter Folge. gleich den Stecker ausziehen. . Messbech er und Messlöffel zu reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel. Die Schnur NIEMALS falten oder in die Schnur kneif en. . Hefe: Durch die Hefe k ann das Brot aufgeh en und bekommen Sie ein leichtes und leichtverd auliches Brot.Kinder und Behinderten sind sich nicht immer bewusst vom Gefahr die Elektrogeräte verursachen können. V. und um das Brot vom Backform zu ent fernen.Die Brotbackmaschine und die Schnur NIEMALS mit nassen Händen berühren und diese auch NIEMALS ins Wasser (oder and ere Flüssigkeiten) tauchen.Personen die diese Gebrau chsanleitung nicht gelesen haben. 1.Lassen Sie das Gerät NIEMALS ohne Aufsicht wann es in Betrieb ist und stellen Sie es NIEMALS um wann es in Betrieb ist. .Die Brotbackmaschine gleich aussch alten und den Stecker ausziehen: *nach Betrieb oder wenn das Gerät NICHT in Betrieb ist *wenn diese nicht gut f unktioniert *während der Reinigung 2.

f. Kleie.Nur trockne Hefe gebrauchen. üg Weizenkeime. Die sauberen Kn ethaken im Back form stellen c. Die empfohlen en Mengen im Rezept einhalten. Brotmehlmischung mit Hefe (separat): Zuerst die Hefe im Backform tun. Die Mulden zum achen. Die Back form aus dem Gerät herausholen b. bitte damit rechnen dass dieses T eig nicht stark aufgeht. 3. 39 . . und ein Brotformat gem äß dem Inhalt des Brotmehlmischung wählen. 70% Roggenmehl. danach in einer Ecke der Back form eine Mulde machen und das Salz hinzu fügen. Zuck er gibt Milde am Ges chmack. Sorgen Sie dafür dass das Wasser nicht zu kalt ist. Gebrauchen Sie hierzu die beigefügten Messbecher und Messlö ffel (die Zutaten in Messlöffel immer abstreich en!) und gebrau chen Sie eine Waage um Mehl. Die Meng e Milch gebraucht soll vom Menge Wasser (im Rezept angeg eben ) abgezogen werd en. 4. dann die Brotmehlmischung und nur dann das Wasser. Wählen Sie ein Programm gemäß dem Art Mehl in Ihrem Brotmehlmischung. Es ist nicht immer erwähnt wie viel Hefe eine Brotmehlmischung enthält. Nüsse.Alle Zutaten genau abwiegen. Wasser: Wir emp fehl en L eitungswasser zu g ebrauch en. Diese Produkte könnten sauer werden.Alle Zutaten müssen auf Zimmertemperatur sein (Ausnahme: für das ‘Quick’ Programm darfdas Wasser etwas warmer sein) . Folge der Zutaten). ACHTUNG: Die Außens eite der Back form saub er halten und die Zutaten nicht in Kontakt lassen kommen mit dem Heizel ement. frisch e Hefe wird nicht immer das beste Resultat geben. ACHTUNG: Die angegeb enen Mengen anh alten und diese NIEMALS überschreiten.Zu cker: Zu cker ist die Nahrung der Hebe und also wes entlich fü r das Aufgehp rozess. Immer frische Zutaten gebrau chen. ACHTUNG: Keine Zutaten im Backzimmer kleckern. Sorgen Sie dafür dass die Auß enseite der Back form saub er ist. Dann im gegenüberliegend en Ecke auch eine Mulde mach en und die Hefe hinzufügen. T rockenobst. erhöht die Nährwert und hilft das Brot länger aufzubewahren. sonst startet das Aufg ehprozess nicht. 6. Vorbereitung des Teiges . e. aber au ch Honig oder Sirup. Gebrauch a. Sie müssen also vielleicht etwas experimentieren bevor Sie das beste Resultat bekommen.… Diese Zutaten zuerst weich en. Danach die Butter in Stückchen hinzu füg en. Butter. 5.Wenn Sie Roggenmehl gebrauchen. sodass Sal z und Hefe sich nicht direkt mengen können. Alle Zutaten am Back fo rm hinzu fügen (sieh e Punkt 5. dann das Mehl. Andere Zutaten: Manch e Rezept e vermeld en auch andere Zutaten wie Rosinen. Milch: Milch und andere Molkereiprodukte verbessern den Geschm ack. d. abtup fen und nur d ann hinzu fügen. Würzen. TIP: Keine Molkereiprodukte gebrauch en zum Programm ‘Aufschub Start’. TIP: Das Brot könn en Sie noch leckerer machen du rch andere Zutaten hin zuzu f en. Sie können sowohl Weiß zucker als b rauner Zu cker gebrauch en. Das Deck el schließen. wie Eier. sonst verlau ft das Au fgehpro zess zu schnell (=empfohlen bei Gebrauch des Programm „Quick“). Sorg en Sie auch dafü r d ass das Wasser ni cht zu warm ist. Das Programm 1 (“Basic”) wählen. erhöhen die Näh rwert und bewirken eine schöne Brotrinde. Folge der Z ten uta Zuerst Leitungswasser am Backform hinzu füg en. … abzuwiegen. Verg essen Sie den Zu cker nicht da dies er in wichtigem Masse bestimmen wird ob das Brot au fgeht oder nicht. … Brotmehlmischung mit Hefe (einbegriffen): Die Brotmehlmischung im Back form tun und Wasser hinzu fügen. Die Back form im Gerät stellen. Sonnenblumenkernen. Deshalb bitte mindestens 30% Weizenmehl gebrauchen und max. Sorgen Sie dafü r dass Sie k eine Zutat en im Back zimmer kleckern und dass dies e nicht in Kontakt kommen mit den Heizelem enten. Zutaten abwiegen .

ACHTUNG: Diese Funktion niemals gebrauch en mit Zutaten wie Milch. Zwischen 20. Dauer 3. hören Sie ein Tonsignal zur Bestätigung.French (Französisch) 750 gr 1000 gr Aufschub 3 Start* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● T otale Zeit 3:11 3:13 3:18 2:12 3:16 3:18 3:23 2:17 3:23 3:25 3:30 2:24 3:28 3:30 3:35 2:35 3:30 3:32 3:37 2:37 3:33 3:35 3:40 2:40 Spender *5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Warm halten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 40 . Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen obenan das LCD Schirm. aber nur in z. die rote Kontrolllampe brennt und zeigt Ihnen das LCDSchirm. können Sie diePfeilch en T asten gebrauch en.g. Sie hören ein T onsignal.4 und 6. Alles ist jetzt fertig für die Programmwahl! 7. Käse. und die Backzeit des gewählten Programms. Die Auswahl wird angedeutet mittels ein Strichelchen untenan das LCD Schirm.30 Stunden.3 und 6. Arbeitsweise: Notieren Sie die heutige Uhr. das Gerät muss um 06. Stellen Sie den T imen ein auf 5.2. 4.B. 1.48 Stunden.30 Stunden).30 U und 06. Kruste* L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R L M D R 1 Rapid* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 500 gr 1.42 Stunden. Timer (Aufschub Start): Wenn Sie wollen dass das Gerät nicht sofort startet. die Zeiten und verfügbare Funktionen. dark und eventuell Rapid). Den Stecker in die Steckdose stecken. Sahne. medium.8. Eier. einigen Stunden.9 und 10.40 Stunden mittels diePfeilch en. Diese Funktion ist nicht verfügbar für die Programme 7. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Diese Funktion ist verf ügbar fü r die Programme 1.48 Stunden ab = 5. Ziehen Sie hiervon 3. Programm: Drucken Sie au f die “ MENU” T aste zum Auswählen des gewünschten Programms (10 Programme) 2.Basic (Basis) 750 gr 1000 gr 500 gr 2. Programmwahl Jedes Mahl dass Sie auf eine T aste drücken. 3. Brotformat: Dru cken Sie au f die “ LOAF” T aste zum Auswählen des g ewünscht en Brot formats (500GR750Gr-1000Gr).00 U f ertig sein mit backen (also in 9. Diese Funktion ist verfügb ar für die Programme 1. Krustenfarbe: Drucken Sie au f die “ COLOR” T aste zum Auswählen d es gewünschten Krustenfarb es light.00 U gibt es 9.30 U. Sie haben das Programm 3 gewählt (1000 Gr).2. die Uhr dass das Brot gebacken sein sollte.3. Beispiel: Es ist jetzt 20. … Hiernach bekommen Sie eine Übersicht mit den Programmen.

3 und 4 hören Sie nach +.1 St. … gebrauchen Zeit kann mit dem Timer T aste verlängert werden von 1 St.EXTRA ZUTAT EN hinzufügen: Für die Programme 1. Das Programm starten . Spender zum automatischen Hinzu fügen von extra Zutaten wie Nüsse. Der T imer wird jetzt abzählen. Rosinen. . Rosinen.Italian (italienisch) 1000 gr 500 gr ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● 750 gr / / 1000 gr / / 7.Bake only (nur backen) *1 *2 *3 *4 *5 / / / / / / / / / / / / / ● / / Kruste: Light – Medium – Dark Rapid: Zeit wird mit +. da dann das ganze Backpro zess stoppt.) während „Au fschub Start“ oder während der Au fwärmung.30 St. ACHTUNG: Fürs Hinzufügen der Zutaten. . Sahne.20 Min.Sweet (süß) 750 gr 1000 gr 5. … hinzuzufügen.Quick (schnell) 6. Gluten free 8. – 1. da jetzt ein gutes Resultat nicht mehr möglich ist.Pasta (Teigware) 10. ein gekürzt Aufschub Start: kein Milch. … am Backform (siehe au ch Punkt 8 ‚Das Programm starten‘) 8. niemals auf ST OP drucken.Die Phase des Backprozess es und die Auswahl der Programme werden behalten im Fall einer Strompanne (max.Drucken Sie au f die “ST ART /ST OP” Taste um das Backprozess zu starten. ein T onsignal dass Sie daran erinnert die extra Zutaten wie Nüsse. dann stoppt das Backprozess sofo rt.500 gr 3.…) 750 gr 1000 gr L M D R L M D R L M D R ● ● ● / L M D R L M D R L M D R / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 3:43 3:45 3:50 2:30 3:45 3:47 3:52 2:32 3:48 3:50 3:55 2:35 3:17 3:22 3:27 1:20 3:28 3:30 3:35 3:30 3:32 3:37 3:33 3:35 3:40 2:10 1:30 0:14 1:00 *4 500 gr 4. 41 .Whole Wheat (Vollkorn.Dough (T eig) 9. 15 min. Eier. Fruchte. Wenn die Strompann e gescheht n ach d er ersten Knetphase.

NIEMALS ins Wasser (oder andere Flüssigkeiten) tauchen. ACHTUNG: Sie können gleich n ach Ende des vo rigen Programms gleich ein neu es Programm starten. Backform mit Anti-Anbackschicht können Sie reinigen in warmem Wasser mit Spülmittel. Marmelade. T eig. Aceton.  Die Hefe ist vor dem Kneten in Kontakt gekommen mit 42 .Das Gerät selber können Sie reinigen mit einem feucht en T uch. Das Heizelement darf NIEMALS mit Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Petroleum. 9. REINIGUNG UND PFLEGE . Wenn diese im Brot festsitzen. aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol. erst die ST OP T aste eindrucken. aus dem Gerät zu ent fern en. Lassen Sie das Brot NIEMALS läng er als 1 Stunde im Gerät nach End e des B ackprozesses.  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel. Wenn es Rauch im Backz immer gibt nach Kontakt zwis chen Teig und Heizelementen. Löschen Sie schwelendes Teig im Gerät NIEMALS mit Wasser.Der Kneth aken. Lassen Sie das Brot abkühlen auf einem Rost. In di esem Fall SOFORT auf die ST OP T aste drücken. Wenn diese im Back form festsitzen bleiben und Sie diese nicht entfernen können. Das bed eutet dass das Gerät noch zu warm ist (+55°C). versu chen Sie dann diese nur zu ent fernen n ach Abkühlung d es Brotes. Nach Ablauf der Stunde verbreitet das Gerät jede 5 Minute T onsignale. Diese Hefe muss nicht vorau fgehen. dann den Steck er ausziehen und dann d en Deckel ö ffnen. Kontrollieren Sie den Verfalltag der Hefe (im Kühlschrank au fbewahren). NIEMALS schwere oder hart e Gegenstände au f das Gerät legen. außer Bereich von Kinder. Dass könnte Rauchentwicklung verursa chen wenn das Teig über die Ba ckformrand aufgeht und mit den Heizelementen in Kontakt kommt. Der Back form. Drucken Sie auf die STOP Taste und ziehen Sie den Stecker aus die Steckdose. Bitte keine Scheuermittel gebrauchen da diese die Anti-Anbackschicht besch ädigen könnten.NIEMALS Back formkratzer. Es ist aber möglich dass au f das LCD Schirm die Meldung E01 oder E00 ersch eint sobald Sie au f die ST ART Taste drücken. Knethaken. . Dann der Back form umdrehen und vorsichtig aufden Unters eite klopfen um das Brot loszumachen.Das Gerät komplett trocknen lassen bevor es wieder zu geb rauch en. Messlöffel und Messbecher sind NICHT Geschirrspüler sicher. .  Sie gebrauch nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt. . den Stecker auszieh en und das Gerät und Zubehöre komplett abkühlen lassen bevor Reinigung. . VI. Ende des Backprozesses Am Ende des Backprozesses hören Sie verschiedene T onsignale und zeigt sich auf das Schirm 0:00. Um das Brot.Das Gerät aufräumen in einem frost frei en.… gebrauchen um das Gerät oder Bestandteile zu reinigen. Gebrauch en Sie IMMER Back formhandschuh e um die Back f rm aus dem o Gerät und das Brot aus dem Backfo rm zu holen. VII. weich en Sie die Backform dann in warmem Wasser und versuchen Sie es nochmals. sonst verliert das Brot seine Knusprigkeit.Das Gerät aussch alten. sauberen und trocknen Raum. Bei den meisten Programme geht das Gerät automatisch über au f die Warmhaltfunktion wäh rend ungefähr 1 Stunde. Entfernen Sie dann di e Kneth aken mittels den Knethak en Ent ferner. . den Deckel nicht öffnen somit Flammen zu vermeiden oder schon bestehenden Flammen zu löschen. TIP: Wenn nötig das Brot vom Back formrand losmachen mit einem Holzspatel.ACHTUNG: Die Lüftungsklappen während dem Betrieb NIEMALS anfassen. TROUBLESHOOTING Problem Ursach e  Aktion  Sie gebrauchen nicht die richtige Hefe  Gebrauchen Sie trockne Hefe (Fertiggeri cht). die Backform mit Zutaten entfernen und das Gerät komplett abkühlen lassen. blockieren oder abdecken.

Marke oder Partie Mehl  Das Teig ist zu hart geworden weil Sie nicht genug Flüssigkeiten gebraucht haben.  Sorgen Sie dafür dass das Raum gut gelüftet ist.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel. Feuchtigkeit.Das Brot geht nicht au f Die Oberseite des Brotes ist nicht egal Das Brot hat viele Luftlöch er Das Brot ist zusammengebrochen nach dem Au fgehpro zess Das Brot ist zu viel au fgeg angen Das Brot ist so leicht und klebrig Flüssigkeiten. wobei Wasser /Flüssigkeiten am ersten hinzugefügt werden.  Sie haben zu viel Wasser/Hefe gebrau cht.  Kontrollieren Sie ob die Zutaten laut der Anweisungen und in der richtigen Folge am Backform hinzugefügt wurden.  Sie haben zu viel Hefe gebrau cht.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen. Weise von Aufbewah rung des Mehls.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Salz oder Zucker befassen.  Sie haben zu warmen Wasser gebrau cht  Gebrauchen Sie nicht zu warmen Wasser  Sie haben nicht genug Mehl gebraucht  Wiegen Sie das Mehl gut ab mit einer Waage.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt/verfallen. Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank aufbewahren)  Es gab eine Strompanne.  Das Mehl ist nicht von guter Qualität  Versuch en Sie es mal mit einer anderen Marke Mehl.  Der Deckel wurde zu lange geö ffnet wäh rend des Backpro zesses.  Holen Sie das Brot aus dem Backform und fangen Sie au fs Neue an 43 .  Sie haben zu wenig Salz gebraucht.  Der Deckel während des Backprozesses nicht zu lange offen lassen.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen mittels den Messlöffel.  Die Kleber im Mehl sind nicht von guter Qualität oder Sie haben kein hartes Mehl gebraucht. Erntezeit des Mehls)  Probieren Sie mal eine andere Art.  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere.  Sie haben zu viel Salz oder zu wenig Zucker gebraucht.  Zu feuchte oder zu hohe Zimmertemperatur.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel und Messbech er.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel.  Sie haben zu viel Flüssigkeit gebraucht.  Gebrauchen Sie das mitgelieferte Messlö ff Kontrollieren Sie den el. Versuchen Sie 10-20 Ml Wasser zuzu füg en.  Sie gebrauchen zu viel Hefe  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mittels den Messlöffel.  Härteres Mehl mit einer höheren Menge Proteine nimmt mehr Wasser au f als anderes Mehl. (Die Qualität der Kleber hängt ab von : T emperatur.  Sie gebrauchen zu viel Flüssigkeit oder die Flüssigkeit ist zu warm.  Sie haben zu wenig Salz gebraucht.  Kontrollieren Sie ob die anderen Zutaten nicht schon Wasser befassen. Versuchen Sie 10-20 Ml weniger Wasser zu gebrauchen.

 Sie haben die verkehrte Krusten farb e eingestellt. kann zu die 44 Das Brot ist zu dunkel Das Brot ist noch nicht fertig und noch nass in der Mitte Die Unterseite und Seiten des Brotes sind mit zu viel Mehl bedeckt Die Zutaten des Brotes sind nicht gut gemengt Das Brot ist nicht geback en Das Brot ist an die Seiten zusammengebrochen und an die Unterseite noch feucht Der Knethak en rasselt Es gibt Brandgeruch während dem Back en Es kommt Rauch aus dem Dampflo ch Der Knethak en bleibt im Brot festsitzen Die Kruste wird weich nach Abkühlung .  Sie gebrauchen nicht genug Flüssigkeit  Manche Arte Mehl nehmen mehr Wasser au f als andere.  Stellen Sie den Knethaken im Backfo rm bevor die Zutaten hinzuzu fügen.  Das Brot sofort nach Ende des Backpro zess aus dem Gerät holen.  Sie gebrauchen zu viel extra Zutaten. Rosinen.  Der Knethak en wurde nicht/ nicht korrekt im Backform gestellt.  Sie haben die ‘DOUGH’ Funktion ausgewählt. versu chen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen. oder andere Zutaten aus dem Back form geworfen werden.  Reinigen Sie den Knethaken nach jedem Gebrau ch.  Die geweichten Zutat en sind noch zu nass.  T rocknen Sie die geweichten Zutaten ausreich end.  Das Teig ist zu steif  Lassen Sie das Brot komplett abkühlen bevor Sie das Messer vorsichtig aus dem Brot herausholen.  Das Brot ist zu lange im Backfo rm geblieben nach Ende des Backprozess.  Sie gebrauchen nicht genug Hefe oder die Hefe ist zu alt.  Vielleicht haben Sie Zutaten auf das Hei zelement gekleckert.  Gebrauchen Sie den mitgelieferten Messlöffel.  Wenn das Brot schon aufg egangen ist können Sie es weiter im Ofen backen. Kontrollieren Sie den Verfalldatum der Hefe (in Kühlschrank au fbewahren)  Sie gebrauchen zu viel Zucker  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel. wie Nüsse.  Stellen Sie die richtige Krustenfarb e ein vor das Backen.  Mit der ‘DOUGH ‘Funktion wird nicht gebacken.  Krusten haben sich unter den Knethaken au fgeh äu f t. T rockenobst. Sirup.  Der Damp f der nach dem Backen im Brot freikommt.  Sie können das Programm weiter laufen lassen. Versuchen Sie 10-20 Ml mehr Wasser zu gebrauchen.  Sie haben zu viel Mehl oder nicht genug Flüssigkeit.  Es gab eine Strompanne. Bitte ent fernen sobald das Gerät abgekühlt ist. Butter.  Es gab eine Strompanne.Das Brot ist zu trocken und zu fest mit neuen Zutaten.  Sie haben vergessen den Knethaken im Backfo rm zu stellen. Manche Brote nehmen mehr Wasser au f als andere. das Resultat kann aber enttäusch en wenn das Kneten schon angefang en hat. …  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer.  Kontrollieren Sie das Rezept und wiegen Sie die richtigen Mengen ab mit dem Messlöffel/Messb echer.  Während dem Kneten könnte eine kleine Menge Mehl.  Versich ern Sie sich dass den Knethaken gut festsitzt.  Stellen Sie zuerst den Knethaken.

. . PRAKTISCHE HINWEISE ZU STÖRUNGEN Falls einer Panne am Gerät sollen Sie es sicherlich nicht meh r gebrauch en.  Versuch en Sie 10-20 Ml weniger Wasser oder die Hälfte wenig er Zucker zu geb rauch en um die Menge Dampf zu reduzieren.Geräte deren Kennnummern beseitigt oder verändert wurden. X.Nicht korrekter Anschluss. . XI.  Um das Brot knuspriger zu machen können Sie die Funktion ‘French’ probieren oder die Funktion ‘dark’(Krustenfarbe).B. durch den Verkäufer beim Verkauf ordnungsmäßig ausgefüllten Garantiebescheinigung oder der Verkaufsrechnung. Im Fall von Beschädigung der Elektroschnur. REZEPTE Bemerkung : Suppenlöffel = abgestrichener Messlöffel (Groß) Kaffeelöffel = abgestrichenerMesslöffel (klein) 45 .Wie bleibt die Brotkruste knusprig? Ich kann keine egalen Schnitte schneiden Kruste gehen wodurch diese weicher wird. HAFTUNG Alle Haftung ebenso nach Benutzer als auch n ach allen Dritten die erwachs en sollten durch ni cht Folgen dieser Gebrau chsanweisung. Sie können das Brot auch 5-10 Min. Knethaken Ent ferner.Nicht normaler oder zweckwidrig er Gebrauch oder Behandlung. BEI PROFESSIONELLEM GEBRAUCH IST DIE GARANTIE UNMITTELBAR HINFÄLLIG DIE GARANTIE DECKT KEINE DEFEKTE UND/ODERBESCHÄDIGUNGEN INFOLGE NICHT FOLGEN DES GEBRAUCHSANWEISUNG. Wenden Sie sich an Ihren Verk äu fer.Die Portokosten für den hin. Die Garantie ist hinfällig bei: . Knethak en. extra backen im Ofen au f 200°C oder Gasstand 6.und Rückversand gehen zu Lasten des Käu fers. z. Dauer der Garantie: 2 Jahre . So helfen Sie die Umwelt zu schützen. GARANTIEBEDINGUNGEN Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag.Die Garantie d eckt d en E rsatz d es Motorblocks. Di e Garantie deckt k ein Zubehö r wi e Back form. bringen Sie auch unmittelbar das Gerät zu Ihre Verk au fsstelle. Messb echer und Messlö ffel. Bei nicht f olgen der Sicherheitshinweise schützt der Gebrau cher di eses Gerätes oder die Person die die Sicherheitshinweise nicht gefolgt hat den Fabrikanten gegen Haftp flicht. XII. Die Garantie gilt nur nach Vo rlage der. . falls er von uns erer technischen Abteilung als d efekt anerkannt wird. IX.Fehlende oder falsch e Pfleg e.  Lassen Sie das Brot aufeinen Rost abkühlen bevor es zu schneiden sodass den Dampf entgeh en kann.Geräte die von nicht-anerkannt en Dritten veränd ert oder repariert wurd en. DAS GERÄT IST FÜR HAUSHALTLICHEN GEBRAUCH KONZIPIERT. Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen zu machen. übermäßige Netzspannungsschwankung en.Die Garantie gilt nur für den Erstkäu fer . aber geben Sie es ab in einem offi ziellen Sammelpunkt zur Recycling.  Das Brot war noch zu warm. . geht au f keinen Fall zu Laste d es Fabrikanten. UMWELT Setzen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensd auer nicht beim normalen Hausmüll. VIII.

250 ml Wasser .) .) . Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.25 Gr. 9 Getreide Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.1 Kaffeelöffel Trockenhefe . Nüsse 9 Getreide Brot (1000 Gr.) 250 ml Wasser 300 Gr. 9 Getreide Mehl . Weißmehl .400 Gr. Weißmehl .Weissmehl .1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (1000 Gr. Weißmehl .) .1 Suppenlöffel Zucker .5Kaffeelöffel Salz . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Vollkornbrot (750 Gr.65 Gr.) .Weissmehl 100 Gr. Weißmehl . Butter (kein Öl) Graubrot (1000 Gr.2 Kaffeelöffel Trockenhefe .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .1. Butter .) 330 ml Wasser 400 Gr.260 ml Wasser . Rosinen Roggenbrot (1000 Gr.330 ml Wasser .25 Gr.1 Kaffeelöffel Salz .1 Suppenlöffel Zucker Nüssebrot (750 Gr.1. Graumehl . Vollkorn Mehl .1 Kaffeelöffel Salz .1.25 Gr.600 Gr.2 Suppenlöffel Zucker 9 Getreide Brot (750 Gr.Weißbrot (1000 Gr.200 Gr.) .200 Gr. Butter .Weissmehl 200 Gr.310 ml Wasser . Butter 1 Suppenlöffel Zucker Maisbrot (1000 Gr.5 Suppenlöffel Olivenöl Vollkornbrot (750 Gr. Butter .1 Kaffeelöffel Salz .2 Kaffeelöffel Trockenhefe . Butter .5 Kaffeelöffel Trockenhefe .300 Gr.25 Gr.400 gr.) 310 ml Wasser 500 Gr. Maismehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 1 Kaffeelöffel Zucker 2 Suppenlöffel Olivenöl 46 .330 ml Wasser .1 Kaffeelöffel Salz .5 Kaffeelöffel Trockenhefe 20 Gr. Roggenmehl 310 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 15 Gr. Vollkorn Mehl 1 Kaffeelöffel Salz 1. 9 Getreide Mehl .330 ml Wasser .2 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot (750 gr) .20 Gr.400 Gr.) 300 ml Wasser 350 Gr.2 Kaffeelöffel Trockenhefe .Weissmehl 150 Gr. Butter .1 Kaffeelöffel Salz .100 Gr. Butter 1 Suppenlöffel Zucker Italienisches Brot mit Rosmarin und Rosinen (750gr) 2 medium Eier 175 ml Wasser 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 400 grWeizenmehl 1Kaffeelöffel Salz 3 Suppenlöffel Trockenrosmarin 1Suppenlöffel Kristallzucker 4 Suppenlöffel extra vergine Olivenöl 125 gr.500 Gr.) 500 Gr.

Weissmehl 1 Kaffeelöffel Salz 2 Kaffeelöffel Trockenhefe 25 Gr.com 47 .250 Gr.500 Gr.No Gluten Backmischung Revogan ( Eisen oder Faser) .1 medium Ei .1 Suppenlöffel Zucker . Vollkornmehl .) .1 Kaffeelöffel Salz . Zucker . Räucherspeck (gebacken ) 1 Zwiebel (leicht gebacken) 250 ml Wasser 300 Gr. backen auf 220° Pizza mit Thunfisch 500 Gr.) . Weitere Rezepten finden Sie au fwww. Rosinen . getrocknete oder kandierte Fruchte Brötchen (1000 Gr.2.2 Suppenlöffel Zucker . kleingehackte Walnüsse .50 Gr.5 Kaffeelöffel Trockenhefe .25 Gr. Fondant Schokolade Panettone (1000 Gr.500 Gr. Erdbeere .175 ml Milch .2 Kaffeelöffel Trockenhefe .100 Gr. Rosinen Speckbrot (1250 Gr. Vollkornmehl 1 Kaffeelöffel Salz 1 Suppenlöffel Zucker 2 Kaffeelöffel Trockenhefe Italiens Brot (1000 Gr.60 Gr.5 Kaffeelöffel Trockenhefe 300 ml Wasser 2 Kaffeelöffel Salz 1 Töpfchen Pesto 1 Dose Tomaten 20 grüne Oliven 1 Knoblauchzehe Gerieben er Käse * Ofen vorwärmen.50 Gr.100 Gr.500 Gr. Mehl (Französisch)t 2 Kaffeelöffels Salz 1 Kaffeelöffel Trockenhefe 2 Suppenlöffel Olivenöl 1 Suppenlöffel getrockneter Oregano (narr Geschma ck) Pizza * Ofen 240 ml Wasser 450 Gr.Gluten freies Brot (1000 Gr.) .1 Kaffeelöffel Salz . 20 Min.) 1 Kaffeelöffel Salz 2 Suppenlöffel Olivenöl vorwärmen.1 Ei Schokoladebrot (1000 Gr. Butter 2 Suppenlöffel Zucker 250 Gr.400 Gr.1 Suppenlöffel Zitronensaft (konzentriert) Rosinenbrot (1000 Gr.20 Gr.) 300 ml Wasser 500 Gr.1 Ei .2 Suppenlöffel Olivenöl .Weissmehl 300 Gr.1 Kaffeelöffel Anispulver .50 Gr.3 Suppenlöffel Zitronensaft (frisch) . Butter .2 Suppenlöffel Zucker Erdbeerema rmelade .1 Kaffeelöffel Salz . 20 Min. backen auf 220°.) . Weizenmehl 2. Mehl .330 ml Wasser .3 Kaffeelöffel Trockenhefe .250 ml Milch .3 Kaffeelöffel 1 Kaffeelöffel Salz .1 Ei .250 ml Wasser . Butter .) 200 Gr.1.Weissmehl .Weissmehl .450 Gr.) 250 ml Wasser 600 Gr. Butter in Stückchen . fritel.Weissmehl 1 Kaffeelöffel Hefe(5Gr.5 Suppenlöffel Zucker .

com 48 . van RAT INGEN Stadsheide 11 .B-3500 Hasselt E-Mail : info@vanratingen.vanratingen.Voor verdere inlichtingen / POURTOUT RENSEIGNEMENT SUPPLEMENTAIRE / For all further information / FÜR WEITERE INFORMATIONEN NV J.com / Website : www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful