You are on page 1of 67

Zaanpeiling 2009

Leefbaarheid, veiligheid, Zaanstad en haar centrum, wonen, de gemeente in de wijk en de gemeentepolitiek

14 12 10 8 6 4 1999 2001 2003 2005 2007 2009

CONCERNSTAF, TEAM ONDERZOEK & STATISTIEK maart 2010

INHOUD
MANAGEMENT SAMENVATTING ZAANPEILING 2009 INLEIDING 1. LEEFBAARHEID 1.1 Het oordeel over de eigen buurt 1.2 Buurtproblemen 1.3 Oordeel over voorzieningen 1.4 Conclusies leefbaarheid 2 VEILIGHEID 2.1 Onveiligheidsgevoelens 2.2 Slachtofferschap 2.3 Verkeersveiligheid 2.4 Brandveiligheid 2.5 Conclusie veiligheid 3 BELEVING VAN DE STAD ZAANSTAD 3.1 Gehechtheid aan Zaanstad 3.2 Het centrum van Zaanstad 3.3 Bereikbaarheid van het centrum en de eigen wijk 3.4 Betaald werkende Zaanstedelingen 3.5 Conclusie beleving Zaanstad 4 WONEN 4.1 Huidige woonsituatie 4.2 Woonlasten 4.3 Verhuisplannen 4.4 Woonwensen 4.5 Het wonen van jongeren, ouderen en 75-plussers 4.6 Conclusie wonen 5 DE GEMEENTE IN DE WIJK 5.1 Aandacht van de gemeente voor de wijk 5.2 Betrokkenheid van bewoners bij hun wijk 5.3 Conclusie De gemeente in de wijk 6 DE GEMEENTEPOLITIEK 6.1 Oordeel over het gemeentebestuur 6.2 Oordeel over het betrekken van burgers 6.3 Oordeel over het gemeentelijke regels 6.4 Informatie van de gemeente 6.5 Conclusie gemeentepolitiek ALGEMENE GEGEVENS 3 7 9 9 15 18 23 24 24 27 30 31 31 32 32 33 35 38 39 40 40 43 46 49 52 53 54 54 55 59 60 60 62 62 63 65 66

A

2

MANAGEMENT SAMENVATTING ZAANPEILING 2009
In het najaar van 2009 is de zevende Zaanpeiling gehouden. Bijna 3.500 inwoners van Zaanstad van 18 jaar en ouder deden mee. Er is zowel schriftelijk als online geënquêteerd. Onder de allochtone inwoners is een aanvullend face-to-faceonderzoek gehouden. Om de gegevens zo representatief mogelijk te maken, zijn zij gewogen naar de aspecten leeftijd, geslacht en woonwijk. De resultaten op hoofdlijnen worden hierna weergegeven. Leefbaarheid Circa negen op de tien inwoners vinden hun buurt prettig tot zeer prettig om te wonen. Het oordeel over de buurt loopt uiteen van een 6,6 door inwoners van Poelenburg tot een 7,7 door inwoners van Westzaan en Westerkoog. Het gemiddelde cijfer is een 7,3, wat overeenkomt met 2007. Ook toen scoorde Westzaan het hoogst (8,1) en Poelenburg het laagst (5,5), maar nu is de waardering in Poelenburg duidelijk hoger. De sociale samenhang scoort in Westzaan met een 7,1 duidelijk boven gemiddeld (6,1). In Poelenburg en Kogerveldwijk is deze onvoldoende (5,1). Acht op de tien bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Dit gevoel leeft vrijwel niet onder de bewoners van Poelenburg waar maar 32% zich medeverantwoordelijk voelt. Van de bewoners is 14% actief betrokken bij de wijk, 16% is dit nu niet maar zou dit wel willen. Een kwart van de bewoners heeft het afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de buurt. Poelenburg scoort hierbij vrijwel gemiddeld. Buurtproblemen Parkeerproblemen en slecht onderhoud van de bestrating staan nog steeds duidelijk bovenaan als meest belangrijke buurtproblemen. In Poelenburg worden vervuiling en de samenstelling van de buurtbevolking meer dan gemiddeld als belangrijkste problemen naar voren gebracht. Bewoners van Assendelft-Zuid en Westerkoog ervaren de minste problemen in de buurt. In Poelenburg ervaart vrijwel elke bewoner één of meerdere problemen. Overlast De ligging en de aanwezige bedrijvigheid zorgen ervoor dat veel Zaanstedelingen geluidsoverlast ervaren door vliegtuigen en stankoverlast door de aanwezige bedrijvigheid. Vooral bewoners van Assendelft worden geconfronteerd met geluidsoverlast door vliegtuigen. Stankoverlast door bedrijven speelt vaker in Oud Koog a/d Zaan en in Oud Zaandijk. Geurhinder is vooral afkomstig van de verwerking van cacaobonen. Hiervan ondervinden bewoners van een groot aantal wijken hinder. Ook linoleum en de op- en overslag van olie leiden tot geuroverlast. Voorzieningen in de buurt Bewoners zijn over redelijk positief over de voor zieningen in de buurt. Het meest te spreken is men over het basisonderwijs, de bereikbaarheid per auto, de winkels voor dagelijkse boodschappen, het openbaar vervoer en de wijze waarop het afval wordt ingezameld. Over de parkeergelegenheid, de verkeersveiligheid, het schoonhouden van de buurt, de voorzieningen voor ouderen en voor gehandicapten zijn bewoners minder positief. Poelenburg scoort voor een groot aantal voorzieningen duidelijk onder het gemiddelde, Zaandam Noord juist boven het gemiddelde. Westzaan scoort laag als het gaat om winkels voor dagelijkse boodschappen en het openbaar vervoer. In Nieuw West wordt de bereikbaarheid met de auto negatief beoordeeld vanwege. Over de voorzieningen voor jongeren laten meer bewoners zich negatief dan positief uit. Vooral bewoners van Rosmolenwijk zijn ontevreden over de voorzieningen voor jongeren en over goede speelplekken voor kinderen. Voorzieningen in Zaanstad Het onderwijs in het algemeen, de sportvoorzieningen en het aanbod aan clubs en verenigingen worden zeer gewaardeerd. Bewoners hebben in Zaanstad duidelijk meer moeite met de parkeermogelijkheden. Veiligheid Bijna één op de drie bewoners voelt zich in het algemeen wel eens onveilig. In de eigen buurt voelen bewoners zich vaker veilig. Naar buurt verschilt het beeld nogal. Zo voelt 3% van de bewoners van Westzaan zich soms onveilig tegenover 36% van de bewoners van Kogerveldwijk. Gemiddeld geven de bewoners een 7,1 voor de veiligheid. Poelenburg (6,3) en Kogerveldwijk (6,4) scoren het laagst, Werstzaan (8,0) het hoogst. Bewoners voelen zich overdag in het winkel- (7,2) en uitgaansgebied (7,0) veel veiliger dan ’s avonds, respectievelijk 5,7 en 5,3.

A 3

Slachtofferschap Van vier voorgelegde delicten zijn bewoners het meest geconfronteerd met fietsendiefstal (13%). Een aantal wijken is echter minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer zoals Westzaan. Bewoners van Poelenburg schatten deze kans groter in (25%). maar niet met de auto. Zij komen ook duidelijk vaker in het centrum dan bewoners van verder weg gelegen wijken als Assendelft en Krommenie. Één op de tien bewoners vindt dat Zaanstedelingen onderling sterk met elkaar verbonden zijn. bewoners van Zaandam Noord zijn het positiefst. Ook de parkeermogelijkheden voor de auto zijn volgens de bewoners onvoldoende. Ruim drie kwart heeft vertrouwen in de gemeente wanneer zich een ramp voordoet. bewoners van Rosmolenwijk juist het meest (68%). dat er voldoende te beleven valt voor iedereen en dat goed te zien is dat Zaanstad met haar tijd mee gaat. Bewoners van Poelenburg zijn meer dan gemiddeld het slachtoffer van autodelicten. Oude Haven en Assendelft-Zuid. wint die overtuiging wel terrein (van 18% in 2003 tot 30% in 2009). Zaandam West. Centrum van Zaanstad Steeds meer bewoners kennen Inverdan. Jongeren tot 30 jaar voelen zich meer dan gemiddeld gehecht aan Zaanstad (64%). Verkeersveiligheid Vier op de tien bewoners vinden de eigen buurt verkeersveilig. De sfeer en de gezelligheid in het Centrum en het schoonhouden van het Centrum scoren iets minder goed. Vooral bewoners van Poelenburg vinden hun woning niet brandveilig (23%). maar ook hierover zijn veel meer bewoners positief (circa 55%) dan negatief (circa 8%). Brandveiligheid De helft van de bewoners vindt de eigen woning brandveilig. Bereikbaarheid van het centrum Het centrum is volgens de bewoners met de meeste vervoermiddelen goed te bereiken. evenals autodelicten. Hoewel niet iedereen ervan overtuigd is dat Zaanstad hierdoor een stadcentrum krijgt met meer uitstraling en kwaliteit. Vergeleken met 2007 achten bewoners de kans wel kleiner dat er een grote brand of ramp uitbreekt en hebben bewoners juist iets meer vertrouwen in de gemeente. Ook mijden zij vaker onveilige plekken in de buurt. Grote ramp of brand Eén op de tien bewoners acht het mogelijk dat er in de buurt een grote brand of ramp uitbreekt. een kwart juist onveilig. Gehechtheid aan Zaanstad De helft van de bewoners is gehecht aan Zaanstad. Bewoners van Zaandam Zuid. Jongeren en bewoners van aan het centrum grenzende wijken zijn het meest positief over Inverdan. Ook bewoners van Oud Koog a/d Zaan zijn vaker het slachtoffer geweest van autodelicten. Over de parkeergelegenheid laten bewoners zich vaker negatief uit. In Peldersveld komt fietsendiefstal meer dan gemiddeld voor. Bereikbaarheid van de eigen wijk De bereikbaarheid van de eigen wijk scoort over het algemeen goed. Circa 8% geeft aan de eigen woning juist niet brandveilig te vinden. is vergeleken met eerdere jaren toegenomen. Het aandeel bewoners dat moeite hiermee heeft. Bewoners van Assendelft-Zuid (34%) en Westzaan (37%) zijn het minst gehecht aan Zaanstad. Vermijdingsgedrag Bewoners doen hun deur ’s avonds en ’s nachts vaker niet open om onveilige situaties uit de weg te gaan. Bewoners van Nieuw West zijn ontevreden over de bereikbaarheid van de wijk per auto. In Poelenburg doen bewoners vaker de deur ’s avonds of ’s nachts niet open. Vooral bewoners van Oud Koog a/d/ Zaan zijn negatief over de verkeersveiligheid. Een kwart gaat ervan uit dat mensen van buiten Zaanstad kennen. Over het theater zijn negen van de tien inwoners te spreken. Kenmerkende van Zaanstad Één op de drie inwoners vindt dat Zaanstad een stad is met een eigen gezicht. geweldsdelicten en inbraak. A 4 . Assendelft-Noord en Oud Koog a/d Zaan hebben hier de meeste problemen mee. Bewoners van huurwoningen en van flatwoningen zijn vaker negatief over de brandveiligheid van de woning. Bewoners van Westzaan zijn het minst geconfronteerd met deze delicten.

De wens van starters om te kopen is vergeleken met eerdere jaren echter toegenomen. wat iets minder is dan in 2007 en 2006. terwijl de prijs die mensen voor een koopwoning willen betalen. De huurprijs die verhuisgeneigden willen betalen voor hun nieuwe woning is toegenomen vergeleken met 2007.en informatie-avond bezocht. Bijna vier op de tien bewoners voelen zich vertegenwoordigd door het wijkoverleg. Jongeren tot 30 jaar komen minder vaak naar een dergelijke bijeenkomst. Naar woningtype lopen de cijfers uiteen van een 7. Slechts één op de zes bewoners wil zeker verhuizen. Zo voelt ruim een derde zich niet vertegenwoordigd door de gemeenteraad (8% wel) en denkt eveneens ruim een derde dat men als kiezer geen invloed heeft op wat 5 A . Starters geven vaker de voorkeur aan een huurwoning. overheid en industrie. detailhandel. Inspraak. onderwijs.en informatiebijeenkomsten Een op de vijf inwoners heeft het afgelopen jaar een gemeentelijke inspraak. In Rooswijk zijn er relatief veel bewoners positief over de gemeente (55%). juist is gedaald.Werken Bijna tweederde van de Zaanstedelingen werkt in loondienst. gaan vaker met de fiets.9) als de woonomgeving (6. Gemiddeld is 14% van de bewoners actief betrokken bij de wijk en nog eens 16% zou dit wel willen. Betrekken van burgers Slechts een heel klein deel van de burgers is van mening dat ze voldoende invloed hebben op datgene wat de gemeente doet (5%). Het wijkoverleg is bij 53% van de bewoners bekend.2 voor een eengezinskoopwoning.3. Verhuizen Bijna de helft van de ondervraagde respondenten is in meer of mindere mate verhuisgeneigd. Betrokkenheid bij de wijk Bewoners hebben belangstelling voor eventuele plannen voor hun buurt. Vergeleken met 2007 is hierin weinig veranderd.7. Westzaan scoort bovengemiddeld met een 8. Bijna de helft van de bewoners die willen verhuizen.1 voor de woning en een 7.8 voor de woonomgeving. Oordeel over het gemeentebestuur Bewoners lijken weinig vertrouwen te hebben in de politiek. 65-plussers juist vaker. Thuiswonende kinderen en jongeren tot 30 jaar willen vaker verhuizen. een tiende juist niet. Circa een derde van de bewoners vindt dat men voldoende inspraak heeft. een derde wil huren.3 voor een flatwoning in de huursector tot een 8. Woonwensen De helft van de verhuisgeneigden wil een woning kopen. dus is daar sprake van een lichte stijging. Bewoners van Poelenburg geven de laagste cijfers voor zowel de woning (6. Wonen Gemiddeld waarderen de bewoners van Zaanstad hun woning met een 7. Bewoners van Poelenburg willen vaker beslist verhuizen. Sectoren waarin veel mensen in Zaanstad werkzaam zijn. Bewoners laten zich vaker positief uit over de bereikbaarheid voor meldingen en het informeren van de buurt. Vergeleken met 2007 lijkt de wens om te kopen iets te zijn toegenomen. maar bewoners die in Zaanstad zelf werken. In 2007 scoorde de woning nog een 7. Er zijn vrij veel Zaanstedelingen die nu buiten de gemeente werken maar die graag een baan in Zaanstad zouden willen (40%). Toch is het aandeel bewoners dat denkt dat dit niet zo is nog iets groter dan het aandeel dat wel vertrouwen hierin heeft. Ook vinden bewoners dat zij onvoldoende worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijke plannen en dat er onvoldoende mogelijkheden voor inspraak zijn. 9% is werkzaam als zelfstandige. Men is het meest positief over de interesse die de gemeente heeft in de mening van haar burgers. De verhuiswens is bij de meeste bewoners niet heel hard.9 en hun woonomgeving met een 7.1). De auto is het belangrijkste vervoermiddel om naar het werk te gaan. het nakomen van afspraken en het betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid zijn bewoners vaker niet dan wel te spreken. Aandacht van de gemeente voor de wijk Inwoners van Zaanstad zijn vaker negatief (58%) dan positief (42%) over de aandacht van de gemeente voor de problemen in de buurt. in Oud Koog a/d Zaan zijn er relatief veel bewoners negatief (70%). zijn de gezondheidszorg. wil in Zaanstad blijven wonen. horeca. Bewoners van Poelenburg tonen hiervoor minder interesse. Over het reageren op meldingen. Circa drie kwart vindt deze bijeenkomsten (min of meer) waardevol.

een kwart vindt dat men onvoldoende wordt geïnformeerd. maar de bewoners die dat wel kunnen zijn erover wel te spreken. Over de besteding van de belastinggelden door de gemeente zijn maar weinig bewoners te spreken (rapportcijfer 5. Men is van mening dat men over het algemeen gemakkelijk aan gemeentelijke informatie kan komen en dat deze informatie ook duidelijk is. 6 . Een kwart van de bewoners is van mening dat de gemeente een duidelijke visie heeft op de toekomst van Zaanstad. Gemeentelijke regels Circa een kwart van de bewoners vindt dat de gemeente Zaanstad duidelijke regels en verordeningen heeft (13% vindt van niet).1). zijn bewoners veel negatiever. de Stadskrant en de lokale televisiezender (AT5 / TVNH) spelen hierin een belangrijke rol. Over de website kan een deel van de bewoners geen uitspraak doen omdat ze die niet kennen. circa een vijfde geeft aan dat er op een aantal terreinen regels ontbreken (7% niet) en/of dat burgers te maken hebben met tegenstrijdige regels (7% niet). Over het controleren en handhaven van de regels door de gemeente. Circa een kwart vindt dat de burgemeester en wethouders hun beloften niet waarmaken (4% wel). heeft eveneens een kwart geen vertrouwen in de burgemeester en de wethouders (15% wel) en vindt een kwart dat de gemeente niet goed wordt bestuurd (10% wel). Bewonersbrieven zijn hiervoor een goed communicatiemiddel. Bewoners maken gebruik van verschillende bronnen als het gaat om informatie over Zaanstad. De communicatie door de gemeente wordt beter gewaardeerd dan in 2008. Slechts 13% vindt dat de gemeente dit goed doet tegenover 27% die vindt dat de gemeente dit niet goed doet.er in de gemeente gebeurt (18% wel). Vooral de gemeentelijke pagina’s in het huis-aan-huis blad Zaans Stadsblad. Vergeleken met 2008 (15%) zijn bewoners hierover nu positiever. De helft van de bewoners is tevreden over de informatie die men krijgt over gemeentelijke maatregelen. Informatie door de gemeente Bewoners laten zich in positieve zin uit over de gemeentelijke informatie die men krijgt via de lokale kranten.

INLEIDING
Sinds 1990 wordt er in Zaanstad jaarlijks een omnibusenquête gehouden onder de inwoners van 18 jaar en ouder. Het omnibusonderzoek is een grootschalig schriftelijk onderzoek met vragenblokken over allerlei onderwerpen. De gemeente Zaanstad is geïnteresseerd in de mening van de Zaanse burgers over de thema’s leefbaarheid & veiligheid, de voorzieningen van de stad, de gemeentepolitiek, de gemeente in de wijk, mobiliteit en bereikbaarheid en wonen. Met dit onderzoek wil de gemeente een representatief beeld krijgen van opvattingen, ervaringen en wensen van de inwoners van Zaanstad. De Zaanpeiling 2009 is gehouden in de maanden september en oktober van 2009. Omdat het praktisch onmogelijk is alle inwoners van de gemeente te ondervragen, is per wijk een willekeurige steekproef uit het bevolkingsbestand getrokken: ruim 9.000 inwoners van 18 jaar en ouder ontvingen een vragenlijst per post. De bewoners hadden ook de mogelijkheid om via internet de vragenlijst in te vullen. Om de respons te verhogen werd na drie weken een herinnering verstuurd. In totaal hebben ruim 3.500 inwoners de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. De Zaanpeiling 2009 bestaat net als de Zaanpeiling 2008 uit één vragenlijst, waardoor alle vragen op stads- en op wijkniveau kunnen worden geanalyseerd evenals naar een groot aantal achtergrondvariabelen. De Zaanpeiling 2007 was nog opgedeeld in twee versies waarbij een deel van de vragenblokken in beide versies opgenomen was en een deel alleen in één van beide versies. Hierdoor konden niet alle vragen op wijkniveau worden uitgesplitst en kon ook niet altijd een relatie worden gelegd met alle achtergrondvariabelen. Evenals voorgaande jaren is een aanvullend onderzoek gehouden onder allochtone inwoners. Hiervoor is in oktober 2009 een verkorte versie van de Zaanpeiling vragenlijst (± 25 vragen) mondeling (face-to-face) voorgelegd aan allochtone Zaanstedelingen. Rond een viertal winkelcentra in Zaandam werd deze groep Zaanstedelingen benaderd door interviewers die de respondenten zonodig in een andere taal dan het Nederlands konden bevragen. Bijna 300 allochtone Zaanstedelingen hebben hieraan meegewerkt. De betrouwbaarheid van de enquête-uitkomsten is mede afhankelijk van de vraag of de verschillende bevolkingsgroepen evenredig in de respons vertegenwoordigd zijn en of deze vertegenwoordiging overeenkomt met de samenstelling van de werkelijke bevolking. De respons bleek niet gelijkmatig verdeeld te zijn en bevatte een lichte oververtegenwoordiging van vrouwen en van mensen van middelbare leeftijd. Ook waren sommige wijken over- dan wel ondervertegenwoordigd. Om de afwijkingen tussen de respons en de populatie zoveel mogelijk te corrigeren, is in het databestand een weegfactor toegepast op de kenmerken geslacht, leeftijd en wijk. Concreet betekent dit dat de antwoorden van groepen die zijn ondervertegenwoordigd wat zwaarder meetellen en dat voor de antwoorden van de groepen die zijn oververtegenwoordigd het omgekeerde geldt, zodat we van een zo goed mogelijke schatting van het Zaans gemiddelde kunnen spreken.

A 7

Bij steekproefonderzoek is er altijd sprake van een schatting van het daadwerkelijke gemiddelde. De mate waarin het ‘werkelijke getal’ kan afwijken van de steekproefschatting (het in de uitkomsten gevonden getal) is mede afhankelijk van het aantal respondenten in de steekproef. De mogelijke afwijking wordt groter naarmate de steekproef kleiner is en/of de schatting dicht bij 50% ligt. Zie de tabel voor de afwijkingsmarges bij 95% betrouwbaarheid rondom schattingen bij verschillende steekproefgroottes. 95% betrouwbaarheid wil zeggen dat het ‘werkelijke getal’ ook buiten de marges van de tabel kan liggen. Zouden we bijvoorbeeld voor 99% betrouwbaarheid kiezen dan worden de marges groter. Steekproefgrootte 50 100 200 400 800 1.000 3.000 5% 6,0 4,3 3,0 2,1 1,5 1,4 0,8 10% 8,3 5,9 4,2 2,9 2,1 1,9 1,1 15% 9,9 7,0 4,9 3,5 2,5 2,2 1,3 20% 11,1 7,8 5,5 3,9 2,8 2,5 1,4 25% 12,0 8,5 6,0 4,2 3,0 2,7 1,5 30% 12,7 9,0 6,4 4,5 3,2 2,8 1,6 35% 13,2 9,3 6,6 4,7 3,3 3,0 1,7 40% 13,6 9,6 6,8 4,8 3,4 3,0 1,8 45% 13,8 9,8 6,9 4,9 3,4 3,1 1,8 50% 13,9 9,8 6,9 4,9 3,5 3,1 1,8

Voorbeeld: Wanneer in dit rapport wordt gesproken over het feit dat 50% van de respondenten het eens is met een bepaalde afspraak dan zal het werkelijke percentage onder de Zaanse bevolking met 95% zekerheid tussen de 48,2% en 51,8% liggen (immers 3.000 respondenten) . Wanneer er op wijkniveau een uitspraak wordt gedaan (met hooguit 200 respondenten) dan zijn de marges rondom de schatting duidelijk groter. Als we b.v. constateren dat in wijk X 20% van de respondenten iets vindt en we hebben 200 respondenten in die wijk ondervraagd dan zal het daadwerkelijke getal met 95% zekerheid tussen de 14,5% en 25,5% liggen.

A

8

1. LEEFBAARHEID
1.1 Het oordeel over de eigen buurt Omdat de gemeente Zaanstad wijk- en buurtgericht werkt aan de leefbaarheid en de veiligheid van de stad, is de wijze waarop bewoners hun wijk ervaren van groot belang om te kunnen beoordelen of deze manier van werken ook vruchten afwerpt. Bewoners positief over hun woonbuurt Over het algemeen zijn inwoners zeer tevreden over de buurt waarin zij wonen. Gemiddeld vindt, net als in 2007, 92% de buurt prettig tot zeer prettig om te wonen. Het meest te spreken over de buurt zijn bewoners van Westerkoog (99% (zeer) prettig), Westzaan (97%) en Nieuw West (97%). Bewoners van Poelenburg laten zich het minst positief uit over de buurt, maar ook van hen vindt drie kwart de buurt prettig tot zeer prettig om te wonen. Afb. 1 Aandeel bewoners (%) dat de wijk (zeer) prettig en (zeer) onprettig vindt, naar wijk

Westerkoog Westzaan Nieuw West Assendelft-Zuid Assendelft-Noord Zaandam Noord Oud Zaandijk Krommenie West Oud Koog a/d Zaan Wormerveer Zaandam West Krommenie Oost Oude Haven ZAANSTAD Peldersveld Rooswijk Zaandam Zuid Rosmolenwijk Kogerveldwijk Poelenburg

A 9

1 7.2 7.3 7.6 7.3 7. Afb.9 7.3 8.4 8.4 7.5 7.5 7.8 7.3 A 10 .8 6.2 7. maar per wijk zijn er toch wel verschillen.6 7.6 7.4 7.8 7.3 7.7 7.8 7.1 6.4 7.8 7.9 8. Ook toen scoorde Westzaan het hoogst (8.1 6. maar nu is de waardering in Poelenburg duidelijk hoger.5 6.3 7. De antwoorden op die stellingen zijn verwerkt tot één score.4 5.3 wat overeenkomt met 2007.0 7.4 7.0 7.0 7.3 8.3 7.5 7.3 7.5 7.7 8.2 Waardering voor de eigen wijk (schaalscore GSB methode) 2006 Zaandam Zuid Poelenburg Pelders-/Hoornseveld Rosmolenwijk Kogerveldwijk Zaandam Noord Oude Haven Zaandam West Nieuw West Oud Koog a/d Zaan Westerkoog Oud Zaandijk Rooswijk Wormerveer Krommenie Oost Krommenie West Assendelft Zuid Assendelft Noord Westzaan Zaanstad 7.4 8. het oordeel over de buurt.0 7.6 7. en in Zaandam Noord en Rooswijk zit er een dalende lijn in.6 8.3 7.9 7.6 door inwoners van Poelenburg tot een 7.5).1) en Poelenburg het laagst (5.3 2009 7 6.7 door inwoners van Westzaan en Westerkoog.1 7.0 7.0 7.7 7.3 7. De score voor Zaanstad als geheel verandert nauwelijks over de jaren.7 6. De waarde van de score loopt uiteen van een 6.6 7.Aan de respondenten is gevraagd een aantal stellingen te beantwoorden over de waardering die ze hebben voor hun eigen wijk.7 7.7 6. In Poelenburg fluctueert de score nogal.4 2007 7.2 6. De gemiddelde score is een 7.2 6.

4 5.0 6.0 5.0 6.0 in 2007).1 6.8 5.2 5. In 2007 stonden deze wijken ook onderaan. Afb.4 5.4 6.2 6.7 6.3 6.3 6.2 5.9 6. De stellingen die de respondenten daarover voorgelegd hebben gekregen zijn ook hier verwerkt tot één score. 3 Schaalscores sociale samenhang (GSB methode) 2005 Zaandam Zuid Poelenburg Pelders-/Hoornseveld Rosmolenwijk Kogerveldwijk Zaandam Noord Oude Haven Zaandam West Nieuw West Oud Koog aan de Zaan Westerkoog Oud Zaandijk Rooswijk Wormerveer Krommenie Oost Krommenie West Assendelft Zuid Assendelft Noord Westzaan Zaanstad 5.1 Evenals in 2007 scoort Westzaan het hoogst (7.3 6.2 6.4 6.1 5. zich thuis voelen in de wijk en de buurt gezellig vinden. wellicht vanwege het dorpse karakter.2 6.8 5.5 6.9 6.6 6.9 6.4 6.1.3 6.9 6.4 5. ook niet in de afzonderlijke wijken.6 6.6 5. van 4.2 6.9 6. zijn aspecten die een indicatie vormen voor de sociale samenhang van de woonomgeving.6 5.2 5.7 5.8 6.2 6.4 6. De enige wijk waar de sociale samenhang vrij constant stijgt is de Rosmolenwijk.0 6.0 5.3 6.0 6.0 6.1 6.2 6.5 4.5 5. maar de situatie is in de Kogerveldwijk lijkt wel iets verbeterd te zijn.3 6.Sociale samenhang stijgt in de Rosmolenwijk De mate waarin bewoners elkaar kennen. Door de jaren heen lijkt in die scores weinig te veranderen.1 2007 6.7 6.3 6.2 6.0 6.4 6.7 5.9 naar 5.9 2006 6.8 7.0 6.1 5.4 4.5 6.1).3 5.1 6.9 7. Poelenburg en Kogerveldwijk scoren het laagst (beide 5.9 5.8 4.1 6.2 7.2 6.1 5.6 6.1 6.1 5.1 2008 2009 5.1 6. 11 A .1 en 7.1 5.1 6. met elkaar omgaan.8 6.8 6.

naar wijk Rooswijk Oud Zaandijk Krommenie West Oud Koog a/d Zaan Westerkoog Assendelft-Noord Assendelft-Zuid Westzaan Oude Haven Wormerveer Nieuw West Krommenie Oost Zaandam Noord ZAANSTAD Zaandam West Kogerveldwijk Rosmolenwijk Zaandam Zuid Peldersveld Poelenburg 0 32 20 40 63 94 92 92 91 91 90 89 87 86 85 84 84 83 80 80 76 75 71 37 68 60 80 niet medeverantwoordelijk 24 25 29 6 8 8 9 9 10 11 13 14 15 16 16 17 20 21 100 medeverantwoordelijk A 12 . Afb. Dit percentage in Poelenburg daalt al geruime tijd (van 74% in 2005 naar 65% in 2007). Het percentage jongeren (tot 30 jaar) dat zich medeverantwoordelijk voelt is minder groot dan gemiddeld over heel Zaanstad (64%). in Poelenburg het kleinste aantal (32%). maar de daling is nu vrij sterk. 4 Medeverantwoordelijkheid (%).Medeverantwoordelijkheid is over het algemeen groot Gemiddeld voelt 80% van de Zaanstedelingen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. waarvan zich respectievelijk 91% en 66% medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt. Opvallend is ook het verschil tussen huiseigenaren en huurders. Dit percentage is de laatste jaren redelijk stabiel (82% in 2007). In Rooswijk treft men de meeste bewoners die zich medeverantwoordelijk voelen (94%).

5 Actieve betrokkenheid bij de wijk naar wijk (%) Westzaan Rosmolenwijk Zaandam West Wormerveer Assendelft-Zuid Krommenie West Oud Zaandijk Assendelft-Noord Zaandam Zuid ZAANSTAD Peldersveld Oud Koog a/d Zaan Oude Haven Krommenie Oost Poelenburg Westerkoog Kogerveldwijk Zaandam Noord Nieuw West Rooswijk 23 22 21 20 16 15 14 14 14 14 12 12 12 11 11 10 9 9 9 6 0 13 13 17 20 15 19 12 18 13 12 19 6 12 18 17 71 66 61 63 71 73 67 63 67 70 72 74 23 19 16 16 14 20 77 71 75 72 78 78 77 40 actief betrokken 60 68 80 niet actief 100 zou wel willen 13 . Zaandam West en Wormerveer zijn bewoners meer dan gemiddeld actief betrokken bij hun wijk. In Westzaan. maar geven vaker aan dit wel te willen (22%). bewoners van 18 tot 30 jaar doen dit nu minder vaak (9%). Rosmolenwijk. Bewoners van 40 tot 50 jaar zijn op dit moment het meest actief betrokken (18%). is de actieve betrokkenheid daar toch het laagst. Eigenaren (17%) laten een grotere actieve betrokkenheid zien dan huurders (10%).Bijna een derde wil actief betrokken zijn bij de wijk Gemiddeld is 14% van de inwoners actief betrokken bij de eigen wijk en 16% van hen geeft aan dit wel te willen. Afb. Ondanks het relatief vaak voorkomende gevoel van medeverantwoordelijkheid onder de bewoners van Rooswijk.

naar wijk Oude Haven Zaandam West Rosmolenwijk Wormerveer Oud Zaandijk Peldersveld Krommenie West Assendelft-Noord ZAANSTAD Kogerveldwijk Krommenie Oost Poelenburg Zaandam Zuid Oud Koog a/d Zaan Westzaan Assendelft-Zuid Nieuw West Westerkoog Zaandam Noord Rooswijk 35 34 33 31 29 28 28 27 27 27 26 26 26 25 24 24 23 21 20 17 0 10 20 30 40 50 14 . Afb. 21% en 22%). Al eerder werd geconstateerd dat jongeren (tot 30 jaar) zich in verminderde mate medeverantwoordelijk voelen voor hun wijk. Dit aandeel ligt iets hoger dan in 2007 toen 23% van de bewoners zich actief voor de buurt had ingezet. is het laagst in Rooswijk (17%) en het hoogst in Oude Haven (35%). Dat deze jongeren over het algemeen ook minder actief zijn om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid (15%) is een resultaat dat dan ook verwacht kon worden. Er is met betrekking tot het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid overigens nauwelijks verschil tussen huiseigenaren en huurders (resp. De mate waarin bewoners zelf een bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in de wijk. 6 Actieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid (%).Bewoners het afgelopen jaar iets actiever geweest om de buurt te verbeteren Ruim een kwart van de bewoners is het afgelopen jaar ook daadwerkelijk actief geweest om de eigen buurt te verbeteren (27%).

15 .1.2 Buurtproblemen Parkeerproblemen en slecht onderhoud van de bestrating: de twee belangrijkste problemen Parkeerproblemen en slecht onderhoud van de bestrating zijn. 22% en 19%). In Kogerveldwijk en Pelders/Hoornseveld zijn er eveneens relatief veel bewoners die de samenstelling van de buurtbevolking een probleem vinden (resp. Maar er zijn grote verschillen per wijk. Assendelft-Zuid is de wijk waar de meeste bewoners hebben aangegeven geen problemen te ervaren (25%). In Poelenburg speelt vervuiling van de woonomgeving duidelijk een grotere rol (54%). Een tekort aan winkels is ook vaak naar voren gebracht door bewoners van Westzaan (40%) en van Rooswijk (37%). In Oud Koog aan de Zaan gaat het meer dan gemiddeld om onderhoud aan de bestrating (44%) en om stankoverlast (22% tegenover 7% gemiddeld). Ook bewoners van Zaandam Noord brengen het slechte onderhoud aan de bestrating meer dan gemiddeld naar voren (42%). Te weinig winkels speelt meer dan gemiddeld in Oud Zaandijk (33% tegenover 16% gemiddeld). Verpaupering speelt ook meer dan gemiddeld in de Rosmolenwijk (30%). 7 Belangrijkste problemen in de buurt (%) Parkeerproblemen Slecht onderhoud bestrating Vervuiling van de woonomgeving Geluidshinder Hondenpoep op straat Onveilig verkeer Te weinig winkels Vandalisme Verkeersoverlast 0 10 11 20 30 40 50 14 17 16 16 20 19 29 29 De bereikbaarheid van de wijk met de auto wordt als groot probleem ervaren door bewoners van Nieuw West. Maar liefst 55% van de bewoners heeft dit probleem genoemd (tegenover 9% gemiddeld). Ook parkeerproblemen komen meer dan gemiddeld voor in deze wijk (44%). evenals in 2007. In Kogerveldwijk wordt verpaupering relatief vaak als probleem genoemd (26% tegenover 9% gemiddeld). Afb. afgetekend de twee belangrijkste buurtproblemen. In Poelenburg heeft maar 3% van de bewoners aangegeven dat er geen problemen spelen in de buurt. Ook de samenstelling van de buurtbevolking is een probleem dat meer dan gemiddeld naar voren is gebracht (21% tegenover 7% gemiddeld). op de voet gevolgd door Westerkoog (24%). Parkeerproblemen spelen in deze wijk juist een relatief minder grote rol (14%).

Stank door wegverkeer komt volgens bewoners eveneens meer dan gemiddeld voor in Oud Koog a/d Zaan (23%). Hierin is weinig veranderd vergeleken met 2007 (48% soms tot vaak). Stank door bedrijven komt vaker voor in Oud Koog a/d Zaan (40% vaak) en Oud Zaandijk (35%). 8 Mate van stank. Het aandeel bewoners dat soms stankoverlast ervaart is in Oud Koog a/d Zaan iets gedaald vergeleken met 2007 (van 85% naar 78%). 65-Plussers hebben in verhouding iets minder last van geurhinder (2.6) en Assendelft-Zuid (1. Geluidsoverlast door horeca. 16 . in Krommenie West (1.Geluidsoverlast door vliegtuigen verder toegenomen Bewoners ervaren vaak geluidsoverlast door vliegtuigen (32%) en door auto’s (24%). In Oude Haven (2. wellicht omdat dit geconcentreerd is in een relatief klein gebied. Het aandeel bewoners dat geluidsoverlast door vliegtuigen ervaart in Westzaan is na een aanvankelijke daling weer gestegen naar 50% (60% in 2006 en 38% in 2007). Geluidsoverlast door auto’s komt in veel wijken voor.3.8) duidelijk minder.9) en Oud Koog a/d Zaan (2.en geluidsoverlast (%) geluidsoverlast door vliegtuigen 32 42 geluidsoverlast door auto’s stankoverlast door bedrijven of fabrieken stankoverlast door wegverkeer geluidsoverlast door bedrijven of fabrieken 24 39 15 34 10 20 8 21 geluidsoverlast door treinen stankoverlast door oppervlaktewater r geluidsoverlast door horeca/uitgaansgelegenheden 6 20 4 21 4 16 0 20 40 vaak 60 80 soms 100 Bewoners van Assendelft-Zuid (78% vaak) en Assendelft-Noord (69% vaak) ervaren de meeste geluidsoverlast door vliegtuigen omdat zij onder de aanvliegroutes van Schiphol liggen.0). Geluidsoverlast door treinen speelt vooral in Oud Zaandijk (21% vaak).8) wordt duidelijk meer geurhinder ervaren. Afb. In Oude Haven en Oud Koog a/d Zaan komt geluidsoverlast door bedrijven en fabrieken meer dan gemiddeld voor.en uitgaansgelegenheden komt het minst voor. dan scoort Zaanstad gemiddeld een 2. respectievelijk 23% en 21% vaak. Wanneer bewoners aan de hand van een cijfer moeten aangeven in welke mate men de afgelopen 12 maanden geurhinder heeft ervaren op een schaal van 1 (geen hinder) tot 5 (ernstige hinder). maar speelt het sterkst in Poelenburg (37% vaak) en Krommenie Oost (35% vaak). Het aandeel bewoners dat vaak geluidshinder ervaart van vliegtuigen en auto’s is in vergelijking met 2007 gestegen. Stankoverlast door bedrijven komt volgens de helft van de bewoners soms tot vaak voor in de directe omgeving van de woning.

9 Veroorzakers van geurhinder (%) verwerking cacaobonen linoleum op.en overslag olie koekjes meelverwerking snoep chocopastabranderij koffiebranderij pindabranderij 2 2 2 2 2 1 0 4 10 20 ernstige hinder 30 40 enigszins 50 6 6 6 6 3 5 9 6 14 10 26 17 . De overige geuroverlast is iets meer geconcentreerd. waar vooral bewoners van Oud Koog a/d Zaan geuroverlast van ondervinden. Dit geldt vooral voor de meelverwerking. Oud Koog a/d Zaan en Westerkoog zijn wijken waar men geuroverlast van verschillende bronnen relatief intensief ervaart. In vier wijken zegt minimaal 20% van de bewoners daar last van te hebben. Afb.Vooral verwerking cacaobonen leidt tot geuroverlast Ook linoleum en de op.en overslag van olie zorgt voor geuroverlast.

Over de voorzieningen voor gehandicapten zijn iets meer bewoners positief (32%) dan negatief (28%).3 Oordeel over voorzieningen Bewoners over het algemeen tevreden over aanwezige voorzieningen in de buurt De leefbaarheid in een buurt wordt mede bepaald door de aanwezige voorzieningen. het aanbod aan winkels voor dagelijkse boodschappen. Afb. de bereikbaarheid van de eigen buurt met de auto. Bewoners konden aangeven in hoeverre zij tevreden zijn over verschillende voorzieningen in de eigen buurt. het openbaar vervoer en de wijze waarop het afval wordt ingezameld. 18 .1. 10 Oordeel over voorzieningen in de buurt (%) basisonderwijs bereikbaarheid met de auto winkels voor dagelijkse boodschappen openbaar vervoer wijze waarop het afval wordt ingezameld parkeergelegenheid verkeersveiligheid het schoonhouden van uw buur voorzieningen voor ouderen voorzieningen voor gehandicapten 2 2 4 3 0 zeer tevreden tevreden 29 20 40 5 7 43 41 39 40 60 ontevreden 41 14 60 18 26 31 34 13 9 21 60 18 22 21 19 17 21 80 zeer ontevreden 66 54 69 12 13 16 12 12 8 7 6 7 100 13 8 9 8 5 41 5 3 2 tevreden noch ontevreden Minimaal twee derde van de bewoners laat zich positief uit over het basisonderwijs in de eigen buurt.

Westerkoog en Rooswijk springen er in gunstige zin uit. Nieuw West en Oude Haven. Zaandam Noord. Zo zijn er wijken die bij sommige voorzieningen gunstig uit de bus komen en bij andere weer ongunstig.Schoon. maar er zijn ook wijken die over de hele linie mager scoren zoals Poelenburg.Bereik. 11 Aandeel (zeer) tevreden inwoners over voorzieningen in de wijk (%) en afwijking ten opzichte van het gemiddelde voor Zaanstad Winkels Openbaar vervoer 79 86 83 79 79 79 45 88 63 81 87 80 77 83 77 80 46 56 33 74 Basisonderwijs Parkeren VoorVoorAfval.maken veilig.Sport ziezieinzame.Verkeers. In Nieuw West zijn veel bewoners negatief over de bereikbaarheid met de auto.o.Bewoners van Poelenburg het minst tevreden over aanwezige voorzieningen in de buurt Naar wijk verschilt het beeld nogal. Westzaan scoort heel slecht als het gaat om winkels voor dagelijkse boodschappen en het openbaar vervoer. Afb. Zaanstad 76 52 75 76 61 87 77 90 59 87 97 55 55 92 91 88 76 53 33 75 86 61 64 80 73 92 74 87 87 89 93 73 94 83 77 90 87 66 82 82 37 48 76 56 55 50 47 36 57 36 52 34 54 44 49 49 46 34 44 48 Extreem ongunstiger dan gemiddeld Ongunstiger dan gemiddeld Gunstiger dan gemiddeld 19 . Assendelft-Noord.v.baarheid ningen ningen ling buurt heid auto ouderen gehandicapten 45 21 43 51 25 57 27 40 50 39 44 44 49 46 48 36 40 21 53 43 29 16 25 31 19 40 19 24 37 26 53 44 46 33 42 29 33 24 18 32 55 47 73 55 58 65 61 62 62 60 74 71 70 66 71 70 82 56 76 65 32 25 43 33 49 43 41 39 52 35 45 48 46 43 45 54 50 48 54 43 40 31 47 41 49 64 47 37 53 34 38 51 60 48 36 52 48 36 39 45 72 79 86 80 89 91 68 75 31 77 70 83 86 81 73 82 85 76 85 75 46 53 50 67 60 71 28 53 30 63 67 47 54 60 72 73 60 47 59 56 Zaandam Zuid Poelenburg Peldersveld Rosmolenwijk Kogerveldwijk Zaandam Noord Oude Haven Zaandam West Nieuw West Oud Koog aan de Zaan Westerkoog Oud Zaandijk Rooswijk Wormerveer Krommenie Oost Krommenie West Assendelft Zuid Assendelft Noord Westzaan Zaanstad T.

Inwoners van Oud Koog a/d Zaan en van Rooswijk laten zich het meest positief uit over de voorzieningen voor jongeren. Over de voorzieningen voor jongeren wijkt het oordeel echter het minst af van dat in 2007. 12 Oordeel over de openbare ruimte in de buurt (%) buiten goed verlicht goede speelvoorzieningen voor kinderen perken. Vergeleken met 2007 zijn de meeste bewoners positiever over de aanwezige voorzieningen in de openbare ruimte en het onderhoud. plantsoenen en parken goed onderhouden wegen. parkeergelegenheid verkeersveiligheid het schoonhouden van uw buur 20 . Alleen over de voorzieningen voor jongeren zijn inwoners beduidend vaker negatief dan positief gestemd. Ook over de speelvoorzieningen. paden en pleintjes goed onderhouden goede voorzieningen voor jongeren 8 8 5 4 2 0 helemaal eens mee eens 15 20 47 43 36 40 60 30 47 80 helemaal oneens 100 52 30 72 23 14 17 18 23 6 niet eens / niet oneens Oordeel over voorzieningen verschillend per wijk Over het onderhoud en de verlichting lopen de meningen tussen de inwoners van de verschillende wijken minder uiteen dan over de voorzieningen. Vooral over de voorzieningen voor kinderen is men beduidend positiever (van 41% in 2007 naar 60% in 2009). In 2005 was dit nog maar 31%. Zo zijn vooral bewoners van Rosmolenwijk zeer negatief hierover (47% negatief) evenals over de voorzieningen voor jongeren (67% negatief). Afb.Oordeel over voorzieningen voor jongeren blijft slecht Inwoners zijn het meest te spreken over de verlichting. Het aanbod aan goede speelplekken voor kinderen verschilt wel. het onderhoud aan de wegen en de groenvoorzieningen in de openbare ruimte zijn duidelijk meer bewoners tevreden dan ontevreden.

13 Aandeel positieve inwoners over de openbare ruimte in de buurt (%) en afwijking ten opzichte van het gemiddelde voor Zaanstad Onderhoud wegen.v.Afb.o. plantsoenen en pleintjes 52 46 59 46 58 40 53 51 56 47 54 62 56 50 54 56 56 50 46 52 Goede verlichting buiten 76 71 74 75 79 75 78 77 84 87 81 86 85 82 78 87 88 77 92 80 Goede speelplekken voor kinderen 51 65 60 24 69 71 71 56 62 59 72 66 83 56 59 75 54 48 45 60 Goede voorzieningen voor jongeren 14 21 25 3 23 24 18 9 16 37 16 11 36 15 12 19 18 10 11 17 21 . paden en pleintjes Zaandam Zuid Poelenburg Peldersveld Rosmolenwijk Kogerveldwijk Zaandam Noord Oude Haven Zaandam West Nieuw West Oud Koog aan de Zaan Westerkoog Oud Zaandijk Rooswijk Wormerveer Krommenie Oost Krommenie West Assendelft Zuid Assendelft Noord Westzaan Zaanstad T. Zaanstad Extreem ongunstiger dan gemiddeld Ongunstiger dan gemiddeld Gunstiger dan gemiddeld 50 40 44 36 49 41 50 37 55 37 47 54 55 45 39 52 48 59 46 47 Onderhoud perken.

horeca e.d.d. 14 Oordeel over voorzieningen in de buurt (%) onderwijs in het algemeen 5 70 20 4 1 sportvoorzieningen 6 69 17 6 2 aanbod van verenigingen. Het onderhoud aan fietspaden deert jongeren minder. clubs. Het aandeel bewoners dat ontevreden is over de parkeermogelijkheden is groter (40%) dan het aandeel bewoners dat tevreden hierover is (31%). Over het winkelaanbod zijn vooral jongeren van 18 tot 30 jaar te spreken (72%). de sportvoorzieningen en het aanbod van clubs. 5 69 19 5 2 gezondheidsvoorzieningen openbaar vervoer in de gemeente 4 66 24 5 1 4 61 25 8 2 totale winkelaanbod uitgaansmogelijkheden.Algemeen beeld over de voorzieningen is positief.en uitgaansmogelijkheden zijn zij juist meer dan gemiddeld ontevreden (24%) evenals over culturele voorzieningen (20%) en welzijnsvoorzieningen (35%). cursussen e. over de horeca. Afb. verenigingen en dergelijke. dan zijn inwoners het meest te spreken over het onderwijs in het algemeen. De parkeermogelijkheden worden het minst gewaardeerd.d. evenals de verkeersveiligheid (beide 16% ontevreden). aanbod aan culturele voorzieningen onderhoud wegen en fietspaden welzijnsvoorzieningen (buurthuis e.) verkeersveiligheid in de gemeente parkeermogelijkheden in de gemeente 8 55 18 16 3 5 55 25 11 4 3 54 28 12 3 2 45 27 20 6 2 41 31 19 7 1 40 37 17 5 1 30 29 30 10 0 zeer tevreden tevreden 20 40 60 ontevreden 80 zeer ontevreden 100 tevreden noch ontevreden 22 . behalve over parkeermogelijkheden Als het gaat om de voorzieningen in de stad.

4 Conclusies leefbaarheid Bewoners vinden hun buurt over het algemeen (zeer) prettig om te wonen. 23 .1. Parkeerproblemen en slecht onderhoud aan de wegen zijn de belangrijkste problemen in de buurt.1. maar de situatie is in de Kogerveldwijk lijkt wel iets verbeterd te zijn. In 2007 stonden deze wijken ook onderaan. van 4. Vergeleken met 2007 is dit aandeel sterk gedaald. In Poelenburg spelen vervuiling en een slechte sociale samenstelling van de buurt meer dan gemiddeld. Acht op de tien bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Beide wijken scoren een 5. maar ook van hen vindt driekwart de buurt prettig tot zeer prettig. waar verschillende wijken hinder van ondervinden. In Westzaan scoort de sociale samenhang duidelijk boven gemiddeld. vooral bewoners van Rosmolenwijk. In Poelenburg voelen opvallend weinig bewoners zich medeverantwoordelijk voor hun buurt (32%). 14% voelt zich betrokken en een kwart is het afgelopen jaar actief geweest voor de leefbaarheid. Vooral de sociale samenhang scoort laag in Poelenburg en Kogerveldwijk. draagt hieraan bij. Ook de parkeermogelijkheden in de stad zelf worden minder goed gewaardeerd. Over de voorzieningen voor jongeren laten Zaanstedelingen zich het meest negatief uit. In Nieuw West blijven bewoners problemen houden met de bereikbaarheid. vooral door vliegtuigen maar ook door auto’s.9 naar 5.1. Daarnaast speelt geuroverlast vanwege de aanwezige bedrijvigheid. Zaanstad kampt met geluidsoverlast. Vooral de verwerking van cacaobonen. Bewoners van Westzaan zijn het meest te spreken over hun buurt. Bewoners van Assendelft ervaren de meeste vliegtuighinder. Ook in Kogerveldwijk. waar de sociale samenhang eveneens slecht scoort. wordt de samenstelling van de bewoners ook vaker als probleem gezien naast de verpaupering. Bewoners van Poelenburg laten zich hierover het minst positief uit.

Vrouwen (26%) voelen zich vaker onveilig in de buurt dan mannen (20%). Eén op de drie inwoners (31%) voelt zich in het algemeen wel eens onveilig. 24 . 2. overlast. Afb. VEILIGHEID In dit hoofdstuk staat de beleving van de veiligheid centraal. Bewoners tot 30 jaar (36%) hebben meer last van onveiligheidsgevoelens dan 65-plussers (28%). maar ook om verkeersveiligheid en brandveiligheid. In Westzaan voelen bewoners zich heel erg veilig in de eigen buurt. Ook op buurtniveau zijn de onveiligheidsgevoelens vergeleken met 2007 (19%) toegenomen. een tiende vaak en een vijfde zelden. in Kogerveldwijk. Het gaat hierbij niet alleen om de veiligheid in het algemeen maar ook om specifieke delicten (vermogensdelicten en dreiging). Naar wijk verschilt het beeld nogal. 15 Onveiligheidsgevoelens (vaak en soms) in de wijk (%) Kogerveldwijk Peldersveld Poelenburg Oud Koog a/d Zaan Oude Haven Zaandam Zuid Rosmolenwijk Zaandam Noord ZAANSTAD Westerkoog Zaandam West Rooswijk Wormerveer Nieuw West Kormmenie Oost Assendelft-Noord Assendelft-Zuid Krommenie West Oud Zaandijk Westzaan 0 2 2 2 1 1 1 2 3 20 40 60 80 100 2 5 3 2 3 4 6 5 4 5 19 13 16 16 15 17 13 12 12 11 9 10 9 vaak soms 20 19 18 8 27 23 28 Bewoners voelen zich in de eigen buurt veiliger In de eigen buurt voelen bewoners zich veiliger (23% onveilig.2. De onveiligheidsgevoelens zijn in vergelijking met 2007 toegenomen. toen een kwart zich in het algemeen wel eens onveilig voelde. Tweederde van hen voelt zich soms onveilig. Naar leeftijd zijn de verschillen minimaal.1 Onveiligheidsgevoelens Bijna één op de drie bewoners voelt zich in het algemeen wel eens onveilig In de enquête konden bewoners aangeven of men zich in het algemeen of in de eigen buurt wel eens onveilig voelt. waarvan 19% vaak of soms en 4% zelden). Daarnaast wordt ingegaan op het daadwerkelijke slachtofferschap. verloedering en vermijdingsgedrag. Peldersveld en Poelenburg voelen bewoners zich duidelijk vaker onveilig. Vrouwen (35%) voelen zich vaker onveilig dan mannen (27%).

1 7 .3 5.3 5.1 5.3 2009 7.4 7.4 7.5 2005 7.1 7 . De veiligheid in Westzaan en Assendelft-Zuid wordt duidelijk boven gemiddeld gewaardeerd.5 8 8.6 2006 7. Dat geldt voor zowel het winkelgebied als het uitgaansgebied.0 6 . 17 Onveiligheidsgevoelens op specifieke plekken Rapportcijfer veiligheid centrum Zaandam 2003 Winkelgebied overdag Winkelgebied ’s avonds Uitgaansgebied overdag Uitgaansgebied ‘s avonds 7. in Poelenburg en Kogerveldwijk ligt de waardering lager.5 9 7.No o r d Roo s wijk R o s mo le n wijk K r o m m e n ie O o s t W orme rv e e r Nieu w We s t O u d K o o g a /d Z a a n We s t e r k o o g O u de H a v e n Z a a nda m W e s t Z A A N STA D Z a a n d a m No o r d Z a a n d a m Z u id Pe ld e r s v e ld Ko ge r v e ldwijk P o e le n b u r g 5 5 . Bewoners voelen zich overdag veiliger dan ‘s avonds Bewoners voelen zich in het centrum van Zaandam overdag veiliger dan ’s avonds. maar nog steeds voldoende. Mannen en vrouwen beoordelen de veiligheid op deze plekken vergelijkbaar.6 7. Dat verschil is door de jaren heen vrijwel constant.1 7 .2 5.6 7.2 7.8 7.7 8.8 7 .4 7 .5 6 6 .4 5.8 7.2 5.3 6 . zij het dat 65-plussers iets negatiever zijn over de veiligheidsbeleving overdag.9 6 .1.3 7.0 Veiligheid krijgt een ruime voldoende Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners van Zaanstad geven voor de veiligheid in hun buurt is een 7.5 7 7.3 25 .2 5.2 5.Z u id K r om m e n ie W e s t O u d Z a a n d ijk A s s e n de lf t. 16 Waardering voor de veiligheid in de buurt aan de hand van een rapportcijfer We s t za a n A s s e n de lf t. Ook naar leeftijd zijn de verschillen klein.2 5.2 7 .4 7.7 7.4 6 .2 7. Afb.Afb.4 7.0 5.1 7 .5 2007 7.

3 4. beschadiging of vernieling aan de auto en woninginbraak.0 4 .3 4 .3 op de indicator ‘bedreiging’.5.4 4.8 3.3. Vergeleken met 2007 is de situatie echter sterk verbeterd (7.Score op indicator ‘bedreiging’ loopt uiteen Om iets te kunnen zeggen over de perceptie van buurtproblemen op het gebied van veiligheid zijn twee indicatoren opgesteld.2 4 .5 3. dronken mensen op straat. 26 . Op de indicator ‘vermogensdelicten’ scoort Zaanstad gemiddeld een 5. Ook dit was in 2007 het geval (3. maar ook in deze wijk is de situatie op dit terrein sterk verbeterd vergeleken met 2007 (4. 18 Criminaliteit in de eigen wijk.7 bedroeg. één voor ‘bedreiging’ en één voor ‘vermogensdelicten’.5 4 4 .5.1 in 2007).2).9 4 .9 3 .6). Bij beide indicatoren loopt de schaal van 2 (weinig voorkomend) tot 10 (vaak voorkomend). Westzaan kent de minste slachtoffers met een score van 3. Poelenburg kent de meeste slachtoffers met een 6. De indicator ‘bedreiging’ is gebaseerd op de mate waarin bedreiging.7 4 . Poelenburg scoort evenals in 2007 het hoogst (5. Dit betekent dat ‘bedreiging’ gemiddeld genomen niet zo vaak voorkomt.5 punt lager.3 4 .0 5 . wat iets beter is dan in 2007 toen de score een 5.5 7 Beleving ‘vermogensdelicten’ minder dan in 2007 Bij de indicator ‘vermogensdelicten’ is gekeken naar het voorkomen van fietsendiefstal.6). Afb.5 5 3.5 6 6 .6 4 .0).Noo r d A s s e n de lf t. wat vrijwel overeenkomt met de score in 2007 (4. diefstal uit de auto. Westzaan scoort het best.8 3 .Z u id R o os wijk O u d Z a a n d ijk Z a a n d a m Noo r d Nie u w We s t Wo r m e r v e e r We s t e r ko o g Z A A NS T A D P e ld e r s v e ld K r o m m e n ie Oo s t O u d K oo g a /d Z a a n Z a a n d a m We s t Z a a n d a m Z u id Ko ge r v e ld w ijk Ro s m ole n wijk O u de Ha v e n P o e le n bu r g 3 3 .8 5 . maar deze daling was dus incidenteel.6 4 . geweldsdelicten en tasjesroof voorkomen volgens de bewoners. Gemiddeld scoort Zaanstad een 4. lastig gevallen worden op straat. ’bedreiging’ (indicator) We s t z a a n K r o m me nie We s t A s s e n de lf t. drugsoverlast.4 4 . In 2006 lag de score 0.6 4. De daling die was ingezet in Zaandam Zuid en Zaandam Noord is weer omgebogen naar een stijging.2 4 .2 4 .

5 5.2 Slachtofferschap Fietsendiefstal meest voorkomend Aan de bewoners zijn vier delicten voorgelegd en is gevraagd of zij daar slachtoffer van zijn geworden in de afgelopen twaalf maanden. Afb. Zo is bij 13% van de respondenten de eigen fiets gestolen of die van iemand anders uit het huishouden.5 7 2. Van geweldsdelicten en autodelicten is 7% het afgelopen jaar slachtoffer geweest en van inbraak of een poging hiertoe 6%.8 5 .7 5 .5 5 5 . 65-Plussers zijn meer dan gemiddeld het slachtoffer van inbraak.9 6.7 5 .8 5 .2 5.Afb.6 5 .’ vermogensdelicten’ (indicator) We s t z a a n A s s e n de lf t.3 5. 20 Slachtofferschap (%) fietsendiefstal 13 geweldsdelicten 7 autodelicten 7 inbraak 6 0 10 20 30 40 50 27 .3 5.5 6 4.Noo r d K r o m m e n ie Oo s t Z A A NS T A D Ro os w ijk Z a a n d a m Noo r d Z a a n d a m Z u id Ro sm ole n wijk Nie u w We s t O u d K oo g a /d Z a a n Z a a n d a m We s t We s t e r ko o g Ko ge r v e ld w ijk Pe ld e r s ve ld Po e le n bu r g 3 3 .1 6 . 19 Criminaliteit in de eigen wijk.9 5 .4 5 .3 5 . Fietsendiefstal heeft de meeste slachtoffers gemaakt.9 5 .3 5. Jongeren tot 30 jaar zijn het afgelopen jaar ook vaker slachtoffer geweest van geweldsdelicten (10%).6 5.7 5 .5 4 4 .3 6 .Z u id K r o m me n ie W e s t Wo r m e r v e e r O u d Z a a n d ijk O u de Ha v e n A s s e n de lf t. autodelicten en geweldsdelicten (allen 9%).7 4 .

21 Slachtofferschap naar wijk (%) Fietsendiefstal Zaandam Zuid Poelenburg Peldersveld Rosmolenwijk Kogerveldwijk Zaandam Noord Oude Haven Zaandam West Nieuw West Oud Koog ad Zaan Westerkoog Oud Zaandijk Rooswijk Wormerveer Krommenie Oost Krommenie West Assendelft-Zuid Assendelft-Noord Westzaan ZAANSTAD T. is Oud Koog a/d Zaan.v. In Assendelft-Zuid geldt dit voor fietsendiefstal. autodelicten en inbraak. Afb.o. Ook inwoners van Peldersveld zijn meer dan gemiddeld slachtoffer van autodelicten. maar ook van fietsendiefstal. In Krommenie West zijn autodelicten ook minder dan gemiddeld aan de orde. Een derde wijk waar autodelicten duidelijk meer dan gemiddeld voorkomen. Westzaan springt er in positieve zin uit: bewoners zijn het afgelopen jaar duidelijk minder dan gemiddeld slachtoffer geweest van autodelicten en inbraak.Meer delicten in Poelenburg Inwoners van Poelenburg zijn duidelijk meer dan gemiddeld het slachtoffer geweest van geweldsdelicten. Zaanstad Ongunstiger dan gemiddeld Gunstiger dan gemiddeld 14 17 21 16 15 14 14 14 16 17 13 17 11 11 9 10 6 13 7 13 Geweldsdelicten 7 11 8 10 8 4 10 9 5 6 7 8 7 9 10 5 5 6 4 7 Autodelicten 8 13 13 7 9 6 7 9 6 12 6 8 7 5 4 3 7 6 1 7 Inbraak 4 11 8 9 5 3 7 7 6 7 5 6 8 8 9 4 4 7 2 6 28 .

Om onveilige situaties te vermijden deur ’s avonds en ’s nachts vaker niet open Vijf tot acht op de tien Zaanstedelingen zegt nooit vermijdingsgedrag te vertonen om onveilige situaties uit de weg te gaan. 65-Plussers laten vaker waardevolle spullen thuis (15%) en hebben ’s avonds en ’s nachts meer moeite met het openen van de deur (29%). 29 . Bewoners van Poelenburg hebben met dit laatste ook duidelijk meer moeite (31% vaak). Afb. In deze wijk mijdt men ook vaker onveilige plekken (14%). 2007 en 2009 ‘06 ’s avonds of ’s nachts niet open doen waardevolle spullen thuis laten omrijden om plekken te vermijden kinderen niet toestaan om ergens naar toe te gaan in de buurt omdat men het niet veilig vindt onveilig voelen ’s avonds in de buurt over straat niet op het gemak voelen ’s avonds alleen thuis 15% 8% 10% Vaak ‘07 11% ‘09 16% ‘06 25% Soms ‘07 25% ‘09 24% ‘06 Zelden/nooit ‘07 ‘09 58% 55% ‘06 5% Weet niet ‘07 6% ‘09 5% 60% 8% 9% 8% 23% 23% 28% 65% 65% 61% 3% 3% 3% 5% 6% 4% 29% 30% 15% 64% 62% 78% 2% 3% 3% 6% 27% 61% 6% 9% 5% 5% 24% 69% 2% 2% 14% 81% 2% Vrouwen vertonen vaker vermijdingsgedrag dan mannen vooral bij het ’s avonds of ’s nachts open doen van de deur (21% vaak). Als bewoners al vermijdingsgedrag vertonen dan heeft dit vooral betrekking op het ’s avonds en ’s nachts niet open doen van de deur. 22 Oordeel inzake vermijdingsgedrag: vergelijking 2006. Vergeleken met 2007 en 2006 doen bewoners ’s avonds of ’s nachts minder gemakkelijk de deur open.

3 Verkeersveiligheid Bewoners van Oud Koog a/d Zaan vinden buurt verkeersonveilig Gemiddeld vindt 42% het verkeer in de buurt veilig tot zeer veilig en een kwart (25%) onveilig tot zeer onveilig. bewoners van Oud Koog a/d Zaan het minst. Afb. Bewoners van Zaandam Noord vinden hun wijk het meest verkeersveilig. Westerkoog scoorde in 2007 nog het laagst. maar nu weer gemiddeld. Bewoners zijn in 2009 iets positiever dan in 2007 toen 38% aangaf het verkeer veilig tot zeer veilig te vinden. Jongeren tot 30 jaar en 65-plussers zijn over het algemeen iets positiever over de verkeersveiligheid. Van hen zegt respectievelijk 51% en 50% het verkeer in de buurt veilig tot zeer veilig te vinden.2. niet onveilig 34 60 Onveilig 29 34 29 80 Zeer onveilig 28 40 27 24 31 37 24 16 26 34 34 42 22 21 11 10 9 10 11 100 2 2 4 50 46 47 46 44 43 36 32 32 24 19 21 17 9 6 31 37 36 38 19 22 7 6 4 2 11 14 5 2 34 15 14 6 3 55 36 14 6 2 32 9 12 2 2 Krommenie Oost 1 Assendelft-Noord 2 Oud Koog a/d Zaan 1 0 30 . 23 Oordeel over de verkeersonveiligheid naar wijk (%) Zaandam Noord Rooswijk Krommenie West Assendelft-Zuid 1 Oud Zaandijk Nieuw West Peldersveld Oude Haven Kogerveldwijk Westerkoog ZAANSTAD Wormerveer Rosmolenwijk Zaandam West Zaandam Zuid Poelenburg Westzaan 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 9 42 41 40 40 37 37 35 35 33 34 30 26 20 Zeer veilig Veilig 40 Niet veilig.

5 Conclusie veiligheid Eén op de drie bewoners voelt zich wel eens onveilig en een kwart wel eens in de eigen buurt. Ongeveer de helft van de bewoners doet de deur ’s avonds of ’s nachts niet altijd open vanwege gevoelens van onveiligheid. De brandveiligheid wordt vaker in twijfel getrokken door bewoners van huurwoningen (14% onveilig) dan van koopwoningen (4% onveilig). Inwoners hebben over het algemeen veel vertrouwen in de gemeente wanneer zich in ramp voordoet (79% vertrouwen hierin). Westzaan springt er wat dit betreft in positieve zin uit. Bewoners van flatwoningen zijn eveneens vaker van mening dat hun woning niet brandveilig is (13%). Vooral 65-plussers denken vaker dat de kans op een dergelijke ramp klein is (48%). bewoners van Kogerveldwijk het minst (36%). Naar wijk zijn vooral bewoners van Poelenburg negatief over de brandveiligheid van hun woning (23% onveilig). autodelicten en inbraken. Gemiddeld scoort Zaanstad met een 7.2. 8% vindt van niet. 2. Vergeleken met eerdere jaren komt dit nu vaker voor. Bewoners van Poelenburg achten de kans het grootst (25% groot). Ook wat dit betreft zijn mannen iets positiever dan vrouwen (respectievelijk 40% en 31% klein). Mannen vinden de woning iets vaker brandveilig (57%) dan vrouwen (50%). De overige bewoners (39%) nemen een neutraal standpunt in. 8% vindt de woning niet brandveilig De helft van de bewoners vindt de eigen woning voldoende brandveilig. ’s Avonds voelen bewoners zich in het winkel. Één op tien bewoners acht het mogelijk dat in de buurt een grote brand of ramp uitbreekt Bewoners achten de mogelijkheid dat er in de buurt een grote brand of ramp uitbreekt eerder klein (35%) dan groot (12%). Jongeren tot 30 jaar zijn negatiever over de brandveiligheid van hun woning (46% veilig). Bewoners van Poelenburg zijn duidelijk meer dan gemiddeld slachtoffer van geweldsdelicten. De onveiligheidsgevoelens zijn vergeleken met 2007 toegenomen.en uitgaansgebied minder veilig.1 duidelijk een voldoende als het gaat om veiligheid. Het oordeel is iets positiever dan in 2007.4 Brandveiligheid De helft vindt eigen woning brandveilig. Vergeleken met 2007. Naar leeftijd is het beeld wisselend. is het vertrouwen in de gemeente nog iets toegenomen. 31 . Bewoners van Westzaan voelen zich duidelijk het veiligst in de eigen buurt (3% soms tot vaak onveilig). Vrouwen (82%) hebben iets meer vertrouwen dan mannen (77%). toen ruim twee derde dit vertrouwen had uitgesproken.

een wijk waar toch de nodige problemen spelen (64%). Jongeren tot 30 jaar (64%) zijn vaker gehecht aan Zaanstad dan 65-plussers (53%). Bewoners van Rosmolenwijk voelen zich het meest gehecht aan Zaanstad (68%). Hierbij wordt specifiek ingegaan op de ontwikkelingen in het centrum. namelijk Assendelft-Zuid (34%) en Westzaan (37%). 24 Gehechtheid aan Zaanstad naar wijk (%) Rosmolenwijk Poelenburg Zaandam West Zaandam Zuid Zaandam Noord Kogerveldwijk Nieuw West Westerkoog Peldersveld Rooswijk ZAANSTAD Wormerveer Krommenie Oost Oud Zaandijk O Oud Koog a/d Zaan Oude Haven Krommenie West Assenlft-Noord Westzaan Assendelft-Zuid 0 2 6 5 11 9 9 11 35 28 20 40 Zeer gehecht 60 80 Gehecht 100 7 11 10 9 9 16 11 9 15 49 43 43 44 47 41 42 38 35 46 47 40 13 17 12 14 50 48 52 46 55 47 32 .1 Gehechtheid aan Zaanstad Gehechtheid aan Zaanstad het sterkst in de Rosmolenwijk De helft van de inwoners is gehecht (43%) tot zeer gehecht (11%) aan Zaanstad. BELEVING VAN DE STAD ZAANSTAD De wijze waarop inwoners het wonen in Zaanstad ervaren en waarderen vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. 3. Er zijn twee wijken waar bewoners zich duidelijk minder verbonden voelen met Zaanstad. op de voet gevolgd door inwoners van Poelenburg.3. Afb.

Circa één op de drie bewoners acht de volgende drie uitspraken het meest van toepassing op Zaanstad: • Zaanstad een stad is met een eigen gezicht • In Zaanstad valt voldoende te beleven voor iedereen • Het is goed zichtbaar is dat Zaanstad met haar tijd meegaat De onderlinge verbondenheid van mensen in Zaanstad vindt men het minst van toepassing op Zaanstad. in 2007 21% en nu zelfs 30%. Jongeren en bewoners in de buurt van het centrum geloven het meest in Inverdan 65-Plussers kennen de plannen vaak minder goed. Zo was in 2003 18% hiervan overtuigd. Bewoners van de verder weggelegen wijken zijn over het algemeen minder op de hoogte van de plannen. Ook deze mening delen steeds meer bewoners (van 42% in 2003 naar 63% in 2007 tot 66% in 2009). Zij geven ook vaker aan dat het minder aantrekkelijk is om naar het centrum te gaan vanwege de overlast. Niet iedereen is ervan overtuigd dat door Inverdan Zaanstad een stadscentrum krijgt met meer uitstraling en kwaliteit.2 Het centrum van Zaanstad Inverdan geniet steeds meer bekendheid en langzamerhand ook meer waardering Twee derde van de bevolking weet van het bestaan van Inverdan. Afb. Bewoners in de directe omgeving van het centrum zijn er vaker van overtuigd dat Zaanstad door Inverdan een centrum krijgt met meer uitstraling en kwaliteit waar men graag verblijft. Ook dit aandeel is toegenomen (van 31% naar 36%). 33 . Het merendeel van de bewoners verwacht dat door de overlast van de werkzaamheden het minder aantrekkelijk is om naar het centrum van Zaanstad te gaan. Het gaat hierbij vooral om bewoners van Oude Haven. Ruim een derde is zelfs goed geïnformeerd over Inverdan. Bewoners van Oude Haven denken zelfs dat men -als alles klaar is. De bekendheid neemt ieder jaar verder toe van 47% in 2005 naar 56% in 2006 en 58% in 2007. Zaanstad West en Nieuw West. maar ook om wijken als Poelenburg. 25 Wat heeft Zaanstad (%) Zaanstad is een stad met een eigen gezicht 34 In Zaanstad valt voor iedereen genoeg te beleven Het is goed zichtbaar dat Zaanstad met haar tijd meegaat 32 31 Mensen van buiten kennen Zaanstad In Zaanstad voelen mensen zich sterk met elkaar verbonden 23 10 0 20 40 60 80 100 3.vaker het centrum zal gaan. Toch raken steeds meer bewoners hiervan overtuigd. Jongeren tot 30 jaar zijn het meest positief over het verwachte resultaat.Zaanstedelingen niet echt verbonden met elkaar Aan bewoners is gevraagd welke uitspraken zij het meest van toepassing vinden op Zaanstad. Dat aandeel is echter wel groeiende: van 11% in 2005 tot 12% in 2007 naar 17% in 2009. maar hebben meer last van de overlast. Een relatief klein deel van de bewoners denkt dat men door Inverdan vaker naar het nieuwe centrum gaat.

Afb. 26 Oordeel over Inverdan (%) De overlast door alle werkzaamheden maakt het niet aantrekkelijk om naar het centrum van Zaandam te gaan 66 18 10 6 Ik ken het project Inverdan in het centrum van Zaandam 62 16 10 12 Ik ben goed geïnformeerd over wat er de komende jaren in het centrum van Zaandam gaat gebeuren Door Inverdan krijgt Zaanstad een stadscentrum met meer uitstraling en kwaliteit Als het nieuwe centrum straks klaar is zal ik er vaker naartoe gaan Inverdan levert mij straks een stadscentrum op waar ik graag verblijf 36 32 21 11 30 28 20 22 17 28 26 29 15 31 21 33 0 eens niet eens / niet oneens 20 oneens 40 60 80 100 eet niet geen antwoord Gemiddeld komt één op de drie inwoners één keer per week in het centrum. 27 Bezoek aan het Centrum van Zaandam naar wijk (%) Ro sm ole n wijk O u de H a v e n Za a n d a m Noo r d Za a n d a m We s t Pe ld e r s v e ld Nie u w We s t Ko ge r v e ld wijk Z a a n d a m Z u id Ro o s wijk We s t e r k o o g P o e le n bu r g O u d K o o g a /d Z a a n Z A A NS T A D O u d Z a a n d ijk Wo r m e r v e e r We s t z a a n A s s e n de lf t.Noo r d K r o m m e n ie O o s t K r o mm e n ie We s t A s s e n de lf t. Van de bewoners van Oude Haven. Krommenie West en Krommenie Oost.Z u id 0 één keer per week of vaker 5 4 4 5 21 18 22 20 40 43 32 60 één tot twee keer per halfjaar 41 80 100 zelden of nooit 7 21 38 44 14 34 36 31 30 33 48 38 20 36 25 22 24 26 31 35 25 21 50 51 18 43 51 49 57 53 58 34 7 40 34 16 15 9 12 13 14 33 64 46 40 8 5 65 73 54 30 8 6 29 18 11 3 8 4 2 3 3 3 3 3 4 4 6 7 8 één tot twee keer per maand 34 . Afb. Rosmolenwijk en Zaandam West komt twee derde er zelfs minimaal één keer per week of vaker. Bewoners van de meeste wijken komen er vaker. Het zijn vooral bewoners van de verder weggelegen wijken die minder in het centrum komen zoals Assendelft-Zuid. nog eens een derde gaat er één tot twee keer per maand naartoe.

gevolgd door de restaurants en cafés. Ook over de bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer zijn inwoners zeer te spreken. Het aandeel bewoners dat een onvoldoende geeft. Over de parkeermogelijkheden in het centrum voor fietsers en brommers zijn bewoners duidelijk positiever. Afb. maar niet met de auto Negen van de tien Zaanstedelingen vinden dat het centrum goed te bereiken is per fiets of brommer. Vergeleken met 2007 is de ontevredenheid weer iets gestegen. Afb. Vooral de bioscoop/filmhuis krijgt vaker een onvoldoende van de jongeren (15%). varieert van 1% voor het theater tot 10% voor de sfeer. nadat deze in 2007 juist was gedaald vergeleken met 2006. Het aantal en de kwaliteit van de winkels vindt twee derde voldoende. maar een groter deel vindt dit onvoldoende.Bewoners erg te spreken over de voorzieningen die het Centrum te bieden heeft Desgevraagd zijn de bewoners over het algemeen zeer positief over de verschillende voorzieningen die het Centrum te bieden heeft. 28 Oordeel over verschillende aspecten van het centrumgebied (%) theater restaurants / café bars / dancing’s / disco bioscoop / filmhuis kwaliteit van de winkels variëteit van de winkels evenementen schoonhouden van het centrum sfeer en gezelligheid in het centrum 0 voldoende 20 55 56 40 60 78 73 70 65 64 62 38 34 80 onvoldoende 23 29 28 34 7 10 100 88 20 24 7 6 8 4 11 1 2 3 niet voldoende / niet onvoldoende 3. De bereikbaarheid per auto is minder goed: een derde van de bewoners vindt deze voldoende. Het meest te spreken is men over het theater. Daarnaast blijkt dat 65-plussers minder vaak een onvoldoende geven en jongeren tot 30 jaar juist iets vaker. Eenzelfde beeld komt naar voren bij de parkeergelegenheid voor auto’s. de bars/dancings en disco’s en de bioscoop/ filmhuis. 29 Oordeel over de bereikbaarheid van het centrum (%) bereikbaarheid van het centrum per fiets of brommer 86 10 4 bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer parkeergelegenheid in het centrum voor fiets of brommer 77 15 8 59 21 20 bereikbaarheid van het centrum per auto 34 24 42 parkeergelegenheid in het centrum voor de auto 30 28 42 0 voldoende 20 40 60 80 onvoldoende 100 niet voldoende / niet onvoldoende 35 . De sfeer en de gezelligheid en het schoonhouden van het Centrum scoren iets lager. Vrouwen zijn over alle aspecten duidelijk positiever dan mannen.3 Bereikbaarheid van het centrum in de eigen wijk Centrum goed te bereiken. Ook in eerdere peilingen lieten bewoners zich het meest negatief uit over de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden voor auto’s in het centrum. maar ook hierover is iets meer dan de helft tevreden.

De verkeersveiligheid krijgt de minst positieve waardering in Poelenburg. Oud Koog a/d Zaan en in Zaandam West. Assendelft-Noord. 65-Plussers hebben minder moeite met de parkeergelegenheid in de buurt (68% voldoende). Ruim een kwart is echter ontevreden over de parkeergelegenheid in de wijk en een vijfde is negatief over de verkeersveiligheid. Bewoners van Nieuw West zijn erg negatief over de bereikbaarheid per auto. gevolgd door de bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer. het parkeren en de verkeersveiligheid scoren minder goed. De verkeersveiligheid wordt vaker negatief beoordeeld door gezinnen met kinderen en bewoners van 30 tot 50 jaar (29% onvoldoende). 36 . In Zaandam Noord zijn bewoners vaker dan gemiddeld te spreken over de verkeersveiligheid.Eigen wijk is goed bereikbaar. Bewoners zijn het meest positief over de bereikbaarheid van de eigen wijk per fiets. 30 Oordeel over de bereikbaarheid van de eigen wijk (%) bereikbaarheid van mijn wijk per fiets bereikbaarheid van mijn wijk per auto bereikbaarheid van mijn werk per openbaar vervoer parkeergelegenheid in mijn buurt verkeersveiligheid in mijn buurt 0 voldoende 20 51 50 40 82 76 95 8 12 21 29 60 80 onvoldoende 28 21 32 10 12 100 niet voldoende / niet onvoldoende Het oordeel over de bereikbaarheid verschilt nogal per wijk. Afb. De parkeergelegenheid scoort minder goed in Zaandam Zuid. Assendelft-Noord en Oud Koog a/d Zaan. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt heel slecht beoordeeld in Oude Haven. het parkeren en de verkeersveiligheid zijn vaker een probleem De bereikbaarheid van de eigen wijk scoort goed. Westzaan en in Assendelft-Zuid. Bewoners van Peldersveld zijn meer dan gemiddeld te spreken hierover. Over de parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid is de helft tevreden. In een groot aantal wijken zijn bewoners juist heel erg te spreken hierover.

v. Zaanstad Extreem ongunstiger dan gemiddeld Ongunstiger dan gemiddeld Gunstiger dan gemiddeld Extreem gunstiger dan gemiddeld 99 86 96 97 99 98 96 97 86 94 96 99 98 93 95 97 98 95 99 96 per auto 81 83 94 86 93 95 78 90 31 90 75 98 86 90 83 87 95 86 96 83 per openbaar vervoer 70 84 90 79 89 84 38 89 71 94 88 90 82 84 77 84 49 67 36 77 parkeergelegenheid 36 46 78 59 58 58 50 39 60 39 54 40 61 44 52 53 48 36 48 50 verkeersveiligheid 41 36 57 50 63 71 52 45 56 39 44 53 64 43 44 56 58 36 49 50 37 .Afb. 31 Bereikbaarheid van de wijk naar vervoermiddel en naar wijk (% voldoende) per fiets Zaandam Zuid Poelenburg Peldersveld Rosmolenwijk Kogerveldwijk Zaandam Noord Oude Haven Zaandam West Nieuw West Oud Koog aan de Zaan Westerkoog Oud Zaandijk Rooswijk Wormerveer Krommenie Oost Krommenie West Assendelft Zuid Assendelft Noord Westzaan Zaanstad T.o.

Afb. Relatief veel forensen willen in Zaanstad gaan werken Van de Zaanstedelingen die buiten Zaanstad werken. zijn vaker werkzaam in het bank.3. inwoners die naar Amsterdam gaan maken meer dan gemiddeld gebruik van de trein (31%). visserij overig 0 10 Evenals voorgaande jaren zijn de meeste Zaanstedelingen werkzaam in de gezondheidszorg en welzijn. Inwoners die in Amsterdam werken.4 Betaald werkende Zaanstedelingen Aandeel fulltimers daalt Van de respondenten werkt 62% in loondienst en is 9% werkzaam als zelfstandig ondernemer. 63% in 2008). Dit geldt zowel voor zelfstandige ondernemers als voor werknemers in loondienst. Onder werknemers in loondienst was dit aandeel al lager (62% in 2007 en 55% in 2008). net als in 2008.en het verzekeringswezen (11%). Zij zoeken meer dan gemiddeld werk bij de overheid en bij adviesdiensten. opslag en communicatie bank. werkzaam in Zaanstad (46%) en ruim een kwart (28%) in Amsterdam.en verzekeringswezen en de ICT. het bank. Auto is belangrijkste vervoermiddel om naar het werk te gaan De auto is het belangrijkste vervoermiddel waarmee Zaanstedelingen naar het werk gaan (41%). De auto is het belangrijkste vervoermiddel voor inwoners die elders (71%) of in verschillende gemeenten werkzaam zijn (61%). Zaanstedelingen die in Zaanstad werkzaam zijn. werken vaker in gezondheidszorg en welzijn. gevolgd door de fiets (22%) en de trein (12%). In voorgaande jaren werkten zelfstandige ondernemers vaker 36 uur of meer (71% in 2007. research-activiteiten overige dienstverlening facilitaire diensten groothandel landbouw. overweegt 40% een baan in Zaanstad te zoeken. in de detailhandel en de horeca en in het onderwijs en juist minder vaak bij de overheid. Inwoners die in Zaanstad werken gaan meer dan gemiddeld met de fiets (41%). wat vergelijkbaar is met 2008 (41%). de overheid en de industrie.en verzekeringswezen bouw adviesdiensten ICT. Bijna de helft van de respondenten is. het onderwijs. Het aandeel mensen dat 36 uur of meer werkt neemt steeds verder af: van 62% in 2007. vervoer. 38 . de detailhandel en de horeca. 32 Sector waar Zaanstedelingen werkzaam in zijn en waar men werk in zoekt (%) 17 7 10 7 8 5 5 5 5 2 2 5 3 1 3 3 1 1 3 1 1 12 14 16 20 30 40 50 3 3 4 zoekt werk in Zaanstad in Zaanstad allemaal 4 7 4 6 8 8 8 6 6 5 6 10 11 14 17 14 21 gezondheidszorg en welzijn detalhandel en horeca onderwijs overheid industrie transport. 55% in 2008 naar 53% in 2009.

Oude Haven en Assendelft-Zuid duidelijk onder gemiddeld. De auto is het meest gebruikte vervoermiddel om naar het werk te gaan. Jongeren tot 30 jaar geven vaker aan gehecht te zijn aan hun stad dan 65-plussers. Over de bereikbaarheid van het centrum met de fiets en het openbaar vervoer zijn bewoners tevreden. Over de voorzieningen in het centrum is minimaal twee derde van de bewoners tevreden. Zaandam Noord steekt heel gunstig af als het gaat om de verkeersveiligheid. Bewoners die dichter in de buurt wonen. Van de mensen die buiten Zaanstad werken. zijn bewoners hierover wel steeds positiever. zoekt een substantieel deel werk in Zaanstad.3. Een derde van de bewoners komt gemiddeld één keer per week in het centrum. De bereikbaarheid van de wijk wordt per auto extreem slecht beoordeeld door bewoners van Nieuw West. Vooral bewoners in de directe omgeving van het centrum oordelen positief. Bewoners zijn steeds meer op de hoogte van de plannen voor het stadscentrum.5 Conclusie beleving Zaanstad De helft van de inwoners is gehecht aan Zaanstad. De sfeer en de gezelligheid scoren het minst maar ook hierover zijn meer bewoners tevreden dan ontevreden. Uit eerdere Zaanpeilingen kwam dit beeld ook al naar voren. 39 . De bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden voor auto’s worden vaker negatief dan positief beoordeeld. Per openbaar vervoer scoren Westzaan. komen duidelijk vaker dan bewoners van verder weggelegen wijken als Assendelft en Krommenie. Bewoners van Assendelft-Zuid en Westzaan voelen zich duidelijk minder verbonden met Zaanstad. Bijna de helft van de Zaanstedelingen werkt in Zaanstad. Ondanks het feit dat niet iedereen ervan overtuigd is dat hierdoor een centrum ontstaat met meer uitstraling en kwaliteit. Degenen die in Zaanstad werken gaan vaker op de fiets.

is een directe vergelijking niet mogelijk..750.750 kiezen naast huurwoningen ook vaker voor een koopwoning. in de huursector zowel om eengezinswoningen als flatwoningen. 34 Woningtype en eigendomsverhouding naar inkomen (%) Minder dan � 1.per maand 23 43 23 3 9 Tussen � 1.. Afb.350.. Huishoudens met een inkomen tussen de € 1.per maand 17 12 62 6 3 Meer dan � 3.750.per maand 6 3 83 5 3 0 eengezins huur flat huur 20 40 60 flat koop 80 overig 100 eeengezins koop 40 . een pensioenfonds of makelaar (6%) of van een particulier (5%).per maand 28 22 37 9 5 Tussen � 1.350..000. 33 Samenstelling van de woningvoorraad van de respondenten (%) 2009 59 6 17 14 4 2007 42 7 22 25 4 0 eengezins koop 20 flat koop 40 eengezins huur 60 flat huur 80 overig 100 Negen op de tien huurders huren een woning van een woningbouwvereniging (89%). Vanaf een inkomen van € 1.750 per maand is de koopsector favoriet.. Op hoofdlijnen is dit beeld niet veranderd sinds 2007. maar doordat de inkomensgrenzen zijn gewijzigd..350) neemt het aandeel dat kiest voor een eengezinshuurwoning toe.000 wonen meer dan gemiddeld in een flatwoning in de huursector.per maand 34 34 23 5 4 Tussen � 1.. Vergeleken met 2007 is het aandeel respondenten in een eengezinskoopwoning gegroeid en in een huurwoning gedaald. de verhuisgeneigdheid en de woonwensen van diegenen die willen verhuizen.4.050.. In de koopsector gaat het vooral om eengezinswoningen.en � 1.000. Dit geldt vooral voor huishoudens met een inkomen van € 3. Afb.350 en € 1.1 Huidige woonsituatie Van de ondervraagden woont een meerderheid in een eengezinskoopwoning.050.en � 1. Deze trends werden ook in eerdere Zaanpeilingen aangetroffen. Duidelijke relatie tussen inkomen en woonlasten Huishoudens met een netto maandinkomen tot € 1. WONEN In dit hoofdstuk over wonen wordt een beeld geschetst van de huidige woonsituatie. 4.050 of meer waar 85% eigenaar is van de woning. Naarmate het inkomen iets toeneemt (tot € 1. De overige bewoners huren zowel een eengezinswoning als een flatwoning. de overige bewoners huren van een grote belegger.en � 3. Parteon is de grootste verhuurder (59%) naast Woningbouw vereniging ZVH (17%) en Rochdale (10%).

9 het minst positief. Het gaat hierbij vaker om huurwoningen (26%) dan om koopwoningen (11%). dat wil zeggen dat de woning zonder trappen lopen te bereiken is en dat de woonkamer.3 het meest positief over hun woning. het toilet. bewoners van Poelenburg met een 6. 41 .of douchegelegenheid en tenminste één slaapkamer op dezelfde verdieping liggen. 35 Nultredenwoningen van de respondenten naar wijk (%) Kogerveldwijk Rosmolenwijk Poelenburg Peldersveld Oude Haven Krommenie West Zaandam West Wormerveer Rooswijk ZAANSTAD Krommenie Oost Westzaan Oud Zaandijk Oud Koog a/d Zaan Westerkoog Zaandam Noord Zaandam Zuid Nieuw West Assendelft-Zuid Assendelft-Noord 0 34 30 25 24 22 22 21 18 18 17 16 15 15 13 12 12 11 10 10 8 20 40 60 80 100 Bewoners zeer te spreken over de woning Bewoners beoordelen hun woning met een gemiddeld rapportcijfer van 7. de bad. In 2007 was nog 24% een nultredenwoning. nu geven zij met een 7. Afb. Naar wijk varieert het aandeel van 8% in Assendelft-Noord tot 34% in Kogerveldwijk.7 in 2007 en 2006 en een 7.9). de keuken.9. In dat jaar waren ook bewoners van Kogerveldwijk negatiever over hun woning (6. Dit aandeel is wel gedaald vergeleken met 2007. Dit is een lichte stijging ten opzichte van eerdere peilingen (7. Dit komt meer overeen met het beeld uit eerdere jaren toen inwoners van Kogerveldwijk hun woning met een 7.3 waardeerden. Bewoners van Assendelft-Noord zijn net als in 2007 met een 8. Ook in 2007 was dit het geval.Eén op de zes woningen is een nultredenwoning Eén op de zes woningen (17%) kan worden aangemerkt als een nultredenwoning.6 in 2005).5 een duidelijk hoger cijfer. 65-Plussers wonen meer dan gemiddeld in een nultredenwoning (29%).

8 7 .2 flatwoning koopp 7 .7 woonomgeving Assendelft-Noord Westzaan Assndelft-Zuid Krommenie West Nieuw West Rooswijk Westerkoog Zaandam Noord ZAANSTAD Zaandam West Oud Koog a/d Zaan Rosmolenwijk Oude Haven Peldersveld Oud Zaandijk Krommenie Oost Wormerveer Kogerveldwijk Zaandam Zuid Poelenburg 7 .5 9 7 .1 8 .9 7 7 .3 7 .4 Bewoners van een eengezinskoopwoning geven de hoogste cijfers voor hun woning.9 eengezinshuurwoning 7 .5 8 8 .5 8 8 . maar nog steeds een ruime voldoende. 36 Rapportcijfer voor de woning en de woonomgeving naar wijk 8.9 7 .7 woning 7 .3 7 .8.6).en een eengezinswoning in de huursector is minimaal. In Westzaan zijn bewoners zowel zeer te spreken over hun woning (8.1 8 .9 7 .5 8 .7 7 .7 7 .1).9 7 .4 7.5 7 .9 7 .5 9 Woonomgeving krijgt ook een ruime voldoende De woonomgeving krijgt een ruime voldoende (7.1) als de woonomgeving (7.3 7 . Dit cijfer ligt duidelijk lager dan in andere wijken in Zaanstad.6 7 .5 6 6 .5 6 .1 8 .9 6 . 37 Rapportcijfer naar woningtype eengezinskoopwoning 8 .9 krijgt en de woonomgeving een 6.3 7 .1 6 .3). Ook in Oud Zaandijk is dit verschil minimaal.8 het hoogste gewaardeerd.0 8 .4 flatwoning huur 7 . Het verschil in waardering tussen een flat.8 7 .6 7 .2 7 .1 6 . Afb.9 7 . In Westzaan wordt de woonomgeving met een 7.3 5 5 . De bewoners van Poelenburg waarderen hun woonomgeving het laagst (6.0 7 . 42 .8 7 .8 6 .Afb.8).5 7 .4 7 .5 7 7.5 6 6 .4 7 .1 8 . gevolgd door Assendelft-Zuid en Rooswijk (allebei 7. Een flatwoning in de huursector krijgt het laagste rapportcijfer.8 7.1 5 5 . Het verschil in waardering van de woning en de waardering van de woonomgeving is het grootst in Rosmolenwijk waar de woning een 7.3 7 .

� 699 � 700 of meer 0 6 6 7 11 12 13 16 16 18 15 17 13 23 2009 2007 22 4 2 20 40 60 80 100 Huishoudens met een inkomen tot € 1. Bewoners die meer dan € 1. 38 Kale huurprijs van de huurwoningen van de respondenten (%) minder dan � 300 � 300 . Afb. 43 .050..050 en meer wonen vooral in het dure segment.050 in een goedkope huurwoning.. Het aandeel bewoners in een duurdere huurwoning is juist gestegen. Toch woont nog 14% van de huishoudens met een inkomen tussen de € 1.4.750 en € 3.� 599 � 600 .per maand Tussen � 1.000.� 499 � 500 ..000 netto per maand aan inkomen hebben.000. maar ook het aandeel respondenten in een huurwoning tussen de € 350 en € 400. vooral in huurwoningen tussen de € 500 en € 600.750. Huishoudens met een inkomen van € 3..per maand 0 5 14 17 18 21 45 55 60 45 20 goedkoop 40 bereikbaar 74 41 28 22 49 60 80 duur 6 100 Alleenstaanden wonen vaker in een goedkope woning.per maand Tussen � 1.050. Afb.� 399 � 400 . Vergeleken met 2007 is vooral het aandeel respondenten in een goedkope huurwoning gedaald.350.750.en � 1.per maand Minder dan � 1.000 per maand wonen vrijwel uitsluitend in een huurwoning uit het goedkope en bereikbare segment.per maand Tussen � 1.� 449 � 450 .� 349 � 350 ..en � 3. gezinnen met kinderen vaker in een dure huurwoning..2 Woonlasten Van alle huurwoningen van de respondenten behoort 19% tot het goedkope (tot € 350) en 47% tot het bereikbare segment (tot € 500). 39 Woonlasten huurders naar inkomen (%) Meer dan � 3. wonen minder vaak in een goedkope huurwoning.en � 1..350..

Afb. waar ook vrijwel geen goedkope huurwoningen zijn. gaat het vooral om huurwoningen in het bereikbare segment. 41 Woonlasten huurders naar wijk (%) Oud Koog a/d Zaan Krommenie Oost Oud Zaandijk Wormerveer Kogerveldwijk Westzaan Zaandam Zuid Rosmolenwijk Z A A N S TA D Oude Haven Poelenburg Nieuw West Assendelft-Zuid Peldersveld Zaandam West Zaandam Noord Krommenie West Assendelft-Noord Rooswijk Westerkoog 61 39 39 30 30 25 24 20 19 18 16 16 12 11 9 6 5 3 3 31 0 20 goedkoop 40 60 bereikbaar 33 71 69 37 41 44 59 63 47 36 58 49 48 46 61 38 62 51 56 41 58 26 20 13 3 19 15 38 14 31 34 36 22 48 30 42 50 50 26 80 duur 100 44 . Hier zijn vooral dure huurwoningen. Dit geldt ook voor Assendelft-Noord. 40 Woonlasten huurders naar huishoudenssituatie (%) Ik ben gehuwd of samenwonend met thuiswonende kind(eren) Ik ben gehuwd of samenwonend zonder thuiswonende kind(eren) 11 40 49 14 47 39 Ik woon zonder partner maar met kind(eren) 22 53 24 Ik woon alleen 30 50 20 0 20 goedkoop 40 60 bereikbaar 80 duur 100 In Oud Koog a/d Zaan wonen de meeste huurders in een goedkope huurwoning. Afb. in Westerkoog de minste. In Rooswijk.

en � 3.0 0 0 to t � 2 0 0 .0 0 0 � 3 5 0 .000 tot � 300.per maand 55 25 3 9 8 Totaal 25 31 9 20 16 0 20 40 60 80 100 tot � 200.0 0 0 0 5 20 40 60 80 100 20 8 31 5 5 20 6 Vier op de tien eigenaren heeft een netto maandinkomen van € 3.0 0 0 to t � 4 0 0 . is een vergelijking niet goed mogelijk.050..per maand 8 29 12 25 26 Tussen � 1.0 0 0 � 1 5 0 .0 0 0 to t � 3 5 0 . In 2007 was dit nog maar 25%.000 � 250.000 tot � 350.0 0 0 to t � 2 5 0 .750 en € 3.0 0 0 m in de r d a n � 1 5 0 .0 0 0 � 2 5 0 . In 2007 ging 21% uit van een verkoopprijs van € 300.0 0 0 to t � 3 0 0 .000 � 300.050 of meer.000 Meer dan � 350.000 � 200.000 tot � 250.000. Hoe hoger het inkomen.0 0 0 to t � 4 5 0 .050 (46%).0 0 0 � 2 0 0 . Vanwege de sterke prijsstijgingen in de periode voor de crisis en de daling daarna.050. Afb.750.De helft van de huiseigenaren schat de vermoedelijke verkoopprijs van hun huis tussen de € 150..0 0 0 � 4 0 0 . hoe duurder de woning.000 45 ..000 of meer.0 0 0 � 3 0 0 .000 of meer. Afb. De overige huishoudens hebben een inkomen tussen de € 1. 42 Vermoedelijke verkoopprijs van de koopwoningen (%) Me e r d a n � 4 5 0 . Ruim een derde gaat uit van een verkoopprijs van € 300.000 en € 250. 43 Vermoedelijke verkoopprijs naar inkomen (%) Meer dan � 3.750.per maand 28 36 8 19 9 Meer dan � 1.

Onder allochtonen is de verhuiswens ook iets groter dan onder autochtonen.4. Afb. 48% 2005 en 47% 2003). 44 Verhuisgeneigdheid (%) vergeleken over de jaren eventueel 2009 2007 2006 2005 2003 2001 1998 1996 69 65 67 62 61 54 68 61 wil wel. Daaruit is af te lezen dat van alle bewoners die verhuisgeneigd zijn. Afb. maar kan beslist niets vinden verhuisgeneigd 15 7 17 18 22 10 28 19 al andere huisvesting gevonden 4 2 5 3 totaal 100 100 100 100 46 . 37% wil dit misschien (35% in 2007). de groep twijfelaars (‘wil eventueel verhuizen’) juist groeit. respectievelijk 52% en 45%. 45 Verhuisgeneigdheid (%) in 2009 eventueel Vanuit huurwoning Vanuit koopwoning Starters Allochtonen 59 81 50 60 wil wel.3 Verhuisplannen De helft van de bewoners is in meer of mindere mate verhuisgeneigd Van de ondervraagde respondenten wil 46% eventueel of beslist verhuizen. Wanneer de groep verhuisgeneigden verder uitgesplitst wordt in de verschillende ‘mate van verhuisgeneigdheid’ ontstaat onderstaande tabel. Daarnaast hebben huurders (47%) iets vaker dan eigenaren (40%) aangegeven mogelijk te willen verhuizen. 43% 2006. maar kan beslist niets vinden verhuisgeneigd 11 15 13 13 16 14 10 9 17 15 15 20 18 23 17 25 al andere huisvesting gevonden 3 5 5 5 5 9 5 5 totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 De verhuisgeneigdheid is het grootst onder thuiswonende kinderen (85%) en jongeren tot 30 jaar (70%). Opvallend is dat terwijl de groep die ‘beslist’ wil verhuizen door de jaren heen iets afneemt. De verhuisgeneigdheid is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd (45% 2007. Binnen de categorie verhuisgeneigden kan een onderscheid worden gemaakt tussen degenen die zeker binnen twee jaar willen verhuizen (beslist verhuisgeneigd of al woonruimte gevonden) en degenen die eventueel willen verhuizen (eventueel verhuisgeneigd en respondenten die wel willen verhuizen maar niets kunnen vinden). 17% beslist weg wil. De overige bewoners (54%. Net als in 2007 wil 9% van alle respondenten beslist verhuizen. 56% in 2007) willen niet verhuizen.

op de voet gevolgd door bewoners van Assendelft-Zuid. Bewoners van Rooswijk zijn het minst verhuisgeneigd. Eén op de tien verhuisgeneigden geeft aan dat ze wel zouden willen verhuizen. starters of allochtonen. maar dat niets kunnen vinden. 65-plussers willen dit nauwelijks (4%). Bewoners tot 30 jaar kennen de ‘hardste’ verhuiswens (22% beslist).Verhuiswens is meestal niet hard De verhuiswens van de meeste verhuisgeneigden is niet heel hard. Starters zijn het meest beslist in hun verhuiswens. Het aandeel inwoners dat beslist wil verhuizen ligt in Poelenburg bijna twee keer zo hoog als gemiddeld en in Nieuw West twee keer zo laag. Eigenaren kennen dit probleem beduidend minder dan huurders. 46 Verhuisgeneigdheid naar wijk (%) Poelenburg Krommenie Oost Koog a/d Zaan Zaandam Zuid Oude Haven Kogerveldwijk Westerkoog Westzaan Zaandam Noord Zaandam West Oud Zaandijk ZAANSTAD Peldersveld Wormerveer Assendelft-Noord Rooswijk Krommenie West Assendelft-Zuid Rosmolenwijk Nieuw West 0 17 15 14 13 13 13 10 10 10 10 10 9 9 8 7 6 6 5 5 4 20 beslist 38 40 eventueel 60 31 47 58 80 beslist niet 100 29 39 64 48 36 65 55 37 38 38 31 38 42 54 53 54 58 31 37 60 53 49 31 38 59 53 33 34 42 56 50 38 53 52 46 45 47 . huiseigenaren het minst. Afb. Één op de zes bewoners geeft aan beslist te willen verhuizen binnen twee jaar en nog eens 3% heeft inmiddels al andere woonruimte gevonden.

Afb.Zu id O u de H a v e n R o o swijk A s s e n de lf t. Vergeleken met 2007 lijkt de gehechtheid aan Zaanstad gedaald (55% in 2007).Circa de helft van de verhuisgeneigden wil in Zaanstad blijven wonen Bijna de helft van de verhuisgeneigden wil in Zaanstad blijven wonen (49%). weten vaker nog niet waar ze naartoe willen (34% tegenover 18% van de zekere verhuizers). Zekere verhuizers willen vaker in Zaanstad blijven wonen (57% tegenover 46% van de eventuele verhuizers). 47 Wens om in Zaanstad te blijven wonen naar wijk (%) Ro s m ole n wijk K r o m m e nie O o s t P o e le n bu r g K r o mm e nie We s t K o ge r v e ld wijk O u d K o o g a /d Z a a n Wo r m e r v e e r Pe ld e r s veld Z a a n d a m Noo r d Z a a n d a m Z u id We s t z a a n Z A A N S TA D Za a n d a m We s t A s s e n de lf t . Inwonende kinderen hebben een meer dan gemiddelde voorkeur voor Amsterdam (12%). loopt uiteen van 33% in Nieuw West tot 61% in Rosmolenwijk.Noo r d We s t e r k o og O u d Z a a n d ijk Nie u w We s t 0 61 60 58 54 54 53 51 50 49 49 49 48 47 45 43 42 39 39 38 33 20 40 60 80 1 00 48 . Bewoners die misschien willen verhuizen. De wens om in Zaanstad te blijven wonen. Bijna één op de drie weet het nog niet (30%). 5% wil naar Amsterdam en 16% naar een andere plek in Nederland.

De voorkeur voor koop is onder deze laatste groep toegenomen vergeleken met 2007. bewoners die elders in Nederland willen gaan wonen. toen 27% wilde kopen. Inwoners die naar Amsterdam willen verhuizen. een derde wil graag een huurwoning en de overige bewoners weten het nog niet. Vergeleken met 2007 is het aandeel dat in de huursector wil blijven wonen iets gedaald (62% in 2003 en 2005 en 65% in 2007). geven vaker de voorkeur aan een koopwoning (60%). Toch wil bijna één op de drie starters een woning kopen. Starters willen vaker een huurwoning (43%) dan doorstromers die een meer dan gemiddelde voorkeur hebben voor een koopwoning (56%). eigenaren willen het liefst in een koopwoning blijven wonen (74%). Huurders willen veelal blijven huren (58%). Afb.4. In de jaren daarvoor wilden eveneens meer mensen in de koopsector blijven (77% in 2003 en 84% in 2005). 48 Gewenste eigendomsverhouding (%) a lle v e r h u is ge n e igd e n 2 0 0 9 a lle v e r h u is ge n e igd e n 2 0 0 7 z e ke r e v e r h u iz e r s e v e n tu e le v e r h u iz e r s s ta r te r s d oo r s tr o m e r s wi l in Z a a n s ta d blijv e n w o n e n wi l n a a r A m s te r d a m v e r h u iz e n wi l e ld e r s in Ne d e r la n d g a a n w o n e n h u ur der e ige n a a r 0 huren 12 20 40 kopen 25 58 74 60 80 weet nog niet 29 41 51 60 25 34 40 38 33 43 49 32 56 45 34 25 15 14 15 15 17 14 100 49 42 49 17 18 13 18 49 .4 Woonwensen Koopwoning meest favoriet als gewenste woning De helft van de verhuisgeneigden wil een woning kopen. Het aandeel dat in de koopsector wil blijven juist iets gestegen (71% in 2007). In 2007 was de voorkeur voor huren iets groter en die voor kopen iets minder groot. Huurders met een huurprijs tot € 500 geven vaker de voorkeur aan een huurwoning (65%) en minder vaak aan een koopwoning (19%). Huurders die € 500 of meer betalen geven naast huren (39%) ook vaker de voorkeur aan kopen (42%). Hierin is vergeleken met 2007 vrijwel niets veranderd. In de jaren ervoor hadden starters vaker een voorkeur voor huren en minder voor kopen. geven meer dan gemiddeld de voorkeur aan een huurwoning (51%).

Vergeleken met 2007 is het aandeel bewoners dat een goedkope koopwoning wil.000 en e 300.000 en e 250.000 en een kwart wil meer dan e 300.0 0 0 to t � 3 0 0 .0 0 0 � 1 2 5 . fors gestegen (23% 2007) en het aandeel dat e 300. willen vaker verhuizen naar een duurdere koopwoning. 49 Gewenste huurprijs (%) � 70 0 of mee r � 600 .000 of meer wil betalen gedaald (29% in 2007).000 betalen. de helft wil een bereikbare woning (e 350 tot e 500) en circa een kwart een dure woning (meer dan e 500). Vooral huurders willen voor een koopwoning nu vaker niet meer dan e 200. Starters willen vaker een goedkope huurwoning (39%). willen vaak niet meer dan e 200.000 en is 27% bereid meer te betalen.0 0 0 0 5 20 40 60 80 100 17 15 4 3 6 11 18 21 50 .Eén op de vijf bewoners die op zoek zijn naar een huurwoning.000 en e 250. willen ook meer betalen voor een koopwoning.0 0 0 to t � 4 0 0 .0 0 0 to t � 3 5 0 . 33% tussen de e 200. Vergeleken met 2007 is ook in deze groep het bedrag dat men voor een woning wil betalen gedaald (35% meer dan e 250. willen hiervoor maximaal e 200.0 0 0 � 1 7 5 .0 0 0 � 2 0 0 . In 2006 was dit nog maar 14%.0 0 0 � 2 5 0 .0 0 0 m in de r d a n � 1 2 5 . 50 Gewenste koopprijs van de woning (%) Me e r d a n � 4 5 0 .000 wilde betalen en 36% tussen de e 200. De bereidheid om meer te betalen voor een koopwoning is sterk gedaald vergeleken met 2007 toen 42% een bedrag tot e 200. doorstromers vaker een dure (31%).0 0 0 � 4 0 0 .0 0 0 to t � 1 7 5 .000 betalen.000 betalen.� 599 � 450 .0 0 0 � 3 5 0 .� 349 min d e r da n � 3 0 0 0 7 20 40 60 80 100 13 3 7 17 17 19 17 Bewoners kiezen vaker voor een goedkopere koopwoning Ruim een derde van de bewoners (37%). die op zoek zijn naar een koopwoning. Zo wil 40% tot e 200. Afb. Het aandeel bewoners dat meer dan e 500 wil betalen is vergeleken met 2007 toegenomen (17% in 2007).000 en e 250.� 449 � 350 .000 betalen voor de koopwoning (58%).000 betalen (39% in 2007). Van de huurders met een huurwoning tot e 500 wil 70% niet meer dan e 200. Afb. een iets groter aandeel (39%) denkt aan een koopprijs tussen de e 200. wil maximaal e 350 betalen.� 399 � 300 .0 0 0 to t � 4 5 0 .0 0 0 to t � 2 0 0 .000 in 2007).000. Van de huurders wil maar 21% dit. Bewoners die nu al in een duurdere koopwoning wonen.� 499 � 400 .000 betalen voor een koopwoning en maar 12% een bedrag tussen de e 200.000 betalen. Huurders die nu meer dan e 500 betalen.000. Dit geldt ook voor bewoners die nu in een dure huurwoning wonen. Bewoners die nu huren.� 699 � 500 . Van de eigenaren wil 58% meer dan e 250.0 0 0 � 3 0 0 .0 0 0 to t � 2 5 0 .

51 Gewenst woningtype en eigendomsverhouding (%) alle verhuisgeneigden 2009 eventuele starter zekere starter eventuele doorstromer zekere doorstromer wil in Zaanstad blijven wonen 0 eengezins huur 7 10 13 16 15 20 eengezins koop 44 40 flat huur 60 flat koop 13 24 37 54 53 20 50 39 21 15 4 10 11 15 6 80 overig 4 6 4 27 23 18 11 15 100 18 51 . Starters die zeker willen verhuizen. Dit geldt het meest voor starters die misschien willen verhuizen. willen de flatwoning vaker kopen. Starters geven naast eengezinswoningen ook vaker de voorkeur aan een flatwoning. Zij zijn vooral op zoek naar een flatwoning in de huursector. De overige verhuisgeneigde bewoners willen ofwel een huurflat ofwel een eengezinshuurwoning. Vergeleken met 2007 zijn zekere starters nu vaker op zoek naar een eengezinswoning (27% in 2007) en minder vaak naar een flatwoning (52%). Afb.Een eengezinskoopwoning geniet de voorkeur van de helft van de verhuisgeneigden. Eventuele starters zijn nu juist vaker op zoek naar een flatwoning (25% in 2007).

8 in 2007). Vergeleken met 2007 wonen ouderen iets vaker in een eengezinswoning (68% in 2007) en in een koopwoning (45%). De huurprijs die men wil betalen wijkt nauwelijks af van de huidige verdeling. Vergeleken met 2007 willen ook jongeren minder betalen voor een koopwoning (58% tot € 200. Negen op de tien 75-plussers (92%) kunnen hun woning zonder trappen lopen bereiken en één op de drie woont in een nultredenwoning (36%). De voorkeur voor Amsterdam is veel lager dan in 2007 toen 24% een voorkeur had uitgesproken voor Amsterdam. Het aandeel jongeren dat in een koopwoning woont (54%) is iets groter dan het aandeel dat in een huurwoning woont (46%). In 2007 scoorde de koopwoning van jongeren zelfs een 8. Bijna de helft van de jongeren die willen kopen. 75-Plussers Van alle ondervraagden is 4% 75 jaar of ouder. ruim een derde van een prijs tussen € 200. 20% wil nog € 25. denkt aan een koopprijs tot € 175. Wat betreft koopwoningen hebben ouderen vaker een voorkeur voor een woning tussen de € 200. de overige 44% huurt. 55% bereikbaar en 34% duur.4. Van alle jongeren wil. 52 . 11% wil naar Amsterdam verhuizen.000 in 2007 tegenover 68% nu). 19% in een flat.000 (46%). Naar woningtype zijn de wensen van ouderen verdeeld. 22% wil Zaanstad verlaten en 31% weet het nog niet. Van de ouderen in een huurwoning woont 15% goedkoop. Wanneer ouderen de verkoopwaarde van hun woning moeten inschatten. dan gaat een kwart uit van een woning tot € 200. net als in 2007. Van de zelfstandig wonende jongeren. De waardering voor de woning is iets hoger (7.000 (48%). Negen op de tien woningen zijn zonder trappen lopen te bereiken. Eén op de drie ouderen wil eventueel binnen twee jaar verhuizen. 31% een flatwoning en nog een 30% een ander woningtype. ouderen en 75-plussers Jongeren Net als in 2007 woont twee derde van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar nog thuis bij de ouders (68%). wil 43% een goedkope huurwoning en 44% een bereikbare woning. Een derde van de jongeren woont in een goedkope huurwoning. Jongeren willen zowel huren (40%) als kopen (37%).9). Jongeren zijn positief over hun huurwoning (7. Iets meer dan de helft woont echter in een dure huurwoning (€ 500 of meer ). Ouderen wonen nu minder vaak in een nultredenwoning dan in 2007 (27%).9 lager.3. De huurprijs die 75-plussers betalen wijkt nauwelijks af van die van ouderen: 12% goedkoop.000 en € 300. Iets meer dan de helft van de ouderen woont in een koopwoning (56%).000 of meer. driekwart mogelijk verhuizen binnen twee jaar (50% eventueel en 25% beslist). Het aandeel ouderen dat beschikt over een nultredenwoning is nu veel lager (51% in 2007).000. wellicht een ouderenwoning. 53% bereikbaar en 32% duur.000 en een derde in een woning van € 300. Zij wonen allemaal zelfstandig. een derde in een flatwoning. Van de jongeren die willen huren.000 en € 300.000 meer betalen.000 39% in een woning tussen de € 200. Net als in 2007 wil de helft van de jongeren in Zaanstad blijven wonen.000. In 2007 woonden jongeren vaker in een goedkope (43%) of bereikbare (37%) woning. Ook 75-plussers wonen nu vaker in een eengezinswoning dan in 2007 (45%) en veel minder vaak in een huurwoning (80%). 75-Plussers wonen iets vaker in een huurwoning (59%). De helft van de ouderen wil in Zaanstad blijven wonen (47%).6) maar nog meer over hun koopwoning (8. Ook 75-plussers zijn zeer tevreden over hun woning (7. slechts 5% zeker.9. Van de jongeren is 13% bereid meer dan € 500 te betalen. De voorkeur van jongeren gaat uit naar een eengezinswoning (48%) of een flatwoning (34%). Ouderen waarderen hun woning gemiddeld met een 7.1). Jongeren wonen nu meer in een koopwoning dan in 2007 (40%). Van de ouderen die in een koopwoning wonen.000 en 40% van meer dan € 300. De helft van hen wil het liefst gaan huren (54%). Het oordeel over de huurwoning lag toen met een 6. Bijna twee derde woont in een eengezinswoning. maar nog steeds woont 41% in een koopwoning. Ook op dit punt is het beeld niet veranderd ten opzichte van 2007. Eén op de vijf woningen waarin ouderen wonen is een zogenaamde nultredenwoning (21%). woont 51% in een eengezinswoning en 37% in een flat. een kwart wil een woning kopen (28%). Ouderen Ruim driekwart van de ouderen woont in een eengezinswoning (78%).000 en € 300. woont een kwart in een woning tot € 200. Ouderen geven nu iets minder vaak de voorkeur aan een huurwoning (61% in 2007) en beduidend vaker aan een eengezinswoning (18%). De verhuisgeneigdheid onder ouderen wijkt nauwelijks af van die uit 2007.5 Het wonen van jongeren. Zo wil ruim een derde een eengezinswoning (39%).

000. Bewoners zijn zeer te spreken over hun woning (7.000 wil betalen is gedaald (29% in 2007). Bewoners van Assendelft-Noord (8. Iets meer dan de helft wil in Zaanstad blijven wonen (57%). maar ook zij geven een voldoende (6. die voor huren is iets gedaald. bewoners van Poelenburg het minst. Van de bewoners die een woning willen kopen. terwijl het aandeel dat meer dan € 300.8). Vergeleken met eerdere peilingen is de verhuisgeneigdheid nauwelijks veranderd.000 betalen. Eén op de zes woningen is een zogenaamde nultredenwoning. Bewoners die naar een andere gemeente in Nederland willen verhuizen. maar het aandeel dat een dure huurwoning wil is vergelijkbaar met nu.9). bijna vier op de tien bewoners wil tussen de € 200. 75-Plussers willen over het algemeen wel iets meer betalen voor hun toekomstige huurwoning.3) zijn net als in 2007 het meest te spreken over de woning. wil ruim een derde maximaal € 300. De meeste willen eventueel verhuizen (37%). 9% wil beslist verhuizen.000 en € 300.000 en een kwart wil meer dan € 300. Vergeleken met 2007 is het aandeel goedkope en bereikbare woningen gedaald en het aandeel dure woningen gestegen. 18% wil Zaanstad verlaten en een kwart weet het nog niet. Bijna de helft wil in Zaanstad blijven wonen.3). Eigenaren schatten de verkoopprijs van hun woning ook hoger dan in 2007. de helft wil een bereikbare en een kwart een dure huurwoning.1 duidelijk lager dan de andere wijken. Toch wil nog 14% doorstromen naar een eengezinswoning. Naarmate het inkomen stijgt. slechts 2% wil nog een woning kopen. Dit aandeel is lager dan in 2007. Bewoners van Westzaan zijn het meest positief over hun woonomgeving (7. Toch wil bijna één op de drie starters een woning kopen. Huurders die huren willen graag blijven huren (58%). Huren geniet duidelijk de voorkeur (89%). 4.6 Conclusie wonen Ruim de helft van de woningen van de respondenten is een eengezinskoopwoning. De helft wil een woning kopen en een derde wil een huurwoning. 5% wil naar Amsterdam en 16% wil naar een andere gemeente in Nederland. Bijna de helft van de ondervraagden wil in meer of mindere mate verhuizen. Het aandeel bewoners dat op zoek is naar een goedkope woning is sterk gestegen vergeleken met 2007 (23%). Starters en huurders hebben een hardere verhuiswens. Men heeft een sterkere voorkeur voor een ander woningtype (wellicht ouderenwoning) of een flatwoning (41%). De gehechtheid in Zaanstad lijkt iets te zijn gedaald. De voorkeur voor kopen is gestegen vergeleken met 2007. wonen bewoners vaker in een koopwoning en minder vaak in een huurwoning.75-Plussers willen minder vaak verhuizen (3% beslist en 26% eventueel). maar ook over hun woonomgeving (7. Van de huurwoningen is een vijfde goedkoop. Poelenburg scoort met een 6. Eengezinskoopwoningen krijgen de hoogste waardering. 53 . Een vijfde wil een goedkope huurwoning. zijn vaker op zoek naar een koopwoning. bijna de helft bereikbaar en een derde duur.9). Starters hebben een sterkere voorkeur voor een huurwoning. eigenaren willen vaker een woning kopen (74%).

5. 17% negatief). het informeren van de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid (36% positief. Bewoners hebben stellingen voorgelegd gekregen over de houding en opstelling van de gemeente als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 25% negatief). Zo zijn bewoners van Rooswijk het meest positief (55% voldoende aandacht) en bewoners van Oud Koog a/d/ Zaan het meest negatief (70% onvoldoende aandacht) hiervoor. Hieruit komt naar voren dat bewoners vaker positief dan negatief zijn als het gaat om de bereikbaarheid voor meldingen en klachten (41% positief. Naar wijk verschilt het oordeel nogal. Over het nakomen van afspraken over het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt zijn bewoners duidelijk vaker negatief dan positief (14% positief. Over het reageren op meldingen en het betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid zijn bewoners iets vaker niet dan wel te spreken. DE GEMEENTE IN DE WIJK De relatie tussen de gemeente en de bewoners in de wijk vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. 30% negatief). 25% negatief) en de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt (32% positief. Bewoners tot 40 jaar en allochtonen zijn over het algemeen iets minder negatief over de gemeente (respectievelijk 51% en 54% weinig aandacht). 52 Aandacht van de gemeente voor de problemen in de buurt naar wijk (%) Rooswijk K ro m m e n i e We s t Zaandam Noord Oude Haven We s t e r k o o g 2 2 2 55 52 49 48 46 45 46 45 44 44 41 39 38 37 37 37 35 35 34 29 20 Veel aandacht 40 Voldoende aandacht 60 45 48 49 49 52 54 55 55 56 57 58 60 60 60 61 63 64 65 65 70 80 Weinig aandacht 100 Peldersveld 1 Kogerveldwijk Assendelft-Noord Oud Zaandijk We s t z a a n Z A A N S TA D 1 N i e u w We s t 1 Rosmolenwijk Poelenburg Z a a n d a m We s t Wo r m e r v e e r Krommenie Oost 1 Zaandam Zuid 1 Assendelft-Zuid 1 Oud Koog a/d Zaan 1 0 2 3 2 Bewoners negatief over aandacht van gemeente voor problemen in de buurt Zaanstedelingen zijn eerder negatief (58%) dan positief (42%) over de aandacht die de gemeente heeft voor de problemen in de buurt.1 Aandacht van de gemeente voor de wijk Afb.5. 54 .

2 Betrokkenheid van bewoners bij hun wijk Inwoners hebben belangstelling voor informatie over plannen in hun wijk De geïnteresseerdheid in informatie van de gemeente over plannen voor de wijk of de buurt varieert van 71% in Peldersveld tot 92% in Assendelft-Noord. dan is 11% hiervan op de hoogte. bewoners van Rosmolenwijk (19%). leefbaarheid en veiligheid (%) de gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt de gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt de gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 1 40 42 14 3 2 34 39 22 3 1 31 43 21 4 de gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt de gemeente reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in de buurt de gemeente doet wat zij zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt 1 25 43 27 4 1 21 49 24 5 1 13 56 25 5 0 helemaal mee eens mee eens neutraal 20 40 60 80 100 niet mee eens helemaal niet mee eens 5. 53 Oordeel over de opstelling van de gemeente t.a. Bewoners van Poelenburg zijn duidelijk minder dan gemiddeld geïnteresseerd hierin (55% redelijk tot erg geïnteresseerd en 18% niet geïnteresseerd). 55 . Wanneer concreet wordt gevraagd of bewoners het wijkuitvoeringsprogramma (WUP) voor hun wijk kennen.v. Bewoners van Westzaan (4%) en Krommenie Oost (5%) zijn minder vaak op de hoogte. Ook allochtonen tonen iets minder belangstelling (52% redelijk tot erg en 19% niet geïnteresseerd). 65-Plussers zijn duidelijk meer dan gemiddeld op de hoogte van het WUP voor hun wijk (16%). Oud Zaandijk (18%) en Rooswijk (17%) juist vaker.Afb.

Zaandam West (21%) en Wormerveer (20%) en het kleinst in Rooswijk (6%). Allochtonen geven vaker aan zich actief in te willen zetten (27%).Actief betrokken bij de wijk Gemiddeld zegt 14% van de Zaanstedelingen actief betrokken te zijn bij hun wijk. Nog eens 16% is dat niet. maar zou dit wel willen. maar zou dit wel willen 56 . Rosmolenwijk (22%). Afb. De actieve betrokkenheid is het grootst in Westzaan (23% daadwerkelijk actief). 54 Actieve betrokkenheid bij de wijk naar wijk (%) Zaandam West Assendelft-Noord Wor merveer Rosmolenwijk Oud Zaandijk Zaandam Zuid Oude Haven Z A A N S TA D Assendelft-Zuid Poelenburg Westzaan Peldersveld Kogerveldwijk Krommenie West Oud Koog a/d Zaan Westerkoog Rooswijk Krommenie Oost Zaandam Noord Nieuw West 0 6 11 9 9 12 9 15 12 10 14 14 12 14 16 11 23 16 19 12 14 15 17 12 13 13 20 40 60 80 100 actief betrokken 18 6 14 20 22 19 19 20 16 13 21 23 17 12 18 niet actief betrokken.

Naar wijk loopt dit uiteen van 88% in Rooswijk tot 31% in Krommenie Oost. 55 Bekendheid met en vertegenwoordigd voelen door het wijkoverleg naar wijk (%) Rooswijk Oud Zaandijk Zaandam West Westerkoog Rosmolenwijk Zaandam Noord Westzaan Poelenburg Z A A N S TA D Oud Koog a/d Zaan Nieuw West Kogerveldwijk Oude Haven Wor merveer Zaandam Zuid Assendelft-Zuid Krommenie West Assendelft-Noord Peldersveld Krommenie Oost 0 20 31 37 35 35 33 32 34 35 40 60 80 100 31 45 45 45 43 42 41 39 bekend met actieve wijkoverleg 48 29 39 39 37 36 55 54 53 52 52 51 52 33 42 63 68 42 47 53 73 71 77 88 voelt zich vertegenwoordigd hierdoor 57 . in Zaandam West de meeste (53%). In Poelenburg zijn de minste bewoners die zich niet door het wijkoverleg vertegenwoordigd voelen (29%). Jongeren tot 30 jaar voelen zich iets minder vertegenwoordigd (33%).Wijkoverleg nog steeds niet bekender Op de vraag of bewoners weten dat er een wijkoverleg is. Allochtonen weten dit vaker niet (49%). Afb. is vergeleken met 2007 gestegen (26%). kan een groot deel van de bewoners (38%) geen antwoord geven. 65-plussers juist meer (41%). Van alle bewoners weet 53% dat er een wijkoverleg is. Het aandeel bewoners dat zich niet vertegenwoordigd voelt. 34% niet. Van de bewoners voelt 39% zich vertegenwoordigd in het wijkoverleg. De bekendheid van het wijkoverleg is vergeleken met 2007 (57%) en 2006 (56%) iets gedaald.

Bewoners van Poelenburg (3% waardevol) en Oud Koog a/d Zaan (8% waardevol) zijn het minst positief.of informatiebijeenkomst naar wijk (%) Poelenburg Zaandam West Oude Haven Rooswijk Rosmolenwijk Assendelft-Noord Assendelft-Zuid Wor merveer Westerkoog Westzaan Oud Zaandijk Z A A N S TA D Zaandam Zuid Peldersveld Krommenie Oost Krommenie West Zaandam Noord Nieuw West Kogerveldwijk Oud Koog a/d Zaan 36 34 29 22 22 22 21 21 20 20 20 20 19 17 15 14 14 14 13 11 0 20 40 60 80 100 Bewoners vaker positief dan negatief over de inspraak Eén op de drie inwoners is van mening dat men voldoende inspraak heeft. leeftijd en geslacht verschilt het oordeel niet.en informatiebijeenkomst bezocht. Dit beeld komt overeen met dat uit 2007. In Poelenburg en Zaandam West hebben relatief veel bewoners een inspraak. In 2007 had een vergelijkbaar aandeel een gemeentelijke inspraak. maar 65-plussers treft men juist vaker aan (25%). Naar wijk. toen 25% de bijeenkomst waardevol vond en 55% min of meer waardevol. in Koog a/d Zaan juist relatief weinig. In 2006 (24%) en 2004 (27%) waren bewoners actiever op dit front. Jongeren tot 30 jaar zijn duidelijk ondervertegenwoordigd bij een dergelijke bijeenkomst (9%) evenals allochtonen (12%). beduidend vaker aangeven dat men onvoldoende inspraak heeft (62%). Het oordeel wijkt nauwelijks af van dat uit 2007. Alleen allochtonen zijn vaker positief over de inspraakmogelijkheden die men heeft (18%).en informatieavonden worden gewaardeerd Eén op de vijf Zaanstedelingen (20%) heeft het afgelopen jaar wel eens een gemeentelijke inspraak. Zo vond 29% deze waardevol en nog eens 50% min of meer waardevol. Opvallend is dat bewoners die een informatiebijeenkomst hebben bezocht. 58 .of informatiebijeenkomst bezocht.Inspraak. Bewoners laten zich over het algemeen positief uit over de bijeenkomst die men heeft bezocht. 11% vindt van niet. Het meest te spreken over de bijeenkomsten zijn bewoners van Zaandam Zuid en Rosmolenwijk (44% waardevol). Afb.of informatiebijeenkomst bezocht (19%). 56 Bezoek aan een inspraak.

Over de bereikbaarheid voor meldingen en klachten. Bewoners voelen zich iets vaker wel (39%) dan niet (34%) vertegenwoordigd door het wijkoverleg. Bewoners van Poelenburg laten zich duidelijk negatiever uit hierover. Bewoners van Poelenburg tonen aanzienlijk minder belangstelling hiervoor.of informatieavond bezocht. Bewoners van Rooswijk zijn vrijwel niet actief betrokken bij de wijk. Circa de helft weet van het bestaan van het wijkoverleg.3 Conclusie De gemeente in de wijk Bewoners zijn vaker negatief dan positief over de aandacht van de gemeente voor de problemen in de buurt. Eén op de vijf Zaanstedelingen heeft het afgelopen jaar een gemeentelijke inspraak. De bekendheid varieert sterk tussen de wijken en is vergeleken met eerdere jaren iets gedaald. Bewoners zijn over het algemeen zeer geïnteresseerd in informatie van de gemeente over plannen voor de wijk. Bewoners zijn. Alleen over het nakomen van afspraken en het reageren op meldingen zijn bewoners duidelijk vaker ontevreden dan tevreden. Gemiddeld is 14% actief betrokken bij de wijk en nog eens 16% zou dat wel willen. het informeren van de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid en over de aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid zijn bewoners vaker te spreken.5. Bewoners van Poelenburg voelen zich het minst vertegenwoordigd (29%). over het algemeen tevreden hierover. evenals in 2007. 59 .

Ook allochtonen kunnen vaker geen mening geven. 23% heeft dit niet. Een deel van de bewoners vindt gemeentepolitiek te ingewikkeld (20%). het betrekken van burgers bij beslissingen van de gemeente. 6. Een op de vijf bewoners is van mening dat de gemeente hun belastinggeld niet waard is (20%) dan dat men er voldoende voor terugkrijgt (8%). 60 .1 Oordeel over het gemeentebestuur Inwoners van Zaanstad zijn vaker negatief dan positief over het gemeentebestuur. Afb. maar zijn gemiddeld genomen wel iets positiever over het gemeentebestuur. is 18% te spreken. Jongeren zijn over het algemeen iets positiever over het gemeentebestuur. een twee keer zo groot deel van de bewoners vindt echter dat dit niet het geval is. Van de bewoners heeft 15% vertrouwen in B&W. Slechts 8% van de bewoners voelt zich vertegenwoordigd door de gemeenteraad. 57 Oordeel over het gemeentebestuur (%) als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 18 27 35 20 Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders de gemeente wordt goed bestuurd 15 41 23 21 10 43 23 24 ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad burgemeester en wethouders maken hun belofte waar 8 31 37 23 4 41 28 27 0 (zeer) eens neutraal 20 (zeer) oneens 40 60 80 geen mening 100 Bijna een kwart van de inwoners is van mening dat het gemeentebestuur een duidelijke visie heeft op de toekomst van Zaanstad. Mannen zijn over het algemeen iets negatiever dan vrouwen. Eveneens 8% vindt dat de belastinggelden in Zaanstad goed worden besteed. Eveneens een kwart vindt niet dat de gemeente goed wordt bestuurd. Over het nakomen van beloftes door burgemeester en wethouders laten bewoners zich eveneens sceptisch uit (4% wel. maar 10% vindt juist van wel. terwijl 37% expliciet aangeeft van niet. Over de invloed die men als kiezer heeft op wat er in de gemeente gebeurt.6. DE GEMEENTEPOLITIEK Het oordeel van de Zaanstedelingen over het gemeentebestuur. 28% niet). Het aandeel bewoners dat geen mening kan geven is onder vrouwen duidelijk groter dan onder mannen. Eén op de tien Zaanstedelingen heeft alle vertrouwen in de gemeenteraad en vindt dat het gemeentebestuur veel doet om de mensen bij het bestuur te betrekken. de gemeentelijke regels en de gemeentelijke informatie staan centraal in dit hoofdstuk.

Het vertrouwen in de gemeenteraad is duidelijk gestegen vergeleken met 2008 en weer terug bij het niveau van de jaren ervoor.1). Gevraagd naar een rapportcijfer voor de mate waarin zij voldoende terugkrijgen voor de betaalde gemeentelijke belastingen.6 iets milder. evenals vrouwen.Afb. 15% in 2008). Allochtonen zijn ook over deze aspecten van het gemeentebestuur vaak positiever dan autochtonen. 65-Plussers zijn met een 5. Bewoners zijn er dit jaar vaker van overtuigd dat het gemeentebestuur een duidelijke visie heeft op de toekomst van Zaanstad (23% in 2009. geven de bewoners gemiddeld een (5. en bevindt deze indicator zich weer op het niveau van 2004 toen 24% deze mening was toegedaan. 58 Aandeel bewoners dat het eens is met de volgende stellingen (%) het gemeentebestuur heeft een duidelijke visie op de toekomst van Zaanstad 23 15 20 20 20 de gemeente is mijn belastinggeld niet waard voor mensen zoals ik is de gemeentepolitiek te ingewikkeld het gemeentebestuur van Zaanstad doet veel om de mensen bij het bestuur te betrekken 10 10 10 6 8 9 8 2009 2008 ik heb alle vertrouwen in de gemeenteraad ik krijg voldoende terug voor mijn gemeentelijke belastingen onze belastinggelden worden in Zaanstad over het algemeen goed besteed 0 20 40 60 80 100 65-Plussers vinden gemeentepolitiek vaker te ingewikkeld (30%). Daarmee is een kentering gekomen in de neergaande trend. Jongeren tot 30 jaar hebben vaker problemen om zich uit te spreken over bovenstaande zaken. 61 .

dan scoort de gemeente een 5. verordeningen op een aantal terreinen ontbreken de gemeentelijk regels een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels de gemeente controleert en handhaaft deze regel goed 13 12 0 20 40 60 80 100 27 23 22 19 2009 18 17 2008 62 . Eén op de vijf bewoners geeft aan dat volgens hen gemeentelijke regels ontbreken. Wanneer wordt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de organisatie van de gemeente als geheel. zij geven respectievelijk een 6.8 en een 5. Bewoners vinden nu iets vaker dat de gemeente duidelijke regels heeft.1 en een 5.8 door autochtonen) dan autochtonen. bijna een derde denkt van niet. Allochtonen zijn over de gemeente beter te spreken (6. Slechts 5% van de Zaanstedelingen vindt dat burgers voldoende invloed hebben. Zo vindt 15% dat burgers voldoende invloed hebben op datgene wat de gemeente doet.9. Allochtonen zijn over het algemeen positiever. Een vijfde denkt dat de gemeente hierin is geïnteresseerd.8 tegenover 5. Vrouwen laten zich hierover eveneens iets positiever uit dan mannen (resp. Over het controleren en handhaven van de regels laat 13% zich positief uit. een 6. dan zijn bewoners hierover vaker negatief dan positief.8). 59 Oordeel over de wijze waarop gemeente burgers erbij betrekt (%) de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers 21 34 30 15 burgers worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen 14 33 37 16 er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 13 36 31 20 burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 11 35 37 17 burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet 5 31 47 17 0 (zeer) eens neutraal 20 (zeer) oneens 40 60 80 geen mening 100 6. Het meest positief zijn bewoners over de interesse in de mening van de burgers. Jongeren en allochtonen kunnen hierover minder vaak een uitspraak doen. Afb. Het oordeel van de bewoners is op hoofdlijnen vergelijkbaar met 2008. Afb.2 Oordeel over het betrekken van burgers Wanneer bewoners een aantal stellingen voorgelegd krijgen over de wijze waarop de gemeente burgers betrekt bij haar beleid.6. bijna de helft is van oordeel dat dit niet het geval is. Bewoners hebben duidelijk niet de indruk dat ze voldoende invloed hebben op datgene wat de gemeente doet. 60 Oordeel over gemeentelijke regels (%) de gemeente heeft duidelijke regels.3 Oordeel over het gemeentelijke regels Er zijn meer bewoners van mening dat de regels van de gemeente duidelijk zijn (27%) dan dat de regels tegenstrijdig zijn (18%).7). maar ook dat op een aantal terreinen gemeentelijke regels ontbreken.

93% van de bewoners dit op prijs.h u i s b l a d Zaans Stadsblad 87 bewonersbrieven 81 Stadskrant 77 Website van de gemeente Zaanstad 70 L o k a l e t e l e v i s i e z e n d e r ( AT 5 / T V N H ) 69 telefonische informatie via een centraal telefoonnummer 27 e-mail nieuwsbrieven 20 Zaanradio 19 0 20 40 60 80 100 Een kwart van alle inwoners van Zaanstad kijkt dagelijks naar een lokale televisiezender en nog eens een kwart één keer per week. Bewonersbrieven nog steeds populair Bewonersbrieven zijn een goede manier om bewoners op de hoogte te brengen. 61 Bronnen die worden geraadpleegd voor gemeentelijke informatie (%) g e m e e n t e l i j k p a g i n a ’s i n h e t h u i s . de Stadskrant. De stijging is dus vastgehouden.a a n .6. In 2006 was dit nog maar een kwart. gevolgd door bewonersbrieven. Bewoners maken gebruik van verschillende bronnen voor informatie over de gemeente. In 2007 was ook de helft van de Zaanstedelingen te spreken over de informatie van de gemeente. de website van de gemeente en de lokale Televisiezender. De gemeentelijke pagina’s in het huis-aan-huis blad Zaans Stadsblad worden het meest gebruikt hiervoor. De overige 23% kon deze vraag niet beantwoorden. Zo stelt. Afb. een kwart (27%) vindt van niet. Van bewonersbrieven maar ook van de website wordt minder intensief gebruik gemaakt. Ook de gemeentelijke pagina’s in het huis-aan-huis blad worden intensief gelezen evenals de Stadskrant.4 Informatie van de gemeente Stijging van tevredenheid over communicatie De helft van de respondenten (50%) vindt dat de gemeente hen goed inlicht over gemeentelijke maatregelen waarmee ze als bewoners te maken krijgen. evenals in 2007. Allochtonen (37%) en jongeren (43%) zijn iets minder positief hierover. 63 .

De overige bewoners zijn duidelijk tevreden hierover. Over de website kan een kwart geen oordeel geven. vindt een vergelijkbaar aandeel dat men gemakkelijk aan gemeentelijke informatie kan komen. Dit zijn vaker 65-plussers (47%).h u i s b l a d Zaans Stadsblad 2 65 10 10 bewonersbrieven 4 8 21 48 Stadskrant 4 54 10 9 3 Website van de gemeente Zaanstad 1 7 19 43 3 L o k a l e t e l e v i s i e z e n d e r ( AT 5 / T V N H ) 23 24 10 12 4 telefonische informatie via een centraal telefoonnummer 1 5 21 4 e-mail nieuwsbrieven 2 4 4 10 5 Zaanradio 2 5 4 8 5 0 elke dag minder dan één keer per maand één keer per week helemaal niet mee eens 20 40 60 één keer per maand 80 100 Tevredenheid over de communicatiemiddelen Over het algemeen zijn bewoners zeer te spreken over de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente. 63 Oordeel over de gemeentelijke communicatie (%) de gemeentelijk informatie via de lokale kranten is goed 51 30 7 12 ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen 51 29 11 9 de gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie 47 35 11 7 de informatie op de gemeentelijk website is goed 40 28 7 25 0 20 40 60 80 100 (zeer) eens neutraal (zeer) oneens geen mening 64 . Zo is circa de helft van de bewoners positief gestemd over de gemeentelijke informatie via de lokale kranten. 62 Intensiteit waarmee de verschillende bronnen worden gebruikt voor informatie over de gemeente (%) g e m e e n t e l i j k e p a g i n a ’s i n h e t h u i s . Ook hebben meer bewoners dan in 2008 een uitspraak gedaan over de gemeentelijke communicatiemiddelen. en is bijna de helft van mening dat de informatie van de gemeente over het algemeen duidelijk is.a a n . Vergeleken met 2008 zijn bewoners duidelijk meer te spreken over de wijze waarop de gemeente de bewoners van informatie voorziet.Afb. Afb. Vooral jongeren en ouderen hebben over het algemeen meer moeite met het geven van een oordeel hierover.

Bewoners hebben meer moeite met de besteding van de belastinggelden door de gemeente. Er zijn maar weinig bewoners die vinden dat burgers voldoende invloed hierop hebben. de website en de lokale televisiezender. Het vertrouwen in het gemeentebestuur is echter gestegen vergeleken met 2008. 65 . Bewoners zijn niet altijd te spreken over de mate waarin en de wijze waarop burgers worden betrokken bij de gemeente. Men is over het algemeen wel te spreken over de informatie die men van de gemeente krijgt. Een kwart van de inwoners is van mening dat het gemeentebestuur een duidelijke visie heeft op de toekomst van Zaanstad. Naast bewonersbrieven maken Zaanstedelingen gebruik van verschillende andere bronnen om aan informatie over de gemeente te komen zoals de gemeentelijke pagina’s in het Zaans Stadsblad.6. de Stadskrant. Bewonersbrieven vindt men een goede manier om bewoners in te lichten over specifieke zaken. Bewoners zijn over het algemeen positief over de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente.5 Conclusie gemeentepolitiek Bewoners laten zich vaker negatief dan positief uit over het gemeentebestuur. Hierover zijn Zaanstedelingen duidelijk positiever dan in 2008. nog meer dan in 2008.

De helft van de respondenten is tussen de 40 en 65 jaar. Het merendeel van de gezinnen met kinderen leeft van een modaal inkomen of zelfs twee keer modaal. zoals een indicatie van het opleidingsniveau en het inkomen. Let wel.050 is ingesteld zodat ook de inkomens boven twee keer modaal hun inkomen kunnen invullen. Wanneer het face-to-face deel wordt weggelaten dan bedraagt het aandeel Nederlanders zelfs 94%. Ook samenwonenden zitten over het algemeen op een modaal inkomen of daarboven.€ 1. Voor alle respondenten ligt dit op 27%. een derde is jonger en bijna een vijfde ouder.ALGEMENE GEGEVENS: ACHTERGRONDSTATISTIEKEN VAN DE STEEKPROF De algemene vragen over de achtergrond van de respondenten zijn vooral bedoeld als achter-grondvariabelen voor de andere hoofdstukken. 15% is alleenstaand. Dit klopt ook wel want het is tegenwoordig veel gebruikelijker dat jonge mensen langer doorleren dan vroeger.350 is het sociaal minimum voor samenwonenden. Een modaal inkomen is een inkomen tussen € 1. 23% is gepensioneerd en 9% ontvangt een uitkering. Omdat de Zaanpeiling wordt afgenomen bij respondenten vanaf 18 jaar mist er een stukje van die potentiële beroepsbevolking. Van de respondenten heeft 17% een netto inkomen tot € 1350 in de maand. Vergeleken met 2008 is vooral het aandeel huishoudens met een inkomen van meer dan twee keer modaal toegenomen. Ze leveren echter ook aanvullende informatie over de bevolking van Zaanstad. 64 Opleidingsniveau Rapportcijfer veiligheid centrum Zaandam bevolking Basisonderwijs Mavo/vbo Havo/mbo Hbo/universiteit geen opleiding 4% 35% 32% 27% 2% potentiële beroepsbevolking (18-64 jaar) 3% 31% 35% 29% 2% Allochtonen (15%) volgen minder vaak dan autochtonen (32%) een hogere opleiding. Er wordt hier uitsluitend gekeken naar de achtergrond van de respondent om een beeld te geven van wie de Zaanpeilingvragenlijst invult. 3% is alleenstaand met kinderen en 6% woont in bij de ouders.050 is twee keer modaal.750 en € 1. Van de respondenten is 59% in loondienst en 9% is als zelfstandige werkzaam.€ 3. Van de 18-29 jarige heeft 26% een HBO/WO-opleiding en bij de 30-39 jarigen is dat 33%. 2 De inkomensgrenzen voor de Zaanpeiling 2009 zijn ingesteld op de inkomensgrenzen zoals die landelijk gelden. Inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond vullen minder vaak de Zaanpeiling in als ze die thuisgestuurd krijgen. Op hoofdlijnen komt dit overeen met de eerdere Zaanpeilingen. Ook hebben allochtonen vaker dan autochtonen geen opleiding gevolgd (8%).000 is het sociaal minimum voor alleenstaanden. De inkomensgroep > € 3. De persoonlijke benadering is een goede responsbevorderende maatregel voor deze doelgroep.000 en € 1. het zijn indicaties want vooral deze achtergrondvariabelen kunnen gekleurd zijn doordat bepaalde mensen meer geneigd waren de vragenlijst in te vullen dan anderen.350. Mede hierdoor zijn jongeren van nu hoger opgeleid. Van de respondenten is 41% gehuwd of samenwonend zonder kinderen. Afb. 1 De potentiële beroepsbevolking omvat normaal gesproken alle personen in de leeftijd 15 t/m 64 jaar. Het inkomen tussen € 1. 33% is gehuwd of samenwonend met kinderen. In de totale bevolking heeft drie kwart van de inwoners van Zaanstad een Nederlandse achtergrond. Het inkomen tot € 1. Van de alleenstaanden heeft 17% een inkomen op het sociaal minimum2. Het overgrote deel van de respondenten heeft een Nederlandse achtergrond (87%). Van de éénoudergezinnen leeft 15% op het sociaal minimum voor een alleenstaanden. Wie hebben de Zaanpeiling ingevuld?3 Er zijn iets meer vrouwen (56%) dan mannen (44%) die de Zaanpeiling hebben ingevuld. 66 .750. 3 In deze alinea is niet gewogen. Jongeren steeds hoger opgeleid Kijken we naar het opleidingsniveau van de potentiële beroepsbevolking1 (onder de respondenten 18-64 jaar) dan zien we dat het opleidingsniveau wat hoger is dan wanneer we naar alle respondenten kijken. 83% heeft een modaal inkomen of zelfs nog hoger.

Opdrachtgever: Concernstaf. afdeling Statistiek & Onderzoek Vormgeving & productie: Two Do design A Uitgave april 2010 Colofon .

Related Interests