You are on page 1of 264

PATRES QUARTI ECCLESIiK S.

ECULI

S.

AMBROSIUS.
INDEX GENERALIS.

s.-rr.onoAi.ui.

TyroGRAPHio ufi.in-mandar.

MEDIOLANBKSIS EPISCOPI,

OMNIA QUiE EXTANT OPERA,


JUXTA BENEDirTINORUM YERSIONEM AD MELIOREM ORDINEM REVOCATA

EDITIO NOVA.
ACCURANTIBUS

D. A. B.

CAILLAU,

UHOaiGO HONOIURIO CENOMANENSI ET CADURCENSI,

NONNULLISQUE CLERI GALLICANI PRESRYTERIS.

APUI)

PARISTIS, PAUL MELLIER, BIBLIOPOLAM,


PLACI SAiNT-ANnn* ns arts, 11.

1944,

JUN

2 8

1937

98C/

MONITUM LECTORI.
Gomperta apud omnes est, nec encomio iudiget, iudicis generalis utilitas. Nemo enim nescit qnanti fastidii sit et laboris sine ejus auxilio, inquirere in magna et numerosa volumiiimn niole ea qua; scire Cupimus. In tanta rerum copia el varietale distrahitur lectoris aMentio, lassatur animus ac taxlio ssepe afticitur, el prae operis diflicullate, frcquentius evenil ut inquirerc desinamus quae noslrum inlererat cognovcere. His crgo incommodis occurrere volentes maxima cura doctissimi Maurinenses sluduerunt suis in sanctorum Patrum editiouibus indices texere virorum sententiarum et rerum omnium memorabilium quae in decursu voluminum
, ,

reperiuntur et tractantur. Hos indices generales et alpliabeiicos, qui sunt quasi synopsis et breviarium omnium SS. Doctoruin operum , inuliis adjunctis in noslra edilione nova, et quibusdam ad majorem elucidationem mulatis et auclis, nostros fecimus ad opera sancti Augustiui episcopi Hipponensis, sancti Ambrosii Mcdiolanensis episcopi , sancti Joannis Chrysostomi arcbiepiscopi Constantinopolitani , s.incti Gregorii Nazianzcni Theologi, quoruni indicum ope, uno vcluti intuilu, summatim lcclori subjiciuntur rcs omncs nolalu digniores prout in voluminibus occurrunt. Boni igitur consule quidquid est laboris, lector benevole ; fruere et vale.

Nota. Prior numerus litteris Romanis expressus, tomum dcsignat secundus notis Arabicis, paginam indicat; tertius tandem post litteram n, numerum tractatus vel
;

capilis.

Aaron. ExpectatusestCbristusin Aaron principesacerdolum , qui inler vivos


et mortuos slelil, m, 303, n. 8. Aaron serpenlem statuit luem mortis, ne a cadaveribns dcfunclonim ad vivcnlium transirct intentum, ibid. Aaron ergo figura Chrisli qui aihocalus apud Dcuin Patreni astitit populorum, niorlem suam obtulit pro cunciis, necem repellit vitamque reformavit perituris, ibid. Aaron in

Moyses

scientia pra-ponderat, ibid. 179, n. 2. Fdco sacerdotem illum Deus ipsc clcgit, ut non liumana cupiditas in eli-

gendo sacerdote prsponderaret f scdgratia Dei noti voluntaria Oblatio, TOC pro;

pria assuniplio.scd ciclestis vocalio, ibid.

142,
tuoi,

//.

48.

Quam

liealum sc credideril,

quando mediui

sictu ioler vivos el

mor-

vn,

271), n.

terrampTomuiamnoointravitnecMaria, quia ipsi lcntali sunt, iv, 464, n. 20. Aaron dignus plane vir, qui sequendus proponatur omnibui, vere vir meniii el aniini lacerdotalis, qui se pro Doniini ?regequasi pastor bonui pio objicerel af
ectu, ix, 143, n.

annulos Judeis et 175, n. 8 et seq. Tantum lacerdotem, quod aurcum vituli caput coiiflavn il oec excuiare posiumui, nec condemnarc
,

11. ICon imprudens inaurei abntulit, ix,

audemui,
dclraxerit

ibia. n.

:i.

Quid m

<i

voit

quod
liU

aurum populo

poiceuti

Geri deos, et
vituli

51.

Aaron

consilio,

ril quod co auro Ggural caput, vel quod MoYMl laui durc

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


indignatus sit, ibid. 174, n. 1 et secj. Aaron figuram gerit Christi, vi, 5 n. 4. Sacerdotalis ejus vestis quid significet
1

suum munus moratus,


ovium
obtulit,
illius

qui de primitivis
n. 9.

vni, 440,

Quid

sa-

criGcium
lior,

nos docueiit, et prophe-

ibid. etseq-

taverit? vi, 446, n. 4. Abel fructus

me-

Aaron
tiae

virga insigne sacerdotalis gra-

aruerat ante, sed in Chrislo refloruit,

Caiu ; in illo mundi redemptio annuntiatur, ab isto mundi ruina ; in illo


Cbrisli sarriflciuai
,

quam

viii, 195, n. 4. Qua indignaiione Dominus perdidisset omnes , nisi Moysi et

in illo diaboli parri-

cidium,

Aaron primo precibus

inflexus,

post

vn, 614, n. 36. Abias el Amos ambo iafideles,

viii,

etiam objectu sacerdotis sui Aaron maluisset ingratos majore veniae pudore donare iis, quorum abnuebant gratiam, ix, 144, n. 56. Virga Aaron qtue floruit, quid aliud ostendil, nisi quod nunquam sacerdotalis marcescat gralia, et in sum-

123, n. 16.
officiis

Abimei.ech pro hospitalitatis gratiae necem potius sui quam proditiofugieniis amici

nem

subeundam
et

aibitra-

batur, vii, 386, n. 124.

Abiron, Dathan
buit,

mahumilitatehabeatinsuo munerecommissaa sibi florem polestatis, ibid. 145,

nam cum
et

instigassent

Core terra absorCore et Da-

n. 58. Necoliose propeexitum vitse Aaron hoc factum est, ibid. Post defunclum Aaron nou universo populo , sed soli

Abiron ducentos quinquaginta Moysen et Aaron, ut separarent se ab eis, insurrexerunt illi, ix, 143, n. 32 et seq.
than
viros adversus

sacerdotihus Domini, Aaron sacerdotis filium ejus Eleazarum indueret, ibid. In Penlaleucho legimus quod virga nucina Aaron sacerdotis, cum diu reposita

Moysi qui est imperavit Deus

in

Abnegatio. Ab eo
gat, ut ilh adhaereat,

deficit

spiritus

ut exuviis

suus, et Christo adest, qui se

ipsum ne-

226, n.
n. 142.

5.

Qui

justus, ipse

n, 28, n. 47 ; iv, ipsum abnegat, ipse dignus est Christo, vn, 227,
se

quid hocsiguiflcel, ibid. 25, n. 2, et 145, n. 58.


fuisset, effloruit,

Abbemelech, idest, Assumptus a Domino, vi, 368, n. 114. Nec quisquam


inventus est de Judasis qui prophelam Jeremiam de lacu Judaicae domus levaret, nisi unus iEthiops Abdemelech, ibid.

ABOMrNATro. Judaei putaverunt tunc factam abominationem desolationis, eo


quod
cnptii

porci in

templum

jecerint

illudenles Rouiani Judaicae ritum observantiae, v,


lationis
,

407 n. 15. Abominatio deso-

execrabilis adventus Antichristi

365, n. 111. Abel. Abel

est, ibid.

justi

placuit hostia

unde Abel

figura Christi,

m,

Deo, 304, 305,

ut de
est,

Abram mutat nomen, littera addita, Abram vocaretur Abraham, hoc


de Patre vano, sicut habet Latina inpa;

n. 12. Per Abel intelligitur Christianns adhaerens Deo, i, 342, n. 5. E>t Abel
figura Ecclesiae, ibid.

ler pretal ic, vocaretur Pater sublimis, ter eleclus


filii, i,

prteferatur, ibid.

Cur Abel Caino 347 ,.11. Justus Abel, ovibus suis quas ei Domimis dequi de

vel

de patre

fieret et

pater

516, n. 27. Eum votis suis philosophia .tquare non poluit, ibid. 503,
n. 3.
Ille di^putaliones

derat, primilias Domiuo pulu\it offerendas, ideo plus placuit Deo, quia moram

philosophorum.

divites facit, qui de ejns actu praecepta

nou fecit, devolionemprobavit, iu, 147, n. 7. Abel obtulit Deo non secuuda, sed prima, non exigua, sed pinguia, i, 373, n. 42. Cur Abel pastor, Cain vero opeCain
rarius terrae legatur, ibid. 3G1, n. 24. et Abel duas sectassibi compugnan-

tes significabant et contrarias, ibid.

340,

formarent sua, ibid. 5G8, n. 23. Moyses eum lniilanduin nobis descripsil, ul corda hominum in vitium labentia, hujus viri contuilu, velut e quodam terreno busto resuscitaret, non perfunctorium debet videri, si nos quoque scrupulosius ejusdem viri versemus vestigia, ibid. 503,

n. 4. Per eos sapienti.e humanaj processus designatur, ibid. 347, n. 10. Ubi bonum, ibi justum ; ubi justitia, ibi sanctitas, id est,

.2.

Abraham. Abrahami quanta

devotio

in exequendis mandatis Dei, i, 503, n. 3.

Abel qui adhxret Deo, ibid. Abel ideo placuit Deo , quia non est

Quanta illius hospitalitas, ibid. 522, n. 32 Nonapimta novem annos cum proces-

, ,

IN
sisset.puer tamen
scieb.it fastidium
,

OMNIA OPERA
pueritiae

S.

AMBROSII EPISCOPI.
Abraha- propago diffusa est nisi per haereditatem fidei, per quam coelo comparamur, confcrimur Angelis, lequamur stelhs? i, 513, n. 21. Iniilari debemus
,

dicitur, quia senile ne-

innocentiam et obsequium deferebat, ibid. 528, n. 45.


et
sic tentavit,

Sanctum Abraham Deus ante probavit,


ne
si

quam proLasset, gravaret probavit eum cum exire de Charra jussit, et eum reperit obedienante tcntaret
;

Abraham

ut haeredes

simus
ille

terrac

per
hae-

juslitiam fidei, per


res faclus est
,

quam

mundi

ibid.
filios

Qui

sint

Abrahae

tem, ibid. 538, 539, n. 66 el serjq. Diabolo auctore neces videntur justis homioibus praeparari, exerceri quoque parricidia filiorum; Dominus etiam hac arte tenlavit, ut immolari sibi tilium ab

semen et iii, 208,


,

inter

ejus reeipiantur?

eodem

postularet.
est

ham
filii

fidelis

Qua tentatione AbraDomino comprobatus,


dilccti
sit,

n. 61. Non solum credidit multitudinem populorum in Christum credentium , scd eliam ccclcstis gratia? splendorem, et resurrectionein vitae immorlalis soboli Ecclesiaa deferendam, r, 586, n. 48. Cur justi in sinu Abrahae

quod a devotionis obsequio nec


miseratione revocatus

ibid.

280,

requiescere legantur, iii, 280, .11. Abraham Chalda?us ascitur ad fidcm ,

falsa

n. 9. Ducebatur Abraham plerumque specie bonorum, sed non penitus inclinabatur, ibid. 557, n. 6. Nuni de
ancillafiliumsuscipiens,adiilteriiim commiserit Abraham, ibid. 514, n. 22.Ten-

utChaldaeorum superstitio cunticesceret, ix, 83, n. 5. Abraham fule primus


juslitia prffici[iuus
,

in praelio strcnuus
,

in victoria

non avarus
,

domi

hospitalis,

uxori sedulus

vn, 214,

n. 110.

Abra-

taturul forlis, incitatur utfidclis, provocatur ut justus, ibid. 503, n. 3. Abraham

ham

credidit

non ex parte, sed per om-

triumpho factus

est humilior,

non supcr-

nia, ix, 239, n. 5. Abraham fidelis in bello, abstemius in triiunpho, qui donis

Quoniam propter contempsit omnia , recepit ab eo mulliplicata omnia, ibid. 508, n. 9. Hoc quod pro magno inter Sapicntum dicta celebratur ftrdv <->'->, id est, sequcre Deum, ipse perfecit, ibid. 504. n. 4. Abraham a stellarum observatione demigrans Deum vidit, i, 560, n. 9.
bior, ibid. 511, n. 16.

Deum

nou hoininum dilescere sed Dci mallet vni, 70,71, . 96. Quidqualuor reges ab eo devicti figurariiil, ibid. Abraham non ignoravit Spiritum sanctum tres vidit et uniini adoravit; quia unus Deus unus Domiuus, et unus Spiritus, vi, 329, . 4. Abraham donatus remuneratione
, : , ,

Quomodo Abraham

viderit

Dominum

maxima
fieri

quia jiibcule

Deo

pie posse
1

v, 12, n. 6. Dominus apparuit Abrafaat revelans sui corporis passioncm futuram, i, 544, n. 78. Perfectfc in personis
singulisTriiiitati,interiorenieiitisaicano,

credidit etiam p.irricidium, ix,


esse,
,

15,

. 14. Sciebat aeeeplioiem Deo

filiuiu

immolatum

quam sanum
nt.i olilulil
in
,

et

sero susceperat
liiim
siiiun

vm

quem
, ,

71,
fi-

hoc

est, similaginis spiritalis sanctus Patriarchadeferebat,/6iV/. 365,. 30.Qno-

. 97. Quoniodo

uuo

ejus faclo

rmtnolare volentis,

lucriut

modo proplntabat venturum Solem justitiae,

ibid. 560, n. 11. Prophctavit

Abra-

onmes quatuor virtutes? vn, 217, . 119. Qui inimol.ive unigenitum liili
inleillione
propei.ili.i!
,

ham quod
bat redire

ignorabat. Ipse solus dispone-

, immolato filio; sed.Dominus per os cjus loculusest quod prsparabat, ibid. 541, n. 71. Captiose loquebatar cum scrvulis, ne eognito negotio, impedirel aHquis, aut gemitu obsrreperel

majore pirlalis studio festinavit ovem subrogaTe Bacriliiio ik 2.'ii;, //. Vetam Domiuici eoipon.s passionem in agni cdnsnexil imiiiiilalioiie, ibid. .'II n 1. Cnr Deus Jephle, non A u li;i- p.iriii iilintii 1'nii
,

.'>.

.i

aut llelu, ibid.

permiseril

Abrahnm
minandos

el

David cur Mallliaus ge-

doluil

\n Abraham
,
i

;i(i i,
,

w
se

,..

7 ei teq

consuluil

pan nns
oracumatuim
f>
i

neris Chrisli auctores potissimuni


elegcrit, v, 89, n. 6 et

no-

affectum.
rn\ii

lii

audivit Divitiiiati

seqq. Congregationes gentium el sacrosanclus Ecclesiffl coctus oraculo divino Abrahae pi iuio promissa sunt, ibid. Quomodo

liiiu, noii distulil

sacrificium, led
ibid.

obsequium,
iliiin
,

303,1.
i
i

9.
i

Abr.ili.im

stercus

fah lui

sunmi.i

liumilii.H'

invenil

INDEX GENERALIS ET ALPHABEllCUS


graliam, vn, 130, n. 4. Quomodo appetilum ralioui obedienlem pntbuil ? ibid. 2l3,n. 107 et seq. Quomodo in eo fiierit prudeutia ? ibid. 216 , n. 117. Paratus excipiendis hospilibus , fidelis Deo, impiger ministerio, prompius officio, Trinitatem in typo vidit, et loquebatur in eo non doctrina, sed gratia , viii, 70, n. 96. Pro ho=pitalilatis merexpugnai:t meritum jejunii el abslineni\x,ibid. 127, n. 7 et seq.; 130, n. 15
et secj.

Vide Jej^hid. Abuhdantia ibi, ubi salietas

ix, 7,

r. 10. Nephthalim Abundanlia significatur iuu rprelatiooe Latma, ibid.

Abut(dantids epjscopus Tridenlinus,


viii, 229, n.
dantii
1 ; 259, n. 75. episcopi condemnatio in
.'.".

AbunPalla-

cede fructum posleritalis recepit, vn, 315, n. 104. Signo Dominieae crucis et nomiuis quinque regum victriciumque turmarum subacto robore , et ultus est proxinnim , et fratris filium meruit et

dium, ibid. 253, n. Abyssus multiludo

et

profuudum

aquarum

57, n. 32. Accipitres in proprios fuctus inclemenlia; neuliquam accusandi , i , 206 ,


i,

dicitur,

triumphum , vr 4, n. 3. Devolionem Abrahaiiuiiiari debemus, viii, 72,. 99. Ii magisAbrahre filii qui ex Cde, ix,
,

n. 59.

238, n. 1. Nosnon ingreuiio corporali, sed in quodani bonorum factorum aniiclu sancli Patnarclue probala Deo successio fovet , vrii, 72, /i. 101.

Accola. Discrimen inter accolam, incolam et advenam : incola, qui de loco est, ct geiiitalem locum incolit ; advena qui aliuudc venit ; accola qui ad tempus colit et mutatur annorum vicibus ni, 297, n. 36.
, ,
,

Abse>tibus nullum pati

damnum

ir-

repere tuagnum est non solum suuvitatis , sed eliam collationis et liberalis scientiae, ix, 174, n. 1. Absinthii herba cum oleo cocta qui ungilur , eum culices non taugunt , i, 106, n. 37.

Achab regali fulcro divitiarum praeditus inexplebilis insatiabilisque opibus suis , exiguam pauperis vineam de^ide,

ravit, pauperior erat

quam Nabuthc

inler gazas regales, ix, 6, n. 8. Achab. In bistoria Achab et Jezahel

avarilia divitum describitUr et increpa-

confhendo est, confessionem sequitur peccatorum rein

Ab-olutionis mora

tur, ii, 340, 341, n. 42 etseq.

Vide

missiojvm, 464,
tum dimissum
aera peccati
,

n.

45. S3piens est

igitur qui conlitetur; liber


est
,

qui nec sibi


n. 45.

pecca, cui nullajam conlrahens ibicl. Cui absolvi potest, innocens est ? vn, 188,

Avaritia. Acuolids se monasteriis puer dedit et intra Achaiam angusto clausus tugurio gratia lamen multarum terrarum
,

peragravit divortia, ad sumnium sacerdotio a Waceoonicis obsecratus popuhs, electusa sacerdotibus, vm, 282, n. 12.

Abstinentia. Guln

Adam

de para-

Conslantinopolim

Achaiam, Epirum

diso regnantem expulit , abslinentia ad paiiidijtini revocavit errantem, n, 280,

n. 7. Abstinenliae divilum ac paupei um , elegaus comparatio , 328, n. 16. Dites jejunant , ut crimen admittant, 341, 342 , n. 44, 45. Abstinentia in iis

Ilaliam excursu frequenti perrurrebat ibid. 284, n. 2. Arhclii judicio quid ab aliis episcopis reservatum ? ibid. 817, n. 7. Benedicta Acholii senectus, ibid. 285, n. 5. Anysium quasi prascius suc-

qui luslrale certamen subeunt, requiritur, iii,

cessurum sibi etsi promissis legebat, tamen indiciis desiguabat ibid. 281
,
,

344, n.

1.

n.

9. "Veltit

quodam
induit
,

melotidis suae diclisci

Abstinenlia? potus, cibus parcimonia; docel vilia nescire, qui docet causas nescire viiiorum, vn,415,n. 53. Abstinentia facit etiam juvenlutis annos sei.escere, ix, 134, n. 26. Quidam inVeleri
Testauieiilo abstiuenlia celebres recen-

misso amiclu sanctum Anysiuri

pulum suum
fulis

et sui

vestivit in-

sacerdotii, ibid.

P>eata

mors

jus

senlur f ibid. 135, n.^Set seq. Noninfir mitatem ex jejunio et abslinentia relormides ibid. 634, n. 79. Refulantur qui
,

alque virlules eximise pi ;edicantur, ibid. 278, 279. Toties ingrueniibus Golhorum catenis sanctus Acholius precibus suis fecit , ul deparlihus Macedouia3 victores fugaret , ibid. 280 , n. 5. et sec/. In

Macedouia Dominus per orationes

sancti

!N

OMNIA OPERA

S.

AMCHOSII EPISCOPI.
qui

Acliolii similia niii.i lecit aul prope majora qnttn oliin sub Elisreo, ibid. //. 7.
I

rgebni

el

prteliabatur sanctus Acliolius

morlem mortem non gustaverat Umere poterat, ibid. 292 ,293, n. 28, 29 Unde mori ci accideiit, ibid. 299,
,

non
sed
et

orationibus ; non lelis, meritis, ibid. n. G. Vide Gothi


gladiis sed

n. 35.
n.

Amrrosius.

Acousator gravior unusquisque


cst, el

sui

iiuxcusabilcm

in

se ferl senten-

Adara qua fraude dejectus, iu, 98, 3; 123, 124, n. 33. Triphx Adani peccalum, ibid. 133, n. 33. De panisi delectaradiso non descendisset
i

tiam, iii, 470, n. 13. Ipsum le fugerc ttri accusatorem non potes, que.m convenit propria conscienlia, iv, 10, n. 10.

tione deceptus esset,

n, 94, n.

3.

Su-

perbia? peecalo cecidil , iv, 127, n. 8. Scire voluit, quod seire non proluit

Non
modo

abstirdum videtur, ut justus


ct inlcnlio

sii is

qui se pro alio accuset, ibid. 135, n. 21.

Actio

quid

sit

ct

dilferanl , v, 13, 14, n. 8, aclibus hominis remunerationis est qualitas, v, 3(J3, 7i.

quo9. Pro

sua culpa, scd 326 n. 62. Cur serpens eum feemineis magis illeceliris, qiiani suis eomniisit vencnis , iv , 325, n. 18. Gravius in paradiso ceeidit,
ibiii.

158,

/?.

24.

Non
,

vilio uxoris lapsus est

I,

47.

quam
n. 26.

si

cecidisset in terra

ni,

159,

Actu
sonis,

in

omni qua?rendum quid pcr-

quid tempori conveuiat, atque taiibus, vii , 255, n. 222. Quod velis prolixe lacere, aliquando feceris, ibid.

Adam
se esse

et

Eva quomodo cognoverunt


,

nudos

i,

326 n. 63. Quomodo


,

sibi succinctoria

fecerint,

448,

n. 17.

significeni, ibid.

327, n. 64.

Adam inlerpretalione Latinalfomo di14, n. 15. Ille exlra paradisum facius mulier vero inlra paradisiim, quid nos doceant , i 288, n. 24. Quidam Adam KQuv terrenum intercilur, iv,
,
,

pornlcs

de

spiritalibus

quid ea corfeeernl culpa


el

Illos

pietali siuit

ibid.

281, n.
,

11.

Adam

Lgurara accepit Christi

v, 117, n. 49. Adam Mens dicitur, F.va Sensus, serpens Deleetatio , i, 553,. 1. Serpentis

Deo po295, n. 31. Cur nnte iiicrepalur, qiiatn ninlicr quB peccaVerat? ihid. 331, //. 70. Discrimen inter ejus et serpenlis condemnalionem,
tuerit

eonimissa, iv, 232, n. 14. Adain ut culp;e reus nuni a

coudemnari

i,

ibiil.

336,//. 75.

Cur ante serpcns

d.uti-

nettir,
ibiil.

secundo mulier, denique

Adam?

typum

accepil

ileleclalio

corporalis
esl

mulier symbolum

sensus

nostri

Adam
el

nienlis, ibid. 334, n. 73. Adam Eva lypus sunt animse el corporis,

334, n. 73. Cur Deus post peccaAdam contra paradisum , ibrd. 31 i, //. 52. F.i non loci, scd niorinn mutatio naturte suse feot exilium ,
luni posuerit
el in
/7. 73. De paradiso ejectUS esl rasiellum relegalUS, ul agcrct poerritentiam, 178, n. 20. Castellum

sioul Cbristiel Ecclesije, v,

148, n. 66.
in

v,

273

Adam quomodo
oper.iri
et

positus
in

CUSlodire,

Quem soporem
ibul. 312,//.
volatilia ciili
niiicin

Deus

paradiso i, 289 , n. 25. Adam immrserit,

m,

crnt
Mi;e

in

quo relegatus
41
t,

Adam

perpetuo

SO.Cur

bestiaR indoinitaj ct
,

posterilalis bttredes sfringebal exi-

deducla sinl ad eum non pecora domila, ibid. n. 49. Adamum prrevaricatorem an D<mis bonus potueril ercare, r, 303, n. 'iO n. tee/tj. \u v\ cientiam boni el mafi recle interdixerit, ibid 2!H, n. 30. illi

lio, iv,

n. 23.
iti

Vide Bva.
itu\lt nnliilcs

Adani cttr queos incidii


tas

illos

la-

,qiiibus

omnis ejus haeredi-

Irarrgulatur, tv, 402,//. 47.


esl,
\
,
1

Adami

culpa, mors omnittfn


In

19, n. <>7.

CW
i
,

Adam

fuimus omnes,

el

in illo

om-

mandntum

dederil,

servaturura, ibid.

quod no> ir.it minimc 301, n. 38 et </</


,

ncs pericrunt, ibid. 340, n. 234. Ejecli <\<< eramus de paradiso Dotnini
.

Adamo
u.
V-2.

quis cihus prohibilu


i

I'r;ii

ligno sciciiii.r ibid.

805, plnm tle non ederido de lniiii el mnli examlnalur,


,

Ad.mi deccati

sui
,

ultum Do-

miiii declinavil

n, 159 II.
Vdre

/;

290, 291

//.

26.
,

yforte

moritmini

cl

Cur Uredixerh non simplicitcr


:

Adanii
122,
scd
//

cum
7.

(lni-io

compi
ruini
,

rati

tfos

nhwivinini, ibid. 306,

//.

43.

Quomodo

Chrisli

replevil

gralia

rtr,

6
n. 23.

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


Mala Evae
successio totum

ho-

miDem devorabat; praeclara Christi haereditas totum hominem liberavit ibid.


,

Adolescentia sola est invalida viribus, infirma consiliis, vitio calens, fastidiosa monitoribus, illecebrosa dciiciis,

312

n.

scientiae

41. Nostro periculo Adam boni et mali famem solvit ;

n,427,
i,

n. 21. Adolescentiae nostrae


/i.

mo-

tus fida senectutis slatione placidantur,

nostro emolumento famem Christus suscepit, ibid. 121 , n. 6. In Adamo omne

347,
58.

11. Adolescentes magis

quam
7i.

ratione revocantur a vitio,

metu n, 230,

genus occidisset

humanum,

nisi

Samari-

tanus descendens vulnera ejus acerba curasset , ibid. 273, n. 73. Christus spolia, quae diabolusin Adam invaserat, vindicavit , iv , 458 , n. 11. Vide

Adolescentis quae sunt


197,
7i.

officia,

vn,

65. "Vicina est lapsibus adolescentia, ibid. 462, n. 12. Adolescentibus utile, ut claros et sapienles viros sequan-

Christus.
ex terra creatus virgine, ix, 65, n. 13. Cur Deus ir.sufflaverit in faciem ejus, ibid. 64, n. 11. Adam totius mundi erat incola, et ut Cjraeci dicunt xoafioitoi fote, opus Dei recens, confabulator assiduus, civis sanclorum, complanlatus virtutibus,pra?posilusomnibusanimantibus,

Adam

66, n. 16. Cur Deus ei praeceperit de ligno scientiae boni et mali non esse gustandum, ibid. 64, n. 9. Solus erat, et non est prrevaricaius qnia mens ejus adhaerebat Deo ; postquam vero mulier
ibid.
,

312, n. 97. Pulchra copula seniorum atque adolescentium, ibid. 313, 100. Vide Verecundia et Vinum. 7i. Adolescentium bonorum est timorem Dei habere , deferre parentibus , castitatem tueri ; non aspernari humilitatem , diligere clementiam ac verecundiam, quae ornamento sunt minori aetati, vn , 197, 7i. 65. Ut in senibus gravitas, in juvenibus alacritas; ita in adolescentibus verecundia , velut quadam dote commendatur, ibid.

tur nalurae, ibid.

ei

adjuncta

est,

non potuit inhaerere

niandatis ccelestibiis, ibid. 79, 80, n. 2. Solus erat Adam quando in paradiso constitutus est

solus ml et quando ad imaginem Dei factus est ; sed non erat solus, quando de paradisoejectus est, ibid. SO, n. 5. Ante peccatum nudus erat Adam , sed nudum se esse nesciebat, quia indutus erat virlutibus, ibid. 114, n. 12. Adam solvit legem naturalem, atque per inobedientiam offensam traxit et culpam incidit ex insolentia, ibid. 213, /i. 5. Causa dejectionis ejus superbia fuit superbia autem orta praerogaliva in;

pro163, n. 86. Adoptio filiorum , redemptio totius corporis est, quae perfecta erit , quando omnes post resurrectionem merebunt Dei faciem videre, vni, 442, . 13. In quibus DeusFilium suum ad imaginem suam cernit, eosper Filium adsciscit in gratiam filiorum, ut quemadmodum per imaginem ad imaginem sumus, sic per generationem Filii in adoptionem vocemur , vi, 217, n. 90. Alius naturae amor sempiternus, alius
potestatis est, generatio
prietatis, vi,
gratiae, ibid.

Adottio

nocentiae

ibid.

Appetentia voluptatis
,

constat

deceptum excidisse a mandato


ibid. 130, n. 14.
si

Dei,
set

et fructu gratiae

non fuisnudus effectus, ix, 43, n. 11. Culpa et latebrarum ejus exprobratio, viii, 331, n. 17. Post culparn statim Deus

Adam,

se texisset jejunio,

Adoratio. Deum non adorat nisi qui veritatem divinitatis ejus pio haurit affectu , vi, 408, 7i. 71. Donum gratiae spiritalis infundit, in quo adoratur Deus, sicut adoratur etiam in veritate, ibid. Adrtas mari Tyrrheno miscetur Adriae caetera maria miscentur, nominibus distincla, non fluctibus, i,91,n. 13. Advena in terra et peregrinus quis vere dici possit, iv, 56, n. 31. Discrimen inter accolam incolam et advenam ; incola, qui de loco est, et genitalem locum accola qui ad tempus colit , et incolil mutalur annorum vicibus; advena qui aliunde venit, m, 297, n. 36.
, ;

eum

separavit de deliciis, ut ageret pcenitentiam, statim induit tunicam pelliceam non sericam, vn, 164, n. 99. Sepulcrum Adae in Golgotha, ut Christus

illum mortuum in sua cruce resuscilaret, ix, 200, n. 10. Ubi ergo in Adam mors omnium, ibi in Christo omnium resurrectio, ibid.

Adversitas
tiae

et tribulatio

quaedam gra-

Vide Peccatum originale.

sunt, iv, 399, n.

40

et seq. Bonae

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
non subruitur, i, 561, n. 11. Justi tentantur saecularibus afflictionibus, sed non alienantur a custodia prajceptorum crelestium, ibid. 567. n. 21. Dominusnon frangi noshumilitate usque ad desperationem vult, sed usque ad correptionem, ibid. 244, n. 5. Quisruna fluctibus, sed
qnis meliorasperat,

sunt tribulationes quae sunt propriae justorum, qui uon pro ineritis suis, sed pro
pietate eas sustinent,
iii,

412, n. 92.
in lerra,

Omnia qua?
;

patiatur

homogravia
1

non propter peccata sua eiim perpeti, n, 465, n. -2 ibid. 47 n. 1 et seq. Non
,
I

sine Oei judicioin Iribulationes venimus,


iv, 383, n. 8. Quidjusto adversa, nisi exercilium fidei, insigne patienliae, eruditio gloriosa virlutis, eonfcs^io plena

nunquam levioribus fraugitur, ibid. 120, n. 6. Adversa qnap putantur quare patienter
ferenda, m, 19, n. 30. Quas Cbristus pro servulis suis suscipiebat passiones , nos pro Domino Subeamus , ibid. 249 , n. 32. Quando qualimur adversis, meditatio nobis in lege sit, iv, 257, n. 28. Fidelis miles non petit ut persecutiones
quiescant, sed in persecutionibus se pos-

ibid. 295, n. 16. Cito lides , inexeieitata languescit, et crebris otiosa


victori;e

n. 21. , ibid. 237, Tibi proficit , quod multi perseculores sunl , ibid. 445, n. 43. Flagella justo

tentatur inrommodis

remedia sunt salutis, ibid. 240, n. 26. Qui prosperorum cursu , et secundousurpalione ceciderunt, corriguntur adversis, 369, n. 30. Confidentiam non babemus in passionibus , v, 69 , n. 70. In adversis beata vita est, etiamsi mullis periculis inundetur, u, 150, n. 27 et setj. AHlictaliones forti viro coronae sunt, invalido infirmitates, i, 562, .13.

rum

m,

236, n. 21. Cum animus urgetur adversis, tunc divinum implorat auxilium, ibid. 194, n. 1 Deus
tulat adjuvari, ibid.
.

adest suis justis semper, cum aliquibus ferunlur adversis , et qua lege, ibid. 461 n. 16. Justo semper bonus Deus eliain in advcrsis, ri, 482, n. 3.

Qui in tril)iilatione non frangitur, et legem tequitur, beatus est, iii, 124, n. 34. Eximia aliquorum exempla qui in advnsis beatl
seq.
fneriint
,

In angustiis jiMns magis Dominum grato benedieit affectu, 460, n. 25. Justuin in adversis justitiani Dei laudare

m,

ii,

184, n. 39 et
in

Vide Martyrfs. Beatus Jacob


;

ipso mortis articulo, qui diviin fundebat oracula ; beatus.Tosephin carcere beatus Esaias , cum medius secaretur ; beatus

variis probatur exeinplis, iv, 381, n. 6 et seq. Illud magnifieum si subjeclus injuriis, coutunieliis , regiitudini inopiae, judiciuin Dci laudcs, ibid. 214, n. 33.
,

Magnum
n. 3
1.

si

tunc adbaereas Christo quando

Hieremias,
niel,

cum mergeretur; beatusDa-

te procella aliqua conturbat, ibid. 141,

cum inter leones slaret intrepidus; beata maler Marbabreorum, quajseplem filioruni fiincribus octavain se addiait ad
landem
triumpht; deuique beatus Eleazai us, qui genere sacei dos, prriccelestis

Desolatioaem sequitur bumilitas, humiliialcm patieutia, palientiam probatio,

piobationem consolatio, iv, 196, n. 4. QuantO majores tribulaliones fnerint ,


tanto ubciioreonsolalio reservntur, ibid.

malurus a;vi , ciiiii oblalus Antinclio persecutOri , nec lentanniitis potuit oapi , neo prsemiia inflecti,
tus in lege,
essct

916, n. 86.
na
cst

Unum

solatii

gcniisinaerum-

nec supplicioruin acerbilalibus iiangi


ibid.

Haec prima virlus

ut

non

fi

angaris

nlpa vacare, ii, 418, n. 10. !Nibil prosuni uagella posl uxortem, ibid. 486, n. 8. In bac vita nec prospei a perinanent, ncc adversa diutarna sunt, tii,

adversis,nonextollarissi'niiiilis,

m,12l,

n. 121 et seq. Ille laudandus gubernator sui , qni ca qUSfl advcrsa simt , vincil
patientia, virtule superat,
exlollitnr,
sei

112, n. 24. LATIO.

Vide Persecutio et Tribu-

undis non

Adversis aliquihuj cnn ungemnr, tanc Deosulidiii suiuiis, viit, 814, n 9. Inde
incipii

adversis non frangimr, iv, 167, n. 39. Jnsiiis neque dejieiatur adversis
4(i3,
,

l.iMtiiudo

Judina

divioo,

ubl

ainiiui.i

neqi
ls.

ntollatur secundis, ibid.

n.

.'i9.

oestimatur humana. vn, i'.'4, Noli c\ isims s.ci uii mi on modii

/i.

Vide Pnosri

hitas.
iv,
cur.i

In ad\crsis jiislus

non frangitur,

191, n. 17. Tundiliir sieeulai iiim

'i merita jnsti pensare, ibid. 689, n Soncti \iri gravia in boc tnundo, el multa perpessi snni sm.- sniii itioni mertto

INDEX GENERA.LIS ET A.LPHABETICUS


quaevis fcemina nuptiis consummatis non sine magno periculo perpetrat adul,

rum, cum aerumna laborum, vrir, 43, n.


29. Gratias Domino qui vult servulos suos castigare, ne perdat, ix, 93, n. 16. Animum mala inexplorata plus frangunt,

vn, 246, n. 189. Plus adversorum dolore frangimur, quam secundorum fructu
potimur, viii, 40, n. 18. Neque in doloribus molliores simus, neque in prosperis elaliores, vn, 244, n. 185. In adversis rebus ultio pro victoria habetur, vnr, 213, n. 13. In adversis amicus probatur, nam in prosperis amici oinnes videntur, vn, 388, n. 129. Vide Fortttudo. Adversarius. Nulla sine adversario corona victoriae, vin, 308, n. 28. Adversariis fidem promissam esse servandam, m,23, ra. 36. Nemogravior domestico adversaiio, nemo nocentior hoste eo cui ccelestis substantia? potentia suffragatur, ibid. 343, n. 1. Ante de occultis pectoris tui aique secretis exterminandum adversariuni, ibid. 416, n. 4.

terium, vn, 650, ra. 19. Est velut quidam adulter incontineus in matrimonio, ix, 136, n. 32. Adulter non potest dicere Portio mea Dominus, ibid. 159,
:

n. 94.

Habitu virgo,

lacto

non virgo;

bis

adultera, et in actu et in aspeclu, vn, 650, n. 20. Qua? se spopondit Christo et sanctum velamen accepit, iam mipsit, jam immortali juncta est viro ; el jam si voluerit nubere communi lege conjugii,

adulterium perpelrat,ancilla mortis effU


citur, ibid.

^gp.itudo carnis peccatum repellit luxinia aulem carnis culpam adolet, vir, 115, n. 63. Quae sunt aegritudines animae
graves,

Adulantem

se vel

adulatum

exhiliere,

alterum calliditatis est, vanitatis alterum, vn, 260, n. 235. Adulatione emolliri videtur esse ignavne, ibid. 254, n. 218. Sicul adulationis fugilans amicitia debet
esse, itaetiam aliena insolentiae, ibid.'S'$9,

vni, 409, n. 16. JEgyptvs. In jEgypio primo mense nova secantur frumenta , vni, 374, n. 16. Transire in /Egyptum non criminosum est, sed transire in mores jEgyptiorum, transire in eorum perfidiaj saevilatem et luxuriae deformitatem, ibid. 402,
ra.

8. jEgyplii geometrire et colligendis side-

rum

cursibus operam impendunt suam,


,

n. 133. Non est vera amicitia, ubi fallax adulatio, ibid. n. 134. Adultera. Prima adulterae oculorum
tela sunt,

explorare consuerunt

quidam vin, 369, n. 4. jEgyplii pastores pecorum abomiuabantur, non propter hominem, sed propter
ix, 203, n. 5. jEgyptiacos dies

secunda verborum, n, 209.


oculis, potest resistere

pecoja, ibid.393,n.

1. jEgyptii

odcrant

Qui non capitur


verbis, ibid.

immolata

sacrificia,id est, perfecta studia

Non solum lubrica, sed etiam procax, importuna, petulans est libido, nec habet quod vereatur adultera, ibid.
210.

virtutum, et plena disriplinae, ibid. n. 2.

Adulterium grave
juria,
i,

est, et natnrre in-

Vide Ambrosius,Mensis,Theopbilus. In hisloria veterum non solum jEgyptios, sed etiam jEihiopum, et Arahuni et Phcenicum aliquos circumcisione erga suos
usos, ix, 203, n. 6.
./Egyplii foeminas aeque ac masculos circumcidebant quarto decimo anno, i, 611. jEmulationem in bono legimus et in malo, rn, 164, n. 4 et seq. jEmulus pro obliquo et invido ponilur in Scnptura, ibid. 169, n. 12. Subaemulatio asluiiam

177, n. 19. Barbarus agnoscit

crimen adulterii esse sibi ca vendum, ibid. 507, n. 8. Quidquid in eam quae non sit
legitima uxor,
rii

commissum fuerit, adultedamnalur crimine, ibid. 516, B. 25. Quam severe Deus adulterium puniat,
ibid.

534, n. 59, 60. In ab hominibus procurata arguuntnr, ibid. 169, n. 9. Adulterium nonsoluni facti colluvione, sed etiam aspectus intentione committitur, vn, 272, n. 265. Si quis alienae uxoris expugnat pudorem, adulieriuni fa-

506, n. 7

brutis adulteria

Baturte

habet,3emulatiosimplicitalem,j'6zV/. 168,

n. 10.

^lENONdiciturOculussupplieiorum,iii, 227, n. 3. Joannes Baptista baptizabat in jEnon juxla Saliiv., ihid.

cit,

cujus vel solo

nomine reprimitur
1

ple-

jEQUAHTAsgradum
tasordinem, vr, 425,

nescit,nescit unin. 117.

rumque tentandi audacia, ix, Inter decem testes confectis

18, n. i. sponsaliis,

jEquinoxium octavo, ut Roinani pu-

IN

OMNIA OPERA

S.

AMP.ROSII EPISCOPl.
eia formanlur,

9
7. Influen-

lant, velttt alii qninto


lis,

kalendarun Apri-

vin, 449, n.

i,457.

^Equinoctii dies est diiodeeimo kalen-

tibus divinis eorporeus peregrinatur affeclus,etususexteriorishouiinisexolescit,

das Aprilis, et finitur undecimokalendas Maii, virr, 374, n. 16. JEquitas imperia eonfirmaf, injuslitia

vn, 525,
sinl
,

n. 60. Affectus hominum


sa-pe

quamvis

sancti

311, n. 95. Graeconomine, verLatinodicitur, i, 474. Corpus nostrum tanquam vere, hoc est, acre, cibo pascitur naturali
a-,'.

dissolvit, vir,

mutanlur, iv, 251, n. 18. Ornnis potenlia homiuis in aflectu est, ibid. 152, //. 15. Errat oculus, ubi errat
affectus, ibid. 80, n. 40. Affectus deceplio est , decepiio visus , ibid. Si oculi vere viderent, viderent utique deformem meretricis affectum , inhorrenleni pro-

ibid.

Ari aer Iuna3 exorlu mulari soleat, r, IST. Acrem enim noniiulli eliam doeti
etcliri>iiani viii allegaverunt lunaeexortti

solere mulari, ihid.

Plerique sub aere

quo magis sub lumine fuissent lunre, eo plus humorisse capite collegisse senserunt, ibid. 156. Aerhabet
quieseentes,

caciam, indecenlem impudicitiam , marcenleslibidines, tetram colluvionem, animae vulnera, conscienliaj cicalrices, ibid. AFRrcA. atque Gallia omnium sacerdoliini comumiii socielalepotiunliir,viri, 276, n. 3.

divisionem

temporum

veris,

aestalis,

Afiucanus non
venit, viii, 300,
/?.

inter Capitolii aras,

autunmi, hyberni,.et hasc mundanadivisio est, ibid. 592, n. 55.

sed inter Annibalis acies


7.

triumphum

in-

^Erugo

noslra lascivia est, a?rugo nos-

tra luxuria esl, quae flagitiorum sordibus

aciem menlis obdticunt, vr, 326, n. 183. -KscuLArro dant quod murluum reformaveril; sed ipse fulminatus non evasit, vrr, 443, n. 7. jErxs omins munifica Christo est , v, oi, n. 30' Vigor ammi infirmitalem excludil .-elatis, rn, 20I, n. 52. jElas ouniis babilis Ueo, perfecta est Chrislo, vn, 517, n. 40; vin, 290, n. 15. Nulli ailas ad perdisci ndiimsera esl, vm, 300, n. 7. Est perfecta aetas, ubi
perfecla e-t virtus, ibid. 119, n. 6. Fides auget aetalcm, ibid. 120, n. 7.

Agar dicitur habilalio, quare, i, 606, n. 72. Agar anrilla Sar;e uxoris Abrahae, versulia est, lanquam ancilla perfectioris virtulis; Sara enim est virtus vera, vera
sapienlia, ibid. 607.
latiue dicitur aique accola
h.-e

Agar quae Advena haeres Abra,

non

fuit, ibid.

359.

Agentes

in rebus, viii,

328, n.

7.

Ager eo

nielior est

quo nunierosior

fructus, vii, 447, n. 17. Agri Ecclesiee.

Vide EccLEsrA.
AgGjBUS,
id est,

tatio declaral, viii,

Epulans, ul interpre416, //. 7.


inliil
,

Agghsdientjcm
suintis excqili,

quod

lion pos-

vir, 24.%, n. 186.

jEitknitati.m Dei
candi mos, vi,
jEiTiiorF.s.
I

Scripturffi signifi-

15, n. 61.

Vide Deus.

Vidc CincuMcisio. JErHiorfAjAbjecla el vilis interpretalione Latina signalur, i, 285, n. l(i.


Ai'1'aiui,itas

AGNts virgo, vu, 646, n. 10. Cujus ne noineii qiudeni vacuiim liice laudis liui ibid. 398, n. 5. Sanria Agnes qtiaa
.

in diiaruni niaxiniariini reniin posita pei

icnlo, casiiiaiis

neTnpe

cl Salutis,

castila-

sincera

drhei
vir,

esse

ac

tem prOtexit,
esl ranclse

saluleiii ciim iniinoi t.ilitate

sobria, et tine adulatione,

811, n.

coininiilaMt, ihid. 852, n. 213. V.l.ilis

96. Affabilitas el maniueludo qnantum populi favorem concilienl, ihid. 2K7, n.

Agnes, mirentur iri


ibid.

noa de-

sperenl parvuli,stupeanl nuptse, imitenlur


iiiiui|il,-e
,

30
tuo

et teq.
\
:
f
i

896, n.
I

'.

luiis iioiim

ii

imponil operi
tc
-

iliioilccim
Ir.iditur,

quomodo

a te proficiseilur, sic

annorum inartyrinm ibid.VM, n- 7. lcsci ibilur


fi

il-

limaiur, vii, 228, n. 1 17. Affeclus <bviiem collaiionem aui panpereni facit, el

lius inai Iviiiini, ibid rl leq,

\<llnir

ar-

biira
ihiil.

sui

prelium rebus imponii, ibut. 229, n 149. Neino oiaiore fiduria ulitur, quaiu qui ex affeclu diligit, tx, 22, n. 25. AlfecIIIS

n. s.

per aetalem esse non poturat, ,1'.i.iie Agriea minor, sed vir,
,

Becessilinlmc deln hn

inri ilis

judi-

oniriumpbo nume nou ibi linguam proptcr meiiim abstulit, sed proplertroinie inaji.i
st.-niiia

confidentior

, ;

40

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


Alanorum
10.

phaeum reservavit , ibid. 402, n. 19. Agnes ad mortem quasi ad immortalitatemfestinavit, viii, 460, n. 37.
pinguiores fiunt herbis suavioribus,et succus lactissalubrior, viii, 404,
n. 3.
millibus
et

Alani. Bella Chunnorum in Alanos, in Golhos, etc, v, 405, n.

Agni

Alanos atque Hunnos Valenlinianus appropinquantes Galliae, per Alemanniae terras reflexit, vm, 381, n. 8.

Agniculus multis licet versetur in ovium , vocem matris agnoscit illa filii, i, 239, n. 25. Saepe in magno

Albanus
i,

lacus fluctibus nonmiscetur,

92, n. 6.

Alea
non

snas habet leges, quas fori jura

grege agniculus per oviha tola vagatus errat a matre, et cum eam reperire non possit, balatu frequenti absenteni citat, ut responsurae vocem excitet, quo ad
ejus

solvaut,

n, 381

n. 38.

consilium judicavit et plus eorum timelur potentia quam leonum, quid? ii, 381.

Aleonum

sonum errabunda

replicet vestigia,

ibid. Pastor errat in discretione

agniculus in
ibid.

ovium, agnitione matris non errat,

ALEr-H, prima littera, cujus interpretatio,Doclrina est, iv, 5, n. i.

Alexandeb. compresbyster noster, ix,

U,n.13.
pascalis figura erat Christi, i,

Agnus
526,
n.

Alexandro Maceclonum
cante, puerulusqui ci

rege sacrifi-

40. Parentes nostri agnum manducantes quid figurarent, ni, 373,


n. 36.

lumen accendebat,

Agri

pleni pulchritudo describitur, i,

103, n. 36. Quaespecies agri pleni ? Qui odor ? Quae suavitas ? Quae voluptas agricolarum? ibid. Habemus Scripturae testimonia, quibus agri pleni suavitatem benedictioui et gratiae Sanctorum adverti-

aduslo corpore mansit immobilis, vn, 445, n. 12. Calani ad Alexandrum epistola, ejusque ai eumdem Alexandrum plenus auctoritatis sermo, vnt, 460, n. 35 etseq. ALEXANDRia! basilica quae sola praestabat caeteris, a Gentilibus et Judaeis

tempore Juliani incensa, ix, 18, n. 15.

mus comparatam,
alia multa, ibid.

dicente sancto Tsaac

Alexandrin*

Ecclesias dispositionem

Odor filii mei sicut odor agri pleni,

et

ordinemque semper
concilii Aquileiensis,

tenuerunt

Patres

vm,

271, n. 6.

Agricola sanctus mitior habebatur


moribus, ut ab ipsis etiam inimicis dilivn, 601, n. 5. Martyri nomen Agricola est, cui "Vitalis servus fuit ante,
gerelur,

Allegoria

est

cum
est,

aliud geritur, et

aliud figuratur, i, 518, n. 28.

Alleluia, hoc
//-

Laus Dei, iv, 4,


i,

nunc consors et collega martyrii, ibid. 600, n. 2. Ubi non acquievit sanctus
Agricola, crucifixus est, ibid. 601, n. 5. Iste Agricola qui bonos fructus spiritalis gratiae seminaret, et sacri sanguinis effusione,

3.

Allio homines
n. 28.

delectantur,

240,

Sumendum est pro medicamento,


cibo, ibid.

non pro
1;

Almachius

episcopus, viii, 229, n.

merilorum suorum, omniumque


esse aiiud est, aliud ope-

virtutum rigaret planlaria, ibid. n. 6.

Agricolam
ratorem

terrae, i,

488, n. 107.

Agricolae laboriosi imitandi, quos pudet fimo pingui satiare terram et

non im,

260,. 76. Almonis flumen, viii, 308, n. 30. Altare forma corporis est, vn, 55, n. 7. Quid est altare, nisi forma corporis Christi? ibid. 66, n. 7. Vide Ambrosius.
Italiae municipium haud vin, 200, n. 8. Alypius Antiocho litleras dedit ad Ambrosium, ix, 262, n. \. Amantius episcopus Niciensis, vin, 229, n. 1 ; 259, n. 76. Amantii condemnatio in Palladium, ibid. 255, n.

mundo
fructus

cinere

agrum

aspergere

ut

Altinum

uberiores colligant,

vn, 129,

ignobile,

n. 3.

Ain. Littera decima sexta Ain, cujus


intcrpretalio est, Oculus sive fons, iv,

337.
AiVrov, vnr, 225, n. 2 227, n. 8 et seq.
;

226, n. 7

64.

IN

OMNIA.

OPERA

S.

AMBROSH EPISCOPI.
Ambrosius
et
vitse

11

inferuntur a Deo, ut noceant, sed ut corrigant, iv, 190, n. 16. Ambitiosus qui terrena maximi f.icit adorare videlur diabolum cujus deus

Amara uon

venter esl

i, 3S4, n. 16.
,

Swpe quos

vitia nulla delectant

facil

ambitio cri-

minosos, v, 133, n. 31. Quo reuiedio telum ambitionis obtundatur, ibid. 134, n. 34. Ambitu qui curvatur , non est liber, servit enim alieno imperio viii , 461
,

merito , et Dei dignalione conspicuus episcopus Mediolanensium civilatis, viii 231 , n. 4. Doceudi necessitudo ipsi imposita, vn, 170, n. 2. Prius docere incoepit quam discere, ibid. n. 4. Quotidie instaurabat sacrificium, vm, 330, n. 15. In
,

fabricis

ecclesiae saepe

veritus

est,

ne

displiceret Satyro,
et

n. 20. Altaribus

n. 39.

Ambrosia. Domini sacra ,


n. 1.

vu,
,

557,
ix
,

Ambrosii 100, n. 5.

salutant

Eusebiuni

templo quae dedicabat quid a Deo vn, 600, n. 94. Incidit in invidiam quod vasa Ecclesiae confregerit ut captivos redimeret, ibid. 327, n. 136. Ambrosius non minus diligit quos in Evangelio genuit , quam si in
postulet?
conjugio suscepisset, ibid. 180, n. 24. Ambrosius diligit eos vel presbyteros, vel diaconos , qui cum aliquo processe, nequaquain patiunlur a suo diutius abesse munere, ix, 259, n. 2. Omnia quae illi erant , erant pauperum , viii, 328, n. 8. Ambrosius Felicis episcopi

Ambrosicm utrumque
resedit, ix, 98, n. 1.

pignus uobis

AMBROSiANAbasilica, vin, 360, n. 2. Ambrosii sacerdotii natalis dies quotahnis celebratus, v, 377, n. 73. Gaudebat justos diu vivere, eosque non dolebat, i, 390, n. 12. Plurima de Eliae librorum gestis frequenti diversorum sermoue digessit, n, 278, n. 5. Non probaudi ingenii sui gratia , sed populi sui instruendi causa laborem tractandi suscepit, i, 85, n. 7. Ambrosium a Valentiniano populus episcopum postulavit , viii, 338, n. 7. "Valenlinianus quielem futurain spoSondit , si Ambrosius susciperet sacerotium , ibid. Ambrosius de forensium strepitu jnrgiorum et a publicae terrore administrationis ad sacerdotium vocatus, vn, 153, n. 67. Ambrosius nonin non cdnmitus a Ecclesiao nutritus sinu puero, sed raptus a tribuualihus, abductus de vamtatihus sa;culi liujus, a praeconis voce ad Psalmistae assuetus canticum, ibid. 155, n. 72. Ambrosius laborem aliquem pro Eccclesia suscepit,
,

rint

sese

commendat,

ibid.

195, n.

3.

Mar-

, cum Laeto fratre ejus, ac utriusque sororis causa ad Anibrosii judiciuni remissa , de qua et ipse pronun-

celli episcopi

tiat, ix, 250, n. 1 et seq. Propter frequentes episcoporum dissensiones Gallias proficisci excusaverat , 97, , n. 25. Unum non recepit in clerum et alterum in clero receptum jussit ne sibi praeiret , quia utriusque gestus et inces-

vm

sus dedeceret,
Inchciaa

vu

200, n. 72. Causam

virginis

suscipit

Ambrosius

eamque

episcopali judicio absolvit,

vm,

ibid. n. 73. Sacerdotii necessiludo

Am-

brosio refugieuli imposita, ibid. 170, n. 2. Anibrosius raplus de tribuiialibiis

197 , n. 1 et seq. Dolet mullas graves vidunsuno tempnrc defunctas, ima. 27, n. 67. Plura advenui regales impetui jno vidnarum, imo oniniuin depositil certamina subiit, vn 332, n. 150. Ticinensis Ecclesiu; episcopui , comniunicato cuni Ambrosio consilio, depositum viduae defendil ibid. n. 150 et sea. Non habet quod moleite ferat (|uod sini non pepercerim, quando nec milii parco,
,
,

atque adnuniitrationis infulis adsacerdo* tium , ibid. n. 4. Quam resistebat ne ordinaietur, postremo, cum cogeretur,
salii'in

lijVjf,

486i B. 68
in

Ambrosius vocatur
nuptias
n.

culpam
,

quia
<

proliibuil illicilas

vn, 606

prQtelarelur ordiualio
|)i'iescri|)iii),

sed

non
;

valuii

pra;valuil impresiio

tandem ordJnationcni
,

cjus occidentales

puellu integritate consecratai iihImic, (/.;,/. Ml,/i. -J(i. Solebal impe ratoribus deferre non cedere suppliKi. ci
, ;

eusoopi judicio orientaJes eliam exem*si dilatio ordinationi defilu prabarunt uit. ms cogentisest, ix, 14S, re. (i.'i.
,

ciis se libentei

offerre,

vm

:i

i;i,
.

n. 2.
i

Qualei oocaiionei martyrii liabuil ipwpropefinerevocatui eit, ibid 445,

r>.

42

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


filia

4. Paternumfilioneptem ex

copulare

volentem deterret, ix, 117, 71. 1 et seq. Graviquodam morbourgeturAmbrosius,

vrrr,17,

nem

n. 36. Pnetendit jegriludicorporis revera gravem, ix, 89,

eum cito venturum, ibid. 86, n. 13o.Optat ut anima sua in fratris Satyri anima moriatur, ibid. 49,. 43. Satjrum frarrem suum niortuiiin publica oratione funebri prointercessionibus sperat ad

n. 5. Habitu corporis minus vaiens ex


Felicis sernione

non mediocrem sumpsit ad convalescendum graiiam, viii, 194,

sequitur, ibid. 3, n. i et seq. Cltiiiiiim Salyro coram populo vale dicit , ibid.

n. 1. Cum ajgritudine confectus teuerelur ab Acholio visitatus ibid. 281, n.

10 282 n. 2. Annnm tertium et qirinquagesimum jam perduxerat in hoc corpore situs, ix, 119 /2. 4. Quem locnm
;
,

32 n. 78. Animam Satyri Deo commendat, ibid. 33, n. 80. Vide Satyrds. Soror Ambrosii integritate venerabilis, Satyro ;equalis moribus non inipar of,

flciis,

Vide Marcellina. Ambrositis apud Gratianuni se , quod


ibid. 9, n. 16.

sepulturre sure

pra'destinaverat
et

virr,

non venerii,
Cbtulit
illi

exc.usat,

vin

176, n.

1.

364,

n.

13.

Vide Felix
et

Nicendm

libellum senatorum

chris-

Satyrus adeptisunt sreculares honores, ne vilis dissimulatio viderelur, vin , 13, n. 25. Eos tamen non delectabal , quod illos a se invicem dividerent , ibid. Tanta corporis siuiilitudine Ambro>ius in Satyro videbatur, ut multi Satyro dixerint aliquid , quod
se

concilidm. Ambrosius

tianorum conira Gentilium petitioaem, ibid. 289, n. 10. Vide Gratiands. Ambrosius lihellum obtulit Valentiniano

contra

Symmnchi relatiouem
1.

vm,

298,.

Non verborum

ele-

Ambrosio

dixisse meruorarent

ibid.

gantiam in ea, sed vim rerum expectandam , ibid. Dedit lihellos suos irriperatoribus contra Symmachum, quibus signilicaret suniptus sacrificiortim chri -

17, n. 37 ct seq. Semper aut sanilas aut aegriludo cum eo communis ut cum al;

tiahum virum non posse reddere

rx

107
rio
,

n. 2. Lecli sunt libelli in consisto-

incurter aegresceret, alter in uterreret, et cum alter convalesceret que consurgeret ibid. 32, n. 79. Ita semper muluus Ambrosii cum Satyro insedit amor, ut intcnore polius foveretur affeclu , quam forensi blandilia di, ,

morbum

Valentinianus, nisi quod lidei nosti re ratio poscebnt , ibid. n. 3. Ambrosius postulat a Valentiniano
fecit

nec aliud

neGentilium superslitiones, sicutipetierant, instaurari sinat, viii


si
,

286,
,

n. 1

et seq. Valentiniano signiCcavit


ret, aut

quod

vulgaretur, ibid. 17 , n. 37. Quantum Ambrosius a Satyro fratre esset inseparabilis , ibid. 30, n. 73 et seq. Quam inquielus si qnando ipsi nisi Salyro prodeundum esset ibid. 12, n. 22. Indi,

sumplus sacrificiornin Pagnnis reddenon veniret ad ecclesiam ; aut si veniret, futurum ut aut sncerdotem non

inveniret, aut inveniret sibi in ecclesia resistentem, ix, 107, rt. 3. Pagani inti-

visum semper
eis

fuit

facullatuni, ibid. 61

eorum patrimonium n. 7. Cum omnia


,

mala Senatus legalione a Theodosio sacrifieiorumsumptusreddi postnlaverunt


sed
sii

essent cornraunia,
erat secretum

solum commune

ille

hoc uegato, insinualioni Ambron. 4.

nou

n. 39. Si

amicorum, ibid. 18, Ambrosio fuisset filius,nun,

assensionem delulit, ibid.


Persecutionis in

Ambrosium ab Ar-

quam eum amplius dilexissel quam Satyrum fralrem ibid. 28, n. 68. Salyrus Amhrosio unus eral donri solalio,
foris decori,

rianis

Mediolnni excitata; narratio, virr,


77.

in

consiliis

arbiter

curre
,

particeps, deprecator sollicitudmis

de-

1 ct seq. Inipsa oblatioie Dnirn orare ccepit, ne ctijtis sanguis in tTlesia fn-ret, certe ut suus sanguis pro salute non solum populi sed eliam pro ipsis

326,

pulsor mceroris, assertor actuum. cogitationum defensor , in quo doriieslica sollicitudo resideret, publica cura requiesceret
sit
,

impiis effunderetur

ibid.

327

n.

5.

Sermo

ibid. 11

n. 20.
fratris

ersecutionis lempore, d>id. 330, 77. 14 et seq. Ecclesiae vasa ;>etenti imperatori negat, ibi.l. 344, n. 5. Baejus
|

Ambrosius ultimos Salyii


anhelitus
,

hau-

flatus in os inspiravit

mo-

silicam Arrianis traderere recusat, ibid. 349 , n. 18. In basihca veteri lolum
exegit diem, ibid. 329, n. 10. Inde

rienli,

vnr, 10, n.

19. Satyri mortui

do-

, ;

IN

OMNIA OPERA
si

S.

A.UDROSU EPISCOPI.

13

lnum cuhilum
,

so reccpit, ut

quis ab-

dueero \ellet paralum invcuiret, ibid. Ainlnosius dommn redire non poluit, et lJ >almos ouiii fralribus iu ecclesue bnsilica miuore dixit, vrti, 334, n. 24. Tyrannus appellatur et plusquam tyranuiis, ibid. 33 , n. 27. Quul Caligono pneposito cubiculi responderet ? ibid. n. 28. Vocatus in consislorium, ut deiade contra Auxenlium , arbitro
iatperatore, disputaret, iro recusat, ibid.

Ambrosius reperit corpora sanctorum Gervasii et Protasii, vnr, 359,. 2 et scq. Ejus ea de re ad pomilum sermo, ibid. 360, n. 3 et scq. Ambrosius tales
auibit dofonsores, ibid. 362, n. 10.

336, //. et seq. INon defuturus, si synodus propterea congregaretur ibid. 340, n. 1(5. Epistolam ad Valentinianuru imperalorem de sar.erdotum consilio dict,i\il, ibid. 339, n. 13. Vonisset ad consistorium ul imperatori verba co1
,

ram suggereret, si episcopi vel populus permisissent, ibid. 340, /;. 17. Imperator doiumliavit Ambrosio , ul |ii<> vellot
pergeret, ibid. n. 18. Kl
si

Ainbrosius basilicam dicavit , viri, 359, //. I. Rogatur ut sicut Romanam basHicam dedicet, ibid. Ambrosius ad Bononiense invitatns convivium, ubi celebrata martyris translalioest, vn, 599, //. I. Vilalrs et Agricolie martyruui reliquia: ubiot quomodo repertae fueriul et elalfe ab Ambrosio? ibid. 602, /;. 7 ct tcq. Colligit oorum sanguinem triumpbalem el crucis lignum, ibid. 60c\ //. 9. Sub sacris altaribus ab eo reconduntur, ibid. n. 10. Ambrosii prima ad Mnximtim legalio approbata est Valentiniaiio, vin, 378, n. 1. Valeniininno aecundae suae ad Maxiniiim
let;atioiii

cjui

vollenl
,

ralioneni reddit, ihid.

c.t

sequendi 343, //.


siae sibi

potestatem
I .

haberent

ibid'.

Amhrosius
cjuia

significat desercndae

Ecclesae-

seq. Cuin pcrvenisset Tre\ iros postridic processit ad palatium, a quo et quomodo ibi exreptus sit, ibid. n. 2. Assurgenti

voluntalem subesse non posse

plus

Dominum mundi, quam


,

Maximo utosculum daret,quid respoudoiit, ibid. 379, //. 3. Quos cnm eo


deinceps seruionea
cl scq.

bujus imperatorem timeret vnr 343, n. I. Mediolanonsis populus pro eo pervigiles dicbus et noclibus custodias cxlubet et excubias, ibid. 3i.'J, n.~.
culi

babuerit ? ibid. n.

Ambrosius abstinet ab episcopis

Ecclesiae fores diligenlcr custodilae, inve-

coiniiumicabanl Maximo, vel qui aliquos, devios licol a Ode, atl nooein pctebant, ibid. 382, //. 12. Ea propler jussus a

qui

niuntiir aperlie, ibid. 346, n. 10.

Anno

Maximo
ilor,

sine

mora

regrcili, ihid.

superiore venit ad palatium petitus, et quid ibi tum acoideril, ibid. 334, n. 29.

Ingreditur

licot

plorique
in

insidias

non
miis

evnsuiuiii

orederent, ibid.
//.

Maxiodio

[ncendia aliqui, gladium, deportationem minaniur, ibid. 357, n. 36. Horrebat animo armatos ad basilicam Ecclesiae ot>

Ambrosio minabatur,

illius

laus erat, ibid. 102, rtnii missi ad Gallias

39. Lcgati ile-

Ainbio-ium apud

ciipandam missos, oi offerebat jugulum, ibid. 328, n. 9. Adversus nrma, niililos,


< ii '

ios

quoque

lacrynicc

arma
sibi,

ejus

repcrerunt, ibid. 380, n 7. Inlrn C.nllins juxta iiibein MoguDtiacum comes Victor occurrit Am.

Valeniiani Gailorum

sunt, ihid.

313, n. 2.

Non

sed

brosio, ibid.

n.Q. Vide
Gratiani

Maxim
ol

>..

4 A Irailnlu concilii Nicieni nec mors, nec gladius potorii separare, ibid. 339, n. 14. Perseculionis lempore quotidie vel visitandi gratta prodibat vel pcrgebat ad Martyres, el regiam palalii praeiexebal eundoalque redeundo, ibid. 348, n. 15. Expectabnl aul gladium proChristi nonnno, aul iocendium, carrum praeparapopulo suo

tiiiut, ibiil. n.

Ainbrosius

Valentiniani

mortem deflet, vin, 115, n. 7!) c.i scq. Moriiniin ulrumque feloi oculos sibi effossos arbilrabatur, ihid. 102, n. 39. Illosoialioiiibus tl oblalionibus suis proseculurum le eaae Bpondet, ibid. 115, n. 78. Quid pro ois a Deo pclal ? ibid. 116, //. 80. Aiiilinisiiis Yalonlinianum siisccpit
n DOSteD <|ns perBtaterws Iraditum ma nibus amplcxus ost, ilerum legalua rt pclivii Callias pro pacc, et ad. reliqtjjfq

veraut, plerique narrabanl

percussorei

parviiluui,
rexii
,

legatUI

prtBmissos, pcenam moi ii> nsse decrelam, sed illa oiiinid non timebal, ibid. n. 15
tt Scq.

JiiBtinsB

14

INDEX GENERALlS ET ALPHABETICUS


sio

vm, 98, n. 28. Ejus Viennam ad Valentinianum ire parati intermissa legatio et cur , ibicl. 96, n. 23 et seq. Vas datus a Valeniiuiano apud comitem suum , ibid. 95, n. 25. Itineri se committit, sperabat Alypium juga , accepto de Valentiniani morte nuntio iter reflexit , 97. n. 26. Valentinianus eum vadeoi suum fieri postulabat , ibid. 109, n. 63. Ambrosius sponsionem suam Deo pro Valentioiano obligavit , ibid. Valenlinianus per eum putabat eripi se periculis , euni non solum ut parenlem diligcbat, sed ut redemptorem sui et bberatorem sperabat, ibid. 115, n. 79. Valentinianus biduo ante mortem litteras ad eum misit, ibid. 97 , n. 26. Ambrosius de Valentiniani morte dolet dolore acerbo, ix, 95, n. 1 et seq. Quibus verbis animam Valentiniani defuncti alloquatur? vnr, 110, n. 64 et seq. Optat Valentinianum mortuumfratri suo Graliano conjungi, ibid. 107, n. 54. et patri , ibid. 55. Theodosius ei scripsit de Valentiniani sepultura, ix, 96, n. 4. Ambrosius Eugenio in primordiis imperii sui scribenti non rescripsit; tamen ubi causa emersit olfieii sui
Gratiani postnlandas,
,

Ambrosius rationem reddit Theodo, cur adventum ejus declinaverit, ix,


,

7i. 7 et seq. Cum esset sollicipropter caedem Thessalonicensem , ipsanocte qua proficisci parabat, Theodosius veuisse visus est ad ecclesiam, sed Ambrosio sacrificium offerre non licuit, ibid. 92, 93, n. 14. Offerre non audet sacrificium , si Theodosius post caedem Thessalonicensem voluerit assistere, 92, n. 13 et seq. Vide Theodo-

90

tus

sitrs.

Ambrosius queritur

soli sibi in

Theo,

ereptum ut audiendi et loquendi privaretur munere, ix, 89, n. 2. Theodosius motus est frequeuter quodad Ambrosium pervedosii comitatu jus naturae
,

nissent aliqua
statuta forent
officio

, ,

quae in
ibid. in se

consistorio suo

Ambrosius maluit
ab
aliis

suo aliquid deesse, quaui humilisacerdoti-

tati

et requiri

bus aucloritatem,
siderari

quam
quod

a
,

Theodosio de-

honorificentiam

Dixit Theodosio se
in regia, ne
si

ibid. n. 5. honorificentius

scripsitet rogavit, et cur, ibid. ix, 110,

eum magis audiret necesse esset, audiret in ecclesia , ibid. 23, n. 31. Theodosio scribil manu sua, quod solus legat, ibid. 92 , 93 n. 14 Quod Theodo>i; animae proderat, in conspectu ejus loqui non
fieripotuit, fecisse; ut
,

n. 12. Eugenio scribit cur


lanuiii

eum Medio-

iuvenientem declinaverit, ibid.

106, n. 1 et seq. eumque, quod sumptusidolorumtemplisconcesserit,liberearguit, ibid. 108, n. 7

confuudebatur , ibid. 107 , n. 4- Eidem dicebat : Si indignus sum, qui a te audiar , iudignus sum qui pro te offeram, cui vota tua , tuas committas pre,

rediitcirciterkalendasAugustas,
,

etseq.Medioiaimm quaEu-

ces, ibid. 12, n. 1.

genium discesserat, ibid. 12 1 n. 1 etseq. Ambrosius Aquileiae positus,cum synagoga Judaeorum a Christianis incensa
Valenlinianorum conventiculum, ix, 25, n. l.Quid hac in causa egerit, ibid. Hac de re scripsit Auibrosius ad Theodosium imperatorem , ibid. 12, n. 1 et seq. Quid Theodosius Ambrosio e suggestu descendenti pro synagoga inet

censa et monachis dixerit , illique Amhrosius respondeiit? ibid. 35, 36, n. 27 et seq. Postea ad altare accessit

Ambrosius litteras a Theodosio imperatore accepit, ix, 121 , n. 1 et seq. Hanc epistolam gratias Deo pro victoria de Eugenio reportata aclurus, secum ad altare detulit , ipsam altari imposuit ipsam gestavit manu, cum offerret sacrificium , ibid. 122, n. 5. Theodosium rogat pro reorum qui cum Eugenio pugnaverant, absolutione, ibid. n. 7. et pro iis qui ad Ecclesiam petentes misericordiam confugerant ibid n. 3.
,

Ambrosius , et quantam oblationis gratiam senserit, ibid. n. 28. Ambrosius a Theodosio petit ut sepultura Valentiniani corporis, ne asstivo penitus solvatur calore, acceleretur, ix,
97, n. 5.

Theodosius in supremis suis ultimo spiritu Ambrosium requirebat , vni , 130, n. 35. Quantum Ambrosiusde Theodosii imperatoris morle doleret? ibid. etseq. Vide Theodositjs.

Ambrosius

conficitur

dolore

quod

Ecclesia Vercellensis

habeat, ix, 126, n.

1.

sacerdotem non Quid ad eligeu-

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSll EPISCOPI.
repetitum,

15

dum

leuses docet,

episcopum agere dcbeam Vercel*Md> n. 2 et seq. Ambrosio aptius videlur propriam


stio uffigcre stylo, et

nianum

cur, ix, 74,

n. -1. Non dictabal omnia, el maxinie noctibus, et quibtis de causis, ibid. n. \et siuj. Sed propria manu scribebat, ibid.

Sabino tratisinisit pelitum codicem apertius atque cnod ttitis, ibid. Soipsit Ambrosius, ibid. 45, n. 1. De paradiso terreslriscripsitnonduinveteranussacerdos,
ibiil.

339, n. 36. Haec est in Ecclesia psalmus respondetur, amen dicitur, v, 341, n. 238. Amen, id est, fideliter, vr, 155, n. 43. Amentata non manipularis sententia, vin, 193, n. 3. Amiantus nuilo facilis igne consumi

m,

sympbonia quaudo

n, 284, n. 19. Amiciti^ leges, vn, 386,

n.

125.

62, n.

\.

Cur animo

successil

de

scribere ? vir, 179, n. 23 et sei/. quos sermoncm fariat de offirii*-? ibid. 284, n. 25. Nonduni triennalis sacerdos scripsit libros de virginibus, ibid.
officiis

Ad

Nihil pneferendum honestali, quaetameu ne amicitiae studio pra-tereatur, etiam hocScriptura admonet de anncitia, ibid.

437, n. 39. Curde virginibusscripserit? 423, n. 5. De virginitate frequentibus libris dixit, ibid. 262, n. 15. Gratiauo imperatori duos niisit libellos de fide, vm, 178, n. 7. De Spirilu autem interim veniam scriptioni petit, ibid. Sequestratque hancdisputationem, vi, 190, n. 7 ; 199, n. 34. Optat ad se mundandum sicut ad Esaiam Seraphim advolare, ut tractet de Dei generatione , ibid. 47, n. 132 ctsecj. Cur post duos libros de fide alios scripserit, ibid. 94, n. 1 et seq. DePatris et Filii divinitate quinquc libros scripsit, ibid. 468, n. 62. De moralibus quotidianum senuonem hnbuit, vii, 3, n. 1. Post jEgyptiorum supputationes et Alexandrinae Ecclesiffi detinitioibid.

Sunl plcr;eque philosopboriim ipuestiones : Utrum amici causa quisquam contra patriam seniire necne debeat , ut amico obediat? Utrum oporleat ut iidem deserat, dum indulget atque intendit amici conimoditatibus ? ibid. Amicus neque noxio gialifn ari debet, neque innocenti insidiari, ibid. 3S7, n. 126. Christus dedit iormam amicitia;, quaiu sequamur et qua; illa sit ? ibld. 390, n. 1 35. Amicitia constans esse debei, ibid. 389, n. 132. Inter dispares inores non potest esse, ibid. n. 132. Aiuiciiia nescit superbiam, ibid. 387, n. 128. Ea probabilis, quae honestatem tuetur, praefereuda sane opibus, honoribus, potestatibus, ibid. 3S6, /z. 124. Non lam remetienda amicitis inunia,

quam cumulanda,
amicitiae

ix, 262,

nes, episcopi

quoque Romanae

Ecclesiae,

per litteras plerique Ambrosii de die Paschae celehranda sententiam expectant, ibid. 5, n. 8. In libros epistolarum nostrarum referam, inquit, ut tuo commendentur nomine, ix, 78, n. 7. Assumpsit e,)istolas familiari sermone attexere, rednlcntcsaliquidde Pati'iimnionl>iis,/7>/'<7. 87, /i. 16. Simplicianus delrctabatur,
ctim Amhrosius aliquid de Pauli scriptis coi.iin pnpnlo ad ilispiitandum assumeret,

habet aliquid cum }>luribus consociabilc, ainor pati ius non liabet, uu, 448, n. 1. Mclioics amicitia; sunt inopum plerumquc quam divilum, vti, 388, n. 134. Amicitia virtus est, non quaeslus, vn,
n.
1.
est,

Vetustas

389, n. 133.Amicilia vita- adjiimentum ibid. 387, ft. 128. Pictatis custos
Niltil

est, etaequalitalis
in

magistra, ibid. n. 132. rebtis amicitia pulchrius, ihid. 388, n. 131. Concptioncs inamicitia gralae sunt, ibid. 239, n. 173.

bumanis

vm, 447,
311, n.

n. 1. Vigilio in cpiscop.iiu
instilutionis

Nemo
LAt K).

delestabilior,

quam

qui amicitiam
/
/,/,

assuinpto
ibitl.

formam
1

tradit

keserit, ibid.

390, n. 136.
cst, nisi

Aw

et serj. Segatio ct

Del-

pliinu episcopis unain

caiinlcin litlcrain

gcribebat, ix, 260, n. 2. Quid tmm td sciibciiiliiin (lc Valcntini.ini obitu iinpiilc
rit? viii, 87, n.
1
.

Apollinaristani
?

quem1

damquomodoc.onfntavcrit
etseq.

ix, 67, n.

Ambm

cur seepius in Joannis Evangelio

consors amoris, vdis et duobui, rn, 389, n 133, Ainicus altCT egO, vi, 880, n. 154. Nini poicsi liiiiiiini amicui qui Dco inciit inliilus, vii, :t: o, //. 1:12. Magnum charitatis pondus ad nm dili gendi adjungitur, probare quos diligas,
\\.\

Amicus quid
nt iiniim

Beri

46
el diligere

INDEX GENERAUS ET ALPHABETICUS


9.

quos elegeris , ibid. 179, n. 24. Fidelis amicus medicamenlum est


vita; et

Morli addictus aelem, universos ad

lideisiudiiim justo lerrorecomposuit,iv,

immortalitatis gratia, ibid. "{87,

. 128.

Amicus

in necessitate

non desc-

382,. 7. Anatolius, episcopus, vin, 278.


ANEMius,episcopusSirmiensisIllyrici,

rendus, ibid. Errantem amicum corripe, innocentem aiiiicum ne deseras, ibid. n.

vin, 229,. 1; 236,. 16; 259,. 76.


Ejus in Palladiuin condemnatio, ibid. 252, . 55. Angelorum principium etsi non invenio, erat tamen, quando nonerant, vi, 450, . 16. Angehis non est immortalis naturaliter, ibid. 100, . 19. In eo naturaj capacitas vilio obnoxia, sed non olmoxia disciplinse, ibid. n. 20. Angeloriiin nalura poluit mutari, ibid. 29I, . 63. Angeli assislurit, ut Patris et Filii gloriam videant, quibus aut possunt aut mcrentur aspectibus, ibid. 128, . 105. Angeli processus habenl scientise, et capacilalem profeclus, habent discretionem virlutis atque priidentiie, ibid. 141, n. 1 0. Mysterium Dei Patris et Domini Jesu Clirisli cognoscerc nisi ex revclalione non
ibid. 139, n. 2. Chrislum videntes resurgentem ha^serun! opinionis incerlo ; cur et quid lum dixeriut? vn, 16, . 36 ; vi, 140, . 5 et seq. Angeli
potueiiiiil,

127 et seq. Plerumque inimicilia? subeundoe suut propler amici innocenliam, ibid. 388, n. 129. Job amicorum increpationes ad eertamen uliimum reservantur, ibid. 638, n. 90. Inimicus vitari potest,

amicus non potest,

si

insidiari velit,

ibid. 390, n. 136.

Vide Adversa. AMiGDAnsquomodomedicenturagriamaris iiant dulces,


i,

colfe, ut ex

121,

n. 56.

Aminadab
citi,

significatur Pater benepla-

iv, 38, n. 33.

Aminadab figurareferturadChristum, vn, 39,. 94. Ammianus, episcopus, viii, 278. Amo. Amarise exigit, quiomnesamat,
quia charitas est, iv, 10 4, /i. 45. Morale est ut quos diligimus, eos videamus, prffl

n, 228, n. 56. Amoris aculei cito corda compungunt, nisi desiderii frena laxentur, ibid. 229. n. 57. Vide Charitas et Dii.ectio.
cajteris,

resurrecti.iriemChristi ignoraverunt,vir,

verus constantia probatur, ix, 78, n. 7. Non est vehementior natura ad diligendnm, quam gratia, vn, 179. n. 24. Destituti amore impatientius erubescunt, vni, 39, n. 17. Tenera e^t

Amor

571, . 39.
mini,

Angelorum verba mandata sunt Dovn, 508, . 16. Angeli hominibus in adjumentum descendunt, vi, 298, . 83. Custodiunt servulos Christi, eorum
orationibus advocati, viir, 346, n. 11. Angeli in obsequio, Filius Dei in gloria;
illiin

amoris

titillatio,

qua? improvisum affec-

tum excitat, ibid. n. 14. Quid tam insitum naturae, quam ut diligentem diligas, vn, 289, n. 37. Ad incentivuln charitatiscommunis plurimum proficit, si quis
vicem amantibus reddat, ibid. Nihil tam utile, quam diligi: nihil tam inutile, quam non amari, ibid. 286, n. 29. Etsi major portio et plenior cognilio sit in spiritu, quo diligimus ; tamen etiam in
figura corporis videredesidcramus,

comitatu,hicinsuggestu

illistant,

hic sedet; hic judicat, hi miuistrant, vr,

128, n. 106. Angelus descendens in natatoriam descensionem Spiritus sancti in aquas baptismatis nuntiabat, ibid. 300,
n. 88-

vm,

282, . 10. Vide Affectus. 'Ayfis/.ioi qui sint, i, 152, n. 23. Anabathmorum quindecim psalmos Davidicos legimus et quindecim gradibus
rex
ascendisse solem, cum Ezecbias justus vitae hujus acciperet incrementum ,

Angeli in istius mundi laboribus diversa sustinent ministeria, vur, 437, . 10. Ingemiscunl, cum adhibentur poeuarum etexcidiorum miiHstri, ibid. Halientes vitain mallent eam in ilie ;uperiore tranquillitatis sua; statu recurrert, quam

nostrorum peccatorum poenis ultricibus


interpolari, ibid.

vin, 389,. 10. Ananias mentitus


niintis

estsibi,

qui potuit

Angelos qui fecit in spiritu homines quoque per eamdem graliam similes fa-ciet Angelorum, vi, 298, n. 84. Hominibus pro virlutis pnemio simililudo An,

offerre sine fraude. iii, 148, .

gelorum promiltitur, ibid. 213, n. 75.

IN

OMNIA OPERA
Chrisluni, in

S.

AMBROSII EPISCOPI.
substantiae,

17
1

Quicumquc annuntianl
gelorum
n. 7.
ascisci

Au-

vm,

433, n.

etseq. Ani-

videnlur locum,

vn, 29,

ma3 ueque tactu aliquo comprehenduntur, neque visu corporeo videntur, et


ideo supergrediuntur substantia sua corporeara et sensibilem qualitalem ibid. 434, n. 3. Aposlolus quasi lionus ma,

Angeli propter intemperantiam ceciderunt de roelo in saeculum, vn,4l5, .


53.

Vide Virgines. Angelorum natura

rnanei injuriae

expers corporalis, v, 295, n. 126.


divinior

gister et spiritalis agricola occullis


triuae

doc-

seminibus animas noslras potioris


e.ise

Angeli siue zelo nihil suni, et substantiae suae amittunl praerogativam, iv, 386, n14. Etsi aliquando coeperunt erant tanien jam quando hic mundus est faclus, i, 40, n. 17. Laudant Doininiim anle ipsum mundi initium, in, 98, n. 2.
,

creaturae

et

cujusdam

praestantis-

simx' natuiie nobis inlelligendtim reliquil, ibid.

Vide Esdras.

De

aniina quid vulgus philosophornm

r. 53.

Angelorum mirabilis Deus eis tantum

potestas,

i,

531,

Iribuit, ut vivi-

licaiuli

79.

Quam

habeant potestatem, v, 1S3, n. citius concepto renuntiat pec-

cato, qui
testale

Angelorum plena

esse
esl

consideral, iv, 10, n. 9.

Non

omnia in po-

noslra
illius

potestate

videre Angelum, sed in est apparere, v, 24, n.

vnr, 433, n. 1. Aristoleles ariimam ivzeieXsutv esse censuit , ibid. Plato dicit auiniani esse quod ipsum se movet, et non movclur abalio, ibid. Quae veritas , ut quia ipsa se moveal et semper moveatur immortalis esse credatur? ibid. 83, n . 126. FideNovs. Animorum major praesentia est, vnr, 177, n. 1. Praesentior est qui se animis
censeat,
,

inserit,

quam
,

qui 33.

octtlis

26. Angeli eustodes honi snnt, v, 143,/?. 36. Illos mittil Dominus ad defensionem eorum qui haeredes futuri sunt promissoium ccelestium, iv, 10, //. 9. Uuusquisc|iie Angelorum aui affectare patroeinium, aut vereri debet offensam. v,

ibid.

309

n.

Anima

proteslatur, nostra non

morilur, ibid. 239,,,. 25. Seinms quod anima supervivat eorpori , et ea deposilis propi ii sensus repagulia expedita

hhero ccrnal obtulu


corpore non videbat

,
,

quse anle sila in


ibid.

331, n. 210. Angeli aliler

quam homines
29

egent mi;

41, n . 21. Quod si in (juu-lt: nocliirna possunt aninia; alliora penetrare, etdiscreta perspicere;quanlo magis spectanl ha?c, cum

gericordia Dei, iv, 161, n.

58 Archangelus
tuil abstinere, v,

ipse a peecaio

179, n. non po-

jam puroaethereoquesensu
reaa labis

149, /i. 67. Quo errore Angeli de sua virtute et gratia dejecti,
itr,

30

//.

nulla corpoimpedimenta patinnturp ibid. 73. Philosophi qui dicunl animas


ik.ii

iiiiinoilaleses.se,

satis uie inuleerit,

5,

//

4.

l.eve

viliu

Angelo

ciim
ibid.

condemualio
periore
ibid.

est Angeli, qui


est,

dejectus

m,

241,

de statu su// 21.

corporum resurreclionen negent, 83 n. I2ti. Quam vana et iiicre,

dibtlis

Qiiam inanis pompa

jiclanliae angelicae,

149, 150, n. II. Angeli iwali et diabolus


illecebris,

pliilosophorum Opinio, cjtii nostias aiiiinas, ubi ex hoc corpore eniigravi ini, in corpora ferarjum variorumque
i

sint, rv,

quo loco 179, n. 58. Terrenis capti dein

anunauiium ibid. 84, n.


bet yideri
ratis, ibid.
_

transire
i<21et seq.
si

tinenlur
jus

ibid.

Ad commune

commemorant Non niirum de,

remissionemque indulgentiae I)<i, peccatorum non perlinent, ibid. Vide Di u.oi.us. Anima et Animiis. Aninia sexumnon habel, cur tamen fcemineum tiomen acceperit,

beslias poise

vos gentiles, credilia in mutari, qui beatiaa ado-

ai

85, //. 131. Aiiima corpua luscepil regendum nt bene rexerit, praeniium si male, sup,
;

phciam
.

referat, tiii,

i:ti, . B.

>inima

vn, 539, n. 93. Scriptura

fre-

qiienler

animam hominis
3i(>,

spirilus
//.
'>(>.

voca-

et caro paceinter se sunl jungenda, rir, ii. II. Speciose 561 procedil anima

bulo designat, vi,

Quid

quae corpore
ilnd. 58<>
,

velul
.

caJceamento ulitur,
carnii
,

tam

homoquam anima

ejus, viii, 435,

87.

/1.6.

infirmitatibui
ceeleslis

Consummalui animn fortimdo

ih,d.

Anima num

videatur

csse

114, n. 61.

,,

,,

48
Animus

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


noster culpae est auctor
,

in-

uocens caro, sed plerumque peccati ministra, vii, 118, n. 73. Non potest caro corrrumpi, nisi mens fuerit ante corrupta , ibid. 647, n. 11. Quis vitium
corporis

Animum suum unusquisque et se ipsum severum judicem sui, ultorem sceet vindicem criminis habet , viii, 183, h. 10. Fides , gratia , misericordia redemptio est animae ibid. 217 , n. 3. Non moriatur anima iu peccato , sed moriatur iu anima justi, ut ejus recipiat requitatem ibid. 49, n. 43. Animae lapsae conversio ex Michaea propheta explicatur, ix , 188 , n. 2 et seq. Quanto gralius est animi tenebras depulisse , quam corporis, fideique jubar emicuisse
leris
, , ,

patrimonii damntim non laevius ducat vitio animi , et existimationis dispendio ? ibid. 345, n. 24. Quoaut

modo anima

vanitati subjecla

sit ?

viri,

436, n. 5. Animam Christus exulem de paradiso inventam recurso anfraetu erroris revocavitad paradisum, ix, 198, n. 4. Quo-

modo
197
cor,
,

Christus in Evangelio

animamsus-

quam solis, vm, 307, n. 27. Anima habet cibum et amictum suum,
viii, 404, n. 3. Quid melius epulanlur animi , quam bonis factis , vn , 235, n. 163. Horlus Verbi affectus est animae

ceperit, erudierit,

oonsummaveril, ibid.

n. 1 et seq. Ubi anima mundavit


reperit,

Verbum

Deum

vidit

vn

538, n. 92. Quae semel pise subjectionis fructum gustaverit , Christus eam servare , et in ea saepius probari non recusat , ix, 199 , n. 6. Quae videt Christum summum bonum , corpus hoc non requirit,

vernantis,

et

in

pomiferis virtutis
,

est

54. Filius Dei unguentum effudit, quo anima nostra tota penelrari debeat , ibid. 527 , n. 65
fructus
,

ibid.

523

n.

et seq.

Vide Christcs.

renuntiat saeculo , abducit se a vinculis carnis , exuit omnibus voluptatum istarum nexibus, vnr, 408, n. 12. In singulis Dei Verbo, sine ullo flexu pudoris, quasi sponso innubit aeterno , vn, 406, n. 31. Osculata Dei Verbum, concupiscit super omnem detorem, diligit super omnem laetitiara , delectatur super omnia aromata , cupit frequenter

videre

saepe intendere

cupit attrahi

vin, 407, n. 10. Quando anima concipere incipiat, at formari in ea Christus, ix, 193, n. 16. Anima habet laetitiam et
exultationemquffihabetTra.oflevtxovJ.oyov,

vni, 421

3. Anima qnae a princi, n. pio virginalem fidei suae florem Christo

dicavit, et ea quae ipsi est acquisita ex gentibus, utraque est sponsa unius Verbi,
ibid. n.
ticis

et secj.
in

Animae continuos progressus

Can-

habet spiritales volatus , vn 545, n. 107. Habet alas suas, quibus se possit libera levare de terris, ibid. 549, n. 115. Quibus alatur, et augeatur animae volatus, ibid. 547, n. 109. Philosophi currus animae equos , alas assumpsere de nostris, ibid. n. 111. Currus animae quatuor animalia, quatuor affectiones sunt, ibid. 548, n. 113. Scilicet ira, cupiditas , voluptas , timor , et qua ratioue moderandae sint ? ibid. 540, n. 95 et seq. Currus animae teres et rotundus sine ullaoffensione volvitur, ibid. 541, n. 97. In animam tuam totus ingrediaris, atque iutra ipsam te colligas , et in ea habites, apud eam commoreris, in ipsa tibi sit omnis conversatio ; ut sis non in carne, sed in spiritu , vrn , 424, n. 12. Ejice de civitate animae tua? imaginem

Auima

canticorum legimus, ix, 185, n. 2. Anima quae Deo vult appropinquare, elevet se a corpore , semper illi summo

diaboli, et attolle

imaginem

Christi,

vn,

n. 254. Vide Meretrix. turbatio animae tollit constantiam

267,

Perde-

bono adhaereat illi bono quod est divinum , quod est semper , virr 409 n.
,
,

stitutio prodit

14.

Comminuat atque
proficiens

excutiat

prius

ignaviam , accusat pigritiam, ibid. 261, n. 23S. Animd non potest probari, nisi tentationibus, ix,

passionum superflua ut fructussuos demonstrare possit in ipsa segete, ix, 190, n. 7. Ia duobus est ejus
excellentia, bonisexerceri cogitationibus,
uullis cupiditatibus fluctuare
,

anima

193, n. 16.
ribus, el quae

Animi vacuitas in angosit,

vn, 245, n. 185. Non moveri rerum indignitate , non virtus

vn, 246,

n. 200.

sed lentitudo et remissio judicatur, ibid. 209, n. 96. Vide Apfetitus, Ca.ro. Quae sit anima illa quam Lex de,

,,

IN

OMNIA OPEKA

S.

AAlBKOSll EPISCOPI.
i,

19

mOQStrat in specie niulieiis bonae, vin, 423, n. 10 et se</. Qme animffi sint sicut uxor aciabilis et odibilis, ibid. 430, n.
2.

Omnis anima

fidelis

Bethlehcm
,

est,
et

sicut Hienisalein dicitur

quae

pacem

tranquillitatem habet superioris

Hierun.

salem, quae in ccelo


13.

est, ix,

192,
,

Anima hominis quid sit ? i 479, n. Anima totius caruis, sanguis est, ibid. Animam carnis proprie sanguinem
92.
appellavit
tiocinatio

Moyses
,

in

lectatio et passio est,

carue euiin denon mens, non rautique significavit

410, n. 30 etse</. n, 7!), 79, n. 3S, 39. Aniuia vita est, ibid. 81, n. 42. Aniina melior boiuinis portio, i, 246, n. 39. Quae est pulcbra iu muUeribus nisi aniiua quae in ulroque sexu praeslantiani possidet piilchritudinis? ibid. Et merito decora est anima quae non terrena sed cceleslia, non corruplibilia sed iueorrupta desiderat in quibus decus perire nou soleat, ibid. Qnid est caro sine aniime gubecnaculo, mentis vigore? ibid. Caro temporalis, aniuia diuturna est, ibid. 247. Caro amictus est ani n.e,
,

ibid.

Tamen cum animam


,

qux

se

induit

quodam

corporis vesti-

sanguinem
ut
sit

dixerit

aliud esseanimain, aliud essesan:;iiinem,

animae substantia spiritus vitalis , sauguis anima, quia carnis est sanguis ; neque harnionia anima, quia et hujusmodi harinonia carais est neque aer anima , quia aliud est flalilis
ibid.

Non

mentp, ibid. Hla anima a Deo pingitur, quae hahet in se virtulum gratiam renitentemsplendoremquepietalis, ibid.2o0, n. 42. Illa anima bene picta cst, in qua
elucet divinae operationis effigies, ibid. Illa aninia bene picta est, in qua est

splendor

glorice, el paternae

imago sub-

spiritus,

anima; neque ignis est anima , neque kvT8XeXei& anima ; sed anima est vivens, quia factus est Adain in animam viventem , eo quod insensibile atque exanime corpus aninia vivialiud
ficet et
les

stautiae, ibid.

Anima
hac lotus
i,

nostra ad imaginem Deiest. In


est

homo

<|uia sine

est, ^eJ est lerra, et in

hac nihil lerram resol verit,

250, n. 43.

Quam

tlabit
,

homo comin

gubernet

animam

6, n. 4. Arisioledixit esse ivrsXeXetev, i, 479,


,
,

mutationem pro auima sua


exigua sui
portio,

qua non

n. 92. Critias et discipuli ejus sanguiesse dixerunt , ibid. Mulli philosophi ignem esse volueruut, ibid. Fabulas

nem

philosophorum esse
pariter ac bestianmi

animas hominum esse couimunes

sed tolius huuianae universitatis substantia est, ibid. Non caro potesl esse ad imagincin Dei , sed aniuia nostra quae libera esl, et dilfusis cogilalionihus atque consiliis huc atque illuc vagalur, (|ii;e consideraiulo spectat

ii , 83 , n. 45. Secundum physiologicos appellatur terra, i, 570, n. 26.

omnia, ibid. anima , vel


tate,

2.'32,

homo
;

n. 4o. Mulio latiue, vel


allcroin

aplius
graece

Anuua non de
opus

luto

non de

terra,

civdpunot dicittn
citate, quae

ab liiimani-

est magnilicum Dei generalione inspiratum, iv, 200 n. 10. Non inori ainiuam cum corpore manihsttini est , quia non est de corpore, n, 78 , n. 38. Aniina incorperea , immaterialis et ad,

mirabilis est, iv, 203, n- 15 et seij. Iuseritur

alterum -ib intuendi babens vivamagis aninuB, quam corpori convcniic uou dubiumest, ibid. 25*31, /;. 40. Cerluin est auimae naturaiii esse pretios.i in, quae ad limiUluduiem Dei facta reccptionem omnis virtutis admiltit, uipotc qute cognilionis fraudata coniortio,
nilnl

dogma de incorruptione anims quod ipsa vera cl beata vila sit, quam unusquisque bene conscius vivit inullo
,

lupernae non
i

sit

m,

.s:t,

n. 48.

purius

ac bcatius , euni hujus caruis anima nostra Jeposuerit involucruui el


,

quodam

carcere isio fuerit absoUita corporeo; in illum superiorem locum ravolans, unde nostris infusa visqeribm

Aiiima ibi vivit, ubi niinl mortale, infirmum amicta sit, nUiil debilum pcenas, iv, 478, n. 24. Aliiur animui cognitione rerum, v, 805, n. 18. Non
i

almd

esl

quidquam quod
7.

vivere

facial

ralioiinhih-m aiiiniain,

quam

alloipiiimi

compassione corporis liiijus ingemuit donec commissi gubernaculi munus iniplaret


;

Dei, iv, 120, n.


ejui

Quaedam videntus
I
I

ue

eetatei. ilnd.
piiniilia', i,
.<

utcarnis hujus irratiouabilcs ino-

sml ejUI
eil ai

tusratiouabiliductu regerttel coerceret,

120, n. 30. Quea ' I 37X, /;. I. lenectui, quara uuUa perfidjji

*j

T. bi

20
72.2.

INDEX GENKRALIS ET ALPHABETICUS


quod
irascibilis,

inqtiinamenta maculaverint, ibid. 139,


Aniniae in corpore tres affecliones sunt,
rationabilis, concupiscibilis,

Aiiimac justorum aquilis comparanlur, alta pet.int, humilia dcrelinquant,

v, 301, n. 139. Irrationabile septem in parles dividitur, r, 439, n. 40. Quatuor inolus animae, et qui sint, i, 590, n. 54.
Si animae nostrae
aestus,

tur, elevatur et vita nostra, ibid.

motus qualuor elevanMajores

fervoresque sunt

animarum quam

corporum, iv, 403, n. 1. Animae gressus ejus sunt profectus, iv, 292, n. 11. Quomodo anirnae gressus sunt dirigendi, ibid. 293, n. 12. Primus
,

animae processus explicatur, n, 8, n. 8. Secundus animae processus, ibid. 11, n. 11. Terlius animae processus , ibid. 23, n. 38. Quartus animae processus, ibid. 30, n. 50. Animae pulchritudo et gratia quae sit,

longaevam ducere feranlur aetalem ; unde David animae suae dicit : Renovabitur sicut aquilce, v, 368, 77. 55. Anima currus est qui equos bonos vel malos habet, 11, 41, 77. 65. Anima currus est Dei, iv, 38, 77. 34. Uude philosophi curulia animarum certamina suis in libris expresserint, 11, 43, 77. 67. Virtutum ea ornata floribus hortus est, vel in se paradisum habet germinantem, ibid.,66, n. 19. Civitas est munita per Christum, obsessa per diabolum, 1, 256, /2. 49. Munitur anima gralia spirilali, et saecularibus periculis ohsidetur, ibid.

Mnrus

est

anima

i,420, n. 10; n, 48,49,

n. 78; iv,

368, 7J. 15. Animae quae sit fortitudo, iv, 400, 77. 22. et quae animae magnitudo, v, 26, 7i. 31. Verbum Dei inscribit in

quomodo, iv, 483, 77. 37. In anima hominis duae sectae, 1, 340, ibid. 71. 4. Ex anima bonum et malum Quam divisionem suarum patialur portionum? 593, 77. 57. Gemina ejus nndatio, ibid. 490, 77. 112 et 113. Quaesit
sancti,
,

aerugo

animae? v, 17,77. 14. Tabescit

anima quaudo peccatum minuitur


crassatur

anima vel naturae dona vel gratiae, ni, 404, 77. 80. Est coram Domino magnitudo animre, magniludo virtutis; est
eliain parvilas animae, et puerilia virtutis,

cum

; inpeccata cumulantur, et

quam ob causam,

v, 26,
,

7i.

ris

numeramus

31. Juxta animae et corpoaetates, non pro ratione


qualitale virtutis

temporis
ibid.

sed pro

Anima cum sexum non habeat, utriusque sexus munera repraesentat, nubit,
concipit,
justi,

parit, i, 376, n. 47. Anima spousa est Verbi, iv, 109, n. 8. Qu alis aniinae sponsus, v, 164, n. 24. Nemo est qui copulam vel animae et spiritus, vel Christi el Ecclesiae

295, 77. 34. Mors animae irrepit sceleros effectu, tenlanle diabolo, carne suadente, v, 147, 77. 63. Cum semel adhaeserit ciipidilatibus, difficilein allum potest, undedescendit, sine Dei furore revolare, ibid. 148, 77. 65. Cavendum ne agglutinelur huic corpori, 11, 79, 77. 40. Non fiat anima nostra caro, sed magis caro nostra fiat anima, iv, 68, 77. 7. Nunquam a corpore vinceretur,nisi prius a diabolo tentaretur, v, 146, 77. 62. Carnes animae sunt carnales cogitationes, iv, 335, 7?. 37.

m,

non beatum

putet, ibid. 483, n. 36. Christo sponso quid potest placere nisi pax animi, puritas cordis, charitas
7.

mentis? ibid. 163, 23. Qui sint ejus partus, et quam mature producendi, i, 378, n. 1.

Auima quomodo sanetur, 1, 456, n. 59- Quomodo peccatum declinet , atque abdicet, v, 304, 77. 144 el seq. Licet dissensio carnis et animae per piaevaricationem primi hominis in naturam se verterit; tamen per crucem Salvatoris in societatis concordiam congruerunt, ibid. 302, 77.141. Animae in Scriptura ponuntur pro manibus, eo quod inimicorum animae
bouis insidientur, et cogitationibus suis

Anima quauto majore

desiderio cupit

adhaerere Christo, tanto magis defic it, iv, 225, 7t. 4. Talis debet esse quae Verbum
est receptura,

ut moriatur mundo, et consepeliaturChrislo, n, 33,77. 53. Cum adhaeret bono invisibili et immortali Deo, fit illius similis, ibid. 80, 77. 41. Divinis

justum conentur evertere, 111, 320, 77. 11. Dicuntur et animae pro hominibus,
ibid.

Contemnit
dit

intendit, terrena refugit , ibid. 7, n. 6. visibilia, et sensibilia, ascen-

Animalia propter hominem


propter
utilitatem,
alia

alia

ad aeterna, ibid- 11, n- 11.

delectationis

IN

OMNIA OPERA
i,

S.

AMDROSII EPISCOPl.
luna,
i,

21

oauM|
Noxia

alia
in

voluptalis,

434, n. 33.
innoxia sunt,

terris,

in aquis

ibid. 166, n. 6.

pi

Vide Besti/e. Animantibus omnibus innaseilur iiniiui saiulem tueri, cavere quas uo,

153, /?. 24. Luna per Irecenlos dies duodenis vicibus suum cursum con(iciens, consuinmal annum, sicuiidum llebrajos, aliquibus diebus adjectis; se-

cundum autem Romanos


celebrato. ibid. Solstitialis
est,

bissexto seniel

ceant, expetere quae prosint


sole defendant,

ut paslum,

iiitraquinquennium uniusdiei adjcctione

ul latibulaquibusseapericulo, imbribus,

quoque annus

quod

est prudentiae,

vn,

221, n. 128. Succedit ut

omuium genera

cuni sol explelo per omnia signa circuitu, in id unde principium cursus sui
suinpsit, recurrit, ibid.

animanlium congregabilia natura sint, ibid. Quatuor aiumalium formas pro !ibroruin Evangeliorum proprietate accepimus (iguratas, ibid. 548, n. 113. Vide Bssxub el Homo.
prophetissa stipendiis viduitatis talis inducilur, ul digna plene fuisse credatur, quae Redemptorem omniuin venisse nuntiaret, v, 63, n. 62.
el

Quo mense

inci-

piat annus, ibid. 457, n. 60; 466, n. 71. Plures quam sex millia anui computautur

Anna

a mundi conslilutione, v, 249, n. 7. Anseres. Xoclurnas anserum quis non miretur excubiis, qui vigilias suas etiam
canlus assiduitate tcstantur
? i, 195, n. 44. Anseres Romana Capitolia a Gallo hostc scrvarunt, ibid. Dii Romanoruni dormiehant, et vigilabant anseres, ibid. Ideo in illis dicbus Romani anseri sacri-

moribus

Non

otiose annos octoginta quatuor vi-

duitalis ejus expressit


cl seplein

Evangelista, quia
et duaj

dodecades, simas sacrum videntur


re, ibid.

quadragedesigna-

ficabant,

non Jovi,

numerum

Anth cum

ibid. dicitur in Scriptora, in in-

iinilum retrosine aliqua defiuilione por-

Anna

vidua unius

viri

uxor, setalisjam

rigitur, vr, 115,

/.

61.

probata processu, vivida religioni, et effceta jam corpore; cui diversoriuni in lemplo, colloquium in prece, vita iu jejiimo; qiia; dierum noctiumque temporibus indefessae devotionis obsequio, cum corporis agnosceret senectuteui, pietatis

Antiochena

civitas dtios

babet epi-

scopos, Paulinum atque Meleliuin,

vm,

272, n. 2. Antiochena Eccleia litteras ad Patres concilii Aquileiensis dcderat, ibid. 270, n. 4. Vide Paui.inus.

Antiochen/e
tiani,

virginis, et militis chris-

tamen nesciebat setatem, vn, 467, n.


22. Anna docetquales deceat esse viduas, q.ue immaturo mariti obitu dcstituta,

qui vestem inter se mutaverant martyrium describitur, \n, 429. Daraonis et Pythiae

Pylhagoreorum egregium

maturaa lamen adoream laudia invenit, ibid. n. 21. Anna ab adolesceulia , ocLogenaria vidua, dominicorum operum
cxlilil

facltim Anliocbenae virginis martyi io inferius, ibid.

435, n. 34.

Antiochus virconstilarisrpddidil Ambrosio Alypii htteras, ix, 262, n. 1 Antonio Ambrosii epistola, ix, 262.

prantinlia, ibid. 462, n. 12.

duilatis
lio

posl

Viprsconium est, quod in EvangeVirginis celeberrimum parlum

Antonii
in illtim

Anna vidua subrogetur, ix, 42, n. 8. \NMHAi.diu sacrisinsuliavitRoroanis,


1

amorcm in sesiiuinquc virissim commemorat Ambrosius, ibid.


IffiVUI

n.

conlra se dimicanlibus, usque ad muros Urbis vincendo pervcnit, viii,


1

diis

1,2 cl'A. Antichristus


fiilurtis est

jude\

et

tyran-

nus

ex

tribti

Dan, dejirere u,
illa

299, n.

ibid. n.

Annibal eosdem deos colebat, Faluui Ali ic.uius nnn inter Capitolli aras, sed inter Annibalis acies Iriumplium invinil, //>/</. ;{<io, n, 7. l'olenlia sacrorum Annibalem a mcenibus, a Capitolio Senonas repulit, ibid. 299, n.A. \nniihjs noii lenlit, quod cxprimit,
4.
(>.

tcntalnrus eos qui viain amliiilanl verilaiis, lupplanlare. cupiem veTitatem,

259, n. 32. Anlicbrisliis beilia


qu.t:
I

esl

abyuo atcendit , ul advenui atque Eaocb, atque Joannem, qui propter lestimoniuin Doroioi Jaau lerru
c\
li.im

smii radditi, preeliaraiur


ii.

nn dalum
I

cst

vi,

2rjj.

Annulus

esl

fidei

pignui, ct
136.
sol el

sancti Spirilus lignaculum,

vn,

Innus. In annos

ordin.ili sunt

k um toquendi magna, el advcnus plena furorii convicia et sacrilegii perlouaret, tii,42l, / 10. Eal etiajnler \l ius. ..ul Sabellnis Alilii lilislns,
;
1 1

22
lius,

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


imo omnes sunt Antichristi qui
Apollinarista non poterat audire quod Christus pro nobis servitutem susceperit
in istius corporis susceptione, ix, 67, n. 1. Propterea orbem circuivit, ut quaere-

prava nos interpretatione seducunt, v, 409, n. 21. Ubi Antichristus, ibi dies dimidii, iii, 349, n. 8. Judaei in Antichristum crediluri sunt, qui in Christum credere noluerunt, ibid. 363, n. 19.

retquem reprehenderet,

De Ambrosii
gam,

scriptis

ibid. 68, n. 2. aliquid arrodere

Anysius Acholii dudum discipulus, nunc successor ha?resque vel honoris vel
gratia?, viii,

volebat, ibid. Apollinarista adornat fuibid. 73, n. 14. Apollinaristae ob-

in

283, n. 1. De ejuseledione episcopum Acholii successorem ne uno

jicienti

Christus

formam
est,

servi accepit,

quidem momentodubitatum,/'S/Y/. Quam egregie Acholium, a quo successor designatus


est,

imitatus

sit, ibicl.

281, n. 9.
in

Vide Acholius. Apelles auctor ex quo plerique

Scripluram sacram qua?stiones proponebant, i, 292, n. 28. Apeme. Videbatur Apeme concubina Darii regis sedens ad ilexteram ejus, auferens de capite ejus diadema, et suo imponens vertici, palinis faciem ejus sinistra nianu verberans; quam rex aperto ore intuebatur, gaudens si quando arrideret ei mulier, viii, 451.

respondentur, ibid. 70, n. 7 et secj. Et ad id quod rursus objiciebat : Specie invenlus ut homo ibid. n. 8. Vide Amerosics. Apollinarisla? arguuntur qui dicunt Christum eorpus, non animam suscepisse, iii, 314, n. 26. Apollo Pythius non fuit auclor sententia? : Nosce teipsum, sed est exMoyse

non servus lectus

Aper, presbyter
71.14.

subscripsit, ix, 44,


in baptismo,
;

ArERTioNis mysterium
et quare,

vn,

3, n. 3 ct seq.

28, n. 2

et seq.

desumpta, iv, 26, n. 13. Apophoreta. Qui ad convivium magnum invitanlur, apophoreta secum referre consueverunt , vn, 599, n. 1. Ambrosius ad Bononiense invitatus convivium (convivium per metaphoram translationem sanctorum corporum vocat, eo quod conventus fuerit celebrilatis ac laMitiap plenus, qualiasolent esse convivia),ubi sancti marlyris Agricolas ce.lebrata translatio est, apophoreta suis
fidelibus plena sanctitatis et gratiae reseribid. Apophoreta solent habere triumphos principum et hajc apophorela triumphalia sunt; Christi enim nostri principistriumphisuntMartyrumpalmae,

Apes. Mirabilis apum naturain prolis generatione, construciione favorum, mellis

vavit,

collectione, regis institutione, ac fide

erga illum, i, 210, 211, n. 67. Earum cantus, ibid. 215, n. 76. Apessuperfusae oleo necantur, aceto reviviscunt, ibid.

ibid.

ArosTOLi
sunt

praestantiora, et
Chrisli, iii,

actuosa

Apis sapiens cum

aeris

motus suspec-

membra

450, n. 10.

tos hahet, capillis sa?pe sublatis,

per inania se librat nubila, ne leve alarum re-

Cur Christus non sapientes aliquos, non divites, non nobiles, sed peccatores et
publicanos elegerit, v,
tus eos misit
1
1

migium

prapcipitent

flabra

ventorum

n. 44. Chris-

vii, 544, 545,/:. 106.

Apollinarist.s: Terbum et carnem unius asserunt esse suhstanliae , ix, 73, n. 12. Adversus Apollinarem confit^amur quod Christo sicnt in Dei forma
nihil defuit divinae naluras et pulcliritu-

ad seminandum fidem, qui non cogerent, sed docerent; nec potestates exercerent, sed doctrinam humilitatis attollerent, ibid. 268, n. 59. Praelia intestina Romanorum sedata, eo profecerunt, ut recte per totum orbem Apostoli milterentur, 428, n. 21. Christi censores sunt quibus acquisitusest orbis, v, 54, n. 36. Apostoli columnae sunt

dinis

sic in illa
,

defuit
tur,

forma honiinis nilnl ei quo imperfeclus liomo judicare-

m,

78, n. 5. Apollinarislarum objeclio petita ex his verbis: Verbum


ibid.

caro faclum est, sohiiur, vi, 466, n. 59 et seq. Quidam nescio quod Apollinaris
cere,

Ecclesia?, iv, 100, n. 38. In iis fuisse merila Prophelarum, v, 256, n. 27. Non solum secundum corpus viderunt Domi-

dogma

in

Ecclesiam conaatur indun. 4.

num,

vin, 276,

sed etiam secundum Verbum, ibid. 11, n. 5. Boni flores sunt qui diverso-

li\

OMNIA OPF.HV

S.

\MMT,OSII

PlSCOPI,

SH

rum scriptorum atque opermn suoruin fuderunt odorem, iv, 117, n. 25. Apostolos quos Dominus ab omni pcccatorum
lahe nimiilavit, macula nulla |)ostea fusir, 255, n. 25. Dominus quod ante erat judicii sui, eis dedil peccata remittendi aequitate solvenda, ne cito solvenda diu ligala manerent, 298,

sequi dehel, non praecuirere, vu, 261, n. 237 et sey. Si rationi obediat, facile
id

quod deceat

in

omnibus

officiis

con-

cavit,

servafj potest, ibid. 213, n. 105. Perturbata mente latius se ac longius fundit,

m,

n. 37.

Cur non

in

suo, sed

in

Christi

nomine damioniis imperaliant, v, 130, n. 26. Cur apostolica instrumenta piscandi retia sint, ibid. 151, n. 72. Apostoli

262, n. 238. Cogitationum et apquo dispares sint motus, ibid. 210, n. 98. Gravior appetitus ex indignatione nimia nascitur, ibid. 262, n. 240. Aqua dividitur in tres species, mare, fluvios, lacus, i, 592, n. 55. Aquarum
ibid.

petitus in

horae suut, Christus 6\cs,ibid. 335,

congregatio

quomodo

fieri

potuerit, ibid.

336, n. 222.
Apostoli omnes non solum Christi, sed etiam Patris et Filii et Spirilus sancti sunt discipuli, vi, 378, n. 149. Aliquando erraverunt, ne nos postea errare possemus ; et illorum errornobis profuit, ibid. 462, n. 46. Tunc perfectiores esse cocperunt, posleaquam Spiritum sanctum receperunt, ibid. 374, n. 138. Sancti primitiaesuntDoinini,praecipueApostoli,

86, n. 8 et seq. Quo omnis earum redundantia derivata est, ibid. 91, 92, n. 14, 15. Quomodo super ccelos esse possint, ibid. 70, n. 9 el seq. Aquae mira diversitas, ibid. 124, n. 62. Congregari, timere, et fugere novit, quando Deus
praecipit, ibid. 82, n. 1,2. Aquarmn conimendalio, v, 417, 418, n. 48.

Aqv n \,avis. Aquilaplurimosermone


1

vru, 441, n. 10

el 12. Sicut in coelo stellarum lucentium refulgent globi, ita Apostolorum, el Martyrum et sacerdo-

tum

toto illucescunt cliori

mundo,

ibid.

56, n. 24. Ex lalrocinio conversus requiem habet, in aposlolalu probatus accepit polestatem, ix, 199, n. 9. Apostoli adhuc ingemiscunt; quia mullorum est labor, qui adhuc fluctuant, viu, 442, n. 12. Videtur mihi quod eis Scriptuive divinas interpretationem sermone secum vario conferentibus pleni luminis relulserit claritudo, ibid.

usurpatur quod suos abdicet foetus , sed non utrumque, verum unum ex duobus pullis, r, 206, 60. Asseritur quod aquila pullos suos radiis solis objiciat, atque in aeris medio parvulos ungue suspendal ; ac si quis repercusso solis lumine, intrepidam oculorum aciem inoffenso tuendi vigore servaverit, is probatur, quod verilalem uatiii sinceri obtutus constanlia demonslraverit, ibid. Sin vero lumina sua pr.tsti iotus radio solis inllexei it, quasi degener, et tanta

.i

389, n. 10.

Sym-

indigiius parente rejiritur, qui fuit indignus susceptione, ibid. Avis autem cui
fulica

mana

bolum Apostolorum quod Ecclesia Roinlenieratiim semper custodit et


servat, ix, 41, n. 5.
'jutOTiXesy.oi

nomen

est,

susceptum illum, sive

alidicatum,

sive

uou

a^iiiium

aquilte

pulliim ciiin sua prole connectit, alque


suis, eodeai quo proprios luius maternffi sedulitatia officio Bl pari nutrimentorum siibminisiratione pueil

AitoriXea/iK

gratum est; perfectum servatum ; Deus aperil Veriitorii.t9fi.oc


,

mtermiscena

binn quod

est

iitoriXtafMi
//.

Dominus
11.

est,

vm,227,

228,

9, \i)et

Deus qui concludit et consummat omnia, de ipio dnliitaiidum DOO est, ibid. 228, n. 12.
'AnoriXeajioi

et nuliit, ibid. 207, n. 61. Aquila si projicit,nonqua8isuumprojicit,sed quaai degenerem non recognoscit, ibid. iterum demoustratur quomodo Mniiia suos pro-

Aitarere

(|uis

dicatur, v, 22, 23, .

bel foetus, >\, 409, n. 13.

24. ArrAiuTortE.s

Aquila
liquiis

(liiin

fueril inorlii.i. 6X IUII

"
II"

diversorum comitum, vnr, 328, /;. 7. Apparilor prlefectura, qui propter operas Portuenses offensam
contraxerat,
n. 1.
in

renascitur,

vn.

132,/. 8

aqidtce tribuitur tjpod dicitur nice.)

<lc /'/n> -

porlu navigat,

ix,

97,

Aquu* Judaus
unitalem Patris
el

et

Symmachus

qui

Filli

\iii iitus ac molus aniroi rationem

runt, enin aliqlioties

di ri oon poluein sermone^confes

24
sunt,
i,

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


292, r. 27.

Non

in

Aquilje ver-

humano
et vestis

esse

reperitnr,

quandoquidem

sione oninis auctoritas, ix, 210, n. 24.

nobis

usum

Aquileiense

conciliuiu

juxta imperaloris praeceptum,

n. 7; 260, n. 2. cilii, ibid. 229, n. 1 et seg. Imperiale rescriptum in eo concilio hgitur, ibid.
agit,

congregatum vm, 232, Aqtiileiensis acla con-

hiijus

spiritus

exhibet, sicut aer vilalem nobis ministrat

substanliam, i, 587, n. 50- In ariele vero verbi ac sermonis nosiri habelur


similiiudo,quodsil vehemens, ibid. 589, n. 52. Aries pcr usum vestium ordine

230, n. 3. Gratiano imperalori gralias ibid. 261, n. i et seq. Scribit ad episcopos Galliarum, ibid. Vi de AlexanDRINjE ECCLESIjE, GaLLIARUM ETIscori.

quodam gregem ducens, sicut ordo quidam vitae ususque nostri verbo explicatur, ibiii. Aries ab Abraham imniolaltis
fuit Christi figura, ibid.

543, n. 77.

Ariminensi
in historia

in concilio perfidae proe-

Arabes. Reperimus

vete-

rum j5Miiopum

et

Arabum,

aliquos cir-

varicationis auctores, dum imperatoris gratiam sequunlur, Dei gratiam perdidertinl, v, 181
,

eumcisione erga suos usos fuisse, ix, 203, n. 6. Vide Circumclsio.


validus juventa est,

n. 71.

moi iente Theodosio, jam vni, 122, n. 15. Vide Tbeodosius. Archit^: Tarenlini dicto ad villicum
, :

Arcadius

suum

le inft

licem

quem

afflicta-

rem, nisi iratus essem, multo potiora fecit David, vn, 209, n. 94. Arborum orlus, r, 1 13, n. 47. Arbo-

Ariminensis concilii prima confe^sio et secunda correctio, vi, 44, n. 122. In eo scripliim est, Chrislnm esse creaturam , vin, 339, n. 14; 352, n. 25. Lex qua illud concilitim Grmalur, ibid. IMajor numerus Arimini Nicaini concifii lidem probavit, Arriunadecrela damnavit, ibid.

339, n. 15.

Aristotelis sententia de narratoribus


supeifliiis, sicut

hirundines, disptilatio-

rum

diversilas, foecundilas, aetas, sexus,

ibid. 119, n.
utililates,

54; 130, n. 71. Arborum


127,
65. Lacrvfaae inser se discrepent
n.

nis suavilatem nativas loquacitatis conti-

nuatione coirumpentibus, iv, 235, n.


nit,
iis

ibid.

arborum quautum
ibid. 125, n. 63.

19. Ariitoteles duo principia rerum pomaleiiam etspeciem. lertium cum

Arca Noe cum


ratur,

arca foederis

compa-

1.

quod operatorium dicilur, i, 29, n. Ipsum mundum semper ftusse et fore


usurpat dicere
,

cujus dimensionibus denotari ostenditur smgtdas hiimani corporis parles

Aristoteles

ibul.

30.

Vide Arriani.
Aristoleles putat Deum suis conientumesselinibiis,etpraescriptorcgni modo degere, vn, 190, n. 50. Asseril Aristo-

posilas, i,

ad usum aliquem et decorem esse com425, n. 16, 17. De conslrucarc.-e, in

tione

describitur, ibid. 422, n.

qua Immani corporis figura 13; 449, n.

50.

usque ad Lunam Dei descendeie providenliam, ibid. 189, n. 48. Refelliteles

Arcus quid sit: Arcwn peccatorum Dominus conjrins,al, m, 183, n. 27. Arcum suiim posuil Dominus in nube,
quo
diluvia
cessarent, Irauquillitas re~

lur, ibid.

Vide Anima.
Infirmos sua tela vulnerant; uli armis, qui ea ferre
v,
et

Arma.

nec potest bene

non noverit,

funderetur, ibid.
qua3 paludibus inhaarere connotas deserit sedes, imbresque formidans, supra nuhes volat, ut prosuevil,
cellas

Armenii
gelicae

Ardea

118, n. 50. Golhi praedicalioni evancrediderunt, v, 406, n. 14.


tinea et,et

Arrius

quamob

ca-isain,

nubium

sentire

non

possit, i,

195,

n. 43.

v, 16, n. 13. Quem Mariyres oblatione sauguinis Dei Filium taiebanlur, huic Arriani qua^siionem generis inf. rebant,
ibid. 54, n. 37.

Arida

significat

aliquam
i,
?

speriem, et qualem? terra vocata sit arida


19.

terrarum 93, n- 17. Cur ibid. 94, 95, n.

Dum

tinum a consorlio

divinae operalionis exeludunt, plures infernt, et prarogativam qtiaui Filio ne-

gant, servults
aeri comparalur, quia
utilius

donant,

i,

248, n. 40.

Aries

omnibus

Quod

animantibus

hoc auimal generi

Atriani negaulChristo, Antichristo non negabtint, v, 409, n. 21. Eos in

IN

OMNM OPERA

S.

AMBROSH EPIRCOPI.
suiit

25
quam argumenta

pcrfhlinm ivisse cognoscimus, clum reliqnerunt Apostolum, sequuntur Aristolelem, iv, 471, //. 10. Non mullum a Judseis (litTniinl. iu, 65, n. 26. Iu Manichaeorura assertionem perveoiunt, ibid. 94, !'.'>, ii. 70 et seq. Conlra Arrianos
probaftir
Filii

obrodunt, vi, 326, 183. Tolerabiliora


lenlamentadiaboli,
Arrii, ibid. 134, n. 32. Arrius Joannis verbis confutaius, vi,

20, 21, n. 57
puil u.edius,

44, n. 123. Arrius cren. 15. Arrii sicut

viu,235,
;

divinitas,

Arriani
ciunt,

animam

83, suam humiliant


v,

//.

95.

el deji-

280, n. 12. An i;mi suhnixi regali poientia minantur acerha supplicia, nisi eistemplum trndalur, ibict. 176,
n. 19. Societatem regalis potentia? affectant, ut militaribus armis itnpugnent
clesiae

m,

Judae proditoriseffusa sunt viscera : puatque prostratus in fadel dicere uhi ciem, ea (jiiihus Christuiu negaveral, foeda ara pollulus est, vi, 45, n. 124. Arrius in stercore volutatus est, ibid.

267, n. 237.

Ec-

Arrianorum

in

Chrislum blasphemae

veritatem, v, 352, n. 17. Arrius auctor Arriana? haeresis,

unde

propositiones, vr, 14, n. 34 et seq. Arriana haeresis posl oinnes haercses ciepil,
el ex onmi hseresi venena collegit, ibid. 91, .135. Arriani ex pbilosophia omneni iinpietalis suae Iraxerunt coloreni , ibid. 32, //. 85.Cum Genlilthusel Juda-is hene convenil Arriano qni creattnain

et noiiieii accepit, viii,

262, n. 4. Dixit

mgenilum Patrem.el geniliimetcrealiini Fihuni, vi, 478, n. 91. Sohim Patreni seinpiternura, sohiin honum, solum veruin Deum, solum immortalitateffi habentem, solum sapientem, solum potentem dicendo, expertem hoiuni Filium impia commonilione voluit intelligi,i&i</.
263, n.
Filius
ihitl.

Judaei

5. Dicil

Anlequam nasceretur
erat,

Christum dtcit, quod etiam Gentiles et promplissime conlitcnlttr, vrn, 339, n. 13. Arriani omnem vim vrnenorum suorinn in
iniiiit,

Dei,

iion

45,

/;.

1*25. Dicil

sed refulatur, ex nihilo Dei Fi><

liuin; sed refutatur, ibid. n.


I) cii

126 ctseq.
Dicit

Filiuni Dei ex alia substautia, sed

dialectica disputatione constivi, 15, n. 42. Sectindum impielalem suam positura subsianliaj voibum recipiunl , secundum pfetalcra fidelium

refutatur,

ibtd.

n.

128

ei secj.

creaturara Dei Filium, non sicui ca-teras


creaturas, dicil mutahilein
et cpnverlibilem, ihid. n. 130 ctseq. Diaholus verum Dei Filium (atebatur, Arrius negal, /'&/'#?.

ibid. 133, n. 124.

comprobatum repudiant et rcfutant Fidem illam majortim,


traditione firmatam,

2(15, n. 230. Aperlum sacrilegium est quando Christum Dei Filium Arrius veiiiin Deum negavit, vnr, 257, //. 70.

Altissimum Dei Filium sui similem vull Ex toio videri, vi, 267, //. 288. Dicil
:

quam doemones ipsi degare non possunt, negant, vin, 366, n. 19. Cedil diabohis plagis, cl adhuc ccdere nesciiinl quanta porpcsst sunl, ct quemadmodum Pnarao malis stiis indurantur, ibid. 367, r. 22 et scc/. Non ncganl ante tempora Filium, sed dicunl priorem Filio Patrem, vi, 22. n. 59.
;

DerJm,
21)7.

iinii

ex parte cognovi, ibid. n.

lllit.l rcfiiiatiir, ibid. Qui dicil Christum creaturam, inquiunt, secundum rarterns

Airius atque Sabellius genlilis erroris

222, //. 105. IVon utArrius plures credendo el dissimiles potesiates,


hffircdcs, vi,

plures deos genlili


(i,

ei

rore faeinmtis, ibid.

n.

ii

c/

\').

Ejiistola

Arni

principio

liabel
nuiii

hlasphemias, solum Patrem sterdixit, vnr, 232, /. 5. becln est

quam id frnucrealuras, nualhema sii dulenlum fuerilP ibid. 135, n. 480 <tfl seq. Neganl hoc Deo vero DpI Filio, quod ille hominibus Bpertc noluil dcnegare, ibid. 208, //. 58. Dura separanl a Patre Filinm, in id perieiilum im idunl ul Pa h m passum esse commpmorent, ibid.
:
,
:

htec Arrii episloln in conoilio Aqtiilciensi,

98,

//.

n.
i

\ott juxtaillos Palreui Filiurai,

ibid.

262, n. '< Missa i-i li.rr Arrii cpistoln ad imperntOreni, ibid. 2(i:t, . (i. Tinea \i ius est, linea Pholiniio qui snnclum EoclesioB
249, n.
'i(i

ct

ser/

(|nc sec<

Arriani
laiil,
//.

//((/. 58. 89, " 33. Pilium nlientim n Palre pucur odoranl n, 26, 69; 88|
n.i
si
'

125.

i>

-iiimi colere qui


nttl

crraiuram
//.

vcslimetttttm impiclal
sacrilego

stta

scindunl
lidei

<-t

Hppellant,

morsu pretiostnn

velamen

tpiem rolt limulnnt, dicere crealiiram, fbid 88,


dcsinant

, ;

"2(5

INDEX GENERALLS

F/l

ALPHABETICIJS
Kvaugelii sancti

104. Filium Dei omnipotentem negnrunl, ibid. 246, n. 182. Potestatem Christi

absurde hunc lortun


Joanuis
snis
et
:

imminuuni, vm, 136, n. 49. Drcenles Filium Dei non esse bonum refellunlur, vi, 54, n. 15. Negant Christum liberae esse potestatis, ibid. 63, n. 47. Putant in Filio non liberae fuisse voiunlatis arbitrium, sed coactae atque servilis operationis obsequium, ibid. 182, n. 143. Arriauus mavult iinperfectum auctorem habere atque degenerem, quam verum atque perfectum, vn,216, n. 117. Etsi divinitas vulnus sentire non possit quod in se tamen est, majestatem suam in Cbristo non corpus interlicere conatur, vi, 41, n. 114. Arriani non babent Filium Dei pro salute datum, sed pro infirmiiate transmissum ; non babent consiliarium, quem putant futura nescisse; non habent Filium , quem sempilernum non putant, ibid. 113, n. 58. Christum factum nobis esse sapientiam ad inenarrabilem ejus generationem sacrilega interprelatione derivant, ibid. 106, n. 39. Arrianus dicit interdum Deum Christum, ibid. 135, .133. ArrianisanctoSpirituisolentderogare, vi, 63, n. 47. Putant se derogare sancto Spiritui, si dicant illum Spirilum Paracletum ; sed frustra, ibid. 156, n. 60. Arriani negant Spiritum sanctum scire diem judicii, ibid. 254, n. 202. Mare Judaico aures suas claudere solent Arriani, vr, 90, n. 130. Quam pejores sint, quam Judaei, vui, 355, n. 31 Velut Judarci caupones miscent aquam cum vino, quia divinam generationem bumanamque confundunt, vi, 116, n. 65.
.

Spirilus estf Arrianide Ecclesiae rodicibus abstulerunt,

Deus

ibid.

403, n. 59 et seq. Arriani negant miracula

sanctorum

Gervasii et Protasii beneficio perpelrata, vin, 276, n. 16. nec peperceruut, vr , 91, n. 335. Imperalori volunt Arriani dare jus Ecclesiae, vni, 355, n. 31. Arrianis basilicam petentibus lotis viri-

bus sese opponit Ambrosius, ibid. 326, legem pro Arrianis dedit, ibid. 338, n. 9 et
n. 1 et seqq. Valentinianus Tunior

seq.

Arrianorum, Sabellianorum, Pbotinianorum haereticam sajvitatem haec verba Ego et Pater unum sumus , j"gulant, vi, 424, n. 117; 425, n. 120 et seq. Quomodo eorum blaspbemiae in
:

ultimo judicio a Cbristo refelluntur, ibid. 85, n. 108 et seq. Si ad Patrem appellent, quid eis respousurus sit ? ibid. 88,
n.

123 etseq. Quam meliorem causam apud Cbristum judicem omnium habeat

quam Arrianus, ibid. 82, n. 101 et seq. Cum laudatur Christus, Arrianorum amentia verberatur, viri, 350,
Catholicus
n. 19.

Arrianorum variae objectiones ex Filii generatione desumptae solvuntur, vi, 167, n. 96 et seq. Ex voce geniti et ingeniti otyeclio petita solvitur, ibid. 474,

n. 79 et seq.

qua

Filiuin

posset,

Alia ; 478, n. 93 et seq. quod allerum generare non nec omnipotentem esse argue-

bant, nec Palri aequalem, solvitur, ibid. 161, n. 77 et seq. Objectio petila ex

Arriani nunc in plures sese divisere

formas

alii Etinomium, vel Aelium, alii PalIadiumvelDemophilum,atqueAuxen;

voce snlus solvitur, ibid. 193, n. 16 et seq. Objectiones peiilae ex his verbis : Qui solus habet immortalitatem, etc, solvitur, ibid. 97, n. 11 et seq.,- 200, n. 36 et seq. Objectio pelita ex his verbis:

tium, vel perfidiae hujus haeredessequuntur, alii alios, vi, 16, n. 45. Alii dissi-

Beatus

et solus potens,

solvitur,

milem Patri per omnia dicunt Filium


similem, sed non unius esse substanPatre, ibid. 483, n. 106. Isti refelluntur, ibid. 484, n. 108 et seq. Eunomii personam fugiunt Arriani sed
alii
tiae

ibid. 61 , n. 39 et seq. Objet tio pelita ex bis verbis : Pater, si possibile est, elc.,
ibid. n. 41 et seq. Objectio ex Filii

Dei

cum

subjectione pelita solvitur, ibid. 237, n. 154 et seq. Objectio ex obedientia et


subjectione Chrisli petita solvitur, ibid. 76 , n. 84 et seq. Objectio petita ex

ejus perfidiaru asserunt, impietatem exe-

quuntur, ibid. 16, n. 45.


Arriani falsavere divinas Scripturas, vi, 91, n. 135. Easdem Scripluras nou interpolavere, ibid. 251, n. 193. Quam

adoralione

quam

Filius Patri exhibuit

solvitur, ibid.

205, n. 49 et seq. Objec-

tio pelita ex Filii missione solvilur,iirtz'. 218, n. 95etseq. Objectio petita ev

,,

IN

OMNIA OPERA
;

9.

AMBKOSM EPISCOPI.

21

sessionc Chrisli ad dexteram Palris, solviltir, ibiii.

82, n. 100 et seq.

85, n.

408

ct seq. Objeetio inde petita , quod FiliiiS a se ipso non loqui dicatur, solvi-

vobis, solvilur, ibid. 207, n. 55 et seq. Objectio petitaexhisverbis: Etdilexisti eos, sicui et me diiexisti, solvilur, ibid. 217, n. 89 rtseq. Objectio petita exhis
verliis:

tur, ibid.

231, n. 133 et seq.

Omnes

li.vrct icoruui

tum

q u.vst iones qui dicuul Chrisnescire diem judicii, breviter in-

cceli et

Conjileor tibi, Pater, Domine terra; solvitur, ibid. 220, n.


:

100

et seq. Objectio petita ex his verbis

terempts, vnr, 391, n. 18. Arrianis duos a Catholicis deos induci objicientibus respondetur, vi, 201, 202, n. 40
et seq.

clarificatus est Filius hominis solvitur, ibid. 225, n. 115. Objectio petita ex his verbis : Q:ii in me credit, non credit in tne, sed in euni qui me
misit, et aliis similibus loculionibus, solvitur, ibid. 227, n. 119. Objectio petita ex his verbis : De die autem illo et hora

Nunc

Arrianorum objectio ex his verbis: Baptizantes eos in nomine Patris et


Filii et Spiritus sancti, solvitur, vri, 580, n. 65; vi, 226, n. 116 et seq. Objectio petita ex his verbis : Patev

nemo

major me
et seq.
;

est, solvitur, ibid. 67, n. 59 262, n. 225 et seq. Objectio


:

scit ; neque Angeli ccelorum , neque Filius hominis, etc, solvitur, ibid. 251, n. 193 et seq. Objectio contra Divinitatem Spirilus sancti

petita ex

petita ex his verbis

Quod factum

est,

his verbis
tet

in ipso vita ei'at,so\vilur,ibid. 107,. 41 et seq. Objectio petita ex his verbis Post me venit vir, qui ante me factus
esl,

ln Spiritu adorare, solvitur,


:

et verilate

ibid.

opor407, n. 69

et seq.
exilia

etc,

solvitur, ibid.

115, n. 63 et

seq. Objectio petita ex his verbis:

video ccclos apertos,

et

Ecce Jesum stan-

tem, etc, solvitur, ibid. 137, n. 137 et


seq. Objectio petita ex his verbis : Omnis viri caput est Christus... caput

autem Christi Deus ,so\\\\ur,


:

ibid.

146,

n. 27 et seq. Objectio petila ex his verbis Ut sint unum, sicut et nos unum

sumus,

exsufflatur, ibid. 148, n.

33 et
haec

seq. Arriani
:

quam male

objicercnt

verba Qui plantat et qui rigat,unum sunt,xi, 148, n. 34. Objectio petila cx his verbis Non potestFilius facere a sequidquam, etc, solvilur, ibid. 150, n. 38 et se^.Objectio petita exhis verbis: V'ivitpropler i'atrem ,solvitur , ibid. \1'\ n. 117 elseq. Objccliopelita ex his ver:

Nonlibet confessorum neces, tormenta ab Arrianis perpetrata recordari, piorum sacerdotia, proditorum muncra, vi, 93, n. 140 et seq. Illyrii de mala doctrina Arrianorum advertant quid propter suam perSdiam acciderit sibi, et quiescant, ut veram fidem sequantur, vni, 191, n. 28. Quantos in urbe Roma, quantos Alexandriae , quantos Anliochise , quantos etiam Constantinopoli ab Arriana labe Christus mundavit, vi, 275, n. 17. Nullus de civibus Arrianus erat, pauci de familia regia, nonnulli ctiam Oolhi, qnibus ut olim plaustra sedes erat, ila nunc plaustrum Ecclesia est, vm, 329,.
12.

Ut clarificetur Filius ejus per i/>sum, solvitur, ibid. I78, n- \ZQetseq. Ohjectio petila exhis verbis: Nobisunus Drus e.r tjuo omnia et nos, etc, solvi
bis:
t'.u
,

ruina mala est, iv, 58, humilitatem ninpis sequi quain arrnganliaui , sed utililatem affectare (piampotcstatem,i, 363, n. 27.
R. 85.
Diilicisti

Arrooanti*

Vide Diviths eiSurERBiA. ArrOOANTIS esl iinpiiilenlia'


soliiin

nicreri

ihid.

I79, n. 132 et
vefbis
:

sc</.

Objectio

petita e\
et

liis

Eep sum

uitis

vera,

Pater meus agricola


184, n. 151 etseq.

est, solvitur,
En bis verbis:

eliam sanclis negatuni novens, vm, 20, n. 65ArtKMIOS, rpiscopus, VIII, 229, n260, n. 76.
qruod
inullis
I ;

velle,

iliid.

Arteriarum
'"!'
i

initiutn ei insiti calori


l

Ut cognoscant te solum et uerutn Deum, efc.Filius asoloet veroDeonon


separatur, ibid. 194, 19 etseq. Ob jeclio pelita ex his verbis: Scdere autetn iiil i/r Irrain iurnm non rsl iiiruni ihir<
i

>>r

|ili

iijlll' ,11 llill ,'lllllH,

265,
.

>I

Aiieria iiiiin^ lialni san G aniplins spirilus,,/./,/. JSll,

uini
//

multo

AuiiiM
theoretica

ali.e
i

gunl actuosie, ilia


n.
17.

mnl

i<\,

28
Arundim
fluvios

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


el calanio

quinam compa-

Athletas

saepe victos,

quorum

fuerint

randi sinl, v, 195, n. 104. Arundines

amant, ibid.

vulgus hominum ceitamina probata , cum victoribus coronare consuevit, vn,


93,
/;.

Asa adhuc invalidus corporis robore, cum reguaudi curricula recepisseJt, quadraginta annis regnavit in Jerusalem, viii, 123, n. 15. Asa cum jDlhiopum infinita urgeretur alque innumerabili

19.

Athh tarum diversa certamina et uomina, iii, 201, n. 55. Qui putri vocenlur, ephebi, et viri ? ibid.
Iis

200, n. 52.

multiludine, speravit a Domiuo et in paucis se posse sahari, ibiil. Utinam Asa tam fidelis processu, quam devolusexordio ! nam servatus in paucis et victor postea a Syris auxilia, relicto Domino, postulavit et medicos adhibuit ad pedum dolorem, ibid. Asae regi nec medici profuerunt, et quasi incredulus mortem implevit, ibid.

ahslinentia necessaria, lbid. 343, n. 1. Alhleta honus memhra sua monstrat,

approbet disopli435, n.2I. Ultinio dic sorlem coronaj hahet, r, 224, n. 1. Quandonam in cerlamine \iclus hahealur, m, 199, n. 51. Ilhus casus proprie ruina appellalur, ibid. Ambrosius puer alhletam vidit, qui cum elisisset adversarium , frontem ei percussit calcaneo, quod sigut conversalionis suae

nam,

iv,

Aser
Divilias,

interpretatione Latina significat

num

fuit

eo quod iusultaverit

ei,

ibid*

n, 262,

n. 38. Debenedictioue

Aser,
ibid.

qiu-e

Cbrisli pauperis divitia;,

ac

multipliciu iu

homiues dona exprimuntur,

Asina. Merito typus in asina, quia et i, 541, n. 71. In boc eniin animante figuratur populus Gemilium, ante oneri subjectus, nunc Chrislo subditus, ibid. Veuit Isaae in asina, ut credilums populus nationum significarelur ; ideoqueDominus cum ad suheundam jro nobis passionem veniret, pullum asinae solvit, quem ipse consedit,
verilas in pullo asinas,

330, n. 24. Albleta Dei exercetur, et probalur adversis, i, 505, n. 16. Alhletae sumus et impellimur; alii ruunt, et plerique eliduntur, in, 199, n. 51.

Atomorum. validiorum complexionem causam perseveranliaejugisnon pia;slare,


t,32, n. 7.

Attalus presbyter de

praevaricalione

confessus, et Palladii sacrilegis inhaerens, a concilio Aquileiensi damnatur, viii,

264, n.

9.

Attalus preshyter inter Arrianos, viii,

ibid.

Asinae pullum

Dominus

249, . 44.
in figura

po-

Atticus Prisco dedit


brosium, ix, 261, n. 1.

litteras

ad

Am-

221, n. 9. Asinus piger et ex|>osilus ad pnedam, sensuque tardior quid docet, i, 230, n.
11. Asinus mansueludinemhabet,ix,22
n. 9.
I,

puli gentilis ascendit, ix,

Assyri', boc fluvium Tigrim,

est.
i,

Dirigentes incolunt

Attilius mililiam morlis impendit, 300,. 7. Audiendi cfticium omnium est firmamentum, iv, 317, n. 3. Tacendum est quando paralum non invenis auditorem,
iii,

285, n. 17. Astutia limet oiiinia, nec se consiliis suis credit, m, 476, n. 21. Spiritalis

quem
vir,

397, n. 70. Praestantissimum audirc delectat, alterum loqui provocat, 201, n. 76.
tadio
est,
i,

esse dehe!, qune servet salulem,


nescial, ibid.
"Acrxijc

dolum

Augusto Romanum impcrium


bellorum civilium delatura
15.

168, n. 10. grace dicuntur ii qui per duos


sine

92, n.

totius anni dies

pariihus mcridianis, super vertirem suum solem, undique per

umhra fueriul in eo quod bnhentes

Aures
teriorum,

cur exlantiores, et sinualio ini,

Earum

ut necessarius usus,

265, n. 62; 427, n. 19. ita decora

circuitum illuniinentur, i, 152, n. 23. ATHANASius,sanclae memoria?, episcodns Alexandrinus, viu, 273, n. 4. Alhanasius sanetae memoriai quasi columen
fidei fuit, ibid.

species, ibid. 427, n. 19-

Aurium
prosit,

unusest ornatus,audirequod
n. 79.

vn, 533,

Aurum etargentumonus habent, fructum non habent


;

277, n.

7.

Vide Roma.

onus quaerentis est

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
qurcrit aliena, qui sua servat
;

29
uec inllatur

sumptus bsredis, ix, 220, 7. 7. Qui anro moveri nesciat, liunc honiincs snpra ho-

minem esse arhitraniur, vrr, 300, n. 6G. Quod aiiruin et nrgentum ah homine
christiano quaeralur? rx, 220, //. 7. Aurum non tam sua gialia, quam honiinuin poena

commendat, n, 438, n. 55. Vide Avaiutia. Auxentius Mediolanensem Ecclesiam

immodico,qui conlentusest proprio,/'o/V/. 24, //. 55. Pneeminentem virum thesauri non possideant sui, nec pecuniis serviat, qui praeest liberis, vri, 300, n. 67. Jejunareet continentemesse,paucorumesl; abeni cupidum non esse, rarum, ibid.
339,//. 10.

Avaritia. quam velus

et antiqua sit,
leralis et illece-

armis cxerciluquc occupaverat, vi, 403,


n. 59.

vn, 324,

//.

130.

Quam

\uxentius episcopus Arrianus dirtus eliam Mercurinus uniimporlenlum,duo nomina, vnr, 351, n. 22. Alius in Scythia? partibus dicebnlur, alius hicvocatnr; nomina pro regionibus liabet, ibid. Minora fecit in Scythia; cl ita crubuir,
:

brosa, ibid. 325, n. 132. Fcralis avaritia et illecebrosa pccunin, quie habcntes coiilaminat , non habentes non juvat,
sit opns congregare, 251 et ser/. Pertiniae conleniplus juslili.e fprma est ibid. 326, //. 133. Juswtiam avaritia prima infirmat, ibid. 224, 71 137. Ndnl tam ronlrariuni forliludini, quam lucro vinci, ibid. 247, /1. 202. Avaritia plerumque sensus hebetat

ibiil.

Quam vanum
//.

ibid. 266,

ut miitaret

ausus
ris,

cst, ibiil.

vocabulum sccleratiora hic Audet mentionem facere


;

tractandi, plenussanguinis, plenuscruo-

cruentas leges

ore

diclans,
lex possit

manii

scribens, et putans

quod

Gdem

humanos
quasi
n.
15.

el

perverlit

opiniones
et
,

ut

homiuibus imperare, ibid. n. 24. Manu ejus lex scripta qua per Ecclesiasjubentur ejici calholici sacerdoles, resistciites

qusestum pielalem putenl,

pecuniam
virr, 186,

mercedem

prudeutiic

gladio feriri, et pcr urbes

omnes

dircxit, ibid.

348, n. 16.

Qua

firmattir

concilium Ariuiinense, ibid. 352, n. 25. Uno momento lot populos, quod in ipso
est, trucidabit
;

Judas prodilor avariliae sludio et pecuniffi cupiditate laqueum prodilionis incurrit, vri, 284, n. 24. Vide Avrvm et Pecunia.
Avnritia possessiomim jurn, qua;

Deus

alios gladio, alios sacri-

omnibus volueral
pliuimorum,
seciindartim

esse

commuma

distri-

legio;

et

basilicam pelit cruenlo ore,

buit, iv, 157, n. 22. Refugit consortium


1, 197, n. 47. Magna illecebra delinquendi est rerum alfluentia
;

sanguinolentis manibus,i tW. 349, n. 17. Si de aliquorum peregrinoruni assentasunt


sit episcopus, unde episcopatus pulant nomine esse donandum ibid. 338, n. 8. Judices elegit, ut contra Ambrosiiim in

tione se jaclat,
ii,

ibi

in

superbiam

cxlollit

qtii

eum

oblivionem auctoris infundit, 11, 475, 16. Quoinodo loquens in nuro, visrus argento, nexus in prsdfO, clavus esl
<

/1.

in

in

palatio imperatoris disputaret, ibid. 336, n. I. Genliles quosdam qualuor aut

upiditaainore, ibid. 64, n. !(>' V mi tem materiam esse pi-r(iclia\ cl nvarili.e

quinque jodices
adversario

elegit,

apud

rpios sine

victtis est,

ibid.

rXebaptizandos baplizatos in

fideles

353, /1. 26. populos putal ,

studio saciilegia solere geneiari, 111, 12, n. 16. Avarilia (iclnn frangit, nec tcnet

nomine Trinitatis, ibid. 359, n. 37. Vide Concilium. AuxENTiusJovinianislacondcmnatur,


rx, 44, n. 14.

verborUm nimplicitatem, 37. Verum est causam


av,n iii.nn videri, v, 294,
esl

ibid.
htopiffi

126, n. noslnc

Avaiie, noli recondere, ne fias nudo quidem nomine Christianus, opere Judaeus, cuin aiiverleris onera lua tihi esse

//. 124. Vanuni profluvium, 11, 310, n. 42. Avaiilia hominiim qitniita sit, 1, 183, n. 20. Avarilin nrgiiilur, ibid. 186, n. 80. Invidia opuin lerras faril intulas, el nd lalrociniiiiu pluriinnsexrilal, 11. 809,

upplicio, ix, 220, r. 8. Avarus non dicit: Portiomea Dominus,ibid. 158, n. 94. 1 ! Proverbio est de divile av.no
,

//.

70.

Incxplebilis
ibid.

lia

argnitiir,

mercalorum avariQuatn maiacrebra

'/uici

congregat divilias non cum judicio, viii, 426 /1. 4- Is 11011


iste

perdix

accuient, rf>nl. [nflammitut lucro avaritia, non cxlinguitnr, II, 323, /1. 4. Quo plura abstulcril, co D

naufragia

30
inopem

INUEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


23. Quid aliud nisi metallum est mens avari, ibid. 478, n- 21. Omnes cupidi,

se esse credit, i, 357, n. 2!. Nullus rapiendi modus, ubi uulla mensura capiendi, ibid. Non minoremfebrem amoris esse quam laboris ; febris nostra

avaritia est, febris nostra libido, v, 147, n. 63. Vanum est carnalis cupidilatis

oranes avari Giezi lepram cum suis divitiis possident, v, 143, n. 54. Vide DiVITES.

incendium, in, 288, n. 23. Cur malus avaritiae languor, ibid. 116, n. 28. Avaritiae rapina subdila est, iv, 360, n. 45. In histoiia Achab et Jezabel avaritia divitum describitur, n, 340, n. 42. Refugit avaritia

Avernum mare,
Aves.
ria

i,

92, n. 15.

Unum nomen avium, sed genera

existunt diversa

consortiumplurimorum,

i,

quae quis possit memo; aut cognitione comprehendere ? i, 197, n. 47. Sunl aves quae carne vescuntur, quibus sunt ungues asperi, cur-

197, n. 4. Vide Divitije. Avari bona non sunt vera bona, iii, 455, rc.l7.Avarus nescitbonanisi eaquae quaestuosa sunt, nominare, n, 337, n.
36. Sterilitas illi soli est quaestuosa, ibid. n. 35. Avaris lucrum omne ad virtutem dispendium est, ad cupiditalem incen-

vatum

atcpie

acutum

os, ut possiut facile

compere pnedam quam sequuntur,

pro-

pere, vel ore vel unguibus lacerare, ibid. Suut eliam aves, qtiae reperto pascunlur

semine

aliae

diverso et forluito cibo

ibid. Alia

dium, i, 180, n. 23. Quomodo quod putamus lucrum esse pecuniae, damnum sit animae, iv, 93, 94, n. 26. Pecunia vendunt Christum, qui pluris eaiu ducunt quam religionem, m, 336, n. 32. Rarus qui legem Dei auro et argento praeferat,
iv, 194, n. 21.

quoque avium genera enchoria, id est, indigL-ua; et noslrates, qu;e manent in locis semper; alia adveutitia quae
obeunt regiones
revertuntur
;

alias, et peracta

hyeme

sunt alia quae hyeme redeuut , eslate peregrinautur a nobis, ibid. 198, n- 48. Aliaj aves ad manum se subjiciunt et tnensae herili assuescunt

Avarum
niat, ii,

divitem

quam juste Deus pu-

344, n. 48. Dum plus volumus, etiam quod minus est, amittimus, iv, 299, n. 21.Toto mundo eget, cujus non capit mundus cupiditates, n, 345, n. 50.

tactuque mulcentur; alia; forniidant, et multa alia genera, ibid. 198, 199, 200, etc. Avium diversi pedes, quare, ibid. 214, n. 74. Nullum avium genus pedum officio caret, quia oiuniijus victus e terris
;

et ideo

pedum munere

fulciuntur,

Quantacumque
finibus, iv,

spatia

domus

suae

por-

rexerit, clauditur angustis opiniouis suaj

120, n. 33. Custos esl non dominus facultatum suarum, quia eos terrae iufodit, n, 350, n. 58. Quid miserius quam ut custodia lorqueat , qua-

quia hujusmodi ad escam quaerendam indigent ministerio, ibid. 197, n. 46. Piscium cum avibus cognatio, ibid. 195,

.45.

Avunculum
gradus
est,

inter

et

neplem

leitius

rum abundantia

nihil prosit, ibid. 53, n. 4. Alios devorans, et ipse ab aliis devoratur, i, 171, 172, n. 13, 14. Oculi
tui non lupi oculi siut, et insidianlis ad praedam, n, 207, n. 20. Cave ne cor luum terrae vivus infodias, ibid. 171, n.

qui etiam civili jurc a consortio conjugii exceptus videtur, ix, 1 19, n. 3. Id prohibitum divino jure, ibid. 4 et seq. Quid tam solemne quam osculum
inter

avunculum
filix

et

neplem, quod

iste

quasi

debet, haec quasi parenti, ibid.

119, 120, n. 7.

, ,

IN

OMMA OPERA

S.

AMBKOSU EPISCOPI.

31

Babylon. Filia Babylonis miseva. Misera utique ; quiu Babylouis liiia est, qu;e Dei filia esse desivit, vn, 166, n. 106. Babylon principium regui >lerubroth, interprelatur Connisio, i, 469, n. 128.

busfiliiet
i,

maximepuberesnou lavabant,

Balaam quomodo
culo dicit
,

probibitutn se ora--

uialedicendum populo Israel, et ivit, et occurrit ei Angelus Domini, qui euin prohibuerat perut vadat ad

493, n. 116. Baptismus Joanuis oculus suppliciorum est : baptismus Christi oculus gratiarum, iii, 527, n. 3. Inler utrunique baptisnium quodnamdiscrimen, iv,347, n. 19; v, 74, n. 79. Aqua Joannes baptizabat, Christus Spiritu, ibid. 450, n. 140.
Baptizatus esl Dominus non mundari volens, sed mundare aquas ; ut baptismalis jus haberent, v, 76, n. 83. Aqua incipitprima, etcomplet niysteria, ibid. 417, n. 48. Non ante altaris sacrainenla quam baptismus, ibid. 448, n. 135. Baptizatus vir diuboloet eperibusejus abrenuntiat, i, 38, n. 14. Renuntiat et mundo, v, 398, n. 36. Juslificat Deum, quia peccata propria confitetur, iv, 394, n. 30.1nbaptismateest confessio et venia peccatorum, ibid. 202, n. 3. Baptizatus Jesus in Jordanem nudus
desceudit,

gere

ila ut obsisterel asina?

ejus

qua?

vehebateuin ; etnihilominus et ipse dixit ei ut iret, sed hoc direret, quod sibi infunderetur ? ix, 82, n. 4. Quid Balaam conlraxit offensionis, nisi quia aliud loquebalur, aliud machinabatur ? ibid. 83, n. 5. Tentabatur Balaam , non probabatur;erat

enim plenus fallaciajel doli, ibid. Insequitur et explicaturejusdem Balaam


bistoria, ibkl. et sec/.

Non mirum
et

illud

Deo

infusuui

quod loqueretur

pro-

phetaret, ibid. 82, n. 4. Non in sua voluntate, erat benedictio populi Hebraei, sed in Dei gralia, ibid. 84, n. 8. In Ba-

m,

481, n. 32. Descendit


Cbrisli, et in resurrec-

etiam

in

mortem

laam verbis sacri baptismatis revelala est magnihcentia , ibid. 10. Per exces-

tioneui ejus uscendit, ibid.

sum

mentis

Balaam

aliud

cupiebat

aliud loquebatur, ibid. 85, n. 11. Balaam habuisset gratiam Domini, si id ex sententia, ct affectus sui proposito fecisset
,

232, n. 10. Baptizatusliomolicel toto corpore, postea tumen esca spiritali potuque mundatur, iv,352,.29.Nonoffertsucriliciiini,
nisi

4, n. 2.

octavum ingrediiilur diem, ihid. 3, Srrvanda vestis qua nos sacro


fonte vestivil,
\

nempe

proferre

verba prophetia,
et
sacrilegii,

Dominus emergentes
164, n. 25. Baplisma Ecclesix
cesse
esl

ibid. n. 12.

Non

justus Balaam, utpote

consiliarius
sicuti

fornicationis

legimus in Apocalypsi , ibid. 86, n. 14. Deus tentavit eum quasi divinum , non elegit quasi prophetain
id

baptizari
l*'it

unum est, quo neCatechumenos, iv,

45, n- 14.

pei sacerdotes Ecclesne,

ibid. 46, n. 15. Cuilibet aelati conferen-

ibid. 15.

riatur aninia

Aliquando Balaamdixit Momea in animis justorum. Non tamen communicavit eorum operibus, cuiu vivcret, quorumin animis cu:

dum, i,612,

n, 81. Necuuquam itecaj debet, v, 379, n. 78. i.tiud per bapiismatis sacramentinu Christus operetUJ ,m,210, /;. 63. !n<o
i

piebat mori,

vu, 602,

n. 7.

juslilia

Balac indignatusest audienibenedictiones Balaam m populum Israel pro maledictionibus pro quibus illuin cou,

duxerat, ix, 84, n. 11.

ibid. 27, /i. 44; iv, 16, /i 17. Per baptismatis sacramentiim peofialum :S7, n. 10; >>, abluilur, t, 97, //. 23 318, n. 83; iv, 103 n- 4Sj r, 8B4 n. 24. Aipia eiiiin coipus abluinte spi,
;

Bai.nkum.

Romx

olim

cum

parenti-

ritu a

|><

r,

aia iiiuud.inlur, ibid- 74,

32

INDEX GENEiTALIS ET ALPHABETICUS


pcccatorum
,

75, n. 79. Eliain in ipso fonte sanctificatio diviuitatisaspirat, ibicl.

vir,

n. 20.

Non

fides

Homosepn, 462,
n.

sola ad perfertionem satis est, nisi etiam

tiforniem accipit Spiritum,

36. Arguuntur qui baptismo initiari differunt , ibid. 318, n. 83 et seq. ; v,

bnpiismatis odipiscalur graliam, et sanginiKin Christi rcdemplus accipiat, vin,

335, .221.

Mare Rubrum

fuit figura baplismatis,

m,

26, n. 43. Item Jordanis fluminis conversio, v, 30, n. 37. Hujus quoque typum deinonstiavit Elias n, 319, n. 484. Baplismus passionis est, quounusquisque sanguine suo mundatur, iv, 45, n.
,

223, n. 20. Vide Catechdmekos. Efficacia baplismi in volo, vni, 106, n. 51 etseq. Vide Martyres ;videeliam Vai.entiniands. Baptisma quare invenlum et inslitutum esl, vn, 43, b. 17, 18, etc. Unde baplisma nisi de cruce et de niorte Chiisti, ihid. 38,. 6. In baplismo aquas consecrat sacer-

14. Baplizat in lacte


sinceritale
,

Dominus,
21.

id e^t in
Isti

ibid. 348, n.

sunt

vu, 5, 6, /i. 8. Quare prior Cbristus descendit , postea Spiiiius sanclus,


dos,

qui vere baptizantur in lacle , qui sine dolo credunt et puram Gdem deferunt, ut iinmaculatani induant gratiam, ibid. Ideo candida Sponsa ascendit ad Cbris,

cum forma
beal
,

baplismalis

et

usus lioc lia-

ut anle fons. consecrelur et lunc

desceridat qui baptizandus est P;6iV/. 33, n. 18. Cbi primum ingreditur sarcrdos,

tum, quia in lacte baptizata est, ibid. Baptismata Jndajorurualiaerantsuperllua alia in figura, vn, 36 , n. 2. Pluriniabaptismatumgenera praemissa sunt, quia seculurum erat verum illud unum in spiritu et aqua sacramenliuii baptis,

exorcismum

factl

secundum creaturam

aquap, iovocationem postca et precem defert, ul sanctificetor fons , et adsit prwseniia Triniiatis x\ernw,ibid. Sacer-

matis , quo totus redimitur bonio, ix, 207, n. 18. Mulla sunl genera baptismalum, sed unum baplisma ; lavacra sunt, baptismataessenon possunt, vn, 36, n. 2. Per Joannem baptismalis sacramenta prnernissa , ibid. 101 , n. 34. Legis ty-

dos baptizans venit ad fontem, invocat Palris nonicn , praesenliam Filii et S(i rilus sandi ulitur verbis rcelestibus,
,

ibid. 41,
sio

/;.

14. Spirilus sancli

descen-

aquas, sacerdolalibus invocata precibus consecrat , vi, 300, /j. 88. Non sin.plexaqua cceleslismysterii, perquam
,

pum accipiens Joannes baplizavit in pcenitentiam , Christus ad gratiam , vni ,


388, n. 7.
Baptismatis fignrae
seq.
;
,

consequimur ul parieni cum Christo habere mereamur, ibid. 274, n. 15. Quare
fonsbaptismatis quasi sepultura esi P vji, 43, n. 19 Inaqua imagomortis, inSpirilu pignus esl vita; , vi , 295 , /;. 76. Aqua lestis est sepullurae, sanguis lestis
1 esi niorlis, Spiritus testis est vila. , ibid.

vn

u- 9 et

31

106. Bene

n. 12 ; 34 , n. 20 ; 379, ri. in exordio creatura; baptismi

figura signatur, per

quod babuit crea-

n. 77.

tura muudari, vi, 32S, n. 1. Baptismatis typus praecessit in mari Rnbro, vrn,

In niysleriis inlcrrogalio trina defertur, et confirniatio trina celcbrnlur, nec polcst quis nisitrina.confessionepurgari,

312, n. 2. Vide Balaam. Baplisma pr:ecessit in diluvio, vti,

36, n. 1. Lavacri mysteriuni Nicodemu:, primus meruit audire vn, K26, n. 61. Unura , non plura baplismata et cur ?
, ,

xi, 363,

//.

105.

Quid baplizandi re-

sponderc-nt, vri, 13, n. 28. Renunliatio diabolo et mundo in baptismo , ibid. 4,

lOetseq. Unum baptisma, quia mors una pro mundo, vi, 284, n. 45. Verba Pauli Impossibile est hosquisemel illuminali sunt, etc, de baptismo esse intelligenda, vn, 132
ibid.

133,

n.

n. 5 et seq.; 29, /;. 5 et seq. Aperlionis mysterium,;'6;'(A 4,/z. 4 et seq.; 28, n. 2 et seq. Symbolum compeienlibus
in baptist.riis basilicae Iraditum,

vin,

et seq. Nisi baptizatus fuerit Catechumenus, in nomine Palris , et Filii el Spiritus sancti, reniissioncm non potest acciperc

baptismo cum triplici interrogatione, vri, 44, n. 20. Quidimmersiosignificet, vit, 45, n.
327, n.
in

4. Triplex

immersio

23. Baplizatus es in nomine Triniiatis, ibid. 75, /i. 5. In his qui baptizati sunt in nomine Jesu Christi, non iteratum est

IN

OMNIA OPEKA

S.

AMliftOSlI EPiSCOPI.

33

baplisma, sednovatinn, vr, 282, n. 41. Quemadmodum in Christi nomine plemim esse legimtis bapiismalis sacrame:itum ; ita eliam sanclo lantum Spirilu

n. 3. Per baptismum aquilse sumus renovalre ablutione delicli, ibid. 55, n. 1.

nuncnpato

niliil

decst

ad

ministerii

plcniludinem , ibid. 283 , n. 44. Lotio pcdum in baptismate , vri , 14, n. 31 ;


48, n. 4 et seq. F.cclesia
n. 5. Post

Mortuus eram, sed quia in baptismate coniniortuus Chrislo sum, accepi lumen vitae a Christo, rx, 248, n. 7. In eo qui baptizatur, crucifigilur Filius Dei, vir,
132, n.
9.

Qui moritur
in

Romana hanc

ejus graliie particeps

in Clnisto, fil lavacro, viii,

consuetudinem non liabebal, ibid. 49, immersionem ungebatur baptizatus, ct quibus verbis ibid. 45 46, n. 24. Unctin capilisin baplismate, ibid.
, ,

13, n. 29; 29, n. 4. Raplizatus accipit ftvpov, i.l est, unguenlum in capite, vn, 47, n. 1. Vestimenta candida in baptismo , et cur?

34 et seq. Baptizati accicpio signat piunt signaculum spiritale 1'aler, confirmat Cbristus, et dal pignus Spiritus sanctus, ibid. 18, n. 42 ; 50, n. 8. Unxit teDeus, signavil tc Christus, accipis spirilalesignaculum, ibid. 76, n.
ibid. 15, n.
,

49, n. 43. Baplizali bsredes sunt Christijquia dalur illis per morlem ipsius tanqiiam leslatoris haereditas, ix, 129, n. ll.Isti debcnt majore agere custodia, cavere viliorum illecebras, erroris incilamenta, ibid. n. 12. Omnis justitia in baptismale conslilula cst, vu, 33, n 15. In eo non mcrila personarum consideres, scd officia sacerdotum, ibid. 12, n. 27. Piscin.ne probatics cum baplismo comparatio, ibia, 37, n. 3 et seq. Non sanat baplismus perfidorum, non mun.

dat, sed polluit,

aqua omnis sanat

7 et scq. Recens baptizatorum ad eucharistiam


accessus
,

ibid. 18, n.

43

et

seq.; 51, n. 11 et 58, n. 15, etc. Pasch;edie in toto orbebaptismi sacramenla

10, n. 23. Non sed qu;e babet graliam Cluisti, ibid. 33, n. 15. In baptismo diviniiatis est prssentia, ibid. 5, n8 el seq. Vide FccLEsrA.
ibid.
,

celebranlur, vrr, 617, n. 42. In baplismate desoendit Spiritus sanctus, vrr, 41, n. 14. Spiritus menletn re-

novat, aqua proficil ad lavacrum , sanguis speclat ad pretium ; Spiritus nos per

RARnATtANus et Sarmatio novi Fpicuiwi primo inira monasterium positi jejunabant et continebantur, ix, 128, n. 8. Abieruni foras, deindeVolentes n dire, non sunt recepli, ibid. n. 9. Hinc
efiervcsccnlcs hseresim disseminare cccperunt, ibid. Refufantur eorum errorcs, ibid. et sci/. Epicurum magis sequen duiu quani Apoitolos putant, ibid. 130, n. 13. Se quod make eausai habent, a>scrlionibus suis iinpngiianl frcquenter,
ibid.

adoptionem filios Dei fecit, sacri fontis nnda nos abluil, sanguis Domini nos redemit, vi, 406, n. 68. Quis operationem Spirilus sancli abnuat in lavacro, in quo operationem ejus sentimus etgratiamP ibid. 891,/;. 23. Aqua in baptismo non mundat sine Spirilu, vn, 9, n. 19. (biisius baptismum nobis ad redimenda nostrapeccatadonavit, vnr, 358, n. 37.
AufertDomiiiiispeccala per
et transferl iniquitates
,
I

I33, n. 20. Uicunt

nnlluni

abstinenli.e
talis,

mcrilum , niillun Prugalinullam virginilalis graliam pari


,

omnes

aptisiiniin,

jejimiis casiigent

et demergit in profundo maris, rx, 196, n. 24. In bap-

dehraie eos qui carnemauam, it menti subdilam faciant, ibid. i 98, n. 7 133, J
,1'stimari prctio,

n< 22.

planta abluitur, ut htereditaria Ceccata tollantur ; nostra propria per aplismum rclaxantur, vri , 1 4, n. 32.

tismo

Bahbarioii moribus objecti et bellorum procellis, in medio versamur om-

Ut majus subsidium
TINUS.

sanctificationis

ac-

nium

niolesliiiium liclo, i\, 110, .

;.

cedat, ibid. 50, n. 7.

Vide.

Constan-

per quod Per lavacrum rcnovamin renascimur, vn, 132, n. 8. In sarramento baptismi vere non regeneramur, ihid. 2;;, n. 58. Regeueratio quid sit ?
,

ibid. 47, n. 2.

Cur

in

aqua

liat

.'

ibui.

paruerudl Spi riius lancli impcratis, vi, 880, n. Barnabas credidit, el qnia credidit, pa ruil. Ilaque lancli SpiritUS eleclus im io, quod ei ad omoe redundal intigne I" meritorum, non Init lanto indignui legio, ibid. 381 '/ 157.
i
,

r.MiNAiiAs et Pauliis

31
Barrabas
lius, v,

1NDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


latine dicitur
,

Patris fi-

/i.

30.

Ea enim

potiora quae veulura

436, n. 102. Basilica Romana, viii, 339, n. 1. Basilica Faustae, ibid. 360, n. 2. Basilica vetus, ibid. 374, n. 16. Basilica minor Ecclesiae, ibid. 334, n. 24. Basilicae sub Apostolorum nomine dicatio, viii, 194, n. 1. Vide Ff.lix. Quantas Ecclesiae basilicas Judaei tempore imperii Juliani incenderunt, duas

sunt, iv, 307, n. 33. Aristotelis et

Pe-

ripateticorum, ac Pythagoricorum dogma de beatitudine prius ab Abrahamo agniluni,i, 606, n. 70.Quodperfectum,

bealum, n, 154, n. 34. Beatitudo omnis a Deo

est, iv, 97, n. 32. Beatitudo sita est in sola possessione veri et boni , n, 153, n. 32; iv, 147, n. 7. Beatitudo aeternaj vitae describitur,

Damasci,

alias Gazis, Ascalonee, Beryto, Alexandriae, et illis fere locis omnibus, et nemo vindicavit, ix, 18, n. 15 et

ibid. 88, n.

52 et seq. Quis Deum videat, iii, 364, n. 22. Elsi multa bona, una tamen est vita aeterna, v, 132, n.

seq.
Basilica

nova plena populi, vin, 331,

n. 18. Cireumfusi milites basilicam cuslodiebant, ibid. 334, n. 24 ; 344, n. 4. Imperator jussit ut recederent milites de basilica, ibid. 335, n. 26. Vide Bassianus, vide etiam Ecclesi^;. Basilides non putavit veritatem carnis bumanaa a Christo susceptac, vi, 447,

30. In beatitudine perfecta omnia, n, 86, n. 49. Beatitudinem vitae aeternae cur Christus proposuerit , nr , 104 , n. 13. Item cur diversa praemia, iv, 428, n. 9. Quae sint aniinarum post mortem habitacula
n. 45 et seq.

usque ad ultimam judicii diem, n, 83, Quo ordme digesta sit ea-

rum

n. 8.

laetitia , ibid. 84, n. 48. In resurrectione nos in simplicis crpaturae gra-

Basiliscus, noxius serpens, si quodprior viderit animal , fertur occidere;et allegatur statim necari, qui potuerit a serpente hujusmodi praevideri, iv, 209, n. 24. Bassiakus episcopus Laudensis, viii, 229, n. 1 ; 259, n. 76. Ejus in Palladium condemnatio, ibid. 254, n. 60.

cumque

tiam transfigurabimur , v, 325, n. 194. Retributio, regnum coelorum et paradisi est incolatus , iv, 315, n. 48. Non meritis nostris ascribenda est ejus acquisi-

331, n. 30. Nulla Dei regno infirma aetas, v, 332. n.213. Nullusetiam sexus, rn, 106, n.
tio, ibid.

Bassiani episcopi subscriptio, ix, 44, n. 14. Bassianus episcopus loquebatur cum Ambrosio de P.asilic;c, quam condidit

14. Nemini intercluditur , nisi ei quem siveprofessio vocis exduserit, v,327,n. 200. Debilitas beatitudinem impedire

non

potest,

nister diaboli, eo

ni, 124, n. 34. Latro niiperveuit , unde ipse

Apostolorum nomine, dedicatione, vin, 193, n. 1.


Basso episcopo in consortium regendae Ecclesiae datus est Senecio, ix, 105,

dejectus est, ibid. 308, n. 17. Difficile videtur hominibus , ut spem periculis

n. 7.

Bathuel
tatione

Sapientia dicitur, interpreFilia

autem Latina,

Dei

signifi-

emant, damnoque praesentiam futurae lucrum mercenlur aetaiis, v, 262, n. 1. Quemadmodum regnum cceleste rapiatur, ibid. 198, n. 1 12 et seq. Beatitudines tantuni qualuor sanctus Lucas Dominicas posuit,octo vero sanctus

catur, ii, 108, n. 20.

Matlhaus sed
;

iu his oclo illte

quaocto.

Bauto comes amplissimus honore ma107, n. 3. Transrhenanus genere barbaros cum barbaris fecit decernere, viii, 381, n. 8. Beatitudinem non in divitii, nonin potestatibus et honoribus, non in nobigisterii militaris, ix,

tuor sunt

et iu istis

qualuor

illae

Hic enim quatuor velut cardinales


plexus est virtutes
;

am-

ille in illis

octo mys-

litate generis aut decore aut pulchritudine, nec in corporis salubritate esse po-

sitam

iii

106, n. 15. Hic

eam non
/

magnam , non veram

inveniri, iv, 331,

ticum numerum reseravit, v, 173, n. 49. Quemadmodum in quatuor benediclionibus sanctus Lucas benedictiones sit octo complexus, ibid. 178, n. 62. Beatam vitam Scriplura divinapriusquam philosophiposuitincoguitione Divinitatis , et fructu bonae operationis,

, ,

IN

OMNIA OPEUA

S.

A.UBROSU EPISCOPI.
industria, ibid. 78, n. 111.

35
Vide For-

vn, 276,

n. 5 etscq.

Non sccundum

forensein abiindantiam reslimandam bea-

sed secundum litudinem singulorum intoriorem couscienliam , ibid. n. 44. Qui pbilosophi eam in non dolcndo posucruiit : qui in voluptate, aut vacuiqui in bonestate, ac bonis late doloris corporis atque exlernis ? ibid. 275, n. 4. Nulla ei accessio per voluptaleui corporis, aut commodoruni gratiam , ibid. 279, n. 13. Paupertatem, famem, dolorein non impediinento , sed adjumento esse ad vitam bealam, ibid. 28 1 , n 1 5 et seq. Ouinia qu.-e patiinur, minora sunt, et iudigna,quorum pro laboribus tanta rependatur merces futura bonorum, vnr, 439, /i. S< In ipsis doloribus vilam beatam eminere, vn, 278, n 9 elseq. Innocentia et scientia bcatum faciunt ibid. n. 8 et seq. Vita beata fructus pnesentium, vita aeterna spes futurorum est, ibid. 281, n. 18. Non solum in paradisum reditus nobis reformatus est per Ghristum. Sed etiam coelestis solii bonor per consorlium corpons Christi carni
, :
.

TITUDO. Benacds lacus fluctibus non miscetur,


i,

92, n. 16.

Benedictio pro maledicto vocatur,


ii, 343, n. 46. Benediclio est sanclificationis et gratiarum voiiva collatio ,

ibid.
cit,

246, n. 7. Cum sacerdos benedipopulus respondet : Amen, et quare,

ni,339, n. 36.
Liber de benedictionibus Patriarcha-

rum, ii, 243 et seijq. BENEFictKTiA dividitur


lentiam et liberalitalem,

in

benevobeneficniin

vn, 227, k.

143.

Ex

his
sit

duobus
perfecta
,

constat
ibid.

ceniia, ut
est satis

Non

bene velle , sed etiam bcne facere ; nec etiam salis est iterum bene facere, nisi id ex bono fonte , boc est

bona voluntate proficiscatur,


volentia, ibid. 228, n. 144.

ibid.

Non

est beneficentia ista, ubi nulla est

bene-

sed

Beneficia nostra non vulganda, premenda v, 155, n. 5. Iu bene,

ficio pari potior,

qui priorcoepit,

i,

417,

nostrae est

impertilus, ibid. 336, n. 3.

Nuptiae Agni ornanlur ConlVssorum livore, Marlyrum sanguine , liliis Virginum, coronis etiam Sacerdotum, vm, 86, n. 132. Quam vis Sancti de suo merilo securi siut ; tamen quia futura est adbuc redemptio tolius corporis Ecclesiaj, compatiuntur, ibid. 440, n. 7.

n. 6. Praecedit beneficii gratia, sequilur ccnsura sobriae disciplin.e, ibid. Ne vi-

deatur Dominus
beneficiis
injuriis,

legcm dissolvere in vicem servat, quam ncgligit in v, 182, n. 74. Beneficus est qui
,

gratiam cueperit, debitor qui


ibid.

retulerit,

Bellatoris virtus

difficilioribus locis

est necessaria , i, 416, n. 5. Cerlamina bellorum insaniae sunt falsae, iii, 301,

n. 4.

Bellicius jactatus gravi aegritudine,


crcdidil in

Dominum Jesum et
.

ccepil re-

valescere, ix, 241 , n. 1 Asserit ei Auibiosius morbum et sanitatem ejusdem


Cbristi tribuenda esse visilalioni

atque ul ipsum retineat, el ad aba sarramuta properet , illum hortatur , ibid. 241, 242.
,

Beli.um. In bello

justilia et fides

ser-

vanda

sunt,

vu, 226,

n.

10. In for-

non mediocris bonesti ac decori forma esl, ibid. 251, n. 211. Sunt nobis quaedam <'i in pace prslia, et in bello pax, vin, 458, n. 30. Tunc bellum conficitur, hostis fugatur, quantitudine bellica

BeneficiisCbrislus judicavit magis bomines allegari posse , et provocari ad eaqu.esnnt reota facienda, quam metu; plusque charilatem proficere, quam lormidinem ad (orrectiom in, ix, 26, n. (i. Enilenduin ut beneficiis alque olliciis obligemus pluriinos et collalam reaervemus graliam, vn, 320, n. 121. His potius noslra conferenda beneficia qui nobis ea non posaunl reprauentare, ibid. 322, n. 126. Superioren noo essB io referendo quam in conferendo beneficiOi boc esl niiiiorein essc, ibid. 238, n. 160. In beneficio refereoda plui anilinis (piam census operalur, magiique praponderal benevolentia , auun pouibihi.is muneris referendi iiml. I86S n. 166. Non potetl manere beoeficiuai
, , ,

cuin auctor excliidiiur

nec auctor tktt


\i,

munere, nec ntunus rine auctorr, 348, n. 64.

do Spiritus gratia concinit

et

mentis

Bekevolkntia

prne.st.it

supr.i

ipMn

3(3
lihcralilaleni,

ENDEX GENEKALIS ET ALPIIABETICUS


vn, 236,
n.

166
,

et seq.
et

raut el beneOria, ix, 52, n. 17. Vide

Liberalitas
fecta, ibid.

sine brnevolentia
liberalitale

beneper-

Ahimaettia
breviora

Fjbb

yoleulia sine

non

est

Besti/e. Besliis
,

aliis

cur Deus colla


i,

230, .151.

aliis

longiora formaverit,

Benevolentialiabet in sefortitudinem, vn, 239, n. 172. Augetur coetu Eccleconsortio , iuitiandi societale, percipiendae gratine necessitudine , myssiae, fide

241, n. 30. Ferce solo norunt odore noxia et profutura cognoscere , ibid. 236, n. 21. Natura hoc bestiis infundit,
ut catulos proprios ament
diligant
,

fretus

suos

teriorum couimunione , ibid. 238, n. 170. Benevolentia facil ut unus fiat ex pluribus, ibid. 239, n. 173. Alia benevolentias commoda et elfectus, ibid n. 173 et seq. Benevolentia tautum valet, ut plerunique pignora vincat naturae, ibid. n. 174. Benevolentia etiam morum similitudinem iacit , ibid. 238, n. 171. Nullus cibus est bene\olentia et pielate dulcior, vn, 123, n. 84. Unusquisque benevolenlis se magis, quam sapientis

ibid.

n. 22. Bestiae nesciunt

odia novercalia , nec mulato concubitu parentes a sobole depravanttir, neque noverunt praferre filios poslerioris co-

autem negligere, ibid. dedit cornua pluribus animantibus, ut possint se a ferarnm incursione
pulae, superioris

Dominus

defeudere, nr, 357, n- 15. Vide Animat.ia.

Beth Domus
ix, 192,
?i.

est,

lecm Panis dicitur

credit

consilio,

ibid.

236,

it.

167. Tolle ex usu bominum beuevolentiam , tanquam solem e mundo tuleris,


ibid.

14. Beth httera secunda interpretatione Latina dicilur Confusio, iv, 18, n. 1.

Bethania locus

obeditionis, ideo ibi

Qui suut benevolenliae

effectus,

mortuus suscitatur, ix, 199, n. 6.

ibid. et seq.

Benjamtn. DebenediclioneBenjamin, qua mystice sancli Pauli adversus Ecclesiam persecutio ; necnon ejusdem
conversio atque praedicatio significantur, ri , 272 et seq. Benjamin lupus rapax , ibid. 273, n. 57. Rachel cum pareret Benjamin, vocavit nomen ejus, Filius doloris mei , ibid. Benediclio Jacob et Moysis super Benjamri, ibid. 272, 273, n. 57, 58. Benjamin lupus rapax aposlolus Paulus factus est , non jam insidiator oviiium Chrisli, sed defensor et custos, iv, 113, n. 17.

Bethel interpretalur Domus Dei 1, 505 n. 6. Ubi Eelhel id cst domus


, ,
,

Dei, ibi ara; ubi ara, ibi et invocatio


ibid.

Bethlehem, in qua natus est Christus, eadem qua? Ephrata, ix, 190, n. 9. In Mallhieo domus Juda, in Michaea domus Ephrata cum dicitur, verborum
discrepantia

non

sensuuin

est

ibid.

Belhlchcm domus panis est ; Ephrata domus furorem videulis , ibid. 190, n. 9. Omnis anima fidelis Bethlehem est, sicul Hierusalem
11
et seq.
dicitur,

191,k.

quaj

pacem

et

tranquillitatem

BRNJAMrNiTARini ob violatam
vitae

in

Le-

uxore castitatem ullio atrocissima eleganler describitur, ibid. 207, n. "1 et seq. Quauta honestatis cura in bello
contra tribum Benjamiu ad ulciscendam pudicitiae injuriam suscepto, vu , 380, n. 1 10 et seq.

habet superioris Hierusalem,qu<e incuclo est, ibid. 192, n. 13.


Filia sabaut Filia plena, vel Puteus dicitur juramenti, ni, 84, n. 51. Cur in generationibus Domini non pra?icrmissa sit Bethsabee, v, 110, n. 39.

Bethsabee inlerpretatur
,

bati

Benignitate summa opus est, ut publica gubernacula et privala jura tueamur, vrr, 311, n. 95.
Bersabee
laline interpretatur Puteus

BrBENDUM

est,

non propter volupta;

tem, sed propter infirruititem pro remedio parcius nou pro deliciis rcdun,

dantius, ix, 134, n. 27.

septimi, aut juramenti, ix, 152, n. 77.

Primum

Elias

in

Bersabee concessit
legis

Bigami etiam ante baptismum ad sacros ordines admilti non possunt, vir,
269 n. 257. Bitomen vehementis ad constringendum naturae est, i, 424, ;i. 15. Bitu,

ad sanctae legis mysteria, divinique sacramenta, ibid. n. 78.

Bestt* quanUe hominis

officia confe-

;,

IN
niine inlus ct
jiissus est

OMNIA OPEP.A

S.

AMBROSII F.PISCOPI.
faciendum
,

37

foris

arcani constringere

Noe, ibid.
(de) veniens a tergo Cla,

KosoxiersI

teinam, ipsatn Rononiam Mutinam, Kliegium derelinquebas , in dextra erat


Drillum
,

a fronte occurrebat Plarenlia,


laj,

semirutarum urbium cadavera , ad vain Apennini inculta miseratus, ix /i. II. / idc ViaGiNKS.

9,

Bononiensis Ecclesiae piscator , vir, 555, n. 129. Melropolitanus vir Bono-

parensacrarium virginitatis incolunt, ix, 161, n. 60. Quid ibi agant ?

niensi subdittis, ix, 100, /?. 5. r>oM>NiKNsi:s virgines, reliclo

consonans est et adha?rens quod vero turpe hoc dissonans , i 291, non ex neces/?. 26. Bonum nostrum sitate sit non cum mcerore atque mcestitia, sed volunlarium, iv, 463, n. 1S. Quidquid nohis honi accidit , illud Dei justitiae deputemus , i , 340 , n. 2 14, 176,/?. 52. Deus operatur quod bonum est , non quod malum gloriam operatur , pcenam relinquit, i , 335 , n. 74. Divitium est quod bona promiltantur, nostrum quod mulantur, ibid. 417,
, , ,

tum

bospitio,

n. 6. In boni operatione remuneralio est,


in hoc sreculo jucunda videntur quae uon sunt, iv, 185, . 6. Bono viro ex senlentia cujusdam philosophi quatuor inesse debent, et qua: illa, i, 573, /?. 29. Bonum summum et solum est virtus vri, 281 , n. 18. Nihil speciosius illo siiinir.o bono cujus eliam pivedicalio speciosa est nimis , et maxime perseveranlis sermonis processus , et quiedam
iii
,

107, n. 17. Mulla


et

ibid.

bona esse
gratia est

Bonit\s popnlaris ac
l)iis,

omni-

vn,

28'J, n. 29. INon

viluperanda

faeilitas, scd

laudanda bonitas, vn, 363,


est Spirilus sancti

n. 68.

Bokitas fructus
ii r,

169, n. 12. Nulla querela est ubi et mentis honitas concordat el facli, v, 20. 21, n. 19. Bonitas popularis abundat aliis,sibi
reslrictior, v, 3, 4,
/?.

apostolica:

pra?dicalionis vestigia,

vni,

2.

403, n.

1.

Mentis oculus
,

cum suminum

Bonum. Boni natura quamam sit ? n, n. 60. Quod malum non cst illud etiani honuin ibid. 51, /7. 1. Ordo bo39,
,
,

bonum

intuetur, et in eo versatur, at-

que eo pascitur
tct, ibid.

splendescit atque eni2. Si

404

?.

verum
,

et

sum-

norum,
tulerint

ibid.

576

n. 33.

mum bonum
leclabili
,

TJnde philosophi
,

90,

n.

bonum ilbul transquod stimmum asserunt n, 55. Unde Epicurei traxerint


esse
,

sumnium boiium voluptatem


616, n. 555, ,,.
n.
2.

r,

85.
3.

Iidem refelluntur, ibid.


perfectum
est
,
,

deexrludens anima gtistaverit incredibililer dolorem et formidincm exaestuat, ibid. 407 n. 10. Vita? fons ex quo \ivendi cst stunmum honum substanlia ministratur omnibus, ibid. 410, ?i. 18.
concupiscibili suo et
, , ,

Ronuiii utique

Pulchrius
lii,

bonum
est,

ix, 218, quod non


\

Bonorum
??.

judicia nrgligerc vel arrodissolulionis


,

gautice esl vel

vn, 261,

ex necessitaie

sed cx voluntale,

tir,

450,

7i.

8.

Quod bonum
,

diim; quod est melius 489, n. 72. Consuetudo boni usum pravitatis veteris amisit, ibid. 524 n. 56.
,

non vilaneligendum, vn,

Quid

justorum aliud knplere mentes, quatn boni operis conscientia? ibid. 235, n. 163. Deus solus siiiimitim est boniim it,
facilc potest
,

lam

unicuiquc 312, n. 97. Quod vitiosi odernnt hoc apud bonos sincerum ac pitim est , 393, ??. 2. Pionosi episcopi judicium ad quoi pertineal ? rx, 10 4, /?. 1 cl sr<j. Ejui error de Mariffl filiis reliitalur. ibid. ??. 8
236.
1'luiimiim
ibid.
,

piodcsl

bonis

jungi,

vm

cl srq.

Booz inler

et

Bulb

coiijiigium iiiiliim

48, n. 78, 79.


hl

Quod

vere homiin, illud

cst incorruptibile, t,

555, n. 3.
naturaliter nobis
r,

qnid figuravcrit ?vi, 118, ?i. 69 ct sca. Bovis impeiidente pltivifl ad prSMDU
se lenere

quod
Quse

cst

bonum

momi iuil

i,

383., n. 20. liiieiu


co?li

intelligimus essc prfjeecptum,

301,
Dei

7i.

nbi naiur.ili sensu mul*lionem


legerint
,

col-

39.

bona sunl

spirilu

vivi

forai ipectuut

<'i

ultra prreie-

scribuntur , quw autem vitiosa, graphio ferrta, tiij"B2, n. 66. Quodbonum el

pia

cervicei-exleudnni

mai una omnei

specie, ul prodirese velle leslcnlur, d'id

38
I'.p.

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


achiat.f.
et

torquem more indui


,

Buxus elementorum
exprimendis,
in Esaia
:

opicibus

utilis

geiiliiuni sucerdoti el cbrisliano sacrile-

levi

materia

usum manus

gium est, vm, 264 n. 9. Bbixillum, ix, 9, n. 3.

puerilis informat,

i , 129, n. 53. TJnde Scribe in buxo, dicitur, ibid.

Cabillonum,

viii, 382, n. 11.

ret occidi, ibid.


cidalis figura

408, n. 33.

Cadavera semirutarum urbium, ix


9,. 3. Cadavera mortuorum olim facibus ardere consueverunt, m, 257, n. 41. CADES,innuptaest, quaeest sanctacorporeet spirilu,etDomino se dicavit, quae reliquit parenie.s,et non facit volunlatem

fuit

Cam parrisynagogae populique

Judseorum

eorum qui
lia,

solent dicere

Debes nobis,

fi-

nepoles,
filios

vn, 6 IX,

n. 45. Cades est,

qiue

nescit, ibid.

619.

Cjeci nati curatio figura baptismatis, ix, 244, n. 5 et seq. CiESAR Pompeium Magnum est perseculus, et Galliarum furornn excilavit

, ibid. 342, n. 5. Cain sacrificantis crimen non in oblatione muneris, sed in oblationis affectu est,vi, 446 , n. 3. Reprobaiio muneris Cain quid figuravprit ? ibid. 447, n. 5. Cain timenset Iremens oberrabat, parricidalis facinoris luens pcenas, nt ei remedio sua mors fuerit, quae vagum exulem formidato per omnia momenta terrore mortis, per mortem exuit, vin, 183, n. 10.

Calanus. Vide Alexander

Calceamenta de
tui confici solent, v,

corio animalis

mor-

adversus arma Romana, m, 427, n. 21. Devicto seniore Pompeio, juuiorem in

Hispaniarum partibus debellavit, ibid. Csaries reverenda insenibus,venerandaiusacerdotibus, terribilis in beilatoribus, decora in adolescentibus, compta in mulieribus, dulcis in pueris, r, 62, n. 56. Utilitas ejus et decus , ibid. 427, n. 21.

266, n. 57.MortaIe atque terrenum calceamentum jubetur Moyses solvere , cum milteretur ad populum liberandum, ibid. Calices duo, unus mortis, alter vitae, iii, 237, n. 17.

Caligularum, Neronum caeterorumque probra, quibus non


super frenum, viii, 137.
fuit

sanclum

Cain dictus est Acquisitio et cur, i, 340 , n. 3. Duplex defectus in ejus sacriGcio ibid. 361, n. 25 et seq. Alter defectus, ibid. 396, n. 18. Juslitia de, ,

Calligonus praeposilus cubiculi quid Ambrosio mandare ausus sit ? vn:,335,


n. 28.

etiam Cain , qui si tenuisset justitiam , Domino debuit primitiva munera, non posteriora deferre, ibid.
fuit sacrificio

Callincii castri in parte aliquaaedificiorum incendium, ix, 17, n. 13. Calumnia gravior,lentaliolevior, iv,
371, n. 24 et. seq. Adversus calumniantes et peccatores justus suo judicio contentus est : meritorum autem suorum judicium Christo reservat , iii, 281, n. 13. Cur turbari non debeant, qui falsis criminibus appetuntur, n, 212, n. 27. Camili.us snblala Capitolio signa, caesis Tarpeine rupis triumphatoribus , repoitavil, viu, 300, n. 7.
Campani.*:
littoris

399, n. 21. Cur idem

campum

sterilem

parricidioelegerit,/i;V/. 403,

n.26. Cur

illum Deus interrogaverit ubi esset frater


, ibid. 404 , n. 27 el seq. Cur signuin acceperit , ut eum nemo occideret, 147, n. 7. Cur in illum continuo non vindicatum, i, 412, n. 38. Gur remissus sit sine praBscriptO pcenae, ibid. 331, n. 71. El long;evitas indulla, vindicta fuit, ibid. 411, n. 37. Aquotime-

ejus

m,

remota ora non so-

, ,

IN

OMNIA OPERA
,

S.

AMBROSU EPISCOPI.

39

lum a periculis, sed etiam ab omni strepitu tranquillitatem infundit


n. I. ix,

116,

Cancri astutiaadcapiendum ostreum, i,179, n. 22.


Candidiani
sius, ix,
litteras

Iaudat

Ambro104, n.

263, n.

1.

Canere
12.

intus quid sit,

m,

Canis rationis expers sentiendi sagacitate

vim

sibi rationis adsciscit,

i,237,

n. 23. Canis sanguine , omnis ferarum morbus curatur, ibid. 239, n. 26. Canes ad rela.tionem gratiae bumanum

Cantibus aut fidibus certantes ultimo die babent sortem coronae, i, 224, n. 1. Cafh, littera undecima, Latina interpretatione significat, Curvati sunt, iv, 223, n. 7. Capilli sunt naturale velamen, vn, 259, n. 232. Cincinni capillorum Christo non ornamenta , sed crimina sunt ; lenocinia formae , non praecepta virtutis ibid. 529, .71. Pariant et parturiaat, qui crispant comam, sicut foeminae, ix, 186, n. 6. Sunt quidam crines religionis el fidei, vi,

bus Maria

tersit

erudiunt aflectum, ibid. 233, n. 17. Andominum tiocbiae canis militem qui suuni necaverat, iudicavit, ibid. 238, n. 24. Canum origines qui recensere solent,

significent ? vn, 154, Capra unde nomen

332, n. 14. Capilii quipedes Domini , quid n. 69.


acceperit, i, 587,

arguuntur, n, 247, n. 54. Canities est reverenda, quae est cauities aniina', in

n. 50. Capris et ovibus cibus medicina est, i, 108, n. 40. Armata venenis tela sentientes, herbis vulneri remedium adhibent, ibid.

canis cogitationibus et

Caprea vulnerata dictamno


sagittas

excludit

operibus effulgeos, vni, 285, n. 5. annorum canities est laudata, sed

Non mo-

240, n. 26. Leopardus capreae agrestis sanguinem bibit


i,

de vulnere,

rum

ibid. 300, n. 7.

Canticom. Delectatur cantico Deus non solum laudari sed eliam reconciliari, iii, 99, n. 5. Moyses tunc maxime canlico usus est , quando coelum testificabatur et terram ibid. Canticum Do, ,

vim languoris evilat, ibid. Captivitas vere haec est ibi animae a peccato captivas ducuntur ad mortem,
et

mini sicut ros mollior descendit e ccelo, et fidem bominum sicut gramen imbre

et a diabolica dominatione possidentur, vii, 644, n. 4. Captivitas haec est vere dolenda quae aeternae spei libertate privata videtur,

iv, 340, n. 9.

quidam

graliae spiritalis

infudit

ibid.

Duo

cantica in libris Moysis

tanquam

mundi

oculi , cuelique lumina , tolum corpus operis ejus illustrant, ibid. David principaliter a Domino ad boc munus

Capuensis synodus quid de Antiocheno Evagrium inter et Flavianum dissidio statuerat ? ix 101, n. 2. Vide
,

Flavianus et Theophilus. Caput membrorum omnium


,

prae-

electus esl, ibid. n. 6. Unum cantir.um lrgimus in libro Judicum , ibid. Unum

Esaias canlicum scripsit, quo lcgeiiliiim corda mulceret, ibid. Canticumei ne ipsi quidem inimici objicrrepotuerunt, ibid.
ibid.

100,. 5. Unum Daniel, unumllabacuc, Salomon ipse, licet innumera cantica cecinisse dicatur,

stantissimum esse demonstratur i, 261 n. 55 etseq. ; 426, n. 17 ; 428, /i. 23. Ex capite ductus venarum nieatusque spiritus, sangulnis vires in totius corporis partes derivantur, iv, 424, n. 1. Capitis ossa eur deiiMoribus rapillis vestiantur,
i,

271,

n. 73.

unum

tnmenc|iiod

Ecclesia recepeiit,Canlicorum canticum


dereliquit, ibid.

Cantica canlicorum triplicrm sapirntiam continrnt , moralem nempe, naturalem et mysticam, n, 19, n. 27 ctseq. Cantores rur sibi Saloinon ronstituerit, iv,

in aliquo criminr danmantur, iv, 424, n. 1. Caro posjta in Srripluris pro homino terreno, t, 24", n. 39. Non poteat ena

Cur rapite abdicantur qui

137, n. 2G. Cantua cli iffi


I i

ad imaginem Dei ibid. 2.*i2 n. 45. Caro nostra trrra est qiiam im]nobus opei .ilur, bonus r.xcolit rt quomodo, ibid. 188, n. 108.
,

i,

84

rum,

inulieriiiii, viiginniii,

n. 5. Viroparvulorum,
n.

Non caro scdaffeclusauctorest ulpae, caro autrm voluntatis ministra, u, 140,


(

ibid. 97, n.

23; nr, 105,

n.

11.

Fraudr

et

vmrno

infusa

srr-

; , ,

'.(I

INDEX GENERALIS ET ALPIIABETICUS


,

penlis

laeta est caro pecculi, et caio

barbaros

228, /;. 5. natnia disciplina? repugnat quia voluptati obtemperat, i,418, . 7. Seniper exaesluat sibique ipsa lempestas est, ibid. 422 , n. 12 n, 428 , n. 23. Stimulus menlis est , et passiones ejus compunctio:ies sunt nostrae, i, 562, n.
, ;

morlis, Carnis

m,

qui

morlem non

limet,

qui

nulla carnis voluptale reliuelur,

vui

344, /i. 6. Dormiat caro, vigilet fides dormiant illecebiaj corporis, vigilet cordis prudentia; membra tua redoleant

crucem Christi

et

sepulturce

odorem

vn, 624,

13.

alienum, si interire sic dicitur ; ut repressa magis quarn absumpta credatur, ibid. 128, n. 96.
n. 58.

Non

Carnis simul domestici , et Dei esse non possumus rr, 33, n. 54. Peccaturn estsecundum carnem auibulare, etcur, nr, 228, ;i. 5. Caro et sanguis, et nequitiae spirita,

Morialur cupiditatibus sit captiva , sit subdila, nec legi mentisnostras repugnet,
,

les

patienlia et conlinentia corporis et


cai nis
iii, 202, moiiatur, uul,

animi inoderatione superantur,


n. 56. Nisi sensus

sed bonae servituti subjecta rooriatur ibid. 114 , n. 61. Male se habet causa, nbi polior est carnis, quam mentis praerogaliva, vin 203, n. 14. Quod caruale , servile, ibid. 76, n. 10S.
,

Carthaginis non

aequae

numina semir,

lus poleat esse fruclus vitae aeternae

ir

per invisa Romanis, vni, 308, n. 30.

97, n. 8. Kemo gravior homini liostis quam homo ipse, et carnis suaj infirmilas f ibid.

Carthaginem Tvrii condiderunt,

310, n. 72.

458,

/;.

30. Castiganduin car-

nis uoslrre

tumorem, ni, 280, n. 12. Liret non condilio carnis videntur nos humiliarc sed culpa, tamen multis humiliatur
et

CAsnuM mare. Plerique Creticum, et Septenlrionale Caspium appellant mare, i, 80,. 12.
Cassianus episcopus, vn, 229, n. 76. Castitatis ibi est consrienlia, vultus
liberior est iv, 41, n. 6. Castitas omnes corporis passiones abolere consuevit, i , 285, ;;. 16.
,

caro

nr

401,
,

Si carnis fortitudo deseruit

n. 75. mentis for,

litudo praevaluil

ibid.

255
,

n.

40.
,

Anirme caio

fiat

appendix

v, 302

n.

141. Carnis huinaiiffi fragilitas i, 102, ;;. 30. describilur


,

eleganter

Herba

et

flos fueni iigiira est

carnis humanae, ibid.

Caslilatis laus in juvene quam in sene major est, n 230 n. 58. In rastilatis vestigio bonus gressus est, iv, 368, n.
, ,

29. Cnro infirmitatis est lecii, 321 ;;. 12. Carnis limendam non esse iufirmilatem, el qua causa, iii, 245, n. 26; 251, n. 33. Quorum carnalia sunt opera, hos filios dicimus carnis, i, 419, ;;. 9. Giganlum similes sunt homines studentes cultui

101

/;.

tus doloiis,

15. PorlajEcelesiaj, port.x castitatis sunt, v, 239, n. 99. Ecclesia domus est castitatis, iv,

117,. 26. Quanlum Evangclio profecerint sludia castitalis, ibid. 115,


;;.

21

241, . 28. Pudicilia nosseparat

a pecudibus, Angelis jungit,

m,
1

475,

. 21.

carnis suce, ibid. 418, n. 8.

Maledixerat Deus carnem praevaricantium : benedicilur autem in Christo, iv, 105, ;i. 2. Vas erat diaboli caro hoininis

merito expertes libidinis Angelis comparentur, iv, 69 , . 8. In insulis se abdicant qui continentia propositoeligunt mundo latere, i,97, n. 23. Caslitatis triplex virtus, una conju-

Quam

peccatoris , quae postea facta est vas electionis, iv, 457, n. 12. Caro animae fraterno quodam copula,

tur consorlio , ix 177, n. 9. Caro nostra perpetua esse ac diuturna non potcsl ; necesse esl occidat, ut resurgat; necesse est resolvatur, ut quiescat, ibid. 9 ct 10, ;;. 5. Cum caro repugnat, mens ad Deum debet esse iutenta , vn , 165, cum n. 105. Tunc maxime urgemur caro cedit, ibid. Non metuit arma , non
,

una viduilatis tertia virginiiatis, Jure caslitatem atque , ;;. 23. clcmenliam dixerim quosdam virtulum parentes, viii, 23, n. 54. Prreceptum
galis,
,

vn, 467

castitatis est,

consilium integrilalis, vir,

492, . 75. Vide Viduitas el Virginitas.

Castitatem non pcena cohibet, sed reauget, fidesque conservat, vu , 516, . 35. Nec casta est, quae metu cogilur;
ligio

nec honestn

quae

mercede conducilur

1N
Itac

OMNIA OPER.\

S.

AMBROSII EPISCOPI.
putrescit
;

41
ulla

pudor

ille,

qui intemperanlium ocu-

ita

nec majorum gloria

loruin quotidiano expositus convicio , flagitiosis aspectibus verberattir, ibid.

vetuslale corrumpitur, ibid. 75. Cerebrum ctir partibus cwteris


lius, r,

mol-

400, non

n.

15. Caslos, non


;

infinnos nos
76.

osse convenil

pudicos oculos babere,

rtim et
ibid.

265, n. 61. Iiiitium est nervoomuis voluntariae commotionis,


lustrale subeuntibus disci-

debiles

ibid.

49 v2

Bonus

regendae castitatis pudorest comes, ibid. 99, // 69. Caslitas soliludinem c|uajrit,
ibid.

Certamen

483
,

n. 57. Suis ciinmlalur din. 12 Prima ejus , 302, faeultatum cupiditates vin-

speudiis

viu

victoria est

cere; quia lucri studium teutamentum pudoris est, ibid. Nescit redimere castitalem, qui vendere solet , vn , 400, n.

15.
Caslilalis et virginitatis patria in ccelo

in, 344, n. i. In certaniine curuli quanta equorum Grcecorumindustria, ibid. 29, n. 46. In circo vilis et abjecta conlenlio , litium foeda diflormitas, circensium studia insani;e sunt falste, ibid. n. 4. Arguuntur ii qui ad diversa circensium ludortim atque theatralium spectacula festinant, iv,
plina vivendi necessaria,

94, n. 27.

cst,

vn, 402,
eam

fecit; qui

n. 20. dslilas Angelos servavit, Angelus est; qui

Ccrtamen grave

intra

hominem,

ut se-

cum

ibid. 415, n. 52. , diabolus , Castimooire tantum deferebant revercn-

perdidit
ti;e

ipse pngnet, et cum suis cupiditatibus pradietur, iv, 446, n. 46. Gravior est pugua ejus qui intus, quaiii illius qui
foris dimicat, m, 58, n. 15. Quare plerunique fiat ut in gravioribus et asperioribus certaminibus coronemur, ibid. 419,
/i.

uiajores oostri, ul bellum adversus lemeralores pudicitiae suscipiendum putarent, vin, 207, n. 2. Castilalis supra

laborem
tia,

est prsmium, supra usnm grasupra opes inerces, vn, 495, n. 82.

dedit ad

Vide Continens. Catechumenus qiiamethoJoimbuendus, v, 243, /i. 107. Quomodo cavere


debeal ne male rliscat a Pbotino, Arrio, etSabellio, i, 321, n. 5*8. Catecbiimeuus quando dedit nomen

Quid agendum sit ei qui nomcn agonem Cbristi, ibid. n. 79. Cervis cibi loco venenum est, i, 109, n. 40. Cervus ieger ramusrtilos ole.-e
8.

mandit, et sanus Ct, ibid. 100, //. 87. Coluber cervum fugii, leonem interficit, ibid. 109, n. 40. Corvorum ctiisus directior, vulpeculaj flexuosus, 2. iv, 19, n.

suum

Cbristus

lulit

lutiim,
,

et

linivit

super oculos ejus

, vn , 52 n. 12. Calecbumeni dimissi post lectiones atque traclalum, 4- Vide Bap, 327, n. TtSMUS. Castulus, queni prcshyterum dicebant Auiani, raptus a populo, , 327, n. 5. Missis ab Ambrosio presby-

Quanla eorum simplicilas, n, 436, n. 2. Ferltir enim hujusniodi cervorum


esse snnplicitas, ut ctini se exagilari vi-

vm

derint, his sese equilibus anncclanl, qui minislcrio fraudis apposiii, fugae specie

vm

diaconibus, ereptus est, ibid. quod perfeclum est et absoliilum officium, a vcro virtutis fonte
teris et
Kv.zdf/Joi;jv.

ac simulationc societatis induclos ad relia usqiie deductint, ibid. Cete immensa piscium gencra ubi habilent, i, 184, n. 28. In Allanliri maris profundofcrunlurvideri,/7i/V/. 188, //.32. Cf.thura latiueOdorifera signifualiir,

vu, 338, n. 10. Causa qno pneslantior, eo dcbet esse cura atlentior, vu, 256, n. 227. Cautf.la Sanclorum est necessaria, vi, 273, n. 9. Ckrrus suspendendis tectorum apta culiniiiibiis, i, 118, n. 53. Cedrinarum tabularum usus eligilur leclorum fasti^us elevandis, formandisque lillerarum elemeutis, iv, 48 i, n. 38. Cedri ipecie,
proficiscitur,

1,359,
riore,

//.

23.

Chald/eorum opinio de mtindo supcna3 inlentos esse

559, n. 9. F.os super.-lilioni vamagis qiiani ra:ieros accipiinus, ibid. 514, R. 22.Siderum curi,

sus vaiUB studio sopcrslilioiiis cxploranl,

impitBierunl gentiliialis errores, ibid> 111,//. 22. Clialil.Toruin, id >l, nrailnmaticorura icientia dc hominum nalivilalc iiiuiilis eit, noxia, impossibilis, iniii
<

um

<i ii

jusli fuerunt, gloria


Sicttl

ratur, ibid.

74, n. 20.

declacedrus non

pia, ibtd. 142,


iimi
i-

//.
i .

12. Peritiorei

innu-

babenlur,

59, n,

'.n

42

INDEX GENEKALIS ET ALPIIABETICUS


stellis

Chaldaeus spem non habet in quas observat, viii, 443, n. 16.

gladium suum, quo anima vulneratur, ibid. 336, n. 39. Nulla vehementiora,
nulla sunt graviora vincula
tatis, ibid.

Cham

significat

Calorem,

i,

487, n.

quam

chari-

106; 495, n. 120. Non Cbam qui peccaverat, sed filium ejusNoe servituti addixit et

311, n. 39.

Bona
44.
tis,

charitatis vulnera,

rn, 79, n.
charitasit

quare, ibid. 494, n. 120.

Cham
;

Bonum

est vulnerari sagitla

improbum meruithaberefilium quiaimprobus fuerat patri, ibid. 486, n. 105 491, n. 114.

iv, 88, n. 17.

Cur durus

zelus

CHAMiELEow

diversas
i,

species fertur

vario colore mentiri,

216, n. 77.

336, n. 39. Mortem habet charitas, et zelum habet charitas, et alas ignis habet charitas, n, 47 n. 77. Beatus vir qui in charitale Dei tabescit,
charitatis, ibid.
,

Chanaan idem acTurbatio eorum, i, 487, n. 106; 495, n. 120. Dicitur etiam Chanaan, Commotio et inquietudo, ibid. 496, n. 121. Chanan.ea prima exivit de gentium
nationibus et perseverauti obsecratione tantum Douiini testimonium meruit reportare, 381, n. 49. Christum prae-

iv, 449, n. 52.

mortificat, iv, 336, n. 39.

omnia peccata Multam charitatem remittere peccata, ni, 31, n.


Charitas culpam, et

m,

tereuntem revocat.tacentem rogat, excusantem adorat, negantem inclinat, v, 199, n. 113. Chananjei. Ex Chanaan Chananaei fuerunt qui post multas generationes a populo justo oppressi cesserunt in eju.s possessionem, i, 486. Auctorem ergo Chananaeorum Chanaan fuisse manifestum est, qui fuit filius hujus Cbam qui impius in patre extilit, ibid. 487.

49, 50. Charitas excludit omnem perturbationem, iv, 183, n. 2; 461, n. 16. Nos superioribus nectit, cceloque inserit, i, 116, n. 51. Sive in laeva, sive in dextera bona est mansio charitatis, iv, 89, n. 19. Qui diligit, ex voluntate facit mandata legis : qui timet, invitus obserjor

30; iv, 272, n. 3. Mamentis dilectio quam sermonis gratia, iu, 279, n. 10. Justus quasi suam putat fratris aerumnam, ibid. 318,
vat, iii, 120, n.
est

n. 6. Pietatis et charitatis officiis benedictionem morituri nobis impetrandam,

n, 77,
Qui

n. 36.
diligit, in

omni

statu suo

debet

Charitatem
salus, iv,

spes praecedit,

seqnitur

in charitate sint,

465, n. 22. non


charitas,

Cum
est

spes et fides

dubium quod
359, n. 44. v, 462, n.

servarediuturnaecharitatisaffectum, in, 120, n. 40. Ii qui videntur in Ecclesia debiles , pauperes, imprudentes, etiam
peccatores abundantiori indigent honestate, et majore praesidio fulciendi sunt,
iv, 177, n. 54.

major
176.

sit

ibid.

Major omnibus

diaritas,

271, n.2.Bona charitasel pietas bona, utrumque Dei, et utrumque est Deus, in, 279, n. 10. Si parentes diligimus, quanto magis diligere debemus Creatorem parentum, auctoremque nostrum, n, 100, n.
ignis charitatis, iv,

Quam bonum

Deum diligit, qui sine trislitia, limore, voluntario potius studio quam coacto prascepta conservat , iv,
10. Vere
8ine

sensu Christus praecipiat parentes et inimicos diligere, iv, 323, n. 15 et seq. Legis oraculum, ac pbilosophi* fastigium supergressus, in eosquoque qui Isserint , pietatis charitatisque porrexit officium , v, 182, n. 73. Christianos etiam inimicos non licet non amare, iv, 218, n. 41 ; 270, n. 51. Qui alii non peperceril, ipse sibi spem remisodisse
,

Quo

272, n. 4. Qui Chrislum sequitur, non praemio ducitur ad perfectionem sed perfeclione consummatur ad praemium, ir, S00, /i. 28. Charitas suscitaturin Veteri

sionis eripiet, i,

ferre et

409, n. 34. Convicium non referre quani bonum sit, iv, 112, n. 14. Vide Inimicus.
Charitas legis
est, et

servituscharita-

Testamento,
90, n. 20.

resuscitatur in
i'_'ni%

Novo,

iv,

tis,

ix, 235, n. 8.

rilas
alffl

Timor legis est, chaEvangelii, ibid. 234, n. 7. Unde


oh^ntns
,

qnibns rlilectionis inflamtnal ardoiein, iv,416, n. 29. Habel clavum suum charilas; habet
Charitnlis alae,

noscitur

vn,231,

Ulium sit eorum qui

ililterentia

n. 127. aliqua chaiitalis

a pueritia, et

eorum qui ju-

IN

UMMA OPEKA
setatis

S.

AMBKOSll EPISCOPI.
seq.
,

43

processu crediderint Pviii, 420, n. \et seq. Chariiasnon potesl essesine fide, vn, 522 , n. 53. Per fidem ad charitatem pervenilur, ibid. 290, n. 39. Perfecta
ventutis aut poslerioris

Oves sumus petamus paseua drachma3 sumus , habeamus prelium ; filii sumtis festinemus ad palrem , v, 331, n. 211. Dei Filius per lavacrum ,
,

charitas

oninem

fideiu

habet

ix,

239

n. 5 et seq. Non tamen facile dixerim quod oontinuo omnis fides perfectam charitatem habeat , ibid. 240, n. 6 ct seq. Vide Fides.

per , mercenarius laborem, servus per timorem, ibid. 337, n. 228.


aniicus per virtutem
Christiani viri quaenam 405, n. 11. Nihil laxum ,
Christi militem decet, iii
,

sint bella, v,

nihil molle,

Charitatem Dominus exigit, servus timorem, ix, 221, n. 10. ^Edificatio charitatis rimam offensionis excludit, atquo obstruit , ibid. 230, n. 13. Priina ad

, n. 24. Nihil nondebet offerre, ut ctim Christo

289

resuscitetur, ibid. 242, n. 23. Chrislianis qui statuunt duriora prsecepta , ar-

guuntur, iv, 99,

commendalionem

nostriest charitas,

vn,

n. 37. Quam recte Clnistiani viue.e comparentur, v, 395,

290, n. 39. Libertas liberum facit hominibus, charitas amicum Dco , vni, 456,. 23. Quid prodest coll;ilio patrimonii siue gratia charitalis? vu, 159, n. 83. Charitatis vincula sunt et vulnera, vir, 626, n. 60 etseq. Sunt jacula chai italis, quibus Cliristus vulnerat se sequenles, ibid. Bona vulnera charitatis et osculis praeferenda, ibid. 514 n. 33 j 596, n. 111. Vide Amor. Chorath Inlcllectus dicitur, ix, 152, n. 77. Missus est Elias ad torrentem
,

nominent, nomen.usurpant, non tainen omnes niercedem habent , vi, 430, n. 130. Cum
Judaei iuterpellant
eoi
,

n. 29 et seq. Christianos etsi multi se

in terra

scribantur

nomina cum adeunt Chrisliani, scribuntur eorum nomina in coelo, vm, 256, n. 65. Omnis Christianus est liber et sapiens, ibid. 455, n. 22. Curia jam majore Chrisliannrum numero est referta , ibid. 288 , n. 9. Julianus lege proxima Chrislianis communem usum
:

nm

loquendi

et

doccudi

denegavit

ibid.

Cborath

ibi

eum coni
,

alebant,

mane
,

287, n.4.
Christianos decet, ut et tranquillitas

panem
ibid.

afferentes

ad vesperam carnes

CHOREBOmnecor,vel,Quasicor dicitur, ix, 152, n. 77. Elias timens Achab


et

Jezabel ambulavil in virtute escae inqqadraginta diebuset quadraginta noctibiu usquead monlem Dei Choreb ct requievil ibi, et licposlea missus est ut ungeret reges ibid. 151, n. 75.
telligibilis
, ,

connec morlis revocetur periculo, vm, 330, n. 14. Pcr injurias, per inopiam , per Bupuhcium. nos crcimus, ibid. 302, n. II. Nunquam nobu ampacis optetur, et fidei veritatisque
slantia

plius contiilcrunt

gentiles,

quam cum

verberari Cbrutianof} atque proscribi,ac necari julierenl, ibid. Vide PersecutiO.

Christiani
nius
7.
et
in

ijiiia
,

nomen non habeba-

Ch&istus

est

Messias,

ir,

18, n. 26.
iii,

de coelo accepimus, ut Chrisli populus diceremur, ur, 166, n.


tcni.s

Verbum

potuis.se suscipere

carnem,

Habel Christiauus suam dignilatem, sunt lionorum diversi apud Christum


,

68, n. 29 etseq. Cur neceisanus,


solveret, iv,
,

ordines

iv,

473, n. 14. Chruliani

viri

quanta magnilicentia , v, 135, n. 36. Christianum cum dico, perfectum dico,


,,. 51. Chrislianoriim pleraquc queni.idmodum veleruin .Imlaoi nin, paribus cl ge-

iv, 27<l,

ui Adami peccatam 115 n. 22. Deus ex ipsa natura pluriina exrmpla anle pra inisif, quibui luicepta incarnationii decorem probaret, etaitruerel veniatem, i, 210, /;. 65. Cbriitum inAdamel aliii Palriarchii expeclatum Fuisse induclione proba>

iur,
a
i

neribus formantur,el cnusis,


Christiani
in

v,

!),

,,.

I.

iii, 302, //. 6 ci sci/. [taacol patre Ggura Chriiti est, ibid. -" |!
el
,

divitiis
,

simplicitatia

tuas

non defecerunt

Judosi in

itiia diviliis

egueru t, m, 194, n. 44. QiiomodoJudieorum spolia habeant, n, i>~. ii ,/

el Judai, Jacob, u, 178, n 85 idem lv nedictio ii. Cuju Chri&to .iii ouimo laltu ibid
'.

nr

9, n
r

<

16

ttq. [tetn deiignalurl hriitui in

1NDEX GENERALIS ET ALPIIABETICLS


Patriarcha Joseph , ibid. 305, n. 12. Christus designatus in virga Moysis, iv, 52,. 24. incoluninanubis, ibid. 81, n. 3. in serpente rereo , ibid. 172 n. 15. David typus fuit Christi, in, 10 et 11,
,

homo

redire possil ad Dei


est

reguum
,

iv,

93, n. 25. Natus

nobis qui credimus,

non Judreis
choeis,

n.

12

et

14; 13, n. 20;

ef iv, 391,

n. 25.

non hrereticis non Mani123 n. 33. Venit ut ruina sit perGdorum, justorum atilem et fidelium resurrectio, ibid. 160 n. 28. Cilo Judreis venit, opporlune gentibus cilo
,

ru

Cur Lucas ad Deum putaverit generationem Chrisli esse referendam, v, 93, r. 11. Radix est familia Judaeorum , virga Maria, flos Mariae Christus , ibid. 48, /2. 24. Cur ab Abrabam plures secundum Lucam successiones uscpie ad Chrislum sunt pauciores , et per nlios secundum Matthaeum , ibid. 94 , n. 14 et seq. Cur Matlhaeus generationem
Christi

periluris,

commode

credituris, i\, 356,

n. 38. Ubi nascitur, nisi in corde tuo et in pectore tuo, v, 53, n. 34.

SiApostolorumumbrasanabal,quanlo
magis caro Christi quos tangit a morle

per
,

putavit

Salomonem derivandam Lucas vero per Nathan , ibid.

335 n. 30. Umbra erat nunc lotum protegit orhem terrarum iv, 405 n. 5 ct 6. Caro Christi cur Dei templum sit, m, 440, n. 16. Corpus Cliristi magniim esltemdefendit, iii
, ,

quae sanabat, et
,

pltim, et mirabiie allare, iv, 53, n. 26.

n. 13. In genealogia Chrit-ti posse plures esse successiones, pauciores ge-

93

raliones,

Christus veri
si

114, n. 45. Quomodo regalisque generis fuerit, nullum ex semine Jechonire regnaibid.

turum Propheta praedixerit, ibid. 112, n. kletseq. Cur Mailhaeus computaverit inter majores Dominici generis pec-

ChristUs nascens non mediocribtissigDeus piobalur, v, 58, n. 43. Omnis aelas , et nterque sexus, eventoruinque miracula fidem generationis Domini asIruunt, ibid. 64, n. 58 etseq. Quando etquomodonatus, et quantus sit rimari,
nis

mngis offendiculum
93.

quaestionis,
scire
licet

quam

aedificationis profeclus est, ibid.

237, n.

catores plurimos, idque


verit, ibid.

Lucas declina-

Non

licet
,

milii

guneralionis

108,. 46; 11 5, n. 46. Achab et Jechonias annunieranlur ejus majoribus, ut omnes homines redemplurus, benelicium a suis majoribus inchoaret, nr, 70, n. 33.
Cbristus
eral,

quando

eral,

quomodo

erat,

quid erat, quid egerat, quid agebat, ubi

lamen nescire ibid. Christtim non quasi parvulum nulrins sed quasi verum atque perfectuui Deum noveris adorandum, ni, 337, n. 11. Christus soltis est plena imago Dei, v, 418, n. 49. Deus ex Deo est, requalis ex
Cliristi

seriem

non
,

generationis fidem

quo

venerit,
el

quomodo

venerit,

quo

tempore,
i

qua causa venerit,

v, 56, n.

40. Christi caro erat Virginis partus , ii, 14, 15, n. 22. Nam etsi de Virgine natus est , et Spirilui sanclo, lamen hominis est Filius, quia homo Virgo, ibid. 309 , n. 18. Judaei quem per mulierem

144, n. 4. Ex intima et incomprehensibdi Palris processit substantia et in ipso est semper, ir, 268, /?. 51.
asquali, iu,

Chrisli velle, perfecisse est, ibul. 89, n.

venturum putabant, per virginem venisse non credunt, ibid. 74, n. 78.
caro dispensationis est, quam miserationis titulo, el pietatis jure suscepit, ui captivam redimeret, abluemortuam resuscitaret coiitaminatam ret, rii , 327, n. 20. Quomodo saltu qtiodam venit in mundum, n. , 20,
In

54. Ille bene niagnus, rujus virtusmunreplevit , qui ubique est et erit semper, v, 42, n. 13. Chrislus non coepit ex Virgine, qui

dum

Christo

ante Virginemloquebalur, v, 138,/j. 44. Cur secundum divinitatem inilium om-

nium
,

sit et finis, i,

39, n. 15.

Christum qui non crediderunl Oei Filium nec -filium Virginis crediderunt
v, 12, n. 6.

Ipsum loquitur Scriplura


lioniiuemque
,

Jesuin
Cliristi

Deum
,

in

ulroque

1 .

Venit

in signaculo, venit in lege

ye-

perfectum
tionis

ibid.

138
et

n. 45. In

uno

uit in

corpore, v, 312, n. 166.


,

nomine

et divinilatis ct
,

incarna-

Caro Chiisli nascilur nobis, Verbum


dalur, iii, 123, n. 33. Creatus est
vias

expressio

fides passionis est,

ut

ibid.

inihi

demonstraret a?ternas, quibus

237, n. 93. Chrislus non alter ex Patre et alter ex Virgine, nr, 144, n. 4.

1N OMISIA

OPERA
.

S.

AMBROSll KPISCOPI.

\o

diristus oon deposnit quod eral , sed reservavil ihid. 479 , n. -2~ Cbristuot
,

natis fuil, sed corporis, ihicl. 74, n. 39. Chrislus orasse dicitur, non proptcr suf-

qui sine divinitatis fide, aut coi poris sacramento cognoscit, liuea est, v, 17, n.
13.

Qui hominera

eiiin

negavil

Deum

negavit, ihid. 291, r. 120. Ipseestqui natus esl e.\ Virgine, ipse qui mirabilia
fecil in

peccatis noslris,

populo, ipse qui mortuusest pro el resurrexit a mortuis;

uniim Iioriiin si retraxeris , retraxisli Balutem luam, ibiti. 240, /;. 101. Clirisli caro nec detrimenlum Diviniiati afferre poiuit , nec augmentum, iii, 08, n. 29. Illi soli servabatur magnaruui praerogativa virtutuin , n, 408, /i.O- Verus est Propbeta , et quomodo, iv, 176, n. 53. Teinporum (inem non per natuiam liominis , sed pcr iiaturani Dei novit, v, 338, n. 31. Novit horam, sed novitsibi, nescitmihi, ihid. 359,/?. 36. Chrisli caro velut murali Divinitatis claritudine circumsepta, coeleslis habuit protectionem gratiae, iv, 83, n. 7. Chrislus habct sempcr in substatllia sua charilatem sicut et rcgnuin, u, 27, n. 40. Illi Deus cst Paier generalione propria, nobis adoplione volunlaria; illi pcr gratiam, nobis per naluram, v, 459,
n. 107. Homo crat sccundum camem, sed ultra bominem secundum operalionein, in, 401, n. 70. Non liiiinani corporis, sed divinse polestatis est regnum

fragium,sed propter exemplum, v, 157, n. 10. Quomodo Cliristi aumia timore turbataest, n, 442, n. 11. In Christo nulla causa esse poluit qua peccatialicujuspoluerit vulnus accipere, nr, 207, n. 53. Solus Christus nuiiquam dcUeclil , i, 557, n. 6; iu, 9, n. 10. Caro qua se Christus induit ab omci
,

n. 59. , debet niuliebri bsefeditati, iv, 116, n. 23. Dignum fuit ut qui non erat habituruscorporeae peccaluin prolapsionis 3 nullum sentiretge,

fuerat

munda

delicto

nr, 38

Nalus ex Virgine

nihil

nerationis naturale conlagiuin, irr, 37, n. 57. Quare cum omuia noveril, pec-

lnculenler demonstralur, ibia. 251, n. 34. Quomodo Christus in carne sua susceperit simililudiuem carnis peccali, et pro nobis factus sit peccatum, iu, 228,
,

catum non cognoscat

229, n. 5 et

illo pietalis est,

n. 6. jus vanilate, el carnali luniore

peccalorum iu non criminis, ibid. 829, Solusille non esl captus soeculi hu,

6. Susccptio

i,

346,

n. 10. Cbristus orat nou ut pro se obsecret, sed ut pro me impetret, v, 171,

quod habet, v, 440, n. 113. Valde crrant qui carnetn

hominis

aiunt essc susceptam a Cbristo, affeclum

negant, ut, 464, r. 5. Cum corpus susccpil Clirislus, oinni.i debuil subiie qtuc corporis sunt Divinitas autem commutari pcr bos Descil affectus v, 298, n. 133. Sequestratadeleclatione diviuilatis, ta^Jio meee inGrmitatis vere allicitur,
; ,

quod secunduni unitatem divinitatis exprimilur, aliud quod secundura hominis esl locutus affeclum, iii, 306, n. 16. Lucas satis sc divitcm fore cre.didit, si prajsepe Doiiiini >ibi ex omnibus vindicassct, v, 58, R. 43. Christusqua ralione in tcrris patr.m fabruin babuerit, v,86, n. 2. Honorabal
Joseph
66, R.
vin.c
et

n. 42. In Chrislo aliud est,

M.niam non
,

naturte debilo,

sed pielatia oflicio

m,

173,. 10; v,

ihicl.

421

n. 50 et seq. ruil

in

doloriinfir-

65 ; 377, n. 74. Subjeclio cjus magisteriuin virtutis bumame, non diimmihutio


in

busquasi victor infirniitatum, non


mitatihus victus,

poteitatii est

trr,

464, n- (i. Christus ad vulnera nnstra deicendit, ui iisu quodam et copia sui,naturo3comparticipes noa faciat esie coelestis v, 172, n. 40. Mullorum affeclUS el officia suscepii, ut docerel quomodo nos in
,

m,

467,

r. 8. iNmi

specie infirmilalis esi, sod

in operatione virtutit; dispensatioDis magis temporaris arbitra, quam perpeluo servitio mancipata ibia. 165, n. 6.
,

Deposita
ihid.

cum

ipsius corporis servilute,

conversori oporteret, iv, 440, n. 33. Christus miseriis affliclus est, ul bealos laccni homines eranl in mUeriis
|

bu

"iMiluti , 249 , n. 32. In Christo , obedientia, humilitas ei mors non Divi-

<

400, n. 7. Chrislus opcralionis IU89 muBUI niiiilerat uisi id humililas recepisset, vr t 433, r 18. Cur prabueril e Chrislv
,

v, 419 , A. 51 luiinilil.ilis ,'iin lnnni Quanto abjectior humilitai ejua, lanto


,

, ,

46
Formam
quid
sit

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


ducaret, v
(

ibid. 82 , n. 91. , dat humilitatis, ibid. 186, n. 84. Christus se humiliavit, Ut disceres
di-einior providentia

40

n. 10.

Non gymnasia
,

horis

referta sapienlum
,

sed plebem

simpiicem reqnisivit

ibid.

62

n. 53.

humilitas

ni

401

n. 76.

Cur

inter

Christus ita se curvavit ad omnia ohsequia , ut ne lectoris quidem aspernaretur officium, v, 138, n. 45. Christi servitus paupertas, et dolor, iii, 145, n. 5 et seq. Christus iu paupere atque despecto mundum redemit, iv, 396, n. 34. Ideo pauper huc venit, ne haberet diabolus, quod auferret, v,
,

paruerit,

Moysen n, 258,

et

Eliam medius ap-

n. 30.

Cur
tuit
,

in passione a paucis teneri

po-

qui aliquaudo a populo non tenebatur, v, 143, n. 56. Cum legimus


teneri

Christum

caveamus ne putemus

eum secundum

diviuitaleni teneri, ibid.

425 , n. 68. Calumniis appetitus , silentium detulil triumphale, iv, 371, n. 24.

136, n. 39. Quomodo dives in pauperiii, 317, n. 5. Quanlus est in divitiis, qui paupertate sua omnes divites fecit, ii, 263, n. 38. Christi inopia ditale,
tat
,

Cum se

possel ulcisci, queri maluit quam vindicate , iv , 440 , n. 35. "Vili vult se aeslimari Christus , ut ab omnibus ematur, v, 212, n. 31..
nitentiae,

sanat fimbria
,

f.imes satiat

mors

vivificat

sepultura resuscitat, n, 262, n. 38. Meum paupertas ejus patiimonium, et infiimitas Domini mea est virtus, v, 56, n. 41.
lio,

nullum fcetorem pceodorem omnem gratiae redolebant, iii, 249, n. 32. Quomodo dereiv, 17 , lictus a Palre, iii, 369 , n. 31
Chrisli vulnera
;

Chnstusagebatur in desertum consimysterio, exemplo, v, 12J, n. 14. Christi de deserlo, ut ad paradisum redire possimus , vestigia persequamur,
ibid. 125, n. 12.

Tanium fuil Domino studium tuae salutis, ut propemodum de sua perielitaretur, dum de tua lucrarelur, n,
n.
19.
n. 25. Christus inimicos suos vocavit ad gratiam quos oculus Dei vidit et amavit iii, 244, n. 26. Etiam hostes suos non passus est vulnerari, v, 426, n. 71. Solus Chrislus lali dignu electus est

148,

Christus se a diabolo tentari patitur, ut in illo omnes vinceremus, v, 120, n.


4. Sic fallit, ut vincat; sic vincit, ut fallat, ibid.

cipem

saeculi

127, n. 19. Diabolum et prinfefellit, ibid. 37, n. 3.

morte, qua

tolleret

peccatum mundi,

ni

Christus

ita multis se objecit tentationibus, ut nulla tenlalioms nostraj certamina praeteriret, iii, 126, n. 38. Solus ille nobis dux conslilui poterat adversus illecebras saeculi, et versutiasdiaboli, v,

14, n. 22. Cur ad id electus est Chrislus a Patre, v, 244, n. 109. Christum morilurum nec Sancti crediderunt
,

123, n. 9.

Tuum
tur,

suum

tur,

quod Christus hestias patiquod ab Angelis praedicav, 61, n. 25. Fames Domini pia
est est

fraus est, ibid. 126, n. 16. Beata ipsius


sitis;

quia

sitivit

pro nobis,

m,

470,

n. 14. Christus in Jordane

baptizatus est,

quando formam lavacri salutaris instituit, ii, 444 , n. 14. Nullo magis opere quam mysterio sui baptismatis Deus pjrobatur, v, 82 n. 91. Tria principa,

liter

sunt in ChriNto quae ad usuiu prosalutis

ficiunt
scilicet

humanae

sacramentum

baptismi, desertum, jejunium


,

ibid.

120

n. 4. Cbristi

cum Joanne

comparatio, ibid. 40, n. 10. Cur Christus cum peccatoribus

man-

v, 192, n. 98. Christum potuisse non mori, sed noluisse, v, 116, n. 47. Omnibus ia commune semel mortuus est Christus et singulis semel moritur,uon frequenter, iv , 400, n. 42. Idem teslator et haeres, v, 395, n. 27. Quomodo crucem suam quasi currum triumphator ascendat, v 438, n. 109. Crucis locus ubi fuerit, v, 440, n. 114. In venerario passus est, in, 433, n. 5. Passio Christi imago fuit regni ccelestis, iv, 314, /i. 43. Reddamus Christo amorem pro uehito, chariiatem pro munrre, gratiam pro sanguinis pretio, v, 210, n. 26. In eo a morte sequestrata divinitas corporalium uon subiit consortium passionum , ibid. 213, n. 32. Christus cur post mortem tantum percussus, v, 448, h. 135. Exivit de vulnere Chhsti aqua, ut nos biberemus salutem, in, 249, n. 32. Sepulturae Christi
,

,,

IN
et

OMNIA OPERA
i,

S.

AMBROSII EPISCOPI.
n. 80. Christus

47

Moysiscomparatio,

345, n.

9. Pri-

non per corpoream na-

nuis dies qno Christns mortuusest, quomodocomputandus, m, 395, n- 69. Quo-

niodotribusdiebus,ettril>usnoctibtis post

mortemfuitincordelerrae,ri, 421, n. 14. Cbristus ideo passus est , qnia benefacere eum delectavit, non quia iucrementum gloriae ex sua passione quaerebat , ri , 500 , n. 28. Christus crucifixus est pro fide nostra , crucifixus est pro c.upiditatibus nostris , v, 191 , n. 96. Christns suscepit mortis servitutem, ut tibi tribueret vitae aeternae libertatem, iv, 400, n. 42. Sanguis Christi purpura est , qui inficit Sanctorum animas et reges facit, iv, 370. Sanguis et passio Christi corona est magni certaminis, et praeclarum munus sponsalium ejus, ii, 27, n. 46. Crux Domini non credeutibus praecipitium est , vita credentibus, iv 317, n. 4. Haec esl fidei gloria , si vere inlelligas crucem Cbristi, v, 243, n. 107. Paradisum nobis crux
,

turam , sed per resurrectionis corporeaj qualitatem impervia usu, elausa penetravit, v, 459 , n. 170. Cbristussalit deccclo in virginem, de utero in praesepe, depraesepio in Jordanem, de Jordane in crucem, de cruce in tuniulum, in ccelum de sepulcro, iv, 107, n. 6. Ascendit super omnes ccrlos ad Dei sedem , et quomodo, 284, n. 17. Descendit Deus , ascendit homo; Terbum caio factum est , ut caro sibi Verbi solium in dextera Dei collocarel iv , 43, n. 8. Eo unde venerat, nalurae suae majestate remeavit, v, 116, n. 47. Vulnera suscepta pro nobis cur ceelo inferre maluerit, v, 460, n. 171. Chrislus fiuis Legis est , et mors ejus

m,

solvit
i/.

anigmata Propbctarum,
finis

iir,

386,

57. Cur

Legis

sil,

et plenitudo

charitatis,

in, 172, n. 16. Finisest via-

rum

finis justiliai

um

finis

testimonio-

rum,
ati|ue

iv, 91
el

n.

22

Finis spei nostree,

, el cur? ni, 143, n. 3. In ea reqiiieviinus, et peccata noslra requievimus, v, 330, n. 208. In ligno Domini navigavimus tuli et securi, in 438,. 13. Crux Domini omnes abolet atque abscondit errores, 16, n. 24. "Vera crux Domini non exurit merita aliena, sed foecuudat , iv, 241 , n. 29. Sumus in umbra, qui crucis Christi protegimur velarnento, iv, 48, n. 19. Est quidam clavus spiritalis, qui patibulo crucis Dominicaa affigat carnes, iv, 334, n. 37. Christus in infernum dcscendit, ut illi qui in infernis crant, a perpetui vinculis solverentur, nr, 407, n. 84. Christus nalus auctoritate propria, mortuus propria voluntate , dormiens potestate propria , ipse resurrectionis sua? auclor

reddidit Clirisii

plenitudo

consunimatio universorum,
,

omnium summa virtutum


1.

iii

315, n.

Ad Christum omuia

refe-

m,

renda, ni, 354, n. 12. Christus caput est omnium , iii , 473, n. 18. Caput erat veteris Synagnga; quam Moyses fundavit, 391 , n. 62. Caput cst quod in omnibus nobis per

m,

singula

membra

assurgit, iii

246

29.

Eo dempto,

vivere

membra non

, n. pos-

sunt, iv, 425, n. 2. Appetitus est semel in suo corpore, appelilus est frequenler

in, eo corpore quod est Ecclcsia 472, n. 16 Soli Christo pricrogativa , vocandarum Ecclesiarum reposita erat,
in
,

i,

siae,

551, n. 92. Solus est spousus Eccleii, 254, n. 22. Christus sanguine suo mundum lavit

cujus pcccatum nulloalio

modo

poiuisset

cst, ii,

253, n. 20. Ubi teslimoniuin


asciscitur
;

aboleri, iii, 440, n. 17. Remissio pec-

resurrectionis

astipulantiir

catorum

ministeria servulorum

ubi gloria

Do-

mini resurgenlis ostenditur , servulis splcndor abscondilur , iri , 414 n. 2. Christus cst Domimis, quia redemit ser,

est , captivorum rcdcinptio , gubsidium laborantium, iv, 861, I. Non prodessel nnsci nisi ab co rcdimi pioluissil, v, 56, n. 41; iv, 321, n. io. piua redimeoilo miln oootulii qutm
,

vnlos suos
vit, iir,

357,
mors

Deus, quia ipse te suscilan. 14. Chri&li divinitU


vita
<'si
,
,

creando,
19.
ille

rv,

857,
,

n.

40;

484,
bii

"
j

Nos

rrilcinii

idveriariua vendit

vita est

resurrectio vita
n. 86. Priin

auctionatiir ad

mOftem,

redim^
viMoi<

csi niiiveisorcim, rrr

189,

ad salutem

iiiuin ri

maximum

fidei

fundamentum

, v, 289, n. 1 14. prclin iios addicil, hic ina-no DOI rtde-

"I''

resurrcctionem Christi crcderc, n, 239,

mit, v, 290,

;.

117. Gtlf Ntui li"iin-

INDEX GENERALIS ET ALPIIABETICUS


nem
/i.

redemit,

m,

451

n. 13. Hominis
,

367, n. 26. Dormit in negligentibus,


,

causam locumque susceperat

498,

suscitatiir iu Sanctis, iv,

27. Reneficium redemplionis a suis majoribus inclioavit, v, 107, n. 36. Nihil est quod magis esse ullra humana videatur, quam tolo Chrislum se oblulisse pro mundo, v, 193, n. 102.
Christus sicut redemplio, ila et mise440, n. 17. Spes et palientia noslra Christus est ; ipse faclus est redemptio nostra, ipse cst nostra exricordia,

Quomodo
n. 36
71.

90, n. 20. quaeratur Christus, iv, 143,

m,

/;. 41 el seq.; v, 456, ; iv, 399, 161. Vult seniper quaeri, frequentius inveniri, iv, 250, n. 17. Dignatur quaerentibus frequenter occurrere , et condescendere, ut eos e.levet, n, 26, n. 44. Vult se praeveniri Sol justili* ; et ut praeveniatur expectat , iv , 417 , n.
,

30.
cilo

Junuam

cordis noslri pulsauti

quam

pcclalio, iii,

pretiosior est
est redeinplor

291 , Deus
,

n.
,

28. Religiosiori peecalori preliosior 203 , n. 14. Solida

ad singulos Chrisli dona perveniuut ; omnes habent et nemo fraudatur iv , 312, n. 41.Quid tam proprium Chrislo,
, ,

quam advocatum apud Patrem


popn!orum
cunclis
,

astare

mortem suam
,

repellere neceni

offerre pro vilam refor-

aperiendum, iv, 249, n. 14 et seq. Iu omnibus sequendus est Christus et ipsum quisque pro possibililate sua debt-t imitari , ni , 271 , n. 1. Turba eum non sequitur ad excelsa , non ascendit ad sublimia, v, 172, n. 46. Habet in se remuneralionem suam qui sequilur Jesum, n, 150, n. 28. Perfectio
et plenitudo Christi
est porlio

servulo-

mare
iit,

perituris,

ni, 303, n. 8.
,

runi, iv, 4S5, n. 42.

Christus

227, n.

quam bonus sit medicus 4. Apud eum nulla compe-

Chrislus veniendo incrementa gratiae

secum
salus
tate

vehit, iv, 107, n. 6. Nulla major


,

rtndinatio sanitalis , qui verbo curare consuevit, non ferro, iv, 403, n. 2.
Chtisti

quam esse cum Chrislo et ei uniquadam corporis adhaerere ni,


,

sermo medicamentum

est,

v,

274, n. 75. Necnon ipsius cognitio,

m,
est

304, n. 11 ; v, 216, n. 42. Qui domicilto Christum recipit intcrno , maximis


delectalionibus

342
iv,

n. 39.
Cliristi

exulierantium pascitur voluptalum, ibid. 160, 161, n. 16 et


19. Non jejunaui , ibid. 162, rt. 22. Ubi Christus, ibi vila, ibi regnum, ibid. 442, n. 121. Nemo pote.-t perire, cui non sublatus esl Christus, iv , 425, n. 2. Vocem ejus quisquis perceperit, naufra-

Velle

commune
Omnibus

in

omnes

55

n. 29.

ortus est,

om-

nibus venit, omnibus passus est, et oninibus resurrexit, iv, 179, n. 57. "Vel sero , vel nocte, vel quacumque hora veneris , iuvenies Jesum ad suscipiendum paratum, v, 449, n. 138. Ubi gratia largienda est , Christus adest ; ubi exercenda severitas soli adsunt ministri, deest Jesus, r, 529, n. 50. Quod severum in aliis , in Christo dulce est , iv ,

gium non limebit, v, 119, n. 2. Quoiuodo Chnslus leneri debeat , n , 25, n. 43. Solus est quem nemo debet
deserere,

Qui

103

7i.

43.

Quos

alligat

liberat

et

quos

astriugit, absolvit, iii,

Nulli deGrit, nos deficimus, v, 200, n. 116.


Christus

425 , n. 17. superabundat onmibus

non

vult

verum lumen omnibus lucet, lamen importunis irruere, non


,

vult invitos cogere 229, n. 74 et seq.


reluctatur,

iv, 248, n.

13

v,

Nec

volentes repu-

nemo mutare, v, 2-25 n. 67. ab eo separat exul est patriae, civis est niundi, ibid. 332, n. 214. Quis eum concipiat et pariat , ibid. 410, n. 24 et seq. Quis eum possil tangere, v, 458, n. 165. Qui capui non tenet Cliristi vel pedes teneat v, 207 n. 15 et seq. Ipsum semper loquamur et qua ratione id fieri debeat, m, 212, n. 65. Quis imitator Christi , 228-229 Qui sint participes et con/i. 5 et 6.
,

se

diat, nec invitos alligal, nec ejicientibus

nec roganlibus deest


;

n,
aujii,

sortesejus, iv,-]76, n. 53. Quid participatione gloriae ejus erimus , cujus op-

483

7i.

v,

44
,

n. 56.

Eum nemo
illi

potest tibi auferre


feras,

nisi te

ipse

ibid.

161, n.
,

20; 219, n. 50.

Perfidis

dorniit

(idelibus vigilat,

probrio sumus gloriosi, iv, 102, n. 41. Quod sub aliis contuinelia , sub Christo gloria est, iii, 425, n. 17. Optima coudilio esse sub Christo , sub quo et pre-

1N
tiosa

OiHNIA 01'i:ilA
,

S.

AMBKOSII EPISCOH.
maculatus
;

49

servitus
II.

et gloriosa libertas

140, n.

Jiigum
,

colla, sed honestat

Christus est via 26. Moyses per desertum duxil populuin Judseorum. Ghristus per lilia ducit,

illius non conlerit n, 318, n. 83. perfecta, iv , 93, n.

virtos, quia perfeclus ; Filius, qttia genitus ex Palre; Sapieutia, quia unum cum Patre, unum xlernitate,

unum

divinilate, vi, 8, n. 16. Si Chris-

ir, 35, n. 56. Quomodo compiittere debeamus iler nostrum duclui Dou.ini

tumdicas; etDeum Palrem,aquounclus est Filius ; et ipsum, qui uuclus est, Filium ; et Spiritum sanctum, quo unctus esl, designasti, ibicl. 283, n. 44. Deus

Jesu, iv, 82,

"Via est qnae perducit

n. 5; 86, n. 13 et seq. verilas qtiae con,

nem

n, 89, n. 54. Christum scire viia estsempilerna, v,260, n. 38. Christus cur dicatur manus Dei, iv, 477, n. 22. Verbum dicitur calamus et scriba, v, 195 , n. 105- Vere leviles, et quare ? i, 388, n. 11. Vcrns est paslor et qui noluerunt ab eo pasc.i , depascet eos mors, 457, n. 21. Chrisli cibus virtus est , Christi cil)us fortiludo est, v, 228, n. 74. Ejusvirtute egrederis ab /Egyptiis fimbtis , et pervenisin terram reproniissionis, ibid. n. 75. Omnes csurienl, quos non paverit , n ,
firmat, vita qure per se reddilur,
,

Dais qtti secundum carungilur, Dei Filius, ibici. 10, n. 21. Cluistus quasi iilius bominis unctus,
est qui ungil, et

ad Evangebum pra^dicandnm, 382, n. 2. Unguentum Chrisli est Spiritus sanclus, ibid. 306, n. 103. In Christi nomine incarnationis Paulus teset misstis
ibicl.

m,

sacramcntum , ibid. 99, //. 16. Expositio lidei calholicae de Christo, vr, 487, /i. 1 el scqq. Imperfectaj de Christo fiilei confessiones, ibid. 453, //. 24 et seq. Sunt qui tanquam ad untim
tificalus est

221, n. 42.
Christus synapis , v

modo
ibid.

vilis

granum esl tritici, et granum 319 n. 182 et seq. Quoet uva fuerit, n, 254, n. 24, ,

Agnus nobis

est, Judseis verp

hoedns,

205, n. 18. Cervo qtiam apte romparatus, n, 436, n. 2 et se</. Secundum


inysterium cst stella , v, nr, 300, 59, n. 45. Quare sit pelra n. 2. Mons magnus ct exiguus, ir, 4i6 , n. 17. lionus torrens est qui Judaeis cessavit, ut Dobis abundaret 155, n. 20. Lectus Sanclorum rst in quo uni
, ,

ad Chrislum factum sunl, non ipsum esscDei Verbum, ibid. 463, n. 48. Vidc Afoi.likaris ct Arrius. Christum esse altissimum Deum probalur, vi, 97, n. 9. Paulus Christum solum verum Deuui voce affectuque fatebatur, ibid. 205, n. 4S. Ipse est, queni Pulcr genuil anle Luciferum, ut a.-ier-ita

Prophetarum,
esse

Verbum

arbilrati

incarnalionis

num; ex ulero generavit, ut Filium ; ex corde eructavit, tit Verbum, vu, 441,
n. 3. Ex Patre, apud Palrein, in Palre, natusnon factus, nec degener, ibid. 509, /i. 18. Nos per adoptioncm lilii, Chrislus per veritatem naluraa est, \i,45, n.

126. IneoFilii proprielas diviuitatis

esl

versa fes&a saecularibus praeliis corda requiescunl , ,27, n. 45. Caro Christi

veritas propi ietalis, misericordia pieta,iis> , oblalio securilalis, ibid. 40, n. 108. Sftl
csi geoerationem scjre divinam non divjsam,non diminutam,uonderivatoriam non crcalam, ibid. 89, n. 129. Cbrislus tolum quidquid a Palre divi-

acclinalio cst Ecclesis, iv, 74, n. 19.

Christus
7o.
Chrisli

quomodo signaculum
,

sit

in

IVonle, in corde, in brachio

ti

magna

gratia

qui

46 , n. omnia

prope vocabula sua discipulis suis donavit, v, 238, n. 97. CimiSTus. Cbristi nomen ante ejus

adveulum

in Urael populo, quasi in vase aliquo Judseorum mentibus claudebalur, \ r, 303, /;. '.)',\. Quomodo postca per

vu,4i3, n. 48. Est ii ;:;( limplex de Deo, egressa de Patre, expressa de fonte, m, is, /;. 49. Non timlna, led iinago I)< cs| ; mui
nitatis assumpsit, expressit,
i > i

vacua imago, ped veritas, vin, 77, n. 109. tmago Dei csi uon muta, quia
;

omncm

creaturam exlensum, ibid. 304, /;. 96. Christus verus David, verus bumilis, verus mansuetus, verus manu Eoriis Dei Filius, hoc annuntialur nomine, >x, 72, n. 11. Verbum dicitur, quia im-

non iusentihiUs, quia ja pienlia est; non iuanii, qma virtui asl non varua, quia vita esl doo mortuftf quia resurrei lioest, vi 18, 50. imago docct cum non esse dissiroibm, bai w
cst
; ;
;

Vcrbuni

50
expressum

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


essesignificat, splendor signat

jeternum, ibid. n. 49. Verus Deus est veri Patris non dissimilis, sed aequalis, ibid. 196, n. 27. Prohatur contra Arrianos Christum non esse dissimilem Patri, ibid. 16, n. 43elseq. Probaturesse similem, ibid. 17, n. 48 et seq. Christum Filium Dei sempiternum esse probatur, vr, 19, n. 54 et seq. Pater manet in Christo, tanquam verus in vero, Deus in Deo, luuien in lumioe; quasi Pater sempiternus in Filio coaeterno ibid. 411, n. 82. Qui volunt negare Filium sempiternum, volunt Patrem docere

Pater visus est Abralue, nec Deo Palri pedes lavit, sed ei in quo futuri homiuis est figura, ibid. 71 n. 72. Non Pater in rubo, non Pater in eremo, sed Filius
,

Moysi loeutus

est,

hicLegem

dedit,.'6/rf.

31, n. 83. Christus locuius est in Lege, in Pi opheta, et in Evangelio, ibid. 60, n. 37. Servemus distinctionem divinitatisetcarnis; unus in utraque loquitur

Dei Filius

et

non uno loquitur modo,

ibid. 73, n. 77.

Christum dicere creaturam proobjectu non pro confessione reverentia?, vm, 178, n. 4. Quid proficis,
contumeliffi est,

mutalum, ibid. 21, n- 61. Cum omnia in sapientia facla sint, Chrislus aulem Dei sapientia sit non accidens utique , sed permauens est in seternum,
esse
;

ibid. 108, n. 45.

voluntas eadem quae paterna 64, n. 50 et seq. Similiter est Christi velle, quod Pater vult ; cujus similiter est facere, quod Paler facit, ibid. 62, n. 43. Si traditusest a Patre, et ipse se tradidit; unde una utriusqueoperatio etvoluntas, ibid. 40, n. 109. Christum libene esse potestalis variis argmnentis probatur, ibid. 63, n. 47 etseq. Videmus eamdem charitatem Dei esse, quae Christi est, ibid. 249, n. 188.
Christi
est, vi,

dicas quia Christus haec in illa sit creatura? creatura mutatur, non Divinitas adoratur, vi, 454, n. 26. In quo faclus sit Christus, ibid. 101, n. 27 et seq.; 120, n. 76 et seq. Quo sensu diclum sit de Christo : Dominus creavit me prinsi

cipium viarum suarum in opera sua, 46 et seq. ; 1 14, n. 59 et seq.; 120, n. 51. Secundum partum Virginis fartus, qui secundum divinam generationem ex Patre natus est, vm,
ibid. 109, n.

Christum omnipolentem esse proba485, n. 114 et seq. Omnipotentem annuntiant' Angeli , Prophetae
tur, vi,
significant,

Apostoli testificantur, ibid.

143, n. 16. Christus omnipotens est ; haec est fides nostra, vm, 345, n. 7. Anathema illi, qui negatDominum potentem Christum, ibid. 242, n. 32. Jubenti Christo etiam insensibilis solet natura obedire, vn, 149, n. 56. Christus per unitatem potestatiscoadoratur in Patre, cum Deus Pater adoratur
in Chrislo, vi, 41
1
,

352, n. 25. Foris factus est, qui erat invn, 559, n. 6. In Chri>to factura non divinitati sedhumanitati ascribenda, vi, 35, n. 94. Factus sub Lege secundum incarnationem , ex muliere secundum sexum, viii, 223, n. 18. Aliqui dicunt inoperatum esse incarnaiionis mysterium et cur? vi, 130, n. 114. Christusinquodixerii Patrem majorem se esse, vi, 68, n. 61 et seq. Quem Patrem naturaliler habel, Deum appellat propler suscepli corporis sacramentum, vn, 510, n. 23. Quasi altissimus donat,
tus,

quasi homo precatur ; aliud crealoris, aliud redemptoris est, vr, 96, n. 8. Ro?at quasi Filius hominis, imperat quasi

n. 82.

In Christo

eliam incarnationis adoranda mysteria sunt, ibid. 409, n. 76 et seq. Per sca-

bellum pedum Dei terra iulelligilur, per terram caro Christi, quam hodieque iu mysteriis adoramus, ibid. 410, n. 79. Divinitatem ejus adoraraus et carnem, ibid. 472, n. 75. Christo dum praejudicas, Patrem-adjudicas, vi, 26, n. 71. Secundum Divinitatem non super Christum est Spiritus, sed in Christo, ibid. 384, n. 6. Neque

Dei Filius, ibid. 104, n. 32. Neque cum imperat solus est ; neque cum precatur, infirmus, ibid. 154, n. 55. Quasi Deus imperat morbo , quasi homo visitat flegrum, vn, 484, n. 60. Mandatum sive praeceptum Christo non secundum divinitatem, sed secundum iucarnationem datur, vr, 230, n. 132.
Chrislusdubital hominisaffectu,vi, 62, n. 43. TJt homo dubitat, ut homoturbatur; non turbatur ejusdivinitas, turbalur

secundum humanae

fragilitatis

assump-

tionem, ibid. 66, n. 56. Plerique di-

IN

OMMA

OPfiBA

S.

AMBBOSU

fiPISCOPl.

51

cunl conlidenlerquod Christus secumlum nostroscoDdiliouisassumptionem ignorare se ouasi Filiushominis ante rrueem dixit,
ibid. 261, n. '221
scire
fiici.it
.

propter aelernitatem, hodic propler corpons Miseeptionem, vi, 195, n. 25. Nihil Deo accedere ex carne potuit, ibid. 140,
n. 6. Deus sui pali non potuit detrimcnlum, cum iil quod assumpsit ex Yirgine, nec accessio divinaj nec diminutio potestatissit, ibid. 68, 69, n. 64.

Nescire se simulat, ut

Qtiomodo

credentes, ibid. 206, n. 54. diem judicii ignorasse dicatur,

ibid. 261, n.

222. In Ghristq profectus 471, n. 72


,

est aetalis, et proleclus sapieuliae, sed est

humanae,

ibid.

et seq.

Non

dam

secundum divinitatem

sed

secundum
230, carne pro

In Chrisli incarnalione, non, ut quiinterpretati sunt, uatnra ipsa Verbi inimntata est, qua; iunnutabilis semper
est, vi,

hominem

judicant, qui

puiant Christo

testificandi scienliam defuisse, ibid.

bris

sic

465, n. 55. Legi in cujusdam lipositum, et organum et eum a


in

n. 130. Quod sanctificatur in nobis et divinitate sanctificat, ibid. 74, n. 78. Christi subjectionis pia et vera inter,

quo movebaturorganiim unius

Christo

esse nalurae, sed refellilur, ibid. 464, n.

51 et seq. Qui divinitatem et carnem Domini unius dicunt esse naturee, quot

pretatio,

vin, 440, n.

8.

Secundum

for-

mam

servi locutus,

Dominum

vocavit,

errorum aHctores sinl? ibid. Qui earnem Domini et divinilatem dicunt unius esse
substantia^, in Arrianis pejores esse

, oequalem in Dei forma ; servum secundum carnis substantiam se praedicans, ix, 68, n. 3. Subditus Patn in corpore, in quo erat subditus

quem Patrem noverat

matri, vr, 77, n. 88. Quomodo in nobis subjeclus, ibid. 240, n. 167 et seq. Per sua opera et genera diversa virtutum
/i.

nobis Palri subdilus, ibid. 246, 182. Hoc miinimenlum, luec sepes est lidci nostrae, quod pro nobis servitulem susceperit in istius corporis susceptione, ix, 67, n. 1 Pro nobis servus, peccatum,
erit in
.

probantur, ibid. 463, n. 49. Rcfelluntur, ibid. 466, n. 57 et seq. Christus non reniisit quod eral, sed assumpsit quod non erat, ibid. 68, n. 62. Christus secundum gcneralionem divinam Dei virtus, secundum assumptionem earnis, unius cum omnibus hominibus in carne substantia?, salva lamen incarnatiouis su3 gloria ; quia veritatcin

opprobrium, maledictum factus est, ut nostram servitutem tollcret, maledicla,


peccata, opprobria deleret, ibid. 69, n. 4; 73, n. 12 et seq. Servivit, nt omnes liberos faceret, ibid. 456, n. 23. For-

non imaginem carnis, vi, 147, n. 30; vii, 33, n. 17; 91, n. 12. Faetus est sicut hoino , non specie utique, sed verilateformatus, vrir, 73, n. 103. Sunt
suseepit,

qui putant quia divinitas Domini circumcisa est, et in carnis specie coagulata

pendebat

in

ligno, vr, 464, n.


;;.
.'i(>

.'><l.

Scd

mam servi

accepit,

id cst,

pleniludiuem

refelliinlui', ihid. 4(iti,

cl srq. Di-

perfectionis himianu', plenitiidinem


dientiae, vi,

obe-

vinitas qOtB

223, n. 109. Vide Fii.ius Dei, Patkr, Trinitas, Vekddm Dei.


Christus

deri

scciindum naturam snam vinon poterat, suscepit qnod erat prae-

ter naturain divinilalis, ut scciindmn na-

cum

essel in pleniludine

Di-

liiram corporis viderctur, ibid.

vinitalis, exinanivil se, el aecepit plcni-

tudinemnaliiraeet perlectionis hiiuuinse: sicut Deo nihil deerat, ila nec hominis consuunnalio, ut esset perferlus in utra-

corporis

452, n. 22. Cliristus ostcndcbatur dQTfribuS pi r vcrilatem; quifl IHMJ caro crat
sed caro erat Verbi, ibid. 459,

Verbum,
n. 40.

que forma,

ix, 70, n. 6. Unus esl et ante saecula ex Patre, ul Dei Filius natus ; ct in smculo, ut hoiiio earnis asMimplione generatus, vi, 443, n. 168. Etsi caro Clnisti et anima ejusdem cujus anima caroque nostra substanti.T. csl ; non inde lamcn timeo, ne tetrada videar indaccre,

Moiis crat Scripluris divinis gcminam


in

GhristO signilic.nc siib^lanli.ini, divicarnfe,


ci

nii ttis ct

cnr

w,
a

</ tgOt Bst Sci -ipluris promivcii.i tinlo

114, n. '.'<o conSUdi\ in

divinis,

ul

inl
el

trddm
:

Ghristi incipi.int,
hiimiliiatc

ad incarnationi
int*
Iiib

ci.imcniiim desceudanl
ioc.iriialiniiis

ibid.

473, n. 77. Christus horno faclus est, Deus natus esl, vn, 399, n. 11 ctscq- Christus hcri

exordiiim

i'i ad L'l"i i.im ilivinii.iii- assut utin Pfopbetis el lu Evaogelistis frequeH

niani,

52

IJNDEX

GENERALIS ET ALPHABETICUS
nostrum non
erat, ex suo nobis divina sua largitateconferrel, ibid. 465. n. 54. Quia excreverat malitia, aholita innocentia fuerat, vcnit Dominus, qui reformarel naturae graliam, imo augeret, ix, 66, n- 15. Venit in amaritudinem fragililatis

116, n. 65. Nihil prx cseteris in Lege, nisi Christi adventus aunuulialur, atque ejus praefiguratur passio, ix, 172, n. 8. Chrisli grande mysterium, quod stupuerunt Angeli, vi, 145, n. 26. Nou sola admirabilis ex Palre generatio, admirabilis etiam ipsa generatio ejus ex Virgine, ibid. 28, n. 77. Eam credere libi jussum est, non discutere permissum, ibid. 29, n. 78. Christus primus secundum divinitatem , secundus secundum carnem, vn, 582, n. 72. Primus, quia per ipsum omnia ; novissimus, quia per
ter et in Paulo, ibid.

humanee,

ut

coEditionis amaritudo
coelesiis suavilale et

dulcesceret,
cepit

Verbi

gratia temperata,

n. 34. Suscarnem, ut quasi homo vinceret, qui homines erudiret, vi, 78, n. 90. Propter opera sua a corrupteke servitio

vn, 569,

ipsum resurrectio, ibid. 73. Christus primogenitus, non primo creatus ; ut et genilus pro natura, et primus pro perpetuitate credatur, vi, 17, n. 48. Refutantur qui putant animam a Domino Jesu non esse susceptam, vi, 469,
n. Qkelseq.
Et

liberanda suscepit carnein,/Z>ii/. 109, n. 46. Christi adventu nonjum umbra sanat singulos, sed verilas universos, vir, 11, n. 24. Vide Incarnatio. Christus a Patre natiis anle ssecula, sed ex Virgine natus ob saecula, vn, 403, n. 21. Unus Dei Filius, el natns tx. Patre, et orlus ex Virgine, dislanli ordine , sed
in

eorum

objectiones sol-

unum concurrentenomine,
;

viii,

8,n.

vuntur, ibid. Qui animam rationalem ab incarnalionis Dominicae sacramento segregant, divina sententia percelluntur, ibid. 448, n. 11. Christus quia suscepit animam , suscepit et animae passiones , ibid. 66, n. 56. Non Deus Verbum pro

12. Homo natus ex Virgine, anle omnia generatus ex Patre qui malrem corpore, virtute referret Patrem, vu, 441, n. 2. Non aliter ex Patre, aliler ex Virgine,
vi, 457, r. 35.

Eos condemnare debemus, qui dicunt alium esse, qui ex Deo

ainma rationabili
carne Christi

et intellectus capaci in

473, n. 76. Christus animam suam pro divinitatis


fuit,

ibid.

potestate posuit et sumpsit, ibid. 57, n. 25. Suscepit voluntatein meam, suscepit
tristitiam

Patre nalus sit, alium qui sit generatus ex Virgine, ibid. 463, r. 47. Matrem in illa divina generatione nescivit, Patrem in hoc Virginis Mariae parlu ignoravit ex Patre solo natus antesaecula ; cx Virgine sola ortus in hoc saeculo , ix, 142, n. 49. Secundum divinilalem malrem

meam,

ibid. 65, n. 53. Nihil

in Chrislo

imperfeclum,i/W. 469,. 65. Chrisli perfecliones, vn, 441, n. 2 et seq. Si Christo aliquid hominis defuit, non totum hominem redemit, ix, 78, n. 5. In Christo mutabilis manebat sapientia, elsi circumdaretur amictu carnis, vi, 459, n. 41 In Christo Deo caro, in carne
.

autem humani natura generis omnium

hominum
n. 181.

particeps honoratur, ibid. 246,

Quae erat causa inc3rnationis , nisi ut caro quae peccaverat, per se redimeretur, vi, 466, n. 56. Christus in hunc muudum venil, ut aculeum mortis hebetaret, devoratorium ejus obstruerel,viventibus
selernitatemgratiaedaretjdefunctisresur-

hahere non potuit; quia auctor est matris, viii, 7, n. 11. Natus de Spiritu sancto et de Virgine immaculalum corpus suscepit, vn, 9 1 , n. 13. Dominus de Spiritu sanclo natus est et renalus, vi, 405, n. 64. Refutantur qui dicunt Christum cx Virginenon potuis^egenerari,ix, 41, n. 4. Se Manirha:os probaverunt non credentes quia ex Virgine Christus venissel, ibid. 43, n. 12. Chrislus creatur ex Virgine, ut ex Deo nalus esse credatur, vi, 206, n. 54. Speciale
sibi

rectionem concederet,
Suscepit

vm,

196, n. 5.

quod meum est, ut impertjret quod suum est, vi, 453, /2. 23 Ex nobis accepit, quod proprium offerret pro nobis, ut nos redimeret ex nostro; et quod

alque in se repraesentavit, quod elegit in matre, ix, 40, /i. 3. De ccelo vas sibi per quod descenderet, elegil,etsacravittemplumpuintegritatis

donum munus

virginitalis elegil

et

exhibuii

doris, vir, 569, n. 33.


suae

Puriorem caruis
propriie coelestis

generationem reperire non potuit,


ut
hahitationi

quam

,,

IN

OMNU OPERA

S.

AMBROSU EPISCOPI.
mortuum, quasi homo flebat sed snpra hominem erat, cum morluum juberet vinotis pedibus exirc : homo videbalur, oum penderel in cruce ; sed supra hominem, cum reseratis tumulis, mortuos resuscitaret , ix , 70 , n. 7. Maluit aliqnid dissimulare de jnre, quam de charilate deponere, vr, 209, n. 64. Donavitsanitatem, non medicinamexercuit; eos enim sanavit, quos nemo curaret, ix, 243, n. 2. Quot qualiaque habeat genera sanitatum, vu, 485, //. 62. Ubique curat , ubique sanat ; in itinere, in domo, in deserto, ibid. 518, n. 42. Nefleret
;

..ulum Virginis dedicaret, ibid. 593, n. 105. Salulein rnundo dalurus per virgi-

nem

eriit, el mulicris lapsus partu vir,

gmis sohii

ibid.

609, n. 26. Christus


//.

-'xpOi-n/.bi Idyoi,

vur, 421,

3.
dici
;

Clirisius vjrginis sponsus, et


tcst,
liilas

si

po-

rhristus virgineaj caslitalis


Chrisii,

virgi-

non
,

virginitatis est

Chris-

tus, vir,

403

n. 22. Radix Jesse pa-

triarcha; familia
flos

Marise Cbristus

Judaeorum, virga Maria, vr, 340, n. 38. ,

f^ide Maria. Chrislus in prtesepio ul


lur, ui

homo
;

cerni-

Dominus adoratur
;

jacot in pan-

indicarit, et stelku

cun.e nascenlem dominantem; caro est, qua? involviinr; ilivinitas, cui ab Augelis inioislratur, vr 13, n. 32. Aguoseaiiius prasepe Domini, in quo alimur,
nis, sedfulget in stellis
,

scit

ibtd.
tia,

impedimentum,quisanr.turaChristo, 486, //. 63. Alia virtutis ejus graalins ordo naturae, vm, 64, n. 81.
e.t

Christi benelicia

incenliva virlutis et
exigit

prirmia sunt, ix, 26, n. 6- Qui donavit

pascimur ei reGcimur, vm, 370, n. 6. Circunicisus est priuio , ne Legem solverel ; postea per crucem, ut Legem implerel

omnibus

ab omnibus

ut

quod
alii

unusquisqiie sibi dimissum meiuinit,


ipse dimiltat, ibid. 27,
/i.

8.

ix , 239 , n. 3. Circumcisns est , nt circumcisionemLegisconferret, datu-

rus salutem crucis, ibid. n. 4. Cur baptizatus ? vu, 33, n. 1 5 el seq. El Spiritussancltissicut columbadescendit?/&/V/. 11, // 24. Chrislus jejunavit , ut nobis exemplo csset ejus jejunium, ix, 130, n. 15. Cum sine eru Jitione litterarum doceat , non quasi horao , sed potius ut De.us videtur doeere , vi, 74, n. 39. Cln i.sius uon est in sacris, qui sacra universa destruxit, ibid. 165, n. 92. Quid transliguralio Doinini signilicavit ? ibid. 30, n. 81 et se<j. Iu transfigiirationc recesseriint servuli, ut solus Doininns, qui solus desiguabatur Filins, vidcretur,
ibid.
Cliristus maluil

Christus omnes benignus illustrat nec refutare levem, sed emendare vult, viii, 80, //. 117. In Evangelio tacens operabatur salutem hominum, vn, 173,

Plerumque secundum qualilates locorum inquibus docebat famulos suos, disputaliones suas formare dignatus est, viii, 387, n. 4. Christus plus amat nostram utilitatem inslruere, quam suam potenliam deraonstrare, vr,260, n. 220. Noslro non suo lacryinavit affeclu, vm,
n. 9.
7, n. 11.

Legein scripserat

Chrislus scribebat in lerra digito,quo viii , 390, n. 14. ,


in

Quid scrihens
figuram
inclinat
?
,

lerra
//.

significaret

per

14. Quando se ideo inclinat, ut jao.ontes ele-

vi

388,
//.

quam

id (|iioJ eral

supra Legem solvere, Legis negare, vxir,


e.si
,

vet, viii, 385,


n
s

7.

Meruit

et

mulier

absolvi, cpi.T, reoedentibiis


1
1

Juda-is, re-

220, n. 13. Pauper laetus


oinnes einanl
,

ut

eum

1 1

sola euin Jcsu./A/V/.

391, n. 16.

egenos pr*cipue sua paupertate locupletel, vu, 586 , n. S5.


el

Cur doiialunis pcrcatuui solus remanet ? ihid. 390, n. 16. Non damnat , qtiasi
redemptio; corrigit qnasi viia ; quasi aliliiit, ibitl. 385, //. 7. Quantopore niilluin damnari vult abtolvi omnes ? ibid. 391, //. 17.
lons
,

Saliabat esinientes, replebat inopes, il-

luminabal

ceecos, redimebal

oaptivos,

Iiaralyticos erigebat,
lat, el ijiioil esl

mortuos resuacita-

amplius, conferebat ab-

Boluliones

reorum , |>cccata donabat \in, 388, n <> Iloini) secundum car-

Christiis

princeps MCerdotum

ti

224, n. 110. Esl


vii, |0, n. Wi;
(

wui
n.
I

Melchisedech
'

uein, sed ultra


geret,
iicin,

nain onerationem

bomiuem Bccundum cum leproautn


;
;

divi-

.".7.

S
.

i.m-

lnsc.iccli

homo
ciini

videbalur
eniiiiuiarci

ted ultra
;

cniii

homiLazarum

jusliliie

verui i>\ pai ii vonil, ix, 142, //. 49. Saoerdos


,
,

rrm Melverw n i
l

eil noviis, cl no\,i lioslia

non e\

54
sed supra

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


Legem
:

advocatus mundi, lux

Christi varia certamina et coronse, tii,

61, n. 17. Idem sacerdos, idem et hostia , vi, 123, n. 87. Typus futurus erat sarerdotum omoium, ibid. 141, n. 47. Non exegil , sed accepit sasaeculi, ibid.

cerdotium
delicta,

ibid. 48. Solus potest

donare

n. 9. Depraedatus est perdicem diaholum , abstulit et male

vn, 132,

congregatas

divitias

multitudinis

re-

vocavit ab errore animas gentium, mentesque nationumdeviantium, viii, 427,

n. 5 et sec/. Chrislus fatigatus ex itinere, ut reflciat fatigalos ; petit bibere , sitientibus potum daturus spiritualem ; moritur , vivificaturus; sepelitur, resurrecturus vi, 206 , n. 54. Faiigatus est, sed in te ; quia diu te qusesivit , tua illum tandiu
.

589, n. 96 et seq. Secundum carnem tentatur, secuudum dignilatem ab Angelis adoratur, vi, 104, n. 33. Vides illas quas lu pulas Christi infirmitates , tuas esse virtutes, ibid. 80, n. 95. Chi istus secundnm quid dicatur maledictum, viii, 352, n. 25. Ideo maledictum , quia nostra maledicta suscepit ille flevit , ne tu homo diu fleres ; ille injurias passus est , ne tu injuriam tuam doleres, vi, 80, n. 94. Cur peccatum dictus sit et maledictum ? ibid. 467, n. 60. Christus ipsa die Pascha cum Discipulis manducavit, sequenti die, hoc est, sexta feria, crucifixus est; sabbato quoque magno illo sexla decima fuit ; ac per

incredulitas fatigavit, ibid- 326, n. 184. Petit bibere , dalurus , ibid. Laborat sed in nobis, ut me jaceutem erigat, ix,

hocseptimadecimalunaresurrexitamortuis, vni, 371, 372, n. 10, 12 et seq.

247, n. 4.
Christus quasi lux letigit caecum nalumen infudit; quasi sacerdos , et per figuram baplismatis mysteria gratiae spiritalis iuveuit , ix, 244, n. 5. Christus ut homo , cum Lazai um fleret; rursus supra hominem , cum eum resuscitaret ; ut homo , cum vapularet ; et

tum

Non soli Petro sed unicuique fideli vu!t lavare pedes, vi, 273, n. 12. Pretia quibus Joseph Christusquevenditi sunt, inter se ronferuntur, ibid. 429, n. 125 et
seq.

Non omnes eodem


,

pretio

emunt

430, n. 129. Dominus gratis se obtulit, ne quem revocaret a

Christum

ibid.

Christo paupertatis necessitas

rursus supra

peccatum

tolleret

hominem, cum totius mundi vni , 406, n. 8. In


,

, ibid. n. 128. Curmoriturushortum ingressus sit, ibid. 427, n. 119. Christus bibit calicem, hoc est pas-

Lazari resurrectione Dei virtus est, vita, lux , resurrectio mortuorum ; virtus erexit jacentem.vita gtessum extulit, lux fugavit lenebras, reparavit obtutum, resurrectio vivendi gratiam reformavit, ibid. 53, n. 78. Clirislus clamavit in Abel, clamavit in Jesu Nave, clamavit inSalomone,clamavit in corpore suo, vin, 427, n. 5. Venit ut lateret saeculum hoc, vn, 350, n. 36. Divinam suam gloriam celari, priusquam resurgeret, nondivulgari cu,

sionem

illani

tuorum criminum redemp-

tricem ; ut tu sitim istius mundi, sacri potus cruorerestinguas,vi, 326, n- 184. Lignum crucis velut quaedam nostrae navis salutis vectura nostra est, ibid 308. n. 110. Manus Domini affixae cruci in modum volantis extentae, vn, 549, n. 115. Testabatur de cruce Christus et
inter
pietatis officia

matrem atquediscipulum dividebat ix, 163 n. 109. Vide


, ,

clementiam magnam Christi


suis

cum pro

oraret persecutoribus

vni, 100,

piebat, vi, 212 n. 72. Semper Cliristi laudes verbera perfidorum sunt, viii, 350, n. 19. Christus tentari debuit, compatimihi debuit; ut scirem quemadmodum tentatus vincerem, compassus evaderem, vi^ 79,
,

n.

34.

Acetum

accepit

ut absolveret

omnes tentationes, cepit vocem sacrae

ibid. 176, n. 6.

Ac-

titulo passionis, cla-

n. 91. Suscepit

quod

quod non erat, ut oelaret quod non erat, ul tentaretur in eo el redimerelur quod non erat, ut ad id quod erat, perid quod non
erat
;

celavit

ernt

nos vccaret

ibid. 307, n. 107.

mavitin martyrio, clamavit inparricidio, quod perlulit pro sacrificio, viii, 125, n. 21. Lancea vulneratus est, ut nossacri vulneris cruore sanaret, vn, 413, n. 47. Ex vulnere sanguis et aqua exivit, spiritumque exhalavit ; aqua ad lavacrum , sanguis ad potum, Spiritus ad resurrectionem , ibid. 450 , n. 22. Potuit non

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPl.
in eo

55

mori, si voluisset , vni, 49, n. 46. Christus non ut quidam dicunt , in phantasmate passus est, vi, 462, n. 46.

secundum naturam inveniesetultra

naturam, vi, 465, n. 54.' Christus per crucem excelsior factus


est ccjelis, excelsior

Pendebat

in

cruce, et oninia

eommove-

bat; tremebat in ligno, quem totus Iremebat niundiis; erat inter supplicia, et

Angeliset melioris testamenti factus est sponsor, ibid. 120, n. 76. Quamvis simili modo assumptionis

regnum eoeleste donabat peccalum omnium factus,peccatageneris abluebathumani morluus est, ut illius niors vita fieret mortuorum, ibid. 459, n. 39. Idera
;

et passiouis Christi sint


teria
;

admiranda mys-

plenitudo tamen fidei in sacra-

patiebalur,elnonpatieba!ur;iiioriebatur,

etnon mui'iebatur;st'peliebalur,et uonsepeliebaturjresurgebat, etnon resurgebat, ibid. 458, n. 36. Erat in servi forma sed idem in gloria Dei Patris, erat verniis in

mento est passionis, ibid. 429 , n. 126. Maluit in hunc mundum redemptor venire , quam }udex , vni , 123, n. 16. Mors Christi vila est omniura ; morte ejus signamur, morlein jus orantes annuntiamus, mortem ejus offerenles prjedicamus; mors ejus victoria est; niors
sacrameutum est ; mors ejus annua mundi est, ibid. 50 , n. 46. Magnum pietalis mystehum , ut mors
ejus

cata

cruce , sed idem diniiltebat peceliam perseculorum suorum ; erat


amisil cui
nilnl

solemnitas

opprobrium, sed idem majestas Domini.

Quid

niiuus est? ix,

moreretur, vivebat; cum subjiceretur, regnabat; cum sepelirelur, resuscitabat, vi, 243 , n. 174. Eral immortalis in morle , impassibilis in passione, ibid. 459, n. 39.
69, n. 5.
Christus solus erai , quando munduni redemit, ix, 81,n. 5. Christi passio adjulorio non eguit,
eguit redemptione
,

Cum

corporis nec in Christo esset excepta, 4, n. 4. Perpetuitate vitae sibi pretium, mibi sacrificium perdidisset, ibid.

vin,

P.ilientia admtrabili peccala


alfixit

cruci, ix,

nostra suaj 64, n. 112. Damna-

vn, 575, n. 49. Non

redemptor universorum, vin, 220 n. 13. Non egebal adjulore ad redemptionem onmium, qui omnes sine adjutore servavit ix, 164, n. 710. Adjutore non eguit, cum faceret mundum neque cum redimeret, viii, 73, n. 104. In Cbristo mortua est non vita nostra, sed rulpa, vi, 808, n. 109. In eo morluus esl, quod suseepit ex Virgine ; non x Patre, ibid. 307, in eo quod hahchat n. 107. In eo secnnduni natiiraui snain Hec ea corporh passione caro passa esl Verbi nalura mulata est, ibid. 461, n. 45. Si e\uil corpus nulluiii lamen de corpuie Deo damnum, ibid. 45!), .40.
, ,
t , ,

vit peccalum,quod nascendo non sensit quod moriendo crucifixit, vn,9l, n 13. Consummalis passionibus, tanquam consummatus ipse sanilatem omnibus dedil, peccatum lulit omnium, ix, 142 n. 47. Monis mors facla est susceptio mor.

tis in

Christo, vi, 122, n. 84. Chrislus morlem suam pro morteom-

nium

obtulit, sanguiuem suum |<o sanguine fudit univeisorum, ix, 27, n. 7. Petra caro Christi, quae culmn et totiun munduin redemit , ibid. 48 , 49 , n. 9.

A^nus est setl divituB poteotaa, qui non solum Pdavit sanguine delicta
,

nnivei-ni

iiin,

miI ciiaiu di\ ina poleslate

donavii
tuli

ibid,

173, n. 10. Nunc


ni

in
vi
.

h.eili t\|io

liiinc

ovis, iiiiuc

in

offerebalur; luedi, quod sacrificioiB |iro (lclnlis sii ovis quod voluntaria hostia ; vitnli, quod immacul.ii.i -il rie;

Quomodo

Doiniiius
,

majeslaiis
(><>
,

esse crocifixus

ibid.

". 88.

dicatuf A>n

lima pro
Ail

vi

ImiiI >e rainc, q| , 27 I, u dominationibiu el potettatlbm


',.

divini:as crucifixa

sed caro estj ibid, , 35, n. 95. Mori cBrnis fuit, oon divinilalis, VIII, 301 n n< 111 /i. !). Scniiiduiii
,
<

hiiiikIi Lstiuati iiiin|ili.iiii,vii..'r.':i.

/,

.....

Mnguiuis ejus gratiau nihil minuilur, nilul BdjungHur el si parum luin


;

i-

esl

sei nniliiiii

divinilateta habel

II

pliiiiiniiiii, cail-in

cst pei iicla oiniii(

iinniori.ilii"
i

lem; hoc qui negat, diabolui si, ibid. 240, lecundam ii.itnrani ge obtulil noslram, ul ultra nosir.mi operaretur natui am de nostra ia> rifil iiim,desuo pi.eiiiiiini 881 nnill.iquc
;
I

Ims meiisura redrmptiobis , vtit, 119 Si' iradiiiii gratHt, pro mej n. qnid arguO t >i Injoi ia plaa ! beo ,m, 314, n. I'.':i. Saii^iiiiu iii Milul, sanguideUWi Hlc pi" '' K>h it, iii
>

; ;

>6

fNDEX GENERAI.IS ET ALPHABETICUS


vn, 553,
n. 120.

redde,

Quomodo

in

ipsiscrucis injuriis divinitas Christi cog-

80 , n. 96. Gedeon tre, centos elegit ad pralium, ut oslenderet nonnumero mullitudinis, sed insacramento crueis mundnm ab incursu granoscitur, vr

viornm hostium liberandum,


n. 5.

ibicl.

271,

Vide Abraham.

ix, 228, n. 8. Sicut Christus in nostra carne subditus legitur , sic nos in illius came consedimus, in ccelestibus, ibid. In Christi regno conregnabimus Christo sed nos per adoptionem , ille per potestatem ; nos graiia, ille natura, vi, 439, n. 157. Surniis regniim ejus ante, postea Patris, ibid. 233, /iloO. Christussedens
judicat, slans dijudicat

In cruce Christi
vaturinfirmitas,

omnium hominum levu, 40, n. 10. Diviuum

ix , 127, n. 6. , In Spiritu Scfnclo non solum judicat, sed

crucissacramentum, inquahaeret infirmitas, virtus libera est, affiguntur vitia, eri-

gunlur trophaa, vr, 307, n. lOS.Versale


in

manihus
vestris

vestris crucern

Domini Jesu,

in

eam operibus
,

elevantes, vir,

619, n. 48. Principium fortitudinis est, qua via sanctus est reserata martyril)us ad sacri certaminis passionem, vi,
111, n. 53. Ex crucis Christi inventione
gratulatur Ecclesia
et
,

erubescit Judasus,

toiquelur, vm, 136, n. 49. Clavus quo Christus est affixus cruci, iu honore est et remedium salutis atque in,

visibili

quadam

potestate daemones tor-

etiam vindicat, vi , 397, n. 44. Quo sensu nonjudicet, ix, 237, n. 13. Christus omnium fundamentum , vi, 246, n. 181. Cur Paulus fundamentum posuerit Christum , vn , 227, n. 142. Omnes Christi corpus sunius sed alii forte superiora memhra , ibid. 151 , n. 62. Omnes uuum corpus Christi sumus, cui caput Deus, membra autem nos sumus : alii fortasse cruli , ut Prophetae dentes, ut Apostoli, qui evangelica; pra;dicalionis cibum no.itris infudere pectoribus ; sunt et manus ejus illi, qui videntur executores honorum operum, rx,
,

quet, ibid.
Christi

Vide Helena.

sepulcrum miraculonon caret; novo opere quodam ipse delunctus delunctoruin sepulcra reserabat, vi, 459,
n.

40.

non habebat Vide Adam.

Victor morlis suum tumulum et cur , vn , 508 , n. 14.


,

Christus penetravit inferna, sed corruplionem incorruptus evasit , vn, 554,


n. 128. Etsi secundum hominem mortuus, in ipsis tamen erat liber infernis,
viii, 73, n. 102. Christus non alterius auxilio atque ope erectus est, sed ipse se resuscitavit, ix,

29, n. 11. Sicut Eva os de ossibus viri fuit , et caro de oarne ejus , ila et nos membra simus corporis Christi ; os de ossibus, et caro de car.ne ejus, ibid. 226, n. 4. Omnis bonus operarius mauus est Christi, viri, 109, n. 62. Qui sint pedes Christi, in quibus se Martyres, in quibus Apostoh in quibus ipse Dominus Jesus honorari indicat , rx , 33 , n. 23. Quis mittat aquam in pedes Chrisli? ibid. 29, n. 11 et seq. Christus sumnium est bonum, quod no,

247, n. 6.
riendi
,

Quam causam

nisi

habuisset mohabuisset et causam resur-

gendi, vui, 67, n. 90. Christus cur primogenitus ex mortuis, primitiae, initium dicatur, vin, 441, n.

11. Christi victoria , victoria hberlatis est, quae omnes gratiae vindicavit , nullum astrinxit injuriae , vi 292 n. 67. Secundum carnem omnia ei subjecta tradentur, ibid. 2 48, n. 185. Quodnam sit regnum quod Christus accepit etPatri
, ,

annuntiatum a Prophetis, pradicatum ab Angelis, promissuin a Palre, evangelizatum est ab Aposlolis, vrrr , 406, n. 8 et setf. Vide Anima. Omnia dicta nostra faclaque referamus ad Christum, vir, 450, n. 24. Nullum obsequium, quod proficiat ad cullum et observantiam Christi erubescamus, ibid. 145 n. 42. Cum in via sum, Christi sum ; cum perPatris sum ; sed ubique cum venero Christo, vr, 235, n. 150. Christus amal diu et srepius requiri, vxr, 535, n. 84; 625, . 60. Quemadbis
, ,

tradidit

, ibid. 234 , n. 147 et seq. Non deperit Christo regnum, quod Patri tra-

didit

Non

sed proficit , ibid. 235 , n. 150. sedimus, sed in Christo consedimus, qni solus sedet ad dexteram virlutisDei,
,

modumpossis mereri, ulChristustequterat? ibid. 523, n. 54 et seq. Christum, nbi non oportet quaesisse vuluus est,
,

ibid.

520, n. 47. Christus ubi quaerendus, ibid. 521 n, 49 et seq. ; 624 , n.


,

1N
5ti.

OMNIA OPERA

S.

AMRROSII EPISCOPl.
charitas ; spes in resurrectione , fides in lavacro , charilas in sacramento, ibid. 450, #i. 22. Ubi Christi corpus, ibi veritas, vrii, 76, ##. 108. Quomodo infir-

Nunquain

iis,

a quibus qua-ritur,

deest, ibid. 509, n. 17. Iu fine inveniri non potest , ibici. 520, n. 46. Quando

qmerendus sil?#'#W. 624,

n.

58 Quo-

pBr dies quaeritur? ibid. 519, /i. 43 et seq. Fieri non polest ut desit quearentibus se, ibid. 624, n. 57. Cum
nisi

modo

mus

et

parvulus esse potest

in

quo

Cliristuin qua-i

ilis,

Palrem

Ueum

videtis,

ibid.534. n 82. Quomodoqui Christum requiril,ad Angelos pervenit ? ibid. 536,


n. 97 et seq. Quamvis mane venire debueris , tamen elianisi serius veneris

Christus est Dei virtus ? ix, 235, ##. 9. Carnalis non est in Christo ; sed si quis in Christoest, nova creatura est, non naturae novitate formatus, sedgratia3,j'izV/.

etiam sexla hora Jesnm fatigaitun ab invenies , vi, 326, n. 184. Cui Christus laidare videatur ? ibid. 528, n. 69. Qui videt Jesum, cceli ei aperiuutur, ix, 126 , n. 5. Quandonam Christus apeiio ingrediatur ostio ? ibid. 530, n. 74. Bonum est ut ad advenlum Domini interiora nostra turbenlur, ibid. 525, #i. 60 et seq. Quemadmodum teneri debeat ? ibid. 532, n. 77 et seq. Christus auihulat in pecloribus sin^u lorum ; cave igitur ne pollutam habeos conscientiam , et pedes Christi iucipias inquinarc, ix, 29, n. 12. Quanditi Cliristum sequimur, uon lahoramus, vit, 543, n. 103. Quis potest lahorare sequens Jesum ? ix, 259, n. 2. Cur qui eumsequuntur, alligali vinculis sint? ibid. 248, n. 10. Ifsc pervenitad Christi requirin, qui humilitatem Chrisli fuerit secutus, viii, 128, #?. 27. Uhi tres istisunt integri, apiritus, animael corpus, ihi Chrisitincre
,

10, #i. 6. Si ceciderit , qui cum Domino Jesu est, erigit eum Jesus, ibid. 246, ##. 3. Qui laudat Dominum Jesum, osculatur eum , ibid. 30 , #i. 14. Osculatur Chi istum, qui confitetur eum , ibid. n. 15. Gloriosius a Christo stringimur, quam aliisabsolvimur, et relaxamur, ibid.\59, n. 96. Jugum Christiquomodo suave possit esse, cum et grave dicatur, vm, 92, n. 11. Est anima quoe spuilahter parit

Christum, vn, 510, n. 20. Vide Anima. Christus est verus Nabuthe, vn, 611, n. 30. Cur David Christum quasi gigantem describat ? vi, 457, #i. 35. Cbristus cur candidus el rubeus ? vn, 412 #j. 46. Nobis lilium est, vin, 108, n. 56. Yilis est, quia meas sustinet passiones, vi, 186 , #i. 158. Cur Chrislus botryo sitdictus, ibid. 187, #i. Kil.
,

Chromatius

presbyter,
#i.

vni,260, n.

76; 249,/. 45; 251,

51.

Cibus liominis cur post bestiarum pa100, #j. 28. An olericarnihus vescendum praeceperit Dominus , ibid. 477, #j. 89.

bulum
bus

creatus,

i,

magis

quam

lus est in

medio coruin, vn, 562,


ihi

Uhi pax
Chiisius

Christus

n. 14. uhi jusiilia, ihi

Victti siuiplicis hcrbae


ibid. 100,
est lanttun

olerisque cihis,

aut ponii coiitentos esse


#i.

ix, 124, n. 4. Ubi Chiislus, ihi oiiinia, vi tt, 195, //. 4. Omnia liaheiiuis inChristO, vn, 542, n. 99. Omnia Chrisltis est ; si vulnus curare desi,

omnes opoiiere, 28. Lex qmedani iialuiiv

deras, medic.us est


fons est
<sl
;

si

febribus SStUBS, ; gravaris iniquitate, ju>titia


si
;

si

auxilio ind ges, virtus est


vila est
;

si

inor-

qtuerere, quaiitum sufliciaf ad viclum el alimentorum modo sortem censeie palrimonii,7W. 183, n. 26. Eum tle cibo curare indecorum est, qui inililit de regno, V, 297, n. 130. Cibns nohis sola naturalis mcdicina
,

tem times,
via est
;

si

coelum desideras,
;

est, i,

12l,#i. 57.
,

si

tenebras fugis, lux est

si

ei-

bum
8.

qua*ris,

alimenlum

cst, ibid.
#i.

Chrisiiis requies postra est, ix, 58,

Principium
'i!)

nostne virtutis
In eo
(i

est,

vi,

1111, /;.

et 52.

suiimia Uliiest,

versitalis, el portio
>,

singulorum

vm,

Cibui ovibns et capris medirina esl ihul. 108, //. 40. Cibus bonus est fides ; suavis cihus csi misi ricotdia cibus jucundus est gratia, ix, 233, /i. 5. CtCADEg. Qiiam dulcis in cxigtio rica;

ii.

(J.

Ibi praesidium
t

noslrae
,

salutis,

dis gtitlur.e cantilcna, (]iiarum

ennlihus
,

ubi r.hiisius

vti

432
i

/i.

29.

Grande

remt lium
>/

solatium habere de Christo, 95. linis c nobi (ides, ipes,

arbusta rumpuniui eo qund magis canoiic meridianii caloribus, qtio inn in lemporis allrahunl

medio

epstti

58

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


Circumcisionem oportuitex parte fieri anle ejus aciveulum, qui totum circumcideret hominem, ix, 206, . 15 ; 209, . 23. Marcion et Manichaeus reprehendendnm Dei putant esse judicium quia oraculum de circumcisione celebranda edendum esse putarunt ; sed refutantur, ibid. 204, n. 10etseq. Circumcisio nou otiose in hac membri parte , et octavo die facta, ibid. 202, n. 3 ; 219, n. iet seq. In tantum abest nocuisse fidei circumcisionis dolorem , ut probabiliorem fidem faciat dolor, ibid. 206, n. 14. Cur circumcisio et VeterisTeslamenti auctoritate quasi ulilis imperelur, et Novi Testanienti magisterio quasi inutilis repudietur, ibid. 201, n. 1 et seq. Cur tunc circumcidi pietas crederetur, nunc impietas judicetur ? ibid. 217, n. 1 et
seq. Secundum ipsam litteram ad circumcisionem Judaicam teneri nunquam potuerunt nationum populi, ibid. 211, n. 26. Reperimus in hisioria veterum iEthiopum, et Arabnm , et Plicenicu m aliquos circumcisione erga suos usos, ibid. 203, n. 6. j^Egyptii impium judicant sacerdotem, qui nequaquam habeat circumcisionis insigne neque mag-ici carminis sapientiam , nec geometriam, nec astronomiam judicant vim suam obliuere
;

spiritu, eo cantus resonant clariores, i,

215, n. 76. Cicadae de die in diem vivunt , questu rumpuntur suo, et quibus homiuibus similes sintPvni, 401, .5. Ciconia Romanorum usu pia avis vocatur, i, 203, . 55. Habent istae avesdecreta patrum ad propriae insigne clementia? ; pios enim filios patrum prius oportuit judicio praedicari, ibid. Ciconiae

ha-

bent etiam universorum suffragia ; nam retributio beneficiorum avTntsXv.pyyi^ii nominatur : ttO.apyoi enim ciconia dicitur, ibid. Virlus itaque ab his nomen accepit , cum relatio gratiarum ciconiae vocabulo nuucupalur, ibid. Ciconias ferunt collecto proficisci agmine si quo pergendum putant , et simul plerisque circa Orientem locis invehi et quasi les,

sera miliiari pariter

omnes moveri,

ibid.

deducunt eas ac dirigunt, et velut quibusdam turmis stipalricibus prosequuntur, et eas defendunt, ibid. Ciconia avis pia novit annuntiare adventus sui testimonio veris indicium, ibid. 234, n. 20. Cimbri. Legimus templa idolis antiquitus condita de manubiis Cimbrorum, de spoliis reliquorum hostium, ix, 16,

201

n. 53. Cornices

n. 10.

Cibcenses ludi. Ferebatur Valentinianus primo ludis circensibus delectari sic istud abstersit , ne solemnibus quidem principum natalibus, vel imperialis houoris gratia circenses putaret esse celebrandos, viii, 94, n. 15.

sine circumcisionis signaculo, ibid. n. 5.

Clarus
lutatione.

episcopus, vni, 278, in sacivitatis,

Claterna, nomen
n. 3.

vm,

9,

Circcmcisionis praereptum explicatur, i, 610 et seq Circumcisio corporalis figura est spiritalis, ibid. 520, n. 29. Circumcisionis vocabulo quid praescribatur, ibid. 518, n. 27. Circumcisio purificavit , sanctificavit lex , justificavit

officii, sed etiam opera debet exhibere,v, 257, . 29. Clerus plerumque erravit, sacerdos mutavit sententiam, divites cum terreno rege senserunt ; populus fidem propriam

Clericus non solum

virtutis

reservavit, iv, 369, n. 17. dos.

Vide Sacer-

Cur illa hodieque non teneatur, i, 520, n. 29. Cur circumcisus Ismael tertio decimo anno eetatis suae, i, 617, n. 91. Circumcisi apud jEgyptios non solum mares, sed
gratia, v, 312, n. 166.

cliam foeminae, ibid. 611, n. 78. Circumcisio est iuterioris hominis, et qualis illa esse debeat? ix, 208, n. 19 el seg- Signum circumcisionis corporaverilas antem circumcisio spiritafis lis est illa inembrum amputat, lia;c pecca;
;

Clerus. In clero quicumque es Domini portio ejus et possessio , noli recedere de Domini possessione, ix, 249,. 14. Sacerdos speclet quis distinguendae lectioni aptior, quis psalmo gratior, quis sacrario opportunior, vri, 256, . 225. A clerico solo pro omnibus votum comniune suscipitur, officium commune deferlur,

vm,
,

operum decet testem


liuiationem

303, n. 14. Ministri altaris esse publicam exis-

vn,268, .256. Non


,

tum,

ibid.

219, n. 4.

hoc solum

est in clerico

ut

sumptum

, ,

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.

59

oxpediat siium, sed ut divinum sibi post

mortem

polius subsidium locet, ix, 246, n. 2. Qui ad oflicia Ecclesiaj accedunt,

11 eM2. Terrenum tibi Aposfolus consorlium negat, et ultn. natura? propemodum terminos alis ad coelum docet spiri-

despieMOtiam rerum humanarum habere debent, vn, 243, n. 183. Ecclesiasticus ab omni usu nogotiationis abstinere debet, agelluli
linbet
;

sui conlentus

fructibus,

si

uon habet, stipendiorum suorum fructu, ibid. 244, n. 184. Non solum Apostolus statuil de episcopo etpresbytero, sed etiani patres in concilio Nicaeni tractatus addiderunt neque clericum quemquam esse dobere,qui secunda coujugiasoilitussit, ix, 147, n. 64. Ministris altaris una tantum, nec repetita peimittitur copula, vn , 269, n. 257. etiam ante baptismum , ibid. Convenit Ecclesiasticis et maxime ministrorum officiis declinare extraneorum convivia, ibid. 205, n. 86. Offensione praestricti, olficio desistere non dcbent, maxime clerici, ix, 246, n. 1 et seq. Clerico jus vui, 303, n. 14. testamenti negatum Vide Ecclesiasticus, Episcoits.
si
,

evolandum, vn, 534, n. 83. Ad erigamus, illo nobis contendendumessearbitremur, illaro sedem terrenis omnibus praeferendam putemus, ix, 55, n. 2. Tutus ad superiora cursus est, periculosus ad inferiora descensus, vn, 540, n. 96. Sit gressus ad superiotalibus
cceluni oculos

ra; quia melius est ascendere, vm,402, n. 8. Vide Mundus. Ccelum erat Paulus : coeli erant Ja-

cob et Joannes ; ipse Dominus Jesus perpetui homiuis erat ccelum, viu, 361
n. 5.

Coelum aereum quid


et seq.

sit,

ix, 184, n. 1

Ccclum unde
15. Quae
sit

sic appelletur, i, 77, n. qualitas et substanlia ejus,

; 46, n. 23. Intelligibilis oui ix est, terra autem Vbibitia vel sensibilis substantia, ibid. 584, n. 46. Phi-

ibid. 43, n. 21

Cocciim. In cocco species ignis, et crucis Dominicie sanguis irrulilat, iv, 389, n. 22. In Exodo coccum pro igne collocatum est, ibid.

losophi aethera ex quinta quadam oiivicx. esse adserunt, ibid. 594, n. 58. Refellitur haec opinio, ihid. 47, 48, n. 23 et
esse adserit Pla591, n. 54. In ccelum os suum ponunt, qui criminum auclorilales nativitatis putant quadam necessitate defcrri , n, 490, n.
to, ibid.

24.

Currum volucrem

Coccinea labia Domini

quae passio-

nem propriam

loquebantur, iv, 389, n. 22. Quid sit in Cantico : Sicut resticula coccinea labia tua ? ibid.

12.
est, ut a

Coelibatus. Qui deorum suorum adutteria et probra venerantur, ccelibatus et viduitalis statuere poenas, ut ae-

Coelum multipliciler majusquam lerra plmsque punctum comparalione coeli lerra sit eestimata, m, 134, n.

muli criminiim mulclarent studia virtutum, vii, 496, n. 84.

49. Plures ccelos, i, 67, 08, n. 5 et 6. Cielorum convcrsionc intnarialiilcm


hariiioni.iiii excilari
i,

Coklum principium operis mundani homo, ix, 48, n. 8. Incorruptibile homo corruptibilis (nitatur, et praHorit
finis
;

590,

n.

quinam crediderint, 54; in, 98, n. 2. Eorum


i,

opinio refutatur,

68, n. 6 et 7.
iv,

mcorruptionem induit, ibid. Deus eoeli n. 9- Quod ultra rccluiii est est, ibid. n. 8. Coelum est ibi, ubi ce.ssalabetur,
<!
,

In ccelo 12.

fuit vitiis locus,

247, n.

Cur
n.

o.r-liini

sanctum dicatur, iv, 255,


dicitur qui vitam
integrilatis

ccelum est ibi, ubi flagitia coelum est ibi, ubi nullum mortis est vulnus, vn, 70, n. 20. TVrra. exercitium est liominis, coclum cirona,
vit
;

culpa

feriantur;

25. Ccelum

is

Angclorv,

rum

custodia

excroct,

'^, 48, n. 6. Coeli

Deus
ii

ipse
ii

mysterium doceal xat qui condidit non lioino, qui


;

248, n. 12. Ccvlesle elementum vits tua imago cssc deoet, ibid. 245, 24C, n.
ei
tini
//.
!).

'.<

in oiclum

quoinodo

pei varias dis

ignoravit,
iiln

vm,

300, n.

7.

Ilii

liones 17.

Bscendat

homo,

tix,

tiiiiiu,

esl

possessio tua,

wir,

IS8i n.

Quis ille vir, qui vias libi periat, gradu ;quc Imoveal per quos
5!).
ti
,

ad

ccflli

ascendal regiani

10, n.

Cooitatio, ('iimi oogitatione omnia -ii ris lui. i\ ul non lc 162, /i. 32 c/ vr</.
fflcilo,
|

li

'

GO
Cogitalioni

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICHS


malae
et

concupisceutiae

Christus

baptizaretur et mansit super

oecurrendum, iv, 163, n. 34. Nulla mens, nulla anima est, quae non recipiat etiam malarum motus agrestes cogilationum, i, 454, n. 57. Cogitationes, magis quam improvisae infusioues ad crimen
tenendas, iri, 110.. n. 21. Cogitationes vanas cum expuleris, dabit tibi Deus va-

eum, ix, 32, n. 21. Quomodo vidit columbam, qui non vidit eum super quem
Spiritussanctusquasicolumbadescendi:?
ibid.

cuam possessionem
375, n. 44.

cordis et menlis,

i,

Columna. Moyses ducebat populnm Hebraeorum in nocte, in columna lucis ; in die, iu columna nubis. Columna lucis quid est, nisi Christus Dominus, qui tenebrasinfidelitatis depulil, lucem veritatis

Cogitationis perfectae

uon

est,

scire

et gratiae spiritahs affectibus


?

iniudil
est

quid facias, et ordinem nescire faciendi, iv, 71, n. 12.


Cogitationes prudentium liberae sunt quanto magis sine ullo terrenae molis impedimenlo ferunlur ? vn , 545, n. 107. In bonis cogilalionibus atque immaculato cbaritatis affectu, ct sincerae

humanis

At vero columna nubis

Spirilus sanctus,

vn,35,

n. 22.
n. 54.

Coma. Vide Capilli. Comacinje rupes, ix, 100,

Comensium
Comes

plerique ad fidem cliris7.

tianam conversi, vrn, 196, n.


Oric-ulis

proposito
ibid.

conscienliae

summa

est laus,

558, n. 2. Vide Aitetitus. Cognoscere se ipsuni, quid et quam utile, iv, 26, n. 13 et seq. Tunc oblivisceris Dominuui cum oblilus fueristui,
i,

mililarium partium ix, 15, n. 6. Comiti vexilla viciricia et Labarum commissa, ibid. 16, n. 9.

362, n. 26. Non potest plene quis inquid acceperit , nisi meminerit ante quid fuerit, iv, 262, n. 35. Cognoscere non in sola et perfunctoria
telligere

Commendatio. Ea veritatis regulaest, commendandi tui causa, quo minor alius fiat, vir, 351, n. 123.
ut nihil facias

Commendatum
quod nos
simus,
ir,

el

deposilum dicunt

cujiodiae causa alieni

commi-

scienlia est, sed in

eorum operalione quae


est, et

oporteat

295, n. 30. Cognoscere se ipsum prudentis


fieri, i,

399, n. 67. Commodi sui causa qui alieri nocet, naturam violat, vn, 345, n. 24 et seq. Non bona sua et commoda, sed aliorum
quaereuda, ibid. n. 13 et seq.

quemadniodum
est,

a sapienlibus definitum

seeunduru naturam vivere,

vm, 20,
nec fe-

Commune quod omnibns


tum
iu siugulisesse

est,

excep-

n. 45 Quid absurdius, sis, affectare quod non


4.

quam
sis ?

nescire qui

nou

potcst,

vni,50,

ibid. 35, n.

rc.46.

Gravius

esl scire

quod

facias,

cisse

quod faciendum cognoveris, vir, 277, n. 27. Ad cavendum prodest praescisse sed si cavere non queam, obfuit nosse, ix, 214, n. 8. Plus damnant,dum comperta deserunt, vn, 97, n. 26. Vide
;

Communionis socielas uullam debet habere offensam, viii, 270, n. 4. Communionis osculo Ciirislum osculamur, ix, 31, n. 15. Qui arbilrantur hoc esse poenam eorum, si abstineant a
sacramenlis cceleslibus
bi, derlinant
;

hisaevibres in se

Scientia.

judices sunt, qui poenatn praescribunl si-

Collyrium oculorum morbis remedium est, iv, 50, n. 22. Coluber cervum fugit, leonem
ficit, i,

89.
intersibi

Nemo

remedium, 1 f>0 , n. , in peccalo pnsiius arrogare

vn

109, n. 40. Ferlur coluber, cum uigelur periculo, caput semper abscondere , et in orbem se colligens, objecta
reliqui parte corporis
,

debet aucloriiatem aut usurpationem sacramenlornm, ibid. 165, n. 103. Immundis impuiitalibns sacra; communionis nonimperlienda consortia, ibid. 160,
n. 87. Qui ita poscunt poemtentiam, ut stalim sibi reddi coinmunionem velint, hi non tam se solvere cupiunl, quam sa-

hoc solum

tueri,

quod

illisa

feratur menibra cteteraj

saho

capitis vigore, reparare, iv,

Colcmba
n. 92.

425, n. 2. tvpus pacis Ecclesias, v, 83,

cerdotem

ligare, ibid.

Comparationum naturam speclandain esse, nou speciem, v, 316, n. 176.

Columba qune ramum olca; detulit po?t diluvium, illa posteadesccndit, cum

Competentes. Vide Baptismus.

IN

OMNIA OPKRA

S.

AHHROSIl EPISCOPI.
cordts coofessio
,

61

Goncilium qnod trecenli decem el orio Bacerdoles, lanquam Abrahae electi


iudicio, cunsona

quando enumerantur

omnia quibus secreta

Gdei virlule

viclores,

vilut tropheeum, totc orbe subactis perfidis,

extulerunt, vi,5, n. 5.

mentis viscera amarissimo coiupungunlur affectu, ibid. 258, n. 42. Viilnus peccati medicum medicus confessionem exigit quaerit
,

Concilii Italia? Patres

non praerogati-

ibid.
est
,

vam

vindicanl examinis, sed consorlium

coinmunis arbitrii, vm, 273, n. 4. Consuetudo ut in Oriente Orientalium esse concil.um, inlra Occidenlem Occidentalinm, ihicl. 232, n. 7. Propter umim Auxentium necesse non est episcopos ut ad syuodum veniant, fatigar), ibid. 340, /7. 1G. Propler adventuni Gallorum episcoporum syuodus convenerat, ix ,
90, B. 6.

Venenum peccatum remedium accusatio peccali, ibid. 233, n. 1 1. Non potest quisquam justificari a peccato, nisi fuerit peccatum
322, n. 14.
anle confessus, i, 332, n. 71. Quomodo qui se accusat, et si peccator est, justus esse incipiat, iv, 70, n. 11. Quicumque dicit iniquitates suas Deo, justificatur, i, 368, n. 34; n, 312, n. 75 ; iv, 43, n. 10. Condemnalio prcesentiuni , absolutio

futurnrum
n. 104.

est, iii,

234, n. 13.

Conciones. In conciqnibus vox quo-

Confessio peccati

compendium

est pce-

modo romponcnda, vn, 212,

Ecclesia quotidie in leclionibus sacris, in

sacerdoluin tractaiibus laudem pudicigloriam integrilatis personat, ix, liae,

128. n. 10. WtfeSzBMO. Concurina a concubilu appellala, vir, 380, n. III. CoNcunsciRE. Eget semper, quantumvis acquirat, qui plus concupiscil, vu, 232, n. 155. Concupiscentia et de bono et de malo dicitur, iii , 254, n. 38. Concupiscentiarum , iiialariiinque passiomun Qumina, ex carne exundant, i, 422, n. 12. Concupiscentia rationem prttvenit,
sed ratio cupiditali
resistit
,

404, n. 27. In confessione esl venia, et in pcccali sui condemnatione justitia, m, 292, n. 30. Plurimnm suffragatur reo vererunda confessio et pcenam quam defensione evilare nou possumus, pudore levamus, ibid. 235, n. 14. Criminis commenium, non confessio pudori est, v, 1 10, n, 38. Justificalio Dei
i,

narum,

est, ut

cum

boni operis f.liquid feceri-

nius,

semper tamcr. Deo peccala nostra

fateamur, iv, 331, n. 30. Deus non soluni culpas ignoscere ccnfitenlibus, sed etiam praemia corrigentibus impertire consuevil, iii, 94, n. 68.
Justus
siiciiiiiu

conlcssione peccatorum

n, 135, n.
et cilo oc1

voccm

eripit adversario, ibid.

148, R. 8.

3. Concupisceuliaiii ralioemollire potest,

eradicarenou potest, ibid. 134, n.

Non solum renunliare peccatis, scd etiani mcmoriam oninem dcbes actus superioris

seq. Concupiscenliis malis quam curreUdum, iv, 12, n. 12 ; ibid. 95, n. 29. fflfle il MI-KRANTIA. Conditio niillum ad commendalio-

abolere, v, 362,
s.

;i.

44.

Vide Eccle-

si^, Cl.WI

nem

lioniinis alTeit iiiipudimcnluiii,

vu,

Confessio fidei pictiuin inimortalilalis nobis esl, v, 152, n. 74.

600, n. 3. Conkessio erroris medicina est , vu, 507, n. 27. Solvil erimiiium nexus verecunda confessio peccaloruni,/7/7/. 145, n. 40. Non erubescanms lalcri Doniino
pcccata noslra
,

Confkssorum
v, 296, n. 128.

violai

ubi repcriantui

Confusio bona

est,

pro Chrisli iioniinc

subeas, ui, 396, n. 68.

ibid.

130, n. 5.

lidc

vaciiamur,

CoNGRKdANnoegeiiuis, el Congregando vn, 459, n. 5.


CoN.iin;ii quanta vincula?
i,

Convkhmo.
Confeaaionis tuae
tal,

176, n.

iii,

vocem Deus expec171, n. 14; v, 337, //. 225.


Deus, ut 432, n. 90. Pec

Si in aliquo labaris, respicil le

18- Coojngii charitalem lx divioa in natiiram verlil, iv, 325, n. 17. Cur ho >i mines conjugia nou spcrnrre, ncc
*1

falearia errorero, ibid.

sociare iniparcs dcbcaiil,

t, .">rj,

n.

I!'

ralmum
si

niorbus

dnm

tegitur, inardeacil

confeaaionibua prodilur, evaporatj iii, -'im, n. h~ Vclul dolor csl, cl interioris

Conjugium non repfebenditur, ed ad majoran honoram vocatur iniegriua, v,


186, n. J96.

62
Vir non
est

INDEX GENEPxAXlS ET ALPHABETICUS


dominus
praevisum fuerit, consuevit saluti nocere, r, 107, n. 38. Conio plerumque furores hbidinum luaccueruat, ibid. 108, n. 39. Conscientia testis sibi locuplesabundat, vui, 183, n. 9. Non timeas vcrbo-

, sed maritus : ancillam sortitus est, sed uxorem, x, 177, n. 19. Coiijugum mores ferendos esse, ibid. 176, n. 18. Siund iis ad orationem nocle surgendum est, ibid. 547,

Non

n.

84.

Religiosiores copulie

mentium

docentur esse,
n. 36.
facit,

quam corporum, v, 215, Vide Matrimonidm el Uxor.


virginitatis

rum sonum vn, 637, n.


,

si

munda

est

conscienlia,

Apud sapientem non tam pudeuda publicatioflagitii est, quam


85.
conscientia,

Conjugium deQoratio

non

sed pactio conjugalis, vn, 572, n. 41. Si quis desponsata sibi et tradita utatur,

gravior

quam

scientiae ?

347, n. 29. Quae pcena vulnus conibid. 345, n. 24. Ila gravis
i6igi.

inlerioris

conjugium vocat, ix, 117, n. 1. Bonum conjugium, sed tamen a jugo tractum, et jugo mundi, vn, 514, n. 33. Ipsum conjugium viuculum est , ibid. 608, n. 21. Ne paterBliam suamaccipiat uxorem,interdictum est naturae jure,inlerdictum
est iuviolabili praescriplione

culpa est conscientiae, ut sine judice ipse se puniat, ibid. 165, n. 103. Conscientia;emendatiegratianullamclior voluptas, i, 616, n. 85. Conscientia boni facti merces piae meuli, ibid. 583,
n. 47. Conscientia apud
cogitalio hominis

Deum

se prodit, et

pietatis, titulo necessitudinis,

ix, 119,

n. 5. Lex divina patrueles fratres prohibet convenire in jugalem copu-

lam

qui sibi
n.
3.

quarlo sociantur gradu,


et

ibid.

Vide Avdncdlds

Pa-

se aut condemnat, aut purgat, iii, 403, n. 79. Arbitrum justiliae, remuneratorumque meritorum iunocensnon metuit conscientia, iv, 22, n. 7. Bona conscientia, ibid.

apud eum

ternds.
Coujugia alienigenarumrefugienda, ne pro charitate conjugii proditiouis insidiae succedant, viii, 325, n. 34. Doceat plebem episcopus , ut nou ex alienigenis, sed ex domibus christianis conjugii quaeratur copula, ibid. 312, n. 2. Prope nihil gravius , quam copulari alieuigenae ; ubi et libidinis et discordiae incenliva et
sacrilegii flagitia conflantur, ibid.

Bona

conscientia quae cum examinatur, probatur, iv, 57, n. 33. Non possunt aliena verba crimen affigere, quod pro-

non recepit conscientia, iii, 281, n. 13. Bona conscientia non eget defensione verborum, quae suo nixa est testipria

monio, ipsa sui judex, ibid. Et ipsa obmutescil facundia, si agra sit conscienlia,
iv, 118, .27. Consilia salubriora tunc credimus,
si

313,

n. 7. Id exemplis probatur,
sotris, ibid.

maxime Sam-

et seq. Conjugium velamine sacerdotati et benedictione sanctiCcari

oportel, ibid. Maturiore consilio puella filioa patre traditur, sed majore obsequii

proposito a filio ad palrem ducitur, et a viro lecla ingreditur domum soceri, ibid.
n. 3. Monimenta conjugii cornua , sunt castitatis, vn, 475, n. 38. Prope-

256

modum

non

inferioris

virtulis

est

eo

abstinere conjugio,
lectaverit,

quod aliquando debona con-

quam

coujugii obleclamenta

nescire, ibid. 458, n. 1. Licet

jugia, tamen habent quod inter se ipsi conjuges erubescant, ibid. 614, n. 36. Meliori conditione mancipia quam conjugia

propeusiore meditatione examiuata videanlur, iv, 18, n. 1. Consilii atque praecepti distantia, vn, 490 , n. 73. Consilium invitat voluntarios, praeceptum astringit invitos , ix, 138, n. 38. Praeceptum in subditosfertur, consihum anricis datur. Ubi praeceptum, ibi lex est : ubi consilrum, ibi gratia est. Praeceptum , ut ad naturam revocet; consilium, ut ad gratiam provocet, vn, 490, n. 72. Consilium bonis dalur ; correptio errantes cocrcet ibid. 230, n. 151. Consiliorum usus maxime concihat homines, et cur ? ibid. 29 n. 41. Qnalis esse debeat, qui consilium al, 1 ,

comparantur, ibid. 609, n. 23.

Vide Matrimonidm, NdftijE,- Pater, Vidda, Virgo. Conidm cum tritico quod inter alimenta vitae noxium reperitur, et nisi

308, n. 86 et seq. Quis dare? ibid. 300, n. 66. Prudentissimo cuique causam nostramcommittimus,et abeo promptius consilium quam a caeteris petimus, ibid. 294, n. 50. In consiliis acquirendis pluteri dat ? ibid.

possit utile consilium

, ,

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
Constantius in episcopum tuiper
tns

63
elec-

rimum
taiis

adjungit

vilre

probitas, virtulum

prarogaliva, usus benevolentite, faciligratia , ibid. 297, n. 60. Prsestat justi viri consilium ct sapientissimi ingenio frcquenter prajponderat, ibid. '294, 7i. 50. Quod si utrumque conuectas, magna erit consiliorum salubritas, ibid. n. 51. Quomodo potes euui judicare consilio superiorem , quem videas inferiorem moribus, ibid. 298, n. 62. Reviucitur mala

quid agendum
1

sit

docetur, viii,

180, n.

et seq.

Forum

Constantio Ecclesiam qua3 est ad Cornelii, donec ei ordinetur epi,

scopus commendat Ambrosius, vni, 191, n. 27.

ibid.

Constantips
viii, 229, n. 1
n. 61.
;

episcopus
ibid.

Scisciensis

259, n. 76. Ejus in Palladium condemnatio, ibid. 254,

meus

consiliis suis, ix,

85,

n. 12. Hoc est cousilium Dei habere, explorare diligenter omnia ; et quaj me-

suadere; quas tutiora, demonstrare, ibid. 139, n. 41. Consolatio graviter moerentium cur difficilis? vin, 103, n. 40. Forlis est, qui se iu dolore aliquo consolalur, vn, 242, n. 179. Consolatio prima ordine est, quod noo obliviscatur Deus facere misericordiam
liora

sunt,

Constantius episcopus Arausicanus, Gallorum , viii 229, n. 1 235, n. 15; 259, n. 76; 259, n. 1.
legatus
,

Ejus in Palladium condemnalio, ibid.

252, n. 55. Constantii episcopi subscriptio, ix, 44, n. 14. Consules ascribuntur tabulis emptionis, v, 55, n. 39.

iv, 379, n. 3. Secunda consolatio est quod diversis propter peccata nosira suppliciis, ad veniam pertinemus, ibid. Consofitio milis esse debet, non aspera, iii

firmitas,

Continentem voluntas facit, non invn,492, n. 75. Vide Castitas,


,

Epicurus.

Contractus non mutat genus


sapientiae libertatem adimit
,

258, n. 42. Sajpe bles de consolalionibus vidimus excitalas, ibid.

vm,

nec 451,

Constantinopolis jam Dei verbum reccpit , et quandiu venena Arrianorum


fovebat , bellis finitimis inquieta muros armis circumsonabat hostilibus; postquam fidei exules abdicavit , hostem

n. 13. In coiitractibus, et generaliter iu omnibus dolus abesse debet, vn, 362,

n. 67.

Contrarium se ipsum impugnat; quod diversum est , distinctam solet habere rationem, vn, 131, n. 7.
Conversationes
lorant,

judicem regum deditum vidit supplicem recepii , morientem obruit sepultum possidet, vi , 275, .17. Expeclabat in reditu Theodosii Iriumphales solemnitates et litulos vicloriarum ? viii, 139, n. 56. Ilhim augusto sr.pulti c.orporis lencbil hospitio, ibid. Constantinopoli duduin doiuiis episcopi incensa est, ct (ilius Theodosii interresj.it , ut suam injui iam el doiuus sacerdola lis incendium
ipsuMi
noii revocaret, ix, 17, n.

noxiae sunt, et inficiunt

cum insipienlibus menlem ac deco-

vm, 395,

n. 8.

Conversio in paucis, error in pluribus est, viu, 93, n. 14. Expwtat Dominus
conversionem nostram , ut revertatur et ipse ad gratiam, vn, 95, n. 22. Non mi-

randum peccare hominem


prehensibile,
si

sed illud re-

13.

CoNSTANTiNDsaugu^ia' memoria prinCOpg IiIxtuiii dedit judicium saccrdotiblM, vui, 339, n. 15. Baptismalis gratia
illi

non se cognoscat errasse, non humiliet Deo, ix, 91, n. 9. Nullus pudor est ad meliora transirc, vm, 300, n. 7. Levius est crinien, ulii pe.ra-

in

ulliinis

consliluto oiiinia

peccata

tum suuin ullro homo conlileliir el pn vn, 657, n. 37. Huttquid DM diaplioerc poicrit, cpiod aro ejvi emeanitet,

dimisil, ihirf. 138, n. 40.

Vide Hh.kna.
.nam
\'ic-

datiir boimiilici

Conmani
(Iiiiii

iiis

augustsa memoriae na-

sacris iliili.ilus in>sli'nis,

nli.i, i\, II, n. Bt.Qtli M accusal, ciim pcccavcni juatui ttt, non ' ille qui se l.ind.ucnl, ihn/. !!."(. n
I

lorin jussit

auferri,

vin, 809,

n. 32.
est,

Dum
Ikiiic

diileiims adinissa
til

adniilicnda ex-

Quod

siib illo

palernse dignitatis hrercde

eliidiiniis, ct
ciil|i.e

hcne ocepit, aliter ibidk 389, n. 1S.

consummalum

<lis<i|.lni.i

qua-dani i\r con.lcmna\n, mnoccnli.i


,

162, n. 92.

Prwvem tunm

accusat<u<

64
si

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


bat convicium, non ullionem quaeiebat,

peccata tua ipse accusaveris, accusatorem nullum timebis, ibid. 149, n. 53.
studet
vilia,

vn, 178,
ciis,

n. 21.

Qui
dare

bumanae

infirmitatis

emeu-

cni

Nou movebalur conviabundabat bonorum operum

ipsam infirmilatem suis deet quodammodo pensare , bumeris, ibicl. 86, n. 2. Is qui sub ictu mortis convertilur, et confitetur Domiuum Jesum nieretur incolatum paradisi ; qui vero multo ante se exercuit, pro Cliristo se oblulit , babet paratnm slipendiis suis regnum, ix, 199, n. 9. Bealus qui vel iu seneclute correxit errorem; beatus qui vel sub iclu mortis animam avertit a vitiis, vin, 91, n. 9.
bet sustinere
,

conscientia, ibid.

Ubi auimus
tionis

est saucius voluplariae folu

rursum correctemperatur amaritudine, ix, 26, n. 4. Fabulae ferunt adolescentem propler amores meretricios peregre profeclutn ; cum abolito amore regressus ocadulationis aegrescit, et
currisset dilectae dicenti
:

Convivicm quoddam exquisitum, et opipare accuratum, i, 227, n. 5. Fugiendas esse comessationes, n, 317, n. 81. Cor. Cordis homo interior totus plenus sapientiae, plenus gratiae, plenus decoris, ix, 4, n. 2. Nemo ante Pelrum tali expressione usus est, ut diceret cordis hoininem, ibid. Stateincorde vestro, ne quis vos subruat, ne quis vos possit subverlere, ibid. 139, n. 41. David docuit nos tanquam in ampla domo ambularc in corde nostro, et eonversari cum
eotanquam cum bono contubernali,
335, n.
1. Vigilet cor,

vir,

caro dormial, ne
peccatis
,

male

incipiat

vigilare

ibid.

Ego sum, re-

Sed ego , non sum ego, vn, : 163, n. 96. Grave est mutari iu pejus, ii.i, 224, n. 22. Tu ad siinilitudinem Dei unus esto atque idem ; non hodie sobriiis, cras ebrius ; hodie pacificus, was litigiosus, ibid. Vide Anima. et PoeNITENTIA.
spondit

596, n. 111. In corde amat esse Christus, ibid. 552, n. 123. Dat Deus tibi in spiritu, el in corde tuo seminat Dominus, iii, 229, n. 14. Conirito corde Deus placatur, vn, 522, n. 51. Altum corviri est, ubi nihil vadosum est, ibid. 551, n. 121. Cordis uteri duo sunt ; unus quo san-

Convertitur nemo, nisi qui voluntate


convertitur, in, 119, n. 30. Beatus qui se potuerit reparare pnst lapsum, ibid. 6, n. 6. Plus est a vitiis se revocasse,

guinem velut quodam sinu

suscipit, et

tranfundit in venas ; alter quo rigatus ex illo superiori ducit in arterias jugi meatu, i, 424, n. 14. Nidi sunt viscera

quam prope
n. 3.

vitia ipsa nescisse, iv,

467,
ut

pulmonis

et

cordis,

ibid.

Sanguinis et

Cum

virtute surgit

quicumque corfieri

spiritus nidus est cor, ibid.

rigitur,

iii,

294, n. 33. Potest

quae interdum displicent, emendentur um gratia, i, 575, n. 31. Conversione animae nihil Deo gratius est, iii, 378, n. 45. No\it Dominus mutare sententiam, si tu noveris emendare deliclum, v, 52, n. 33. Verbi Dei sententia est, ut conversis venia donelur ; si

Cor salulis signa demonstrat, quando causas suae perlurbalionis agnoscit, iii, 255, n. 39. Quae sit voxcordis, iv, 406, n. 8 et seq. Cor prius clamet, ut sermo possit a Deo audiri, ibid. 408, n. 12. Et
si

Deus videat omnia cordis


est
ei

occulta; bo-

num tamen
suam
n.

ut unusquisque

animam

tamen legitime est facla conversio, iv, 161, n. 30. Consummatae emendalionis
46S, n. 4. Non mediocris est virtutis ab improbis ad hones1a, a terrenis ad aeterna transire, et carualis vitae consuetudinem commutare, mi, 435, n. 7. Castigare nos ipsos si noverimus, cwdimus aerias polestales, sV, 258, n. 28. Convicia. In conviciis tacendum est, .-sicuti fecit David, qui cum ei conviciaretur Semei filius Jemini, non retorque-

aperiat et expandat, ibid. 466, 24. Qui cordis clamorem perdidit,


.

perdidit etiam linguae, v, 32, n. 4 1


sit

Quid

quanta

virlus, ihid.

effundere cor suum, iu, 480, n. 30. Si cor oliosum non sit , non sunt otiosa tenipora tua , ibid. 113, n. 24. Corde qui uritur, coinburiiur corpore, ibid.

57, n. 13. Cor si exagitatur, niagnum periculum designat, ibid. 254, 38. Quam grande munus sit, cordis esse

mundi,
est, et

ibid. 42, n. 64.

Cor mundandum

quomodo,

iv, 220, n. 45 etsecj.

Quomodo

auferatur velamea

quod ma-

1N
net

OMNIA OPERA

S.

AMBROSll EPISCOPf.
virtutum disciplinas,
et

65

super oculos corclis, iv, 50, n. 22. Interduin mclius est nuduai esse corpore, quatn corde velatum, nr, 80, n. 46. Corallium in mari lierba,si inaerem transferatur, in lapidis firmilatem solidatur, i, 189, n. 33.

omnia opera qure

Core filiorum oflicia, m, 430,. 1. Corium ad peram et calceamenta idoneum, v, 266, n. 57. Cornix plena voce pluviam vocat, r, 193 n. 30. Cornicum in filios amor, ibid. 205,. 58. Cornices deducunt ciconias ac dirigunt et velut quibusdam
, ,

hujusmodi sunt, viii, 393, . 2. Colamus corpus hoc noslrum, castigemus illud, redigamus in servilutem, non illud despiciamus , ibid. 462, n. 42. Afficias corpus tuum, quasi quotidie moriens, ut moriendo reviviscas , vn, 482, . 56.

Quod

nocet corpori, juvat spiritum, ibid.

115, . 65. Peregrinemur a corpore, ne peregrinemur a Chrislo ; etsi in corpore sumus, tamen quae sunt corporis , non sequamur; nec deseramus jura natura?, sed dona gratia; praeoptemus vin, 48,
,

turmis stipatricibus prosequuntur, ibid. 201, . 23. Corona luctando quaeritur, non reluctando : sladio non refugio, in, 153, n. 17. Non est corona uisi ubi fueril difficilioris lucta cerlaminis, iv, 411, n 19. Non decet redimitos floribus corona, sed pulverulentos : nec molles deliciis, sed duros iabore exercilii ornat vicloria, ibid. 381, n. 5. Quanto plura certamina, tanto praecellentior corona virtutum, v, 7, n. 6 ; 135 , n. 37. Corona certantibus nonnisi ultimo die dari solebat, i, 257, n. 50. Quo clarius meritum coronali, hoc uberior justitia coronanlis, iv, 296, b. 16.
,

. 41.
stat

Pide Mens. Corporis humani forma


,

caUeris pras-

260, . 54. Ejus fabrica instar estmundi, ibid. 261, . 55. Singula hui,

mani corporis membra ita usuin ministrant, ut praesteut decorem , ibid. 426, . 68 et seq. Corpus bumanum seplum cst corio,
ut a frigore aestuquedefendatur,
r,

449,

n. 50. Atlexliim est sicut nidus , ibid. 423, . 14. Cur uter dicatur, iv, 232, n. 14.

Corporales impressiouescum palimur, cur exclamare consueviinus, iv, 406, . 7. Quantas occupationes corporis hujus
necessitas invehat, quibusimpeditur aninue vigor, ac revocatur intentio, n, 60,

Corona.Quiapluressuntcoronae,quamcumque speraredcbemus, v, 1 37, /i. 41 lo Saeculo laurus coroua est, corona est scutum, ibid. Ut nobis proposita est corona deliciarum : corona enim deliciarum obumbrabil te, el alibi scuto boniv x>olunl(tlis sua? circumdabit le,
:

. 12.

ibid. Gloria
lexit
vtilt

quoque

et lionorc

quem

di-

Doniinus, coronavit, ibid. Ergo qui


,

coronam dare, tenlationes suggerit, ibid. Et si quando teiilnberis cognosce quia paraturcorona, ibid. Tolle Marty-

Corporis virtus exercitatione augelur at inexercitata minuitur et ; labitur i , 399 , n. 22. Samii etiam cum gerunt corpus, non sunt tflmen iu carne sed iu tpirilu , rv, 155, . 18. Sunt plerique in corpore siti, qui peregrinaotura corporc,et adsunt Deo, ibid. 66, . 2 ; 332, n. 31. Anima justi utilur corpore ut insirimicnto aut organo,
frequenti
, ,

rum certamina
crucialus
juria
,

tulisli

corunas

tolle

bealitudines, ibid. Incorona esl caslitalis in palriarcha Joscpb, ibid. n. 42.


tulisti

n , 70, n. 25 ; 7^2 n. 27. Boni regei qui sui corporis possunt se proBberc reclores, rrt 435, n. 7 ; rv, 305, ;j 30. Corporis nostri usus nobis inimii ns
, , .

carceris,

gravis e*t, xt, 74,n. 26; iv, 880, n. 24.

Aninia beata
Volupiatcs
ibid.

est

quam

nuli

adversa
.
f,|
.

Corporis decor naturalii et simplex debet esse, Deglectus inagisqunin expeditus, vii, 204, n 83. Vox qutedam esl animi corporis motus, 200,. 71.

Cori-us.

corporis pra-lia expugnanl, n,

:iil,

corpome esca

marorum
di

llomo illcccbris corporalibui dilus scipsum inlioiior.it, i, 330, fl.


'

10.

Major

in

iiilinnitate
1 1

corporis
4, .

grnlia,

quam
quod

in salute, ibid.

illecebrns diligit virtutes, aliomiualur

61. Corpus avcrsntur nniinac


refugit

cst, r,

inlirmitas lobrietai mentil 56, . 31. Cofpui nottrum hoc taberoaculura teitimonii eit ( 1
1

rporis

imperium,

n. 11.

, ,

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


Correptio amantis estnon execrantis, bonitatis non crudelilalis, iv, 185, n. 7. Correptio eruditio esl , iii 238
, ,

Crescens compresbyter noster


44, n. 13.

ix,

Medicina Chrisli correptio est, ibid. 268, n. 56. Qui amari vult, argui
n. 19.

non reformidat

sed

non

vult argui in

furore, sed in verbo Dei , ibicl. 239, n. 19. Ordo correptionis fraternae, iv, 152, n. 32. Discipliua seu correptio molesta
est, nisi

10.

habeat scieutiam , ibid. 187, n. Sapiens quomodo alios corrigere n. 66. Gravis verecunstudeal, i, 461 dia pudorque delicti ab inferiore reprehendi , iii 86, n. 56. Plus proficit amica correptio, quam accusatio turbuOmnis discipliua seu lenta, v, 353, n. 2 corre|)iio, etsi ad tempus haheat amaritudinem, postea tamen pacificos fructus ferre consuevit, iv, 187, n. 10.
,
,

Crimen. Multitudo sociorum impunitatem non facit criminum vn , 659 , n. 41. Risus doloris ablegat luxuriam criminis et erroris delicias, ibid. 162, n. 92. Non vidisse crimen est , sed cavendum ne origo sitcriminis, ibid. 117, n. 69. Sieut Chrisli diviliae virtutes sunt, ita diaboli opes crimina sunt , ix , 27,
,

n. 7.

Crimina no^tra bonis operibus, fideique pretio et miseratione redimamus , i, 388 , n. 10. Vide Peccata. CRiTiAssanguinem animam esseexis,

timavit,

i,

479, n. 92.
et

Crudelitas. Multos
decipiunt
,

mos

trislis

vitia blandiora contra avertit a se plurinimium severa crudelitas,

Correptionesplerumquemelioresquam
tacita amicitia

vn, 387, n. 127. Corrigere propositum et in melius


,

iv, 360, n. 45.

mutarenoulevitassed virtusest, iv, 359, n. 45. Correctio post passionem Domini necessaria, v, 26S, n. 60. CortinjE regia; collectae , viii, 332, 20. Scissae ab illudeutibus pueris , ibid.
334, n. 24.
Koa/j.onoX(rvi, ix, 66, n. 16.

Crux. Cbristianus per momenta singula fronti propri* mortis contemptum


inscribit
; ut|>ole qui sciat sine cruce Domini salutem se habere non posse, ix 205, n. 12. Vide Christus.

Cubiculum tuum interiorum secretum est, cuhiculum tuum conscientia tua est, vn, 559, n. 7.
Culpa. Cum reus occiditur, persona magis quam culpa puuitur ; ubi vero culpa deponitur , absolulio personae est pcena peccati , vni , 392, n. 20." Quo major culpa, eo majora sunt quaerenda suffragia , vu, 105, n. 42. Melius est alterius culpam feras , quam tuam prodas, ibid. 483, n. 58. Ibi culpa est, ubi gralia ; sed culpa graphio scribitur ,
gralia

Coturnioes helleboro vescuntur,


108, n. 39.

i,

Corvdm quasi annuntium futurorum plerique aestimant, i, 458, n. 62. Creatura in sui exordio seruta est
praeceplum Dei, et usum fecitex lege, i, 86, n. 8. Non debemus condenmare iu
creaturis,
si

quaenobisdilficilia intellectu

videntnr, ibid. 278, n. 7.


Creaturaealia6visil>iles,aliaeinvisibiles,

vi,480,n.99.Creaturaomnisnaluraesuae est circumscripta limitibus, ibid. 297, n.


81
.

n.

Quod

creaturae
est
,

caret
,

divinum

viu

communione, 179, n. 8. Omnis


Trinitatis
,

spirifu designatur , vi , 388, 14. Amplius nobis profuit culpa , nocuit, vn, 594, n. 104. TJniquam versorum culpa operata est subjectionem , subjectio humihtatem , bumilitas

creatura et ex voluntate, et per operatio-

obedientiam, ix, 214, n. 6. Vide Pec-

nem

et in

virtute est

vi,

catum.
Culpa substantiam nullam habet, in, 378, n. 44. Tn hunc mundum tanquara hospes inlravit , aliena nostrae et peregriua naturae
fons

291, n. 64. Atque per naturam sui obnoxia potest esse peccato, ibid. 308, n. 111. peccatoruraque capacitali, ibid. 432, n. 136. Illa non potest veritas esse , seJ species, vn, 11, n. 25. Cur in Apostolo omnis creatura comiplioni obnoxia, non tamen omnis congemiscere dicatur, via, 360, n. 100.
et mutahilis, ibid.

88 , n. 59. Malitia culpa infirmitatis est lapsus, iv, 328, n. 25. Culpa plus quam arumna a sancto
,

ibid.
,

peccati est

viro dellelur, iv, 377, n. 36.

438, n.

et serj.

Tntus est culpa

intus et virtus

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
tates,

67

92 , n. 66. Tna te ipsa culpa accusat et prodit, ii, 345 , n. 51 ; ni , 93, n. 66. '.ulpa crescit, cum proditur, nec cavetur, ii, 142 , n. 13. Tolerabilior culpa quae premitur verecundia, quam quae
(

possunt virtutes et bona opera germinare , i , 469 , n. 77. Finis tentationum , finis est cupiditatum , v, 134,

insolentia praedicatur, i,534, n.

59;

m,

71, n. 34. Innocentia arrogantem me fecerat , culpa subjectum reddidit , , 147, n. 21. Vide Malitia el Pecca-

.35. Cufresscs nunquam amittit viriditatem suam, iv, 75, n. 21. Cupressus lacunaribus fastigiisque comendis babilis
est,

TDM.

Ccm et in praeposiliones inaequalitatem


personarum divinarum non denotant vi , 351 , n. 70 et seq. Utraque syllaba conjunctionis est, 355, n. 84. Vide Per.
CuriDiTASveniabilis,quaenonpecuniae
vi, 208 , n. 57. sed gratia; Cupiditalibus omnis divitiarum abun157 n. 90. Qui dantia inopia est ix moderari nescit cupiditalibus , is sicut equis raptus indomilis, volvilur, obteest avida
,
,

i, 118, n. 53. Custodis boni praesentia ibi frequentior, ubi muri fragiliores , i, 416 n. 5.
,

Cura. Non curare quod feceris , sumroa inclementia vn, 189, n. 48. Cybele currus suos simulato Almonis
,

in

flumine lavat, viii, 308, n. 30.

Cyclus decemnovalis, vm, 368, n. i. Cycnus cur proceriore collo utatur in promplu est ; ut quia est paululum segnior corpore , nec facile polesl aquarum
inferiora penelrare

ritur, laniatur, affligitur,

vn, 442,

n. 5.

Vide Divitias.
Cupiditalum causae sunt canis oblectatio,

extendat , cervicem ad praedam , quae quasi praemia reliqui corporis escam quam invenerit rapiat, atque eruat e profundo , i, 215, n. 75.
,

species gloriae

aviditas potentiae

Cyrus Persarum
et

rex

exsecto capite,
satiari

v, 134, n. 35. Defectio cupiditatum et vanilatis, adjectio est verilatis , n, 126,

intra
,

utrem plenum cruoris


,

jussus

incluso

ioemineis imperiis ludi-

n. 47.

Cum

compressse fuerint cupidi-

brio fuit,

vui, 310,

n. 36.

Dalktb , quarta littera secundum Hebraeos significat latine Timorcm vel Nativitalem, iv, 65, n. 1 Dalmatius tribunus et notarius, viii, 336, n. 1. Mandatum impcraloris defcrt

Dan. Hanc tribum benedixit Movses


dicens
:

Dan

catulus leonis , et

rffitsfiet

cx Basan, boc est, ex confusione, n, 261, n. 34. Unde secundum (>ra>cum


magis intelligcre debemus, ex quo Latinii
-

ad Ambrosimn, ibid. Damasus Ronianae Ecclesiae sacerdos judicio Dei electus, viii, 289, n. 10. Ambrosio misit libellum senntorum
cliristinnorum contra
nein, ibid.

transtulit,

quod Dan

ipse factus

sit

serpens in via sedcns, ibid. Dan interpi elatur Judicium , ibid. Et idco grave juilii ii periculum trlbui bta tubiit, cui lerpenl illipsus Aniicbrisius isi qui
,

Paganorum
iimlii,

petilio-

currentcm
cur
pauci

suis sauciaret venenis,

ibtd.

Damnentur
coronentur,

vero

Dan
I

jiulicabit

populum suiim laOOUUI


Isi.irl,

m,

319, n.

7.

unani liibum in

iu, 881,
Iribu

//.

25.

Damonis
egregiiim

et Pytliiae

Pythagoraoorum

egrmuiquod Bamaobde
fuciil in Isrnrl
;

Dao jupnpu-

facliiiu Antiocbcnn! virginis martyiio inferius, ibid. 171, n. 34. Vide Antiochkna viroo.

dcx

led aliui ligoifioitor

fiiturus, qni cx ca Iribn progTOIIOI

lum

snppliniis lacrilflgai impirlalis affli-

68
plo

INDEX 6ENERAUS ET ALPHABETICUS


,

get. Antichristus ille, qui sedebit

intemlanquam sit Deus vere judicium quod habet interprelatio, ibid. Dan ergo
fuit figura Antichrisli , ibid. Explicantur benedictio Moysis et benedictio Jacob super tribu Dan, it, 261, n. 34 etseq.;

aquae elemenlum quod erat in lacu Belhlehem, iir, 22, n. 35. Vidit sacramenla novae legis, ibicl. 38, n. 58. "Vidit remissionem fuluram omnium delictorum
proevidit fulgorem graliae per

lavacrum

iii,

331, n. 25 et seqq. Daniel captivus consiliis

suis

emen-

davit praeseutia, annuntiavit futura, vii, 296, n. 55. Cur mirabilis factus sit om-

infusionem Spiritus sancti, ibid. 16, n. 24- Resurrectionem Domini multo post saeculo futuram pia fidei devotione celebravit, ibid. 222, n.
regeneratiouis
,

et

79.

Quod ipse

nesciebat,

Nalhan

inferior

Dibus, ibid. 297, n. 58. Ille ct tres Hebraei pueri nihil eorum quoe sub rege terreno erant, possidebant, vni, 222, n. 17. DanielnisiaccepisselDeiSpiritum, nunquam potuisset deprehendere adulterium libidinis, mendacium fraudis, vi,

propheta cognovit, iv, 251, n. 18. David cur peccati exsors non fuerit, ni, 23, n. 36 ; 70, 71, n. 33. Ideo videtur peccalum gustasse , ut doceret

quemadroodum peccatum
ibid.

posset aboleri,
efficaciter
ille

225, n. 1.

Quam
cito

purus Danielis animus , ut mulceret niores barbaros, mitigaret leones? vit, 297, n. 58. Danubius de occidentalibus partibus Bai barorum atque Romanorum interseeat populos, i, 74, n. 12.

395,

rt.

39.

Quam

nos peccatorum nostrorum pcenitere docuerit, ibid.

Quam

peccatum confes-

sus ingemuit culpte dolore, ibid. 5, n. 5. Iniquitatem propriam ccnfitendo, justificatus est in semetipso, iv, 135, n. 22.

Quomodo peccalum suum


in, 235, n. 14.

pelierit deleri

Daiuus Medus mare Rubrum ^gyptio pelago connectere voluit, i, 89, n 11.
tini

Eum

homicidia sua et

adulteria decantasse male Gentiles objiciunt, ibid. 55, n. 6 etsecj. Non alia re
prsecelsior,

Davip. Hebraai Excelsum dicunt, Lani, Humiliatum interpretantur


,

quam quod commissum


putavit

terium

pcenitentia3

adullacrymis

74, n. 39. Ejus se dici Filium ipse

Do-

minus gratulabatur, ibid. 3, n. 3. Arguuutur qui eum Filium Dei et Christum esse dicebant, ibid. 62, n. 22 et seq. David magnus moralium magister, iv,
3, n. 1. Illius forlitudo facta est universorum victoria, ni, 18, n. 26. M.ijor in eo pietas, tabat,

cavit David,

abluendum, v, 108, n. 37 et seq. Pecquod solent reges sed pocnitentiam gessit et flevit, quod non solent reges, iii, 12, n. 15; 55, n. 7. In
;

electione pcenjepro peccato suo rationem

secutus est, in dolore pielatem, ibid. 237,

quam

virtus corporis mili-

iv, 64, n. 46.

In ipso

quam

in

Salomone major Deigratia fuit, iii,274, n. 4. Quare ante arcam salfaverit, v, 203, n. 5. Ejusdem clemenlia morum, mansuetudo pietatis, el vehemens devoimentio, iv, 323, n. 15. Quam injuriae patiens et doloris, nt,19, n. 30. Parcebat inimico, et malebat innocenliam suam quam vitam tueri, ibid. 147, n. 7. Didicerat de Cbristo bonus esse pater, tv, 304, n. 27. Cur Absalon prius dixit puerum filium, ibid. 371, n. 23. Irrationis

n. 16. Quihus operihus peccatum suum lex^rit, ibid. 341 et seq. Sic dilexit Dominum , ut nimia cbaritate peccatum omne tegeret atque absconderet, ibid.

17, n. 25. Licet pcenitenlia abolilum , suspectus tamen erat, ne forte adhuc

maneret ejus opprobrium, iv, 102, n.


40. Davidis factum

cum

Uriae uxore,

mys-

tionabilem concupiscentiam rationabiliter parato fraudavit remedio, n, 135, n. 3. Quid a Domino tanquam servus miles, et
vocatus exigeret, iv, 125, n. 4. Multo admirabihor qui potestatem vicit, quam qui amorem, iii, 56, n. 9.

terium fuit in figura, peccatum iu historia : culpa per hominem, sacramenta per Verbum, v, 109, n. 38. Mysteria sub eodem adulterio adumbrata deteguntur, iii, 73, n. 37 et seq. ; 83, n. 50 et seq, Deus de sanctitate et justitia ejus jam judicavit, ibid. 4, n. 3. Figura Christi fuit, i, 239, n. 25; m, 10 et 11, n. 12 et 14; 50, n. 81; iv, 457, n. 11. Quid ingressus in domum Achimelech, ubi quinque panes petiit, figurat ? v, 168, n.

David sitiebatC.hrislisanguinem, non

35

et seq.

; ,

1N

OMNIA OPEHA

S.

AMBKOSU EPISCOPi.
esse censores,

GU
r.

David duas uxores liabuit Achinaam Jesraelilem et Abigream, elquremysteria hrec contineant, explicalur, vui , 422, n. 5 et seq. Quanlus ejus ex filiorum morte dolor, ibid. 41, 42, n. 25 etseq. Cur filios Ainmon el Ahessalon morluos fleverit, non vero infantem alium, ibiil. 43, n. 28 ; 105, n. 47. Tantam gratiam meruit, ut ex ejus familia virgo eligeretur, quae nobis partu proprio Clirislum ederet, vri, 154, n. 69. Commemorantur beneficia illi a Deo collata, ix, 34,
n. 25. Momentarias esse vices rerum sancti David frequenter variatus slatus ostendil: despectus Patri, pretiosus Deo : triumphonobilis, invidia vilis : conciliato

vn, 633,

77.David

nunc amplius gaudet, quia amplius flevit,


ibid. 162, n. 93.

Debbora populos

regit, ducit exerci-

tus, duces eligit, hella disponit,

mandat

triumphos, vu, 478, n. 44 ct seq. Mystice nohis ortum surrectur.e ex gentihus Ecclesire revelavit, ibid. 479, n. 47. Debitores nos non natura, sed culpa fecerat, ix, 27, n. 7. Plura solvendi hahet suhsidia, qui Deo quam is qui homini dehet, vn, 158, n. 81.Nemopauper est qui Dco dehet, nisi qui se ipsum pauperem fecerit, ihid. Quia quod hahes, a Domiuo esl, dehilorem te semper cognosce, viii, 126, n. 22. Sanctis diehus
,

hrcrede nobilior, quam decolorato, vnr, 190, n. 24. Non mater sic unicum
deflevit
vit

hebdomadis

ultintae solehant

debitorum

laxari vincula, ibid.

327, n. 6.

filium
,

quemadmodum

defle-

Debitum cum

solvitur,
,

non quanlilas,
i,

inimicum vn, 360, n. 62. In condonatione injuriarum Paulo inferior non fuit, ilid. 263, n. 245. Cum ei conviciarenlur, tacehat, ibid. 178, n. 21. Architre Tarenlino dictis et factis prreivit, ibid. 208, n. 94 et seq. David iorlis in praelio, mansuetus in imperio, patiens in convicio, ferre magis promptus quam referre injurias, ibid. 287, n. 32
et seq. Parentes

sed animus reddenlis 400, n. 23.

consideratur,

Decam
327, n. 4.
I

palalio missi

ad Portianam hasilicam do vela suspendehant, vm, ,


aliac

>Ki,t

sunt

aliae
,

primitiae

primitije majoris gratiae

sanctificalionis

observantissima;,

vm,

440, n. 9.
auteni

Decorum quod honum, quod

eum

filiis, filii

preefere-

indecorum hoc malum, n, 38, n. 60.

bant parentibus, ibid. 289, n. 36.

David
sis, in

forlis in bello,

patiens in adver-

Jerusalem pacificus , in victoria mansuetus, in peccato dolens, in senectute proviilus, rerum modos, vices temporum per singularum sonos servavit aetalum, vu, 215, n. 114. Nnnquam nisi lacessitus hellum intulit, ibid. 240, n. 177. nec nisi consulto Domino, ibid. Rex quasi legum dnminus , legihus reus non erat, soli Deo ohnoxius tenchalur, viir, 457, n. 26. Non prffitulit salutem innocentiffi, vu, 349, n. 33 et scq. Humilitate Deoacceptior factus est, ix, 91, n. 9. Sihi silentio legem imposuil innocentire, ibid. 172, n. 6. David taceliat, non semper, sed pro lempore ; non jugiter, neque omnihus, sed irritanli adversario , provocanti peccatori non respon-

Decorum aliud generale, aliud ipeciale, vir, 259, n. 231 et seqq. Decorum esl secundum naturam vivcrc, ibid. 260, n.
232. Decorum graece
TtpsTzc*--'

in noslris

Scripturii prinio constiUiitur loco, ibid.

182, r, 30. Decorum etim hom-slo ila jungitur, ut teparari nequeat, ibid. -!>l n. 228. Inler honcslum et deeoiiun CSl

quredam

distinclio

quffi

niagis inlelligi

quam
371,

explicaii polcst, ibid. 2S;i, r. 22.

Id quod decorum, semper ulile esi, ihid.

88. Tullius quem ordilli ID podecoro, ibid. 204, ;;. 82. tn omni sorvandum a-lale ul deccal quod
;/.

suerit in

agas, ibid.
el

Deeus lanqnam

vetlliitas Cll

pulchritudo, ibid. 257, R. 2"J!>. Df.fensio est non arroganlia quando non exrellentia aliqua hoDOI i^ BUUtnitUr, sed formidahilis arumna propuliatur, iv,
,

vn, 183, ;/. 34. Saltando ante arcam ideo ampliui placuil quia ita sc
dehal,
,

humiliavit

Deo,

ut

regalc

poithaberel

341, R. 10. Melior ost eatisa, qiia DOD dcfcndilur, el probatur, v, 4f>, n. 97. Amhiant defendi, qui lim. nt vinti .
ibid.

fastigium, el ultimum exhiberetDeoquaii lervului minisleiiiini, ix, 112, n. 7. "Volnil

Defunctis
dtmlur,

oflieia

omnes homines suorum delieloruin

ni Mv.nit in

bene i^llia mcnlibtu, in


I

lllttM

n-

iflecti

70
Mortui.
Delectatio
2.

INDEX GENER.ALIS ET ALPHABETICUS


Depositum et conimendatum est, quod custodiae causa cuipiam commisimus, ii, 400, n. 67. Depositum servare et reddere officium est; el an semper? vn, 271, n. 263. Deposita omnium et maxime viduarnm intemerateservanda, ibid. 330, n. 144 et seq. Nihil interest utrum abjures depositum
n. 3.
,

bus perseverent, vin, 38, n. 13. Vide


naturalis est,

m,

98, n.

Summum

est virtutis et erroris incen-

tivum, ibid. 97, n. 1. Prima est origo peccali, i, 334, n. 73. Ea mentis vigore
resoluto sese effundit,

n,

5, n. 2.

Ope-

riebnt, et quasi tegebal corpus

per A(J;e errorem,


et

i,

noslrum 466, n. 72. Grave

an doleas restitutum,

vm,

4,

iniquum certamen adversus deleclationes praesentiuro, ni, 114, n. 25. In exigua delectatione amaritudo perpelua est, n,428, .22. Delectationem Moyses non immerilo
serpentis figuravit similitudine, ix, 64,

In deserlo plurimae, nisus ad virtutem difficilis, iapsus facilis ad errorem, v, 122, n. 8. In deserto constantiam Joannes prius exercuit,

Desertum.

tenlationes

ut postea

regem increparet, ix,

10. Deus insufflavit in faciem hominis, ut sensus nostros adversus delecta/t.

152,/i.77.

Desideria super nos extendere hu-

tionem forliores faceret, ibid. n. 11. Fur


qui in tenebris saecularium cupiditatum, et inter oblectamenta terreslrium si quem ceperit voest

immundus

spirilus,

manum est, iv, 374, n. 28. dum ante Dominum omne


nostrum, ni, 253, n. 38-

Constituen-

desiderium
est, et

DEsr-ERANDCM nuiKjiiam
iii,

luptatum,
valle

omni

virtutis

aeterna?

flore

245, n. 26.
i,

Si quis leviores

cur , babeat

despoliet, vi, 326, n. 182. Depositus in

passiones,

corporalium delectationum, non invenit sepulcrum, de quo possit resurgere, vm, 415, n. 6.

gratiam,

Delictum minus
vel iniquilas,

est

quam

injustitia

non penitus divinam desperet 484, n. 102. Vide Spes. Despicere neminem quare debeamus, iv, 433, n. 17. Detrahentes de proximis nolite audire,

nr, 28, n. 45; 31, n.


ix, 260, n. 2.

ne

dum

auditis alios,

provocemini

49.

DELrHisus episcopus, Vide Ambrosius.

ut et ipsi derogetis proximis, rx , 140, n. 43. Si tu nulli putaveris derogandum, alienae linguae flagella non metues, vir,

Demarchus Epicuri sententiam de voluptale refert, asserit quia non potationes, neque comessaliones, nec filiorum
nec foeminarum copulae, nec piscium copia aliorumque hujusmodi, quae splendido usui parantur convivii, suavem vitam faciant, sed sobria disputatio, ix, 132, n. 19. Democritus, cui plurimum de physisoboles,

637, n. 84.

Devotio
tis,

in exequendis Dei

manda-

innumemundos, i, 30, n. 3. DEMorHiLUsArrianus^dirumperfidiie caput, viu, 269, n. 1. Dentes. Vallo deutium cibus conficicis vetustas auctoritalis detulit,

rabiles dixit esse

prima est ordine , et caeterarum fundamentum, i, 503 , n. 3. Ipsa manet in aeternum, iv, 61, n. 41. Epuratur animus devotionis alimento , iv, 139, n. 29. Devolio religiosa ambitione caret, v, 134, n. 34 Bona comes humililalis, iv, 300, n. 23. Devotionis tria in nobis officia definiuntur nimirum fides exigilur, stndium desideratur, factaquaeruntur, r, 359, n. 22. Devotio sera nihil habet landis, iv, 411, n. 19.
virtus

tur, et plenae

fit

vocis expressio,

r,

267,

n. 66. Nulla sine dentibus alimonia delectal, ibid. JE\\ maturos plerumque cernimus senescere hoc ipso citius,
sint

quod amissis dentibus nullam poscibi

Devotioni censura ccdat oportet, ix, 16, n. 11. Beatus quihabitatin ingressu fidei, hospitioque mentis, devotionis habitaculo, couversalione virtutis, vnr, 405, n. 5. Laborat in nobis Petrus quando nostra laborat devotio, laborat
et Paulus, vn, 553, n. 125. Qui Deum intimo colendum recipit affectu , non dissimulationem , sed fidei studium et devotionis impendit, vm, 286, n. 2.

ibid. Ideo

virtutem validioris assumere, muta iufantia, quia non habet


vocis
,

adhuc organum
n. 22.

ibid.

el

428,

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSU EPISCOPI.

71

Deus operator operibus suis proditur, ii, 100, n. 10. Qui ex corruptilibus nuindi putat quod Deum comprebendere
possil
,

n. 17. Inscrustabiliajudicia Dei,sed non inscrutabilia judicia oris ejus, iv, 36,
n. 29 et 30. Ejus consilium humana vota non capiunt , v, 171, n. 43. Dei
spiritus

infatuatur, i, 34, n. 9. Quaj

ma-

jor est gloria

quam

pectoribus nalionum

cognitionem Divinitutis infundere, in, 358, n. 16. Deus dicens : Ego sum qui sum } rem expressit , non appellationem, 362, n. 19. Unus cst, non iinns e numero, v, 373, n. 65- Dives philosophia plures sibi deos fecit : pauper Ecclesia qui seniper est, ibid. 429, n. 80. Semper enim esse divinum est, i, 249, n. 41. Nec inilium dierum, neque finem habet, ibid. 34, n. 9. Deus est spiritus, r, 248, n. 40. Nihil habet in sua substantia rorporale, iii,393, n. 65; v, 322, n. 1S8. Incorporei Dei corporea adtimbratio esse

non humana opinione compreheuditur, sed quasiquodam eventu inopinatus illabitur, ibid. 440 , n. 115. Quam probabile sit desiderium videndi
vulttis divini, iv,

m,

Nihil

esl

prseler

155, n. 19. Dei scientiam, iv,

211, n. 28. Deo omnia prasentia qtiffi futura stint, et manilesta quxlatent, iu, 150, n. 11. Numerus capillorum quomodo Deo cognitus , v, 288 , n. 112. Qui novit Doininum , scitur a Domino, iii, 185, n. 31. Cognilio Dei dignationis

non potest , i, 41 , n. 18. Refelli non potest personas Trinitatis ea specie vi-

quam voluntas elegerit, nonnatura formaverit, v, 23, n. 25. Corporalibus non videtur oculis, iv, 399, n. 41. Dei proprium est, ut bonus sit, iv, 190, n. 15. Deus universilate bonus, homo ex parte, v, 373, n. 65. Supra meritum nostrum Dei bonitas redunderi,

non visionis, ibid. 187, n. 33. Dei immobilis volunlas, homines vero mobiles et ctir, nr,473, n. 18. Deo lex voluntas est, el donandi jus , ibid. 265, n. 51. Voluntas divina fundamentum est, v, 155, n. 3. Voluntas Dei mensura rernm est sermo ejtis finis est operis et orlus natura:, i, 66, n. 4. Virtus
est,
:

naturse est

volunlas

est,

ibid. 71, n. 10. Se.rmo Dei opus Dei natura est, ibid.

58, n. 33.

Quid non polest,qui omniapotest, nisi quod posse nolit, iv, 441 n. 37. Dei ope,

davit,
sit

m,
7.

135, n. 50.
,

Quomodo bonus

ralio qualis?

i,

335, n. 74.

Vox Dei

elfi-

omnibus n, 143 n. 4. Ronitas Dei in omnes est, seventas in paucos, iv,


,

cicns nalune est, ibid. 86, n. 8.

Dcum

pleniludo bonitatis est, facies ejus illuminatio menlis

185, n.

Manus Dei
n. 89.

est,

m,410,

auctorem essemundincdiluvii, ibid.441, n. 42 Christus et Spiritussunt manusquihus Deus homincm crcavil, iv, 205, n. 17. Prima Deivox singulis creaturis im,

nibil

n.

Deus in semelipso nianens dat aliis, autem iu se ex aliis suscipit, n, 48, 78 Neque defertionem aut diminu-

perlita gigncndis

lcx natur.c cst

qua?

EBVDni remnnsil filturiB sticcessionis datura pr.Tscriptum, r, 98 n.


terrisin

omnc

tionem patilur, neque adjcctionem eapit, i, 344, n. 8; m, 327, n. 20/ Deus qui ubique et omnibus prsescns est, quomodn qtiihusilnm propior sit, iv, 421, n. 39 etscq. F.t si iiiiiiiciisu.s Dcu.s, mensuram oiiiniiim lenet, r, 365, n. 30.

26, 110, n. 43. Deus quod jubct, facit, 88, n. 9, Detta non lnboral in ninxiniis, non fnstiiiit in KHnimis, ibid. 166, n. 5. Dcus mirabilis iu utrisqaej
ihul. ibid.

245, n. 37.
:

Dco

niliil

iiiiincnsiiiii

csl

qui omnia

mensura qumlnm
liendit,

suat gctentite

m,

2N(>, n.
i,

compTe20. Dct qufeuam <st

Dei in hominek proTidentia, t, n. 2,'>. Male qoidttm pbilosoplioruai l.i m iicg.-irunl, ibid. 4^3, /;. 100.

il

Deus

i-njus

MTiiiiii

ene

virtntis cat,
i
<

830, n. 68. Dcus cum immutnhilis sil,cur dicnlur irasci.i, 419, /i. 9 Non cogilnl rictll homincs, ut aliqua ci novasuccedat scntentia, ibid.

deambulatio,

Divinitatis splendor inromprehensibilis

vocemUS, 2.'it, n. 17. Si hoiKirnri parentes atque niuari jusiuin cst qitnnto magil parenti oinniiiiii deferri debet amoi el nonort> ". 169, n. 20. ficentia, t, 005, rr. 89 Deus solus magistei el eruS| t,
ipsc pcrinisil ut uui 1'ntrrni
, ;

prcmit nostri corporis scnsus, v, 253,

181, n. 59.

Non

vull

cum

aliil

Wl

oi

72
tiuni liabere

iNDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


dominalus
,

ibid.

257, n.

27.

Dei in nos quanta charitas, n, 148, Ibetseq.; liz, 89, 90, n. 62. Quomodo misericordiahominis in proximum suum, misericordia Domini in omnem carnem, iv, 438, n. 29. Vita tua non in
n.

Duo quaedam in Deo principalia sunt generavirtutum,unumquoremitlit,aliud quo vindicat, i, 392, n. 15. Misericordia Dei cum judicio, et judicium cum mise, iv, 443, n. 40 et seq. Deus ideo dicitur, quia indulget ; Dominus, quia vindicat, r, 446, n. 47. Misericordiam quasi liberalis impertit, et judicium cum miseralione dispensat, n, 408, n. 86. Severus in corripiendo, sed dulcis in corrigendo esl, iii, 345, n. 3. Severitas ejus in bonitatem recurrit, rv, 185, n.

ricordia

abundantia tua, sed in Dei est misericordia, ibid. 286, n. 28. Aspectus Dei salus nostra est, atque in ejus vultu nostrum est adjumentum, rn, 424, n. 15. Ubi adjumenlum Dei , ibi certum salulis auxilium, iv, 305, n. 30 ; 331, n. 29.

7.

Quos Deus
61

aspicit illuminat, iii, 40, n.

gere,

Opus suum probare magis atque auquam minuere aut damnare consi
;

Cito dat Deus, i, 366, ; 187, n. 33. n. 31. Non est serus ad remunerandum, cito promittit, et multa largitur; et qua-

suevit, ibid. 388, n. 19. Et ignoscit ; et si percutit, sanat


in interitum

irascitur,
si

et

tradit
izz,

carnem, spiritum salvat,

re? ibid. 512, n. 18. Tardius votum precantis, quam remunerantis est praemium, iii, 238, n. 18. Uberiora sunt dona Iargientis Dei, quam merces operantis, iii, 355, n. 12. Nihil imperfectum dat Deus, i, 363, n. 28. Sua donat sine magisque dispendio, ullo donatiouis fruitur eo, quo nos utimur, ibid. 436, n.
35. Est misericordiae divinae ut nulli causa sit mortis, et omnes putet esse redimendos, iii, 366, n. 25. Omnia Deus salva esse vult, ibid. 133, n. 48. Si in te non ingrediatur, non ingredientis sed aperienculpa, iv, 422, n. 40. Oiunessuos vult esse , quos condiditet creavit : etiam f ugientes requirit, et absconditos non vult
lis est

245, n. 26. Deus

cum

irascitur

inreum,

differt : cum miseretur, properat, ut absolvat; tenet , ut corngat; admonet, ut emendet; praevenit, ut iguoscat, ibid. 237, 77. 17. Irasciturpeccatis nostris, sed

non

obliviscitur pietatis

minatur sup-

plicium, sednonpermittit excidium ; moderatur vindictam, revocat severitatem, i, 443, n. 45. Quam clemens, quam pius, cuin aut miserelur, aut vindicat, iv,

186, n. 7 ; v, 316, n. 175. In remuneratione praemiorum promissa custodit, in exactione pcenarum praescriptum remordet, iii,237,72.17.
sicut

FortismanusDomini
cito
et

male percutit, sic fortis ad vuluus, fortis est, ibid. 294, n. 33.

sanat; quas
vult vindi-

ad remedium

Non

perire, iii, 311, n. 20-Solet congregare dispersos, desertos requirere, colligere


destitutos, iv, 23, n. 9.

care, qui paratus est ignoscere, n, 103, n. 14. Nullum prius ipse condemnat

sed unusquisque sibi auctor est pcenae

Deus neminem

deseritautrepellit, nisi

qui se ab ejus conspectu putaverit sequestrandum, n, 501, n. 29 ; m, 202, n. 57; iv, 332, n. 31. Nihil gravius quam errantem a Deo deseri, i, 407, n. 32. Quam grave sit projici a facie Dei, ir, 501, n. 30; nz, 43, n. 67. Quid sit a Deo repelli, iv, 30, 31, 32, n. 22 et
seq. Unusquisque studiis suis se jungit Deo, autseparat, ibid. 332, n. 31. Deus relinquitur pravitate morum, et defor-

v, 218, n. 46.QuantaDomini patientia, ut non statim peccalorem puniat , i, 528, n. 46. Patientia Dei non praejudicat ve-

mitate vitiorum, ibid. Deseruntur a Deo qui oderant, eliguntur qiri amaturi erant, v, 386, n. 1. Deus excaecavit populiim

n, 491, n. 14. Misericordiam magis petere Dei, quam justitiam implorare debemus, iv, 353, 7*. 32. Eam fide, studio, operibus meremur, z, 359, n. 23. Prius ad Deum quam ad humana subsidia confugiendum, ibid. 373, n. 40. Dominus eliam circa indiguos promissa sua servat, n, 312, n. 73. Sola Dei possessio est , quae perpetuae gratiae ferat fructus, i, 389, n. 11. Proritati,

posuit

Judaeorum, non duritia, sed praescientia; nec malilia , sed aequitate ac justitia, iv, 373, n. 27.

tilii Dominus in portione aurum, honores, nobilitatem, et se ipsum : elige

quam
ferre

pulas, iv, 151,

77.

13.
1,

Deum

prae-

debemus onmibus,

507, n, 9.

. , : ,

IN

OMNIA OPERA
,

S.

AMDROSII EPISCOPl.
Deus
tiae,

73

Cui Deus porlio

est

nihil debet curare

et

Dominus nomen magmficenest potestatis, vi, 6, n. 7.


et

nisi Deum, n, 98, n. 7. Ille totius possessor est naturre, iv, 146, . 5.

nomen

Non

est solus, cui

Deus

praasens est,

nr, 278, n. 9. Nullus ahsens Deo , nisi qui se absentem fecerit, ibid. 178, n. 20. Stans cum Deo lapsum timere non
poterit, r,

507, n. 9; rv, 280,. 17.


cui niori gloriosum, iv,
"Votis et

Deo vivamus,
147, n. 7.
spiritu

Deus vel quod dominetur omnibus, vel quod spectet omnia, et timealur a cunctis, ibid. n. 7. Hoc est nomen verum Dei esse semper, viii, 227, n. 8. Nomen Dei sanctificatur in nobis , quando praedicantur homines christiani, vu, 82, n. 24. Sunt evidentia
quae proprietatem deitatis, sunt quae similitudiuem Patris et Filii, sunt quae perspicuam divinae majestatis unitatem exprimanl proprietatis, sunt generalio, Deus Filius, Verbum : similitudinis splendor, character, specultim
indicia
; ,

Dominus

pura conscicntia, et

charitatis

386, n. 9. appropinqunmus,

aJhxreamus Deo, i, Quomodo per Christum Deo

iv, 470, n. 8- Quam rarus qui possit dicere Dco : Tuus sum, iv, 262, n. 37 et seq.

Deo duce onmis

levatur labor, omnia

imago;

unitalis arlernae, sapientia, vir-

impedimenta removentur, incenlivasiihministrantur, m, 198, n. 50. Bene dirigilur, cujus dexteram Deus manu sua tene.t, n, 499, n. 27. Bonum esl quocrere
vertilur, v, 132, n. 31. Quid sil vias suas amhulare hominem, et vias Dei ? iv, 69,

tus, veritas, vita, vr, 51, n. 2.

Secun-

dum

Scripturas aut verus Deus est, aut tanlummodo niinctipalivus, aut falsus; verus, ut Pater nuncupativus, ut sancti
:

Dominum,

sed aliquando in

malum

n. 10.

Deus quomodo
2.

justificetur, v,

201, n.

Quomodo magnificctur, ibid. 49, n. 27. Deo reverentiam qui non exhibet,
naturae non deferet ohedientiam,
i,

405,
dili-

n. 28, H.i- pra ciptiae virlutes, ut

Deum

exprimas quasi imago archelypum,

gas quasi Filius Palreni , adores quasi suhditus regem, n, 101, .11.

damiones et simulacra, ibid. 194, n. 22. Deus ex eo cognoscitur, aut quia sine peccato est, aut quia peccata condonat; aut quia creatura non est, sed creator ; aut quia non adorat , sed adoratur, vi, 431, n. 132. Divina divinis conferamus oportet , ut melius intelligere possimus ix, 46, n. 3. Deus non alienis assertionihus, sed suis aeslimandus est vocibus vii, 94, n. 21 Cui magis de Deo, quani Deo credam, vm, 302, n. 11. Deus ulfalsus, ut
, .

Quomodo loquatur Deus, i, 330, n. 69. Deo semel loquente, quomodo plura audita sint ? iii, 482, n. 33. Cur dicatur Deus jurare, i, 374, 375, n. 43. Quomodo Deus
irasci

tra

sermonum omnium

est

ambitum, vi,

dicatur,

nr, 238, n.

19. Dei ingressus et egressus qualis, ibid. 368, n. 29.

479, n. 94. Dei solius vere est csse , qui sempcr est, vi, 196, n. 26. Qui est, et est semper, Dcus est, ibid. 133, n. 127. Solus sine processu Deus, quia in omni perfectione

semper aeternus

est,

ibid. 1 41

n. 10.
tas,

Dei manti virlutem intelligimus puniendi, ni, 240, n. 20. Cur Deus et lux
etignis esse describatur, iv, 160, n, 27. Ignis Domini lumen est (etcrnum , v,

Deus unus, unum nomen, una diviniuna majestas, vu, 581 n. 68. Alium
,

dixerunt plerique ha?reticiDeimi Ycteris,


nliuin

NoviTestamenti, vi, 288, n. 55.


plerique dubitaverunt, ibid.

298, n. 132.

Illiiniinare solet,

non exu-

De uno Deo
Uniim
tur
,

rere, i, 140, n. 9.

Nihil est ultra Dei injuriam peccare gravius quod possis, v, 287, n. 106.

Deum communis nalura testifirnunum Deum fides significnt untim


,

Spirituni
tiniim

snnctum

testifiralur

gratia

Omnium

quidquid in Deo fieri videtur injiiriam, m, 132, n. 47. Ncmo gravior hostis omniiim, quam
est

acerhissimum

qui omnium laedit auctorein, iv, 387, n. 18. Respuenda esl utililas nostra uhi
,

Prophelac dicunl, Apostoh aiidiunl, uniim Dcum Magi credidcrunt, ihid. 13,. 31. Ilnitas DiviniUtil pci unilalem opeiuin designola, ihiti. 11,. 25. Dcus iiniis necpiaqiiniu Deilstlrm
Triuitatis excludil, ihid. 55, n. |8.

Deum

divinitalis injtlria est, v,

370, n. 60.

Nu-

74

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


dissimulet se nescire,

raerum non recipit divina natura , ibid. 416,/i.93. Deus unum et simplex et incomposi,

quod

novit, ibid.

tum

est,

quidquiJ

est,

ix,

248, n. 8.

Deus nalurae simplicis est, complens omnia, nusquam ipse confusus; penetrans
omnia, nunquam ipse penetrandus, visu
incomprehensibilis, fatu ininterpretabilis, sensu inaeslimabilis, iide sequendus,
religione venerandus
tius
;

259, n. 219. Nemo Deum fallit, vin, 587, n. 2. Neque dubitareDeiest, neque falli , vi, 258, n. 216. Veritas semper in Deo est , iidelis manet , mutare se et negare non potest, ix, 82, n. 2 et seq.
Impossibile est mentiri Deum ; sed islud impossibile non infirmitatis est, sed virtutis

ut quidquid reli-

Naturae auctor
dilor

giosius sentiri potest, quidqnid praestan-

ad decorem, quidquid sublimius ad potestatem, hoc Deo inlelligens convenire, vi, 39, n. 106. Divinilali ea qiue corpori conveuiunt, non pulemusaptanda, nec divinae magni-

majestatis, ibid. n. 1 et seq. et necessitudinis crefraudari non potest , vin , 4, n. , 3. *^7t/eFi.AGiTiosi.


et

tudinem

pietatis

humanis virtulibus me-

tiamur, vru, 79, n. 114. In Divinitate nec membra nec parles sunt, sed propter unitatem Divinitatis expressa vi, 350,
,

n. 69. Fortasse detestabilius sit ad Divinitalem referre quae carnis sunt, quam

ad litteram Scripturae referre quae spiritus sunt, ibid. 106, n. 38. Ad siniilitudinein Dei non corporis est imago , sed spiritus, vin, 85, n. 130. Deus non de loco ad locum transit qui ubique semper est, vi 67, n. 60.
,

Non
nia,

potest
sit

fieri

ut per

quem

sunt

om-

Deo velle pro facto est, vm, 79, n. 114. In Deo alitis naturae amor sempiternus alius gratiae , vi,217,n. 90. Deus justus per omnia , sapiens super omnia, perfectus in omuibus, vn, 339, n. 11. Nihil pretiosius invenimus , quo Deum praedicare possimus, nisi ut sanctum appellemus , vi , 423, n. 111. Nec Deus injustus, nec mutabilis ejus sententia , ix , 86 , n. 15. Divinitas vita est sempitema, vi, 174, n. 119. Deus unusomnipotens,quiaunitas potestatis est , vi , 60, n. 36. ImpossibileDei potentissimum est,tx, 82, n. 2. Impossibile Deo non quod virtuti arduum; sedquod naturaeejus contrarium, ibid. 81, n. 1. Deus malus non est,
,

unus ex omnibus, ibid. 448, n. 13. Creaturarum exempla minime Divinitati aptanda videntur, ibid. 323, n. 176. Apud Dominum omnium virtutum abundantia est , vin, 127, n. 45. Inaequalitatem non recipil perfectaDivinilas,

Deo

Deus tempoDeus minor non est, ibid. 8, n. 14. Operatio divina habet imperium, non habet ministerium, ibid. 378, n. 148. Non egent humanis divina ministeriis, vin, 65, n. 85. Dominus nulimpossibile nihil est,
ralis

non

est

Deus nec dispositioni est nec ordini, ibid. 251, n. 90. Habet, nec potest amittere quod habet naturaliter divina majestas , ibid. 210,
vi, 442, n. 4.
,

lum crimen

excepit, qui peccata douavit

subjectus

n. 67.

probatur, cognitionem fugere,vi, 190, scientia praecedit n. 51 et seq. In Deo auditum, ibid. 372, n. 132. Est in Deo quidam uterus , paternae arcanum sapientiae , quod non Angeli , non aliqua creatuiarum potuit penelrare natura ibid. 164, n. 88. Nolunt Deo dare occulet nihil ejus
,

Deus

omnia cognoscere

omnia, vn , 87, n. 5 ; 90 , n. 10. Qui juxta divinam generationem Pater Christi est, isjuxta adoptionemPaternoster est, ibicl. 510, n. 23. Qui putant Deum casus hominis non curare, aut nescire eum quid in ocrultis geramus, falluntur, vn, 186, n. 40. Refelluntur qui putaut Deum curam niundi nequaquam habere , ibid. 189, n. 48. Moyses invisibilem Deum visibilis hujus mundi rectorem esse , et quasi tutorem

apertissime describit, ix, 54, n. 1. Nihil


est

torum scientiam

qui metuunt occulta


,

sua prodi, ibid. 191

n. 54.

Nudus sum

Deo, apud quem nuda et intacta sunt omnia, ix, 80, n. 4. Deo quae sunt futura,praesentiasunt,vi,36,n 97. Ea est in Scripturis consuetudo divinis, utDeus

quod magis proficiat ad vitain houestam, quam ut credamus Deum judicem fulurum , quem occulta non fallunt, et indecora offendunt, et honesta delectant, vn, 219, n. 124. Deum omnibus, quos diligimus, prae-

IN
feranius, patri
,

OMNIA OPERA
,

S.

AMBROSU EPISCOPI.
musin
nobis

75

fratribus

malri

71, n. 97. Nullius injuria est, cui omnipotens antefcHur, ibid. 288, n. 7. Nemini facio iujuriam si omnibus Deum praefero, ix, ll)6, n. 1. Plus honiioibus Deus timelur, qui etiam imperatoribus praeleiiur, ibid. 22, n. 28. Deferendum merilis clarorum virorum , sed Dcum

vni, Deus

domumDei,habemusatria, habemusetporticus, habemus el plaleas, vr, 427, n. 120. Simus nos possessio
Dei, et
Si
ille

nobis portio

, ,

Deus

in nobis regnat

ix, 227, n. 7. regnat viiius ,

cerlam esl omnibus pra;ferenduin, viii, 28S, n. 6. Quod si homini non referre, simile homicidio judicatum esl quanlum crimen est , non referic Deo ibid.
; ,

regnat pudicilia, regnal devotio, vn, 82, n. 24. Quis possit dicere quod portio sua sit Dominus, ix, 159 , n. 93. Epulatoria et refectoria requies in Deo, quae
facit

auimi tranquillitatem,/6i'd. 183, n.

bonus, pro quo dulces morsPvn, 626, n. 61. Sic diligamus Domiuum , ut si necesse fuerit, pro ejus nomine morlem non fugiamus, nullum ajstimemus dolorem, nihil metuamus, viii, 132, n. 38. Cur rei
injuriaesunt,grata
divinae

20, n. 44. Douiinus

quam

14. Quando Doininus vult, unusquisque inveuitur et capilur : quod aulem differt, eliamsi quaerentium occurrat oculis, non tenelur, viii, 348 , n. 64. Detritae el popularis viae deponant pulverem, qui viam Domini ambulare desiderant, ibid. 399, n. 1. Qui per Dominum

quaerii, invenit

ibid. 228, n. 11.

Non

quicumque
uien

haereditas tanto aestimelur

ut

nemo
ultra

sed taexcluditur, ibid. 3'97, n. 14.


intrat vias
,

Domini

propter

eam

plerique

eliam

niortem

Deus

meritum

laboris

remunera-

suam

offerant, ix, 231, n. 1 et seq.


scire ac pia

mente venerari mundi noslrishauseredelegibus secundum, in

Deum

bonorum primum

esse sapientes
:

proximos a divino illo fonte derivare pielatem , vm, 19, n. 42. Ea est vitae nostrae substantia, si Domiuo et Deo nostro debitos cuitus deferamus, ix, 64, n. 7. Colere Deum, atque ei subditum esse sapientia est : abslinei e autem a peccatis disciplina est , vm, 401, n. 4. Non vult se Deusin lapidibus coli, ibid. 301,
n. 8.

Deum
tem
csse,

misericordiae magis indulgen-

90, n. 11
gis

quamseveritatistenacem, vn, ; 92, n. 15 et seq. Indignatio


ullionis executio, sed
,

Domini non
n. 22.

ma95, quia

tionem suis darc consuevit, vn, 618, n. 44. Qui penitus Deum ex suo abjicit, ille mortuus est : qui ergo non peuilus abjicil, sed per impressionem tormentorum ad tenipus negavit , semivivus est ibid. 110, n. 52. P~ide Dkbitores. Diaboli natura nou improba , sed opera iniqua, v, 146, n. 61. Cur non semper manebit, ibid. 218, n. 46. Qua fraude deceplus sit , ibid. 124 , n. 11. Per superbiam nalurae suae amisit gratiam, iv, 127, n. 8. et cur, Differtur diaboli judicium iv, 436, n. 23. Non vult Dominuscommune sanclis cum diaboli sociis consorlium cf.se judicii, ibid. 435, n. 22. Qua poena puniatur, n, 121, n. 40et41.
,

absolutionis est operatio

ibid.
,

Diabolum
sub
figtira

fuissc in paradiso terrestri

Deum

eo

pttis

metuimus

non videmus, ix, 51, n. 14. Prosperorum indicium , non adversantium est visere Deum, vin, 315, n. 12. Dcus si cum aliquo loqualur, plus est qttam ipse secum , vu, 336, n. 2.
(

i, 279, n. 9. Id non reprebeudendum nequede eo dubitandum, ibid. 280, n. 10. Plerique ta-

serpentis,

men

illud negarunt, ibid.

281, n. 11.

Diaboltis

quoniam acccplam gratiam


poiuit
,

tenere aofl

invidit

)uid v

nobis
Dei,

bum
bum

proximum quani vervni, 453, n. 18. Deus in eo


tain
si
,

quod

figurattis c limo, cl incola


,

bomini , co paradUi
n. 54.
,

essel, cleclus cst

i,

316, 317,
,

descendere vidciur,

nostros l)ei ver-

ConttderalMt

diabolus cpiod
in

ipse

qui

penelret aflectus

Quid tam rebus sermonem conlexere? thi, 216,


n. 1.

vi, 219, n. 99. consociabile, quani dc divinis

fuisset naturae superioris

hoc MCU-

laria cl niiitulaun decidiuet.


lcin

HOOI

'"-

inferioris

naluric speiabai teriHi

ihid.

Dnmonum
diabolus
csl

malina
:ts.
;

facile

eUam
diabo-

Deus non supra clementum scdot, sed


in corde hominis,

occulla
Dgiiri

dcpr.lH-nilil, v.

[aatTMMil

ix, 48, n. 8.

Habc-

lnissi- ciiiin

76
lum

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


in paradiso eliam Ezechiel propheta
:

docet, qui dicit super principem Tyri

In voluptate paradisifactus
cipem autem Tyri in
diaboli,
i,

e.?.Prin-

Cognoscenda sunt tentamenta illius , ut docti instructique caveamus, i, 322, n. 58. "Varia ejus tentamenla exponuntur,
ibid.

figura accipimus

279, n. 3. Non quod diabolus prodesse velit, sed quod malitiam ejus etiam repugnanlis convertit nobis ad salutem , ibid. Malitia diaboli sancti viri Job fecit esse virtutem et patientiam clariorem , ibid. Diaboli malitia hujus
sancti viri justitiam exercuit, ut cei laret

317, n. 55. Ira , furor, caedes sunl diaboli, iii, 202, n. 56. Tibi blanditia ejus plus cavenda est, v, 134,

arma

n. 34.

Nemini potest nocere diabolus

nisi

ipse se roiserit, v, 129, n. 25. Neminem jugo servitutis aslrictum tenet , nisi se

corona sequeretur , ibid. 280. Joseph castimonia nunquam ad noslri memoriam pervenisset , nisi mulier domini ejus conluet vinceret, et victoriam

prius ei aere peccalorum vendiderit, n, 139, n. 10. Non capit laqueus diaboli,
nisi

ante esca

te ceperit, iv,

309, n. 37.

bernalis ignitis diaboli spiculis incilata tentasset ejus affectum , ibid. Iniprobus magister est diabolus , qui falsa veris saepe permiscet, ut specie veritatis testimonium fraudis obtexat v, 241 , n.
,

januam cordis nostri si eam patentem invenerit , n, 456, n. 28. Si diabolum non conterimus, nostra culpaest,iv, 235, n. 18; v, 135, n. 36. Adversus illum non vocis magniCito diabolus defidit

102. Nomen Jesu Nazareni in Evangelio Lucae diabolus primus dixisse inducitur ; et in Genesi primus Deum homini nuncupavit, iW. 145, n. 60. Anima nunquam a corpore vinceretur, nisi prius a diabolo tentaretur, ibid. 146 , n. 62. Sicut sancti membra sunt Christi , ita 160, impii membra sunt diaboli , n. 27. Diabolus rex est saevissimus, 384, n. 54. Fugienda sunt omnia quae illius quare, v, 132, n. subjacent potestati, et 30. Oronium auctor esl flagitiorum, 276, n. 6 ; 342, n. 12. Quis tam inimicus tuus , quam princeps istius mundi et socii ejus, nr, 371, n. 33. Mons est qui se misit in cor Judae , ibid. 419, n. 9. Tripudiabat quod Apostolum subtraxerat Chrislo : sed plus quam subtraxerat, in latronis conver>ione amisit, ibid. 308, n. 17. Quid mirum si gravare homines possit , qui pervicaci spiritu nec Deo cedit, iv, 345, n. 15. Socios quserit ad culpam , ut obnoxios prodat ad pcenam, ibid. 13, n. 13 ; v, 306, n. 150.

tudine sed magnanimilate cordis utendum , iv , 406 , n. 8. Non merito tuo, sed odio sui vincilur, v, 257, n. 29.
ponitur, v,

Diabolus per antilhesim Christo op289, n. 114; 290, n. 117. Christus voluit in se principem mundi fallere, in discipulis triumphare, iv, 58, n. 34. Quam beatus vir in quo diabolus

m,

nihil offendit,

quod suum agnosceret, n,


illo

171, n. 24. In

solo nihilinveuit,qui

m,

peccatum non

fecit,

n, 34, n. 55.

m,

Diabolus nostrum peccatricis successionis aere quaesitum servilium possidebat, ix, 204, n. 8. Invidet iniquus bonis profcctibus, tentat diversis modis, viii, 330, n. 15. Invidia diaboli nunquam quiescere solet , ibid. 270, n. 4. Imperante Chrislo, diaholus ipse fit praedae suffi custos, vel invitus mandatis obsecundat cuelestilws , vn, 115, n. 66. Fortibus est pusillus,vi, 331, n. 11. Qui

Deo

se committit,

eum non timet,vn,

73, n. 30. Se deslruit cum hominem quem tentandosupplantare studet, exinfirmo forliorem efficit, ibid. 115, n. 63. Audivi multa componi hoc cemo un,

Imitatur perdicem quae aliena ova diiipit et fovet, i, 231, n. 13. Muluatus est quod non tenebat, nec vult reslituere quodaccepit, iii, 196, n. 46. Deo permittitur diabolo in homines

quam

fingere potuit

ut

daemonem

se

esse simularet,

vm,

367, n. 22.

Dialectica disputatio philosophosenlentia delinitur non astruendi vim habere, sed sludium deslruendi, vi,

rum

potestas, utboniprobentur, improbi pu-

niantur, v, 219, n. 49. Accepil teulandi Itcentiam , sed non accepit copiam subrucudi, i,281,. 10; v, 289, n. 115.

si

15, n. 42. Haecest dialecticorum gloria, videanlur expugnare verbiset refellere veritalem, ibid. 477, n. 89. Non creditur philosophis , creditur piscatoribus
:

IN
11011

OMNIA OPEKA

S.

AMBROSIl EPISCOPI.
lucrari
;

77

creditur dinlccticis, credilur publi-

canis, vi, 31, n. 84.

Dialectica divitiis
tas

verborum

fluit,

pie-

cavendum est , ue et illum non tcneas et hune amittas, ibid. 160, n. 97. Digestio quomodo fiat , i, 270, n.
71 ;431, 432, n. 28.

et

timorem Dei servat , ni, 84, n. 28. AtK ttocvto; et omne tcmpus significat, per omnia, iv, 90, n. 21. Dian.v venatrix optimanon ferarum ,

Dignitas omnis
nis

saecularis

diabolicae

subjacet potestati, ad ustim fragilis, et ina-

ad fructum, v, 131,

/i.

28.

sed libidinuin, vtr, 4411, n. 6.

Dignitalis
plalio vacat

exigebatur secundum legem, cujus dimidium Hehraeus jubebatur offerre pro redemplione animaesua?, viii, 216, n. 1. Est dimidium didrachmi, drachma; redemplio animae, fides; fides ergo dracbma, quam mulier in Evangelio amissam diligenter requirit lucernam accendens, et mundans domum suum ; et si invenerit , convocat auiicas et vicinas petens congratulari eas secum, quod invenerit drachniam, quam perdiderat , ibid. 217 n. 2. Ergo didtach,

Didrachmum quod

contemapudnos, vn, 213, n. 106.


ptilchiitiidinisqtie

Vide Eides.
Dilectionis et amoris differentia, v, 463, r. 177. Ubi dilectio perfecla.ibi
securitas, ibid.

150

n. 70.

Vide Cha-

RITAS.

De
niuin

dilectione

plurimorum testimoest, vir,

habere bonum

290, R.
alacris

38.

Vide Amor et Charitas. Diligentia. Festina est fides,

devctio, spes impigra, ix, 160, n. 97. Diligenlia ingeniosi adminiculum, i,


rcin

mum

redemptio est , imo dimidium didrachmi ibid. 220, n. 12. Jesus didrachma exigentibus solutionem non recusavit , sed statim staterem pro di,

558, ;i. 8. Diligentia et fides superiolocum tenent, m, 253, n. 35. Non


etiam maliires

salis esl recte facere nisi

drachmo jussit et Petro dnri, ibid. n. Lex autem dimidium didrachmi pro
demptione

13.

quod facias, i, 523, r. 33. Molimina Deus sera condemnat, v, 457, n. 162.
liona diligentia
tio

re-

drachmam

animae exigil , quam Deo deputat; quia lotiim didrach,

cum

cum sapientia , et inveningenio uaturali, u, 128, n. 50.


,

mum

vindicare non potciat

ibid. 221,

n. 14.

Candidaltim regni ccelestis militem impigrum esse debere ibid. 164, n. 10. Naturam nobis formare non possumus,

Diei acceplio diversa, r, 442, n. 43. Dies temporis portio est, non principium, ibid. 42 n. 20. Viginti quatuor horaruni mcDsura unius diei tempus est,
,

ibid. 62, n. 37.

DiesDominica habet ex numeriordine prarogativam et ex resurreclione Doinini sanctitateni nr, 430, n. 1. Ciim omncs dies fecerit Deus, huic tamen dici
,

possumus diligentiam, iii 214, n. 66. Deus praesentior est diligenlibtis, negligentibtis abest, v, 393 n. 23. Diluvium verno tempore cu-pisse et desiisse r , 446 n. 48 456 n. 60. Cur sexcentesimo anno Noe, ibid. Qua
,

ralione quadraginla dies diluviuni fnerit,


ibid. 443 n. 44. Quomodo per quindecim aquae cubitos quibtis niontes diluvium superabat, quinque sensus bumani adumbrentur ibid. 450, n. 52. Cur secuturo diluvio, non defuerit gratia foc,

pr;e

caiteris divini
,

operis

prarogativa

delata est

quo peccaluin omne snbla348, n. 6.


;

tum

est, ibid.

Dies Cbristus est, iv, 141, n. 33 v, 335, n. 222. Quibus Christus adest semper dies est, et niinquam sol occidit, iv, 256, n. 26. Qui mali sint dies, m,

186, n. 32. Diea quosdani lunares

genlililio

more

417 n. 6. Ulrum focolumba allaluin ante diluvium, veldiluvii temporecxortum fuerit, ibid. 463, n. 68, 69 467, n. 74. CorVUl el columba ex arca diinissa maliliam (I viiiiiicm sigunbanl, ibid. 460, n. 64.
cunditalis, ibid.
I

Mi

iii

oleae a

explorare non debenms, vm, 369, n. 3 et sct/. Dies pro luna diciltir, ibid. 375, n. 18. Seplimus dies symbohim futiira: quielu est ibid. 34, n. 2. Cui nnx, cui
,

Diliiviiiin Spiritlll divini virtulc

repres-

siim esl,

ibit/.

454, R. 5S.

diis

sil

i"

ix,

245, n.

7.

nuni

differs ? Potes et

Quid in crastibodinrnum diem

XiopmtxSv aquila rst, i, 590, n. 54. DlOCLKTIARl aiini. Vidc I'*scha. DtoeKnu cpisropuft Genuensii, rm, 229, n. 1; 259, ;;. 76. Diogenil iu Pal-

,,

,,

78
Dionysi os
in

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


ibicl.
,

ladium condemnatio,

255, n. 63.

causa fidei defunctus est, viii , 349, n. 18. Cum Eusebio posthabuit iiuperatoris amicitiam voluntario exilio , et exegit votis ut in exilio vitam poneret , atque priori Martyribus titulo vitam exhalavit, ix,
exilio
in

12, n. 12. Dives est qui justus est , v 1 39. Quis ditior quam qui dives inDominoest? ni, 170, n. 12. Divites si custodiant mandala Dei , fit eis possibile quod impossibile videbatur , iv
,

449, n.

149, n. 68etseq. Dionysii tyranni in deo suoludibria,

29, n. 18. Non omnes divites avaros, v, 382, n. 86. Dives cur interdum justus, inops autem peccator, et quare, ibid.
474, n. 18.
Definitur conlra naturam esse dives

vn, 436,
quomodo

36 et seq. Disciplina , sapientia


n.
inter se

et intelleclus
,

differant

iii

345,

376 , n. 70. Divites clausas aures habent, et sono aeris obtusas :


misericors, v,

n. 3. Disciplinae perfectae pleniludo mentem non sinit edaci libidinum vapore consumi, i, 389, n. 11. Disciplina inslitutionis prima est culpam avertere , secunda virtutem infundere , vn 462 , n. 12. Contrariae sibi sunt et repugnantes disciplina atque in,

nummus
divina
in
,

illis

magis resonat,

quam verba

iv

149

n. 9. Quanta divitum

solentia, viii,

395, n. 8.
suis Christus

Discipdhs
Discipuli
magisterii
,

omnia

fere
est

vocabula sua donavit, v, 238, n. 97.


abjectio

detrimentum
,

n. 214. Christus omnia dedit discipulis ; sed nulla in his hominis potestas est, ubi divini muneris
gratia viget, ibid. 101, n. 35. Discordibds nulla spatia satis esse

vn, 253

pauperes duritia , n , 321, n. 1. Pauperi ipsam dives invidet sepulturam, ibid. 343, n. 46. Strangulat avaritia pauperem in hoc saeculo : sed in perpetuum dives suis laqueis suffocatur , iv, 96, 97, n. 31. Dclor ac aestus cujusdam parentis quem dives ad vendendum filium cogebat elegantissime describitur, ii, 330, n. 21 et seq. Funesta fames divitum , funestior luxuries , ibid. 329.

possunt : quietis et pacificis etiam angusta abundant, i, 570, n. 26. Dispendidm. Sine dispendio res est,
quae tota dispendium est,

vn

231

n.

154.
meliorest,

Distinctio in omni re confusione i, 398, n. 21.

quam longe lateque diffundant cupiditates suas , i, 497 , n. 125 ;' 509, n. 12. Quanti divites Deum sibi non sufficere judicant , iv , 262 , n. 37. Quam rarus in terris qui possit dicere : Portio mea Dominus, rv, 145, n. 3. Omnibus in commune elementa donata sunt : patent aeque divitibus ac pauperibus ornamenta mundi, r, 259, n. 52.
Quanta sit insolentia et tumor divitum v , 350, n. 14. Inflat plerumque homines ulilitatis jactantia, et rerum af,

n. 20. Divites

Diveesdm. Vide Contraridm. Dives. Ditem dicunl Gentiles infero-

rum praesulem , arbitrum mortis ditem appellant et divitem quod nisi mortem dives inferre non noverit , cui regnum de mortuis, cui sedes inferi sunt, n, 333, n. 28. Quid est dives, nisi quidam inex,

fluentia

saecularium, nisi pudeat in te aliena magis quam propria laudari , iv

plebilis

inexplebilis gurges divitiarum auri fames ac sitis ? ibid. Si vis esse dives , esto pauper saeculo , ut sis dives
,

286, n. 28. Dives quod suum est quasi vile fastidit, quod alienum quasi pretiosissimum concupiscit, n, 325, n. 9. Quam sit inquietus , ibid. 334, n. 29. Divites quanto abundantiores tanto pauperiores
sunt, ibid. 323
ibid.
,

Deo,
est

ibid.

351, n. 60 Dives
;

fidei
,

n.

et seq.

Damnum
est

dives est
;

Deo

dives simplicilalis

dives

suum credunt quidquid alienum


326, n.
\ 1

Deo dives sapienlice, dives scieniia?, divites Deo, ibid. Hoc est esse divilem,
habere quod
satis voluntali sit, i
,

et seq.

Paupere mise-

riores sunt, ibid.


lior

335

n. 31. Tolerabi-

566,

que

n. 20. Non in divitiis , et auri argentithesauris, non in posses>ionum fructibus , non in potestatibus , non in conviviis, sed in solo

servulorum quam divitum conditio, ibid. 333, n. 28. Captiva est opulentia paupertas libera , ibid. 346 , n. 51.
Divites

miseram servilutem serviunt

Deo

justus exultat,

n,

ibid.n. 52.

Non

possessores divitiarum

1N

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.

79

sunt, sed a suisdivitiispossidentur, ibid. 353, n. 63. Divilem rec.te argui stullitiaj
,

ibid. 339, n. 38.

Illum esse sicut


,

pulverem ante faciem venti

iii

132

H. 46. Sicut cedrus frangitur, ibid. 220, n. 77. Divitis cujusdam egregie sordidi

praslant divitis ad vitam beatam, ibid. 280, n. 15 et sea.ln eis nulla adjumenta nascendi sunl , nec impedimenla moriendi, 186, n. 15. In divitiis et amcenilatihus frequentior lenlationis illecebra, vi, 426, R. 118. Ubi nullus cupi-

vm,

exemplum, n, 328, n. 18. Dives uon fastidiat inopem, neque diviti pauper invideat et cur, iii, 448,
,

ditati

modus, qui fructus divitiarum


si

? ix,

5, n. 6. Oneri sunt,

his uli nescias, si

7i,

5.

Nulla

discreti
forte

inter

cadavera
fce-

mortuorum

nisi

quod gravius

corpora distenla luxurie, r, 258, n. 51. Dives quis vere sit ? vn, 628, n. 65; viii, 4, n. 3 et seq. Quis dives, nisi solus Deus ? ix, 227, n. 7. Solum illum Deus divitem novit , qui sit dives aeternitate, qui non opum , sed virtutum fructus recondat, vni , 4, n. 3. Ille est dives in Ecclesia, qui fide dives est , rx, 155, n. 86. Tunc eritis per omnia divites, si fuerilis pauperes spiritu, ibid. 157, n. 89. llle est divos qui sibi nullarttm diviliarum usum requiral, ibid. 4, //. 2. Noncensus divitem, sed anitnus facit , ibid. 157, n. 89. Non est dives, qui non abundat, ix, 6, n 9. Nec dives est, qui indiget aliquo ; nec pauper, qui
,

tent divitum

non aspergas iis odorem Christi, ibid. 29, n. 12. Qtii nescit regere censum suum, onere suo mergitur, ibid. 157, n. 92. Pulchritudo diviliarum non in sacculis divitum , sed in abmentis pauperum est, vui, 190, n. 26. Redemptio
animae hominis
divitiffi

ejus, quibus

fit

sumplu pauperes juv&tfibid. 217, n. 3. Veltismalum utpemisericordia, quae

cunia honori sil et animi hominum divitiarum admiratione capiantur, vu, 316, r. 108. Vix in sanclis Domini reperiuntur, ut diviliae eontemptui sint , ibid. 323, n. 128. Admirandus qui divitias spernit, ibid. 300, n. 66. Vide Avaritia, CcnniTAS el Pecunia.

Diviti^
tiones hujus

diclae sunt curae et

cogita-

non

indiget
,

est dives

, viii , 184 , n. 11. Nemo qui quod habet , secum hinc


,

auferre non potest


liares, ibid.
est dives
,

ix

5
,

n.

6. Ille

dives, qui fuerit haeres Dei

Christi co-

mundi, quod mentem dividant, alque in diversum scindant et in partes trahant nec sinant incorruptam esse et inlegram, r, 595, n. 60. Alienae nobis divitiae sunt, neque nobiscum nasctintur ; neque nobiscum Iranseunt , v, 343, 7i. 246. Non divitiae accusanliir,
sed divitiae peccatorum, iii, 183, n. 27. Fidei non praejudicanl opes, si tamen uti operibus noverimus , ibid. 336, n. 31.
Diviliae ut

156

n. 87.
,

Omnis sapiens

ibid. 3
ibid.

n. 6 et seq. Nihil
,

affectu sapientis dititis

nihil insipienlis

egenlius

rum ct neminem

6 n. 10. Omnis bonaliberaUnm consors disciplinarum


,
,

impedimenta

in

improbis,

ila

in bonis sunt adjtimenla virlutis, v,

382,
,

insipientium

divitem

putat,

n. 85.
diviliffi

Non

sancla omnis paupertas

aut

395, /1. 7. Juslus eliamsi alii vidcatur pauper, sibi dives esl, vu, 337, n. 7. Vetus mos, ut nemo nisi dives honore dignus ptitetur, ibid. 324, n. 129. Nenio prsesumat quia divts csl, plus sibi delereiidum, ix, 188, n. 86. Vide Elias cl Enocu.
Divitijf.
in his csl
ipiffi

etsi diviliis

regalibus nfflu.it,

vm,

criminos.T, ibid. 350, n. 13. Non eos qui babenl divitias, sed eos qui uti his nesciunt, sentenlia coelestis condemnat, ibid. 180, n. 69.

Divitiarum commendalio non homiliiim laus esl, led itiPtalloruni, in qtiilnis

noii

viltiper.ibilcs, led

hominei puniunlHr, n,348, n. 54. Ctir luccessui proflui iKCularium cominodoin el abundantia diviliarum impiia coneedantur, ibid. 494, n. 21. Portuilo divitis nd inipios, non aliquo meritO
i

virtuti lorus, <\,

IM7, n. 92.

'i

Ad rcdemptionem
cere,
7i.

aniinre

dehepl profi,

non ad

dcsli tictioncm, tiii

184,

t <

innocenlua el limplicitatis, vii, 628, r. 68. tn Chrislo


divitioe tu.c pudicitite
infulffi
,

11. Bpnfe divilue sunl

feruntur, nec prantia

tntis snni

.
i

sunl
,

el

castitalii
,

fidcs

devolio

el

misericordia

ibid. S|,

n. 21.

Nnllum

ndminiciiliini

lumenla Ihesatiri, (bid. 492, ;;. 17; ct ni, 173, r. 17. Divitis quantun) inutilet, u, B88| 27 Saliitcm afiem DOH pOMVDt, n.

80

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


gratiam quaerens, ibid. 37, n. 31. Vita bona sine doctrina habet gratiam; doctrina sine vila integritatem non habet, ibid. 5, n- 2. Ante vita quam doctrina quaerenda est, ibid. Doctnna non potest mercedem habere, ubi gratiam non habet innocenliae, ibid. 8, n. 6. Doctrina vitae
immaculalaesenilempra;stata;tatem,j'JtW.

253, n. 21. Directus ad regnum Dei opes et patrimonium non requiras, iii, 291, n. 27 ; v, 362, n. 44. Si vis Deus
peccatoribus esse, terrori regibus, reverentise aliis , contemne quae saeculi sunt,
et Dominicae passionis

opprobrium con-

tende omnibus praeferre divitiis, iv, 1 52, n. 15. Mentisest optimaesuisconlentum

non extollidivitiarum copiis, et rebus secundum gratiam voluplatum fluentibus, i, 567, n. 21. Fuge clivitias
esse finibus,

278, n. 13. Doctrina cur fermenlum dicatur, v, 324, n- 191. Qui errat in dogmate,viam

peccatoris, ne inveniat ubi vuluerare te possit, iii, 181, n. 24; ibid. 291, n.

non elegit, iv, 77, n. 25. Cum aliquos doctos audiunt impii, eos propter
veritatis

27. Diaboli laqueum esse divitias, quem tetenditSalvatori,quo Judam aposlolum strangulavil, iv, 309, n. 36. Quam magDum contemnere divitias : sed quam rarum hoc ipsum est, ibid. 152, n. 15.

doctrinam vitare consuerunt, ibid. 211,


/1.27.

adoravit,

Dodonf.as arhores gentium populus vm, 305, n. 18.

Quid parcimus patriinonio quod

et ipse

tos

Doech non mulorum

figura vacat, qui erat cus,

eo quod

nemo

alius nisi

diabolus vile judicat pro salute, iii, 242, n. 23. Vides quia divitiae affluunt, non vides quia praeterfluunt, 481, n. 32. Quo-

infructuosi

gregis

custos Judae

typum

proditoris impleret, v, 169, n. 37.

m,

diviliae saeculi abeunt veluti somnium exurgentis, u, 417, 418, n. 8, 9. Vide Abstinentia et Avaritia. Divortium. Vide Uxor. Docere. Addocendum nonomnes idonei, utinam omnes ad discendum habiles! vm, 7, n. 9. Quod nemo te docuit, utique Deus auclor infudit, vi, 4, n. 2.

modo

Dolor non minuit virtutis voluptatem, vii, 279, n. 13. Tolerabiliora dolorispraemedi(ata,quam inexplorata vulnera, vur, 18, n. 40. Non mediocre malum est immoderatio doloris, aut metus mortis, ibid.

37, n. 8. Sit patiens

dolor, ibid.

Aut absorbendus omuis aut premendusest dolor, ibid. 37, n. 8. Lyviris


,

ciorum ferunlur esse praecepla, quae juheant mulierum vestem induere

si

Debet

qui docet, supra eum qui docetur, excellere, vn, 422, n. 1. Neque possis prohibere quod doc.eas, viii, 32, n. 77. Doctores inter et docentesdiscrimen,
is

moeroi i indulgeant, ibid. 36, n. 7. Cur mcestiliam tuam non ratio potius quam
dies leniat? ibid. 37, n. 8.

Vide Cri-

men.
est rapina,

ibid.

277, n. 12. Doctorum diversitates, 323 n. 14. Doctores qui ab aliis exigunt, qure ipsi non queant temulari, quibus comparentur, v, 286, n. 105. Merito super omnes docenles inlelltxit, quem docebat ipsa sapientia, iv, 277,
iv,
,

Dolus bonus, ubi n, 164, n.

irreprehensibilis

10. Dolus iu omnibus abesse debet, vir,

362, n. 67.

n. 11. Doctoris boniesl materiam arcere peccati, vir, 462, n. 12. Gratia Ecclesiae laus doctoris est, ibid. 321, n. 122. Vul-

Domini, servis imperale non quasi conditione subditis, sed ita ut naturae ejusdem cujus vos eslis, consortcs eos esse meminerilis, ix, 164, n. 112.Quam
gerit ? ibid.

multos dominos habel, qui unum refu159, n. 96. Vide Servus.

nus est quaesisse Chrislum in domibus yirorum, qui sibi falso nomen doctorum assumunt, ibid. 520, n. 47.

Dominos plures habet qui habet, v, 387, n. 6.

unum non

Domninus
nus,

episcopus Gratianopolita-

Doctrinam intellectus facit, non memoria, iv, 206, n. 19. Suavis omnis doctrina moralis, ibid. 3, n. 1. Bonus
studio
cognitionis , melior erit exequendae rationalis, moralisque doctrinae

vin, 229, n. 1 ; 259, n. 76. Domus bona in ipso vestibulo debet agnosci, vn, 424, n. 7.

Dona quoniodo
vilis ?

pretiosa

si

auctor

vin, 348,

n. 64.

IN

OMNIA OPERA

S.

AMRROSII EPISCOPI.

81
sed di-

DoNAnr nemo
ii,

polcst

quod non habet,


i,

Drachma non
versum
cst,

est denarius,

265, n. 45.

vm,
Dei
,

224, n.21. Indrachibid.

Dohbc
459,
/.

in

Scriptura

qiiitl significet,

nia

iniago

Drachma quam
requirit, est

63.
velut

inulicr

amissam diligenter
217, n. 2.

Dormientium animi
quieti corpore,
ct

scpulto

fides, ibid.

ad

altiora se subrigtint,

renunliant corpori, viii, 41, n. 21. Aofav quiJain opinionem magis putaverunt esse, quam gloriam, vi, 178, n. 64. Invenit Joseph fratres Dothaim.
suos in Dothaim, quod significat Defec-

Draco elephanlem ligat cujus ruina mors vicloris est, i, 109, n. 40.

Dura nemo

putel esse,

quai

justa

sunt, iv, 296, n. 16.

Ducibus malis
n. 55.

cilo erratur,

n, 131,

tionem, n, 200, n. \\.

Edryetas. Ebrietatis speeies gemina unaqua- titubntionem corpori nfferat, atqueejussupplantet vesligia, sensumque
est,

ridicula sitet odiosa , eleganti descriptione

exponitur, n, 295, n. 42; 304, et serj. el niaxime in mililaribus


nibus, ibid.
in focniinis, ibid.

pcrturbet ; allcra qus nientcin virlulis vaporet gratia et onniem infirmilatem vidcatur averlere, i, 489, 490, n. 111 ; 494, n. 118. Esl ebrielas culpje, est et cbrietas gralia n, 305, n. 61. Bona niensx spirilalis ebrielas, iv, 283, n. 24. Bona ebrielas, qme ad meliora alque
1 ,

297, n. 46 et 307, n. 66- Potenliuin oblectaliones propinationesque , ibid. 305, //. 62. Quirdam prodigiosa bibendi ralio arguitur, ibid. 306, n. 64. Ebrietatis effectus, i, 355, /i. 18. Ebrielatis et vini quanta maia, n,281,

//. 60 homiseq. necnon

jucunda

facil

quemdam menlisexcessum,

ut immeniorsolliciludinurnaiiiniusnosler

vino jucundidatis hilaretur, ibicl. Ebrietns lerrs cum infusa fueril intbre ccelesti, suscitare semina, fructus niultiplicare
coosuevit,
salularis,
ibid.

Bona

ebrietas

poculi

nr, 155, n. 19. Sed ett alia ebrietas de redundantia Scripturarum


;

286, n. 23 et seq. ; 300, scq.; 304, n. 59 etseq.; 308, n. 68. Oculisexcilalur libido, scd ebrietnte succendilur, ni, 60, n. 18. Vitanda cbrielas, per quam crimina cavere non possumus, r, 532, n. 57. Mnjor vis vini quam veneni, ir, 300, /?. 52. Sicul oiater
//.

R.

10 52

et scq.; et

Gdei

continentia

ita

perfidis

mater

esl et alia
1
1

ebrietas per infusionem Spiri-

sancii, ibid. nienlis

Bona ebrietas
novit

spiritalis,

ebiietas, ibid. 295, //. 41. Sspe secre tiora vino exlorquentur, ibid. 806, //.

qus turbare
levarc

nescil corporis incessum,


;

bona vestigium ebrietas poculi salularis, qus moestitiam peccatricia nbolet conscientis, jucunditalein

63. l iiiiis diei convivium prelium lus vils est, iv, 263, //. 89.

vils

infiiudit

Steras, tv, 454, n.

4.

Hsc

ebrietas sobrios facit,

hec ebrie19.

non temulentiffi genernl; non litubanlinnt,


las grali.e,

cst; latitiam
r, 3.*i(',//.
;

HOc ebrietas
tas

pudicitiee custos esl

ebrie

im fomes esl libidinis, quo per carnes vaporantur interna viscera,

autem

Bbrietas prsclara, qun Bobrielatem mcnlisopeialur, vn, 69, //. 17. Ubi cnni inebriatur, menstitubat,animui vacilial, cor Huilii.it, it iil. 120, n. 76. Enniosr comparanlur navibus, n, 311, //. 72. Exemplum sdolescenlis ebriosi ad philosophiam convi rsi ibid. 297, /i. 45.
.

Ecci.ksh
s.itn in

in

primnrdiis

inuiiili

(lcjion-

aninius ignescit, 857,ii. 20.


Bbrietat
in

nninia rxurilur,

ibid.

paradiso, prafigurata iu diluvio, annunliala per legem , vocata per Pro

vulgai

ibushominibusquam

phetas, Evangelii decorem diu axpeoli vil,

,,

82
iv, 6, 7, n. 4. ii, 163, n. 9.
ria. ibid.
ct

INDEX GENEIULIS ET ALPIIAr.ETlClJS


Rebecca
Ecclesi.-e

typus,

Elias directus est,


ibid. 521,

vidua illa ad quarn v, 141 n. 50. et Ma,

ejus costa, et

Ecclesia vila est in Christo facta, in in ipso resuscitata ,

m,

190,

39, n. 7. et niulier evangelica, n. 187. et mulier ingressa domum Pharisaei, iv,209, n. 25. Ecclesia merilo speciem accipit peccatricis, v, 208, n. 21. Dominus iu typoejusfueminam salvat, ibid. 3)6, n. 175. Figuratur
in luna,

37.Huic niater est viventium, v, 79, n. 86 et seq. Concepit nos virgo de


/i.

Spirilu, parit nos virgo sine gemilu, ibid.

39, n. 7. In ea sunt dolores acerbi et graves, donec formetur Christus in nobis, iii,
sterilis

436, n. 10. Cur in hoc videatur, i, 606, n. 72.

mundo

u, 249, n. 13. Ecclesia una Domini, una congregatio,

i, 83, n. 2, 3. Christus dignatus est omnes geutes in unum corpus Ecclesiae congregare, in, 135, n. 50. Omnes vocan-

Ecclesia diligit , nec unquam circa Christum suum mulat affeclum, i, 150, n. 22. Nemo tantum potest diligere Deum, quantum Ecclesia, v, 209, n.

22.

Omnis

spes ejus in Christo est, ir,

omnes redimunlur a Christo, ibid. 447, n. 4. Nullus antequam Christus nationum populos vocavit ad Ecclesiam, v, 387, n. 5. Dominus eam sibi ex pectur, et

253, n. 22. Auditu et operibus eminet ejus pulchriludo, ibid. 8, n. 7. Qualis quantaque sit, iv, 370, n. 21. Charitas dicitur, et diligendo Deum, ipsius et noActiosa dicitur, et n. 16. Quomodo immaculata sit, v, 19, n. 17. Ad imitationem Christi speciosa tst et in calceamentis onini ablula delicto, iv, 369, n. 16. Corona est gloriae, ibid. 321, n. 11.
accepit, ibid.

catoribus congregavil, iii, 433, 5. per crucem Christus per huniilitatem eam sibi congregavil, iv, 298, n. 20. Ecclesiae ccelus Abrahaeprimo promissus,
,

men

quamobrem, n, 446,

v, 90, n. 7.
Ecclesire regnum prius quam Synagogae in praedeslinatione delatum, n, 164, n.

10. Omnes vocantur ad Ecclesiam, sed prius Synagogoe popnlus, deinde Geutilium, iv, 255, n. 24. Deus Ecclesiam sibi ex non gente quaerendo, eam vetusto illi atque regali populo Judaeoi um praetulit, iii,

Corpus Chrisli est Ecclesia, ibid. 322, n. 12; 334, n. 35. Ex duobus constat
ut aut peccare nescias, aut peccare desinas, v,

Ecclesia
veritatis,

283,. 96. columna

est et

firmamentum

n,. 178, n. 34.

Regnum

ejus

166, n. 7. Ingenlibus mendacium, veritas a Judaeis recessil, ad Ecclesiam venit, iv, 252, n. 19. Libera est Ecclesia, expulsa est Synagoga, v, 103, n. 29. Rapuit Synagogoe regnum, ibid. 200, n. 115. Reddidit quam accepit a

manebit in aeternum, et cur ? v, 280, n. 91. Deus eam fundavitet propagavit in aeternum, m, 440, n. 17.
Ecclesia in tribulationibus fundatur, lempestatibus et procellis, in soilicitudiuibus et nicerore, in rebus adversis , el in fluminibus praeparatur, ibid. 447, n. 4. Super maria fuudata est, etsuper flumina pra?parata, i, 84, n. 6. Circa
in fluctus habitat,

Domino pecuniam
goga nou reddidit,

charilatis, sed
iii,

Syua-

195, n. 44. Calcaneum Christi Synagoga est, decor et gloria vullusejusEcclesia, ibid. 450, n. 11. Ecclesiae suae Chi istus speciem concupivit, et paravit

non

fluctibus

commove-

eam

sibi

uxorem

ascis-

n. 48. Christus vidit et amavit, ibid. 76, 77, n. 41, 42. Congregatio nalionum Gentilibus indomila moribus, ccepit esse sponsa Christi, iv,
cere,

m,

81,

38,

n. 32.

Festinantibus dilecto atque

magis ad subveniendum parata quam periculo obnoxia , n, 256, n. 27. Diveisi fluctus, tempestatesque ejus, i, 413, n. l.Tunditur saecularium curarum fluctibus, sed non subruitur creditur, sed non labefactatur, v, 93, n. 11. Iu ea Cliristusimpetitur, iii,472, n. 16. Pertur,
;

dilecta, celebrala conjunctio spiritalis est

Cbristi et Ecclesiae, ibid.


Ecclesiae
tus,

484, n. 40.

Chrislo nupsit, v, 109, n. 38. Christi et sacramentum spiritale esse.nul-

fectionibus suis non vincitur Ecclesia Domiui, sed probalur, ibid. 351, n. 9. Multi eam tentant, sed nocere non possunt, r, 160, n. 33. Crebne perseculio-

lus dubitat, iii, 245, n. 27. Vir Chrisuxor Ecclesia est : charitate uxor^

ntegritate virgo, v, 348, n. 9.

nes ejns nobis tilulos, et marlyrii viclorias ediderunt, iv, 41, n. 7. Defectus habet, et ortus frequentes, sed defectibus

IN
suis crevil,
r,

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
quaerit Ecclesia, recipit Pater
:

83

160, n. 32. Ohumhrari potest, deficere non polest, ibid. 138, n. 7. Cur pro ea Dominus Palri gratias agere consuevit, v, 233, n. 83. Ecclesia in nocte saeculi monstret tibi viam, ni, 159, n. 26. Ficles digito ejus reperitur, v, 192, n. 97. Super omnes conventus Ecclesia Dei refulget, iv, 83, 84, n. 7. Sola illa, non alia congregalio

quasi Pastor revehit, quasi Mater inquirit, quasi Paler vestit;prima misericordia, secunda
:

suffragatio, tertia reconciliatio

Redemp-

tor subvenit, Ecclesiasuffragatur,

Auctor 330, n. 208. Ecclesia habetaulaeaquihuspeccata tegit, culpam obumbrat, i, 84, n. 5. Si gravium peccatoruni diffidis veniam, adhihe precareconciliatur, v,

Novi

dicere potest : Teneo mandata tua oninia et Veteris Testamenti, ibid. 482, n. 33. In ea exultatio, in lueresi et gentilitate fletus et mceror, i, 83, n. 3. In ea omnes aurem hahent, extra eam uon habent, v, 426, n. 69. Merito protegit pa-

adhihe Ecclesiam , quae pro te , precetur, cujus contemplationequodtibi


tores

Dominus negare
n.
sia

H.Sijam
pro te

posset, ignoscat, v, 1 58, baptizatus errasti , Ecclefleat, ipsa tua peccata deplo-

trimonium, qui ab eorecessit, ibid. 332, n. 2! 3. Si qna est Ecclesia quae fidem respuat , nec apostolicae praedicationis fundamenta possideat, deserenda est ibid. 226, n. 68. Adnionemur aliquando
et cos non refugere consorlio separati sunt, i, 120, n. 55. Quomodo ignobiliora Ecclesiaj memhra

plurimum, in,232, n. 10; Roget pro te Ecclesia , et populus, v, 337, n 225. Pleillacrymet rique a conversionis studio revocari soret, et fleat

v, 189, n. 91.

lebant,

quod
,

in Ecclesia

quanto sanctiora
venia putarent

praecepta

tanto

sine

qui a nostra

fide

esse peccata.iv, 358, n. 43. Remitlendis post pcenilcntiam debemus favere pec-

ahundantiorem honorem aliquando consequantur, ibid. 429, n. 25. Ecclesiae nascentis quale fuerit exordium, v, 61, n. 50. Ibi est ubi virga et
gratia floret

236. Neque difficilis , v, 340 , n. venia, nec remissa sit indulgentia , ibid.
catis

353, n. 21. Non semper in eos qui peccaverint , vindicandum , et quam oh


ibid. 256 n. 27. In Ecclesia , uhi maxime misereri decet, quam maxime debet in peccatores teneri forma justi,

causam

sacerdotalis

n,

41,

n.

64. Ab una Ecclesia plures Ecclesiae derivantur, v, 153, n. 78. Singulae Spiritu quidem replentur et gratia, jiinguutcmporalis speciem sacern. 7. Qui ministerium sncerdotale suscepimus non soluni pro nobis sed ctiam pro Ecclesia Domini sustinere fortiter passiones corporis detur

tiae, iv, 153. n. 26. Facilitas veniae incentivum tribuit delinquendi, ibid. Me-

tamen

acl

lius est

ut unius

aiit

allei ius

damna-

dotis, ibid. 39,

tione plurimi liberentur, quain duorum absolutione plures periclilentur, ibid.

bemui,
pro Chi

m,
isto,

250, n. 32. "Vox exercenda quando ovile Ecclesiae ini,

384, n. 1 1 Nescit Ecclesia publicare legessuas, 11, 98, n. 8. Ecclesinm qui non frequcntabant ar.

giiuntur, iv, 360, n. 15.


et [tostea si

Mane

festina et

233, n. 17. Ecclesicv c/flycs. AccepimiisSpiritum sanctum qui non solum nostrn pcccata dimittit ; scd etiam nos facit sacerdotes suos aliis peccata dimitlerc, iv,206, n.
19. Potestas remittendi peccata
gelio servabatur, iii,

cusant lupi,

ad Bcciesiam defer primitias

voti lui

vocat sacculni is necessitas, mcurus procedes ad actus tuos, ibid. 418,


n. 32. Quam jiicundum inchoare dieiu ah iiyniiiis et ranticis a heatiliidinilnis quas in Fvangclio lcgis, ,bid. Pleriquc
,

Evan-

298, 299, n. 37, 38. DeUS per eos quoque peccata dimittit, quibui dimittenditribuil notestatem, v, 158, 159, n. 13. Rcmilluntiir pecel

sunt dics, qiiilnis siatiin meridianis horis adveniendum sit ad Bcclesiam . canendi hymni, celebranda ohlnlio, ibii/. 17:1. 11 48. Quotidie prascedentes in Ecclesiam,
vrl

cata per Dei

terpres
tiintur

verbum cujus levitea inquidam executor esl iremit*


,

Deo

etinm per officium sacerdotis, sacramque ministerium, i, 3*i2 , n. 15.


Pater, Christus Pastor, mulici Frelcsia; ChristUS te suocorpnic vchit
esl

domeiUcii incubantet orationibui a incipiiinius, cl in i|isi> desinamUI, 1. 88T, n. 22. Inihci lupplicantis B<
I

precibui datui, ibid. 187, n.


Ecrlcsin
1
,

:to.
.11

Deus

juitorum
II.

eil

i.iln 11

'iiluni

B80) "

Domui

cnjui ul

84
talis Spiritus

INDEX GENERALIS ET ALPHABETlCUS


;

redimdantia gratiarum
sanctus
,

torrens volup-

nt, 155,

n. 19.

Cubiculiim ejus corpus est Christi, iv, 15, n. 16. Piis domus Ecclesia est, piis patria coelum est , iii, 455, n. 18. Civilas Dei est Ecclesia, iv, 334, n. 35. Ecclesi;i munita per Christum, obsessa per diaboluni , i, 256, n. 49. Ecclesia murus est qui babet duodecim portas
apostolicas, iv, 483, n.

concusso adversum impotus sali perseverat fundaminc, vni , 180, n. 1. Tres sunt velut vadcs Ecclesiae , spes, fides,
charitas.

Cum
,

spes praecesserit

fides

fundata fuerit

sunt sacerdotes,

37.Cujus turres Muri Jerusalem conventus ejus sunt toto orbe fundati , iii , 50 , n. 83. Portae Ecclesiae portae castitatis sunt et jtistitiae, v, 239,
i
,

256

n. 49.

quam

n. 99. Ecclesia ccepit in hortis esse poslin hortis passus est Christus , iv,

487, n. 45. Ecclesia horto frequenter comparatur , v, 449 , n. 139. et gregi caprarum, iv, 349, n. 22. Cur Ecclesia
ccelum dicatur, et mundus , et orbis terrarum , ibid. 256 , n. 25. Ecclesia imago est ccelestium , n, 441, n. 9.
et

ordinatur charitas, Ecclesia copulalur, vn, 522 , n. 53. Adversus omnes hajreses debet valere Ecclesiae fundamentum , vr, 457, n. 34. Christus eos asserit diabolico uti spirilu, qui separant Ecclesiam , ul haereiici et schimatici , vn , 139, n. 24. Eliamsi Angelus de ccelo esset, paci Ecclesiarum non deberet praeferri , viii , 340, n. 16. Lupos fugate ab Ecclesia quaereutes praedam tollcre, ix, 140, n. 43. In Ecclesia occidentali et orientali quam pacate fides orlhodoxaetfidelium vigeret, 270, n. 3. Omnesqui sunt inEcclesia,Deo

vm,

Ecclesiae typum gerit mulier, quae pedes Christi unguento unxit, ix, 21, n. 24. Ecclesiae figura in muliere langente fimbriam vestimenti Christi, vn, 99, n. 31. Foemina, abscondens fermenlum in farina, typus est Ecclesiae, ibid. 122, n. 81 et seq. Vidua duo aera mittens in gazophylacium , typus fuit Ecclesiae , viii, 387, n. 5. Qu;e sint duo aera, quae niisit Ecclesia , nosteaquam accepit a Christo ?ibid. 388, n. 6. fiY/eDEBBORA, Elias. Luna Ecclesia , stellae sancti sunt coelesti gratiarefulgentes, vn, 83, n. 25. Prophetae congregationem gentium atque Ecclesiae annuntiarunt aedificationem fu-

vin , 397 , n. 15. Ad Eccle, siam qui venil , quid prsestare debeat ? ibid. 398, n. 16. Solus Chrislns sponsus , cui Ecclesia veniens ex gentibus sponsa inops atque jejuna innubit, vi, 119, n. 72 et seq. Ecclesianoncessat oscularipedesChrisli, ix, 31, n. 18. Solahabet osculum, quasi sponsa, ibid. Adultera est , quae non est
militant

legitimo Christi conjugio copulala , vm, 332, n. 16. Qui sint velut caput, genae,
et maxilla; Ecclesiae, ibid. 89, n. Qetseq. Sapientes F.cclesiae velut caput ejussunt, ibid. 90, n. 7. Quae sunt ubera Ecclesiae, nisi sacramenta baptismatis, ibid. 113,

n. 75. Ecclesia virgo


est prole, ibid.

nupta
est

vidua

vir,

464, n. 16. Virgo

castitate,

mater

turam, ix,188, n. 1. Ecclesia constatexomnibus, vn,488,


Ecclesiae sanctae congregatio in corpus unitate fidei et charitatis assurgit, ibid. 343, n. 19. Non lex Ecclesiam congregavit , sed fides Christi, vin, 352, n. 24. Sicut Deus Pater vocavit Ecclesiam, ita et Filius et Spiritus sanctus, vi, 362, n. 102. jEdiCcatam a Spiritu sancto Ecclesiam Petrus demonstravit, ibid. 364, n. 110. Ecclesia navis est , quae pleno Domi-

n. 70.

unum

406 , n. 31. Non potest dubitare quisquam , quod virgo sit, ix, 138, n. 37. Cur decora in virginibus est, vn, 629 , n. 67. Nigra est per culpam, decora per gratiam , nigra per conditionem , decora per redemptionem : nigra dum praeliatur, decora est dum victoriie suae insignibus coronatur, vi 365, n. 112. Gloria ejus est in sensibus , vel in penetralibus sacramentorum , vn. 559,
,

n. 5.

Per Ecclesiam vita confertur aeterna,


ibid. 565, n. 24. Ecclesia lorcular est fontis aeterni , in qua ccelestis vitis fruc-

nicae crucis velo sancti Spiritus flatu


feoc

in

bene navigat mundo, vn, 550, n. 118. Inter tot mundi freta Ecclesia Domini, tauquam supra apostolicam aedificata petram , immobilis manet, et in-

270, . 1 Ecclesiae grameritorum vindemia est vm 307, n. 28. Ubi est Ecclesia, ibi firmissima
tus exundat, vi,
.

tia

statio luae

menlis

est, ibi

fundamentum

1N animi
tui, ix,
filii

OMNIA OPEHA

S.

AMBROSII EPISCOPI.

85

arboris

140, n. 42. Fruclus bonae Ecclesiae sunt, vn, 139, n.


,

23. Vide

Martyres.

seq. Has divitias Ecclesiae sua; confert Christus, quibus ccelestes thesauri, 418, n. 13. Ecclesia Dei Cajsari non de-

vm,

sed in nobis vulneratur n. 48. Ecclesia coniitelur vulnera sua, etsanari cupit, ilid. 99, n. 31. Ecclesia oleum habet , quo suorum vulnera fovel, quo unxit Martyres et Confessores, ix, 32, n. 20. Arma Ecclesiae fides et oralio, vn, 479, n. 49. Eeclesia in commune orat , in commune operatur, in commune tentatur, ibid. 227, n. 142. In Ecclesia maxime aequitatem esse oportet et a?qualitalem, ibid. 321,/i. 124. Ecclesia lavat pedesChristi et capillis suis tergit, quia non divitibus tantum ac potentioribus, sed etiam plebeiae familiae viris eamdem transfundit gratiam, aequa omnes lance examinat,
in se

Non

bet addici
potest Dei

Ecclesia,

vn, 520,

quia jus Caesaris esse non templum ibid. 357, n. 35. Vide Ambrosius c^Basilica.
, ,

Ecclesia recte sibi vindicat jus ligandi


et solvendi crimina,

vu,88,n.
:

7.

Ec,

clesia in utroqi:e servat

obedienliam

ut

peccalum
ligare,

alliget et relaxet

haeresis in

allero immitis, inalteroinobediensj vult

quod non

resolvat,

vere quod

ligavit, ibid.

nou vult solDominus par jus


ligandi
,

et solvendi voluit esse et

ibid.
i

omnes eodem sinu suscipit eodem gremio fovet, ix, 33, n. 22. In Ecclesiis arca testamenti , dolium aureum habens niauna , virga Aaron Cherubim super
, ,

tabulaset propitiatorium , viii, 195, n. 3. Synagogadiem observat, Ecclesia immortalitatem, ix, 219, n. 5. Ecclesiae vasa , ornatus sacramentorum, redemptio caplivorum sunt , vn, 328 , r. 137. Quandonam vasa Ecclesiae etiam iuitiata confringere , conllarr,

vendere

licet

ibid.

330

n. 142.

Vide

Ambrosius.
Ecclesia nihil nisi fidempossidet,vin, 304, n. 16.PossessioEcclesia;sumptiisyst egenorum, ibid. Aurum Ecclesia liabet, non utservet, sed ut eroget,etsubvcniat in necessilatibus, vn 328, n. 137. Ab Ecclesia relegalis sumptus inipartiendus, ibid. 304, n. 77. Episcopi impressione gravi vastari scribunt Ecclesias, ix, 23, n. 29. Agri Ecclcsiae solvunt tributum
, :

Novatiani improbe in Ecclesia donai peccata negant posse, ibid. 100, n. 33. Jus ligandi et solvendi solis permissimi sacerdotibus est, ibid. 88, n.7. PerSpiritum sanctum peccala donantur:homines autem in remissionem peccalorum ministerium suumexhibent, non jus alicujus potestatis exercent : isti rogant, divinitas donal humanum obsequium , sed munificentia supern;e est potestatis, vi, 432, n. 137. Ecclesia et aquam habet, et lacrymas habet : aquam baptismi, lacrymas pujnitentia; ibid. 29 , n. 12. Donavit Christus Ecclesiae, ut unum per omnes redimeret, vn, 122, n. 80. Ecclesia suscipit onus p^ccatoris ibid. n. 81. Non excludere durum Ecclesia, sed niolliredesiderat, vm, 80, n. 117. Vidc
, ,

Sacerdos BYTKR.

et

Novatianus. Vidc Pres-

Ecclesiastica vila adolescentia; vidctur

obscurior, vu, '256, n. 227. Bonis actibus, ac sincero proposilo nilcndum ad


ecclesiusticuni , ibid. 320, n. 119. In ecclcsiaslico officio nihil r;iiius invcnhis, quam cum, qui scqualui insliliilnin Palrum et cur ? ibid. 2.'6, n.

honorem

si

ngros desiderat imperator, potestaliin


:

habct vindicandorum non dono, sed non nego, viii , 356 , n. 33. Ecclesi;e
ager diversis fcecundus est copiis, ibid 515,ri. 34. Qui opcs suas tumultuario mentis impulsu , non judicio perpetuo ubi Kcclesia: contulerunl , poslea revocandas pulariinl eoruni prima merces judicium habuit, secunda sacrilegium , vii, 159, n. 85. Nihil adinsitin Kcclc,

227. Minislrorum Ecclesiae oflicia, ibid. 206, n. 89. Minisicr Bocletia iUs. tempora quibus ab Bccleaia vacal , lectioni impcndat, ibid. n. 88. Vide Amorosius.
f'(l(I, JlM.IAN\, \ IIH 1. CT.ESIASTICUM judicium ct EpibCOMiBi ElDES, IlfDICIA, SACERnri'- lnn> cleaia proaunl imperatorea pii. Vid* ImrERATom i, iniiin obitu ejua dolor et

Cl-ERIOtlS,

1 1 1

lacrymae.

Vidc
i -

hm&ATOMI
iunlui
.

el

Vw.enol>

si.T,

quod pielati acquiritur, ix, 253, n. 9. Uives Judaeoium populus, pauper l'<clcsjae, et quo seusu vni, 99, n. 30 el
,

tinianus.
i
. .

M-

'ii

auotiei ioI

texiiur nubibui quotiei ohjecttt lutei

86
turterra, vel

INDEX GENERA.LIS ET A.LPHABETICUS


cum eregione
ejus

lumi-

nis sui radius fuerit repercussus,

vin,

435, n.
litate

7.

Echeneis brevis

pisciculus tanta faci-

rnemoralur navem sistere, ut quasi radicatum mari haerere videas, nec moyeri, i, 187, /j. 31. Aliquandiu euim

immobilem servat, ibid. Echinus terrenus, quem vulgo heriquid insidiarum prasensua quicumqueeum contingendum putaverit, vulneretur, r, 235, n. 20. Idemque echinus futuri providens geminas sibi respirandi vias munit, ut quando Boream flaturum collegerit , Septentrionalem obstruat; quando Noto cognoverit detergi aeris nubila, ad Septentrionalem se conferat, ut flatus declinet obvios , et e regione nocituros ,
si

cium vocant,
,

serit

spinis suis clauditur, atque in


colligit; ut

se

arma

atque intravit sub eam, et subeam, vn, 250, n. 207. Itaque cadens bestia oppressit Eleazarum, atque ita morluus est, ibid. Eleazarus ruina bestiae inclusus magis quam oppressus, suo est sepultus triumpho ibid. Eleazarus haeredem virtutis sua? pacem reliqu.it, ibid. n. 208. Eleazarus martyr. Eleazarus genere sacerdos , peritus in lege maturus aevi, cum oblatus esset Antiocho persecutori, nec tentamentis potuit capi, nec pramiis inflecli , nec suppliciorum acerbitatibus frangi, n, 184, n. 40. Eleazarus quam beatusin tormentis constanter toleratis, ibid. A9<2, n. 40, 41. Electio. Non residet occasio resiliendi, cui dalur optio eligendi, i, 509,
tiam
,

jecto gladio interemit

n.U.
Electrum est lacryma virgulti, r, 126, n. 63. Cur exigua quaedam animantia in electro, ibid.

ibid.
p.cabile,

Echinus animal exiguum, vile ac desnempe maritimum, plerumque

Eleemosynam
dit,

qui facit debitum red-

index futura tempestatis, aut tranquillitatis adnuntius solet esse navigautibus, i, 181, n. 24. Ecbinus maritimus cum procellam ventorum prasenserit, calculum validum arripit, euuique velut sa-

burram

vehit

et

tanquam auchoram

trabit, neexcutiatur fluctibus, ibid. Quo indicio nautae velut signum futura per-

n, 347, n. 53. Dives de bonis suis eleemosynam debet pauperibus erogare, ibid. 337, n. 36 etsecj.; 346, n. 52 et sec/.; 350, n. S8et seq.-, 357, n. 67. Quamjustum ut de bonis tuis aliquid paiiperibus aspergas, iv, 157, n- 22. Fac de instruniento avanon
largitur indebitum,

ritiae
tis

turbationis capessunt, et sibi pracavent, ne eos imparatos turbo improvisus in-

subsidium misericordiae, sinceritagratiam de corruptionis illecebra, n, 313, n. 76. Quid prodest misereri inonisi alimoniam eidem largiaris, iv, 267, n. 44. Vilis pecunia cum conditur;

veniat, ibid. Ecbinus non fallitur, echinum ^sua nequaquam signa pratereunt,
ibid. Ideo
suae
si

pis

Deus echinum

visitationis

exortem non pratermisit , si eum considerat, et futurorum informat indiciis, tua non considerat ? ibid. 182,
n. 25.

EDOM.VocatumestnomenEsauEdom,
id est,

Terrenus

et

Callidus, iv, 427, n. 6.

Eleazarus Filius Aaron. Quid significat quod post defunctum Aaron soli Moysi imperavit Deus, ut exuviis
,

ejus filium
ix, 145.

ejus

indueret

Eleazarum

Eleazarus Machabceorum. Eleazarus


teret

cum supereminentem
,

cseteris

ele-

phantum,

lorica vestilum regia,

adverse

cum dispergitur, ni , 243, n. 24. Largiendo pauperibus , Angelorum nobis caeterorumque Sanctorum gratiam comparenaus, v, 443, n. 245. Multi qui sua pauperibus donaverunt , locupletati non debent a Domino saecularem hujusmodi exigere mercedem, iv, 150, n. 11. Nihil gravius quam ut fratres nostros pauperes superbo oculo despicianms ibid. 59, n. 37. Eleemosyna. Nemo plus misit, quam qui totum donavit, vni, 388, n. 6. Dominus non vult simul effundi opes, sed dispensari , vn , 229 , n. 149. Pauper quod habes, posrit ; quodnon habes, non
pretiosa

arbitratus

quod
in

in eo esset rex,
legionis
,

poscit, ibid.

416,

n. 54.

Vide Dives,
pretium 299, n. 2.
,

cursu concitus
proripuit
,

medium

LlDERALITAS, PAUPER.

et abjeclo clypeo

ulraque

Elegantia verborum
intus

foris

manu interhciebat, donec pervenit adbes-

metallum

est,

un,

IN

OMNIA OPERA

S.

AMRROSll EPISCOPI.

87

Elementa graece cur ffTcXctaJdioaiitur,


94, n. 18. Qualuor sunt, ex quibus componuntur, ibid. 43 , n. 20. Gur Deus non prius ea creaverit, qunm ornalus congruos darel , ibid. 50, n. 27. Quae eoruni qualitates, quibussibi inviii

oninia

Eltas atque Elizieus ut transirent aquas Jordanis, passionum fluenta nostrarum menlis prius vestio transierunt,
iv, 461, n. 16. Elias virtutem magnam habuit et gratiam et in quo? v, 28, n. 36. Non fugiebat mulierein , sed sseculum, et sa?cularem illecebram, u, 117, n. 34. Cum Christo comparatur, v, 238,
,

cein miscentur, ibid. 94 n. 18. Ex iis compositum resolvatur uecesse esl,ibid.


,

46, n. 23.

n. 96.
Elias duratus ad patientiam est solituet tanquam pastus ad adipalem, agresti alimento processit fortior, ix, 151, n. 75. Eo mngis bealus, quo magis panper, vii, 280, n. 14. Dives, qui virtutum suaruni thesauros, curru igneo sublinus, sedibus a?the-

ELEr-HANTus prominentem promusci-

dem
iiu

habet, quia

cum

sit

eminentior, se

dinum

incolalu,

ad pascendum non potest, i, 241, r. 31. Itaqueejus utilurministerio ad cibum colligenduin, ibid. Ea immani
luiare
bestiae largi

virtulis

potus infundit
est,

humorem

idcoque concava

quod ad

restin-

guendnm

tanlce bellua; silim plenos lacus

reis invexit, ix, 5,

/2.

7.

DominusEliam

haurial, aut collecto flumine possit inunibid. 242. Alia illius , describuntur, ibid. Arbori innixi aut costas fricant, aut in somno sese relaxant quae nonnunquam victa atque inflexa tanto corpore fraugitur : ille vero qui sese in eamdem refuderat, corruit nec erigere atque elevarese potest; ibique jacens interit, aut gemitu suo proditus stcrnitm ', dum de ventre ca:terisque juxta mollioribus aJ vulnus patel , ibid. Sunt qui propter ebur has illis insidias parent ; ut arbores eas quibus se appli-

dare potantem

membra

ccelum levavit, inde eum terris complaeito redditurus tempore, vn , 101, /;. 34. In terra vicH, et in ccelo triumphavit, ix, 54, n. 19. ViJuae ad quam destinatus est, quanta virtus , vn , 458, n. 3 et seq. Figura erat Ecclesiae , ibid.

464, n. 14 cl seq. Elizabeth cognata Mariae erat ex tiilni Juda, v, 88, n. 5.


Elizabeth
ria
filii

filii

spiritu replebatur

Ma-

spiritu sanctificabatur, vi

n.
vit

3. Vocem

172, quidem Mariteprior audi,

care consueverinl, ex alia parte qua inquentior usus eis sit , aliquantulum recidant, ut refiectente se elephanto , pondus membroruin ejussustinerenonpossit

Elizabetb, sed Joanncs pnor Domini graliam sensit, ibid. n. 114. Eliz^eus otiosus eorpore , vibrabat praliabalur , spiritu , et orationibus

ruinamque ejus nrcessnl, ibid. Quomodo magmini rebu-s bellicis osum 1'ersis miDlStrenl ele|)bnnli, ibid.

quandoSyri perculsi magno fugerunt pavore, viii, 280, n. 7. Sublimius et honestius se gessit erga exercitum Syria,

248, n. 33. Tre-

quam
86 ct

Grteci erga Persas,


sef/.

ru

:t7(i

/;.

ceniis et an.plius anuis ferlur vitam pro-

h\ Elizeo qui proiecil se


el seq.

ut

ducere, ibid. 34. Formidabitis tauris elephantus, murem limet ibid. 245, n. 37. Elepbanli involvunt promuscide nemora ad sui escam, et quasi quidamal,

moriuum
^47, n. 5
abnndavit

erigeret, Bguraest

D0mini,ix,

EMz.tiis cpii sibi nibil reUquit, populis


,
1

22S

n.

(i.

WOd putabal
prtesentiam

tissiu.i

rint,

dracones serpentinis quos cepespiris Qagellmt, ibid. 244, n. :(.';.


;

Deum
10.

sibi

absentem,

se.l

ejus in beneficiis requh*ebat, cii,256, "


/ ide I.M\s. Post solul.im e\

quoque lcrunt promuscide plnrimum eosdem tamen ;ui sedandam siiim moderato potu csse contentos; sed si forte ab aliquO e.iupouc fuerint mereede fraudati, indignantiN replere COncavum prninuseiilis, non
Elepliantus
haiirirc aquse
ui bibant, sed

li/;ii

vnlieinin dii.nn

Saiii.ui.e

obsidionem, quantafuerit qu en.ni.ilur, luor lcpiosis bonesli CUra \ 11 383 11. 117 n seq. Sedi bal Rll ribusin Belhel, elc, ioidi ueuscum w
,
,

mentariis

effundant, atque iia moinundalionibus irrigare ejus labernam, de quo putarint se Tindiean'" ii, 30ti, rt. 05.
.

4S4, n.
l.ilein

l!h

<

>ilid

I1/.1 iis
>

n
.

teCUtUS

<'sl, Clllii

\. 1.

qiii

ad

olr.iilenilinii

eum

veneral,

miiii introdurit in

Samari im.

, ,

88
n. 86.

INDEX GENERALIS El ALPIIABETICLS


,

oculos coecitate obduxerat

ibid. 370,

Enounus

teste

Demareho

docel

Eloquentia duorum
prudentum
252, n. 15.
nivi et apibus

ex

Gentilibus

quod non potationes, neque comessationes, nec fceminarum copulae suavem


vitam faciant
, sed sobria disputatio, sed continens vita, ix, 132, n. 19. Etsi neget invectricem mali esse voluptatem, non negat tamen ex ea fieri quwdam, ex quibtis generentur mala, ibid. 130 ,

comparata,v,
qui-

Emendi

et

vendendi

etsi aequalis

dam

videtur conlractus ; unusquisque tamen viliorem sibi vendit et complacitum emit, ni, 377, n. 41.
'Ey-Ticipu.oi:

n. 13.

ab experientia primo me,

dici sunt

vocati

et ex ea secta caetera

de nobis

EncuREi putant nihil Deum curare vn, 189, n. 47. Assertores


,

derivatse sunt, atque

ab ea usum quemvirtutis
,

dam
n.i.

suoe

sumpsere

iii

225,

Engaddi

42, n. 8. Locus

Tentatio latine dicitur, iv, est in Judaea ubi opoconcilii

balsamum gignitur, ibid. Enneadecaterida. Patres


illud,

qui dicunt quia mors nihil , ad nos, refutantur, ibid. n. 17 etseq. Enscorus. In episcopi petilione maxime abesse debet malignitas, in quo vila formatur oninium , ix , 141, n. 46. Omnes congriiere debent assensu ad
voluptatis

Nicaeni circulum nuncuparunt, sequentes

eum postulandum ibid. Quomodo unius uxcris vir


,

126,

n. 2.

esse debeat

quod non debeamus vana quadam

ibid. 147, n. 62. Plerique ita

argumen-

opinione super celebritate paschali bujusmodi fluctuare ; sed vera ralione comperta , ita omnium concurrat affectio , ul una nocte ubique sacrificium proresurreclione Domini deferatur,vni,368, n. 1. Majores noslri in traclatu concilii Nicami eumdem Enneadecateridem, si quis diligcnter intendat, statuendum putarunt, ct ipsum meusem novorum recte custodierunt quia in ^gyplohoc primo mense nova secantur fruuienta ibid. 374, n. 16.
; ,

tantur unius uxoris virum dici post baptismum habitae : sed illud refutatur,
ibid. n.

63

et seq.

Enhon Oculum suppliciorum interpretatisunt, iv, 337. Legimus in Evangelio quia baptizabat Joannes in Ennon,
ibid.

Episcopus nuper electus quid agere debeat, docetur, vm, 181, n. 2 et seq. Episcopi munus docere, vir, 170, n. 2. Necessitas maxima ei est eloquia Dei credita populi fcenerare mentibus, ibid. 393, n. 1. Quid est quomodo plebem suam docere debeat , et quos apud eam sermones haberepvm, 182, n. Setseq. Nihil in sacerdote tam periculosum apud Deum, tam turpe apml homines,

quam quod

sentiat,

non

libere

denun,

tiare, ix, 13, n. 2.

Enoch

si

latine

dicitur Gratia Dei, i,

Sacerdotum debet esse ista collatio confereudum est de fide, viii 339
,

286, n. 19. Manifestum pietalis Dominicse et Divinitatis indicium est,v, 117, n. 48.

n. 15. In causa fidei episcopi solent de

Enoch
censum

dives, qui

quod habuit secum


,

translulit, et

omnem

illum bonitalis suse


receptaculis,
latine dicitur,

ccelestibus

intulit

ix, 5, n. 7. Enos chaldaice


ii, 4, n. 1.

Homo

'EvTE/cXstKv quintum quoddam elementi genus quodinlroduxit Aristoteles,

imperatoribus christianis, non imperatores de episcopis judicare , ibid. 337 , n. 4. In causa Dei quem audies, si sacerdotem non audias ? ix, 14, n. 4. Quis tibi verum audebit dicere,sisacerdos non audeat? ibid. Imperator noluit injuriam facere sacerdolibus , ipsos interpretes constiluit episcopos , vni 231 , n. 5. Si argueretur episcopus , et morum esset examinanda causa , voluit Valentinianus haec ad episcopale judi-

vin, 433,. 1. Eph rata dicitur Domus furorem habentis, ix, 190, n. 9.

cium pertinere , ibid. 336, n. 2. Vidc Valentinianus. Episcopus de causa alterius episcopi
ctiiii

Ephr/em

niontis partes

iribui
3.

Levi

fralre suo et sorore judicat


sacrse

secuu,

sortito ubligerant,

vm,

208, n.

dum

formam pneceplionis

ix,

, ,

,,

1W

OMISIA

OPEUA

S.

AMUROSIl EPISCOPI.

89

250,

n.

I.

Vide Sacerdos. Ardor

erat

cln Utianis viris ne prxfectus de episcopi judicaret ncgolio, ibid. n. 2. Episcopi reos criminum gravissimorum in publicis

judiciis

accusare,
,

alii

et

urgere

bus sermo sit , et vere iuter disjunctos corpore quanlam imago referatur pra^sentiae, ix, 174, n. 1. 79 , n. 1. Epistolarum usus est , ut disjuncti locorum intervallis affectu adhaereamus , ibid.

supreniamque niorteiu alii accusalioncs hujusmodi et cruentos sacerdotum triumphos probare cccperunt, 386, n. 3. Sed improbantur ibid. el scq. Vide FroEs. Episcoporum frequenler praesenlior absenusque ad gladium
,

75,
islis

ii.

4.

Quanta earum

utilitas

si

in

aliquid de Scripturis divinis redo-

vm

leat? ibid. n. 5 et seq.


epistolis suis

Majores nostri

fidem infuderunt populorum mentibus, ibid. n. 6. Vide Paulus. Senibus usu facilius est quotidiano, et
familiari

(ia

fuil,

cum
,

in

commune
il>i

consuluit,

sermone

epistolas texere

et si

ibid.

277

n. 6.
est ut

Dignum
364,
n.

sacerdos, ubi
13.

offerre

requiescat sepuhus consuevii,

quid de Scripturis divinis obvium inciderit, attexere, ibid. 78, n. 7.


"E7rec1u/ijTtxo> vilulusest, i,

vm,

590, n. 54.

Episcopo primum

vitandum, ne liu velut Ecclesix Gentilium admixtione ibid. 31 1,/j. 2. Si commoti fuerimus in quemquam , leviorem causam laicus babet quam episcopus, vu , 156, n. 76. Quis ferat, si ipse se gubernare ncqueat qui alios gubernandos receperit , ix , 146 ,.
, ,

omnium commune corpus

"Eitou c-)w, id est

sequere

Deum

504, n. 4.
tandae
cibis

ErurE deleslabilium bominnm vivu, 453, n. 31. Iliorum est


,

et

post

morlemsuam

potibus indulgere , qui niliil speranl, ix, 132 , n.

18.

Equus bellum odoratur eminus, cxi, 182, n. 25. Eum videmus popularibus incitari studiis gaudere plausibus, blandiliis delectari magistri ibid. 379 n. 3. Discrimen inter agitatorem et ascensorem equi, n, 354, ;i. 64,65. Arguuntur qui solent equorum suorum nobililatem sicut consulum prrcdicare, ibid. 347, n. 54. Equornm vis plausre sonitum discit et priua assuescilur amare cervicis

n.

60.

In

vcslris

meritis
,

sacerdotalis

summa
,

citatur sono tubae

laboris

est

in

vestris

animis

fructus episcopalis operis enitescit, vi

191 n. 9. Episcopus

ul

membris

suis utatur cle-

utaxime minislris, vn, 326, n. 134. Et quae sauari non possunt, cum dolore abscindat, ibid. n. 135. Quem cuique viderit aplum muncri, eideputet,
ibid.

Quos n. 134. Vidc Cr.F.iucus. episcopi magis quam pnpillos debent tueri, vir, 380, n. 5. Turbarum moderatorcs siint
,

verbolasciViss,

quam

verbcre disciplinae,

studiosi pacis, nisi


,

cum

et

aut Ecclesiae ipsi moventur injuria Dei contumelia ix, 15, n. 6. Episcopus laudabili paupertate mediocris , viir , 231 n. 4. Episcoporum pauperum turbte, quibus onerosa pauperlas Don erat, i\, 102, n. 3. Sacerdos vel dispensalor pauperibus debet subvenire , et de his episcopo suggerere, vn,
, ,

II, 438, n. 41. Equ ifluviatiles


Nilo,
i,

sivc

Hippopotami

in

165, n. 4. Erroi\ nullus, ubi simplex pielalis affectus atque omnis fidelis sensus est nr 229, n. 6. Graviori dignus supplicio est , qni invalidum e( insipienlem , ii improvidum circumicripserit , \iw, ,

suasione erroi
affectuin
,

is

aul cxngitnlione cordis

301,. 69. Vide Paupertas.


Episcopis professio repressil ttudia coercendi, viii, 19, n. 41. Si quis non obediat episcopo , is a vero devius superbit, vn, 321 , n. 123. Felicius episc-ojios

i\

163, n. 19.
viderit

Ebaias
,

quomodo

Dominum,

v 12 , n. 6. Diaboli ad quemdam prophetnm, forte Esaiam, verba, tv, 260, " 32. Facilius conq aginoin corporii cjus
serra divisit,

persequuntur imperatores, quam dibgunt, viii, [02, n. 39. Episcoporum n ilalis dies. Vide \ m bro s ei Fi liz.
i i

quam udem

inclinavit, v

894,
4

n. 25.

Bsaias a Spiritu
10,

sanclo
iniii

missus,

i,
i<

Eputoi
tuni esl
,

m.
1 1 1

genus propterea reperquidatu nobis cuiu ali euli


i

n-

189,

Kum

ludibi iose
i

gtoriosisiimedenudatumei

incoospectu

90

INDEX GENERALIS ET ALPIIABETICLS


nebras, ibid. 329, n. 204.

populorum occursantium ostenditur, ix, 113, n. 9 etscq. Esau et Jacob figurabaitf. populum Judaicum et cbristianum, iv, 427, n. 6.
Esaii typus erat malitice , i, 341, n. 4. Esaii primogenila fratri suo cessit , et

Nemo cibum

accipit Chriiti, nisi fuerit ante sanalus,

227, n. ticam jejunia 290, n. 33. ibid. 263, n.


ibid.

70. Ad mensam eucharissancta nos perducunt, n,

Remissio peceatorum est, 39. Corptis Chrisliedimus,

nomen ejusEdom, boc st,Terrenus et calbdus, iv, 427, n. 6. Esca; opportunitassanilatem interdum
ideo vocatum est

ut vilae aeternae possiuuis esse participes,


esse solent,

v, 418, n. 49. Spiritales epulae non obsed prodesse satiatis, iv,

445, n. 4. Escis omnibus quae gignant calorem, parce utendum,


reddit,

vm,

475,

/i.

19.

Omnem immundum

a Christi

altaribus secernendum,

vn, 4i3,

n. 8.

n. 82. Eucharistiae sacramenti figurae, vir,

n, 317,

Esdrje liber nugas pbilosophorum de anima despexit, eamque doruit substantiee superioris esse, vin, 433, n. 2.

64, n. 1 et seq. Eucharistiaj sacramentum antiquius et praestantius quam

manna,

Esther regem superbum


vit jejuniis, ix,

suis incliua-

135, n. 29. Eslher re-

nonne ut populum suum periculo exueret , quod erat decorum atque honestura, morti se obtulit, nec immitis
gina,
regis trepidavit

44 etseq. ; 61, n. quam sacramenta et mysteria Judaeorum, ibid. 56, n. 10 et seq. Alia sunt sacramentorum perfectioruin mysibid. 19, n.

24. et alia

furorem

vn, 385,

r.

123.

Etruscus juvenis stigmatibus vultum


exaravit , ne qua mulier eum posset amare, vu, 636, n. 82. Eucharistia. Cbristus corpus suum
offerre mauifestalur in sacerdotibus, cu-

de gloria futura annuntiarunlProphetse ; alia suntilla, ia quibus est mundi redemplio, peccatorum remissio, gratiarum divisio, sacramentortim participatio, quae cum acceperis mirabere manna nec tantae gralia? operatiocis ad salutem fuisse, ix, 242, 7i. 4. "Vinum et aqua in calicem mitlitur,
teria, alia sunt illa, quae

jus

sermo sanciiGcat sacrificium quod

vn, 64, 7i. 2. Quid sibi vult mixtio aquae, ibid. Vinum et aqua in calicem mittitur
sed
fit

offertur, iii, 290, n. 25.

Panem

dedit,

sanguis consecratione verbi cce-

quem

ipse quotidie sacerdos consecrat

lestis,

ibid.59,n. 20.

suis verbis,

n, 263, n. 38. In convivio


ministrat et ministralur,
et
i,

Eucharistiae

sacramentum

Christi ser-

Ecclesiae et

mone

356, n. 19. Mihi cibus


ministratur,

cum

potus quotidie datonmibus, dat quo-

tidie, dat seroper, iv,

392, n. 27 et 28.

Probatum
cibus,
sit

quod Dominus noster sit epulatio, vel alimentum edenest

; 57, 58, n. 14. Quibus verbis corpus et sanguis Christi consecrentur ? ibid. 60, n. 21 et seq. In Eucharistia panis est usitatus ante verba saciamentorum, ubi accesse-

conficitur,

vn,

22, n. 52

373, n. 36. Non dubites assistere Angeluui, quaudo immolatur, v, 25, n. 28. Quando celebranda oblalio et sacrificium, quo Christus esurientem sui corporis epulis replet? iv, 173, n. 48.
tiuni, iii,

ritconsecratio, de pane fitcorpusChristi, ibid. 57, 58, n. 14. Sermo Christi operatorius est, ut sint quae erant, el in aliud

commutentur,
charislia

ibid. 58, n. 15. Iu Euante benedictionem verborum

Sacne oblalionis veneranda communio


v, 262, n. 43. Est cibus refectionis, cst cibus sanguinis, ibid. 366, n. 51. Carpis

rosam hoc-est, Dominici corporis sanguinem, iv, 287, n. 2. Veni ad cibum corporis Dominici, ad illud poculum quo fidelium inebriatur affectus, corpus non
,

titubat, sed resurgit, ibid. 330, n. 28. Esca soliJior corpus est Christi, potus vehementior sanguis est Cliristi, v, 227, 71. 71. Qui pacem et charitatem non detulerit ad Christi altaria, mittetur in te-

coelestium alia sjiecies nominalur, post consecrationem corpus significatur, ibid. 23, 7i. 54. Post consecrationem jam corpus esl Christi, ibid. 58, n. 16; 60, n. 23; 71, ri. 24. In Eucharistia benedictione naturam mutari, nec esse quod natura formavit, sed quod benedictio consecravit, vcrum corpus Christi accipi variis argumentis probatur, ibid. 21, n.
et seq. ; 58, 59, n. 17 et seq. Transfigurandum corpus altaribus offerre, vr, 453, 72. 23. Post consecrationem dicitur,

50

Amen, vn,

23, n. 35.

: ,

,, ,

IN

OMNIA OPERA
est in altari,

S.

AMBROSII EPISCOPI.
tamen idem snaserunt,
ibid.

91

Corpus Christi
est ejus caro,

vn, 55,
et verus

r. 7. Sicut verus est Dei Filius, ila vera

Maximus

el

109, n. 11. Eugenius in inferno docent


sit

quam accipimus

exemplo miserabili, quam durum

ar-

ejus potus, ibiJ. 74, n. 1. Ipse

Dominus

ma

suis principibus

inogare,

vm,

132,

testijicatiir nobis quod corpus suum accipiamuset sanguinem, ibid. 61, n. 23. Ne qtiidam esset horror cruoris , idco in simifitudiuem nccipis sacrainenlum , sed \ere naturx graliam virtulemque consequeris, ibid. 74, n. 3. Qui accipis carnem, divina; ejus subslanliae in illo par-

n. 39.

Vide Ambrosios. Eunomianus dicit dissimilem

esse

Pa-

ticiparis alimento, ibid. 75, n. 4.

Quo-

Fiiium, i, 103, n. 32. Eunomiani radicis degeneris fructus deterior, ibid. 80, /i. 20. Eunomianus ex impielatis Arrianaj fonte progrediens, gcnerationem Christi asserit ex philosophiae traditionibus coltri

tiescumque sacramenta sumimus, quae per sacrae oratiouis mysterium iu carnem transfigurantur et sanguinem , mortem Domiui anuiinliamus, iv, 175, n. 124. In Eucharisliae sumptione dicit tihi sacerdos : Corpus Christi ; ct tu dicis Amen, hoc est, verum, vn, 61, n. 25.
In mysterio gemitus,
risus ahstine, ibid.

ligendam, vi, 447, n. 7. Eunomii Arrius vel Aetius magistri vr, 16, 77. 44. Marcion atque Eunomius

malunl

Deum malum, quam bonum ha-

bere, vn, 216, n. 117. Euuomius primis Joannis verhis confutatus, vi, 21, n. 57.

screalus,

tussis,

445, n. 13. Eucharistiae prasidium et effectus


21, n. 46.
,

viii,
pis

Quotiesmmque

hibis

Vide Arriani. Eunuchi qui se ipsos castraverunt damnandi sunt, vn, 492, n. 76. Euphrates fluvius est paradisi quartus, qui laline Fcecundilas

vinuiu eiicharislicuin, rernissionem acci-

atque

Abun-

peccatorum

el inebriaiis in spiritu,

vii, 69, n. 17. Eucharislia vitae eterns suhstantiam suhiiiinislrat, et est corpus
Christi, ibid.

daniia fructuum nuncupaliir , praferens quoddam insigne justiiiae quae omuem


pascit aiiiiiiain,
js-Oc/.i
i, 285, Euphratein plerique
/i

18.
est, lajlando,

20, n. 47. Qui acceperit

<i~o Tiu fjfpixi-

corpus Christi, non esuriet in sternum, ibid. 68, n. 12. In pane eucharistico nulla est amaritudo, sed omnis suavitas, ibid. 69, n. 17.

dictuin putant,

hoc

eo quod

honnnum genus

nullo

niagis

quam
77.

juslilia etaequitate heletur, i,

985,

Quam frequenterEucharistiamsumere debeamus, vn, 62, n. 28; 72, n. 25. Graeci post annum Kurharistiam sumerc
consucverant, ibid. 72, n. 25. Satyrus

18. Est Etiphrates iu Babyloniam lendens, 125, n. 36. Euphratis origo est in Arnieniae locis

m,

vm,

311, n.

2.

Euriti cum exundent undique secunduni reliquas luna; spccies, et aeceplos relundanl , vel ctiam ipsi magno ferantur itnpetu, in ortu tamenejusstant placidi, qttoadiisqtie luna sine luminc est,
flticlus

nondum

initiatus niysteriis,

cum

csset in

uaufragio

num
ligari

collo,

ab iniliatis divindcliuiii sacramentum poposcit fecil in orario, orarium involvit atque ita sedejeeit in mare, vni,
coiistitulus,

i,157,7i.30.
EusEBiiTs,episcopus Bononicnsis, viti,

20, n. 43. Quantum c.\ ea prasiiliiiin ipgfarVt? ibid. 21, n. 46. Eucharisti.x-

229,
ct:

71.1
;

223,7i. 10
7i.

sacramentum non divulgatur, <inilms non eonvenit, vn, 23, n. 38. Bochi n n :s consul, vm, 229, n. 1.
i

et sc(].

256,

66

scq. Eugenii in X\o,ibid. 253,77. 57.

237,. 19 n. 76 Palladium condemns


;

eMl
tetj.

ct:

2. ;9,

ri.iMtis.
lrg.it
i

Ab

Eugenio
;

imperatore

peliernnt

Paganorum, ul templil sarra redderel, non fecil itrruin alleri


poitulaverunt, renisus est,
qtti et

postea ipsii,
i\,

Eu.ieriom Virccllciiseni epilCOpUD, ante cognoverant, ccleiia nabitii civiboj , omnJi elegil imi Itoque creditum qAiod divino w

qaem nunquam

pciiiMiini

donandum

putavit,

electui judicio,

quem omnei

poalulavia
li

arguit

<;. Bugenium hac dc causa libera Auibrosius , ibid. n. 7 cl seg. Eugcnio tunc ctsi Amhrosius nstitit. alil

1<)H, n.

sent, i\, 196, n. I. RxWil de

rra int,

de cogQatione

domeilico ollopi rcgrinatioucm practulit (to fide quoqui


mi.i, el
.

92

1NDEX GENEKALIS ET ALPHABETICUS


orbisconcutitur ,ibid. 101, n. 1. Dolori erat inter Orientales atque Occidentales interrupta sacra communionis esse consortia, viii, 275 , n. 1. De causa Flaviani et Evagrii

exilii dura praeoptavit atque elegit , et quid eo in exilio egerit ? ibid. 149,.

68. Primus versa inter se Eusebius sanctae memoriae conjunxit; ut et in civitate }>ositus inin Occidentis partibus di-

stituta

monachorum teneret, et Ecclesiam


,

tegeret jejunii sobrietate

ibid. 148, n.

66. Prior levavit vexillum confessionis, ejusque patientia monasterii coaluit usu, et durioris observationis consuetudine hausit laborum tolerantiam , ibid. 150, n. 70 et seq. Vide Dionysius. Euseiuus alter episcopus, vin, 278. Eusebii Nicomediensis epistola lecta in concilio Nicaeno, vi, 133, n. 125. Eustathius episcopus, vm, 229, n.
1
;

referendum arbitramur ad sanctum fratrem nostrum Romanae sacerdotem Ecclesise, ix, 103, n. 7. Vide THEOr-HILUS. Evagrius presbyter et legatus , vra 234, .11 ; 259, n. 76. Evangelist*. In Evangelistis loquitur Spiritus sanctus , vi , 280, n. 29. Qualuor animalium formas pro librorum Evaugeliorum proprietate accepimus figuratos, vn, 548, n. 113. Evangelistae divino spirilu ubertatem

259, n. 76.

diclorum
,

rei

umque omuium ministrante,

Eustorgius confessor
n. 18.
EueXrifidvus prie significat:

vni

349

sine ullo

molimine Evangelium scripse-

quod Graeci dicunt, probono habitu,bonaspecie,

runt, v, 10, n. 3.Non poteslate propria sunt locuti, neque ornnes eadem omnia; sed sancti Spiritus gratia illis ea tribuit,

vir, 258, n. 230. Eutropius episcopus, viii, 278.

quae loquerentur sitiguli de operibus

Do-

mini Jesu, n, 403, n. 73. Licet

iis

om-

Eva Adam,
o&yjzi.s

cur non de eadem terra

qua

nia in n. 8

omnibus

siut

tamen plenitudo iu

sed de costaejusfacta sit, i, 311, n. 48. In paradiso sensus, Graece, etffigura fuil, ibid.28\,n.

U. Quosit,

modo

diabolus

eam
,

aggressus
v,

ibid.

318, n. 56. Promissi honoris ambitio


illecebrosa

singularum, v, 8, quo a se iuvicem differant, v, 441, n. 118; 446, n. 129 et seq. Nondiscordantsententiae,quando concordat mys\erium, ibici. 438, n. 107.
singulis est virtutum
;

232

n. 81. In

decepit

134,

n. 34.

Non

esl

credibile adversautia sibi

muliere ccepisse, inchoasse mendacium, i, 318, n. 56. Adamo id quod gustaverat dando, iteravit peccatum, i, 297, n. 33. Serpentem implicavit, non se absolvit, iv,

tuisse dicere, ibid. 86, n. 1.

Ab

pohoc qui

Evangelista esse meruit, vel negligentiae


vel

mendacii suspicionem aequum est


,

13, n. 13. Si accensas habuisset


praevaricationis suae

propulsari ibid. 460, n. 171.Qualts esse debeat qui evaugelizat regnum Dei,
ibid.

faces,

nunquam nos

224, n. 65.

criniculis impUcasset, i,

281, n. 11. Vicissemus , si tacuisset, iu , 273 , n. 3. Confessa deliclum, melior eam secuta est et profutura sententia , i , 332 n. 72. Pcena ejus qualis fuerit, et quid significet, ibid. Plerique eamexcusandam putant, quod diligens virum, ab eo timuerit separari, ibid. 298, n. 34. Eva mulier excusationem habet in peccato, vir nonhabet, vn, 566, n. 25 et seq. Vide Foemina. Evagrius non habet quod urgeat ad,

Evangelium plurimi volueruntscribere,sedquatuor tantummodosunt recepti, v, n. 15. Quidamqualiioranimalium formas quaein Apocalypsi leguntur, quatuor
Evangelii
libros

intelligendos

arbitrati

sunt, ibid. 7, n. 7.

Unum tantummodo est

Evangelium, etsi quatuor libri sint, in, 340, n. 38. Ecclesia cum quatuor Evangelii libros habeat, per universum mun-

dum

Evangelistis redundat, v, 9, n. 1. Est vere sapientia nattiralis in Evangelio secundum Joannem; Matthaeus moralius;

versusFlavianum,ix,101,. l.Evagrius et Flavianus uterque alienae magis ordinationis viliis, quam suis fretus, ibid. 102, n. 5. Evagrius eo defensabilior sibi videtur,

quod eum refugit Flavianus, ibid. Propier Evagriujn et Flavianum totus

Marcus rationabilius scripsit, ibid. 4, n. 3. In omnibus fere evangelicis locis spiritualis sensus operalur, ibid. 299, n. 134. Lucas historico stylo Evangelium scripsit et qua ratione, ibid. 3, 4, 5, n.
1,

4 ct 7.

Quomodo

Alexandrini et /E-

, ,

IN

OMNIA OPERA

S.

AMRROSII EPISCOPI.

93
,

gyptii legant inilium Evangelii Joandia

ni, 188, n. 35.


In Evangelio
neri, iv,

onmem
/.

398,

veritatem conti3". Philosophiae im,

perfeclionem exchulit

573, n. 30.

umbra, bic imago, illic verilas. Umbra in Lege imago iu Evangelio veritas in CCelestibus, vir, 265, n. 248. Tria haec secundum Legem esse cognovimus, umbram, imaginem in Evangelio, veritatem
,

Non soluni fnlei doctrina, sed eliam morum esl magisterium, iv, 440, n. 33. In Novo Teslamento novarum virtulum
praecepla coguovimns et novos hausimus

in judicio, v
daeis

ui, v 77, n. 109. Umbra Jucarnalibus , imago nobis, veritas resurrecturis ibid. Lex severitalem,
,

mores, iii , 301 n. 3. Quomodo ad illud accedcre debeamus, ibid. 390, n.


,

Evangelium indulgentiam bibet qua peccata donantur, ix,518, n. 3.1n Lege


, , in EvaDgelio liberlas, vin, 455, n. 22. Liber est , cui gratia pro-

servitus

61. Sit effigies Evangelii in tuis factis


iv, 482, n. 34.

Evangelio perfectio bonitatis, in Lege a;quitalis erudilio, v, 420, n. 53. In Evangelii bonilate melius docentur justificationes Dei, quam in Legis seveIn
ritate, iv,

191, n. 16. Umbra inLege, imago in Evangelio, veritas in ccelestibus , iii , 289 n. 25. In eo jam nobis non legis calij;at umbra, sed veritas fulget, ibid. 300, n. 2. Lex per occulta mysteria nuntiat Christum non autem facie ad faciem monslrat sicut Evangeliuin, iv, 153, n. 16. Lex quasi (igura sit nobis, Evangelium quasi lumen et signaculum veritatis, iii 387, n. 58.
, ,
,

servus est , cui jugum Legis ; imponilur, ix , 232 , n. 2. In Lege sacrificium, in Evangelio misericordia est, vu, Hl,n. 54. Gratias Evangelio, per quod videmur Cbristo , dum iacta ejus legimus, interesse , ibid. 485, n. 61.
mittitur

Vide Lex. Varii modi legendi inilia Evangelii secundum Joannem vi, 108, //. 43. Vide Joannes. Evangelium lectum in Eeclesia, vin, 345, n. 8. Leclio reci,

tata, sed casu, ibid.

350, n. 19.

Eventius episcopus Ticinensis,


259, n. 76. Eventii
iu

vm,

Pdlladiuin con-

Christus adjulor per

Legem

suseeplor

per Evangehum, iv, 327, n. 23. Evangelium defunctffiLegisreparalionem operatur in posleris, in, 392, n. 63. Quod Deus annuntiavit per Prophetas , in Evangolio inanifeslavit, atque eoniplevit, iv, 364, n. 7. Bvangelium via lucerme in umbra lucet, id est
,

dcinnalio , ibid. 253 , n. 56. Eventii episcopi subscriptio, ix, 44, n. 14. Evii.ath. Phisoncircumit terram Evilath, ubi est aurum, et aiirum lerrie illius

bonum

et lapis

pis prasinus, III,

Ex quo,in cpio et
compugnantes

carbunculus et la125, n. 36. per quein non tanquam


,

in sneculo
,

445, n. 14.
,

syllabae, sed tanqua;n soc\x alque concordes sunt , vi ;l.'>7, //. 89. F.x quo aliquid,et perqiiem aliqnid,

Quomodo mare

i, 175 sil n. 17. Est calceaminlum nupliale evangelica prx-

dicatio, v, 76, n. 81. In ea pra?dicatione


virtus est, iv,

231, n. 12. Evangelia multa composuit dives hae;

diicretionem babenl, ibid. 182, Quod ex aliquo e.st, aul ex suhslantia est , aut cx potestate ejus, ibid. 341, n. 42.
niillain

n.

143

et seq.

Excommunicatio. Bene

dicilur tradi

pauper fides hoc solum Evangelium lenuit quod babuit, v, 352, n. 17. Hffireses cum multa Evangelia habeant, iiniim nonhabent, ibid. 9, //. 2. PseudoEvangeliuin secuiidiim Tliomam, MatIbiam Duodecim et Basilidis ibid. Evangelia ab lia-rcticis corrupta ibid.
reais
,
,
,

Salaiia',qui separatur a Christi eorporc,

vn, 120, n. 78. Venit in virga qui a communione sacra convictum remuvit,
,

ibid. Sequestrari oportet a lacramentil

graviler lapsum, ibid. 121, //. 79. Militihus prsceplum , ul hbitinerenlur a

3, n. 2.

communionii consortio 13. K\ leir.plo ejicitur,


vendil
plicei
el

vm,
<pii

329, n.

dignilatei

Evangelium. Id Evangelio plenitudo, lemipertectio in Lega, i\, 87, n. (i. Plena mensura in Evangelioesl , emipleaa in Lcge , cuius pleniludo Novum
eal

TeitameDtum,

vm,389,n.

9.

Hic

bohorei, qui vendere vull im mentei Bdelium, ibid. 351, ff. 21. Suntextra Bccleshlm lamen,qui eoJ in communionem non voceni lacrameu* torum ciclcstiuin, qni in lliquoi apilac

94

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


pro exhorlalione apud Apostolum, iv, 214, n. 34. Exire , in usu nostro quid sit ? vi,
solatio

lem sententiam ferendam aestiniaverimt, ibid. 384, n. 2. Num in hoc laudandi


sint ? ibid.

vir,

Exemplis amplius proficitur, et cur ? 422 , n. 2. Qnarum virtutum laudem miramur , earum sludeamus adi,

40, n. 110.

industriam ; et quas praedicamus in eas in nobis tacite recognoscamus, ix, 150, n. 97. Vide Christus et Paulus.
pisci
aliis

Exilium Palriarchae non putarunt, quod devotio obii et, non necessitas imperaret, vni, 70, n. 95.
Exilio duriora clausira carcertis in culo sunt, iv, 363, n. 23.
est, iii,
sae-

Exemplum.

Plerisquejustiaspectus ad-

monitio correctionis est, perfectioribus vero laetilia, iv, 208, n. 22. Praeslantius ducitur paucorum similem esse quam plurimorum, i, 343, n. 6. Exercitatione augetur corporis virtus, i, 399, n. 22.

Existimatio bona pretium nostrum 475, n. 21. ExsurERANTius episcopusDertoneasis, viii, 229, n. 1;259, n. 76. Exsuperantiiin Palladium condemnatio, ibid. 254, n. 60.

Extrema-unctio.
nus imponunt
,

Novatiani

ma-

et

benedictionis opus

Exercitiis domesticis ac propriis res omnis augetur, vri, 183, n. 33.

credunl,si quis forte revaluerit aegrotus, vii, 102, n. 36.


gebit,

Exercitus quomodo
iv, 80, n. 2.

iter conficiant,

Ezechiel vide* adhuc, el viget, et vivn, 549, n. 117. Gothorum bella

Exhortatio pro

consolatione, etcon-

prophetavit Ezechiel, vi, 92, n. 137.

Fabricii ducis

Romanorum
venenum

praecla,

possessio, et innocens familiae disciplina,

rum facium,
serat,

qui regi medicum


se ei

polli-

vii, 268, n. 256.

centem daturum

remi-

vn, 372,

n. 91.

Factum esse non semper ad creaturam refertur , vi, 105, n. 35. Vide
Christus.
Factis in

omnibus aul a virtute cor,

Fatale decretum non alligatur, 1 421, 7i. 11. Faust^e basilica, vni, 360, n. 2. Faustinus uterque Eusebio redditus est ix 98 , n. 1. Faustinus spiritalem nutrivit colnmbam, ibid. Faustinus par,
,

rectiones sunt

nes, aut media

aut a nialitia prolapsioaut indifferentia , vm,

454,

7i.

20.

Fama. Vide Bonorum judicia. Fames erat magna in Samaria , quia obsederat eam Syrorum exercitus vi
,

vulus tussi laborat, ad sanctam sororem curatum venit, ibid. 99, n- 2. Faustinum propter germanae snse obitum acerbo muerentem dolore consolatur Ambrosius, ix, 8, n. 1 et seq.

Febris

si

exaestuat,

seq. Famem patientur omnes, quosnon paverit Christus, , 221 , 77. 42. Famis

383,

/z.

USet

potum

sitientibus negare consuevit

medicus ipsum , nr,


martyres

175, 71.I8.
nostri

neglectum inducit divina lectio, v, 128, n. 20. Fames superiore anno, sed in qnibusdam tantum regionibus, viii , 304, n. 17 etseq. Familia. Laus Domini , ubi munda

Fflix , Nabor granum sunt

et

"Victor
,

sinapis

v,

317

n.

178.
Felix et Nabor, viii, 359, 71. 2. Felix ordinationem accepit per

im-

positionem manus Ambrosii , vrn, 196, n. 5. Ejus magisterio plerique Comen-

,,, ,

, ,

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSH EPISCOPI.

95

sium cceperunt credere , ct doctrina ejus Verbum Dei receperunt, ibid. Felicis episcopi natalis dies in exordio kalendariun

aliud mandatis credere, iv,188, n. 12. Fides nostra verbum Dei est , v , 284,

novcmhrium

ibid. 194, n. 2.

Ad

Basilicae

dedicalionem

vocatur

ibid.

n. 98. Veritas fidei fundamentum est, iv, 451, n. 56. Propugnacula fidei gesla sunt Chrisli, ibid. 121, n. 33. Quam

195.
Felicis episcopi subscriptio
;.
,

ix
,

44

14.

Felix episcopus Jadertinus vtn , 229 n. 1 259 n. 76. Ejus in Palladium condemnatio , ibid. 254, n. 62. Felix episcopus legatus Afrorum , viii , 229 , n. 1 236 , n. 16 229 n.
,

indignum ut humanis testimoniis de alio credamus , Dei oraculis de se non credamus, i, 513, n. 21. Si viri boni dicerent, nefas putaremus credere Deo ergo dicenti credendum v, 151 n. 71. Fidei parlus bonus dolor est quo
: , , , ,

Christus in Ecclesia formatur et nascitur iii 160 , n. 28. Cur bonum sit ut
, ,

76.

ibid.

Palladium condemnatio 253 n. 58. Felix diaconus ab Anibrosio missus


Ejus in
,

ratiouem praeveniat fidcs, i, 513, n. 21. Voluit Deus ut per gradus quosdam nascerelur, ibid. 51 , n. 27. Quanti nobis praesidii
iii,
i,
sit

ad perferendam Theodosio epistolam


ix, 123, n. 3.

fides nostra

qua vivimus,
pasci debcat

304,

n. 11.

Quibus

Felix Jovinianista condemnatur, ix


44, n. 14.

Felix Ambrosio
magni'1'dinis,

vin

misit tubera mira; 193, n. 1. Arguitur

ab Ambrosio quod eum nequaquam revisat, ibid. n. 2.

397, n. 19, 20. Non in forensi sersapienliae, sed Dei virtute formatpr iv , 230 , n. 12. Cur nemo excusationein praelendere debeat quod serius , credat, i , 608, n. 74. Pro devotionc credenlis unicuique spiritale lumen in-

moue
,

Fclicis orationibus

Ambrosiusse com-

fundilur, v,

414

n. 37.

mendat, viii, 195, n. 3. Fei.lis amariludo ad salutem hominis utilis invenitur, i, 279, n. 8. Fer* hominis imperio mansuescunt, ix, 52, . 16. Saepe suspenderunt niorsus suos , revocante sono vocis humanae, ibiil. Ferae et bestiae communem putant omnibus viclum, quem terra ministrat
vir
,

fide niagis spontanea,

quam
,

Meliores qui qui speratis

beneficiis credidissent

ibid.

156, n.

5.

Ecce amat libertatem fidei , qui libertatem dedit, iv, 104, n. 45. Fides teritur, premitur, seminatur, et quomodo v, 318, n. 179 et seq. Est fidci violcnsegnitia criminosa , ibid. n. 1. Circa fidem vir pcrfectus exigitur, ;';'</. 118, n. 50. Fides nos ab irrationabilium pecudmn
tia

religiosa,

345,

354

n.

45. Ferae

non expellunt
,

feras, et hoino excludit

homineni
ccelo
,

ibid.

comparatione sccernit

iv,

Ai'\

Fertilitatis causa de
n. 16.

n. 2.

i,

77

Antc
bet
,

oiiuiia
i,

nos

oommendare
8.
est,

l)''o

ien. 4.

Fictum
tutis est,

simulatum nihil verae virnec diuturnum esse solet, vn,


et

384, n.
,

Airliilum oinnium

itabile
est spes

fundamentum
ibid.
,

tu,SlT,

et radix

317, n.
I

Wlet

seq.
,

icVUM
t,

105, n. 28. Fidei iadix iv, 330, n. 27. Ex lide cha-

lolium

aeque

prope ut

pampjnoi quadrifida interscinditur divisione, 123, n. 60. Sicul in ficulnea ila in pampino folio rrassiludo validior
,

speoiea elegantior, ibid. 124. Descriptio

foliorum, ibid. n. 61.

el rorsua in sancto quodam drcuitn refundontur , v, 357, n. 30. Fides prxcedit devotionem, ti 2.'t9, ;;. 81. VirtMei rine Bde folia suiii videntur virere, scl pro non possunt nr 128 , ;;. 41. el opera
, ,
,

ritas

ex charitate spcs

Fmis piior (|iiain lillcra, priorgralia quam lex, *, 98 n. 21. Sieul fidei i
j

vaoa

sinii, v,

286,
;;.

;;.

108.
,

Fidei vera
gratia, iv,
n.ii

ubi eil

ibi

vetl

luminii

Veteri iocipil Testamento, ita impletur in Novo , ibid. \'.vi n. 99. Chriiluiia majorum ooa ticlum, el antiquam implieitatam li^lci relbrmavit ibid. 101 /;. 26. Aliml eil iM ni indatia i>' cred
,

I75 f
I
1

.M. Gbriitui illuml


,

Gdei

1!

gloria, et
ibid.
ibiti.

divinomm operum
.

364
:i.'(t

/;.
;;

Knurrectionia mai poteaiate, s. Fidei lapieulea fecil i> Quascumque crtdide


ite
. i

,,

96
rit

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


ibid.
ibid.

anima, et concipil , et generat Dei verbum , et opera ejus agnoscit , v, 49 , 26. Fide tangilur Christus fide ii. Christus videtur , iii, 341 , n. 39 ; 55, n. 29 ; 222 , n. 57 ; 455 , n. 156. Vox noslra fides est , v, 32 n. 42. Grandis ejus clamor, iv , 406 n. 8. Credentibus in Dominum est in Domini misericordia consolatio, ibid. 379, .2. Fides nos Deo repraesenlat , nr 178 n. 20.
, , , , ,

331

//.
,

332

n.

212. Non gravatur annis, 213. Ccelum et terra


,

Iransibunt, fides aulem pcrmanet

ni

284, n. 17. Fides credentium prinripalis est, confessio executionis, nr 274, //. 4. Perfecla Christi confrssio et animi quaerit devotionem , el vocis professionem , iv,
,

Fides est quse dona conciliat : humilitas est quae Deo oblata commendat , n, 356, n. 67.

Fide nihil in homine pretiosius, rn, 243, 7i. 24. Pretium tuum est , qua

emunlur divina mysteria

223,

n.

n. 49. Non satis est iuvoluta responsio confitentis Jesum , sed aperla confessio,v, 431,. 87. Fidei indumentum constat ex praedicatione ccelestium , et Dominicae sanguine passionis, rr, 404, n. 77. Ubi causa religionis agebatur, fidesdebuit sedemhabere judicii, et quasi rea slatui perfida , ibid. 172

448,

45. Pretium Dosirum est, quae omnes homines Christo acquisivit , ur, 475,
n. 21. Peccatum m\uu\\. , ibid 41, n. 63. Suffragabitur ad veniam , etiam si qua in operibus offensa sit, iv , 479, n.
.

n. 25.

Fides pignori prima debetur

16

n. 12. Morale est omnibus, ul qui fidem exigunt, fidem astruant, ibid. 46, //. 19. Fides. Defiuitio fidei est, ut veritas
,

26. Potest ab omni mundare delicto v, 361 , n. 42. Omne peccatum fidei mys,

non verba pendanlur, vi


sus virorum
,

Sola fides utrique indiscrela sexui


,

teriis
si

abluitur
,

ibid.
et si

425,
,

n. 66.

Eam

477, n. 89. cendos virginum ibid. 605,


, ,

mortuus fueris sicut serpens et tu resurges nr, 230 n- 8. Maluit Deus ut salus hominis Qde poservaveris
,
,

n. 13. Non potest sine regula ventatis fides stare , vr , 280, n. 30. Nervi sunt
et

quidam artus
,

sapientiae

non temere

operibus quaercrelur, et quam ob causam ibid. 357 , n. 14. Non lacrymas nudasDeus, sed fidem exigit, v, 457, n. 162. Si quis non credit in
tius
,

quam

credere

maxime

iu

causa fidei,vnr,

Christum
fraudat
,

generali

beneficio

ipse

se

iv, 179 , /i. 57. Qui calorem fidei non habet tolerabilius ilii fuerit fidem non accepisse quam neglexisse,
,

191, n. 28. Aufer argumenla ubi fides quaeritur, vi, 31 , n. S4. Si ratione convincor , fidem abnuo, vnr, 67, n. 89. In cohortatione ad fidem rehgiosa- confessio est,
,

in discrepatione

incauta

prtesumptio

iv, 33, n. 24.

vr, 4, n. 4. Diviua crede, ubi non invenis, ibid. 30, n. 79.

humana

Fides sola unumquenique signat, v, n. 36. Fides plebis plerumque constantior est quam divitum ac sacerdotum , iv, 369, //. 17. Dbi fides modica illic lurbalio, v 150 , //. 70. Noii debct scindi , sed solida permanere ibid. 442, //. 120. Adulteri sunt omnes, qui adulterare ciipiunt fidei et sapienliae veritatem , ibid. 348 n. 9. Religiosis lapsus amoris fidem non impedit, ibid. 192, n. 98. Fides sil libi itineris tui praevia , iv, 292, /i. 11. Janua noslra est, quie totam domum, si fuerit robusta, communit, ibid. 249, /.14. Nulla pa'ria verior , quam fidcs, ibid. 361, //. 2. Micaj velut quaidam fidei dogmata sunt, v, 351, n. 15. Fidei census nunquam exinanitur ,

In pleniludine Ei

clesi.-e

54,

fide verilas colligenda

est

nou signo sed vn 42, n.


, ,

15. Patriarchae hafredilatem nobis fidei reliqucrunt, vrrr, 120, n. 9. Ea est sola fides , quae esl in Evangelio , ix , 235,
n. 9. Fidei nostrae asserlio seu proponitur, vr, 5, n. 6. Qiue
sio
fidei
,

symbolum

quam advcrsus
a
,

sit profesSabellianos,

Arrianos, et Photinum

ditam tenemus

ix, 77

majoribus tran. 4 el seq.


,

In christiano viro prima est fides vir, 27, n. 1. Non pecuniam Deus, sed fidem quaerit , v 159 , n 82. Anathema ei qui non explicat fidei libertatem , vin,

240, n. 26. Fides vera

nunquam

tnrbatur

vr,

445,

/1.

1.

Fidem non timorcogit, sed

, ,

I\
alfeclus exhibet
eredidil Chrislo
cl inicr
,
,

OMMA
vn 290,
,

01'KitA

S.

AMUKOSH EPISCOPI.

17

n. 38. Qui
,

in crucc licet posilus

n. 80. Fides ipsa abundat sibi, satis superque suo censu dives, vni, 184, n. 11.

confessi sceleris supplicia

con-

merila lalronis exuil , pramia innocentia emernit, vi, 229 , n. 125. Habet qui crcdit suam graliam, habet autem allerani , si fides ejus passionibus coronetur, vn, 109 , n. 50. Major fnlei gratia si quis pro religione contemnat dolorem, ix, 206, n. 14.
slitulus,
,

animortim cst Fer fidem Domini futura erat messis feecunda virtutum , vi, 273 , /i. 10. Sunt bona fidei pascua , in quibus collocalur sanctus Uci vnr,
Messis noslra
,

fides

viii

307

n. 28.

404

7!.

2.

NuKum Deo

credidisse poe-

nituil, vt,

judicat
tiae

396, n. 42. De omnibus bene qui fidem esse in omnibus ar-

Bona subslantia lides, in qua spei nostne est patrimonium vn , 135, n. 15. Fides velut prsvia charitalis occupat animam, et pra-parat scmilns venturae
,

bilratur,
fidcs

vn, 363
habet
.

/?.

ut ubi

6S. Tanlum graanle diem


I

dileclioni

iv,
,

240,
et

/2.

8.

Qui

diligit,

bat morlnus, illic bono odore lota replealur domus , vn , 151 , //. 63. Prsslant fidei , quam generationis haeredes ,
/;. 1. Fidei ista vicloriaest, Gcniiles prxcipilarunt , maria reddidcrint, vni, 304, //. l5.Bonafides, qus frequenter operalur in mortuis,

credendo unusquisque diligere incipit, ibid. 239, n. 5. Hcec est charitas major imperio , si fides
utique credit
tuta
sit
,

ix, 238,

ut quos

quae servat imperium

vm

309, n. 23.
Fides prompta dura sui censor est, iz, 151 , n. 73. Nihil sublimius fide, viii,

ibid. 121, n. 10. Pietatis unitas est bene credere, et unilas impietatis cst male credere , vi , 280 , n. 30. Vidc /Etas.

289
vr,

n. 11. Ecclesise
,

fundamentum

est,

n. 34. Fides fundamcnlimi cst justilia?, vir, 227, n. 142. Non dignitas

457

Magnum cst damnum animae si fidcm amiserit, vel gratiam quam


,

i|uis

fidei

prelio acquisivil

rrr

217,

//.

2. Ei

prosapia; meritum, sed fides affcrt, ibid.

dens

diviriic

indignatioois

causa

pra>
ini-

600

n. 3. Jiistum fides uon lex facit , viii, 352, n. 24. Servussub metu, liber
litlera, iste

cessit, ul ibi

priuuun
,

fidcs

Romano

perio frangerelur

ubi

facta cst

Deo,
,

ex fide; illc sub sub gratia ; ubi gratia , ibi hsredilas , ibid. Fidea opulentior est , vi thesauris omnibus 79, n. 92. O thesauris omnibus opulentior fides o virlutibus corporis omnibus fides fortior o medicis omnibus saluta!

vi, 92,
ibid.

//.

139. Satis claruit eos qui


,

violavci int fidcm

rum

tutos essc non possc 141. Tanta est incredulopcrfidia, ut tclerabilior sit diaboli

93,

//.

rior!

vu, 543,
manere
,

n. 100.
iito lidci
,

plerumque confessio, vnr 365, n. 16. Vide Charitas, CiduscI Ecci.isia. Fidci causa in Ecclesia, non in palalio
,

Sine miiiiinn
])ossuni
fides
,

renitel orVI , 58 n. 14. Tcxtilc opus cst quandofidei facta concordant, ibid. 52, r, !). Duorum lestamentorum , id est
ciiin

vn, 277 pulchro operum


,

bona opera non n. 7. Bona


,

agenda,
clesia

vm,

343,

//.

3.

Defide

iu
i,

coram populo debel

Irarl.ii

uon
//.
i:i

in imperaloris consistorio, ibid.

840, 858,
i

natu

17. Jure

damnandus

qui
,

genliles

causa fideijudices

elegil
i

ibia.
s

//.

27 ct

scrj. /'7</c A:\iiirtiisi


dii
I.

et Episi
(|iii

plcn.c fidei prelio prophelia

consumnia-

Fidclcs Roin.c
sunt, vir, 27,
//.

uniur,

baptizati

tionem accepit fidei, Ecclesia pleniiudi-

nem,

ix, 57, n. 5.
,

Fidelea sibi

nemo
.

putet, quoa
!

vel
sibi

pecre>

Fides esl
Christi
,

quffl liberat

pcr saiigiiiiicm

cuni.i, vcl

adulatione obligandos
iii'

ibid. 216, n. II. Credere in Chriatum lucrum vitffl esl , vn, 10, n. 53. In onnibus decora esl fides, juatitia grala mensura squitatit jticunda ibid. 361, n. 66. Fnles sternum patrimoniuin cst, necunia temporale, ibid. 80,
1 , ,

diderit,

vn,
i

Fidis
Iharae,
i

:il(i, n dicantur
,,.

fiJa

chordarumcr'

vui, U1,
i.

^o.
i).
,

n.u.s Di

FJIio

duodecim diconveniunt, cx aempitemo


i

vinilalii

indicia el

nomin
;

mi qui csi generalio


horai

n.

8.

Misericordia

largior
,

ubi

Gdet
58,

Deus, ex Patre
iplendor gloriae

Filiua, tx
,
i

Dco Verbum,
i

promptior, ibid. 508 n. c.\ lyngrapho fides impelral

9.
,

Tanquam
ibid.
1

ti

ubal

spccuhuu Dci,

iu.iji-siii

boOO

, ,

98

INDEX GENERALIS ET ALPIIABETICUS


,

bonitas , de sapiente sapientia de foili virtus, de veroveritas , de vivente vita, vi, 51, n. 3 et seq. Dei noniinis et dignitas et veritascommiinis est Filio, ibid. 100, n. 17. Quae sint definitiones de Filio Dei, quae non queunt solvi, nempe : si ex nihilo est , non est Filius ; si creatura est, non est creator ; si factura est,

72. 73. Unum cst cum Patre Filius per substantiam naturalem, non unus secundiun Sabellianam periidiam , ibid. 373, 72. 135. Filius Deus datus est nobis non Sabellianis, qui eumdem asserunt Palrem esse , quem Filiuni, ibid. 113 , ti. 58. Filius Pati et dicitur et probatur aequalis, ibid. 70, 72. 69. yEquahtas Patrem
i

non

est

omnium

factor;

si
,

discens,

non

prxcoguitor ; si accipiens non est perlectus ; si proQciens, non est Deus ; si dissimilis , non imago ; si per gratiam, non per naturam ; si Divinitalis expers auctor malitia; Nemo bonus, nisiunus Deus, ibid. 53, n. 14. Filius pi imogenitus , quia nemo aute ipsum ; unigenitus , quia nemo post ipsum, vi, 33, /2. 89. Filius est Verlnun Dei , natum non pvolatum , ibicl. 168, n. 101. Nonnulli aliud Dei Verbum , aliudDeiFilium crediderunt ibicl. '.63, n. 48. Qui negat Deum verum unigenitum Dei Filium, anathema sit, vni, 257, n. 70. Analhema illi qui negat Filium secundum divinitatem aequalem Palri, ibicl. 246, n. 39. Qui bonum Filium Dei
: ,

Filiumque distinguit , unitas Patrem Filiuiuque non separat, ibid. 424, n. 116.
Filiussplendor paternai lucis, coaeternus, propter virtutis aHernitntem ; inseparabilis
72.
,

clariludinis iinitatem

ibid.

170

10S. Una est Patris et Filii gloria, ibid. 75, 72. 82. Vide Pater.
, haec merces est perhoc divinum et incomparabile munus,ut coguoscamus cum Palre Chri*tum,necseparemus a PatreFilium, vr, 193,72. 17. Solus cum dicitur Deus, non separatur ctiam Dei Filius, ibid. 97, 72. 10 ctseq. A Patre Filius non separandus, ubi legitur Beatus et solus potens, ibid. 99 , 77. 15 etscq. Filius sem-

Haee

est utilitas

feclae virtutis,

non
7i.

sit, ibicl. 242, Filium Dei sapientem anathema sit , ibid. 240 , n. 27. Solum verum Filium Dei qui dicit, et non vult dicere Dominum verum, videturnegare, ibid. 237, n. 20. Anathema ei qui hoc uou coufitetur , ibid. 238 7:. 21. Multis coacervatis argumentis Filium Dei creaturam uon esse evincitur , vi, 232, 72. 137 et seq. Probatur aliis argumentis eadem veritas ibid. 32 , 72. 86 et seq. Ab omnibus excipit Dei Filium, qui excipit et Patrem, ibid. 280, 72. 29. Filius Dei secundum Divinitalis potentiam nec nomen habet , nec consortium communecumservis, ibid. 218, 77. 96. Variis argumentis probalur Filium Dei esse verum Deum , ibid. 39,

confitetur,

anuthema

per est cum Palre et in Patre ; cum Patre per distinctionem indissociabilem Trinitatis aeterme, in Patre per divinte uni-

30. Qui negat


,

164, 72. 88. Ille qui confiletur et Patreni, ibid. 228, 71. 120. Nec minushabet Filius, quia Pater non est ; nec Pater minus habet, quia Filius non est, ibid.
tateui

naturae,

ibid.
,

credit in Filiuiu

165, 72. 90. Dedit Pater Filio non quasi posteriori


jure geuerationis, non munere largitatis, vr, 181, 72. 140. Pater dedit quasi Filio

per geuerationem , non quasi inopi per gratiam , ibid. 135, n. 133. Perfectus Pater perfectum Filium genuisse creditur, ibid. 6,
7i.

9.

Habet Patrem

Filius,

72.

108
72.

el secj. et

Deum bonum
Unius

ibid.

54,

1S et

secj.

cum

Patre esse
testimoniis

sed non temporalem , non ex passione, non ex conceplione, non ex gratia , sed ex geueralione, ibid. 228, 72. 123. Filius generatus quasi sempiternus, quasi Verbum quasi splendor lucis aeternae, et cur ibid. 30 n. 79. Filius Dei omnia a Patre jure generationis accepit , et to,
'.'

substantioe variis Scripturae

tum Palrem

probatur, ibicl. 129, n. 108 etseq. Patris ac Filii una Divinitas variis Scriptune testimoniis probatur, ibid. 9 , n. 20 et
sec/.

uitalis

In Patre etFilio nulla distantia Diviest , scd una majestas, vi , 71,

suae majestatis ex262, 72. 224. Filius Dei immortalilalem habet in natura, habet in substantia, et habet non per graliam tcmporalem , sed per sempiternam Divinitatem ; habet non ex

gloria

pressit, ibid.

dono quasi servus

sed ex generationis

1N
proprielale,

OMNIA OrEKA
Filius

S.

AMBROSIl EPISCOPI.

99

quasi

cotelernus',
est

vi

199

r.

36.

Quod
,

nos in Patre et

Filio

ununi sunuis
;

non naturse

sed gratia;

quod

Filius et Pater

unum

Filius accepit pcr grased naturaliter , ut Filius possidet, ibid. 149, n. 37. Filii ea omnia sunt, qme Patcrhahet,aelernitatem, maqiue nascendo jeslalem , divinitatem

sunt tiam

non hoe

proprielatem, idetiam Filiiest pcrejusdein claritudiuis unitalem, ibid. 126, r. 98. Sempiternitas Filii patenuemajestatis insigne est, ibid. 22, n. 61. Filius virtus est Dei , et ideo eoaeternus, vi, 389, n. 18. Filius neque principium assumpsit , neque finein hahehit, ibid. 170, n. 107. Deus etsi Pater, non
est prior Filio
,

ibid.

25

n.

68 et seq.

n. 38. Inter Patrem et Filium generationis expressa distinctio


iit
,

ibid.

60

Filius sicut Patcr nec

iniliuin accepit,
//.

nec profectum, ibid. 28,

72.
1

naturam cupio designare divinam Deum verum debeo nominare cum autem Filiuin dico, genoratum siguiGco cum Patrcm quoque
est, ibid. 8, n. 16. Si
, ; ;

Eadem
/i.

Patris et Filii vita est, vr,

77,

125. Pleriquc
,

Filium

fontens
,

vilaj

memorantur

Spiritus saucti

dico, generasse
B. 98.

declaro

ibid.

480,

Principium noslra; fidei est scire quod geniluseslDei Filius, vr, 51, n. 5. Licet

et fontem 322 //. 172. JEqualitas Filii ad Palrem per unitatem n. vivificatianis astruilur, ibid. 176 128. Paler est in Filio non ul egenlem sanclilieans , nec ut vacuum implens

signilicalum
ibid.

quod nalus sil Filius, non lieet discuterequemadmodumnatussit:illudnegare niilii non licet, hoc quaerere metusest, ibid. 24, n. 65 Generatio divina supra omnia est, late palet,supraomnescegitationcsascenditeUensiis/i/V/. 23,/i.63e scq. Generatio paterme proprietatis esrt, non polenlia', ibid. 162, n. 81 ctseq.; 165,r. 90; 169, n. 103. In generatione divina nihil praecedil ncc velle nec nolle,
BCire

ibid. 148,

//.

35.

Probatur
esse

argumentisFiliumDei omnipotentem , vi, 59, ;/. 34 ct


variis
, ,

scq. nec ullain impossibilitatem ei convcnire ibid. 153 //. 52 ct seq. Nihi) polestatis inler Patieni el Filium certum
est

interesse
et

ibid.

180,

//.

184. Per

naluram

niajestalen;
,

uiiuni esl

eum

ibid. 169, n. 103.

Filius exiit a Patrc ut Deus ex Deo , vr, 40, r. 110. Cum legimus Deum ex Deo, non dtios Deos dicimus , ibid. 10,

per operalionem non discrepat, ibid. 155, n. 59. Cumeailem gralia a Patre Filioque deposcilur, eadem polentia deciaratur, ibia. 138, //. 140 et seq.RWiW siue Palre lacit Filius ; quia coninuiuis operatio et unitas potestatii

Patre Filius

et

n. 23. Qui ex
exivit,
uiliil

Deo
aliud

proccssit, et a
|>otest
,

Deo

quod Dei

est,
,

habere nisi ibid. 89, .107. Fons Paradix Pater


Filii <>t,

230, n. 10. T\'on Palri aut Filio prior vel ser.undus est actus , sed i<lcm
est, ix,

ter Filii est

ibid.

tris

177, n. 126. Cur Filius Dei imago Padicatur ? ibid. 485, n. 112.
,

unius opcr.ilionis clTcctus vi, 373 n. 136. Unuin est opus Palris el Pilii , ', eliamsi non placeat Anianis, ibid< n. 91. JSqualem sibi Pater Piliumcon, ,
I

Filius Dei novil omnia praescientiam habet omniura el diei jmlicii, vi, 367, n. \\~i ctscq. Filius Dei novisse
ct

fitelur opeiis unitale

ibid.

329

//.2.

ie
//.

diemjudicii demonstravit, ibid. 255, 203 ct scq. Palcr audivil Filinm, siFilius audil

eol ti
//.

Patrem,
vcllri

ibid.
r
,

374,

187.

II quod

|';ili

Filium

ex Dci Filio onmia, Qllia oniiiium SlCUt Palcrcl BUCtOreil <! ereator, vi, 183, /;. 149. Nec Patei wlnssine Filio coelos fecit, nec iine Patre Filius, /'/;;',/. 198, /i. 30. Itnponibile cst ut opus Filii cum Palris oou oonvenial

Credas necessc

ost

non ignofaro dicanius, audisse memoralli ll>-, ';'/;/;/.

voluntale,

;/>;'</.

158, R. 68 </.-</
fecit, ibid<

ilm*

372, n. 132.

line ezemplari

mundum

im,

Unius majestatii Patrem

Filiumque

vafiis Scripturse testimoniisprobatur, rtf

127,

;/.

108

et seq.

nitas potenlice <t

n. 44; 156, n. 61 ct scq. Habot geuerationii inusilats gloriam, <|in habel poibid. 88 , n. teslatis itrtJlitatoe graliam
.

maiestatis Patrisel
ct seq.

Filii

et Spiritul sanetl

exScripturis probatur, ibia. 898 n, 48 Quod Palris csl pcr majcslatis

76. FifiusDei '.. 172,//.


1 I

Eecil eiie

nou natoi,iMl\
\ariis

Unuin impurium

Palris cl Filii

100

INDEX GENERALIS ET ALPHAliEHCLS


utililaleni, quoda , sed ad nostram nobis cognoscitur, ibid. 211, n. 69. Non polest ullus ad Palrem , nisi per Filium traiiaire sensus , ibid. 23 , n. 63. Sicut

teslimoniis probalur, vi, 124 , n. 92 et seq. Eousqiie unum Palris et Filii regnum est, ul quod Filius tradit, Pater accipiat ; et quod Pater accipit, Filius non ainiltat, ibid. 23G , n. 153. Paler ct Filius ila sibi regnum Iradunt, ut neque lle qui accipit, quasi alienuni acquirat

cedit

unitatem fateor esse vita? roelestis in PatreetFilio, perdivina? uniiatem subslantiae


;

ita vel divinae naturai, vel

Dominica?

nec qui

Iradit, amillal, ibid.

84, n. 105.
accipiente,

Incarnationis exceplo privilegio, socteta-

Sicut Filius,
nihil ptrdit;

regnum Paire
uec Pater
,

Filio
,

cnin sua

tradit

amitlit

ibid.

285

n. 49.

Non
ibid.

arrogans putes Palrisdicenlis imperium,


atit vile

tem nobiscum vitae spiritalisin Filio essc profileor per humauee unilatem natura?, ibicl. 177, n. 158. Vide ARRiusef Arriani. Vide etiam Christus.
Per Filiurn in nalur;e divinae consortium transimus , vi, 476, n. 85. Quomodo dicit Pater noster,(\v\ Filium Dei negal, per quem adoptivus acquiritur? ix, 224, n. 6. Illud grande teslimonium quod lilii sumusDei, quia sumiis haeredesDei, cohajredesaulem Chrisli,vrn, 439 , n. 4. Quis doltat sibi propriuni pignus ereptum, cum ad solaliuni nostri Filium suutn unicum pro nobis Deus tradideril ad niorttm, ibid. 4, n. 4. Filii tx Patre generalio non babct tempus, iv, 410, n. 17. Iu Deo persona aller, poteslale unus esl, v, 373, n. 66. Unigenitus est, non unusexgenitis, ibid. n. G5. Imago Dei solus ille est, ila liabens similitudinem Patris ut divinilatis, et plenimdinis liabeal unitalem, r, 249, n. 41. Vulius est 1'atris, iv, 374, n. 28. Filio omnia cum Palre per naluram unius substantia; jure sunt prbpria, non dono collata per graliam, v, 271, n. 67. Dei sapienlia est per naturam , non per profeclum , ibid. 201 , n. 1. Novit cogitaliones corduim,sicut Patcr,r, 370, n. 37. Palris consors nullam injuriam
: ,

facientis Filii

obsequium,

n. 2. Filius dicitur Paracletus sicut et Spiritus sanctus, ibid. 317, n.

329

56 et

sec/.

Vide Christus, Trikitas


non

el

Verbum.
Filitim Palre niinorem
esse, quia

missus est , offenditur, vi , 72, /*. 74 et seq. Ia quo missus dicalur? ibid. 219, n. 99. Quoinodo ei in quoPatri silsubjeclu* ?237, n. 154 et seq. Aicentes eos sesiimaredebemus, qui Dei Filium secuudum naturam Divinitatis subjecium injuriae putaverunt, ihid. 461, n. 44. Fibus Dei juxla Veteris seriem Tes-

tamenlj ab Adain offensus, abAbraham visus, adoratus a Jacobest, vi, 288, n. 55. Plerique dicunt Patrem Detini ab Esaia visum , Patilus Spiritum dixit,
Lticas probavil, Joannes Evaneli.-.ta ad Filium relulit , ibidr. 442 , n. 165. Quidam secundiim Divinilatem Filium Dei visibilem pulant, ibicl. 289, n. 58. Ubi sunl, quiFilium Dei dicunt esse de lempore Melchisedech ? vn, 64, n. 1.
Filius

secundum carnem
,

minor

est

Palre , vin 245, rz. 37 et scq. Filium Deifrequenter legimussecundumcarnem faclum etcreatum, vi, 346, n. SSctseq. In quo nalus, et in quo faclus ? ibid. 34, n. 93. In , u0 creatus ? ibid. 35, n. 96. Non nobis nalus sed datus est, et cur? ibid. 1 12, n. 55. Hic ex Maria omnihus misericordia sua natus est, sed perfidia hajreticorum fecit , ut non omnibus nascerelur, qui omnibus natus est , ibid.
,

patitur, quia miitifur, v, 401, n. 1. Etsi niissus, tamen Palre mitlente minor non
est, ibid.

66, n. 65. Cur nihil a se faciat,

iv, 439, n. 32.

Dei ahsconditus in Lege, adoProphetis , evangelicis praedicationibus adimplelus , v, 322 , n. 1 88. Anlequam nasceretttr ex Virgine, vidcbatur, ibid. 23, n. 25. Et si suscepit
Filius

pertus

in

56, 57.
Ecrlesiastica lide etDei Patns idem atque unus est Filius , vi ,

etDavid

quod non erat non destilit tamen quod erat, iii, 91, n. 64. Etsi non
,

esse
licet

222 ,n. 106. Filiusad redimendam suo sanguine salutem niundi solus immaculatus ex alvo "Virginis processit,?'tW. 151, n. 44. Non aliquid ad substantiani Filii Dei ac-

quemadmodum natus sit; non lamen nescire quod natus sit v, 151 /i. 71. Ctir carnem susceperit et mortem , ir, 123, n. 44. Angelus Anmihi scire
licet
, ,

gelis factus est,

Prophetis Propheta, nr,

IN
1

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
fragia

401

54, n. 18.

Quomodo

sacerdos est se-

post
,

cnndum ordinem Melchiscdeeh, r, 511, /;. Ib'. Nihil sibi ex hoc mundo vindicandum putavit, ibid. 598, n. 62. Vidc
Christcs, Trinitas. Filii kominum. Quia viverc non poleslis, inslituite hberos non ad usum corporis, sed ad virtutis officium, vui, 5, n. 5. Magis in adoptalis offendimus, quam in genitalibus filiis , ix, 253, n.
2.

remeavit
lis

Capuanse synodi judicium ibid. 102 n. 3 et 6. Solus


,

exsors Flavianus ut ipse vult, sacerdotaconsortii, qui nec imperialibus decretis,

nec sacerdolum conventui praesentiam faciat sui, ibid. n. 4. Vide Catcensis

synodcs. Vide etiam Evagrics. Fletcs praesentium merces est futurorum, vi, 449, n. 21. Fletus oculorum
necessitudini paratus miseiicordiam couciliat,

Vide Matres.
Filii

praemia nuptiarum sunt, v, 37, n. 2; 409, n. 22. Non mediocre munus est Dei dare liberos propagatorcs generis, snccessionis lutredes et cur, ibid.
,

servat

laborem minuit, dolorem oblevat, pudorem, ibid. 473, n. 36. Vide


E.

LACRYM
vinae
6.

Foecunditas

terrae

non

soli,
i,
,

indulgentiae deputatur,

sed di137,/j.

25, n. 30. F.rat deforme liberos non habere, et id legum civilium fuit auctori, ibid. 96 , n. 18. Pudor praemia nuptiarum non liabere, quibus haec sola causa est nubendi, ibid. 34, n. 45. Recessuri e.\ hnc cor-

tate

multatum

est fceminis

pore , ipso carorum pignorum taclu delectamur exlremo, el lioc mulcemur viatico
,

Decorum quod foecundum indecoquod infoecuudum, n, 38, n. 60. Foemineum sexum non accusandum quod erroris causam invexerit, vn, 563, n. 16 elseq. Sine muliere homo non habet laud<em, in muhere praedicatur, ibid. 565, n. 22. Grasco more inlliixit,
ruin,
,

ii

240

n. 83. Liberorum

amor

plurimos a marlyriiconsummalionesaepe vevocavit, iv, 325, n. 18. Curasperioribus exerceat pater filium quaon do,

minur. serviihuu, ibid. 295, n

15. Qiian-

tum

bonprare debeant parentes, ut benedictionis ultimre babeant hitrediiatem, ii, 243, n. I. Filios Scriptura sacra pro operibiis
filii

frequenter declarat

n
1

473

n.

i.

ut fceminw virilibus quasi succenctioribus tunicis utaotur, ix, 186, n. 4. Magis inlei ioris hominis ornamenla fcrminis et quod est amplius vidua, requirenda possesMonem regeret tributariam ? ibid. 232, //. 7. Foenerarf. vetus est, sed velusculpa est, ii, 409, n. 88. Foeneratorum inhumanilas elegantejr describitur, et casiigatur, ibid. 3(> ' n. 9 ct seq. Judaa et diabolo comparantur, ibid. 366, n. 12
, ,

Sanctorum majus iu fide, quam in geueratione semen e^t, v, 13, n. 44.


Finis quid sit , iii , 462 , n. I. [lle verus esl linis, qui oon unius eril finis, sed omnium, i/>n/. 284, ./. l7.Qu iniliiim habenl et quiet Gnem habenl bus finis d.ilur, imtium datiim constal
, :

et seq. nccnoii ecbidnse


tibus, ibid.
leriii-,
ili

el

aiiisserpen-

282,

//.

41. Liberos pro pa-

lnlis \eiidiuil, ibiil. :i7li, /;.


i

29<
:i(i,

Prohibebanl ue debiloi is cadaver pulturam deterrelur, ibid. 379, //. 37 liilmnianilas eoriiin etiara ab ali
ribus

usuras exigenliura, ibid. 380,

//.

r,

85, n. 10. Finis el principia

38
in

st sea. "Varia nomii a quibus uluntur,

omnibus rebui
,

ibid.

282, n. 40. Qunin


avaritia, ibid. 370,

insaliabilis
//.

pnealantiora sunt, ix, 48,n. 7.

rum
43
//.
,

21

384,

//.

FlRMAMENTUM Ullilc ,i|)|>cllatlim i, 78, /i. 16. An idciu sii ac coelum ibid.
69,
//

et seq.
ii. el

Mari comparaulur,

eorum pecuuia,
ibid.ZHi,
>

//>///.

:i(is, /;.

8;

7(1,

n.

15.

Cur

inter

aquam

16. Incanloa adolescenles

quam
n.

nequiter

ct a(|ii;iin

Deiu

illud esse praeceperit,

m,

depraedenlur,

23 et saq.
|"
i

178, // 21. Flaoitiosi putanl Deum neacire acins bominum, vel iniquuui esse judii m, si scil oiimia, vn, 189, n. \~
i

Fceneratnr
ibid.
,

el

debitor ulei que

i. Vrguuntur ii qui ac391 n. ceplam ah fueni raton pecuniai inli m//"/. perantia tua miscre onsuraunl
i

ihus non
ix
,

Kii

n.

1.

quod mi lual Flavianus ad pr


liabcl

370,

a,

376,
:

/i.
1

80
1 1 1 <

Qui N Boa
t

aii\ili.i,ci

imperialium rescriptorum luf-

d Ctllpa, !'</

'77, n

'

102
Foeniculi
repellit

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


pastti
i,

serpc-ns

eoecitatem

materia,

vn, 240,

n. 176.

Haec

est

vera

exceptam,
fuit

234, n. 19.
fiat? i,
ihicl.

fortitudo, quae naturaeusum, sexus infir-

Foenum quomodo
Ante solem

productuni,

98, n. 26. n. 27.


focno,

Quomodo

similes esse

debemus

ibid. 102, n. 31.

Foenus. Fcenore saepe conciderunt populi, et ea publici exitii causa fuit, viii,

312, n. 4. Bonum feenus spiritualis graibid. 196, n. 6. Fcenus bonum et usura laudabilis fcenerare Deo in manu pauperis , n, 392, n. 55, 56. Qui plus habuerit unde fceneret , ille justior , ibid. 394, n. 59 et
tiae,

mitalem mentis devotione transgreditur, 474, n. 37. Foilitudo vocatur, quando unusquisque se ipsum vincit ibid. 242, n. 180. et inordinatos animi motus, ibicl. Adversus vitia omnia dimicare debet, ibid. 247, n. 202 et scq. Nec tentetur cupiditalibus nec frangalur metu, ibid. 248, n. 203. Vide BenevoLENTIA.
ibicl.
,

Forlitudo

resistenlia quceque

trans-

seij.

Vide Usura. Fons ille qui irrigabat paradisum quis


282, n. 12.
industria,
r,

hwret obstaculis, i, 285, n. 17. Non habent fortitudinis laudem , qui stuporem magis vulnerum tulerint, quam dolorem, v, 421, ji. 56. Sicut fortitudinis incentivum est fides,
vei berat, nec aliquibus
ita fidei

fuerit, r,

Formice imitanda

firmamentum estfortitudo,

ibid.

232,

n. 16. Exigua est formica, quae majora suis audet viribus, ibid.

29

n. 118. Effectus ejus qui sint, ibid.

Formido

ubi nulla,

ibi libertas,

vni,

454,71.19. Fornicatio et immunditia non sit in Dei servulis, quia immaculato servimus DeiFilio, viii, 183,. 8-

Forte
Scripturis
dubitanlis,

et

forsitan

graece rotXa

in

180, n. 67. Forum fugiendum, fugienda plalea?, vn, 520, n. 46. In foro aut in plaleis Christus non reperitur, ibid. 519. Cbrislus est pax , in foro lites , ibid. 520. Christus justitiaest, iu foro iniquitas , ibid. Cbristus operator est, in foro inane otinm ; Christus charitas est, in
foro obtrectatio

non vox vn, 141,

ignorantis est aut n-

SOetseq.

Christus fides est , in ; foro frons alque perfidia; Chrislus in Ecclesia est, in foro idola, ibid.

Fortis

est viri

providere futuris,

vn,

246, n. 189. Non in inferenda, sed in depellenda injuria lex virtutis est, ibid. 241, n. 178. Fortitudo non solum secundis rebus, sed etiam adversis probatur, ibid. 2">l,;r. 209. Pnestantior est
fortitudo

Fratres sumus omnes una atque ea-

dem matre
lut

generati,

i,

481, n. 94.
et
,

Om572,

nes nobis jure


fratres

quodam

germanitatis ve-

connectimur,

tanquam
ibicl.

uterini nos diligere

debemus

paucorum, quam remissio plurimorum, ix, 207, n. 18. Vide Ava-

ritia.

Fortitcdo in duobus generibus


quae

spec-

tatur, externa corporis despiciendo, et ea

summa

sunt persequendo,

vn, 242,

28. Inter fratres patrimonium non judex medius, sed pietas de betsequestra dividere, v, 293, n. 122. Fratres uteriui, id est, diverso patre, sed eadem matre geniti, ix, 120, n. 10. Non mediocris fraterni amoris usnra,
n.

n. 181. Dividitur in res bellicas et domesticas, ibid. 240, n. 175. et in rebus


bellicis

excelsi

animi magnitudine, et
praestat viri-

domi eminet, corporisque


bus,
ibid.

215, n. 115. Virtus bellica nostris non defuit in Veteri Testamento, ibid. 249, n. 205 et seq. Vide Bel-

lum.
Forlitudo christiani athleta3,vn, 243, n. 182. Fortitudo vim quamdam ferocientis virtutis babet, mortisque contemp-

nec vilis naturoe sors quam cumulant incrementa virtutis, vm, 33, n. 80. Invidia atque jactantia in plerisque solent fraternae pietatis jura vacuare, ibid. 114, n. 76. Fraudulenti homines cavendi , i, 179, /?. 21. Cavendi sunt qui crines suae fraudis et braohia longe lateque dispergunt, vel speciem induunt multiformam,
ibid.

tum, ibid. 548, n. 114.


Fortitmlo sins justitia iniqnitatis cst

Fraus omnis turpis est, vn, 361, n. 65.Nibilagitsapiens,nisiquod cum sinceritate, sine fraudesit, ibid. 347, n. 29.

IN
In

OMNIA OPERA

S.

AMBKOSII EPISCOPI.
Fulica abdicalum
suis nutrit,
i,

108
pullum

vendendis luereditatibus nulla fraus adbibenda, ibid. 364, n. 70 et se<j. Vide SlNCERITAS. Frons libera, nudis aperta temporibus,
menlis habitum specie sui prodit,
n. 58.
i,

aquila?

cum

207, n.

61. Pnesentit

commotionem maris, ibid. 195, n. 43. Funes qui dicantur, v, 393, n. 21.
Iis

263,

rum,
diversitates,
i,

utuntur qui terminos metiuntur agroet possessionumspalia disterminant,


occulta servorum, divitum ra-

Fructuum

125, n. 62.

iv, 168, n. 40.

Frugalitatem moderataiu qua exuitur ouere, induitur salubritate, plus amat


caro, ix, 157, n. 91.

Furta

pinae publicae,

vn, 344, n. 22. Futura pro praeteritis dicere moris

Frumentarii pretii captatores arguuntur, vn, 351, n. 38 ets&cf. Fucatum non placet, vn, 201, n. 75. Fucum faciuut , qui non audeut explicare quod sentiunt, vi, 43, n. 118.

114, 59. Praeseutium species indicium est futurorum, viii, 14, rt.29. Quidimprudentiusquam quod futurum scias, id cum acciderit,
ferre

est Scripturis diviuis, vi,

nou

posse, ibid. 34, n. 4.

Gabaa. Narratur admissum in Levitae cujusdam uxorem a civibus Gabaa flagilium, atque ex
illis

, n. 25. Eorumdem frequentes dissensiones , ibid. Vide Africa , Conci-

97

ullione colligitur

I.IUM
tra

quam

veteribus

illis

cordi fuerit bones-

, CoNCILIUM NlC/ENUM. Ganges secundum Grxcos

fluit

con-

tatis rntio,

vir, 380, n. 110 et scc/. Gaiiaonit^; inbospitales , immitcs

Indiam,

i,

283, n. 14.

Gvudium
iii,

intolerabiles,

vnr

209,

n. 6.

Eonim

45, n. 72

fruetus est Spiritus sancti ; iv, 450, n. 54.


esl collatio fidelium,
,

ob violatam
ultio
,

in Levitffi

uxoie castitatem

GAzorHYLAciuM
snmptus pauperum viii, 387, n. 4.

GabaonitS fraude magis quam bello tentaverunt plebem patrum, vn, 225, n. 139 OabaonitB metuentes validam manum venerunt
ibid. et seq.

requies

egeuorum

emii

versulia

sinnilantea
etc.
,

te

de
,

tcrra

c.iiiioms clcciio quid figurct ? vr, 270, /7. 1. Ejus sacrificium quo b.T-dum supra petram oblulil, quid etiam figuret,
ibid.
ii.

longinqua esse,

ibid. 3(32

n. 67.
,

Gad
n.
:!.';

benedjctio

explicatur,
el

2C1,

providus, ne

2 et seq. Non ambiguus sed nos ambigeremns, ibid.


eliain

et seq. Benediclione

Gad

tenta-

272, n.
erant
,

6. Praevidit quia

turoi

Dominum

Judaeos,

vicissim ten-

ritaleni rorein
fulei

verum et spiGentium nationes

tandos ab eodem, adumbrari, ibid. G m.i.i cantus non solum suavis in noctiboSj sed eti im ulilis esse demonstratur, i 220, //. 88. Galli canlu spes
,

perceptione bibitura, ibid.

oninibvis redit

.-e^ris

levatur

iucommoAdes

diim

mjnuiturdolor vulnerum, febrium


mitigatur
,

273 n. 9. vDiebal lavare pedes Angelo Domini tnri Bpparuil sibi, ibid. 274, n. 13. HydrwE io quibus facei accendijosquid figirraverml t ibid. 320, /i. lil 167. Vide Vii,i.i:>. Gedeonin trecentti
,

flagrantia

revertilor

vnis dc ingenti populo


revexil triuanpham
,

el

acerbo hoflt
n.

lapsis, Jeaua liiuliantcs respicit, errantea

ih,2W,
ix,

oorrigit, ibid.

221.
iserunt,

GmuRMroi
14.

eptacopui,
el

44, n.

Gai.i.iariim episeopi legalos nd Aqtiileienie concili

vm,
,

260,
tbid. xbid.
\

OtHrrot
n
i,
'i

pius
:>.

nlenui niictotitniis
;

n.

I.

Ab

eo

libenter suscepti,

'..

ii.

Qun

emitui

bi <-u fl

Galloruni

epiiooporum synotraa

gemitlll S|iiiilus sancli, ibid. rt

*rn

, , , ,

, ,

10
Gemilus
(|iiis

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


l>onus
sit
,

et

piimiun

Cerminator
tur, iv
,

Jovinianisla

condemna-

donum, ni , 253, n. 37. Generatio non potestatis, sed naturae est, vi, 474, n. 79. Genilum non proSpirilus sancti

44, n. 14.
et Protasii

Gervasii

corpora ah

Am-

prietatem naturae, sed significationem generationis exprimere exemplis evidentioribus probatur , ibicl. 480 , n. 97. Vide Filius Dei.

brosio reperiunlur, viii , 360, n. 2. Yiri mirae magnitudinis, ibid. Ossa omnia
et sanguinis plurimum reperiuntur, ibid. Vespere jam incumbente, ad basilicam, quam appellant Ambro,

Genethliaci in ccelum os suum ponunt, et quomodo, n, 489 , n. 12. Genialis Jovinianista condemnatur
ix, 44, n. 14.

sianam

Iranslata
,

sunt, et caecus sa-

natus est

ibid.

Miracula ab

iis

tum

facla, ibid.

menta
in antris
et

n. 9. Oraria et indujactitantur super reliquias sacra,

362

Gentiles

Deum suum
,

tissimas, et tactu ipso medicabilia repos-

requirere videbantur, iii, 429 n. 24. Quantum differant beneficia quae Ghristus suis, et ea qtiae Gentilibus dii contulerunt , v, 235,
spelaeoruru habitaculis

n. 88. Qua methodo hi docendi suut qui ex gentibus vocanlur ad Ecclesiam,

cuntur ibid. Sanguine tumulus madet apparenl cruoris triumphalis notae , inviolatae reliquiae loco suo et ordine repertae , avulsum humeris caput , ibid. 363 , n. 12. Acclamavit populus , ut in
,

Dominicum
depositio
:

differretur

diem Martywim

241, n. 104 et seq. Quomodo sacras Scripturas debeant legere , i , 321 n. 58. Gentiles habent cum Christianis salutationis et ejusmodi officiorum commercia, v, 269, n. 62. Dominus cum iis non prohibet nos inire convivium, ibid. 160, n. 18. Ager qui morte emptus est Cliristi ad sepulturam eis profecit, ur, 470, n. 13. Tolerabilior causa illorum quam Judieorum, iv, 33, n. 24. Arguuntur qui sub imperatoribus christianis veuiebanl in Ecclesiam , et Christianos se esse simulabant iv , 448, n. 49. Mulli ex iis habent misericordiam , habent sobrietatem , sed fructum non habent , quia fidem non habent , rn ,
ibicl.
,

, ut sequenti fieretdie, viii, 364, n. 14; 367, n. 23. Ambrosii ea de re ad populum concio, ibid. 364, n. 15 et seq. Caecus

sed tantum obtenlum

Severus nomine, lauius minisierio, Mar-

tyrum beneficio sanatus

365 , n. , ibid17. Id negabant Arriani , ibid. Forum sanguis clamat coloris indicio , sanguis clamat operalionis praeconio , sanguis clamal passionis triumpho , ibid. 367,
n.

23. Gervasius et Protasius sterilem


,

Martyribus Ecclesiam Mediolanensem

jam plurimorum matrem filiorum laetari, ibid. 362, n. 7. Hos agnoscunt daemones , sed Arriani agnoscere nolunt ibid. 367, n. 22. Vide Miracula.
Gervasii et Protasii feslus dies
,

128, n. 41. VideFiDKs

et

Matrimo-

iv

mum.
Gentiles pretiosa et grandia sonant
Tcri elfoeta defendunt
,

113, n. 16.
GiF.zr servus Elizaei prophetae,

vn
vrn

,
,

Deum
,

loquuntur,

226, n. 140. Giezi caecus faclus

viii 299, n. 2. siimilacrum adorant Gentiles idolis suis reverentiam tacendo


deferunt, vn, 443, n. 12. Prasdia delubris Gentilium sublata, viii, 304 , n.
16. Vide, Pag\>-i.

363, n. 11. GiGANTEstempore Noequi

fuerint, i,

Genus immortale
n. 4.

videtur

personae
i,

autem singuloium mortales

sunt,

555,

418, 7i. 8 etseq. Gigantes fabulae inducunt adversum superos voluisse pugnare, et terreno ascensu scandendum ad ccelestia putaverunt, ibid. 498, n. 127.

Gimel
TNilus cirruit

tertia

littera

secundum Hedicitur,
iv,

Geon

terram jEgypti.vel

braeos,

latine

Retributio

./Elbiopiam,

i, 283, n. 14. Signilicat quemdam terne biatum , ibid. 285, n. 16. Secundus esl fluvius Geon, juxta quem Lpx data est Israeliis, cum essent
in .^Egypto constitnti, ibid. 284.

39, n. 1.

Gladio alieno tolerabilius est nostro perire, vn, 176, n. 15. Gloria
dilata fugit,
,

quam
com-

nec
,

facile

prebendilur

vrr

333

n.

153. Quos

,,

IN

OMNIA OPERA

S.

AMTROsII EPISCOPl.
pientiaeet occulta
,

405
,

expectal injuria , ibid. l!'.'>. >i. 60. Glorise appetcntia frequenter nocuit, iannoderatius expetita, semgloria
,

manel

per auteffl usurpata,

ibitl.

Quo
35
,

gloriosior

factus -<s

auctori

tuo

deferenduni

248, n. 203. eo amplius noveris, ix,

comprehendere nr, 442 //. 20. Nostrai non est potestatis irer nostrum exvoluntale dirigere, ibid. 171 n. 15. Ubique Domini virtus studiis cooperalur humanis; ut nemo possit quidquam incipere sine Domino, v, 77,
,

n. 26.

Gr.oRr.v

bona Christo esse suhjcctum

n. 84. Nullus perfectus esse potest, et tulus sine favore Dei , iv , 16 , n. 17.
,

iv, 428, n. 7.

sed prsemium
gloria est

Non porlio unius coronie, omnium coronarum est


opprobrium Cbristi
,

Quia hajreditarinm iniquitatis glulinum mentihus inhsesit bumanis, opusest liberanlis auxilio, ibid. 75, n. 22.

ibid. 322, n. 11. Si


,

quanla

est gloria ejus

ibid.

102

n. 41. Gloria saeculi non descendit

ram, iv
ris, 11,

Gratiam dedit, Deus reformavit natu314 , n- 42. Natura opus est


,

peccatore, sed gloria virluiis ascendit cum innocente, nr, 459 n. 24.
,

cum

Greatoris, gratia nuinus est

Redempto-

231

n. 63.

Quidquid sanctum

Goo Gothus
tho-.

est, vr,

92

n. 138.

Gobella

tribunos posscssio

Romana
Gothorum

susce-

pit,

vnr,

3-2$

n.

9.

prophetavit Ezechiel, vr, 92, n. 137. Graliano imperalori victoriam inGothos spondet Ambrosius, ibid, n. 13G clscq. Golhi precihus sancli Aeholii e Macedonia pulsi vnr , 280 , n. G. Sceviente lue et ardenti pestilcntia perlurbali ac terrili fugerunt , regressi postea pacem
,

hocDei inspiratio, Dei gratia, 375, //. 45. Omnis creatura quaecumque bona babet accepit a Cbristo iv, 331, n. 30. UtDeus honorificelur a sanclo, Dei gratia est v, 15 n. 10. Deus quos dignatur vocat, et quem vult religiosum facit, ibid. 256, n. 27. Comcogitaveris,

1,

mendatur
relei naj
,

gralia

privilegio

et protectionis

operationis dignatione co?-

lestis

11
i

rogaverunt, ibid. 280, 281, n. Acnor.ius.


Goi.ias. Adversus
caltlrus

7.

Vide

vulnei

20

//.

18. Salulis medicina , 426 , n. qusritur , gralia sanitati , iv , 3. Doclrina co^lestis potest com-

Goliam immani mole


,

corporis virum singulari certamine dimi-

nuilare viliosos affectus , et operatio divina sacrilegis pecloribus studia pietatis

David

arma quibus ornaretur


//.

respuit, vir, 210,


Goliae

177.
et

gladium David abstulit,

ip-

sius i^ladio caput ejus exsecuit, iv,

457,

n. 11.

Gomorrham
liia

et

Sodomam
el

lingua pasterilitalem

infundere in , 47 , n. 76. Ubi gratia , non ulique merito operum necjusti6calione vii lutiim, sed liberalitatc donanlis, eleclione redimentissalvamur, ibid. 379, n. 47. Hebetis est cordis bonum quod agit graliie auctori non deputare, 1, 361, //. 25 ct seq. Juslus ad auctorem Deum
,

Cbaldtei

csecitatem
r,

referl
tiis
,

nuncuparunt,

464, n. C9.

ibiil.

quaecumque fuerit bona consecu308 n. 34. Qui totum ad


,

405, n. 10. Grat.-k et Justae de morlc Y.ilcnliniani frairis quantus luctus? viii, 101, n. 30. Funebri ejus orationi inlerfuerunt, ibid. Eas consolatnr Ainbrosiua 40 et set/. Duorum ibid. 102, n. 38 mensiuni eurricula in fraterni funeris quotidiano clauserunt amplexu, ibid. n.
,

GoTHoausi

bella, v,

gratiain

refeit
,

possidebil
SU3B

lcrram reproniissionis

354

virlulis pulat esse

n. 12. Daviil non cir, sedgraliae

leslis si non deseratur a Cbristo , ibid. 267, n. 55. Ad graliam Christi vocalur omnis

aiiima,
Chrisli

nr, 421

n.

12. ut liac pretio


ibid.

redimatura criminej
manilrsla in

446,

/.

2.

49.

onims

pr.nlicatur
,

Gratia Dii agnoscenda, sed non ignoranda natura, v, 357, n. 81. [0 <|u<>
ipiritus
vilffl,

miiericordia, eo ajuod qui pereunl iui pereunl negligentia qui autem lelvan;

et

spirilu9

gratiie

diffe-

tur, Chriiti sententia liberantur,


//.

t,

389,

rani, ibid. 27, n. 33.

Habemus adver-

11.

Dominu
,

ratur
.

rinm

aarium

magnum , qni vinci onobis itne Dci hvore non possil, ibid. los, //. ::t.
Ncino
shii'

" 31. v, 350 imprudenles advocal Incrementa gratice Cbriatui veuieodo


Mciini
ti.iliii.

vero Jesu

potesl incei

iv. ins,

/1

i;

406
uostra innoceutia
n.
,

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


facit

Gratia Dei beatiores nos


iii
,

quam
,

naturam

263, n. 47. Cui


,

v 28, Mensura legis est , superabundans autem gratia, in, 3S6, n. 56. Lex intra mensuram est, ullra mensuram gratia , v, 284 , n. 98. Fxcludit fervorem gratiae saecularis , gratiae fervor
adest spiritus gratiae nihil deest

35.

, vn , 22 , n. 52. Iile vincil , qui gratiam^Dei sperat , non qui de sua virtute praesumit, vni, 126, n. 25. Deo conveuit , ut quos invilaverit per gratiam , eosdem gratiae ipsius incrementis provehat, ix, 26, n. 6. Servi sumus

Creatoris noslri

mus

quam

, sed libertatem habeper gratiam Christi accepi-

aeternae, iv,

457, n. 10.

Spiritalis gratia

ab omni superfluorum labe mundavit, ibid. 350 n. 24. Deus sine labore nostro, non ex operibus, sed ex fide per
,

mus, ibid. 232, rt. 3. Bona aqua spiritalis


tioe spiritalis,

gratioe

vi, 326,

n. 182. Iuseparabilis est plenitudo gra-

sed nobis pro nostrae par-

gratiam suam nobis peccata donavit, nr, 343, n. 1. Lueet Deus super justos per graliam , super injustos per miseri-

licipatur facultate naturae, ibid. 302, n. 93. In singulis hominibus universa dona
esse non possunt ; pro captu unusquisque id accepit, quod aut desiderat aut meretur , ibid. 379 , n. 150. Ex quo Christus te redemit , corrigat gratia , quem pcena non emendaret , sed plecteret, vnr, 392, n. 20. Gratia in eo ipso quod habetur , refertur, vn, 236, n. 166. Et habendo

divina

cordiam
tribuens,
n. 9.

illis

mercedem meritorum
,

istis

peccata dimittens, iv, 23,

Qui suo peccato pereunt misericordia Domini liberantur , ibid. 438, n.

29. Gratia pro meritis nostris diversa, sed eadem divini operis misericordia

v, 330
Nescit
gralia
,

n. 208. Bonus

Dominus

studia

solvitur

et

solvendo retinetur
et

,
,

ibid.

exigit, vires ministrat, ibid.

228, n. 72.

323

n. 127. Est hujusmodi vis


;

ut et

tarda

molimina sancti Spiritus

ibid. 46, n. 19. Ipse tibi es vel auctor vel gratiae, operatio divina nihil errat , ni, 402, n. 77. Faciat fructum qui potest gratiae , qui debet poenitentiae , v, 73, n. 76. Plerumque derelinquit Deus quos vu!t probari peinjuriae
,

nitus
iv,

autem derelinquit, quos deserit, 16 , n. 18. Vide Christcs et Deus. Gratia Doiniui non quasi ex mercedis

habendo referalur, vin, 21, n. 46. Quid tam secundum naturam , quam referre auctori gratiam, ibid. 20 n. 45. Nullum referenda gratia majus est officium ibid. n. 44. Priedicare quod acceperis , non est superbia , sed devotio , vn , 70, n. 19. Non dare cuiquam vix licet non reddere vero non licet ibid. 234 n.
refertur, habeatur
, , , ,
,

cum

merito, sed quasi ex voluntate defertur, n. 43. Gratia munus largientis est, pceuitentia delinquenlis reme-

vn, 618,

44. Pfer Joannem , n. poenitentia , per Christum gratia : istam quasi Dominus donat, illnm quasi servus annuntiat , ibid. Quomodo sine Spirilu

dium, ibid. 146

141. Conferre gratiam bouum est : at qui referre nescit , durissimus , ibid. 234 n. 162. Quod si homini non referre , simile homicidio judicatum est, quanlum crimen est non referre Deo , vrn, 20, n. 44. Vide Gloria, Offi,

potest esse gratia,

cum

gratia divina

om-

nisin Spiritu sanctosit, vi, 314, n. 127. Gratia ex offensione processit, potentia ex infirmitate, vita de

moite, vi, 330, n. 8. Superbia culpam invenit, culpa autem gratiam fecit ix 215, n. 9. Non deseramus jura naturae, sed dona
, ,

cidm. GRATiiNrrs angustae memoriae, vni 287, n. 5. Vocatur sanelus imperator, vi 16 , n. 43 el seq-; 17, n. 17; 279, n. 27; 376, n. 143. Yocatur hdelis Auguslus ibid. 314, n. 128. To,
,

tius orbis

Augustus, ibid. 4, n.

1.

Fidem

ab

ipsis

incunabulis pio semper fovit af-

gratiae

praeoptemus

viri

48

n..

41.

Remedium nostrum

Christi gratia est, et

corpus mortis corpus est nostrum, ibid. Incrementa per naturam , quae divini habet gratiam muneris , vnt , 229, n. 15. Majoris esse virtntis gratiam quam

Ambrosio sua totam epistolam manu, ibid. 177, n. 3. Fidei libellum ab Ambrosio petiit vi, 4, n. 3. Ambrosius optat aures ejus mundari, ut libellum suum legat, et omfeclu, ibid. n. 2. Scripsit
,

nibus fidem praeferat , ibid. 48, n. 134 et seq. Non in Gratiano imperatore

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
et dolis

407

meos

lubrica, scd fides fixa, ibid. 93, n.

142. Reddidit Ambrosio quietatem Ecdesias, vm, 177, n. 2. Ita se assertione fidei testilicatus est deleclatuin, ut

basilicam Ecclesia; sine ullo monitore praeceperit reformari, vr, 276, n. 19. Sic sequestraverat basilicam ut (idem probaret ; sic probavit , ut redderet, ibid. 277, n. 21. Fuit fidelis inDomino, pius, mansuetus, puro corde, tam castus,

circumventus, ibid. 476, n. 21 et seq. Ei sepultura negalur, ibid. 477, 'n. 24. Gratitddo. Nescit virtus mensuram gratirc nec contenta referre quod acceperit , vult cumulare quod sumpsit , v 182, n. 74. In vicissitudinibus gratiarnm non est satis reddere quod acceperis , sed commendare quotl reddis, r,
:

prwtcr conjugium nescierit fceminae alterius consuetudinem, vui, 113, n. 74. Ecclesias ab omni sacrilegorum labe purgavit , ibid. 265, n. 11. Privilegia et cullus Gentilium Romaj sustulit, ibid. 287, n. 5 ; 310, n. 39. Ambrosium parentem suum vocat, et ad se invitat,
ut

23. Gratiam et qui reddit ba, n. bet; et qui babet in eo ipso quod babet,

400

ibid. 176, n.

1 et seq.

Illi

gratias agit

concilium Aquileiense , ibid. 261, n. 1 et seq. Gratianus pepercisse se pluribus recensendo pietatis sure recordatione mulcetur, ibid. 137, n. 52. Qui contra eum levavit arma nondum abrogavit ejus decreta, ibid. 291, n. 16. Ambrosium inter sua pericula requirebat, in
,

210, n. 25. Relationem gratiee canibus homines discunt , i , 233 , n. 17. Beneficiorum Dei tenax gratice memoria perseverare debet et obedientia non deesse , ibid. 364 , n. 30. Nec die, nec nocte , nec ullo tempore a gratiarum actione debemus vacare , iv 176 , n. 52.
solvit, v,
a
,

ditionem

Gregorius nequaquam secundum traPatrum Coustantinopolitana;

Ecclesiaj sibi sacerdotium vindicat,

vm,

273

n. 4.
vigilantia incustodiis,et
i,

Gruum
inter

volandum,

suis extremis

eum

appellabat, ibid. 115,

Gubernator

ordo 199, n. 50, 51. novit quota vigilin pro-

n. 79.

Gratianus indigna morte prcereplus, 132, n. 39. Maximus Gratiani reliquias Valentinianum non discrevit tumulus, quos non discernebat affectus : non causa mortis scparavit quos pictas una jungebat : non virtutum distantia disparcs fecit, quos religio una fovebat, ibid. 115, n. 79. Theodosius ultor Gratiani, ibid. 132, n. 39- Illum mortuus complectitur ibid. Ascendenti anhrjffi Valentiniani orcunit et quibua verbis eam sit allocutUS, ibid. 113, n. 72.
rri,
,

cedat Arcturus , quales ortus exploret Orionis, vi, 252, n. 196. GuLxde paradiso regnantcm expulil
:

abstinentia ad paradisum revocavit cr-

rantem, ni, 280, n. 7. Quas perturbationes in fnmiliam inferre soleat guU, ibid. 286, n. 24. In utero niubulant qui venlri el gulie serviunt, i, 334, n. 7 i. Vide EnRiETAs. Gutturis utililas, i, 268, 269, n.
69. Sepulcrum
iniiiis,
i:i

Vide Ambrosius Yu.KNTINIANUS.

Gotui, Tmonosius,

patens est gUttur boquo pcrlidia lctli.ibs, et mortua veiba conduntur, v 450 n. Gyci^ annulus, \ ii ,'M~ .ii. :t<t. Bnar.

ratur fabula

hujus Gytjei

nm.uli, ibid.

Gralianus imperator a suis destitutus ac proditus, , 472, n. 17. Calumiiiis

GTMnosoFBiSTiB Indorum, n. 34 et seq.

vm.

II

Habacuc U.90

sine pcnnis volavit,

u,

54,

criptio

BLaunn lmmani damnum eai f^ htdivi rolitrrcdis


.

(kl*

408
Christi
haereditas

INDF.X
,

GENEP.AUS ET AI.PHARETICUS
312,
et

iv,

n.

41.

usum
bis,

sicculi disputans, dives est in

ver-

HjERF.DEssunt sine re.sunt


ix, 2-23, n. 3. Parvuli nuduiii

cum re, lueredes nomen

haeredilalis non auctoritntem usurpant, jubendi jus et ulendi non ha-

pauper iu viribus, ibid. 181, n. 70. Christus non est in his disputaiionihus perfidorum, iv, 236, n. 20. Multi ex
iis

praetendcre volunt corporis continen-

bent, ibid. n. 4. Usu humano haeredilatis pecuniariaehaeredilas facit, ut venerabiliora fiant jura pietatis, ibid. 231, i. Plus successori tuo relinquis,
si
/;.

tiain, ut assertionis suae

sobriae carnis acquirant

fidem testimonio r, 448, n. 49. ,

Circumspectos nos
v, 397, n. 34.
cjuia potest

in

respondendo ad-

portio ejus non ad luxum praeseniiurn proficiat , sed ad pretium futurornm , ibid. 38, n. 13. Habes qui libi repnesentet haeredem, solve pauperi, quod debetur
haeredi, ibid.

versns h;erelieos vel Juditos esse debere,

Non

tecapiat hserelirus,

H/ereditas illa sola est, inquibus est vni, 305, n. 6. Kaereditas vera et verae divilire in quo sita? sint, ibid. 394, n. 5 et se^.Hsereditalis divinse decorem capere improbi alque inCrmi non
portio Deus,

de Scripluris sanctis aliqua exempla proferre, ibid.AZO, n. 26. Imperfectum tentare potest, non potest supplantare perfeclum, iv, 242, n. 29. Quam graves illius morsus sint, v, 265, n. 51. Madianitis est ejus perfidia, iv, 384, n- 11. Haeretici lupis comparanlur, ihid. 113, n. 16 ; v, 263, rt. 48 et sen. et vulpibus, ibid. 253, n. 31; 263, n.
47.

possunt, ibid.

Omnes

haereticos et schismaticos a

H.ereses sub optione nominis chrisliani, et

regno Dei

et

ab Ecclesia
et

intellige

sepa-

quadam mmcupativa

fulei

ger-

raios, ibid. 282, n. 95.

roanitateparricidalibusgladiisnoscupiunt vulnerare, vi,448, n. 12. Haeresis, velut

Hai.cyon uhi,

quot diebus pullos

quiedam Hydra fnbularum, vulneribus


suis crevit
;

suos educat et nutriat, i, 193, /7. 40 et se.y.Hosdiespraesumptaeserenilalisnautae

aut velutqtiaulam monslruosi

Scylla portenti in varias formns dislincta perfidiae, velut supervacuum christianae

nomcn oblendit, vbid. 16, Omnes haereses Joannes piscator


seclae

n. 46.

roster primis Evnngelii sui verbisexclusit, ibid. 20, n. 17. Haeretiei vere mortem habent in laudibus Christi, vrn, 350, n. 19.

haleyonidas vocant, ibid. 194. Hamilcar in ipsos, quos adolebat, se praecipitavit ignes, vnr, 310, n. 37. Harmonia quid sil ? v, 346, n. 3. He liltera quinta latine significat Est vel Vivo, iv, 79, rt. 1. Hebion. Christus Fi'ius Dei est conlra

Hebionem,

Omne

peccatum circa singulos est , haerelicorum vero et schismaticorum in universos, vn, 139, n. 24. Dies me citiusdeficiet, quam nomina haereticorum, diversarumque sec!arum,vi, 457, n. 35. Haereses omnes dum se impugnnnt, in se recurrunl, in, 94, n. 70. Hseresis velut Eva fremineo rigorem fidei tenlat
affectu
et

Hebr^us
quod habet,
14.

vi, 222, n. 105. verus totns est Dei


liberlalis cst,

lotum vui, 221, n.


,

Hei.ena Conslantini
ter.

imperatoris

ma-

Helenam stabulariam primo

fuisse

Iubrica facililale prolabens,


veritatis,

asseruntjsic cognilnmCnnstanlioseniori, qui poitea regnum adeptus esl, vni, 133, n. 42. Bona stabularia, quae tam diligenter pra?sepe Domini requisivit
ibid.

lcnocinia falsi decoris affectat, intemera-

tam negligens pulcbritudinem

v, 327. H.ERF.Ticr impugnatores sunl fidei, veritalis inimici, iv, 273, n. 6. Falsam

Bona slabulnria, qure slabulaiinm non ignoravit illum, qui vulnera euravit a latronibus vulnerati, ibid. VenitHelena, rcepit revisereloca sancta, infuditei Spirilus ut lignum crucis requireret, ac-

habcl imitationem , qui fidei non habet veritalern, n, 474, n. 15. Haereticoruni feralis doctrina insani;e sunt falsae, in, 301, n. 4. Manichseus, Marcion, Sabellius, Arrius, Pholinusque non aliud qnam fratres Judaeorum sunt, v, 350, n. 13. Hrerelicus de generatione Domini juxla

ad Golgolha, et ait : Ecce locus pugnae, ubi eM victoria ? quaero vexillum salutis et non invenio, e'e., ibid. 134. n.
cessil

43. Quomodo invenorit lignum crucis Christi? ibid. n. 45. Helena liluliim invenit, regem adoravit.nonlignum uiique,
ibid.

135, n. 46. Helena qua-sivit cla-

, ,

liN

(JMJNIA

OPLKA

S.

AMUUOSll EPISCOPI.
ficantur, ibid.

IU'J

vos, quibus crucifixus est Dominus, et invenit) ibid. n. 4~. Do uno clavo frenos lieri preecepit, de altero diadema intexuit; unum ail decorem, alterum ad devoliouem verlit, ibid: Misit Helcna filio suo Constantino diadema gemmis insignitum, quas preliosior ferro innexas crucis redemptionis divinre gemma connecteret ; misii et frenum, ibid. Ulroque usns cst Constantinus, et lidcm transmisil ad posteros reges ibid. Sapienter e^ii Heleua
,

435, n. 99.

Herode cu,

piente aliqua mirabilia Christi videre Jesus tacuit el nihil fecil, ibid.

Herodias

in

nece Joannis Baptistre

iniquitatem pravis artibus qiuesivit, nr, 151, /i. 13.

Hester

regina, ut

riculo exueret,
regis

quod

erat

populum suum pedecorum atque


,

lioneslum, morti se ohlulit, nec immilis


trepidavit furorem

vir, 385, n.

123.

qute
1

crucem

iti

capilibus

regum

loravii,

ut crnx Cluistt
ral

in

regibus adoretur, ibid.

3G, n. 48. Quia jain foRminam visilaveChristus in Maria, Spiritus in Helena visilavit, ibid. 135, //. 46. Visilala est

Heth octava litlera interpretalione Latinadicilar Pavor, iv, 144, n 1. Helhseorura rex ab Hebrais victus, vn, 362, n. 67.
.

HrERicHo
ictu et
rtiiit,

Maria, ut Evam liberaret; visitata est Hetena, ut imperaiores redimerentur, ibid. n. 47. Heliodorus ab Antiocho Persarum rege missns tit templum Jerusalem spoliaret,

uiuri sacro (ubarum sono, ululatu plebis arietali corrue-

362, /1. 67. Hiericho quid figuret, v, 273, n. 73. Hierejutas restuabat el igncm chari-

vir,

tatis

summo

sacerdoti

aperuit indicii

invidiam el adventus sni causam , vir 331, n. 145. Cum Heliodortis ereptum ire vellet, et regis vindicare commodis, sacerdoles ante altare jaclaverunt sc, induii

quo iuflammabalur ad officium prophetandi, ferre non poterat, vn, Gi6, n. 61. Denique demergebatur in lacum, qnia Judteis fnlura excidia aimuntiabat
,

et tacere 11011 poicrat, ibid.

Hieroboam manus quae


rat sacrilegio
,

sacerdotales stolas,

ibid.
,

Heliodorus quod inlenderal

n. 146. urgebat et

statim arucsanala cst rcligione, vn,


illa

satclhiibus suis rerarium sepserat, cum subito apparuil illi terribilis eques armis
prrefulgrns aureis
insigni ornalus
;

436, n. 38.

Hiirusalem
rum,

bona mater anima-

equus autem ejus eral

Scqtiitur

opertorio, ibid. n- 147. Heliodori castigaiio el reliqua

ejus historia, ibid. n. 147

ad

151.
,

424, n. 12. Ilimisalem a Romano exercilu liinmphata, injccto Dagravit incendio, iv, 460, n. 14. In Hierusalem Btandum, de Babylone fugiendum,

quffi in coelo est, vitr,

Hbi.iodorus episcopus Altiniensis vin, 229, /). 1; 259, n. 76. Ejus in Palladium condcmnatio , ibiil. 254, n.
61.

m,

115, n. 26.

Hipfocrates Criliae opinioni de anima non acquievil, 1, 479, n. 92.


Hippocratesmedicinse magisterceptem
relates vittB

Hem.kiioro
1 1

jegri

stepe solvuntur, t, i.mis Ili i'i a


i

corporis passioncs 108, n. 30.


(jnid
siguilicat,

kominum
tertia,

suis scriplis expli;

cuii

primaretas, infanlia cst


sexla, avi inaliirilas

iv,

pueritia.;

adolcscentia

;
;

458, ;;. 12. Mir.iiAmiM succi saluhres


37.

juveiilus
,

secunda, quarta, scplima,

Medicorum
lanim
s

esi

106, n. opus poteslates eat,

seneclus, tx, 59, " 10.

Hirroi.YTi
n. 6.

fahulosa mors,

\n, 944,

rumnoscere,
ll>:

ibid.

121, n. 57. germinatio,

vm,

53, n.

llintiNiKMssrdiililas, indiisli ia.piclas


in lilios,

55.
II
i

r.oni

juravit
,

quoniatn
filisB

quidquid

cscitali

r, 208, 204, n. 56, 57. Eorum medelur, ibid.

pclitns esscl

darel

ETerodiadis, ol

necem Joannis prtestitit, ne promissum uegaret, vn, c27 272, n. 264.


1 ,

HlSPAlTtA. ni;m.

VkIc CoNCM.niM
ffKH
.

i\ir.-

HoLOPHl

i!

KM\
,

inl

nin
^k pi
>

li
1 1

itlOI
1

rlerodem nullo affinem generi Judeeoriiin regnum adulterina Gde fraudasse, i ii rtcrode omnes impii ligni111, n. 41
.

pnaliseplum calerva, virum

fbi

midalum adiil Jtiditb < HoMreiDtuM. Homicidii


1

869, n. 8t<
t(

p oa,

1M

110
/i.

INDEX GENERALIS ET ALPHAnETICUS


coetera irrationabilia deleta sunt, i,

Qietseq- Inlerfieiunt opus Dei, qui hiiinanum sanguinem fundunt , ibid. 254. n. 48.

420,

n. 10; 433 , n. 31 et seq. In quo animantibuscajterispraestet, vel inleriorsit,


iv, 409, n. 14. Cavcnhomini, ne pecudum more curvetur, r, 230, n. 10. Magnum ejus niunus est mundo magis quam sibi nasci iv, 198, n- 6. Homines quadrati qui dican-

Homo grrecec^^-^undedicatur,
253, n. 46. Quid
sit, ct

t,

in, 286, n. 20;

parte consistat, i, 382, n. et corpore conslat, elspiritu 6. Creatura est Dei , omnium in terris prastautissima, ibid. 599, n. 63. Pretiosissimum est opusDei, iv, 198, n. 6 et seq. Hahet aliquid quod Angeli non ha,

qua polissimum n, 5, 6, n. 3. Ex anima


in

dum

tur,

htu\, ibid. 202, n.

1 i.
,

uua se~ Hominis dnplex generatio cundum imagiuem Dei, altera secundum ligmentum de luto terne , I, 475, n. 80. Verbum non ad imaginem sedimago Dei, hoino non imago sed ad imaginem Dei, iv, 158, n. 23; 204, n. 16. Supra terrena omnia eum constituit Deus, i, 475, n. 86. Nec vult suuin esse quod corruptibile atque terrenum , qui ad imaginem et similitudinem Dei meminil se essi crcatiim, iii, 346, n. 4. Illum gloriosum virtus facit, Gdesrarum, imago preliosum, iv, 200, n. 10. Eumdem Deus creavit in iucorruptionem, sed liomines a nalura? munere deviautes, obnoxios fecere se morli, nr, 133, n. 48. Cur iiium Deusnon approbarit nisi post factam muliercm ? i, 309 , 310 ,n. 46, 47. Cur eo creato Deus requievisse dicalur, ibid. 272, n. 76. Evanuerat rerum natura, nisi qui ea uteretur, divina providentia esset adjectus, iv, 198, n. 6. Cur Deus pauca quae homini noceant, esse siuat, i, 188, n. 31. Homo noscerese ipsum debet, i, 247, n. 39 ; 132 , 256 , n. 50. Id dictum non ab Apolline Pythio, sedaSalomone,ii/. A.nte Legem nesciebanl homines quod luti corruptione sint resolubiles, et lirno durescente formali, iv, 282, /?. 20. Sibi semper debent atlendere, cur, et quo,

r,423, n. 13. In homine duce menles , et durr- leges, v, 365, n. 49 etseq. Pctitiones exterioris hominis, interiorisque communes non sunt , nec omnes probantur a Clnisto,

in,170,
utrumque

n. 13.
sibi

Quomodo Dominus

invicem voluntatum unitate sociaverit , ibid. 211 , n. 64. Interior in Christo

crucifixus, sepullus, re-

suscitatus

ibid. 190, n. 37.

Minorem

laborem

quam
. 22.

nobis exposcit vetus homo supervestitus aflsret , ibid. 287,

Homo nomen sumpsit ab humo , et quid hoc ipsum doceat, vn, 341, n. 16. Processit postremus creaturarum omnium, specie gratus , mente sublimis ut omni esset creaturse miraculo, ix, 51,
n. 14.

Homo cur post omnes creaturas sit creatus ? ix, 45, n. 1 et seq. Cur statim ac a Deo creatus est , non sit laudalus, vri, 563 , n. 17 et seq. Scire se debet
sive vir, sive mulier, quia ad

imagiuem

Dei

est, el

similituJinem

ut anim.e se-

quatur, non corporis


ibid. 629, n. 68-

pulchritudinem bominis causa generatus, ibid. 223, n. 134- Quasi finis nalurae formatus ad justitiam, inter caetera animantia jusli arbiter, ix , 50, babitatorem n. 13. Deus hc.minem

Homo

mundi
foret
,

creavit
ibid.

cui totus

mundus

patria

66, n. 16. Deus concessit homini ea qua? in mundo sunt , omnia


;

ut nullius indigei

el

modo

? i

257, n.

50

et seq.

Non pos-

rium

vel ad vitam, vel

sumus plenius nos cognoscere, nisi prius qme sit omniuni naltira animanlium cognoverimus, ibid. 226, n.
3.

ibid. 49, n. 11.


praesentis

quod esset necessaad bonam vitam, Pnemia ejus torrarum


,
:

fructus sunt, cl coeli lumina


taj

Jlla

ad vivilaj

usum

h.-ec

ad speni

Homo
tum

conqiaratione Angelorum muvidetur esse jumentum, n, 496, n.


,

seternaj, ibid. 47, n. 4.

Homoquasi qua>

dam

26. Qui non intellexit comparatur Angclis, iii, 457, r. 20. Piscibus bonis et mnlis compnivilur, i 173 n. 15. Avis esl qui de teriisin cceium debet evolare,
, ,

48, n.

iv,

310, n. 38 et seq. Cur eo deleto

creatura cst, ibid. mentis suas vigore lantum caeteris animantibtis sui vigorem i:iludit ; ul certatim quasi regi obediant, voci ejus obsecundent, ibid. 52, n. 16. Non caro sumus , sed spiritus sumus
cceleslis in terris

7.

Homo

,,

IN
in

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
rogantia attollere, vni, 41 2, n. 23.

1U
Vide

animre substantia et mentis vigore vn, 629, n. 68. In bomine ad similitudinem eteroi Dei vovs est invisibilis, ix, 51, n. 14 et seq. In eo nihil est inferius, quam quod videtur, vri , 563 , n.
git,

Anima.
Inter bomines unitas naturx est ex communitate naturae , vr 148, n. 33. Yile flgmentum sumus , cilo vitia scntimus, ibid. 326, n. 183. Hutnani generis
,

Hoc servit quod videtur illud requod non videtur, ibid. Homo quasi omniiim babitator clcmenlorum inter fe17.
,
;

conditio atque natura ex puriore statu


in

delcriorem lapsa
arrigit, ix,

est,

quando nequio-

ras vivit,

cum

piscibus natat, supcr aves

rem

volat

conversatur

cum

Angelis, terram
,

inbabitat it crelo militat

sulcat
,

mare

ncre pasritur,

cullor soli

vialor

pro-

65, n. 14. Honestas velul bona valetudo cst, vrr, 257, n. 229. In boneslatc vitam bcnlam posilam esse nulli dubitaverunt , ibid.

Duclibus, in mnri anceps in coelo hssres, Cbristi cohoeres ix, 53, /?. 19. /Elates vitas bominis secundum llippocralem et Solonem, ibid. 59, n. 1 1 ct seq Effusi utero de cafur.di, piscator in
,

274 r. 1. Nihil expetendum nisi quod boncstum ibid. 347, r. 29. ^ibil delorinius quani niilluni babcre amorem bonestatis ibid. 368 n. 57. Sapiehs non terrore pcenre revocalur a culpa,
, , , , ,

lidis in frigida, de humidis in arida, piscium more jactamur, quos naufragos in bane vitam qnidam velui nalurse fluctus

127, n. 26. Quid nobis qui tanquain spoliali et nudi , projioimur in banc vitam, corpore Iragili, corde lubrico, imbecillo animo, anxii ad sollicitudines , desidiosi ad laborcs, proni ad voluptates, vni, 43, n. 29. Homo vere amicus Dei , qnasi cbariexpuerit miserius
, ,

vni

sed bonestatis regula, ib/d. 348, ??. 81. Honestatis complex esl semper ulililas et utililnlis hontstas vn, 371, n. 90. Quod honestuin esl, utile csse; ct quod
,

ulile,

boncslum; etquoc!
est
,

ulile, jiislum; et

quod justum, utile, Quodhonestum, utilc honestum et contra


;

ibid.
;

274, n. 25. quod utile, ibid. 338 n. 9 ;


cl
,

boc invenimus asserlum, ibid. 283, n. 23. Quodliirpe cst, nonpotest esse utile:
3*>6, n. 52e<se<7.InScriplurisdivinis

saepe

tatis divinae

particeps, el h.tres

gloi'i;e

neque rursus
in ulile, ibid.

id

quod honeslum

esse

Coelum de mundo, bomo supra rnundiim ; illud enini miindi porix, 46, n. 3.
tio,
isic

paradisi incola, Christi posses-

sio, ibid.

tuui

bominem

48, n. 9.Deusquousque creafovit, ut abdicaluni redi,

meret, eiiminatum reciperet mortuum passione Filii sui unigeniti resuscilaret,


ibid. 66, r. 16.

Honm
13.

velus ct novus

vii, 562, n.

372, n. dO.Vide \Jm.\ tas. Doctores genlium ne honestalem quidem cuni voluplale copulandam pulaverunt, rx, 134, ;?. 93. Hunestasquo niinus sequitur gloriam, eo magis super eam eminet, vir 274, ;?. 2. Nullis adversis honeslas impedilur, qiue in his eniincl, el magis prSBcellit, quam in prosperis, vu 375 , n. 98.
, ,

Ad imaginem Dci

fbterior cst

bomo,

Quanla qiialunr
sidionc

leprosis in Saniari.c

ob,

non iste exterior, ibid. .MS4, ;?. 20. Aliorum gratia forisest, hominis inlus, ibid. S64, n. 18 et sccj. Abscondiius cordis biimi), qui esl pauper sneculo, ipsc Ml locuples Dco, ibid. 628, n. 64. Sunt

honestatis

cura

ibid. -888

n.

117 cl scq. Vide Decorcm. Honor csl non soluni honorilirrnli.v, sed largiiaiis, v, 378, /?- 78. 8ape honor
seeculi

abit, 88,
l

antequam
bi

venem
it

ibiet

qusdam
pedei
in

interioris
in

membra

hominis,

181,
cjuis

;?.

bonorari

eviliaii

majus maiius
tur, vr,

actu, aures in auditu, processu boni oporis Gesliman180} n. 68. Cnslodi interiorem
noli

creditur,

ibi ut

meatus fluminum,
venisse

preleritste <iiius
,

quam

compre-

hominem tuum,
imia
csi
,

eum
1 1.

quasi vitem
Iniiis

negligere ac fastidire, quia pretiosa pot*


vi
i

II, 191 n. 30. iioNoiuns, moriente Theodosio, pulile sal adolescentin fores, proveetior h
i

174
tii.iiu

n.

esto

quam

Jotfai

vni
|

12:1
i

??
i

''>

1<

intrii.inim.iiii

Iranquillam

pacificam , iniicm , rion exeas de ea vastutrm

quod reverendas hquiai non usqae


>.<
t

tui

heoda
'

il

bal "-

Conitantinopoliin

isiud aut honoribus, aul divitiis,

nutar-

protequtretnr

tftiVf.

188, n

'

"in

112

IMJEX ULMiRALIS ET ALPHABETICUS


Vide
Patrem
vi,
1
1

consolatur Ambrosius, ibid. etseq.

Deum
7/.

majeslate virlutisaequaret,

Theodosius. Hora. Non exiguum detrimenlurn est vel horae unius; et uua liora totius vitae

1,

51. Flosbumililalis ctsimpli-

portio est, ix, 160, //. 97. Horontianus a prinio flore pueriliae
Ecclesiae, quai

haeres

eum

suscepit per
ix,

manuum

impositionem

Ambrosii,

196, n. 25. Ambiosium interrogat, cur homo post omnes creaturas poslremus
fit

creatus, ibid. 45, n. 1.

lege eirpit,

in Evangelio confirmalus est, ibid.

237,

R. 15.

Hortum
alibi
,

illum

quem

Jovis horlum
appellavit
n.

n. 51. Non sinefraude ipsa est vera, quaeliabet piam mentis sinceritatem, vm, 187, n. 18. Nonindocta humiliias, sed quae babeatsui modestiam et scienliam, laudi dalur, vn, 309, n. 90. Ille laudabilior, qui liuiiiilior; ille juslior, qui abjectior, ibid. 161,. 91. Humilitas gratiam auget, ibid 300, n. 67. Liberat peiiclitantes, jacentes erigit, viii, 127, n. 27. Neuio magis potest videre divina, nisi qui bumilitatis concilalisest Christus,

vn, 522,

cst liuuiililas, nisi sine fuco,

alibi

horlum mentis

scieulia sua3 nescil attolli,

Plalo, 19.

undenam composuit, n, 65,


commendatur
,

Hospitalitas

et

ad

eam omnes teneri ostenditur, i, 523, //. 34 ct seq. De hospitii religione venerav, 225, n. 66. , Hospitalia jura servanda, i, 202, n. 54. Tantahospitalilatiseat gratia, ut lihonler in nos aliena pericula transferamus , v,
bilis est ibriua praecepti

vn, 485, n. 62. Humilitas in paradiso defecit, ideo venit e ccelo, iv, 395, n. 35- Orta est de culpa, ibid. 189, n. 14. Etiam in Christo laudem virlutis invenit, ibid. 897, 77. 19. Eam didiciniiis non solum sermone sed aclu Chrisli , ibid. 435 , n. 20. et quomodo, ibid. 315,
illius
is auctorem 419, n. 51. Illa in hoc muudo conleninitur, sed Dei judicio comprobatur, iv, 60, 61, /?. 41. Bona est praesertim si adjungatur ei de/;.

46. Cur

se prtebueril, v,

168 , n. 35. Hospilalcm remuneraturis esse affeclus avaritiae est, ibid. 326, n.
195.
nitatis

Hospitalitas est publica species huina, vn, 315, n. 103. Hospitalilalis

votio voluntaria, ibid. 300, n. 23.

Vide

Christus.
Humililate nihil pretiosius, iv, 200, Nibil excelsius, v, 361, n. 40. est in omnibus humilitatis tenere mensuras , iv, 298, r. 20. Justus
n. 10.

praeceptum observandum, ibid. 459, n. Aetseq. In officiis hospitalibus omnis quidem bumanitas impartienda est, justis autem uberior deferenda bonorilicentia, ibid. 316, n. 107. Hospitalitas diligenda, et cur ? ix, 162, r. 105. Legimus peremptos gravi populos excidio propter violata jura liospitii , viii 313, n. 6. Hospitem voluntarium magis quam ex necessitate esse oportet, ibid. 312. Hostis. Hosli intra te clauso resistere, plus est quam remoto, n, 175, n. 29. 167, n. In le ipso tibi bellum est, iv
, ,

Giande

ibid. 428, n. 7. Quo quis sanclior, boc huniilior, u, 451, n22. Iu humilibus magis elucet gra(ia,iv,

in ea glorialur,

83,//. 7. Poteslas decipit, liumililas non destituit , ibid. 297, /7. 19. Huniilitas
nibil affer! dispendii
, ibid. 433, n. 18. Nihil appetendo, tolum quod contemnit,

adipiscitur,

ibid-

298,
,

n.

20.

summa
les
,

studii noslii est

ut simus

Omnis bumi-

39.

Honorandam

in hoste

virtutem,

m,

23, n. 36. Hostes auliquo ritu peregrini dicebantur, vir, 126, n. 141. Moyses in hoc
mirabilis,

n. 3.

quod

divinitus intentata

sup-

etiam hostibus servari debere, ibid. 225, n. 139. Hostem


plicia virtute propria

veritatem sequamur, ibid. 425, mirabilis in seneclute, sed rara et miranda in juvenibus, ibid. 394, n. 31. Cum humiliamur, peccata nostra purgamus, iv, 212, 7/. 30. Cum repleta fueet

Non

rit

liumilitas

peccstum

solvilur,

ibid.

ferire victoria est, ix,

18, n. 1.

197, n. 4. Humilcs
quis

dum

subjiciuntur a

Humilitas

hffic est, si nihil sibi

divilibus et opprimuntur, exallali sunt,

arroget, et inferiorem se existimet esse, vn, 326, r. 134. Principium humilitalis

191 , n. 39. Humilitas omnis honoriGceuliae studio


et subito refulserunt, 111,

Christus, qui

formam

servi accepit,

cum

non

definitur, v, 419, n. 51.

Non sem-

irs

OMNIA OPEKA

S.

AMW.OSII EPISOOi'1.
Hydri
bana
satis

llli

per vn lulis est

sed etiam alflietionis

iv, 257, n. 23. Multos crimen liuuiiliat ad ruiuam, ur, 401, n. 76. Est liumilitas laboris et fatigationis, est ct

denlibus in regione Theinhorruisse arnialoriim segelrm

humi-

crediderunt, vrrr, 59, n. 70. Vidc HJbreses.

litas virtulis
1t!.

alqne propositi, iv, 432, n.

Etsi perturbationis,

non

virtulissit,
,

Hyems nobis est, cum sol meridianis partibus immoralur, et quare, i, 150,
71.

virtulcm tamcn saepe generat


R. 14.

iv, 189,

21.
,

Homanitas
virtns

specialis
,

et

domestica

Hyginus episcopus senex jam nisi extremus superesset

cui

niliil

spiritus, in

hominis
n. 16.

341
rit

et unde sic ilicla , vn, Vidc Hospitalitas. Saepe

humanitas, quos nec virtus potuesuperare, nec ratio, vi, 78,7?. 89. Hunnorum seu Cliunnorum populi aleaesolius legibus ohediuut, n, 381, n. 39. Fceneraloribus sunt subjecti ibid. Omnibus rationibus bellum inferunt , ibid. Chunniin Alanos, Alani in Gollios, Gothi iuTayfalos et Sarmatas insurrexefleclil
,

exilium sine veste, sine plumario ducitur, vni, 383,77. 12. Hymnis vcre Deus laudatur in quibtis est remissio peccatorum , iv , 4, n. ".

Mane hymni

runt, v,
est,

405, n. 10. Hunnus adversus Jiithunguin

dicuntur , et canunlur psalmi, ir, 302, 77. 55. Non desinanni circa Dei laudes, sivehymnum dicendo, sivc divina per omnia momenta gloriain concinendo 111 364, 7?. 23. Qui eniin hymnum dicit puro corde et spirilaliter dicit , el omne genus passionis
'.-.

accitus

excludit huraanae, ibid.

n. 8. Coactus triumpbos suos deserere, ibid.Vidc Chunni, Ai.ani.

vm,

381

Hymnus
258,
7?.

specialiter

Deo

dicitur, vrr,

230.

Hymnorum meorum

car-

Valentinianus Hunnos alque Alanos appropinquantes Galliie per Alcinanniae


tcrras reilexit, ibid.

deceptum populum ferunt; plane nec boc abnuo , viu, 356, 77. 34. Hymnc sancli Ambrosii, ix, 265 ct seq.
lninibns

Icarum

perdidit,

quod prius avem

se

substantiam,
tiiim

ci,

112,

77.

27. Errorgeu

fuissc forlasse credidcrat, viii,

84j n.

quo bonorem

tlivinuni soli lni/iic-

129. lcarei volatus quid signilicaverint, vii, 549, 71. 116. IOTSRICIS animal visum, et cornu cjus prodest,iv, 208, 71. 23. IniTHUN fuit propbeta et Psalmoscum sex filiis canebal sius, m, 463, n. 3. Idolis sumplus siibininisliarc nnii liccl etiain catccbumenis , tx, 107, 77. 2. Tolerabilius cst unius sacrificium, quam
oiiinium , vm, 288,71.8. Pai.ani, Vai.entinianus.
l;i|)sus
1

banl, a Deo confiitatiis, 1, 89, n. 27. Gentiles niclalla cl saxa vonciando simi-

lcm rigorem sluporis aHraxcrunl, tv, 273, /j. 5; v, 71, 77. 7>. Ignavia 11011 babcl qu;e babcl, vni,

894, n.
Icnis
ria, 1,

5.
et

aquai
77.

11111

nalui.i cui

<
1

73,

12.

ide
in

Ignem ul m lerram mitterel venil quo iliuminarel anitnasunh rum, sludium accenderel, crimen exu
miniis,
rerel
,

NDi.in.M ui

i:

auctorem Berpentem
1

m, 883, n.
,

15. Triplicitei ignitum

paradiso ftiisse, t, 885, n. 61. Error esl Gentilium qui ligua verierantur, v, 157, 71. 23. Lignum adorant quia imaginem , l>ci puiant, ibid. 209, n. 85. Eci leiia inanes idaeas, el vanas uescil timulacro
ruin
figuras, sed veraui novil Triuitalii

eloquium Dei

vel
vel

quod accendit,
889,
77.

quod mundal quod illuminat

i,

21. Ignisdiviniisiiiiiinl.il animum, consiimit errorem, ibid. 8881 n 20. Pcccaiuin iniiiiiii, el ii" culpam ir

dore depascit,

tti,

289, n

15

Urit, ul

;,

144

1NDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


peccatoris
;

corrigat conscientiam
exurit, ut perdat, iv,

non

389, n. 20.

Ignis deputatus diabolo et angelisejus,


? iv, 47, n. 17. Ncque est corporalium stridor aliquis dentium, neque ignis aliquis perpeluus flammarum corporalium, v, 329, n. 204. Omnes oportet per ignem probari quicumque sive Joannes sive Petrus ad paradisum redire desiderant, iv, 430, n. 12 et seq. Quomodo justi et peecatores per ignem sinl transi-

quis

iMr-ERATOREsbimestre?, viii,300, n. Leges imperator fert, qnas primus ipse cuslodiat, ibid. 338, n. 9. Hoc interest intcr bonos etmalosprincipes,quod boni libertatem amaut, servitutem improbi, ix, 13, n. 2. IJsurpator bellum infert, imperator jus suum tuetur, viu, 382, n. 10. Etsi es imperator, Deo subditus magis esse debes, ix, 108, n. 8. Imperatores, qui vobis deferri vuilis, patimini ut dcferamus ei, quem imperii vestri
7.

turi, in, 182, n. 26. In rclribulionibus rnerilorum ignis illuminat juslos , exurit impios, i, 140, n. 10. Peccatores abyssum petunt, ubi caligo tenebrarum, 179, n. 21.

m,

auctorem probari, ibid. 110, n. In obitu fidelium imperatorum quidam fidei pudor, quaedam Ecc.lesiae verecundiaest; et in immatura morte piorum
vultis

12.

Ignis alienus esl libido, ignis


est

aiienus

omne
igni

ignis alienus est

hoc

incendium cupidilatis , omnis ardor avariliae nemo mundatur, sed exuritur;


injustae

principum omnis Ecclesiae mcestior est pulchritudo, ibid. 90, n. 6. Imperator intra Ecclesiam, uon supra Ecclesiam est, ibid. 357, n. 36. Ecclesiae prodest christianos et pios esse imperatcres, ix, 93, n. 14. Imperatores omnipotenti Deo et
sacrae
fidei

ubi iste ignis alieuus est, si quis in conspectu se offerat Domini, iguis eum ccelestis absumit, sicut Abiud et Nadab,

nam

militant,

viii,

286,

/2.

1.

quos

exussil ignis ceelestis pariter cum iis quae pro peccato sacris fueraut oblala altaribus, ix, 181, n. 8. Qui vult mun-

Quid praestantius fide imperatoris, quem non extollat potentia, superbia non erigat, sed pietas inclinet ? ibid.

122, n. 12. Fidemagis imperatoris quam virtute militum quaeri solet victoria, vi, 4, n. 3. Chrislianus imperator aram soliusChristi didicit honorare, vm, 301, n. 10. Ea qute sunt divina imperatoriae dignitati non sunt subjecta, ibid. 328, n. 8; 332, n. 16. Publicorum imperatori mcenium
jus
est, non sacrorum, ibid. imperatorem palatia pertineut, ad sacerdotem Ecclesiae, ibid. A^eterijurea sacerdolibus donata imperia, non usurpata, ibid. 334, n. 23. Vulgo dicilur, quod imperatores sacerdotium magis optaverint, quam imperium sacerdotes, ibid. Semper-ne de Caesare servulis Dei invidia commovetur ? ibid. 355, n. 30. Vide JEquitas, Miles. Imperatores in statuendis legilms se-

dare peccatum suum , ignem a se removeatalienum, ibid. Illi soli igni se offerat, qui culpam, nou hominem exinit,

haemorduodecim annos sanguiuem profluentem; qui peccatum Zachaei absibid.


est iguis, qui siccavit

Hic

rhoissae per

lulit

qui abstersilculpam lalrouis, ibid.

commissum

n. 9.

Ad

Ignorantia et concupiscentia animae sunt aegrituJines, n, 38, n. 60. Ignorantiam qui praetendit, cito meretur veniam, viu, 93, n. 13. Minor erat culpa, ubi culpte eratignoraulia,ix, 213,
n. 5. iLLTRicietThraciaivastitas, vn,301, n. 70. Captivos in ea factos Ecclesiae redemerunt, ibid. Illyriei ora suspecta,

vm,

277,. 7. Immortai.itas alia natura divinae,


n. 19.

veriores, in cxigendis suppliciis miserialia

nostrae, vi, 100,

Quid gravius

immortalitate miserabili, viii, 82, n. 124. Immorlalitas oneri potius quam usui est, nisi aspiret gratia, ibid. 50, n.

47.

cordes esse debent, 111, 239, /2. 19. Tu imperator, eripe subscriplioneindulgeutiie eum qui ducitur ad mortem, et solvisti peccata tua, iv, 169, n. 42. Majorem imperii gratiaui, qui propiores sunt imptratoriconseqiiuntur,v, 178, n. 61.

Immodestia hominum tanta est, ut plerique deferre nesciant mentiuni religioni, quod deferunt aurium voluptati vir, 44G, n. 14.

In civitalibus bonorum principum imagines perseverant, delentur imagines tyrannorum, 11, 496, /2. 24. Qui coronat imaginem imperaloris, utique illuni

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBKOSIl EPISCOPI.

\\l

honoral, cujus imaginem coronavit, et qui slaluam contcmpserit , imperatori videtur fecisse iujuriam, iv, 210, n. 25. Impcratoris filia propter Graecorum exercitus trausferendos ad sacrificium vocala, v, 244, n. 108. IiuriETAS contra naturam est, in, 132, n. 47. Mater quaedam est delictorum, i, 401, n. 25. Prima pnecepta prophcta? David sunt, impietatem fugere, in peccato non stare, in lege meditari,
iii,

cundo, impossibile est debili facere opcra robusti ; hujiisautem impossibilitalis causainGrmitasest,z'/jiV/. n. 50. Tertia impossibilitatis causa est, qua etiamsi per na-

turam

quis, et firmitatem corporis facerc

aliquid possit,

non potest lamen facere

per imperitiam vel impotentiam, ut aut indoctus, aut servus, ibid. n. 51. IairROBiTAs usu atque exercitatione
augetur,
lilia

Imtrobus

435, n. 34. dicitur qui probitatem masua destruere velit, i, 147, n. 17.
i,

153, n. 17. Impietas hoc ad calumniam


ul imperiale

sibi arces-

In se ipso coarclatur malitiaj sua: laqueis strangulatus, iv, 120, n. 32. Eum plus
praesentia,

sit,

nomen

obtendat, viii,

quam

fulura sollicitant,

i,

355, n. 30. Ihfii etiamsi videantur vivere, miseriores sunt omuibus morluis, i, 407, n. 31. Erroribus alienis delectantur, ibid. 492, n. 115. Quam miserabilis eorum portiosit, ii, 47S, n. 21. Membra sunt diaboli, iu, 232, n. 9. Cur Deus avertat se ab eorum precibus, i, 407, n. 31. Illorum successus nou niediocris tentatio
est justis
,

407, n. 32.
tersit?

Improbum inter et invidum quid invu, 333, /1.152.

IiaruDici cujusdam descriptio, iii, 248, n. 30. Vide Avaritia , Libido , Incontinentia.

iMruNiTATE

nutritur audacia, i, 435,

iv, 128, n.

10 ct seq.

Quam

n. 34. In prcvpositio. Per ipsum, in ipso et cum ipso, hanc vim habent, ut unum in
his atque simile non contrarium intelligalur, vi, 412, n. 84. Vide Ex.

incredibilis

extinctionis

eorum

ccelestis

perseverat semper, in impiis delelur atque dcjicitur, u, 496, n. 24. Quomodo servata suhstanlia eorum itcr pereat, iii,

140, n. 58. Ibi scribuntur eorum noinina, ubi vivere maluerunt, ibid. 456, . 19. Non mediocris poena impii est

requiem mortis non habere, n, 477,


18.

n.

Incarnationis Dei myslerium unisalus est crcatune, vi, 222, n. lOG.Spirituinsanctuiii Domiuicascoguoscimus incarnationis auclorem,;'&i'</. 341, n. 41; 347, n. 59. Sicut creavit Patcr Dominice incarnationis sacramentum ita
versaj
,

creavit
sibi

Spiritus sanctus, crcavil et ipse

Impius ipse

poena est,

vu, 188,

Christus, ibid. 347, n. 59 et seq.

lide
i,

sunt impi tatis exempla, ix, 21, n. 23. Diviiue liabet consuetudo sententia?, ut qui gesasr
rinl

n. 46. Abolenda

cum impio

Chkistus. Incontinentia hominum arguilur,


I

impia,
nl,
\

ipsi

propria conlessione se

damm

n, 452, n. 28. lMrossir.iLtrA.rnJi differentiffl niultai


/;.

186, n. 30. iiurATioNES Domini ne refugias quia cbaritatis et gratise sunt, vu, 637,
n. 84.

sunt, vi, 152,

48. Est aliipiid nalura

impossibile, et est aliquid quod est pos sibile per naturam, iinpossibile piT
i
1

Indicia virgo a saneto Zenone consevm, 197,;?. 1. Verona: in lionore sempererat, a virgioibui el Baoepdotibui
crala,

Grmilatcm, ibid. 138. Esl

etiaro

leUium
el

quod
.iiit

sii

possibile per corporii


;

aoimj

viiebatur, ibid. 2<i2, /;. -12. Apud Sj gritim sinc auctort: (TiminalionU, sine
i

iirmitatein

iinpossiliile

per

iinpcritiain

ilore, sine prolessore delatiouis in

dilfriiiiii;;- |;cr
iiiuiii

impotenliam, ibid. [mpossibilitatum exempla enodantur: priimpossibile


est

judicium vocata, inspccinuii adjudicanda


(

.iii

litiiilui',

ilnd.

r.l

sct/.

Qun
'II

li

ul avis

sapientits

aoeuaationii cauiaj
/;.

fuerinl ?
(iiiniuilicn. itUI

ibid,
aii U

-<*4,

aliquam assequatur aul artem ; iuipossiliiic esl ri lapidem prodira quoqiiam , ttc. lnijns impoikibilitatis causa nalura est, ibid, 153, n. 49. Scdistiplinain
;

16 <t Mfl.

C.ii|iis

ibid. n. 18 c! s.i/.

OtUtt
/

ejui accusatores, ibid n.

19. Subti
(

runlseepiscoporuiiicoiiveiil'ii,iA;

liG

(NDEX CEINEKALIS ET ALl-IlAUEilClJS


se exigatur, expeclat, ibid. 522. n. 32.
i,

n. 20. Indiciam a Maximo fuisse vere accusatam, ibicl. 199, n. 4 ; 204, n. 17 etsecj. Soror Ambrosii, Palerna, et Indiciae nulrix ejtis integritati teslimonium perhibent, ibid. 206, n. 22 et secj. Ab Ambrosio in episcoporum conventu absolvilur, ibicl. n. 24. Vidc Syagritts.

470, n. 78. Cilo


secundis rebus,

])eneficii irrepit oblivio,

Inimtcos diligere quo sensu Christus prsecipiat, iv, 218, n. 41; 324, n. 15

Indictionum
374, n. 16.

usus,

i,

456, n. 60.

quo possit offendi, cui ignoscendi est consuetudo, v, 354, n. 24. Justus adversus insolentcs sibi tacet
et secj. Nihil est
et orat,

Indictio septembri

mense incipit,vin,
est

m,

278, n. 9 etiO.
se

justus accusare

malit,

Quomodo quam alium,


defor-

Indicum mare superius


JEgyplio,
i,

aequore

etiam a quo injuriam patiatur,

89, n. 11.
,

Indifferentia non habent robur validse virtutis

sed ejus augent et diffun-

mare, iv, 133, n. 18 et seq. Justi proposiltmi longe omnibus perfectius et potenlius est, intervenire pro persequenti23.
bus, et excusarepeccanlcs, ibid. 136, n. Bonum scutum triumphantis, ut

dunt gratiam,

r, 417, n. 5. Pleriscpie noluerunt, ibid. 496, n. 122. Indignatio. Vicle Ira. Indorum Gymnosophistje, vnr, 459, n. 34 etseq. Industria imilalionenaturaeauxit graliam, vi i, 202, n. 78. Si quid in natura

inimicum suum quem possis


fendas, iu, 279, n. 11.
et

ferire,

de-

^V/cCharitas

Injuria. Pro inimicis et persequentibus orare debemus, vnr, 100, n. 33. Viilus est,
lwsus remittas,

vitii est,

induslria emendet, ibid.

201,

si

vn, 359,

n. 59.

Non

n. 75.

Infantes sunt, qui fari verbuni Dei nesciunt, qui ejus opera non recipiunt, ix, 23, n. 9.
Infernus. Vide Ignis. Infirmitas officina virlutisest,
utilior

forma justitiae est, ut non lnedas eum, qui te uon l;eserit ; sed eliam illa, ut ei remiltas, qui te Iwserit, ix, 154, n.
hcec sola

ignoscere,

quam

gratia

iii,
,

193,

n.

42.

Nemo

tentel invalidum

aut praecipitet iufn-

mum,

et cur? v, 371, n. 61. Ingeniosus Jovinianista coudemuatur.

ix, 44, n. 14.


et

Ingenium suum unusquisque noverit, ad id se applicet, quod sibi aptum elegerit, vn, 256, n. 224. Quo unumquemque suum ducit ingenium, aut quod oftieiurn decet, id

majore impletur

gratia,

ibid. n.

225.

Ingenio naturali ulere, ut superna aspicias, et terrena

non

qureras, iv, 96, n.

31.

Ingenitum

in Scripturis divinis

nus-

quam

invenio, vi, 474, n. 80. Ingeniti appellatio declarat quod non ex alio sit

Pater, necexseFilius,/Z>j'^.
Ingeniti

Verbum

nibil

481,. 100. impedit quominus

83. Agnoscit se esse hominem, qui novit vnr, 123, n. 16. Iniquitas inverecunda usurpat indebita, nec reveretur auctorem, r, 468, n. 75. Plus est ut ipsa iniquitas deleatur , quam peccatum, iii, 41, n. 62. Tales leges iniquitas habet , ut oderit innocentiam, scelus diligat, v, 436, n. 102. TJbi iniquitas propendel, nulia bonorum operum commutatione revocatur , ru, 379 n. 46. Iniquitas per lavacrum remittitur , peccatum tegitur bonis factis , iii, 31 , n. 49. Iniquitalis pcena acerbi foenoris accessione differlur, ibid. 234, /2.13. Iniquitate nihil squalidius , nihil splendidius justilia, ix, 189, n. 4. Iniquus quis dicendus , iu, 454, n. 17. Injuriam aequanimiter subeundam, v, 435, /i. 97. Insidiantibus uon vicem injurioe reddendam , iv , 304 , n. 28. Vult Deus discipulos suos injuriarum
,

unius naturae atque substanliae Christum cum Patre esse credamus, vr, 485, n. 113. Mulla possunt et innumera exempla suppetere, ut de eo quod genitum non sit, dicatur ingenitum, ibicl. 479, n.
94.

Ingratus

est qui debilaiD gratia: ul a

nec referire facile , ne196, n. 3. Injuriarum tempora , tentationum certamina , et examina probationum sunt , iii 20, n. 30. Aliud est dignum se pramio dicere , aliud indignum injuria, iv, 341 , n. 10. Vide Charitas et Inimicus.
esse patientes
,

dum

ferire, ibid.

, ,

1N

OMNIA OPERA
, ,

S.

AMBROSII EPISCOPI.

il~

Injuriam accipienlium Iria sunt genera hominum et qute sint vir 262 n. 242. Melior est , qui eonleninit injuriam, quam qui dolet, ibitl. 178, n. 22.
,

Is

facit se qui cito injuria movelur dignum videre contumelia dum vult ea
, ,

Inobedientia moilis causa fuit , i, 209, n. 35. Quicumque prxvaricatur mandalum Dei, spolialur,alquenudatur, ct fit ipse sibi vilis, ibid. 327, n. 65. Insifiens est , qui male sapit , in, 454, n. 17. Insipiens et slullus quando
pereunt, alienis reliuquunt divitias suas,
Insipientes divitias non habent quin nec haeredilatem babenl, ibid.
ibid.

indignus probari , ibid. Prope videtur injuriam qui non patilur, fecisse, ix, 252, n. 6. Tolerare clebet qui forlior est,
,

donate injurias vcstras , Jacob ; nolite exasperarisicut Esaii, ibid. JGl, n. 103. Gravior appeibid.
igitur

Vos

ut sitisfilii

iNsn-iENTiAservum facit,nonnatura; nec manumissio liberum, sed disciplina,


n. 9. Nemo gravius alieuo , 450 condemnatur judicio , quam insipieus suo qtti sibi auctor esl malorum, ix, 155, . 85. Vide Sapiens. Institutio lantum valet , ut vincat naiuram, r, 379, . 3.

viu

indiguatione niniia naseitur , quam accepta? plerumque accendit injuria: dolor, vu, 262, n. 240.
titus

ex

Injijstitiam fuge qute adhuc viventes mortuos facil iv, 459 n. 13. Injusti anima nec viventis clamat, quia Deo mortua est, ibid. 406, n. 8. Injustus aliis inutilis, et sibi noxius est in 146, /2. 6. Quidquid loquitur, iuiqnitas est, quai
,

Intf.leectus sapientia et disciplina qui dilferant, iii, 345, . 2. Intelleclus


,

in

simm

refertur aucloreui, ibid.

Innocentes pueri ante palmam vietoacceperunt quain sensum naturae , vu, 252, n. 213. Innocenles Martyres,
riae

Dei donum est , iv, 206 n. 19 ; 354, . 34. Tbesauiusnoster pretiosus intellectus est, ibid. 243, . 4. Initium intellectusplenitudo est virlulis, ibid. 401, n. 45 el seq. Est intellectus ad nioi lein, sicul est prudenlia ad interitum , ibid.
,

ix, 59,

/i.

9.

471,.
,

9.

Innocenlem essc hocestignorarequod noceat vtt 363 n. 68. Deus in sim, ,

Intemperantia accendit libithnem,


cruditatem generat
i,
,

corruptclam creat

inuocentia juliet nos vivere, ibid. 365, n. 75. Non latebra Bapienli spes impnnitatis est , sed innoplicitate

cordis et

432, . 29.
iNTEBir-ERANTF.s proprio sibi viles esse

judicio, ii, 137, . 6.

centia

ibid.
;

348, n. 31. Reum


n. 1.
,

ferire

Intestinoiium
bes,
r,

tequitas
iiiimtla

innocentem

diimi, ix,
disciplina,

117,

ferire , homiciLaus Doniini, ubi

ciir ciicumplexi or269, . 71. In iiileslinoruni re-

Oectione ac linualione biparlila ac tripartita adhteret cibus


dit
,

possessio

et

innocens familias

vu, 268, .256.

el

descendendo
iiiliin,

paulatiin vircs ininislrat, suceuni

Innoci.ntia temporc posterinr cst qnain malitia, sed merilorum uobilitate


antiquior,
est
lia
,

eorpori

tenet

s.ilietalem

diflerl

r,

348, n.
,

11

eM2.

Servile

omne peccatum
, ,

libera est innocen-

videt,

u, 207, n. 20. Innocenlia Deum iii 223 n. 81. Non in clnmore


in conscientioe

edendi appetentiam, ibid. 431, n. 28. Geminus inleilinorum amiclui, d>i<l. 432, . 29. Inviuia cilo prospcrilalem leqtlitur,
i,

vocis nec in forcnsis assertione palrocinii,

sed

inlegrilaU esse
,

in-

nocentite defensionem

iv,

441

n.

35.

Non nmal

536, n. G5. invidia lenilatem naturai conorelione malilie viliat, iv, 193, // 19. quii invidiam reprimat, bumilio* ni ie pranlare debel 568
i
i
<

>

nuillis

innoc.cniia

se tlefen-

dere, n, 405, n. 78. Quando fruclus ejus deferatur, iii, 210, ;/ 68.

Discamusn Rebeccaquemadmodum pro videndum lil ne invidia iracundiam


,

ezcilel

iracundia in parricidium

pro-

Innoci
<at, iii,

j\s inilli

DOCet, in neininem pec-

ruat, ii, 167, . 14.


i

338, n. 35.
licel

>

In iniini ciiiilins expera


fantia,

seniui in-

vidoi,
ei

Dua, Fugite impi obot, caveli inii, 838, iiirnprobuin 58. Inli
i i

Deumtamcn proquo
llll,

interemitur,

invidum boc

intereil

improlMi

iuo

eonlilelur, v,

n. 19.

deleclatui bono, invidus lorqueturalie-

,,

118
no ;
Invisiuit.k quid Iod. Vide Jod.

INDEX CENERALIS ET ALPHABETICUS


hic bonaodit, ibid.
sit, i,

ille diligrt niala,

9S,

/2.

23.

n.
1,

Isaac Risus latine significalur, 11, 3, 1. Prophctal sermone non scientia


,

Iha. fjiiam gravis passio sit, irr, 175,

n. 18. Gravis est magistra peccati, ibid. Ubi iracundia , uhi tristitia gravis , non

542, n. 74. Quare adgenussuum magis quam ad populum appositus lcgatur, ibid. 343, n. 6. In eo figura generationis et passionis Chrisli, ibid. 344, n. 7
;

iv, 251, n. 18. Potentibus ira sua gravis improbis neibi


, ,

permanet

Verbum

quitia

juslis condiiionis infirmitns

11

513, n. 20; 541, n. 71 , 72; ir, 3, n. 1; iii, 305, n. 12. Vide Christus. IsAAcimmolatioquidfiguraverit Pviii,
71
,

424, dum,

n. 16.

Quantum ah

ea praecaven-

n.

98.

Iniitenmr ejns bnmtatem

ibid. 237, n. 78. Praeclarum est

molum temperare
virtutis ducihir
,

comilio; nec minoris cohihere iracundiam quam omnino non iiasci, v, 175, 54. Nulla iracundia , uhi pleniludo est cha,

imitemur ejuscastimoniara, ibid. 72, n. 99. Quaj erat alia iu eo nisi sanctitalis
haereditas, quae nobilitaretpalrem?/6;V/.

ritatis, ibid.

257, n. 28.

Ira.

Maximum philosophorum impu,

432, n. 8..Veniente Rehecca futurae animo vidit mysteria, ix, 87, n. 16. Venientem in tvpo Ecelesiaelsaac acccpit uxorem, vi, 326, n. 184.
,

Ecclesiae

nilatcm ferunt dedisse iis facinoribus qua; per iram commissa forent, vin, 122, n. 14. Sed de hoc melius pronuntiavit saira Scriptura, ibid. Si irascimur, affectus nosler motuin recipiat secundum naturam, non peccatum praeter naturam, ix, 146, n. 60. Salius est in indignatione laudein clementiae reperire, quamira inullionem excitari, vni, 122, n. 14. Iracundia cavenda, et quomodo ? vii, 207, n. 90 etseg. Iracundia tem-

Isinis sacra qui suscipiunt

capita et

supercilia sua rodunt, ix, 111, n. S.

Issachar. De benedictioue Issachar quoe mystice de Christo Domino exponir


lur, ir, 268. Issachar Merces dicitur, et ideorefertur adChristum qui est nierces

nostra, ibid.

peranda est ibid. 633 n. 77. Omni tempore, quantum fieri potest, chrislianus vir iracundiam debet temperare, et niaxime quando ad orationem accedit ibid. 383, n. 19.
, ,

Iren^us non

eruhescit in passionibus

Christi gloriari, viri, 398, n. 17. Iris. Arcus qui iris dicitur, per

videri solet
ficet

nocte non apparet

1,

diem 485,

Itali* populi aestus serena pace temperantur, v, 397, . 32. Italiaquaeconfessoresmitteresolel:Italiaaliquando tentata, mutata nunquam, yi, 93, n. 142. Ilalia urgetur ab hoste impuro atquecrudeli, qui nec pudicitine parceret, nec saluti, vin , 15, /1. 31. Italia jamdudum ab Arrianis quieta atque secura est, nec ulla haereticorutn perturbationevexatur, ibid. 276 , ?i. 3. Italiae episcopi a Theodosio, ut concilium cogi jubeat , datis litteris postulant , ibid.
,

n. 104. Iris pluviam futuram cur signi, ibid. Quem et cur Deus arcum in nuhibus posuerit, ibid.

275, n. 2 etseg. ItaiiaTheodosiumconcelebrat suae libertatis auctorem ibid. 139, n. 56. Italiae luctus in morte Valcn,

tiaui junioris, ibid. 88, n. 4.

Jacob cur pastor ovium inducitur, r, 360, n. 24. Figuram bonitatis gerebat, ibid. 184, n. 4. Insummis periculis positus hcatitudinein vitae non amisit, sed potiin nequWivit u, 159, n. i el seg.
,

humanarum supplanpassionum, 1, 359, n. 23. Quam perfectus fuerit ? n, 160, n. 3 et seg. Christumpraevidit in terris, ibid. 167, n. 15. et in Christo refulgentem
Contincntia ct fide
tavit vestigia

IN

OMNIA OPERA

S.

A3IBROSII EPISCOPI.
Jactantia illecebrosa
in
est,

119
quaj etiam

Ecclesiam, ibid. 180, n. 34. Quara beatus in ipso mortis supremo , ibicl. 181,
n. 35 etseq. Jacob acceptus domi parentibus, pastor Doniino fidus, socero gener sedulus,

Paulo cavetur, vn, 544, n. 106. Cavenda est, ibid. n. 107. Christus ?docet

a perfecto abesse eam debere, ibid. 519, n. 44. Vide Largitas et Sapientia.

impiger
tioue

in labore, in

covvivio parcus, in
,

Jactare
28
;

se

nemo

debet

i,

240

n,

sauctilicatione

prievius

in

remunera-

largus, vir,
,

214,
et

exercitio intentus

n. 111. Vir quierens viam ad

v, 257, n. 29. Jactantia etiam fortes decipit , v, 130 , n. 27. Insolens est

virlutem persequi; non bominem deductorem , sed oracula qusesivit ccelestia, vrii, 396, n. 11. Quanta adversa pertulerit, ibid. 41, n. 23. Quoniam ob pietatem non propter improbitatem exulabat a parentibus , loquebatur cum Deo,augebatur censu, liberis, gratia, ix, 161, n. 101. Ostendit ila deteriorem
esse servitute insipientiam
ei servitus sit,
,

ut

remedio

etiam in integro et justo , ni, 255, n. 38. Inanis est jactautia, iv, 431, n. 15. Dum homines gloriam virtutis suie jactare desiderant, de loco meritorumsuorum decedunt , v, 128 , n. 21. Non de praelatione jactantia sit , sed de humilitate contenlio , ibid. 419 , n. 51. Deflectentibus a vero amica jactantia est, i, 576, n. 33. Si jactantia declinanda est, quanto magis ncmo debet falsa jactare pro veris, ibid. 354, n. 16.

septies Esaii,

vnr, 449, n. 7. Adorans non bominem adorabat, sed

Jacula

sa?pe in ipsos qui ea jecerint

eum quem
101.

turum, adorabat

Non

carne bomiuis sciebat venspiritu, ix, 161, n. otiosa significatio scalae Jacob,
in

refuuduntur,

m,

181, n. 25.
,

quod percrucem Christi Angclorum, atque bomiiuiin futura eonsortia viderentur, vni, 72, n. 100. Brevi somnodorinions impctravit quod magno labore
,

Januarius episcopus vin, 229, n. 259 , n. 76. Januarii in Palladium

condemnatio, ibid. 555, n. 64.

Januarius

Jovinianista

condemna-

tur, ix, 44, n. 14.

postea aoqnisivit hsereditas ejus

ibid.

285, n. 4. Tendebat ad Ecclesiam , ut co deduceret populnrum copias inve,

jAruETH Latitudolatine dicitur, ix, 99, n. 3. In enumeratione generationum prsefertur seniori fratri, in bencdictione
substituilur, ihid,

beret nationuni

posteritatem infundoret, fugiens umbras inauium rerum, pr;el'cr( ns insensibilibus simulnrris viitutiiin spirantem decojfer plausibilibus prseponeds scrin. ibid. 387, //. 13.
divitias,
,

Japbetb. Degenerationc JapliethRhodus et aliee iusula: sunt iintioiuini , i, 497, n. 124. Japheth non iininerilo dicitur Laliludo
,

ibiil.

Cuffl sanctus

Noii
ait
:

patriarcham nihil siium invenire Laban, vn, 266.


A|iik!
.T.icdli

potuit

bencdixit

liliiun

siiuin

Japheth
,

lhlutet Doniinu* Japheth

/itil^itct

in

Jarob fons discipliiiiirum oninium,vrn, 449, n. 7. in eo quatuor virtutes cardinalcs fkierunt, vti, 217, n. 120. Sequainiir illuin et vias ejua , ut perveniamus ad patientiam matrein fidelion vtn
,

domibu, ctc, ibid, 496, n. 12. Jeciir mcllc tcnditur, eacffi amaritudinc tcmpiT.itnr, tr, 29 1, n. 39.
T
i

t i

pr

2711,

n.

t origo 6 rt snj.

ct

antiquitas,

n, 278,
gra-

'sicut

bonio per nppc-

888

n.

17.
sil
:

[ffiitemuT

in

eo
si

typum

tenlinni inlerdioli lYiirins amiseral


tiuii,
itii

Chriati,

ejue innobis aliqua similitudo

faclorum

erimus consortes,

fuerimus

imitatorea, ibid. 72, n, 100. Jacohus frater et compresbyter noater ex ultima Persidis sinu profectug,

per jejunium reparari ejus virtiiicm oportnit, iii B 15, n- l. Jejunavil iic pr.Tccptum declinar Christui 41, n. 10.
,

Campanies
ct

ad requiescendum liltora amcenitates elegit, ubi posl diuturnoi


tibi
vitre

labores reliquiion
1

cursum
lolium

exigat,

primus eomcendit, \, 150,

10, n. 1. .Iacoihis

Jejunium qoale debeal ewe it, 291, 84 r' titq. Jaotaotia in jejunio declinniul.i yibid. 284 ,.n. 10. tndictumjo^ jnnii non ,-iiitc finem diei frnngendtim, tv, lejuni liominii iputnm
,

n.

sarerdi

si

gU!

'is

iinii
,
i

ilur
,

videi
n. 28.

quanta

junii

240

20

INDEX GENERAUS ET AI.PHARETICUS


virtus osl jejunii, ir
(/}/(/.
,

Magna

276, n.

2.

cium, ibid.
prtecellentius

368,
et

Quautajejuniivirtus,
cst, ibid.

283^292,

n. 81. Factum ejus anliquius est, quam


ibid. n.

294, 295, n. 40. Jejunium nulli grave 280, n. 23. Jejunium est cibi condimenlum , ibid. 289 , n. 32. Jejunium Ijonumest operinientum,/^/^. 665, n. 10. Jejunium nos commendat , rv, 163, n. 24. Jejuua si vis vincere carnis
illecebiam
ctiljj;e
,

secj.

duorum Pythagorajorum, Vide ABaAHAM.


Jesds

80

el

militiae

ibia.

129

n. 54.

Jejunium

interfeclorum est , n , 293, 294, n. 37 et 38. Quadraginla dierum numero jcjuniis et orationibus crebrioribus noslrurum levemussupplicia peccatorum, i, 443, h.44. Si quis lructum resurreclionis vult adipisci, mystici jejuuii praevaricator esse non debet, v, 126,. 15. Jejunii spititali adipe pinguescit ani-

erravit-ne, qui ducem agnovit ? vi, 229, n. 127. Postquam Jesus Nave credidit, statim vicit, dignus qui Gdei pradio triumpharet, ibid. Non itratas acies in bella produxit, nec ariete, cseterisque lormenccelestis

Nave

lorum machinis, sed lubarum septem


sacerdolaliutu sono,

murorum

hoslilium

septa deposuit, ibid. Jesus Nave subegit quinque reges, et Gabaonitas in deditio-

uem

ma

virlutesque ejus, et fruclus tui ntulti:

A91, n. 12. Jesus typusChristi, ibid. Jesus et Caleb cum innoxia a3tate vel sexu in terram promissionis intraverunt, vn, 358, n.
accepit, ibid.

Nave

jjlicantur ubertale mentis tuaj


le sobrielalis ebrietas,

ut

sit

in

55.

Ipsi Sancti

cum

rx, 136, n. 31. jejunant, lunc fitint prae-

JesusNave
21.

figura Christi, iii, 442, n.

Non

in sua virtute, sed Christi

mys-

stantiores.

accepit,

Moyses cum jejunarel Legem Petrus edoctus est Novi Tesla-

num

meuli gratiam, Daniel ora clausit leofulurorumque lemporum vidit , negotia, ibid. 131, n. 16. Non per luxuriam nobis Christus, sed per jejunium s;,lutem altulit, vr, 95, n. 6. Qtii non jejtmat intectus est, et nudus, et patet vulneri, ix, 43, n. 11. Quk salus nobis esse potest, nisi jejunio eluerimus peceala nostra, ibid. 131, n. 16. Chtistus
docuit non lacile

luminibus imperabat, ibid. 63, n. 24. Eum nominis sacri similitudo liberavit, iv, 393, n. 29. Vide Christus. Jesu nomeu foris fuit pra;liantibus ad
terio cceleslibus

victoriam, intus species

Dominicx pas-

siouis periclitaulibusadsalutem,vi,

malum

possenisi nostro

130, n. 15. Jejunantibus sollicitudo adlueret , vni, 376, n. i.0. Quotidie mulieres jejunant, et non
vinci jejunio, ibicl.

230, Yenit Jesus in hanc terram regnum accipere de uobis, ibid. 234, n. 147. Si Jesum quajritis, contritos lacus deserite, Cbristus enim non ad lacum, sed ad puteum sedere consuevit, ibid. 326, n. 184. Quamvismane venire den.

128.

bueris

tameu eliamsi

serius

veneris

indicta praestant jejunia,

Hoc

vn, 568, n. 31. resurrectionem Chrisli uon credere, si legem quis jejunii die resurreclionis indicat, vm, 372, n. 11. Domiuica die jejunare non possumus, ibid. Vlde AllSTINENTIA, Adam, Ninive. ,ii phte viclor ab hosle remeavit, sed vexilla rcferens Iriumphalia, suo victus esl sacramenlo, ut pietatem occurrentis
est,

etiam sexta hora Jesum fatigatum ab itinere invenies, ibid. Vide Christos.

in

Jetro
24.

dicitur Superfluus, i,
est, Effusio

360, n.

Jezabel, id 116, n. 34.

vauitatis, ir,

Jezabel uon veniat iu nobis,


Stfculare profiugium,

vanum

et

iili;e

parricidio

remuuerandum

putaret,

iti, 12, n. 16.

hoc enim significatur vocabulo, vana et vacua redundaulia, vn, 611, n- 30. Jezabel est Synagoga vane flueus, vaae abundans Scripturis, quas neque custodit, neque intelligit, ix,
153,
is
/(.

Jephtc faclum ftliam suam immolannon probaudum , vn, 504, n. 0. Jephte dura promissio, acerbior solulio, ibid. 367, n. 78. Jepltte lilia incautam patris oblalioiicm sanguine suo solvit^ ibid. 621 n. 51 Fecit ut quod eral imtis
'

79.
in libris

Joachim

llegum qui
est

dicitur,

pielalis forluitum,

fieret pietalis saciili-

nominalus, v, 110, /2. 40. Duos Joachim, hoc est, duos Jechoniiis ftiisse, ibid. 1 6, h. 46. Joanni BArTiST.E spirilus vilie nondtiui erat, sed erat spirilus gratiae, v, 28,
1

Jechonias ab Hieremia

1N
ii.

OMXIA OPFP.A

S.

AMIiftOSll

EPISCOPI.

121

33. Ungebalur quasi bonus atliK*f, el exercebatur in ulero matris, ibid. 50,
n.

Joannis Evangelistre anima fusca pcr vitium sed decora jam per lavacrum ,
,

89.

[nfantiie
/i.

iropedimeota nescivit,

iv, 23,

/i.

8.

Juvenis

fuit,

qui viani
v, 460, n.

ibiu. 51,
bilitatur,

30. Nativitas ejus non solum


seil

suam
7.

in juventute correxit,
et altiora
tetigit,

ibid. 22, n.

a parentibus,

eliam a majoribus no//.

Majora
L)e

//>/</.

18,
est

15.

Cur

voeis

no-

lneu

acceperit,

Joanne dicluni

nr, 203, /i. 57. De ab Angelo, quia evit

quidam dubitaverunt, iv, 430, n. 12. Mortuus est Joannes, v, 247, n. 4 etseq. Nec in morte
171.
niorle ejus

Joannes

v, 40, n. 10. Magnus sed coram Domino magnus ibid. 41. Joannes vinuni et siceram non bibit , ibid. Joannes cuni Christo coniparalur, ibid. Al:;e comparationcs Joannis cuni Clirislo, ibid. 238, n. 96. Oninibus Prophelis major, sed inter mulie-

magnus,
,

ibid.

corporis inlerruplus est ordo vivendi


ibid.

Vide Evangelistje. Joannes Evangelisla circa divina mysleria, piscibus quos ante capiebat, taciturnior, vivilicalus a Chrislo
divit in
vit in

vocem auJoanne Baptista, Verbuni agno-

Cbrislo, vi, 450, n. 15. Mater

runi,
I

natos, ibid. 197, n. 10. Illius ciini Elia comparalio elegans,


virginis
//.

nou

Domini non ad Joanneui


gratiae

ibid. 28,

3G.

An

Christum queni ven-

lurum crediderat, non crediderii inortiuira, ibid. 192, n. 98. Qui Joannem
loquitur, Chrislum prophelat,
n. 32.
ibi/l.

52,

credilur, creditur Christo, ibid. 28, n. 35. Videbat cordis occulta, ibid. 74, /1. 78. Joannes pnciiinilius naei

Dum

lus, prssnuntius

mortuua

est, ibid.

30,

n. 38. Joannes typus Legis est, nr, 81, n. 48; v, 68, /i.OS; 190, n. 94. Joau-

nes personam accepil popoli Judaeorum, v, 75, /i. 81. In prffinuntio Chrisli niliil magis (|uam redificationeni Ecclesiae de-

beosurgenlis agnoscere, ibid.li, n. 75. Joaunes Baptista angeluserat, vn,29, //. 7. Abstiiu:nii;e magister et quidam DOVUa lerrarum angelus, ix, 135, n. 29. Voccm Marise prior Elizabeih audivit, sed Joannes prior Domini gratiam sensit, \i, 172, /;. i. Prius compos dcvotionis, qiiam nalura:, vn, 426, /i. 12. Licet nou boplizaret in Spiritu, tamen el Chrisiuiii prsdicabal et Spiritum, \ i, 282, //. 41. Dubilavit inChristo ipse proenuntiui, licel pcr Synagog;e typum, ibitl. 140, n.
1

nisi possessorem demigraret, ubi Christus habebat habitaculum, vn, 613, n. 33. Joannes in Chrisli pectore recumbebat , ut de principali secreloque sapientiae bausisse divina proderetur mysteria, ix, 171, /i. 4. In Cbristi peclore recumbebat, ut intelligerea quod ejus caput arcano <piodam sapientiaa replebutur, vi, 455, n. 29. Majorc quadani tuba fudit .etcrna mysteria, vn, 51, n. 11. Mystica magis scripsit, ibid. 574, /i. 46. Cur Christus de cruce malreni suam ei tradiderit? ibid. 6 2, n. 32. SubscribiturTeslamenlo Chrisli, ibid. 575, /i. 48. Testamentuni Christi siguabat Joannes, dignus tauto teslalore teslis, ix, 163, n. 109. Promissum ei non mori restimatum est, sed non est credilum, viu, 51, /i. 49. Non
1

niiror

ria divina, cui

locutum mysleMaria pranlo erai, aula ccelestium sacramenlorum, vn, 576, n.


illiiin

prse e;eteris

50. Oiiiiks hirrescs priinis Evangelii sui


verbis exclusit,

vi, 20, n.
et

57.

/'/</<

Maria.
Joc sancti virliitem
lilia
//.

palicntiam
,

ma279,

diaboli fecit esse clariorem

i,

\.

\on tmmerito mansil


tribui

integer corpore,

9.

Orbatus

est

Job

sancliis liberis suis,

quem
I

meniibui oleo quodam luas . MMiiiie, et integritalis uuguento Doliiuii mater iwcrcuit, VII, 576, n. 50. Honeslatem laluli pra-tulit, ibid. 37 1, n. 89. Mcnlionc lancli precursoris induclus Ambrosiua omnia credii ejua adjuncta quam eloqucntissime des< iliii el ampliI
i

in quofl Dominui

potestatcni diabolo de-

296, /i. Ki.Ouis .iccusctjuslili.im Job, si non omnem amisisset lubttanliam, non lanlani invenisset gradit, iv,

Dei,

niiii

liiiui

.'

i/ui/.

liib

fortior erat reger qii.un


3.

Qttanta naral oervata lunl nfflicliones, ul Job periret,


sanus,
ii,

466|

licat, ul
viii

,'i

sallalione

deterreat,
M

ibid.
l

impiorumque coni i151, //. 26 </ nq.


)\
ii

158, " 29.

Cur

in lenlatione |M>situs

mysteria
M.uiiis
iii.i

loquobalur,

\,

137,
n.

><

M)<
i

Vida Baptisma.,
si
i

l> ,ii,ini ei

ontnia abatulit,

<

reprersenlavil, rrt,

394

33

iu

,,, , ;

INDEX GENERALIS ET ALPHABETIGUS


inferioris substanliae

ejus est qui


est,

viri, condemnatio de stalu superiore dejectus ibid. 241, n. 21. Deus potestatem

ficalio

peccatorum est, v, 283, n. 97. Jonae liber lectus de niore, vni, 334,

dedit diabolo, ut milteret


in

inanum suam

n. 25. Liber Jonae prophetatur quod peccatores in pojnitentiam revertanlur,


ibid.

omnia quae baberet Job; quibus gestis, sanclus Job immoljilis in sua forlitudine permansit , nec motus est aut in ir.teritu filiorum, aut in dispeudio facultatum,
ibid.

Jonathas pro
palris,

nec

salutis

pietate nec offensam periculum refugiebat

vn, 386,

n. 124.

Job adversus diaboli tentamenta firmalus, inoffensae vestigium constantirje servavit, viii, 361, n. 5. Multis tentavit eum diabolus, ad postremuin potestatem arcepit, ut tenlarel corpus ejus, ibid. 344, n. 4. Tentavit iu palrimonio, tentavit in filiis , tentavil incorpore, ibid. 330, n. 15. Job juxta secundis atque adversis i ebus irreprehensibilis, patiens, gratus Deo atque acceptus, vexabatur
doloribus, sed se consolabatur,

Jordanis nomen Descensionem significat, i, 576, n. 34 ; u, 101, n. 12. In Jordanein descendil Naaman, etmundus a lepra factus est; in Jordane baptizalus est Christus
,

quando formam
,

lavacri

salutaris instiluit

u, 441,

n. 14. Jor-

dauis fluvius exit de jEgypto et dividit

lcrram repromissionis, ibid. JosEru prudentia, aliaeque ejus virtutes plunbus verbis commendantur vn, 306, n. 82 et seq. "Virlutes ejus ac

vn,

21 5,

maxime verecundia,
Illius

n. 113. Exponitur
in virtute defuit
ibid.
,

quomodo

ei nihil vel

vel in vitio obrepsit

248, n. 204. Fortissimus Job, qui tam fortiter perlulit impelus diaboli et vicil eum virlute menlis suae, ibid. 242, n. 179. Beatus fuit Job de cujus domo nunquam vacuo sinu pauper exivit, ibid. 185, n. 39. Quo nemo amplius Christum dilexit, diligebat etiam in ipsius sui corporis crucialibiis, ibid. 626, n. 61. Primus invcnit quod multo |>ost a Platone et Tullio dictum est, ibid. 187, n. 44. Jocos, etsi nonnunquam honesli sint,

ibid. 197, n. 66. anima ita non patuit peccato, ut magis pcccatum ipsa penelraret, vnr, 450, n. 10. Ne turpiter nudaretur, veslem reliquit, et nudus aufugit, ix, 114, n. 12. Tacuit accusatus, ut eum melius

innocentia

quam

lingua defenderet, vir,


pertulerit ?

638

88.

Quanta adversa

viii, 41, n. 24. Non fecit eum servum vendilio, ibid. 451, n. 12. Misera servitus, sed non miser ille in servitule positus,

in servitute

vn, 282, n. quam


, ,

20.

Quam

subditus
in

in virtute constans,

quam

benigaus in carcere, sapiens


iu potestate

in-

terpretalione

tamen

in ecclesi;;sticis viris omnino proscribendosdocet Anibrosius,vn, 211, n. 102. Jod litlera apud Hebraeos decima, Latina significnlione Confessio dicitur, vel

moderatus in ubertate providus, infame jusius, ordinem laudis rebus adjungens, et opportunitatem temporibus, ibid. 215, n. 112.

Josephscivit humiliari, et virtutem

hu-

mililatis didicil, iiifirniilalemrepudiavit,

certe Desolatio, iv, 194, n. 1.

ad vitam, reddii, 190, n. dit ad prophetandi graliam 35. Jonam emendavit aqua quem tercettts excepit
, ,

Jonam

vin, 187, n. 19. Talem se exhibebat Joseph lam scdtilum, ut ei domirins suus tolam domum stiam crederet ipsi oin,

nia commitleret,

ibid.

188.

Ciide
,

-t

rena deflexeranl psallehal in utero celi, qui moerebnt in lerris, ibid. Sicut Jonas in tilero celi , sic Jcsus in corde terrae, ibid. Sicut Jonas dormiebat in navi et ^tcrtebat securus, quasi non metuens dejvehendi ita Dominus noster Jesus Chrislus tempore Evangelii in navi dormivit, iii, 406, n. 83. Altera compara; ;

uxor ejus ocnlos

injecit in

eum

ospla

formie venustate, ibid. n. 20. Vendilus Jos '|-h typus fuit Cltrisli , vi, 428 , n. 1 23 et seq. Humiliabatur in lypo Christi viii, 189, n. 22. Cum sustineretcalmuniam,maluitcrimen falsum subire quam verum relerre, viii, 189 , n. 22. Ulilius Pharaonem coDsilio providentiae juvit

tio

Jonjecum

Chrislo, ibid. Jonassignum


,

quam

si

contulisset

pccuniam, vii, 303,

ut typus Dominiraj passionis

ita

etiam
testi-

gravium, quoe Judaei commiserant,

n. 74. Potuil donare Joseph totas M.gypti opes, et effundere thesauros regios

IN

OMMA OPERA

S.
;

AMBROSII EPISGOPI.
manifestavit

123

noluit 'tamen de alieno

effusus \ideri

eum

cuin Maria cenjugc

maluit fruinenla ver.dere, quatn donare


csuiienlibus, ibid. 305, n. 79. Somniiim Pharaonis ila aperuit sanctus Joseph

nou convenisse,

ibid. 38, n. 4.

eo quod seplem juvencte septem anni forent , et seplem spica; simililer septem anui forenl, ex foetu el fructu interprelalus lempora, ibicl. 306, n. 83. Verba Jacob et Moysis benedicentium Joseph , ibid. 307, n. 85. Quare jura terrarum regi acquirendo, gratum se omnibus exhibuit? ibid. 305, n. 80. Ferax ejus aniiiius temporis sterililatem quodam consiiiorum el cordis ubere feecuudavit ibid. 297 n. 59. De sancti Josepli castimouia et justitia quid dicam , quarum
,

Joseph Mariaj suspectum habebat vitium , dum adhuc nesciret Domimcoe incarnationis sacramenlum, vni, 202, n. 13. Fratres Chrisli potuerunt fratresesse ex Josepho, non ex Maria, vn, 573, n.
43.

JosErHus historiograpbus paradisum locum esse referlum arboribus virgultisque plurimis, irrigari eliam flumine , quod dividatur in quatuor fluvios , rx,
62, n. 2. Josias decimo oclavo anno regni sui ut omnes ita Doroini Pascha celebravit retro principes devotione superaret , nec diutius Gdei su rnerilis supervixit ; imo quia plebi Judoeas grave imminebat exitium , rex jiistus antc sublatus est vnr, 108, /i. 57. Quis splendidius Pajcha celebravit ; quam qui sacrilegos removft
,
,

allera illecebras heriles respuit, refutavit

metum
ibid.

praemia ; allera mortem contempsit repulit, carcerem praeoptavit?

Sanctus Joseph

neque

adversis

fractusest, nequeelevatussecundis,vin,

190, n. 23. Josepb. Liber de Joseph patriarcha , ii,195. Joseph a fratribus appetitus, exutus palrio vestimenlo, in tacum missus, in servitutem venditus evidens Dorninica; incarnationis exprcssit indicium,

errores

struxit ? In

siinulacra dctempla hoc Josias rcx omnibus superioribus antelatus esl, ibid. 132, n.
,

clausit

38.

m,
ibid.
/i.

Josue magnus vir fidci miraculis , magnus triuiDphis; Moysis augustiora


opera, Josue prosperiora
,

10, n. 12. Joseph figura Cbristi,

vn

318

n.

a 358 ad 378. Joseph etiam ia somniis suis typusest Chrisli, ir, 198,
7

99. Vide Jesus Nave.

ct 8.

et niissus

ad fratres, ibid.

199, n. 9 cl seq. et venditus, ibid. 209, n. 14 ; 207, n. 20. et aliis vilae suae actionibus, 220 , n. 39 et seqq. In JOBepfa
prefigurata Christi mystena, ibid. 266, n. 47 et scq. Quaiu dura el aspera for>

Jovi dant fulmina qtise non habuit ut testificenlur quse habuil opprobria, vrr, 443, n. 7.

JoviNrANUs condemnatur,
14.

IX, 44, n.

259, n. 81 Joiepb caatitaiii Bpeculum fuii, n, 195, n. 1; v, Sancti Joseph castimonia 16 n. 47. uunquani ad nostri memoilam perv6nis+titcr perlulerit, iv,
,

Jovinus episcopus 2j9, n. 76.

viu, 230
i

,7?.

Jumr./Eus in quinquaginta

ii

set, nisi illius doiniui iimlier affectui BJUS

rus remissionis , quo Spini" missus a coato cst, gratiam bumanis pei loribus infundens, I, 497, n.
I

tintassel,
cepit
,

279, n.
i\
,

9.

Euin culpa non

Jubil.ciis sacralus ist niinn rn>,

vm,
,

iion carcer inclusit,


.*>'<,

non JEgyptua
,

decoloravil,

>;.

27. Ejufl lenlalio

76, n. 108. Juijas paliiarcb.i typus

Ghrisli
el
1
1

II,

virtutii et consecratio,

n. 42. Partei ringtiUe benedictionis ejus expli-

v, 137

250,
et

7i.

16;

itt,

9,

n. 11.

passionii

canlur,

266,

n.

46

ct scq.

Joseph

ibui JO la Dominicaa, v , 1 16 , n. 47. Levi pcr adinixtioiiriii ganeril juinl.r


ii,

coronain habuit castitatis , Paului justiti.u, PetTUS (idei, iv, 322, n. II. i"Ern magii quam Marisa generatio curfn Evangelio describatur , v, x~i,n.
8. Spiriius sancti
lirii, inairiin

sunl,

250, n. 16.

Jvbai Machabajuiglorioiiorem iriuuh


plus lciriun mortll inu-uit

.w,

151

n.

209.
Jnri^s proditor.

templum, uterum myi* Domini \iolarc non potuit,

Judo
islui
i ,

pra varicaturo
it,

mandalum cur Chi


, i

dedei

\<
:i!'.

ela

ilnd. 39, n, 6. Doiiiiiins in CfUCe pOflitOfl

,i

prodrturum,

iOl, n.

Qut

, ,

,,

424

INDEX GENEP.ALIS ET ALPHABETICIJS


,

ratione non per iniprndenliam


,

sed per

providenliam electus v, 171 , n. 45. Justus erat , curn Apostolorum iiumtro necteretur, ni, 436, n. 9. Medilabalur Cbristum vendere , sed revocabat eiim tanta Doiniui gratia, et quoedam palernre delinimenta pietatis ibid. 275 , n. 6. In illo convivio miser jeriit , in quo alii salvanlur , n , 387 n. 47. Latro in cruce sua regnum Domini menle conspexit, quod iu convivio Chrisli Judas viderenou potuit, m, 30S, n. 17. Egrediebatur de couvivio Clirisli ad lalrocinium diaboii ; egrediebatur de gratia sanctificalionis ad laqueum morlis, ibid. 325, //. 17. Patieniiam Domini ferre
,
,

In Babyloniam abducti etsi propler peocala sua videbanlur esse subjecli, tamen multo meliores gentibus habebanlur ibid. 383, n. 53. Cessavit aliquando torrens profluvii spuitalis in populo Judaeorum, in, 155, 72. 20. Cur post Cbristi advenlum cessaverit
ibid.

eorum

oblatio

et

sacrificium

304, n. 10. Deus ab

eis abstulit

Propbetas,abslulitsacra, abslulit vocem, v, 31, 7i. 40. Hostih odio Christum persequuntur, quibus si converterentur, re-

medium non uegabat in 305, n. 14. Jam non sunt excusabiles ir, 421 n. 13. Eorum duritia increpatur, i 463,
, ,
, , ,

non potuit, qui majesUtem prodidit ibid. 308, n. 17. Servus dominum
discipulus prodit magistrum, eleelus auctorem, v, 424, n. 03. Aliqui Judam ex-

128. Habent Judaei /z. sedulitatem in lectione multam sed sine fructu sunt, et quare , in, 128, /2. 41. Latro Christum in supplieiis agnovil suis , quem Jud;ei in be>;.

70;

v,

445,
,

eastimoniam
,

cusandum pulanl , sed male , iii , 328 , n. 21. Sanclificandi alios munus acceperat, ibid. 329 , n. 22. Judas se ipse proprio ore egit iu mortem , ibid. 14S,
/i.

neficiis

non agnoveruut
,

ibid.

308,

72.

17. Gravius quam Gentiles Judaei punientur et quare , v, 372 , 72. 64. Ex pntre diabolo sunt non carnis successione

8. Quaesivit

Judus avaritiam

nit sacrilegium, ibid.

et inve151, n. 14. Judas

sed criminis , ibid. 143 n. 54. Pejores sunt Judtei magistro diabolo ,
, ,

erat ligura infidelis populi


ibid. 336, n. 32.

Judaeorum,

ibid. 146, 72. 61. Cur ad arguendam Judieoi um perfidiam signum Jonae accersitur, iii,

Judas proditor cur loculos pecuniahaberel ? vn, 196, n. 64. Tanlaj pietatis est Doiniuus Jesus, ut el Judtu donaret veniam si Christi expectassel misericordiam , ix, ISI , n. 9. Potuisset Dei mi-eralione non excludi

445,

72.

25.

rum commissos

Judaic.-e

res

omnes quasi parabolx


figurae egentes

sunt, hoc est quasi


tioue
,

solu-

non

et 56. Judseiis in veritatem, sed in umbram credit,


iii
,
,

385

72.

55

iv, 423, n. 43.


rat, ibid.

Legem
22.

spiritalem igno-

a venia,

si

pcenitenliam non apud

Ju-

daeos.sed apud Cbristum egisset , vn , 139 , n. 27. Diabolus Judam quasi possessionem suam viudicabat, ix, 159 n.
,

95. Vide Avaritia. Jud^ea intra Ecclesiam est , Lex intra gratiam vi, 441 , n. 162. Duo , quae praestantiora sunt omnibus , violavit , (idein alque pietatem ; sed in utroque Christtim (idei et pietatisauctorem, ibid. 428, n. 124. JunaoRi/M popnlus quibus temporibus reges habuerit, v, 95, n. 16. Erat populi Judaiici gralia dccernere spiritus , ut cognosceret quos referre debercl in nunieruin Prophetarum, ibid. 9, n. 1. Judaeorum deceni tribus ad Assyrios ductae sunt duae autem Juda et Benjamin tanquain gravioris reae flngitii in Ba, ;

verba corpo66; iv, 458, /2. 12. In corde Legem non servat , iv, 92, 72. 24. Cur apud Judaeos non est Lex Dei , ibid. 59 72. 36. Videntur nec Psalmis uec Tbrenis propbelicis credi-

273

4. Ejus

raliter inlerpreiatur, 1, 327,72.

disse, v,

202, n. 5. Judaeorum populus dives, Cbristianorum pauper 11 r 87 n. 57. Aposlolus ostendit eum jure essc ab Ecelesiaa corpore separalum iv 160 11. 27. Deus viliorem vendidit populum Judceorum
, ,
, ,

ille

potiorem emit populum christianum : peccato venditus hic emptus san,

guine,ni, 377,
salus gentibus
,

42. Illius delicto Zelo 72. 53. fidei populus Gentilium vilam sibi acquisivit aeternam , quam negligentia sua atque desidia populus Judieorum amin.
ibid.

383,

bvloniam transierunt, iu ,126

n. 87.

sit,

iv,

385

/2.

13. Culpa Israel profuit

, , ,

IiN

OMMA

OfEIi.V S.

AMliliOSll

EI'ISCOl'l.
scntentia? providenlia

J2o
mag-

geolibus; fidesgentium Israelitem popnlum Hberavit, 480, n. 29. Judaei non debent desperare iudulgentiam si velint agere pocnilentiam , v, 283, n. 97

modo divinaj

m,

cl seq. Deus illis etiainsi nolinl sanari reservat gratiam regressionis , , 489

n. 12. Vidc Ecci.esia. Jiidaeorum populus etsi frequenler ad eulpam lubrieus, tamen quandiu Lex da-

balur sacrilegio errasse non proditur ix, 175], //. 2. Commemorantur benefi,

Dco in deserlo illi collala, ibid. 33, 24. Mullo mirabilius est per unum homincm putuissc liberari exereilum paIrum quain potuisse decipi, ibid. 86, n. 15. Prius nobis rcpromissio , quam Judaeis Lex, ibid. 232, n. 2. Qui occulto Judacus est, ipse praestat, ibid. 209, n. 22. Jud.eus Filium Virginis Mariai a Patre Deo separat , vr , 447 , n. 6. Judsei
cia a
;i.

nanimilatem et patienliam eum doceat, i, 412, ;;. 38. Cur non licet in plurimis causis a gladio lemperare, potest tamen lucruin donarc pcenarum nr , 265, n. 51. Usus disciplinte sxcularis accepit, ut unusquisque judicem suum laudet, iv, 190, n. 15. Judex qui reum jusle capitis condemnat , num sacramentorum communionc privandus? vtn, 384, n. let seq. Quid hanc quajslioncm difficiliorem reddiderit ? ibid. 386, n. 3. Majorcs nostri maluerunt induigcntiores essc circa judices, ibid. 385, ;;. 9. Qui mandata dat, decretorum semper lencre debet men,

suram et qui peusa distribuit tem debel examinis reservare,


;

a?quila-

vir,

493,

n. 78. In judicio gratia absit, causne


rila

me-

quodam invidia naevo in Dei Filium jcrederc noluerunt , et ideo abdicati sunt, vn , 466 , n. 20. Perierunl dum seusuum profimda dcspiciunt , et sequuntur nuda verborum , vt , 106, n. 37. Judrci circa divina mendaces , ix , 19 , n. 19. Romanis lcgibus leneri se negaut Judaci, ita iilcrimina leges putent, ibid. 20 , n. 21. Jmheorum populus
civico

decernant, ibid. 321, n. 125. lnjudicaudo non cx voltinlale nostra et potcstate, sed ex aequilate debcmus formare senlenliam, ix , 235 , ;;. 10. Non cadit
in cos intentionis vcl facililatis ulla suspicio , qui omnia praesenlibus partibus

observant,
tus

vm,
,

276, n. 5. Quando vic-

lapsu mobilis
lior, levis,

bumilis, perfidia prompimmemorproceptorum, ibid.


,

218, n. 3. Sicut parvuli, ita :>iib padagogo sunt, ibid. 22i,


, ,

et Judtei

quemvis alium quam se a:quiorcm putat ? ix, 251 ;;. 3. Scio plcrosque Gentilium gloriarisolitos, quod incrucnlam dc administratione provinciali securim rcvexerint viu , 384 r. 3. Iu consistorio non reus solet esse Chrislus, sed judcx ibid. 343, n. 3. Judicii ec, ,

/;. 5. In Judieo vix poviio devolionis poteril inveniri , viii 221 /;. 14. Merito Judiei accusantur incriminibus suis, quia ac-

clesiastici in

causa Indicia? virgiuis pr;e-

cnsatorem clcgerunt,
fiitaverunt
,

bonum judiccm
1 i.

re-

ix,
10.

237, n.
Cernil
egit
,

Jiidjcus

quod
ibid.

in noliis laudat, ipse

28,
,

/;.

non possidcl,
licius esl

ibicl.

non sequilur, haredilatem 224, n. 6. Ideodcre-

clarum exemplar, ibid. 197, n. 1 etseq. ^iV/cEriscorus. Se magis ipse condemnal, qui in alio damnal, quod ipse commillit, ibid. 390, /i. 12. Junicn dicm tcire nobis non |iroder.il, el curi' vi, 256, ;i. 209 ct seq.
Pralnlgcl gralia diei judirii, ul scipi.iiur

pcenitentiam et gratiam refutavit, vu 146, n< 44. Ille sub malediclo, nos in beiiediclione , ix 2:13 n. 5. Illius delicto salus gentibus; illius dcsidia nobis servata vicloria est
, ,

quia nec

qua Sanctorum remuntrelur obiequium, ibid. 321, n. 170. Judicii linis jusliiia eit, in allcro veabsolutio,
riiatii

custodia

in
,

altero fructus esl

x-

quitatil, iv,
sit, iii,

313 n. 14. In judicai.do oaveatur no major poeoa quam culpa


lorilnis
;

vn, 479, /;. 47. Judaicos ritiis deseramus; deseramui umbram solem secuti,
,

non voluntati sure obtemperare debet, sed tenere quud lcgum iv esl 441 // 86 ci tea. nec invidia
,

ix, 238, n. 1. Judi x limins

54, /;. 5. Terribilia mnl peoca cliam liuniana judicia ipi.inlo magis divina forniidini siml v, 132,
:' i

//.

17. c.ravc

boc judicium, cum Doml


21S,
//.

iius

de ib
ct

posiul.ii

dicari,

m,

cedere nec limori, v, 135, n. 99.

Quo-

Sanctos

JudicU Dti peccatorei adjuvaot, itd ih-

contra 71.

homiuem jn-

im
verso

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


modo
,

iv,

479

n.

26. Vitle

De vs.
Judicium Clirisli uhimum quale erit, iii , 137, n- 52. Pritnus ejus adveulus propter redimeiula peccata , secundus propter redimenda delicta , v, 408, n. 17. Cur Domiuus in igne venturus sit, ibid. 298, n. 132. Judicium sanctis ac
diaboli sociis

ad virginitatem voven606 , /2. 17 et sc</. , alloquio filium filiasque suas convenerit ? ibid. 605, n. 13 et seq. Totum
filios

Juliana

dam Quo

horlatttr,

vu

quod habuit,
obtulit, ibid.

filias scilicet et

filium

Deo

nume,

non vult Deus esse comiv, 435, n. 22. Triplex ordo ho-

622, /2. 54. Templum Domino paravit atque obtulit, quod hodie dedicamus, ibid. 603, n. 10. Honoranda erat Juliana , ibid. 604 n. 11. Minis,

trum
trem
tuus

sacris

niitium qui ulliino Cluisli judicio interesse debent, 139, n. 56. In Christi judicio nemo innocens periclitabitur,

ingemuit,
filiis

quam
,

m,

ereptum altaribus am|)lius sibi conjugem, aut paibid. n. 12. Maritus ejus

nemo
parte

sceleratus eludet, iv, 341, n. 10. In judicio Dei idem liomo et salvatur ex
,

condemnatur ex parte, ibid. Cur sanclus ad judicium veniat, impius non veniat, ibid. 436, n. 24. Qui in judicio resurgunt babent spem veniae , ibid. 104 n. 44. Impii in judicium uon resurgunt sed tanquam
et

452

n. 58.

habito judicio, puniunliir, v, 249, n. 9. Cur impii ct perfidi , qui in Christum non crediderunt, in judicio ultimo uon siul judicandi , ni, 135, n. 51. Anima post linem vilaj lmjus adhuc futuri judicii ambiguo snspendilur, i, 386, n. 9.

conlinuo mor, 609, n. 24. Juliante qute totum Domino sobolis piae rnunus dedit, remuneratio, ibid. 640, n. 93. Julianus imperator salutis suae auctorem reliquit, dum philosophiae se dedit errori, viii , 137, n. 51. Cum responsis haruspicum ma!e credulus esset, ademit sibi subsidia revertendi, ibid. 310, n. 38. Cum jussisset reparari temphim Hierosolymis, divino, qui faciebant repurgium , igne flagrarunt , ix, 17, n. 12. Juliani tempore ille qui aram dejecit, et turbavit sacrilicium, damnatus a juminister sacri altaris
est, ibid.

Adest

judicii dies

si

vis

non compre-

hen

li,

quotidie

time, quotidie fuge, v,

360, n. 39.

Judicare cie altero grave est , iv, 439, n. 31 S;epe in judicando majus peccalum judicii est, qunm peccatiunipsius de quo fuerit judieatum, ni, 54, n. 5. Necesse est eam formam in te redire judicii, quam in alium ipse decernendam putaveris iv, 437, n. 26.
,

dice, fecit martyrium , ibid. 18, n. 17. Sed judex coelestem vindiclam non evasit, ibid. Julianus laudatur quod provincialibus tiibuta laxaverit, vni, 96, /2. 21. Julianus Vakms sacerdos torquem, ut asseritur , et brachialc Golhica pro-

fanalus impietate , niore indutus Gentilium , ausus est in conspectu exercitus prodire Romani, viii, 264, n. 9. Cum

Juuith
tes

fortitudo alinsque ejus virtu-

proximus isle Julianus, sacerdotale concilium Aquileiense declinavit, ibid. Quantum sacerdotale nomen infainet in
esset
Italia, ibid. n.

vn, 474 , n. 37 et seq. honestatem sequitur, utilitatem invenil , ibid. 369 /2. 84. Decoro conInudantur,

10.
tolerabiliusfuis.

Dum

Juramento Herodis
set
,

tcnipHi

proprite salutis solvit obsidionis


,

pria acquisivit utilitatem

publicam lionestate pro, ibid. 371, n. 88. Judith solo titulo sobiielalis desperatum lacertis virilibus reportavit triumphum ix 135 n. 29. Duo Judith
periculum
et
,

perjurium , vic, 366, n. 11 Jurare quid est , nisi ejus quem testaris fidei tuaj prajsulem , divinam potentiam confiteri, viii, 288, n. 9. Noli jura, ne insipias pejerare,

vn, 365, n. 74. Jurare indicium scicntiie, testimonium conscientise est, iv, 295, n. 14.

triutnplii, vii,

369, n. 82.
si

Quam
ornamenta

periculosum jusjiirandum, v, 430,


,

Juhum

Christi ,-uavc,

pulcs eervicis turv esse non onera ,' iv, 41, n. 6. Cur non solum lollere jiigum

n- 82. Quis jtirare possit , iv, 295 14. Mos, tactis Evangeliis, jurandi,

/2.

m,

Verbi, sed in jtivcntutc tollere debeamus, ibid. 19, n. 3. Quis poilet jugum illud a
juventiitcsua, ibid. 183,. 3; 411,. 19.

47S, n. 25. Jus commnne nalurageneravit, usurpaliojusfecitprivatum,vii,222, n. 132. JusTiE et Grata? de morle Valenti-

, ;

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.

127

niani fratris quantus luctus? viii, 101, n. 36 et seqcj. Funebri ejus orationi interfuei unt, ibid. Eas consolatur
sius
i -11111

vindicat, utilitatem propriam negligit, ut communem ajquitatem cuslodiat , ibid.

ibid. 102, n.

38

40

et seq.

AmbroDuo,

215,. 115. Magnus splendor


aliis

ejus, quae
sibi,

potius nota cst,


1

quam

ibid.

niensiuin curriculainfraterni funeris

224, n.

36. Aliis potius nota,

quotidiano

clauserunt

amplexu

ibid.

105, n. 49Justificatio a
i,

non tam suas utilitates, emolumenta rimatur, ibid. 548, n. 114.


Justitire pielas
est

quam sihi, quam publica


in

justitia derivata est,


jusliliae juslificalio

prima
lerlia
,

Deuui,

254

n. 46.

Opus

191, n. 16. Justificationes Domini in Hymnis , Caulicis et Psalmis ibid. 137, n. 23. Ju&TiTiAfi in ires parles philosopbia
esl, ivj

secunda in patriam, ilem in omnes , vri


tns,

in parentes,

221, n. 127. Deo


sobrie-

jusiitia solvilur, quae est nientis

vnr, 223, n.

19. Justitia sinc

pru-

divisit,

unam

in

Deum qme
, ;

pietas

vo-

dcntia essenon polest, vrr, 220, n. 126; 291, n. 43. Juslilia excelsior virtus, liberalitas
gratior,
ibid.

catur; allerani in parenles, velreliquum liuniaiiuiu genus tertiam in niortuos, ut his lAcqniaruni justa solvantur, v, 183,
/i.

222

n.

Egrcgie
neri
stiluit,

viros

alicui

prasidcntes

130. inu-

76. Justilia

communis

est virtus, ibid.

50, n. 30. Parcns est caeterarum foecuiula virlutum , i, 287, n. 22. Sola
virlutes

justiiia, iniquilas deatqueimpugoat, ibid. 310, n. 93. Haec est summa justiliae , vendcre quae habeas , et confene pauperibus vnr ,

commendat

omnes complectitur, ibid. 604, r. 68. Ubi juslitia , ibi concordia est virlulum ceeteraium ibid. 286 n. 18.
, ,

25, n. 60. Potentiie


justilia-

cupidilas

formam
n.

virilem eflocininat,

vn, 224,
est

138. Vide Avaritia.

Nulla virtus abundantiores videtur fiiictus babere , ibid. Nulla potest locupletior esse possessio, iii, 243, 4 25. Sola
cst qure aliis polins

Justum quod

fit

nunquam

duruni,
injusle

iv, 297, n. 17. Potest justum fieri, v, 20, n. 18.

nota

est

quam

sibi,

Jusrus. Justuin virum videre prclio-

1,414, n. 2;

m,

147, n. 7;iv, 34i, n.

sum

est, iv,

209
et

n. 25.
,

Imago

14. Justitia:opus cst circa iiniuscujusque meritum servare meftsuvam, \, 203,. 6. llla vera juslitia est quae ipsis quoque defcrtur inimicis , iv, 397, n. 35. Soli

ria cst

Dei

quare

ir,

ct glo106, n. 17.

Quis vcre juslus

? i\ . 3N0 , n. 5. Hla fotvna jusli est, ul nihil nielual,niliil re-

formidel nisi virtulis dispcndia,


n. 38.

ir,

157,

Deo

suppetit iu perpetuum per omnia possidere justitiam , ibid. Quffl sil f.uncs

justitiae, v,

176, n. 56. Non possiimiis cognosccre qtite sit forma justitiaj nisi cognoscauuis qua sit iniquitatis cffigies,
,

Justum essc antc Deurh perferla laus est, v, 19, 20, n. 18. Cnr niulli honiinihiis justi vidcaniur, pauei Dea; aliter
liuminihus
,

alilir

Deo,

i,

437, n. 37;
justos,

Sicut juslitia Dei ningna, ita severa vindicta, n, 494, n. 22. Vide
1.

iii,

141, n.

v, 20, n. 18. Cur cl nescial injuslos,


tiis

Deus noveril

m,

Deus.
Justitiaj

iblus in

BSWrnum

IS5, n. 31. Jusmanet , r,436, n.

mulliplex est
,

species

alia

erga propinquos

alia

erga universos,
vel

35. Perpeliia \ila jiislorum , nnlln iin|n. Imiiiiiii, ihid. 411, n. 37. 1'lcniln-

aliaerga

Deicultum,

adjumeatum
di,

inopum,
cunt
ininiui

vm,
quis

24,n. 58. Philosopbi


essc justitiae

primam

formam

ut

dinem justi vita babet, raanes atrtem dies sunl impiorum, v, 50, n. 29. Yila jnsli quietn eil injastui autem inquietudinis
,

noceal

nisi

tacessilus

el

pcrltiilinlioms cst plcnus

n, 174, n.

quod Evangelii auctoritate vacuatur, vn, 222 ;;. 181 Juslitia sibi parciof, fbrh
,
.

2h. 1'osscssio justi

csi grattttn

totaest,
miiiii,

el

quidquid habet, quadam in-

insrpienlium autem nullui gradus, r, 867 R. 22. Quomodo possidc.it Icit.hii, ni,
195, n.
\:,.
iill

cleiucniia sui,

dum

rapitur

>

ra

oom*

oinni.i

iranseuni

ibid.

vnt, 24, ". ->7. Ad societatem generis humani, Bl "I oo unitatem referlur, vn, 223, n. 130. Siiuui cuique tribuit, abcnuin non
transfundil in proximos,

222, R. 79.
.lnsii (|ii,c sini

prbpositn
i

<

ngendi ra-

lioncs, iv,

181) n.

15.

8ub

<><

ulii

Domiiu tanquam

milei Hib

oonaneclu

,,

1^8
imperatoris
sibi
,

INDEX GENERALIS El ALPIIABEXICUS


et vcluli in niinisterio

silns stare debet,

poin, 115, n. 27. Ipse

bil spectat, nisi

tum
est

claustrum

est, ipse sibi pervigil cus-

quod constans el hones337 n. 7. Ipse sibi lex non habens necesse longius sibi acest, ibid.
,

los, ibid. 276, n. 6. Hic sunt laquei quibus etsi non implicatur,tamen impeditur, ii, 439, n. 6. Advertit magis fra-

cersire

formam

virtutis,

quamcorde

in-

clusam

gerit, viii,

453, n. 18. Ipse sib

gralia esl,

gilitatem

injustus,i&iW. 426, n. 20. Si offendiculum incurrerit, et ceciderit, sobrietatem teneat, pcenitenliam


gerat, saepe se reparet
,

suam quam

solus cst, qui

vn, 188, n. 46. Nunquam cum Deo sernper est, ibid.

337, n.

ni, 199, n. 51.


cadit
:

7. Possidet mandata Dei, oracula ejus, praecepta ejus ; in liis dives est, in his pascitur, in his delectalur, quasi in

Quod
titiae

quod jusEo cadente, fortes trepidabunt, ibid. 436, n. 9. Quando mens ejus mundare se incipiat, i, 458,
conditionis est
resurgit
,
,

ibid.

Non

divitiis , vni, 395, n. 6. proditionem criminis metuit , sed contagionem , vir, 560, /i. 7. Semper

omnibus

foenerat

n. 62.

Cur
,

, iniquus jndiget , ix, 5, n. 6. justo et prudenti viro saiutem nos-

quasi conditionis injuslum punit, quasi detestetur ingratum , ni, 219, n. 73. Eum non alieDa absolvit sententia, sed sua vita, ibid. 478, n. 23. Dens i!lum non judicat , ibid. 219, n. 73. Etiam mortuum audit i, 407, n. 31. Sanat juslos, cum langit eos manus difragilitate

Justo Deus parcit


peccanti

tram

et
?

existimationem

facile

commilta-

mus

vn, 291, n. 43. Jusli est plus committere bonorum judicio, quam criminantis
gravitate
insolentiae
,

contentum
,

esse

morum suovum

ibid.

177,
,

n. 18.
legalus Gallorum,

vina
tis

non vulnerat, in, 185, n. 30.


sufe

Justus episcopus Lugdunensis alius vni, 229, //. 1; 235, n. 15; 259, n. 76. Ejus in Palladium
condemnatio, ibid. 253, n. 56. Juthungi depopulabantur Rhetias viii, 381, n. 8. Vide Hunnus.
ingrati

Neque peccator poenam


evadit
,

improbilaaequitatis

neque justus

suae

praemiis defraudatur, iv, 131 , n. 15. Etsi in saeculo derelinquitur, a Domino

tamennonderelinquitur, 204, /t. 58. Et cur ? ibid. 217, n. 70. Manet juslus ante Deum, etiamsicondemnetnr ab liomiuibus, i, 577, n. 36. In Domini potestale justorum auxilium non ruina est,
ii,

m,

Juvenes fastidiosi praesentium, quasi mutationem vivcndi requirunt,

ix , 160, n. 9S. Plurimi sunt , qui se a peccatiset lubrico juventulis inseneclutc revocare potuerunt; rarus autem qui in
juventule gravc jugum seria sobrietatc
portaverit , viii, 92, n. 10. Juvenilem levitatem obnoxiam esse cupiditalibus

419, n. 11.

Justus quomodo semper loquaturopera Dei, iv, 64 , n. 46. Benedicit Dominum cum laboral, peccator cum luxuriat, ibid. 296 , n. 16. Justi vita fructuosa aliis , et sibi dulcis , iii, 146, n.

mundi

vn, 549
vitiis

n. 1 16.

Magnum
,

est

abslinere a

juventutis

vel ea in

ipso juventutis

vestibulo derelinquere,

Quantus murus sit patriae, i, 529, n. Quantum numerus justorum prosit populorum saluti, ibid. 389, n. 12. Vita justi redarguit peccatorem, quem tacita majore autorilale coudemnat quam si
6.

48.

voce loqueretur, iii, 180, n. 23. Cur facilius homines peccaiorum quani justorum viam sequantur, ibid. 114, n.
clara

25. Justorum reliquiae virtutes sunt impiorum reliquiaeimprobitas atqueperfidiaj peccatum, ibid. 224, n. 82. Justus communia pro suis habet, sua pro communibus, vn, 217, n- 118. Ni-

alque ad seriora converti , vni, 93, n. 13. Potest et juvenlus seuescere moribus, et senectus virere operibus , ix, 160, n. 98. Juventus ad amorem liberior, ad lapsum incaulior, ad infirmitatem fragilior, ad correctionem durior est, iv, 360, n. 45. Luxuria et deliciis et adulteriorum affectibus juvenes se jaclare consuerunt, i, 472, n. 81. Juvenior scire se debet ut corrigat viam suam, iv, 27, n. 15 et seq. Sunt quidam in juventute senes, et alii juvenes in senectute 206,
, ,

m,

n. 59.

1N

OMNIA OPERA

S.

AMBROSli LPISCOPI.

129

Ky-6p0o>/j.v. quod perfeclum et absolulum officiumest, a vero virtutis fonle proficiscilur, vn, 338, n. 10.

Koph
nona
est
,

littera

apud Hcbraos decima


est

cujus interpretatio

Con-

clusio, vel Aspice, iv,

409, n. 1.

kalendie aprilis viii, 374, n. 16 e* 17.


et

Kalend^: maii

Laban Candidus
ir,

latiue interpretatur,

vit, 447, n. 16.


boris
vit, ibid.

112, n. 26. Cur ad Laban Jacob missus est, si Laban reprehensibilis ?


ibicl.

Deus utra meritum laremunerationem suis darc consue61S, n. 44.


1,

Laban bona
ibid.

Jacol) videre

non pon.

Lacrymarum commendatio,
89.

222,

tuit,

n.

25.

laban

dicitur etiam

Quam

sint

utiles

lacryma?, iv,

Dealbatus,

ibicl.

171, n. 24.

375, n- 31 etseq.; v, 432, n. 89 etseq.

sacratum vexillum, tx, 16, n. 9. Labaruin comiti committebatur, ibid. Lauor bomini communis cslcum omni crcatura, etquare? it, 148,. 34. Creati ad laborem sumus, redempti ad quietem, iv, 297, n. 1 9. Laborem animae majorem esse, quani carnis, iu, 251, n. 33. Laboris causa ignorantia est, n, 493, n. \'.h Soli homini vitae cursus in labore prascribitur, et qiiamobrcm, v, 6, n. (>.
Cbristi

Labarum

nomine

Qui peccator

est defleat se et arguat, ut


;

378, n. 1 v, 176, n. 55. Lacrymacsolenl legationem susciperepro drliclis, 111, 232, n. 10; 254, n. 38. Pson solum nostrum possunl lavare delictum, sed etiam Verbi ridestis rigare vestigium, v, 208, n. 18. Lavent lacrymffi delictum, quod \orc pudor est confiteri, ibid. 432, n. 88. Nescil flere, qui
flenda committit,
iv, 141, n. 32.

fiat justus, iv,

La-

Laboris plinaj

siuit

virc

Domini,ideo

16. Nulla sine labore virtus , quia labor processus virlulisesi i, 384, n. 8. Lioel nonsuati, 47.', n.

fugiunlura perdilis,

crymee non amare, sed amarus qui cas fundebal affectUS, in, 254, n. 37. Lacrymaa pietatis indices n >a illicei
,

sunt doloris, VIII, 7, n. 10. Bfen loltll dolor lacrymas habet, habel ei hetitia

ad gratiam, lamen fpuctuosus ad est, ibid, '!!!, n. 12; 884, n. fietseq. Nobtlisesl illiui fructus, v, 6,
vis
sii

pratnium

n. (i. Eo proficil sunt resumamus,

ul

qure nobis iributa


//.

lacrymai luai, et pietai Betum exejtai el oratio itratum rigat, ibid. Bii |ms affec lui qoMdam eiiara nendi roluptaael plerumque gravii lacrymis evaporal dolor,
ibid
103,
//.

rr,

470,

9;

v, 1:17,
,

ii

p.i

n. 108. in porlionc divina gemitui ej labores suni, iv, i."it, //. i:i. Lnboriugis avertil

lacrj in.r, (i

meotem

altevanl

cuni frequentei Betu


;

frigeranl pectuiel

affectum, r, 200, n. 52. Laboris muiatio iuduci(C lunl quietii,

mceilum lohuitttr affectum, ibid. 109, n. 88. D< lii ta 001 n " m!i nii.r i.k vnns abluamiti, rri,
1

130
449, n. 21. In
dia,
officia
eis

INDEX CENERALIS ET ALPHABETICUS


sunt charitatis stipenibid.
pietalis,

473, n. 36. Non dubium vestris lacrymis Apostolorum patrocinium comparari, vm, 14, n. 29. Lacrymae redemptrices, dumimpendunturmortuis,viventibusprofulur;e, vn, 473, n. 36. Lacrymae munimenta sunt sacerdotis, vnr , 343, n. 2. Vide

recundia, ibid. 232, n. 158. Non probatur largilas, si (jiiod alteri largitur, alteri quis extorqueat, ibid. 228, n. 145. Neminem debel pudere, si ex divite fiat pauper, duin largitur ))auperi, ibid. 230, n. 1 5 1 Qni ad jaclantiam solarn decorem
.

Fletos. Lacus Larius, Benacus, Albanus non


miscentur maris fluctibus,
92, n. 16. LjEtitia. cilo infundit errorem, iii, 122, n. 32. Qui ex cognilione rationis
i,

largitatis affectaut, proesentis saeculi mercedem requirunt, non recondunt futuri, ibid. 159, n. 84. Vide LiBERAi-rrAS.

Lascivia plerumque latet sub tristi amiclu mentis, viii, 38, n. 12. Vide

jErugo

el

Luxuria.
si

Latrokem armatum
346, n. 27.

christiauus inpotest,

nonnisi in exultalione perpetua constitutus est, iv,214, n. 33. LjEti cum Marcello dissidium. Vide Ambrosius. Quomodo iu Marcelli Laeti
induit laelitiam,

cidat, ferientem referire

non

vn,

Laudare Deum commendare est votum et solvere, i, 368, n. 34. Non otiosus

amborum sororis causa constitulussit judex Ambrosius, ix, 250 eL seq. Lamed , liltera secuudum Hebrreos duodecima, inlerprelatur latinc Cor, vel, ut alia interpretatio habet, Servo,
et

boni operis actus est in Dei laude

requiescere, v, 169, n. 39. Quomodo justus omni tempore circa Dei laudes debeat esse intentus, iv, 139, n. 30. Dum in peccato sumus plene laudare

iv, 242, n. 1.

Deum
ejtis est,

qui possumus? ibid. 479, n. 25.

Lamech. In Lamechseptuagiesseplies
vindicatur, quia gravior culpa
in

Laudatio hominis non in exordio, sed fineest, vn, 565, n. 21. In laudatio;

qui nec post alterius damnationcm se correxit, i, 412, n. 38. Cain impelu quodam improvido ante peccaverat ; Lamech utique quod in altero reprehensum adverterat, cavere debuerat, ibid.

riibus solel patria praedieari et parenles

ut

commemoratioue

aucloris

dignitas

successionis

20.

Nemo

est laudabilior,

exaggeretur, ibid. 402, n. quam qui ab


6.

LArsis veniam concedendam, vii, 96, n. 24 et seq. Id comparalioue pulchre


25. Jesus in lapsis amplius gloriatur, dum recipit reverleutes, ibid. 97, /i. 26.

omnibus laudari potest, ibid. 396, n. Laudes propriaj fugiendae, v, 358,


32.
Ecclesire demonstravit,

n,

probatur, ibid. n.

Laurentius pauperes thesauros esse vn, 329, n. 140.

voluptatem quoeris, laqueos incurris, n, 69, n. 24. Oculus enim meretricis, laqueus est ; laqueus est etiam sermo merelricis, qui obdulcat ad

Laqueus.

Dum

tempus fauces tuas et poslea exasperal eas amai itudine conscienlia3 peccalricis
, ,

ibid. La(|ueus est aliena possessio plena amomilatis, ibid. Omne iter islius vitae

pleuumlaqueorum

est, ibid.

Laqueum

gulaa

primum

tenderat dia-

bolus ciim Jesum lentaret, i, 353. Posuit iterum diabolus secuudum jaetanliae laqueum , qui eliam bonam mentem prosperis currentem semitis solet slrangulare, ibid. 354. Lar.gita.tis duo genera,

Ei commissa Dominici sanguinis consecratio, ibid. 252, n. 214. Quibus verbis Xistum episcopum, qui ducebatur ad martyrium, appellarecceperit? ibid. Impositus super craticulam, dixit: Assum est, versa, et manduca, ibid. 253, n. 216. Quod Calanus gymnosophista Indorum verbis gloriatus est, Laurentius faclis probavit; ut vivus exureretur et fiammis superslesdiceret: Versaetmanduca, viii, 460, n. 37. Vide Satyrus. Laurentium Glium Juliana; parentes votis Laurentio martyri nuncujiatis impelrarunt, vir, 605, n. 15.

Eumdem

vola

parentum formarunt,

litatis, aliud prodigfe effusionis,

unum liberavn, 316,

n. 109. Consideranda in largiendo aelas, aique debilitas, nonnunquam eiiam ve-

622, n. 52. Dei tcmplo et obseipuio priusquam nasceretur, ab eis sacratus, et promissus, ibid. Juliana invenit in Ecclesia Laurentium filium sacrarum leclionum oracula pcrsonantem, ibid. 623, n. 55.
ibid.

!N

OMNIA OPERA

S.

AMCROSII EPISCOPI.
LECTusSanctorum Christus
universorum
lecto
fessa
est, in

131
quo
praeliis

et palmn ad insignc victoriae, 118, n. 53. Lanro viciorum capita coronantur, palma manus victricis ornar,

Laurus

saecularibus

corda requiescuut, n, 27,

tus est, ibid.

//. 45. In hoc requievit Isaac et benedixil filium

Laus Domini, ubi munda


innocens familiae disciplina,

possessio, et

juniorem, ibid. In boc lecto recubans

vn, 268,

n.

256. Lavacra.
beres

Jacob benedixil duodecim Patriarchas , ibid.la hoc lecto jacens viduae dfcfunctus
mortis vincula Christi vocatus voce dissolvit, ibid.

Mos

vetus in urbe

Roma et
filii

in plerisque civitatibus fuit, ut

pu-

parentibus, vel generi cum soceris nou lavarent, vir, 202, n. 79. Lazarus pauper portavil jugum grave

cum

a juvenlute sua, ideo singulariter iu sinu

Abraba3 requiescit , divinae testinionio lectionis, viii, 138, n. 53. Lazarus. In Lazari resurrectione explicatur resurrectio peccatorum, vu, 149, //. 54. Lazaruminterlicere volebant
Judaei, ibid. 150, n. 59.

Quod

legimus

de Lazaro,

in

unoquoque debemus con-

verso peccatore credere, ibid. 151, n. probatur 63. Resurrectio corporuin exemplo resurreclionis Lazari , cujus
circumstantiae
n. 77 et seq.

Leonis rugienlis sonilu multa anima232, //. 14. Leo cibum faslidit hesternum, ct ipsas sux escae reliquias aversalur, ibid. Leo gallumelinaxime album veretur,i&u/. 239, //. 26. Exiguo scorpionis aculeo exagilatur, ibid. 245, n. 37. Caiditur canis, ut pavescat leo; et qui sua injuria exasperatur, coercetur alieua, ibid. 380, //. 3. Leo- aeger simiam dcvorat, ut sanetur, ibid. 240, n. 26. Leontius el Renatus duo iniquitalis
lia icta deficiunt, r,

viri,

accusalores Indicia; virginis

vni,

expenduntur,

vm,

62,

205, n. 19. Ab Ambrosio episcopali judicio condemnali , ibid. 206, n. 24. Vide Indicia.

Lea

et

Mercurius
//.

vilissimae conditio-

LEorARDus compresbylcr nosler, ix,


44, n. 13.

nis et detestabilioris

nequitiaj personae,

viii, 205,

20.
sit

nobis pro exercitio, ul nulla tentationum nospossit pertorbare congressio, iv, 260, // 33. Lectio frequens doctrinae munus operatur,

Lectio quotidiana

LEorARPus capreae agrestis sanguinembibit,et vimlanguorisevilat,i, 240,


n. 26.

Lepidus Sertoriusquc

rebelles

ibid. 218, n. 39. Divinae pabulo lectionis intentus, famem corporis negligit, v,

mano imperio
n. 21.

se pnebuerunt,

m
,

Ro427,

128, n. 20. Lecliones in Ecclesia, viii, 25, //. 61. Lcctiones matutinis boris iu Ecclesia ibid. 332, n. 20. Lectiones in basilica nova leguntur, ibid. 329, n. 13. Lector
efflagitatur, ibid.

Lepores hyeme albescunt aestate in suum colorcm redeunt i, 216 /i. 77.
, ,

Generanl snnul, ct educant, parluriunt, n, 384, n. 43.


in

et

coutiuuo
lerris,

Lepusculus timiduinaniinalin
mari formidabile
possit auferre
,
,

Sanctarum
n. 4-

legi cocpit
//.

series

Scripturarum, ibid. 360,

3.

facile

citam cl qaa DOO corruptelain in-

fortuita lectione, ibid.


in Ecclesia

Job

liber

vebit,

i,188, n. 31.

solcmni muncre decursus et tempore, ibid. 329, n. 14. Nabulbe bistoria lecla in Ecclesia, ibid. 349, //.
17.

Levi benedictio explicatur , it , 2 57, n. 10 et seq. Chrislus ex tribu Lcvi v idelur secundum cornoris susceptionem
genusducere, ibid. 250, n. t. Ex Iribll Levi ctiam pribcipet Bacerdotum jni Christum occidcrimt ibid. S49, " 13
I
,

Vidc Jonas el Laurentius. Qui legit niulta ex Scripturis, et


182,
//.

intel-

ligit,

impletur; qui fucrit implctus, alios


4.

rigat, viii,

LKviTRSsignilicaturSusce|>liis |>m mi
vel Ipse niihi, i,

ne legantur; non ut teneamus,sed ut repudiemus, v, 9, //.2. Lectoris ofliciumnon esl aspernalus Christus, v, 139, n. 45. Leclor parvulus, viii, 25, n. 61.
Legiiiuis aliqua

n , n. 11 n. 4. Levit.v cur primogsniti dicantui , i , 384, n. 7. Qitare Moysei eoi priioo388,


; ,
I
'

geoitoi

el
,

casteroi una

><

aen>|

pellaveril

ibid. 391

/.

13. Saiutitalvs

; ; ,

rs-2
vitae suae et

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


oratione plebis peccata la35. Lex non solum ageudi

munus

infor-

vabant, ibid. 3SS, n. II. Levita appcllatur Ipse meus, vel Ipse pro me , vn 268 n. 255. Moyses Levilisnon divisit lerram, quorum non erat
, ,

mat
tis

verum etiam
,

secretae

affectum, iv

emendat men130, n. 13. In Lege

mandata sunt,
justiliae,

justificationes, testimonia

praecepta, ibid. 261, n. 34. Lestare in viis Legis


,

terrenus , sed superior incolatus ; sed iis sine labore terreno sacri slipendia ministerii deputavit, ibid. 615, n. 37. Lequia vitae auferuntur de medio Israel
,

gis via

ibid.

91

n.

habenl commune cum poptilo, cujus primogenita saecularia destruunlur, viri , 431 , n. 3. Sicut primogeniti Ecnihil
clpsiae sancti, sic et Levitre,

quoquc primogeniti

quoniam ipsi non enim nascendi

ordine sancti sunt , sed sanctificationis niunere, ibid. Illc Levita verus ultor et vindcx, qui carnem interimit, ut servet spiritum, rx, 177, n. 8.

Levitarum officium non mediocre


vir
,

est,

259. Quodnam illud sit, ibid. 270, n. 260 etseq. Quantum oporteat eos terrenis nonteneri cupiditalibus, ibid. 268, n. 255. Cur eligatur Levita, qui sacrarium custodiat ? ibid. 272 , n. 265. Levitre et sacerdotes alieni esse debent ab omni conjugali coitu, ibid. 269, n. 258. Christi possessio Levita est qui nihil sibi de terrenis vindicat, ibid. 616,

269

n.

22. Fulgor Legis non in littera, sed in intellectu est spiritali, iv, 373, n. 26. Qui corporaliter Legem interpretali sunt , eam non custodiunt, sed praevaricantur, ibid. 1 53, n. 15. Non inania Legis , sed solida ntilitatis nobis sequenda produntur, v, 168, n. 32. Qui a Lege se sep&rat separat se a vita aelerna , et a Christo, iv, 419, /i. 35. Quis per omnia Legem Dei custodiat , ibid. 120, n. 30. Legis praecepta ex voluntate facit , qui diiigil invitus, quitimet, in, 119, n. 30. Lex annuntiatrix Chrisli esl, iv> 356,
est Christi , ibid. 84 , n. Legis veteris seriem fuisse typum futuri, v, 63, n. 56. Qtue mysteria velns Lex praenuntiaverit, ibid. 190,

n. 39.

Umbra

10.

Omnem
Lex

n. 94.
tiae

et Ecclesiaepraenuntia, etgra-

pcenitentia est, ibid. 68, n. 68. In Lege etsi est justitia,non est lamen

n. 41. Sors Chrisli ejus levitica est, sors


ejus virginitas est, sors ejus viduitas esl,
ibid. 615, n. 39. Lex gemina est

per Legem , ibid. 161, n. 21. Lex meexaminat , gratia fidem spectat, in, 355, n. 12. Secundum veritatem nemo ad perfectionem juslificalur in Lege, iv,
rita

naturalis et scripta
lex naturae
i
,

263

n.
i,

34.

n, 103,
legum
corde
ralis,

n. 15.

Major
,

quam

plena,

607, n. 74

Cur Lex vetus non salis n 447 , n. 18.


;

prasscriptio esl

507

n. 8. In

Infirmum

fuisset Legis

auxilium, nisiipse

justi lex est non scripta, sed natuni, 216, n. 68. Non sohnn qui legem nescit sed eliam ille qui non agit secundum legem exsors legis est iv , 327 , n. 21. Iram legum incidere quis
,

Jesus venisset in lerras, ni, 354, n. 11.

Lexnonhabet remissionem peccatorum


sed quod in eaminusest, consummatur in Evangelio , v, 209 , n. 23. Servit littera, libera estgratia, , 166, n. 13. Quid intersit inter aemulos Legis et gralioe , v, 160, n. 17. Moyses tabulas priores Legis fregil Judceis, ut posleriores

dicatur ? iii,

239, n. 19.

Legi non obsequitur, qui dominus Lcgis est, sed Legem facit , v, 156, n. 7. Quomodo Lex Dei verilas sit , iv 397 ,
,

Lex primo diligenda secuudo in ea meditandum, ni, 119, n. 30. Lex vetus nonsolum Hebraeo lata est, verum etiam advenam vocavit, n, 104,
n. 36.
,

manerent Christianis , i 445, n. 45. Verbum in utero, Lex in silentio Verbum cditur, Lex absolvitur sed Legis absolutio Verbi est explicalio, v, 32, n.
,
:

42. Intellectus Legis evanuit


est spiritalis,

et faclus

n'.

15.

Num
,

profuerit

Legem vetcrem

promulgari ibid. 146, n. 20 et seq. Quo sensu antiqua Lex bona et utilis esset, v, 101, n. 26 et seq. Quomodo bonumLegis mandalum, etsi opereturmortem ii , 142, n. 13 et seq. Lex auctor boni, quae miltit ad graliam, v, 214, n.
,

n. 12. Mortua est Legis interprelatio corporalis, ubi Christus spiritalem ejus gratiam monslravit, iv, 153, n. 16. Caput Synagogae Lex

n, 420,

sed spiritalis ejus intellectus Non defectus sed plenitudo Legis, in Christo qui ejus
est,

morlua

astruitur, ibid. 320, n. 8.

? , ,

1 ,

IN
fmis est,

OMNIA OPERA

S.

AMMIOSII EPISCOPI.
heret,

133

387, w. 57 ; iv, 397, . 37. Quid prodest Lex, si iinein Legis ignores, si niysterium nescias, si sacramenta uon noveris , iv , 274 n. 6 ; v
,

m,

suadel ut intraret ad ancillam. Hoc fecit Lia , hoc fecit Rachel postea, i, 516, //. 24. Lia lanquam Lex suhintravit , ct oculis infirmior obrepsil tan-

272, n. 70. Lex naturae praesumpta est morihus, nonconditionibus, vin, 453, n. 17. Non
scribitur, sed innascitur; nec aliqua per-

quarn Synagoga, n, 172, n. 25. Liber is solus est qui omnia prudenter ngit, et ila vivit, ut vult, n, 165, n.
12.

Non

servili

ad obediendum constrin-

cipitur lectione, sed proiluo

quodam na-

gimur

necessitate, sed volunlale arhitra,

humanis ingeniis hauritur, ix, 213, //. 3. Quanta invenies non esse inlerdicta Lcge per Moysen edila, et tamen inlerdicta sunt quadani voce liatursc ? ibul. 119,
turje fonte in singulis expriinitur, et

propendemus, sive ad culpam inclinamur, m, 133, n. 1. Volenles Christus curat, non aslriugit invitos, ii, 484, n. 4; iv 248, n. 13; v, 144, n. 56. Libcrlas suh Christo
sive ad virlutem
,

ViJe Liber. Lex Moysis in locum naluralis Iegis inlravit ix, 215, n. 10. Fraclaa sunt
n. 5.
,

primae tabuloe Legis, ut repararentur secundae, quihus per Evangelii praedicationem perfidia romminuta evanuit, ibij.

n, 140, n. \\. Liber non eruhescit, vii, 394, //. 1. Male se liahel liher , qui sine assertorc non defenditur ix 77 n. 3. Uniiingloriosa, et pretiosa servitus,
, , ,

quemque

faliunt sua scripta, et

aurem

176, n. o.Cum Legem Deus Moysi dederit , quid causae est ut plernque iu Lege sint, quae perEvangeliuni jam vacuata videntur, ibiJ. 217, n. 1 etscq. Quomodo uqus utriusque conditor Testamenti, cum
,

piatereunt, atque ut filii ctiani deformcs sic ctiam scriptorem indecodelectant res sermoncs sui palpant, ibiJ. 76, n. 2.
,

1'iJc Scripta.

id

quod

licebat in Lege, per

coeperit
sis ferri

non licere? ibiJ.

Evangelium Cur Lex Moy-

debuerit? ibid. 213, n. 8 et sc<j. Cur Lex lata sii , si operarelur iracuniliain ct prasvaricatiouem introduceret ibiil. 212, n. 1 et scc/. Nonsupei (luaLex, uuoa tanquam paedagogus prosequitur inurmiores,t'Z>tcf- 235, //. 9. QuomodoLex pocdagogus nosler fuerit in Christo, ibid. 217, //. 1 etseq. Sequebaotur divinarum leclionum queedam velut arborum foli non fructum, qui vivehant inumbra Le
.

Liberest,qui ea facit, quae vult, vm, 454, //. li). llle magis liber, qui intra se hhcr cst qui legibus uaturae liher est, legem sciens ualurse prescriptam esse moribus, non conditionibus, ibiJ. 45S,
,

n. 17.
tas, ihi

vernaciiliiin, ibid.

Liberum innocentia facit culpa 76,. 108. Lhi liberpoteslas faciendi quod vult, ibiJ.
,
,

sed 19. Non muuificcntiam virtutem liberlatcm esse arbitror ; quia noo suffragiis deferlur alienis, sed tnagnaniinitale propria vindicatur ac \-

454, n.

delur, ibiJ. 453,

//

lI

gis, viii
iii
.">.

390

//.

15. In Lege portio


,

Evangelio perfectio est , ix, 219 //. //(/(.' Ev.VNUEI.IUM. Lex Dei nos doeuit quid sequamur,

Bacchiu), [norgiii rcligionis myslerittm esl incenlivum libiiliiuiiii, vi2i 401 n. l(i.
(id csi
, ,

Libkh

humniue lcgcs hoc docere non possunl ; extorquere solent liun lis cominutatioDem, (idem inspirare non possunt, vin,

Libbralitatis gratia iu auctoreni re lit, ri 338, n. 37. Qun diligentior libe,

ralitas,
:ri::.

eo inexcusabilior pervicacia, \,

n. 28.

33, //. 10. Vera? Legis character in nostiis inoriliiis exprimitur, qui io Dei

Liberalilalis plui ima gen< ra sunt,

solum quotidiano sumptu


viiaui lustini ic potiiot, disponei

ambulamui imagiue,
iaxatur, ix,
tringit
,

ibiJ. 77
,

//

109.

dc

non quo du-

Legi non prtejudical

quod
,

alicui re-

120,
4.

//.

9.

Qui leviora assed alligat

graviora non solvit


//.

ibiJ. 119,

Lia. Uxori bonre cordi eral excuiare apml viruni slci ililntciu luam; el nc causa esset viro ipiod is liberos non ha-

pensare alimoniam ; verum ctiam bi qui publice egere verecwdantur , conmlcn aciubvemre, rn 801 n. 69. Summ ip< liberalitai captoi redimere nei ubli ahi ha manibii! bosti i" minas lurpitudini uiiiics el in.ts
,
,

ddere parcnlibus liberos, parutel

libe

,; ,

134

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


n. 70.

ris, cives patriae restituere, ibid.

Libertom
differenlia ?

inter atque
,

liberum quae

TJna usii peeunire adjuvat, altera multo splendidior operum collatione impenditur, ihid. 302, n. 73 et seq. Debetesse liberalilalis modus, ne Gat inutilis, ibid.
n. 76 el seq. Cur ? ibid. 304 , n. 78. Pulchraliberalitatis erga ipsos pauperes mensuram tenere, ut abundes plu-

141 , n. 12. Libidinis commoliones , in lumbis suut, quae plerumque excitantur a dia-

303

250, n. 33. Homo , sicut in navigioconstitulus, avertere debet oculos


bolo, iii,

animae

ne videant senlinam libidinum

iv, 97, n. 33. Arguilur

epheborum

ali-

ribus, ibid. 317, n. 110. Probandalibaralitas est , ut proximos seminis tui non

quis lascivus, et egregie libidinosus, 248, n. 30. Libidini quisquis subdilus


est,

m,

egere eognoscas, ibid. , ut illi ditiorcs fieri neque superflua velint, ibid. Liberalitas
despicias,
si

230

servus est,

n, 207,

n. 20.
cito accendi,

n. 150.

Non tamen

Libido velut fesluca cst, tur, propere cousummalur

vin 390
,

circa importunos , neque restricta sit circa egentes, ibid. 301 , n. 68. Praeciet pua liberalitas redimere captivos inaxime ab hoste barbaro, ibid. 302, n.
,

n. 13. Pascitur conviviis , nutrilur deliciis , vino accendilur , ehrietale inflam-

71.

Quando

sit

perfecta liberalitas

vir

228, n. 147 et seq. Liberalitas non cu-

mulo patrimonii, sed largitatis definitur affectu, ibid. 469 , n. 27. Nemoplus
tribuil,

quam
est

Uberior
saurus e

nummus
,

qui nihil sibi reliquit, ibid. e parvo quam the-

maximo ibid. Cur Deus aera duo Viduae divitum muneribus prretulerit ? ibid. 229 , n. 149. Qui prior contulit lempore superior est, humanitate prior ibid. 233, n. 160. Neque ego abnuo liberalitaiibus in pauperes factis
,

posse minui peccatum, sed si fides comr.iendet expensas, ibid. 159, n. 83. De suo.jure virum boiium aliquid relaxare non soliun liberalitatis sed plerumque
,

matur, vn, 120 , n. 76. Propter libidinem legimus commissa bella atrocia , viii, 313, n. 6. LiEN<;uni jecorehabet viciniam fructnosam, qui dum assumit quo ipse pascatur, abslergit quidquid sordium deprehenderit, i 269, n. 71. Licnum scientiae boni et mali vere in paradiso fuit, nec in hoc aliquid reprehendendum, i, 279, n. 8. Ligna terrena fructum non dare, sed ferre dicuntur lignum vilaeacsapientiae datfructum, hoc est, iargitur et donat , iii, 127, n. 40. An lignum vitaa plus operari videatur ad vitam, quam insufflatio Dei, i, 292, n. 28 et 29. Cur Deus lignum scientiae boni et mali nec permiserit tangi, uec prohi,

eliam commoditatis est, ibid. 315, n. 106. Non est perfecta liberalilas, si jaclanli;e causa magis quam misericordiae largiaris, ibid. 228, n. 147. Vide BeNEFICENTIA el LARGITAS. Liberii sern.o ad Ambrosii sororem, vn, 440 , n. 1 et seq. "Virginum inslitutionem et officia exponitLiberius, ibid. Lirertas secunduin naturam anliquior quam servitus , ix, 232, n. 2. Nec servitus derogat , nec libertas adju,
'

buerit? ibid. 320, R. 57. An Deus tanprohibuerit Adamo lignum scienliae boni et mali solum comedere

tummodo

non autem cum aliis fruclibus conjunclum, ibid. 323, n. 59. Liguriam autumni frumeula paverunt, vui, 306, .21.
LiLiAnullius annui usus cultum requirunt, nec sicut erga proventum frucluum cseterorum, ita etiam erga generntionem
istius floris sollicitis in
,

orbem redeat

la-

val, vii,

600, n.

3.

ApudChristum

ser-

vitus et libertas aequa lanee


ibiil.

pendantur,

Docuit Apostolus quod ullra libcrtatem sit, ut servire libertas sit , ,

vm

436, n. 23.
Liberlas vera hcminis spiritalis, vm, 457, n. 27. Quam miserum ut qui nascimur in libertate, moriamur in servi-

bor aclns agricolis v, 295, n. 127. Abscondilur viriditasliliorum, non amittitur ibid. 296. Ubi vernis fuerit viridilas provocata blandiliis , indunienlum germinis, coinam floris, liliive resumit ornalus, ibid. Ubi integritas ubi casti, ,

tas

, ,

ubi religio
illic

ubi claritas
violae
,

Angelorum
lilia

est

Confessorum

Virgi-

num,

th\e? tbid. 458

n. 32.

sunt, ibid. 296, n. 128. Lilia Angelis comparantnr, ibid.


rosae

Marlyrum

, ,

, ,

IN
Lilia.

OMNIA OPERA
singulari

S.

AMBROSII EPISCOPI.

43J

Virgines posse lilia Christi ; Christum vero ipsum rectc per acervum trittci liliis cirdioi

qnodam

modo

genus seminis decolori mutatione Uanslata, degenerem traxerenaturam, i, 110,


n. 44.

cumdatum adumbrari, vn, 588. Lilium


convallium Christus
cst, id cst, lumiiliuiu

Loqui. Modus loquendi primum officium est


,

vn, 183,

n. 35.

Quomodo

animarum etmitium, ibid. n. 93. Limenius episcopusVercellensis, vni,


229, n. 1 ; 259, n. 76. Limenii in Palladium condemnatio , ibid- 253 , n. 59.
guaj

loquendum,

Qui volunt discere cautionem loquendi quod naturae est, non negent qtiod custodise est,
ibid. 75, n. 14.
, ;

Lingu.e utilitas, i, 26G, n. 65. Linnon solum in loquendo, sed etiam in edendo munus pretiosissimum est, ibid. 267 n. 67. Quomodo ea quae Dei sunt sempcr loqui possimus et debeamus, iii, 213, n. 66 ctseq. Loquacitas iunocen,

cxerceant, ibid. n. 33. Sapicnsut loquatur, prius considerat quid dicat, aut cui,

quo in loco ettempore, ibid. 184, n. 35. Nullum ex ore verbum, quod revocare
velis,

sermonem tuum ne
ibid.

proferas, ibid. 445, n. 11. Alliga luxuriet , ne lasci,


Si

viat, et miiltiloquio peccata sibi colligat,

ti;e

virtutisqucnaufragium, atque incen-

174, n. 12.
,

quis adversarium

tivuin prolapsionis et culp.e,

ni, 184,
loqucnda

sentit praesentem

tum magis cuslodiam

n. 28-

Laudandus qui prius


,

vult

cognoscere
iv, 21,
/;.

quam

jnoferre quae sentiat

adbibere debetorisuo, ibid. 176, n. 16. Initium erroris bumani sermo est hotninis, ibid.

5.

Lingua lua menti sit subdita, vir, 174, n. 13. Non solum aliena, sed eliam nostra (lagellainur
,

sermo noster

ibid.

637, n. 86. Vide

Loqui.
ere lucrum,

Litis dispendio carerc non est mediovn, 315, n. 106.

Litterarum
fraude librorum
;

171, n. 6. Loquens adversarii est, ibid. 176, n. 15. Sa?pe unusquisque sermonibus suis non cxplicatur, sed involvitur, viii, 185, n. 13. Quamplures vidi loquendo peccatum invix queroquam lacendo , ibid. cidisse 171 , n. 5. Ingreditur mors per ostium tuum, si falsum loquaris, si turpiter , si
,

apices

delentur
//.

sine

procaciter,
ibid.

si

atramentum delelur
i,

sed tignum manet,

534,
.

n.

ubi non oporlet, loquaris, 81. Rarum est tacere


sibi loqui

444,

45.

quemquam
ibid.

cum

non

prosit

LocusTAs
tegritudine,

folia olc;e
i
,

106

arrosa liberantab //. 37. Cibus sunt

183, n. 33. Scrmonem diibium inens non dubia obumbrat, et defendit a

Prophetarum et populi gentilis figura ^ 69 ;;. 71. [Ilam devoral seXeux($, sic enim Grteco avis haec nunctipatur nomine data ad remedium matorum qutc
, , ,

lapsu,

Siix. 75. /;. 6. Vide Sermo LKNTIUM et Vf.kdum. Lot Lalina interpretatione Declinaiio
,

dicitnr,

i,

510,
/;.

/i.

14; 557, n. 6

569,

locusta consuevit inferre,


I

i,

218, n. 83.
conferto
latitudi-

n. 25; 577,
talitas, ibid.

35.

Quanta

ejus liosj.iin

sque ad locustam gratia divina quoque


,

530,

/?.

51. Ejus

gene-

penelravit
regionis

quae

cum agminc

cujusque occupaveril

aem,
culo
,

innoxio

primum

feriatur habila-

commendatur, ibid. 531 //. 54. ritur flammia mulierum, quem sulphurea Qamma non assit, tv, 239. /;.
ros suos pietas
i

nec

fructibus

inhospitali

incur-

25.
Lol
cos
vrr,

sione depascitur, nisi divinae signum prasceptionis acceperit, ibid.


//.

uxornaturam suam, quia impudicastis

82.
sit ? i,

licel

oculis

respexit,

amisit,

&oyfertxov
n.

in

boniine quid

590,

132, n. 29.

M.
\'j-/'i
:

Lot Depos \brahne non soluin geoere,


divisor esl animarum atque virAoyoj verbum Dei validum el
/;.

sed eliam virtute proximus, propter hospitatitatia

tutuin

aeiiliim, ix, 4:12,

29.

que upplicia
,

Loli dm el reliqua adulterina semroa qus frugibus saepe miscenlur Eizania Duncupari Evangelii leclione cognovi-

affectum Sodomilana i se suia108 delorsit, vii, 315, Luc\> evangelistn laudatur ab A|>o-

"

stolo, v, I5,n.
tua esl
,

Historice

ibid.

HM
i

n.

mua

led
,

ea
noii

habent

proprium quoddnm c\ trilici semine in aliud

divilem fore credidit,


vindii

18, n.

Domini pi 43. Vid*

136

INDEX GENEP.ALIS ET ALPHAP.ETICUS


deferre hetitiam,
pervigil
i,

gelist/e. Lucas linguarum grntiam describit effusam, ibid.

193, n. 39. Luscinia


sinu
longae

464,
,

77.

180.

custos

cum ova quodam


insomnem

Lucas librum Actuum Apostolorum


historico stylo scripsit
ix, 133, n. 21.

corporis et gremio fovet,


noctis
latur, ibid.

Ldcius Arrianus mouachorum et virginum impia caede grassatus, vin, 269,


n. i.
viserat,

laborem cantilenae suavitale so219, n. 85.

Lucifer se a nostra communione diquanquam pro iide exulasset, et

Lux est quae reliquos domus commendat ornalus , i , 58 , n. 33. Est maligna lux dubia, ibid. 151, n. 22.
n. 26.

lidei siue reliquisset haeredes,

vm
vel

21,

Luxuria hominum quanta i 183 , Nec fidem habet , nec observan, ,

n. 47.

Lucrinum mare,
Luctator,
n. 51.
si

i,

92, n. 15.
fixerit
,

genu

pede

lapsus fuerit, provicto habetur, iii, 199,

Ludibrio
323,
/i.

esse probro ducitur

ym,
,

31.
diei aliud est
,

Lumen
lunae, et

aliud solis
i,

et

139, .8. TJnde vox Dei in Scriptura debuit inchoare, nisi a lumine ? ibid. 58, n. 33. Luna cur dicatur luminare magnum , et undemagnitudoejusprobetur, i, 154, n. 25. Lunae globus aeque spectatur ab omnibus, ibid. Quomodo sit iu potestate
noctis, ibid.

lumen stellarum,

bet,

Imminutionem luminis hanon corporis, ibid. 13S n. 7. Ex


, ,

sole et luna signa aliqua colliguntur, sed

non nativitatum ibid. 142, n. 12 et si pura fuerit, setj. Lunam quartam dare de reliquis diebus usque ad cxactum
,

mensem indicium
ibid.

serenilatis existimanl,

161,
,

hrum rum interna exinauiunlur vel cumulantur


juxta
luaffi processum, ibid. 156, n. 29. Ridiculum est quod plerumque homines crcdant lunam magicis carminibus posse deduci, ibid. 160, n. 33. Luna Christi mysterium,atque Ecclesiam reproesentat, n. 32. Lunae mutatio rerum ibid. 159 instabilitatem docet, ibid. .31.
,

Animantium ceremaritimorum humida, et arbon.

34.

Luna
clesiae

propheticis oraculis species

Ec-

Cguratur,

vm,

307, n. 24. Vide


viderit
,

Dies et Mensis. Lurus si prior hominem cemeripit; sise pravisum


ponil ferociam,
n.
i,

vo-

senserit, de;

239, n. 26

iv, 209,

24;

v, 263, n. 48.

Lupus

folia squillae

fugit, r,

241, n. 29.

Luscinia avis signare solet diei surgentis cxortum , et effusiorem diluculo

tiam disciplinae; seminarium est origo vitiorum, n, 309, n. 69. Si caro ltixuria; moriatur atque incontinentiae , tunc veram vitam resumit, ibid. 462, n. 36. Luxurioso carere deliciis poena est , v 352, n. 18. Luxuriosis domus sepulcrum est, etqua de causa ? rn, 456, n. 1S. Quid est thesaurus luxurioso , nisi sumptus luxuriae? i, 355, n. 17. Luxurias nec mare sufficit, nisi apothecas habeant oslrearum, ibid. 184, n. 27. Luxuria mater lihidinis est, ix, 134 , n. 26. Quam acerbus est fructus luxuriae! amarior felle, crudelior gladio, vn, 661 , n. 46. In /Egyptiis confidit qui luxuriis deditus est, mancipatus lascivioe, ix, 115, /z. 16. Vide jErugo et Libido. LuxuRiosoRUMest hvpogaea quaerere, caplantium frigus aeslivum, vm,414, 77. 1. Luxuriosi adjiciunl domum ad douium, villam ad villani, et effodiunt terram ut elementumeorum cedat habitaculis, et quasi lerrae filii inlra ejusrecondantur uterum, ibid. 415, /7. 4. Opus virtutum deteslaturiuxuriosus, helluo refugit , ibid. 393 , n. 2. Luxuriosus uon dicit : Portio mcaDominus, ix, 15S, 77. 94. Ubi ccepei it quis luxuriari incijiit deviare a fide vera ita duo commitlit maxima crimina , opprobria carnis et menlis sacrilegia, ibid. 115, 77. 16. Luxus mulierum arguitur, 11, 332, n. 25 et 26. Lyciorum feruntur esse prrccepta quae viros jubeant mulierum vestem induere, si moerori indulgeant; eo quod mollem el effoeminatum judicaverint in viro luctum, viii, 36, n. 7. Lydi^: regnum adeplus est Gyges , per annuli opportunilatem reginie stupro politus rege inlerempto, vn , 348,
, , ; ,

77.

30.

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.

*37

M
Macedonius
1
;

episcopus, viii, 229, n.


alter

260, n. 76.

Macedonius
278.

episcopus,

vni,

fructum afferre non possunt, nisi exi, 120, n. 56. Cum iis Ecclcsia comparatur, ibid.
et

colantur,

Machab^ii septem pueri non

niinores

acquirit

MALEDicTiohomiuumambienda,qiiae Dominicam benedictionem ix,


,

de superbo rege revexerunt triumphos, cpiam parentes proprii, vn, 252, n. 211.

162, n. 103.

Malevolentia
pracipitium est,

Vide Monachi.
Machaba;i septem fratres
et constantes

vm,

grande innocentiae 185, /1.13.


,

quam

beati

in

suppliciis,

n, 186, n.

42

et seq.

Magi a Balaam genus ducebant , et magicis artibus erant dediti , v, 60, n.


47
et 48.

Cur

in

cunabula Cbrisli
,

spoliis

Malignitas plus nocet quam inalietcurPix, 141, n. 45. Malignum esse ab injusto nihil distat , ibid. 154 , n.83. Malitia nihil est n 110 it. 24. Quid esl malilia, nisi boni indigentia ?
tia,
, , ,

orieutalibus referserint
,

ibid.

118, n.

ibid. 38, n. 60.

Non
/i.

substantialis

scJ

49. Aurum rcgi thus Deo , myrrham defunclo obtulerunt , ibid. 58 , n. 44. Cur alia veuerunt via, alia redeunt, ibid. 59, n. 46.

Magi aurum
plices

tlius et

myrrham sup-

ibid. 54, n. 30 ct , seq. Fona peccati, iv, 328, /i. 25. et causa periidiae, v, 287, n. 1 10. Di.ibolus ei praesidet , virtutibus Christus,

accidcns est, i, 53, non a Deo coudita

28.

Ex nobis

oi la,

m,

ad Christi cunabula dctulerunt auro regem fatentes , ut Deuui thure venerantes. Thesaurus eniin regni, sacrificium Dei , inyrrha est sepulturae, vr, 13, n. 31. Magi auro regis potenliain declarantes , Deum thure venerantes , myrrha resurrectionem corporis conlitentes,

253, n. 35. Cur


interini
ii,
,

Deuseam

repiinientlain

quam abolendam

putaverit

123, n. 43. Malitiam simplifitas, culpani vii tusresolvit, i, 459, /i. 64. Egressus malitiiu virtutisoperatur iuipressiim eodemtpie stutlio quo crimen excluditur

mnocentia copulatur, ibid. 393, n. 16.

vn, 470,

n. 30.

Magistf.r verus solus Deus est, iv, 180, n. 59; 257, n. 27. Magistri nobililas est primus discendi ardor, vn, 424, n. 7.Pa*dagogus timetur, magister

Vida Cni.PA. Mai.a non sunt

mentem

nisi qun ciiminc , implicantetconscicnliaui liganl,

viam

salutis ostendit, ix,

223, n. 5.
plures per ordinem ferreos annulos adn>oveas,priolapidi
si

i, 57, /i. 31. Deus malum non creavit, sid nostra sibi inerita repeierunt , v, 359, /i. 36. Ex houis mala oil.i sunt, n, 39, /i. 60. Id quod malum csl, nalura-

liter

intelliginius esse

vitantluin

Magnks. Magneti

ibid.

302, n. 39. Cognitio mali saqie BOUUl


/i. 58. Pliui pottea agnosritur tpinii liomiin est, ibid. 347, /t. 10. Iiicintiviiin m.ili aul ira , aut cupiJitas

[iitidcsse polest, ibid.

res

nexu vehementiore

322,

constringit, pos-

irrepil

quod maluin

est,

teriores remissiore, ix,

65,. 14.

vulgo dici solet , qui nliquem instituil et informal, vi, 69, n. 65. Majoiuin uum servandi rilus 306,
i'

Major

vm,

BMfl tonsuevit
ipi.i.n iii.iliiin

ibid.

298, n. 34. >uniiicmiIralur,


,

iu.ilo corrigitur,

23 et. seq. Ba qmc sunt me inajora meliorihus tribuenda non exigo vi, 191, n. 11.
n.
, ,

niis

curatiir vulnere
/i.

seJ

\ Atpi

ii, 407,

82.

Quod

inaluni piilimius
m.iliiiii
/i.
c.|
,

plerumtpie non per OBOJI


scd in toiiiniiinr ulile,
i,

Mala

granata plerumtpie cito ilorent,

279,

138
Mala interdum
n. 176.

INDEX GENERALIS ET ALPIIABETICUS


declinanda,

vn, 245,

Veteris

Mandatum

Dei quam latum,iv,269,

n. 49 et seq. Sicut sunt sancta sanctorum, ita est praeceptum, ibid. 92, /?. 23.
todiri nimis

Manichtei dicentes alterum Deum esse Novi Testamenti, m, , alterum 94 , n. 70 et seq. Haeresis Manichaea Prophetas non suscipit, iv, 482, n. 33. Manichaeus et Valenlinianus redarguuntur, qui aiunt Chiistum

Cur Deus mandaverit mandata sua cusibid. 13, n. 14. Cur Deus
,

non esse (ilium

statuta sua coelo terraque testibus, sanxerit, ibid. 410, n. 15. Nimitim mandare providentiae atque cautelae est, /J/V/. 383,

David, nec suscepisse carnem, iu, 66, n. 11 et sca. Ille non ambulat in via, iv,
9, n. 8.

Manicluei duo inducunt


42.

vi, 107, n.

n. 9. Deus infirmis dare non debuit perfecta praecepta qme sustinerenonpossent, ibid. 346, n. 18. Justus mandata accipit, servus imperia, i, 445, n. 47. Homo licet ablutus a peccato, laborabit ut prrecepta vivendi servet,et a mandatis coelestibus

Unde Manichteorum

sacrilegia

ma-

narint, qui miscent atque adjungunt sa-

non

recedat,

n, 143,
cha-

turpitudini ? ix, 86, n. \'.. Mamchaeos ob Dominicae diei jejunia jure damnamus, vrn, 372, n. 11. Manichaeus dicit diHbolo Auctor meus estu,vn, 216, n. 117. Quomodo Mani-

crilegium

n. 15. Custodire

mandatum
;

necessitatis

plerumque

est et timoris

diligere,

chaeus excludatur? vi, 222, n. 104. Primis verbis Evangelii sancti Joannisconfutatur Manichaeus, ibid. 21,. 57. Manichaeus in ultimo Christi judicio quo-

ritalis, iv, 451,. 55; 465,. 23. Quam pretiosum est, custodireDomini praeceptum, et pnecepti ipsius scire mysterium, ibid. 9, n. 7.Qui facit mnnd.ita Dei, justilicat Deum , ibid. 65, n. 47. Observatio mandatorum Dei naturae ipsius auget gratiam ibid. 9, 10, n. 9. Si quis unum
,

mandatum

custodiat

et

aliud praevari-

cetur, nihil prodest, ibid. 14, n. 15. Mandati duplex forma est, una prae-

119. Maimpietatem clementissimus execratus est imperator, ix, 44,/?. 13. ManichagusFiliumDeiin carne venisse non credit, vi, 246, n. 182. nec sacramentum incarnationis, ibid. 62, n. 44. Non putavit veritatem carnis humanae a Christo susceptae , ibid. 447, n. 8. Ma-

modo

refellitur ? ibid. 87, n.

nichaeorum

vn, 490, n. quod malit ut fiat mandatum ejus, quamdeleratur sacrificium, clamat istud Deus, ad popuiiim Moyses
ceptiva
,

allera voluntarin,

nichaeus est

qui carnem Christi negat,

73. Dei vox est

ix, 44, n. 3.

Manna
patrum
n.
1
et

Vide Circumcisio. cur Dominus pluerit populo nunc non pluat ? ix, 166,

ad populos Paulus prnedicat, ix, 93, n. 15. Oportet eum mandata custodire Domiuica,qui peccare desinat, delictis renuntiet, vir, 111, n. 56. Est discretio inler eos qui perpetuam detulerint obcdientiam m; ndatis cceleslibus,
annuntiat
,

et
/?.

seq. Cur
3.

minulum

sii ?

ibid.

167,

Cur

stibtile fuerit,et

ad diein

colligeretur

Manna
cis

? ibid. 168,. 5 et seq. corporeun: hodie plerisque in lo-

Manna

invenilur, ibid. 166, n. 1. spiritale quitl sit? ix, 166

n.

qui ali(|iiando vel errore vel necessitale lapsi sunt , ibid. 1 12 , n. 58.
et inter eos

Vidc Consimcm ct Pr.iceptum. Mandragor^e. Plerique discernunt


queir.dam inter mandragoras sexum, ut et mares putent esse et foeminas sed feeminas gravis odoris,iv, 414,. 24. Mandragoras- accepit snnrta Rachel a sorore sua Lia , ut concederct ei illa nocte dormire cum sauolo Jacol), ibid. Per mandragoram somnus frequenlerac,

Verbuin Dei est, viii, 226, n. 6. Panis est de ccelo, cor|>us ex Yiigine, ix, 166, n. 1. Vide Eirc.nAnivrn. Manna eral panis eucharislici umbra,
2. Sernio et iv, 302,
//.

27.
est, quae
iii,

Man^uitudo omnibusgrala
vulnera
intei

iorum ciual aniniorum,

445,
et
ii,

l.Domina crudelitatis pielasest, mansuetudo duris motihus pnestat, 165, //. 11. Ante Doniini passionem
//.

cersiiwr, ubi

vigilinium

agri afflictan

incommodo, r, 108, n. 39. Manich/eus alium Deo sibi asciscit auctorem i 103 n. 32. Impugnantur
tur
,

//. 60. severitatem qui tenet, beatus ; ut altera disciplina servetur, altera innocentia non opprimalur, ix, 221 //. 10. Qui charusest, non habet

necessaria erat, v, 268,

Mansuetudinem

et

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
ibid. 88, n. 10.

139

duritiam, sed mansuetudinem,vir, 126, //. 93. Vide Affabilitas. Mansuetus quis sit, iri, 179, n. 22.

dum
Non

fecit

Mare non ad naviganDominus sed propler ele,


,

menti pulchritudinem
potest

ir,

309,

//.

70.

Manuum
fertur

ulilitas, i,

269, n. 69.

Ma-

nus coneilialrix divinoe gratite sacris inaltaribus , per quani offerimus, et suniimus sacramenta coelestia, ibid.

mare quisquam navigareintrepidus, nisi qui ante in fluminibus uavigaverit, i, 520, n. 30.

360 , n. 2. Exagitari eos videmus, quibus manus imponilur, vin, 367, n. 22.
impositio
, ,

Manus

vin

Maria diversa eorumque nomina, i, 90, n. 12, 13. Diversi sinus maris ,
,

MARA,idest,amariludo, iv, 82, n. 5. MarcelliNjE sororis Ambrosii virtutes, vii, 447, n. 15 et seq. Ambrosii soror Saivatoris natali ad apostoltim Petrum, astantibuspuellisDeicompluribus, virginitatisprofessionem vestis mulatione signavit, ibid. 440, n. 1. Marcellina de fralre sollicita , ix , 24, //. 1. Frequenter Marcellina scribit ad Ambrosium ob eamdem causam, vni, 226, n. 1 et seq. Mareellina? pro Indicia virgine testimonium , ibid. 206, n. 21. De morte Satyri fratris sui quantus ejusdem
Marcellinae dolor, ibid. 16, n. 33; 31,
n. 76 et se(j. Vide Ambrosius, Liberius et Satyrus. Marckllus episcopus, viii, 229, n. 1; 259, //. 76.

ibid. 91, n. 13. Adrise ctetera maria miscentur, ibid. Mare Britannicnm ibid. 92, n. 15. Caspium, Creticum, et Septentrionale, ibid. 90 n. 12. Lucri,

mim etAvernum marein Italia,i'&f7/.9I


n. 15.
ibid.

Mare Tiberiadis in Palaestina Mare Rubrura in mari Indico, ibid.


./Egyptius

S9, n.ii.
Sesoslris

mare

Rubrum

^gyptio pelago connectere voluit, ibid. Conlinua unda ab Indico mari usquc ad Gaditanum liltus , et inde in mare Ru-

brum orbem terrarum

includit

ibid.

90, 91, n. 13. Mare est Seriptura divina, habens in se sensus profundos,et altitudinein prophelicorum .enigmatum, viii, 181,/i. 3. Altum mare Scriptura nescit , vn, 551,. 121.

episcopus Ecclesiam instilutis suis rigavit, ix, 253, n. 10. Vide

Marcellus

Marije sororis Moysis admurmuralio ad typum Synagogse refertur,quae /ElhiopisssB, id est

Ambrosius.

cramentum
Cbristi corpus

, Ecclesia ex gentibus saignorans, quotidiano iiiunur-

Marcion

pliantasma

murat conviCio,
jus
suae
fule

ci

invidel

plebi,
a

cu-

judicavit, vi, 62, n. 44.

Vide Circum-

etiatn ipsa
,

exiiclur

perfidiss

cisio et Eunomius. Marciomsia Legero non suscepit, xv, 272, n. 4. Unde Marcionis , Valentini, et Mani< liaoinm pestes, i, 55, n. 30. Marcionista alium putat Deum Novi, aliuni Veleris Tcstamenti , vr, 447, //. 8. Christus filius David esl contra Marcionem, ibid. 11-1, /;. 105. Sabelliani et Marcionistse dicunl quod lisec natura sit Christi ad Deum Patrem subjectio, ui in Palrera Filius efundatur ; sed id rejicitur, ihid. 23) /;. 162. Marccs Petavionensii adrairabilii momorhc lacerdos, vin ,868, 10.
i

lepra
ci

Moysis
balur,

ix, 144, n. 57. Maria soror Laron Amaritudo maris voca5(iM,


/;.

vu,

84.

Yiigo de iribuDavidmanavit, v, 89, n. 5. ^on minor, quam matrem Dei deoebat, ibid. 447, n. 188. Virgo per gratiam ab omni iotegra labe peccali, iv, 4N1, /i.30. l.jtis liumililas, clcvotio, fides, pudor, v, 45, ;;. 17 ttscq. Virgo erat moi ibus verecundin
, , .

Marta

rulci, ni\v|i-rici ,;/;/;/.

40,

/;.

8.

Nonmi-

nns ore pttdica,

quam

corpore,i'6/c/. i>2,

Nubes
Bvss
:

erai

Bd

wu

(iii.ii

bonum

t,

96,

;;

21,22.

Lsvis eral

secundum hssredilatem seoandum virginitalia

Terris prastare ostenditur, ibid. 190, n. 34,35. Plura in mariquam in lerris,j*i/V/, 166, /i. 5. Cur ikiii facilesuperfundalur
lerris, ~:t
lialn.il
,

integrilatem, iv, 81, n. 8.

Uben intum
\

lestimonium ejus
183.
iii.ii
"N

virginitalis, v,
c

oii

\ ii

ilii

miii

ulvss

447, n. n. ,in ihs


io>

aquan,

n. 12. Cur salaam el i/mi. 75, /; i.


i

amaram
<

tecrels reseravil, sed immaculal


inviolabili ulero Spii itus saacUli
.

irc

m-

icnpta

iin|Misiici

Rne maria

clatidtintur,

iuclii

Jnd.

r,:i.

;;.

:,(,'.

um

Bcripfura

140
frequenter
virginitatis catio,

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


Mariam conjugem
dieit,

non

ereptio,sed conjugii

testifi-

v, 38, n. 5. Cur
est,

nuptiarum celebratio declaratur, ea potissimum electa ut Christum pareret quae erat de,

sponsata viro, ibid. 36, n. 1. Servatur ei sicut pudoreiategra, ita inviolabilis opinione virginitas , ibid. Maluit Dominus

domum , comes ad rninisterium, mater ad temphim , vii, 426, n. 15. Quanta ejus verecundia ! ibid. 199, n. 69. Tum sibi minus sola videbatur, cum sola esset, ibid. 425, n. 10. Sola erat, et loquebatur cum Angelo. Sola erat et
intra

operata est mundi salutem


2.

et concepit

redemptionem universorum, ix, 79, n.


ritur,

quam de matris pudore dubitare, ibid. Mariae praesentia erudivit Joannem in utero constilutum , n 33, n. 53.
oliquos de suo ortu,
,

Nusquam cum quaeritur, vn

alibi, nisiin cubiculo repe,

630, n. 71.

Christo non ( non ut quidum hxrclici tendicula aucupantiir) niater negatur, v,

Vide Elizabeth. Muria sine imminutione virginitatis edidilChristum, vin, 134,. 43. Christus

cum

ex Mariae nasceretur utero, ge,

215, n. 38. Christiun non parlurivit , sed peperit., iii 43", n. 11. Non facile ullam mulitrem prophelasse uherius, quam niatrcm Domini repcrimus, v, 53, /;. 35. Ecclesia; typus, Utid. 447,
,

nitalis

tamen septum pudoris

et

inle-

n. 134. Sit in singulis spiritus Mariae ut exultet in Deo, ibid. 49, n. 26.

merata virginilatisconservavil signacula, ix, 136, n. 33. Partus Virginis non naturam mutavit, sed generandi usum nova\it, vi, 482, n. 104. Nunquam ante Mariam, nunquam postea virgo generavit,

vii, 571, n. 39.

Minus

crat

homi-

MariaVirgosancla.Marireetymologia, vn, 5G9, n. 33 et seq. Pulchra in figura Ecelesiaj de Maria prophetata sunt, ibid. 587, m. 89. Mari;e Virginis virtutes graphice desrribuutur, ibid. 424, n. 7 et seq. Virginibus in exemplum proponilur Maria , ibid. Quid nobilius Dci matrc ? qtiid splendidius ea, quam splendor elegit? quid castius ea, qu.e eorptis
sine corporis contagione generavit ? ibid.

nem

rcsurrexisse

quam

virginem par-

turisse, ibid.

Maria porla
jier

fuit

clatisa,

quia \irgo,
virginitatis

quam

sine

dispendio

Christus exivit, vn, 577, n. 52 et seq. Ante et posl transitum Domini scmpcr fuit clattsa , ibid. 578 , n. 55. Est porta
orientalis, per
iit
,

quam

solus Chri.-luslrans-

et

post parltim

clausa permansil,

Cui niajus quam malri Dominus merituin reponeret , praemium reservaret ,


ibid.

ix, 41, n. 6. Verbum quasi rex est, sedens in aula regali uleri virgiualis, vn ,

573,

n.

45. Talis

fn.it,

ut ejus

omnitim sit disciplina, ibid. 426, n. 15. Maria humilior facta est uhi se a Deo cognovit eleclam , ibid. 426, n. 12. Virgo crat Maria non solnm corpore , sed etiam mente ibid. 424, /i. 7.
unitis vita
,

584, n. 79. FuiTunt qui Mariam negarent Virginem pc^rsevcrasse , et cpiibtis argumenti.s, ibid. 569, n. 35. Ipsis respondelur, ibid. 570, n. 36 et seq. Virginem persevcrassc probatur, ibid. 573, /;. 44 ciscq. Refulautur quidictint Vir-

Mariae virginitas quasi olla ferbuit, et quasinubes pluit in lerras gratiam Christi, vn, 584, n. 81 Maluit Doiiiinus aliquos de sua generalione , quam de matris pudore dubitare, ibid. 573, n. 43. Maria signtim sacrae virginilatis cxtulit,
.

integritatis pium Christo vexillum erexit, ibid. 569, n. 35. Tanta erat Mariae gralia , ut non solum in se virginilalis gratiam reservaret, sed etiam
et intemeratae

ginem conccpissc, sed non Virgincm generasse, ix, 41 //. ietseq. QuandoMaria Christuni cOronaveril, vn, 590, n. 98. Maria leoiplum eral Dci non Dcus templi, vr, 411, n. 80. Vide Christus. Mariani stautcm juxla crucem Filii lego flentem non lego, vni, 102, n. 39. Aiitecrucem Filii stabat; nullus hoc me docuit, nisi sanclus Joannes Evangelisla, ix, 163, n. 109. Mariae slantis ante crucem mens quam intrepida vn, 575, n. 49. Joannes pluris pulabat
,

his

ferret, ibid.

con575, n. 50. In Maria secretum verecundiae, vexillum fidei, devotionis obsequium, virgo
viseret, integritatis insigue

quos

victor suppliciorum. picmatri exhibebat,quam quod regnum cceleste donabat, ix, 163, n. 109. Teslatur de cruce Dominus Jetatis officia

quod Christus

IN
sus
ilc

OMNIA OPEKA

S.

AMKROSU EPISCOPl.

141

Marine virginitale, ct publicam paulisper differl salulcm,ne mairem iuhonoram rrlinquat, vu, 575, n. 48. Maria nou minor , quani malrcm
Christi decebat, ix, 164, /i. llOEliam sua morte putabat sc aliquid publico addiluraui muneri ibid. Cum Chrislus de cruce malrcm Joanni commendabat,noa utique facicbat divorlium, non Maria relinquebat virum, vtr, 575, n. 48.
,

tem Chrisliani justitiain Martyrumpassione, iv, 452, n. 57. Trepidatio Martyris


fiducia;
viri

constanlis aeqtianda,

456, n. 8. Martyres mortuis regibus in perpetuumregnum coelestis graliaj honoresuccedunt 406 n. 13. Martyres in coelo
ibid.
, ,

nobis cicatricis sua3 corona monstrabit, ibid. 460, /i. 171. Martyrum rosae ubi

nubes levis 31. Est virga germinans


cst

Maria

vn 612
,

//.

floreru, ct

cur?

qua:rendav'/W. 296, n. 128. Arguuntur qui calices ad sepulcra Martyrum deferunt, u, 305, n. 62.

acervus tritici et lilii floris gratia gcrminabat, ibid. 587, n. 91. Vide Joannes. Quomodo matrcs in filiorum dileclione bealam Virginem imitari dcbeant, ix, 164, n. 111. Maria soror Lazari Simoni qui prandiuin Domino dabat, merito praelata est, vir, 154, n. 68. Omnibus qui volunt veniampromeieri,pr;estilitmagisterium, ibid. Adoravil Christum Maria, el ideo pramunlia resurrectionis ad Aposiolos destinatur solvens hsereditarium ncxum, et freminei gcneris iinmanc delictum, vi,
ibid.
,

In Virginis utero simul

Mai

lyres Christi in occullo multi sunt

Jesum Dominum confitentur, 47 et *e<jr.Tempus marlyrii, quando ea qu.ne divina sunt , omni chaquolidie,et
iv, 446, R.
ritati

necessitudinum suut praeferenda,

ibid. 326, n. 20.

Martvrcs non baptizati suo abluuntur sanguine, viii, 107, n. 52. Qui martyrii desiderat gloriam, non temere se pericuofferat, vu, 245, n. 186. Non lamcn proplcr ignaviam cedendum, ibid. 246,
lis

n. 187.Quid sentiendum de virginibus, quac sc prnecipitavcre cx allo, vel in flu-

409, n. 74.
Maki.i;
plures ct

plures Magdalenaa

apnd Evangclislas, v, 454, n. 154. An unicasit Maria mulierqua? unxit Jesum, ibid. 204, n. 12. Maria soror Marlhae unxil pedes Jesu ibid. 14, n. 9. Cur Maria prima vidit Dominicae resurrec,

vimn demcrserunt, ne pcrsecutorum inmanus ? ibid. 454, n- 32. Plurimos Martyrum se denuo reformassc post lapsum ibid. 109, n. 49 et sea. Chrislus SUpeT altare, qui pro omnibus
eidercnt
,

tionis inysteritim, i,

525, n- 39.

in

Marius pugnavit advcrsusCinnam, ct utraque parle Uomanus fusus est


,

corpora Marlyrum super altari, rpii illius redempti sunt passione, viii, 364, n. 13. Christi nostri principis triumphi sunl Marlyrum palm.x, vir, 599, n. 1. Marlyr Chrisli Inesaurus est
passus
est
:

EcclesiijB, ibid.

B50,

//. 1

19.

Mortc Marfides,

sanguis
rexit, el

ui, 427, n. 11. Sylla


victoii

iiisin

lyrum

retigio

defensa, cumulata

Mario

nusus

civilia bella

couiiiiomI, ibid.

Martianus

Jovinianisla

condcmna-

roborata cst, vicerunl moriui, vlcti perserutores sunt, vm, 49, //. 45. Ipsa niors M,n Ivrum pr.Tiuiiim cst, ibid.
Ecclesia

tur, ix, 44, n. 14.

Pcr Martyres cumulata non minuta


gio est, ix, 206, n.
lute
I

rcli-

Martvr
ct

gratis iicrseculioiiem palitur,

1.

Ailvcisarius el

qua ralionc? rv, 458, " 7. Martypoenarum excluserunl amore inartyrii, ibid. 183, n. 2. Qualis vov MarlyiisC.ln islumnon cnibcsrcnlis,i'A/(/. 121,/;. 88.Tolle persecutiones, et Marres liinorem

legiooes sun quolidiana

Martyrum

vir-

torauentur, vm, 121, /. 10. ( N>ui pcr cbarilalcm omnia suslinct, non potesl

Non

timere martyrium, ix, 241, n. 10. idco laudabilis virginilas, qnia el in


sc>l

tyrcs

deaunt

Ma,
,

897, n.
tulisti

17.

Tolle
:

Marlyribus rcpcrilnr,
lynslaci.il,

quia ipia
/

Martyrum certamina,
tolle

coronw

vn, 398,

n. 10.

Marii/Mlms

crucialus

tulisti

beatitudines, v,

ct Pf.rsitiii Mi.

137, n. 41.

Mors Martyrum
abolet superiorem,

valida, quea
ci
,

culpam
au-

4(>, /

76< Fidei

principium

Christiaiii cst, picnitudo

Miiuh debenl lactare lilms nmm, i, 536, n. 63. Quid maternui itTeclui, quid rcvrrcntia lilialis debcal , v, 447, n. 132.

, ,

142
Malres sanclae,

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


imitamini
filio

sanctam

matrem
;

quae iu unico

dilectissimo

editantum matcrnae virtulis neque enim vos dulciores liberos dit Virgo quaerebat sohabelis, neque illud

exemplum

]atiuin,quodaliumpossetgenerarefilium, ix, 164, n. 111. Nesciunt materna viscera palienliam, vr, 208, ;i. 57.

Matrimonium. Coptila nuptialis non sed quasi necessiquasi culpa vilanda latissarcinadeclinanda, vn, 494, n. 81. Jamdudum Ecclesia damnavit eos, qui audeant solvere copulam conjtigalem ibid. 515, n. 34. Bona matrimonii via plana et directa longiore circuilu ad cas,

tra

Materiam rerum omnium


Graeci

quam

Hyleu dicuiit, quasi sylvam materialem, ingenitaiu esse memorarunt, vi,


479, n. 94. Materia prima a Platonicis vocatur Hyle, et increata, i, 29, n. 1. Non est aeterna, sed creata, ibid. 48, n. 25 65,
;

Sanctorum pervenit, ix, 139, n. 40. Vide Conjugium. Matth^eo Persia patuit, 111, 428, n.

21.
cidit,

Matthias. Super Matthiam sors cene Apostoli electio a maudato dis,

crepare Legis veteris videretur, v n. 23.

22,

n. 2. Non, ut pbilosophi volunt, reperta sed tacta, v, 234, n. 85.

Mauritania. Ex

ultimis infra ultra-

Mathusal*

tiltradittivium

numeran-

tur anni, v, 116, n. 48.

MATRiMONiojungiGentilibusChrisliani

que Mauritaniae partibus deductae virgines sacrari gestiunt, et cum sint omues familiae in vinculis, pudicitia tamen nescit esse captiva, vn, 418, ;;. 59.

non debent, nec

Judaeis aut haereticis,

i,

Maximianus

Diocletiani

socius

hu-

547, n. 84. Christianae Gentilibus Dei judicio non copulantur, v, 343, n. 2 et seq. Plerique Genliles uxoris ducendae gratia, quae a cbristianis parenlibus negabatur, fidem Cbristi ad tempus simulaverunt profileri, iv, 447, n. 48.

matus porphyretico labro, ix, 96, n. 4. Maximus episcopus Emonensis, viii, 229, n. 1 ; 259, n. 76. Ejus iri Palladium condemnatio, ibid. 254, n. 59. Maximi
episcopi subscriplio, ix, 44, n. 14.

Non

est

virginalis

pudoris marilum

clesiae

Maximus episcopus Alexandrinae Eccommuniouem manere secum


memoriae
viri litteris,

judicium parentum expectare debet, i, 550, ;;. 91. Junior vidua si nubere voluerit, eleclionem mariti parentibus deferre debet, ibicl. 551, n. 91. Qui suavilatem quoerit conjugii, non superiorem censu ambiat, quam necessitaeligere, sed

leclis Petri sanctfe

episcopis Italiae concilii

prodidit,

vni,

273, n.

3.

Vim

sibi ut

episcopus fieret a

plerisque etiam de populo et clero testatus esl illatam, ibid.

communionem
tunt, ut super

Eum iidem Patres in receperunt, ibid. 274, n.


Theodosio peordiet Nectarii

non teneant maritales, ibicl. 506, n. 6. In uxore non aurum, non argentum, non possessiones, sed gratia bona indolis
tes

5. Patres concilii Italiae a

Maximi
urbe

nalione

sil

in

Koma eorum

547, n. 85. Conjugium Dei jussu copulatur, ut haeresis deslruatur, v, 26, n. 30. Qui nuptias damnat ejicitur ab Ecclesia , ibicl. 124, n. 10. Cur is qui uxorem acibicl.
,

quaeraUir,

taliumque concilium, ibid.

Orienn. 6 etseq.

Maximus

fecit incursari

Rhetias, viri,

381, n. 8. Ejus frater honoratus dimittitur a Valentiniano, qui in eo necem


fratris sui Gratiani ulcisci poterat
,

ibid.

ceperat, inneclil sibi vincula mentis, iv,

56, n. 32.
jugio,

Tempora

praescripta esse con-

et. bberis procreandis, v, 33, n. 43. Juslus qui probrum conjugis deprehenderit, iiicruenttimab homicidio, castum ab aduherio praestare se deb.el, ibici.

n. 9. Minitabaturimpeiiollomano Barbarorum auxilia, et turmas translimitanas, quibus commeatus provincialium

tributasolvebanl, ibid. n. 8.

Ambrosium
;'

38,

/;.

5. Vicle

Conjugium.

Sponsus animae, Verbum Dei cui legiquodain coiiimbii icedere copulalur, ii, 65, n. 20. Bonne nuptiae quandoVerbo auima, Spiritui caro nubit, v, 204, n. 9.
tiino

ad se legatum quomodo susccperit, et quos cum eo sermones habuei it ibid. 379, n. 3 et seq. Victorem direxit ad Valentinianum, ut pacem rogaret, ibid. 380, n. 6. Ambrosii legationis objectu queritur, se ad Italiam non potuisse transire, ibid. 334, n. 23, Maximus

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.

143

tyrannus a Francis, a Saxonum gente, in Sicilia, Seiseia? , Petavione, ubique denique terrarum victus est , ix, 21, n. 23. Ante ipsos expedilionis dies, cum audiissel Romte synagogam inceusam , ediclum Romam miserat, quasi vindex disciphme publicae , ibid. Vide Ambrosius et Eugemius.

ceamur indefesso illius usu, et cur ? ibid. 258, n. 28. Cur lola die in Lege meditandum, ibid. 275, n. 7. Qui salutem
ibid.

Dei quauit die ac nocte metlitatur in Legc, 478, n. 23. Ei qui in Lege meditatur, seniper dies est, fectu, ibid.
et

lumen sine de-

Maximus imperator Pilato s,-evior, Graliano sepulturam negavit , ur, 479,


/i.26.

Meditatione mandatorum ccelestium operis boni usus inolescit, ibid. 122, n. 35. Cui Lex Dei medilatio est, huic praesto sunt misericordiae ut vivat iu aeternum, ibid. 217,

275, n.

7.

Maximus
vitr, 204,
/;.

accusalor Indicia virginis


17 ct sccj. Cur Indicis

n. 39.

lam
//.

Melchisedech
dicilur llex

interpretalione Lalina

fuit infeniiis

Maxinius

ibid. 199, n. 4.

jusliti.-e,

Rex

pacis,

vn, 19,
esse

Quam

advcrsus

eum

Ambrosius?

ibid.

senlentiam lulerit 199; n. 4; 206, n.

45; 56,

n.

10.

Non Angclum

24. Medici-ntv de vtihiere sumpsit exordium, iii,223, n. I.Eaantiquior estquae herbis curare consuevit et succis, i, 122, n. 57. Principium medicinai e*t causas
languoris inpidere,
ibid.

Melchisedcch secundiin. Judaica ludibria, sed virum sanctum ac sacenlolpm


intelligit Ecclesia

et

Ivpum

Chrisli, vi,

123, n. 88. Melcbisedech gereos typum Douiini, sine patre, sine malre, sine generalionis enarratione, el sine inilio,
sine fine dcscribitur, ibid.
currit

et

456,

n.

59.

Abrahaj oc-

Ferventibus vulneribus molliora medicamenta consuevii adhibere, quibus dolorem miliget, iii, 258, n. 42. Coutraria studiosis divinae cognitionis proecepta sunt medicinae, iv, 478, n. 23. Eam pauci profitenlur, plurimi tamcn remedia ejns aliqua scirc se dicunt, m, 163, n. 3. Medici unde sicditli, iti, 225, n. 1. Medicorum pueri qui dicanlur, ibid.

Mclchisedech, et prolulit ea qtiffi veneralus accepil. Xon Abraliam protulit,sed Melchisedech, vu, 19,

Abraham
//.

43; 56, //. 10. Melclii^edech snncti gratiam pr.ccedess sacrifieii figura monstravit, v, 9S,
n. 21.

Mei.etii atquc Paulini dissidium quo pacto sedatum, viii, 272, //. 2. Vide

163,. 3. Medicus ac mediciua Christus esl, ui, 227, n. 4; 342, n. 39; iv, 403, n. 2; v, 274, //. 75. Non est medicus iste de
lerris,

Antiochena.

Meliorem ncmo
78.

discutil, vi, 29,

//.

qui

omnes

curat

infirmitates, el

populos integroa sanat, iv,

51,

//.

23.

Mellis iitilitalcs, i, 213, //. 70. Eo plcnimqiic viscera vitiosa Iffiduntur, i\, 281, .25.
Me.ii
lilleia

Vir sapiens ipse metlicus


n. 15.

est sibi,

m, 282,

teriia tleriina signilicat


ipsis, rv,
I',il.ilina

Visccra,

vd El

270,

//.

1.

Medicus bonus novil quae eica, cuiapta


infirmitali, el cui

Mb.MOBJa.LM.

onmi.i olliria,

valctudinis

vm,

lempori ad profectunp 445, /;. 4. Quemadprsebeat,

id <si. iiicnioi i.ilcs,

Bgentea in rebus, ap-

modum
fastidio

se tibi

curandum

quen

paritorea diversoi utn comittim usmperare a proce.ssu inbinlur, 32S, n. 7.

vm,

habeas, qui contemptui se non compassioni medico pulel futuruni ? vn,


i. 2.

Mewdacium
laa nbi

oiuiic silim linlxl, \crii

rlalcm,

ii,

Omnibus
iioii esl
//.

luci-i,

omnibusqoe

Mendaciuni
in habilu, ix,

in

temppi 'ibus

prtetermitlenda
42.

me,

ISli./j.

471, n. 14. verbo lurpe est, ncliitn i.iibcaluin mcnsibi

dicina, ibid. 5ls,

dacuim quo aoquitiluc

aUorum ab//.

Mkdi
relur,

populus lurbalus et Lmbrosii, ne ab urbe pcllevm, 342, n. 1. Vide ^MflROi]

solnlio sui gialia, i/ud. 15,

S.

Mi m
ai in.i

DOltra arma
;

justilil
oiti

UDt,

peccati
'<;:(,

idque ex< mplis


i:t

ndilur,

\iii,

//.

c/ .,./.

Meditatio

Scripturte

maxime

sacerI

\li\s bona, posscssio bon.i. \n, lTi,


n. 11.

dottbui necwsaria, v ,217, n. 38.

Habet

liabena.s suns

munli

144
brielas, ibid. n.
is

LNDEX GEiSERALIS ET ALPHABETICUS


exacti de

12. Hahilus mentis in 200, n. 71. Plus est mente connecti , quam corpore Accendamus copulari, vnr, 309, n. 23. in nobis ignem mentis, ut operetur in corpoi
slatu cernitur, ibid.

condemnatioue fueranl
esse

red-

deretur, ibid. 335, n. 26.

dem,
tis

Mercenario solvendam ii, 411, n. 91, 92. Non


arrogantiae, sed

merceinsolen-

innocentis est conservietis,

nobis, ibid. 226, n. 6. Mens hominis in capile locata secun-

scientiae

ab ipso cui

rcercedem

petere, iv, 40, n. 3.

Hoc

est interficere

senlentiam, i, 426, n. 17.Dividitur in id quodest rationabile, et in id quod est irrationabile, ibid. 554,
n. 2. Animae principale est animae, n, 82, n. 44.
lur inventis sapientiae
,

dum plurimorum

hominem

et

vir;us
5. Ali-

Mentis cibus quis, n; 278, n.

vitae suae ei debita subsidia , deuegare, n, 412, n. 92. Mercenarii omnes sumusj omnes operarii , vni , 185 , n. 12. Nemo fraudet mercenarium mercede debita , quia et nos mercenarii sumus Dei nostri, ibid.

Mens

i, 561, n. 11. sobria passiones omnes cohibet,

312, n. 3.

sensus gubernat, sermonem regit , ibid. 438, n. 38. Sobrietas menlis medicina ibid. Cur mens bona auro est corporis comparetur, ibid. 566, n. 20. Quomodo exeat de terra,etde cognationesua, ibid.
,

554, n. 2. Qtiandouam descendat in JEgyplum, vel inde ascendat, ibid. 562, n.


13.

Merces facilius sequitur non expectantem, v, 5, n. 4. Serva futuris mercedem tuam et islius seeculi opprobria incrementa mercedis luae cogita , iv, 463, n. 18. Mercedis praemium melius est, quam dispensationis obsequium , ix , 234 ,
n. 7.

Quando

sit

hyems mentis,

iii,

78,

n. 43.

Mensem

significantes triginta

dierum,

Meretrix est omnis anima , quae spem suam vendit, quae deformes quaastus, et degenerem stipem quierit, vin,
185, n. 12.
sic dicti, i, 195, n. 43. ubi diversa, praemia diversa, ii, 237, n. 76. Relevantursolulione pcenarum, qui absolvuntur commendatioue

significamus et noctes , i, 442, n. 43. Menses ab initio lunae veteres observare

Mergi unde

consueverant , iii, 362, n. 18. Primus mensisMarlius,secundusAprilis, i,457,


n. 60.

Merita

Mensem

peritissimi

secundum Legem
,

computant vni, 375, n. unde 18. M/;v/j lunam vocant Graeci et naturalis fjabvai graece dicunt menses usus nationum exterarum lunam pro diebus appellat , ibid. Primus mensis apud jEgyptios dicitur Pharmulhi, et incipit sexto kalendas maii, ibid. 374, n. 15. Mensis primus secundum JEgypliorum proventus et secundum Legem, octavus est secundum consuetudinem nostram, ibid. n. 16. Nonasmaii adhuc ad mensem primum novarum computari posse, ibid. 375, n. 18. Vide ^Egvptus el Pascha.
lunari cursu
,
,

, iv, 379, n. 2. Non secunmerita nostra, sed secundum misericordiam Dei coelestium decrelorum in homines forma procedit, ibid. 444, n. 42. Merilis solet Deus deferre, non pelitionibus, vr, 215, n. 83. TJt ccelum stel-

meritorum

dum

larum fulget splendidioribus, ila et hominesmeritorum lumiuibus micant, rx, 49, n. 9. Illud firmamentum est elementorum hoc virtutum , ibid. Vide
,

Mors.

MERRHAfons quid
569, n. 34.

significaverit ?

vn,

Mensuram
suram

serva, ut

secundum men-

recipias, viii, 127, n. 25. In rebus etiam vilibus execrabilis est staterae fallacia , et fraudulenla mensura, vn,

Mesot-otamia dicitur, quod interduo flumina Tigrim et Euphratem constiluta sit, i, 283, n. 14.
Orientis

Mesopotamia regio est in partibus quae Euphrale et Tigri flumi,

361, n. 65.

Mercatores. Condemnationes incorpus otnne mercatorum, vm, 327, n. 6. Mulcta mercatorum ibid. 330, n. 16. quod Jubet imperator negotiatoribus
, ,

nibus circumvenitur, viii, 311, n. 2. Mesopotamiae nomine signatur figuraEcclesiae, ibid. n. 2.

Metus
19.

in peccato est,

vin, 454, n.

IN

OMNIA OPEIIA
Quis
,

S.

AMBKOSIl EPISCOPl.
v, 73, n. 77.

145
dulci*

MicH."EA.ssignificatinterprelatione Latina,
filius

Bona prudeutia, sed

Qnis a Deo,
,

vel

islc

Moratlii

id est

haeredis

ix, 188, n. 3.

Micuol
prehondit,
ilit

qtiae

saltalionem Davidis re-

damnata, non desobolem regiam, ne superboscrearet,


sterilitatis
,

ix, 112, n. 7. Miles a susceplionibus litium

actu

illam pauci assequuntur, ; ad omnes pervenit, u, 10, n. 10. Misericordiajusliliaj porlio est, iv, 157, n. 21. Est justa misericprdia et injusta, ibid. 158, n. 25 et seq. A. domeslico progredi debet pietatis officio, v, 380, n. 79. Non cognatio facit proxinnim, scd

misericordia
h.iec

negotiorum forensium , venditione mercium probibetur humanis legibus , vn, 2i4, n. 184. Mililes nomine imperatoris signanlur, viu, 108, n. 58. Fides mililuin imperatoris perfecla est tetas, ibicl.

misericordia, ibid. 277, n. 84.


sericordite opera

Ad miest,

manus exteudeuda

ibid.

170,. 40.

119, n. 6.
bel,

Militem christianum qualem esse deni, 296 , n. 35. Quamam eidem bclla suslinenda , v, 405 , n. 11. Eis de cibo non curandum , qui militant de regno, ibid. 297, n. 130. Militia. Ad militiam ferunUir plelique,

Misericordiam sequere , ut merearis gratiam, v, 184, n. 78. Oleum misericordia; sanat a?grolos, iv, 289, n. 7. Pretium nostrum misericordia est, qua; nos redimit a morte, iii, 475, n. 21. Esto misericors , ut invulnerabilis maneas vel curare te possis si vulneratus fueris,
ibid. 181, n. 24.
tibi solvis
;

Quod

alteri contuleris,

quorum militaverunt parenles,

vii

est , n. 226. Si de re mililari consulendum, debet exercitati in proeliis viri expectari sententia, viii, 288, n. 7.
,

25G

Militiaj idcirco

constiluta

stipendia

nedum

sumptusqua;ritur,pra;dograsse-

tur, v, 72, 73, n. 76, 77. Quid militibus in victoriis crogandum , i, 512, n. 17.

Vide 11 ex. Minores.

\\\

nullo gravius Judaei


,

Do-

minum

produntur quam (piod viduaigialiam, uiinorumque jura violarent, vu, 463, n. 13. MtRAcui.x divina potcstatis non omniumcst mereri, sed eorum quibus relikesisse
giosa? devotionis studia suffrag Dtur,Tii,

quidquid a te procedil, in te recunit; ct quidquid profueris, tibi proficit, iv, 200, /i. 10. Misericordia non de meritis judieare consuevit, sed de necessitatibus subvenire : juvare pauperem,non exaniinaro jusliliam, u, 339, n. 40. Omnibus inopibus debetur sed major, cum ex divilibus atque nobilibus in ultimum stattim aliquos aerumna dejicit, iv, 363, n. 6Sola nos sequilur misericordia , qu;e ccelestium dux pracvia mansionum, pecuniie vilis usura tabernacula difunclis acquirit aterna , v, 293, n. 122. In Psalmo quadragesimo et in Evaogelio misericordia coronalur, ni, 108, n. 19. Vide Eleemosyna. Miscricordia Dci.

466, n. 20.Miraculaasanclis Gervasioct Protasio perpetrata ab Arrianis negari non possunt , viu, 366, n. 19. Homincs qui suseitavei unt mortuos , non in
sua virlute id lecerunt, sed in Cbristi nomine, vi, 103, n. 29. Miraculumin elemenlis, documenliiin in mystcriis v, 150 , n. 69. Miracula
,

Vidc

Df.us.

Misericordia.

Ad

misericordiani

promptior, quain ad scverilalem cstSpirilus Dei , vu , 89, n. 9- Mclius cst pro niisericordia invidiaiu pcrpeli , quain

atite

Evangelium vel rara, vel nulla


193, n
.

ibid.

101.

rationis, exaggeral

Misbsatio. Dominus (|uod esl misequod ullionis, eitenual, vn, 93, n. 16 ctsea. Mispi\ia qu.i- excusari Don potesl
;

pretendere mclementiaa), ibid. 327, n. 136. Misericordia ipsa justitia est, vm, 127, .26. Etsi oniinbtis dcbelur mitei icordia, lamen jusio amplins, tii, 229, ;i.148. Per sacriliciiini juslus coninundatui per misericordiam peccator edi miliir, ibid. 111, n. i.
, i
.',

Miaericordia perfectos racit;

el

nikil
,

nibil intolerabilius, tr,

370, n. 20.

Nemo

inisrruin

eum

qui

sit justiis

appellcl, tlf,

249, n. 32.

MisKRtconntA plenitudo virtUtum tet,

tam commendal christiaDam auimam quam misericordia vti I85 " :|X tt 39 Condolcrepeccaotibussumma virtui est, ibid, 155 t n< ";t- Redemptio misei icordia, vnt, S17,n 3.B di
,
, (

10

. ;

110
niiiericors
sibi consulit
,

IMJEX CENEUALIS ET ALPHAUETICUS


homo, qui dum
,

aliis

subvenit

et in alieno reniedio vtil-

Monada non numerum sed elementum numeri, quibus ea cura cst, appcl,

nera sua curat

ibid. 123, n. 16.


ccepi

Vide

laverunt, viii, 221, n. 21.

vii, 327, n. 4. Preces in canone missae, vn, 60, 61, n. 21 adVTi. Quid sacerdos dicat post orationem Doniinicam ? ibid. 82 , n. 24. Sororem defunctam, non tam deplorandam, qnam oralionibus prosequendam reor ; nec tam mcestificandam lacrymis, sed magis oblalionibusanimam ejus Doniino comniendandam, ix, 9, n. 4. Vide
,

Proximus. Missam faccre

rant

Monasteria. De monasteriis qui exienonnulli arguuntur, iii, 198, n.


,

50.

Mowasticje

et clericalis vita3

egregia

comparalio, ix, 150, n. 71 etseq. Monacborum Eusebii Vercellensis discipulorum exercitia , ibid. 153, n. 82. Monachi Psalmos canentes ex consuetudine usuque veleri pergebant ad celebritatem

Eucharistia.
Missiis non id significal , quod alieno sit coaclus imperio, sed quod voluntnrio functus sit arbilratu , vi , 81, n. 97. In missione divina non subjectionis injuria, sed communitas poteslatis est, ibid. 384,
n. 8.

Machabpeorum martyrum, ibid. 18, n. 16. Vide Ambrosius et Eusedius VerCELLENSIS.


MovsjT/jc gra?ce,latine Singularitas,

vn,

204, n. 46.

Mobalia prima
tica
;

sunt, secunda

mys-

in

illis

Vide Filius Dei.


Persse colebant, viii, 308, naturalis est
est,
; supra mensupeifluuinhabetur,

vila, in his cognilio, iv, 5,

Mithram
n. 30.

n. 2. Verborum moralium etsi pungunt mella, non lredunl, iv, 284, n. 25. Vide

Moheratio
ii,

Scrittura.

suram quidquid

Morathi

filius

id est,

Haeredis,

Mi-

Quam necessaria ea virtus praefectis Ecclesiw, polissimum Dominicse charitatis ac mansuetudinis exemplo demonstratur, vn, 85, n. 1 el seq. Moderatio temperare debet
sit

305, 1.61. Moderationis laus.

chaeas, ix, 188, n. 3.

Morbus
i,

corporis sobrietas est menlis,

56, n.31.

Mores. Morum varietate, unusquisque et fit alter, vin, 224, n. 22. Morum eniendalioiiem non magis a;tas
mulatur,
effert,

justiliaui

86, n. 2. Moderalio , ibid. prope omniuin pulcherrima est, quae ne offendit, et ipsos quidem quos damnat quos damnaverit, dignos solet facere ab,

quani disciplina, ix, 160, n. 98.


i-

Moruni grandis assuefacienda matui


tas, quae vincat

solulione, ibid. 85, n. 1. Modestia unde sic dicta

naturam, iv, 395) n. 31 Quis est tumulus tuus, nisi mali mores ; sed ab eo te hberat Christus, v, 189, n.
91.

vn, 202, n.
?

78. Qualis esse debeat in incessu

ibid.

Mors

a Graecis TeAsmJ, in Scripturis

200, n. 73 et secf. Ipsum vocis sonum librat modeslia , ne cujiisquam offendat aurem vox fortior, ibid. 198, n. 67.

II, 76, n. 34. Tria sunt genera mortis una mors peccati est quando quis peccato alia mors mystica

Sonmus nuncupatur,
:

Magna

modestia, quae

cum

sit

eliam sui
ibid.

juris remissior, nihil sibi usurpans, nihil

vindicans, dives est apud

Deum

tertia mors est, qua cursum vita hujus et mnnus explemus, id est, anim?e corporisque sccessio,

niorilur, et

Deo

vivit;

modesiia, quia portio Dei est, ibid. Modeslia tolius vitae ornatum attollit , ibid. 257, n. 228.

199, n. 70. Dives

est

ibid. 52, n. 3; v,
cessio

Vide Verecundia.

260, n. 35. Mors sequaedam est animae et corporis, i, 343, n. 6 ; 410, n. 35. Mors absolulio est animaj et corporis, et quwdam homi-

Moduli dicunturornamenta
quae suspendi
lent, iv,

pretiosa,

nis separatio,

malronarum cervicibus so-

Cur Deus
saeculo, i,

n, 56, n. 8 ; 75, n. 33. paliatur nos discedere ex hoc


600, n. 64.
ser/g.
,

370, n. 18. singulis rebus servare, non niediorre, vir, 257, n. 228. !\loouNTiAcuMiirbsinlraGallias,viii, 380, u. 0.

Modum

et

Morsansitmalum, n, 50, 51 ct 114, n. 30. Mors nemini nocel

uli-

nani vita non noceat, iv, 459, n. 13. Magis peccati fuga, quaui nioricutis esl

1N

OUNIA OPEUA

S.

AJIUKOSIl EPISCOPI.

m
Mors non
r\.

dctriuicnttim, iii, 473, n. 17. Acerbitatem non morlis esse, scd culpa?, it,

alia spiritalis, alia naturalis, tertia pa-nalis,

vui, 46,

//.

36

et setj.

76, //. 33. Christus ascendit crucem ut docerct mortem non esse metuendam, iv,
,

aliud

quam

sio, ibiil.

corporis alqtie animje secesri. 35. In natura non fuit, sed

93, n. 25.

Mortem non

esse lcrribilem,

conversa

est in

naluram, ibid. 50,

47.

non poena est, v, 288, n. 1 10. Non mors ipsa terribilis est, sed metus el opinio de mortc, tt, 74, n. 31. Si forlis es, conlemne mortem ; si imnalurce finis

qim

jEqualis est omiiibus , indiscrctn pauperibus, inexcepla divitibus, ibid. 36, //.

bccillises,fuge,etCbristum, qui vitaest, sequcrc, v, 246, n. 1 Mors corporis non


.

mcluenda
iibus
,

fortibus, desideranfla sapien-

miseris expetenda, ibid. 260, n.

morte, non dives, gravioribus subjacent, ibid. 105, n. 48. Quis exceptum se putet esse debere a conditionc moriendi, qui non sit exceptus a conditione nascendi? ibid. 4, n. 4. PeCUrrife prctio
6.

Nemo
ipsi

seredimit
;

non

reges

imo

ipsi

Mors omnifariam bouum cst, n, 62, /i. 15. Cur mortuus praefertur vivenli,ct mortuo is qui natus non cst, iv, 379, //. 3. Mors bonesta rcdemptio \ t;e esl cliam
36.
i

mors

differri

non

polest, et pari tfsn Jicripit


,

vilem inopcmque dies siq rcmus


ibid. 5,
//.

5.

deceloris, aut innoxia1 firmnmeiilum,iii,

Gcnliles dicunt quod post niortcm nullus sit sensus defiinctonim, vtti, 104, //.

260,

//.

52. Vitse est tesiimoniuin,

u,

77. n. 35. Per

eam non adimitur

vit.i,

sed ad

mcliora

35. Per vitam ad


32.

Iransferlur, i, 410, //. mortem est transilus,


ir,

45. Gentiles requiem nialorum OWnitirh mortenie.\istimanl,,7>/'<7. 29, //. 71. Quibus rationibus Gentilcs viri sc de niorle
consolentur, ibid. 51, //. 50. Mors Cbristianis non mttine
islius finis esf ,
,

per mortem ad vitatn reditus,

75,

//.

sed

fitffj

viu, 29,

//.

70.

Non idcm

Mors
p.t
e*t,

juslo
ttt,

non natur;e
474,
//.

finis,

scJ cul-

naiiii;c nicritoriim(|iic Bnis, ibid.

19. Juslis mors quictisc>t porlus, noccnlibusiiaufragiiim,

26, //. 63. Chrisiiani m'iltn majora qu im Genliles

de moi
//.

lc

suorum
et

liabent solatia

3I.Sola mors rrquies viro, ibid. 60, //. 12. Ubi rr.surrertionis fides est, non mortisest species, sed quictis, v, 223, //. 62. Dofniniis sopornn inorlis
i

/;.

ibid. 29,
teni

70

scq.

Nibil s.c animnin ad


dejicit,
//.

vin, 458,
lal, VI,

oinnem si rviluquoinoJo forniido nioilis, 31. Nemo morilurus exul')').

vcrtit in

graliam volupinlis ibid. 159,


aut
stia?

//.

05, "

14.

Mors

quietis

bono
//.

tililur

nut

Mors
21.

nialuni

non

esl, qna? liiicrlalcni

malo

afigrto laboral , ti,

61,

13.

Proin,

resliluit, cxcludit dolorcin,

vm,
csl, scd

41,

//.

]>ior est saluli, tpii

inorilur, ut rcsnrgnt,
tit

quam

ille

qui

vivil,

nioriniur,

summa
77,
//. //.

266,/?. 52. Morsslipendiorumplciiiliido, tiierecdis, grnlia missionis est, it,

35.
lentat,
et

Mors
18.

vita

tentnt, tv,

463,

rorporis libarmlo gustciur, vita aniniae possessionc tcncatur, v, 2 57,


//.

Mors

eliam lormiibid. 47, dabilis, ncc ainaracgciitibus, ncc gravior divitibiis, ncc injusla scnioribtis ncc ignava fnriibus, m-c serpeUM fidelibus, ncc improvisa snpientibus, ibid. .',9, //. 44. Niliil wl (pioJ in morle liiocanuis ,

Non

soltim nialiim

non

bonumest,

//.

39. iNec

iiilnl

quod debearaus dolere,


finis
n.
iti

ibid. 51,
//</</.
1

//.
i

2. In Cltrislo

mori nrJutiin
regnare Nomiulli

rt

glork)-

49. Quia esl


//.

pcctatoruin,
esl

siun, iit, 403,


(Jiristo niori,

//.

79. Oloriosins
iu

tM pfO
lioc

quam
//.

Me

culo, ii, 56,

8.

pbilo.ophi
3.

tli-putavciiiiit obesse unproliis abtolirtio

lugenda, quia communii esl el curtctis debita ; quia nos sasculi biijus aliMilvit niuiiuiis; quia somni gpccie ab islitTs iiiiiiiJi l.iborc rcipiii tiim
15.

Mors

ncm, pfDlleiM miirtcm,


trrns
298,//.
viiictus

iv, 379,

//.

c-i,
ihiil.

it

\ ctus er.it scnlcnlin, nl q;ri -c bu-issct in

vignr nebrs riviotof fefnnditur, 31, 35, //. 3c/.fr</. "\lorh m lnn.i.pcrfctlionis, ihiil
Hiil.
v

migrarel a corpnfe, 97. LegioiM srepe et m pno

m,
|"
-

no'i efl

/.

.'13.

Snis

in.ilis

HOn
III.

liiiicliir,
//.

scl
I
| |

polos oblalis aliqoornm KIOfliiMM l.lnr ilo i 844, ii. I0S. M.iis inplcx s. iimlum S' ijitni ,. ;
.
. i

anli lcrliir, dnil. S:l,


(_>'l l'.ll
<t

|.'lll

II.
.i

.11 ."
,il
i

I.

I|.|

lllll

oi

I'

oi.iiim

pi

iiii'.

148

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


piae se contulit et cur,

graviorem melum mortis, quam mortem, viii, 83, b. 125.Mulli viiam solo mortis titulo consccrarunt, ibid. 49, n. 44. Morte unius plerumque accepimus maximcs populos iiberatos, morte imperatofugatos exercitus, ibicl. Laudabilis mortis cum occasio datur rapienda est illico, vn, 333, n. 153. Non fugienda mors, quam Dei Filius non dedigualus est, non refugit, vm, 50, n. 46.
ris

ibid.

Inanem

et

u.surpatoriam philosophire doctrinam veritatis ralioni posthabuit et quare ? ibid.

228, n. 8. Cur oves Jetro pasceret, ibid. 360, n. 24. Gracili voce loquebatur, et plus omnibus a Dco audiebalur, iv, 406, n. 8. Quotidie clamat in Ecclcsia, et a
solis Judai-is

non auditur, ibid. Moyses precabalur, Christus opera-

hatur, iv, 393, n. 29. Putavit


qtiod
ibid.

Deo pos-

naturse mors ista est, sed malilia:, viri, 50, n. 48. Mors terumnarum oin-

Non

sibile esse, ut corporeis oculis facerel id

nium malorumque perfugium

est, et

Qda

statio securitatis, ac portus quietis, ibid.

41, n. 22. Mihi lucrum est mori, ne plura peccem, ibid. 48, n. 42. Mors pro remedio est data , quasi finis malorum
,

ibid. 47, n.

37 et seq.; 50, n. 47. Vide EriCORUS, Somnus.

Morlis medilatio quid est, nisi quoeilam corporis et anima; segregatio? vin, 46, n. 35. Paulus melius dicit Quolidie morior, quam illi qui meditalionem morlis philosophiam esse dixerunt, ibid. Sit quidam quotidianus usus in nobis, affectusque moriendi, ibid. 47, n. 40.
:

est incorporeum , comprehendi 154, n. 17 ; 374, n. 28.TotamDivinitatis plenitudinem non vidit, 111, 410, n. 89. Cur terram repromissionis non introierit? iv, 464, n. 20. Cur semper praeliatus est, ibid. Moyses mortuus quideni legilur, sed per verbum Dei mortuus, per quod facta sunt omuia, 1, 345, n. 8. De Moyse autem legitur, quia sepulturam ejus nemo scit, ibid. n. 9.

Moyse nemo praesentius Deum vidit, ix, 178, n. 1. Moyses in doloribus beatus, vii, 279, n. 10 et. seq. Qtiam sapiens fuerit Moyses ? ibid. 219, n. 123.
Moyses
et

in silenlio Joquebatur, et in

Euisse quidam fcruntur populi, qui orlus hominum lugerent, obitusque celebrarent, vm, 35, 7?. 5. Mulierum iu

otio operabatur, ibid. 336, n. 2.

Honeslaasirs
,

tum putabat,
373, n. 93.

ut rogatus oraret, benedicerct, appetitus remitteret

ibid.

virorum suorum morlibus intemperantia luctus, ibid. 38, n. 12 et seej. Quid est quod ingemiscamus pro mortuis , cum

Omnium memor,

sui

imme-

jam
sit

reconeiliatio

muudi apud Deum

facta

Deum rogans offendere non timeut plebem ab offensionis periculo exueret et liberaret, ibid. 105, n. 42.
mor,
bat,

per Dominum Jesum ? ix, 11, n. 7. Natales dies defunclorum obliviscimur, et eum, quo obierunt, diem celebri solemnitate renovamus, vin, 35, n. 5. Alii pro mortuis tertium diem et trigesimum, alii septimum, et quadragesimum observare consueverunt, ibid. 118, n. 3. Vide

Moysen plus pro mansuetudine dilexerunt, quam pro factis admirali sunt, ibid. 287, n. 31. Typbum ^gyptiacum dissipavit, et

omnem altitudinem

extollentem
,

se compressit legis reterna; auclorilate

ix, 176, n. 5.
-flDgyptii

regis

comparatione Moyses

Defuncti, Satyrus, Theodosius. Mortificate membra vestra tympani modo, vir, 619, n. 47. Mortificatio. Vide Cortus. Motus contra naturam corpus facit corruptioni obnoxium, 1, 46, n. 23. MoYSEsabaquis nomen recepit, 1, 31, n. 6. Cur Dei nomine donatus sit, ibid.
3i4, n.
7. "Venturi

Deus appellatus est, imperans regnis , subjiciens sibi poteslates, vnr, 402, n. 8. Cur invenialur rnagis Aaron fralris
consilium talem,

quam suum

probasse

? ix, 1

78,

n. 1 et seq. Yidit circumcisionem spiri-

azyma

sinceritatis et veritatis, et

passionem Domini, vn, 270, n. 260.

Non
sit,

sua, sed infusa et revelata sibi scripea praecipue qua; sunt de constitulione

doctoris figura fuit,

ibid. et virga ejus, iv, 52, n. 24. Eruditus erat in omni sapientia /Egyptiorum,
plinis, 1,

ac in omnihus scecularis prudentiaedisci31, n. 6. In secretum JE\\no-

mundi, ix, 54, n. 1. Moysis cum Petro Joanne comparatio, vn, 255, n. 132 et seq. Licet corpus Moysi non apparuerit in teri is, nusquam tamen in gloria coclesti legimus, nisi postquam Dominus reel

IN

OMNIA OPERA

S.

AMRROSII EPISCOPI.
//.

149

surroctionis sure pignore


inferrii
,

vincula solvii

et 8.

40,

/i.

piorum animas elevavit, vr, Virga Moysis quomodo Versignificaverit ?

bum
n. 94.

divinum

vn, 373,

Mui.ier domesticis
i,

minislcriis habi-

mulicrum cum ultimis virgiuum, vu, 404, n. 25 et seq. Multiloquio quoroodo inlret peccatum, r, 370, n. 36. Vide Linuua ct Silentium. In multiloquio copiosum pcccalum, vn, 445, n. 11. Vide Lo17. Confcruntur bonn

lior aestiinntur, sicut vir publicis officiis,

qui.

mulieres praegnantibus cognalis sedulitatem exhibere debcanl ? v, 46, n. 20. Mulier delet picturam Dei, si vultum suum materiali candore obliuat , et acquisito roborc perfundat, i, 254, n. 47. An puellee inaures babere debeant, ibiil. 550, n. S9. Mulieribus periculosa est copula ado-

313, n. 50.

Quam

Mundum plerique ingenilum esso dixerunt, vi, 479, n. 94. Philosophi asserunt multos esse mundos, ibid. 151,
multi dii, sed unus Deus, qui operatus esl, et unus non mulli mundi, ut dicunt philosophi, ix, 66,/;. 15. Cur numdus sex diebus fnctus exprin. 44.

Non

mundum

niitur, ibid.

lescentis, el species juventulis,

n. 134. Omnibus modis cavendum occursum, iu, 58,


Vifis tibi videtur mulier
fortis

v, 447, lascivicmulicris

nnnus unus

ma

55, n. 2. Mundi tcmpora 57, n. 63. Septimtindi a?las conclusa est, oclnva ilest, viii,

n.

14.

luxit gratia, quae fecit

horninem jam non

ad pretium, sed

hujus mundi esse


ix, 60, . 14.

sed supra

mundura

ad vitium, ibid. 57, n. 12.


prior

peccatura, tamcn redcmptionem sibi paritura non debuit ab usu divin.-e operationis excludi, x, 310, n. 47. Cur resurrectionis prima acMtilier etsi

nec crealum, aut faclum cxistimat Plalo, i, 29, n. 1.


iucorrnptiini
,

Mundum

Semper

fuisse el fore Aristoteles usurpal

mystcrium, v, 427, n. 74; 455, n. 157. Sicut peccalum a mulieribus cuepit, ila eliam bona a mulieribus iucepit

Quid de eo alii philosophi senseriut? ibitl. 29, n. 1 et seq. Licet Ggura sit sphgrica , raundus
dicere, ibid. 30, n. 3.

choantur, ibid. 50, n. 28. Mulieris nomen non corruplelae , scd scxus vocabuluin esl, vu, 570, n. 36.
Virginilas

non est selernus, ibid. 35, n. \Q et II. Mimdiissun sponle subsistere asseritur a
quibiisdain,
ibitl.

41,

;;.
1

18. Vcris
1

illilio

nam cum
tis

sumpsisset Ueus

primum boc nomen accepil unam de coscarnera in locuni

calumcl lerra faclj sunl, cur ? ibitl. 37, n. 13. Deus absque ullamora munduin
crenvit, ibid. 33, n. 8; 39, 40, //. 16. Miiudus diviune operalionis specimen etl,
el

Adne

et supplevisset

ejus, dicitur in Genesi: /Edificavil eom in mtdierem, utique adiiuc virum non

insigne, ibid. 40,

;;.

condidil, luelur accolas


n. 2.

l7.Qui miindum mundi, iv, iiii,


virluies cardiincluserunt ten:-

cognoverat, et jam mulier


dicitia, et ejns

vocabatur,

Quomodo quatuor
mundi
iitiui

ibid. Hor. valet mulieris gravitas, et

pu-

nalei velul

bona conversalio, ut viet devotionem, ibitl. 81, n. 21 . Solvit vincuia mulierii vox pudoris, sernio gravitntis, babena

inm suumvocet ad Cdem

r, 285, n. 17 ct sea. Cur orbii terrarum aliquando solvciuius, tx, 3IS, n. 78. Mundum ct s.Tciilum fugiendum, tr,

pora?

rnulelrr, fidei custodia, cailimoniae

<l

is-i -

!)i, /i.i.

Quid

lit

mundum

fugere, ibid.

plina,

ibitl.

18, n. 72. Ideo velniiiinc

obnubit capul smim mnlier, nl eliam in publico tuia verecundia sit, ibid. 117, ;;. 69. Ornamentorum muliebrium vanitai, ibitl. 416, /i. 55. Mulier eo ipioquo
itudet placere, deforroior est, ibid. 113, ii. Bl. In mulierea qure fuco variisque

17; 120, /;. 88; 111,227, it. 2. Quomodo bene Ihgiamui, n. 131, ;;. 5' Quomodo possumus animo fugcre n uu duin, etli ibi COEpore n lincnniiir, ;'/;,/. 121, ;;. 45. iMuiitliini cur fugerc debea/?.

106,

roloribus el ornamentii ndulierant, ibid. 405, ;;.


qiitc

formam luam 28 et set/. Asviii, 331, n.


itiid.

periorea lentationcs bnsessc cognovimui,


fiunl

llilis? ibid. 111, ;;. i:,\ t 19, ;; 37. quani velociler, ibid. 115, n- 32. Quo fugiendura, ibid. i 18, n. 86 Nihiljam debei mundo, cui icmel renunliaili, u, :s <i nau ;;. B8, Fug iiei uli mai
(

per

muliercs,

ii

agium non

iii'

hii,
i-

131,

17. Mulicrc nihil perfidioiiui,

317,

Miiiiil

fugiiie in&j

eil gratiic, rpi

im

150
subiisse, it,

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


474,
/;.

15.

Fugam

sasculi

ris,

gloriosam esse, ibid. 107, n. 19. Quam beala sit? ibicl. n. 20. Mundum quasi foelidum vilo , quasi luem caveo, quasi nocilurum relinquo , v, 244, n. 107.

saecularia,

iv, 139, n. 28. Qui contempscrit ipse merebitur aelerna, v,

Mundiim hunc
gie!, rir,

si

fugias,et ipse te effu-

222, n. 79. Proponiintur exempla eoiuin , qui bene sreculum fugei unl ii, 129, ;;. 51 e(scy.
,

173, ;;. 50. Quirumque vicerit hoc s;cculum, fit columna Dei, iv, 100, n. 38. Qui transil de hoc s;eculo,magnum visum videt, ni, 197, ;;. 47. "Victores saeculi principibus anteferunlur, v, 406, n. 12. Beatum esse qui se a perfidorum consorlio

'.emperaverit,
sascnli ?
sit

n, 1G0, n.
iii,

2.

Qui

sint

Supra mundiim ascendal oportet qui salvus csse vull, n, 95, //. 4. Anima
noslra sicut nquila mundann transcendere, coelo volalus inferredebei, ibifl. 64, n. 1G. Supra
discipulos,

morlui

crncifixus

218, n. 72. Cui mundiis? v, 214, /;. 34.

Qui Dco

ligatus est, solutus est

mundo,

iv, 311, n. 39.

mundiim suos

voluit esse

322, n. II. Disce essc nbs Christo, ut sis sunra mundum, v, 389, /;. II. Ultra munJuin quies, ultra muudum fructus quietis, ibid. 231, n. 80. Non possunt perpelua succcdere. nisi terrena defecerint, n, 501, n. 29.
iv,

Mundus quid est nisi quidam agon plenus ceitaminum ? ix, 46, n. 4. Quce
el

quauta

sint h;ec certaniiua ? ibid.

47,

n. 6. Saeciilum hoc niare csl, in quo sicut pisces esse debemus, vn, 48, ;;. 3. Iste

De mundi
David
inane
est

vanitate

quam

frequenler

disseruit,

n, 480, /;. I.Inmundo omne quod magnificum pulalur,


quid esse, nibil
111,
/;.

et ibi qui se putat

est, et

omnino non

est, ibid.

sunt oninia quae in 480, n. 1. H;ec lerra captivitalis


terra hberlatis
a;tern;e
;
;

25. Nihil noc nmndo sunt, n,


esl, alia

omnis hujus quaestus s;eculi animarum dispendium, vin, 191, n. 26. Non sunt ]ierpetua, necdiuturna,sed merum somnium, quae sunl hujus sseculi, ibid. 189, n. 22 et secj. Discendum in hoc mundo supra mundum esse, vn, 545,/;. 10S. Vince saeculum, ut teneas Verbi allitudinem ; imaginem istam mundi foris relinque, foris malilia
,

vin, 411,;;. 20.

ista

peccali, illa quielis

Quid
ix,

vallestris ista, illa ccelestis,

m,

(juam reliclis ccelcstibus, elegisse ea quae caduca sunt et fragilia,


stullius
islius via, et sicut

192, n. 41. Quon.odo qui temporalia sequuntur, similes sint uxori Lot, ibid. 370, n. 32 et 33. Merilo defecerat, cui
substanria erat cibus saeculi, ibid. 20.
1

249, n. 12. Quid nobis cum saeculi mercenarios diurnam


qtiaerere,

mercedem
aiunt, aura

alqne,

ut

cicadas

1,

n.

quadam
n.
5.

pasci cupidilaluni ?

viu, 401,

174, n. 17. Quam multa sint vincula in boc s;eculo, iv, 56, n. 32. Quot quanlique in lion mundo laquei, v, 123, n. 10. Lubricum est saeculum, cito labimur ni, 185, ;;. 31. Qui deleclatur boc mundo , obnoxius est sensuum passionibus n
,

Cum

saiculo nobis lucta cst

iii,

108, n. 20. Quanta in hoc mundo malitia, ibid. 120, ;;. 38ei39. Hamines sinc auxilio divino non possunt terrenas ilieccbras et cupiditales fugere, r'Z>;V/. 93, ;i. 1 et seq. Plenus csl or.his terraruni remediis, quia plenus est i aqueis, iv, 12, n. 12. Quaj Deus remedia adversus

Ideo Jesus exivil de de hoc nitindo, supra niundum silis, ix, 162, n. 104. Scriptum est non ul portionem servitutis nuindo reserves,scd ut totum te abneges, vnij 221, n. 15. Lsudabitis Deum, si ab eo ntilla vos averlat copiditas matrimonii ct cnra mundi, vn, 620, n. 50. Crucifixtis in suis mundtts illecebris, vi,
civilate ut vos cxeunles

399,

/;.

50.

Vide

Cof.i.um.
dictus, vi,

Mundus pro hominibus


218, n. 93.

mundana
viderit ?

vitia, et sa?culi

naufragia pro-

MurjExa. Vipera nequissinium gt-nu super oninia qure serpeniini sunt generis astutior, ubi cocundi cupiditalem assumpserit murten;e rnariiimre
bestiae, et
,

n, 99, 100,
cui

;i.

9 et 10.
in

nolam

Mundus

defecit,

eo Cbrislus

aeternus est, v, 404, n. 8.

Qui doraesiicus est Dei, exul est mundo qui conveisntur in eo'lis, peregrinm esst in ter;

copulam, vcl iiovain praeparat; progressaque ad littus, sibilo tesliftcat praesenliam sui, aJ conjugalem
sibi requirit

amplexum

illam evocat,
invitata

i,

176, n.
,

18.
et

Muraena nulem

non deest

IN

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPI.
18.

151

vcnenalae scrpenti cxpetitos nsus sure impertit conjunclionis, ibid. Quid pejus

Myroclf.s episcopus, vin, 349, n .

BODJuge murana non refugit ? ibid. Muranas cuni vipera comniistio quid nos doceat, ibid.

veneno, quod

in

Mysterium omne
profanis

latere

debet,

ne
i,

temere divulgetur auribus,

sunt maritimi,

MuRicpsipsi, qui iusignedantregium, i, 189, n. 33.

525, n. 38. Mysteriorum premendam essedoctrinam, ibid. 369, n. 35.Cavendum neSymboli vel Dominicae Orationis
divulgentur mysteria, ibid. 370, n. 37. Peccat Deo, qui commissa sibi secreta mysteria putaverit indignis esse vulganda iv, 33, n. 25. Fides mysteriorum interpres tacendo plus Christum pradicat, ibid. 74, n. 18. Solus Christus aurem
aperuit
teria,

velle omnibus ex natura vequia ejus nos quod sumus, poenitet, ; virr, 83, n. 124. Vide Mores.
uit

Mutari

Mutina,

ix, 9, n. 3.

Mdtuom
duntur,
ir,

qui accipiunt,

ii

reprehen-

406, n. 80 et seq.

humanam ad
iii,

Myrics:. In myricis, id est, humilibus virgultis figura improbae calliditatis, i, 129, n. 69. Hieremias dubia morum atque insincera myricis comparavit
ibid.

482, n.
,

cognoscenda mys35. Quae in figura


crimini
,

contingebant

haec Patriarchis

non crant,

519, n. 28. Mystica prastant moralibus 129, n. 42. Vide Scriptura.


i,

in

Naaman

vir gentilis

prophetico ora-

culo lepra maculisabsolutus, v, 140, n40. Magnus Naaman in conspectu doibid. 141,7i. 50.

mini sui, admirabilis facie describilur, Naaman salutem futu-

ram gentibus declarabat, ibid. Naason filius Aminadab, prineeps populi , intelligendus est inlerprelalione Scrpentinus, iv, 38, n. 33. Nabai,. Abigaea virum habebat qui dicebatUT hebraice Nabal, latine Insipiens, durus, inhospilalis, inhumanus, ingratus qui officia ncsciret rcferre, vm, 422, n. 7. Bellatores adversus Nabal ad ultionem paralos, Abigail dcprecatione re-

349, n. 17. Nihil causa mortis fuit, nisi honestatis contemplatio , vu , 370, n. 163. Nabuthe inter sanctos habetur, et qua de causa, iii, 176, n. 19. Et si nullum acceperimus propheticum ejtls verbum, acccpimus tamen propheticumfactum, v, 304, n. 23. Narf.s bivio et procero fornmine anirimi quoddaiu recipiendis odoribus prastant,ut non perfunctorieodortranseat , scd diulius inhaereat naribus et .ii iii ductu cerebrum , sensusquc deposcat, r, 266, /i. 63. Per nanvs purgamenla capitis d< (luunt, et sine fraudc atii

vocavit, vii, 208, R. 94.

que offensione aliqua corporis


tur, ibid.

<li'rivnn-

ante cancellos sanctorum Felicis et Naboris, vm, 359,


est

Nabor. Locus qui

n. 1.
dicat uoininis

Nnres siin.T conlra naluram videntur, ibid. 427, ;i. 2l. Nasci liialoruin omnium cst princi-

N-.butue, Qui venit a patre, sicut inipsius intci[>rctatio, qui vincaui sanguinc defendit suo, et pfO BA
vir, (11, n. 30.
sibi

mortem luam obtulit, Nabuthe pauper qui


su.-.s

vm, 44, n. 32. Non nasci longe oplmmm, ibid. n. 30 etsccj. Natura ct siibsl.mti.i in Srripluris legUDtur, vi, 47."., n. 8iiMf< Una
piiim,
l

>t-

abundnbat,

regebat cupiditates, rege Achab ditior cral, ix, 6, n. 8. Viles suns Nabutlif vcl proprio nruore clefendlt, vrri,

<li\n silaleni DftUTt, el max iiiic Diiis ullra niipil, ihiil. 37, //. 10. <!< auctore uaiura eaft, naturam rsi VII, :t!)7 n. X. QUU n.ilm.mi n.nl Ifl
, i

QMd

152
potest
,

INDEX CENERALIS ET ALPHADETICUS


nisi

qui crcavit naturam


est

ix,

lur

interpretalione Latina, vel Dilata-

227, n. 7.
dare,

Non minus

novas rebus

tio, ix, 7,

52.
tit

quam mutare naturas, vu, 22, n. Quod natune defuit, crealori compe-

7i. 10. Benediclionem Nephthalim , fidelium Christo, tanquam viti palmites, haereutium, et mortis vinculis

reformare, qui auctor est natura;, ix, 3. Ea qua? unius generis et naturaesunt, diversa habei'e principia variis exemplis probatur, vi, 481, n. 102 et sccj. Ignota sunt nobis naturae organa, sed nota ministeria, vur, 56, n. 60.

244, n.

exsolutorum imagiuem esse demonstra264 etseq. Sanctus patriarcha Nephlhalim erat palmes abundans, ibid. 265, 72. 43.
tur, ii,

Nei>tis.

Vide Avunculus.
furoris, ut

Neptuno dant dominatum

Natura melior est, quam patria, ix, 186, n. 6. Natura adjuvat discentem, viii, 229, n. 15. Persouam nobis etspeciem natura ipsa dispensat quam servare debemus, vu, 259, n. 232. Naturre usus non in aeternum occidit, sed tem,

astruant crimen incertiamoris,

vu,443,

n. 7. Poelicis mendaciis coloratur fabula Hippolyti, utNeptunus praelati rivalis dolore incitatus. equis dicalur fu-

rorem immisisse, quo ejus magna potentia praedicetur, quod juvenem non virtute vicit, sed fraude decepit, ibid. 442, n. 6.

porali

quadam vacatione requiescit, vur,

26, n. 63. Usus cito infleclit naturam, ibid. 205,/?. 85. INatura melior roagistra veritatis est, i, 235, n. 20. Validius est ejus teslimonium, quam doctrinae arguinentum, ibid. n. 21. Praecepti iroperialis interpres est, ibid. 179, n. 22. Semel praeceptum A r erbi diviniinperpetuuminolevitnatura;, ibid.

Neronum
vni, 137,
7.

quae probra

comperimus,

50.

Nervi sunt velut sensuum singulorum organum, i, 265, n. 61. Eorum initium est cerebrum ibid.
,

NicjenjE synodi Patres super Paschai


celebritate, congregatis peritissimis calculandi decem et novem annorum colligere rationem, et quasi quemdam constituere circulum,

229, 7i. 9. Necessitas qu<e invito imponit obso-

quium

affert plcrumque fastidium, r, , 200, n. 52. Ubi decreta necessilas, ibi inbonorata industria ibid. 148, n. 19. Corrigit necessitas, quem pietas provocare debuerat, u, 100, n. 10. Qui peccatum suum ad quamdam referunt de,

viu,368, n.

1. Defi-

nitio fidei in concilioNicaeno

decem
et 120.

et oclo

trecentorum Patrum, vi, 43, n. 118


concilii

Cur Patres
fidei

Nicaeni in

tractalu

posuerint bu-oo-jnov ? vr, 133, n. 125. Filium ejusdem cum Patre

creti aut operis sui necessitatem , divina arguere videntur, i, 404, n. 27.

Nbcessarium

nihil
sit

cognoscere quid uon 157, 7i. 91.


tani

magis est, quam necessarium, ix,

non unam personam, sed unam divinitatem in Patre dixerunt; et verbum quidem ex paterna processisse substautia, carnem autem ex
substanliae coufilentes,

Nectarii episcopi Constantinopoliordinatio quem ordinem habuerit, episcopi Italia- conciliinon vident, viii, 273 , 77. 3. Nec ideo cum Orientalibus partibus cohserere communiouem suam,
ibid. 274, n."6.

^V/cMaximus.

Neemi;e

sacriQcii ignis tvpusfuit Spi-

Virgine esse confessi sunt , ibid. 464, tj. 52. Liber sacerdotalis concili Nicaeni signatus a confessoribus, et multorum jam martyrio consecratus ; quem qui resignare coacli sunt , postea tamen damnata fraude, signarunt; qui volare non ausi sunt , confessores et martyres extiterunt , ibid. 134, 77. 128. Nicaeni concilii fides quam invicte ab Ambrosio Theodosio imperatore, Gallis et Hispanis custodiatur, ibid. 339, n. 14. Galliae et Hispaniae fidem concilii Nicaeni lenent,

ritus sancti et

quomodo ? vu, 378, n. 102. Negi.ioentf.s Christus cito deserit, vn, 531, n. 76. Nembroth per interpretationem dicitur ^Ethiops , i, 499, 7/. 128. Principium regni Babylon fuit, ibid. Nephthai.im Abundantia
significa-

et cum pia divini Spiritus confessione custodiunt, ibid. Vide Ambrosius,Con-

cilium, Pascha.

Nicentius extribunus
viii, 200,7i. 8.

et

notarius,

1N

OMNIA OPERA

S.

A.MBROSIl EPISCOPI.

153

Nicohemus. Vide Bai>tismus. Nilus dictus est ^Egyplus et Geon,


,

G04, n. 68. Ex altissiinis montibus se incutudupa praecipitat , et niagnitudincs fragoris sui aures accolarum obstruit,
i,

n. 85. Nemini pirnitentiam danda.ni putavit, ibid. 90, /i. 10. Chrisli servos ilerati baptismalis labe inquinavit, ibid.

99, n. 30. Novalianus in lapsu


sione
;

ibid. 68, n. 7. Effuso

flumine, ibid.
et

.Sgyplum stagnat 73,. 12. Quo tempore

ille

in iii.pienitentia

nos in reinisnos in gra,


lioniiiium

lia, iii,

curexundet ? ibid. 447, n. 48. Ninive se a morte jejunio liberavit,


/i.

Novatiani

298,//. 37. volunt

spcm

destiluere, ul ilerandi baplismatis

apnd

ix, 43,

H.
cadit,
laclior

Nix cum

solito

tritici

proventus exuberat, v, 232, n. 16. Nobu.itas generis ubi periclitatur, deformior est victus, n, 348, n. 54. Virtutis cpiam nobilitatis major est gralia, iii, 71, n. 33.

Nocens
i,

siugulis, in

commune

prodest,

280, n. 9. ViJc Homo.


videns,
i,

Noctua in tenebris tantum quos mundi sapienles liguret ?


n. 86.

219

Noe
quies,
in

dieitur

laline

Juslus, vel

Re-

desperantes faeilius inducant persuasionem, vn, 142, //. 34. Novalianoruin doclores mundos se appellant, ibid. 86, //. 3. Novatianorum supcrbia relunditur, ibid. 103, /i. 38. Omnia peccala Sloicornm qnodain more paribus pulunt resti manda mcnsuris , ibid. 87, /i. 5. Iinprobe in Ecclesia donari peccala negant posse ibid. 100, //. 33. Claves rcgni non suseipiiint Novatiani, negantes qnod dimittere peecata debeant, ibid. n. 32. Negant liis oportere communionem reddi , qui pnevaricalione lapsi sunl,
,

i, 414, . 2. Merito doinus ejus diluvio servatur, ibid. 437, //. 36. Obedientia ejus laudatur, ibid. 445, n. 47. Inde aquas defecissc cognoverit ?

ibid. 87,

//.

5.Qnid
,

iiiinim,

si

vos,

No-

valiani

solutem negalis

aliis,

qni \es-

463, n. 68. Quomodo videalur siterram esse operatus ? ibid. 48S, //. 107. Quid dormiens et nudatus
ibid.

cut

Adam

tram recusatis lieet illi nihil (lilfer..nt, qui puMiite.nl iam a vobis pctanl, ibid. 139, // 27. Diccbunt Novaliani non onvenirc, quia pcr pcenitenliam Iribula
spes fncrat bis, qni lapsi iuot,pcenilciidi,

liguraverit,

m,?02,
fuit,

n. 6.
//.

pus

Cliristi

v,

116,

Noe ly48. Vide

VlNUM.
Noe. In Noe quatuor virtutes cardinales iuerunt, vn, 218, /i. 121. Nndanon erubescebat, quia crat plenus jucundilatia et laUitite spiritalis, ix, 114, /i. 12. Noemi solatium mororis , ct subsidiiun paupertalis invenit , vu, 472, n.
lus erat, sed

85. Pro quibus Chrisliis Novatiamn accusal quos Christus ad saluleni rcdomit, cos Novalianus damnat ad morlem ibid. 92,//. 14. Novatiani contra Novalii n aiunl se, exceplis gra\ ioribus criminibus, relaxarc veniam levioribus, ibid. 89, n.
ibid.

123,

//.

inlcrpellnt

eos

lu. Refelluntur, ibid. etscq. Novaliaui

33.

|xBniientiam quam non rolaxnnl, ibid. 86 //. 4. Confuluiitnr c\ parabola filii prodigi , ibid. 134, n. 13
indicanl
, .

Nomen
cum
lioc

est (|uo propric

unusquisque
sit

Ct SCff.

signilicatur,

quod

ei

non

communc
19.

Novalianorum objectioni ex immulabilitale Dei pelitffi

cateris,

tu,362,n.

Habent

respondctur, vrt, 94,


i

merila Sanclornni, ut a Deo noincu

accipiant, v, 5i f n. 31. NOSOI te ipsum, iv, 200, n. 10.

n. 21 ctscf/. ObjeclioniNovatianorum bis vcrbis ,V/ peCCWtrit hotHQ iii /m


:

Vide Counitio ct Hoho. NoTAnius missus qui manduta dcferret, vii i,

niincin, ctc, pelila- respondeliir, ibid. 104,/;. 10 ri <<</. Itespondcliir objcc


iioni c\
lns vei
liis
,

netitn

Est nei
iilo

<

>
</

luiu <ul

mortetn

non

<!<

uico,

338,

/i.

22.
n. 28.

I\ova oiiinia
cuit, jure

quee Christus non do-

or<ttt ibid. !()(>,

/;.

damnamus, vn, 512,

Novatianus episcopatus

uinissi

dolore

sncccnsus scliisma composuil, vir, 123,

detur objeclioni Apostoli: Tmpostibile ett hoi </'" lentel iliuminati ranf, etc., ibid, l3l,n.6 rt sc</. ObjectiO pclila ex bis Pelri Vtl

\:\ct sc<]. Rosponhis verbii petitss

154
Lis
:

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICIJS

Ne

forte
:

solvilur, ibid. 141

n.

29 ctseq. Respondelurobjeetioni
ex his verbis

pelitae

Omne peccatnm et blaspheinia remilletur hominibus ; spiriblusphemice , etc., ibid. 137, lus aulem
n. 20. Novalianis quid superbius et durius? vii, 86, n. 4. Superbiores, quam legisperitusille, qui ChrisUun lentare ctipiebat, ibid. 97, n. 27. Sicut sacerdos et

282, n. 95. Niiiiierus est quietis iv, 123, /i. 1. Sepleni dodecades, ct du.e quadiagesimaasacrumvidenturnumerun desigoare, v, 65, n. 62. Octavi numeri perfectio , iv, 3 , 4 , n. 2. In eo resurrectionis est plenitudo, v, 315, n. 173.
,

Levila Samaritanum proslereuntes,^/^. Tolerabilius , Novaiiane , remilleres ,

quam

ligares , ibid. 89, n. 9. Novatiani successores suut eorum, qui Lazarum interficere volebant, ibid. 150, n. 59. Similes sunt illi, qui lYatrein suum recep-

Vide Octava. Decimus septimus, quadragesimus, et quinquagesimuj mystici sunt , ibid. 95 , n. 16 ; 126, n. 15. In quinquaginta Jubiheus esl numerus remissionis, quo Spiritus sanctus missus e ceelo est, i, 497, n. 123 ; nr, 25, n. 42. Numerus septimus bonus, quem non Pylhagorico et caeterorum philosophorum more traclamus sed secundum formam
,

et divisiones gratia^ spiritalis, ix,

55, n.

tum

doluit

ibid.

123

n. 85.

Vox No-

3 el seq.

vatianorum vox

est

Pharisaeorum ad Ju-

dam, ibid. 139, n. 27. Nox. Noctem facit umbra terrarum, i, 141,. 11.
Nsus aniraae vigor, principatum animx. et corporis sibi quasi rector vindicans , ix, 51, n. 14. N^3; bominis videt omnia, et non videlur, habens sui invisibilem substantiam, ibid. n. 15. Cavea-

mus ne hominem,
est, passio
,

id e>t,

-jo\i-j,

mulier, id

net et sentenliam trahaut, ibid. 66, n. 17. Nobis columna typus Christi, iv, 81,
n. 3.

sensuum noslrorum effeemicircumereptum in leges suas et

161, n. mentiest; octava, Novi, quando Christus resurrexit, ibid. 57, n. 5. Pide Septimds. Grande numeri decimi quarti mysterium, viii, 132, n. 38. Innumero trecenti decem et octo, signum est passionis et nominis Jesu, vi, 43, n. 121. In centesimis et millesimis sacri observatio numeri, viii,76, n. 108. Nun, litlera Hebra;a est quarta decima cujus interpretatio est , Unicus ; vel in alia interpretatione, Pascua eorum, iv, 286, /i. I. Nupti.e iude dicloe , quod pudoris gralia puellx se obnuberinl, i, 552, n.

Numerus remissionis est, ibid. 101. Hebdomas Veteris Testa-

est nisi quem culpa nun, 211, n. 25. Hoc quod erubescis esse le nudum culpa docuit, non nalura, iii, 481, n. 32. Numidius legatus Afrorum , vnr , 229, n. 1 259, n. 76. Numidii in Pal-

Nudus non

daverit,

Vide Conjugium et Matrimonium. Nubentium verbum a nubibus tractum, vit, 614, /?. 34. Non damnandas
93.

ladium condemnatio,

ibi/l.

253, n. 58.

Numerius

episcopus, vin, 278.


adjicilur, qui prius

Numerus cum
merus non

essenuptias, sed probandas , ibid. 513, n. 31. Apostolus nuplias pro remedio suasit , non pro electione praescripsit, ibid. 462, n. 12. Nec damnari, nec dissuaderi debent, ibid. 408, n. 34. Moribus Heljrajorum et legibus convenit, ut
integri

Secundus nuquia divisus, ibid. 439, n. 39. Ternarius esl mysticus , v, 29, n. 36; 50, n. 29. Salutaris est et conveniens sacrificaturis, i, 540, n. 69.
erat, tollitur, i,340, n. 3.
est plenus,

nuptiarum

integris soeientur vir-

ginibus, viii, 188, //. 20. Dignum fuit ut qui alienum contuberniuin solverant,
ipsi

nupliarum amilterent solemnitatem,


conditio
,

Perfectio

numeri quaternarii,
sit

ibid.

601,

vii, 380, n.lO. Nuplurae miserabilis


gat,

vir,

n. 65.

Quam vanum

eum

cavere,

ibid. 161, n. 34. Seplimus mundus est, plenus et saeer, ibid. 439, n. 39. Virgo
dicilur, ibid.

Hebdomailis numeri seinper virgines, ibid. 612 , n. 80. In eis


iniiversitas aliqiioliesronipreheiiditiir, v,

417, n. 56. Virgo nuptura si virum elicrimen est ; si noneligat, contumelia, z&u/.Nuptiarum molestiae, ibid. 514, n. 32. Nuptias et vinculum esse et servitutem , ibid. 487, m. 69. Bona vincula nuptiarum,sedtamen vincuIa,iiiW. 514,

,,

IN
;i.

OMNIA OPEKA

S.

AMBROSH

EPISCOPI.
487, n. 68.

155
Quam
inde-

33. Quae nupserit ad servituteni, pecunia sua videnlur, ibid. 609, n. 23. Nuptartim mulierum moleslia: et iucouimoda describuntur, ibid. 404, n. 25 et

ctindas nuptias, sed non probamtis saepe


repelitas, ibid.

corum
ros

est inulicri jtiniores

hnhcre libe-

quom

seq. Nuptias secundas apostolirn praecepla non damnant, vn, 461, n. 10. Non proliibemus secundas nuptias, sed non suademus. Plus dico , nun prohibemus se-

vm 316, Conjugium Matrimomium, Pater, Vidua, Virc.o. Nutus c|uid sit, v, 31, n. 41.
Nuptialis
n. 15.
fesli

ncpotes ? ibid. 483, n- 59.

convivium
,

Vide Ambrosius

Obedientia oniniinn vii tutiiin fundamentum, v, 186, //. 82. Exeonasciturex quo humilitas, et in eo desinit, ut, 74,
39. In paradiso orla cst inobedientia, ideoobedientia cum Salvatore descendit, iv, 395, n. 32. Chrislus obedienliam praj caeleris debuit reformare, etquamobrem, iii, 463, n. 4. Christus obedientiaj magister ad praecepta virtutis suo nos informat exempfo, v, 171, n. 42. Quomodo mandatum Dei exeqni debenmus t, 550, n. 90. Si tpiid mandalo nddas vel deirahas, praevaricatio quedam videlur esse, ibid. 320, n. 56. Prtecepta Dei conletnncnles arguunlur, i, 82, n. 1 , 185, n- 29. Obedientiain natursa non defert, quiUeonon exhibet reverentiam, ibid. 405, n. 28. Obedienlia. Non convcnit nos divime obvinre sententia', vni, 345, n. 7. Quia superbia culpam contraxeral, c contrnrio culpa obedientiam generavit, ix, 21 1 , n. 6. (i.iMii si moiliis nulltis sil qiicm, atlmoduiu polcst linis essc responsi, vi 468. n. 62. Obi.atio noslra Deo ul possitnon dis/i.

quando
ct

iiniisquisque se offcrt hostiam


:

a se incipil

ut postea mimu.s sutim

possit olferre,

i,

397, n. 19.

Oblatio. Tolerabilius abstincre a muncribus dcfercndis, tpiam infidcli sltidio


niutius offerre, vr,

446,.

3. Si

Deo

munus

luuniolTeras, non perdidisti^

vm,
?

7I,ii. 98.

OBSTETRicF.sundesicdictae, viii, 201,


n. 10.
ifaW.

Quod

sit

obslelricis

ofucium
r,

Oceani
30.

fluxtis ct refliixus

157

n.

Octava
v,

sictil

spci nostrae perfeclioest,

173,

/i.

Oclavam Vide Numerus.


Octava venit,
//.

49. Cur plerique Psalmi in inscribunltir , ibid. 248, n. 6.


nbiil

licbdomas, ix,6l,

15.

Occui.ta

dlfficilitlS
,

qu;c snnl COgnitB


vi, 370,

ix, 141

cavcnlur, tpiani Di// 45. ,

vin.v solins c^l potestatil orculla novissc,


//.

It8.
uiililas
,
,

Oculorum
decus
,

263

n. 59. ct

ibid . 426

n. 18.

Aplii&inio iu

plicere, interiora nostra


37li,
//.

mundanda
,

i,

loco sunl constiluli , ibid. 261 , n. 60. Visns omnibiiB corporii tensibus prcstabilior sestimalur, ibid.
//. 61. Ejus 26. Dolor ejus collyrio sanalur, iv, 50, //. 22. Cur um cuin in ;iliqucin movemur, avei liiniis

placatur

46. Detis non niimci ibus oblatil ollcicaiis affeclu ibid. , scd
Bfl qtlBB incoiilaiiiinnla

458,

inflrmitas

ibid.

I3S,

//

396, n. 18.

sunt

dcliciiins offerre, in

quibus affectua re-

luceal offerentis

ibid.

470,
,

//.

79. In
\:,\
,

ibid.
tnr,

866
t,

ii-

18. Plus esl q

I i

quo
n.

te
5.'i.

olTenc debeas Christo

iv,

tur aspeclu,

quam qund lermone


.inl

lauda*
aut

Primitias anima praecipue offerendas, i, 873, //.41 ctscf/. Ilnc csl \crc s.ici iliciiiin priiiiilivnm ,

60,
iii

I'\

94. nliirum conspccln


/i

bonn
6.

.nlvcr.i

generanlur, i\, '138, n.

Hinr

,, ,

,,,

156
saepe

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICTJS


tentamur
,

ibid. n. 3. Oculi est ut


:

Ole-e
n. 37.

foliis

sanantur locuslop,

i,

106,

intuendi ofGc.io fungatur tuum est cavere quod videris, ibid. n. 2. Qui sint oculi mentis , ibid.. 227 , n. 1 et seq. Ipsi tolum hominis corpus illuminant
iii,

Oleo
et

materialc hoc lumen fovelur tenebrarum fugatur obscurilas, i, 462,

n. 67.
sine loco, et supra

402, n. 77.
nostri

Oculi
ct specie

cum

aliqua obducuntur
viriditate
;

caligine, pascuntur

agrorum

nem

nemoris, vel collis herbosi omimequalitalem aegrescenlis obtutus

Omnii-otens ubique , non creatus , et tempora esl, vi , 28 , . 75. Vide Deus. 'Oyaovatov quid, et cur in concilii Nicaeni symbolo sit positum ? vi , 133 , .

repellunt, et

quadam

salubri specie

pu-

pdlae ipsae atque orbes colorari videntur,

125 et seq. Oneris mensura pro mensura debet


esse gestantis
,

viii, 404, n. 2. Plus videmus animo quam corpore, vn, 118, n. 70 Ipsi nol)is oculi nostri retia sunt, ibid. 118, n. 73. Vide Crimen. Odia apud bonos mores dispendio sunt,
,

tii, 489, n. 70.

OrERis boni magistra natura ipsa est, ii, 104, - 15. Bonorum operum proprium est. ut externo commendatorenon
egeant,
iia
i,

59, . 34. Sieut lilium fulgel,

ix, 251, n. 4.

Odor acceptus cur diutius flagrat quam sermo resonat aut visus apparet
i
,

266;

n. 63.

Fructuum nunlius

est

ibid. 359, n. 23.

spendent opera Sanctorum , iv , 83 n. 7. Quomodo opera nostra cum mundo praetereunte non praetereant, it, 125, n. 46. Opus est ut opcra lua ad Deum dirigas, et ejus tibi aspiret favor, i, 385,
n. 9.

Officium ab efGciendo dictum putaquasi efGcium, sed propter decorem sermonis immutata liltera, ofGcium nuncupari , vn , 180 n. 26. Vel ut ea agas,quao nulli ofGciaut, ibid. Officiinomen an in Scripturis inveniatur, ibid. n. 25. OfGcium in tres partes dividilur, honestuni, utile et quid praestantins, ibid. 1SI, n. 27. Quomodo apud Cln istianos dividatur ibid. el seq. Officium onme aut medium , aut peifectum est, ibid. 185, n. 36. Perfectum a Graecis xzxdp6u/ta dictum , ibid. n. 37. Alia prima , alia media officia ; prima cum paucis media cum pluribus communia , ibid. 339, n. 10.
nius
,
, , ,

Non

facile nisi id

quod

diligenlius

pertrarclaverimus et probaverimus , ad opus aliquod est sumendum , ibid. 326 , n. 62. Abhomine requiritur, ut et opa-

ribus nova queerat , et parla custodiat, ibid. 289, n. 25. Miscrabiliora sunljcjunia bonorum opcrum, atque virtutiim,

333, n. 215. Relinquenda sunt opcra verum fruclum bonosque processus habere non possunt, i, 3S5, n. 9. Opera tua fulgeant, et imaginem Dei
v,

quae

praeferant, ad cujns imaginem factus es, vii, 17, 72. 41. Si Deum cognovisti in

mandalis

recognosce in operi-

Non omnibus eadem semper


debentur,

ofGcia

vn, 239

n. 174.

Mensura

officiorum consentanea non homiois arbitrio, sed naturae disciplinis, vni, 453,
n. 17. David prius disputavit de oflicio, quam Panietius et Aristoleles, vu, 182,
n. 31.

bus, v:ti, 224, n. 22. Bealum esse cujns pcccaliim regilur operibus bonis vri , 142, n. 35. Boni operis gralia per diversas plus pJacet formas, vi, 52, n. aut ipsa nos in profunclum 11. Opera
,

mergent,
et

vui

186, n. 16. Vide Fides

Oratio.

Primus ofGcii fons prudentia cst, vn, 220, n. 126. Publicum officium in secundis rebus jucundius est, in adversis gratius vin , 14, n. 28. Non a le munera exiguntur dilia, sed officia volunta,

Opium quotidiano prope usu iniioluii, et cur? i, 108,. 39. Orr-ROBRiuM sustinere prodest magis

quam

i,

refeHere, m, 293, . 31. Ottata. Vide Vota. Orandum quomodo quando, quid ? 371, . 38 iv , 460 . 15. Quaui
, ; ,

6. Quid lam contia , ibid. 313, n. offtcium quam non reddere quod accepeiis, vii , 233 , n. 160. Vide Gratia
ria
,

frequenler orare nobis praeceptum


v,

sit ?

et

Virtutes.

. 87 et seq. Continua et jugis debel esseoralio, et qua ratione, i, 399, . 22. Quomodo semper orandum , tv ,

278

IN

OMMA OPEHA

S.

AMBHOSU EPISCOPI.
//.

411, n. 18 ; 419, n. 33. Noctc et ni.ine imprimis orandum , ibid. 410, H. 17; 413 , n. 22 ; 417 , n. 30 el se</. Non surgensatis cst dics ad dcprccanduni duni estnocle, ct media nocte, ibid. 171, n. 45. Maxiniam ejus partem lectioni et
,

II.

Ii

pinquanl Deo
justi viri satis

qui perfectiores sunt, approaulem ordinis : sequentis

habent

si

eorum appro-

pinquet orutio, iv, 470, n. 7. Adversaritis eliam orantibus frequenter satculares offundit cogitationes
,

ibid.

476,

//.

orationibusdeputenius, ibid. 140, n. 31. V;v mihi c.st, si non media noctesurrexero ad confiteuduni Deo, v, 72 , n. 76. Qui orat redimitur, si pie intendat orationibus , et in oratione assiduus sit , diem
prseveniat,
n. 65.
dis

20. Deprecatio in peccalore laudabilis,

nr, 255, r. 38.

An

nescis

noctem frequentet, iti, 213, quod priinitias lui cor-

Oratio, obsecratio , postulatio gratiarum actio, qua? sint? vrr, 560 //. 9. Nolite putarc mediocris esse virtulis scire qiiemadmodum oretis, ibid. 69, //.
,

18. rionteorationisordo describitur,/'6/V/.

ac vocis quolidie Deo debeas , iv, 413, //. 22. Ubi niens humana turbatur, et cerlaminum dura atque aspera nos fatigant, Domini auxilium postulandum cst, xir, 153 , n. 18. In oratione qtue quieranlur virlutes, i, 398, //. 21 Qualis sit justi oratio, iv,
.

40, //. 4. Qum sit pra>clara illa oratio ct gemilus quem non despicit Deus, iu, 253 , r> 35. Est inlerioris clamor affcc//. 9. tus, (jiii audilur e coelo, iv, 365 Apud Deuni loquunlur non verba sed cogitaliones , r, 370 , //.37. Humililns commendal orationem, ibid. 368, n. 34.
,

ctseq. Ea divinum sibi precando asciscit auxilium, iv, 342, n. 11. Qui meditatur jiislificationcs Domini, semperbuniiliatur, ibid. 331, n. 30. Flexis genibus mitigatur offensa Domini , et gratia provocatur, t, 271 //. 74. Si oramus sermone, compatiamuret mcnte, tv, 94, n. 26. Volare facit orationcm bona vita, et diit alas precibus spirilales, quibus Sanctorum ad Dcum cveliatur oralio ibid. 469 , n. 5 etseq. Oratio Qdelium apostolico cibo pasta pinguescit, i , 400, r. 22. Non divulganda oratiq, ibid. 369,
,
,

560, r. 8 et sc(j. Prima oratio laudem debet habere Dei, secunda supplicalionem, tcrtia postulationem , quarla gratiarum actioncm, ibid. 81, n. 22. H;cc omnia sunt in Oratione Domiuica, ibid. 82, //. 23. Oratio inchoari debet Dei laudc, vn, 81 , //. 22. et io eam desinere ibid. 89 , //. 23. Ut bene mens possit orare prretedit spirilu, et deducit eam in viain reclam ; ne obrepant carnalia , ne minora, ue etiam majora viribus, vnr, 445, n. 3. Si vis operari oratiomtii ttiam, leva puras manus pcr inuocentiam, vir, 80, n. 18. Qtiod oras, mores tui loquanliir, lides adjuvet, opira commcndent, ibid. 630, n. 70. Non de labiis lantummodo tua proccdat oratio ; animo totus intcndc , intra in recessum pecloris tui, lotus ingrcderc, ibid. 78,
, ,

n. 13.

Deo, cuin sem126, n. 22. Detini ccrtis diebus invorare , non omnibus fastidienlis est, non sperantis, ilnd. Aull rogari Dominus, vult de se sperari, vult

Quia sempcr
,

accipis a

prr invoca

vm,

supplicari,
militia est

vn,

//.

35

36.

Cum

oras, niagna oia


,

id

Bcmper

47, n. 48. Angeloruni esse in Dei laudibu^

cst, quic teterna sunt

quse coelestia, iv,


,

408 , n. II. Non audit Dcus nisi quol dignutn suis ducit esse beneficiis ioid. Semper Domions plus iribuit quam rogatur, v, 412, /i. 121. Pro quibus orandum, i,372,. 31). Cur Deus frcquenlef non eoocedat oratus ? v, 2so, n. 90. Quaudo vull IJomimis ignoscerc, dat gratiam ci fiJuciani deprccandi , nt,
,

orationibus conciliare crebris, alque CXO rarc Dominuin, IX, 153,. 82. Ll li ni]iore

commcndantur preces,

VIII,

370

n. 7.

Ouu mtione lecrelo magii orare <\cquam cum vocileratione vri, 79, /i. 16 ct sri/. In oratione mullum verecundin placel cl mullum concilial
bi amiis
,

gralin

apud Denni noslrum

ibid.

199>

1M\,. 15.
Orationis dignilates sunt,
15. Cibus est merilis, v,
i.oiiiim
<\
.

H73, r,
/ 1
1
1

n. 70. S*cerdoi ranis jileniium impoiuit, ut reverentia deferrelur orationi, ilid.

303,

146,
,

//.

14.
i

Muliercs
letia

lanlo

cl

scutum

iufirmitalis est,

B79,

orautei

in

fertt

nou po

umui

158

LNDEX GENEIIALIS ET ALPIlAuETlCIJS


se ut
ille

ibid. 79, n. 17. Flcre in oralionc virlulis est, vin, 31 , n. 76. Num levans manus in oralione lua, crucein Domini demonslrare genlibus debeas, vn, 80 , n. 18. Ubiorare debeanius, ibid. 77, n. 1 ctseq. Oratio Dominica brevis et omnium plena virtutum, ibid. 70, n. 18. Ejus expositio , ibid. 70 , 71 , n. 19 et seq. Dominica Oralio omnia comprelieudit, quam vulgare non opus est, ibid. 561,/?. 10. Ubi adest oratio, adest verbum, fuga-

Pylades Orestem
erat
,

diceret

Orestes,

Orestem

se esse asseveraret
,

ol pro Oreste necarelur Orestes ue Pyladem pro se pateretur necari vii , 253, n. 216.
,

Origano venenum
234, n. 19.

pellit lestudo,

r,

Origenes multorum

interpretationes

Scripturae diligenti discussit indagine, iv,


officio, i,

73, n. 16. Vif ecclesiaslico dedilus fuit 591, n. 54. Plurimum indulsit philosopliorum traditioni, ibid. Slclla-

lur cupiditas, libido discedit,

vn, 485,

rum harmoniam

asserit

ibid.

n. 63. Frequenter orationibus et merilis

Prophelaruin

ccelestia

patribus affuere

subsidia, ibid. 479, n. 48.

Peccatorum graviorum venia justorum oralionibus

Origencs longe minor esl in Novo, quam iuVeleriTeslamento, ix,222, n. 1.


'Opu.r,

quid, vi

261, n. 237.

reservanda, ibid. 107, n. 45. Habeo defensinnem, sed in orationibus pauperum, viii, 356, n. 33. Amat Christus ut pro uno multi rogent , ibid. 1 61 , ??. 92. Simplex oratio sacrificium est , ix, 93 , n. 15. Oratio, lacrymae jejunia debitoris boni census est, vn, 159, n. 81. Quam bonum scuUim oralio, ix, 162, n. 103 ; viii, 100, n. 32. Oratio nos Deo crebra
,

Origi.ms macula non pote>l impedimento esse virtuli, v, 108, n. 36. Vide Adaji el Peccatum.

Orsahetorom
n. 68. Vide

dispeudia,

vn, 528,

Mulieres.
12
et

"Ops;, viii, 228, n.

13.

commendet
se nobis

vu
,

448

n. 18. Inclinat

Deus

ut noslra ad euni ascen-

dat oratio,

vnt,125, n. 21. Cur Deus aurem suam noliis inclitiel, ibid. Cnr
Deus nou exaudiat omnes, viii, 27, n. 65. Vide Os.
Oraliones solemnes cum gratiarum artione sunt deferendae, cum e sumnosurgimus, cum prodimus, cum cibum paramus sumerc, cnm sumpserimus, el hora inccnsi, cum denique cubiluni pergimus, vn, 44S, n. 18. In ipso cubili Psahni cum Oralione Dominica frcquenlcr recitandi ibid. n. 19. Vide Lacrym;e.
,

Os noslrum janua nostra cm, Chrislo propcmodum soli dcbct aporiri nec aperiaitir nii ante pulsavi rit Dei Verbum, vn, 533, n. 80. Oris iitihtas, i 26(5 /7. 65 268 n. 68 428, n. 22.
; ,
,
,

i,
pf.

Oscui.um esl pignns 26S, n. 68 ; it 8 17 ; v, 208, n. 20;


,

pietatis et amoris,
,

n. S
33-2
;

m,

308

n. 212.

Osculuin

itisigne est

sacne paeis,

vn,
69.

13".,//. t8. ct charitatis, ibiit. 154,;?.

Osculum
habet

quasi pignus est nupUarum, et pra-rogativa conjugii, ix, 31, n. 1S. Non
osciiliiii),
;

non

liabcl

qui fidem, cl charitalcm osrulo enim vis amoris im-

piiii.iiur, ibid. n. 17. Vltfe

Oratorks apud judices

srectili

quomodo orationoni vu, 82, n. 23. inslituant


,

Avvmtaixi. Ostium quo egertmlur cihoruni su/?.

peiflua.

Ordo
que
ris

et

tempus
55,

et
/i.

numerum
2.
,

plertnu-

270,

Cnr iu posteriori parte 72 429, /?. 24.


;

sit

i,

exigit, ix,

Otiosorum
ct si

fabulae sunt, qiiihus

oh-

Ordinem
lionis, iv,

nescire facicndi

nove-

trertatio sei ilur, malignitas proditur, ix,

quid facias , non cst pcrfeclae c.ogni71 n. 12. Ordines sacri. Vide Clericusc* EcCLESIASTICUS. Oreb sigtiifieat Exsiccationem, n, 1 16, n. 34. Ehas ftigiens muliercm Jezabel , fugil ad niontcni Oreb , ibid. Orestes. Iu fabulis fenmt Iragieis bx,

140, n. 45.
aliorum 335, n. 6. Nunquam minus solus.sum, quani cum solus esse videor ; nec minu.s oliosus , qtinm
otio comparalur,

Otium Prophetarum cum

vn

cuin oliosus, ix, 79, /?. 1 Non olio, non somno merces paiMtur, ibid. 160, /?. 99.
.

citatos (healri

magnus

esse plausus, cuin

Olia perirulnsa snewn osse viriuii do;et ip>e Noe, iv, 2J!) r /?. 25.

IN

OMNIA
ilicilnr
,

OI'KllA
laline
vi

S.

AMHUOSM

El'ISCOl'1.

159

Oupxvoi, grrece
cceluin
,
:

ro

uiule sic vocctur,

i,

214, n. 73.
//.

Othrttx

unde dicta
legilur
,

vr,

33,

127. ln
Latini

Scripluris

ibid.

Otkaw

subslantiam dicunt, ibid. 480, n. 100. Ottafav gnece, et laline subslaiitiam frc-

qoenter Scriptura memoravit , ibid. 46 , quid n. 129. Qdttfff Dei cum dicitur
,

semperesse, ibid. 480, n. 100 J 485, n. 111. Ovis sub adventu byemis iuexptcbilis ad cscam insatiabiliter bcrbam rapit, eo quod praesentiat nsperitatc byemis defuturain, ul se prius berb;e pabulo farciat, quam gelu adurenle omnis berba dcficiat, 233, n. 20.
aliud significatiir, nisi

Dcum

fluniinis

PAciFiCAMatipic Ironqiiillam auimam impelus hetilicat viii, 181,


,

non ad sacramcntum nostnesnltitis, sed ad


iiilirniitalcm
rinit, ibid.

quamdam
,

di\ initalis

rcfc-

h. 2.

1'Anusmorilimoriini commcatiium Ilalicts

264, n. 7. Anatlirma Palladio, ibid. 251 /?. 50; 252 , //. 52.
Palribus eonciln Aquileiensis damnaiur, ibid. 252, //. JH'etseg. Dcliilam excepil

subsidiis Gdtts inveclor,

i,

74, n. 12.

P-edagogi terribiliailagellaprolieiunt,
r,

26.%, //. 88. PjEuac.ogus, sicut intcrprel Jlio Laliua

babelDoclor esl pueri, ix, 218, n. 2. Pagani nosiro sangiiiui nunquain po


piictruiil, qui ipsa Ecckisiorum tedilicia
siibrm-ruiil
,

vnr, 2X7,
inlerdiola,

/.

4. Privilegi.l

260, //. 2. Pm.imv \irens scinpcr maiicl ronscrvalionc,cl (liuliii nilale, non inrmutattone mliorum, i, 130, n. 7 I. Qnoinodopalin.x similesesse dcbvauius, titid. 131. PAMriNus doecat itoa ualuroj gratiam,
sc:ilciiii:,iu, ihid.
ci (livuia

GcDlilittm a
inbiliiia
el

pliiribus retro principibus


ibiii.

n. 5.

<'t

123,
non
e>l
i

//.

aapientite itilerna roysleria , r, 60. De p.iinpini foliis, ibid.

Gratiano Ronue sublata, ibid. Privilegiis Paganorura MVpe decepii aunt (Ibristiani, ibid n. 4. Pagani a Valeutiuiaiio imperalore pelicruut aras diii genlium ejua instaurari pr.vcrpio ad usiis qiioquesaciificiorum profanorum pr.rberi sumplus,
,

PanI'

Angeloruni
jusius
p|

et

aqua releciionia

n*l <m*t

rcquies

cui Sptrilua lanctiM , pcifrclio, iu, 20!), //. 61.

IUulliplic.ilio

(piinque
lotius

panuin dcsignal

auclorem
crcaloiiiii

c.t

natura melerialii

v,
i

ibid.

2.S(>

//.

3.
1.

et
cl

piivilcgia dcl rri

Pansom

234, R. 85. liiiincniiim ,

quod non se//.

ihid. 287,//.

(ilt ATl ANIIS, A AI.KNTINTANUS. Pai.atina oflici.i, lioc etl, nicinoi i.ilcs, agsnlei in rcbus apparilorea divcrso,

388,11. 9. ( iSHTl UU,

aram jurari, i liid. Vide Ambkosiqs, Km.knius,


in

veiant vciididrrutil, vin, 3Hi;,


Paii mii-i
sit, ct
i,

21.
'

lerrealrta rpii, quali*, ubi

queni ineo liomnicm Detu poaucril 275,//. I rt aeq . Quia eat qui [intuit. Ultgerc pai aliMiin, ti >i oinuipolcn^ )cus,
i
I

rtlni

coiniluin, VIII, 829,

/i.

7.

\V/)r,

(ir.Tcoium,
n. 50.

luc.ta est

Lalinoitim,

qni di\il gnni coruni


(
I

k la sunl

niiiKpi.iin
trellel
,

nnh
ilml.

qua geHwnri
(

in.202,

27(i,//. 2.

I.ilnr

dc Paradiso, ilml. 275


>ncui(
iii,
i
l

PAi.r.Aiuus
fidia rariosi

et Scciinili.iiius

saccrdotcs,

vm,

duo in pcr262, ;/ %.
.

ctscr/. (iir scciiinliiiii

non
888,
cn
.1

Palladii iu concilio Aqnilcicnsi ilicla cl rcsponsa, ilnd. 232, /i. Qettcq. Palladiivl

eonlra Otehlenlein dicetur, ibid< ;/. 23. QlMI aiut (pi.ituor lliiniin

pjt

orieulia,
n.
I

cl

quid dvsignent ? ihtd.


l

Secundiani sacrilegia nostris auribus injM imtur, ihid. 22!) , //. 2. Palladius cl 8i

i rt

trij. (IiioiikuIo l.c-li.c, pi


iii

01
:i

vol.iiilii
//.

co loi>sc dioaiitur? //
ciiiii

/
lii.

13,
Ihi

cundiamiB Pilium Dei suojcctum >ecuu~ liiui diviuil.iti iu diciinl , el moilciu |ii.
i

Miioiiio.lo
.'

ipnil

iiii

illlli

rclcnlni

i/rd.

,, ,

"

100
nem prima
fraude
,

INDEX UENERA.L1S ET ALPHABETICUS


Majorum prohra non
in filio, et filius

Paradisus esl vera domus, quae honiisuseepit,

nonjure aniissa,sed

esse dedecori, iii,71, n. 33.

non uno

v, 159, n. 1-1. Paradisi gralia die quaeritur, nec duobus aut

possunt posteris Et pater in patre redarguttntur,

r,491, n. 114.

paucis mensibus , sed quaeritur semper et qua?ritur per omnia , iv, 90, ;i. 21. Jusli iu eum sa?pe rapiunlur, et quomodo, i, 314, n. 53. Qua ralione tertii coeli ascensio necessaria sit homini ,'_ut rapiatur in paradisum ? ibid. Vide Bea-

Vidc Liberalitas, Pater. Parthenics dulcissimus salutat Euscbium, ix, 100, n. 5. Partus septimo mense vitalis octavo
Parentes.
,

TITUDO.
Paradisus graece
lur
:
,

laline Horttis dici-

moveat quod alii Scripturae codices Latini habeanl hortum, alii paradisum ix, 63, ;;. 5. De paradiso terreslri variae sententiie, ibid. 62, n. 1 et seq. Quid de eo Josephus senserit, ibid. Per paradisum ad regnum pervenilur, non per regnum ad paradisum, iv, 199,
nec
te
,

n. 8.

Parcimonije principium Christus, qui pauper factus cst cum divcs esset , vr ,
111, n. 52.

Pardus

varietate eoloris
i,

motus varios

atunue prodit,

232,

;;.

15.

Parentes exeusal heali Jaeob, el eoruni exemplo quernadmodum alii parentes sese erga liberos gerere debeant doccl sanclus doctor, 161, ;i. 5 el , seq. /Equalem esse debere parentum affeclum et filiorum graliam , ibid. 197 ,

matri et pignori lethalis, ix, 57, n. 4. Pascha Domini transitus est a passionibus ad exercitia virlutis, i, 366, n. 1 5. Et ideo Pascha Domini dicitur, quoniam et tunc in illo typo agni veritas Dominicae passionis annuntiabalur, et nunc ejus celebralur gratia, ibid. Hoc Pascha Domini quotannis verno lempore celebralur, ibid. 3S, ;;. 14. Castos ct sanctifieatos oportere Domiui Pascha celebrare, ibid.2Sb,n. 16. A Paschaleusque ad Pentecosten vacaut jejimia, laus diciturDeo, Alleluia cantatur, iii,26, .42. Vide Pentecostes. Pascha, hoc est, Transitus, viii 31, n. 12. Patres synodi Nicajnae illud secuti sunt , ut una nocte ubique sacrificium pro resurreclione Domini defera,

vni, 368, n. l.UndeDominiPascha quailadecima luna formam celebrilalis accepit ibid. 131, n. 37. Lex diem
tur,
,

passionis

exigit

inlra

primum niensem
,

novorum debere
;;.

celebrari

ibid.

374,

n. 5 et seq.

Ad

negligentiam palris re-

17.

Alium

dieni passionis, alium re-

fcrlur dissolutio filiorurn, ibid. 76, n. 35. Parenluni in filios impietas arguitur, i,

surrectioniscelebrandum Veteris Teslamenli series ostendit , ibid. 375 , n. 19

205, n. 58 e 61. Odia palrum in filios, liliorum in parenles arguuntur, ibid. 237, n. 22. Parenlibus quanlum debeamus, v, 67, n. 66. Non diligere parentes , sed eos Deo praeferre prohiberis , ibid. 300 n. 136. Necessiludini parentum divinae rtligionis pietas anleferenda ibid. 261 , n- 41; 328, n. 201. Primus gradus pietatis est honorare parentes , ibid. 377, n. 74. In necessitale pascendi sunt, ibid. et seq. Pietatis in parentcs cxemplar riconia , i, 202, n. 55. Parentes honorabat Christus non nattme dehilo, sed pietalis oflicio , v, 378 , n. 74. Non ridendtis paler sed verendus, i, 494, n. 118. Doret nos Scripturaoportere parenles laudari , ut veluli transmissa immaculata; purilatis haerditas in iis quos vohtmus laudare, praeceJat, v, 18, n. 15.
,

Tempus praecipue scire dehemus, quo per universum orbem consona saet seq.
crae

noclis paschalis

fundatur oralio

ibid. 370, ;;. 7. Inlra triginla et ununi dies saepe celebrati Paschae dies , ibid.

374, n. 16. Si inciderit quarta decima luna mensis primi die Dominica, in alleram hebdomadam celebritas Paschae est differenda, ibid. 372, n. 12. Ita temporibus paulo superioribus factum est, ibid. 373, n. 14; 377, n. 21. Septuagesimo et sexlo anno ex die

Dominicam Paschae celebravimus sine ulla dubitatione majorum vigesimo oclavo die pharmulhi mensis , qui est nono anno kalendas maii, ibid. 377, ;z. 21. Octogesimo et
imperii Diocletiani

nono anno ex

imperii Diocleliani, luna esset nono kalendas aprilis, nos celebravimus Pascha
die

cum quartadecima

IN

OtlMA Ol'EKA

S.

AAIUKOSII EPISCOFI.

461

prima die kalcndas aprilis , ibid. 373, n. 14. Alexandrini et jEgyptii in hoc convenere nobiscum, ibid. Nonagesimo et terlio anno a die imperii Diocletiani cum incidisset quarta decima luna in quarlum decimumdiem pharmuthi mensis, i|iia' est

vcrsis agitatur et fluctuat passionibus, r,

450, n. 51. Prius nobis vincendce sunt


proprii corporispassiones, iit,351, n. 9. Magna naufragia quando mentis pariler

quinto idus aprilis, quae erat

Dominica die, celebratum est Pascha Dominica pharmuthi vigesimo et primo dic , qui fuit secundum nos sexto decimo kalendas maii ibid. 373, n. 14. Ante sexcnnium celebravimus Paschac Dominicain undecimo kalendas maii , ibid. 374, n. 17. Vigesima prima luna proximum Pascha celebrandum est, ibid. 377, n. 21. Venit Pascbae dies , in toto orbe
,

turbo 448, n. 49. Quomodo securitas, ubi diversarum pugna est passionum? iv, 368, n. 14. Servilis est omnis passio, n, 165, n. 12.
et

corporis sensuumque
procella miscenlur,

omnium

et

i,

Clavi sunt

omnes

passiones,

n, 64, n. 16.

Rara

virtus, et difficilis

passionum tole-

rantia, iv,

num,
rint,

269, n. 49. Latibula passioubi mersantur quicumque incider,

non emergunt,

Passionibus

turbidis

83, n. 4. ac procellosis

baptismi sacramenta cclebranlur, velantur virgines, vrr, 617, n. 42.

anima consummatur; deficientibus, virtutem resumit, i, 459, n. 63. Praasidet


unusquisque
gali
;

sibi

quadam

poteslate re-

Pascha juxla majorum praecepta fcs-

lum

publicce salulis lxli

cxultantesque

celcbremus , posles nostros fide passionis Dominica; coloranles ut nihil aliud nisi sanguinem Christi lo(|iiamur, vm, 377,
:

coerceat in se corporis luxus , et scrvituti redigat carnem suam , n, 14, n. 16. Mens validior principalem virtusi

tern

habet imperitantem corporis sensi-

/i.

tionis est

22. Resurrectionisdie exultalio refecatque laelitiae, quo die videtur

bus, non obedientem , i, 565, n. 19. Studia doctrina;, et discipliuae attcntio

populus ex jflEgypto , primitivis jEgyptiorum necatis , ibid. 376, n. 20. Ad Pascha; solemnitalem vel Ecclesiae perlectio, vel clarae fidei pleniludo quaeritur, ibid- 369, n. 4. Onincs aequalitaexisse

tcm devotionis

ct fidci

deferrc

praeci-

mitigare possunt quaslibel a?gritudines passionum, ibid. 121, n. 56. Justus, amqnasi putalis corporalibus passionibus incorporeus manet in corpore, ibid. 452, n. 55. Grande est intra se aliquem tranquillum esse, et sibi convenire, n, 174, n. 29. Id immortalis cujusdam cst viri,
,

piuntur ad Pascha Domini , id est, ad transitum, vrrr, 219, n. 10. Pascha est quando anima irrationabilcm deponit passionem,sumit autem bonam compassior.em
;

i,

360, n. 24.
Passioni qui

cst

non cst obnoxius, non obnoxius infirmilali, vi, 469, n. 63.


insidiatur

Tunc maxime

adversarius

ut coinpaliatur Christo, cttransin se suscipiat, ibid.

ilum cjus
BRosrus.

Vide Am,

quando videt nobis passioncs aliquas gencrari, vn, 175, n. 15. Christus quasi Verbum semper stat in siugulis, intra nos
separans rationabiles virlutes a cadaveribus passionum, ct pestilenlium cogitationum, vm, 196, n. 5. Non in passionc essc, sed victorem esse passionis bealum
est,

Paschasius 268, n. 5.

abscissus

homo

vrri

Passionum immunem animam rcpe385, n. 8. Affectus , ibid. 477, n. 88. Omnis affcctus praeler dcformis
rire difficile est, r,

innoxii passiones bonae sunt


dclectationis illecebram
c>t, sed

vu, 282, n. 19. Vidc Anima. Pastorfs ovium cur /Egyptiis abomi? t, 360, n. 53. PATRisiAMii.iAsofficia crga servulos,

passio

quidem
vitiosn

nalioni essent

bona passio, ibid.

Cum
,

passiones

mentem movcnt

corruplela

i,

546, .83.
eit
etl

eeneratur ; cum excitantstudia virtutum, ahciplinm profcctus est, ibid. 451, n. 53. Intcmpcrantia fons (piidam passionum corporaliuin, ibid. 577, n. 3i. Pailioi iii m vclut duces naluraici sunl delccta* lio et dolor, nuas scquuntur cstera?, ti,
136, n. 5. Caro nostra
Ircti

Patkr propiium gcncranlis mcn, vi, 55, //. 18. Laus Dei

noquod

Patcr pracdiratur; iu co piclatis glqria, vii, 82, /i. 24. Pater ipte etl nvificaloriaa

lons
el

Pater
lionc

Filiua

lubsUuti, vi, 858, n. 9S. unum lunl uo nfu


uoitate uatura-, ti,

modo

di-

pcriouffi, ted

11

1(3:2
(i,

INDEX GKNEltALIS El ALPHAliETlCUS


9.

//.

Deus niinorem generare Filium


,

nnn poluit , ibid. 262 n. 224. Pater non general ex voluntate, aut necessitale, ibid. 169, n. 103. Pater se per Filium
vult
rogari, Filius vult rogari Patrem,
ibid. 7, n. 12.

reperies per

Cur ? ibid. n. 13. Mulla Patrem facta, ibid. 360, n.

98. Vide Trinitas. Pater venturam in locum filiae suo debet eligere judicio , ix , 255, n. 2. Parentum filias nuptui tradentium in-

tas concurrit lypo, viii, 70, n. 95. Sinus Patriarcharum recessus quidam esl quielis seterna?, ibid. 112, n. 72. Patrimomi iu divisione bona piet.^s arbitros refugit, vi, 265, n. 231. PADLiNDSsplendoregenerisnullisecimdus in partibus Aquitaniae, venditis facultatibus tam suis.quam etian> conjugalibus, elegisse serretum affirmatur ^olana? ur-

bis

ix, 110

n.

ibid. n. 2.

Hoc

1. Soboles eis nulla , Paulini facturi contra

commoda, vu, 408,

n. 33. Votum est voluntas parenlum , ibid. 621 , n. 51. Quanta vis sil in votis parentum Jephte Virginum filia nos debetdocere,?7>jY/. 51
.

obtreclatores defendit Ambrosius, ibid.


n. 2 et secj.

Paulini

cum
2.

Meliiio dissidium,
,

vm

273,

n.

Vide Anthiochena

Me-

parentum delicta redimuntur, 407, n. 32. Amat unusquisque sequi vitam parentum, ibid. 256, n. 226. PaternjE pro Indici virgine testimonium, vni, 206, n. 22. Paterncs ab imperatoribus amplissimum accepit bonorem, ix, 120, n. 8. Ambrosium consuluit , num Glio suo
merilis
ibid.

letics.

Alexandrino dissidium

Anliociieiii cuni Timotheo viii, 270, " , Timotheds. 4. Vide Padlds sanctus ex tribu Benjamin praefigurabalur, u, 223, n. 44. Sine

Padlini

neptem ex

filia copulare possit , ibid. 117, n. 1. Id Ceri nequaquam posse probat Ambrosius, ibid. et secj. PATiENTiiE principium Cbristus, qui cum malediceretur, non remaledixit; cum perculeretur, non repercussit, v, 111, n. 52. Palienlia desiderii plus pro-

Benjamin Palriarchae perrexerunt ; siue Paulo, Aposloli , ibid. n. 45. Ulerque non primus advenit, sed accersitus a primis uLeriorem niereempriorum suo fecit advenlu ibid. Talis Pauli pra'dicnt:o ut
,

putmn

aboleret affeclum, corruptumque

evacuaret
cupiens,

htimorem disputalionis
magis
regrae

sua;

ftculeo, urere

menlis viscera

batur, vni, 39, n. 17. Ferendo plus probatur palienlia , quam resistendo,
ibid. 34,
titia,
/7.

1.

Ubijam

patienlia, ibi

lae-

quam secnre, ibid. 224, n. 46. Rachel cum parcret Benjaniin, vocavit nomen ejus Filius duloris mei, futurum prophelans ex ea tribu Paulum,
:

ibid. 39S, n. 17. Vide Jacoh. Palientia bumilitalis iudieium est, iv,
,

qui aflligeret Glios Ecclesia; perseculionis suae lempore, t gravi matrem dulore
ptts

196, n. 3. Si spem auferas non potest perpetua e^se palienlia ibid. 329 n. 27. Vide Injuria. Patrije excidia repulisse gratius putatur, quam propria pericula, vu, 344,
, ,

vexaret, ibid. 273, n. 57. Benjamin lurapax aposlo!us Paulus factus esl,

non jam insidialor ovilium Chrisii, sed


defensor et cuslos, iv, 1 13, n. 17. Caecilas Pauli fletus est Chrisli, ir, 230, n. 59. Cecidit perseculor, et surrexit Evangelii praedicator, iii,

n. 23.

PatriarchjE

praevenientes

Legem
,

294, n. 33. Vidc


,

prsescriptorum vinculis absoluli libera et consimili nobis Evangelii gralia refulserunt , v, 98, n. 21. Inslrtiunt te Patriarchse non solum docentes , sed

etiam errantes,

i, 533, n. 58. Patriarchae pastores fuerunt , regalem quamdam in hoc mutiere disciplinam

ir>duenles, vtit, 393, n. 1. Palriarcha-

Paiilum heslerno persequentem hodie credenlem, die crastina prredicantem, v, 412, n. 32. Paulus doctor genlium electus, iii, 246, n. 28. Ejus vocatio Ecclesiffi formido est, u, 20, //. 31. Civebat ut poterat,ne posl suscepta baplismj sacramenta peccaret , iv, 102, /;. 40. Non de scientia, sed de iguorantin glorialtir; qtiod scientine est, nesa!

rum verccundia, vu, 197, n. 66. MLramur Patriarcharum praemia imitemur


,

charitatis est, confiiettu


est, attollit
:

quod quod aiienuiu


;

obsrquia; praediramus gratiam sequamur rthcdfeiiliatn. Sic typus vcrifati, etveri,

quod stium est, ingnt, ui, 192, n. 40. Videhat reicrna tibi (uj.li
,

IN
cui peralia
110)1

OMNIA OPEKA
,

S.

AMUKOSll EPISCOPI.
sed polins

163
et

vidcre

IV,

967

H. 8.

Quoniodo illa audierit qux postea ipsi non lieuerit loqui ? nt, 192, n. 41. Li,

licra

pro Cbristo praedicatio ejus nudavit

popultini

Judxorum

ct

omncm eorum

232, n. 64. Paulus quomodo in omni cerlamine cst probatus ? iii,202, n. 56. Naluralibus magis quam vulgatis aut secundum artem ulilur verbis , n, 105, n. 16.

rcscidit gratiam, it,

Quos arguebat, eos


uxvstitiam

conlristari volebat
,

usquc ad ponitcnliam

non usquc ad

profiindiorem, iv, 133, n. 18. Qnam recte Doniini pecuniam f<clicravcrit, rtr, I03, n. 43. Pro eo tcrlia
tlccinia (ribussanctiticatii, ir,

potu coeicendos llebili ibirf. 113, n. 39. Sic curare Paulus didieit , quemadmodum ipse sanatus est, ibicl. 120, n. 77. Patilus bonore provobat , magislerio tlocct invitat exemplo, vn, 535, n. 130. Morluus est, et passione venerabili vilarn corporis cuin immortali gloria commutavil , 69, n. 94. Paulus , non inferior Petro : eum illo facile conferendus,et nulli secundus, vi, 381, n. 158. Refutanlur qui dirunt Patiluiii luxuriae magialrum, ix, 43, n. 10. Vide
,

lacrymarum panibus

vm

Dfvotio.
sancto
el Publius prinreps, Paulo disputante, gralinm Domini receperiini, rr,273, //. 57.

Paulus proconsul

2i4,
,

//.

2.

Panlus non solum Ghrisli

sed cliani

Spiritus sancli imperio Apostoloruni acccpil, vr, 302, n. 102. Quid plus potuit

nobis coofcrreCliristus ad studium correctionis, quam ul convcrlerel, et daret

Paulus Conslanlinopolilaine l-!cclc-i;c presbyler, synoduin Oiieiiii.linni juxUi atque ()c< idcntalitini poslulavil, vm,
277,//. 6.
PA.nr.us

nobisex perseeutore doctorem, vn, 130, n. 3. Paulus non poluisset ad tantam apostolatus sui pervenire graliam si fuissel alligalus eonjugii conlubernio, ibitl. 609, /i. 22. l'auluni imgcbal alliletain
.iiiiiiii

Samosatenus non pnlavit ve-

ritalem carnis luuiian.c a Chrislo suseeplxi tae, vi, 447, n. 8. Cbrislus Fdius
est conlra
I

SpiritHS sancius

et puivere

iuipielali* cxcusso, dciicllnlnrcm inlideliiuil iiu

luclabilem vaiiis impioi iim con-

gressionibus olTcicb.il, vi, 380,//. 150. 11 ipius in paradisuin, usum propriijajn lion senliebal COrporifi, 1, TllN,//. 12.
l'auli
I''.pi.ilola

qiifcd.im

effigies

eral
".">,

cjus piicscnliic, cl lonna opcris, ix,


//.
i
i

Pauluiu Samosatciuini, ibiii. 222, //. ()".. PAurtRF.sdiviiibus quomodo prsstan* tiores sunt ? i, 259, //. 52. Nemo irridcal pnupcrcm , cl cur ? v, 371, //. (II. Qui irriiicl piiiipin ni , exacerbat cuin <| ii fecit illuin , iv, 210, n. 26. 1'auper illc iriiilindiis e.t execrandus vidclur, cui laincii pmlio in cuToesl 'ibitl. 149, /i..S. Uiiaiu mjuslc in ipsa F.cdesia plcriimqiic
i

8 et seq. IN li dilTu ilius esl quam de Aposloli leitione disserere, ibi,l. 222, //. 1. Pauli profiindum in con.siliis vix coinL

jnsliis

coiileinnaltii

tpii

facultalcs mi.is
//.
-.

p;iiiperibus disneosavit, ibid. T02,


1'aiipeilas Cliristi. / VV/e C.nrtisii

1S.

prcliciiililur,

sublune
,

iu

sculcnliis

811.'(

Paupei
i.

niyslicus (piis?

m,

194,.

tlicnlein crigit

disputantfin acccdit; in

plcrisque
ui
is tpii

ila

se ipsc Buil axponjl \crbis,

Es| iu moribiis |iaupcitas bona, ihitl. 318,//. .'i. T.slo |iauper spirilu. el Sris

traciai,
is

grammaiici magis
1 1

quam
,

disputatoi
//.

fiingatur ruuuere, vi

48,

dives quaJicumqua csnsu, t, 338, //. 21. P,\ui'KR as uicdiii csl pOttUOt cl bnin,
i

I.

Siinuiii Episloira

ad Kphesios, i\,
cniulcni-

cl

uiiili

etse

225, //. 1 cl teq. PauhlS abscns pcr


i-abiil cl

INoti oiiiiiis
l''.pi>l<>lain
i

pauperes sancla, ncc


, i

v,
I

174, n.
imiuOltB
st

'.V.\.

<li\ i-

tift?,

iliitl.
,

S5U
,

n.

13.

NOD

pOBDB

absclvebal,

7.',

/:. (>.

1'nuhn

neccnti
tpieri
|ici

queni sequeslraverat poslea sacrnmeulii reddidil vn , 121, n. 78. CJuem auli virga sacramentis abdjcnvil r<xlelihus,
,
I

u, 198, n. 17. Semo de ea re pau//. 57. Qu.e dehel C, 20


i ,
i

ciiiinlciii
ii
ii.
.

niaiisuciiidi) resliluil

a,
|

2.'>,

'i.

iii
i

" (Jiuk p.iulus siiiml junnil iul snnnl vohiil ail veiiiam pei linere,
I

oec fjigienda, 111, 87, n, imtciit iinn \c37. licala, si booa sii riifclc paiipcrias, i, 180, /;. 23. Prodeal bmnmi cvkcI corpus, ooo opprimit, pu laii nrn ibid. 258, n- M- l'">i''i. ji
las bon.i iit,
,

'

127,//. 95.
l|IM

>oi ci
I

non
'ii ll

ilc ''i<

ii

li

s
,

retlil.el miIiiIiiui
iin
,

e\i'M il.ilmnc sii-c.ipi!)i.


l

p< r< aliini a

n.

in

l<

<

<

nil

iii,

//.

.11

iliui Hi o i|'i.iin

, ,

164

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


et altera

thesaurus acceptior est, iv, 60, n. 37. Si beata paupertas cui patet coelum , ferrenas istas divitias negligamus, corporalem redundantiam declinemus, iii, 411 n. 91. Est pauperies gloriosa, et cur ? v, 266, n. 55. In paupertate et divitiis tentamenta sunt , i, 259, n. 53 iv, 165, n. 37 et seg. Saepe frangit Sanctos inopiaj deformitas, quos mortis formido non fregerat, iv, 308, n. 35. Paupertas non naturae , sed opinionis est, ix, 157, n. 90. Pretiosa est fidei opulenta mysterio, viii, 387, n. 5.Dotalibuspraestatcompendiis casta paupertas, vn, 419 , n. 63. Chrisli minister non erubescebat in paupertate, quem
;

quae non habet,

n, 486,

n.

6. "Virtutis totius finis est, et corporeae

ipsius fortitudinis, ut, confecto bello, pa-

cem

reformet, iv, 462, n.

17. Chris-

pacem, quianimorum bella sedavit, iii, 179, n. 22. Ubi pax, et mulla pax, ibi crux Christi non opprobrio, sed
tus dedit
saluti est
,

incipe

ut

iv, 464 n. 21. A te pacem pacem aliis feras, v, 177, n.


,

pauper redemerat
,

ibid. 616, n. 41. , Pauperies in sacerdotibus gloriosa, vni, 262 n. 2. Vide Eriscorus. Ubi fames cupiditatum, ubi inexplebilisappetentia, ibi utique paupertas , ix, 7, n. 10. Qui pauperes prae caeteris juvandi vn , 303 , n. 76 et seq. "Videndus ille pauper, qui te non videt : requirendus
ille, qui erubescit videri , ibid. 304, n. 77. Pauperes validi nullam causam nisi vagandi habentes, ibid. 303, n. 76. Christus non fastidit in regno suo pauperem , sed exaudit eum , et liberat ex

59. Periculosa aliquando pacis otia, iv, 237, n. 22. Ramulumoleaepacempetentes praeferre consueverunt, i, 463, n. 57. Peccare et Peccatum. Peccare est deviare ab eo quodcstsecundum naturam, iii, 132, n. 47. Peccatum est praevaricatio legis divinae , et coelestium iuobedientia praeceptorum , i , 302 , n. 39. Antequam nascamur, maculamur contagio; et ante

usuram

lucis, originis ip,

sius excipimus injuriam

iii,

Nisi

Dominus

ignoscat,

nemo

36, n. 56. salvus esse

polest, reditas

quem

ipsa noxias condilionis hae-

astrinxit

ad culpam, ibid. 292,

n. 29. Per naturae successionem, culpae

quoque ab uno

in

omnes transfusa suc-

cessio est, iii, 95, n. 71.

Adamus

vitii

omnibns

angustiis et molestiis

ix, 249,

n. 11. Si alas pauperes , laves eorum vulnera, illuviemque detergas , tersisti

utique

pedes Christi, ibid. 30, n. 13.

Lacrymae pauperum sunt lacrymae redemptrices, gemitus qui mortem abscondant dolor qui perpetuae uberlate L-etitiae veteris sensum doloris obducat, vni, 5, n. 5. Munera pauperum Deum obligaut, ibid. 356, n. 33. Utinam hoc mihi semper crimen ascribant, quia au,

haereditatem ad nos usque transmisit, ibid. 400, n. 75. Iu il!o nudata est omnis humana conditio per successionem naturae, non solum culpae,sedetiamaeruniuaeobnoxia, ibid. 74, n. 41 Aliainiquitas nostra, alia calcanei nostri, in quo Adam dente serpentis est vulneratus , et obnoxiam haereditatem successionis humanae suo vulnere dereliquit, ibid. 449, n. 8. Hinc peccatum manasse proditur, tanquam corpore animaque geniloribiis, dum corporis natura tentatur, anima male sana compatitur, v, 303, n. 143. Peccatum erat caro secundum illud quia

rum pauperibus

erogatur, ibid. JErarii

mei pauperes Chrisli sunt, hunc novi congregare thesaurum , ibid. 356, n. 33. Noli pauperem contemnere, ille te
divitem fecit , ix, 156, n. 87. Pauperes vere e?se thesauros Ecclesiae, vn, 329, n. 140. Collatio beueGcii facta in pauperes magis quam in locupletes plus juvat, ibid. 233, n. 127. Erga pauperem nemo simulator, ibid. 389, n. 134..Haereditas successori

quaeritur, dispensatio
,

erat damnata peccalo,iv, 115, n. 21. Vitium traxit conditio, infecit culpa naturam, 60, n. 19. Regnum peccati mortis est regnum , quod diu toto orbe praevaluit , ibid* 425 , n. 16. Maluit Deus plures esse quos salvos facere posset, et quibus donaret peccatum, quam unum solum Adam qui liber esset a culpa, i, 310, n. 47. Sine peccalo an hoino esse possit, v, 18,. 17. Nemo sine peccato , nec
haereditario

m,

pauperibus obligatur, viii

25, n. 60.

Vide H^res. Pax una est

quae offendiculuni habet,

unius diei infans mundus esse potest iii, 12 , n. 15; 16, r. 24. Negare hoc, sacrilcgium est ; confiteri Deo , imputii-

IN
latis est

OMNIA OPERA
,

S.

AMBROSII EPISCOPl.

465

479 , n. 27. Quomodo manilcsliim sil nos omnes csse sub peccato m, 34, /i. 52. Homo potcst uni alicui vulneri non patere ut puta, injuslitiie, intemperantice, impupatet vulneribus, diciliffi ; aliis autem ibid. 267, /i. 53. Plerumque peccala
iv,
,

remedium

honio peceali sui quod vitare non possit, lationeni piaslare cogalur, ibitl. 428 , //. 22. Is qui ad imaginem Dei esl , sine peccato esse debet , in , 219 , //. 73#

Vide Culpa.
Peccantibus Lex absensest; si adesset, non derelinqneretur, i, 350, //. 14. Mugis postquam peccavimus, delicta nostra cognoscimus , et cur, ibid. 331 n. 70. Dum sumus in peccandi libidinc oculi
, ,

biijusmodi sunt, ut

si

alterum declines,

incunas allerum , iv, 360, n. 45. Ale iton exigilur ut peccatum non facias, sed ut non maneas in peccalo quadam stationc diuturna
virtulis est
,

mentis

fumoquodam

iniquitatis caligant,

111

n. 22.

Non

non posse peccarc, sed


virlutis
,

nolle,

v,

369, n. 57. Culpamincidisse, naturae


diluisse,

est;

in

12

n. 15.

Nullum tempus vacuum debet esse lutelae, quia nullum est vacuum culpaj i, 613, n. 81. Cur plerumque in illustribus et beatis viris gravia peccala fuisse

reperimus
/i.

v,

108,

n. 37.
sil ?

Qunntum
v,

lapsus Sanctorum

utilis

432,

89. Alii sunt peccatores cceli , alii peccatores terrae, et quinam illi sint ? iv,

334, n. 34. Peccatorum


tionis
,

ne videat eorum quaeconcupiscit, deformilatem, ibid. 563, n. 16. Multi propter nimias iniquilates non suscipiunt peccati conscientiam, ibid. 336, n. 75. Gravat conscientiam memoria delictorum, nisi medicina poscatur, iii, 269, n. 57.Non est pax animae virtutibus , quando anle oculos nobis nostra peccala concurrunt, ibid. 246, n. 28. Semper nobis peccatum nostrum tanquam malus cxactor occurrit, vel tanquam improbus fonneralor conveniens debitorem, ibid. 148, n. 8. Rei sumus sine accusatore , sinc lortore cruciamtir, sine vincnlis aslringiniur, sine venditore vendiniur, ibid.

tres species sunt, cogila,

permansionis , m, 109 //. 20. Peccala volunlaria et fortuita , iv, 47, n. 17. Peccata morlalia, iii, 47, n. 77 ; v, 249, //. 99. Qui graviora peccaverit, in etelera facile prolabilur, i,401, /?.25. Peccata quaegravia sunt et manifesta sine ulla dubilalione merguntur ; quae autein leviora sunl, bonis operibus saepe relevantur, iu, 379, //. 46. Si binc peccala gravia porla,

operationis

246, n. 28. Peccare cogitautem Deus videt, iv, 12, n. 12. Peccantem vident Dcus, Angeli,
et ministii ejus, ibid. 13, //. 13. Sicut Deus jusloruin bona respicit, ila et peccatorum occulla deprehcndil ni, 245, /i. 26. Quam niiseia conditio bominis, qui put.H peccala sua Dei cognilioncni fallere posse , n , 417, /i. 6. Metuercs non dicam faccre, sed loqtii, aut cliaui cogitare quod pravum est, si Deum tibi prxsentein adesse rrederes,

diabolus

veris, illic requiem non bnbebis, ibitl. 226, n. 2. Peccasse conditionis litimnn.T cst, et impie agere perfidiae et nequissiin.v mentisest venenum, n, 425, n. 17.

Invcniabilis qui laboraverit

ut

malum

iv, 11, n. 10 et setj. Initpiilns quo putalur occullior, eo frequenlior esse consucvil, ilid. 130,
ter erubescit
/i.

quaesierat , inveniret, iu, 150, /;. 12. Gravius est ad peccatum vivere , quam in peccalo mori , u, 73, //. 2.S. Nemo gravius morilur, quam qiii peccato vivit, i, 435, //. 34. Tu ipsc tibi es causu improbitatis, et criiniiium incentor, i, 56, //. 31. Vel cxigua sciulilla peccali, si quo vitionini fonutc
fuerit excilala, incendiiini

quod

13. Latro diem re-

fugil rpiasi criminis lcslcm, lucein

adulfugit,

quui

adulterii consciam,

paniciil.i
i,

lerrarum fcacundilatem

403,

26. Peccala nieritum oblivionis


//.

Dco
451,

in-

fiiiidunt, ut oblitterel eoi

quoi indignos
ii,
/i.

grnvc exciial,
in vilio

sua visilationc cognovcril, 22. INemo longe esl Deo,


;i

nisi

qiicni

m,
csse

115,

//.

26. Corporis lapsus

Qagilia propria
//.

relegaverinli ibid. 357,


I

non debet, nisi animus iuclinetur in culpam, i, 492, //. 15. Peccati auctor noneslcaro, scd affectus, u, 140, //. 11. Vere miserabilis conditio ut
I

iis.
:t

Non
in
,

esl

ln isti, ni^i

qui est alio


//.

niis

(liiiiinc

iv,

2<;.">,

H,

<

ni

Chrislui
tret
,

iir

animoi peccBotium non inISt // 85. Qni culpam M,

166
Non
repellilur a

INDEX GENEKALIS ET ALPHABETICUS

quitur, exit a Christo,


repellit,

200, n. 10.
,

praeeunt

injustos praecedunt, iii

16,

Domino

sed ipse se

n. 24. Propter
perfccla

scelus

homintim

et ipsa

iii, 366, n. 25. Non refugit peccatores salus , sed ipsi salutem, iv, 437, n. 27. Non possumus Deo vivere, nisi pcccalo moriamur, n, 240, n. 83. Quasi palrio jure Deus ftlios degeneres

elementa damnanlur,

i,

403, n. 26. Iin-

anima peccaii tantummodo ju-

dicium declinaredesideral, pcrfecta vero


meriluui regni cteleslis acquirere , iv, 347, n. 19. Itijusli sicut palcte venlilantur, jusli sicul Iriticum,

abdicare solet,
Plericpie in

ibitl.

suis

449 , n. 20. lapsibus gloriantur,

n, 476,

//.

17.

Cum

peccamus,
;

in
ille

opprobrium tradimur
nos
tpiasi iniiiiicus in

et putant ea laudi es.se qua: crimini sunt, sed mutis aninrmliljus ;etiniandi suiil deteriores, nt , 29, n. 48. Eo sunt detestabiliores, quod cuin lanta crimina commitlant, non confundaniur, iv, 218, n. 41. Qtiam mali siut (|tiibus virtules probro sunt, peccata laudi ? nr, 1 18, n. 29. Apul plerosqueinnoceniia proignavia, et culpa pro laude habetur, i, 472, n. 81. Injusliliam plerique pro laude profitenlur, 158, n. 25. Quomodo peccator sese excusare conelur, de Scrip-

adversario
n. 30.
lineni
i,

ut

die judicii accuset el

Omne

cst, ibid.

in, 292, peccaium semcn inimlci Nocentes vel invili 442, n. 20.
prodat
,

non naturie seJ culpae adipiscunl ur,

m,

410, n. 35. Cur Deus peccatum damnaiulo, in auclorem ejus vindiclam distulerit ? ii, 120, n. 39. Peccala magna toliit magna medicina, ii, 3I3, //. 75. QuomoJo corum fune< et vincula solvantur ? iv, 168, n. 40 et secj. Inflexi viliis non voliintariis, propitiemus nobis Deum , sequamur quaj jubel vitciiuis quaj prohibct sil propi, ;

turis divinis

promens exempla,
,

i,

327,

n. 65. In peccatore illo adluic


sanilatis est

remedium

qui audit \eibuin Dei, el qui se abscondit, ibid. 330 , n. 70. Nihil est (piod majoris doloris sit , quam culp;e realus , i, 4I 4, n. 2. Gravior adversarius nobis, nostra culpa esl, iii, 246, n. 28. Cur omnis culpa velut adversario nisu de loco dcjicere , el de proprio statu menlein movere consuevii? ibid. 474, n. 19. Quot peccata, quot vitia, tot reges , iv, 448, n. 50. Tanlam vim habetinvelerala consiieludo peccati, ut excludat naturam,et immedicabilis iaveniatur,
15, n. 27. Quid aliud est peccalum nisi sarcina, quae bujus sicculi
1

liandae

divinilalis

ambitio
,

sequcnJae

praeeeptionis

obeditio

intcrdictae prae-

varicationis caulio, u, 101, /2. 12. Peecator culpam fateatur, impius ingemis-

cat,juslus
lessio

11011

se extollat

11,

426,
71.

//.

19. Veniabilis culpa <|uam sequitur pro-

delictorum

1,

331

/;.

IIJc

juslilicatiirqui

peccatum propriuin coulitelur, ibid. 368, //. 34. Quomodo jtisliftcat Dominum is qui peccalum suiim fiitelur, iii,34. n. 53 ctseq. Hoc bonaj
,

inenlis

est, vulntis senlire peccati, ibid.

m,

onerat vitiatorem,n, 417, //.7.Quomoda potesl a! bumanis lemperare, qui divina violavit,et bominibus bonus esse qui Deum Iresit ? i, 402, //. 25. Quanta \ilitas delictorum , v, 290, n. 117. Sunt qui viventes sepulcro sunt circuuidali, et repleli morluis, in 139, n. 55. Qtiantae stullitioe sit inajestalein iniiare divinam, ibid. 167, //. 8. Homo peccalo nomen hominis amillit, et fil serpens,
,

47. Immedicabilis est aegriludinis non senlirc vnlneris acerbitalem ibid. Non cognilio improbitatis, sed sorietas criminosa cst , 11, 455, n. 27. Cuni occcatoribus cur Cbristus manducaverit, v, 41, n. 10. Non absurdtini quud facinorosi cobabitent piis ac maculosi sacraUs, 1, 391, n. 14. Vide CoNFtssio 30,
//.
,

Ct

POENITENTIA. Peccala condonal Trinitas, v, 175,

mulus
tor

et bestia

Deum

, iv, 201, n. 11. lYccalaudare non potcst, ibid. 479,

n. 25.

Peccatum equo

coniparalur',

i,

582, n. 43. El bene peccatum geliciJio comparalur, iv, 233, //. 15. Pcccala quomodo puniantur, i, 392, n. 15. Justos sequunlur peccala , non

55. llic solus polesl sanare vuliiiia, qui sua nes:it, ibid. 165, //. 27. Qiiani bonus Dcus et facilis indulgere peccaiis, ibid. 52, n. 33. Quania clcmenlia Domini supra modum misericordis ad peccala relaxanda , 1, 441, n. 42. Qu;e seniel peccala Deus donavii, ea resolvere ac renovare non solel , 11 , 95, n. 4. Quos Deus redemit a peccuto , aiigct
11.

, .

IN
in

OMNIA OPERA
,

S.

AMHROSll EPISCOPI.
(|ui
:

407

pnenlki, in,60,/i. 20. Peccaluin donalur per gratiam delelur per santegilur pcr charitatem, guinftffl crucis Tustitia remitlat iniibiil. 41, n. 62.
,

peccali inucroue vulncrat conscien,

tiam neque ullum gravius onus quaiii peccaioruin sarcina, et pondus fingilio-

rum, ix, 189, n.

5. Nihil est

quod

tain

quitates, fortitudo
lia

impurildtes

timorem, temperanut perpetua fiat remisiv, 77, n.

summo
tur
rit,

dolori sit,

quam

ut unusquisquc

positus sub captivitate peccati, recorde-

sio

peccnlorum

26. Vide

unde lapsus

sit,

atque unde decide-

Ecci.esi.e CLAVES.

vn,

164,/i. 102. Incaptivitate pec-

Remissione peccatorum quis dulcior


fruclus esse posset, iv, 86,
/i.

cali posili, reverentioresnos,

non usur166, n.

12.

Qui-

patores esse

debemus

ibid.

busnam criminum suorum absolutione


73, n. 29. Bonum est peccato , et flagellari in deliclo , i, 331, n. 71. Sa?pe videmus nliquos qui anle negligenles fuerant Cliristiani, peccatoaliquo commisso,fieri diligentiores, et ex illo per poenitentiani

hctandum ? condemnari

in

107. Per ignem exuruntur peccata, ibid. 378, n. 104 et seq. Qui peccatum cogitat, inlra suain conscientiam studet se ipse includere, ibid. 155, n. 71. Quare non illi magis sint Chrisliani, qui peccasuurn, quam qui defendere putant, ix, 93, n. 15. Quid tam divinum, quam ista sentenlia ; ut is peccata puniat qui exsors

tum condemnant

evadere solere perfectos, iii, 233, n. 1 1 ruina quae repnratur in melius ibid. 310, /i. 20. Qui&ine peccalo est, subjectus est Christo , et quare ? ibid. 173, n. 16. Qui se servitio delictorum exuit,principatumbabet,nonservilutem, r, 565, n. 19. Reges ex semine Abrah.-e ii sunt, qui peccato non serviunt, ibid. 609, n. 77. Qui ad Dominum regrediI 'elix
(

ipse peccali

sit ?

vin
,

390, n. 12. Qui


,

se

mundare peccatum suum ignem a removeat alienum et illi soli. igni se commitlat, qui culpani non bominem exurit ix, 181 n. 8 et seq. Deus alia
vult
, ,

tur, se

sibi

reddit

et

qui

receclit

Christo, se sibi abdicat, v, 384, n. 220. Nisi remissum peccatum hie l'uerit,non

h.iheliimus requiem;
rit
,

non

erit vila

iion fuerit,

si requies non fuexterna si vita xtcrna non erimus, ru, 299, n. .'18.
;

Peccalum originale. Omnes homines sub peccato nascimur, quorum ipscorUia in vitio est, vn, 91, n. 13. ObnoxiSB h.ereditalis vitio degeneravimus , ix 228, /i. 8. Lapsus sum in Adam, de paradiso ejcclus in Adam , moi tuus in
,

nobis pcccata sanguine Filii sui abluit, alia donat nobis , ut bonis operibus et confessionibus nostros errores tegamus, ix, 196, n. 23. Spiritus sanclus omnium abolct vitia, peccata condonat, vi, 291, //. 64. Potens est Deus, quatido vult, donare nobis peccata, ctiam qu;e putanius non posse concedi, vu, 133, //. 12. Remissio peccatorum utriusque prelium Testamenti esl, qua; pcr agnum in typo annuntiala cst, in verilate complela

per

Non hahetquod
remissum
viii, 47,
est
,

Chrislum, vm, 387, /i. crubescat,cui peccaluin


."..

vn, 150,
cst
,

n. 58.

Mors

Adam quomodo Deus revocct, nisi mc in Adam invenerit ut in illo culpa? ob,

peccati lucruin
/i.

pivna esl, 40. Vide Cui.pa.


et vila

moi ti debitum , ita in Chrislo justilicatuin viii, 36 , n. 6. Ailam et l.va vinculo erroris nexuerant omnem
noxiuin
,

propria seriem successionis, ix, 2I">, n. 8 et seq. Diabolus redegcrat liumaiiiim genus in perpetuam caplivilatcm obnoua h.ririlii.iiis gravi firnore quod obeanitUI auctorad posteros, lili ini .it.i
,

Pcccata a quo rcmitli possint. Vide Ecclksia, Sackrdob. Peccatoii dominatur in s.veulo, justus in Dei rcgno, vi, 448, n. 12. Cur pcccalores nlnindciil opibus cl celeris bonis ? vn, 193, //. 57 ct srq. Scilirrt fee i|ii;i cis rchnqunliir BXCUMtio, ihnl. |Q|,
ii.
i;.'l

,'t

sctj. Ntilln
,

ha-rrdil.is prcc.-itoris,

Hiccessione, transmiserat, ibid. -27,//. 7.


/

ihiil.

188

n. 46. Cnr non e>1

pa

|"

ii/e

Diaiwi.ub.
,

Peccati dies
lalur, vii
,

dics ronfusionis appol


,

calorilius? ibid. (i('> t, n. iT.Smii pti ralnr lormidmi, inrril cupiditati , Benril

1 i:i

n. 37.

Ferrum pwos>

Bvaritis, scrvit libidmi

ieri( m.iliii.T
al

.-

ttim est,

quod esl

itrabile,
csi

vm,
,

400,
i-

ud

mn:;is
,

scivil,

quim
.

suli

vraimis

n. 10, Nullus

major

dolor

quam

pniitus

i.'is

'i.

:tl.Si

p<T eas

168

INDEX GENERALIS BT ALPHABETICUS


,

species minuitur natura homitiis

quae

non sunt culpae capaces, quanto magis per animos atque artus labe pollutos scehebetalur, rx , 66 M. 15. Peccatoris conscientia omnibus sepulcris gravius foetet, vn, 188, n. 46. Peccalori compatiendum et fletu et oraejus

sed fraudis sua> fructum liahere non potest , quia cum eduxerit pullos suos,
amiltit eos
rint quae

Jeriim virtus

quia ubi vocem ejus audie; ova generavit , relicta ea ad

illam se nalurali quodam munere et amore conferunt quam veram sibi matrem ovorum generatione cognoverint,

tione

et

dolore est
si

ibicl.

Peccator

sibi

ipsi

122, n. 81. non pepercerit, a

Deo

illi parcetur, ibid. 657, n. 36. Peccaloribus pluris conslat remissio peccatorum et indulgentia videtur esse pretio-

sior, vi,

429, n. 127.

Pectus velut quoddam sacrarium sa428, n. 23. corpus animumque male quaesitacommaculat, v, 1*2, n. 53. Pepientiae est, i,

Peccnia

231, n. 13. Perdix a perdendo nomen accepit, vin, 426, n. 3. Ejus doli et fallaciae ad decipiendum vcnatores, ejusque 'libido, ibid. 425, n. 2 et secj. Diabolo comparatur, ibid. Aliena diripitova, fovet suo corpore, ibid. 427, n. 6. Peregrini tempore famis ex urbibus neutiquam expellendi, vn, 354, n. 45 el setj. Egregium hac in re praefecti uri,

cuniariis in causis refuso pretio, jus solvitur, ibid. 434, n. 94. Vide Avaritia.

Pecunia sua quid homini , nisi quodviaticum est? mulla oneri, moderata usui, vm, 184, n. ll.Qui aliena

dam

aliud indiguum facinus Romae admissum, ibid. Perfectio et consummatio in qnositae sint ? n, 37, n. 59. Itle perfectus est,
bis, et

cui nihil deest; justus, cui nihil superest, ibid.

quaerunt, recle accipitres pecunire

nomi,

170, n. 21. Perfectus nescit


corporis, aut adversa

nantur, ibid. 24, n. 55. TJtique vitia exuit , qui pecuniam non requirit ibid.
Cbristianus detpecuuiam, quasi non recepturus; aut certe sortem, quam dedit,

incommoda hujus
mundi,
tis est

ibid. 153, n. 32. Perfectae

men-

nihi!

de

terrenis, nihil

de corpo-

recepturus, ibid. 312


vitijE,
litatis

n. 4.

Vide Dr-

Avaritia et Avarcs. Pedes lavare fidei mysterium, humiinsigneest,

ralibus assumere, i,584, n. 46. Perfectusest, qui malitiam nescit , nec dolum novit, iii, 224, n. 81. Perfectio ante Christi adventum unde ? i, 509 , n. 12.
Perfectionis duplex forma; alia
dios, alia plenos
;

vn, 524,

;t.

57.

me-

Pedum

utilitas, i,

271, n. 74. Cur

duo tanlum homini

? ibid. Etsi exiliores

videntur eorum gressus, fmnt tamen latiores cum incedimus, ibid. 428, n. 23. Pelagia septa agminibus persecuto-

numeros habens; a!ia hic, alia ibi alia secundum hominis posalia secundum perfectionem sibilitatem, futuri, vn, 339, n. 11. Omnis in eo
perfectio est,
si

nihil desit, vr, 52, n. 9.

rum
tum
ejus

inter

et vitae

inclinala est; et quae fuerint illius verba , viii, 461, n.

maxima nequaquam

pericula

integritatis

Perfeclio omnis in veritateest,

vn, 265,

48. Pelagia virginis ac malris et sororum

n. 248. Non potesl sine favore Dei aliquis esse perfeclus, ibid. 133, n. 11. Perfectcs. In bomine perfecto ge-

martyrium eleganter describitur, n. 33 etseq. Pentatecchcs, ix, 25, n. 2. Pentecosten facit oclavae hebdomadis initium , v, 355 , n. 25. Majores tradidere nohis Pentecostes omnes quinqua-

mina

virtus est, iutentio scilicet et actio,

vn, 454,

v, 13, n. 8. Perfecti est non defieclere, prudentis non penitus declinare, i, 557,

n. 6. Non est perfecti expectare, sed expectasse, in, 300, n. 1. Perfecta virtus habel quietis tianrruillitatem et stabi-

ginta dies

ut Paschae celebrandos; et

litalem

suntomnesdies tanquam Dominica, ibid. Per ipsum, in ipso et cum ipso, hanc vim habent, ut unus in his atque simile non contrarium intelligatur, vi, 412, n.
84.

semper , , 174, n. 28. Manet inter adversa et delectabilia perfecta virtus; neque adversa de perfeclione ejus

quidquam minuunt
et sec/.

neque

delectabilia

adjungunt perfectioui, ibid. 154, n. 35

VideEx.
astuta aliena

Non

hic perfecta vita est, sed in

Perdix

ova

diripit,

hoc

est alterius perdicis, et

corpore fovet suo,

iv, 98, n. 35. Christus dormit trepidis, perfectis vigilat, t, 150, n. 68.

umbra,

IN

OMNIA OPER.A

S.

AHBROSII EPISCOPI.
esl,

4G9

Perfecta non in principiis quammtiir sed de principiis ad ea qua? perfecta snnt, perventtur, v, 242 , n. 105. Finis disriplinae nostra: et studioruin perfectio est,
ii,

qnae 430, , n. 11. Non esl in boniinis poteslate, sed miserantis Dei , ut possis complere qtiae
coeperis, ibid.

ferrea esl fragilibus, iv

215, n. 35.

494,

/i.

20. Perfecta in fine

unum
non

suut, v, 254, n. 21.

Perfiiha
ina sunt

confiteri potest,credere

Pestilentia prius ea qua> sunl irrabotionobilia et maxime canes, equos ves et ea qua; cuni liominibus couver,

potest, v, 158, n. 12. Graviora ejus ar-

saii

\identur

inlicit

434
,

/?.

31.

quam

ptignoe, iv, 387, n. 18.

Gemina

illius cst

causa, aut malitia

atit

melus, v, 288, n. 110.


Perfidia

quam damnosa
perfidia
,

est,

vn, 629,
,

r.

G(i.
,

Ubi
n. 10.

ibi caecitas

vm,

121

Opus

est

pcrfidorum per-

pnedicare, vi , 455 , n. 30. Venenalse sunt blanditiae perfidorum, tunc cavendae, ctini id quod negant, praedicare
fidias

ceterique Lues boum atque hominutn pecoris, v, 405 n. 10. Pestilentia regionum unius alicujus morlc resolula ibid. 244, n. 108. Petrus in niari titubat , sed non labittir, i, 190, n. 35. Quid navis Petri figuret, v, 149, n. 68. Non lurbalur naturbatur ill.i vis quoe Pelrum babet qua; Judam habet ibid. 150 , n. 70.
, , , , ,

se simulant, ibid.

134, n. 129.
,

Ubi
ibi

Peli us

ibi
,

Ecclesia

ubi Ecolesia,
aeleriia
,
(

Pericula multorum sunt


,

sed pau-

nulla
,

mors

sed vila

iri,
idil
,

cortim remedia vm, 131 , n. 36. Gloriosum ducitur, siquis periculis propriis tranqnillitatem , quaerat universorum

n. 30. Pelri humtis non oi scd consecrat, i, 174, n. 16.

335

vn, 344,

n. 23.

Persa: non oblemperantes legibus regis , in se propriae mortis exequunlur

Petrus merilo reprehensus a Clu islo, quod austis sit ustirpare constautiam , nec obnoxiam considerare natiiram, iii,

43G, n.
lior est

9.

Sermo

Pelri tilubantis fide,

212, n. 68. Persf.quentium maledicla timerenon debemus, vin, 100, n. 34. In servulis
sententiam,
i,

quam
;

diiCtrina nitilloruni

ibid.

424,
Ira est

n.

15. Krror ejus doclrina jiisloel titubatio illius omniiiui

riiin esl
,

pe-

suis pati vult Christus, ibid.


Illius

348, n. 14.

430
,

n. 84.

Male Eva iu1'tlii

cibus est ut nostris passionibus de-

duxit

Adam

malc Petrtim inlrodnxit


427, n. 75. Negatio

lectetur, ibid. Plus confert fidelibus, qui

fcrniina, ibid.

n. 129. Non eadem catisa esl , ejtis qui sponte negat Chrisluni, et ejus qtiem tormenta inclinaverint ad sacrilegiimi, non voluntas , vu,

minatur, vi

134

expenditur , ibid. n. 74 el set/. Quem vi->us est voce denegaste, lacrvnui fatebatur, 424 , n. 15. Lapsiuu siiiun

m,

93,

n. 19 et seq. Vide AnvtasA ChRISTIANI, Df.US, MaRTYRF.S.

confesiione cbarilalii abolevit, ibid. 17, ;/. 25. Ila novnin luil Petiinii noluiiM
geliitii poiuerii

Peksf.cutio ideo
virtus
excellat
,

fit

tit

fides luceat,

peccare, ui peceatum ejuinec ab Evancmnprehendi , v 42H,


,

mens intema omnibus

manifestetur,
otio quaei unt

m, 241 , n. 21. Multi in Christum et non inveniunt

scd invenitiut in perseciitionibus, et rilo inveniunt, ir, 24, n. 41. Qui pciseculorem refugit , rejicit etiam Chrislum defensorem, iv, 449, n. 51. Toleranlia

r. 78. Jesus respexil Petrum el slalim error abscessil, i, 221, n. 88 ; ut, 43, //. 68. Chrislus ulii piiiiiuin inluiltu Pelruin vidit , et illuminavil , 43,

/i.

68.

facla,

Petro cur Irina inlerrogaliodiletlionis 1 1 32 n. 50. Meiilo >an nlos


1 , ,

injuriarum, et iisii periculorum fundattis est populus chrislianiis, et Ecclesia incremenlum est consecnla , iii , 374, n. 37. Persecutores inleriores niulto plurei sunt aliis et graviores, iv, 445, n. 45
et

eligitur
Iripliri

<|ii

spiritu

charitatis

divinK

858, r. 16. Cnr Becleiic praepomtur, poilquam lenlalui est a tliabolo r ibid. 376 , /i. 40. ^luivtus eiim nobii velul amorii Mii vioarium
se Rgavil. ibid.

seq. Vide Adversa , Kcci.f.sia et Martyrrs. PFnsp.vERAWTmus eadem fornax auren

relinquebat, v, 462,. 176.

Pelro rrux tanlum

gloria; dedil

lil
.

universis C.lnistiim honorairl

Veitigill

470
iv
,

INDEX GENEIULIS ET ALPHALETICUS


liibeut Peli liarcditalem , qui Pelri seiKvn nou balieul , ipiam impia divisione discerpunt , vn , 108 , b. 33. Nalalis
i

465, n. 21. Cur inverso suspcndi poposcit vestigio, n, 414, n. 2. Pelrus non solum Chrisli sed etiam
,

Spiritus sancti iinperio apostolaluin rc-

103 el scq. Duin in mari lucriiin simm quserit, vilam invenit omnium, lemhum deseruit, Deum repeVerbuni iuvenit rit ; scalmum reliquil
ccpit, vi
,

3G2

n.

sauclorum Petri et Pauli ; et quid in eo lectum ? ibid. 552 n. 224. Pelri socrus
,

videtur affeclio

esse

voluntalis

ibid.

lina laxavit

iidem vinxit

plicavil relia,

liomines elevavit ; niarc sprevit, ctvlum acquisivit, vii 555, n. 131. Dum lurbatongilatur salo, mobili meiitcs slaiione nutaples fundavil in petra ihid. Super niare litubavit non per imbeeillitatem jubenlis sed per infinuilatcm obedientis, vi , 461 , n. 43. Exilivit e navi ut occurreret Djinino, non glorias cupidus, sed obedienli.e praematurus , ibicl. 455, n. 31. Quanto minus credilur piscatori, tanto aniplius creditur quod divina sunt,
,
,

486, n. 64. Vide Devotio. Petrus Alexandrinus episcopus, viii, 272, n. 1. Petrus Alexandrina? Ecclesia; episcopus sanclce memoriae vir, ibid. 273,

Vide Roma. Pharao. Moyses potuit esse non solum quasi Pharao sed etiam Pharao ; et Pharao potuit csse sicut Moyses iv, 152, n. 15. Moyses factus in Dcum Pharao. Pharao erat rex sed deus non erat ibid. Pharao opprobrium pulans, hoc est, inopiam, ignobilitatem coutu. 3.
,

melias portio

,
,

maltiit diaboli

esse

ibid.

153

/;.

15.

quam Dei Pharao cum


,

quBB Petrus loculusest,

vn, 555,

rc.

132.

Respondit Petius pro creteris Apostolis, imo praa caeleris , vi , 456 , n. 33. Cur
Pelrus planlam
lavare deliebat
?

populo suo fluclibus niersus , mundanae conversationis exempluin est, nequis Dei

vn

populum perscqualur, ibid. 383 , n. 7. Deus Pharaonein puniendo non suae


,

14, n. 32; 49, n. 6 et seq. Pelro noxerat , quando Christum uegabat , ix , 245 , n. 7. Quantum nobis tenlatio Pelri dociimenluin fucril ad salutem? vin, 42, n. 27. Ideo Pelro stalim remisit qtiia amarissime llevit , vn, 162, n. 92. Coniirmavit cbaritatem Irina responsio Pelri, vel abolevit trinae uegationis errorem, viii, 124, n. 19. Pelrus pascendo bene cibo iidei gregem Christi,
,

laudis

sed noslra?
,

correclionis

incre-

menta qtiserebat ibid. Ph^res inlerprelatur Divisio in 393, n. 65; v, 100, n. 24. Phares et Zara geminam vitam et
,

duplicem sub Legcet Evangelio mililiam


n. , 100, 24. PharUrei a vcritate divisi, iv , 320, n. 9. Nec exiguo punclo atque momenlo
pi;eiigurabant, v, 99, n. 21. Piiaris/ei unde sic dicti? v

culpam lapsus
/1.2.

rioris abolevit, vi,

188,

Petrus solus eral, et lolum per orbem consecrandaruni gcntium coguovit mysteria, ix, 79, .2. Non intcrclusil Sinioni Mago spein veime qiiem invitavit ad puenitentiaiii , vu , 138, n. 23. Petrum quein nenio ligavaret fides vinxerat; et
,

ad inlelligentiam spirita393, n. 65. Nihii ad iuleriorem bominem referunt, lotum ad exteriorem et terrenum , ibid. 394 ,
Iranslcrtint se

lem Lcgis,

iti,

n- 66.

Phe,
linia
,

lillera

laline

significat

Hebiieorum decima sepErravi , sive Os


,

quem

fides vinxit

pcena non solvil, vi,


iniiros tgressuft,
:

aperui, iv, 361, n. 1 Philaster episcopus Brixianus,

vm,

308, n. lOS.Noete

oc-

229,

/i.

259

n. 76. Ejus in Palla-

curritCbrislo, qui cumilli dixisset

Venio

iterum cruciligi, s>ponle remeavil, et Domiuiim per eiuceni honorificavil , viii , 347, n. 13. Pelrus Ecclesia? ririnamenlum , vn 544 , n. 105. Cliristus cum Petrum esse
,

dium condemnatio, ilid. 254, n. 61. PHiLirrus episcopus, vni, 278. Phii.omarus Epicuri seclalor, quid
130, n. 13.

in

Epitoinis suis de voluptate dispulel? ix,

PHii.osorm* duplex

species,

589,

pelram

dicil, firnianientiiiii Ecclesioe inrt. 56 Pclrus primalum non bonoris; primalum

dicavit, vi, 155,


egit confessionis,
iidei,

n. 52. Aliena quaeril , cum sua nesciat iv, 471, /i. 9. Divinilatem quaritin slatuis, iii,

141
,

n. 1. Philosophia plures
,

nonordinis, ibid. 456, n. 32.

Non

deos

feeil

v,

352

n. 17.

Quam

nmlla

1N

OMNIA OPERV

S.

A31BR0SII EPISCOPI.

171
,

cx libris sacris Iranslulerit philosophi', li, 83 , h. 45 ; 87 , n. 51. Non est cura Sanclis axem coeli, et elenientoruin spatia

quingentos longaeva atale procedere i, 217 , n. 79. Plioenix quoinodo morialur


et resurgat
,

ibid. Phoe.iix coi'us


,

corpo-

philosophico inore desenbere

iv,

253, n. 20.
lcst

bbidinis neseit dleeehras , scd de suo resurgit rogo ; sibi a\is su-

reos ignorat
perstcs

Pbilosapbiaa amiclu vestilus non poi'i habilu scilicet sapientina sseculnris

ipsa et

sui

hieres corporis
//.

et

cineris sui foelus, iv, 409,

13.

videre Clirisluni,

vn

538

//.

92. Qui

Phof.nix, tpio
Illi

viite

anno,
,

ct
,

quomodo
/i.

primus Philosophiae nomen invenit, (|uolidie, priuscpiam cubilum irel, tibieinein jubebat molliora canere ibid. 44S ,
,

niorialur, ac rcsurgal

viii

55,

59.

(piingcnlesimus resurreciionis annus eat , nobis niiilesimtis, ibid.

n. 19.
visi

Qui sibi io philo.iophia excellere sinil, Salomonem secuti siuit , vin,

Phoenice, Tyrus
civilates, ii, 3()9,

/i.

Sidon vicinne sunt 70.

44,//. 30. Plnlosophi de noslris Scripturis

suinpsciunl,
,

vn, 222,

//.

131

ibid.

242

n.

179. Agnoscunt phiissophj et

PlIOENIChS. Vide ClRCUMdSIO. Photinus Chrisltim David (ilium, non Dei, dicit, G5, /i. 2G. Chrislus dicil

m,

poetaa de uostrisse habere,

pra'slanliora locuti smil , , 28. Philosopbi soli in suis gymnasiis renianserunt , quolidie a suis ronsortibus
,

vm

quaecumque 457 n.

Volo, proptcr Photiniim, imperat propler Arrinui, tnngit proplcr, M.micli.Tiim,

v,

155

n. 4. Pholinus linca csl ct cur ?


//.

ibid. 16,

13.

deserunlur; illi quolidie crescuut , qui simpltciier credunt, vi, 31, n 84. Vide ANIMA, DlALECTICA.
i,

Pbolinus initium Fihi e\ Virgine esse dispulal, vi, 5,/?. 6. Secundiiin carncni
judical

Philosophorum ratiocinandi modus 237, n. 23. Mimis Latinis et receplis


,

22

usi serinonibus sunl

ut propriis uteren-

tur

v, 57
/i.

n. 42. Plerique phaleratis


,

sermondiiis artem

271,
/i.

dei iuopes

suam jaclant ibid. GG. In sermone diviles sunt firn 183, , verilalis cxsortcs
,
,

27. Sententia pliilosopliorum de siinimo bono unde sumpla ? n , 90, sermone philosophico vanitas n. 55. In inundi, iv, 230 , /i. 12. Quid pliilosophift
ibid.

suiumus
,

ut aiunl

nceusarelur

intrrrogatiis

magister, cuui rcsponderit ?

348, ii. II. Phinkas lilius Aaron


,

(pioniodo cxclud.iliir ? ibid. 04. Piimis Joaiinis Fvangehi verbis conlulalur Pholinus , ibid. 21 , n. 57. Vide Arrius. Photinianus dicit in constilutione inumli nonditiii fuisse Christimi , i, 103, /;. 32. 1'hotini\ni bominem taolum Christuni falcnlur, vi, 147, n. 29- DivinilnIcin Cbristi negant Photiniani , 138 //. 49. Fdius Dei nolvs d itus cst, 1'liotiniali'S, tpiem diciint ni n d iliiin nobis, scd abinitio inler nos iialuiii, vi, 113, rt. 58. Pliniiiiiaiiorum bla-phrinia in ultimo Christi judirio quonindn refel,
i

//.

vm,

/.elalus

m rijiui

lciiir? ibid.

86, n. 117. fmperiali


faccrc

lege
,

Siromasten

duos occidit inlerdicta sibi consueludiiie copulatos, redemit oinnrs, indignationem Domini miligavit, dedit vicloriam quibus negabat saluleni , iv, 384, /i. 10. Pbisoh priiiius iluwtis paradisi lerrcstris; hic lluvius

nullos drbeiil

coiivenlus

VIII
ul

2G5

/i.

12. Kogantiir

principcs

Syrmiensi oppido, ubi auliUc eontenlui lcnlabant prohibcanlur, ibid. Vide AnRIAN Phrtocj valcs, viii 30S, //. 30. In
I .

circuit

EviUlb, ubi
iiiiiii

cst

aiirum

omneai i, 2X2,

lerraoi
//.

sacris Pbrygiii impudicitia disciplina el,

14.

vu, 401
I'n

n.

I(i.
,
i

1'hison prudenlia est, et ideo liabet

bo-

roa muhrai exprimore debel


//.
i

aiirum, spleodidum carbunculum ct prasinum lapidem ihid. 283, // 15. Pluson interpretatur <)i i- mulatio , ibid.
,

lil,

II.

Pn
ii.

atis ipianla

\ii

lus

sil,
.

i\

40

45.

Piataj
,

2Si,

pulchriludo el ftecunditag, i,2sv, n. 15; m, 125, n. 36. Phoxkix v s in locis Arabiae pcrhibelur drgerr atquc ca usqtie :id annoi
//.

15.

[Ilius

in

parcnlis

inciistira

sri unda priiua in DeUHl tn n. 20. PlCtati 1 10 ii, ordims non pi a pnadii al
,
, ,

179, n.
i

3.1.

Mnnda

dcliitil este

ici.pla.
occufta

nla

in

duibiii

siini

piclalis

, ,

472

1NDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


lcm suam singularis pietas
cessitudo parentis et
,

mysleria, in, 445, n. 9. Sicut per unitatem et plenitudinem Divinitatis Pater

ibid.

Ne-

Miorum,

ibid. 170,

Deus
tre
:

totus in Filio est


ita

et Filius in

Pa-

intentionem et pietatis affectum tolus in Christo est, ibid. 190, n. 37. Aliquando diabolus liominem compellit nimia pielate impium esse , v, 123, n. 10. Vide Deus et Parentes.
Pietas vera est
,

per

n. 10. Quidam iterum natossuos in uterum revocant ut eos tueanlur , ibid. 168 n. 7. Quorumdam solemnis peregrinatio fovendi partus necessitate, ibid.
, ,

quae praeponit divina


,

htimanis

perpetua temporalibus

ix,

185, n. 29 et 30. Praescripta sibi domicilia habent, ibid. 183, n. 26. Minor a majore devoratur, et rursus major a validiore , ibid. 172, n. 13. Vide Tvmali.us.

176, n.

7.

norum

Ut omnium principalus boita etiam seminarium virtutum


,

est eaeterarum

vni

24, n. 54. Mollis

forma pietatis, nihil amat , nihil immite, nihil durum , ibid. 34 n. 1. Pietate paterna proxime ad Deum accedimus, ix, 257, n. 10. Naturne detrimentum non est, vi, 69 n. 66. Exerceat le ad juslitiam , conlinentiam, mansuetudinem,vii,244,
et tenera spccies est

Placentia, ix, 9, n. 3. Placentinum, vii, 417, n. 57. n>v/]Tt aTr/avet;, ix 52 , n. 15


,

insolens

56, n. 3.

Planet^e unde

sic

diclse

i,

146,
,

n. 15 et 16. Plant^e omr.es semen habent


aliquid

aut
i,

quod

liabeat virtutem seminis,

128, n. 66.
n. 37.

n. 184. Pietate
g-dit, ix,
,

nihil
,

Dominus

pra?slantius

Plato paler philosophiae , Tria rerum omiiium

578,

prineipia

122 n. 7. Nulla merces Deo quam ea quae habel pietatis munera, vn, 471, n. 32. Pignus dicunt quod pro mutuo aere
nielior

constituit,

Deum, exemplar

et

materiam
et
et
,

increatam , ibid. 29 , n. 1. Fictain adumbralam xc/i-sw.v proposuit


qtiare ? ibid. 502,
lia in
;;.

2. Eruditionis gia-

susceptiim est, Quid sit , 400, n. 67. pignus quod Lex reddi jubet ? ibid. 393,
n.

57

400

n.

67

et

sea.

Vide

USURA.
Pilades. Vide Ohestes.

JEgyplnm profeclus est, ut Propbetarum dicta cognosceret, iv, 380, n. 4. Inde Dialogum transtulit , quem seripsit de Yirtule ibid. Plalo potuit Moysis
,

scripta legere

i,

429, n. 24. Ex nostris

Pilatus typus fuit oinnium judicum, qui damnaturi sint eos , quos innoxios
existimarent, v, 436, n. 101.

u, 128, n. 50. Quid de siderum harmonia senserit , i


in suos libros transtulit,

Pineam quis videns non stupeat tantam divinopraecepto artem ipolitam, impressamque naturae ? i, 129 n. 68. In pinea magna Dei virtus, ibid. Pinus lacrymula vulpis sibi medetur, i, 234, B.19. Piscium creatio, i, 163, n. 1 et sea. Diversa eorum genera recensentur, ibid. 165, n. 5. Qtiomodo in eis fiat respiralio, ibid. 170, 171 n. 10 et 11. Quare
, ,

591 , n. 54. Horltim illum sibi Plalo composuit , quem Jovis Hoftum alibi

Hortum mentis appellavit n, 65, n. 19. Qualis sit Hortus iste Platonis,
alibi
,

ibid.

Platonis Patricia qtiaedam philosophoruni prosapia, vni, 433, n. 1.


scimtis esse irrisas

Platonicas ideas ab ipsis philosophis vr, 152, n. 46.


,

Vide Amma.
Pr.ENiTuno nescit augmenlum 304, n. 96.
,

vi

Jentes

babeant densos et acutos , ibid. 171, n. 12. Lambunt terram , et ex ea sibi praedam requirunt, ibid. 164, n. 3. Herbis pascuntur ac minutis vermibus,
ibid. 172, n. 13. Quare sublati deaqua, viverenon possint ? ibid- 170, ;;. 10. In

Plotinus

Joviniasta

condemnalur

ix, 44, n. 14.

Pluvia ex mari

in teiras transfundi-

tur, i, 96, n. 22. Pluvia Ecclesiaj preci-

piscibus mulliplex generandi

ratio

i,

168, n. 7 et 8. Nesciunt adulteriua contagia , ibid. 169, n. 9. Piscium in pro-

bus conceditur, ibid. Pluviam totius mundi Scriptura? divina? pollicebanlur quae rigaret lorbem sub Domini Salvaloris adventu Spiritus rore divini, vi, 272, n. 8.
,

IN

OMNIA OPEHA

S.

AMBROSU EPISCOPI.
De
Poenilenlia libri
scripti,

173

raortim quredam absolulio csl delictorum, rv, 436, n. 22. Qui verelur

Puuu
,

duo ab Ambi osio

in, 225, n.

1.

pocnam

custodial gratiam

n. 28. Piena corrigit et

119, emendat erran,

ibid.

Poenitentia, pcenitudoet poenitere. Poc-

tem, ibid. 379, n. 3. PoENrTENTi- magisler Christus , iii, 247, /i. 29. Emendare futura attenlionis est humana?, praMerita damnare divinac
cst potestatis, iv,

468, n.

3.

Opus

honii:

nis est gerere poenitentiam deliclorum

nitudo lapsis necessaria est, sicut vulncratis necessaria sunt medicamina vn, 656, n. 33. Nunquam pcenilere, solius Dei est, rx, 155, n. 85. Nihil pcccare, solius Dei est ; emendare, sapicutis est, et corrigeieerratum, et poenitenliam gcrcre peccali, ibid. 179, n. 4. Quanlum
,

Dei munus

est

graliam implerc mysterii,


nihil

v, 75, n. 79.

Poenitentiam agere
nisi

prodest

ilaagatur, utoportcl,

m,225,

n. 1.

In orationibus et obsecralionibus, cum dolore el lacrymis exigenda pccnitentia est , ibid. 270 , n. 59. Plena poenitentiae dcGnitio, commcmoralio deliclorum , et quomodo? ibid. 225, n. 2. Pcccalor lardius sempcr culpam suam agnoscit , i , 329,u. 68. Qui agit poenilentiam, cxcludit

pudorem
Illc

flagilii

coniilendi, iv, 184,

n. 5.

qui errorcm

suum non

agnns/i.

cil, insanit, furit, desipit,

m, 30,

47.

Pudore culpa minuitur , sed dcfcnsionc cumulalur ct silendo corrigimus con; ,

401, n. 24. Nec ltonores consitlcrandi, ncc amici crubescendi , ubi agcnda est poenilenlia, ni, 265, //. 51. Qtii pocnitcnliam agit, conimoveri non debct , si quis ei |)eccali sui crimen objiciat,z'/W. 234, n. 13. Offcrrc se debet ad pcenam, et occurrcre divin.c
tentionc prolabimtir,
r,

indignationi, ibid.
mitalis ruiua,
si

Non
sit

est gravis infir-

cliam voluntalis studiumabeanon rcsurgendi, ibid. 263, n. 47. Pcvnitcnliamgcrere vera mcdicina cst,
iii,

non

velit nos peccata nostra flcre ? vti, 147, n. 49 et seq. Peccatum non lollilur, nisi lacrymis et poenitentia, ix, 92, /;. 11. Quotidiani nos debet ptenilerc pcccati, vn, 162, n. 95. Rara confessio dc pcccato, rara pcenitentia, rara in hominibus verbi ejus asserlio, rx, 179, n. 4 et scq. Bona puenitentia, quse si non esset,omnes ad sencctutcm diffcrrent ablutionis gratiam, va, 163, n. 98. Si acpiam non habeo, habeo laerymas, qtiibus diim pedes Cbrisli lavo, utinam me ipsum diluam! ibid. 153, n. 67. Quomodo agenda poenitentia, qtio sludio, quo affeclu, qua mentis intentione, qua intimorum concussionc visccrum , qua cordis conversione? vir, 146, n. 46 et se<j. Sacerdolcs non aufcrunt pcccatum ejus, qui in dolo se offert, cl adhuc in studio delinquendi est, ix, 182, n. 11. Agenda cst poenilentia non sohim sollicite, sed etiam mature, vu, 129, n. 2. et eo tempore quo culpaj dcfervesral luxuria, ibid. 166, /i. 107. Punitenlia non est diflcrcnda, ibid. 163, n. 98 et
set/.

Deus

Qui seculus
rigcnteni,

cs crranlcm, sequere cor/i.

vn, 568,
in
//.

31.

ra:nitentia3

227,

/;.

4.

Aqua lacrymarum, aqua


/i.

iubaerc,
ibid.

tanquam

quo Deus tacile reconciliatur, quando impcnse rogatur, v, 336, n. 224. Dulcia jtidicia
poenitcntia; seciindtim est pocultim,

658,

nauliagiis tabule, 38. Majora ciiniina majo-

primum

repares, ibid. 233,

11.

ribus abluuntur Qelibus, ibid. 90, n. 10. Forlitu dolciidiini, ubi peccalum cst fortius, ibid.

658,

/i.

37.

agenti pucnilenliam, iv, 103, n. 43. Laboriosa pccnitcntia , suavis gralia , iii,

288,
ril,

//

22. Poenitentia palicnliam qiiic-

cst agciulum ? vil , 162, //. 96. Qiu agit pccnitcnliain, non solum dilucrc lnrvini.s debel peccatum

Poenitenli

qtiul

palientia mitigat delicla inngua, ibid.


/i.

siium, sed

46. Poemtentia deliclum abolet, sapientia cavet, v, 283, n. 96. Quomodo <|uem pcccali ptrnitct, is pocna suppHcio-

262,

cliaui cmciidalioriluis faclil opcrire, et legcre delicta luperiora, ibid. 142, //. 35. Fides tpi.x itiperiora peccala

deplorat, nove caverc couiuevil, ix, 29,


/i.

que liueretur ?
iniaiii

i,

391, n. 13.

Fttgil

ven1
1

12. Qdeliui
ii.

<

si

quicicere,

cum

k<

iram, qui cgcrii pcenilenliam, 1, 246, /i. 2. Arguuntiii qui eam in moi lcm
diflorunt, v, 335, n. 221.

(iii'

ni (jur.is

opera pcenileniiiB ; ne in
li.it,

ipsa pu?nitentia

quod

|"<^i<*^

iodi-

geal

pcenitenlia,

vn, 165, "

104. Eoi

-,

174

IJNDIiX

OLNERALIS LT ALfHAUETICLS
lerlio fuerit dilala ejus

qui pqeuiti 'iiliuiu agunt, koc solum pteniterc iion debet, ne ipsins ptenitentiu; patiitenliam agant, ibid. 159, n. 80. Fncilius inveni

dat remissius se sujiplicassc

communio, cre; fletus aula

geal, miserahilior jiostea reveilalur, le-

qui innocentiam servave-

neal pedes brachiis, osculelur oscidis,


vct fletihus,
ibicl.

rint, cjuain qui tiain


,

congrue rgerint

|)cenilcusi

ibicl.

162, n. 90.

Pcenilenlia

semel fuerit usurpala, ncc jure celehrata, nec prioris fruciiun obiiuet, et aufert iisum posterioris./cW. 165, n. 104. Poenilentia reinediuni peccaU est, non pccibicl. candi iiicenlivum 160, n. 90. Quam nialc aliqui pnposita spe agendre licentiam silii delinquendi panitentire, propagatani putenl? ibid. Propler spem venire agitur poenilenlia, vn, 133, n. 16. Nemo potest bene agere paniientiam , nisi qui speraverit iudnlgenliam, ibid. 86, n. 4. Deus qui
,

125, n. 90. Singularis yilaa aliquis dehet orare pro eo, qui pcccavit in Dominum, ibid. 105, n. 42. Pu-

dornosa

peenitenlia puhlicn revocarenou dehct, ibid. 161, n. 91 p.tsecj.

Qui pcrnitcnliam pctiml,


eeperint
,

et

cum acrevo-

publifffi
;

supplicalioni.t

nnlur
petiisse,

[njtiore

hi

|>oeiiit<-ntiniti

videntur malorum agcre horiornm , ,

vn, 159,
peenileiilin

n.-

86. Cogiicivi

qim<.dnm in
larryniis
,

sulcasse

viilluni

cxarasse continuis fletihtis gfiins, jejuno

ore semper randi in eorpote

et jmllido niorlisspcriciu spi-

|>rretn!isse, ibid.

125,

pcenitentiaiii exigit
ibitl.

veniam poUicelnr,

.91.
Poenilentia

107, n. 46. Non ex toto corde luiiniliat, qui se veniac reservat, ibid. 96, n. 23. Expeelat geinilus noslros, sed temporales, ut reinitlal perpeluos ; expeetal lacrymas noslras , ut profundat

publica

virginis

lapsa?

vti

656

n. 33. et ejtM

corruploris

ibid.

659, n. 10. Quae illius viiginis deheant csse preralictues et aftrriuc , ibid.
660,
/i. 43 el scc/. DeUl quolulie Psnlimun qilbiquugc-stiuwil ivcil.re ibid. Ubi jneua prrcscrihilur. dehi e-sc poiubi remissto douilentia |)eceatoruin
, l
;

pietalem suain, ibid. 95, n. 22. ApoMoli veni-im sjiopcenilentiam docuerutil ponderunl, euljiain relaxaverunt, ibid.
,

33. Tanla esl pipnilcnti.e medicina ut niutnre vidcalur suain Deus seutenliam, ibid. 147, n. 48. Unum in haplismo, e< peenilcnlia rc-

142,

/i.

natur, gratin

est, vitt,

388, n. 6.

Man-

missionis peccatortim mysterinm est, vn, 602, n. 36. Prcecedit peenilenlia, sequi tur gratia
;

clalum Domini i-sl eliain gra% issinii crimini.s rt-is, si ex tnto corde, e! manileMa conlrssionc jicccati piriiileiiiiasi geranl, SacraniCIIli rirlestis i'<iii::dciidnui graliam, vii, 136, II- 19. Eral dies quosese Dominus jiro nuhii Irndidit, quo iu F.i clesia

neque pceuitcutiu sine


;

grati.',

iieijue grntia sine piruilenlia

debet eniai
ul

pqenilcutia

reinxnlur,

vui, 335,

prenitentia jnius
gratia possit

damnare peccaliim,

n. 20. Viile Exr.oiiMimcAiio,

Xova-

abolcre,

Poenitentia si fuerit spcrare, etsi non gloriam, cerle peeiue

388, h. 7. perseverans, audebit

vm,

TtANI, PaUI.US.
Poet^e. Viile pHii.osoriu.

vucationem, vn, 657, n. 36. Vide Coxversio.


Sicut ljaptisma unum, ila una jioeiiitenlia, qnae tamen publice agitur, vrt, 162, n. 93. Merilo reprehendiintur, qui
sa?pius

Poi yeius ii Afriranis pariihus jiroconsulnrein jurisdielioncm egregierepr.Tseniavil, ix, 260, n.


1'oi.yit asiniin nd
i,
1

pra-dam cajiieiidam,
(liffe-

178,i). 21.

agciulain

jiulant

pirnilentinin

PoM\.De
reniia

simplieitim jionioruui
r,

ibid. Fleat pro te mater Ecclesin, el cul-

folioruimjtie diversiinte,
nt

122,

pam tunm

lacrymis
,

lavet

videat

te

n.

58

59.
Irihus Iriiimphis ler-

amat ut pio uno Chtistus moercnlcm mulli rogent, ibid. 162, n. 92. Si quis occullacriminn babens,j>rop!erCliristum
studiose pcr.nileutiam egeril, veninm^jieret ; pelat eam lacrymis, |>et.;l gi miti-

Pojirr.ius citll

rarnm

cintissel orhein, pulsusacie, lnl'o

tcrmim* txnl imperii, Cnnopei manii spadouis oeetiburt, vnr, 309,". 35.
proftignss et sui

hus

pelat

totius

populi
;

fbiibus

ut
et

Pomum

runi

iiiimrriurfiin
;/.

cxfl^ilalui;,

iguoscatur, obsecrel

et cuiii

senindo

cilo deperil,

vnr, ID2.

29.

o,
.

IN

OMMA OPERA
iii.ii is

S.
t,

AMISIlOSU Fl'iSCUI'1.

175
incens;c
//.
1

1'oni'us reliquo sinu

Jiilcior,

Prjkkectorum doirus Koni.x


sunt,
ct

185,//. 20.

nenio viwiicawt, ix,

7,

13.

Porui.us. Quomodo patcst observari a populo, qui nihil babet secrcliim a populo, dispar a mullitudinc, vm, 400,
n. 2.

Pr.i:mium (|iianlo pnecellonlius, lanlo impdnsius officium, v, 184, //. 78. lidc

Merces. Praamiui

spcs, el

promissorum

rco-

Porui.us arbor quid mystiee declarcl


i,

lestiuin hxrcditas, bonis

118, n. 53.

essc ad sludia virtutis

maxiuiuin solet incitamcnluni, ix,

Portiana, hoc e.-l, oxtianiiirana basiliea non pctebatur aJ) Airianis, sed basilioa nova, Imc esi, exlranuirana quae majorest, vur, 32G, //. I. Illis se.se opposuit Aiubraiiiis,
ibi<l. et
1

225,

//.

2.

PastNTiA plurcs quam fuluia pr;cfcriint, vn, 256, //. 227. Pveiiiunciali
pr.Tsiiiiiimi lcsiimoiiiinn fulurorutn esl,

seq-

ibid.

12,',,

/i.

S9.
facile ctir

PossKWO
1

piC.iiisn

1011,0 mUHilllS, v: I,

Pii.K-t

mrbe

nrino dehral

.'

74,

//.

II. Illikl piissiclenius. (pio uti:

vn, 32: //. 132. Possessqr esse noM potcst, qui non eapil Irmltim, v, 178, //. 61. Quod pnssideas, eo ipiod atlliuc speres, prceatabiiius e.sl, if, 178, //. 32. Potestatum ordinatio a Deo; a nialo mnbitio potestatis, v, I3I, //. 29 et seq. "Son pnicstas ninla, sed is ipii male utiin-ir,
,

1,239, //. 2 4. Neniineui virluti propruc dcberc ronildere, v, 108, //. 37.
(|iiani

pRsuMrrio arioganli est roganti, vn, 158, //. 80.


Pr^varicantis
displiccre. eonsuevil, viii,

propior,

affeclus ipsis Cicntili-

bus

2SS, n.

7.

IV.

ctar ic\tor

grrecc

disCCdendo

lur potestnte, ibid.

Lex
i,

naliirai

c-t,

ut

leniores sint ad ptmlenduui, qui

maxima
68. Ple-

Apostata votatur, laiiuo autein dicitur TVansgressor, el nuain ob rem? iv, 333, //. 32.

potcstate poliimiur,
runiipic
iv, 7(),

2I2,

//.

Presbytebo dandum
dal ti-rrciium, ni

(piod

libi

abun-

non
r/.

ci

errcrc (k-lihqucntcs
>\

mn

joris auetoritatis est, qii.im

ulciscaris,

quod

liiii

dw

I,

ab iHti acrlpins v, 380, . 70.


,

gpirtl.ilc

24. Cotifinua

et
i,

diuturnn po-

lenlia ^isnit insolcntiam,

200,

/;.

52.

Grave
letn
leslas

csl

polcstale uli, ul snb polesta//.

Pie>bvicrns \cl ministros magis <koct liuinililalcm tcnor, \n. 321 //. 152. I)omiims liccniiam iclaxnndi pccc.ila saci-rdotibuasuissinc n'ln exceplioneconccssil ibiil. 90, //. 1(1. Pic-b\liri qin p- r lii(;iiiln

recidas, \, 321,
licerc

186.

MaJa po-

442, //. 33. Potestas isln leucbraruiu esl, ivruin tion vidrrc, seii spernere, ibid.Otunis polentia a-riili soiiiiiinm, non vcnt s est, ii, 214, //. 80.
noti

quod

iiccat, iv,

et

\cl iuiuislri Pci loi.x-

innumcros auuos gradu funcli, retrabuntura nnii

ncre

sai ro, cl

ui

i;c

ilcpulaiitur, groi iler

Potest4tes
//.

non

irrilandre,

vit, 234)
ct viilule

gemunt, tx, 23, n. 29. lnlc Saci roos. Pr.i iio-.i si (aplare im rcinciita, noil
simplii ilalis, scd veisnli.c
i

217. Potcslns c\ s,i|ii'nlia gigllitur, vi, 257, //. 213.

si,

1,

351

R. 91.
iu- ? i,

Poius
//.

lioiniiii

quis nccessai
rpii

489,

Pr v
i

ii

mm
i,

llo.

r.vslimaniur,
alios
ligat,

.'!M:!,

lemoore, wid SMclilatu //. 7. Uu;c sinl m n-

PajBCBPTis suis

debel

siium

ikisi

nriini primilia?, ipia-.


//)/,/.

Dc
<t
(

of

ipse legitiiiia pncrepln in se ouslodire, ix, 148, n. 64. Vide Consimum, ]\Iani>a ruivi.

fcirc ilclicmiis,

3SI, n. B

II.

Primilias
iiini."la, vii,

vigihniHiiu
ai

tuaiiiin

lnislo

dicato, piimiti.is

liium ticiruin ClnisH


//

l'it,i:i:iiMM

clamorc quis deducalui


vi

528,

68.
primctgenila aliqui
1

i,102, n. 30. i'n iiiimim


in
Pli/l.lii si

1'iiiuiiias

inlcr ci

rsl dcaltissimis

radere,
//. 2(i.

(li.l.iMliam \o!iiiil cssc, vi

1,

440, "
c-i
I
.

9.
\
.
1

planis Iniiani vocalur, iii, 159,

Pkimixivi
l:!U,
//.

primogeniius
\cic
i

IRATIO. DCIIS UOIl UtltC pl.Vdeslinavit, (piam prirscirel; sed (|uorum merila prrescivit rornm piremia prn drstinavit, vi, 215, '/. 81.
,

2,

[llu e-l

pi
si

||

sanciic m.-riis
:i
I

iiiii,

p.iiiu-,

//././.
i,

ii.

t>

Sa-c n

pi iinagi nili

m
i
'

nnn
ilnd.

innicii oinnis pi iuiogcni(Ui Mllt

; , ,

176

INDEX GENERALIS ET ALPIIABETICIJS

primogenilo Dci 430, n. 2 et seq. Filio priinogenili Sancti, et ab illo initio iuitium sanctus nuncupatur, initium Filius, cui debetur primitiarum praerogativa, ibid. 431, n. 7.

Primogehitum omne sanctum , it 270, n. 55. Sancti vocantur primogeniti, i, 39, n. 15. Non oinnia primogenita
sancta
;

sed omnia quae sancla sunt, sunt

etiani primogenita, ibid.

383, n. 7.

PnusciruM
dticti

sola capita aere fusa, et

vullus de aere vel


i,

niinibus adorantur,
cati, iii,

marmore ab bo262, n. 57. Fa-

gratiam Spirilus prophetandi , tv, 251 n. 18. In excessu mentis positi prophetabant, repleti DeiSpiritu, 302, n. 5. Et quomodo, t, 596, n. 61. Cur ut prophetarent , psallendi perilum jubebant psallere, iv, 137, n. 26. Eis futura pro praesentibus erant, 212, n. 64 tv, 179 , n. 57 ; 257, n. 27. Quae ventura sunl eis tanquam praesentia Spiritu revelantur, n , 314, n. 77. Non potest esse Prophela, nisi qui de Dei Filio prophetarit , v , 250, n. 10. Veritas Dei ex
,

m,

m,

cultatem imperandi, inccntivum est pec57, n. 12. Vide Imi-erator et


dies
,

Prophetarum oraculis colligenda in , 154, n. 18. Cur interdum refugiamus


,

vei

ba quibus utuntur Propbelae, n, 31

Rtx.
Principum natales

n. 73.

vm

94,

Secundum Evangelium vila Prophctarum est, v 99 , n. 23. Cibus eo,

B.15. PRiKcirioiiuM
;t.

rum,
varia gcncra, i, 36,

divinae voluntatis effectus esl, ibid.

70, n. 72.

12.

Prophelae

Spiritum

accipiebant

et

Priscus a pueritia jam iude


brosio aetate
>,.

cum Am,

accrevit

simul

i ,

107,

1.

Priscum AtticocommendalAmbrosius,
ix, 261, n. 1.

Christum videbant , v/ , 443, n. 167. Non se , neque ea quje juxla pcdcs sunt, Prophetae aspiciunt , sed cccleslia , ix , 114, n. 13. Pascit Prophetam, quiintelqui cuslodil quae scripta sunt, ibid. 80. Haec consuetudo esl prophelia?, ut qua? futura sunl, vel quasi praescntia, vel quasi facta dicanlur, vi, 36, n. 97.
ligit,

Privilegia. Vide Pagani. Processus vkae nostrae quis dtbeat esse ? i, 337, n. 76. Exordium processionis ad virtutem est abstinere a peccato, iii, 107, n. 18.

153,n.

Propria dum vindicamus, communia amisimus


est,
; ncc proprium quidquaai uLi perpetuum niliil est, v, 294, n. 124.

Procuuus episcopus Massiliensis, legatus Gallorum vin, 229, n. 1 259,


, ;

n. 76; 260, n. 1. Ejus iu Palladium condemnatio, ibid. 255, n. 63.

Prohibetur qui non fungitur iis, quae desidcrat, vn, 94, n. 20. Promissum non lemere praevaricandum, vii, 504, n. 6. Non semper promissa solvenda omnia sunt, ibid. 367, n. 79. Est contra ofGcium nonnunquam
solvcrc promissum,et
todire, ibid.

PRormuM quibus nihil est , illis nino nihil deest, vn, 459, n. 5.
PnosrER plaudebat
sibi
,

om-

quod occa-

sione sacerdotii Ambrosii reddilurum se quae abstulerat , non putabant ,

vm,

12, n. 24. Efficacia lamen Satyri omnia, ibid.


Prosteritas. Secundae
extollunt, viii, 314, n. facile usu venit, insolens
res
9.

solvit

sacramentum cus-

271

n. 264.Tolerabilius est

menlem Quomodo

promissum non facere, quam facerequcd turpesit, ibid.366, n. 76.

darum animus

ibid. 320, n. 23.

rerum secunVide

PRorHETix
2 16,
ii.

est annunliatio futuri,

n,

7.
,

Non solum rerum complelur


sed etiam proprietate verbo-

n.iraculis

rum, v, 48, n. 24. PRoraET^; interioribus oculis dicebanlur Videntes, iv, 228, n. 8. In eis Dominus loculus est, et ideo errare non potuerunt v, 409, n. 22. Non semper
,

HOKESTAS, StCUNDiE RES. PRosPERipeccatorum successus nutare nos faciunt, in, 160, n. 27. Praescientia ac providentia Dei hoc ipso amplius probatur, quod in peccato positus, successu affluil sxcularium prosperorum, n, 491
n. 14. Plurimos supplantarunt secundie res, quos supplicia acerba non fregerant,
iv, 260, n. 31.

pffopbctubant

sed

cum

infunderet bis

Vide Advep.sitas.

IM

UMMA

Oflil.A

S.

.OlUllOSII EPISCOl'
sapientius,
cernit,

17
el

Proih(;ai.uas. Kliam boiiormti ope-

qux

divina

liuniana se-

rum sumptibus immoderatum


decet, vit, 316, n. 109.

essc

non

Protasius. Vide Gervasius. Providknti.e divinae subsidia hominibus non deessent, si Dei jusliliam servare vc-llemus, iv, 409, n. 14. Vide

vm, 22, n. 48. Labor et diumcditatio cum Dei gratia dat perfectam piiidentiani iv, 65, n. 11. Non in foro, non in plateis , sed in Ecclesia
tuma
,

Dkus.

Proximus
formis

est

qnem non solum con-

conjnnxerit , sed eliam misericordia ropulaverit, vn,08,n. 28. Non sanguinis necessitudo, sed virlulis

nalura

537, n. 88. Cum omnibus bonis consorlium babet prudentia, ibid. 300, n. 66. In se refluit uberlas prudentiae, et quo pulchrius fluxerit , eo exercitius fit omne quod remanel, ibid. 303, n. 75.
possidetur, vir,

Prudens nemo,

qui

Deum

nescil, vii,

cognatio proximos faeit, ibid. 481 n. 54. Proximus csse non poles, nisi faeias
,

216, n. 117. Prudenlis est prospicere , ne frequenter eum poeniteat sui, ix, 155,
n. 85. Prudentium maturitati lulos esse volaius per sxculum , vu, 542, n. 116.

mUericordiam

ibid.

110
,

lex naturie ct Doniini est

n. 52. Haeo, qua; nos ad


,

communem
aker
,

ut astringit humanilalem tanquam unius corporis parles invicem dcferanius ibid. 342 //. 19 ct seq. Subvenire non babeiiti, bualteri,
,

Psali.endi geminum officium

m,

342,

n. 41.

Psai.moruai ordo non quadrat secundinn geslorum ordinem, et quain ob cau-

maniialis cst

duriliae anteiu, plus


,

exn.

sam

lorquere quam dederis 20. Nemo habel quod


,

ibid.

343,

alii

plus deferat

? iii , 25, n. 41 et scq. Psabni qtii lituianlur In finem, aut de Christo sunt, ant ipsius Christi, ibid. 402, n. 1. Pro
,

vnr, 1 10, n. 79. Intelligamus eo nos Deo acceptiores fore, quoctiam plura donamus, quia bocgratiores Deo suinus, quo nobis plura dimissa sunt ix 28 n. 9. Dimittamus
(|iiam

qnod

sibi oplal,

Octava non roulti scribnntur v, 173 n. 49. Pro Toreularibiis, ibid. 394, //.

24. Quanta virtus propketice in Psalmis, iii, 101, n. 8. EtSl oinnium Psnhnoiuin

corpus
ralis,

pauca, quibus plura donata sunt, ibid. Ncnio debet ledcre, qui sibi consulit, ix, 22, n. 25. Qui non repeilil a socio injuriam , si potest, lam esl in vitio , quam ille qui facil vn, 241 //. 178.
, ,

unum , in eo lamen vigel natumysticus ct moralis sensus, ibid.

162, n. 2. Psalmorum l.uides et virtules, ibid. 102, n. 9 cl seq. Quis Psal-

mus non medicamentum


peccalricia ? ibid. 225, n.

est consoientiffl
t.

Homo

sine

Qucroadmodum
quod
viii, 36,
ii.

potes in le non refugere, impatientius alii doleas accidisse?


7.

Psalmorum non debet,

celebritate
i,

diem claudere

191,

/i.

86.

Hoc maxime condemnat Deus, vi decipial aliquis proximum suura proximorum benignitate et subdola iniquitale

Psalmus vigesimus primui de pasiione Chriati eit, iv, 362 n. 8. 1'sahnus tri~
,

gesimus terlius moralis


sextus diffusior eit,
quinli, ibid. 142,
iiitenti.-e

scd trigesimui

opprimat , ibid. 185, n. 13. Qui lapsu alieno gaudet^diaboli gaudet victona, vn, 157, n. 78. Plm astringitur, qui labi infirmum coedclo neiatuin

dulcior, cri, 162, n. 2. Explicalur titulus Ptalmi trigeiimi


el
//. 2. Trigeiimua scp limus majorem vjm habel excitandse po
,

gerit,

ix, 15, n. 7.

ibid.
el
,

225

n.

I.

fn

Ptalmo

? v, 179, 66. Prudentesel conlinentes, virtutis atqiie nniiv.ic possessores sunt , i , 857
;;.
,

PiiunKNTi.-i: effeclus qui sint

Irigeiimo

anuunliatur ibid. 300 , n. quadragcsimui <\ persona


8alvatorii,
ibid.
lti!t,
;/.

nono Novum Teitamenlum Pialmus I.


inscribitur
t!i.

n. 7.

Psalmo

Prudenlia in veri invcstigatione ver115. Prim ipnliiini salur, vii 21,'i, n.


,

quinquagesirao docemur

quemadmodum
i

agenda

viriiiimii prinio liico constituitur

ibid,
in
//.

Piimi nosiii defiuierunl prudentiam veri consislere cognitione, ibid. 217,


I

sil pcenitenlia, ibid. 26, n Qualis titubis Ptalmi leptuaj imi seii, 481 cundi. - Pro ku) io ui i n.
i i

in

criuilur

is.

Prudentia

rntionU
1

iane

esl

dus, v,

Psnlmusseptungeiimussecun* 307, i) 153. fn Psalmo octogeii

ibid.

548 n.

i.

Nihil ea

prudenlia

Mino

qtt

lo ci idi ni iu

lon ini Jesu pro

12

178

INDEX CEiNEtlALlS El ALPilABETlCUS


,
,

phelalur adventus iv 106, //. 2 et 3. Psalmus cenlesinuis deeimus et centcsinnis uudecimus asseruntur per metra esse cnmpositi, ibid. 4, n. 3. In Psalmo centesimo decimo septimo descripta est
,

est verecuudia;
,

ut plenimcpie.

in

ijisis

Domini passio ibid. 4, /z- 3 8, n. 7. Cur Psalmuscentesimusdeeimus octavus


, ;

pudor volis sit ibid. 33, //. 43. Verecundia excusat reum , pudor suum cxcusat auclorem, i v, 70, //.11. Quantus pudoressedebeat fo:minarum,i,526,//.42. Pudor bonus, qui ipsos corporis oculos sic premere consuevit ut saepe nou videamus etiamquod videnius, vn, 118, n. 70. Bonus pudor, quem eommendant silentia,W. 637, n. 86. Docet solitudo verecundiam, etgymnasium pudoiis secretum est, ibid. 631, . 71. Bonus custos pudoris pietalis dolor, ibid. 4S0, //. 51. Pudor comes individuus debel esse virginitalis, ihid. 426, //. 14. Non revocat, sed commendat oflicium, vni, 23 ,
,

per

litteras
1
;

18, n.

Hebraorum digeMus ibid. 287, n. 1. De Christi persona


,

formatur, iv , 39 , n. 2 ; 205, r. 17 ; 292, n. 10. Quantum in eo ethica praecellat, ibid. 3, n. 1. Perfectionem hominis totus informat ibid. 272 , n. % \
,

466, n. 1. In Psalmo oclavo omnes esseorationis


virtutes, vir,83, n. 25. In cpiarto deciino

Psalino perfectionem hominis accepimus,

in, 1 31, n. 37. Psalmustrigesimussextus pneceptis refertur moralibus, ix , 141, n. 45. Psalmus vigesimus secundus aptus
coeleslibus sacramentis Eucharistiae,

//. 52. Non soFrtaria dos pudoris est vn, 595, //. 109. Puella sacra pio consecratur vela,

vn,

68 , n. 13. Psalmus centesinms quarlus decimus cur Alleluia inscribatur? vm, 131, n. 37. Ostendilur quo nodo Theodosium in Psalmo centesimo decimo quarto velut loquentem audiamus, ibid. 123, n. 17 et seq. Vidc Yirgo. Psaltericm videlur inquinque libros esse divisum, et quoroodo? iii, 340, n. 37 el seq. Secundum Hebra?os emendatus apud Grscos Psalmorum liber, iv, 144 , n. 2. In eo profectus est omnium, et medicina quadam salulis humanae , iii, 100, /j. 7. P>onum Psalterium, cum
fidei vita consentit, et

mine iv, I 15, n. 20. Pceris trihus in camino ignis aderat in specie Angeli, qui monebat ul in nun.ero Triuilalis, unius esset laudatio po,

teslalis; l>enedieebalur

Deus, videbatur

in

Angelo Dci

Filius, sancta et spiriUilis

inpuerisgratialoquebalur, vi, 13, n.33. Pueritiam virtutem esse nos docuit Cliristus, iii, 200, n. 52. Et in pueritia esl qurcdani venerabilis morum senectus, et in seneclute innocens pueritia, v, 370, n. 58. Proverbinliter dicitur : Quasi

puer machceram tractat, ibid. 118, //. 50. Pueros dicimus, quando servulos
signifieamus,
r,

i,

546,

//.

82.

caro animae, vir-

tuti aspiral

volunlas, ibid. 449, n. 7.

Publicum. Non oporluil laedi virum, qui possit nialo publico se ulcisci, viii , 318,. 18.
Pcdicitia corporalis et gratia spiritalis verum est Chrisli sac.riticium , i 208, n. 62. Vide Castitas. Pudicitias non minor reverenlia deferenda integritate verborum, quam corpori castitate, vu, 23, n. 52. Vide Verecundia. Pudor plerumque corrector est noscommissi pudet , neseit postea aliquid tale conimitlere, unde similiter erubescat , iii, 31,
tri,

non polest , 144, 14. PuLCHRiTUDoveraqiia3sit?r,81,H.21. Pulchriludo et formositas an locum virlulis habent vn, 204, //. 83. Ars desit nullum est crimen decoris illevir interesse
, , ;

Puerterio

cebra facessat inoffensa est species vl formje gralia , vm, 188, //. 20. Pulchritudo audita nec visa plus desidera,

tur,

vn, 429, n. 22. Pulmo cur mollior ?


Pupilla
i,

i,

269, n. 70.

oculi tutissimo

quodam nair.

tune vallo munita,

264,
6.

60.

Purpcra
tus imbuit,

ornat
i,

legum convivia,armic//.

iv, 218, n. 41.

Quem

167,

In regibns ado-

Ex aquis fit, ibid. Fuli;or purpuras variis variorum succoriun infnralur, ibid.

n. 48.

Infirmus custos diuturnilatis est


,

sionibus conficitur, ni, 28,

//.

45.
siguili-

limor
licii,

pudor aulem bonus magister of3^3,


/;.

v,

21.

Magna

Sanclis cur;i

Putei ijuos fodit Isaac, quid cenl ? u, 15, //. 20 ct seq.

IN
l'vi

OMNIA OPLKA

S.

AMIiKOSll LPISCOPI.

179

iiAGOKAS invenlor noininis philosojihia-, i, J78, //. 37. Uude scclain inslituil

duxeiil, ex rjus disi iplina derivavit eliHni niagistrrii prsecepla^ ibid. Soci.ile anli-

ut discipuli sui quinquennio non , loqueutes, lanlo silentio loqui discerent,

quior

1'uit

Prophctam
dedit suis
,

Pylhagoras, vn, 182, scctilus David, lcgcin


ibid.

/i.

31.

silenlii

iv, "21,
alii

//.5.

Umnn mundum

asseril,

1'ylliagoricuin

vero iimumerabiles, i, 29, n. let 3. Confcssio Pylhagorica, ibid. G12, /;. 80. David et Isaias Pylhagoricis autiquiores
suiil, iv,

tuui, quo discipulos suos quc usitalam populo proliiliuerit ingredi

manda coinmunem alid

viam,
luin
?

vm,
ibid.

399,

//.

1.

Undc

dcsuinp-

2 J, //. 5. Pythagoras magnus apud philosoplios


/i.

habitus, aqualem, ul aiunl, vix repcrit,


viii, 399,
ruiii
,

1.

Cum

ex populo

Judxo,

ul

plcii(|iie

arbiirautur

gcnus

Pythagorea virgo cum a lyrannocogerelur sccretum proderc, ir.o.sii linguam abscidit, alque in lyrauni faciem expuil, vi i, 401 , n. 18.

Qoadragksima lolis jiraler SahhaDominicam jejunatur dicbus, u, 291, /;. 3i. fide Jejunium.
tiiin ct

quod Quadragcsiin;c dicbns addalur, scd


iia

ut nihil ostculatiouis causa

(iai

scd

suncci.onc,,,

Quauragesimus dies per Doiniin ren II. jam noh habeliir noviamusscd primus, r, U3, n. 44.
.

..

448, /;. 17. Quadraginia dics , myslicus numerus, _ J- ,. - . ,, v 1-(j, /i. 1o ct seg. Qui nuadrauinla * dicbu8 M1 ire Il0| ?leudil nmi ,,, cMirisM se coqioro , sed Salutcm,
.

rcligiouis, vi,

>

,.

,.

*$

Quadragesima.

Dcbct

cs^e

aliquKi

ibid.

i;

pielatis

Hiciiki, |)iuloris scrvavil nfiiriuiu, el non omisil affccium, vtr, 4i'i,

qu.mi proplcr iiuplias cjus


riclilari,

r\li

,iiic<i>

pr

vn, 374,
vcl

n.

Btef
tigiu

J*w.

n.

lo

In

sancla

Rachul magia

ligera

Rabab
vexilla

Rhaad

fideielquc

myslerii fuit,
49!),
/;.

quam ordo
i.'!S,;;.

conjiigti, ibitl.

Dominirn
fencstra

paasieuii altolkm
ligavit,

90. Ra< hd gerebat


: ,

lypum Ec

cum
128
-

in

\i,

280,

rle uv,,td.

01

Viilnerata
n. 91.

c4

chai

it.ili.-,

ix, 19., n. 12. Kachcl, qua

l.ih.ili

typQ incn

I.

i\

niyitei io Kcr.li

la\ilsororcni,aii,a\it inaiiliim,

vn, 538,

lia,

Madicei qui non habcnl exlerminaulur, sicul olera vel fucuum,


10,

m,

I7li,/i.

99, n. 93; 360, /;. 10. IHa le deeere debel quemadmoduaa Cbriitut lil icquendui, tti, 243, n. 84. Rahab n< reirix aheiiigpna iil.i de nerulo lamen
,

v,

.iiini, .1,1,

sii.in,

ii,

in

lollllll

<

-iuiii ni|ili,
\ it.i-

iiM.mi.
(JtlOd
III. lllcl

iu

hoc philosophis houealior,


II

omuitim qnoj hahcbit, ned


pCriculll p'll.i\ll CIK
l

etiani
ilil.iln
.

ilHI

pl.mi

ll il

II, .11,

cic

lil I., II,,

iIiuk

|/i/

/.

, ,

180

INDEX GENEHALIS ET ALPHABETICUS


commovendos, si qua pro religionis obsequio deferuntur, ix, 21 1, n. 27. Quk corporeo aspectu fiunt turpia, ea sacrosanclae religionis contemplatione reverendasunl, ibid. 112, n. 6.
n. 6. Nihil

Ranis silentium impositura, vn, 446, n. 14. Vide Oratio. Raphidin, idest,Laudatio judicii,rv,
82.

Ratio ubi
558, n.
ti;e

est, nihil

superfluum,

i,

Magnum

pielatis

8.

Ratio

quomodo concupiscen-

oificium, sed religionisuberius, vir, 460,

resistat, n, 133, n. 1 et seq. ; 135, n. 3. Haec rectae rationis tractatio qunm

Graeci loytafidv
sapienlioe

inienta solidatur, ibid.

nuncupant, qua mens 137,

n. 6. Ratio appelitum refrenare et sil)i oljedientem pr;estare debet , vn , 261, n.

majus religione, nihll sublimius fide, vni, 289, n. 11. Totum decel, quidquiddefertur religioni, vri, 145, quod n. 42. Praemium fecit religio, perfidia put^hat esse supplicium, vnr, 302, i7. 11. Nesciebat serere quaesliones,
qui religionem timebat,
vr, 12, n. 29.

237.

In vita religio est,

in olea pax, in rosa

Redecca Ecclesiae figura fuit, et quomodo, i, 549, n. 87, 88; 550, n. 90;
iv, 72, n. 14.

pudor
46.

sacratae virginilatis,

Ex omnibus

partibus

vn, 413, mundi odor

n.
sa-

Rebecca cur Jacob praetulerit Esaii, Rebccca, cum veniret ad nuptias et sponsum vidisset, velamen
ix, 161, n. 100.

inolevit, ibid. n. 47. Leones docuerunt religiouem christianam


cratie religiotiis

dum
RES.

adorant Marlyrem. Vide

Marty-

accepit, ne prius videretur,

quam

junge-

retur,

non

vir, 444, n. 10. Pulchra virgo decori timuit, scd pudori, ibid:

Reliqui^: dicuntur hominis de eorpore mortui, de ejus exuviis, ur, 224,


71.81. Reliquiae sacrosanctoe

Vulnerata charitatis Rebecca est quae, relictisparentibus, m gravit ad sponsum,


ibid. 538,7i. 91.

Marlyrum, vur,
et Christianoi

360,

77.

4.

Judaeorum

um

plausus in elatione reliquiarum sanctorum


Vitalis et Agricolae, vrr,

Redemi?tio noslra per sanguinem rcmissio per potestatem, vila per gratiam, vi, 96, n. 8. Redemptio animae Cdes viii , 217, n. 2. Vide Christus ct
Deus. Recidiva. Non pedes tui retro sed mores non revertaulur, non fiat voluntatis lua3 recidiva, infirmitas, non ullus vm, 411, n. intercursus criminum
, ,

602, n.

8.

Vide
vir,

AMrmosrus el Gervasius. Remedio Deus non offenditur,


454,77.33.

Renatus. Vide Leontius.

Renovamur per lavacri regenerationem renovamur per Spiritus sancti ef:

21.
eslis

Dei tunc vcnit, quando ejus gratiam consecuti, vn, 71, n. 22. Reguum non prajripiendum, eliamsi debeatur ; sed expectandum, ul suo tempore deferatur, m, 18, n. 27.

Regnum

fusionem renovabimur etiam per resurrectionem, n, 461, n. 35. Cum effunditur malitia, nova sumitur gralia qua unusquisque renovatur, m, 480, n. 30. Qui renovatur, semper in luce est, ibid. 405, n. 81.
:

Reptilia nou modo serpenles voeitanlur, sed

etiam pisces,

r,

165,

77.

4.

Religio

praestat

pietatis

ofiiciis,

v,

Requtes
est,

noslra in eaio, non in teria

305, n. 146. Contuitum regalis potentiae

non habendum ubi


obsequium,
sanctior,
iv,
iii,

religioni exhibelur

19, n. 28. Ubi religio


est

ibi fides veritatis


/i.

plenior,

rx, 59, n. 8. Bona requies praeterire mundi sunl, et illis quae supra mundumsuntccelestibusconsorliisrequiescere secretorum, vnr, 129, n. 29.
quae

295,

14.

Religioundenomenaccepit? vn,415,
n. 52. Religio praeferenda est necessiludini, pietas propinquilati, ix, 176, n. 7. Filiorum salus religionis obsequio post-

Res liltera vigesima interpretatione Latina dicitur Caput, vel Primatus, iv,
424, n.
1.

Resina marmora confracta sociantur,


ii,204,7i. 17.

habenda, vn, 504, n. 7. Christus docel nos iis, qiiffi videutur ab hominibus, non

REsrrRATro
r,170, n. 11.

in

hominc rjuoinodo

fial,

IN

OMNIA OPERA
i,

S.
//.

AMMtOSU EPISCOPI.
//.

481

REsroNSomA Psalmoruni,
23.

9",

88. Si pr.Tvaricator servalur ad poeikiiii, cur jnstus non perpelualur ad glo-

Rkifubt.ic.4B anliqnie slatns doscribilur,


i,

200, n. 52. Usus

et leges,

ibicl.

(|iiemadmodum

211, r. 66.

vermis non moritur pecealorum, interibit caro juslorum ? ibid. 66, n. 87. Oporlet carnem resuri

iant

si

m, 138, 54. Resurrectioneni morluis imperare divinae solius esl polestatis, v, 1 45, n. 59.
RF.sunRi.cTioMsduo genera,
//.

gere, qua; rcmunerationem

sucrum

cst

Multo divinius
Nalurale
est

illud

est

quam

peecata

donare, ibid. 159, n. 13.

onmibus

animanlibus

adeptura gestorum, vn, 625, n. 59. Gentiles resurreclionem corporuni negarenon possunt,qui ex satis Hydri dentibus nasci bomines posse credideruni, viii, 60, n. 70. Objectio Genliliuni ronIra

nasci el inori, hanc Deus honiini praecipue contulit gratiam ut morltius reviviscat,

resurrectioneni corporum

solvilur,

in,

32(j,

//.

20. Rcsiirreclio non


n.

ibid. 54, n. 58. Facilius corpora rcsurgere, quam animas a cor|iorihus in alia

lacile nisi a perfcclioribus et fundalioribus

corpora demigrare, ibid. 58, n. 65. Vide

166. Exemplis ilocemur resurrectionem credere, i, 217,


capi potesl, v, 458,

Lazarus.

Omnesqui
lati,

sacrosanrt.-cEcclesire copu-

n. 7S, 79.

divini nominis appellatione censcn-

Resurrcctio moiiuorum cur data, n,


G2, n. 15. Nos in simplicis crealuraj gratiam illa reformabit, v, 325, n. 194. Justi post resuriectionem immulabunlur in incorruplioneiii, nianente corporis verilate, 1 1 1 , 1 36, n. 5 1 Resui rectio esl qua inimici omnia vincula solvunlur, trium.

tur, praerogalivam resurreclionis et delectationis ajlernae consequentur,

vni,

80,

/i.

Adam,

116. Sicut primilia? niorlis in ita etiam primitis resurrectionis

in Christo, ibid. 68, n. 91.

Omnesnasci-

mur, omnes resurgemus


vel vivendi
,

sed in utroqiie vel rcviviscrndi gratia dis;

plius oninis abolelur, ibid. 337, n. 34.

Resurrectio non incredibilior, quam miraculo Moysis, el alia qure in Kvangclio inemorantur, vm, 61, n. 74. Cur

miremur
vidcamus

renasci posse, (|iiod fuit,


naliiin

cum

ibid. 69, /i. 93. ordine rcsuscitahimur ? ibid. 80,. 116. Non resurrcctionis rcquirendus iumis, sed fructus nobis expetendus est, vm, 79, n. 114. Elos resurrcclionis imnior-

par, dispar conditio,

Quo merilorum

esse,quod non Ui\\, ibid. 57, n. 64. Kx natura est resurgere nas-

lalitas est, flos resiirrerlionis

est, ibid.

incorruplio 53, n. 54. Qiiem dolorem non


,

cenliaomnia,contranaturamest
ibid. 54, n. 57. giuni resurreclionem

interire,

Quam

soletur gralia resurrectionis

quem non

gravcsit sacrile? ibid.

non credere

73, //.102.

Resurrectio futura corporis nostri probatur r&tione, universitatis exemplo, les limonio rei gestae, vm, 52, n. 52 et sc<j.

excludat nwerorem? ibid. 35, //. 3. Rcgurreclionis annusnobis milleiimus csl, ihid. 55, //. 59. Rkvh.vtio. ln revelationibus curnii-

nime glnriaudum
bus,

sil,

sed iu iiiliimilaii-

m,

193,

//.

42.

Probaturex Veteri Teslamento, maxime


ex propbeta Ezecbiele, ibid. 58, //. 66 et seq. Si dicto Dei elementa consurgunt, urdiclo morliiinon resurgunt, ibitl. (i."i,
(

Rcvelationes.

Vide Suzanica.
iu

Rk(
33.

etsi legcs

potrstale hahc.ii,
esl,
i

plus i.iihiu

Dco subdilus
solvil

353,
s.
.1

Non

poloslas
;

jusliliam,

//.

85.

justilia polestateui

ResurTeclionem
67,
//.

corporum

promitlit

Cliristus, et ei credere

debemtis, vtti,
i i

89
iii

lavit,

el seq. Christus plures sn nos exemplis uberioribus crede

nec legibui res nolutus est, ted legea suosolvil exemplo, tit, 16, //. 8< Regei nullnad pcenarn voi in lurlegibus, W. 39, n. 81. Rexquam

remus, ibid. 65,


causa
juslilioe,

81. Esl haec serieset ut quoniom corporis ani//.

\is legibus absolulus, mre lameu reui nl conicientite, ibid. 47, n. "7. Christiani lublimioribua putetialibui debenl asie

mique communis esl aclus, utrumque in judiciutn venial, ulrumqne aul pcenaj
dedatur, oul
gloi
ias

subiecti
leri eni
7:i. Si

rescrvelur, ibid. 67,

ne quii conilitulionem icgis ndam, r, IB1, n. habei divitias, ob losiui


;

putel e e ioIvi

182

INDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


imperio vo-

ibid. 39S, n. 35. Virtutis officium est,


ut etiiiin per pericula regali

luDlarii nnliles ol>temperent,

m,22,

/?.

Romana Ecclesia totius orbis Romani caput, vin, 267, n. 4. Inde in oinnes vencrandre communionis jura dimanant,
Sicut sanctae memorias Alhanasius Petrus Alexandrinae Ecclesiae episcopi, et Orienlalium plerique fecerunt, ut ad
ibid.
el

34. llei impcralori et jndicilms offerre se prohibentur, iv, 156, //. 19. Regum lapsus peena pupuloi uin esl, iii, 86, n. 56. Regihus non lemere facienda injuria est, vcl a Prophelis Dei, vel a sacerdolibus, si niilla sint graviora peceala in qui-

Ecclesire

Romanre
//.

Italiae et tctius

Oc-

cidenlis confugisse judicium viderentur,


ibid.
est,

273,

Episcopi catholici, hoe

bus dcbeant argui

ubi autem pcccata

Romana
ct

graviora sunl, lbi non vidt-tur a sacerdole parcendum, ul justis increpatbiiibus


corrigrinliir, ibid.

Ros tum
luna

Ecclesia, ibid. 21, n. 4~. lai gior, cum screnior nox est,
i,

pcrnox,

156, n. 29.

260, n. 43.
ct

R.os coeli nocturnas

amovet

siccitales,

non ciubescit, ne i:i aclu reprchendntur, rcdnrgualiir in sermoniesl fpii

Rcx

ros Doniini nostri Jesti Christi nocturnis srecularibus tep.ebris rcternae vitre stillavtf

122, n. 34. Wrus rcx c]ii fLgitiis esso ncscivil obnoxius, in (|iio culp.e et erroris iflrcebia rcgnarc iion poluil, iii, 435, n. 7. et qui corpus suum bene
IiuSj iv,
t

humorcm,

vt, 529,

//.

70. Ros in

vellere fides erat in Judaea, poslea cxaruit

pectorihus Judaeorum, ct in corda genliuni derivavit, vi, 272, n. 7. Vide


in

regit, ibid.

Rex. Regi proprio fidem servare David docuit, nec usurpare impcrium, sed vereri, vn, 359, n. 60. Quam miserae hic

Gedeon. Rosa primum


fert vilae, ibid.

sine spinis orla,

i, 1

n.48.Tanquam humanae speculum

1 3, prre-

rcgum conditiones, quam


perii
stalus,

iiiulabilcs
vilae

im-

Rueen
ficaverit,

benedictio quae mysteria signi-

quam

exigua

htijtis

n, 246,
folia

n. 8, 9.
i,

spatia, quanta in ipso iinperio scrvilia;

cum

ad alioruui, non ad siiiiin \ivanl arbitrium! viu, 410, n. 18 Rcgum lermiui ciim exordiis copulali, ibid. 300,
//.

Rubi 10G,.

serpenlera interimunl,

3.
([iii

lubtis

tur, figurabat

urebalur cl non cxmvbaquod Doiuinus illuminacorporis advcnirei,


,

7. Vitte

David.

lurus spinas nostri

Rhegium, ix, 9, ;i. 3. Rhenus Romaui meniorandiis adverstis

non consumplurus

ruriiniiio.sos

tigaturus flerumnas, vi, 320,

//.

sed mi165.

feras gentes inuriis impcrii, i, 74, n.

Rubrum
Mare. Rufinus
esl in

mare,

i,

S9, // 10. Vide

12.

Riietia sccuiida fcrtilitatis su;e novit inviuMam ; fcEcundiiale in se hoslcm excitavit, viii, 306, //. 21. Vide Jothiingi,

c.\ magistro officiorum farlus consulalu praefeclus praetorio, ix,

9i, n.

1.

Gaudel Ambiosius quod ho-

M.VXtMUS.

nore auctusbit, ibid.


rapido
concitus

Rhodanus

cursu
//.

Tvrrheui aequoris

frela scindit, r, 74,

12. Rliodani fluenta rapida, vnr, 115, 79.

R.umoridus comes geutilium nationuin cullui inserviens a primis sure pucriticcannis, ix, 107, //. 3.
cur in Chrisli generatione men104, //. 30 el aecj. Iiuth. Booz inler et Ruth conjngitim initum quid figuraveril, vi, 1 18, //. 69 et seq.
tio facta sit, v,

//.

Roth

Rioendi immodcratio, vn, 632,


76.
^

./.

Ritus. Vide Majores.

IN

OMNIA OPF.HA

S.

AMKROSII

F.PISf.OPI.

18:5

Sabaoth inlerpretes alicubi Dominum


virtutum, alicubi Regem, alicubi Omnipotcntem inlerpretali sunt , vi, 142,
n. 19.

eos severo expeDdat examine


n.
1.

Sabbati dies erat dierum ordine posin, 430, r. 1. Sabbatum est non solum dierum sed etiam mewsium, annorum, gcnerationum et ipsius mundi v, 354 n.23. Sabbatum&OTe/odttpwTO quidsil, ni, 431, n. 1. Secunda sabbali est Dominica dies, ibid. 430, n. i. Sabbata
lerior, sanctificatione Legis anterior,
, ,

ix , 76 , Obsecrat ut notam apponat -ad verbum dubii ponderis, et fallacis stalera? , leclo ihid. 77, n. 3. Sabinus Hexaemero, Ambrosium de paradiso ter,

restriinterrogat,i'i/W.62, n. 1.
scripsit

Ambrosio
,

de Apollinarista quodam

ibid.

67, n. 1.

Sabinus episcopus Placentinus, vm, 229 n. 1 ; 248 n. 43 ; 259 n. 76 et


, ,
,

seq. F.jus in Palladium


ibid. 253,

condemnatio

perpetua
nae
,

feriaa

v,

166

sunt resurrectionis aetern. 30. Cur sabbato me1

n.58. SACERnoTiuiw magnum in Verbo Dei est, ii 105, n. 16. Sacerdotes offe,

dicinae

Dominicne opera ccepta, ibid.

45,

n. 58. Sabbati magni requies cst

runt pro populo sacrificium , ctsi infirmi merilo , tamen bonorabiles sncrificio,

ut unus, quisque Sanrtorum supra mundi sensi-

bilia sit, in illo intelligibili sccrcto tolus

290, n. 25. Postquam Chrislus adsemelipsos cceperunt offerre pro hostiis, ibid. 65, n. 25. Sacerdole bcneiii,

venit

atque adhaerens Deo , vnr, , 129, n. 29. Haec est requies illn sabbali, quo reqnievit Deus ab omnibus opcribus
intenlus
inuiidi istius, ihid.

dicente, populus respondet,

339, n. 36. Sacerdos


ter, minister sacri

Amcn, ihid. summus prcsbvallaris quam slrenue


,

suscepto
est
,

Sabellius tinea
dicit

et

quamobrem,
,

n. 23

munere v, 297,

fungi debeanl, iv, 31 , n. 131. Qualem telum

v, 17, n. 13. Sabellianus arguilur

qui euindeni esse Filium Dei ac Palrem,


Patri susceptionem

habcrc debeant? ibid. 384, //.M.Tu sacerdos, eripe eum qui duciturad mor-

ni, 65, n. 26.


Sabellii impictas

tem
//.

iv 169 , cl solvisti peccata tua , 42. Fiigitnns cst siiorum sacri allaris
, ,

carnis atlribuit, vi, 75, //. 80. Kumdem Patrem vult esse quein Filium,

hmnnme

mhrister, ezul esl

mundl
//.

et abdicai

omnilms
//.

II, !)S,

7.

Nunc Mcerdotei
,

221 Irem conrundamus et Verbiim, ihid. 5, n. G. Uniis Dcus, non ut ipse sit Patcr et Filius sicut impius Sabellius asserit ihid. 76, n. 86. Primis Jonnnis verbis confutatur, ibid. 21 , n. 57. Vide Anibid.
,

n. 104.

Non

ut Sabellius P,i-

magistcria dorent cistilatis


12. Angiloriiin
,

ibid.

249,
in

morc nuplias rcfu,

tnmus

iii

301

//.

3.

Bonum
,

me

per miscricordiam et gratiam Cliristi, et per minislerium sacerdolii iv , 430 , //. 13. Sunl plcriquc 'simpliccs Domini
sacerdotcs, in

mus.
SAnri.i.iANus Patrem Filiumque confundil, vi, 447, n. 8; ihid.

Mrmone pauperes

abttj

89,

//.

33.

//.

nenlia el rirtute sublimet ( rti , 184, 2S. Honiincs cinn a snrcnlotilius ror-

Sabellianorum blaspbemia in ultlmo Clirislijudicioquomodo refrllclm ihid. 86, n. 118.


'

ripiunlur
diiin

pccrntnm

miiiiii

ingrnvanl

S\r.

im \Nirs

diacomis,

vm,230,

n. 8.
,

Ambrosio remitil rursumque alios ad Sabinum


Sabinui

lilicllns

tnittlt. ul

uegare cuplum aui defendere, d>id. (i, //. 8. Turres Bccletite sunl iBcerdotM, quibns abundal el de naluralibos mtIuiiii, ct dc moralibiti disciplina, i, ''). //. no* nm ulufla Grex popnlui
,

484

1M>EX GENERALIS ET ALPHABETICLS


,

pnstores sunl sarerdotes


f idc Ecci.esijE claves.

61,

#i.

50.

tboliri sacerdotes
riri,

resislentes gladio fe-

curiales proscribi

omnes,

nisi
,

inan
ibid.

Sackrdos tanquam sino palre et sine matre esse debet in i)iio non generis
,

datum imperatoris impleverint

nobiliias
vii

sed

morum
,

cligalur gralia, et

lutuui praerogaliva
et

Habemus nos
Jilalem

iv , 142 , n. 49. sacerdotes nostram nobiet

348, n. 16. Tyrannis sacerdotis iulirmitas est, ibid. 334, #2. 23. Nunquam sacerdotes tyranni fuerunt sed tyrannos
saepe passi sunt, ibid.

pradecturis

consulatibus

praefereodam, vu, 635, n. 82. Sacerdos saccrdotem consecrare debet , et ipse eum induere veslimenlis, hocest, virtutibus sacerdotalibus , ix 145 , n. 59. Qualis essedebeat, quiChrisloministral? vn, 486, n. 65. Sacerdotalis virtus qua: esse debeat , ix , 145, n. 59. Sobriam a turbis gravitatem seriam vitani singulare pondus dignitas sibi vindicat sacerdolalis, viii , 400 , n. 2. Haec melius possessio Chrislum dccet, ut virtutes sa,

Concessil Clnistus Apostolis suis per pcenitenliam ]iccrata dimitti quod ab Aposlolis adsacerdotumofficia transmissuin est , vii , 134, #1. 12. Spirilus sanetus invocatur a sacerdote , a Deo
traditus
,

in

sarerdotis est, vi
jus

quo Dei munns ministerium 301 /2. 90. Munus ,


,

Spiritus sancti est

officium sacerdotis,

aulem Spiritus sancti in solvendis ligandisque crimimbusest, vn,89, #2. 8.


,

Non mundavit Damasus, uon mundavit


non , non mundavil Ambrosius mundavit Gregorius ; nostra enim scrviPetrus
lia

cerdolis possideat sui


integritatis
,

et fruclus capiat
,

conlinentiae

cbaritatis

ct

tranquillitatis, ix, 254, n. 13. Sacerdos spectet, et quid cuique congruat , id of-

deputes, vii, 256 , #2. 225. Sacerdotum nonnulli braccas lineas ferebant
licii
#2. 80. Sacerdoti maximeconvenit ornare Dei templum bonore congruo vii , 317 , #t. 111. Sacerdos aliquid palrimonii sui sibi reservans, non videlur imperfeclus, ibid. 231 /2. 152. Sacerdotis est nulli nocere, prodesse velle omnibus posse

ibid. 203,

Dei est , ibid. 359 , #2. 59. F.i convenit impensas misericordise convenientes frequentare et quibus, ibid. 317, #2. 111. Liberalitas sacerdotum sobria esse debet , non pro jactantia sed pro justitia, ibid. 303, #i. 76. Sacerdoles plerique quo pluscontuleriint plusabundarunt, ibid. 304, #2. 78. Meliora eis damna, quam lucrasuntsaculi, ix, 252,
solius
, ,

autem

sed tua, Cbrisle sunt sacramenta, , , 275 , n. 18. Cibus sacerdolis est in peccatorum remissioue, ix, 182, #1. 41. Sacerdos prius curari debet , ut ministrare possit, vn, 486, #2. 65. In munere neque severitatem esse duram convenit, nec nimiam remissionem , ibid. 320 n. 120. Sacerdotalis praeceptio etsi lanquam virga Aaron ad tempus amara videatur, tamenaliquando cum oestimalur aruisse, florescit , ix , 25 , n. 3. Sacerdolem beneQciis vel judiciis suis favere convenit, vn, 320, #1. 120.
,

vi

Nos
fidei
,

saeerdoles
,

sumus

inlerpretes

ix

108,

#2.

niariis

coniiles suos
in

quanlo magis

pecuimperator consulit , causa religionis sacer8. Si de causis

dotes consulendi sunt ? ibid. 22, n. 27. Valenlinianus sacerdotes de sacerdotibus

#2.

5.

336 , n. 2. Sacerdotes de luicis judicare debent, noulaici de sacerdolibus, ibid. 251, n. 51.
voluil judicare, viii,

Si

privilegium

quaerat sacerdos

ut

onus curiale declinet, palria atque avita et omnium facultatum possessione cedendum est, vni, 303, #1. 13. Sacerdotibus etiam privatae succcssionis emolumenta reeenlibus legibus deneganlur, et nemo conqueritur , ibid. Joseph Iribu-

In causis pecuniariis intervenire non , vir, 359, n. 59. Sacerdoti licet silere in negotio duntaxat pecuniario; in causa autem Dei, nbi comest sacerdolis

lum

constiluens

TEgyptiis possessiouem

sacerdotalem

immunem

reservavit
ibid.
ejici

ut

apud jEgyptios quoque


#2.

inviolabilis lia,

beretur religio sacerdotatis

11. Per Rcclesias jubenlur

451, ca-

munionis periculum est eliam dissimulare peccatum est non leve , ibid. 322, n. 125. Neque imperiale est libertalem dicendi denegare ; neque sacerdotale , quod senlias , non dicere , ix , 13, n. 2. Sacerdos rcus erit pcenae , quia non admonuit errantem, ibid. 89 , n. 3. Sa,

cerdolnlis auctoritas

non tam deleclabilia

IN

OMNIA OPF.RA

S.

AMBROSIl KIMSC.OPI.
perfectura
sit ?

185

persuadeat, ibid. 25, /i. 2. Sacerdolibus id prxcipuie ciiwb sit , ul ea vitia rcsecent, qtuein plurimos viclentur serpere, vin, 312, /i. 5. Alieni erroris societatem suscipere non possunt saccrdotes, ibid. 290, //. 14. Iu omnibus saccrdos periclitatur , in omnibus angi lii.iiii

utilia

ibid.

384, n. 8. Quatuor

genera quibus sacrificia coniinendabaiitur, ibid. 397, //. 19. Sucriliciiim tl celebritate comnieiidalur et gralia , ibid. 361 , //. 25; 364 n. 29 ct se<j. ls qui sacrifical in unam lucein dtbcl credeie Trinilatis, ibiil. 364, /i. 30. ln sacrifi,

lur;

quod

alii
/i.

patiunttir

ipse sustiuet,

ibid. 131,

36.

Christus quxrendus in pectore prudentis sacerdotis,

odor suavis Ecclesiffi est , iv , 98, 34. Parala omnia ad sacrificiuni deferre debemus, et nou delcgare aliis , i,
ciis
//.

vn

521

//.

50. Sa-

540,

cerdotis petitio doclrina pielatis est, ix,

/i. 68. Sacrificium complacitum et acceptum

255,

//.

1.

Sacerdos tum magis impelret,

non

est

Deo

dJsi

quod

fuerit in divitiis

eum

virlus praevalet, ibiil.

Exemplo Dadissi-

sincei ilatis et veritalis

probalum
,

ix,

tlian el

Abiron

et

C.ore discant

182, n. 12. Tunc

olfcres

cum

sacrifi-

dentes timere Oominicommotionem, sacerdoles placare, ix, 143, n. 52. Unusquisque ungitur in sacerdotium, ungitur et in regnum : sed spirilale regnum vn , 54, est , et sacerdoliiun spiritale //. 3. Sacerdotes sunt velut gen.-e Eceleet a;las siffi in quibus flos ejus gralior ,
,

candi acceperis facnllatem, quaiulo liostia tua accepla sit Deo, ibid. 93, //. 13. Sacrificia Deo probata esse non possUQt,
nisi confessio

vocis aspirel , qn;c saceroblaiione ad obsecrandain Dei graliam populos excilareconsueiii, vm, 79, n. 113. Quid sibi \clit quoil Moyses
dolali
]>ost

perfeclior, viri, 90, n. 7.

ohlainm sacriQcium

et

immolalas

Sacerdolts sunt omnes


et

filii

Ecclesi;e
//.

Domino
;

salularcs boslias diinidiani par-

quam ob causam
367
,

v, 168,

33

ibid.

53. Vitam saccrdolulcm imitari debeinus, ibid. 168, n. 33.


//.

tcm sanguinis in crateras miserit, dimidiam autem ad aliare effuderit, ix, 170,
//.

I.

Sacramenta. In sacramentoriim ilgura si virlus magna fuit quanto niogis in veriiale eorum magna misericordia
,

Sadk
tina

liltera

decima oclava

quffi I,a,

inlctprelalione dicitur Consolalio


//.

iv, 378,

I.

cst? in, 26,


eet
,

/i.

43.

Tunc

plus dies lu-

S-ecui.aius

quando sacramenta celebramus, n, 227, n. 52. Bona pascua suntdivina sacramenta iv 287 , n. 2. Alii iu loco pasruorum , alii in privilegio sacramcnidiiim, m, 155, //. '19. Ecclesia duobus
, ,

quoruin
n. 39.

vilc

plures dominos liab<'l iv mancipium est 263,


, , ,

Sni:i,uM
tali,

sseculari stibjacet maligni//.

m,
,

220,

76. Si ttauscas saxu-

siipalur ilumiiiibus
lleiu

lavacro

laria
//.

perlransibis ad

paradisuru, ibid.

graliffl,

et

sacraincntis

poenitenlife , , 548, //. 87. Quis non debeat interesse ca'leslibus? v, 339, /1.232. Sacramenlorinn auctor quis est , nisi Dominus Jesus? vu , 57 , //. 13. Diviniora et priora suni sacramenla Clnisi

77. lii/c

Mcxnus.

Sali s Britannicl lalubrcs oorpori, cibo ctpotui nimisgrali, t, isti,//. 33.

Sm.im
227,
n. 3.

(licitur

Ipse ascendcni

rti

Joannes baptizabat
i/iiil.

in /tnoi',

jnxta Salim,

tianorum
//.

quam Judaorum
potest esse gralia

ibid.

31,

Sai ix lenta vitibtnbabiliivinciendb,

11.

Non

sacramcu,

quid
lc.int,
i,

aliml

mystice declarat,

ni>i

loriun nisi ubi fucrit venia peecalorum

eate Cbrisli vincula, quaa noccre

bona non 10-

vi, 321, n. 168. Sacranicniorum ratio-

vlOCUla p.ilia, vinctila

rli.nil.ili-,

nem

ederc nondum initialis, prodidisse polius quani edidisse .T.stiiiiaiciiiiir, vii, 3, /i. 2. Eos i|iii adversus divina sacrameuta contendunt , decipere sua ronsucvit astutia, vi,

118, // 58. Sai.omon sapicnlinm poslulavit,


oiiini.i

el in

lll.i

cliaiu

(|ii.T
//.

linii

pottulavit,
1)c<>

invcnit,

m,

412,

93.

Templum

331, n. 11.

condidit, ted corportsaui


iniii

i,

Saciwficium acceptabila quodoan ? 395 n. 17. Quandonam plenumel


,

canlores

tervavit, ibia, .vt,/;. feccrit? iv, 1:17,

lemplum ipw 16*. Curin illo


n>
i'<>.

Ille

186

INDEX CENERALIS ET ALPIIAETETICUS


cjus
inti

rnjus sapientia totis celebratur saeculis factus est insipiens ; quia nimium amat;is>c

rpretalio

qtlffi

dicilur

Firma-

nientum, rv, 316, n.

i.

326, n. 18. Ideo forne errarent liomines, et ad ipsum manasse fuluri Messiae promissum credcrent, v, 91, n.
\it

uxorem,

ibid.

Samson
cavit
,

validus et fortis leonem suffo-

crravit

tam

gravilcr,

sed
;

poluit

amorem suum suffocare non vincula solvit hoslium , sed sua-

rumnonsolvitnexus cupiditatum;messes
iucendit alienas, et unius ipse mulieris accensus igniculo messem suaj virlutis
amisit, iii, 59, n. 16.

Judaicum existimat Salomonem venisse pro Christo, nr, 11, ?i. 13. Arguunlur Judaei qui eum Filium Dci et Christum dicehatit, iii, 62,??. 22 etseq.
9. Vulgtis

Samsonis pater non zelo uxoris,quae


esset

Salomonis nobile judicium per Spiritus sancti munus emicuil, vi, 394, n. 36. Salomonis quam noliile judicium, vn, 501, ??. I. Mulieres apud eum litigantes fidei et tentalionis
figurae

speclabilis

pulchritudinis, aliquid

suspectum habuit , ut quidam existimavit, virr, 315, n. 12. Historia illius diversis Ecclesiae mysteriis aptata, vr,329,
n.
5.

fue-

Ejusdem gener^tio

et vitae tolius

runt, ibid. 502, ??. 3. Non immcrilo esse iit judicio Salomonis reslimalus est

series

historico digesta stylo enarratur,

Dci intellcclus, ibid. 292, ??. 44. Lectus Salomonis fuil nostri corporis ligura, ibid. 449, ??. 21. Sali>ha Umbra oris siguificalur, ix, 227, ??. 6. Salplue lilioe sunt, ut interpretalio docct
,

vrrr, 313, n. 8. Divino praedeslinatus oraculo, maguus vir, nec in pluribus nunierandus, in paucis praestantissimus,

viribus corporis oinui.nn facile primus,


ibid. 314, n. 10.

Oris obuinbratio,
filiae

vn,

615, n. 37. Salphae

sortem pele-

Merito forlior eaeteris habebatur, quia eum spiritus Domini dirigebat, vi, 329, n. 5. Utinam tam cautus ad servandam gratiam, quam
ad superandam bestiam,?J?Y/. Circumscriptuni eum fui<se a muliere natuquain culpa: ascribendum, rae potius viii, 324, ?i. 33. In morte se ipsum viforlis
cil,

bant hnerediiaiis palernae, ct earum petilio diviuo judicio probata est, rx, 227, n. 6. Paternaj haereditalis pctitio Salphae iiliabus in umbra sermonis erat, nobis autem cst in Evangclii splenuore, et revelalione gratiae, ibid.

et

insuperabileni

gessit

animum,

Sai.tatio in honorem Dei laudabilis habetur, iv, 138, ??. 27. Non congruuut resurreclionis rcvelata mysleria, ct opprobria saltalionis exacla, v, 204, n. 8. Saltatio lasciva deliciarum comes, et luxuriae ludibrium est, ix, 1 12, n. 5. Ibi iniuta verecundia, illeeebra susperta est ubi comes deliciaruin est exircnia sallalio \i, 451, 25. Quani gloriosa
, ,
i .

experlus inferiorem cujus sepullnra praeslantior, qiiam potenlia fuit, ibid. 325, ??. 33. Sanctificatio non iradilur, sed infunditur, vi, 4, n. 2. Graiia spiriialis est ,
ibid. n. 32.
,

Non

est

se

ibid. 417,

??.

85.
vita
caeteris
??.

Sanctorum
vendi
est,

norma viob-

n, 195,
,

1.

Eos non natu-

rae pra'stantioris

sed praestantioris

servalionis fuisse; nec vitia nescisse, sed

sit

sapientis sultaiio,
??.

quam

saliavit

Da-

emendasse

ibid.

196,

??.

4. Providentia

vid, ix, 113,

8.

Doinini sanctis obrepsere peccala, etcur?

Salus noslra soli Deo commilleuda, etcur? iii, 224, ??. S3. Onine tcmpus oppoitunum saluli est, iv, 356, ??. 38. Saius aliter lula esse non poleiit, nisi unusquisque Deum verum veraciter colat,

nr, o,

??.

4 et

7; 11,??. 13. Saneti

mem-

232, ??. 9. Montes aromutuui sunt, ad quos confugit Christus, iv, 486 , n. 44. Sancti ceelum dictinlur, ibid. 256, ??. 25. Gratias agunt auctori suo, qui non habent unde eos
bra sunt
Cliristi, ?6/V/.

viii, 286, n. 1.
C.ustos

Samaritanus

dicilur,

vn,

109,??. 51. Samarilaui vocabulo Custos significatur, v, 274j ??. 74. Vidc ScnrrTURA.

Samf.cu

lillera

dccima quinta
,

quae
alia

mundo fuisse, i, 567, n. merces et vila Sanclorum , quod alios redemerunt, n, 235, ??. 71. Doniinusaliorum merilo ignoscit aliis, v, 158, ??. 11. Sancli omnes transibunt per ignem, iv, 45, ??. 14 et seq. Vide
pcenileat in lioc

22. Haee

esl

interpretationeni

habct

Audi. Kst

Ignis.

IN

OMNIA OPEKA
,

S.

AMRKOSll EPISCOPI.
//.

187

Sanclorum
in ccelo

est,

vila non liic in lerris vni, 104, n. 46. Stelke

sed

Sancti suntcoelesti gratiarefulgentes,vu, eo 88, n. 25. Quo sanclior quisque communilior, ibid. 4(4, //. 51. Est ne,

22. Sa|)ienliie summiis finis est, 479, ul simus mcnle tranquilla, iv, 462, //. 17. Quid est initium sapieniia , nisi s;e1

culo renuntiare, ibid. 99, n. 36. Non arguas eos, et otiosos judices , (pios vi-

cassaria

cautela
vila

n. 9. Teres

Sanclorum, Sanclorum

vi,
est
,

273,
et iia

sibiconcinens, ulsuperioribus posteriora


sciuul suis parcerequi nifail

deas sludcre sapientite, v, 277, //. 85. Non facullales discriminat,sed volunlatcs; ille aptior qui propior affectu et

reapondeanl, ibid. 441, n. 162. Nesuum norunt,

quoniam Sanrtis omnia Deus


177,
//.

est,

ix,

8. Sancti ascciidunt ad Domiiiinn,

ptoxiinus disciplina, iii, 448, //.6. Melior insipicntia, qua: oculos habet ut videat ubcra siia, quam sapientia qiiae non habcl, ibid. 248,//. 31. Sapicnlia ex

flagiliosi

ad

vitia

desceudunt

Sancli iu

moiitiluis, criminosi in vallibus,

vn,414,

n. 2. Esl

Sapctorum sotnnui eiiam ope-

rarius, ihid. 284, n. 4. EslsonmusSanclorum ferialus ab omnihii? corporis voliiplatibus,

ab ouini animi perturbatione,


ibitl.

ore Allissimi ila prodiisse se dicit, non apud Palrem, tit exlra Patrcni sil , sed vi, 312, //. 120. Sapienlia divina ineliarrabilisjimperinixla, alque incori upla, Sanclortiin animis sui iufuiidit gratiam, et rognitinnem revelat, ut speculenlur
ejus

tranquillilatem menti inveliens, placidi

tatem animse,

Solus Gbrislus inambulat animis, et graditur in nienle Sanc-

glorinm, ix, 171, //. 4. Qui intelhxerit itifiisioiicin divinai Bapicnlias, de-

leetalur, uec alitim cibuin rcquirit, ibid.

lorum, vi, 119, //. 74. Non incoguitum nobis Sanclos dimicare , dum ferianlur, virr, 280, n. 7. Habes Sanclos proximos , qui pro te supplicent, vn, 48 1, n. 54. Obsecrandi
sunt Angeli et M.irlyrcs qui possunt pro peccatis rogare noslris, ibid. 482,
,

166

//.

2.

Sapienlia individiiam cuin


liabcl sorielaleui,

virtutihus
n. 65. Sine
//.

vn, 999,
potesl
,

juslitia

esse

non

ibid, 293,

48. Sapienlia fundamentum est, jiistilia vrro opus, ihid. 271, //.261. Ubi sajiieniia
,

ibi

virtus aiiimi, ibi

consiffutia

//.

;>.">.

Aina propinquitalem

Petri, affi-

el

foi tiltido,

vnt, 449,

/.

5. Friget sa-

nitatem Andres ; ut pro te rogcnt, ct rccedant cupidilates tu;e, ibid. 481, // 5i.
-

pienlia sinegralia, vit, 47, n. Ksi inensura sapientitB, quss


nieusiirain
sit,

si

suprn
n. 6.

noccl,

vnt, 2IS,
,

Sanouis calidus

el ignitus est, i,

480,

//. 93. De sanguine venarum et aricriarum, ibid. 479, //. 92. Sapibhtia Iriplex disriplina, Beoipi)-

Sapieutiw viam aon calcaverunl (ilii gloijiiatn inrilicanliiiiii se el jaelanlium


ignorat, snors ueseit, ibid. 401, //. V. Quanta sapienliss pulchritudo, vit, 299, n. 6i. Quanlo cxcclsior virlui esl, lanlo magis enitendura , nt astequi eam n*.Mmii- ' ihid. 219, n. 125. Sapieuti.i
lciifio
|

Tixjv,itpuxTuttfv,XoyiKijv t iv, 37,

//. 31. Philosophi dislinguunl sapieqtiam naiuraleni viilclicel, tnoralcm, el rationabilem, v, 3 el 4, n. 2. Sapienlia, inlcllcclus et disciplina qui ililTerant, iu, 345, //. :i. Omuibus pro possibilitate infunditur spiritiis .sapienlix, sed omnibiis qui lideles suni, ihiil- 213, //. 65. Sapienlia

auro argentoque pretiotior, quam mors nescil, ///,/. 610, " BO.Sflla esl lilicrn, ijiic iiMtil ns panpcrcs praliril cl ipi.c
.

tervos propriis freneraro dominis


viit
,

farjt,

lncnlis

Sulllimis

csl,

ihid.

2SO,

//.

12.

indeGrieui auimss ribus, quo vescebantur in para,

452

//.

l'i.

Sapniiii.i

Mens

fulgorem non Miatinci, i, 583, n. 16. Quo magis quserilur sapicntia, eo profundior judicalur, rn, 380, //. 4S. lu occulto cordis rcrondenda
iiivalida ejus
cst

dlSO loeali, ipn


riilicium esl,
//.

\iica\il
//.

manna scrmo
Sapienlis

diviiius, /A///. 2is,

5.

siculi justitis,

5. Sapienlia

ibid.HQ, mea crus Domini eal,

sapientia, ihid. 418, n.


cogilalionis
ulii

I.

lu aliiluesl

dine

bumaDsa ccrtum
'.

eSSa sapicntiaiu, iv, 849, n. 9

Ibi qiiieel

rcnda
qute

iranqulllitaa

menlis,

pu

super

omnem

inlelleolum est, ir,

redcmplio mea mors Domini aat, *i, 105, n. :in. S\riiNs deliuilur a sopliislis \ n lmiuis dieen li peritut, ci undc id ratnnw nsn sapiT rint ? 800| n. Tg
.

188
videris,

INDEX CENEIIAUS ET ALPHABETICUS


vel regis, ibid. S:ira l)pus Ecclesia? fuit,

cognosce quia descendit super eum gloria Domini, iv, 373, //. 26. Ia tribus census sapientis, in sensu, sermone, nienle, r, 566, n. 20. Vir sapiens'subditus legi est voluntate,
iii,

ibid. 521,

//.

31; 525,

//.

38.

non

necessitale,
viri

119, n. 30. Qualis debeat esse

sapientis vigilantia, i,

608,. 78. Quo493,


//.

negabat quia risernt, Msi risus ejus plenus graviialis fuerit, et pudoris, vn, 632, n. 76. Castilas devolionem cumulavit in Sara et devotio caslitalem, vi, 396, //. 42.
Sara
ir.erilo

modo mens
et

ejus retrorsum ambulet, id

Sarmatio. Vidc IUrbatianus.


Satanas,
latine Contrarius

est, praelerita spectet, ibid.

117

dicitur,

seq. Mentem illius hospitalem esse decet, ibid. 617, n. 92. Sapiens quando ininuit, addit, n, 125, n. 47. Quomodo delecletur sanitate corporis, aliisque re-

viii, 426, n. 3.

Satanas de ccelo in terras, ubi lentationes solito aspericres, cecidit, iv, 247, n. 10.

Vide Diakoi.ds.

bus prosperis? ibid. 154, n. 33 el scq. Occultat sapicns injuriam suam,m, 417, n. 4. Septem Sapientium sententia : Sequere Deum , ex nostris desumpta , ibid. 315, n. 5. Sapienli nihil alienum, nisi quod virttili incongruum : quocumqueaccesserit, inveniet sua omnia, vi/r, 184, .II. Sapiens non metu frangitur, non polestate minuitur, non altollitur prosperis, non tristibus mergilur: idem semperest aniino, manet perfectus in Chrislo, fundatus charitate, radicatus fide, ibid. 449,
n. 5.

Satisfactio cujus excluditur, ejus avertitur animus, vin, 192, /i. 29. (irandi plaga? alta el prolixa opus est nudicina, grande scelus grandcm habet necessariam sali>factioncm, vri, 057. n.
37.

Omnis

sapiens liber, omnis


//.

aulem

Philosopbi hanc s.enlentiam ex Scripturis sacris hauserunt, ibid. 449, n. 6. Yirttilis non coactus sed volunlarius executor est sapiens, ibid. 455, n. 20. Jani non sapiens , qui sit sine vii tutis usu ac disciplina, ibid. Sapienlis est neque cogi, neque prohiberi, ibid. 454, n. 20. Est sapieuli et servire liberlas, ibid. 45G, n. 24. Recidenda insipienti poteslas non
insipiens servus, ibid. 448,
4.
,

Satyrus inter fratres dnos, alttram virginem, alterum acerdolem, lelale medius, niagnanimilale non impar, viu, 23, n. 54. Salyri cum fratribus indivisum patrinioniiim, ibid. 25, //. 59. Qiianla ejns observanlia ergaDeicullum, ibid. 19, /2. 43. lnciedihili admiialione iu auditorio pratfccturae sublimis emicuit, ibid. 22, //. 49. Neque ut opulens, exultavit in divitiis; neque ut pauper, exiguum quod habuil, judicavit, ibid. 24, //. 56. Non erat pauper opibus, sed spiritu, ibid. Provinciales quibus praefuit, cuni parenlem magis fuisse proprium, quani judicem loquebanlur, ibid.n. 58. Quantum juslilia erga onmcs excelluerit ?
Quanlae simplicitalis fueiit, ibid. 51. Quanli pudoris ct castitalis, ibid. 23, //. 52. Qiiani prudenler couibid.

22,

//.

adjicienda liberlas est ; servitus cnim ei competit, ibid. 462, //. 40. Sapientis cor actumque et opus radicaliim debet esse et immobile, viii, 459, n. 33. Sapientis est oinnia quae bona
sunl, velle, ibid. 454, n. 19. Solus sapiens, qui duce Deo usus est ad cognos-

jiigiiim declinavcrit,

ibid. n. 53. Cur ? 59. Ejus lemperantia, ibid. 24,. 56.Iunocentiam cumefficacia niira quadam virlule jungebat, ibid. 12, //. 23.
ibul. 25,
/.

Salyrus pio semper sollieitus affectu,


lalus Anil.rosii suo latcre scpiebal:

cha-

Dei haeres et successor est factus per gratiam, ibid. 457, //. 29. Num sapiens in naufragio positus insipienti naulrago tabulam extorquere possit, vn, 346, n. 27. Sarje una addilur lillera, hoc est, R, ut vocaretur Sarra, r, 615, n. 85. Sara graecedicilur ipXovaec, latineQuae rogat Sarra autcm dicilur, ipY.r, ifiaj, hoc est,
verilalis cubilia, el

ceuda

rilate, ut fraler; cura, ut paler; solliciliuline, ut senior; rcverenlia, ut junior,

Auctor negotiorum, censor servulorum, arbiler fralnim, non litis sed pielatis arbiler, ibid. 18, /i. 40. Inler Ambiosium et sororem judex, ibid. 19, gtiberuavit //. 41. Sine offensione ulla fratris domum ct commendavit sacerdoibid. 6, n. 8.
tiuui,/'i/V/.

11, //.20.
lillcris

Poteilasmea,velPrincipatusmeiiuilium,

Salyrum Ambrosius

rcvocabat,

, ,

1N

OMMA OPEUA

S.

AMBKOSIl EPISCOI'1.

18 ( J

nc ipse Afrienm pclerel, ac polius uliuin vnr, 13, n. 2b'. Salyrus ut relerilatem aucuparclur, veleri et scnlinoso navigio iteruni se lluclibus credidit, ibid. Quanta ejus fortitudo in naufragio, ibid. 20, ;/. 44. et post naufragium ibid. 22, n. 50. Servalusex undis Ecclesiam requisivit, ut gratias Dco ageret
destioaret,
ibid. 20, n. 44.

Sceisa hominis, r, 102, n. 30. Acroamata scenicorum mentem emolliunt ,


ibid. 84,
//.

5.

ScHrsMA. Non videtur ab his exhiberi ChristoGdes, qui in schismate sunt, vrn,
n. 47.

Scif.ntiam boni

et

mali cur Deus iu

noluit

Sacramentum baptismi suscipere, nisi ab co qui cum epi-

esse voluerit, r, 279, n. 8. qua:rere, quod non licet scire, v,


//.

homine

Fuge 253,

1S. Graval scire,

quod

vel cxeqni vel

scopis catholicis, hoc cst,

cum Romnua

vitare
legi,

Ecclesia conveniret, ibid. 21, n. 47. Intenierata saeri baptismatisdona servavit,

299, n. 36. Quod prrcsunio; quod non legi, veneratus

non

possis, r,

scientibusrelinquo,iv,43I,. 14. Niillus


cibus scientia et doctrina dulcior, rr, 206,
//.

mundiis corpore, purior corde, ibid. 23,


//.

Vide Eucharistia. Satyri votis apud sancium martyrem


52.

19.

I.niirentiumiinpetralnmessenunccognos-

cimus commealiim, vru, 9 et 10, n. 17. Mediolantim veniret, a viro nobili revocabalur S\ mmacho suo parenle, quod
IV e

Scienlia omnis aut ex natura,-aut c.x discipHna esf, vr, 252, n. 195. Hoc so-

lum benescio, qiiodnescio.qurescirenon


possum, ibid. 452, n. 21.Sludia scieoli.e sinc factis liaud scio an involvant magis,
vir, 220, n. 125.

ardere bello Italia dicerelur, ibid. 16, n. 32. Deus Satyri ex Siculis et Africaois regionibus exoptalum reditum contiilit,
ibid. 9 ct 10,
sibi esse
//.
,

Scin

liltera

Hehneorum vigesima

prirv,

17. Satyrus mcerorem

ma, qiue

latine dicilur

Super vulnus,

magis Ambrosii

quam suam niortem


1

leslabalur dolori, ibid. 9, n.

5.

Testamcnluin non condidit, pauperiim tamen non esl oblitus, ibid. 25, //. 59. Salyrus immnlurodccessit obilu, vin, 31, //. 75. TUm mortuus est, cum Ilalia propinquo hoste urgeri cogooscerctur, lioste ioipuro atque crudeli qui nec pudicitia; parceret nec saluti , ibid. 15 , //. 31. Mortcni ejus oiiines lleverunt
ibid. 5,

453, //. 1. Scirro non primus scivit solus non esse, cum solus esset, nec niinus oliosus, quam cuin otiosus, vu, 335, //. 2. Scrib.*: de tribu Simeon descendebanl,

rr,249, n. 13. Scritta. Ego heneficio annumero, si quis mea legens scripla, dicat mihi quo videatur moveri, et cur? rx, 68, n. 2. In
scriptorum arte
quffl

requirnnlur, vin,

5 ; 13, //. 28. Christus a crucialibus mortis, el a nequitiie spirilalis incursionibus Satyri animara libcravit, qui jain ea qua; supra nos sunt , cemit,
//.

225,
n. 3.

//.

2. Scriplorrs cbristiani

de pro-

fanis possunt

oliquid assumere, vi, 95,

ibid. 14,

//.

29.

Ad

sepulcrum Satyri die


/i.

seplimo redimiis, ibid. 34,


die rursus

2.

Eodcm

sermonem publicuin habuit

Ambrosius, ibid.
Saui, regis

quam

alrox injuria

qui

ScnrrTUR^. sacne Veteris Tcslamenli primus liber csl Genesis, rv, 350, //. 2.*). Samaritani quiiKpie tantum libros Moysi, Synagoga septem sequitur principaliter, v, 399, // 88. Vctus Testamcntum esl 19. ibid. 352, /i lidei (irmauienlum
,

seruionis erroreiii in innocentis cxiliuin

Sermo

Christi
iii,
in

Teslamentum
123,
/i.

esl

Vetiu

el

derivavil, [ii,167,
est terrori, ibid.

//.

9. Ejus casus aliis

187, n. 10.

Novum, mentum
iv, 79,

33.

Novnm

Teslfl

Veteri Testameuto eral, inlra

Si

iiiiAu

cpios exagilanl, noii

sohmi

illild ciiircb.il,
//.
l

pcr quoil

nnniiiiti.ib.iliii

pusilli,

sed cliain miiiimi snnl. iv. iii !, n. 19. \on debemus malignis lemulandi

2.x.

Quomodo

nrguendi tunt,
<

qui Vetus non rccipiunl

Tcstamentum,

adversus nos aculeos ministrare, ur, K>7, //.9 ri se</. Cur diligcnlibus non esl scaudalum, iv, 46 i, " 20. SCARVS SOlllS inli r piscei ruminat, i,
171,
//.

801, n. 38. Harelici qui h*gem Veteris mi uon acciyiunl Curitlum teTesli nere nou posiunt, etquaoaobrem, iv,91,
//.

23.

12.

Multa non

olio-.c

a irpluagiiila viril

1!J0
Haebrairae
leclioni

INDEX GENEKALIS El ALPIIALEIICLS


addita.
Si-ptuaginta
liis,
//.

diuiius

excrcere dcbct

tv, 72,

virorum scntentias magis sequilur Ecclcsia, iv, 188, n. 13. IndescribenJo Scripturae texlu Graeco scriplor polnit errare,

13. Sit nobis tota die ac nocte exercilii usus in quodam ccelcslium Scriptu-

377, n. 35. Scriplor antiqitarius Psalniorum potuil falli, ibid. 479, //. 27. Potuit interpres Scripturaj vel antiquarius scriptor falli, ibitl. 72, //. 15. Sensum Scripturae frcquens translalio ex Hebrao in Graecttm, ex Graeco in Latinum
iv,

rarurn paloestra, ibid. 258, n. 28. Cur earum alloquia tliu terere ac polire debeamus, i, 399, n. 22. Est ignis qui coelestium illarum meditationibus excitatur,
iii,

283, n.

5.

las, alias

forliores, ut

Habel Vcrbum Dei cpuLex el EvangeP-almi,

lium;
el

alias fervenliores, ut sunt

altenuare cousuevil, iii, 264, n- 49. In Veteri Testamcnto triplex sapientia, naturalis, moralis, et rationabilis, v, 3, /i. 2. Omnis Scriptura divina vel naturalis, vel mystica, vel moralis est, iii, 161, n.\. Littera quae occidit, mentitur; spiritus cpti vivificat, verax est, iv, 397, n. 36. Illa maledictum habet, hic benedictionem affert , iii , 394, n. 67. Judauis dum sequilur lilteram Scriplura-

Canlica canlicorum, iv, 474, //. 17. Bona pascua sunt hbri Srripturarum c<i'leslium, ibid. 287, n. 2. Edequolidie earum cibos, ut nou esurias, sed rcplearis,
ibid.

475, n. 19. Scriptura; diyinae micte sunt de pane

evangelico, v, 351, n. 15. El quia panis verbum esl, el fides verl.i est, mieas vclut

quredam dogmala
infirmilas

fidei sunt, ibid.

Deus

praBceptis saltilaribuseos rcplcvit, qttibus

rum, morluus
clesia

est, ibid. 223, n- SO. Ecduos oculos liabet, unum qui mystica videat , alterum qui nioralia , iv, 347, n. 20. Myslicus sensus acutior est, moralis dulcior, ibid. 227, n. 7. Myslicus sermo cceleslium Scripturarum velul

animne sanarelur,

rn

230,

n. 7. Ileiiiediiim taediorum omnium, atque in tentalionibus ununi ainl perfugitim, ii, 447, n. 18. Alii siinl lerrores

prophetici,

aliae apostolicae

suasiones, in

forliorcibus esl

suasorius

aukm

etliicus

dulcis et uiollior, ibid. 283, n. 24. Salomon in libro de Proverbiis moralein

Iucum uberius expressit, naturalem

iu

utroquc tamen tiiiiuse-t verbi diseipbna, v, 393, n. 21. Prius Prophcla legiltir, in quo ct Aposlolus, ct sic Evangcliiiin verba lucida, et validiora praecepta, iv, 365, /j. 10. Si quis iila quae mirnnda plii,

Ecclesiaste, myslicuin in Canlicis caulicoruni, ii, 17, n. 23; iv, 6, n. 3; v, 4;

loso|)hi pulaiit, ibi qua-ril, invcniet, v, 3,

n. 2. In Scripturis proplieticis nmlta obscurilas, et quomodo possiut intelligi, iv,

n. 1 Diabolus de Scripltn is ipsis sa>pe la(|iienm fidclibus parat, el hrci eticos lacit,
.

ibid. 130, //.26.


Scripttira

divina

Peojrvo/rrGi dicilur

181, n. 59. Veritas Dei ex iis colligcnda, iii, 153, n. 18. In cis non una lantuni
figura, sed multiplcx csse consuevil, ut

unus scrmo plnrcs spccies comprehcndal , v, 3G7, n. 52. Xou verborum seriem , sed rerum ponJus exaniinare debemus, ibid. 372, n. 63. Iu eis non (acile reprehendamus aliquid quod inleliigcre non possumus, i, 278, n.l. Quomodo Christtis nos cum aliquid dc Scripturis difficile cogilamu , illuminct, iv, 109,
;

omnis, quod Dms inspiret, quae loeulus estSpirilus sanctus,vr,423,//.112.Gra;corum Scriplurae sacne codicum potior est auctorilas, ibid. 475, n. 82. ScripturaecodicesaliqiiosLatinos pcrfidi falsaverunt, ibid. 342,//. 46. Analliema illi, qui divinis Scripttiris addit aliquid aut niinuit, viii, 245, n. 36. Negant pleriqne noslros scriplores sa-

n. 9. Praeterita pro venluris vel praesentibus solent poncre, i, 539, n. 67. Scriplurarum tradiliones sunt corpus
Chrisli, v, 213, n. 3.3. Pccunia

sccundum arlem scripsissc, vnr, Sed tamen ii qtii de artc scripserttiit, de eorum scriplis arlem invenerunt et coudidcrunt commenta arlis ct
cros

225,

/i. 1

magisterii

ibid.
,

Dpmini
//..

Scnpturae

est

ut

Consueludo divinoe causam quaa suscepla

Scriptura diviua
Iler libi
acdificat
sit illa,
,

csl, ibid.

291,
//.
1

18.

ibid.

292,

1.

Omncs
cottsi-

est, aslruat, incidcntcin diflcial, vn, 571, //. 37. Iiilciitioncm ct tliligeniiani
circa Scripttiras diviuas

ni

447, n. 4. Qui cxercit

mentcni

in Srripturis diviuis vcl

ApOilolus intcr

oflicia

ullimam posiiit Sanclonim, vn


,

-,

1
1

KM.M.V

QPEKA

S.

AMKKOSll EflSCOI'1.
consiliis utilior, ad

191

70, n. 3. Frequenler Chi 'isti oracula, ex locorum in quihus diversalus esl qtialilatibus Bslimanlur, vi, 426, n.
1

18-

VelusScriptura
at(|ue obscurior,
rias,

(juasi

puleus profunda
linii-

nnde cum labore

ix, 152, n.

78. Scriplura diviua

coiivivium sapirntia.' cst : singuli libri singula sunt fercula, vn, '236, n. J 63. Qui de NovoTcstamcnto biberit, non soluin fhinien est sed etiaui flumina c!e venlre ejus flnent aqme vivsr, i.\, 132, . 78. Magaa abundanlia Srripturarum, (|iiam D.'mo uossil huinann jndicio rouipreheudrrc, vi, 321, n. 170. ll.rc est pltivia eloquiuin legi>, quod irroral aniDiani Fcecundani et fcrlilum bonoriun opcrum, iil babeat buiuorem gralise, viii, 405, //. 4. Foris lillera, intus mvsleria, ibid. 390, n. 15. Nunc cleauilnilat in paradiso Deus, quando divinas Scripturas hgo, ix, 77, u. 3. Paradisus cst Genesis liber, in quo virlules pullulanl Patriarcharum ; paradisus Deulerouomium, iu quogerminanl Lcgis pnecepta paradisus
, ;

constnnliam subeund.u mortis paralinr, ad rcprimendas bbidines forlior, i, 56, //. 31. Porlus essc debet, non vilre superioris naufragiuiu ii, 186, n. 41. 1'ona juvcntus, sed melior scnectus, el cur? 206, n. 60. Seneclus est vere illa veuerabilis, qu;e

m,

non canis
tulis

srd meiilis albescit

vm

285,//. 5- Vila immaculala bonae senec-

stipendium est, vn, 314, //. 101. Ut aequalium u^us dulcior, ila senum tulidr csi, ibid. 255, //. 221 Erubescal so.

neclus, quae se

emendare non

polesl,

m,

300, n.

7.

Sejiohks Capitolii secreta penciranles Rostanee reliquiae non luiissent, nisi eos pnvido anser strepitu prodidisset, vm, 299, //. 5.

Se>sus bominis
bcsliis,
ipsis

elsi

communes
,

cuni

lanien pra>slant

i,

267.
,

n. 67.
ibid.

Eorum

inilium

est

ccrebrum

Kvangclium
fruclus
facit

in
,

quo aibor
aeternce

vilac

bonos

ct

spei

maudala

diffundit per universos populos,i2/</. SO, n. 3. Prctium Scriplure udesnoslra est, hara quod legilur, pro inlelligenlis aesti-

malur arbilrio, viii, 388, n, 6. Sehastia.ms Mediolanensis oriundus, Ronue pasaue est, iv, 415, n. 44. Skcreto (piid liitius, 1 ;id oiiiiirs nrlus
1

265, n. 61. Yirlus omnium sensuum in capite cit, iv, 322, n. 12. Duplcx scnsiiiini noslrorum gei.us nliud domitum et mnnsueluin, aliud indomitiiin quod proiuil ad irrationnbiles delcclalioncs corporis, i, 3S0, n. 4. Sensus corporis vciut ostiorusn similcs babcntur, ilid. 458, /,. 61 Sicut mors intral per seiisus noslrcs, ila et v ila, iv, 114, /i. 20. Sensns oculorum auriumquc babet bonio qiianlo plurcs lanto majora pcri
,
.

lO.Ocrulla aniproduntur rxiiu, iz, 85, M. 12. Sm;i;d* rescaulionis adiuoiieut, viii, 212, n. 13 Vidc Promi r.i r*s.
//.

ixpediiius, viii, 204,


n. i

cula, ix, 67,

/i.

17.

Vide

bwu,
, ,

Sententia amenlnla, viii, 193, g, 3. Quot bomines lot sctitculix' vii 437 ,
n. 39.

m.usi

in

conrilio

Aquiieicnsi

diri.i ct

rtspansa, viii, 255, 63. Ibi coihlcnmnlus, ibid. 260, n. 2.

SerTFNTiwo indc nomcn arrcpil quod septem in eo fulgor slcll.irum ii

Sii.\tios episcopus, ix,260,


Si

//.

I.

radicl ; i;i (picm m.ixime giibcrnalorts quasi diiccm ferunlur iulcn.lt rc i\, .Mi,

dicilur

latinc

Nomcu,
signilicnnt

ix,

90,

n. 3.
Si rii mi wlics I.egis

n.4. Scm,C.bam, Japlicl

ysterium Mcnat,
,

BODUDD,

Malum,
Si

OCtavus rcMiir.i lionis / /</, n

vi ii,

ct tudifferens, i,
ii,

niaBtAni rite
(I

415, n. t. qui itmilem dicunt

nim,
(

3SS, n. s.
n
.

Si ri

preliosl rur linnn

liliiiin.si

iion imiiis substantise

cum

l'a-

Ira po.l niori. in sinn.il,

n.

Irc, rcfclliinliir, vi,

4S3,

//.

10,.

Sirii.niRv

iiim luoi

iiiii

niilloiii

offi-

Simina
i,

niinqiinui propiic dcgenerniil,

ciiiin pr.c InoliiK,

w. 80f,
loiui

:,.

IK), //.43.
Si

minww
n. 33.

virtusinesl Qascentibua,

t,

el

Sm.w'niM quando vocem cju idi


I

roluil,

nppnniil,
,

stidtTh

Iflf4,

2t,
i

>,.
i

Si

ii liiiin,

moTiblll

tluli

i"t, in

Si iin

\,

|(

,,.

i.

il.

\|

\, l.i-

,, , ,

, , ,

192
l)ilur,

INDLX GENLKALJS ET ALtVUABUTICUS


mortui corpus
,

niina quibus divitis

am-

Serpens aereus
n. 15.

figtira Chrisli, iv,

H2,

damna vivenlium
ri,

non subsidia

defunctorum sunt, Sf.rmo dividitur

322, n. 3. colloquium , et in tractatum disceplationemque fidei atque justitia?, vir, 210, . 99. Quid in utroque agendum vel vitandum, ibid. Menti noslra: alunis et propinquus sermo est, ix, 177 , n. 9. Sit gravitas in sensu , in scrmone pondus, atque in vcrbis modus, vrr, 175, n. 13. Sermo suavis accedat ut conciliet sibi audienlium affectum, ilnd. 260 n. 233. Collatio sermonis ,
in
,

mano imperio
21.

Sertorius ac Lepidus rebelles se Ilopraebuerunt, in, 427, /i.

Servitus. Servitutis observanliam ipso


jure naturae Auctori

debemns

jeteruo,

in, 173, n. 16. Est

consolabilis servi-

tus, servire vel juslis, iv,

259,

n. 31.

ul pecunia?
n.
2.

magno

cst usui, ix,

171,

Deo
|

solvitur sermonis custodia

qtioe est

n. 19. Si

quanlo

sermomis sobrietas , vin , 223, rootioso verbo ralioposcitur, magis pro scrmone impietalis

Misera servitus, cui vagum jus est, v, 387, n. 6. Stipendium libcrtatis est, m, 145, n. 5. Nihil tam speciale illi est quam semper limere, n, 207, n. 20. Servilus gloriosa qua pro nobis scrvivit et Christus; beata servitus qua et tu servis , iv, 41 j n. 6. Serviltis sub
Christo pretiosa est el gloriosa liberlas n, 140, n. 11. Qtiam ntilis religiosa scrvilusDei, i, 332,. 72. Pretiosa est servilus qure virliilum constat expensis, iv, 344, . 15. Ea quae animae serviliitem infcrunt , inutilia sunt omnia etsi non
,

pa-na exsolvilur,

vn,

172, n. 7.

Vide

LoQUI efVERHUM. Sero lioram significat


el

in occasu diei rujusque rei significat larditatcm, v, 151. Sero est , licet mane, ubi 453, n. agcndi tempus pra3lerilum cst , ibid. Est
et scro noclis

dcsit effectus, i,

385, n. 9. Servilus gemina, altera corporis, anialtera


:

profundum

ibid.

mnrum
,

domini corporishomines,

Sertens. Serpenti nomen est indilum quia serpenlesnon possunl ambulare, sed serpere, r, 197, n. 46. Nihil reprelien-

animarum aulem maliliae et passiones vni 456, . 24. Est servilus libera
qnre est voluntaria
;

servitus ex

animo

dcndum quod Crcator

scrpenles aliaque

non ex

necessitate, ix,

232, n. 3. Inho-

vencnata creaturis suis miscuerit , ibid. 245, n. 3S. Non debenius eorum condemnare crealuram , ibid. 278, n. 7. Dens non ad boc serpcnlem fecit, ut noceat ; sed quid fulurus esset , ostendit , ibid. 334, n. 74. Cnro serpentis exuritur, eujtis pulvere tberiaca conficittir iii, 230, n. 8. Jejiini bominis spulum si serpens guslavcrit, morilur, i, 240,. 28. Cclebris sermo est scrpentem aquis appropinquantem sibilo sibi fueminae angtiis sponsare conctibitus, in quibus serpentis caput abscinditur, m, 231, n. S. Serpenles evangelici exutint velerem usum, ul induant novos mores, vr, 135, n. 131. Imago crucis aereus serpens est, ibid. 399, n. 50. Serpens in paradiso non sine Dei volunlaic generaltis est,

norataservilus, quae necessilale cogilur; honorala autcm quaa pielate deferlur,


,

ibid. 234, . 7. Servitus inlcr

bona an-

numerattir, ibid. n. 6. Est gravius jtigum scrvilutis, quamservilus,f7V/. 233,


n. 3. Vide Libertas. Minus vile pulatatur servire libero ; geminalur aiitem viii, servitus, ubi servitur vernpculis
,

189, . 23. Nulla major dignitas, quam scrvire Cliristo, vn, 600, n. 3. Servum
Chrisli

non cuslodia

corporalis, sed

Do-

mini prouJenlia sentire consuevit, viii, 346, . 9. Servn.os CUristi ii magis custodiunt, qui non videntur qtiam qui videntur, ibid. n. 11. Vide.CnKistvs..

Servc quomodo dominis

suis

debeant

servire, ix, 164, . 112. Servos

dominio-

279, n. 9. Quomodo in paradiso mysterium fidei expresseril ? ni, 231 , . 9. Figtira fuit delectationis , i, 281, n. 11 ; ni,97, n. 1. Explicaltir ejus damnatio, i, 335, n. 74. Vidc Adam et Eva.
i,

nusjureservitiisubditos habeat pro deraminc coercitionis, quasi animas sortes, viii, 192 . 31. Servuli raclere domini inscribuntur ibid. . 58. Vide Dominus et Sapiens.
, ,

concha108

Servuli multidominis liberiores sunt, n, 207, . 20. Non conditio fortuila servum facit, sed probrosa insipicntia ,

IM
ibid. 16;J, n. 12.

OMNIA 01'EKA

g.

AMliROSlI EPISCOI'1.
speclae munitionis, et

193

Declinanda,non despicienda scrvuloniui jurgia, i, 509, n. 10.


Servulis gravius est per agellulos relegari,

firmissimum slabilitalis lundanientum, ibid. 272, n. 2 ct 3. David taccndo vicit adversarios suos,
et

qnam

cnedi verberibus,

in, 43, n.

07. Servis peena dccerniliir, bberis confertur gratia, ibid. 9, n. 11. Scrvus Dou-.ini noii potest idcin esse servus peccali, iv,

recepit, ibid. 263,

quia sicut muliis faclus esl, voccm //. 47. Btiamsi in te


sit, et tacebis in Dei verbo, clamabis, utaudiaris a Cliristo,

verbum Dci
et lacitus

354, n. 34. Severitas Dei in paucos , bonitas in. omnes, iv, 185, n. 7. Vide Dkus. Scveritas nimia extorquet plerumqiic lerrorc inendacium, ix, 221, /?. 10. Liquet cos inlcr
Cliristi discipulos

ibid.

277, n. 8. Tacitumilas ipsa nicdicina est, et velox in sermonibus magis

vulnerat,

u, 122, n. 42. Supra fundamcnluni virlulis vox tutaest, sine fundamcnto lubrica, in, 274, n. 4. Rarior
tacendi
virlus
est

non

esso

quam

loquendi,
est

v,

babendos.qui dura pro milibus, superba pro humilibus sequenda opinantur, vit, 86, n. 3. Vidc Misericordia.

389, n.

10.

Quicumque

facilis in

verbis, inleriora evacuat sua, et exterioribus passionibus indualur, iv, 73, //.

Severus
n. 17.

citciis

Prolasii ct Gcrvasii

reliquiis sanatus, viii,

360, n. 2; 365,
(i'/i

Severus episcopus
prceuia), vin, 278.

salutationc

Sexus
rilo
illic

dislinclio ubi

non tcnclur, menon servatur caslimonia ix,


,

17. Diabolus sonum quaerit, Christussilcntium, iii, 420, //. II. Silenlium. Quid prae caetcris debcmus discere, quam taccre, ut possimus loqui, vir, 171, //. 5. Sapiens est, qui novit taccre, ibid. Non mcdiocris est virtus
bonis
tacere, ibid. 558, //. 3. Quid sit silerc a ? ibid. Quando 177, n. 18.

187, n. 7. Hoc est pulcbritudinem vivendi tenerc, convenientia cuiquc sexui et personae rcddcrc, vn, 204, n. 8i. Sicer* nomine Htbraei omnem potum qui inebriat, vocant, n, 302, n. 54. SrcHEM vel Sycbcm inlcrprelatur vel

maxime
176,
//.

silentium
17.

exercendum

ibid.

Humerus, vel Cervix, quod est


exercitationis indicium,
i,

laboris et
;

558, n. 8

n,

nec otiosum essc debere silentium, ibid. 173, //. 9. Sirilcntii mei dissimiilalionisque culpa et mc ingravat, nec te libcrat, tnalo importuniorcm inc, quam inutiliorcmaul turpiorcmjudices, ix, 14, /i. 3. Vide Cov-

Non perpetuum

199, n. 9.
Signa. in ccelo nulla essc malcfica et noxia, i, 140, 147, n. 17. Signuni suum posuit Cbrislus in frontibus singulorum
:

vivium, David ct Loqui.

Simeon
catur,
ii,

vcl

Symeon
//.

bencdictio cxpli-

ibi

(|UO(pic

Anli-

10 etse</. In Symeon vindictae laesi pudoris exentplum, v, l ig, n. 47. Ex Iribu Sviuconis Scribse des247,
cendebant, ibid. 249,
//.

sua ponct, ut proprios recognoscat, u, 454, //. 27. Posuit Assyrius Nabucbodonosor signa pueris Ilcbiiiorum, ct mutavit illis noniina, ibid.
cbristus signa

13.

Sihohia. Obsequio gratuito usus ministcrii sacerdotalis esse debet, \. 891,


n.

17.Non

pretio taxatur Deigratia, uvc

Qnid

Ikcc vcrba

Posucrunt signn sua

in sacramentis

tigna, significant? ibid. n. 26. Signa scinpcr in bello sunt, quse praliaturos pra-ue consucvcrunt , et agmeii (luccic milltare, ibid. Unusquisque numerus aut
lcgio igna sua sequitur, ibid.

lucrum quserilur, sed obsequium sacerdotis, iBia. 141,. 51. In Ecclesia Dei consorliiiin ii habere non
possunt, qui sancli Spiritusgraliam nunainentur, ibid. 392, //. 19. rnexpiabilis cst vcndili cnlpa mystcrii, cl vindicla cceleslis transit ad po lero ,ibid.

Signoi iim orlus atquc obilus non OpUJ


cst ut

explorem, ix, 59,


n.
18.

/.

9.

142,

/i.

53.
a

Sh.entium ad omni/i
iii,

utilcct

quomodo,
iv, 20,

SmrLtci
cogoilionii

(iilci

ci

acquii

ml.c

2S1,

l)i\ina

OSCula solcnl

divinaa

gratia

lotum orbem

singulariler sedentibus revelari,


//.

4. Silenlium el

lutum

esl el

decorum,
l.uii,

peragravit,el quolidiana? Iccliont nocturins ac (liuriiis vicibus omnc viln liujus


lia

quod

scrval

cum

giavilalc cauti

i,

275, n. 5. Validum cst scutum circum-

tempusdeputavit,acriingenio intclli| complci tcns, philosopnim liltt oi quam


l >

13

, ,

IU4
a

1NDEX GENERALIS ET ALPHABETICUS


Sirenae Cgurae erant voluptatum, vi, 95, n. 4. Esaias dixit Sirenas lilias passerum, ibid. Et Jeremias de Babylonia memoravit quod habitabant in ea filia; Sirenum. Sirenae lascivae scopuloso in littore, dulcem resonare quamdam , sed mortiferam cantilenam ad capiendos ani-

vero sint devii, demonstrare solebat, ix, 170, n. 1. Ambrosius in Simpliciauo et veteris affectum amicitiae, et quod plus est, paternae gratiae amorem recognoscit,

vin, 448, n.

2.

Vide Amrro-

sics.

Simtlicitas quaerilur, non ambitio


desideratur, v,
nihil pretiosius, niliil ditius, iii,

62, n. 53. Simplicitale 476, n.


in ipsa

mos adolescentium a poelaGraeco inducuntur, ibid.

21.

Non

dulcior fructus, ibid. 149,. 9.


veritati

Sirmiensis Ecclesia a Valente atque


Ursacio
uutantibus, sacerdotibus suis, incursabalur, vi, 403, n. 59.

Ea concurrens

humilitate sublimis est, v, 370, n. 60. Cauta debet esse, provida et spiritalis, iii, 168, n. 10. Tarde inter astutias istius

Sisinnics rogatu Ambrosii


misit, qui, se inconsulto,
rat, ix,

filio

re-

uxorem accepe-

mundi, et saecularium fluctus cupiditalum portum solet invenire, i, 460, n.


64.

255, n. 1. Eos accusavit, qui compositis mendaciis animum ejus adibid.

quaedam morum temperantia, mentisque sobrietas, vin, 22, n. 51. Simplex sibi dives videtur, si suppetat quod alimenlo satis est, vn, 628,
Simplicitas est

n. 65. Dives simplicitas quae nihil discutit , nihil contractum, nibil suspectuni,

versum filios excilandum arbilrati sunt, 257, n. 10. Sobrietaiem elegimus, cujus gratia Jacob primatus quos non habebat, invenit, iii, 424, n. 14. Non solum sobrii, sed juste sobrii esse debemus, iv,
nulli

aut fraudulentiim putat, sed puro se fundit affeclu, ix, 4, n. 4.

Ad omnia abun-

2I9, n. 43. Nullum frugalitas occidit, parcimonia nocuit, i, 355, n. 18. Luxuiiamlo facimus membra peccali, sobrietate

dat directa animi simplicitas, vn, 320, n. 119. Cum munditia corporis congruit puritas simplicitatis, ix, 137, /?. 36. Omne quod arte elicitum et fraude compositum est, caret mcrito simplicitatis, vn, 35S, n. 58. Vide Fraus.
,

autcm membra

justitiae,

iii,

296, n. 34. 223,


Sobrietas mentis et sermonis, viii, /?. 19. Quaestus sobrictatis habere

quod usui est salis, ibid. 186, n. 15. Socoth prima ex^lgypto egredientium
mansiolsraclitarum, iv, 82, n. S.Socoth
significat

Simulatum. Vide Fictcm.


Sina.

Uuo

sunt Testamenta,

unum

monte Sina in servitutem generans, in quo inonle Legem Moyses accepit a Domino,
iii, 9, n. 11. Posl Raphidin, sequitur Sina, habens in se et populi te.ntalionem,
et legis

Tabernaculum, ibid. Socrates scripta Moysis potuit lcgerc, vel ab aliis percipere qui legerant, i,

429, n. 24.

Sol creatura
n.
I

est,

non Deus,

i,

134,

promulgationeni, iv, 82, n. 5.

et seq. Sol a Dei Filio crealus, ibid.


5.

Sinapis granum Christus, eo quod amarior et acrior sermo sit de Domini


passione, amarior ad flendum, acrior ad commovendum, v, 319, n. 182. Singularitas graece /uwvonfs ad personam pertinet, unitas ad naturam, vi,

136, n.
illo sil,

Quantum Deus

praeslantior

204, n. 46.

135, n. 2. An natura sol ignitus sit, ibid. 75, n. 14; 139, 140, n. 9. Cur dicatur btminare magnum, ibid. 153, n. 25. Undc magnitudo ejus probetur, ibid. 155, n. 27. Quomodo in potestatedieisil ? ibid. 138, n. 7. Globus
ibid.

Sirenas quasdam
tilis

fuisse puellas

geu-

ejus uulli

tradidit historia, quae vocis propriae

154,

/i.

25.

propior, aut remotior, ibid. Ex eo sigua aliqua colligun-

suavitate, canendi illecebris, audiendique

tur, ibid. 142, n. 12.


Sol, luna, slfelke servitutem corruptionis

studio illectos navigantes ad littus admovere navigia provocabant, 399, n. 73. Sirenarum interprelalio haec est

m,

nunc

sustinent, postea requiescent in

Voluptas
ibid.

vocis

et

quaedam adulatio

436, n- 9Sol, luna et stellae, qua; cceli lumina etsi


gloria

filiorum Dei,

vm,

pneclaro fulgent nitore, crcalurae stmt

IN
I. n.oii

OMNIA OPERA

S.

AMBROSII EPISCOPl.
Sr-ES et

195

, et ad quolidianiim minislerium surgunt, vel occidtiut, servientes disposilioiiiOeatoriseterni,niinistrantes

Sperare. Sperat qui quod non

\el

sperat

optat et diligit, iv, 183, //. 3. Quis supersperet? ibid. 327, //. 22.