You are on page 1of 21

Dziennik Ustaw Nr 125 7540 Poz.

712

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy zdnia 6 listopa-
da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz.U. z2009r. Nr52, poz.417, zpn. zm.
2)
)
zarzdza si, co nastpuje:
Rozdzia 1
Przepisy oglne
1. Rozporzdzenie okrela rodzaje izakres doku-
mentacji medycznej, zwanej dalej dokumentacj,
oraz sposb jej przetwarzania w zakadach opieki
zdrowotnej utworzonych przez ministra waciwego
do spraw wewntrznych, zwanych dalej zakadami.
2. 1. Dokumentacja dzieli si na:
1) dokumentacj indywidualn odnoszc si do
poszczeglnych pacjentw korzystajcych ze
wiadcze zdrowotnych;
2) dokumentacj zbiorcz odnoszc si do ogu
pacjentw lub okrelonych grup pacjentw korzy-
stajcych ze wiadcze zdrowotnych.
2. Dokumentacja, oktrej mowa wust.1, jest pro-
wadzona wpostaci papierowej lub wpostaci elektro-
nicznej wrozumieniu ustawy zdnia 17 lutego 2005r.
oinformatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pn.
zm.
3)
).
3. Do prowadzonej dokumentacji mona wcza
inne dokumenty zwizane zrealizacj wiadcze zdro-
wotnych albo ich kopie lub wycigi, uzyskane od pa-
cjentw lub z innych rde, a take dokonywa wpi-
sw informacji ostanie zdrowia zawartych wtych do-
kumentach.
4. Strony wdokumentacji prowadzonej wposta-
ci papierowej s numerowane i stanowi chrono-
logicznie uporzdkowan cao. Wprzypadku sporz-
dzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w po-
staci elektronicznej strony wydruku s numerowane
i oznaczone co najmniej imieniem i nazwiskiem pa-
cjenta.
5. Wdokumentacji dotyczcej czasu trwania ci-
y,poronie, urodze ywych iurodze martwych do-
konuje si wpisw zgodnie zkryteriami oceny okre-
lonymi wzaczniku nr1 do rozporzdzenia.
6. 1. Wpisw wdokumentacji dokonuje si nie-
zwocznie po udzieleniu wiadczenia zdrowotnego
iczytelnie, wporzdku chronologicznym, ioznacza si
danymi identyfikujcymi osob dokonujc wpisu,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
2. Wpis dokonany w dokumentacji nie moe by
zniej usunity, ajeeli zosta dokonany bdnie powi-
nien by skrelony, opatrzony dat skrelenia, krtkim
opisem przyczyn skrelenia ioznaczony danymi iden-
tyfikujcymi osob dokonujc skrelenia, zgodnie
z9 ust.1 pkt4.
7. 1. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania
choroby, problemu zdrowotnego lub urazu s wpisy-
wane wdokumentacji wedug Midzynarodowej Sta-
tystycznej Klasyfikacji Chorb i Problemw Zdrowot-
nych Rewizja Dziesita.
2. Numer statystyczny, o ktrym mowa w ust. 1,
skada si zpiciu znakw, przy czym po trzech pierw-
szych znakach czwarty znak stanowi znak kropki.
W przypadku gdy rozpoznanie posiada trzyznakowe
rozwinicie, naley poda trzy znaki.
8. 1. Dokumentacja indywidualna obejmuje:
1) dokumentacj indywidualn wewntrzn prze-
znaczon na potrzeby zakadu;
2) dokumentacj indywidualn zewntrzn prze-
znaczon na potrzeby pacjenta korzystajcego ze
wiadcze zdrowotnych udzielanych przez zakad.
2. Dokumentacja indywidualna wewntrzna obej-
muje:
1) histori zdrowia ichoroby;
2) histori choroby;
3) kart noworodka;
4) kart indywidualnej opieki pielgniarskiej;
5) kart indywidualnej opieki prowadzonej przez po-
on;
6) kart wizyty patronaowej;
7) kart wywiadu rodowiskowo-rodzinnego;
8) kart zlece lekarskich lub pielgniarskich.
712
ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH IADMINISTRACJI
1)
zdnia 18 maja 2011 r.
wsprawie rodzaju izakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej
wzakadach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra waciwego do spraw wewntrznych
1)
Minister Spraw Wewntrznych i Administracji kieruje
dziaem administracji rzdowej sprawy wewntrzne, na
podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrw zdnia 16 listopada 2007r. wsprawie szczego-
wego zakresu dziaania Ministra Spraw Wewntrznych
iAdministracji (Dz.U. Nr216, poz.1604).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz
z2011r. Nr112, poz.654 iNr113, poz.657 i660.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U.
z2006r. Nr12, poz.65 iNr73, poz.501, z2008r. Nr127,
poz.817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230,
Nr167, poz.1131 i Nr182, poz.1228 oraz z 2011 r.Nr112,
poz.654.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Elektronicznie
podpisany przez
Jaroslaw Deminet
Data: 2011.06.16
16:33:48 +02'00'
Dziennik Ustaw Nr 125 7541 Poz. 712

3. Wdokumentacji indywidualnej wewntrznej za-
mieszcza si lub docza do niej:
1) owiadczenie pacjenta oupowanieniu osoby bli-
skiej do uzyskiwania informacji ojego stanie zdro-
wia iudzielonych wiadczeniach zdrowotnych, ze
wskazaniem imienia inazwiska osoby upowanio-
nej oraz adresu i numeru telefonu umoliwiaj-
cych kontakt zt osob, albo owiadczenie obra-
kutakiego upowanienia;
2) owiadczenie pacjenta oupowanieniu osoby bli-
skiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskaza-
niem imienia i nazwiska osoby upowanionej,
albo owiadczenie obraku takiego upowanienia;
3) owiadczenie pacjenta owyraeniu zgody albo ze-
zwolenie sdu opiekuczego na przeprowadzenie
badania lub udzielenie innego wiadczenia zdro-
wotnego, na zasadach okrelonych w rozdziale 5
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej dalej
ustaw.
4. Dokumentacja indywidualna zewntrzna obej-
muje:
1) skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
2) skierowania na badania diagnostyczne lub konsul-
tacje;
3) zawiadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie;
4) kart przebiegu ciy.
5. Wdokumentacji indywidualnej wewntrznej do-
konuje si wpisu owydaniu dokumentacji indywidual-
nej zewntrznej lub zacza jej kopie.
9. 1. Dokumentacja indywidualna zawiera:
1) dane identyfikujce zakad, obejmujce:
a) nazw zakadu ijego siedzib,
b) adres inumer telefonu,
c) kod identyfikacyjny zakadu, o ktrym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 13
ust.5 ustawy zdnia 30 sierpnia 1991r. ozaka-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz.89, zpn. zm.
4)
), zwany dalej kodem re-
sortowym, stanowicy I cz systemu resor-
towych kodw identyfikacyjnych;
2) dane identyfikujce jednostk lub komrk organi-
zacyjn zakadu, obejmujce:
a) nazw jednostki lub komrki organizacyjnej,
b) adres inumer telefonu,
c) kod resortowy jednostki lub komrki organiza-
cyjnej stanowicy odpowiednio V lub VII cz
systemu resortowych kodw identyfikacyjnych;
3) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 ustawy;
4) dane identyfikujce osob udzielajc wiadcze
zdrowotnych oraz osob kierujc na badanie,
leczenie lub konsultacje:
a) nazwisko iimi,
b) tytu zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu wprzypad-
ku lekarza, pielgniarki ipoonej,
e) podpis;
5) dat dokonania wpisu idat udzielenia wiadcze-
niazdrowotnego;
6) informacje ostanie zdrowia ichoroby oraz proce-
sie diagnostyczno-leczniczym albo pielgnacyj-
nym, zuwzgldnieniem wszczeglnoci:
a) opisu czynnoci wykonywanych przez lekarza
ipielgniark,
b) rozpoznania problemu zdrowotnego, choroby,
urazu lub rozpoznanie ciy,
c) zalece,
d) wydanych orzecze, opinii lub zawiadcze
lekarskich;
7) informacje ozakresie udzielonych wiadcze zdro-
wotnych;
8) informacje oproduktach leczniczych, wraz zdaw-
kowaniem, lub wyrobach medycznych zapisanych
pacjentowi na receptach.
2. Wprzypadku dokumentacji prowadzonej wpo-
staci elektronicznej oznaczenie osoby udzielajcej
wiadcze zdrowotnych zawiera dane, oktrych mowa
w ust. 1 pkt 4 lit. ad, oraz moe zawiera podpis
elektroniczny.
3. Kady zdokumentw, bdcy czci dokumen-
tacji, jest opatrzony dat jego sporzdzenia, umoli-
wia ustalenie tosamoci pacjenta, ktrego dotyczy,
oraz osoby sporzdzajcej dokumentacj.
4. Jeeli nie jest moliwe ustalenie tosamoci pa-
cjenta, ktrego dotyczy dokumentacja, wdokumenta-
cji tej dokonuje si wpisu oznaczenia NN, z poda-
niem przyczyny i okolicznoci uniemoliwiajcych
ustalenie tosamoci.
10. 1. Dokumentacj indywidualn, zwyjtkiem
dokumentacji indywidualnej przeznaczonej dla innych
zakadw lub zakadw opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez inne podmioty oraz dla uprawnionych or-
ganw i podmiotw, sporzdza si niezwocznie po
zaistnieniu zdarzenia uzasadniajcego jej sporzdzenie,
w tym zwaszcza po udzieleniu wiadczenia zdro-
wotnego iustaleniu tosamoci pacjenta.
2. Kad stron dokumentacji indywidualnej pa-
cjenta oznacza si co najmniej dat jej sporzdzenia
oraz imieniem inazwiskiem pacjenta.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay
ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz.1172, Nr176, poz.1240 iNr181, poz.1290, z2008r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19,
poz.100, Nr76, poz.641, Nr98, poz.817, Nr157, poz.1241
i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107,
poz.679 iNr230, poz.1507 oraz z2011r. Nr45, poz.235.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7542 Poz. 712

11. 1. Dokumentacj indywidualn sporzdza
osoba udzielajca wiadczenia zdrowotnego.
2. Dokumentacj zbiorcz oraz dokumentacj prze-
znaczon dla innych zakadw lub zakadw opieki
zdrowotnej utworzonych przez inne podmioty lub dla
uprawnionych organw i podmiotw sporzdza kie-
rownik zakadu albo osoba imiennie przez niego upo-
waniona.
12. Dokumenty wczone do indywidualnej do-
kumentacji wewntrznej nie mog by zniej usunite.
13. 1. Osoba kierujca na konsultacj przekazuje
podmiotowi, do ktrego kieruje pacjenta, wraz ze skie-
rowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej
wewntrznej pacjenta niezbdne do przeprowadzenia
tego badania lub konsultacji.
2. Skierowanie, oktrym mowa wust.1, zawiera:
1) oznaczenie zakadu lub innego podmiotu wysta-
wiajcego skierowanie, zgodnie z 9 ust.1 pkt1;
2) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 ustawy;
3) oznaczenie rodzaju zakadu lub innego podmiotu,
do ktrego kieruje si pacjenta na badanie lub
konsultacj;
4) inne informacje, w szczeglnoci rozpoznanie
ustalone przez lekarza kierujcego lub wyniki ba-
da diagnostycznych, w zakresie niezbdnym do
przeprowadzenia badania lub konsultacji;
5) dat wystawienia skierowania;
6) oznaczenie osoby kierujcej na badanie lub kon-
sultacj, zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
3. Zakad lub inny podmiot przeprowadzajcy ba-
danie lub konsultacj przekazuje zakadowi lub inne-
mu podmiotowi, ktry wystawi skierowanie, wyniki
tych bada lub konsultacji.
Rozdzia 2
Dokumentacja prowadzona
wzakadzie opieki zdrowotnej
14. Szpital sporzdza i prowadzi dokumentacj
indywidualn:
1) wewntrzn, ktra skada si zhistorii choroby lub
karty noworodka;
2) zewntrzn, ktra skada si z:
a) karty informacyjnej zleczenia szpitalnego,
b) dokumentw przeznaczonych dla innych zaka-
dw lub zakadw opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez inne podmioty oraz uprawnionych
organw ipodmiotw,
c) skierowa i zlece na wiadczenia zdrowotne
realizowane poza szpitalem.
15. 1. Szpital sporzdza iprowadzi dokumentacj
zbiorcz wewntrzn izewntrzn.
2. Dokumentacja zbiorcza wewntrzna skada si z:
1) ksigi gwnej przyj iwypisw;
2) ksigi odmw przyj i porad ambulatoryjnych
wykonywanych wizbie przyj albo wszpitalnym
oddziale ratunkowym;
3) listy oczekujcych na udzielenie wiadczenia zdro-
wotnego;
4) ksigi porad ambulatoryjnych udzielanych w po-
radni szpitala oraz gabinetach konsultacyjnych
tego szpitala;
5) ksigi chorych oddziau lub rwnorzdnej komrki
organizacyjnej;
6) ksigi raportw lekarskich;
7) ksigi raportw pielgniarskich;
8) ksigi zabiegw komrki organizacyjnej szpitala;
9) ksigi bloku operacyjnego lub sali operacyjnej;
10) ksigi bloku porodowego lub sali porodowej;
11) ksigi pracowni diagnostycznej;
12) ksigi noworodkw.
3. Dokumentacja zbiorcza zewntrzna skada si
z dokumentacji prowadzonej dla celw okrelonych
wodrbnych przepisach.
16. 1. Historia choroby zakadana jest w izbie
przyj albo szpitalnym oddziale ratunkowym, nie-
zwocznie po przyjciu pacjenta do szpitala.
2. W przypadku gdy leczenie pacjenta wymaga
wielokrotnego udzielania tego samego wiadczenia
zdrowotnego wtej samej komrce organizacyjnej szpi-
tala, dopuszcza si dokonywanie kolejnych wpi-
sw w historii choroby zaoonej przy przyjciu pa-
cjenta po raz pierwszy.
3. Historia choroby skada si z:
1) formularza historii choroby;
2) dokumentw dodatkowych, wpostaci:
a) karty obserwacji, wtym karty gorczkowej,
b) karty zlece lekarskich,
c) karty indywidualnej opieki pielgniarskiej,
d) karty przebiegu znieczulenia, jeeli byo wyko-
nywane,
e) protokou operacyjnego, jeeli bya wykonana
operacja,
f) karty wykonanych zabiegw fizjoterapeutycz-
nych,
g) karty obserwacji porodu, jeeli pord mia miej-
sce,
h) karty indywidualnej opieki prowadzonej przez
poon, jeeli opieka bya prowadzona,
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7543 Poz. 712

i) wynikw bada diagnostycznych lub konsulta-
cji, jeeli nie zostay wpisane do formularza
historii choroby,
j) karty medycznych czynnoci ratunkowych
wprzypadku, oktrym mowa w 40 ust.5,
k) karty informacyjnej zleczenia szpitalnego, do-
czonej po wypisaniu pacjenta ze szpitala.
4. Do historii choroby docza si, na czas pobytu
pacjenta wszpitalu, dokumentacj:
1) indywidualn zewntrzn, udostpnion przez pa-
cjenta;
2) indywidualn pacjenta, prowadzon przez inne ko-
mrki organizacyjne zakadu;
3) dotyczc poprzednich hospitalizacji pacjenta, je-
eli jest istotna dla procesu diagnostycznego lub
leczniczego.
5. Orygina dokumentacji, oktrej mowa wust.4
pkt1, zwraca si za pokwitowaniem pacjentowi, przy
wypisie, sporzdzajc jej kopi, ktr pozostawia si
wdokumentacji wewntrznej szpitala.
6. Wprzypadku wykonania sekcji zwok do historii
choroby docza si protok badania sekcyjnego.
17. Wzr karty obserwacji przebiegu porodu
okrela zacznik nr2 do rozporzdzenia.
18. Formularz historii choroby zawiera informa-
cje dotyczce:
1) przyjcia pacjenta do szpitala;
2) przebiegu hospitalizacji;
3) wypisu pacjenta ze szpitala.
19. 1. Formularz historii choroby, wczci doty-
czcej przyjcia pacjenta do szpitala, zawiera dane
okrelone w 9 ust.1 pkt15, aponadto:
1) numer wksidze gwnej przyj iwypisw, wraz
znumerem ksigi gwnej;
2) numer wksidze chorych oddziau lub rwnorzd-
nej komrki organizacyjnej, wraz z numerem tej
ksigi;
3) tryb przyjcia;
4) imi inazwisko, adres, kod pocztowy inumer tele-
fonu przedstawiciela ustawowego pacjenta, opie-
kuna lub innej osoby upowanionej przez pacjenta
do otrzymywania informacji ojego stanie zdrowia
iudzielonych wiadczeniach zdrowotnych;
5) dat przyjcia pacjenta rok, miesic, dzie,
godzin iminut wsystemie 24-godzinnym;
6) istotne dane zwywiadu lekarskiego, badania przed-
miotowego ipostpowania lekarskiego przy przy-
jciu pacjenta do szpitala oraz wyniki bada
dodatkowych iuzasadnienie przyjcia;
7) rozpoznanie wstpne ustalone przez lekarza przyj-
mujcego;
8) dane identyfikujce lekarza przyjmujcego, zgod-
nie z 9 ust.1 pkt4.
2. W przypadku przyjcia pacjenta do szpitala na
podstawie skierowania, skierowanie docza si do
historii choroby.
3. Skierowanie, oktrym mowa wust.2, zawiera
wszczeglnoci:
1) dane identyfikacyjne zakadu lub innego podmiotu
wystawiajcego skierowanie, zgodnie z 9 ust. 1
pkt1 lub pkt4;
2) dane identyfikacyjne pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 ustawy;
3) rozpoznanie ustalone przez osob kierujc na
leczenie lub badanie;
4) dat wystawienia skierowania;
5) inne informacje, w szczeglnoci wyniki bada
diagnostycznych, w zakresie niezbdnym do
udzielenia wiadczenia zdrowotnego;
6) oznaczenie osoby wystawiajcej skierowanie,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
20. 1. Formularz historii choroby, wczci doty-
czcej przebiegu hospitalizacji, zawiera:
1) informacje uzyskane z wywiadu lekarskiego, pie-
lgniarskiego ibadania przedmiotowego;
2) wyniki obserwacji stanu zdrowia pacjenta, jego
bada diagnostycznych lub konsultacji;
3) informacje ozaleceniach lekarskich;
4) informacje na temat stopnia natenia blu, dzia-
a podjtych w zakresie leczenia blu oraz sku-
tecznoci tego leczenia, w przypadkach wymaga-
jcych monitorowania blu.
2. Do formularza historii choroby, oktrym mowa
wust.1, docza si:
1) kart obserwacji lub kart obserwacji porodu;
2) kart zlece lekarskich;
3) kart indywidualnej opieki pielgniarskiej lub kar-
t indywidualnej opieki prowadzonej przez poo-
n.
3. Wpisy o przebiegu hospitalizacji s dokonywa-
nena bieco przez lekarza prowadzcego ikontrolo-
wane przez ordynatora lub lekarza kierujcego oddzia-
em.
4. Wpisy wkartach, oktrych mowa w 16 ust.3
pkt2 lit.ah, s dokonywane przez lekarza prowadz-
cego, pielgniark, poon lub inne osoby uprawnio-
nedo udzielania wiadcze zdrowotnych iopatrzone
danymi identyfikujcymi, zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7544 Poz. 712

21. 1. Formularz historii choroby, wczci doty-
czcej wypisu pacjenta ze szpitala, zawiera:
1) rozpoznanie kliniczne okrelajce chorob zasad-
nicz, choroby wspistniejce ipowikania;
2) numery statystyczne choroby zasadniczej ichorb
wspistniejcych zgodnie zMidzynarodow Sta-
tystyczn Klasyfikacj Chorb i Problemw Zdro-
wotnych Rewizja Dziesita;
3) rodzaj leczenia, wykonane zabiegi diagnostyczne
i operacyjne, z podaniem numeru statystycznego
procedury zgodnie z Midzynarodow Klasyfika-
cj Procedur Medycznych Rewizja Dziewita;
4) epikryz;
5) dat wypisu;
6) informacj o przyczynie i okolicznociach wypisu
ze szpitala, zgodnie zart.22 ustawy zdnia 30sierp-
nia 1991r. ozakadach opieki zdrowotnej.
2. Wypisu pacjenta dokonuje lekarz prowadzcy,
przedstawiajc zakoczon i podpisan przez siebie
histori choroby do oceny i podpisu ordynatorowi
albolekarzowi kierujcemu oddziaem.
22. Formularz historii choroby wprzypadku zgo-
nu pacjenta zawiera informacje wymienione w 21
ust.1 pkt14 oraz:
1) dat zgonu pacjenta ze wskazaniem roku, mie-
sica, dnia oraz godziny i minuty w systemie
24-godzinnym;
2) protok komisji stwierdzajcej mier mzgow,
jeeli taka sytuacja miaa miejsce;
3) adnotacj o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji
zwok, wraz zuzasadnieniem podjtej decyzji;
4) adnotacj o pobraniu ze zwok komrek, tkanek
lubnarzdw;
5) opis sowny stanw chorobowych prowadzcych
do zgonu wraz z odstpami czasu pomidzy ich
wystpieniem:
a) przyczyn wyjciow albo przyczyn zewntrz-
nurazu lub zatrucia,
b) przyczyn wtrn,
c) przyczyn bezporedni.
23. 1. Karta noworodka zakadana jest noworod-
kowi urodzonemu wszpitalu.
2. Karta noworodka zawiera dane okrelone w 9
ust.1 pkt15 oraz dodatkowo:
1) numer wksidze noworodkw, pod ktrym doko-
nano wpisu ourodzeniu;
2) dane dotyczce matki noworodka:
a) imi inazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) wiek,
d) numer PESEL matki, a w przypadku braku
numeru PESEL seri i numer dokumentu
potwierdzajcego tosamo matki,
e) grup krwi oraz czynnik Rh;
3) dane dotyczce poprzednich ci iporodw matki
noworodka:
a) liczb ci iporodw, wtym liczb dzieci ywo
urodzonych imartwo urodzonych,
b) dat poprzedniego porodu,
c) inne informacje dotyczce poprzedniego poro-
du;
4) dane dotyczce rodzestwa noworodka:
a) rok urodzenia,
b) stan zdrowia,
c) wprzypadku mierci przyczyn zgonu;
5) dane dotyczce obecnej ciy iprzebiegu porodu:
a) czas trwania ciy (wtygodniach),
b) informacje dotyczce przebiegu porodu,
c) charakterystyk porodu,
d) powikania porodowe,
e) czas trwania poszczeglnych okresw porodu;
6) dane dotyczce noworodka:
a) dat urodzenia ze wskazaniem roku, miesi-
ca, dnia oraz godziny i minuty w systemie
24-godzinnym,
b) pe,
c) mas ciaa,
d) dugo ciaa,
e) obwd gowy,
f) obwd klatki piersiowej,
g) ocen wg skali Apgar,
h) urazy okooporodowe,
i) stwierdzone nieprawidowoci,
j) wprzypadku martwego urodzenia wskazanie,
czy zgon nastpi przed czy wtrakcie porodu;
7) opis postpowania po urodzeniu (odluzowanie,
osuszanie, zaopatrzenie ppowiny, zastosowanie
tlenu, intubacja, cewnikowanie yy ppowinowej,
masa serca, sztuczna wentylacja, zastosowane
produkty lecznicze);
8) informacje o przebiegu obserwacji w kolejnych
dobach;
9) informacje ostanie noworodka wdniu wypisu;
10) informacje owykonanych testach przesiewowych,
szczepieniach ikonsultacjach specjalistycznych;
11) dat wypisu, a w razie zgonu noworodka dat
zgonu, ze wskazaniem roku, miesica, dnia oraz
godziny i minuty w systemie 24-godzinnym, oraz
przyczyn zgonu.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7545 Poz. 712

24. 1. Lekarz prowadzcy po zakoczeniu lecze-
niapacjenta wszpitalu sporzdza kart informacyjn
z leczenia szpitalnego na podstawie historii choroby
lub karty noworodka danego pacjenta, wraz zdwiema
kopiami.
2. Kart informacyjn podpisuje lekarz prowadz-
cyiordynator albo lekarz kierujcy oddziaem.
3. Karta informacyjna zleczenia szpitalnego zawie-
ra:
1) dane, oktrych mowa w 9 ust.1 pkt14;
2) rozpoznanie choroby wjzyku polskim;
3) wyniki bada diagnostycznych lub konsultacji;
4) zastosowane leczenie, a w przypadku wykonania
zabiegu jego dat;
5) zalecenia dotyczce dalszego leczenia, ywienia,
pielgnowania itrybu ycia;
6) orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolno-
cido pracy, awrazie potrzeby ocen zdolnoci
do wykonywania dotychczasowej pracy;
7) adnotacje oproduktach leczniczych lub wyrobach
medycznych zleconych pacjentowi;
8) terminy planowanych wizyt kontrolnych lub kon-
sultacji, na ktre wystawiono skierowanie.
4. Kart informacyjn z leczenia szpitalnego wraz
z jedn jej kopi wydaje si pacjentowi, osobie upo-
wanionej przez pacjenta lub jego przedstawicielowi
ustawowemu.
5. Druga kopia karty informacyjnej zleczenia szpi-
talnego zostaje doczona do historii choroby.
6. Wprzypadku zgonu pacjenta karta informacyjna
zleczenia szpitalnego zawiera dane, oktrych mowa
wust.3 pkt14 oraz w 22 pkt1, 3 i5.
7. Wprzypadku dokumentacji prowadzonej wpo-
staci elektronicznej, karta informacyjna zleczenia szpi-
talnego doczana jest do historii choroby, a jej wy-
druk w postaci papierowej wydawany jest w dwch
egzemplarzach pacjentowi, jego przedstawicielowi
ustawowemu albo osobie, oktrej mowa w 8 ust.3
pkt2.
25. 1. Wprzypadku podjcia decyzji owykonaniu
sekcji zwok histori choroby wypenion wczci do-
tyczcej wypisu lekarz prowadzcy przekazuje lekarzo-
wi majcemu wykona sekcj.
2. Lekarz wykonujcy sekcj zwok wystawia
wdwch egzemplarzach protok badania sekcyjnego
z ustalonym rozpoznaniem anatomopatologicznym.
Jeden egzemplarz protokou badania sekcyjnego po-
zostaje ulekarza wykonujcego sekcj.
3. Histori choroby wraz z protokoem badania
sekcyjnego przekazuje si lekarzowi prowadzcemu
lub lekarzowi wyznaczonemu przez ordynatora lub
lekarza kierujcego oddziaem, w celu porwnania
rozpoznania klinicznego i epikryzy z rozpoznaniem
anatomopatologicznym. W przypadku rozbienoci
midzy rozpoznaniem klinicznym i anatomopato-
logicznym lekarz dokonuje zwizej oceny przyczyn
rozbienoci oraz ustala ostateczne rozpoznanie cho-
roby zasadniczej, chorb wspistniejcych ipowika.
26. 1. Zakoczon histori choroby lub kart no-
worodka przekazuje si do komrki dokumentacji cho-
rych istatystyki medycznej albo innej penicej podob-
n funkcj.
2. Komrka, oktrej mowa wust.1, po sprawdze-
niu kompletnoci dokumentacji, przekazuje j do
archiwum zakadu.
3. W przypadku, o ktrym mowa w 16 ust. 2,
historia choroby jest przechowywana w komrce
organizacyjnej udzielajcej wiadczenia zdrowotnego
przez cay okres leczenia.
27. Ksiga gwna przyj iwypisw opatrzona
jest danymi identyfikujcymi zakad, oktrych mowa
w 9 ust.1 pkt1, oraz numerem ksigi izawiera:
1) numer kolejny pacjenta wksidze;
2) dat igodzin przyjcia pacjenta ze wskazaniem
roku, miesica, dnia oraz godziny i minuty
wsystemie 24-godzinnym;
3) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta
nadany, wprzypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
4) nazwy ikody resortowe komrek organizacyjnych,
wktrych pacjent przebywa;
5) numer karty depozytowej, oktrej mowa wprze-
pisach wydanych na podstawie art.40 ustawy;
6) rozpoznanie wstpne;
7) rozpoznanie przy wypisie;
8) rodzaj leczenia, w tym istotne badania diagno-
styczne iwszystkie zabiegi operacyjne;
9) dat wypisu, awrazie zgonu pacjenta dat jego
zgonu oraz adnotacj owydaniu karty zgonu;
10) adnotacj omiejscu, do ktrego pacjent zosta wy-
pisany;
11) adnotacj o okolicznociach, o ktrych mowa
w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
ozakadach opieki zdrowotnej;
12) przyczyny zgonu iich numery statystyczne ustalo-
ne wedug Midzynarodowej Statystycznej Klasy-
fikacji Chorb iProblemw Zdrowotnych Rewizja
Dziesita;
13) informacj o ewentualnym pobraniu opat na za-
sadach okrelonych wodrbnych przepisach;
14) dane identyfikujce lekarza wypisujcego, zgodnie
z 9 ust.1 pkt4.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7546 Poz. 712

28. 1. Ksiga odmw przyj iporad ambulato-
ryjnych wykonywanych w izbie przyj albo szpital-
nym oddziale ratunkowym, opatrzona danymi identy-
fikujcymi zakad, oktrych mowa w 9 ust.1 pkt1,
nazw komrki organizacyjnej i jej kodem resorto-
wym oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny pacjenta wksidze;
2) dat zgoszenia si pacjenta do izby przyj albo
szpitalnego oddziau ratunkowego ze wskaza-
niem roku, miesica, dnia oraz godziny i minuty
wsystemie 24-godzinnym;
3) dat odmowy przyjcia pacjenta do szpitala ze
wskazaniem roku, miesica, dnia oraz godziny
iminuty wsystemie 24-godzinnym;
4) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta na-
dany, w przypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
5) dane identyfikujce lekarza kierujcego, zgodnie
z9 ust.1 pkt4, irozpoznanie ustalone przez tego
lekarza albo adnotacj obraku skierowania;
6) istotne dane z wywiadu lekarskiego i badania
przedmiotowego oraz wyniki wykonanych bada
diagnostycznych;
7) ustalone rozpoznanie choroby, problemu zdro-
wotnego lub urazu;
8) rodzaj udzielonych wiadcze zdrowotnych;
9) informacj oudzielonych wiadczeniach zdrowot-
nych oraz produktach leczniczych, wraz z dawko-
waniem, lub wyrobach medycznych, w ilociach
odpowiadajcych ilociom zapisanym na recep-
tach wydanych pacjentowi;
10) adnotacj obraku zgody pacjenta na pobyt wszpi-
talu potwierdzon jego podpisem albo podpisem
jego przedstawiciela ustawowego;
11) powd odmowy przyjcia;
12) adnotacj o miejscu, do ktrego pacjent zosta
skierowany, wraz zadnotacj ozleceniu transpor-
tu sanitarnego, jeeli zostao wydane;
13) dane identyfikujce lekarza, zgodnie z 9 ust. 1
pkt4.
2. Wprzypadku odmowy przyjcia do szpitala pa-
cjent otrzymuje pisemn informacj o rozpoznaniu
choroby, wynikach przeprowadzonych bada, przy-
czynie odmowy przyjcia do szpitala, zastosowanym
postpowaniu lekarskim oraz ewentualnych zalece-
niach.
3. Wprzypadku gdy pacjent odmawia podpisania
adnotacji o braku zgody, o ktrej mowa w ust. 1
pkt10, informacj otym odnotowuje si wdokumen-
tacji.
29. Lista oczekujcych na udzielenie wiadczenia
zdrowotnego zawiera:
1) dane identyfikujce zakad, zgodnie z 9 ust. 1
pkt1;
2) numer kolejny pacjenta;
3) dat igodzin dokonania wpisu;
4) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 lit.a, d ie ustawy;
5) rozpoznanie lub powd przyjcia;
6) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu
komunikacji z pacjentem, jego przedstawicielem
ustawowym lub opiekunem;
7) termin udzielenia wiadczenia zdrowotnego;
8) dat iprzyczyn skrelenia;
9) imi i nazwisko oraz podpis osoby dokonujcej
wpisu.
30. Ksiga porad ambulatoryjnych udzielanych
w poradni szpitala oraz gabinetach konsultacyjnych
tego szpitala, opatrzona danymi identyfikujcymi za-
kad, oktrych mowa w 9 ust.1 pkt1, nazw komr-
ki organizacyjnej ijej kodem resortowym oraz numerem
ksigi, zawiera:
1) numer kolejny pacjenta wksidze;
2) dat zgoszenia si pacjenta ze wskazaniem ro-
ku, miesica, dnia, godziny i minuty w systemie
24-godzinnym;
3) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta na-
dany, w przypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
4) dane identyfikujce osob udzielajc wiadcze-
nia zdrowotnego, zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
5) rodzaj udzielonego wiadczenia zdrowotnego.
31. Ksiga chorych oddziau lub rwnorzdnej
komrki organizacyjnej, opatrzona danymi identyfiku-
jcymi zakad, oktrych mowa w 9 ust.1 pkt1, na-
zw komrki organizacyjnej i jej kodem resortowym
oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny pacjenta wksidze;
2) dat igodzin przyjcia pacjenta ze wskazaniem
roku, miesica, dnia, godziny iminuty wsystemie
24-godzinnym;
3) numer ksigi gwnej przyj i wypisw oraz nu-
mer kolejny pacjenta wtej ksidze;
4) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta na-
dany, w przypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
5) dane identyfikujce lekarza prowadzcego, zgod-
nie z 9 ust.1 pkt4;
6) dat wypisu pacjenta lub przeniesienia do innej
komrki organizacyjnej albo zgonu pacjenta ze
wskazaniem roku, miesica, dnia, godziny iminu-
tywsystemie 24-godzinnym;
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7547 Poz. 712

7) rozpoznanie wstpne;
8) rozpoznanie przy wypisie albo adnotacj owysta-
wieniu karty zgonu;
9) adnotacj o miejscu, do ktrego pacjent zosta
wypisany;
10) dane identyfikujce lekarza wypisujcego, zgodnie
z 9 ust.1 pkt4.
32. Ksiga raportw lekarskich, opatrzona dany-
mi identyfikujcymi zakad, o ktrych mowa w 9
ust.1 pkt1, nazw komrki organizacyjnej ijej kodem
resortowym oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny wpisu;
2) dat igodzin sporzdzenia raportu;
3) tre raportu uwzgldniajc dane identyfikujce
pacjenta, zgodnie zart.25 pkt1 ustawy, opis zda-
rzenia, jego okolicznoci ipodjte dziaania;
4) dane identyfikujce lekarza dokonujcego wpisu,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
33. Ksiga raportw pielgniarskich, opatrzona
danymi identyfikujcymi zakad, o ktrych mowa
w9 ust.1 pkt1, nazw oddziau albo komrki orga-
nizacyjnej i jej kodem resortowym oraz numerem
ksigi, zawiera:
1) statystyk oddziau, wtym liczb osb przyjtych,
wypisanych lub zmarych;
2) numer kolejny wpisu;
3) dat igodzin sporzdzenia raportu;
4) tre raportu uwzgldniajc dane identyfikujce
pacjenta, zgodnie zart.25 pkt1 ustawy, opis zda-
rzenia, jego okolicznoci ipodjte dziaania;
5) dane identyfikujce pielgniark lub poon do-
konujc wpisu lub przyjcia raportu, zgodnie
z9 ust.1 pkt4;
6) informacj oprzekazaniu iprzyjciu raportu wfor-
mie ustnej.
34. Ksiga zabiegw, opatrzona danymi identyfi-
kujcymi zakad, o ktrych mowa w 9 ust. 1 pkt 1,
nazw komrki organizacyjnej i jej kodem resorto-
wym oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny pacjenta;
2) dat wykonania zabiegu;
3) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta na-
dany, w przypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo, oraz
adres miejsca zamieszkania;
4) dane identyfikujce lekarza zlecajcego zabieg,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4, awprzypadku gdy zleca-
jcym jest inny zakad lub inny podmiot, take
dane identyfikujce ten zakad lub ten podmiot,
zgodnie z 9 ust.1 pkt1;
5) adnotacj orodzaju zabiegu ijego przebiegu;
6) dane identyfikujce lekarza lub inn osob, zgod-
nie z 9 ust. 1 pkt 4, uprawnion do udzielania
wiadcze zdrowotnych.
35. Ksiga bloku lub sali operacyjnej, opatrzona
danymi identyfikujcymi zakad, o ktrych mowa
w9 ust.1 pkt1, nazw komrki organizacyjnej ijej
kodem resortowym oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny pacjenta wksidze;
2) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta na-
dany, w przypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
3) kod resortowy komrki organizacyjnej, w ktrej
pacjent przebywa;
4) rozpoznanie przedoperacyjne i dane identyfikuj-
ce lekarza kierujcego na zabieg operacyjny, zgod-
nie z 9 ust.1 pkt4, ajeeli kierujcym jest inny
zakad lub inny podmiot, take dane identyfikujce
ten zakad lub ten podmiot, zgodnie z 9 ust. 1
pkt1;
5) dane identyfikujce lekarza kwalifikujcego pa-
cjenta do zabiegu operacyjnego, zgodnie z 9
ust.1 pkt4;
6) dat rozpoczcia oraz zakoczenia zabiegu albo
operacji ze wskazaniem roku, miesica, dnia
oraz godziny iminuty wsystemie 24-godzinnym;
7) adnotacj orodzaju iprzebiegu zabiegu albo ope-
racji;
8) szczegowy opis zabiegu albo operacji wraz zroz-
poznaniem, podpisany odpowiednio przez osob
wykonujc zabieg albo operacj, zgodnie z 9
ust.1 pkt4;
9) zlecone badania diagnostyczne;
10) rodzaj znieczulenia zastosowanego u pacjenta
i jego szczegowy opis oraz dane identyfikujce
lekarza anestezjologa, zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
11) dane identyfikujce osoby wchodzce odpowied-
nio w skad zespou operacyjnego, zabiegowego
lub anestezjologicznego, zgodnie z 9 ust.1 pkt4,
z wyszczeglnieniem osoby kierujcej wykona-
niem operacji albo zabiegu.
36. Ksiga bloku porodowego lub sali porodo-
wej, opatrzona danymi identyfikujcymi zakad, okt-
rych mowa w 9 ust.1 pkt1, nazw komrki organiza-
cyjnej ijej kodem resortowym, zawiera:
1) numer kolejny pacjentki wksidze;
2) imi inazwisko, numer PESEL pacjentki, awprzy-
padku braku numeru PESEL seri inumer doku-
mentu potwierdzajcego tosamo;
3) oznaczenie grupy krwi iczynnika Rh pacjentki;
4) kod resortowy komrki organizacyjnej, w ktrej
pacjentka przebywaa;
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7548 Poz. 712

5) rozpoznanie wstpne iostateczne;
6) informacje o zastosowanych produktach leczni-
czych;
7) okrelenie rodzaju znieczulenia zastosowanego
u pacjentki i jego szczegowy opis oraz dane
identyfikujce lekarza anestezjologa, zgodnie z 9
ust.1 pkt4;
8) dat przyjcia pacjentki na blok porodowy lub sal
porodow ze wskazaniem roku, miesica, dnia
oraz godziny iminuty wsystemie 24-godzinnym;
9) dat porodu ze wskazaniem roku, miesica,
dnia oraz godziny iminuty wsystemie 24-godzin-
nym;
10) czas trwania poszczeglnych okresw porodu;
11) szczegowy opis przebiegu porodu;
12) dat wypisania pacjentki zbloku porodowego lub
sali porodowej ze wskazaniem roku, miesica,
dnia oraz godziny iminuty wsystemie 24-godzin-
nym;
13) adnotacj omiejscu, do ktrego pacjentka zostaa
wypisana zbloku porodowego lub sali porodowej;
14) dane identyfikujce osob przyjmujc pord,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
37. 1. Ksiga noworodkw zawiera:
1) dane identyfikujce zakad, zgodnie z 9 ust.1 pkt1;
2) numer kolejny noworodka wksidze;
3) imi i nazwisko oraz numer PESEL matki nowo-
rodka, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo;
4) dat urodzenia noworodka ze wskazaniem roku,
miesica, dnia oraz godziny i minuty w systemie
24-godzinnym;
5) dane dotyczce noworodka:
a) pe,
b) mas ciaa,
c) dugo ciaa,
d) ocen wedug skali Apgar;
6) dat wypisu noworodka, awprzypadku zgonu
dat zgonu, ze wskazaniem roku, miesica, dnia
oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym,
oraz przyczyn zgonu.
2. Wksidze noworodkw wpisuje si noworodki
urodzone wszpitalu.
38. Ksiga pracowni diagnostycznej, opatrzona
danymi identyfikujcymi zakad, o ktrych mowa
w9 ust.1 pkt1, nazw komrki organizacyjnej ijej
kodem resortowym oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny pacjenta wksidze;
2) dat wpisu iwykonania badania ze wskazaniem
roku, miesica, dnia oraz godziny iminuty wsys-
temie 24-godzinnym;
3) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta na-
dany, w przypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
4) nazw ikod resortowy komrki organizacyjnej zle-
cajcej badanie, a jeeli zlecajcym jest inny
zakad lub inny podmiot, take dane identyfikujce
ten zakad lub ten podmiot, zgodnie z 9 ust. 1
pkt1;
5) dane identyfikujce lekarza zlecajcego badanie,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
6) adnotacj orodzaju badania;
7) dane identyfikujce osob wykonujc badanie,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
39. Przepisy 14, 15, 16 ust.35, 24, 26, 27, 29,
3134 i38 stosuje si odpowiednio do dokumentacji
prowadzonej wzakadach lecznictwa uzdrowiskowego.
40. 1. Dysponent zespow ratownictwa medycz-
nego sporzdza iprowadzi dokumentacj:
1) zbiorcz, w formie ksigi dysponenta zespow
ratownictwa medycznego;
2) indywidualn, w formie karty zlecenia wyjazdu
zespou ratownictwa medycznego oraz karty me-
dycznych czynnoci ratunkowych.
2. Ksiga dysponenta zespow ratownictwa me-
dycznego, opatrzona numerem ksigi, zawiera:
1) dane identyfikujce zakad, zgodnie z 9 ust. 1
pkt1;
2) dat wezwania ze wskazaniem roku, miesica,
dnia oraz godziny iminuty wsystemie 24-godzin-
nym;
3) oznaczenie miejsca zdarzenia;
4) wskazanie przyczyny wezwania (objawy);
5) oznaczenie wzywajcego:
a) numer telefonu, zktrego przyjto zgoszenie,
b) imi inazwisko lub adres, jeeli zostay podane;
6) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 ustawy, ijego numer telefonu, jeeli s zna-
ne;
7) oznaczenie zespou ratownictwa medycznego, kt-
ry zosta zadysponowany na miejsce zdarzenia
(podstawowy albo specjalistyczny);
8) oznaczenie godziny iminuty wsystemie 24-godzin-
nym przekazania zlecenia zespoowi ratownictwa
medycznego;
9) oznaczenie godziny iminuty wsystemie 24-godzin-
nym wyjazdu zespou ratownictwa medycznego na
miejsce zdarzenia;
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7549 Poz. 712

10) informacj ozaleceniach co do dalszego postpo-
wania wrazie odmowy wysania zespou ratownic-
twa medycznego;
11) imi inazwisko lub kod przyjmujcego wezwanie
oraz jego podpis.
3. Wzr karty zlecenia wyjazdu zespou ratownic-
twa medycznego okrela zacznik nr 3 do rozporz-
dzenia.
4. Wzr karty medycznych czynnoci ratunkowych
okrela zacznik nr4 do rozporzdzenia.
5. Karta medycznych czynnoci ratunkowych jest
wystawiana wdwch egzemplarzach, zktrych jeden
jest wydawany pacjentowi albo jego przedstawicielo-
wi ustawowemu, awprzypadku przewiezienia pacjen-
ta do zakadu przekazywany jest do tego zakadu.
41. Zakad udzielajcy wiadcze zdrowotnych
w warunkach ambulatoryjnych sporzdza i prowadzi
dokumentacj:
1) indywidualn wewntrzn, ktra skada si
zhistorii zdrowia ichoroby oraz karty rodowisko-
wej rodziny;
2) indywidualn zewntrzn, ktra skada si wszcze-
glnoci ze skierowania do innych zakadw
lub innych podmiotw, karty przebiegu ciy,
zawiadczenia, orzeczenia, opinii lekarskich;
3) zbiorcz, wformie:
a) kartoteki pacjentw prowadzonej w ukadzie
alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznie
wedug daty urodzenia pacjenta,
b) ksigi przyj, odrbnej dla kadej komrki or-
ganizacyjnej,
c) ksigi pracowni diagnostycznej,
d) kartoteki rodowisk epidemiologicznych,
e) ksigi zabiegw odrbnej dla kadego gabinetu
zabiegowego,
f) ksigi porad ambulatoryjnych dla nocnej iwi-
tecznej pomocy lekarskiej ipielgniarskiej,
g) listy oczekujcych na udzielenie wiadczenia
zdrowotnego, prowadzonej zgodnie z 29.
42. 1. Historia zdrowia i choroby jest zakadana
przy udzielaniu po raz pierwszy wiadczenia zdrowot-
nego pacjentowi.
2. Jeeli jest to uzasadnione rodzajem udzielanych
wiadcze zdrowotnych, historia zdrowia i choroby
powinna by zaoona odrbnie wkadej poradni za-
kadu.
43. 1. Historia zdrowia ichoroby zawiera:
1) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 ustawy;
2) dane identyfikujce zakad, zgodnie z 9 ust.1 pkt1;
3) informacje dotyczce oglnego stanu zdrowia,
chorb, problemw zdrowotnych lub urazw, po-
rad ambulatoryjnych lub wizyt domowych oraz
opieki rodowiskowej.
2. W przypadku gdy pacjent posiada szczeglne
uprawnienia do wiadcze opieki zdrowotnej, o kt-
rych mowa w art. 4346 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r. owiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze rodkw publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164,
poz.1027, zpn. zm.
5)
), whistorii zdrowia ichoroby
zamieszcza si adnotacj o tym fakcie, wraz z nume-
rem dokumentu potwierdzajcego przysugujce
uprawnienia.
3. Cz historii zdrowia ichoroby dotyczca ogl-
nego stanu zdrowia oraz istotnych problemw zdro-
wotnych lub urazw zawiera w szczeglnoci infor-
macje o:
1) przebytych powanych chorobach;
2) chorobach przewlekych;
3) pobytach wszpitalu;
4) zabiegach chirurgicznych;
5) szczepieniach istosowanych surowicach;
6) obcieniach dziedzicznych;
7) uczuleniach.
4. Cz historii zdrowia i choroby dotyczca po-
rad ambulatoryjnych lub wizyt domowych zawiera:
1) dat porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej;
2) dane zwywiadu lekarskiego ibadania przedmioto-
wego;
3) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub
urazu;
4) informacj o zleconych badaniach diagnostycz-
nych lub konsultacjach;
5) adnotacje o zleconych zabiegach i przepisanych
produktach leczniczych lub wyrobach medycz-
nych;
6) wyniki bada diagnostycznych ikonsultacji;
7) opis udzielonych wiadcze zdrowotnych;
8) adnotacje oorzeczonym okresie czasowej niezdol-
noci do pracy;
9) dane identyfikujce lekarza, zgodnie z 9 ust. 1
pkt4.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay
ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26,
poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800,
Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157,
poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r.
Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127,
poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205,
poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257,
poz.1723 i1725 oraz z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390,
Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113,
poz.657 iNr122, poz. 696.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7550 Poz. 712

5. Cz historii zdrowia ichoroby dotyczca opie-
ki rodowiskowej zawiera:
1) opis rodowiska epidemiologicznego;
2) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt 1 ustawy, pozostajcego pod opiek pielg-
niarki lub poonej wrodowisku;
3) dat rozpoczcia i zakoczenia opieki pielgniar-
skiej lub pooniczej;
4) rodzaj izakres czynnoci pielgniarki lub poonej
dotyczcych pacjenta ijego rodowiska, awszcze-
glnoci rozpoznanie problemw pielgnacyjnych
i psychospoecznych, plan opieki pielgniarskiej
lub pooniczej oraz adnotacje zwizane zich wy-
konywaniem, wtym wynikajcych ze zlece lekar-
skich;
5) dane identyfikujce pielgniark lub poon,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4.
6. Do historii zdrowia ichoroby mona doczy:
1) kopie kart informacyjnych zleczenia szpitalnego;
2) odpisy lub kopie innych dokumentw zwizanych
z realizacj wiadcze zdrowotnych przedstawio-
nych przez pacjenta.
44. 1. Zakad sprawujcy opiek nad kobiet ci-
arn prowadzi kart przebiegu ciy, ktra zawiera:
1) dane identyfikujce:
a) zakad, zgodnie z 9 ust.1 pkt1,
b) kobiet ciarn, zgodnie zart.25 pkt1 ustawy,
c) lekarza udzielajcego wiadcze zdrowotnych,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
2) informacje dotyczce oglnego stanu zdrowia, po-
rad ambulatoryjnych lub wizyt domowych.
2. Wczci karty przebiegu ciy, zawierajcej in-
formacje o oglnym stanie zdrowia, lekarz dokonuje
wpisw, zgodnie z 43 ust.3, oraz dodatkowo wpisu-
je:
1) oznaczenie grupy krwi oraz czynnik Rh;
2) dat ostatniej miesiczki;
3) przybliony termin porodu;
4) mas ciaa przed ci lub wmomencie rozpozna-
nia ciy;
5) wzrost;
6) liczb poprzednich ci i porodw, w tym liczb
dzieci ywo urodzonych imartwo urodzonych;
7) czynniki ryzyka dla przebiegu ciy i porodu,
z uwzgldnieniem powika ci i porodw prze-
bytych;
8) opis wyniku badania ginekologicznego wmomen-
cie rozpoznania ciy;
9) dat rozpoznania ciy dat pierwszej wizyty
wzwizku zci;
10) wyniki bada diagnostycznych zleconych wzwiz-
ku zzajciem wci.
3. Wczci karty przebiegu ciy, zawierajcej in-
formacje o poradach ambulatoryjnych lub wizytach
domowych, lekarz dokonuje wpisw, zgodnie z 43
ust.4, oraz dodatkowo:
1) ocen czynnikw ryzyka dla przebiegu ciy i po-
rodu;
2) kadorazowo wynik pomiaru masy ciaa;
3) kwalifikacje do odpowiedniego poziomu opieki
perinatalnej.
45. Ksiga przyj, opatrzona danymi identyfiku-
jcymi zakad, oktrych mowa w 9 ust.1 pkt1, na-
zw komrki organizacyjnej i jej kodem resortowym
oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny wpisu;
2) dat igodzin zgoszenia si pacjenta;
3) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta
nadany, wprzypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
4) rodzaj udzielonych wiadcze zdrowotnych;
5) dane identyfikujce osob udzielajc wiadcze,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
6) imi i nazwisko oraz podpis osoby dokonujcej
wpisu.
46. Ksiga pracowni diagnostycznej sporzdzo-
na i prowadzona przez zakad udzielajcy wiadcze
zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych zawiera
dane, oktrych mowa w 38.
47. Kartoteka rodowisk epidemiologicznych obej-
muje karty zawierajce:
1) dane identyfikujce zakad, zgodnie z 9 ust. 1
pkt1;
2) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 ustawy;
3) dane identyfikujce rodowisko epidemiologiczne,
wszczeglnoci opis rodowiska iadres;
4) list osb zamieszkaych wsplnie, zpodaniem ich
nazwiska i imienia (imion), numeru PESEL,
awprzypadku braku numeru PESEL serii inu-
meru dokumentu potwierdzajcego tosamo,
idaty urodzenia;
5) ocen warunkw socjalnych w rodowisku
wprzypadku, gdy s istotne dla zdrowia pacjenta.
48. Ksiga zabiegw sporzdzana iprowadzona
przez zakad udzielajcy wiadcze zdrowotnych
w warunkach ambulatoryjnych zawiera dane, o kt-
rych mowa w 34.
49. Do prowadzenia dokumentacji w zakadach
przeznaczonych dla osb potrzebujcych caodobo-
wych lub caodziennych wiadcze zdrowotnych
wodpowiednim staym pomieszczeniu, takich jak: za-
kad opiekuczo-leczniczy, zakad pielgnacyjno-opie-
kuczy lub inny zakad przeznaczony dla osb, ktrych
stan zdrowia wymaga udzielania caodobowych lub
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7551 Poz. 712

caodziennych wiadcze zdrowotnych w odpowied-
nim staym pomieszczeniu, stosuje si odpowiednio
przepisy 16 ust. 1, 35, 1822, 24, 26, 27, 29
i3134, zzastrzeeniem e dokumentacja sporzdza-
na jest przez osoby uprawnione do udzielania wiad-
cze zdrowotnych wtym zakadzie.
50. 1. Zakad opieki zdrowotnej lub jego komrka
organizacyjna, wktrej czas pobytu pacjenta niezbd-
ny do udzielenia wiadczenia zdrowotnego nie prze-
kracza 24 godzin, sporzdza iprowadzi:
1) dokumentacj indywidualn wewntrzn w for-
mie historii choroby;
2) dokumentacj zbiorcz wformie:
a) ksigi gwnej przyj iwypisw,
b) listy oczekujcych na udzielenie wiadczenia
zdrowotnego,
c) ksigi chorych oddziau,
d) ksigi zabiegw,
e) ksigi bloku operacyjnego lub sali operacyjnej.
2. Historia choroby wprzypadku, oktrym mowa
wust.1, skada si z:
1) formularza historii choroby;
2) dokumentw dodatkowych, wszczeglnoci:
a) karty obserwacji,
b) karty gorczkowej,
c) karty zlece lekarskich,
d) karty przebiegu znieczulenia, jeeli byo wyko-
nane w zwizku z udzielonym wiadczeniem
zdrowotnym,
e) wynikw bada diagnostycznych,
f) protokou operacyjnego, jeeli bya wykonana
operacja.
3. Przepisy 16, 1822, 2427, 29, 3135 i 38
stosuje si odpowiednio.
51. 1. Pracownia protetyki stomatologicznej
i ortodoncji prowadzi dokumentacj w formie ksigi
pracowni oraz indywidualnych kart zlece.
2. Ksiga pracowni, oznaczona danymi identyfiku-
jcymi zakad, oktrych mowa w 9 ust.1 pkt1, na-
zw komrki organizacyjnej i jej kodem resortowym
oraz numerem ksigi, zawiera:
1) dane identyfikujce pacjenta, zgodnie z art. 25
pkt1 ustawy;
2) dane identyfikujce lekarza zlecajcego, zgodnie
z9 ust.1 pkt4;
3) dat przyjcia izakoczenia zlecenia;
4) dane identyfikujce osob wykonujc zlecenie,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
5) rodzaj zleconej pracy.
3. Indywidualna karta zlecenia zawiera informacje,
oktrych mowa wust.2, oraz dodatkowo:
1) opis zleconej pracy, wtym diagram zbowy;
2) dane ozuytych materiaach;
3) dane identyfikujce osob wykonujc zlecenie,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
4) dane identyfikujce kierownika pracowni, zgodnie
z 9 ust.1 pkt4.
4. Do indywidualnej karty zlecenia docza si zle-
cenie lekarza.
52. 1. Zakad rehabilitacji leczniczej prowadzi
ksig zabiegw leczniczych oraz kartotek pacjen-
tw, ktrym udzielane s wiadczenia zdrowotne
wwarunkach ambulatoryjnych.
2. Ksiga zabiegw leczniczych, opatrzona danymi
identyfikujcymi zakad, oktrych mowa w 9 ust.1
pkt1, nazw jednostki lub komrki organizacyjnej ijej
kodem resortowym oraz numerem ksigi, zawiera:
1) numer kolejny pacjenta wksidze;
2) imi i nazwisko, numer PESEL jeeli zosta na-
dany, w przypadku noworodka numer PESEL
matki, awrazie braku numeru PESEL seri inu-
mer dokumentu potwierdzajcego tosamo,
oraz adres miejsca zamieszkania;
3) dat zabiegu leczniczego;
4) rodzaj wykonanego zabiegu leczniczego.
3. Karta pacjenta zawiera informacje wymienione
wust.2 oraz dodatkowo:
1) dane identyfikujce lekarza zlecajcego wiadcze-
nie zdrowotne, zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
2) dane oprogramie rehabilitacji ijego wykonaniu;
3) dane identyfikujce osoby wchodzce wskad ze-
spou zabiegowego udzielajcego wiadczenia
zdrowotnego, zgodnie z 9 ust. 1 pkt 4, rodzaj
udzielonych wiadcze zdrowotnych.
4. Do karty pacjenta docza si zlecenie lekarza
zlecajcego zabieg leczniczy.
53. Zakad Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Admini-
stracji prowadzi:
1) rejestr dawcw krwi, o ktrym mowa w art. 17
ust.1 ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. opublicznej
subie krwi (Dz.U. Nr106, poz.681, zpn. zm.
6)
);
2) ksik bada grup krwi;
3) rejestr osb zastrzeonych;
4) Karty Honorowych (Rodzinnych) Dawcw Krwi.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382,
z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172,
z2010r. Nr96, poz.620 oraz z2011r. Nr112, poz.654.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7552 Poz. 712

54. Rejestr dawcw krwi opatrzony jest danymi
identyfikujcymi zakad, oktrych mowa w 9 ust.1
pkt1, izawiera dane, oktrych mowa wart.17 ust.2
ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. opublicznej subie
krwi, oraz:
1) dat pobrania donacji;
2) numer donacji;
3) wyniki bada krwi wykonywanych przy danej do-
nacji;
4) informacj okrelajc dawc krwi jako pierwszo-
razowego albo wielorazowego;
5) numer telefonu dawcy krwi.
55. Ksika bada grup krwi opatrzona jest dany-
mi identyfikujcymi zakad, o ktrych mowa w 9
ust.1 pkt1, izawiera:
1) dat badania;
2) nazwisko iimi dawcy;
3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL seri inumer dokumentu potwierdzaj-
cego tosamo;
4) numer donacji;
5) wyniki bada grupy krwi dawcy.
56. Rejestr osb zastrzeonych opatrzony jest
danymi identyfikujcymi zakad, o ktrych mowa
w9 ust.1 pkt1, izawiera:
1) imi inazwisko dawcy;
2) imi ojca;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) numer PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL seri inumer dokumentu potwierdzaj-
cego tosamo;
5) dat badania.
57. Karta Honorowego (Rodzinnego) Dawcy Krwi
opatrzona jest danymi identyfikujcymi zakad, okt-
rych mowa w 9 ust.1 pkt1, izawiera:
1) imi inazwisko dawcy;
2) dat imiejsce urodzenia;
3) imi ojca;
4) adres miejsca zamieszkania;
5) numer telefonu;
6) numer PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL seri inumer dokumentu potwierdzaj-
cego tosamo;
7) numer kolejny dawcy w rejestrze (numer kartote-
ki);
8) oznaczenie grupy krwi;
9) oznaczenie fenotypu Rh;
10) owiadczenie ozdatnoci do oddawania krwi;
11) dat ipodpis dawcy;
12) dat pobrania donacji;
13) numer donacji;
14) wyniki bada lekarskich;
15) dane identyfikujce lekarza wykonujcego bada-
nie, zgodnie z 9 ust.1 pkt4;
16) wyniki bada laboratoryjnych;
17) ilo pobranej krwi.
Rozdzia 3
Przechowywanie dokumentacji medycznej
58. 1. Dokumentacja wewntrzna jest przecho-
wywana wzakadzie, wktrym zostaa sporzdzona.
2. Dokumentacja indywidualna zewntrzna, okt-
rej mowa w 8 ust.4 pkt1 i2, pozostaje wzakadzie,
ktry zrealizowa zlecone wiadczenie zdrowotne.
3. Zakad zapewnia odpowiednie warunki zabez-
pieczajce dokumentacj przed zniszczeniem, uszko-
dzeniem lub utrat i dostpem osb nieupowanio-
nych, a take umoliwiajce jej wykorzystanie bez
zbdnej zwoki.
4. Miejsce przechowywania biecej dokumentacji
wewntrznej w zakadzie okrelaj kierownicy po-
szczeglnych komrek organizacyjnych tego zakadu,
wporozumieniu zkierownikiem zakadu.
5. Zakoczon dokumentacj indywidualn izbior-
cz przechowuje archiwum zakadu, ktry j sporz-
dzi.
6. Archiwum przechowuje dokumentacj zakadu
wukadzie:
1) w przychodni na podstawie numeru kartoteki
pacjentw;
2) wszpitalu na podstawie numeru ksigi gwnej
przyj iwypisw.
7. Dopuszcza si archiwizacj dokumentacji przez
inny podmiot, pod warunkiem zabezpieczenia jej
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrat idost-
pem osb nieupowanionych.
59. 1. Po upywie okresw przechowywania,
okrelonych w art. 29 ustawy, dokumentacja, z za-
strzeeniem przepisw o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach, zostaje zniszczona w sposb
uniemoliwiajcy identyfikacj pacjenta, ktrego do-
tyczya.
2. Dokumentacja indywidualna wewntrzna prze-
widziana do zniszczenia moe zosta wydana na wnio-
sek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo
osoby, oktrej mowa w 8 ust.3 pkt2, za pokwitowa-
niem, oczym zakad informuje pacjenta albo te osoby
przy wypisie.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7553 Poz. 712

3. Do postpowania zdokumentacj bdc mate-
riaem archiwalnym w rozumieniu ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
iarchiwach (Dz.U. z2011r. Nr123, poz.698) stosuje
si przepisy wydane na podstawie art.5 ust.2b i3 tej
ustawy.
60. Zakad, ktry ulega likwidacji, przekazuje do-
kumentacj zakadowi przejmujcemu jego zadania
albo archiwum wskazanemu przez ministra waciwe-
go do spraw wewntrznych.
Rozdzia 4
Udostpnianie dokumentacji
61. Dokumentacja udostpniana jest pacjentowi,
jego przedstawicielowi ustawowemu oraz podmiotom
i organom uprawnionym na podstawie art. 26
i27 ustawy, bez zbdnej zwoki, wsposb zapewnia-
jcy zachowanie poufnoci i ochrony danych osobo-
wych.
62. Wprzypadku gdy udostpnienie dokumenta-
cji nie jest moliwe lub nie jest dopuszczalne, odmo-
wa wydania wymaga zachowania formy pisemnej
oraz podania przyczyny.
63. W przypadku udostpniania dokumentacji
wsposb okrelony wart.27 pkt3 ustawy naley po-
zostawi kopi lub peny odpis wydanej dokumenta-
cji.
Rozdzia 5
Dokumentacja prowadzona
wpostaci elektronicznej
64. Dokumentacja moe by prowadzona wpo-
staci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej
wsystemie teleinformatycznym zapewniajcym:
1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem
lub utrat;
2) zachowanie integralnoci i wiarygodnoci doku-
mentacji;
3) stay dostp do dokumentacji osobom uprawnio-
nym oraz zabezpieczenie przed dostpem osb
nieuprawnionych;
4) identyfikacj osoby udzielajcej wiadcze zdro-
wotnych i rejestrowanych przez ni zmian,
w szczeglnoci dla odpowiednich rodzajw do
kumentacji przyporzdkowanie cech informacyj-
nych, zgodnie z 9 ust.1 pkt4 lit.ad;
5) udostpnienie, w tym przez eksport w postaci
elektronicznej dokumentacji albo czci dokumen-
tacji bdcej form dokumentacji okrelonej
wrozporzdzeniu, wformacie XML iPDF;
6) eksport caoci danych wformacie XML, wsposb
zapewniajcy moliwo odtworzenia tej doku-
mentacji winnym systemie teleinformatycznym;
7) wydrukowanie dokumentacji w formach okrelo-
nych wrozporzdzeniu.
65. 1. Wprzypadku gdy do dokumentacji prowa-
dzonej wpostaci elektronicznej ma by doczona do-
kumentacja utworzona winnej postaci, wtym zdjcia
radiologiczne lub dokumentacja utworzona wpostaci
papierowej, osoba upowaniona przez zakad wyko-
nuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji
iumieszcza je wsystemie informatycznym wsposb
zapewniajcy czytelno, dostp ispjno dokumen-
tacji.
2. W przypadku wykonania odwzorowania cyfro-
wego, o ktrym mowa w ust. 1, dokumentacja jest
wydawana na yczenie pacjenta albo niszczona wspo-
sb uniemoliwiajcy identyfikacj pacjenta.
66. Utrwalenie dokumentacji prowadzonej wpo-
staci elektronicznej polega na zastosowaniu odpo-
wiednich do iloci danych izastosowanej technologii
rozwiza technicznych zapewniajcych przechowy-
wanie, uywalno i wiarygodno dokumentacji
znajdujcej si w systemie informatycznym co naj-
mniej do upywu okresu przechowywania dokumen-
tacji.
67. 1. Udostpnianie dokumentacji prowadzonej
wpostaci elektronicznej nastpuje przez:
1) przekazanie informatycznego nonika danych zza-
pisan dokumentacj;
2) dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji;
3) przekazanie papierowych wydrukw na danie
uprawnionych podmiotw lub organw.
2. Dokumentacj prowadzon w postaci elektro-
nicznej udostpnia si z zachowaniem jej integralno-
ci oraz ochrony danych osobowych.
3. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona
w postaci elektronicznej jest udostpniana w postaci
papierowych wydrukw, osoba upowaniona przez
zakad potwierdza ich zgodno zdokumentacj wpo-
staci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem,
zgodnie z 9 ust.1 pkt4. Dokumentacja wydrukowa-
na powinna umoliwia identyfikacj osoby udzielaj-
cej wiadcze zdrowotnych, zgodnie z 9 ust.2.
4. Do udostpniania dokumentacji wtrybie okre-
lonym w 59 ust.2 stosuje si odpowiednio przepisy
ust.13.
68. Wprzypadku przeniesienia dokumentacji do
innego systemu teleinformatycznego, do przeniesio-
nej dokumentacji przyporzdkowuje si dat przenie-
sienia oraz informacj, zjakiego systemu zostaa prze-
niesiona.
69. 1. Dokumentacj prowadzon wpostaci elek-
tronicznej sporzdza si z uwzgldnieniem postano-
wie Polskich Norm, ktrych przedmiotem s zasady
gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdro-
wia, przenoszcych normy europejskie lub normy
innych pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszce te normy.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7554 Poz. 712

2. W przypadku braku Polskich Norm przenosz-
cych normy europejskie lub normy innych pastw
czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go przenoszce te normy uwzgldnia si:
1) normy midzynarodowe;
2) Polskie Normy;
3) europejskie normy tymczasowe.
70. 1. Dokumentacj prowadzon wpostaci elek-
tronicznej uwaa si za zabezpieczon, jeeli w spo-
sb cigy s spenione cznie nastpujce warunki:
1) jest zapewniona jej dostpno wycznie dla osb
uprawnionych;
2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieupraw-
nionym zniszczeniem;
3) s zastosowane metody i rodki ochrony doku-
mentacji, ktrych skuteczno w czasie ich zasto-
sowania jest powszechnie uznawana.
2. Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej
wpostaci elektronicznej wymaga wszczeglnoci:
1) systematycznego dokonywania analizy zagroe;
2) opracowania i stosowania procedur zabezpiecza-
nia dokumentacji i systemw ich przetwarzania,
wtym procedur dostpu oraz przechowywania;
3) stosowania rodkw bezpieczestwa adekwat-
nych do zagroe;
4) biecego kontrolowania funkcjonowania wszyst-
kich organizacyjnych i techniczno-informatycz-
nych sposobw zabezpieczenia, atake okresowe-
go dokonywania oceny skutecznoci tych sposo-
bw;
5) przygotowania i realizacji planw przechowywa-
nia dokumentacji wdugim czasie, wtym jej prze-
noszenia na nowe informatyczne noniki danych
ido nowych formatw danych, jeeli tego wyma-
ga zapewnienie cigoci dostpu do dokumenta-
cji.
3. Ochron informacji prawnie chronionych za-
wartych wdokumentacji prowadzonej wpostaci elek-
tronicznej realizuje si z odpowiednim stosowaniem
zasad okrelonych wodrbnych przepisach.
Rozdzia 6
Przepis kocowy
71. Rozporzdzenie wchodzi wycie po upywie
30 dni od dnia ogoszenia.
7)

Minister Spraw Wewntrznych iAdministracji:
J. Miller
7)
Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdze-
niem Ministra Spraw Wewntrznych iAdministracji zdnia
25 padziernika 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz
sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej wzaka-
dach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra wa-
ciwego do spraw wewntrznych (Dz.U. Nr217, poz.1614),
ktre utracio moc zdniem 1 stycznia 2011r. na podstawie
art.17 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. Przepisy wpro-
wadzajce ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, ustaw o akredytacji w ochronie zdrowia oraz
ustaw okonsultantach wochronie zdrowia (Dz.U. Nr76,
poz.641).
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych
iAdministracji zdnia 18 maja 2011r. (poz. 712)
Zacznik nr1
KRYTERIA OCENY STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WPISW WDOKUMENTACJI
DOTYCZCEJ CZASU TRWANIA CIY, PORONIE, URODZE YWYCH IURODZE MARTWYCH
1. Czas trwania ciy oblicza si w tygodniach,
liczc od pierwszego dnia ostatniego normalnego
krwawienia miesicznego (wg reguy Naegelego).
2. Poronieniem okrela si wydalenie lub wydoby-
cie z ustroju matki podu, ktry nie oddycha ani nie
wykazuje adnego innego znaku ycia, jak czynno
serca, ttnienie ppowiny lub wyrane skurcze mini
zalenych od woli, jeeli nastpio to przed upywem
22 tygodnia ciy (21 tygodni i6 dni).
3. Urodzeniem ywym okrela si cakowite wyda-
lenie lub wydobycie zustroju matki noworodka, nieza-
lenie od czasu trwania ciy, ktry po takim wydale-
niu lub wydobyciu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek
inne oznaki ycia, takie jak czynno serca, ttnienie
ppowiny lub wyrane skurcze mini zalenych od
woli, bez wzgldu na to, czy sznur ppowiny zosta
przecity lub oysko zostao oddzielone.
4. Urodzeniem martwym okrela si cakowite wy-
dalenie lub wydobycie zustroju matki podu, jeeli na-
stpio po upywie 22 tygodnia ciy, ktry po takim
wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha ani nie wyka-
zuje adnego innego znaku ycia, jak czynno serca,
ttnienie ppowiny lub wyrane skurcze mini zale-
nych od woli.
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7555 Poz. 712

1
.

Z
n
a
k

t
o

s
a
m
o

c
i
3
.

N
a
z
w
i
s
k
o

i

i
m
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
.

D
a
t
a

o
s
t
.

m
i
e
s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
.

T
e
r
m
i
n

p
o
r
o
d
u

.
.
.
.
.
.
8
.

R
o
z
p
o
c
z

c
i
e

o
b
s
e
r
w
a
c
j
i

(
d
a
t
a
,

g
o
d
z
.
)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
.

P
i
e
r
w
s
z
e

s
k
u
r
c
z
e

p
o
r
o
d
o
w
e

(
d
a
t
a
,

g
o
d
z
.
)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0
.

B

l
e

p
a
r
t
e

(
d
a
t
a
,

g
o
d
z
.
)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
.

P
o
r

d

(
d
a
t
a
,

g
o
d
z
.
)

.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
.

P
o
l
o

e
n
i
e

g
l

w
k
o
w
e
p
o
p
r
z
e
c
z
n
e
s
k
o

n
e
n
i
e
o
k
r
e

l
o
n
e
1
3
.

U
s
t
a
w
i
e
n
i
e

p
i
e
r
w
s
z
e
d
r
u
g
i
e
n
i
e
o
k
r
e

l
o
n
e
1
4
.

U
l
o

e
n
i
e

g
l

w
k
i

p
r
z
y
g
i

c
i
o
w
e
n
i
e
o
k
r
e

l
o
n
e
1
5
.

A
s
y
n
k
l
i
t
y
z
m

p
r
z
e
d
n
i
t
y
l
n
y
1
6
.

W
y
s
o
k
i
e

p
r
o
s
t
e

1
7
.

Z
w
r
o
t

n
i
e
p
r
a
w
i
d
l
o
w
y
1
8
.

N
i
s
k
i
e

p
o
p
r
z
e
c
z
n
e
w
i
e
r
z
c
h
o
l
k
o
w
e
c
z
o
l
o
w
e
t
w
a
r
z
o
w
e
1
9
.

P

c
h
e
r
z

p
l
o
d
o
w
y

p

k
l
p
r
z
e
b
i
t
y
d
a
t
a

.
.
.
2
8
.

T

t
n
o

p
l
o
d
u

n
a

m
i
n
u
t


8
0
7
0
p
i
e
r
w
s
z
y


d
r
u
g
i
6
0
0
.

B
r
a
k

t

t
n
a
5
0
1
.

P
r
a
w
i
d
l
o
w
e
4
0
2
.

S
z
y
b
k
i
e
3
0
3
.

Z
w
o
l
n
i
o
n
e
2
0
4
.

W
a
h
.

M
a
l
e
1
0
5
.

W
a
h
.

D
u

e
1
0
0
6
.

N
i
e
o
k
r
e

l
o
n
e
9
0
8
0
7
0
6
0
3
6
.

O
b
s
e
r
w
o
w
a
l

(
a
)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
7
.

K
o
n
t
r
o
l
o
w
a
l

(
a
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
8
.

R
o
z
p
o
z
n
a
n
i
e

p
o

p
o
r
o
d
z
i
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(
t
y
t
u
l
,

s
t
a
n
o
w
i
s
k
o
)
(
t
y
t
u
l
,

s
t
a
n
o
w
i
s
k
o
)
m
i
e
d
n
i
c
o
w
e
o
k
r
e
s
3
3
.

O
d
c
z
u
w
a
n
i
e

b

l
u

1

w
z
m
o

o
n
e
2
9
.

S
m

l
k
a
3
0
.

R
o
z
w
a
r
c
i
e

u
j

c
i
a
c
z

s
t
o

c

n
a

k
w
a
d
r
a
n
s


i
l
e

s
e
k
u
n
d

t
r
w
a
j

3
1
.

S
k
u
r
c
z
e
3

p
o
d
n
i
e
c
o
n
a
2

o
p
a
n
o
w
u
j
e

s
i

r
e
d
n
i
e
3

o
b
n
i

o
n
e
1

z
n
o
s
i

d
o
b
r
z
e
3
4
.

C
z

c

p
r
z
o
d
u
j

c
a
1

n
a
d

w
c
h
o
d
e
m
2

w
e

w
c
h
o
d
z
i
e
3

w

p
r

n
i
3
2
.

N
a
p
i

c
i
e

m
a
c
i
c
y
3
5
.

L
e
k
i

p
o
d
a
w
a
n
e
2
1
.

G
o
d
z
i
n
y
,

d
o
b
y
-
d
a
t
a
2
2
.

P
o
r

d

(
i
l
e

g
o
d
z
i
n

t
r
w
a
)
2
3
.

O
d
p
l
y
n
i

c
i
e

w

d

(
g
o
d
z
i
n
y
)
2
4
.

K
r
w
a
w
i
e
n
i
e

t
a
kn
i
e
2
5
.

T

t
n
o

r
o
d
z

c
e
j

(
n
a

m
i
n
)
2
6
.

C
i

n
i
e
n
i
e

k
r
w
i

(
R
R
)
2
7
.

C
i
e
p
l
o
t
a

c
i
a
l
a

"
C
"
2
.

R
o
z
p
o
z
n
a
n
i
e

p
r
z
e
d

p
o
r
o
d
e
m
K
a
r
t
a

o
b
s
e
r
w
a
c
j
i

p
o
r
o
d
u

4
.

W
i
e
k
5
.

P
a
r
a

2
0
.

T
y
d
z
i
e


c
i

y

.
.
.
.
.
.
r
o
k
m
i
e
s
d
z
i
e

u
r
o
d
z
e
n
i
a
Z
a

c
z
n
i
k

n
r

2
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7556 Poz. 712


I - PRZYJCIE WEZWANIA
Miejsce wyczekiwania ZRM (adres): Oznaczenie dysponenta zespou ratownictwa medycznego (ZRM)
Data przyjcia
wezwania (rrrr-mm-dd):
Nr zlecenia wyjazdu: Jednostka przyjmujca zgoszenie: Kod przyjmujcego
dyspozytora medycznego:
Adres lub nazwa miejsca zdarzenia:
Miejscowo: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Pitro: Klatka:
Opis miejsca zdarzenia: Wsprzdne
geograficzne
Powd wezwania:
Dane pacjenta:
Dane wzywajcego:
II - PODJCIE DECYZJI
udzielono pomocy i przewieziono do:
brak pacjenta w miejscu zdarzenia
pacjent nie wyraa zgody na udzielenie pomocy
Owiadczam rwnie, e udzielono mi wyczerpujcych
informacji o stanie zdrowia oraz uzyskaem odpowiedzi
na zadawane przeze mnie pytania.
udzielenie pomocy medycznej
przewiezienie do szpitala
podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego
OWIADCZENIE PACJENTA
Kod pilnoci* : Wywiad - opis:
M K
Nazwisko i imi: Wiek pacjenta:
lat: m-cy:
Pe: Okrelenie wieku:
dziecko dorosy dni:
telefonicznie
nr telefonu wzywajcego:
teleinformatycznie
Nazwisko i imi:
Okrelenie wzywajcego:
osobicie
lekarz
Stra Poarna
Stra Miejska
Policja
inne.....................
Sposb wezwania:
automat telefoniczny
radiotelefon
Uwagi:
Decyzja dotyczca wyjazdu:
zadysponowanie wasnego ZRM
zadysponowanie ZRM innego dysponenta
odwoanie ZRM
Identyfikator
ZRM:
Identyfikator
pojazdu:
Rodzaj wyjazdu:
na sygnale
zwyky
Typ zespou:
specjalistyczny
podstawowy
Powiadomiono:
Stra Po.
Policja
insp. sanitarny
inne...............
Data i czas przekazania
zlecenia do ZRM:
.....................................................-.........................
.....................................................-.........................
.....................................................-.........................
.....................................................-.........................
Skad ZRM: - zawd: Kierownik** Zlecenie odwoa: Zlecenie przekazano do:
...............................................
czas: godz...........min............
kod dysp.med.:.....................
imi i nazwisko osoby
odwoujcej ZRM:
............................................
czas: godz..........min..........
kod dysp.med.:...................
radio
Zlecenie przekazano przez:
Kod dyspozytora medycznego
zlecajcego wyjazd ZRM:
tel.
III - REALIZACJA ZLECENIA
pacjent pozosta w miejscu zdarzenia
.......................................
inform.
w rejonie
operacyjnym
poza rejonem
operacyjnym
Udzielono pomocy:
data...............................................godz......................
IV - ZGON
Wydano Kart Medycznych Czynnoci Ratunkowych
pacjent
przedstawiciel
ustawowy
Zabiegi dezynfekcyjne po zak. wyjazdu
Wykonano Nie wykonano
szpital
Zgon nastpi
przed przybyciem
ZRM
w trakcie
med. czyn. rat.
w trakcie
transportu
Czas stw. zgonu /
odstpienia***
:
Podejrzenie
pope. przest.
Tak Nie
Policja
inne......................................
Powiadomiono
Wydano
Kart zgonu
Tak Nie
V - PODSUMOWANIE
Podpis i piecztka kierownika ZRM Procedury medyczne udzielone przez ZRM ( ICD9 )
Wyst. Kart Zgoszenia Choroby Zakanej
Tak Nie inne:..........................
*** Odstpienie od medycznych czynnoci ratunkowych - dotyczy zespou bez lekarza.
* 1 - Alarmowy 2- Pilny 3-Inne
IP/SOR
jednostki wyspecjalizowanej szpitala
centrum urazowe
przekazano lotniczemu ZRM
Czas przyjcia
wezwania (gg:mm):
inne
.......................................................................
insp. sanit.
przekazanie innemu dyspozytorowi ZRM
Poinformowany, wiadomy moliwoci bezporedniego
zagroenia zdrowia i ycia, nie wyraam zgody na:
CZASY REALIZACJI ZLECENIA
Czas wyjazdu ZRM:
godz.....................min.....................
Czas przybycia do miejsca zdarzenia:
godz.....................min.....................

Czas przekazania pacjenta w IP/SOR / innym:
godz.....................min.....................
Czas powrotu do miejsca wyczek. / zak. zlec.:
godz.....................min.....................
..............................................................................
** Zaznaczy kierownika ZRM
Zacznik nr3
KARTA ZLECENIA WYJAZDU ZESPOU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l
Dziennik Ustaw Nr 125 7557 Poz. 712

Stwierdzenie zgonu / odstpienie od med. czynnoci rat.
data...................................godz...........min..........
Przekazanie pacjenta w IP/SOR / innym:
data...................................godz...........min..........
I - WYWIAD

GLASGOW-COMA-SCALE
OTWIERANIE OCZU
REAKCJA SOWNA
REAKCJA RUCHOWA
spontanicznie................4
na gos...........................3
na bl.............................2
brak................................1
zorientowany................5
spltany..........................4
niewaciwe sowa..........3
niezrozumiae dwiki....2
brak...............................1
wykonuje polecenia........6
lokalizacja blu..............5
ucieczka od blu............4
zgiciowa.......................3
wyprostna...................2
brak................................1
SUMA
RTS
CZ. ODDECHW
RR SKURCZOWE
GCS
10-29...........4
>29..............3
6-9...............2
1-5...............1
brak.............0
>89..............4
76-89...........3
50-75...........2
1-49.............1
0..................0
13-15..........4
9-12............3
6-8..............2
4-5..............1
3.................0
SUMA
CINIENIE TTNICZE
mm
Hg
/
/min
TTNO
/min
miarowe
niemiar.
UKAD ODDECHOWY
szmer prawid....
furczenie..........
wisty...............
trzeszczenie.....
rzenie...........
brak szmeru.....
L P
czsto
oddechw...
RENICE
prawidowa.......
powolna...........
brak..................
normalna..........
wska...............
szeroka............
L P
szeroko:
Reakcja na
wiato:
L P
Inne:.................
......................................
CZYNNOCI
odsysanie............
went. workiem.....
rurka UG.............
intubacja.............
respirator.............
tlenoter. bierna...
masa serca.......
EKG....................
defibrylacja..........
stymulacja zew....
kardiowersja........
linia yl. obw.......
NIEDOWAD /
PORAENIE
koczyna grna
koczyna dolna
L P
TONY SERCA
czyste/gone.........
stumione................
inne:.........................
%
Saturacja......
POZIOM
GLUKOZY
OPIS
II - BADANIE
IV - POSTPOWANIE Z PACJENTEM
III - ROZPOZNANIE
JAMA BRZUSZNA
w normie.........
objawy
otrzewnowe...
brak
perystaltyki.....
bolesno
palpacyjna......
SKRA
Wilgotno:
wilgotna.......
sucha...........
Wygld:
w normie.....
blada...........
rumie.........
zacenie...
sinica centr..
sinica obw....
Temperatura:
chodna........
ciepa...........
OCENA
PSYCHO-RUCH.
w normie........
spowolniay....
pobudzony.....
agresywny.....
w normie......
OPIS
KOD ICD10
linia yl. cent......
materac pr.......
unieruchomienie.
konierz................
deska ortoped......
sonda od........
cewnikowanie......
opatrunek...........
OBJAWY
ZALECENIA / UWAGI KIEROWNIKA ZESPOU
ZASTOSOWANE LEKI, WYROBY MED. ( nazwa, dawka, droga podania)
inne................................................................... teletransmisja......
monitorowanie....
INNE
w normie......
mg%
EKG
Rytm zatokowy...
Migotanie/
trzepotanie
przedsionkw....
Tachykardia
komorowa..........
Tachykardia
nadkomorowa....
AV blok..............
VES...................
sVES.................
VF/VT.................
PEA...................
Asystolia............
Rozrusznik.........
ZAPACH Z UST
rozpuszczalnik org...
alkohol.....................
inne:.........................
Zawa:................
Inne:........................
g/l
MIEJSCE ZDARZENIA
w domu.......................
w miejscu publicznym
w ruchu uliczno-drog.
w szkole w pracy
sinica..............
bezdech.........
duszno........
TT N
TT N
TT N
wstrzs...........
NZK.................
obj. oponowe...
drgawki...........
afazja..............
wymioty...........
biegunka.........
krwawienie......
obrzki............
zasabnicie....
N T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
cia................
pord...............
chor. zakana..
T
T
T
N
O Zamanie otwarte
Z Zamanie zamknite
W Zwichnicie
S Stuczenie
R Rana
K Krwotok z rany
M Zmiadenie
A Amputacja
N Bl nieurazowy
P Oparzenie
brak obrae
%
%
stopnia
stopnia
oparzenie wziewne
penetrujce rany gowy i tuowia lub urazy tpe
z objawami uszkodzenia narzdw wewntrznych
gowy, klatki piersiowej i brzucha
amputacja koczyny powyej kolana lub okcia
rozlege zmiadenia koczyn
uszkodzenie rdzenia krgowego
Obraenia anatomiczne kwalifikujce do centrum urazowego
zamanie koczyny z uszkodzeniem
naczy i nerww
zamanie co najmniej dwch proksymalnych
koci dugich koczyn lub miednicy
OZW..................
w rolnictwie.................
KOD ICD10 KOD ICD10
V - DANE PACJENTA I PRZEKAZANIE PACJENTA
DANE PACJENTA
Podpis i piecztka kierownika ZRM:
Adres zamieszkania:.........................................
ul:............................................nr:..........m:.........
Rodz. i nr. dok. tosamoci: ............................
............................................................................
Imi: ...................................................................
Ident. NFZ:
NUMER PESEL pacjenta:
Nazwisko: ..........................................................
Data urodzenia / wiek:
data udzielenia pomocy ........................................
Zesp (S/P):
Kod ZRM realizujcego zlecenie: Oznaczenie dysponenta zespou ratownictwa medycznego (ZRM) Nr zlecenia wyjazdu:
Decyzja Zakadu Opieki Zdrowotnej:
Przyjcie pacjenta Odmowa przyjcia
piecz IP/SOR podpis i piecztka lekarza
Zacznik nr4
KARTA MEDYCZNYCH CZYNNOCI RATUNKOWYCH
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l

7558
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l

7559
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l

7560
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
Redakcja: Rzdowe Centrum Legislacji Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skad, druk i kolporta: Centrum Usug Wsplnych Wydzia Wydawnictw i Poligrai,
ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
www.wydawnictwa.cuw.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl
Toczono z polecenia Prezesa Rady Ministrw w Centrum Usug Wsplnych Wydzia Wydawnictw i Poligrai,
ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa
Zam. 1577/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 7,10 z (w tym VAT)
w
w
w
.
r
c
l
.
g
o
v
.
p
l