You are on page 1of 33

Bài so n qu n tr h c 1. Khái ni m qu n tr ? Vì sao nói qu n tr v a mang tính khoa h c v a mang tính ngh thu t ? L y m t ví d th c ti n làm rõ ?

Khái ni m Qu n Tr : Qu n tr là quá trình làm vi c v i và làm vi c thông qua ng i khác nh m t c m c tiêu c a t ch c trong i u ki n môi tr ng thay i. Mu n làm vi c v i và làm vi c thông qua ng i khác, nhà qu n tr ph i hi u con ng i, ph i hi u rõ nhân viên, am hi u tâm lý con ng i ch n cách sai khi n và qu n lý cho thích h p. Ngoài ra, nhà qu n tr ph i bi t: - S d ng hi u qu ngu n l c: Ngu n l c chính là i ng nhân viên, là v n, là máy móc thi t b . S d ng hi u qu ngu n l c nhân viên, nhà qu n tr ph i: + Tìm hi u n ng l c, s tr ng c a nhân viên + ào t o, b i b , b i d ng nâng cao n ng l c + B trí, s d ng phát huy n ng l c, s tr ng + ng viên, khuy n khích nhân viên Nhà qu n tr ph i bi t ai gi i l nh v c nào, phân b công vi c cho h , thuê chuyên gia, thuê t v n có th s d ng ch t xám t ng i nào. - ng phó v i môi tr ng kinh doanh : Nhà qu n tr ph i bi t d báo nh ng r i ro có nh ng bi n pháp phòng ch ng. DÙNG CÁI NÀY!!!!!!! * Qu n tr v a có tính khoa h c v a có tính ngh thu t. Khoa h c ch nó nghiên c u, phân tích v công vi c qu n tr trong các t ch c, t ng quát hoá các kinh nghi m t t thành nguyên t c và lý thuy t áp d ng cho m i hình th c qu n tr t ng t . Nó c ng gi i thích các hi n t ng qu ntr và xu t nh ng lý thuy t cùng nh ng k thu t nên áp d ng giúpnhà qu n tr hoàn thành nhi m v và qua ó giúp các t ch c th c hi n t t m c tiêu. Qu n tr t p trung nghiên c u các ho t ng qu n tr th c ch t, t c là nh ng ho t ng qu n tr có ý ngh a duy trì và t o i u ki n thu n l i cho t ch c ho t ng. Qu n tr cung c p các khái ni m c b n làm n n t ng cho vi c nghiên c u các môn h c v qu n tr ch c n ng nh qu n tr s n xu t, qu n tr ti p th , qu n tr nhân viên, qu n tr hành chánh, qu n tr nhà n c« Qu n tr là m t môn khoa h c vì nó có i t ng nghiên c u c th , có ph ng pháp phân tích, và có lý thuy t xu t phát t các nghiên c u. Qu n tr h c
1

c ng là m t khoa h c liên ngành, vì nó s d ng tri th c c a nhi u ngành khoa h c khác nh kinh t h c, tâm lý h c, xã h i h c, toán h c, th ng kê« * Qu n tr v a là m t khoa h c, nh ng s th c hành qu n tr là 1 ngh thu t. Nhà qu n tr ph i hi u bi t lý thuy t qu n tr , nh ng có th qu n tr h u hi u, nhà qu n tr ph i bi t linh ho t v n d ng các lý thuy t vào nh ng tình hu ng c th . Trong th c ti n công tác qu n tr , nâng cao tính ngh thu t nhà qu n tr c n l u ý n: + Qui mô c a t ch c. + c i m ngành ngh . + c i m con ng i. + c i m môi tr ng. 3- Qu n tr v a là khoa h c v a là m t ngh thu t cao. B i qu n tr không nh ng òi h i ph i hoàn thành các m c tiêu ã ra mà ph i hoàn thành chúng v i hi u qu cao nh t có th c. a-Tính khoa h c c a Qu n tr th hi n: - Th nh t, qu n tr ph i m b o phù h p v i s v n ng c a các qui lu t t nhiên, xã h i. i u ó òi h i vi c qu n tr ph i d a trên s hi u bi t sâu s c các qui lu t khách quan chung và riêng c a t nhiên và xã h i. - Th hai, trên c s ó mà v n d ng t t nh t các thành t u khoa h c, tr c h t là tri t h c, kinh t h c, toán h c, tin h c, i u khi n h c, công ngh h c, « và các kinh nghi m trong th c t vào th c hành qu n tr . - Th ba, qu n tr ph i m b o phù h p v i i u ki n, hoàn c nh c a m i t ch c trong t ng giai o n c th . i u ó c ng có ngh a, ng i Qu n tr v a ph i kiên trì các nguyên t c v a ph i v n d ng m t cách linh ho t nh ng ph ng pháp, nh ng k thu t Qu n tr phù h p trong t ng i u ki n, hoàn c nh nh t nh. b-Tính ngh thu t c a qu n tr th hi n: Ngh thu t là k n ng, k x o, bí quy t, cái ³m o´ c a qu n tr . N u khoa h c là s hi u bi t ki n th c có h th ng thì ngh thu t là s tinh l c ki n th c v n d ng phù h p trong t ng l nh v c, trong t ng tình hu ng. Ví d : - Trong ngh thu t s d ng ng i. tr c h t ph i hi u c i m tâm lí, n ng l c th c t c a con ng i, t ó s d ng h vào vi c gì, l nh v c gì, c p b c nào là phù h p nh t; có nh v y m i phát huy h t kh n ng và s c ng hi n nhi u nh t c a m i cá nhân cho t p th .
2

- Ngh thu t giáo d c con ng i. Giáo d c m t con ng i có th thông qua nhi u hình th c: khen ± chê, thuy t ph c, t phê bình và phê bình, khen th ng và k lu t u òi h i tính ngh thu t r t cao. Áp d ng hình th c, bi n pháp giáo d c không phù h p ch ng nh ng giúp cho ng i ta ti n b h n mà ng c l i làm ph n tác d ng, t ng thêm tính tiêu c c trong t t ng và hành ng. - Ngh thu t giao ti p, àm phán trong kinh doanh. C ng òi h i tính ngh thu t r t cao. Trong th c t không ph i ng i nào c ng có kh n ng này, cùng m t vi c nh nhau i v i ng i này àm phán thành công còn ng i khác thì th t b i. - Ngh thu t ra quy t nh qu n tr . Quy t nh qu n tr là m t thông i p bi u hi n ý chí c a nhà qu n tr bu c i t ng ph i thi hành c di n t b ng nhi u hình th c nh : v n b n ch vi t, l i nói, hành ng, « Ngoài c i m chung c a quy t nh qu n tr mang tính m nh l nh, c ng ch ra thì m i hình th c c a quy t nh l i có nh ng c i m riêng, ch ng h n nh quy t nh b ng l i không mang tính bài b n, khuôn m u nh quy t nh b ng v n b n ch vi t nh ng l i òi h i tính sáng t o, thích nghi và tính thuy t ph c h n. -Ngh thu t qu ng cáo. Tr c h t là gây n t ng cho ng i nghe, ng i c. Nh ng trong th c t không ph i doanh nghi p nào c ng làm c i u ó. Có nh ng qu ng cáo chúng ta xem th y vui vui, thích thú, có c m tình s n ph m c a h . Nh ng c ng có qu ng cáo l i th y chán ngán, gây b c b i, phi n mu n cho ng i nghe, ng i c, « Vì sao nh v y? ó chính là ngh thu t qu ng cáo. ³Ngh thu t v i nh t c a ngh qu ng cáo, là n sâu vào u óc ng i ta m t ý t ng nào ó nh ng b ng cách th c mà ng i ta không nh n th y c i u ó - khuy t danh´ (trích trong ³L i vàng cho các nhà doanh nghi p´ ± nhà xu t b n tr n m 1994) - Ngh thu t bán hàng: ³Ngh thu t bán t c là ngh thu t làm cho ng i mua tin ch c r ng h có l i khi h mua - SHELDON´ (trích: ³L i vàng cho các nhà doanh nghi p´ ± nhà xu t b n tr n m 1994). Ngh thu t là cái gì ó h t s c riêng t c a t ng ng i, không th ³nh p kh u´ t ng i khác. Nó òi h i ng i qu n tr (mà tr c h t là ng i lãnh o) không nh ng bi t v n d ng có hi u qu các thành t u khoa h c hi n có vào hoàn c nh c th c a mình mà còn tích l y v n kinh nghi m c a b n thân, c a ng i khác nâng chúng lên thành ngh thu t ± t c bi n nó thành cái riêng c a mình. THAM KH O THÊM BÀI C A B N TRANG: Qu n tr mang tính Khoa h c:
3

s d ng lu n i m và thành t u c a chúng gi i quy t nhi u v n c a lý lu n và th c ti n qu n tr : QT h c d a trên c s lý lu n c a Tri t h c. v n b n. Th m chí còn ph i d báo khuynh h ng phát tri n. n i quy« ây là ph ng pháp qu n lý thiên v hành chính mà th c o ánh giá không ph i k t qu s n ph m t lên hàng u d a vào các y u t khoa h c tâm lý và s hi u bi t v i t ng qu n lý. c tr ng. QT h c còn áp d ng nhi u lu n i m và k t qu nghiên c u c a các môn xã h i h c. Qu n tr mang tính Ngh Thu t: 4 . Nó có th là các ph ng pháp sau: ++Qu n lý b ng ph ng pháp giao vi c. ánh giá và d báo v i t ng qu n lý là b ng các ph ng pháp khoa h c. nó bi u hi n trong m i quan h gi a ng i v i ng i. c bi t v i các doanh nghi p làm ra s n ph m. xem xét.« . QT h c c ng s d ng nhi u thành t u c a các ngành khoa h c t nhiên và khoa h c k thu t. ó là yêu c u t t y u khách quan. ra i cùng v i s xu t hi n c a s h p tác và phân công lao ng. nh c i m. nh h ng qua l i c u i t ng qu n lý t i môi tr ng s ng. + Qu n lý là tác ng t i i t ng qu n lý b ng các ph ng pháp qu n lý có tính ch t khoa h c Các ph ng pháp tác ng này là r t a d ng và ph thu c vào c i m c a i t ng qu n lý và m c tiêu c a qu n lý. phân công nhi m v và l y k t qu th c hi n nhi m v làm tiêu chí ánh giá ra nhi m v m i ho c i u ch nh nhi m v tu thu c kh n ng i t ng qu n lý.QT là m t hi n t ng xã h i xu t hi n cùng lúc v i con ng i. tâm lý h c. QT h c ã k t h p v i nhi u môn khoa h c khác. u i m. làm vi c. khoán vi c. khuynh h ng nh h ng l n nhau c a i t ng qu n lý và môi tr ng qu n lý. b ng các tri th c c úc k t l i do nhi u nh ng nghiên c u khoa h c em l i. Vi c nghiên c u. ây là hình th c ph bi n trong kinh t th tr ng hi n nay. môi tr ng công tác.. QT h c ngày nay ã phát tri n m nh m và tr thành m t môn khoa h c c l p. ++ Qu n lý b ng ngôn ng . s tác ng qua l i. Kinh T h c phát tri n và g n bó ch t ch v i nhi u môn h c kinh t .QT là quá trình th c hi n các tác ng c a ch th qu n lý lên các i t ng qu n lý b ng các ph ng pháp khoa h c: + Mu n qu n lý c i t ng c n qu n lý thì ch th qu n lý không nh ng ph i bi t mà ph i hi u rõ v i t ng qu n lý: c i m. Trong quá trình phát tri n c a mình. các i u lu t.

i t ng qu n lý và môi tr ng qu n lý là luôn bi n i không theo quy lu t. tôn giáo. phân công nhi m v và l y k t qu th c hi n nhi m v làm tiêu chí h ng n m c tiêu cu i cùng. nhà qu n lý không ch bi t cách áp d ng các ph ng pháp qu n lý khoa h c mà vi c áp d ng các ph ng pháp qu n lý này còn òi h i tính ngh thu t cao. n u ó là m t sai l m h p lý cho vi c theo u i làm t ng th ph n thì hãy ca ng i i u ó và s d ng chúng nh là m t t m g ng cho ng i khác n u b n c ng mu n nh ng ng i khác làm nh v y. theo quy t c sau ây: ‡ Khi m t nhân viên ph m ph i m t sai l m. tín ng ng. M t nhà qu n lý tài ba không ch bi t s d ng úng lúc. ó chính là tính ngh thu t trong qu n lý. nhà qu n lý cho dù có trong tay r t nhi u ph ng th c qu n lý khoa h c l i h i c ng không bao gi áp d ng m t cách c ng nh c và áp t các ph ng th c ó lên i t ng qu n lý hay th m chí lên m i i t ng qu n lý n u nh ó là m t nhà qu n lý th c th . Ngh thu t qu n lý òi h i cao khi nói n vi c qu n lý con ng i. Ví d V TÍNH NGH THU T VÀ KHOA H C NÈ: * QT mang tính ngh thu t: Microsoft luôn mu n làm cho các nhân viên c a mình th t là tho i mái. ây chính là ngh thu t qu n lý c a Microsoft. nh v y. và sung s ng nh t có th trong công vi c. 5 . kinh nghi m. * QT mang tính khoa h c: Microsoft qu n lý b ng ph ng pháp giao vi c. Ngh thu t qu n lý là vi c th c hành qu n lý trên c s v n d ng các y u t khoa h c qu n lý và các y u t khác ( n ng khi u. a ra x trí k p th i v i các yêu t ³nhân cách h c´ c a nhân viên tr c s thay i c a môi tr ng làm vi c. úng ch s tr ng. thành công trong qu n lý. t t c m i ng i u có không gian riêng t c a mình. V i cách qu n lý nh v y. h cho t t c các nhân viên làm vi c chính th c có v n phòng riêng c a mình. khoán vi c. tay ngh c a nhân viên mà c n ph i c c k khôn khéo và lanh l ph n ng. Không ph i công ty nào c ng có th th c hi n cách qu n lý thành công nh v y. Chính vì v y. Ai c ng bi t r ng con ng i là m t ti u ch th c a xã h i. tâm lý và m t y u t siêu v t th n a ó là y u t ´nhân cách h c´. tr c giác«) vào gi i quy t các nhi m v nh m t m c tiêu t ra cho toàn h th ng hay t ch c và có hi u qu nh t. ‡ Yêu c u nhân viên hàng ngày hay hàng tu n ph i báo cáo rõ i u h ang làm nh m t ng th ph n c a s n ph m lên. n i t p h p các y u t khoa h c. còn nh ng ng i làm vi c hay th c t p n i trú thì dùng chung m t v n phòng thay cho phòng riêng cho m i ng i. Trong ó. nhân viên s phát huy h t hi u su t làm vi c.

xây nhà. hình thành các m c tiêu và k ho ch chi n l c. khách hang. dân s . phân tích SWOT. phân tích môi tr ng bên ngoài nh m xác nh c h i và r i ro . i du h c. nhà cung c p. Vi c giáng c p ó c ng là cách chuy n quan i m t i t t c các nhân viên và con ng an toàn không còn c ch p nh n t i công ty n a. VD S ki n VN gia nh p WTO Ah ng n MT kdoanh. v n hóaxã h i. TKH O) Phân tích SWOT là m t trong 5 b c hình thành chi n l c kinh doanh c a m t doanh nghi p bao g m: xác l p tôn ch c a doanh nghi p. Nó không ch có ý ngh a i v i doanh nghi p trong vi c hình thành chi n l c kinh doanh n i a mà còn có ý ngh a r t l n trong vi c hình thành chi n l c kinh doanh qu c t nh m áp ng nhu c u phát tri n c a doanh nghi p. + v y u tô kt : Vd s suy thóai kt 2. 2. KLU N C A B N TRANG LÀM. xác nh m c tiêu chi n l c. Ptích MT bên ngòai x c h i và nguy c . s n ph m thay th .« K t lu n c a ph n này n m cu i trang 16 (Nhà QT ph i bi t d báo và phân tích môi tr ng kinh doanh ph c v cho vi c ra quy t nh. Nh bây gi ng i ta có xu thê nh v y. i th c nh tranh. M t khi doanh nghi p mu n phát tri n. Nhà QT phân tích môi tr ng kinh doanh a ra các quy t nh. PH N PHÂN TÍCH xem t p trang 16 3. Có 3 c p : 1. Môi tr ng ngành (MT vi mô) : bao g m các y u t nh i th ti m n ng.‡ Khi m t nhân viên t ch i nh n r i ro làm t ng th ph n thì hãy giáng c p nhân viên ó. Môi tr ng bên ngòai (MT v mô): bao g m các y u t nh kinh t . môi tr ng qu c t . ngân hàng b AH? V VH-Xh: Tr c ây ng i VN ko có vay ti n mua ô tô. t ng b c t o l p 6 . công ngh . xác nh c ch ki m soát chi n l c. PTích Môi tr ng bên trong: Xem nhân viên mình thi u cái gì? C n b i d ng t o hay ko? Ý th c ntn? Ngh a là xác nh c i m m nh i m y u c a nhân viên. Hãy l y 1 vd thành công và 1 vd th t b i trong vi c phân tích môi tr ng kinh doanh và ra quy t nh c a nhà QT Môi tr ng kinh doanh là các nh ch hay l c l ng bên ngoài nh ng l i có nh h ng n thành qu ho t ng v qu n tr c a m t t ch c. C h i: phtri n các sp các L nh v c ó V y nhà qtr ra q nh kdoanh f i bi t nh n d ng nh ng c h i này. chính tr -lu t pháp. phân tích môi tr ng bên trong nh m xác nh i m m nh y u c a nhân viên. Trong ó.

V i vi c phân tích môi tr ng n i b c a doanh nghi p. g n ngu n nguyên li u hay ngu n nhân công r và có tay ngh phù h p. chính tr . có công ngh v t tr i. xã h i và c nh tranh các th tr ng n i doanh nghi p ang ho t ng ho c d nh thâm nh p. nh ng thay i v chính sách có th x y ra. ngu n l c hay các y u t h n ch n ng l c c nh tranh c a các doanh nghi p. quan h lao ng không t t. ngu n l c và nh ng l i th mà doanh nghi p có c tr c các i th c nh tranh (n ng l c ch ch t c a doanh nghi p) nh có nhi u nhà qu n tr tài n ng. ó có th là m ng l i phân ph i kém hi u qu . kho ng tr ng th tr ng. chính xác. các m t m nh v t ch c doanh nghi p có tth là các k n ng. thi u các nhà qu n tr có kinh nghi m qu c t hay s n ph m l c h u so v i các i th c nh tranh. doanh nghi p có hình nh t t trong m t công chúng hay chi m th ph n l n trong các th th ng ch ch t. M c tiêu chi n l c (là nh ng m c tiêu chính mà doanh nghi p 7 . phân tích SWOT là phân tích các y u t môi tr ng bên ngoài mà doanh nghi p ph i i m t (các c h i và nguy c ) c ng nh các y u t thu c môi tr ng n i b doanh nghi p (các m t m nh và m t y u). pháp lý. c nh tranh ngày càng kh c li t. K t qu c a quá trình phân tích SWOT ph i m b o c tính c th . Nh ng m t y u c a doanh nghi p th hi n nh ng thi u sót ho c nh c i m và k n ng. kh n ng thu nh p. b t n vê chính tr các th tr ng ch ch t hay s phát tri n công ngh m i làm cho các ph ng ti n và dây chuy n s n xu t c a doanh nghi p có nguy c tr nên l c h u. th c t và kh thi vì doanh nghi p s s d ng k t qu ó th c hi n nh ng b c ti p theo nh : hình thành chi n l c. Nh v y. chi phí.. Doanh nghi p xác nh các c h i và nguy c thông qua phân tích d li u v thay i trong các môi tr ng: kinh t . th ng hi u n i ti ng. ây là m t vi c làm khó òi h i nhi u th i gian. th ng hi u cho mình m t cách ch c ch n và b n v ng thì phân tích SWOT là m t khâu không th thi u trong quá trình ho ch nh chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p. Các c h i có th bao g m ti m n ng phát tri n th tr ng. tài chính. Các nguy c i v i doanh nghi p có th là th tr ng b thu h p. Chi n l c hi u qu là nh ng chi n l c t n d ng c các co h i bên ngoài và s c m nh bên trong c ng nh vô hi u hóa c nh ng nguy c bên ngoài và h n ch ho c v t qua c nh ng y u kém c a b n thân doanh nghi p. có s n ti n m t.uy tín. m c tiêu chi n l c chi n thu t và c ch ki m soát chi n l c c th . công s c.. phân tích và x lý thông tin sao cho hi u qu nh t.

. Calífornia (1955). M t ví d khác g n g i h n là vào th i k 1990. khai thác s tr giúp k thu t t i tác sau ó áp d ng chi n l c t o s khác bi t cho s n ph m nh m nâng cao ch t l ng s n ph m nh vào k t qu c a vi c phân tích SWOT cho i u ki n môi tr ng kinh doanh c a Casumina. v giá t. Công ty ã k p th i có nh ng thay i úng n trong chi n l c kinh doanh qu c t ó là ban u thì ti p c n công ngh cao v i chi phí th p khi ký h p ng liên doanh và ch bi n cho các i tác c a Nh t. l i th v chi phí nhân công r và môi tr ng s n xu t thu n l i.. v óng góp c ph n. W: Công ty ch a có kinh nghi m v s d ng k thu t cao s n xu t gánh n ng t món n l n. Walt Disney Company luôn thành công nh ng công viên ch Disneyland Anaheim. T: S c nh tranh c a các công viên ch khác Paris. O: V trí a lý c a Phi thu n l i (trung tâm Châu Âu). Chính ph Pháp có nh ng bi n pháp khuy n khích và h tr v giao thông. th ng hi u Walt Disney n i ti ng. nhu c u th tr ng n i a v xu t v xe 2 bánh cao.mu n theo u i thông qua vi c th c hi n m t lo t các hành ng c th ) ph i o l ng c. Vào th i k ó. Ch ng h n cho t i n m 1992. khi kh i ông Âu s p Công ty Công nghi p cao su mi n Nam (Casumina) m t m t th tr ng quan tr ng v i 15 tri u v xe/n m trong lúc ang gánh lên vai món n c a nh ng n m tr c. thi t b công ngh l c h u (tính n 1990 là ã 15 n m s d ng). N m 1992. Disney l i ti p t c thành công t i Paris nhà nh ng k t qu chính xác th c t và kh thi c a quá trình phân tích SWOT. s thích c a ng i Pháp ch a y . Công ty ch còn s n xu t kho ng 20% công su t. C ch ki m soát chi n l c là c ch qu n lý và t ch c chi n l c mà doanh nghi p s d ng ki m soát b t c b c nào trong 5 b c hình thành chi n l c nh m m b o quá trình th c hi n i theo úng nh h ng m c tiêu chi n l c. Ví d v 1 thành công trong vi c phân tích môi tr ng kinh doanh và ra quy t nh 8 . Các chi n thu t th ng c thi t l p theo h ng t p trung c th hóa chi ti t vi c th c hi n các k ho ch chi ti t nh th nào.. O: Công ngh s n xu t v xe 2 bánh ã n t i h n. T: M t th tr ng quan tr ng khi Liên xô và ông Âu s p nguy c i u v i các i gia trên th gi i v v xe 2 bánh . và Tokyo (1983).. ti m l c tài chính v ng m nh. S: S n i ti ng c a các nhân v t phim ho t hình. c th . c th : S: Công ty có i ng lãnh o có n ng l c.. mang tính kh thi và có th i h n th c hi n. W: s hi u bi t v v n hóa. Florida (1970).. i ng công nhân g n bó v i Công ty.

5% GDP cho giáo d c. C ng trong ngành giáo d c. t n d ng s am hi u a ph ng. công ty con c a T p oàn Lotte chuyên v bán l và kinh doanh khách s n. Hi n t i. sách. a ph ng hóa là cách ti p c n Hàn Qu c c a Toy "R" US. Tránh xa khái ni m nhà kho. Lotte trang trí n m khu riêng bi t trong c a hàng v i các b i c nh khác nhau nh nh ng vì sao. Toy "R" US ã ký m t h p ng nh ng quy n th ng m i v i Lotte Shopping. s am t ng th tr ng n i a c a các i tác phía Hàn Qu c xây d ng chi n l c kinh doanh c a h . m t tr i. M c dù k ho ch c a Lotte là i u hành 3 c a hàng Toy "R" US trong n m nay nh ng Lotte ang xem xét vi c m thêm 2 c a hàng n a. nh m m c ích chi m kho ng 17% th tr ng ch i. i u này r t quan tr ng m t t n c dành 7. là nh ng sách d y nói ti ng Anh i cùng v i nh ng h ng d n minh h a dành cho tr em t 1 n 2 tu i và nh ng b ng i n t nh nh m m c ích giúp tr em l a tu i m m non làm quen v i các con s . các s n ph m giáo d c và th thao dành cho tr em tr giá 2. Toys "R" US ã phá v k l c doanh s bán hàng tr c ó c a mình k t khi m c a hàng u tiên t i Hàn Qu c vào tháng 12 n m ngoái. t tin r ng 3 c a hàng c a h s v t m c tiêu doanh s 30 tri u USD trong n m 2008.7 t USD c a Hàn Qu c vào n m 2012. Ngoài ra sách và các s n ph m giáo d c c a Toy "R" US c ng c m r ng: Chi n l c c n b n là thu hút nh ng b c cha m Hàn Qu c c bi t coi tr ng vi c giáo d c cho tr nh . công ty này hy v ng có 20 c a hàng Toy "R" US và 100 gian 9 .c a nhà QT: Hàn Qu c là m t th tr ng bán l n i ti ng kh t khe i v i các doanh nghi p n c ngoài. Nh ng ph n ng tích c c nh v y ang thúc y Lotte y nhanh ti n m r ng ho t ng. m t tr ng. d i Ngân hà và khu v c ng ký c thi t k nh nh ng oàn tàu. Lotte. Khi ó. Nh ng Toys "R" US ã r t thành công khi t n công th tr ng này. n th n R ng ông. Toy "R" US d a nhi u vào chuyên môn. Lotte mu n m t thi t k hoàn toàn m i i v i các c a hàng ch i nh m t o ra không khí c a "công viên gi i trí" và cho tr em ch i th ch i ngay t i ch . và cho công ty này c l p i u hành chu i c a hàng c a mình. chi m m t ph n t doanh s bán hàng c a Hàn Qu c. h n b t c qu c gia công nghi p hóa nào và ó là còn ch a k n g n 40 tri u USD các b c cha m Hàn Qu c b ra hàng n m cho vi c h c thêm c a con em mình.

Nhân viên bán hàng trong các c a hàng c a Hàn Qu c c ng th ng xuyên có m t k p th i tr l i ho c h ng d n khi khách hàng c n n. chính các chu i c a hàng c a doanh nghi p Hàn Qu c v i u th v s thông hi u t p quán. Tuy nhiên..hàng Toy "R" US trong các c a hàng gi m giá thu c chu i Lotte Mart. i n t . so sánh các m t hàng cùng lo i v i nhau. lý do chính là c hai gã kh ng l này ã th t b i trong vi c c nh tranh v i các nhà bán l n i a v n có kh n ng xoay tr nhanh và hi u rõ th hi u tiêu dùng c a ng i dân Hàn Qu c. hàng hóa hai chu i c a hàng này th ng c óng gói r t k và ki u cách nên nhi u khách hàng t ra e ng i khi mu n xem xét c n th n món hàng mà h mu n mua. Tr c ó kho ng m t tháng. M i u. các c a hàng c a Wal-Mart và Carrefour hi m khi th y nhân viên h ng d n gi i áp nh ng thông tin liên quan n s n ph m mà khách hàng c n bi t tr c khi quy t nh có nên mua hay không. các t p oàn phân ph i c a Hàn Qu c ã nhanh chóng ³xí ph n´ nh ng v trí t t nh t m c a 10 . giày dép. ng i dân Hàn Qu c xô t i các c a hàng c a Wal-Mart và Carrefour vì tò mò mu n th mua s m theo phong cách ph ng Tây v i nh ng núi hàng ng n ng n. nh p t kh p n i trên th gi i thì các c a hàng n i a l i có u th trong nhóm hàng th c ph m t i s ng và th c u ng. qu n áo. Trong khi ó. t p oàn bán l l n th hai th gi i là Carrefour c a Pháp c ng gây nên m t c n ³ a ch n´ t ng t khi bán l i h th ng c a hàng Hàn Qu c v i giá g n 2 t USD. T tr c khi các t p oàn n c ngoài chính th c thâm nh p th tr ng n i a. V ch ng lo i hàng hóa thì trong khi Carrefour và Wal-Mart t ra v t tr i v i nh ng m t hàng nh i n. theo gi i phân tích. t p oàn bán l hàng u th gi i WalMart ã tuyên b rút lui kh i th tr ng này b ng cách bán h t các c s c a mình cho t p oàn bán l n i a Shinsegae v i giá g n 900 tri u ôla M . các c a hàng c a Hàn Qu c th ng s p x p hàng hóa theo h ng thu n ti n nh t cho khách hàng quan sát.. Tuy nhiên. Cách thi t k h th ng c a hàng c ng có chuy n áng nói. Gi i thích cho quy t nh rút lui kh i th tr ng Hàn Qu c. túi xách. Ví d v 1 th t b i trong vi c phân tích môi tr ng kinh doanh và ra quy t nh c a nhà QT: Sau tám n m ho t ng Hàn Qu c. s thích tiêu dùng c a ng i dân ã áp ng r t t t nhu c u c a khách hàng. c Carrefour và Wal-Mart u nói r ng ó là do chi n l c t p trung cho th tr ng Trung Qu c. Trên th c t .

hàng. ngân sách 4. T ch c th c hi n 5. khi n h h t mình vì công vi c chung và góp ph n kêu g i công chúng ng h hàng hóa và d ch v c a mình. M t khác. Các nhà bán l Hàn Qu c ã rút kinh nghi m i u này và t ra khéo léo trong cách i x v i nhân viên. T p trung vào h th ng. Carrefour là hàng hóa a d ng và giá r . t m c tiêu thông qua h th ng chính sách. Hãy nêu 5 sai l m khi phân tích môi tr ng kinh doanh: . Wal-Mart ã b k t t i là th ng xuyên o ép các nhà cung c p mua hàng v i giá r m t. K ho ch.Không có kh n ng thích nghi v i s thay i c a th tr ng . u hàng hoàn c nh 7. hàng hóa ch t ng nên thi u tính h p d n thì ng i tiêu dùng l i t ra thích thú khi b c vào nh ng c a hàng thoáng ãng. Trông nom 8. Ngoài ra. Là ng i duy trì 10. Nh ng có c m c giá c nh tranh nh th . Là b n copy 9. Phân bi t gi a qu n lý và lãnh o DN Vi t nam th ng có nh ng sai l m gì trong qu n lý và lãnh o dn (sa à vào qu n lý hay lãnh o và h u qu ) Qu n lý 1. Ki m tra giám sát và gi i quy t v n 11 . trong khi các c a hàng c a Wal-Mart và Carrefour c thi t k theo d ng nhà kho. Ki m tra giám sát 6.Kh o sát th tr ng ch a k l ng 5. trang trí p và s p x p hàng hóa h p lý c a Shinsegae. i u này góp ph n t o ra khó kh n cho các i gia khi mu n bành tr ng ho t ng. i m m nh nh t c a các h th ng bán l kh ng l nh Wal-Mart. Làm úng 2. các nhà bán l Hàn Qu c c ng bi t l i d ng i m y u c a các t p oàn bán l a qu c gia nh Wal-Mart là th ng xuyên b d lu n ch trích là bóc l t và i x không t t i v i nhân viên c ng nh chèn ép các nhà cung c p hàng hóa. c u trúc 11.Ko có cái nhìn toàn di n . m nh l nh hành chính 3.Không theo sát tình hình th c t c a n n kinh t .a i m kinh doanh không úng ch .

ng viên khuy n khích 3. T m nhìn ng n h n 13. Ch p nh n "b ng l c" này là m t sai l m. Là ng i phát tri n 10. truy n ni m tin 12. s phòng th và c xung t n i b . t c v này còn cho phép h bi n v n phòng thành c a riêng mình. Nhìn n t n chân tr i DN Vi t nam th ng có nh ng sai l m gì trong qu n lý và lãnh o doanh nghi p: (Trung so n ) Cho r ng m i ng i ph i ph ng s mình Có th . i m i 8. vi n c nh 4. vì nó s khi n lãnh o b cô l p (c v m t t nhiên và t ch c) v i m i ng i mà h làm vi c g n g i nh t. có c m t ch c danh cao s em l i cho ng i ó quy n cho phép ai c và không c tham gia vào vi c gì. ng viên khuy n khích 6. i u này s d n n các quy t nh c m tính. Là b n g c 9. ng viên khuy n khích.12. T p trung vào con ng i 11. Ch ng hoàn c nh 7. th t 12 . Nhìn n dòng cu i cùng Lãnh o: 1. t m c tiêu thông qua nh h ng. T m nhìn dài h n 13. ôi khi. Ph ng h ng. H i cái gì và nh th nào 14. M c dù v trí lãnh o gánh r t nhi u trách nhi m kèm theo. nh ng nó không ph i là òn b y h ng i "cao h n" so các thành viên khác trong t p th . c p trên có v trí hoàn toàn bình ng v i nhân viên. Cô l p b n thân v i c nhóm Trong m t s t ch c. Th m chí. Làm nh ng cái úng 2. H i nh th nào và khi nào 14. Ch n gi n là ngh a v c a h khác bi t h n so v i nhân viên. sai l m tai h i nh t c a lãnh o ó là cho r ng v trí cao c p em l i cho h m t thân th cao h n m i ng i trong t ch c. T p h p m i ng i 5.

và có th a ra các quy t nh c cân nh c k l ng tr c khi bi n nó thành rào c n cho công vi c c a c nhóm. không phân bi t c vai trò gi a qu n tr nhân s và qu n tr ngu n nhân l c.s hi u c các v n c a m i ng i trong nhóm và c coi nh là "m t thành viên". Xen l n tính ch t cá nhân vào công vi c Trong m t s môi tr ng. nó r t d bi n thành khoe khoang. Các thành viên s trông ch vào quy t nh c a lãnh o sao cho hi u qu nh t v i công vi c. nhu c u riêng c a mình nên ph n th ng phù h p s có tác d ng khuy n khích t t. b c d c. lo âu v các ng nghi p. Tuy nhiên. m i nhân viên l i có m t s thích. b c l các c m xúc m t cách tr c di n l i là i u c m k .Không h c t chính nh ng sai l m c a mình 13 . S c nh h ng c a m t v lãnh o. không phát tri n c l c l ng k th a (b nh s ng lâu lên lão làng) và không t o s c nh tranh lành m nh trong n i b doanh nghi p. S thi u t tin c a lãnh o có th khi n cho c nhóm b b i r i. Tuy nhiên. i u này không d th c hi n. có các gi i h n th c t và xã h i d a trên cách hành x t i n i làm vi c. T ng t v y. Thi u ho ch nh nhân s Các nhà lãnh o th ng thi u ho ch nh chi n l c nhân s . R t nhi u lãnh o m c sai l m khi a ra các ph n th ng cho thành viên y h t nh cho b n thân mình. DN Vi t nam th ng có nh ng sai l m gì trong qu n lý và lãnh o doanh nghi p: (Trang so n) . S d ng các "k thu t" t o ng l c không phù h p M i ki u ng i l i c t o ng l c theo nh ng cách khác nhau. Ch o có ngh a là suy ngh m i vi c t tr c. c h i l n h n cho các ho t ng nên c t p trung vào công vi c. lãnh o c n ph i trong cùng hoàn c nh v i m i ng i. vì con ng i là m t th c th "chính lu n" và tr i nghi m t cu c s ng c a chúng ta không chia u thành các ng n. nh m l n gi a duy trì ng l c và t o ng l c bên trong c a i ng nhân viên. Không cung c p ch d n M t l i th ng g p nh t mà các lãnh o hay m c ph i ó là quá yêu ph n "chuyên môn" mà quên i nhi m v "ch o". lãnh o l i có m t s "không s n sàng" a ra m t quy t nh chính xác. Và ôi khi. nh ng rõ ràng là lúc này.

m i th u thay i.m t danh hi u ch ng t h là ng i s m t. và c a chính mình.tin t ng . và h h c thêm nhi u i u m i.Ph nh n các sai l m là th t b i t h i nh t cho nh ng ai mu n tr thành lãnh o. c a nh ng lãnh o c p cao h n. Nh ng nhà lãnh o t i là nh ng ng i ngh r ng d a vào ng i khác là d u hi u c a s y u u i. xa lánh m i ng i. Các nhà lãnh o v i luôn tìm v g c r c a h th ng xuyên b sung thêm cho h nh ng gì còn thi u. i u ó khi n h t thu mình l i khi có sai sót.không . Và ó là lúc b n m c sai l m. H bi t r ng h không th bi t h t m i chuy n. thành viên trong nhóm c a b n thay i. b n s không bao gi tr thành m t nhà lãnh o hi u qu .Ra l nh thay vì lãnh o Thay vì nói chuy n v i gi ng ra l nh. Thay i là bình th ng.th . i u u tiên mà m t nhà lãnh o m i nên h c là s khiêm 14 . b n s b b l i phía sau.Không nh n bi t quá kh Khi các nhà lãnh o không bi t tôn tr ng quá kh và không có m t quá kh thích h p v i v trí hi n t i c a h . vì th h quên i quá kh và th m chí còn ph nh n quá kh c a mình. M tv n khác x y ra v i các lãnh o m i là h th ng ngh r ng h ch có m t c h i duy nh t và không c phép có sai sót không ph lòng nh ng ng i ã tin t ng t h vào v trí lãnh o.làm th t v ng . . H i ch ng tôi . Các nhà lãnh o tôn giáo có th tuyên b h không bao gi sai l m.Ngh v nhu c u b n thân u tiên Nhi u lãnh o ngh v v trí c a h nh là m t c quy n .Không l ng nghe Nhà lãnh o ph i bi t l ng nghe ti ng nói c a nhân viên. nh ng i u ó ch khi n h b l t nhanh h n. .tôi này t m t s c ép r t n ng n lên các nhà lãnh o và khi n h không th ch p nh n c sai l m.Không linh ho t M t nhà lãnh o gi i c n ph i linh ho t. . hãy s d ng các k n ng h p tác c a b n. và h tìm n s giúp c a nh ng ng i ã giúp h tr c ây.. Nh ng nhà c tài có th th i ph ng s hoàn h o c a mình. nh ng h không ph i lúc nào c ng úng. . H g p l i nh ng ng i th y c . N u b n không th ch p nh n s thay i và kh n ng lãnh o c a b n không c dùng giúp nhân viên c a b n thích ng v i s thay i. N u b n không linh ho t. th t b i có th n v i h b t k lúc nào.nh ng ng i . . Tình hu ng thay i. môi tr ng bên ngoài thay i.

thì không ai có th ph nh n t m nh h ng thông qua óc hài h c c a ông. Hi n nay có quá nhi u nhà lãnh o t ra nghiêm kh c h n m c th ng l vì h ngh ó là m t ph n c a lãnh o. . Nh ng bu i h p báo t i Nhà Tr ng c a Kennedy cho n gi v n là hình m u. R t nhi u nhà lãnh o nh n th c r ng kho ng cách gi a h và nh ng ng i i theo là quá l n. N u b n không bi t cách c i vào tình hu ng thì b n s th t b i. ng i bi t lãnh o b ng ví d h n là b ng m nh l nh. Không ph i v y.Ngh r ng lãnh o là i u v nh vi n Nh ng lãnh o gi i bi t r ng th i i và hoàn c nh có th thay i và h có r t ít c h i lãnh o hi u qu . M t nhà lãnh o gi i luôn t nhu c u c a ng i khác lên tr c nhu c u c a b n thân. hãy chuy n nó thành khu v c l tân và chuy n n ch nh h n.Không có óc hài h c C u T ng th ng M Kennedy có th là m t ví d tuy t v i cho th h lãnh o m i. N u b n c cung c p m t v n phòng r ng l n. Khi c h i m ra. Cái b y ph c v cho nhu c u c a b n thân h . bi t cách gi i quy t v n mà không gây ra i u hay hi m khích. h làm t t c m i i u trong kh n ng quy n l c c a mình t c t m nhìn.Nhìn s vi c ch v i hai màu tr ng ho c en Th gi i t n t i v i vô vàn màu s c và nhà lãnh o nào h c c cách nhìn th gi i theo nh ng màu s c tuy t v i nh t c a nó. Cho dù ông có ph m sai l m gì v i t cách là m t ng i bình th ng hay là m t nhà lãnh o. h c ng bi t cách lên k ho ch cho m t s rút lui tr n v n. Không may là các nhà lãnh o th ng không làm nh v y và r i vào các b y dành cho chính h .t n. lãnh o là bi t nh n trách nhi m ch không ph i tr thành m t t ng á. vì th h ã không chú tr ng n vi c ào t o nh ng th h k c n nh ng gì mà h ã t ng h c c.Không bi t ào t o M t nhà lãnh o không ph i ch bi t làm giàu v n ki n th c cho b n thân mà còn ph i bi t tr thành m t ng i th y t t. . Nh ng khi c h i ã óng d n l i. 15 . tiêu chu n cho các th h lãnh o hi n nay. . . m i là ng i cu i cùng chi n th ng trong nh ng tình hu ng khó kh n. Các ho t ng lãnh o c b n là: Ch o: Cung c p các ch d n và giám th vi c hoàn thành nhi m v c a nhân viên m c cao nh t.

Ph m vi mà qu n lý c p n r ng h n nhi u so v i lãnh o.S bình d : Nh ng nhà lãnh o thành công nh t là nh ng ng i xem b n thân nh là ng i h tr cho nhân viên c a mình ch không ph i là bu c nhân viên làm vi c cho mình. trên các n i dung sau: . gi a con ng i và tài chính.S tin c y: M i ng i s không i theo nhà lãnh o tr khi anh ta cho h cho th y s nh t quán và kiên nh. là cái mà trong m t nhà lãnh o hi u qu thì luôn i cùng v i t m nhìn. ngoài qu n lý con ng i.Ch tr ng: Ch tr ng là cái liên k t m i ng i v i nhà lãnh o. còn ch c n ng khác c a qu n lý l i không ph i là lãnh o. Còn v qu n lý. v t ch t. Lãnh o và qu n lý thu c hai t ng ho t ng khác nhau song chúng l i có quan h 16 .Bình t nh: Lãnh o t t không làm r i tung m i v n nh th th gi i s p s p n n i khi có m t v n r c r i nào ó x y ra. i t ng c a qu n lý còn bao g m tài chính. ôn c: Thúc y nhân viên hoàn thành công vi c Làm g ng trong m i s thay i U quy n: Trao trách nhi m. . Lãnh o là m t ch c n ng c a qu n lý.ng viên: T o i u ki n thu n l i v m i m t cho các c g ng c a nhân viên nh m hoàn thành nhi m v và chia s trách nhi m v i h trong vi c l a ch n quy t nh.T m nhìn: B t k m t nhà lãnh o gi i nào c ng có c m giác t t v m c tiêu và có kh n ng a ra m c tiêu ó. H không làm cho nó tr nên ph c t p. gi i thích các quy t nh. . c bi t là quan h c p trên và c p d i. Qu n lý và lãnh o khác bi t nhau nh ng có liên quan m t thi t v i nhau. H s a ra nh ng câu ki u nh "Chúng ta có th gi i quy t vi c này". . gi a v t ch t và con ng i. Thông th ng. x lý quan h gi a ng i v i ng i. Qu n lý không ch x lý quan h gi a ng i v i ng i mà còn ph i x lý m i quan h tài chính và v t ch t. .T ch : Nh ng nhà lãnh o thành công nh t bi t h là ai và s không c g ng "u n" mình tr thành nh ng ng i không ph i là h .G i ý: H ng d n. quy n quy t nh và gi i quy t v n cho nhân viên.Rõ ràng: Nh ng lãnh o th c s bi t cách làm sáng t v n . lãnh o ch y u là lãnh o con ng i. . th ng c g i là ch c n ng lãnh o. . H tr . t o cho nhân viên c h i tho mãn cao nh t trong công vi c. ây là v n c t lõi trong ho t ng qu n lý. v ch ra h ng tác nghi p và giám sát nhân viên th c hi n.

Khen ng i nhân viên m t cách hi u qu úng lúc. . là t o c h i cho các nhân viên c tr thành ng i n i ti ng trong n i b . nhân viên tham gia vào quá trình ra quy t nh. nh ng v trí phù h p v i kh n ng c a nhân viên h có th c ng hi n h t s c mình trong công vi c. k ho ch ph n u. n v ti n lên phía tr c« Còn qu n lý t p trung gi v ng và t ng c ng ho t ng c a t ch c m b o th c hi n t t m c tiêu mà lãnh o ã xác nh. và nên t ch c cu c h p cu i tháng nêu g ng h . Chia s nh ng câu chuy n có giá tr k cho nhau nghe nh ng câu chuy n có th t v tr ng h p nhân viên i n hình ã có hành ng khi n cho khách hàng ph i ng c nhiên. em có th làm gì ng viên khuy n khích nhân viên c p d i . Gi s em là tr ng phòng/phó phòng. l p gia ình. ban ngành. Các nhân viên mu n c công nh n tr c các ng nghi p c a mình và vi c công nh n h tr c t p th là m t trong nh ng công c ng viên có hi u qu nh t.H i và l ng nghe ph n h i c a nhân viên . cho h có vao trò ngày càng nhi u trong quá trình ó.Công nh n thành tích : a ra hình th c nhân viên c a tháng. Tr c h t là khuy n khích các nhân viên c ng c k n ng ph c v khách hàng. Vi c chia s nh ng câu chuy n nh trên t c hai m c ích. Khi h là nhân viên c a tháng. Ho t ng lãnh o t p trung vào vi c a ra quy t sách. luôn sãn sàng ti p c n v i nhân 17 . nhân viên nào làm vi c t t nh t và c bình ch n nhi u nh t. Th hai. T ng quà nh h p s thích cho m i nhân viên khi có d p i công tác ng viên b ng cách trò chuy n v i nhân viên. thán ph c.Th hi n s quan tâm t i gia ình nhân viên nh lúc sinh em bé. và quan tr ng h n. khích l tinh th n thi ua làm t t c a h . xác nh m c tiêu. th t c hay nh ng thay i v thông tin s n ph m ho c quá trình làm vi c. 6. t o thêm lòng t hào v nhóm. Vi c phê bình ch c th c hi n m t cách riêng t . thông báo cho nhân viên n u có nh ng thay i liên quan tr c ti p n h nh nh ng thay i v chính sách.T o nên nh ng i nhóm làm vi c . v ch ra chính sách t ng ng và ph ng h ng lãnh o khu v c. Ph n th ng c ng ph i c cân nh c sao cho x ng áng . ca ng i h làm g ng m u m c cho các nhân viên khác. t c là h h u nh là ng i u tú nh t c a t ch c. lòng t tôn c a t ng cá nhân có ng l c làm vi c h n trong m i nhân viên.m t thi t khó tách r i.

h ng d n và h tr nhân viên c a mình. S n sàng ti p nh n và a ra nh ng thay i c n thi t n u nh ng su t ó có giá tr . Luôn thông tin cho nhân viên c a mình: Hãy thông báo cho nhân viên n u có nh ng thay i liên quan tr c ti p n h nh nh ng thay i v chính sách. khi n tinh th n làm vi c ph n ch n và h ng kh i h n. D i ây li t kê nh ng cách t t nh t mà ng i qu n lý có th làm thúc y s h p tác c a nhân viên. g n g i và ng gi kho ng cách v i h . S n sàng l ng nghe: Luôn l ng nghe nhân viên c a b n và ý n nh ng gì nhân viên bàn lu n v i nhau. luôn chú ý ào t o. Ti p nh n nh ng su t: Hãy luôn hoan nghênh nh ng su t và sáng ki n óng góp c a nhân viên. **** Nh ng nhà qu n lý thành công luôn bi t cách khuy n khích nhân viên c a mình. làm ra sao. th t c hay nh ng thay i v thông tin s n ph m ho c quá trình làm vi c. phát tri n. Nó s không ch h u ích v i b n mà còn v i c nh ng ng i làm vi c cho b n n a. Nh n bi t tr ng thái tinh th n c a nhân viên: Hãy nh y c m v i s thay i c a nhân viên bi t c nguyên nhân và th i i m c a nh ng tr ng thái ó. Góp ý có tính ch t xây d ng: M t nhà qu n lý hi u qu luôn bi t cách góp ý trên tinh th n xây d ng ch không ph i d n nhân viên vào ngõ c t. hay ai s làm. N u không ph i là quy t nh làm gì thì c ng là quy t nh làm nh th nào. v công vi c và v công ty h s t ra r t h p tác. môi tr ng lm vi c chính b n thn h v a l ng v i nh ng suy ngh c a mình. Tôn tr ng nhân viên: Hãy luôn tôn tr ng nhân viên c a mình c ng nh v i b t c ai b n làm vi c cùng. c nhi u ý t ng h n cho cách làm vi c. h ng d n và h tr nhân viên c a mình. M c dù m i ng i u có nh ng ng c riêng thúc y h nh ng ph n l n u cho r ng hai th quan tr ng nh t mà h tìm ki m chính là s tôn tr ng l n nhau và c hoà nh p v i m i ng i. Khi các nhân viên c m th y hài lòng v b n thân. Khuy n khích nhn vin sng t o. g n g i và ng gi kho ng cách v i h Luôn quan tâm n vi c phát tri n nhân viên: Ng i qu n lý t t s luôn chú ý ào t o. Hãy cho h có vao trò ngày càng nhi u trong quá trình ó. Duy trì m i liên h v i nhân viên: Hãy luôn sãn sàng ti p c n v i nhân viên.viên. nhân viên tham gia vào quá trình ra quy t nh: Cho nhân viên c a b n c tham gia quá trình ra quy t nh. phát tri n. 18 .

h v n theo nó hành ng. áng ra v i khó kh n nh v y. V nguyên t c EVN là n v m nh nh t v l nh v c này.Ném lao ph i theo lao: ây là sai l m to l n c a nhà QT. VD: Vi c EVN t ch i các d án là không h p lý l m và h i v i vàng. thì EVN ph i ³mách´ cho nhà n c cách x lý tình hình này nh th nào: t ng giá i n. Nêu lên trách nhi m v i công vi c: Cho nhân viên bi t b n mong i gì h và b n s ánh giá công vi c c a h nh th nào. T t nh t h nên giành th i gian m i lu t s t v n xin c p gi y phép ng ký kinh doanh và b o v quy n l i cho b n thay vì t n th i gian t b t uv i công vi c kinh doanh. Dù bi t quy t nh c a mình không úng. VD: Rõ ràng công ty bông B ch tuy t ã th y nh ng quy t nh sai l m. i v i công ty nhà n c là v a th y khó kh n là ã không ch p nh n làm n a. EVN ã khó thì ph i th y r ng các t ng công ty khác còn khó h n .Ra quy t nh v i vàng : M i ngày l i có thêm ng i mu n thành l p công ty cho riêng mình b i h mu n tr thành ông ch và n m quy n ki m soát m i ho t ng trong công ty. 7. Nh ng ng i lãnh o ã a Bông B ch Tuy t i xu ng trong th i gian qua nh ng v n 19 . Nh ng công vi c kinh doanh này không ph i lúc nào c ng là m t s l a ch n úng n. trên c s s hi u bi t các quy lu t v n ng khách quan c a h th ng b qu n tr và vi c phân tích các thông tin v hi n t ng c a h th ng ó Nh ng sai l m mà các nhà QT c a DNVN th ng g p ph i trong vi c ra quy t nh: . Nh ng sai l m mà các nhà QT c a DNVN th ng g p ph i trong vi c ra quy t nh. Nêu vd th c ti n minh h a (5 sai l m) Ra quy t nh là a ra các gi i pháp và ch n ra m t gi i pháp gi i quy t v n Ra quy t nh là hành vi sáng t o c a nhà qu n tr nh m nh ra ch ng trình và tính ch t ho t ng c a t ch c gi i quy t m t v n ã chín mu i. Khái ni m ra quy t nh. huy ng ngu n v n t các n i khác. ch không ph i cách là th y khó là nh ra.Công nh n nhân viên: Hãy a ra nh ng l i ng i khen n u h x ng áng ho c hoàn thành t t công vi c. c t y u ch ng t quy n l c c a mình. Duy trì nh ng tiêu chu n trong nhân viên: N u b n cho nhân viên th y h ang t o ra nh ng tiêu chu n cao nh th nào thì h s tr nên t tin và c g ng th hi n b n thân m c ó.

. Có l ây là m t cái y u c a ng i Vi t. Cách th c ó khi n con ng i luôn trong th b ng khi i phó v i nh ng m i nguy mà chúng ta i m t hàng ngày trong xã h i hi n i M i quy t nh a ra u ph i d a trên nh ng tiêu chí rõ ràng. b t ch p m i tr ng i (k c khách quan) hay không? . Thu th p thông tin. Vi c ch nh này d a trên m t quan i m r t c m tính: nv c ch nh là m t Công ty xây d ng l n.Ra quy t nh d a vào kinh nghi m c hay c m tính Chúng ta có xu h ng s d ng nh ng tình hu ng mà chúng ta ã tr i qua ánh giá m t tình hu ng c th . Trong các tiêu chí a ra nhà QT c ng c n ph i ch n 1 tiêu chí mang tính ch t c t lõi khi a ra quy t nh. còn v i Công ty Maju stabil Sdn. a ph n chúng ta u a ra các quy t nh d a trên c m tính c a mình. Formosa là T p oàn công nghi p n ng c a ài Loan chuyên v l nh v c hoá d u và ch t d o.. S GTCC l i quy t nh ch nh th u vi c s a ch a công trình C u V n Thánh 2 . i u quan tr ng nh t là n v nh n th u có s n sàng và quy t tâm th c hi n t i cùng công trình ó. vi c ch n n v nào ph i tr i qua s so sánh r t nhi u tiêu chí ch không th ch d a vào hai tiêu chí là doanh nghi p l n và có xe máy s n c. Bhd thành viên c a T p oàn Lion Diversiffied Holding Behard . có xe máy y !.t p oàn kinh doanh a ngành. ch a làm thép bao gi . C 2 t p oàn trên u không thu c hàng ng 20 t p oàn luy n kim hàng u trên th gi i. nh ng l i u t 2 liên h p 20 . ây qu là m t quy t nh r t "li u" c a S GTCC khi n cho nhi u ng i c m th y khó hi u.. Trên th c t .9 t ô la M c a T p oàn Formosa ( ài Loan) m i ây ã c Ban qu n lý khu kinh t V ng Áng ( Hà T nh) trao gi y ch ng nh n u t và ã kh i công xây d ng.N m thông tin sai l ch ho c thi u thông tin khi ra quy t nh Chúng ta th ng hành ng và b s chi ph i c a nh ng hi n t ng b n i mà quên i cái g c mà chúng ta c n gi i quy t là gì r i u t các ngu n l c vào nh ng i m không c n thi t. VD: Không t ch c u th u.ang c níu gi b máy i u hành cho dù ã th y rõ là công ty ho t ng không hi u qu . không thu c hàng ng các công ty s n xu t thép l n. Mu n có nh ng quy t nh hi u qu nhà QT c n xây d ng các tiêu chí l a ch n. Các tiêu chí l a ch n nhà QT a ra ph i c n c vào m c ích v n và k t qu mà nhà QT mu n h ng t i. phân tích thông tin và xác nh v n thành công là b n ã th ng l i 50% c a quá trình ra quy t nh VD: D án Khu liên h p gang thép và c ng v i t ng v n u t 7. tiêu chí càng rõ rang bao nhiêu nhà QT càng có c h i ra quy t nh chu n xác bây nhiêu.

lãnh o th ng chú tr ng nhi u vào vi c ra các chi n l c h n là th c hi n chúng. Phân b ngu n l c b t h p lý. Có ba d u hi u ch ng t t ch c ho ch nh chi n l c kém: Thi u s liên minh chi n l c m i c p. nhà QT c n c n c l i các tiêu chí mình ã a ra. nh ng ch m t s ít trong s h là thành công khi bi n nh ng chi n l c này thành k t qu ho t ng doanh nghi p. Duy trì các bi n pháp kém hi u l c. Hãy th ng th n rút ra nh ng kinh nghi m và bài h c l n sau mình th c hi n t t h n. t ch c ó ph i xác nh rõ m c tiêu liên k t gi a các phòng ban. các công ty c n xây d ng các bi n pháp thích h p t i các b ph n ch c n ng th c hi n thành công chi n l c ã ra. t nhóm và các cá nhân. các chi n l c th ng c ho ch nh r t ch n chu nh ng l i c tri n khai th c hi n m t cách h i h t. Các bi n pháp này góp ph n h ng 21 .ánh giá và t ng k t k ho ch: ây là b c r t quan tr ng nh ng nhi u ng i l i không nh n th c úng ho c làm nó m t cách qua loa. Tu theo m c u tiên. Ngoài nh ng bi n pháp o l ng tho mãn khách hàng và tài chính truy n th ng. Sau m i l n ra quy t nh. M i cá nhân c ng ph i ý th c rõ nh ng vi c c n làm th c hi n thành công nhi m v chi n l c c a mình. Nêu vd th c ti n minh h a. Nh ng sai l m/l i th ng g p ph i trong công tách ho ch nh c a các DNVN.thép l n nh t Vi t Nam tính n th i i m hi n nay. Vi c ho ch nh chi n l c òi h i t ch c ph i có ngu n l c c n thi t c i ti n nh ng l nh v c ho t ng có vai trò quy t nh i v i vi c t o u th c nh tranh. Th c t cho th y. bi n chi n l c c a t ch c thành hành ng c th . k t qu mà nhà QT mong mu n ánh giá k t qu mà nhà QT ã t c. Làm th nào ho ch nh chi n l c thành công H u h t các nhà lãnh o doanh nghi p u nh n th c c t m quan tr ng c a vi c ho ch nh chi n l c. ngu n l c c n ph i c phân b m t cách h p lý có th t o ra s khác bi t th c s v vi c chú tr ng vào t ng l nh v c c n c i ti n. M t trong nh ng lý do là: nhi u công ty. V y vi c ng ý cho 2 t p oàn này u t vào ngành công nghi p thép t i VN có úng hay ko? . Hai câu h i c b n c a m t quá trình ra quy t nh hi u qu nhà QT c n ghi nh là: Cái gì ã t t r i và cái gì c n t t h n? 8.

các nhà u t n c ngoài th ng coi tr ng nh ng y u t sau: b n k ho ch kinh doanh c ho ch nh k l ng và vi t c n th n b ng ti ng Anh.. th i gian d báo quá ng n (d i 3 ± 5 n m). chi n l c cho nhà u t rút v n.d n các nhân viên làm vi c nh m t c các m c tiêu chi n l c. nhà u t s quan tâm n các c h i t ng tr ng m nh. i v i v n vay. Khi xây d ng chi n l c tài chính. Còn i v i v n c ph n. i ng qu n lý có kinh nghi m. lãnh o t ch c ph i hi u r ng n u ch xây d ng và thông báo v chi n l c kinh doanh thôi là ch a mà ph i phân quy n cho các nhân viên h có th ch ng th c hi n công vi c. d báo không l ng v n ng n h n cho các u t dài h n. d báo thi u v v n u t vào tài s n c nh t m c t ng tr ng mong i. Doanh nghi p c n m b o huy ng m t l ng v n th c hi n k ho ch m r ng và d phòng cho s ch m tr hay các v n phát sinh khác trên th c t . nh n bi t c nh ng khía c nh nào c a các quá trình góp ph n áng k vào vi c t c m c tiêu chi n l c. Ngoài ra. chu n b huy ng v n. xác nh ph m vi thay i và c i ti n. k ho ch tài chính và m c ích s d ng v n rõ ràng. các doanh nghi p th ng m c các l i sau: d báo quá l c quan v s t ng tr ng doanh thu và các t l l i nhu n. doanh nghi p c n xác nh rõ v n c n huy ng cho n v /b ph n nào và m c ích s d ng là cho v n l u ng hay u t m r ng s n xu t kinh doanh. 22 . ng th i khuy n khích nhân viên th c hi n nh ng thay i và c i ti n các quá trình. d báo t ng lai không nh t quán v i quá kh . nhà u t còn òi h i doanh nghi p ph i ch ng minh h t kh n ng tr v n g c l n lãi. mô hình kinh doanh ã c ch ng minh. Có th nói. h c n xác nh rõ các quá trình chính trong vi c t o ra và cung c p giá tr cho khách hàng. b n d th o tài chính chi ti t và áng tin c y. bi n pháp và tinh th n trách nhi m. tránh kh i nh ng sai l m trên. khung th i gian và giá tr doanh nghi p d ki n. ho ch nh chi n l c có hi u qu òi h i ph i chú tr ng ba y u t chính ó là quá trình. ngu n l c c n thi t t o ra s t ng tr ng. Khi ti p nh n m t ngh u t . Nói cách khác. Vi c ti p c n các ngu n v n c n c b t u ít nh t 6 9 tháng tr c th i i m doanh nghi p c n v n.. d báo thi u v vi c nh h ng c a gián o n các ho t ng hi n t i khi ti n hành các k ho ch m r ng.

có n t hàng và chuy n hàng. Nên bi t r ng b n c n m t k ho ch kinh doanh và b c u tiên là vi t k ho ch ban u. 5. ng ch n khi b n có th i gian. sau ó ti p t c c p nh t cho phù h p v i tình hình kinh doanh c a b n. Có m t s khác bi t l n gi a chúng. b n s . Ng i ta ch có th hi u c 3 ho c 4 i m chính. ng nhiên. thành công b n c n c hai. 3. và nên. M t k ho ch nêu b t c 3 ho c 4 u tiên là m t k ho ch kinh doanh có s t p trung và s c m nh. nh ng i u quan tr ng là b n ang có k ho ch. B n c n ph i hi u r ng k ho ch kinh doanh c a b n d ng nh không bao gi k t thúc. s n xu t ra s n ph m. thì ch ý t ng thôi không th t o nên m t doanh nghi p v i. d i ây là danh sách nh ng l i th ng g p khi l p k ho ch kinh doanh mà b n nên tránh: 1. B n ph i th ng xuyên lên k ho ch kinh doanh c a mình. Hãy vi t ngay t bây gi . M i sáng nhân viên u có m t. i u khi n cho m t ý t ng kinh doanh tr nên có giá tr không ph i là b n thân nó mà là m t doanh nghi p c d ng nên d a trên ý t ng ó. luôn ch nh 23 . Không c nh m l n ti n m t v i l i nhu n. Không c nh m l n gi a m t k ho ch v i vi c lên k ho ch. tuy nhiên dòng ti n quan tr ng h n l i nhu n r t nhi u b i vì l i nhu n là m t khái ni m k toán còn ti n m t ch là ti n trong ngân hàng b n không th thanh toán hoá n b ng l i nhu n. S d ng ph n l n ti n mua hàng c ng không làm nh h ng n l i nhu n. th c ra s ch ng có u tiên nào. ng làm m nh t các u tiên. tr l i i n tho i. 2. Giá tr c a m t b n k ho ch là ph n th c hi n k ho ch và k ho ch c th c hi n khi b n t c nh ng m c tiêu chính trong k ho ch. M t k ho ch mà li t kê kho ng 20 u tiên. khách hàng thanh toán ti n hàng. cung c p các d ch v . ó là i u khi n m t ý t ng tr thành hi n th c. Dù là vi t k ho ch kinh doanh cho th y r ng b n ang gây d ng doanh nghi p d a trên ý t ng l n hay là b qua ý t ng ó. Quá trình ho ch nh không k t thúc khi b n k ho ch c th c hi n. 4. b n s s m nh n ra r ng k ho ch c a b n có th không bao gi th c hi n c. Bán hàng t n kho có th thu v r t nhi u ti n mà không làm thay i l i nhu n. i khách hàng tr ti n có th làm l n b i tình tr ng tài chính c a b n mà không nh h ng n l i nhu n. ng ánh giá quá cao ý t ng kinh doanh. ng trì hoãn vi c vi t K ho ch Kinh doanh. i n khi b n tìm c úng ng i và ng i n lúc ph i có m t nguyên nhân c p thi t vi t k ho ch.giúp b n phác th o m t b n k ho ch xác áng. Vi t m t b n th o và làm th .

10. tuy nhiên b n không th l p k ho ch chi ti t hàng tháng cho các n m sau n m u tiên. Chi ti t ây có ngh a là tình hình tài chính. tuy v y b n c ng c n nhi u k ho ch chi ti t khác khi giao nhi m v cho m i ng i. b n có th l p k ho ch 5 n m. N u b n th c s ã l p k ho ch kinh doanh m t l n trong m t th h mà doanh thu t ng v t thì b n nên l p nhi u k ho ch chi ti t t d i lên cho b n k ho ch ó d báo r ng ngay c nh ng nhà u t m t m i nh t c ng s tin vào nó. ch không ph i công vi c k toán. ây là m t k ho ch kinh doanh ch không ph i m t lu n v n ti n s . M t k ho ch kinh doanh s tr nên vô ngh a khi thi u chúng. T p trung vào nh ng i m chính. Báo cáo dòng ti n là quan tr ng nh t. xác nh i u gì s x y ra và ai s ph i th c hi n i u ó. Không nên tô v b n k ho ch b ng quá nhi u phông ch . Hãy th c hi n k ho ch. Không 24 . Không ai c n t i nó và c ng không ai tin vào nó. Không m t k ho ch kinh doanh nào l i th t b i ch vì u m c trang không c mã hoá màu. Nh ng k ho ch chi ti t này th c s có ý ngh a. b n ch ang d oán v t ng lai trong m t h th ng y nh ng i u b t n. ây ch là vi c lên k ho ch. nh ng s ki n quan tr ng. Hãy vi t b n k ho ch kinh doanh ng n g n và t p trung vào nh ng u tiên chính. N u không có m t k ho ch t o ra nh ng d u n. 10 n m. 7. nh ng không ai tin nó trong m t k ho ch kinh doanh ch vì t t c m i ng i u nói th . b i vì th c t luôn y chúng ta v phía tr c. ng ch nên vi t nó. ng phí công l p k ho ch chi ti t cho nh ng n m sau. b trí th i gian ho t ng. màu s c hay ki u trình bày ph c t p. tuy nhiên s th t u ng công khi làm i u này. Không c hô hào l c quan ng ng n ki u ³d án g y ch i khúc quân c u´ v s t ng tr ng doanh thu trong t ng lai g n. ngày tháng. hãy s d ng nh ng g ch u dòng làm cho nh ng i m chính c nêu b t và d hi u. trách nhi m và nh ng th i h n. ng vi t quá nhi u. Không m t nhà u t nào s nói v i b n là ng i ta tin r ng m c dù doanh thu c a doanh nghi p b n có th t t gi m xu ng m c hi n t i nh ng v i ti n u t c a h doanh thu s t ng v t. úng là i u này có th x y ra m t l n v i m t th h . b n s không bao gi phân bi t c gi a k ho ch và th c ti n. th m chí 20 n m trên v n b n gi y t . ng b qua nh ng k ho ch chi ti t trong 12 tháng u tiên. 6. Tr c h t vi c l p thông tin chi ti t hàng tháng là quan tr ng. Làm sao b n có th d báo dòng ti n l u chuy n hàng cho 3 n m t i khi mà doanh thu d báo có th thay i? Ch c ch n là. 8. 9.s a b n k ho ch. ng t n công nh d ng các chi ti t.

o Khi các ng thái c a i th c nh tranh làm vô hi u các chi n l c. tuy th . o Khi doanh nghi p ph i i m t v i quá nhi u s b t n. Ph ng pháp phù h p v i nhóm này s có th không phù h p v i nhóm khác.com và là Ch t ch c a t p oàn Palo Alto Software Inc.c làm n nh ng thông tin quan tr ng. ti n hành các i u ch nh nh m t k ho ch ã ra. ph i ch u trách nhi m theo dõi và ki m soát các ho t ng c a nhóm mình. Hai nhân t có có tác ng ch o t i chi n l c quy t nh có th k t i là: ni m tin vào quan h nhân-qu . Nh nh ngh a v a nêu trên. và. Phân chia theo tính t t nh và b t nh có th a ra 4 lo i quy t nh: quy t nh d a trên tính toán. các nguyên t c c b n c a ho ch nh và ki m soát c áp d ng r ng rãi cho m i tr ng h p. quy t nh tho hi p.Ph i h p ho t ng và cao tinh th n làm vi c nhóm trong doanh nghi p 25 . Nhà qu n lý h u nh ph i l p các k ho ch m i ngày. 9. Tim Berry là C v n v ³K ho ch Kinh doanh´ c a trang web Entrepreneur. o Khi ngu n l c c n thi t v t quá kh n ng áp ng c a doanh nghi p. và l a ch n k t c c có th x y ra. N u ho ch nh và ki m soát t t thì doanh nghi p có th c h ng l i nh sau: . quy t nh d a trên phán oán. ph i l p k ho ch nh th nào t c i u mình mu n. tiên li u nh ng vi c s x y ra và l p k ho ch hành ng t c i u b n mong i. Ki m soát là so sánh k t qu công vi c th c t v i k ho ch. và các ng d ng l p k ho ch ph bi n khác trong kinh doanh. Có nhi u ph ng pháp t c cùng m t m c tiêu cu i cùng. ho c quy t nh gây áp l c. Chúng ta ph i quy t nh xem mình mu n cái gì. và k ó là ph i giám sát công vi c k ho ch c th c hi n nh mong i. Phân tích m i quan h gi a ho ch nh và ki m soát? Các DNVN th ng nh n m nh vào công tác nào? Ho ch nh là thi t l p các m c ích và m c tiêu. s n xu t các ph n m m k ho ch kinh doanh hàng u nh Business Plan Pro. ki m soát là ki m tra k t qu công vi c và a ra các hành ng kh c ph c phù h p. Hãy nó th t n gi n và ng phí công vào nh ng vi c nh . Khó kh n c a công tác l p k ho ch th ng n y sinh trong các i u ki n: o Khi ph c t p c a v n c n quy t nh v t quá kh n ng bao quát c a ng i ra quy t nh. Ho ch nh và ki m soát là hai ch c n ng ch y u c a công tác qu n lý..

N u ch ki m soát mà ko ho ch nh c th thì quá trình ho t ng s nh p nh ng vì m c tiêu ko rõ ràng.ng viên m i ngu n l c trong doanh nghi p Ho ch nh là công c quan tr ng th c hi n ki m soát. Do qui mô nh m i ho t ng d ng nh u n m trong s ki m soát c a ch doanh nghi p hay nhà qu n lý. ch nh s a th ng xuyên s giúp doanh nghi p có nh ng b c i c th và ánh giá c ch t l ng c a các công vi c mình làm trên ng th c hi n d án c a mình. Phát tri n là tín hi u t t v i doanh nghi p song c ng y h vào tình th m t cân b ng.Th ng nh t m c tiêu và cùng nhau ph n u . Tình hình c nh tranh ngày càng tr nên gay g t trên th tr ng hàng hoá d ch v « c ng nh ngay trong th tr ng v ngu n nhân l c. Gi i quy t các s ki n không có kh n ng g n k t t ng th theo nh h ng xuyên su t toàn công ty« Th c t này y nhà qu n lý .nh ng ng i xa l v i vi c l p k ho ch.. N l c cá nhân không bù p s thi u h t t o ra do áp l c công vi c. Theo th i gian tình hình d n thay i th m chí trong m t s doanh nghi p tình hình thay i m t cách nhanh chóng. H duy trì cách làm vi c theo cách gi i quy t s ki n và s n ý g n k t gi a các thành viên trong nhóm nh trong gia ình.Ki m soát th c hi n k ho ch hi u qu h n . nh ng ng i cho vi c l p k ho ch ch là công 26 . Ki m soát giúp chúng ta i u ch nh ho ch nh: N u ho ch nh nh ng không th c hi n ki m soát thì quá trình ho t ng có th b ch ch h ng. không úng th i h n và d n t i không t c m c tiêu ban u. Doanh nghi p VN th ng nh n m nh vào công tác ki m soát h n là ho ch nh: Thông th ng trong giai o n u khi qui mô ho t ng còn nh không nhi u các doanh nghi p Vi t nam ý th c c t m quan tr ng c a vi c xây d ng cho mình m t k ho ch kinh doanh bài b n. Qui mô ho t ng s n xu t kinh doanh ³phình´ ra nhanh chóng cùng s phát tri n ³nóng´ c a xã h i Vi t Nam. M t k ho ch c chu n b k l ng và c ki m soát c p nh t.Trao i thông tin t t h n trong doanh nghi p . Nhà qu n lý m t d n s ki m soát v i tình hình. thi u m c tiêu ho c m c tiêu m h và k t cu c là doanh nghi p c ng ko t c m c tiêu mong mu n. Ho ch nh và ki m soát ph i i li n nhau.

nh Thông minh: có th v n d ng nh ng ki n th c.nh ng i u c n thi t khi ra quy t nh c coi là m t trong nh ng ph m ch t c a m t nhà lãnh o t t. ki m tra i chi u. nh và Giám c c a công ty quy mô r t l n. Kh n ng i u hành: tìm th y h ng i u hành tích c c. kích thích s c i ti n doanh nghi p.. có th xoa d u xung t gi a các thành viên trong các phòng ban Ch t xúc tác: bi t t câu h i cho nh ng v n ang t n t i. G CTY CÒN C N F I CÓ: Nhìn vào t ng lai Nh ng nhà lãnh o c có kh n ng nhìn tr c t ng lai và chu n b t t cho nh ng gì ch a x y n. có ti ng nói c l p dù là vi trí c a m t c ông nh . 27 . kh n ng mang l i lòng tin. DNVN v n còn coi tr ng vi c ki m soát thông qua các th t c hành chính khi làm vi c nh phê duy t. có th tìm ki m nh ng v trí qu n lý khác. Dám th a nh n cái sai. Ngoài ra. M t ph n vì ko tin t ng nhân viên d i quy n.Lãnh o các t p oàn VN ã có n ng l c ó hay ch a? Hãy nêu ví d th c ti n? 5 ph m ch t quan tr ng nh t c a Giám c DN v a. kinh nghi m qu n lý và trình bày các quy t nh rõ ràng. có t m nhìn xa và ph i có kh n ng chia s t m nhìn Kh n ng ti p xúc: liên k t doanh nghi p v i các t ch c ho c cá nhân có kh n ng sinh l i cho doanh nghi p . Tr c giác và b n n ng c a CEO . 5 ph m ch t quan tr ng nh t c a Giám c DN quy mô l n: NGOÀI NH NG PH M CH T C A G CTY NH . n p cho c p trên nên th ng t ng c ng ki m soát. Ng c l i. kh n ng hi u bi t nh ng s ki n bên ngoài . ki m tra nh k . gi i thi u ý t ng m i. DNVN chú tr ng t i các báo cáo. uy tín c a i tác cho các doanh nghi p. 11. v n b n. Hãy nêu 5 ph m ch t quan tr ng nh t c a Giám c DN v a. Tinh th n ham h c h i.vi c mang n ng lý thuy t . th ng kê. Hi u c con ng i. ph n vì s công vi c s ko c hoàn thành úng th i h n. Có kh n ng phát hi n nhân tài . gi i thi u b m t Công ty n c ng ng. các DNVN l i chú ý t i vi c ki m soát nhi u h n. a nh ng k n ng c bi t chuyên môn hóa vi c qu n lý các phòng ban..n v i th c t bu c h ph i bi t d ng l i ho ch nh cho nh ng ng i n c b c c a mình m t cách khôn ngoan h n. Óc th m nh: nh n ra nh ng v n mang tính t ng th cung c p gi i pháp tr ng tâm.

Có th th y i u này t Sam Walton (Walmart) và Bill Gates (Microsoft). cu i cùng ã làm cho Apple ng u trên th tr ng máy tính toàn c u. M t CEO không th t mình làm m i vi c.H không l i mà tìm ki m các gi i pháp cho các khó kh n v n ó không tái di n 28 . Sáng t o S sáng t o c a CEO s xác nh t ng lai c a công ty. i u này có th th y rõ Steve Jobs.C ng nhi u khi. Khuy n khích nhân viên Tính nhân o (xu t phát t s quan tâm c a CEO) c ng nh s ng i khen và s khiêm t n là nh ng c tính có th thúc y công ty và nh ng nhân viên trong công ty. có th ánh giá và thu hút ng i tài. CEO c a t p oàn Apple.Nh ng nhà lãnh o bi t ³nhìn xa trông r ng´ ph i tin t ng vào b n n ng c a mình và ti n hành nh ng b c t tin. M t CEO gi i c n gi cao ³ng n u c nhân v n´. M t nhà qu n lý hàng u mà ng ng h c t p thì r t c c s làm ình tr s phát tri n c a công ty. Nhà lãnh o bi t g n g i và ng viên nhân viên s thu hút c s quan tâm c a nhân viên. Không ng ng h c t p B n nghiên c u c a Vi n Nghiên c u Kinh t LG ch ra r ng ni m am mê h c t p là m t ph m ch t áng quý khác c a m t CEO c kính tr ng. r t nh n m nh vào s sáng t o và thi t k . Jobs. H n n i làm vi c v i s nhi t tình cao nh t. Dám nhìn th ng vào v n và có tài xoay s : Lúc nào m t CEO c ng ph i xác nh ph i ch u trách nhi m cho cái gì và làm gì là úng.Các CEO ph i chu n b cho chính mình và cho t ch c các tình hu ng có th x y s n sàng và hành ng t c thì t i thi u m t mát. C chi n l c Nh ng nhà lãnh o có n ng l c là nh ng con ng i c a chi n l c. Nh ng CEO v i d ng nh có s c l c không gi i h n. và trong m i cu c chi n thì chi n thu t là i u s ng còn. vì v y m t chi n l c ch y u là có th tuy n d ng úng ng i làm úng vi c. ng i coi tr ng s khác bi t so v i tr t t có t tr c. Nói cho cùng thì kinh doanh là m t cu c chi n. M t CEO v i không s nhìn vào th t b i và không ng i tr l i các câu h i khó kh n mà ông ta hay bà ta hy v ng nó không bao gi thành s th t. các CEO ph i d ng c m a ra các hành ng m t cách quy t oán tránh nh ng h u qu ti m tàng cho t ch c.

gi i quy t t n t i n vi c u t 10 mã ch ng khoán theo ngh quy t i h i c ông trình H QT xem xét quy t nh. nguyên T ng giám c. h n ch l n nh t c a qu n tr công ty Vi t Nam v n chính là y u t con ng i.4 t ng do bi n ng suy gi m c a th tr ng. ón u c h i t ng tr ng c a th tr ng. Ch t ch H QT công ty CP Mía ng La Ngà c b trí là thành viên Ban d án công trình và x lý ch ng khoán. ã quá th i gian 31/12/2008. nh m xem xét ch n th i i m bán các mã ch ng khoán sao có l i. Qua ó. yêu c u 29 . Th nh ng. M t c i m th ng g p các lãnh o t i Vi t Nam là t p quán quan liêu. ta có th th y c ông Hóa ã thi u nh ng ph m ch t c a 1 giám c nh không có óc th m nh : ông quy t nh duy trì u t ch ng khoán..´ Vi c ch m tr bán ch ng khoán d n n ngày 19/1/2009. i u này ã làm h n ch r t nhi u tính n ng ng c ng nh hi u qu c a công tác qu n tr . Tuy nhiên.Lãnh o các t p oàn VN ã có n ng l c ó hay ch a? Hãy nêu vd th c ti n Hi n các doanh nghi p t nhân Vi t Nam v n th ng áp d ng theo ki u truy n th ng. H TQ công ty CP Mía ng La Ngà ã ph i ra ngh quy t ³phê bình´ T ng giám c vì ³không th c hi n úng ngh quy t c a H QT trong vi c x lý 10 mã ch ng khoán´. d n n vi c thua l ngày càng n ng n . trái v i s ³s t ru t´ c a lãnh o công ty CP Mía ng La Ngà và r t nhi u c ông. Chính vì v y. ti p t c duy trì kho n u t ch ng khoán qua n m 2009«´ . Còn trong các doanh nghi p nhà n c. ng th i giao T ng giám c thuê t v n pháp lu t t v n v trình t th t c. gi m thi t h i v chênh l ch giá tr . l i d ng ch c v c a mình làm l i cho b n thân Ví D : Ph m Nh Hoá. m t 13. thu h i v n cho công ty. vi c qu n tr v n b tác ng b i hi n t ng ³bè phái´ v i vi c ³ a s át thi u s ´. thi u trong sáng trong qu n lý và ch a khách quan trong tuy n d ng gu ng máy nhân s . nh ng vi c x lý s ch ng khoán này v n d m chân t i ch . ó là l y mô hình qu n lý gia ình áp d ng vào trong qu n lý các công ty t nhân. Th m chí ông Hoá còn khuy n cáo lãnh o công ty: ³N u có ngu n v n thì nên xem xét l a ch n m t s c phi u t t mua thêm vào th i i m thích h p. ông ngh ³«không bán c phi u trong th i i m này. ây là m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng d n n vi c nhi u doanh nghi p nhà n c Vi t Nam hi n nay v n ch a phát huy c vai trò ³ch o´ c a mình.

ko có chi n l c rõ ràng d n n vi c thua l n ng.t ng them v n u t ch ng khoán nh ng ko có c s .N ng l c c a kinh doanh : M i l nh v c kinh doanh u có nh ng c i m khác nhau òi h i nhà qu n lý ph i bi t i u ch nh cách th c qu n lý sao cho phù h p . . 12. . ph m ch t tâm lý n nh nh m m b o cho ng i lãnh o t c hi u qu trong ho t ng khi th c hi n vai trò c a mình. nhà qu n lý ph i bi t cân b ng gi a l i ích c a doanh nghi p và l i ích c a nhân viên d i mình. là t h p nh ng c i m. Ông c ng ko xoa d u c s lo l ng c a các thành viên trong ban lãnh o c ng nh các c ông c a cty Mía ng La ngà. Nhà qu n lý nào am hi u nhi u l nh v c thì s t tin trong nh n nh và sáng su t v i nh ng quy t nh phù h p th c t . t m nhìn và nh h ng phát tri n.Trong qu n lý. quy mô doanh nghi p: Tùy theo Doanh nghi p có quy mô l n hay nh mà ng i qu n lý s có cách qu n lý linh ho t và phù h p. t quy t nh theo ý c a b n thân r i cu i cùng ông b chính công ty ki n ra tòa. Ki n th c c a nhà qu n lý n u c chia s s t o nên s c hút i v i nhân viên. Trong môi tr ng kinh doanh có nhi u ch th tham gia v i m c ph thu c l n nhau ngày càng cao thì s c nh h ng c a ng i qu n lý càng óng vai trò quan tr ng trong vi c t p h p ngu n l c và m b o m c tiêu c a t ch c c th c hi n. Nh ng y u t nh h ng n cách qu n lý lãnh o c a 1 Giám c. . ng nghi p.Quy mô qu n lý . Giám c có c n i u ch nh cách qu n lý lãnh o cho phù h p v i nh ng y u t ó hay ko? . Ng i qu n lý không nh t thi t ph i là ng i có chuyên môn gi i nh t. Nhà qu n lý v i chuyên môn gi i là t m g ng cho nh ng ng i xung quanh noi theo. nh ng s c nh h ng s cao n u h là m t chuyên gia trong l nh v c ph trách. 30 . Nhà qu n lý có s c nh h ng t y u t cá nhân s t o cho nhân viên ni m t hào. Kh n ng i u hành kém. nh h ng t b n thân ng i qu n lý t o nên th c quy n. .Y u t con ng i : Con ng i luôn ph c t p. gây nh h ng là vi c tác ng lên nh ng ch th liên quan h th hi n nh ng hành vi ph c v l i ích chung c a t ch c.Ki n th c c a nhà qu n lý là n n t ng t o ra s tín nhi m i v i ng i xung quanh.Nhân cách ng i qu n lý : Nhân cách ng i lãnh o qu n lý là m t ki u nhân cách c thù. Ch c v c a ng i qu n lý c ng làm thay i cách qu n lý c a h .K n ng chuyên môn c a nhà qu n lý là y u t quan tr ng.

. m i quan h c a b n v i k t qu công vi c tr nên m h h n. Giám c c n ph i i u ch nh cách qu n lý lãnh o phù h p v i các y u t ó: . thái giao ti p ni m n .Ngoài ra. giá tr m i và quan i m m i n u mu n thành công. Vì v y c m th y hài lòng trong nh ng trách nhi m m i. qu n tr M t s cu n sách có tính giáo khoa v l nh v c này cho r ng ng i lãnh o. B n ph i h c cách thích nhìn ng i khác thành công và thích giúp ng i khác thành công. C m giác mà nh ng nhà qu n lý tr i qua khi h c cách thích nghi v i nh ng thái và quan i m m i ó có nh h ng to l n n s phát tri n k n ng chuyên môn c a h .Kinh nghi m: s ho c là giúp nhà qu n lý r t nhi u trong công vi c c a h .Có kh n ng ng vai tr là m t c v n và t v n sáng su t .Có ngh l c. có n ng l c t c m c tiêu ra . .. th n kinh v ng và c chí theo u i m c ích n cùng. và b n ít khi có c s hài lòng nh khi k t qu công vi c ch ph thu c vào mình b n.Ph m ch t c a m t ng i lãnh o.Linh ho t .Có tính t tin. S thay i ó trong nh n th c v khía c nh chuyên môn là i u m i ng i u th y khó kh n nh t.Môi tr ng kinh doanh: bao g m nhi u y u t . bình t nh khi g p r c r i v quan h ho c khi c s c v t ch c.S m m d o và kh n ng h c h i là r t quan tr ng i v i các nhà lãnh o còn theo m t cách khác n a: N u không s n sàng tr ng thành và h c h i.Trí tu cao. sáng su t . b n ph i h c cách m i nh ngh a thành công.Ph i thích nghi v i nh ng thái m i. ho c là tr ng i l n cho h khi quy t nh m t v n m i m nào ó. 31 . c hai ch c ch n s b t t lùi l i phía sau II.S n sàng ch u trách nhi m cá nhân . h còn ph i quan sát xung quanh và ki m soát hoàn c nh cho nhóm c a h không b áp t nh ng kì v ng không th c t và không phù h p .Là m t nhà qu n lý b n có th r t xa v i k t qu . thân m t nh ng d t kh t v i m i ng i. có kinh nghi m v chuyên m n và v i s ng xã h i . . có s c kh e t t.Có tính kiên trì.Tích l y k n ng qu n lý . . qu n tr c n có các t ch t: . và c ng òi h i nhà qu n lý ph i i u ch nh cách qu n lý cho phù h p . suy ngh lành m nh.Trung th c.Có h c v n cao.

Hôm nay Tr ng phòng Nhân s ang làm vi c v i anh Thanh chu n b kí h p ng lao ng và tri n khai ch ng trình h i nh p thì nh n c i n tho i c a Giám c: thay i quy t nh và ch n anh L c vì có th t ng lai anh s h tr ào t o các k s m i ra tr ng làm vi c t i x ng c khí c a công ty. Giám c ch p nh n m c l ng anh L c ngh và yêu c u Tr ng phòng nhân s làm th t c ti p nh n. ng phòng Nhân s và phòng K thu t. Tr ng phòng nhân s h t s c b i r i không bi t làm th nào t ch i v i anh Thanh và không bi t làm cách nào m i anh L c làm vi c vì anh v a nh n vi c công ty khác. ng c a công ty. công ty quy t ng a ra phù h p chính sách l a ra m c l ng cao h n.Ng i làm Nhân s ph i linh ho t m m d o vì l i ích chung ng th i tuân th lãnh o n u h p lý.Cách x lí c a b n trong tr Tr l i: Trong tuy n dung nhân s c a công ty.Câu h i tình hu ng: Công ty Minh Phú ang c n tuy n m t k s cho phòng k thu t v a ngh vi c. quy n cao nh t v n là giám c.h p pháp dù có h i b t ng và b c b i vì không nh t quán ng h p b n là Tr ng phòng Nhân s ? 32 . Tr cv m cl ng cho phép ng phòng Nhân s th ng l ã báo cáo v i ông Minh ± Giám c kh ng nh ng ng v i ng viên. Giám ch ti p nh n nh ng tr c a công ty. Tr Thanh ng h p yêu c u m c l ng n m trong quy ch tr l ng phòng Nhân s ã g i th c m n anh L c và th m i anh n nh n vi c vào tu n sau.B n nh n xét gì qua tình hu ng này ? 2 . 1 . nh ch n anh Thanh vì m c l anh L c có kinh nghi m h n nh ng Tr c khi tuy n d ng. Qua ph ng v n có 2 ng viên Sau khi bàn b c gi a Tr t yêu c u: anh L c và anh Thanh.

tr ng phòng Nhân s không có l i vì theo úng k ho ch.thôi thì vi c tuy n d ng và làm vi c c ng ph i "có s tr c tr c" 3.vì ch a ký h p ng và có nh n thì c ng giai o n th vi c. 33 . xin l i anh Thanh .thông báo cho anh L c vi c giám c m i anh L c làm vi c và các chính sách ti n l ng.N u anh L c không nh n làm vi c thì báo cáo r cho giám c là "ch u thua" vì do ch m tr chung trong chính sách xem xét tuy n nhân s c a công ty. ng th i tr ng phòng Nhân s liên h tr c ti p .Tr ng phòng Nhân s báo cáo giám c c th v 2 tr ng h p ã xét tuy n và ang di n bi n nh th (anh L c v a nh n vi c công ty khác).hai bên còn quy n xem xét làm vi c hay không tuy n.nh ng chúng ta có th nh n nh.N u giám c v n không nh n anh Thanh thì tr ng phòng Nhân s thông báo tr c ti p .cân nh c quá k Không tuy n ai c thì công ty l ì lên k ho ch tuy n ti p nhân s phù h p.Có kinh nghi m tr ng phòng Nhân s s làm t t h n và tuy n c ng i phù h p.Tr ng h p Công ty Minh Phú ang tuy n m t k s cho phòng k thu t và di n bi n h i r c r i.vì v y có th s x lý tình hu ng này nh sau: 1.chính sách tuy n d ng và giám c c ng không có l i vì cân nh c cho l i ích công ty.Tuy nhiên v tình cãm thì ch c là bu n và gi n d i.N u giám c nh n anh Thanh thì xong vi c tuy n nhân s c a công ty 2.