UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

INTRODUCERE

Î

n ultimul deceniu inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat sectorul bancar, făcându-l aproape de nerecunoscut. Atât progresul tehnologic, cât şi liberalizarea au oferit noi oportunităţi pentru bănci şi instituţiile nebancare,

exercitând presiuni competitive sporite asupra acestor entităţi. Spre sfârşitul anilor ‘80 marjele atinse din activităţi bancare trditionale au inceput să se diminueze, crescând cerinţele referitoare la gradul de adecvare a capitalurilor. Băncile au răspuns cu vigoare acestor noi provocări, făcându-şi intrarera pe noi arene. Crestrea pieţelor financiare internaţionale şi o mai mare diversitate a instrumentelor financiare au permis băncilor un acces mai mare la finanţare. În acelaşi timp, pieţele s-au extins şi au aparut oportunităţi de dezvoltare a unor produse noi şi de furnizare a unei game mai largi de servicii. În timp ce ritumul acestor schimbări pare să fie mai rapid în unele ţări decât în altele, băncile de pretutindeni au devenit, în general, mai implicate în procesul de dezvoltare a noilor instrumente, produse, servicii şi tehnici. Practica bancară tradiţională - bazată pe constituirea de depozite şi acordarea de credite - este astăzi doar o parte din activitatea tipică a băncilor, fiind adesea şi cel mai puţin profitabilă. Noile activităţi bazate pe informaţii, cum ar fi tranzactionarea pe pieţele financiare şi generarea veniturilor cu ajutorul comisioanelor, reprezintă acum sursele majore de profitabilitate ale băncilor. Inovaţia financiară a condus, de asemenea, la orientarea crescută către pieţe şi tranzactionarea activelor bancare, în special prin introducerea unor concepte de genul swap-uri şi credite şi vânzări. Acest proces a fost realizat utilizând active ca ipoteci, credite pentru automobile şi credite de export drept suport pentru titluri tranzacţionabile, proces cunoscut sub numele de titlurizare. Aceste progrese au sporit nevoia existenţei unei funcţii de măsurare, gestionare şi control al riscului, complicând în acelsi timp această functiie. Calitatea guvernantei corporatiste a băncilor a devenit un subiect mult dezbătut, iar abordarea faţă de reglementare şi supraveghere sa modificat dramatic. În cadrul unei bănci individuale, noul mediu bancar şi volatilitatea crescută a pieţei au necesitat o abordare integrală a activelor şi datoriilor, precum şi a tehnicilor de managerment al riscului.

1 |Page

UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

CAP I. EXPUNEREA BĂNCILOR LA RISC - RISCUL DE CREDIT

Pe parcursul desfăsurarii activitaţii lor, băncile sunt supuse unei game largi de riscuri. În general, risurile bancare se încadreaza în patru categorii: riscuri financiare, operaţionale, ale afacerii si riscuri ale apariţiei de evenimente. Riscurile financiare, la rândul lor, cuprind doua tipuri de risc. Riscurile pure – incluzând riscul de lichiditate, ricul de credit si riscul de solvabilitate – pot avea ca efect o pierdere pentru bancă, daca nu sunt corect gestionate. Riscurile speculative, bazate pe arbitrajul financiar, pot avea drept rezultat un profit în cazul în care arbirajul este corect, sau o pierdere, dacă arbitrajul este incorect. Principalele categorii de riscuri speculative sunt riscul ratei dobânzii, riscul valutar şi riscul preţului de piaţa. Riscurile financiare sunt de asemenea supuse unor interdependenţe complexe care pot spori în mod seminficativ profilul de risc general al băncii. De exemplu,o bancă angajată într-o activitate ce presupune utilizarea valutelor este expusă, în mod normal, la riscul valutar, dar va fi, de asemenea, expusă şi la riscul de lichiditate şi riscul ratei dobânzii, dacă banca păstrează în registrul forward poziţii deschise sau necorelate. Riscurile opraţionale sunt asociate organizării şi funcţionarii sistemelor interne ale unei bănci, incluzând sistemele computerizate şi alte tehnologii; acestea mai sunt asociate şi în conformitate cu politicile şi procedurile bancare, precum şi cu masurile îndreptate împotriva managementului necorespunzător şi fraudei. Riscurile afacerii sunt asociate mediului în care activează o bancă, inclusiv preocupărilor macroeconomice şi de politici, factorilor legali şi de reglementare, precum şi infrastructurii şi sistemului de plaţi existente la nivelul întregului sector financiar. Riscrile apariţiei de evenimente include toate tipurile de riscuri exogene care, dacă s-ar materializa, ar putea pune în pericol operaţiunile unei bănci sau ar putea dăuna condiţiiei financiare şi gradului de adecvare a capitalului . Expunerea – orice angajament asumat de o bancă faţa de un singur debitor indiferent dacă este efectiv sau potenţial, evidenţiat în bilantul contabil sau în afara bilantului, încluzând credite, efecte de comerţ scontate, investiţii în actiuni şi alte valori mobiliare, efecte de comert avalizate, garanţii emise, etc.

2 |Page

UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Riscul de creditare - exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenţii de titluri să nu-şi onoreze obligaţiile la scadentă, ca urmare a degradării situaţiei financiare a acestora, care poate fi determinată de conditiile afacerii împrumutatului sau de situaţia generală a economiei. Pentru limitarea pierderilor care decurg din neîncasarea la scadentă a creditelor şi dobânzilor aferente, se împune o gestionare atentă a riscului de credit, care se realizeaza a priori şi a posteriori. Gestionarea a priori este o primă etapă şi presupune:
 Divizarea şi limitarea riscurilor  Aprecierea calităţii (capacităţii de rambursare) solicitanţilor de credit  Constituirea garanţiilor

Gestionarea a posteriori vizează

 Analiza portofoliului de credite şi constituirea de provizioane

 Constituirea fondului pentru riscuri bancare generale

1.1.DIVIZAREA ŞI LIMITAREA RISCURILOR
Divizarea riscurilor are ca obiectiv evitarea concentrării riscurilor prin diversificarea (economică şi geografică) plasamentelor. Limitarea riscurilor se realizează prin norme stabilite de fiecare bancă dar şi prin masuri stabilite de autoritarea de reglementare, opozabile tuturor băncilor. Limitarea autonormativă vizează:
 Limite interne pentru ponderea activităţilor riscante în fondurile proprii  Plafoane de credite pe debitor, grup de debitori, sector de activitate, zona geografică

Reglementările romaneşti pentru divizarea şi limitarea riscului de credit se refera la:
-

o instituţie de credit nu va înregistra fată de un singru debitor o expunere a carei valoare depăşeşte 25% din fondurile proprii.

3 |Page

UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE -

O instituţie de credit nu va inregistra fată de grupul de persoane aflate în relaţii speciale o expunere a cărei valoare depăşeşte 25% din fondurile proprii. O instituţie de credit nu va înregistra fată de ceilalţi membrii ai propriului grup o expunere a carei valoare depaşeşte 20% din fondurile proprii. O instituţie de credit nu va inregistra fată de personalul propriu o expunere a carei valoare depaşeşte 25% din fondurile proprii. Valoarea cumulată a expunerilor mari ale unei instituţii de credit nu va depăşii 800% din fondurile ei proprii. Aceasta limită este aplicabilă pentru urmatoarele expuneri.

-

-

-

Expunerea unei instituţii de credit fată de un singur debitor este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea acesteia este egală sau depăseste 10% din fondurile proprii ale instituţiei respective. Expunerea unei instituţii de credit faţă de grupul de persoane aflate în relaţii speciale –este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoare acesteia este egală sau depaseste 10% din fondurile proprii ale instituţiei de credit. Expunerea unei instituţii de credit fată de personalul propriu- este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoare acesteia este egala sau depaşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei de credit respective.

În cazul creditelor în valută normele BNR reglementetază gradul de concentrare a expunerilor din aceste credite. Expunerea unei instituţii de credit din credite în valută acordate persoanelor fizice şi juridice altele decât instituţiile de credit, inainte de deducerea provizioanelor specifice de risc de credit, nu poate depasi 300% fată de fondurile proprii, în cazul instituţiilor de credite , persoane juridice române, sau fată de capitalul initia , în cazul sucursalelor institutiilor de credit străine. La determinarea expunerii care face obiectul acestei restricţii nu se vor lua în calcul expunerile din credite in valută acordate acelor persoane juridice şi fizice care sunt acoperite în mod natural la riscul valutar („hedged borrowers”). Se consideră că o persoană este acoperita în mod natural la riscul valutar în cazul în care aceasta genereaza fluxuri de numerar nete pozitive în valuta cotată, care să permită rambursarea la termen a fiecarei rate de credit(principal si dobanda).

1.2.APRECIEREA CAPACITĂŢII DE RAMBURSARE A SOLICITANŢILOR DE CREDITE

4 |Page

conducerea. în cazul persoanelor juridice. sunt urmarite urmatoarele elemente. creditele vor fi incluse în urmatoarele categorii. vor fi onorate doar solicitarile de credit pentru care există premisele rambursarii principalului şi plaţii dobânzilor. personalul societăţii. - Analiza perspectivelor financiare pe baza cash-flow În cazul clienţilor persoane fizice. de conditiile de piaţa în care aceasta îşi desfăsoara activitatea. conform BNR instituţiile de credit sunt obligate să încadreze creditele destinate persoanelor fizice în una dintre urmatoarele categorii: a. Factorii cantitativi se vor referi în principal la următorii indicatori.) Credie pentru investiţii imobiliare Acordarea creditelor pentru investiţii imobiliare este condiţionată de prezentarea de catre solicitant a unor garanţii reale şi/sau personale. piaţa. Criteriile care stau la baza evaluării performanţelor financiare ale clientului persoană juridică şi capacitaţii acestuia de a-şi onora datoria la scadenţă se stabilesc de fiecare bancă în parte şi se aprobă de către BNR – direcţia Supraveghere. Pentru evaluarea unei solicitari de credit.) Credite de consum b. În acest scop.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Băncile sunt obligate să limiteze riscul de credit şi să depună toate eforturile pentru a-şi încasa debitorii. inclusiv riscul valutar. Evaluarea performanţei financiare a unei entităţi economice din afara sectorului instituţiilor de credit se realizează pe baza de punctaj artibuit unor factori cantitativi şi calitativi. de garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fată de debitor). profitabilitateta şi risc. Valoarea garanţiilor nu va fi mai mica de 133% din valoarea creditului. - Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor Aspecte nefinanciare privind clientii: tip de proprietate. acolo unde acestia pot fi determinati: lichiditatea. etc. afacerea. solvabilitatea. de calitatea acţionariatului. În urma acestor evaluări. Factorii calitativi se vor referi cel puţin la aspecte legate de modul de administare a entitaţii economice analizate. 5 |Page .

salarii . dar fară certitudine pe o perspectivă medie  Categoria C: performante financiare satisfăcătoare. Instrumentele folosite în acest scop este fuxul de numerar. cu menţinerea acestor performante  Categoria B: performante foarte bune.iesiri de capital + intrări din vânzări . trebuie avut în vedere ca prognozele clientului pot avea la bază o proiecţie exagerat pozitivă a evoluţiei viitoare. care permit achitarea la scadentă a datoriei. În realizarea unui flux de numerar. ci şi pe capacitatea acestuia de a genera în viitor fluxuri baneşti şi deci de a rambursa creditul şi a plati dobânda.iesiri pentru aprovizionari . cu tentă de inrautăţire  Categoria D: performante financiare scazute şi ciclice  Categoria E : pierdere şi incapacitatea rambursării 1. Rezultatul poate fi pozitiv (disponibil de numeral) sau negativ (necesar de numeral).alte cheltuieli .ANALIZA PERSPECTIVELOR FINANCIARE PE BAZĂ DE CASH-FLOW Analistul de credit trebuie să fundamenteze decizia de creditare nu numai pe situaţia financiara istorică a cilentului. deci se impune o corectare a acestora.3.impozitul pe profit = flux net al perioadei + disponibil din perioada anterioară = disponibil / necesar de lichiditaţi curent 6 |Page .UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  Categoria A: performante foarte bune. Structura unui flux de numerar: Intrări de capital . adică o situaţie a intrarilor şi iesirilor de numerar (încasari şi plăţi) într-o perioadă dată.

probleme privind fluxurile de numeral şi va afecta lichiditatea băncii. riscul de credit este în contiunare cauza unică principală a falimentului băncilor. În ciuda inovării din sectorul serviciilor financiare.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE CAP.II MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT Riscul de credit sau al celeilalte părţi (al partenerului) . implicit. Principalele 3 tipuri de risc de credit sunt:   Riscul personal sau al consumatorului Riscul corporatist sau al companiei 7 |Page . Motivul este ca peste 80% din bilantul unei bănci se referă in general la acest aspect. Riscul de credit înseamnă că plaţile s-ar putea să fie intarziate sau să nu fie efectuate deloc în ultimă instantă.definit ca probabilitatea ca debitorul sau emitentul instrumentului financiar să nu poată să plateasca dobânda sau să ramburseze capitalul în baza condiţiilor specificate în contractul de credit – este o problema inerentă a activităţii bancare. ceea ce va cauza. al managementului riscului.

a administra. De asemenea. 2.  Toate creditele pentru care plata dobânzii sau a capitalului a fost intarziată cu peste 30 zile inclusiv cele pentru care dobânda a fost capitalizată sau refinantată.  Toate creditele clasificate ca sub standard. Portofoliul de credite reflectă poziţia pe piată şi cererea pentru o bancă. Alte considerente includ calitatea garantiilor detinute şi capacitatea afacerii clientului de a genera banii necesari. trebuie sa se aiba în vedere cel puţin 75% din valoarea totală a creditelor şi 50% din numarul creditelor în valută şi a tuturor creditelor cu scadentă mai mare de un an.REVIZUIREA CALITĂŢII PORTOFOLIULUI DE CREDITE Caracteristicile şi calitatea portofoliului de credite al unei bănci sunt evaluate şi prin intermediul unui proces de revizuire. Obiectivul specific al acestor revizuiri este evaluarea probabilităţii de rambursare a creditului precum şi de a vedea dacă clasificarea creditului propusă de bancă este adecvată sau nu. este important să se efectueze o evaluare a capacităţii băncii de a evalua. a urmării derularea şi a recupera credite. îndoielnice sau ca pierdere. revizuirea sa trebuie în mod normal să cuprindă o esantionare aleatorie a creditelor astfel încat aproximativ 70% din valoarea totală a creditelor şi 30% din numarul creditelor să fie acoperite. 8 |Page . avansurile. În plus. garanţiile şi alte instrumente de credit. Toate creditele pentru care s-au reesalonat plata dobânzii şi rambursarea creditului sau pentru care s-au modificat condiţiile contractuale privind dobânda sau rambursarea de la acordarea creditului. precum şi capacitatea sa de a acorda credite. a superviza.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  Riscul “suveran” sau de tară Datorită potenţialului efect dăunător al riscului de credit. strategia sa de afaceri şi de risc. Atunci când portofoliul de credite este fezabil.   Toate creditele acordate acţionarilor şi parţilor afiliate. o revizuire detaliată a portofoliului de credite trebuie să cuprindă următoarele:  Toate creditele acordate clientilor cu o expunere la risc cumulată de peste 5% din capitalul băncii.1.

asupra decizilor de creditare ale unei bănci. ce se poate face exact pentru a ameliora capacitatea de rambursare şi daca au fost folosite. Trebuie luat în considerare impactul asupra contului de profit şi pierdere pentru a determina exact modul în care banca va fi afectată de deteriorarea calităţii activelor. afectaţi în egală măsură. cu toate informţiile relevante. planuri de redresare şi\sau urmarirea încasării creditelor neperformante. în ultimă instantă.GESTIONAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE NEPERFORMANTE Conceptul de active neperformante este de obicei introdus ca parte a discuţiei despre clasificarea activelor. compromiţându-se principiile de credit sănătoase sub presiunea 9 |Page .2. creditele sunt deseori considerate ca fiind neperformante atunci când capitalul sau dobânda aferentă a trecut de scadentă şi este neplatită de 90 de zile sau mai mult. Trebuie analizate provizioanele pentru a determina capacitatea băncii de a face fată situaţiilor de neplată a creditelor. Ca un prim pas. Acordarea prea multor credite si actionarilor mari sau părtilor afiliate acestora. este utilizat pentru identificarea unui portofoliu de credite neperformante. şi nu neapărat platile restante. 90.  Cauzele deteriorării calităţii portofoliului de credite. trebuie evaluată caz cu caz pentru a determina dacă situaţia este reversibilă.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 2. Aceste clasificări pot fi defalcate pe tip de client şi segment de activitate economică pentru a determina tendintele generale şi dacă toţi clienţii sunt sau nu. Analiza portofoliului de credite neperformante trebuie să acopere o serie de aspecte. soldul principal existent. care poate ajuta la identificarea posibilelor măsuri ce ar putea fi întreprinse de bancă pentru a contracara un anumit trend. Activele neperformante sunte cele care nu genereaza venituri. dupa cum urmează:  Vechimea creditelor restante. 180 si 360 zile. incluzând capitalul şi dobânda de peste 30.    MOTIVE PENTRU A EXPLICA DETERIORAREA CALITATII PORTOFOLIULUI DE CREDITE  Operaţiunile interne. sau nu. Pentru raportarea financiară. Portofoliul de credite neperformante oferă indicii asupra calităţii portofoliului total şi. Lista creditelor neperformante.

POLITICI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT Riscul de credite este frecvent cauza falimentului bancar. 2. Dorinta de a obtine venituri cât mai mari. inerente activităţii de creditare. precum şi creditele acordate pentru cumpărarea speculativă de titluri sau bunuri.3. În mod tipic. Slaba selecţie a riscurilor.Acordarea de credite cu un risc financiar sănatos initial până la un nivel aflat dincolo de capacitatea de plată rezonabilă a clientului . Informaţii de credit incomplete. Împrumuturile pentru tranzacţii imobiliare cu investiţie mică de capital propriu sunt incluse în aceasta categorie.Creditele la care partea finanţată de bancă din costul total al proiectului este mare în raport cu investiţia de capital propriu al clientilor. Cauzele de compromitere sunt de regulă operaţiunile interne. Supravegherea ineficientă dă naştere invariabil unei lipse a cunoasterii activităţii clientului pe durata de viaţă a creditului. dorinţa de a obtine venituri cât mai mari. determinând aproape toate mediile de reglementare să prescrie standarde minime pentru gestionarea riscului de credit. Aceasta indică faptul că împrumuturile au fost acordate fara o evaluare corespunzătoare a bonităţii clientului. . Lipsa supravegherii.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE părtilor afiliate. subevaluată de speranta că riscul nu se va materializa sau nu va conduce la credite cu termeni de rambursare nesatisfăcători. 10 | P a g e . Aceasta este o problemă relativ frecventă întrucat portofoliul de credite este de obicei principalul activ generator de venituri ale unei bănci. Apare atunci când credite care au riscuri mari sau au ataşate condiţii nesatisfacătoare sunt acordare cu deplină constientizare a violării principiilor de credit sanatoase. În consecinţă creditele sănatoase la început pot genera pe parcurs probleme şi pierderi din cauza lipsei unei supravegheri eficiente. presiunile concurentiale de pe principalele pieţe ale băncii sau conflictele personale de interes.Creditele bazate pe expectatii privind finalizarea cu succes a unei tranzacţii şi nu pe bonitatea clientului .  Compromiterea principiilor de creditare. această tendintă implică urmatoarele:     . Operaţiunile interne au constituit problema cheie pentru un numar semnificativ de bănci cu probleme. Situatia în care preocupare pentru câstiguri excede motivaţia unor decizii de creditare sănatoase. Baza unui management sănătos al riscului de credit este identificarea riscurilor existente şi potenţiale. .

renegociate. cum ar fi politicile asupra cocentrării şi expunerilor mari. distribuţia şi strictetea activelor clasificate Nivelul şi alcatuirea activelor pentru care nu se constituie angajamente neperformante. adică departamentele şi personalul responsabil şi să determine 11 | P a g e . Procedurile de solutionare reprezintă un aspect important al gestionării riscului de credit. O evaluare a procedurilor de solutionare trebuie să tină seama de organizarea acestei funcţii. Acestea obligă la evaluarea periodică a capacităţii de rambursare a porofoliului de credite şi a altor instumente de crerdit. Dacă nu se iau la timp măsuri pentru abordarea creditelor problemă. refinantare şi cu rata redusa     Gradul de adecvare al rezervelor din evaluare Capacitatea conducerii de a administra şi încasa activele – problemă Concentrari de credit necorespunzătoare Adecvarea şi eficienţa precum şi respectarea politicilor de creditare şi a procedurilor de administrare a creditelor  Adecvarea şi eficienţa procesului de identificare şi monitorizare a nivelurilor de risc intial şi variabil sau a riscului asociat cu expunerea creditului aprobat Proceduri de soluţionare a creditelor problemă. diversificării adecvate. Evaluarea functiei de management al riscului de credit trebuie să ia în considerare împrumuturile şi toate celelalte forme de creditare (în afară bilantului) pentru a asigura factorii următori sunt luaţi în considerare:   Nivelul.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Masurile specifice privind gestionarea riscului de credit cuprinde de regula trei tipuri de politici. pot fi ratate ocazii de ameliorale sau încasare a acestor active slabe calitativ şi se pot acumula pierderi până la punctul în care să ameninţe solvabilitatea băncii. Un set de politici include acele politici menite să limiteze sau reducă risul de credit. Cel de-al treilea set cuprinde politicile privind provizionarea pierderilor sau constituirea provizioanelor la un nivel adecvat. pentru a absorbi pierderile anticipate – nu doar la portofoliul de credite dar şi la alte active care generează pierderi. care expun banca la riscul de credit. creditării parţilor implicate sau supraexpunerilor la risc. Cel de-al doilea set cuprinde politicile privind clasificarea activelor. inclusiv dobânzile angajate şi neîncasate.

de exemplu prin obligarea clientului să aducă capital.  Mijlocirea achiziţionarii sau preluării clientului de către o parte cu o bonitate mai bună sau mijlocirea unui parteneriat sub forma unei asocieri în participaţiune. punerea la punct al unui program de reducere a costurilor operaţionale şi/sau sporire a veniturilor. Strategiile de soluţionare tipice sunt:  Reducerea expunerii la riscul de credit al unei bănci.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE performantele unităţilor de soluţionare prin revizuirea unor recuperări încercate şi încununate de succes şi timpul mediu necesar unei recuperări. prin executarea garanţiilor personale sau executarea silită ori lichidarea celor reale. cum ar fi oferirea de consultanţă.  Colaborarea cu clientul în vederea evaluării problemelor şi identificarii soluţiilor pentru a ameliora capacitatea de rambursare si a serviciului detoriei.  Lichidarea riscului printr-o întelegere extrajudiciară. Metodele de soluţionare utilizate şi implicarea conducerii superioare trebuie şi ele evaluate. ori prin întreprinderea unei acţiuni judiciare. 12 | P a g e . fonduri. vânzarea de active. sau garanţii reale ori personale în plus. În cursul procesului de soluţionare trebuie luat în considerare fiecare credit şi client în mod individual. elaborarea unui program de restructurare a datoriei.

În cazul livrării fizice. Pe lângă aceste instrumente financiare derivate care permit diminuarea/transferul riscurilor aferente ratei dobânzii şi cursului de schimb valutar în ţările cu economie de piaţă dezvoltată există anumite categorii de instrumente financiare. În cazul compensării în numerar. forward rate agreement (FRA). forward pe cursul de schimb. transferului. swap pe devize şi pe rata dobânzii. Apariţia unui anumit eveniment de credit („credit event”) conduce la o plată a vânzătorului instrumentului derivat către cumpărătorul acesteia. hedging-ului. cumpărătorul instrumentului transferă vânzătorului acestuia obligaţia suport cu principalul egal cu valoarea nominală specificată în contractul derivat.III INSTRUMENTE PENTRU DIMINUAREA / TRANSFERUL RISCULUI 3. respective produsele derivate de credit.1. Prezentarea principalelor caracteristici ale acestor instrumente financiare larg utilizate pe pieţele financiare dezvoltate derivă din necesitatea familiarizării personalului bancar cu tehnicile şi metodele moderne utilizate în ţările cu economie de piaţă pentru acoperirea riscurilor din activitatea de creditare. Simultan.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE CAP. 13 | P a g e . Contractele specifică livrare fizică sau compensare în numerar. Principala caracteristică a acestor instrumente este separarea şi izolarea riscului de credit.PRODUSELE DERIVATE DE CREDIT Normele privind instrumentele financiare derivate permit societaţilor bancare să efectueze operaţiuni în cont propriu si in contul clienţilor cu urmatoarele produse derivate: futures pe cursul de schimb şi pe rata dobânzii. care sunt utilizate pe scară largă de instituţiile financiare-bancare în scopul diminuării/transferului riscului de credit al portofoliului de plasamente. vânzătorul contractului derivat plăteşte cumpărătorului 100 la sută din valoarea nominală. ceea ce facilitează tranzacţionarea riscului de credit în vederea:    replicării.

Neplata cuponului/dobânzii la scadenţă. Restructurare (financiară sau a datoriei). total rate of return swap). 4. Swap pe risc de credit (credit default swap. Instrumentele derivate pe risc de credit sunt: 1. credit swap. Opţiuni pe spread-ul de credit (credit spread options). În documentaţia legală dintre părţi. Cererea de astfel de instrumente din partea investitorilor instituţionali este motivată de:  posibilitatea de a adăuga valoare portofoliului prin intermediul tranzacţionării riscului de credit (fără achiziţionarea activului însuşi). default swap). 7.    oportunitatea de a gestiona riscul de credit al investiţiei. Modificarea spread-ului peste un anumit nivel maxim. Swap pe risc de credit pentru entităţi multiple (basket default swap). 5. Faliment. următoarele evenimente de credit pot fi menţionate:   Înrăutăţire a rating-ului sub un anumit nivel minim. de a îmbunătăţi (sintetic) diversificarea portofoliului sau de a îmbunătăţi managementul portofoliului de credite. Standardele de piaţă specifică în general existenţa informaţiei publice care să confirme apariţia evenimentului de credit. imposibilitatea investitor instituţionali de a participa în piaţa creditelor.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE cumpărătorul contractului derivat primeşte de la vânzătorul acestuia diferenţa dintre valoarea nominală şi valoarea finală a valorii nominale a activului suport. Opţiuni pe risc de credit (credit default options). oportunităţi de arbitraj. Credit linked notes.    Cererea principală de derivative pe risc de credit provine de la bănci/instituţii financiare şi investitori instituţionali. Utilizarea contractelor derivate pe risc de credit de către bănci este motivată de dorinţa de realizare de operaţiuni de hedging sau de a-şi asuma riscul de credit. 6. Eveniment de credit este precis definit. determinat prin negocierea dintre părţi la încheierea contractului derivat pe risc de credit. 3. Contracte forward pe spread (credit spread forwards). Swap pe randamentul total (total return swap. 14 | P a g e . 2.

băncile pot utiliza acest contract pentru tranzacţionarea spread-ului de credit pentru obligaţiuni emise de entităţi private sau de guverne. fără a poseda aceste instrumente.PRODUSUL DERIVAT. respectiv în cazul în care beneficiarul initial nu-şi achită obligaţiile contractual (obligaţii de referinţă) faţă de bancă sau instituţia financiară creditoare. De exemplu. principal diferenţă dintre produsul credit default swap şi un contract de asigurare sau garanţie constă în faptul ca în acest caz. Activul suport (activul de referinţă) al contractului poate un singur instrument financiar (de exemplu o obligaţiune) sau un coş de instrumente. De obicei prima este cotată în puncte de bază ce se multiplică cu valoarea nominală. Pe lânga diferentele de ordin contabil. În cazul default-ului. astfel încât relaţiile traditionale cu acesta să nu aiba de suferit. Scadenţa contractului nu trebuie să fie aceeaşi cu cea a activului de referinţă şi în cele mai multe cazuri nu este. operaţiunea se face fără ca beneficiarul creditului să stie despre efectuarea acesteia.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 3. Credit default swap-ul poate fi utilizat în vederea transferării expunerii la risc de credit unei alte părţi. contractul se consideră încheiat şi vânzătorul de protecţe va calcula şi plăti cumpărătorului plata pentru default (default payment). 15 | P a g e .2. Aceste obligaţii sunt reprezentate de obicei de credite angajate de clienţi sau obligaţiuni emise de acestia şi achiziţionate de cumparatorul protecţiei şi sunt denumite în mod curent obligaţii de referinţă. şi reprezintă contracte bilaterale în care plăţi fixe periodice (sau o singură primă în cazul credit default option) sunt făcute vânzătorului de protecţie în schimbul plăţii pe care o va efectua vânzătorul în cazul apariţiei unui eveniment de credit specificat în contract. Astfel. juridic şi fiscal. cumpăratorul proteţiei plăteste o primă vanzătorului protecţiei şi primeşte o contrapartidă asigurarea plaţii creditului sau a valorii obligaţiunilor achiziţionate în situaţia producerii “evenimentului de credit“.CREDIT DEFAULT SWAP Aceste contracte sunt cele mai utilizate în managementul riscului de credit. Principalele caracteristici ale unui produs credit default swap sunt similar celor aferente unui contract de asigurare sau de garanţie.

Numarul şi tipurile evenimentelor de credit incluse în contract. sau solicită/impune un moratoriu prin care se amână plata uneia sau mai multor obligaţii de referinţă. şi prin urmare costul contractului. Probabilitatea de neplată aferentă vâzătorului protectiei şi entităţii de referinţă. eventualele mutaţii care se aşteaptă să intervină în perioada urmatoare asupra lui şi volatilitatea acestuia (gradul de modificare). reeşalonarea dobânzii etc. e. nici după o anumită perioadă de graţie(amânare) prestabilită.. cu atât mai ridicat va fi nivelul de protecţie. Principalele evenimente de credit sunt: a. Alte riscuri încorporate în contract (de examplu riscul rate dobânzii şi riscul valutar).     În practica financiară internatională există 6 tipuri principale de evenimente de credit care pot fi incluse într-un contract derivate de tip credit default swap. din anumate motive. dar persoanele care au acordat împrumutul nu au declarat neplata obigatiilor contractual.)Neplata obligaţiilor contractuale (dobânzi şi rate de credit) ale entităţii de referinţă. Cu cât este mai mare numarul de evenimente de credit incluse în contract. respectiv prima va fi mai mare. luarea în timp util a măsurilor necesare pentru evitarea agravării regresului capacitătii de plată a entităţii de referinţă.) Repudierea (negarea)/moratoriu – entitatea de referinţă sau o autoritate guvernamentală refuză să recunoască sau contestă validitatea uneia sau mai multor obligaţii ale entitaţii de referinţă.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Atât valoarea contractului credit default swap.) Lipsa (nedeclararea) obligaţiei – dacă una sau mai multe din obligaţiile de referinţă au înregistrat un eveniment de credit.)Restructurarea intervenită asupra obligaţiei de referinţă reflectă apariţia unor schimbări asupra obligaţiilor entităţii de referinţă. de exemlu. determinate. b. reducerea creditului. c.) Falimentul entităţii de referinţă. cum ar fi implicarea imediată a vâzătorului protecţiei în intreprindere. Maturitatea produsului de credit derivate. d. de reducerea ratei dobânzii. cât şi cea a primei aferente depinde de mai multi factori:  Ratingul creditului aferent debitorului (entitatea de referinta). obligaţia de referinţă poate fi 16 | P a g e .

care sunt aferente unor entităţi de referinţă diferite.Produsul derivate credit default swap bazat pe un cos (portofoliu) de tranzacţii Acest produs derivat are la bază un anumit număr de obligaţii de referinţă. Fluxurile ce au loc în derularea contractului sunt:  Plăţi periodice (premium leg) ale cumpărătorului de protecţie: puncte de bază din valoarea nominală. f.  Plata primită de cumpărătorul protecţiei în cazul producerii evenimentului de credit (protection leg): valoarea nominală a obligaţiunii × [100 – preţul obligaţiunii după producerea evenimentului stipulat în contract]. La incheierea documentaţiei aferente contractului de credit default swap sunt definite în mod expres evenimetele de credit care intră sub incidenţa contractului. toate obligaţiile de referinţă pot deveni scadente şi platibile. existând 3 variate principale: 17 | P a g e .UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE declarată exigibilă şi platită chiar dacă persoanele care împrumută aleg să nu declare neplata obligaţiilor de catre debitor.) Accelerarea obligaţiilor – în cazul neplăţii uneia sau mai multor obligaţii de referinţă ale debitorului /debitorilor. În practica financiară au fost dezvoltate şi variante mai complexe ale produselor derivate credit default swap. din care cele mai importante sunt prezentate în continuare. 1.

după un calcul propriu estimative exprimat că procent din totalul portofoliului. mantinand de exemplu . şi preţul pentru întregul coş este adesea mai uşor de obţinui decât dacă s-ar negocia separate fiecare obligaţie din coş. Coşul poate fi proiectat să acopere orice număr de situaţii de neonorare a plăţilor de către debitorii respectivi.Produsul derivat step-up credit defaut swap În cadrul acestui contract .UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  Produsul credit default swap pentru multiple neplaţi Acest produs derivate furnizează protectie asupra tuturor obligaţiilor de referenta din cos şi nu se consideră incheiat după prima plată compensatore aferentă uneia dintre obligaţiile de referinţă.La data la 18 | P a g e . având în vedere faptul că acest contract are un singur set de ducumente. care trebuie întocmit şi negociat. Acest tip de coş este folosit acolo unde cumpărătorul protecţiei vrea să acopere pierderile aşteptate din portofoliul de active . întregul contract devine scadent prin apariţia primului eveniment de credit aferent oricărei entităţi de referinţă. Utilizarea acestui produs reprezintă o modalitate eficientă utilizată de către instituţiile financiar. iar valoarea de referinţă a coşului aferent contractului este egal cu sumă obligaţiilor de referinţă deţinute. în anumite condiţii . prima platită vânzatorului protecţiei de către cumpărătorul protecţiei se mareşte după un termen prestabilit (creste după un grafic contractual).bancare. Aceste contracte permit .  Produsul credit default swap de tipul “primul la neplată” În cosul “primul la neplată“.ratingul portofoliului sau distribuţia sa din punct de vedere industrial sau geografic. efectuată după apariţia unui eveniment de credit în legatură cu acea obligaţie. 2. deoarece se pot face economii de costuri. Preţul protecţiei va depinde de numarul elementelor din cos şi de corelarea obligaţiilor de referinţă din punct de vedere al probabilităţii de neplată a obligaţiilor contractuale respective. substituirea obligaţiilor de referinţă din coş dar cumpărătorul protecţiei are permisiunea să înlocuiască doar activele similar .  Produsul credit default swap de tip procentaj Compensează cumpărătorul protecţiei până la un anumit procent al valorii teoretice a tuturor obligaţiilor de referinţă fundamentale sau până la o valoare de referinţă prestabilită.

19 | P a g e . putând folosi acest contract pentru a specula asupra evoluţiei calitaţii creditului unui anumit debitor şi va înregistra un caştig în situaţia deteriorării ratingului / calităţii creditului acordat entităţii de referinţă. Beneficiile vânzătorului de protectiei incasate) (cu exceptia primelor Contractul credit default swap creează o poziţie de credit sintetică pentru vânzătorul de protecţie . Nu trebuie să suporte finanţarea împrumuturilor . Beneficiile cumparatorului protecţiei Contractul credit default swap permite cumpărătorului protectiei să diminueze sau să elimine risul creditului asociat expunerii faţă de o entitat de referinţă . Cumpărătorul protecţiei poate obţine o diminuare a expunerii agregate la risc a portofoliului propriu . în condiţiile în care nu poate deţine direct obligaţiile de referinţă respective . deorarece acesta nu este informat asuprea faptului că datoriile sale au făcut obiectul unui astfel de contract de acoperire a risului de credit. cumparatorul protecţiei are optiunea să finalizeze (incheie) contractual. având ca efect îmbunătăţirea indicatorilor de adecvare a capitalului (de exemplu gradul de risc aferent unui credit acordat unui agent economic care de obicei este de 100% poate fi redus la 20% în condiţiile în care vânzătorul protecţiei este o bancă). cumpărătorul protecţiei nu trebuie să deţină obligaţia de referinţă .UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE care începe majorarea primei . să stabilească şi să menţină relaţii de afaceri cu entitatea de referinţă şi să aibă o infrastructura operaţionale necesare administarii obligaţiilor de referinţă. fără să vândă sau să transfere obligaţia respectivă(creditul sau obligaţiunea) Acest lucru este important în special în condiţiile în care un transfer nu este posibil din motive legale sau pentru că banca doreşte să menţină relaţia de afaceri cu debitorul respectiv . respectiv oferă acestuia posibilitatea de a deţine o expunere faţă de un credit şi o entitate de referinţă fără să trebuiască să aibă relaţii tradiţionale de creditare cu acesta. Vânzătorul de protecţie poate înregistra expuneri faţă de anumite pieţe sau anumiţi debitori . datorită fie restricţiilor legale sau statutare fie lipsei de lichidităţi. În anumite condiţii . care asfel nu are de suferit .

total rate of return swap) reprezintă un contract între două părţi prin care acestea se angajează să schimbe între ele randamentul total al unui instrument de credit (cash flow-uri şi modificări ale preţului) contra unor plăţi periodice. 3. Permit investitorilor replicarea expunerii faţă de un anumit 20 | P a g e .4.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 3.TOTAL RETURN SWAP Un swap pe randamentulul total (total return swap.3.PRODUSUL DERIVAT.PRODUSUL DERIVAT -CREDIT LINKED NOTES Credit linked notes reprezintă o combinaţie între un instrument cu venit fix şi un instrument derivat pe risc de credit.

a spread-ului de credit al acesteia sau a riscului de intrare în incapacitate de plată al emitentului.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE instrument cu venit fix fără a întreprinde o investiţie directă în acel instrument.PRODUSUL DERIVAT -CREDIT SPREAD OPTIONS Opţiunile put pe spread-ul de credit (credit spread put) permit cumpărătorului acestei opţiuni să vândă instrumentele de credit la o anumită valoare vânzătorului opţiunii în cazul în care spread-ul de credit al acestora se majorează. Valoarea lor este determinată de diferenţa dintre spread-ul exitent pe piaţă şi spread-ul de referinţă. Printre condiţiile care pot conduce la majorarea spread-ului pot fi înrăutăţirea rating-ului de credit sau intrarea în incapacitate de plată a emitentului. 21 | P a g e . 3. Opţiunile call pe spread-ul de credit (credit spread call) îi conferă cumpărătorului cupoane suplimentare. aceste instrumente permit investitorilor să adauge valoare portofoliului din evoluţia preţului obligaţiunii.5. iar payoff-ul este o funcţie crescătoare a spread-ului de credit. De asemenea.

La nivelul sucursalelor coordonatoare sunt constituite servicii (birouri) de risc care sunt organizate potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a BRD . având următoarele sarcini:  Analiza şi evaluarea riscului de creditare asupra solicitărilor de credite adresate atât sucursalelor coordonatoare cât şi unităţilor din subordinea acestora.  directorul adjunct. credite neperformante şi relaţii cu sucursalele şi este compus din:  directorul direcţiei. organizate la nivelul acestora pe baza metodologiei de analiză şi evaluare a riscului de creditare. credite. credite neperformante şi relaţii cu sucursalele.  şeful Serviciului de asigurări. 22 | P a g e .  şeful Serviciului de relaţii cu sucursalele.  şeful Serviciului de recuperare a creditelor neperformante. iar la sucursalele coordonatoare de către serviciile (birourile) de risc.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE CAP. POLITICA BRD PRIVIND ANALIZA ŞI GESTIONAREA RISCULUI DE CREDIT Analiza şi evaluarea riscului de creditare este organizată şi se desfăşoară în Administraţia Centrală şi în sucursalele băncii ca o activitate distinctă.  şeful Serviciului de analiză şi evaluare a riscului de creditare. având ca obiectiv principal minimalizarea riscului băncii în plasarea în credite a fondurilor aparţinând acţionarilor şi deponenţilor băncii şi a celor atrase de pe piaţa interbancară.IV.Groupe Societe Generale. Comitetul de risc din Administraţia Centrală se constituie la nivelul Direcţiei risc de creditare.  şeful Serviciului de clarificare a creditelor. respectiv la centrală de către Serviciul de analiză şi evaluare a riscului de creditare din cadrul Direcţiei risc de creditare. constituirea şi clasificarea provizioanelor. Analiza şi evaluarea riscului de creditare se efectuează în funcţie de competenţele de aprobare a creditelor.

Abordarea modernă (activă).Groupe Societe Generale fiind organizate două compartimente: serviciul de ghişeu (Front Office) unde se desfăşoară activitatea comercială şi administrativă. conform Normelor ale Băncii Naţionale a României şi cele elaborate în acest sens de BRD . important este cum se desfăşoară schimbul de informaţii între cele două compartimente existând două modalităţi:   Abordarea clasică (reactivă).  Riscul apărut este mai uşor de prevenit decât de recuperat.  Clasificarea creditelor şi determinarea provizioanelor specifice de risc. În cadrul acestui serviciu are loc întocmirea dosarelor de creditare şi trierea lor.Groupe Societe Generale. ca o relaţie de interes reciproc. pe baza normelor de lucru elaborate în acest sens. BRD Groupe Societe Generale beneficiază de un avantaj competitiv. BRD .  serviciul de credite propriu-zis (Back-Office) ce se ocupă cu gestiunea evenimentelor pe parcursul derulării procesului de creditare.Groupe Societe Generale foloseşte în relaţia sa cu clienţii abordarea modernă care deşi este mai costisitoare şi necesită mai mult timp. Gestiunea procesului de creditare este organizată separat la nivelul BRD . Principalele obiective urmărite de abordarea modernă sunt: 23 | P a g e .Groupe Societe Generale.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  Gestionarea riscului de creditare începând din momentul acordării şi până la achitarea în întregime a datoriilor către bancă de împrumutaţi.  Păstrând o legătură strânsă şi permanentă cu clientul. Principiile abordării moderne:  Relaţia dintre bancă – client trebuie privită ca o relaţie constructivă.  Pentru urmărirea gestionării preventive a riscului . Spre deosebire de riscul de nerambursare care vizează aspectul termenului şi a sumei de rambursare. conduce la rezultate mai bune în prevenirea riscului. riscul client este riscul de deteriorare a calităţii clienţilor.  Monitorizarea activităţii de asigurări care se desfăşoară în bancă. concurenţial.  Gestionarea creditelor neperformante la agenţii economici care au cont la BRD .

care presupune renunţarea din punct de vedere a riscului de nerambursare la BO. a unor marje de toleranţă – filtre care sunt revizuite periodic şi actualizate.Groupe Societe Generale .UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  Unificarea aprecierii riscului de creditare.  clienţilor care vor trebui să simplifice activitatea personalului din BRD . cum ar fi:  cauzele deteriorării calităţii portofoliului de credite.  Stabilirea unui sistem coerent de indicatori care să exprime riscul Introducerea procedurilor de analiză şi actualizare a dosarelor client.  Prezentarea rezultatelor caracterizate prin accesibilitate. 24 | P a g e . Portofoliul de credite neperformante oferă informaţii asupra calităţii portofoliului total. analiza sa necesitând o serie de aspecte.1. exclusiv prin prisma riscului client. care pot contribui la identificarea posibilelor măsuri ce ar putea fi adoptate de bancă pentru contracararea unei anumite tendinţe. Monitorizarea permite detectarea din timp a creditelor care ar putea deveni credite problemă. a indicatorilor care ne interesează şi bazei de date din care se pot obţine informaţiile de care avem nevoie. Pentru implementarea acestor proceduri sunt necesare următoarele operaţii:   Definirea informaţiilor necesare pentru un dosar client tip (robot) şi a Stabilirea algoritmilor de calcul.Groupe Societe Generale monitorizează calitatea portofoliului de credit printrun audit periodic în funcţie de notarea internă a creditului care a fost făcută cu ocazia instrumentării dosarului de credit. şi în ultimă instanţă asupra deciziilor de creditare ale unei bănci.EVALUAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE BRD . 4. adică acele credite care nu generează venituri şi care sunt considerate neperformante atunci când capitalul sau dobânda a depăşit perioada scadenţei şi este neplătită pe o perioadă mai mare de 90 de zile. rapiditate şi simplitate.

3. 7/2002 şi nr.2.PRINCIPII DE CLASIFICARE A CREDITELOR În conformitate cu Regulamentul B.  impactul creditelor neperformante asupra contului de profit şi pierdere.1 şi 2 (anexe). toate creditele şi plasamentele se clasifică prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:  serviciul datoriei. precum şi Regulamentul BNR nr. nr. 8/2005.  evaluarea fiecărui credit neperformant în vederea stabilirii modului în care au fost luate măsuri pentru ameliorarea capacităţii de rambursare şi/sau urmărirea încasării creditelor neperformante. 5 / 2002.  performanţa financiară.  substandard (numai creditele acordate clientelei din afara sectorului instituţiilor de credit). 2. Criteriile de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor pentru sectorul instituţiilor de credit şi din afara sectorului instituţiilor de credit. 25 | P a g e .  iniţierea de proceduri judiciare. credite neperforma nte ×100 Total credite Rezerva pentru pierderi din credite ×100 Total credite Profit brut ×100 Provizioan pentru pierderi din credite e Volum 4. Creditele şi plasamentele se clasifică în următoarele categorii:  standard.R. 12/2006.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  determinarea vechimii creditelor restante şi clasificarea lor pe clienţi şi segmente de activitate în scopul stabilirii gradului de afectare a clienţilor.  în observaţie (numai creditele acordate clientelei din afara sectorului instituţiilor de credit). sunt prezentate în Tabelul nr. modificat şi completat prin Regulamentele BNR nr. Indicatorii riscului de credit pe care BRD îi calculează 1.N. pentru a anticipa modul în care banca va fi afectată de deteriorarea calităţii activelor.

categoria de clasificare potrivit serviciului datoriei va fi STANDARD. atât bilanţiere cât şi extrabilanţiere ale clientului. Acest principiu prevede ca cea mai veche restanţă înregistrată la un contract de credit (credit restant sau dobândă restantă). 1 (anexe) şi se aplică angajamentelor. Clasificarea potrivit serviciului datoriei Categoria de clasificare potrivit serviciului datoriei se determină pe total client potrivit criteriilor din Tabelul nr. În cazul în care împotriva clientului au fost iniţiate proceduri judiciare. iar categoria de performanţă financiară se determină şi contribuie la stabilirea categoriei de clasificare în luna următoare celei în care banca are acces la raportarea respectivă.3. prin luarea în considerare a categoriei determinate de performanţa financiară coroborată cu serviciul datoriei şi / sau iniţierea de proceduri judiciare. Pentru clientela din afara sectorului instituţiilor de credit evaluarea performanţei financiare se va realiza pe bază de punctaj – atribuit unor factori cantitativi şi calitativi. în ordinea descrescătoare a calităţii. în categoria A. categoria de clasificare potrivit serviciului datoriei va fi PIERDERE. potrivit principiului declasării prin contaminare.CLASIFICAREA CLIENŢILOR POTRIVIT PERFORMANŢA FINANCIARE ÎN CADRUL BRD 26 | P a g e . din punctul de vedere al performanţei financiare. Clientela din sectorul instituţiilor de credit este considerată.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  îndoielnic (numai creditele acordate clientelei din afara sectorului instituţiilor de credit). 4.1 (anexe).  pierdere. nr. Categoriile de performanţă financiară vor fi notate de la A la E. Determinarea categoriei finale de clasificare a clientului Categoria finală de clasificare a clientului se determină conform matricei prezentate în Tabelul . In cazul în care un client are numai angajamente extrabilanţiere şi nu s-au iniţiat proceduri judiciare. Indicatorii cantitativi pentru entităţile economice se vor determina pe baza situaţiilor financiare întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice sau autorităţi cu competenţe similare din alte ţări. să determine categoria de clasificare pentru toate celelalte angajamente ale clientului.

cu precizarea că pentru primele 4 grupe de indicatori se va selecta pentru fiecare grupă numai unul din indicatorii specifici. de solvabilitate. respectiv clienţii care nu se află în top 300. În cazul clienţilor persoane juridice evaluarea se va face diferenţiat pentru:       clienţii mari (primii 300 clienţi / grupuri de clienţi în ordinea descrescătoare a angajamentelor). calitatea acţionariatului. Evaluarea se va realiza diferenţiat pentru persoane fizice si persoane juridice. care va fi punctat în funcţie de limitele valorice stabilite (criteriile de selecţie sunt prezentate in anexe). CLIENŢI MICI 27 | P a g e .UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Evaluarea performanţei financiare a clientelei din afara instituţiilor de credit se va realiza pe bază de scoring atribuit unor factori cantitativi şi a unor factori calitativi. de gestiune şi capacitatea de rambursare) conţin un număr total de 14 indicatori. În cazul grupei a cincea (indicatori de gestiune) se vor calcula toţi cei 3 indicatori. respectiv clienţii cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 1. iar punctajul final se va obţine calculând media aritmetică a acestora. punctajele alocate fiecăruia sunt prezentate în anexe.000. calitatea garanţiilor primite etc. Cei 5 factori calitativi vor fi apreciaţi cu obiectivitate. CLIENŢI / GRUPURI DE CLIENŢI MIJLOCII Încadrarea într-o anumită categorie de scor se realizază tot pe baza calculului unor indicatori de performanţă care sunt prezentaţi detaliat în Anexe (clienţi / grupuri de clienţi mijlocii) . mii EUR clienţii mici. câte 10 puncte maximum pentru fiecare grupă de indicatori. clienţii mijlocii. de profitabilitate. Ca şi în cazul clienţilor mari se evaluază atât performanţele întrepriderii (factori cantitativi) cât şi factorii calitativi cum ar fi calitatea managementului . poziţia de piaţă. conduita tranzacţională şi calitatea garanţiilor primite. Scoringul maxim este de 50 de puncte. Calculul se va efectua pentru toţi cei 14 indicatori (prezentaţi la anexe Clienţi / grupuri de clienţi mari).000. mii EUR. Evaluarea factorilor calitativi Factorii calitativi se referă la: calitatea managementului. dar au o cifra de afaceri anuală mai mare de 1. calitatea acţionarilor . dar care nu se află la început de activitate clienţii aflaţi la început de activitate societăţi financiare nebancare autorităţi publice locale CLIENŢI / GRUPURI DE CLIENŢI MARI Evaluarea factorilor cantitativi / calcul de indicatori Grupele de indicatori luate în considerare (de lichiditate.

se constată:  pierderea autorizaţiei de liberă practică / de funcţionare a debitorului (şi poliţa de asigurare la riscul de neplată sau de deces este cesionată în favoarea băncii. Întreprinderile mici sunt definite ca întreprinderi (entităţi) care realizează o cifră de afaceri anuală de până la 1. inclusiv cei acceptaţi prin aplicaţii automate de acceptare.000 euro. Observaţii:  categoria de performanţă financiară se va determina utilizând matricea din Tab. performanţa financiară va fi determinată funcţie de scorul calculat de aplicaţie şi reflectat în decizia sistemului :    clienţii cu decizie “Acceptat” vor fi încadraţi în categoria A clienţii cu decizie “Nefinalizat” vor fi încadraţi în categoria B. cu decizii de sistem diferite.  în cazul clienţilor având exclusiv credite acordate prin intermediul aplicaţiilor Transact. 5 Anexe.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Indicatorii (prezentaţi în Anexe -clienţi mici) se vor utiliza pentru stabilirea performanţei financiare aferentă clienţilor pentru care analiza creditelor se realizează manual. clienţii acceptaţi prin forţare decizie vor fi încadraţi în categoria C În cazul clienţilor cărora li se acordă mai multe credite analizate în Transact .000. potrivit informaţiilor existente în bancă sau constatate pe parcursul diverselor verificări efectuate de echipele de audit intern sau extern. reevaluarea manuală a performanţei financiare se va realiza începând cu anul 2007 numai pe baza bilanţurilor anuale. şi este valabilă) categoria D de performanţă financiară.  28 | P a g e . CLIENŢI . se va aplica principiul contaminării şi se va înscrie în i_bank categoria cea mai defavorabilă.PERSOANE FIZICE AUTORIZATE ŞI SOCIETĂŢI COMERCIALE MICI Pentru clienţii persoane fizice autorizate şi societăţi comerciale mici ( ale căror cereri de credite se analizează în Transact. În cazul în care se acceptă în Transact credite pentru clienţii cărora li s-a stabilit o performanţă financiară prin analiză manuală în vederea acordării unui credit.categoria E. se va menţine în i_Bank performanţa financiară calculată manual. Declasificarea clientului în categoriile D şi E se va realiza în cazul în care. cât şi pentru reevaluarea periodică a tuturor clienţilor care se încadrează în această categorie.PRO – aplicaţie pe bază de scor). decesul/invaliditate permanentă a debitorului / acţionarului (în cazul societăţilor mici la care există un acţionar unic) sau pierderea autorizaţiei de liberă practică /de funcţionare şi inexistenţa unei poliţe de asigurare de risc financiar sau deces cesionată în favoarea băncii .

Determinarea expunerii ajustate se realizează astfel:     se identifică elementele bilanţiere şi cele extrabilanţiere ce reflectă contractul de credit.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Avizul favorabil pentru clienţii cu decizie sistem „Nefinalizat” sau pentru clienţii acceptaţi prin forţare decizie.  se stabileşte expunerea brută pe fiecare contract de credit.  se determină volumul necesar de provizioane pe contract.Calculul volumului necesar de provizioane se realizează pe fiecare contract de credit în parte. respectiv pentru fiecare element bilanţier ce face parte din contract. 4. se alocă proporţional garanţiile ponderate fiecărui element bilanţier şi extrabilanţier ce compun expunerea brută a contractului de credit. trebuie formalizat sub formă scrisă ce cuprinde justificarea deciziei de aprobare a creditului şi va fi semnată de persoana/persoanele în a căror competenţă de aprobare se încadrează respectivul credit. se stabileşte ponderea fiecărui element bilanţier şi / sau extrabilanţier în totalul expunerii brute. şi se ponderează cu gradul de risc corespunzător fiecărui tip de garanţie. 29 | P a g e .1 din Normele Metodologice BNR nr.DETERMINAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC Provizioanele specifice de risc se determină numai pentru angajamentele bilanţiere ale clientului. prin aplicarea coeficientului de provizionare la expunerea ajustată.12/2002 (Tabelul 6a). Pentru stabilirea volumului necesar de provizioane pe fiecare contract se parcurg următoarele etape:  se determină categoria de clasificare a clientului.  se determină expunerea ajustată pe contract prin deducerea din expunerea brută a garanţiilor acceptate. funcţie de categoria finală de clasificare a clientului . se vor deduce din expunerea faţă de entitatea de risc numai garanţiile prevăzute în Anexa nr. Pentru determinarea expunerii ajustate.4. Avizul favorabil în aceste cazuri constituie piesa obligatorie la dosarul de credit. prin identificarea tuturor elementelor bilanţiere şi extrabilanţiere care sunt aferente contractului. se identifică garanţiile aferente contractului. precum şi garanţiile prevăzute în Tabelul 6b. se grupează garanţiile pe grade de risc de credit.

UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Expunerea ajustată (Ea) pe fiecare element bilanţier şi extrabilanţier din componenţa contractului va fi egală cu : Ea = Expunerea brută. cu coeficientul de provizionare determinat de categoria de clasificare a clientului. provizionul necesar va fi egal cu expunerea brută.CONSTITUIREA. în cazul în care nu exista un provizion. 3 (anexe) sunt prezentaţi coeficienţii de provizionare corespunzători fiecărei categorii de clasificare.5. astfel încât să se poată demonstra în orice moment fundamentul constituirii / regularizării provizioanelor specifice de risc. Pentru clienţii clasificaţi PIERDERE potrivit performanţei financiare coroborate cu serviciul datoriei. 30 | P a g e . REGULARIZAREA ŞI UTILIZAREA PROVIZIOANELOR ÎN CADRUL BRD Constituirea provizioanelor specifice de risc se referă la crearea acestora şi se realizează prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc. în vederea restabilirii egalităţii între provizionul existent şi cel necesar.  mai mare de 90 zile. Această operaţiune se realizează prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferenţa între nivelul existent în sold şi cel necesar. iar provizionul necesar va fi egal cu expunerea ajustată. cu un serviciu al datoriei:  mai mic sau egal cu 90 zile se determină expunerea ajustată. În Tabelul nr. 4. rezultată din însumarea elementelor bilanţiere ale contractelor de credit Pentru toţi clienţii (agenţi economici şi persoane fizice) banca va păstra detaliul de calcul al provizioanelor specifice de risc pe suport informatic. Regularizarea provizioanelor specifice de risc se realizează prin modificarea nivelului existent al acestora.Garanţia ponderată Provizionul de risc necesar pentru contractul de credit se determină prin înmulţirea expunerii ajustate aferente numai părţii bilanţiere a contractului.

astfel încât evidenţa contabilă corespunzătoare lunii respective să reflecte volumul necesar al provizioanelor specifice de risc.GESTIUNEA CREDITELOR NEPERFORMANTE LA BRD DIRECŢIA RECUPERARE MARI CREANŢE Principii generale 31 | P a g e .  au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit / plasament.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Constituirea şi regularizarea provizioanelor specifice de risc se efectuează la finele fiecărei luni.  au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit / plasament Concomitent cu aceste operaţiuni se va efectua stergerea acestor creanţe din evidenţa extrabilanţieră.6. toate creditele sunt considerate credite restante. 4. Scoaterea în afara bilanţului a creanţelor neîncasate şi utilizarea provizioanelor specifice de risc se efectuează de analistul recuperare credite. De la data scoaterii în afara bilanţului. Utilizarea provizioanelor specifice de risc şi scoaterea în afara bilanţului a creanţelor băncii Scoaterea în afara bilanţului a tuturor sumelor aferente unui credit se face numai in urmatoarele situatii :  au fost epuizate posibilitatile legale de recuperare sau s-a implinit termenul de prescriptie. in cazurile urmatoare:  au fost epuizate posibilităţile legale de recuperare sau s-a împlinit termenul de prescriptie. indiferent de prevederile graficului de rambursare. astfel încât să se evite în totalitate scurgerea de informaţii către clienţi privind sumele suportate din provizioane. Personalul băncii este obligat să păstreze stricta confidenţialitate în relaţiile cu clienţii băncii asupra utilizării provizioanelor specifice de risc.

prin utilizarea activă a tuturor modalităţilor legale. din categoria celor asigurate). chiar în condiţiile realizării echilibrului între o activitate prudentă şi eficientă. utilizarea unor proceduri de analiză incomplete. de natura şi valoarea garanţiilor constituite etc. chiar pe fondul unei situaţii economice bune. Minimizarea perioadei de recuperare. de identificarea şi cuantificarea tuturor elementelor de risc.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Procesul de creditare. comparativ cu rezultatele preconizate. Necunoaşterea clientelei Managementul necorespunzător sau schimbări inadecvate ale managementului Efectuarea unei analize de credit superficială.     Recuperarea maximă a debitelor cu cel mai mic risc posibil din partea băncii. acesta necesitând o urmărire specială. Schimbări nefavorabile ale factorilor economici după acordarea efectivă a creditelor. Obiectivele urmarite de BRD neperformante este necesară depistarea din timp a înrăutăţirii situaţiei clientului şi respectarea momentului predării. generează inerent şi apariţia unor credite neperformante. Alegerea modalităţii de recuperare adecvată în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte. Factori de apariţie a creditelor neperformante   Lipsa temporară a lichidităţilor. o interpretare eronată a rezultatelor financiare şi a bonităţii clientului. Pentru menţinerea în limite controlabile a nivelului creditelor Nerespectarea momentului predării. neluarea în considerare a unor factori de risc. Toate creditele deţinute de un client sunt considerate credite neperformante dacă este îndeplintă una din următoarele condiţii:     Definire 32 | P a g e . Neurmărirea creditelor după acordare şi nedepistarea din timp a unor semnale de atenţionare privind derularea necorespunzătoare a activităţii clientului. va limita posibilităţile de recuperare. bazată pe o documentaţie incompletă sau necorespunzătoare. care conduc la nerealizarea obiectivelor propuse de către împrumutat. datorită unor necorelări între încasări şi plăţi. de natura creditelor acordate (tratarea specială a creditelor acordate pe bază de grilă de decizie. Oricărui client ce deţine credite neperformante trebuie să i se acorde o atenţie deosebită. Stabilirea măsurilor specifice de recuperare având în vedere conceptul de cost.

de genul : clientul şi-a restrans activitatea. se pot preda şi alte firme din grup. chiar dacă serviciul datoriei este mai mare de 45 zile. Predarea/preluarea în gestiunea creditelor neperformante se face la nivel de client. După preluare.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  clientul înregistrează datorii restante faţă de bancă de peste 45 de zile  împotriva clientului a fost declanşată procedura executării silite şi/sau s-a primit notificarea privind deschiderea procedurii prevazută de legea insolvenţei Prin excepţie. Pentru aceste cazuri Conducerea Brd solicită/fundamentează menţinerea clientului în gestiunea creditelor sănătoase. la nivel informatic. în consecinţă trebuie să se verifice:    predarea tuturor angajamentelor de care beneficiază clientul respectarea termenului de predare respectarea componenţei dosarului 33 | P a g e . conturi curente. clientul va fi codificat distinct faţă de ceilalţi clienţi ai băncii (credite. provizioane. garanţii etc. situaţia financiară este în continuă degradare. scrisori de garanţie bancară. Obligatoriu se predă întregul grup dacă firma conducătoare a grupului este predată la credite neperformante. nu se justifică prelungirea perioadei de creditare. etc. chiar dacă nu îndeplinesc respectivele condiţii. în baza unui referat conform model Anexa A. se poate proceda la:  predarea cu anticipaţie. garanţiile sunt deteriorate sau au dispărut.  predarea integrală sau parţială a firmelor care fac parte dintr-un grup – în situaţia în care una din firmele unui grup îndeplineşte condiţiile de predare la credite neperformante. Pe baza acordului comun al directorilor se poate opta pentru mentinerea clientului în gestiunea reţelei (credite sănătoase) şi după data înregistrării de restanţe mai mari de 45 zile.Decizia de menţinere în gestiunea creditelor sănătoase este adoptată în baza acordului comun al directorilor. dobânzi.)Analistul recuperare credite are sarcina de a verifica permanent corecta codificare a tuturor clienţilor din gestiune. RISC/RECMC (Directia recuperare mari creante) întocmeşte situaţia clienţilor cu serviciul datoriei mai mare de 45 zile şi nepredaţi încă în gestiunea creditelor neperformante şi o transmite pentru a se dispune măsurile necesare. în cazurile justificate. Lunar. Preluarea în gestiune Documentul în baza căruia se efectuează preluarea în gestiunea creditelor neperformante este Nota de predare întocmită de analistul de credit şi aprobată de director .

evoluţia creanţelor şi obligaţiilor. Contravaloarea reevaluării va fi suportată de bancă. urmând a fi recuperată de la clienţii aflaţi în restructurare financiară. perspectiva îmbunătăţirii capacităţii de plată a clientului. specifice măsurilor de restructurare propuse. evoluţia stocurilor.  dacă există instituite asupra bunurilor debitorilor sau asupra garanţiilor măsuri asigurătorii . analiza fluxurilor intra grup analiza performanţelor financiare istorice. menţionarea cunoaşterii sau necunoaşterii de către bancă a faptului că :  faţă de debitor a fost declanşată de alţi creditori procedura executării silite sau cea prevăzută de legea insolventei . analiza se efectuează la nivelul compartimentului recuperare credite neperformante. pe baza bilanţurilor contabile şi a ultimei balanţe de verificare. gradul de asigurare a desfacerii produselor. vechimea şi posibilităţile de valorificare a acestora. analiza cauzelor care au determinat degradarea situaţiei economicofinanciare a clientului şi nerespectarea termenelor de onorare a angajamentelor faţă de bancă. La preluarea în gestiune se va efectua reevaluarea garanţiilor. de analistul recuperare credite care are clientul în portofoliu.pentru clienţii din competenţa RECMC  evaluatorul agreat de bancă (persoană juridică/fizică autorizată) – pentru clienţii din competenţa RECR (recuperare credite retea )  Analiza dosarului presupune:               analiza nonfinanciară a performanţelor istorice şi de perspectivă ale clientului. altele decât cele aduse în garanţie şi care pot fi luate în garanţie sau valorificate pentru recuperarea creditului. sub aspectul vechimii şi volumului. analiza garanţiilor identificarea activelor deţinute de debitor. Reevaluarea bunurilor aduse în garanţie se efectuează de : un specialist din cadrul Direcţiei Evaluare Garanţii .UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Analiza dosarului Pentru toţi clienţii care deţin credite neperformante. 34 | P a g e . iar pentru ceilalţi clienţi în masura în care este posibil. precum şi perspectiva de încasare a acestora. identificarea şi propunerea celor mai adecvate modalităţi de recuperare cu motivarea/fundamentarea soluţiei propuse. redactarea unor eventuale clauze contractuale suplimentare care se vor insera în noile contracte de credit/acte adiţionale. se va preciza expres data la care dreptul băncii se prescrie sau dacă a fost prescris.

urmărindu-se atent modul de derulare a procesului de recuperare. Pentru clienţii din portofoliul Direcţiei Recuperare Creanţe Reţea recuperarea amiabilă se poate efectua pe o perioadă de un an. Poate fi adoptată. Funcţie de rezultatele obţinute se va continua recuperarea amiabilă sau se va demara recuperarea în contencios. Se întocmeşte raport de întâlnire. analistul de recuperare credite va efectua o vizită la sediul clientului sau va primi la bancă vizita clientului. Modalităţi de recuperare Recuperarea creditelor neperformante se poate face prin:   recuperarea amiabilă recuperarea în contencios RECUPERAREA AMIABILĂ Se adoptă în condiţiile în care se constată că există capacitate de onorare a angajamentelor. pe perioade scurte. Toate constatările se înscriu într-o notă de analiză. Se recomandă efectuarea în etape succesive. După preluarea în gestiune. prin utilizarea separată sau cumulativă a următoarelor modalităţi de recuperare : 35 | P a g e . concretizată prin încheierea unui act bilateral. contract de credit sau act adiţional la contractul de credit şi care are ca scop recuperarea datoriei. care stă la baza deciziei privind aprobarea măsurii de recuperare. ocazie cu care se vor colecta documentele necesare analizei. există disponibilitatea clientului de a colabora cu banca şi de a plăti datoria. se poate obţine o garanţie suplimentară etc. Modalităţi de recuperare amiabilă RESTRUCTURAREA FINANCIARĂ Prin restructurare financiară se realizează o înţelegere între împrumutat şi bancă. Recuperarea amiabila care depăşeşte această perioadă este de competenţa Direcţiei Recuperare Mari Creanţe.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE  dacă este pornită urmărirea sau cercetarea penală împotriva debitorului sau împotriva organelor sale de conducere. indiferent de competenţa de aprobare. ori a altor persoane care au acţionat în numele acestuia cu ocazia contractării creditului şi constituirii garanţiilor.

se vor întocmi grafice de rescadenţare pe fiecare contract în parte. În situaţia în care clientul deţine în sold dobânzi aferente mai multor contracte de credite. se stabileşte rescadenţarea la plată a dobânzilor calculate şi neîncasate şi se întocmeşte un grafic de plată. 36 | P a g e . de comun acord cu clientul. cu dobânda aferentă acestora. numai cu avizul Direcţiei Recuperare Mari Creanţe. b) Rescadenţarea dobânzilor. În mod excepţional. de dobândă si reducerea nivelului d) Diminuarea procentului comisioanelor Se poate apela la această soluţie numai în situaţii foarte bine fundamentate. se pot amâna la plată şi dobânzile curente ce urmează a se calcula în perioada viitoare asupra creditelor în sold.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE a)Reeşalonarea creditelor existente în sold • în cadrul perioadei iniţiale de rambursare • prin prelungirea duratei iniţiale de rambursare : De la data aprobării reeşalonării. Se poate efectua separat ori concomitent cu operaţiunea de reeşalonare a creditelor. Gradul de acoperire cu garanţii definit ca raport între valoarea bunurilor aduse în garanţie (la valoare de garanţie) şi volumul angajamentelor propuse a fi acordate. cash. c) Suplimentarea creditelor / acordarea de noi credite / eliberarea de scrisori de garanţie bancara. scrisori de garanţie etc) Se adoptă numai în cazuri foarte bine fundamentate şi numai când prin aceasta se crează condiţiile de revitalizare a clientului şi de creştere a capacităţii de onorare a angajamentelor. creditele se trec la credite curente. acoperite integral cu garantii solide (imobiliare. Este o măsură care se adoptă numai în mod excepţional şi numai la nivelul Direcţiei Recuperare Mari Creanţe. când prin diminuarea procentului de dobândă şi/sau al comisioanelor percepute se crează condiţii de rambursare a creditelor şi de plată a dobânzilor. Se calculează următorii indicatori :    Gradul de majorare a expunerii definit ca raport între volumul angajamentelor propuse a fi acordate şi volumul angajamentelor în sold Indicele de recuperare afectat de angajamentele noi definit ca raport între volumul total al recuperărilor diminuat cu noile angajamente acordate după data preluării în gestiunea creditelor neperformante şi valoarea angajamentelor la data preluării în gestiune. În acest sens.

aparţinând debitorului sau unor terţi garanţi Procedura de recuperare prin executare silită a bunurilor debitorului este suspendată de la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva acestuia. Totodată se vor evalua şi eventualele cheltuieli necesare aducerii în stare de funcţionare a bunurilor respective. concomitent. precum şi atunci când recuperarea amiabilă nu a dat rezultate. a unor active atractive de natura bunurilor mobile şi imobile. prin: Această modalitate de recuperare poate fi utilizată pe întreaga perioadă de recuperare. La această soluţie se va apela numai în cazurile în care nu există pericolul să fie introduse de către administrator/lichidator acţiuni pentru anularea acestor acte. impozitele şi taxele pe perioada cât sunt în proprietatea băncii. cheltuielile cu paza. declarata de alti creditori PROCEDURA INSOLVENTEI PENTRU DEBITORI SI GARANTI 37 | P a g e . bunurile sunt preluate de bancă. e) Valorificarea garanţiilor pe cale amiabilă. valoarea rezultată din reevaluarea efectuată la data analizei. starea tehnică. prin darea în plată sau prin adjudecare în contul creanţei. dupa caz. BRD va proceda la :   valorificarea creanţei în procedura insolvenţei debitorului pentru bunurile acestuia continuarea procedurii împotriva garanţilor prin executare silită sau. f) Rambursarea creditelor şi a dobânzilor prin intrarea în proprietatea Băncii. De la această dată. pentru:   bunurile care formează obiectul garanţiilor băncii (aparţinând fie debitorului fie unor terţi garanţi) alte bunuri decât cele care formează obiectul garanţiilor. RECUPERAREA IN CONTENCIOS BRD va recurge la această modalitate de recuperare a creanţelor atunci când din analiză rezultă că nu există o altă modalitate de recuperare sau când alte măsuri ar fi mai puţin eficiente. vechimea. De regulă. condiţiile (timp şi preţ) în care se estimează valorificarea lor.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Este o măsură care se adoptă numai în mod excepţional şi numai la nivelul Direcţiei Recuperare Mari Creanţe. în scopul valorificării prin vânzare într-o perioadă scurtă. prin procedura insolvenţei garantului. Modalitati de recuperare in contencios : EXECUTAREA SILITĂ A BUNURILOR DEBITORULUI/GARANTULUI Procedura de executare silită se va realiza în modalităţile prevăzute de lege. Pentru aceste cazuri se întocmeşte o fişă cu descrierea detaliată a activelor respective. indiferent de procedura adoptată (amiabilă sau contencioasă).

dacă preţul garanţiilor vândute este inferior sau egal cu valoarea creanţei înregistrată în contabilitate. Calculul dobânzilor în cadrul procedurii În situaţia creanţelor negarantate cu garanţii reale asupra bunurilor din patrimoniul debitorului se va stopa calculul dobânzilor având ca moment de referinţă data hotărârii de deschidere a procedurii. acordarea de noi credite sau alte angajamente pentru clienţii din gestiunea creditelor neperformante diminuarea procentului de dobândă şi reducerea nivelului comisioanelor 38 | P a g e .  după vânzarea tuturor bunurilor asupra cărora banca deţine garanţii din averea debitorului se va stopa calculul dobânzilor. indiferent de valoarea angajamentelor. pentru toţi clienţii din gestiunea creditelor neperformante. în caz contrar se va formula contestaţie. Se va urmări înscrierea corectă a creanţei băncii. în caz contrar se va formula contestaţie. Dobânzile calculate după data deschiderii procedurii se vor storna (şi pentru cazurile în care banca a luat cunoştintă cu întârziere despre deschiderea procedurii). Pentru creanţele garantate cu garanţii reale asupra bunurilor din patrimoniul debitorului se va proceda la calcularea în continuare a dobânzilor şi precizarea ca atare a creanţei.  după întocmirea tabelului definitiv consolidat şi până la vânzarea tuturor bunurilor asupra cărora banca are garanţii din patrimoniul debitorului se va proceda la calculul dobânzilor şi creanţa va fi precizată ca atare în cadrul procedurii. La nivelul Direcţiei Recuperare Creanţe Reţea se aprobă:   măsuri de recuperare pentru clienţii cu angajamente de până la 200 KEUR măsuri de restructurare financiară pe o perioadă de până la 1 an B. în următoarele condiţii:  după deschiderea procedurii se vor calcula în contabilitate integral dobânzile (iar creanţa va fi precizată în cadrul procedurii în consecinţă) până la întocmirea tabelului definitiv.  după întocmirea tabelului definitiv calculul dobânzilor va continua (iar creanţa va fi precizată în cadrul procedurii în consecinţă) până la întocmirea tabelului definitiv consolidat.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Se va recurge la procedura colectivă a insolvenţei atunci când:   se consideră ca fiind oportună declanşarea procedurii de către bancă procedura a fost deja declanşată din initiativa debitorului sau unui terţ creditor. Competenţe de aprobare A. urmatoarele măsuri de recuperare specifice se aprobă la nivelul RECMC :    restructurare financiară pe o perioadă mai mare de 1 an suplimentarea creditelor în sold. La nivelul Direcţiei Recuperare Mari Creanţe se aproba :  măsuri de recuperare pentru clienţii cu angajamente mai mari de 200 KEUR In plus. Se va urmări înscrierea corectă a creanţei băncii.

1. Dacă una din măsurile de recuperare a fost aprobată la nivelul RECMC (restructurare financiară în etape sau adoptarea recuperării contencioase după ce clientul s-a aflat în restructurare financiară). aceasta se va aproba la nivelul de competenţă superior. Reeşalonarea datoriilor în sold se poate face o singură dată pe fiecare nivel de competenţă. Biroul de Credit îşi propune să sprijine participanţii la sistem prin furnizarea de informaţii reale. Obiectul de activitate al Biroului de Credit se axează pe:  Colectare/prelucrare date privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai participanţilor Informaţii/analize oferite participanţilor în scopul:  identificării şi cuantificării riscului de credit  creşterii calităţii creditelor  diminuării riscului de fraudă şi protejării creditorilor    Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring) Consultanţă financiar-bancară Sistemul Biroului de Credit se dezvoltă în 3 faze. se va menţine acelaşi nivel de competenţă pentru toate măsurile de recuperare ulterioare. au achiziţionat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări.BIROUL DE CREDITE Înfiinţat la iniţiativa sectorului bancar românesc. în procesul de recuperare se impune o noua reeşalonare a datoriilor în sold. actualizate şi consistente referitoare la persoane fizice care au contractat credite de la bănci sau societăţi financiare. subrogaţie etc. CAP. pentru toţi clienţii din gestiunea creditelor neperformante valorificarea pe cale amiabilă a bunurilor luate în garanţie. delegaţie. cesiune de creanţă. indiferent de natura măsurii adoptată sau de nivelul valoric al creanţei.V BANCARE BIROUL DE CREDITE & CENTRALA RISCURILOR 5. pentru clienţii din gestiunea creditelor neperformante. Aceste informaţii se adaugă celor pe care participanţii le deţin din surse proprii sau alte surse externe pentru a decide dacă intră sau nu într-o relaţie de natură financiară cu persoana respectivă. 39 | P a g e . Biroul de Credit reprezintă o sursă sigură şi eficientă de informaţii pentru participanţi.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE   efectuarea operaţiunilor de novaţie. preţul de valorificare şi radierea ipotecii. Dacă.

participanţii transmit zilnic Biroului de Credit.2. pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă sau irevocabilă.CENTRALA RISCURILOR BANCARE Centrala Riscurilor Bancare este un centru de intermediere care gestioneaza in numele Bancii Nationale a României informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri pentru scopurile utilizatorilor. atunci cand aceştia le solicită în vederea acordării unui credit sau a monitorizării creditelor acordate. sub forma Raportului de Credit De asemenea.date neconforme cu realitatea furnizate de persoane fizice la momentul solicitării creditului. sau prin acte administrative necontestate. operaţională din data de 11 iulie 2005. gratuit o dată pe an. Stocarea datelor în sistem şi afişarea lor în Raportul de Credit se face pe o perioadă de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise de către participant. după caz. care a fost pusă în funcţiune la data de 16 august 2004. Informatia de risc bancar este informatia care se raporteaza de catre institutia de credit. Informaţia este furnizată.persoane care au savârşit o infracţiune sau contravenţie în relaţia directă cu un participant. informatia de risc bancar cuprinde 40 | P a g e . similare sau de asigurare acordate persoanelor fizice. precum şi informaţii despre fraudulenţi şi declaraţii cu inadvertenţe. În cadrul Fazei a II-a de dezvoltare a sistemului. Biroul de Credit pune la dispoziţia persoanelor solicitante. sunt prelucrate informaţiile referitoare la toate produsele de tip credit. fraudulenţi . participante în Sistemul Biroului de Credit. informaţie care conţine inclusiv numele participantului/participanţilor la care aceste persoane sunt înregistrate ca debitori. situaţia înscrierii în bazele de date ale Biroului de Credit. informaţii referitoare la:   debitori cu restanţe la plată mai mari de 30 de zile. se prelucreaza si se difuzeaza la Centrala Riscurilor Bancare . declaraţii cu inadvertenţe . în format electronic. de leasing şi de asigurări).UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE În faza I.CRB. informaţii provenite de la instituţii bancare şi non-bancare (societăţi de credit de consum. Biroul de Credit.  5. pune aceste informaţii la dispoziţia participanţilor on-line. aşa numita “fază pozitivă”. în termen de cateva secunde. prin intermediul serviciului CRED-IT.

respectiv ca institutia de credit sa fi inregistrat fata de acesta un risc individual. o persoana juridica nonbancara sau fata de o institutie de credit din straintatate. Persoanele fizice care nu indeplinesc conditia de limita de raportare si inregistreaza restante mai mari de 30 de zile se raporteaza la Centrala Riscurilor Bancare. b. Perioada de raportare este intervalul cuprins intre datele de 1 si 17 ale lunii in care se raporteaza informatia de risc bancar aferenta lunii anterioare. Aceste operatiuni sunt: a. c. persoana fizica sau juridica nonbancara . Accesarea sistemului informatic al Centralei Riscurilor Bancare de catre persoanele acreditate se face pe baza de nume si parola de acces unica . Perioada de raportare se incheie la data de 17 la ora 18. si operatiunile in lei si in valuta prin care institutiile de credit se expun la risc fata de acel debitor.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE datele de identificare a unui debitor . precum si informatia despre fraudele cu carduri constatate . Persoana acreditata este angajatul autorizat al institutiei de credit(persoanei declarante) sa transmita si sa receptioneze de la Centrala Riscurilor Bancare informatii de risc bancar si informatii despre fraudele cu carduri.00.) acordarea de credite . in numele debitorului. Centrala Riscurilor Bancare organizeaza si gestioneaza o baza de date care cuprinde: 41 | P a g e .Riscul global reprezinta expunerea intregului sistem bancar din Romania fata de o singura persoana recenzata si se determina de Centrala Riscurilor Bancare. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante (bancile) pentru aceeasi persoana recenzata . in numele debitorului . Obligativitatea raportarii si structura bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare Fiecare persoana declaranta este obligata sa raporteze la Centrala Riscurilor Bancare informatia de risc bancar pentru fiecare debitor care indeplineste conditia de a fi raportat.) Asumarea de angajamente de catre institutia de credit . atribuita de Banca Nationala a Romaniei. fata de alta institutie de credit care functioneaza pe teritoriul Romaniei.) asumarea de angajamente de catre o institutie de credit . fata de o pesoana fizica .

care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informatii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate si la creditele restante ale acestora fata de intregul sistem bancar din România. cu conditia sa aiba acordul scris al persoanei respective. In cazul in care informatia de risc bancar solicitata de institutia de credit se refera la un debitor raportat de aceasta in ultima perioada de raportare incheiata si/sau in cazul in care informatia solicitata se refera la fraude cu carduri. oricarei persoane declarante. si/sau datele referitoare la situatia grupurilor de debitori raportate de fiecare institutie de credit. Datele ce pot fi solicitate de institutia de credit sunt:     datele referitoare la riscul global inregistrat in Registrul central al creditelor in ultima luna.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE a). respectiv riscul global si suma restanta aferente grupurilor de debitori pentru ultima luna incheiata. datele referitoare la fraudele cu carduri in cel mult ultimii 7 ani. c).58/1998. b). Centrala Riscurilor Bancare transmite. cu modificarile si completarile ulterioare. datele referitoare la riscul global si creditele restante inregistrate fata de intregul sistem bancar in cel mult ultimii 7 ani. acesta include si informatii despre persoanele fizice care nu indeplinesc conditia de limita de raportare si inregistreaza restante mai mari de 30 de zile. care contine informatiile de risc bancar raportate de persoanele declarante. prelucrate si difuzate de catre Centrala Riscurilor Bancare in vederea valorificarii de catre utilizatori in conditiile pastrarii secretului bancar. la cerere. pentru oricare debitor raportat de catre aceasta în luna respectivă. respectand prevederile art.37 din Legea nr. Registrul creditelor restante (RCR). pe numele persoanei recenzate. care contine informatii despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit si/sau de credit. utilizând formularul “SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE” Orice institutie de credit poate solicita Centralei Riscurilor Bancare. evidentiate in Registrul creditelor restante. Registrul grupurilor de debitori (RGD). informatia de risc bancar referitoare la orice persoana fizica sau juridica nonbancara. prin intermediul propriei persoane declarante. nu este necesar acordul persoanei recenzate. Registrul central al creditelor (RCC). informaţii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani. de aceeasi persoana recenzata. 42 | P a g e . d) Registrul fraudelor cu carduri (RFC). care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informatii despre grupurile de debitori.

43 | P a g e . este 20 000 (douazeci de mii) lei.UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Limita de raportare. in functie de care institutiile de credit transmit la Centrala Riscurilor Bancare riscul individual al unui debitor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful