Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ

ArIOPEITOY
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ι Σ (r;{')
Π ρ ο ς τ η ν Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ
..
Α Γ Ω Ν
Ε ν τ ψ π λ α ι σ ί φ τ η ν ω τ έ ρ ω ά π α ν τ ή σ ε ω κ α ί
υ π ό τ ό φ ω ς τ η ς Ι Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Π ρ α δ ό σ ε ω ς έ ρ ε υ
ν ω ν τ α ι τ ά έ ξ η ς θ έ μ τ α ':
α CH θ έ σ ι ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν έ ν τ ψ σ ώ
μ α τ ι τ η ς Ε λ λ δ ι κ η ς Ι ρ θ δ ξ ί α
β Τ ό ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό ν τ η ς ι Α ρ ι σ τ ί ν δ ν Σ υ ν ό δ ο υ
γ Τ ά ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς έ ν ω τ ι κ η ς δ ρ σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς
,Α θ η ν α γ ό ρ ο υ τ ο Α
δ cH EueuvY) π α ν τ ό ς κ ο ι ν ω ν ο ν τ ο ς τ ο ί ς π ο ι κ ί λ ο ι ς
έ ν ω τ ι κ ο ί ς κ α Ι ο Ι κ ο μ ε ν ι σ τ α ί ς τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν
',-'
t ". __" ..
.. ,

+
Ή μ ν δ ε π ρ ο ς τ ψ φ α ν ε ρ ψ π ο «01 μ ε ν τ έ λ ε ο ν π ε ρ ι η Ί ν m­
λ μ φ τ ω ν ώ ρ ε π κ ω ν Π κ α δ σ έ ν α υ ά γ η σ α ν Ο Ι δ έ ε ί κ α Ι
π α ρ ά τ ω ν δ ο κ ο ύ ν τ ω ν ό ρ τ ο ϊ ς λ ο γ ι σ μ ο ϊ ς ο ύ κ α τ ε π ο ν τ ί σ θ η
θ ο δ ο ξ ε ί ν έ π α ν α σ τ ά ς π ρ ο ς σ α ν δ μ ω ς τ π κ ο 1 ν ω ν ί Q. τ η ς
σ α τ ν ά σ θ ε ν ε ί α ς τ ά ς Έ κ κ λ η ώ ρ έ σ ε ω ς σ u ν ό λ λ u ν τ α
ο ί α ς α τ ή α ε ν
Α Υ Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ Τ Σ δ ί τ η ς
Μ Β α α ι λ τ σ τ 92. Μ 99, Β

Γ ο ρ ο ε • Θ .'1972
i
....."
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ι Σ
Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν JJ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α
Ώ ς γ ν ω σ τ ό ν τ ο ν π α ρ ε λ θ ό ν τ α Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ν έ κ υ κ λ ο φ ο
ρ ή σ α μ ε ν α ν Ο κ τ η ν έ π ι σ τ ο λ ι κ η ν ά π ά ν τ η σ ι ν π ρ ο ς τ ο ν Σ ε β κ
Α ύ γ ο υ σ τ ϊ ν ο ν Κ α ν τ ι ώ τ η α ν α ι ρ ο υ ν τ ε ς κ α θ η κ ό ν τ ω ς έ ν α ύ τ η
", ,,-, ,(
τ α ς ε γ γ ρ α φ ο υ ς κ α τ η γ ο ρ ι α ς τ ο υ α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν ι ε ρ ω
σ ν η ν τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν Π ρ ο ς ύ π ε ρ ά σ π ι σ ι ν τ ο υ ά ν ω
τ έ ρ ω έ π ι σ κ ό π ο υ ή έ φ η μ ε ρ ι ς Έ κ κ λ η Ο α σ τ ι κ ο ς Α γ ώ ν έ δ η
, , Ι «( ι " ,­
μ ο σ ι ε υ σ ε ν α ν τ α π α ν τ η σ ι ν η ο π ο ι α π ρ ο ς ε ν τ υ π ω ο ι α σ μ ο ν τ ω ν
α ν α γ ν ω σ τ ω ν τ η ς κ α ι σ λ ω ς Δ σ χ έ τ ω ς π ρ ο ς τ ο έ ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο ν θ έ
μ α π ε ρ ι ε ί χ ε έ ν τ ψ π ρ ο λ ό γ ψ α ύ τ η ς τ α ς έ ξ η ς θ έ σ ε ι ς ai ό π ο ί α ι
κ α τ α τ η ν ι α ν ω τ έ ρ ω έ φ η μ ε ρ ί δ α π ά ν τ ο τ ε ό π η γ ό ρ ε υ ο ν ε ί ς ή μ α ς
η Ί ν σ υ γ γ ρ α φ η ν κ α ι κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω μ ν η μ ο ν ε υ θ ε ί
σ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς Ή τ ο ι α Ό τ ο ν ε α ρ ο ν τ η ς ή λ ι κ ί α ς ή ρ ω ν β Ό
τ η ν α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο ν κ α Ι μ η δ ε χ ο μ έ ν η ν ο ύ δ ε ϊ χ ν ο ς έ λ έ γ χ ο υ
π ο ρ ε ί α ν τ ο υ σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ γ τ α γ ρ α μ μ α τ ι κ α κ α ι σ υ ν τ α Ώ
κ α λ ά Θ η τ ο υ κ ε ι μ έ ν ο υ τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς α π α ν τ ή σ ε ω ς
Δ ι α π ά ν τ α τ α α ν ω τ έ ρ ω ώ ς κ α ι σ ύ ν ο λ ο ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν
τ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς ή μ ε ϊ ς μ ε ν κ ρ ι ν ό μ ε θ α ώ ς μ ι κ ρ ο ι κ α ι π ι κ ρ ο ι
κ α τ ή γ ο ρ ο ι μ ε φ θ ο ν ε ρ ή κ α ι φ ο χ θ η ρ η ψ υ χ ή έ ν ψ ή έ π ι
σ τ ο λ η έ ν τ ψ σ υ ν ό λ ψ τ η ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς α ύ θ ά δ η ς κ α ι
, ,
π α μ η ..
,Α π α ν τ ω ν τ ε ς ε ι ς τ ο ν α ν ώ ν υ μ ο ν έ π ι κ ρ ι τ η ν κ α ι α ύ τ ό κ λ η
τ ο ν σ υ ν ή γ ο ρ ο ν τ ο υ κ -Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο υ τ ο ν π λ η ρ ο φ ο ρ ο υ μ ε ν σ τ ι
η δ η ε ι σ ή λ θ ο μ ε ν ε ι ς τ ο ν ε τ ο ς τ η ς ή λ ι κ ί α ς ή μ ω ν κ α ι ά π α
ρ ο υ μ ε ν σ ν τ ω ς π ω ς ε ι σ έ τ ι π α ρ α μ έ ν ο μ ε ν δ ι α ύ τ ο ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν
- ( -,
ν ε α ρ ω ν ω ς μ α ς ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ ε ν
Ω ς δ μ ω ς κ α λ ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ό Σ ε β κ Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο ς έ κ
- 27
ο υ
δ
η τ υ ς τ η ς
-
η
λ
ι κ ι α ς
'
τ ο υ
δ
1
ά
κ ο ν ο ς
"""
τ ο υ η ε ω ν ε κ η ρ υ τ
." α -' .... h· .. "'-" .. _: ... 1,. Ι ...·'" ! --< -- ­
-2­
τ ε σ υ χ ν ω ς κ α ι ζ ω η ρ ώ ς π ο ι μ α ί ν ω ν ψ υ χ α ς κ α ι έ λ έ γ χ ω ν π ρ ό
σ ω π α κ α ι κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς Τ ί ε χ ε ι έ π α ύ τ ο υ ν α π α ρ α τ η ρ ή σ τ ι ό
α γ α π η τ ο ς έ π ι κ ρ ή ς ,Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς δ ε π ρ ο ς τ ο ν θ α υ μ α σ μ ό ν
τ ο υ δ ι α τ η ν τ ό λ μ η ν ή ρ ω ν σ ω ς έ λ έ γ ξ ω μ ε ν τ ο ν α ν ω τ έ ρ ω έ π ί
σ κ ο π ο ν σ η μ ε ι ο υ μ ε ν σ η ή κ ρ ί σ ι ς τ ο υ α ϋ τ η α π ο τ ε λ ε ί κ α θ ή
μ α ς λ ί α ν έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ν σ ύ μ π τ ω μ α δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ η έ μ μ έ σ ω ς α ν α
γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ο ν π ν ε υ μ α η κ ό ν τ ο υ π α τ έ ρ α 6. λ ά θ η τ ο ν έ κ
δ η λ ω ν ο ϋ τ ω μ ί α Υ έ τ έ ρ α ν ο ψ ι ν τ η ς κ α Θ α ρ ω ς ό ρ γ α ν ω σ ι α κ η ς
ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς τ ο υ ..
α ή μ ε ί ς μ ε ν έ κ ρ ί θ η μ ε ν ώ ς φ θ ο ν ε ρ ο ί κ α ι μ ο Χ θ η ρ ο ί
δ ι ό η ά π λ ω ς α π η ν τ ή σ α μ ε ν Δ ν α ι ρ ο υ ν τ ε ς τ α ς β α ρ υ τ ά τ α ς κ α τ α
τ ω ν Π α λ α Ο η μ ε ρ ο λ ο γ ω ν κ α τ η γ ο ρ ί α ς τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω έ π ι ο κ ό
π ο υ . Α λ λ έ ν τ ο ι α ύ τ τ ι π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι π ω ς θ α π ρ έ π ε ι ν α χ α ρ α
.J
κ τ η ρ ί σ η η ς τ ο υ τ ο ν σ τ α ν δ η μ ο σ ί κ α τ η γ ο ρ Ώ κ α ι α ν ε υ
μ ά λ ι σ τ α α π ο δ ε ί ξ ε ω ς π λ ή Θ η ι ε ρ α ρ χ ω ν κ α ι ι ε ρ έ ω ν ώ ς ψ ε υ δ ο
α Ρ Χ Ι ρ ε ί ς κ α ι ψ ε υ δ ο ϊ ε ρ ε ί ς κ α ί α π α τ ε ω ν α ς Δ υ
' ' -, έ
μ ο ι κ σ υ ν τ α κ τ α
λ
υ φ ο
β
ο υ μ ε
θ
σ τ υ χ ω ς α Υ α π η τ π ο α μ η π ω ς
έ μ ά θ ε τ ε π λ έ ο ν τ ο έ λ έ γ χ ε ι ν χ ω ρ ι ς ν α α ν έ χ η σ θ ε ε λ ε γ χ ο ν τ ο
π α ρ ά π α ν π α ς ό τ υ χ ο ν π α ρ α τ η ρ ή σ α ς ύ μ α ς π ρ έ π ε ι ν α τ α π ε ι
ν ω θ π π ι θ α ν ο ν δ ι ό τ ι ... ι ε ρ α π ο σ τ ο λ η ς ο ύ δ ε ν μ ε ί ζ ο ν α ρ α κ α ι
τ ο υ .. ι ε ρ α π ο σ τ ό λ ο υ Δ ι α τ ί σ μ ω ς έ λ η σ μ ο ν ή σ α τ ε τ ό σ ο ν τ α
χ έ ω ς ο η έ γ ρ ά φ ε τ ε μ ό λ ι ς π ρ ο δ ι ε τ ί α ς Μ ό ν ο ν Ο Ι Φ α ρ ι σ α ί
δ ε ν έ δ έ χ ο ν τ ο έ λ έ γ χ ο υ ς Ε Α Φ ε ι β ρ 1970, σ 3.
Π ε ρ ι δ ε τ ω ν γ ρ α μ μ α η κ ω ν λ α θ ω ν τ ί ν α ε ϊ π ω μ ε ν Ό η
α ν ε ύ ρ ο μ ε ν μ ό ν ο ν ε ί ς τ ο κ α Θ ή μ α ς Ι ί ρ θ ρ ο ν σ α ς π έ ν τ ε ό
- ,(, , , " , ,),
π ο ι α τ α η μ ε τ ε ρ α α ν α φ ε ρ ο μ ε ν α η τ ο ι ε ι ς τ η ν υ π ο τ α κ η κ η ν ε γ
κ λ ι σ ι ν κ α ι τ η ν α λ λ α γ η ν Δ ρ ι θ μ ο υ τ ο υ ύ π ο κ ε ι μ έ ν ο υ σ η τ ο έ π ί ρ
ρ η μ α λ ε υ κ ω ς ο π ε ρ α π ο ρ ρ ί π τ ε τ ε τ υ γ χ ά ν ε ι δ ό κ ι μ ο ν κ α ι π α
τ ε ρ ι κ η ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς η σ η π α ρ ε τ η ρ ή σ α μ ε ν τ ο π α ρ ό μ ο ν φ α ι
ν ό μ ε ν ο ν λ α θ ώ ν κ α ι ε ί ς τ α ς Σ π ί θ α ς τ ο υ σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ κ α ί
η ν α τ ω ν β ι β λ ί ω ν τ ο υ Μ ή π ω ς δ ι α τ ο υ τ ο δ ε ν θ α ε π ρ ε π ε έ κ ε ί
ν ο ς μ ε ν ν α γ ρ ά φ ι ύ μ ε ί ς δ ε ν α δ η μ ο σ Ι σ Υ ρ ά φ η τ ε ,Α σ φ α λ ω ς
Ο χ Ι Ή π ά λ ι ν θ α π ρ έ π ε ι ν α μ η ε χ ω μ ε ν έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν κ α ι ε ί ς
α ύ τ η ν τ η ν Α γ ί α ν Γ ρ α φ η ν λ ό γ ψ τ η ς έ ν α ύ τ ύ π ά ρ ξ ε ω ς σ υ ν
τ α κ η κ ω ν λ α θ ω ν ; .. Έ π ι τ η ς ο ύ σ ί α ς σ υ ν ε π ω ς ε π ρ ε π ε ν α
1. Έ κ λ η σ ι α σ κ ο ς Α γ ώ ν
)
Ι
(
-3­
π α ρ α μ ε ί ν η τ ε κ α ι ο ύ χ ι ν ά ν α τ ρ έ ξ η τ ε ε ί ς τ η ν έ π ο υ ώ δ η π ε ρ ι
φ έ ρ ε ι α ν Π α ρ α λ ε ί π ο μ ε ν έ π ί σ η ς ν α έ ξ ε τ ά σ ω μ ε ν τ ο ν έ μ μ ε σ ο ν
τ ο ν ι σ μ ό ν - δ ι α τ ί ο ύ χ ι κ α ι θ α υ ι μ α σ μ ό ν - τ η ς κ α τ α ρ γ ο υ μ έ
ν η ς κ ο σ μ ι κ η ς σ ο φ ί α ς τ ο ν ό π ο ί ο ν κ α ι ύ π ο λ α ν θ α ν ό ν τ ω ς κ η ρ ύ τ
τ ε τ ε δ ι α τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω π α ρ α τ η ρ ή σ ε ώ ς σ α ς έ κ φ ρ α σ ι ν έ ν λ
λ ο ι ς λ ό γ ς σ λ ω ς έ ν α ν τ ί α ν τ ο υ Ε ύ α γ γ ε λ ί ο υ ά λ λ α κ α ι τ ο υ κ α υ
χ ή μ α τ ο ς τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ Α π ο σ τ ό λ ο υ τ ω ν Ε θ ν ω ν Π α ύ λ ο υ τ ο υ
κ η ρ ύ ξ α ν τ ο ς ο ύ κ έ ν σ φ ί ζ λ ό γ ο υ Υ ν α μ η ε ν ω θ ί ό σ τ α υ ρ ο ς
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ό σ τ α υ ρ ο ς έ π α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν δ ι ο υ σ ε μ ν ύ ν ε τ α ι
κ α ι ή τ η ς ύ μ ε τ έ ρ α ς ά δ ε λ φ ό τ η τ ς έ π ω ν υ ί α ...
Σ χ ε τ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν έ π ι θ υ μ ί α ν σ α ς σ π ω ς σ α ς π λ η ρ ο φ ο ρ ή
σ ω μ ε ν τ α ό ν μ α τ α τ ω ν σ υ ν υ π ο γ ρ α ψ ά ν τ ω ν τ η ν ά ν ο κ τ η ν έ π ι
σ τ ο λ η ν ή μ ω ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν σ α ς π λ η ρ ο φ ο ρ ο υ μ ε ν σ η
ε Ι ν α ι π ά ν τ ε ς Ο Ι ύ π ο τ η ς έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ έ π ι σ κ ό π ο υ ύ μ ω ν
, δ • β (, , 'c c, "0 θ ι
α ι κ ω ς υ ρ ι σ ε ν τ ε ς ε ρ ο μ ο ν α χ κ α ι μ ο ν α χ ο Ο Ι ε ν α γ ι φ ­
ρ ε ι δ ι α β ι ο υ ν τ ε ς Μ ί α ι έ π ί ά κ ε ψ ί ς σ α ς έ ν τ α υ θ α θ α σ α ς έ δ ι δ ε τ η ν
ε ύ κ α ι ρ ί α ν ν α Π Ι Ο Τ Ο Π Ο ή σ η τ ε τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο ά σ φ α λ έ ς .. Π ρ ι ν
σ μ ω ς ε ί σ έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ ο κ υ ρ ί ω ς ή μ ω ν θ έ μ α έ Η υ μ ο υ μ ε ν ν α
δ ι α τ υ π ώ σ ω μ ε ν μ ί α ν μ ε γ ά λ η ν μ α ς ά π ο ρ ί α ν Ή τ τ ο π ω ς έ μ
φ α ν ι σ θ έ ν τ ε ς ώ ς α ύ τ ό κ λ η τ σ υ ν ή γ ο ρ ο ι τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ τ ο ν
έ γ κ α τ α λ ε ί π ε τ ε - Ό λ ω ς ι ά ν ο ι κ τ ι ρ μ ό ν ω ς - τ ε λ ε ί ω ς ά ν υ π ε ρ ά
σ π ι σ τ ο ν ε ί ς τ α δ ύ ο π λ έ ο ν σ ο β α ρ α σ η μ ε ί α τ ο υ κ α τ η γ ο ρ ω ή μ ω ν
... Ή τ ο ι α τ η ς α ν ε υ ά π ο δ ε ί ξ ε ω ν κ α τ η γ ο ρ ί α ς τ ο υ π ε ρ ι ψ ε υ δ ο υ ς
Ι ε ρ ω σ ύ ν η ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ α ι β τ ο υ ά δ ι κ α ι ο λ σ
γ ή τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ό υ μ ε τ α τ ω ν έ π ι φ α ν ε σ τ έ ρ ω ν
έ κ π ρ ο σ ώ π ω ν τ η ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
Έ λ π ί ζ ο ν τ ε ς σ η θ α τ ύ χ ω μ ε ν ε σ τ ω κ α ι κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν ω ς μ ι α ς
σ χ ε η κ η ς έ ξ η γ ή σ ε ω ς ά ρ χ ό μ ε θ α ε ύ θ υ ς ά μ έ σ ω ς τ η ς έ ξ ε τ ά σ ε ω ς
- ά ν α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ ύ μ ε τ έ ρ ο υ α ρ θ ρ ο υ
1.- Έ π ι θ υ ι μ ο υ ν τ ε ς ν α έ ν ι σ χ ύ σ η τ ε τ ο ν Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ν
κ α ι ά π ο δ ε ί ξ η τ ε τ ο υ τ ο ν ώ ς κ α λ ω ς έ ν ε ρ γ ή σ ι ν τ α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ α ν
τ α τ ο υ ς Π α λ α ι ο η ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ώ ς ψ ε υ δ ο ϊ ε ρ ε ί ς κ α ι ά π α τ ε ω
ν α ς γ ρ ά φ ε τ ε «' Α λ λ α α ύ τ ο ι ο δ τ ο ι Ο Ι Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι
θ έ τ ο υ ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ ο φ ο β ε ρ ο ν τ ο υ τ ο θ έ μ α θ α ε π ρ ε π ε σ μ ω ς
ν α γ ν ω ρ ί ζ η τ ε - κ α ι θ α τ ο έ γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε έ α ν δ ε ν ά π ε δ έ χ ε σ θ ε
,. λ ,..,θ 18 ' ι !( ')l
τ ο η μ ε ρ ο υ π ο ε σ ι ν « σ τ α γ ο ν ω ν . -. υ Τ Ι t::vap­ ο γ ι ο κ ο ν ω ς η
-4­
ξ ι ς κ α ι σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν η δ ι ά σ τ α σ ι ς τ ω ν δ ύ ο π α ρ α τ ά ξ ε ω ν π ρ ο η λ
θ ε ν έ κ τ η ς δ ι α φ ό ρ ο υ κ α ι μ ό ν ο ν α ν τ ι λ ή ψ ε ω ς μ ε Θ ς α ν η μ ε
τ ώ π ι σ α ν OUTOl τ η ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ν KaIVOTOpiav. Κ α ι λ ε π τ ο μ ε
ρ έ σ τ ε ρ ο ν Τ ι ν ε ς τ ο ύ τ ω ν ( = ο ι Μ α τ θ α ι Ϊ κ ο ί έ δ έ χ θ η σ α ν κ α ι
έ κ ή ρ υ ξ α ν τ η ν α π ώ λ ε ι α ν τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ τ ω ν κ α Ι Υ ο τ ο μ η σ α σ ω ν
Ε κ κ λ η σ ι ω ν έ ν ψ ο ι λ ο ι π ο ί ο ι κ α ι σ φ ό δ ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ( =
Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ο ί ), ή ρ ν ή θ η σ α ν τ ο υ τ ο έ π ό μ ε ν rft OXenKft δ ι
δ α χ τ ο υ α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ τ ω ν κ υ ρ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ
Α ι κ α τ ό π ι ν έ κ τ ο ξ ε υ θ ε ϊ σ α ι ϋ ι β ρ ε ι ς κ α ι κ α τ η γ ο ρ ί α ι - π ά ν
τ ο τ ε έ κ τ η ς α π ο σ χ ι σ θ ε ί σ η ς μ ε ρ ί δ ο ς τ ω ν Μ α τ θ α ι Ϊ κ ω ν - δ ε ν
, ι
α ν ε φ ε ρ ο ν τ ο
""
ε ι ς τ ο α ν υ π α ρ κ τ ο ν
-
τ η ς
( ,
ι ε ρ ω σ υ ν η ς
-, ι
τ ω ν α ν η π α
λ ω ν τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ κ ω ν Δ λ λ α τ η ν π ε π λ α ν η μ έ ν η ν δ ι δ α χ ή ν
τ ω ν ώ ς έ π ί σ τ ε υ ο ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ η έ θ ε ώ ρ ο υ ν τ ο ν κ υ ρ ο ν Χ ρ υ
σ ό σ τ ο μ ο Υ κ α κ ο δ ο ξ ο υ ν τ α ώ ς α π ο δ ε χ ό μ ε ν ο ν δ υ ν ό μ ε ι
J μ ό ν ο ν σ χ ι σ μ α η κ η ν τ η ν Έ λ λ α δ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ο ύ χ ι δ ε κ α ι
Ι
έ ν ε ρ γ ε ί .κ α τ α τ η ν π ί σ η ν τ ω ν Μ α τ θ α ι ϊ κ ω ν Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν σ η
τ ι ν α ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ι ν τ ο υ κ υ ρ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ό σ ε β κ Α ύ γ ο υ
σ τ ϊ ν ο ς ε Ι χ ε ν έ π α ι ν έ σ ε ι μ ό λ ι ς π ρ ο δ ι ε τ ί α ς ώ ς έ ξ η ς Α ϋ τ η ή
θ έ σ ι ς τ η ν ό π ο ί α ν ε λ α β ε ν 6 α ε ί μ ν η σ τ ο ς ι ε ρ ά ρ χ η ς .. έ ξ έ φ ρ α ζ ε
τ ύ γ ε ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν φ ρ ό ν η μ α Σ π ί θ α Ί α ν 1970, σ ε λ 4.).
Τ ο σ η έ κ τ η ς α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο τ ά σ ε ω ς τ ο υ σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ π ρ ο κ ύ
π τ ε ι ή τ ρ α γ ι κ η α λ ή Θ ε ι α τ η ς α π α δ ο χ η ς τ ο υ δ υ ν ά Ρ ε 1 \ σ χ ί
σ μ α τ ο ς ε ί ς τ ο ό π ο ϊ ο ν ε ύ ρ έ θ η ύ η ε ύ θ υ ν ο ς ή Έ λ λ α δ Κ η
Ε κ κ λ η σ ί α δ ι α τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς τ ο υ 1924, τ ο υ
τ ο α π ο τ ε λ ε ϊ ε τ ε ρ ο ν ζ ή τ η μ α τ ο ό π ο Ι ο ν έ λ π ί ζ ο μ ε ν ν α ν α π τ ύ
ξ ω μ ε ν έ ν κ α ι ρ ψ δ ε ό ν τ ω ς ϊ ν α έ π α ν έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ ο θ έ μ α α ι
α ν ω έ ρ ω δ ύ ο π α ρ α τ ά ξ ε ι ς δ ε ν έ θ ε ώ ρ ο υ ν έ α υ τ α ς κ α ι ό λ λ ή λ α ς
" ι , iC Ι (: C ­
α ν ε υ χ α Ρ 1 Τ Ο ς κ α ι ι ε Ρ ω σ υ ν η ς ω ς υ μ ε ι ς
α σ τ ό χ ω ς α α κ ρ ί τ ω ς ύ π ο λ α μ β ά ν ε τ ε ά λ λ α π ρ ο δ ό τ α ς τ ρ ό π ο ν
η ν α τ ο υ ι ε ρ ο υ τ ω ν α γ ω ν ο ς π ρ α γ μ α σ π ε ρ δ ι α φ έ ρ ε ι α β υ σ σ α
λ έ ω ς ά π ο τ α ς σ υ γ γ ρ α φ ε ί σ α ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς τ ο υ σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ
Έ ν ouveXelQ α ν α τ ρ έ χ ε τ ε ε ί ς κ α θ α ρ ω ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ν μ ο ύ
π ό θ ε σ ι ν π α ρ α τ η ρ ο υ ν τ ε ς σ η έ φ σ σ ο ν δ ε ν έ δ έ χ θ η ν ν α χ ε ι ρ ο
τ ο ν η θ ώ έ κ μ ι α ς τ ω ν έ ν τ α υ θ α π α ρ α τ ά ξ ε ω ν ε π ρ α ξ α τ ο υ τ ο
α μ φ ι σ β η τ ω ν π ρ ο δ ή λ ω ς τ η ν έ γ κ υ ρ ό τ η τ α π ά ν τ ω ν τ ω ν έ ν Ε λ
λ ά δ ι Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν Κ α ί τ ο ι έ π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ έ
. δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ η σ α ε ύ ρ έ ω ς κ α ι δ ι α τ ο υ τ ο α δ υ ν α τ ω ν α π ι σ τ ε ύ
r/, -, Ι , Ι _,
σ ω ο η α γ ν ο ε ι τ ε τ ο σ χ ε η κ ο ν κ ε ι μ ε ν ο ν ε ν τ ο υ τ ο ι ς σ α ς ε π α ν α
λ α μ β ά ν ω έ ν τ α υ θ α ό π ο ϊ α ά π η ύ θ υ ν α κ α ι π ρ ο ς τ ο ν μ έ ν τ ο ρ α τ η ς
-5­
Μ α τ θ α ι ϊ κ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς π Ε ύ γ έ ν ι ο ν τ ο ν κ α ι π ρ ω τ ο ν θ έ σ α ν
τ α τ ο ά ν ω τ έ ρ ω ε ρ ώ τ η μ α
Κ α τ ά ρ χ η ν π ρ έ π ε ι ν α δ η λ ώ σ ω Ο Τ Ι π ρ ο ς μ ε ν τ η ν Μ α τ θ α ι
ϊ κ η ν π α ρ ά τ α ξ ι ν ο ύ δ έ π ο τ ε υ π η ρ ξ α κ ο ι ν ω ν ι κ ο ς ε ί μ η μ ό ν ο ν π ρ ο ς
τ η ν τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν τ ο ι α ύ τ η ν . Ν υ ν υ π ο τ ο ν ά ρ Χ ι ε π κ
Α ύ ξ έ ν η ο ν Π α ρ α τ α υ τ α ή ά ν ω τ έ ρ ω π α ρ ά τ α ξ ι ς σ υ μ β α ί ν ε Ι
ν α τ η ρ π ε π ι φ υ λ α κ τ ι κ η ν σ τ ά σ ι ν ε ν α ν τ ι έ μ ο υ κ α ι τ ω ν ό μ ο ί ω ς
π ρ ο ς ε μ ε φ ρ ο ν ο ύ ν τ ω ν ο λ ό γ ο ς Ο ύ δ ε ν τ ε ρ ν ε ί μ η η υ φ ι
σ τ α μ έ ν η ά π α έ τ ω ν δ ι α φ ω ν ί α μ ε τ α ξ υ η μ ω ν κ α ι τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν
ί δ ί ς ι ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν έ π ι τ ο υ χ ρ ό ν ο υ α τ ο υ τ ρ ό π ο υ π ρ ο σ
ε λ ε ύ σ ε ω ς ε ν τ ψ θ ε ι ο τ ά τ ψ τ η ς θ Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς Μ υ σ τ η ρ ί ψ
κ α ι π ε ρ ι τ η ς ό π ο ί α ς δ ι α σ τ ά σ ε ω ς δ ύ ν α σ θ ε ν α π λ η ρ ο φ ο ρ η θ η τ ε
π α σ α ν λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ν ά π ο τ ο α ρ η κ υ κ λ ο φ ο ρ η σ α ν ε ρ γ ο ν ή μ ω ν
Ή Ε ύ χ α ρ ι σ τ ι α κ η σ υ μ μ ε τ ο χ η ε ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ
τ ο υ ά π ε φ ά σ ι ο α ν ά π ε υ θ υ ν θ ω π ρ ο ς τ η ν Ρ Δ ι α σ π ο ρ ά ν α δ σ α ν
ε ν κ ο ι ν ω ν ί ς ι π ρ α ς τ η ν τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ α μ ι κ ω ν π α ρ ά τ α ξ ι ν π ρ ο ς
ά π ο φ υ γ η ν ρ ή ξ ε ω ς τ ω ν ε ν τ α υ θ α Ζ η λ ω τ ω ν π ά τ έ ρ ω ν μ ε τ ι Ί τ η ς
ι ε ρ α ρ χ ί α ς τ ο υ κ Α ύ ξ ε ν τ ί ο υ
Ε ί ς Α μ ε ρ ι κ η ν δ ε π ά λ ι ν ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς έ π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η ν
ο η ό μ έ λ λ ω ν ν α μ ε χ ε ι ρ ο τ ο ν ή σ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς ε Ι χ ε ν π ρ ο δ ί
μ ή ν ο υ π ε ρ ί π ο υ Ί α ν 1971) σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι μ ε τ α τ ο υ έ ρ
β ο υ ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ π Α θ α ν α σ ί ο υ Γ ι έ φ τ ι τ ς ό ό π ο ϊ ο ς σ η ι μ ε ω τ έ
ο ν ε μ ν η μ ό ν ε υ ε τ ο υ ' Α θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α ι ε ί Ρ ι Ρ ν ε ύ ε τ ο τ η ν π ο ρ ε ί
α ν τ ω ν Π α λ α η ι μ ε ρ γ ω ν Έ λ λ ά δ ο ς Ε ύ θ υ ς α μ έ σ ω ς ά ν ε
λ ή φ θ η ν σ τ ι μ ί α τ ο ι α ύ τ η χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α δ ε ν θ ά π ε τ έ λ ε ι υ ν ε τ η ν
ο ύ δ ε σ υ ν ε π η π ρ α ξ ι ν δ ι έ μ έ ε ν ψ ά ν η θ έ τ ω ς δ ι α τ η ς ά ρ ν ή σ ε ώ ς
μ ο υ θ α π α ρ ε ί χ ε τ ο ε ν μ ι κ ρ α ν μ έ ν ά λ λ ί ο χ υ ρ ο ν μ ά θ η μ α ε ί ς τ η ν
Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ν π ε ρ ι τ η ς δ ι α κ ο π η ς π λ έ ο ν τ ω ν ... σ υ ν α ι σ θ η μ α
τ ι κ ω ν Σ λ λ ε ύ ρ γ ω ν μ ε τ α Σ έ ρ β ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν Έ α ν δ ε λ η
φ θ π υ π ο ψ ι ν δ η ό α ν ω τ έ ρ ω ί ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς σ κ ο π ί μ ω ς
ε π ε δ ί ω κ ε τ α ά ν ω τ έ ρ ω κ α τ α κ α ι ρ ο υ ς ε ν Ε ύ ρ ώ π σ υ λ
λ ε ί τ ο υ ρ γ α π ρ ο κ ε ι ι ι έ ν ο υ ε ύ Θ υ ς ά μ έ σ ω ς ν α κ η ρ ύ ξ ε ν Ε λ λ ά
δ ι κ α ι Α γ ί ψ Ο ρ ε ι ε Ι δ ι κ ω ς σ η ο ύ δ ε μ ί α δ ι α φ ο ρ α
υ φ ί σ τ α τ α ι μ ε τ α ξ υ Ρ ω σ ι κ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς κ α ι μ ν η μ ο ν ε υ ό ν τ ω ν
2. θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Μ ο ν α χ ο υ Β / Ά ν Κ τ η έ σ τ ο λ η π ρ ο ς τ ο ν π ρ ω
θ ι ε ρ έ α π Ε ύ γ έ ν ι ο ν τ μ π ρ ο ... , •Α θ η ν α ι 1972, σ 5.
-6­
Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ α ι λ Ο π ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν 3
π α ς η ς ε ύ κ ό λ ω ς ά ν η λ α μ β ά ν ε τ α ι δ ι α τ ί δ ε ν ε π ρ ε π ε ν α δ ε Χ θ ω
η Ί ν ά ν ω τ έ ρ ω χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν Ή τ ο μ ί α ε ύ κ α ι ρ ί α δ ι έ μ ε ν α έ κ
φ ρ ά σ ω Ό λ η ν τ η ν ά ν τ ί θ ε σ ί ν μ ο υ π ρ ο ς τ η ν α ν ω τ έ ρ ω π ο ν η ρ α ν
π ο λ ι η κ η ν τ ο υ Σ έ ρ β ο υ " δ ι π λ ω μ ά τ ο υ κ α ί τ Ο δ ι ύ ι μ α ς τ ο Τ Ο
ο υ τ ο ν ή ρ μ η ν ε ύ θ η τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν ώ ς .. κ ο υ τ α μ ά ρ α
Δ έ ο ν ν α π ρ ο σ τ ε θ η έ ν τ α υ θ α Ό η ή α ν ω τ έ ρ ω α ρ ν η σ ι ς η μ ω ν
ύ φ η γ ή Θ η π α ρ α λ λ ή λ ω ς π ρ ο ς τ α έ κ τ ε θ έ ν α κ α ι α π ε τ ε ρ ό ν η
ν α λ ό γ ο ν α ρ κ ο ύ ν τ ω ς σ ο β α ρ ό γ π ο ί ο ν ; τ η ν φ ω ν η ν τ ω ν ι ε ρ ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Κ α ν ό ν ω ν α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ς τ η ν Κ ν ω ν ί α ν
τ ω ν π ι σ τ ω ν μ ε τ α π α ν τ ο ς ά δ ι α κ ρ ί τ ω ς Κ ν ω ν ο υ ν τ ο ς π ο ι κ ί λ Ο ς
κ α κ ο δ ό ξ ς κ α ι α Ι ρ ε η κ ο ί ς Κ α ι ό μ ε ν ρ ω σ ο ς ι ε ρ ά ρ χ η ς π ι θ α ν Ο ν
ν α έ ξ η π α τ ή θ η α π ο τ η ν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ω ς α ν η ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ η κ η ν λ ε
ο ν τ η ν τ ο υ Σ έ ρ β ο υ Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ φ ύ σ ε ι ω ν φ ι λ ά γ α θ ο ς κ α ι ά
π λ ο υ ς δ ι ή μ α ς σ μ ω ς γ ν ώ σ τ α ς τ ο υ .. δ ι π λ ο υ π α ι χ ν ι δ ι ο υ τ ο υ
π Α θ α ν α σ ί ο υ δ ε ν η τ ο δ υ ν α τ ο ν ή α ν ω τ έ ρ ω π ρ α ξ ι ς ν α έ κ λ η
φ θ η ώ ς ά π λ η π α ρ ω ν υ χ ί ς
Β ε β α ί ω ς κ α θ ύ μ α ς ό π α δ ο υ ς τ ω ν ά χ ρ α ι ρ ι κ ω ν σ υ ν θ η μ ά
τ ω ν τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν τ α ά ν τ έ ρ ω έ κ ρ ί Θ η σ α ν ώ ς φ α ν α η κ η α κ ρ ό
τ η ς κ α ί " ε ύ η θ ε ί α ς ά π ό δ ε ι ξ ι ς Έ ν Τ Ο α ύ τ Ό μ ω ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι
έ ρ ω τ ή σ ω μ ε ν κ ω ύ μ α ς λ ό γ ο ν ε ν α Δ ι α τ ι έ π α ι ν ε ί τ ε έ ν θ ο υ
σ ι ω δ ω ς τ ο ν α γ ι ο ν Θ ε ό δ ω ρ ο ν τ ο ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν ά φ ι ε ρ ώ σ α ν τ ε ς μ ά
λ ι σ τ α α ύ τ ψ κ α ι τ ο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ό ν σ α ς τ ο υ 1972, τ η ν σ τ ι γ μ ή ν
σ π ο υ ό ά ν ω τ έ ρ ω α γ ι ο ς α π ο τ ε λ ε ί τ ο ν κ α τ έ ξ ο χ η ν α δ ι ά λ λ α κ τ ο ν
Ό σ ι ο ν τ η ς ά κ ρ ι ι β ε ί α ς κ α ι π ε ρ ι φ ρ ο υ ρ ή σ ε ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
έ κ π ά σ η ς μ ε τ α κ α ι ν ο τ ό μ ω ν κ α ι α ι ε η κ ω ν Κ ν ω ν ί α ς Δ ι α τ ί
,
μ α ς α ν α γ κ ά ζ ε τ ε κ α ι α κ ο ν τ α ς ν α σ κ ε φ θ ω μ ε ν σ η έ π ι θ υ μ ε ϊ τ ε ν α
φ α ί ν η σ θ ε έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω ς κ α ι δ ι α λ ό γ υ μ ό ν ο ν έ ρ α σ τ α ι τ η ς π α
τ ρ ώ α ς α κ ρ ι β ε ί α ς ο ύ χ ι δ μ ι ς έ σ ω τ ε ρ ι κ ω ς κ α ι τ η ο ύ σ ί ; ..
2.- Έ ν σ υ ν ε χ ε ί α θ α υ ρ ά ζ ε τ ε κ α ι α π ο ρ ε ί τ ε π ω ς ε ί ν α ι δ υ
ν α τ α ν ν α ε ί ν α ι κ α ν ο ν ι κ η κ α ι α ψ ο γ Ο τ η ς σ η μ ε ρ ι ν η ς π ρ ο δ ο σ ί
α ς ο ι Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι έ φ ο σ ο ν π α σ α ι α ι Ο ρ Θ ό δ ο ξ ο ι Έ κ
κ λ η σ ί α ι κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι μ ε τ α π ά ν τ ω ν
τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν κ α ι OiKOupeVIaTWV ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ι ε ρ α ρ χ ω ν
ο ύ δ ό λ ω ς ο μ ω ς κ α ι μ ε τ α τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν !..
3. Ό ρ α π ε Ρ δ ι κ ο ν Ε ν ο ρ ί α ι τ ε ύ χ η 469 α 520.
Ι
f
-7­
Α ύ τ η ή δ ρ ά ξ τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ί ν α ι κ α θ ύ μ α ς ά δ ύ ν α τ ο ν ν α ε ύ
ρ ί σ κ η τ α ι έ ν α π ο λ ύ τ ψ ά ρ μ ο ν ί π ρ ο ς τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν τ η ς Ο ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς κ α θ ό σ ο ν ά π ο δ ο χ η μ ι α ς Τ Ο α ύ τ η ς ά π ό ψ ε ω ς α ύ τ ό χ ρ η μ α
θ α έ ν ε φ ά ν ι ζ ε π ά ν τ α ς τ ο υ ς λ Ο π ο υ ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ε ι ς Π Ο κ ί λ ο ν
β α θ μ ο ν ύ π ε υ θ ύ ν ο υ ς κ α ι ά σ υ ν ε π ε ϊ ς Ω σ τ ε σ α ς έ κ π λ ή σ σ ε ι ό
, , Ω ' , δ - , , , , Ι δ '
μ ι κ ρ ο ς aPl:IJ'POC; τ ω ν κ α ι ι α τ ο υ τ ο τ ο υ ς " α π ο ρ ρ ι π τ ε τ ε ο υ
σ μ ω ς τ ί έ γ ρ ά φ ε τ ε μ ό λ ι ς τ ο ν π α ρ ε λ θ ό ν τ α Ά π ρ ί λ ι ο ν ά π α ν τ ω ν
τ ε ς π ρ ο ς τ ο ν λ ά τ ρ η ν τ ο υ ' Α θ η ν α γ ό ρ ο υ θ ε ο λ ό γ ο ν κ Α Π α ν ώ
τ η ν
Κ α ι ο λ ο ι σ χ ε δ ο ν Ο Ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι α ν έ ξ ε τ ρ έ π ο ν τ ο έ κ τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ι μ ό ν ο ν δ ύ ο η τ ρ ε ϊ ς π α ρ έ ι μ ε ν ο ν έ ν α ύ τ η α ύ
τ ο ι Ο Ι δ ύ ο η τ ρ ε ϊ ς θ α ι ά π ε τ έ λ ο υ ν τ ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν κ α ι α ύ τ ο ι μ ό ν ο ν θ α κ α τ ε ί χ ο ν τ η ν α ύ θ ε ν
η κ η ν θ ρ η σ κ ε υ η κ η ν ά λ ή θ ε ι α ν
Μ η ύ π ο η μ α τ ε κ Π α ν ώ τ η τ ο μ ι κ ρ ό ν π ο ί μ ν ι ο ν τ ο ό π ο ί ο ν
ό θ ε ο ς έ τ ι μ η σ ε κ α ι μ η θ ρ ι α μ β ο λ ο γ ε ί τ ε δ ι ό η ο ϋ τ ω ς ά π ο δ ε ι
κ ν ύ ε σ θ ε ι ά θ ε ο λ ό γ η τ ο ς κ α ι ά ν ι σ τ ό ρ η τ ο ς Ά λ λ α α ά φ ι λ ο σ ό φ η
τ ο ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε σ θ ε Δ ι ό η έ ν θ υ μ ε ί σ θ ε τ ι ε λ ε γ ε ν ό μ α κ α ρ ί τ η ς ό
' ο ' , λ < λ λ λ λ (7 ι
Σ ω κ ρ α τ η ς . υ η ε γ ο υ σ ι ν Ο Ι π ο 01, α ο ε ι ς κ α ι ο ε π α ι
ω ν ... ". Η π λ ε ι ο ψ η φ ί α σ α ς κ Π α ν ώ τ η ζ η έ ν τ η π λ ά ν η κ α ι
δ ι α τ η ς ε ύ ρ ε ί α ς λ ε ω φ ό ρ ο υ ό δ ε ύ ε ι π ρ ο ς τ η ν Κ ό λ α σ ι ν Έ ν ψ τ ο
λ ε ϊ μ μ α τ ο μ ι κ ρ ο ν π ο ί μ ν ι ο ν δ ι α τ ο ό π ο ί ο ν σ ε ί ς κ α ι Ο Ι ό μ ό
φ ρ ο ν έ ς σ α ς ε χ ε τ ε λ ί α ν ύ π ο μ η η κ η ν ι δ έ α ν ζ η έ ν τ η ά λ η Ο ε ί
κ α ι δ ι α τ η ς σ τ ε ν η ς κ α ι τ ε θ λ ι μ μ έ ν η ς ό δ ο υ β α δ ί ζ ε ι σ τ α θ ε ρ ω ς
π ρ ο ς τ η ν ά σ ά λ ε υ τ ο ν β α σ ι λ ε ί α ν π ω ς α ύ θ α δ ι ά ζ ε τ ε XOl:flOV π ρ ο ς
η Ι ν μ ε ι ο ψ η φ ί α ν τ ω ν κ α ι ο ύ δ ε ν δ ι κ α ί ω μ α ά ν α γ ν ω ρ ί
ζ ε τ ε ε ι ς α ύ τ η ν ν α κ ρ ι ν η έ π ι ζ η τ η μ ά τ ω ν π ί σ τ ε ω ς Α ρ α ύ
μ ε ί ς Ο Ι δ ι ο ι π α ρ έ χ ε τ ε ά π ό λ υ τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α ε ι ς τ η ν ε ύ σ ε β ο υ
σ α ν μ ε ι ο ψ η φ ί α ν τ ο υ «PlKPOG Π Ο μ ν ί ο υ ϊ ν α ο ύ μ ό ν ο ν έ λ έ Υ χ η
τ α ς π ο ι κ ί λ α ς π α ρ α ν ο μ ί α ς τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν κ α ι κ α κ ο δ ό ξ ω ν ά λ
λ α κ α ι δ ι ε δ ι κ η δ ι έ α υ τ ο τ η ν κ α τ ο χ η ν τ η ς π λ ή ρ ο υ ς Ε ύ α γ Υ ε ..
λ ι κ η ς ά λ η θ ε ί α ς Τ ώ ρ α π ο ί ο ς δ ι κ α ι ο υ τ ο ι λ ό γ ψ σ υ ν ε π ε ί α ς ν α
κ α λ η τ α ι ά κ ρ ι β έ σ τ ε ρ ο ν μ ι κ ρ ο ν π ο ί μ ν ι ο ν έ σ ε ί ς η τ ο ι η Ο Ι Π α
λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι θ α τ ο ϊ δ ω μ ε ν ά ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ο ν έ ν π λ ά τ ε ι
έ ν τ ο ϊ ς έ π ο μ έ ν ο ι ς
Ά κ ο λ ο ύ θ ω ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ ε ώ ς ψ ε υ δ ο ς τ ο Υ ρ α φ ε ν έ
τ Ώ έ π ι σ τ ο λ Ώ ή μ ω ν σ η δ η λ α δ η ό σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς κ Α ύ Υ ο υ σ τ ϊ
ν ο ς έ π ε κ α λ έ σ θ η τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α
ύ π ο τ ά ξ η τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς τ ο υ π α λ α ι ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ Έ ν τ ο ι α ύ τ η
-8­
σ μ ω ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι Δ ρ ν ε ί σ θ ε κ α ι τ ο γ ρ ά μ μ α κ α ι τ ο π ν ε υ μ α τ η ς
έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ Ί δ ο υ τ ο σ χ ε η κ α ν κ ε ί μ ε ν ο ν Έ δ η λ ώ σ α μ ε ν
κ α ι δ η λ ο υ μ ε ν σ η κ α ι ν α ο ν θ α έ π ι τ ρ έ ψ ω μ ε ν ν α κ τ ί σ ο υ ν Ο Ι
Π α λ α ι ο η μ ε ο ο λ ο γ ί τ α ι κ α ι έ γ κ α ί ν ι α ν α τ ε λ έ σ ο υ ν κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ
γ ί α ς ν α τ ε λ ο υ ν έ α ν σ υ μ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς τ η ς ό ρ θ ο
δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς Κ Α Ι Τ Ο Υ Σ Ν Ο Μ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
ζ η τ ή σ ο υ ν α δ ε ι α ν π α ρ α τ ο υ κ α ν ο ν ι κ ο υ κ α ι ν ο μ ί μ ο υ ε ρ ά ρ χ ο υ
η τ π α ρ α ύ τ ο υ !
Λ ο ι π ό ν ψ ε υ δ ό μ ε θ α Ο ύ χ ι π α σ α ή θ ρ η σ κ ε υ η κ η ζ ω η τ ω ν
Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ α τ α τ η ν ά π α ί τ η σ ι ν τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι
σ κ ό π ο υ π ρ έ π ε ι ν α έ ξ α ρ τ α τ α ι έ κ τ ο υ π ο σ ο σ τ ο ϋ τ η ς ε ύ μ ε ν ε ί α ς
τ ο υ κ α ι τ ο υ ς Ν ό μ ο υ ς τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς Κ α ι έ ρ ω τ ω μ ε ν Ο ϋ τ ω ς
έ φ α ρ μ ό ζ ε ι δ σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς τ ο π ε ρ ι Ε λ ε υ θ έ ρ α ς κ α ι Ζ ώ σ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς κ ή ρ υ γ μ ά τ ο υ Ε ν τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι π ω ς θ α
π ρ έ π ε ι ν α τ σ έ φ α ρ μ ό σ ο υ ν ο ι α λ λ ο ι ο ι θ ι α σ ω τ α ι τ η ς σ υ ν α λ λ η
λ ί α ς κ α ι τ ο υ Κ α ι σ α ρ ο π α π ι α μ ο υ σ τ α ν ό γ ε ν ν ή τ ω ρ τ ο υ ά ν ω τ έ
ρ ω κ η ρ ύ γ μ α τ ο ς τ ο κ α τ α σ τ ρ α τ η γ Ώ Τ σ ί ν α ν α ύ σ ω ς Β ε
β α ί ω ς έ σ χ ά τ ω ς κ α ι π ά λ ι ν δ η μ η γ ο ρ ε ί ύ π ε ρ τ η ς λ ύ σ ε ω ς τ ω ν
ζ υ γ ω ν Δ ε ν ν ο μ ί ζ ε τ ε σ μ ω ς σ η ε ί ν α ι κ ά π ω ς ά ρ γ ά ; .. f/Orav
ν ε ώ τ ε ρ ο ι ζ υ γ ο ι ε δ ε ν ο ν ι σ χ υ ρ ω ς κ α τ α Μ ά ϊ ο ν τ ο υ 1967 τ η ν
Ε λ λ α δ ι κ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν ό έ π ί σ κ ο π ό ς σ α ς έ δ έ χ ε τ ο μ ε τ ό λ ί γ ο ν
ι θ ι Τ Ι Ι , , " ι
τ α ς . . ω π ε ι α ς τ ω ν ο τ ε ε π ρ ε π ε ν α ν α φ ω ν η σ η ε μ π ρ α
κ τ ω ς τ ο υ ς ζ υ γ ο υ ς λ ύ σ α τ ε σ τ α ν λ έ γ η τ ο υ τ ο τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν
, ι ι " Ι ,,- "
α ν α γ κ α ι ω ς μ ε τ ε χ ε ι κ α ι ε ι ρ ω ν ε ι α ς η ν ο ς τ ο π ρ α γ μ α ε φ ο σ ο ν
, τ δ Ι δ ,
κ α ι ο υ τ ο ς σ υ ν ε υ ο κ η σ ε α τ η ν ι σ χ υ ν κ α ι π α ρ α μ ο ν η ν τ ω ν
Α λ λ ε η κ α ι ε η Π ό θ ε ν ά ν τ ε λ ι ι φ θ η τ ε σ η ο ι Π α λ α ι ο η μ ε
ρ ο λ ο γ ί τ α ι ύ π ο φ έ ρ ο υ ν ά π α τ η ν σ ι ν ε χ η κ α τ ά τ μ η σ ί ν τ ω ν ε ι ς
- κ ό μ μ α τ α κ α ι κ ο μ μ α Τ δ η ώ ς έ σ χ ά τ ω ς έ γ ρ ά φ ε τ ε π λ η θ ο ς
π α ρ α τ ά ξ ε ω ν Τ ο ι ς nQOlV δ ε ν ε Ι ν α ι γ ν ω σ τ ο ν σ η μ ό ν ο ν δ ύ ο
π α ρ α τ ά ξ ε ι ς ύ φ ί σ τ α ν τ α ι έ κ τ ω ν ό π ο ι ω ν ή μ ί α ε χ ο υ σ α κ α ι τ ο
850/0 τ ω ν π ι σ τ ω ν ( = Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ο ί κ α ι ή έ τ έ ρ α τ ο ι α ύ τ η
μ ε τ ο ύ π ό λ π ο ν π ο σ σ σ τ ο ν τ ω ν 150/0 π ε ρ ί π ο υ Δ ύ ν α σ θ ε ν α
μ α ς ύ π ο δ ε ί ξ η τ ε έ τ έ ρ α ν "!:.:. ν α Π ρ ά τ α ξ ι ν δ ι α θ έ τ ο υ σ α ν ί δ ί α ν ε
ρ α ρ χ ί α ν ''1-1 μ ή π ι κ α θ ί μ α ς π α σ α π α ρ ε ξ ή γ η σ ι ς μ ε τ α ξ υ
τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν τ ω ν σ υ ν ι σ ί κ α ι έ τ έ ρ α ν π α ρ ά τ α ξ ι ν Ε ν τ ο ι α ύ
τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ή Ε λ λ Ε κ κ λ η σ ί α θ α π ρ έ π ε ι ν α χ α ρ α κ τ η
(, λ ι "75 δ δ δ ι ο
ρ ι σ θ τ ι

ω ς α π ο τ ε ο υ μ ε ν η α π α κ ο μ μ α η ι α ε ο μ ε ν ο υ ο η
ώ ς τ α π ρ ά γ μ α τ α ά π έ δ ε ξ α ν π ο λ λ ά κ ι ς - έ ξ ο υ κ α ι α ι π ε ρ ι ώ
ν υ μ ο ι κ α θ ά ρ σ ε ι ς - ο ύ δ ε ι ς έ π ί σ κ ο π ο ς δ ι α τ η ρ ε ί ά γ α θ α ς σ χ έ
·
rJ
!
i ,.

σ ε ι ς μ ε τ α τ ω ν α λ λ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ο υ Α ς ε ϊ μ ε θ α ε ί λ ι κ ρ ι
ν έ σ τ ε ρ ο ι ε ί ς τ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ ς μ α ς κ α ι σ υ ν ε τ ώ τ ε Ρ Ο Ι ε ί ς
τ ό ς '. κ α τ η γ ο ρ ί α ς
3.- ' Α π ο δ ε χ θ έ ν τ ε ς γ ε ν ι κ ω ς τ α ά ν τ 1 κ α ν ο V 1 Κ α ν
π ό σ η ς Α ρ ι σ τ ί ν δ η ν Σ υ ν ό δ ο υ η θ ε λ ή σ α τ ε έ ν ouveXei\l ν α δ ι κ α ι
ο λ ο γ ή σ η τ ε τ η ν έ σ χ ό τ ω ς γ ε ν ο μ έ ν η ν ό ϊ ς '67), δ ι ό τ ι έ γ έ
ν ε τ ο ώ ς γ ρ ό φ ε τ ε π ρ α ς ρ ι α κ ο π η ν τ η ς ύ π α ρ χ ο ύ σ η ς φ α ύ λ η ς
" " λ θ α λ
α τ α σ ό σ ε ω ς Δ 10 κ α ι σ υ μ π ε ρ ω ν ε τ ε α κ ο ο υ ω ς ο η Κ ω ς
ά ν ε σ τ ό λ η ή ί σ χ ύ ς τ ω ν Ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν π ρ ο ς κ α ι ρ ό ν Κ α ι
έ π ι λ έ γ ε τ ε : Δ ε ν έ γ έ ν ε τ ο ό α ν θ ρ ω π ο ς δ ι α τ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς ά λ λ
Ο Ι κ α ν ό ν ε ς δ ι α τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν ! .. Ό η τ α ά ν ω τ έ ρ ω Τ
κ ή ρ υ γ μ α α ύ τ ό χ ρ η μ α ο ί κ ο υ μ ε ν 1 σ τ 1 κ α ν κ α ι δ ι α τ ο υ
τ ο ο ύ δ έ π ο τ ε ε π ρ ε π ε ν α χ ρ η μ ο π ο ι η θ Ώ ά π α υ ι μ α ς μ ό λ ι ς ε Ι ν ω
ά ν ό γ κ η κ α Ι ν α σ η μ ε ι ώ σ ω μ ε ν Κ α Ι τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι ά σ ψ α λ ω ς δ ε ν
Θ α ά γ ν ο η τ ε Ο Τ Ι ό ά π ε λ θ ω ν Α θ η ν α γ ό ρ α ς α ύ τ ο τ α σ ύ ν θ η μ α π ε
ρ ι έ φ ε ρ ε π α ν τ ο υ κ α ι π ό ν Τ Ο Ί ε π ρ ό ς " κ α τ α ρ ρ ό κ ω σ ι ν τ ς 60­
γ μ α η κ η ς τ ε α Κ α ν ο ν ι κ η ς δ ι δ α χ η ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Ή ι σ τ ο ρ ί α σ ή μ ε ρ ο ν γ ρ ά φ ε ι ε ί ς τ α μ ή ν υ μ α τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ
γ έ ν ν ω ν τ ο υ 1968, '.. κ α λ ε ί τ ο υ ς ύ π ε υ θ ύ ν ο υ ς τ ω ν Έ κ κ λ η
σ ι ω ν Ά ρ χ η γ ο υ ς κ α ι τ η ν Ί ε ρ α ρ χ ί α ν σ π ω ς έ π ι ο τ ρ α τ ε ύ ο ν τ ε ς
, θ λ θ δ λ ' ,
τ η ν ε Ο ο γ ι α ν ω ς i ε ρ α π α ι ν ι α π ε ο ν κ α τ α σ τ η σ ω σ ι . μ ο ν α
δ ι κ ο ν σ κ ο π α ν τ η ς ύ Ή ό ρ ξ ε ω ς κ α ι τ η ς ά π ο σ τ ο λ η ς α ύ
τ ω ν τ ο ν Α Ν θ Ρ Ω Π Ο Ν ... ».
Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ ε δ η ό σ η μ ε ρ ι ν ο ς ο ν θ ρ ω π ο ς σ υ μ π ε ρ ι λ α μ
β α ν ο μ έ ν ω ν κ α ι ά ν α ρ θ μ ή τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ι ε ρ α ρ χ ω ν π α ν
τ ε ρ ο ν έ π ι θ υ μ ε ϊ 11 τ η ν δ ι α κ ρ ό τ η σ ι ν τ ω ν ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν π α ρ ό
β α λ ε Ά θ η ν α γ ό ρ α Λ ο ν δ ί ν ο υ Ι ό κ ω β ο ν Ά ι μ ε ρ ι κ η ς κ λ π δ ύ
ν α σ θ ε ν α ά ν η λ η φ θ η τ ε ό π ο ί α ν ν α ρ κ ο θ έ τ η σ ι ν έ ν ε ρ γ ε ϊ ε ί ς τ η ν
ο ί κ ο δ ο μ η ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π α ς ό κ η ρ ύ τ τ ω ν 11 έ π ι κ ρ ο τ ω ν τ α
, , , δ ' , , λ θ - Η Ε κ λ ' β β (
α ν ω τ ε ρ ω α σ κ ι μ α κ α ι α η ο φ α ν η κ η ω α ε α ι ω ς υ
π ο χ ρ ε ο υ τ α ι ώ ς μ ή τ η Ρ γ ν η σ ί α κ α ι φ ι λ ό σ τ ο ρ γ ο ς ν α έ π ι δ ε ι κ ν ύ η
ί κ α ν ω ς τ ο φ ι λ ό ν θ ρ ω π ο ν α ύ τ η ς π ρ ο ς π α ν ά σ θ ε ν ε ς τ έ κ ν ο ν τ η ς
ο ύ δ έ π ο τ ε σ μ ω ς έ π ι κ α τ α λ ύ σ ε ι τ ω ν β α σ ι κ ω ν ά ρ χ ω ν δ ι ω ν π ε ρ ι
κ ρ α τ ε ί τ α ι κ α ι ύ φ ί σ τ α τ α ι ή δ ι α φ ο ρ α ε Ι ν α ι τ ε ρ α σ τ ί α
Ή α χ ρ ι τ ο υ δ ε ι σ τ ο ρ ί α π α ρ ο μ ο ί ω ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν ε χ ε ι π ο λ
λ α ν α μ α ς δ ι δ ό ο ξ η Ά λ λ α κ α ι κ ό η ά λ λ ο Έ α ν ύ π η ρ χ ε π ε ρ ί
π τ ω ω ς έ φ α ρ μ ο γ η ς τ ω ν έ κ κ λ η ο ι α σ η κ ω ν κ α θ ό ρ σ ε ω ν δ ι α
μ ι α ς Τ Ο α ύ τ η ς ό δ ο υ δ ε ν θ α τ η ν ε Ι χ ο ν ά ν α ζ η τ ή σ ε ι κ α ι ο ί ι ε ρ ό ρ
-10­
χ α ι τ ω ν π ρ ο ή μ ω ν 19 α ώ ν ω ν ; ,Α σ φ α λ ω ς θ α Ι ν ε Ι χ α ν σ κ ε
φ θ η ά λ λ α ο ύ δ έ π ο τ ε τ η ν έ φ ή ρ μ ο σ α ν π ρ ο μ ή σ α ν τ ε ς ν ά ν α
μ έ ν ο υ ν μ ε τ ο υ 6. ν ε χ ο μ έ ν ο υ θ ε ο υ τ α ς π ο ι κ ί λ α ς
ά ν η κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ α ς κ α ι π α ρ α ν ο μ ί α ς π α ρ α δ ι α έ τ έ ρ α ς ά ν κ α
ν ν Κ η ς π ρ ά ξ ε ω ς κ ω π λ έ ο ν έ π ι κ ι ν δ ύ ν ο υ δ ι α π Ι ν ά ν ε ξ α ρ τ η
σ ί α ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ν α π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ ν ν α Θ ε ρ α π ε ύ σ ο υ ν ( ; )
έ τ έ ρ α ν τ ο ι α ύ τ η ν .
Τ ο π ω ς ή δ η θ ε ν ά ν α σ τ ο λ η τ ω ν ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν έ ν Tfi
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι τ η ς Ά ρ ι ο τ ι ν δ η ν δ η μ υ ρ γ ε ϊ θ έ μ α κ α τ α λ ύ σ ε ω ς τ ω ν
θ ε ό θ ε ν π α ρ α σ χ ε Θ έ ν τ ω ν Tfi Ε κ κ λ η σ ί ζ ί π Ρ ο ν ο μ Ι ω ν κ α Ι
ό Ρ ί ω ν θ α τ ο ϊ δ ω μ ε ν ε ύ Θ υ ς ά μ έ σ ω ς Έ ν π ρ ώ Τ ς ή λ ε ι τ ο υ ρ
γ ί α τ η ς ,Α ρ ι σ τ ί ν δ η ν π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι κ α ι σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ε ι ς τ η ν α
μ ε σ ο ν ι έ π έ μ 6 α σ ι ν τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς ε ι ς τ α έ σ ω τ ε ρ ι κ α
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ ε ά π ρ ο λ έ ο υ ς σ υ ν ε π ε ί α ς Δ ι ό η σ α ς έ ρ ω
τ ω μ ε ν ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ο ι ά σ φ α λ ω ς ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ι κ α λ ο ι έ π ί σ κ ο
π ο ι ν α έ π ι τ ύ χ ο υ ν τ η ν έ φ ε τ η ν κ ά θ α ρ σ ι ν α ν ε υ δ ί κ η ς κ α Ι κ α τ α
. δ ί κ η ς τ ω ν Π Ο κ ί λ ω ς α ν η κ α ν ο ν ι κ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν ; ,Α σ φ α
λ ω ς Ο Χ Ι Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ ε σ η ο ι π ρ ό ς .. , έ κ κ α θ ά ρ ι σ ι ν έ π ί σ κ ο
π ο ι ι ό μ ο υ μ ε τ α τ ω ν ... δ ο ρ υ φ ό ρ ω ν τ ω ν θ α σ υ ν ι σ τ ο υ ν τ η ν π λ ε ι ο
ψ η φ ί α ν έ ν τ Ί ε ρ ρ χ ί π ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ή
σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς Σ υ ν ό δ ο υ κ α ι ή έ ν ouvexelQ. κ α τ α δ ί κ η τ ω ν ύ π ε υ
θ ύ ν ω ν α ν ε υ τ η ς έ π ε μ β ά σ ε ω ς τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς Π ό τ ε δ ε ή Π ο
λ ι τ ε ί α έ ν ε ρ γ ε ϊ η α ν ε υ α ν τ α λ λ ά γ μ α τ ο ς Π ό τ ε δ έ έ ν σ υ ν ε
xelQ., έ κ τ ω ν έ σ κ ό π ω ν κ ω α ύ τ ω ν ε ι σ έ η τ ω ν ά ρ ι σ τ ω ν δ ε ν
θ α ε ύ ρ ε θ ο υ ν Ο Ι π ρ ό Θ υ ρ ο ι ν α π α ρ ά σ χ ο υ ν τ α ύ τ α π ρ ο ς ι κ α ν ο π ο ί
η σ ι ν τ ο υ δ υ σ τ ή ν ο υ δ ο ξ α ρ ί ο υ ; ..
,Α λ λ α ς δ ε Χ θ ω μ ε ν π ρ ο ς σ η γ ι μ η ν σ η ε ι ς τ ο Π η δ ά λ ι ο ν τ η ς
Π
λ '
υ π
ά
ρ χ ε ι
'
α ν η ρ
".,
α
δ θ
ι α τ ι ε τ α ι
λ
Ο π ε ι α ς

χ ρ η σ τ ο ς ο ο η ς ε ι 1­
κ ρ ι ν ω ς δ ι α τ ή ν έ κ κ α θ ά ρ ι σ ι ν α ν ε υ ά ν τ α λ λ ά γ μ α τ ό ς τ ι ν ο ς
Π ο ο ς σ μ ω ς έ Υ Υ υ α τ ω ε ι ς τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν σ τ ι ό δ ι ά δ ο χ ο ς α ύ
τ ο υ θ α ρ ε ί ν η α ν ε π η ρ έ α σ τ ο ς έ κ τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς τ η ς Ά ρ ι ο τ ί ν δ η ν
κ α δ ε ν θ α ι θ ε λ ή σ η ε ι ς δ ε δ ο μ έ ν η ν σ τ ι γ μ ή ν έ π ι θ υ ρ ω ν ν α έ π ι
τ ύ χ η τ ο ν α η β ά ν η α ν ν Κ ν σ κ ο π ό ν τ ο υ ν α έ κ ι ά σ τ η ν
Ί ε ρ α ρ χ ί α ν δ ι α τ ο υ ρ ο ρ μ ο λ υ κ ε ί ο υ τ η ς ... σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ώ ς τ η ς
Π ο ί α δ ε α σ φ α λ η ς κ α ι ν ό μ ι μ ο ς ό δ ο ς α π ο ρ έ ν ε ι κ α τ ό π ι ν ε ι ς τ η ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν π ρ ο ς δ ι ε κ δ ί κ η σ ι ν κ α ι π ε ρ ι φ ρ ο ύ ρ η σ ι ν τ ω ν δ ι κ ω
ω ρ ά τ ω ν τ η ς έ κ π α ρ ο μ ο ί ω ν έ θ έ σ ε ω ν Έ α ν δ ε λ η φ θ Ώ ύ π
ο ψ ε ι σ η π ά ν τ ο τ ε Θ α ύ π ά ρ χ ο υ ν έ ν τ ψ σ ώ μ α η τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς
Ο Γ
,.1
if
.-:J'
;4­
. 'f!
";j
j

Ι
,1'::,;
,
:·i·
,',
Ι
Ι

...

Ι
T','f,
ψ-11­
κ α ι φ ί λ α ρ χ ο ί η ν ε ς έ π ί σ κ ο π ο ι ό π ο ί ε ι τ ε π ρ ο ς π α ρ α γ κ ω ν ι
σ μ α ν ά ξ ι ω τ έ ρ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν ε ϊ τ ε έ ξ ε ύ η θ ε ί α ς κ α ι π ρ ο ς
έ π δ ε ι ξ ι ν ά ν υ π ά ρ κ τ ω ν ι κ α ν ο τ ή τ ω ν θ α θ ε λ ή σ ο υ ν τ η ν τ ο ι α ύ τ η ν
μ ε τ α τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ν - π α ρ α ι β λ έ π ο ν τ ε ς τ α τ ρ α
γ ι κ α έ π α κ ό λ ο υ Θ α μ ι α ς Τ α ύ τ η ς π ρ ά ξ ε ω ς - π ο ί ο ς σ ρ ο ς η π ε
ρ ί π τ ω σ ι ς θ α δ Ι α λ γ ί κ α ι τ ο σ ν ο μ α κ α ν τ η ς ο ϋ τ ω π ω ς σ υ γ
κ ρ ο τ ο υ μ έ ν η ς σ υ ν ό δ ο υ ; " Π ο ί α ι δ ε τ ρ α Υ ι κ α ι κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς δ ε ν
θ α δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο υ ν σ τ α ν μ ε τ α β λ η ι θ έ ν τ ω ν τ ω ν π ο λ ι η κ ω ν π ρ α
γ μ ά τ ω ν έ π ι θ υ μ ή σ ο υ ν Ο Ι λ ο ι π ο ι τ ω ν ι ε ρ α ρ χ ω ν ν α η μ ω ρ ή σ ο υ ν
τ ο ύ ς .. ' ά ρ ι σ τ ε ί ς κ α ι τ ο υ ς ύ π ο τ α Κ Ό κ ο ύ ς τ ω ν ; ! ..
Ε α ν δ ε π ά λ ι ν τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς ά γ ν ο ο ύ σ η ς η ο ύ δ ό λ ω ς π ρ ο
Ό θ ε μ έ ν η ς ν α έ π έ μ β η ε ι ς τ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς φ α υ λ ο ι Ό ν ε ς η
φ α τ Ρ ι ά ζ ο ν τ ε ς ε ι σ η γ η ι θ ο υ ν σ η χ ρ ή ζ ε ι κ α θ ά ρ σ ε ω ς τ ο
έ π ι σ κ ο π ι κ ο ν σ ω μ α κ α ι δ ε ξ ι ω ς π ρ ο σ ε τ α ι ρ ι σ θ ο υ ν κ α ι τ η ν Π ο λ ι
τ ε ί α ν π ρ ο ς έ π ι τ υ χ ί α ν τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω ά ν ο σ ί ο υ σ κ ο π ο υ τ ω ν σ α ς
έ ρ ω τ ω τ ί ς θ α δ υ ν η θ ί ν α έ μ π ο δ ί σ η τ ο ν Κ α ί σ α ρ α σ τ α ν - π α
ρ α π λ α ν η θ ε ι ς ύ π ο έ π ι τ η δ ε ί ω ν - Θ ε λ ή σ η ν α δ η ρ ι ο υ ρ γ ή σ η Α
ρ ι σ τ ί ν δ η ν μ έ ά ρ ι σ τ ε ί ς τ ο υ ς ε ι σ η γ η τ α ς τ η ς κ α θ ά ρ σ ε ω ς
π ρ ο φ ά σ ε ι δ ε τ η ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς π α ρ ο μ ο ί ω ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν κ α ι έ ν
- λ θ ,
τ ι μ π α ρ ε ο ν η ...
Ο ϋ τ ω ς Κ α Ι ν α σ υ ν έ τ ρ ε χ ο ν κ α ι ν α μ η
σ υ ν έ τ Ρ ε χ ο ν λ ό γ ο ι κ α θ ά ρ σ ε ω ς κ α ι π ά λ ι ν ή έ φ α ρ μ ο γ η
τ η ς •Α ρ ι σ τ ί ν δ η ν Σ υ ν ό δ ο υ τ υ γ χ ά ν ε ι ά π ό β λ η τ ο ς α θ ό σ ν ή
Ε κ κ λ η σ ί α δ ι α τ η ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ο υ θ ε ί ο α ύ τ η ς Δ ο μ ή τ ο ρ ο ς
κ α ι τ ω ν ι ε ρ ω ν τ η ς Κ α ν ό ν ω ν ε Ι ν α ι ε ι ς θ έ σ ι ν ν α ε π ι λ ύ η α π α ν
τ α τ α π ρ ο β λ ή μ α τ ά τ η ς Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν σ η ή ά ν ω τ έ ρ ω σ κ έ ψ ι ς δ ε ν
ε Ι ν α ι ι δ ι κ ή μ α ς ά λ λ α τ ο υ .. Ε κ κ λ η ο ι α σ τ ι κ ο υ •Α γ ω ν ο ς τ ε
θ ε ί σ α μ ά λ ι σ τ α κ α ι ε ι ς τ ο ν τ ί τ λ ο ν τ η ς π ρ ώ τ η ς σ ε λ ί δ ο ς α ύ τ ο υ :
τ η ν π α ρ α θ έ τ ο ι ι ε ν
Ν ό μ ο ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε Ι ν α ι ο ι ί ε ρ ο ι Κ α ν ό ν ε ς ά π ό σ τ α γ μ α
σ ο φ ί α ς σ υ ν έ σ ε ω ς κ ω π ε ί ρ α ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς ζ ω η ς α ώ ν ω ν
· δ ' Ι , δ '
Π ι σ τ ε υ ο μ ε ν ι Ω Κ Ρ α ι α v τ ω ς ο τ ι ο υ ε ν
π Ρ ό β λ η μ α ι έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ν ύ π ά Ρ χ ε ι
τ Ο ό π ο ί ο ν ν α μ ι λ ύ ο υ ν ο 1 Κ α ν ό ν ε ς
π α ς π ε ρ ι φ ρ ο ν ω ν τ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς κ α ι ζ η τ ω ν ν α λ ύ σ η τ α π ρ ο
β λ ή μ α τ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς α ν ε υ τ ο ύ τ ω ν π ρ ο κ α λ ε ί θ υ έ λ λ α ς κ ω
, , δ , Ε λ ς 6
σ υ σ σ ω ρ ε υ ε ι σ υ ρ φ ο ρ α ς ι α τ η ν κ κ η σ ι α ν κ ω τ ο ν ε α υ τ ν τ ο υ
Ο Ι Κ α ν ό ν ε ς έ Κ δ Ι υ ν τ α τ ο υ ς π α ρ α β ά τ α ς α ύ τ ω ν π α ς Ί ε ρ ά ρ
χ η ς έ τ ά χ θ η φ ύ λ α ξ τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ι δ ι α π α σ α ν π α ρ ά
β α σ ι ν φ έ ρ ε ι τ ο μ ε ρ ί δ ι ο ν τ η ς ε ύ θ ύ ν η ς τ ο υ Ν Ο ϋ μ β ρ 68 σ ε λ
1. Κ ύ ρ ι ο ν α ρ θ ρ ο ν
Έ ρ ω τ ή σ α τ έ π ο τ ε α γ α π η τ έ μ Ο μ ή π ω ς κ α ι ύ μ ε ί ς φ έ ρ ε τ ε
τ ο μ ε ρ ί δ ι ο ν τ η ς ε ύ θ ύ ν η ς σ α ς δ ι α τ α π ρ α γ μ α Τ Ο Π η θ έ ν τ α ε ν
τ π Έ κ κ λ η σ ί ι ά π ο τ ο ν Μ ά ϊ ο ν τ ο υ 1967 κ α ι έ φ ε ξ η ς ; .. ' Α λ λ α
π ρ ο ς ι β α θ υ τ έ ρ α ν ε ξ έ τ α σ ι ν τ η ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς α
, τ ο υ α π α ρ α δ έ κ τ ο υ τ ο υ θ ε σ μ ο υ τ η ς Ά ρ ι σ τ ί ν δ η ν α ς δ ε Χ θ ω μ ε ν
ύ π ο θ ε τ 1 κ ω ς δ η ε π ε τ ρ έ π ε τ ε ή σ υ γ κ ρ ό τ η σ ί ς τ η ς φ η
λ α φ ή σ ω μ ε ν ε ν τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι τ ο υ ς α ρ ι σ τ ε ϊ ς ο ϊ η ν ε ς
κ α ι τ η ν Σ ν ε ρ ό τ η σ α ν δ ι α ν α ϊ δ ω μ ε ν έ α ν φ έ ρ ο υ ν α τ α
σ χ ε η κ α π ρ ο ς δ ι α ξ α γ ω γ η ν έ ν α ς Τ ύ τ ο υ ε ρ γ ο υ π ρ ο σ ό ν τ α η
. α ν θ έ λ ε τ ε τ η ν κ α λ η ν μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς τ ω ν ...
Κ α τ α π ρ α ο ν ό π ρ ό ε δ ρ ο ς α ύ τ η ς Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Π α τ ρ ω ν
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ς ε κ μ ε τ α θ έ σ ε ω ς δ ε ν π α ρ ε ί χ ε ν έ γ
γ υ ή σ ε ι ς σ ε β α σ μ ο υ τ ω ν ί ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι ό δ ε
ξ ι α ς σ υ ν ε ρ γ ο ς α ύ τ ο υ α τ η ς Ό λ η ς ε ν σ υ ν ε χ ε ί α ν η κ α ν ο ν ι κ η ς
Σ υ ν ό δ ο υ π α ρ α σ τ ά τ η ς κ υ ρ Ό ς Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Τ ρ ί κ κ η ς Δ ι ζ ι τ ο ν Έ κ
κ λ η σ ι α σ Ώ κ α ν Α γ ω ν α ο ί τ ο ι ο υ τ ο ι ε π ρ ε π ε ν α τ υ γ χ ά ν ο υ ν Ό λ ω ς
ά κ α τ ά λ λ η λ ο ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ έ ν τ ε ς ύ π ο τ ο υ ί δ ί ο υ π α λ α ι ό τ ε ρ ο ν
α ύ τ ό κ λ η τ Ο κ α ι π α ρ ά ν ο μ ο ι ε ν ψ ό σ υ ν τ ά κ τ η ς τ η ς Σ π ί θ α ς

έ ρ μ η ν ε ύ ω ν τ ο υ ς σ χ ε η κ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς α π ή τ ε ι δ ι α τ ο υ ς
τ ο ι ο ύ τ ο υ ς ί σ ό β ι ο ν ι ά π α τ η ν ί ε ρ ο υ ρ γ ί α ν τ ο υ φ ρ ι κ τ ο υ
Μ υ σ τ η ρ ί ο υ ώ ς κ α ι τ η ν τ ω ν θ ε ί ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν Μ ε τ ά λ η ψ ι ν
Σ π ί Θ α Δ ε κ '66).
Κ ω ρ α ς Ό μ ω ς ν α ϊ δ ω μ ε ν κ α ι τ α ε ρ γ α τ ω ν ε ν π ά σ η β ρ α
,
χ υ τ η η
α Έ ξ έ λ ε ξ α ν α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν ' Α Θ η ν ω ν α ν δ ρ α τ ε λ ε ί
ω ς α γ ν ω σ τ ο ν ε ι ς τ α ν ά γ ω ν ι σ η κ α ν σ τ ί β ο ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α ν
δ ρ α κ α θ ύ μ α ς ς α κ α π ν ο ν ώ ς μ α κ ρ α ν τ ο υ π ο λ ε μ ι κ ο υ μ ε τ ώ π ο υ
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς σ χ ο λ ά ζ ο ν τ α ο ύ μ η ν ι ά λ λ α κ α ι π ρ ο κ α λ έ σ α ν τ α
τ α ρ α χ η ν έ ν τ ψ σ τ ρ α τ ο π έ δ ψ α ύ τ η ς δ ι ο κ α ι ή ν α γ κ ά σ θ η ό σ υ ν
τ ά κ τ η ς τ η ς Σ π ί Θ α ς ν α τ ο ν έ λ έ γ ξ τ ι δ η μ ο σ ί ς ι ε ι ς τ α ύ π α ρ ι θ μ
\.
"
158, 169, 205 κ α ι 206 τ ε ύ χ η α ύ τ η ς Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ό π ο Ι α έ γ ρ ά
'"..
φ ο ν τ ο ε ν τ ψ ά ν ω τ έ ρ ψ φ υ λ λ α δ ί ψ π ρ ο ς τ α π ε ρ ι ο δ ι κ α Α ν ά
π λ α σ ι ς κ α ι Έ ν ο ρ ί α σ τ α ν τ υ τ α Ό λ ω ς μ ο ν ο μ ε ρ ω ς ε τ ά χ θ η
σ α ν ύ π ε ρ τ ο υ Κ ο Κ ο τ σ ώ ν η
-13­
. '
Ι
Α λ λ ή ρ ω ϊ κ α ς μ ά χ α ς ύ π ε ρ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε δ ω κ ε ν μ ό
ν ο ν ό ύ φ ύ μ ω ν σ ή μ ε ρ ο ν ύ μ ν ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ς κ α Ι δ ο ξ ο λ ο γ ο ύ μ ε
ν ο ς π ρ ω θ ι ε ρ ε υ ς τ ω ν Α ν α κ τ ό ρ ω ν Π ο λ λ ο ι έ κ τ ω ν ά ν α γ ν ω
σ τ ω ν σ α ς μ α ς έ ρ ω τ ο υ ν κ α ι σ α ς έ ρ ω τ ω μ ε ν π ο υ Θ δ ω κ ε τ α ς μ ά
χ α ς ύ η ε ρ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ό ε ύ ν ο ο ύ μ ε ν ό ς σ α ς κ λ η ρ ι κ ό ς Μ ή
π ω ς ώ ς ά δ ε λ φ ο ς τ η ς <Ι Μ ο ν η ς Π ε τ ρ ά κ η κ α ι ώ ς έ φ η μ έ ρ ι ο ς
έ ν τ ψ 1. Ν α ψ Ά γ Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς Β α τ ρ α χ ο ν η σ ί ο υ Μ ή ω ς ώ ς
ε ρ ε υ ς κ α ι ε ρ ο κ η ρ υ ξ σ τ ρ α η ω η κ η ς μ ο ν ά δ ο ς έ ν κ α ι ρ ψ π ο λ έ
μ ο υ Μ ή π ω ς ε ί ς τ ο Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι κ ο ν σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τ ο υ Evan­
η ;» Σ π ί Θ α Ν ο 205.).
Η μ ε ί ς δ έ ά κ ο λ ο ύ θ ω ς θ α ή δ υ ν ά μ ε θ α ν α έ ρ ω τ ή σ ω μ ε ν σ ή
μ ε ρ ο ν : Μ ή π ω ς έ π ι τ η σ κ α ν δ α λ ώ δ ε ι κ η δ ε ί ς ι τ ο υ ύ β ρ ι σ τ ο υ τ η ς
π ί σ τ ε ω ς ή μ ω ν Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η Μ ή π ω ς έ π ι Ε Π α π α ν ο ύ τ σ ο υ ;
Μ ή π ω ς έ π ι τ η κ α τ α ύ σ τ ψ κ α ι έ π ι π ρ ο σ β ο λ η τ ω ν ε ρ ω ν κ α
ν ό ν ω ν κ α ι ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν α ρ σ ε ι τ ω ν ά ν α θ ε μ ά τ ω ν Α ν α τ ο λ η ς
κ α ι Δ ύ σ ε ω ς η τ α ς ο κ ί λ α ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ α ς τ ω ν π ρ ο κ α θ η μ έ
ν ω ν τ ω ν δ ύ ο ά ν ω τ έ ρ ω Ε κ κ λ η ω ω ν ,Α σ φ α λ ω ς ε ί ς μ ά τ η ν θ α
ά ν α ζ η τ ή σ ι η ς ν α δ ι τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω κ λ η ρ ι κ ο ν ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ν
ύ π ε ρ τ ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ η ς Π Ο κ ί λ ω ς π ρ ο δ ι δ ο μ έ ν η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
δ δ α χ η ς Α λ λ α ς ε λ θ ω μ ε ν κ α ι π ά ι ν ε ί ς τ η ν έ ξ έ τ α ω ν τ ω ν
λ Ο π ω ν ε ρ γ ω ν τ η ς ύ π Ό ψ ε ι Σ υ ν ό δ ο υ
β . Ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι ι έ κ λ ο γ η ά ρ χ ι ε ρ έ ω ν έ κ τ η ς γ ν ω σ τ η ς
θ ρ η σ κ ε υ Τ κ η ς ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς Ζ Ω Η έ π ι κ α τ ά φ ρ ο ν ή σ ε ι π ο λ ι ω ν
έ ρ γ α τ ω ν τ ο υ Ε ύ α γ Υ ε λ ί ο υ κ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν ο ϋ τ ω φ α τ Ρ ί
α ς έ ν τ η Ε κ κ λ η σ ί ς ι
,- ­
γ Κ α τ α ρ γ ε ϊ τ α ι ά π ο λ υ τ α ρ χ ι κ ψ τ ψ τ ρ ο π ψ τ ο σ ω μ α τ η ς
<Ι ε ρ α ρ χ ί α ς έ π ι τ ρ ί α σ υ ν ε χ η ε τ η ϊ ν α μ ε τ ά η ν ο ς α ν α π α ύ λ η ς
σ υ ν ε χ ι σ θ η δ ι τ ε ρ α τ ρ ί α κ α ι π λ έ ο ν
δ Ψ η φ ί ζ ε τ α ι Κ α τ α σ τ α κ ο ς Χ ά ρ τ η ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
έ ρ ή μ η ν κ α ι α ν ε υ ο ύ δ ε ν ι α ς γ ν ώ σ ε ω ς τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς 0'0­
τ ι ς Κ Χ ά ρ τ η ς ο ύ μ ό ν ο ν θ έ τ ε ι ε ί ς τ ο π ε Ρ ι Θ ώ ρ ι ο ν ύ π ε ρ
τ ο υ ς 800 ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς ά λ λ α κ α ι σ ύ ν ο λ ο ς ή Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς
Ε λ λ ά δ ο ς κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι Ν ο μ ι κ ο ν π ρ ό σ ω π ο ν Δ η μ ο σ ί ο υ Δ ι κ α ί ο υ
δ π ε ρ ή ν ά γ κ α σ ε τ ο ν σ ε β α σ μ Σ ι α τ ί σ τ η ς κ Π ο λ ύ κ α ρ π ο ν ν α
γ ρ ά ψ :
-14­
Ε ν ψ ό ν υ ν Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ς Χ ά ρ τ η ς ό δ ι α τ ο υ ύ π α ρ ι θ μ
126/1969 Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ο υ Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς π ε Ρ β λ η θ ε ι ς τ ο κ υ ρ ο ς τ ο υ
Ν ό μ ο υ τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς ό κ α τ α Ρ τ ι σ θ ε Ι ς ύ π ο τ ο υ Κ α κ
,Α ρ χ ι ε π ' Α θ η ν ω ν κ α ι π ά σ η ς Έ λ λ ά δ ο ς κ <Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ έ ν σ υ ν
ε Ρ Υ α σ ί μ ε τ α τ η ς Ά ρ ι ο τ ί ν δ η ν Σ υ ν ό δ ο υ κ α ι έ ρ ή μ η ν τ η ς Ι ε
ρ α ρ χ ί α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς α ύ τ ο ς η δ η έ π ι σ ή μ ω ς
κ α ι τ ε λ ε σ ι δ ί κ ω ς Α Π Ε Κ Ο Ψ Ε τ ι Ί ν κ ε φ α λ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
η ς έ σ τ ν ό Χ ρ ι σ τ ό ς κ α ι ά ν τ α ύ τ η ς ε θ ε σ ε τ ο ν Ν ό μ ο ν τ ο υ
Κ ρ ό τ ο υ ς α ύ τ ο ς δ ε ώ ς κ ε φ α λ η τ ο υ Ν ο μ ι κ ο υ Π ρ ο σ ώ π ο υ Ε κ
κ λ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς α ύ τ ο ς θ α κ α τ ε υ θ ύ ν η τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν
ώ ς κ ε φ α λ η π λ έ ο ν ο π ο υ β ο ύ λ ε τ α ι κ α ι ε ί ς τ η ν Δ Ι Α Λ Υ Σ Ι Ν
κ ό μ η
ε Έ π ι τ υ γ ά ν ε τ α ι έ κ π α ρ α θ ύ ρ ω ς π ο λ λ ω ν ί ε ρ α ρ Χ ώ ν
δ ι α τ ο υ ά ν κ α ν ο ν ι κ ο υ τ ρ ό π ο υ ό ρ ί ο υ ή λ ι κ ί α ς δ ι α τ ά ξ ε ω ς π ρ ω
τ ο φ α ν ο υ ς ε ι ς τ η ν ί σ τ ο ρ ί α ν τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς η
τ ο ι ή Λ Σ Τ Σ υ ν τ α κ κ η π ρ α ξ ι ς Δ ι α τ α ς τ ο ι α ύ τ α ς ι έ κ π α ρ α
θ υ ρ ώ σ ε ι ς ε γ ρ α φ ε ν ή έ φ η μ ε ρ ί ς σ α ς
Α
ν κ α ν ο ν ι κ ο ι
",
ε ο ν τ ω ο ε ω ς
• - Ε ξ
« τ ρ ο π ο ι
ξ
ι ε ρ α ρ χ ω ν ο ν
τ ω σ ι ς ί ε ρ α ρ χ ώ ν δ ι α ι α τ ρ ι κ η ς έ ξ ε τ ά σ ε ω ς ' Α λ λ ή τ ο ι α ύ τ η
μ έ θ ο δ ο ς έ Κ Π ρ α θ υ ρ ώ σ ε ω ς τ ω ν ι ε ρ α ρ χ ώ ν δ ε ν ε Ι ν ε η μ ί α Κ α ι
α λ λ ο τ ε ή έ φ η μ ε ρ ί ς μ α ς έ τ ό ν ι σ ε ν δ η ή κ ά Θ α ρ σ ι ς έ ν τ η Ε κ
κ λ η σ ί ε Ι ν ε α ν α γ κ α ί α Δ λ λ π ρ έ π ε ι ν α σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι έ π ι κ α ν ο
ν ι κ ώ ν β ά σ ε ω ν Ε Α Δ ε κ 1969, σ 4.). .
Κ α ι π ω ς ljTo δ υ ν α τ α ν ν α σ τ η ρ ί ζ η τ α ι έ π ι κ α ν ο ν ι κ ω ν β ά σ ε
ω ν έ φ ο σ ο ν έ ρ ή μ η ν τ ω ν ι ε ρ ώ ν κ α ν ό ν ω ν Ο Ι τ α α ν ω τ έ ρ ω
α ν η κ α ν ο ν ι κ α έ ν ε Ρ Υ ο υ ν τ ε ς έ λ ά μ β α ν ο ν τ η ν α ρ χ ή ν Δ ε ν έ ξ ε
τ ό ζ ο μ ε ν έ π ί σ η ς τ α ς λ ό γ ψ τ ο υ α ν ω τ έ ρ ο υ Ν ό μ ο υ γ ε ν ο μ έ ν α ς
π ν ε υ μ α κ α ς μ ο ι χ ε ί α ς η τ ο ι τ α ς ι έ π ι β ά σ ε ι ς έ ν ί ω ν έ κ
τ ω ν ν έ ω ν Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ω ν ε ι ς τ ο υ ς θ ρ ό ν ο υ ς τ ω ν η δ η ζ ώ ν τ ω ν
π ρ ο κ α τ ό χ ω ν τ ω ν ..
σ τ Κ α τ ο ρ Θ ο υ τ α ι ή ε κ δ ο ς τ ο υ Λ ν α γ κ α σ η κ ο υ Ν ό μ ο υ
214/1967, δ ι α τ η ς έ φ α ρ μ ο γ η ς τ ο υ ό π ο ί ο υ ή Ε κ κ λ η σ ι α σ η κ η Δ ι
κ α ι ο σ ύ ν η τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι α ν τ ι κ ε ι μ έ ν η ο χ ι ά
4. Μ η τ ρ ο π ο λ Σ ι α τ ί σ τ η ς

Π ο λ υ κ δ ρ π ο υ Λ ι ώ σ η Η Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ
Χ ρ ι ο τ ο υ θ ε ο σ ύ σ τ α τ σ ν ί δ ρ υ μ α κ α ι ο ύ χ ι Ν σ μ ι κ ο ν Π ρ ό σ ω π ο ν Δ η μ ο σ ί ο υ
Δ ί κ α ι ο υ Ά θ η ν α ι 1969, σ 37.
Ι
---15 --­
π λ ω ς π ρ ο ς τ ο Κ α ν ο ν ι κ ό ν ά λ λ α κ α ι τ ο ά ν θ ρ ώ π ι ν ο ν Δ ί κ α ι ο ν
δ ι ο κ α ι ή θ ε ο λ Ο Υ ι κ η Σ χ ο λ η δ ι α τ ο υ υ π ά ρ ι θ μ 521/26-2-68
έ γ γ ρ ά φ ο υ τ η ς π ρ ο ς τ ο ν κ Ί ε ρ ώ ν υ Ί ν δ ι ε μ α ρ τ ύ ρ ε τ ο δ η π λ ή τ
τ ε ι τ α ς θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι ς ά ρ χ α ς τ ο υ Δ ι κ α ί ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Δ ε ν
έ ξ ε τ ά ζ ο μ ε ν έ π ί σ η ς έ ν τ α υ θ α τ α ς Π κ ί λ α ς σ υ μ π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς κ α ι
έ π ι κ ρ ο τ ή σ ε ι ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ό δ ο υ ε Ι ς τ α ς α ί ρ ε π κ α ς δ η λ ώ
σ ε ι ς κ α ι έ ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο υ Π ρ ο φ η τ α π ο σ η λ ο υ τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ ... )
π ω ς λ ο ι π ο ν κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω δ υ ν ά μ ε θ α ν α δ ε χ θ ω
μ ε ν δ η έ π ά γ α θ ψ ά ν ε σ τ ά λ η κ α ι Ο Χ Ι έ π κ α κ ψ ή ί σ χ υ ς τ ω ν
ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ώ ς ί σ χ υ ρ ί ζ ε σ θ ε Ά γ α θ ό ν δ ι υ μ α ς ε Ι ν α ι
κ α ι η τ ο δ η κ α τ η λ θ ο ν η ν ε ς τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν έ κ τ ω ν θ ρ ό ν ω ν
τ ω ν ώ ς μ η δ ι α θ έ τ ο ν τ ε ς τ η ν ε ξ ω θ ε ν κ α λ η ν μ α ρ τ υ ρ ί α ν ; Δ ι α
τ ι δ ε ν ή ρ ι θ μ ή σ α τ ε τ α λ ό ι π α δ ε ι ν α τ ω ν ... ά ρ ί σ τ ω ν σ α ς Δ ι α τ ί
έ λ η σ Ρ ο ν ή σ α τ ε έ ν π ρ ο κ ε ι ρ έ ν ψ δ η ό π ι σ τ ο ς δ ε ν έ ν τ έ λ λ ε τ α ι
υ π ο τ ω ν i. κ α ν ό ν ω ν δ π ω ς ά π ο μ α κ ρ ύ ν η τ α ι τ ο υ ά ν η θ ί κ ο υ tm­
, λ λ - , ,(: ,
σ κ ο π ο υ τ ο υ α α μ ο ν ο ν ε κ τ ο υ κ α ι ν ο τ ο μ ο υ α ι ω ρ ε κ α κ η
(
, δ ' ", , - Ε λ λ λ '
ρ υ τ τ ο ν τ ο ς ο γ μ α τ α η κ α ι ε π ι κ ρ ο τ ο υ ν τ ο ς ; ν α ο ι ς ο γ ο ι ς
δ ι α τ α ς σ η μ ε ρ ι ν α ς έ κ ρ ο τ ή σ ε ι ς τ ο υ Κ ς Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ δ ι α τ η ν π ο
ρ ε ί α ν τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ κ α ι ά ν υ π ε ρ β λ ή τ ο υ ή γ έ τ ο υ τ η ς Ό ρ θ
δ ο ξ ί α ς ,Α θ η ν α γ ό ρ ο υ θ Δ ε π ρ ε π ε π ρ ο κ α ι ρ ο υ ν α ε ϊ χ ε τ ε κ α τ έ λ θ ε ι
ε Ι ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν α ι τ ο υ ν τ ε ς τ η ν α μ ε σ ο ν δ ι α κ ο π η ν τ η ς ά ν ω τ έ
ρ ω σ υ μ π λ ε ύ σ ε ω ς κ α ι έ π ι κ ρ ο τ ή σ ε ω ς κ α ι ε ύ θ υ ς μ ε τ α π Ί ν π ρ ώ
τ η ν η κ α ι δ ε υ τ έ ρ α ν ά ρ ν η η κ η ν σ τ ά σ ι ν τ ο υ ν α δ ι ε ό π τ ε ε π α
, , - , λ ' , Τ ά ξ
σ α ν μ ε τ α υ τ ο υ ε κ κ η σ ι α σ η κ η ν κ ο ι ν ω ν ι α ν ο ε π ρ α τ ε
Α σ φ α λ ω ς Ο Χ Ι Τ ό τ ε π ρ ο ς τ ί τ α έ γ κ ώ μ ι α ε ι ς τ ο ν ή ρ ω ϊ κ ο ν δ
γ ι ο ν Θ ε ό δ ω ρ ο ν τ ο ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν κ α ι ο ί λ Π Ο Ι μ έ χ ρ ι ... δ ι α μ α ρ
τ υ ρ ί α ς γ ω ν ε ς σ α ς Μ ή π ω ς κ α ι έ ν τ ψ Π α π ι σ μ ψ δ ε ν ε χ ο μ ε ν
ά ν α ρ ι θ μ ή τ ο υ ς '. σ υ ν τ η ρ η η κ ο υ ς έ κ ρ π α ς κ α ι δ ε ι ν ο υ ς τ η ς π ο
ρ ε ί α ς τ ο υ Π ά π α έ λ ε γ κ τ ά ς ; !.. Μ η μ α ς ά ν α γ κ ά ζ ε τ ε λ π ο ν
ν α κ α τ ε ρ χ ώ μ ε θ α ε Ι ς ά ν ε π ι θ υ μ ή τ ο υ ς π α ρ α λ λ η λ ι σ μ ο ύ ς
. τ ο υ ς π ε ρ ι ' Α ρ ι σ τ ί ν δ η ν σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ύ ς σ α ς ή θ ε λ ή σ α τ ε ν α
έ ν ι σ χ ύ σ η τ ε κ α ι δ ι α τ η ς ά ν α δ ρ ο μ η ς ε ι ς τ η ν "έ ν ε ρ γ η Θ ε ί σ α ν υ π ο
τ ο υ Ά π Π α ύ λ ο υ ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ω ς π ε ρ π ο μ η ν τ ο υ Τ ι μ ο θ έ ο υ Ε π
α ύ τ ο υ θ ά π α ν τ ή σ ω μ ε ν ο ύ χ ι ή μ ε ϊ ς ά λ λ α π έ ν τ ε π α ν ε σ τ η μ ι α
κ ο ι δ δ ά σ κ α λ ο ι δ ι α μ ι α ς π ρ ο σ φ ά τ ο υ μ ε λ έ τ η ς τ ω ν
</0 Π α υ λ ο ς υ π έ Β α λ ε τ ο ν Τ ι μ ό θ ε ο ν ε Ι ς π ε ρ π ο μ ή ν ϊ ν α
κ α τ α σ τ ή σ η α ύ τ ο ν α ί δ έ σ ι μ ο ν κ α ι ά δ ι ά β λ η τ ο ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν Ι ο υ
δ α ί ω ν έ ν μ έ σ ψ τ ω ν ό π ο ί ω ν κ α τ έ λ ι π ε τ ό τ ε α ύ τ ό ν υ ί ο ν έ θ ν ι
κ ο υ κ α ι μ η τ ρ ο ς Ι ο υ δ α ί α ς κ ή ρ υ κ α τ ο υ Ε ύ α Υ Υ ε λ ί ο υ έ ν κ α ι
-16­
- θ δ τ ,( (, - ,
Ρ ς κ α ο υ ς \ ε ν ε ι χ ε π ρ ο κ υ ψ ε ι η υ π ε ρ τ η ς τ η ρ η σ ε ω ς τ ω ν
ν ο μ ι κ ω ν δ ι α τ ό ξ ε ω ν ώ ς ύ π ο χ ρ ε ω κ η ς ε ί ς σ ω τ η ρ ί α ν ύ π ο τ ω ν
Ί ο υ δ α ϊ ζ ό ν τ ω ν σ φ ο δ ρ α δ ι έ ν ε ξ ι ς Β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν κ α τ ο ύ δ έ
ν α λ ό γ ο ν ε σ τ ε Ρ ξ ε ν ϊ ν α π ε ρ π ρ η Θ κ α ι ό Τ ί τ ο ς
δ α δ ε τ ς ψ ε υ δ α δ έ λ φ ο υ ς Κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς π ρ ο σ Θ έ τ ο υ ν
δ η ή ύ π ο χ ώ ρ η σ ι ς έ ν τ Ώ Ο ί κ ο ν ο μ ί ς ι ύ π η ρ ξ ε μ ι κ ρ ό έ ν τ ο ϊ ς
Κ α τ ο ύ σ ί α ν ι ά δ 1 α φ ό Ρ ο 1 ς κ α τ α τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
τ ο υ Τ ι μ ο θ έ ο υ ή π ρ α γ μ α τ π ί η σ δ α ύ τ η ς δ ε ν έ δ η μ ύ ρ γ η σ ε
Π Ρ η γ ύ ί ε ν ν ύ π ο χ ρ ε ο υ ν ε ι ς σ υ μ ι ι ό ρ φ ω σ ι ν π ρ ο ς α ύ τ ο κ α ι
ε ι ς ρ ε λ λ ο ύ σ α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς 5
Σ υ ν ε π ω ς π ο ί α ν σ χ έ σ ι ν ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ε ι ή ά ν ω τ έ ρ ω
π ε ρ ί π τ ω σ ι ς ο ί κ ο ν ο μ ί α ς τ ο υ Α π ο σ τ ό λ ο υ ε ί ς έ π ο χ η ν μ η ύ
π ό Ρ ξ ε ω ς i ε Ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ι μ ά λ ι σ τ α έ π ι
θ έ μ α τ ο ς έ ν τ ο ϊ ς κ α τ ο ύ σ ί α ν ά δ ι α φ ό ρ ο ι ς μ ε τ η ν π ε ρ ί π τ ω
σ ι ν τ η ς Α ρ ι σ τ ι ν δ η ν Σ υ ν ό δ ο υ η η ς τ ό τ ε κ α μ ό ν ο ν ε ύ ο δ ο υ τ α ι
κ α ι σ υ γ κ ρ ο τ ε ϊ τ α ι ά φ ο υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ά π ο ρ ρ ι φ θ Ώ τ ο i.
Π η δ ό λ ι ο ν ; ! ..
ο α γ ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς ό τ η ς τ η ρ ή σ ε ω ς τ η ς KQ­
ν ο ν ι κ η ς ά κ ρ ι β ε ί α ς θ ε ρ μ α ς ι έ ρ α σ τ ή ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ μ ω ς κ α ι ό α
, ρ ι σ τ ο ς τ η ς ο ί κ ο ν ο μ ί α ς έ ρ μ η ν ε υ τ ή ς γ ρ ό φ ε ι Ο ί κ ο ν ο μ ί α ς γ α ρ
δ ρ ο ς μ ή τ ε τ ι τ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν ι ά θ ε τ ε ϊ ν μ ή τ ε έ φ Φ ο Τ ό ν τ ε μ ι κ ρ ο ν
ύ φ ε ϊ ν α ι κ α τ α κ α ι ρ α ν κ α ι λ ό γ ο ν Κ α ι έ ξ η γ ο ύ μ ε ν ο ν Δ ι ό ό
τ έ λ ε ι ο ς ό ρ ι σ μ α ς τ η ς ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ά π α π ε ϊ δ π ω ς μ ή τ ε Τ Ι ά π α τ α
γ ε γ ρ α μ μ έ ν α κ α ι ύ π ό ρ χ ο ν τ α ν α ά Θ ε τ η τ α ι κ α τ α τ η ν έ φ α ρ μ ο
γ ή ν τ η ς ι ά λ λ ο ϋ τ ε κ α ι κ ά η ά π ο έ κ ε ϊ ν α τ α ό π ο ϊ α θ α ή δ ύ ν α ν
τ ο ν α ο ί κ ο ν ο μ η θ ο υ ν ν α π α ρ α β λ έ π η τ α ι έ φ δ σ ο ν θ α τ ο ά π ή τ ε ι
τ ο υ τ ο ό κ α ι ρ ο ς κ α ή ε ϋ λ ο γ ο ς π ε ρ ί π τ ω σ ι ς
Σ υ ν ε π ω ς π ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ό μ ι λ η τ ε π ε ρ ι ο ί κ ο ν ο μ ί
α ς ε ί ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ η ς Ά ρ ι σ τ ί ν δ η ν τ ο υ 1967, σ τ α ν κ α τ α
σ τ ρ α τ η γ η τ α ι π λ η θ υ ς ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν κ α μ ό ν ο ν δ ι α τ η ν σ ύ σ τ α
σ ί ν τ η ς π ο λ ψ δ ε μ α λ λ ο ν έ ν τ Ώ κ α τ ό π ι ν λ ε π ο υ ρ γ ι ς ι τ η ς Ή
μ ή π ω ς δ ι ύ μ α ς β α ρ ύ τ η τ α κ α ι σ η μ α σ ί α ν ε χ ε ι μ ό ν ο ν ή ύ π ο τ ο ν
σ τ ε ν ο ν Ό ρ ο ν ε ν ν Ο Ι Ω τ η ς ή θ ι κ η ς η ν κ α ι δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε ν δ η θ α
δ ι α κ ο ν ή σ η ή ά ν ω τ έ ρ ω Σ ύ ν ο δ ο ς α γ ν ω σ τ ο ν α λ λ ω ς τ ε κ α ι
5. {(CH Έ κ κ λ η σ ι α σ κ η Ο ι κ ο ν ο μ ί α ύ π μ ν η μ α τ ω ν Π α ν ε Π Ι σ τ η μ ι α
κ ω ν Δ ι δ α σ κ ά λ ω ν Π Μ π ρ α τ σ ι ώ τ η Π Τ ρ ε μ π έ λ α Κ Μ ο υ ρ α τ ί δ ο υ Α
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Ν Μ π ρ α τ σ ι ώ τ ο υ π ρ ο ς τ η ν Ί ε ρ α ν Σ ύ ν ο δ ο ν Ά θ η ν α ι
1972, σ 30.ι
'
,{
-17­
τ ο υ τ ο χ ρ η μ α σ φ ό δ ρ α δ υ ν ό ρ ε ν ο ν ν ά π α τ ή σ τ ι κ α ι τ ο υ ς δ ε ι ν ο
τ έ ρ ο υ ς τ ω ν ψ υ χ ο λ ό γ ω ν ο ύ χ ι δ μ ω ς κ α ι ή λ ο ι π η κ α τ α σ τ ρ α
τ ή γ η σ ι ς τ ω ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ω ν θ ε σ μ ω ν ;
Έ α ν έ γ ρ ό φ ε τ ε τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ς ό λ ί γ ο υ ς μ η ν α ς
μ ε τ α τ η ν έ κ λ ο γ η ν τ ω ν ά ρ ι σ τ ω ν θ α τ δ υ ν α τ ο ν ν α ύ π ό ρ ξ τ ι
έ π ι ε ί κ ε ι α ε ι ς τ ο ν κ ρ ι τ η ν τ ω ν λ ό γ ω ν σ α ς τ ο ν α σ υ ν η γ ο ρ η τ ε
δ μ ω ς έ ν ε τ ε ι 1972 ύ π ε ρ α ύ τ η ς ToUTQ ά π ο τ ε λ ε ϊ ο ύ μ ό ν ο ν ε λ
λ ε ι ψ ι ν τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς π ρ ο ς π α Ρ δ ο χ η ν τ ο υ σ φ ό λ μ α τ ο ς τ ω ν δ η
llOalQ. έ κ φ ρ α σ θ έ ν τ ω ν κ α ι κ η ρ υ χ θ έ ν τ ω ν ά κ ρ ί τ ω ν φ ω ν ω ν σ α ς
κ ά θ α ρ σ ι ς κ ό θ α ρ σ ι ς _- έ ν ψ ε π ρ ε π ε ν α ε ϊ χ ε τ ε π ρ ο β λ έ ψ ε ι
ό π ο ί ο ι ο Ι κ α ι ρ ο φ υ λ α κ τ ο υ ν τ ε ς ν α έ π ω φ ε λ η θ ω σ ι έ κ τ α ύ τ η ς
ά λ λ α κ α ι δ ι ό θ ε σ ι ν έ μ μ ο ν η ς ε ι ς τ ο ά λ ό θ η τ ν α ι σ θ η τ ή ρ ι ο ν τ η ς
Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ η ς σ α ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς π ρ α γ ι μ α δ η μ ι ο υ ρ γ ο υ ν ο ν
τ ω ς π ο λ λ α έ ρ ω τ η μ α π κ α ε ι ς τ ο υ ς έ π α ί ο ν τ α ς τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ώ ν
σ α ς ...
Κ α τ ό π ι ν π ό ν τ ω ν τ ο ύ τ ω ν τ ο σ υ μ π έ ρ α σ μ α έ ξ ό γ ε τ α ι ά ι β ι ό
σ τ ω ς Ή ' Α ρ ι σ τ ί ν δ η ν Σ ύ ν ο δ ο ς ο δ σ α ε κ φ ρ α ω ς ά ν τ 1 κ α
, δ , •λ ' , λ ό '
ν ο ν ι κ η cv ε π ρ ε π ε ν α ε Κ υ σ τ ι - τ ο υ . χ ι σ τ ο ν τ ο ν π
Α ύ Υ ο υ σ τ ϊ ν ο ν - ω σ τ ε δ ι α τ η ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ ο υ ν α έ π ι κ ρ ο τ ή σ τ ι
τ η ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν τ η ς ώ ς κ α ι τ ο ν π ρ ω τ ο ν α ύ τ η ς κ α ρ π ό ν τ ο ν
κ Ί ε ρ ώ ν υ μ ο ν π ο λ λ ψ δ ε μ α λ λ ο ν ν ά ν α λ ό ι β τ ι κ α ι Μ η τ ρ ό π ο
.λ ι ν τ η ς ό π ο ί α ς έ π ί σ κ ο π ο ς ε ι σ έ τ ι ε ζ η τ ω ν ν ό μ ω ν τ η ς Π ο λ ι τ ε ί
α ς δ ι iliv ο υ τ ο ς ά π ε μ α κ ρ ύ ν θ η τ ο υ θ ρ ό ν ο υ τ ο υ μ η δ υ ν α μ έ ν ω ν
ν α κ α τ ι σ χ ύ σ ο υ ν τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν
Τ ο α ν ω τ έ ρ ω π ι σ τ ο π ο ι ε ϊ τ α ι α λ λ ω ς τ ε κ α ι έ κ τ ο υ γ ε γ ο ν ό
τ ο ς τ η ς ν υ ν ... σ υ μ μ α χ ί α ς σ α ς ε τ α τ ο υ κ Ί ε ρ ο ν ύ μ ο υ έ π ι
τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ τ η ν ι ό π ο ί α ν ο ύ δ έ π ο τ ε ώ ς θ έ λ ο μ ε ν ν α Π Ι
, θ λ 7' , δ θ λ '
σ τ ε υ ω μ ε ν α α π ε α υ ε ν ο υ τ ο ς ε ν cv η ε ε χ ε ι ρ ο τ ο ν η σ ε ι
τ ο ν π ν ε υ μ α π κ ο ν ύ μ ω ν π α τ έ ρ α ... τ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α δ ε ν θ α α π ε
τ έ λ ο υ ν α σ φ α λ ω ς ε κ φ ρ α σ ι ν φ ρ ο ν ί μ ω ν ...
4.- Ε ι ς τ η ν α λ υ σ ι ν τ ω ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ι ω ν σ α ς π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι
κ α ι " τ α κ α τ ω τ έ ρ ω Δ ε ν λ ε γ ο μ ε ν Ε η ε δ η ' α ι • Ul\ λ α ι Ε κ κ λ η
, - θ - δ - θ θ δ ξ , λ
σ ι α ι κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ ε η μ ω ν ι α τ ο υ τ ο ε ι μ ε α ο ρ Ό ο 01», α ­
λ α λ έ Υ ο μ ε ν Έ π ε ι δ η ε ϊ μ ε θ α Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι δ ι α τ ο υ τ ο α ϊ ί λ λ α
Έ κ κ λ η σ ί α ι κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ ε θ ή μ ω ν Α ς ϊ δ ω μ ε ν λ ο ι π ό ν Π Ο α ι
α υ τ ω α ϊ α λ λ α ι Έ κ κ λ η σ ί α ι α π ο ί ο ς ό β α θ μ ο ς τ η ς ό ρ θ δ ό ξ ο υ
-18­
, C ",... Ι - , (; _
π ο ρ ε ι α ς τ ω ν ω σ τ ε η μ ε τ α υ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι α ν α η ε Ρ Ι Π Ο Ι Ώ ε ι ς υ μ α ς
η μ η ν α ά π ό δ ε ι ξ ι ν σ τ ι π ο ρ ε ύ ε σ θ ε ό ρ θ ο δ ό ξ ω ς ώ ς γ ρ ά φ ε τ ε
Κ α τ ά ρ χ η ν τ ο π α τ ρ ι α ρ χ ι ε ϊ ο ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς ώ ς ε ί
ν α ι γ ν ω σ τ ό ν ά π ο τ ε λ ε ί ά π ο κ α ι ρ ο ν π η γ η ν κ α ι π ο μ π ο ν τ η ς α Ι
ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ύ π ο τ η ν Π μ α ν τ ο ρ ί Η ν τ ο υ ά ε
μ ν ή σ τ ο υ κ α ι μ ε γ ά λ ο υ έ ν Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ς Α θ η ν α γ ό ρ α κ α τ α τ η ν
ε κ φ ρ α σ ι ν τ ο υ κ Ί ε ρ ω ν ύ μ ο υ μ ε δ υ σ τ υ χ ω ς δ ι ά δ ο χ ο ν τ ο ύ τ ο υ
- θ ρ ό ν ψ τ ε κ α ι τ ό π ψ - Δ η μ ή τ ρ ι ο ν τ ο ν Α ώ ς ό ϊ δ ι ο ς ά π έ
δ ε ι ξ ε ν έ α υ τ ο ν δ ι α τ ο υ έ ν θ ρ ο ν ι σ τ η ρ ί ο υ τ ο υ λ ό γ ο υ έ κ τ ο υ ό
π ο ι ο υ κ α ι π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν έ κ φ ρ α σ τ ι κ ο ν τ Ρ η μ α
«' Α π ο τ η ς θ έ σ ε ω ς τ α ύ τ η ς .. χ α ι ρ ε τ ι ζ ο μ ε ν τ ο ν Α γ ι ώ τ α τ ο ν
Kai Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ν Π ά π α ν Ρ ώ μ η ς Π α υ λ ο ν τ ο ν Σ Τ κ α ι Π Ρ Ω
Τ Ο Ν έ ν ϊ σ ο ι ς Ε Ν Τ Η ι Κ Α θ Ο Λ Ο Υ Ε ί Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ι Τ Ο Υ Χ Ρ Ι
Σ Τ Ο Υ ά δ ε λ φ ο ν σ ε β ά σ μ ι ο ν κ α ι π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ν ... Κ α ι δ ι α δ η
λ ο υ μ ε ν τ η ν π Ρ ό θ ε σ ι ν ή μ ω ν σ π ω ς έ ν π ι σ τ ό τ η
Τ Ι π ρ ο ς τ ι ν α χ ρ ι τ ο υ δ ε Υ ρ α μ μ η ν τ ο υ ί υ μ ε ν Κ υ Π α τ ρ ι α ρ
χ ε ί ο υ ά κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τ η ν Α Γ Ι Α Ν κ α ι Μ Ε Γ Α Λ Η Ν γ ρ α μ μ η ν
τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ ή μ ω ν τ ο υ ά ο ι δ ί μ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ
Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ α τ ο υ Α δ ι α τ η ν έ ν Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ψ
Π δ ρ ι σ α ν ι κ η ν έ ν ό τ η τ α
Τ ί ς ε ύ σ ε β η ς Κ Η Ι φ ι λ ό θ ε ο ς δ ε ν φ ρ ί π ε ι έ κ τ η ς ά ν α γ ν ώ
σ ε ω ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω Κ α ι ό μ ω ς ύ π η ρ ξ ε σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό ς τ ι ς σ σ π ς
ο ύ μ ό ν ο ν δ ε ν ε φ ρ ι ξ ι ε ν ά λ λ α κ α ι έ π ε κ ρ ό τ η σ ε ν Π ο ί ο ς ο
μ ό λ ι ς π ρ ο μ η ν ώ ν χ α ρ α κ τ η ρ ί σ α ς έ α υ τ ο ν ώ ς τ ο ν ό ρ θ ο δ ο ξ ό τ ε
ρ ο ν π α ν τ ο ς ι ο λ λ ο υ .. Τ ο ο ν ο μ ά τ ο υ ε Ι ν α ι π ο λ υ γ ν ω σ τ ό ν
Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο ς Κ α ν τ ι ώ τ η ς Γ ρ ά φ ο μ ε ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ ι ό τ ι μ ε τ α ψ υ
- λ " " \ , , π '
χ ι κ ο υ α γ ο υ ς α ν ε γ ν ω σ α μ ε ν ε ι ς τ η ν π ρ ο ς τ ο ν ν ε ο ν ' α τ ρ ι α ρ
χ η ν έ π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ δ τ ι μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι τ ο υ ό ν ό μ π ό ς τ ο υ κ α ι μ ά
λ ι σ τ α φ ε τ α β α θ ε ί α ς σ υ γ κ ι ν ή σ ε ω ς ... Ε Α Ό κ τ σ 5.).
Π ρ ο σ θ έ τ ε ι δ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ς δ τ ι τ η ν α ν ο δ ο ν τ ο υ Π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ έ π ε κ ρ ό τ η σ ε ν ή ε ξ ω θ ε ν μ α ρ ι υ ρ ί α τ ο υ
ε ύ σ ε β ο υ ς λ α ο υ π ο ί ο ν λ α ο ν έ ν ν ο ε ϊ ;, έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ε π α υ
i .
( κ λ δ - ( - Φ , )
ε ν ο υ ω ν τ ο υ ι ο τ ο ρ ι κ ο υ α ν α ρ ι ο υ ...
Π ό θ ε ν η ν τ λ η σ ε τ α ά ν ω τ έ ρ ω σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α ό σ ε β α σ μ ι ώ
τ α τ ο ς ; Δ ε ν σ υ ν ε κ ι ν ή Η η ο ύ δ ό λ ω ς έ κ τ ο υ σ τ ι δ ι α τ ο υ έ ν ρ ο ν ι
σ τ η ρ ί ο υ τ ο υ λ ό γ ο υ ό ν έ ο ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε π ά σ Ώ τ η oi­
κ ο υ μ έ ν η δ τ ι Δ ν α γ ν ω ρ ί ζ τ ο ν Π ά π α ν π ρ ώ τ ο ν έ ν σ ς έ ν Tfj
κ α θ ό λ ο υ Ε κ κ λ η σ ί τ ο υ χ ρ ι ο τ ο υ α δ η Π Ρ Ο θ Ε Σ Ι Σ τ ο υ
ε ί ν α ι ν ι ά κ ο λ ο υ θ ή σ η τ η ν ά γ ί α ν κ α ι μ ε γ ά λ η ν γ ρ α μ μ ή ν τ ο υ
ά π ε λ θ ό ν τ ο ς ,Α θ η ν α γ ό ρ α Τ ι ς δ ε π ά λ ι ν ά γ ν ο ε ί δ η ό ά π ο θ α
ν ω ν γ η ρ α ι ο ς τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ ύ π η ρ ξ ε ν α ι ρ ε η κ ό ς ; π ω ς κ α τ ό π ι ν
τ ο ύ τ ο υ έ τ ό λ μ η σ ε ν ό σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς ν α έ π α ι ν έ σ η τ ο ν Δ η μ ή
τ ρ ι ο ν τ ο ν Α ύ μ ν η τ η ν κ α ι δ ι ά δ ο χ ο ν έ ν ο ς α ι ρ ε η κ ο υ κ α θ η ν
σ η γ μ η ν α ι φ ω ν α ι τ ω ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ή μ ω ν
έ ν τ έ λ λ ο ν τ α ι δ η ό μ η λ έ γ ω ν τ ο ί ς α Ι Ρ ε τ 1­
- , , θ " θ " Ε .
Κ Ο Ι ς α ν α ε ί μ α α ν α ε μ α ε σ τ ω ; .. . lLU­
κ ρ ι ν ω ς λ υ τ ω ύ μ ε θ α έ κ κ α ρ δ ί α ς δ ι α τ η ν ν έ α ν κ α ι ε η μ ε γ α λ υ
τ έ ρ α ν π τ ω ω ν τ ο υ π ν ε υ μ α η κ ο υ ύ μ ω ν π α τ ρ ό ς Κ α ι ρ ο ς δ μ ω ς
ν α έ π α ν έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ η ν έ ξ έ τ α σ ι ν τ ω ν λ ο ι π ω ν μ ε Θ ύ μ ω ν κ ο ι
ν ω ν ι κ ω ν ε κ κ λ η ο ι ω ν
τ α Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς κ α ι Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν ε Ι ν α ι
τ ο ί ς π α σ ι ν γ ν ω σ τ ό ν δ η έ κ τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς η δ η ά π ο τ ε λ ο υ ν
ά ρ ί σ τ ο υ ς ύ π η χ η τ α ς κ α ι σ υ ν α δ π ό ρ ο υ ς τ ο υ Ο ί κ θ ρ ό ν ο υ χ ω
ρ ι ς τ ο π α ρ ά π α ν ν α β ε λ η ο υ τ α ι ή α χ ρ ι τ ο υ δ ε ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η δ ρ α
σ τ η ρ ι ό τ η ς τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Ν ι κ ο λ ά ο υ λ ό γ ψ
τ ω ν έ σ χ ά τ ω ς ά ν ε π ι σ ή μ ω ν δ η λ ώ σ ε ώ ν τ ο υ τ η ν σ τ ι
γ μ ή ν ο π ο υ δ ε ν ά π ε κ ή ρ υ ξ ε δ ι α τ η ς δ ι α κ ο π η ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς
τ η ν α ϊ ρ ε σ ι ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι ο μ σ υ τ α π ά λ α ι ύ π α ύ τ ο υ λ ε χ Θ έ ν
τ α ώ ς κ α ι τ ο υ ς π ρ ω τ α θ λ η τ α ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω κ α κ ο δ ο ξ ί α ς Γ ρ ά
φ ο μ ε ν τ ο υ τ ο δ ι ό η δ ι α π α ρ ο μ ο ί ω ν δ η λ ώ σ ε ω ν κ α ι ό ά π ο θ α ν ω ν
Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς π ρ ο σ ε π ά θ ε ι κ α τ α κ α ι ρ ο υ ς ν α α θ η σ υ ά ζ ι τ α ς
έ ξ ε γ ε ι ρ ο μ έ ν α ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ω σ τ ε ν α σ υ ν ε χ ί
ζ η κ α τ ό π ι ν π λ έ ο ν θ ρ α σ υ ς τ ο υ ς φ ι λ ε ν ω η κ ο ύ ς τ ο υ ύ σ τ ε ρ ι
ο μ ο ύ ς . . Α π ο μ έ ν ε ι τ έ λ ο ς ν α έ ξ ε τ ά σ ω μ ε ν τ α ς Σ λ α υ ϊ κ α ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς Δ ι α ύ τ α ς ύ μ ε ϊ ς Ο Ι δ ι Ο έ γ ρ ά φ ε τ ε λ ί α ν π ρ σ φ ά ω :
( , Ε λ ' , , ,
«... η ε π ι σ η μ ο ς Κ Κ η σ ι α ε ι ς τ α ς χ ω
Ρ α ς α ύ τ α ς ε Ι ν ε δ ο ύ λ η Ν α τ ε υ θ υ ν ο μ έ
ν η ύ π ο τ ω ν ά θ έ ω ν ε i ς τ ρ ο μ ε Ρ ο ν β α
θ μ ο ν ε ν ο χ ο ς κ α ι ν ε κ Ρ ά ». Ε Α Σ ε π τ '72).
Κ α ι ά λ λ α χ ο υ Τ ο θ λ ι β ε ρ ο ν ε Ι ν ε δ η μ ε ε ν τ ο ι ο υ τ ο ν α θ ε ο ν
κ α ι π ο λ έ μ ι ο ν τ η ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η ς π ί σ τ ε ω ς κ α θ ε σ τ ω ς σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε
τ α ι ή λ ε γ ο μ έ ν η Ρ ω σ ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α Τ ο δ ι α τ ί δ μ ω ς ό κ Ι ε
ρ ώ ν υ μ ο ς π α ρ α σ η μ ο φ ο ρ ε ί έ ρ χ ό μ ε ν ο ν ε ί ς Α θ ή ν α ς τ ο ν ά ρ χ η
γ ο ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω Ε κ κ λ η σ ί α ς ύ μ ε ϊ ς δ ε σ υ ν ε χ ί ζ ε τ ε ν α κ ο ι ν ω
ν η τ ε μ ε τ ά μ φ ο τ έ ρ ω ν π ό τ ε θ α μ α ς τ ο έ ξ η γ ή σ η τ ε ; ). Ε ν τ ψ α ύ
τ ψ έ π ί σ η ς φ ύ λ λ ψ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ι α σ η κ ο υ Α γ ω ν ο ς κ α ι έ ν σ ε λ
3, ό σ ε β κ Α ύ γ ο υ σ τ ϊ ν ο ς γ ρ ά φ ε ι Έ ν ο χ ο ι π α Ρ α

β ά σ ε ω ς τ ω ν ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν ε ι ν ε κ α τ α
τ Ο μ α λ λ ο ν 11 :ti τ τ ο ν σ λ α ι α Ι α ύ τ Ο κ έ φ α
λ ο ι Έ κ κ λ η σ ί α 1 τ ij ς >0 Ρ θ ο δ ο ξ ί α ς » ! ..
Σ υ ν ε π ω ς δ ε ν ν ο μ ί ζ ο μ ε ν ο η δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί α ί τ ί α ν κ α υ χ ή σ ε ω ς
τ ο γ ε γ ο ν ό ς σ η σ α ς κ ο ι ν ω ν ο υ ν α ι ά ν ω τ έ ρ ω Έ κ κ λ η σ ί α ι ο ύ δ ε
π ά λ ι ν γ ί ν ε τ α ι α ί τ ί α έ κ δ ό σ ε ω ς σ τ Ο Π η η κ ο υ ... Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
ή ά ν ω τ έ ρ ω κ ο ι ν ω ν ί α ώ ς ή θ ε λ ή σ α τ ε ν α ί σ χ υ ρ ι σ θ η τ ε >Α λ λ α
μ ή π ω ς ή Ε λ λ α δ ι κ η Έ κ κ λ η σ ί α κ α τ α τ α τ ε λ ε υ τ α ί α ί δ ί ω ς π έ ν τ ε
ε τ η π ο ρ ε ύ ε τ ω ό ρ θ ο δ ο ξ ό τ ε ρ ο ν τ ω ν Σ λ α υ ϊ κ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν
Ι δ ο υ τ ί έ γ ρ ά φ ε τ ε κ α ι π ε ρ ι α ύ τ η ς η δ η α π ο τ ο 1969.
δ ' , ξ Ο λ " "
«Τ ο
'
ε χ ε ι ρ ο τ ε ρ ο ν ε ο ω ν τ ο κ ο υ μ ε ν ι σ η κ ο ν κ α ι σ υ γ
κ ρ η σ η κ ο ν π ν ε υ μ α τ ο υ Κ ω ν λ ε ω ς ,Α θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α ι τ ο υ >Α μ ε
ρ ι κ η ς Ι α κ ώ β ο υ π ν ε υ μ α π λ ά ν η ς α ι ρ έ σ ε ω ς κ α ι ά π ι σ τ ί α ς κ α
τ α λ λ ή λ ω ς π ρ ο π α Υ α ν δ ι ζ ό μ ε ν ο ν έ ν ό ν ό μ α η μ ι α ς κ α κ ω ς ν ο ο υ
μ έ ν η ς κ α ι έ κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ς ά γ ά π η ς ε χ ε ι δ ι α β ρ ώ σ ε ι π ο λ λ α ς σ υ ν
ε ι δ ή σ ε ι ς .. Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι μ υ θ μ ε τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς ό σ α τ α ν α ς
γ α ρ γ α λ ί ζ ε ι τ α ς ά κ ο ά ς τ ω ν ε Ι ν ε ή Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η Κ ί ν η σ ι ς κ α ι
ή ν ω σ ς τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν ώ ς τ α υ τ α έ ν ν ο ο υ ν ό Α θ η ν α γ ό
( > Ι β ,< δ Ε "\ .
ρ α ς ο α κ ω ο ς κ ω η σ υ ν ο π ο ρ ι α τ ω ν ο χ α τ ω ς τ
ό π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ο υ Ν α ο υ τ ω ν Α θ η ν ω ν π ρ ο
έ β η κ α ι ε ι ς τ ο υ τ ο τ ο τ ο λ μ η ρ ό ν Μ ε τ έ δ ω κ ε τ α Α χ ρ α ν τ α Μ υ
σ τ ή ρ ι α ε ί ς ε ϊ κ ο σ ι Π α π ι κ ο ύ ς ! !.. Ε Ε Σ ε π τ σ 1.).
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α ι α κ ω ν η ς ά ν α μ ι μ ν ή σ κ ε τ α ι τ ω ν
λ ί α ν έ π ι κ α ί ρ ω ν λ α ϊ κ ω ν γ ν ω μ ι κ ω ν Π έ ς μ ο υ τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς
σ ο υ ν α σ ο υ π ω π ο ί ο ς ε Ι σ α ι κ α ι τ ο έ π σ η ς ε π ι τ υ χ έ ς : μ
( >, λ ζ
ο ς ο μ ψ α ε ι π ε α ε ι ...
Ε -, λ δ θ
ν τ η α π ε π ι ι npoona ε ι σ α ς ο π ω ς μ α ς π α ρ ο υ ο ι α σ η τ ε
, " , Ι δ θ δ ' ,
α ν η φ α η κ ο υ ς κ α ι α ν η ν ο μ ι κ ο υ ς α μ α μ η α ε τ ο ν τ ε ς ε π ρ ο ς
τ ο υ τ ο ί δ ι ο ν ή μ ω ν λ ό γ ο ν π ρ ο ς σ τ η ρ ι γ μ ό ν κ α τ α φ ε ύ γ ε τ ε ε ί ς
τ α ς ύ π σ θ έ σ ε ι ς Ι σ χ υ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι Ο η " φ α ι ν ό μ ε θ α μ α λ λ ο ν ά π ο
δ ε χ ό μ ε ν ο ι τ η ν Ε λ λ α δ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν α ί ρ ε τ ι κ η ν κ α ι α ν ε υ
Ν Ι υ σ τ η ρ ί ω ν Ε ν ψ τ ά λ η θ ε ί τ η ν έ χ α ρ α κ τ η ρ ί σ α μ ε ν έ ν Tfj
π λ ε ι ο ν τ ή η α ύ τ η ς κ α ι ν ο τ μ ο ν κ α ι ο ί κ ο υ μ ε ν σ τ ι κ ή ν Ο Ο η γ ο υ
σ α ν π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ω ς τ α π ο ί μ ν ι ά τ η ς ε ι ς τ η ν λ ε ω φ ό ρ ο ν τ η ς α ι ρ έ
σ ε ω ς δ ι ο κ α ι έ δ έ χ θ μ ε ν τ ο δ ο γ μ α τ ι κ ω ς ύ π ο σ τ α τ ό ν τ ω ν Μ υ
σ τ η ρ ί ω ν τ η ς Κ α τ ά κ ο λ ο υ Θ ί α ν π ο υ β λ έ π ε τ ε τ η ν κ ρ α υ γ α λ έ α ν
ά ν τ ι φ α η κ ό τ η τ α ή μ ω ν ω σ τ ε ν α έ ρ ω τ α τ ε : π ω ς μ ι α ς α ί ρ ε τ ι κ η ς

έ κ κ λ η σ ί α ς δ ύ ν α ν τ α ι ν α ε Ι ν ε ε γ κ υ ρ α τ α μ υ σ τ ή ρ ι α ». Α π λ ο ύ
σ τ α τ α δ ι ό τ ι ή λ έ ξ ι ς α ί ρ ε η ς έ τ έ θ η ύ φ ύ μ ω ν κ α ι μ ό ν ο ν σ κ ο
π ί μ ω ς π ρ ο ς έ ξ α γ ω γ η ν σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν κ α τ ά β ο ύ λ η ν
Σ α ς έ ρ ω τ ω μ ε ν : ύ π ο τ ο ι α ύ τ α ς σ υ ν θ ή κ α ς κ α ι π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς δ ύ
ν α τ α ι ν α ε ύ δ μ η σ ι θ ε ο λ ο γ ι ι ο ς δ ι ά λ ο γ ο ς κ α ι σ υ ζ ή τ η ς ά π ο
σ κ ο π ο υ σ α ε Ι ς π Ί ν Δ π ό δ ε ι ξ ι ν τ η ς ά λ η θ ε ί α ς ;
Έ π ι τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω ό μ ω ς έ π ι θ υ μ ο υ ι ι ε ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν
τ α κ ά τ ω θ ι Σ υ ν ε χ ω ς δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε σ θ ε σ τ ι τ ι ν ε ς τ ω ν Π α λ α
η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν σ α ς ά π κ α λ ο υ ν α ι ρ ε τ ι κ ο υ ς κ ά ι σ υ ν ε π ω ς α ν ε υ
Μ υ σ τ η ρ ί ω ν Μ η ά ν ε χ ό μ ε ν ο ι τ ο υ τ ο ζ η τ ε ί τ ε έ π π ί ν α κ ι τ η ν
η ν
, , Σ δ Α '
κ ε φ α λ
'
τ ω ν κ α ι τ ο ν υ ν ο ι κ ο ν τ ω ν .. · α φ ο ρ ι σ μ ο ν π
έ ν α ν τ ί α ς π ά λ ι ν ή μ ε ί ς ά π ο δ ε χ θ έ ν τ ε ς τ η ν θ ε ο λ ο γ ι κ ω τ έ ρ α ν α
π ο ψ ι ν τ η ς π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ω ς α ύ ξ α ν ο μ έ ν η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς κ α ι ω ρ έ
σ ε ω ς κ α ι σ υ ν ε π ω ς τ η ν μ η ά π ώ λ ε ι α ν τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ τ η ς Έ λ
λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ά λ λ α τ η ν β α ρ ε ί α ν α ύ τ η ς ν ό σ ο ν λ ό γ φ τ η ς
ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω γ η ς τ η ς κ α ι τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι π ά ν τ α έ ν ι φ υ σ ι κ ψ
κ α ι π ν ε υ μ α τ ι κ ψ Κ ό σ μ φ i ε ρ α Ρ χ ο υ ν τ α Ι Κ α Ι ώ ς δ ι α
κ λ ί μ α κ ό ς τ ι ν ο ς τ ε λ ε ι ο υ ν τ ι κ α ι π ά λ ι ν κ ρ ι ν ό μ ε θ α
ά π α ή μ α ς ώ ς μ η γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ ε ς τ ί γ ρ ά φ ο μ ε ν κ α ι π ε ρ ι τ ί ν ω ν δ ι α
β ε β α ι ο ύ μ ε θ α ) !.. π ω ς ν α μ η έ ν θ υ μ η θ ί τ ι ς έ ν τ α υ Θ α τ ο σ χ ε
τ ι κ ο ν κ α Ι λ ί α ν ά ρ μ ό δ ν ε Ι ς τ η ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν Κ υ
ρ ι α κ α ν λ ό γ ο ν Τ Η λ θ ε γ α ρ Ι ω ά ν ν η ς μ ή τ ε έ σ θ ί ω ν μ ή τ ε π ί
ν ω ν κ α ι λ έ γ ο υ δ α ι μ ό ν ι ο ν ε χ ε ι η λ Θ ε ν ό γ ι ο ς τ ο υ ά ν Θ ρ ώ π ο υ
, θ " , λ έ δ ' θ ά '
ε σ ι ω ν κ α ι π ι ν ω ν κ α ι γ ο υ σ ι ν 1 ο υ α ν ρ ω π α ς φ γ ο ς κ α ι
, ,
ν ο π ο τ η ς
'6
...
Α λ λ α ς έ π α ν έ λ θ ω μ ε ν ε Ι ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ η ς
μ ε ρ ί δ ο ς έ κ ε ί ν η ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ η ω ν ύ π σ τ η ς ό π ο ί α ς
κ α ι θ ε ω ρ ε ί σ Θ ε α ν ε υ Χ ά ρ ι τ ο ς η δ η έ Κ τ η ς έ π ο χ η ς τ η ς έ φ α ρ μ ο
γ η ς τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α Κ η ς κ ω ν ο τ ο μ ί α ς Λ ι α τ ί δ ε ν έ ρ ω τ ή σ α τ ε π ο
( , δ ' - δ δ έ
τ ε ε α υ τ ο υ ς τ 1 ς ε ω κ ε ν α υ τ ο ι ς τ ο ι κ ω ω μ α ι α ν α ε κ φ -'
ρ ο υ ν μ ί α ν Τ α ύ τ η ν ά κ ρ α ί α ν κ α ι ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν κ ρ ί σ ι ν Λ ι α τ ί
ά γ ν ο ε ί τ ε π ε ι σ μ ό ν ω ς τ ο λ ό γ ι ο ν τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ Ο ύ α ι δ ι Ο δ
τ ο σ κ ά ν δ α λ ο ν ε ρ χ ε τ ω ; Κ α ι τ ί ς ά γ ν ο ε ί τ ο υ ς π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ α ς
τ η ς τ ο ι α ύ τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς έ ν τ ψ σ ώ μ α τ ι τ η ς κ α θ ό λ ο υ Ο ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς κ α ι ό π ο ί α ς π α ρ α τ α υ τ α ά π ο λ α ύ ο υ σ ι τ ι μ η ς π α ρ α τ ο υ
κ Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ κ α ι π ο λ λ ο υ ς τ ω ν Ι ε ρ α ρ χ ω ν τ ο υ !.. Α λ λ
έ ν τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι έ φ σ σ ο ν έ π ι θ υ μ ε ί τ ε ν α έ φ α ρ μ ό ζ η Τ α
6. Μ α τ θ Ι Α ι 18-19.
-22­
ή α λ ή θ ε ι α κ α ι ή δ ι κ α ι ο σ ύ ν η κ α τ α τ α ς κ ρ ί σ ε ι ς τ ω ν α λ λ ω ν σ α ς
έ ρ ω τ ω μ ε ν : Δ ι α τ ί δ ε ν ι ε ζ η τ ή σ α τ ε κ α ι ε σ ε ί ς μ έ χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν
τ ο ν ι α φ ο ρ ι σ μ α ν τ ο υ ά π ε λ θ ό ν τ ο ς π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ώ ς κ α ι π λ ή θ ο υ ς
ε π ί σ η ς σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ω ν τ ο υ ε ρ α ρ χ ω ν Ο Ι ό π ο ί ο ι ά π ο δ έ χ ο ν τ α ι τ ο
ε γ κ υ Ρ ο ν κ α ι ύ π ο σ τ α τ α ν ο ύ μ ό ν ο ν τ η ς ε ρ ω σ ύ ν η ς α λ λ α
κ α ι π ά ν τ ω ν τ ω ν τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν ρ υ σ τ η ρ ί ω ν τ ω ν Π α π ι κ ω ν ; !
Ν α ί έ π α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν α π ο δ έ χ ο ν τ α ι π λ ή ρ ω ς κ α ι ε ν ε π ι σ ή
μ ο ι ς κ ε ι μ έ ν ο ι ς τ α μ υ σ τ ή ρ ι α τ ο υ α ι ρ ε τ ι κ ο υ Π α π ι σ μ ο υ δ ι α τ ο ν
ό π ο ί ο ν ό μ έ γ α ς Ε ύ γ έ ν ι ο ς Β ο ύ λ γ α ρ ι ς ά π ε φ ά ν θ η έ π ι γ ρ α μ μ α η
κ ω ς δ η ά π ο τ ε λ ε ϊ α π Ο θ ε ο υ χ ω Ρ ι σ μ ό ν ; \1
Δ ι α τ ί δ ε ν έ φ Ρ Κ ι ά σ α τ ε τ ο ύ λ ά χ ι ο τ ο ν κ α τ α τ ο μ έ τ ρ ο ν τ η ς φ ρ ί
κ η ς μ ε θ Ι Ί ς α ν π μ ε τ ω π ί ζ ε τ ε τ α σ χ ε τ ι κ α κ η ρ ύ γ μ α τ α τ ω ν Π α
λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν δ τ α ν η κ ο ύ ε τ ε ά π ο ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ί ε ρ ά ρ χ α ς
\
δ η τ ο ν ε ρ ά κ ι κ α ι ψ ω μ ά κ ι τ ω ν Π α π ι κ ω ν ά π ε δ έ Χ ο ν τ ο ώ ς
Σ ω μ α κ α ι Α Ι μ α Χ ρ ι σ τ ο υ ; Ή μ ή π ω ς θ έ λ ε τ ε ν α σ κ ε φ θ ω μ ε ν
δ η ε γ κ ρ ί ν ε τ ε κ α ι ύ μ ε ί ς ν τ ω ο υ τ ο ν κ ή ρ υ γ μ α Π ό θ ε ν έ δ ι δ ά
Χ θ η τ ε τ α δ ι π λ ο υ ν μ έ τ ρ ο ν ε ς τ α ς κ ρ ί σ ε ι ς σ α ς κ α ι τ η ν
κ α τ α κ λ ί σ ι ν κ α ρ δ ί α ς έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ω ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ω ν γ ε γ ο
ν ό τ ω ν κ α ι α λ η θ ε ι ω ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς ;
Δ ι α τ ί δ ε ν σ υ γ κ ι ν ε ϊ σ θ ε δ ι α τ η ν ε ν τ ο ς τ ω ν τ ε ι χ ω ν ο υ σ α ν
, , '0 θ ο δ ξ , " - Ο '
ε Π σ η μ ν Ρ Ο ι α ν τ η ν Ο ν ε ι κ α τ α σ τ α σ α ν υ ν ι τ 1­
Κ ή ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ η ό π α τ α 1968 ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ,Α θ η ν α γ ό
ρ α ς ε δ έ χ θ η τ α μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο υ Π ά π α τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ι ε ρ α ρ
χ ω ν χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ο ύ ν τ ω ν η τ ο π ο λ υ σ υ γ ώ ν τ ω ν ; ! Δ ι α τ ί δ ε ν α π ο
δ ύ ρ ε σ θ ε δ ι α τ η ν v έ α ν Φ λ ω Ρ ε ν τ ί α ν ε ί ς τ η ν ό π ο ί α ν
σ α ς ώ δ ή γ η σ α ν τ ε χ ν η έ ν τ ω ς μ ε ν Ο Ι ο κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί ά φ ε λ ω ς δ ε
- ϊ ν α μ η ε ϊ π ω μ ε ν β α ρ ύ τ ε ρ ό ν τ ι - Ο Ι ύ μ έ τ ε ρ ο ι γ ε ν ν α ί Ο
σ τ ρ α τ η γ ο ί Π ρ ο ς ά π ό δ ε ι ξ ι ν σ μ ω ς τ ω ν λ ε χ θ έ ν τ ω ν - δ ι ό τ ι
δ ε ν σ υ ν η θ ί ζ ο μ ε ν κ α τ α η Ι ν μ έ θ ο δ ο ν τ η ς έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ Γ έ ρ ο ν
, , -", ο δ ξ θ '
τ ο ς σ α ς ν α κ α τ η γ ο ρ ω μ ε ν α ν ε υ α π ε ε ω ν -, π α ρ α ε τ ο μ ε ν
ε ύ Θ υ ς ψ έ σ ω ς κ α ι ε ν π ε ρ ι λ ή ψ ε ι τ α τ ρ α γ ι κ α γ ε γ ο ν ό τ α τ η ς
α ν α ι μ κ τ ο υ ά λ ώ σ ε ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Tf1 ι Ι ο υ λ ί ο υ 1967 έ π ι τ η σ υ ν α ν τ ή σ ε ι Π ά π α κ α ι Ά θ η
ν α γ ό ρ α έ ν Φ α ν α ρ ί ψ γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ α σ τ α τ ε λ ε υ τ α ί α π ε ν τ α
, " λ , " , Δ ' ,
κ ο σ ι α π ε ν τ α κ ο σ ι α κ α ι π ε ο ν χ ρ ο ν ι α α κ ο υ ε τ α ι α υ υ υ ρ μ η τ α α π ο
τ α ό ρ θ ό δ ο ξ α χ ε ί λ η ή δ έ η σ η
7. Έ σ τ ο λ ι π ρ ο ς Π έ τ ρ ο ν Κ λ α ί Ρ Κ Ι ν Ά θ η ν α ι 1844, σ 111.
,
-23­
Έ τ ι δ ε ό μ ε θ α ύ π ε ρ τ ο υ γ ι ω τ ά τ υ Π ά π α
Ρ ώ μ η ς Π α ύ λ ο υ κ α ι τ ο υ Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ κ α ι
Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ή μ ω ν Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α ι ό π ε ρ τ ο ϋ
κ α τ ε υ θ υ ν θ η ν α ι τ α δ ι α β ή μ α τ α α ύ τ ω ν ε ί ς π α ν
ε ρ γ ο ν ά γ α θ ό ν
Μ ε τ α δ ε τ η ν ά π α κ ο ι ν ο υ ύ π α Π ά π α κ α ι ' Α θ η ν α γ ό ρ ο υ έ κ
φ ώ ν η σ ι ν τ ο υ Π ά τ ε ρ ή μ ω ν ά κ ο λ ο υ θ ε ϊ ό έ ξ η ς τ ρ α γ ι κ ο ς π ο
λ υ χ ρ ο ν ι σ μ Ό ς έ ν τ α ς τ ο υ π ρ ώ τ ο υ ί ε ρ ο υ Ν α ο υ τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
έ ν ώ π ι ο ν 1000 κ α ι π λ έ ο ν Δ τ ό μ ω ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν ό π ο ι ω ν α π α σ α ι
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η Σ ύ ν ο δ ο ς (!), π λ η θ ο ς κ α ρ δ ι ν α λ ί ω ν ί ε ρ έ ω ν κ α ι
ά π λ ω ν π ι σ τ ω ν ώ ς θ ρ ι α μ β ι κ ο ς Π α α ν τ ο υ π ο ν η ρ ο υ Π α π ι σ μ ο υ
κ α ι π ρ α ς κ α τ α ι σ χ ύ ν η ν ο ύ μ ό ν ο ν τ ω ν ν υ ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ά λ λ α
κ α ι τ ω ν έ ν Ο ύ ρ α ν ο ϊ ς μ υ ρ ι ά δ ω ν ά γ ί ω ν τ ω ν ύ π ε ρ τ ο υ μ η ε ί σ
α κ ο υ σ θ η ν α ι τ η ν φ ω ν η ν τ α ύ τ η ν έ ν ό ρ θ ο δ ό ξ ς Ν α ο ί ς κ α ι ύ π ο
ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ε λ έ ω ν ω ς θ α ν ά τ ο υ ά γ ω ν ι σ α μ έ ν ω ν
Π ο λ υ χ ρ ό ν ι ο ν π ο ι η σ α ι Κ ύ ρ ι ο ς ό Θ ε ό
Τ ο ν γ ι ώ τ α τ α τ ν κ α ι Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ν Π ά π α
Ρ ώ μ η ς Π α υ λ ο ν τ ο ε κ τ ο ν Κ ύ ρ ι ε φ ύ λ α τ τ ε α ύ τ ό ν
Ε ί ς π ο λ λ α ε τ η Δ έ σ π ο τ α τ ρ ί ς Β
τ α π α ρ ό μ ο ι α έ π α ν α λ α μ β ό ν ο ν τ α ι κ ω κ α τ α τ η ν 26 Ο κ τ ω
β ρ ί ο υ τ ο υ 1967 έ ν Ρ ώ μ η έ π ι τ η σ υ ν α ν τ ή σ ε ι 'Α θ η ν α γ ό ρ ο υ ­
Π α ύ λ ο υ τ ο υ Σ Τ ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι έ π ι τ η σ υ ν α ν τ ή σ ε ι τ ο υ κ α ρ
δ ι ν α λ ί ο υ Β ί λ λ ε μ π ρ α ν ς - ' Α θ η ν α γ ό ρ ο υ έ ν Φ α ν α ρ ί ψ κ α τ α τ α ς
ά ρ χ α ς Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ τ ο υ 1970.9
Κ α τ α δ ε τ η ν έ π ί σ κ ε ψ ι ν τ ο υ ί δ ί ο υ κ α ρ δ ι ν α λ ί ο υ ε ί ς Κ ρ ή τ η ν
κ α τ α Μ ά ϊ ο ν τ ο υ 1971 λ α μ β ά ν ο υ ν χ ώ ρ α ν τ α π α ρ ό μ ο ι α κ ω π ά
λ ι ν κ α τ ά π τ υ σ τ α γ ε γ ο ν ό τ α τ α ό π ο ί α ή έ φ η μ ε ρ ί ς σ α ς σ χ ο λ ι ό

ζ ο υ σ α ε γ ρ α φ ε ν :
«'Α λ λ α τ ο κ ο ρ ύ φ ω μ α τ ω ν έ ν Κ ρ ή τ η ά π α ρ α δ έ κ τ ω ν έ ν ε ρ
γ ε ι ω ν ύ π η ρ ξ ε ν ό π ο λ υ Χ Ρ Ο Υ ι σ μ α ς τ ο υ Π ά π α Π α ύ λ ο υ Σ Τ ό
8. Α ρ ι σ τ ε ί δ η Π α ν ώ τ η Π α ϋ λ ο ς Σ Τ - Α θ η ν α γ ό ρ α ς Α Ε ί ρ η
ν ο π ο ι ο ί Α θ η ν ω 1971, σ 203 Kai Τ ό μ ο ς Ά γ ά π η ς Ρ ώ μ η - Κ ω ν
σ τ α ν η ν ο ύ π ο λ ς 1971, σ 632.
9. Ε ί ρ η ν ο π ο ι ο ί σ 230.
-24­
ό π ο Ι ο ς ε ψ ά λ η τ η ν 23 Μ α ι ο υ ε ί ς τ ο ν Ν α ο ν τ ο ύ ά γ ι ο υ Μ η ν α
ό μ ο υ μ ε τ α τ ο ύ π ο λ υ χ ρ ο ν ι σ μ ο υ τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ' Α θ η ν α γ ό ρ ο υ
Λ Ό π ο ί α κ α τ ά π τ ω ω ς τ η ν σ Υ μ η ν κ α τ α τ η ν ό π ο ί α ν Μ η
τ ρ ο π ο λ Ι τ ω τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι δ ι α
λ ό γ ο υ ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ν α δ ι α κ ό π τ ο υ ν τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο υ φ ι λ ο
π α π ι κ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ϊ τ α ι τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς τ η ς Κ ρ ή τ η ς ψ ά λ λ ο υ ν τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο υ ί δ ί ο υ τ ο υ
Π ά π α Κ α ι μ ό ν ο ν δ ι α τ η ν έ ν έ Ρ Υ ε ι ά ν τ ω ν α ύ τ η ν ο ί Μ η τ ρ ο π ο
λ ϊ τ α ι τ η ς Κ ρ ή τ η ς ε Ι ν ε α ξ ι ο ι κ α Θ α ι Ρ έ σ ε ω ς Ε Α '1­
ο ύ ν ο ς '71, σ 6.).
Λ ο ι π ό ν τ ί λ έ τ ε κ α θ η ρ έ θ η σ α ν ; Κ α ι έ φ δ σ ο ν β λ έ π ε τ ε τ η ν
ι
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν η ν π ρ ο δ ο σ ί α ν , π ω ς α ρ κ ε ϊ σ θ ε ε ί ς ή μ ί μ ε τ ρ α
κ α ι α π α τ η λ α ς δ ι α κ ο π α ς μ ν η μ ο σ ύ ν ω ν ; Ε φ ο σ ο ν ε Ι ν α ι κ α θ α ι
ρ ε τ έ ο ι ο ί α ν ω τ έ ρ ω Μ η τ ρ ο π ο λ ϊ τ α ι π ω ς κ ο ι ν ω ν ε ϊ τ ε μ ε τ α ύ τ ω ν
ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι μ ε τ α π ά ν τ ω ν τ ω ν έ π ι κ ρ ο τ ο ύ ν τ ω ν τ α ς α ν ω τ έ ρ ω
π ρ ά ξ ε ι ς Δ ι α τ ί τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν ό Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς σ α ς δ ε ν ξ ε κ α
θ α ρ ί ζ ε ι τ η ν θ έ σ ι ν τ ο υ Τ ί η μ ι ώ τ ε ρ ο ν κ α ι έ ν δ ο ξ ό τ ε ρ ο ν ν α
δ ι ω Χ θ ύ π ε ρ τ η ς π α τ ρ ώ α ς ε ύ σ ε β ε ί α ς α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς κ α ι π α ρ ά
δ ε ι γ μ α σ ω τ η ρ ί ο υ τ ο Ι ς λ π ο ϊ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο ι ς τ ο υ π α ρ ε χ ό μ ε ν ο ς ;
π ο υ ε ί ν α ι τ έ λ ο ς π ά ν τ ω ν α ύ τ ο ι ο ί γ ε ν ν α ϊ ο ι σ τ ρ α τ η γ ο ί ν α
δ ώ σ ο υ ν τ ο π α ρ ώ ν τ ω ν τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ώ ρ α τ η ν σ τ Ι Υ μ η ν η τ
τ η ς π λ ή ρ ο υ ς τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς α π ο τ ο υ ς π ρ ά κ τ ο
ρ α ς μ α τ ο Ι ς σ υ ν ε ρ γ ά τ α ς τ ω ν λ λ η ν α ς έ π ι σ κ ό
π ο ύ ς ; Π α ρ Ό λ α σ μ ω ς τ α υ τ α ε χ ε τ ε τ η ν τ ό λ μ η ν ν α χ α ρ α κ τ η
ρ ί ζ ε τ ε έ κ τ α ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ο ί ο υ ς ; τ ο υ ς μ η ά ν ε χ ο μ έ ν ο υ ς τ η ν
, ο δ " θ - δ ,
α ν ω τ ε ρ ω π ρ ο σ ι α ν κ α ι ε π ι υ Ρ ο υ ν τ α ς ν α ι α σ ω σ ο υ ν τ η ν n­
μ η ν τ η ς Ί Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς έ ν τ ο ς τ ω ν τ α π ε ι ν ω ν τ ω ν έ κ κ λ η
σ ι ω ν α Ρ ο ν υ δ ρ ί ω ν μ α κ ρ α ν δ ι α μ έ ν ο ν τ ε ς τ η ς έ ν ό χ ο υ μ ε τ α τ ω ν
α ν ω τ έ ρ ω κ ο ι ν ω ν ί α ς π ω ς λ ο ι π ό ν κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω ν ν α μ η δ ι α
μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ α ι θ ε ω ρ ο υ ν τ ε ς ύ μ α ς τ ο υ ς λ ε γ ο μ έ ν ο υ ς σ υ ν τ η ρ η τ ι
κ ο ύ ς ώ ς τ η ν κ α τ έ ξ ο χ η ν α ί τ ί α ν Τ Η Σ Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ Σ Υ Γ
Χ Υ Σ Ε Ω Κ Α Ι Α Π Ο θ Ρ Α Σ Υ Ν Σ Ε Ω Σ Τ Ω Ν Κ Α Κ Ό Δ Ο Ξ Ω Ν
Κ Α Ι Τ Ω Ν Π Ο Ι Κ Ι Λ Ω Ν Τ Ω Ν Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ω Ν ! ό Ώ σ τ α ν
σ α ς β λ έ π η ό λ α ο ς τ ο υ θ ε ο υ ν α δ ι α μ α ρ τ ύ ρ η σ θ ε γ λ ώ σ σ η
μ ό ν ο ν ο ύ χ ι δ ε κ α ι π ρ ά ξ ε ι σ α ς έ ρ ω τ ω μ ε ν τ ι θ έ λ ε τ ε ν α κ ά ν η
Α ν α μ έ ν ε ι κ α ι α ύ τ ο ς μ ε θ τ ή ν ε ξ ο δ ο ν κ α ι έ η έ λ α σ ι ν
- -, - , "
τ ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν ι α γ ω ν ι ο τ ω ν σ α ς τ ο υ τ ο υ μ η ε Π τ α ν
μ έ ν ο υ α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι π ε ρ ί λ υ π ο ς ν α π α ρ α κ ο λ ο υ θ τ ή ν ... π ρ ο
δ ο σ ί α ν τ ω ν τ ι μ ί ω ν κ α ι ί ε ρ ω ν τ η ς π ί σ τ ε ώ ς TOlJ μ ε τ η ν κ ρ υ φ η ν
ι
-25­
έ λ π ί δ α τ η ς έ ξ ό δ ο υ τ ω ν π ο λ ι ο ρ κ η μ έ ν ω ν φ ε υ έ ν τ ο ς τ ω ν τ ε ι
χ ω ν (intra muros) γ ε ν ν α ί ω ν σ τ ρ α τ η γ ω ν σ α ς ..
" ζ Κ Χ ι
Κ α ι τ α '. ε υ χ α ρ ι σ τ α σ υ ν ε χ ι ο ν τ α ι α τ α τ α ρ ι ο τ ο υ γ ε ν
ν α τ ο υ 1968 ό Α θ η ν α γ ό ρ α ς ά π ε υ θ ύ ν ε ι ι δ ι α ί τ ε ρ ο ν π ρ ο σ ω π ι κ ο ν
γ ρ ά μ μ α π ρ ο ς τ ο ν Π ά π α ν έ ν τ ψ ό π ο ί ψ έ κ δ η λ ο ί κ α θ α ρ ω ς π λ έ ο ν
κ α ι α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς έ π ι φ ά σ ε ω ς κ α ι δ ο ρ α ς τ ι Ι ν π ί σ η ν τ ο υ ά π έ
ν α ν η τ ο υ α ί ρ ε η κ ο υ π ο ν τ ί φ η κ ο ς τ η ς Ρ ώ μ η ς Τ ο ν θ ε ω ρ ε ί έ ν
α ύ τ ψ ά δ ε λ φ ό ν τ ο υ γ ν ή σ ι ο ν έ ν Χ ρ ι σ τ ψ ώ ς ι ά Κ Ρ ω ς κ α ι τ ο υ ς
λ π ο υ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ί ε ρ ά ρ χ α ς ! Τ ί λ έ γ ο μ ε ν ; : ώ ς τ ο υ ς λ π ο υ ς
ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ί ε ρ ά ρ χ α ς ; Ό χ ι Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν α ύ τ ό ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ
δ η ε ι ς ο ύ δ ε μ ί α ν έ π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ π ρ ο ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν έ π ί σ κ ο π ο ν έ ξ
ε φ ρ ά σ θ η π α ρ ο μ ο ί ω ς :
ν τ ί ι ν ω ν ί τ α ύ τ η ί ε ρ ο υ ρ γ ο υ ν τ ε ς μ ε τ α
τ η ς χ ο ρ ε ί α ς τ ώ ν π ε ρ ι ύ μ α ς Ί ε ρ ω τ ά τ ω ν Μ η τ ρ ο π ο
λ ι τ ώ ν κ α ι ύ π ε ρ τ ί μ ω ν μ ν η σ θ η σ ό μ ε θ α ά π ό τ ώ ν δ ι
π τ ύ χ ω ν τ η ς κ α ρ δ ί α ς τ ι μ ω ν τ ο υ τ ι μ ί ο υ ό ν ό μ α τ ό ς
Σ ο υ ά δ ε λ φ έ ά γ ι ώ τ α τ ε τ η ς Π ρ ε σ β υ τ έ ρ α ς Ρ ώ μ η ς
π ί σ π ε έ ν ώ π ι ο ν τ η ς ά γ ί α ς ά ν α φ ο ρ α ς α ύ τ ο υ
τ ο ύ τ ο υ τ ο υ τ ι μ ί ο υ Σ ώ μ α τ ο ς κ α ι α ύ τ ο υ τ ο τ ο υ
τ ο υ τ ι μ ί ο υ Α ί μ α τ ο ς τ ο υ Σ ω τ η ρ ο ς έ ν τ τ ί Θ ε ί
Λ ε ι τ υ ρ ί τ ο υ Ά γ ι ω τ ά τ ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ ή μ ω ν
κ ο ι ν ο υ δ ε κ α ι π α τ ρ ό ς ή μ ώ ν ω ά ν ν υ τ ο υ Χ ρ υ
σ ο σ τ ό μ ο υ
Κ α ι έ ρ ο υ μ ε ν τ ί ί ά γ ί ή μ έ ρ τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν
ν ω ν έ ν ώ π ι ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ Θ υ σ ι α σ τ η ρ ί κ α ι λ έ γ ο
μ έ ν Σ ο ι τ η ζ ρ χ ι ε ρ ω σ ύ ν η ς Σ ο υ μ ν η σ θ ε ί η Κ ύ ρ ι ο ς
ό Θ ε ό ς π ά ν τ ο τ ε ν υ ν κ α ι α ε ι κ α ι ε ί ς τ ο υ ς α ί ω ν σ ς
τ ω ν α ί ώ ν ω ν 10
Π ό τ ε α λ λ ο τ ε ε ν τ η μ ε τ α τ ψ σ χ ί σ μ α Τ Ι π ε ρ ι ό δ ψ τ η ς Ο ρ θ ο
δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς έ γ έ ν ο ν τ ο κ α ι έ γ ρ ά φ ο ν τ ο τ α υ τ α ι ι η δ ε
ε ϊ π η ς δ η τ α δ ί π τ υ χ α τ η ς κ α ρ δ ί α ς τ ο υ 'Α θ η ν α γ ό ρ ο υ ε Ι ν α ι
η σ σ ο ν ο ς κ α ι μ ι κ ρ ο τ έ ρ α ς σ η μ α σ ί α ς τ ω γ δ ι π τ ύ χ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς Κ ω ν λ ε ω ς Ε κ σ υ ν ή θ ω ν δ ι π τ ύ χ ω ν δ ύ ν α τ α ι ν α μ ν η μ ο
ν ε ύ η η ς ό ν ό μ α τ α α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς κ α ι π ά θ ο υ ς ή
έ κ τ ω ν δ ι π τ ύ χ ω ν δ μ ω ς τ η ς κ α ρ δ ί α ς τ ο υ γ ε ν ο μ έ ν η δ ι α μ ν η μ ό
10. Τ ό μ ο ς Ά Υ π η ς σ 529...:..-.530, Document Ν ο 242.
-26­
ν ε υ σ ι ς θ α ε Ι ν α ι π ά ν τ ο τ ε ζ ω η ρ ά α λ η θ ή ς α ν υ π ό κ ρ ι τ ο ς κ α ι ε ι ς
τ ο σ η μ ε ϊ ο ν τ ο υ τ ο ό μ ε γ ά λ ο ς ύ π ο κ ρ π η ς τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ ύ
π η ρ ξ ε π λ ή ρ η ς ε ί λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς .
Κ α ι ό μ ε ν Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς τ η ς Ρ ω σ ι κ η ς Δ ι α σ π ο
ρ α ς η δ η ά π ο τ α ς ά ρ χ α ς τ ο υ 1969 η λ ε γ ξ ε ν τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ο
δ ο η κ η ν έ ν έ ρ γ ε ι α ν τ ο υ 'Α θ η ν α γ ό ρ ο υ τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν ε ρ α ρ χ ω ν
δ υ σ τ υ χ ω ς μ η σ υ γ κ ι ν η Θ έ ν τ ω ν κ α ι π ε ρ ι α λ λ ω ν τ υ ρ β α ζ ό ν τ ω ν
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ μ η μ α τ η ς ι ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς τ ο υ Μ η τ ρ ο
π ο λ ί τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ
Σ υ ν ε π ω ς ή μ ε ϊ ς θ ε ω ρ ο υ μ ε ν κ α θ η κ ο ν σ π ω ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ η
(
θ ω Ι ε ν έ ν τ ό ν ω ς κ α τ α τ η ς δ ι α σ τ ρ ε β λ ώ σ ε ω ς τ ο υ δ ό γ μ α τ ο ς τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς π ο υ τ ό σ ο ν έ π ι μ ό ν ω ς γ ί ν ε τ α ι έ κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς Α Π
τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α ι τ η ς Ύ μ ε τ έ ρ α ς Σ ε β α σ μ ι ό
τ η τ ο ς Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε θ α κ α τ α τ η ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Δ ο ξ ο λ ο γ ί α ς
ώ ς κ α ι κ α τ α τ η ς ύ π ο τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ' Α θ η ν α γ ό ρ ο υ σ υ μ π ε ρ ι
λ ή ψ ε ω ς Ε Ι Σ Τ Α Δ Ι Π Τ Υ Χ Α Τ Ο Υ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ Π Α Π Α
Ρ Ω Μ Η Σ κ α ι π α σ ω ν τ ω ν ό μ ο λ ο γ ι ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ω ν τ ε κ α ι Δ υ τ ι
κ ω ν γ ε γ ο ν ό ς τ ο ό π ο ϊ ο ν ι ά ν η γ γ έ λ θ η ε ι ς τ ο μ ή ν υ μ α τ ω ν Χ ρ ι
σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν (1968) τ η ς Α ύ τ η ς Π α ν α γ ι ό τ η τ ο ς Ή σ υ μ π ε ρ ί λ η
ψ ι ς ό ν ό μ α τ ό ς τ ι ν ο ς ε ι ς τ α δ ί π τ υ χ α ε Ι ν α ι ε ν δ ε ι ξ ι ς σ η ό Τ ο υ
, ζ ο θ δ ξ Ο Ε θ '
τ ο ς α ν α γ ν ω ρ ι ε τ α ι ω ς ο ρ ο ο ο ς . . ν ω ν ε σ ε μ ε
τ ο υ ς έ τ ε Ρ ο δ ό ξ ο υ ς ο ύ χ 1 έ ν ά λ η θ ε ί Q,
ά λ λ .έ ν ά δ 1 α φ ο Ρ ί Q π Ρ ο ς α ύ τ ή ν !11
Τ ί ά π ο μ έ ν ε ι λ π ο ν κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω Τ ί ή δ ύ ν α τ ο
ν α π ρ ά ξ η κ α ι δ ε ν Η ε π ρ α ξ ε ό τ η ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν π λ ή ρ ω ς ά π ε μ
π ο λ ή σ α ς π ρ ο φ η τ α π ό σ τ ο λ ο ς τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς ω σ Τ ε ν α δ ι κ α ι ο
λ ο γ η σ θ ε ε ί σ έ τ ι σ π ι σ θ ε ν τ ω ν ά Ρ α Ρ Κ ω ν σ υ ν θ η μ ά τ ω ν σ α ς
' ,-
τ η ς
λ
η ς
Ο β
ρ ο φ ρ ο σ υ ν η ς
Τ δ
ε ν ο χ ω τ ε ρ ο ν
λ
κ α ι π ο ι κ ι α ο ο ω ν
δ ι α τ ί έ π ι θ υ μ ε ϊ τ ε τ η ν π λ ή ρ η έ ξ ο υ θ έ ν ω σ ι ν τ ω ν η δ η ό ρ θ ο δ ό ξ ω ς
ά ν η δ ρ η σ ά ν τ ω ν κ α ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ι α κ ο ψ ά ν τ ω ν μ ε τ α τ ο υ ά
ν ω τ έ ρ ω Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ θ ρ ό ν ο υ κ α ι τ ο υ ς ό μ ο τ ρ ό π ο υ ς π ο ι κ ί
θ
λ ο υ ς δ ο ρ υ φ ο ρ ο υ ς τ ο υ γ ρ α φ ο ν τ ε ς α ρ ρ α α υ τ ο χ ρ η μ α α ν η π α ρ α
δ ο σ ι α κ α κ α ι π ρ ο δ ί δ ο ν τ α ά γ ε υ σ ί α ν έ κ κ λ η σ ι α σ κ η ς σ υ ν ε ι δ ή
σ ε ω ς κ α ι δ ρ θ ο δ ό ξ ο υ ά γ ω ν Ι κ ό τ η τ ο ς ώ ς έ κ ε ϊ ν ο ύ π ο τ ο ν τ ί
Ε Ε λ - Ο , - , " ά
τ λ ο ν ν τ ο ς η ω α ς ο π ο ι ο υ avmpemv Tl­ κ κ τ ο υ τ η ν μ ε τ
ν ω ν π α ρ ο μ ο ί ω ν α ύ τ ψ έ π ι σ τ ο λ ι κ ώ ν δ ι α τ ρ ι β ώ ν τ ο υ ά ρ χ ι μ Ε
.11. Η Φ ω ν η τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ε υ χ ο ς η ς Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1969,
σ ε λ 3.
.
-27­
ι φ α ν ί ο υ θ ε ο δ ω ρ σ π ο ύ λ ο υ δ ι ε π ρ α γ μ α τ ε ύ θ η μ ε ν ε ί ς τ ο ή μ έ τ ε
ρ ο ν ε ρ γ ο ν Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς έ ρ ή μ ο υ π ε ρ ι Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ;
Ο Ο τ α ν δ ε π ρ ο ή μ ω ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς ί ε ρ ε υ ς τ ο υ έ ξ ω τ ε ρ ι κ ο υ
δ ι ό λ ο κ λ ή ρ ο υ σ ε λ ί δ ο υ π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν η ς ά ν ο ι κ τ η ς έ π ι σ τ ο
λ η ς σ α ς η λ ε γ ξ ε ν δ ρ ι μ έ ω ς δ ι α τ ι Ι ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω
α ρ θ ρ ο υ δ ι α τ ί έ τ η ρ ή σ α τ ε τ ι Ι ν τ ο υ έ ν ό χ ο υ σ ι γ ή ν Μ ή π ω ς
σ μ ω ς ή π ά ρ ο δ ο ς τ ο υ χ ρ ό ν ο υ κ α ι ή α υ ξ η σ ι ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς σ α ς
κ α τ έ σ τ η σ α ν σ ω φ ρ ο ν ε σ τ έ ρ ο υ ς Ο ύ δ ό λ ω ς Π ό θ ε ν δ η λ ο ν Α
π ο τ α σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν α δ η μ ο ω ο γ ρ α φ ή μ α τ ά σ α ς κ α τ α τ ω ν Π α λ α ι
ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ α ι τ ω ν λ ο ι π ω ν ε ύ σ ε β ω ν π ι σ τ ω ν ο ί ό π ο ί ο ι τ ο υ ς
ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν β α ρ υ Θ έ ν τ ε ς π λ έ ο ν ν ά ν α μ έ ν ο υ ν τ ή ν .. ά π ο φ α
σ ι ο τ ι κ η ν σ τ ι γ μ ή ν τ ω ν γ ε ν ν α ί ω ν σ α ς Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ν
,
τ ο υ τ ω ν :
θ α ή Θ έ λ α μ ε ν π ά ν τ ω ς ν α ε ϊ π ω μ ε ν ε ί ς τ ο υ ς έ ν Χ ρ ι ο τ φ
ά δ ε λ φ ο ύ ς ο ί ό π ο ί ο ι σ κ α ν δ α λ ι ζ ό μ ε ν ά π σ τ ο υ ς μ ο ν τ ε ρ ν ι σ μ ο υ ς
τ η ς έ π ι μ υ Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ρ έ π ο ν τ α ι π ρ ο ς τ ο υ ς Π α λ α ι ο η μ ε
Υ 6 ", , Ε λ λ θ
ρ ο λ ο γ ι τ α ς π ρ χ ο υ ν ε ι ς τ η ν ε π ι σ η μ ο ν κ κ η σ ι α ν π η ο ς
έ π ί σ κ ο π ο ι κ α ι λ ο ι π ο ι κ λ η ρ ι κ ο ί ο ί ό π ο ί ο ι κ α ι σ υ ν τ η ρ η Ώ Κ Ο Ι ε Ι
ν α ι κ α ι γ ε ν ν α ί ω ς ι ά γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι έ ν α ν τ ί ο ν τ ω ν φ ι λ ε ν ω Ώ κ ω ν κ α ι
ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν Δ ι α τ ί δ ε ν ά κ ο λ ο υ θ ε ί τ ε α ύ τ ο υ ς κ α ι ά κ ο λ ο υ θ ε ί
τ ε Π α λ α η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς έ π ι σ κ ό π ο υ ς κ α ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς ο ί ό
- (, ", t _ ,
Π Ο Ι ω ς μ ο ν ο ν π ρ ο σ ο ν ε χ ο υ ν ο τ ι η γ ο υ ν τ α ι γ υ ν α ι κ ε ι ω ν μ ο ν α
σ τ η ρ ί ω ν έ ν τ σ ς τ ω ν ό π ο ί ω ν κ α ι δ ι α μ έ ν ο υ ν ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι
Ό χ ι Δ ε ν ύ π ε ρ α σ π ί ζ ο μ ε ν τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ α τ α φ ε ύ γ ο ν τ ε ς
ε ι ς τ ο Υ ς Π α λ ω ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς π ο λ λ ο ι τ ω ν ό π ο ί ω ν δ υ σ τ υ χ ω ς
κ α τ α ν τ ο υ ν α ί ρ ε τ ι κ ο ι κ α ι β λ ά σ φ η μ ω ς θ ε ω ρ ο υ ν τ ε ς τ α μ υ σ ή
ρ ι α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς " α κ υ ρ α Ύ π ε ρ α σ π ί ζ ο μ ε ν τ η ν Ο ρ
θ ο δ ο ξ ί α ν π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς ε ι ς τ ο υ ς κ ό λ π ο υ ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς
κ α ι ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ε ς τ ο υ ς σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο υ ς κ α ι ά γ ω ν ι σ τ α ς έ π ι
σ κ ό π ο υ ς κ α ι λ ο ι π ο υ ς ε ύ σ ε β ε ί ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς Ε Α Ν ο ε μ ρ
'71, σ 4.).
Κ α τ ά ρ χ α ς μ η σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ ε ς κ α ι ή μ ε ί ς μ ε τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω
σ η μ ε ι ω θ ε ί σ α ν π α ρ α μ ο ν η ν έ π ι σ κ ό π ω ν κ α ι ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν έ ν τ ο ς
τ ω ν γ υ ν α ι κ ε ί ω ν ν σ τ η ρ ί ω ν κ α ι έ λ π ί ζ ο ν τ ε ς ε ί ς μ ί α ν τ ο δ υ
ν α τ σ ν σ υ ν τ ο μ ω τ έ ρ α ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω σ κ α ν δ α
λ ώ δ ο υ ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς έ π α ν ε ρ ό μ ε α
ε ι ς τ η ν κ υ ρ ί α ν ο ύ α ν τ ο υ θ έ μ α τ ο ς ή μ ω ν κ α ι σ α ς έ ρ ω τ ω μ ε ν :
Π ο ί ο ς ό κ α ρ π α ς τ η ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ύ φ
ύ μ ω ν έ γ κ ω μ ι α ζ ο μ έ ν ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν κ α ι γ ε ν ν α ί ω ν ά
Ι
-28- j
γ ω ν ι σ τ ω ν σ α ς Π ο ί ο ν φ ρ α γ μ α ν ά ν τ έ τ α ξ α ν π ρ ο ς ά ν α σ τ ο λ η ν
τ ς έ ξ α π λ ώ σ ε ω ς τ η ς σ υ γ κ ρ η τ ι σ τ ι κ η ς α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι
σ μ ο υ ; Α ι ύ β ρ ε ι ς κ α τ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν ή μ ί α τ η ν
α λ λ η ν κ α ι π α ρ α τ α υ τ α ύ μ ε ί ς σ υ ν ε χ ί ζ ε τ ε ν α κ α υ χ α σ θ ε δ η ε
χ ε τ ε κ λ η ρ ι κ ο ύ ς ο ί ό π ο Ι ο ι ε ί ν α ι «01 σ τ ρ α τ η γ ο ί ο ύ ς τ ο Π ν ε υ μ α
τ ο .,Α γ ι ο ν ε θ ε τ ο έ ν τ η σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν η Ε κ κ λ η σ ί Κ α ι α ύ τ α ι έ ν
π λ ή ρ ε ι σ υ ν α ι σ θ ή σ ε ι τ ω ν τ ρ ο μ ε ρ ω ν ε ύ θ υ ν ω ν τ ω ν θ α κ ρ ί ν ο υ ν
κ α ι θ α έ κ λ έ ξ ο υ ν π Ί ν σ η γ μ η ν τ η ς ά π ο φ α σ ι σ η κ η ς μ ά χ η ς
. Ε Α Σ ε π τ '69).
Π ό τ ε τ έ λ ο ς π ά ν τ ω ν θ ά ν α τ ε ί λ η κ α ι κ α θ ύ μ α ς α ύ τ η ή σ τ ι
γ μ η τ η ς ά π ο φ α σ ι σ κ η ς μ ά χ η ς ο ύ φ ύ μ ω ν ύ μ ν ο ύ μ ε ν ο ς
α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς έ α ν ε ύ ρ ι σ κ ε τ ο ε ί ς τ η ν σ η μ ε ρ ι
ν η ν έ π ο χ ή ν τ ι λ έ τ ε θ α ή ν ε ί χ ε τ ο τ η ν σ υ ν τ ε λ ο υ μ έ ν η ν π ρ ο δ ο
σ ί α ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς 11 θ α ά ν τ έ δ ρ α κ α ι ρ ί ω ς κ α ι α ν ε υ ά ν α β ο λ ώ ν
δ ι α κ ό π τ ω ν π α σ α ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ α τ ώ ν δ ι α φ ό ρ ω ν ο ί κ ο υ μ ε ν ι ο τ ώ ν
κ α ι π ο ι κ ί λ ω ν δ ο ρ υ φ ό ρ ω ν τ ω ν ; ,Α λ λ α τ ί έ ρ ω τ ω μ ε ν ; Τ ο τ ί θ α
ε π ρ α τ τ ε ν ό α γ Ι ς τ ο ε χ ε τ ε έ κ φ ρ ά σ ε ι λ ί α ν σ α φ ώ ς ύ μ ε ί ς ο ί ϊ
δ ι ο ι ε ί ς τ ο ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ό ν σ α ς τ ο ά φ ι ε ρ ω θ ε ν ε ί ς τ η ν μ ν ή μ η ν
Ι Α
ν η γ ρ α φ ο μ ε ν τ ο
, "
κ ε ι μ ε ν ο ν : τ ο υ σ χ ε η κ ο ν
Ε α ν ε ζ η σ ή μ ε ρ ο ν ό α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς κ α ι ε β λ ε π ε τ η ν
σ υ ν τ ε λ ο υ μ έ ν η ν π ρ ο δ ο σ ί α ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ί θ α ε κ α μ ν ε ν ;
,Α σ φ α λ ώ ς θ α δ ι έ κ ο π τ ε ν τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν
Π α τ ρ ι α ρ Χ ώ ν κ α ι ' Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ω ν Ο Ι ό π ο ί ο Ι έ ρ ω τ ο τ ρ ο π ο υ ν μ ε
τ ο υ ς α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς Τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ τ ο ύ τ ο υ ά γ ω ν 1­
σ τ ο υ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α λ ο υ ν τ α ι ν α μ ι μ ω ν τ π ι Ο Ι ε ύ λ α β ε ί ς ί ε
ρ ε ί ς κ α ι έ π ί σ κ ο π ο ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς Π ο ί ο ς έ κ τ ώ ν έ π ι
σ κ ό π ω ν η ι ε ρ έ ω ν τ η ς έ π ι σ ή μ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς ε π ρ α ξ ε τ ο υ τ ο α
χ ρ ι σ Υ μ η ς ; Δ υ σ τ υ χ ώ ς ο ύ δ ε ί ς Ι Μ η θ ε λ ή σ ε τ ε ν α μ α ς ύ
π ε ν θ υ μ ί σ η τ ε τ ο υ ς τ ρ ε Ι ς ί ε ρ ά ρ χ α ς τ η ς Β Ε λ λ ά δ ο ς Η δ ι α
κ ο π η τ ο υ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ η ν ό π ο ί α ν ο υ τ ο ι έ ν ή ρ γ η σ α ν τ υ γ χ ά ν ε ι
τ ε λ ε ί ω ς δ ι ά φ ο ρ ο ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ε ύ φ η μ ο υ μ έ ν η ς δ κ ο π η ς ύ π α
ο υ ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ο α γ ι ο ς δ ι α τ η ς δ ι α κ ο π η ς τ ο υ μ ν η μ ο
Ι α Ώ ς ε Ι ν ω γ ν ω σ τ ό ν έ ν τ φ π ν ε ύ μ α τ ι τ η ς π λ ή ρ ο υ ς δ ι α π ς
κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο υ ά Υ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ ά λ λ α κ α ι τ ω ν υ φ η γ ή
σ ε ω ν τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Λ Α Ά π ο σ τ Ι Ε τ η ς Π ρ ω τ ο
δ ε υ τ έ ρ α ς ο ύ δ ε ι ς μ έ χ ρ ι τ η ς σ τ ι γ μ η ς τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν τ η ς Ε λ λ α
δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά ν τ έ δ ρ α σ ε ν π λ η ν έ ν ί ω ν π ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ν π ά ρ α υ τ α κ α ι
τ ο ύ τ ω ν κ α θ α ι ρ ε θ έ ν τ ω ν υ π ο τ η ς υ π ε ρ τ η ς ά λ η θ ε ί α ς ά γ ρ υ π ν ο ύ σ η ς
<1. Σ υ ν ό δ ο υ ..
-29­
σ ύ ν ο υ ή ν ν ό ε ι κ α ι έ φ ή ρ μ ο ζ ε κ α ι δ ι α κ ο π η ν κ ο ι ν ω
ν ί α ς κ α ι σ χ έ σ ε ω ν μ ε τ α τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν κ α ι κ α κ ο δ ό ξ ω ν
έ ν ψ δ ι α τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω ί ε ρ ά ρ χ α ς ο ύ δ ό λ ω ς σ υ μ β α ί ν ε ι κ ά τ ι π α
ρ ό μ ν Α π λ ς τ ο ν έ μ ι μ ή θ η σ α ν ε ι ς τ ο ή χ η Τ Ι Κ ο ν μ ό
ν ο ν μ έ ρ ο ς τ η ς δ ι α κ ο π η ς ο ύ χ ι δ μ ω ς κ α ι ε ι ς τ ο ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό ν
τ η ς δ ι α κ ο π η ς η τ ο ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς δ ι α τ ο υ τ ο κ α ι ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι
ε ι σ έ τ ι ε ι ς τ ο ύ ς .. θ ρ ό ν ο υ ς τ ω ν Δ ι α τ ί γ ρ ά φ ο μ ε ν τ ο υ τ ο ; Δ ι ό
τ ι ό α γ ς δ ι α ν α έ φ α ρ μ ό σ ι τ ή ν ά λ η θ η δ ι α κ ο π η ν τ ο υ
μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ η ν σ υ ν ο δ ε υ ο μ έ ν η ν κ α ι ύ π ο τ η ς δ ι α κ ο π η ς τ η ς
κ ο ι ν ω ν ί α ς ... , έ ξ ω ρ ί σ θ η έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς Α ν τ ι γ ρ ά φ ο μ ε ν κ α ι
π ά λ ι ν έ κ υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ σ α ς
Έ π ε ι δ η δ ε ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ο ϋ τ ε ε ι ς τ ο ν β α σ ι λ έ α ύ π έ β α
λ ε τ α κ ε κ α ν ο ν ι σ μ έ ν α έ π ι τ ί μ ι α ο ϋ τ ε τ ο ν τ ε λ έ σ α ν τ α τ ο ν α Η ε
σ μ ο ν γ ά μ ο ν κ α θ ή ρ ε ι ή ν α γ κ ά σ θ η ν α δ α κ ό ψ ι τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν
τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Η δ ι α κ ο π η α ϋ τ η τ ο υ έ σ τ ο ί χ ι σ ε ν έ ξ ο ρ ί α ν ε ι ς
θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν κ α ι β α σ α ν σ τ ή Ρ α ... Κ α ι κ α τ ω τ έ ρ ω Τ ε λ ι
κ ω ς ή ν α γ κ ά σ θ η ν α δ ι α κ ό ψ Ι ι τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Ν ι κ η φ ό ρ ο υ Κ α ι ή δ ι α κ ο π η α ύ τ η τ ο υ έ σ τ ο ί χ ι σ ε ν έ ξ ο ρ ί α ν ε ι ς
τ η ν ν η σ ο ν Χ ά λ κ η ν !..
Μ ή π ω ς δ μ ω ς κ α ι σ ή μ ε ρ ο ν έ ν Α γ ί φ Ο ρ ε ι δ ε ν έ π α ν α
λ α μ β ά ν ε τ α ι ή ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ έ ν τ ψ π ρ ο σ ώ π ψ
τ η ς ε ρ α ς Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ ; Δ ι α κ ό ψ α σ α α ϋ τ η ώ ς ό α γ ι ο ς
Θ ε ό δ ω ρ ο ς Ο Χ Ι μ ό ν ο ν ό ν ό μ α τ ι ά λ λ α κ α ι ο ύ σ ί τ ο μ ν η μ ό σ υ Υ ο ν
τ ο υ ν έ Ο Υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ δ ε ν π ι έ ζ ε τ α ι Π Ο κ ί λ ω ς ο ύ μ ό ν ο ν ά π ο
τ ο υ ς ο κ ο υ μ ε ν ι ο τ ά ς ά λ λ α κ α ι ά π ο τ α ς λ ο ι π α ς ά δ ε λ φ α ς ι ε ρ α ς
Μ ο ν ά ς δ ι ό τ ι δ ε ν τ α ς ι μ μ ή θ η ε ι ς τ η ν ή χ η η κ η ν κ α ι μ ό ν ο ν δ ι α
κ ο π η ν τ ο υ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ π ρ ο χ ω ρ ή σ α σ α κ α ι ε ι ς τ α ς ά π α π ή σ ε ι ς
τ η ς σ υ ν ε π ε f α ς Κ α ι ή σ υ ν έ π ε ι α π ρ ο β λ έ π ε ι δ ι α
κ ο π η ν κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ α π α ν τ ο ς μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ο ς τ ο ν
ά ν ω τ έ ρ ω Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Κ α ι ι δ ο ύ έ ν τ μ ι μ ή σ ε ι τ η ς π ο ρ ε ί α ς
τ ω ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν δ έ χ ε τ α ι π ο ι κ ί λ α ς μ ο μ φ α ς κ α ι κ α τ η γ ο
ρ ί α ς ώ ς δ ι α τ α ρ ά σ σ ο υ σ α (!) δ η θ ε ν τ ο ν ι ε ρ σ ν Τ ό π ο ν π Ρ 0­
φ ά σ ε ι Ό Ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ι ώ ς π ρ ο σ χ ω ρ ή σ α σ α ε ι ς τ α ς
τ ά ξ ε ι ς τ ω ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ω ν Α λ λ α κ α ι ό π α τ ρ ι α ρ χ ι κ Ό ς
ε ξ α ρ χ ο ς έ π ί σ κ ο π ο ς Κ α β ά λ α ς κ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ό π ρ ω τ ο σ τ α τ ή
σ α ς κ α τ α τ α ς σ ε Τ α ς ά ν α κ ρ ί σ ε ι ς τ α ς λ α β ο ύ σ α ς χ ώ ρ α ν ά π α
τ α ς 16-----.26 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ έ ε _ π ή μ δ ε ν έ τ ό ν ι σ ε π ρ ο ς τ ο
σ ω μ α τ η ς ς Ι ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς μ ε τ α ξ υ τ ω ν λ λ ω ν κ α ι τ α κ α τ ω
τ έ ρ ω ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ η ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν ι ε ρ α ν ό μ ο λ ο γ ί α ν τ η ς

Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ κ α ι τ ω ν π ρ ο α ύ τ η ς π α ρ ο μ ο ί ω ς ά θ λ ο ύ ν
τ ω ν Ζ η λ ω τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν
Χ ρ έ ο ς ύ μ ω ν τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ι ο ν ε ί ν α ι κ α τ α τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ
Π α ύ λ ο υ ε λ ε γ ξ ο ν έ π ι τ ί μ η σ ο ν π α ρ α κ ά λ ε σ ο ν έ ν π ά σ η μ α
KPOeuplQ. κ α ι δ ι δ α Χ Ώ Ό σ υ ς θ α σ ώ σ ε τ ε θ α ε Ι ν α ι μ έ γ α
κ έ ρ δ ο ς τ ο ί ς δ ε ά π ε ι θ ο υ σ ι ό φ ε ί λ ε τ ε ν α ά π ο κ ό ψ η τ ε ά π α τ ο ν
π α ν σ ε β ά σ μ ι ο ν κ α ι τ ί μ ι ο ν κ ο ρ μ ο ν τ η ς Μ ο ν α σ η κ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς
τ ο υ Ά γ ι ο υ Ό ρ ο υ ς Κ ά μ ν ω ε κ κ λ η σ ι ν Π Ρ ς η Ί ν ε ύ σ έ β ε ι α ν
α η Ί ν Μ ο ν α χ ι κ ή ν σ α ς ί δ ι ό τ η τ α ά φ υ π ν ι σ θ ε ϊ τ ε σ ώ σ α τ ε τ α ς
Ι Μ ο ν α ς κ α ι τ ο Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς έ κ τ ω ν ά τ ά κ τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν Ι
Ί δ ο υ κ α ι ή ά π ά ν τ η σ ι ς ε ί ς τ α ά ν ω τ έ ρ ω β λ ά σ φ η μ α δ ι α τ ι Ί ν ά
γ ι ο ρ ε ι η κ η ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν ψ υ χ η ν λ ό γ ι α τ ο υ ά γ ί ο υ Κ α β ά λ α ς δ ο
θ ε ί σ α ά π α τ ο υ ά ν π ρ σ ώ π υ θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ι τ ο υ κ α ι έ κ
μ έ ρ ο υ ς ά π ά σ η ς τ η ς Ί ε ρ ς Κ ν ό τ η τ ο ς τ ο υ γ ε ρ α ρ ό υ Ά θ ω ν ς
Μ α ς έ δ ώ σ α τ ε τ η ν ε ύ α ρ α ν Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ε ν α έ κ η μ ή
σ ω μ ε ν τ ι Ι ν σ ύ ν ε σ ί ν σ α ς τ η ν ε ύ μ έ θ ο δ σ ν δ ι ε ύ θ υ ν ω ν τ ω ν σ υ ν
ο μ ι λ ι ω ν .. τ α ό Ρ θ ό δ ο ξ α κ α ι π ε φ ω τ ι σ μ έ ν α
κ Ρ ι τ ή Ρ ι ά Σ α ς ! ! ! 12 Ο ρ θ ό δ ο ξ α λ Ο π α ν κ α ι π ε φ ω τ ι
σ μ έ ν α τ α κ ρ ι τ ή ρ ι α τ ο υ κ Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ ... τ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ έ π ι
σ κ ό π ο υ ό ό π ο ϊ ο ς δ η μ ο σ ί ε ζ ή τ η σ ε σ υ γ γ ν ώ μ η ν ά π α η Ί ν ψ υ
χ η ν τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ Ά θ ή ν α γ ό ρ ο υ δ ι ό η τ ο ν έ π ί
κ ρ α ν ε ώ ς ε Ι π ε ν ό λ ί γ ο ν ο τ ε ε ζ η δ ι α ν α κ α τ α λ ή ξ η : Α ν
ύ π ά ρ χ ο υ ν σ η μ ε ί α ε ι ς τ α ό Ι ο ϊ α δ ε ν τ ο ν έ κ α τ α λ β α μ ε α ς μ α ς
σ υ γ χ ω ρ έ σ η τ ο π ν ε υ μ α τ ο υ δ π ω ς ξ έ ρ ο υ ν ν α γ ω ρ υ ν 01.
μ ε γ ά λ ο ι τ ο υ ς μ ι κ ρ ο ύ ς Ο Ι ό π ο ί ο ι μ ι κ ρ ο ι σ υ ν ή θ ω ς δ ε ν τ ο υ ς έ ν
ν ο ο υ ν ...
\
Ί δ ο υ έ ν έ π ι τ ο μ Ώ τ α ό ρ θ ό δ ο ξ α κ ρ ι τ ή ρ ι α τ ο υ ά ν δ ρ ό ς τ ο υ
α ν δ Ρ ς λ έ γ ό μ ε ν ο σ η ς έ τ ό λ μ η σ ε ν ά π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς π ρ ο ς ά γ ι ο
ρ ε ί τ α ς π α τ έ ρ α ς ν α ε ι π η κ α ι τ α κ α τ ω τ έ ρ ω
_. Τ ο λ μ α τ ε ν α ό μ ι λ ή σ η τ ε π ε ρ Ι α ι ρ ε κ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ...
Ο σ ο ν ά φ ο ρ ζ ί τ α ν ά ε ί μ ν η σ τ ο ν έ ν Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ς ,Α θ η ν α γ ό ρ α ν
π ρ έ π ε ι ν γ ν ω ρ ί ζ ε τ έ δ η ή Ε κ κ λ η σ ί α ύ δ π τ ε έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι ..
σ ε ν ώ ς α ι ρ ε τ ί ζ ο ν τ α ( sic) π ρ ό σ ω π ό ν Τ Ι χ ω ρ ι ς ν α τ ε θ Ώ ύ π σ κ α
τ η γ ρ ί ς κ α ι ν α ά π ο λ ο γ η Θ Ώ ο τ ο ς ( sic Ι Π ο ί α ι ο π ι κ η Σ ύ ν ο
δ ο ς Ε θ Ε Σ Ε Ν Ε Ν Α Μ Φ Β Ο Λ Ω Τ Α Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Α Φ Ρ Ο Ν Η
- , , ,
Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Α θ Η Ν Α Γ Ο Ρ Α ; ..»13.
12. Α π ό σ π α σ μ α π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν ω ν π ρ α κ Τ ι κ ω ν τ η ς Ξ Δ έ Κ τ Σ υ ν ε
δ ρ ί α ς (23-9-72) κ α ι τ η ς Ξ Ε τ ο ι α ύ τ η ς (26-9-72).
ϊ
13. Έ κ τ ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ α ν τ ο ς π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν ο υ Χ α ι ρ ε η σ μ ο υ
-31­
θ α υ μ ά σ α τ ε μ ε θ ή ι μ ω ν ά γ α π η τ έ Ρ κ σ υ ν τ ά κ τ α ό π ο ί
ο ι Ο Ι κ ρ ι τ α ι τ ω ν σ η μ ε ρ ι ν ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Μ ο ν α χ ω ν τ ω ν μ η
δ ε χ ο μ έ ν ω ν ν α π ρ ο σ κ υ ν ή σ ο υ ν τ ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν β δ έ λ υ γ μ α τ ο υ
Ο ι κ ο υ μ ε ν Ο μ ο υ κ α ι μ ε τ α τ ω ν ό π ο ι ω ν κ ρ ι τ ω ν Κ ν ω ν ε ϊ τ ε έ ν
π ά σ η λ α ρ ό τ η τ ι δ ι ώ κ ο ν τ ε ς μ ό ν ο ν κ α ι κ α τ η γ ο ρ ο υ ν τ ε ς τ ο ύ ς ...
έ κ τ ο ς τ ω ν τ ε ι χ ω ν ο ν τ α ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ α ς τ ο υ ς ό π ο ι ο υ ς
έ σ χ ά τ ω ς σ υ χ ν ω ς έ ν θ υ μ ε ϊ τ α ι ε ι ς τ α δ ι ά φ ο ρ α ύ π ο μ ν ή μ α τ α κ α ι
ε π ι σ τ ο λ ά ς τ ο υ κ α ι μ ε τ α ξ υ τ ω ν ε Χ θ ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς σ υ γ κ α
τ α λ έ γ ε ι ό σ ε β κ Α ύ γ ο υ σ τ ν ο ς ..
,Α γ α π η τ ο ι Δ δ ε λ φ ο ι ο ί ά ο τ ε λ ο υ ν τ ε ς τ ο Δ Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
τ ο υ Έ κ κ λ η σ ι α σ η κ ο υ ' Α γ ω ν ο ς ο ύ ρ ό ν ο ν ε ι ς ή μ α ς -τ ο υ ς ά
γ ι ο ρ ε ί τ α ς ά λ λ α κ α ι ε ι ς π λ ε ί σ τ ο υ ς ε κ τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ω ν σ α ς
τ υ γ χ ά ν ο υ ν γ ν ω σ τ α ι α ί ά Υ α θ α ι ύ μ ω ν π ρ ο θ έ σ ε ι ς ύ π ε ρ τ ω ν ί ε
ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ν Δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς δ ι ν
ε ρ γ ο ν ό π ο ν τ ο ύ φ ύ μ ω ν δ ι α κ ο ν ο ύ μ ε ν ο ν φ ρ ο ν ο υ μ ε ν δ η δ ε ν
ά ρ κ ε ϊ μ ό ν ο ν ή κ α λ η π ρ ό θ ε ο ι ς Π ο λ υ φ ο β ο ύ μ ε θ α δ η i­
κ α ν ω ς έ σ φ ά λ λ ε τ ι ε ε ι ς π ν κ α τ α τ ο π α ρ ε λ θ ο ν π ο ρ ε ί α ν -toG ε
λ έ γ χ ο υ σ α ς κ α ι ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς κ α τ α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν 1965-72.
Κ α ι τ ο μ ε ν σ φ ά λ λ ε ι ν ά ν θ ρ ώ π ι ν ν κ α τ α τ η ν μ
τ ο ν α ε θ υ μ η τ ε δ μ ω ς π ά ν τ α μ η σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ α π ρ ο ς ύ μ α ς ­
λ ό γ φ δ ι α φ ό ρ ο υ ά ν η μ ε τ ω π ί σ ε ω ς τ ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν - ν α ε ξ ο υ
θ ε ν η τ ε π ο ι κ ί λ ο ι ς λ ό γ ο ι ς κ α ι ε ρ γ ο ι ς ω ο τ ε έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν ά ν α
γ ν ω σ τ ώ ν σ α ς ν α δ ι κ α ι ο υ τ α ι ή ύ μ ε τ έ ρ α κ α ι μ ό ν ο ν π ο ρ ε ί α
κ α
δ , θ δ ά -
α ι κ ο ν ε ι ν α ι
τ
κ α ι ... α ν τ ο ρ
,
ο ο
ξ
ο ν τ υ γ χ ν ε ι
Ο
τ ο υ τ ο υ
δ ε ι ς έ β ί α σ ε ν ύ μ α ς ν ά κ ο λ ο υ θ ή σ η τ ε τ σ υ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ί
τ α ς η ν α ύ π α χ θ η τ ε α ύ τ ο ί ς έ α ν τ ο Τ ο υ τ ο ν τ υ γ χ ά ν η Cfnup4­
δ ε κ τ ο ν η τ α π ε ι ν ω τ ι κ ό ν π ω ς έ ν ε ρ γ ή σ α τ έ Τ Ι τ ο κ ρ ε ί τ τ ο ν μ ι
μ ή θ η τ ε τ ο ύ λ ά χ ι ο τ ο ν τ ο ύ τ ο υ ς ε ι ς τ η ν δ ι α κ ο π η ν τ η ς μ ε τ α τ ω ν
κ α κ ο δ ό ξ ω ν κ α ι κ α ι ν ο τ ό μ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς Τ ο ν α θ έ λ η τ ε δ μ ω ς ν α
τ ο π σ θ ε τ η τ ε π ά ν τ α μ η σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ α π ς ύ μ α ς Ό .. έ κ τ ο ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς τ ο υ τ ο σ α ς κ α θ ι ο τ ζ ί α ύ τ ο μ ά τ ω ς π ό ρ ρ ω τ η ς Ο ρ θ ο δ ο
ξ ο υ Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ά θ λ ο υ ν τ α ς κ α ι μ ε δ υ σ α ρ έ ο τ ο υ ς δ υ σ τ υ χ ω ς
σ υ ν ε π ε ί α ς δ ι α σ ύ ν ο λ ο ν τ ο ά ν α γ ν ω σ η κ ό ν σ α ς κ ο ι ν ό ν
Π ρ έ π ε ι ν α τ ο ά ν η λ η φ θ ω μ ε ν π λ έ ο ν ο ί π ά ν τ ε ς δ η ό π α
ρ ω ν κ α ι ρ ο ς δ ε ν π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι ο ύ δ ό λ ω ς δ ι .. ο ί κ ο δ ο μ ι κ ο υ ς ό ρ
έ π ι Tfj ά φ ί ξ ε ι τ ο υ ά γ ί ο υ Κ α β ό λ α ς έ ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι σ ε λ 6.
Γ
-32­
γ α σ μ ο υ ς κ α ι έ κ θ έ σ ε ι ς τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν .. τ α β α
ρ έ α τ ο υ ν ό μ ο υ δ ι α τ α ό π ο ϊ α κ α ι Θ α λ ο γ ο δ ο τ ή σ ο υ ν ε ί δ ι κ ω ς κ α ι
α ύ σ τ η ρ ω ς Ο έ π ί σ κ ο π ο ι ε Ι ν α ι α λ λ α π ο ϊ α Η τ ή ρ η σ ι ς τ η ς π α
ρ α δ ο θ ε ί σ η ς κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ς τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς ε ύ σ ε β ε ί α ς τ ο υ
τ ο σ ο υ τ ο ν β α ν α ύ σ ω ς π ν σ ή μ ε ρ ο ν κ α τ α π α τ ο υ μ έ ν ο υ Έ α ν ε ί ς
α ύ τ ο ι ά π ο τ ύ χ ο υ ν ι ά π ώ λ ε σ α ν τ α π ά ν τ α έ ν ·Tft κ υ ρ ι ο λ ε ξ ί ε
χ α σ α ν τ ο π α ι χ ν ί δ ι !.. Σ υ ν ε π ω ς κ α ϊ ν α μ η έ π ι π λ έ ο ν ό έ μ
φ ύ λ ι ο ς δ ι χ α σ μ ο ς α ύ ξ ά ν ι π ρ ο ς χ α ρ α ν τ ω ν ύ π ε ν α ν τ ί ω ν ά ν α
θ ε ω ρ ή σ α τ ε π α ρ α κ α λ ο υ μ ε ν τ α ς ι δ έ α ς κ α ι τ η ν τ α κ η κ ή Υ σ α ς
κ α ι π α ύ σ α τ ε τ ο υ λ ο ι π ο υ ν α έ λ έ γ χ η τ ε ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς ...
ά ν ε χ ό μ ε ν ο ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς π λ ε ί σ τ α ς α λ λ α ς ά ν η κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ α ς
Β ι ά σ α τ ε έ α υ τ ο ύ ς έ ν π ρ ο σ ε υ χ η κ α ι σ ε μ ν ό τ η η δ ι α μ ί α ν
π λ έ ο ν ά ν ω τ έ ρ α ν κ α ι σ υ ν ε π η β ί ω σ ι ν τ ω ν .... κ η ρ υ π ο μ έ
ν ω ν λ ό γ ω ν σ α ς κ α ι τ ό τ ε θ ά ν τ ι λ η φ θ η τ ε ο η ε χ ο υ ν δ ί κ α ι ο ν κ α ι
ο ι ά δ ε λ φ ο ί σ α ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι θ ά ν λ η φ θ η τ ε έ π ί
. σ η ς ο τ ι δ ι α ύ ω ν κ α ι μ ε τ α ύ τ α Υ δ ύ ν α σ θ ε ν ά ν η δ ρ ά σ η τ ε π ο
λ υ .έ π ι τ υ χ έ σ τ ε ρ ο ν κ α τ α τ ο υ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ π α ρ α μ ε μ φ ό μ ε
, _. "
ν ο ι τ ο υ τ ο υ ς κ α ι κ α τ η γ ο ρ ο υ ν τ ε ς
Ο τ ω κ α μ ό ν ο ν ο υ τ ω θ α γ ί ν η τ ε ά γ α θ Ί α ί τ ί α ν α έ π π ε υ
xeft (;) μ ί α σ ω τ ή ρ ι ο ς ε ξ ο δ ο ς τ ω ν ι έ ν τ ο ς τ ω ν τ ε ι χ ω ν α χ ρ ι
τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ο ν τ ω ν σ υ ν τ η ρ η η κ ω ν σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ω ν - κ α θ
., , δ έ ' , (, θ " έ • θ r, (
ο σ ο ν ο υ .π ο τ ε ε π ι σ τ ε υ σ α μ ε ν ·OTl α ε π π ρ Ψ Π ο ε ο ς . ι ν α Ο Ι
π ά ν τ ε ς έ π ι κ ρ ο τ ή σ ο υ ν η α χ ρ ι τ έ λ ο υ ς σ υ ν η γ ο ρ ή σ ο υ ν τ α τ η ς
τ ε λ ο υ μ έ ν η ς π ρ ο δ ο σ ί α ς - ω σ τ ε δ η μ ι ο υ ρ γ ο υ ν τ ε ς ό μ ο υ μ ε τ α
ι Tu}Y η δ η έ ξ ε λ θ ό ν τ ω ν μ έ τ ω π ο ν κ α ι φ ρ α γ μ ο ν κ α τ α τ ο υ σ υ μ π α
ρ α σ ύ ρ α ν τ ο ς σ χ ε δ ο ν τ α π ά ν τ α ο ι κ ο υ μ ε ν Ι κ ο υ ρ ε ύ μ α τ ο ς κ η ρ ύ
ξ ο υ ν κ α ι π ά λ ι ν Τ ο ά γ α θ ο ν έ κ ε ϊ ν ο κ ή ρ υ γ μ α τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ ο
κ α τ α σ τ ρ έ φ ο ν δ υ σ ω ν υ μ ο υ ς α • μ ε ν τ α ς ' ι Ρ έ σ ε ι ς
ο ι κ Ο δ ο μ ο υ ν δ ε τ α ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ ν τ η ύ γ α ν ύ σ ι δ ι δ α σ κ α λ ί
έ ν η γ ι ο ς δ ο ξ ά ζ ε τ α ι σ υ ν Π α τ ρ ι κ α ι τ ο Π ν ε υ μ α τ ο .,Α γ ι ο ν ό μ ο
τ ί μ ω ς σ υ ν α ρ ι θ μ ε ϊ τ α ι κ α Ι _λ α τ ρ ε ύ ε τ α ι ε ι ς α ι ω ν α ς α ι ώ ν ω ν
Ά μ ή ν
Μ ε τ α τ η ς έ ν Κ υ ρ ί ψ ό φ ε ι λ ο μ έ ν η ς ά γ ά π η ς
έ κ μ έ ρ ο υ ς κ α ι έ τ έ ρ ω ν Ά γ ι ο ρ ε π ω ν π α τ έ ρ ω J
Ο Ι ά ν ω τ έ ρ ω ε ί κ ο ν ι ζ ό μ ε ν ο ι δ σ ι ο μ ό ρ τ υ ρ ε ς α γ ι ο ι ά π ο τ ε λ ο ϋ ν τ ο σ έ μ ν ω μ α
τ η ς Ί ε ρ α ς Μ ο ν η ς Ζ ω γ ρ ό φ ο υ Ά Υ ί ο υ Ο ρ ο υ ς ο ϊ τ ι ν ε ς έ π υ ρ π ο λ ή θ η σ α ν
ζ ω ν τ ε ς υ π ο τ ω ν ά ν δ ρ ω ν τ ο υ έ ν ω τ ι κ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Β έ κ κ ο υ ά ρ ν η θ έ ν τ ε ς
υ ι ν μ ε τ au-roU έ κ κ λ η α σ κ ι ν κ σ ω ί ί ν ν η 1 λ b ί ς ρ ή
ti α σ ά Λ λ 'f \'J V Φ t( α 1 ά λ t1 ( Q..