Θ Δ Ω Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ

Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Υ Π Ι ρ
Μ Ι Α Σ
ArlOMAXOY Μ Ο Ν Α Χ Η Σ
Π α ν τ ε λ ή ς ά ν α ί ρ ε σ ι ς λ ω ν τ ω ν π α ρ α ή ε ω ν δ ι α τ ρ φ ω
κ α ί π λ α τ ρ α ι ω ν τ ω ν Τ ε ρ ι ε χ έ ν ε ί ς Ι ό σ τ α τ ο σ
ά Υ ί ο υ τ ο υ α ί ω ν ο ς μ α ς ι Ν ε ι κ α Ρ ί ο υ τ ο U θ α υ
μ α τ ο u Ρ Υ ο ϋ β λ ά σ φ η μ α β ι β λ ί α τ η ς Μ α δ α λ η
ν η ς Μ ο ν α Χ η ς α «c;O Ι ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς ε ί ν α ι ε ί
κ ο ν ο μ ά χ ο ς ε ν ο ι λ α τ ι ι φ ρ ω ν ε Ι ν α ι ι ο ί κ ο μ ε ν ι ή ς κ ι α ι ί
β Έ π ι α τ ο λ ή ..• 11 ς Ι ε ρ μ ν ν τ ι ν α Ι π ι ι μ έ ν ο ν τ α
ε ί ς τ ή ν ά Υ ι Τ η τ α ε κ τ α ρ ί ο υ Κ ε φ λ α 'TOU κ α Ι Π ε ν τ α
λ ε ω ς
Α Θ Η Ν Α Ι 1976
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
α Π Ο Β Λ Υ Π Ι Η Ρ Ι Ι
Μ Ι Α Σ
ArIOMAXOY Μ Ο Ν Α Χ Η Σ
Π τ ε λ η ς ι ά ν ι α Ι ρ ε ι σ ι ς ό λ ω ν Τ ω ν π ο ρ α ι ν ο ή σ ε ω ι ν δ ι α τ ρ φ ω ν .
α ί π λ α τ ρ φ ι ω ν τ ω ν π ε Ρ ί ε χ ο μ έ ν ω ν ε ί ς Τ α τ 'T10U
ά Υ ί ο τ ο υ α ι ω ν ο ς ι μ α ς iN ε Κ τ 10 Ρ ί ο U Τ Ο υ θ α u­
μ α τ ο IU Ρ Υ ο υ β λ α σ φ η μ β β λ ί ί τ η ς Μ α Υ δ α λ η
ν ί ς Μ ο Υ a Χ ij ς α ««;0 Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ε φ λ ς ε ί ν α ι ε ί
, .,. "', τ "
Κ Ο Υ ο μ α χ ο ς ε ι ι α ι Λ ο φ ρ ω ε ι Ι Ι Ι Ι μ ε ι Ι Τ η ς κ α ι
β Ε π ι σ τ ο λ η ... τ ρ ό ς Ι ε ρ ο μ ν χ Τ ι ν α έ π ι μ έ Υ ο ν τ α
ε ί ς τ ή ν ι ά Υ ι ό τ η τ φ Ν ε κ τ φ ί ο ε φ λ '1"OU κ α ί Π ε ν Ω
π ό λ ε ω ς •
...
Α Θ Η Ν Α Ι 1976
Δ ι α τ η ς τ ω ν κ ό ν ω ι ά ν σ σ τ η λ ώ σ ε ω ς Κ ι α τ ε π λ ε ι μ ή θ η ν ι ε ω Τ Ι ι ι σ μ ό τ ι ς
δ λ ω ς ξ έ ν ο ς τ η λ ι η ι σ ί τ α Τ κ α Ι φ ό ν η μ α έ σ φ α ι λ ι μ έ ν ο ν π ν
μ ε ί ί σ ν τ η ν τ η ς Ε κ κ ι λ η σ Ι α ς ο ι δ ο ξ α ν . .,Λ γ ω ς ι ε τ ά ς έ ν 't<Q π ε Ι
Σ υ ν ό δ ω ν ε ρ γ Ο ν α ύ τ ο υ
ι
σ ε λ 203, Ε ι κ δ β 19712. '
,.
,
Α Υ α π η τ έ μ ο ι έ ν Χ ρ σ τ φ ά δ ε λ φ ε Π ι ' Α κ ά κ ι ι ε ε ύ λ ο
γ ε ί τ ε
,
Μ
- ':2 , λ ':2 λ
ε π ο ν ο ν ψ υ χ η ς ι ν ε γ ν ω σ α τ η ν τ ε ε υ τ α ι α ι ν σ ο υ ε τ ο ι ι σ τ ο η ν
κ α ί σ π ε ύ δ ω ν α σ ο ύ ά α ν τ ή σ ω ο σ ο ν τ ο δ υ ι ν α τ ο ι ν σ α φ έ σ τ ε
, λ ' δ θ , ':2
ρ ο ν κ α ι π ε ρ ι η π τ ι κ ω τ ε ρ ο ν ι ο τ ι τ ο ε μ α τ υ γ χ ν ε ι α ρ
, Ι Ο λ ' ':2 , θ δ λ ' ':2 \
Κ ό υ ι ν τ ω ς σ Ο σ α ρ ο ν LJ ι κ α ι ω ς ε τ α ρ α χ η ς α Ε φ ε α π ο
τ ή ν ά ν ά γ ν ω σ ι ν τ ο υ ι λ ί ο υ τ η ς Μ ο ν α χ η ς Μ α γ δ α λ η ν η ς
'C.", , Ι , Ι ι
Τ Ο π ν γ ε μ ε ι Ί σ ρ ε ω ν κ α ι α ν υ π ο σ τ α τ ω ν Κ ι τ η γ ο ρ ι ω ι ν κ α
τ α τ ι ν ε ο φ ν ο ύ ς φ ω ι σ τ η ρ ο ς Ν ε κ τ α ρ ί ο υ τ ο υ έ ι ν Α ί γ ύ ν
Κ α ι τ ο θ λ ι ε ρ ώ τ ε ρ ν ε Ζ ν α ι σ τ ι κ α λ υ π τ ο μ έ ν η σ π σ θ ε ν α
γ α ρ ι θ μ ή τ ω ν π λ α σ τ ο γ ρ α φ ή σ ε ω ν κ α ί δ ι α σ τ ρ ό φ ω ι ν έ π ι χ ε ι
ρ η μ ά τ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ί ι ν α π λ η ρ φ ρ ή σ ι τ ο ν ά ν α γ ν ώ σ τ η ν
τ η ς σ τ ι ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ ς π ρ ο δ ί δ ε τ α ι ώ ς γ ν ή σ ι ο ς
, , \ C \ ':2" " '(
ε ι κ ο ν ο μ α χ ο ς κ α ι α ι ρ ε τ ι κ ο ς α π ο τ α σ υ γ γ ρ α μ α τ α τ ο υ σ ..
':2 - \', ) 'JLf' λ C \. \ ­
2 7) , ε ν ν ο ω Ί τ α ε ρ γ α τ ο υ α ι ε ε τ η ι σ τ ο ρ κ η π ε ρ ι τ ω ν
C
, , - , Ι Ο A Ο . \
α ι τ ι ω ν τ ο υ χ ι ι μ α τ α ς κ α ι σ ι ι κ ο υ μ ε ν Κ α ι υ ν
δ ο ι τ η ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε κ κ λ η σ ί α ς Ε π ε ι δ ή λ ο ι π ο ν σ χ ι
, C C , λ \ \ λ λ λ λ ':2 ι α "" C
μ ο ν ο ν η ο σ ι ο τ η ς σ ο υ α α κ α ι π α ο ι α ο ι ε υ ι σ ε σ ε ι ς - ω ς
- ζ " θ ':2 - ':2 , λ '
κ α λ ω ς Υ ν ω ρ ι ω - ε τ α ρ α χ η σ ι α ι ν ε κ τ η ς α ν α τ ε ρ ω μ ε ε
τ η ς δ ι α τ ο ύ τ ο σ ο υ ά π ο σ τ έ λ λ ω τ ή ι ν π α ρ ο ι σ α ι ν Α Ν Α Ι Ρ Ε
Σ Ι Ν μ ε τ ή ν ά γ α θ ή ν έ λ π ί δ α ν α π ρ ο λ ά ω μ ε τ ο δ υ ν α
τ ό ν τ ή ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω έ ξ ά π λ λ σ ι ν τ ώ ν δ η θ ε ν α ι θ ε ν τ ι κ ώ
τ ύ δ έ α λ η θ ε ί π ε π λ α ν η μ έ ν ω ν φ ρ ο ι ν η μ ά π ω ν τ η ς Ι ε ρ κ
,
τ η γ ο ρ ο υ
Κ α ι κ α τ α π ρ ώ τ ο ν σ χ ε τ ι κ ώ ς μ ε τ ο ν γ ε ν ι κ ο ν χ α ρ α κ τ η
ι σ μ ο ν τ ο υ ι λ ί ο υ σ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ώ ο τ ι ι τ ο υ τ ο σ τ ε ρ ε ί Τ σ ι τ ε
' ':2,. -, λ \ ':2 - ..:!'2
λ ε ι ω ς ο υ μ ο ν ο ν τ η ς α μ ε ρ ο η π τ ο υ κ α ι α ν τ ι κ ε ι ι μ ι κ η ς α Λ
λ α π ο λ υ π ε Ρ σ σ ό τ ε ρ ο ν τ η ς έ π σ Τ ι μ ο ν ι κ η ς κ ρ ι τ ι κ η ς π α
5
1
.'
τ ο υ κ ι α Χ Ο τ ο ς τ ο υ ά λ ό Υ ο υ π ά θ ο υ ς κ α ι τ η ς έ μ μ ό Υ ο υ
π ο σ π α θ ε ί α ς 'J" ά π ο δ ε ι χ θ ό α γ ι ο ς α ί e ε τ ι κ Ο ς κ α ι
σ υ Υ ε π ω ς κ α τ α Ψ η τ έ ς υ π ο τ ω π ι σ τ ω ώ σ ε ι α π ο δ ι ο
π ο μ π α ί ο ς τ ρ ά γ ο ς ώ ς τ ο λ μ 'J'a Τ Ο Υ χ α ρ α κ τ η ρ ί σ υ ά Υ α ι
σ χ ύ Υ τ ω ς έ ν σ ε λ 256 τ ο υ α θ λ ί ο υ π ο ν η ι μ α τ ί ι ο υ τ η ς Π ρ ι ν
δ ε ε ί σ έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ η ν έ ξ έ τ α σ ι ν τ ώ ν δ ή θ ε ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν
κ φ ά σ ε ω τ ο ά γ ί ο υ σ ο υ π ρ ο λ έ γ ω σ τ ι δ ι α ν α κ ρ ί ν ω μ ε Υ
, " λ λ ' , δ , θ ' f
ο υ χ ι τ η ν κ α τ ο φ Ι Υ α α τ η Υ « ι κ α ι α ν κ ρ ι σ Ι Υ α π ρ ε
π υ α γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν κ α λ ώ ς δ ι α μ έ σ ο υ τ ώ ν λ ο ι π ώ ε Ρ Υ ω ν
τ ο υ ώ ς κ α ι α υ τ ή ς τ η ς α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς κ α ι σ υ ν ό λ η ς ι ο
τ η ς τ ο υ τ ο α λ η θ ε ς π ι σ τ ε ύ ω τ α υ θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ο υ ί ε ρ ά ρ χ ο υ
π ε ρ ι τ ώ ν έ ξ ε τ α ζ ο μ έ Υ ω ν θ ε μ ά τ ω ν κ α ι ν α μ η ά ρ κ ε σ θ ω
μ ε Υ ε ί ς τ α ς κ α τ α π ο 'JI η Ρ α ν έ κ λ ο γ η π ε ρ ι κ ο π α ς
π ο ύ π α ρ α θ έ τ ε ι ή Μ Ο Υ α χ ή ή ό π ο ί α κ α κ ο ο ύ λ ω ς σ τ α ν
δ ε δ ι α α τ Ρ έ φ ι κ ά τ α τ η ε ρ μ η ν ε ί α Υ τ ω Υ τ ο υ ς λ ό
γ ο υ ς τ ο υ π ε e ι κ ό π τ ε ι α υ τ ο ύ ς τ ε χ ν η έ Υ τ ω ς δ ι α
, , f " f θ δ ξ
ν α μ η Τ Ο Υ ε μ φ α Υ ι σ ο υ Υ ε ι ς Τ Ο Υ α Υ α γ Υ ω σ τ η Υ ο ρ ο ο ο τ α
, .., Cf ,
Τ Ο Υ κ α ι σ υ ν ε π ω ς α γ Ι Ο Υ
Ε ί σ α γ ω γ ι κ ώ ς έ π ί σ η ς σ ο υ Τ Ο Υ ί ζ ω σ τ ι τ ο π ε ρ ι υ ό δ ω ν
ε ί δ ι ι κ ώ ς ε ρ γ ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ κ α ι δ η τ α π ε ρ ι τ η ς Ε ί κ ο ν ο μ α
χ Ι α ς κ ε φ ά λ α ι α δ ε π ε ρ ι έ χ ε ι κ ε ί μ ε Υ ά π λ ο ϋ Υ ώ ς ε Υ α ι
π χ τ α ά π α μ ω ν ο ς κ η ρ ύ γ μ α τ α α λ λ α ύ σ τ η ρ ώ ς έ π ι σ τ η
μ Ο Υ ι κ ό ν έ ξ ε τ ά ζ Ο Υ μ ί α τ ω ν σ κ ο τ ε ι ν ο τ έ ρ ω Υ π ε ρ ι ό δ ω ι Υ τ η ς
έ κ κ λ η σ ι α σ τ ο κ η ς κ α ι έ θ ι κ η ς ή μ ώ Υ ί σ τ ο ρ ί α ς κ α ι κ α τ α
σ υ έ π ε ι α ν ό ά γ ι ο ς ε χ ρ ε υ τ ο ν α μ η π α ρ α θ ε ω ρ ή σ ι τ α ς
έ Ι π ρ ο κ ε ι μ έ Ι φ ά π ό ψ ε ι ς τ ω ε ί δ ι κ ω κ α ι δ η τ ω ν ό ρ θ ο δ ό
ξ ω Υ τ ω ό π ο ί ω κ ο ρ υ φ α ί ο ς τ ό τ ε έ τ ύ γ χ α ν ε ό έ θ Υ ι κ ό ς
μ α ς ί σ τ ο ρ ι κ ο ς Κ Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς Π α ρ α τ α υ τ α ό
κ α ι τ α ι λ λ α μ έ γ α ς ί σ τ ο ρ ι κ ο ς τ α π ε ρ ι ε ί Κ Ο Υ ο μ α χ ί α ς κ ε
φ ά λ α ι ά . τ ο υ σ υ γ γ ρ ά φ ε ι μ ε τ ά τ ι ν ο ς π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ω ς κ α
ι ι λ Μ .., θ Ν
τ α Ι Τ α Ι ε ι κ ο φ ι 0011 κ α ι τ ο υ Ο Ί Ι α χ ι σ ι μ ο υ ε π υ μ ω ν α
δ ι κ α ι λ γ ή σ ι ά π ά σ α ς σ χ ε δ ο Υ τ α ς π ρ ά ξ ε ι ς τ ω τ ό τ ε α υ
τ ο κ ρ α τ ό ρ ω ν Μ ε α ύ τ ο π ο ύ γ ρ ά φ ω δ ε ν θ έ λ ω ν α ε ί π ω σ τ ι
, "" λ λ ' ,
π ι τ τ ε α π ο τ υ γ χ ε ι ε ι ς τ α ς κ ρ ι σ ε ι ς τ ο υ α α Ι α ε κ φ ρ α
, λ ξ ,
ι ω τ η κ "C1JVJI τ ο υ π ρ ο ς τ η τ α Ι τ ω Υ ε Ι Κ Ο ο ι μ χ ω κ α ι
Τ Ο υ π ε Ρ Τ Ο ι σ μ ο υ π α ύ τ ο υ τ ω τ ό τ ε έ κ τ ρ ό π ω τ η ς λ α
6
-:,'
1'?
)

\
Ι
τ ρ ε ί α ς κ α ί Tov Μ ο α χ ι σ μ ο τ ά ό π ο ί α κ α τ Α τ ι ύ π η ρ
ξ α ι ν ή κ ί α α Ι τ ί α ή δ η μ ι ο γ ή σ α σ α τ η μ ε τ α ρ θ ι μ ι σ τ ι κ η
κ ί ι ν η σ ι Tov υ κ α ί 90v. α Ι ώ ο ς Ε ι ν τ ο ύ τ ο ι ς ή θ ε ω ρ ί α
α τ η Tov μ ε γ ά λ ο υ ί σ τ ο ρ ι κ ο έ κ ί θ η τ ή ι ν σ ή μ ε ρ ο ι ν τ ο υ λ ά χ ι
ι Ι Ο λ , θ ... 4 5
σ τ ο ν υ π ε ρ σ ο ι κ η κ α π ρ ο ε τ α η ι ι α ι ν α ν τ α υ τ η ς •
έ α ι έ ξ η γ ή σ ε τ σ φ α ι ι ν ο μ έ ι ν ο υ τ η ς ε Ι κ ο μ α χ ί ι α ς - χ ω ρ ί ς
ά Ί π α ρ ά T,aVTa ά π ά ι ς τ ά ς θ έ ι ε ι ς Tov ί Ο Τ Ο Ρ Κ
' ... , C - Ι ,
μ α ς σ π ο υ δ α ι ο τ ε ρ α τ ω ι ν Ο Π Ο Ι τ υ γ χ α ι ν ε ι η TOV σ ι ι α ι ι η μ ο ι υ
έ ρ ο ζ α ν τ ι ο λ ό γ ο Ostrogorskyl.
, Α σ φ α λ ώ ς κ α τ ά τ η ά ι ν ά γ ι ν ω ι ι ι ι ν τ η ς π α ρ ο ύ ι ι η ς Α
Ν Α Ι Ρ Ε Ε Ω θ α κ ο υ α σ θ ς ό λ ί γ ο ι ν δ ι ό τ ι 8' ά π α ι τ η
θ
... c '\ '\ ό ,'J - θ ,
Ί ι κ α ν η π ρ ο σ ο χ η ε κ μ ε ρ ο υ ς σ ο υ ne ς π α κ Ο Λ σ υ 1J'd",,,
τ η ς ά λ λ α μ η λ η σ μ ό ι ν ε ι σ τ ι τ ά γ α θ ά κ ό π ο ι ς κ τ ώ ι ν τ α ι κ α ί
σ τ ι ό π ω ς δ ι ί δ ρ ώ τ ο ς κ ε ρ δ ί ζ ε τ α ι ό α ρ ς τ η ς φ υ σ ι κ ή ς
μ α ς ζ ω ή ς ο ϋ τ ω δ ι α μ ό χ θ ο υ π σ κ τ α τ α ι κ α ι ό ή δ υ ς α ρ
τ ο ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς δ ι ά ι ν ι χ έ π α λ η θ ε ύ Ί π ά ι ν τ ο τ ε τ ό TOV ov­
, θ C.....1!! 'J θ λ ό " ...
α ο φ τ ο ο ς σ η α τ ο ς ο τ η ς α ι ι η ι ε ι α ς γ ο ς • ι ι υ
, " u e, ό ς ξ θ '8
α φ ε ω ε π ι σ η ς ο τ ι ο π ο υ ε ι ς τ ε η ς α naeaTt 8t'Tat
ι ι '\ ξ '\ 11 ... Ν ... c, Ν
α ι υ π ο ε ε τ α ι ι ι π ε ρ ι κ ο π α ι ε κ τ ω ι ν ε ρ ω ν τ ο υ α ι ο υ ε
, C λ ξ , θ ... ). ζ
κ τ α ρ ι ο ι υ α ι ε ε ι ς η φ ρ α σ ε ι ς π ο υ α σ η μ ε ι ο υ ι ν τ α ι μ ω
η ρ ό τ ε ο ν μ α ύ ρ α τ ι ε ι α θ ι Χ ε Ι ι ν α ι α κ ρ ι ώ ς έ χ ε ί ι ν α ι π ι
Δ , '" , c c
ι ε Χ Ί α π ο ι ι ι ω π η σ ε ι η π ε e ι κ ο Ψ ε ι η 0­
σ ι ω τ ά τ η σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ι Υ ο υ ι ν ά δ ι ε κ ο λ ν θ ε Ι ς
1. ι Τ ω τ ι ν ι ε ι χ ι ν σ ι μ σ χ ε α ς σ γ
Ρ ο ο σ ς ξ υ έ λ λ Χ ί Κ φ ι λ ι χ τ Ο Ο τ
ε Ι Ι Κ Υ Ο ι μ α χ ι Κ ι Ο Ο π τ ς Η Υ κ η ώ Θ κ ν φ α ω ι δ έ ι ν 'ijw λ
π ά ν ι τ ς θ ξ τ η ς α ι Ι ρ έ σ ε ω ς ά λ λ ά Κ ι
ν Κ τ ο ύ λ λ σ μ ώ χ α τ ι τ η ς ι σ χ ς έ π λ ς
ι έ τ φ Β ι ζ σ Ν φ κ ι ά τ μ έ σ τ ο Ι ι χ ι δ ι ρ
ι ε ς Λ έ ω ν Γ Χ Λ έ ω ι Υ Ε ε Ι χ ι ω ι ι κ ο ν Κ ι ν λ ή Φ ε ς Π
ρ α π λ η σ ς π ρ ό ς Ό ά ς τ ω ν ι ε α ι ι ω ν Α ρ Ο Ο ω ν χ ι σ λ χ ώ ι Υ
ρ ε ω ώ ς Ρ Ο Ρ χ μ ι ε έ ξ έ Ι ν ω ν τ ώ ς μ ε ι ρ ω ν .
Λ ι ε π ρ ε σ ι ς ά ι ω θ ι ε τ η ν ε σ α γ ω Ί ν τ ο σ Π ε ρ Ο ϊ κ
ι μ κ Υ Σ ι ν ω ν Il:proo δ Ι Ο Ο δ σ Β Ρ Υ ο π ώ λ ω 1917'2,
44- 46). π ι ε ό Κ ι α ρ Ι σ ο ύ ω Ι Τ ω θ ε μ ι ό τ ψ κ
σ τ ω ν Α Π Α Ν Τ Ώ Ν 'COU Ι λ ό ς τ Α ν η ς ό π ό τ ο Ο
ι ν ω τ ι ρ ω ι ο ο τ κ ο ι ι κ ι ο ο ..,
,
1
7
Λ Λ Ι , , ,
ι η ε π ι τ υ χ ι α ν τ ο υ ζ ι ι ε ρ υ σ κ ο π ο υ τ η ς ν α π α ρ υ σ ι α σ ι
ή τ ο ι τ ο ν α γ ι ο ν α ρ ε τ ι κ ό α ι α ρ χ ί ζ ο μ ε ν μ ε Τ ν κ α τ ω
, , - " " ('
τ ε ρ ω π ε ρ ι κ ο π η ν η τ ι ς α φ Ο ε ι ς τ η ν ε ι κ ο ν ο μ α χ ι κ η ν π ε
ρ ί ο δ ν
* *
** **
1. Τ ά π ρ ο π ύ Ι τ ώ ν π α ρ α ν ο ή σ ε ω ν
«" Η α μ ε σ ο ς π ρ ο ς τ ο υ ς α γ ί ο υ ς λ α τ ρ ε ί α έ π ε σ κ ί α σ ε ι ν
έ π ί τ έ λ ο υ ς τ ο nf}OC; τ ο ύ π έ ρ τ α τ ο ν Ο ν α ί σ θ η μ α κ α ι δ ι α
τ ώ ν ά τ ο π η μ ά Ι α Ι τ α ό π ο ί α Π ι ά ρ ε ι σ έ φ ρ η σ α Υ κ α τ ό λ ί γ ο ν
ε ν ε κ α τ ο ύ τ ο υ ή θ ρ η σ κ ε ί α έ φ θ ε ί ρ ε τ ο ό σ η μ έ ρ α ι κ α 1] Κ Ο Ι
ώ ν ί α κ α θ ό λ ο υ π ε ρ ι έ π ι π τ ε Υ έ π Ι μ α λ λ ο ν ε ί ς π ο ι κ ί λ η ν υ λ ι
.. ,:;.

κ ή ν θ ι κ η ν κ α ι δ ι α ν ο η τ ι κ η κ λ σ ι ν ε Ι ς τ η ι ό π ο ί α ν
σ υ ν ε τ έ λ ε σ ε ν ή τ ο υ Έ θ ν υ ς ή μ ώ ν ά ρ γ ί α ε Υ ε κ α τ η ς κ α θ
ο λ ο ν τ ο ε τ ρ ς μ ε γ λ η ς π λ η θ ύ ο ς τ ώ ι Υ δ ε σ π ο τ ι κ ώ ν τ ώ ν θ ε ο
μ η τ ο ρ ι κ ώ ε ο ρ τ ώ ν τ ώ ε ο ρ τ ώ ν τ ω ν μ ε γ ά λ ω Υ ά γ ί ω ν κ α ί
τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν π α ν η γ ύ ρ ε ω ν κ α θ α ς π α σ α ι α Ι κ ο ι ν ω Ι
κ α ι τ ά ξ ε ι ς ά ν ε ξ ι ι ρ τ ή τ ω ς π η σ χ ο λ ο Υ Τ Ο έ τ ε θ ι ε ν δ ί ό ρ
μ ώ μ ε ν ο ι ο Ι Μ ω α μ ε θ α ν ό ί κ α ι ' Ι ο υ δ α ί ο ι ά π ε κ ά λ ο υ Υ τ ο υ ς
Χ ρ ι σ τ ί α Υ ο υ ς ε ί δ ω λ ο λ ά τ ρ α ς ώ ς α π ο δ ι δ ό ν τ α ς ε Ι ς π λ ε ί σ τ α
τ ω Υ ί ε ρ ω ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω Υ θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ο ν δ ύ ν α μ ι ν ώ ς ν ο
θ ε υ σ α ν τ α ς τ ο ά ρ χ ι κ ο ν κ ή ρ υ γ μ α τ ο υ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ κ α ι
ώ ς μ ε τ ά α λ ό τ α ς τ η ν π ί σ τ ι έ Ι ς δ ε ι σ ι δ ό α ι μ Ο Υ ί α ν
Η μ ε τ α ρ ύ θ μ ι σ ι ς α ύ τ η π έ α λ ε χ ε ί ρ α τ ο λ μ η ρ α ν έ
π ι π ά ν τ α τ α έ λ α τ τ ώ μ σ τ α δ σ α π σ κ τ ν τ η ν ή θ ι κ ή ν
τ η ν υ λ ι κ η Υ κ α ι τ η δ ι α ο η τ ι κ η τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς έ κ ε ί ν η ς
δ ύ μ ι ν έ π ι χ ε ι ρ η σ α σ α τ η κ α θ α ί ρ ε σ ι ι ν τ ω ν ε Ι κ ό α ν τ
ε ι ο ρ σ μ ο ν τ η ς χ ή σ ε ω ς τ ώ ν ά γ ί ω Υ λ ε ι ψ ά ν α ν τ η ν
π ε Ρ ι τ ο λ η τ ο υ ρ ι θ μ ο υ τ ω ν μ ά σ τ η Ρ ί ω ν τ η ά π ί
τ ο κ λ ή ο υ α φ α ί ρ ε σ ι ν τ η ς δ η μ ο σ ί α ς έ κ π α ι ε υ σ ε ω ς τ ή ν
κ α τ ά Ρ Υ η ι α ι ι ν τ η ς δ ο λ ο π ρ ι κ ί α ς κ α ί τ η ς δ Ο ί υ λ ε ί ο ς τ ή Υ
μ έ ρ ι τ ι ν ο ς κ α θ ι έ ρ ω α ι ν τ η ς ά ν ε ξ ι ι ι θ ρ η ι ε ί α ς τ η ν έ ί ς τ ο ν
κ ι ν ι φ ρ ο ν π ο ο λ η τ ώ ν έ Κ κ λ η σ ι σ τ ι κ ώ κ α ι μ Ο Υ
τ η ρ ι α κ ω ν κ τ η μ ά τ ω ν τ η ν έ κ τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν ά π Ο μ ά ..
8
- " , λ ,., Α λ λ e
Ι τ ω ν ε ι Ν ο υ χ ω ν κ α ι α ι ι α τ ο ι α υ τ α η π ε
ρ ί ο δ ο ς τ η ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ς α ύ τ η έ π ω ν υ μ ε ί τ α ι σ ι γ ή θ ω ς
Μ α τ η ς ε ί κ ο ν ο μ α χ ί α ς δ ι ό τ ι ή τ ω ν ε ί κ ό ν ω ν κ α τ ά λ υ σ ι ς
π ρ α σ α λ ύ σ α τ α ς π λ ε ι ο τ έ α ς έ ξ ε ι ς κ α ι τ α π ε ρ ι σ ο ό τ ε ρ α
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α κ α τ έ π λ η ξ ε ζ ω η ρ ό τ ε ρ ο ν τ η ν φ α ν τ α σ ί α ν τ ω
ι θ ' ι , '1_' ,
α ν Ρ α π ω ν κ α ι ε π ε σ κ ι α σ ε π α ν τ α τ α Μ Ι ι π α γ ε Υ ο ν ο τ α
Μ Ν 177-9· Π 48/9,52,56)2.
Ω ς ά ν έ γ ν ω ς ε ν τ α ύ θ α ό ά γ ι ο ς Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς ά ν α φ έ
ι " , , ξ , ,c ,
ε τ α ι ε ι ς τ α ς ε κ τ ρ ο π α ς π ο υ π ρ ο ε ε ν η σ ε ν ο υ χ ι η π ρ ε Π ι ο υ σ α
, , Ι ι ι Ι ι ι
α ι α ν α γ κ α ι α τ ι μ η τ ι κ η π ρ ο σ κ υ ν η σ ι ς τ ω ν σ ε π ι τ ω ε ι κ ο ν ω ι Υ
, c' λ λ λ C , λ
α ι γ ι ω ι γ ε ι ψ α ν ω ν α η α ν τ ι κ ι ν ο ι κ η α τ ρ ε ι α α υ
C ,., Τ l λ " δ
τ ω ν ο υ τ ο ε χ ε ν ω ς π τ ε ε σ μ α ο υ μ ο τ η ν η μ ι ο υ ρ
γ ί α ν ί κ α ν ώ ν δ ε ι σ ι δ α ι μ Ο ι ω ν π α ρ τ φ λ α φ κ α ι τ φ κ λ ή ρ φ
ά λ λ α κ α τ η ν ν ο θ ε ί α ν τ ο ύ γ ν η σ ί ο υ Π ι ε ύ μ τ ο ς τ η ς χ ρ ι Π ι α
ν ι κ η ς λ α τ ρ ε ί α τ ε κ α ι π ί σ τ ε ω ς μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α ο Ι ' Ι ο υ δ α ί
θ
Μ θ ' , C' >f λ λ t,
ο ι κ α ι ω α μ ε α ι Υ Ο Ι ι ν α ε υ ρ ι σ κ ο υ ι ν ε τ ι π ε ο ι ν ο γ ο ι ν ο π ω ς
χ λ ε υ ά ζ ο υ ι ν ή μ α ς ώ ς ε ί δ ω λ ο λ ά τ ρ α ς τ ο υ τ ο έ π ρ ε π ε π λ η ι ν
-, , λ ' λ λ ' , δ ' λ θ C
Τ α α ι ν ω τ ε ρ ω γ ω α α κ α ι ι α ο ο υ ς κ α α ρ ω ς ι ε ρ α
., " , δ δ .., c ξ
π ο σ Τ Ο Λ ι κ ο υ ς ι ν α σ τ α μ α τ η σ Ί ε ο μ ε ι Υ ο υ ο τ ι ι κ α ι Υ Ο Ι ε α υ
τ ω ι ν ή σ π ά ζ ο ι Υ Τ Ο σ υ ι ν ε χ ω ς τ ο Χ ρ τ ι α ι σ μ ό
Α ι ν φ ε ρ ό ι μ ε ι Υ ο ς δ έ ό θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ο ς τ ο υ α ι ω ν ο ς μ α ς
ε Ι ς τ α μ έ τ ρ α π ο υ ElaCov ο ϊ ε Ι κ ο ι ν ο μ ά χ ο ι π ρ ο ς κ α τ ά π α υ
σ ι ι ν τ ω ι ν έ λ α τ τ ω μ ά τ ω v τ η ς τ σ τ ε κ ο ι ι ν ω ν ί α ς κ α ι
ά ρ θ μ ω σ υ ι ν ρ υ τ ο ί ς μ έ τ ρ ο ι ς κ α ι τ η ι ν κ α θ α ί ρ ε σ ι ι ν τ ω ν
ε ί κ ό ι ν ω ι γ δ έ ν π ρ έ π ε ι ή μ ε ί ς ι ν α έ ρ μ η ι ν ε ύ σ ω μ ε ν Ο Τ Ι δ ι α υ
τ ο υ ό ά γ ι ο ς έ ί τ ε υ ε ώ ς έ λ ά τ τ ω μ α Τ Η Ν Υ Π Α Ρ Ξ Ι Ν
ι ι ,..", C' " , Ι Ι ι ι λ
Τ ω σ ε π τ ω ν ε ι κ ι ω ι ν ω ς κ α ι τ η ν π ο σ κ υ ν η σ ν α υ τ ω ν α ­
λ α τ η ν Α Α Τ Ρ Ε Ι Α Ν α τ ω ν ώ ς π ο λ λ ά κ ι ς τ ο ν ί ζ ε ι ε ί ς τ ο
θ δ " " c, ά λ
ε γ ο τ ο υ κ α ι α ι ω μ ε ε ι ς τ ο α μ ε σ ω ς ε π ο μ ε ν ο ν κ ε φ α ι
ov, ε ι ν θ α ό ι Υ ο μ ά ζ ω ι ν τ α ς κ α τ α χ ρ ή σ ε ι ς τ η ς θ η ι σ κ ε ί α ς ά
ρ ι θ μ ε ί μ ε α τ ω ν κ α ι τ η ι ν κ α τ ά Ρ γ η σ ι v τ ij ς
- " λ ' Τ τ ω ν ε Ι κ Ο ν ω v α τ ρ ε ι α ς ο α υ τ ο π ρ α τ τ ε ι
' ", c, C " λ
ά α φ ε μ ε Ί ο ς κ α ι ε ι ς τ α ς α γ ι α ς ε ο ρ τ α ς μ η κ α τ α ε μ ω ν
τ α ύ τ α ς ώ ς π α ρ α ν ο ο ύ σ α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι ή
γ ι ο μ χ ο ς ά λ λ α κ α κ ί ζ ω ν τ η ν κ α θ π ε ρ ο λ η ν έ π ι τ έ λ ε
, "c , " , δ U c..,
Ο Ί τ υ τ ω ι κ α τ α τ η ι ν υ π ο ψ ε ι π ε ρ ι ο ο ι ν α ι τ ι ν ε ς Ο ι μ
μ ε τ α τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ω ν π α ν η γ ύ ε ω σ υ μ φ ώ ι ν ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς
χ Ο ι Υ ο γ ρ ά φ ο υ ς ά π ε τ έ λ ο υ ι ν τ η κ υ ρ ί α ν ψ υ χ α γ ω γ ί α κ α ι
ά π α σ χ ό λ η σ ί ι ν τ ώ ι ν Κ ω σ τ α ν τ ι ν ο π ο λ ι τ ω έ ν φ ο ί π ο ι κ ί
λ ο ι έ χ θ ο ί τ ω ι ν π ε ρ ι ι ε π ά τ ο υ ν κ ύ κ λ φ τ ώ ν τ ε ι ι χ ώ ι ν α υ τ ω ν
ά ν ά ν α λ ο γ ι σ θ ύ ς π ρ ο σ έ τ ι α ο τ ι ή Κ ω ν λ ι ς ε Ι χ ε
π λ η ρ ω θ η έ ξ ί ε ρ ω ν Μ ο ν ω ν ε Ι ς τ α ς ό π ο Ι α ς δ σ τ υ χ ω ς δ ε ν
, θ Θ C " - ,
κ α τ ε ψ ε υ ι Ρ ο ν π ρ ο ς ε ρ α π ε ι α ι ν τ ο υ .. ε ι ο υ ι κ α Ο Ι ε κ τ ω τ ο τ ε
π ρ σ ε ρ χ μ έ ι ν ω ά λ λ ά π ρ ο ς δ ι ε ξ α γ ω γ η ί ο ε ι κ ό λ ο Ν
Ζ Ί ξ Ή 4;1:), .C) ο τ ι ή έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς τ ο υ Κ ά τ ο ς
, Κ λ ' , Μ ' C , C" δ
κ ε ε ι ς Τ Ο Υ ς η ι ρ ι κ ο υ ς κ α ι ι α χ υ ς ο ι Ο Π Ο Ι Ο Ι ο υ ε ν
, λ ι . , λ ,- .." , λ
μ ε τ ρ ο Ί Ι ε μ ο α ο ν Π ο ς κ α Τ σ τ ο η ι ν τ ω Υ α α τ ε ρ ω ε α τ
τ ω μ ι τ ω ι ν υ π τ η ι ν π ρ ϋ ό θ ε σ ι ι ν ε α ί ω ς ο τ ι ή δ ύ v
τ ο κ ά ί δ ε ρ τ τ Ο ν τ ο τ ο τ ό τ ε ά τ ι λ α μ ά ι ε σ α ι δ ι α τ ι
Ο γ ι ς μ ί λ η σ ε ο τ ω π ω ς α υ σ τ η ρ ώ ς έ π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι ι μ έ
ι Υ ο υ
,
Π ι θ α ν ο ν ν α π α ρ α τ η ή σ ς έ λ ά τ τ ω μ α θ ε ω ε ί ς τ ο ν ί
τ ι μ ο ύ ν σ υ ν ε χ ώ ς ο Ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο υ ς ά γ ί ο υ ς σ λ ά ζ ι τ ε ς
ε Ι ς τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς Ν α ο ύ ς Σ ο υ ά π α ν τ ώ α σ φ α λ ω ς ο χ
ι

δ ι α τ ο υ ς δ υ ν α μ έ ν ο υ ς λ ό γ ι Ρ ή λ ι κ ί α ς κ α ι μ η ο χ ρ ε ώ
c, λ C ,
σ ε ω ν δ ι α π α ν τ α ς ο μ ω ς τ ο υ ς Π υ ς μ ε τ α ς υ π ο χ ρ ε ω
, , " Π λ δ
σ ε ι ς π ρ ο ς τ η ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι α ν κ α ι τ η ν ο τ ε ι ι α V'J'a­
μ ε θ α ν α Ι σ χ υ ρ ι σ θ ω μ ε ν τ ο α υ τ ο χ ω ρ ι ς ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ω
μ ε ν σ ε ι ρ α ν σ λ η ν π ρ λ η μ ά τ ω ν Ο τ α ν δ ι α τ ο υ ς a'J'EV
ο ύ δ ε μ ι α ς ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ς ά σ κ η τ α ς τ η ς έ ρ ή μ ο υ ο ί π α π έ
ε ς σ υ μ υ λ ε ύ υ ν σ τ ι ο ύ σ υ μ φ έ ρ ε ι α υ τ ο ί ς ή ά ρ γ ί α ά λ
λ α π ρ έ π ε ι δ ι α τ ο ύ κ ό π ο υ τ ώ ν χ ε ι ρ ώ ν τ ω ν α τ ρ έ φ ο υ
έ α υ τ ο υ ς κ α ι τ ο υ ς π ε ρ ι α υ τ ο υ ς τ υ χ ο ν ά δ υ ν ά τ ο υ ς τ ό τ ε
π ώ ς θ α δ Ι Κ ι α ι ο λ ο γ ή σ ω μ ε ν τ ο υ ς υ ζ α ν τ ι ν ύ ς ο Ι ό π ο ί ο ι ­
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ο Ε Κ ω ν λ ί τ α ι - τ ο η μ ι σ υ σ χ έ δ ο ν τ ο ύ ε τ ο υ ς
ά π ε ί χ ο ν τ ώ ν έ ρ γ ο σ ι ώ τ ω ν Δ ε ν ε ρ χ ι ε τ α ι τ ο ύ τ ο ε Ι ς 11,­
μ ε σ ο ν ά ν τ ί θ ε σ ι π ρ ο ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ θ ε ί ο υ Π α ύ λ ο υ
υ τ ι γ ά ρ ο ί δ α τ ε π ω ς δ ε ί μ μ ε σ θ α ι ή μ α ς Ο Τ Ι ο ύ κ
ή τ α κ τ ή σ α μ ε ν έ ν ϋ μ ί ν ο υ δ ε δ ω ρ ε α ν α ρ τ ο ν έ φ ά γ μ ε ι π α
ρ ά τ ι ν ο ς λ λ έ ν κ ό π φ κ α ι μ ό χ θ φ ν ύ Κ τ α κ α ι ή μ έ ρ α ν
έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι π ρ ο ς τ ο μ η έ π ι α η σ α ί τ ι ν α ύ μ ώ ν
Κ α ι γ α ρ ο τ ε η μ ε ν π ο ς ή μ α ς τ ο ύ τ ο π α ρ η γ γ έ λ ο μ ε ν υ μ ί ι ν
c,,, θ λ ζ θ δ θ '
σ τ ι ε ι τ ι ς ο υ ε ε ι ε ρ γ α E1a α ι μ η ε ε σ ι ε τ ω α κ ο υ ο μ ε ν
Υ ά ρ τ ι ν α ς π ε ι π α τ ο ύ τ α ς έ ή μ ί ν ά τ ά κ τ ω ς μ η δ ε ν έ ρ γ α
ζ ο μ έ ν ο υ ς ά λ λ α Π λ ε ρ ι ε γ α ζ ο μ έ Ι ο υ ς Β Θ ε σ σ 7 - 11)
Ε ' δ ' θ ' " , C Ε u
α ε π ρ ο σ ε σ ι ς ε ι ς τ α α ν ω τ ε ρ ω ο τ ι η α ρ χ ι α ι ι α κ
' -" , Ι θ λ
κ λ η σ ι α α φ ω ρ ι σ ε τ ο υ σ ω μ α τ ο ς τ η ς ε κ ε ι ν ο υ ς π ο υ η ε ο ν
, , , ,." ζ ("216
ν α π ρ ο σ ε υ χ ω ν Ί α ι μ ο ν ο ν κ α ι α μ η ε ρ γ ω ν τ α ι ι λ σ ι α
λ ι α ν ο ί τ ό τ ε θ ά ν τ ι λ η φ θ ί ς κ α λ λ Ι τ ε ρ ο ο ι ύ Π Π ί ι ν π ν ε υ μ α
ό ά γ ι ο ς υ Ι ο θ έ τ η σ ε τ η ν ά ν ω τ έ ω θ ε ω ί α ν τ ο υ ί σ τ ο ι κ ο
μ α ς ά ν Τ Ι Υ ρ ά φ ω ν τ α ύ τ η ν σ χ ε δ ο ν έ π ι λ έ ξ ε ι ν ε ξ α ρ τ ή
τ ω ς . ί ή μ ε ί ς σ ή μ ε ο δ ι α τ η ς π ρ ο ό δ ο υ τ η ς έ π ι σ τ ή μ η ς
δ υ ν ά μ ε θ α ε Ι ς ι τ α ς ι ν ω τ έ ω α ί τ ί α ς α ϊ τ ι ν ε ς π ρ ε Κ ά λ ε σ
" " θ ι ,
τ η ν ε ι κ ο ο μ α χ ι ν α π ρ ο σ ε σ ω μ ε κ α ι τ η ν σ Ο α α ν τ ο ι α υ
11
τ η ν τ ή ς θ ε ω ρ ί α ς τ ο υ Ostrogorsky, π ε ς σ ο ώ μ ί λ η σ α
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς (:'0 ρ α σ η μ 1)
Η ό σ ι ω τ ά τ η ο μ ω ς έ μ μ έ ν ο υ σ α ε ί ς τ α ς π α ρ α ο ή σ ε ι ς
τ η ς γ ρ ά φ ε ι Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ ά ς δ ε ν ξ έ ρ ε ι τ ι γ ρ ά
φ ε ι Η μ ά λ λ ο ν ξ έ ρ ε ι τ ι γ ρ ά φ ε ι κ α τ π ι σ τ ε ύ ε ι ά φ ο ύ
φ θ ά ν η ε Ι ς θ έ σ ι ν ν α δ ι κ α ι λ γ ή σ ι κ α α ύ τ ο υ ς α κ ό μ η τ ο υ ς
Τ ο ύ ρ κ ο υ ς κ α ι τ ο υ ς ρ α ί υ ς σ τ ι δ η θ ε ν ε Ζ χ α δ ί Κ ι α ι ο ν α
σ κ α ν δ α λ ί ζ ω ν τ α ι ά π ό τ α α ί σ χ η τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Π ο ί α δ έ
η σ α ν τ α α ί σ χ η Α π λ ο ύ σ α τ α ή π ο σ κ ν η σ ι ς τ ω ν τ ι μ ί ω ν
ε Ι κ ό ν ω ν λ έ ε ι ς δ ε γ ρ ά φ ε ι λ α τ ρ ε ί α ώ ς ε Ι ν α ι τ ό ά λ η
, ) 'c ι λ ' Ρ "C' - Δ '
,θ ε ς κ α ι η ε υ α ε ι α π ρ ο ς τ α ς ε ο ρ τ α ς τ ο υ ε σ π α τ ο υ μ α ς
Χ ρ ι σ τ ο ύ τ η ς ά γ ί α ς Μ η τ ρ ό ς τ ο υ κ α ι τ ώ ν ά γ ί ω ν Κ α ι
σ υ ι ε χ ί ζ ε ι Δ ι α τ ο ο ν ο μ α rroiJ Θ ε ο ύ Κ ε φ α λ α ε έ ω τ ω
μ ε ν Κ α ί ή π ά ν σ ε π τ ο ς Κ ο ί μ η σ ι ς τ η ς Θ ε ο μ ή τ ο ρ ο ς έ π έ φ ε
ρ ε ν ή θ κ η ν κ α τ ι α σ τ ρ ο φ ή ν τ ο υ Έ θ ν ο υ ς Α λ λ α ξ έ ρ ε ι ς τ ί έ
σ τ ι Κ ο ί μ η σ ι ς Τ ς Θ ε ο τ ό κ ο υ ά θ ε ε ά ν θ ρ ω π ε σ
ν τ ι λ α μ ά ν ε σ α ι τ ώ ρ α ά δ ε λ φ έ δ ι ι α τ ι σ ο υ ε γ ρ φ ι ά λ λ ο
τ ε ί τ ι δ ε ν ε Ι ν α ι τ ο ι ϊ ί α τ ο ς τ ο θ ε ο λ ο γ ε ί ν 11 δ ι δ ά σ κ ε ι ν π ε
ρ τ ώ ν τ ο ι ο ύ τ ω ν Τ ί μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν ά π ό δ ε ι ξ ι ν έ ι ε ι ς α π ο
, ,.", r.I c , , '2' δ
τ η ν π α ρ ο υ σ α ν ο τ α ν ε κ ο υ σ ι ω ς η α κ ο υ ι ω ς α υ τ η ο ε
ά δ υ α τ ε ί ν α δ ι α κ ρ ί υ ο ύ μ ό ν ο τ ο π ν ε υ μ α τ α ν λ ό γ ω ν τ ο ύ
ά γ ί ο υ π α τ ρ ο ς ά λ λ α κ α ι τ ο γ μ μ α α ύ τ ό Ό ν τ ω ς ά ξ ί α σ υ μ
π α θ ε ί α ς δ ι ό τ ι α γ ν ο ή σ α σ α τ α ο ί κ ε ί α μ έ τ α έ π ε θ ύ ί μ η σ ε δ ό
ξ α ν δ ι δ α σ κ ά λ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Ο μ ι λ ώ ν δ ε κ α π ε ρ ι σ υ ι μ φ ε ρ ά ν Τ α ν ό α
γ ι ο ς τ η ς Α ί γ ί ν η ς δ ε ν ά φ Ι Ι Τ Ι τ α ι τ η ς ί σ ρ ι κ η ς π γ μ α
τ ι κ ό τ η τ ο ς ε ί δ ι κ ω ς δ ι α τ η ν γ ε ν ο μ έ ν η φ ο ρ ο λ ό γ η σ ι Υ τ ώ ν
Μ ο ν τ η ρ ι α κ ω ν κ τ η μ ά Τ α ν κ α ι τ η ν ά φ α ί ρ ε σ ι ν τ η ς ε κ π α ι
δ ε ι ι ε ω ς έ κ τ ο υ Κ λ ή ρ ο υ κ α ι τ ο υ Μ ο ι ν χ ι σ μ ο ύ Δ έ ν δ υ ν ά
μ ε θ α ο μ ω ς σ φ α λ ω ς α δ ε χ θ ώ μ ε ν ώ ς έ ξ i,aov ο ρ θ ή ν τ ή ν
α ν ω τ έ ω ε κ φ ρ α σ ι ν ν ι φ ε ρ ο μ έ ν η ν κ α ε Ι ς τ η ν κ α τ ά λ υ σ ι ν
..., ,..,,:), C , Π ' λ
τ ω ν σ ε π τ ω ν ε ι κ ο ν ω ι ν ω ς Π ι λ σ τ ε υ ε ι ο π α ρ ρ η γ Ο Ο ο ς
κ α ι ά τ έ α ψ ε ν ό ι σ ι ο ς Α λ λ π ε ρ ι τ η ς τ ω ν σ υ μ φ ε
, " θ λ ),
Ρ Ο Ύ Τ ν ε κ φ ρ α σ ε ω ς α κ α ν ω μ ε ν τ ε κ α ς κ ρ ι ι σ ε ι ς ε ι ς τ ο
π ε ρ ι τ ο υ δ ι τ ω ν κ ε φ ά λ α ι ο τ ο ι ϊ ί Π ι α ρ ό τ ς
12

Ι
2,. ι Η ά π ρ Χ ή ι ώ ν δ ι α σ τ ρ ο φ ώ ν
ά τ ω ν Π ο λ υ ε ι δ ω ν κ α τ α χ ρ ή σ ε ω ν τ η ς τ ρ ε ί α ς
κ α Ι τ ω Π Ο Ρ ε ν ν ο ή ο ε ω ν τ ο υ ύ α λ ε ί ς μ ά τ η ν έ ε τ έ
θ η σ α ν λ ά β ρ ω ς ό Ι λ ε ι ο ς δ Γ ρ η Υ ρ ι ι ο ς ό Χ ρ ι ι σ τ ο μ ο ς
ό Σ έ ο ι ο ς κ α Ι Π ι λ ε ί α τ ο ι ά λ λ ο ι τ έ ρ ε ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
κ α Ι ε Ι ς μ ά τ η ν ή ι ν λ ι δ ι κ ε Ι Ο ύ ν ο δ ο ς ή ν α Υ κ ά α θ η ν ά κ α
τ α δ ι κ ά α η τ υ ς Ι ε ρ ε ς κ α ς Μ Ο Υ α χ ο υ ς ο ί τ ι ν ε ς κ α Ι ι έ
Π ρ τ ν κ α Ι ύ έ τ ρ ε φ ο ι ν τ ά έ ν 'ffj θ ρ η σ ε Ι ί ι π ε δ ό σ α ν
ά τ ο ή μ
«' Α λ λ α κ α ι Ι τ ε ύ σ ε ώ ι σ ι λ έ ω κ α Ι ά λ η
θ ω κ λ η ρ ι κ ώ Χ α ρ ι ς 1'<1 ί έ ν τ α ύ θ α τ ο υ ς ε ί Κ μ ά
χ ο υ ς α σ ι λ ε ί ς κ α ι κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α θ ό σ ε Ι ς τ ο π α ρ Ο ν κ ε
φ ά λ α ι Ο Υ ά σ χ ο λ ε ί τ α ι μ έ χ ι τ ο ϊ ί 600 μ Χ π ε ρ ί π ο υ έ φ
ή Ε Ι Κ Ο ο μ α χ α ώ ς ν ω σ τ ό η Ρ Χ σ ε μ ε τ 150 π ε ρ ί
:u ') , ι ζ c: U l"
π ο υ ε τ η , ε ι ς μ α τ η σ υ Ι ε χ ι ε ι ο α Ύ ι ο ς ε xo1l ε π ι σ τ η
σ ε ι τ η ν π ρ ο σ ο χ η ν α ύ τ ω κ α τ α τ ω ν έ ν τ θ ρ η σ κ ε ί ε
ι ι θ Ι , ,
ο μ ε ν ω κ α τ α χ ρ η σ ε ω ν α π ο π ε ι ρ α ε ν τ ε ς ν α κ α τ α Ρ Ύ η σ α
σ ι τ η ν τ ώ ε ί κ ό ν ω Α Α Τ Ρ Ε Ι Α Ν κ α ι δ ι α δ ι α φ ό ρ ω π ε
ι ο ρ σ τ ι κ ώ ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν ν α Π Ε Ρ Τ Ε Ι Α Ω Σ Ι τ η ν ά κ α
, c:, -, θ " Μ ' ι
Ι
Τ χ ε τ ο ν ο μ η ν τ ω ν α ν ρ ω ω ν π ο ς Τ Ο ο ν α χ ι κ ο σ Ι
, δ ' C:l' λ λ
01'. Κ α ι μ α τ α ι ω ς ι ε μ α ρ τ υ ρ ο τ ο ο ο κ η ρ ο ι φ υ α ι κ α ι
, , - c: ι λ -, Ι -,
κ ο ι ν ο τ η τ ε ς κ α τ α τ η ς υ π ε ρ σ ο ι ι κ η ς α ν ι ι π τ ε ω ς τ ω ε κ
-, , , "t, λ λ ξ ,
κ λ η ι α σ τ κ ω ν τ υ π ω ν τ ο κ α κ ο ν ε π ι μ α . ο ν η υ α ν ε κ α ι
έ κ ρ α τ α ι ο υ τ ο σ φ ό δ ρ α Μ 85· Ν 178· Π 51).
Ω ς σ α φ ώ ς θ α ά ν τ ε λ ή φ θ η ς έ τ α υ θ α ό μ ι λ ε ί α nEel
κ α τ α Ρ Ύ ή σ ε ω ς τ η ς Α Α Τ Ρ Ε Ι Α τ ω ν ε Ι κ ό ν ω ν κ α ι ο ύ χ ί
, c: λ , , Λ Ι 'IV C
δ ι α τ η α π η ν π ρ ο σ κ υ ν η σ ι ν α υ τ ω η τ ι κ α τ α τ η ς Ί π ε ρ
ο λ ι κ η ς κ α ι ά ν τ ι ε υ Ύ ε λ ι κ η ς λ α τ ρ ε ί α ς τ ω ε ί κ ό α Ι κ α
e λ '" , ,,). Θ , "
θ ο σ ο ν η α τ ρ ε ι α α η κ ε ι μ ο ν ο ν ε ι ς Τ υ ,., ε ο ν κ α ι κ α τ α τ η ν
C
f
Ζ Ο Ι κ ν ο δ ο κ α ι ) π ε ρ ι τ η ς Π Ε Ρ Τ Ο Α Η
τ ο ϊ ί Μ ο ν α χ ι κ ί ο τ ο ύ ώ ς ά ε φ έ ρ α μ ε ν κ α ι ά ν ω τ έ
" θ - Ι δ - Ι λ λ ' - "t λ '
ρ ω ο υ χ ι κ α α ρ ο υ κ α ι α ν ι κ ο υ α α τ ο υ ε π ι π σ σ Τ υ

κ α ί ό θ ο υ Π ε ρ ι σ τ έ λ λ ω δ ε σ η μ α ί ν ε ι π ε ρ ι ο ρ ί ζ ω δ α μ ά ζ ω
ο ύ δ έ π ο τ ε Κ Α Τ Α Ρ Γ Ω Π ρ ό σ ι ε ξ ε τ ώ ρ α ν α δ η ς π ω ς έ Β
18
μ ν η ν ε ύ ε ι δ ι α σ τ έ φ ε ι ή ά ν ω τ έ ω Μ ο α χ η τ ο ύ ς λ ό
ι Υ ο υ ς τ ο ύ ά γ ί ο υ π α τ ρ ό ς Ε δ ώ λ έ γ ε ι ό Κ ε φ α λ ί ϊ ς τ ι 0­
λ α τ α π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ α μ έ τ α τ α ό π ο ί α ε Ζ χ ο ν λ ά ε ι ο Ι ..
, ο δ ' , , Β λ 'c
ε υ ι ε σ ε ι ς ι α υ τ ο ν ε Ι Κ Ο ι Υ ο μ α χ ο ι α σ ι ε ι ς κ α ι σ ι
α λ η θ ε ί ς κ λ η ρ ι κ ο ί Κ Α Τ Α Ρ Γ Ο Υ Ν Τ Ε τ α ς ε Ι κ ό ν α ς
κ α ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Ε Ζ τ ο ν Μ ο ν α χ ι κ ο ι Υ ί ν ... »! σ
86). Τ ί σ η μ ί ν ο ο ί ά ω τ έ ω λ ό γ ο ι τ η ς Τ ί σ η
μ α ί ν ο υ ν τ ρ ε ί ς δ ι α σ τ ρ ο φ α ς ε Ι ς κ ε ί μ ε ν ο ν τ ε σ σ ά ω ν
α μ μ α Δ ι ό τ ι α ό α γ ι ο ς έ ν τ α ύ θ α δ έ ν ό μ ι λ ε ί π ε
Ι τ α ν ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν CaaLlioov κ α ι κ λ η ι κ ώ ν ώ ς σ ο ι
ν - , , λ
ε τ ο ν σ α α ν ω τ ε ρ ω α φ ο υ ε ι ς τ ο α μ ε ι σ ω ς α κ ο υ
θ ί ν κ ε φ ά λ α ι ο ά φ ε ι Έ ν ε κ α δ ε τ ο ύ τ ω ν τ ώ ν π ε ρ ί
τ η ν θ ρ η σ κ ε ί α ν γ ε ν ο μ έ ν ω ν ά τ π η μ ά τ ω π α ή χ θ η σ α ν έ ν
τ ' Α ρ μ ε ν ί τ η ν 7 η ν κ α ι η ν έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ί δ α .... » σ
179) Β λ έ π ε ι ς Μ ό λ ι ς τ ώ α ε Ι ς τ ο ν έ ο ν κ ε φ ά λ α ι ο ν ε Ι
σ έ χ ε τ α ι σ τ η έ ξ έ τ α σ ι ν τ ο ύ υ κ α ι υ α Ι α ν ο ς δ ι α ν α
κ α τ α λ ή ξ μ ε τ α τ α ύ τ α ε Ι ς τ η ε Ι κ ο ν ο μ α χ ί α ν Π α ς λ ο ι π Ο ν
ώ μ ί λ ε ι Ι ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν κ α ι κ λ η ι κ α ε Ι ς τ η ν ά χ η
θ ι ε ν ά ν α φ ε θ ε ί σ α ν π ε ρ ι κ ο π ή ν C') δ ε ν ό μ ι λ ε ί π ε ρ ι κ α
τ α Ρ γ ή σ ε ω ς τ α ν ε Ι κ ό ν ω ν ώ ς γ ρ ά φ ε ι α ύ τ η ά λ λ ά π ε
ρ Ι π ε ρ ι ο Ρ ι σ μ ο ύ τ η ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ς λ α τ Ρ ε ί α ς
, - C C f l ' , , , Δ ,
α τ ω η ο π ο ι α ε Χ ε ν ε π ι σ κ ι α σ ε ι τ η π ρ ο ς τ ο ν \:fItLOV ο φ ε
λ ο μ έ ν η ν λ τ ρ ε ί α ν κ α ι γ δ ε ν ό μ ι λ ε ί neet Δ Ι Ω Γ Μ Ο Υ
τ ο ύ μ ο ι α χ ι κ ο ύ ί υ ά λ λ ά π ε ρ ι π ε ι ο ι σ μ ο ύ α ύ τ ο ύ .. " Ι
δ ύ ά γ α π η τ έ μ ο ι π Α κ ά κ ι ε ε Ι ς τ ά ς ά ν ω τ έ ω σ ε ι ρ ά ς
ή δ ν ή θ η ς ν ά ν τ ι λ η φ θ ς Ι τ ο ύ π ο ι ο υ τ η ς έ ρ γ α σ ί α ς τ η ς
ί ε ρ ο κ α τ η γ ό ρ ο υ Μ ο ν α χ η ς δ ι α ν ά π λ ο τ ή σ ς τ ά ς έ ν π ρ ο
" , c, θ .... ,
ε ι μ ε ν φ ν ω ε ι ς σ ο υ κ α τ ω τ ε ρ ω ο τ α ν α σ Ο Ί α π ο κ ι α
λ ύ ψ ω κ α ι τ α ς έ τ έ ρ α ς α ύ τ η ς α ν τ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ α ς κ α ι δ ι α
, θ δ Cf δ " , -,
σ τ ρ ο φ κ α ς μ ε ο ο υ ς ο τ α ν ε ν γ ι ν ε τ α ι π α ι γ ν ι ο ν τ η ς α
,
κ ι σ ι α ς τ η ς .....
3. Π ε ρ ί τ ο ί ί π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ t Α ί ο ε Ρ μ ο ί ί
·'to α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ι ο ς ά ν α φ ρ ό μ ε ν ς ε Ι ς τ η ν σ τ ά σ ι ν
,
,
.'
14
·,
.'
τ ο υ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Δ έ ο τ ο ς τ ο ύ Γ κ α τ α τ ο π α τ ι ά ρ χ ο
Κ ω λ ε ω ς Γ ε ρ μ α ο ύ σ η μ ε ι ο ί Τ Ο α σ ι λ ι κ τ ο τ ο δ ι ά
τ α γ μ α δ η λ Tov κ α τ α TiiJv ά γ ί ω ν ε ί κ ό ω ά ε π ι ή θ η α
ύ π ο γ ά ψ υ ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Κ ω ν λ ε ω ς Γ ε μ α ό ς σ σ τ ι ς
τ φ 730 κ α τ α δ ι κ α σ θ ε ς δ ι α τ ο α σ τ α τ ο ν χ α α κ τ η ρ α τ ο υ
ύ π ό τ ε Tov ι λ ε τ ί ο υ ( ά ώ τ α ι τ Ο Σ υ έ δ ρ ι ο ν κ α ι TOV
δ ι α δ ό χ ο υ α ύ τ ο ϋ π α τ ι ά ρ χ ο υ Α ν α σ τ α σ ί ο υ κ α ι έ ο ή σ α ς
δ η σ τ ι δ έ δ ύ α τ α ι π λ έ ο ν α δ ι α τ η ή σ υ τ ο ϋ π α τ ο έ
Tfj Ε κ κ λ η σ ί ι ι ά ξ ί ω μ ά τ ο υ ά ε τ ά ξ α ι τ ο τ η ά ρ χ ι ε ρ ω σ ύ ν η ν
έ ν ώ π ι ο ν τ ο α σ ι λ έ ω ς κ α ι έ π ι δ ο υ ς α ι ύ τ φ τ ο ώ μ ο φ ό ρ ι ο ν
π ε χ ώ ρ η σ ε ν ε ί ς τ η ν π α τ ι κ ή ν τ ο υ ο ί κ ί α Μ 44· Ν
182· Π 72,80).
Σ χ ο λ ι ά ζ ο υ σ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω ή Μ ο α χ η Υ ρ ά φ ι ε ι Ε δ ώ
ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ]{ ε φ α λ α ς δ ε ν δ ι σ τ ά ζ ε ι ό α θ λ ι ο ς ν α χ η σ ι
μ ο π ο ι ή σ υ δ ύ ο μ ε γ ά λ α κ α ί σ α τ α ν ι κ α ψ ε ύ δ η Π ώ τ ο ν ψ ε
δ ο ς τ ο υ Κ ε φ α λ ί ε Ι ν α ι σ π ο υ λ έ γ ε ι σ τ ι τ ο Σ ι λ έ ν τ ι ο κ α τ ε
δ ί κ α σ ε τ ο aytov Γ ε ρ μ α ο ν δ ι α Tov α σ τ α τ ο ν χ α α κ τ η α
τ ο υ Δ ε τ ε ρ ο ψ ε υ δ ο ς τ ο υ Κ ε φ α λ α ε Ι ν α ι σ τ ι δ ή θ ε ν
μ ε τ α τ η α η σ ί ν τ ο υ ε ί ς τ ο ν α π γ ψ υ ό α γ ι ο ς r Ee­
μ α ο ς τ ο α σ ι λ ι κ ο δ ά τ α γ μ α π α ρ ι τ ή θ η ά π λ ώ ς κ α έ π η
YEV ε ί ς TiJv ο ί κ ί α δ ι α ν α ζ ή σ ι ε ί ρ η ν ι κ ώ ς Δ έ γ Ο μ ε λ ο ι
π ο ν σ τ ι τ ό σ ο τ ο π ώ τ ο "'oaqv κ α ι τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ψ ε δ ς
τ ο ύ Κ ε φ α λ α κ α θ ι σ τ ο υ avTov έ κ λ η μ α τ ί α τ η ς Ό ρ θ ο
δ ο ξ α ς ι σ 45). Ί σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι δ έ τ ι α υ τ α δ ι ι ό τ ι ώ ς ά φ έ
, Π ,.... δ C λ .... ,:)
ρ ε ι τ α α κ τ ι ι α τ ω ι ι ω ο μ ι ο υ ν π ε ρ ι π α γ ν ι
α μ ο ϋ τ ο ύ r ε μ α ύ ύ π ο τ ο ύ θ η ρ ι ω ι ύ μ υ τ υ ρ ά ν ο ό δ έ
Δ ο σ ί θ ε ο ς Ι ε ρ σ ο λ μ ω ν σ μ φ ω ν ώ μ ε τ α Π ρ α κ τ ι κ α δ ε ν
α α φ έ ρ ε ι ο δ έ π ε ρ ι κ α τ α δ ί κ η ς τ ο υ ύ π ο τ ο ύ Σ ι λ ε ν τ ί ο υ
Π ο ί ο ς ά λ η θ ε ύ ε ι τ ώ ρ α κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω ν :., Α ς ί δ ω μ ε ν μ ε τ α
π ά σ η ς π ο σ ο χ η ς τ ί λ έ γ ο έ π ο κ ε ι μ έ φ α ί π η γ α ί τ α ς ά
ι r c, C ff Ν Ο Δ
π ο ι α ς ε ι χ ε υ π ο ψ ε ι τ ο υ α γ ς ε κ τ α ι ο ς ε ω ν
.... σ ε κ ά λ ε σ ε έ α τ ο ϋ 730 .2ι λ έ ν τ ι ο ν ϊ α ά π ο
φ ά σ ί σ ι π ε ρ ί τ η ς δ ι ε έ ξ ε ω ς ' Α π ο π ο ι η θ έ τ ο ς δ ε τ ο ύ
π α τ ι ά ρ χ ο υ Γ ε ρ μ α ο ύ π ά λ ι ν ν α έ δ ώ σ ι τ ο Σ έ δ Ρ Ι Ο
:J... :).... δ ,:), C , λ λ θ
ι κ ε ι ο ε φ ε ρ ε υ ε κ α ι α υ τ ο ς ο σ υ Υ κ ε ο ς κ ι α ι μ α η τ η ς
α ι ύ τ ο ϋ Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Κ Α Τ Ε Δ Κ Α Σ Ε Ν ό μ ο ψ ή φ ω ς τ η ν

16
δ ι α γ ω γ ή ν τ ο υ Γ ε ρ μ α ο Ό τ ι ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Γ ε ρ μ α
, , θ " ι ξ , , Ι
ν ο ς ο υ τ ε ε ρ ρ α π ι σ η ο υ τ ε ε ο ρ ι σ τ ο ς γ ε γ ο ν ε ν ε ν α ι α ν α μ
ι α , c'O Ν ' , c: Θ ' ( c:
φ σ η τ η τ ο τ ε ι κ η φ ο ρ ο ς κ α ι ο '" ε ο φ α ν η ς Ο Ι
Χ Ρ Ο γ ρ ά φ ο ι σ ή μ λ έ γ ο σ ι ρ η τ ώ ς ο τ ι μ η π ε ι σ θ ε ι ς ν α
σ ν α Ι έ σ έ ν τ φ χ ι λ ε ν τ ί ι Ρ ε Ι ς τ η ά π α γ ό ρ ε σ ι ν τ ώ ν ε Ι
, θ θ " 'l
χ ο ν ω ν α Ρ τ η η κ α ι α π ε σ υ ρ η ε ι ς Τ Ο π α ι τ ρ ι κ ο ν ο κ ο ν
Π 80). Τ ά δ ε υ π ο τ η ς Μ Ο α χ η ς λ ε γ ό Ι ε ν α Ο Τ Ι τ ά
Π ρ α κ τ ι κ ά τ ώ ν ά γ ί ω ν Σ υ ν ό δ ω ν ά ν α φ έ ο υ ν τ ι ά π η γ χ ο
, θ λ - c, δ "
, ν ι σ η σ ε π η ο φ ο ω ο τ ι ε ν π ο κ ε ι τ α ι n-ee' ι Υ ω μ η ς
τ ώ ά ι Υ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν ά λ λ ά π λ ώ ς τ ο έ π ι μ ε λ η τ ο v
τ ώ Π ρ α κ τ ι κ ώ ν ό ό π ο ί ο ς ε μ π ρ ο σ θ ε ν ά π α κ ά θ ε σ ύ Ι ο δ ο ν
σ υ γ γ ρ ά φ ε ι Ι δ ι κ ά τ ο υ ε Ι σ α γ ω γ ι κ α σ η μ ε ι ώ μ α τ α ώ ς π ά τ
, c: tI Ν δ " Π δ 1 ,c:
τ ε ι κ α ι ο α γ ι ο ς ι κ ο η μ ο ς ε ι ς τ ο η α ι τ ι ι ο τ α 0­
π ο ί α δ ε ε χ ο v" κ α μ μ ί α 11 q Χ έ σ ι μ ε
" , ".", , , Ν
τ α ς α Π φ α Ι ε ι ς κ α ι τ α ς ι Υ ω μ α ς τ ω ν π α τ ε ρ ω ε τ ο ι ς
ς Ί δ δ , , , , , c:
υ ν ο ι ς ο υ ε α τ α π ο κ ρ ι ν ο ν τ α ι ε ν ι ο τ ε ε ι ς τ η ν ι σ τ ο ι
, θ c: Ι Ο ", - ,
κ η ν α Λ η ε ι α ν ω ς σ υ ν ε σ η κ α ι ε ι ς τ η ν π α Ρ Ι α ν ε ρ ι π τ ω
Α ,:) -8 θ λ ' "., , c: c:
ι ι ι ν ρ α κ α ι ε ν τ α υ α ε η σ α σ α ν α π α ρ υ σ ι α ι υ η LEeo­
κ α τ ή γ ο ρ ο ς Τ ν ε ο φ ν η ά σ τ έ ρ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς ώ ς
σ υ γ γ ρ ά φ τ α έ ν ι α ν τ ί ο ν τ ώ ν ά π ό ψ ε ω ν κ α ι τ ώ λ ό γ ω ν τ ώ ν
ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω Υ δ ε ψ ε ύ σ θ η π α ν η γ υ ρ ι κ ώ ς Ε τ χ ώ ς 0­
c:c: , λ
τ ι η ι ε σ κ α τ η γ ο ρ ι α τ η ς α υ τ η ν τ η ν φ ο ρ α ν ω φ ε ι ε τ ο ε ι ς
τ η ν ά ν ε π ι σ τ η μ ο σ ύ ν η τ η ς .. κ α ι ι ε Ι ς τ η ν κ κ ο ο υ λ ί α ν
τ η ς ώ ς σ μ α ί ν ε ι ά λ λ α χ ο ϊ ϊ . Σ υ ν ι ε π ώ ς ό ά γ ι ο ς ά κ ο λ ο υ
", - , ,c:,,,
θ 001' κ α ι ε ι ς τ η ν α ρ ο σ α ν π ε ρ ι π π ω σ ι ν τ η ν ι ι σ τ ο ρ ι ε ι Υ ρ α
ψ ε ν dm>ia ε γ ρ α ψ π ε ρ ι τ ο ϊ ί ά γ Ι ο υ Γ ε ρ μ σ ν ο ϋ χ ω ρ ι ς ο ι ύ δ ε
, c: Ι Ο λ Α - δ ' , δ ' ­
μ α τ ε ρ ο σ ο ι α ν ν α φ ο ρ ι κ ω ς ε μ ε τ ο ρ ψ ε υ
_C:' C , cM ", c,
δ ο ς τ ο υ α ι Υ ω υ ω ς γ ρ α φ ι ε ι η Ο ν χ η α ν α ι φ ε Ρ Ο τ ο ς ο τ ι .
ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς δ ε ν ά π η Ι Υ Χ ί σ θ η υ π ο τ ο ϊ ί Δ έ ο ν τ ο ς σ ο ύ
π α ρ α θ έ τ ω τ ι ι Υ ρ ά φ ο υ έ π α ύ τ ο τ ο Μ η " α ί ο κ α Ι
ό χ α ξ α Ρ σ τ η ς τ ο ϊ ί ά Υ ί ο ν Ν ι κ δ ή υ δ ι ά ά κ ρ ί υ ς
μ ό Ο ς aov, έ ά έ ψ ε ύ ι σ θ η ό θ α μ α τ ο γ ο ς α γ ι ο ς τ η ς Α Ι
,
Ι Υ ι η ς
, Α Τ Ι ι Υ ρ ά φ ω λ ο ι π ό Τ ό τ ε Ι υ ι δ ω ι ν ό ά γ ι ο ς Γ ε ρ
μ α ο ς Ο τ ι κ ω φ φ τ ι ν ι κ α ι ά ν α ι δ ε ί κ α ι ά μ ή τ ι Ρ ι
δ η λ Τ Ο α τ ο κ ρ ά τ ο α θ ε ι ς έ π ι τ η ς ί ε Β α ς Τ ρ α π έ ζ η ς
16
---------
Τ Ο ώ μ ο φ ό ρ ι ο ν α ύ τ ο υ tv τ φ Ι δ ί φ γ ε ό μ ε ν ο ς ο κ φ τ ή ή
, 2, ,2, λ Ι Ο λ
σ υ χ ι α ν η σ π α τ ο κ α ι ε γ η κ α φ τ ο ν OtO'V κ α τ ε υ σ ε
τ ο ί ς έ ν ε ν ή Κ Ο τ α χ ρ ό ι ς π ο σ ε π ι ά ς Μ η ν α ί ο ν Μ α ί
ο υ 12). t.O δ ε α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς γ ά φ ε ι Ό θ ε ea­
λ α ν τ ο ι ο μ ο φ ό ρ ι ό ν τ ο υ έ π τ η ς Α γ ί α ς Τ ρ α π έ ζ η ς ά ε χ ώ
η ά π Ό τ ο π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν κ α ι έ λ θ α ν ε Ι ς τ ο γ Ο ι κ ό ν
τ ο υ ν τ ο λ ε γ ό μ ε ν ο ν τ ο υ Π λ α τ α ν ί ο υ έ κ ε ί η σ ύ χ α ζ ε
Θ θ ά σ α ς λ ο ι π ο ε Ι ς χ ρ ό ν ο υ ς έ ν ν ε ν ή κ ο ν τ α ε Ι ς γ η ρ α ς κ α
, Ι Ο θ 2 λ C , ζ ι , '
λ 0'lI κ α ι ο α υ ε τ ε ε υ τ η σ ε ν ο μ α κ α ρ ι ο ς τ η ν ω η ν τ ο υ κ α ι
ά π η λ θ ε π ο ς Κ ύ ρ ι Ι Ι Κ α τ ό π ι τ ω α ν ω τ έ ρ ω π ο υ ψ ε ύ
ό ε τ α ι κ α ι έ γ κ λ η μ α τ ε ί ό α γ ι ο ς ώ ς γ ά φ ι ε ι κ α κ ο
ο ύ λ ω ς ή ό σ ι ω τ ά τ η :)11σ α ς ν α ά π ο ρ ς δ ι α τ ι ό Δ ο σ ί θ ε ο ς
κ α ι ό έ π ι μ ε λ η τ η ς τ ω ν Π ρ α κ τ ι κ α α φ έ Β ο υ ν τ α έ ν ά ν
τ ι α ά π λ ο ύ σ τ α τ α δ ι ό τ ι σ υ ν ε ο υ λ ε ύ θ η ι σ ι α ν έ σ φ α λ μ έ ν α ς
π η γ ά ς π ρ α γ μ α π ο λ υ σ ύ ν η θ ε ς ε Ι ς τ η ν έ π ι σ χ ή μ η ν ο Ζ η μ ε ί
δ
ι C Δ θ :)1 Ι ξ \, ς λ λ \
σ α ι t; ο τ ι ο ο σ ι ε ο ς ε π ε σ ε ε ω κ α ι σ ε ε ν α α Λ ο π ο υ
σ ο ρ Ο ν θ έ μ α π ο υ Δ Ε Ν Ε Π Ε Τ Ρ Ε Π Ε Τ Ο Ν Α Π Ε Ζ Η ο
ά λ λ α Π ι ε Β Ι τ ο ύ τ ο υ ε χ ε ύ π ο μ Ο ή


4. Π ε ρ ί Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ε
toi κ α ί Κ π ρ ω ν μ ο υ π ο κ Α π Α ν τ α ς
Ά ς ϊ δ ω μ ε ν τ ώ ρ α τ α ς κ α τ α τ ο υ ά γ ί ο υ ύ ρ ε ι ς τ η ς ό σ ι ω
ι C , λ , "" ,
τ α τ η ς η σ υ χ α σ τ ρ ι α ς κ α ι ε γ κ ε ι σ τ ο υ ν α ρ φ υ τ α ι ε ι ς
4. Α α φ Ο ρ ι ι κ ω ς τ Ι λ ο ς Π ι ρ ό ς τ ό ν χ ι α α Κ Τ η ι μ σ π ς
δ ι ο δ έ χ α Ρ ί α Κ Τ ρ ι Ι σ θ η δ α Υ ι ο ς Γ ε ι ρ ι μ ι α ν ό ς ί ο Ι σ τ ο ρ ι ι ο ά Υ ι α φ έ ρ ο ο ν
ι ό τ ε ή ν έ Π ι σ ς Κ ζ Ι Ι κ ο ό π έ Ύ ί Ρ ι α Φ ε δ ι μ ο σ ι μ ι ε τ ά ι ν Ω Ι ό ρ
ι ό ξ ω ν Ι ε ρ α ι ρ χ ω Υ Ι ι ά τ Ί α γ ι μ α Ο α σ ι λ ι κ Ο ν κ α τ τ η ς Σ Τ Ο Ι Ι Κ ι Ο Υ ί μ ε Υ Ι
ι κ η ς Σ ι ό Ο Τ ό ε Ο Ι Υ ο ς :m'to ί έ Ύ έ ε τ ι ι σ Ρ α λ ω ι ς f] Ι Κ Ι ι ρ Ι α α
τ Ι α χ α ρ α Κ Τ η ρ ι σ θ π α τ Ο ί ι γ ι Ι ο ε Ι Κ Τ α Ρ Ι ώ ς α ι σ τ α τ ο ς τ ο
δ π ο ο ν α ρ Τ Ι α Ο ι ι Ο Ο α Ι ι έ γ ω τ ό θ ι ε ι ω ι ρ ω ό Π ε ι ρ ο σ λ ι κ ο ν mJt ι ό λ ι ω ς
ά Ψ π α χ ι ρ ι γ ό μ ε ν ί ν Π Ρ ς τ ό χ α ι ρ α κ τ η ρ α τ ι ο σ &ylou Γ ι ε Ι Ρ Ι μ α σ
2
17
τ ο 100" κ ε φ ά λ τ ί ά θ λ ί ο υ Π Ο ι Υ η μ α τ ί υ τ η ς ά φ ο σ α
Δ ι κ ά ζ ε τ α ι ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς δ ι ό τ ι π ρ ο κ ε ι μ έ ι Υ ο υ
ν α π ε ρ α σ π σ θ ί τ ό ι Υ ε Ι Κ Ο ι Υ ο μ ά χ ο ι Υ Κ ο π ρ ώ ν υ μ ο ι Υ δ ε δ ι σ τ ά
ζ ι Υ α ύ ρ ί σ ι δ ι α χ υ δ α ί ω ι Υ φ ρ ά σ ε ω τ ο υ ς 367 θ ε ο φ ό ρ ο υ ς
π α τ έ ρ α ς τ η ς Ζ γ ί α ς Ο Ι κ Σ υ ι Υ ό δ ο υ Α σ φ α λ ώ ς θ ά έ
c: Ι Ο Ι ζ ,c: ι π Ι δ ',), "' c:
π ι θ μ ς α σ ο υ π α ρ α θ έ σ ω τ ο κ ε ί μ ε ο τ ο υ ά γ ί ο υ τ ό ά
π ο ί ο ι Υ υ ο ρ ι ε ι τ ο υ ς α γ ι ο υ ς α τ ε ρ α ς ο υ α υ τ ο τ ο 0­
π ο ί ο Ι σ η μ ε ι ω τ έ ο Ι ά π ο τ ε λ ε ί μ ι κ ρ α σ η μ ε ί α σ ι ι Υ ε Ι ς τ ο κ ά
τ ω μ έ ρ ο ς τ η ς σ ε λ ί δ ο ς
' , ,',), "'" , Κ ,..
« Π σ τ ο ς ε ι ς τ α ς α ρ χ α ς τ ο υ α τ ρ ο ς τ ω σ τ Τ Ι
C Ε Ι , '''' λ \ ζ '" δ Ι θ λ
ν ο ς ο ε ι ς τ ο ε κ κ η σ ι α σ τ ι κ ο ν η τ η μ α α ι Υ ε ε ι χ η π ο υ
. λ ',), '" ""'8 δ ',) ά λ θ
τ ο μ η ρ ο τ ε ρ ο ς ε κ ε Ι ι Υ ο υ ε τ ε ε ι Υ ε π ρ ο υ κ ε σ ε κ α
έ α υ τ iJCeEt; κ α ι δ ε ι ο τ ά ι α ς σ υ κ ο φ α ν τ ί α ς ύ π ό τ ώ ά ν
τ ι π ά λ ω ν Ε ξ α ύ τ η ς μ ά λ ι σ τ α τ η ς σ τ ι γ μ η ς τ ά γ ί ο υ α
π τ ί σ μ α τ ο ς λ ο ι δ ο ρ ο υ σ ι ν α τ ο ν λ έ γ ο ν τ ε ς σ τ ι έ μ ό λ υ ν ε δ ή
θ ε ν τ η ά γ ί α ν Κ ο λ υ μ β ή θ ρ α ι Υ δ ι ά τ ή ς κ ό π ρ ο υ α ύ τ ο υ έ ξ
ι κ α ι Κ Ο π ρ ώ ι Υ υ μ ο ς έ π ε κ λ ή θ η Κ α τ ά λ λ ο ς δ έ έ π ω
Υ ο μ ά Ο θ η ο ϋ τ ω κ ι α τ α μ ε τ ά φ ρ σ ι ν τ η ς λ έ ξ ε ω ς Κ α β ι λ ί ν ο ς
ό μ α τ ο ς κ ι ο ί κ ο ι χ ώ ρ α ς τ ι ν ο ς κ λ ο υ μ έ ν η ς Κ β ά λ
δ Ι Ι κ ο π ρ ς κ α Ι κ ά τ ά λ ι λ ο υ ς έ κ τ ο ϋ δ τ ι έ τ έ ρ π ε τ ο
ό α φ ρ α ι ν ό ι μ ε ν ο ς τ η ν κ π ρ ο ν K,al τ ά ο υ ρ α τ ω ν Τ π π ω ν Ε κ
"'" ',) δ '" δ '" , , Ι
τ ω ν α η ω ν α ν ι ω ν α ι Υ υ π ο σ τ α τ ω Ι κ ι α ι σ υ γ κ ε χ υ μ ε ω
, δ δ Ι Ι Ι
τ ο υ τ ω ν ε ι η σ ε ω ν κ α τ α ε Ι Κ τ α ι μ ε χ ρ ι τ ι ν ο ς μ α ν ι α ς
:JI 8 \, Ι C λ ' "'" θ '
ε φ α σ α ν l:t,ee' τ α ς υ ο ρ ε ι ς ο ι π ι ο ε μ ι ο ι τ η ς μ ε τ α ρ ρ μ ι
σ ε ω ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ι Υ Ο Ι Μ 60· Ν 186· Π 97).
Ω δ Ι λ Α Ι C Cf ',) δ '
ς ι ι α κ ρ ι ν ε ι ς ε υ κ ο ω ς π κ α κ ι ι ε ο α γ ι ο ς ο υ 0­
',), " C Ι Ι ,.., Ζ Ο
λ ω ς α ν α φ ε ρ ε τ α ι ε ι ς τ ο υ ς α γ ι ο υ ς π α τ ε ρ α ς τ η ς ι κ
υ ό δ ο υ ά λ λ ε Ι ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς ά Ι ω ύ μ ο υ ς δ ι σ κ α ί γ ρ ά
φ ε ι κ α τ ι ϊ λ λ ο υ ς ... », κ α τ ι ϊ λ λ ο υ ς δ έ γ υ
, :t' , """, ':t
μ ε ν η α π ε κ ο ψ ε τ ε χ ν η ε Ι τ ω ς ε κ τ η ς π ε ρ ι κ ο π η ς τ α ς α ν ω
, , ,." C' , 1.1 ι
τ ε ρ ω φ ρ α σ ε ι ς τ ο υ α γ ι ο υ ω σ τ ε ν α π α ρ υ σ ι α σ ι ο τ ι α
π α ν τ ε ς μ ό ν Κ ο π ρ ώ ν υ μ ο τ ό έ κ ά λ ο υ ν κ α ι σ υ ε π ώ ς
u" ,,',) α λ \ C Cf Π '
ο υ τ ω ς ε π ρ ε π ε α τ α π ο κ ι κ α ι ο α γ ι ο ς ε ν τ α π ο
λ ε ω ς Ε σ ν ε χ ε ί ή ί ε ρ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς π α ρ α θ έ τ ε ι ε Ι ς τ η ν
"'" jID c, , C'" Ι Ο λ Ι Ι \ C
σ ε λ :.64 τ ο υ ο Ι ο ι ο υ τ η ς ε ν κ ε ι μ ε ν ο Ι ε ι ς τ ο Ο Π Ο Ι Ο ν σ
18
α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ α π ο κ α λ ε ί τ α ι Κ π ρ ώ υ μ κ α ι τ ο σ χ ο
λ ι ά ζ ε ι ώ α κ λ ύ θ ω Ό Ν ε κ τ ά ρ ι Κ ε φ α λ α ύ π ε
α σ π ι ζ ό μ ε Υ ο ς τ ο ν Κ ο π ρ ώ Υ υ μ ο ν δ ι δ ι σ τ ά ζ ε ι ν α α
τ ά ξ ι α γ ρ ι ο ν π ό λ ε μ ο ν έ ν α τ ί ο ν τ ω ν ά γ ί ω Υ π α τ έ ρ ω ν ....
,Ι δ ο υ ε Υ α ς έ κ τ ω ν ά γ ί ω ν τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς π ο λ ε μ ε ί ό Ν ε
κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς Ε Ι ν α ι ό μ έ γ α ς τ ή ς θ ε ο λ ο γ ί α ς η λ ι ο ς
α γ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς ό Δ α μ α σ κ η ν ό ς ..... »! Δ η λ α δ η δ ι α τ η ν
Ι Κ .., Ε
Μ Ο Ι α χ η ν ο π ο ι ο ς α ν α φ ε ρ ε ι τ ω ι ν Ο τ α ν τ ι ν ο ν τ ο ν
χ ω ρ ι ς τ ο π α α τ σ ο ύ κ λ ι τ ο υ Κ ο π ρ ώ ν υ μ ο ς π ο λ ε μ ε ί τ ο υ ς
ς ι ι Θ λ Ι ι
α γ ι ο υ ς π α τ ε ρ α ς '" α υ μ α σ ο ν ο γ ι κ η ν α ι α υ τ α τ α γ ρ α
φ ε ι δ ι ό τ ι τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ η ς σ ε λ ί δ ο ς 64 τ ο θ ε ω ρ ε ί ώ ς Ie­
γ ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ Δ α μ α Ο ί κ η ν ο υ π ρ α γ μ α μ η α λ η θ έ ς κ α θ
ό σ ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι Ψ ε υ δ ε π ί γ Ρ α φ ο ν Κ α ι έ ν τ α υ θ α μ ε ν
δ ύ ν α τ α ι ν α σ υ γ χ ω ρ η θ ύ δ ι ό τ ι μ η olJaa θ ε ο λ ό γ ο ς κ α ι τ ε
λ ε ί ω ς σ τ ε ρ ο υ μ έ ν η κ ρ ι τ ι κ ο υ κ α ι έ ρ ε υ ν η τ ι κ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς
δ ε ν ή δ ύ ν ι ι τ ο ν α κ ρ ί ν υ π ε ρ ι τ ο ύ τ ο υ δ ι α φ ό ω ς π ω ς 0­
, "." , "
μ ω ς ν α τ η ς σ υ γ χ ω ρ η σ ω μ ε ν κ α ι τ η ν κ α τ ω τ ε ρ ω ι
γ ε ι α ν α φ ο υ α π ο τ ε λ ε ί έ κ ο ύ σ ι ο Υ π α ρ π ί η σ ι ν
τ η ς α λ η θ ε ί α ς Δ ι α τ ί γ ά φ ω τ α υ τ α Δ ι ό τ ι θ ε λ ή σ α σ α ν α
π α ο σ ι ά σ ι τ ο ν α γ ι ο ν ώ ς ύ ρ ι σ τ η ν τ ω ν ά γ ί ω ν π α τ έ ω ν
τ ή ς Ζ Ο ί κ Σ υ ν ό δ ο υ α φ ο υ τ ο ς θ ε ω ρ ε ί α ν α ι δ ε ί ς τ ο υ ς
ν έ γ Ο τ α ς τ ο ν Κ ω ν σ τ τ ί ν ο ν τ ο ν Ε Ι Κ ο π ρ ώ ν υ μ ο ν π α
ρ α θ έ τ ε ι κ ε ί μ ε ν ο ν έ κ τ ο υ Β ι τ ό μ ο υ τ ω ν Π α κ τ ι κ ω ν ε Ι ς
'c"" c Ι 2, '" ,., C Κ ι
τ ο ο π ο ι ο ν ο α υ Τ κ α τ ω ρ ο ν τ ω ς ε π ω ν υ μ ε ι τ α ι ω ς ο π ρ ω
υ μ ο ς Α ν Χ Ι Υ ρ ά φ ω τ α ς φ ρ ά σ ε ι ς τ η ς Τ ώ ρ α α ν θ έ λ υ ς
.., , Ι Ο ρ θ ς 367 θ ι ι
α ν α γ κ α ι ο ν ν α ο ε ο α ι ω ι ο τ ι ο ι ' ε ο φ ο ρ ο ι τ ε ρ ε ς η
Ι 1 Κ ι Κ ι
σ α ν ε κ ε ι ν ο ι ο π ο υ ε π ο ν Τ ο π ρ ω ν υ μ ο ν ο π ρ ω ν υ μ ο ν
α ν ά γ ν ω σ ε τ ι γ ά φ ε ι ε Ι ς τ ο ι λ ί τ ο υ Β ι τ ό μ ο υ τ ω ν
Σ υ ν ο δ ι κ ω ν Α π ο φ ι σ ε ω σ ε λ 719» Π ρ ο σ έ τ ε ξ α λ ο ι π ο Υ
κ α ι έ γ ώ α γ α π η τ έ μ ο ι Α κ ά κ ι ε ε Ι ς τ ο α Υ ω τ έ ρ ω τ ό μ ο ν
, , δ δ , .. Ι
α τ ι ν α ι ω ο υ ε ι ς π α τ η e γ ρ φ Ε Ί Ι τ α α ν ω
τ έ ρ ω ι ό έ π ι μ ε λ η τ η ς τ ο υ τ ό μ ο υ ί ε ρ ε υ ς Σ π υ ί δ ω ν
Μ ή λ ι α ς γ ρ ά φ ω ν ε ί σ α γ ω γ ι κ ο ν σ η μ ε ί ω μ α π ε ρ ι τ η ς ί σ τ ο
ρ ί α ς τ ή ς Ζ Ο Ι κ Σ υ ν ό δ ο υ ά ν α φ έ ρ ε ι έ κ τ ή ς κ α θ ό λ ο υ ί σ τ ο
, , ,- Ε ι ρ λ ι ξ
ρ ι α ς τ α π ε ρ ι τ ω ν Ι Κ Ί μ α χ ω ο α σ ι ε ω ν μ ε τ α υ τ ω ν
ό π ο ί ω ν κ α ι τ α τ ο υ Κ ο π ρ ω ν ύ μ ο υ Ο ί π α τ έ e ε ς
19
,

τ ή ς Ζ Ο ί κ Ο Υ Δ Α 1Yl Ο Υ ά ν α φ έ e ο v')'
τ η ν λ έ ξ ι ')' Κ ο π ,e ώ ν υ μ ο ς Σ η ι μ ε ί ω σ ι ε δ ε
σ τ ι κ ά τ ω θ ε ν τ ο υ σ η μ ε ι ώ μ α τ ό ς τ ο υ ό έ π ι μ ε λ η τ η ς θ έ τ ε ι
κ α ι τ α ά χ ι κ α τ η ς ύ Π Ο Ύ ρ α φ η ς τ ο υ Σ Ι Μ Δ ε τ α ε δ ε
c C , Α λ - Ι δ λ λ θ , θ -...
η η ι Υ ο υ μ ε ν η σ φ ω ς τ α ε ε α α α ε σ κ ε φ η π ο ι
, δ ", , λ ' δ '
ς Ο α π α ι ν α ι τ ω ρ α α υ τ η ν τ η ν ε π τ ο ι μ ε ρ ε ι α ν ; ι α
.., , δ Ι Ο ά λ δ ' ",
Τ Τ κ α ι σ π ε υ ε ι γ α '" r rJ τ η ν ι κ α σ τ ι ι κ η ν τ η ς α π ο φ α
σ ι ά φ ο υ σ α Β ei δ ι ά ο λ ε Ν ε κ τ ά ι ε Κ ε φ α λ α ο ί
θ ο φ ό ο ι π α τ έ ρ ε ς τ η ς Ζ Ο ί κ ο υ μ Σ υ ν ό δ ο υ η σ α ν ά η δ ι α
σ τ ι κ ο ι δ ι α σ ε κ α ι ά ν α ι δ ε ί ς κ α ι ψ ε υ σ τ α ι ώ ς λ έ ι Υ ε ι ς κ α ι
μ α ν ι α κ ο ι Ι τ α ς ϋ ε ι ς Β eE δ ι ά ο λ ε Ν ε κ τ ά ι ε Κ ε
φ α λ α ά ν α ι δ έ σ τ α τ ε ε Ι κ ο ν ο μ ά χ α ο ί α κ ο ί μ η τ ο ι φ ο υ ο ι τ ω ν
" λ - Π δ '1' " , u
α π ο σ τ ο ι κ ω ν aea ο σ ε ω ν η σ α ν μ α Ι ι α κ ο ι nee' τ α ς v­
ρ ε ι ς σ 76).
Ι δ ο ύ ά δ ε λ φ έ τ ο κ α τ ά ί τ η μ α τ η ς ί ε ρ ο κ α τ η ι Υ ό ρ ο υ
η τ ι ς λ η σ μ ο ν ή σ ι α σ α η μ α λ λ ο ν κ α τ α φ ρ ο ν ή ι σ α σ α τ ο τ ο υ Α
λ r ,,. C , θ " , C
π ο σ τ ο ο υ υ ν η ε ν η σ υ χ ι μ α ν α ν ε τ ω ε ν π α σ ι υ π ο τ α
rii' γ υ ν α ι κ ι δ ε δ ι δ ά σ κ ε ι ν ο υ κ έ π ι τ έ π ω ο ύ δ ε α υ θ ε τ ε ί ν
" δ λ .. C, , Λ δ ",. , θ
α ν ο ς ε ι ν α ι ε ν η σ υ χ ι ... κ α ι α μ ο υ κ η π α τ η η
ή δ ε γ υ ν η ά π α τ η θ ε ί σ α ε ν Π ι α ρ α ά σ ε ι γ έ γ Ο γ ε Β Τ ι μ
2,11 έ ξ ), κ α ι ε π ι θ υ μ ή ι ι α ι ι α δ ό ξ α ν ά ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ο υ δ ι δ α
λ ..., Ε λ λ " " ,
ι ι κ α ο υ τ η ς κ κ η σ ι α ς ε τ ο μ η σ ε ν α Ύ ρ α ψ υ τ ο ο ι κ τ ρ ο ν
η ς π ο ν η μ ά τ ι ο ν μ ε ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν α ι Υ ί ν υ ε μ α ι ο ν τ ο υ Π ο
η ο ώ ς ή π ά λ α ι π ο μ ή τ ω ρ α υ τ η ς ...*
(*) :t:ffiy τ Ι σ τ ο Ρ ι α ε χ ο μ Θ ν Ι Κ α ά ς ι θ λ ε ι ρ α ς Ο ε π ε ρ τ ώ σ ε ς
Κ ω ο ο Ι δ Π ί α ι θ έ λ η ι σ α ly,a θ Θ ο λ ι Ο Υ σ Υ ς Β ο ο σ ι λ Ι Μ α
' J, Ε V - , f - - δ '
Π α ι Ρ Ι Χ Ι ί α ι ι φ η - Δ μ ι Υ Ο Ο α ι κ ι ω ς τ φ σ ι φ ω ς μ ε γ α ι ς
δ μ ι ι Ύ τ ς ς μ ι ς Ρ G. 91, 461 D - 464 Α , ο ο α τ ς ι Δ ι ε Ι ς
Π Ο Ι Κ ί λ α ς π λ Ο Ο ί α ς ο ο ο ο Ι μ μ α χ ή σ ι α ι σ ι α ι ι ι μ ε ο ε Υ ι ο ς α ι Ι ρ ε τ ι ό ς (1), χ α Ι
σ ο ο τ ι ι ό τ ι τ ι ο ι α τ α ς γ ι ν α Κ Ο Ο ζ ili; λ έ Ύ ε Κ ι σ δ τ ω γ
π α τ έ ι Ρ ω Υ λ δ Υ ο ς τ Ο ο ω 1t α Υ γ « π ί Υ Ο 1) ς π ρ ο σ
φ ι ο ρ ώ τ ε ρ ό ι ν έ σ rt' ι 1 .
20
5. Π ε ρ ί μ ί α ν ... π Α σ τ α ρ α φ ί α ν
Ζ υ ν ε χ ί ζ ο υ σ α τ ο ύ ρ ε λ ό γ ι ό ν τ η ς ε Ι σ έ ρ χ ε τ α ι ε Ι ς τ ο
11 ο ν ι ε φ ά λ α ι ο ν τ ο υ ι λ ί ο υ τ η ς κ α τ η γ ο ρ ο ϋ σ α δ ρ ι μ έ ω ς
κ α ι π ά λ ι ν τ ο α γ ι ο ν Ν ε κ τ ά ρ ι ο ν δ ι ό τ ι α ύ τ ή ν τ ή φ ο ρ ά ν
c: ,
α π ε κ
ά λ
' ε σ ε τ ο υ ς
'
σ υ ν ε
δ
ρ ο υ ς τ η ς
-
ω ς γ ρ α φ ε ι ε ι κ ο ν ο ο μ α
χ ι κ η ς σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ 754 ά λ η θ ε ί ς π α τ έ ρ α ς κ α ι α
ξ ί ο υ ς λ ό γ ο υ κ λ η ρ ι κ ο ύ ς Ε ξ ε τ ά σ ω μ ε ν Ι Π Ι κ α ι π ά
λ ι ν τ ο α λ η θ έ ς τ ω Υ κ α τ η γ ο ρ ι ω ν α υ τ ω ν Σ έ π λ η ο φ ο
ρ ω λ ο ι π ο ν ό τ ι ο v δ α μ ο ί ό ά γ ι ο ς ά ι α φ έ ρ ε ι δ ι
ά λ η θ ε ί ς π α τ έ ρ α ς ά λ λ ά π λ ώ ς π α τ έ ρ α ς τ ο ά λ η
θ ε ί ς ε Ι ν α ι π λ τ ο γ ρ α φ ι κ η π ρ ο σ θ ή κ η τ ή ς Μ ο ν α χ ή ς
δ ι α ν α Π ο κ α λ έ σ ι τ η ν ό ρ γ ή ν τ ώ ν α ν α γ ν ω σ τ ώ κ ι χ ι τ α
τ ο υ ά γ ί ο υ π ω ς ή τ ο δ υ ν α τ ο ν ν α γ ρ ά Ψ ό π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς
Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς ά λ η θ ε ί ς π α τ έ Β α ς έ φ ο σ ο έ π ρ ό κ ε ι τ ο
, ι δ Γ C , C
π ε Ι ε ι κ ο ν ο μ α χ ι κ η ς σ υ ν ο ο υ Β α φ ω ν ι σ τ ο ρ ι ι α η Ο υ π ο
, ,:t , ι λ ,
χ ρ ε ω μ ε ν ο ς Ι α ο ν ο μ α σ ε ι ς τ η σ ε ι α τ ο υ ο γ ο υ κ α π ω ς
, δ ,:t τ , ' λ
τ ο υ ς σ υ ν ε ρ ο υ ς κ α ι α φ ο υ η σ α ν ε π ρ ο κ ε ψ ε ν φ κ η ρ ι κ ο ι
, λ ' 131 "#!w δ 10'
τ ο υ ς α π ε κ α ε σ π α τ ε ρ α ς τ ι ε π ρ ε π ε ν α τ ο υ ς π ι ι σ Ο
" - '0 -,. δ ' ,
λ ο υ ς κ α τ α τ η ν ε υ γ ε ν η σ η ε ι α ν τ η ς ε ν σ α ι μ ε ν η ς τ ο •..
δ γ γ ι ε λ ι κ ο Ι σ χ ή μ α Έ λ α τ ώ ρ α α ί δ ι ς xlat ύ π ο π ο ί ο
Π ι Ρ ε υ μ α κ α ι σ υ Ι θ ή κ α ς ά ν α φ έ ρ ε ι ό α γ ι ο ς τ η φ ρ ά ι σ ι ν ά
ξ ι ο υ ς
λ
ο γ ο υ κ
λ
η κ ο υ ς
'
κ α ι
"
π ο σ ο ν
δ Ν
τ α ς σ υ ν ε ι η τ α σ η μ ε ι ο ι
ι , , :t δ c,..,:t , ξ
λ α σ ο υ σ α ς χ ω ρ α ν α ν τ ι ρ α σ ε ι ς υ π ο τ ω ν α ν ω τ ε ρ ω α ι ω ν
λ ό γ ι ο υ κ λ η ρ ι κ ώ ν π ρ α γ μ α τ ε λ ε ί ω ς α π ο σ ι ω η θ έ ν ύ π ο τ η ς
ά γ ι ο μ ά χ ο υ .
δ ,....... δ δ , , ξ
« Α Ι
C
σ υ ν ε ρ ι α ι α υ τ η ς τ η ς σ υ ν ο ο υ ι η ρ κ ι ε σ α ν ε π ι ε
μ ή ν α ς ά π α Φ ε ρ ο υ α ρ ί ο υ μ έ χ ρ ι Α ύ γ ο υ σ τ ο υ κ α θ Ο Χ Ρ Ο Ι
, δ ζ ,:t' ,,,,
κ ο ν ι ι τ η μ α σ υ ν ε η τ η ι σ ε κ α ι α ι ι ε φ η ν α τ τ ο υ ς ε ι ρ η μ ε
c, θ ' :), -, "
ν ο υ ς ο ρ ο υ ς α ν α ε μ α τ ι σ α ι ε π ι π α σ ι Ο ν ο μ α σ τ ι τ ο υ ς κ ρ
φ α ί ο υ ς ά ν τ ι π ά λ ο υ ς τ ω ν δ ο ξ α σ ι α ν α τ ή ς ή τ ο ι Τ Ο π α
τ ρ ι ά ρ χ η ν Κ ω ν λ ε ω ς Γ ε ρ μ α ν ό ν Γ ε ώ ρ γ ι ο τ ο ν Κ ύ π ρ ι ο
21
11
κ α ι Ί ω ά Υ ν η ν τ ο ν Δ α μ α σ κ η ν ό ν Tfi δ ε ι Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ 754
' C' ..... Τ Ί δ Β '
δ ι α π ε ρ α σ α ν τ ε ς ο ι π α τ ε ρ ε ς τ η ς ι ι υ ν ο υ τ ο ν ο σ π ο ρ ο Υ
σ υ ν η λ θ ο έ ν μ ε γ ά λ ι π ο μ π μ ε τ α τ ο υ α σ ι λ έ ω ς ε ί ς Τ ί Ι έ Ι
Β λ α χ έ ρ ν α ι ς Ε κ κ λ η σ ί α ν τ η ς Π α ν α γ ί α ς ά φ η ς ε Ι χ ο ν
φ α ι ε θ α π α σ α ι α ί ε ί κ ό ν ε ς Ε κ ε ί δ ά ν ε γ ώ σ θ η σ α π α
ν η γ υ ι κ ω ς ο ί ο ρ ο ι τ η ς σ ό δ ο κ α ι ά ν ε φ ή μ η σ α ο ί π α
, Β λ ζ , 1 ­
τ ε ε ς τ ο ν α σ ι ε α α ν α κ ρ α α ν τ ε ς η μ ε ο ν σ ω τ η ρ ι α τ ι ρ
ό σ μ ι ο τ ι σ ύ Β α σ ι λ ε ύ έ λ υ τ ρ ώ σ ω ή μ α ς έ κ τ ω ε ί δ ώ
loo'V» ... Μ ε τ α τ α ύ τ α ό CaatlEiJq π ρ ο έ τ ρ ε ψ ε π ά τ α ς τ ο υ ς
α ρ χ ι ε ρ ε Ί ς κ α ι τ ο υ ς λ ό γ ο υ α ξ ί ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο υ ς Υ α ύ π ο γ ρ ά
, δ \ ,
φ ω σ ι τ ο ν κ α τ α τ ω ν ε ι κ ο ω ν σ υ Υ Ο ι κ ο ν τ ο μ ο
» α τ ι ν έ ς μ ε ν α ύ τ ω ν UTritJ<10UOav, τ ι ν έ ς δ έ ά ε π ο ι ή
θ η α ν ν α ό Τ Ο Υ ρ ά ψ ω ι α ι Π Ρ Ι Ρ σ θ έ ν τ ε ς ν ά ν τ ι τ ά ξ ω σ ι ν
ε ί ς Ι ή ν τ ο σ β α ι α ι λ έ ω ς ά π α ί τ η ο ι ν τ η έ α υ τ ω ν ε ί δ η ι α ι ν
κ α Ι ε π ο ί θ η α ι ν κ α Ι ά λ λ ο ι τ έ λ ο ς ά ν τ έ α τ η σ α ν ε ί ς τ η ν έ ν
ω ι α τ ι α τ ι υ π λ ε ι τ α ύ τ η ν ο ό ν ο ι δ ο ν Ο κ ι ρ ο τ ή ι α α ν τ ς έ ν
Ι ε ρ ο σ ο λ ό μ ο ι ς έ τ έ ι Ρ α Σ ύ ν ο δ ο ν Τ ο π ι κ η ν ό π έ ρ τ ω ν ε Ι κ ..
C 'J. δ ' - , cl '\ ,
ι
ν ω ν π ο τ ι ι ν π ι ρ ο ε ρ ι α ν ο Π α Ύ ρ ρ Χ ο ε ρ σ Ο Λ μ ω ν
CH δ έ π ι υ λ η θ ε σ τ ι ρ α μ ρ ς ι έ ξ ο Λ ω ν τ ω ν τ ά ξ ε ω ν τ ο υ
ν ά ' - Μ - ,- c'
ι Ρ τ ο υ ς Π ω τ ι τ α ι ν τ ω ν τ ω ν ο ν α χ ω ν μ ε τ α τ ω ν uTrQ..
. τ ω ν τ η ς ρ θ ι δ ο ξ ί α ς Ά ρ χ ι ε ρ Ι ω ν ο σ Ρ ώ μ η ς τ ο υ Ά λ ε ..
ξ α ν ι δ ι ρ ε ί ι α ς ι Χ ί τ ο υ Α ι ν τ ι ι ο χ ε ί α ς έ ν έ μ ε ν ο ν ά ν ε ν δ ό τ ω ς ε Ι ς
τ η ν Π α Ρ π α ι ρ ά δ τ π ρ ο κ ό ν η ί ι ν τ ω ν Ε ί ι κ ό ν ω ν Μ 80.
Ν 188· Π 117, 129).
Ε ν α λ λ ο ι ς λ ό γ ο ι ς έ τ α υ θ α κ λ η ρ ι κ ο ι α ξ ι ο ι λ ό γ ο υ
• - C δ c ι , c ,
ε Υ ο ο υ ν τ α ι ο ι π π α ι ε μ ε ο ι ο ι η γ ο υ μ ε ν ο ι κ α ι ο ι κ α π ο ι α Ύ
έ π ι ρ ο η ν ε χ ο ν τ ε ς έ π Τ Ι έ κ κ λ η σ ι σ χ ι τ ι κ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν
α τ ο υ ς έ π ε θ ύ μ ε ι ό α σ ι λ ε ύ ς ν α ε χ ι μ ε τ ο μ έ ο ς τ ο υ π α
ρ ε κ τ ο ς τ ω ν έ ι σ κ ό π ω ν δ ι α τ ο υ τ ο κ α ι τ ο υ ς π ο έ τ ρ ε ψ ε
ν α υ π ο γ ρ ά ψ ο υ ν τ α ς ά π ο φ ά σ ε ί ς τ η ς σ υ Ύ ό δ ο υ ή ό π ο α κ α
κ ω ς ε α ί ω ς κ α λ ε ί τ α ι ο ί κ ο μ ε ι κ η ύ π ο τ ο ύ Π α π α ρ ρ η
γ ο π ο ύ λ ο υ κ α ι τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ έ φ ο σ ο ν δ ε ν σ υ μ
μ ε τ ε ί χ ο ν τ α λ ο ι π α π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α Ω ο μ ω ς σ α φ ω ς έ μ
, _ , ,e _ ':), ι ι
φ α ι ν ε τ α ι ε κ τ ο υ κ ε ι μ ε ν ο υ τ ο ο π ο ι ο ν α φ Ύ Ρ ε σ ε η
Μ ο ν α χ ή κ α ι έ κ τ ω ν ί ε α ρ χ ω κ α ι έ κ τ ω ά ξ ί ω Ύ λ ό γ ο υ
22.
c
'"
κ λ η ρ ι κ ά α λ λ ο ι μ ε π έ γ α ψ α τ α ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ ή ς ά
ν ω τ έ ρ ω σ υ ν ό δ ο υ α λ λ ο ι δ ε ή e v ή θ η σ α '1/, κ α ι α λ
λ ο ι τ έ λ ο ς ά τ ε σ τ ά θ η σ α δ ι α σ Υ κ ο τ ή σ ε ω ς έ τ έ α ς σ υ
ι ό δ ο υ ε Ι ς ε ρ ο σ ό λ υ μ α Π ώ ς lOtnO,l/ ή σ α ο λ ο ι ο Ι ά ξ ι ο ι
λ , c: θ λ \ \
λ ο γ ο υ κ η ι κ ο ι ε ι κ ο ν ο μ α χ ο ι ω ς ε ε ι ι α τ ο υ ς π α ρ ο υ
ι ά σ υ ή ί ε ρ ο κ α τ ή γ ο ο ς κ α ι μ ά λ ι ι σ τ α μ ε τ η ν Π Ο Ι η π ρ ο σ
θ ή κ η ο τ ι ό α γ ι ο ς τ ο υ ς α π ο κ α λ ε ί κ α ι ά λ η θ ε ί ς κ α ι γ η
σ ί ο υ ς π ρ α Υ μ α ο υ δ ό λ ω ς γ ε ν ό μ ε ν ο ν ι ύ π ο τ ο υ ά Υ ί ο υ Ε ν
τ ο ύ τ ο ι ς μ ε τ η ν σ κ έ ψ ι ν ο τ ι δ ι α κ ο ν ε ί γ ν η σ ί ω ς κ α Ι ε ί λ ι
κ ρ ι ν ώ ς τ η Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ ρ α υ γ ά ζ ε ι
Ν ' Κ α λ - Ε '2/ , ,
« Χ ε κ τ α ι ε ε φ α ι ς τ ο α κ ο υ ι σ μ α κ α ι μ ο
1'0'1/ τ ω ν λ ό γ ω ν υ τ ο ύ τ ω ν π ο δ ί δ ε σ α ι κ α ι α ύ τ ο σ υ σ τ ή ε
c \'"" λ '10
σ α ι ω ς φ α Ί α Τ Ι Κ ς ε ι κ ο ν ο μ α χ ο ς μ ε σ α ε ι ς τ α ς φ ε ι α ς
τ ο υ ό π ο ί ο υ κ υ λ ο χ ι α Ι μ α ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν κ α ι έ λ λ η ν ι κ ό ν ι ϊ λ
'2 \ λ δ Ι Ο λ \ ':0 , , C .. ttf ξ ,
Λ α μ ε α ς ι α ο ο Ι ι κ ο ς χ υ μ ο ς π Τ Ί ο π ο ι ο α π α κ α ι π ο
Τ σ θ ή κ α ν ε ι ς ά π ο τ Ο ν δ ι ά λ ν δ ε ν 'Y'l/roeit'EI. nOiO,ll Θ ε ι
π ι σ τ ε ύ ε ι Κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ο υ σ α γ ρ ά φ ε ι Α ν ά θ ε μ α lOinO,l/
κ α ι ε ί ς τ ο ν Ν ε κ τ ά ρ ι ο Κ ε φ λ ί ν ο σ τ ι ς τ η σ ν ο δ ο τ ώ ν
ε ί Κ μ ά χ ω ν λ έ γ ε ι ο ί κ ο ι μ ε ν ι κ ή ν Τ Ο ς δ έ ε ί Κ Ί μ ά Χ υ ς
κ λ η ι κ ο ύ ς τ η ς λ έ γ ε ι π α τ έ ρ α ς κ α ι γ η σ ί ο υ ς κ λ ή ι κ ο ς
α ξ ί ο υ ς λ ό γ ο υ Β ε α ί ω ς ά ν ά θ ε μ α κ α ι τ ρ ι ς ά ν ά θ ε μ α (11.
82-94). Θ ε ο ς ν α μ α ς φ υ λ ά ξ υ ά γ α π η τ έ μ ο ι π Α κ ά
ο , ,
κ ι ε ε κ τ ο ι α υ τ η ς π τ ω σ ε ω ς ...
8. Π ρ ω τ ο φ α ν ή ς σ ε ρ ι ί α
π Α σ τ α ν ρ φ ί α ι ο ί π ρ ν ο ή ι ε ω ι
Κ Ρ Σ Ε Σ Ε Π Τ Ω Ν π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν
Τ Ω Ν Κ Ω
Δ ι ι α τ ο ι ο ύ τ ω ο μ ω ς μ έ α ω Υ έ ι ζ η τ Η Α Α ι ε ς 01(' ό π ι δ Ι
τ η ς μ ε α ρ ρ θ μ ί Ο ε ω ς τ η ν έ π ρ θ ω Ο Ι Τ Ο π α ρ ά 'Tc} λ
23.
Υ Τ ε λ ω ς Κ π ε ν τ ο ς ά λ η ι θ ο ς θ ρ η ε ι Ι σ φ ρ ο ν ή μ α
τ Ο ς φ Ι ί τ λ ό η ν ά δ ύ τ ο Υ α έ π ι τ ό χ ω ο ι ν τ ο σ ά λ
λ ω ς ά Υ θ ο ϋ α ύ τ ώ ν κ ι α Ι ν α π ι ρ ω ρ ή ι ω α ι ν α
c, , c - c: δ ' :> Ι Ο λ λ ξ :»
Ο Ι ε Ι Κ Ο Υ ο μ α χ ο ι ω ρ μ ω Ί Τ Ο ω ς ε ν α μ φ ι ο α ο μ ε Ί ε γ α
θ η ς π ρ ο α ι ρ έ σ ε ω ς ε Ι ς τ ο Ί α ε λ τ ι ώ σ ω σ ι τ α τ ή ς Ε κ κ λ η
ί α ς κ α ώ ς ε Χ Ο Ί τ α Χ Ω Ρ 12 Ν Α Π Ρ 02Β Α Α Ω Τ Α
Ι Ε Ρ Α Α Υ Τ Η Σ ώ φ ε ι λ ο Ί π ρ ώ τ ι σ τ α π ά ν τ ω Υ Ί ι μ ε ρ ι μ Ι ή
σ ω σ ι π ε ρ ι τ ή ς έ ξ α λ ε ί ψ ε ω ς τ ο υ κ α κ ο υ α π ο α υ τ ή ς τ α ύ τ η ς
τ ή ς ρ ί ζ η ς έ κ π α ι δ ε ύ Ί τ ς τ ο ν laov κ α τ α τ α ς ό ρ θ α ς de­
χ α ς τ ο υ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ α φ ο υ α φ α ι έ σ ω σ ι τ η ν έ ν τ ο ί ς δ η
, λ , ι δ δ λ :», - Μ
μ ο σ ι ο ι ς σ χ ο ι ο ι ς κ α ι κ α τ ο κ ο ν ι α σ κ α ι α ν α π ο τ ω Ί 0­
ν α χ ώ ν κ α ί ν α θ έ σ ω σ ι τ α ύ τ η Ί ε Ι ς ε ί δ ι κ ο υ ς α ν δ α ς έ κ τ ώ ν
λ α κ ώ ι τ ή ς Μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ς ώ φ ε ι λ ο ν έ Π σ η ς ν α δ ι ο ρ θ ώ

σ ω α ι τ ά ς μ ε γ ά λ ο ς έ λ λ ε ι ί ψ ε ι ς ι Κ λ ή ρ ο υ κ α ί δ η κ α Ι τ ο σ
ά ω τ ά τ ώ ς κ α Ι τ ρ λ ί α ν τ ρ ω τ ά ι μ έ ρ η τ ω ν τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς
ο ι ν α ο Ι Μ Ο Υ ι α χ ο ε υ ρ ι σ κ ο ν ς έ π ι χ ε ρ η ι μ κ α τ α υ τ ώ ν
ώ φ ε ι λ Ο Υ τ ρ ί τ ο ν ν α τ ή α ω ι τ ό ν έ ν τ α ί ς Π Μ ο ι β ι Ι
ε υ χ ά ρ ι κ ι ά Ά τ α έ α τ τ ϋ ν τ ε ς τ ο υ ς φ ρ ο υ ς κ α Ι
Π ε ρ ι ι ο μ ε ι ν ο ι Τ ό ν λ α ό Υ μ ε ά π ο λ η ς Τ έ χ ν η ς κ α Ι Π ε ρ ι
σ κ έ ψ ε ω ς ώ φ ε ι λ Ο ν ν α έ ρ γ σ θ ώ σ ι π ρ ο ς τ ο υ τ ο μ ε τ α μ ε
ά λ η ς δ ε ξ ι ό τ η τ ο ς κ α ι π ο λ λ ή ς σ υ ν έ σ ε ω ς π ρ ι ν η γ ω σ θ
τ ο π ν ε υ μ α κ α ι ό σ κ ο π ό ς τ ή ς μ ε τ α ρ θ μ ί α ε ω ς ύ π ο τ ώ Ί
α ι ν τ ι π ά λ ω ν α υ τ ή ς κ α ι π α ρ α μ ο φ ω θ ο ϋ τ ω ς ο ί κ τ ώ ς π ρ Ο ς
, λ Κ ' δ λ Μ '
τ ο ν α σ ν α τ α π α υ σ α ν τ ε ς ε π ι τ ε ο υ ς τ ο υ ς ο ν α χ ο υ ς
τ ή ς δ η μ ο σ ί α ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς κ α ι κ λ ε ί σ α ν τ ε ς τ α σ χ ο λ ε ί α
α υ τ ώ ν ά κ α ί ρ ω ς Π ε π ρ ε π ε ν α γ ί ν Ί έ ξ ά ρ χ ή ς τ ο ϊ ί :meo­
γ ά μ μ α τ ο ς τ ή ς μ ε τ α ρ θ μ ί σ ε ω ς ώ φ ε ι λ ο ν ε ύ θ υ ς ν α Ί
τ ι κ α τ α σ τ ή σ ω σ ν α υ τ ο υ ς δ ι ά λ λ ω ν λ α ϊ κ ώ ν ι δ α σ κ ά λ ω ν
, , , :»' λ λ - , , :»'8
κ α ι ν α μ η α φ η σ ω σ ι τ ο ν α ο ν ε ν τ ε ω ς ε ι ς τ η ν α μ α ε ι α ν
" δ ' Ι Ο λ Ι Ο c: - ,2,
κ α ι τ η Ί κ α κ ο α ι μ Ι ι α ν Π Β ο ς ο α ο η ν ε α υ τ ω ν τ ε κ α ι ε κ ε ι
'Vov. Ω φ ε ι λ Ο τ έ λ ο ς έ ξ α ρ χ ή ς ν α π ε ι ο ρ σ ω σ ι ν ε Ι ς λ ί α ν
, , λ λ λ :» λ "
ι τ ε ν ν κ υ κ ο Ί τ α α ω ς α ν ω φ ε η μ α χ ι κ α τ γ μ α τ α
, ι .. δ ' ", - '1
τ α ο π ο ι α ι ω γ α ν ω μ ε ν α κ α τ α τ ο σ υ σ τ η μ α τ ω ν η σ ο υ ι
τ ώ ν π ρ ο ς π ρ ο φ α ν ή λ ά η ν τ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι έ Ί γ έ ι ν ε ι
τ ή ς α ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς α π ε τ έ λ ο υ ν τ π υ ρ ή ν α τ ή ς α τ ι π ά
λ ο υ Κ λ τ ο ν - κ α ο ov " τ η ν μ ε τ α ρ ρ υ μ ι σ ι Ί π ρ ο ς η ρ ο ν θ λ κ α ι '8
24
μ ε ρ ί δ ο ς π ε ι ι κ ό Π Τ Ο τ ε ς τ α ς π ο σ ό δ ι ο ς α ύ τ ω Ι Υ κ λ ι ε ί ο ν
τ ε ς ό τ ά έ Υ ί ς ε ύ έ ι Μ ο ν α ί ς π ρ ό ς θ ε ο κ λ τ η σ ι κ α
't'cx τ η ν Ι ν ώ π ι ο ν θ ε ο ϋ κ α Ι τ ω ν ά β ρ ώ π ω δ μ ο Λ Ο Υ σ ν
κ α Ι ί έ Π α Υ Υ ε λ ί α τ ω κ α ι ά π α Ύ ο ρ ε ύ ο τ ε ς α ι σ τ η ρ ω ς
,,':8 λ " , 'Jf δ '2. " :t
Ί η EV τ α ι ς π ο ε σ ι κ α ι χ ω ρ ι ο ι ς ε ι σ ο ov κ α ι ε μ μ η av­
τ ω Υ κ α τ η ν έ ι Ύ έ ε ι μ ε τ α τ ω π ο λ ι τ ώ ν έ π ι κ ο ι ω ί α
Μ Ν 190·)
Τ ο ά ω τ έ ρ ω κ ε φ ά λ α ι ο ά π ο τ ε λ ε ί ί σ ω ς ε ν έ κ τ α
λ έ ο π α ρ ε ξ η Ύ η σ ί μ ω έ κ τ ο ύ nEe! υ ό δ ο υ ε Ρ Ύ ο υ τ ο ύ
ά Ύ ί ο υ av δ έ π ρ σ έ ξ ι τ ι ς ί κ α ω ς κ α τ α τ η ά ά Ύ ω σ ί
τ ο υ Κ α ι μ ό ν α σ κ ε φ τ ι ς σ τ ι ή δ ο λ ί α ά φ α ί ρ ε σ ι ς τ η ς
φ ά σ ε ω ς Χ Ω Ρ Ι Ν Α Π Ρ Ο Β Α Λ Ω Τ Α Ι Ε Ρ Α
ζ f:' λ -, ,
ι

π α ρ ο υ σ ι α ε ι Τ Ο Υ α Ύ Ι Ο Υ φ ι ov τ η ς ε ι κ ο ο μ χ ι
:t - c 8 ' , - , 8' , -, , "
α ς ρ η π ρ ο σ η κ η α υ τ η ς ν τ ι ε τ ω ς π Κ α Λ υ π τ ι ε ι τ ο
ά λ η έ ς π ι σ τ ε ύ ω ύ ά Ύ ί ο υ δ ι α τ ή μ ε τ α ρ ύ μ ι σ ι ή
τ ο ι τ η Υ C ε λ τ ί ω σ ι v τ ω v κ α κ ω ς έ Χ ό ,,­
τ ω έ τ fj ,Ε κ κ λ η σ ί q. Χ ω e 1 ς α
π e ο σ C λ η 8 ώ σ ι τ α ί ε e α Α ύ τ η ς ε α ι
ά ρ κ ε τ ό ι ι ι λ έ Ύ ω κ α ί μ ό ο ή ά α τ έ ρ ω έ έ Ύ ε ι ά τ η ς α
έ μ φ α ί σ ι τ η ν π ρ ό θ ε σ ι τ η ς ά Ύ ι ο μ ά χ ο υ σ υ Ύ φ έ ω ς
'" '8 ,- c, ,,, ,
κ α ι τ ο π ο ο α υ τ η ς ο π ω ς π α ρ π ι η σ ι τ η ν EV π ρ ο κ ε ι
μ έ φ ά λ ή θ ε ι α
ί
Η ά Ι ω τ έ ρ ω π ό τ α σ ι ς ά γ α π η τ έ μ ο ι π ά τ ε ρ έ Ι φ
ι π α λ λ ά σ σ ε ι τ ό Ι α γ ι ο Ι π ά σ η ς μ ο μ φ ή ς α φ ο ρ κ ώ ς Ζ ι ρ ο ς
, - θ ' 1!" " , '0
τ ο π ω ς ε π ε υ μ ε ι ο υ τ ο ς τ η Ι ε ι κ ο ν ο μ α χ Κ η ν μ ε τ α ρ ρ ρ ι '
Ο Ι '11 , τ ο ν ω ρ ί ζ ω σ τ ι δ η μ ι ο γ ε ϊ κ α ι ε ν (JoCaeOy ε ρ ώ τ η
'c '" , C ο θ ξ C - , ,
μ α τ ο Ο Π Ο Ι Ο Ι κ α ι η σ ι ο τ η ς σ ο υ ε ι ε ς ι κ α ν ω ς ε ι ς τ η ν ε
π ι σ τ ο λ ή ν τ η ς Π ρ ό κ ε ι τ α ι ι τ ο υ έ ξ η ς Ω ς θ ε ο λ ό γ ο ς
, δ C , δ ζ U C ,­
α ι ' η ι κ α ν ο ς ο α γ ι ο ς ε Ι ε γ ν ω ρ ι ε ν ο τ ι σ ι σ κ ο π ο ι τ ω ν
μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ ώ ν α τ ο κ ρ α τ ό ρ ω Ι δ έ ν ή σ α ν ά γ α θ ο ί ά φ ο ύ
έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η ι σ α Ι τ ό σ α δ ε Ι Ι α ε ί ς τ η ν Ε κ κ λ η σ Ι α ν δ ι α τ ι
δ ι ω γ μ ώ ν κ α ι τ ή ς κ α τ α σ τ ο φ η ς τ ώ ν σ ε π τ ώ Ι ε ί κ ό Ι ω ν
e, - θ ά λ θ Μ
δ ι α τ α ς ο π ο ι α ς τ ο σ ο υ τ ο Ι η γ ο ο ν ι σ η σ α ν ο ι η ε ι ς ο ν α
χ ο ί τ ή ς τ ό τ ε π ε ρ ι ό δ ο υ Π ώ ς ι π ο ν γ ά φ ε ι ο τ ι ο ί μ ε
" - ξ θ - ,
Ε ί ς ά π ά ν τ η σ ι Ι σ ο υ γ ρ ά φ ω Ο Τ Ι τ η ω τ έ ρ ω κ ρ ί σ ι ν
τ ο υ ό α γ ι ο ς τ η Ι α ν α φ έ ε ι ε ί δ ι κ ώ ς δ ι α τ α ς ρ σ π α
θ ε ί α ς τ ή ς μ ε τ ο α ρ θ μ ί σ ε ω ς ν α δ ι ο θ ώ σ Ό τ α κ α κ ώ ς κ ε ί
μ ε Ι α ε ν τ ύ Ε κ κ λ η ι σ ί τ α ό π ο ί α π α λ α ι ο ι κ α ι σ ύ γ χ ρ ο Ι Ο Ι
τ α ρ ρ υ θ μ ι ι σ τ α ι ε κ ι ν ο υ ν τ ο ε α γ η ς π ρ ο α ι ρ ε σ ε ω ς
C' , , δ Δ c, .,
ι σ τ ο ρ ι κ ο ι π ε χ ο ν τ α ι ι α τ α ς μ ε τ ε π ε ι τ α ο μ ω ς π ρ α
ξ ε ι ς τ ώ Ι ε Κ Ο μ ά χ ω Ι κ α ι τ ά ς φ ε ρ α ς κ α τ α χ ρ ή σ ε ι ς
ο ύ τ ώ Ι ό α γ ο ς ε Ι ς τ η Ι κ ι τ ι κ ή Ι τ ο υ γ ί Ι ε τ α ι ό ξ ύ τ ε ρ ο ς
, δ c, ι , , , δ ,- θ
ρ ο μ φ α ι α ς ι ο σ ω ν α φ ε ε ι ε ι ς τ ο ε ι Ι Κ Ο Ι Π ι ε ρ ι τ ο υ ε
, λ - '" c , , , λ
μ α τ ο ς τ ο υ τ ο υ κ ε φ α α ι ο ν τ ο υ ε ρ γ ο υ τ ο υ υ π ο τ ο ν τ ι τ ο ν
2 π ο υ δ α ι ό τ η τ ο ς τ ή ς Ζ ά γ ί α ς Ο ί κ
2 υ '11 ό δ ο υ τ α ό π ο ί ο Ι σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω ε Ι ς τ α ς σ ε λ ί δ α ς
40-41 τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς
-)
υ Ι ε π ώ ς τ ο μ ό Ι Ο Ι κ ε Ι ο ν ε Ι ς τ η Ι ο λ η Ι π ρ α γ μ α τ ι ε ί α ν
ι ο υ ά Υ ί ο υ ε Ι Π Ρ Ο Κ Ε μ έ ν ε Ι ν α ι ο τ ι δ έ ν σ υ ν έ λ α ε π λ ή ρ ω ς
ff , ,,, _, ι
α π α Ι τ α τ α Υ ε Ι ε σ ι ο υ ρ γ α α ι τ ι α τ η ς ε ι κ ο ν ο μ α χ ι α ς α ρ κ ε
σ θ ε ι ς ε Ι ς τ α α ν α φ ε ρ θ έ ι γ τ α υ π ο τ ο ύ Π α ρ ρ η Υ ο π ο λ ο
- CI ,,, "e '" δ δ , θ
Τ ovrro ο μ ω ς ο υ τ ε κ α ν ω ς π τ α ι σ μ α ε ν υ ν α τ α ι ν α ε ω
ρ η θ δ ι α τ α ς σ υ Ι θ ή κ α ς κ α ι γ ν ώ σ ε ι ς τ ή ς ε π ο χ ή ς τ ο υ
δ ε δ ο μ έ Ι ο υ ο τ ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο Ι ώ ς σ ο ι π ρ ο ε ί π ο ε χ ο υ Ι
Ι Ι Ρ Ο ί τ α θ η ε ξ θ ε ω ρ ί α ι ά Ι α φ ο ρ ι κ ς π ρ ο ς τ α α ί τ ι α τ ή ς ε Ι
, " - λ λ λ ,'e' λ
κ ο ν ο μ α χ α ς σ μ Π ι ι η ρ υ σ α ι α η α ς κ α ι τ α ς ο π ο ι α ς ε ­
λ ε ί ψ ε ι χ ώ ρ ο υ σ έ π α ρ α π έ μ π ω '11' α ν α γ ώ σ Ό ς ε Ι ς τ η ν
Θ ρ η σ Ε γ κ υ κ λ ο α ί δ ε ι α Ι τ ό μ Ε σ τ ή λ η 396.
26.
Α α φ ο ρ ι κ ώ ς δ ε π ρ ο ς τ η δ ε υ τ έ ρ α δ α μ έ ν η ν α
σ κ α ν δ α λ ί σ π φ ρ ά σ ι ν τ α ά λ λ ω ς ά ν ω φ ε λ ή Μ Ο ν α χ ι κ α τ ά γ
μ α τ α σ ο υ λ έ γ ω σ τ ι ή α ρ ύ τ η ς τ ή ς φ ρ ά σ ε ω ς α ύ τ ή ς ή
κ α ι τ ο ο λ ο ν ν ό η μ α δ ι α σ α φ ο υ σ α κ ε ί τ α ι ε ί ς τ ο έ π ί ρ ρ η μ α
λ λ ω ς τ ο ε ρ μ η Υ Ε ό μ ε Ο σ η μ α ί ι ν ε ι κ α τ α τ α
α λ λ α ω σ τ ε σ ύ ι Υ ο λ ο ς ή φ ρ ά σ ι ς α α ν α γ ι γ ώ σ κ ε α ι τ α
\ λ λ λ Μ " Π \ λ
Υ α τ α τ α α α α Ί ω φ ε η Ο ι ν α χ ι κ α τ α γ Ί μ α τ α ο ι α α ­
λ α α ύ ι τ α π ο υ π ε ρ ι έ γ ρ α ψ ε ό Ά γ ι ο ς έ iiexfj, δ η λ α Ι ή
τ α τ ά γ μ α τ α τ α μ α κ ρ α ν τ ο υ μ ο ι ν α χ ι κ ο ύ σ κ ο π ο ύ ζ ώ ι Υ τ α κ α ι
, Τ , δ C
π ο ρ ε υ ο μ ε ν α ο α ω τ ε ρ ω ε π ι ρ ρ η μ α μ η υ α μ ε ι ν η α ε
μ η ι ν ε ύ σ ό ρ θ ώ ς δ ι α σ τ ρ έ φ ε ι έ π ί σ η ς κ α ι ε ί ς τ η κ α τ ω τ έ ω
, ... C' Δ , ι Ζ (C θ
φ σ ι ν τ ο υ α γ ι ο υ « ι ο κ α ι ι τ ο ι α υ τ η η μ ε τ α ρ ρ υ μ ι ι σ ι ι ς
έ π ε δ ι ώ χ θ η κ α ι π ε σ τ η ρ ί χ θ η υ π ο γ ε ι Υ α ί ω ι ν α λ λ ω ς
κ α ι σ ε τ ώ ν α τ ο κ ρ α τ ό ω ν .... » σ 252). Ε ρ μ η ν ε ύ
ο υ σ α η μ α λ λ ο ν σ χ ο λ ι ά ζ ο υ ι σ α τ ο ύ τ ο γ ά φ ε ι «Aolnov υ π ά
χ ε ι δ ι α φ ο ρ α μ ε τ α ξ υ τ ώ ν φ ρ ο ι ν η μ ά τ ω τ ο υ ά γ ί ο υ Ι ω ά ν
ν ο υ τ ο υ Δ α μ α σ κ η ο υ κ α ι τ ο ύ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ Κ ε φ α λ ά Β ε
ι ο ' ά λ λ ' θ C c:, λ
tJaLroc; κ α ι μ ι σ τ α κ ο ο σ σ ι α ι α κ α ο τ ι ο α Υ ι ο ς ε ε γ χ ε ι
τ ο υ ς ε ί κ ο ν ο μ ά χ ο υ ς ώ ς μ ι α ο ύ ς ό δ ε Κ ε φ λ α ς έ π α Ι ε ί
\ C , Β λ 1) ,
α υ τ ο υ ς ω ς σ υ Ύ ε τ ο υ ς ... » ε π ε ι ς α γ α π η τ ε μ ο ι κ α
τ ά ν τ η μ α α δ ο κ ί μ ο υ ε ρ μ η ν ε ί α ς Τ ο α υ τ ο έ π ί ρ ρ η μ α ο ρ α κ α ι
, , ... ξ ζ λ c, 1)
ε ι ς τ η ι ν α ρ χ η ι ν τ ο υ ε ε τ α ο μ ε ι Υ ο υ κ ε φ α α ι ο υ π ε μ φ α
ζ , δ , " λ λ 1)
Υ Ι ε ι τ ο α γ ι ο Υ Υ α ε χ ε τ α ι τ ο κ α τ α τ α α α α γ α
θ ό ν σ κ ο π ο ι ν τ ώ μ ε τ α υ θ μ ι σ τ ώ ο υ χ ι σ μ ω ς κ α ι τ ο υ ς
δ ι ω γ μ ο υ ς π ο υ έ ή ρ γ η σ α κ α τ α τ ώ ι ν ε ί κ ο ο φ ί λ ω ν τ η ι ν
, ... " , C' λ Ι
α τ α σ τ ρ ο φ η ν τ ω ι ν ε ι κ ο ω κ α ι α γ ι ω ι ε ι ψ α ω α τ α
κ α ι π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι ε ί ς ε ί δ ι κ ο ν κ ε φ ά λ α ι ο ι ν τ ο ύ ε ρ γ ο υ τ ο υ
Ι χ ε τ ι ι κ ώ ς δ ε μ ε τ ο έ π ί θ ε τ ο ι ν Ί η σ ο υ ί τ α ι θ α ε ί π ω μ ε ν
\ δ " :>, C, ά λ Cl ,
τ α ε Ο Ύ τ α ε ι ς τ ο α μ ε σ ω ς ε π α μ ε ν ο ν κ ε φ α ι ο ν ο π ο υ κ α ι
π ά λ ι χ ρ η ι σ ι μ ι ε ί τ α ι υ π ο τ ο υ ά γ ί ο υ μ ε τ α τ η ς σ χ ε τ ι κ ή ς
λ '
α ι τ ι ο ο γ ι α ς
Ε ' c: ι ""., C λ ι ι ι ι θ
π ι σ η ς ω ς κ α ι ε ν α ρ χ η ω μ ι η σ α μ ε ν κ α ι ε ν τ α υ α
έ μ φ α ί ε τ α ι σ α φ ώ ς ό α γ ι ο ς κ α κ ω ς κ ε μ ε ι ν α έ ν τ Ε κ
κ λ η σ ί α θ ε ω ρ ε ί ά π ά σ α ς τ α ς έ κ τ ρ ο π α ς τ ο υ τ ό τ ε θ ρ η σ κ ε υ
τ ι κ ο υ κ α ι Μ ο ν α χ ι κ ο υ ί ο υ τ ο υ Β υ ζ α ν τ ί ο υ σ υ μ φ ώ ω ς
27­
ά λ λ ω ς τ ε κ α ι neCJc;' τ α υ π ό τ ώ ν τ ό τ ε Χ Ρ Ο ο γ ρ ά φ ω ν δ ι α
λ α μ ω ι ό μ ε ν α Θ α ύ μ α σ ο ν τ ώ ρ α κ α τ ω τ έ ρ ω τ η ν δ ι ά σ τ ρ ο
φ ο κ α κ α κ ε τ ρ ε χ η δ ι ά θ ε σ ι τ η ς ι ε ρ ο κ α τ η γ ό ρ ο υ έ ρ μ η
ν ε υ ο ύ σ η ς τ η φ ρ ά σ ι Υ κ α κ ω ς ε χ ο ν τ α έ ν τ ί Ε κ κ λ η σ ί
«. φ ι ι μ ο υ ε Ι Κ Ο ο μ χ ο ι ε φ ο σ ο α π ε φ α σ ι σ α τ ε ν α
δ ι α τ ο υ σ τ ό μ α τ ο ς δ ή θ ε ν τ ο υ α γ ί ο υ λ έ γ ο ν τ ο ς π ρ ό ς τ ο ς
μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι ι σ τ ά ς :
Ω λ α " , ι ι , ,
θ , - , '" Ε λ ι
atoe· ω σ ι ε τ ε τ α κ α κ ω ς κ ε ι μ ε ν α ε ι ς τ η ι ν κ κ η σ ι α ν τ ο υ
, , ξ '''' '" , ,
τ ε σ τ ι ν ν α π ε τ α ε τ ε τ α ς ε ι κ ο ν α ς ε ι ς τ η ν κ ο π ρ ι α ν ν α π α
δ ώ σ ε τ ε τ α λ ε ί ψ α ν α τ ω ν Μ α ρ τ ω ε Ι ς τ ό π υ ρ ν α Π Ε
ρ ι ρ ί σ ι ε ί ε τ α ς Δ ε σ π ο τ ι κ ά ς κ α ι Θ ε ο μ η τ ο ι κ α ς έ ο ρ τ ά ς ν α
σ ύ σ ε τ ε τ ο ν Μ ο ι ν α χ ι κ ο ι ν ί ι ν α π ό τ ό ν χ ά ρ τ η ν τ η ς γ η ς
κ α Ι ν α δ ι ο ρ θ ώ σ ε τ ε γ ε Υ κ ω ς τ α κ α κ ω ς ε χ ο ν τ α ε Ι ς τ η ν
, λ ' δ δ , , ''''
ε Κ Κ η σ α Υ ι α τ ι ε ν κ τ υ π η σ α τ ε τ ο κ α κ ο ν ε ι ς τ η ν κ ε φ α
λ ... '1' , , Τ ''''
λ η ν . ι ε ε τ ε φ ι ο ι μ ο υ π ο ι ο η τ ο τ ο κ α Κ Ο Ύ ο κ α Κ Ο Ύ η τ ο
τ ά ά Ύ ω φ ε λ ή Μ ο ν α χ ι κ α τ ά γ μ α τ α ... » σ Β λ έ Π ι ε ι ς
τ η ν κ ο ρ ω Υ ί δ α τ ή ς π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο υ δ ι α θ έ σ ι ε ω ς τ ή ς ό σ ι ω τ ά
τ η ς Δ ε ν γ ά φ ε ι τ ο π ι σ τ ε ύ ω κ α ι τ α ς φ ρ ά σ ε ι ς τ ο ύ ά γ ί ο υ
ά λ λ α τ ε λ ε ί ω ς ξ έ Ύ α π ρ ο ς τ ό π ι σ τ ε ύ ω τ ο υ Π ι ε ρ ι τ ή ς έ Ύ ν ο ί α ς
τ ώ ν κ α κ ώ ς έ χ ό ν τ ω ν έ ν τ ύ έ κ κ λ η σ ί π ρ ο κ ε ι μ έ Υ ο υ ν ά
τ ό ν π α ρ ο υ σ ι ά σ Τ ί φ ί λ Ο Ύ τ α ν ε Κ σ μ ά χ ω ν Π ρ ά γ μ α τ ι π
Α θ λ ' λ λ δ ι , ι , ­
κ α κ ι ε ε ο μ ε ν κ α ι α 10 π α ρ α ε ι γ μ α α π ο α υ τ ο π ο υ μ α ς
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι δ ι α τ η ς γ ρ α φ ί δ ο ς τ η ς Τ ι ί ε ρ κ α ή γ ρ ς δ ι α
ν α α ν τ ι λ η φ θ ω μ ε ν τ ι σ η μ α ί ν ε ι έ κ τ ρ ο π η έ κ τ ο ύ Μ ο ν α χ ι κ ο ύ
ί δ ε ω δ ο υ ς κ α ι π α Υ τ ε λ η ς τ α π ε ί ω σ ι ς τ ο ύ ά γ γ ε λ ι κ ο υ έ π α γ
Ι έ λ μ α τ ο ς , δ ι α τ α ό π ο Ι α ό μ ι λ ε ί ό α γ ι ο ς α τ ή ρ ...
ύ έ φ ι σ τ ω κ α ι π ά λ ι ν τ η ν π ρ ο σ ο χ η Ύ ε ί ς τ η α φ α ί ρ ε
σ ι ν τ η ς λ έ ξ ε ω ς α λ λ ω ς ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ω λ έ ξ ε ω ν
" Ι Ο Ν C tr
«Μ ο ν χ ι κ α τ α γ μ α α π ρ α κ ε ι μ ε ν ο υ ν α ε μ φ α ν ι σ ι ο α
c, \ λ ι - , δ
γ ι ο ς Ο Τ Ι κ α ι κ α ω ς ε χ ο ν τ ω ν τ ω ν π ρ α γ μ α τ ω ν ι α υ τ
τ α Μ ο ν α χ ι κ α τ ά γ μ α τ α ε Ι ν α ι ά ν ω φ ε λ ή Δ ε σ μ ί α δ ε π λ έ ο ν
υ π ό τ η ς π ο ν η ρ α ς κ α ι δ ι α σ τ ρ ό φ ο υ δ α θ έ σ ε ω ς Coq. σ υ μ π ε
ρ α σ μ α τ ι κ ώ ς Α ί τ ι λ έ γ ε ι ς δ ι ά ο λ ε Κ ε φ α λ α Θ ά τ ο λ μ ή
" λ ';0 ι , " , Θ c' '"
σ υ ς ν α ε Π α ν α ο υ ς ε ι μ π ρ ο ς ε ι ς τ ο ν .. ε ο ν Ο ι α ε γ ρ φ ε ς
, IW C, , _ c".., ι ι ι ι ι
π ε ρ ι τ ω γ ι ω ν τ ο υ π ε ρ ι τ ω ν ε ο ρ τ ω ν τ ο υ κ α ι π ε ρ ι τ ω ν
28
9
" , Α δ - Θ
φ ί λ ω ν aov ε Κ Ο ο μ α χ ω ν ι ,OV α σ κ α Ρ Ι ω τ ί α
τ ο λ μ η
σ
ς ν α ν ί ξ ι ς τ ο σ τ ό μ α aOV κ α τ ά τ η ν ή μ έ ρ α ;.
κ ε ί ν η ν τ ή ς κ ρ ί σ ε ω ς Ο ύ α ί σ ο ι Κ ε φ α λ α δ ι ά τ η Π ι ο δ ο
σ ί α ν onov κ ά μ ν ε ι ς κ α τ ά τ ή ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο π ί ι σ τ ε ω ς κ α ί δ ι ά
τ η ς ό π ο ί α ς π ρ ο δ ο σ ί α ς ό ρ ι σ τ ι κ ω ς π λ έ ο α π ο κ α λ ύ τ ε σ α ι
c. c' - Α ' '( '118
ω ς VLot; κ α ι α γ ι ο ς rov ν τ ι χ ρ ι ι σ τ ο υ . .. ». σ .,
124).
Τ ί λ έ γ ε ι ς λ ο ι π ο ν δ ι α τ α ν ω τ έ ρ ω α δ ε λ φ ε ' κ ά κ ι
Υ λ θ , , ,
Τ
ι ν α ε ι π ω α σ φ α ω ς α π α ν τ η σ ι ς ε υ χ ω ν lflEta-», α
φ ο υ τ ο ι α υ τ α σ μ α ί ν ο ν κ α ι έ ν τ α ί ς .. . γ ν η σ ί α ι ς κ α ί
μ ά λ ι σ τ α "t"'l. ο ν α ζ ο ύ σ α ι ς κ α ι δ η κ ο ρ φ α ί α ι ς ....
1. Π ε ρ ί τ ω ν Ι Ι υ δ ι ι ι ί ι ν
ι -. _
Κ Ω Ι τ ω ν ε ν ε ρ ε ι ω ν τ ω ν
' . ξ -, Ι Ε ά λ
τ ο υ λ σ φ η μ ο ε ρ γ ο υ τ ή ς Μ α γ δ α λ η ν ή ς Μ ο ν α χ ή ς ε ί ς τ ο
Π ο κ ε ι μ ε ν ο ν α ε ε τ α σ ω μ ε ν vvv τ ο κ ε φ at(Y)l
..;..
C ,.. " " δ λ θ λ ' ,..., θ
Ο Π Ο Ι Ο α φ ι ν ε ι ν α ε κ η ω ι ο '01' τ ο κ α τ α τ ο α μ α Τ Ο
Υ ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο π ά θ ο ς τ η ς π α ρ α θ έ τ ω Π ο η γ ο μ έ ω ς τ ό
, - c, 10' - C , 'r C
ε ι μ ε ν ο ν τ ο υ aytov ο α σ ε ι τ ο ο π ο ι ο υ χ α ρ α κ τ η Ρ Ι ι ε τ α ι ω ς
, , ,
κ α κ ο ψ χ ο ς ε Ι Κ Ο ο ι μ α χ ο ς
«CH μ ε τ ά τ ν Ζ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ή ν Σ ό ο δ ο κ α τ ά τ Ι Ι ι ς
τ ς Έ κ κ λ η σ ί ι χ ς
ι
Δ ι α τ η ς έ ν Ι α ί ι τ ο β ι έ β δ μ η ς Ο ί κ Σ υ ν δ ο υ
ά π ο π λ ί ά ν φ υ έ ν ζ η τ η μ α τ ω ν α ε π τ ω ν ε ί κ ν ω ν t λ v·
θ η κ α τ ε ύ Χ η v ό Ρ ι σ τ ι κ ω ς κ α Ι Π Ρ ό ς
τ ό 11 ν ε ί μ ο τ η ς Έ κ κ λ 11 σ [ ο ς σ u μ φ ώ
29
ν ω ς Α λ λ ο ό χ η τ τ ο ν ή ε Ι ς 'rix π ν ε ό μ α τ ο τ ω ν θ ρ η ο κ ο
μ ω ν Μ ο ν α χ ω ν .Kial τ ω ν Π ε ρ β ο λ ι κ α ς ά ξ ι ώ α ε ι ς έ χ ν τ ω ν
ά ν π ά λ ω ν α ό τ ω ν έ Π ρ τ υ α δ ι ά τ α ι ς δ ι ι ε τ έ λ ε ι ύ π ά ρ
κ α μ ά Ι μ ε τ ή Υ ά φ Ρ Θ ι ν τ η ς ά ρ χ η ς ά Π ο τ η ς
α ι λ ί ι α η ς Ε ί ι ρ ή ν η ς ά Π έ ι β ι ι ν ε δ ε ι ν ο τ έ ρ ι α δ ι η μ έ ρ α ι α ύ ξ α ..
ν ο μ έ ν η Κ α Ι cΙ μ έ ν ό Π ο δ ο ί τ ω ν ε ί Κ ί ο μ ά χ ω ν έ Π ι τ υ χ ό ν τ ε ς
α ο ι
ι
λ έ ω ς ό μ φ ρ ο ν ο ς ι τ ο σ ί Ν ι κ η φ ρ ο
ι
έ ζ ή Τ Ι έ π ι μ ν ω ς
Π ι ρ ό ς τ η α λ λ η Υ ε ι ι κ μ ε ρ ρ ι θ μ ί ε ι 't10U ρ ά ι υ ς κ α Ι
Ε κ κ λ η ο ι ι κ ά ς ί Ι Ι Τ μ ί α ς Δ ι ό π ρ ι β η ι α ν ε Ι ς
τ ά ς φ ο β ε ρ ω τ έ ρ α ς τ ω ν κ ο τ α π ι έ α ε ω ν
κ α 1 τ ω ν Κ α τ α Χ Ρ ή α ε ω ν ι έ Π ι ή Ι τ ε ς ρ ό ς
δ φ ε λ ο ς τ δ η ι μ ι ο ι ί ο υ τ ά Λ ε ί σ τ τ ω ν έ ν τ α ί ς ν ί ς ά φ ι ε
ρ ω μ ά τ ω ν
ί
τ ά δ ο ί ι α Ο υ Υ έ κ ε ι ν τ ο έ ξ ά ν υ π ο Λ ο ι Υ ι α τ ω ν Xpu­
σ ώ ν α
ι
ρ ρ ω ν θ η α υ ρ ω ν
ι
κ α ά ι α φ α ν δ ν ι ε ύ λ σ ϊ τ ε ς
, , Κ '

Ε Ι
Τ η ν μ ν η μ η ι ν ί ω α ν τ ι Έ •
O
c: δ , c: , , Π λ ' - c:
» Ι ε μ ο ν α χ ο ι υ π ο τ η ν α ρ χ η γ ι α α τ ω ο ς τ ο υ η
γ ο υ μ έ ν ο υ τ ή ς Μ ο ν ή ς τ ο υ Σ α κ κ ο υ δ ί ω ο ς κ α ι τ ώ ν ά ν ε
ψ ι ώ ν α υ ι τ ο υ Ι ω σ η φ κ α ι Θ ε ο ι δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ δ ι ό
, λ c, δ "" "" λ '
τ ι α π ω ε ι σ α ν η ι α χ ε ι ρ ι σ ι ν τ ω ν τ η ς π ο ι τ ε ι α ς ε κ ε κ τ η ν
, c:,' , λ
τ ο π ρ ο τ ε ρ ο ν ω ς κ α ι τ α ε κ τ α υ τ η ς κ τ η μ α π α κ α ι ω φ ε η μ α
τ α δ ε ν ε π α υ σ α ν έ π ι δ έ κ α ε τ η τ α ρ ά τ τ ο τ ε ς τ η ν π ο λ ι τ ε ί
C0' κ α ι έ π ι κ α λ ο ύ μ ε ο ι τ η α ν τ ί λ η ψ ι ν τ ο υ π ά π α Ρ ώ μ η ς
ώ ς τ ή ς Θ ε Ι Ο τ ά τ η ς τ ώ ο λ ω ν κ ε φ α λ ώ κ ε φ α λ ή ς τ ο υ
, " - , λ Μ
κ ο ρ υ φ α ι ο τ α τ ο υ π α τ ε ρ ο ς π α τ ε ρ ω τ ο υ ι σ α γ ε ο υ α κ α
ι ω τ ά τ ο υ κ α ι Λ π ο σ τ ο λ ο κ ο υ π α τ ρ ό ς ώ ς τ ο υ ε χ ο ν τ ο ς τ α
π ρ ω τ ε ί α θ ε ό θ ε ν κ α ι ώ ς δ ε ξ α μ έ ο τ α ς κ λ ε ί ς τ ο υ Ε υ α ι Υ
γ ι ε λ ί ο υ π ό ς Χ ρ ι σ τ ο υ δ ι α μ έ σ ο υ τ ο υ τ ώ ν Α π ο σ τ ό λ ω ν
, Κ δ λ ι ο λ
π ρ ω τ ο ο τ τ α τ ο υ α τ ο π ι ν ε μ α Ι τ α ε π ι τ η ς ο α σ ι ε ι α ς
λ "" Κ λ ' , δ
Μ ι χ α η τ ο υ ο υ ρ ο π α α τ ο υ γ ε ν ο μ ε ν ο ι π α ι ν τ ο υ ν α μ ο ι ε τ ρ α
λ ζ 'c, ""
π η α ν α ι μ ε ι ι κ τ ο ι κ α τ α τ ω ν μ η α σ π α ο μ ε ω ν τ ο υ π ο τ η ς
Ζ Ο Ι κ Σ υ ό δ ο κ α θ ι ε ρ ω θ έ ν τ α Ό ρ ο ν έ φ α ρ μ ό ζ Ο Ι τ ε ς
δ ι α τ ώ ν ί ε Ο κ ρ φ ί ω ν έ ν ε ρ γ ε ι ώ ν α υ τ ώ ν τ ο Cα σ ι λ ι κ ό ν δ ι ά
τ α ι μ α δ ι ο ύ έ π ε ά λ λ ε τ ο κ ε φ α λ ι κ η τ ι μ ω ρ ί α κ α τ ά τ ώ ν
τ ε ρ ο δ ο ξ ο ύ ν τ ω .
"" Ι Ο λ " λ
» Δ υ τ υ χ ω ς υ μ ο ο υ α ι π ρ ο τ ρ ο π α ι α π ε ι α ι κ α ι α ν α
λ ο γ ο ι τ ι μ ω ρ ί α ι π ρ ό ς α υ τ ο υ ς α π έ η σ α ν μ ά τ α ι ο ι Τ ό δ ε λ υ
·80
π η Β ό τ ε ρ ο σ τ ι τ α Μ ο ν α χ ι κ α τ ά γ μ α τ α κ α ί τ ο ι κ α λ ω ς έ
, Ι r;, δ λ ί θ ' ζ C ι
γ ι γ ν ω σ κ ο σ τ ι ε ν ε κ α ι ι ω φ ε ε ι α ς ε υ σ ι α ο ν ω ς μ η 00­
φ ε ι λ ε τ α ς ί ε ρ ο ο τ έ ρ α ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ώ ς
π ρ ο ς τ α σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α ζ η τ ή μ α τ α κ α ι κ α τ α π ρ ο έ δ ι δ ο ν τ ά
τ ι μ α λ φ έ σ τ α τ α τ ο υ έ θ ν ο υ ς σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α ο μ ο ο ς π ρ ο ς έ π ι
κ ά λ υ ψ ι ν τ ω ν π α ρ ε κ τ ρ ο π ω ν α υ τ ω ι Υ Ι η σ ο υ ι τ ι κ τ ψ τ ρ ό
π φ έ σ ο φ ί ζ ο ν τ ο ζ η τ ο υ ν τ ε ς ν α δ κ α ι ο λ ο γ ή σ ω σ ι ν έ ν θ ε ν μ ε ν
τ η ε Ι ς τ α κ α θ α ρ ώ ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ α π ρ ο λ ή μ α τ α έ π έ μ σ ι
τ ο π ο ι ν κ ο υ ν ό μ ο υ δ ι α σ τ ρ έ φ α ν τ ε ς έ π ι τ ο ύ τ φ τ α κ ε ί μ ε ν α
τ ή ς Κ α ι ν ή ς Δ ι α θ ή κ η ς t",c;> Ι ό π ε μ α τ η ς Χ Ρ Ι ι α ν ι
__ , .." » ,. tl , ,
κ η ς π ι σ τ ε ω ς μ α ρ τ υ ρ ε ι τ ο υ ν α ν τ ι ο ν Ο Τ Ι ω ς π ρ ς τ α ς σ υ Γ ν ε ι
δ ή ε ι ς ή π ε θ ω κ α Ι ο ύ χ ή α ε Τ ν α ι τ ό κ ι ρ ι ώ α τ ι ό π λ Ο Υ
Σ ν θ ε ν δ έ τ ή ν ε Ι ς τ ά τ η ς ι α τ λ η ς έ π έ μ β σ ι ν τ ο υ π ά π α
Ρ ώ μ η ς Μ 124, 150- Ν 204 - Π 233)4, 259)_
Ε ν τ α υ θ α ό α γ ι ο ς κ α τ η γ ο ρ ε ί τ α ι ύ π ο τ η ς Μ ο ν α χ ή ς
ό ς μ έ γ α ς ψ ε ύ σ τ η ς δ ι ο σ α ε γ ρ α ψ ε α π ε ρ τ α ρ α χ ώ δ ο υ ς
δ ε κ α ε τ ί α ς έ ν Β υ ζ α ν τ ί φ ε ν ε κ α τ ω Σ τ ο υ δ ι τ ω ν π ε ρ ί έ
π ι σ τ ο λ ή ς τ ο ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ π ρ ο ς τ ο ν π ά π α ν Α έ ο τ α
τ ο ν r' κ α ι γ π ε ρ ι ί ε ρ ο κ ρ υ φ ί ω ν έ ν ε ρ γ ε ι ώ τ ω ν Μ 011 α
χ ώ ν κ α τ α τ ώ ν ε ί Κ Ο μ ά Χ Ο Ο ν μ ε τ α τ η ν Ζ Ο ί κ ύ ν ο δ ο ν
Π ρ ι ν έ ξ ε τ ά σ ο ο μ ε ν τ α ς ό ν ω τ έ ρ ω κ α τ α τ ο υ ά γ ί ο υ κ α
τ η γ ο ρ ί α ς σ ο υ έ φ ι σ τ ώ τ η ν π ρ ο σ ο χ η ν έ π ι τ ω ν έ ξ η ς δ ύ ο
σ π ο υ δ α ί ω ν φ ρ ά σ ε ω ν τ ο υ ν ε ο φ α ν ο ύ ς φ ω σ τ ή ρ ο ς κ α ι τ α
,., , , c " ι ι
ο π ο ι α ς σ κ ο π ι μ ω ς α π ε σ ι ω π η σ ε ν η κ α τ η γ ο ρ ο ς τ ο υ ε κ τ η ς
ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι κ ο π ή ς τ ο ά γ ί ο υ α τ Ο ά ν α φ v ε ν
ζ ή τ η μ α τ ω ν σ ε π τ ω ν ε l κ ό ν ω ν έ λ ύ
θ η κ α τ ε ύ χ η ν ό Ρ ι σ τ ι κ ω ς κ α ι . π Ρ ο ς
τ Ο Π ν ε v μ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς σ υ μ φ ώ
Μ Υ δ \ , λ
Τ

ν ω ς Ι ε τ ε ρ ο ι ε π ρ ε π ε ν α ε ι π υ ι α ν α ε κ φ ρ α σ ι α
κ ω ν ι κ ω ς κ α ι σ α φ ώ ς τ η ν π λ ή ρ η ά ν τ ί θ ε σ ί ν τ ο υ π ρ ο ς τ ο υ ς
ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο υ ς κ α ι τ η ν ά π ό λ υ τ ο π ί σ τ ι ν τ ο υ π ρ ο ς τ α ς σ ε
π τ α ς ε Ι κ ό ν α ς Κ α ι μ ό Ο δ ι α τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ό τ α σ ι ν α υ
τ ο υ ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν 100% ν α ε υ σ τ α θ ή σ υ π ο τ ε κ α τ α υ
τ ο υ ο ί α δ ή π Ο τ ε κ α τ η γ ο ρ ί α ω ς . ... ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο υ Ε π ί σ η ς
λ , , ", ,
α Ι Υ Ο ν κ α τ ω τ ε ρ ω α ν α φ ε ρ ο μ ε ν ο ς ε ι ς τ ο υ ς ε ι κ ο ν ο μ α χ ο υ ς
Ο ό π ο ί ο ι μ ε τ α τ η ν Ζ Ο Ι κ έ Π ε ζ ή τ ο υ ν π λ η ν τ ώ ν π ο λ ι τ ι
.3·1
κ α μ ε τ α ρ θ μ ι ι ε ω ι ν κ α ι έ κ κ λ η σ ι σ τ ι κ α ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς
, λ θ Ι
α φ ε ι τ α α κ ο ο υ α κ α τ α κ ρ ι ν ω ν τ η ν σ τ α σ ι τ ω Ί
Δ ι ό π ρ ο έ η σ ν ε Ι ς τ α ς φ ο ε ρ ω τ έ ρ α ς τ ώ κ α τ α π ι έ
ι ι ε ω ν κ α Ι τ ώ κ α τ α χ ρ ή σ ε ω ν έ κ π ο ι ή σ α ν τ ε ς π ρ ό ς ο φ ε λ ο ς
τ ο ϊ ί δ η μ ο σ ί ο υ τ ά π λ ε ί σ τ α τ ώ ν έ τ α ί ς Μ ο ν α ί ς ά φ ι ε ρ ω μ ά
- δ C , Cf" Ν
τ ω ν •.. » Π α ρ α τ α υ τ α ι α τ η ν ι ε ρ ο κ α τ η Ύ ο ρ ο ν ο α Ύ ι ο ς ε
, C Ι Ο \ \ \ Κ ι
κ τ α ρ ι ο ς υ Π ι ε ρ σ α ι Ί ε ι κ α ι α υ τ Ο Ί α κ ο μ η Τ Ο ο π ρ ω υ ι μ α
ε Ι ς τ ή θ η ρ ι ω δ ί α κ α ι τ ή ν λ ύ σ σ α κ α τ ά τ η ς Ό ρ θ ο δ ρ
ξ ί α ς σ 121).
Α Έ ξ ε τ ά σ ω μ ε υ τ η π ρ ώ τ η κ α τ η Ύ ο ρ ί α π ε
ρ ι τ η ς τ α ρ α χ ώ δ ο υ ς η τ ο ι δ ε κ α ε τ ί α ς έ ν Κ ω ν λ ε ι έ ε κ α
τ ώ Ί Σ Τ Ο υ δ ι π ώ ώ ς γ ρ ά φ ε ι ό α Ύ ι ο ς ' Α ν ά Ύ κ η π α σ α σ π ω ς
, " \ Ι δ
Υ ω ρ ι σ ω μ ε π ρ ω τ ο ι ς π ε ρ ι π ο ι α ς ε κ α ε
τ ί α ς δ μ ι λ ε ί ό τ η ς Α Ι γ ί ν η ς ν ε ο λ α μ π ή ς ά ι σ τ ή ρ Ε π ε ι
δ ή ό α Ύ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό μ ο υ μ ε τ ά τ ο υ ά δ ί ε λ φ ο υ τ ο υ Ι ω σ η φ
Θ ε σ σ α λ Ο Ι κ η ς κ α ι τ Γ έ ρ ο ν τ ό ς τ ο υ Π λ ά τ ω ν ο ς κ α ι τ ε δ ι
, θ \ δ - 809 ' ξ , , C ­
κ α σ η ν υ π ο τ η ς σ υ ν ο ο υ τ ο υ ε ι ς ε ο ρ ι α ε ι ς τ α ς
γ γ υ ς Π Ρ Ι Ύ κ η π ο ν Υ ή σ ο υ ς ε Ζ ν α ι δ η λ ο ν σ τ ι ή δ Έ κ α ε τ ί α ά
φ ο ρ ε Ι ς τ ο π Ρ ο τ ο υ 809 χ ρ ο ν ί κ Ο δ ι ά ι η μ α t Η
τ ι μ ω ρ ί α τ ώ Σ τ ο υ δ ι τ ώ ν π ε λ ή θ η ύ π ο τ η ς σ υ ν ό δ ο υ λ ό γ ι ρ
τ ο υ σ τ ι ή ρ ν ο υ ι ν τ ο o{jToL ά δ ε χ θ ο ϊ ί ν τ η ν ο Ι κ ο ν ο μ ί α ν π ο υ
,. έ δ ξ C C δ ' ' U \ , Ν
ε π ε ι ι ε α υ τ η ω ς κ α ι ο π ρ ο ε ρ ο ς τ η ς Ύ ι ο ς ι κ η φ ο ρ ο ς
\ C "1 ' .1 C ,. - , " , λ
ε l ς τ ο ν ι ε ρ ε α ω σ η φ Τ υ ν ο π ο ι α ν φ η κ ε ε κ ν ε ο υ α ε ι
τ ο υ ρ γ ύ μ ε τ α τ ή ν ε κ τ ι σ ι ν τ η ς ό κ τ α ι ε τ ο υ ς ά ρ γ ί α ς τ ο υ λ ό
γ ι ρ τ η ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ς λ ο γ ί α ς π ο υ ε κ α Ί ε τ ώ ν γ ά μ ω Υ
τ ο υ α ύ τ κ ρ ά ρ ς Κ ω ν ν ο υ τ ο υ Σ Τ
tO Ι σ τ ο ρ ι κ ό ς έ ν τ α ϊ ί θ α Τ Ο ί ζ ε ι σ τ ι π λ ή τ η ς ά ω τ έ ρ ω
, , C , λ δ - δ
ι τ ι α ς ο κ υ ρ ι ω τ ε ρ ο ς Ο Ύ ο ς α ι ν τ ι ρ α σ ε ω ς τ ω τ υ ι
χ C λ - δ ' ς , ,
τ ω Τ Ο η α π ω ε ι α τ η ς ι α χ ε ι ρ η σ ε ω ς η ν ε κ ε κ τ η τ ο μ ε
χ ρ ι τ η ς π τ ώ σ ε ω ς τ η ς α σ ι λ ί σ σ η ς Ε Ι ρ ή ν η ς (802) τ ώ
έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ κ α ι έ π ο λ λ ο ί ς τ ώ Ί π ο λ ι τ ι κ ώ ν Π α Ύ μ ά
τ ω Π 288). Έ π α ν α λ ο ο ό α Ύ ι ο ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ
ι ι τ ο ρ ι κ ο υ EneEmE, ώ ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν ι τ ο ί Ι Ι Ί δ ε ό τ ω ς κ α Ι
τ ή ύ π ό θ ε ο σ ι τ η ς π α ρ α σ χ ε θ ε ί σ η ς Ο Ι Κ μ ί α ς ε Ι ς τ ό ν ί ε ρ έ α
, Ι ω σ ή φ κ α ι τ ή δ υ σ φ ο ρ ί α Ί ε κ α τ ο τ ό υ τ ω Μ Ο Ί α χ ώ ν
82
δ ι σ ι μ η ό μ ι λ ή σ α ς δ ι ό λ ο υ π ε ρ ι α ύ ι τ ή ς έ ν ε φ ά ν ι σ ε τ ς
Σ τ ο υ δ ί π ς σ τ ι Θ μ ά χ ο ν τ ο δ ι α τ η ν δ ι α χ ε ί η σ ι ν κ α ι μ ό ν ο ν
η ν π ώ λ ε ι σ α ν π ρ ά γ μ α μ η ά ν τ α π ο κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ν ε Ι ς τ η ν ά
λ ή θ ε ι α ν ε σ τ ω κ α ι α ν δ ε χ θ ώ μ ε ν σ τ ι ο π ι σ θ ε ν τ ή ς ά ν τ ι δ ά
σ ε ω ς τ ώ ν τ ο υ δ τ ώ ν δ ι α τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω ο Ι κ ο ν ο μ ί α ν έ κ ρ ύ
π τ ε τ ο ή δ υ σ φ ο ρ ί α τ ω ν δ ι α τ η ά λ λ α γ η ν τ ώ ν έ κ κ λ η σ ι ι α
- ι
σ τ ι ι κ ω ν π ρ α μ α τ ω ν
λ δ θ - , δ ' Ν '
ν π α ι ν ε χ ω μ ε ν α ν α φ α ν ο ν ο τ ι ο α γ ι ο ς ε κ τ α
Η , C ξ C δ ι δ ι
ι ο ς ε π ρ ε π ε ν α υ π ο σ τ η ρ ι Ί ο π ω α η π ο τ ε τ ο υ ς τ υ ι ι τ α ς
τ ό τ ε δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι έ τ ε ρ ο ν π ρ ό λ η μ α δ ι ό τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ή ς
Σ Ν ό δ υ τ ή ς ε Π Ι α λ ο σ η ς τ η ν ο ι ν η ν έ τ ύ γ χ α ν ε ν ό π ο
λ υ ς α γ ι ο ς Ν ι κ η φ ό ρ ο ς υ ν ε π ώ ς δ ε χ ό μ ε ν ο ι σ τ ι δ ε ν ε
, , ι , ':11
π ρ ε π ε ν α κ α ν Ί τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι α ν π ο υ ε κ α ν ε κ α τ η γ ο ρ ο υ μ ε ν
α ν τ ί τ ο υ ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ Ο ν α γ ι ο ν Ν ι κ η φ ό ο ν η μ ε ί
ι ι σ ε δ ε σ τ ι μ ε τ α τ η ν έ π ι σ τ ρ ο φ η έ κ τ ή ς ε ξ ο ρ ί α ς τ ώ ν
τ ο υ ό ι τ ώ ν (811) ε γ έ ν ε τ ο σ υ μ φ ι λ ί ω σ ι ς μ ε τ α ξ υ α τ ω ν
κ α ι τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ι κ η φ ό ρ ο υ σ σ τ ι ς τ ι ε λ ι κ ώ ς έ τ ι μ ώ ρ η σ ε ν έ κ
, 'c ι '1 ι ',C' , ι Κ
ν ε ο υ τ ο ν ι ε ρ ε α ω σ η φ μ ι α κ α ι ο ν ε ο ς α υ τ ο κ ρ α τ ω ρ ov­
' τ λ λ ' " ι Β λ ι
f!o:maλ α τ η ς η τ ο ι α ν φ ι α Π ο σ κ ε ι μ ε ν ο ς π ρ ο ς α υ τ ι ε
π ε ι ς π ά ι σ ο ν δ ύ σ κ ο λ ο ν ε ί ν α ι ν α κ ρ ί ν ω μ ε ν τ ά ς π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν
ά γ Ι ω ν ά δ ε λ φ έ ά φ ο υ π ο λ λ ά κ ι ς ά γ ν ο ο υ μ ε ν η μ ά λ λ ο ν ά
δ υ ν α τ ο υ μ ε ν ν α κ ρ ί ν ω μ ε ν α λ λ α π ο λ υ Ε γ γ τ ε ρ ο ή μ ω ν κ α ι
λ
' C λ ' ι Π ' θ δ ' ξ ­
:mo υ α π ο υ σ τ ε ρ α π ρ α γ μ α τ α ρ ο σ ε ς ε τ ο ε η ς σ π ο υ
δ α ε π ι ι ι σ ι ν τ ο ύ τ ο ι ς σ τ ι δ ε ν ε ύ Ρ ι σ κ ό μ ε θ α
κ α τ α τ η ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ό τ ω ν ε l ς
, " Ο Ι δ CI"
ε ι Κ ο ν μ α Χ ι κ η ν π ε Ρ ι ο ο ν κ α OGOf'V α υ τ η η ρ
χ ι σ ε κ δ ε υ τ έ ρ ο υ τ ο 813 σ τ ε α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ ε γ έ ν ε τ ο Δ έ
001' Ε Ι ό Α ρ μ έ ν ι ο ς
Α κ ο ύ ω ν δ ε α γ ι ο ι Υ Ν ι κ η φ ό ο μ η ν ο μ ί σ υ ς σ τ ι π ρ ό
,- Ι Ο Ι ό λ '
κ ε ι τ α ι mEe' μ ι κ ρ ο υ τ ι ν ο ς π ρ ο σ ω π ο υ κ α ν ι η ε ε
ξ , δ ' C'l" θ '2 Ι θ ' ι δ Ι
ε Oetq, ε ι Κ α ε τ ι α ι ι π ο υ ο η ε ν α κ α ι ε κ ο ι μ η η α ν τ ρ α
σ α ς σ φ ο ρ δ ώ ς σ τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω α ύ τ σ κ ρ ά τ ο ρ α χ α ι τ η ν π ο Λ ι ι
Ι Ω δ ' , C ξ , CI
τ ι κ η ι ι ι τ ο υ ς ε σ η μ ε ι ω ν ε ι ο υ ν ι α α ρ ι σ τ η ς ο τ ε α
ν ή λ θ ε ν ε Ι ς τ ο ν Ο ρ ό ν ο ν ό ε ί κ ο ν ο μ χ ο ς Δ έ ω ν ό Ε Ι ό tAe­
μ έ ν ι ο ς α ι ό κ α τ α τ ώ ν ά γ ί ω ν ε Ι κ ό ν ω ν δ ι ω γ μ ο ς ά ε ρ ρ ι
θ CN ' C θ ι Ι λ - "
π ι σ η ο . ι κ η φ ο ρ ο ς ε υ ρ ε ε ι ς α ν τ ι π α ο ς α υ τ ο υ κ α ι α
33
τ ό μ η τ ο ς τ η ς α σ ι λ ι κ η ς ά σ ε ε ί α ς έ π ι τ ι μ η τ ή ς έ ξ ε δ ι ώ χ
θ η τ ο υ θ ό ο υ κ α ι έ ξ ω ρ ί σ θ η τ ο π ώ ο ν ε ί ς Χ σ ο ύ π ο λ ι
Ι " Α θ Ν C,
κ α ι ε τ α ε ι ς τ η ν α τ ο κ ι τ α κ τ ι σ ε ι σ α ν υ π α υ
τ ο υ Μ ο ν η ν τ ο υ μ ε γ α λ ο μ ά τ υ ο ς Θ ε ο δ ώ ρ ο υ έ ν θ α έ π ε
, c Α ' ξ θ
σ κ ε π τ ε τ ο α υ τ Ο Υ κ α ι ο ε ν τ φ κ ι τ ε 0et,a ε ι ς κ α ι α π ο
θ α ν ω ν Θ ε ό δ ω ρ ο ς τ ο υ δ ί τ η ς Δ ύ ο π ώ η ν ά τ ί π α λ ο ι ν υ ν
δ λ ,
υ ν ε ξ ο ι σ τ ο ι ι α Τ Ο Υ α υ τ ο ν σ κ ο π Ο Υ κ α ι φ ι ι ο υ μ ε ν ο ι κ α ι
τ ε λ ι κ ώ ς α γ ι ο ι έ ν ο υ ρ α ν φ Α ύ τ α ε Ι ν α ι ά γ α π η τ έ μ ο ι τ α
μ υ σ τ ή ι α τ ή ς ζ ω ή ς τ ώ ν ά γ ί ω ν κ α ι δ ι α τ ο υ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο ς
ή ά ξ ι ο λ ό γ η σ ι ς τ ώ ν έ ν ε γ ε ι ώ κ α ι δ ι α η μ ά τ ω ν τ ω
- θ δ δ 'c " , c.,
ι υ ε τ ω ε ι α τ η ν ι σ τ ο ι α ν τ ο σ Υ κ ι η τ κ Ο Υ ο τ ι
ο τ α ν έ π ι π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Μ ε θ ο δ ί ο υ έ γ έ ν ε τ ο ή ά ν α κ ο ι μ ι δ ή τ ώ ν
λ ε ι ψ ά ω τ ο υ ά γ ί ο υ Ν κ η φ ό ρ ο υ η ν ο ι ξ α ν τ Ο ν τ ά φ ο ν κ α ι
... 1 ,- - C' , θ ,. , 19
Eveov τ ο σ ω μ α τ ο υ α γ ι ο υ α κ ε θ α ι ο ν κ α ι α ι κ τ ο ν ε π ι
" jO 'J jO , θ ' - , λ δ α λ
ε τ η α Ο Λ α ο ε ς σ υ ν τ η θ η ε ι Υ τ ο υ τ ο μ ε τ α α μ π α ω ν κ α ι Ψ ­
μ ω ε Ι ς α σ ι λ ι κ η ν ε μ λ ό ν τ ε ς τ ι ή ρ η ε φ ι ε ρ ο ε Ι ς τ η ν
, c, δ 'jO λ ' λ Ν , ,
π ρ ω τ ε υ ο σ α ο τ ε ε η γ γ ι σ ε τ ο ο α σ ι ι κ ο π ο ι ο ε ι ς τ ο
π ο ρ θ μ ο ν τ ή ς Ά Κ θ ο π ό λ ε ω ς ε ξ ή λ θ ε μ ε τ α λ α μ π ά ι δ ω ό
α σ ι λ ε ύ ς κ α ι ή σ ύ γ κ λ η τ ο ς ε Ι ς π ο ϋ π ά ν τ η σ ι ν κ α ι σ ώ
δ α α ύ τ ο ε Ι ς τ η μ ε γ ά λ η ν Έ Κ κ λ η σ ί α ν Ί δ ο υ π ο ί ο ς
... C , δ δ C , c'
η τ ο ο τ ι μ ω η σ α ς τ ο υ ς ι τ υ ι τ α ς κ α ι ι α τ ι ο ν ε ο ς α γ ι ο ς
κ α ι φ ω σ τ η τ ή ς Λ ί γ ί η ς ovx ή ι μ α ρ τ ε χ ρ κ τ η ρ ί ι σ α ς
α ι σ τ η ω ς π ω ς τ η ν δ ι α γ ω γ η ν τ ω ν τ ο υ δ ι τ ω ε ν Τ Ι τ ο υ
, θ δ ,., , δ
π α τ ι χ ο τ ω ν κ α oaOVEV ε π ρ ο κ ε ι τ ο π ε ρ ι ο γ μ α τ ι
κ ο υ τ ι ο ς θ έ μ α τ ο ς ά λ λ α ι ά π λ ή ς τ ι ν ο ς ο ί κ ο ο μ ί α ς
τ ή ς υ ν ό δ ο υ π ρ ο ς τ ο ί ε έ α Ι ω σ ή φ ο ι σ τ ι ς ε Ι χ ε ν ή δ η
,,. - , ( ') '" δ ,.
ε κ τ ι σ ε ι π ο ι η Κ α ε τ υ ς α Ρ Υ ι α ς κ α ι α ν ε ω κ ο ι Υ Ο
μ ε ί τ ο τ ό τ ε υ π ό τ η ς υ ν ό δ ο υ ε ι κ ι ν δ ε ε ι π ο κ λ η θ
, ά λ ,. Ε λ ' λ ' - c: ξ
ν ε ο ς σ ο ς ε ν Τ Ί κ κ η σ ι ο γ φ τ η ς π ο σ τ η ι ε ω ς
ή ς έ τ ύ γ χ α ε ο δ τ ο ς ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο α σ ι λ έ ω ς
δ Σ ω ψ Ι Χ Ν Ο Ο ί ό σ ί ί ι ι Ά γ ι ι ο λ ό γ Ι Ο Υ σ '3'&5.
(*) Δ ι α ι τ ω ι ν ά ν τ έ α δ ι ω ν δ ω ι α Ι ι ο λ ο γ ο ψ ε ν τ η ν π ρ α ξ ι ι ν τ ο ί ί ά γ ω Ν ι
κ η φ ό ρ ο ο δ ε ν έ π ι ι υ μ ο υ μ ι ε ν ν α ψ έ ξ ω μ ε ν τ ή ν ά δ Ι σ ι ν τ ω ν Σ τ ι τ ώ ν
τ η ν γ ι ε ν ο μ ι έ ν η ν π ρ ό δ ε κ α ι ε ι ί ι α ς ί κ α ί τ ή ν ω ι α ι ν δ ε ό ν τ ω ς έ κ τ ψ ω
μ ι ε ν Ε ι ν τ α Ο Ο α δ μ ω ς ό Π α ά τ η ς α ω ρ δ ε ι ν ζ Ό π λ έ ν δ δ έ Ί ω ι σ ή φ
34
Π ά ν τ α τ α ά ω τ έ ω ά γ '11 Ο Ο υ σ α ή ό σ ι ω τ ά τ η έ
- Π τ , δ λ Η "c ...
ω τ ο ι α η σ α τ α ε κ α κ α ι π ε Ί ε τ η κ α τ α τ α ο π ο ι α
ο Ι τ ρ ε ί ς φ ω σ τ η ε ς έ τ ά ρ α ζ α τ η ν π ο λ ι τ ε Ι α έ ε ι δ η έ
θ ' λ 'c... l ' ,
σ τ ε η η Ί τ α ο φ ε η τ α π α ε X0'J' Χ σ ε ι α π ο τ ο υ ς ε ι
, tO ι λ Ι Ο λ
κ ο ο μ α χ ο υ ς \ ε σ ε η ς κ α ι φ ι ο χ ι σ τ ο ς σ ι ε υ ς
Μ ι χ α η λ Κ ο υ ο π α λ ά τ η ς έ α σ ί λ ε σ ε ώ ς ε ί π μ ε ν δ ύ ο
έ τ η π ο υ λ ι π ι ή δ ε κ α ε τ ί α ο π ο υ γ ρ ά φ ε ι ό Κ ε φ α λ ς .•. ;
π ο υ ε Ι α ι α ί τ α α χ α κ α ι α ϊ σ μ φ ε τ ο λ ο γ ι Κ α ί έ π α α
, Π δ ' , '2'"
σ τ α σ ε ο ι ς ... ; Ee" ι α χ ε ι η σ ε ω κ α ι μ φ ε ο τ ο ο γ ι ι κ ω
ι ο μ η χ α η μ ά τ ω έ μ ά χ ε τ ο ό α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς Κ ί α ι ο ϊ μ ε
α υ τ ο υ η π ε e ι τ η ς ά '11 α σ τ η λ ώ σ ε ω ς τ ώ '11
Ο ε π τ ώ '11 ε Ι κ ό '11 ω '11; » σ 128, 188) Κ α ι δ ι α '11 α
δ ξ , Cf'" δ ' λ θ '
π ε ι Ί π ε ι τ ρ α ω ς ο τ ι Ο Ι Ι τ ω ς E'll α τ ε η φ η nE,e" π ο ι
- δ ' C λ C , λ .."
α ς ε κ α ε τ ι α ς ω μ ι ε ι ο α γ ι ο ς π ε ι γ α φ ε ι .ε Π Τ Ο μ ε ω ς τ η ν
Ι ξ .., c' Θ δ " λ λ '
τ ε λ ε υ τ α ι α ε ο ι α τ ο υ α γ ι ο υ .. ε ο ω μ ε τ α ς π ο . α ς
κ α κ ο υ χ ί α ς δ ι α ν α ί σ Ί τ ε λ ι κ ώ ς κ α ι ndlt'll Τ Ο φ ω σ τ η
ea τ η ς Α ί γ ί η ς ο σ τ ι ι ς ε Ι χ ε τ η ν ά δ ι α τ ρ ο π ί α ν α ρ ί σ ι
δ Ι Ι Θ δ '
δ ι α τ ο σ ω χ υ α ι ω φ ρ α σ ε ω Τ α γ Ι Ο Γ Υ .. ε ο ω ρ ι τ ο ν
Ζ τ ο δ Ι τ η ν κ α ι τ ο ς σ υ α θ λ η τ α ς α τ ο υ ώ ς τ α ρ α χ ο π ο ι
ο ύ ς ... » σ 148) Ί δ ο υ π ά τ ε ρ ο ϊ κ α π ο ι τ η ς έ π ι π ο λ α ι ό
τ φ ο ς ... Δ ι ί λ λ έ π ο χ η ε γ α φ ε Ι Ι ό α γ ι ι ο ς κ α ι ά λ λ η π ε
ρ ι γ ρ ά φ ε ι ή Ι ε ρ κ α ή γ ρ ς ά λ η θ ω ς ά γ ο ο υ σ α «:mEet τ ω
.1' ο Ι Ο .., Ι Ν ' δ θ ,
υ ι α ε ο ι ο τ α ι α γ ι ο ς ε κ τ α ι ο ς ε ν ε π ε υ μ ε ι ι ν α
τ α ε ώ σ ι τ ο υ ς Σ τ ο δ ί τ α ς γ ά φ ω τ α ά ω τ έ ρ ω ά π λ ώ
ή θ ε λ ε ν α δ ι α τ υ π ώ σ ι τ ο δ υ ι χ τ ά τ ι Κ ε ι μ ε ι ν ι

κ ό τ ε ρ ώ ς
Ι ,,,.., , Μ Ε
ε π ι σ τ ε υ ε τ α α ι τ ι α τ η ς σ υ Υ Κ ρ ο υ σ ι ε ω ς ο α χ ω κ α ι κ
' λ Π λ Ι , "c , Η
Κ λ η ι σ ι α ς ι α κ α ι ο ι τ ε ι α ς π ρ ο σ ε τ ι κ α τ α τ η ν υ π ο ψ ε ι
, " δ
μ η ε ι κ ο 'JI Ο μ α Χ ι κ η 'JI Π ε e ι ο ο '11. ο ι α ι υ τ
ά λ λ ω ς τ ε δ ε ν δ ι σ τ ά ζ ι ε Ι ς α λ λ η σ ε λ ί δ α τ ο υ ε ρ γ ο υ τ ο υ
, δ ' .., λ ι ,
π ε ι γ ρ α φ ω τ ο υ ς ι ω γ μ ο υ ς τ ω ε ι κ ο ι ι ο φ ι '00'11 π τ ο υ ς
ά τ ι π ά λ ο υ ς τ ω ν έ π ι Λ έ Ο τ ο ς Ε (812-820) ν α γ ά Ψ Ί
«'Ε π ι π α σ ι δ ε δ ι ε Ι Ι ε γ ή θ η μ έ γ α ς κ α δ ε Ι ο ς δ ι ω γ ι μ ό ς
c, θ f , ,c, , 31 ι δ
θ

κ α 0'11 ε π α Ο Ί Ι ε Π σ κ ο π ο ι μ ο α χ ο ι κ α ι η γ ο μ ε ο ι π ο ς t";
ε χ ε η δ η -ί ι κ α ι ν ώ ς τ μ ω ρ η Α ί π λ ι τ ι κ ι α Ι Κ σ α ά ι ι ς κ α Ι δ ι ω τ ή
φ Σ ς τ η ς Π ί α ρ ά ε ω ς δ ε ν έ π έ ε σ δ ι ε μ ί α ν π λ έ ρ α σ ι ν Ά Ι Σ μ φ ό Ρ Ι υ
Ο ι κ ι ρ ι ε ι α ς "
1
R. ,;
,
.. " Ν " "
σ κ λ η τ κ ι κ α π α τ ρ ι κ ι ο ι γ υ ν α ι κ ε ς κ α ι XOeaL, κ α ι τ ο
Cl ι ,\' , Λ ι Ι ,

α ρ ά δ ο ξ ο τ ι Ε ι ς τ η ν ε α ν κ α τ α σ τ ι α σ ι ν τ ω ν π ρ α γ ι μ α π ω
π ρ ο σ λ θ ο π ο λ λ ο ι τ ω ν γ ε ν ό μ Ε ι ε π ε ι τ α τ υ
φ λ ο ν ό ρ γ α ν ο ν τ η ς π ο λ ι τ ι κ η ς ά ρ χ ή ς Κ α ι μ ό l' Ο l'
ό Σ τ ο v δ ί τ η ς Θ ε ό δ ω Ρ ο ς μ ε τ ό λ ί γ ω Έ Ι έ ..
, , 'c: ,. , ,.""
μ ε Ι ε π ι σ τ ο ς ε ι ς τ α ς v γ ι ε ι ς α Ρ Χ α ς τ η ς α ν ε
ξ α ρ τ η σ ί α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ε ί ς μ ε α θ ά ρ
ι c, ι C, Λ ι Ι ':t
ρ ο υ ς ε ν ο ν ο μ Τ Ι α π α ν τ ω ν τ ω ν η γ ο υ μ ε ν ω ι ι γ κ α τ α τ ω ν α
π ο φ ά σ ε ω ν τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς α υ τ η ς Σ ό δ ο (815), γ ά
ψ α ς π ρ ο ς τ ο α σ ι λ έ α τ ο ν π Μ α Ρ ώ μ η ς κ α ι neo" τ ο υ ς
, , , 'Cl , ,
τ ι α χ α ς κ α ι π ρ ο τ ε ψ α ς τ ο υ ς ο μ ο φ ο ν α ς τ ο υ ε ι ς κ ρ α
τ ε α ν ά τ ί σ τ α σ ι ν σ
Ε
,:t' , ,.", c:' Ν ' δ
ι ς τ α ς α ω τ ε ρ ω φ α σ ε ι ς τ ο υ ι ε κ α ι ο ι α
κ ί ν ε ι ς μ ί σ ο ς κ α τ α τ ω ν ά γ ω ν ι σ μ ά τ ω ν τ ο ύ α γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ
θ θ Τ c,
eov η α ν τ ι ε τ ω ς α μ σ μ ο ν κ α ι ε π α ι ν ο ν α υ τ α ο μ ω ς
δ ε ν σ έ φ ε ρ ε ν ε ί ς τ η ν ί ε ρ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ν ν α τ α ά ν α φ έ Ρ Ί δ ω
κ α ι τ α α π ο σ ι ω π κ α τ α λ λ ή λ ω ς π ο ς έ π ι τ υ χ ί α Υ τ ο ύ ά ν ι έ
eov σ κ ο π ο ύ τ η ς
Β Ε ν σ ν ε χ ε ί π ρ έ π ε ι ν α σ ο ύ γ ρ ά ψ ω ο τ ι ο υ
δ ό λ ω ς ά λ η θ ε ύ ε ι ό Ι σ Χ Ρ Ι Ι μ ο ς τ η ς α γ ι σ ι μ ά χ ο υ ο τ ι δ η θ ε ν
c:, λ ,., c:' Θ δ ", Α '
α ι ε π ι σ τ ο α ι τ ο υ α γ ι ο υ Η ε ο ω ρ ο υ π ρ ο ς τ ο ν π α π α ν ε
τ α τ ο ν Γ ε ϊ α ι ό θ ο ι Π ά ν τ ε ς τ α ς δ ε χ ό μ ε θ α ώ ς γ ν η
, , δ ,,:> , :>, Ε λ λ '
σ ι α ς κ α ι υ ν α σ α ι ν α τ α ς α ν α γ ν ω σ Ί ς ε ι ς τ η ν η ι Κ η ν
Π α τ ρ ο λ ο γ ί α τ ο ύ MIGNE ε ί ς τ ό μ 99, σ τ η λ 1017­
,:> " , , ,
1 028 . Ε ι ς τ ο ν α ν ω τ ε ω ι σ χ υ ρ ι ι σ μ ο τ η ς τ η ν Π ρ ε σ ρ ε
ό Δ ο σ ί θ ε ο ς ο σ τ ι ς ά ρ ν ε ί τ α ι τ ή Υ η σ ι ό τ η τ ά τ ω κ α ι τ ο ν
ό π ο ί ο ά φ ε λ ώ ς π ι χ π ε ύ ε ι ώ ς ά λ ά θ η τ ο ν κ α ι σ υ ε χ ω ς τ ο ν
, λ ,t, :> - :> δ ' C:'E λ ' , :>
α π ο κ α ε ι κ α ι α γ ι ο ν ε ν φ ο υ ε π ο τ ε η . κ κ η ι σ ι α τ ο ν α
, 1: ι ,.., ,,:., , ,
ε κ η ρ ε ν ω ς τ ο ι ο υ τ ο ν π α ρ α τ η μ α ρ ε τ η ν ι φ ι α ν κ α ι
τ ο ζ η λ ο ν τ ο ύ ο δ ρ ό ς Α π ο ρ ω δ ε π ω ς δ ε δ ι α φ ω ν ε ί ρ ι
ζ ι κ ω ς μ α ζ ί τ ο υ ά φ ο ύ έ κ ε ί ν ο ς δ έ χ ε τ α ι Ω Σ Ε Γ Κ Υ Ρ Ο Ν
Τ Ο Π Τ Ω Ν Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν έ φ α υ τ η
ά π ο ρ ρ ί ι τ τ ε ι κ α ι τ ο τ ω ν Ν ε ο η μ ε ο λ ο γ ι τ ω !
Ι δ :> δ λ δ ' θ ' θ
ο υ α ε φ ε ι τ ο υ ν τ α ι ν α φ α σ Ί ο α ρ ω π ο ς
c, ,., " , Α λ λ α t'"
ο τ α ν σ τ ε ρ η τ α ι κ ρ ι σ ε ω ς κ α ι τ α ε ι ν ο φ ρ ο σ υ Ι η ς ...
, δ δ r')' Ι ,..
ε χ ι σ ω μ ε ν ι α ν α ι ω μ ε ν τ α π ι ε ρ ι η σ υ ι τ ι μ υ
λ ε γ ό ε ν α κ α ι κ ε φ λ ι κ η ς τ ι μ ω ρ ί α ς τ ώ ν ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν tO
σ τ ο ρ ι κ ο ς σ α φ ώ ς ν α φ έ ρ ε ι σ τ ι ο ί Μ ο ν α χ ο ι κ α τ α τ η ν
μ ε τ α Τ Ί ν Ζ Ο κ ο μ ε κ η ε π ι κ ρ ά τ η σ ί ν τ ω ν ε Π ι ε ι σ α ν
, :» , Μ λ ' Α ,:» δ ' δ
τ ο ν α υ Τ Ο ί κ ρ α τ ο ρ α . ι χ α η τ ο ν ν α ε κ ω σ ι α τ α γ μ α
θ α ν α τ ι κ η ς π ο ι ν η ς κ α τ α τ ώ ν α ο ρ ρ ι π τ ό ν τ ω ν τ α ς α π ο φ ά
"'" Ζ Ο Ι , :» λ ξ , u
σ ε ι ς τ η ς ι κ γ ρ α φ ω ν ε π ι ε ε ι η μ ε ι ω τ ε ο τ ι κ α
τ α Θ ε ο φ ά ν η ν ή π ρ ώ τ η π ε ρ ι θ ι α α Τ κ η ς noL"Vfjc; π ό φ α
σ ι ς ε Ι χ ε γ ί ν ε ι τ α ί ς Ν ι κ η φ ό ρ ο υ τ ο ύ ά γ ι ω τ ά τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ
, λ λ :» ι "'" :>, Κ ' c, θ
χ ο υ κ α ι α ω ν ε υ σ ε ο ω ν ε ι σ η γ η σ ε σ ι ν α ι ο μ ω ς τ ο π ι α
, "f"" C , δ :>, '"
ν ω τ ε ρ ο ν ε ι ν α ι ο τ ι ο π α τ ρ ι α ρ χ η ς ε ν ο υ ς ε π ι μ ι κ ρ ο ο ι ε ι ς
τ α ς α π α τ ή σ ε ι ς τ ω ν ά λ λ ω ν ε σ ε ώ ν δ η λ α δ η τ η ς μ ο ν α
χ ι κ ή ς φ α τ ρ ί α ς ... » Π 259)
Τ α ύ τ α ώ ς φ α ί ν ε τ α ι ε π η ρ έ α σ α ν ί κ α ι ν ώ ς τ ο α γ ι ο ν ω
σ τ ε ι ν α γ ρ ά Ψ τ α ε ρ ι Ι ε ρ ο κ ο υ φ ί ω ν κ α ι Ί η ο υ ι τ ι κ ώ ν
) ,.. " Δ λ
ε ι ν ε ρ γ ε ι ω ν κ α ι ι τ ρ ο π ω ι ν ε ν α π ο ι κ ε ι ε τ α ι ν α ε η ρ η σ α ν
Ι
e, ,..., Μ "'" θ ,..",
ο υ τ ω τ ι ν ε ς ο ν α χ ω ν κ α 0(/01/ n(JJ'JI(l:OV π α Ο ι τ ε τ ω κ α ι
ύ π η ρ χ ο ι ν κ α ι θ α ύ π ά ρ χ ο υ ι ν ο ι α ν ά ξ ι ο ι τ ο ύ Π Ρ Ο Ο ρ μ ο ύ τ ω ν
:> δ ' ι " ", ξ "'" ξ
ο υ ε Π τ ε ο μ ω ς π ι σ τ ε υ ο μ ε ν ι ν α ε π ρ α α ν τ ο υ τ ο Ο ι ε α ρ χ α ι
"" "" θ ' t, ι δ c Θ δ
τ ω ν Τ υ ι τ ω ν κ α Ο ι ι ο ν ο α γ ι ο ς .. ε ο ω ρ Ο ς ε ι ς ε π ι ι σ τ ο
λ ή ν τ ο υ π ρ ο ς Θ ε ό φ ι λ ο ν Ε φ έ σ ο υ μ ε τ α ξ υ τ ώ ν ά λ λ ω ν τ ο
ζ ξ "'" , δ θ ' Κ ' ,
ν ι ε ι κ α ι τ α ε η ς σ η μ α ν τ ι κ α ι α τ ο ε μ α μ α ς α ι τ ι
λ έ γ ο μ ε ν π ε ρ ι τ ο ύ μ η ε π ι τ ρ έ π ε ι ν κ τ έ ε σ θ α ι α ί ρ ε Τ Ι Κ ύ ς
ο υ δ έ γ ε κ α τ ε ύ χ ε ι θ

α ι κ α τ α ρ θ α ι α υ τ ώ ν σ υ γ κ ε χ ώ
ρ η τ α ι ή μ ί ι ν Μ Ρ .G. 99, 1484 Β )6.
Σ υ ν ε π ώ ς ό α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ε κ φ ρ α θ ε ι ς ε Ι ς τ η ν π α
ρ ο ύ σ α ν ε ρ ί σ τ α ι σ ι ν γ ε ι ν ι κ ώ ς κ α τ α τ ώ ν ν α χ ώ ν σ υ μ π ε
ρ ι λ α ω ν ο ϋ τ ω ς ε Ι ς τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α κ α ι τ ο υ ς ά κ ρ α ί ι μ ο ν α ς
τ ω ν Σ τ ο υ δ ι τ ώ ν δ ε ν ε ξ έ φ ρ α σ ε ν έ π ι τ υ χ ώ ς τ η ν α λ η θ ή 0­
6. Ε α ν λ α ι π δ δ ι μ γ α ς Σ τ ο υ δ Ι Τ ς θ Θ θ ω ι ρ ο ι ς π α ι Ύ Ο ρ ε ό ν ά
Ω ζ , 2.' t , -,.j," θ - :>
α ι ί ε ι μ ι α τ Ι ι ω μ ι ε Υ κ α ι ί Π Ι ι σ Ύ μ ι ς ι ι ρ ε τ ι κ ς π ω ς ,l ι ε π ι ι Υ
ι
ά ο κ λ τ ι α Σ ι θ Ι τ ι σ σ α ( !) Χ Ι α Ι μ ι α ι θ τ ι α τ ι ι ι μ ι ε γ ά λ ι ο υ π σ τ ρ ό ς
Π ι α ι ρ α κ ο ό ε ι ι τ ι ι Ι τ ι α ι μ ώ ς τ δ ι Υ Θ α ι τ ς Κ σ θ Ύ τ ή Υ ό Ο Ρ ι Ι ζ ο ο α κ Ι
Χ Ι α ι ρ ω ι μ Θ ν τ α Υ γ Ι Ο Υ Π ε Π λ ε ω ς
87
_ , , 3'" C C ,
ψ ι ν τ η ς τ ο τ ε π α γ μ α τ ι κ ο τ η τ ο ς α σ χ ε τ ο ο ς α ν ο ι ι σ τ ο ι κ ο ι
, , , _ C ,
α φ ο ν κ α ι χ ε ι ο τ ε α τ ο υ α γ ι ο υ
Δ ι α τ ή ν ά ν ο ο τ έ ρ ο ο π ε ί π τ ο ο σ ν ώ ς κ α ι τ η ν έ τ έ α ν
, ι θ C ζ Μ ' ,
τ ο ι α υ τ η ν ε ν α ο α γ ι ο ς α ο σ ι α ε ι τ ο υ ς ι α χ ο υ ς
ά γ Ω ί ζ ν τ α ι κ α τ α τ η ς μ ε ι τ α ρ θ μ ί σ ε ο ο ς κ υ Ρ ί ω ς
λ ό ι τ η ς ρ τ ο ς Ρ τ η ι
J;;'" Ν '1'8()) Κ Ι κ α ι ϊ σ Υ ε ι α ι λ σ υ ς ε α
,. ". ( ..•. ,." :.'/,. .... t'T"- 't.- r •• - Ι 1'." ... ?...." • ι .... ), ';1-"."'­ .. ,. r «<. ......... .
δ υ ν α ε ι δ ι κ Ί ω ε Ά ά τ έ ν τ α
... ι .•·., ς f\'r""",' t'''''',- μ η μ ."'0'> η 1"
ξ Ο Λ Ο σ ε λ τ : κ α θ ί λ ό Ί Κ ι λ σ υ α τ ε ώ
"." γ η . ς .. η ς :' ..... ρ •• , ". , ••φ , ... . ξ .. ς
Ί 1 " .. " .'. "':' .' Ι . ':: "', .:- \c", "" .' .' ;)"," ."' • ί \} . , •.\ j
Δ ι τ τ ς δ υ Τ € ι Ά Ρ η Ί η .. ξ ν ι δ ε ο ο
ν χ ν ι ρ τ ε π τ δ ν κ α ι μ ό ν ε ό
";,", .. ,'.... ,"" " ι ι ι ... ... ... .... : ., •. ι
ν ο ο ν .κ α ι ά δ ι α φ ο ο ύ ν τ ω ν τ λ ί δ ύ λ ι κ ι λ η ;.: μ
φ ό τ ε α ε α ί ο ο ς ά π ο τ ε λ ο λ ά θ ό φ ε λ ε ς
λ ε Ι Ψ σ χ ε τ Ι Κ Ί ω σ ε ω ν ι ε Ι ς δ Ι ά θ ε α ε ί κ ο ν ο
. , , :J, θ
μ α χ κ η Ί π τ ο υ ''J'.a; κ α ι σ τ ο α Ι Υ
:" . '" , Μ " , C '\', Ο ι "., ι
ε ι κ ο ν ο μ α χ ο ν Κ ί α ι μ . ω ς π ε ι ρ α τ α ι Υ α τ π α
, , .' C , ','J δ Ι e C ., ,
ρ ο υ σ ι α σ υ ι ς .. ε κ σ η σ ε Ί ε α Ο ε ρ Ι Ο τ η ς η ι ε ρ κ α τ η
.γ ο ο ς ρ μ η ύ ι ; δ ή θ ε τ ο ς γ υ ς ;;1:ov:; '., έ ν φ α τ α
κ ό ο δ ι α ι τ έ φ ε ι τ ο ύ ς μ η ν μ έ ν η π ο λ ά κ ι ς ί τ ε
τ ο '.
π
'
λ ο υ ι
. !,
α υ
,c;......
-00-",j:.;

ovAa"
- τ
11,11;""
\",.
α ε ξ ι ι σ
. .. ι r-'·.·,I, ...
υ
.
"
Ι '-.
Ό
( .•j. .',:
. f.
.....
..
'
"
.j>'
.-.
.."
'"
,.:.
Ί

μ
ι >.

\ .J! '. r c:-- ι
., Α ι φ έ ο μ έ ς δ ·tv'<· ε ι
Γ
ο ί ς Δ ι λ
ς ε τ ε δ σ ρ ο φ ς τ ι ν ψ έ τ η Ί ς Δ
Ο η ς υ π ό Ί Ί ά κ ς Τ ι ί Ι
μ ε Τ ό Ι υ ρ ί Ο l6r/tYV' Ί ε δ ι ρ ρ ι η ι η
σ ε ι ς τ ο ν π λ η σ ί ο ν κ

μ σ ή Ί ς χ θ ρ ό Ί
λ e.. :) - '38' e - ι
δ 8,.: Ρ μ ί ι Π ό η ς χ ,(!o-yq η μ ω ι ι Ρ ι τ α ς
'" .,' '. . .'" '.
, λ - e' Θ δ ", "
ε ς τ ο φ ι ι Β ο ς Τ Ο Ύ ε ς σ
, . θ ς . C'E l' 'c Π 'J. " .. - Β 1", .•
..χ η η η . Κ {"CU:. η Α ι ε ι ι α τ ο ν '( '
, δ :) θ ' θ λ . , :).' ξ Ί ' , ­
ι Ο υ , Ι ι Υ μ ε ρ τ η ι μ α μ ι ι Ρ ε ι ς β η ς
! Ι <.> - , -'"
, Α ν α τ ο λ ή ς π ά γ μ α τ α λ ό γ φ τ ώ ν π ε ρ ί π ο ο τ ε ί ο ά ξ ι ώ
- Ρ , Τ 3 , δ ,
σ ε ο ο ν τ ο υ ο ο μ α ι ο υ π ο ν τ ι φ η κ ο ς α ς α ν ω τ ε α ..... υ α ...ε
"Ee,')' ε ί α ς .\ τ ώ Ο Υ χ ώ i τ α ς σ η ρ ι ζ Ο ϊ μ έ α ς κ α τ

α τ ο ς
ε ί ς τ η ν Δ Ι α θ η Κ η θ ε ω ρ ε ί ό ί ϊ ς ώ ς π ρ σ σ λ λ Ο ά ς
ς ί ε ρ τ έ ρ α ς .. α δ ε ς τ η ς κ κ η ί Ι α ς Ό
τ ι μ α λ φ έ τ τ υ θ μ φ ι ι ι
Κ ι τ η ρ ί ζ ε ι ώ ς , Ι η σ ο υ ϊ τ ι κ ά ς π α ρ α λ λ η λ ί ζ ω τ ω τ α ύ τ ι α ς
τ ο ς τ α ς ύ π ο κ ρ ι τ ι κ α ς κ α ι δ ο λ ί α ς έ ι ν ε ρ γ ε ί α ς τ ώ ι ν Δ α τ ι
ν ι κ ώ ν Μ α χ ι κ ώ ν τ α γ μ ά τ ω ν
Τ έ λ ο ς α γ α π η τ έ μ ο ι π ρ ι 11 κ λ ε ί σ ω μ ε ι ν τ ο π ε ρ ι Μ ο ν α
χ ώ ι ν κ α ι ε Ι κ ο ι ν ο μ α χ ί α ς κ ε φ ά λ α ι ο ν α ς έ ξ ε τ ά σ ω μ ε ν κ α Ι
,,, " ", ., c, 'c _ "
ε ν ε ι σ ε τ ι σ χ ε τ ι κ ο ι ν κ ε ι μ ε ι ν ο ι ν τ ο υ Ι Τ Ο 'onolrCW κ α τ α
' ... '''0, :)8'1., - ,- ""c ",
τ η Υ σ Υ η ε ι α τ η ς η Ε Α η σ ε σ ε ι ν ω ς σ ε σ ρ μ Π γ
,.. - "rr :1-',,..:. ,).J:A r. • ., m·'·, , {}
Λ ε Ο ζ
λ
ς Δ Ο Ί α η ς Δ ί Ι φ Ί μ ε τ ύ μ ...η
, ζ r. .' :) , , 1:' • ., '" c 1· 1:'" ,. c:
σ Ι Υ τ α υ τ η ν ε π ε η τ ο υ ι ν .. κ Ι Ι ι η π ι ω τ
ο η μ ο έ ι ε α Ι τ ά ξ ε ι ς τ η ς Κ ο ι ω ί ξ κ ι ί π ρ α ς Τ ο ι ς
ο ε ί π λ ε Έ σ ο ι ϊ ά ν ώ τ ε Ρ λ ε δ τ ρ γ σ ί τ Ι ε ρ ο κ ή
" . .' δ ι "tIW} C e ,
π ε κ ρ ρ ο ε α Τ η Υ ω ς κ α ι π α σ α ο ι α ι ν σ η π ο τ Ec'
μ ί α ν κ α ι ά ν α μ ό ρ φ ω σ ι ν ί ι λ λ α ι Κ ώ ρ ά ι ώ ς Π ς ή
π α ι ε ι α ν δ ' κ α ι τ η ν ι α ν ο η τ ι κ η ν δ ' τ α ξ ε ι ς ­ δ υ ι ν α μ ι ι ν τ η ς Κ σ ι
ν ω ν ί α ς η τ ο ι ό ο χ λ ο ς α ϊ γ υ Υ α ί κ ε ς κ α ι ο ί Μ ο ι ν α χ ο ί Η
,e λ ι α ' ,
δ ε α Ί Τ Ι ε τ ο ς α υ τ η μ ε ρ ι ς η π ε ρ ι α μ ο ν ο υ ι σ α τ ο υ ς α σ υ ς
τ ώ ν κ α θ Ε τ ώ τ ω ν η ν ή π ο λ υ π λ η θ ε σ τ έ ρ α Μ Ν

;
8
ί Π 'fj" ι V ι Ι ii , ;) " ; ,: 't1' 7 i r J'\:", Ι " '.''" '8'" Ά '" ,., ι ", ',., Α ,i (f" ,., ; ," fl , i' Ο
. / '!<.\' ,,' ,"»'ii (, J.i '!•.J Ι ,$i l:e .., fi .;;. 1% D .," ., ,"'"
Ε ί ς τ ο π ρ ο α ι ν α φ ε ρ θ ε ν κ ε ί μ ε ό α Υ ι ο ς Ν ε ι κ τ ά ρ ι ο ς
:) δ ' ... λ λ ' ,,:) ,
ο υ ε ν α κ α τ η γ ο ρ ε ι α α μ ε τ α π α ι σ η ς ι ν τ ι κ ε ι μ ε ι ν ι κ ο τ η τ ο ς
ί Ι Ν ;,.,-",", .,', ι •.... ;.; ι ι ι : .. -,,-4 ,. .. ", ; __ ;:......
ι Ύ ρ α φ ε ι τ α μ ε τ Ο Π tt. ι .. τ η ς τ ο τ σ κ ρ ο Ο ε ω
Δ τ ι Τ τ ή ν ο μ ο μ σ χ ι κ ή δ ο ι τ ο ά Ι Τ
'i'o-ri
r
:8'1'5 τ α ζ η ά π ά σ θ η σ α ϊ ι Ι Ο ί π ε ί

τ ι ρ ο ί κ ο
π ί α ι ί λ Έ μ ό ρ φ ω ι έ ν σ τ η ς Π ι ί ς δ ι ς
δ ρ ά σ ι ώ ς π ά Υ τ ο τ ε ό ά π λ ο ϋ ς ά φ ν Μ ο
'(dvxi-' κ α ι ό τ Ε olfuy κ ι ι τ ω ε σ ε κ ω ο ί δ
π ο ί ο ι π ά ν τ τ i ;f}a ι σ κ ρ ο τ ο ι ι τ ε ρ ο Χ η μ ι σ
ί Η έ Ο :Μ η π ω ς τ δ υ Ο δ ε
σ
μ ί ί

α
> σ ή μ Ρ Ο Υ ά ν α φ ρ ι κ ω ς π ρ σ ς Τ ή κ η Ί τ ο μ ί Δ ρ έ ι
--tov ο ί κ ο Ί Ι Έ ι σ μ f Η ί ς ι ε α λ ς Γ ι ρ κ τ ς
κ α ι π ο ί ο ς μ ο ρ φ ω μ έ Ί ο ς σ τ η λ ι τ ε ύ ε ι δ ε ό ν ω ς τ ά η
δ ε ί η θ έ ί τ ε ρ ο έ λ ά Χ Ι ό τ τ τ έ κ ί τ ο Χ κ α
τ τ ο ν α ς δ ε ι α τ ρ ι κ ό ν τ ρ ό π ο ε ι ό ά π λ ό ϋ λ ς
τ ο υ Θ ε ο υ ί Μ ο ι ν χ ο ί κ π ά Γ ί η μ ε ω
H:itoi'itlbijv"

α π ι ι ε μ ε
σ ν τ ω ι ε ί ς τ ά Τ Ρ Ί α Ι τ ί ι Ι ς Θ Ρ θ ό δ δ ξ ς ι Μ ό
, t, ':t ι ι ω " ι ι ':)
ι α χ η ο μ ω ς π α μ ο ρ φ ω ν Ο σ α Ο Ι Κ τ ρ ω ς τ ο ν ο η ι μ α τ ω ν α ν ω
τ έ ρ ω λ ό γ ω ν τ ο υ ά γ ί ο υ γ ρ ά φ ε ι
Κ ve. Ν ε κ τ ά ι ε Κ ε φ α λ α δ ι α ν ο η τ ι κ ω ς a'i'MiJeOL
ή σ α ν ο σ ο ι έ σ έ ν τ κ α ι ή σ π ά ζ ο ν τ ο τ α ς ά γ ί α ς ε ί κ ό ν α ς
Μ ή π ω ς ή τ ο δ Ι α ν ο η Τ Ι ί κ ω ς α ν ά π η ρ ο ς κ α ι ό α γ ι ι ο ς Ε υ α γ γ ε
λ ι σ τ η ς Δ ο υ κ α ς ό ό π ο ί ο ς π ω τ ο ς έ ζ ω γ ά φ ι σ ε τ η ν ε ί κ ό
ν α τ η ς Π α ν α γ ί α ς μ α ς ... Τ ό τ ε π α υ σ ε Μ ο τ ο υ ν α λ έ γ ε σ α ι
π α π α ς κ α ι έ π ί σ κ ο π ο ς ό θ ό δ ο ξ ο ς ά λ λ α ψ ε δ ο π α π α ς α ί
ε τ ι κ ό ς .. Τ ί π ο τ ε ά λ λ ο α 43)
Κ ι τ ι ά λ λ ο η θ ε λ ε ν α π α α θ έ σ υ ή δ υ σ τ υ χ ή ς 'Ae­
κ ο υ ν τ α ι ω τ έ ω δ ι α ν α π ο δ ε ί ξ ο υ ν ε ί ς ό π ο ί ο ν ά θ ς
π α α ο ή α ε ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ι Υ ν α ό δ η γ η θ ί ψ υ χ η π ρ ο κ α
' "c: θ ...
τ ε ι λ η μ μ ε Ί η κ α ι μ η α ν Ι Ί ε ι α α ...
**
'"
8. Η ά Α π ί ι ε ί κ ώ ν τ ο ϋ ά ν ί ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ
Κ α ι ο ς ο μ ω ς τ ώ α ν α σ ο υ π α α θ έ σ ω κ α ι τ α a.noxev­
ι c:,,.,,, c , c:, Μ
α ε Ί τ α υ π ο τ η ς ι ε ο κ α τ η γ ο ρ ο υ π ε e τ ω ν ε ι κ ο ν ω ν ο
ν α χ ω ν κ α ι Μ ο ν α χ ι σ μ ο υ κ ε ί μ ε ν α τ ο υ ά γ Ι ο υ π ο τ ο υ α
σ χ ο λ η θ ω μ ε ν π ε ρ Ι τ η ν έ ν ν ο Ι α ς τ ο υ ά λ η θ ο υ ς ά γ ί ο υ Α ν τ ι
γ ά φ ω λ ο ι π ο ν π ι σ τ ω ς
α Κ α ι α λ η θ ω ς ό ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ς λ ό γ ο ς π ε ι τ ω ν Ε Ε
, τ ,.", 31 , , ,.,.,
κ ο ν ω ν ε Ι α ι τ ο σ ο υ τ ο ν α μ ε ι σ ο ς ε α ω τ ε ρ ο κ ο ς κ α ι σ ε ω ς
α υ Ί ι δ ε δ ε μ έ ν ο ς μ ε τ α τ η ς ή θ ι ι κ η ς κ α ι π ν ε υ μ α Τ ι κ η ς φ ύ σ ε ω ς
τ ο υ α ν θ ώ π ο ω σ τ ε μ ό ν ο ν ά γ Ρ ι α κ α ι α ν ή μ ε
,,, θ δ , :) δ ,
-e α η η υ ν α ν τ α ι ν α π ο Ο κ ι ψ σ ω σ ι τ α υ τ α ς ε τ ς
τ ω ν ί ε ω ν Ν α ω ν
Σ π ο υ δ α ί α κ α ι ά ν ι α γ κ α ί α ή τ ο κ α ί ή έ δ ό ι μ η Ο ί κ ο υ
μ ε ν ι κ η γ ί α Σ ύ ν δ ς δ ι ό τ ι ά π έ δ ω κ ε τ υ Έ κ κ λ η σ ί τ ο ν
κ ό σ μ ο ν α ύ τ η ς ω α ε τ ο ν χ α α κ τ η α τ η ς ό φ ε ι λ ο μ έ ν η ς
π ρ ο ς τ α ς σ ι ε π τ α ς ά γ Ι α ς Ε ί κ ό ν α ς τ ι μ η ς α ι ε ί ρ ή ν ε υ α ε τ η ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν έ π ι α ι ω ν α δ ι α τ α ρ α χ θ ε ί ι σ α ν δ ι α τ η ς τ ω ε Ε
40
.' ;
';.'
."-'
, λ ' λ θ ' e.,
Κ α ν α σ τ η α σ ε α ς κ α τ ε π ο ε μ η η ν ε ω τ ε ρ ι σ ι μ ο ς ι ι ς 0­
λ α ς ξ έ ν ο ς τ ύ Ε κ κ λ η σ ί ι ι τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ι φ ρ ό η μ α έ σ φ α
λ μ έ ν ο ν υ π ο ν ο μ ε υ ο ν τ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν
δ ι ό τ ι ό κ α τ α τ ω ν Ε Ι κ ό ν α ν π ό λ ε μ ο ς δ ε ν ή τ ο μ ό ν ο ν κ α τ α φ ο
ρ α κ α τ α τ ο υ σ ε α σ μ ο υ α υ τ ω ν ά λ λ α κ α ι κ α τ α π α ν τ ο ς έ
τ έ ρ ο υ κ α τ α τ ο υ σ ε α σ μ ύ π ρ ο ς τ α λ ε ί ψ α ν α τ ώ ν ά γ ί α ν
ά ν δ ρ ώ ν τ ο υ σ ε α σ μ ο ύ τ ώ ν ά γ ί α ν κ ε μ η λ ί ω κ α ι τ ώ ν α
γ ι α σ μ ά Τ α ν κ α ι ε ν γ έ ε ι κ α τ α π α τ Ο ς τ ο ί ς ε υ σ ε έ σ ι τ ι
, e:. ,.." , 3' ι ':). \
μ ι ο υ α ς ε κ τ η ς σ χ ε σ ε ω ς κ α ι α α φ ο ρ α ς α υ τ ο υ η nf}Oq
τ ο π ρ ό σ ω π ο ν τ ο υ ω τ η ρ ο ς Χ Ρ Ι τ ο ύ η τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ η
τ ω Ά Α π ο σ τ ό λ α ν η τ ω ά γ ί ω α δ ρ ω ν δ ι α τ ο υ π ο λ έ
μ ο υ τ ο ύ τ ο υ ε ε δ ι ώ κ ε τ ο μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ί ς τ ι ς EV τ Ε κ κ λ η
σ ί α σ κ ο π ο υ σ α vct ά λ λ υ π ά τ α π ρ ο ς τ η α ρ χ α ι ό τ η τ α
σ ε α σ μ ό vct α π α ι ρ η θ τ α ς ι ε ρ α ς α υ τ ή ς π α ρ α δ ό ι σ ε ι ς
ν α γ μ ω θ π α τ ο ς α Ι σ θ η τ ι κ ο ύ ι ε ρ ο ύ κ α ι vct π ε ρ ι ο ι σ θ
ε Ι ς μ ό η τ η ύ π ε α ί σ θ η σ ι ν λ α τ ρ ε ί α ν τ υ Τ ρ ι α δ ι κ ο υ
Θ ε ο ύ
ε π ί τ ε υ ξ ι ς τ ή ς ε π ι ζ η τ ο μ έ η ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ς
Θ Α Κ Α Τ Α Π Ρ Ο Ε Δ Ι Δ Ε Τ Η Ν Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Ν
Τ Η Ε Κ Κ Α Η Ι Α θ α δ ι έ σ χ ι ζ ε ν α υ τ η ν κ α ι π ά λ ι ν
, , θ Ι , , , Ι λ ' δ ' ,c:,
κ α ι ν ε α α ε μ ο ρ φ ο υ σ ι ι μ α τ α μ ε τ ο ι γ ο ν ε κ α ι α ι ρ ε
' ,ρ δ e., ", Ε λ ""
σ ε ι ς θ α σ υ ν ε ο α ι ν ε ε ο τ ι κ α ι ε ι ς τ η ν κ κ η σ ι α ν τ ω ν
' ι ι ':) ξ , ':) f'W λ Η
Δ ι α μ α ρ τ υ ρ η ι σ ε ω ν η τ ι ς α ρ α μ ε ν η ε κ Τ α ν ε χ ι σ τ α ε
φ θ α σ ε ν ε Ι ς τ ο μ η π ε ρ α ι τ έ ρ ω .ή σ π ο υ δ α ι ό τ η ς λ ο ι π ο α υ
... )1 ι e., λ ξ Ε λ '
τ η ς ε γ κ ε ι τ α ι EV τ ο υ τ φ ο τ ι π ρ α ε φ υ α EV τ η κ κ η σ ι ι α ν
, , ,c: , Ι ξ ά λ '
π ν ε ω ν σ χ ι σ μ α τ ω ν κ α ι α ι ρ ε σ ε ω ν κ α ι ε η σ φ ι σ ε τ η ν
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν σ ε λ 201-4). Κ ι α ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω
δ ό μ η τ έ λ ο ς ε ν Ν κ α ί ι ι σ ύ ο δ ο ς τ 788... ά π έ κ ρ ο υ σ ε
τ α ς π ε π λ α ν η μ έ ν α ς τ ω ν μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ ώ ν δ ο ξ α
σ ί α ς κ α ι ω μ ο λ ό γ η σ ε τ η ν ό ρ θ η ν π ί σ τ ι σ 15)
Δ η λ α δ η σ α φ έ σ τ α τ α έ τ α υ θ α ό α γ ι ο ς μ α ς λ έ γ ε ι σ τ ι Τ ι
μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ς π ο υ έ π ε θ ύ μ ο υ ν ο ι ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο ι Θ Α Κ Α Τ Α
Π Ρ Ο Ε Δ Ι Δ Ε τ η ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν τ ω ν π α τ έ ρ ω μ α ς έ Ι φ
α π ο κ α λ ε ί σ υ γ χ ρ ό ω ς π ε π λ α ν η μ έ ν α ς τ α ς α ν
τ ι λ ή ψ ε ι ς τ ω ν ε ί κ ο ν ο μ ά χ ω ν Τ Ι α λ λ ο ε π ρ ε π ε ν α γ ρ ά ψ υ
δ ι α ν α δ ε ί ξ ι σ τ ι τ υ γ χ ά ν ε ι ε Ι κ ο ν ό φ ι λ ο ς μ ή π ω ς ν α χ ρ η
: i
,
ι
, 'C θ ζ c, ,
ι ι μ ο ι η σ τ η υ π ε υ μ ι ο υ σ α υ Π Ο ι Υ ο ι μ ο υ ς κ α ι χ α μ ι
Ι ί ω ν έ κ φ ρ ά σ ε ι ς γ λ ώ σ σ α τ η ς ... ό σ ι ο λ ο γ ι ω τ ά τ η ς
γ Ε Ι ς δ ε τ ο ν ε ρ γ ο ν τ ο υ Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Ε Ι
Κ Ο Ν Ω Ν τ ο ό π ο ί ο ε γ ρ α ψ ε 1 Ο ί π η μ ε τ α τ η ν mEet τ ώ
α Ι τ ί ω ν τ ο υ σ χ ί σ μ α τ ο ς μ ε λ έ τ η ν τ ο υ φ ο υ α φ ε ρ ώ ν ε ι 70
σ ε λ ί δ α ς δ ι α α α π ε ί ξ τ κ α ω γ ή τ ω α ι τ η ,4­
ξ α Ά ξ '"!v α ι έ ο ς Ο Τ ί
..,,;. ...I, ... ....," 1"<.... _ '. '!", .,)"t }..' :!" .,.1;', t... . ::....... ι ·t"\;: '"
τ ο Ρ ε ι η Π η Τ ... Λ υ ω τ λ ω \?:,'­
Χ ε . ρ ι ή __ Τ ώ ε Ι Κ Ο ι ω τ Ο 1{ ρ κ α ι τ η ς Μ
τ ρ ς υ -' ή γ ι ς Ί ξ ς i ".i : Ζ ,.- ι i' -: '" Ί ν
. ;". . \"1." \. ..} Ζ '.1' :;;".:. ι !'
λ λ δ ' θ .c., " •
ι κ ε φ α ι ο υ τ ε ς η π α ι ν 0\ ι π ο μ Ί μ
, c., ς ς , _ C' "
ρ α ι μ μ ε ν ρ τ ι η τ μ η η ρ η η ι ς Τ ω Υ φ ε Ι
ν ε Ι ι Ρ Χ Ι μ ι μ ο Γ Μ Α τ τ η ς ά γ ς ι Η Ι Χ
Ε λ Ί " ς :... Ζ c' ο ς
\ Κ η ι ι ς κ ε κ υ ρ ω μ ε Ρ Ο Ί Ι υ π ο τ η ς ':. ζ Ύ α
δ λ λ ' , δ , λ ,
ο υ α κ α ι α ρ α σ ι ς ,:' α ρ χ Ι Ο Ί η σ τ f!:f.1] Ι
". " :. ... ' , + . '
α τ ι ε ρ ι κ ή δ α τ η ρ η θ ε σ α ε ν τ , Ε κ κ λ η σ ί δ ι α μ έ σ ο υ Α Ν
φ α ώ ι , ι ι ι φ μ ("1 _, η Ι τ >;
; _., -"."'0 '-"':: "': . ',-' :', -- -"':' Γ , _c:...... , '\ ...
ο ,\'?Ε ω κ Χ τ ο π ι τ Ι Ο α ω ρ ω ε ι ν δ τ Ο ν ε μ
Ε Ι Κ ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Σ α ε κ φ ζ ε τ ά Τ δ έ Ι Υ ω

Ε Ι κ ό ι ν ω λ έ κ ω τ Ό υ ς ε π α ί ό υ ς ά ύ τ ω ν ι α ί σ υ Ι Υ ε χ ω
π ρ ο σ ε υ χ ο μ ε ι Υ ο ς ε ν ώ π ι ό ι Τ α ι κ α ι π ρ ό τ ε ι ω Ί κ α ι τ α ς Μ ο
- "..' ..., .. .,' _. " ",- '. , ,. . .... c . - ,_. _,... ". _ ,
α χ ς τ ο υ ν α π ρ α τ τ ο υ π α ρ ο μ ο ι ω ς ω ς Έ μ φ Ι Ι Υ Ε τ α Ι ε ι ς
α ς ε π ι σ τ ο Χ ά ς τ ο . ί ..' ί ", ,,,),, -', " ;;1, \'-', i, (:' l' Ί '.(>. τ η \:,\ ρ
;\,.Aila σ ζ δ μ ο ά ι τ ρ κ ξ ': ζ Π
) 1: •...• : .. " ,1 ,,', \ • .',,'" χ '. f'··· '. ,) ...... -', ( • .,' .' ί '.". '. ,." ."" ," ("', :\." "',.,,, .... :Jr ,••
ρ ι α ρ χ Ε φ Ά Λ λ ε ξ α ί δ ρ ί α ς ... δ ί € Ά ι ω Τ Ο λ ί Ά έ ε μ λ η
τ ή ς ά γ ί ό Υ ρ ι ψ η ι ι ε ω ς Ό Ί Ν a<ip' Λ γ ί Ό Γ Ν ό ν
έ σ Ί ς ε Ι ς ζ γ φ Ε Α ρ μ ε ι ο
ς α ι
τ τ 1}9 Ι π μ ι χ ι μ ί Μ θ
.. , . : \. Ό •.> ... \:> \ ':- 1,.' ί i:.. .. 1.. \ 1"3t\};
, Η , c, Ν λ δ '
" (" α γ α π η τ ο ν μ φ ς π ρ ο ς Ο ι χ γ ι ο ρ Ρ ε
. 31 10- ι δ ' - 1­
μ ε ε ν ε υ α μ ο ι ο η ς ω ς α ι .ε ι κ Ρ ε τ ι ε μ ς ι σ ρ ς
- ς ς ς 21' Ο ··1 n Ο , λ
Ί υ ι η μ ε Ρ μ η ι α ν '. Τ 0:7-" ' :', η Ρ 1..;­
- -. " . ". '"
,.. ,.., '2 jI'!J' :t ..., Μ ­
ς μ η α ς Ρ Ο Τ υ ν ε Υ
α Τ
Ρ Ι Ι σ ε τ , ,Q(lfnc ,fOY
- , . , . .. \ ... ' \ .
'42
Ι
Ι
, Κ " , Κ
« .. υ γ α τ ρ ι α ι ε ν υ ρ ι φ α γ α π η τ α ι χ α ι ρ ε τ ε ε ν υ ρ ι ι ρ Θ
Τ ή ν π α ρ ο υ σ α ν μ ο υ γ ρ ά φ ω υ μ ί ν α μ α έ γ ε ρ θ ε ι ς τ η ς
κ λ ί ν η ς ο π ω ς α ν α κ ο ι ν ώ σ ω υ μ ί ν ο ν ε ι ρ ό ν τ ι τ ο ό π ο ί ο ν μ ο ι
, , λ λ ' "', Τ ' 1 ξ ­
ε ν ε π ο ι η σ ε π ο η ν ε Ί ι τ υ π ω σ ι ν ο ο ν ε ι ο ε ν α ι τ ο ε η ς
Ε Ι δ ι ο ν Ο Τ Ι π ά μ η ι π ρ ο ς τ ο υ ς π ό δ α ς τ η ς λ ά ρ ν α κ ο ς τ ο υ ά
ί ο υ λ ε ι ψ ά ν ο υ τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ι ο λ υ κ α ι π α ρ ε τ ή ρ ο υ α ϊ ι
,..... """,":. - "" .• • . ,,,,,,,.';r ,.. .' Ο " ,1,,, ..,.' ,•. • '.111
τ δ .' κ α ί ρ oi' έ φ α ί ν Ε τ ο κ ι μ ω μ ε Ε ι Ρ τ ω α Ι Ο ϊ ό ς
.,;, "'" , r;" ,f""'" ....
μ φ α ι η κ ι ν μ ε ν

ο ι α Ι λ Ι ι η ι Ι ξ τ ο ς ι
r; ί
ι σ ς aV't'b1J Ι ι τ ε δ Ψ Ί η α ρ ν κ ά θ η ι Ή ε ί φ φ
α ς τ α ς χ ε ί α ς α τ ό ε ι ε π ρ ο ς ε μ έ Γ ε κ ι ψ α ι
ϊ ν ι ά σ π α σ θ φ α τ ό Ί ι δ έ μ ο ν η Υ κ λ σ θ η ί
ι έ ή σ π ά σ θ
η
ρ ι ς ε ί ς τ ο Υ τ ό μ α κ ά Τ Ο η ι π ά ι θ η ι 1­
Υ ω Ι έ ι τ ά τ δ ν σ Π ι σ ο ν ά Τ ν Ι ς μ ε μ ο ι ι < ε γ α Ό ι
σ ε υ ψ ώ σ ω ι ψ η λ \ υ Ψ η λ α λ λ ά θ έ λ ω κ α ι έ ω ο Υ
vd μ ο ι κ ά μ τ ι ς έ θ ό ν ο ι ι ι Ρ ί ν Ό α ς io1f I(ht­
τ ο Ί δ ι ε κ ό μ η < κ Ι Ι ι κ α Π
• >. .. "\ ., _ t;,. '""" t
Ί ν Ί i Ρ ό υ ά Λ έ δ ι ξ κ π ι λ ο τ ι ι Υ η έ π ό μ ι f τ ό Ί
γ ί ο υ Ν κ λ ά υ Π ώ τ η ν φ ο ρ ι λ Π ι κ
ο ν κ α θ ϋ π ν ι ς κ ά Ι ά σ π α ξ ό Ί ε δ Ι κ δ ί ι λ ι μ ε Ε ί η
έ λ ο γ η μ έ ο ν τ δ Ο ι ν ο μ α Ί ρ ί ό '(Α θ ι 'ii'.9 ..
,,; τ λ γ ι ς π ρ ι Ja;, θ Ι Ι
ί κ ο ν μ χ ο : ',;Ε ί τ ρ ε ψ ό μ ο ι μ ω ξ
Ί
ν
ι σ δ ι φ ρ ω ',jd'
κ τ [, λ δ Τ λ ν ", ρ ί ι τ η ι Ι ψ η τ η ο ς
ι δ ρ α 'neli;' ς α ς Ι Ι γ ι ς Έ κ ι ί ς ς
ί γ eaq;ro-.; ξ ο η ς Τ Ο Γ τ δ υ 'ffb '?\! Δ
Ί :.-:·... ... .. ί
_' ,;:" έ η ν η ν ί ω € Π Α ι Υ Τ
ο ν Χ Ι ν ν ι κ Ι ι Ί
(!, ;. ',; . e., Κ '.", , ""'.""":__ '\ '': ''" <, ρ ψ λ ,q, . \,.,/f:p.S
, ' .. ,. i' ; ,,',' ''';' ό ".-, \ Σ ;.;;. ... , ι ο 2λ <
α τ ι Τ Ρ Ο "o..'f91J. .. :,<:.,
ο ν ς
s;.v!flll;
" ':t ,..,e,.., Λ C' Β -'C: __
Ι τ ε ι τ φ Ρ ;:. Τ Ί Η μ Ρ
μ σ τ ε ι λ ε έ ε θ ε ι ό Ί Π ώ ς ε ύ λ ο τ τ
". ,. \ < ... : ι __ ..... _. "'.' ι ""I.JiI-,3 \:.
λ ά η τ ά α ρ ω η Ι μ ε α ι ύ τ ς ι λ ο σ ι Τ
, " , " " " .," ,'. " ' ... ,.... '\- '! \. ζ \.5
ρ η λ θ ε ν ή σ κ ι ά Τ υ ό μ ς Χ ά ι τ ρ ς έ θ ο ι η ς ο δ
.-<"". ι ,,-., •. t ..., ι , __ ".."!.
ξ ο σ τ κ Ο ν τ ο υ η χ ο υ κ α ι ν α τ α υ ρ ώ ν ε ι σ θ Π ε
, '31 Ι Λ ι Ι ':t , e1 , θ r
lIa .τ α ε χ η τ ε ί τ ς τ ρ υ α ρ τ φ ο ρ ο ι μ η χ α σ Ι π ο τ ε
κ ι κ ί ί ι σ ι ε ί ς ο ή θ ε ι ά σ ς ,';;?"": '; :\'\
Α ν α φ ο ι κ ώ ς δ ε π ο ς τ ο ν σ ε α σ μ ο ν π ο υ ε τ ρ ε φ ε ό
α γ ι ο ς π ο ς τ η ν α λ η θ ή Μ ο ν α χ ι κ η ν Π ο λ ι τ ε ί α ν σ ο υ ά ν τ ι
γ ά φ ω τ μ η μ α τ ι έ ξ έ π ι σ τ ο λ η ς τ ο υ π ο ς τ Ο ν Μ ο ν α χ ο ν
Ί ω ά σ α φ δ ι α ν α xei'V'[lC; μ ό ν ο ς σ ο υ π ε ρ ι τ ο ύ τ ο υ
«'Ε α ρ ή υ μ ε τ έ ρ α ά σ ω τ η ς έ π έ τ ε π έ μ ο ι ρ α έ κ φ ρ ά σ ω
γ ν ώ μ η π ε ί τ η ς σ χ έ σ ε ω ς τ η ς ά ξ α ς κ α ι τ η ς ύ π ε ο χ η ς
τ ώ ρ δ ύ ο π ρ ο σ ώ π ω ν θ α ε λ ε γ ο ρ σ τ ι ή ύ ι μ ε τ έ ρ α ό σ ι ό τ η ς
θ ώ ς μ ε ν δ ι α κ ί ε ι α ρ ι σ ό τ η τ ά τ ι ν α ο υ κ ό θ ώ ς ο μ ω ς
ε ύ ί σ Κ Θ Ι τ α ύ τ η ν έ ν τ φ τ ο υ ά χ ι ε ρ έ ω ς ά ξ ι ώ ι μ α τ ι Η ­
μ ε ί ς ά γ α π η τ ε α δ ε λ φ έ σ υ ν α ί σ θ η
σ ι ν ε χ ο ν τ ε ς τ η ς ή μ ε τ έ Ρ α ς ά ν α ξ ι
ό τ η τ ο ς κ α Ι γ υ μ ν ό τ η τ ο ς ο ύ δ ε τ ο λ
ι , , C Ν ,
μ ω μ ε ν Υ α σ υ γ κ ι ν ω μ ε ν η μ α ς π ρ ο ς
τ ο ν έ λ ά Χ ι σ τ ο τ ώ ν Μ ο ν α Χ ώ ν τ ο ν
έ ν τ ύ ά σ κ ή σ ε ι κ α ι σ ε μ ύ π ο λ ι τ ε ί α
ζ ω ')' τ α Δ ι α ε α ι ώ δ ε υ μ α ς σ τ ι κ α θ έ κ ά σ τ η ν μ α κ α
ί ζ ρ τ ι ς ά φ ι ε ρ ω θ έ ν τ α ς τ φ Θ ε φ κ α ι έ ν α υ τ φ ζ ώ ν τ α ς
, , , ι
κ α ι κ ι ν ο υ μ ε ν ο υ ς κ α ι ο ν τ α ς
Τ ί ά λ η θ ώ ς τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς τ α ύ τ η ς τ ι μ ι ώ τ ι ε ρ ο ν 11 τ ί
λ α μ π ό τ ε ρ ο ν Α ύ τ η κ α λ λ ι ι τ ε χ ν ε ί τ η ν ε ί κ ό ν α κ α ι π ρ ο σ δ ί
λ λ CI,.
δ ε ι α υ τ υ τ ο α χ ε τ υ π ο ν κ α ο ς α υ τ η ε ι ς μ α κ ι σ τ η τ α α
C/ " 2' e, "", ,
γ ε ι α υ τ η σ ε μ υ ν ε ι τ ο ν ε χ ο ν τ α α υ τ η κ ο σ μ ε ι τ ο ν κ ε κ τ η
μ έ ν α ν α τ η ε Ι ς φ ι λ ο σ ο φ ί α ν α γ ε ι α ύ τ η ι μ υ σ τ ή ι α ά π ο κ α
λ ύ π τ ε ι α ύ τ η α λ η θ ε ί α ς δ ι δ ά σ κ ε ι α ύ τ η ε ν α υ λ ο ν τ ύ κ α ρ δ ί ι ι
't'O').' θ ε ί ο ν λ ό γ ο ν λ ό γ ο ν π ο ι ε ί α ύ τ η α σ φ α λ ώ ς π ρ ο ς τ ο π ο
λ c, ο , θ
θ ε ι ο τ α τ τ ε ο ς α γ ε ι α υ τ η ο υ ρ α ν ο ο α μ ο ν α τ ο ν α ν ρ ω
.... c, δ ' '" :> λ ο f δ
π ο ν κ α θ ι σ τ α υ τ η μ ε ω ι α ν τ ο ν ο ι ο ν α π α ν τ α α π ο ε ι
, ι ,. λ ' c, θ ' λ
κ ν υ ε ι α υ τ η τ ο ι ς α Υ γ ε ο ι ς σ υ ν α π τ ε ι α υ τ η ε ο ε ι κ ε 0:')1
τ ι α ν θ ρ ω π ο ν έ μ φ α ί ν ε Ι α ύ ι τ η n!}oc; τ ο θ ε ί ο ν α ν ά γ ε ι α ύ
τ η τ ο θ ε ί ο ν π ρ ο σ ο ι κ ε ι ο υ τ α ι Ί δ ο υ α γ α π η τ ε ά δ ε λ φ έ π ο ί α
ή έ μ έ ε π ο ί θ η σ ι ς ή ς ε ν ε κ α θ ε ω e ώ τ Ο ν
ι ι σ κ η τ η ν Υ Π Ε Ρ Τ Ε Ρ Ο Ν τ ο υ ά e χ ι ε
, Iff:t.... λ ' C λ .... 7
Ρ ε ω ς η ι ε ν π α σ ι ε ι κ ι ν ε ι ο μ ο Ο Υ φ .... »
7. Β έ ε μ έ τ ε ν Ο Α Γ Ι Ο Σ Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ
χ η ς δ Λ ό ο ς δ Α σ χ η Τ ς Α ι θ 1970, σ 190 - 191.
'44
Ό L
Π ώ ς ε Ζ ν α ι δ ν α τ ό ν έ π α ν α λ α μ ά ν μ ε ν α δ ι ε λ φ έ ν α α
ά π α σ τ ρ έ φ ε τ α ι η π ο λ ε μ τ ή α Υ Υ ε λ ι κ ή ν π α λ ι τ ι ε ί α ι ν δ τ ο
σ α ύ τ α ς θ λ ί ψ ε ι ς κ α ι μ ό χ θ ο ς ύ π ο σ τ α ς μ έ χ ρ ι ν α ί δ ρ υ σ η τ η
c: , Α Μ , θ ' ,
tEfla" τ ε ν ι ι ν Ί Ο Ι η Etfloovev ε ι ς κ α ι π ρ ο σ ω
π ι κ ώ ς ύ π ο τ υ Μ ε λ ε τ ί ο Μ ε τ α ξ ά κ η ο τ ε ε τ υ χ ε ο τ ο ς 1'«
\ θ - 8
τ ο ν ε π ι σ κ ε φ τ ι
ο ι α ι Υ α χ η ε π ι σ τ ο ι μ α ι α ς ι α Τ ι ο η ς ο π ο υ μ Υ Ι Ε ι τ α ι
Π ώ ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν δ σ υ Υ Υ ρ α φ ε υ ς Τ ί ς π ρ Ο ς Ε υ σ ε
' ι Μ λ δ ρ ι C ..
, , c:,." Μ ζ ,." λ ' Π λ '
κ α τ α Κ Ο ο ν η τ ω ν ο ν α ovaoov α Υ ε ι κ η ο ι τ ε ι α
κ α ι ε ί ς τ ή ν ο π ο ί α ν π α ρ α π έ μ π ο μ ε ι ν τ η ν ί ε Ρ Ο Κ ι α τ ή γ ο ρ ο ν
δ ι α ν α ί δ ό π ό σ ο ν μ α Κ α ν Τ Υ χ ι ι ε ι τ ο υ Π Ρ Ο Ο ι σ μ ο τ η ς
'1' Μ ' Ε , Ε "
Ι α ε ι ν α ι 1 ο ν χ ο μ α χ ο ς κ α ι ι κ α ν ο ι μ α χ ο ς Ι ι κ ο ο ι ο μ α χ ο ς
Π ο ί ο ς α υ τ ό ς π ο υ λ ί γ ο π ρ ι ν φ ύ Υ η τ ο υ μ α τ α ί ο τ ο ύ τ ο υ
, \t= θ Ι , ,
ο σ μ ο υ α ι υ π ο α σ ε ν ε ι α ς τ ρ α ο υ μ ε ο ς π ρ ο σ η χ ε τ ο κ α
θ η μ ε ρ ι ν ώ ς έ π ί 15 σ ε χ ε ί ς ή μ έ ρ α ς έ Ι ώ π ι ο ν τ ή ς θ α υ μ α
τ ο υ ρ γ ο υ ε Ι κ ό ν ο ς τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ τ ή ς έ ι λ ε γ ο μ έ ν η ς «XflV.
σ ο λ ε ο ν τ σ σ η ς ώ ς έ μ φ α ί ν ε τ α ι σ τ α έ ν τ φ ί φ τ ο
Α υ τ α δ ε τ α ε Ι δ ε ή ό σ ι ω τ ά τ η θ α μ ε έ ω τ ή σ η ς , Α
45
σ φ α λ ώ ς α ί ά λ λ ά τ ά ...π α Ρ ε ί δ ε κ α τ α λ λ ή λ ω ς ώ ς
ά π ο δ ε ι κ υ ε τ α ι έ κ τ ο ι ϋ ε ρ γ ο υ τ η ς δ ι ό τ ι α λ λ ο ς ή τ ο ό
ι ι κ ο π ό ς τ η ς
9. Π ε ρ ί τ α ί ί Ά ν Ί ν ν τ ί ο Κ ω ν ω ς
Κ α ί τ ώ ρ α α ς έ ξ ε τ ά σ ω μ ε τ ο έ π ι χ ε ί ρ η μ α τ η ς σ ε λ ί δ ο ς
154 τ ο υ ε ρ γ ο υ τ η ς δ υ σ τ υ χ ο υ ς Μ ο α χ η ς δ ι α τ ο υ ό π ο ί
δ ' θ C C λ ο
ο υ π ρ ο σ π α θ ε ι α ι κ α ι ω σ Ί τ η ε σ ι ν τ η ς ω ς ... ο μ ο γ η
τ ρ ί α ς naea"oGJll κ α ί π ά λ ι ν φ ρ ι κ τ ώ ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο
C ,
α γ ι ο υ
ο Ι , , λ λ π λ
« γ α τ ι ο ς κ α ι τ ο ι χ η σ τ ο ς α η α Α α π ο u ε ι
ό τ ε ρ ο ν τ ο π ο κ α τ ό χ ο τ ο υ Μ ε θ ο δ ί ο υ ή τ ο ο χ ε ί ρ ι ο ς
τ ο Μ ο ν α χ ι κ ο υ τ ά γ μ α τ ο ς κ α ί φ α ί ν ε τ α ι σ τ ι έ σ τ ε ρ ε ί τ ώ
ά Ρ Ε τ ώ ώ έ δ έ ο Τ Ο α ί π ε ρ σ τ ά σ ε ι ς Μ 154' Ν 217·
t
Π 889).
Α ' ", , - ς λ
π ο μ ο ω σ α σ α τ η α ν ω τ ε ρ ω π ρ ο τ α ι σ ι ε κ τ η ς ο 0­
λ
δ δ (' i , ':J' C ,
σ ε ι ο υ π ε ρ ι ο ο υ ε ι ς η κ α α ν η κ ε ι κ α ι ε ι ς τ η ο π ο ι α
.... C(, , , δ
δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ι ο α γ ι ο ς ι α τ ι γ ρ α φ ε ι τ α α ω τ ε ω π ο κ α τ ι α
Ι Ο , ι α ­
λ α μ ο α ε ι τ η ν α ν α γ ω σ τ η ο ο ω σ α
ε
" ... C Ν ' Κ
« Μ

τ η σ ι ε ι ρ α τ ω ρ α κ α τ η γ ο ε ι ο ε κ τ α ι ο ς ε
φ α λ ί ς τ ο υ ς ά γ ί ο υ ς π α τ ι ά ρ χ α ς ο ί ό π ο ί ο ι σ υ ν ε γ α σ θ έ Ι
τ ι ε ς μ ε τ α τ ώ Μ ο ν α χ ώ ν ή γ ω σ θ η ι σ α ι ύ π ε ρ τ η ς ά ν α σ τ η
λ ώ σ ε ω ς τ ώ ά γ ί ω ε Ι κ ό ω ν Β λ έ π ε ι ς ε Ι ς π ο ί ο ν σ κ ό τ ο ς
έ υ θ σ θ η τ ο ό π τ ι κ ο ν τ η ς δ ι α ν ο ί α ς τ ο υ Κ ε φ λ α Λ έ γ ε ι
λ ο ι π Ο ν ό τ υ φ λ ό ς .... » σ 154).
tH :J, c, , Α δ C ,
α τ ι α ο μ ω ς α γ α π η τ ε μ ο ι κ α κ ι ε ι α τ η ν ο π ο ι α Υ
, ι C Ι C, - - c,
κ ι ε τ α ι ο υ τ ω ς ο γ ν α τ ι ο ς υ π ο τ ο υ ν ε ο φ α ν ο υ ς α γ ι ο υ
ε Ι ι σ τ ι λ ό γ φ τ η ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς τ ο υ έ κ τ ο υ ν α χ Κ υ
, , ,.., ι ι ω ι ι
τ α γ μ α τ ο ς κ α ι σ υ Υ ε π ω ς τ η ς γ ν ω σ τ η ς π ρ ο ς α υ τ ο σ υ μ π α
θ ε ί α ς τ ο υ ή τ ο ά δ ύ α τ ο ν ν α έ π ι λ η θ κ α ε Ι ς τ η ν
σ υ ν ε ί δ η σ ι ν Τ μ ε τ ι α Ρ Ρ θ μ ι σ τ ώ ν ο ί ό π ο ί ο ί υ π η ρ χ ο ε ί
46
σ έ τ ι έ ι α κ μ ί έ ι Β υ ζ α ι τ ί ι ρ π α ρ α τ ό ν θ ρ ί α ψ ν τ ή ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α Δ ι ό τ ι ω ς ί σ τ ο ρ ο ύ σ ι ι ο ί ρ ι γ ρ ά φ ι γ ρ ά
φ ε ι ό α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς α π α ς ό ά ι ώ τ ε ρ ο ς κ λ ή ρ ο ς ό
, 'C 3 , ξ ,.., 21 Δ Α " ,
σ τ ρ α τ ο ς κ α ι α ι α ν ω τ ε ρ α ι τ α ε ι ς τ ο υ ε υ Υ ο υ ς φ ρ ν υ ν τ α
τ ή ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ς σ 217) Έ π ρ ε π ε λ ι π ι ε Ι ς τ ό ν
Ο Ι κ ο υ μ θ ρ ώ ι ο ι ι ά έ λ θ ι κ ά π ο ι ο ς π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ό ό π ο ί ο ς
ν α σ υ ι δ ι ά ζ ι ε Ι ς ε α υ τ ό ι τ η ο δ ε τ ε ρ ό τ η α τ ο υ π α ρ ε λ
ι , C ι ι δ " 4) \ ,
θ ι τ ο ς σ ο φ ι α ι κ α ι α ρ ε τ η ι ο μ ο υ ε κ α ι τ η ι Π Ο Λ ι π ι κ η ν σ υ
, δ α λ ... ι λ '
Ύ ε σ ι Υ π ρ ο κ ε ι μ ε Υ ο υ Υ α ο η γ η σ ι α σ φ ω ς κ α ι ε ι ς ι μ ε
α γ α λ ή Υ η ς τ ό τ ο σ ο υ Τ Ο Ύ κ λ υ δ ω Υ ι σ θ έ Ύ κ ά φ ο ς τ ή ς Ε κ
λ η σ ί α ς τ α ς κ ρ ι σ ί μ ο υ ς έ κ ε ί α ς σ τ ι γ μ ά ς λ λ ι τ ο ι ο υ τ ο ν
., Τ C Φ , θ ' C '1' ,
π ρ ο σ ω π ο Υ η τ ο μ Ο Ύ Ο Υ ο ω τ ι ο ς κ α ο σ ο Υ ο γ Υ α τ ι ο ς κ α ι
τ ο ι χ ρ η σ τ ο ς ά Υ ή ρ π ο λ λ α π λ Έ ι ό τ ε Ρ Ο Ύ τ ο ύ π ρ ο ι κ α τ ό χ ο υ τ ο υ
Μ ε θ ο δ ί ο υ η τ ο υ π ο χ ε ί ρ ι ο ς τ ο υ Μ Ο Υ α χ ι κ ο υ τ ά γ μ α τ ο ς κ α ι
φ α ί Υ ε τ α ι σ τ ι έ σ τ ε ρ ε ί τ ο τ ώ Υ ά ρ ε τ ώ ι , 6>10' έ δ έ ο ν τ ο α ί π ε ρ ι
,
σ τ α σ ε ι ς
,1δ ο υ δ ι α τ ι ε γ ρ α ψ ε τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω φ ρ ά σ ι Υ ό α γ ι ο ς
π ε ρ ι τ ο υ '1γ Υ α τ ί ο υ έ γ κ ρ ί ν ω ν ο ϋ τ ω τ η Υ έ π ι δ ι ε ι χ θ ε ί σ α ν
έ μ π σ τ ο σ ύ Υ η Υ τ ο υ α ρ χ ο τ ο ς Β ά ρ δ α ε Ι ς τ ό π ρ ω π ι τ ο υ
" λ ... λ ,
Μ . Φ ω τ ι ο υ κ α ι α ι τ ι ο ο γ ω Υ ι α ν π ρ ω τ ο τ υ π ω ς - ε ν α Υ
' Ι θ C, C λ
τ ι θ ε σ ε ι π ρ ο ς τ η Υ ε π ι κ ρ α τ ο υ σ α Υ α π ο ψ ι Υ κ α η Υ η ε κ 0­
γ η τ ο υ Φ ω τ ί ο υ ω ψ ε ί λ ε τ ο ε Ι ς λ ό γ ο υ ς κ α θ α ρ ώ ς π ρ ο σ ω π ι
κ ώ Υ σ χ έ σ ε ω ν Β ά ρ δ α 1 γ Υ α τ ί ο υ - τ η Υ ά Υ ω τ έ ρ ω έ κ λ ο
γ ή Υ τ η Υ ό π ο ί α Υ γ Υ ώ μ η ν τ ο υ naea τ α υ τ α μ ε τ α π ο λ λ ή ς
, '3' " c ι ι ω
Τ ι ε ι ν ω σ ε ω ς α φ Ι Υ ε ι Υ α κ ρ ι ν ο Ο ι α ν α γ ν ω σ τ α ι τ ο υ
σ η μ ε ι ώ Ύ ά λ λ έ π ε ι δ ή α ί γ ν ώ μ α ι α ύ τ ώ Υ Ι σ τ ο ι κ ώ ν
" C θ ' λ """ , C Ν e
ε ι σ ι ν υ π ο ε σ ε ι ς ε υ ο γ ο φ α Υ ε ι ς ε π ι τ ρ ε π ε τ α ι κ ι α ι η μ ι ν 00­
, 'C , λ Ι Ι ,C, ι
σ α υ τ ω ς τ η ν ι σ τ ο ρ ι α ν μ ε ε τ ω σ ι τ η Υ η μ ε τ ε ρ α Υ Υ α ε κ φ ε
, " δ Ν ι , "
ρ ω μ ε Υ γ ν ω μ η Υ α π ο κ ε ι τ α ι ε τ ο ι ς ν α Ύ Ι ω σ τ α ι ς ν α κ ρ ι
ν ω σ ι nEe;' τ ή ς π ι θ α ν ω τ έ α ς γ ν ώ μ η ς (209).
Κ α ι ώ ς ά σ φ α λ ώ ς θ α Υ ν ω ί ζ ι ς ό Φ ώ τ ι σ ς έ φ ά ν η ά ν
ξ -, ... θ ' C , 'c Ρ
τ α ι ο ς τ ω ν τ ο τ ε κ α ι ρ ω ν κ α ο σ ο ν η σ ο φ ι ι α κ α ι η ε υ σ ε α ε ι α
τ ο υ α Υ δ ι ρ ο ς ό μ σ λ ο γ ο υ ν τ α ι π α ρ α π ά ν τ ω ν π α ρ ε ί χ ε δ έ
έ χ έ γ γ υ α π ρ ό ς τ ε τ ο υ ς μ ε τ α ρ θ μ ι σ τ α ς κ α ι τ ο υ ς σ υ ν τ η
η τ ι κ ο υ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς π ε ρ ι τ ή ς λ ή ς δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ ώ ι ν υ
π ο θ έ σ ε ω ν α λ η θ ώ ς η τ ο ό μ ό ν ο ς α ν η ό κ α τ ά λ λ η λ ο ς ν α
47
;j
ι
Ι '
: :
α α δ ε χ θ τ ο ι ο υ τ ο ε ρ γ ο Κ α ι ο ν τ ω ς ά δ ε λ φ έ Α κ ά κ ι ε
ώ ς σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό α γ ι ο ς ε ν τ Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ «' Α π ο τ ο υ Φ ω
τ ί ο υ Κ α τ έ α υ σ ε ν η δ ι α φ ω ί α μ ε τ α ξ υ μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ ώ
, - θ δ ξ 'c' δ '
κ α ι σ υ ν τ η Ρ Ι Τ Ι Κ α ν ο ρ Ο Ο ω κ α ι η π ε ρ ι ε ι κ ο ο ι ω Ι ι α ι μ α χ η
C _, Φ , ,
ο ρ ι σ τ ι κ ω ς κ α τ ε π α υ σ ε ν .... ο α τ ι ο ς γ ε ν ο μ ε ν ο ς π α τ ρ ι α ρ
χ η ς ε σ ω σ ε τ η ν ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ι τ η ς Ε κ κ λ η ι σ ί α ς δ ι ό τ ι ά λ
λ έ ω ς λ ό γ ι Ρ τ η ς ε π ε μ ά σ ε ω ς τ ώ ν π α π ώ ν κ α ι τ ώ ν ε θ ν ι
κ ώ ν ε ρ ί δ ω ν ή ε κ κ λ η ι σ ί α θ α ε κ ι ν δ ύ ν ε υ ε ν α δ Ι σ χ ι σ θ κ α ι
δ Ο υ λ ω θ Ό τ Δ ύ σ ε ι (217-8) Α ύ τ η ε Ι ν α ι ή ε ν π ρ Ο κ ε ι
, λ
η
' θ
ε ι α κ α ι
' δ
π ε ο ν
λ ' "
μ ο ν ο ς σ ο υ ν α
"
κ ρ ι μ ε ν ι Ρ α υ ν α σ α ι κ α ι
ν Ί ς κ α τ α π ό σ ο ν ό α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς τ η ν ε ξ έ φ ρ α σ ε κ α
λ ώ ς ή σ χ ι
Η Μ ο ν α χ η ο μ ω ς κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς ά γ ρ ι ο υ τ α ι ο τ α ν ά
, ι , δ \ \ Μ \ "J'
κ ο υ υ ο υ χ ι ε π α ι ν ε τ ι κ Ο τ ι ι α τ ο α ν α Χ Ι Κ Ο ν α γ Ί μ α π ι
σ ι τ ε ύ ο υ σ α σ τ ι ο ύ δ ε ν σ φ ά λ μ α el'Vat δ υ α τ ο ν ν α δ ι α ρ ά ξ ο υ ν
ο ί Μ ο ν α χ ο ί Χ ω ρ ι ς ν α ά ν α φ ε ρ θ ώ ε ί ς τ ο ί δ ι κ ό ν τ η ς κ α
τ ά ν τ η μ α π ο υ ά π ο τ έ λ έ ί τ Ρ α ν ω τ ά τ η ν ι π ό
δ ε ι ξ ι ν τ ώ ν λ ό γ ω ν τ ο υ ά γ ί ο v Ν ε
κ τ α Ρ ί ο v, σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω ε ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α ι ν φ ε ρ ό μ ε
'110'11 ι κ ρ ι ώ ς ε ί ς τ η ν π ο ψ ε ι π ε ρ ί δ ο ν τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς δ ι α
'11' ι ν τ ι λ η φ θ ύ ς π ό σ ο ν σ φ ά λ λ ε ι φ ρ ο ν ο υ σ α ώ ς φ ρ ο ε ί ή
ε ρ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς ο π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Μ ε θ ό δ ι ο ς ε π ι τ ο υ ό π ο ί
ο υ ε γ έ ν ε τ ο ή α ν α σ τ ή λ ω σ ι ς τ ώ ν Ε ί κ ό ν α Ι (843), ή τ ο
κ α τ α τ η ν Ζ σ τ ο ρ ι ν κ α ι τ η ν Μ ο ν χ η ν α γ ι α ς α ν η ρ κ α ι ό
λ ο γ η ι τ η ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς Τ Ο α ύ τ ο σ μ ω ς ή σ α ν κ α ι ο Ι τ ο υ
δ ί τ α ι Μ ο ν α χ ο ί τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς τ ο σ ο υ τ ο ν τ ι μ κ ι α ι ή Μ ο
α χ η κ α ι ε γ ω κ α ι π α ς ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Α φ ο υ λ ο ι π Ο ν κ α ι ο ί
τ ο υ δ ί τ α ι α γ ι ο ι κ α ι ό Μ ε θ ό δ ι ο ς α γ ι ο ς τ ό τ ε π ώ ς ή ν ι α γ
κ ά σ θ η Ί τ ς ν α τ ο υ ς ε π ι ά λ λ υ τ η μ ε γ α λ υ ι έ ρ α ν έ κ κ λ η σ ι
, """",,, θ ' δ ' ,
α σ τ ι κ η π ο ι ν η ν τ η ν τ ο υ κ α τ α ε μ α τ α ς ε ι ς ε τ ο υ ς XOWro­
ο υ ν τ α ς α ύ τ ο ί ς τ η ν τ ο υ α ι ι θ έ μ α τ ο ς δ ι ό τ ι μ ε τ α Τ Ο θ ρ ί
α μ ο ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ α υ ε φ ε ρ α ν ε μ π ό δ ι α ε ί ς τ η ν ε π ι
λ - " Ε ' C Μ θ δ -i ι
τ ε ε ι σ ι ν τ ο υ ε ρ γ ο υ τ ο υ . . α ν ο ε Ο ι ο ς ε ν α ι α γ ι ο ς
, C δ ζ , c., , ,
τ ο τ ι ε ο ι ι ι τ ο υ τ α ι ε ι μ φ α ν ι τ α ι ο υ χ ι ο π ω ς τ ο υ ς π ι σ τ ε υ ε ι
C C , ι , δ ' ά λ c: δ , δ
η ο σ Ι α τ α τ η ε α ν ε π Ι ε χ ο υ ο ι ι ι τ ο υ ι τ α ι τ ο ι κ α ι ο ν
τ ό τ ε δ ε ν ε ν ή ρ γ η σ ε ν κ α λ ώ ς ό α γ ι ο ς κ α ι ό μ ο λ ο γ η τ η ς Μ ε θ ό
48
δ ι ο ς τ ο ν ό π ο ί ο ν α σ π ά ζ ε τ α ι - κ α ι δ ι κ α ί ω ς ώ ς ι γ δ ρ α
μ ε γ ά λ η ς α ρ ε τ η ς Β λ έ π ε ι ς τ ι φ α υ λ ο ς κ ύ κ λ ο ς δ η μ υ γ ε
ι ι "" ",
τ α ι ο τ α ν π α ρ α μ ε ι ι ν ω μ ε ι ν ε ι ς τ η ι ν ε π ι φ ι ν ε ι α ι ν κ α ι τ ο α π ο
κ τ ε Ζ Ύ Ο ι ν γ ρ ά μ μ α Μ ή π ω ς ο μ ω ς κ α ι έ π ί ά γ ί ο υ Ν ι κ η φ ό ρ ο υ
τ δ - δ δ " λ Ι Ο , c, , c
α τ υ ι τ ω ν ε ι ν ε ι ο μ ε ι ν ι ν α ε π α ν α α μ ο α ε τ α ι η α υ τ η ι
, Α λ λ ' ,c: ι δ c:, -,Ο θ
σ τ ο ρ ι α α κ α ι ο ι π ε ρ ι φ η μ ο ι ι α τ ο υ ς υ π ε ρ τ η ς Ρ
δ ο ξ ί α ς ά Υ ω ν ε ς τ ω ι ν Μ ο ν α χ ο ι τ η ς Μ ο ν η ς τ ω ' Α κ ο ι μ ή τ ω
δ ε ι ν ά φ ω ρ ί σ θ η σ α ι ν τ α 584, λ ό γ φ ά κ ο υ σ ί ο υ π ρ ο σ χ ω ρ ή
ι " Ν ' δ ,,, ,
σ ε ω ς τ ω ε ι ς τ ο ι ν ε σ τ ο ρ ο α ι μ ο ν ι ο κ α ι ea3f;eva·av α
ι , , δ θ - , λ
μ ε σ ω ς ν α μ ε τ α Ύ ο η σ ο υ ν ι ο ρ ο υ ν τ ε ς τ ο σ φ α μ α τ ω
λ ' c: υ , " ι " ,
Ο υ τ ε

Ο Ι Π Ο Ύ ο α γ ι ο ς γ ρ φ ω ν τ α α ω τ ε ρ ω ε μ ι σ ε ι τ ο ν
Ι '1' " , τ δ ι ", , 8 λ '
α γ ι ο ν γ ι ν τ ι ο ν η τ ο υ ς τ ο υ ι τ α ι ο υ τ ε ε γ ω ε ω ν ν α
Ι ξ , λ " #'W ,
f: υ ψ ω σ ω τ ο ι ν α γ ι ο ν μ ε ρ ο η π τ ω ε π ι τ ο υ π ρ α κ ε ι μ ε ν ο υ
t Η ά γ ι ό τ η ς α γ α π η τ έ μ ο υ δ ε ν ε Ι ν α ι ά ν α μ α ρ τ η σ ί α ί
λ '8 ., - , c: , , , C Μ
σ α η τ ο ς ε ι ν π α σ ι π ο ρ ε ι α ω ς φ α ι ν ε τ α ι ν α π ι σ τ ε υ υ η 0­
ν α χ ή δ ι α κ α ι α π ο ρ ρ ί π τ ε ι π α σ α ν δ υ σ μ ε ν ή κ ρ ι τ ι κ η ν π ε ρ ι
τ ω ν τ ο υ δ ι τ ω ν 11 τ ώ ν π ρ ω τ α γ ω ι σ τ ώ ά γ ί ω ν τ ή ς ε Ι
- δ Ε δ '"' 8 ,,, c:,
κ ο ο μ α χ ι κ η ς π ε ρ ι ο ov. π ε ι η ο μ ω ς α ε ι π ω μ ε ι ν ι κ α ν α
" δ Ι λ ' , 8 - ,
π ε ρ ι τ ο υ τ ω ι ν ε ι ς ε ι Ι Κ Ο κ ε φ α α ι ο Υ ε ι σ ε ρ χ α μ ε α ν υ ν ε ι ς
10. Ι ό π ε ρ ί π ρ ω τ ε ί ο υ π Α σ ι ο ν ρ φ ή μ α τ α !
Δ ι ά τ η ν τ ο ι α ύ τ η ν σ η μ α σ ί α ν κ α ι σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α τ ο υ
π ρ ω τ ε ί ο υ τ ο υ π ά π α ε γ ν ω μ ε ι ν π ρ α Ύ μ τ ε μ ε ν ο ι ι ό ζ ή
τ η μ α ρ "t'oG χ μ α ο ς τ ω ν ι δ ό ο έ ι κ ι κ λ ι η α ι Ω Υ ά ρ
ξ ω μ ε ν έ ν ά ρ χ π τ ό π ε ρ Ι τ ο υ π ρ ω τ ε ί ο υ 't'Ou π ά π α ζ ή τ η ι μ α
ί
κ α α π ι ν ι ά π ρ ι ω μ ε ν Ι σ Ρ Ι ι ω ς ε ί ς ή ν ε ρ ε ν α ν
τ ω Υ a Ι τ ί ω Τ ο υ χ ί ο μ α Τ ο ς δ ι τ ι έ α ν τ ι ς έ ρ ε ν ή σ η
i·ti α ί τ ι α ο λ ω ν τ ώ ι ν έ ρ ί δ ω ν κ α ι τ ω ν ι σ Χ Ο Ο ι μ ά τ ω ν τ α ι ν δ ύ ο
Ε κ κ λ η σ ι ώ ν ά π α τ ω ν ά ρ χ ι ο τ ά τ ω ν χ ρ ό ν ω ν μ έ χ ρ ι τ ω ν έ
, θ λ ς ι -" -, λ
σ χ α τ ω ι ν ε ε ι ε υ ρ ε ι π ρ ω τ ο ν α ι τ ι ο κ ι ν ο υ ν τ α α ­
λ α . α ί τ ι α τ η ι ν ά Ρ Χ ι Ί τ ο υ π ρ ω τ ε ί ο υ τ ο υ π ά π α τ α
49
ζ ή τ η μ α τ ο ϊ ί Π ω τ ε ί ο τ ο π ά π α ε α ι κ υ ί ω ς ε Ι Π ε ί τ ό
ζ ή τ η μ α τ ο σ χ ί σ μ α τ ο ς Μ 161. Ν 8)
21 ...., ...., ",
Κ α ι nUiJl,t1' σ ο υ ε φ ι σ τ ω τ η ε ι ς τ η κ α Π ο σ ο χ η
τ α Κ ε Ο γ η σ ι π ο υ ι ύ π έ σ τ η τ ο κ ε ί μ ε ι ν ο υ π τ η ς Ο σ ι ω
τ ά τ η ς Π λ η ο μ ω ς κ α ι κ α τ α κ ε ο ρ γ η θ ε ό μ ι λ ε ί κ α ι λ έ
γ ε ι σ α φ ώ ς π ε Ι Α Ι Τ Ι Ω Ν τ ο ϊ ί σ χ ί σ μ α τ ο ς κ α ι ο υ χ nelli
τ ο ϊ ί μ Ο α δ ι κ ο α ί τ ί ο υ τ ο Π ω τ ε ί ο ώ ς δ ι α σ τ έ φ Ο σ α
, Τ Ι Ι , Ι ι ,
γ α φ ε ι ο κ ε ι μ ε ι ν ο ε ι ν α ι τ ο σ ο ι ν σ α φ ε ς ω σ τ ε μ ι ν Ί ε υ
ή θ η ς θ α ή δ ύ ι ν α τ ο ι ν α τ ο π α ε ξ η γ ή σ ι Π λ η ι ν ο μ ω ς τ ώ ι ν ά
ω τ έ ω ό α γ ι ο ς ε Ι ς τ ό ι ν Α ι τ ό μ ο ι ν τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ο υ π ε ρ
"IIt" , , λ "('"
χ ι σ μ α ι τ ς γ ρ α φ ε ι τ ε σ σ α l! α Ο Ι Π Ο ι ν ε σ ι τ α α ι
' Ι ζ Ε λ ι Ι , c,
τ ι α ) τ α χ ω ρ ι τ α τ α ς κ κ η σ ι α ς ε τ ο φ ε ο μ ε ι ο ι ν 1JnO
τ η ς Δ υ τ κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ ί α τ α φ ε ρ ό μ ε ι ν α ι ύ π ό τ η ς
, Α ι ν α τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς :" Η τ ο ι α ....π ε τ ο ϊ ί nero­
ι Ι Ο C ι " ) C θ
τ ε ι ο υ σ α ι γ ε ι ν ο μ ε ι ν α ι κ α Ι ο τ ο μ ι α ι κ α ι γ η α ε τ η σ ι ς
τ ο κ ύ ο ς τ ώ ι ν ί ε ώ υ ό δ ω ι ν σ ,Ε λ έ γ χ ω ι ν δ ε
ε ρ α ι τ έ ω τ η ν φ ο ε α Ί α ύ τ η ά θ έ τ η σ ι ι ν τ ώ ι ν ό δ ω
ι Τ , ι λ ' e ""'" Λ ι Ι
σ η μ ε ι ω ι ν ε ι « Ι π ε ι τ ο υ τ ω ι ν ε γ ο υ σ ι ι ν ο ι τ ο υ π α π ι σ μ ο υ
π έ μ α χ ο ι ο ί τ η ι ν π Ρ ο σ θ ή κ η l' Τ ο λ μ ή
σ α 'V τ ε ς τ ο V φ ι λ ι ό κ C ε έ ι ν τ φ σ υ μ ό λ φ τ η ς
ι " , ά λ ' δ Ι ,
π ι τ ω ς κ α ι μ η α σ ε υ τ α τ α ο γ μ α τ α τ η ρ η ι σ α ι ν τ ε ς ; .... »
σ 179). Κ α ι dllaxov.
«t Η α Ι τ ι ο λ ο γ ί α τ η ς ρ θ ή κ η ς έ τ φ μ ό λ φ .
Υ λ θ δ , ι C ι " ..:t
δ ε ι ν ε ν α ι α η η ς ι ο τ ι υ υ ε μ ι α υ φ σ τ α τ α α γ κ η ... ,1 Τ ο
ά θ έ μ ι τ ο ς ...' η τ ο Π ι α e ά λ ο γ ο ς Π e ο σ θ ή
, 'c , "IIt" Ι Ο λ δ ,
κ η ε ι ς τ ο ι ε ρ ο υ μ σ ο ι ν ε 'V ε π ι τ Ρ ε π ε τ α ι
δ ι C ι " δ ' λ Ι δ ι
δ ι σ τ ι ο υ ε μ ι α υ φ ι σ τ α τ α ι α Ί γ κ η ι ο ι τ ε ε ι ω ς Ι Ε τ υ π ω
' .... "IIt' Ρ λ δ Ι ,...., "
θ η ε τ φ υ μ σ φ τ ο Ο ι Υ μ α π ε ι τ η ς π ι σ τ ε ω ς ε ι ς τ ο ι ν
έ ι ν Τ ρ ι ά δ ι Θ ε ο υ π ό τ ώ ι ν ά γ ί ω ι ν Π α τ έ ρ ω ι ν Β 249).
Κ α τ α τ ο ϊ ί φ ι λ ι ό Κ ε δ ρ α έ π Ι σ η ς τ α ς κ ρ ι τ ι κ α ς τ ο υ κ α ι ε Ι ς
Τ ο μ Β ι σ 18,26,27,247. Α ς ί δ ω μ ε ο μ ω ς π ώ ς
C , ", ........ λ Ι , Α Ι
ε ρ μ η Ε ε ι τ ο ε ι ν α ρ χ ι τ ο υ κ ε ι φ ί α α ι ο υ α α φ ε ε κ ε ι μ ε
.... C Ι , α λ λ ' 1 ' _1.
')'01' τ ο υ α γ ι ο υ τ ο κ α τ . η ω ς π ρ ο η Υ ο υ μ ε ι ν ω ς ... ψ
δ ι σ θ έ ή Ε ο φ α η ς κ α ο ο λ ό γ ο ς
Τ ό Μ Ο Ν Α Λ Ι Κ Ο Ν α ί τ ι ο τ ο σ χ ί σ μ α τ ο ς
50
μ ε τ α ξ υ τ ώ ν δ ύ ο Ε κ κ λ η α ι ώ Α ν α τ ο λ ι κ ή ς κ α ι Δ υ τ ι κ ή ς
ύ π ή ρ ξ ε τ ο π ρ ω τ ε ί ο ν τ ο ύ π ά π α Α τ ο τ ο π ρ ω τ ε ί ο ν τ ή ς
φ ι λ ο δ ό ξ ο υ τ ά α ε ω ς τ ώ δ ύ ο π α ρ α τ ά ξ ε ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ώ ν κ α ι
Δ υ τ ι κ ώ έ χ ώ ρ ι σ ε ν ε ί ς τ α δ ύ ο τ ή Έ κ κ λ η ι α ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι
- Α , λ C Ν ' Κ α λ 'c.., Ι
α τ ο υ υ τ α ε Ύ ε ι ο ε κ τ α ρ ι ο ς ε φ α ς τ α onota ε
α ι π ρ ο φ ά α ε ι ς έ ν ά μ α ρ τ ί α ι ς ε ί ς έ κ ε ί ο υ ς σ π ο υ θ έ λ ο υ
α 1J π ε Ρ α α π ι σ θ ο ύ ν δ ε ξ ι ο τ έ Χ ν ω ς τ ή ν
α ί ρ ε ι ν τ ο ύ filioque, δ η λ α δ ή τ ή ν α ί ρ ε σ ι ν τ ή ς έ κ π ο ρ ε ύ ι Ι ε ω ς
- c' Π ' " - Y
C
(161) -
τ ο υ α Ύ ι ο υ ν ε υ μ π ς κ α ι ε κ τ ο υ ι ο υ (1. •
Δ η λ α δ ή τ α α κ ρ ι ώ ς Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Α τ ώ ν λ ό γ ω τ ο ύ
ά γ ί ο υ α τ ρ ό ς Κ α τ ό π ι ι κ α ι μ ό ν ω ν τ α ν δ ε ι γ μ ά
τ ω ν σ ε έ ρ ω τ ω α ξ ί ζ ε ι ν α ά σ χ ο λ ή τ α ι κ α ν ε ι ς μ ε τ ο ι α τ α ς
δ ε λ ρ α ς σ υ κ ο φ α ν τ ί α ς κ α ι δ ι α σ τ ρ ο φ ά ς Α σ φ α λ ω ς μ υ
, λ 10 Ι Ο _:» λ - δ '
ι α Κ ι ς ο χ ι π η ν ο ε ο α ι ω ς τ η ς ε κ κ η ι α σ τ ι κ η ς ι κ α ι ο ι σ υ
η ς Δ ι α σ ε σ μ ω ς π ο υ έ τ α ρ ά χ θ η ς έ ν Tfj ά π λ ό τ η τ ί σ ο υ κ α ι
δ ι ά τ ι ν α ς ά λ λ ο υ ς α δ ε λ φ ο ύ ς π ο υ έ δ ε ί λ ι α α α ν ν α Π ο α Κ ή
σ ο υ Τ Ο α γ ι ο μ ε τ α τ ή α ν ά Ύ ν ω σ ι ν τ ο ύ ι λ ί ο τ η ς
ε λ ή θ η ν ε ί ς τ ο ν κ ό π ο τ ή ς σ υ ν τ ά ξ ε ω ς τ ή ς π α ρ ο σ η ς
Α Ν Α Ι Ρ Ε Ε Ω δ ι ό τ ι έ θ ε ώ ρ η σ α ά μ α ρ τ ί α ν μ ε Ύ ά λ η ι ι ν ν α
λ φ η μ ή τ α ι μ ε τ ο ι α τ α ς μ ε θ ό δ ο υ ς ε Ι ς τ ο ι ο υ τ ο ς φ ω ί σ τ ή Ρ
τ ο ύ α ί ώ ν ο ς μ α ς υ ε χ ί ζ ο μ ε ν λ ο ι π ό ν Μ η α ρ κ ι ε σ θ ι ε ί σ α
" , :» , δ θ
ε ι ς τ α ς α ν ω τ ε ρ ω ι α σ τ ρ ο φ α ς τ η ς π ρ ο α ε τ ε ι κ α ι τ α
κ ά τ ω θ ι
«\0 Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε ι φ λ α ς ntaTEvEt ώ ς Π Ι ι τ ε ο ο ί
Δ α τ ί ο ι σ τ ι τ ο σ χ ί σ μ α μ ε τ α ξ υ ' Α ν α τ ο λ ι κ ή ς κ α ι Δ υ τ ι
κ ή ς Έ κ κ λ η ι σ ί α ς έ π ή λ θ ε ν ο χ ι έ ε κ α τ ή ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ώ
Φ ρ ά Υ κ ω ν ά λ λ α τ ή ς ζ η λ ο φ θ Ο ί α ς τ ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ώ ne­
ρ ι τ ο ύ π ρ ω τ ε ί ο υ κ α ι Μ Ο Ν Ο Ν τ ο ύ π ρ ω τ ι ε ί ο υ Κ α ι σ υ
ζ \0 Κ λ - , , , c
Υ ε χ ι ε ι ε φ α α ς σ κ α ι κ η ρ τ τ ω ω ς
, , , c Φ :» , , 10'
π ι σ τ ε υ ο υ ν κ α ι κ η ρ υ τ τ ο ν ο ι ρ α γ Ύ Ο Ι ε π ι ρ ρ ι π τ ε ι τ ο ο α
ρ ο ς τ ο ύ χ ο ο ρ σ μ ο ύ τ ή ς Δ υ τ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ί ς τ ο υ ς Α
c,' λ Ω '" θ "
α τ ο λ ι κ ο υ ς .... ο ο σ α ν ν α ε Ύ Π α ν ρ ο ο π ο ι μ η ο μ ι
σ ε τ ι ε σ τ ι ο ί ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι π ρ ό γ ο ί μ α ς Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ή σ α ν κ α λ ..
λ
:»,' Π "'0 ", θ ' .."
ι τ ε ρ ο ι α π ο τ ο υ ς α π α ς χ ι ο χ ι κ α ο τ ι π ρ ο ο τ ε ι α κ α ι
, , ζ , , - δ Ε λ
α υ τ ο ι ε η τ ο υ ν κ α ι ε ν ε κ α α υ τ ο ο ν ε ι χ α σ α ν τ η ν κ κ η
61
l
σ ι α τ ο Θ ε ο υ Α υ τ ά λ έ γ ε ι ό Κ ε φ α λ α ς σ κ ο φ α τ ω ν τ ό
γ έ ν ο ς τ α ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω Ε λ λ ή ω ν ((1. 160,164).
... θ θ δ ξ ,
ν π τ ο ι α υ τ α κ α α ρ α κ α ι ο ρ ο ο ο τ α τ α κ ε ι μ ε ν α
έ ξ ά γ ε ι τ ο ι α υ τ α ο ρ μ α τ α ή τ η ς Κ ο ζ ά ν η ς σ ο φ η ή
γ ο υ μ έ ν η σ κ έ ψ ο υ τ ι ή δ ύ α τ ο ν α γ ρ ά Ψ Ί ε ί ς π ε ρ ί π τ ω ι ν
u θ λ δ .... , θ
03f)OV ο ν ι τ ω ς ο α γ ι ο ς α ε ε γ ε τ ι τ ο ο γ μ α τ ι κ ω ς μ η ο ρ ο ν
, , .... Μ λ δ λ ,
κ ε π τ μ α ι γ ρ α φ ω ν τ α α α κ α α ε ν ε μ ε ε τ η σ ε τ α
δ , Μ ' δ , Υ
ε ρ γ α τ ο υ E'V Τ υ γ χ α ε ι ο α χ η ι α ν α μ η ε ι π ω α ρ χ ι ε
, 10"" e' , λ ' , λ λ ..,
Π κ ο ς , τ η ς ο π ο ι α ς τ α χ ε ι η ρ ε π ε ι ν α α ο υ ν ο Τ Ι
, λ θ Κ , λ ' λ δ
σ ε μ ν ο ν κ α ι α η ε ς α ι μ ο ν ο ν τ η ν τ ε ε υ τ α ι α ν σ ε ι α
... Α λ θ , θ ' λ
τ ο υ . τ ο μ ο υ ε α ν ε μ ε ε τ α α ε π ρ ε π ε ν α ε ρ ρ ι α σ ι ο 0­
κ λ η ρ η ά φ ο υ έ τ ό λ μ η σ ε ν ά κ α τ η γ ρ ή σ ι τ ο ν α γ ι ο ν ώ ς α
' λ .... θ
ρ ο φ ι λ . ο π α π ι σ τ η ν κ α ι τ α α ι π ω ρ ο ν π α π α ε π ι υ μ ο υ ν
ξ , e ά λ '" δ ' ....
τ α «va ε υ ψ ω σ ι ο τ α ς φ ι ρ ι φ ι ρ ι τ ο ι κ α ι ο Υ τ η ς π α
π ι κ η ς ψ ε υ δ ο ε ι κ κ λ η σ ί α ς κ α ι ν α τ ε ι ν ώ ι τ ο γ ό η τ ρ ο ν
τ η ς Μ η τ ρ ο ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς ..... » ((1.172). ο υ
ά ν τ ι γ ρ ά φ ω τ α έ ν τ ύ ά ν ω τ έ ρ ω σ ε λ ί δ ι ύ π ο τ ο υ ά γ ί ο υ γ ρ α
, Τ Υ , λ ",
φ α μ ε ι ν α « Ι π ρ ο ς τ α υ τ α ι ν α ε ι π ι τ ι ς ν α κ α υ σ ι η ν α
μ υ κ τ η ρ ί σ ι τ α ς τ ο ι α ύ τ α ς τ ω ν π α π ω τ η ς Δ ύ σ ε ω ς ά ξ ι ώ
Μ
, λ ' "", ,
10• η ι ε κ π η σ ο ο α ι ι Χ κ ο ο ω Ί τ α α ν ω τ ε ρ ω χ ι χ ρ ι α ι κ τ η Ι Ρ Ι Ί
Κ θ ι ό τ ι Ο Ι τ ω ς Λ ή γ έ ι ν η τ ή ς Κ ο ζ ά ψ ς Η ω ρ ε τ έ υ ι τ ν ι ώ ς ε Ο ι σ Ι Ι Ν α
ξ Ι ι ω μ ι ρ χ ε ι π ι σ κ ι π Ι Κ ό ( !) , ώ ς δ ι ά α ι ι Ι ε ί ί ς τ Ύ ν ι 109 'tiOU ε Ρ ϊ υ
τ η ς Δ ι ι α τ ο Ο τ ο κ ω ς ρ ι έ ώ ά ι Π ε ι Ρ ά ι σ ι σ ι ε γ π ι ω ς μ Ν Λ η μ ο
, '?!' " Ι Ι Λ ' 1 , 1. '
ν ε υ ι ί α ι τ ο υ μ ι Ι Τ Ύ ς ε ι ς τ η Υ ι ε ι α η ε Ι Ι Τ Ο Ρ Ύ Ι α Ι Κ α ι ι υ η ε ι ι ς Τ υ Ε ν
π ι ρ ω τ ο ι ς μ ψ ή θ η τ ι ι ύ ι ι ι ε τ ι ά ι ρ χ ι ε ι σ Χ ι ό Π ι η ι μ ω ν !... ' Ι Ρ Ύ θ ν τ ς
ί Ι ε ρ έ ω ς τ ή ς Μ α ν ή ς Τ Ύ ς ι ν α π ι ρ ά ξ Ώ rtIOf}t,O, τ Ο ν ξ ε Ι Ο Ι ω ξ ε π ά ι ρ ι τ α
μ ε τ α τ ή ς π ο λ ι μ ε λ ο ς ο ί Κ Ο Υ ε Υ ί ε ι Ι α ς τ ι ο κ Ό ο ϋ ε Ι τ ή ς Μ ο
ν ή ς ε ι Ι ς Ο Ο Ο τ ο ς φ ι λ ξ ε ι ε Τ τ Π ε ι ρ ι α ι ι τ ι ω ν ό ι μ ω ς ι ρ κ α λ λ Ι ε ρ ν
τ ο Ρ λ λ ά ι ι ο Έ ξ Ύ η σ ι ς π ι ε ι ρ Ι μ α ι Ο Ο ν τ ι Χ ι ο ο ν κ ά π ό λ ι σ ι v Ε έ
ρ έ ω ς τ ο Ο ι σ Ύ ι ρ ά φ α ν τ ς Ό ύ ι κ ι α ι π ο ο ν τ ο ς ι α ι ε σ Ι μ ω τ ά τ α Ε ε
ρ ι έ ω ς π θ ε ο Ι ο ώ ρ ι ο Ι Σ Ι α Ο ι Ο Τ ο ο ε φ ο ε ρ

ω σ ε ι ρ ο ν έ Υ Π Ρ Ο Ο Ο Θ Ι έ ν φ
α ι ό τ ι ι κ ι α ι ι δ ι χ ι ε ο ς ε π ι σ ι ι Π ι ς τ ή ς η γ υ ι μ έ ν Ύ ι ς Σ ι ε Ο ι κ
Κ α λ λ Υ ι ι χ Ο ς Κ ί α Ι δ ι ρ π ς κ Α u ξ έ V' τ ι ο ς Τ Ι Ζ ι
λ ι κ ώ ι ς ι ε δ ι Κ ω ό τ ν ι Κ α Ι ι χ ι τ ο ν ε Θ α ω ς π Ρ ε ι π ι ε Δ ι ω χ ω ς
ά δ ι ε λ ι φ έ ς ι ι Χ π ι ε Ο Ι ε ι ι θ η π λ ι έ ν Ο φ ω ς ι ϊ ί ρ α ι γ ι μ α ι κ Ι γ ω ν ι α Τ ί Χ ι
π ι ά ε ι ς ο Ε τ ή ς ά λ η θ ε Ι ι α ς ι έ ρ ι σ τ ι α Ι ο ε ν α Ι ρ ι ι Ο Ι ι μ ι ι ά ι ς ε Χ ι Τ Μ ή σ ι ε ω ς
Θ κ ι ρ υ ς τ ς ι Ύ ω α ι ς τ ω ν Π α rowv, π λ ι α ι ω ς τ ω Υ κ ω ά κ ω
ο ο σ λ τ ω ι ά Τ Ι Κ α ν Ο Κ Ι τ ή ο ι ν ι θ Ρ ι α ι ε υ τ ώ υ ς μ ω ς έ σ τ Ι 1J ω
,piIX τ ή ς ά Π ί Ι Λ ί α ο Ο δ τ ι μ τ α π ε ό ι ν α σ ι ε σ ι φ ό Ο ρ ι α .••
52
ε ι ς φ ρ ο ν ώ Ο Τ Ι δ έ ο ν ν α κ λ α ύ σ ι δ ι ό τ ι π ο λ λ α τ ο Ε λ λ η ν ι
κ ό ν Ε θ ν ο ς ε χ υ σ ε δ ά κ ρ υ α δ ι α τ ο υ ς τ ο ι ο ύ τ ο υ ς π ά π α ς
ο ϊ τ ι ν ε ς έ γ έ ν ο ν τ ο Ο Ι Κ Α Κ Ο Ι Δ Α Ι Μ Ο Ν Ε τ η ς Α ν α
τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ :., Ε θ ν ο υ ς
σ 298).
,Λ λ λ α μ ή π ω ς ε Ι ν α ι μ ό ν ο ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω π ο ύ ε γ ρ α ψ ε ν
ό α γ ι ο ς κ α τ α τ ο ύ π α π ι ι σ μ ο ύ ύ ά ν τ ι γ ρ ά φ ω μ ε ρ ι κ α ς Π Ε
ι
ρ ι κ ο π α ς ε κ τ ο υ α υ τ ο υ ε Ρ ί ο υ
' CI " , , θ λ :J δ '

« Κ α ι ο μ ω ς ε π ι τ ο ι ο υ τ ω ν ε μ ε ι ω ν ο ι κ ο ο μ η σ α ν τ ε ς
τ η ν ύ π ε ρ ο χ η ν τ η ς Ρ ω μ α ϊ κ η ς έ Π Ι κ ο π ι κ η ς έ δ ρ α ς ο ί π α π ι
σ τ α ί τ ο λ μ ώ σ ι έ ν φ θ ί ο ν τ ι ι Ρ ώ '110: δ ι α σ α λ π ί ζ ω σ ι
, , , " , , .., Cf ξ
τ α π α π ι κ σ π ρ ο σ ο ν τ α κ α ι ν α ε α ι ρ ω σ ι τ η ν ρ ω μ α ι κ η ν ε
δ ρ α ν τ η ν π α π ι κ η ν υ π ε ρ ο χ ή '11 , κ α ι δ ι ψ η λ ο κ η ρ ύ γ μ α
τ ο ς ν α π ρ ο σ κ α λ ω σ ι τ α έ θ ν η κ α ι τ ο ύ ς λ ο ι π ο υ ς λ α ο ύ ς ε ί ς
Ι Ι ι γ ν ώ Ρ σ ι Τ Ω Ν Κ Ι Β Δ Η Λ Ω Ν π ρ ο ο μ ί ω ν τ η ς Ρ 00­
μ α ϊ κ η ς έ δ ρ α ς κ α ι ε Ι ς ύ π ο ι τ α γ η ν α ύ τ ώ τ φ nMq" τ φ μ ό
Ι Ι ψ ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ι Ρ τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο έ π ι τ η ς γ η ς ... Π ό ο ν π λ α
ι ω ν τ α ι π ι σ τ ε ύ ο ν τ ε ς ο τ ι π ε ί θ ο υ σ ι ν Α Ι τ ο μ σ 179)
' ,
Κ α ι π ε ρ α ι π ε ρ ω
"Η '0 λ ι ,e λ δ ξ "
« α κ α ε κ τ ο ς φ ι α ρ χ ι α κ α ι η φ ι ο ο ι α τ α π α ν τ α ε
ι " ι θ δ
μ η χ α ν ε υ σ α ν τ ο τ α π α ν τ α ε σ ο φ ι σ η ι σ α ν τ α π α τ α ε ρ α σ α ν
ο π ω ς ά ν α δ ε ί ξ ω σ ι τ ο ύ ς Π ά π α ς ή γ ε μ ό ν α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί
α ς κ α ι Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Υ Ι τ ή ς Ο ί κ ο υ μ έ ν η ς Η φ ι λ α ρ χ ί α
α ύ τ ι ο ν ύ π ε ρ ε π ή δ η σ ε π α ν Ο ρ ι ο ν τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α κ ι τ ε σ τ ρ ώ
θ η κ α ι ή ε φ α ρ μ α γ η α ύ τ ο ύ έ π ε ζ η τ ε ί τ ο π ά σ η δ υ ν ά μ ε ι π α ν
''3 , δ \" ,,..,, ι Ν
τ ο α τ ι κ ε ι μ ε ν ο ν ε ε ι Ι Ι α α ι ρ η τ α ι Κ α ι π α ν τ ο α ν τ π ι π Ό ν
ν α κ α θ α ί ρ η τ α ι π α ν τ κ ω λ ύ ο ν τ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
", ξ δ θ C , θ , e C
α ν α π τ υ ι ν κ α τ ε Ι Κ σ η ω ς α μ α ρ τ ι α α ι μ ο ς κ α ι ι
θ ι κ α ι ά ρ χ ι α ι π ε ρ ι ά μ α ρ τ ί α ς α ι δ ι κ α ι ο Ί ύ ν η ς ά ν ε τ ρ ά π η
σ α ν α ί ά μ α ρ τ ί α ι ε χ α ρ α κ τ η ί ζ ο ν Τ Ο ο υ χ ι ε κ τ ω ν ή θ ι κ ώ ν
ά ρ χ ω ν τ ο ύ iEeoiJ Ε ύ α γ γ ε λ ί ο υ ά λ λ ε κ τ ώ ν ή θ ι κ ώ ν ά ρ
χ ω ν τ ο ύ π α π ι κ ο ύ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς α ί ε ύ α γ γ ε λ ι κ α ι ά ρ ε τ α ι
η δ ύ ν α ν τ ο ν α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ώ σ ι ν ώ ς θ α ν ά σ υ μ α ά μ α ρ τ ή μ α
τ α π ρ ο σ κ ρ ο ύ ο υ σ α ι τ φ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ι α ί δ έ θ α Ι σ σ ι μ α ι κ α τ α
6.8
,!) λ C , c, δ ­ ,C
Ί Ο EvarrE 1;.0'11 α μ α τ ι α ι ω ς μ ε γ ι σ τ α ι ω ρ ε α ι π η ε ο
ο α ι τ φ π Ο ι Υ ρ ι φ μ α τ ι
Τ
λ ' Ι " Θ , c'
η EV α π ρ ο ς Τ Ί ε Ί α τ ι κ α τ ε σ τ η σ ε η π ρ ο ς
, , λ Ι Ο δ λ 10 ' " λ
Τ Ί π α π α ε α ο ε ι α ο ε ε υ α ο ο υ μ ε ο ς Τ Ο Ί π α π α η υ α
ε ί τ ο κ α ι τ α θ ε ί α ή α ρ η σ ι ς π ο ς τ ο π ά π α ε ύ λ α ε ί α ς
..:t ' Θ , λ ι 'f" " - - λ '
,,'11 π ο ς τ ο ε α Ί ε ο ε ι α ο υ ε π ι τ η ς ι Υ η ς ε τ ε ε ι α τ ι
, C δ ζ , , δ ­
π ρ ο σ ω π ο ς ο α α Ι Ί ω ρ ι ω Τ Ο '11 π α π α ε ,/)xatOVTO
ρ ο ς σ ω τ η ρ ί α σ .17-18) Κ α ι ε ρ α ι τ έ ω
Ε Ι α ι α λ η θ ώ ς θ α υ μ σ σ τ η ή σ υ ι Υ κ α τ ά σ σ ι ς τ ή ς Α α
τ ο λ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ο ς τ η Ί Δ υ τ ι κ ή Ε κ κ λ η ί α ....
π ί α α λ η θ ώ ς μ ε τ ρ ι ο φ ο σ ύ η ό π ο ί α σ ι Υ κ α τ ά ο σ ι ς
C , δ λ ", , ,c, , "",
ο π ο ι α α ε φ ι κ η α ι Υ α π η κ α ι ο μ ω ς π α σ ο σ κ α ι ω ς α π ε
κ ρ ο ύ σ θ η κ α υ π ο τ ή ς π α π ι ι π ι κ ή ς α ι Υ ε ρ ω χ ί α ς κ α ά μ ε τ α
π ε ί σ τ ο υ ι Υ ώ μ η ς ι Υ έ ο ι τ ο ό Θ ε ο ς κ ρ ι τ η ς μ ε τ α ξ ύ ή μ ώ
κ α ι α ύ τ ώ σ
«t Η Ι Π Ο Ρ ι Υ ί α τ ο υ π ά π α κ α τ ε δ ί κ α σ ε τ η , Α α τ ο λ η
- 'c , δ λ ,
Π σ α Ί α υ Π μ ε Ι Ί Ί τ α ε ι α σ κ η ρ ο τ α τ η ς τ υ ρ α Ί ι α ς
έ Ί Ι ο ε ί τ η Ί Τ ο ρ κ ο κ ρ α τ ί α δ ι ό τ ι ή , Α α ι τ ο λ ι κ η , Ε κ
κ λ η σ ί α δ ε π ο έ δ ι δ ε τ η Ί π ί σ τ ι Ί τ ώ Ί Ο ί κ ο υ μ ε ι κ ώ υ
Ί ό δ ω Ί κ α ί τ ο ι τ α π ά τ α π α ρ ε χ ώ ρ ε ι τ φ nma. tO Θ ε ο ς
λ ' δ , "C, -,
θ ε ε ι κ ρ ι ε ι τ η Ί Ι κ α ι α Ί κ ρ ι σ ι Ί κ τ α τ η Ί η μ ε α τ η ς α
τ α π ο δ ό σ ε ω ς τ η μ ε ι Υ ά λ η Ί Β 259)
' , λ δ λ , "", ,
Λ ο ι π ο τ ι ε ι Υ ε ι ς Χ ι Έ φ ε κ α τ ο π ι τ ω Ί α Ί ω τ ε ω
Ε ν ι α ι φ ι λ ο π α π σ τ η ς κ α ι Λ α τ ι ν ό φ ρ ω ν ό ν ε ό ρ υ τ ο ς π ο τ α
μ ο ς τ ώ θ α υ μ ά τ ω ν Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ό Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς Α σ φ
λ
Ν , " θ , λ λ θ '
ω ς ο χ ι μ υ ρ ι α κ ι ς ο χ ι α Ί α φ ω η σ Ί ς α α ν τ ι ε τ ω ς
α ν τ ι λ α τ ι ", ό φ Ρ ω ν κ α ι ό e θ ο δ ο ξ ό τ α τ ο ς
κ α ι α λ η θ η ς ρ ο μ φ α ί α τ ώ ν λ α τ ι ν ι κ ώ ν κ α Ι Ί Τ μ ι ώ ν κ α ι α ί
ρ σ ε α ' Ε π ε ι δ η ο μ ω ς μ ε ί κ α Ί η ν α ι Υ ω ί α ν μ ε ή ρ ώ τ η ε ς
δ Κ λ Β , ­
κ α ι ι α τ α ς nEe' η ρ ο υ α ρ ι ο υ κ α ι ε κ κ ο υ Ι Υ Ι ω μ α ς τ ο υ
rI ι ι , '\,
α ι Υ ι ο υ aov ι Υ ρ α φ ω κ α τ ω τ ε ω κ α ι τ η nEeo α υ τ ω ν π α Ι Ι α
ά λ ή θ ε ι α ν
54
· '-.,
11. Π ε ρ ί Μ χ α ό Α Κ π ρ ο Α ρ ί ο
Α α φ ο ι κ ώ ς π ε ρ ι τ ο υ Κ η ο λ α ί ο υ δ ά γ ι ο ς π σ π η
γ ρ ά φ ω Ι σ τ ο ρ ί α ν ή τ ο υ π ο χ ρ ε ω μ έ ο ς "" ά φ έ ι ά π ά σ α ς
τ ά ς γ ώ ι μ α ς τ ώ δ ι α φ ό ω Ι α ύ ι τ ο υ Ι σ τ ο ρ ι κ ώ μ ή
σ π ο κ ύ π τ ω τ ά ς μ ε ι ν κ α ι έ π ι κ ο τ ώ μ ο ο μ ε ώ ς τ ά ς δ έ
Σ ο υ π α α θ έ τ ω τ ο κ ε ί μ ε ο ά σ ε ι τ ο υ δ π ο ί ο υ ή δ σ ι ω τ ά τ η
έ ξ ά γ ε ι τ ο κ α τ η γ ο η τ ή ι ό τ η ς
Χ α α κ τ ή τ ο υ Π α τ ι ά ρ χ ο υ ι ι τ ο υ Κ η ρ ο υ λ α ρ ί ο υ
π α τ ι ά χ η ς Μ ι χ α ή λ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ξ Ι ο π Α Π Α ι Ρ
Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ ι λ Ο Σ ή τ ο ά θ ρ ω π ο ς ό ξ ύ ς π ά μ ω ,
φ ί λ α χ ο ς κ α ι φ ι λ ό δ ο ξ ο ς Α λ λ ά τ ρ Ι α π ε ρ ί π ο υ ε τ η μ ε τ ά
τ ο θ ά α τ ο τ ο υ Κ ω σ τ α τ ί ν ο υ δ Μ ι χ α ή λ σ υ τ ε λ έ σ α ς
κ α θ ά π ο σ τ ο ή σ α μ ε ε Ι ς τ η ά ά ρ ρ η σ ι τ ο υ ά ρ χ η γ έ τ ο υ
... Κ "" "" , ,. λ ' θ ι
τ ω ι ο μ η ω ν τ ο σ ο υ τ ο α γ ε ω χ ω ς ε π ο Ι Π ε η ω σ τ ε
, , λ α λ θ ,...
μ ε τ ο υ π α υ η κ α ε τ ο ν κ ο κ α γ α ο ν ε κ ε Ι Ι ο ν a1loea
ν α έ ξ ώ σ ι ι α υ τ ο ν τ ο υ π α τ ι α ρ χ ε ί ο Χ α ρ κ τ ή τ ο ι ο υ τ ο ς
' ι α , "" Α
δ υ σ κ ο
λ
ω ς η
δ
υ ν α τ ο Ι α
, ι α ,
τ α μ ε τ α
ξ
τ η ς LJvae­ σ υ μ ι σ ι υ
ω ς κ α ι Α α τ ο λ η ς ό σ η μ έ ρ α ι π α ό μ ε α π ά θ η κ α ι ά ν τ ι
, , Ο δ δ ξ "
κ ο ο μ ε ν α σ μ φ ε ο τ α v ε ν η τ τ ο φ ε η ε ρ μ ε ν ε α
α ύ τ ό ς Τ ι Ρ ό ν τ ι ε δ ω κ ε ά φ ο ρ μ η ε Ι ς τ ή ν σ έ ω σ ι τ η ς
έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς ή ξ ε ω ς
Μ 175· Ν Β Π Τ 294)
Κ α ι έ ν τ υ θ α λ ί α v ά v ε '" τ ί μ ω ς δ ι έ γ ρ α ψ ε
τ ά ς λ έ ξ ε ι ς Ι Σ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Δ Ο
ω σ τ ε α έ μ φ α ί σ ι τ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ι σ μ ο ς ό ξ ύ ς φ ι λ ό
c, , ,., "
δ ο ξ ο ς Κ λ π ο τ ι τ υ γ χ ν ο υ ε κ φ ρ α σ ε ι ς κ α ι κ ρ ι α ε ι ς
τ ο υ ά Υ ί ο υ έ ν φ α π α ν τ α τ ά ά ν ω τ έ ρ ω μ έ χ ι κ α ι τ η ς τ ε λ ε υ
τ α ί α ς λ έ ξ ε ω ς τ υ γ χ ά ο υ ν έ κ φ ά σ ε ι ς τ ο υ Ι σ τ ο ρ ι κ ο υ Ε Ι
δ ε ς κ ο λ ο φ ω α δ ι ι α σ τ ρ ο φ η ς η μ λ λ ε ύ η θ ε Ι α ς δ ι ό τ ι κ α ι
δ Ι δ ' , , ξ δ 1
τ α υ ο ε α ι υ α τ ο α σ υ Υ ε τ ρ ε α π ρ ο ς η μ ι ο υ γ ι α
τ η ς ά ω τ έ ω π λ ι ο τ ο γ α φ ί α ς ' Α τ ι θ έ τ ω ς ο μ ω ς ι ο ς
66
, δ " , δ ζ
τ η ι Υ α ι Υ η Ι Κ Ο ι Υ κ α ι ο υ ε Ι Χ ι Υ ο ς γ ι Υ η σ ι ο τ η τ ο ς ι α σ ω ο υ σ α ν
'0 l' ,.., c: , c c:, t, ι
μ ε 000,;/ τ η ς ι ε ο κ α τ η γ ο ρ ο ο η μ ε τ ε ο ς α γ ι ο ς ω ς α ν τ ι
κ ε ι μ ε ι Υ ι κ ό ς ί σ Τ Ο Ρ κ ό ς δ ε ν ά π έ κ ρ υ ψ ε ν ά α φ έ ι κ α ι τ α ς
ε ύ μ ε ν ε ϊ ς π ε ρ ι τ ο υ Μ ι χ α η λ γ ι Υ ώ μ α ς ώ ς π χ τ ο υ Δ ο σ ι
Ο έ ο υ Ί ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ι μ ά ν τ ι γ ρ ά φ ω ν τ α έ ξ η ς έ κ τ η ς Δ ω δ ε
κ α ί λ ο υ τ ο υ
«' Ι δ α ν ό Κ ω ν Π ό λ ε ω ς Μ ι χ α η λ ό Κ η ρ ο υ λ ά ρ ι ο ς
Α Γ Ι Ω Τ Α Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π τ η ν π ε ρ ι τ ο υ ά γ ί ο υ Π ι Υ ε ύ
μ α τ ο ς λ α σ φ η μ ί α κ ο υ φ ο υ μ έ η ν ... ε γ ρ α ψ ε ι Υ ε Ι ς τ ο ν Λ έ ο ν
τ α μ ε τ α π ά σ η ς Τ Α Π Ε Ι Ν Ο Φ Ρ Ο Ζ Υ Ν Η ... » σ ε λ 37
τ ο υ Β τ ό μ Α λ λ α χ ο ύ δ ε γ ά φ ω ν ε Ι δ ι κ ο ν ό α γ ι ο ς κ ε
φ ά λ α ι ο ν κ α τ α τ η ς Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ε Π Α Ρ Ε Ω Σ
σ η μ ε ι ο ί χ α ρ α Τ η ρ ι σ τ ι κ α ς τ α έ ξ η ς π ε ρ ι τ η ς π α π ι ή ς ά ν
τ ι π ρ ο σ ω ε α ς κ α ι τ α ι Υ λ ε γ ά τ ω ν τ η ς κ α τ α τ ή ι Υ έ π ο χ ή Υ
τ ο υ Μ ι χ α ή λ Ο Π ά π α ς η ι Υ ό Θ ε ό ς ο ί δ ε τ ρ ε ί ς λ ε γ ά
τ ο ι α τ ο υ ή σ α ν ο ί Τ ε ί ς έ μ φ α ν ι σ έ ν τ ε ς ά γ γ ε λ ο ι τ ι ρ Α
α ά μ ο ϋ τ ω ς έ ε ο π ο ί ο υ ν α ύ τ ο υ ς ο ϊ Δ υ τ ι ί σ 27.
σ η μ Κ α ι π ε ρ α ι τ έ ω Μ ε τ α τ η ι Υ Α Φ Ρ Ο Ν Λ τ α ι ε
γ ά τ ω ν π ξ ι ν ο ύ δ ε ν ι υ π ε λ ε ί π ε τ ο τ ι ρ Μ ι χ α η λ Κ η ρ ο υ λ α
ρ ί φ η ν α έ λ έ γ ξ ι τ ο υ ς Π Α Ρ Α Α Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Σ α ύ τ α ν 0­
π ε ρ κ α ι ε π α ξ ε μ ε τ α π ο λ λ η ς Σ Υ Ν Ε Σ Ε Ω (0'.29).
Κ α ι π ά λ ι ν μ ε τ ό λ ί γ α ς σ ε λ ί δ α ς
Ο ϊ δ ε ή μ έ τ ε ο ι ο υ μ ό ν ο ν ά π ά ρ χ η ς μ έ χ ι τ έ λ ο υ ς
κ α τ α τ η ι Υ π α ρ ο υ σ α ι Υ π ε ί σ τ α σ ι ν π ρ ο σ η ν έ χ θ η σ α ι Υ μ ε τ α π λ ε ί
τ η ς ά v ο Χ η ς κ α ι μ ε τ Ρ ι ο π α 8 ε ί α ς C'O_
π ω ς δ ή π ο τ ε ο μ ω ς κ α ι α ι Υ ε χ ω σ ι τ α π ε ρ ι τ ο ύ τ ο υ ο ύ δ ε ι Υ
η τ τ ο ι Υ έ α ι elvat, ο τ ι ε κ τ ο τ ε ο ϊ π ά π α ι ά π ε λ π ι σ θ έ τ ε ς
,:a, " ''3 , ,.." ,
ν α ε Π τ υ χ ω σ ι τ η ι Υ ε ι η ι κ η α α γ ω ι σ ι τ η ς κ υ ι α χ ι
c: ,.., Κ λ , δ
α ς α υ τ ω ι Υ ε ι Υ ω ι Υ ε ι α π ε φ α σ ι σ α ι Υ η η ι Υ α π ρ ο π α ρ α κ ε υ
ά σ ω σ ι τ η ι Υ δ ι α κ α τ α κ τ ή σ ε ω ι Υ έ κ τ έ λ ε σ ι ν τ ο υ ά κ ο ι μ ή τ ο υ
α ύ τ α ι Υ υ λ ε ύ μ τ ς μ ε τ α χ ε ι ι ζ ό μ ε ν ο ι . π ρ ο ς τ ο υ τ ο μ ε ι Υ
" Ν δ ' , λ ,
τ ο υ ς . ο ρ μ α ι Υ ο υ ς κ α ι μ ε τ ο υ π ο υ τ ο υ ς σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ο υ ς
Δ η λ α δ η .έ ι Υ τ α υ θ α έ π α Ι ι Υ Έ ί τ α ι ή σ τ ά Ο ι ς τ ο υ Κ η ο υ λ α ρ ί ο
κ α ι ή δ ι α κ ο π η τ η ς Κ Ο Ι ι Υ ω ν ί α ς π ο υ έ ν ή ρ γ η σ ε μ ε τ α τ η ς
Δ υ τ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ι Υ ό π ο ί α ι Υ έ μ φ α ι Υ ί ζ ε ι π λ έ ο ν ώ ς
,
,.1 -t
j
:;
Ί
·1
58
έ ε ρ γ ο σ α τ ε λ ε ί ω ς ά ν τ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ς κ α τ α τ η ς Α ν α τ ο
λ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ο υ λ έ π ε ι λ ο ι π ο ν ή ή γ ο υ μ έ ν η τ η ν
ο δ ο σ ί α ν τ ο ύ ά Υ ί ο υ κ α ι τ ο μ ί σ ο ς τ ο υ κ α τ α τ ο ύ Κ η ρ ο υ
Α
ι δ , "" Ι Ο ι λ
λ α ρ ί ο υ υ τ ο ς ο α Υ ι ο ς ε ν γ α φ ε ι ε ι ς τ ο α υ τ ο ο Ι Ο Ι Ο
π ο σ τ η ρ ί ζ ω ν τ ο ν Κ η ο λ ά ι ο ν κ α ι τ α έ ξ η ς «' δ ο υ ο ϊ α ν
θ δ 1: C Α λ '
μ ε τ ρ ι ο π α ε ι α ν ε π ε ε ι α ν ο ι ν τ ο ι κ ο ι κ α ι ο ι α ν σ υ μ π ε
ρ ι φ ο ρ α ν ο ί Δ υ τ ι κ ο ί έ κ τ η ς μ ε τ ρ ι ο π α θ ε ί α ς τ α ύ τ η ς φ α ί ..
ε τ α ι π ό σ ο ι ν ά π ό ι σ τ α τ ά ε Ι σ ι ι ν τ α κ α τ α τ ο υ Κ η ρ ο υ λ α ί ο
, c, δ ο '0' δ ' λ
λ ε μ ε ν ο τ ι η ε ν π ο υ τ ι τ ο ν α ι ε γ ε Ι Ρ Ί τ ο ν α ο ι ν
, - λ c, Ο ' " ( 33)
κ α τ α τ ω ι ν ε γ α τ ω ν ο π ω ς α ν α τ ω σ α υ τ ο υ ς ι ,
Π ο ί ο ς δ ε π α ρ α τ η ρ ε ί έ ν α α ύ θ α π ό σ ο ι ν κ α τ α δ ι κ ά ζ ε τ α ι ή
λ τ ι κ η δ Ι ω Υ η τ ώ ν λ ε Υ ά τ ω ν τ ο υ π ά π α κ α ι έ π α ι ι ν ε ί
τ α ι ή τ ά τ ο ύ Κ η ρ ο υ λ α ρ ί ο υ κ α ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς
Κ ω ι ν λ ε ω ς τ η ς έ ν λ ό γ φ π ε ι ό δ ο Η ή Υ ο υ μ έ ν η μ ς
ε χ ε ι δ ι ά φ ο ρ ο ν γ ι ν ώ μ η δ ι α κ α ι κ α υ Υ ά ζ ε ι «2v ο μ ω ς a­
θ λ ι ε σ κ α ρ ι ώ τ α Ν ε κ τ ά ι ε Κ ε φ λ

τ ί ι ε Ι χ ε ς
α τ α τ ο ύ π ρ ο μ ά χ ο υ α υ τ ο ύ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Κ η ρ υ λ
, ) "cΙ Ο ζ Ι ξ , θ ' δ δ '1 δ ' ,',
etov ω σ τ ε ν α τ ο ν υ ο ρ ι υ ς ω ς ο υ ν υ μ ω η η α η κ α ι
ά ρ γ ί λ ο ν ώ ς π ο λ υ π ά γ μ ο ν α κ α ι μ α τ α ι ό φ Ρ Ο α ώ ς ljJilae­
,
φ ι
λ δ Δ
ε ν ε ν τ ε π ε σ α ι
' " λ ' Φ
γ Κ Ο Π ι α π α
,
ν κ α ι ο ο ς ο ο ι γ ο ι ν
Ν ε κ τ ά ι ε Κ ε φ α λ α ά γ ι ο μ ά χ ε Ο ύ α ί σ ύ α ί ο ύ α ι ε ί ς σ ε
κ α ι ε ί ς τ η ν μ α ύ ρ η ν σ ο υ ψ υ χ η ν σ 183): Α σ φ α λ ώ ς
, , Α , λ ' c, ­
α γ α π η τ ε μ ο ι κ α κ ι ε μ ο ν ο ν ψ υ χ η π ο ε μ ο υ μ ε ν η υ π ο τ ο υ
δ
' - C """ ,
α ι μ ο ν ο ς τ η ς υ π ε ι ρ η φ ν ε ι α ς Κ ι α ι α γ ν ω σ ι α ς κ α ι μ η α ν τ ι
Ζ δ ' " ,
π α λ α ι ο υ σ α α υ τ φ ε ν α ι υ ν α τ ο ν α γ ρ α φ Ί π α ρ ο μ ο ι ω ς ...
*
**
12. Π ε ρ ί Ι ω ά ν ν ο υ Β έ Κ ί ο υ
Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α γ ν ω ί σ ω μ ε ν ν ί ι σ α φ ώ ς κ α ι τ η θ έ
σ ι ν τ ο ύ ά γ ί ο υ π ε ρ ί Β έ κ κ ο υ κ α ί τ ώ ν t.AytoeEtTro,; μ α ρ ύ
ρ ω ν τ ο υ 13,ov α ί ώ ν ο ς σ ο υ ά τ ι ι γ ά φ ω Π ι ι σ τ ώ ς τ η ν σ χ ε
" ι ι ι ι ι 21 .""-1 C' ,
τ ι κ η ν π ε ρ ι κ ο π η ν ε κ τ ο υ ε Ρ ι Υ ο υ τ ο υ γ ι ο υ
57
"-- .
Ο ύ τ ε ό Π ά π α ς ο ϋ τ ε ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Β έ κ κ ο ς μ ε τ έ η
, Ι Α θ ' \ δ \ e ι α λ , \
σ α ε ι ς ro'Va· ε α ν ε ο ο α σ ι ε υ ς ε κ σ τ ρ α τ ε υ ω π ο τ ε
μ ε τ έ η ο υ κ ο Ζ δ α δ ι ό τ ι ο ϋ τ ε τ ο υ τ ο ί σ τ ο ρ ε ί τ α ι Ο Π α τ ρ ι
ά ρ χ η ς Β έ κ κ ο ς μ ε τ έ η ά σ θ ε ν ή σ α ς ε Ι ς τ η ι ν Μ ο ν η ν τ η ς
Λ α ύ ρ α ς ά λ λ ο υ χ ι τ η ς έ ν Α γ ί φ Ι Ό ρ ε ι ά λ λ α τ η ς τ ο υ
Α ' λ - - Β ' "Η Ι λ λ .. λ '
π ο υ τ ο υ ε τ φ ο σ π ο ρ φ ε ν Π Ο ο ι ς π ο V
:11.1' \ - Β λ ι α \ \
α ο ι κ ο ς κ α τ α τ ο υ ε κ κ ο υ κ α τ α φ ο ρ α π ε ρ ι ε α ο ε κ α ι τ ο ν
Β έ κ κ ο ν ε ί ς τ ό ν δ ι ω γ μ ό κ α τ α τ ω ν Μ ο ν α χ ω κ α Ι δ μ ω ς
Π Ο λ δ ι φ ρ ω ς ό μ ι ι Λ ε ί π ε ρ Ι Β έ ι ι α ό Ά τ Λ ς τ ο υ
μ έ ρ η ς . Μ 187· Ν 149).
Κ α ι π ά λ ι ι ν ώ ς π α ρ α τ η ρ ε ί ς ά π ή λ ε ι ψ ε τ α ς τ ε λ ε υ
τ α ί α ς λ έ ξ ε ι ς τ ο υ ά γ ί ο υ δ ι α ι ν α μ η έ μ φ α ι ν ύ σ Ό ε Ι ς τ ο ς ά ι ν
, \ C \ - Β ' θ -, c
ι ν ω σ τ α ς τ η ι ν υ π ε ρ τ ο υ ε κ ο υ π ε π ο ι η σ ι ι ν τ ο υ τ ο τ ε ι σ τ ο
ρ ι κ ο υ Π α χ υ μ έ ρ ο υ ς π ρ ά γ μ α ο π ε ρ ώ δ ή γ η ι σ ε ι ν τ ό ι ν ί γ ι ό ι ν
μ α ς ι ν α γ ρ ά Ψ Ό ε υ μ ε ι ν ώ ς ύ π ε ρ α ύ τ ο υ ο ύ μ ό ι ο ν έ ν τ α ϋ θ α
λ \ .. c, θ \ δ ' \ e ,
α ι Λ α κ α ι ε ι ς ε τ ε ρ ι σ η μ ε ι ο ι ν ο π ε ρ α ι ω μ ε ν ε ι ς τ ο ε π ο
μ ε ν ο κ ε φ ά λ α ι ο ι ν .
,Ε π ρ ώ τ ο ι ς ό ί γ ι ς ά ρ ν ε ί τ α ι τ η ν α φ ι ξ ι τ ο υ Β έ κ
κ ο υ κ α ι τ ο υ α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Μ ι χ α η λ ε ί ς τ ό Ά γ ι ο ν Ι Ό ρ ο ς
δ \ C ,,,, \' Ο δ '
δ ι ο τ ι ο υ ε ι ς ι σ τ ο ρ ι κ ο ς α ν φ ε ρ ε ι τ ι π ε ρ ι τ ο υ τ ο υ v 0­
λ ω ς ό μ ω ς ά ρ ε ϊ τ α ι κ α ι τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ω ν Α γ ι ρ ε ι τ ω ,
ώ ς ή θ έ λ η σ ε ν ο λ ω ς ψ ε υ δ ω ς ν α τ ό ν π α ρ υ σ ι ά σ ι ή Μ ο ν α
χ η Μ α γ δ α λ η ν ή κ α θ ό σ ο ν ό ί δ ι ο ς γ ρ ά φ ε ι ε Ι ς τ ό υ π ό κ ρ ί
σ ι ι ν ι λ ί ο ν τ ο υ τ α έ ξ η ς τ α ό ο ί α ά π ε ι σ ι ώ π η ι σ ε ν ή ί ε ρ ο
κ α τ ή γ ο ρ ο ς γ λ ω σ σ α τ η ς ή γ ο υ μ έ ν η ς 'Idov ο ί λ ό γ ο ι τ ο υ
e, Η c, , l U C Δ ' \
γ ι ο υ η μ ε τ ε ρ α γ ν ω μ η ε ν α ι ο τ ι η ι η γ η σ ι ς π ε ρ ι
- , C' ι θ ' C , , c
τ ω ε ν α γ ι φ ρ ε ι α ν α ι ρ ε ε ν τ ω α γ ι ω π α τ ε ρ ω ν ι σ τ ο
- δ ' Ι ι α \ -'! λ , \ c: \:1, "
ι κ ω ς ε ν ε ν α ι α κ ρ ι ο η ς α ο υ χ ι κ α ι α ν ε υ υ π ο σ τ σ σ ε ω ς
τ ι ν ο ς Φ α ί ν ε τ α ι σ τ ι τ fj δ ι α τ α γ ί τ ο ί Α υ τ 0­
κ Ρ ά τ ο Ρ ο ς μ ε τ έ C η σ α ν ε ί ς t, Α γ .ι Ο ν ι 0­
Ρ ο ς Λ α τ ι ν ό φ Ρ ο ν ε ς η Δ α τ ί ν ο ι ο ί τ ι ν ε ς
τ ύ Τ ε ο σ τ η ρ ί ξ έ ι τ ω ν ό ρ γ ά ν ω ν τ ο υ Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς 11 γ ε ι
Ρ α ν δ ι ω γ μ ό ν κ α τ α τ ω ν Μ ο ν α χ ω ι ν σ ε λ
151, σ η μ 2) Θ α ύ μ α σ ο ν υ ν τ η ι ν δ ι σ τ ρ ο φ ι κ η ν δ ι ά θ ε
σ ι τ η ς ή γ ο υ μ έ ι ν η ς ή ό π ο ί α μ ε τ α τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς
58
τ ο υ ά ί ο υ έ ρ ω τ α Π ο ι ο ς λ ο ι π ο ν τ ο ύ ς έ θ α ν ά τ ω σ ε δ ι α
δ ι ω μ ο υ κ α ι π υ ρ ο ς κ α ι ά χ ι η ς Ο κ α ν έ ν α ς Κ ι δ ε ν
' , ι Α '
έ ν τ ρ ε π ε σ α ι φ ρ α γ κ ο π α π α α ι ε τ ο υ ι Υ τ ι χ ρ ι σ τ ο υ .. »
σ ε λ 189).
Ε π ι θ υ μ ο σ α δ ε ι Υ α σ τ η ρ ί ξ ι τ ο κ α τ ά κ ρ ι τ ο ι Υ σ υ μ π έ ρ α
σ μ ά τ η ς κ α τ α φ ε ύ ε ι ε ί ς τ ο Μ Γ ε δ ε ώ ι Υ ό ό π ο ί ο ς έ ξ
δ ω κ ε τ ο ά ι Υ ω τ έ ρ ω μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν τ ώ ι Υ ά ι ο ρ ε ι τ ώ ι Υ κ α ι ε ί ς τ ο
ι c: , " ξ - "'08
ο π ο ι ο ν ω ς ν ω σ τ ο α ι Υ α φ ε ρ ε τ α ι κ α ι τ ο ε η ς ε ι Υ
κ α ι έ τ Movfj τ ο υ Α ί ο υ ' Α θ α ι Υ α σ ί ο υ Δ α ύ ρ α έ λ θ ω
ό Β έ κ κ ο ς μ ε τ α Μ ι χ α η λ τ ο υ Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ ... » κ λ π Π α
ν η υ ρ ί ζ ε ι λ ο ι π ο ν κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ Τ ι Μ ο α χ ή δ ι ό τ ι κ α ι ό
Μ Γ ε δ ι ε ω ν σ υ μ φ ω ν ε ί μ ε τ α ύ τ η ς Π ό σ ο ν π λ α ι Υ τ α ι Ά
έ π ρ ό σ ε χ ε α ί δ η τ ι ρ ά φ ε ι ό Γ ε δ ε ω ν ε ί ς τ α π ρ ο λ ε ό ι μ ε ι Υ α
τ η ς ά ω τ έ ρ ω Δ ι η ή σ ε ω ς ο υ δ έ π ο τ ε θ α τ ι έ π ε κ ι α λ ε ί
τ ο ZoiJ π α ρ α θ έ τ ω τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ π λ η ν τ η ς χ ε ι ρ ο
γ ρ ά φ ο υ Δ ι η ή σ ε ω ς ε χ ο μ ε κ α ι έ κ δ ε δ ο μ έ ν η ν έ ν σ τ ί χ ο ι ς
μ ν ε ί α ν τ η ν έ α τ ί ι τ ώ ν Α ε ι ο ρ ε ι τ ώ ν μ α ν κ η ς κ α τ α φ ο
Β α ς τ ο υ Μ ι χ α η λ Π α λ α ι ο λ ό ο υ κ α ι τ ο υ Β έ κ κ ο υ ά λ λ
ά μ φ ί C ο λ ο ε ί π ε ρ ό ε Ι ς 11 ό έ τ ε ρ ο ς ά π έ η σ α ν ε ί ς Ά
ι ο ν Ό ς !V ο μ ί ζ ω δ ο τ ι π α ο τ ι έ έ ν ε τ ο α υ τ ό
θ ι ε Π Β α ξ α ν ο ί ε ί ς Ά θ ω π ε μ φ θ έ " τ ε ς
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Α Ι τ η ς δ ι α τ α η ς α υ
τ ο υ Ι Ά θ ω ς σ ε λ 187-8). Δ η λ α δ η κ α ι ο ι δ τ ο ς
α σ ι φ α ν ώ ς δ έ χ ε τ α ι ο τ ι ο ί α θ ρ ω π ο ι τ ο υ Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς
έ π η γ α ε ί ς τ ό Ι Ό ρ ο ς κ α ι έ δ ί ω ξ α τ ο ύ ς π α τ έ ρ α ς κ α ι σ χ ι
ο π ω ς θ έ λ ε ι ν α τ α π α ρ υ σ ι ά σ υ Τ ι ά ι ο μ ά χ ο ς τ η ς Κ ο ζ ά ι Υ η ς
Μ
θ .. , Μ Γ δ λ ... S
η α ρ κ ε σ ε ι σ α ε ι ς τ ο . ε ε ω ν ε π ι κ α ε ι τ α ι ε ι Υ σ υ .
ι Α Ν δ ς ι , ,
'JIEXEtq. κ α ι τ ο ι ο ι κ ο η μ ο ν ο σ τ ι ς σ ι ν ε ρ α ψ ε τ ο
.... C' ", C .. , , CI'
σ υ ν α ξ α ρ ι ο τ ω ι Υ α ι ω ν κ α ι ε ι ς τ ο ο π ο ι ο ν α α φ ε ρ ε τ α ι Ο Τ Ι
ό Β έ κ κ ο ς κ α ι ό α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ έ π η α ν ε ί ς τ ο Ό ρ ς κ α ι
έ ρ ω τ Π ο ί ο ς έ κ τ ώ δ ύ ο ψ ε ύ δ ε τ α ι Ο ά ι ο ς Ν ι κ ό δ η
μ ο ς ό θ ε ί ο ς π α τ η ρ τ ο υ υ α ί ώ ο ς 11' ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς
ε φ λ α ς Ε μ ε ί ς π ρ ο σ θ έ τ ο μ ε Ο ϋ τ ι ε ό ε Ι ς ο ϋ τ ε ό ί ί λ
λ ο ς Α π λ ο ύ σ τ α τ α ό ά ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς μ ε Cά σ ι ι τ ο
χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ α μ α ρ τ ύ ρ ι α χ ω ρ ι ς ν α σ χ ο
59
λ ι ά ζ ι κ α ι τ η λ ε π τ ο μ έ ε ι α ν 0.1' τ α τ α δ η λ α δ η έ Υ έ ν ο ν τ ο
π α ρ ό ν τ ο ς τ ο υ Β έ κ κ ο υ η ο χ ι ώ ς ι π ρ α ξ ε δ α γ ι ο ς Ν Ε κ τ ά
(Η l δ ' \ ,
eLOCj. ο υ σ ι α ε α ι ο τ ι α μ φ ο τ ε ρ ο ι ε Χ Ο τ α ι τ α μ α ρ τ υ ρ ι α
τ α ν π α τ έ ρ ω ν Τ ο δ ν α π ρ ρ ί π τ ι ό ε Ι ς έ ξ α υ τ ώ ι ι μ ί α λ ε π τ ο
" ζ , C \
μ ε ρ ε ι α τ ω ν σ τ η ι ο μ ε ν ο ς ε ι ς π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ α ς ι σ τ ο ρ ι κ α ς
, .., δ ' λ λ , δ ' , , λ ,
μ α ρ τ υ ρ ι α ς τ ο υ τ ο ε ν α ο ι ω Ε Ι ο υ ε ε π ε α χ ι ι ι τ ν τ η ν
α λ ή θ ε ι α τ ο υ ά γ μ α τ ο ς
Π ο υ ο μ ω ς ό λ ί γ η κ ί σ ι ς naea τ ή γ ο μ έ ν ι neoc; δ ι ά
κ ρ ι σ ι τ η ς α λ η θ ε ί α ς Σ κ ο π ο ς α υ τ η ς η τ ο ν α κ α τ η γ ο η θ
, , c ι ft., δ θ ' ,
π α Τ Ι τ ρ ο π φ ο α γ ι ο ς ο σ ο ι α τ η α η ε ι α ν α υ τ ο α π ο
λ ' δ c, - "
τ ε λ ε ι ε π τ ο μ ε ρ ε ι α ι α τ η ν LEeELa1' τ η ς ... γ ν η σ ι α τ η τ ο ς
Ε θ - δ , , , ,C,
π ι υ μ ο υ σ α ε κ α ι ν ε ο υ ς σ υ μ μ α χ ο υ ς π ρ ο ς υ π ο σ τ η ι
ξ ι τ ο υ κ ι ο ν ι ζ ο μ έ ν ο υ έ π ι χ ε ι ή μ α τ ό ς τ η ς έ π ι κ α λ ι ε ί τ α ι τ ο
C Ν Χ 'c , ,
ι σ τ ο ρ ι κ ο ι κ η τ α α Ι ι α τ η τ ο ν ω ς γ ρ α φ ε ι σ υ γ χ ρ ο
Β CC"., " Μ '
Ι ο ν τ ο υ ε κ κ ο υ ο ο π ο ι ο ς κ α τ α τ η ν ο ν α χ η ν α π ε
κ ά λ ε σ ε λ α τ ι ί σ α ν τ α ς τ ο υ ς Β έ κ κ ο κ α ι Μ ι χ α ή λ Π ώ ς
ο μ ω ς ε Π α ξ ε τ ο υ τ ο α φ ο υ ε Ι χ ε ά π έ λ θ η τ ο υ ί υ 60 ε τ η
, ,- Μ ' λ '70 ' .., Β ' , ,
neeLnov nl]O ι χ α η κ α ι τ ο υ ε κ κ ο υ . .... τ ο υ π ρ ο
Α λ ι ο , , c, , , ι ο '
ν τ ι α ι μ ο α ν ε σ α ι π α τ ε μ ο υ μ ε ο π ο ι α ν α κ ι ο ε ι α ν κ α ι
, , , c c , θ '
α τ ι κ ε ι μ ε ι ο τ η τ α σ υ γ γ ρ α φ ε ι η σ σ ι ω τ α τ η α ν α ε μ α τ ι
ζ ο υ σ α π ά ν τ α μ ή σ υ μ φ ω ο υ τ α π ρ ο ς τ α ς έ ε ύ α ς τ η ς
Α ' '] λ ' Ι Ο c, ft., δ ' ι ,
l' μ α ι σ τ α α Ί ς υ π ο ψ ε ι σ ο υ ο τ ι υ ο ε τ ε ρ α XEteo­
γ ρ α φ α π ο υ α ν α φ έ Ο τ α ι ε ί ς τ ο α ύ τ ο θ έ μ α τ ώ δ ι ω γ μ ώ ν
τ ο ε ν έ ξ α υ τ ώ ν δ ε ν α ν α φ έ ρ ε ι ο υ δ ε π ε ρ ι τ ώ λ α ό ν τ ω ν
χ ώ ρ α ν έ ν τ Ι M01'ii Ξ η ρ ο π ο τ ά μ ο υ τ ο δ ε ε τ ε ρ ο Ι σ η
'1285 " , ε ι ς λ τ ε ο ς ε γ ε ο ν τ ο " δ τ α υ τ α τ ο ε τ ο ς μ ε ι ω ν ε ι τ ο ε
Ο Ι Ο ,.., C' , V' θ ,
μ η Ι τ ω ο ι φ Ε φ ο α υ τ ο κ α τ ω ρ ε ι χ ε π
ι
α ν ε ι π ρ ι
>, , - , δ l C .., Π λ
3 ε τ η ε Ί Ι ν ο ε ι ς π ο σ ο ι κ α ι ο ν ε χ ε ο τ η ς ε ν τ α π ο ε ω ς
φ ω σ τ ή ρ δ ι α τ α ς έ ν λ ό γ ι Ρ κ ρ ί σ ε ι ς τ ο υ
,
13. Κ ο ί π ά Α ι
Π Ρ
BiKKOU.
Α κ ο λ ο ύ θ ω ς ή ί ε ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς π ο σ π α θ ε ί ν ά π ο δ ε ί
t' ft.' C ι Ν , c, θ
5 ι ο τ ι ο α γ ι ο ς ε κ τ α ι ο ς κ α τ η γ ο ρ η ι σ ε ω ς α η ι κ ο υ ς
60
τ ο υ ς κ α τ α δ ι κ ά σ α τ α ς Τ Ο Β έ κ κ ο Υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ί ε ρ Ί ί ρ χ α ς
κ α τ α τ η ν σ ύ ν ο δ ο τ ο υ 1282, ά φ ο μ η λ α μ ά ν ο σ α έ κ
τ ω ν κ ά τ ω θ ι λ ό γ ω τ ο υ ά γ ί ο υ
Ι Ι κ α τ α δ ί κ η τ ο υ Β έ κ κ ι ύ φ ο υ ς ο ρ ο υ ς κ α ι κ α θ
c, t: δ _t,
01' τ ρ ο π ο ν ε γ ε ν ε τ ο μ α ρ τ υ ρ ε ι ο τ ι ο ι α υ σ τ η ρ ο ι ο π α ο ι τ ο υ
δ ό γ μ α τ ο ς χ α ι τ η ς θ ε ω ί α ς δ ε ν ή σ α ν τ ο σ ο υ τ ο ν α τ η
ρ ο ι ό π α δ ο ι κ α ι τ ώ ν θ ι κ ω α ρ χ ώ ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ
κ α ι τ η ς π ρ ά ξ ε ω ς Γ ρ Π ι έ μ Π ι μ ε ν τ ο ν β ο λ μ ε ν ν ν α μ ά
θ η τ ή ν ά λ ή θ ε ι ι α ν ε Ι ς τ ο ν Γ ε ώ Ρ Υ Ι Π χ έ ρ η τ μ β ι
Ι δ ί ω ς κ α χ ά ρ ι ν ι α ι ι ν τ ο μ Ι α ς ά π ο τ η ς α ε λ ί ς 88 - 102. ι ν
σ ί ς θ έ λ ε ι ί δ ε ι ό τ ι ή Ρ ι Ι Ι ή ά Υ ά π η Ι ι π ε ι ν . Λ έ γ ο υ σ ι
, - Β υ CI ,:»" ι δ "
ne{lL τ ο υ . ε κ κ ο υ ο τ ι «roanEe κ υ ω ν ε π ι τ ο ν ι ι ο ν ε π ε
V C λ , δ - 1 ,
σ τ ρ ε ψ ε ν ε μ ε τ ο ν ο ι ε γ ο ι μ τ ε ς α ι κ ο υ σ ι τ ε μ ε γ λ ω ς τ ο ν
ά ξ ι ο ν ά ν ω τ έ ρ α ς φ ή μ η ς Β έ κ κ ο ν κ α ι ά ν ι σ τ ό ρ η τ α λ έ γ ο υ
ο Β ' " λ δ ' Τ Ο λ λ \
σ ι ν ε κ κ ο ς ο υ χ ι π α ι ν φ η σ α ς α υ ι ς ε π α π ι σ ε ν α α
, δ ' " \ δ C
ι ε ν ν α ι ο φ ω ν ω ν α ν η ρ ε ν η ν ε ι ε τ ν α ι α π ρ α τ τ ω ν τ α ι 1)­
π ο τ ώ llX{lroq ζ η λ ω τ ώ ν δ ή θ ε ν τ ο υ δ ό γ μ α τ ο ς ά δ ι κ ί α ι ν α
ε ξ ο ρ ί ζ ω τ α ι κ α ι δ ι ώ κ ω ν τ α ι ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς κ α ι ί ε ρ ε ί ς ν α π
λ υ μ α ί ν ω ν τ α ι Ε κ κ λ η σ ί α ι κ α ι α γ ι α ι Τ ρ ά π ε ζ α ι κ α ι τ ο τ ε λ ε
c, , ... , - λ ..., , Μ
α θ ε ν vn α υ τ ο υ κ α ι Τ α Ο Ι Π α ν α ρ χ ι ε ρ ε ω γ α γ ι ο ν veov
, Ο - c λ " ,.." λ c.r c
ν α ε ω ρ η τ α ι ω ς α τ ε ε ι Τ ν κ α ι κ ο ι ν ο ν ε π ι τ ι ρ ο γ ι ρ ο Τ ι ο
' , , Τ c, , δ ,
τ ε λ ε σ α ς κ ι α ι χ ε ι ρ ο τ ο ν η σ α ς η τ ο α ι ρ ε τ ι κ ο π ο ι ν α ι ε χ
' , :t ι ο λ λ 11 , C'l δ
κ λ η σ ι α α τ ι κ α ι ν α ε Π ι ι α ω ν τ α ι ε π α ρ χ ι α ς ο α ι ς ι ο τ ι ε ν
τ α ί ς έ κ κ λ η σ ί α ι ς α τ ω ν έ μ ν η μ ο ν ε ύ Ο η ό π ά π α ς ν ε ν ε κ α
" π ' - υ ο ζ Β ' Τ ι
ε ν ρ ο υ σ Ί φ α ν ε ρ ω ς voet ο ν τ ο ν ε κ κ ο ν τ ω ν . Ε ι ν ε
κ α έ ζ η τ η ε ν α κ λ η θ η κ ι ά π ο λ Ο Υ η θ η α υ θ ι ς έ Ώ π ι Σ υ ν
ό κ α έ ά ν δ ξ π ι Κ α ι ν ο φ ρ ο ν ω ν Υ ά κ α τ Φ ι κ ο ο θ η έ α ν
ό μ ω ς ξ Π ό ρ θ ο φ ρ ο ν ω ν π α υ α π ή κ α τ α υ τ ο υ η ρ ί
ή Τ ύ ω ν Ω ε ι ι μ έ ν η α ί ί α δ ς ε Τ ν α ι ό λ Υ ο ς
ι δ ν έ ζ ή τ η ο ε ι ν ι ά π η θ η θ ι ς δ έ δ υ α ί κ α
κ α Ι ά μ ε ρ ο λ η τ ω ς ε Κ Ρ Ι Υ ο ν Ο Ι α τ δ Ι Ι ά σ α ν ε ς α ύ τ ν ά φ ε
μ ε ν τ ί ι α ν ώ σ τ π τ η ν κ ρ ο ι ν Μ 199· Ν 158).
Ω ς π α ρ α τ η ρ ε ί ς δ ε ν π ο κ α λ ε ί ά ν η Ο ί κ ο υ ς τ ο υ ς ν
ε δ ρ ο υ ς τ η ς υ ν ό δ ο υ ά λ λ α ο υ χ ι τ ο σ ο υ τ ο ν α υ σ τ η ο υ ς
ό α δ ο ς τ ώ ν ή θ ι κ ω ν ά ρ χ ώ ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο υ π ρ α γ μ α
π ο δ ι α φ έ ρ ε ι τ ε ρ α σ τ ί ω ς τ η ς λ έ ξ ε ω ς ά ή θ ι κ ο ι Δ ι α τ ι
u '8 e r, ξ θ r, Μ '
ο μ ω ς σ υ σ η ρ ε σ τ η η ο α Ύ ι ο ς κ α ι ε ε φ α σ η ο υ τ ω η π ω ς
χ λ " δ ", θ ' "8'
Τ Ο φ ι π π ι σ τ η ς κ α ι ι α υ τ ο ε π ε υ μ ε ι τ η α ω ω σ ι
- Β ' Κ λ δ α λ "" :t ,
τ ο υ ε κ κ ο υ α ε α Α ο ω ς ε ι μ κ ' ω ς ε ι ς τ α π ρ ο
, Τ ' ι C:"d fI :t ζ c:
η Ύ ο μ ε α η α ι τ ι α τ η naeOVIatQ ε ι Ο ι ι ο ς ο α Ύ ι ο ς
ώ ς έ ξ η ς Β ε α ί ω ς Ύ ρ ά φ ε ι έ α έ κ ρ ί ι Υ ο μ ε Υ ά π α μ ό υ
τ ο Γ η Ύ ο α τ η Υ ί σ ι τ ο ρ ί α Υ ή κ α τ α δ ί κ η τ ο υ Β έ κ κ ο υ Η Ν
Α Ν Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ Α Τ Η α λ λ ε ύ τ υ χ ώ ς ε χ ο μ ε τ α Υ σ ψ ε ό
λ η π τ ο Υ Π α χ υ μ έ ρ η , σ σ τ ι ς Ύ Υ ω ρ ί ζ ε ι ή μ ί Υ τ ή Υ τ ο υ Β έ κ
υ ά π ο λ Ο Ύ ί α σ 160). Δ η λ α δ ή έ Ι τ α υ θ α π Λ κ ά
:n δ , "", , c
κ ι ε ε χ ο μ ε Υ υ ο σ Υ χ Ο Υ ο ς τ ω τ ο τ ε γ ε Υ Ο τ ω ι σ τ ο ρ ι
κ ο ς ο ί ό π ο ί ο ι μ α ς π α ρ α δ ί δ ο τ α Υ ε Υ Ο Υ ό τ α έ κ α σ τ ο ς δ ι α
" Ο r, :u λ " , "" Π
φ ο ρ ε τ ι κ α α Υ ι ο ς ε κ Ι Υ ε π ρ ο ς τ η γ Υ ω μ η Υ τ ο υ ι α χ υ ..
, U , λ ", (22 λ δ
μ ε ρ ο υ ς ο σ ι τ ι ς α σ χ ο ο μ ε ς ε Υ ε κ Ζ α σ ε ι σ ε ι α ς
, , -, , 'It" δ r, δ ' Β '
μ ε τ α τ η ς ω τ ε ρ ω JCJV'JIO ο υ η τ ι ς κ α τ ε ι κ α σ ε τ ι ε κ
, , .., λ '4: δ , π
Κ Ο α α φ ε ρ ε ι ο τ ι τ ε ι κ ω ς κ α ι ο π ρ ο ι ε eEVOJ1l τ α υ τ η ς α
ι
τ ρ ι ά ρ χ η ς Γ ε ώ Ρ Υ ι ο ς κ α τ ε δ ι ι κ ά σ η ώ ς α ί ρ τ ί ζ ω ά α Υ κ α
σ θ ε ι ς Υ α π α ρ α ι τ η θ ύ Σ η μ ε ί ω σ α ι δ ε σ τ ι Ο Υ Δ Ε Ι Σ ά μ φ ι
,,'
σ η τ ε ί τ ή Ι ά Υ ω τ έ ω μ α ρ τ υ ρ ί α Υ Ο π α τ ρ ι ά ρ χ η ς σ μ ω ς
τ ε λ ι κ ώ ς έ π έ δ ω κ ε λ ί ε λ λ ο κ α ι σ υ ε χ ω ρ ή θ η Ε π ε ι δ ή σ
, , c: Β , , , , 'It" , δ ' λ
μ ω ς κ α ι ο ε κ κ ο ς κ α τ α τ η Ι α Υ ω τ ε ρ ω υ π 0­
ο μ ε ς ε Ι π ε σ τ ι θ α ι ύ Π Ο Υ ρ ά Ψ σ τ ι Ο Υ ρ ά ψ ο υ κ α ι
cl ' " "'" "" ι λ Ι Ο ,:t\
ο ι ο ι π ο ι π α τ ε ρ ε ς α Ι α φ ο ρ ι κ ω ς nEe' τ ο υ φ ι ο κ α ε κ α ι α Υ
ά ρ η ύ 1Ia π ρ ά ξ τ ο υ τ ο α ς κ η ρ χ θ ύ α ί ρ ε τ ι κ α ς έ κ τ ι σ έ
, , , 8 ' δ " Ρ ' θ Ι Ο
σ θ ω τ ο μ ο ς κ α ι α Π ι ο π ε π ο ι η σ ω τ ο Ο Υ μ α κ α ι α ε ι η η σ ω
, δ ' y
c
- :t Ι Ο λ 8 " 'r, ( , λ 8' )
τ ο ι ι ο υ ε ι α ο υ ε σ ε κ α Υ μ η ε ψ ο μ α ι α κ ο ο υ η σ ω
, " Ι ξ " , , _"
κ α ι α υ τ ο ς α υ τ ο ς α ι τ ι ι α ν ε ω ε ι τ ε μ η ε ι σ μ ο ν η ς ε ι τ ε
'c, δ "" - cr, ,
μ η ν α ι ε σ ε ω ς , ι α τ ο υ τ ο π α ρ π ι ε ι τ α ι ο α Υ ι ο ς Π ι ι ι σ τ ε υ
001' σ τ ι μ ε τ α ά π α μ α τ ο ι α ύ τ η ά π ο λ Ο Υ ί α ν δ ε ν ε π ρ Μ ε
... α κ α τ ι α δ ι α σ θ ύ '
Ο α τ ρ ι ά ρ χ η ς Γ ε ώ Ρ Υ ι ο ς έ ξ ί λ λ υ σ Ι ε χ ω ή θ η δ ι ό
C τ δ '8' , λ 8' C , ,
τ ι η υ ς ε ε ω η σ ε τ ο ο ι σ η μ α τ ο υ ω ς ο υ γ ω μ η ς
λ ..., , Ε :t "",
α Λ ο τ ρ ι ο φ Ο Υ ο ς η ε κ φ Ρ σ τ ι κ ο ν ι ς α υ ι τ ι ν τ ι α ρ α τ η
... C fI U 'c - Β ' , δ ' δ
eEt ο α Υ ι ο ς ο τ ι κ α ι η τ ο υ ε κ κ ο υ π ρ ο τ ε ρ α ι α Υ ω Υ η ε Υ
ή τ ο κ α ρ π α ς ά λ λ ο τ φ ρ ο ν ο ς γ Υ ώ μ η ς ά λ λ ά Υ ω Ι ι ζ ό
μ ε ν ο ς ι ύ π ε ,Tov δ ε Ι Υ ο υ π ο λ έ μ ο υ ά ν α κ ο π η ν α ι κ α ι Ρ ω μ α ί ω ι ν
62
έ λ λ ή ν α ν α ϊ μ α τ α π ε ρ ι π ο ι η θ ή ν α ι κ ι ν δ ι γ ε υ ι τ ω ι ν ώ ς
σ η μ ε ι ο ί έ π ι λ έ ξ ε ι ό Π α χ υ μ έ ρ η ς Δ ι α τ τ ο Π Ρ Ο έ θ ε ε ι γ ό
τ ή ς Α ί γ ί ν η ς φ ω σ τ η ρ κ ρ ί ω ν τ η π ρ α ξ ι ι γ τ ώ ν σ έ δ ω ν
τ η ς α ν ω τ έ ρ ω υ ι ν ό δ ο υ Ο Τ Ι ώ φ ε ι λ ο ν α ε χ ω σ ι ι γ ε ν μ έ τ ρ ο
κ α ι τ α α υ τ α σ τ α θ μ α δ ι α μ φ ο τ έ ρ ο υ ς σ 162). Κ α τ α
τ η ν τ α ε ι ή μ ο υ γ ώ μ η έ τ α υ θ α ό Π α χ υ μ έ η ς σ φ ά λ
λ ε ι κ α ι σ υ ε π ώ ς κ α Ι ό α κ ο λ ο υ θ ώ τ ο υ τ ο ι ν γ ι ο ς Ν ε κ τ ί ί
ρ ι ο ς κ α θ ό σ ο ν ή π ρ ο τ έ α δ ι α γ ω γ ή -rov Β έ κ κ ο υ δ ε ε ι ν α ι
δ υ ν α τ ο ν ν α τ ε θ ύ ε ί ς τ η ν α υ τ η ν μ ο ί ρ α ν μ ε τ η ι ν π τ ώ σ ι ν τ ο
π α τ ι ά ρ χ ο υ FEroerwv κ α ι ο ϋ τ ω ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ η θ ώ σ ι α μ φ ό
τ ε ρ ο ι δ ι α τ ώ ν α υ τ ώ ν κ ρ ι τ η ρ ί ω ν
τ α α ω τ έ ρ ω α π ο δ έ χ ο ν τ α ι π ά τ ε ς ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι Ι
γ ρ ά φ ο ι τ ο υ Β έ κ κ ο υ α π ο δ ί δ Ο ι Υ τ ε ς Ο Ι τ ω ς λ α τ ι ι κ α ς nE­
π ο ι θ ή σ ε ι ς κ α ι φ ρ ο ν ή μ α τ α ε ί ς Τ Ο μ ο ι ρ α ί ο ν α ύ τ Ο κ α ι
π α λ ί μ υ λ ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν τ ή ς Κ Ι Ο λ ε ω ς
Ε π ί σ η ς δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ι ο θ ύ σ τ ι δ ε ν η τ ο α δ ι κ ί α ώ ς
γ ρ ά φ ε ι ό α γ ι ο ς τ ο ν α α π ο λ υ μ α ί ι ο τ α ι α γ ι α ι Τ ρ ά π ε ζ α ι
υ π ο τ ώ ν μ η δ ε χ ο μ έ ν ω ν τ ο ν Β έ κ κ ο ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ε Ι ς τ α ς
ό π ο ί α ς π ρ ο σ ε φ έ ρ θ η ή ά ζ υ μ ο ς θ υ σ ί α κ α έ μ ι ν η μ ο ν ε υ θ η ό
Π ά π α ς ο υ δ Ε ή έ π ι ο λ ή έ π ι τ ι μ ί ω ν ε Ι ς κ λ η ρ ι κ ο ς κ α Ι lai'­
xovt; κ ο ι ν ω ν ή σ α ι ν τ α ς τ φ Β έ κ κ φ α σ χ έ τ ω ς α ο ι δ τ ο ς
π α ρ έ μ ε ε ν έ ν τ ο ί ς π ρ ά γ μ α σ ι κ α Ι ο ί π λ ε σ τ ι τ ο κ λ ή ρ ο υ
Ι ,':) - δ ' δ Ι C ,
η σ α ν μ ε τ α υ τ ο υ . ι κ ο ν κ α ι α ο κ ι μ ο τ ο η σ τ α σ ι ς
έ ν ί ω α ύ σ τ η ρ ώ ν ζ η λ ω τ ώ ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ο Ι ό π ο ί ο ι , α π ο μ α
κ ρ υ θ έ ν τ ε ς τ ή ς κ ο ι ω ί α ς τ ο ύ Β έ κ κ ο υ κ α ι τ ώ ό π α δ ώ ν
τ ο υ δ ε ή ρ κ έ σ θ η σ α ν ε ί ς τ ο τ ο ι λ λ έ κ ή ρ υ τ τ ο ν τ η α π ώ
λ ε ι α τ ή ς θ Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ π ά ν τ ω ι ν τ ώ ν Θ υ σ ι α σ τ η ρ ί ω ι ν τ α
ό π ο ί α έ κ ο ι ν ώ ν ο υ τ φ Β έ κ κ φ Τ ο ύ τ ο μ ό ν ο ν κ α κ ί ζ ε ι δ ι ε
ό τ ω ς ό α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς κ α ι ο υ χ ι ο τ ι π α ε δ έ χ ε τ ο
τ α ς λ α τ ι ι κ α ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι τ ο φ ι λ ι ό κ ε ώ ς ψ ε υ δ ώ ς
γ ρ ά φ ε ι ή Ε ε ρ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς Μ Ο α χ ή
,Α σ φ α λ ώ ς τ ο θ έ μ α τ ο τ ο ή τ ο ι τ ο π ε ρ ί ύ π ά ρ ξ ε ω ς η
μ η μ υ ι σ η ρ ί ω ε Ι ς τ α ς ί ε ρ ο π ρ α ξ ί α ς κ λ η ρ ι κ ώ ν κ η ρ σ σ ό ν
r,,, , ':)_", ι
τ ω α ι ρ ε σ ι η κ ο ι ι ο ν ο υ τ ω α υ τ υ μ η ε ι σ ε τ ι ο μ ω ς κ α τ α ..
δ ι κ α σ θ έ τ ι ο ύ π ο τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς El'Vat α ρ κ ο ν τ ω ς lElv...
68
μ έ ν ο ύ π ο τ ώ ν ά Υ ί ω ν π α τ έ ρ ω Υ κ α ι τ ή ς π ρ ά ξ ε ω ς τ η ς
,Ε κ κ λ η σ ί α ς ή μ ώ ν κ α ί τ ο ι δ υ σ κ ό λ ω ς ν ο ο ύ μ ε ν ο υ π ο τ ο ύ
α π λ ο ύ λ α ο ύ ο π ω ς ά λ λ ω ς τ ε κ α ι δ λ α τ α θ ε ο λ Ο Υ κ α θ έ μ α
τ α Δ ι α τ ο ύ τ ο δ ε ν θ α σ ε ί κ α ν ο π ο ι ή σ ω έ ν τ α θ α μ ε π ε ρ ι σ
σ ο τ έ ρ α ς έ π α ύ τ ο ύ λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς κ α θ ό σ ο ν τ α ς έ ν π ρ ο
, " c _ ξ ι
κ ε ι μ ε φ α π ο ψ ε ι ς μ ο υ ε χ ω ι κ α ν ω ς α ι χ π τ υ ε ι ω ς π ι
, , δ , Μ Χ ' , ,
ι ε ω ε ι ς τ α ς υ ο π ρ ο ς π α ρ κ ο α ν ι ω τ η ν π τ η
σ ε ι ς - μ ε λ έ τ α ς μ ο υ ε ί ς τ α ς ό π ο ί α ς κ α ι σ ε π α ρ α π έ μ π ω
- λ θ δ ' ",
μ έ ν φ π α ρ ά λ λ η λ ο ν π τ ω σ ι ν τ η ς έ ν λ ό Υ φ Μ Ο α χ η ς η τ ι ς
έ ρ μ η ε ύ ο υ σ α μ έ χ ρ ι τ ι ο ς σ η μ ε ί ο υ ο ρ θ ώ ς τ η ν ή μ ε ρ ο λ ο
Υ ι α κ η ν κ ι α ι ν ο τ ο μ ί α ν δ ι α τ ώ ν ε Ρ Υ ω ν τ η ς Ο Ι Δ ή μ ι ο ι τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α 11 θ ά ν α τ ο ς κ α ι Ο κ α τ α ..
φ ρ ο ν η τ α ι τ ώ ν 18 ί ε ρ ώ Κ α ν ό ν ω ν κ α τ α ν τ τ ε λ ι κ ώ ς ε ί ς
τ ο ά δ ό κ ι μ ο ν σ υ μ π έ α σ μ α τ ή ς ά π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς
Δ ι α τ η ς μ ε ε τ η ς τ ω ν α ι α Π σ τ ω σ ς κ α ι τ η Ι ε ν π ρ ο κ ε ι
, C, , δ ' , , ι ,
π ρ ο σ φ ε ρ ο υ σ α ο υ τ ω Χ ε ι ρ ι σ τ η ν α κ ο ν ι α ν ε ι ς τ ο ν ι ε ρ ο ν
ι Ι Υ ώ ν α τ ώ Π α λ τ ώ ι
υ ν ε π ω ς δ υ ν ά μ ε θ α ώ ς έ ν κ α τ α κ λ ε ί δ ι έ ν τ α ύ θ α ν α σ υ μ
π ε ρ ά ν ω μ ε ν ο τ ι ώ ς ε ί ς τ ι ν α ς κ ρ ί σ ε ι ς τ ο υ π ε ρ ι τ ο Μ ο ν α
χ ι σ μ ο ύ τ ο ύ έ π ί ε ί κ ο ν ο μ α χ ί α ς ά Υ ω ν σ θ έ ν τ ο ς ό α γ ι ο ς υ
π ή ρ ξ ε λ ί α ν α ύ σ τ η ρ ό ς τ ω κ α ι έ ν τ α υ θ α ά ν τ ι θ έ τ ω ς
ο μ ω ς υ π ή ξ ε ε π ι ε ι κ ή ς ά ν α φ ο ι κ ώ ς π ρ ο ς τ ο ν Β έ κ κ ο ν
κ α ι τ ο υ ς κ ι α ή σ α ν τ α ς α ύ τ φ Τ α ύ τ α ο μ ω ς π ό ρ ω ά π έ
χ ο υ ν ι Χ π ο τ ο ύ ν α κ α θ ι σ τ ο ύ ν τ ο ν ά ρ τ ι φ α ν ή π ο τ α μ ο ν τ ω ν
θ α υ μ α τ ω ν
' Ν ' Π
ε ν τ ι α
λ
ε ω ς «aUIE,O'JI
Ι Ι
al'
3' θ
ρ ω ε κ τ α ρ ι Ο Ι τ ο ν
Π Ο Υ π α π ι σ τ ή έ χ θ ρ ο ν τ ο ύ Ε ύ α γ γ ε λ ί ο υ δ ι ά ο λ ο
, , , "., ._, ι ι ι
μ ε τ α μ ο ρ φ ω μ ε Ι ο ν ε ι ς π α π α ν κ α τ α τ α ς ε κ φ ρ α σ ε ι ς τ η ς
ά θ ε ο φ ό ο υ κ α ι ά ξ ι ο δ α κ ρ ύ τ ο υ ή σ υ χ α σ τ ρ Ι α ς τ ή ς Κ 0­
ζ ά ν η ς
- ..,
14. Ι ά σ φ ά Ι μ α τ α τ ω ν ι ω ν
Η ί ε ρ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς δ υ σ τ υ χ ώ ς δ έ ή δ υ ν ή θ η ,,' ά ν τ ι
λ η φ θ ο τ ι ά Υ ι ο ς δ έ ν σ η μ ά ί ν ε ι ν α μ ά ρ τ η τ ο ς - δ ι ό τ ι μ ό
"ov Ε Ι ς elvat τ ο ι ο τ ο ς δ Θ ε Ο ς - ά λ λ α π ο ρ ε ί α ψ υ χ η ς
,.., , , δ , ι ζ ,
avvexrot;' μ ε τ α ν ο ο υ σ η ς κ α ι ι α τ α κ ρ ε ι τ τ ο ι ν α σ ι α ο μ ε Ί η ς
, 't, '1' SI , :., - ,
κ α τ α τ ο ι ν α γ ι ο Ί σ α α κ ε ι Χ ω κ α ι α Ί σ η μ ε Ο Ί τ α ι μ ι ι κ ρ α ι
11 μ ε γ ά λ α ι π ω ς π τ ώ σ ε ι ς κ α τ α τ η ι ν ο ω τ έ ω moeeiav, ώ ς
έ λ έ π ο μ ε ν τ ο τ ο σ α φ έ σ τ α τ α ε ί ς τ ο υ ς ί υ ς τ ω ά γ ί ω ν τ η ς
Ε κ κ λ η ι σ ί α ς μ α ς π ω ς elvat δ υ Ί α τ ό ν λ ο ι π ό ν ν ά μ φ ι
σ η τ η θ ή ά γ ι ό τ η ς τ ο θ α μ α τ ο υ ρ γ ο ί ε ρ ά ρ χ ο υ Ν ε κ τ α
Uiov, δ ι ό τ ι ε ί ς τ ι ν α τ ω ν ε ρ γ ω ν τ ο υ ε κ ι ι ν ε α ύ ι σ τ η ρ ω ς π ω ς
, ", Μ ,,,, ,., θ 2 ':)
τ ο υ ς ε π ι ε ι κ ο ι ν ο μ α χ ι α ς ο ν ι α χ ο υ ς η ε π ι ε ι κ ω ς α τ ι ε
Τ α ς Τ Ο Β έ κ κ ο ν - Δ ι σ τ ι Μ Ο Ν Ο Ν Α Υ Τ Α Σ Τ Α
Α Τ Ε Λ Ε Ι Α δ υ ν α τ α ι ν α σ η μ ε ι ώ σ ι δ ά μ ε ρ ό λ η π τ ο ς κ ι
, ξ θ ' ι ι , , "',
τ η ς τ ω ε ε τ α σ ε ν Τ α ι Υ E'JI Τ Ί π α Ρ υ σ ι α ν α ι ε σ ε ι ε ρ γ ω ν
τ ο υ - σ τ α ν λ έ π ω μ ε ν μ ε γ ά λ ο υ ς ά γ ί ο υ ς ν α σ φ ά λ ο υ ε Ι ς
σ ο α α θ έ μ α τ α κ α ι δ η δ ο γ μ α τ ι κ ά χ ω ρ ι ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς α
σ τ ε ρ ύ α ύ τ ο ύ ς ή Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς π ρ ε π ο υ σ η ς τ ο ί ς ά γ ί ο ι ς
τ ι μ ή ν Μ ε τ α κ ρ ι τ ή ι α α ν δ υ ν ά μ ε θ α Υ α τ α ό ι Υ ο μ ά σ ω ι μ ε ν
o1JTCtJ) τ ή ς Μ α γ δ α λ η ν ή ς Movaxilq θ α π ρ έ Π Ί Α Ν α
μ η θ ε ω ω μ ε ώ ς ά γ ί ο υ ς κ α ι τ ο υ ς έ ξ η ς α γ ι ο -(1ε ρ ώ
Ί υ μ ο ν α γ ι ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο ν α γ ι ο ν Γ η γ ό ι ο ν Ν σ σ η ς
aYf;O" Μ ε θ ό δ ι ο ν Π α τ ά ρ ω ν α γ ι ο ν Ε Ι ρ η ν α ί ο ι Υ Ι Ο ι ν Δ ι ο
ν ύ σ ι ο ν Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς κ α ι π ο λ λ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς τ η ς ά ρ ε τ η ς
, ι δ c: c: Ν λ C:' ., ,
κ α ι α γ ι ο τ η τ ο ς α ν ρ α ς ο ι Ο Π Ο Ι Ο Ι ε σ φ α α ν ο ι μ ε ι ν Π Ο Λ υ
ο ί δ ε ό λ ι γ ώ ε ρ ο ν ε Ι ς τ α ς κ ρ ί σ ε ι ς τ ω ν έ ν τ ο ί ς δ ι α φ ό ο ι ς
ieroLt;' τ ω Ί Δ ι ά τ ο τ ο "ώ ς έ π ι τ υ χ ω ς σ η μ ε ι ώ ν ι ε ι ό π ο λ υ ς
Ν ε ό φ υ τ ο ς ό Κ α υ σ κ α λ υ ί τ η ς σ τ ι ε π κ α ι τ α κ α ι ρ ο υ ς
ι ι , Ι λ ,... δ
α γ ι ο ι τ ι ν ε ς α π ε ν α ν Τ Ι ι α ς τ ο υ ε κ κ η ι σ ι α σ τ ι κ ο υ ο γ ι μ α τ ο ς
έ ν τ ο ύ τ ο ι ς μ ε ν ο υ χ έ π ό μ ε θ α τ η ς π α τ ρ ι κ η ς δ ε τ ψ ς κ α ι
δ
ξ δ 2 - , Ε
ο η ς ο υ μ ε Υ ο υ ν ο υ ε Ί α υ τ ω ι ν π ε ρ ι κ ο π τ ο μ ε Ί ι τ ο μ η
Ι ε ρ ώ ν Κ α Ί ό ι Ρ α Ί )
Β ') ι Η Ε κ κ λ η σ ί α τ ό τ ε μ ό ι ν ο Ί κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι σ υ Υ
γ ρ ά μ μ α τ α ά γ ί α ν ο ν δ ρ ω ν 11 κ α ί τ ο υ ς Ι δ ί ο υ ς Ο τ α ι Ρ δ ε
σ μ μ ο ρ φ ω θ ο ν ε Ι ς τ α ς υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς τ η ς ι ν α δ ι ο ρ θ ώ σ ο υ
τ ο Τ Χ Ο κ α κ ω ς ;;χ ο ι ν έ ν α ύ τ ο ί ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ α ά π ο ρ ρ ί
, λ " ι
.π τ ε ι τ ο ε Π α η μ ε Υ ο ν φ ρ ν η μ α τ ω χ ω ρ ι ς μ ς 'V
2 , 2,2' " λ ,... e,
φ α ι ρ ε ι σ Ύ α π α υ τ ο υ ς κ α ι τ ο ν τ ι τ ·0" . τ η ς Υ ι ο τ η τ ο ς ι
δ ο σ α μ ε τ α σ ο φ ί α ς σ τ ι ο ύ χ ι α π ό κ α κ ό δ ο ξ ο δ ι ά θ ε ι ν
ε Υ ψ η ε π α ι ν κ ά τ ι τ ο ά ι ν τ ο θ ό δ ο ξ ο ά λ λ α π α ά
' C::N θ θ " " ..,
θ ε ι τ ε ω α ι ν eronot η τ ο ι ε ι ς τ α κ ρ ι σ ε ι τ ω ι ν η ο π ω ς
λ έ ε ι ώ ρ α ι ό α τ α ό μ έ γ α ς π α τ η ρ ή μ ώ ι ν Β α ρ σ ι ύ φ ι ς
δ ι ό τ ι δ ε ι π ρ σ ε υ χ ή θ η σ α ι π ο η ο μ έ ω ς ι ν α τ ο υ ς π λ η ο
, ce' " , λ \ ,
φ ο ρ η σ Ί ο .. ε ο ς α α υ τ ο π ο υ π α ρ ε α ο Ο Ι π τ ο υ ς 3'teO
δ
α σ κ
ά λ
ο ρ
Τ '
α υ τ ω
, -
ι
δ
ο υ ς ε
Ι
ι α ι
' θ
Ο ι Υ α α σ χ ο
λ
ι α
ζ ω ι ν ό α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς Υ ά φ ε ι τ ο ι ο υ τ ό τ ι φ α ί ε τ α ι
σ τ ι ή κ ο λ ο ύ θ η σ ε κ α ι ε ί ς τ ο ά ι Υ ω τ έ ρ ω δ ι α λ η φ θ έ ι ν τ α θ ε ί ο
Ν ύ σ η ς Γ η γ ό ρ ι ο π α ρ α λ α ώ γ α ρ τ ο π ε ρ ι ά π ο κ α τ α σ τ ά
ε ω ς φ ό ν η ι μ α α τ ω ι Υ π ρ ο av·Tov δ ι δ α σ κ ά λ ω ν σ ε ι έ
γ ω ς ο υ κ έ δ ε ή θ η TOV eEov ι ί ι ν α φ α ι ν ε ρ ώ σ Ί α υ τ φ ε ί ά λ η
" Ο θ ,c: , " ,
θ ε ς ε σ τ ι ν ε ν κ α ι ε υ ι κ ε τ α ι ε ι ς τ α μ
α υ τ ο π α ρ ε ι ν ε σ π α ρ μ έ ι π ο λ λ α χ ο ύ κ α ι μ ά λ ι σ τ α ε ί ς τ α
Μ .., δ ,.. , -, " ,
κ α λ ο υ μ ε ι ν α α κ ρ ι ν ε ι α ο τ ι ε ο ι κ ε ι ο ν α υ τ ο υ ε σ ι τ ο φ ρ ο
ν η μ α TOVTO, σ υ ο μ ο λ Ο Ύ ε ί τ φ θ ε ί φ τ ο ύ τ φ Β α σ ο φ ί ι ρ
'e, Μ ξ c: , ", θ
κ α ι Ο μ ε γ α ς α ι μ ο ς ε μ η ν ε ω Ι π ο ς τ ο oe 0'11 σ κ ο
π ο ν τ α Tov Ν ύ σ σ η ς λ ό γ ι α κ α ι Γ ε ν ά δ ι ο ς δ Σ χ ο λ ά ρ ι ο ς
ε ί κ α ι ό ά ό θ ε υ τ τ Κ ω ι ν λ ε ω Γ ε ρ μ α ο λ ό γ ο ς θ έ
λ ε ι Ο Τ Ι ToVTO ε ί ν α ι έ π ι σ π ο ρ α τ ω α Ι Ρ ε Ζ ι κ ω Σ η μ ε ι ω
ι c, Ι Ι Ι ι ι Ι Ι tI CCI Λ ι Ι ":t,
τ ε ο ν ο μ ω ς κ α ι τ ο υ τ ο ο τ ι ο α Ύ Ι τ ο υ τ ο φ η σ ι ν ο υ μ ε τ α
,.. δ , δ " δ
π ε ι σ μ Ο η ς ο υ ε κ α τ α σ υ Ί ι κ η π ε ι τ ο υ τ ο υ ι α γ Ι ω σ ι
ϋ τ ε ρ Ι γ α ή ί κ υ μ ε ι κ ή Σ Τ τ ο φ ό ν η μ α τ ο υ τ ο ώ ς
λ ά σ φ η ι μ ο ά π ε ρ ά π ι σ ε ('Λ π ό κ ρ ι σ ι ς χ δ τ η ς Β ί λ ο υ
τ ο υ Β α ρ σ α φ ί ο σ ε λ 287).
Σ ύ γ κ ρ ι ν ο ν ν κ α ι θ α ύ μ α σ ο ά γ α π η τ έ μ ο ι Α κ ά κ ι ε
Μ ί α δ λ ό κ λ η ρ ο ς Ο Ι κ Σ ύ ν ο δ ο ς μ ε τ ο υ ς 250 π ε ί π ο ά
γ ί ό υ ς έ ν aVTfj π α π έ ρ α ς Ι α έ ξ ε τ ά ζ Ί τ α ε ρ γ α Tov ά Υ ί ο υ
Γ ρ η Υ ο ί ο κ α ι ι dnOeflinTn ο τ ι τ ο έ ι α υ τ ί σ α θ ρ ό
τ ι δ έ α γ ι ο ι Υ π α τ έ ρ α ν α ν ε χ ί ζ Ί ν α τ ι μ ώ ς κ α ι σ ύ μ
C Ε λ ' c: , , , ,
π α ι σ α η κ κ η σ ι α ω ς κ α ι τ ο ι «naTEea naTEerov», π ε σ ο ν
τ α ε ί ς μ έ α δ γ μ ι τ ι κ ι γ σ φ ά λ μ α μ ί α δ ε Μ Ο α χ ή ή τ ι ς
δ .. λ λ ' ι , ι , ,
α α τ ι ε ι π ο α κ ι ς ι α ε ο η σ υ τ ι ν α Υ ι γ ν α σ κ ε ι 'JIa κ ι ι τ α
δ ι κ ά ζ υ μ ό '" η τ η ς ί ε υ σ υ ν δ ο ι μ η ς σ υ ι γ ό δ ο υ η
π α τ έ ω ι γ τ ο ι γ ι γ ε ο φ ι γ η φ ω σ τ η α κ α ι π ο τ α μ ο τ ω Ί θ α υ
, Ν ' Π Ι Κ ,
μ α τ ω ι γ ε κ τ α ι ο Ί τ ο ι γ ε ι γ τ π Λ ε ω ς α ι μ ο Ι Ο ι α κ α
' ζ Ν θ ζ λ λ ' 'c λ '
τ α δ ι κ α υ α α ν α ε ι μ α τ ι Ί π ο α κ ι ς κ α ι ω ς ι η π α
66
, ξ λ - ξ , , Τ λ ., ,
nt(J;a ν α ε α Π Ο τ ε ι ε ι ς τ ο π υ τ ο ε ω τ ε ο ν ι ε ς ε χ α
η α ν ο Ε ε ί ς τ ο ύ τ ο υ ν ε γ ή σ ν τ ε ς δ α ί μ ο ν ε ς η ο χ ι Έ θ λ ί
c" , δ c Ε ί θ ,., ,
η Ο ο υ α ν ο ς κ α ι ι ι α ι τ α τ α ο α γ ι ο ς η χ ι ι ε ν α ε ο η
σ ι τ α ύ τ α κ α ή ί δ ί α τ ο σ υ Ι τ ο μ ώ τ ε ο ν κ α ι τ α π ε ι ν ο υ μ έ ν η
κ λ α υ σ ι έ ν ώ π ι ο ν τ ή ς ε ί κ ό ν ο ς τ ο ύ ά γ ί ο υ ζ η τ ο ύ σ α σ υ γ χ ώ
, , θ δ
Τ

η σ ι Ι ο ε χ μ ε α ε κ κ α ρ ι α ς
Γ Μ ε τ ά κ ρ ι τ ή ρ ι α τ ή ς Κ α θ η γ ο υ μ έ ν η ς δ ι α ν ά σ υ ν ε
Χ ί σ ω μ ε ν θ ά π ρ έ π ι ν ά θ ε ω ρ ή σ ω μ Ι ώ ς π ο δ ό ι τ η ν τ ή ς π ί
, Μ Ε , CI 400
σ τ ε ω ς κ α ι τ α γ ι ο ν α ρ κ ο ν τ ο ν υ γ ε ν ι κ ο ν ο σ τ ι ς
π ε ρ ί π ο υ χ ρ ό Ι ι α μ ε τ α τ ο σ χ Ι σ μ α τ ώ ' Ε κ κ λ η σ ι ώ Λ ν α τ ο
,. - , Δ ' .1' ' c, c" "
Α η ς κ α ι υ σ ε ω ς υ ε χ ε τ α ι Ο Τ Ι ο ι ε π ι σ τ ε φ ο ν τ ε ς ε ι ς τ η
Ο θ δ ξ Ι , ρ ο ο ι α π α π κ ο ι ε α ι α ρ κ Π ν α χ ι ω ν τ α ι μ ο ν ο ν
δ " ι ο - c
δ ι α μ υ ρ ο υ ο υ ε ν α ν α φ ε ρ ω ν nEe" ν α α π τ ι σ μ ο υ τ ω ν ω ς
ε δ ε ι Ά θ έ λ ι ν α ε Ι ν α ι σ υ ν ε π ή ς π ο ς τ α ς ρ χ ά ς τ η ς
α ς π α υ σ ι τ ο ύ λ ο ι π ο ύ ν α τ ι μ κ α ι τ Ο ι ν φ ω σ τ ή ρ α τ η ς Ε
, ι
φ ε σ ο υ ω ς α γ ι ο ν
Δ Λ λ λ α τ ί λ έ γ ω μ ό ν ο ν τ ο ά γ ι ο ν Μ α ρ κ ο llaeo­
μ ο ί ω ς π έ π ε ι ν ά δ ι α γ ά ψ ι έ κ τ ώ ν δ ι τ χ ω ν τ ώ ν dyiooll
, Λ δ δ - c' Χ '
κ α ι τ ο ν α γ ι ο ν ρ σ α κ ι ο ν ι τ ο υ α γ ι ο υ eVrJoaTO­
μ ο υ ε ί ς τ ο ν θ ρ ό ν ο ν τ ή ς Κ ω λ ε ω ς ά φ ο υ ο υ δ ε ί ς 11 μ α λ
λ Ο π ά ν τ ε ς ο ί φ ί λ ο ι τ ο ύ Χ ρ υ σ ο ή μ Ο ο ς έ π σ κ π ι ο ύ δ ε
, , λ -" θ ,.,­
α κ ο ι ν ω η σ ο υ ν ε κ κ η σ ι α σ τ ι κ ω ς ε π ε υ μ ο υ ν μ ε τ α υ τ ο υ
Ε σ ν ε χ ε ί θ α π ρ έ π ι ,,0. δ ι α γ ρ ά ψ ω μ ε ν έ κ τ ο ύ Π η δ α
λ ί ο υ κ α ι τ ο υ ς Κ α ν ό ν ς τ ο ύ Θ ε ο φ ί λ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς ό
ό π ο ί ο ς ώ ς γ ν ω σ τ ό ν έ γ έ Ι ε τ ο ό κ ύ ι ο ς α ί τ ι ο ς τ ή ς έ ξ ο ρ ί α ς
c, .... x' ",
τ ο υ α γ ι ο υ ρ υ σ ο σ τ ο μ ο υ σ υ γ κ ρ ο τ η ι σ α ς τ η π α ρ α ν ο μ ο φ
", , , λ '" λ θ "It".1'_ ­
ε κ ε ι ν η τ η ν κ α ι η σ τ ρ ι κ η π κ η ε ω α ι υ ν Ο ν τ η ς
δ " , Α λ λ ,
Δ ρ υ ο ς η τ ι ς κ α τ ε ι κ α σ ε τ ο ν μ ε γ α π α τ ε ρ α α μ η π ω ς
μ ό ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω ά δ ν α τ α κ α ι σ κ ι ε ρ α σ η μ ε ί α σ υ ι ν α ν τ ώ
μ ε ε ί ς τ ο ύ ς ί υ ς τ ώ ν ά γ ί ω ν Σ ο ύ ά π α ρ ι θ μ ώ μ ε ρ ι κ α ς
ε Ι σ έ τ ι ά δ α μ ί α ς μ ε γ ά λ ω ν ι δ ρ ώ ν τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ ς
Ο ά γ ι ο ς Έ π ι φ ά ν ι ο ς Κ ύ π ρ ο υ λ χ σ υ ν ε κ ρ ο ύ σ θ η μ ε
τ α τ ο ύ ά γ ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ έ ν Κ ω λ ε ι κ α ι ά ε χ ω ρ ί σ θ η
aall ά λ λ ή λ ω χ ω ρ ι ς ν α φ ι λ ι ω θ ο ύ ν ό ά γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς
Λ λ ε ξ ι δ ρ ε Ι α ς έ θ ε ώ ρ ε ι ώ ς δ ι κ α ί ω ς έ ξ ο ρ ι σ θ έ ν τ α τ ο ν μ έ
γ α ν
Ι
ω α Ι ν η ν
Χ
ρ υ σ ο σ τ ο μ ο
δ
ι ο
'
κ α ι
"",
ε π ι ε τ η π ο
λ
ε ν Λ α
δ
67
κ α τ ε χ ώ ρ ε ι ε ί ς τ α δ Ί Π υ χ α τ ο ο ν ο μ ά τ ο υ π ρ ό ς μ ν η μ ό Υ ε ..
σ ι ν ό α γ ι ο ς Γ ε ρ μ α ν ό ς Κ ω ν λ ε ω ς τ ι ό π ο ί ο Υ σ ν η τ ή
σ α μ ε Υ έ ν ι τ ύ α ρ Χ ύ τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς ώ ς κ α ι ό α γ ι ο ς , Α ν δ έ α ς
Κ ή τ η ς ύ π έ γ ρ α ψ α ν σ τ ω κ α ι α ν ε π ι γ ν ώ σ τ ω ς κ α τ ά >rL­
ν α ς α σ ι λ ι κ η ν δ ι α τ α γ η κ α τ α τ ώ ν α π ο φ ά σ ε ω ν τ η ς Σ Τ
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς ο ί π α τ ι ά ρ χ α ι Φ ώ τ ι ο ς κ α ι Ι γ ν ά ε ι ς έ π ι
έ τ η δ ι ε τ έ λ ο υ ν ά κ ο ι ν ώ ν η τ ο ι κ α ι ά λ λ η λ ο α φ ο ρ ι ι σ θ έ ν τ ε ς φ ι
λ ι ω θ έ ν τ ε ς μ ό λ ι ς ε ν ε τ ο ς neo τ ο ύ τ έ λ ο υ ς τ ο ύ tAywv Ι γ ν α
τ ί ο υ Κ α ι τ α υ τ α π ά ν τ α δ ι ό τ ι ώ ς γ ά φ ε ι ε υ σ τ ό χ ω ς ε υ
σ ε η ς σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς έ π ι σ τ η μ ω ν κ α ι ο ί ά γ ι ο ι ύ π ό κ ε ι ν τ α ι ε Ι ς
υ -:. θ ' , , δ ' , δ
τ ο υ ς ο ρ ο υ ς τ η ς α ν ρ ω π ι ν η ς φ υ σ ε ω ς κ α ι υ ν α ν τ α ι ν α ι α
π ά ξ ο ν σ φ ά λ μ α τ α Κ θ ω ς ά γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι τ ο ύ Θ ε ο ύ σ υ ν ε ο
γ ο ύ ν τ ο ς ν α τ α σ ύ ν ο α μ ε τ α ξ υ ο υ ρ α ν ο υ κ α ι
γ η ς
Τ έ λ ο ς θ α ι ή ό σ ι ω τ ά τ η ί ε ρ ο κ α τ ή γ ο ο ς κ α ί ν ε ο
φ α ν η ς θ ε ο λ ό γ ο ς

ι π α ύ σ υ ν α έ κ θ ε ι ά ζ ι σ υ ν ε χ ώ ς κ α ι ν α
ά π ο κ α λ ύ τ ρ σ ο φ ο ν κ α ι α γ ι ο ν κ α ι ρ ι α δ ι κ ι θ ε ο λ ό
γ τ ο ν π α τ ρ ι ά ρ χ η Ι Δ ο σ ί θ ε ο ν tIε ρ ο σ ο λ ύ μ ω π α ρ α π έ μ
ι ι _, ι ι 31
π ο υ σ α η μ α ς σ υ ε χ ω ς ε ι ς τ α ε ρ γ α τ ο υ α φ ο υ α κ ο υ ι σ ο ν
ά δ ε λ φ ε κ α ι φ ρ ί ξ ο ν ε Ι ς τ η ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ο μ ο λ ο γ ί α ν τ ο υ
α ρ θ ρ α ν ι ε Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι Ω Ε Γ Κ Υ Ρ Ο Ν Τ Ο Β Α Π Τ Ι
Μ Α Τ Ω Ν Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ί δ ο υ ό π ο ί α ι ε Ι ν α ι α ϊ
α λ ά θ η τ ο ι π η γ α ι ε ί ς τ α ς ό π ο ί α ς μ α ς π α ρ α π έ μ π ε ι σ υ ν ε χ ώ ς
11 Θ ο φ α ν η ς θ ε ο λ ό γ ο ς τ η ς Κ ο ζ ά ν η ς κ α υ χ ω ι μ έ ν η δ ι α τ η
ά κ ρ ί ε ι α ν κ α ι τ ο σ μ ε ρ ό λ η π τ ο τ ώ έ ρ ε ώ ν τ η ς Κ α τ ό
π ι ν τ ώ Υ α ν ω τ έ ρ ω σ μ π ε Ρ σ μ α τ ι κ ώ ς κ α ι μ ε τ α π ά σ η ς θ έ τ ι
κ ό τ η τ ο ς δ υ ν Ι Ψ ε θ α ν α κ α τ α λ ή ξ ω μ ε ν σ τ ι ο υ δ έ π έ λ ά χ ι
ξ θ ' :. - ,:. λ - ά λ
σ τ ο τ α ε Θ τ α ο ε ν τ α ε Τ Ί π α ρ υ σ ι ε Π σ Τ Ό Ί σ φ μ α τ α
τ ο ύ ά γ ί ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ ή τ ο δ υ α τ ό ν π ο τ ε ν α σ τ ε ρ ή σ ο υ ν
, τ ο ύ τ ο τ η ς τ ο υ Θ ε ο ε ύ α ρ ε σ κ ε ί α ς κ α ι Χ ά ι τ ο ς (= ά γ ι
. 11. Β λ έ π ε ε ί ς τ ο "tiof) ά Ι ο ο Α ε Ι χ υ Υ ι κ ι ω Σ ό Υ Ο
IQQt •••» ε Β Ρ Ύ ι π ι ο ό λ ι ω Ό ι ν ώ Ρ Φ Τ ά τ ε ι σ α Υ ω Ύ η γ ι ό
Ύ έ λ υ Δ ε λ μ ι Ο ι υ κ ι α ι ο η τ α ς σ ε λ 47 - 49.
(*) Τ ο ί α ν ω τ έ ι ρ ω Κ ι α χ ό Q ο ξ (J' V χ ή Ρ μ δ ρ α Ι ι α ι σ λ
ι π ι ι ζ ι ό μ ε ν Ό ν ε τ α π λ ς μ φ ά σ ε ι ω ς κ ε ς τ η ν Ε ο ο κ λ ί λ Ο ι χ
ι ί ι ά Χ Ι Ι μ α Κ ο ':>1. Κ α ι ρ ι μ υ ρ Ι Ο ε λ 241 - 13.
68
γ ι ό τ η τ ο ς έ φ ο σ ο ν σ υ έ τ ρ ε χ ε π ρ ο ς τ ο υ τ ο Π λ ρ ο η γ ο υ ι μ έ ν η
ή τ ο υ ν δ ρ ο ς ά γ ι ό τ η ς τ ο υ eiov!
15. Δ ι σ τ ρ ο φ ι ί ι ν ί ί Λ υ ι ο ς
Ι ζ '3 , δ λ , ,
Π ρ ε π Ο ε ν α ι ν ο μ ι ω α γ α π η τ ε μ ο ι α ε φ ε Υ α σ ο ι
ε ί π ω ό λ ί γ α κ α ι δ ι α τ α ς κ α τ α τ ο υ ά γ ί ο υ κ α τ η γ ο ρ ί α ς π ο υ
α ν α φ έ ρ ε ι ε ί ς τ η ν σ ε λ ί δ α 198 τ ο υ ε ρ γ ο υ τ η ς ά κ ο λ α υ
θ ο υ σ α ε ί ς τ ο υ τ ο τ ο ν δ ι δ ά σ κ α λ ο ν α ύ τ η ς κ α ι π ρ ώ τ ο σ υ κ ο
φ ά ν τ η τ ο υ ά γ ί ο υ ά γ ι ο ρ ε τ η Μ ο ν α χ ο , Α ρ σ έ ι Κ ο τ
, Ρ ­
'cea τ ο ν ο υ μ α ν ο ν
α Α π ο κ α λ ε ί τ α ν α γ ι ο Μ κ ρ α Κ σ τ ή δ ι ό τ ι ώ ς γ ρ ά
« δ """ ε ι ς τ α Μ α κ ρ α Κ Ι Ο τ ι ι κ α ' ψ ε ι η μ ο ι σ ι ο γ ρ α φ ο υ σ ε μ ο ν ο ν π ε ρ ι
' , Ε ' '", ζ , λ "" Cf , ,
ο δ ι κ α γ ω ο μ ω ς γ ν ω ρ ι ω Π Ο Λ υ κ α ω ς ο τ ι μ ο ν ο τ ο
Α τ Μ '\' '3 \ ι
;:r.eelOδ ι κ ο ν ο γ ο ς η τ ο α Κ Ρ κ ι σ τ ι κ κ α ι ε ι ς α υ τ ο ο υ
δ έ π ο τ ε σ υ ν ε ρ γ ά σ θ η ό α γ ι ο ς ο σ τ ι ς τ ι θ έ τ ω ς σ υ ι ν έ α ξ ι ε ν
έ ν ε τ ε ι 1 ώ ρ α ι ο τ ά τ η ν μ ε λ έ τ η ν π ε ρ ι ά θ α Ι α σ ί α ς τ ή ς
ψ υ χ ή ς ε ί ς τ η ν ό π ο Ι α ν έ ν ι ϊ ε λ 32-4 σ τ η λ ι τ ε ύ ε ι δ ε ό ω ς
ν Μ κ ρ α ί κ ι σ τ ι κ η ν π λ ά ν η ν
.e) Α π ο κ α λ ε ί τ ο ν γ ι ι μ υ σ τ ι κ ο ν π ρ ά κ τ ο ρ α τ ο ύ Μ α
σ ό ν ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κ ω ν λ ε ω ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ο υ τ ο υ Ε Ι
Κ α ι γ ν ω ρ ί ζ ε ι ς τ ο δ ι α τ ί δ ι ό τ ι ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ε γ ρ α ψ ε ε ί ς
Ν \ \ , Ο ι
τ ο ν a1't·o'J' ε κ τ α ρ ι ο μ ε τ α τ η ε ι ς τ ο α γ ι ο ν ρ ο ς ε π ι
σ κ ε μ ι ν τ ο υ Ο σ ί ο υ κ α ι τ ο ν ή ρ ώ τ α π ώ ς τ ο υ έ φ ά ν η σ ι α
τ α έ ν ά γ ί φ Ό ρ ε ι π ρ ά γ μ α τ α Ή κ ο υ ο ν π ο λ λ ά κ ι ς π ε ρ Ι
"" ι λ \ , λ λ
τ η ς γ υ ν α ι κ ε ι α ς ε π ι π ο α ι ο τ η τ ο ς κ α ι κ ο υ φ ο τ η τ ο ς α ..
δ
ε φ α ν τ α
ι ζ
σ τ ι
Τ Τ δ \
ι ν α
, θ
α σ
"
ε ι ς ο υ ε π ο τ ε ο μ η ν η τ ο υ α τ σ φ κ α ι
"" , ,
Τ Ο Ι Ο Τ Ο κ α Τ α τ η μ α . ...
"
γ Τ ο ν κ α τ η γ ο ρ ε ί σ τ ι avveeovlEV'E τ α ς κ α λ ο γ ρ α ί α ς
τ ρ ω γ ο υ ν π ο
λ
v κ α ι
"", λ
υ
,
τ ο υ Υ α ν α κ ο μ Ο Ι τ α ι π ο κ α ι
\ '" δ ξ "" , ,'\ 2 \
π ρ ο ς α π α ε ι ι ν τ η ς κ α τ η γ ο ρ ι α ς π α ρ α π ε μ π ι ε ι ε ι ς τ η α π ο
έ π ι σ τ ο λ η Υ τ ο ύ ά γ ί ο υ ε ν α γ ρ ά ψ € ο τ ο ς
, ,c , _ , ζ
π ρ ο ς τ η ν η γ υ μ ε η ι ι ι ε ν η ν τ ο ν ι ε ι
Ε ' , - , "" \ S, ' δ
« α κ α μ μ ι α τ ω ν ν ε ω τ ε ρ ω ν nEt1lq. τ ο ε ι σ ε ρ α ς υ
λ Ι Ο λ ,,, δ 2 δ \ C'
ν α τ α ι ν α α μ ο a'J'l1 ο Ι ο ν α ρ τ ο Υ κ α ι v ω ρ ε π ε ι η ε ρ ι
, , ξ , δ ,
σ κ ο ι ν τ α ι ε ι ς τ η ι ν ι ν α π τ υ ι ι ν τ ω ι ν κ α ι ε ν netntf, ι ν α α
ι ε ώ ν τ α ι τ α ά ν α γ κ α ί α π ο ς δ ι α τ ο φ η κ α ι π α ο χ η ν τ ώ
έ π ι τ η δ ε ί ω ε ί ς τ ο α ν α π τ σ σ ό μ ε ν ο ν σ ώ μ α ο π ω ς μ η cla­
Cfj. Ό τ α ν π α έ λ θ ι ό χ ό ν ο ς τ η ς α ν α π τ ύ ξ ε ω ς τ ό τ ε δ ύ
ν α ν τ α ι ν α ν η ι σ τ ε ύ ω σ ι κ α ι ν α τ ώ γ ω σ ι α π α ξ τ η ς ή μ έ α ς .. ,
δ ι α τ ο υ τ ο α ϊ γ υ ν α ί κ ε ς α ϊ θ έ λ ο υ σ ι ν α μ ι μ η θ ώ σ ι τ ο υ ς α ν
δ ρ α ς κ α τ α τ η ν δ ί α ι τ α ν έ ξ α ν τ λ ο υ ν τ α ι τ α χ έ ω ς ή ι
ε χ ε ι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ώ ς α ά γ κ η κ α ι π λ ε ί ο ν ο ς τ e ο ­
φ ij ς κ α Ι π λ ε ί ο ν ο ς 15 π ')' ο v». Σ ε έ ρ ω τ ώ ε χ ε ι
ί δ ι κ ν ό α γ ι ο ς γ ά φ ω ν τ α α ν ω τ έ ω η π έ π ε ι ν α α Ι σ χ υ
ν ω ν τ α ι ο ϊ κ α τ η γ ο υ ν τ ε ς α ύ τ ώ ν π λ α σ τ ο γ ά φ ο ι τ ώ λ ό
γ ω ν τ ο υ , Α ρ σ έ ν ι ο ς Μ ο ν α χ ο ς κ α ι Μ α γ δ α λ η η Μ ο ν α χ ή
δ Π α ο σ ι ά ζ ε ι τ έ λ ο ς τ Ο ν γ ι Ο ν ν α σ μ ο λ ε ι ώ ς έ ξ η ς
Μ δ θ C' " c:
τ α ς ο ν α χ α ς τ ο υ ε α ν ε ν α υ γ ι α ι ν ε τ ε ε ι ς μ α τ η ν ο ι
, λ ζ c: c: , ξ ,
κ ο π ο ι σ α ς κ α ι σ χ ο ι α ο υ σ α η ι ε ο κ α τ η γ ο ο ς ω ι ς
τ ο υ ς α λ η θ ε σ τ ά τ ο υ ς α ύ τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς σ η μ ε ι ο ί «' Ι δ Ό υ δ ι δ α
, λ λ ' λ
σ ι κ λ
'
Π Ρ Ο Τ Θ σ τ α ν τ ι κ η κ α ι α ο κ ο τ η κ α ι τ ε ε ι ω ς α ν α ι α
μ ο σ τ η δ ι ε ν α α ρ χ ι ε έ α Σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω τ ώ α τ ο κ ε ί μ ε
ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ δ ι α ν α δ ι α π ι σ τ ώ σ ι ς ί δ ί ο ι ς ό φ θ α λ μ ο ί ς τ ο
μ έ γ ε θ ο ς τ η ς ί ε ο κ α τ η γ ο ί α ς g
' " , δ , , λ
« Τ α π ν ε υ μ α τ ι κ α ι ω κ ε τ ε τ α σ ω μ α τ ι κ α α ς σ υ ν τ ε 00­
σ ι ν ε ί ς τ η ν ύ π η ρ ε σ ί α ν τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς Τ α ύ τ α τ α γ ά φ ω
Α , ι δ θ , " ,
δ ι α σ ε ι κ α τ ε ι ν η ε π ε η η σ ε ν η σ ε ς κ α ι ε χ ε ι ς τ ω ρ α
.,., , λ Φ λ
α α γ κ η α ν α ρ ρ ω σ ε ω ς ν α π α ρ α κ α ε σ ι ς τ η ν ι ι ω τ η ν
ό π ο Ι α ε υ χ ο μ α ι π ο κ α δ ί α ς ν α υ γ ι α ί ν ι σ ω μ α τ ι κ ώ ς κ α ι
ψ υ χ ι κ ώ ς ν α σ ε σ υ ν δ ί ε ύ σ ι ο π ω ς κ α ι τ η ν Α γ γ ε λ ι κ η ν
ε ί ς τ ο υ ί α τ ρ ο ύ κ α ι ν α σ ε έ ξ ε τ ά ι μ η ε μ ε ι ν έ τ ι έ κ τ ο υ
κ ο λ ο γ ή μ α τ ο ς κ α ι σ μ μ ο φ ω θ ς μ ε τ α ς σ μ ο λ α ς τ ο
, Ε θ c:, θ ' , δ '
ι α τ ρ ο υ α ν α υ γ ι α Ι η τ ε α π ο κ ο ψ η τ ε ε α ν ε "
c , - .,. , c,
V γ ι α ι ν η τ ε ε ι ς μ α τ η ν ο ι π Ο ν ο ι σ α ς
Κ α τ ό π ι ν π ά ν τ ω ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω τ ί λ έ ς θ α ε Ι χ ε ν α δ ι
κ ο ν μ ί α έ κ κ λ η ι σ ι α σ τ ι κ η Σ ύ ν ο δ ο ς έ α ν δ ε ν μ ε τ ε ν ό ο υ τ ε
.... c: , " δ ,
λ ε κ ω ς ο ι α ν ω τ ε ρ ω ι ε ο κ α τ η γ ο ρ ο ι ν α τ ο υ ς κ α τ α ι ι κ α σ υ
ε ί ς τ η ν π ο ι ν η ν τ ο υ ί σ ί υ α φ ο ι σ μ ο υ
10
- . .
16. Ι ό θ α ύ μ α τ α
τ ο υ α ι ο υ
Α ς έ ξ ε τ ά σ ω μ ε ν τ ώ α τ ο ν ν έ ο ν κ ο λ ο φ ω ν α τ η ς δ ι α
σ τ ρ ο φ η ς ώ ς έ κ φ ά ζ ε τ α ι ε ί ς τ ό ν κ ε φ ά λ α ι ο ν τ η ς
ά θ λ ι ε σ τ ά τ η ς σ γ γ α φ η ς τ η ς ό π ο Ι α ς Τ ι μ ή τ η δ ι α κ α τ ε
χ ο μ έ ν η ά π ο τ η ν ε μ μ ο ν Ο ί δ έ α ν Ο τ ι ό α γ ι ο ς η τ ο α Ι ρ ε τ ι κ ό ς
λ , Α - λ
κ α ι μ α ι σ τ α μ ε τ α ν ο η τ ο ς α φ ε ι ν α γ ι ω σ τ α π ο ­
λ ο ι α γ ι ο ι Τ ι ς Ε κ κ λ η σ α ς σ ν έ γ α ψ α ν κ α ι α ύ τ ο ι έ σ φ α λ
μ έ ν ω ς ά τ ι φ ο ν Ο Υ τ ε ς π ό ς τ ό ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν δ ό γ ι μ α Ε
, c, , δ ' θ ,
τ ο υ τ ο ι ς ο μ ω ς μ ε τ ε ο η σ α ν η μ ο σ ι ω ς α ν α ε μ Τ ι σ α ν τ α
σ υ Υ γ ρ ά μ μ α τ ά τ ω δ η μ ο σ ί ω ς κ α ι δ η μ ο σ ί ω ς έ ζ ή τ η σ α ν ά π ό
τ ο ν Θ ε ό κ α ι τ ο ς ά ν θ ώ π ο ς τ η ν σ υ γ χ ώ ρ η σ ι ν Π α ρ ά
-, 'c, Κ ' Α λ λ '
δ ε ι γ μ α σ ο υ φ ε ρ ο μ ε ν τ ο ν α γ ι ο Υ π ι α ο ν ο nae
a
­
δ ε ι γ μ α Γ ρ η γ ό ι ο ς ό Δ ι ά λ ο γ ο ς ... ο θ ε ν σ τ ε ο ι ν δ ι δ α χ
θ ε ;, ς κ α ι μ ε τ α μ ε λ η θ ε Ι ς ε κ α υ σ ε ο λ ο τ ο ι λ ί ν ... Τ έ λ ο ς
, , , ,. ι ι ι ι ι ι ι ι
φ ε ρ ο μ ε ν ε ι ς φ ω ς τ η ν μ ε τ α ν Ο ι α τ ω ν ε Π ι τ α ε κ ε Ι ω ι ν ε ι κ ο
ν ο μ ά χ ω ο ί ό π ο ί ο ι κ α τ α τ η ω α ν τ η ς σ υ ν ε δ ρ ί α ς τ η ς Ζ
δ c: λ λ ' ,
Ο
"
ι ι Ο ο υ ο μ ο ο γ η σ α ν τ ε ς τ η ν π α ν η ν τ ω ν UV1lErax­ ι κ .
θ η σ α ν μ ε τ α τ ω ν 360 θ ε ο φ ό ρ ω π α τ έ ω .•. ». Κ α ι σ υ ε
ζ τ ι ο ' , , ", c:
χ ι ε ι ι ι ε ο η κ α μ μ ι α τ ο ι α υ τ η μ ε τ α ι α κ α ι ε ι ς τ ο ι ν aLeE­
τ ι κ ό τ ε ρ ο π ά ν τ ο ο τ ω α ί ρ ε τ ι κ ω Ν ε κ τ ά ι ο Υ Κ ε φ α λ α ν
Α π α ν τ ώ μ ε ν Δ υ σ τ υ χ ω ς ο χ ι σ 233-5).
Ω λ Ι Ο , , c: ι ,
ς α τ ι α μ ο α ε σ α ι α γ α π η τ ε μ ο ι π α τ ε ρ η ι ε ρ ο κ α τ η
γ ο ρ ο ς ε π ι θ υ μ ε ί σ ώ ν ε ι κ α ί κ α λ ό α γ ι ο ς α ζ η τ ή ι ι μ ε
, δ eI ι , Π θ
τ α ο ι α ν ι α π α ρ κ τ ο α ι ε σ ι τ ο υ ... ο υ η κ ο υ σ η ν α
- δ 'C, δ ,,,, ξ λ λ ' , ",
μ ε τ α Ο Ί Ί τ ι ς ι ο τ ι ε ι Υ Enea ε ν α α neEnEt ν α τ ο κ α
, " δ , c: c: ,
μ ν μ ο κ α ι μ ο Ο ι σ τ ι τ ο ν π ι σ τ ε υ ο υ ι Υ ω ς α ι ρ ε τ Κ ν
μ ε ρ ι κ ο ι ά γ ι ο μ ά χ ο ι Μ ο ο ι α χ ο ί κ α ι π λ α σ Τ ά φ ο ι τ ω ι ν ε ρ
Α λ λ ' ,. c: " , ι θ ' c.t..I ι
γ ω τ ο υ α κ α ι α ι ρ ε τ ι κ ο ς ε α ν υ π ο ε σ ω μ ε ι ν ο τ ι τ ο ο
α γ ι ο ς π ά λ ι ν δ ε ν ε χ ε ι κ α μ μ ί α σ χ έ σ ι ν μ ε τ α ά ι ν ω τ έ ω π α
ρ α δ ε ί γ μ α τ α δ ι ό τ ι ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο ι τ ή ς π ο ε κ τ ε θ ε Ι σ η ς π ε ι
κ ο π ή ς π ρ ω τ ο έ δ ι δ ά σ κ ι τ π ε ρ ι τ ή ς π λ ι η ς τ ω ι Υ ώ ς σ α
- ι "" "
φ ω ς ε μ φ α Ι ε τ α ι κ α ι κ α τ ο π ι ν α π ε π τ υ ο ι Υ α υ τ η ι ν μ ε τ α ι ν ο
- "t'" CI Ν ' c., '10"
ο τ ε ς . ι ι τ ο ν α γ ι ο ν ε κ τ α ι ο ι ο μ ω ς σ υ ν ε ο η π ο τ ε κ α τ ι
π α ρ ό μ ο ι ο ν Ο δ έ π ο τ ε Κ α ι π ώ ς η τ ο δ α τ ό ν α σ μ
'71
, e.r δ \ ι c: , Β λ ι
ε φ ο σ ο ι Υ ο υ ε κ α τ α φ α ν τ α σ ι α ν Τ Ο α ι ρ ε τ ι κ ο ς ε π ε ι ς
σ τ ι ή ά γ ι ο μ ά χ ο ς ο Ι κ ο δ ο μ ε ί έ π α μ μ ο υ τ ο υ ς σ α ο ρ ο υ ς π ύ ρ
- , " \,
γ ο υ ς τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ η ι μ α τ ω ν τ η ς κ α ι κ α τ ο π ι ν μ ε τ ο π α ρ α μ ι
κ ρ ο ν φ ύ σ η μ α τ ο υ ά ν έ μ ο υ Τ ς α λ η θ ε ί α ς σ ω ρ ι ά ζ ο ν τ α ι ε ί ς
έ ρ ε ί π ι α Τ α υ τ α π ά ν τ α ο μ ώ ς μ η θ έ λ ο υ σ α ν α τ α δ ι α κ ρ ί ν
κ α ι έ σ κ ο τ ι σ μ έ ν η ά π ο τ ο π ά θ ο ς γ ρ ά φ ε ι
Ο ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο ς κ α ι Α α τ ι ν ό φ ρ ω ν Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α
λ α ς ό κ α ι Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς έ π ί σ κ ο π ο ς χ ρ η μ α τ ί σ α ς ο υ δ έ
π α τ ε υ π η ρ ξ ε ν α γ ι ο ς κ ά θ ό τ ι έ σ τ ε ρ ε ί Α τ ο α ρ ε τ η ς σ 244).
Κ α ι π ω ς τ ο α δ ε ι ι κ ν ύ ε ι έ π ι κ α λ ο υ μ έ Υ η τ ο ν κ α τ ω τ έ ρ ω
λ ό γ ο ν τ ο υ ά ι Υ ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ ι τ ό μ ο υ Τ ί ο δ έ ι σ τ ι ν ά ρ ε τ η
ο θ :O':t θ "" Ο λ θ "" δ '
α ν eroncv; α ρ ε τ η α ν ρ ω π ο υ ε σ τ ι ν η τ ω ν α η ω ν Ό γ μ α
ι ι ο ,c: "10' ι θ Κ \ C
τ ω ν α κ ρ ι ο ε ι α κ α ι η κ α τ α τ ο ν ο ι ο ν ο ρ ο τ η ς α ι ε ρ μ η
ν ε ύ ε ι ή ή γ ο υ μ έ η τ ο υ τ ο σ η μ α ί ν ε ι ο τ ι ά ρ ε τ η ν ε χ ε ι μ ό
ν ο ν έ κ ε ί ν ο ς ο π ο υ τ η ρ ε ί μ ε α κ ρ ί ε ι α ν τ α δ ό γ μ α τ α τ η ς
ό ρ Ο ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ν φ ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς σ ε χ ί ζ ε ι
κ α τ ε φ ρ ό ν η σ ε κ α ι έ τ σ α λ α π ά τ η σ ε α υ τ ά σ 244). Ε μ ε ί ς
e.' I:t, Α δ
ο μ ω ς π ρ ο η γ ο υ μ ε ν ω ς α γ α π η τ ε μ ο ι π κ α κ ι ε ε ι ο μ ε ν
e.r Ο "" e., λ c: Μ \ C (' C "" ξ
ο τ ι α τ ε τ ω ς τ ω Ύ ο σ ω ν ε γ ε ι η ο ν α χ η ο α γ ι Ο ς υ π η ρ ε ν
ι ύ μ ν η τ η ς τ ω ν ά γ ί ω ν ε Ι κ ό ν ω ν σ τ η λ ι τ ε υ τ η ς τ ο υ Π α π ι σ μ ο υ
ύ μ ν η ι τ η ς τ ο υ Μ ο α χ ι σ μ ο υ κ α ι α κ ρ ι η ς τ η ρ η τ η ς τ ω Ύ π α
τ ρ ώ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν χ ω ρ ι ς ο υ δ ε ι ς π ο τ ε ν α τ ο ν έ λ έ γ ξ
έ π ι α ί ρ έ σ ε ι η α ν η θ ί κ φ ί φ έ ν φ α ν τ ι θ έ τ ω ς ή ί ε ρ ο κ α τ ή
, '8' \, δ ξ C \
γ ο ρ ο ς σ τ η ν π ρ ο σ π α ε ι α τ η ς ν α τ ο ν α π ο ε ι 'll α ι ρ ε τ ι κ ο ν
S λ \ , , θ \ \ λ
ε τ σ α α π α τ η ι σ ε κ α ι κ α τ ε φ ρ ο ν η ε κ α ι η κ η ν κ α ι ο γ ι
\ , , " λ Ο "" "
κ η ν κ α ι τ ι μ ι ο τ η τ α τ α π α ν τ α μ ε τ ε ο υ σ α π ρ Ο κ ε ι μ ε ν ο υ ν α
έ π ι τ ύ χ τ ο ά ν ι έ ρ ο υ σ κ ο π ο υ τ η ς Σ υ ι ε π ω ς ό Ν ε κ τ ά ι ο ς
Κ ε φ α λ α ς ά σ ε ι κ α ι τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ ά γ ί ο υ Χ ρ υ ι σ ο σ τ ό μ ο υ
ι π η ξ ε ν ι τ ω ς α γ ι ο ς ώ ς δ ι α κ α τ ή σ α ς π σ τ ω ς δ ό γ μ α κ α ι
θ ' :t' "'" Ι Ο
η ι κ η Ύ ε ν τ φ ο ι φ τ ο υ
Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ έ Ύ avv'EXEiq. ν α σ μ ι ά σ ι τ η ν κ α τ η
ο ρ ί α ν τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ κ α ι τ η ν έ π ι τ έ λ ε σ ι ν τ ω ν θ α υ μ ά τ ω ν
, ξ - Τ Ο ' - Ν ,:t'l
ί ρ φ ε ι τ α ε η ς α α υ μ α τ α τ ο υ ε κ τ α ρ ι ο υ ο φ ε ι ο ν
τ α ι α η ε Ι ς τ α κ α τ έ ν έ ρ γ ε ι α ν τ ώ ν π ο ν η ρ ώ ν δ α ι μ ό
ν α ν η e) ε ι ς τ α κ α τ α π α α χ ώ ρ η σ ι ν τ ο υ Θ ε ο υ ώ ς ά ν τ ι
72
μ ι σ θ Ι α ι ν τ ο υ τ υ χ ό ι ν τ ο ς ή θ ι κ ο υ ί υ α ύ τ ο υ Ι Ί δ ω μ ε ι ν λ ο ι
, " , '3' ,.., C ,
π ο ι ν κ α ι τ α ς ν ε α ς α π ο ψ ε ι ς τ η ς ι ε ρ ο κ α τ η Ύ ο ρ ο υ
Κ α ι δ ι α μ ε ν τ η α κ α τ η γ ο ρ ί α ν Ύ ά φ μ ε ι ν σ τ ι ο ί δ α ί
μ ο ι ν ε ς ο υ δ έ π σ τ ε έ ν ε ρ γ ο υ ι ν θ α ύ μ α τ α π ρ ο ς τ ο κ λ ι ν τ ω
α ι ν θ ρ ώ π ω ι ν δ ι α κ α ι έ ι ν τ φ ε υ α Ύ Ύ ε λ ί φ α ι Υ α φ έ ρ ε τ α ι ο τ ι 0.­
τ α ν ο ί κ α κ ό π ι σ τ ο ι Φ α ρ ι σ α ί ο ι ά π έ δ ω κ α ι ν λ ό Ύ ο υ ς κ α ι ε Ρ Ύ α
τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ε Ι ς τ Ο ν Σ α τ α ι ν α λ σ φ η μ ο τ ε ς ο τ ω ε ί ς τ ο
Α Ύ ι ο ν Π Ι ε υ μ α ώ ς π ρ ά τ τ ε ι 'Vv'V ή ά Ύ ι ο ι μ ά χ ο ς Μ ο ι ν α χ ή
ό ά π λ ο υ ς κ α ι π ι σ τ ο ς λ α ο ς έ λ ε Ύ ε Τ ά τ α τ α ρ ή μ α τ α ο ύ κ
έ σ τ ι δ α ι μ ο ι ν ι ζ ο μ έ ι Υ ο υ μ η δ α ι μ ό ν ι ο ι ν δ ύ ι ν α τ α ί τ υ φ λ ώ ν ό
φ θ α λ μ ο υ ς U:JIoiY'EL'V;» ('1ω ά Υ Ρ 1,21), Τ Ο ό π ο ί ο ι Υ σ η
μ α ί ι ν ε ι σ τ ι τ α δ α ι μ ό ι Υ ι α ο υ δ έ π ο τ ε ε υ έ Ρ Ύ Ε τ Ο τ ο ς α ν
θ ρ ώ π ο υ ς ο υ δ ε κ α τ έ χ ο υ δ υ ν ά μ ε ι ς θ α υ ι ί ά τ ο υ ρ γ ι κ ά ς ώ ς
Ο Θ ε ό ς δ ι ο κ α ι ώ ς γ ρ ά φ ε ι έ ρ μ ή ε τ η ς τ ο σ π α ρ Ο ν Τ ό ς ·Xt.o·­
ρ ί ο ύ ό σ α τ α ι ν ς δ έ ν ε Ι ν α ι φ ί λ ο ς τ ω ν ά ν θ ρ ω π ω ν ω σ τ ε
δ ι α τ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς α ι ι τ ο υ ν α ε ε Ρ Ύ ε τ ο ύ Τ ό ς Κ α ι θ
έ τ ύ φ λ ω ι ν ε ν τ ο τ α ύ τ ρ σ ν τ ο ς φ θ λ μ ο ς τ ω ά θ ρ ώ
π ω ν έ ά ν έ δ ί δ ε τ ο έ ξ ο ι σ ί α ν ε Ι ς α ύ τ ο ι ν π α ρ α θ έ θ ε ρ ά
π ε υ ε ν α τ ο ύ ς ώ ς έ π ρ α ξ ε ν ε Ι ς τ ο ι ν δ ί κ α ι ο ι ν ' Ι ώ
Ο ί π α τ έ ρ ε ς έ π ί σ η ς λ έ Ύ ο υ ι ν Ο Τ Ι τ α ύ π ο τ ω ν δ α ι μ ό ι ν ω ν
f
iJ/
κ α λ ο ύ μ ε α θ α ύ μ α τ α δ ε ε Ι ν α ι α λ η θ ι ι ν α ο V κ έ 'V α
λ η θ ε ί α λ λ έ 'V φ α 'V τ α σ ί q.» Ύ ι γ ό μ ε α Μ
1
Α θ α ν ά σ ι ο ς π π ό λ υ τ ς κ λ π Ο ύ τ ω ς έ φ φ α ί ι ν ε τ α ι
!Ii'·.'..··,·
.., λ θ :1\ , ,. , -
! Ά σ τ ι ε π ι τ ε ο υ ν τ α ι α υ μ τ α η α κ ο μ η κ α ι ι ν ε κ ρ ο ς τ ι ς ι ν α
., ,. \ , C δ C v - C
.f\ α ι Υ ι σ τ α τ α ι σ τ η ν π ρ α Ύ μ α τ ι κ ο τ η τ α ο ι ι ο ς ο ι ι ι α τ α ν α ς υ
\ 'C":Jf:Jf
Ι
δ υ ε τ α ι τ ο ι ν α ν α σ τ α ι Υ τ α χ ω ρ ι ς ο ν ε κ ρ ο ς ν α ε Χ Ο ι Υ τ ω ς α ν α
1
-·..·······
,

σ τ η θ ύ /12, Τ ο τ ο κ η ρ ύ τ τ ε ι χ ω ρ ι ς ν α τ ο θ έ λ κ α ι ή Μ Ο Ι α

" Θ , θ ­
χ η γ ρ α φ ο υ σ α « .. α υ μ α τ α κ α μ ο κ α ι ο ι . α Ι Ρ α Π Ο Ι Τ Ο
δ ' - '
ι ι
v
α τ α ν α
-,
Τ Χ
θ
α μ τ α
l
ι χ ι κ υ ρ ι ω ς φ 11 · ε υ τ ω ι ν Ε Τ α ...
σ τ ι κ α δ Ι Ε ι Υ ε ρ γ ο υ μ ε ι ν α δ Ι α τ η ς δ υ ά μ ε ω ς τ ώ Π ι ο ν η ω
78'
Π Υ ε υ μ ά τ ω σ 237). Ε ί ς τ ή Υ π ε ί π τ ω σ ι ν ό μ ω ς τ ο
ά ι Υ ί ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ τ α θ α ύ μ α τ α δ ε ν ε Ι ν α ι φ α ν τ α σ τ ι κ ά ά λ
λ α π ρ α ι Υ μ α τ ι κ ά α ι μ ά λ ι σ τ α μ ε ι Υ α λ ε ι ώ δ η κ α ι ά ν α ρ ί θ μ η τ α
κ α ι σ ι γ ε π ώ ς ο υ δ ε μ ί α δ ι έ ξ ο δ ο ς ά π ο μ έ ι ε ι δ ι α τ η Υ ί ε ρ ο
κ α τ ή ι Υ Ο Ρ Ο Υ !
ς ί δ ω μ ε Υ Υ υ Υ κ α ι τ η ί π ψ ι ο π ω ς τ η ά ν α
, ι α Ι Ο λ , Ε
φ ε ρ ε ι ε ι ς τ ο ο Ι ο ι ο τ η ς ι Υ ρ α φ ο υ σ α « τ ο υ τ ο ι ς α
α ι ώ τ α μ η έ κ θ α μ η σ α ι ά π ό τ α φ α Υ τ α σ τ ι κ α ψ ε υ δ ο
θ α υ μ α τ ά κ ι α τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ Ν Ε Ι κ τ α ρ ί ο υ Κ ε φ α λ α ό ό ί ς
λ :) δ θ ,:), ς :)
ε ι ς τ α τ ε η τ ω α ι ω ω α ε ε ι χ η κ α ι α υ τ ο ς α γ ι ο ς α
π Ο ε α Μ α σ ώ Ο π α Τ ι ά ρ χ η Σ ο υ λ έ ι Υ ο μ ε λ ο ι π ό σ υ ν
ζ CI " ι Ν ' Κ λ - '';':
Ε χ Ι ε ι ο τ ι ι σ ω ς ι σ ω ς ο
C
κ τ α ρ ι ο ς ε φ α ς Υ α Τ Ο
ή θ κ ο ς κ α ι κ α λ ό ς α θ ρ ω π ο ς κ α ι ν α ί π ρ α ξ ε ε ρ γ α α ξ ι α
ά τ ο δ ό α ε ω ς ρ τ ο υ δ ι κ α ι ο κ ρ ί τ ο υ Χ σ τ ο υ ' Ε π ε ι δ η
ο μ ω ς π η ρ ξ ώ ς δ ε π ί ι ι τ ω ι ε ς μ έ Υ α ς α ί ρ ε τ ι κ ό ς ή θ έ λ η
α ε ό Κ ύ ρ ι ο ς ω σ τ ε δ ι α τ ώ ψ ε υ δ ο θ α υ μ ά τ ω Υ α ύ τ ώ α
λ ά π ε Ι ς τ η Υ π α ρ ο υ σ α ζ ω η π α σ α σ ν τ ο ψ ο ι ή ν ω σ τ ε
ε Ι ς τ η λ λ η Υ α μ η χ ρ ε ω σ τ ό κ ρ ι τ η ς ε Ι ς α ύ τ ο ν naeQ.
μ ό Υ Cdaavov κ α ι ό δ ύ ν η Υ .... » σ 245).
Δ ι α ν α ύ π ο σ τ η ρ ί ξ π δ ε τ ο υ ς ά ν ω τ έ ω λ ό γ ο υ ς τ η ς
ι λ '" C - λ ' ,
ε π ι κ α ε ι τ α ι ε α Π Α τ ε ρ ι κ ο ν χ ω ρ ι ο ν τ ο ο π Ο Ι Ο Ι ε γ ε ι τ α
έ ξ η ς Π λ η δ ε ί κ α ι τ τ ο ι Υ ι γ ν ώ σ κ ε ι ν ο τ ι π ο λ λ ά κ ι ς
Τ Ι ε ς Κ Α Κ Ο Π Ι Σ Τ Ο Ι κ α μ ά τ ο υ ς π ο λ λ ο υ ς δ ι ά ι σ κ ή
σ ε ω ς τ φ Θ ε φ π ρ ο σ ή ι Υ α ι Υ Ο κ α ι τ η ά ν τ ι μ ι σ θ ί α ν α υ τ ώ ν
ε λ α ο Ι έ τ φ Υ ί 'JI α Ι ώ Υ Ι έ κ Θ ε ο υ τ ό τ ώ ν ί α μ ά
τ ω Υ κ α ι ι χ ά ρ ι σ μ α ί ν α έ τ φ μ έ λ λ ο ν τ ι ά κ ο ύ
:) λ ι α ,:) θ C - Ε 1:' λ
σ ω σ ι ε α ο ε Ί ε τ α α γ α α μ ω Ι ... » ε Τ ω μ ε ν ο ι
ς , δ ,,, -:)' :) , c,
Π Ο Ι ε κ α σ τ ο Ι τ ω ν ω τ ε ρ ω κ α ι Ι ω μ ε ε α υ π α ρ χ π ε
σ τ ω κ α ι ί χ ο ς α λ η θ ε ί α ς π α ρ α ύ τ ο ί ς α Κ α τ ά χ η Υ
π ώ ς τ α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ψ ε υ δ ο θ α υ μ α τ ά κ ι α έ φ Ο Ο Ο Ι τ α
.. C ι Ι Ο δ ι δ c' - Θ ­
.θ ε ω ρ ε ι ω ς α Υ τ α μ ο ι 9 η l' . • ρ μ ε ν η ν υ π ο τ ο υ . .. ε ο υ
λ ι Ο
δ ι α Τ Ο Υ κ α ο τ ο υ ο Ι Ο
Μ ε ψ ε υ δ ο θ α ύ μ α τ α τ ί ε ί δ ο υ ς ά Ι τ α μ ο ι η π α έ χ ε τ α ι
ι - , δ θ Ι - δ '
α φ ο υ τ ο ι ο υ τ ο υ ε ι ο υ ς α υ μ α τ α ε α ι τ ω ν α ι μ ο ν ω ν Ό
74
Ι
;
ι
Β ') Α ν α φ ο ί κ ώ ς δ έ μ έ τ η ν ά ν α κ ή ρ υ ξ ι ν τ ο υ ά ί ο υ
ι ύ π ο τ ο υ α ί ε τ ι κ ο υ Α θ η ν α ό ρ ο υ τ ο υ τ ο ο δ ό λ ω ς μ ε ι ώ ν ε ι
τ η ά ξ ί α ν κ α ι ά γ ι ό τ η τ α τ ο υ π α τ ό ς κ α θ ό σ ο ν ή ά ν α κ ή
ξ ι ς ύ π ο τ ο υ Π α τ α χ ε ί ο υ ά ί ο υ τ ι ν ό ς δ έ ν σ η μ α ί ν ε ι ο τ ι
τ ο Π α τ ι α χ ε ί ο ν Τ Ο Ν Κ Α Ν Ε Ι α γ ι ο ν ά λ λ ο τ ι τ η ν π ε
ί θ η σ ι ν κ α ι τ ο π ι σ τ ε ύ ω τ ο υ π ι Ο Τ ο υ λ α ο υ δ ι α τ η ά γ ι ό
τ η τ α τ ο υ α η C' π ρ ο σ ώ π ο υ ε χ ε τ α ι ν α τ η ν έ π ι σ φ e α
r ί σ Ί κ α ι ά ν α γ ε ί λ Ί έ π ι σ ή μ ω ς κ α ι έ π έ κ κ λ η σ ί α ς Δ ι α
τ ί ά λ λ ω ς τ ε κ α ι ή ί ε ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς τ ι μ κ α ί Π Ρ Ο ι υ ν
δ ζ , Ν δ 'tA ' , .
ι ι α ο ν τ ω ς τ ο ν α γ ι ο ν ι κ ο η μ ο ν τ ο ν γ ι ο ρ ε ι ι τ η ν κ α ι τ ο ι
ι
ά ν ε κ η ύ χ θ η κ α ι α υ τ ο ς ύ π ο τ ο υ α υ τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ Α θ η ν α
r ι ,
γ ο ρ ο υ γ ι ο ς ....
Ι
Γ HEe;' δ έ τ ο υ π α τ ε ι κ ο ω ώ ς ε υ κ ό λ ω ς
δ ύ α σ α ι α π α α τ η ή σ Ί ς π ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ί δ κ α ί α ς τ ι μ ω
ρ ί α ς θ α υ μ α τ ο υ ρ γ η σ ά ν τ ω μ έ ι Υ ι ι Ο μ ω ς Κ Α Κ σ Η
Τ Ω Ν ώ ς ά ν α φ έ ρ ε ι τ ο κ ε ί μ ε ι Υ Ο έ ν φ ε ί ς τ η π ε ρ ί π τ ω
σ ι ι Υ τ ο υ ά γ ί ο υ μ α ς ο υ δ ε μ ί α κ α Κ Ο Π σ τ ί α π ά χ ε ι Π ι α ρ
α υ τ φ κ α θ ό σ ο ν τ α γ α φ έ τ α π ε ι α υ τ ο υ ώ ς κ α κ ο π ί ο τ ο υ
κ α Ι μ ε γ ά λ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ τ υ γ χ ά ν ο υ ν κ υ ή μ α τ α κ α ί μ ό ο ν τ ή ς
ι
ά ώ σ τ ο υ δ ι α ο ί α ς κ α ί ψ υ χ ή ς τ ή ς ί ε ο κ α τ η ό ο ώ ς
il
ά λ λ ω ς τ ε σ α φ ώ ς ά π ε δ ε ί χ θ η έ ν τ ο ί ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ο ι ς Σ η ι ι
ι
Ι
μ ε ί ω σ α ι δ έ κ α ί έ τ ε α ν π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α έ π ί τ ο υ ω τ έ ω
ι
π α τ ε ι κ ο υ χ ω ρ ί ο υ ό μ ι λ ο υ ν τ ο ς nEet θ α μ α τ ο υ ρ η ά ν τ ω
I1
Ι
, - Ρ , - " "c.t ζ δ '"
ε '" τ φ ο ι φ α υ τ ω η τ ο ι ε ο σ ι Ρ ε . ω ι ο κ α ι α ι Υ α
, ".- , ,
11
φ ε ε ι κ α ι τ ο τ ω ι ν π Ρ ο Ρ e η σ ε ω ν Χ α e ι σ μ α
11
i1
, - δ ι ,,,, " λ Ρ 11
κ α ι σ υ ι ν ε π ω ς κ α ι ω ς ν α κ ο υ σ ο υ ν ε ι ς τ ο ν α Λ Ο ο ι ο ν
ά π ε λ ά ε τ ε τ α ά γ α θ α ή μ ώ ν :JoGai. τ ο υ ς κ α μ ά τ ο υ ς μ ω Ι
Δ ι ό τ ι έ ά ώ ς ε ί ς τ η ι ν π ε ρ ί π τ ω σ ν τ ι ο υ ά γ ί ο υ μ α ς έ γ ί ι Υ Ο Τ Ο
11
ι
r c ,. , - , " λ - θ '
I1
.θ α υ μ α τ ι α υ π α υ τ ω ν κ α ι μ ε τ α τ η ν Τ Β ε υ τ η Υ τ ω π ω ς α
li
ώ μ ί λ ε ι ή ε ι κ ο π η π ε ί ά ν τ ι μ ι σ θ ί α ς α υ τ ώ ν έ ν τ φ
Ι
- , - , δ " θ ' θ
.1
U
l' υ 'V α ι ω ν ι κ ι ι τ ι ι Ο υ ς α ι Υ τ ι μ ι σ ι α α τ ο α υ τ η
ά φ ο υ ο ί ί δ ι ο ι κ α ι neo τ η ς γ ε Υ ι κ ή ς κ Ι σ ε ω ς θ α ε ρ ί κ ο ν
, Ι Ο r "
τ ο ε ν ο α σ α Υ ο ι ς κ α κ ο π ι σ τ ο ι Ο ι Υ τ ε ς
Δ Ι Τ έ λ ο ς ώ ς π ρ ο ς τ ο έ π ι χ ε ί ρ η μ α τ η ς Μ ο α χ η ς Ο Τ Ι
υ π ά ρ χ ο υ ν κ α ι θ α υ μ α τ ο υ ο ι π ο υ κ ο λ ά ζ Υ τ α ι κ ι τ α τ ο
75
rρ α φ ι κ ό Κ ύ ρ ι ε oV τ φ σ φ ό ν ό μ α τ ι π ρ ο ε φ η τ ε σ α
μ ε ν κ α ι τ φ α φ ό ν ό ι μ α τ ι δ α ι μ ό ν ι α έ ξ ε ς ά λ ο μ ε ν κ α ι τ φ σ φ
δ λ λ ' " - λ 'c
ο ν ο μ α τ ι υ ν α μ ε ι ς 3'00 . α ς ε π ο ι η σ α μ ε ν σ ο υ ε γ ω α ε
ξ ή ς Ο ί α γ ι ο ι π α τ έ ρ ε ς έ μ η ν ε ύ ο ν τ ε ς τ ό ά ν ω τ έ ρ ω χ ω
ί ο ν λ έ γ ο υ ν Ο Τ Ι τ ο ύ τ ο ε π α θ ο ν δ ι ό τ ι δ ε ν ε l χ ο "
ά e ε τ η ν δ ι ό κ α ι κ ο λ ά ζ ε σ θ α ι δ ί κ α ι ο ν λ έ γ ο υ Ο Τ Ι
, 'c, , (") c " ξ
π ε ρ ι τ ο ν ο υ τ ω τ ι μ η σ α ν τ α α τ ο υ ς ω ς κ α ι α ν α ι ο ι ς
, , " , θ
δ ο υ ν α ι τ η ν χ α ι α γ ν ω μ ο ν ε ς γ ε γ ο ν α σ ι κ ι α ι α ν α ι σ η τ ο ι
Κ α ι κ α τ α λ ή γ ε ι σ υ μ π ε α σ μ α τ ι κ ώ ς ό μ έ Υ α ς Χ ρ υ σ ό σ τ μ ο ς
C\ Ο ' δ ξ , ,δ - , , c, " ,
<:.: yae ε ι α ι ε σ π ο υ α κ ε τ ο υ τ ο ε σ τ ι ν ο τ ι ο υ τ ε π ι ι ι ς
ο ύ τ ε θ α ύ μ α τ α ί σ χ ύ ε ι Β Ι Ο Υ Μ Η Π Α Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ς - '''' , , cc,
υ ν ε π ω ς κ α ι ε ι ς τ η ν π ρ ο κ ε ι ι μ ε ν η π ε ι π τ ω σ ι ν ο γ ο ς
' δ ", λ -, ,
Ν ε κ τ α ι ο ς ε ν π Ο Κ ε ι τ α ι α κ υ ι σ Ί ο γ ο ν τ ο ι ο υ τ ο ν α π ο .
Κ δ - , δ
τ ο ν Ι κ α τ α τ η ν ε υ τ ε α ν α υ τ ο υ π α Ρ Ί σ ι α ν Ι Ο Τ Ι
ι σ τ ώ ς έ τ ή η σ ε τ α ς έ ν τ ο λ ά ς δ ι α λ ά μ ψ α ς μ ε ε ν θ ε ο ν ς ί ο ν
έ ί τ η ς Ύ η ς .
, Ι δ ο υ λ ι π ι Ο Τ Ι κ α ι a π α 'V τ α τ α Κ τ α τ ώ θ α υ
μ ά τ ω ν τ ο υ ά γ ί ο υ γ α φ έ ν τ α ύ π ό τ η ς ό σ ι ω τ ά τ η ς ά π ε δ ε ί
χ θ η σ α ν π ρ ο ϊ ό ν τ α δ ι α σ τ ρ ο φ η ς κ α ι π ε π λ α ν η μ έ ν η ς έ ρ μ η
, δ λ ' ς δ c, δ '
ν ε ι α ς κ α ι ο υ ε ν π ε ο ν η μ ε ι ω σ α ι ε ο τ ψ ε υ ε τ α ι α σ υ
σ τ ό λ ω ς γ ά φ ο υ σ α έ ν σ ε λ 247 τ ο ύ ς ι ς λ ί ο υ τ η ς Ο Τ Ι ό
Ω ι γ έ ν η ς έ π ι «240 ε τ η έ τ ι μ α τ ο ώ ς γ ο ς tAnl,ov­
σ τ α τ α έ τ ι μ α τ ο ώ ς θ ε ο λ ό γ ο ς ο υ χ ί ο μ ω ς ο τ ι κ α ι ή Ε κ κ λ η
σ ί α έ τ έ λ ε ι τ η ν μ ν ή μ η ν α υ τ ο ύ ώ ς κ α ι τ ώ ν λ ο ι π ώ ν ά γ ί
ω ν τ η ς
Ί Μ ί α σ α τ α ν ι κ ή ε υ χ ά
Α " Α ' , ι
γ α π η τ ε μ ο ι π κ α κ ι ε π ρ ο σ ε γ γ ι σ α ν τ ε ς ε ι ς τ
τ έ λ ό ς π λ έ σ ν τ η ς έ ρ ε ύ ν η ς μ α ς μ ε τ α α π ό τ ο π έ λ α γ ο ς τ ν
ά ν α θ ε μ ά τ ω ν κ α ι ά ρ ώ ν κ α ι ρ ε ω Π ο υ δ ι ε π λ ε σ μ ε
θ ά ε ε θ ώ μ ε έ ν ώ π ι ο ν μ ι α ς έ κ π λ ή ξ ε ω ς έ ν ώ π ι ο μ ι α ς
ε υ χ η ς έ κ φ ρ α ζ σ μ έ η ς ύ π ο τ η ς α υ τ ή ς ί ε ο κ α τ η γ ό ρ ο υ
76
Α λ λ α τ ί ε ι ύ χ ή ς τ η Υ ά τ ι γ ρ ά φ ω Π Ι Ι ι τ ώ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
κ τ ο υ κ ε ι μ έ Ι ο υ τ η ς ν α έ ξ α γ ά Υ ω μ ε π ο λ ύ τ ι μ α α υ μ π ε ρ ά
σ ι μ α τ α δ ι α τ ο ε Ι δ ο ς α ύ τ ή ς κ α ι τ η κ α ρ δ ί α ν π ρ ο π ά ν τ ω ι ν
τ η ς ε υ ξ α μ έ ν η ς Ι δ ο ύ α ύ τ η Κ Α Ι Μ Ι Α Ν Ε Υ Χ Ή Ν
Ε α ο σ α γ ρ ά φ ε ι ε ί ς τ α π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α C/;Clla τ ο υ ό
Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ ς ε Ζ ν α ι ό ρ θ ό δ ο ξ α κ α τ α τ ο θ έ λ η μ α
τ α ν 367 θ ε ο φ ό Ρ α ν π α τ έ ρ ω ν τ η ς Ζ Ο Ι κ ά Υ ί α ς Σ υ
δ ο υ τ ο υ ά γ ί ο υ α τ ρ ο ς ή μ ώ ν Θ ε ο δ ώ ρ τ ο υ τ ο υ δ ί τ ο υ
' Ι "" C' r "" "" C ,
Π λ α τ ω ς κ α ι ω σ η φ τ ο υ α γ ι ο υ ε ρ μ α ν ο υ τ ο υ α γ ι ο υ
Μ ε θ ο δ ί ο υ τ ο υ ά γ ί ο υ Σ τ ε φ ά ν ο υ τ ο ύ Ν έ ο υ τ ο ύ ά γ ί ο υ
Ι .... Δ "" - C' , C
ω α ν Ο τ ο υ μ κ ι φ ι υ Τ α ν α γ ι ω ν ο σ ι ο μ α ρ τ υ ρ ω ι ν
Α Υ ι ο ρ ε ι τ ν π α τ έ ρ ω ν τ ώ ν ύ π ο τ ο υ Β έ κ κ ο υ θ α ν α τ ω θ έ ν
τ ω ν έ α λ γ ο μ ε ν ο σ α γ ρ ά φ ε ι ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς
", "" θ e
ε Ι ν α ι ι υ μ φ ι ο ν α μ ε τ η ν π ι σ τ ι ι γ Τ α π ο α ν α φ ε ρ ε ι ν τ α ν α
γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν τ ό τ ε ο α ο ι δ ε χ ο τ α ι τ ο ι ν Ν ε κ τ ά ρ ι ο ν Κ ε
φ α λ α ν ώ ς ά γ ι ο Ν Α Ε Χ Ο Υ Ν Τ Α Ε Υ Χ Α Σ ά ν τ ν
.... θ C ι π C " "2
Ί α ν π ρ ο α ν α φ ε ρ ε ν τ ω ν α γ ι ω ν α τ ε ρ ω ν ω ς κ α ι τ α ς ε υ
χ α ς τ ώ π α τ έ ρ ω ι ν τ η ς Ζ ά γ ί α ς Ο Ι κ Σ ν ό δ υ ι 258)
Τ ί ς ν ο ή μ ω ν ά ν γ ι ώ ι κ ω ν τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω ε ύ χ η ν δ ε ν
'3 , Τ Ι ,:11, δ θ
θ α α τ ι χ ι α σ ι ι ς π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ς α ν α Υ ω ι τ η ς ε ν ...1:?­
(" , , , 3' ,\ δ ο λ C
ι α κ ρ ι ν Ί ε ι ς τ α ς α ν ω τ ε ω γ α μ μ α ς τ ο ν ι α ο ο ο ι ν ω ς ο
λ ' Τ ' λ Κ θ ' Ω "2
OyyEO'1l φ ω τ ο ς ι ε γ ε ι ς α η γ ο υ μ ε ν η σ τ ε α μ
φ ι ά λ λ ε ι ς α ν τ α Eeya τ ο ύ ά Υ ί ο υ ε Ι ν α ι σ ύ μ φ ω ν α μ ε Τ
δ δ α σ κ α λ ί α ν τ α Υ ά γ ί ω Π α τ έ ω ν Ώ σ τ ε υ π ά ρ χ ε ι π ε ρ ί
π τ ω σ ι ς ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ν α ε Ι ν α ι ά λ η θ ώ ς α γ ι ο ς κ α Ι ο ύ χ Ι
α ί ρ ε τ ι κ ό ς Μ α π ώ ς ε Ι ν α ι δ υ Υ α τ ό ν ν α π ι σ τ ε ύ ι σ ω μ ε ι Υ Ο Τ Ι
λ Η ", Ε ' δ 1 C C ,
ε ι ι κ ρ ι ν ω ς Ε χ ε ι α ι κ α τ ι τ ο τ ε τ ο ι ο σ υ ε ν ε σ α ι η ο π ο ι α
, λ Ι δ ' Ι ξ Ι .... C
σ τ η ν α ε ε ι κ α σ ε ς τ ο ν α γ ι Ο Υ ε ο ν ο μ α π ο ς τ ω ν α π α
Ζ ι α χ ο ύ Ο ι ρ θ ο δ ό ξ ω ι γ έ μ φ α ν ι σ θ ε ί σ α έ ν ε Ι κ ο σ τ φ α ώ Ι ς
λ λ Π ' ') ι
Ο Ι τ ω ς μ ε γ α ο π ρ ε π η ς κ α ι α α η τ ο ς π ι
, , . ,
τ α κ α τ ω τ ε ρ ω
Δ Ι Κ Α Ζ Ε Τ Α Ι λ ο ι π α ν ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς ή
ά ν ό η τ ο ς φ ρ έ Ι α τ ώ ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν χ ρ ό ι ν ω Υ ό π α τ ρ α λ ο ί ι ς
κ α ι ά Υ ι ο μ ά χ ο ς ό ί ε ρ ο κ α τ ή Υ ο ο ς κ α ι έ χ θ ρ α ς τ ω ν 36:7
θ ε ο φ ό ρ ω ν π α τ έ ω ν τ η ς Ζ Α Υ ς Ο κ Σ ν ό δ Ό Δ ι κ
77
ζ ε τ α ι λ έ γ ο μ ε ι ν υ π ό τ ο ύ θ ε ί ο υ Δ ι κ α ί ο υ τ η ς θ ο δ ό ξ ο
Α ν α τ ο λ ι κ η ς τ ο ύ Χ ρ ι α τ ο υ Ε κ κ λ η α ί α ς Η π ι ι η α υ τ ο ύ
π ί π π ε ι έ π ά ν ω ε ί ς τ η ν ρ ά χ η ν τ ο υ ώ ς ρ α δ ι σ μ ό ς θ ε ϊ κ ό ς
έ ν ε κ α τ ώ ν α ί ε ι κ ώ ν α ύ τ ο υ φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν τ η ς Ε ί κ ο ν ο
μ α χ ί α ς (sic) κ α ι τ η ς έ χ θ ι κ η ς α ύ τ ο υ θ έ σ ε ω ς έ ν α ν τ ί ο ν
τ ώ ν 367 ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν τ η ς Ζ ς Α γ ί α ς Ο ί κ . Σ υ ό δ ο υ !
Έ ι Σ δ έ ν ε Ι σ α ι π ο υ σ τ η ν α ε λ ί δ α υ Κ ι α κ ο δ ό ξ ο υ
ε ρ γ ο υ σ ο υ έ γ ρ α ψ ε ς τ α έ ξ η ς Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Ο
' Κ λ .... λ Ο ,c'
Ν ε κ τ α ι ς ε φ α α ς α ο ω ν ε ν α α ν α
θ
ε μ α τ ι σ μ ο ν ω ς ε ι κ ο
ν ο μ ά χ ο ς κ α ι ά λ λ ο ν έ ν α ώ ς Λ α τ ι ν ό φ ρ ω ν κ α ι ι λ λ ν έ ν α -ώ ς
έ π ί ο ρ κ ο ς τ η ς χ ε ι ο τ ο ί α ς τ ο υ σ χ ι μ ό ν ο ν Κ Α Τ Α Φ Α Ν
Τ Α Ι Α Ν δ έ ν δ ύ ν α τ α ι ν α π ι σ τ ε υ θ ύ ώ ς ά γ ι ο ς ά λ λ ο τ ε
κ α ι ώ ς ά π λ ς σ ε σ ω σ μ έ ν ο ς δ ύ ν α τ α ι ν α κ α τ α π α γ ύ μ ε τ α
ξ υ τ ώ δ ι κ α ί ω ν ' Α λ λ ο ψ ο ο ν κ α ι Τ ι ς ά λ λ ο ί μ Ο ι Υ ο ν &11" ή
Έ κ λ η ι σ ί α τ ο υ Χ ι σ τ ο υ μ α ς ά ν ε κ ή τ τ ε ά γ ί ο υ ζ έ κ ε ί
, c, C δ θ θ ' , Ι ,
ο υ ς τ ο υ ς ο π ο ι ο υ ς η ι ι α α ι Υ ε ε μ α τ ι σ ε κ ι α ι κ α η ρ ε σ ε · . »
Κ α ί π ώ ς τ ώ ρ α γ ά φ ε ι τ α υ τ α θ α μ έ ω τ ή σ υ ς
ά σ φ α λ ώ ς ε κ π λ η κ τ ο ς π Α κ ά κ ι ε . Σ ο υ ά π α ι Υ τ ώ Ε π ε ι δ η
η Κ ι ε ώ ς κ α λ ώ ς γ ν ω ί ζ ω π ο λ λ α ς ι Χ ν τ ι ρ ή σ ε ι ς ά π ό
μ ε ρ ι κ ο υ ς π ο ύ ... τ ο λ μ ν Ι α έ κ φ ά σ ο υ τ η ι Υ γ ν ώ μ η ν τ ω
ώ π ι ό ν τ η ς κ α ι ε ί ς τ ο ς ό π ο ί ο υ ς ε Ι χ ε φ θ ά σ ε ι ή φ ή μ η
τ ο υ κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ ό ς τ η ς κ α ι έ π ε ι δ ή ώ ς υ π ο θ έ τ ω ό
δ ι κ η γ ό ρ ο ς τ η ς ή θ έ λ η σ ε ι Υ α τ η ν ι ι φ α λ ί σ υ ε ί ς π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
κ α θ η ν τ ο τ η ς θ α έ κ ρ ί ν ε τ ο υ π ο τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
δ ι α τ ο υ τ ο δ ο λ ί ω ς κ α ι σ α τ α κ φ τ φ τ ρ π φ υ π ο δ ύ ε τ α ι σ τ ο
τ έ λ ο ς τ ο υ έ ρ γ ο υ τ η ς Τ Η Ν Α Μ Φ Ι Β Α Α Λ Ο Υ Σ Ά Ν
Ε ι Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ρ Ι Α Ν ή ό π ο ί α ά γ ι Υ ο ι ε ί Τ Ε Λ Ι Κ Ω Σ έ α ό
ά γ ι ο ς έ γ ρ α ψ ε σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ό υ ς π α τ έ ρ α ς τ η ς Ζ
Ο Ι κ ο υ μ ε ι κ η ς 11 σ χ ι Ώ τ η ς , η Ο ο υ ϊ τ ι κ η ς υ ο κ ρ ι σ ί α ς
κ α ι π ο ν η ρ ί α ς θ ε ρ α π ε υ ο μ έ ν η ς θ α υ μ α σ ί ω ς υ π ό ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
μ ι α σ τ ρ ί α ς Κ α ι π ώ ς ε Ι ν α ι δ υ ι Υ α τ ο ν Ν Α Α Μ Φ Ι Β Α Λ
Α Η Υ ι α τ η ν ά γ ι ό τ η τ α η τ α ό θ ό δ ο ξ α φ ο ή μ α Τ έ ν ο ς
τ ο ό π ο ί ι Ο Κ τ ε δ ί κ α σ ε μ ε τ ο ν π λ έ ο ν ά ν η λ ε η τ ρ ό π ο ν
μ ε τ ε λ θ ο υ σ α π α σ α ν δ ι α λ ή ν κ α ι δ ι α σ τ ρ ο φ η ν π ο κ ε ι μ έ ν ο υ
c, δ '1: C , , .... c
ο π ω ς τ ο α π ο ε ι π α ι ρ ε τ ι κ ω τ ε ο ν π α ν τ ω ν τ ω ν α ι ρ ε τ ι
78
κ ώ ν Ι δ ι κ ά τ η ς δ ε ν ε Ι ν α ι τ α υ τ α Τ έ λ ο ς έ ω τ ώ μ ε ν
Ε Ζ ν α ι π ο τ ε δ υ ν α τ ι ν α ε ί κ ε τ α ι ή μ ε ρ ο ν ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς
Κ ε φ α λ ά ς μ έ σ α ε ί ς τ ο ν Π α ά δ ε ι σ ο ν μ α ζ μ ε τ ο υ ς 367
θ ε ο φ ό ρ ο υ ς π α τ έ ρ α ς τ ή ς ά γ α ς Ζ Ο ί κ . Σ υ ν ό δ ο υ Π ο λ υ
ά σ τ ε ί ο ν Κ α ι π ω ς θ έ λ ε ι ς ν α ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι μ α ζ ί Τ Ο Ο ι κ α θ
ο ν χ ρ ό ν ο ν δ ε ν ε υ ρ ί σ κ ε τ ο μ α ζ ί τ ω ν κ α τ α τ ο φ ό ι η μ α τ ή ς
Ι Ι Ι Ι ζ Ι - - Κ α λ ι
π ι σ τ ε ω ς ε φ ο σ ο ε η ε π ι τ η ς γ η ς α ι κ α τ η γ ε ι
Ύ π α γ ε λ ο ι π ο ν μ ε τ α ύ τ ώ ι ν ε Κ Ο μ ά χ ω ε Ι ς τ ό α Ι ώ
Ι θ Κ λ Υ λ Ι ",Ι
Υ ι ο ν α ι ν α ε μ α ε φ α α π α γ ε ε γ ο μ ε ι ν ε ι ς τ ο α ι ω
ν ι ο ν α ν ά θ ε μ α μ α ζ μ ε τ ο υ ς α γ α π η τ ο ύ ς f10V ε Ι κ ο ν ο μ ά
χ ο υ ς ... » (f1. 254). Κ α ι α φ ε ς ν α π λ α ν ς τ ο ν ά θ ι ρ ο ν
έ λ λ η ν ι κ ο ι κ ό σ μ ο ν μ ε τ α ψ ε υ δ ο θ α ύ μ α τ α τ ή ς κ α τ η α μ έ ν η ς
ν ι ε υ δ ο α γ ι ω σ ύ Ι η ς σ ο υ σ 4 Ο Κ α ι κ α τ α λ ή γ ε ι ά λ λ α
- Μ Ι θ ι , ι ι Ι - δ Ι Ο λ
χ ο υ « α ε α ν α ι σ χ υ ι τ ε ... ο τ ι ε κ τ ο υ τ ω ν τ ω ι α ο ο ι
κ ώ ι ν λ ό γ ω Ι σ ο υ π α σ α ι α ί γ ε ν ε α ι τ ω ν θ ο δ ό ξ ω θ α σ ε
ι ι e '1 ι '[ ι , θ ι θ Ι
ε μ π τ υ ο υ ι Υ ω ς σ κ α ρ ι ω τ η ι Υ ο υ α κ α ι α α Ι α ε μ α τ ι
, Ι Α θ λ ι ", Ν '
ζ _ο υ Υ α ι ω ν ι ω ς Ι α ε μ α OLnOll, κ α ι ε ι ς σ ε ε κ τ α ρ ι ε
Κ ε φ α λ α Α ι Υ ά θ ε μ α κ α ι μ ά λ ι σ τ α α ώ ν ι ο ά ν ά θ ε μ α
σ 153).
ι - Ι - Ι δ ' ,e
Κ α Τ Ο Π Ι Ύ τ ω ν α ν ω τ ε ρ ω π ω ς ε ν α ι υ α τ Υ α v­
π ά ρ χ υ κ α ι Ι Χ ι Υ ο ς ε Ι λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς ι π ό τ η ς ε χ η θ ε ί η ς Θ α
ι , :", λ Ι ι Ι
τ η ι Υ ε π ι σ τ ε υ ο μ ε ν α ι Υ ε ι ς ο ο ν τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς ε χ ρ η σ ι ι μ τ Ι Ι
τ ή ι ν ά μ φ ι ο λ ί α v κ α ι έ ξ έ φ ρ α ζ ε έ ρ ω τ η μ α τ ι
κ ώ ς τ α ς ά π ό ψ ε ι ς τ η ς μ ε τ ά τ ι ν ο ς σ υ σ τ ο λ ή ς κ α ί α ί δ ο ύ ς
Α ύ τ η ο μ ω ς ά π ο τ ο έ ξ ώ φ υ λ λ ο ι Υ μ έ χ ρ ι τ η π ο τ ε λ ε τ α ί α
σ ε λ ί δ α έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ ό ν α γ ι ο ι Υ ώ ς ... τ α μ ε ί ο π α σ ώ ι Υ τ ω
α ί ρ έ σ ε ν κ α ι ε ρ χ ε τ α ι σ τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α σ ε λ δ α Υ α ε ύ χ η θ ύ
, ι Ι _ " ι ,
ε ι ς τ ο ν ι Υ α γ ι ν ω σ ι τ η ι Υ τ ο υ ε ρ γ ο υ τ η ς ο π ω ς ε Χ Ί τ α ς ε υ χ α ς
τ ω ι Υ ά γ ί ω ν έ α ν ό α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ι ο ς ε γ ρ α ψ ε σ υ μ φ ώ ι Υ ω ς
, , δ δ α λ Ι Α ...
π ρ ο ς τ η ν ι σ κ ι α ι Υ τ ω ς μ η α υ τ α π α τ
τ α ι π ά ρ χ ε ι ς κ α Ι ε Ι ς τ ο υ ς ά ν α γ ν ώ σ τ α ς ο χ ι μ ό
')10V σ τ ο ύ ς σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς υ ε π ώ ς ό λ ί γ ο π ε σ ό τ ε
ρ ο ν τ ω α ι Υ α Υ ν ω σ τ ώ ι Υ θ α δ ι α θ έ τ ο υ Ι κ α ι ο Ι μ έ λ λ Ο ι Υ τ ε ς ι
κ ί ν ο ι π ε υ θ ύ ν ω ς τ ο ε ρ γ ο ι Υ τ η ς π ρ ό ς α π ο λ α ή Τ ί
"" ,
μ ι σ θ ο υ τ η ς . ...
79
.
Ε π ι i ε , ό μ ε ν α
, Α γ α π η τ έ μ ο ι ά δ ε λ φ έ
:J'! ..1 'c λ ' C ,':
Π Ο λ υ ε υ ο γ ο ς Τ Ο κ α ι η τ ε ε υ τ α ι α σ ο υ α π ο ρ ι α η υ
π ο ί α ά σ φ α λ ω ς θ α κ α ι π λ λ ι ς ά λ λ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς
cc tJIIII 31 2\2' ,,..,,,,.., C
ο ι ο π ο ι ο ι ν η η κ ο υ σ α ι Υ π ε ρ ι τ ο υ ε ρ γ ο υ τ η ς ι ε ρ ο
κ α τ η γ ό ρ ο υ Τ ό π ό θ ε ι Υ δ η λ α δ η α ύ τ η ό ρ μ ω μ έ ι Υ η έ Π ε ε ί ρ η
,:11, , , Λ ι Ι .#!W
σ ε τ ο α ι Υ ο σ ι ο ι Υ ε ρ γ ο τ η ς τ η ι Υ π α ρ ο υ ι σ ι α σ ι ι Υ τ ο υ φ ω σ τ η
ρ ο ς τ η ς Α ί γ ί ι Υ η ς ώ ς δ η θ ε ι Υ α ί ρ ε ι τ ι κ ο υ κ α ι ψ ε υ δ ο α γ ί ο υ
Α ' , " -, ,Ι Ο λ
γ α π η τ ε μ ο ι κ α τ ε μ ε τ ρ ε ι ς π α ρ α γ Ο ι Υ τ ε ς σ υ ι Υ ε ο α ­
λ ο κ α ι ρ ί ω ς ω σ τ ε ι Υ α ε λ θ υ ε ί ς τ ό φ ω ς τ η ς τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς
τ ό λ ά σ φ η μ ι κ α ι ά γ ι ο μ ά χ Ο ι λ ί ι τ η ς α ό Μ Ο ι Υ α χ ό ς
Α Κ ' 'c θ Ι Ο C
ρ σ ε ι Υ ι ο ς ο τ τ ε α κ α ι ο ι σ η μ ε ρ ι ι Υ Ο Ι μ α η τ α ι τ ο υ ο η
c, δ θ - " ) ,
υ π ε ρ η φ α ι Υ ο ς ι α ε σ ι ς τ η ς σ υ γ γ ρ α φ ε ω ς κ α ι γ . ο ι
C
π ε ρ ι
α ύ τ η κ ό λ α κ ε ς μ ε τ α τ ο ύ π ά τ ο τ ε ε ί ς τ ο ι α ύ τ α Κ ι τ ο ρ θ ώ
μ α τ α έ π ι χ α ί Ρ Ο ι Υ τ ο ς Π Ο ι Υ η ρ ο ύ Έ ξ η γ ο ύ μ α ι π λ α τ ύ τ ε ρ ο ι Υ
Ο Ρ - C , Μ Α Κ '
ο υ μ α ι Υ ο ς α γ ι ο ρ ε ι τ η ς ο α χ ο ς ρ σ ε Ι ι ο ς ο τ τ ε α
π ό ε τ ί α ς κ α ι π λ έ ι ε γ ρ α ψ ε κ α τ α τ ο ύ ά γ ί ο υ τ α ς α ύ τ α ς
σ χ ε δ ό ϋ ρ ε ι ς τ ή ς Μ α γ δ α λ η ι Υ ή ς Μ ο ν α χ ή ς α λ λ α π λ ι
' ", (e,o Α λ
π ε ρ ι λ η π τ ι κ ω τ ε ρ ο ι Υ κ α ι α σ α φ ε σ τ ε ρ ο ι Υ ρ α σ υ η τ ο ι Υ
Φ ρ υ κ τ ώ ρ ι ο ι Υ Λ α κ τ υ λ ο δ ε ί κ τ η ς κ α ι Π ρ ό χ ε ι ρ ο ς Π ι Υ ε υ μ α τ ι
κ ό ς Κ α θ ρ έ η τ α ά ν ω τ έ ρ ω έ ρ γ α π ρ ο σ ε κ ό ι μ ι ι σ α ι Υ έ σ χ ά
τ ω ς ο ϊ μ α θ η τ α ί τ ο ύ Ρ ο υ μ ά ι Υ ο υ Μ o'Vaxov ε ί ς τ ή ι Υ ί ε ρ ο κ α
ή γ ο ρ ο ν π ρ ο ς π λ η ρ ε σ τ έ ρ α ν θ ε ο λ ο γ ι κ η ι Υ α ύ τ ή ς κ α τ ά ρ
μ ε
λ
ε σ μ α
'
κ υ κ
λ '
τ ο υ
- ,
Τ Ο ι α π ο τ ε τ η ι Υ ο φ ο ρ ι α ι Υ κ α τ α π τ υ ι σ τ ο υ
ε ρ γ ο υ τ η ς π ω ς ο μ ω ς θ α έ τ ό λ μ α κ ά τ ι π α ρ ό μ ο ι ο ν έ α
δ ε ε φ ο ρ ε ί τ ο V1W υ π ε ρ η φ ά ι Υ ο υ δ ι ι α θ έ σ ι ε ω ς α ε λ λ η ί ο υ
ι ρ λ η ς τ η ς ώ ς σ ω τ ε ι ρ α ς τ ω έ λ λ ή ω ι Υ ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
έ ξ Ε ό ς ψ ε υ δ ο α γ ί ο υ ώ ς ί τ α μ ω ς τ ο λ μ ι Υ α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ υ
ό ά γ ι ο ι Υ τ ο ύ ά ί ω ο ς μ α ς Ε α υ π η ρ χ ε κ α ι ί Χ ι Υ ο ς τ α π ε ι
, , , ... δ θ Η , " Ι Ο λ '
ω σ ε ω ς π α ρ α υ τ υ ε ν α ε π ρ ε π ε π ρ ι ν α ρ χ ι σ υ τ η ο α σ
, ", ,:t,
φ η μ ο ι Υ σ υ γ γ ρ α φ η ι Υ τ η ς 'Va ε ρ ω τ η σ υ π ρ ο η γ ο υ μ ε ν ω ς ο υ χ ι
80
i:OVq π ρ ε σ υ τ έ ρ ο υ ς τ η ς - δ ι ό τ ι π ο λ λ α κ ι ς κ ά ι α τ ο ι ά δ υ
- " ... Ο .2 λ " ,
ν ι τ υ ν ν α κ ρ ι ν ο υ ν τ ο ι α υ τ α ε μ α τ α - (Z.JI, α τ ο υ ς σ ο φ ω τ ε
, "... Ε '"
ρ ο υ ς κ α ι ε μ π ε ι ρ ο τ ε ρ ο υ ς τ η ς π ε ρ ι τ α τ ο ι α υ τ α φ 0,(101'
cr "!JI ι α '" Ι Ι Ι λ '
ο μ ω ς - κ α ι ε χ ω α κ ρ ι ο ε σ τ α τ α ς π ε ρ α υ τ ο υ π η ρ ο φ ο ρ ι
'0" λ ' ,. δ ' Ο '
α ς - ε π α ν ε π α υ η ε ι ς τ η ν Χ t;aeav κ α ι ο υ ε μ ι α ν ε τ ι κ η ν
α ν τ ί δ ρ α σ ι ν π ρ ο α λ ο σ α ν γ ν ώ μ η ν τ η ς ί ε ρ α ρ χ ί α ς τ η ς κ α
δ
\ - Α Α ξ , e ", δ
η τ ο υ ρ χ π ο υ κ υ ε τ ι ο υ ω ς κ α ι ε ν ι ω ν α π α ι ε υ
τ ω ν π λ η ν τ α π ά ν τ α ε ί δ ό τ ω ν ό μ ο ϊ δ ι ε α τ ώ ν τ η ς π ώ ς ή τ ο
" λ Ι Ο " Ι Ο λ λ \ δ \
δ υ ν α τ ο ν ε π α ν α α μ ο α ν ω ν α μ η σ υ ν ε ο α ο ν κ α ι α υ τ ο ι ι α
- , ο " , δ \ e Α )
ε η ς α ν ω τ ε ρ ω κ α τ α κ ρ ι τ ο υ ε σ ε ω ς τ ω ν κ α ι η ο ρ χ
π ο ς κ Α υ ξ έ ν τ ι ο ς μ έ τ α γ ν ω σ τ α ά ν τ ι ν ε κ τ ρ ι α ά τ ο υ φ ρ ο
ν ή μ α τ α

ε Ι ς τ ό ν α κ α τ α λ ή ξ ο π ο υ α ύ τ η μ ο ι ρ α ί ω ς κ α τ έ
λ η ξ ε ν Ι δ ο υ δ ι α τ ί α γ α π η τ έ μ ο ι π ά τ ε ρ σ υ ν ε ι ρ γ ά σ Ο η ί σ α ν
α π ά θ η κ α ι δ α ί μ ο ν ε ς μ ε τ α τ η ς σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς
π ρ ό ς κ υ ο φ ο ρ ί α ν τ ο υ έ ξ α μ λ ώ μ α τ ό ς τ η ς
Κ ι α ι π ώ ς ή τ ο δ υ ν α τ ό ν ν α σ υ μ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά t.O
Δ ι ά ο λ ο ς ό ρ ύ ε τ α ι κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς λ έ π ω ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς
τ α π λ ή θ η τ ώ ν π ρ ο σ κ υ ν η τ ώ ν ν α π ρ ο σ έ ρ χ ω ν τ α ι μ ε τ α π ί
σ τ ε ω ς κ α ι ε ύ λ α ε ί α ς ε Ι ς τ η ν ί ε ρ α Μ ο ν η ν τ ο υ θ α υ μ α
τ ο υ ρ γ ο ύ ί ε ρ ά ρ χ ο υ ε ν Ο α κ α ι α χ α ρ ι τ ό ρ τ α α τ ο λ ε ί
ψ α ν α κ α ι ν α λ μ ά ν υ ν τ η ν π λ η ρ ω ι σ ι ν τ ώ ν α Ι τ η ί μ ά τ ω ν
Ε e δ ' ξ \ δ
τ ω ν π ρ ε π ε ο π ω σ η π ο τ ε κ α τ ι ν α π ρ 11 Π ι ρ ο ς κ ο
π η ν 11 τ ο υ λ ά χ ι ι σ τ ο ν π ρ ό ς π ε ρ ι σ τ ο ι λ η ν τ ο υ π ρ ά γ μ α τ ο ς κ α ι
6
81
.,. ά λ λ λ , , Ν θ λ
ε υ ρ ε ω ς κ α τ η ο ν 0erQ'J'O'J' ro'U τ η ν ν ε ο φ α ι ν η ε ο Ο Ύ ο ν
,,, λ ')"" Μ c, ,
κ α ι ε γ κ ε ι σ τ ο ι ν ο υ χ ι τ ο σ ο ν ε ι ς τ η η ν τ η ς ο σ ο ν ε ι ς
τ ο θ έ λ η μ ά τ η ς Μ α Ύ δ α λ η ι ν ή ν Μ ο ν α χ ή ι ν Π ό ι ο ν Τ α ς θ λ ι
, δ , ') Ο δ ξ Μ ' 'c , ,
ι ι ε ρ σ ι α μ ι α ι ν ο ρ ο ο ο ν ο ν α χ η ι ν α υ π η ρ ε τ η ι Π ε ι ς
C\ ... " ,
ε ι ν τ ο ι ο υ ι τ ο ν ε Ρ Ύ
r ρ ά φ ω τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι neo ί κ α ν ώ ν έ τ ω ν ό Π ο ν η ρ ο ς τ ή
. ε χ ε ι χ λ ε υ ά σ ε ι δ ε ό ν τ ω ς α ι ε α Ν α μ ή ά ι π ά ζ ε τ α ι τ ή ι ν
xEiea ο υ δ ι ε ι ν ο ς ό μ ό φ Ο ό ς τ η ς ί ε έ ω ς Μ ή σ κ ο μ έ ν η
" , ... c - Κ Θ Α
ε ι ς τ η ν κ α τ α φ α ν η ι ι ν τ ω ν ι ι ν Ο Υ ω ν π ο
σ τ ο λ ι κ ο υ Β Α ν τ ι ο χ ε ί α ς υ Σ Τ Ο ί Κ Ο μ ε ν ι ι κ η ς
'.) , Ι Ι ι ι Ι , ,e , ι ι ι ι ι ι
α ν α φ ε ο ι μ ε ι ν ω ι ν ε ι σ ι κ ω ς ε ι ς τ η ν π ο χ ε ω σ ι ι ν τ ω ν Π Ι Ι Π ω ν
ε ν α ν τ ι τ η ς λ ε ι τ ο Ύ ι κ η ς ζ ω η ς κ α ι ε υ σ ε ε ί α ς ν α θ ε ω
α ί ε τ ι κ ο ς κ α ι κ α τ α φ ρ ο ν η τ α ς τ ω ν λ ό Ύ ω ι ν τ ο ύ Θ ε ο ύ rovc;'
δ ι α κ ρ α τ ο ϋ ν τ α ς ά κ ι ω ς rovc;' α ν ω τ έ ρ ω Κ α ν ό α ς κ α ι
Ύ Ε ν φ σ τ η λ ι τ ε ύ ε ι τ ο υ ς Ν ε ο η μ ε ο λ Ο Ύ ί τ α ς ώ ς κ α τ α
, 1 Β C - Κ C δ ... λ
φ ρ ο ν η τ α ς ι ε ρ ω ν α ν ο ν ω ν η ι ι α ν α κ ο ι ν α ι ν υ ε κ κ η
σ Ι δ σ τ ι κ ω ς κ α ι μ ε τ α π ά σ η ς α π α θ ε ί α ς κ α ι ύ π κ ρ ι τ ι κ η
γ ν η σ ι ό τ η τ ο ς μ ε τ α τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς ή ό π ο Ι α ώ ς Ύ ν ω
σ τ ο ν κ ο ι ι ν ω ν ε ί κ α ι α ύ τ η μ ε τ η ν σ ε ι ρ ά ι ν τ η ς μ ε θ ά π α ι σ ώ
τ ώ ι ν Ε κ κ λ η σ ι α ν τ α ν κ α τ α φ ο ν τ ω τ ο ς 1 Β Ι ε ρ ο υ ς
' , , C ' Ν '1 δ
.Κ α ν Ο α κ α ι ε ν ι ρ υ π ο ε ι κ ι ν υ ο μ ε ν α ι τ π κ α ι τ υ Eeae­
, , , ""
xtq. τ η ς τ η ν μ ε Ύ ι σ τ η ν ε ν Π Ρ Κ Θ ι ψ ε φ α σ ν ε π ε ι α ι ν τ ω ν
", , , " " ,
ι υ τ ι ε ι ς ι α π α ν τ η σ ι α π α Υ ο ρ ε ο ν ε ι ς τ ο π ο ψ ι γ ι ο ν τ ω ν ν α
α ν α Ύ ι γ ν ώ ι σ κ ι τ α Ύ ρ α φ ό μ ε ι γ ά μ α ς π ρ Ο ς κ ά λ Ψ Ι τ η ς π τ ώ
ι
σ ε ώ ς Τ α ν κ α ι π ρ ο φ α ν η ο τ ω δ ι α κ ω ι μ ώ δ η σ ι τ ο ύ ί ε ρ ο ϋ a­
- Π λ , ... , , ,
Ύ ω ς τ ω ν α τ ω ν α ι α ν ι τ ι κ α τ ο π ι ν Τ ω α ν ω τ ε ω ν α
τ α π ε ι ν ο υ τ α ι α ύ τ η ο ν τ ι θ έ τ ω ς μ ε τ α nEeLaaijq κ ο υ φ ό τ η ι τ ο ς
έ λ έ Ύ χ ε ι τ ο ς π ά ι ν τ α ς π λ ή ι ν τ ώ ν ό μ ο φ ό ν ω ι ν τ η ς έ ι ν φ ε
λ δ , :> " C
π ρ ε π ε ν α κ α ι ι α τ η a'YwrEew α σ υ ν ε π ε ι α ν τ η ς ω ς
δ ι δ ά σ κ ο υ σ α κ α Ι μ ή τ η e ο ϋ σ α
- λ , , δ λ ' c,
Ε υ χ ο μ α ι τ ε ε ι ω α ν α Ύ α π η τ ε μ ο ι α ε φ ε ο π ω ς μ ε
τ α τ ή ο ι ν ά Ύ ν ω σ ι ν τ η ς π α ο σ η ς Α Ν Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ω Σ τ ή ν
, C Θ " λ θ , ,
φ ω τ ι ι σ υ ο .. ε ο ς κ ι α ι α ν τ ι η φ υ τ ο π ν ε v μ α τ ι κ Ο ν
,
ε Ύ κ λ η μ a,onEe' έ ε τ έ λ ε σ δ ι α τ η ς κ κ λ ο φ ο ί α ς τ ο υ
... θ ' ο :tI " δ ,
α ν α ι ρ ε ε τ ο ς Ε Ι τ α υ α ε Ρ Ύ ο υ τ η ς κ α ι σ π ε υ σ υ ι ε μ π ρ α
κ τ ο υ μ ε τ α ν ο Ι α ς ν α δ ι ο ρ Ο ώ ι υ τ ο υ τ ο μ μ ο μ έ ν η τ η neii­
Ι
Ι
82
ξ ι ν τ ώ ν ά Υ ί ω Υ Κ vneta1l0iJ κ α ι Γ Ρ Υ ο ρ ί ο υ Δ ι α λ ό γ ο υ τ ή
ό π ο ί α ν έ π α Ι ε ί κ α ι ή ί δ ί α ε ί ς τ ο τ η ς α 288)
Ζ ύ δ ε μ έ Ι ε έ Ι ο Ι ς ε μ α θ ε ς κ α ι έ π ι σ τ ώ θ η ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ ν
" Θ δ c'O ", "
τ ο ν .. EOV ε κ κ α ρ α ς σ τ ι ς ε ν ε α χ α τ ο ι ς ε Τ Ε α ω ι ι
c,." ι ι ι ,
η μ ι ν τ ο ι ο υ τ ο ν φ ω α τ η ρ α κ α ι τ ο ι α υ τ η Υ α ε ι ρ ρ υ τ ο ι ν π η Υ η ν
θ α υ μ τ ω ι Ν ε κ τ ά ρ ι ο ν Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς τ ο ν έ ν ι ί ν Ί
Ε ύ χ ό μ ε ν ο ς ν α ύ ι α ί ν ι ς κ α τ α μ φ ω ά Υ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς
τ ο ν κ α λ ο ν τ η ς ά ρ ε τ η ς κ α ι ά σ κ ή α ε ω ς ά Υ ώ ν α
δ ι α τ ε λ ώ μ ε τ α π ο λ λ η ς τ η ς έ ν Κ υ ρ ί φ ά Υ ά π η ς
θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
Έ Υ ρ φ ο έ Ι τ ϋ "[Eflif. κ ή τ ι τ η ς Α Υ ί α ς ν ν η ς
έ ν Α Υ ί φ Ό ρ ε ι τ ϋ Α Κ υ Ρ α κ τ ώ Ν η ι σ ε ι ώ ν
τ ο υ σ ω τ η ρ ί ο υ ε τ ο υ ς 1976.
83
Η Α Ν Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ
Α ' δ λ '
. γ α π η τ ε μ ο ι α ε φ ε
Λ κ ρ ι ώ ς μ ε τ ο τ έ λ ο ς τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς ή λ θ ε Υ
_ , e ,.."
ε ι ς χ ε ι ρ α ς μ ο υ 'V ε ο κ α τ α τ ο υ α γ ι ο υ ε ρ γ Ο Υ τ η ς ι ε ρ ο
κ α τ η γ ό ρ ο υ ύ π ο τ ο τ ί τ λ ο Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ή π ρ ο ς Ι ε ρ ο
" :>, " c' Ν '
μ Ο Υ α χ Ο Τ Ι Υ α ε π ι μ ε Υ Ο Υ τ α ε ι ς τ η Υ α γ ι ο τ η τ α ε κ τ α ρ ι ο υ
Κ ε φ α λ α τ ο υ κ α ι Π ι ε ν τ α π ό λ ε ω ς Ά θ η Υ α ι 1976, σ σ
182. Α τ ι λ α μ ά ε σ α ι μ ε τ α π ό ι σ η ς π ε ρ ι ε ρ γ ε ί α ε σ π ε υ σ α
, , Τ , , ι
ν α τ ο α Υ α γ Υ ω σ ω ο σ υ μ π ε ρ α σ μ α μ ο υ κ α κ ο π ι ­
σ τ ο v, δ ι α σ τ Ρ ο φ ι κ ό Υ π λ α σ τ ο γ Ρ α φ ι ­
κ ό -v, π Ρ Q ϊ Ο 'V ά μ α θ ε l α ς κ α ί π ά θ Ο v ς ώ ς
κ α ι τ ο π ρ ώ Τ Ο Υ Π ρ ό κ ε ι τ α ι δ η λ α δ η π ε ρ ι δ ύ ο ά δ ε λ φ ώ 'V
Ρ Ρ λ '.':»' ., λ ζ ,
ο ι ο Ι α ρ υ π ο υ Υ τ ω ν τ ο α ν α γ ν ω σ τ η Υ κ α ι κ ο α ο ο ι τ ω τ η Υ
ψ υ χ η ν τ η ς σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς Π ρ ι σ ο υ ά ν α ι ρ έ σ ω τ α ς έ α υ
τ φ θ έ σ ε ι ς σ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ώ σ τ ι μ ό ν ο ν Μ ο τ η ν σ ε λ 14-71
' , , e' , ,eI ,- '2
δ υ ν α τ α ι τ ι ς ν α ε υ ρ τ ι ν ε α κ α τ α τ ο υ α γ ι ο υ ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ α
δ ι ό τ ι τ ο π ό λ ο ι π ο ά π ο τ ε λ ε ί έ π α ν ά λ η Ψ Ι Υ τ ώ ν λ α σ φ η μ ι
α ν τ ο υ π ρ ώ τ ο υ ε ρ ο γ υ τ η ς Ο π ο ί ο ν κ α τ ά η μ α Ο Π ι ο ί α
φ ο ε ρ α ε λ λ ε ι ψ ι ς τ ο υ α ω τ η ρ ί ο υ γ ν ώ θ ι σ α υ τ ό ν δ ι α τ ο
ό π ο ί Ο Υ α η μ ε ι ω τ έ ο ν ό α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ε γ ρ α ψ ε ε ί δ ι κ ο ν
:, , 'c _ \ ,
υ μ ω ν υ μ Ο Υ ε ρ γ ο ν ε ι ς τ ο ο π ο ι Ο κ α ι π α ρ α π ε λ σ υ τ η Υ α
γ ι ο μ ά Χ Ο Υ δ ι α ν α ί δ υ ε σ τ ω κ α ι ά ρ γ ά π ο υ τ η ώ δ ή γ η ι ε
ή ά π ό υ σ α τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ά ρ ε τ η ς Κ α ι ρ ο ς σ μ ω ς Υ α γ Υ ω
, " ':) , ':), . Λ
ρ ι σ ω μ ε Υ τ α ς Υ ε α ς ε π ι α τ η μ Ο Υ ι κ α ς α π α τ α ς τ η ς Υ ε ο
φ α ο ς ό μ ο λ ο γ η ρ ί α ς ά ρ χ ί ζ ο ν τ ε ς ά π ο τ η π α ρ ά γ ρ α φ Ο Υ
a'] Π ε ρ ί τ ί ί ς ή Α κ ί α ι τ ο ϋ Κ υ ρ ί ο υ
, C f:, :»" 1903
υ ρ α ψ α ς ο aYf;oq ε Υ ε τ ε ι τ ο ε Ρ Υ Ο Υ «Evay­
84
γ ε λ ι κ η t[σ τ ο ρ ί α σ σ .. 584 μ Ο α δ ι κ Ο ι ν μ έ χ ι σ ή μ ε ρ ο ν ε Ι ς
τ η ν ε λ λ η ν ι κ η ν ι λ ο γ ρ α φ ί α ν δ ι α τ ο υ ό π ο ί ο υ ί σ τ ο ρ ε ί τ α ι
ό ί ο ς κ α ί ή δ ρ α σ ι ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ά σ ε ι τ ώ ί ε ρ ώ ν Ε υ α γ
λ λ ' " λ , ξ
Ύ Ε λ ι ω ν
'
α α κ α τ α τ η ν χ ρ ο ν Ο Ο Ύ ι κ η ν σ ε ι ρ α ν κ α ι τ α ι ν
τ ω ν γ ε Ύ ο ν ό τ ω ν π ρ ο τ ά σ σ ε ι τ η ς ά ω τ έ ρ ω μ ε λ έ τ η ς τ ο υ έ
λ δ λ ,- c: λ ,., Κ ' c
ξ .α σ ε ι O(JI κ ε φ α α ι ο ν π ε ρ ι τ η ς η ι κ ι α ς τ ο υ υ ρ ι ο υ η
μ ω ν , Ι η σ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ
Ε ν α υ τ φ ά φ ο υ π α ρ α θ έ τ ε ι ί κ α ν α ς κ α ι ά ν α τ ι ρ ή
τ ο υ ς σ χ ε δ ό ν μ α ρ τ υ ρ ί α ς ε κ τ ω ν Ε υ α γ γ ε λ ί ω κ α ι τ η ς κ α
λ tl ' ι ο ι .... c ι , c Κ ι
θ ο ο υ σ τ ο ρ ι α ς ο α σ ε ι τ ω ο π ο ι ω ν ε μ φ ι α ι ν ε τ α ι ο τ ι ο υ
ρ ι ο ς π ρ ο σ η λ θ ε ε Ι ς τ ό ά Π Τ σ μ α Π ι ε ρ ί π ο υ 321/2 ε τ ώ ν ε
ξ ε τ ά ζ ε ι τ ε λ ι κ ω ς κ α ι τ η ν σ χ ε τ ι κ η μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ ε ύ α γ
γ ε λ ι σ τ ο υ Ι ω ά ο υ (C' ,20) ε ν θ α ό μ ι λ ω ν :meei τ ο υ π ρ ώ
ι θ
Ι
c' Κ ι π ι , , Ι Ο
ι
τ ο υ ε ο τ α σ ε τ ο ς υ π ο τ ο υ υ ρ ι ο υ α σ χ α μ ε τ α τ η ο α
π τ ι σ ι ν α υ τ ο υ .γ ρ ά φ ε ι ώ σ τ ε ι ά τ ή ν μ α ρ υ ρ Ι
τ α ύ Τ η ν δ Ί η Ο ς ι η ν 321f2 έ τ ώ ν κ α τ ά τ Ο Π ρ ω τ ο ν Π ά α χ ο ..
Ε . δ λ ,t, c: ' , ι C
, 'n8L η ο ι π ο ν α α ι ι σ τ ο ι κ α ι μ α ι ρ τ υ ρ ι α ι σ υ
ν η γ ο ρ ο υ ν ύ π ε ρ τ η ς ή λ ι κ ί α ς τ α ύ τ η ς (32 ε τ ω ν κ α ι 6 μ η
... C) c: ι Λ - ι c: ,!)­
ω ν σ η μ , η μ α ρ τ υ ρ ι α τ ο υ ο υ κ α ο τ ι η ν ω ι ι ε ι ε τ ω ν
τ ρ ι ά κ ο ν τ α ά ρ χ ό μ ε ν ο ς δ έ ο ν έ σ τ ι α ε κ λ η φ θ ύ ώ ς ή λ ι κ ί α
, Ι ς ζ 'c
κ α τ α σ υ μ π ε ρ α σ μ ο ν η κ α τ α Ι ο ρ ι ο μ ε η κ α ι ε
ι ' θ λ ι ο ι
π ο μ ε ν ω ς ο υ χ ι κ α ο α α κ ρ ι ο η ς
Ν ι ε Μ 16).
tH ί ε ρ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς σ τ η σ ε λ 16 τ η ς Ε Π Ι Τ Ο
Α Η Σ ο π ο υ κ α ι π α ρ α θ έ τ ε ι τ ό ά ω τ έ ρ ω χ ω ρ ί ο ν τ ο ϋ ά γ ί
ο υ ά φ έ Ι ό ς μ ε ν α φ α ι ρ ε ί ώ ς κ α λ ω ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι ς τ η ά ρ
χ η ι ι
ι
τ ω Υ λ ό γ ω ν ε ν θ α ό α γ ι ο ς ό ι μ ι λ ε ί π ε ρ ι τ η ς ή λ ι κ ί α ς
ί ς α π τ ί σ ε ω ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α θ ό σ ο Ι ε υ θ υ ς
α μ έ σ ω ς η κ ο λ ο ύ θ η σ ε κ α ι τ ό π ρ ώ τ ο Π ά ι σ χ α α ύ υ ά φ
C ι δ ι θ ι θ ι ς λ ι ­
ε τ ε ρ ο υ ε ε τ ε ι ε ν τ ο ς τ η ς π α ρ ε ε σ ε ω ς τ η ν η ι κ ι α τ η ς
, .... - (35 ,.... , 6 - ) , χ
σ τ α υ ρ ω σ ε ω ς τ ο υ ρ ι σ τ ο υ ε τ ω κ α ι μ η ν ω ι ν α ν
" - Ρ tI C:!) ι λ '
ι τ η τ η ς ο α π Τ ε ω ς ω σ τ ε ο α ν α γ ι γ ω σ κ ω ν τ ο υ ς 0­
γ ο υ ς τ ο ϋ ε υ α γ γ ε λ ι σ τ ο υ Α ο υ κ α ώ σ ε ί έ τ ώ τ ρ ι ά Κ Ο τ α
!) ι \ Ι Cf' , δ - 5
1U
α ρ χ ο μ ε ν ο ς α ν ο μ ι σ ο τ ι π ρ ο κ ε ι τ α ι π ε ρ ι ι α φ ο ρ α ς '. l2
έ τ ώ ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν λ ό γ ω ν τ ο ϋ ά γ ί ο υ κ α ί τ ο ϋ ί ε ο ϋ σ υ γ γ ρ α
85
φ ω ς τ ώ ν Π ά ξ ε ω Β λ έ π ε ι ς κ ο λ ο φ ώ ν α δ ι α σ τ ο φ η ς
Μ η δ υ ι α μ έ η δ ε ά κ ο λ ο ύ θ ω ς ν α έ μ η ν ε ύ σ ι ό θ ώ ς τ α ς
τ ε λ ε υ τ α ί α ς λ έ ξ ε ι ς τ ο υ θ α μ α τ ο γ ο υ ί ε ά χ ο ι κ α θ
ο λ ο υ α κ ρ ι ή ς η κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ε ί π ι ε ί ι ν τ η ν δ ι α σ τ ρ ο φ ή av­
τ ω ν έ π ι θ υ μ ο υ σ δ ι ό τ ι μ ό ν ο Ι μ ε τ α ξ υ α μ α θ ε ί α ς κ α Ι δ ι α
σ τ ο φ η ς κ ι ν ε ί τ α ι ό κ ά λ α μ ό ς τ η ς έ ξ η Υ ε ί τ α ύ τ α ς ώ ς ά
θ ' δ λ :> Ι Ο , δ
κ ο λ ο υ ω ς τ ο υ τ ε ι σ τ ι Ι Ι Ο ο υ α Ι α κ ρ ι ο η ς κ α ι ψ ε υ η ς
σ 18), α Ι Τ τ ο υ ό ρ θ ο υ ο ύ χ ι τ ε λ ε ί ω ς ά κ ι ή ς Κ α ι
κ α τ ό π έ π ι θ υ μ ε ί α κ ί ν ι λ ό γ ο υ ς κ α ι Eeya ά γ ί ω Ι κ α Ι
σ ο φ ω α δ ώ ά φ ο υ ο ύ τ ε μ ί α Ι π ό θ ε σ ι Ι δ ε Ι δ ύ Ι α τ α ι
ν α έ ρ μ η ι ε υ σ ι ό θ ω ς ο ύ δ ε μ ί α Ι φ ά σ ι Ι τ ω ι ν τ ή Ι ό π ο ί α Ι
ν α μ η δ ι α σ τ έ ψ ι δ ε ι ν ώ ς
Ε π ι θ υ μ ο ύ σ α δ Θ τ ι π ε α ι τ έ ω α δ υ σ φ η μ ή σ ι τ ο Ι
Ο σ ι ο Ι γ ρ ά φ ε ι ο τ ι δ ι α τ α ς α Ι ω τ έ ω ά π ό ψ ε ι ς τ ο υ Ι
τ η ς ή λ ι κ ί α ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ σ Ι ε ο λ ε ύ θ η τ ο ά σ τ ο ό μ ο
Κ έ λ ε π α γ ι μ α έ Ι τ ε λ ω ς Ψ ε υ δ -έ ς Α Ι τ ι θ έ τ ω ς
ό α γ ι ο ς ά Ι α φ έ ω ε Ι ς ε Ι η μ ε ί ο τ ή Ι θ ε ω ί α Ι τ ο υ ά ω
ι :> , θ 1:, 1::>, ..., "
τ ε ω α σ τ ο ν ο μ ο υ κ α η ο α ι σ τ η τ ω μ α γ ω κ τ α τ η
γ έ ν Ι η σ ι Ι τ ο υ Κ velov μ α ς δ ε Ι ή τ ο υ ε ρ φ υ σ ι κ ό ς ά λ λ ο τ ι
π ρ ο η λ θ ε ν έ κ σ υ ζ υ γ ί α ς τ ω Ι ά σ τ έ ρ ω Ι Κ ό ν ο υ κ α Ι Δ ι ό ς
ά π ο ρ ί τ ε ι τ α ύ τ η γ ρ ά φ ω Ι Α λ λ ή θ ε ω ρ ί α α ύ τ η
Ί
Δ Ε Ν Δ Υ Ν Α Τ Α Ι Κ Α Θ Η Μ Α Ν Α Γ Ι Ν Η Α Π Ο
Δ Ε Κ Τ Η ... δ ι ό τ ι ό α σ τ ή ό ό δ η γ ή σ α ς τ ο ς μ ά γ ο υ ς ή τ ο
δ ξ ,:>, '\' , Δ
θ ε ι α ο α κ α ι ο υ χ ι φ υ σ ι κ ο Ι φ α Ι ι Υ ο μ ε ν ο OmO(ll τ ι
λ ε ς κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω Ι ά π ο τ ε λ ε ί φ α Ι Ι ό μ ε Ο Ι θ ρ η σ κ ε υ τ ι
κ η ς ά π ά τ η ς κ α Ι π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ς ή ό σ ι ω τ ά τ η έ μ π α ι χ θ ε ί
σ α υ π ο τ ο υ Π ο ν η ο υ ώ ς τ ο π ά λ α ι ό ί μ ω ν ό Μ ά γ ο ς η
3, Τ δ λ ,:> , 1 ς ,
ο χ ι ο ε κ α τ α π η κ τ ι κ ο ε Ι π ο κ ε ι μ ε Ι φ ε α ι ο τ ι μ ε τ α
α ο λ α ς τ α ς μ α ρ τ υ ρ ί α ς ε ύ α γ γ ε λ ι κ α ς κ α ι ί σ τ ο ι κ α ς π ο υ
π α θ έ τ ε ι nEe;' τ η ς ή λ ι κ ί α ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α ι τ α ς ό π ο ί
α ς naeaXElnw δ ι α α μ ή σ ε κ ο ά ζ ω τ ε λ ι κ ω ς ή σ π ά θ η
κ α Ι τ ή Ι π α α δ ε δ ο μ η α π ο ψ ι Ι ή τ ο ι ο τ ι ό Κ ύ ρ ι ο ς
έ τ σ θ η π ε ρ ί π ο υ 30 έ τ ώ γ ρ ά φ ω Ι τ α έ ξ η ς σ π ο υ
δ α ι ό τ α τ α τ α ό π ο ί α κ α ι π ά λ ι ά π έ κ ρ υ ψ ε ή ά γ ι ο μ ά χ ο ς
3' θ ,:>, ι '\' '\':> ι ζ e δ
δ ι ο τ ι α Ι α τ α ν ε φ ε ρ ε Τ Ο σ α Ι α ε γ κ ρ ε μ ι ε η ι ι α
Τ Ο Ι π ύ ρ γ ο Ι τ η ς ά π ά τ η ς π ο υ ε Ι χ ε κ τ ί σ ε ι μ ε τ α τ ο υ λ α
86
τ η ς π λ σ τ ο γ ρ α φ ί α ς κ α ι π α ρ α ν ο ή ι σ ε ω ς Α ν τ ι γ ρ ά φ ω τ η ν
θ - e' - ο ,
τ ε λ ι κ η ν ε σ ι ν τ ο υ α γ ι ο υ ε π ι τ ο υ ε μ α τ ο ς μ α ς
Κ α τ α τ η ν α ρ χ α Ι α ν τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς π α ρ ά δ ο σ ι ν ό Ι
Χ ρ ι σ τ ο ς κ α τ α τ ο ν χ ρ ό ν ο ν τ η ς σ τ α υ ρ ώ σ ε ώ ς τ ο υ η ν ή λ ι
κ ί α ς 33 έ τ ώ ν Η ή λ ι κ ί α α ύ τ η τ ο ϊ ί Ί Χ Ι Ι ά Υ ε τ α ι έ κ
- Ε λ Λ ' 38 c: ' - c., c '1
τ ο υ υ α γ γ ε ι ο υ ο υ κ γ , ι σ τ ο ρ ο υ ν τ ο ς ο τ ι ο .
Χ ρ ι σ τ ο ς ή λ θ ε ν έ π ι τ ο ά τ ι ι ι μ α ά γ ω ν τ ο ό ι ε τ ο ς π ε
ρ ί π ο υ κ α ι έ κ τ ο υ χ ρ ό ν ο υ τ ο υ δ η μ ο ι ι ί ο υ α ύ τ ο ϊ ϊ Clov, τ ι ς
δ ι ή ρ κ ε σ ε κ α τ α τ ο υ ς Ε ύ α γ γ ε λ ι ι ι τ α ς 3 ε τ η κ α ι ό λ ί γ Ο ς
μ ή ν α ς ώ ς ε ί δ ο μ ε ν Η χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α α τ η ε ί ς τ η ν σ υ ν ε ί
δ η σ ι ν τ ο υ π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ ή ς ,Ε κ κ λ η ι ι ί α ς τ υ π ω θ ε ί ι σ α δ v­
'V α τ α ι ν α ε 1 ν α ι ή α λ η θ ή ς έ α έ π ι τ ρ α π ϋ
ή μ ί ν ν α ά μ φ ι ά λ λ ω μ ε ν π ρ ο ς τ α ς ί σ τ ο ρ ι κ α ς μ α ρ τ υ ρ ί α ς
, c: , , (')
τ α ς ο π ο ι α ς π ρ ο σ η γ α γ ο μ ε ν σ ι ς .
", , λ ' ,
Ε Ι δ ε ς μ ε τ α π α σ η ς χ α ρ ι τ ο ς ι ι α φ η ν ε ι α ς α Λ α κ α ι σ ε
σ μ υ π ρ Ο ς τ η ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν σ υ γ γ ρ ά φ ε ι ό Ό σ ι ο ς χ ω
, " "
ρ ι ς α ε γ κ α Τ ε ι π κ α ι τ ο ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ Ο κ α ι τ ε κ μ η ρ ι ι ι
μ έ ν ο ν τ ώ ν α π ό ψ ε ώ ν τ ο υ Τ α ύ τ α σ μ ω ς δ έ ν ί κ α ν ο π ο ι ν
κ α θ ό λ ο υ τ η ή γ ο υ μ έ ν η ν τ η ς Α ν α λ ή ψ ε ω ς ή ό π ο ί α μ ε
τ α θ ρ α σ ύ τ η τ τ ο ς nEfll;aaijc; σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι Ί δ ο υ ή ά α μ
φ σ ή τ η τ ο ς κ α ι α κ α τ α γ ώ ν ι σ τ ο ς ά π ό δ ε ι ξ ι ς σ τ ι π ρ ά γ μ α τ ι
ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς δ έ ν ε Ι ν α ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς έ π ί ι σ κ ο π ο ς
ά λ λ α π ρ τ ε σ τ ά ν τ η ς κ α Ι λ ι α ν τ ο λ μ η ρ ο ς π ρ ό δ ρ ο μ ο ς τ ο υ
κ α τ α Ρ μ έ ν ο Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ σ 61). Λ ά θ ο ς λ ο ι π ο ν
Κ ε φ α λ α ε κ α μ ε τ ο α γ ι ο ν Π ν ε ν μ α Λ ά θ ο ς μ α ς ά π α ν τ α
c: δ , , ,
ο α ν α ι η ς π ι σ τ ε υ ω ν π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο ε ι ς α Ο τ Ρ Ο ο μ ο υ ς a­
θ έ ο υ ς ! σ 19). Τ ώ ρ α α ν τ ι λ α μ ά ν ο μ α ι ά γ π η τ έ μ ο ι
π ά τ ε ρ π ό σ ο ν ή δ Ι κ η σ α τ η ν Μ α ρ ι ά μ χ α ρ α κ τ η ρ ί σ α ς Έ ί ς
, δ " ,c' Μ δ
π ρ ο η γ ο υ μ ε ν ο ν η ι μ ο σ ι ε υ μ α μ ο υ τ η ν γ ι ο μ α χ ο ν γ α
λ η ν ή ν κ α τ α κ ό σ μ ο ν Σ μ α ρ ά γ δ ω Κ α ρ α α τ σ ί δ ο υ δ ε υ έ
' Ε C δ . , θ ζ
α ν Μ α ρ ι α μ κ ε ι ν η η υ σ τ υ χ η ς ο υ τ ε α ε φ α ν τ α ε τ ο
π ο τ ε σ τ ι ε Ζ ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α δ ι α π ρ α χ θ ο ύ ν Τ ο ι α υ τ α ι π λ
σ τ ο γ ρ α φ ί α ι ά π ο ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Μ ο ν α χ ή ν π ό ι ι ο ν μ Ο λ λ ο ν α
., δ c: δ
τ α ς ι ε π ρ α τ τ ε ν η ι ι α ...
1
, ι
,::t':i
87
-
Ο Ι Α π ό ι τ ο Π έ τ ρ ο ι ι ο ί Ρ ώ μ η
> ,
J-',
Σ υ ν ε χ ί ζ σ α τ η ν κ α τ α τ ο υ ά γ ί ο υ π α τ ρ ο ς π ο λ ε μ ι κ ή ν
τ η ς ά φ ι ε ώ ν ε ι 4 Ο σ ε λ ί δ α ς τ η ς ν έ α ς ά ξ ι ο θ ρ η ν ή τ ο υ σ υ γ
γ ρ α φ η ς τ η ς π ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά π ο δ ε ί ξ υ τ ο ν φ ο υ α ν τ η ς
Α ί γ ί ν η ς έ ν α ά π α τ ε ω ν α π ο τ ε σ τ ά ν τ η ν ω ς γ ρ ά φ ε ι ί τ α
μ ό τ α τ α έ π ε ι δ η η ρ ν ή θ η ο τ ο ς τ η ν μ ε τ ά α σ ι τ ο υ Α π
Π έ τ ο υ ε Ι ς Ρ ώ μ η ν ε έ ω τ ω κ α ι α δ ι κ ο ν ν α ε Ι χ ε ό
r:r ,,:t ι 1 ,,, ,
α γ ι ο ς ε ι ς τ η α ν ω τ ε ρ ω κ ρ ι σ ι ν τ ο υ μ η π ω ς ε κ η υ τ ε κ α μ
μ ί α ν φ ο ε α ν α ϊ ε σ ι ν ω σ τ ε ν α κ ι ν δ υ ν ε ύ υ ή σ ω τ η ί α
τ ω ν π ι σ τ ω ν κ α ι ε σ π ε υ σ ε μ ε τ α τ ο σ ο ύ τ ο υ π ά θ ο υ ς ν α τ ο υ ς
π ο σ τ α τ ε ύ σ υ ή ν ε ο ι φ α ν η ς Κ α ν ο ν ο λ ό γ ο ς Α σ φ α λ ω ς α χ ι
ά λ λ α δ ι α ν α π ο δ ε ι χ θ ύ δ ι α μ ί α ν ά κ ό μ η φ ο ρ α ν ή έ π ι π ο
λ α ι ό τ η ς κ α ι ή δ ι ά σ τ ρ ο φ ο ς δ ι ά θ ε σ ί ς τ η ς α φ ο υ ν α φ α ν τ α
σ θ ί ς λ ω ς Ψ ε υ δ ω ς ί σ χ υ ί ζ ε τ α ι Ο Τ Ι ό Π ε τ α
π ό λ ε ω ς η ν ή θ η κ α ι α ύ τ η τ η μ ε τ ά α σ ι ν τ ο υ Α π Π α ύ
λ ο υ ε Ι ς Ρ ώ μ η ν γ ά φ ο υ σ α «]( α ι λ έ γ ε ι ό Κ ε φ α λ α ς
ο ύ τ ε ό Π έ τ ρ ο ς ο ύ τ ε ό Π α υ λ ο ς έ π η γ α π ο τ ε ε ί ς τ η ν Ρ ώ
μ η ν ο υ τ ε κ α τ ο π ό δ ι τ ω ν έ π ά τ η σ ά ν π σ τ ε ... » σ 20),
έ ν ί ό α γ ι ο ς έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ω ς ε γ ρ α ψ ε τ ο α ν τ ί θ ε τ ο Π ρ ο ς
ά π ό δ ε ι ξ ι ν σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω δ ύ ο μ ό ν ο ν σ ε ι ρ ε ς α π ο τ η ν σ ε λ
24 τ ο υ Eerov τ ο υ « t Ο Π α υ λ ο ς δ ι α τ Ρ ί ω 'J'
=» Ρ , ξ .... =» λ ' Ε
ε ν ω μ υ σ υ ν ε γ α ψ ε τ α ς ε η ς ε π ι σ τ ο α ς ... « ­
ς δ =», λ ' θ '
π ε ι δ η ο μ ω ς ε ν ε π ι τ ρ ε ε τ α ι ν α α σ χ ο ο υ μ ε α π ε ρ ι σ σ ο
τ ε ρ ό ν μ ε τ ο ι α ύ τ α ς ο ν τ ω ς έ γ κ λ η μ τ ι κ α ς π λ α σ τ ο γ α φ ί α ς
η ς ά λ η θ ε ί α ς σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω λ ε π τ Ο μ ε ω ς τ α έ π ι χ ε ι ή
μ α τ α τ η ς ό σ ι ω τ ά τ η ς δ ι α τ ω ν ό π ο ί ω ν π ο σ Π ι α θ ε ί ν ά α ι
, , , Ι
ρ ε σ υ τ η γ ν ω μ η τ ο υ α γ ι ο υ
Α Κ α τ ά ρ χ η ν έ π ι κ α λ ε ί τ α ι τ α ς «' Α π Ο σ τ ο λ ι κ α ς Δ ι α
τ α α ς κ α ι ε Ι δ ι κ ώ ς τ ο σ η μ ε ί ο ν έ κ ε ί ν ο ν ο π ο υ γ ρ ά φ
Cf' c C, Π ' , Ρ ,
σ τ ι ο α γ ι ο ς ε τ ο ς ε τ ι μ ω ρ η σ ε ν .ε ι ς . ω μ η ν τ ο ν ι μ ω ν α
Μ ά γ ο ν έ π ι α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ο ς Κ λ α υ δ ί ο υ Κ α ί σ α ο ς (41 .
54 μ Χ Β λ έ π ε Β Ε Π Ε τ ό μ ο 2, σ ε λ 97-9).
Τ Ο ι λ ί ν ο μ ω ς τ ω ν ' Α π ο σ τ ο λ ι κ ω ν Δ ι α τ α γ ω ν η
88
Δ ι α τ ά ξ ε ω ώ ς λ έ γ ε τ α ι α λ λ ω ς δ ε α π ο τ ε λ ε ί κ α ν ι κ ο ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς α λ λ α ν ό θ ο ν κ α ι ψ ε υ δ ε π ί γ Β
φ ο ν δ ι ο κ α ι ή Σ Τ Ο ί κ ύ ν ο δ ο ς ε ί ς τ ο ν amijq
Κ α ν ό ν α γ ρ ά φ ε ι τ α έ ξ η ς Ι α ύ τ ο υ Ε ε ι δ ή δ έ ν τ ο ύ
τ ο ι ς τ ο ί ς Κ α ν ό σ ι ν (' Α π ο σ τ ο λ ι κ ο ί ς έ ι τ έ τ τ α ι δ έ Χ Ε θ α ι
ή μ α ς τ α ς τ ώ ν α ύ τ ώ ν ά γ ί ω ν λ π ο σ τ ό λ ω δ ι α Κ λ ή μ ε ν τ ο ς
Δ ι α τ ά ξ ε ι ς α Ι ς Τ σ ι π ά λ α ι ύ π ο τ α έ τ ε ρ ο δ ό ξ ω ν έ π ί λ ύ μ ι
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ν ό θ α τ ι ι α κ α ι ξ έ α τ ή ς ε ύ σ ε ε ί α ς π α
ρ ε ι ε τ έ θ η σ α ν τ δ ε ύ π ρ ε π ε ς κ ά λ λ ο ς t'ca" θ ε ί ω ν δ ο γ μ ά τ ω
c... ':>, ,.- , Δ ξ
η μ ι α μ α ρ ω σ α τ α τ η τ ω ν τ ο ι ο υ τ ω ν ι α τ α ε ω π ρ ο σ
φ ό Ρ α ς α π ο ο λ η ι π ε π ο ι ή μ ε θ α π ρ ο ς τ η ν τ ο υ χ ρ ι σ τ ι α ι κ ω
τ ά τ ο υ Π Ο μ ν ί ο ο Ι κ ο δ ο μ ή ν κ α ί α σ φ ά λ ε Ι ν Ο Υ Δ Α Μ Ω
Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Ν Τ Ε Σ Τ Α Τ Η Σ Λ Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η Σ Ψ Ε Υ
Δ Ο Α Ο Γ Ι Α Σ Κ Υ Η Μ Λ Τ Α κ α ι τ ί γ ν η σ ί φ τ ώ ν Α π ο
σ τ ό λ ω ν κ α ι ό λ ο κ λ ή ρ φ δ ι δ α ί π ρ ε ν ε ί ρ ο ι ν τ ε ς Δ η λ α δ η
.. δ δ ' τ ι ,':> ,
"! υ ν ο ο ς ι α κ η ρ υ σ σ ε ι ο τ ι τ ο ν ω τ ε ρ ω ε ρ γ Ο ε χ ε ι ν ο
θ ε υ θ ή μ ε α ί ρ ε τ ι κ ή ς ψ ε υ δ ο λ ο γ ί α ς κ υ ή μ α τ α κ α ι δ ι α τ ο υ
τ ο ώ ς ξ έ α τ η ς ε ύ σ ε ε ί α ς π ρ έ π ε ι Ι Ι α μ ή τ α π ι σ τ ε ύ ό υ Υ
ο ί π ι σ τ ο ί Δ ι α τ η ι ν ε ο φ α ι ν ή ο μ ω ς θ ε ο λ ό γ ο τ ο α ν ω
τ έ ρ ω ι λ ί ο ί σ ο δ μ ε ί ε ί ς θ ε ο π ε σ τ ί α ν κ α ι aiJOev:'
τ ί α μ ε τ ο υ ς Α π α σ τ ο λ ι κ ο υ ς Κ α ν ό α ς τ ο υ Π η δ α λ ί ο υ !
σ 23). Τ ε λ ε ί α δ η λ α δ η α γ ι ν ο ι α τ ώ Κ α ν ο ν ι κ ω κ α ι
μ ή Κ α ο ν ι κ ώ Β tClioov τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς Τ α λ α ί
π ω ρ α ς θ ε ο λ ο γ ί α π ό σ α θ α ύ π ο φ έ Ρ ς α κ ό μ η ά π Ο τ ο υ ς
':> , θ '
κ α ι
"
noaov
,
α
θ
ε ρ α σ ι τ ε χ ν α ς ε ρ α ε τ α ς σ ο υ π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο ν
ύ π ο φ έ ρ ο υ ν ο ί μ α θ η τ α ι τ ο ι ο ύ τ ω ν θ Έ ο λ ό γ ω ν ό ••
Β Ι Λ κ ο λ ο ύ θ ω ς έ π ι κ α λ ε ί τ α ι σ τ ι ς σ ε λ 28-50 τ ο υ
ε ρ γ ο υ τ η ς α ρ χ α ί ο υ ς έ κ κ λ η ι σ ι α σ τ ι κ ο υ ς σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς ο ί ό
π α ί ο ι ό μ ι λ ο υ ν ώ σ α ύ τ ω ς π ε ρ Ι μ ε τ α ε ω ς τ ο Π τ ρ υ ε ί ς
, Λ λ λ " ... C . λ - , , c
Ρ ω μ η ι ν α π α τ ε ς ο υ τ ο ι ω ς 'ta ω ς ..γ ρ φ ε ι κ α ι Ο
γ ι ο ς έ σ τ η ρ ί χ θ η σ α ν κ α λ ί τ ί π ί σ τ ε ι ε ί ς τ ο υ ς μ ύ θ ο υ ς
ψ ε υ δ ε π ι γ ρ ά φ ω ι ν σ υ γ Ύ ρ α φ ώ ν τ ο υ α κ α ι C' α ί Ώ ς ώ ς
89
κ α ι μ ε τ α γ ε ε τ έ ρ ω τ α ς ό π ο ί α ς η Έ κ κ λ η σ ί α ά ρ γ ό τ ε ρ ο
π έ ρ ι ψ ι Η ά γ ι ο μ ά χ ο ς ο μ ω ς έ π ι μ έ ν Ε Ι δ ι ο κ α ι έ π ι
κ α λ ε ί τ α ι τ ή ν μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ ο υ ά γ ί ο υ Κ λ ή μ ε ν τ ο ς έ Π λ σ κ ό π υ
Ρ ώ μ η ς (100 μ Χ π ε ρ ί π ο υ ο σ τ ι ς ε Ι ς τ η ν π ρ ο ς Ί ά
κ ω ο ν έ π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ γ ρ ά φ ε ι π ε ρ ι τ ή ς κ ο ι μ ή σ ε ω ς τ ο υ
, Ρ .. Η Ε λ ' .., , "
ι
ί
Π . ε τ ο υ
'
ε ν ω μ ι κ κ η σ ι α ο μ ω ς μ ο ν ο ν μ ι α ν ε π ι
, j
σ τ ο λ ή τ ο υ ά γ ί ο υ Κ λ ή μ ε ν τ ο ς θ ε ω ρ ε ί ώ ς γ η σ ί α ν τ η
j
Α π ρ ο ς Κ ο ρ ι θ ί ο υ ς ο λ α δ ε τ α ά λ λ α δ ή θ ε ν ε ρ γ α τ ο υ τ α
Χ Ι
\
έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ν ώ ς Ψ ε υ δ ο κ λ η μ έ τ ι α α π ο ρ ρ ί ψ α σ α τ α ύ
τ α Κ α ι τ ο υ τ ο ο υ χ ι ε υ λ ό γ ο υ δ ι ό τ ι κ ύ ρ ι ο ς σ κ ο π ο ς α υ
τ ω ε Ι ν α ι ή έ ξ α ρ σ ι ς τ ο υ Α π ο σ τ ό λ ο υ Π Π ρ ο υ ε ν α τ ι τ ο υ
μ ε λ κ α ι δ ι α σ α π ι ι σ ι ι ν Π . α υ λ ο υ τ ε ι κ ο σ κ ο π ο ν ά λ π ι ν τ η ν λ
τ ή ς ύ π ε ρ ο χ ή ς τ ή ς Ρ ω μ α ί κ ή ς κ α θ έ δ ρ α ς Τ ό σ α δ ε φ λ ή
, , "" Ψ δ λ ' ,
Ρ α φ η μ α τ α π ε ρ ι ε χ ο τ α ι ε ι ς τ α ω τ ε ρ ω ε υ ο κ η μ ε τ ι α
ώ ο τ ε ε Ι ς ε ν σ η μ ε ί ο ν α υ τ ω ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι ό Α π Π έ
τ ρ ο ς ν α κ η ρ υ Τ Τ Ί σ τ ι ό Κ υ ρ ι ο ς δ ε ν τ ο υ ς έ δ ί δ α ξ ε Υ α π ι
σ τ ε ύ ο υ ο τ ι η τ ο Θ ε ό ς ά λ λ ά π λ ω ς ε Ι ς π ρ ο φ ή τ η ς Β Ε
Π Ε Ι 1, 192-3). Α τ ι θ έ τ ω ς ε Ι ς τ η ν γ ν η σ ί α έ π ι ι σ τ ο
, ,
λ η τ ο υ ά γ ί ο υ Κ λ ή μ ε τ ο ς ά ν α φ έ ρ ε τ α ι σ χ ε τ ι κ ώ ς μ ε τ ο
θ έ μ α μ α ς ο τ ι ό Π έ τ ρ ο ς έ κ ή ρ υ ξ ε Μ Ο Ν Ο Ν ε Ι ς τ ή ν
, Α α τ ο λ ή έ φ ό Π α υ λ ο ς ε Ι ς Α ν α τ ο λ η ν κ α ι Δ ύ σ ι
" θ "tL' λ λ (' Δ '
ε α κ α τ Χ τ η σ α ς ε ι ς σ π α ν ι α μ α O'V τ ε μ α υ
σ ε ω ς , ώ ς γ ρ ά φ ε ι έ τ ε λ ε ύ τ η σ ε ν Τ α υ τ α ο μ ω ς δ ι α τ η ν
ά γ ι ο μ ά χ ο ν ά π ο τ ε λ ο υ ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ Κ ε φ α λ α τ ο ό
π ο ί ο ν ά ν α ι σ χ ύ ν τ ω ς ά π ο κ α λ ε ί κ ν ώ δ α λ ο ν ά ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν
κ α ι ξ έ ν ο π ρ ο ς τ η ν γ λ υ κ υ τ ά τ η ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ε κ κ λ η σ ί ν
σ 50).
Γ Τ έ λ ο ς ε Ι ς τ α ς σ ε λ 51-55 α α φ έ ρ ε ι κ α ι έ τ έ
, λ ..., e , c: e ... , ζ
ρ ο υ ς ε κ κ η ι σ σ υ γ γ ρ α φ ε ι ς κ α ι α γ ι ο υ ς ο ι Ο Π Ο Ι Ο Ι α σ π α σ
τ α ι τ η ω μ η τ ή ς μ ε τ α ά σ ε ω ς μ α ρ τ υ ρ ί ο υ ώ ς κ α ι σ υ
κ ρ ο σ ε ω ς τ ο υ Α π ο σ τ ό λ ο υ Π έ τ ρ ο υ έ ν Ρ ώ μ ι π ρ ο ς τ ο ν
ο ς ι , Μ ' Α λ λ ' ,.,. , , θ ,',
ι μ ω α α κ α ι ο υ τ ο ι ε σ τ η ρ ι χ η σ α ε ι ς τ ο υ ς ayo'V..
π ρ ο α υ τ ώ σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς ο ί ό π ο ί ο ι ώ ς ε ί δ ο μ ε έ π ί σ τ ε υ
σ α ν ώ ς ά λ η θ ή τ η ν μ α ρ τ υ ρ ί α τ α ν Ψ ε υ δ ο κ λ η μ ε ν τ ί ω ν κ α ι
τ α ν Π ι ο λ υ π ρ ο α υ τ ώ ν σ υ γ γ ρ α φ έ ν τ ω ό θ ω έ π ί σ η ς «IJρ ά
90
ξ ε ω ν Π έ τ ο κ α ι Π α ύ λ ο υ κ α ι έ τ έ ω ν π α ο μ ο ί ω ν σ υ Υ
Υ α φ ώ ν υ ν ε π ώ ς κ α ι ο ι Ο τ ο ι δ ε ν δ ύ ν α ν τ α ι ν ά π ο τ ε λ έ
σ ο υ ν ά δ ι ά σ ε ι σ τ ο ν τ ε κ μ ή ι ο ν μ ε τ α ά σ ε ω ς τ ο υ Α π ο σ τ ο
λ ο υ ε Ι ς Ρ ώ μ η r ά φ ω ν τ ο υ τ ο δ ε ν ύ π ο τ ι μ ώ τ ο υ ς α ι ν ω
τ έ ω σ γ γ α φ ε ί ς κ α ι ά Υ ί ο υ ς δ ι ι Π ι δ ε ν π ό κ ε τ α ι π ε ρ ί
θ έ μ α τ ο ς π Ι σ τ ε ω ς 17 σ τ η ρ ί α ς ω σ τ ε ν α ε χ σ η μ α σ ί α ή
έ π α ύ τ ο υ ά σ τ ο χ ά ά λ λ α π ε ρ ι ί σ τ ο ι κ η ς τ ι ν ο ς λ ε π τ ο μ ε
ε ί α ς έ ν ο ς γ ε γ ο ν ό τ ο ς ή μ η ά κ ρ ι η ς γ ν ώ σ ι ς τ ο υ ό π ο ί ο υ
ο ύ δ ό λ ω ς π ρ ο σ λ λ έ ι τ ο ν έ ε η τ η ν α Υ Ι Ο ό α ρ ω
τ έ ρ α ς δ ι α φ ο ρ α ς γ ν ω μ ώ ν μ ε τ α ξ υ τ ώ ν ά Υ ί ω σ υ ν α ν τ ώ μ ε ν
π ο λ λ ά κ ι ς κ α Ι ε Ι ς α λ ε γ ό μ ε ν α θ ε ο λ ο γ ο υ μ ε ν α θ έ μ α τ α
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς σ π ω ς ε Ι α ι π χ τ ο π ό τ ε έ μ ψ υ
χ ο ύ τ α ι τ ο ε μ ρ ο κ α ι δ ι α τ ο ό π ο ί Ο α ί γ ν ώ μ α ι τ ώ ν ά
γ ί ω ν π ά τ έ ρ ω Ι π ο ι κ ί λ ο υ ν χ ώ ρ ι ς σ μ ς τ ο υ τ ο ν α σ η μ α ί ν
σ τ ι δ η μ ι ο υ Ρ Υ ε ί τ α ι κ α Ι θ έ μ α α ί ρ έ ι σ ε ω ς δ ι α τ ο υ ς ο ύ τ ω ς 11
α λ λ ω ς φ ρ ο ν ο υ ν τ α ς Α λ λ α π ο υ γ ν ώ σ ι ς τ ο ι ο ύ τ ω ν θ ε μ ά τ ω ν
κ α ι δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς π α ξ ι ς π α ρ α τ Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ι ι .
Ε α ν δ έ έ π ι θ υ μ ί ς ν α γ ν ω ρ ί σ ι ι ς δ ι α τ ί ό α Υ ι ο ς ή σ χ ο
λ ή θ η τ ο σ ο υ τ ο ν έ κ τ ε τ α μ έ ν ω ς μ έ τ ο ζ ή τ η μ α τ η ς ά φ ί ξ ε ω ς
η μ η τ ο υ Π έ τ ο έ ν Ρ ώ μ α ο υ λ έ γ ω σ τ ι ε π ρ α ξ ε τ ο υ τ ο
δ ι ό τ ι έ π ε θ ύ μ ε ι ν α δ ε ί ξ ι σ α φ ώ ς π ό σ ο ν π λ α ν ώ ν τ α ι ο ί π α
, θ λ δ c., c ..
π ι κ ο ι Β ο ο γ ο ι ι α κ η ρ υ σ ι σ ο ν τ ε ς ο τ ι ο π ρ ω τ κ ρ φ ι α ι ς
, Α π ό σ τ ο λ ο ς δ ι ε τ έ λ ε σ ε 25 σ υ ν ε χ η ε τ η έ π ί σ κ ο π ο ς Ρ ώ
μ η ς ι τ ο ι μ έ χ ρ ι τ η ς ά φ ί ξ ε ω ς τ ο υ Π α ύ λ ο υ έ ν α ύ τ ί
Α λ λ '" ,,c , , δ ' θ C Α
α ν σ υ ν ε ι ν ε κ α τ ι π α ρ ο μ ο ι ο ν ε ν α ε π ρ ε π ε ο ­
π ό ι τ λ ς τ ώ ν ' Ε θ ν ώ ν ν ά ν α φ έ ρ τ ο ο ν ο μ ά τ ο υ ε Ι ς τ η
Ρ , :) λ ' " C ".1' c Π ,
π ρ ο ς ω μ α ι ο υ ς ε ι σ τ η ν τ ο υ η Ο ι σ ι ο ς ο ε τ ρ ο ς α
γ ρ ά ψ ι ι σ χ ε τ ι κ ό ν τ ι ε Ι ς τ ά ς έ π ι σ τ ο λ ά ς τ ο υ Ω ς ά τ ι λ α μ
ά ν ε σ α ι π α ν τ α χ ο α δ ι έ ξ δ δ ι α ο υ ς π λ α σ Τ Ο Υ ρ ά φ ο υ ς
τ ή ς ά λ η θ ε ί α ς _
Π α ρ α τ α υ τ α ό φ ε ί λ ω ν α α ο υ α ν α φ έ ρ ω σ τ ι τ ε λ ι κ ώ ς
J
ο ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι σ τ η ρ η τ ι κ ο Ι θ ε ο λ ό γ ο ι δ έ χ ο ν τ α ι
ι
σ τ ι ή μ ε ν :,' Ε κ κ λ η σ ί
ρ ι σ τ ι α ν ώ ν μ α θ η τ ώ ν
τ ρ ο ς σ τ ι ά φ ί χ θ η ε Ι ς
τ η ς Ρ ώ μ η ς ί δ ύ θ η ύ π ο ά Υ ώ α τ ω ν
τ ο υ Π έ τ ρ ο υ κ α ι Π α ύ λ ο υ ό δ έ Π έ
α ύ τ η ν μ ε τ α τ η α π ο φ υ λ ά κ ι σ ι ι ν τ ο υ
9.1
Α π ο σ τ ό λ ο υ τ ω ν έ θ ν α ν Σ υ ν ε π ώ ς ό ά γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς
ε ε υ ν ώ ν τ α ς γ ν η ι σ ί α ς π η γ α ς τ ο υ π ο λ ή μ α τ ο ς ο δ ό λ ω ς
η μ α ρ τ ε ν α π ο ρ ί ψ α ς τ ή ν λ α τ ι ν ι κ η ν θ ε ω ρ ί α ε Ι κ ο σ ι π ε ν
τ α ε τ ο υ ς ε π ι σ κ ο π ι κ ή ς δ ι α κ ο ν ί α ς τ ο υ Π έ τ ρ ο υ ε ν Ρ ώ μ ι
Σ τ η ρ ι χ θ ε ι ς δ ε τ ε λ ι κ ώ ς κ α ι ε Ι ς τ η ν σ π ο υ δ α ι ο τ ά τ η ν κ α ι
ν η σ ί α ν μ α τ υ ρ ί α τ ο υ ά γ ί ο υ Κ λ ή μ ε ν τ ο ς ά π έ ι ψ ε π α
σ α ν μ ε τ ά α σ ι ν τ ο υ π ρ ω τ ο κ ο υ φ α ί ο υ ε ί ς Τ ν ω μ α ϊ κ η ν
,
π ω τ ε υ ο υ σ α ν
Π ά ν τ ω ς δ ε ν φ α ί ν ι ε τ α ι σ τ ι ε Ι χ ε ν ά π ό λ υ τ ο ι ν Ε π α ύ τ
π ε π ο ί θ η σ ι ν δ ι ό τ ι Ε ν σ ε λ ί δ ι 29 τ ο υ Eer01J τ ο υ ά φ ε ι
τ α έ ξ ή ς σ η μ ά ν τ ι κ ά Ε α ν τ ο α γ ι ο ν λ ε ί ψ α ν ο τ ο υ Α π ο
σ τ ό λ ο υ Π έ τ ο υ μ ε τ ε φ έ ρ θ η ε Ι ς Ρ ώ μ η ν η ε α ν η χ θ η κ α ι
ε μ α ρ τ ύ η ι σ ε ό Π έ τ ο ς Ε ν Ρ ώ μ υ ά ο ο ϋ μ ε ν δ ι ό τ ι Τ ι
ί σ τ ο ρ ί α atronq., Ε κ δ ε τ ο υ xooeiov τ ο υ Κ λ ή μ ε ν τ ο ς δ ε ν
Ε ξ ά γ ε τ α ι σ τ ι ε μ α ρ τ ύ ρ η σ ε ν Ε ν Ρ ώ μ υ Α Λ Λ Α Κ Α Ι Α Ν
Ε Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Η Σ Ε Ν Ε Κ Ε Ι η χ θ η δ ι α τ ο μ α ρ τ ύ ι ο
κ α ι δ ε ν μ ε τ έ η ώ ς κ η ρ υ ξ τ ο υ θ ε ί ο υ λ ό Υ ο υ ο δ Ε γ έ ν ε τ ο
ί ρ υ τ η ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Ρ ώ μ η ς Δ η λ α δ ά φ ί ν ε ι
π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο ν μ α τ υ ρ ί ο υ τ ο υ Α π ο σ τ ό λ ο υ Ε ν Ρ ώ μ ι ο ύ δ έ
π ο τ ε σ μ ω ς κ α ι σ τ ι ε δ σ ε ν ί ε α π ο σ τ ο λ ι κ ώ ς ε κ ε ί π ρ α
γ μ α σ π α ζ ό μ ε ν ο ν υ π ο τ ώ ν ό θ ο δ ό ξ ω ν Ε ρ ε η τ ω
Π ι θ α ν ο ν ι α ν τ ι π α ρ α τ η ρ ή σ υ ς σ τ ι κ α λ λ ί τ ε ο ν η τ ο ν ι
μ η ε Ι χ ε κ α τ α λ ή ξ ε ι ε Ι ς τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν α π ο ψ ί ν τ ο υ τ η ς
μ η δ έ π ο τ ε δ η λ α δ η μ ε τ α ά σ ε ω ς τ ο υ Α π ο σ τ ό λ ο υ Ε ν Ρ ώ
μ υ ά φ ο υ κ α ι τ α Σ α ξ ά ι α κ α ι Τ ι υ π ά ρ χ ο υ σ α ε σ τ ω μ ή
ά π ο δ ε ι κ τ ι κ η π ά ν τ ω ς Ε ν δ ε ι κ τ ι κ η Π α ρ ά δ ο σ ι ς ά ν α φ έ ρ ο υ
π ε ρ ί τ ο ι α ύ τ η ς μ ε τ α ά σ ε ω ς τ ο υ ά γ ί ο υ Π έ τ ο υ 20V. ά
_C.1 ι " \
π α ν τ ω ο τ ι σ υ μ φ ω ν ω ε ι ς τ η ν π α ρ α τ η η σ ι ν σ ο υ xroetc;'
Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ν α θ ε ω ω σ τ ι ε σ φ α λ ε ν ό α γ ι ο ς Ε π ι μ ε ί ν α ς ε ς
τ η ν α Μ ψ ί ν τ ο υ δ ι ό τ ι κ α ι τ α σ υ ν α ξ ά ι α δ ε ν ά π τ λ ϋ ν
π ά ν τ ο τ ε α ψ ε υ δ ε ί ς π η γ ς δ ι α τ ο ι ο ύ τ ο υ ε ί δ ο υ ς Ε
,
ρ ε υ ν α ς ,
Μ η δ ε ε κ π λ ή σ σ ε σ α ι α κ ο ύ ω σ τ ι κ α ι ε Ι ς τ σ ϋ α
ξ ά ρ ι α υ π ά ρ χ ο υ ν λ ά θ η ο υ χ CeCaiooq ο σ ί α ς ά λ λ α mef1t­
φ ε ρ ε ς ώ ς λ έ γ ο μ ε ν δ η λ α δ ή χ λ ο γ ί α ς τ ο π ω ν υ
μ ί α ς κ λ π Θ έ λ ε ι ς τ ρ α ν η ν α π ό δ ε ι ξ ι ν π ε ρ ί Ζ ο ύ τ ο υ Ι δ ο υ
92
σ ο ϊ ί Π ι α ρ α θ έ τ ω τ η ν γ ν ώ μ η τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ί ι τ ί ς
ε ί ς τ ο ν Π ρ ό λ ο γ ο τ ο υ χ ν α ξ α ι σ τ σ τ ο υ σ η μ ε ι ν ε ι ά ί
τ α κ ά τ ω θ ι
μ ί ω ς έ σ π ο ύ δ α σ α α κ α θ α ί σ ω τ ο π ό ν τ α Σ υ ν
, , δ 1- , λ
α ξ α ρ ι σ τ η ν μ ο υ κ α ι α π ο τ α ς α υ τ α ς Ι Π ί α ς κ α ι τ ι π α ς
, - , , λ λ ' λ λ
μ ν η μ α ς Τ α ν τ ε α Ι ω τ ε ρ ω κ α ι α ω ν π ρ ο σ ε τ ι π α μ π ο ω ν
C" e e Ν , δ ,
aytrov, α ι ο π ο ι α ι α τ α κ τ ω ς κ α ι α η ω ς π ε ρ ι ε χ ο ν τ α ι ε ν τ ε
τ φ τ ε τ υ π ω μ έ ι Ρ υ α ξ α ρ ι σ ι κ α ι έ ν τ ο ί ς Μ η ν α ί ο ι ς
Ε λ ' θ δ ' , θ , , c:
ε ι μ ε η η μ ε ε Υ α κ α α ρ ι σ ω μ τ η μ ε τ α φ ρ α σ ι η
μ ώ ν τ α ύ τ η κ α ι ά π ό τ α έ τ φ υ ν α ξ α ρ ι σ τ π ε ι ε χ ό μ ε α
Ε Ν Α Ν Τ Ι Α Τ Η Θ Ε Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Ι Α Π Ι Θ Α Ν Α
Π Α Ρ Α Τ Ω Ο Ρ Θ Ω Α Ο Γ Ω Κ Α Ι Τ Ο Ι Σ Κ Ρ Ι Τ Ι
Κ Ο Ι ....Π ρ Ο ς τ ό ύ τ ο ι ς τ α ά σ υ μ ί α σ τ α ο σ ο ν τ ο δ υ
α τ ι ή μ ί σ ε ι ά σ α μ ε τ α α τ α κ τ α έ ρ υ θ μ ί σ α μ ε
ι ,..,,. , \ \ Ι
τ α α σ α φ η ε σ α φ η ι σ α μ ε τ α α ι φ α τ ι κ α κ α ι α ν α ρ μ ο
,
σ τ α σ υ ν α μ ο μ ε ν ... » •
Ά ν ά π ε ρ ο σ κ έ τ ω ς κ α ι ά α σ α ν Ι σ τ ω ς κ α ι ή ά χ α ί α
Ε κ κ λ η σ ί α έ δ έ χ ε τ ο ο τ ι σ υ ν ε γ ρ ά φ ε τ ο τ ρ ό ν ό μ α τ ι δ ή θ ε ν
τ ώ Υ Α π ο σ τ ό λ ω ν σ ή μ ε ρ ο ν 'EneEnE Υ α ε χ ω μ ε ν μ ί α ν δ ι
π λ α σ ί α ν τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε ί ς ό γ κ ο ν Κ Δ ι α θ κ η ν τ η ς ό π ο ί
α ς τ ο η μ ι σ υ ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν θ ά π ε τ έ λ ι ε ι π ρ ο ϊ ο ν α ί ρ ε τ ι κ ή ς
δ Τ ' λ λ δ ' ,ι ο
Υ ρ α φ ι Ό ς ο α τ ο α ω ς τ ε ε ν σ υ ν ε ο η κ α ι α ρ γ ο τ ε ρ ο ν
μ ε ε ρ γ α τ ώ π α τ έ ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Α φ ί ν ω Ο Τ Ι
λ c: c: Ι δ ' c:, ζ c.,
Ο ο ι ο ι α ι ρ ε τ ι κ ο ι ι ι ω ς ο ι σ υ γ χ ρ ο ν ο ι LCfXVet ο ν τ α ι σ τ ι
α ί α ί ρ έ σ ε ι ς τ ω ν δ ι δ ά σ κ σ τ α ι έ κ τ η ς . .. ά γ ί α ς Γ ρ α φ ή ς
,c., Ι λ - C , , Τ θ c.,
. α ι ο τ ι α υ τ ο ι α π ω ς ε ρ μ η ν ε υ ο υ ν τ α υ τ η ν ο ε μ α ο μ ω ς
ε Ι ν α ι τ ί έ ρ μ η ν ε ί α κ ά ν ο υ Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ έ κ α ι τ Ι λ έ γ ω μ ε
θ λ ί ψ ι ν δ ι α ν α δ ι δ α χ θ ώ μ ε ν τ Ι σ ύ σ τ η μ ά τ ω ν δ Ε ν ά π α ι
. τ ε ί τ α ι α γ ί ω μ ε ν ό π α δ ο ί τ ω ν ά ρ κ ε ί ν α μ ε λ ε τ ή σ ω μ ε
τ α δ ύ ο κ α τ ά τ ο ύ ν ε ο φ α ο υ ς φ ω σ τ ή ρ ο ς τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
, ι C , '1'tW C, ..',
σ υ γ γ ρ α μ α τ α τ η ς ο σ ι ω τ α τ η ς κ α ι τ ο υ τ ο υ π ε ρ α ρ κ ι ε τ ο Υ

ε σ τ ι ...
Δ ι α τ ο ύ τ ο π α ν τ ο ύ κ α ί π ά ν τ ο τ ε ά π α ι τ ε ί τ α ι neoaox'l]
, δ ' , δ λ ' λ λ ' - ξ
κ α ι ι α κ ρ ι σ ι ς κ α ι ι ι ω ς μ ε ε τ η π ο η π ρ ο τ ο υ α ν ο ι ω μ ε Ύ
τ ο σ τ ό μ α μ α ς π ρ ό π ά ν τ ω ν δ ε π ρ ο τ ο ύ κ ι ν ή σ ω μ ε ν τ η ν γ ρ α
:98
'R S., Ι θ Ι Ο c,
φ υ α μ α ς α Ν α φ ε ρ ο μ ε ο ι ε ι ς ε μ α τ α σ Ο Θ aeroTaTa ω ς τ ο
ξ ζ , ." δ ' θ '1 θ ' "
ε ε τ α ο μ ε α ν ε ι Υ ε ω μ ε ν ι γ α φ α σ ω μ ε ν ε ι ς τ ο ι ι η
μ ε ί ο τ η ς Μ α γ δ α λ η ι Υ ή ς Π ο ί ο ν σ η μ ε ί ο ν Θ α σ τ ο ε ί π υ
, , λ θ ,
τ ο α κ ο ο υ ο υ κ ε ι μ ε ν ο ν
Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς Τ Ο π ν Έ μ α τ η ς α ι Υ Τ ι λ ο
ί α ς ό α π ε ι θ ή ς κ α ι κ α Ι ι Υ ο τ ό μ ο ς ό ν ε ω τ ε ρ ι σ ι ή ς τ ω
έ σ χ ά τ α ι Υ χ ρ ό ν ω ι Υ σ 39) « ••• ό Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς
, " f_. '" Π " ,
κ α τ ov.at·a'V Ew·at ε ν α ς . ρ ο τ ε σ τ α ν τ η ς μ α χ ο μ ε ν ο ς μ ε τ
α υ τ ω Υ κ α τ α τ ή ς ί ε ρ α ς τ η ς π Ι σ τ ε ώ ς μ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ... »
σ 43).
«'Α λ λ rJj γ λ υ κ ύ φ θ ο γ γ ε α γ ι ε Ι ω ά ν ι Υ η Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ε
Α φ ά ι Υ ι σ ε δ ι α τ ή ς ε υ χ ή ς σ ο υ τ ο ν δ ε ύ τ ε ρ ο ν ε Ι μ ω ν α Μ ά
. c, .. Ι , , " , ,
"ov, ο σ τ ι ς μ ε σ ο υ ρ α ε ι ε ι ς τ ο ν α ε ρ α σ η μ ε ρ ο Υ κ α ι ovo­
μ ά ζ ε τ α ι Ν ι ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς σ 55). Δ η λ α δ ή
c: " ... c , , ,. ,
"V σ τ ε Ρ ι σ μ ο ς κ α τ α τ ο υ α γ ι ο υ κ α Ι Τ ε )'11α σ ε ι
ι α σ τ ρ έ φ ε ι τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ Η ί α Μ α γ δ α λ η ή 1Ia
. , λ , ... Ι λ
τ η ν ε ε η σ υ μ ε σ ι τ ε υ σ α σ α π ρ ο τ ο υ ε ν α ι π ο υ α ρ γ α ...
ν t Ο ί ί ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς
. .
δ ί ε ν ύ π ε ρ α σ π ι σ τ ή ς τ ι ί ι ν Π α π ώ ν
Ε ..., , θ , δ ξ , c,
ν Τ Ί a1l ι ε ρ ι Ρ π ρ ο σ π α ε ι τ η ς 11 α π ο ε ι n τ ο α
Ι Ο τ ο υ α ί ω ν ο ς μ α ς κ α Ι φ ι λ ο π α π ι κ Ο ι τ ι
κ α τ ο τ ά κ ι ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε ί ς τ ο ε ρ ο ν τ ο υ π ε ρ ι ε Χ μ α
'1' , Δ δ "
τ ο ς ε ε γ Χ Ο ι Υ τ α τ ο υ ς α τ ι ν ο υ ς ι α τ α ς κ α ι τ μ ι α ς κ α ι
κ α κ ο δ ο ξ ί α ς τ ω π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ε ί ς τ ο ν έ ο ι Υ Ε ρ γ ο τ η ς
, , ... c c , ,.....,
μ ι α π ρ ο τ α σ ι ν τ ο υ σ ι ο υ η ο π ο ι α κ ε χ ω ρ ι σ μ ε ν η ,Tro'V. π ρ ο
α υ τ ή ς δ έ δ ύ ν α τ α ι ν α έ ρ μ η ν ε θ ό ρ θ ω ς κ α ι κ α α λ ή ε ι
ε ί ς τ ο ι α ύ τ α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α π ο υ θ α τ ή ν ζ ή λ ε υ ν κ α ι ο Ι
δ ε ι ν ό τ ε ρ ο ι ... χ ι λ ι α σ τ α ί ε ο υ π α ρ α θ έ τ ω τ ο π λ ή ρ ε ς κ ε ί
μ ε δ ι ι Χ 11' ά τ ι λ η φ θ ς τ η ά π ά τ η
«CO Δ η μ η τ ρ κ ό π ο ν λ ο ς λ έ γ ε ι ό τ ι ό τ α τ ρ ι ά ρ χ η ς
χ α η λ ε ό θ Ι Ι ς μ ε τ ά τ ή ν ά ν α χ ώ ρ η ι ν τ ω ν λ ε γ ά τ ω ν τ ο υ Trcmo
σ υ ν ε κ ά λ ε σ ε σ ύ ι ο δ ο ι ν Ο Ι ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ν Ι ν η π λ ρ
π ο λ ί τ α ι κ α Ι έ π ί σ κ ο π ο ι έ π ρ ο α σ α ν δ τ ι ή Σ ύ ν ο δ ο ς ou­
τ η έ ξ έ δ ω κ ε σ η ι μ ε ί ω μ α κ α τ ά τ ο υ έ π Ι τ η ς ά γ ι α ς Τ ρ α π έ ζ η ς
ρ φ θ έ ν τ ς λ ι ι β έ λ ο υ κ α Ι τ τ ί 20ft tlouAiou τ ο υ τ ς 1054
ά ν α θ έ μ α τ ι κ α θ υ Π έ β α λ ε ν α ό τ ό ν τ ε τ ό ν π ά π α ν κ α Ι τ ο υ ς
Υ ρ ά ψ α ν τ α ς ή ε Ι ς τ ή ν α ν τ ξ ι ν α ύ Τ ο σ ν ι ν έ ς κ α Ι
π ά ν τ α ς τ ο Ι Ι ς κ α τ ά τ ς ό ρ θ ο δ ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς β λ α ι φ η μ ή σ
τ ο ς '0,1 δ ε λ ο ι Π ο Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι κ α ί τ ο ι μ ή π ρ σ ι ά ν ε ς
έ Υ τ η Σ ν δ τ α ύ τ η ά π ε δ έ ξ α ν τ α π

α τ η ς ά Π ο φ ο
α ι ι α θ έ τ α κ α ί έ π ε ψ η φ ί σ ν κ α Ι ν π ά π α ν τ ε λ ε ί ω ς τ η ς
κ α θ ο λ ι κ η ς λ η σ ί ς έ ξ Ι ψ ν ...».
τ α 11310 τ ο υ Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ ε ί η μ έ ν α ε ί σ ι Υ ά
ι ι ι δ ' Ι ο , θ δ
ν α κ ι ο η ι ο τ ι ο υ τ ε ι κ ο υ μ ε ν ι κ η σ υ ν ε κ ρ ο τ η η σ υ ν ο Ο ς
ο ϋ τ ε π ο λ υ π λ η θ η ς τ ο ϋ τ ε τ ι π ά π α ν ά ν ε θ ε μ ά τ ι σ ε ο τ ε
e , ρ ρ - υ ι Ι λ
ο ι π α τ ρ ι α ρ χ α ι ο ε ο α ι ο υ τ α ι ο τ ι ε π ε ψ η φ σ α Τ Ο ι υ τ ε τ ε ε ι
ω ς έ ξ έ Κ ψ α ν α ύ τ ι ... Ν 33· Μ 68).
ι e , ':t, ,.., C' Cf'
Τ
ι
Ι σ η μ α ι ν ο υ ν α ι α ν ω τ ε ρ ω ε ν σ ι τ α σ ε ι ς τ ο υ α γ ι ο υ ο τ ι
-" , δ C , δ
δ ε Ύ σ υ μ φ ω Ύ ε ι neo" τ α α ν ω τ ε ρ ω ι σ τ ι ο π α π α ς ε ν
α ν ε θ ε μ α τ ί σ θ η έ Ύ τ ϋ ά Ύ ω τ έ ρ ω σ υ Ύ ό δ φ ή ό Τ Ο ί α δ ε ή τ ο
ι δ ' λ ξ 'c ι ξ
Ο
'
ο υ ε τ ε ε ι ω ς ε ε κ ο π η ω σ τ ε ν α vnae 11 ι κ ο υ μ ε ν ι κ η
π ε ρ ί Π τ ω σ ι ς θ ε ρ α π ε Ι α ς τ ο υ κ α κ ο ο ύ δ ε ο ί μ η π α ρ ό τ ε ς
ι δ θ ' λ θ
Ι
,
π α τ ρ ι α ρ χ α ι α π ε ε χ η σ α κ α τ α κ ο ο υ ι α τ α α ν ω τ ε ρ ω
ς δ
ε φ ο σ Ο Ύ ε ν ε Ύ ε ν ο ν τ ο .
Σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω ν υ ν τ α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α τ ή ς π λ α σ τ ο
Ύ ρ ά ψ ο υ ά σ ε ι ε α ί ω ς τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς π ρ ο τ ά σ ε ω ς τ ο υ
α ν ω τ έ ρ ω κ ε ι μ έ Ύ ο υ δ ι α ν α θ α υ μ ά σ ς κ ι α ί ψ ρ ί ξ ι ς σ υ γ
χ ρ ό Ύ ο ο ς δ ι α τ η ν ά ν θ ρ ω π ί ν η ν κ α κ ό τ η τ α
Ε Ι ό λ ί Ύ ο ι ς ό Κ ε ψ α λ α ς μ α ς ε α ι ώ ε ι Ο Τ Ι , ο ϋ τ ε
Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ η Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς σ ύ ν ο δ ο ς σ ν ε κ ρ τ ή θ η Π ο
Τ Ε δ ι α Ύ α ά Ύ α θ ε μ α τ ί σ ι τ Ο ν π ά π α ν ο ϋ τ ε ο ύ δ ε ι ς
έ κ τ ώ ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν π α τ ι α ρ χ ώ ν ε α ι ο ί τ ο ύ τ ο ο ϋ τ ε τ ε
λ ε ί ω ς ά π έ κ ο ψ α ν τ ό Ύ π ά π α Ύ Π Ο Τ Ε Μ π α Π ο τ ε
95
δ ε ι ι υ ν ε κ ρ τ ή θ η ί κ ι μ ε ν ι κ η σ ο δ ο ς η Π Ο Τ Ε δ ε έ Υ έ
ε τ ο Π Τ ι α ρ χ ι κ η κ α τ α μ έ ρ ο ς Α π ό φ α σ ι ς ά ι ν α θ ε μ α τ ί
ζ ο υ σ α τ ο π ά π α ν Π ό α ο ν ά π α τ α α α ι Κ ε φ α λ α α 68).
Τ
, θ δ θ ' ,
Ο ε π ι σ τ ε υ ε ς π ο τ ε ο τ ι α η υ ν α τ ο α φ α σ ι ε ι ς
Ι τ σ η μ ε ί ο ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Μ ο ν α χ ή Δ ι α τ η Τ Ο Τ Ε
σ δ ι ν τ ο υ 1053 ε Υ ρ α φ ε ό α ι ς σ τ ι δ ε ι ν ή τ ο Ο ί κ ο υ
. , δ ' ι θ Π ' λ λ ' , ι
μ ε ν ι κ η κ α ι ε α ν Ε ε μ α τ ι σ ε τ ο α π α ν α α τ ο υ ς a'J'­
τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς α ι τ υ κ α ι τ ό τ ό τ ε τ ο μ ε τ α ά λ λ ε ι ε ί ς
n' Ο Τ Ε ω σ τ ε α έ μ φ α ν Ι σ Ί τ ο Ό σ ι ο ν α ί ρ ε ι Τ κ ό ά
φ ο υ ά ρ ε ι τ α ι ο ί ο ν δ ή π ο τ ε γ ε ν ό μ ε ν Ο έ π ί σ η μ ο χ ω ρ ι σ μ ο ν
μ ε τ α ξ υ ή μ ώ ν κ α ι τ ώ Λ α τ ί ν ω ν Κ α ί μ ό ν ο δ ι α τ η ά ν ω
τ έ ρ ω π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ν τ η ς ό π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς τ η ς π α τ η ρ π ρ έ
π ε ι ά τ η ν ά π σ τ ε ρ ή σ Ί τ η ς Θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς έ π ι ε τ η
Δ ι α α σ υ γ χ ύ σ ι δ ε ε τ ι π ε Ρ ι σ σ ό τ ε ρ ν τ ό ν ι Χ π λ ο υ d'J'a­
, ι λ 19 ό δ ' ,
ν ω σ τ η α α γ ρ α φ ε ι κ α τ α Ο Υ ο ν σ υ ν ω ε ι ς τ α ς
δ π ο ί α ς έ λ ή φ θ η σ α ν α π ο φ ά σ ε ι ς κ α τ α τ ώ Λ α τ ί ω κ α ι
ζ Ι δ 'u δ ' C - ξ C f, Ι
σ χ ο λ ι α ε ι ο υ ο τ ι ε κ α ε ν ν ε α υ π η ρ α α ι α γ ι α ι av'V­
e c.. ι θ ζ , , Δ ' ι ,
Ο δ ο ι α ι ο π ο ι α ι a'Va ε μ α τ ι ο υ ν τ ο ι π ε ν τ ο ε γ ν ω
... C Ν Κ λ u" U "0'
ρ ι ζ ε τ τ ο ο . ε φ α ς ο τ α ν ε γ ρ α φ ε ο τ ι ο υ τ ε ι κ ο υ
μ ε ν ι κ η σ υ ν ε κ ρ ο τ ή θ η σ ύ ν ο δ ο ς Π Ο Τ Ε ... » σ 168).
Β λ έ π ε ι ς σ ε χ ί ζ ε ι Τ α τ η ν α ν ή θ ι κ ο ν π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ν
θ έ τ ο σ α α τ ί τ ο υ τ ό τ ε τ ό Π Ο Τ Ε έ ν φ ό α γ ι ο ς γ ρ ά
φ ε ι Τ Ο Τ Ε Τ Ο α ι τ σ π ρ ά τ τ ε ι σ τ α ν δ ι α ι ι τ ρ έ φ ο υ σ α
, λ Ο e , ι ο ι ο -
τ ο υ ς Ο Υ ο υ ς τ ο υ « υ τ ε ο ι π α τ ρ ι α ρ χ α ι ο ε ο α ι ο υ τ α ι ο τ ι
έ π ε ψ η φ ί σ α τ ο δ η .. α δ ή ο ί Τ Ο Τ Ε , τ ο υ 1053, α ι τ η γ ρ ά
, C .. , c.I "c , ι ι ο
φ ε ι Τ Ο ο π ο ι ο ν η ι μ α ι ν ε ι ο τ ι ο υ τ ε ο ι π α τ ρ ι α ρ χ α ι ε ο ε
ω σ τ ι ο τ ω ς σ ύ ο δ ο ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς α ε θ ε μ ά τ ι σ ε
π Ο Τ Ε τ ο π ά π α
Τ ά δ έ γ ρ α φ ό μ ε ν α ύ π ο τ ο υ Δ ο σ ι θ έ ο υ π ε ρ ι σ υ γ κ ρ ο
τ ή σ ε ω ς Ο ϊ κ υ ν ό δ ο υ τ ό 1053 α π ο τ ε λ ο υ ν ι Χ π λ ο υ σ τ α τ α
ί 'J' α κ Ρ ί C ε ι α ν ε ί ς τ α ς ό π ο ί α ς α λ λ ω ς τ ε π λ ο υ τ ε ί ή
Δ ω δ ε κ ά ι λ ό ς τ ο υ ι χ ι ε α ί ω ς έ κ κ α κ η ς π ρ ο θ έ σ ε ω ς
τ ο υ ά ν δ ρ ό ς ά λ λ ά λ ό γ φ τ ώ σ υ ν θ η κ Ο Ο κ α ι τ ω ν Υ ν ώ
ι ι ε ω ν τ η ς έ π ο χ η ς τ ο υ Α π ό δ ε ι ξ ι ς σ τ ι κ α ι τ α Π ρ α κ τ ι κ α
τ ο υ τ ό μ Β σ ε λ 979 δ ε ν τ η ν ά ν α φ έ ρ ο υ ν Ο ί κ ο υ ι μ ε ν ι
κ ή ι ν ώ ς Ψ Ε Υ Δ Ε Τ Α Τ Α ά ν φ έ ρ ε ι ή ί ε ρ ο κ α τ ή Υ ο ρ ο ς
96
ε ί ς τ η ν σ ε λ ί δ α 70 τ ο υ ι λ ί ο τ η ς ά λ λ α ά π λ ώ ς γ ρ ά
φ ο υ ν Σ ύ ν ο δ ο ς έ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι έ π ι Μ ι χ α η λ Κ η
ρ ο υ λ α ρ ί ο υ δ ο υ δ ι α τ ι λ α σ φ η μ ε ί τ α ι τ ο ο ν ο μ α τ ο υ Θ ε ο υ
Ν Ι θ ' δ δ ' θ ':),,,
έ ν τ ο ι ς ε ν Θ σ ι κ α ι ε ν υ ν α μ ε α ο υ τ ε ε ι ς α υ τ α ο υ τ ε ε ι ς
τ ο υ ς έ γ γ υ ς ή μ ω ν ν α ε ύ α γ γ ε λ ι σ θ ώ μ ε ν τ ο κ α ι ν ο ν μ ή ν υ μ α
τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς π ό σ ο ν δ ε μ ί ϊ λ λ π ε ρ ί τ η ς .... ή μ ε ρ ο λ ο
γ ι α κ η ς Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς
* Ι '"
** ** **
δ Ι Π ε ρ ί τ ο ϋ Δ ι ο σ κ ό ρ ο Ά Α ε ξ ν δ ρ ε ί α ι
,., θ '
Δ ι α ν α π α ρ ο υ σ ι α σ υ ε ν σ υ ν ε χ ε ι α τ ο ν α υ μ α τ ο υ ρ γ ο ν
ί ε ρ ά ρ χ η ν ώ ς δ η θ ε ν λ α σ φ η μ ή σ α ν τ α τ ο υ ς π α τ έ ρ α ς τ η ς
Δ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς τ ί π ρ ά τ τ ε ι Α ν τ ι γ ρ ά φ ε ι μ ί α ν π ρ ό τ α
σ ι ν τ ο υ ά γ ί ο υ τ ε λ ε ί ω ς ά θ ώ α ν έ κ τ η ς ό π ο ί α ς π α ρ α τ α υ
τ α έ ξ ά γ ε ι κ α τ α τ η ν γ ν ω σ τ η ν μ έ θ ο δ ό ν τ η ς φ ε ρ α σ υ μ
π ε ρ ά σ μ α τ α Α ν τ ι γ ρ ά φ ω κ α τ ω τ έ ρ ω ό λ δ κ λ η ρ ο ν τ η Υ π ε
, δ ' , c , ':), c:, δ δ
ρ ι ο ο ν ε ι ς τ η Υ ο π ο ι α α ν η κ ε ι η π ρ ο τ α σ ι ς ι α ν α σ ε ι ε υ
κ ο λ ύ Υ ω ν ά ν τ ι λ η φ θ ς τ η ν ά π ά τ η Υ τ η ς ό σ ι ο λ ο γ ι ω τ ά τ η ς ...
Ε ν δ έ τ η Δ ι Ο ί κ Σ υ ν δ 011 τ ο υ λ έ Ι ς π ά Π Ό Ρ ώ
μ η ς λ ι ε Υ α τ ο ι ά π π τ η ι σ α ν Ι ι ν α έ ξ έ λ ι θ η τ η ς Σ υ ν δ ο υ ό Δ ι δ α
κ ο υ ρ ο ς μ ή κ ε κ η ρ υ Υ μ έ ν Ο ι ς Ε τ ι ρ ε τ ι κ ς δ ι ό φ Ψ ε ι υ δ η
, .'\. .'-._11: Ι Ι ι δ -,
Π ρ 6φ α ι Ο Τ Ι υ ν ε ι Λ ε α ε auvuu'ov α Υ ε υ UI ε ι α ς τ ο υ π α
π α ! ! , έ ν i:) ο υ δ έ μ ί Σ ύ Υ ο δ ο ς α υ ν ε ι κ λ ή θ η τ η ά δ ε ί τ ο υ
π ά π α ά λ λ α π ά ν τ ο ι τ ε τ η δ ι α τ α Υ η τ ω ν α ό ο κ ρ α τ ρ ω ι ν
ο ν ι ε ν ι ν ο ο μ έ ι ι ω μ ε Τ α τ ω ν Π Π ρ ι ρ χ ω ν Κ ω ν π ε ω ς η
μ ε τ α λ λ ω ν π α τ ρ ι α ι ρ χ ω ν Τ ο ι α ύ τ η ι η τ ο ή Ι Ρ Ι Ο Τ ι κ ή ι
δ ρ ο μ ή τ ο ϋ π ά π α λ έ ι τ ς τ ο ϋ ό π ό ρ ε Τ ς ό ρ ο υ ς Ι α Ι ouv­
θ ή κ α ς π ο τ η ι ρ ί ξ α ν τ ο ς τ ή ν ό ρ θ δ ο ξ ο ν π ί Μ ι ν Ι ν τ Ι ν
Χ α λ κ η δ ν ι Σ ν Κ η ρ ύ τ τ ω μ ε τ α π ε π ο ι θ ή σ ε ω ς σ τ ι ό
Μ
' δ θ , -" c: Δ '
ο ν ο φ ι σ Ι Τ Ι σ μ ο ς ε Υ α ε κ ρ τ ι ο υ τ ο ε Υ ο ι ο κ ο υ ρ ο ς
7
97
δ έ Ι ε ά λ λ ε τ τ ό σ ο ν π ο σ λ η τ ι κ ω ς τ ή ς Σ υ ν ό δ ο υ
σ τ χ ί σ μ α τ ο ς Α σ 175).
Ω ς σ α φ έ σ τ α τ α έ μ φ α ί ε τ α ι έ κ τ ο υ ε ι μ έ Ι Ι ο υ ό α γ ι ο ς
Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς κ α τ η γ ο ρ ε ί τ ο υ ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς κ α Ι μ ό
l' Ο ν τ ο υ π ά π α κ α ι ο υ δ έ ν α έ κ τ ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ώ ν π α τ έ
ρ ω ν δ ι ό τ ι δ ι ά τ ή ς δ ι α Υ ω γ η ς τ ω ν έ γ έ ν ο ν τ ο α τ α ν α σ κ λ η
c δ - Δ ' " θ C
ρ υ θ ο υ ν ο ι ο π α ο ι τ ο υ ι ο σ κ ο υ ρ ο υ κ α ι ν α κ ρ α ι ω Ί ο
Μ ο ν ο φ υ σ ι τ ι σ μ ό ς Ε ν avvexeiq- δ έ δ ε ν π α ρ α λ ε ί π ε ι ό τ ή ς
Α ί γ ί ν η ς φ ρ ο υ ρ ο ς ν α έ ξ α γ ά γ υ κ α ι τ α ά ν τ ι π α π ι κ α
σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ ά τ ο υ γ ρ ά φ ω ν σ τ ι ό π ά π α ς Λ έ ω ε Ι χ ε σ υ μ
Ι Ο λ λ , eI ,
σ ο υ ε ψ ε ι τ ο υ ς ε γ α τ ο υ ς ν α ε ν ε ρ γ η σ ο υ ν ο υ τ ω π ρ ο κ ε ι μ ε ι
λ λ λ , - ,
ν ο υ ν α ε π ι σ α Ί κ α ι π α ι ν τ ο π α π υ κ ο ν π ρ ω τ ε ι ο ν ε ι ς τ η
Ε λ ,c' ,. Ρ θ ,
κ κ η σ ι α ν τ η ν ο π ο ι α ν ε ι χ ε σ ο η η σ ε ι π ρ ο η γ ο υ μ ε ν ω ς
δ ι α τ ή ς δ Ο ι Υ μ α τ ι κ η ς έ Π σ τ ο λ η ς π ο υ τ ε ι λ ε έ κ τ ή ς Ρ ώ
μ η ς σ υ μ ά λ λ ο υ σ α ε Ι ς τ η ν λ ύ σ ι ν τ ο ν χ ρ ι ι σ τ ο λ ο γ ι κ ο υ π ρ ο
λ ή μ α τ ς Β λ έ π ε ι ς π ω ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί κ α τ α π ό δ α ς τ α ς
λ α τ ι ν Ι λ κ α ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι α ξ ι ώ σ ε ι ς ό δ ή θ ε π α π ι σ τ η ς
κ α τ α τ η ν α ξ ι ο θ Ρ ί ν η τ ο ν Μ ο ν α χ ί Τ ς Κ ο ζ ά η ς Α ν ά
, \, " δ λ
Ύ ν ω σ ε τ ω ρ α κ α ι τ ι σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ α τ η ς ι α τ η ν τ ε ε υ
, " , ι ι ι ι ι , δ δ
τ α ι α ν κ α ι μ Ο ο ν π ρ ο τ ι α σ ι ν τ ο υ α ω τ ε ρ ο υ κ ε ι μ ε ν ο υ ε ο
ι λ ' , λ λ λ -"
μ ε ν ο υ ο τ ι τ α ο ι π α τ α α π ε κ ρ υ ψ ε κ α τ α η ω ς ε κ τ ο υ α
,
ν α γ ω σ τ ο υ τ η ς
«'Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ε ρ χ ε τ α ι υ σ τ ε ρ α α π ο 15 α ι ω ν α ς έ ν α ς
ά μ α θ η ς κ α ι α σ υ λ λ ό γ ι σ τ ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς Κ ε φ α λ α ς ό ν ο μ α
ζ ό μ ε ο ς κ α ί κ α τ α φ έ ρ ε τ α ι φ ι ε υ ι κ α τ α τ ή ς Δ ά γ ί α ς Ο Ι κ
ς Ί δ C ι , δ C ,., ξ Ι δ Π ­
.dJvvoov, ο π ο ι α α υ τ ο ν υ π η ρ ε ν ι κ ο ς ο ι ο ν η ι α
ή δ ί κ η σ ε ή έ ν Χ α λ κ η δ ό ν ι Δ Ο Ι κ . Σ ύ ν ο δ ο ς Κ ε φ α λ α
Δ - ι Κ .. , Κ λ Ι
Τ 0:11 •••• ι ο σ κ ο ρ ο ν μ α ς α π α ν τ α α υ μ ε ν ε ε φ α α
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν δ ε ν έ ν θ υ μ ή θ η ς σ τ ι ύ π ε ρ α σ π ι ζ ό μ ε ν ο ς σ υ
, Δ δ - - C λ
τ ο ν ι ο σ κ ο υ ρ ο ν τ η ν κ α ρ ι α ν τ ο υ α τ α ν α ω ς ε γ ε ι ο
C
ι Δ Δ C ζ λ ' , Δ
α γ ι ο ς α σ ι υ ι ε ο ς υ Π ι ε ρ α σ π ι ο μ ε ν ο ς ε γ ο μ ε Υ τ ο ν ι ο σ κ ο
ρ ο ν γ ί ν ε ο σ α ι θ ε ο μ α κ τ η ς σ 65)
,c, ο δ
Κ ο α ι ο μ ω ς π α ρ α τ α ς α ν ω τ ε ρ ω α π α τ α ς κ α ι ι α ι ι τ ρ ο
φ ά ς τ η ς σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ν ά π ι σ τ ε ύ Ί σ τ ι δ ι α κ ο ν ε ί τ η ν α λ ή ι ε ι α ν
98
κ α ι δ η γ η σ ί ω ς ο Θ ε ο ς Ι α σ ώ ζ κ α Ι τ ο υ ς έ χ θ ρ ο ς
"", "
μ α ς α π ο μ ι α ν τ ο ι α υ τ η ... γ η σ ι ο τ η τ α
Τ Ι τ α θ έ λ ε ι ς ά γ α π η τ έ μ ο υ μ έ θ ο δ ο ς τ η ς α ω τ έ
e
oo
Μ Ο α χ η ς ο λ ί γ ο η μ α λ λ ο ο υ δ ό λ ω ς δ ι α φ έ ρ ε ι τ ω ι ν
σ ί ρ ε τ ι κ ώ ν σ υ γ γ ρ α φ ώ ν κ α ι έ π ι χ ε ι ρ η ι μ ά τ ω ν Θ έ λ ε ι ς π ρ ό
σ φ α τ ο ν π α ά δ ε ι γ μ α Ι δ ο ύ Σ ι τ α ς Α θ ή ν α ς έ γ έ Ι ε τ ο ne
o
­
, δ λ ξ C' Ο λ δ , C
σ φ τ ω ς ι α ε ι ς υ π ο υ ι τ ο υ κ η ι κ ο υ κ α ι ι α Ι α v­
π ο σ τ η ρ ί ξ ο τ ο ς τ α ψ ε ύ δ η τ ώ Ο ί κ ο υ μ ε ο σ τ ω ν σ τ ι δ ή
θ ε ν ή ,Α ν α τ ο λ ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α δ ε ε χ ε ι έ π ι σ ή μ ω ς χ ω ρ ι
σ θ η τ ή ς Δ υ τ ι κ η ς Τ λ α ύ τ η ς ά ν έ φ ε ε σ υ τ ο ί ς α λ λ ο ι ι ς
κ α ι τ η κ ι τ ι κ η τ ο υ ά γ ί ο υ δ ι α τ α λ ε χ θ έ Ι τ α ύ π ο τ ο υ
Δ
λ
ο υ Ι α τ ι τ μ ε τ α
,
η μ η τ ρ α κ ο π ο υ χ ω ρ ι ς α α φ ε ρ
δ
, :>, 'c Π λ δ α δ ,
τ η ν α ν ω τ ε ρ ω κ ι τ ι κ η ο ε ν τ α π ο ε ω ς ο τ ι η ι ι η π ρ ε
π ε ι ν α έ π ι ζ η τ ή σ ω μ ε 11 Π Ρ Ο Σ Ω Τ Ε
Ρ Ω τ ο ν Χ Ρ ό ν ο 11, τ Ο 11 λ ό γ ο ν κ α Ι
τ Ο 11 Τ Ρ ό π Ο 11, Κ Α Θ Ο Ν Σ Υ Ν Ε Τ Ε Λ Ε Σ Θ Η Τ Ο
Χ Ι Μ Α Σ μ έ ρ α Ι ο μ α Μ ί α ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ι ι κ α ι
< C , λ θ ", ,
ε ι ς α ι ρ ε τ ι κ ο ς κ η ι κ ο ς σ υ ν η τ η η σ α ε ι ς τ α γ ρ φ ο μ ε
, θ δ δ , " δ θ .... c, C
ν α τ ω ν κ α ι τ α ς μ ε ο Ο υ ς τ ω ι α 11 α π ο ι ε ι χ Ί ο τ ι η
α ϊ ρ ε σ ι ς ο λ ί γ ο α π έ χ ε ι τ η ς π ρ ο σ π α θ ε ί α ς Ι α π ο λ ε μ τ ι
τ ο υ ς ά γ ί ο υ ς τ ο υ Θ ε ο ύ Ι δ ο υ ή κ α τ ά λ η ξ ι ς τ η ς ε υ σ ε ί ο ύ ς
τ ο υ δ ι τ ύ σ σ η ς τ η ς Κ ο ζ ά η ς ! .
Α γ α π η τ έ μ ο ι π Α κ ά κ ι ε
ω ς έ μ φ α ί ν ε τ α ι κ α ι έ κ τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τ ή ς ή δ η α α ι
ρ ε θ ε ί σ η ς Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ ή ί ε ρ ο κ α τ ή γ ο ρ ο ς ι ε
χ ε ι ν ο σ ή σ ε ι σ χ ε δ ο ν α ι ά τ ω ς . ... Θ έ λ ε ι ς α π ό δ ε ι ξ Ε ν
θ υ μ ή σ ο υ τ α π ε ρ ι τ η ς σ α τ α ι κ ή ς ....ε ύ χ η ς π ο υ σ ο υ ε Ι χ α
" , Τ ι χ
α ν α φ ε ρ ε ι ο τ ε π ο υ ε γ ρ α φ ε τ η ε υ χ η Ι ε κ ε Ι Ι η τ ο
' ,,,, " λ θ
197
4
κ α ι τ ο ε ρ γ ο τ η ς τ ο ε Κ υ κ α φ ο ρ η σ ε φ ι ν π ω ρ ν
τ ο υ 1975, ά σ φ α λ ω ς φ ο ο μ έ Ι η τ α ς σ

ε ε Ι α ς Τ ε λ ι
κ ώ ς λ έ Π ε ι ς ό π ε ι ρ α σ μ ο ς τ η ς δ ό ξ η ς π ε ρ α χ σ ε σ υ
ε ρ γ ή σ α ν τ ο ς ε ί ς τ ο τ ο μ ε γ ά λ ω ς κ α ι τ ο ύ π λ ή θ ο υ ς τ ω Υ έ
π ι σ τ ο λ ώ Ι τ ω ν ά φ ε λ ώ θ α υ μ α σ τ ω Ι τ η ς ...
(*) σ Σ μ Β ί σ 79.
99
ί
!
'Evip λ Ο Ι Π Ο Υ ε Ι ς τ η ε υ χ ή Υ τ η ς έ κ ε ί Υ η Υ δ ο λ ί
'3 _ '1' , C)f 31 c.,
ω ς - α φ ο υ η τ ο σ α τ α Υ ι κ η ω ς ε ι π ο μ ε Υ - η υ χ ε τ ο ο π ω ς
_ _ ι _ Cf 3, _
ο ι α Υ α γ Υ ω τ α ι τ ω Υ ε ρ γ ω Υ τ ο υ α γ ι ο υ α Υ τ α υ τ α ε ι ν α ι
σ ύ μ φ ω ι ι α π ρ ο ς τ ο υ ς π α τ έ ρ α ς τ η ς Ζ Ο Ι κ Σ ό δ ο ε
χ ο υ ν τ α ς ε υ χ α ς κ α ι ε υ λ ο γ ί α ς τ ω ν π α τ έ ρ ω ν τ η ς ά ν ω τ έ
ew Σ υ ν ό δ ο υ ε ρ χ ε τ α ι ή Ι δ ί α μ ε τ α δ ύ ο ό λ δ κ λ η ρ α ε τ η κ α ι
μ λ ε ί σ τ ι υ π ε κ Ρ ί v ε τ ο τ ό τ ε γ ά φ ο ι σ α τ η ν ε υ
ι ι έ κ ε ί ν η ν Δ Ι Ο Τ Ι Ο Υ Δ Ε Π Ο Τ Ε Μ Ε Χ Ρ Ι Σ Η Μ Ε
Ρ Ο Ν έ π ί σ τ ε υ σ Ε σ τ ι ή τ ο δ α τ ό ν π ο τ ε τ α ε ρ γ α τ ο υ ά
Υ ί ο υ ν α ε Ι ν α ι ό θ ό δ ο ξ α κ α ι σ υ ν ε π ω ς δ υ ν ά μ ε ν α ν α ω φ ε
λ ή σ ο υ τ ο υ ς ά ν α γ ν ώ ι σ τ α ς τ ω ν Heoq ά π ό δ ε ι ξ Ι Υ σ ο υ π α
ρ α θ έ τ ω τ α ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς κ ρ Ι σ ε ι ς τ η ς έ π α υ τ ο υ
Ι
«'" Α ς τ ο λ μ ή σ τ ώ ρ α π α ς φ Ο Ο μ ε ν ο ς Θ ε ό κ α ι θ έ
λ ω ν Ι α λ έ γ ε τ α ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς α ς τ ο λ μ ή σ τ ώ ρ α ν α ά σ π α θ ύ
τ α α ί e ε τ ι κ α ά σ τ α τ ο υ Κ ε φ α λ α σ σ τ ι ς ώ ς δ ι ε
Π σ τ ώ σ α μ ε ν π ά γ μ α τ ι υ π η ρ ξ ε Μ έ γ α ς π ό δ ρ ο μ ο ς τ η ς
σ η μ ε ρ ι ν η ς έ ν ώ σ ε ω ς μ ε τ α ξ υ π ά π α κ α ι Ν ε ο η ι μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν
έ π ι σ κ ό π ω ν σ 173) Κ α ι κ α τ α λ ή γ ε ι α π ε υ θ υ Υ ο μ έ Ι η
neoq τ ο ν ί ε ο μ ό α χ ο ν Χ α α λ ά μ π η «(. Η μ ε ί ς τ ο υ τ ο ε χ ο
μ ε ν ν α σ α ς ά π α Υ τ ή σ ω μ ε ν Ο τ ι ό Ν ε χ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς
Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Α Γ Ι Ο Σ ά λ λ α μ ά λ ι σ τ α κ α ι έ χ θ ρ ο ς τ η ς
ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ Ι α ς κ α θ ό τ ι ά π έ θ α Υ ε ά μ ε τ α ν ο ή τ ο ς μ η
ά ν α θ ε μ α τ ί σ α ς δ η μ ο ι σ ί ω ς τ α α ί ε τ ι κ α α υ τ ο ύ φ ρ ο ν ή μ α τ α
σ 177). τ α α ν ω τ έ ω π ο υ σ ο ύ π α ρ έ θ ε σ α ί σ ω ς Υ α ή
σ α ν π ε ι τ τ ά α φ ο ύ έ κ τ ο υ π ρ ο λ ό γ ο υ τ η ς Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ή Σ
γ ρ ά φ ε ι «(.0 Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Κ ε φ α λ α ς ε ί ν α ι δ ι π λ ο υ ς α ί ρ ε τ ι
κ ο ς α π ο τ ο ν ' Α θ η ν α γ ό ρ α ν ! σ 12)
ι Α ς τ η ν κ α μ α ώ σ λ Ο Ι Π Ο Υ τ η ν ό μ ο λ ο γ ή τ ρ ι ά ι ν τ ο υ
, C Μ Χ 'Cl' λ θ
Troea ο π α ρ κ ο ς α ν ι ω τ η ς κ α ι ο ι ο ι π ο ι α φ ε ε ι ς α υ
μ α σ τ α ί τ η ς κ α ι α ς ί δ ο υ ν π ο υ τ η ν κ α τ ή Υ τ η σ α ν μ ε τ ο υ ς
έ π α ί ν ο υ ς κ α ι τ α ς ά κ ί τ ο ς κ ο λ α κ ε ί α ς τ ω ν Κ α ι τ ο χ ε ι
, "J' e c , C1 δ λ "
eOTEeov ε ι ν α ι ω ς υ π ο π τ ε υ ο μ α ι ο τ ι ε Υ τ ο μ ο υ ν Κ α ι Υ α
θ
λ ' ,,:t λ ξ δ ' , :t θ
ε ο υ ν τ ω ρ α ν α τ η ν ε π ι π η ο υ ν J ι ο τ ι τ α .... α ν α ε μ α τ α
100
ε α ι ε Ι ς χ ε ί α ς τ η ς ά π ε ι λ ο ύ σ α π ά τ α έ α ν τ ι ό φ
Ο
...
Π ε ι σ σ ό τ ε ρ ο ο μ ω ς ά π α τ ο υ ς σ κ α δ α λ ι σ θ έ Ι Τ α ς ά
Ι Υ ν ώ σ τ α ς τ η ς α δ ε λ φ έ μ ο υ λ π ο μ α ι τ α ς ά δ ε λ φ α ς τ η ς
«' Α α λ ή ψ ε ω ς α ί ό π ο ί α ι ά ν α π α σ α σ Τ Ι Υ μ η Κ Ι Ι δ ε ο
,.,., ι α c: , ,., ,
ψ υ χ ι κ ω ς φ ο ο ε ρ α υ π α κ ο υ ο υ σ α ι ε ι ς μ ι α Τ α υ η π ε π λ α
ν η μ έ ν η ν Γ ε ρ ό τ ι σ σ α ν Π ρ ο σ ε υ χ ή σ ο υ κ α ι σ υ δ ι α ύ τ ά ς
δ ι ο τ ι ε ν έ κ τ ω ν δ ύ ο ε χ ο υ ν α έ κ λ έ ξ ο υ έ κ ε ί π ο υ ή λ θ α
π λ έ ο ν τ α π ρ ά Υ μ τ α ή ν α ψ η φ σ ο υ ν ν έ α ν Κ α θ η ι μ έ
Ί η δ ' ν α ι α σ ω σ υ τ ο κ α Τ ί α π ο τ ι ζ α μ ε ν η ν δ ο μ ε ο Κ ο ι
ν ό ι ό τ ω ν η ν α α α ζ η τ ή σ ο ά λ λ ο υ λ μ έ α σ ω τ η ρ ί α ς
Ζ η τ ώ κ α ι π ά λ ι ν σ υ Υ Υ ν ώ μ η ν δ ι ό τ ι σ ε κ υ ρ ω δ ι α τ ο υ
.., c , λ λ ' ,Ι Ι Ο λ ς
ε κ τ ε ν ο υ ς σ τ ε Ρ Ο Υ ρ φ ο μ ο υ α α τ ο ε π ε ο α Λ ε ω ς α
τ ι λ α μ ά ε σ α ι ή τ ω π ρ α Υ μ ά Τ α Ι ε κ α ι σ ι ς
Θ Μ
101
Σ η μ ε ί ω σ ι ς Ε Ι ς τ ο υ π α ι θ μ 254 φ ύ λ λ ο τ ο υ
Ο θ ο δ ό ξ ο υ Τ ύ π ο υ ε δ η μ ο σ ι ε ύ θ η ρ θ ο ύ π ο τ ο τ ί τ λ ο
Ο Α Γ Ι Ο Σ Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ Α Ι Ι Ε Ρ Α Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ
Κ Α Ι Ο Μ Ο Ν Α Χ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ι ς τ α π ρ α λ ε γ ό μ ε α τ ο υ
ά ρ θ ρ ο υ κ α ι δ η ε ν σ ε λ ί δ ι 1, σ ν α γ ά φ ε τ α ι σ τ ι α Μ ε τ α
τ ι ν α ε τ η μ ε λ ε τ ή σ α ς α θ ύ τ ε ρ ο ν τ α π ρ ά γ μ α τ α ό ά γ ι ο ς Ν ε
κ τ ά ρ ι ο ς ε γ α ψ ε ν υ π ο έ ν τ ε λ ω ς δ ι ά φ ο e ο ν
- , ., '10 δ ,':) , C
π ν ε υ μ α κ α ι α π ε σ η ε ι ν ο ς κ α ι α κ α τ α μ α χ η τ ο ς υ π ο
σ τ η ρ ι κ τ η ς τ ή ς π ο σ κ υ ν ι ή σ ε ω ς τ ω ν ά γ ί ω ν Ε ί κ ό ν ω ι ν .... »
κ α ι 8') Α ί τ ε λ ε υ τ α ί α ι γ ν ω μ α ι τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ π ε
ρ ά γ ί ω ν Ε ί κ ό ν ω ο σ ο ν κ α ι π ε ι Μ ο α χ σ μ ο ύ ο λ ω ς
δ ι ά φ ο Ρ Ο ι τ ω ν π α λ α ι ο τ έ ρ ω yvOO',lf-iiJ'JI α υ τ ο υ ε α ι
:> λ
τ ε λ ε ι ω ς α ν ε π ι η π τ ο ι ... »
, Α μ φ ό τ ε ρ α ι α ί ν ω τ έ ρ ω ε κ φ ά σ ε ι ς τ υ γ χ ά ν ο ν
α v α κ ρ ι e ε ί ς κ α ι a δ ό κ ι μ Ο ι δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο τ ι
δ α γ ι ο ς ε τ ι ρ ε ρ γ ψ τ ο υ π ε ι Ο Ι κ Σ υ ό δ ο Ο Υ Δ Ο Λ Ω
κ α τ ε φ έ ρ θ η κ α τ α τ ή ς π ρ ο σ κ υ ή σ ε ω ς τ ω ν σ ε π τ ώ ν Ε Ι κ ό
, :>,..", , ", λ
ν ω φ κ ρ ι ν α ς α υ σ τ η ρ ω ς :rLroq μ ο ν ο ν τ ο ε ι κ ο α φ ι Ο Υ
Μ ο ν α χ ι κ ο Υ τ ά γ μ α τ η ς υ π ε ι π ε ι ό δ ο Σ η ε ί ω σ α ι δ έ
Ο Τ Ι ή ά ω τ έ ρ ω δ σ μ ε η ς κ ρ ι τ ι κ ή τ ο υ δ ε ν ε χ ε ι κ α μ μ ί α ν
, , :a , , 'c λ Μ Ι δ ­
σ χ ε σ ι ν κ α ι α ν α φ ο ρ α ι ν π ρ ο ς τ ο ψ η ο ι ν α χ ι κ ο ι ν ι ε ω
δ ε ς τ ο ό π ο ί ο ν α ε ί π ο τ ε ε σ έ ε τ ο ό α γ ι ο ς λ λ α π ρ έ π ε ι π ά ν
τ ο τ ε ν α ε ι ν ν Ο τ α ι ε ν σ υ ι σ χ ε τ ι σ μ φ π ρ ο ς τ α ς τ ή ς ε ι ό δ ο υ
ε κ ε ί ν η ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο ύ Μ ο ν α χ ι σ μ ο υ τ ω ν ό π ο ί ω Υ ε ν ε ρ
γ ε ι ω ν τ α υ π ε ρ κ α ι τ α κ α τ α σ ο ι π ε ρ ι έ γ ρ α ψ α ε ν π λ ά τ ε ι
ε ι ς τ α σ χ ε τ ι κ ε φ ά λ α ι α τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς Τ α ύ τ α π ο ς α
π ο φ υ γ η ν σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο ύ σ ο υ ε κ τ ή ς α ν α γ ν ώ ι ε ω ς τ ο υ α
Υ ω τ έ ρ ω ά θ ρ ο υ κ α ι π ο ς α π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ ή ς ε ν π ρ ο κ ε ι
μ έ ν φ α λ η θ ε ί α ς τ η ν ό π ο ί α ν μ α λ λ ο ό π ρ ο λ ο γ ί σ α ς τ ο lie­
θ Ρ Ο Υ σ υ ν τ ά κ τ η ς τ ή ς ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς δ ε ε Ι τ η ε υ κ α ι ί α ν
ν α ν ω ρ ί σ ι έ ξ α μ έ σ ο v, μ ε λ έ τ η ς τ ώ ν σ υ γ γ ρ α μ ά
τ ω ν τ ο ύ θ α μ α τ ο υ γ ο t ο σ ί ο υ '
Ι
102
, ',-< Λ '
ι :
,
Η -, δ '\ ι ι Α -. Ι , ξ Ι
« ι μ ε ι ς λ γ α π η τ ε (JJ ε Λ φ ε σ υ ν α ι σ υ η σ ι ν ε χ ο ν τ ε ς τ η ς η ι μ ε ε ρ α ς α ν α ι ο
\ Ι , δ ' .1 - '" , ι - ,
τ η τ ο κ α ι γ υ μ ν ο τ η τ ο ς ο υ ε Τ ι ι ι μ α ψ ε ν κ α ν ν α σ υ γ κ ρ ι ν ω Ί λ Α ε ν η ι μ α ς π ρ ο ς
τ ο ν ι ε λ ά χ ι σ τ ο ν τ ω ν Μ ο ν ι α χ ω ν ι τ ο ν ε γ τ η ά σ κ σ ε ι κ α Ι ο ι ε μ ν ί ϊ π ο λ Ι τ ε ί ζ ω ν
'0·1 Ν ι "1 ι Μ '
τ α α γ ω ς ε τ α ρ ω ς π ρ ο ς ω α σ α φ ο ν ι α χ ο ν
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
...•
τ α π ρ ο π ύ λ α ι α τ ω ι ν ...π α ρ α ι ν ο ή σ ε ο ο ι ν 8
Η ά π α ρ χ η τ ω ι ν δ α σ τ ρ ο φ ώ ι ν 13
Π ε ρ ι τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ά γ ί ο υ Γ ε ρ μ α Υ ο ύ 14
Π ε ρ ι Κ ο ο ι ν ι ν ο υ Ε τ ο υ Κ ο π ρ ο ο ι ν ύ μ ο υ ά π ο κ λ η θ έ ι ν τ ο ς 17
Π ε ρ ι μ ί α Υ ...π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ι ν 21
Π ρ ο ο τ ο φ α Υ η ς σ υ Υ ε ρ γ σ ί α π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ς
, "
23
Π ε ρ ι τ α Υ Σ τ ο υ δ ι τ ώ ι ν κ α ι τ ω ι ν Ε ι ν ε ρ γ ε ι ω Υ Τ Ο Ο Υ 29
Η ά λ η θ η ς ε ί κ α ι ν τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ 40
Π ε ρ ι τ ο υ ά γ ί ο υ ι γ Υ ι α τ ί Κ Ο Ο Υ λ ε ο ο ς 46
κ α ι α ρ α ν ο η ι σ ε ο ο ς
τ α π ε ρ ι π ρ ο ο τ ι ε ί ο υ π λ α σ τ ο γ ρ α φ ή μ ι τ ά 49
. ,
Π ε ρ ι Μ ι χ ι α η λ Κ η ρ ο υ λ α ρ ί ο υ 55
Π ε ρ ι Ι ο ο ά ι ν Υ Β έ κ κ ο υ 57
Κ α ι π ά λ ι ι ν π ε ρ ι Β έ κ κ ο υ 60
τ α Ο φ ά λ μ α τ α τ ώ ι ν ά γ ί ο ο ι ν 64
....
iJ ι α σ τ ο φ ο ο ι
Ι Ι λ ,
ν ο ο α υ ι σ ο ς 69
θ ' .... c ,
Τ α α μ α τ α τ ο υ α γ ι ο υ 71
' ι ,
Μ ι α Ο α τ α Υ ι κ η .. . ε υ χ η 76
ι Η ά ι ν α ρ ε σ η τ ή ς Έ π ι σ τ ο λ ή ς HEe!
τ ή ς ή λ ι ι κ ί α ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ 84
Ο Α π ό σ τ ο λ ο ς Π έ τ ρ ο ς κ α ι Ρ ώ μ η 88
.. ο α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς δ ή θ ε Υ ύ π ε ρ α σ π ι ι σ τ η ς
τ ώ Υ π α τ ι ω Υ ! 94
Π ε ρ ι τ ο ύ iJ ι ο σ κ ό ο υ Α λ ε ξ α Υ δ ρ ε ί α ς 97
-
Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ
1) to α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά Ρ ι ο ς ό
t[ ε
Ρ ά Ρ Χ η ς ό Λ ό γ ι ο ς ό Α σ κ η τ ή ς
,Α Ο ή
ν α ι 1970, σ σ 238.
""" , ,
2) Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς ε ρ η μ ο υ π ε ρ ι
Ο 1 κ ο v μ ε ν ι σ μ ο υ Α θ ή ν α ι 1971, σ σ 308.
3) tH ε ύ χ α ρ ι σ τ ι α κ η σ υ μ μ ε τ ο χ η
έ ν tA γ ί ι ρ Ο ρ ε ι Α θ ή ν α ι σ ι σ 278.
4) tH μ ε Ρ ο λ ο γ α κ ά μ ε λ έ τ α ι κ α ι α π α ν τ ή
σ ε ι ς δ η μ ο ι σ ι ε υ θ ε ί σ α ι α ύ τ ο τ ε λ ω ς ά ν ι α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν ή
μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν ύ ν ο λ ο ν σ ε λ ί δ ω ν 118.
5) Ο ί κ ο v μ ε ν ι κ ά μ ε λ έ τ α ι κ α ι ά π α ν τ ή σ ε ι ς
δ η μ ο ι σ ι ε υ θ ε ί σ α ι α ύ τ ο τ ε λ ω ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ ο τ ρ ι α ρ
Χ ι κ ο ν μ ν η μ ό σ υ ν ο ν κ α ι τ η ν α ϊ ρ ε σ ι ν τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ι ν ι σ μ ο υ
σ σ 190.
, λ , :> ,
6) Ε V Χ α Ρ ι σ τ ι α κ α μ ε ε τ α ι κ α ι α π α ν τ η σ ε ι ς
, \ η μ σ ι ε υ θ ε ί σ α ι α ύ τ ο τ ε λ ω ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν α π α ι
i1
τ ο υ μ έ ν η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ ο υ π ι σ τ ο υ π ρ ο τ ή ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω
ι ί α ς ύ ι ν ο λ ο ι ν σ 48.
7) Ν ε ο φ ύ τ ο υ τ ο υ Κ α σ ο κ α λ ί τ ο Π ε Ρ ι τ ή ς
σ v ν ε χ ο υ ς Μ ε τ α λ ή Ψ ε ω ς Ε Ι σ α γ ω γ η - Κ ε ί μ ε
ο ν ά ν έ κ δ ο τ ο ν - χ ό λ ι ι α Α θ ή ν α ι 1976, σ ι σ 21 Ο Ε κ
δ ό σ ε ι ς τ η ν ο ς τ υ λ Λ α γ ο υ ρ ό ς Β α λ σ α μ ω ν ο ς 6 Λ θ ή
α ι Τ η λ 64.25.998. Τ ι μ ά τ α ι δ ρ χ 90).
- - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~
Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Δ Ο Υ
1) Ο α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά Ρ ι ο ς ό Ι ε
ρ ά Ρ Χ η ς ό Α ό γ ι ο ς ό Α σ κ η τ ή ς Α θ ή
ν α ι 1970, σ σ 238.
, ,
2) Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς ε ρ η μ ο υ π ε ρ ι
Ο ί κ ο υ μ ε v ι σ μ ο υ Α θ ή ν α ι 1971, σ σ 308.
3 ) .. Η ε υ χ α Ρ ι σ τ ι α κ η σ υ μ μ ε τ ο Χ η
έ v Α γ ί ρ Ο ρ ε ι Α θ ή ν α ι 1972, σ σ 278.
4) Η μ ε Ρ ο λ ο γ f, α κ ά μ ε λ έ τ α ι κ α ι α π α ν τ ή
σ ε ι ς δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ α ι α υ τ ο τ ε λ ω ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν ή
ε ρ ο λ ο γ ι α κ η κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν Σ ύ ν ο λ ο ν σ ε λ ί δ ω ν 118.
5) Ο ί κ ο υ μ ε v ι κ ά μ ε λ έ τ α ι κ α ι ά π α ν τ ή σ ε ι ς
δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ α ι α υ τ ο τ ε λ ω ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ ο π ι τ ρ ι α ρ
χ ι κ ο ν μ ν η μ ό σ υ ν ο ν κ α ι τ η ν α ϊ ρ ε σ ι ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ
σ σ 190.
6) Ε υ χ α Ρ ι σ τ ι α κ ά μ ε λ έ τ α ι κ α ι ά π α ν τ ή σ ε ι ς
η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ α ι α υ τ ο τ ε λ ω ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν α π α ι
τ ο υ μ έ ν η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ ο υ π ι σ τ ο υ π ρ ο τ ή ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν α
ί α ς Σ ύ ν ο λ ο ν σ 48.
7) Ν ε ο φ ύ τ ο υ τ ο υ Κ α υ σ ο κ α λ υ ί τ ο υ Π ε Ρ Ι τ ή ς
σ υ ν ε Χ ο υ ς Μ ε τ α λ ή Ψ ε α ς Ε ί σ α γ α γ η - Κ ε ί μ ε
ϊ ο ν ά ν έ κ δ ο τ ο ν - Σ χ ό λ ι ι α Α θ ή ν α ι 1976, σ σ 210 Ε κ
δ ό σ ε ι ς Τ ή ν ο ς Σ τ υ λ Α α γ ο υ ρ ό ς Β α λ σ α μ ώ ι Υ ο ς 6 Α θ ή
α ι 705. Τ η λ 64.25.998. Τ ι μ ά τ α ι δ ρ χ 90).