---- ~ ~ ~ ~ ~ - - - - ~ ~ ~

-
U'
Ο
...
ο .
,:;)
: : ι : : :
ο
..
θ Ε Ο Δ ω Ρ Η Τ Ο Υ Ν λ Χ Ο Υ
λ Γ € Ι
ο ν Μ Μ Θ Τ Ο Χ Η
ε Ν Α Ι ί Ο Ο ο ρ ε ι
τ .. Μ ε τ ά φ ό β ο υ Θ ε ο υ •• Ή έ μ η ά π ο λ ο γ ί α
π ί σ τ ε ω ς κ α ι ά γ ά π η τ ο ι ς έ μ έ ά ν α κ ρ ί
π ρ ο σ έ λ θ ε τ ε " ν ο υ σ ι ν α ύ τ η έ σ τ Ι ••
Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α Α Κ ο ρ ι ν θ Θ 3,
Φ λ Ε Ι Ν Ο Ν λ Π Ο λ Ο Γ Η Μ λ
Ε Π Ι -rHC Ε Ν λ θ ω Α Ν Τ Ι λ Ο Γ Α
Π € Ι "KANONIKHC" Π Ρ Ο € λ € Υ ε ω τ ω Ν nJCTmN
Ε Ν Τ Η θ € Ι λ Κ Ο Ι Ν α Ν Ι λ
(cyπ ό 't"b φ ώ ς τ ώ ν Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι ς σ ν ό λ ο
Ι ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς
λ Γ Ι Ο Ν opoc - λ θ Η Ν λ Ι 1972
--- ,-----' '------­
Ύ ε ο φ ύ ι φ r ι ε Ρ Ο ι κ ι φ τ φ ι
ά ν δ ρ ί έ ν α ρ έ τ ψ κ α ί τ η ς Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς Μ ο ύ σ η ς έ Ε ά ρ χ ψ
έ π ί τ Ω ε τ η ρ ί δ ι (1772-1972) τ η ς ύ π α ύ τ ο ϋ σ υ γ γ ρ α φ η ς
τ ο ϋ π ρ ώ τ ο υ π ε ρ ί σ υ ν ε χ ο ϋ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς έ ρ γ ο υ
τ ό π α ρ ό ν π ό ν η μ α τ α π ε ι ν ω ς ά φ ι ε ρ ω
Θ Μ Α
Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Σ Υ Ν Ε Χ Ο Υ Σ θ Ε Α Σ Μ Ε Τ Α Λ Η Ψ Ε Ω Σ
Π ε ρ Ι τ ο ί ό ε Τ ν τ σ ς π σ τ ς σ υ χ ν ω ς τ ω ν ε Ι ω ν χ ι ν ω έ Τ ν μ υ σ Τ Ύ ι ω ν
κ α τ ρ ς τ ο υ ς ό ι α ό ή ο ε ν ε ύ λ ά ι α ν Ί χ ο σ τ ρ φ ο μ ν ο ς ε ν τ η ι σ υ ν ξ ε ι τ ν
τ ν μ υ σ τ ρ Ι ω ν ε τ ά λ Ύ ψ ι ν .' ."
Π ρ ο ο ί μ ι ο ν τ ο ι ς ε ν ε υ ξ μ έ ς
« τ ω ν π ι σ τ ω ν Έ κ κ λ Ύ σ Ι α a') φ ι λ α ν α γ ν ω σ τ α ο ί κ ο ς ε σ τ Ι θ ε ο σ ζ ω ν
τ σ ς ι , ε π ι κ ό μ υ μ έ ν Ύ ε π ι τ φ ι Β ε μ ε λ φ τ φ ν Ά τ ς ο σ τ ό λ ω ν κ α Ι Π ρ ο φ η τ ω ν (2)
ε μ έ λ ι ο ς ό ε α υ τ ή ς κ α Ι λ Ι ι Β ο ς α κ ρ ο γ ω ι α Τ Ο ζ Ι Ύ ό Χ ρ ι σ τ ο ς (S) ό ό α υ τ ο ς
κ α Ι ο Ι κ ο ό ό μ ο ς (4). "
Σ υ ν ε ρ γ ο υ ς ό ε τ η ς ο κ ο ό ο μ ς ε χ ε ι π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς μ ε ν κ α Ι ε ν τ φ κ ό ι ν φ
ο υ ς ε ι Β ε τ ο ε ν τ Ω 'ExxAYjatq. Ά π ο σ τ ό λ ο υ ς Π ρ φ τ α ς Ε υ ά γ γ ε λ ι σ τ ά ς Π ο ψ έ
, Δ λ ('5) Ι '" ", - r1 ­ Ι 'rl
ν α ς κ α ι ι ο α σ κ α ο υ ς . ε π ο μ ε ν ω ς ο ε κ α ι α ν α μ ε ρ ο ς κ α ι ε ν α ε κ α σ τ ο ν τ ω ν
σ τ ω ν (6), ό ο υ ς κ α Ι γ α ρ τ ω ν έ ν α ύ τ φ ο κ ο ό ο μ ο μ ν ω ν π ι σ τ ω ν 6) μ ε ν τ ο Ο τ σ
ό ε ε κ ε Τ ν σ τ ο χ ά ρ ι σ μ α κ α τ α τ ο μ έ τ ρ ο ν κ α Ι τ ν α ν α λ ο γ ί α ν τ ή ς π Ι σ τ ε ω ς (7) :,
, ';' - Ι ι λ - 1." 1." - 1." r' , "'1.'1'
')l.at α υ τ φ μ ε ν π ε ν τ ε τ α α ν τ α τ φ Ο έ ο υ σ τ φ ο ε ε ν ε κ α σ τ φ κ α τ α Τ ν ι ο ι α ν
Ι , ( 8 ) λ " , \. -, ,'" ' 't: .G ( 9 ) "" ,.
ο υ ν α μ ι ν κ ε ε υ ε ι μ η ε ι ς κ ε ν σ ν τ η γ χ α ρ ι ν ε α σ ν α ι _, μ ο ε κ α τ ο ρ τ τ ε ι ν
α λ λ ε κ α σ τ ο ν ε ν έ κ λ Ύ τ ά ξ ε ι π ρ α γ μ α τ ε υ ε σ ι Β α ι τ ο τ ρ σ Κ υ ρ ί ο υ α ρ γ υ
ρ ι ο ν ά λ λ ο ν τ α ς α ύ τ ο τ σ Τ ς τ ρ α π ε ζ Ι τ α ι ς α κ α π λ ε υ τ ό ν τ ε κ α Ι ό ο λ ο ν (11) κ α Ι
α π λ ω ς ώ ς π α ρ α ό έ ό τ α ι Ι

. __
ι κ α Ι τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς rt;ijc; τ ο ί Χ ρ ι σ τ σ ί ε κ κ λ σ ί α ς ε Ι κ α Ι
τ ο λ λ ο σ τ ό ν α λ λ σ δ ν μ έ λ ο ς τ υ γ χ ά ν ο ν τ ε ς (13),' avcfyxYjV ε σ χ Ο ε ν σ υ ν ε ι σ ε ν ε γ
κ ε ν τ φ π λ η σ Ι ο ν ε Ι ς ο κ ο ό Ο ν μ έ τ ε ρ ν !J-EV ο ύ ό έ ν τ ί γ α ρ ε χ ε ι τ ι ς η μ ω ν δ
, λ Β ( , Ι ι '"( , - Χ Ε λ ι , ,
υ κ ε α ο ε ν \ ; Π Ο ν σ ι ν ο ε τ ι ν α ω ν Yj μ ε ν τ ο υ ρ ι σ τ ο υ κ κ ι σ ι α υ π IX'J­
'tGG τ ε τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α τ ω ν ι Β ε ο Κ ρ κ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α Ι τ ω ν π ν ε α τ ο φ ό ρ ω ν
Π α τ έ ρ ω ν π α ρ α λ α ο σ α τ ο ς Ι ό Ι ο ι ς τ έ κ ν ο ι ς σ ω τ η ρ ω ό έ σ τ α τ α ε κ λ Ύ ρ ν ό μ Ύ σ ε ν
Ύ ι ό ε τ ω ν π ο λ λ ω ν π ρ ό λ Ύ ψ ι ς ο υ χ Ξ π ω ς λ ό γ ι σ ε ν τ τ σ ν γ α ρ α ν ν τ ο ό ε ι ν ό ν
(*) Π ρ ι Κ Ι Τ α ι π ε ρ Ι τ ω ν π ρ ο λ ι ε γ μ έ ν ω ν τ ο σ π ρ ώ τ ο υ σ υ γ γ ρ α ψ έ ν τ ο ς Π ε ρ Ι υ Υ ε χ ο σ ς
θ ε Ι α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ε ρ γ ο υ (1772), ό π ό Ν ε ο ψ ό τ ο υ τ ο σ Κ α υ σ ο κ α λ υ Ι τ ο υ κ α Ι ε σ έ τ
ι Χ ν ε κ Ο ά τ ο υ Ο ρ α σ χ ι ε τ ι κ ώ ς ι α Ι τ έ ν ti'j σ μ 35 ι ν α φ Θ ρ ό μ ι ε ν
1) Α Τ ι ι μ γ 15., Α Κ Ο Ρ Ι Υ θ γ 16. 2) Έ Ψ ξ σ 6' 20. 3) Α Κ ο ρ ι ν θ γ Ι
11, κ α Ι ι 14, Μ α τ θ ι σ τ 18, Α Π ε τ ρ ο 6. 4) Μ α τ θ ι σ τ 18, Π ρ α ξ ι ε
16, Π α ρ ο ι ι μ θ 1. 5) Α Ε ο ι ν Η γ 9 κ σ λ ι Ό 28, Έ φ ε σ 8' 11, Ι Ι ρ α ξ κ -38,
Ί ω ά ν ν ι α 16, Α Π έ τ ρ ε 1. 6) Α θ ε σ σ ε 11-14, Κ ο λ α σ γ 16, Μ α τ θ
ι η 15, Γ Χ λ σ τ Α Π έ τ Ρ γ 15, Ρ ω μ ι ε 14, Έ Ο ρ ε 12, Α Κ Ο Ρ Ι Υ θ ..tO' 35
t'6' 25. 7) Α Κ ο Ρ θ t,6' 8, Έ ψ ε σ Ο 7, Ρ ω μ ι 6, Α Π ε φ δ 10. 8)
Μ α τ θ Κ ι ε 15. 9) Β Κ ο ρ ι ν θ σ τ 1. 10) Α ρ ι θ .. ι Ά 11) Β Κ ο ρ ι ν θ
6' 17 κ Ι ο .12) Α ό ρ θ ι α 13,. κ α Ι ι ε $', Λ ο υ κ L 2, λ ι σ ,6; Γ α
λ α τ α 8, Α Π ε τ ρ δ 11. 13) Α θ t'O' 27.' 14) Α Κ ο ρ ι ν θ δ 7.
-8­
λ λ λ Ί " , " , , ,
α α χ α ο ε ί ρ ω τ α τ ι ε χ α ν τ ι ι η σ ε ν ι ι ε τ α ρ α σ α ρ ι ι ω ν ι α α ο Χ Ο Ρ Ο ζ
ι ι λ λ ο ν ό ε δ θ ε ο ς τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν μ ω ν ε ι ε τ
Ή ν γ α ρ τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο σ έ χ χ λ η σ ί α χ ι έ χ ά σ τ ν ι ι ε γ α λ ώ ν υ ι ι ο ν σ ύ ν α
ξ ι ν τ ο Έ ς π ι σ τ ο Έ ς π α ρ α τ ί ι ε τ α ι π ν ε υ ι ι α τ ι χ ν τ ο υ ε π ο υ ρ α ν ί ο υ ά ρ τ ο υ τ ρ ά π ε
ζ α ν (15) χ α Ι σ γ χ α λ υ σ α ι ι ε τ α υ ψ Ύ λ υ χ η ρ ύ γ μ α τ ο ς λ έ γ ε ι ε λ ι ε τ ε φ ά γ ε τ ε
, "" ";',, , c (1'6 ) , ι - λ
τ ν ε ι ι ο ν α ρ τ ο ν J χ Ι Ι π ε τ ε ο ι ν ο ν ο ν χ ε χ ε ρ α χ α υ ι ι ι ν , τ α υ τ η ν Ύ τ ω ν π ο ­
Ι , ι , λ , ,
λ ω ν ρ α ί υ ι ι ι α π α ρ α Ι Τ υ ι ι ε ν Ύ ν α Ι Ι η ε γ ω χ α τ α τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς χ α ν ο ν α ς α π ο σ τ ρ ε
, (17) " - , " λ λ ,
φ ι ι ε ν Ύ , ο υ ι ι ε χ ρ ι Τ Ύ ς π α ρ α Ι Τ Ύ σ ε ω ς ε σ Τ Ύ α α χ α ι χ α φ ο υ ς ω ρ ι σ ι ι ε ν ο υ ς
ς ι υ τ ό ς τ ε ε χ α σ τ ο ς τ ω ν π ι σ τ ω ν χ ύ ρ ι ό ς ε σ τ ι (18), π ρ ο σ ό ό ο υ ν ι ι ι ε τ σ α σ α
ε ί ς η τ ο π ο λ υ τ ρ Ι ς τ ο υ ε ν ι α υ τ ο υ τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ά ς Ι υ σ ι α τ ω ν ι ε ι ω ν ι ι υ σ Τ Ρ Ι
ω ν ε ξ έ ό ω χ ε ν ο υ χ ά π ο τ ο υ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ ο υ χ ά π ο τ ω ν Ά π σ τ λ χ ω ν η Σ υ ν ο ό ι
χ ω ν η Π α τ ε ρ χ ω ν Κ α ν ό ν ω ν σ γ γ ρ α ι ι ι ι ά τ ω ν τ ο υ τ ο ά π ό ε χ ν υ σ α ά λ λ α ι ι ά λ
ο ν χ α Ι ύ π ε ν α ν τ ί ω ς τ τ ε Ε υ α γ γ ε λ ί φ χ α Ι τ ο Έ ς Α π ο σ τ ο λ ι χ ο Έ ς χ α Ι Σ υ ν ό χ Έ ς
χ α ν ό σ ι χ α Ι χ α ν ν χ Έ ς Π α τ ρ ά σ ι τ α ά π ο χ α ρ ό Ι α ς α υ τ ς b)C; α ν ε π Ο Ι τ ο γ ρ ά ι ι
'(19)' ,
μ α τ ο ι ε ρ ο ν , ε ρ ε υ γ ο ι ι ε ν η
Τ α ύ τ η ν τ γ α ρ υ ν τ Ύ ν π ι ρ α -tijc; ά λ ό γ ο υ π ρ ο λ Ψ ε ω ς Τ Ω τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο σ
Ε )' " , Ί λ ,
1 χ χ Ύ σ ι π ρ ο σ φ α τ ω ς ε π ε ι σ χ ω ι ι α σ α σ α ν ν Ο Ι Ι Ο ί ε σ ι α ν τ ο υ ο ι ς Ύ Τ Ο π Ο U τ ρ ς
χ α Ι λ έ ι Ρ ν χ Ι ν τ ι ι Ι ι ν χ α Ι -tijc; τ ο υ ρ σ τ υ Έ χ χ λ σ ι ς ά λ λ ο τ ρ α ν ά
ν ά χ ε Έ Ρ Ι ς σ ο ι ε π ί τ ο ι ι ο ς Π Ρ Ι γ ι ι α τ ε ί α γ ρ α φ ι χ ω ς τ ε ι μ χ α Ι χ α ν ν χ ω ς ε ς ε
λ έ γ χ ο υ σ α ι Χ π α ν τ ο τ α υ Τ Ύ σ 'tijc; χ α ι ν ο τ ο ι ι Ι α ς ι ι ε φ Ι χ ω ό ε ς ϋ ψ ω ι ι α χ α Ι ψ α ι ι
μ ώ ό ε ς Ο χ ύ ρ ω ι ι α ο π λ ο ι ς ό υ ν α τ ο Έ ς τ φ θ ε φ χ α ι α φ ε Έ
Δ
,(\ "G" - λ . , C λ
ι ο α υ τ ο ς ι ι α ω ν ε χ τ ο υ ο γ ο υ ω ς τ ο Ι σ χ ε ν ε ν ι ι ε ν ε χ χ η σ
,- '(20) Ί " , ,;' , (21) "
ο υ τ ο υ π α ν τ ο ς . χ α Ί ε ν α ο ε χ α χ α τ ο ι χ ο ν χ α ι ι α σ χ ε ν , χ α τ α Π Ρ Ο
φ α ν Ύ τ ω ν ά π η γ Ρ Ε ι ι έ ν ω ν ε λ έ γ χ ε ν (22), ά λ λ α χ Ι Ι ι ι έ χ ρ α ν ά τ υ ύ π ε ρ ά λ 1]­
G ' , () ( 213 ) , - , ,," , ,
VEtlXC; ι ι α χ ε σ ί α ι , π α ν τ ο ς τ ο υ ο υ ν α ι ι ε ν ο υ τ υ γ χ α ν ε ι χ ι ι τ τ ο ε ι Ύ σ υ χ α
ζ ε ι ν τ ο Έ ς τ ι ύ τ ς τ ω ν σ ι ι π ρ α τ τ ό ν τ ω ν ε σ τ ί (24) χ α λ τ η ν ά λ ι ε ι α ν Π Ρ ό
, , - λ , r' , - " , ι
ο ν τ ω ν ι ι ι ι ι ι τ ο ν τ ο υ ο γ ο υ π α τ ε ρ α ο σ τ ι ς τ ε χ α Π ς τ ε ε ι η π ε ρ ι σ χ ο
λ - λ ' λ λ λ ' Ι ,
π ε ι α α τ ω ν ε γ ο ι ι ε ν ω ν ι ι α ο ν τ ο ε ι ι χ ρ ι ν ε ς χ α ι χ ι ι ν χ α ι χ ρ υ σ ι ο υ ο ι
, () , Ι ' λ - λ
X'f)V π ε π υ ρ ω ι ι ε ν ο υ χ α τ α Ι Ι Ι ν ί Ι ν ω ν τ η ν α γ α Ύ ν ι ι ε ρ ι ο α ε τ ι ε α ι τ ω ν ο γ ω ν
τ ο υ ς ι ι ε ν τ φ θ ε φ σ ε ό π ω σ ο υ ν π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ο ν τ α ς ώ ς ι ε ο ς ό Ύ λ ν ό τ ι έ ν σ τ ε ρ
, Ι , -() λ ι ρ - θ -, , .,
ζ

ν ι ο ι ι ε ν ο ς τ ο υ ς ο ε ο ι α Ύ ί ε ν ε υ α Ό Ε ι α ν τ ο υ .. ε ο σ ε α Π Ο Ι α χ ρ ν ο ν τ ι ς ω ς 0­
λ ε ι Ρ ί υ ς ά π ο τ ρ ο π ι α ζ ό μ ε ν ο ς
15) Η κ ι θ Ά π ο σ τ ό ε ς Ί ω ά Υ Υ σ τ 51. 16 Π ρ ι μ θ 1. 17)
ν α Υ Β Ά ν τ ι ε Ι ς 18) Α Κ Ο Ρ Ι Υ θ ι θ 25. 19) Ή σ α ο 'yj' 19, Ι ε ρ ι δ 14,
ε ζ ε κ ι γ 3, φ ε σ ε 11, Λ ε υ Τ τ ι κ ι θ 17. 20) Α Κ ο ρ ι ν θ ι 29, α κ ω γ
1. 21) Α θ σ σ λ ε 11. 22) Μ α τ θ L'yj' 15, φ ε σ ε Λ ε υ τ τ ι κ ι θ 17. 23)
Σ ε φ χ δ 28, Ί ω λ ι γ 11. 24) α λ μ μ θ 21.
Ι
Ι
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Η Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ
Ti) ε υ λ γ ι τ ο υ π ν ε α ι τ ι κ ο μ ο υ π α ι τ ρ ο ς ά ν έ λ α ν τ ν σ ν ι τ α ς ι ν 'tijc;
ι α ρ ο σ Ύ ς μ ε λ έ Τ Τ ι ς ό ι α π ρ α γ α ι τ ε ο μ έ ν Ύ ς τ ο π ο λ υ ω φ ε λ ε ς 'tijc; σ υ ν ε χ ο υ ς ε ί
λ
' Ψ ( ", , - λ λ '
α ς Μ ε ι τ α Ύ ε ω ς ω ς κ α ι τ ο ν ι τ ρ ο π ο ν π ρ ο ε τ ο ψ α σ ι α ς 'tOU!J-E ο ν τ ο ς ν α ε τ α
λ η π ι σ ι τ ο υ σ ε ι τ ώ ν Ι ε ρ ώ ν Γ ρ α φ ώ ν κ α Ι 'tijc; π α ν σ ε σ τ υ Ό ρ Θ ο ό ό ς ο υ
Π α ρ α ό ό σ ε ω ς
Τ
" λ - ι Α λ ι - ι
Ο π α ρ ο ν α π ο τ ε ε ι σ υ γ χ ρ ο ν ω ς κ α ι π ο ο γ ι α ν ι τ ο υ γ ρ α φ ο ν τ ο ς
( ι λ -, Ι Μ - (' ο ι
ω ς κ α ι τ ι ν ω ν α ο ε φ ω ν ι ε ρ ο μ ο ν α χ ω ν κ α ι ο ν α χ ω ν α π α ν τ ω ν κ α τ η γ Ρ Ύ ε ν
τ ω ν ε π ι κ α τ α φ ρ ν σ ε ι τ ο υ Θ ε σ μ ο υ 'tijc; π ρ ο 'tijc; Θ ε ί α ς ε ι τ α λ Ψ ε ω ς ν Ύ
ι
σ ι τ ε ι α ς
Π
ι ο • λ Β ι 't': - - Ι λ ι Η
oVE') Ύ α Ο Ύ π ρ ο ς ε ν α ρ ι ν Τ Ύ ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς τ α υ τ η ς α ν τ ι ο γ ι α ς
σ υ μ μ ό ρ φ ω σ ι ς μ ω ν π ρ ο ς ι τ ο ν σ κ ο π ο ν 'tijc; τ ε λ έ σ ε ω ς 'tijc; ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ
γ ί α ς τ ι ς τ ε λ ο υ μ έ ν η ι Θ α ε κ Π λ Ύ Ρ ο υ τ α ι !J-cSvov ό ι α 'tijc; σ υ μ μ ε τ ο χ ς
- -" Ι , - θ Ε ι Ω ,/
τ ω ν Π ι σ τ ω ν ε ι ς τ ο υ π ε ρ φ υ ε σ τ α τ ο ν μ υ σ τ η ρ ι ο ν τ η ς ... υ χ α ρ ι σ τ ι α ς ς 0­
μ ω ς τ υ γ χ ν ε ι γ ν ω σ τ ό ν μ ε γ ί σ τ η ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι XAi!J-a!; τ ω ν π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ω ν
Elc; τ ο υ σ τ ρ ι ψ μ ε γ ί σ τ η ώ ς π ρ ο ς τ ν π ο ι κ ι λ ί α ν τ η ς σ υ χ ν ό Τ Ύ τ ο ς π ρ ο σ ε
' ι ,. " - , ι λ
λ ε υ σ ε ω ς μ ε γ ι σ τ η κ α ι ω ς Ί τ ρ ο ς τ η ν Π ο ι κ ι ι α ν τ η ς ρ ο ε Τ Ο Ι α σ ι α ς τ ο υ τ ω ν
'tijc; ς ι ό Τ Ύ τ ο ς τ ε λ ι κ ώ ς α ρ α μ ε ν ο σ Ύ ς γ ν ω σ τ ς μ ό ν ο ν τ ψ τ α κ ρ φ ι α ε Ι
ό ό ι τ ι θ ε ψ ω ν
Κ α Ι σ σ ο ν μ ε ν φ ρ ε Ι ς τ ν Ψ υ χ ι κ ν ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν ι τ ο υ π ι σ τ ο υ E1tt­
κ ρ α τ ε γ ε ν κ ω ς τ α υ τ ό Τ Ύ ς ά ν Τ λ Ψ ε ω ν κ α Ι ε λ λ ε ι ψ ι ς σ η ς ό ι α φ ω ν ί α ς 1ta­
, , ( Β Β ' , - -. λ ' , ι
ρ α ι τ ο ν υ π ο ο ι ο α σ μ ο ν α υ τ η ς totCf ε ν τ ο ι ς α π ο υ σ τ ε ρ ο ι ς α ρ κ ο υ μ ε ν ο ι ς π ε ρ ι σ
σ ό τ ε ρ ο ν ε Ι ς τ ο ό ε τ ε ρ ο ν σ κ έ λ ο ς 'tijc; π ρ ο ε τ ο ψ α σ ί α ς τ ι 'tijc; σ ω μ α τ ι κ ς τ ο ι
α τ η ς ό ι α τ ν ό π ο ί α ν ό υ σ τ υ χ ω ς π ο ι κ ι λ ί α τ ω ν γ ν ω μ ω ν ε ς ι κ ν ε τ α μ έ χ ρ ι
arj!J-Elou λ η ο υ ς ... Β α υ λ ω ν Ι α ς
ι λ ι ι , , λ ι ι
Μ
ι
ι α ν τ ι α υ Τ Ύ ν ο ι π ο ν σ υ γ χ ρ ο ν ο ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν α ν τ ι ο γ ι α ν κ α ι σ υ γ
ο ' λ ι ., Ι λ - ,
κ ρ ο υ σ ν va π α ρ α κ ο ο η σ Ω ο α ν α γ ν ω σ Τ Ί ι ς ε ι ς τ α ς σ ε ι ο α ς τ ο υ α ρ ο ν τ ο ς
, _"" , ι _,
σ ν α φ ο ρ κ ω ς 1tpOC; τ η ν α π α ι τ ο υ μ ε ν η ν σ ω μ Ι Χ Ι Τ κ η ν ρ ο ε τ ο ι μ α σ ι α ν ο υ χ ι τ ω ν α
- , Ι / , ο -, λ λ ι
ρ α ι ω ς κ α ι κ α τ α ό ι α σ Τ Ύ μ α τ α - ε ν τ α α ε π ι κ ρ α τ ε κ α Ι π α ι ν π η ρ η ς τ α υ
, , , λ λ - -" ι
Τ ς κ α ι σ υ μ φ ω ν ι α - α α τ ω ν σ υ Χ ν ω ς η α ο ι ο Ρ ι σ τ ω ς
ι " θ Κ ι ­
ρ ο σ ε ρ χ ο μ ε ν ω ν ε ι ς τ η ν ... Ο ν ω ν ι α ν ι σ τ ω ν
., , ι λ ' ι , - (-, Ι -,
Ο ι η μ ε τ ε ρ ο ι α ν τ ι π α ο ι ο υ μ ο ν ο ν α ρ ν ο υ ν τ α ι Ύ μ ι ν τ ο κ α ι ω μ ι 't'fjC; ε
λ ε υ .{) έ ρ α ς π ρ ο σ ε λ ε σ ε ω ς τ ι τ η ς ο υ ν α μ έ ν ς ε ν Ι α ν ό π τ ε μ ν α
, λ 0- " χ Ι Ι Ι ,
ε π ι τ ε eaV"!J κ α τ α τ ο ρ υ σ ο σ Τ Ο Ι ι κ ο ν κ u Ρ ι ο ν ε Π Ί σ ε τ ο ν π ρ ο σ ι ο ν τ α
ι r - / , λ λ ι 't': ' ι λ λ \'
τ α σ η ς Τ ι μ ε ρ ω ν π α ρ α Τ Τ ι ρ η σ ε ω ς α 1t α α ι χ ς ι υ τ ν α Ι Χ π ο ο ο κ ι
ζ , Ι "- , Ι \' ζ λ
μ ι χ ο υ ν ε ι σ ε τ ι Κ Ι Χ ι τ ο τ η ς σ υ χ ν ο τ ε ρ ι χ ς τ ι α υ Τ Ί ς ε Ι Π 00 ι ο ν τ ε ς π ο ι κ ι ω ς Τ Ύ ν
, Ι - '0- "01 ,., λ '
σ υ μ μ ε Τ Χ Ύ ν ο ι ι χ ο ι ι χ φ ο ρ ω ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ν EVWV Κ Ι Χ ι Evt!J-WV, ο ω ς α
ι " ζ Ι - / Ε / λ λ ' ,
γ ν ω σ ι τ ω ν ε ι ς Ι Τ Τ ι ν ω η ν ο υ μ ο ν ο ν Ι Τ Τ ι ς π ρ ω Τ Ί ς κ κ Ί σ ι ct ct xctt
'tijc; σ υ ν ό λ ο υ μ Τ ι ο τ ς τ η ς Ό ρ ο ό ο ς ί α ς Ε λ ε γ χ ό μ ε ν ο ό ε ό ι α τ ο
α Θ ρ ο ν 'tijc; ε π ι κ λ σ ε ω ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ω ν ά π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι τ ο σ ο υ τ ο ν ν τ ι α
i
-10­
- ", r' , Ρ Ι - - λ , λ '
ρ α σ α κ ω ς κ α α κ ρ τ ω ς ω σ τ ε ν α Ό ε Ό α υ τ α π α ς τ ι ς ι α ν ε υ κ ο ω ς π ε ρ
ι ν α λ η υ ς κ α Ι π ε π λ α ν η μ έ ν ς ό ι ό α χ η ς τ ω ν ώ ς κ α Ι τ η ς ο ν τ ω ς μ
μ ώ ό ο υ ς κ α Ι σ Ί κ ο φ α ν Τ t Χ η ς ε π ι χ ε ι ρ η α τ ο λ Ο γ α ς τ ω ν α
1:" " , , (\. , λ -, , ,
Ε

ι ς ο ε τ ο ε ρ ω τ η μ α "ltO'tJ'ev η τ ο ι α υ τ η π ο ι κ ι ι α γ ν ω ω ν κ α ι ο ι α τ ι α
_ r' , '. , , , , ,
Π α ν τ ω μ ε ν ο τ ι η ε η γ η σ ι ς Ό Τ Ο ε υ ρ ι σ κ ε τ α ι κ α Ι ε Π Ι ι ι ι γ χ α ε τ α ι μ ο ν ο ν ο ι α
τ η ς Ι σ τ ο ρ ι κ η ς π α ρ α κ λ υ σ ε ω ς τ η ς σ τ ά ε ω ζ τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ν α ν τ ι τ ο υ κ α
τ α τ η ν υ λ η ν τ ο υ θ ε ο υ κ α Ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ α ε ί π ο τ ε π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν ο υ
τ ο Τ ς ά ς ο ς Μ υ σ τ α ο υ Δ ε π ν ο τ ο υ Υ ι ο υ τ ο υ θ ε ο υ .
cH ' Ε λ ' , , " , - " λ θ ­
π ρ ω τ η κ κ "tJcrta !J-E τ α ς α γ α π α ς α υ τ η ς κ α ι τ ο ν π ο u π ρ ο ς "" ε ο ν
" • 11" Ο , Μ 11"0 - , , - ,­
ε ρ ω τ α ω ς ο ι υ ρ α ν ι ο υ α ν ν α ε τ ρ ε φ ε σ χ ε ο ο ν κ α η μ ε ρ ν ω ς ο ι Χ υ ι τ ο υ τ α
τ έ κ ν α τ η ς Π α ε ρ χ ο μ έ ν ω ν τ ω ν α Ι ώ ν ω ν ή ρ α ί ω σ ι ς τ η ς Π Ρ σ ε λ ε ύ σ ε ω ς έ γ έ
ν ε τ ο α ί σ η τ ο τ έ ρ α μ ά λ σ τ α μ ε τ α τ η ν τ Ύ ς α σ λ ε υ ύ σ η ς π τ ω σ ι ν (1453),
ο - , , ", , , Τ '" λ λ ' , λ
κ ο ρ υ φ ω ε σ α ε ι ς ι τ ο υ ς μ ε τ α υ τ η ν α ι ω ν α ς α α τ α π ο α κ α ι Π Ο Ι Ι α
, ,λ Ι • '0 ο ζ λ ' λ '
υ χ ρ ο τ η ς π ι σ τ ε ω ς κ α ι ε υ α Ό ε ι α ς ο μ υ γ ο ς φ ι ο ι τ η ς κ α ι φ α υ 0­
Ψ
ι λ 1:'" λ λ Θ - , ,
τ η ς Ό ι ο υ Π ο ι κ ι "tJ α π α ι ο ε υ σ ι α Ι α ι ψ ο ς ο γ ο υ "" ε ο υ μ ε τ α ς σ υ μ π α ρ ο μ α ρ
τ ο ύ σ α ς ν ι τ π ν ε υ μ α ι τ ι κ α ς π ρ λ Ψ ε ς κ α Ι δ τ ω ν π α ω ν τ φ ο σ ω π ι ο ς
., ., 11' , λ r' (,',λ .0 ' ,
ε κ α σ τ ο υ ε σ μ ο ς ο ε σ μ ο ς κ α π ο ε μ ο ς ι ο α ι τ α τ α ο μ ω ς ο π α σ η ς α η ι α ς κ α
ε ί ι ε ρ γ ε τ ι κ η ς ό ι α τ ο ν ν ρ ω π ο ν ό ό ο υ π ο λ έ μ ι ο ς κ α Ι ο ι α σ τ ρ ο φ ε υ ς Δ ι ά λ ς '
, π α τ σ α ς ο ό τ ο ς Π ρ ο α Ι ώ ν ω ν τ ο τ ο υ Θ ε ο υ «bacrtltxov ο η μ Ι ρ γ η μ α
κ α Ι ό ι α ρ ώ σ ε ω ς π ο ν Ύ ρ α ς Χ π σ τ σ α ς τ Ύ ς έ ν Π α ρ α ό ε ί σ φ τ ρ υ φ Ύ ς ι τ ν
έ ν τ ο λ η ν ι τ ο π λ ά σ α ν τ ο ς : ο ύ φ ά γ ε σ ε α π α ύ τ ο υ ... ν α μ η ά π ο ά ν η τ ε
α ύ τ ο ς ν υ ν π ρ ο σ π α Θ ε Έ ο ι α Π ο ι κ ί λ ω ν μ έ σ ω ν κ α Ι σ λ ο ή μ α τ ι μ ό ν Ο Υ ε ύ λ α ε ι ω ν
ν ά π σ τ σ Ί ι τ ο υ τ ο ν τ η ς α ν ά τ ο υ τ ρ υ φ η ς ε π Θ ε ι τ ή σ ε ι κ α Ι π ά λ ι ν τ ς
Κ υ ρ ι α κ η ς έ ν ι τ ο λ η ς έ α ν μ η φ ά γ Ύ τ ε τ η ν σ ά ρ κ α τ ο υ Υ ι ο υ τ ο υ Χ ψ ρ ώ π υ
κ α Ι π ί η τ ε α ύ τ ο υ τ ο α Ι μ α ο ύ κ ε χ ε τ ε ζ ω η ν ε ν έ α υ τ ο Έ ς .
Π ρ Ι ν ό ι α κ ο σ ί ω ν ά κ ρ ι ω ς ε τ ω ν ά π ο τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν ν Ρ ε ν ά ρ ε τ ο ς κ α Ι
σ ο φ ο ς ά π ω Ο ύ ρ ε τ ο Τ ν τ η ς ε π χ Ύ ς τ ο υ α τ ρ ι σ ε π ά ρ α τ ο ν σ ν ή ε α ν Τ ε Ι ς η
Τ ο ν Ι ζ ο μ ε ν τ ο σ τ ο ο η κ α ε κ τ ω ν π ρ ο λ ε γ ο μ έ ν ω ν ο ι ό Τ ε ί ν α ι Α Π Ι Σ Τ Ε Τ Τ Ο Σ
-(, Σ Τ Γ Χ Τ Σ Ι Σ π ά ν τ ω ν τ ω ν κ α θ ή μ ω Υ σ γ ρ α Ψ Υ τ ω Υ ο Τ Υ ε ς Μ Η Δ Τ Ν Α Μ Ε Ν Ο Ι (;)
ν α δ Χ κ ρ ε υ ν κ α κ λ ω ς ε ν ν ο ή σ ο ν τ ο π ε ρ ν ε χ ο ς θ ε α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ ή ρ γ μ α Τ Ύ ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ό π ο τ ω ν π ρ ο λ ή ψ ε ω ν κ ε θ ω ν γ μ ε ώ σ ε ί ε λ ε ό θ ε ρ δ έ σ μ ι ο ι
α π α ι τ ο σ ν ο π ω ς έ φ ρ μ Ι ζ η τ α α δ τ η (ijtOL υ ν ε ς θ Μ ε τ ά λ η ψ ς ι μ 6 ν ο Υ Κ α τ π ι
ν η τ ε Ι α ς ώ σ μ έ ν ω ή μ ε ω ν γ ν ο ο σ ν τ ε ς τ η ν Σ λ ο ρ ο τ ρ α γ ι κ η ν α ν τ Υ ο ι μ Ι Υ τ ω ν λ ό γ ω ν τ ω ν
ε φ δ σ Ο Υ 'tuxov ε ψ α ρ μ ο γ Ύ τ α ό τ η ς η σ τ ε ί α ς δ ρ σ Τ κ ω ς Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Ε Ι τ ν έ ψ α ρ μ Ο Ύ ή ν
Τ Ύ ς σ u ν ε Χ q U ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ς ...
. Κ α ί έ ν ψ έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς τ ο ν ί ζ ο μ ε ν Ο Τ 1) ν Ύ σ τ ε Ι α τ η ν δ π ο Ι α ν π α ι τ ο σ ν ν α Τ
κ α ί Ε Π Ι Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι ν α ε ψ α ρ μ ό ζ η τ μ π ο τ ο ύ ς Ρ α ω ς : π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο ς ε κ ε ί
'iOL, α α φ ρ Ό ν τ ε ς τ ε λ ε ί ω ς Ο α τ ή ν ί σ χ υ ρ α ν κ α ι σ ά ψ Ύ τ α ό Τ Ύ ν ι ε Κ Ρ Ι ν η σ κ α ί μ ε Τ α
π ά σ Ύ ς α ν ε ι λ ι κ ρ ι ν ε Ι α ς π λ ι τ ε υ μ ι ε μ ε τ α Ψ έ Ρ ο UΥ . τ ο ύ ς α α ψ ε ρ α μ έ ν ο ς ε ι ς τ ο ύ ς
uuVEXW; μ ε τ λ ψ ά ν Ο Υ τ ς λ ό γ ο υ ς ή μ ω ν ε Ι ς τ ο ύ ς κ α τ χ α ρ α α Ο Χ σ τ ή μ ι α τ α π ρ ο σ ε ρ χ ο
μ έ ν ο υ ς ε ί ς τ ο σ τ ή ρ ν μ ε μ ν α κ σ κ Ο π ο Υ τ η ν Ο η μ Ο Ρ γ Ι α σ υ γ χ ό σ ω ς κ ί τ Ύ ς
ε ν σ υ ε Χ ε Ι χ λ κ ε ό σ ε ω ς έ π ι ε ψ η ι τ ω ν κ α θ μ ω ν ι ό ς δ ή θ ε ν α ν α τ ρ ο π έ ω ν τ ο υ ε ω
τ ά τ ο υ μ Τ Ύ ς ν η σ τ ε Ι α ς Ο ό ο έ π ο τ ε λ λ Ο Ό ε π ρ λ η Φ ς τ ό π ά θ ο ς 1j δ σ κ η σ ο ψ Ι α κ α
ή ά μ ά θ ε ι α δ ε ν α π ε τ έ λ ε σ α ν μ έ τ ω π ο ν τ σ ο Ο τ ο ν ρ ρ α γ έ ς κ α ί σ υ μ φ ω ν Ο Υ μ ε τ α τ ο σ ...
Ά τ ι κ ε μ έ υ ι fu; θ ο ω μ ε ν ε Υ π λ ι τ ε ι κ α τ τ Ύ ν α ά π τ υ ξ τ η ς π α ρ ο ό σ η ς μ ε λ έ τ η ς
-11­
τ ς τ ο υ ε ν ι α υ τ ο υ μ ε τ α Α ι φ ά ν ε ι ν Σ μ ε ν τ ω ν ω ν ε λ τ ι ω Θ έ ν τ ω ν κ α τ α
π ο λ ύ ό ι ά τ ρ ύ τ ω ν ά γ ώ ν ω ν κ α Ι Θ υ σ ι ω ν ό σ Ι ω ν ά ν ό ω ν τ ο ϋ ε υ η μ ω ν τ ό π ο υ
κ α Ι ά λ ι ν ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ε π κ ά τ ε α ά ν τ ι π ν ε υ μ α Τ Κ ν i-Dwv κ α π ρ ο λ Ψ ε ω ν X(l­
μ π τ π λ Θ ο ς π ο λ υ τ ω ν ε σ ε ύ ν τ ν μ ο ν χ ω ν X(ll λ X(ll' μ ά λ
qtt(l ε ν τ ό π φ ά γ Ι φ jt(ll' Ι ε ρ φ ε ν τ ό π φ μ υ σ τ ι κ φ jt(ll' tti]c; Θ ε μ τ ρ ς κ λ ρ φ
ε π ι Θ υ μ ο υ ν τ ε ς ν α ά σ χ ο λ Θ ω ε ν μ ε τ η ν jt(ll' μ ό ν ο ν τ ο υ
' , ()' Β λ λ - , (\ rr
Μ υ σ Τ Ύ Ρ υ τ ο υ τ ο υ Ύ X(lttEO(l ο μ ε ν 'lt(lcr(l') π ρ ο σ π ε ν ο π ω ς κ α
λ
ψ 1;" - " " , " - (
υ ω μ ε ν CH(l τ ο υ 'lt(lPOvttOC; ε π ι τ α κ τ α ς aV(lYX(lC; ο υ μ ο ν ο ν 'tYjC; γ ρ ε ι τ ι
- λ λ λ , λ () " Ρ ,-, .
κ η ς π ο ι τ ε ι α ς α (l X(lt π Ύ υ υ ς ε ι σ ε τ ε υ σ ε ο ο υ ν τ ω ν ε ν τ φ κ ο σ μ φ π ι
σ τ ω ν β μ φ ο τ έ ρ ω ν ά γ ο μ έ ν ω ν ά κ ο υ σ Ι ω ς jt(ll' OtOVEI' ό υ ν σ τ κ ω ς ύ π ο τ υ
- " λ ' , " , π Ι - Ο (\
Π Κ ω ν X(lt τ υ π ω ν ο ω ς ε ν ν τ ι ω ν π ς 'tYjV γ ν Ύ σ Ι ν Ρ ο ο σ ι ν Τ Ύ ς Ρ υ Ο
ό ξ ο υ Έ κ κ λ Ύ σ ς
Μ ό ν ο ν ό ι α tti]c; π ο σ ε κ τ ι κ ς τ ο υ Π ρ ό ν τ ο ς μ ε λ έ Τ Ύ ς Θ α ά ν τ ι λ φ Θ δ
, " , " " , , λ ' Ι ,
γ Π Ύ Τ Ο ς ν α γ ν ω σ Τ Ύ ς Ottt Yj μ Ύ ε υ Χ ρ σ Τ Ι Κ Χ ν τ ι ο γ Ι ο υ ο ε ν τ ο
, - " λ ",λ λ -, , λ
ε π υ σ ι μ ε ς η ε π τ ο μ ε ρ ε Ι κ ο ν Π ε ι ε χ ε ι α aqIOpq. ε ι ς xatt(l xuptO ε ι α ν
_G ' " , ζ - " Β e ' , " λ (\' ,
ν ε μ α Ouqtac; X(lt ω Ύ ς ε α ν ο ε ο α ι ω ς μ Τ Ι Ύ α YjVYJc; Χ σ Τ Ι ν α
π ο λ ι τ ε crUvtd'ttq. OrJcrtq. τ ν Π λ έ ο ν υ γ ι σ ρ ξ ι α κ η ν Θ ε ώ Ύ σ ι ν κ α Ι ά ξ ι ο π ο
- Ι ' e ' " , Ι (\' λ Ί ,
η σ ι ν τ ο υ α ν ν ρ ω Π ν ο υ ο ι ο υ ο σ τ ι ς α ε ι π ο τ ε va « μ π ρ υ ν ε Τ Ι Κ Ι Κ υ φ ε τ α
ό α Τ ς Ο ε σ π ο τ α ς ς ε ν α ς X(ll' ά Θ α ν ά τ ο υ Τ Ρ π έ ζ ς τ ν ό π ο ν ά φ ό ν ω ς
X(ll' σ υ ν ε χ ω ς Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι μ ί ν η α π ε φ ο ς ά γ ά Π Ύ X(ll' quyxattcft)aqtc; τ ο υ Θ ε ο υ !
Έ ν φ τ ο π ε ρ ε χ ό μ ε ν ό ν τ υ γ χ ά ν ε ι γ ε ν ι κ ο υ ε ν ό ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς ώ ς ε χ ο ν τ ο ς σ
μ σ ν σ χ έ σ ν μ ε τ ν Ύ μ τ ά τ ο υ ε ν τ ο ύ τ ο ι ς α φ Ο Ρ
Ι Ι ι τ έ ω ς ε Ι ς α φ ε ρ ω μ έ ν α ς ψ υ χ ά ς ό π ο Ι α ι ω ν MoV(lXWV X(ll' Μ ο ν ζ ο υ σ ω ν
" , Ι λ " Κ , , Α - Κ ;'
ο υ ν α μ ε ν ω ν α ο ο σ ε ν ο α φ υ ρ ι ο υ ε ν τ ο π φ aytq> υ τ ο υ α ι ε ν α ι π ο
λ υ γ ν ω σ τ ο ν ό π ο Ι ο ς μ ό χ ο ς κ α Ι t)ta α π α ι τ ε ί τ α ι ό α τ ν α π ό Κ Τ Ύ σ ι ν τ ε σ ς
, Ι λ ' , , , -,- Ί " λ ' ('
τ α υ Τ Ύ ς α ο ο ε σ χ ι α ς ε ν μ ε σ φ ε α ο σ τ φ α ι ω ν ι ι ς ο μ ω ς π α tv, τ π ς υ π α
χ ε ι α ν ώ τ ε ρ ο ς κ α Ι α π τ ε λ ε σ μ α τ α ώ τ ε ς π ς Κ τ α Π ο λ έ μ σ ν τ ο υ φ ν
μ α τ ο ς τ ο υ κ ό σ μ ο υ κ α Ι ε Ι ό κ ς τ ο υ α ι ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ α π ο Τ ν AEtttOtJpytxYjv ζ ω
ί λ α τ ρ ε Ι α ν τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α ε Ί ό ω Α μ ε τ ν ι τ ε ρ χ σ τ Ι α ν Π Ρ Ο ε λ κ υ σ τ ι κ
.' 1;" λ λ ( λ λ ζ Ί - Β ( -, ,
'twv ο υ ν α μ ν α α xat Yj π ο α ι Yj α (l ο ν ε ι α τ ο υ Yj σ υ μ μ χ ο υ σ α α ε π Ο
., . " (.. .1 _ , , , " "
τ ε π ς τ ο ε ν Ύ μ ν φ ρ ο ν μ α Τ Ύ ς σ α κ ς μ ο ν ο ν Etc; Τ Ί ν ε υ Χ ρ ι σ Τ Ι Κ Ί ν σ υ
α ζ ι ν ό ό ν ν τ α ν α ε υ ρ ο υ ν τ ο ν Ι σ χ υ ρ ό ν Τ ι ν α ν τ ί π α λ ο ν τ ο ν ό υ ν α μ α ό ν τ ω ν κ α
α λ υ τ Ι ν Κ α ι ώ ε π ι τ υ χ ω ς σ η μ ε ι ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς Σ έ ρ ο ς ε ο λ ό γ ο ς τ ο ν κ ό
, • Θ " Δ - λ ' ,- ι
σ μ ο ν μ ο ν ο ν ο ... ε ο ς ο υ ν α τ α ι ν α ν ι κ η σ Ω ι α Τ Τ ι ς α τ ρ ε ι α ς κ α ι Τ Ί ς μ ε τ α ν ο ι α ς
6 avi).pw1tOC; α π ο κ τ τ ν ό ύ ν α μ ν τ ο υ Θ ε ο υ τ ο ν ν ο υ ν τ ο υ Χ ρ σ τ ο υ τ ο κ α Θ ο
λ χ ν φ ό ν η μ α κ α Ι τ ο Θ ς τ ς Έ κ κ λ η σ ς Ν Ι Ε α υ τ ο μ ό ν ο ν ν ι κ σ τ ι χ ι ό 'ltOVYj­
, (' ,., Α 1;" , Ί Ι 1;"
ς κ ο σ ο ς κ α ι Yj σ α ρ κ α υ τ ο ι σ χ υ ε ι ο ι α κ α υ ε χ ρ σ τ ι α ν ν Ι Ο Ι ι τ ε ρ ω ς ο ε
ό α τ ο ν Μ ο ν α χ ό ν
Ε
' " Λ ι '" λ \ Λ ι Γ ' " λ ­
ι ς α υ τ ο ν τ ο ν lIlOvaxO') Ί μ 1.0'1 't01JC; ο ν α χ ο υ ς τ ο υ ς ά ο τ ε ο υ ν τ α ς
'.
β Έ ν ν ο ο υ μ ε Υ κ υ ρ ω ς τ ο ς δ ε λ ψ ο ς ή μ α Υ Π α λ α μ ε λ γ τ α ς π σ τ ό ς ο Ε
ό π ο Ι ο ι κ υ ρ λ ε κ τ κ ώ ς υ α τ ε ό τ α ό π ο τ κ α ν ν Κ ώ έ ώ ν .mt έ θ Ι μ ω ν ν ά ψ ρ
κ ώ ς π ρ ο ς τ ο π ρ ο κ ε μ ε Υ Ο Υ θ έ μ ά ς Β α ϊ ο ω μ ε ν π λ τ ό τ ε ρ ο ν π ε ρ α τ έ ρ ω . ,
-'" 12­
τ η ν έ κ λ ε κ τ η ν σ τ ρ α τ ε α ν τ ο υ ο υ ρ α ν ί ο υ α σ λ έ ω ς ε ν μ έ σ φ γ ε ν ε ά ς σ κ λ ά ζ
κ α Ι ί ό ί α τ ο ι ς ν έ ο ι ς ε ξ α υ τ ω ν κ α Ι ό η τ ο Έ ς Α γ ι ο ρ ε ί τ α ι ι ά φ ι ε Ρ ο uτ α ι
τ Ο 'ItIXFb'J κ α τ α ε ε ύ τ ε ρ ο ν λ ό γ ο ν ϊ τ ν ε ς ν έ ο ι ( γ α π ο τ ε λ ο υ ν κ α Ι τ η ν ε λ π ί ό α
έ ν ο ς κ α λ λ ι τ έ ρ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ ο ν α ν ε ρ ι κ ο ε ν λ λ ά ι Μ ο
, ,
'Jax ι σ μ ο ν
Κ α τ α τ η ν σ ύ ν τ α ξ ι ν τ ς Ι Α π ο Α ο γ t α ς π ρ σ ε π α
, , , - '/?' ,- Α ,
ν ν α σ υ ν ο υ α σ ω μ ε ν τ ε π ι σ τ η ο ν ι κ ω ς α κ ρ ι ο ε ς μ ε τ α Τ ς α π ο τ η τ ο ς α
π ο λ έ π ο ν τ ε ς κ υ ρ ί ω ς Elc; τ η ν κ ά λ υ ψ ι ν τ ω ν υ π α ρ χ ο υ σ ω ν π ρ α κ τ ι κ ω ν ά ν α γ κ ω ν
, " , ο " ζ λ - Α
α ο υ χ ι ε ι ς ε ω ρ η τ ι κ α ς ε κ η Τ σ ε ι ς κ α ι σ χ ο α σ Τ Ι Κ Ο Τ τ α ς π ρ α γ μ α ι α ν
'0, , 11" " " , , , , ,-, - ( ­
α ν τ ι π α ε ς κ α ι ο ι α τ ο ν ε ι σ ε η τ ο κ α τ ε π ι γ ν ω σ ν π σ τ ν 'tYJC; ε Π Ο Ι ς μ
() , , , , ", , '1:: 11" ''':''
ι τ ,. σ ε π α Ί Ί ί σ α μ ε ν ε π σ ς π α σ ι ο υ ν α μ ε ι ν α π ο φ υ γ ω μ ε ν α ν α π τ υ ε ς ι ο ι ω ν
, ,- C , ", , " , λ ,
Κ ί σ ε ω ν κ α ι τ η ς μ ε τ ε ρ α ς ι ι α ν ι α ς κ υ η μ α τ ω ν τ α π α ν τ α α ν Τ σ α ν τ ε ς ε κ
τ ο υ ά λ α τ ο ί ε ρ ο υ ε ι ε α σ κ α λ ε ί ο υ τ ς π α ν τ ί μ ο υ Ό ρ ό ξ ί α ς
Υ π ά ρ χ ο ν τ ε ς έ ρ α σ τ α Ι τ ο υ ε υ γ ε ν ο υ ς κ α Ι έ κ ζ Ύ Τ Τ Ι Κ Ο τ η ς ά λ Ύ ι ε ί α ς ε ι α
λ
()" λ , ( , (-,', , , , .,'
ι γ υ ι α π σ τ ε ε σ Ύ μ ε γ ι σ Τ Ί ί ν κ α ν Ο Π Ο Ι σ ν Ύ μ ω ν ε α ν τ ο π α ρ ο ν γ ι ν Ύ α ι τ α
μ ι ά ς ε υ ρ υ τ έ ρ α ς Ε ξ ε τ ά σ ε ω ς κ α Ι σ ζ τ σ ε ω ς ε π ι κ α ν ο ν ι κ ω ν έ ν ν ο ε Έ τ α ι π ά ν
/? Ο 11" (-, " , λ - '.G" rf
τ ο τ ε ο α σ ε ω ν κ α ο σ ο ν ο ι μ α ς τ ο π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν ο ν τ ο υ α π ο τ ε ε ι κ α ι ι α α
π σ τ ε λ Ω τ η ν π ε μ π τ ο υ σ ί α ν μ ι ά ς ο ν τ ω ς Λ ε ι τ υ ρ γ α ι ς ά ν α γ ε ν ν σ ε ω ς
Η ν α φ ο ρ γ ε γ ο ν ό τ ω ν κ α Ι σ υ ν α φ ω ν ό ν ο μ ά τ ω ν ε ν ι τ ψ π α ρ ό ν τ ι ε έ ν a­
λ " ,,, " ο , λ λ ( " - (
ϊ Ο ο ε π ε ι ε ι ς π ρ ο σ ω π ι κ ο ν τ "fJ μ Κ Ρ Ί α ρ ε ς π α ο ς α Ύ α ν α γ Κ Υ 'tYJC; ι σ τ ο
ρ ι κ η ς ά ν α ε π λ ώ σ ε ω ς τ ο υ μ α κ ρ α ν κ α Ι ε γ γ υ ς π α ρ ε λ ι ό ν τ ο ς ώ ε γ η σ ε ν μ ά ς
ά φ ε ύ κ τ ω ς ε ι ς τ ο υ τ ο Ο ί ν τ κ ε ί ε ν η μ Έ ν 1)& π α ρ α μ έ ν ο υ ν π ά ν τ τ ε ά γ α Π τ ί
, Κ ")' Ο " λ r' Ο Ο - ,
κ α τ α Τ ν ε ν τ ο \YJV. υ ο ο ω ς ο μ ω ς ο α α ι ο μ ε α ν α α ν ε χ ω μ ε ν κ α ι
, rl Ι 11' , - Ε λ τ Ι ι 1::
σ ι ω Π σ ω μ ε ν ο ι ο τ ι π α ρ α τ η ν Ι τ η ς χ κ Ύ σ ι α ς ο υ τ ο ι ι ε χ Ύ ρ υ α ν
tlc; brXpOC; τ η ς ά λ η ε α ς κ α Ι τ η ς ό ρ ο ε ό ξ ο υ η μ ω ν σ ν ε ό σ ε ω ς
Α (- 11" λ , ,
Π ε ρ α ι ν ο ν τ ε ς τ α π ρ ο ε γ ο μ ε ν α Ύ μ ω ν ο ι α 't'IJC; τ ε α η ς π ρ ο τ α σ ε ω ς τ η ν
(,.1 Ο , (- Α λ ' Α ι
ο π ο ι α ν ε ι χ ο μ ε ν π α ρ α ε σ ε ι κ α ι ε ν τ ι π ρ ω Τ Ί Ί μ ω ν π ο γ ι - ν α ι ρ ε σ ε ι
κ α τ α Π ά σ χ α τ ο υ 1970, ε π α ν α λ α μ ν ο μ ε ν τ α ύ τ η ν α υ τ ο υ σ ί α ν xctl ε ν τ ι α
Η π α Ρ ο σ α κ κ λ ο φ ο ρ ε ο υ χ ι μ ε τ ν έ π υ μ ί α ν ε κ α ώ σ ε ω ς η μ ν ύ π ο
, ,λ λ ,1:: ( - , , , λ ' Ο Ο ι
1t α ν τ ω ν α ε ι ε ρ ο υ π ρ ο ς 't"fJ') α 1] V' t α ν ι ε κ α κ ο ν ι τ ο ς
ι μ τ ω ν Ι ε ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Κ α ν ό ν ω ν υ π ε ρ τ α ο π ι κ α ε ι ι μ α
• '" - Ο λ 11' λ Ί ζ " 11'
E.q: ο σ ο ν τ α υ τ α 1]ve: ο ν ο ι α τ ε ε ι ε ν α ν τ ι ε σ ε ι π ρ ο ς Τ ν W"fJV κ α ι 't"fJV ο ι
c

α σ κ α
λ '
ι α ν
- CA'
γ ι ω ν
Π '
ι τ ω ν α τ ε ρ ω ν
Έ γ ρ α φ α ν ε ν τ ϋ ί ε ρ κ α ι σ ε β α σ μ ί Σ κ ή τ υ τ ή ς Θ ε α π ρ ο μ ή τ ο ρ ο ς Ά γ ί α ς Ά ν
ν η ς τ η ς έ ν τ φ Ά γ ι υ ν ύ μ ψ Ό ρ ε ι τ ο ύ Ά θ ω ν ο ς έ ν ε τ ε ι σ ω τ η ρ Ζ ψ 1972.
θ Μ Α
γ Τ ο ν Ι ζ ο μ ε ν Ι δ ι σ ι τ έ ρ ω ς τ Υ ι ν σ μ λ ν τ ω ν ν έ ω ν ο ι ά τ ό μ έ λ λ ο ν τ ο υ Έ λ
λ σ Ο Ι Χ ι ο υ ν σ χ σ μ ι υ έ ς σ σ ν ε α Ι ω ς ή θ ε λ ο ν ν σ π τ χ θ ή ί Ό α ρ ά δ ι ε ξ ό δ ο υ ς ό Ο ά ι τ ω
δ ι σ υ γ ω Υ κ σ π ο σ μ ω ν θ σ ρ σ α τ ε ς ε κ τ ή ς σ υ Ύ χ ρ ό Υ Ο σ τ σ ε ω ς τ ο ι τ ω ν ν α ν η τ ς
π α ν α φ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο Κ μ ι ε ν ι ο μ ο υ κ α θ ό σ ο ν Ο Ι Ν Ε Ο Ι κ υ ρ Ι ω ς σ ή μ ι ε ρ ο ν π ρ ω Υ ω ν ι σ τ ο ν
τ ή ς ν θ ε ν ω Τ Ι Κ ς ά τ ι ρ σ ε ω ς ς ν α τ α Ι τ ι ς ν ά Υ τ ι λ η ψ θ Ί κ α Ι κ μ ι α ς μ ό ν ο ν ε π ι
σ κ έ ψ ε ω ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν Σ κ η τ ω ν κ α Ι Μ ο ν ω ν τ ο σ γ ε ρ σ ρ ο σ Α θ ω ν ο ς
------- --
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ 1772 .. /. . . σ ε λ 7
Ι Ι Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Η Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ . » 9
Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν .... .... . ... » 13
Β Ρ Α Χ Υ Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι .... .. » 16
Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α Σ ύ σ τ ι σ ι ς τ ο ϊ Μ σ τ ρ ί ο τ η ς Θ ε ί ι ς Ε ό
χ α ρ ι σ τ ί α ς κ α ι τ ρ ι ς ι ς τ ς , ρ χ ι ί α ς
Ε χ χ λ Ύ σ ί ι χ ς ••.• •••• •••• •••• •• » 17
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β Ι cH ί ω σ ι ς τ ο ϊ Μ σ τ ρ ί ο τ α ρ α τ φ ν ι
,.., " 11' ,.., , cA ι " Ο
χ ι σ μ φ κ α ι ε ι ο ι κ ω ς ε ν γ ι φ ρ ε ι .. » 25
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ Ό Τ Ο κ ί ν μ ι τ ω ν λ λ υ ά ω ν κ α ι τ α Ι τ α
,.., ι ι
Τ ς γ ε ν ε σ ε ω ς τ ο υ .... .... .... •. » 39
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ό α τ ε ι ν σ τ ν Θ ρ ε ς α ν α ζ ω τ υ ρ ώ σ ε ω ς τ ς
κ α λ λ ί σ Τ ς σ ν Ι ε Ι α ς .... •... . .. » 44
Ε Ι cH ι , ι
Κ Ε Φ Α
Α Ι Ο Ν
σ υ γ χ ρ ο ν ο ς σ υ γ κ ρ ο υ σ ι ς ... » 52 .l. τ ν ε μ α τ Κ
Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α Ά φ ο ρ ι ζ ε ι Έ κ κ λ σ ί α τ ο υ ς ν τ ι ς έ ν 'ti)
() ι Λ ι " λ e ι
ν ε ι ε ι τ υ ρ γ ι Κ Ι ι μ μ ε τ ι α μ ι ν ν
ι τ ζ .... .... .... .... .... .. » 83
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β Ά φ ο ρ ί ζ ε ι Έ κ κ λ σ ί α μ ό ν ο ν τ ο υ ς έ ν τ η
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η Σ υ ν ά ξ ε ι τ ς Κ ρ ι κ ς ο ν
" λ Ρ ι
τ ι ς κ α ι μ Υ μ ε τ α α μ ο α ν ο ν τ α ς Υ τ ρ ι τ τ ε ι
τ ο σ τ ο κ α ι ο ι α τ ι σ α ν Λ ε τ ο ρ γ ί ι ν α ό τ ς » 99
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ Ι Ό τ α ν τ λ ε ο ν τ η τ ο σ ε κ κ λ η σ ά σ μ τ ς
ο ε ν μ ε τ ι λ α μ ά ν η 1] έ ξ ι λ α σ τ ρ ι ς υ σ Ι ι
, 1:: Ι
ι τ
λ λ
υ σ ι
- -
ι ι ι ν •••• •• » 117 ι τ η ε ι υ τ η ς
-14­
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ό Α Ι Ό ρ Θ ό ό ξ Ο μ ο λ ο γ ί α ι τ ο υ υ atw­
" " ,(, Κ
ν ο ς μ ο ν τ ω ς τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς α
ν ό ν α ς θ Ά π σ τ λ κ ν κ α Ι Β Ά ν τ ι ο
, ) r' '()' , , ,
χ ε ι α ς , ω σ τ ε 'V'Eaouv ε ι ς ψ η ν α Τ Ο τ ο ς
ι ύ ν »--; •. ,..' .•. •••. •... » 131
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε τ α ε ν τ φ ε ρ γ φ « Π ε ρ Ι τ ς σ υ ν ε χ ο υ ς Θ ε ί
α ς ε τ α λ Ψ ε ω ς π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α α π ο τ ε
π ρ ο τ ρ ο π α ς .κ α Ι έ μ φ ά σ ε ι ς τ ω ν σ υ γ
, ", ζ ,
γ ρ φ ε ω ν Ύ ε κ φ ρ α υ ν Τ Ύ ν κ α ν ν Ι Κ Ύ ν »
φ ω ν ν τ ς Έ κ κ λ σ ί α ς .... .... .. » 141
Ι Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Σ Τ Π ρ ο Κ έ ι μ ε ν ο υ ό π ι σ τ ο ς ν α μ τ α λ τ ν ·
,( - , , λ
'Κ υ ρ ι α Ύ ν υ π ο χ ρ ε ο υ τ α ι ε ι ς Ύ ν α ν ε α ι ο ν
ό ί α ι τ α ν τ ο υ Σ α ά τ ο .... .... .. » 151
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ δ π σ τ ο ς ν α π ρ σ έ λ Ύ ε ς τ α
" Μ (,
α χ ρ α ν τ α υ σ Τ Ύ ρ α ε ν ι α ν Ύ π τ ε Ύ μ ε ρ
π ο ί α ν ν σ τ ε ί α ν ό ι ό ά σ κ ε τ α ι U1tO Τ Ύ ς Έ κ
κ λ Ύ σ ί α ς ο π ω ς Τ Ύ ρ σ Ύ Π Ρ Ύ γ υ μ έ ν ω ς ;. » 165
ι
Ί
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η ο σ υ ν ε χ ω ς κ α Ι α ό ι ο ρ ί σ τ ω ς ρ ο σ ε ρ χ ό μ ε
ν ο ς ε Ι ς τ ν Θ ε ι α ν ν ω ν ί α ν ύ π ο χ ρ ε ο υ τ α ι
έ τ έ ρ α ς τ ν ς ν Ύ σ τ ε ι α ς τ ω ν ύ π ο τ ς
Έ κ κ λ Ύ σ ί Ι ς ν ε ν μ ι ε τ μ έ ν ω ν κ α Ι τ ς
« ε υ χ α ρ ι σ τ ι α κ Ύ ς τ ο ι α ύ Τ ς » 177
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν . θ ο ο ρ ο ς α κ ρ α κ σ μ ό ς ε χ ε ι ι έ σ ι ν τ ι
, ,., Ι _ _ ι Ι
ν α μ ε τ η ν κ α Τ γ ο ρ ι α ν τ ω ν π σ τ ω ν ο ι τ ι
ν ε ς μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν σ υ ν ε χ ω ς έ φ α ρ μ ό ζ ο ν
, , , ,
't"IJV κ α α .. » 203 τ ε ς υ ν α μ ν ν σ τ ε α ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ο ι ο α σ κ α
τ η ς Έ κ κ λ Ύ σ ί α ς σ τ ό ς τ ι ς μ ε τ λ α μ ά
ν Ύ σ υ ν ε χ ω ς ε ν φ τ ι ν ε ς κ α Ι 1tOAAOl τ ω ν
έ κ κ λ Ύ σ α ζ μ έ ν ω ν σ κ α ν ό α λ ί ζ ν τ α ό ι α
τ ο υ τ ο λ ό γ φ α γ ν ο ί α ς έ π ι κ ρ α τ υ ν τ ς α ν
τ ι έ τ υ ε Θ ο υ ς π ρ έ π ε ι ο δ τ ο ς ν α σ υ μ μ ο ρ
Ι Ο τ α ν σ υ μ φ ω ν ω ς ' π ρ ο ς "'" Τ Ύ ν λ ι α ν
.- "'"
φ υ τ α π ρ ο ς τ α ς α Ί α Ι Τ Ύ σ ε ι ς τ ω ν ... » 211
• ....1" .... :
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ ο ν α π ι σ ε ύ Ω τ ι ς κ α Ι ι ο τ ν σ υ ν χ η ..,,·.,
, " $/\ .
. θ ο ε ί α γ Μ ε τ ά λ η ψ ι ν ν ι σ τ ο τ ο 'TtFoa"tJ­
: Α Υ τ ι σ μ Ο ν . ό π ρ ά ξ ε ω ξ έ κ φ ρ α ζ ό μ ε ν ο ν » 223
•• • ••
-15­
Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ι Β Έ Θ μ ν σ γ ρ α φ ο ν τ ο κ ο ν γ ε ν κ ν ε ί
ν α ό υ ν α τ ο ν ν ν η κ α σ τ π ο λ λ φ
μ ά λ λ ο ν ν α κ α τ α ρ γ « κ α ν ν κ ή ν ό ά
τ α ς ν ύ α γ γ ε λ Ι Κ ν ό ό α χ η ν τ ς Έ κ
κ λ σ ί α ς .... ..!. .... .... ... » 229
Ί Γ λ ,-, - , ι
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ι Γ lYlOVO') τ ε κ α τ η ς α ρ ε Ι Γ ς τ ο ν α σ τ α
, , , ,
χ υ ν ε κ α τ ο σ τ ε υ ο ν τ α φ ε ρ ο ν τ ε ς ouvavrtat ν α
μ ε α λ α μ ά ν υ ν ε λ ε

έ ρ ω ς κ α Ι « σ υ ν ε
χ ω ς η κ α Ι α τ ε λ ε ί ς κ α Ι τ ς μ ε ρ ι ό ο ς
τ ω ν « τ ρ ά κ ν τ α τ υ γ χ ά ν ο ν τ ε ς μ ά Θ η
.••• •.•. •..• . ι ό •• » 237
Ι Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ι Δ ο μ έ γ α ς ε ν ε ρ ό ό α σ κ ά λ ς Ά Θ α ν ά σ
ο ς ό Π ά ρ ό ς ς κ α Ι α Π α τ ρ α ρ χ κ α Ι γ
. κ κ λ ο τ ω ν ε τ ω ν 1800 κ α Ι 1819) ε π
κ ρ ο τ ο σ ν Τ ν έ λ ε υ Θ έ ρ α ν π ρ σ ο ό ο ν τ ω ν π
-' σ τ ω ν ε Ι ς τ ο Π τ ή ρ ν τ ς ω ς avrtt­
Θ έ τ ω ς Θ τ υ ν ρ ρ α γ μ ο ς κ α Ι ρ ά ε ς τ η ν
χ ρ σ ν τ ο σ MucrrtYJptou; ... '. .... ... » 249
Ε Ι Ι Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α . . . . » 259

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Θ ι Ω » 269
" .... ..... '.,",

Ι
,-' .
• 1"
ι :

Ά
(:
,
i
Ι
Ι
,
Ε Ε
Ε t>. ­
Ρ Π
Σ θ Μ
Ε Ε θ Λ =
Χ Ν ­
Η θ Ε ­
Ρ G. ­
Ρ L. ­
Δ Σ Μ ν
π
MEYER
­
Β Ε Π Ε Σ ­

DM
­
Β Ρ Α Χ Υ Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι
Ι σ Ί Ύ Ύ Τ Ι Κ Έ κ Θ ο ε σ ι ς Ι ε ρ ο χ ο ι ν ο τ ι κ η ς Ε π ι τ ρ ο π
Μ ο ν α χ ο υ Θ ε κ λ τ υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ «'Α ν ι χ τ Έ π ι σ τ ο λ ».
Γ ά λ λ Ύ - Μ ο τ λ « Σ ύ ν τ ι γ μ ι Θ ε ω ν κ ι Ι Ι ε ρ ω ν
Κ α ν ό ν ω ν », Τ ό μ ο ι Α Σ Τ Ά ν Ύ σ ι ν 1852-59.
Μ Ι Κ Ι Χ Ρ ο Koptv-&.ou - ι κ μ υ Α Υ Ο Ρ ε τ ο Π ε ρ Ι 'tiJc;
σ υ ν ε χ ο υ ς Ι ε τ ι λ Ψ ε ω ς Έ κ ο Σ Σ χ ο ι ν ά Β ό λ ο ς
1961.
Α ρ χ ι μ Γ ε ρ ι χ σ ο Π ι χ ρ α σ κ ε υ ο π ο ύ λ ο υ Ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ η Ε π ι
σ τ α σ α 'tiJc; Ι Λ ε ι τ ο ρ γ ι χ ς Π ά τ ρ ι χ ι 1958.
Ν ε ο φ ύ τ ο υ τ ο υ Κ ι χ σ ο κ ι χ λ τ ο Ι ε ρ ο ο ι ι χ κ ό ν ο υ Π ε ρ Ι 'tiJc;
σ υ ν ε χ ο υ ς ε τ ι λ Ψ ε ω ς Έ ν κ ώ Ο ι χ ι κ ι Ύ μ Ι ι ς Β ο υ κ ο υ ρ ε
σ τ ο 988, φ ι Η ρ Θ μ Ύ σ ς τ ο υ ε ν τ ι χ ι χ
κ ι χ τ σ ε λ Ι Ο ι χ
κ ι χ Ι θ ι σ κ ε υ τ ι κ Έ γ χ υ κ λ ο π ι χ ι Ο ε Ι α Έ κ ο Α Μ ι χ ρ
'ttvou. ι 1962-68, Τ ό μ ο ι 12.
λ λ Ύ ν ι κ η Π ι χ τ ρ ο λ ο γ Ι Χ J. Ρ M1GNE. Ρ ή 1857 έ
Λ ι τ ι ν ι κ ι χ τ ρ ο λ Ο Υ Ι Χ J. Ρ MIGNE. Parisiis 1844 έ
Ι ω ά ν ν ο υ μ Ύ Δ ο γ μ ι χ τ ι κ κ ι χ Ι Σ υ μ ο λ ι κ μ ν Ύ μ ε ι Χ 't1jc;
Ό ρ ο ο ό ς ο Κ ι χ ο λ ι κ ς Έ κ κ λ Ύ σ ι χ ς Τ ό μ Α Β
Ι ' Π λ (, Α ι ( ι Ν ι
ε ρ ο ν ι ι ο ν υ π ο γ ι χ π ι ο υ ι ε ρ ο μ ο ν ι χ χ ο υ Κ Ι Χ ι Ι Κ Ύ μ υ
Μ ο ν ι χ χ ο υ Zcfxuv-Doc; 18643.
Ph. Meyer : Die Haupturkunden ί die Geschichte
der AthoskIoster. Amsterdam 19652.
ι λ ι Κ Ύ λ λ ν ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ ι χ Ι ε κ κ λ Ύ σ Ι Ι σ τ ι κ ω ν σ υ γ
γ ρ ι χ φ έ ω ν Ά Θ ν Ι Χ 1952 έ
Α Ι Dmitrievskij, Opisanie liturgitseskicIl
rukopisej. ν Ο Ι Ι Hildesheim 19652.
Μ Ε Ρ Ο Σ IlPQTON
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ρ Ω Τ Ο Ν
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Τ Η Σ Θ Ε Ι Α Σ Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Σ
Κ Α Ι Η Γ ι Ρ Α Ι Ι Σ Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ
Έ ξ ο ρ ι σ θ έ ν τ ο ς τ ο υ Π ρ ω τ ο π λ ά σ τ ο υ τ ο υ Π α ρ α δ ε ί σ ο υ τ η ς τ ρ υ ψ η ς ο ύ δ έ π ο τ ε
ε π α υ σ ε ν ο τ ο ς κ α ι Ο Ι υ Ι Ι α ύ τ ο υ τ η ν μ ε τ α ν ο σ τ α λ γ ί α ς ά ν α ζ ή τ η σ ι ν τ η ς ά π α
λ ε σ θ ε ί σ η ς μ α κ α ρ ι ό τ η τ ο ς κ α μ ε τ α θ ε ο υ κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ σ φ έ ξ ι λ α σ τ η ρ ί ω ν θ υ σ ι ω ν
κ α ι Π Ο κ ί λ ω ν π ρ ο σ ε υ χ ω ν (1) α ϊ τ ι ν ε ς δ ι α τ ω ν α ώ ν ω ν έ γ έ ν ο ν τ ο π ν ε υ μ α κ ώ
τ ε ρ α ι κ ο ρ υ φ ω θ ε ϊ σ α ι έ ν τ ψ π ρ ο σ ώ π φ τ ο υ ά ρ χ α ί ο υ Ι σ ρ α ή λ
Έ ν ψ δ ε π ο ι κ ί λ α ύ π η ρ χ ο ν τ α α σ θ η Τ Π υ ν τ α τ η ν λ α τ ρ ε ί α ν τ ο υ π ρ ώ τ ο υ
α ν θ ρ ώ π ο υ σ Τ Ο χ ε ϊ α (2), μ ε τ α ξ υ τ ο ύ τ ω ν έ ξ α ί ρ ε τ ο ν θ έ ω ν κ α τ ε ϊ χ ε ί δ ι α π έ ρ ω ς
ή θ υ σ ί α Κ α τ α ύ τ ή ν ή ε κ χ υ ς τ ο υ α ϊ μ α τ ο ς τ ο υ θ υ ο μ έ ν ο υ ζ ώ ο υ έ θ ε ω
ρ ε ϊ τ ο λ ί α ν ά ν α γ κ ώ ο ν σ τ ο ι χ ε ϊ ο ν κ α ι ν ε ι τ ο α π α ν π ρ ο ς τ ε λ ε ί ω σ ι ν κ ω έ π ι
τ υ χ η ε κ β α σ ί ν τ η ς ( 3 ) •
Κ α ί τ ο ι τ ο ά ρ χ α ϊ ο ν Ί σ ρ α η λ δ ι ε κ ρ ί ν ε τ ο έ ξ δ λ ω ν τ ω ν μ ο ν ο θ ε ϊ σ τ ι κ ω ν θ ρ η
σ κ ε ι ω ν ο ύ μ ό ν ο ν δ ι α τ η ν έ ξ Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν τ ο υ ά λ λ α κ α ι τ η ν
π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ α τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς τ ο υ τ η ν μ ε γ α λ ο π ρ έ π ε ι α ν τ ο υ Ν α ο υ τ ο υ κ α ι
τ η ν τ ω ν π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν ω ν θ υ σ ι ώ ν ά ρ ί σ τ η ν Π Ο ό τ η τ α κ α ι π ο ι κ ι λ ί α ν έ ν τ ο ύ τ ο ι ς
π ό ν τ α τ α υ τ α ά π ε τ έ λ ο υ ν σ κ Ι α ς τ ω ν μ ε λ λ ό ν τ ω ν ν α σ υ μ β ο υ ν π ρ ο τ υ π ώ σ ε ι ς κ α
ε ι κ ο ν ί σ ε ι ς (4) τ η ς τ ε λ ε ι ο τ ά τ η ς κ α ι μ ο ν α δ ι κ η ς θ υ σ ί α ς Ή τ ι ς έ π ρ ό κ ε π ο ν ά π α λ
1. Κ α ι έ γ έ ν ε τ ο Ά β ε λ π ο ι μ η ν π ρ ο β ό τ ω ν

Κ ό ϊ ν δ ε η ν έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς τ η ν γ η ν κ ω έ γ έ
ν ε τ ο μ ε θ ή μ έ ρ α ς η ν ε γ κ ε Κ ό ϊ ν ά π ο τ ω ν κ α ρ π ώ ν τ η ς γ η ς θ υ σ ί α ν τ ψ Κ υ ρ ί ψ κ ψ Α β ε λ
η ν ε γ κ ε κ ω α ύ τ ο ς ά π ο τ ω ν π ρ ω τ ο τ ό κ ω ν τ ω ν π ρ ο β ό τ ω ν α ύ τ ο υ κ α ι ά π α τ ω ν ο τ ε ό τ ω ν α ύ τ ω ν
Γ ε ν δ Ί 3-4.
2. Π Τ ρ ε μ π έ λ α «' Α ρ χ α ι κ α ι χ α ρ α κ τ ι Ί ρ τ η ς Χ Ρ τ ι α ν ι κ η ς λ α τ ρ ε ί α ς ' Α θ η ν α ι 19621
σ ε λ η
3. Ε β ρ α ί ο υ ς θ Ί 19 - 20.
.4. Π ρ ο τ υ π ώ σ ε ι ς τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ χ ο μ ε ν ί κ α ν α ς έ ν τ η Π Δ ι α θ ή κ η ο ύ μ ό ν ο ν τ ν τ ο υ
Μ ε λ χ ι σ ε δ ε κ δ ε ξ ί ω ν υ π σ τ ο υ π α τ ρ ι ό ρ χ ο υ ' Α β ρ α ό μ α ρ τ ψ α ο ϊ ν ψ γ ε ν ο μ έ ν η ν ά λ λ α α
ο ί τ η ς π ρ ο θ έ σ ε ω ς α ρ τ ο ι κ ω τ ο έ ν Tfi έ ρ ή μ μ ά ν ν α τ ν θ ε ί α ν .Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ν ι κ α τ α τ ο υ ς
α γ ί ο υ ς Π α τ έ ρ α ς υ π ε δ ή λ ο υ ν

ω ν σ π ο υ δ ω ο τ έ ρ α ή θ υ σ ί α τ ο υ π α σ Χ α λ ί ο υ ά μ ν ο υ δ ι t)v δ Ι ε
ρ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ά ν α φ έ ρ ε ι τ α κ ά τ ω θ ι π ν ε υ μ α η κ ώ τ α τ α
Κ α ι έ κ ε ί ν ο ι ε ν ο υ τ ω δ ι α τ ί ν δ τ α ν έ π ε ρ ω τ η σ η σ ε δ υ Ι ό ς σ ο υ τ ί έ σ η τ ο υ τ ο
ε ϊ π ι ς δ η τ ο υ τ ο τ ο υ π ρ ο β ά τ ο υ τ ο ώ μ α έ π έ χ ρ ι σ ε τ α ί ς φ λ ι α ί ς τ ω ν θ υ ρ ω ν α δ ι έ φ υ γ ε τ ο ν
θ ά ν α τ ο ν ν δ ό λ ο θ ρ ε ύ ω ν έ π ι γ α γ ε τ ο ί ς κ α Τ α τ ν AJIvumov· π κ ω δ ι α τ ο ά Ι μ α τ ο υ τ ο
ο ύ κ ϊ σ χ υ σ ε ν ε ο π η δ η σ α ι κ ω τ η ν π λ Ι γ η ν έ π α γ α γ ε ί ν Ε κ ε ί ν ο ι ο υ ν κ ν τ ε ς ω δ ε δ ε έ κ φ ν
θ ύ ε τ α ι Χ ρ ι σ τ ό ς Δ ι α τ ί Ε π ε ι δ η τ ύ π ο ς η ν έ κ ε ί ν ο τ ο υ π ν ε υ μ α κ ί κ ω ί ν α μ ά θ η ς
δ ρ α δ σ η ή σ υ γ γ έ ν ε ι α ' Α μ ν ο ς κ ω ά μ ν ό ς ά λ λ δ μ ε ν λ γ ς δ δ ε λ γ Ι Κ ς π ρ β α Τ Ο Υ κ ω
π ρ ό Β α τ ο ν σ κ ι α κ ω ά λ ή θ ε ι α ά λ λ π έ φ α ν ε ν δ τ η ς δ ι κ ω ο σ ύ ν η ς η λ ι ο ς κ α Ι ή σ κ ι α π έ π α υ Τ α
ή λ ί ο υ γ α ρ ο ν τ ο ς κ ρ ύ ε τ ω ή σ κ ι ά Δ ι α τ ο υ τ ο ά μ ν ο ς 1Cal έ ν π τ ρ α π ζ τ μ σ κ Ι ν α
τ ψ α ϊ μ α τ ι α ύ τ ο ί ί ι γ α ζ ώ μ ε θ α Δ ι ο τ ο Ό ή λ ο έ λ θ ό ν τ ο ς λ ύ χ Υ ς μ φ ά ι ν έ τ τ ύ n ο .1
-18­
λ ά ξ η π ά ν τ α ς σ σ ο υ ς δ ι α π α ν τ ο ς τ ο υ ζ η ν ε ν ο χ ο ι η σ α ν δ ο υ λ ε ί α ς ( 5 ), τ ο υ θ ε ο υ
π ε ρ ι ή μ ω ν κ ρ ε ϊ τ τ ό ν η π ρ ο β λ ε ψ α μ έ ν ο υ Έ β ρ ι α 40).
Ό Α π ό σ τ ο λ ο ς τ ω ν έ θ ν ω ν ά π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς π ρ ο ς τ ο υ ς ό μ ο ε θ ν ε ϊ ς α ύ τ ο υ
Έ β ρ α ί ο υ ς κ α ι ύ π ο δ ε ι κ ν ύ ω ν τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ α κ α ι μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α ( 6) τ η ς
κ α ι ν η ς θ υ σ ί α ς τ ο υ Ί η σ ο υ ε γ ρ α φ ε ν : Ε ί γ α ρ τ ο α Ι μ α τ α ύ ρ ω ν κ α ι τ ρ ά γ ω ν κ α ι
σ π ο δ ο ς δ α μ ό λ ε ω ς ρ α ν τ ί ζ ο υ σ α τ ο υ ς κ ε κ ο ι ν ω μ έ ν ο υ ς ά γ ι ά ζ ε ι π ρ ο ς τ η ν τ η ς σ α ρ
κ ο ς κ α θ α ρ ό τ η τ α π ό σ φ μ α λ λ ο ν τ ο α ί μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ θ ς δ ι α Π ν ε ύ μ α τ ο ς ώ ω
ν ί ο υ έ α υ τ ο ν π ρ ο σ ή ν ε γ κ ε ν ά μ ω μ ο ν τ ψ θ ε ψ κ α θ α ρ ι ε ϊ τ η ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ν ύ μ ω ν
ά π ο ν ε κ ρ ω ν ε ρ γ ω ν ε ί ς τ ο λ α τ ρ ε ύ ε ι ν θ ε ψ ζ ω ν τ ι Έ β ρ θ 13 - 4). τ η ν θ υ
σ ί α ν τ α ύ τ η ν έ κ δ ι η γ ο ύ μ ε ν ο ι κ α ι Ο Ι ε ύ α γ γ ε λ ι σ τ α ι π ρ ο τ ά σ σ ο υ ν α ύ τ η ς τ η ν ύ π ο
ι ο υ Κ υ ρ ί ο υ π α ρ ά δ ο σ ι ν τ ο υ ύ π ε ρ φ υ ε σ τ ά τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς
έ ν τ ψ μ ο ν α δ ι κ ψ κ α ι θ ε ί φ ύ π ε ρ ώ φ τ η ς Σ ι ώ ν Ε σ θ ι ό ν τ ω ν δ ε α ύ τ ω ν λ α β ω ν
ό Ί η σ ο υ ς τ ο ν ά ρ τ ο ν κ α ι ε ύ χ α ρ ι σ τ ή σ α ς ε κ λ α σ ε κ α ι έ δ ί δ ο υ τ ο ϊ ς μ α θ η τ α ϊ ς κ α ι
ε Ι π ε λ ά β ε τ ε φ ά Υ ε τ ε τ ο υ τ ό έ σ η τ ο σ ω μ α μ ο υ κ α ι λ α β ω ν τ ο π ο τ ή ρ ι ο ν κ α ι ε ύ
χ α ρ ι σ τ ή σ α ς ε δ ω κ ε ν α ύ τ ο ϊ ς λ έ γ ω ν π ί ε τ ε έ ξ α ύ τ ο υ π ά ν τ ε ς τ ο υ τ ο γ ά ρ έ σ τ ι τ ο
α μ α μ ο υ τ ο τ η ς Κ α ι ν η ς Δ ι α θ ή κ η ς τ ο π ε ρ ι π ο λ λ ω ν έ κ χ υ ν ό μ ε ν ο ν ε ί ς α φ ε σ ι ν
ά μ α ρ η ω ν Μ α τ θ κ σ τ 26-8, Μ ά ρ κ ι δ 23-4).
IJα ρ α δ ο θ ε ν ε κ τ ο τ ε σ π ω ς τ ε λ η τ α ι δ ι η ν ε κ ω ς κ α ι μ έ χ ρ ι τ η ς Δ ε υ τ έ ρ α ς α ύ τ ο υ
Π α ρ ο υ σ ί α ς (7 ), θ α π ρ ο σ φ έ ρ η ε ί ς τ α τ τ έ κ ν α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο ν έ Π ύ
σ ι ο ν α ρ τ ο ν (8) σ υ ν τ ρ ω ν α ύ τ α έ ν τ η ζ ω η τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς κ α ι τ ο υ ά γ ι α σ μ ο υ ω ς
γ α ρ η σ α ν τ ω ν μ ε λ λ ό ν τ ω ν τ α γ ε γ ο ν ό τ α Λ ό γ ε Ι ς τ η ν π ρ ο δ ο σ ί α ν τ ο υ Ι ο ύ δ α
ι
μ ι λ β ι
κ δ Montf. Τ ό μ α σ τ Ε ο
Δ ι α τ ο υ τ ο ό ρ θ ω ς π α ρ ε τ η ρ ή θ η ι δ η δ ι α τ ο ν Ι η σ ο υ ν Χ ρ ι σ τ ο ν ή σ ύ σ τ α σ ι ς τ ο υ θ ε ι ο τ ά τ ο υ
τ ο ύ τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ δ ε ν η τ ο fpyov σ η γ μ ι ώ α ς η ν ο ς έ ν ο ή σ ε ω ς ά λ λ ρ γ ν ο ύ σ ι ω δ ε ς τ ο υ
σ χ ε δ ί ο υ τ η ς θ ε ί α ς Π ρ ο ν ο ί α ς Π Τ ρ ε μ π έ λ α
ι
Δ ο γ μ τ ό μ ο Γ ι σ ε λ 151, σ η μ 31.
5. Έ β ρ β ι 15.
6. c'Α λ λ α δ ι ή μ α ς τ ο υ ς σ τ ε ύ ο ν τ α ς ε Ι ς τ η ν θ ε ό τ η τ α τ ο υ έ ν α ν θ ρ ω π ή σ α ν τ ο ς Υ ϊ ο υ τ ο υ
θ ε ο υ
ι
τ ο υ χ ρ η μ α τ ί σ α ν τ ο ς κ ω ϊ δ ρ υ τ ο υ τ ο υ Χ ρ ι σ η α ν ι σ μ ο υ ή χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ Ι ι θ ρ η σ κ ε ί α δ ε ν ε Ι ν α ι
ά π λ ω ς ή ώ ρ α ι ο τ έ ρ α κ ω π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν έ ξ ε ι λ ι Υ μ έ ν η μ ε τ α ξ υ τ ω ν λ ο ι π ω ν ε Ι ς τ η ν i>noiav
δ ι α φ υ σ ι κ η ς π τ ή σ ε ω ς ά ν ή χ θ η σ α ν λ ο γ ά δ ε ς ϊ ν ε ς τ η ς ά ν θ ρ ω π ό τ η Τ ς ι ά λ λ ό φ ε ί λ ε Τ α ε Ι ς
ε i δ ι κ η ν θ ε ί α ν κ ω μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η Ά π ο κ ά λ υ ψ ι ν
ι
ά π ο β λ έ π ο υ σ α ν ε Ι ς ά π ο λ ύ τ ρ ω σ ι ν
τ ο υ έ κ π ε σ ό ν τ ο ς ά ν θ ρ ώ π ο υ κ ω ε Ι ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν ύ π ε ρ φ υ α τ η ς έ ν Χ ρ ι σ τ φ κ τ ί σ ε ω ς Ί Ω ς τ ο ι
α ύ τ η λ ο ι π ό ν ι θ ρ η σ κ ε ί α ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ς έ π ό ε ν ο ν η τ ο ν α π α ρ ο υ σ ι ά σ τ ι κ ω λ α τ ρ ε ί α ν τ ε
λ ε ι ο τ έ ρ α ν π ά σ η ς ί λ λ η ς ι κ ε κ α θ α ρ μ έ ν η ν π α ν τ ο ς κ α τ ω τ έ ρ ο υ κ ω π α χ υ λ ο τ έ ρ ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ
έ κ φ ρ ά ζ ο υ σ α ν δ ε κ ω έ ν σ ω μ α τ ο υ σ α ν τ ο ά ν ώ τ ε ρ ο ν κ ω π ν ε υ μ α η κ ο ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ η ς έ ν
α ύ τ φ θ ε ί α ς Α π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς κ ω ά ν υ ψ ο υ σ α ν τ ο ν λ ά τ ρ η ν έ γ γ ύ τ ε ρ ο ν τ ο υ θ ε ο υ δ σ ο ν ο ύ δ ε
μ ί α ί λ λ η Π Τ ρ ε μ π έ λ α
ι
Ά ρ χ ω κ ω χ α ρ α κ τ η ρ τ η ς Χ ρ Λ α τ ρ ε ί α ς ι σ ε λ 217.
7. Α Κ ο ρ ι ν θ ι α ι 24 - 6, Λ ο υ κ κ β ι 19. κ ω ό ϊ ε ρ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς κ ω κ α θ ά π ε ρ
Μ ω υ σ η ς φ η σ Ι τ ο υ τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν ύ μ ϊ ν α ώ ν ν ο ϋ τ ω κ ω α ύ τ ό ς ε Ι ς έ μ η ν ά ν ά μ ν η σ ι ν ω ς
dv π α ρ α γ έ ν ω μ ω Ρ Ο 58,739.
8. Έ κ ζ η τ ο υ ν τ ε ς π α ρ α τ ο υ θ ε ο υ έ ν τ η Κ υ ρ ι α κ η Π ρ ο σ ε υ χ η τ ο υ Π ά τ ε ρ ή μ ω ν τ ο ν
ί ρ τ ν ή μ ω ν τ ο ν . έ π ι ο ύ σ ι ο ν ο ύ δ ε ν τ ε ρ ο ν έ ζ η τ υ μ ε ν ε ι μ η τ ο ν δ ι ο ν τ ο ν Χ ρ ι
σ τ ό ν δ σ η ς κ ω ε Ι ν α ι «6 ί ρ τ ς 6 ζ ω ν 6 έ κ τ ο υ ο ύ ρ α ν ο υ κ α τ α β ά ς η ώ ς ,) ϊ δ ι ο ς σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν
ε Ι π ε ν σ ά ρ ξ μ ο υ ά λ η θ ω ς έ σ η β ρ ω σ ι ς κ ω τ ο ώ μ ά μ ο υ ά λ η θ ω ς έ σ τ ι π ό σ ι ς Ι ω ά ν ν σ τ 55).
-19­
0(; ά π ο λ α ύ σ ω σ ι τ ο υ τ ο Κ ν ό ν π λ η ρ ο ύ μ ε ν ο ν έ ν τ η β α σ ι λ ε ί τ ο υ θ ε ο υ (9).
Έ π α κ ο λ ο υ θ ε Ι ή έ π ι κ ύ ρ ω σ ι ς κ α ι τ ε λ ε ί ω σ ι ς τ η ς Ν έ α ς Δ ι α θ ή κ η ς δ ι α μ ο ν α
δ ι κ η ς θ υ σ ί α ς κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ α ς (1 Ο ο υ χ ι π λ έ ο ν τ η β ο η θ ε ί α ϊ μ α τ ο ς μ ό σ χ ω ν κ α ι
ά μ ν ω ν ά λ λ α τ ο υ ί δ ί ο υ α υ τ ο υ α ϊ μ α τ ο ς κ α θ ό π ε ρ ά μ ν ο υ ά σ π Ι λ ο υ ό σ τ ι ς ί ν α
ά γ ι ό σ η τ ο ν λ α ο ν α υ τ ο υ ε ξ ω τ η ς π ύ λ η ς ε π α θ ε ν (11), β α φ α Ι ς έ ρ υ θ ρ ώ ς ...
τ α Ι ς ά φ ε σ ί μ ο ι ς ή μ ω ν β α σ ι λ ι κ ω ς ύ π ο γ ρ ό ψ α ι φ ι λ α ν θ ρ ω π ε υ σ ό μ ε ν ο ς (12).
Δ ι α π ά ν τ α τ α υ τ α ή θ ε ί α Ε υ χ α ρ ι σ τ ί α ώ ς θ υ σ ί α τ λ ε ι ω τ ό τ η ά ν α ί μ α κ τ ο ς
κ α ι π ν ε υ μ α τ ι κ ή ά π ε τ έ λ ε σ ε τ ο κ έ ν τ ρ ο ν τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς τ η ς Χ ό ρ π ο ς κ α τ α ρ γ ή
σ α σ α ε ι ς τ ο π α ν τ ε λ ε ς τ α ς τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ί α ς τ η ς Π Δ ι α θ ή η ς (13), ά ν α δ ε ι χ θ ε Ι σ α
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν έ π α ύ τ ο υ τ α ς έ ρ μ η ν ε υ η κ α ς θ έ σ ε ι ς μ ε γ ά λ ω ν π α τ έ ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
π ρ ο ς π λ η ρ ε σ τ έ ρ α ν κ α τ α ν ό η σ ι ν τ ο υ υ π ε ρ φ υ ε σ τ ά τ ο υ α ρ τ ο υ τ η ς ζ ω η ς
α Ο α ρ τ ο ς ό κ ο ι ν ο ς ο ύ κ fonv έ ο ύ σ ς α ρ τ ο ς δ ε ο ο τ ο ς ό ί γ ι ς έ ο ύ σ ι ο ς έ σ τ ι ν
ά ν τ ι τ ο υ τ ι ν ο ύ σ ί α ν τ η ς ψ υ χ η ς κ α τ α σ τ η σ ό μ ε ν ο ς ο ο τ ο ς δ ε ό ί ρ τ ς ε Ι ς π α σ α ν σ ο υ η Ί ν
σ ύ σ τ α σ ι ν ά ν α δ ί δ ο τ α ι ε Ι ς ω φ έ λ ε ι α ν σ ώ μ α τ ο ς κ ω ψ υ η ς Κ ύ ρ ι λ λ Ί ε ρ Κ α τ 5).
β Ή ε ύ χ η η ν ό Κ ύ ρ ι ο ς έ δ ί δ α ξ ε ν ο ύ δ ε ν γ ή ϊ ν ο ν χ ε ι ά λ λ α π ά ν τ α ο ύ ρ ά ν ι α κ ω ε Ι ς
ψ υ χ η ς ω φ έ λ ε ι α ν β λ έ π ο ν τ α κ ω α ύ τ ο τ ο δ ο κ ο υ ν μ Κ ο ο ν ε Ι ν α ι κ α ι ώ σ θ η τ ό ν μ ά λ ι σ τ α μ ε ν
π ε ρ ι τ ο υ θ ε ί ο υ λ ό γ ο υ δ ο ξ ε σ ο φ ο ϊ ς ά ν δ ρ ά σ ι ν ε Ι Ρ σ θ α ι τ ο υ τ η ν ά σ ώ μ α τ ο ν ψ υ χ η ν τ ρ έ φ ο ν
τ ο ς κ α ι ε Ι ς τ η ν ο ύ σ ί α ν α ύ τ η ς τ ρ ό π ο ν η ν α κ ι ρ ν ω μ έ ν ο υ κ ω χ ω ρ ο υ ν τ ο ς δ ι ο έ π 1 Ο ύ σ ι ο ς
α ρ τ ο ς ε ϊ ρ η τ α ι τ ο υ τ η ς ο ύ σ ί α ς ό ν ό μ α τ ο ς μ α λ λ ο ν τ η ψ υ χ η η τ ψ σ ώ μ α τ ι ά ρ μ ό τ τ ο ν τ ο ς
Ί σ ι δ Π η λ ο υ σ trnor. 281).
γ Δ ε ξ ώ μ ε θ α γ α ρ κ α τ ε ύ χ α ς ο ϋ τ ω π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο κ α θ ό π ε ρ ί ρ τ ο ν έ π 1 Ο ύ
σ ι ό ν τ ε κ α ι ζ ω η κ ο ν δ ι α τ ρ ο φ η ν τ ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν ψ υ χ ω ν κ α ι σ υ ν τ ή ρ η σ ι ν τ η ς τ ω ν χ α ρ ι
σ θ έ ν τ ω ν ή μ ϊ ν ά γ α θ ω ν ε ύ ε ξ ί α ς τ ο ν ε Ι π ό ν τ α λ ό γ ο ν έ γ ω ε Ι μ ό α ρ τ ο ς ό έ κ τ ο υ ο ύ ρ α ν ο υ
κ α τ α β ά ς κ α ι ζ ω η ν δ ι δ ο υ ς τ ψ κ ό σ μ φ ά ν α λ ό γ ω ς ή μ ϊ ν τ ο ϊ ς τ ρ ε φ ο μ έ ν ο ι ς δ ι ά ρ ε τ η ς κ α ι σ ο
φ ί α ς π ά ν τ α γ ι ν ό μ ε ν ο ν Μ ά ξ ι μ Ο μ ο λ ο γ έ ρ μ ε Ι ς τ ο Π ά τ ε ρ ή μ ω ν
δ Ο ο τ ο ς ό ί ρ τ ς έ σ τ ι ν ή ά π α ρ χ η τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς α ρ τ ο υ δ ς έ σ η ν έ π ι ο ύ σ 1 ο ς
τ ο γ α ρ έ ο ύ σ ς δ η λ ο ϊ η τ ο ν μ έ λ λ ο ν τ α τ ο ύ τ έ σ η ν τ ο ν τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς ώ ω ν ο ς η τ σ ν π ρ σ ς
σ υ ν τ ή ρ η σ ι ν τ η ς ο ύ σ ί α ς ή μ ω ν λ α μ β α ν ό μ ε ν ο ν ε ϊ τ ε ο υ ν ο ϋ τ ω ς ε ϊ τ ε ο ϋ τ ω ς τ σ τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ
σ ω μ α π ρ ο φ α ν ω ς λ ε χ θ ή σ ε τ α ι Ί ω ά ν ν Δ α μ α σ κ Έ κ δ ο σ ι ς Ό ρ θ ο δ π ί σ τ ε ω ς Β ι β λ 4,
κ ε φ 14).
ε κ ω τ ο σ ω μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ li ρ τ ο ς έ σ τ i ν έ π ι ο ύ σ ι ο ς 00 μ ε τ α λ α μ
β ά ν ε ι ν ά κ α τ α κ ρ ί τ ω ς ε ύ χ ό μ ε θ α θ ε ο φ Β ο υ λ γ έ ρ μ η ν ε ί α ε Ι ς τ σ π ά τ ε ρ ή μ ω ν κ ε φ σ τ
Ε κ τ ω ν ν ε ω τ έ ρ ω ν π α ρ ά β α λ ε Un Moine de l' eglise d' ή «Jesus» ed Chevetogne
1962,6 Ρ 132).
9. Μ α τ θ κ σ τ 29, Π ρ β λ τ σ ά ν α σ τ ά σ ι μ ο ν τ ρ ο π ά ρ ι ο ν Ώ Π ά σ χ α τ σ μ έ γ α κ ω ε ρ ώ
τ α τ ο ν Χ ρ ι σ τ έ ω σ ο φ ί α κ ω Λ ό γ ε τ ο υ θ ε ο υ κ α ι Δ ύ ν α μ Ι ς δ ί δ ο υ ή μ ϊ ν έ κ τ υ π ώ τ ε Ρ ο ν
σ ο υ μ ε τ α σ χ ε ί ν έ ν τ Ω ά ν ε σ π έ ρ φ ή μ έ Ι τ η ς Β α ο ι λ ε ί α ς σ ο υ
10. ζ γ α ρ θ υ σ ί Ι τ ε τ ε λ ε ί ω κ ε ν ε Ι ς τ ο δ ι η ν ε κ ε ς τ ο υ ς ά γ ι α ζ ο μ έ ν ο υ ς Ε β ρ 1', 14.
11. Έ β ρ ι γ 12.
12. Δ ο ξ έ σ π ε ρ ι ν ο υ Γ Κ υ ρ ι α κ η ς τ ω ν Ν η σ τ ε ι ω ν
13. Α λ λ ή ν έ α λ α τ ρ ε ί α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι έ ν σ χ έ σ ε ι π ρ ο ς τ η ν π α λ α ι α ν κ ω ώ ς ρ ι ζ ο σ π α
σ η κ η έ π α ν ά σ τ α σ ι ς κ ω α ν α τ ρ ο π ή Ή π ε ρ ι τ ο μ ή η ς η τ ο μ ε μ α ρ τ υ ρ η μ έ ν η κ ω ά π α ι τ η θ ε ϊ σ α
υ π α ύ τ ο υ τ ο υ θ ε ο υ σ φ ρ α γ ι ς τ η ς Π α λ α ι α ς Δ ι α θ ή κ η ς δ ε ν fxel π λ έ ο ν κ α μ μ ί α ν ά ξ ί α ν δ ι α τ ο ν
ν έ ο ν Ι σ ρ α ή λ π α ρ α τ ψ ό π ο ί φ α ν η κ α τ ε σ τ ά θ η δ ι α τ ο υ Β α π τ ί σ μ α τ ο ς ... Ai ζ ω ο θ υ σ ί ω π α ο α ι κ ω
α ύ τ η fn τ η ς ή μ έ ρ α ς τ ο υ έ ξ ι λ α σ μ ο υ τ ω ν ό π ο ί ω ν τ ο ώ μ α δ π α ξ τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ ε Ι σ ή γ ε τ ο υ π ο
-20­
Χ ρ ι σ τ ο κ ε ν τ ρ ι κ η κ α ι Τ ρ ι α δ ι κ ή α τ ο ν δ ε κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α τ η ς θ υ τ η ρ ί ο υ α ύ τ η ς
τ ρ ο φ η ς θ ε Ο Π Ο Ο υ σ α κ α ι ά ρ ρ α β ω ν α π α ρ έ χ ο υ σ α ε ί σ ό δ ο υ έ ν τ η κ α ι ν η κ α ι
π ρ ο σ δ ο κ ω μ έ ν η β α σ ι λ ε ί ι τ ο υ θ ε ο υ ( 14 ) •
,Α κ ρ ι β ω ς δ ι α τ ο υ τ ο κ α ι ή π ρ ώ τ η Έ κ κ λ η σ ί α έ φ α ρ μ ό σ α σ α π ι σ τ ω ς τ ο υ ς λ ό
γ ο υ ς τ ο υ Ι δ ρ υ τ ο υ α ύ τ η ς π ρ ο σ έ φ ε ρ ε κ α θ έ κ ά σ τ η ν τ ο ί ς π ι σ τ ο ί ς
σ ω μ α κ α ι ώ μ α Χ ρ ι σ τ ο υ κ α τ α τ η ν δ ι α β ε β α ί ω σ ι ν τ ο υ ί ε ρ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς τ ω ν
Π ρ ά ξ ε ω ν
Τ Η σ α ν γ ρ ά φ ε ι π ρ ο σ κ α ρ τ ε ρ ο υ ν τ ε ς τ Ώ δ ι δ α Χ Ώ τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α ι τ Ώ
κ ο ι ν ω ν ί ι κ α ι τ Ώ κ λ ά σ ε ι τ ο υ α ρ τ ο υ κ α ι τ α ϊ ς π ρ ο σ ε υ χ α ί ς Π ρ α ξ β ι 42).
Ε ί ς τ ο ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ο ς π ρ έ π ε ι ν ά ν α ζ η τ ή σ ω μ ε ν ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ο μ ε γ α λ ε ί ο ν
τ ω ν π ρ ώ τ ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν ο ύ μ ό ν ο ν ε Ι ς π ε ρ ι ό δ ο υ ς ε Ι ρ ή ν η ς ά λ λ α κ α ι χ α λ ε π ω
τ ά τ ω ν δ ι ω γ μ ω ν π ρ α γ μ α σ π ε ρ έ ξ έ π λ η τ τ ε ν Ι ο υ δ α ί ο υ ς κ α ι Έ θ ν ι κ ο υ ς δ ι α τ ο
λ α ρ π ρ ο ν τ ο υ β ί ο υ τ ω ν τ η ν π α ρ ρ η σ ί α ν τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς τ ω ν τ η ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν
ά Υ ά π η ν τ α ό π ο ί α ώ ς μ α γ ν ή τ η ς ε ι λ κ ω ν τ ο υ ς μ α κ ρ α ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ ν ψ ό
Κ ύ ρ ι ο ς π ρ ο σ ε τ ί θ ε ι τ ο υ ς σ ψ ζ ο ρ έ ν ο υ ς κ α θ η μ έ ρ α ν τ Ώ Έ κ κ λ η σ ί α Π ρ α ξ β ι 47).
ο κ α θ η γ η τ η ς π ' Ι Ρ ω μ α ν ί δ η ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς έ π ι τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο
ν ό τ ο ς γ ρ ά φ ε ι Τ ο ά κ ρ ι β ε ς ν ό η μ α τ ο υ ν α ε ϊ ν α ι η ς μ έ λ ο ς τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο υ μ ε τ η ν ε ν ν ο ι α ν τ ο υ γ ί γ ν ε σ θ α ι δ ύ ν α τ α ι ν α κ α τ α ν ο η θ η κ α ι έ κ τ ο υ γ ε
Ύ ο ν ό τ ο ς σ τ ι ε ί ς κ α ι ρ ο υ ς δ ε ι ν ω ν δ 1 ω γ μ ω ν Ο Ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι τ ω ν π ρ ώ
τ ω ν ώ ώ ν ω ν δ ι ε κ ι ν δ ύ ν ε υ ο ν τ η ν ζ ω ή ν τ ω ν δ ι α ν α π α ρ α σ τ ο υ ν κ α τ α τ η ν Ε ύ
χ α ρ ι σ τ ί α ν (Dix: The shape of the Liturgy, σ ε λ 141-155). Α ν κ α ι μ ε τ ε λ ά μ
τ ο υ ά ρ χ ι ε ρ έ ω ς τ ω ν Ι ο υ δ α ί ω ν ε ί ς τ α δ γ ι α τ ω ν ά γ ί ω ν κ α τ η ρ γ ή θ η σ α ν ώ ς σ κ ι ώ δ ε ι ς κ α ι σ τ ε
ρ ο ύ μ ε ν α ι π ρ α γ μ α τ ι κ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς μ ί α δ ε μ ό ν η δ ι ε κ η ρ ύ χ θ η ώ ς ά λ η θ η ς κ α ι ώ ω ν ί α ή έ ν τ η
κ λ ά σ ε ι τ ο υ ί ρ τ υ π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν η ώ ς ά ν α π α ρ ά σ τ α σ ι ς τ η ς μ ι α ς θ υ σ ί α ς τ ο υ Έ σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο υ
Μ ε σ σ ί ο υ
Κ α τ η ρ γ ή θ η λ ο ι π ο ν κ α ι τ ο Ι ο υ δ α ϊ κ ο ν θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ν μ ε τ α ύ τ ο υ δ ε κ α ι ή λ ε υ ϊ κ η ί ε
ρ ω σ ύ ν η κ α ι ο λ α ι α Ι τ ε λ ε τ α τ ο υ Ν α ο υ μ ε τ α π α σ ω ν τ ω ν έ ο ρ τ ω ν τ ω ν έ χ ο υ σ ω ν κ α θ α ρ ω ς '1­
ο υ δ α ϊ κ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ α ο Ι α ι ή Σ κ η ν ο π η γ ί α κ α ι α Ι έ ρ τ α τ ω ν Φ ώ τ ω ν τ ω ν Ε γ κ α ι ν ί ω ν τ ω ν
Π ο υ ρ ι μ κ λ π κ α θ ω ς α ο ί ν ο υ μ η ν ί α ι α α ύ τ ο ε η τ ο Σ ά β β α τ ο ν ο π ω ς τ ο υ τ ο έ ω ρ τ ά ζ ε τ ο
π ο τ ο υ Ι σ ρ α ή λ η λ λ α ξ α ν δ ε έ ξ ό λ ο κ λ ή ρ ο υ π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν α χ ρ ο ι α ν κ α ι α Ι δ ύ ο δ ι α τ η
ρ η θ ε ί σ α ι έ κ τ η ς π α λ α ι α ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς έ ρ τ α τ ο π α σ χ α κ α ι η Π ε ν τ η κ ο σ τ ή π ρ ο σ α ρ μ ο σ θ ε ί σ α ι
ε ι ς τ α τ η ς ν έ α ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η γ ε γ ο ν ό τ α τ α Π ά θ η α τ η ν Ά ν α σ τ α Ο ν τ ο υ Κ υ
ρ ί ο υ έ ξ έ ν ο ς κ α ι τ η ν κ α θ ο δ ο ν τ ο υ α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς έ ξ έ τ έ ρ ο υ Π Τ ρ ε μ π έ λ α μ ν η μ
ε ρ γ σ ε λ 73 - 4).
α ί τ ω ς έ ν σ υ μ ι π ε ρ α σ μ α η δ υ ν ά μ ε θ α ν α ε ϊ π ω μ ε ν δ η η τ έ λ ε σ ι ς τ ο υ ε ύ χ α ρ ι σ τ η ρ ι α
κ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ ά π ο τ ε λ ε ί τ η ν φ Q ν έ ρ ω σ 1 ν τ η ς Τ ρ ι α δ ι κ η ς ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ό Π α τ η ρ ε ύ
δ ο κ ε ί ε ι ς τ η ν θ υ σ ί α ν τ ο υ γ ι ο υ κ α ά τ δ έ ε τ α ι α ύ τ ή ν , ό γ ι ο ς τ η ν π Ρ ο σ φ έ ρ ε 1 κ α
π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α 1 έ ν α ύ τ η κ α τ ο Π α ν ά γ ι ο ν Π ν ε υ μ α τ η ν κ α θ α Υ 1 ά ζ ε 1 κ α ι
τ η ν τ ε λ ε ι ο ί Ι ε ρ ο μ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ή ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς τ ο υ θ ε ο υ Ά θ η
ν α ι 1971, σ 85.
14. Δ ι α τ ο υ τ ο τ δ ο α μ α ω υ Χ ρ ι σ τ ο υ σ ή μ ο ύ κ έ η γ η κ α ι σ π ο δ ο ς έ γ ώ ο ύ κ έ η ώ χ μ ά
λ ω τ ο ς ά λ λ έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς δ ι α τ ο υ τ ο τ ο υ ς ο ύ ρ α ν ο υ ς έ λ π ί ζ ω κ α ι τ α έ ν α ύ τ ο ί ς ά π ο λ ή ψ ε σ θ α ι ά γ α
θ α τ η ν ά θ ά ν α τ ο ν ζ ω ή ν τ η ν τ ω ν ά γ γ έ λ ω ν λ η ξ ι ν τ η ν ueTQ. Χ ρ ι σ τ ο ί ί ό μ Ι λ ί α ν Ι ω α ν ν Χ ρ υ
σ ό σ τ Ρ σ 61,203-' Π α ρ ά β α λ ε κ α ι π ρ ε σ β Ι ω ά ν ν ο υ Ρ ω μ α ν ί δ ο υ Τ Ο π ρ ο π α τ ο ρ ι κ ο ν α μ ά ρ
τ η μ α σ ε λ ϊ Ά θ η ν Ό
-21­
β α ν ο ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς κ α τ ο Ι κ ο ν έ κ τ ω ν τ η ρ ο υ μ έ ν ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ
ή σ θ ά ν ο ν τ ο τ η ν ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ν α π α ρ ε υ ρ ί σ κ ω ν τ ω κ α τ α τ η ν
ό μ α δ ι κ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι ό τ ι κ α τ α τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ν α ύ τ η ν
τ ο σ ω μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ σ υ ν ε χ ω ς μ ο ρ φ ο υ τ ω ύ π ο τ ο υ Π α τ ρ ό ς ό ό π ο ϊ ο ς ά π ο σ τ έ λ
λ ε ι τ ο Π ν ε υ μ α τ ο υ δ ι α ν α μ ο ρ φ ώ σ η τ ο σ ω μ α τ ο υ XPlOTOU. Η ά π ο υ σ ί α ά π σ
τ ι ι ν έ π ί κ λ η σ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο ς τ ο ν θ ε ο ν ν α ά π ο σ τ ε ί λ η τ ο Π ν ε υ μ α τ ο υ
δ ι α ν α π ο ι ή σ η τ ο ν α ρ τ ο ν κ α ι τ ο ν ο Ι ν ο ν σ ω μ α κ α ι α Ι μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ω σ τ ε δ ι
α υ τ ω ν ν α τ ρ α φ τ ο σ ω μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ι ν α έ ν ω θ δ ι α τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο υ
έ ν Ο ς Π ν ε ύ μ α τ ο ς έ σ ή μ α ι ν ε κ α τ α σ τ ρ ο φ η ν τ η ς σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α ι
α π ο κ ο π η ν ά π ο τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ
Η α π ο υ σ ί α έ κ τ ω ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν ε ν ε κ α φ ό β ο υ έ θ ε ω ρ ε ϊ τ ο ώ ς κ ά τ ι π α ρ ά
λ ο γ ο ν δ ι ό τ ι Ο Ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι έ ν τ ψ β α π τ ί σ μ α τ ι ε χ ο υ ν ά π ο θ ά ν ε ι έ ν κ ό σ μ ψ Α ύ τ η
π ρ έ π ε ι ν α ε Ι ν α ι ή μ ό ν η λ ο γ ι κ η έ ξ ή γ η σ ι ς τ η ς π ρ ά ξ ε ω ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ν α
ά π ο β ά λ n τ ο υ ς μ η μ ε τ έ χ ο ν τ α ς τ η ς ε ύ χ α Ρ ι σ τ η
Ρ ι α κ η ς λ α τ Ρ ε ί α ς κ α Ι κ ο ι ν ω ν ί α ς α κ ό μ η κ α ι κ α τ α τ ο υ ς
χ ρ ό ν ο υ ς τ ω ν δ ι ω γ μ ω ν (15).
Τ ί ς δ ε ν δ ι α β λ έ π ε ι ε ί ς τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω γ ρ α μ μ α ς τ ο ν φ λ ο γ ε ρ ο ν π ό θ ο ν τ ω ν π ι
σ τ ω ν Ο Ι ό π ο ί ο ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α μ ε θ έ ξ ο υ ν τ ω ν θ ε ο π ο ι ω ν χ α ρ ί τ ω ν τ ο υ κ ω ν ο υ
τ η ς ά μ π έ λ ο υ γ ε ν ν ή μ α τ ο ς ή δ ι α φ ό ρ ο υ ν ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς κ α ι δ ι α ύ τ η ν ε ί σ έ τ ι τ η ν
ζ ω ή ν τ ω ν
Ο π ο ί α σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α φ ο ρ ά Δ ι ό τ ι ο ύ μ ό ν ο ν Ο Ι έ ν κ ό σ μ ψ π ι σ τ ο ί μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι
έ κ π ο ι κ ί λ ω ν λ ό γ ω ν ν α μ ε τ α λ ά β ο υ ν ϊ σ τ α ν τ α ι α δ ι ά φ ο ρ ο ι έ ν ώ π ι ο ν τ ο υ π ρ ο σ φ ε ρ ο
μ έ ν ο υ β α σ ι Λ ι κ ο υ δ ε ί π ν ο υ - έ ν ν ο ε ϊ τ α ι ό σ ά κ ι ς έ κ κ λ η σ ι ά ζ ω ν τ α ι ά λ λ α κ α ι Ο Ι
έ ν Μ ο ν α σ τ η ρ ί ο ι ς κ υ ρ ί ω ς ά σ κ ο ύ μ ε ν ο ι έ κ τ ω ν α δ ι α λ ε ί π τ ω ς π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν ω ν
ά ν α ι μ ά κ τ ω ν θ υ σ ι ω ν ε ί ς έ λ α χ ί σ τ α ς α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν τ ο υ ο ύ ρ α ν ί ο υ Δ ώ ρ ο υ ά ρ
15. Ή α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ί α τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Ε ύ χ ο λ ο γ ί ο υ Κ ι β ω τ ό ς Ά π ρ ί λ ς 1955 κ α ι έ ξ
Τ ο π α ρ α τ ε θ ε ν α π ό σ π α σ μ α μ ό ν ο ν ε ί ς Ά γ γ λ ι κ ή ν έ ν τ ψ «The Greek Orthodox ί
ν 1954. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ω ς α ν α φ έ ρ ο μ ε ν κ α ι τ α έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά Υ ρ α φ έ ν τ α ύ ή ο τ ο υ α ρ χ ι μ
Ή λ Μ α σ τ ρ ο γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ
Ε α ν ό π ό θ ο ς τ ο υ β α π τ ί σ μ α τ ο ς η τ ο τ ο π ρ ω Τ Ο Υ ί σ χ υ ρ ο ν α ί σ θ η μ α π ο υ ε ν ν ο ι ω θ ε ν ό
π ρ ο σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ς ε ί ς τ η ν α ρ χ α ί α ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ό π ό θ ο ς τ η ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς η τ ο ε κ ε ί ν ο ς π ο υ
δ ι ε π ό τ ι ζ ε ν ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ η ν έ φ ε ξ η ς ζ ω ή ν τ ο υ Δ ε ν ε ί ν α ι ύ π ε ρ β ο λ η ν α ε ί Π Ώ κ α ν ε ί ς δ η Ο Ι
α ρ χ α ί ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι έ ζ ο υ σ α ν μ ε τ ο ν ι ε ρ ο ν α ύ τ ο ν π ό θ ο ν Γ ε μ α τ ο ι ε Ι ν α ι ο Ι τ ό π ο ι τ η ς α ρ χ α ί α ς
λ α τ ρ ε ί α ς ί δ ί ω ς α Ι κ α τ α κ ό μ β α ι α π ο σ ύ μ β ο λ α ά λ λ η γ ο ρ ι κ α τ η ς ο ύ ρ α ν ί ο υ τ ρ ο φ η ς τ ω ν Π Ι
Ι σ τ ω ν Α λ λ ό π ό θ ο ς τ η ς σ υ ν ε χ ο ί ί ς θ ε ί α ς Κ ο 1 ν ω ν ί α ς δ ε ν ε Ι
κ ο ν ί ζ ε τ α ι μ ό ν ο ν ε Ι ς α ρ χ α ί α ς ε π ι γ ρ α φ ά ς Ή τ ο μ ι α ζ ω ν τ α ν η π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς Ε κ ε ί ν ο π ο υ
σ υ ν ι σ τ ο υ σ ε ό μ ε γ ά λ ο ς έ ρ μ η ν ε υ τ η ς τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ α γ ι ο ς Ί γ ν ά τ ι ο ς ε ί ς τ ο υ ς Ε φ ε σ ί ο υ ς
σ π ο υ δ ά ζ ε τ ε σ υ χ ν ό τ ε ρ ο ν σ υ ν έ ρ χ ε σ θ α ι ε Ι ς ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ν θ ε ο υ τ ο β λ έ π ο μ ε ν ε ί ς τ η ν κ α θ η
μ ε ρ ι ν η ν ζ ω η ν τ ω ν α ρ χ α ί ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν Ό χ ι μ ό ν ο ν κ ά θ ε Κ υ ρ ι α κ ή ν α λ λ α κ α ι κ α τ α τ α ς
κ α θ η μ ε ρ ι ν α ς έ κ ο ι ν ώ ν ο υ ν ...
Δ ε ν ή μ π ο ρ ο υ μ ε ν α ζ ή σ ω μ ε χ ω ρ ι ς ν α τ ε λ ο υ μ ε τ ο ν θ ε ί ο ν δ ε π ν ν Δ ε ν ή μ π ο ρ ε ί ν α
ύ π ά ρ ξ ι Χ Ρ τ ι α ν ο ς χ ω ρ ι ς τ η ν θ ε ί α ν Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ν Α ύ τ η ν τ η ν μ ε γ α λ ε ι ώ δ η δ ι α κ ή ρ υ ξ ι ν τ ω ν
μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ η ς Κ α ρ χ η δ ό ν ο ς ε ν ώ π ι ο ν τ ο υ α ν θ υ π ά τ ο υ Ά ν τ ω ν ί ο υ (11 Φ ε β ρ 804 μ Χ α π ε υ
θ ύ ν ε ι μ ε ε ν α σ τ ό μ α ό λ δ κ λ η ρ ό ς ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ο σ ύ ν η τ ω ν π ρ ώ τ ω ν α ί ώ ν ω ν Η ε κ κ λ η σ ί α τ ω ν
Μ α ρ τ ύ ρ ω ν Ά θ η ν ω 1959, σ 101-8).
Ι

!
, i

-22­
κ ο ύ μ ε ν ο ι ε ί ς μ ί α ν ά π λ η ν κ α ι μ ό ν ο ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ν έ ξ ο μ ω θ ε ί σ η ς ο ϋ τ ω τ η ς
θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς μ ε τ α ς ά κ ο λ ο υ θ ί α ς τ ο υ έ σ π ε ρ ι ν ο υ η τ ο υ ο ρ θ ρ ο υ κ α ι μ ά λ ι
σ τ α έ π ά π ο δ ό σ ε ι η σ σ ο ν ο ς έ π ι σ η μ ό τ η τ ο ς κ α θ ό σ ο ν έ ν ψ έ κ ε ί ν α ι τ ε λ ο υ ν τ α ι ε ι ς
τ ο ν κ ε ν τ ρ ι κ ο ν ν α ο ν Κ α θ ο λ ι κ ό ν δ ι α ύ π Ί ν ε Ι ν α ι ά ρ κ ε τ ο ν ε ν π α ρ ε κ κ λ ή σ ι ο ν
έ κ τ ω ν π ο λ λ ω ν ύ π α ρ χ ό ν τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν
Ό π σ ο ν ή ά ρ χ α ί α Ε κ κ λ η σ ί α ε Ι χ ε π λ ή ρ ω ς ά ν τ ι λ η φ θ η τ η ν σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α τ ο υ
Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ ο υ τ ο π ι σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι ε ύ κ ό λ ω ς κ α ι έ κ τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς τ η ς τ ο π ο θ ε τ ή
σ ε ώ ς τ ο υ έ ν τ ψ κ έ ν τ ρ ψ τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς α ύ τ η ς ζ ω η ς κ α τ α σ τ α ν τ ο ς ο ϋ τ ω τ ο
κ α τ έ ξ ο χ η ν ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν λ α τ ρ ε ί α ς τ ω ν π ι σ τ ω ν
Δ ι α τ η ν π ρ ώ τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν η τ ο ά δ ι α ν ό η τ ο ς ή τ έ λ ε σ ι ς τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ α
ν ε υ σ υ μ μ ε τ ο χ η ς τ ω ν τ έ κ ν ω ν τ η ς ε ί ς α ύ τ ό Η μ η μ ε τ ο χ η ε ι ς τ ο Δ ε ί π ν ο ν έ θ ε ω
ρ ε ί τ ο ά π ο κ ο π η έ κ τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ε ν Tfj Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί ζ Ι ή Ε κ
κ λ η σ ί α π ρ ο σ ε ύ χ ε τ α ι ώ ς σ ω μ α Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ι Ο Χ Ι ά τ ο μ ι κ ι σ τ ι κ ω ς •Α π ο τ ε λ ε ί ά ν τ ί
φ α σ ι ν ν α ε χ ω μ ε ν κ α τ α ύ τ η ν μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς δ ι ό τ ι έ ν ψ ο Ό τ ο ι μ ε τ έ χ ο υ ν
τ ω ν ε ύ χ α ρ ι σ τ η ρ ι α κ ω ν π ρ ο σ ε υ χ ω ν δ ι α τ η ν σ ω τ η ρ ί ν κ α ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν έ ν Tfj
π ρ ά ξ ε ι δ ε ν μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν τ η ς ζ ω η ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ι Ρ ω μ α ν ί δ ο υ α ύ τ ό
θ ι (16). •Α κ ρ ι β ω ς δ ι α τ ο υ τ ο ή Έ κ κ λ η σ ί α ο ύ μ ό ν ο ν δ ι α κ α ν ό ν ω ν ( 17 ), ά λ λ α κ α ι
δ ι α τ ω ν σ α λ π ί γ γ ω ν τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ω ν π ν ε υ μ α τ ο φ ό ρ ω ν κ α ι ά γ ί ω ν α ύ τ η ς π α
τ έ ρ ω ν κ α ι δ ι δ α σ κ ά λ ω ν έ δ ί δ α ξ ε τ ο ν π ι σ τ ο ν λ α ο ν α ύ τ η ς τ η ν ά ν α γ κ α ι ό τ η τ α τ η ς
σ υ μ μ ε τ ο χ η ς τ ο υ ε ι ς τ ο ύ π ε ρ φ υ ε ς Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν δ ι α τ η ν έ ν Χ ρ ι σ τ ψ ά ν α γ έ ν ν η σ ι ν
, ,
κ α ι σ ω τ η ρ ι α ν τ ο υ
Π λ η ν τ ω ν ά ν α φ ε ρ θ έ ν τ ω ν χ ω ρ ί ω ν τ η ς Κ α ι ν η ς Δ ι α θ ή κ η ς δ ι ω ν μ α ρ τ υ ρ ε ί
τ α ι ή κ α θ η μ ε ρ ι ν η π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ι ς τ α ς κ λ ά σ ε ι ς τ ο υ α ρ τ ο υ η δ η
ά π ο τ ω ν ά π ο σ τ ο λ ι κ ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α ι έ ν τ ε υ θ ε ν σ υ ν ε χ η ε χ ο μ ε ν τ η ν μ α ρ τ υ ρ ί α ν
τ η ς τ ω ν π ι σ τ ω ν σ μ μ ε τ η ς έ ν τ ψ Μ υ σ τ η ρ ί ψ
Κ α ι έ ν ψ ό Ι ο υ σ τ ί ν ο ς ό φ ι λ ό σ ο φ ο ς κ α ι μ ά ρ τ υ ς ό μ ι λ ε ί π ε ρ ι τ η ς κ α τ α
Κ υ Ρ 1 α κ Τ ι ν σ υ ν α γ ω γ η ς τ ω ν π ι σ τ ω ν έ π ι τ ο α ύ τ ο π ρ ο ς μ ε τ ά λ η ψ ν τ ω ν ά γ ι α
16. Έ π ε ι δ η ή κ ο ι ν ω ν ί α fxeI π α ύ σ ε ι ν α ε Ι ν α ι α ύ τ α π ό δ ε ι κ τ ο ς ό λ ο κ λ ή ρ ω σ ι ς τ ο υ Ε ύ χ α
ρ ι ο τ η ρ ι α κ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ α 90% τ ω ν ε ύ χ α ρ ι σ τ η ρ ι α κ ω ν μ α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ω ν τ ε λ ο υ ν τ α ι χ ω ρ ι ς ν α
μ τ α λ α μ β ά ν η κ α ν ε ί ς α ν ε ύ χ θ η μ ί α π ρ ό σ θ ε τ ο ς κ ω ο ύ σ ι α σ τ ι κ ω ς α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς θ ε ο λ ο γ ί α
τ η ι Ε ύ χ α ρ ι ο τ ί α ς ώ ς θ υ σ ί α ς έ γ κ ύ ρ ο υ κ α θ έ α υ τ ή ν α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς τ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς η τ η ς σ υ μ
μ τ ο χ η ς τ ο υ λ α ο υ Ά λ ε ξ Σ μ έ μ α ν θ ε ο λ ο γ ί α τ η ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς έ ν θ ε ο λ ο γ ί α - Π ν ε υ
μ α τ ι κ ο ν Σ υ μ π ό σ ι ο ν Ά θ η ν α ι 1962, σ 116. τ α α ν ω τ έ ρ ω τ ο ν ί ζ ε ι έ σ χ ά τ ω ς κ ω ό έ ν Π α ρ ι
ώ ο ι ς ρ θ ό δ ο ξ ο ς θ ε ο λ ό γ ο ς Olivier Clement μ ε χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ σ α ν μ φ α σ ι ν
Un des scandales majeurs de Ι Orthodoxie contemporaine est que les theologiens dissar­
tent sur Ι «ecclesiologie eucharistique» tandis qu' a la plupart des liturgies personne ne com­
munie ί ι ya beacoup d' exceptions, je le sais; π empeche que c' est υ η fait massif). Contacts
1971. Ν ο 76, ρ 404.
17. Π λ η ν τ ω ν υ κ α ι υ Α π ο σ τ ο λ ι κ ω ν κ α ν ό ν ω ν ό ς Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς ο ί ς κ ω
τ η ς Έ κ τ η ς Ο ί κ ο υ μ Σ υ ν ό δ ο υ ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι ό ς τ η ς Σ α ρ δ ι κ η ς έ β ά λ λ ο υ ν τ η ν σ υ
χ ν η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν κ α ι σ υ μ μ ε τ ο χ η ν ε ί ς τ η ν θ ε ί α ν Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ν α φ ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς τ ο υ ς
α ν ε υ σ ο β α ρ ο υ λ ό γ ο υ μ η π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς η ν τ α ς έ ν α ύ τ η κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς κ α ί τ ο ι
δ υ ν α μ έ ν ω ν π ρ ο σ ε λ θ ε ϊ ν
-23­
σ μ ά τ ω ν Α Ι Ά π ο λ 66, 2) α ι μ α ρ τ υ ρ ί α ι ε Ι ς τ ο υ ς μ ε τ α ύ τ ο ν ώ ω ν α ς π λ η θ α ί ν ο υ ν
σ φ ό δ ρ α τ ο π υ κ ν ό τ ε ρ ο ν τ ω ν π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ν δ ι α τ ρ α ν ο υ τ α ι ε Ι ς τ η ν Τ ρ ά π ε ζ α ν τ ο υ
Κ υ ρ ί ο υ π ν ά γ ι ά ζ ο υ σ α ν κ α ι θ ε Ο Π υ σ α ν Ή α ρ χ α ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α π χ τ ο ϋ ά γ ί ο υ

Ι
Κ λ ή μ ε ν τ ο ς μ α ς π α ρ α δ ί δ ε ι ώ ς έ ξ η ς τ ο γ ε γ ο ν σ ς τ η ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς
Κ α ι μ ε τ α τ ο υ τ ο μ ε τ α λ α μ β α ν έ τ ω ό έ π ί σ κ ο π ο ς ε π ε ι τ α Ο Ι π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ι κ α ι
ο ί δ ι ά κ ο ν ο ι κ α ι Ο Ι ί ι π ο δ ι ά κ ο ν ο ι κ α ι Ο Ι ά ν α γ ν ω σ τ ω κ α ι Ο Ι ψ ά λ τ ω κ α ι Ο Ι ά σ κ η
τ α ί κ α ι έ ν τ ώ ς γ υ ν α ι ξ ι ν α δ ι α κ ό ν ι σ σ ω κ α ι α ι π α ρ θ έ ν ο ι κ α ι α ι χ η ρ α ι ε Ι τ α τ α
η ω δ ί α κ α ι τ ό τ ε π α ς ό λ α ο ς κ α τ α τ ά ξ ι ν κ α ι μ ε τ α ώ δ ο υ ς κ ω ε ύ λ α β ε ί α ς α ν ε υ
θ ο ρ ύ β ο υ (18) .
Α ς ί δ ω μ ε ν σ μ ω ς π ω ς ό κ α θ η γ η π Ί ς Π Τ ρ ε μ π έ λ α ς π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι έ κ φ ρ α σ η
κ ώ τ α τ α τ ο σ υ ν ε χ ω ς τ ο υ τ ο π ρ ο σ έ ρ χ ε σ θ ω τ η ς ά ρ χ α ί α ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε Ι ς τ ο Π ο
τ ή Ρ ν τ η ς Ζ ω η ς Έ ν ω ρ ί τ α τ α έ ξ α λ λ ο υ γ ί ν ε τ α ι λ ό γ ο ς π ε ρ ι κ α θ έ κ ά σ τ η ν ή
μ έ ρ α ν κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο ϋ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ ο ϋ μ ε ν Μ ε γ ά λ ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ κ α λ ο ν κ α ι
έ π ω φ ε λ ε ς κ η ρ ύ τ τ ο ν τ ο ς τ ο κ ο ι ν ω ν ε ϊ ν κ α θ έ κ ά σ τ η ν κ ω β ε β α Ο ϋ ν τ ο ς σ η έ ν
Tfj κ α τ α ύ τ σ ν π α ρ ο ι κ ί έ Κ Ο ν ώ ν ο υ ν τ έ τ α ρ τ ο ν κ α θ έ β δ ο μ ά δ α η τ ο ι έ ν Tfj Τ ε
τ ρ ά δ ι κ α ι Tfj Π α ρ α σ κ ε υ Κ ι α ι τ ψ Σ α β β ά τ ψ Κ α ι Tfj Κ υ ρ ι α κ η τ ο υ δ ε Τ ε ρ τ υ λ λ ι α
ν ο ϋ μ α ρ τ υ ρ ο υ ν τ ο ς σ η κ α θ έ κ ά σ τ η ν έ τ ε λ ε ϊ τ ο ή θ ε ί α Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α Ι δ ί δ ε κ α τ α
τ η ν Τ ε τ ά ρ τ η ν κ α ι τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή ν κ α ι τ ο υ Κ υ π ρ ι α ν ο ϋ σ υ ν ε π ι β ε β α ι ο ϋ ν
τ ο ς σ η κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς τ η ν Ε ύ χ α Ρ τ ί α ν ώ ς τ ρ ο φ η ν σ ω τ η ρ ί α ς λ α μ β ά ν ο μ ε ν ά λ λ α
κ α ι τ ο υ 'Α μ β ρ ο σ ί ο υ π λ η ρ ο φ ο ρ ο υ ν τ ο ς π ε ρ ι τ η ς κ α τ α τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ω ν Μ ε δ ι ο
λ ά ν ω ν π ρ ά ξ ε ω ν κ α θ η ν ό Χ ρ ι σ τ ο ς κ α θ έ κ ά σ τ η ν α ύ τ ψ μ ε τ ε δ ί δ ε τ ο
θ ε ω ρ ο ύ μ ε ν ο ς δ ε ό τ η ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς α ρ τ ο ς η δ η ί ι π ο τ ο υ Τ ε ρ τ υ λ λ ι α ν ο ϋ
ς ό έ ν Tfj KUPIaKfj π ρ ο σ ε υ χ α ρ τ ο ς ή μ ω ν ό έ π ι ο ύ σ Ο ς ό έ π τ η ν ο ύ σ ί α ν τ η ς
ψ υ χ η ς κ α τ α τ α σ σ ό μ ε ν ο ς κ α τ α Κ ύ ρ ι λ λ ο ν τ ο ν Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν η α ρ τ ο ς ό κ α θ η
μ ε ρ ι ν ο ς panis quotidianis ώ ς κ α θ ή μ έ ρ α ν λ α μ β α ν ό μ ε ν ο ς π α ρ έ χ ε ι β ά σ ι ν ε Ι ς τ ο ν
σ υ γ γ ρ α φ έ α τ ο υ De Sacramentis ν α π ρ ο β ά λ τ ο έ ρ ώ τ η μ α κ α ι μ ε τ α ύ τ ο τ η ν π ρ ο
τ ρ ο π ή ν Έ α ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς έ σ τ ι ν ό α ρ τ ο ς δ ι α τ ί τ ο ϋ τ ο ν μ ε τ α ε τ ο ς ό λ ό κ λ η ρ ο ν
λ α μ β ά ν ε ι ς Λ 6. μ β α ν ε κ α θ έ κ ά σ τ η ν σ η κ α θ έ κ ά σ τ η ν σ ο ι π ρ ό κ ε ι
τ α ι Ο ϋ τ ω ζ η θ ι ϊ ν α ς α ξ Ο ς κ α θ έ κ ά σ τ η ν ν α κ ο ι ν ω ν ς υ Ο σ η ς δ ε ν ε Ι ν α ι α ξ ι ο ς
κ α θ ή μ έ ρ α ν ν α λ α μ β ά ν η δ ε ν ε Ι ν α ι α ξ ι ο ς ο ύ δ ε μ ε τ α π α ρ έ λ ε υ σ ι ν ε τ ο υ ς ν α λ ά
β η Δ ο γ μ α τ ι κ ή τ ό μ ο γ Ι σ ε λ 148 (19).
The Liturgies of s. Mark, s. Ω s. Clelnent. s. Chrysostom, s. Basi1. Ed. Rev. J.
Μ Nealle, London 1859. ρ 107. Φ ω τ έ π α ν έ κ δ 1969 ύ π ό A.M.S. Press Ν Υ
Κ α τ α ά ρ μ ε ν ι κ ο ν ε τ ή σ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο ν τ ύ π ο ν η τ ο ι κ α τ α τ η ν λ ε γ ο μ έ ν η ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν τ ο υ Ά
γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ ό δ ι ό κ ο ν ο ς π α ρ α κ ε λ ε ύ ε ι «'Α σ π ό σ α σ θ ε ά λ λ ή λ ο υ ς ε ν φ ι λ ή μ α η ά γ ί ψ κ ω
ο ί μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι ε ν ύ μ ί ν μ ε τ α σ χ ε ί ν τ ο υ θ ε ί ο υ τ ο ύ τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ έ ξ έ λ θ ε τ ε ξ ω τ ω ν θ υ
ρ ω ν κ α ι δ έ ε σ θ ε Ε Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς Ά θ η ν α ι 1971, σ 85, π ο λ υ γ ρ α φ
19. Μ Β α σ ί λ ε π ι σ τ 93 π ρ ό ς Π α τ ρ ι κ ί α ν μ ο ν α χ η ν Μ 32,484. Tertul. De ido1. 7, Deodorat
Μ L. 1, 745, 1286, Cypr. De Ol"at ι 18. «Eucharistianl quotidie ad cibum salutis accipi­
mu:;», M.L. 4, 549, Ambros. Ι η psal. 118, serm 18, 26. M.L. 15, 461. «Christus quotidie mini­
stratur». Tertul. De orat 6. M.L. 1, 1263, Κ ύ ρ ι λ λ Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Μ υ σ τ Κ α τ η χ 5 § 15. Μ 33,
1120. Si quotidianus est panis, cur post annum ille sumis... ? Accipe quotidie, quod quoti­
die tibi prosit. Sic vive, ut quotidie mereris accipere. Qui η ο η meretur quotidie accipere nor
meretur post annum accipere» • De sacram. V. 25.
-24­
Ε ί ς τ α ς ά κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ς σ ε λ ί δ α ς τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς θ α ε χ ω μ ε ν τ η ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν ν α
ά ν α φ ε ρ θ ω μ ε ν π ο λ λ κ ι ς t:rd π α ρ ο μ ο ί ω ν έ ν δ έ ί ξ ε ω ν α ϊ τ ι ν ε ς δ ι ή κ ο υ σ α ι δ ι α μ έ
σ ο υ τ ω ν ώ ώ ν ω ν μ έ χ ρ ι τ ο υ ν ε ο φ α ν ο υ ς α γ ί ο υ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ τ ο υ ε ν Α ί γ ί ν η
(+ 1920), θ α δ ι α σ α λ π ί ζ ο υ ν τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α ν τ η ς ά λ η θ ·0 υ ς Π α Ρ α δ ό
σ ε ω ς ε ν τ ί έ φ α ρ μ ο γ η τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς
θ α η τ ο α δ ι α ν ό η τ ο ν ή Ε κ κ λ η σ ί α ν α ε ν ε ρ γ ή σ η δ ι α φ ό ρ ω ς Ό ά π ο λ ε σ θ ε ι ς
Π α ρ ό δ ε ι σ ο ς έ ν τ η ε ύ σ π λ α γ χ ν ί τ ο υ θ ε ο υ π α ρ ε ί χ ε τ ο ύ π ο τ η ν ν έ α ν μ ο ρ φ η ν
τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ε Ι ς τ α τ έ κ ν α Τ η ς π ρ ο ς π α ρ η γ ο ρ ί α ν π ρ ο ς θ έ ω σ ι ν ώ ς ά ν
τ ί δ ο τ ο ν τ ο υ μ η α π ο θ α ν ε ί ν η τ ο δ υ ν α τ ο ν ώ ς Μ ή τ η ρ ν α α δ ι α φ ο ρ ή σ η κ α ι έ γ κ α
τ α λ ε ί ψ Ί τ α υ τ α λ ι μ ώ τ τ ο ν τ α (20).
20. Τ ο ο ύ σ ι ω δ ε ς δ μ ω ς τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς δ ε ν ε Ι ν α ι ο ί κ α ρ π ο ί τ η ς α ύ τ ο Ι Ί σ ω ς ε ί ς
τ ο τ έ λ ο ς - τ έ λ ο ς δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α ό μ ι λ ω μ ε ν π ε ρ ι κ α ρ π ω ν ά λ λ α π ε ρ ι κ α ρ π σ υ Κ α Ι δ κ α ρ
π ο ς α ύ τ ο ς ε Ι ν α ι ή κ ο ι ν ω ν ί α τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ μ ε τ α τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ Α ύ τ η ή κ ο ι ν ω ν ί α σ υ ν ι σ τ δ
τ η ν ο ύ σ ί α ν τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Δ ε ν θ α η τ ο ϊ σ ω ς π ο λ υ τ ο λ μ η ρ ο ν α ν έ λ έ γ α μ ε ν δ η ε ί ς ά ν η
κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ ο υ ά π ο λ ε σ θ έ ν τ ο ς π α ρ α δ ε ί σ ο υ ό θ ε ο ς έ χ ά ρ ι σ ε ν ε ί ς τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν τ ν θ Λ ε ι
τ ο υ ρ γ ί α ν Ε ί ς τ ο κ έ ν τ ρ ο τ η ς ώ ς α λ λ ο δ έ ν τ ρ ο ζ ω η ς ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι τ ο Α Ι μ α τ ο Ο Δ ε σ π τ ο υ Κ α
μ α κ ά ρ Ι ο ί τ ρ ώ γ ο ν τ ε ς έ κ τ ο υ κ α ρ π ο υ τ ο ύ τ ο υ θ ε ί α Λ α τ ρ ε ί α Δ Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν Έ φ ε σ ο ς Ά
θ η ν α ι 1964, σ ε λ 53).
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
Η Β Ι Ω Σ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ε Ν Τ Ω Μ Ο Ν Α Χ Ι Σ Μ Ω
Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ω Σ Ε Ν Α Γ ι Ω Ο Ρ Ε Ι
Ή π ν ε υ μ α τ ι κ η π ο λ η ε ί α τ ο υ ά λ η θ ο υ ς μ ο ν α χ ο υ μ η ά ρ κ ο υ μ έ ν η ε ι ς τ α ο ι κ ε ί α
μ έ τ ρ α τ η ς ά σ κ ή σ ε ω ς ά δ ι α λ ε ί π τ ω ς έ π ι ζ η τ ε ί τ η ν θ ε ί α ν ά ρ ω γ ή ν δ ι α π ρ ο σ ε υ
χ ω ν κ α ι τ η ς κ α τ α τ ο δ υ ν α τ ο ν σ υ χ ν ο τ έ ρ α ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς ε ι ς τ η ν Τ ρ ά π ε ζ α ν τ ο υ
θ ε ο υ ( 2,1 ) •
Κ α ι π ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α σ υ μ β Ώ α λ λ ω ς σ τ α ν α ύ τ ο ς ό Σ ω τ η ρ ή μ ω ν έ ν τ ψ
Ε ύ α γ γ ε λ ί φ σ α φ ω ς έ δ ή λ ω σ ε ν δ τ ι χ ω ρ ι ς έ μ ο υ ο ύ δ ύ ν α σ θ ε Π ε ί ν ο ύ δ ε ν Ί ω
ι ε , 5), κ α ι α ν μ η φ ά γ η τ ε ι ν σ ά ρ κ α ν τ ο υ uiou τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ κ α ι π ί η τ ε α ύ
- Τ ,,, ζ - Ι ' 53)
τ ο υ τ ο α ι μ α ο υ κ ε χ ε τ ε ' ω η ν ε ν ε α υ τ ο ι ς ω σ τ , .
·0 ά ρ Χ ώ ο ς μ ο ν α σ τ ι κ ο ς κ ό σ μ ο ς β ι ώ σ α ς μ ε τ α π ά σ η ς σ υ ν ε π ε ί α ς τ ο σ ω τ η ρ ι ω
δ ε ς τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς κ α ι σ υ μ μ ε τ ο χ η ς ε ι ς τ ο ν Δ ε ί π ν ο ν τ ο υ Yiou τ ο υ
θ ε ο υ ά φ η κ ε π ο λ υ τ ι μ ο τ ά τ α ς ε ι ς ή μ α ς ύ π ο θ ή κ α ς τ α ς ό π ο ί α ς π ο λ ύ τ ι μ ο ι Τ
δ έ λ τ ο ι δ ι έ σ ω σ α ν μ έ χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν έ ν β ρ α χ ύ τ η τ ι τ α ς σ π ο υ δ α ι ο
τ ε ρ α ς τ ω ν π η γ ω ν τ α ς ό π ο ί α ς έ κ ρ ί ν α μ ε ν ω ς π λ έ ο ν ά ρ μ ο δ ί α ς κ α ι α ι π ν ε ς έ ν π ο λ
λ Ώ σ α φ η ν ε ί ς ι κ α ι χ ά ρ η ι ά π ο σ τ ο μ α τ ί ζ ο υ ν π ά ν τ α ς τ ο υ ς έ ν α ν τ ί ω ς φ ρ ο ν ο υ ν τ α ς
κ α ι π ρ ά τ τ ο ν τ α ς
α Ό τ α ε ι ς τ ο ν α γ Ο ν Π α χ ώ μ ν ύ π ο τ ο υ ά γ γ έ λ ο υ π α ρ α γ γ ε λ θ έ ν τ α π ε ρ ι ε
λ ά μ β α ν ο ν κ α ι τ α έ ξ η ς Έ κ α σ τ ο ς α ύ τ ω ν έ χ έ τ ω μ η λ ω τ η ν α ι γ ε ί α ν ε ι ρ γ α σ μ έ
ς , , θ ' Α δ , Σ ' β β
ν η ν ς α ν ε υ μ η ε σ ι ε τ ω σ α ν Π ν τ ε ς ε ε ι ς τ η ν κ ο ι ν ω ν ι α ν κ α τ α α α
τ ο ν κ α Ι Κ υ Ρ ι α κ ή ν τ α ς ζ ώ ν α ς λ υ έ τ ω σ α ν τ η ν μ η λ ω τ η ν ά π ο τ ι θ έ
σ θ ω σ α ν κ α ι μ ε τ α κ ο υ κ ο υ λ ί ο υ μ ό ν ο ν ε Ι σ ι έ τ ω σ α ν ...»(22).
β Έ ν τ ψ Γ ε ρ ο ν τ ι κ ψ ( ε κ δ Α σ τ έ ρ ο ς σ ε λ 123), ά ν α γ ι ν ώ σ κ ο μ ε ν Έ
χ ο υ σ ι γ α ρ ε θ ο ς oi Α ι γ ύ π τ ι ο ι π α τ έ ρ ε ς τ ο ν λ ε β ί τ ω ν α ε ι ς ο ν λ α μ β ά ν ο υ τ ο α
γ ι ο ν σ χ η μ α κ α ι τ ο κ ο υ κ ο ύ λ ν φ υ λ ά τ τ ε ι ν ω ς θ α ν ά τ ο υ κ α ι έ ν α ύ τ ο ί ς έ ν τ α φ ι ά
ζ ε σ θ α κ α τ α Κ υ Ρ ι α κ η ν μ ό ν ο ν ε ι ς τ η ν Ά γ ί α ν Κ ν ω ν ί α ν φ ο ρ ο υ ν τ ε ς α ύ
τ α κ α ι ε ύ θ έ ω ς σ υ σ τ έ λ λ ο ν τ ε ς
21. Τ ε τ ρ ω μ έ ν ο ς κ α ρ δ ί α ν ε ι μ έ Υ ώ έ ξ έ τ η ξ έ μ ε ό ζ η λ ο ς σ ο υ ή λ λ ο ί ω σ έ μ ε ι ά Υ α τ η σ ο υ
Δ έ σ π ο τ α δ έ σ μ ι ό ς ε ι μ ι τ ψ ε ρ ω τ ί σ ο υ έ μ π λ η σ θ ε ί η ν σ ο υ τ ω ν σ α ρ κ ω ν κ ο ρ ε σ θ ε ί η ν τ ο υ ζ ω η
ρ ο υ κ α ι θ ε Ο Π Ο Ο υ α ϊ μ α τ ό ς σ ο υ ά π ο λ α ύ σ α ι μ ι ω ν ά Υ α θ ω ν κ α τ α τ ρ υ φ ή σ α ι μ ι τ η ς θ ε ό τ η τ ο ς
Ί ω ά ν ν Δ α μ α σ κ η ν ο υ M.P.G. 96, 817).
22. Ό ι σ τ ο ρ ι κ ο ς Σ ω ζ ο μ ε ν ο ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ ο ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ο ς σ η μ ε ι ο ί
Δ ι φ θ έ ρ α ς δ ε ά μ φ ι έ ν ν υ σ θ α ι τ ο υ ς Π α χ ω μ ι α ν ο υ ς μ ο ν α χ ο ύ ς κ α ι τ ι ά ρ α ι ς έ ρ ί ν α ι ς τ α ς
κ ε φ α λ α ς σ κ έ π ε σ θ α ι ή δ έ λ τ ο ς π ρ ο σ έ τ α π ε . Τ η δ ε π ρ ώ τ η κ α ι τ ε λ ε υ τ α ί ή μ έ ρ τ η ς
έ δ ο μ ά δ ο ς έ π ν ω ν ί τ ω ν θ ε ί ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν τ ψ θ υ σ ι α σ τ η ρ ί ψ π ρ ο σ ι ν τ α ς τ α ς ζ ώ ν α ς
λ ύ ε Ι Υ κ α ι τ α ς δ ι φ θ έ ρ α ς ά π ο τ ί θ ε σ θ α ι Μ Ρ σ 67, 1072. Π α ρ ά α λ ε α τ α ύ π ο Ε ύ σ ε ί ο υ
Κ α ι σ α ρ ε ί α ς γ ρ α φ ό μ ε ν α π ε ρ ι τ η ς κ α τ α Κ υ ρ ι α κ η ν μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς έ ν Ρ σ 24, 701.
-26­
γ Ό Ό α γ ι ο ς Π α χ ώ μ ι ο ς έ ν τ ψ ψ α ρ θ ρ ψ τ ο υ Κ α ν ο ν ι σ μ ο υ τ ο υ ά ν α φ έ
ρ ε ι τ η ν Κ υ Ρ ι α κ η ν κ ω τ η ν σ ύ ν α ξ ι ν κ α θ η ν θ α γ ί ν ή ή μ ε τ ά δ ο ω ς τ η ς
θ ε ί α ς ν ε τ α λ ή ψ ε ω ς ο ύ δ ε ι ς ε τ ε ρ ο ς δ ι κ α ι ο υ τ α ι ν α ψ ά λ λ ι π λ η ν τ ο υ π ρ ο ε σ τ ω τ ο ς
κ α ι τ ω ν π ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ν ο ϊ τ ι ν ε ς ε χ ο υ ω ν ά ξ ί α ν τ ι ν ά Δ Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ «01 μ ο
ν α χ ι κ ο ι θ ε σ μ ο ι έ ν τ η ό ρ θ Ά ν α τ ο λ ι κ η Έ κ κ λ η σ ί ς ι Τ ό μ Α Ό Λ ε ι ψ ί ς ι 1907,
σ 100).
δ Ό Ό δ σ ς Ν ε ί λ ο ς ό ά σ κ η τ η ς π α ρ α δ ί δ ε ι
Π ά σ η ς ά π έ χ ο υ φ θ ο ρ α ς κ α ι τ ο υ μ υ σ η κ ο υ δ ε ί π ν ο υ π α σ α ν ή μ έ ρ α ν
μ έ τ ε χ ε Ο ϋ τ ω γ α ρ Χ ρ ι σ τ ο υ τ ο σ ω μ α τ ο ή μ έ τ ε ρ ο ν γ ί ν ε τ α ι P.G. 79, 1372 - 3.
ε Ό Ό μ έ γ α ς ά σ κ η τ η ς Π ο ι μ η ν φ έ ρ ε τ α ι έ ν τ ψ Γ ε ρ ο ν η κ ψ σ ε λ 88, ά ν α φ έ
ρ ω ν τ α κ ά τ ω θ ι Ο ν τ ρ ό π ο ν έ π ι π ο θ ε ί ή ε λ α φ ο ς έ π ι τ α ς π η γ α ς τ ω ν υ δ ά τ ω ν ...
ο ϋ τ ω κ α ι Ο Ι μ ο ν α χ ο ί έ ν Tfj έ ρ ή μ ψ κ α θ ε ζ ό μ ε ν ο ι κ α ί ο ν τ α ι υ π ο τ ο υ ί ο υ τ ω ν π ο
ν η ρ ω ν δ α ι μ ό ν ω ν κ α ι έ π ι π ο θ ο υ σ ι τ ο Σ ά β β α τ ο ν κ α ι τ η ν Κ υ Ρ ι α κ ή ν
ω σ τ ε έ λ θ ε ί ν έ π τ α ς π η γ α ς τ ω ν ύ δ ά τ ω ν τ ο υ τ έ σ η ν έ π τ ψ σ ω μ α κ α ι α ί μ α τ ο υ
Κ υ ρ ί ο υ ϊ ν α κ α θ α ρ ι σ θ ω ω ν ά π ο τ η ς π ι κ ρ ό τ η τ ο ς τ ο υ π ο ν η ρ ο υ
σ τ Ό έ π ί σ κ ο π ο ς Έ λ ε ν ο υ π ό λ ε ω ς Π α λ λ ά δ ι ο ς έ ν τ ψ Λ α υ σ α ϊ κ ψ α ύ τ ο υ
ά ν α φ έ ρ ε ι τ ο έ ξ η ς λ ί α ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ η κ ό ν
«01 γ α ρ σ υ ν α ύ τ ψ ('Α π ο λ λ ω ά δ ε λ φ ο ί ο ύ π ρ ό τ ε ρ ο ν τ η ς τ ρ ο φ η ς μ ε τ ε λ ά μ
β α ν ο ν π ρ ι ν η τ η ς ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ή σ ω σ ι ε θ ο ς γ α ρ τ ο ϊ ς μ ε γ ά
λ ο ι ς μ η π ρ ό τ ε ρ ο ν τ ρ ο φ η ν π ρ ο σ ί ε σ θ α ι τ η σ α ρ κ ί π ρ ι ν η τ η ν π ν ε υ μ α η κ η ν τ ρ ο
φ η ν Tfj ψ υ χ η π α ρ α δ ο υ ν α ι α ϋ τ η δ ε έ σ τ ι ν ή τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι δ η δ ε ϊ
ε δ υ ν α τ ό ν τ ο ί ς μ ο ν α χ ο ϊ ς κ α θ έ κ ά σ τ η ν ή μ έ ρ α ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ε ί ν ό γ α ρ μ α κ ρ ύ ν ω ν έ α υ τ ο ν ά π ο τ ο ύ τ ω ν μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι ά π ο
τ ο υ Θ ε ο υ ό δ ε σ υ ν ε χ ω ς τ ο υ τ ο π ο ι ω ν τ ο ν Σ ω τ η ρ α σ υ ν ε χ ω ς υ π ο δ έ χ ε τ α ι p.G.
34, 1148. Τ ο α ύ τ ο δ ι η γ ε ί τ α ι δ η έ ν ε ρ γ ε ί τ ο κ α ι π α ρ ά τ ι ν ο ς θ α υ μ α σ τ ο υ ά β β α
Ώ ρ ή γ ο υ μ έ ν ο υ χ ι λ ί ω ν ι ά δ ε λ φ ω ν ο ϊ η ν ε ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς μ ε τ ε λ ά μ β α ν ο ν
ζ Ό κ α θ η γ η τ η ς , Ι Φ ω κ υ λ ί δ η ς γ ρ ά φ ω ν τ η ν ί σ τ ο ρ ί α ν τ η ς Ι ε ρ α ς Λ α ύ
ρ α ς Σ ά β β α τ ο υ ή γ ι α σ μ έ ν ο υ ε ί ς τ η ν ο ζ σ ε λ ί δ α τ ω ν π ρ ο λ ε γ ο μ έ ν ω ν ά ν α φ έ ρ ε ι
δ η κ α τ α Σ ά β β α τ ο ν Κ υ Ρ ι α κ η ν κ α Ι έ ο ρ τ α ς σ υ ν ή ρ χ ο ν τ ο π ά ν
τ ε ς Ο Ι μ ο ν α χ ο ι κ α ι τ ω ν π έ ρ ι ξ λ α υ ρ ω ν κ α ι μ ε τ ε λ ά μ β α ν ο ν έ ν τ ψ κ ε ν τ ρ ι κ ψ Ν α ψ
τ η ς τ ο υ Ό σ ί ο υ Μ ο ν η ς Π α ρ α Μ ο ν α χ ψ Θ ε ο δ ο σ ί ψ μ ν η μ ε ρ γ σ ε λ 109) (23).
Σ υ μ π ε ρ α σ μ α η κ ω ς δ ε ά ν α φ έ ρ ε ι τ α έ ξ η ς ό α ν ω τ έ ρ ω σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς «'Α π ό δ ε ι ξ ι ς
δ η Ο Ι π α λ α ι μ ο ν α χ ο ι έ τ έ λ ο υ ν τ η ν θ ε ί α ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν μ ε ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ο ν σ κ ο
π ο ν ν α μ ε τ α λ ά β ο υ ν
η Έ ρ χ ό μ ε ν ο ι ε ί ς τ ο ν ν ώ α ν α θ α υ μ ά ζ ο μ ε ν κ α ι π ά λ ι ν τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α ν
τ η ς ά γ ί α ς τ α ύ τ η ς σ υ ν η θ ε ί α ς κ α ί τ ο ι ή ά μ έ λ ε ι α κ α ι π ν ε υ μ α η κ η ν ω θ ρ ό τ η ς έ π ο
λ έ μ ε ι κ α ι τ ό τ ε ώ ς π ά ν τ ο τ ε τ ο υ ς π α ρ έ χ ο ν τ α ς ά φ ο ρ μ α ς κ α ι α ί τ ί α ς π ρ ο ς τ ο υ τ ο ο
Ε ί ς τ η ν α κ ο λ ο υ θ ο υ σ α ν π ε ρ ι κ ο π η ν τ ω ν Κ α τ η χ ή σ ε ω ν τ ο υ ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ
Σ τ ο υ δ ί τ ο υ π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι ά ν α γ λ ύ φ ω ς ή Μ υ σ τ η ρ ι α κ η ζ ω η κ α ι τ ά ξ ι ς τ ο υ π ε ρ ι ω
23. Π α ρ ά β α λ ε Α ο ή Opisanie. ο ο τ ό μ ο Α σ ε λ 223. Ά ρ χ ι μ ο Χ ρ υ σ ο σ τ
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Α Ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ά γ ί ο υ Σ ά β β α Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ς Φ ά ρ ο ς 1921 Κ . σ ε λ
142, Byzantinische Zeitschrift, Π Ι 1894, σ ε λ 169.
-27­
ν ύ μ ο υ κ ο ι ν ο β ί ο υ τ ο ό π ο ϊ ο ν Σ ν ε ί σ α ν τ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς (24) τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ
ά γ ί ο υ Σ ά β β α ε μ ε λ λ ε ν α ά π ο β Ώ ύ π ό δ ε ι γ μ α κ α ι δ ι α τ η ν μ ε τ α δ ύ ο α ι ω ν α ς έ ν α ρ
ξ α μ έ ν η ν κ ο ι ν ο β ι α κ η ν β τ Ί ν τ ο υ ε ρ ο υ Α θ ω ν ο ς
Π ο λ α Ι σ χ ύ ε ι τ α δ ά κ ρ υ α ή κ α τ ά ν υ ξ ι ς κ ώ γ ε π ρ ο π ά ν τ ω ν κ ω μ ε τ α π ά ν
τ ω ν ή Μ ε τ ά λ η ψ ι ς τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν π ε ρ ι η ν ο ύ κ ο Ι δ α σ π ω ς ό ρ ω ν ύ μ α ς ά μ ε λ ω ς
δ ι α κ ε ι μ έ ν ο υ ς λ ί α ν θ α υ μ ά ζ ω κ α ν μ ε ν π ς ι ρ Ώ κ υ Ρ 1 α κ ή π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς
τ ο ϊ ς μ υ σ τ η ρ ί ο ι ς α ν δ ε έ ν έ τ έ ρ ς ι ή μ έ ρ ς ι γ έ ν η τ α ι σ ύ ν α ξ ι ς ο ύ δ α μ ω ς ύ π α ν τ ω ν τ α ς
κ α ί τ ο ι γ ε έ ν τ ψ Μ ο ν α σ τ η ρ ί φ κ α θ έ κ ά σ τ η ν ή μ έ ρ α ν έ ξ ο ν ii ν
τ Ψ β ο υ λ ο μ έ ν φ κ ο 1 ν ω ν ε Ϊ ν ...
Ά λ λ ε κ α ι γ έ γ ο ν ε ν π ρ ο ς γ ο υ ν τ ο έ ξ η ς π α ρ α κ α λ ω ά σ φ α λ ι σ ώ μ ε θ α ε ί
δ ό τ ε ς τ η ν δ ύ ν α μ ι ν τ ο υ δ ω ρ ή μ α τ ο ς κ α ι ο σ ο ν έ ν δ έ χ ε τ α ι κ α θ α ι ρ ό μ ε ν ο ι μ ε τ έ χ ω
μ ε ν τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν κ α ν τ ύ χ η έ ρ γ ο χ ε ί ρ φ ή μ α ς σ χ ο λ ά ζ ε ι ν έ π α ν ό σ η μ α ν τ η ρ
μ η ν ύ σ η κ α τ α λ ι μ π ά ν ε ι ν τ ο ε ρ γ ο ν κ α ι μ ε τ έ χ ε ι ν τ ο υ δ ώ ρ ο υ έ ν π ο λ λ Ώ π ρ ο θ υ
μ ί ς ι κ α ι τ ο υ τ ο ώ ς ο Ι μ α ι μ α λ λ ο ν δ ε ώ ς τ ο ά λ η θ ε ς ε χ ε ι π ά ν υ β ο η θ ή σ ε ι ή μ ϊ ν
τ η π α ρ α σ κ ε υ Ώ τ η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς φ υ λ ά π ε σ θ α ι κ α θ α ρ ο ύ ς Tfi γ α ρ ά δ ι α φ ο ρ ί ς ι τ ο υ
μ η κ ο ι ν ω ν ε ϊ ν π ω ς ο ύ χ ά λ ω σ ώ μ ε θ α π ά θ ε σ ι γ ε ν ή σ ε τ α ι δ ε ή μ ϊ ν κ α ι έ φ ό δ ν ζ ω
η ς α ί ω ν ί ο υ Κ α τ Ο η τ Ώ Τ ε τ ά ρ τ η τ η ς Ε έ β δ ο μ ά δ ο ς (25).
Ε κ τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι κ ο π η ς έ ξ ά γ ο ν τ ω ά β ι ά σ τ ω ς τ α κ ά τ ω θ ι σ υ μ π ε ρ ά σ μ α
τ α
24. Α ί π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ο υ ό σ ί ο υ Σ ά β β α τ ο υ ή γ ι α σ μ έ ν ο υ γ ρ α φ ε ϊ σ ω τ ο ε τ ο ς 533 Μ Γ ε
δ ε ώ ν Β υ ζ α ν τ ι ν ο ν Ε ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν σ 269), ά π ε τ έ λ ε σ α ν τ ο Κ τ π ο ρ ι κ ο ν υ Π ν τ η ς τ ο υ
Ο σ ί ο υ Μ ο ν η ς Α ί π α ρ α δ ό σ ε ι ς α υ τ ω ι ί ν α φ ε ρ ό μ ε ν ω ε ι ς τ ή ν έ σ ω ε ρ ι κ η ν δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ ι ν τ η ς
Λ α ύ ρ α ς κ α ι τ ω ν α λ λ ω ν Μ ο ν α σ τ η ρ ί ω ν τ α ό π ο ί α ε Ι χ ε ν ί δ ρ ύ σ ε ι ό Ό σ ι ο ς ύ π ε τ έ θ η έ φ δ
σ ο ν έ θ ε ω ρ ο υ ν τ ο ώ ς ά π ο λ ε σ θ ε ί σ ω δ η π ε ρ ι ε ί χ ο ν τ α ς λ ε π ο υ ρ γ ι κ α ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ί ε ρ ο σ ο
λ υ μ ι τ ι κ ο υ υ Π υ δ ι δ κ ω ο ί ά ν α θ ε ω ρ ή σ α ν τ ε ς α ύ τ ο έ ν Κ ω ν σ τ α ν η ν ο υ π ό λ ε ι κ α τ α τ ο ν
ι β - Ι Υ ώ ω ν α ύ π έ γ ρ α ψ α ν τ ο υ τ ο υ Π ν τ ο υ Ά γ ί ο υ Σ ά β β α ά ν α θ ε ω ρ η θ ε ν ύ π ο τ ο υ Π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ τ ο π ρ ω τ ο ν κ ω ε Ι τ α ύ π ο Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ Δ α μ α σ κ η ν ο υ ... Ο ύ τ ω δ ι α
μ ο ρ φ ω θ ε ν τ ο Ί ε ρ ο σ ο λ υ μ π ι κ ο ν Τ υ π ι κ ο ν τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ Ο σ ί ο υ Σ ά β β α έ π ε κ ρ ά τ η σ ε τ ο ν
ι ε ώ ω ν α ε ί ς α π α σ α ν τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν δ ι ά τ ε τ α ς μ ο ν α ς κ ω τ α ς κ ό σ μ ο ν
έ κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α δ ε τ ο υ Σ υ μ ε ω ν θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς δ π ω ς έ π α ν α φ έ ρ τ ι δ ι α τ η ν λ α τ ρ ε ί
α ν τ α ς ά σ μ α τ ι κ α ς α κ ο λ ο υ θ ί α ς τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς ά π έ τ υ χ ε ν Τ υ π ι κ ο ν ύ π ο Γ Μ π ε κ α τ ώ ρ ο υ
ε ι ς Η θ Ε τ ό μ ο Ι Ι σ 901- 2. Π α ρ ά β α λ ε Η Λ ε π ο υ ρ γ ί α μ α ς ι Ά θ η ν α ι 1963, σ 97).
25. Μ η ο ύ μ ε τ α λ α μ β ά ν ο μ ε ν κ α θ έ κ ά σ τ η ν τ ο υ ά χ ρ ά ν τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι α ϊ
μ α τ ο ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α τ ί ε τ ε ρ ο ν γ λ υ κ ύ τ ε ρ ο ν ε ϊ η α ν τ η ς ά γ ί α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς χ α ρ ι ζ ο ύ σ η ς
ζ ω η ν α ί ώ ν ι ο ν τ ο ί ς κ ο ι ν ω ν ο υ σ ι μ ε τ α κ α θ α ρ ο υ σ υ ν ε ι δ ό τ ο ς θ ε ο δ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ Κ α τ Β Κ υ
ρ ι α κ η ς τ ω ν Ν η σ τ ε ι ω ν ε κ δ Ζ α χ α ρ ί ο υ Ι ε ρ Μ ι κ ρ α γ ι α ν ν α ν ί τ ο υ Ε ρ μ ο ύ π ο λ ι ς σ 666). Μ η δ ε
ν ο μ ί σ η τ ι ς ο η ά ν α φ έ ρ ω ν ό α γ ι ο ς κ α θ η μ ε ρ ι ν η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ο ϋ π έ θ ε τ ε σ υ ν ε χ η
ά ν έ λ α ι ο ν δ ί α 1. τ α V" ο ύ δ ε ν τ ο ύ τ ο υ ά ν α λ η θ έ σ τ ε ρ ο ν Ο ί ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ε ς λ ό γ ο ι τ ο υ
ε ι ς τ η ν Π α ρ α σ ε Ι ν τ η ς α ρ χ η ς τ η ς ν η σ τ ε ί α ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν α π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν τ ο υ τ ο σ α
φ έ σ τ α τ α Ο ύ τ ω φ υ λ ά ξ ω μ ε ν ι Ι μ ε ί ς α π ε ρ π ρ ο ε ί ρ η κ α κ α μ ε τ α τ η ς ύ π ο τ α κ τ ι κ η ς ή μ ω ν κ α
τ α σ τ ά σ ε ω ς έ κ λ έ ξ ω μ ε ν μ ε θ ύ π ο μ ο ν η ς τ α έ π ε ρ χ ό μ ε ν α κ ω δ ι α κ ο σ μ ή σ ω μ ε ν τ ο ν κ ο ι ν ο β ι α κ ο ν
κ α ν ό ν α κ α θ ό τ ι έ σ η ν ε ν ο μ ο θ ε τ η μ έ ν ο ς κ α ι έ σ θ ί ο ν τ ε ς κ α ι π ί ν ο ν τ ε ς κ α ι μ ο ν ο φ α γ ο υ ν τ ε ς κ α
δ ι φ α γ ο υ ν τ ε ς ο ύ χ ι μ ό ν ο ν α ρ τ ο ν κ α ι ο σ π ρ ι α ά λ λ α κ ω ο Ι ν ο ν κ α ι ε λ ω ο ν έ ν ί ο τ ε δ ε κ ω 1­
χ θ ύ α ς μ ε τ α τ η ς π ρ ο σ η κ ο ύ σ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς Α ύ τ σ ε λ 500). Έ ν τ ο ύ τ ο ι ς τ α α ν ω τ έ ρ ω ο ύ
ό λ ω ς ή μ π ό δ ι ζ ο ν τ ο ν α γ ι ο ν ν α π ρ ο τ ρ έ π η ε ι ς κ α θ η μ ε ρ ι ν η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν Τ ο Τ υ π ι κ ο ν
τ ο υ Ο σ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ά κ ο λ ο υ θ ή σ α ς π ι σ τ ω ς κ α ι ό π α τ η ρ ή μ ω ν Α θ α ν ά σ ι ο ς ο ύ δ α μ ο υ έ μ
-28­
α Ή σ υ χ ν η κ α ι δ η κ α θ η μ ε Ρ ι ν η θ Μ ε τ ά λ η ψ ι ς έ ν τ φ κ ο ι ν ο β ί ψ
τ ο υ ά γ ί ο υ θ ε ο δ ώ ρ ο υ η τ ο έ λ ε υ θ έ ρ α κ α ι μ ά λ ι σ τ α έ π α ι ν ε τ έ α
β Δ ε ν ύ π η ρ χ ε τ α κ τ η ή μ έ ρ α π ο λ λ ψ μ α λ λ ο ν δ ε ν έ π ε β ό λ λ ε τ ο ώ ρ ι σ μ έ ν η
κ α ι μ ο ν α δ ι κ η τ ο ι α ύ τ η ά λ λ α ό κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν κ α θ α ι ρ ό μ ε ν ο ς ή δ ύ ν α τ ο ν α μ ε θ έ ξ η
τ ο υ Π ο τ η ρ ί ο υ τ η ς Ζ ω η ς χ ω ρ ι ς ν α κ ω λ ύ ε τ α ι ά π ο π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ή μ ε ρ ω ν κ α ι ε ί
δ ι κ ω ν π ρ ο ς τ ο υ τ ο ν η σ τ ε ι ω ν Ο α γ Ο ς ώ ς κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς έ π ε υ λ ό γ ε ι σ ο φ ω ς
, " έ
π α ν τ α τ α α ν ω τ ρ ω
γ Τ ο τ ρ ί τ ο ν σ υ μ π έ ρ α σ μ α έ ξ ά γ ε τ α ι έ κ τ ω ν έ π ι τ ι μ ί ω ν τ ο υ ά γ ί ο υ θ ε ο δ ώ
ρ ο υ δ ι α τ ο υ ς ά δ ι α φ ο ρ ο υ ν τ α ς π ρ ο ς τ α ς π α ρ α ι ν έ σ ε ι ς τ ο υ Ε ν τ φ ψ έ π ι η μ ί ψ
ά ν α γ ι ν ώ σ κ ο μ ε ν Ο μ η κ ο ι ν ω ν ω ν κ α τ ί δ ί α ν γ ν ώ μ η ν ά φ ο ρ ι ζ έ σ θ ω ή μ έ ρ α ν μ ί
α ν η τ ο ι σ α φ έ σ τ α τ α δ ι α κ ρ ί ν ω μ ε ν τ η ν έ φ α ρ μ ο γ η ν τ ο υ θ ά π ο σ τ ο λ ι κ ο υ κ α ν ό
ν ο ς ώ ς κ α ι τ ο ν ν τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ τ ο ν ό ρ ί ζ ο ν τ α Ε ι τ ι ς έ ν fJptpQ. π ρ ο σ
φ ο ρ α ς κ ω λ ύ ε ι έ α υ τ ο ν τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς π α ρ α τ η ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ ά ρ χ ψ α ν δ ρ ί τ ο υ γ ε
ν έ σ θ ω ά π ε υ λ ο γ ί α ς (Ρ G. 31, 1305 - 1316) (26 ) .
Ε ν τ ψ ψ κ α ν ό ν ι τ ο υ α ύ τ ο υ ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ά ν α γ ι ν ώ σ κ ο μ ε ν Ε ϊ τ ι ς
έ ν ι τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ο ύ μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ε ί π ά τ ω τ ο α ϊ η ο ν ε ί δ ε μ η ε ϊ π ο ι
ν η σ τ ε υ έ τ ω ό ψ έ π ο ι ω ν μ ε τ α ν ο ί α ς Κ α ι ε ί ς τ ο ν ν κ α ν ό ν α τ ο υ ί δ ί ο υ π α τ ρ ό ς
Μ ο ν α χ ο ς η κ ο ο μ ι κ ο ς μ η ω ν έ π ι τ ε η μ η μ έ ν ο ς κ α ι ά μ ε λ ή σ α ς ή μ έ ρ α ς τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν
τ α μ η κ ο ι ν ω ν η σ έ ν ι α υ τ ο ν χ ω ρ ι ζ έ σ θ ω τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ρ Ο 99, 1735 - 57).
Ε ξ δ λ ω ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι σ α φ ω ς ώ ς ε ϊ π ο μ ε ν ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α τ η ς
τ η ρ ή σ ε ω ς τ ο υ θ ά π κ α ν ό ν ο ς τ ο υ έ κ φ ρ ά ζ ο ν τ ο ς ο ύ μ ό ν ο ν τ ο ν σ κ ο π ο ν τ η ς θ
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ά λ λ ύ π ο δ ε ι κ ν ύ ο ν τ ο ς α μ α κ α ι τ ο ν ά π α ρ α ί τ η τ ο ν π ν ε υ μ α η κ ο ν έ φ ο
δ ι α σ μ ο ν τ ο υ π ι σ τ ο υ ή τ ή ρ η σ ι ς τ ο υ ό π ο ί ο υ ά η ε τ έ λ ε ι σ υ ν ε χ η φ ρ ο ν τ ί δ α τ ω ν Π Ο Ι
μ έ ν ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ ο υ Μ ο ν α χ ι σ μ ο υ τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς
θ Σ υ μ ε ω ν ό Ν έ ο ς θ ε ο λ ό γ ο ς ώ σ α ύ τ ω ς π ε ρ ι π ο λ λ ο υ π ο ι ε ί τ α ι τ η ν χ ρ η
σ ι ν τ ο υ θ ε Ο τ ά τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ α ύ π ε ρ φ υ η α ύ τ ο υ χ α ρ ί σ μ α τ α γ ε υ θ ε ι ς έ κ τ η ς μ ο
ν α χ ι κ η ς τ ο υ κ ο υ ρ α ς κ α ι έ ν τ ε υ θ ε ν ώ ς μ α ς π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί ό τ ο ν β ί ο ν α ύ τ ο υ σ υ γ
γ ρ ά φ α ς Ν ι κ ή τ α ς Σ τ η θ α τ ο ς Ά π α ν τ α ε κ δ Δ Ζ α γ ο ρ α ί ο υ 1886, σ ε λ 5). Σ η
μ ε ι ω τ έ ο ν δ ε δ η έ κ ά ρ η κ α ι ή σ κ ή τ ε υ σ ε έ ν τ η π ε ρ ι ω ν ύ μ ψ Μ ο ν η τ ο υ Σ τ ο υ δ ί ο υ
ε ν θ α τ ό π ν ε υ μ α η κ ώ τ α τ ο ν α ύ τ η ς Τ υ π ι κ ο ν δ ι ε υ κ ώ λ υ ν ε τ α μ έ γ ι σ τ α τ η ν π ν ε υ μ α
φ α ί ν ε τ α ι ν α κ ω λ ύ η τ η ν έ λ ε υ θ έ ρ α ν π ρ ό σ ο δ ο ν ε ί ς τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν έ ν φ έ ξ ά ν η θ έ τ ο υ Η Ύ
π ο τ ύ π ω σ ι ς α ύ τ ο υ ί δ ί ε ί ς Ο η ά φ ε ώ ρ α τ η ν ν η σ τ ε ί α ν τ ω ν μ ο ν α χ ω ν π α ρ ο υ σ ι ό ζ ε ι κ α τ α
π λ η κ τ ι κ η ν ό μ ο ι ό τ η τ α μ ε τ η ν τ ο ι α ύ τ η ν τ ο υ μ ε γ ό λ ο υ ά ν α μ ο ρ φ ώ τ ο υ τ η ς τ ο υ Σ τ ο υ δ ί ο υ Μ ο ν η ς
Π α ρ ό β α λ ε Θ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ α Ύ π ο τ ύ π ω σ ι ς έ ν M.P.G. 99, σ τ 1704-1790, β τ η ν Ν Ζ
έ π ι σ τ ο λ η ν τ ο υ ό σ ί ο υ π ρ ό ς Π λ ό τ ω ν ι ο ί κ ε ί ψ Π α τ ρ ι έ ν M.P.G. 99, σ τ 1116 Α Β Ά θ α
ν α σ ί ο υ τ ο υ έ ν Α θ ψ Υ π ο τ ύ π ω σ ι ς έ ν Ph. Meyer, Athos die Haupturkunden, Amsterdam
19652, σ ε λ 137. Π α ρ ό β α λ ε κ α ι τ α έ ν τ η π α ρ α γ ρ ό φ ψ Χ Χ Χ Ι Ι Ι λ ε γ ό μ ε ν α τ η ς Λ α υ σ α ϊ κ η ς
Ι σ τ ο ρ ί α ς σ ε λ 177 τ η ς έ κ δ ό σ ε ω ς Ά θ η ν ω ν 1970.
Τ α υ τ α γ ρ ό φ ο μ ε ν ί δ ι α ι τ έ ρ ω ς δ ι α τ ο υ ς λ έ γ ο ν τ α ς μ ε τ α σ τ ό μ φ ο υ τ ό α ν θ έ λ η ς σ υ ν ε χ η
Ο ε ί α ν Κ ν ω ν ί α ν ν ή σ τ ε υ ε κ α ι σ υ ν ε χ ω ς
26. Α π ε υ λ ο γ ί α = τ ο μ η λ α μ β ό ν ε ι ν ά ν τ ί δ ω ρ ο ν λ ό γ ψ η μ ω ρ ί α ς Ό ρ α σ χ ε τ ι κ ω ς σ χ ό
λ ι α ε ί ς Η κ α ν ό ν α Θ ε ο φ ί λ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς κ α ι θ κ α ν ό ν α Ν ι κ η φ ό ρ ο υ Κ ω ν λ ε ω ς Έ π ί
σ η ς Θ έ ρ ώ τ η σ ι ν Μ ο ν α χ ω ν η ν ω ν π ρ ο ς τ ο ν Π α τ ρ ι ό ρ χ η ν Κ ω ν λ ε ω ς Ν ι κ ό λ α ο ν ί δ ί ω ς τ α
τ η ς σ η μ ε ι ώ σ ε ω ς α π α ν τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω ε υ ρ η ν τ α ι έ ν τ φ Π η δ α λ ί ψ
-29­
κ η ν η τ ε ρ ο φ ύ η σ ι ν τ ο υ ι ι ε λ λ ο ν κ ο υ ά ε τ ο υ τ ο υ μ υ σ τ ι κ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς σ τ ε
ρ ε ώ μ α τ ο ς Μ ε τ α φ έ ρ ο μ ε ν ό λ ί γ α ς φ ρ ά σ ε ι ς έ κ τ ο υ υ λ ό γ ο ι rijc: α ν ω τ έ ρ ω έ κ
δ ό σ ε ω ς Μ α ζ η μ ε τ α α γ α θ α σ ι υ ε Ι ν α ι θ η σ α υ ρ ι σ μ έ ν α ε ί ς τ ο υ ς ο ύ ρ α ν ο ύ ς
ε Ι ν α ι κ α ι τ ο α Ι μ α τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ή μ ω ν Ί η σ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ο π ο υ κ ά θ ε ή μ έ ρ α ν
, β λ ", , , , 266 λ
τ α ε π ο μ ε ν κ α ι τ α τ ρ ω γ ο μ ε ν κ α ι τ α π ι ν ο μ ε ν σ ε .
Τ α ύ τ α ς λ ο ι π ο ν π α ρ α κ α τ α θ ή κ α ς λ α β ό ν τ ε ς έ κ τ ο υ έ ν δ ό ξ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς
Ο Ι έ ν α ρ ξ ά μ ε ν ο ι τ ο ν Κ ν ο β ι α κ ο ν β ί ο ν έ ν Α γ ί φ ''0Ρ ε ι δ ε ν η τ ο δ υ ν α τ ο ν ν α έ
ν ε ρ γ ή σ ο υ ν δ ι α φ ό ρ ω ς π ρ ο ς α ύ τ ά ς π ο λ λ ψ δ ε μ α λ λ ο ν ν α δ ι α τ ε θ ο υ ν έ Χ θ ρ ι κ ω ς
κ α ι ν α τ α ς α π ο ρ ρ ί ψ ο υ ν Ο ϋ τ ω ς έ ν τ ψ β ί φ τ ο υ Α γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ έ ν Α
θ φ σ υ γ γ ρ α φ έ ν τ ο ς π α ρ ά ν ο ς Α θ α ν α σ ί ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ έ π ι τ η ς ή γ ο υ μ ε ν ί α ς Ε ύ
σ τ ρ α τ ί ο υ δ ι α δ ό χ ο υ τ ο υ ό σ ί ο υ Ά θ α ν α σ ί ο υ α ν α γ ι ν ώ σ κ ο μ ε ν τ ο υ ς έ ξ η ς λ ό γ ο υ ς
τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ο υ Ν ι κ η φ ό ρ ο υ Φ ω κ α κ α ι μ ε τ ό λ ί γ ο ν α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς γ ε ν ο μ έ ν ο υ
" , , Ι Α θ
Κ ω ν λ ε ω ς π ρ ο ς τ ο ν π ν ε υ μ α κ ο ν τ ο υ π α τ ε ρ α α γ ι ο ν α ν α σ ι ο ν
Κ α ι ύ π ε σ χ έ θ η μ ε ν ό Ν ι κ η φ ό ρ ο ς τ η ν κ ο υ ρ α ν τ ψ Ά θ α ν α σ ί φ λ λ α δ ι α
Τ ο υ τ ο ε Ι π ε σ υ ε π ρ ε π ε ν α έ π ι σ π ε ύ σ π ς ε ί ς Α θ ω ν α ν α κ τ ί σ ς έ κ τ ω ν π ρ ώ τ ω ν
ε ή σ υ χ α σ τ ή Ρ ν δ ι α τ ρ ί α π ρ ό σ ω π α κ α ι έ κ ε ϊ θ ε ν ε ς μ Ι κ ρ α ν α π ό σ τ α σ ι ν ν α κ τ ί
σ η ς μ ί α ν μ ε γ ά λ η ν έ κ κ λ η σ ί α ν ε ι ς τ ι μ η ν τ η ς Υ π ε ρ α γ ί α ς Θ ε ο τ ό κ ο υ δ ι α ν α KOl­
ν ω ν ω μ ε ν έ κ ε ϊ έ κ ά σ τ η ν Κ υ Ρ 1 α κ η ν τ ω ν ά χ ρ ά ν τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν Έ κ
τ η ς ί δ α έ ρ α ς γ ρ α φ ί α ς Ί ο υ ά γ ί ο υ ύ π ο μ ο ν α χ ο υ Π α ύ λ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ ι α
τ ρ ο υ 19613, σ 8.) (27).
Ε τ έ ρ α έ π ί σ η ς ε ν δ ε ι ξ ι ς τ η ς κ α θ έ β δ α μ ά δ α τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή
ψ ε ω ς τ ω ν μ ο ν α χ ω ν τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ ά γ ί ο υ Ά θ α ν α σ ί ο υ ε σ τ ω τ ο κ α τ ω τ έ ρ ω χ ω
ρ ί ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ ε ν θ α δ ι ά π λ ο υ ν π α ρ ά π τ ω μ α έ χ ω ρ ί ζ ε τ ο ό π τ α ί σ α ς μ ο ν α χ ο ς έ π
τ ρ ε ϊ ς έ β δ ο μ ά δ α ς τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν Κ α ι μ ό ν ο ν έ ξ α ύ τ ο υ ά ρ κ ε ί ν ά π ο δ ε Ι Χ θ
ε ί δ ι κ ω ς δ ι α τ ο α γ ι ο ν Ό ρ ο ς ή ψ ε υ δ η ς δ ι δ α χ η τ η ς δ η θ ε ν έ ξ ύ π α ρ χ η ς π α ρ α δ ο
, ,
θ ε ί σ η ς τ ά ξ ε ω ς τ ο υ ά ρ α ι ω ς μ ε τ α λ α ρ Β ά ν ε ι ν π ρ α γ μ α τ ο ό π ο ϊ ο ν μ ε τ α φ α ν α τ ι σ μ ο υ
ύ π ε σ τ ή ρ ι ζ ο ν Ο Ι α ν τ ι κ ο λ λ υ β ά δ ε ς Β ε β α ί ω ς σ ή μ ε ρ ο ν έ σ η μ ε ι ώ θ η ί κ α ν η π ρ ό ο
δ ο ς έ ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι π ρ ο ς τ ο υ ς π α ρ ε λ θ ό ν τ α ς α ι ω ν α ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς κ α ι α ϋ τ η σ υ γ
κ ρ ι ν ο μ έ ν η π ρ ο ς τ ο δ ι α υ γ ε ς ϋ δ ω ρ τ η ς α ν ο θ ε ύ τ ο υ π α τ ε ρ ι κ η ς δ ι δ α χ η ς δ ε ν π α ύ ε ι
ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι ώ ς ϋ δ ω ρ θ ο λ ε ρ ο ν κ α ι α τ ο π ο ν ...
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ν υ ν τ η ν τ ο υ ά γ ί ο υ Ά θ α ν α σ ί ο υ σ χ ε τ ι κ η ν π ε Ρ Κ π ή ν «... κ α ι
ε ι μ ε ν κ α τ α σ υ ν α ρ π α Υ η ν η κ α ί τ ι ν α μ ι κ ρ ο ψ υ χ ί α ν σ ν α π α θ ε ς τ ώ ς ι δ ί α ι ς ά π α ι
δ ε υ σ ί α ι ς τ ο ν ά δ ε λ φ ο ν ξ ε ν ό κ ο υ ρ ο ν ώ ν ε ί δ ι σ ε ν ά φ ο ρ ί ζ ε σ θ α ι τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς έ π
τ ρ ι σ ι ν έ β δ ο μ ά σ ι ν ά π ε χ ό μ ε ν ο ν δ η λ ο ν ό τ ι τ ω ν ά Υ 1 α σ μ ά
τ ω ν μ ή τ ε δ ε σ υ ν ε ι σ ι έ ν α ι α κ ο ι ν η ς τ ρ α π έ ζ η ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν τ ο Ι ς ά δ ε λ
27. τ α π α ρ ό μ ο ι α ά ν α φ έ ρ ε ι κ α ό χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ς κ ω δ ι ξ τ ο υ Κ υ ρ ί λ λ Ρ υ τ ο υ έ ν Κ α ρ υ α ϊ ς
Κ ε λ λ ί ο υ Ά γ ί α τ ρ ι α ς τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς
Δ έ ο μ α ι σ ο υ τ η ς ό ό τ η τ ο ς π ρ ω τ ο ν μ ε ν ο ί κ ο δ ο μ η σ α ι ή μ ϊ ν κ ε λ λ ί α ή σ υ χ α σ τ ι κ ό θ ε μ ε
λ ι ω σ α ι δ ε κ α ν α ό ν κ α ι ά π α ρ τ ί σ α ι α ύ τ ο ν ε ί ς κ ο ι ν ό ι ο ν ω ς α ν ε γ ω μ ε ν κ α σ ύ μ ε τ α τ ω ν
έ τ έ ρ ω ν τ ρ ι ω ν ά δ ε λ φ ω ν ε ν τ ς ή σ υ χ α ο τ ι κ ο ϊ ς κ ε λ λ ί ο ι ς μ ο ν ό ζ ω μ ε Υ ο τ η δ ε KuplQ. ή μ έ ρ
κ α τ ε ρ χ ώ μ ε θ α δ μ α ε ί ς τ η ν Λ α ύ ρ α ν κ α τ ω ν θ ε ί ω ν ά Ύ Ι α σ μ ά τ ω ν μ ε τ α λ α μ β ά ν ο μ ε ν Ό κ ω δ ι ζ
ψ έ ρ ε ι ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν ε ν fTet 1360 ί ν δ ι κ τ γ ι Κ τ χ μ η ν α Δ ε κ έ μ Ρ Ο ν Π α ρ α θ ε ο δ ο σ ί φ Μ ο
ν α Χ ψ Α Υ ι ο π α υ λ ί τ Ό ά Υ ν ο η μ έ ν ο ς θ η σ α ρ ς σ 195).
-80­
φ ο ί ς ά λ λ ί δ ί ο ί ν ο υ κ α ι έ λ α ί ο υ χ ω ρ ι ς δ ι ω τ α σ θ α ι κ α ι μ ε τ α ν ο ε ί ν (28).
Δ ι α τ η ν μ ε τ α τ ο υ ά γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ π ε ρ ί ο δ ο ν σ π ο υ δ α ί α π η γ η τ υ γ χ ά ν ε ι
ή τ ω ν Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ ω ν TUmKGJv ϋ π α ρ ξ ι ς ε ν θ α ά ν α γ λ ύ φ ω ς έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ή μ υ
Ο ϊ η ρ ι α κ η ζ ω η τ ο υ Μ ο ν α χ ι σ μ ο υ τ η ς ύ π ο ψ ε ι π ε ρ ι ό δ ο υ Α ί γ ν ω σ τ α ι σ υ λ λ ο γ α ι
τ ω ν Miklosich (29) κ α ι Dmitrievskij(80), ώ ς κ α Ι α ι σ χ ε η κ α ι ε ρ ε υ ν ω τ ο υ S.
Salaville ά π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν π ε ρ π ρ ά ν ω ς τ ν ύ π ά ρ χ ο υ σ α ν κ α λ λ ί σ τ η ν σ υ ν ή θ ε ι α ν τ η ς
σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς
Ο ύ τ ω ς έ π ί σ η μ ο ι κ α ι μ ε γ α λ ο π ρ ε π ε ί ς β υ ζ α ν η ν α ι Μ ο ν α ί ώ ς τ ο υ Φ ι λ α ν θ ρ ώ
π ο υ Σ ω τ η ρ ο ς τ η ς Ε ύ ε ρ γ έ η δ ο ς τ η ς Κ α λ η ς Έ λ π δ ο ς τ η ς Κ ο σ μ ο σ ώ τ ε ι ρ α ς τ ο υ
Ή λ ί ο υ Β ω μ ω ν τ ο υ Μ α χ α ι ρ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ έ τ έ λ ο υ ν σ χ ε δ ο ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς τ η ν
θ ε ί α ν Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ν μ ε τ α σ υ χ ν ο τ ά τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς τ ω ν ά σ κ ο υ μ έ ν ω ν έ ν α ύ
τ α ϊ ς (81). •
Υ Ε τ ε ρ ο ς σ η μ α ν η κ ο ς ά γ ι ο ρ ε ι η κ ο ς σ τ α θ μ ό ς μ ε τ α τ ο ν μ ε γ ά λ ο ν ί δ ρ υ τ η ν τ η ς
Μ Λ α ύ ρ α ς τ υ γ χ ά ν ε ι ή ζ ω η κ α ι δ ρ α ς τ ο υ θ ε ο λ ο γ ι κ ω τ ά τ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Π α
λ α μ α ς ώ ώ ν ο σ τ ι ς ο ύ μ ό ν ο ν έ β ί ω σ ε ν τ ο σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν Μ α
ά λ λ α κ ω έ δ ί δ α ξ ε ν τ ο υ τ ο ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς γ ε ν ό μ ε ν ο ς τ η ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
Ή μ έ ρ α ν μ ί α ν τ η ς έ β δ ο μ ά δ ο ς η η ς Κ υ ρ ι α κ η κ α λ ε ϊ τ ω γ ρ ά φ ε ι δ ά γ ι ο ρ ε ί
τ η ς α γ ι ο ς κ α ι σ ο φ ό ς δ ι α τ ο ά ν α τ ε θ ε ι μ έ ν η ν ε Ι ν ω τ ψ Κ υ ρ ί φ κ α τ α ύ τ η ν ά ν α
σ τ ά ν η έ κ ν ε κ ρ ω ν ... έ ν ii π α ν γ ή ϊ ν ο ν ά ρ γ ή σ ε ι ε ρ γ ο ν τ α ύ τ η ν τ ο ί ν υ ν τ η ν ή μ έ
ρ α ν ά γ ι ά σ ε ι ς κ α ι β ι ω η κ ο ν π α ν ε ρ γ ο ν ο ύ π ο ι ή σ ε ι ς χ ω ρ ι ς τ ω ν ά ν α γ κ α ί ω ν ... κ α
μ ε λ ε τ ή σ ε ι ς έ ν π ά σ α ι ς τ α ί ς έ ν τ ο λ α ϊ ς κ α ι δ ι κ ω ώ μ α σ ι τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ... α π ρ ο σ κ α ρ
τ ε ρ ή σ ε ι ς έ ν α ύ τ η τ ψ τ ο υ θ ε ο υ ν α ψ κ α ι τ α ϊ ς έ ν α ύ τ ψ σ υ ν ά ξ ε π α ρ α μ ε ν ε ί ς κ ω
μ ε τ α λ ή Ψ ε ι έ ν ε ί λ ι κ ρ ι ν ε ϊ π ί σ τ ε ι κ ω ά κ α τ α κ ρ ί τ φ σ υ ν ε ι δ ό η τ ο υ ά γ ί ο υ σ ώ
μ α τ ο ς κ ω α ϊ μ α τ ο ς Χ ρ ι σ τ ο υ ... κ ω ο ϋ τ ω τ η ν ή μ έ ρ α ν τ ω ν Σ α β β ά τ ω ν ά γ ι ά σ ε
σ α β β α τ ί ζ ω ν τ η ν τ ω ν κ α κ ω ν ά π ρ α ξ ί α ν τ η Κ υ Ρ ι α κ η δ ε τ α ς ν ε ν ο μ ι σ μ έ ν α ς
ε γ ά λ α ς έ ο ρ τ α ς σ υ ν ά ψ ε ι ς τ α α ύ τ α π Ρ ά τ τ ω ν κ α ι ά π α τ ω ν α ύ τ ω ν ά π ε ρ
χ ό μ ε ν ο ς Ε κ τ η ς η ς έ ν τ ο λ η ς τ ο υ Δ ε κ α λ ό γ ο υ τ η ς κ α τ α Χ ρ ι σ τ ο ν Ν ο μ ο
θ ε σ ί α ς (82).
28. MEYER, σ ε λ 112. Π α ρ ά β α λ ε Μ ο ν α χ ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Ν ε ο σ κ η ώ τ ο υ Ο σ ί ο υ Α
θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ Ά θ ω ν ί τ ο υ Τ υ κ ό ν Δ ι α τ ύ π ω ς Ύ π ο τ ύ π ω σ ι ς Α ι ν Ό ρ ο ς - Ά
θ η ν α ι 1972, § 14, σ τ 4 - 9.
29. F. Miklosich et J. Mu11er, Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, τ ό μ
1- VI, Vindobonae 1860 - 1890, ώ ι κ α ι φ ω τ ο τ ά ν α τ ύ π ω σ ι ι Χ Σ π α ν ο υ
30. Α Dmitrievskij, Opisanie liturgitseskich rukopiseg... , τ ό μ ο Ι Τ υ π ι κ ά Kiev 1895.
Α ν α τ Georg 01ms, Hi1desheim 1965. Δ ι λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ι β λ έ π ε Κ Μ α ν ά φ η μ ν η μ ρ γ ν
σ ε λ 9 -18.
31. Ά ρ χ Ή λ ι α Μ α σ τ ρ ο γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ Φ ά ρ μ α κ ο ν Ά θ α ν α σ ί α ς σ ε λ 118, δ 19598.
α P.G. 151, σ τ 547 D.
32. ·0 α ύ τ ο ς ί Υ ι ο ς έ ν τ η ε έ ν τ λ ί τ ο υ δ ε κ α λ ό γ ο υ ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς π α ρ α τ η ρ ε ί
«...σ π ε ύ σ ε ι ς δ ε δ ι α π α ν τ ο ς Tov β ί ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ν ε χ ε ι ν π α τ έ ρ α κ ω έ ξ α γ γ έ λ λ ε ι ν α ύ
τ ψ π α ν ά μ ά ρ τ η μ α κ ω π ά ν τ α λ Ο Υ ι σ μ δ ν κ ω λ α μ β ά ν ε ι ν τ η ν iaTpelav κ ω τ η ν ί φ ε τ α ύ
τ η ν τ η ν έ ν τ ο λ η ν ο ί β α λ ό ν τ ε ς ε ς π ρ α ξ ι ν 11 τ ι ς έ σ τ ι ν ή κ υ Ρ ί ω ς έ τ Ο ι μ α
σ ί α Υ Π Ο Υ Δ Ε Ν Ο Σ Κ Ω Λ Υ θ Η Σ Ο Ν Τ Α Ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν θ ε ί ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν δ ο κ ι
ι
Ι
• •
. '.
:':f._::
:%
-31­
Έ τ έ ρ α ε π ί σ η ς σ α φ ε σ τ ά τ η μ α ρ τ υ ρ ί α π ε ρ ι τ η ς ε ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι τ ά ξ ε ω ς ά ν α
φ ο ρ ι κ ω ς μ ε τ η ν θ ε ί α ν Μ ε τ ά λ η ψ ι ν π α ρ έ χ ε ι ε ι ς ή μ α ς ό μ έ γ α ς τ η ά ρ ε τ κ α ι
π α ι δ ε ί ς ι α γ ι ο ς Κ ά λ λ Ι ο τ ο ς ό Ξ α ν θ ό π ο υ λ ο ς (t 1363) ό ε ν rfj σ κ ή τ ε ι τ ο υ Μ α γ ο υ λ α
ά σ κ η τ ε ύ σ α ς ε ν α ν η τ η ς Μ ο ν η ς Φ ι λ ο θ έ ο υ κ α ι μ α θ η τ η ς δ ι α τ ε λ έ σ α ς τ ο υ ά γ ί ο υ
Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Σ ι ν α ι τ ο υ τ ο υ ε λ θ ό ν τ ο ς ε κ τ η ς Π α λ α Ο η ν η ς ε ρ ή μ ο υ κ α ι ε ι ς
τ ο ν ι ε ρ ο ν Α θ ω ν α π α ρ α μ ε ί ν α ς ε φ ι κ α ν ο ν δ ι ά σ τ η μ α ο υ τ ο ς λ ο ι π ο ν ό θ ε ί ο ς
Κ ά λ λ ι σ τ ο ς ό κ α ι Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Κ ω ν λ ε ω ς μ ε τ α τ α υ τ α δ ι α τ ε λ έ σ α ς ά ν α φ ε ρ ό
μ ε ν ο ς ε ι ς τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς κ α ι π α ρ α θ έ τ ω ν τ α ς γ ν ώ μ α ς τ ω ν μ ε
γ ά λ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς φ ω σ τ ή ρ ω ν Β α σ ι λ ε ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Ν ε ί λ ο υ Μ α κ α
ρ ί ο υ Α π ο λ λ ώ Ί Β ο σ τ ρ η ν ο υ ο Ϊ η ν ε ς ε κ σ υ μ φ ώ ν ο υ δ ι δ ά σ κ ο υ ν τ ο σ υ ν ε χ ε ς
τ η ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ α τ α λ ή γ ε ι ω ς έ ξ η ς ε ι ς τ η ν έ α υ τ ο υ π ρ σ ω κ η ν γ ν ώ μ η ν :
Ο ύ δ ε ν δ ε ο ύ τ ω π ρ ό ς τ ε ψ υ χ η ς κ ά θ α ρ σ ι ν κ α ι φ ω η σ μ ο ν ν ο ό ς κ α σ ώ
υ α τ ο ς ά γ ι α σ μ ό ν κ α ι ά μ φ ο τ έ ρ ω ν π ρ ο ς τ ο θ ε ι ό τ ε ρ ο ν μ ε τ α ο τ ο ι χ ε ί ω σ ι ν κ α ι ά θ α
ν α σ ί α ν ν α ι μ ή ν κ α ι π ρ ο ς ά π ο τ ρ ο π η ν π α θ ω ν κ α ι δ α ι μ ό ν ω ν η μ α λ λ ο ν ο ί κ ε
τ έ ρ ω ς ε ί π ε ί ν π ρ ο ς ν ω σ ι ν κ α ι θ ε ο υ ύ π ε ρ φ υ α τ ε σ υ ν ά φ ε ι α ν κ α ι ά ν κ Ρ α σ ι ν
σ υ ν ε ρ γ ε ί κ α ι σ υ μ β ά λ λ ε τ α ι ή μ ν ω ς ή ε ξ ε ί λ ι κ ρ ι ν ο υ ς κ α ρ δ ί α ς τ ε δ ι α θ έ σ ε ω ς
κ α τ ε φ ι κ τ ο ν ά ν θ ρ ώ π φ σ υ ν ε χ η ς μ ε τ ά λ η Ψ ι ς κ α Ι κ ο ι ν ω ν ί α
τ ω ν ά γ ί ω ν ά χ ρ ά ν τ ω ν κ α ι ά θ α ν ά τ ω ν κ α ι ζ ω ο π ο ι ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν α ύ τ ο υ τ ε φ α μ ε ν
τ ο υ τ ι μ ί ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι α ϊ μ α τ ο ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α ι θ ε ο υ κ α ι Σ ω τ η ρ ο ς ή μ ω ν
Ι η σ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ϋ (P.G., 147, 793. Π ε ρ ι τ ω ν α ί ρ ο υ μ έ ν ω ν ή σ ύ χ ω ς β ι ω ν α ι κ α ι
μ ο ν α ο τ ι κ ω ς ) .
Δ ι α τ ω ν τ ρ ι ω ν τ ο ύ τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν φ ω σ τ ή ρ ω ν κ α ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν π ι
σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι ε ί κ ό λ ω ς ή κ α τ α Κ υ ρ ι α κ η ν κ α ι έ ο ρ τ α ς ε λ ε υ θ έ ρ α θ ε ί α Μ ε τ ά λ η ψ ι ς
Ι ν ψ τ ο σ υ ν ε χ ε ς κ α ι ά δ ι ά λ ε ι π τ ο ν α ύ τ η ς ε δ ι δ ά σ κ ε τ ο λ α ϊ κ ο ί ς κ α ι μ ο
ν α χ ο ί ς ω ς α ϊ η ο ν σ ω τ η ρ ί α ς κ α θ ε ώ σ ε ω ς
Ή ε π ε λ θ ο ϋ σ α μ ε τ α τ α υ τ α Ό θ ω μ α ν ι κ η κ α τ ο χ ή ε π έ φ ε ρ ε ο υ μ ό ν ο ν ύ λ ι κ η ν
ε ξ α θ λ ί ω σ ι ν ε ι ς τ η ν π ρ ώ η ν σ φ ρ ι γ ω σ α ν Β υ ζ α ν η ν η ν α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ν ά λ λ α κ α ι
π α ν τ ε λ η π ν ε υ μ α η κ η ν κ α θ ί ζ η σ ι ν Ή ε π α κ ο λ ο υ θ ή σ α σ α π λ ή ρ η ς τ η ς π α ι δ ε ί α ς
ε λ λ ε ι ψ ι ς (33) π ρ ο ε κ ά λ ε σ ε σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ά ν ά λ ο γ ο ν ή θ ι κ η ν δ μ β λ υ ν σ ι ν π α ρ α
rriJ λ α Oi δ ι ά φ ο ρ ο ι μ ι σ σ ι ο ν ά ρ ι ο ι τ ο υ Π ά π α σ υ ν η γ ω ν ί ζ ο ν τ ο τ η ν τ ω ν Τ ο ύ ρ
κ ω ν ά π λ η σ τ ί α ν ή δ ι α φ ο ρ α η τ ο ε ί ς τ ο σ η ο ι μ ε ν έ π ε ζ ή τ ο υ ν χ ρ υ σ ο ν κ α ι σ ά ρ κ α ν
ο ι δ ε τ η ν π ν ε υ μ α η κ η ν ύ π ο δ ο ύ λ ω σ ι ν τ ο υ Γ έ ν ο υ ς η τ ο ι τ ο ν β ί α ι ο ν φ ρ α γ Κ σ μ ν
α ύ τ ο ϋ π ρ α Υ μ α τ ο ό π ο ί ο ν σ υ ν ί σ τ α τ η ν δ ε ι ν ο τ έ ρ α ν τ ω ν ά π ε ι λ ω ν
Τ Ο γ ι ο ν Ό ρ ο ς δ υ σ τ υ χ ω ς δ ε ν ή δ υ ν ή θ η ν α π α ρ α μ ε ί ν η ά ν ε π η ρ έ α σ τ ο ν
ε ξ σ λ η ς α ύ τ η ς τ η ς ά θ λ ι ό τ η τ ο ς Κ α τ α τ η ν ε π ο χ η ν τ α ύ τ η ν δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι τ ο
μ α ζ έ τ ω γ ά ρ φ η σ ι ν ό θ ε ί ο ς Α π ό σ τ ο λ ο ς ί ν θ ρ ω π ς έ α υ τ ό ν κ ω ο ύ τ ω ς έ κ τ ο υ ί ρ τ υ έ σ θ έ
τ ω κ ω έ κ τ ο υ π ο τ η ρ ί ο υ ν έ τ ω ο ύ γ α ρ ε Ι π ε π λ η θ υ ν έ τ ω ν θ ρ ω π ο ς τ α ς ή μ έ ρ α ς α ύ τ ο Ό ά λ
λ α δ Κ μ α ζ έ τ ω
ι
μ η ά ν α ξ ί ω ς π ρ ο σ ε ρ χ έ σ θ ω ά μ α ρ τ ί α ς χ ω ν α ϊ ν ε ς τ ο μ ό ν ο ν κ ω κ υ
Ρ ί ω ς κ ώ λ υ μ ά έ σ τ Π α ρ α Ά θ α ν Π α ρ ί ψ Έ τ ο μ ι ... Δ ο γ μ ά τ ω ν .. " σ ε λ 393. Έ κ δ
1804.
33. Ο κ λ η ρ ο ς έ ν Έ λ λ ά δ ε ύ ρ έ θ η μ ε τ α τ η ν έ π α ν ά σ τ α σ ι ν έ ν κ α τ α σ τ ά σ ε α θ ε ί α ς ά
μ α θ ε ί α ς ι έ ν κ α Ι δ λ Π ς τ η ς ά ν α τ ο λ η ς κ λ η ρ ο ς έ τ έ λ ε ι Δ ι ο μ ή δ ο υ ς Κ υ ρ ι ο κ ο Ό Έ κ κ λ
iaToPla, Τ ό μ ο ς Γ Ί σ ε λ 187. Π α ρ ά β α λ ε κ ω Τ ρ ύ φ ω ν ο ς Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ Ή π α ι δ ε ί α έ π Τ ο υ ρ
κ ο κ ρ α τ ί α ς Ά θ η ν α 1936, Τ ό μ ο ι Α Β έ ν ω α ή λ ο ι π Ι ι β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α
-32­
ά ν η κ α ν ο ν ι κ ο ν σ χ η μ α τ η ς ι δ Ο ρ ρ ύ θ μ ο υ μ ο ν α χ ι κ η ς π ο λ η ε ί α ς έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς
ά ν α φ α ί ν ε τ ω ή έ π ί σ η μ ο ς π λ έ ο ν δ ι α κ ο π η τ η ς σ υ χ ν η ς ε ι ς τ ο Μ υ σ τ Ρ Ο ν π ρ ο
σ ε λ ε ύ σ ε ω ς Δ ι α μ ε ν τ ο π ρ ο ν ό μ ι λ ο υ σ ι σ α φ ω ς Ο Ι π ε ρ ι Ά γ ί ο υ Ο ρ ο υ ς ι σ τ ο
ρ ι κ ο ί έ ν ψ δ ι α τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ν τ α ε ί μ ν α ε Ι ν ω ό λ ι γ ώ τ ε ρ α κ α ι 0.1 π λ η ρ ο φ ο ρ ί ω
τ ω ν ο ύ χ ι π λ ή ρ ε ι ς Π ά ν τ ω ς κ α ι έ κ τ ω ν ό λ ί γ ω ν α ύ τ ω ν τ ε κ μ η ρ ί ω ν 0.1 έ ν δ ε ί ξ ε ι ς
ε ί ν α ι σ α φ ε ί ς δ η ή κ α κ ί σ τ η σ υ ν ή θ ε ι α τ ο υ τ ρ ι ς η δ ε κ ά κ ι ς τ ο μ έ γ ι σ τ ο ν μ ε τ α
λ α μ β ά ν ε ι ν κ α τ έ ν ι α υ τ ό ν ε χ ε ι η δ η α π ο κ τ ή σ ε ι μ ε γ ά λ η ν ί σ χ ύ ν
Έ γ ρ ά ψ α μ ε ν ά ν ω τ έ ρ ω έ π ί σ η μ ο ν δ ι α κ ο π ή ν δ ι α τ ο ν λ ό γ ο ν δ η α υ τ η ε Ι χ ε ν
ι ί δ η ά ρ χ ί σ ε ι ν α δ η μ ι ο υ ρ γ η τ α ι ά κ ρ ι β ω ς μ ε τ α τ ο τ ε λ ι κ ο ν σ χ ί σ μ α Ά ν α τ ο λ ι κ η ς
κ α ι Δ υ τ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς (1054). Π ό θ ε ν τ ο υ τ ο δ η λ ο ν Ε κ τ ω ν γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν
τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ ό σ ί ο υ κ α ι δ ι δ α σ κ ά λ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ν ι κ ο δ ή μ ο υ τ ο υ Ά γ ρ ε ί
τ ο υ δ σ η ς έ π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς π ρ ο ς έ π ί ρ ρ ω σ ι ν τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν τ ο υ κ α ι τ α ς μ α ρ
τ υ ρ ί α ς τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν τ η ς Α ν α τ ο λ η ς Μ ε λ ε τ ί ο υ Π η γ α κ α ι Δ ο
σ ι θ έ ο υ Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν γ ρ ά φ ε ι τ α ά κ ό λ ο υ θ α
Ή γ ο ν υ κ λ ι σ ί α δ ε α ϋ τ η κ α θ η ν έ π ά ν ω ε ι ς τ α γ ό ν α τ α π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε θ α
Ε ύ α γ γ ε λ ι κ η ο υ σ α Α π ο σ τ ο λ ι κ η κ α ι Π α τ ρ ι κ ή σ φ α λ ε ρ ω ς κ ω ά κ α ν ο ν ί σ τ ω ς
έ σ η κ ώ θ η α π ο τ η ν ή μ ε τ έ ρ α ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ό μ ο ί ω ς κ α ι ή σ υ ν έ χ ε ι α τ η ς θ ε ί α ς
:tYl ε τ α λ ή ψ ε ω ς Κ α ν ο ν ι κ η κ α ι Α π ο σ τ ο λ ι κ η κ ω Π α τ ρ ι κ η ο υ σ α κ α κ ω ς κ α ι
π α Ρ α ν ό μ ω ς κ (l ι έ π 1 β λ α β ω ς έ σ η κ ώ θ η ά π ο ή μ α ς κ α ι ί σ ω ς
τ ο υ τ ο ε γ ι ν ε ν έ π ε ι δ η Ο Ι ί δ ι κ ο ί μ α ς μ ε τ α τ ο σ χ ί σ μ α ά ν τ ι φ ε ρ ό μ ε ν ω
μ ε α λ ο γ ο ν κ α ι μ η κ α τ έ π ί γ ν ω σ ι ν ζ η λ ο ν κ α τ α τ ω ν Λ α τ ί ν ω ν κ α ι τ α κ α λ ω ς
κ α ι κ α ν ο ν ι κ ω ς ε χ ο ν τ α π α ρ έ κ ε ί ν ο ι ς ε θ η κ α ι ν ό μ ι μ α ά π έ β α λ ο ν κ α κ ω ς κ ω ά δ ι α
κ ρ ί τ ω ς κ α ι δ ρ α τ ο ν Π η γ α ν ε ν τ ψ τ έ λ ε τ ο υ τ ρ ί τ ο υ Β β λ ί ο υ κ α ι τ ο π ρ ο ο ί μ ι ο ν
τ ο υ Τ ό μ ο υ τ η ς Ά γ ά π η ς .
τ α κ α κ ό δ ο ξ α φ ρ ο ν ή μ α τ α κ ω τ α π α ρ ά ν ο μ α ε θ η τ ω ν Λ α τ ί ν ω ν κ ω τ ω ν
α λ λ ω ν α ρ ε τ ι κ ω ν π ρ έ π ε ι ν α μ ι σ ω μ ε ν κ α ι ν α ά π ο σ τ ρ ε φ ώ μ ε θ α ε ι η δ ε ε ύ ρ ί
σ κ ε τ α ι ε ν α ύ τ ο ί ς ό ρ θ ω ς ε χ ο ν κ α ι ύ π ο τ ω ν κ α ν ό ν ω ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν β ε
β α Ο ύ μ ε ν ο ν τ ο υ τ ο δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α μ ι σ ω μ ε ν κ α ι ν α ά π ο σ τ ρ ε φ ώ μ ε θ α ϊ ν α μ η
λ ά θ ω μ ε ν κ α ι α ύ τ ο υ ς τ ο υ ς κ α ν ό ν α ς μ ι σ ο υ Υ τ ε ς κ α ι ά π ο σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ι Ό θ ε ν
ο π ο ι ο ς θ έ λ ε ι ν α ά κ ο λ ο υ θ Ώ ε ι ς τ ο υ ς κ α ν ό ν α ς β λ έ π ε ι έ ν α ύ τ ο ί ς δ η σ υ γ χ ω ρ ε ί τ ω
ν α μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ω ν τ ω κ ω τ α δ ύ ο κ α ι ή γ ο ν υ κ λ ι σ ί α κ α ι ή σ υ ν έ χ ε ι α τ η ς
Κ Ο ι ν ω ν ί α ς Κ α κ ω ς λ ο 1 Π Ο ν .κ α 1 ά ν ο ή τ ω ς π ο ι ο υ σ ι
η ν έ ς θ έ λ ο ν τ ε ς ν α ε μ π ο δ ί σ ο υ ν τ ο υ ς θ έ λ ο ν τ α ς σ υ ν ε χ ω ς κ ο ι ν ω ν ε ί ν ε ύ ρ ί σ κ ο ν
τ ε ς γ α ρ τ η ν ύ π ο σ η μ ε ί ω ω ν δ π ο υ έ γ ω ε χ ω ε ι ς τ ο ν ν κ α ν ό ν α τ η ς η ς Ο Ι
κ ο υ μ ε ν ι κ η ς κ ω ά ν α γ ι ν ώ σ κ ο ν τ ε ς α ύ τ η ν μ ε τ υ φ λ ο ν ν ο υ ν ι δ ο ύ λ έ γ ο υ σ ι ν έ δ ω
γ ρ ά φ ε τ α ι δ η ε σ η κ ώ θ η ά π ο τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν ή γ ο ν υ κ λ ι σ ί α κ α ι ή σ υ ν έ χ ε ι α τ η ς
Κ ο ι ν ω ν ί α ς ω σ τ ε σ υ ν ε χ ω ς δ ε ν π ρ έ π ε ι τ ι ν α ς ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν η Ω τ η ς ά ν ο ί α ς
. . .
τ ω ν τ α υ τ α λ ε γ ό ν τ ω ν Ι .Α δ ε λ φ ο ί σ ε ί ς δ π ο υ λ έ γ ε τ ε τ α υ τ α ε π ρ ε π ε ν α σ τ ο χ α
σ θ η τ ε δ η λ έ γ ε τ α ι μ ε ν έ κ ε ί δ η έ σ η κ ώ θ η σ α ν ά π ο η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ α υ τ α ά λ λ α
π α ρ α τ ί ν ω ν τ ω ν ά ν η φ ε ρ ο μ έ ν ω ν Ι δ ι κ ω ν μ α ς μ ε θ ε ρ μ ο ν ζ η λ ο ν ε ι ς τ α ε θ ι μ α
τ η ς Δ υ η κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ α ύ τ ο ν ε ί π ε ί ν ε σ η κ ώ θ η σ α ν τ α υ τ α κ α κ ω ς ά κ α ν ο
ν ί σ τ ω ς κ α ι μ ε λ γ ν κ α ι ά δ ι ά κ ρ ι τ ο ν ζ η λ ο ν Ο θ ε ν π α ύ σ α τ ε ε ι ς τ ο έ ξ η ς λ α
λ ο υ ν τ ε ς τ ο ι α υ τ α ά σ ύ ν ε τ α λ ό γ ι α Έ ο ρ τ ο δ ρ ό μ ι ο ν έ ρ μ ε ι ς τ η ν θ ώ δ η ν τ ο υ
ι α μ β ι κ ο υ κ α ν ό ν ο ς τ η ς Π ξ τ η ό σ ς Κ δ Β Υ ς σ ε λ 584, σ η μ Ι
-33­
Κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν δ υ ν ό μ ε θ α μ ε τ α μ ε γ λ η ς π ι θ α ν ό τ η τ ο ς ν α ε ϊ π ω μ ε ν μ ε τ α τ ο υ
ά γ ί ο υ σ τ ι ά ρ χ η ς γ ε ν ο μ έ ν η ς έ κ τ η ς έ π ο χ η ς τ ο υ σ χ ί σ μ α τ ο ς κ α ι έ ν τ ε υ θ ε ν ή
κ α λ λ ί σ τ η σ υ ν ή θ ε ω τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς σ φ α λ ε ρ ω ς κ α ι ά κ α ν ο ν ί σ τ ω ς έ σ η
κ ώ θ η ά π ο τ ι ν ή μ ε τ έ ρ α ν Ε κ κ λ η σ ί α ν Ή ά κ ο λ ο υ θ ή σ α σ α α λ ω ω ς τ η ς β α σ Ι λ ί
δ ο ς τ ω ν π ό λ ε ω ν έ κ ρ ό τ υ ν ε τ ο ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν ε θ φ ο ν ω σ τ ε έ ν τ η έ π ο χ η τ ο υ
ρ έ κ τ ο υ κ α ι φ ι λ ο γ ε ν ο υ ς μ ο ν α χ ο υ Α γ α π ί ο υ τ ο υ Κ ρ η τ ο ς (1600 - 1670), ν α ε χ η
π λ έ ο ν π α γ ι ω θ η π α ρ α τ ο ι ς .Α θ ω ν ί τ ω ς τ ο δ ε κ ό κ ι ς τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ χ ω ρ ι ς ν α θ ε ω
ρ η τ ω κ α ν ώ ς ψ υ χ ρ ό τ η ς 11 α σ έ β ε ι α τ ο δ ι ς 11 τ ρ ι ς τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ Μ ό ρ τ υ ς ά ψ ε υ
δ έ σ τ α τ ο ς τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν ό ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ι ο ς μ ο ν α χ ό ς ό ά ν τ ό ξ ι ο ς π ρ ό δ ρ ο μ ο ς
τ ο υ μ ε γ ό λ ο υ Ν ι κ ο δ ή ρ ο υ κ α ι τ η ς Α θ ω ι τ ι δ ο ς γ η ς φ ι λ ό π ο ν ο ς π ν ε υ μ α τ ι κ η μ έ λ ι σ σ α
δ '/'
ο υ τ ο σ χ ε τ ι κ ο ν κ ε ι μ ε ν ο ν τ ο υ
ι ς τ ο Ά γ ω ν Ό ρ ο ς ο ί Μ ο ν α χ ο ι ι δ ι ω τ α ι ε χ ο υ ω σ υ ν ή θ ε ι α ν ν α ν η
σ τ ε ύ ο υ ν σ τ α ν θ έ λ ο υ ν ν α κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν ά π ο τ η ν Δ ε υ τ έ ρ α ν ω ς τ ο Σ ό β β α τ ο ν
κ ρ α σ ι κ α ι λ ό δ ι κ α ι τ α έ π ί λ Ο π α κ α ι τ ρ ώ γ ο υ σ ι μ ό ν ο ν μ ί α ν φ ο ρ α ν τ η ν ή μ έ ρ α ν
ξ η ρ ο φ α γ ί α ν η γ ο υ ν ψ ω μ ι κ α ι ν ε ρ ο ν μ ε α ψ η τ α λ ό χ α ν α κ α ι τ η ν π α ρ α σ κ ε υ η ν
π ι ν ο υ σ ι μ έ γ α ά γ ι α σ μ α δ ι α π ρ ο κ ό θ α ρ ο ι ν κ α ι τ ο Σ ό β β α τ ο ν κ ο ι ν ω ν ο υ σ ι ν ά γ ρ υ
π ν ο υ ν τ ε ς σ λ η ν τ η ν π ε ρ α σ μ έ ν η ν ν ύ κ τ α π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε ν ο ι Α ύ τ η ν τ η ν τ ό ξ ι ν π ρ έ
π ε ι ν α φ υ λ ό γ ε τ ε κ α ι έ σ ε ϊ ς ο ί κ ο σ μ ι κ ο ί Μ ό λ τ α ο ί μ ο ν α χ ο 1 κ Ο ι ν ω
ν ο υ σ ι δ έ κ α φ ο Ρ α ϊ ς τ ο ν χ Ρ ό ν ο ν κ α ι έ σ ε ϊ ς μ ε τ ο λ α μ β ό
ν ε τ ε μ ό ν ο ν δ ύ ο φ ο ρ α ϊ ς κ α ι π ό λ ι ν δ ε ν ε ί σ θ ε α ξ ι ο ι ν α κ ό μ ε τ ε ό λ ί γ η ν έ γ κ ρ ό
τ ε ι α ν Ά μ α ρ τ ω λ ω ν Σ ω τ η ρ ί α ε κ δ Β ε ν ε τ ί α ς 1893, σ ε λ 203).
Κ α ι ά λ λ α χ ο υ ά π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς π ρ ο ς τ ο υ ς έ ν κ ό σ μ ψ Χ Ρ τ ι α ν ο ύ ς γ ρ ό φ ε ι
Ή γ ο υ ν ν α π η γ α ί ν η ς Ό λ ω ς τ ώ ς Κ υ ρ ι α κ α ϊ ς Δ ε σ π ο τ ι κ α ϊ ς έ ο ρ τ α ϊ ς ι α ι α λ λ α ι ς
έ ο ρ τ α ϊ ς μ ε γ ό λ ω ν ά γ ί ω ν ε ι ς τ η ν α κ ο λ ο υ θ ί α ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ σ π ε ρ ι ν ό ν ο ρ
θ ρ ο ν κ α ι Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν ν α έ ξ ο μ ο λ ο γ η ο ω ν α Κ ν ω ν ς κ α ν τ ρ ε ϊ ς φ ο ρ α ϊ ς τ ο ν
χ ρ ό ν ο ν ν α ν η σ τ ε ύ η ς τ α ς ν η σ τ ι σ ί μ ο υ ς ή μ έ ρ α ς ... » Α ύ τ σ ε λ 14).
Έ ν τ ο ύ Τ Ο ς δ ι α τ ο ν δ υ ν ό μ ε ν ο ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ π τ ο π ν ε υ μ α τ ο υ σ υ γ γ ρ α
φ έ ω ς θ α ϊ δ η σ τ ι κ ε κ α λ υ μ μ έ ν ω ς έ κ ή ρ υ σ σ ε κ α ι ο υ τ ο ς τ η ν σ υ ν ε χ η θ ε ί α ν Μ ε τ ό
λ η ψ ι ν δ ι Ό σ ω ν γ ρ ό φ ε ι έ ν τ ψ α ύ τ ψ ε ρ γ ψ τ ο π ε ρ ι β ό λ λ ο ν ε ι ς τ ο ό π ο ϊ ο ν ε ζ η
κ α ι ή η δ η ι σ χ υ Ρ Ο Π Ο η θ ε ϊ σ α α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η σ υ ν ή Η ε ι α δ ε ν έ π έ τ ρ ε π ο ν ε ι ς τ ο ν α ν
δ ρ α ν α έ φ ρ α σ θ ί έ λ ε υ θ έ ρ ω ς «... σ τ ι δ ε ν ή μ π ο ρ ε ϊ ς ν α δ ε ί ξ η ς μ ε γ α λ υ
τ έ ρ α ν ε ύ χ α Ρ τ ί α ν π ρ ο ς τ ο ν Κ ύ ρ ι ο ν ω σ π ε ρ ν α Κ ν ω ν ή σ η ς ά ξ ί ω ς τ η ν σ ό ρ κ α
τ ο υ Κ α ι α ν ο ϋ τ ω ς ε χ π δ ι α τ ί ν α μ η ν ε ρ χ ε ο α ι κ α θ έ κ ό σ τ η ν ε ι ς
τ α ύ τ η ν τ η ν θ α υ μ α σ ί α ν Τ ρ ό π ε ζ α ν σ ε λ 201). Κ α ι κ α τ ω τ έ ρ ω Ύ π α γ ε μ ε τ α
τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς κ α ι Κ Ο ν ώ ν η σ ο ν ό σ ό κ ι ς κ ό μ η ς τ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν δ π ο υ
έ γ ρ ό ψ α μ ε ν " η τ ο ι ά π ο φ υ γ η μ ί σ ο υ ς κ α ι ά κ α θ α ρ σ ί α ς Κ α ι π ό λ ι ν Ό Χ ρ υ
σ ό σ τ ο μ ο ς λ έ γ ε ι σ τ ι ό κ α ι ρ ο ς τ η ς Κ Ο ν ω ν ί α ς δ ε ν ε Ι ν α ι ή ή μ έ ρ α τ η ς έ ο ρ τ η ς
ό λ λ α ή κ α θ α ρ ό τ η ς τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς κ α ι σ σ τ ι ς Κ ν ω ν ε ϊ κ α θ έ κ ό σ τ η ν
ή μ έ ρ α ν μ ε τ η ν π Ρ έ π ο υ σ α ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν ε χ ε ι μ ι σ θ ό ν
Μ σ ε λ 201).
34. Τ ο ϋ τ ο έ σ τ ι τ σ δ ε ι ν ό ν ο η ο ύ κ α θ α ρ ό τ η δ α ν ί α ς ά λ λ α δ ι α σ τ ή μ α η χ ρ ό ν ο υ τ η ν
α ξ ί α ν ό ρ ί ζ ε ι ς τ η ς π ρ ο σ ό δ ο υ α τ ο υ τ ο ε ύ λ ά ε ι α Υ ν α Υ ο μ ί ζ ε ι ς τ ο μ η λ λ ς π ρ ο σ ε λ
3
-34­
Π α ρ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ τ ο υ χ ρ ό ν ο υ τ ο ά ν Ό κ α ν ο ν ι κ ο ν ε θ ο ς λ α μ β ά ν ε ι ί σ χ υ ν ν ό μ ο υ
ό σ κ ύ μ ν ο ς έ γ έ ν ε τ ο λ έ ω ν κ α ι ό θ ά π ο σ τ κ α ν ω ν κ α τ ά β ρ ω μ α τ η ς ά π λ ή σ τ ο υ κ α ι
ά δ η φ ά γ ο υ έ π ι θ υ μ ί α ς τ ο υ ... τ α ε τ η π α ρ έ ρ χ ο ν τ α ι Κ α τ α τ ι Ί ν έ π ο μ έ ν η ν τ ο υ >Α γ α
π ί ο υ έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ί δ α δ Ρ ε Ι ς τ ε ρ ς μ έ γ α ς λ ό γ ι ο ς ά γ ι ο ρ ε ί τ η ς Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε
ρ ι τ ο υ ά γ ν ώ σ τ ο υ σ χ ε δ ο ν τ ε λ ε ί ω ς τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν ί ε ρ ο δ ι α κ ό ν ο υ Ν ε ο φ ύ τ ο υ τ ο υ
Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ (1713 -1784), κ α ι π ρ ώ τ ο υ ά ρ χ η γ ο υ τ ω ν π ε ρ ι ω ν ύ μ ω ν Κ ο λ
λ υ β ά δ ω ν ε ί ς ο ν κ α ι ά φ ι ε ρ ώ σ α μ ε ν τ η ν π α ρ ο υ σ α ν μ ε λ έ τ η ν (85) .
Μ ε τ α τ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι ζ ο ύ σ η ς α ύ τ ο ν χ ρ υ σ η ς ε ύ γ λ ω τ τ ί α ς μ α ς π α ρ α δ ί δ ε ι τ α
έ ξ η ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς μ ε τ η ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν η ν π ε ρ ί ο δ ο ν
Η ν γ α ρ ή τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α κ α θ έ κ ά σ τ η ν μ ε γ α λ ώ
ν υ μ ο ν σ ύ ν α ξ ι ν τ ο ϊ ς π ι σ τ ο ϊ ς π α ρ α τ ί θ ε τ α ι π ν ε υ μ α Ό κ η ν τ ο υ έ π ο υ ρ α
ν ί ο υ α ρ τ ο υ τ ρ ά π ε ζ α ν α σ υ γ κ α λ ο υ σ α μ ε τ α ύ ψ η λ ο υ κ η ρ ύ γ μ α τ ο ς λ έ γ ε ι ε λ
θ ε τ ε φ ά γ ε τ ε τ ο ν έ μ ο ν α ρ τ ο ν κ α ι π ί ε τ ε ο Ι ν ο ν ο ν κ ε κ έ ρ α κ α ύ Ρ ϊ ν τ α ύ τ η ν ή τ ω ν
π ο λ λ ω ν ρ α θ υ μ ί α π α ρ α ι τ ο υ μ έ ν η ι ν α μ η λ έ γ ω κ α τ α τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς ά π ο
θ ε ί ν ο ύ κ ε ί δ ώ ς δ η τ ο ά ν α ξ ί ω ς π ρ ο σ ε λ θ ε ί ν Kav α π α ξ γ έ ν η τ α ι έ κ η λ ί δ ω ο ε τ ο δ ε ά ξ ί ω ς
Kav π ο λ λ ά κ ι ς σ ω σ ε ν ο ύ κ σ τ ό λ μ α τ ο π ο λ λ ά κ ι ς π ρ ο σ ι έ ν α ι ά λ λ α τ ο ά ν α ξ ί ω ς Kav α π α ξ
τ ο υ π α ν τ ο ς χ ρ ό ν ο υ π ρ ο σ έ λ θ η ... Δ α π γ α ρ χ ρ ό ν ψ τ ο π ρ α Υ μ α μ ε τ ε ρ χ ό μ ε θ α χ ρ ό ν ο ς
π Ρ ο σ ό δ ο υ f σ τ ω ή μ ί ν τ Ο κ α θ α ρ ο ν σ υ ν ε ι δ ό ς ''1. Χ ρ υ σ
δ μ ι λ σ τ ε ί ς τ ν α π ρ ο ς Τ ι μ ό θ ε ο ν
35. Ν ε ό φ υ τ ο ς δ Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ η ς έ κ Π α τ ρ ω ν Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ (1713 - 1784), ύ π η ρ
ξ ε ν έ ν τ η έ π ο χ η τ ο υ δ λ ο γ ι ώ τ ε ρ ο ς ά ν η ρ τ η ς Α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς μ ο ύ σ η ς Σ π ο υ δ ά σ α ς έ ν τ η Π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ η Α κ α δ η μ ί κ ω τ η Σ χ ο λ η τ η ς Π ά τ μ ο υ έ γ έ ν ε τ ο τ ε λ ι κ ω ς κ ω μ α θ η τ η ς Ε ύ γ ε ν ί ο υ
τ ο υ Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς σ χ ο λ α ρ χ ο υ ν τ ο ς ε ί ς Ι ω ά ν ν ι ν α Έ λ θ ω ν έ ν σ υ ν ε χ ε ί ε ί ς υ Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς
κ ε ί ρ ε τ α ι μ ο ν α χ ο ς έ ν τ η π ε ρ ι ω ν ύ μ ψ Σ κ ή τ η τ ω ν Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί ω ν λ α β ω ν κ τ ο τ ε τ η ν έ π ω
ν υ μ ί α ν τ ο ϋ Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ
Τ Ο 1749 ά ν α λ α μ β ά ν ε ι τ η ν σ χ ο λ α ρ χ ί α ν τ η ς ί δ ρ υ θ ε ί σ η ς Β α τ ο π α ι δ ι ν η ς Σ χ ο λ η ς έ ν Ά γ ί ψ
Ο ρ ε ι π α ρ α δ ό σ α ι μ ε τ ό λ ί γ ο ν τ η ν δ ι ε ύ θ υ ν σ ί ν τ η ς ε ί ς τ ο ν π ρ ώ η ν α ύ τ ο υ δ ι δ ά σ κ α λ ο ν Ε ύ
yt.Vlov Β ο ύ λ γ α ρ ι ν Δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί σ η ς τ η ς ρ ι δ ο ς τ ω ν Κ ο λ λ ύ β ω ν γ ί ν ε τ α ι δ π ρ ω τ ο ς ξ α ρ
χ ο ς τ ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν μ ο ν α χ ω ν π α ρ α δ ώ σ α ς α μ τ η ά ν α χ ω ρ ή σ ε ι τ ο υ έ ξ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς
τ ς ν σ κ υ ι ά λ η ν τ ο ϋ ε ύ γ ε ν ο ϋ ς ά γ ω ν ο ς ε ί ς τ ο ν ά ν τ ά ξ ι ό ν τ ο υ Ά θ α ν ά σ ι ο ν τ ο ν Π ά ρ ι ο ν Π α ρ α
μ ε ί ν α ς έ φ ί κ α ν ο ν ώ ς σ χ ο λ ά ρ χ η ς ε ί ς Χ ί ο ν κ ω Ά ν δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ ι ν ά π έ ρ χ ε τ α ι τ ε λ ι κ ω ς ε ί ς
Β ο υ κ ο υ ρ έ σ ο ν α ν σ λ β α ν ί α ν κ ω π ό λ ι ν υ υ ρ έ σ ν ν θ α δ ι ο ρ ι σ θ ε Ι ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ς τ η ς
Υ ρ α μ μ α κ η ς ε ί ς τ η ν Α ύ θ ε ν η κ η ν Σ χ ο λ η ν τ ο υ Α γ ί ο υ Σ ά β β α π α ρ α μ έ ν ε ι μ έ χ ρ ι τ ο ϋ θ α
ό τ ο υ α ύ τ ο υ ά ρ ν η θ ε Ι ς τ η ν π ρ ο σ φ ε ρ θ ε ί σ α ν ε ί ς α ύ τ ο ν δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν τ η ς Π α τ ρ ι α Ρ κ η ς Ο ί κ ο υ
μ ε ν ι κ η ς α δ η μ ί α ς λ ό γ ψ γ ή ρ α τ ο ς κ α Ι ά σ θ ε ν ε ι ω ν
π ξ ε π ο λ υ γ ρ α φ ώ τ α τ ο ς Έ κ τ ω ν έ κ δ ε δ ο μ έ ν ω ν ρ γ ω ν τ ο υ ά ν α φ έ ρ ο μ ε τ ο «' Α ν α
τ ρ ο π η τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς τ ω ν Ε β ρ α ί ω ν Ι ά σ ι ο ν 1818, κ ω τ ο έ κ 1400 σ ε λ ί δ ω ν ύ π ό μ ν η μ ά τ ο υ
ε ί ς τ ο δ β ι β λ ί ο ν τ η ς γ ρ α μ μ α κ η ς τ ο ϋ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Γ α ζ η Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ι ο ν 1768. τ α ά ν έ κ δ ο
τ α α ύ τ ο υ ε Ι ν α ι π ο λ υ ά ρ ι θ μ α Μ ε τ α ξ υ τ ο ύ τ ω ν π ρ ο έ χ ο υ ν ή Ε τ ο μ η τ ω ν ί ε ρ ώ ν κ α ν ό ν ω ν
έ κ 1227 σ ε λ ί δ ω ν Π ε ρ τ η ς σ ν η ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ ω Π ε ρ τ η ς ά ν α ι μ ό κ τ ο υ θ υ σ ί α ς
Ε κ τ ο υ Π ε ρ τ η ς σ υ χ ν η ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ρ γ υ δ η μ ο σ ι ε ύ ο μ ε ν έ ν τ ψ π α ρ ό ν η δ ι α
π ρ ώ τ η ν φ ο ρ ά ν ι κ α ν α ά π ο σ π ά σ μ α τ α Α π ο τ ε λ ε ί τ ο π ρ ω τ ό τ υ π ο ν τ η ς ά ν ω ν ύ μ ο υ έ κ δ ό σ ε ω ς τ ο ϋ
1777, δ π ε ρ τ υ π ω θ ε ν π έ ν τ ε τ η ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν τ ο ϋ χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ έ ν γ λ ώ σ σ η σ γ ν ψ κ ω δ η
μ ώ δ η α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς δ μ ω ς ά λ λ ο ι ώ σ ε ω ς τ ο ϋ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ ά π ε τ έ λ ε σ ε κ ω τ η ν κ υ ρ ί α ν π η
γ η ν τ ο υ δ μ ω ν ύ μ ο υ fpyou τ ω ν α γ ί ω ν Μ α κ α ρ ί ο υ - Ν ι κ ο δ ή μ ο υ κ α ί τ ο ι ά ν ω ν ύ μ ω ς κ α Ι τ ο ύ
τ ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ α ν τ ο ς ώ ς θ έ λ ο μ ε ν ά π ο δ ε ί ξ ε ι έ ν λ ά τ ε ι π ρ ο σ ε χ ω ς δ ι α τ η ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
τ ο ϋ π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ fpyou, τ ο ϋ έ ν fTel 1772 σ γ γ ρ α φ έ ν τ ς
-35­
σ τ ρ ε φ ο μ έ ν η ο ύ μ έ χ ρ ι τ η ς π α ρ α ι τ ή σ ε ω ς ε σ τ η ά λ λ α κ α ι Κ α ρ ο υ ς ώ ρ ι σ μ έ ν ο υ ς
η ς α ύ τ ο ς α σ τ ς τ ω ν π ι σ τ ω ν κ ύ ρ ι ό ς έ σ η π ρ ο σ ό δ ο υ ν ο μ ο θ ε τ ή σ α σ α δ i ς η
τ Ο π ο λ υ τ ρ Ι ς τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ τ ο υ ς σ τ ο υ ς ά ξ ι ο υ σ θ α ι τ ω ν
θ ε ί ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν έ ξ έ δ ω κ ε ν ο ύ κ ά π ο τ ο υ Ε ύ α γ γ ε λ ί ο υ ο ύ κ ά π ο τ ω ν ' Α π ο σ τ ο
λ ι κ ω ν η Σ υ ν ο δ ι κ ω ν η Π α τ ε ρ ι κ ω ν κ α ν ό ν ω ν η σ υ γ γ ρ α μ μ ό τ ω ν τ ο υ τ ο ά π ο δ ε ι
κ ν υ σ α ά λ λ α μ α λ λ ο ν κ α ι ύ π ε ν α ν τ ί ω ς τ ψ τ ε Ε ύ α γ γ ε λ ί ψ κ α ι τ ο ί ς ,Α π ο σ τ ο λ ι
κ ο Ι ς κ α ι Σ υ ν ο δ ι κ ο ί ς κ α ν ό σ ι κ α ι Κ α ν ν ί ς π α τ ρ ό ο ι TQ. ά π ο κ α ρ δ ί α ς α ύ τ η ς
ώ ς α ν ε ϊ π τ ο γ ρ ό μ μ α τ ο ε ρ ό ν έ ρ ε υ γ ο μ έ ν η Χ Ν σ 2).
Ή τ τ ο ά ν α φ ε ρ θ ε ν ύ π ο τ ο υ Ά γ α π ί ο υ δ ε κ ό κ ι ς τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ , ε ί ς τ η ν
έ π ο χ η ν τ ο υ Ν ε ο φ ύ τ ο υ ά π ο τ ε λ ε ί έ ξ α ί ρ ε σ ι ν δ ι ό λ ί γ ο υ ς έ ν φ τ ο δ ι ς κ ω τ ρ ι ς
ά π έ β η π α ν ί σ χ υ ρ ο ν κ α ι κ α θ ο λ ι κ ό ν Ε ί ς τ ο ι ο υ τ ο ν π ν ε υ μ α η κ ο ν σ κ ό τ ο ς ε Ι χ ε ν
ό δ η γ η θ η ό ε ρ ο ς ή μ ω ν Τ ό π ο ς ά γ ό μ ε ν ο ς ώ ς α φ ω ν ο ν θ υ μ α ύ π ο τ η ς κ α κ ί σ τ η ς
σ υ ν η θ ε ί α ς η η ς κ ρ ι ν ο μ έ ν η κ α ι ά π ο τ ο υ ς σ η μ ε ρ ι ν ο υ ς ύ π ε ρ μ ό χ ο υ ς τ ο υ τ ρ ι η
μ έ ρ ο υ έ χ α ρ α κ τ η ρ ί σ θ η ώ ς {(1tnl!KpaTOuoa π λ ό ν η Ι Έ ν τ ψ μ ε τ α ξ υ Ο Ι π ν ε υ μ α
κ ο ι τ ο υ Α θ ω ν ο ς Ο Ι β ι γ λ ό τ ο ρ ε ς ο υ τ ο ι τ ο υ ν ο η τ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι ο τ ο υ ε ί χ ο ν έ γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ι τ α π ρ ό β α τ ό τ ω ν β ο ρ α ν ε ί ς τ ο ν ά θ ψ ο ν
μ η ρ μ υ κ ο λ έ ο ν τ α Ά π α ί δ ε υ τ κ α ι μ ε λ έ τ η ς α μ ο ι ρ ο ι έ π ό η ζ ο ν ά ν η ν α τ ρ έ φ ο υ ν
τ α τ έ κ ν α τ ω ν έ π ό ζ ο ν ο ύ χ ι τ ο ά λ λ ό μ ε ν ο ν ε ί ς ζ ω η ν α ώ ν ν ύ δ ω ρ ά λ λ
α ν α τ ρ ο π η ν θ ο λ ε ρ ό ν σ κ ό τ ο υ ς ά ν υ φ ω τ ο ς ύ π η ρ έ τ α ι γ ε ν ό μ ε ν ο ι (116).
Γ ε γ ο ν ο ς π ό ν τ ω ς ε ί ν α ι δ η ή έ π ι κ ρ α τ ο υ σ α κ α τ ό σ τ α σ ι ς έ π έ δ ρ α σ ε ν δ υ σ μ ε ν ω ς
ο ύ μ ό ν ο ν ε ί ς τ ο ν χ ω ρ ο ν τ η ς ε ύ σ ε β ε ί α ς δ ι α τ η ς ψ υ χ ρ α ς σ τ ό σ ε ω ς τ ω ν μ ο ν α
χ ω ν ε ν α ν η τ η ς Ε ύ χ α ρ ι σ α κ η ς δ ο ξ ο λ ο γ ί α ς τ ο υ Ε ε ο υ ά λ λ α κ α ι ε ί ς τ η ν π ε
ρ ι ο χ η ν τ ο υ δ ό γ μ α τ ο ς η τ ο ι τ η ς ά κ ρ ι β ε ί α ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν δ ε ί γ μ α τ ό
ν α κ α ι τ η ς έ τ έ ρ α ς τ α ύ τ η ς θ λ ι β ε ρ α ς ε ί κ ό ν ο ς τ η ς δ ν τ ω ς Χ α λ ε π ο υ ς έ κ ε ί ν η ς
π ε ρ ι ό δ ο υ
Ο ϋ τ ω ς έ ν ε τ ε ι 1650 «. .. ή Μ ο ν η τ η ς Λ α ύ ρ α ς π ρ ο σ έ φ ε ρ ε ν ε ί ς τ ο υ ς ό π α
δ ο υ ς τ ο υ ά γ ί ο υ Ί γ ν α τ ί ο υ Ί η σ ο υ ί τ α ς μ ι κ ρ α ν έ λ η σ ί α ν ά γ ρ ο ύ ς ά μ π έ λ ο υ ς
κ α ι κ α τ ό λ λ η λ ο ν χ ω ρ ο ν π α ρ α τ α τ ε ί χ η α ύ τ η ς π ρ ο ς ϊ δ ρ υ σ ι ν μ ο ν η ς Έ π ί σ η ς
κ α τ α τ α μ έ σ α τ ο υ υ α ί ω ν ο ς η τ τ η ν έ π ο χ η ν τ ο υ Ά γ α π ί ο υ σ ή μ ώ ς
έ μ φ α ί ν ε τ α ι έ ξ έ γ γ ρ ό φ ω ν σ ψ ζ ο μ έ ν ω ν έ ν τ ψ ά ρ χ ε ί ψ τ η ς έ ν Ρ ώ μ η Ί ε ρ α ς Σ υ ν
ό δ ο υ ύ π ε ρ τ η ς δ ι α δ ό σ ε ω ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς τ α μ ο ν α σ τ ή ρ ι α τ ο υ )/ Α θ ω Ο Ο α ν ε ι λ η μ
36. ο α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ά ν α φ έ ρ ω ν τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ο η ν ε ς τ ο ν ω θ η σ α ν ε Ι ς τ η ν σ ύ ν τ α
ξ ι ν τ ο υ <1. Π η δ α λ ί ο υ ά ν α φ έ ρ ε κ ω τ α έ ξ η ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά Δ ε ν ύ π ε φ έ ρ α μ ε ν ά γ α π η
τ ο ί ν α β λ έ π ω μ ε ν ε Ι ς π ο λ λ α π ο λ λ ω ν π ν ε υ μ α τ ι κ ω ν χ υ δ α ι ο ν ο μ ο κ ά ν ο ν α χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α κ α τ α
κ ε ρ μ α τ ι σ μ έ ν ο υ ς τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς ν ε ν ο θ ε υ μ έ ν ο υ ς ψ ε υ δ ε γ ρ ά φ ο υ ς ί λ λ υ ς ά ν τ ί ί λ
λ ω ν κ α ι τ α ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν έ ξ η γ η τ ω ν ά ν τ Ι τ ω ν κ υ ρ ί ω ς κ α ν ό ν ω ν έ κ λ α μ β α ν ο μ έ ν α ς κ ω τ ο
χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν σ η κ α ι τ α ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ α ύ τ α ς π ε ρ ι έ χ ο ν τ α δ ι ε φ θ α ρ μ έ ν α ς π α ρ ε ξ η γ η μ έ ν α ς κ ω
ά λ λ ό κ ο τ ά η ν α έ σ φ α λ μ έ ν α δ ι δ α σ κ ο ύ σ α ς Έ ξ ω ν τ ί έ τ ί κ τ ε τ ο κ α ρ π ο ς θ α ν α τ η φ ό ρ ο ς β ε β α ι ό
τ α τ α κ α ι ά π ω λ ε ί α ς π α ρ ώ ο ς ψ υ χ ι κ η ς κ ω ε Ι ς τ ο υ ς κ α κ ω ς δ 1 Ο ρ θ ο ϋ ν τ α ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς κ ω ε Ι ς τ ο υ ς κ α κ ω ς δ ι ο ρ θ ο υ μ έ ν ο υ ς α μ α ρ τ ω λ ο ύ ς ... Ό θ ε ν ή μ ε ϊ ς δ ι α
ν α θ ε ρ α π ε ύ σ ω μ ε ν τ α θ α ν α τ η φ ό ρ α ρ ε ύ μ α τ α τ α υ τ α δ ι α τ ω ν ό π ο ί ω ν έ π ο τ ί ζ ο ν τ ο oi ά δ ε λ φ ο ί μ α ς
ά ν α τ ρ ο π η ν θ ο λ ε ρ α ν κ α τ α τ ο ν π ρ ο φ ή τ η ν έ σ π ο υ δ ά σ α μ ε ν ν α ά ν α δ ρ ά μ ω μ ε ν ε Ι ς τ α ς π ρ ώ τ α ς
π η γ ά ς κ α ι ά π ο έ κ ε ϊ ν α έ ξ α ν τ λ ή σ ω μ ε ν γ λ υ κ ύ τ α τ α κ α θ α ρ ά κ ω ζ ω η φ ό ρ α τ α υ δ α τ α Π ρ ο
λ ε γ ό μ ε ν α <1. Π η δ α λ ί ο υ σ 12).
-36­
μ έ ν ω ς έ κ ά λ ε σ α ν τ ο υ ς Ι η σ ο υ ί τ α ς δ π ω ς ί δ ρ ύ σ ο υ ν έ ν τ ψ Α γ ί ψ Ό ρ ε ι σ χ ο λ η ν
δ ι α τ η ν π ν ε υ μ α η κ η ν κ α τ ά ρ τ η ω ν τ ω ν μ ο ν α χ ω ν Τ ο ά ν ω τ έ ρ ω έ π ε τ ε ύ χ θ η
ύ π ο τ ο υ Έ λ λ η ν ο ς ο υ ν ί τ ο υ ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ Κ α ν ά κ η Ρ ώ σ σ η δ σ η ς ε γ ρ α φ ε π ρ ο ς
τ Ω ν ά γ ί α ν ά ρ α ν (20 Φ ε β ρ 1636), ώ ς δ ι ε υ θ υ ν τ ι Ί ς τ η ς ι δ ρ υ θ ε ί σ η ς ύ π α υ τ ο υ
σ χ ο λ η ς τ α κ ά τ ω θ ι
Έ σ τ ω ε ί ς γ ν ω σ ι ν τ η ς ύ μ ε τ έ ρ α ς έ κ λ α ι μ π ρ ό τ η τ ο ς δ η ε ύ ρ ί σ κ ο μ α ι η δ η ε ι ς
τ ο Π ρ ω τ α τ ο ν μ ε δ έ κ α μ α θ η τ ά ς Ο Ι ό π ο ί ο ι σ π ο υ δ ά ζ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ α μ α θ ή μ α τ α η ν ε ς
δ ε έ ξ α υ τ ω ν κ α ι τ α π ε ρ ι υ σ η ρ ί ω ν δ ι ό η π ο λ λ ο ι ε Ι ν α ι ο ι ά γ ν ο ο υ ν τ ε ς τ η ν
π ε ρ ι Μ υ σ τ η ρ ί ω ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν Ε π ί σ κ ο π ό ς η ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς έ λ θ ω ν π ρ ο ς έ π ί
σ κ ε ψ ι ν τ ω ν μ ο ν ω ν ή κ ρ ο ά σ θ η π ο λ λ ά κ ι ς τ ω ν μ α θ η μ ά τ ω ν ...
Δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς κ ω ο ι έ π ί σ η μ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς α ν δ ρ ε ς δ ε ν ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ ο
ε Ι ς κ α λ λ ι τ έ ρ α ν μ ο ί ρ α ν Π α ν τ ο υ ό π λ ό κ α μ ο ς τ η ς ά π α ι δ ε υ σ ί α ς κ α ι ά π ο ξ ε ν ώ
σ ε ω ς έ κ τ ω ν π α τ ε ρ ι κ ω ν π η γ ω ν ε Ι χ ε ν ά μ β λ ύ ν ε ι θ α ν α σ ί μ ω ς τ ο ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν α ι
σ θ η τ ή ρ ι ο ν Τ ο κ α τ ω τ έ ρ ω ά π ό σ π α σ μ α έ ξ έ π ι σ τ ο λ η ς τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Ρ ή τ ο ρ ο ς τ η ς
λ ε γ ό λ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ι ω ά ν ν ο υ π ρ ο ς τ ο ν Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ν ' Α μ α σ ε ί α ς ο ν κ α ι
θ ε ρ μ ω ς π α ρ α κ α λ ε ί δ π ω ς π ε Ρ Ι Π Ο η θ Ώ τ ο υ ς έ π ι σ κ ε ο μ έ ν ο υ ς α υ τ ο ν δ ύ ο κ α π ο υ
τ σ ί ν ο υ ς ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς ό μ ι λ ε ί ε υ γ λ ώ τ τ ω ς «... Δ ι ό τ ι γ ι ν ώ σ κ ε ι κ α λ ω ς ή ά ρ
χ ι ε ρ ω σ ύ ν η σ ο υ δ η ά π ο ε υ λ α β ε ί α ς μ ε γ ά λ η ς ό π ο υ ε χ ο υ σ ι ε ι ς τ α θ ε ί α λ ε ι τ ο υ ρ
γ ο υ σ ι κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς κ α ι δ ι α τ η ν ά γ ά π η ν μ α ς φ ρ ό ν η σ ε ν α ε χ ο υ ν τ ό π ο ν 11 ε ξ ω
ε ι ς κ α ν έ ν α π α ρ ε κ κ λ η σ ί δ ι ο ν δ π ο υ δ ε ν ψ ά λ λ ε τ α ι η ε ί ς κ α ι μ ί α ν έ κ κ λ η σ ί α ν
ά φ ο υ τ ε λ ε ι ώ σ ε ι ή ά κ ο λ ο υ θ ί α κ α ι ε υ γ ε ι ό λ α ο ς ε ι ς ε ν μ έ ρ ο ς ν α ε χ ο υ ν θ έ λ η μ α
ν α π ρ ο σ ε ύ χ ο υ ν τ α ι κ α ι ν α κ ά μ ο υ ν κ α ι τ η ν ί ε ρ α ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν κ α ι λ ο γ ι ά ζ ω ή
π α ν ι ε ρ ό τ η ς σ ο υ ν α ή ξ ε ύ ρ τ ι π ο λ λ α κ α λ λ α (SiC), έ α ν δ ε ν τ ο ή ξ ε ύ ρ υ σ ν α λ
λ ο ι π ω ς α υ τ ο δ ε ν ε Ι ν α 1 ε ξ ω λ ο γ α Ρ 1 α σ μ ο υ δ ι ό τ ι τ ο υ τ ο
γ ί ν ε τ α ι ά κ ω λ ύ τ ω ς ε ί ς π ο λ λ ο υ ς τ ό π ο υ ς ε ι ς Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α ε ι ς Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν
κ α ι λ λ υ ς τ ό π ο υ ς ε ί ς μ ί α ν έ κ κ λ η σ ί α ν Ψ ά λ λ ο υ σ 1 ν ε ί ς ε ν μ έ
Ρ ο ς ά ν α τ ο λ 1 Κ ο i κ α Ι ε ί ς li λ λ ο δ υ τ 1 κ Ο ί ... » ψ
Μ α ι ψ 13.
ο μ έ γ α ς ρ ή τ ω ρ τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Ι ω ά ν ν η ς
κ ω φ ί λ ο ς σ ο ς έ ν Ρ σ Ψ
Δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ Ώ δ η κ α ι ό Π ρ ω τ έ κ δ ι κ ο ς τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ι
χ ε τ ο τ ω ν α υ τ ω ν φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν ώ ς έ ρ φ α ί ν ε τ α ι έ ξ έ Π Ι σ Τ ο λ η ς τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν μ η
τ ρ ο π ο λ ί τ η ν Ν ε ο κ α ι σ α ρ ε ί α ς Σ α μ ο υ ή λ
«. .. Κ α ι ε Ι ς τ ο υ τ ο μ η ν ά μ φ ι β ά λ ε ι ς τ ί π ο τ ε κ α ι ξ η π ά ζ ε σ α ι ώ σ α ν κ ά π ο ι ο υ ς
μ ω ρ ο υ ς ό π ο υ β ά ν ο υ σ ι δ 1 α φ ο ρ α ν έ κ ε ί ό π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν ι ε ρ ε ί ς τ η ς
δ υ η κ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς α ύ τ α τ α λ έ γ ο υ ν Ο Ι μ ω Ρ ο ι α ν θ Ρ ω π ο 1... ».
Ε α ν λ ο ι π ο ν ό Μ Ρ ή τ ω ρ κ ω ό Μ Π ρ ω τ έ κ δ ι κ ο ς τ η ς Κ ω ν σ τ α ν η ν ο υ π ό λ ε ω ς
ε Ι χ ο ν τ ο ι α ύ τ α ς ά ν η λ ή ψ ε ι ς κ α ι φ ρ ο ν ή μ α τ α π ω ς ν α ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο ε Ι ς κ α λ λ ι τ έ
ρ α ν μ ο ί ρ α ν ό έ π ί σ κ ο π ο ς Π ά ρ ο υ - Ν ά ξ ο υ Ι ω σ ή φ σ ς ε ι ς χ ο ρ η γ ο υ μ έ ν η ν ύ π
α υ τ ο υ α δ ε ι α ν ε Ι ς κ α π ο υ τ σ ί ν ο υ ς Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς ε γ ρ α φ ε κ α ι τ α κ ά τ ω θ ι
Τ ο τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς π α τ ρ ό τ η τ ο ς λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α μ ε τ έ Π Ι Ο ι Κ ο π ι κ η ς έ κ χ ω
ρ ή σ ε ω ς δ ε δ ο μ έ ν ο ν ε Ι ν α ι τ ω ν έ ν α ρ έ τ ω ν κ α ι λ ο γ ί ω ν Ι ε ρ ω ν ά ν δ ρ ω ν τ ω ν έ π ι
σ ε μ ν ο υ (SiC) κ ω θ ε α ρ έ σ τ ο υ π ο λ ι τ ε ί α ς π ο ρ ε υ ο μ έ ν ω ν Τ ο ύ τ ο υ χ ά ρ ι ν κ α ι ή
ή μ ε τ έ ρ α τ α π ε ι ν ό τ η ς ά ν α τ ί θ η σ ι τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ α υ τ ο κ α ι α ν α γ κ ώ ο ν ε ρ γ ο ν τ ω ν
-37­
π α ν ο σ ι ω τ ά τ ω ν κ α ι λ ο γ ι ω τ ά τ ω ν ι ε ρ ω ν ά ν δ ρ ω ν Κ α π ο υ τ ζ ί ν ω ν τ ω ν ε ν τ φ α Τ ε
τ η ς π ε ρ ι φ ή μ ο υ τ α ύ τ η ς π ό λ ε ω ς Ν α ξ ί α ς ο ί κ ο ύ ν τ ω ν τ ο υ ά ν α δ έ χ ε σ θ α ι κ α ι δ ι α
κ ρ ί ν ε ι ν τ ο υ ς λ ο γ ι σ μ ο υ ς κ α ι τ α π ο ι κ ί λ α π ά θ η π ά ν τ ω ν τ ω ν ε ί ς ε ξ ο μ ο λ ό γ η ω ν
α ύ τ ο ί ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ω ν κ α ι ο ί κ ο ν ο μ ε ί ν τ η ν σ ω τ η ρ ί α ν κ ω μ ε τ ά ν ο ι α ν α ύ τ ω ν
{1JC; σ υ ν ε ρ γ ο ι κ α ι ύ π η ρ έ τ α ι π α ρ α θ ε ο υ δ ο θ ε ί σ η ς ή μ ί ν π ν ε υ μ α η κ η ς κ α ι ά π ο σ τ ο
λ ι κ η ς τ α ύ τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς ε π ι σ ω τ η ρ ί ς ι TGJV ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν ψ υ χ ω ν Π ρ ο ς τ ο ύ τ ο ι ς
δ ε ε χ ε ι ν α δ ε ι α ν κ α ι ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν δ ι δ ά σ κ ε ι ν μ ε τ α π α ρ ρ η σ ί α ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ
Κ υ ρ ί ο υ κ α ι ν ο υ θ ε τ ε ί ν π ά ν τ α ς τ ο υ ς έ ν τ η ή μ ε τ έ ρ ς ι τ α ύ τ η θ ε ο φ υ λ ά κ τ φ έ π α ρ
χ ί ς ι δ η λ ο ν ό η Ν α ξ ί α ν κ α ι Π ά ρ ο ν ο ί κ ο υ ν τ α ς σ υ ν ι ο τ ω μ ε ν ο Ό ν α ύ τ ο ί ς π ρ ο ς
π ά ν τ α ς ύ ρ α ς τ ο υ ς ε ύ σ ε β ε ί ς κ α ι ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς ε ύ λ α β ε σ τ ά τ ο υ ς ι ε ρ ε ί ς
π α ν ο σ ι ω τ ά τ ο υ ς Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ ς ό σ ι ω τ ά τ ο υ ς ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς κ α ι μ ο ν α χ ο ύ ς ε ύ
γ ε ν ε σ τ ά τ ο υ ς α ρ χ ο ν τ α ς κ α ι τ α ξ ά π λ ω ς ε ί ς π ά ν τ α ς τ ο υ χ ρ ι ο τ ε π ω ν ύ μ ο υ π λ η
ρ ώ μ α τ ο ς ϊ ν α ά γ α π α τ ε τ ι μ α τ ε κ α ι ε ύ λ α β ε ί σ θ ε α ύ τ ο υ ς ώ ς δ η έ ν α ρ έ τ ω ν κ α ι
ό σ ί ω ν ά ν δ ρ ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι σ π ω ς λ ά β η τ ε τ ο ν α ξ ι ο ν μ ι σ θ ο ν π α ρ α τ ο υ π α ν τ ο δ υ
ν ά μ ο υ κ α ι έ λ ε ή μ ο ν ο ς θ ε ι ο υ ... » 1651, Μ α ρ τ ί ο υ η (37).
Δ ι α τ ι ε γ ρ ά ψ α μ ε ν π ά ν τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω Ά π λ ω ς π ρ ο ς ά π ό δ ε ι ξ ι ν δ η Τ ι ά ρ α ι α
Ο Μ ε τ ά λ η ψ ι ς δ ε ν η τ ο τ ο μ ό ν ο ν κ α κ ο ν τ η ς έ π ο χ η ς ε κ ε ί ν η ς ύ π η ρ χ ε κ α ι Τ ι
έ τ έ ρ α σ ο β α ρ ω τ έ ρ α δ ε ε κ ω σ ι ς κ α ι ε ί ς τ ο π ε δ ί ο ν τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς τ ο
ε ν κ α κ ο ν χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν τ ο υ α λ λ ο υ ...
Ί δ ο υ δ ι α Τ τ ο δ ι ς η τ ρ ι ς τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ δ ε ν έ π ο λ ε μ ε ί τ ο η κ α ν ε θ ε ω ρ ε ί τ ο
ά ν η κ α ν ο ν ι κ ό ν Ί δ ο υ δ ι α τ ι Τ ι ά χ λ υ ς δ ε ν έ δ ι ώ κ ε τ ο κ α ι ή σ ρ α σ ι ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
έ κ ρ ύ π τ ε τ ο Τ ο φ ω ς τ ω ν ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν η ρ γ ε ι τ α π ά ν τ α ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ ο έ ν ά τ α
ξ ί ς ι π ο λ λ Ώ Σ υ ν τ ο ύ τ ο ι ς ή π α ρ ο υ σ ί α ά ν δ ρ ω ν π ε π α ι δ ε υ μ έ ν ω ν κ α ι τ η ς π α ρ α δ ό
σ ε ω ς ε ρ α σ τ ω ν Ο Ι ό π ο ί ο 1 κ α ι θ α η δ ύ ν α ν τ ο ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν τ η ν ά π α ι τ ο υ μ έ ν η ν
ά φ ύ π ν η σ ι ν ο ύ δ α μ ο υ ε φ α ί ν ε τ ο ... (38).
37. Π Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Σ χ έ σ ε ι ς Κ α θ ο λ ι κ ω ν α Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ά θ η ν ω 1958, σ ε λ 12 - 3,
162 - 3, 170, 196 -7. Π α ρ ά β α λ ε έ π ί σ η ς Χ Γ ι α ν ν α ρ α Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α ι Δ ύ σ η ..., Ά θ η ν ω 1972,
σ 56 έ ξ
38. θ α η τ ο ο ν τ ω ς π α ρ ά λ ε ι ψ ι ς έ α ν δ ε ν έ μ ν η μ ο ν ε ύ ο μ ε ν έ ν τ α υ θ α τ ο υ ρ γ σ υ «ll σ 1­
μ ε ν ι κ ο ς α ύ λ ο ς π ό ν η μ α Π ρ ο κ ο π ί ο υ Μ ε γ α λ ο σ π η λ ω ώ τ ο υ τ ο δ π ο ί ο ν κ υ κ λ ο φ ο ρ η
σ α ν τ η ν π α ρ ο υ σ α ν Ι σ τ ο ρ ο υ μ έ ν η ν π ε ρ ί ο δ ο ν κ α ι έ τ υ χ ω ν ε ύ ρ υ τ ά τ η ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς π α ρ α τ ψ
λ α ψ ή δ υ ν ή θ η ν α δ ι α φ ύ γ η τ η ς φ ο β ε ρ α ς π ρ ο λ ή ψ ε ω ς τ ο υ ά ρ ω ω ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν σ η μ ε ι ω ν
τ α κ ά τ ω θ ι π ν ε υ μ α κ ώ τ α τ α ε ί ς τ ο ν λ ό γ ο ν τ η ς Κ υ ρ ι α κ η ς τ ω ν α ω ν
Π λ η σ ί α σ ε ε ί ς τ η ν Ι ε ρ α ν Τ ρ ά π ε ζ α ν σ π ο υ σ ο υ ή τ ο ί μ α σ ε ν δ Σ ω τ η ρ τ ο υ κ ό σ μ ο υ δ ι α ν α
σ ο υ δ υ ν α μ ώ σ η τ η ν ψ ή ν ν α σ ο υ φ ω τ ί σ η τ ο ν ν ο υ ν ν α σ ο υ κ α θ α ρ ί σ η τ α ς ώ σ θ ή σ ε ι ς α
ά γ κ α λ α α ύ τ η ό μ ι λ ε ί ε ί ς τ ο υ τ ο ν τ ο ν τ ρ ό π ο ν ε ί ς ε ν α σ τ ό ν μ ε τ ο σ τ ό μ α τ ω ν π ν ε υ μ α η κ ω ν
τ η ς κ α ι τ ω ν δ ι δ α σ κ ά λ ω ν τ η ς π ο ί ο ς δ ε ν β λ έ π ε ι ο μ ω ς σ η α ύ τ η έ π ι θ υ μ ε ί ν α ζ ω σ ι ν ο λ ο ι Ο Ι
Π Τ Ο Ι μ ε έ κ ε ί ν η ν τ η ν Χ Ρ α ν ι κ η ν κ α θ α ρ ό τ η τ α δ ι α ν α ή μ π ο ρ ω σ ι ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ω σ ι κ α θ
ε κ ά σ τ η ν ή μ έ ρ α ν >Α μ φ ι β ά λ λ ε τ ε α ρ ά γ ε ε ί ς τ ο υ τ ο Έ γ ω δ ε ν θ έ λ ω ν α σ α ς φ έ ρ ω
έ δ ω ε ι ς μ α τ υ ρ ί α ν τ α ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ω ν α γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς ό π ο υ σ α ς π α
ρ α κ ι ν ο υ Ο δ λ ο ι σ υ μ φ ώ ν ω ς ν α τ ρ έ φ ε τ ε τ α ς ψ υ χ ό ς σ α ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε α ύ τ ν τ η ν ί ε ρ α ν
κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ι α ν α μ η μ α κ ρ ύ ν ω τ ο ν λ ό γ ο ν μ ο υ ...».
Ό τ α ν ό χ ρ ι σ η α ν ο ς α θ ρ ί ζ ι κ α λ α τ ο ν έ α υ τ ό ν τ ο υ μ ε μ ί α ν α λ ν μ ε τ ά ν ο ι α ν α μ ε
μ ί α ν ό ρ Θ η ν έ ξ ο μ ο λ ό Υ η Ο ν ς π λ η ά ζ ι σ υ ν ε χ ω ς ε ί ς τ η ν τ ρ ά π ε ζ α ν τ ο ϋ Κ υ ρ ί ο υ μ α ς
-38­
Ό θ ε α ς δ μ ω ς Kai α ί π ρ ε σ β ε ί α ι τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν ά γ ί ω ν δ ε ν ά φ η κ α ν τ ο ν
ε ρ α ν Α θ ω ν α ε ρ η μ ο ν π ά σ η ς ά ν α γ ε ν ν η κ η ς α ϋ ρ α ς Π α ρ ε ί δ ε Υ π ρ ο ς κ α φ ο ν
Α

τ ο ν λ α ό ν Τ ο υ ά λ λ ο ύ κ έ γ κ α τ έ λ ε ι ψ ε ν τ ο υ ς ό σ ί ο υ ς υ τ ο υ
-
.. . ι
;]
j
!
J
1
1
ι
J
i
1
Ι
i
J

Ι
!

ι
j
j
λ έ γ ε ι ό Α π ό σ τ ο λ ο ς ... δ ι ό τ ι ο π ο ι ο ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι σ υ ν ε χ ω ς σ υ ν ε χ ω ς κ α θ α ρ ί ζ ε ι ά κ ό
μ α τ η ν σ υ ν ε ί δ η σ ί ν τ ο υ μ ε τ η ν Ι ε ρ α ν έ ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ν ... ν α ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ς δ π ο υ ά γ α π ν α ά π ο
φ ε ύ γ η τ α μ ι ά σ μ α τ α τ η ς α μ α ρ τ ί α ς δ σ ο ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ώ σ θ ά ν ε τ α ι ν α έ ν ο χ λ η τ α ι ά π ο τ α ϊ ς
έ θ υ μ ί α ι ς τ ω ν π α θ ω ν τ ό σ ο ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν π ρ έ π ε ι ν α π λ η ά ζ η J1 λ έ ο ν σ υ ν ε χ ω ς
δ ι α ν α ή μ π ο ρ Ώ ν α έ ν α ν η ώ ν ε Τ α ε ί ς τ α β ι α σ τ ι κ α σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α τ η ς ό ρ έ ξ ε ώ ς τ ο υ μ ε έ κ ε ϊ ν ο
τ ο σ π α θ ι τ ο υ ο ύ ρ α ν ί ο υ α ρ τ ο υ σ ε λ 498'- 505, έ κ τ η ς δ ε υ τ έ ρ α ς έ ν ψ έ κ δ ό σ ε ω ς τ ο υ
1780,
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Ν
Τ Ο Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Ο Λ Λ Υ Β Α Δ Ω Ν
Κ Α Ι Τ Α Α Ι Τ Ι Α Τ Η Σ Γ Ε Ν Ε Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ
>Α ρ χ ο μ έ ν ο υ τ ο υ υ ώ ω ν ο ς ε Ι ς ί ο ν Ι ε ρ ο ν Α θ ω ν α ή κ α κ ί σ τ η σ υ ν ή θ ε ι α
τ η ς ά π ο χ η ς έ κ τ ο υ θ ε ι ο τ ά τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο ε ί ς τ ο κ α τ α κ ό ρ υ φ ο ν Ό
τ ό π ο ς τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς τ ο υ θ ε ο υ κ α ι Ι δ ι α ί τ ε ρ ο ς κ λ η ρ ο ς τ η ς Π α ν α γ ί α ς έ φ έ ρ ε τ ο
α Ι χ μ ά λ ω τ ο ς έ θ ο υ ς π ο ν η ρ ο υ π ρ ο ς μ ε γ ί σ τ η ν χ α ρ α ν τ ο υ Δ ι α β ό λ ο υ δ σ τ ι ς
κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς χ α ί ρ ω ν σ υ ν έ λ ε γ ε τ α δ ρ ά γ μ α τ α τ η ς ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο υ σ π σ ρ α ς τ ο υ Ι ...
Π ρ έ π ε ι π ά ν τ ω ς ν α σ η μ ε ω θ η δ η κ α τ α η Ί ν α ύ η Ι ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ ο Α γ ν Ό ρ ο ς
χ ε ι ν α π α ρ ο υ ο ι ά ο η κ α ι π λ η θ υ ν ό σ ι α κ ω ν μ ο ρ φ ω ν κ α ι ύ π ά ρ ξ ε ω ν τ ε λ ε ί ω ς α φ ι ε
ρ ω μ έ ν ω ν τ ψ θ ε ψ α Ι ό π ο ί α ι κ α ι ά π ε τ έ λ ο υ ν τ α ε ύ ώ δ η α ν θ η τ ο υ ν ο η τ ο υ λ ε ι
μ ω ν ο ς τ η ς θ ε ο τ ά κ ο υ Τ ο ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι γ ρ α φ ε ν έ θ ι μ ο ν ώ ς κ α ι ή τ ο υ Ι δ ι ο ρ
ρ ύ θ μ ο υ π α ρ ο υ σ α ά π ε τ έ λ ο υ ν τ α ς ζ ω η ρ ο τ έ ρ α ς κ η λ ί δ α ς τ ο υ α ϊ η ν ε ς έ φ θ ε ι ρ ο ν
. ο ν τ ω ς τ ο κ ά λ λ ο ς κ α ι η λ λ ο ί ο υ ν τ η ν φ ή μ η ν α ύ τ ο υ ώ ς φ ύ λ α κ ο ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν κ α ι
π α ν τ ί μ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν
Κ ά η π ε ρ ί π ο υ ά ν ά λ ο γ ο ν τ η ς σ η μ ε ρ ι ν η ς θ λ ι β ε ρ ω τ ά τ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς κ α θ
η ν έ ν ψ κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι έ π ι δ ε ι κ α ε τ ί α ς ή α ϊ ρ ε σ ι ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ κ ω δ η έ κ
τ ο υ Ο Ι κ ο υ ρ ε ν ι κ ο υ θ ρ ό ν ο υ Ο Ι π λ ε ί ο ν ε ς τ ω ν >Α θ ω ν ι τ ω ν π ε ρ ι α λ λ ω ν τ υ ρ
β ά ζ ο υ ν ά ρ ν ο ύ μ ε ν ο ι ν α μ ι Ρ η θ ο υ ν τ ο υ ς π α τ έ ρ α ς α ύ τ ω ν Ο Ι δ π ο ί ο ι έ π ρ ο τ ί μ ω ν
ν α θ υ σ ι ά σ ο υ ν κ α ι τ η ν ζ ω ή ν τ ω ν α ύ τ η ν π α ρ ά ν α σ Υ Κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν τ ο ϊ ς έ ρ γ ο ι ς
τ ο υ σ κ ό τ ο υ ς ...
,Α λ λ Ι δ ο ύ Ι Ή θ ε α Π ρ ό ν ο ι α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ά φ ο ρ μ η ν ω σ τ ε ν α έ γ ε ρ θ ο υ ν
α ν δ ρ ε ς έ Π θ υ μ ω ν θ ε ο λ ο γ ι κ ω ς α ρ ι σ τ α σ υ γ κ ε κ ρ ο τ η μ έ ν ο ι κ α ι έ γ κ ρ α τ ε ϊ ς τ η ς
λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς ζ ω η ς κ α ι τ ω ν ύ γ ι ω ν τ υ π ι κ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ο Ι ό π ο ί ο ι ά γ ω ν ι
σ θ έ ν τ ε ς π ά σ η ψ υ χ ϊ ί κ ω κ α ρ δ ί ή δ υ ν ή θ η σ α ν ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε ί ς τ ο υ ς έ π ι γ ε
ν ε σ τ έ ρ ο υ ς τ ω ν τ η ν ά ν α τ ο λ η ν μ ι α ς έ λ π ι δ ο φ ό ρ ο υ ά ν ο ί ξ ε ω ς Ύ π ο τ ω ν ά ν τ π τ ά
λ ω ν τ ω ν Θ κ λ ή θ η σ α ν σ κ ω π π ι κ ω ς Κ ο λ λ υ β ά δ ε ς (39), έ π ί θ ε τ ο ν δ π ε ρ δ ι α τ η ν
ά ξ ί α ν τ ω ν α ν δ ρ ω ν ο ϊ τ ι ν ε ς τ ο έ φ ε ρ ο ν έ μ ε λ λ ε τ ο υ λ Π υ ν α σ η μ α ί ν η τ ο ν
39. Π ο ί α η ς ή κ ο ι ν ό τ η ς α ϋ τ η τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν μ ο ν α χ ω ν ο ύ τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς δ ι ό τ ι
ή π α ρ έ κ β α σ ι ς τ ό σ ο ν μ α κ ρ α θ α η τ ο ω σ τ ε θ α έ χ ρ η σ ί μ ε υ ε ώ ς π ύ λ η π ρ ο ς έ ξ ο δ ο ν τ ο υ ή μ ε τ έ
ρ ο υ ά ρ θ ρ ι δ ί ο υ Σ η μ ε ι ω μ ό ν ο ν έ ν τ α υ θ α σ η τ ο σ κ ω π τ ι κ ο ν έ π ί θ ε τ ο ν ά ν α ξ ί ω ς έ δ ό θ η α ύ τ ο ί ς
ύ π ο φ θ ο ν ε ρ ω ν τ ο υ μ ο ν α σ η κ ο υ β ί ο υ ά π τ ή ν ω ν λ ό γ ψ σ η έ κ ε ί ν ο ι δ ε ν ή ν ε ί χ ο ν τ ο κ ω δ ι
κ α ί ω ς τ α έ ν τ α ί ς Κ υ ρ ι α κ α ί ς Κ ό λ λ υ β α κ ω μ ν η μ ό σ υ ν α έ μ έ ν ο ν τ ε ς Υ ν α τ α υ τ α γ ί ν ω ν
τ α ι έ ν τ ο ί ς Σ ά β β α σ ι κ ω τ α ί ς κ α θ η μ ε ρ ι ν α ί ς κ α τ α τ η ν ά ρ χ ώ α ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ά ξ ι ν κ ω
σ η τ ω ν Κ ο λ λ ύ β ω ν η σ α ν έ κ τ ω ν π α λ α ι ω ν λ ο γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν ό Κ ο ρ ί ν θ ο υ Μ α κ ά ρ ι ο ς ό Ν ο
τ α ρ α ς γ ι ο ς τ ι μ ώ μ ε ν ο ς ό Α θ α ν ά σ ι ο ς ό π ά ρ ι ο ς κ α ι Ν ι κ ό δ η μ ο ς ό π ο λ υ γ ρ α φ ώ τ α τ ο ς ό Κ ύ
ρ ι λ λ ο ς ό Ή λ ί α ς ό Ά ρ σ έ ν ι ο ς κ ω ί λ λ ι έ ν ά ρ ε τ ο ι π α τ έ ρ ε ς Κ α Ι έ λ έ γ ε ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι
κ ω ς Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο ν υ π ά ρ χ ε ι ά λ λ α ψ υ υ Ρ ι α κ ι ν ή κ ο ύ σ α τ ε π ο τ έ σ α ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί
Ά λ Π α π α δ ι α μ ά ν τ Ν ε κ ρ ο λ ο γ ί α ε ί ς τ ο ν Γ έ ρ ο ν τ α α ο ν ύ ο ν ).
-40­
έ ρ α σ τ ι Ί ν τ ω ν ι ε ρ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ι ά μ ύ ν τ ο ρ α π ά σ η ς έ Ί ι β λ α β ο υ ς κ α ι λ υ μ α ν
τ ι κ η ς τ η ς ά γ ι α ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Κ α Ι ν ο τ α μ ί α ς •.
ι
Έ α ν δ μ ω ς ά φ ο ρ μ η τ η ς ε ρ ι δ ο ς έ σ τ ά θ η ή ά λ λ α γ η τ η ς τ ω ν μ ν η μ ο σ ύ ν ω ν
ή μ έ ρ α ς ώ ς κ α ι ή π ε ρ ι θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς έ π ι κ ρ α τ ο υ σ α π λ ά ν η έ ν τ ο ύ τ ο ι ς τ α
α ί τ ι α η σ α ν β α θ ύ τ ε ρ α κ α ι ο ύ σ ι ω δ έ σ τ ε ρ α Ό Κ Μ π α σ τ ι α ς ρ μ η ν ε ύ ω ν π ν ε υ μ α
τ ι κ ω ς τ ι Ί ν ι σ χ υ ρ α ν τ α ύ τ η ν δ ι έ ν ε ξ ι ν τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς σ η μ ε Ο ϊ λ ί α ν ε π ι τ υ χ ω ς
Ή Σ κ ι ά θ ο ς ε Ι χ ε γ ί ν ε ι Σ κ ε ύ ο ς έ κ λ ο γ η ς π ω ς ε Ι χ ε π ρ ο τ ι μ η θ ε ϊ ά π ο τ ό
σ ο υ ς α λ λ ο υ ς τ ό π ο υ ς ν α γ ί ν η κ ι β ω τ ό ς ο π ο υ θ α φ ύ λ α γ ε τ η ν κ α θ α ρ ώ τ ε ρ η π α ρ ά
δ ο σ η τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ τ α ν α ύ τ ι Ί ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α γ ν ώ ρ ι σ ε δ ύ σ κ ο λ ε ς ή μ έ ρ ε ς κ α ι
" " , Ι " ι λ ' Α θ Γ , , , " λ θ '
σ α υ τ η ν α κ ο μ α Γ η ν α κ ρ ο π ο η τ η ς τ ο ν ω ν α Ι α Τ Ι α π τ ο ν 11 ω ν α φ υ
γ α ν ε κ α τ α τ ρ ε γ μ έ ν ο ι κ α ι δ ι ω γ μ έ ν ο ι Ο Ι κ ο λ λ υ β α δ ε ς Ο Ι μ ο ν α χ ο ι δ η λ α δ η π ο υ
δ ε ν δ ε χ τ ή κ α ν ε ν α μ π ε ϊ τ ο ά μ α ρ τ ω λ ο π ν ε υ μ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ σ τ ο μ ο ν α χ ι κ ο β ί ο
κ α ι ν α τ ο ν ν ο θ έ ψ ε ι μ ε σ υ μ β ι β α σ μ ο υ ς π ο υ τ ο ν ά λ λ ώ ν α ν ε Γ ι α τ ο υ ς ά μ ύ η
τ ο υ ς τ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς ή ι έ λ π ί δ α τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν σ τ ά θ η κ ε τ ρ ι κ υ μ ί α έ ν τ ο ς π ο
τ η ρ ί ο υ ϋ δ α τ ς Ό μ ω ς δ ε ν η τ α ν ε τ έ Τ α Ή τ α ν ε τ ρ ι κ υ μ ί α φ ο β ε ρ ή Ή Σ υ ν
ε χ η ς Μ ε τ ά λ η ψ ι ς κ α ι ή τ έ λ ε ο ι ς τ ω ν μ ν η ρ ο σ ύ ν ω ν τ ο Σ ά β β α τ ο ν κ ι Ο Χ Ι τ η ν
Κ ι ρ ι α κ ή ν π ο υ ζ η τ ο ύ σ α ν ε Ο Ι Κ ο λ λ υ β α δ ε ς δ ε ν η τ α ν ε σ τ ε ν ό κ α ρ δ η π ρ ο σ ή λ ω σ η
σ τ ύ π ο υ ς Π ί σ ω ά π ο τ α δ ύ ο τ ο υ τ α α ι τ ή μ α τ α κ ρ υ β ό τ α ν ε τ ο σ ο β α ρ ώ τ ε ρ ο α ϊ
τ η μ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Η Π α ρ ά δ ο σ η Ο Ι Κ ο λ λ υ β α δ ε ς έ κ φ ρ ά ζ α ν ε τ ο ν ά γ ω
ν α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ν α κ ρ α τ ή σ ε ι τ η ν ι ε ρ ά τ η ς π α ρ ά δ ο σ η ά ν ό θ ε υ τ η ά π α σ υ μ
ι β α σ Ρ ο ύ ς π ο υ θ α ν ο θ ε ύ α ν ε κ α ι τ η ν μ ο ρ φ η κ α ι τ η ν ο ύ σ ί α τ η ς Γ ι α τ ι μ ο ρ φ ι
κ α ι ο ύ σ ί α σ τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ε Ι ν ω ά λ λ η λ έ ν δ ε τ α κ α ι κ ά θ ε ρ ω γ μ ι Ι σ τ η θ α υ μ α σ τ η
τ ο ύ τ η έ ν ό τ η τ α ε Ι ν ω φ ο β ε ρ ο τ ρ α υ μ α Σ τ η ν Σ κ ι ά θ ο λ ο ο ν π ρ ο σ φ ε ύ γ ο υ ν ε Ο Ι
Κ ο λ λ υ β α δ ε ς μ ο ν α χ ο ί τ α γ ν ή σ ι α τ έ κ ν α δ υ ο ά γ ί ω ν τ ο υ ά π ο Κ ο ρ ι ν θ ί α ς Μ α
κ α ρ ί ο υ Ν ο τ α ρ α κ α ι τ ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ τ ο υ Ά γ ρ ε ί τ η κ α ι τ ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ
Ω α ρ ί ο υ Σ α ύ τ η ν β ρ ί σ κ ε ι κ α τ α φ υ γ η τ ο α ν ό θ ε υ τ ο π ν ε υ μ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Κ Μ π α σ τ ι α Ό Π α π α δ ι α μ ά ν τ η ς Α θ η ν α ι 1962, σ ε λ 29).
Ή Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς π α ρ α σ υ θ ε σ α ά π ο τ α ς δ ι α β ο λ α ς
τ ω ν ά ν κ ο λ λ υ β ά δ ω ν κ α ι π ρ ο ς τ ο ύ τ ο ι ς π α λ α ί ο υ σ α σ υ ν ε χ ω ς π ρ ο ς δ ι α τ ή ρ η σ ί ν
τ η ς έ ν μ έ σ ψ λ α ο υ ά λ λ ο θ ρ ή σ κ ο υ κ α ι β α ρ β ά ρ υ μ α κ ρ α ν δ ε τ η ς π α ρ α δ ο σ ι α κ η ς
α τ μ ο σ φ α ί ρ α ς τ ο υ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς β ι ο υ σ α δ υ σ τ υ χ ω ς δ ε ν ή δ υ ν ή θ η ν α έ κ τ ι μ ή σ η
ό ρ θ ω ς τ η ν σ ο β α ρ ό τ η τ α κ α ι τ ο ν χ α ρ α ι κ τ η ρ α τ η ς σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ς Π α λ ι ν ψ δ ή σ α σ α
ε ι ς τ α ς ά ι π ο φ ά σ ε ι ς τ η ς (41), τ ε λ Ν ω ς δ ι α τ η ς έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ έ θ ν ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς Π α
40. Ε ί ς π Ί ν σ η μ ε Ρ ν η ν έ π ο χ ή ν ώ ς τ ο ι ο ύ τ ο υ ς θ α π ρ έ π η ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ω μ ε ν ά σ φ α λ ω ς
π ά ν τ α ς τ ο υ ς δ π ω σ δ ή π ο τ ε ά ν τ ι δ ρ ω ν τ α ς ε ί ς τ η ν ύ π ο τ ω ν ό ρ θ ο δ ξ ω ν π ρ ο κ α θ η μ έ ν ω ν κ α ι
λ ο ι π ω ν σ ι γ ο ύ ν τ ω ν έ σ κ ό π ω ν π ρ ο δ ο σ ί α ν τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ τ ε ω ς η τ ι ς ύ π ο ύ λ ω ς έ ν ε ρ γ ε Ι
τ α ι ά π ο δ ε κ α ε τ ι ω ν δ ι α τ η ς λ ε γ ο μ έ ν η ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Κ ι ν ή σ ε ω ς Ο Ο Τ Ο Ι π α ρ α τ η ν π λ η θ υ ν
τ ω ν χ λ ε υ α ζ ό ν τ ω ν ύ π ε ν α ν τ ί ω ν θ α π ρ έ π η ν α έ γ κ α υ χ ω ν τ α ι έ κ τ η ς π ρ ο σ ώ ν υ μ ί α ς τ ο υ ο ν
θ ε ν ω τ 1 κ ο υ Π ρ ό δ ρ ο μ ο ί τ ω ν κ ώ τ ο ι π ε ρ ι τ η ς α ύ τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς δ λ ό γ ο ς ο Ι ε ύ σ ε
β ε Ι ς κ α ι σ κ ω ι κ ω ς κ λ η θ έ ν τ ε ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ Ι τ α ι δ ά π λ ο υ ς κ α ι δ ι δ α κ τ ο ς θ ε ο υ Ο ρ
θ ό δ ο ξ ο ς έ λ λ η ν ι κ Ο ς λ α ό ς τ ο λ ε Ι μ μ α τ ο υ τ ο τ η ς ε ύ σ ε β ε ί α ς κ α ι ά κ ρ ι β ε ί α ς τ η ς π α τ ρ ώ α ς π ί
σ τ ε ω ς έ ν μ έ σ φ γ ε ν ε α ς μ ο ι χ α λ ί δ ο ς κ α ι δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν η ς ...
41. 'EmCt έ ν σ υ ν ό λ ψ Π α τ Ρ ι α ρ χ ι κ α Γ ρ ά μ μ α τ α έ ξ ε δ ό θ η σ α ν κ α τ α τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ω ν
Ι
j
Ί
!
-41­
τ ρ ι ό ρ χ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Ε ι (1819), έ ξ έ φ ρ α σ ε τ η ν τ ε λ ι κ η ν κ ρ ί σ ι ν τ η ς ή ό π ο ί α
π α ρ α τ α υ τ α ο ύ δ ό λ ω ς ε ι σ η κ ο ύ σ θ η τ ο υ π ο ν η ρ ο υ έ θ ί μ ο υ κ α τ α σ τ ά ν τ ο ς ν ό μ ο υ
, ι ('4'2)
ι σ χ υ ρ ο τ α τ ο υ " Ι ,
Ή ε ξ ο δ ό ς τ ω ν ε Ι χ ε π ρ ο π ο λ ο υ π λ έ ο ν κ α τ α σ τ η ά ν α γ κ α σ κ η (43) , Ή
θ ε ί α Π ρ ό ν ο ι α σ υ ν ο δ ε ύ σ α σ α τ ο ύ τ ο υ ς ε ι ς τ α ς ά π α ν τ α χ ο υ δ ι α σ π ο ρ ά ς τ ω ν ά ν ε
δ ε ί κ ν υ ε δ ρ α σ τ η ρ ί ο υ ς κ α ι π ρ ο κ ό π τ ο ν τ α ς ε ι ς τ ο ά γ α θ ό ν ω σ τ ε ό Π α π α δ Ι μ ά ν
τ η ς ε Ι ς ά μ ε ρ ό λ η ο ς ά λ λ α κ α ι έ π α ι ω ν τ ω ν έ κ κ λ η σ α σ τ ι κ ω ν φ α γ Ρ ά τ ω ν κ ρ ι τ ή ς
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν (1754 - 1819), δ ι iliv π ρ ο σ ε π ά θ η σ ε ν Τ Ι έ ν Κ ω ν λ ε ι Έ κ κ λ η σ ί α ν α σ υ μ β
ι ά σ
η
τ α ς δ ι ϊ σ τ α μ έ ν α ς ά π ό ψ ε ι ς Δ υ σ τ υ χ ω ς σ μ ω ς ο ι ά ν τ ι κ ο λ λ υ β ά δ ε ς ή ρ μ ή ν ε υ ο ν τ α υ τ α ώ ς δ ι κ α ι
ο υ ν τ α μ ό ν ο ν τ α ς έ α υ τ ω ν ά π ό ψ ε ι ς δ ι ο κ α ι έ σ υ ν έ χ ι ζ ο ν μ ε τ α π ε ί σ μ α τ ο ς ν α δ ι ώ κ ο υ ν
τ ο ί ς έ ν α ν τ ί α φ ρ ο ν ο υ ν τ α ς μ έ χ ρ ι σ η μ ε ί ο υ ν α έ π η ύ χ ο υ ν κ α τ ό ν σ ε ι ρ α ς ψ ε υ δ ο κ α τ η γ ο ρ ι ω ν
κ α ι μ υ θ ε υ μ ά τ ω ν τ ο ν ύ π ο τ η ς Μ ε γ ά λ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά φ ο ρ ι σ μ ο ν α κ α θ α ί ρ ε σ ί ν τ ω ν ...
Τ Ο έ α ν ο ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο ι ά ρ χ η γ ο ι τ ω ν ά σ κ η τ ι κ ω ν τ ο ύ τ ω ν ά ν δ ρ ω ν ή γ ί α σ α ν Μ α κ ά
ρ ι ο ς - Ν ι κ ό δ η μ ο ς η π ο ι κ ι λ ο τ ρ ό π ω ς ε ί ρ γ ά σ θ η σ α ν δ ι α τ ο δ ο υ λ ο ν γ έ ν ο ς Ά θ α ν ά σ ι ο ς Ν ε
ό φ υ τ ο ς μ έ χ ρ ι π έ ρ α τ ο ς τ ο υ β ί ο υ τ ω ν τ ο υ τ ο ά π ο τ ε λ ε ί έ τ έ ρ α ν Ι σ τ ο ρ ί α ν ...
42. Τ Ο κ ί ν η μ α τ ο υ Ή σ υ χ α σ μ ο υ α τ ο κ ί ν η μ α τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν π ο υ σ τ α θ ή κ α ν ε Ο Ι
π ν ε υ μ α κ ο ι π ρ ό γ ο ν ο ι τ ο υ Π α π α δ ι α μ ά ν τ η η τ α ν ε ή π ε μ π τ ο υ σ ί α τ η ς Ά γ ι ο ρ ε ι κ η ς α σ κ η σ η ς
Κ α ι σ μ ω ς ή μ ε γ ά λ η μ ά ζ α τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε η ω ν δ ε ν ά κ ο λ ο ύ θ η σ ε ο ϋ τ ε τ ο υ ς π ρ ώ τ ο υ ς ο ϋ τ ε τ ο υ ς
δ ε υ τ έ ρ ο υ ς Κ ι Ο Χ Ι μ ο ν ά χ α δ ε ν τ ο υ ς ά κ ο λ ο ύ θ η σ ε ά λ λ α σ τ ά θ η κ ε έ χ θ ρ ι κ η κ α ι π ρ ο ς τ ο υ ς
π ρ ώ τ ο υ ς κ α ι π ρ ο ς τ ο υ ς δ ε υ τ έ ρ ο υ ς Ο ί δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ σ κ ο τ α δ ι ο υ δ ε ν α ρ α τ ο ν ε ε ϋ κ ο λ α τ
α ρ μ α τ α ο ϋ τ ε ύ π ο τ ά ζ ο υ ν τ α ι Π ο λ ε μ ο υ ν ε Κ ι α λ λ ο τ ε μ ο ι ά ζ ο υ ν μ ε σ κ ι ά χ τ ρ α π ο υ ά μ π ο δ α ν ε
τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν α σ Ι μ ώ σ ε ι τ ο ν έ ν σ α ρ κ ω μ έ ν ο Λ ό γ ο ά π α ρ ά λ λ α κ τ α σ π ω ς τ α σ κ ι ά χ τ ρ α τ ρ ο μ ά
ζ ο υ ν ε τ α π ο υ λ ι α κ α ι τ α δ ι ώ χ ν ο υ ν ε μ α κ ρ υ α ά π τ ο υ ς κ α ρ π ο υ ς τ ω ν δ έ ν τ ρ ω ν κ ι λ λ τ ε
γ ί ν ο υ ν τ α ι ο ί φ ο β ε ρ ο π ε ι ρ α σ μ ο ι π ο υ δ ο κ ι μ ά ζ ο υ ν ε τ ο π ν ε υ μ α τ ο υ Κ Μ π α σ τ ι ο μ ν η μ
ε ρ γ ο ν σ ε λ 63). Π α ρ ά β α λ ε κ α ι τ ο υ ς λ ί α ν ύ π ε ρ τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν έ π α ι ν ε κ ο υ ς λ ό γ ο υ ς
τ ο υ κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ Φ ι λ ο θ έ ο υ Ζ ε ρ β ά κ ο υ έ ν τ η ύ π α ύ τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ ε ί σ η β ι ο γ ρ α φ ί α τ ο υ ό σ ί ο υ
Ά ρ σ ε ν ί ο υ τ ο υ Ν έ ο υ σ ε λ 17. Ά θ η ν α ι 1960.
43. Ε υ ρ έ θ η σ α ν τ ό τ ε ε ί ς ε ν α Κ ε λ λ ί ο ν δ ι η γ ε ί τ α ι ό Ά θ α ν ά σ ι ο ς ό Π ά ρ ι ο ς έ ν τ φ χ ε ι
ρ ο γ ρ ά φ φ α ύ τ ο υ ε ρ γ φ Δ ή λ ω σ ι ς τ η ς π ε ρ τ ω ν έ ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι τ α ρ α χ ω ν ά λ η θ ε ί α ς ι μ ε
ρ ι κ ο ι ά δ ε λ φ ο έ κ τ ω ν δ ι ω κ ο μ έ ν ω ν δ έ κ α η κ α ι δ ε κ α π έ ν τ ε τ ο ν ά ρ ι θ μ α ν ο ϊ τ ι ν ε ς σ ν ε σ κ έ
π τ ο ν τ ο τ ο τ ι π ο ι η σ α ι δ ι α τ α ς τ ό σ α ς κ α τ α δ ρ ο μ α ς ε ί ς α ύ τ ο ύ ς Κ α ι ύ σ τ ε ρ ο ν ά π α π ο λ λ ο υ ς λ ό
γ ο υ ς ή γ έ ρ θ η κ ά π ο ι ο ς έ τ ε ρ ό φ θ α λ μ ο ς ά σ κ η η κ ώ τ α τ ο ς κ α ι έ ν ά ρ ε τ ο ς Κ α π π α δ ό κ η ς κ α τ α γ έ
ν ο ς α ύ τ ό χ θ ω ν Κ α ι σ α ρ ε ύ ς
ο υ τ ο ς Ο Χ Ι μ ό ν ο ν γ ρ α μ μ α τ ι κ η ν ε λ α β ε ε ί ς χ ε Ι ρ α ς π ώ π ο τ ε ά λ λ ο ύ δ ε τ η ν κ ο ι ν η ν
γ λ ω σ σ α ν έ λ ά λ ε ι ό ρ θ ω ς Ά π ο δ ε τ η ν μ α κ ρ α ν α σ κ η σ ι ν κ α ι μ ε λ έ τ η ν ε μ α θ ε τ α κ ο ι ν ι Ι γ ρ ά μ
μ α τ α
ι
κ α ι ο υ τ ω ς έ κ τ η ς π ο λ λ η ς ή σ υ χ ί α ς τ ό σ η ν π ε ί ρ α ν ά π έ κ τ η σ ε ν ε ί ς τ α έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά
ι
α τ ό σ ο ν κ α τ ε ν ό ε ι τ α έ λ λ η ν ι κ α β ι β λ ί α ω σ τ ε έ π ο ί ε ι τ ο υ ς ο π ο υ δ α ί ο υ ς ϊ ν α α ί σ χ ύ ν ω ν τ α ι
Τ Η ν λ ο ι π ο ν κ α ι ο υ τ ο ς ε Ι ς τ ω ν δ ι ω κ ο μ έ ν ω ν Δ ι α τ ο υ τ ο ε ί ς τ ο ρ η θ ε ν Κ ε λ λ ί ο ν ε ν θ α ε Ι χ ο ν
τ η ν σ υ ν έ λ ε υ σ ι ν ή γ έ ρ θ η α ύ τ ο ς ε ί ς τ ο μ έ σ ο ν κ α ι β α λ ω ν μ ε τ ά ν ο ι α ν έ ζ ή τ ε ι σ υ Υ χ ώ ρ η σ ι ν
α ν α χ ω ρ η σ α ι έ κ τ ο υ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Ο Ι δ ε λ ο ι π ο ι έ λ ε γ ο ν α ύ τ φ δ ι α τ ί
ι
π ά τ ε ρ φ ε ύ γ ε ι ς α φ
ή μ ω ν Τ ό τ ε λ έ γ ε ι α ύ τ ο ί ς φ ε ύ γ ω ά δ ε λ φ ο ί ϊ ν α μ η φ ο ν ε ύ σ η μ έ τ ι ς κ α ι ώ ς έ κ τ ο ύ τ ο υ
έ π έ μ β ω κ ά γ ω ε ί ς τ ο κ ρ ί μ α τ ο υ φ ό ν ο υ ώ ς μ η δ ο υ ς τ ό π ο ν τ η ό ρ γ Ώ Τ ό τ ε Ο Ι ά δ ε λ φ ο ι
ε ύ χ ό μ ε ν ο ι ε ί ς α ύ τ ο ν τ ο κ α τ ε υ ό δ ι ο ν ά π ε χ ω ρ ί σ θ η σ α ν Κ α ι λ ο ι π ο ν φ υ γ ω ν έ κ ε ϊ θ ε ν κ α τ η λ
θ ε ν ε ί ς Δ ά φ ν η ν κ α ι ε ύ ρ ω ν π λ ο ί ο ν ύ δ ρ ι ώ τ ι κ ο ν δ ι α τ α ς ν ή σ ο υ ς ε ί σ η λ θ ε ν ε ί ς α ύ τ ό ϊ ν α
π λ ε ύ σ η ο π ο υ ό θ ε ο ς ό δ η γ ή σ η α ύ τ ό ν
Π α ρ ά ' Α ρ σ ε ν ί ο υ Κ ο τ τ έ α Φ ρ υ κ τ ώ ρ ι ο ν έ ν τ ο Ι ς Χ α λ ε π ο ϊ ς κ α ι ρ ο ϊ ς σ ε λ 230, Π ε ι
ρ α ι ε υ ς 1935).
-42­
ν α γ ρ ά φ η τ α κ α τ ω τ έ ρ ω Ε Ι χ α ν α λ λ ά ξ ε ι τ α π ρ ά γ μ α τ α έ ν τ ο ς ό λ ί γ ω ν έ τ ω ν
Ό π α π α - Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς δ ά σ κ η τ ή ς ε Ι χ ε κ α τ έ λ θ ε ι ά π ο τ α ύ ψ η λ α κ ρ ά σ π ε δ α τ ο ϋ
"Α θ ω μ α ζ ι μ ε τ ο ν γ έ ρ ο ν τ ά τ ο υ τ ο ν π α π α - Ν ή φ ω ν α κ α Ι τ ρ ι α κ ο ν τ ά δ α α λ λ ω ν
μ ο ν α Χ ώ ν Έ π λ ε υ σ α ν ε ι ς τ η ν γ ε ν έ θ λ ι ο ν ν η σ ο ν τ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ η ν Σ κ ι ά θ ο ν
κ ι έ κ ε ί ε ι ς τ ο ρ έ μ α τ η ς Α γ α λ λ ι α ν ο υ ς ε κ τ ι σ α ν ώ ρ α ϊ ο ν θ α υ μ ά σ ι ο ν μ ο ν α σ τ ή ρ ι
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό ν σ τ α υ ρ ο π η γ ι α κ ό ν μ ε π ε ρ ι κ α λ λ η κ α Ι λ ε π τ ο τ ά τ η ς φ ι λ ο κ α λ ί α ς
ν α ό Τ ό σ ο ν ώ ρ α ο ν ω σ τ ε κ α τ α τ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς έ κ ε ί ν ο υ ς π ε ρ ι τ α ς α ρ χ α ς τ ο υ
10' α ι ω ν ο ς έ φ η μ ί ζ ε τ ο κ α ι έ ν Ι π ν ε ε σ ε β α σ μ ο ν β α θ ύ τ ε ρ ο ν κ α ι ά π ο τ α ς μ ο ν α ς
τ ο υ - Α θ ω ν ο ς ...
»<0 μ ε γ ά λ ο ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς μ α χ η τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Ο ί κ ο ν ό μ ο ς Ο έ ξ Ο ι κ ο ν ό
μ ω ν ε ι ς μ ί α ν έ Π τ ο λ ή ν τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Ή γ ο ύ μ ε ν ο τ η ς Μ ο ν η ς Ε ύ α γ γ ε λ ι σ τ ρ ί α ς
τ ο ν Φ λ α β ι α ν ό γ ρ α μ μ έ ν ο σ τ α 1817, ό ν ο μ ά ζ ε ι τ ο υ ς π α τ έ ρ α ς ι η ς Μ ο ν η ς ο ύ ρ α
ν ό φ ρ ο ν α ς κ α ι τ ι Μ ο ν η Κ α τ α φ ύ γ ι ο ν τ η ς ά λ η θ ο υ ς ά ρ ε τ η ς κ α ι Σ κ η ν η
Σ ι ώ ν η ν ε σ τ η σ ε δ Κ ύ ρ ι ο ς έ ν μ έ σ ψ τ η ς κ ο ι λ ά δ ο ς τ η ς μ α τ α ι ό τ η τ ο ς Κ Μ π α
σ τ ι α α ύ τ σ ε λ 32).
Έ ν τ ο ύ τ ο ι ς ό θ ε ο λ ό γ ο ς κ Χ α ρ Τ ζ ώ γ α ς δ ε ν έ ρ υ θ ρ ί α σ ε ν α π α ρ ο υ σ ι ά σ η
τ ο ύ τ ο υ ς ό τ ε μ ε ν ώ ς α λ κ ο ο λ ι κ ο ύ ς ό τ ε δ ε ώ ς ά γ ύ ρ τ α ς θ α υ μ α τ ο π ο ι ο ύ ς ... (44).
Ί δ ο υ π ο υ ό δ η γ ε ϊ ή μ ε ρ ο λ η ψ ί α ή a - priori α ν τ ί θ ε σ ι ς π ρ ο ς Ο Τ Ι ύ ψ η λ ο ν
κ α ι π ν ε υ μ α κ ο ν τ ο υ ε ρ γ ο υ τ ω ν ύ π ε ρ ό χ ω ν έ κ ε ί ν ω ν ά ν δ ρ ω ν μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι
ν α τ ο υ ς μ ι μ η θ ω μ ε ν ε ί ρ η ν ε ύ ο μ ε ν έ α υ τ ο υ ς ύ β ρ ί ζ ο ν τ ε ς κ α ο μ φ α κ α ι π ο κ α
λ ο υ ν τ ε ς τ ο ν β ό τ ρ υ ν τ ο ν π έ π ε ι ρ ο ν τ η ς ά γ ί α ς δ ι α κ ο ν ί α ς τ ω ν ...
Ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι έ ρ ε υ ν η τ α ι τ ο υ β ί ο υ κ α ι τ η ς δ ρ ά σ ε ώ ς τ ω ν έ κ σ υ μ φ ώ ν ο υ
π ά ν τ ε ς έ ξ ύ μ ν η σ α ν τ η ν δ σ ι ό τ η τ α κ α ι τ η ν β α θ υ τ ά τ η ν ά ν α μ ο ρ φ ω τ ι κ ή ν τ ω ν π α
ρ ο υ σ ί α ν μ ε τ α ξ υ τ ο υ έ λ λ η ν ι κ ο υ Λ α ο υ δ ό π ο ϊ ο ς μ ό λ ι ς ε χ ω ν έ λ ε υ θ ε ρ ω θ η τ η ς
έ π α ρ ά τ ο υ Ό θ ω μ α ν ι κ η ς δ υ ν α σ τ ε ί α ς μ ε τ έ π ι θ υ μ ί α ς δ ι ψ ώ σ η Υ η ς έ δ έ χ ε τ ο τ ο ν
ύ ε τ ο ν τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς τ ω ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ( 45 ). Ό ά σ κ η κ ο ς κ α ι τ η ς Π α ρ α δ ό
44. Ή π ε ρ μ ν η μ ο σ ύ ν ω ν ρ ι ς έ ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι κ α τ α τ ο ν Ι Η α ί ω ν α Δ ρ δ ι α τ ρ ι β ή
σ ε λ 135, 138. θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 1969.
45. Ε α ν ό ς α ί ω ν ά ρ χ ί ζ η σ τ η ν Π ά τ μ ο μ ε η Ί ν ύ π έ ρ ο χ η έ κ ε ί ν η π λ ε ι ά δ α τ ω ν Ι δ ρ υ
τ ω ν τ η ς Π α τ μ ι ά δ ο ς ό ϊ δ ι ο ς α ί ω ν τ ε λ ε ι ώ ν ε ι μ ε μ ι α ν ί λ λ η ν έ μ π ν ε υ σ μ έ ν η ό μ ά δ α ά σ κ η τ ω ν
τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς Ε ί ν α ι α ύ τ ο ι π ο υ κ α τ έ β η κ α ν ά π ο τ ο Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς μ ε τ α τ η ν ε ρ ι δ α τ ω ν
Κ ο λ λ ύ β ω ν κ α ι σ ρ ή σ θ η σ α ν σ τ α ν η σ ι α τ ο υ Α ί γ α ί ο υ γ ι α ν α ά ν ά ψ ο υ ν μ ι α φ ω τ ι α α ν α γ ε ν
ν ή σ ε ω ς κ α ι έ Π Ο τ ρ ο φ η ς σ τ η ν ά ρ χ α ί α ζ ω η κ α ι π α ρ ά δ ο σ ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
α ρ χ ι π έ λ α γ ο ς κ α ε σ π ε ι ρ α ν τ ο ν δ υ ν α μ ι κ ο σ π ό ρ ο μ ι α ς β α θ ε ι α ς π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς μ ε ρ ί ζ ε ς
Α π ο τ η ν Χ ί ο μ έ χ ρ ι τ η ν Π ά τ μ ο κ α ά π ο τ η ν Σ ι ά θ ο μ έ χ ρ ι τ η ν Ι κ α ρ ί α ω ρ γ ω σ α ν τ ο
π α τ ε ρ ι κ έ ς ά σ κ η τ ι κ ε ς κ α ι λ ε ι τ υ ρ γ Ι ς Έ τ σ ι μ ι α ά γ ι ο ρ ε ί τ ι κ η δ ι α φ ο ρ α ε Υ ι ν ε ά φ ο ρ μ η γ ι α
μ ι α π λ ο υ σ ί α κ α ι ά ν ο ι κ τ η σ π ο ρ ά Ά ξ ί ζ ε ι ν α π α α λ υ θ ή σ κ α ν ε ι ς π ω ς δ ι α σ τ α υ ρ ώ θ η κ α ν ο ι
Κ ο λ λ υ β ά δ ε ς ο ί κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ι α ύ τ ο ά ρ γ ο ν α υ τ ε ς σ τ α δ ι ά φ ο ρ α ν η σ ι α κ α ι π ω ς έ τ ρ ά β η ξ ε τ ι ς
μ ε γ ά λ ε ς κ α ρ δ ι έ ς τ ο υ ς τ ο ά γ ι α σ μ έ ν ο ν η σ τ η ς Α π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς Ή λ ί α Μ α σ τ ρ ο γ ι α ν ν ο π ο ύ
λ ο υ
ι
Ά γ ι ε ς μ ο ρ φ ε ς σ τ η ν Π ά τ μ ο ι Ά θ η ν α ι 1966, σ ε λ 33).
Β λ έ π ε σ χ ε τ ι κ ω ς κ α ε ί ς π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Le Messager Orthodoxe, 1971, τ ε ί ί χ ο ς ν σ ε λ
35, ε ν θ α σ η μ ε ι ο υ ν τ α ι κ ω τ α έ ξ η ς
«Le Χ Ι Χ siec1e vit a Patmos l' ec1osion d' une saintete nouvelle, celles des «athletes de
Ι Esprit», ί venus pour Ia p1upart s' instal1er dans l' ile ala ι ι du schisme athonite des
«Colyvades», qui dispersa a travers 1a mer Egee υ η bon numbre de veligieux, porteurs de re­
-43­
σ ε ω ς έ ρ α σ τ ι Ί ς Π α π α δ ι α μ ά ν τ η ς έ κ φ ω ν ω ν τ ο ν έ π ι κ ή δ ε ι ο ν ε ί ς τ ο ν ι ε ρ έ α π α
τ έ ρ α τ ο υ έ ν ε τ ε ι 1895, γ ρ ά φ ε ι κ α ι τ α ά κ ό λ ο υ θ α έ ρ μ η ν ε ύ ω ν τ η ν ά γ α θ ω τ ά τ η ν
τ ω ν έ π ί δ ρ α σ ι ν π α ρ α τ ψ λ α Ψ
Δ ι ό τ ι σ τ ο λ ι σ μ έ ν ο ς μ ε κ α θ α ρ α ν ά π α γ γ ε λ ί α ν ά π λ ο υ ς κ α ι ά π έ ρ ι π ο ς τ ο υ ς
τ ρ ό π ο υ ς κ α θ α ρ ο ς κ α ι σ ε μ ν ο ς έ ν τ Ώ π ε ρ ι β ο λ Ώ π ρ ο σ έ δ ι δ ε ν ά φ ε λ η μ ε γ α λ ε ι ό τ η τ α
ε ί ς τ α ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α ς ά κ ο λ ο υ θ ί α ς έ π ε ι δ η κ α ι ο υ τ ο ς ώ ς π ά ν τ ε ς Ο Ι ά ρ χ α ι ό
τ ε ρ ο ι τ η ς ν ή σ ο υ έ φ η μ έ ρ ι έ δ ι δ ά χ θ η σ α ν τ η ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν τ έ λ ε σ ι ν π α ρ α
τ ω ν ι ε ρ ο π ρ ε π ω ν έ κ ε ί ν ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν ο ϊ π ν ε ς ε Ι χ ο ν ι δ ρ ύ σ ε ι κ α τ α τ ο τ έ λ ο ς
τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς α ί ω ν ο ς η ι ν Μ ο ν η ν τ ο υ Ε ύ α γ γ ε λ ι σ μ ο υ έ ν τ Ώ ν ή σ φ φ υ τ ώ ρ ι ο ν
γ ε ν ο μ έ ν η ν τ ω ν σ ε μ ν ω ν τ η ς ν ή σ ο υ μ α ς ι ε ρ έ ω ν τ ό τ ε ο ϊ τ ι ν ε ς φ ι λ α κ ό λ ο υ θ ο ι
ά π λ ο ϊ έ ν ά ρ ε τ ο ι ά π έ λ α υ ο ν τ η ς ά γ ά π η ς κ α ι τ ο υ σ ε β α σ μ ο υ τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν ο ύ
δ ε μ ί α ν π ρ ο σ π ο ί η σ ι ν η ύ π ό κ ρ ι ο ι ν η έ π ι δ ε ι κ τ ι κ η ν κ ε ν ό τ η τ α έ μ β λ ε π ό ν τ ω ν ε ί ς
τ ο ν ι ε ρ α κ ο ν β ί ο ν τ ω ν
Ή ώ ρ α ι ο τ ά τ η Σ κ ι ά θ ο ς ε ύ τ υ χ ω ς δ ε ν ά π ε τ έ λ ε σ ε τ ο ν μ ο ν ά δ ι κ ο ν τ ό π ο ν σ σ τ ι ς
ά π ή λ α υ σ ε τ η ς π ν ε υ μ α η κ η ς δ δ α χ η ς τ ω ν Υ δ ρ α Χ ί ο ς Π ά ρ ο ς Π ά τ μ ο ς Λ ε ι ψ ο ί
Ι κ α ρ ί α π ρ ο σ έ φ ε ρ ο ν γ η κ α ι ϋ δ ω ρ ε ί ς τ ο υ ς έ ρ γ ά τ α ς τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α ι τ η ς ε ύ σ ε
β ε ί α ς τ ο υ ς λ α μ π ρ ω ς ά π ο δ ε ί ξ α ν τ α ς σ η ή π ί σ τ ι ς ή μ ω ν τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ ε ν
ε ί ν α ι ν ε κ ρ ο ν γ ρ ά μ μ α ώ ς θ α υ μ α ο τ ι κ ω ς ά π ε φ ά ν η κ α ι α ύ τ ο ς ό π α π ι κ ο ς L. Pe­
tit (46). Κ α ι ο ϋ τ ω ς σ η δ ε ν ή δ υ ν ή θ η σ α ν ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε ί ς γ η ν ι ε ρ α ν κ α ι
μ υ σ τ ι κ ή ν έ κ α λ λ ι έ ρ γ η σ α ν ε ί ς χ έ ρ σ ο ν κ α ι κ ο σ μ ι κ ή ν π λ η ν κ α λ η ς π ρ ο α ι ρ έ σ ε ω ς
έ κ α τ ο σ τ ε ύ ο υ σ α τ ο ν σ π ό ρ ο ν κ α ι μ η π ν ί γ ο υ σ α τ ο υ τ ο ν δ ι ά κ α ν θ ω ν έ γ ω ϊ σ μ ο υ
κ α ι έ μ π α θ ε ί α ς " Η μ ν ή μ η τ ω ν ε σ τ ω α ί ω ν ί α κ α ι ή β Ι Ω τ ή τ ω ν λ α μ π ρ ο ν π ρ ο ς
μ ί μ η σ ι ν ύ π ό δ ε ι γ μ α δ ι α π α σ α ν έ λ λ η ν ι κ η ν ψ υ χ η ν ά γ α π ω σ α ν τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν
κ α ι τ α ς ι ε ρ α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς
nouveau. Makarlos Notaras appartenalt a ce groupe».
Δ ι α λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς τ ο υ κ ι ν ή μ α τ ο ς τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Α γ ι ο ρ ε ί τ ο υ Ι Ο μ ο
λ ο γ ί α π ί σ τ ε ω ς Β ε ν ε τ ί α 1819, Ά θ η ν α ι Γ Β ε ρ ί τ η «Oi δ υ ο Ά λ έ ξ α α ν δ ρ ο ι α τ ο
κ ί ν η μ α τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν Α κ τ ί ν ε ς 1943, σ ε λ 100 έ ξ Σ π Μ α κ ρ η α ρ θ ρ ο ν Κ ο λ λ υ β ά
δ ε ς ε ί ς Η Α Ε τ ό μ ο 7, σ ε λ 742 - 5., Δ Μ π α τ ι σ τ ά τ ο υ Κ ο λ λ υ β ά δ ε ς ε ί ς Σ ά λ γ ξ Ο ρ
θ ο δ ο ξ ί α ς τ ε υ χ ο ς Σ ε π τ 1970 έ ξ Χ α ρ Τ ζ ώ γ α Ή π ε ρ μ ν η μ ο σ ύ ν ω ν Ρ ς έ ν Ά γ ί ψ ''0­
ρ ε ι κ α τ α τ ο ν Ι Η α ί ώ ν α θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 1969. Δ ρ Δ ι α τ ρ ι β ή
Κ Π α π ο υ λ ί δ η Τ ο κ ί ν η μ α τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν ' Α θ η ν α ι 1971, ν θ α δ ι κ ώ ω ς έ λ έ γ χ ε τ α ι
Kai τ ο ε ρ γ ο ν τ ο υ Χ Τ ζ ώ γ α ώ ς μ ο ν ο μ ε ρ ε ς Kai μ ε ρ ο λ η π τ ι κ ό ν
46. tO ά ν ω ί έ ρ ω θ ε ο λ ό γ ο ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς δ ι α τ ο υ α ρ θ ρ ο υ τ ο υ La grade contro­
veI'se des Colybes, ε ί ς τ ι Ι ν ύ π Ό ψ ε ι π ν ε υ μ α κ η ν σ ύ γ κ ρ ο υ σ ι ν έ σ η μ ε ί ο υ τ α κ ά τ ω θ ι έ κ φ ρ α
σ η κ ό έ ν τ ε 1899.
Decidement. le respect du passe s' efface de jour en jour devant Ι invasion progres­
slve de Ι esprlt mercantHe. La Grande Eglise n' en declarera pas moins, a la prochaine occa­
sion, qu' eHe ί Ι dans le rltuel comme dans le dogme. Ο bonne foi, tu n' es qu' un
valn nom!»
(Echos Ό ί Υ α 2, ρ 331).
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν
Τ Α Π Ε Ι Ν Ο Ι Σ Π Ι Ν Θ Η Ρ Ε Σ Α Ν Α Ζ Ω π γ Ρ Ω Σ Ε Ω Σ
Τ Η Σ Κ Α Λ Λ Ι Σ Τ Η Σ Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α Σ
Μ ε τ α τ η ν κ ρ ί ω ν τ η ς η ς κ α ι η ς έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ί δ ο ς ό ε ί κ ο σ τ ο ς α ί ω ν
ε ο ρ ε τ ο Ό ρ ο ς ε ν π λ ή ρ ε ι ά μ ε ξ έ π ό ψ ε ω ς έ μ ψ ύ χ ο υ ύ λ ι κ ο υ Δ ώ δ ε κ α π ε ρ ί π ο υ
χ ι λ ι ά δ ε ς μ ο ν α χ ω ν ε γ κ α τ ε σ π α ρ μ έ ν ο ι ε ι ς τ α ς ε ί κ ο σ ι μ ε γ α λ ο π ρ ε π ε ί ς Ι ε ρ α ς Μ ο
ν ά ς τ η ν δ ω δ ε κ ά δ α τ ω ν ι ε ρ ω ν Σ κ η τ ω ν κ α ι τ α ς έ κ α τ ο ν τ ά δ α ς τ ω ν Κ ε λ λ ί ω ν τ ο υ
σ υ γ κ ρ ο τ ο υ ν τ ο Β υ ζ α ν τ ι ν ο ν μ ε γ α λ ε ϊ ο ν τ ο υ γ ε ρ α ρ ο υ Α θ ω ν ο ς
j
Μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά σ κ ο υ μ έ ν ω ν σ υ γ κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι ύ π έ ρ ο χ α ι μ ο ρ φ α ύ ψ η λ η ς
)
1
π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς κ α ι ά σ κ η τ ι κ η ς β ί α ς δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ι κ α ι ε ρ α σ τ α ι τ ο υ ν ο ε ρ ο υ
J
j
,
μ έ λ ι τ ο ς τ η ς ή σ υ χ ί α ς α ν δ ρ ε ς Δ γ ό π η ς κ α ι δ ι κ η τ ι κ ω ν χ α ρ ι σ μ ά τ ω ν Έ ν τ ο ύ Τ ς
Ι
1
π α ρ Ό λ η ν τ η ν π ρ ο ε ρ γ α σ ί α ν τ ω ν π α ρ ε λ θ ο υ σ ω ν γ ε ν ε ω ν τ ο έ φ ό μ α ρ τ ο ν ε θ ι μ ο ν
Ι
τ η ς μ η έ λ ε υ θ έ ρ α ς π Ρ ο σ ό δ ο υ ε ί ς τ η ν Ε ύ χ α ρ ι σ τ ι α κ η ν Τ ρ ά
π ε ζ α ν σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι Ο Ι ά γ ω ν ε ς τ ω ν ό σ ί ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν ε Ι χ ο ν ε π ι τ ύ χ ε ι ν α
ε λ α τ τ ώ σ ο υ ν μ ό ν ο ν τ ο ν χ ρ ό ν ο ν ά π ο χ η ς ε κ τ ο υ Π ο τ η ρ ί ο υ Τ ο π ρ ο σ έ ρ χ ε σ θ α ι
Ο ω ς κ α τ ό π ι ν τ ρ ι η μ έ ρ ο υ τ ο ύ λ ά χ ι ο τ ο ν ά ν ε λ α ί ο υ δ ι α ί τ η ς κ α ι δ η μ ό ν ο ν
έ ν Σ α β β ά τ Ψ ί σ χ υ ο ν κ α ι ι σ χ ύ ο υ ν κ ρ α τ α 1 ω ς μ έ χ ρ ι τ η ς σ ή
μ ε ρ ο ν Ό λ ό γ Ο ς κ α Ι δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ς ή γ ο ύ ρ ε ν ο ς τ η ς Ι ε ρ α ς Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ
, Γ Σ ' , , , β δ "
α ρ χ ι μ ε ρ α σ ι μ ο ς μ υ ρ ν α κ η ς α ν α φ ε ρ ο μ ε ν ο ς π ρ ο ε ο μ η κ ο ν τ α ε η α ς π ε ρ ο υ
ε ι ς τ α π ν ε υ μ α π κ α κ α θ ή κ ο ν τ α τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν μ ο ν α χ ω ν ε γ ρ α φ ε ν Κ α θ
α σ τ ν δ ε δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο ν κ α τ ό π ι ν τ ρ ι η μ έ ρ ο υ η τ ε τ ρ α η μ έ ρ ο υ ν η σ τ ε ί α ς
κ α ι ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ω ς κ ο ι ν ω ν ο υ σ ι τ ω ν Ά χ ρ ό ν τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν π ό ν τ ε ς Ο Ι ε ν Κ ο ι
ν ο β ί ο ι ς κ α ι ά σ κ η τ η ρ ί ο ι ς π α τ έ ρ ε ς ί σ ω ς δ έ ν ε ς κ α ι τ ω ν έ ν τ α ϊ ς Ί δ Ο ρ ρ ύ θ μ ο ι ς
τ η ν δ ε Μ ε γ ά λ η ν Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ η ν κ α τ α Σ ά β β α τ ο ν (47).
Ή τ ο ι ε χ ο μ ε ν ν έ α ν π α Ρ ό δ ο σ 1 ν δ ι ά φ ο ρ ο ν τ η ς ε π ο χ η ς τ ο υ
Ά γ α π ί ο υ κ α ι Ν ε ο φ ύ τ ο υ ά σ φ α λ ω ς κ α λ λ ι τ έ ρ α ν λ ό γ φ τ ω ν ά μ ε τ ρ ι μ ω ν θ υ σ ι ω ν
κ α ι ά τ ρ ύ τ ω ν κ ό π ω ν τ ω ν ά ε ι μ ν ή σ τ ω ν κ α ι ε ν α ρ έ τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν π λ η ν δ μ ω ς
ε ι σ έ τ ι τ ρ α γ ι κ ή ν Ι δ ί ω ς δ ι α τ ο υ ς ε φ ι ε μ έ ν ο υ ς μ ι α ς σ υ ν ε π ε σ τ έ ρ α ς Μ υ σ τ η ρ ι α κ η ς
ζ ω η ς κ α ι π α ρ α τ α υ τ α ά ν α γ κ α σ τ ι κ ω ς δ ι α κ ο π τ ο μ έ ν η ς λ ό γ ψ τ ω ν σ κ α ν δ α λ ι ζ ο
μ έ ν ω ν σ υ μ μ ο ν α σ τ ω ν τ ω ν " Ο ϋ τ ω ε Ι ς α π α σ α ν τ η ν ε κ τ α ο ι ν τ ο υ Ι ε ρ ο υ Τ ό π ο υ
ό σ τ ρ α τ ω ν ι σ μ ο ς ε ν τ η Μ υ σ τ η Ρ Ι κ π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ι ά π ο τ ε λ ε ϊ κ ά τ ι τ ο φ υ σ 1­
κ ό ν π α ρ α τ ο γ ε γ ο ν ο ς τ η ς π α ρ α β ά σ ε ω ς π λ η θ ύ ο ς Ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν π ρ ο κ ε ι
μ έ ν ο υ ν α έ π ι τ ε υ χ θ Ώ ο υ τ ο ς !...
Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ύ π η ρ ξ ε κ α ι μ ί α ε ύ λ ο γ η μ έ ν η ε ξ α ί ρ ε σ ι ς Ε ξ α ί ρ ε σ ι ς θ ε ω ρ ί ς ι
κ α ι π ρ ά ξ ε ι ε κ φ ρ α σ Θ ε ί σ α δ ι ό τ ι π ο λ ο ι η σ α ν α τ ό τ ε ώ ς κ ο ι τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν Ο Ι
θ ε ω ρ η τ ι κ ω ς δ ε χ ό μ ε ν ο ι τ ν ά ν α γ κ α ι ό τ η τ α τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς η ε λ ε υ θ έ ρ Α σ ζ ι ι ς
47. Τ Ο Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς σ ε λ 347, Ά θ η ν α 1903.
-45­
Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς π λ η ν ο μ ω ς τ η ρ ο υ ν Ί ε ς σ ι γ η ν β α θ υ τ ά τ η ν κ α ι τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν ά ν υ
π ε ρ ά ω τ ι σ τ ο ν έ γ κ α τ α λ ε ί π ο ν τ ε ς Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ι τ ο υ ε ύ λ α β ε σ τ ά τ ο υ ά σ κ η τ ο υ
κ α ι Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ π Γ ε ρ α σ ί μ ο υ τ ο υ έ ν τ Ώ έ ρ η μ ι ι κ Ώ Σ κ ή τ η τ ο υ ά γ ί ο υ Β α σ ι
λ ε ί ο υ δ ι ε ρ χ ο μ έ ν ο υ τ ο ν ά σ κ η τ ι κ ο ν δ ί α υ λ ο ν α π ο τ ο υ έ τ ο υ ς 1930 π ε ρ ί π ο υ ό μ ο υ
μ ε τ α τ ω ν υ π ο τ α κ τ ι κ ω ν τ ο υ Ε ύ θ υ μ ί ο υ κ α ι Μ α ξ ί μ ο υ τ ω ν μ ο ν α χ ω ν
Η ά κ ρ ο τ ά τ η δ μ ω ς έ ρ η μ ί α ή π ε ρ ι β ά λ λ ο υ σ α π ά ν τ ο θ ε ν τ ο ί ε ρ ο ν ή σ υ χ α σ τ ή
ρ ι ό ν τ ω ν ο ύ δ ό λ ω ς ή μ π ό δ ε ν τ ο ν Π ο ν η ρ ο ν ν α έ ν σ π ε ί ρ η τ α ζ ι ζ ά ν ι ά τ ο υ ν α
π ρ ο κ α λ έ σ η τ α ρ α χ η ν ό ν ό μ α τ ι ε ύ λ α β ε ί α ς ω σ τ ε ν α έ γ ε ρ θ ο υ ν σ υ ν α σ κ η τ α ί τ ο υ
κ α ι ν α τ ο ν κ α τ η γ ο ρ ή σ ο υ ν ώ ς α σ ε β ο υ ν τ α π ρ ο ς τ ο ν θ ε α μ ο ν τ η ς ν η σ τ ε ί α ς κ α ι
κ α τ α λ υ τ η ν α ρ α τ ω ν ί ε ρ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ι τ η ς σ ε μ ν η ς ε ύ κ ο ο μ ί α ς τ η ς ν η σ τ ε υ
ο ύ σ η ς ψ υ χ η ς !... ο λ ό γ ο ς Ή σ υ χ ν η π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς α ύ τ ο υ κ α ι τ ω ν υ π ο τ α κ τ ι
κ ω ν τ ο υ ε ι ς τ ο υ π ε ρ φ υ ε ς Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι ο τ ί α ς Ή τ ο α δ ι α ν ό
η τ ο ν δ ι α τ ο υ ς κ α λ ο υ ς κ α τ α τ α α λ λ α μ ο ν α χ ο ύ ς ν α π ρ ο σ έ ρ χ ε τ α ι τ ι ς ε ι ς τ η ν θ
Μ ε τ ά λ η ψ ι ν α ν ε υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς τ ρ ι η μ έ ρ ο υ ά ν ε λ α ί ο υ δ ι α ί τ η ς Ε ι ς μ ά τ η ν δ ι ε
μ α ρ τ ύ ρ ε τ ο ό ε ύ λ α β η ς ί ε ρ ε υ ς ο τ ι έ ν ψ π ι σ τ ε ύ ε ι θ ε ρ μ ω ς ε ι ς τ ο ν θ ε σ μ ο ν τ η ς ν η
σ τ ε ί α ς τ ο υ τ ο ο ύ δ ό λ ω ς τ ο ν έ μ π ο δ ί ζ ε ι ν α π ρ ο σ έ ρ χ ε τ α ι ό ί δ ι ο ς ώ ς κ α ι ο ί υ π ο
TaKTlKOi τ ο υ σ υ χ ν ό κ ι ς ε ί ς τ ο Π ο τ ρ ι ο ν τ η ς Ζ ω η ς κ α ι π ο λ λ ά κ ι ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς
Η έ γ κ ρ ά τ ε ι α ε Ι ν α ι ά ρ κ ε τ ή έ τ ό ν ι ζ ε ν ό έ ρ η μ ί τ η ς τ ο υ Α γ ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ δ ι α
τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ μ β ά ν ο ν τ α ς κ α ι τ α ς δ ι α τ ε τ α γ μ έ ν α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ν η
σ τ ε ί α ς τ η ρ ο υ ν τ α ς Ο ύ δ ε ι ς π α ρ α τ α υ τ α η ι θ ε λ ε ν ν α π ε ι σ θ Ώ ε ι ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ
Oi σ υ ν α σ κ η τ α κ α ι τ ψ ζ ή λ ψ ό μ ό φ ρ ο ν ε ς π α τ έ ρ ε ς έ ξ ά γ ν ο ί α ς α σ φ α λ ω ς κ ι ν ο ύ
μ ε ν ο ι α ν τ έ λ ε γ ο ν δ τ ι τ ο τ ο ι ο υ τ ο ν ά π ο τ ε λ ε ί σ κ ά ν δ α λ ο ν κ α τ ά λ υ σ ι ν τ ο υ θ ε σ μ ο υ
τ η ς π ρ ο τ η ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ν η σ τ ε ί α ς ά ν α τ ρ ο π η ν τ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ι υ π ε
ρ ά ν ω ο λ ω ν β λ α σ φ η μ ί α ν π ρ ο ς τ ο έ π ι κ ρ α τ η σ α ν τ ό σ α έ τ η έ Θ ο ς τ ο υ ί ε ρ ο υ τ ό
π ο υ (48).
Ή δ ι α φ ό ρ η σ α ν τ ε λ ε ί ω ς έ ν ώ π ι ο ν τ η ς β ο ώ σ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς τ ο υ π α
Ρ ο μ ο ί ω ς π ρ σ σ έ ρ χ ε σ θ α ι σ υ ν ε χ ω ς κ α ι μ ε τ α λ α ι μ β ά ν ε ι μ ό ν ο ν δ l'
έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς ά ν α ρ ι θ μ ή τ ω ν ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν κ α ι Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ω ν Ι Δ ι α τ ο υ ς
σ υ ν ε χ ω ς ι η ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς ί ε ρ ε ί ς έ δ έ χ ο ν τ ο έ ξ α ί ρ ο ο ι ν ο ύ χ ι δ μ ω ς α δ ι α τ ο υ ς
έ ν τ Ώ ί δ ί ι ι τ ά ξ ε ι ά ν ή κ ο ν τ α ς η τ ο ι τ ω ν σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α ι μ β α ν ό ν τ ω ν μ ο ν α χ ο ύ ς
Π α ρ α τ α ς έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν α ς π ο λ υ ώ ρ ο υ ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς ή δ ι ά σ τ α σ ι ς η ρ χ ι σ ε ν α
π α γ ι ο υ τ α ι π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ε ϊ σ α τ ο υ τ ο ή δ ι ο ί κ η σ ι ς τ η ς <1. Μ ο ν η ς Μ Λ α ύ ρ α ς π ρ ο
φ α ν ω ς Τ Π ε ί σ η γ ή σ ε ι τ ω ν σ κ α ν δ α λ ι ζ ο μ έ ν ω ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ π ι β ά λ η τ η ν ε ί
ρ ή ν η ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν δ ι ϊ σ τ α μ έ ν ω ν έ κ ά λ ε σ ε τ ο ν ί ε ρ ο μ ό ν α χ ο ν ε ι ς π ρ ο φ ο ρ ι κ η ν
α π ο λ ο γ ί α ν έ ν ώ Π ν τ η ς Γ ε ρ ο ν τ ι κ η ς α ύ τ η ς Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς
Ό έ ρ α σ τ η ς τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς υ π ή κ ο υ σ ε ν ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς
κ α ι π α ρ ο υ σ ι α σ θ ε ι ς έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν δ ι ο ι κ η τ ι κ ω ς π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν τ ο υ δ ι ό τ ι π ν ε υ
μ α τ ι κ ω ς έ κ ο ι ν ώ ν ε ι μ ό ν ο ν μ ε τ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν
Π Ο Ι μ α ι ν α μ έ ν η ν τ ό τ ε υ π ο τ ο υ ε ύ σ ε β ε σ τ ά τ ο υ κ α ι ή ρ ω ϊ κ ο υ ά γ ω ν ι ο τ ο υ τ η ς Ό ρ θ ο
48. Δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ Ω δ η τ ο σ κ ά ν δ α λ ο ν ά ν ε φ έ ρ ε τ ο ε ί ς τ ο υ ς ί ι π ο τ α κ κ ο υ ς τ ο υ
π ά π α - Γ ε ρ α σ ί μ ο υ δ ι α τ ο ν δ ι ο ν ο υ δ ε ι ς λ ό γ ο ς ( !r)' ε ρ ε ς ε Ι χ ο ν σ υ ν η θ ί σ ε 1 ν α
β λ έ π ο υ ν δ ι έ γ κ ρ α τ ε ί α ς λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ο υ ν τ α ς μ ο ν α χ ο υ ς ο μ ω ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς δ ι α τ α ύ τ η ς ε ί ς
τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ο υ δ ό λ ω ς ή ν ε ί χ ο ν τ ο ...
-46­
δ ο ξ ί α ς π ρ ώ η ν Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ α π ε λ ο γ ή θ η έ ν ά π λ ό τ η η κ α ι σ α φ η
ν ε ί ς ι Μ η ε ύ ρ ό ν τ ε ς ο Ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς ο ύ δ ε ν τ ο ά π ξ δ ν ε ι ς τ ο υ ς λ ό γ υ ς τ ο υ έ ζ ή
τ η σ α ν σ υ μ π λ η ρ ω ρ α κ ω ς ε γ γ ρ α φ ο ν ε κ θ ε σ ι ν τ ω ν π ρ ο φ ο ρ ι κ ω ς ά ν α π τ υ χ θ έ ν τ ω ν
π ρ ο ς μ ί α ν β ε β α ι ο τ έ ρ α ν έ ξ έ τ α ω ν κ α ι λ ύ σ ι ν τ ο υ δ λ ο υ θ έ μ α τ ο ς
Σ υ μ μ ο ρ φ ο ύ μ ε ν ο ς π λ ή ρ ω ς ε ι ς τ η ν α ν ω τ έ ρ ω ά π ό φ α σ ι ν τ η ς Μ ο ν η ς ά π ο σ τ έ λ
λ ε ι κ α τ Ί ο ύ ν ι ο ν τ ο υ 1944 π ρ ο σ ω π ι κ η ν ά π ο λ ο γ ί α ν σ υ γ κ ε ι μ έ ν η ν έ κ 13 σ ε λ ί
δ ω ν π ε ρ ι έ χ ο υ σ α ά ν α λ υ η κ ω ς τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς
τ η ν σ υ ν ε χ η θ ε ί α ν Μ ε τ ό λ η ψ ι ν κ α ι τ α ς ά π α π ο υ μ έ ν α ς δ ι α ύ η Ί ν π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς
-, - , - ­
π ν ε υ μ α η κ η ς κ α ι σ ω μ α η ι κ η ς π ρ ο ε Τ Ο μ α Ο α ς τ ο υ π ι ο τ ο υ
Ή <1. Μ ο ν η κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ β ε β α ι ω θ ε ί σ α δ ι α τ ο Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν τ ω ν φ ρ ο ν η
μ ό τ ω ν τ ο υ ά ν δ ρ ο ς κ α ι κ α ν ο π ο ι η θ ε ί σ α π λ ή ρ ω ς έ κ τ η ς ά π ο υ σ ί α ς π ό σ η ς ά ν η
κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς η π λ ό ν η ς έ ν τ ο ί ς γ ρ α φ ο μ έ ν ο ι ς τ ο υ ά φ η κ ε τ ο υ τ ο ν ν α ά π ο λ α μ
β ό ν η τ ο Π ο τ ή ρ ι ο ν τ ο υ Σ ω τ η ρ ί ο υ έ π ι κ α λ σ ύ μ ε ν ο ς τ ο ο ν ο μ α Κ υ ρ ί ο υ τ ο ε ύ
ι
λ ο γ η τ ο ν ....
Π ρ ι ν η π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τ η ν έ ξ έ λ ι ξ ι ν τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν
'i
έ ν δ ε ι κ η κ ω ς σ η μ ε ί α η ν α έ ι κ τ η ς ά π ο λ ο γ ί α ς τ ο υ π ρ ο ς τ η ν <1. α ύ τ ο υ Μ ο ν ή ν
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ά ν η λ η φ θ η ό ά ν α γ ν ώ ο τ η ς α φ έ ν ο ς τ ο Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν φ ρ ό ν η μ α
τ ο υ ά ν δ ρ ο ς κ α ι α φ έ τ έ ρ ο υ τ ο ν α ρ α λ ο γ ι σ μ ο ν τ ω ν ά π σ κ α λ ο ύ Υ τ ω ν α ύ τ ο ν ά σ ε β η
,< ι
κ α ι α φ ε η κ ο ν
Σ ε β α ο τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς ε ύ λ ο γ ε ί τ ε
Ε π ε ι δ η ή ά π φ α σ ι ς τ η ς Ί ε ρ α ς Ύ μ ω ν Σ υ ν ό ξ ε ω ς τ η ς ,23 τ ρ μ η ν ο ς Ι ο ύ
ν ι ο ς 1944), κ α τ ό π ι ν τ η ς π ρ ο φ ο ρ ι κ η ς ά π ο λ ο Υ ί α ς μ ο υ ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν
κ α τ η γ ο ρ ί α ν μ ο υ ε Ι ν α ι δ π ω ς ά π ο λ ο γ η θ ω κ α ι έ γ γ ρ ό φ ω ς λ ό γ ψ τ η ς ά ν ό γ κ η ς π ρ ο ς
λ ε π τ ο μ ε ρ ε σ τ έ ρ α ν έ ξ έ τ α σ ι ν τ ο υ έ ν λ ό γ ψ ζ η τ ή μ α τ ο ς δ ι α τ ο υ τ ο ύ π α κ ο ύ ω ν ε ι ς
τ ή ν σ ε β α σ τ η ν ά π α ί τ η σ ί ν Σ α ς π α ρ α θ έ τ ω κ α τ ω τ έ ρ ω τ α έ ξ η ς
Σ ε β α σ τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς ώ ς γ ν ω σ τ ό ν κ α τ η γ ο ρ ο υ μ α ι δ η φ ρ ο ν ω δ ι α δ ί δ ω κ α ι
κ η ρ ύ τ τ ω τ α α Ι ρ ε η κ α φ ρ ο ν ή μ α τ α τ ο υ Μ α κ ρ ό κ η κ α ι δ υ σ φ η μ ο υ μ α ι ώ ς Μ α κ ρ α
κ ι ο τ ή ς Έ ν ε κ α δ ε τ ο ύ τ ο υ δ η λ ω δ η τ ο Τ Ο υ τ ο ν δ ι έ μ ε ε Ι ν α ι ά ν ύ π α ρ κ τ ο ν
τ ε λ ε ί ω ς κ α θ ό τ ι έ γ ω μ ε τ α τ η ς σ υ ν ο δ ε ί α ς μ ο υ ό μ ο λ ο γ ω έ ν ώ π ι ο ν θ ε ο υ κ α ι
ά ν θ ρ ώ π ω ν δ η χ ό ρ ι θ ε ί ς ι π ι σ τ ε ύ ω δ έ χ ο μ α ι κ α ι έ φ α ρ μ ό ζ ω μ ό ν ο ν έ κ ε ί ν α
δ σ α ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Ά ν α Τ λ Κ η τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α έ θ έ ο π ι σ ε ν Ω σ α ύ τ ω ς
ά π ο π τ ύ ω π α σ α ν α ϊ ρ ε ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν κ α ι π λ ό ν η ν κ α θ ω ς κ α ι τ α α ρ ε η α α
β λ ό σ φ η μ α φ ρ ο ν ή μ α τ α τ ο υ έ σ χ ό τ ω ς ά ν α φ α ν έ ν τ ο ς κ α ι κ α ν ο ν ι κ ω ς κ α τ α δ ι κ α σ θ έ ν
τ ο ς α Ι ρ ε κ ο υ Α π Μ α κ ρ ό ι κ η ...
Ω ς α τ ί α ν Ο Ι κ α τ η γ ο ρ ο υ ν τ ε ς μ ε π ρ ο β ό λ λ ο υ σ ι τ η ν π α ρ ή μ ω ν έ φ α ρ μ ο γ η ν
τ η ς σ υ χ ν η ς η σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς π α ρ α τ η ν έ π ι κ ρ α τ ο υ σ α ν σ η μ ε ρ ι
ν η ν σ υ ν ή θ ε ι α ν κ ω τ α Τ υ π ι κ ό θ ε ω ρ ο υ ν τ ε ς τ ο τ ο ι ο υ τ ο ν ώ ς φ ρ ό ν η μ α Μ α κ ρ α
Κ σ τ ι κ ό ν Ή δ η θ ά π ο δ ε ί ξ ω μ ε ν δ ι α τ ω ν κ ό τ ω θ ι μ α ρ τ υ ρ ι ω ν . .. δ η ή σ υ ν ε χ η ς
θ ε ί α Κ ο ι ν ω ν ί α ε Ι ν α ι φ ρ ό ν η μ α α δ ί δ α γ μ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς Α κ ο
λ ο υ θ ε ϊ δ ε κ α σ έ λ ι δ ο ς δ α κ τ υ λ ο γ ρ α φ η μ έ ν η π α ρ ά θ ε σ ι ς Γ ρ α φ ι κ ω ν κ α ι π α τ ε ρ ι κ ω ν
μ α ρ τ υ ρ ι ω ν έ π ι κ ρ ο τ ο υ σ ω ν τ η ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ κ α τ α λ ή γ ο υ σ α ώ ς έ ξ η ς
«'Α π ο π ό ν τ ω ν λ ο ι π ο ν τ ο ύ τ ω ν ώ ς κ α ι τ η ς ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς
Έ γ κ υ κ λ ί ο υ η η ς γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί σ η χ ρ έ ο ς ε χ ο υ σ ι ο Ι ε ύ σ ε β ε ϊ ς έ ν έ κ ό ο τ η Ι ε ρ ζ ί
-47­
Μ υ σ τ α γ ω γ ί ς ι ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ω σ ι τ α θ ε ί α Μ υ σ τ ή ρ ι α κ λ π έ ξ ά γ ε τ α ι τ ο ά κ ρ ι
ε ς κ α ι α ύ τ ο ν ό η τ ο ν σ υ μ π έ ρ α σ μ α δ η έ α ν ή έ φ α ρ μ ο γ η τ η ς ι ρ ι η μ έ ρ ο υ π ρ ο τ η ς
Θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ν η σ τ ε ί α ς ε Ι ν α ι ά π α ρ α ί τ η τ ο ς ό ρ ι σ τ ι κ η κ α ι έ π ι β λ η η κ ή τ ό τ ε
κ α θ ί σ τ α τ α ι ά δ ύ ν α τ ο ς ή έ φ α ρ μ ο γ η π ά ν τ ω ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ε ί ρ η μ έ ν ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν
κ α ι σ υ ν ε π ω ς ο ύ δ ε ι ς π ε ρ ι Σ ν ε υ ς θ ε ί α ς Μ ε ι τ α λ ή ψ ε ω ς λ ό γ ο ς ε π ρ ε π ε ν α έ γ ί
ν ε τ ο έ ν ψ ώ ς κ α τ α φ α ν ω ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι δ λ ω ς τ ο έ ν α ν τ ί ο ν σ υ μ β α ί ν ε ι ...
Ή σ υ ν η θ ι ζ ο μ έ ν η δ μ ω ς σ ή μ ε ρ ο ν ν η σ τ ε ί α π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς
δ ε ν π Ρ έ π ε ι ν α π α Ρ ο Ρ α τ α ι ύ π ο τ ω ν κ α τ α ά ρ α ι α δ ι α σ τ ή μ α τ α
μ ε τ α λ α μ β α ν ό ν τ ω ν κ α θ δ η o13Tot δ ύ ν α ν τ α ι α ύ τ ν ά ρ μ ο ζ ό ν τ ω ς ν α έ φ α ρ μ ό
σ ο υ ν ... » σ ε λ 11).
Α ρ γ ό τ ε ρ ο ν (1946), ε κ ρ ι ν ε σ κ ό π ι μ ο ν δ π ω ς ά π ο σ τ ε ί λ π τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω ά π ο
λ ο γ ί α ν τ ο υ κ α ι π ρ ο ς τ η ν σ ε β α σ τ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ ω ν Γ Ο Χ Έ λ λ ά δ ο ς έ κ φ ρ ά ζ ω ν
α ρ ς ι τ η θ λ ί ψ ε ι τ ο υ δ ι α τ η ν σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν η ν δ ι α κ ο π η ν κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ α τ ω ν έ ν
τ α υ θ α Ζ η λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ο ϊ η ν ε ς έ ν ε ρ γ ο υ ν τ ε ς έ ρ ή μ η ν τ α ύ τ η ς ά π έ κ ο ψ α ν
ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ς κ α ι π α ρ α π α σ α ν ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α α ύ τ ο ν κ α ι τ η ν σ υ ν
ο δ ε ί α ν τ ο υ π ά σ η ς έ κ κ λ η σ ι α σ η κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς tH ά π ά ν τ η σ ι ς τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ
τ η ς Ί Σ υ ν ό δ ο υ α ψ ο γ ο ς α Κ α ν ο ν ι κ ή η λ θ ε ν α έ π ι β ρ α β ε ύ σ η τ ο υ ς π ο λ υ ε τ ε ί ς
ά γ ω ν α ς τ ο υ ε ύ σ ε β ο υ ς Ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ή Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α
Γ Ν Η Σ Ι Ω Ν Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ω Ν Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ω Ν
Ε Ν Α θ Η Ν Α Ι Σ
Ά ρ ι θ μ Π ρ ω τ ο κ ..2397 Έ ν Ά θ ή ν α ι ς τ η Ι η Ι ο υ λ ί ο υ 1946.
Τ ψ Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ω τ ά τ ψ Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ψ t
Γ ε ρ α σ ί μ ψ Ά γ ι β α λ ε ι ά τ η
Τ έ κ ν ο ν έ ν Κ υ ρ ί ψ ά γ α π η τ ψ κ α ι π ε ρ ι ο π ο υ δ ά σ τ ψ ε ύ λ ο γ ί α ν ά π ο ν έ μ ο μ ε ν
Τ ο ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 15 Μ α ί ο υ γ ρ ά μ μ α μ ε τ α τ ο υ έ π ι σ υ ν η μ μ έ ν ο υ ύ π ο μ ν ή
μ α τ ο ς έ κ ο μ ι σ ά μ ε θ α τ η ν η ν τ ρ έ χ ο ν τ ο ς μ η ν ο ς Ι ο υ ν ί ο υ
Τ Ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ ο υ γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς π ε ρ ι σ π ο υ δ ά σ τ ο υ Π α ν ο ο ι ο
λ ο γ ι ό τ η τ ο ς ά ν ε γ ν ώ σ θ η έ π ι Σ υ ν ό δ ο υ μ ε τ έ π ι σ τ α σ ί α ς κ α ι έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς π α
τ ρ ι κ ο υ Ε ί ς ά π ά ν τ η σ ι ν η κ ο ν τ ε ς π ρ ο α γ ό μ ε θ α ά φ έ ν ο ς μ ε ν ν α έ κ φ ρ ά σ ω μ ε ν
τ η ν Π α τ ρ ι κ η ν ε ύ α ρ έ σ κ ε ι α ν τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ δ ι α τ η ν Κ α ν ο ν ι κ η ν ά κ ρ ί β ε ι α ν η ν
τ η ρ ε ί ή ύ μ ε τ έ ρ α Π α ν ο λ ο γ ι ό τ η ς κ α ι ή Σ υ ν ο δ ε ί α τ η ς ε ί ς τ ο ζ ή τ η μ α τ η ς Ά
γ ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ ς κ α ι δ ι α τ η ν λ ί α ν έ Π Τ η κ α ι έ Ρ π ε ρ ι ο τ α τ ω μ έ ν η ν ά ν ά π τ υ
ξ ι ν τ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς ύ π Α ύ τ η ς κ α ι ά φ έ τ έ ρ ο υ τ η ν λ ύ π η ν ά λ λ α κ α ι τ η ν ά π ο
ρ ί α ν ή μ ω ν π ω ς ή α ν ν Κ η α ύ τ η ά κ ρ ί β ε ι α έ σ κ α ν δ ά λ ι σ ε τ ι ν α ς τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν
μ έ χ ρ ι τ ο υ σ η μ ε ί ο υ ω σ τ ε ν α δ ι α κ ό ψ ω σ ι τ η ν Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν έ κ ι ν ω ν ί α ν
μ ε τ Α ύ τ η ς
tH θ λ ί ψ ι ς ή μ ω ν α ύ τ η ά π ο β α ί ν ε ι ε τ ι ά λ γ ε ι ν ο τ έ ρ α δ τ α ν ά ν α λ ο γ ι σ θ ω μ ε ν
τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ ς π ρ ο κ α λ έ σ α ν τ α ς τ η ν δ ι α κ ο π ή ν ο ϊ η ν ε ς λ ό γ ο ι ε δ ε ι μ α λ λ ο ν
ν α έ ν ι ο χ ύ σ ω σ ι τ ο ν δ ε σ μ ο ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν Ζ η λ ω τ ώ ν έ χ ό ν τ ω ν ώ ς ε μ β λ η μ α ε ί ς
τ ο ν Ί ε ρ ο ν α γ ω ν α δ ν έ ν τ ί μ ω ς κ α ι ε ύ ό ρ κ ω ς ά γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι t:rd τ ω ν έ π ά λ ξ ε ω ν
τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ η ν α ν ν Κ η ν ά κ ρ ί ε ι α ν
-48­
Έ φ φ κ α ι σ υ σ κ ε φ έ ν τ ε ς Σ υ ν δ Κ ω ς ά π η υ θ ύ ν α μ ε ν ά ξ 1 ο
Χ Ρ έ Ψ π Ο 1 μ α ν τ ο Ρ 1 K:ft Π Ρ ο ν ο ί ς ι ε ί ς τ ο υ ς Ζ η λ ω
τ α ς τ α δ έ ο ν τ α δ ι iliv δ ι α φ ω τ ί ζ ο ν τ ε ς α ύ τ ο υ ς έ π ι τ ο υ έ π ι δ ί κ ο υ ζ η
τ ή μ α τ ο ς σ υ ν ι σ τ ω μ ε ν Π α τ ρ ι κ ω ς δ π ω ς δ 1 α φ ω τ ί σ ω σ 1 κ α i ο υ τ ο ι
τ ο υ ς σ κ α ν δ α λ ι σ θ έ ν τ α ς έ ξ α ύ τ ω ν έ π ι Tft ouxvft κ α ι
σ υ ν ε χ ε ϊ μ ε τ α λ ή ψ ε ι τ ω ν π μ ί ω ν Δ ώ ρ ω ν κ α ι ύ π ο δ ε ί ξ ω σ ι ν ε ι ς α ύ τ ο υ ς τ ο
α Τ Ό π ο ν κ α ι ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν τ η ς δ ι α κ ο π η ς τ η ς
Έ κ κ λ η σ 1 a σ τ 1 κ η ς έ π 1 Κ Ο 1 ν ω ν ί α ς μ ε τ α τ ω ν έ π δ ι ω κ ό ν τ ω ν
τ η ν α ν ν Κ η ν ά κ ρ ί β ε ι α ν
Έ π τ ο ύ τ ο ι ς σ υ γ χ α ί ρ ο ν τ ε ς τ Υ ι μ ε τ έ ρ ς ι Π α ν Ο λ ο γ ι ό τ η π μ ε τ α τ η ς Σ υ ν
ο δ ε ί α ς τ η ς έ π T:ft ι ά κ ρ ι β ε ί ς ι η ν τ η ρ ε ί τ ε ε ι ς τ η ν θ ε ί α ν Κ Ο ν ω ν ί α ν
ε ι ς η ν σ υ χ ν ω ς κ α ι σ υ ν ε χ ω ς π ρ ο σ έ ρ χ ε σ θ ε μ ε τ α ι α θ α ρ ο υ σ υ ν ε ι δ ό τ ο ς ε ύ χ ό μ ε θ α
ύ μ ί ν ύ γ ε ί α ν κ α ι π α σ α ν π ν ε υ μ α π κ η ν π ρ ο κ ο π η ν κ α ι έ π ί δ Ο Ο ν έ ν τ ψ Χ ρ ι σ τ ψ ο υ
li χ ό ρ ι ς ή ε ί ρ ή ν η κ α ι τ ο α π ε φ ο ν ε λ ε ο ς σ υ ν Tft llaTPIKft ή μ ω ν ε ύ λ ο γ ί ς ι ε ϊ η
μ ε θ ύ μ ω ν κ α ι τ ω ν ά π ο τ ε λ ο ύ ν τ ω ν τ η ν Σ υ ν ο δ ε ί α ν ύ μ ω ν
Έ κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ
Ό π ρ ώ η ν Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
Π α ρ α τ α υ τ α ο ύ δ ό λ ω ς ή θ έ λ η σ α ν ν α π ε ι σ θ ω σ ι ν Ο Ι έ κ κ λ η σ ι α σ κ ω ς ό μ ό
φ ρ ο ν ε ς α ύ τ ψ Ζ η λ ω τ α ι π α τ έ ρ ε ς Ε ί ς τ ο υ τ ο ά σ φ α λ ω ς τ α μ έ γ ι σ τ α σ υ ν ε τ έ λ ε σ ε ν
κ α ι ή π α Ρ ό ν ο μ ο ς ά π ό κ Ρ υ Ψ 1 ς κ α ι μ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω
ά ν α φ ε ρ θ έ ν τ ο ς Σ υ ν ο δ ι κ ο υ δ ι α φ ω τ ι σ π κ ο υ γ ρ ό μ μ α τ ο ς δ ι ο υ ό ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς
π ρ ο σ ε π ό θ ε ι ν α π ε ί σ η κ α ι ε ί ρ η ν ε ύ σ η τ ο υ ς ά π λ ο υ σ τ έ ρ ο υ ς τ ω ν μ ο ν α χ ω ν π ε ρ ι
τ η ς Κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς τ η ς π ν ε υ μ α π Κ η ς π ο ρ ε ί α ς τ ο υ Ί ε ρ σ μ ο ν ό χ ο υ Γ ε ρ α σ ί μ ο υ
Ή ε ύ θ ύ ν η τ ο υ α π ο κ ρ ύ ψ α ν τ ο ς τ η ν Π ο ι μ α ν τ ο ρ ι κ η ν έ π ι σ τ ο λ η ν γ ρ α μ μ α τ έ ω ς
τ ο υ ι Σ υ ν δ έ σ μ ο υ κ α θ ί σ τ α τ α ι ε ι σ έ τ ι μ ε γ α λ υ τ έ ρ α λ ό γ ψ τ η ς σ υ ν τ ό ξ ε ω ς ύ π
α ύ τ ο υ έ π ι σ τ ο λ η ς έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ά γ ι ο ρ ε π ω ν Ζ η λ ω τ ω ν η π ς σ τ α λ ε ϊ σ α ά π α ν
τ η κ ω ς ε ι ς τ ο ν κ υ ρ ο ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν κ α ι π ό σ η ς ά ν α λ η θ ε ί α ς γ έ ρ ο υ σ α π ε ί θ ε ι
τ ο ν ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν π ε ρ ι τ η ς τ ε χ ν η έ ν τ ω ς π α ρ ο υ Ο α σ θ ε ί σ η ς ά σ ε β ε ί α ς τ ο υ ά ν
δ ρ ό ς δ σ ς έ ν ε φ α ν ί ζ ε τ ο έ ν α ύ T:ft , ώ ς κ α τ α λ ύ ο ν τ ο ς τ α π ό ν τ α ά φ ε σ π έ ρ α ς κ α ι
τ η ν π ρ ω ί α ν π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ε ι ς τ η ν θ ε ί α ν Μ ε τ ό λ η ψ ι ν ε ι ς κ α τ ό σ τ α σ ι ν ο ο ν ε ι
μ έ θ η ς ... (49).
49. Τ Ο κ α τ ω τ έ ρ ω π α ρ α η θ έ μ ε ν ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν ά π ο σ τ α λ ε ν π ρ ο ς τ ο ν ά γ α λ ε ά τ η ν Ι ε
ρ ο μ ό ν α χ ο ν ί ι π ο τ ω ν ά ν η δ ι κ ο ύ ν τ ω ν α ύ τ ψ Ζ η λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν έ κ φ ρ ά ζ ε ι λ ί α ν χ α ρ α κ τ η ρ ι
σ η κ ω ς τ η ν ί ι π α ύ τ ω ν ά π ο δ ι δ ο μ έ ν η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν ε ς τ ο ν δ ρ ο ν έ γ κ ρ ά τ ε ι α Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ ε
δ η έ ξ ή τ α ζ ο ν τ α ύ τ η ν ά ν ε ξ α Ρ τ ή τ ω ς τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν ί ι π ο τ ο υ ά ν δ ρ ό ς δ σ η ς
σ α φ ω ς έ τ ό ν ι ζ ε ν δ η η χ ρ η ς τ η ς ά ν α φ έ ρ ε Τ α μ 6 ν ο ν ε ς τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ β ά
ν ο ν τ α ς έ δ η μ ι ο ύ ρ γ ο υ ν δ ί δ υ μ ο ν π α Ρ α ν ό η σ 1 ν π ό ρ ρ ψ ά π ε χ ο ύ σ η ς τ η ς ά λ η
θ ε ί α ς Ι . .. Ό Π ο ν η ρ ο ς π ά ν υ δ ι κ ώ ω ς θ α έ χ ε ι ρ ο κ ρ ό τ ε ι ά γ α λ λ ι ώ μ ε ν ο ς έ π τ η δ ι α σ π α ρ ε ί σ α
σ υ γ χ ύ σ ε ι ...
«... Η δ ε ν σ η μ ώ ν ε ι κ α τ ά ρ γ η σ ι ν τ η ς π ρ ο τ η ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ν η σ τ ε ί α ς κ α ι τ ο γ ρ α
φ μ ε ν ο ν έ ν τ η π ρ ο κ ε ι μ έ ν η π ρ ο ς τ ο υ ς Ζ η λ ω τ α ς Π α τ έ ρ α ς Ύ μ ε τ έ ρ ί ι π ο μ ν η μ α η κ η έ κ θ έ σ ε ι
δ η η π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς ν η σ τ ε ί α iepo - κ α ν ο ν ι κ ω ς ά δ ι ό ρ ι σ τ ο ς ο υ σ α δ ύ ν α τ α ι π ο λ
-49­
Κ α τ α υ τ α π ά ν τ α δ ι ό η ή ρ μ ή ν ε υ ο ν π Ι ν έ γ κ ρ ά τ ε ι α ν ώ ς σ η μ α ί ν ο υ σ α ν κ α τ ά
λ υ ω ν π ά ν τ ω ν μ έ χ Ρ ι κ ό Ρ ο υ α γ ν ο υ ν τ ε ς ώ ς ά π λ ο ί δ η ή ά ρ ε π Ι τ η ς
Ι γ κ ρ α τ ε ί α ς ε Ι ν α ι η μ ί α κ α ι μ ε γ ί σ τ η ο ύ δ ό λ ω ς π ρ ο ξ ε ν ο υ σ α π α ν δ α ι σ ί α ν
11 ξ ε φ ά ν τ ω μ α λ λ α σ κ η η κ η ν λ ι τ ό τ η τ α δ ι α τ η ρ ο υ σ α ά π λ ω ς τ ο ν έ ρ γ ά τ η ν α ύ
τ η ς ε ί ς ζ ω ή ν π ρ ο ς έ κ τ έ λ ε σ ι ν τ ω ν ε ρ γ ω ν τ η ς ά ρ ε τ η ς Ό Μ Β α σ ί λ ε ς ε Ι ν ω
λ ί α ν σ α φ η ς έ π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ Έ γ κ ρ ά τ ε ι α δ ε λ έ γ α μ ε ν ο ύ π ά ν τ ω ς τ η ν π α ν
τ ε λ η π ο χ η ν τ ω ν β ρ ω μ ά τ ω ν τ ο υ τ ο γ α ρ β ι α ί α τ ί ς έ σ η ν δ ι ά λ υ σ ι ς τ η ς ζ ω η ς
ά λ λ α τ ι Ι ν ι έ π ι κ α θ α ι ρ έ σ ε ι τ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ η ς σ α ρ κ ο ς π ρ ο ς τ ο ν τ η ς ε ύ σ ε β ε ί α ς
σ κ ο π ό ν έ π ι τ ε τ η δ ε υ μ έ ν η ν ά π ο χ η ν τ ω ν ή δ έ ω ν Ρ α 31, 960.
Έ α ν δ ε λ η φ θ Ώ ύ π Ό ψ ι ν δ η ό ά γ ι ο ρ ε ί τ η ς έ ρ η μ ί τ η ς ή σ υ χ α σ τ η ς μ ο ν α χ ό ς
ο ύ δ έ π ο τ ε γ ε ύ ε τ ω κ ρ έ α τ ο ς ο ί δ ε έ ν τ Ώ έ ρ ή μ ψ τ ο υ ά γ ί ο υ Β α ω λ ε ί ο υ
σ π α ν ι ά κ ι ς μ ε τ έ χ ο υ σ ι κ α ι ί χ θ ύ ο ς κ α ι δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ η π λ η ν τ ω ν ν ε ν ο μ ο θ ε τ η μ έ
ν ω ν ν η σ τ ε ι ω ν τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ π έ χ ο υ σ ι έ λ α ί ο υ κ α τ α π α σ α ν Δ ε υ τ έ ρ α ν Τ ε τ ά ρ
τ η ν κ α ι Π α ρ α σ κ ε υ ή ν ε ύ κ ό λ ω ς δ ύ ν α τ α ί η ς ν α ν η λ η φ θ Ώ τ ο π α ρ ά λ ο γ ο ν τ η ς
α π α ι τ ή σ ε ω ς σ υ ν ε χ ο υ ς ν ε λ α ί ο υ δ ι α ί τ η ς α π ο τ ο ν δ υ ν ά μ ε ν ο ν ν α μ ε τ έ Χ Ώ σ υ ν
ε χ ω ς κ α ι α δ ι ο ρ ί σ τ ω ς ε ί ς τ ο ν Μ υ σ η κ ο ν Δ ε ί π ν ο ν τ ο υ θ ε ο υ
Ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ μ η έ ξ ε τ ά σ α ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω δ ι α τ η ν α λ ή θ ε ι α ν τ ω ν
π ο δ ι δ ο μ έ ν ω ν ε ί ς τ ο ν Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν λ λ ά γ α θ ό τ η η κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ς
π ω τ ε ύ σ α ς δ ε τ α ς έ ν τ ψ γ ρ ά μ μ α η π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν α ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς ά π ο σ τ έ λ λ ε ι ν έ α ν
π ρ ο ς α ύ τ ο ν έ π ω τ ο λ ή ν α ν α κ α λ ω ν τ η ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν α ύ τ ο υ σ υ μ φ ω ν ί α ν κ α ι
έ π ι κ ρ ό τ η σ ι ν ...
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ ή δ ι α κ ο π ε ί σ α έ κ κ λ η σ ι α σ η κ η κ ο ι ν ω ν ί α μ ε τ α ξ υ α ύ τ ο υ κ α ι
τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ο υ Ζ η λ ω τ ω ν έ σ υ ν ε χ ί σ θ η μ ε τ α π ά σ η ς ά κ ρ ι β ε ί α ς π α ρ α τ α ς
π ρ ο σ π α θ ε ί α ς σ υ ν δ ι α λ λ α γ η ς α ς κ α τ έ β α λ λ ε ν έ π ι θ υ μ ω ν τ ο ύ λ ά χ ω τ ο ν τ η ν έ ν τ Ώ
Κ α λ ύ β Ώ τ ο υ έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν ( 50 ), ω σ τ ε ν α έ κ τ ε λ Ώ τ α ί ε ρ α η κ α α ύ τ ο υ κ α θ ή κ ο ν τ α
ί ν α ν η τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ α ν ε υ π ε ρ ι τ ο μ ω ν κ α γ ν ώ σ τ ω ν έ ν τ Ώ ί ε ρ ζ ί π α ρ α δ ό σ ε ι
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ω ν Ή π ά ν τ η σ ι ς τ ω ν ά ν η φ ρ ο ν ο ύ ν τ ω ν η ρ χ ε τ ο π ά ν τ ο τ ε σ τ ε ρ ε ό τ υ π ο ς
σ υ μ μ ό ρ φ ω σ ι ς ε ί ς τ ο π α ρ α δ ο θ ε ν ε θ ο ς
λ ά κ ι ς ν α κ α τ έ λ θ η μ έ χ ρ ι σ η μ ε ί ο υ ά π λ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς Κ α ι σ ω ν κ α τ α τ η ν Υ μ ε τ έ ρ α ν δ ι
δ α σ κ α λ ί α ν τ α ύ τ η ν φ ά Υ η κ α ν ε ι ς ό λ ί γ ο ν κ α ι μ ε έ γ κ ρ ά τ ε ι α ν τ ο ϋ ά ν ο ί ξ η δ ε ή δ ρ ε ξ ι ς κ α τ α
τ ο δ η λ ε γ ό μ ε ν ο ν τ ρ ώ γ ο ν τ α ς ε ρ χ ε τ α ι ή ο ρ ε ξ ι ς δ ε ν τ ρ ώ γ ε ι κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ω σ τ ε ν α
φ θ ά σ κ α ι ε ί ς τ ο ν κ ό ρ ο ν κ α ι ε ί ς τ η ν μ έ θ η ν Π ο ί ο ς δ ε θ α θ έ σ η α ύ τ ψ μ έ τ ρ ο ν η φ ρ α γ μ ο ν
ε ί ς τ ο τ ρ ώ Υ ε ι ν κ ω π ί ν ε ι ν ά φ ο ϋ ό Ά γ ι ο ς Έ ρ η μ ί τ η ς κ α ι Π ν ε υ μ α κ ο ς ό Ά γ ι ο β α Ο λ ε ι ά τ η ς
τ ο ϋ ε Ι π ε ν σ η δ ε ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν η σ τ ε ί α π ρ ο τ η ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς Ή δ ε ν ε Ι ν α ι έ π ό μ ε ν ο ν
κ ω ν α π ρ ο σ έ λ θ η ο υ τ ο ς ε ί ς α ύ τ η ν χ ω ρ ι ς - έ κ τ η ς μ έ θ η ς - ν α δ ύ ν α τ α ι ν α δ ο ύ δ ε τ ο α γ ι ο ν
Π ο τ ή ρ ι ο ν κ α ι τ ο ν κ ρ α τ ο ϋ ν τ α α ύ τ ο < Ι ε ρ έ α ο ύ δ ε κ α ι τ η ν μ ύ τ η τ ο υ ά κ ό μ η
Σ ε λ ι ς 1 - 2 τ η ς ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 15 Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ 1950 έ σ τ ο λ η ς τ ο ϋ Ι Σ υ ν δ έ σ μ ο υ
τ φ ο ς τ ο ν Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ν Γ ε ρ ά σ ι μ ο ν Ά γ ι ο β α σ ι λ ε ι ά τ η ν Ά π ο ε λ ο υ μ έ ν η α υ τ η έ ξ tmQ μ ε
γ ά λ ω ν δ α κ τ υ λ ο γ ρ α φ η μ έ ν ω ν σ ε λ ί δ ω ν ύ π ε γ ρ ά φ ε τ ο ό π ο τ ο ϋ Π ρ ο έ δ ρ ο υ α τ ο ϋ Γ ρ α μ μ α
τ έ ω ς α ύ τ η ς Ά ν τ ω ν ί ο υ Μ ο υ σ τ ά κ α - Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ Έ κ ο ι ν ο π ο ι ε ί τ ο δ ε τ Ώ Ί Σ υ ν ό δ ψ
Γ Ο Χ Έ λ λ ά δ ο ς ε ί ς τ ο υ ς Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς π α τ έ ρ α ς κ α ι ι π α ν τ α ς τ ο υ ς Γ ν η σ ί ο υ ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς !! Ή κ α κ ο δ ο ξ ί α
ν α τ ο ν ε ύ ρ ύ τ ε ρ ο ν ...
ώ ς έ π ί σ τ ε υ ο ν π ρ ε π ε π ό σ η eUOlQ ν α σ τ η λ η ε υ θ Ώ τ ο δ υ
50. Έ π ι θ υ μ ο ϋ ν τ ε ς τ έ λ ο ς ό π ω ς έ ξ α λ ε ί ψ ω μ ε ν κ ω τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν χ ά ρ ι ν τ η ς ό π ο ι α ς
4
-50­
Μ ε π λ ή ρ η σ υ ν α ί σ θ η σ ι ν τ η ς έ π π ε λ έ σ ε ω ς τ ο υ ι ε ρ α η κ ο υ α ύ τ ο υ κ α θ ή κ ο ν τ ο ς
έ ν τ ψ χ ε ι ρ ι σ μ ψ τ ο υ κ α ν ο ν ι κ ο υ τ ο ύ τ ο υ θ έ μ α τ ο ς ά π έ ρ χ ε τ α ι π ρ ο ς Κ ύ ρ ι ο ν τ ο ε τ ο ς
1967, ϊ ν α λ ό β η τ η ν έ ν ο ύ ρ α ν ο ϊ ς δ ι κ α ί α ν ά μ ο ι β η ν τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ - Κ α ν ο ν ι κ η ς
ό μ ο λ ο γ ί α ς τ ο υ π ρ ο κ ρ ί ν α ς π ό σ η ς α λ λ η ς έ π ι γ ε ί ο υ η μ η ς τ ω ν δ ι ό ν ε ι δ ι σ μ ω ν κ α ι
χ ω ρ ι σ μ ω ν μ α α ρ ι σ μ ν τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ
Ό ύ π ο τ α κ η κ ο ς α ύ τ ο υ Μ ό ξ ι μ ο ς Μ ο ν α χ ό ς π α ρ α λ α β ω ν τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω τ ι μ ί α ν
π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ν π ρ ο ε χ ε ι ρ ί ζ ε τ ο ό λ ί γ ο ν ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν ε Ι ς π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ν (1969),
κ α τ α τ ι ν δ ο θ ε ϊ σ α ν ε Ι ς α ύ τ ο ν ε ύ λ ο γ ί α ν
•Α κ ο λ ο υ θ ω ν τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ο υ σ ε β α σ μ ί ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ τ ο υ ό μ ο υ μ ε τ α τ ο υ
ύ π ο τ α κ η κ ο υ τ ο υ π Β α σ ι λ ε ί ο υ κ α ι έ ν ά κ ο ι ν ω ν η σ ί ς ι ε Ι σ έ τ ι δ ι α τ ε λ ο υ ν τ ε ς τ ω ν
λ ο ι π ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν σ χ ε δ ο ν κ α
δ ι ί σ τ α ν τ α ι α ί μ ε τ α ξ υ ι ί μ ω ν ά π ό ψ ε ι ς θ ε ω ρ ο ϋ μ ε ν ά ν α γ κ α ί ο ν ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ή σ ω μ ε ν π ρ ο ς π λ ή ρ η
κ α ι σ α φ η ά ν τ ί λ η ψ ι ν δ η α ...
β Ώ ς π ρ ο ς τ ο π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς θ έ μ α τ η ς έ ν γ έ ν ε ι δ η λ ο ν ό η π ρ ο ε τ ο ι μ α
σ ί α ς φ ρ ο ν ο ϋ μ ε ν κ α ι ά π ο δ ε χ ό μ ε θ α δ τ ι τ ο ϋ τ ο ά π ο τ ε λ ε ί τ ο ν μ ό ν ο ν ο ύ σ ι ώ δ η π α ρ ά γ ο ν τ α κ α ι
τ ο ά π α ρ α ί τ η τ ο ν π ν ε υ μ α η κ ο ν σ τ ο ι χ ε ί ο ν κ α ι π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ν π ρ ο ς έ ν σ υ ν ε ί δ η τ ο ν σ υ μ μ ε τ ο χ η ν
ε ί ς τ ο ί ε ρ ώ τ α τ ο ν τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν Τ ο θ έ μ α δ μ ω ς τ ο ϋ τ ο δ ύ ν α τ α ι ν α ρ υ
θ μ ί σ ι ε κ α σ τ ο ς τ ω ν π ι σ τ ω ν μ ε τ α τ ο ϋ ί δ ί ο υ α ύ τ ο ϋ π ν ε υ μ α η κ ο ϋ π α τ ρ ό ς ώ ς μ ό ν ο υ ύ π ε υ θ ύ
ν ο υ κ α ι α ρ μ ο δ ί ο υ ί δ ί δ ε ώ ς π ρ ο ς τ α μ έ σ α κ α ι τ ο ν τ ρ ό π ο ν τ η ς ψ υ χ ι κ η ς α ύ τ ω ν κ α θ ά ρ σ ε ω ς
κ α ι τ ο υ έ ν γ έ ν ε ι έ ξ α γ ν ι σ μ ο υ τ ω ν ...
Π α ρ α τ α υ τ α π ά ν τ α Σ ε β α σ τ ο ι ά δ ε λ φ ο ι κ ω Π α τ έ ρ ε ς έ α ν ν ο μ ί ζ η τ ε κ α ι ύ π ε υ θ ύ ν ω ς
κ ρ ί ν η τ ε δ η τ ο κ α ν ο ν ι κ ο ν τ ο υ τ ο δ ι κ ώ ω μ α δ υ ν ά μ ε θ α ν ά σ κ ω μ ε ν μ ό ν ο ν μ ε τ α ξ ϋ τ η ς ύ ψ
ή μ ω ν Σ υ ν ο δ ε ί α ς κ α ι έ ν τ ο ς τ ο υ ή μ ε τ έ ρ ο υ Ή σ υ χ α σ τ η ρ ί ο υ κ α ι ο ύ χ ι κ α τ α τ ο ν μ ε τ α ξ υ
ή μ ω ν σ υ ν ε κ κ λ η σ ι α σ μ ό ν τ ό τ ε δ ε ν μ ε ν π α ρ α ν α ύ π ο σ τ ω μ ε ν ε ί κ α ι ά κ ο υ σ ί ω ς τ η ν π ν ε υ
μ α η κ η ν τ α ύ τ η ν σ τ έ ρ η σ ι ν έ ν ό σ φ ο ϋ τ ω μ ό ν ο ν ν ο μ ί ζ ε τ ε δ η δ ύ ν α τ α ι ν α έ ξ α φ α ν ι σ θ Ώ ή μ ε
τ α ξ υ ή μ ω ν ύ φ ι σ τ α μ έ ν η π ν ε υ μ α η κ η δ ι ά σ τ α σ ι ς Ε κ τ η ς ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 11.11.1966 έ π ι
σ τ ο λ η ς τ ο υ Ί ε ρ ο μ Γ ε ρ α σ ί μ ο υ π ρ ο ς τ η ν έ π ο π τ ε ύ ο υ σ α ν Σ η ν 'EmTponIjv τ η ς Μ ο ν α σ κ η ς
Α δ ε λ φ ό τ η τ ο ς Ζ η λ ω τ ω ν Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Ε ί ς Κ α τ ο υ ν ά κ ι α σ ε λ ι ς 2).
Ή ά π ά ν τ η ς η τ ο κ ω π ά λ ι ν ά ρ ν η τ Ι κ ή Ή ύ π ο χ ώ ρ η σ ι ς π ρ ε π ε ν α γ ί ν ι ι ν ε υ
δ ρ ω ν Σ υ ν ε π ω ς ο ύ δ ε έ ν τ Ώ α λ ύ β ι α ύ τ ο ϋ ι δ ύ ν α τ ο ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ι τ η ν Σ υ ν
ο δ ε ί α τ ο υ δ τ ε έ β ο ύ λ ε τ ο ά λ λ δ τ ε έ π έ τ ρ ε π ε τ ο έ ι φ α τ ο ϋ ν ε θ ο ς
Δ ε ν ε Ι χ ε σ η μ α σ ί α ν δ ι α ύ τ ο υ ς δ η ο ί ί ε ρ ο ι κ α ν ό ν ε ς ί σ χ ύ ο υ ν ύ π ε ρ α τ υ π ι κ ά ο ύ δ ε δ η
ό Γ έ ρ ο ν τ α ς η ό Ή γ ο ύ μ ε ν ο ς μ ι α ς ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς τ υ γ χ ά ν ε ι ό μ ό ν ς α ρ μ ό δ ι ο ς κ α ι ύ π ε ύ θ υ ν ο ς
δ ι α τ η ν έ ν γ έ ν ε ι π ο ρ ε ί α ν α ύ τ η ς Ό χ ι Ή ξ ί ο υ ν δ π ω ς ο Ι τ ο ς π α ρ α ι τ η θ η τ ε λ ε ί ω ς τ η ς δ ι κ α ι ο δ ο
σ ί α ς τ ο υ τ α ύ τ η ς δ ι α ν α ρ υ θ μ ί ζ ο υ ν έ κ ε ί ν ο ι τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε ί ς τ η ν θ ε ί α ν Τ ρ ά π ε ζ α ν τ ω ν
ύ π ο τ α κ η κ ω ν τ ο υ π ρ ο β ά λ λ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ι ν γ ε λ ο ί α ν α μ α κ ω α ύ θ ώ ρ ε τ ο ν π ρ φ α ν
Π ρ έ π ε ι ν α ό ψ ι τ ο θ έ λ η μ ά τ ο υ έ φ δ σ ο ν σ κ α ν δ α λ ί ζ ο ν τ α ι ο ί π α τ έ ρ ε ς ... ».
Τ Ι κ ω α ν ή ά π ώ τ η σ ι ς α ϋ τ η ά ν τ ί κ ε ι τ α ι π ρ ο ς τ α ς κ α ν ο ν ι κ α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α τ ά
ξ ε ι ς τ χ Ί ν π α τ ε ρ ι κ η ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν κ ω τ η ν έ κ π λ ή ρ ω σ ι ν τ ο υ σ κ ο π ο ϋ τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
Τ ί λ έ γ ο μ ε ν κ α ι α ν ο ί χ ω ρ ί ζ ο ν τ ε ς τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν μ ά ρ τ υ ρ α τ η ς ά λ η θ ε ί α ς π α π α
- Γ ε ρ ά σ ι μ ο ν τ ο ν γ ν ή σ ι ο ν μ α θ η τ η ν κ α ι ύ π η ρ έ τ η ν τ ω ν ί ε ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ν ό ν ω ν κ α
θ ί σ τ α ν τ α ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ι σ χ ί σ μ α τ ο ς μ ε τ α ς φ ο β ε ρ α ς σ υ ν ε π ε ί α ς δ ι α τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν τ ω ν ζ ω ή ν
Τ ί κ α ι α ν ή ε κ τ η Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η Σ ύ ν ο δ ο ς δ ι α τ ο ϋ δ ε υ τ έ ρ ο υ α ύ τ η ς κ α ν ό ν ο ς ά φ ο ρ ί ζ ε ι κ ω
κ α θ α ι ρ ε ί π ά ν τ α ό σ τ ι ς θ α α ι ν Τ μ ή σ ι 11 ά ν α τ ρ έ ψ ι ί ε ρ ο ν κ α ν ό ν α τ ω ν π ρ ο α ύ τ η ς α γ ί ω ν
Σ υ ν ό δ ω ν Ε κ ε ί ν ο ι π α ρ έ μ ε ν ο ν κ ω π α ρ α μ έ ν ο υ ν lixPI τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ά μ ε τ α κ ί ν η τ ο ι ε ί ς τ α ς
ά π ψ ε ι ς τ ω ν μ η δ ε χ ό μ ε ν ο ι ο ύ δ ε μ ί α ν έ ξ έ τ α σ ι ν τ ο ϋ θ έ μ α τ ο ς δ ι δ α χ η ν η ύ π ό δ ε ι ξ ι ν τ η ς π α
ρ α λ ό γ ο υ ά π α ι τ ή σ ε ώ ς τ ω ν
-51­
θ η μ ε ρ ι ν ω ς τ ι Ι ν ά ν α ί μ α κ τ ο ν θ υ σ ί α ν π ρ ο ς δ ό ξ α ν θ ε ο υ κ α ι έ π ι δ α ψ ί λ ε υ σ ι ν ο ύ ρ α
ν ί ω ν δ ω ρ ε ω ν έ π ι τ η ς ά π α ρ α μ υ θ ή τ ο υ κ α ι ά π ο κ ρ ό τ ο υ τ α ύ τ η ς Σ κ ή τ η ς τ ο υ ί ε ρ ο ϋ
Α θ ω ν ο ς π λ η ν λ ί α ν ή σ υ χ α σ τ Ι κ η ς κ α ι τ ρ ο φ ο υ π λ η θ ύ ο ς ν η Π τ Ι κ ω ν κ α ι β ι α σ τ ω ν
τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς π α τ έ ρ ω ν
Δ υ σ τ υ χ ω ς ή ί σ τ ο ρ ί α τ ω ν Κ ο λ λ υ β α δ ι κ ω ν έ π α ν ε λ α μ β ά ν ε τ ο έ σ χ ά τ ω ς έ ν σ μ ι
Κ Ρ Ο Υ ρ α φ ί ( 51) Τ ί ς κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ θ ά π ε δ ε ί κ ν υ ε τ ο δ ί κ α ν τ ί ς θ α δ ι ε ξ ε
δ ί κ ε ι τ η ν τ α π ε ι ν ω θ ε ϊ σ α ν ύ π ό λ η ψ ι ν τ ω ν ί ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν κ α ι τ η ς έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ
σ ε β α σ μ ί α ς ί ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς Δ υ σ τ υ χ ω ς ή ά ν α λ ή θ ε ι α έ φ έ ρ ε τ ο έ π ι π ο λ ά ί ο υ σ α
έ ν ψ ύ π ο β ρ ύ χ ι ο ς κ α ι ο ί ω ν ε ι τ ε τ α π ε ι ν ω μ έ ν η π α ρ έ μ ε ν ε ν ή τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α υ
Υ ε σ τ ά τ η δ ι δ α χ ή
Δ ι α τ ο υ τ ο α κ ρ ι β ω ς ή π α ρ ο υ σ α ε κ δ ο σ ι ς ώ ς π ρ ο ε λ έ Χ θ η α π ο σ κ ο π ε ί ε ί ς τ ο ν α α ρ τ ι κ α ι α
τ ο δ υ ν α τ ο ν τ ο μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν ύ π ά ρ χ ο ν κ ά λ υ μ μ α έ π τ η ά ν α γ ν ώ σ ε ι τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν ί ε ρ ω ν
λ ο γ ί ω ν ω σ τ ε π α ς κ α λ ό π ι σ τ ο ς α ν α γ ν ώ σ τ η ς ν α ν ρ ύ σ ι γ υ μ ν η ν η Ί ν ά λ ή θ ε ι α ν
κ α ι σ υ μ μ ο ρ φ ο ύ μ ε ν ο ς π ρ ο ς α ύ τ ή ν γ υ μ ν ώ σ ε ι κ α ι ο τ ο ς τ ο ν γ υ μ ν ώ σ α ν τ α τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς Δ ι ά
β ο λ ο ν α π ο τ α ς δ ω ρ ε α ς τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ έ π ι τ ό σ α ς έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ί δ α ς ! ...
51. Κ α τ α τ ο 1750 π α ρ ο υ ο ι ά σ θ η έ ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι τ ο ζ ή τ η μ α τ ω ν Κ ο λ λ ύ β ω ν έ ξ α ί τ ί α ς
τ ο υ ό π ο ί ο υ δ ι η ρ έ θ η σ α ν Ο Ι Μ ο ν α χ ο ι ε ί ς δ ύ ο μ ε ρ ί δ α ς ε ί ς τ ο υ ς έ ν τ α ί ς Κ υ ρ ι α κ α ί ς τ ε λ ο υ ν
τ α ς μ ν η μ ό σ υ ν α τ ω ν κ ε Κ Ο Ι μ η μ έ ν ω ν κ α ι ε ί ς τ ο υ ς κ α τ α τ α Σ ά β β α τ α τ ε λ ο υ ν τ α ς α ύ τ ά
σ τ η ρ ι ζ ο μ έ ν ο υ ς έ π ι τ η ς α ρ χ α ί α ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς κ α ι ε χ ο ν τ α ς σ υ ν η γ ο ρ ο υ ν τ α ι
α ύ τ ο ί ς τ ο υ ς τ ό τ ε έ ν ά ρ ε τ η κ α ι π ω δ ε ί ι ι δ ι α π ρ έ π ο ν τ α ς έ ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι Μ α κ ά ρ ι ο ν τ ο ν Κ ο
ρ ί ν θ ο υ Ν ι κ ό δ η μ ο ν τ ο ν Ά γ ι ο ρ ε ί τ η ν Ά θ α ν ά σ ι ο ν τ ο ν Π ά ρ ι ο ν Ν ε ό φ υ τ ο ν τ ο ν Κ α υ σ ο κ α λ υ
β ί τ η ν Χ ρ ι ο τ ό φ ο ρ ο ν τ ο ν Π ρ ο δ ρ ο μ ί τ η ν κ α ι π ο λ λ ο υ ς α λ λ ο υ ς
Ο ί τ η ρ η τ α ι τ η ς ά ρ χ α ί α ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς ύ π έ σ τ η σ α ν μ α ρ τ ύ ρ ι α ό λ ό κ λ η ρ α
ύ π ο τ ω ν α ν τ ι φ ρ ο ν ο ύ ν τ ω ν έ ν ι ο χ υ ο μ έ ν ω ν μ ά λ ι ο τ α κ α ι έ ξ έ ν ο ς ά λ ό γ ο υ ά φ ο ρ ι σ μ ο υ τ η ς Μ ο
ν η ς Μ Λ α ύ ρ α ς ...
Τ ί μ ε γ ά λ ο π ρ α γ μ α η τ ο έ α ν π α ρ ε β ί α ζ ο ν ό λ ί γ ο ν τ η ν π α ρ ά δ ο σ ι ν ο ί μ α κ ά ρ ι ο ι έ κ ε ί ν ο ι
κ α ι έ τ έ λ ο υ ν τ α μ ν η μ ό σ υ ν α κ α ι κ α τ α τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή ν Δ ε ν τ ο ε π ρ α ξ α ν δ μ ω ς π ρ ο τ ι μ ή σ α ν τ ε ς
τ ο ν θ ά ν α τ ο ν π ρ ο ξ ε ν ή σ α ν τ α α ύ τ ο ί ς τ η ν α ί ώ ν ι ο ν ζ ω η ν κ α ι τ ο ν σ τ έ φ α ν ο ν τ ο υ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ
κ ω α π ό δ ε ι ξ ι ς τ η ς π ρ ο ς α ύ τ ο υ ς ε ύ α ρ ε σ κ ε ί α ς τ ο υ θ ε ο υ ε Ι ν α ι ή ά γ ι ό τ η ς τ η ν ό π ο ί α ν έ β ρ ά
β ε υ σ ε ν ε ί ς τ α λ ε ί ψ α ν α α ύ τ ω ν κ α ι έ ξ α ύ τ ω ν (sic) π η γ ά ζ ο υ σ ω θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ί α ι
Τ ί ς ό τ α α ν ω τ έ ρ ω γ ρ ά φ ω ν Ή Ά π ο λ ο γ ί α τ ω ν έ ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι Ζ η λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν
τ ο υ ε τ ο υ ς 1934, σ ε λ 35 - 6, ε ν ε κ α τ ο υ κ α τ α ύ τ ω ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ α ν τ ο ς Λ α υ ρ ε ω π κ ο ϊ η ν ο ς
φ υ λ λ α δ ί ο υ Τ υ γ χ ά ν ο υ ν ό ρ θ α κ α ι ό ρ θ ό δ ο ξ α Ά ν α μ φ ι μ β ό λ ω ς Ε ύ θ υ ς δ μ ω ς π ρ ο κ ύ ο υ ν τ α
έ ρ ω τ ή μ α τ α Δ ι α τ ι δ ε ν τ η ρ ο υ ν κ α ι δ σ α π ε ρ ι τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς ο ί μ α κ ά ρ ι ο ι έ κ ε ί
ν Ο ε γ ρ α ψ α ν Δ ι α τ ί δ ε ν α ν α φ έ ρ ο υ ν δ η έ δ ι ώ χ θ η σ α ν κ ω δ ι α τ α ς ύ π ε ρ α ύ τ η ς π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς
τ ω ν α λ λ έ π ω ν ο υ ν μ ό ν ο ν τ η ν nepfmwOIV τ ω ν μ ν η μ ο σ ύ ν ω ν Ε Ι ν ω δ υ ν α τ ο ν π ο τ ε
ή γ ν η ο ι ό τ η ς κ α ι ό ζ η λ ο ς ν α α π ο κ ρ ύ π τ ο υ ν τ η ν α λ ή θ ε ι α ν ,Α σ φ α λ ω ς ο ύ δ έ π ο τ ε Τ Ο
μ ό ν ο ν σ υ ν ε π ω ς δ π ε ρ κ α ι α π ο μ έ ν ε ι ε Ι ν α ι ή δ σ ο ν τ ο δ υ ν α τ ο ν σ υ ν τ ο μ ω τ έ ρ α σ υ μ μ ό ρ
φ ω σ ι ς π ρ ο ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς κ α ι τ α ε ρ γ α τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ γ κ ω μ ι α ζ ο μ έ ν ω ν δ α ί ω ν σ τ ε Ο Ι
α ν ω θ ε ν α ν α φ ε ρ θ έ ν τ ε ς τ ί τ λ ο ι ν α μ η α ν τ α π ο κ ρ ί ν ω ν τ α ι μ ό ν ο ν ε ί ς τ ο τ η ς ό ρ θ η ς π ί σ τ ε ω ς φ ρ ό
ν η μ α α λ λ α κ α ι ε ί ς τ ο τ η ς Λ ε ο υ ρ γ ι κ η ς ζ ω η ς κ ω ε ύ σ ε β ε ί α ς κ α θ η κ ο ν Τ Ο ε ύ χ ό μ ε θ α έ κ
κ α ρ δ ί α ς
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε Μ Π Τ Ο Ν
Η Σ γ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ γ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ι Σ
Ή ί ε ρ α Σ κ ή τ η τ ο υ ά γ ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ κ ε ι μ έ ν η α ν ω θ ε ν τ η ς π ε ρ ι ο χ η ς τ ω ν
ά σ κ η π κ ω ν Κ α τ ο υ ν α κ ί ω ν κ α ι ε ί ς μ ε ν τ α δ ε ξ ι α α ύ τ η ς ε χ ο υ σ α η Ί ν Σ κ ή τ η ν τ ο υ
Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί ω ν ά ρ ι σ τ ε ρ α δ ε η Ί ν τ η ς Ά γ ί α ς Α ν ν η ς έ ξ ς η ρ ξ α τ ο κ α ι ή π ε
ρ ι ώ ν υ μ ο ς Κ ο λ λ υ β α δ ι κ η ε ρ ι ς ά π ο τ ε λ ε ί ο ν τ ω ς λ α μ π ρ α ν «palaestram. virorum
SilnctorUm» α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν
λ ε τ α ξ υ τ ω ν ά σ κ ο υ μ έ ν ω ν ε ί ς τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω ί ε ρ α ς Σ κ ή τ α ς π α τ έ ρ ω ν κ α ι
κ α τ α τ α π α ρ ε λ θ ό ν τ α τ ε λ ε υ τ α ί α ε τ η έ ν ε φ α ν ί σ θ η σ α ν ε ύ ό ρ ι θ μ ο ι μ ο ν α χ ο ί ο ί ό
π ο ί ο ι έ κ τ η ς έ ν κ ό σ μ ψ η δ η β ι ο τ η ς τ ω ν ε ί χ ο ν έ θ ι σ θ η ε ί ς τ ο σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ
β ά ν ε ι ν κ α τ α Κ υ ρ ι α κ η ν κ α ι έ ο ρ τ ά ς Ε λ θ ό ν τ ε ς ε ί ς τ ο ν ί ε ρ ο ν Α θ ω ν α μ ε ι θ λ ί
ψ ε ω ς ή ν α γ κ ό σ θ η σ α ν ά ν τ ι ν α α ύ ξ ή σ ο υ ν ν α δ ι α κ ό ψ ο υ ν τ η ν α ν ω τ έ ρ ω τ ά ξ ι ν έ π ι
β α λ λ ό μ ε ν ο ι ε ί ς μ ί α ν κ α τ α δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο ν κ α ι σ π α ν ί ω ς κ α θ έ β δ ο μ ό δ α θ Μ ε τ ό
λ η ψ ι ν κ α ι τ α ύ τ η ς π ό ν τ ο τ ε έ ν Σ α β β ά τ ψ α π α γ ο ρ ε υ ο μ έ ν η ς α ύ σ τ η ρ ω ς
τ η ς έ ν Κ υ ρ ι α κ Ώ π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς κ α θ Ό λ ο ν τ ο ν έ ν ι α υ τ ό ν μ ε μ ί α ν μ ο ν α δ ι κ η ν
έ ξ α ί ρ ε σ ι ν τ η ς Κ υ ρ ι α κ η ς τ ο υ ά γ ί ο υ Π ό σ χ α
Κ α ι 'lSn ο ί ά ν ω τ έ ρ ω έ π ε θ ύ μ ο υ ν σ φ ο δ ρ ω ς τ η ν ά λ λ α γ η ν τ ο υ ύ π ά ρ χ ο ν τ ο ς
ε θ ο υ ς κ α ι τ η ν έ π ι σ τ ρ ο φ η ν ε ί ς τ ο ν χ ρ υ σ ο υ ν κ α ν ό ν α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς η τ ο ι τ η ς
t λ ε υ θ έ ρ α ς π Ρ ο σ ό δ ο υ ο ύ δ ε ι ς ό Δ ν π λ έ γ ω ν π α ρ α τ α υ τ α ο ύ δ έ
π ο τ ε έ ξ έ φ ρ α σ α ν δ η μ ο σ ί π ρ ο φ ο ρ ι κ ω ς η γ ρ α π τ ω ς τ η ν έ π ι θ υ μ ί α ν τ ω ν τ α ύ τ η ν
ε ύ ε λ π ι σ τ ο υ ν τ ε ς ε ί ς μ ι α ν κ α λ λ ι τ έ ρ α ν α ϋ ρ ι ο ν " Ό σ ό κ ι ς δ μ ω ς ή θ έ λ η σ α ν π α ρ α
ά κ ρ α τ ο υ ν τ α ν α μ ε τ α λ α μ β ό ν ο υ ν έ ν Κ υ ρ ι α κ Ώ ilptpQ. η έ ο ρ τ α σ τ ι κ η π ν α ά γ ρ υ
nvlQ., έ δ έ χ θ η σ α ν π ά ρ α υ τ α τ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ν τ ο υ α ί ρ ε π κ ο υ - Μ α κ ρ α κ ι σ τ ο υ
ύ π ο τ ω ν έ ν α ν τ ί ω ς φ ρ ο ν ο ύ ν τ ω ν σ υ ν α σ κ η τ ω ν τ ω ν Κ α ί τ ο ι ε β λ ε π ο ν τ η ν π ρ ω τ ά
κ ο υ σ τ ο ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν έ τ ό λ μ η σ α ν π α ρ α τ α υ τ α ε ί ς ί κ α ν α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς τ η ν ά ν ω
τ έ ρ ω π α ρ α φ ω ν ί α ν ι δ ι ο κ α ι γ ο ρ γ ω ς η ρ χ ι σ ε ν α δ ι α δ ί δ ε τ α ι ή φ ή μ η τ η ς έ μ φ α
ν ί σ ε ω ς ν έ ω ν ό π α δ ω ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο υ π α π α - Γ ε ρ α σ ί μ ο υ ...
Ή θ ε ί α δ μ ω ς Π ρ ό ν ο ι α ή τ α π ά ν τ α π ρ ο ν ο ο υ μ έ ν η κ α ι έ π ι β λ έ π ο υ σ α ε κ ρ ι ν ε
κ α λ ο ν τ ο ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν ο ν ι κ ή ρ υ γ μ α ν α ή ή σ ι δ η μ ο σ ί ω ς κ α ι δ ι α λ λ ε π α λ λ ή λ ω ν
γ ε γ ο ν ό τ ω ν ν ά κ ο υ σ θ η κ α ι έ π ι τ ω ν δ ω μ ά τ ω ν δ π ο ύ δ ε ώ ς λ ο γ ι σ μ ό ς η τ ο έ π ι
τ ρ ε π τ ο ν ν α λ ε Χ θ Ώ κ α ι ε ί ς τ ο ν π ν ε υ μ α η κ ο ν ε ί σ έ η ...
Ή ά φ ο ρ μ η έ δ ό θ η Ό λ ω ς ά π ρ ο ό π τ ω ς Έ ρ ι ς έ σ ά σ α σ α έ ν τ ο ς ά γ ι ο ρ ε ι π κ η ς
Κ α λ ύ β η ς ε Ι χ ε ν ώ ς ά έ λ ε σ μ α ν ά ν α φ ε ρ θ Ώ ό Γ έ ρ ω ν α ύ τ η ς ε ί ς τ η ν κ υ ρ ί α ρ χ ο ν
Μ ο ν η ν τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς κ α τ α τ ο υ ά ν υ π ο τ ά κ τ ο υ ώ ς ε λ ε γ ε π λ η ν λ ί α ν Ό ρ θ ο δ ό
ξ ο υ ύ π ο τ α κ η κ ο υ τ ο υ ί ε ρ έ ω ς ώ ς π ρ ε σ β ε ύ ο ν τ ο ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ε ί σ α ν
ν ό σ ο ν " Κ α τ α τ η ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ ο υ ό ά ν ω τ έ ρ ω Γ έ ρ ω ν π ρ ο σ έ θ η κ ε ν δ η α ϊ π ο ς
τ η ς μ ε τ α τ ο υ ύ π ο τ α κ η κ ο υ τ ο υ σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ς τ υ γ χ ά ν ε ι ό Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς Μ ά ξ ι
μ ο ς δ σ τ ι ς έ ν ή ϊ π ρ ο σ π α θ ε ί δ ι α δ ό σ ε ω ς τ ω ν ί δ ε ω ν τ ο υ έ ν ι σ χ ύ ε τ α ι κ α ί π ό η ν ω ν
-53­
μ ο ν α χ ω ν έ κ τ ω ν π λ η σ ί ο ν κ ε ι μ έ ν ω ν Ι ε ρ ω ν Σ κ η τ ω ν ό π α δ ω ν τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς
θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι κ α τ α λ υ τ ώ ν τ η ς π ρ ο α υ τ η ς ά γ ν ζ ύ σ η ς ν η σ τ ε ί α ς ...
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ ή Ι Μ ο ν η Μ Λ α ύ ρ α ς δ λ ω ς ά κ ρ ί τ ω ς ε θ ε τ ε ν ε ί ς κ υ κ λ ο
φ ο ρ ί α ν τ α ε υ θ υ ς κ α τ ω τ έ ρ ω δ η μ ο σ ι ε υ ό μ ε ν α α ύ τ η ς Γ ρ ά μ μ α τ α Ν ο 583 κ α ι 614),
α ν ε υ ο υ δ ε μ ι a ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς έ ξ ε τ ά σ ε ω ς γ ρ α π τ η ς η π ρ ο φ ο ρ ι κ η ς
τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν έ π ι Μ α κ ρ α κ ι σ μ ψ μ ο ν α χ ω ν η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ο υ φ ε ρ ο μ έ
ν ο υ ω ς ά ρ χ η γ ο υ κ α ι π ρ ω τ α ι τ ί ο υ Ι ε ρ ο μ Μ α ξ ί μ ο υ
Ί ε ρ α Μ ο ν η Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
τ ο υ Α γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ
"Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς
,Α ρ ι θ μ Π ρ ω τ 583. Έ ν Μ ε γ ί σ τ η Λ α ύ ρ ι τ η η Σ ε π τ ε β ρ ί ο υ 1969.
Π ρ ο ς
Τ ο ν Π α ν τ ο ν Γ ε ρ Μ ά ξ ι μ ο ν Ι ε ρ ο μ Α γ ι ο β α σ ι λ ε ι ά τ η ν
Ε ί ς Α Υ ν Β α σ ί λ ε ι ο ν
Π α ν τ α τ ε
Δ ι α δ ί δ ε τ α Ι ε υ ρ έ ω ς σ η π ρ ο σ η λ υ τ ί ζ ε τ ε τ ο υ ς μ ο ν α χ ο υ ς κ α ι μ ε τ α δ ί δ ε τ ε α υ
τ ο ϊ ς τ α ς ύ μ ε τ έ ρ α ς ί δ ε ο λ ο γ ί α ς κ α ι τ α ς δ ο ξ α σ ί α ς τ ο υ Μ α κ ρ η κ α ι φ έ ρ ε τ ε έ ν δ Ι
σ τ ά σ ε ι τ α ς σ υ ν ο δ ί α ς π ρ ο ς τ ο υ ς Γ έ ρ ο ν τ α ς κ α ι τ ά ν ά π α λ ι ν ω ς σ υ ν έ β η ε ί ς τ ο ν
έ ν Κ α τ ο υ ν α κ ί ς ή μ έ τ ε ρ ο ν ά γ ι ο γ ρ α φ ι κ ο ν Ο ί κ ο ν Γ έ ν ν η σ ι ς τ ο υ Χ ρ ω τ ο υ τ ο υ
Γ έ ρ ο ν τ ο ς Κ λ ή μ ε ν τ ο ς κ α ι ά λ λ α χ ο υ
Δ ι ο ά π ο φ ά σ ε ι τ η ς κ α θ ή μ α ς Ι ε ρ α ς Σ υ ν ά ξ ε ω ς ν α π α ύ σ η τ ε ά μ έ σ ω ς τ η ν
π ρ ο π α γ δ ν δ α ν τ ο υ π ρ ο σ η λ υ η σ μ ο υ κ α ι τ η ς μ ε τ α δ ό σ ε ω ς τ ω ν ί δ ε ο λ ο γ ι ω ν σ α ς
κ α ι τ ω ν δ ο ξ α σ ι ω ν τ ο υ Μ α κ ρ ό κ η κ α ι ν α π ε Ρ ρ ι σ θ η τ ε ε ί ς τ α μ ο ν α χ ι κ ά σ α ς
κ α θ ή κ ο ν τ α ω ς ά ρ μ ό ζ ε ι ε ί ς έ ρ η μ ί τ α ς κ α ι ή σ υ χ α σ τ ά ς δ ι ό η έ ν έ ν α ν τ ί ι π ε ρ ι
π τ ώ σ ε ι θ α ε ύ ρ ε θ ω μ ε ν ε ί ς η Ί ν ά ν α π ό δ ρ α σ τ ο ν ά ν ά γ κ η ν ν α έ φ α ρ μ ό σ ω μ ε ν τ α
ύ π ο τ ο υ Ν ό μ ο υ έ ν δ ε ι κ ν υ ό μ ε ν α μ έ τ ρ α Ό π ε ρ κ α ι ά π ε υ χ ό μ ε θ α ν α έ π ι β ά λ λ ω μ ε ν
κ υ ρ ώ σ ε ι ς ε ί ς ν ε ο χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ έ ν τ α ε ρ έ α
Μ ε τ α π α τ ρ ι κ ω ν ε υ χ ω ν
Ο Ι Έ π ί τ ρ ο π ο ι τ η ς Ί ε ρ α ς κ α ι Σ ε β α σ μ ί α ς Μ ο ν η ς Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ
Α γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ
Γ έ ρ ω ν <Ι ε ρ ό θ ε ο ς
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Α θ α ν ά σ ι ο ς
Π ρ ο η γ Γ α β ρ ι η λ ά α Γ έ ρ ω ν Ο ν ο ύ φ ρ ι ο ς
Κ α ι τ ο μ ε ν ά ν ω τ έ ρ ω ε γ γ ρ α φ ο ν ά π έ σ τ ε ι λ ε ή Ι Μ Μ Λ α ύ ρ α ς π ρ ο σ ω π ι
κ ω ς κ α ι μ ό ν ο ν ε ί ς τ ο ν κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ν <Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ν τ ο ά μ έ σ ω ς έ π ό μ ε ν ο ν
δ μ ω ς δ η μ Ο ε υ ό μ ε ν ο ν ε γ γ ρ α φ ο ν έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε ν δ η μ ο σ ί Q. ε ί ς α π α σ α ν
η Ί ν ί π α ύ τ η ς π ε Ρ χ ή ν δ ο κ ο υ σ α δ η ο ϋ τ ω ς έ ν ε ρ γ ε ϊ έ ν π ά σ η π ο ι μ α ν η κ η ε ύ
τ α ξ ί π α ρ α θ ε ω ρ ή σ α σ α τ ε λ ε ί ω ς κ α ι τ ο Ε υ α γ γ ε λ ι κ ο ν ε ί σ έ π μ ε τ α ξ υ σ ο υ κ α ι
α ύ τ ο υ μ ό ν ο υ σ κ ά ν δ α λ ο ν π ρ ο η θ ε ϊ σ α β α ρ ύ τ α τ ο ν τ α ϊ ς ψ υ χ α ϊ ς τ ω ν ά π λ ω ν κ α ι
ί ι κ ά κ ω ν μ ο ν α χ ω ν
-55­
Ω ς η τ ο φ υ σ ι κ ό ν ή ε ύ ρ υ τ ά τ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τ ο υ δ ε υ τ έ ρ ο υ τ ο ύ τ ο υ έ γ γ ρ ά
φ ο υ ο ύ μ ό ν ο ν κ α τ ε θ ο ρ ύ β η σ ε τ ο υ ς ά γ ν ο ο υ ν τ α ς μ ο ν α χ ο υ ς κ α ι η ρ έ θ ι σ ε τ ο υ ς
ύ π ε ν α ν τ ί ο υ ς ώ ς έ π Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν τ ο π ά λ α ι ά λ λ ή ν ά γ κ α σ ε κ α ι τ ο υ ς κ α τ η γ ο
ρ ο υ μ έ ν ο υ ς ν ά π ο λ ο γ η θ ο υ ν Ε ύ τ υ χ ω ς έ π ε κ ρ ά τ η σ ε π α ρ α ύ τ ο ί ς ψ υ χ ρ α ι μ ί α κ α ι
π ν ε υ μ α μ ε Τ Ρ φ ρ ο σ ύ ν η ς δ π ε ρ κ α ι τ ο υ ς ώ δ ή γ η σ ε ν ο ύ χ ι ε ι ς ά ν ο ι κ τ η ν έ π ι σ τ ο
λ ι κ η ν ά π ά ν τ η σ ι ν ώ ς θ α ε δ ε ι ά λ λ ε ί ς ί δ ι ω κ η ν δ ι έ π ι σ τ ο λ ω ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν
π ρ ο ς τ η ν κ α τ η γ ο ρ ο υ σ α κ υ ρ ί α ρ χ ο ν Ί Μ ο ν ή ν ε ι ς η ν κ α ι ύ π ή γ ο ν τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ω ς
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω τ α ς έ π ι σ τ ο λ α ς μ ε τ α τ ω ν ύ π ο γ ρ α φ ω ν τ ω ν κ α τ η γ ο
ρ ο υ μ έ ν ω ν π ρ ο ς ά σ φ α λ η δ ι α π ί σ τ ω σ ι ν τ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς ά λ λ α κ α ι
τ η ς π α ρ ρ η σ ί α ς τ ω ν έ ν τ η ό μ ο λ ο γ ί ς ι τ ω ν Κ α ν ο ν ι κ ω ν θ ε σ π ι σ μ ά τ ω ν τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς
Ε ν τ η Ί ρ ξ ί Σ κ ή τ η τ η ς Α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ ο ς - Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί ω ν τ η 26.9.1!169.
τ η Σ ε β α σ μ ί ς ι κ α ι ε ρ ι ν η Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
Σ ε β α σ τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς ε ύ λ ο γ ε ί τ ε
Ε ύ σ ε β ά σ ι ω ς κ α ι υ ι ϊ κ ω ς έ ρ χ ό μ ε θ α δ ι α τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς ν α γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν Ύ μ ί ν
Ο Τ Ι π ε ρ ι η λ θ ε ν ε ι ς χ ε ί ρ α ς ή ι μ ω ν ή έ γ κ ύ ι κ λ ς έ π ι σ τ ο λ η τ η ς κ α θ Ύ μ α ς Γ ε ρ ο ν
η κ η ς σ υ ν ά ξ ε ω ς ε ι ς η ν έ φ ι σ τ α τ ε τ η ν π ρ ο σ ο χ η ν τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ά π ο τ α ς ή μ ε
ϊ έ ρ α ς δ η θ ε ν α κ ρ α κ ι σ π κ α ς δ ο ξ α σ ί α ς
Φ ρ ί π ο μ ε ν π ρ ο τ ο υ θ ρ ά σ ο υ ς τ ω ν δ ε ι ν ω ν σ υ κ ο φ α ν τ ω ν μ α ς κ α ι ρ α δ ι ο ύ ρ γ ω ν
α ύ τ ω ν ρ α σ ο φ ό ρ ω ν ε ι ς τ ω ν ό π ο ί ω ν τ α ς κ α ρ δ ί α ς ο ύ κ ε σ τ ι φ ό β ο ς θ ε ο υ Δ ι α
τ ο υ τ ο έ ν τ ό ν ω ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε θ α μ ε τ α ε ρ α ς ά γ α ν α κ τ ή σ ε ω ς μ η ά ν ε χ ό μ ε ν ο ι
τ η ν μ ο μ φ η ν τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ Ε ι ς ά π ά ν τ η σ ι ν ά π ο κ η ρ ύ π ο μ ε ν τ ο ν ' Α π ό σ τ ο λ ο ν
Μ α κ ρ ά κ η ν κ α ι τ ο υ ς ό π α δ ο ύ ς τ ο υ κ α ι π ά ν τ α ς τ ο υ ς λ έ γ ο ν τ α ς π α ρ α τ α δ ι α τ ε
τ α γ μ έ ν α ύ π ο τ η ς ι α ς Α γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α ι ' Α π ο σ τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ι ς
τ α ό π ο ί α ώ ς τ έ κ ν α γ ν ή σ ι α Α ύ τ η ς έ μ μ έ ν ο ι ι ε ν π ι σ τ ο ι κ α ι έ δ ρ α ί ο ι α χ ρ ι θ α
,
ν α τ ο υ
Ό σ ο ν ά φ ο ρ ξ ί δ ε ε ι ς τ ο θ έ μ α τ η ς θ ι ε τ α λ ή ψ ε ω ς έ κ π λ η σ σ ό μ ε θ α δ ι α τ η ν
π α χ υ λ η ν α γ ν ο ι ά ν τ ω ν δ ι ό τ ι π ε ρ ι τ ο ύ τ ο υ έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς ε χ ε ι ά π ο φ α ν θ η δ ι
ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Α ν α τ ο λ ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α ά π ο τ ω ν ' Α π ο σ τ ο λ ι κ ω ν
χ ρ ό ν ο ν ε ω ς τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν ο Ϊ τ ι ν έ ς ε ί σ ι θ ε ό π ν ε υ σ τ ο ι κ α ι ε χ ο υ σ ι κ υ ρ ο ς ά ν α μ φ ι
σ β ή τ η τ ο ν Τ ο θ έ μ α λ ο ι π ό ν ε Ι ν α ι π α λ α ι ο ν κ α ι λ ε λ υ μ έ ν ο ν κ α ι δ η έ ν Ά γ ί φ
Ό ρ ε ι έ π α ν η λ θ ε ν έ π ι Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν ό π ό τ ε κ α τ ε φ ά ν η ή ό λ ε θ ρ ί α π λ ά ν η τ ω ν
ά ν τ ι φ ρ ο ν ο ύ ν τ ω ν κ α ι έ θ ρ ι ά μ β ε υ σ α ν δ ι α μ ί α ν ε ι σ έ τ ι φ ο ρ α ν ο ι θ ε ί ο ι κ α ι ι ε ρ ο ι
,
κ α ν ο ν ε ς
Τ Ο ι ά κ ρ α ι φ ν ω ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν τ ο υ τ ο φ ρ ό ν η μ α τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν ε χ ο μ ε ν κ α ι
ι ι μ ε ί ς ώ ς γ ν ή σ ι α τ έ κ ν α α ύ τ ω ν κ α ι π ι σ τ ω ς ά κ ο λ ο υ θ ο υ μ ε ν Ο Ι Κ ο λ λ υ β ά δ ε ς ώ ς
γ ν ω σ τ ό ν δ ι α τ ο φ ρ ό ν η μ ά τ ω ν τ ο υ τ ο κ α τ ε δ ι ώ χ θ η σ α ν ύ π ο τ ω ν τ ό τ ε κ α κ ο φ ρ
ν ω ν ά γ ι ο ρ ε ω ν Ό θ ε ν τ ο π ρ α γ μ α δ ε ν μ α ς ξ ε ν ί ζ ε ι δ ι ό τ ι ά ν α κ ύ κ λ η σ ι ς τ ω ν
γ ε γ ο ν ό τ ω ν γ ί ν ε τ α ι κ α ι ή ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς έ π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι Ά π ο
ρ ο υ μ ε ν δ μ ω ς π ω ς έ ν ψ τ ο υ ς Α γ ί ο υ ς Μ α κ ά ρ ι ο ν Ν ο τ α ρ α ν ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν Κ ο
ρ ί ν θ ο υ κ α ι Ν ι κ ό δ η μ ο ν Α γ ι ο ρ ε ί τ η ν τ ι μ α τ ε ώ ς Α γ ί ο υ ς τ η ν ά γ ί α ν κ α ι Ό ρ θ ο δ ο
--56­
ξ ο τ ό τ η ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ ω ν π ε ρ ι τ η ς Σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ α τ α π ο
λ ε μ ε ί τ ε ώ ς Μ α κ ρ α κ ι σ η κ ή ν
Σ α ς π α ρ α π έ μ π ο μ ε ν ε ί ς τ ι ν α π ό φ α σ ι ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ
έ π ι Π α τ ρ ι ό ρ χ ο υ Ν ε ο φ ύ τ ο υ 1789 - 1794). Ά π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς τ ό τ ε ό Π α τ ρ ι ό ρ
χ η ς μ ε τ α τ η ς ι ε ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ δ ι έ γ κ υ κ λ ί ο υ έ π ι ο τ ο λ η ς π ρ ο ς τ ο ν α γ Ο ν
Μ α κ ό ρ ι ο ν Ν ο τ α ρ α ν α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν Κ ο ρ ί ν θ ο υ έ γ κ ρ ί ν ε ι τ ο α ρ α υ τ ο υ έ κ δ ο
θ ε ν β ι β λ ί ο ν Π ε ρ ι σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ε ί ς τ ο ό π ο ί ο ν α ν α λ ύ ε τ α ι
δ ι ε ξ ο δ ι κ ω ς τ ο θ έ μ α τ ο υ τ ο Έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς έ γ κ ρ ί ν ε ι τ ο β ι β λ ί ο ν τ ο υ τ ο τ ο
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν κ α ι ή Έ κ κ λ η σ ί α τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς Δ ι α τ η ν π α ρ α
δ ο χ η ν κ α ι δ ι ό δ ο σ ι ν ύ φ ή μ ω ν τ ο υ α κ ρ α ι φ ν ω ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ τ ο ύ τ ο υ β ι β λ ί ο υ ή μ ε ί ς
σ ή μ ε ρ ο ν κ ρ ι ν ό μ ε θ α
θ ε μ έ λ Ο ς κ α ι α κ ρ ο γ ω ν ι α ί ο ς λ ί θ ο ς τ ο υ π ο ν ή μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ τ ο υ ά γ ί ο υ Μ α κ α
ρ ί ο υ ε Ι ν α ι ό θ Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ς κ α ν ώ ν ε χ ω ν ο ϋ τ ω Π ό ν τ α ς τ ο υ ς ε ί
ο ι ό ν τ α ς π ι σ τ ο υ ς κ α ι τ ω ν Γ ρ α φ ω ν α κ ο ύ ο ν τ α ς μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς δ ε τ η π ρ ο
σ ε υ χ η κ α ι τ η ά γ ί ς ι Μ ε τ α λ ή ψ ε ι ώ ς α τ α ξ ί α ν έ μ π ο ι ο υ ν τ α ς τ η έ κ κ λ η σ ί ς ι ά φ ο
ρ ί ζ ε σ θ α ι χ ρ ή Κ α ι ό Β κ α ν ω ν τ η ς έ ν ' Α ν η ο χ ε ί ς ι Σ υ ν ό δ ο υ έ χ ο ύ σ η ς κ υ ρ ο ς
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς ύ π ο γ ρ α Ρ ι μ ί ζ ε ι
Ω ό ν τ α ς τ ο υ ς ε ί σ ι ό ν τ α ς ε ί ς τ η ν έ κ κ λ η σ ί α ν κ α ι τ ω ν ι ε ρ ω ν Γ ρ α φ ω ν
α κ ο ύ ο ν τ α ς μ η κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α ς δ ε ε ύ χ η ς α μ ς ι τ ψ λ α ψ η ι ά π ο σ τ ρ ε φ ο μ έ ν ο υ ς τ η ν
μ ε τ ό λ η ψ ι ν τ η ς ε υ χ α ρ ι ο τ ί α ς κ α τ ά η ν α α τ α ξ ί α ν τ ο ύ τ ο υ ς ά π ο β λ ή τ ο υ ς γ ί ν ε σ θ α ι
τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς ε ω ς α ν έ ξ ο μ ο λ ο γ η σ ά μ ε ν ο ι κ α ι δ ε ί ξ α ν τ ε ς κ α ρ π ο υ ς μ ε τ α ν ο ί α ς
κ α ι π α ρ α κ α λ έ σ α ν τ ε ς τ υ χ ε ί ν δ υ ν η θ ω σ ι σ υ γ γ ν ώ μ η ς ... »!
Ε ν ό λ ί γ Ο ς ο ι ι ε ρ ο ι ο υ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς α φ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο υ ς π α ρ ι ο τ α μ έ ν ο υ ς ε ί ς
τ η ν θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς Έ ν ν ο ε ί τ ω μ η ε χ ο ν τ α ς κ α ν ο
ν ι κ ο ν κ ώ λ υ μ α δ ε ν π ρ ο σ έ ρ χ ο ν τ α ι ε ί ς τ η ν μ ε τ ό λ η ψ ι ν τ ω ν Ά χ ρ ό ν τ ω ν Μ υ σ τ η
ρ ί ω ν - σ σ η ς ε Ί ν α ι ό κ ύ ρ ι ο ς σ κ ο π ο ς τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς - τ ά χ α α π ο τ α π ε ί ν ω σ ι ν
κ α ι ε υ λ ά β ε ι α ν
Δ ι α δ ε τ η ν ν η σ τ ε ί α ν τ η ν π ρ ο τ η ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς α π α ν τ ε ς Ο Ι α γ ι Ο π α τ έ ρ ε ς
ό μ ο φ ώ ν ω ς δ ι δ ό σ κ ο υ σ ι ο η α ϋ τ η δ έ ο ν ν α ε ί ν α ι ή κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α δ ι α
τ ο υ τ ο ο υ δ α μ ο υ ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι κ α ν ω ν δ ι ο ρ ί ζ ω ν ν η σ τ ε ί α ν π ρ ο τ η ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς
Δ ι α τ ο υ ς ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν σ υ ν ή θ ε ι α ν τ ο υ τ ρ ι η μ έ ρ ο υ α π α ν τ ξ ί ό α γ ι ο ς
Μ α κ ά ρ ι ο ς σ η ε Ι ν α ι κ α κ η σ υ ν ή θ ε ι α ή ό π ο ί α π ρ ο σ κ ρ ο ύ ε ι ε ί ς τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς κ α
ν ό ν α ς ν α π ο σ τ ν ' Α ν η ο χ ε ί α ς κ α ι ν τ η ς η ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς σ σ η ς
ό π α ι τ ε ί κ α θ η μ ε ρ ι ν η ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν τ η ν Δ ι α κ ω ν ή μ ο ν Έ β δ ο μ ά δ α
Κ α ι σ π ο υ ύ π ά ρ χ ε ι ε γ γ ρ α φ ο ς ν ό μ ο ς έ κ ε ί ή σ υ ν ή θ ε ι α ε ί ν α ι π ο ν η ρ α κ α ι
α π ό β λ η τ ο ς Ο α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ε ί ς τ ο Ι Π η δ ό λ Ο ν λ έ γ ε ι α υ τ ο λ ε ξ ε ί
Ό τ ι ε ν θ α ο υ κ ε σ η κ α ν ω ν η ε γ γ ρ α φ ο ς ν ό μ ο ς κ ρ α τ ε ί ή κ α λ η σ υ ν ή θ ε ι α
ή ό ρ θ ψ λ ό γ ψ κ α ι π ο λ λ ο ί ς ε τ ε σ ι δ ο κ ι μ α σ θ ε ί σ α κ α ι μ η έ γ γ ρ ά φ Ψ κ α
Υ ό ν 1 η ν ό μ Ψ έ ν α ν τ 1 ο υ μ έ ν η τ ό ξ ι ν κ α ν ό ν ο ς κ α ι ν ό μ ο υ έ π έ
λ ο υ σ α Α ϋ τ η ή δ ι δ α σ κ α λ ί α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ί δ έ η ς δ ο κ ε ί φ ι λ ό ν ε ι κ ο ς ε Ι ν α ι
ή μ ε ί ς τ ο ι α ύ τ η ν σ υ ν ή θ ε ι α ν ο υ κ ε χ ο μ ε ν ο ύ δ ε α ι έ κ κ λ η σ ί ω τ ο υ θ ε ο υ Α
Κ ο ρ ι ν θ Ι Α 16).
-57­
Έ π ι π ρ ο σ θ έ τ ω ς ε χ ο μ ε ν ν α π α ρ α κ α λ έ σ ω μ ε ν ί φ α ς ο π ω ς μ α ς ά π ο σ τ ε ί λ η τ ε
α ν τ ί γ ρ α φ ο ν τ η ς κ α τ α γ γ ε λ ί α ς μ ε τ α ό ν ό μ α τ α τ ω ν κ α τ η γ ό ρ ω ν μ α ς δ π ω ς έ ν ε ρ
γ ή σ ω ι ι ε ν δ ι α τ α π ε ρ α ι τ έ ρ ω ϊ ν α ι ά π ο δ ε ι Χ θ η ή σ υ κ ο φ α ν τ ί α κ α ι ά ν α κ λ η θ η ή π ρ ο σ
α φ θ ε ϊ σ α μ ο ρ φ ή κ α ι ά π ο κ α τ α σ τ α θ η ή τ ό σ ο ν έ π ι π ο λ α ί ω ς ά ι μ α υ ρ ω θ ε ϊ σ α ύ π ό
λ η ψ ί ς μ α ς
Έ π ι σ υ ν ό π τ ο μ ε ν τ η ν σ υ ν ο δ ι κ η ν ε γ κ ρ ι σ ι ν τ ο υ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ
έ π ι τ ο υ β ι β λ ί ο υ τ ο υ ά γ ί ο υ Μ α κ α ρ ί ο υ Π ε ρ ι τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς
τ ο ό π ο ί ο ν κ α ι ή μ ε ϊ ς έ ν σ τ ε ρ ν ι ζ ό μ ε θ α ά σ π α σ ί ω ς
Ε ύ ε λ Π Ο τ ο υ ν τ ε ς δ η θ α τ ύ χ ω μ ε ν τ η ς δ ε ο ύ σ η ς π ρ ο σ ο χ η ς δ ι α τ ε λ ο υ μ ε ν μ ε τ α
τ ο υ π ρ ο σ ή κ ο ν τ ο ς σ ε β α σ ι μ ο υ
Ι ε ρ ο δ ι ό κ ο ν ο ς ,Α κ ό κ ι ο ς Μ π α ρ ό λ α ς
Μ ο ν α χ ο ς Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν Μ π ί τ ρ α ς
Μ ο ν α χ ο ς ,Α ρ τ έ μ ι ο ς
Ε ι ς τ ο ά μ έ σ ω ς έ π ό μ ε ν ο ν γ ρ ό μ μ α τ ο υ Ι ε ρ ο μ ο ν ό χ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς Μ α ξ ί μ ο υ
ό α ν α γ ν ώ σ τ η ς ν ο ε ρ ώ ς ά ν α τ ρ έ χ ε ι ο ύ μ ό ν ο ν ε ι ς τ α τ η ς π ρ ο σ φ ό τ ο υ σ υ γ κ ρ ο ύ
σ ε ω ς γ ε γ ο ν ό τ α ά λ λ α κ α ι ε ί ς τ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς τ α ό π ο ί α ή ί δ ί α Ι Μ ο ν η
ί π έ μ ν η σ ε τ ε χ ν η έ ν τ ω ς δ ι α τ η ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς τ η ς δ ι α φ ω ν ο ύ σ η ς μ ό ν ο ν έ π ι
σ τ ο λ η ς τ ο υ π ρ ώ η ν Φ λ ω ρ ί ν η ς κ υ ρ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ
Ό ά ν ω τ έ ρ ω Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς Μ ό ξ ι μ ο ς γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν θ λ ι β ε ρ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν
κ α ι τ ο υ κ α κ ο π ί σ τ ο υ χ ε Ι Ρ Ο μ ο υ τ ω ν ύ π ο τ ω ν έ ν τ α υ θ α έ ξ ό ρ χ ω ν Ζ η λ ω τ ώ ν κ α τ α
τ ο π α ρ ε λ θ ό ν α ν α ι ρ ε ί λ ί α ν έ π ι τ υ χ ω ς κ α ι τ ή ν δ ί κ η ν μ ο ρ ι μ ο λ υ κ ε ί ο υ έ π ι σ ε ι ο μ έ
ν η ν Σ υ ν ο δ ι κ η ν έ Π Ο τ ο λ ή ν ά π ο δ ε ι κ ν ύ ω ν δ ε ό ν τ ω ς τ η ν α χ ρ ι τ ο υ δ ε Ε ύ χ α ρ ι σ η α
κ ή ν τ ο υ β ι ο τ ή ν ώ ς ο υ σ α ι ε ρ ο κ α ν ο ν ι κ ω ς σ ύ μ φ ω ν ο ς κ α ι τ η σ υ ν ό λ ψ Ι ε ρ ξ ί Π α ρ α
δ ό σ ε ι έ ν α ρ μ ο ν ί ω ς σ υ ν ε π ο μ έ ν η
Ι Ε Ρ Ο Ν Η Σ Υ Χ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
Α Γ Ι Ο Σ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ
Ι Μ Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η Σ Λ Α Υ Ρ Α Σ
Tfi ι Ό κ τ ω β ρ ί ο υ 1969
Π ρ ο ς
τ η ν Σ η ν Έ π ι τ ρ ο π η ν τ η ς Ί ε ρ α ς κ α ι Σ ε β α σ μ ί α ς
Μ ο ν η ς Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ Ά γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ
Ε Ι Σ Ι Ε Ρ Α Ν Μ Ο Ν Η Ν Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η Σ Λ Α Υ Ρ Α Σ
Σ ε β α σ τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς
Λ ί α ν π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ς γ ν ω ρ ί ζ ω Ύ μ ϊ ν δ η ε λ α β ο ν γ ν ω σ ι ν τ ω ν ύ π ά ρ ι θ μ
583 κ α ι 614 κ α ι ύ π ο ή μ ε ρ ο μ 3 κ α ι 17 π α ρ ε λ θ μ η ν ο ς ύ μ ε τ έ ρ ω ν Μ ο ν α σ τ η ρ ι α
κ ω ν έ γ γ ρ ό φ ω ν
Έ π ι τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ α ύ τ ω ν π ρ ο ό γ ο μ α ι σ π ω ς κ α τ ά ρ χ ή ν ε ύ σ ε β ό σ τ ω ς
ύ π ο β ό λ ω τ ο υ ι ϊ κ ο ν π α ρ ό π ο ν ό ν μ ο υ κ α ι τ η ν ά π ο ρ ί α ν σ η π ω ς χ ω ρ ι ς ν α
κ λ η θ ψ κ α ι δ ώ σ ω έ ξ η γ ή σ ε ι ς έ π ι τ ω ν κ α τ έ μ ο υ έ ν α ύ τ ο ϊ ς κ α τ α γ γ ε λ λ ο μ έ ν ω ν
-58­
τ ό σ ο ν α ν ε π ι φ υ λ ά κ τ ω ς υ ο θ ε τ ή θ η σ α ν τ α υ τ α κ α τ ά ν τ ί θ ε σ ι ν μ ά λ ι σ τ α τ ο υ γ ν ω
μ ι κ ο υ τ η ς Θ έ μ ι δ ο ς Μ η δ ε ν ι δ ί κ η ν δ ι κ ά σ η ς π ρ ι ν ά μ φ ο ί ν μ υ θ ο ν τ η ν ι σ τ ο
ρ ί α ν ά κ ο ύ σ η ς Π ρ ο σ έ τ ι ε π ι θ υ μ ω ν α γ ν ω ρ ί σ ω Ο Τ Ι τ α έ ξ α π ο λ υ θ έ ν τ α ώ ς α ν ω
ύ μ έ τ ε ρ α ε γ γ ρ α φ α ο ν τ α π λ ή ρ η β α ρ υ τ ά τ ω ν π ν ε υ μ α τ ι κ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν κ α ι έ κ
φ ρ ά σ ε ω ν α λ γ ε ι ν ή ν τ ψ ο ν η π ρ ο ε ξ έ ν η σ α ν έ ν τ ύ π ω σ ι ν ε ι ς π ά ν τ α δ ι κ α ί ω ς α π ο
ρ ο υ ν τ α κ α ι δ ι ε ρ ω τ ώ μ ε ν ο ν σ υ ν ε π η γ ν ώ σ τ η ν κ α ι ύ π ε ύ θ υ ν ο ν έ π ι τ ω ν έ κ κ λ η σ ι α
σ η κ ω ν ζ η τ η μ ά τ ω ν ε ν ε κ α τ ο υ α ν ε υ κ α ν ο ν ι κ ο υ λ ό γ ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ η θ έ ν τ ο ς έ ν
π ρ ο κ ε ι ι ι έ ν ψ μ α τ α ί ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ σ ά λ ο υ ή α π ο φ υ γ η κ α ι π ρ ό λ η ψ ι ς τ ο υ ό π ο ί ο υ
κ ά λ λ ι σ τ α ι ι δ ύ ν α τ ο ά λ λ α κ α ι ν υ ν δ υ ν α μ έ ν ο υ ν α έ π ι τ ε υ χ θ Ώ μ ό ν ο ν έ φ σ σ ο ν
τ ο nPOKcipcvov θ έ μ α δ ι ε υ θ ε τ η θ Ώ β ά σ ε ι ο ύ χ ι δ ι α φ ό ρ ω ν ά ν ε υ θ ύ ν ω ν δ ι α δ ό
σ ε ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ω ν Δ ν η λ ή ψ ε ω ν 11 τ υ π ι κ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν ά λ λ α κ α ν ο ν ι κ ω ν
έ κ κ λ η σ ι α σ η κ ω ν - κ ρ ι τ η ρ ί ω ν κ α ι ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν
Έ π ι τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τ ω ν δ ι α λ η φ θ έ ν τ ω ν ύ μ ε τ έ ρ ω ν ε γ γ ρ ά φ ω ν ε Ι ς τ α
ό π ο ί α γ ί ν ε τ α ι λ ό γ ο ς π ε ρ ι δ η θ ε ν ύ π έ μ ο υ ά σ κ ή σ ε ω ς π ρ ο σ η λ υ η σ μ ο υ ε ι ς τ α ς
π ε π λ α ν η μ έ ν α ς δ ο ξ α σ ί α ς τ ο υ Μ α κ ρ ά κ η ά ν α φ έ Ρ ο μ α 1 ε ι ς η Ι ν ά π ο
26.6.1944 π ρ ο ϋ π ο β λ η θ ε ί σ α ν κ α ι ε ύ ρ ι σ κ ο μ έ ν η ν π α ρ μ ν ε γ γ ρ α φ ο ν ά π 0­
λ ο γ ί α ν τ ο υ α ε ι μ ν ή σ τ ο υ Γ έ Ρ Ο Υ τ ό ς ρ ο υ Γ ε ρ α σ ί μ ο υ κ α ι έ μ ο υ - τ η ς Σ υ ν
ο δ ε ί α ς α ύ τ ο υ - κ ω δ η λ ω κ α ι α Ό θ ι ς σ η ο ύ μ ό ν ο ν δ ε ν α π ο δ έ χ ο μ α ι α λ λ α
κ α τ α δ ι κ ά ζ ω α π ο λ ύ τ ω ς τ α ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ Μ α κ ρ ά κ η α ς θ ε ω ρ ω α i­
ρ ε τ ι κ ά ς π ο λ λ ψ δ ε μ α λ λ ο ν Ο Τ Ι ο ύ δ έ π ο τ ε δ ι ε ν ή ρ γ η σ α π ρ ο σ η λ υ η σ μ ο ν
τ ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν α π ό ψ ε ω ν α ύ τ ο υ
Ε δ ρ α ί α κ α ι α κ λ ό ν η τ ο ς β ε β α ί ω ς ώ ς α π ο λ ύ τ ω ς ό ρ θ η κ α ι κ α ν ο ν ι κ ή ε Ι ν α ι
ή π ε ρ ι τ η ς Σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς π ε π ο ί θ η σ ί ς μ ο υ ώ ς ο ϋ τ ω π ρ ο 25
ε τ ί α ς η δ η ε χ ο μ ε ν π ρ ο ς Υ μ α ς έ γ γ ρ ά φ ω ς ά π ο λ ο γ η θ Ώ δ ι ε υ θ ε τ η θ έ ν τ ο ς ε κ τ ο τ ε
τ ο υ θ έ μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ Ή τ υ χ ο ν δ μ ω ς α π ο δ ο χ η τ η ς κ α ν ο ν ι κ ω ς έ δ ρ α ι ω μ έ ν η ς π ε
π ο ι θ ή σ ε ώ ς μ ο υ τ α ύ τ η ς κ α ι έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ Μ α κ ρ ά κ η ο ύ δ α μ ω ς π ρ ο σ ε π ι μ α ρ
τ ρ ε ί τ η ν έ κ μ έ ρ ο υ ς μ ο υ ά π ο δ ο χ η ν Kal τ ω ν λ ο ι π ω ν α κ ρ ω ς π ε π λ α ν η μ έ ν ω ν κ α ι
κ α θ ό λ ο κ λ η ρ ί α ν α ι ρ ε η κ ω ν α π ό ψ ε ω ν α ύ τ ο υ Τ ο ύ τ ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν δ ε ν π ρ έ π ε ι
ν α γ ί ν ε τ α ι σ ύ γ χ υ σ ι ς τ ο υ π ε ρ Σ υ ν ε χ ο υ ς Θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ α ν ο ν ι κ ο υ
θ έ μ α τ ο ς μ ε τ α ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ Μ α κ ρ ά κ η '
Δ η λ ω π ρ ο σ έ η ο η η Ι ν π ε ρ ι τ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ π ε π ο ί θ η σ ί ν μ ο υ
έ φ α ρ μ ό ζ ω α π ο λ ύ τ ω ς ε ν ι έ μ α υ τ Ψ ο ύ δ έ π ο τ ε δ μ ω ς έ π ι β ά λ λ ω ε ι ς
ε τ ε ρ ο ν τ α ύ τ η ν α λ λ ά π λ ω ς έ κ φ ρ ά ζ ω τ η ν π ε ρ ι τ ο ύ τ ο υ α π ο ψ ί ν μ ο υ σ τ α ν κ α ι
ό σ ά κ ι ς έ ρ ω τ η θ ω Έ π ι τ ρ α π ή τ ω μ ο ι δ ε ν α φ ρ ο ν ω δ η κ α ι ε α ν ε κ ή ρ υ τ τ ο ν τ ο υ τ ο
δ π ε ρ δ ε ν σ υ μ β α ί ν ε ι ε ι ς τ ο υ ς μ η ύ π ο τ η ν ή μ ε τ έ ρ α ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν δ ι κ α ι ο δ ο
σ ί α ν ύ π α γ ο μ έ ν ο υ ς τ ο τ ο ι ο υ τ ο ν δ ε ν θ α π ε τ έ λ ε ι ϊ δ ν έ μ ο υ κ ή ρ υ γ μ α η φ ρ ό
ν η μ α α τ ε μ η α ν η σ τ ρ α τ ε υ ό μ ε ν ο ν π ρ ο ς τ α ς έ π α ύ τ ο υ δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
κ α ι τ ω ν Α γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν π ο λ λ ψ δ ε μ α λ λ ο ν δ ε ν θ α π ε τ έ λ ε ι π ρ ο σ η λ υ η σ μ ό ν
η τ ο ι Δ ι α π α τ η λ ω ν μ έ σ ω ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν π ρ ο ς δ ι ε ί σ δ υ σ ι ν ε ι ς τ η ν θ ρ η σ κ ε υ η κ η ν
σ υ ν ε ί δ η σ ι ν έ τ έ ρ ω ν π ρ ο ς τ ο ν σ κ ο π ο ν μ ε τ α β ο λ η ς τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ α ύ τ η ς
( Ν ο μ ι κ ο ς ό ρ ι σ μ ο ς π ρ ο σ η λ υ τ ι σ μ ο υ
Δ ι κ α ί ω ς σ υ ν ε π ω ς δ ύ ν α μ α ι ν α έ κ φ ρ ά σ ω τ ο π α ρ ό π ο ν ο ν δ τ ι α ι npoc: Ύ
μ α ς ε ι σ η γ ή σ ε ι ς τ ρ ί τ ω ν α ι σ υ ν τ ε λ έ σ α σ α ι ε Ι ς η ν δ ι α τ ύ π ω σ ι ν τ ω ν ε ν λ ό γ ψ δ ύ ο
-59­
ύ μ ε τ έ ρ ω ν έ γ γ ρ ά φ ω ν θ ί γ ο υ σ ι τ ι Ί ν ύ π ό σ τ α σ ί ν -μ ο υ ώ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Χ ρ ι σ η α ν ο υ
δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ η μ ε κ α τ α τ ά σ σ ο υ σ ι ν ε ι ς Η ι ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν τ ω ν α ι ρ ε η κ ω ν Δ ι α
τ η ρ ώ δ α μ φ ι β ο λ ί α ς η ν α ς π ε ρ τ ο υ ι έ α ν τ ο υ τ ο ε Ι ν ω δ ι κ α ί ω μ α τ ω ν έ ν λ ό γ φ
τ ρ ί τ ω ν τ α ό ν ό μ α τ α κ α ι τ α ς κ α τ α γ γ ε λ ί α ς τ ω ν ό π ο ί ω ν θ α π α ρ ε κ ά λ ο υ ν σ π ω ς
γ ν ω ρ ί σ ω ϊ ν α σ υ σ τ η θ ω σ ι ν α υ τ ο ϊ ς τ α δ έ ο ν τ α ο ϊ ν ε ς δ ε ν ε Ι ν α ι QptroXOl
ε υ θ υ ν ω ν δ ι α Η Ι ν π ρ ο σ γ ε ν ο μ έ ν η ν μ π ρ ο σ β ο λ ή ν Ε ύ κ τ ώ ο ν π ά ν τ ω ς θ α /iTo
ν α γ ί ν η ύ φ δ λ ω ν α ν λ η π τ ό ν δ η δ ε ν ε Ι ν α ι δ ι κ α ί ω μ α έ κ ά σ τ ο υ ν α π ρ ο β α ί ν η
ε ί ς Τ α ύ τ α ς κ α τ έ μ ο υ τ ο σ ο υ τ ο ν α ν υ π ο σ τ ά τ ο υ ς κ α τ α γ γ ε λ ί α ς α ν ε υ π ρ ο σ ω π ι κ η ς
ε υ θ ύ ν η ς κ α ι δ η τ ο υ τ ο δ η μ υ ρ γ ε ϊ α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ν δ ι κ α ί ω μ α ι έ μ ο υ ν α ζ η τ ή σ ω ά ρ
μ ο δ ί ω ς π ρ ο σ τ α σ ί α ν π ο λ λ ψ δ ε μ α λ λ ο ν έ α ν σ υ ν ε χ ι σ θ Ώ ή κ α τ έ μ ο υ α ύ τ η α ν ί ε ρ ο ς
σ υ κ ο φ α ν τ ί α π α ρ α τ α ς π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ί σ α ς ε ι λ ρ ι ν ε ϊ ς δ η λ ώ σ ε ι ς κ α ι ό μ ο λ ο γ ί α ς
μ ο υ κ α ί τ ά ώ ς κ ά τ ω θ ι π ρ ο σ κ ο μ ι ζ ό μ ε ν α α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α έ π ί σ η μ α κ α ν ο ν ι κ α
σ τ ο ι χ ε ϊ α τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ θ ε ο λ ο γ ι κ η ς έ τ ή μ η ς
Σ ε β α σ τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς
Έ π ι τ η ς ο ύ σ ί α ς τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ θ έ μ α τ ο ς δ ε ν υ φ ί σ τ α τ α ι λ ό γ ο ς ν ά π α σ χ ο
λ ή σ ω Ύ μ α ς ω δ ε δ ι ό η ή π ε ρ ι τ ο ύ τ ο υ α ν ά π τ υ ξ ι ς ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι λ ί α ν έ ι μ π ε ρ ι σ τ α
τ ω μ έ ν η ε ι ς τ η ν π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ϊ σ α ν ά π ο λ ο γ ί α ν ή μ ώ ν ό λ λ α κ α ι έ ξ έ τ έ ρ ο υ δ ι ό η
α ι έ π ι σ υ ν α π τ ό μ ε ν ω τ Ώ π α ρ ο ύ σ π ε ρ ι σ π ο ύ δ α σ τ ο ι κ α ι α υ θ ε ν η κ α ι γ ν ω μ α τ ε ύ σ ε ι ς
τ η ς τ ε θ ε ο λ ο γ ι κ η ς Σ χ ο λ η ς τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς κ α ι Κ α θ η γ η τ ω ν
τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Ά θ η ν ώ ν α ι β ά σ ε ι τ ω ν π η γ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ξ α Χ θ ε ϊ σ α ι
ή λ ί ο υ φ α ε ι ν ό τ ε ρ ο ν ά π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ σ ι τ ο κ α ν ο ν ι κ ω ς ά β ά σ ι μ ο ν κ α ι ο ύ σ ί ς ι α ν υ π ό σ τ α
τ ο ν τ ω ν κ α τ έ μ ο υ τ ό σ ο ν ό ν ε υ θ ύ ν ω ς κ α τ α γ γ ε λ λ ο μ έ ν ω ν έ ν ψ έ π φ ρ ί π τ ο υ ν π λ η
ρ ε ς φ ω ς κ α ι ά π ο σ α φ η ν ί ζ ο υ σ ι κ α ν ο ν ι κ ψ έ ρ ε ί σ μ α η α π α ν τ α τ α σ η μ ε ϊ α α τ ι ν α
π ρ ο κ α λ ο υ σ ι π α σ α ν π α ρ α ν ό η ν δ ι α φ ω ν ί α ν δ ι χ ο γ ν ω μ ί α ν κ α ι δ ι έ ν ε ξ ι ν
Έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι δ θ ε ν έ κ τ ο ύ τ ο υ ή ε υ χ η κ α ι έ λ π ί ζ ε τ α ι δ η θ έ λ ε ι κ α τ α ν ο η θ Ώ
δ η ή έ π ι τ ο υ θ έ μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ μ ό ρ φ ω σ ι ς ό ρ θ η ς κ α ι έ ν σ υ ν ε ι δ ή τ ο υ γ ν ώ μ η ς κ α ι π ε
π φ θ ή σ ε ω ς δ ύ ν α τ α ι ν α έ π η ε υ χ θ Ώ μ ό ν ο ν δ ι α τ η ς ά π ο δ ο χ η ς τ ώ ν Κ α ν ο ν ι κ ώ ν Ε κ
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν Δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ω ν σ α φ ω ς έ π ι τ ο ύ τ ψ α π ο φ α ι ν ο μ έ ν ω ν Ε ν τ ε λ λ ό μ ε
θ α α λ λ ω ς τ ε π ρ ο ς τ ο υ τ ο ύ π ο τ ω ν Ά γ ί ω ν Σ υ ν ό δ ω ν έ ν ό σ φ έ ν τ ο ϊ ς π ρ ο λ ε γ ο
μ έ ν ο ι ς α υ τ ω ν δ ω κ ε λ ε ύ ε τ α ι δ η Ο Ι Ί ε ρ ο ι Κ α ν ό ν ε ς π ρ ο ς τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς ά π λ ω ς
κ α ι ι α δ ρ ί σ τ ω ς π ρ έ π ε ι ν α π ε ι θ ώ μ ε θ α ί σ χ ύ σ υ σ ι ν ύ π ε ρ τ α τ υ π ι κ ά
Έ π ι δ ε τ ώ ν π ε ρ ι π α ρ α δ ό σ ε ω ς λ ε γ ο μ έ ν ω ν κ α ι ύ π ο σ τ η ρ ι ζ ο μ έ ν ω ν ή ό ρ θ η
α π ο ψ ι ς ο ύ τ ω ς ε χ ε ι Ή Έ κ κ λ η σ ί α ε ν θ α ο ύ κ ε σ τ ι κ α ν ω ν 11 ε γ γ ρ α φ ο ς ν ό μ ο ς
π α ρ α δ έ χ ε τ α ι κ α ι σ υ ν τ ξ τ ό τ ε ν α κ ρ α τ Ώ ή κ α λ η σ υ ν ή θ ε ι α ή ό ρ θ ψ λ ό γ φ κ α ι
π ο λ λ ο ϊ ς ε τ ε σ ι δ ο κ ι μ α σ θ ε ϊ σ α κ α ι μ η έ ν α ν τ ι ο υ μ έ ν η έ γ γ ρ ά φ φ Κ α ν ό ν ι
", ξ Κ " " Τ , β β
η ν ο μ ψ τ α ι ν α ν ο ν ο ς κ α ι ν ο μ ο υ ε π ε χ ο υ σ α ο α υ τ ο ε ω ο ϊ κ α ι ό Μ έ γ α ς Β α
σ ί λ ε ς Τ Ο ε θ ο ς έ ν ν ο ε ϊ δ η δ ε ν κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι έ γ γ ρ ά φ ω ς λ έ γ ε ι ν ν ό μ ο υ δ ύ ν α
μ ι ν ε χ ε ι π λ ή ν τ ο υ π ο τ ω ν Ά γ ί ω ν α ν δ ρ ώ ν π α ρ α δ ο θ έ ν Έ τ ι δ ε α ή σ υ ν ή θ ε ι α
ώ ς ε γ γ ρ α φ ο ς ν ό μ ο ς ί σ χ ύ ε ι α λ λ oux ά π λ ω ς κ α ι α ο ρ ί σ τ ω ς κ α ι π ά ν τ ο τ ε ά λ σ
τ α ν α ύ τ η ε Ι ν α ι ε ν ν ο ι ι ο ς ε ϋ λ ο γ ο ς κ α ι δ ι κ α ί α κ α ι σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι κ α ι β ε β α ι ο υ τ α ι ύ π ο
τ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ ν ό μ ο υ Π Ρ έ π ε ι δ ε α ύ τ η ή σ υ ν ή θ ε 1 Q- ν α ά
θ ε τ η τ α 1, Ο τ α ν ά ν τ ί κ η τ α 1 α υ τ ψ τ ο υ τ α ύ τ ο ό μ ο ί ω ς ί σ χ ύ ε ι κ α ι
-60­
δ ι α τ α π α ρ α τ ω ν Κ τ π ό ρ ω ν έ ν τ ο ί ς Μ ο ν α σ τ η ρ ί ο ι ς Τ υ π ι κ ά η κ α ι δ ι α τ α κ α τ α μ έ
ρ ο ς κ α ι τ ο π ι κ ά δ ι α τ α ό π ο ί α σ τ έ ρ γ ε ι ν ό φ ε ί λ ο υ σ ι ν ε ι μ ή π ο υ τ ο ί ς Κ α ν ό σ ι ν
έ ν α ν η ο υ ν τ α ι Σ υ ν ο δ ι κ α Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α
π α σ α σ υ ν ε π ω ς π α ρ ά δ ο ω ς τ υ π ι κ ό ν τ ά ξ ι ς σ υ ν ή θ ε ι α η ο ι α δ ή π ο τ ε ά π α ί τ η
σ ι ς έ ν α ν η ο υ μ έ ν η ε ι ς Κ α ν ο ν ι κ α ς Ε κ κ λ η σ ι α σ η κ α ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς ε σ τ ω κ α ι δ ι
ε ι λ ά β ε ι α ν τ ά χ α η ν Ο Ι Π α τ έ ρ ε ς ά π ο σ τ ρ ο φ η ν θ ε ω ρ ο υ σ ι β λ έ ρ μ η ν ε ί α ν Β ι
Κ α ν τ η ς έ ν Ά ν η ο χ κ α ι ε ι δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν Π α ν δ η π λ η ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ς έ κ κ λ η σ
έ π ι η μ ί ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί μ η κ α ν ο ν ι κ ο ν κ ώ λ υ μ α κ α ι ι ά π ο κ λ ε ί ε ι ο ϋ τ ω
τ η ν σ υ μ μ ε τ ο χ η ν τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ι ς τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς θ Ε υ χ α ρ ι σ τ ί α ς έ ν ο ι α δ ή π ο
τ ε μ ε ν ή μ έ ρ ς ι ι δ ί ς ι δ ε έ ν Tfj ή μ έ ρ ς ι τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ τ η ν Κ υ ρ ι α κ η ν η τ η ν Δ ι α κ α ι
ν ή σ φ ο ν έ β δ ο μ ά δ α κ α ι τ έ κ τ ο ύ τ ο υ ά ν ε κ π λ ή ρ ω τ ο ν τ ο ν σ κ ο π ο ν τ η ς έ π ι
τ ε λ έ σ ε ω ς τ ο υ θ ε ί ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ έ ν α ν η ο υ τ α ι δ ε π ρ ο ς τ α ς έ ν π ρ ο κ ε ψ έ ν ψ δ ι α
τ ά ξ ε ι ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ι Tfj Π α τ ε ρ ι κ Δ ι δ α σ κ α λ ί ς ι π ρ έ π ε ι ν α ά θ ε τ η
τ α ι
Κ α τ α τ α υ τ α δ υ ν ά μ ε ι τ ω ν ά ν α ν η ρ ρ ή τ ω ν έ Π Ο ι Ι μ ω ν τ ο ύ τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν π α ς
Π ν ε υ μ α η κ ο ς Π α τ ή ρ δ λ ω ς ά σ φ α λ ω ς κ α ι ά κ ω λ ύ τ ω ς δ ι κ α ι ο υ τ α ι κ α ι ύ π ο χ ρ ε ο υ
τ α ι ν α ρ υ θ μ ί σ η τ η ν θ έ σ ι ν α υ τ ο υ ε ν α ν η τ ο υ β α σ ι κ ο υ κ α ι κ ε φ α λ α ι ώ δ ο υ ς έ κ κ λ η
σ ι α σ η κ ο υ θ έ μ α τ ο ς τ η ς θ Ε υ χ α ρ ι σ τ ί α ς τ η ν δ έ έ π α υ τ ο υ ύ π ε ύ θ υ ν ο ν κ α τ ε ύ
θ υ ν σ ι ν τ ο υ π ν ε υ μ α η κ ο υ α υ τ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ τ η ν β α σ ι ζ ο μ έ ν η ν ώ ς π ρ ο ε λ έ Χ θ η έ π ι
τ ω ν έ γ γ ρ ά φ ω ν κ α ν ο ν ι κ ω ν θ ε σ μ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α τ α α δ ε ι α ν κ α ι κ ρ ί σ ι ν α υ
τ ο υ ι ο υ δ ε ι ς ε Ι ν α ι σ υ γ χ ω Ρ η τ Ο ν ν α έ π ι κ ρ ί ν η η ν α έ
λ έ γ ξ η δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ η δ ε ν δ ι κ α ι ο υ τ α ι ν α έ π ε μ β α ί ν η έ π ι π ν ε υ μ α η κ ω ν θ ε μ ά
τ ω ν ά φ ο ρ ώ ν τ ω ν π ο ί μ ν ι ο ν έ τ έ ρ α ς π ν ε υ μ α η κ η ς δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς κ α θ ό σ ο ν ο υ δ ε μ ί α ν
π ο χ ρ έ ω σ ι ν κ α ι ε υ θ ύ ν η ν ύ π έ χ ε ι δ ι α υ τ ό
Ή ά ν ω τ έ ρ ω Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Κ α ν ο ν ι κ η α π ο ψ ι ς έ π ε ρ ε ί δ ε τ α ι κ α ι σ υ ι μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι
ά π ο λ ύ τ ω ς μ ε τ α τ η ς έ ν φ ω τ ο τ υ π ί ς ι ύ π ο β α λ λ ο μ έ ν η ς ω δ ε ύ π ά ρ ι θ 2397 κ α ι ά π ο
1-7-1946 Σ υ ν ο δ ι κ η ς ά π ο φ ά σ ε ω ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Γ Ο Χ
Ή Ε κ κ λ η σ ι α σ η κ η α ϋ τ η Α ρ χ ή ε ι ς η ν ό π ο ί α ν υ ι ϊ κ ψ κ α θ ή κ ο ν η ά ν ε φ έ ρ
θ η μ ε ν ά π ο 15-5-1946, δ ι α τ η ς ά π ο φ ά σ ε ώ ς τ η ς τ α ύ τ η ς ά ν α κ ρ ί ν α σ α μ ε τ έ π ι σ τ α
σ ί α ς κ α ι έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς Π α τ ρ ι κ ο υ τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς π ρ ο ς Υ μ α ς
π ρ ο ε ι ρ η μ έ ν η ς ά π ο λ ο γ ί α ς ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν τ η ς ό π ο ί α ς έ π α ν υ π ο β ά λ λ ο μ ε ν Tfj π α ρ ο ύ
σ η έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ η ν έ ν aUTfj ά ν ά π τ υ ξ ι ν τ ο υ δ ι α π ρ α γ μ α τ ε υ ο μ έ ν ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς
τ η ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς λ ί α ν έ π π υ χ η κ α ι έ μ π ε ρ ι σ τ α τ ω μ έ ν η ν κ α ι έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ ν
Π α τ ρ ι κ η ν ε υ α ρ έ σ κ ε ι α ν τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ σ υ γ χ α ί ρ ο υ σ α κ α ι έ π ε υ λ ο γ ο υ σ α δ ι α τ η ν
Κ α ν ο ν ι κ η ν ά κ ρ ί β ε ι α ν η ν π ε ρ μ ο λ ο γ ε ί δ η τ η ρ ω μ ε ν β ά σ ε ι τ ω ν ύ φ ή μ ω ν κ α ι
μ ε τ α π ά σ η ς λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς έ ν Tfj έ ν λ ό γ ψ ά π ο λ ο γ ί ς ι ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν ά π α ρ α π ή
τ ω ν π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς β λ έ π ε έ ν σ ε λ ί δ ι 9 έ ω ς 13).
Ε ν τ α υ Θ α α ξ ι ο ν π ρ σ σ ο χ η ς τ υ γ χ ά ν ε ι δ η ή έ ν λ ό γ ψ Ι ε ρ α Σ ύ ν ο δ ο ς ο ϋ τ ω
δ ι α τ υ π ώ ν ο υ σ α τ η ν έ τ υ μ η γ ο ρ ί α ν α υ τ η ς δ η λ ο ί σ α φ ω ς δ η έ κ τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ γ
γ ρ ά φ ω ν ά π ο λ ο γ η η κ ω ν ή ι μ ω ν δ η λ ώ σ ε ω ν α υ υ χ ι μ ό ν ο ν ο υ δ ε ν δ ι έ κ Ρ ι
ν ε κ α θ ή μ ω ν έ π ί μ ε μ π τ ο ν σ η μ ε ί ο ν η π ε ρ ί π τ ω σ ι ν σ α θ ρ ο υ κ α ι ά μ α ρ
τ ω λ ο υ κ η Ρ ύ γ μ α τ ο ς π Ρ ο π α γ ά ν δ α ς κ α ι π Ρ ο σ η λ u Τ ι
σ 11 ο υ η δ ι ά δ ο σ ι ν ι δ ί ω ν Τ ι μ ω ν ι δ ε ο λ ο γ ι ω ν κ α 1 Μ α
-61­
κ Ρ α κ 1 σ τ 1 κ ω ν δ ο ξ α σ 1 ω ν ώ ς τ ό σ ο ν ά ν υ π ο σ τ ά σ ω ς κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε θ α
ά λ λ α β έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ η ν λ ύ π η ν κ α ι τ η ν ά π ο ρ ί α ν α ύ τ η ς π ω ς ή κ α ν ο ν ι κ η α ϋ τ η ά
κ ρ ί β ε ω έ σ κ α ν δ ά λ ω ε τ ι ν α ς τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν μ έ χ ρ ι τ ο υ σ η μ ε ί ο υ ω σ τ ε ο υ τ ω ν α
δ ω κ ό ψ ω σ ι α ν ε υ τ η ς έ γ κ ρ ί σ ε ω ς τ η ς Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η ς Ε κ κ λ α ύ τ ω ν Α ρ χ η ς ά λ
λ α μ α λ λ ο ν Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι κ ψ Δ ι κ α ί ψ τ η ν έ κ κ λ η ω α σ τ ι κ η ν έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε θ ή
μ ω ν γ Σ υ ν ε π ε ί ς ι τ η ς έ κ κ λ η σ ι α σ η κ ω ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ς κ α ι π α ρ α ν ό μ ο υ τ α ύ τ η ς
π ρ ά ξ ε ω ς τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν ά π η ύ θ υ ν ε ν α ύ τ ο ϊ ς ά ξ 1 Ο Χ ρ έ ψ π Ο 1­
μ α ν τ ο Ρ 1 Κ fi π ρ ο ν ο ί ς ι τ α δ έ ο ν τ α π ρ ο ς δ 1 α φ ώ τ 1 σ 1 ν α ύ τ ω ν
κ α ι δ π ω ς ύ Π Ο δ ε 1 χ θ fi» π ρ ο ς α ύ τ ο υ ς τ Ο α τ ο π ο ν κ α ι ά ν τ 1­
κ α ν G ν 1 κ Ο ν τ η ς δ ι α κ ο π η ς τ η ς έ κ κ λ η Ο α σ τ ι κ η ς έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς ... μ ε Θ ή μ ω ν
Λ υ π η ρ ο ν σ μ ω ς τ υ γ χ ά ν ε ι τ ο κ α τ α π λ η κ κ ο ν γ ε γ ο ν ό ς δ η τ ό σ ο ν ή Σ υ ν ο δ ι κ η
α ϋ τ η ά π ό φ α σ ι ς σ σ ο ν κ α ι ή έ ν α ύ τ η ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η δ ι α φ ω τ ι σ τ ι κ η έ γ κ ύ κ λ ι ο ς δ ι α
τ ω ν π ρ ο β α λ λ ο μ έ ν ω ν έ π ι χ ε φ η μ ά τ ω ν κ α ι Π α τ ρ ι κ ω ν π α ρ α ι ν έ σ ε ω ν δ ε ν κ α τ έ σ τ η
δ υ ν α τ ο ν ν α μ ε τ α π ε ί σ ο υ ν τ ο υ ς ά μ ε τ α κ ι ν ή τ ω ς έ μ μ έ ν ο ν τ α ς ε ί ς τ α ς ί δ ί α ς α ύ τ ω ν
γ ν ώ μ α ς τ ο υ τ ο σ υ ν ά γ ε τ ω έ κ τ ο υ δ η Α ν τ ι τ η ς ό φ ε ι λ ο μ έ ν η ς έ ν τ α υ θ α ό λ ο π ρ ο
θ ύ μ ο υ κ α ι κ α λ ο π ρ ο ω ρ έ τ ο υ ύ π α κ ο η ς π ε ι θ α ρ χ ί α ς κ α ι σ υ μ μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς π ρ ο ς τ α ς
σ υ σ τ ά σ ε ι ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς ,Α ρ χ η ς ό π α ρ α λ ή π τ η ς τ η ς έ ν λ ό γ φ
έ γ κ υ κ λ ί ο υ ε Ι ς κ α ι ο υ τ ο ς έ κ τ ω ν έ ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι έ γ κ α τ α β ι ο ύ ν τ ω ν δ λ ω ς ή θ ε
λ η μ έ ν ω ς ε κ ρ ι ν ε σ κ ό η ψ ο ν τ η ν μ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν κ α Ι Κ Ο 1 ν 0­
π ο ί η σ 1 ν α ύ τ η ς π ρ ο ς τ ψ σ κ ο π ψ ά π ο τ ρ ο π η ς τ ο υ δ ι α φ ω τ ι σ μ ο υ κ α ι ά π ο
σ α ν δ α λ ω μ υ τ ω ν σ υ ν ε δ ή σ ε ω ν τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν - Μ ο ν α χ ω ν ο ϊ τ ι ν ε ς σ η μ ε ι ω
τ έ ο ν ε χ ο υ ν π λ ή Ρ η α γ ν ο 1 α ν τ ο υ π ε Ρ 1 ε χ ο μ έ ν ο υ α ύ
τ η ς μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν
Π ρ ο ς τ ο ύ τ ω ς κ α ι ϊ ν α σ π ω ς έ π ι τ ψ τ έ λ ε ι έ π 1 τ ε υ χ θ fi ά ν ά κ λ η
σ 1 ς τ η ς π ρ ώ τ η ς Σ υ ν ο δ ι κ η ς Δ ι α γ ν ώ μ η ς δ ι α δ ε υ τ έ ρ α ς τ ω α ύ τ η ς ά π ε τ ο λ μ ή θ η ή
κ α τ α σ κ ε υ α σ θ ε ϊ σ α ι ά π ά ν τ η σ ι ς τ ο υ Ι Σ τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν π ε π ο ι κ ι λ μ έ ν η μ ε δ σ α ς
έ σ φ α λ μ έ ν α ς κ α ι ά ν α λ η θ ε ϊ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ljTo δ υ ν α τ ο ν ν α π ρ ο σ δ ώ σ ο υ ν κ α θ
ή μ ω ν ά ν τ ί θ ε τ ο ν έ ν τ ύ π ω σ ι ν έ κ ε ί ν η ς η ν ή έ ν λ ό γ φ Ί ε ρ α Σ ύ ν ο δ ο ς ά ρ χ ι κ ω ς ά π ε
,
κ ο μ ι σ ε ν
Ή π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ς α ϋ τ η ά π ά ν τ η σ ι ς δ έ ο ν έ π ί σ η ς ν α σ η μ ε ι ω θ η δ η έ τ η ρ ή θ η
έ ξ ά ρ χ η ς κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ν α τ η ρ η τ ω ε ί σ έ τ ι ά π ό ρ ρ η τ ο ς κ α ι μ υ σ η κ ή ά ρ ν η
θ έ ν τ ο ς τ ο υ σ υ ν τ ά κ τ ο υ α ύ τ η ς ν α γ ν ω σ τ ο π Ο 1 ή σ Ώ ε ί ς ή μ α ς
τ α ύ i η ν ϊ ν α μ η γ ν ψ σ θ η ο ϋ τ ω ε ί ς τ ο υ ς ά γ α θ η ν π ρ ο α ί ρ ε σ ι ν ε χ ο ν τ α ς Π α τ έ
ρ α ς τ ό σ ο ν ό έ π ι δ ι ω κ ό μ ε ν ο ς δ ι α ύ τ η ς σ κ ο π ό ς ο σ ο ν κ α ι τ ο ά ν α λ η θ έ ς ϊ ν α μ η ε ϊ
π ω κ α κ ό β ο υ λ ο ν κ α ι σ υ κ ο φ α ν η κ ό ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν α ύ τ η ς τ ο ά π ο τ ε λ ο υ ν τ α ς
π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ α ϊ τ ι ν ε ς κ α τ α μ α ρ τ υ ρ ί α ν λ ί α ν ά ξ ι ο π ί σ τ ο υ Μ ο
ν α χ ο υ ά ν α γ ν ώ σ α ν τ ο ς ύ π ο τ ρ α γ ι κ α ς σ υ ν θ ή κ α ς τ η ν ά π ά ν τ η σ ι ν τ α ύ τ η ν μ ε τ α
ξ ι τ ω ν α λ λ ω ν ά ν α φ έ ρ ο υ ν α Ό τ ι δ η θ ε ν κ η ρ ύ τ τ ο μ ε ν σ τ ε ν τ ο ρ ε ί ς ι τ η
φ ω ν η ... ά ν ε υ λ α β η π ο λ π ε ί α ν κ α ι δ ι δ α σ κ α λ ί α ν η τ ο ι Ο Τ Ι δ υ ν ά μ ε θ α ν α κ α τ α λ ύ ω
μ ε ν ... α κ ο υ σ ο ν α κ ο υ σ ο ν ψ η τ Ο γ ά ϊ δ α Ρ 0»!!1 κ λ π κ α ι β δ τ ι δ η θ ε ν
ό ά ε ί μ ν η σ τ ο ς ή μ ω ν Γ έ ρ ο ν τ α ς τ δ ι α ν ο η τ ι κ ω ς ά ν ι σ ό ρ ρ ο π ο ς τ τ ο υ Μ α τ
θ α ί ο υ κ α ι δ ε ν ε Ι χ ε σ χ έ σ ι ν μ ε τ ο ν Σ ύ ν δ ε σ μ ο ν Ε π ί σ η ς δ τ ι δ η θ ε ν ή
ι φ ο ρ ρ η θ ε ϊ σ α <Ι Σ ύ ν ο δ ο ς δ ι κ ω ώ σ α σ α ή μ α ς κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι ν α κ α τ η Υ ο ρ η θ δ τ ι έ μ
-62­
φ ο ρ ε ί Τ ύ π ο Μ α κ ρ α κ ι σ η κ ω ν φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν κ λ π ώ ς κ α ι π λ ε ί σ τ α δ σ α ijTo δ υ
ν α τ ο ν ν α έ κ μ α ι ε ύ σ ο υ ν ε ι ς τ ο μ ε τ α έ σ ε ω ν κ α ι κ α τ α π α ρ α γ γ ε λ ί α ν τ ε λ ι κ ω ς έ κ
δ ο θ ε ν ύ π ά ρ ι θ 2439 22-8-1946 Σ υ ν ο δ ι κ ο ν ε γ γ ρ α φ ο ν έ π κ α τ α φ α ν ε ί β ε β α ί ω ς
μ ε ι ώ σ ε ι τ ο υ Σ υ ν ο δ ι κ ο υ κ ύ ρ ο υ ς κ α ι Α ρ χ ι ε ρ α η κ ο ί ί γ ο ή τ ρ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν
Γ Ο Χ χ ω ρ ι ς κ α ν ν α ν α κ ρ ι θ ω μ ε ν ή μ ε ί ς π ε ρ ι τ ο υ ύ π ο σ τ α τ ο υ η Ο χ ι τ ω ν κ α θ ή
μ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ω ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ
Τ ο ύ τ ω ν ο ϋ τ ω ς γ ε ν ο μ έ ν ω ν ε τ ι μ δ λ λ ο ν ε γ κ υ ρ ο ς κ α ν ο ν ι κ ή ι σ χ υ ρ α κ α ι έ κ
τ ε λ ε σ τ ή θ ε ω ρ ε ί τ α ι α ι ύ π ά ρ χ ε ι ή α ν ε π η ρ έ α σ τ ο ς ύ π ά ρ ι θ 2397 π ρ ώ τ η Σ υ ν ο δ ι
Κ Ι Δ ι α γ ν ώ μ η η η ς ο ύ δ ό λ ω ς σ η μ α ί ν ε ι δ η α ν α κ α λ ε ί τ α ι δ ι α τ η ς δ ε υ τ έ ρ α ς τ ο ι α ύ
τ η ς Ο τ ε α κ ο υ σ ί ω ς έ π ι β ε β α ύ σ η ς τ ό έ ξ α φ έ σ ε ι κ α κ η ς χ ρ ή σ ε ω ς ε γ κ υ ρ ο ν τ ο υ
π λ ή ρ ο υ ς κ α ν ο ν ι κ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τ η ς π ρ ώ τ η ς δ ι α τ η ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ω ς δ η λ ω
κ η ς φ ρ ά σ ε ω ς Α ν Ο σ ι ώ τ α τ ε ή Ί ε ρ α Σ ύ ν ο δ ο ς π ρ ο ή χ θ η ε ι ς τ η ν α π ό φ α
σ ι ν ν α auyxaPn τ η ν σ η ν Ο σ ι ό τ η τ α ε ι ς τ ο ζ ή τ η μ α τ η ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο υ τ ο
ό φ ε ί λ ε τ α ι ε ι ς τ η ν έ ν τ ύ π ω σ ι ν η ν α π ε κ ό μ ι σ ε ν α ϋ τ η έ κ τ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς α ύ τ η ς
κ α ι έ ξ δ σ ω ν β ε β α ί ω ς ό μ ο λ ο γ ο υ μ ε ν κ α δ η λ ο υ μ ε ν κ α ι λ ί α ν έ μ π ε ρ ι σ τ α τ ω μ έ
ν ω ς α ν α π τ ύ σ σ ο μ ε ν έ ν Tn σ υ ν υ π ο β α λ λ ο μ έ ν η ά π ο λ ο γ η τ ι κ Ώ ή μ ω ν π ρ α γ μ α τ ε ί ς ι
δ η π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ι ζ η λ ω τ ο υ έ γ κ ρ ί τ ο υ π ι σ τ ο υ κ α ι ε ύ σ ε β ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο υ κ λ π
Τ ο δ ε α π ε υ κ τ ώ ο ν ύ π ό λ ο ι π ο ν τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ α ύ τ η ς ώ ς π χ τ α δ η θ ε ν π ε
ρ ι α ν α τ ρ ο π η ς κ ω α θ ε τ ή σ ε ω ς τ ω ν θ ε ί ω ν κ α ι Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ ω Σ ε π τ ω ν Π α
ρ α δ ό σ ε ω ν ...», δ π ε ρ έ π ι τ ο π λ ε ί σ τ ο ν έ λ έ γ χ ε τ α ι κ α ν ο ν ι κ ω ς ά ν α κ ρ ι β ε ς κ α ι α β ά
σ ι μ ο ν τ ο υ τ ο λ έ γ ο ρ ε ν α ν ή κ ε ι έ ξ ό λ ο κ λ ή ρ ο υ κ α ι ά φ ρ ε ι ς τ ο υ ς κ α τ α
σ κ ε υ α σ τ α ς κ α ι π α ρ α γ γ ε λ δ ό τ α ς τ ω ν π ε ρ ι ω ν α ν ω τ έ ρ ω α ν ε φ έ ρ α μ ε ν π λ η ρ ο
φ ο ρ ι ω ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ έ κ τ ω ν ό π ο ί ω ν τ ο υ τ ο κ α ι π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι
Σ ε β α σ τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς
Ή ν α γ κ ά σ θ η ν ν α μ α κ ρ ύ ν ω δ ι α τ ω ν έ ν τ Ώ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η σ ε λ ί δ ι α ν α φ ε ρ ο μ έ
ν ω ν λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι ω ν ή π ρ ο ς Υ μ δ ς έ ν η μ έ ρ ω σ ι ς τ ω ν ό π ο ί ω ν κ ρ ί ν ε τ α ι ω δ ε α ν α γ
κ α ί α έ κ τ ο υ λ ό γ ο υ δ η ή Ύ μ ε τ έ ρ α Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ό τ η ς ι α γ ν ο ο υ σ α β ε β α ί ω ς τ ά ς
ά δ ι α ν ο ή τ ο υ ς δ ι α π ά ν τ α ε ύ σ υ ν ε ί δ η τ ο ν Χ ρ ι σ η α ν ό ν σ υ ν θ ή κ α ς ύ φ ί ς έ ξ ε δ ό θ η
τ ο π ε ρ ι ο υ ό λ ό γ ο ς κ α τ έ π ή ρ ε ι α ν ε γ γ ρ α φ ο ν κ α λ ο π ι σ τ ί ς ι ώ θ ο υ μ έ
ν η έ π ε σ ύ ν α ψ ε τ ο ϋ τ ο έ ν τ φ ύ π ά ρ ι θ 614 17 - 9 έ ε έ γ γ ρ ά φ φ α ύ τ η ς ύ π ο
λ α β ο υ σ α δ η ο ϋ τ ω η τ ο δ υ ν α τ ό ν έ ξ α ύ τ ο υ κ α ι μ ό ν ο υ ν α ε ύ σ τ α θ ή σ η κ α ι θ ε
μ ε λ ι ω θ n» α ρ θ ρ ο ν 7 π α ρ 3 Ν Δ τ ο ς ή έ ν α ύ τ φ δ ι α τ υ π ω θ ε ί σ α κ α θ ή
- ,
μ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι α
Δ ι α τ ω ν έ ν τ π α ρ ο ύ σ η ό θ ε ν π ρ ο σ κ ο μ ι ζ ο μ έ ν ω ν Υ ρ ί ν κ α ν ο ν ι κ ω ν σ α φ ω ν
κ ω σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν α π ο λ ο γ η τ ι κ ω ν ή μ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν κ α ι π ρ α γ μ α τ ι κ ω ν π ε ρ ι ο τ α
κ ω ν έ ν ο Ι ς κ α ι τ ο ώ σ α ύ τ ω ς έ π ι ν α ό μ ε ν ο ν έ ν φ ω τ ο τ υ π ί ς ι Σ υ ν ο δ ι κ ο ν ε γ
γ ρ α φ ο ν τ η ς ύ π ε ρ ο ρ ί ο υ Ρ ω σ σ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι ω ν κ α τ α δ ε ί κ ν υ τ α ι τ ο α ν α λ η
θ ε ς κ α ι α ν υ π ό σ τ α τ ο ν τ ω ν κ α θ ή μ ω ν κ α τ α γ γ ε λ λ ο μ έ ν ω ν ε ύ ε λ π ι σ τ ο υ μ ε ν δ η θ έ
λ ε τ ε μ ο ρ φ ώ σ ε ι π λ ή ρ η κ α ι ό ρ θ η ν γ ν ώ μ η ν κ ω α ν ε π η ρ έ α σ τ ο ν κ ρ ί σ ι ν έ π τ ο υ
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ θ έ μ α τ ο ς σ ύ μ φ ω ν ο ν ο υ σ α ν τ ό σ ο ν μ ε ν τ α ί ς Κ α ν ο ν ι κ ώ ς Δ ι α τ ά ξ ε σ ι
τ Π α τ ε ρ ι κ Ώ Δ ι δ α σ κ α λ ί κ ω τ α ί ς ί σ χ υ ο ύ σ α ι ς ά π ο φ ά σ ε σ ι τ η ς Μ ε γ ά λ η ς τ ο υ Χ ρ ι
σ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς ι Έ ν σ χ ε τ ι κ ο ν α π ό σ π α σ μ α σ υ ν υ π ο β ά λ λ ω δ σ ο ν κ α ι τ η ά π ο ε
t .
-63­
τ ί α ς Υ μ ε τ έ ρ ς ι Μ ο ν α σ τ η Ρ Ι κ ά π ο φ ά σ ε ι tft λ η φ θ ε ί σ η tft rePOvnKft Γ ν ώ μ η τ ω ν
π ρ ο κ α τ ό χ ω ν Σ ε β α σ τ ω ν Υ μ ω ν Σ υ ν α δ έ λ φ ω ν έ ν π λ ή ρ ε ι σ υ ν έ σ ε ι κ α ι ε ύ θ υ Ρ
σ ί ς ι δ ι ε υ θ ε τ η σ ά ν τ ω ν τ ό δ λ ω ς μ α τ α ί ω ς έ π α ν α κ ι ν η θ έ ν έ ν π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ψ ζ ή τ η μ α ύ π ο ψ ι ν α σ φ α λ ω ς λ α β ό ν τ ω ν τ α ς ρ η τ α ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ α ρ
θ ρ ο υ 7 π α ρ ά γ ρ 3 τ ο υ Ν ο μ Δ τ ο ς τ η ς 10-7-1926, κ α θ δ ο ύ δ ε μ ί α π ο ι ν η έ π ι
β ι λ λ ε τ α ι α ν ε υ Ν ό μ ο υ η Ι ε Ρ ο υ κ α ν ό ν ο ς θ ε μ ε λ ι ο υ ν τ ο ς α ύ
ι
τ η ν ...».
Ο ϋ τ ω θ έ λ ε ι avaKOnft ό σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν ο ς μ ω μ ο ς δ τ ι ή Α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ά ν τ ί λ η
ψ ι ς κ α ι ν ο ο τ ρ ο π ί α τ ί θ ε τ α ι ά ν τ ι μ έ τ ω π ο ς κ α ι μ ά χ ε τ α ι ο ύ χ ι μ ό ν ο ν κ α τ α τ ω ν α π ο
δ ε χ ο μ έ ν ω ν κ α ι έ φ α ρ μ ο ζ ό ν τ ω ν τ α ς π ε ρ ι Σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ α
ν ο ν ι κ α ς ά π ό ψ ε ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ ω ν Α γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν ά λ λ α α κ α τ α ύ
τ η ς τ α ύ τ η ς τ η ς ύ π ο σ τ ά σ ε ω ς τ η ς έ κ π λ η ρ ώ σ ε ω ς τ ο υ σ κ ο π ο υ τ η ς έ τ ε λ έ σ ε ω ς
τ ο υ Α γ ι ω τ ά τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς
Μ ε τ η ν ι δ ι α ι τ έ ρ α ν υ ί ϊ κ η ν π α ρ ά κ λ η σ ι ν ό π ω ς δ ι α τ ε θ η τ ε κ α ι ά π α λ ε ί ψ η τ ε
κ α θ δ ν π ρ ο σ ή ψ α τ έ μ ο ι τ ρ ό π ο ν τ ο υ ς έ ν α ν τ ί ο ν μ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ ς κ α ι π ά ν υ α σ τ α
θ ε ϊ ς έ λ ε γ χ θ έ ν τ α ς κ α τ η γ ο ρ η τ ι κ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ ς π ρ ο ς α π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ν
τ η ς β α θ ύ τ α τ α π ρ ο σ β λ η θ ε ί σ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ώ ς μ ο υ κ α ι έ π α ν α σ ύ ν δ ε σ ι ν
τ η ς μ ε θ Υ μ ω ν α γ ά π η ς α φ ο σ ι ώ σ ε ω ς κ α ι ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς α π ε ρ α π ε ρ ι ο ρ ί σ τ ω ς
έ π ι θ υ μ ω ν α δ ι α τ η ρ ω δ ι α τ ο π ρ ό ς μ ε α ε ί π ο τ ε έ δ ε ι χ θ ε ν α μ έ ρ ι σ τ ο ν έ ν δ ι α φ έ
ρ ο ν Υ μ ω ν μ ε τ η ν δ ή λ ω σ 1 ν δ ε δ π ω ς ή π α ρ ο υ σ α μ ο υ λ ο γ ι σ θ Ώ κ α ι
π Ρ ο φ ο Ρ 1 Κ η α π ο λ ο γ ί α μ ο υ ε ι ς π ε ρ ί π τ ω σ ι ν κ α θ η ν τ υ χ ό ν θ έ λ ω
κ λ η θ π ρ ο ς τ ο υ τ ο έ π ι τ η ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν η ς ύ π ο θ έ σ ε ω ς δ ι α τ ε λ ω
Λ ί α ν β α θ υ σ ε β ά σ τ ω ς μ ε τ α γ ά π η ς κ α ι α φ ο σ ι ώ σ ε ω ς
<Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς Ά γ ι ο β α σ ι λ ε ι ά τ η ς
μ ε τ α τ η ς Σ υ ν ο δ ε ί α ς μ ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ Μ ο ν α χ ο υ
Ε Π Ι Σ Υ Ν Α Π Τ Ο Μ Ε Ν Α
1) Α ν τ ί γ ρ α φ ο ν ή μ ε τ έ ρ α ς ά π ο λ ο γ η τ ι κ η ς π ρ α γ μ α τ ε ί α ς π ρ ο ς ε ρ α ν Μ ο ν η ν
Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς α π ο 26-6-1944.
2) Α π ό σ π α σ μ α ά π ο φ ά σ ε ω ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν α Ν ε ο φ ύ τ ο υ Ζ κ α ι
β Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Ε (1800 κ α ι 1819).
3) Φ ω τ ο τ υ π ί α Σ υ ν ο δ ι κ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς Γ Ο Χ ύ π ά ρ ι θ 2397 ά π ο 1­
7-1946.
4) Φ ω τ ο τ υ π ί α Σ υ ν ο δ ι κ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ Ύ π ε ρ ο ρ ί ο υ Ρ ω σ σ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς α π ο
28-5-1969.
5) θ ε ο λ ο γ ι κ η Γ ν ω μ ά τ ε υ σ ι ς Κ α θ η γ η τ ο υ Π α ν ε π Ά θ η ν ω ν κ Σ Α γ ο υ ρ ί δ ο υ ύ
π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 17-10-1969 κ α ι
6) Γ ν ω μ ά τ ε υ σ ι ς θ ε ο λ ο γ ι κ η ς Σ χ ο λ η ς Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ύ π ο ή μ ε
ρ ο μ η ν ί α ν 12-11-1969.
Ή έ π ο μ έ ν η τ ρ ί τ η κ α ι τ ε λ ε υ τ α ί α έ σ τ ο λ η τ ο ν Γ έ ρ ο ν τ ο ς Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ έ
-64­
ρ ε υ ν ω σ α δ ε ο ν τ ο λ ο γ ι κ ω ς κ α ι ο ύ χ ι σ τ ο ρ ι κ ο κ α ν ο ν ι κ ω ς τ ο θ έ μ α σ υ μ π λ η ρ ο ί έ ν τ ο ύ
Τ τ α ς έ τ έ ρ α ς δ ύ ο σ ύ ν τ ρ ε ι ς ο ϋ τ ω γ ε ν ό μ ε ν α ι έ ν α ρ γ ε σ τ ά τ η κ α ι ά ν ά γ λ υ φ ο ς ά π ό
δ ε ι ξ ι ς τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ο ρ ε ί α ς τ ω ν
Έ ν τ η Ί ε ρ ξ ί Σ κ ή τ η τ η ς θ ε ο π ρ ο μ ή τ ο ρ ο ς Α γ ί α ς Ά ν ν η ς τ η 6-11-1969
Τ ο ί ς
Α γ ί ο ι ς κ α ι π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ω τ δ τ ο ι ς Έ π η ρ ό π ο ι ς τ η ς Ι ε ρ α ς κ α ι Σ ε β α
σ μ ί α ς Ν Ι ο ν η ς τ η ς Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ Α γ ί ο υ Ά θ α ν α σ ί ο υ
Ε Ν Τ Α Υ θ Α
"Α γ ι ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς μ ε τ α υ Ι ϊ κ ο υ σ ε β α σ μ ο υ λ α μ β ά ν ο μ ε ν η Ι ν η μ η ν ν α ά ν α φ έ
ρ ω μ ε ν Υ ρ ί ν τ α κ ά τ ω θ ι
Μ ε τ α β α θ υ τ ά τ η ς θ λ ί ψ ε ω ς ά ν ε γ ν ώ σ α μ ε ν τ ο Υ μ έ τ ε ρ ο ν έ γ κ υ κ λ ι ω δ ε ς γ ρ ά μ
μ α π ρ ο ς τ α ά π α ν τ α χ ο υ π α ρ α ρ τ ή μ α τ α Ύ μ ω ν ε ν θ α λ ε υ κ ω ς κ α ι έ λ ε υ θ έ ρ ω ς κ α ι
η ρ ο κ α λ ύ π τ ω ς κ α λ ο ύ μ ε θ α α Ι ρ ε η κ ο ί Μ α κ ρ α κ ι σ τ α ί ώ ς έ ν ε ρ γ ο υ ν τ ε ς η ρ ο σ η
λ υ τ ι σ μ ο ν δ ι α μ έ σ ο υ σ α θ ρ ω ν κ α ι β λ α σ φ ή μ ω ν κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν
Έ π ε ι δ η ά ν ε Υ ν ώ σ α μ ε ν τ α ς ά π ο σ τ α λ ε ί σ α ς Υ μ ί ν ά π ο λ ο γ ί α ς τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς
<Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ Μ α ξ ί μ ο υ κ α ι Γ έ ρ ο ν τ ο ς Δ ι α κ ο - Ά κ α κ ί ο υ δ ε ν έ π ι θ υ μ ο υ μ ε ν ν α
σ α ς κ α τ α π ο ν ή σ ω μ ε ν μ ε τ α ύ τ ο λ ο γ ί α ς ά π λ ω ς δ η λ ο υ μ ε ν δ τ ι σ υ μ φ ω ν ο υ μ ε ν α π ο
λ ύ τ ω ς π ρ ο ς τ η ν Ι σ τ ο ρ ι κ η ν κ α ι Κ α ν ο ν ι κ η ν ά ν ά π τ υ ξ ι ν τ ο υ θ έ μ α τ ο ς η ν π ο ι ο υ ν
τ ω ε ι ς τ α ς ά ν α φ ο ρ ά ς τ ω ν Ο Ι ά ν ω τ έ ρ ω μ ό ν ο ν ε ι δ ι κ ο ύ ς τ ι ν α ς σ ο β α ρ ω τ ά τ ο υ ς κ ι ν
δ ύ ν ο υ ς Θ ά ν α φ έ ρ ω μ ε ν ο ϊ τ ι ν ε ς π ρ ο κ α λ ο υ ν τ ω κ α ι ά ν α φ ύ ο ν τ α ι δ ι α π α σ α ν π ε ρ ί
π τ ω σ ι ν ά θ ε τ ή σ ε ω ς τ ω ν Κ α ν ο ν ι κ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ή μ ω ν έ π ι τ ο υ
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ θ έ μ α τ ο ς
τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς θ α τ ο υ ς π α ρ ο υ σ ι ά σ ω μ ε ν δ σ ο ν ε ν ε σ τ ι π ε ρ ι λ η π τ ι κ ώ
τ ε ρ ο ν δ ι ό τ ι ή π λ ή ρ η ς ά ν ά π τ υ ξ ί ς τ ω ν θ α ά π ή τ ε ι τ η ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν ό λ ο κ λ ή ρ ο υ
ι
π ρ α γ μ α τ ε ι α ς
α Ι Κ α τ ά ρ χ η ν τ ο τ ρ ι ή μ ε ρ ο ν κ α τ α ρ γ ε ί τ η ν η μ η τ ι κ η ν κ α ι ν ε ν ο μ ο θ ε τ η μ έ
ν η ν θ έ σ ι ν τ η ς Κ υ ρ ι α κ η ς έ ν τ η έ ο ρ τ ο λ ο γ ι κ η τ ά ξ ε ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί
μ ί α ν Μ ω σ α ϊ κ ό τ η τ α ά ν τ ι ν ο μ ο θ ε τ ο υ σ α ν ε ι ς τ α ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν έ ν τ ο λ ά ς
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ η ν ψ ε υ δ α ί σ θ η σ ι ν τ η ς ά ξ ι ό τ η τ ο ς τ ω ν ε ρ γ ω ν δ ι α τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν
ε Ι ς τ η ν θ Κ ο ι ν ω ν ί α ν η τ ι ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α θ α π ο τ ε λ η π ά ν τ ο τ ε τ ο κ α τ έ ξ ο χ η ν
Δ ω ρ ο ν τ ο υ θ ε ο υ π ρ ο ς τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν σ υ ν ε χ ώ ς έ μ π ο δ ί ζ ε ι τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ
ω ν ε Ι ς τ ο θ ε ί ο ν Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν δ ι α τ α ς π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ α ς τ ω ν Δ ε σ π ο τ ι κ ω ν κ α ι λ ο ι π ω ν
< ι C ά Ι
α Υ ι ω ν ε ο ρ τ ς
β Ι Π ρ ο κ α λ ε ί τ ο ν ε ύ ν ο υ χ ι σ μ ο ν τ η ς π ν ε υ μ α η κ η ς τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α ς δ ι α τ ο υ
θ ε ι ο τ ά τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ δ π ε ρ α π ο τ ε λ ε ί τ ο α κ α ι τ ο ω τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς ζ ω η ς π
Ρ ρ ι ζ ο μ έ ν η ς ε ι ς τ ο α π α ξ τ η ς έ β δ ο μ ά δ ο ς ό σ ο ν δ ή π ο τ ε κ α ι α ν τ υ γ χ ά ν η τ ι ς
κ ε κ α θ α ρ μ έ ν ο ς κ α ι π ρ ο η τ ο ι μ α σ μ έ ν ο ς τ ο κ α τ α ν Θ ρ ω π ο ν δ ι ό τ ι ά π λ ο ύ σ τ α τ α ά
δ υ ν α τ ο υ Ύ ν α χ ω ρ έ σ ο υ ν δ ύ ο τ ρ ι ή μ ε ρ α έ ν τ ο ς μ ι α ς έ β δ ο μ ά δ ο ς
γ Έ π π ρ έ π ε ι δ ι α τ η ς κ α κ η ς έ π ι κ ρ α τ ή σ ε ώ ς τ ο υ ώ ς τ ρ ό π ο υ π λ έ ο ν κ α θ ω
ρ ι σ μ έ ν ο υ κ α ι έ κ τ ω ν π ρ ο τ έ ρ ω ν η Ί ν ε ϊ σ δ υ σ ι ν ε Ι ς τ η ν έ σ ω τ ε ρ ι κ η ν ζ ω η ν Ι ε ρ ω ν
Ν Ι ν ω ν κ α ι σ υ ν ο δ ε ι ώ ν α ϊ τ ι ν ε ς ά δ υ ν α τ ο υ ν κ α ί τ ο ι έ π ι θ υ μ ο υ ν ν α π ρ ο σ έ λ θ ο υ ν έ ν
-65­
KUPlOKfj 11 έ ο Ρ τ Ώ έ ν τ ψ Μ υ σ τ η ρ ί φ λ ό γ φ τ ο υ σ κ α ν δ ά λ ο υ τ ω ν ά λ λ έ ω ς
π ι σ τ ε υ ό ν τ ω ν
τ α έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ω ν ά κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ω ν τ ο τ ρ ι ή μ ε ρ ο ν δ τ ι δ η θ ε ν θ α π ρ ο κ α
λ έ σ η σ κ ά ν δ α λ ο ν ε ί ς τ ο υ ς π λ λ υ ς ή κ α τ ά ρ γ η σ ί ς τ ο υ κ α ι Ι ς τ ο δ ι α κ ρ α τ ή σ ω
μ ε ν δ ι α τ η ν ε ί ρ ή ν η ν τ ο υ Τ ό π ο υ ο ύ δ έ μ ι α ς fxoVTal β α ρ υ τ η τ ο ς Δ ι α τ ί Ο Ι Τ Ο Ι
ο υ τ ο ι δ ε ν ύ π ο λ ο γ ί ζ ο υ ν τ ο ν σ υ ν ε χ η σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο ν τ ο υ λ ο ι π ο υ π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς
Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς π α ρ α λ ε ί π ο μ ε ν τ ο υ ς λ π ο υ ς έ τ ε ρ ο δ ό ξ ο υ ς έ κ ρ π ά ς
τ ο ό π ο ί ο ν έ π ι σ κ ε π τ ό μ ε ν ο ν τ ο ν α γ ι ο ν ή μ ω ν τ ό π ο ν ά ν α χ ω ρ ε ί μ ε τ α ς χ ε φ ί σ τ α ς
τ ω ν έ ν τ υ π ώ σ ε ω ν π ι σ Τ Ο Π ο υ ν δ τ ι τ ι μ α τ α τ ο Ι ο υ δ α ϊ κ ο ν Σ ά β β α τ ο ν ύ π ε τ η ν
Κ υ ρ ι α κ ή ν τ η ν ή μ έ ρ α ν τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ ε δ τ ι μ έ ρ ο ς τ ο ύ τ ο υ π ρ ο σ έ ρ
χ ε τ α ι μ ε τ η ν έ π ι θ υ μ ί α ν τ ο υ μ ο ν ά σ α '
Τ ί θ α ε Ι π ο υ ν ί δ ι α π έ ρ ω ς Ο Ι έ χ θ ρ ο ι τ ο υ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς δ τ α ν τ ι τ λ ο φ ο ρ ο ύ μ ε
ν ο ν ώ ς Φ ά ρ ο ς τ η ς Ό ρ θ δ ξ ί α ς κ α ι ή μ ε ί ς ά κ ρ ι β ε ί ς τ η ρ η τ α ι τ ω ν Ι ε ρ ω ν Π α
ρ α δ ό σ ε ω ν - α ϊ ν ε ς ο ύ δ ό λ ω ς σ υ ν η γ ο ρ ο υ ν ύ π ε ρ τ ο υ τ ρ ι η μ έ ρ ο υ ά λ ά γ ν ο ο υ ν
π α ν τ ε λ ω ς τ ο υ τ ο - δ ε ν δ υ ν ά μ ε θ α ν α δ ι α κ ρ ί ν ω μ ε ν τ α ς ά λ η θ ε ί ς ά π ο τ α ς ψ έ υ δ ε ί ς
Τ Ο α ύ τ α ς
Δ η λ ο υ μ ε ν δ ε έ ν τ α υ θ α κ α γ ρ α π τ ω ς δ η ο ύ δ ό λ ω ς έ θ υ μ ο υ μ ε ν τ η ν κ α τ ά ρ
γ η σ ί ν τ ο υ δ ι α τ ο υ ς θ έ λ ο ν τ ς ι ς τ ι μ α ν τ ο υ Τ Ο ά π λ ω ς δ ε ν ά ν ε χ ό μ ε θ α ν α τ ο έ π ι θ έ
τ ο υ ν ώ ς ζ υ γ ο ν ε ί ς τ ο ν τ ρ ά χ η λ ο ν ή μ ω ν π ά σ η BlQ. κ α Ι ά ν ε λ ε υ θ ε ρ ί σ π ο υ δ ά ζ ο ν
τ ε ς ν α τ η ρ η τ α ι κ α 1 ε ί ς τ α ς ί δ ί α ς η μ ω ν Κ α λ ύ β α ς
δ Τ ο έ π ι χ ε ί ρ η μ α δ τ ι Ο Ι π α λ α ι ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι κ α ι μ ο ν α χ ο ι η σ α ν π λ έ ο ν έ ν ά
ρ ε τ Ο έ ν ψ Ο Ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν δ ε ν δ ύ ν α ν τ α ι ν α έ φ α ρ μ ώ σ ο υ ν τ ο υ ς Ι ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ν δ π λ ο ν ε ί ς τ α ς χ ε ί ρ α ς τ ω ν έ χ θ ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
ο ϊ ν ε ς ύ π ο τ ο λ ά β α ρ ο ν τ ο υ δ ε ρ ν ι σ μ υ α τ η ς Ε κ κ ο σ μ ι κ ε ύ σ ε ω ς κ α ι τ ω ν
ή θ ω ν τ η ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς ζ ω η ς θ α ε ο υ ν μ ε τ η ν σ ε ι ρ ά ν τ ω ν
Π ο λ υ κ α λ ω ς κ ύ ρ ι ο ι δ ι α τ ο υ τ ο έ π ι θ υ μ ο υ μ ε κ α ι τ ο ν τ έ τ α ρ τ ο ν γ ά μ ο ν τ η ν
κ α τ ά ρ γ η σ ν τ ο υ Μ ο ν α χ ι κ ο υ β ί ο υ τ η ν σ υ ν τ ό μ ε υ σ ι ν τ ω ν ε Ρ ν ά κ ο λ ο υ θ ι ω ν
κ λ π δ ι α τ ο ν α π λ ο ύ σ τ α τ ο ν λ ό γ ο ν δ η Ο Ι π α λ α ι ό τ ε ρ ο ι ή δ ύ ν α ν τ ο ν α
τ α έ φ α ρ μ ώ ζ ο υ ν δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς Ο Ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ά δ υ ν α τ ο υ ν Ι ...
Π ε ρ α ί ν ο ν τ ε ς σ η μ ε ι ο υ μ ε ν ε ύ σ ε β ά σ τ ω ς δ η κ α ι τ ε ρ ι π ο λ λ ο ι έ κ τ ω ν ό δ ε λ
φ ω ν ή μ ω ν έ ν τ α ί ς Ι ε ρ ώ ς Μ ο ν α ί ς κ α ι Σ κ ή τ α ι ς σ τ ε ν ά ζ ο υ ν κ ά τ ω θ ε ν τ η ς π ε
ρ π ο μ η ς τ α ύ τ η ς τ η ς ά γ ν ώ σ τ ο υ ε ί ς τ η ν ζ ω η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ έ χ ρ ι τ ο υ υ
α ί ω ν ο ς Ή Ό θ ω μ α ν ι κ η κ α τ ο χ η κ α ι ή γ ε ν ι κ η π τ ω σ ι ς τ ο υ θ ο υ ς κ ω ή ό μ ά θ ε ι α
έ π έ φ ε ρ ο ν τ η ν δ Ι Κ π η ν τ η ς κ α λ λ ί σ τ η ς κ ω έ π ι β ε β λ η μ έ ν η ς τ ά ξ ε ω ς τ ο υ κ α τ α
Κ υ ρ ι α κ η ν κ ω έ ο ρ τ α ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν κ ω δ ι α τ η ν ό π ο ί α ν τ ά ξ ι ν κ α τ η γ ο ρ ο ύ
Ι ε θ α ώ ς έ π ι θ υ μ ο υ ν τ ε ς ν α έ φ α ρ μ ώ σ ω μ ε ν
Έ π ι τ ο ύ Τ Ο ς έ π ι θ υ ι μ ο υ μ ε ν κ α ι α υ θ ι ς ν α δ η λ ώ σ ω μ ε ν δ η σ τ ε ύ ο μ ε ν ε ί ς
τ ο ν ί ε ρ ώ τ α τ ο ν θ ε σ μ ο ν τ η ς ν η σ τ ε ί α ς κ α ι π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω
ν ί α ς δ ι α τ η ς κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ς ά π ρ ρ ί μ ε ν τ α ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ Μ α
κ ρ ό κ η κ α ι δ ε χ ό μ ε θ α δ π ω ς ή π ν ε υ μ α τ ι κ η ή μ ω ν π ο ρ ε ί α κ ω π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς ε ί ς τ ο
Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν κ α τ ε υ θ ύ ν ω ν τ α ύ π ο τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ
Ε ύ ε λ π ι σ τ ο υ ν τ ε ς δ η λ ί α ν σ υ ν τ ό μ ω ς θ α ά ρ θ η ύ π ο τ η ς Υ μ ε τ έ ρ α ς Π α ν ο
σ Ο λ ο γ ι ό τ η τ ο ς ή α ν ε υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς έ ξ ε τ ά σ ε ώ ς μ α ς ε ύ ρ έ ω ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ α σ α
-"66­
κ α ι δ η έ γ γ ρ ά φ ω ς μ ο μ φ η τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ ω σ τ ε κ α ι π ά λ ι ν ν ά π ο κ α τ α σ τ α θ η τ ο
ε ί ρ η ν ώ ο ν ε ί ς τ α ς σ χ έ σ ε ι ς ή μ ω ν μ ε τ α τ η ς Σ ε β α σ τ η ς κ α ι Ί ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς
κ α ι ή ά λ θ ε ι α σ υ ν τ η δ Κ α ύ ν ι έ π α ν ε ύ ρ ο υ ν η ν ά ν ά π α υ σ ί ν τ ω ν ε ί ς τ α ς
ύ π ω ρ ε ί α ς τ ο υ Ι ε ρ ο υ Α θ ω ν ο ς ε ν θ α δ ι κ α ι ό τ α τ α π ρ έ π ε ι ν α σ τ ε γ ά ζ ω ν τ α ι φ ρ υ
κ τ ω ρ ο υ σ α ι ά π α ν τ α χ ο υ τ ο ύ π έ ρ χ ρ ο ν ο ν φ ω ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Α λ η θ ε ί α ς
δ ι α τ ε λ ο υ μ ε ν μ ε τ α β α θ υ τ ά τ ο υ σ ε β α σ μ ο υ
Γ έ ρ ω ν Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς Μ ο ν α χ ό ς μ ε τ α τ η ς σ υ ν ο δ ε ί α ς μ ο υ
θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ ν α χ ο υ
Π α ρ α τ η ν κ α τ α π ά ν τ α Κ α ν ο ν ι κ η ν τ ο π ο θ έ τ η Ο ν τ ο υ θ έ μ α τ ο ς ύ π ο τ ω ν ή μ ε τ έ
ρ ω ν έ σ τ ο λ ω ν ώ ς κ α ι τ ω ν σ υ ν α π ο σ τ α λ έ ν τ ω ν σ υ ν η μ μ έ ν ω ς γ ν ω μ α τ ε ύ σ ε ω ν
τ ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν κ α θ η γ η τ ω ν τ ω ν Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ω ν Α θ η ν ω ν κ α ι θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
κ α ι τ η ς π ρ ο σ τ ε θ ε ί σ η ς α ύ τ ο ϊ ς ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν (14.1.70) Γ ν ω μ ο δ ο τ ή σ ε ω ς τ ο υ Κ α θ η γ η
τ ο υ τ ο υ Π α ν ε σ τ η μ ο υ 'Α θ η ν ω ν κ Κ Μ ο υ ρ α τ ί δ ο υ ο Ι π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν τ η ς Μ
Λ α ύ ρ α ς σ υ ν έ χ ι ζ ο ν ν α θ ε ω ρ ο υ ν τ η ν π ο ρ ε ί α ν ή μ ω ν ά ν Τ Ι α ν ν Κ η ν κ α ι σ κ α ν δ α
λ ί ζ ο υ σ α ν Ι Ο ύ δ ό λ ω ς δ η ρ γ η σ α ν ν ά π ο δ ε ί ξ ο υ ν τ ο υ τ ο κ ω έ μ π ρ ά κ τ ω ς δ ι α μ ί α ν
ε ί σ έ τ ι φ ο ρ ά ν ..
Έ γ κ υ κ λ ι ώ δ η ς έ σ τ ο λ ή σ υ ν τ α Χ θ ε ϊ σ α α μ ς ι τ η λ ή ψ ε ι τ ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν ά π α ν
τ ή σ ε ω ν ά π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι π ρ ο ς α π α ν τ α τ α ί ε ρ α κ α θ ι δ ρ ύ μ α τ α τ η ς Ί Μ ο ν η ς π ρ ο
τ ρ έ π ο υ σ α α π α ν τ α ς τ ο υ ς σ υ σ κ η τ ι ώ τ α ς ή ι μ ω ν δ π ω ς π ά σ ι π υ δ η κ α ι δ υ ν ά μ ε ι
ά π ο φ ε ύ γ ο υ ν τ η ν μ ε θ ή μ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ο ς π ρ ό λ η ψ ι ν μ ι α σ μ ο υ έ κ τ ω ν ή μ ε
τ έ ρ ω ν φ θ ο ρ ο π ο ι ω ν κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ τ ι ε Ι χ ε μ ε σ ο λ α β ή σ ε ι π ρ ο φ ο
ρ ι κ η σ υ ν ε ξ ή γ η σ ι ς έ ξ ά ρ χ ω ν τ η ς Ί Μ ο ν η ς μ ε τ ά τ ι ν ω ν έ κ τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ
ν ω ν Δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς ο ύ δ ε ν κ α τ ω ρ θ ώ θ η Ο Ι ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι έ π έ μ ε ν ο ν ε ί ς τ ο
ν ά φ ή σ ω μ ε ν τ ο Π η δ ά λ ι ο ν κ ω τ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς κ α ι ν α ύ π ο γ ρ ά ψ ω μ ε ν τ η ν
π λ ή ρ η ά π ο δ ο χ η ν κ ω ύ π α κ ο η ν ε ί ς τ ο έ π ι κ ρ α τ ο υ ν ε θ ο ς τ ο υ τ ρ ι η μ έ ρ ο υ τ ο υ τ ο
δ μ ω ς η τ ο δ λ ω ς ά δ ύ ν α τ ο ν ν α γ ί ν ι έ κ μ έ ρ ο υ ς ή μ ω ν Κ α ί τ ο ι τ α π α ρ ε λ θ ό ν τ α
ε τ η ύ π ε φ έ ρ α μ ε ν τ η ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν β α σ ι λ ε ί α ν τ ο υ π ε ρ ι ω ν ύ μ ο υ τ ρ ι η μ έ ρ ο υ
ν υ ν μ ε τ α τ ι Ί ν ά π ο δ ο θ ε ϊ σ α ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ π α σ α ά π ο δ ο χ η τ ο ύ τ ο υ
ώ ς ο ύ δ α μ ο υ π ρ ο σ κ ρ ο ύ ο ν τ ο ς κ ω μ η ο ν τ ο ς ά ν τ ν ε υ μ α τ ι κ ο υ θ α έ δ ή λ ο υ
α ύ τ ο μ ά τ ω ς δ τ ι ο ν τ ω ς ε ϊ μ ε θ α π ρ ο σ η λ υ τ ι σ τ ω κ ω π ρ ο π α γ α ν δ ι σ τ α ί κ ή ρ υ κ ε ς
ξ έ ν ω ν π ρ ο ς τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν κ α δ ι α τ ο υ τ ο δ η μ ο σ ί ς ι
μ τ α ν ο ο υ ν τ ε ς Ι '
Ή κ α τ ω τ έ ρ ω έ π ι ο τ ο λ η τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς ό μ ι λ ε ϊ σ α φ ω ς τ ο π ω ς κ Ρ Ι
Β ω ς ., Θ ε ω ρ ο ύ μ ε Θ α ύ π α ύ τ η ς Τ ί ς δ ε ν ά ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α τ ό ν τ ο ύ τ ο υ δ τ ι
π α ρ α ά π ο δ ο χ η τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν θ ά π ε τ έ λ ε ι τ η ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν π ρ ο σ β ο λ η ν π ρ ο ς
σ υ μ φ ω ν ο υ σ α ν μ ϊ ν "i. Π α ρ ά δ ο σ ι ν κ α ι τ ο υ ς ύ π ε ρ α ύ τ η ς ά γ ω ν ι σ θ έ ν τ α ς
π ρ ο ή μ ω ν δ σ ί ο υ ς π τ έ ρ ς ,
. .
., ('
Ι ι ,! .•...•
. ,
"-'
-67-.
Ι ε ρ α Μ ο ν η Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
τ ο υ Ά γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ
Ι Α γ ν Ο ρ ο ς
Ε ν Μ ε γ ί σ τ η Λ α ύ ρ ς ι τ η η Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1969
,Α ρ ι θ μ Π ρ ω τ 711.
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
Π ρ ο ς
Ι Ά π α ν τ α τ α Ή μ έ τ ε ρ α Ε ξ α ρ τ ή μ α τ α
Έ ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι τ η ς ύ π ά ρ ι θ μ 614/17.9.1969 έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ η ς Ί ε ρ α ς ή μ ω ν
ν ν η ς γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν Ύ μ ϊ ν δ η ό Ί ε ρ ο μ Γ έ ρ ω ν Μ ά ξ ι μ ο ς έ ξ Ά γ ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ
κ α ι Ο Ι σ υ ν ε ρ γ ά τ α ι α ύ τ ο υ Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν κ α ι Α κ ά κ ι ο ς Ί ε ρ ο δ Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί
τ α ι κ α ι Γ έ ρ ω ν Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς μ ε τ α τ η ς σ υ ν ο δ ε ί α ς α ύ τ ο υ Μ ο ν α χ ο υ θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ
έ κ τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς •Ι ε ρ α ς Σ κ ή τ η ς τ η ς θ ε ο π ρ ο μ ή τ ο ρ ο ς Ά γ ί α ς Α ν ν η ς ο ύ χ ι
μ ό ν ο ν δ ε ν ε π α υ σ α ν η ν μ ε τ ά δ ο σ ι ν τ ω ν ί δ ε ο λ ο γ ι ω ν τ ω ν κ ω τ ω ν δ ο ξ α σ ι ω ν
τ ο υ ν Ι α κ ρ ά κ η ά λ λ έ τ ε ξ έ τ ε ι ν α ν τ α ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς α ύ τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ί ω ς ώ ς τ ε κ
μ α ί ρ ε τ α ι έ κ τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν τ ω ν ε Ι ς τ η ν ξ α ρ χ ί α ν τ η ς Ί ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς
κ α ι ε Ι ς α λ λ ο υ ς ο η δ ε ν δ ύ ν α ν τ α ι ν α π ο δ ε Χ θ ω σ ι τ η ν ά π ο π ο λ λ ω ν έ τ ω ν ύ π ά ρ
χ ο υ σ α ν έ ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι τ ά ξ ι ν κ α ι σ υ ν ή θ ε ι α ν κ ω δ η έ μ μ έ ν ο υ ν ε Ι ς τ α ς ί δ ε ο λ ο
γ ί α ς τ ω ν ά π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ η ν τ ρ ι ή μ ε ρ ο ν ά π ο χ η ν ε Ι ς τ ω ν μ ε τ έ
λ α ί ο υ κ α ι ο ι ν ο υ έ δ ε σ μ ά τ ω ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α μ ε τ α λ ά β ω σ ι ν τ ω ν ά χ ρ ά ν τ ω ν μ υ
σ τ η ρ ί ω ν ά ν έ φ ε ρ ο ν δ ε π α ρ α δ ε ι γ ρ α η κ ω ς κ α ι τ α έ ξ η ς ο η δ ύ ν α ν τ α ι τ η ν npwiav
τ ο υ Σ α β β ά τ ο υ ν α κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν τ η ν μ ε σ η μ β ρ ί α ν ν α κ α τ α λ ύ σ ο υ ν τ ο έ σ π έ ρ α ς
ν α έ γ κ ρ α τ ε υ θ ω Ο κ α ι τ η ν Κ υ ρ ι α κ η ν ν α π ρ ο σ έ λ θ ω ν ε Ι ς τ η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν
ϊ δ ε τ ε κ ω θ α υ μ ά σ ε τ ε ν η σ τ ε υ τ α ς τ η ς έ ρ ή μ ο υ ! ! !, δ π ο υ Ο Ι π ρ ό γ ο ν ο ι α ύ τ ω ν έ ν ή
σ τ ε υ ο ν ο ύ χ ι τ ρ ε ϊ ς ή μ έ ρ α ς σ τ α ν έ π ρ ό κ ε ι τ ο ν α μ ε τ α λ ά β ο υ ν τ ω ν ά χ ρ ά ν τ ω ν μ υ
σ τ η ρ ί ω ν ά λ λ σ λ η ν τ η ν έ β δ ο μ ά δ α κ α ι μ ε τ ε λ ά μ β α ν ο ν τ ο Σ ά β β α τ ο ν δ ι ό η ο ύ
δ ε ν Σ ά β β α τ ο ν ν η σ τ ε ύ ε τ α ι έ κ τ ο ς τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Σ α β β ά τ ο υ
ο τ ο ι έ ξ ε μ ε τ α λ λ ε ύ θ η σ α ν κ α ι η ν έ π ι ε ί κ ε ι α ν τ η ς Ί ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς η ν
έ π ε δ ε ί ξ α ο ε Ι ς α ύ τ ο ύ ς ν α ρ η γ ή σ ι κ α λ ύ β α ς κ α ι ν α έ γ γ ρ ά ψ η ε ί ς ό μ ό λ ο γ α
ε Ι ς a ρ η τ ω ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι ά γ ο ν τ ε ς κ α τ α τ ο υ ς κ α ν ό ν α ς κ α ι τ ύ π ο υ ς τ η ς ά σ κ η
τ ι κ η ς ζ ω η ς φ υ λ ά τ τ ο ν τ ε ς ά π α ρ ά β α τ α τ α ς τ ά ξ ε ι ς κ α ι ε θ ι μ α τ η ς Ί ε ρ α ς Σ κ ή τ η ς
κ α ι π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ε ς τ η ν ό φ ε ι λ ο μ έ ν η ν ύ π ο τ α γ η ν κ α ι ε ύ π ε ί θ ε ι α ν π ρ ο ς τ ο Ί ε ρ ο ν
ή μ ω ν Ν Ι ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω π α ρ α β ά τ α ι κ ω ύ π ο ν ο μ ε υ τ α ι τ υ γ χ ά ν ο υ σ ι ν
ο τ ο ι ώ ς κ α ι τ ω ν α ρ θ ρ ω ν 134 κ α ι 139 τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο υ Χ ά ρ τ ο υ τ ο υ Ά γ ί ο υ
Ό ρ ο υ ς π ρ ο ς τ ο ύ τ ο ι ς ε ύ θ ύ ν η ν ο ύ τ η ν τ υ χ ο υ σ α ν ύ π έ χ ο υ σ ι κ α ι Ο Ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς
α ύ τ ω ν ώ ς ό Γ έ ρ ω ν Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ η ς ό έ π ι 71 ε τ ο ς ε χ ω ν έ ν
Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί ο ι ς τ ο ι α ύ τ η ν ά ν α τ ρ ο φ η ν κ α ι έ κ π α ί δ ε υ σ ι ν π α ρ ε ι ε ί ς τ α π ν ε υ
μ α τ Ι κ ά τ ο υ τ έ κ ν α ν α ε Ι ν α ι π α ρ α β ά τ α ι τ ω ν έ θ ί μ ω ν κ α Ι α ό ν ω ν τ η ς Σ τ η ς
δ ι α τ η ς μ ε τ α δ ό σ ε ω ς τ ω ν ί δ ε ο λ ο γ ι ω ν τ ω ν κ ω λ ο ω ν "ώ ς ά ν ω τ έ ρ ω έ λ έ χ θ η
κ α ι έ φ δ σ ο ν α π ε δ ε ί χ θ η τ ο ι ο υ τ ο ς (sfc) (52), δ ι ά τ ι δ ε ν τ ο ν σ υ μ μ ο ρ φ ώ ν ε ι π α ρ ζ ι
52. Ά κ ο λ ο υ θ ε ϊ τ ω ή σ υ ν τ α κ τ ι κ Ι ι κ ω γ ρ α μ μ α τ ι μ ο ρ φ η τ σ τ φ τ τ ύ π υ
-68­
τ ο ν ά ν έ χ ε τ α ι ν α έ ν σ π ε ί ρ η τ α ζ ι ζ ά ν ι α ν α π ρ ο σ η λ υ τ ί ζ η κ α Ι ν α π ρ ο π α γ α ν δ ί ζ η
κ α ι έ κ τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν έ ν ε ρ γ ε ι ω ν τ ο υ ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι έ ν ά ν α σ τ α τ ώ σ ε ι κ α ι α γ α ν α
κ τ ή σ ε ι ά π α ν τ ε ς ο ι π α τ έ ρ ε ς τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς
Ό Γ έ ρ ω ν Μ ά ξ ι μ ο ς Ί ε ρ μ Ά γ ι ο β α σ ι λ ε ι ά τ η ς ε χ ω ν τ ο μ ι κ ρ ό β ι ο ν τ ο υ μ η
ν η σ τ ε ύ ε ι ν π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ά π ο τ ο ν μ α κ α ρ ί τ η ν Γ έ ρ ο ν τ α α ύ τ ο υ
Γ ε ρ ά σ ι μ ο ν Ι ε ρ ο μ κ α τ ε χ ρ ά σ θ η τ η ς κ α λ ω σ ύ ν η ς τ η ς Ί ε ρ δ ς ή μ ώ ν Μ ο ν η ς κ α ι
μ ό λ ι ς έ χ ε ι ρ ο τ ο ν ή θ η ε ρ ε υ ς ί ρ ι ε π ρ ο π α γ α ν δ ί ζ ω ν κ α ι π ρ ο σ η λ υ τ ί ζ ω ν δ ι α τ η ς
μ ε τ α δ ό σ ε ω ς τ ω ν ί δ ε ο λ ο γ ι ω ν τ ο υ κ α ι λ ο ω ν τ ο υ μ η ν η σ τ ε ύ ε ι ν π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς
μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ς έ κ λ η ρ ο ν ό μ η σ ε ν ά π ο τ ο ν Γ έ ρ ο ν τ ά τ ο υ ώ ς ί ν ω έ λ έ Χ θ η ό ν ε ι
ρ ε υ ό μ ε ν ο ς ν α γ ί ν η ά ρ χ η γ ο ς η ς α ι ρ έ σ ε ω ς α ύ τ ο υ δ ι ο κ α ι έ τ ο ι μ ά ζ ε ι δ ω μ ά τ ι α
α ν ε υ ά δ ε ί α ς τ η ς Μ ο ν η ς δ ι α ν α κ α τ ο ι κ ή σ ω σ ι ν ο ι π ρ ο σ ή λ υ τ ο ι α ύ τ ο υ κ α ι π ρ ώ τ ο ν
θ ί μ α α ύ τ ο υ ύ π η ρ ξ ε ν ό Ί ε ρ ο μ Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς έ κ τ η ς σ υ ν ο δ ί α ς τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς
Κ λ ή μ ε ν τ ο ς α τ υ ν α ι ώ τ υ τ ο ν δ π ο ϊ ο ν ό φ έ ί λ ε ι ν α α π ο δ ι ώ ξ η α μ έ σ ω ς δ ι α ν α
μ η ε χ η υ ρ ω σ ε ς .
Ο Ι Α γ ι α ν ν α ν ϊ τ α ι Γ έ ρ ω ν Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς μ ε τ α τ η ς σ υ ν ο δ ί α ς α ύ τ ο υ Μ ο ν α χ ο υ
.Θ ε σ δ ω ρ ή τ ο υ π ό θ ε ν η ν τ λ η σ α ν τ α ς ε Ι ρ η μ έ ν α ς Ι δ ε ο λ ο γ ί α ς κ α ι δ ο ξ α σ ί α ς ά γ ν ο
ο υ μ ε ν δ ε ν θ έ λ ο μ ε ν δ μ ω ς ν α σ τ ε ύ σ ω μ ε ν δ η π α ρ έ λ α β ο ν τ α ύ τ α ς π α ρ α τ ο υ
Γ έ ρ ο ν τ ο ς Ά κ ι ν δ ύ ν ο υ κ α θ ό τ ι ο Ό τ ο ς ε Ι χ ε Γ έ ρ ο ν τ α α ύ σ τ η ρ ό ν κ α ι μ έ χ ρ ι σ ή
μ ε ρ ο ν ο ϋ τ ε KCl.V ή κ ο ύ σ θ η ε χ ω ν Τ Ο α υ τ α φ ρ ο ν ή μ α τ α έ π ο μ έ ν ω ς έ ξ Ά γ ί ο υ Β α
σ ι λ ε ί ο υ κ α ι π α ρ α τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς Μ α ξ ί μ ο υ Ι ε ρ ο μ έ δ ι δ ά χ θ η σ α ν π ά ν τ α τ α υ τ α
Σ ή μ ε ρ ο ν δ η λ ο υ σ ι ν ά π ε ρ ι φ ρ ά σ τ ω ς δ η Τ ι τ ρ ι ή μ ε ρ ο ς ν η σ τ ε ί α π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς
μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς δ ε ν ε Ι ν ε τ ί π ο τ ε κ α ι δ έ ο ν ν α κ α τ α ρ γ η θ Ώ σ υ ν ε π ώ ς κ α τ α ύ τ ο υ ς
δ έ ο ν ν α ξ ε φ α ν τ ω ν ω μ ε ν κ α ι α μ έ σ ω ς ν α π ρ ο σ ε ρ χ ώ μ ε θ α π ρ ο ς λ η ψ ι ν τ ω ν ά χ ρ ά ν
τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν κ α ι ο ύ τ ω ύ π ε ρ έ β η μ ε ν κ α ι α ύ τ ο υ ς τ ο υ ς κ α τ α φ ρ ο ν η τ α ς τ ω ν
θ ε ί ω ν η ν α μ η ε ω μ ε ν α λ λ η ν β α ρ υ τ έ ρ α ν φ ρ ά σ ι ν κ α ι α υ ρ ι ο ν θ α μ α ς έ ν σ π ε ί
ρ ω σ ι ν ί λ λ α ς δ ο ξ α σ ί α ς κ α ι ί δ ε ο λ ο γ ί α ς α υ τ ώ ν π ρ ο ς α ν α τ α ρ α χ ή ν ά γ α ν ά κ τ η σ ι ν
κ α ι α ν α σ τ ά τ ω σ ι ν π ά ν τ ω ν τ ω ν μ ο ν α χ ω ν τ ω ν έ ν α σ κ ο υ μ έ ν ω ν έ ν Tfi π ε ρ ι φ ε ρ ε ί ζ
τ η ς Ι ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς ώ ς έ γ έ ν ε τ ο ε ί ς τ ο π α ρ ε λ θ ο ν μ ε τ ο υ ς κ ο λ λ υ β ά δ ε ς
μ ν η μ ό σ υ ν α κ α λ ο ά Δ ι ο δ η λ ο υ μ ε ν α ύ τ ο ϊ ς δ η ά ρ κ ε τ α ή ν έ χ θ η μ ε ν α ύ τ ο υ ς
κ ά α ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς α υ τ ω ν κ α ι δ έ ο ν ν α σ υ μ μ ο ρ φ ω θ ω σ ι ν μ ε τ α η θ η κ α ι ε θ ι μ ά
τ η ς Ι ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς κ α ι τ ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν Ι ε ρ ω ν Σ κ η τ ω ν κ α ι έ ν γ έ ν ε ι τ ο υ
Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ά λ λ ω ς δ έ ο ν ν α ά π έ λ θ ω σ ι τ ω ν ό ρ ί ω ν τ η ς Ι ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς
δ ι ό τ ι δ ε ν έ π ι θ υ μ ο υ μ ε ν τ η ν δ ι α τ η ς Ι ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ά π έ λ α σ ι ν α ύ τ ω ν ώ ς
δ ι α λ α μ β ά ν ε ι τ ο 184 α ρ θ ρ ο ν τ ο υ α τ α σ τ α Τ Κ υ Χ ά ρ τ ο υ τ ο υ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς
κ α ι φ ε υ σ ι ν έ ν τ ο ς η μ έ ρ ο υ ν α δ η λ ώ σ ω σ ι ν έ γ γ ρ ά φ ω ς δ η ο ο μ μ ο ρ φ ο υ ν τ α ι
μ ε τ α η θ η κ α ε θ ι μ α τ η ς Ι ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς κ α ι τ ω ν έ ξ α ρ τ η μ ά τ ω ν α υ τ η ς
κ α ι ν α Ά Π ό π τ ύ σ ω σ ι τ α ς κ α ι ν ο φ α ν ε ί ς Ι δ ε ο λ ο γ ί α ς τ ω ν κ α ι δ ο ξ α σ ί α ς τ ω ν δ ι ι
έ ν έ ν α ν τ ί ζ π ε ρ ι τ ώ σ ε ι π α ρ ε λ θ ο ύ σ ή ς τ η ς π ρ ο θ ε σ μ ί α ς τ α ύ τ η ς θ α ά ν α φ ε ρ θ ά
μ ε ν Tfi Ρ ζ ί Κ ο ι ν τ η η δ ι α τ α π ε ρ α ι τ έ ρ ω ώ ς δ ι α λ α μ β ά ν ε ι τ ο 184 α ρ θ ρ ο Υ
τ ο υ τ α σ τ α κ υ Χ ά ρ τ ο υ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς κ α ι ε σ τ ω π ρ ο ς γ ν ω σ ι ν κ ω ο ο μ
μ ό ρ φ ω σ ι ν '
α η δ η ά π ο τ ε ι ν ό μ ε θ α π ρ ο ς τ ο υ ς ο ρ θ ο φ ρ ο ν ο υ ν τ α ς ν ά π έ χ ω σ ι ν ά τ η ν
ζ ύ μ η ν κ α ι λ ύ μ η γ ο α θ ρ α ι Κ ι ρ ύ γ μ α τ α KaiXomo) τ ω ν ε ί ρ η μ έ ν ω ν έ χ ό ν τ ω ν
-,69,-,
ά λ λ ό τ ρ ι α φ ρ ο ν ή μ α τ α κ α ι ν α π ε ρ ι φ ρ Υ ή σ ω ό ι τ ο ύ τ ρ υ ς ε λ ε ι ί ω ς ϊ ν α μ η έ κ τ η ς
σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ η ς μ ε τ α δ ώ σ ω σ ι τ ο μ φ ό β ι ο ν τ η ς κ α τ α ρ γ ή σ ε ω ς τ η ς τ ρ ι η μ έ ρ ο υ
ν η σ τ ε ί α ς π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ α ι ε ί ς ί λ λ υ ς κ α ι Ο Τ Ι ί λ λ φ ρ ν σ
α λ λ ό τ ρ ι ο ν π ρ ο ς τ α η θ η κ α ι ε θ ι μ α τ ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν έ ξ α ρ τ η μ ά τ ω ν κ α ι τ η ς ν η ς
ϊ σ ω ς έ κ τ η ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ α ς ύ μ ω ν ρ ο ς α ύ τ ο ύ ς σ υ ν α ι σ θ α ν θ ω σ ι τ ο σ φ ά λ μ α τ ω ν
ε ι ς θ π ε ρ ι έ π ε σ ο ν κ α ι έ π α ν ο ρ θ ώ σ ω σ ι τ ο υ τ ο
Π ρ ο ς τ ο ύ τ ο ι ς έ φ ι ο τ ω μ ε ν τ η ν π ρ ο σ ο χ η ν τ ω ν Ά γ ί ω γ Δ ι κ α ί ω ν ν ή μ ε τ έ
ρ ω ν Σ κ η τ ω ν κ α ι π α ρ α κ α λ ο υ μ ε ν ϊ ν α κ ρ α τ ω σ ι έ ν ή μ ε ρ ο ν τ η ν ε ρ α ν ή μ ω ν
Μ ο ν ή ν έ π ι τ η ς έ ν γ έ ν ε ι κ α α σ τ ά σ ε ω ς τ ω ν Σ κ η τ ω ν α δ η έ π τ η ς ε ί ρ η μ έ ν η ς
ύ π ο θ έ σ ε ω ς α ρ θ ρ ο ν 156 Κ α τ α ο τ α τ ι κ ο υ Χ ά ρ τ ο υ τ ο υ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς
Έ π τ ο ύ τ ο ι ς δ ι α τ ε λ ο υ μ ε ν μ ε τ α π α τ ρ ι κ ω ν ε ύ χ ω ν
Ο Ι Έ π ί τ ρ ο π ο ι τ η ς Ι ε ρ α ς κ α ι Σ ε β α σ μ ί α ς Μ ο ν η ς Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
τ ο υ Α γ ί ο υ Ά θ α ν α σ ί ο υ
Γ έ ρ ω ν Ι ε ρ ό θ ε ο ς
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Α θ α ν ά σ ι ο ς
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Γ α β ρ ι ή λ
Π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι δ η λ α δ η έ ν τ α υ θ α ά κ ρ ι β ι μ έ π α ν ά λ η ψ ι ς α μ ί μ η σ ι ς τ ω ν έ ν ε ρ
γ ε ι ω ν τ ω ν π ά λ α ι π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς έ π ι η ς γ ν ω σ τ η ς ε ρ ι δ ο ς τ ο υ
υ α ί ω ν ο ς ·0 έ π ι σ τ α μ έ ν ω ς ά σ χ ο λ η θ ε ι ς έ σ χ ά τ ω ς μ ε τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω θ λ ι β ε ρ α ν
,
κ α ι ε ν δ ο ξ ο ν α μ α ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ν σ ε λ ί δ α - π λ η ν λ ί α ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ω ς - θ ε ο
λ ό γ ο ς κ Χ α ρ Τ ζ ώ γ α ς α ν α φ ε ρ ό μ έ ν ο ς έ π ι τ η ς π α ρ α λ λ ή λ ο υ σ κ η ν η ς τ ο υ π α
ρ ε λ θ ό ν τ ο ς σ η μ ε ι ο ϊ
τ η ς σ υ ζ η τ ή σ ε ω ς π ρ ο α γ ο μ έ ν η ς έ ν τ η σ κ ή τ η τ η ς Α γ ί ς Α ν ν η ς Ο Ι π ρ ο
σ τ ω τ ε ς τ η ς Λ α ύ ρ α ς ε ί ς τ η ν ό π ο ί α ν ύ π ή Υ ε τ ο ή σ κ ή τ η π ρ ο ς σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ο ν
τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν oi ό π ο ί ο ι έ θ ε ω ρ ο υ ν τ ο σ τ ι η ν α ψ α ν τ ο π υ Ρ τ η ς ε ρ ι δ ο ς έ ξ έ
δ σ α ν α φ Ο Ρ Ο μ ο ν κ α τ α ύ τ ω ν Ό α φ ο ρ ι σ μ ο ς ς έ π έ φ ε ρ ε μ ε γ ά λ η ν τ α ρ α χ η ν
κ α ι σ ύ γ χ υ σ ι ν ε ί ς τ η ν τ ά ξ ι ν α ύ τ ω ν κ α θ ό τ ι α π έ κ ο π τ ε ν α ύ τ ο υ ς έ κ τ η ς ά γ ι ο ρ ε ι
η κ η ς κ ο ι ν ό τ η τ ο ς κ α ι μ ε ά π ε ι λ η ν έ π ι τ ι μ ί ο υ έ π ρ ό σ τ α ζ ε τ ο υ ς λ ο ι π ο υ ς μ ο ν α χ ο υ ς
ν α μ η σ υ ν α ν α ο τ ρ έ φ ω ν τ α ι α ύ τ ο ύ ς ο ϋ τ ε ε ί ς τ η ν έ κ κ λ η σ ί α ν ν α δ έ χ ω ν τ α ι α ύ
τ ο ύ ς ά λ λ ο ϋ τ ε ε ί ς τ α κ ε λ λ ί α α ύ τ ω ν Κ Ι ά κ ό μ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ν α μ η έ Π τ ρ έ
π ο υ ν ε ί ς α ύ τ ο υ ς ν α ά λ έ θ ο υ ν ε ί ς τ ο ν κ ο ι ν ο ν μ ύ λ ν μ ν η μ ε ρ σ ε λ 72) :,58).
53. Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε θ α δ λ η ν τ η ν Ι ε ρ α ν α δ ε λ φ ό τ η τ α δ η ο Ι σ ε α σ μ ω τ α Τ π ρ ο ε σ τ ω τ ε ς
τ η ς α γ ί α ς Λ α ύ ρ α ς έ ξ έ δ ω κ α ν α φ ο ρ ι σ μ ο ν α π ά ν θ ρ ω π ο ν σ κ λ η ρ ο ν έ ν α ν τ ί ο ν μ α ς ά κ ρ ί τ ω ς
π α ν τ ά π α σ ι κ α ι χ ω ρ ι ς κ α μ μ ί α ν έ ξ έ τ α σ ι ν χ ω ρ ι ς δ η λ ν α π α ρ α σ τ α θ ω ω ν ε ί ς τ ο κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν α
τ α δ ύ ο μ έ ρ η κ α θ ω ς η τ ο ά ν ά γ κ η ν α κ ά μ ω σ ι ν ε ί ς τ ό σ α τ ρ ι ι α έ γ λ ή μ τ α τ α ό π ο ί α μ ό ν ο ν
τ ο ύ π έ ρ τ α τ ο ν κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν τ η ς Ι ε ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ α ν α κ ρ ί ν ε ι α κ α τ α κ ρ ί ν ε ι κ α ν ό ν ι κ ω ς ύ
κ α ι ά λ ό γ ω ς κ α ι α ν ε ξ ε τ ά σ τ ω ς ώ ς ε ϊ π ο μ ε ν έ ξ έ δ ω κ α ν ά π ά ν θ ρ ω π ο ν α φ ο ρ ι σ μ ο ν έ ν α ν τ ί ο ν μ α ς
α Η Ο τ ο ν ό π ο Ι ο ν ή κ ο λ ο ύ θ η σ α ν κ α ι ά κ ο λ ο υ θ ο ν τ ό σ ω τ α ρ α χ α ι κ α ι σ κ ά ν δ α λ α Ι ('Α θ α ν α
σ ί ο υ Π α ρ ί ο υ Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α τ ω ν α δ ί κ ω ς κ α τ η γ ο ρ η θ έ ν τ ω ν ώ ς κ α ι ν ο τ ό μ ω ν ύ π ό τ ω ν Α γ ι α ν
ν π ω ν έ ν κ φ δ Μ ο ν Π α ν τ ε λ 5716 209, φ α π α ρ α Κ Τ ζ ώ γ α μ ν η μ fpy.. λ


σ η μ 35)."
-70­
Τ ί ς δ ε ν δ ι α β λ έ π ε ι ε ί ς τ α ά ν ω τ έ ρ ω τ η ν ά ν α κ ύ κ λ η ω ν κ α ι π ά λ ι ν τ η ς Ί σ τ ο
ι
ρ ί α ς Κ α τ ό π ι ν τ η ς π ρ ο ε κ τ α θ ε ί σ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς τ η ς Ί Μ ο ν η ς ε π ρ ε π ε π λ έ ο ν
κ ό π ο υ ά λ λ υ ν ά ν α ζ η τ ή σ ω μ ε ν ό ρ θ ο φ ρ ο σ ύ ν η ν κ α ι α μ ε ρ ό λ η π τ ο ν κ ρ ί σ ι ν τ ο ι
ο υ τ ο ν δ ρ γ α ν ο ν έ ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι ε ύ θ υ ς μ ε τ α τ η ν Ί Μ ο ν ή ν η τ ο ή Ί ε ρ α Κ ο ι ν ό
τ η ς η τ ι ς σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν η έ κ τ ω ν ε ί κ ο σ ι α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν τ ω ν Ί Μ ο ν ω ν ά π ε
τ έ λ ε ι κ α ι τ ο Έ φ ε τ ε ϊ ν ώ ς θ α έ λ έ γ ο μ ε ν δ ι α τ α ς δ ι α φ ο ρ α ς μ ε τ α ξ υ Μ ο ν ω ν
κ α ι έ ξ α ρ τ η μ α τ ι κ ω ν μ ο ν α χ ω ν α ύ τ ω ν Έ π ε ι δ η δ ε σ υ μ φ ώ ν ω ς τ ψ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ψ
Χ ό ρ τ ε ι τ ο υ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ή α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α τ ω ν ύ π ο τ ε λ ω ν μ ε τ α τ η ς Ί ε ρ α ς
Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς έ ν ε ρ γ ε ϊ Τ α μ έ σ φ τ η ς Ν Ι ο ν η ς τ η ς μ ε τ α ν ο ί α ς τ ω ν ά π ε φ α σ ί σ α μ ε ν
δ π ω ς ό μ ο υ μ ε τ α τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς ά ν α φ ο ρ α ς π ρ ο ς τ η ν Ι Κ ο ι ν ό τ η τ α σ υ ν α π ο σ τ ε ί
λ ω μ ε ν ε ί δ ο π Ο ι η τ ή Ρ ι ό ν τ ι ν α έ π ι σ τ ο λ η ν κ α ι π ρ ο ς τ η ν Μ ο ν ή ν έ φ ι
σ τ ω ν τ ε ς τ η ν π ρ ο σ ο χ η ν α ύ τ η ς έ π ι τ ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ η θ η σ ο μ έ ν ο υ σ ό λ ο υ Δ ι α τ ο υ
τ ρ ό π ο υ τ ο ύ τ ο υ ή θ ε λ ή σ α μ ε ν δ ι α μ ί α ν ε ί σ έ τ ι φ ο ρ α ν δ π ω ς
ά π ο δ ο θ ε ί ρ η ν α ί α λ ύ σ ι ς χ ω ρ ι ς τ ο υ τ ο ν α γ ί ν ι ε ί ς β ά ρ ο ς τ ω ν ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν
π ρ ο ς τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς Ο Ι π ά ν τ ε ς ό φ ε ί λ ο μ ε ν ύ π α κ ο η ν κ α ι σ υ μ μ ό ρ φ ω σ ι ν
Τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ η ς ε ί δ ο π ο ι η τ η ρ ί ο υ - σ υ μ β ι β α σ τ ι κ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς ε Ι χ ε ν ώ ς ά κ ο
λ ο ύ θ ω ς
Ε ν Α γ ί φ Ό ρ ι Tfj ι Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1969
Tfj ή μ ε τ έ ρ ς ι
Κ υ ρ ι ά ρ χ φ Ι ε ρ ξ ί Μ ο ν Ώ Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
τ ο υ Α γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ
Ι α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς
Έ ν ε κ α ά δ ι α φ ο ρ ί α ς Υ μ ω ν έ π ι ή μ ε τ έ ρ ω ν π ρ ο ς Υ μ α ς ά π α ν τ η τ ι κ ω ν ά π ο λ ο
γ η τ ι κ ω ν ά ν α φ ο ρ ω ν κ α ι ε ί ς ά π ά ν τ η σ ι ν 711 π ρ ο σ φ ά τ ο υ Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ η ς έ γ κ υ
κ λ ί ο υ Υ μ ω ν δ η λ ο υ μ ε ν σ τ ι Υ φ Ύ μ ω ν δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ν θ έ μ α κ α θ ή μ ω ν κ α τ η
γ ο ρ ί α ς α ν α γ κ ά ζ ε ι ή μ α ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ω μ ε ν ά ρ μ ο δ ί ω ς π ρ ο ς ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ν δ υ σ
φ η μ η σ θ ε ί σ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ή μ ω ν ύ π ο λ ή ψ ε ω ς
Έ κ τ ο ύ τ ο υ π ρ ο κ λ η θ η σ ο μ έ ν η δ υ σ μ ε ν ε σ τ ά τ η έ ν τ ύ π ω σ ι ς κ α ι π έ ρ α ν π α ν ε λ
λ η ν ί ο υ κ ο ι ν η ς γ ν ώ μ η ς π α Ρ υ σ ι ό σ ι π ν ε υ μ α τ ι κ η ν κ α τ ά π τ ω σ ι ν Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς
ε ι ς β ό ρ ο ς κ α ι έ π ι ά ν ε π α ν ο ρ θ ώ τ φ ζ η μ ί ς ι π ν ε υ μ α τ ι κ η ς ύ π ο σ τ ό σ ε ω ς α ύ τ ο υ
Π ρ ο ς π ρ ό λ η ψ ι ν π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ δ ι α σ υ ρ μ ο υ Ι ε ρ ο υ ή μ ω ν Τ ό π ο υ έ π ι β ά λ
λ ε τ α ι β ά σ ε ι ά ν ω τ έ ρ ω δ η λ ώ σ ε ώ ν μ α ς σ π ω ς α μ α λ ή ψ ε ι π α ρ ό ν τ ο ς ά ν α κ α
λ έ σ η τ ε ύ μ έ τ ε ρ α 583 - 614 - κ α ι ε γ γ ρ α φ α ϊ ν α ά π ο κ α τ α σ τ α θ Ώ β α θ ύ
τ α τ α π λ η γ ε ϊ σ α ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς ή μ ω ν ν ε ί δ η σ ι ς δ π ε ρ κ α ι α ύ τ ο δ ι κ α ί ω ς ά ξ ι ο μ μ ε ν
Ο ύ τ ω ς ά π ο φ ε υ χ θ Ώ δ η μ υ ρ γ α έ π α π ε ι λ ο υ μ έ ν ο υ σ κ α ν δ ά λ ο υ κ α ι ά π α λ
λ α γ η τ ε ά κ ε ρ α ί α ς έ π ω μ ι ζ ο μ έ ν η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς ε ύ θ ύ ν η ς δ ι έ π α κ ό λ ο υ θ α π ε ρ α ι
τ έ ρ ω ν ο μ ί μ ω ν έ ν ε ρ γ ε ι ω ν
Υ φ Ύ μ ω ν τ υ χ ό ν α ρ ν η ω ς έ σ χ ά τ η ς τ α ύ τ η ς ε ρ η ν ε υ Τ Ι η ς ή μ ω ν π ρ ο σ π α
θ ε ί α ς η τ ο ι ό π ό ρ ρ ι ψ ι ς ι έ κ τ ο υ ν ό μ ο υ π ρ ο β λ ε π ο μ έ ν η ς α ν α κ λ ή σ ε ω ς ά ν υ π ο σ τ ά
τ ο υ κ α τ η γ ο ρ ί α ς ή ρ ω ν ώ ς Μ α κ ρ α κ ι σ τ ω ν ά ν α γ κ ά ζ ε ι ή ρ α ς ά ν α φ ε ρ θ ω ρ ε ν
ί ε ρ α ρ χ ι κ ω ς τ ο κ α τ ά ρ χ α ς Ι ε ρ α ν Κ ο ι ν ό τ η τ α π ρ ο ς Ι Ή ν έ σ ώ κ λ ε ι ο τ ο ν ή μ ω ν
-71­
ά ν α φ ο ρ α ν π α ρ α κ α λ ο υ μ ε ν ό π ω ς σ υ ν ψ δ α τ ψ α ρ θ ρ ψ 23 τ ο υ Κ α ν ο ν ι σ μ ο υ Ι ε
α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς (1938) δ ι α β ι β ό σ η τ ε
Δ ι α τ ε λ ο υ μ ε ν π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ς
Υ ι
. π ο γ ρ α φ α ι
Δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς ώ ς τ α π ρ ό γ μ α τ α ά π έ δ ε ι ξ α ν ή Ι Μ ο ν η ά π έ ρ ρ ι ψ ε τ η ν
σ υ ν δ ι α λ λ α γ η ν μ ε ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ ο θ έ μ α ν α Ο Ο η γ η θ Ώ π ρ ο ς έ ξ έ τ α σ ι ν ε ί ς τ η ν ί ε ρ α ν
ά μ ψ ι κ τ υ ο ν ί α ν τ ο υ Τ ό π ο υ Η Μ Λ α ύ ρ α ά π ο σ τ έ λ λ ο υ σ α π ρ ο ς Α ύ τ η ν τ ο ν
φ ό κ ε λ λ ο ν τ η ς ύ π ο θ έ σ ε ω ς τ ο κ α τ ά ρ χ α ς έ λ λ ι η η κ α ι τ π ι έ σ ε ι ή μ ω ν ά ρ γ ό
τ ε ρ ο ν π λ ή ρ η ), σ υ ν α π έ σ τ ε λ λ ε ν ώ ς ω φ ε ι λ ε ν κ α ι τ η ν κ α τ ω τ έ ρ ω ή μ ε τ έ ρ ι ι ν ά ν α
φ ο ρ α ν δ ι η ς ή τ ο ύ μ ε θ α τ η ν Δ ν ό λ η ψ ι ν κ α ι δ ι ε κ δ ί κ α σ ι ν τ ο υ έ π ι δ ί κ ο υ θ έ μ α τ ο ς
ύ π ο τ η ς Ι ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς
.. •.
Ε ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι τ η 16 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1969.
Δ ι α τ η ς ί ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ε τ α ν ο ί α ς
Ι ε ρ α ς Μ ο ν η ς Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
Π ρ ο ς
τ η ν Σ ε β α σ τ η ν Ι Ε Ρ Α Ν Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Α Γ Ι Ο Υ Ο Ρ Ο Υ Σ
Κ Α Ρ Υ Α Σ
Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ι ι Α γ ι ο ι 'Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι
Λ ί α ν π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ς φ έ ρ ε τ α ι ε ί ς γ ν ω σ ι ν Ύ μ ω ν δ ι α τ ο υ η α ρ ό ν τ ο ς δ τ ι έ π
τ ο υ θ έ μ α τ ο ς τ η ς λ ε π ο υ ρ γ ι κ η ς ζ ω η ς κ α ι θ ε ο λ ο γ ί α ς π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι ώ ς γ ν ω σ τ ό ν
έ ν τ ψ Ι ε ρ ψ ή μ ω ν Τ ό π ψ τ ο ά κ ό λ ο υ θ ο ν γ ε γ ο ν ό ς
1) Η έ π π έ λ ε σ ι ς τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς τ ο π λ ε ί σ τ ο ν
γ ί ν ε τ α ι α ν ε υ τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς ε ί ς τ α Τ ί μ ι α Δ ω ρ α ρ κ ο υ μ έ ν ω ν τ ψ ν π α ρ ι α
μ έ ν ω ν ε ι ς η ν ά π λ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ν α λ η ψ ι ν ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ
2) Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ρ η τ ω ς ή δ ι α τ η ς θ ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ε ί ς τ ο
Ι ε ρ ώ τ α τ ο ν τ ο υ τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν έ ν IiptpQ. υ Ρ α ί
3) Δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς έ π ί σ η μ ο ς ή μ έ ρ α σ υ μ μ ε τ ο χ η ς ή ή μ έ ρ α τ ο υ Σ α β β ό τ ο υ
κ α ι
4) Έ π ι β ά λ λ ε τ α Ι ώ ς δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ η ς ε ί ς τ η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν ό
ά π α ρ ά β α τ ο ς ό ρ ο ς (sine qua π ο π τ η ς τ ρ ι η μ έ ρ ο υ ν η σ τ ε ί α ς έ ξ ά ν ε λ α ί ο υ
τ ρ ο φ η ς
τ α α ν ω τ έ ρ ω ώ ς ε ι κ ό ς ά ν τ ι σ τ ρ α τ ε ύ ο ν τ α ι
α Ε ι ς τ α ς ο ί κ ε ί α ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν
β Ε ί ς τ η ν έ π ι τ ο ύ τ φ σ ύ μ φ ω ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ ω ν Α γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν
γ Ε ί ς τ η ν λ ε π ο υ ρ γ ι κ η ν ζ ω η ν α τ ά ξ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α .
δ Ε ί ς α ύ τ σ ν τ ο υ τ ο ν τ ο ν σ κ ο π σ ν τ η ς τ ε λ έ σ ε ω ς τ ο υ Ι ε ρ ο υ τ η ς θ ε ί α ς
-72­
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς Μ υ σ τ η ρ ί ο υ ά π ο τ ρ έ π ο ν τ ε ς τ ν π λ ή ρ ω ω ν α ύ τ ο υ τ ο υ σ κ ο π ο υ
δ ι α τ ο υ ά π ο κ λ ε ι σ μ ο υ τ η ς σ μ μ ε τ η ς ε Ι ς η Ί ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν
Έ π ε ι δ η ο μ ω ς έ κ τ ο ύ τ ο υ ά φ έ ν ο ς μ ε ν ε ύ ρ ύ τ α τ α έ κ τ ί θ ε τ α ι ή π ν ε υ μ α η κ η
ύ π ό σ τ α ω ς κ α ι ά π ο σ τ ο λ η τ ο υ Ι ε ρ ο υ ή μ ω ν Τ ό π ο υ ά φ έ τ έ ρ ο υ δ έ δ ι ό η ή έ φ α ρ
μ ο γ η τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ά ν α γ κ ό ζ ε ι ή μ α ς ν α π α ρ α β ω μ ε ν τ α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι α
τ ό ξ ε ι ς κ α τ ά ν τ ί θ ε ω ν τ ω ν ύ π α γ ο ρ ε ύ σ ε ω ν τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ή μ ω ν θ ε ω ρ ο υ μ ε ν
κ α θ η κ ο ν δ π ω ς έ φ α ρ μ ό ζ ω μ ε ν τ α έ π ι τ ο υ θ έ μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ Κ α ν ο ν ι κ ω ς έ ν τ ε λ
λ ό μ ε ν α
Η έ ν τ ο ί ς ί δ Ι Ο Ι ς ή μ ω ν Κ ε λ λ Ι Ο 1 ς ε ν ν ο μ ο ς α ϋ τ η
έ φ α ρ μ ο γ ή έ π ι θ υ μ ο υ μ ε ν ν α τ ο ν ι σ ω μ ε ν δ η ά φ ο ρ ζ ί ε Ι ς ή μ α ς α ύ τ ο υ ς κ α ι μ ό ν ο ν
μ η ά π ο β λ έ π ο υ σ α ε Ι ς ο ύ δ έ ν α κ κ α ι β λ έ ψ ι ν γ ε ν ι κ ω τ έ ρ α ς έ π ι β λ η η κ η ς
, "
ε π ι κ ρ α τ η σ ε ω ς τ η ς
Η π ρ α ξ ι ς ή μ ω ν α ύ τ η σ ύ μ φ ω ν ο ς ο υ σ α κ α ι ά ν τ α π ο κ ρ ι ν ο μ έ ν η π ρ ο ς τ η ν
Ι δ ι ό τ η τ α κ α ι ύ ψ η λ η ν ή ρ ω ν ά π ο σ τ ο λ ή ν ο ύ Χ Ι μ ό ν ο ν δ ε ν έ ξ ε η μ ή θ η ω ς μ η ω
φ ε ι λ ε ν ύ π ο τ η ς Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η ς Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ η ς ή μ ω ν Ά ρ χ η ς ά λ λ α Ό λ ω ς
ά ν ε ρ μ η ν ε ύ τ ω ς σ φ ο δ ρ ω ς κ α τ ε κ ρ ί θ η δ ι α τ ω ν ύ π ά ρ ι θ μ
α 583, 3)9)69 β 614, 17)9)69 κ α ι γ 711, 9)11)69 έ γ κ υ κ λ ί ω ν έ γ γ ρ ό
φ ω ν α ύ τ η ς α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς ή μ ω ν έ ξ ε τ ό σ ε ω ς δ ι Ι Έ ν ά π ε ρ ι
φ ρ ά σ τ ω ς κ α ι Ό λ ω ς ά ν υ π ο σ τ ά τ ω ς θ ε ω ρ ε ί κ α ι ά π ο κ α λ ε ί ή μ α ς α ι ρ ε η κ ο ύ ς - Μ α
κ ρ α κ ι σ τ ό ς π ρ ο σ η λ υ η σ τ ό ς π ρ ο π α γ α ν δ ι σ τ ό ς κ α τ α φ ρ ο ν η τ α ς τ ω ν θ ε ί ω ν
κ λ π
Π ρ ο ς τ ο ύ τ ο ι ς κ α τ α π ι ε ζ ό μ ε θ α κ α ι ά π ε ι λ ο ύ μ ε θ α δ ι ά π ε λ ό σ ε ω ς έ ξ Α γ ί ο υ
Ό ρ ο υ ς ο π ω ς έ γ κ α τ α λ ε ί ψ ω μ ε ν τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α θ η κ ό ν τ ω ς ύ π α γ ο ρ ε υ ο μ έ ν η ν
έ φ α ρ μ ο γ η ν τ η ς Κ α ν ο ν ι κ η ς μ υ σ τ η ρ ι α κ η ς ζ ω η ς κ α ι π ό λ ι ν τ ο ν ί ζ ο μ ε ν έ ν
τ ο ί ς Ι δ ί ο 1 ς ή μ ω ν Κ ε λ λ ί ο ι ς υ ι ο θ ε τ ή σ ω μ ε ν δ ε κ α ι σ υ ρ
μ ο ρ φ ω θ ι ί ψ ε ν π ρ ο ς .σ υ ν η θ ε ί α ς η κ ι σ τ α ά ν τ α π ο κ ρ ι ν ο μ έ ν α ς τ ψ Κ α ν ο ν ι κ ψ τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς Δ ι κ α ί φ
Τ Ο έ ν τ α υ θ α π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν ο ν γ ε γ ο ν ό ς σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ά π ο τ ε λ ε ί μ ο ν α δ ι κ ό
τ η τ α κ α τ α φ α ν ο υ ς ά ν η θ έ σ ε ω ς κ α ι ά ν η ν ο μ ί α ς έ ν τ η σ υ ν ό λ φ χ ο ρ ε ί ς ι κ α ι π σ
ρ ε ί ς ι τ ω ν α ύ τ ο κ ε φ ά λ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν α ϊ η ν ε ς α π α σ δ ι α κ ρ α τ ο υ ω
τ η ν ά π ώ ώ ν ω ν ύ π ο τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ι Α γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν ν ο μ ο θ ε τ η
θ ε ϊ σ α ν τ ό ξ ι ν π ε ρ ι τ ο υ τ ρ ό π ο υ κ α ι τ ο υ χ ρ ό ν ο υ τ η ς π ρ ο σ ό δ ο υ ε ν τ ψ θ ε ί φ τ η ς
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς Μ υ σ τ η ρ ί φ
Σ α φ ω ς κ α ι ά ν α γ λ ύ φ ω ς π ά ν τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω έ κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ι π α ρ α τ ο υ μ ε γ ά
λ ο υ δ ι δ α σ κ ό λ ο υ τ ο υ Γ έ ν ο υ ς κ α ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Α θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ Π α ρ ί υ
ε Ι δ ι κ ώ ς δ ά σ χ ο λ η θ έ ν τ ο ς έ π τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ θ έ μ α τ ο ς γ ρ ά φ ο ν τ ο ς έ π λ έ Ε Ε
τ α έ π ό μ ε ν α ;.-.,
\ δ έ ' , έ 1l π λ ό ι \
«. .. σ υ μ ο ι γ ι ν ω σ κ ε α γ α π η τ , ο η υ ν τ ω ς ν η κ α α ι ρ ε σ ι ς ε σ τ ι τ ο
κ ω λ ύ ε ι ν κ α ι δ ι ώ κ ε ι ν τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς τ η ς θ ε ί α ς Τ ρ α π έ ζ η ς ο τ ε β ο ύ λ ο ι ν τ ο ...,>.
Έ ν τ η π ρ ο σ π α θ ε ί ς ι ή ρ ω ν δ π ω ς έ π ε ξ η γ ή σ ω μ ε ν κ α ι ε ν η μ ε ρ ώ σ ω μ ε ν τ η ν
Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η ν ή μ ω ν ' Α ρ χ η ν π ε ρ ι τ η ς δ λ ω ς ά δ ί κ ο υ κ α ι ά ν υ π ο σ τ ό τ ο υ κ α θ
IipiJv κ α τ η γ ο ρ ί α ς π ρ ο έ β η μ ε ν ε Ι ς λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς ά π ο λ Ο Υ η η κ α ς ά ν α φ ο ρ α ς δ ι
ω ν κ α τ α φ α ν ω ς ά π ο δ ε κ ν ύ ε τ ω ή Κ α ν ο ν ι κ η ύ π ό σ τ α σ ι ς τ ω ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ
-73­
ή μ ε τ έ ρ ω ν π ε π ο ι θ ή σ ε ω ν έ Π Κ Ρ Τ υ μ έ ν ω ν δ ι α γ ν ω μ α τ ε ύ σ ε ω ν α θ ε ο λ ό γ ι κ η ς
Σ χ ο λ η ς Π α ν ε Π Ι σ τ η μ ί ο υ θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς κ α ι β Κ α θ η γ η τ ω ν τ η ς θ ε λ γ Κ η ς
Σ χ ο λ η ς τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ >Α θ η ν ω ν
Ό θ ε ν έ π ε ι δ ή π α ρ α τ α υ τ α ή Κ υ ρ ί α ρ χ ο ς Ί ε ρ α ή μ ω ν Μ ο ν η ε ί ς ο ύ δ ε ν
έ λ ο γ ί σ α τ ο τ α π ρ ο σ κ ο μ ι σ θ έ ν τ α α ύ τ η έ π ί σ η μ α α π ο λ ο γ η η κ α - ά π α ν τ η τ ι κ α ή μ ω ν
σ τ ο ι χ ε ί α ο ύ μ η ν α λ λ ά α ν ε υ ο ύ δ ε ν Ό ς κ α ν ο ν ι κ ο υ έ ρ ε ί σ μ α τ ο ς η ν ο μ ο τ ύ π ο υ
κ α τ α τ ο ν Κ Χ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ η ς Α ύ τ η ς α π ο φ ά σ ε ω ς κ α έ π ι τ ο υ
<Ι ε ρ ο υ Κ α ν ό ν ο ς θ ε μ ε λ ι ο υ μ έ ν η ς α ρ θ ρ 7 π α ρ 3) σ υ ν ε χ ί ζ ε ι σ λ ω ς α ν η κ α ν ο
ν ι κ ω ς κ α ι π α ρ α ν ό μ ω ς δ ι α τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς έ ξ α π ο λ ύ σ ε ω ς έ Υ κ υ κ λ ί ω ν ά ν α σ ύ μ
π α ν τ ο Μ ο ν α χ ι κ ο ν π λ ή ρ ω μ α τ η ς έ π ι κ ρ α τ ε ί α ς Α ύ τ η ς δ υ σ φ η μ ο υ σ α τ η ν ό ρ θ ό
δ ο ξ ο ν ή μ ω ν ύ π ό σ τ α σ ι ν α τ α ά σ σ υ σ α ή μ α ς ε ί ς τ η ν τ ά ξ ι ν τ ω ν α ί ρ ε η κ ω ν - Μ α
κ ρ α κ ι σ τ ω ν κ α ι έ π ι α π ε ι λ η μ ά λ ι σ τ α α π ε λ ά σ ε ω ς ή μ ω ν
δ ι α τ α υ τ α
μ ε θ ί ε ρ α ς ά γ α ν α κ τ ή σ ε ω ς έ ν τ ό ν ω ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε θ α δ ι α τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς έ π ι
τ η κ α θ ή μ ω ν τ η ρ ο υ μ έ ν ι ώ ς α ν ω σ τ ά σ ε ι τ ω ν Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν τ η ς Ι ε ρ α ς Μ ο
ν η ς Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ Α γ ί ο υ >Α θ α ν α σ ί ο υ τ ω ν ά π α ρ η ζ ό ν τ ω ν τ η ν Γ ε ρ ο ν
η κ η ν Α ύ τ η ς Σ ύ ν α ξ ι ν κ ω μ ε τ η ν έ π ι φ ύ λ α ξ ι ν π α ν τ ο ς ν ο μ ί μ ο υ η μ ω ν δ ι κ α ι ώ
μ α τ ο ς ά ξ ι ο υ μ ε ν π α ρ Α ύ τ ο ί ς τ η ν α μ ε σ ο ν ά ν ά κ λ η σ ι ν τ ω ν π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ ω ν
Μ ο ν α σ τ η ρ ω κ ω ν έ γ κ υ κ λ ί ω ν έ γ γ ρ ά φ ω ν π ρ ο ς ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ η ς π ρ ο σ β λ η
θ ε ί σ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ή μ ω ν θ ρ η σ κ ε υ η κ η ς ύ π ο λ ή ψ ε ω ς
Π α ρ α λ λ ή λ ω ς δ η λ ο υ μ ε ν σ η α π α σ α ν τ η ν έ ν γ έ ν ε ι ε ύ
θ ύ ν η ν ε ν α ν η τ ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ η θ έ ν τ ο ς σ ά λ ο υ κ α ι τ ω ν έ ξ α ύ τ ο υ μ ε λ λ ο υ σ ω ν
έ π ι π τ ώ σ ε ω ν έ ν τ η σ υ ν ό λ ψ κ ο ι ν η γ ν ώ μ η θ έ λ ο υ σ ι φ έ ρ ε ι ο ί τ ο ύ τ ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ ο ι
τ ε λ ε ί α ν κ α ι ά κ ε ρ α ί α ν σ υ ν ψ δ α τ ψ έ κ δ ο θ έ ν η έ ν ε τ ε ι 1800 Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ψ Σ ι γ
γ ι λ ί ψ Ν ε ο φ ύ τ ο υ τ ο υ Ζ σ α φ ω ς κ α θ ο ρ ί ζ ο ν η δ η
«. " Ό σ ο ι δ ε ά ν η λ έ γ ο υ σ ι π ε ρ ι τ ο ύ τ ο υ κ α ι δ ι α τ α ρ ά σ σ ο υ σ ι κ α Ι δ ύ σ φ η μ α
ό ν ό μ α τ α έ π ι λ έ γ ο υ σ ι τ ο Ι ς α δ ι ο ρ ί σ τ ω ς κ α ι σ υ ν ε χ ω ς κ Ο ι ν ω
ν ο υ σ ι ν α δ ε λ φ ο Ι ς τ ο Ι ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν έ π ι η μ ί ο ι ς π ρ ο ς α ύ τ ο υ ς ύ π ο
β ά λ λ ο υ σ ι
Ε ύ ε λ π ι σ τ ο υ ν τ ε ς σ η έ ν τ η Π α τ ρ ι κ η Υ μ ω ν π ρ ο ν ο ί ς ι κ α ι ε ύ θ υ κ ρ ι σ ί ς ι θ έ
λ ε τ ε α ν τ α π ο κ ρ ι θ η έ π ι τ ω ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ π ρ ο σ δ ο κ ι ω ν τ η ς Μ η τ ρ ο ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς έ π ά γ α θ ψ τ ο υ Ι ε ρ ο υ ή μ ω ν Τ ό π ο υ
Β α θ υ σ ε β ά σ τ ω ς δ ι α τ ε λ ο υ μ ε ν
1) Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς 6) Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς
2) Μ ο ν α χ ο ς Β α σ ί λ ε ι ο ς Κ α τ ο υ ν α κ ι ώ τ η ς
Α γ ι ο β α σ ι λ ε ι α τ α ι 7) Μ ο ν α χ ο ς Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς
3) Ι ε ρ ο δ ι ά κ ο ν ο ς Ά κ ά κ ι ο ς 8) Μ ο ν α χ ο ς θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς
4) Μ ο ν α χ ο ς Ά ρ τ έ μ ι ο ς Α γ ι α ν ν α ν ϊ τ α ι
5) Μ ο ν α χ ο ς Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν
Κ α υ σ ο κ α λ υ β ϊ τ α ι
Μ ε τ α τ η ν λ η ψ ι ν τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς ά ν α φ ο ρ α ς ή Ι Κ ο ι ν ό τ η ς σ υ ν ε σ τ ή σ α τ ο δ ι
-74­
μ ε λ η ε π ι τ ρ ο π ή ν ε κ τ ω ν Ο Ο ι ο λ ο γ ι ω τ ό τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ό τ ο υ
κ ω Ε ύ θ υ μ ί ο υ Κ α ρ α κ α λ λ ι ν ο υ ε ί ς ο υ ς κ α ι π α ρ έ δ ω κ ε τ ο ν π λ ή ρ η φ ό κ ε λ λ ο ν τ ς
υ π ο θ έ σ ε ω ς π ρ ο ς ε ξ α γ ω γ η ν κ α ν ο ν ι κ ο υ π ο ρ ί σ μ α τ ο ς κ α ι ά δ ε ί ξ ε ω ς τ η ς α λ η
θ ε ί α ς Π ρ ο ς δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ ι ν τ ο υ ε ρ γ ο υ τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι τ ρ ο π η ς κ ω κ α τ ό π ι ν
π ρ ο φ ο ρ ι κ η ς π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς έ ν ο ς έ κ τ ω ν μ ε λ ω ν τ η ς ά π ε σ τ ε ί λ α μ ε ν τ η ν έ π ο μ έ

ν η ν δ ι ε υ κ Ρ ί ν η σ 1 ν ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 27 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1970, δ ι ς
α ν ε π τ ύ σ σ ο μ ε ν ε π ί μ α χ ο ν σ η μ ε ί ο ν τ ο υ δ λ ο υ θ έ μ α τ ο ς λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν
Ε ν Ά γ ί ψ Ό ρ ε ι τ η η Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1970.
Π Ρ ο ς
τ η ν Ί ε ρ ο κ ο ι ν ο τ ι κ η ν - Ε ί σ η γ η τ ι κ η ν Έ π ι τ ρ ο π η ν έ π ι τ ο υ ύ π ο
κ ρ ί σ ι ν έ κ κ ρ ε μ ο υ ν τ ο ς ή μ ε τ έ ρ ο υ θ έ μ α τ ο ς Π α ν τ ο υ ς Α ν τ ι π ρ ο
σ ώ π ο υ ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ω ν Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ κ α ι Κ α ρ α κ ό λ
λ ο υ Γ έ ρ ο ν τ α ς θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Ν Κ Α Ι Ε Υ θ Υ Μ Ι Ο Ν
Κ Α Ρ Υ Α Σ
Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ι
Έ π ι θ υ μ ο υ ν τ ε ς δ π ω ς ύ π ο β ο η θ ή σ ω μ ε ν Ύ μ α ς ε ί ς τ η ν ε ύ γ ε ν η Υ μ ω ν π ρ ο σ
. π ό θ ε ι α ν δ ι α τ η ν έ π ί τ ε υ ξ ι ν α δ ι α β λ ή τ ο υ π ο ρ ί σ μ α τ ο ς ε π ι τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς ύ π ο θ έ
σ ε ω ς θ έ τ ο μ ε ν ύ π ο ψ ε ι τ η ς Υ μ ε τ έ ρ α ς Π α ν ο σ Ο λ ο γ ι ό τ η τ ο ς τ α α κ ό λ ο υ θ α
Έ π ε ι δ η έ ν τ α ί ς α ν α φ ο ρ ώ ς ή μ ω ν π α ρ ε λ θ ε τ ο υ ς μ ε τ α ξ υ τ ω ν α λ λ ω ν
α ν α φ ε ρ ό μ ε θ α ε ί ς σ η μ ε ί α τ ι ν α μ α λ λ ο ν π α ρ ε ρ μ η ν ε υ θ έ ν τ α π ρ έ π ο ν κ α ι έ π ό
ν α γ κ ε ς θ ε ω ρ ο υ μ ε ν σ π ω ς δ ι α τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς δ ι α σ α φ ή σ ω μ ε ν κ α ι δ η λ ώ σ ω μ ε ν
.,
ο τ ι :
Δ ι α τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ί ς τ η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν α π α ι τ ε ί τ α ι
α φ έ ν ο ς μ ε ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή α φ έ τ έ ρ ο υ δ ε σ ω μ α τ ι κ η π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α Κ α ι δ ι α μ ε ν
τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ ο ί ς π α σ ι τ υ γ χ ό ν ο υ σ ι γ ν ω σ τ ο ι ο ί δ ρ ο ι ε π ι
τ υ χ ί α ς α ύ τ η ς η τ ο ι ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ς κ α θ α ρ ό τ η ς λ ο γ ι σ μ ω ν μ ν η σ ι κ α κ ί α ς κ α ι
π ρ ο σ ω π ι κ η ς έ μ π α θ ε ί α ς α π ο χ ή κ λ π κ λ π ο ϊ τ ι ν ε ς α ε ί π ο τ ε τ υ γ χ ά ν ο υ σ ι ό ρ ι
σ τ ι κ ο ι α ά α ι τ η τ έ Ι π α ρ α π α σ ι
Δ ι α τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν δ έ η τ ο ι τ η ν σ ω μ α τ ι κ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν α ϋ τ η α ε ί π ο τ ε
θ α π ο ι κ ί λ η έ ξ α ρ τ ω μ έ ν η τ ο μ ε ν έ κ τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς ε ν η λ ι κ ι ώ σ ε ω ς τ ο υ π ρ ο σ
ε ρ χ ο μ έ ν ο υ π ι σ τ ο υ τ ο δ έ έ κ τ η ς σ ω μ α τ ι κ η ς ά ν τ ο χ η ς α ύ τ ο υ
Ή π α ρ α τ η ρ ο υ μ έ ν η α ύ τ η δ ι ό φ ο ρ ο ς τ ό ξ ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν έ κ τ η ς α ν α λ ό γ ο υ
π ν ε υ μ α τ ι κ η ς γ ν ώ σ ε ω ς κ α ι κ α τ α σ τ ό σ ε ω ς α ύ τ ω ν - ί δ ί ι ε ν α ν τ ι τ ο υ Ι ν Ι υ σ τ η ρ ί ο υ
τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς - δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί κ λ ί μ α κ ό τ ι ν α ς π ρ ο ς τ η ν σ ω μ α τ ι κ η ν
ι φ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν η η ς α ρ χ ε τ α ι δ ι α μ ε ν τ ο υ ς τ α κ τ ι κ ω ς κ α ι ά δ ι ο ρ ί σ τ ω ς κ ο ι ν ω
ν ο υ ν τ α ς έ κ τ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς (1) π ε ρ α τ ο υ τ α ι δ έ δ ι α τ ο υ ς ά ρ α ι ω ς η κ α ι κ α τ α
Υ Π Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ (1):
Λ έ γ ο ν τ ε ς δ η ή σ ω μ α τ ι κ π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α δ ι α τ ο υ ς ά δ ι ο ρ ί σ τ ω ς ι κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α ς α ρ χ ε Τ α
δ ι α τ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς ο ύ δ ό λ ω ς έ ν ν ο ο υ μ ε ν δ η ά π ο κ λ ε ί ε Τ α κ ω π α ς δ ι α φ ο ρ ε η κ ο ς τ ρ ό π ο ς
κ ω π έ ρ α ν τ ο υ δ ρ ί ο υ τ ο ύ τ ο υ η τ ο ι τ η ς ά ν α λ ό γ ο υ il κ α Ι κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ς ύ π ο ο ί ο υ
6 λ έ " ., , , θ δ ' '.\ ", • ,
δ η π ο τ ε ο υ ο μ ν ο υ ε φ ο σ ο ν ε κ τ ο υ τ ο υ α Τ υ ν α τ ο ν ν α μ Ι π ρ ο σ κ ρ ο υ ε ι ς τ ο α κ ω
λ υ τ ο ν τ η ς έ λ ε υ θ έ ρ α ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ε ί ς τ η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν
..
-75­
ώ ρ ι σ μ έ ν α δ ι α σ τ ή μ α τ α δ ι α τ η ς ν η σ τ ε ί α ς ά ν α λ ό γ ω ν ή μ ε ρ ω ν τ α ύ τ η ς ρ υ θ μ ι ζ ο
μ έ ν η ς ύ π ο τ ο υ μ ό ν ο υ δ ι κ α ι ο υ μ έ ν ο υ δ π ω ς KaeOpfo:n τ ο υ τ ο π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ π α
, ,­
τ ρ ο ς α υ τ ω ν
Ο ϋ τ ω δ ε μ ό ν ο ν κ α θ ί σ τ α τ α ι δ υ ν α τ ή ά φ έ ν ο ς μ ε ν ή ά δ ό ρ ι σ τ ο ς ά κ ώ
λ υ τ ο ς κ α ι έ λ ε υ θ έ ρ α π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς τ ο υ π ι σ τ ο υ ε ί ς τ η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν σ υ ν
φ δ α τ α ί ς Κ α ν ο ν ι κ ώ ς Δ ι α τ ά ξ ε σ ι κ α ι τ η Π α τ ε ρ ι κ η Δ ι δ α σ κ α λ ί ό φ έ τ έ ρ ο υ δ ε
έ π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι ή π λ ή ρ ω σ ι ς α ύ τ ο υ τ ο ύ τ ο υ τ ο υ σ κ ο π ο υ τ η ς έ τ ε λ έ σ ε ω ς τ ο υ
Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α Ρ Ο τ ί α ς χ ω ρ ι ς δ η λ α δ η ή π ρ ο ς τ ο υ τ ο έ ν δ ε ι κ ν υ ο
μ έ ν η ώ ς α ν ω ά ν ά λ ο γ ο ς σ ω μ α η κ η π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν α κ α τ α σ τ η α ί τ ί α ά π ο κ λ ε ι σ μ ο υ
έ λ ε υ θ έ ρ α ς κ α ι ά κ ω λ ύ τ ο υ σ υ μ μ ε τ ο χ η ς α ύ τ ο υ ε Ι ς τ ο Ί ε ρ ώ τ α τ ο ν τ ο υ τ ο Μ υ
,
ο τ η ρ ι ο ν
Ε κ τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω σ α φ ω ς κ α τ α φ α ί ν ε τ α ι δ η ή ώ ς π ρ ο ε ρ ρ έ θ η ά ν ά λ ο γ ο ς
έ φ α ρ μ ο γ η τ ό σ ο ν τ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς σ σ ο ν κ α ι τ η ς ν η σ τ ε ί α ς ά π ο τ ε λ ο υ ν σ ν τ ω ς τ α
ά π α ρ α ί τ η τ α σ τ ο ι χ ε ί α δ ι α τ η ν σ ω μ α η κ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ ο υ π ι σ τ ο υ κ α ι τ η ν
π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν α ύ τ ο υ ε Ι ς τ η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν
Μ ε τ α τ ο υ π ρ ο σ ή κ ο ν τ ο ς σ ε β α σ μ ο υ
Ύ π ο γ ρ α φ α ί .
Π α ρ η λ θ ε ν μ ε τ α τ η ν ά π ο σ τ ο λ η ν τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ μ η ν ό λ ό κ λ η ρ ο ς
ό π ό τ ε κ α ι ε ρ χ ε τ α ι μ ε τ α τ α υ τ α ε Ι ς τ ο φ ω ς τ η ς δ η μ ο σ ι ό τ η τ ο ς ή Ε ί σ η γ η τ ι κ η
Έ κ θ ε σ ι ς ε ρ γ ο ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω δ ι μ ε λ ο υ ς έ π ι τ ρ ο π η ς Σ υ ν έ κ ε ι τ ο έ κ 14 μ ε γ ά λ ω ν
π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν ω ν σ ε λ ί δ ω ν δ ι ω ν έ θ ί γ ο ν τ ο α π α σ α ι σ χ ε δ ο ν α ί π λ ε υ ρ α ι τ ο υ
θ έ μ α τ ο ς ύ π ο τ ο π ρ ί σ μ α κ α ι μ ό ν ο ν τ ω ν έ π ι κ ρ α τ ο ύ ν τ ω ν έ θ ω ν κ α ι έ θ ί μ ω ν
ο υ δ ό λ ω ς σ μ ω ς κ α ι ύ π ο τ ο π ν ε υ μ α τ η ς Ί ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
Έ κ κ λ η σ ί α ς
Τ ο θ λ ι β ε ρ ο ν σ μ ω ς δ ε ν η τ ο μ ό ν ο ν α ύ τ ό Τ ο ν α έ κ π έ σ ω σ ι τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
δ ύ ο ά π λ ο ί μ ο ν α χ ο ί ο ύ θ α υ μ α σ τ ό ν τ ο ν α έ γ κ ρ ί ν σ μ ω ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω Έ κ θ ε σ ι ν
ό λ ό κ λ η ρ ο ς ή Ί ε ρ α Κ ο ι ν ό τ η ς ε σ τ ω κ α ι ά ν ε π ι σ ή μ ω ς π α ρ α β λ έ π ο υ σ α τ η ν έ π
τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο π λ ο υ σ ί α ν κ α Ι ά ν τ ί θ ε τ ο ν π α τ ε ρ ι κ η ν γ ρ α μ μ α τ ε ί α ν τ ο υ τ ο ο ν
τ ω ς σ υ ν ι σ τ ξ ί τ ι τ ο θ λ ι β ε ρ ο ν κ α ι ά ξ ι ό δ α κ ρ υ Τ ο σ η π α ρ ε δ έ χ θ η η Ί ν Ε ί σ η γ η
η κ η ν Έ κ θ ε σ ι ν ή Ί - Κ ο ι ν ό τ η ς τ ρ α ν ο ν δ ε ί γ μ α ε ί ν α ι τ ο π α ρ α τ ι θ έ μ ε ν ο ν ε γ
Υ ρ α φ ο ν Λ ύ τ η ς π ρ ο ς τ η ν Μ ο ν η ν Μ Λ α ύ ρ α ς ε Ι ς η ν ά ν α γ γ έ λ λ ο υ σ α τ η ν ε κ
ο ο ο ι ν τ α ύ τ η ς τ ι Ί ν π α ρ α κ α λ ε ί φ ι λ α δ έ λ φ ω ς σ π ω ς κ α λ ο υ σ α τ ο υ ς π λ α ν η
θ έ ν τ α ς έ ξ α ρ τ η μ α η κ ο υ ς μ ο ν α χ ο ύ ς ά π ο τ ρ έ ψ τ ο ί ο υ ς τ η ς ά λ ω σ ό σ η ς
ί τ ο ς π λ ά ν η ς κ α Ι έ τ ε ρ ο δ ι δ ά σ κ α λ ί α ς π α ι δ α γ ω Υ ο ν κ α Ι ό δ η γ ο ν ε ί ς ι ο υ τ ο
ε χ ο υ σ α τ ο ν π ά σ η ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς γ έ μ ο ν τ α κ α ρ π ο ν τ η ς μ ν η μ ο ν ε υ θ ε ί σ η ς
ε ί σ η γ η τ ι κ η ς ξ υ ν ω ρ ί δ ο ς ( 54) •
54. Δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ Ώ σ η ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ α σ α ά ν ω τ έ ρ ω Ε Ε δ ε ν ύ π ε γ ρ ά φ ε τ ο ύ π ο τ η ς
Ι Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ο ύ δ ε φ ε ρ ε ν ά ρ ι θ μ ο ν π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ α ύ τ η ς ο ύ δ έ η ν α έ τ έ ρ α ν ε ν δ ε ι ξ ι ν
δ η ά π ε τ έ λ ε ι τ ο σ τ ε ύ ω Τ η ς έ π ι τ ο υ π ρ ο κ ε φ έ ν ο υ Α π λ ω ς έ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ ο ύ π ο τ α σ τ ο ι
χ ε ϊ α Π 11)25.2.1970. Ε Κ θ Ε Σ Ι Σ Ι Ε Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ς
ε ί ς τ ο υ ς κ α τ α γ ε λ λ ο μ έ ν ο υ ς ύ π ο τ η ς Τ Μ Μ ε γ Λ α ύ ρ α ς έ ξ α ρ τ η μ α τ ι κ ο ύ ς ώ ς κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ς
έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς έ π τ ο υ θ έ μ α τ ο ς τ η ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς .. Ή τ ο ι έ κ π ρ ο ο ι μ ί ο υ τ ο ϊ δ ι ο ν α ύ

ε ρ α Κ ο ι ν ό τ η ς
Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Κ α ρ υ α ι τ η ι Μ α ρ τ ί ο υ 1970
Ά θ ω
• ρ ι θ μ Π ρ ω τ 31) Κ
Τ ο ϊ ς Π α ν ο σ ι ο λ Ο Υ ι ω τ δ τ ο ι ς Έ π ι τ ρ ό π ο ι ς τ η ς
Ί ε ρ α ς κ ω Σ ε β Μ ο ν η ς Μ ε ν ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
Ε ι ς Α ύ τ η ν
τ η ν Ύ μ ε τ έ ρ α ν Π α ν Ο λ Ο Υ ι ό τ η τ α
ά δ ε λ φ ι κ ω ς έ ν Κ υ ρ ί φ κ α τ α σ π α ζ ό μ ε θ α
Δ ι α τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν μ ν φ ι λ α δ έ λ φ ω ς δ η ή κ α θ ή μ α ς Ι ε ρ α
Κ ο ι ν ό τ η ς έ ν τ η έ π ι θ υ μ ί ς ι α ύ τ η ς ο π ω ς ε ι ς τ ο θ ι γ ό μ ε ν ο ν ζ ή τ η μ α έ ν τ η ά π ο
7.12.1969 κ α ι ύ π ά ρ ι θ μ 757 έ π ι σ τ λ ύ μ ω ν δ ο θ η μ ι α δ ι α φ ω η σ κ η κ α ι έ ν
τ α ύ τ ψ ι ά π ρ ό σ β λ η τ ο ς έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν π λ α ν ω μ έ ν ω ν έ ξ α ρ τ η μ α η κ ω ν
ά δ ε λ φ ω ν τ η ς ύ μ ε τ έ ρ α ς Π α ν ο σ ι ο λ Ο Υ ι ό τ η τ ο ς λ ύ σ ι ς κ α ι τ α κ τ ο π ο ι η θ η τ ο υ τ ο
ό ρ ι σ τ ι κ ω ς ω σ τ ε ν α έ κ λ ε ί ψ ω σ ι ν α ί ά φ ο β μ α ι τ ω ν σ κ α ν δ ά λ ω ν ά ν έ θ η κ ε ν ε ι ς
έ π ι τ ρ ο π ή ν ά π ο τ ε λ ο υ μ έ ν η ν έ κ ω ν Π α ν Ο λ Ο Υ ι ω τ ά τ ω ν Ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν τ ω ν
Ί Μ ο ν ω ν Α γ ί ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ α Κ α ρ α κ ό λ λ ο υ Γ ε ρ ό ν τ ω ν Κ Κ θ ε ο κ λ ή τ ο υ κ α ι
..


Ε ύ θ υ μ ί ο υ ο π ω ς έ ξ ε τ ά σ ι π ο λ υ π λ ε ύ ρ ω ς τ ο ύ τ ο κ α ι ύ π ό λ ι ή μ ί ν σ χ ε κ η ν ε κ
θ ε σ ι ν η ν κ α ι έ π ι σ υ ν ά π τ ο μ ε ν
i
Α
:j
Κ α τ ό π ι ν τ η ς π ρ ο σ ε κ κ η ς μ ε λ έ τ η ς τ α ύ τ η ς η ν έ κ ρ ί ν α μ ε ν έ μ π ε Ρ τ α τ ω
τ η ς κ ε ί μ ε ν ο ν ι ώ μ ί λ ε ι π ε ρ ι τ ο υ π ρ ο χ ε ί ρ ο υ α ά α σ α ν ί σ τ ο υ τ ω ν σ υ ν τ α κ τ ω ν τ η ς δ ε δ ο μ έ
ν ο υ δ η α Ι έ τ ε ρ δ ι δ α σ κ α λ ί α δ ε ν ά ν ε φ έ ρ ο ν τ ο ε ί ς τ ο θ ε Ι ο ν Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ώ ς ε γ ρ α φ ε ν ά λ
Ά

ε ί ς τ ο ν τ ρ ό π ο ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς ν α μ ε τ α λ ά η π ι σ τ ο υ κ α ι δ η τ η ς σ ω μ α η κ η ς
.,
τ ο ι α ύ τ η ς

,Λ σ φ α λ ω ς ο ύ μ ό ν ο ν δ τ ί τ λ ο ς ά λ λ α κ α ι τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν ώ δ ή γ η σ α ν λ ί α ν φ ρ ο ν ί μ ω ς
τ η ν Ί Κ ο ι ν ό τ η τ α ν α τ η ν υ Ι ο θ ε τ ή σ π μ ό ν ο ν ε ί ς τ ο σ υ ν ο δ ε υ η κ ο ν Λ ύ τ η ς ε γ γ ρ α φ ο ν
π ρ ο ς τ η ν Μ Λ α ύ ρ α ν μ η tmtptwaoa τ η ν έ ν σ υ ν ε χ ε ί έ λ ε υ θ έ ρ α ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν κ α ι δ ι α σ π ο
ρ α ν α ύ τ η ς ύ π ο τ η ν σ φ ρ α γ ί δ α α ύ π ο γ ρ α φ α ς τ ω ν Ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν Λ ύ τ η ς Ά κ ρ ι ω ς τ
ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ο ς ή ν ά γ κ α σ ε α ή μ α ς έ ν τ η «'Α π ο λ ό Υ ί ά λ λ α κ α ι τ η ν π α ρ ο υ σ α ν π λ η ρ ε
σ τ έ ρ α ν ά ν ώ ρ ε σ ι ν ν ά π ε υ θ υ ν ώ μ ε θ α π ρ ο ς τ ο υ ς σ υ ν τ ά κ τ α ς α σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς α ύ τ η ς κ υ
Ρ ί ω ς κ ω δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς π ρ ο ς τ η ν μ ε ρ ι κ ω ς υ Ι ο θ ε τ ή σ α σ α ν Ί Κ ο ι ν ό τ η τ α
τ ο υ τ σ μ ω ς ή ν ά γ κ α σ ε τ ο ε ν έ κ τ ω ν μ ε λ ω ν τ η ς έ τ ρ ο π ς τ ο ν μ σ ν α χ ο ν θ ε ό κ λ η τ ο ν
Δ ι ο ν υ σ ι ά τ η ν ν α napanoveefj έ ν τ η Ά ν ο ι κ τ Έ σ τ ο λ α ύ τ ο υ γ ρ ά φ ω ν Ά π ο τ η ν σ η
γ μ η ν τ η ς έ γ κ ρ ί σ ε ω ς τ η ς Ε κ θ έ σ ε ω ς ή Έ τ ρ σ π η ε π α υ σ ε ν ε ύ θ υ ν σ μ έ ν η τ η ν θ έ σ ι ν τ η ς κ α
τ έ λ α ε ν ή Ί Κ ο ι ν ό τ η ς η η ς τ α έ κ ε ί γ ρ α φ ό μ ε ν α υ Ι ο θ έ τ η σ ε ν ώ ς ί δ ι κ ό ν τ η ς φ ρ ό ν η μ α ώ ς
ί δ ι κ ή ν τ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ν ά ν α δ ε χ θ ε ί σ α δ λ η ν τ η ν ε ύ θ ύ ν η ν τ η ς Έ κ θ έ σ ε ω ς Κ α ι ε κ τ ο τ ε ή
ή κ α λ υ σ μ έ ν η ύ π ο τ η ς ά ν ω τ ά τ η ς Ά ρ χ η ς τ ο υ Ί Τ ό π ο υ έ ξ η φ α ν ί σ θ η Α κ ρ ι ω ς
δ π ω ς σ ύ μ α ί ν ε ι μ ε τ α ν ο μ ο θ ε τ ή μ α τ α Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ι Π ο λ ι τ ε ί α ς δ π ο υ Ο Ι σ υ ν τ ά κ τ α ι τ ω ν
ά φ α ν ί ζ ο ν τ α ι μ ε τ α τ η ν ψ ή φ ι σ ί ν τ ω ν σ ε λ 1).
Ο ρ θ ω ς ά π ε κ ρ ί θ η ό ό σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς μ ε τ ν α σ ι κ ν δ ι α φ ο ρ α ν δ η α α ν α
φ ε ρ ό μ ε ν α ν ο μ ρ θ ε τ ή μ α τ α μ ε τ α τ η ν ψ ή φ ι σ ί ν τ ω ν δ ε ν φ έ ρ ο υ ν τ α ς ύ π ο γ ρ α φ α ς
τ ω ν σ υ ν τ α ξ ά ν τ ω ν τ α υ τ α ά λ λ α τ η ν έ π ί σ η μ ο ν σ φ ρ α γ ί δ α τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς η τ η ς Ε Κ ι λ ή σ ί α ς
Σ υ ν ε π ω ς π ό ρ ρ φ ά π έ χ ε ι τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ ά τ ο υ τ η ς ά ν α γ κ ώ α ς ά ν α λ ο γ ί α ς τ η ν δ ι α
φ ο ρ α ν τ α ύ τ η ν κ α ι ή μ ε ί ς σ υ ν ι δ ό ν τ ε ς δ ε ό ν τ ω ς σ υ ν ε μ ο ρ φ ώ θ η μ ε ν κ α ι έ ν τ η π α ρ ε λ
θ ύ σ κ α Ι έ ν τ Ω π α ρ ο ύ σ η ά ν α ι ρ έ σ ε ι
-77­
μ έ ν η ν κ α ι έ ρ μ η ν ε ύ ο υ σ α ν τ ο π ν ε υ μ α τ ο υ έ κ ρ α τ υ ν Τ ς έ ν Ά γ ί φ ρ ε ι κ α θ ε
σ τ ω τ ο ς έ ν τ ψ θ έ μ α τ ι τ η ς θ Ε ύ χ α ρ ι ο τ ί α ς ά π ε φ α σ ί σ α μ ε ν δ π ω ς π ο λ υ γ ρ α φ η θ Ώ
κ α ι σ τ α λ Ώ ε ί ς Ι κ α ν α ά ν τ ί γ ρ α φ α π ρ ο ς τ η ν Ί ε ρ α ν Μ ο ν η ν κ α ι δ ι α ύ τ η ς ε ί ς τ α ς
Ι ε ρ α ς Σ κ ή τ α ς τ η ς δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς τ η ς μ ε τ η ν σ ύ σ τ α σ ι ν δ π ω ς ο υ μ μ ο ρ φ ω θ ω σ ι
π ρ ο ς τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν α ύ τ η ς ϊ ν α ά π ο κ α τ α σ τ α θ η ή δ ι α τ α ρ α Χ θ ε ί σ α έ κ ε ί σ ε ε ί
ρ ή ν η
Π α ρ α λ ή λ ω ς δ ε ά π ε φ α σ ί σ θ η δ π ω ς π α ρ α κ λ η θ ή ύ μ ε τ έ ρ α Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ό
.τ η ς κ α ι κ α λ έ σ η τ ο υ ς κ α τ α γ γ ε λ λ ο μ έ ν ο υ ς ύ π α ύ τ η ς έ ξ α ρ τ η μ α τ ι κ ο υ ς Μ ο ν α
χ ο υ ς κ α ι σ υ σ τ ή σ ρ ά π ό λ υ τ ο ν σ υ μ μ ό ρ φ ω σ ι ν π ρ ο ς τ η ν κ ρ α τ ο υ σ α ν τ ά ξ ι ν β ά σ ε ι
τ η ς έ ν λ ό γ ψ έ κ θ έ σ ε ω ς ί ί λ λ ω ς γ ν ω ρ ί σ η α ύ τ ο ί ς τ η ν έ π ι κ ρ ε μ α μ έ ν η ν ά π ε ι λ η ν
ά π ο π ο μ π η ς τ ω ν έ ν ά Ρ Χ Ώ έ κ τ ω ν κ α λ υ β ω ν α ύ τ ω ν δ υ ν ά μ ε ι τ ο υ υ ί ί ρ θ ρ ο υ
τ ο υ Κ α τ α σ τ α τ ί κ ο υ Χ ά ρ τ ο υ Ά γ ί ο υ ρ υ ς ά ρ γ τ ε ρ ο ν δ ε έ ν δ ε χ ο μ έ ν η ν χ ρ η σ ι ν
τ ο υ υ ί ί ρ θ ρ ο υ ύ π ο τ η ς Ί ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ά ρ χ η ς γ ε ν ο μ έ ν η ς έ κ τ ο υ π ρ ω
τ α ι τ ί ο υ τ η ς έ τ ε Ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς κ ω π ρ ο σ η λ υ τ 1 σ μ ο υ
Ί ε ρ ο μ Μ α ξ ί μ ο υ
Έ π ι τ ο ύ τ ο ι ς δ ι α τ ε λ ο υ μ ε ν μ ε τ α τ η ς έ ν Ρ σ ψ φ ι λ α δ ε λ φ ε ί α ς
(, Α π α ν τ ε ς Ο Ι έ ν τ Ώ KOIv:fi Σ υ ν ά ξ ε ι ν τ ρ ό σ ω Π κ α Ι Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ι τ ω ν
ε ϊ κ ο σ ι ν Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ω ν τ ο υ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Α θ ω
Έ π ι τ ο υ ώ ς ί ί ν ω έ γ γ ρ ά φ ο υ μ ε ν ν α π α ρ α τ η ρ η σ ω μ ε ν τ α έ ξ η ς θ λ ι β ε
ρ ώ τ α τ α
α ι Ή Ι ε ρ α Κ ο ι ν ό τ η ς έ ν τ ά ν ω τ έ ρ φ φ ά σ ε ι τ η ς ύ π ο θ έ σ ε ω ς σ υ μ φ ώ ν ω ς
τ ψ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ψ Χ ά ρ τ ε ι τ ο υ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ά λ λ α κ α τ ψ Ε ύ α γ γ ε λ ί φ δ ι ε δ ρ α
ι ι ά τ ι ζ ε ν τ ο ν ρ ό λ ο ν τ ο υ κ ρ ί ν ο ν τ ο ς τ ρ ί τ ο υ i)Tol μ ε τ α ξ υ ή μ ω ν κ ω τ η ς κ υ ρ ι ά ρ
χ ο υ Μ ο ν η ς Ε ί ς τ η ν ε ύ α γ γ ε λ ι κ η ν γ λ ω σ σ α ν ή μ ε σ ο λ ά β η σ ι ς α ύ τ η έ κ τ ί θ ε τ α ι
ο ύ τ ω ς Έ α ν δ ε μ η ά κ ο ύ σ η π α ρ ά λ α β ε μ ε τ α σ ο υ τ ι fva η δ ύ ο ϊ ν α έ π σ τ ό
μ α τ ο ς δ ύ ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν η τ ρ ι ω ν OTae:fi π α ν ρ η μ α Μ α τ θ Ι Η 16). Έ ν τ α υ θ α
ό ε ι ς η δ ύ ο έ γ έ ν ο ν τ ο ε ϊ κ ο σ ι δ σ α δ η λ ο ν ό τ ι κ α Ι τ α μ έ λ η τ η ς Ι ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς
Σ υ ν ε π ω ς π Ρ ο ς τ ί ν α π ο λ υ γ ρ α φ η θ ή έ γ κ ρ ι θ ε ί σ α Ε Ε κ ω ν α δ ι α σ π α ρ
ο ύ μ ό ν ο ν ε ί ς τ α ς Ί Σ κ ή τ α ς τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς ά λ λ α κ ω ε ί ς ό λ κ λ η ρ ο ν τ ο ν
Ι ε ρ ο ν Α θ ω ν α π Ρ ο τ ο υ .Kav ή μ ε ί ς γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν τ α ύ τ η ν ;
β Τ Ο γ ρ α φ ό μ ε ν ο ν έ π ί σ η ς έ ν τ ψ σ χ ε τ ι κ ψ έ γ γ ρ ά φ φ i)Tol δ τ ι ά π ο σ τ έ λ
λ ε τ α ι ε ί ς τ α ς ε ρ α ς Σ κ ή τ α ς δ π ω ς σ υ μ μ ο ρ φ ω θ ω σ ι π ρ ο ς τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν α ύ
τ η ς τ ί σ η μ α ί ν ε ι Ν α σ υ μ μ ο ρ φ ω θ ω σ ι π ο ί ο ι ά σ φ α λ ω ς ή μ ε ϊ ς δ ι ό τ ι .
Ο Ι λ ο ι π ο ι τ ω ν ά δ ε λ φ ω ν μ ο ν α χ ω ν ή κ ο λ ο ύ θ ο υ ν τ ο θ ς Έ φ δ σ ο ν λ Ο Π ό ν δ l'
ή μ α ς ή σ υ γ γ ρ α φ η τ η ς Έ κ θ έ σ ε ω ς δ l' ή μ α ς ή δ ι α ν ο μ η α ύ τ η ς
δ 1 α τ ί ή μ ε ί ς ν α μ η τ η ν Ι δ ω μ ε ν κ ί ί ν ά λ λ α ν α τ η ν π ρ ο μ η θ ε υ θ ω μ ε ν έ κ Κ α
ρ ε ω τ ι κ ο υ τ ι ν ο ς Κ ε λ λ ί ο υ μ ε τ α π ά Ρ ο δ ο ν ή μ ε Ρ ω ν ά π ο τ η ς
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς τ η ς
γ Ό Κ α ι ή μ ε ν ·1. Μ ο ν η λ α β ο ϋ σ α τ α ύ τ η ν δ ι έ σ π ε ι ρ ε ν ά π α ν τ α χ ο υ π λ η ν
έ κ ε ί ν ω ν δ 1 α τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς κ ω έ γ ρ ό φ η δ l' Ο υ ς δ π α ς
ό κ ό π ο ς τ ω ν σ υ ν τ α κ τ ω ν κ ω δ ρ ώ ς 1 Δ ι α τ η ν Μ δ μ ω ς Λ α ύ ρ α ν ή ά ν ω τ έ ρ ω
ύ π έ ρ β α ο ι ς κ ω ά τ α ξ ί α ο ύ μ ο ν α δ Ι Κ Ο Υ γ ε γ ο ν ο ς δ ι α τ η ν π α ρ ο υ σ α ν ύ π ό θ ε σ ι ν ή
-78­
τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ό μ ω ς Ί Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς π α ρ ά λ λ η λ ο ς τ η ς '1; Μ ο ν η ς δ ι α γ ω γ ή π ω ς θ α
ή δ ύ ν α τ ο ν α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ η μ ε τ α ς ή ω τ έ ρ α ς τ ω ν λ έ ξ ε ω ν Α ς κ ρ ί ν η κ α ι έ κ
λ έ ξ η ό ά ν α γ ν ώ σ τ η ς κ α ι μ ό ν ο ν
α τ α υ τ α μ ε ν τ α ε ϋ φ η μ α ρ ή μ α τ ό τ ε κ α ι ρ γ α τ η ς '1. Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς κ α Ι
ή μ ε τ έ ρ α ς Μ ο ν η ς Ή μ ε ϊ ς δ ε τ ί Ά π λ ω ς ά ν α γ ν ώ σ α ν τ ε ς τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ η ς Ε Ε
έ φ ρ ι κ ι ό σ α μ ε ν έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν ά ν α λ η θ ε ι ω ν κ α ι π α ρ α π ο ι ή σ ε ω ν ο ύ μ η ν ά λ λ α κ α ι
π λ ή ρ ο υ ς κ α τ α σ τ ρ α τ η γ ή σ ε ω ς τ η ς Ι ε ρ ο κ α ν ο ν ι κ η ς ε ύ τ α ξ ί α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Έ ν
β ρ α χ ε ί δ ι α σ τ ή μ α τ ι σ υ ν ε γ ρ ό ψ α μ ε ν ά ν ω ρ ε κ η ν α ύ τ η ς π ρ α γ μ α τ ε ί α ν τ η ν ό π ο ί α ν
ώ Ά π ο λ ο γ ί α ν κ α ι α ί ρ ε σ ν ά μ α ά π ε σ τ ε ί λ α μ ε ν ε ί ς τ ι ν '1. Κ ο ι ν ό τ η τ α
κ α ι Μ ο ν ή ν ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 30 Μ α ρ τ ί ο υ 1970. .
τ α ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α έ κ τ η ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς Α π ο λ ο γ ί α ς ύ π η ρ
ξ α ν τ α κ ό τ ω θ ι
α Ό Ή Ί Μ ο ν η ά π έ σ τ ε ι λ ε ν ή μ ν τ ο ύ π ά ρ ι θ μ 253) 3.5.70, ε γ γ ρ α φ ο ν
α ύ τ η ς ( 55) δ ι ο υ έ κ ρ ι ν ό μ ε θ α ά ν ε π 1 θ ύ μ η τ Ο 1» κ ω π ρ ε π ε ν ά π ο μ α
55. Ί ε ρ α Μ ο ν η Μ ε γ Λ α ύ ρ α ς Έ ν Μ ε γ ί σ τ η Λ α ύ ρ τ Ω η Μ α ί ο υ 1970.
τ ο υ ά γ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ
.,Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς ρ ο ς
Ά ρ ι θ μ Π ρ ω τ 253.
τ ο υ ς Ο σ ι ω τ ά τ ο υ ς Ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς Μ ά ξ ι μ ο ν κ α Ι Χ ρ ύ σ α ν θ ο ν κ ω
Μ ο ν α χ ο υ ς Κ α λ λ ί ν ι κ ο ν , θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ν Β α σ ί λ ε ι ο ν Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν α
κ α ι Ά ρ τ έ μ ω ν κ α ι Ά κ ά κ ι ο ν Ι ε ρ ο δ ι ά κ ο ν ο ν
Ο σ ι ώ τ α τ ο ι
Ε ί ς ά π ά ν τ η σ ι ν ύ μ ε τ έ ρ ω ν έ σ τ ο λ ω ν γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν Ύ μ ί ν δ η Έ π ε ι δ η π α ρ δ λ α ς τ α ς
π α ρ α ι ν έ σ ε ι ς π ρ ο τ ρ ο π α ς κ α Ι σ υ σ τ ά σ ε ι ς τ η ς Ι ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς ν α π α ύ σ η τ ε τ ο ν π ρ ο σ η λ υ
η σ μ ο ν κ α Ι τ η ν μ ε τ ά δ ο σ ι ν τ ω ν ί δ ε ο λ ο γ ι ω ν Σ α ς κ α Ι ν α σ υ μ μ ο ρ φ ω θ η τ ε μ ε τ α η θ η κ α Ι μ
τ η ς Ι ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς τ ω ν έ ξ α ρ τ η μ ά τ ω ν α ύ τ η ς κ ω έ ν γ έ ν ε ι τ ο υ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς α
Υ μ ε ί ς ο ύ δ ε μ ί α ν μ ε τ α μ έ λ ε ι α ν έ δ ε ί ξ α τ ε Έ π ε ι δ η έ μ μ έ ν ε τ ε π ε Ο μ ό ν ω ς ε ί ς τ α σ α θ ρ α Υ μ ω ν
κ η ρ ύ γ μ α τ α τ ο ν π ρ ο σ η λ υ η σ μ ο ν ε ί ς τ α ς ί δ ε ο λ ο γ ί α ς Σ α ς κ ω ε ί ς τ α ς δ ο ξ α σ ί α ς τ ο υ Μ α κ ρ ά κ η
κ ω τ η ς κ α τ α ρ γ ή σ ε ω ς τ η ς τ ρ ι η μ έ ρ ο υ ν η σ τ ε ί α ς π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς Έ π ε ι δ η δ ε ν
σ έ β ε σ θ ε τ α ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ η ς Ι ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς κ ω τ η ς Ι ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς Έ π ε ι δ η α ύ
τ ο ε κ η ρ ύ Χ θ η τ ε ά ν τ ά ρ τ α ι μ η π ρ ο σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι ε ί ς τ η ν Ι ε ρ α ν ή μ ω ν Μ ο ν ή ν ό σ ά κ ι ς κ α λ ε ί σ θ ε
δ π ω ς σ υ ν έ β η κ α τ α τ η ν η ν Μ α ρ τ ί ό υ 1970, κ ώ τ ο ι έ κ λ ή θ η τ ε δ π α ν τ ε ς π ρ ο σ η λ θ ο ν μ ό ν ο ν
ό Γ έ ρ ω ν Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς κ α Ι δ Μ ο ν α χ ο ς Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν π ρ ο φ α σ ι ζ ό μ ε ν ο ι δ ι α φ ό ρ ο υ ς π ρ ο φ ά σ ε ι ς
έ ν ά μ α ρ τ ί α ι ς κ ώ τ ι ν ε ς έ ξ Υ μ ω ν έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν κ α τ α τ α ς ύ π ο γ ρ α φ α ς α ύ τ ω ν τ α κ ο σ μ ι κ α
έ π ί θ ε τ α ά ν τ ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν τ α ά ρ μ ό ζ ο ν τ α έ π ί θ ε τ α ώ ς λ ό γ ο υ χ ά ρ ι ν ά ν τ Ι ε ρ ο δ
Α κ ά κ ι ο ς Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ η ς ύ π έ γ ρ α φ ε Μ π α ρ ό λ α ς έ π ο μ έ ν ω ς μ ό ν ο ς τ ο υ ά π ε κ ό π η τ η ς ά δ ε λ
φ ό τ η τ ο ς τ η ς Σ κ ή τ η ς Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί ω ν τ ο ί δ ι ο π ρ α ξ ε κ α Ι ή σ υ ν ο δ ί α α ύ τ ο υ Μ ο ν α χ ο ς ρ
τ έ μ ι ο ς κ ω έ π ε ι δ η δ ι α τ η ν π ρ ό λ η ψ ι ν τ ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω έ ξ α π λ ώ ε ω ς κ α Ι μ ε τ α δ ό σ ε ω ς τ ο υ μ ι ά
σ μ α τ ο ς Υ μ ω ν η Χ θ η ή κ α θ ή μ α ς Ι ε ρ α Σ ύ ν α ξ ι ς ε ί ς τ η ν λ η ψ ι ν ά π ο φ ά σ ε ω ς έ ξ α ν τ λ η θ ε ί σ η ς
π λ έ ο ν κ ω τ η ς έ λ α χ ί σ τ η ς έ ε ι κ ε ί α ς α ύ τ η ς ν α δ η λ ώ Υ μ ί Υ κ ά τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ω ς δ η ό φ ε ί
λ ε τ ε ά ν υ π ε ρ θ έ τ ω ς ν α έ Υ κ α τ α λ ε ί ψ η τ ε τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ν τ α δ ρ ι α τ η ς Ί ε ρ α ς ή μ ω ν Μ ο ν η ς
ώ ς ά ν ε π ι θ ύ μ η τ Ο ι κ ω σ τ ω π ρ ο ς γ ν ω σ ι ν κ ω σ υ μ μ ό ρ φ ω σ ι ν Υ μ ω ν
ο ι Έ π ί τ ρ ο π ο ι τ η ς Ι ε ρ α ς κ ω Σ ε β α σ μ ί α ς Μ ο ν η ς
Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς τ ο υ Α γ ί ο υ Ά θ α ν α σ ί ο υ
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ς
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Κ α λ λ ί σ τ ρ α τ ο ς
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Γ α β ρ ι ή λ
-79­
κ ρ υ ν θ ω μ ε ν τ ω ν δ ρ ί ω ν α ύ τ η ς ' Α π ο κ α λ ο ύ μ ε θ α έ ν α ύ τ ψ φ μ ι ά σ μ α τ ο ς π ρ ο π α γ α ν
δ Ο τ α ί κ α ι α ν τ ό ρ τ α ι δ ι α Τ Ι δ ε ν ή δ υ ν ή θ η μ ε ν ν α π α ρ ο υ ω α σ θ ω μ ε ν - λ ό γ ψ τ η ς
ί ι π α ρ χ ο ύ σ η ς κ α κ ο κ α ι ρ ί α ς - έ ν ώ Π Ο ν τ η ς Γ ε ρ ο ν τ ί α ς α ύ τ η ς κ α τ α τ η ν δ ρ ι σ θ ε ί
σ α ν ή μ έ ρ α ν Μ α ρ τ ί ο υ 17), κ α ι ν ε α τ η ς χ ρ ή σ ε ω ς τ ο υ κ ο σ μ ι κ ο υ έ π ι θ έ τ ο υ
κ α τ α η Ί ν ύ π ο γ ρ α φ η ν δ ύ ο έ κ τ ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν α δ ε λ φ ω ν !
β Ό μ ο ν α χ ο ς θ ε ό κ λ η τ ο ς Δ ι ο ν υ σ ι ό τ η ς ό ε Ι ς έ κ τ η ς δ ι μ ε λ ο υ ς έ π ι τ ρ ο
π η ς έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν η ν «'Α ν ο ι κ τ η ν Έ π ι σ τ ο λ η ν π ρ ο ς τ ο υ ς ξ
έ κ τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν έ κ σ ε λ 11, ύ π ο ή μ ε ρ ο Δ ε υ τ έ ρ α τ ο υ θ ω μ α 1970),
δ ι ς έ π ε ι ρ α τ ο δ ι α π έ λ π ι δ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ω ν ν α ν α ι ρ έ σ η τ α ς ή μ ε τ έ ρ α ς θ έ
σ ε ι ς (56).
Α Ι μ ε τ α τ α υ τ α έ ξ ε λ ί ξ ε ι ς ε ί χ ο ν ώ ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς Τ ι ν ε ς τ ω ν σ υ γ κ α τ α δ ι ω κ ο
μ έ ν ω ν α δ ε λ φ ώ ν β α ρ υ ν θ έ ν τ ε ς τ α σ κ ά ν δ α λ α κ α ι τ α ς σ υ ν ε χ ε ί ς τ ω ν σ υ ν α σ κ η
τ ω ν τ ω ν α κ ό ρ π ο υ ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς α ν ε χ ώ ρ η σ α ν τ ω ν μ ε τ α ν ο ι ω ν τ ω ν μ υ ρ ί ο ι ς
ύ π ο β λ η θ έ ν τ ε ς κ ό π ο ι ς κ α ι σ τ ε ν ο χ ω ρ ί α ι ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ π α ν α ρ χ ί σ ο υ ν δ η
μ ι ο υ ρ γ ο υ ν τ ε ς η Ι ν μ ο ν α σ Ό κ ή ν τ ω ν κ α λ ι α ν ε ς έ τ έ ρ α ν π ε ρ ι ο χ η ν τ ο υ Ά γ ί ο υ
Ό ρ ο υ ς
Ο Ι λ ο ι π ο ί π α ρ α μ ε ί ν α ν τ ε ς ε ς τ α ς Μ ε τ α ν ο ί α ς α ύ τ ω ν Μ έ δ έ χ ο ν τ ο μ ε τ η ν
α ν α τ ο λ η ν τ ο υ 1971 έ κ τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς τ α α π ο λ υ τ ή ρ ι ό τ ω ν π ρ ο ς {3 ι α ί α ν
ά π ο μ ά κ ρ υ ν σ ι ν έ κ τ ω ν Κ α λ υ β ω ν τ ω ν Ά ρ ν η θ έ ν τ ε ς τ η ν π α ρ α λ α β ή ν τ ω ν έ θ υ
ρ ο κ ο λ λ ή θ η σ α ν π ό σ ι ν ο μ ο τ ύ π ψ τ ό ξ ε ι κ α ι ε κ τ ο τ ε τ η π ρ ο σ τ α σ ί κ α ι μ ό ν ψ
τ η ς Π ο λ ι τ ι κ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς ( 58 ), δ ι έ ρ χ ο ν τ α ι τ α ς ή μ έ ρ α ς τ ω ν τ ψ θ ε ψ δ σ η δ ύ
ν α μ ι ς λ α τ ρ ε ύ ο ν τ ε ς κ α ι τ η ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ί σ π ν δ ι α κ ο ν ο υ ν τ ε ς ε ύ χ ό μ ε ν ο ι apQ.
ύ π ε ρ τ ω ν ά γ α π ώ ν τ ω ν κ α ι μ ι σ ο ύ ν τ ω ν α ύ τ ο ύ ς ... ( 59) .
56. τ α ά ν ω τ έ ρ ω κ ε ί μ ε ν α η τ ο ι η Ί ν Ε ι σ η γ η η κ η ν Ε κ θ ε σ ι ν κ ω τ η ν Ά ν ο ι κ τ ι Ί ν Π
σ τ ο λ ή ν θ α ι δ υ ν ά μ ε θ α ε ύ κ ό λ ω ς ν α π α ρ α θ έ σ ω μ ε ν α ύ τ ο ύ σ ι α t.v ε ί δ ε ι Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς t.v
τ Ώ π α ρ ο ύ σ η έ ρ γ α σ ί ζ Έ π ε ι δ η δ μ ω ς γ έ μ ο υ σ ι τ α π ε ι ν ο τ ά τ ω ν π ρ ο σ ω κ ω ν ά ν τ ε γ κ λ ή σ ε ω ν
π ρ ο χ ε ι ρ ό τ η τ ο ς κ α ι ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι σ μ ο υ κ α ι π ρ ο ς ά π ο φ υ γ η ν κ α τ α β ι β α σ μ ο υ τ η ς σ ο β α ρ ό τ η τ ο ς
τ ο υ θ έ μ α τ ο ς ε ι ς ά π λ ο υ ν κ ο υ τ σ ο μ π ο λ ι ό π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν μ ε τ α π ά σ η ς σ τ ό τ η τ ο ς μ ό ν ο ν τ α ς
σ ο β α ρ ω τ έ ρ α ς κ ω έ ξ ω τ ε ρ ι κ φ ν δ ύ μ α η κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς κ ε κ ο σ μ η μ έ ν α ς θ έ σ ε ι ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω
κ ω τ α ς ό π ο ί α ς θ έ σ ε ι ς ό ά ν α γ ν ώ σ τ η ς τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς θ α π α ρ α λ υ θ ή σ ε ι ς τ ο έ π ό μ ε ν Ο Υ
Β Μ έ ρ ο ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ ν θ α κ α ά ν α ι ρ ο υ ν τ α ι μ ί α π ρ ο ς μ ί α ν .
57. Ή τ ο ι ή ρ η μ ς τ ο υ Α γ ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ κ α ή Ί Σ κ ή τ η τ η ς Α γ ί α ς Α ν ν η ς
58. Έ ν τ α υ θ α δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ Ώ δ η ώ π ρ ο σ π ά θ ε ι α ι τ η ς Ί Μ ο ν η ς Μ ε γ ί σ τ η ς Λ α ύ ρ α ς
π ρ ο ς κ τ έ λ ε σ ι ν τ ω ν κ α θ ή μ ω ν ά π ο φ ά σ ε ώ ν τ η ς π ρ ο σ έ κ ρ ο υ σ α ν ξ ύ π α ρ χ η ς ε ί ς τ η ν σ ώ
φ ρ ο ν α Ρ τ ι κ ι ν τ η ς Π ο λ ι η κ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς η τ ι ς ο ύ μ ό ν ο ν ή ρ ν ή θ η τ η ν κ τ έ λ ε σ ι ν τ ο ι ο ύ τ ω ν
κ α θ ή μ ω ν μ έ τ ρ ω ν ά λ λ έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ α υ τ α ν ο μ ι κ η ς ύ π ο σ τ ά σ ε ω ς ί μ ι ρ α ώ ς λ η φ θ έ ν τ α
ί ν ε υ τ η ς ν ε ν ο μ ι σ μ έ ν η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς η τ κ α τ α π α ρ ά β α σ ι ν τ η ς ί σ χ υ ο ύ σ η ς κ α θ ε σ τ η κ υ ί α ς ν α
μ ο θ ε σ ί α ς
Π α ρ α τ α υ τ α ή Μ ο ν η Μ Λ α ύ ρ α ς σ υ ν ε χ ί ζ ε ι τ η ν α ύ τ η ν κ α θ ή μ ω ν τ α κ η κ ή ν έ ξ α κ ο
λ ο υ θ ο υ σ α ν α π α ρ α θ ε ω Ρ Ώ τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω ύ γ ι α σ τ ά σ ι ν τ η ς π ο λ ι τ ι κ η ς ά ρ χ η ς τ ο υ Τ ό π ο υ ά δ ι α
φ ο ρ ο υ σ α τ ε λ ε ί ω ς δ ι α τ α ς γ ε ν ο μ έ ν α ς ε ί ς α ύ τ η ν έ γ γ ρ ά φ ο υ ς σ υ σ τ ά σ ε ι ς
59. Π α ρ ά β α λ ε σ χ ε τ ι κ ω ς Ι ε ρ ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Ο μ ο λ ο γ ί α π ί σ τ ε ω ς σ ε λ 94.
Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
Ε ί ς τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ν μ έ ρ ο ς τ η ς ά ν α χ ε ί ρ α ς σ υ γ γ ρ α φ η ς π ε ρ ι
λ α μ β ά ν ε τ α ι ή ά ν α ί ρ ε σ ι ς τ ω ν έ π ι χ ε ι ρ η μ ό τ ω ν τ η ς Ι ε ρ ο κ ο ι ν ο
τ ι κ η ς Ε ί σ η γ η π κ η ς Ε κ θ έ σ ε ω ς ώ ς κ α ι τ ω ν κ υ ρ ι ω τ έ ρ ω ν σ η
μ ε ί ω ν τ η ς μ ε τ α ύ τ ι ν κ υ κ λ ο φ ο ρ η σ ό σ η ς ά ν ο ι κ τ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς
τ ο υ έ ν ο ς τ ω ν μ ε λ ω ν α ύ τ η ς Μ ο ν α χ ο υ θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ ό
τ ο υ ά μ φ ο τ έ ρ ω ν ύ π ε ρ α μ υ ν ο μ έ ν ω ν τ ω ν τ ο π ι κ ω ν έ θ ω ν κ α ι έ θ ί
μ ω ν Π ρ ο σ ε π α θ ή σ α μ ε ν δ ι α τ η ρ ο υ ν τ ε ς τ ο σ α φ ε ς κ α ι σ ύ ν τ ο μ ο ν
ν α μ η κ α τ α π ο ν ή σ ω μ ε ν τ ο ν ά ν α γ ν ώ σ τ η ν μ ε έ π ο υ ώ δ ε ι ς λ ε
π τ ο μ ε ρ ε ί α ς π α ρ α τ ο ά κ α ν θ ω δ ε ς έ ν ί ω ν έ κ τ ω ν ά ν α ι ρ ο υ
μ έ ν ω ν θ έ σ ε ω ν Π ι θ α ν ό ν ή π ρ ώ τ η ά ν ό γ ν ω σ ι ς τ ο ύ τ ο υ
ν α μ η τ ο ν ι κ α ν ο π ο ι ή σ η π λ ή ρ ω ς η μ δ λ λ ο ν ν α ν Ώ α ύ τ ψ
ξ ε ν ι κ ή π ω ς κ α ι γ ρ ι φ ώ δ η ς Μ ε τ α τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν έ π α ν ό λ η ψ ι ν
τ ο υ κ ε ι μ έ ν ο υ ε ύ ε λ π ι ο τ ο υ μ ε ν σ η θ ά ρ χ ί σ η ν α δ η μ Ο υ ρ γ η τ α ι
ι κ α ν η ο ί κ ε ι ό τ η ς π ρ ο ς α ύ τ ό ή δ ε κ τ η θ ε ί σ α π ε Ι ρ α θ α τ ο ν ό δ η
γ ή σ η ε ύ κ ό λ ω ς ε ί ς τ η ν π λ ή ρ η α τ α ν ό η ν τ ο υ έ π ι δ ι ω κ ο μ έ ν ο υ
σ κ ο π ο υ τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς η τ ο ι τ η ν έ π ι θ υ μ ί α ν έ π ι κ ρ α τ ή σ ε ω ς ύ π ε ρ
π ά ν τ α τ α τ υ π ι κ ό ε θ ι μ α κ α ι ά ν θ ρ ω π ί ν ο υ ς σ υ ν η θ ε ί α ς κ α ι π ρ ο
λ ή ψ ε ι ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Κ α ν ό ν ω ν τ ω ν ό π ο ί ω ν
ώ ς π ρ ο σ φ υ έ σ τ α τ α έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ν η ς έ κ ά σ τ η κ ε ρ α ί α ε Ι ν α ι
έ ν δ ε δ υ μ έ ν η τ η ν κ α τ α π ό ρ φ υ ρ ο ν ά λ ο υ ρ γ ί δ α τ η ς Ό ρ θ ο δ ο
ξ ί α ς ι
6
i
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ O O ~ ~
Ι Ι
Ι Ι
ι
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ρ Ο Τ Ο Ν
Ά φ ο ρ ί Ζ : ε ι ή ' Ε κ κ λ η σ ί α τ ο ύ ς ό ν τ α ς έ ν τ η Θ ε ί ς ι Λ ε ι τ ο u ρ γ ί ς ι
!
κ α ί μ ή μ ε τ α λ α μ 6 ά ν ο ν τ α ς ;
Ι
ι
Ι
β 1
Ι
β 1
.J .. ..
θ Ε Σ Ι Σ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ θ Ε Σ Ε Ω Σ
Ώ ς π ρ ο ς τ η ν σ η μ α σ ί α ν τ ω ν Ί Κ α ν ό ν ω ν Η θ Ά π σ λ κ ά ι Β Ά ν
τ ι ο χ ε ί α ς τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν π ρ ο ς τ ο ή μ έ τ ε ρ ο ν θ έ μ α π α ρ α π έ μ π ο μ ε ν ε ί ς τ η ν έ ρ
μ η ν ε ί α ν τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς Σ ύ ν τ α γ μ α τ ω ν θ ε ί ω ν κ α ι Ί Κ α ν ό ν ω ν Ρ ά λ λ η κ α ι
Π ο τ λ η Τ ό μ Β σ ε λ 12 κ α ι 14, ώ ς κ α ι Γ Τ ό μ σ ε λ 127 - 8.):. Ε Ε σ 6".
Α Π Α Ν Τ Η Σ ϊ Σ
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν έ ν π ρ ώ τ ο ι ς τ α σ χ ε τ ι κ α κ ε ί μ ε ν α τ ω ν κ α ι θ Ά ι τ ο σ τ ο
λ ι κ ω ν κ α ν ό ν ω ν π ρ ο ς δ υ ν α τ ό τ η τ α Π ά ρ α λ υ ή σ ε ω ς ύ π ο τ ο υ ά α γ ν ώ σ υ τ η ς
έ ρ μ η ν ε υ κ η ς 11 μ η δ ε ι ν ό τ η τ ο ς τ ο υ σ χ ο λ ι α σ τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς
Ε ϊ η ς έ π ί σ κ ο π ο ς 11 π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς .11 δ ι ά κ ο ν ό ς .11 έ κ τ ο υ κ α τ α λ ό γ ο ι ι τ ο υ
Ι ε ρ α η κ ο υ π ρ ο σ φ ο ρ α ς γ ε ν ο μ έ ν η ς μ η μ ε τ α λ ά β ο ι τ η ν α τ ί α ν ε ί π ά τ ω κ α ι έ α ν
η ε ύ λ ο γ ο ς σ υ γ γ ν ώ μ η ς τ υ γ χ ς ι ν έ τ ω ε ί δ ε μ η λ γ ά φ ο ρ ι ζ έ σ θ ω ώ ς α ϊ η ο ς
β λ ά β η ς γ ε ν ό μ ε ν ο ς τ ψ λ α ψ κ α ι ύ π ό Υ ο ι α ν έ μ Π Ο σ α ς κ α τ α τ ο υ π ρ ο σ ν έ γ κ α ν
τ ο ς ώ ς μ η ύ γ ι ω ς ά ν ε ν έ γ κ α ν τ ο ς Η Ά π Κ α ν ώ ν ).:.
Π
Ι " " " - r - " ,
« α ν τ α ς τ ο υ ς ε ν τ α ς π ι σ τ ο υ ς κ α ι τ ω ν ρ α φ ω ν α κ ο υ ρ ν τ α ς μ η π α ρ α
μ έ ν ο ν τ α ς δ ε τ η π ρ ο σ ε υ χ Ώ κ α ι τ Ώ ά γ ί ς ι Μ ε τ α λ ή ψ ε Ι ώ ς ζ ι τ α ξ ί α ν έ μ ι φ υ ν τ α ς τ η
Έ κ κ λ η σ ί ς ι ά φ ο ρ ί ζ ε σ θ α ι χ ρ ή θ Ά π Κ α ν ώ ν - ­
Ε -" , < Β λ ' , • - ,. Ε Ε
Π Ι τ ω ν α ν ω τ ε ρ ω κ α ν ο ν ω ν ο α σ α μ ω ν τ ο ν Π ν σ η μ ι ω τ ε ν η ..
έ ξ έ λ ε ξ ε π Ρ ο Τ 1 μ ή σ α σ α έ κ π ά ν τ ω ν τ ω ν έ ρ μ η ν ε υ τ ω ν σ η μ ε ι ο ϊ
τ α π ε ρ ι τ ο υ Η κ α ι θ κ α ν ό ν ο ς α λ λ ο ι μ ε ν λ ω ς ή ρ μ ή ν ε υ σ α ν ή μ ε ϊ ς
δ ε α λ λ ω ς δ θ ε ν κ α ι σ υ ν ά π τ ο ν τ ε ς τ α π ε ρ ι τ ο ύ τ ω ν λ έ γ ο μ ε ν δ η ο Ι μ ε ν σ υ ν α ρ ι
θ μ ο ύ μ ε ν ο ι τ ψ Ι ε ρ α η κ ψ κ α τ α λ ό γ ψ κ α ι ύ π ο υ ρ γ ο υ ν τ ε ς ε ί ς τ α τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν
μ υ σ ή ρ ι α μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ ε ς π ρ ο σ φ ο ρ α ς γ ε ν ο μ έ ν η ς ά φ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι ε ί μ η ϋ
λ ο γ ο ν ε π ω σ ι ν α ί τ ί α ν ο Ι δ ε μ η χ ε ι ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι τ α α γ ι α έ ν τ ψ θ υ ω α σ η ρ ί ψ Ι ε ρ ω
μ έ ν ο ι κ α ι π ά ν τ ε ς ο Ι λ α ϊ κ ο ι π τ ο ι μ η π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ ε ς η τ ο ι μ η π ρ ο σ κ α ρ τ ε ρ ο υ ν
τ ε ς μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς κ α ι ε σ τ α ν ή ά γ ί α γ έ ν η τ α ι μ ε τ η Ψ ς π α ρ α τ ω ν ά ξ ί ω ν ώ
α τ α κ τ ο ι ά φ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι τ ο γ α ρ λ έ γ ε ι ν ή μ α ς ό φ ε ί λ ε ι ν π ά ν τ α ς τ ο υ ς Π σ ς λ α ϊ
κ ο ύ ς κ α ι τ ο υ ς μ η χ ε ι ρ ι ζ ο μ έ ν ο υ ς τ α α γ ι α Ι ε ρ ω μ έ ν ο υ ς α θ ε ά σ η ν μ ε τ α λ α μ
β ά ν ε ι ν τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν ε ί δ ε μ ή ά φ ο ρ ί ζ ε σ θ α ι ο ύ τ ε τ ψ κ α ν ό ν ι δ ο κ ε ϊ ο ϋ τ ε
δ υ ν α τ ό ν έ σ η γ ε ν έ σ θ α ι δ ι α τ ο υ τ ο γ α ρ κ α ι ό θ κ α ν ω ν ε Ι π τ ο υ ς μ η π α ρ α μ έ
ν ο ν τ α ς π τ ο υ ς κ ο λ ά ζ ε σ θ α ι κ α ι ο ύ π ρ ο σ έ θ ε τ ο τ ς μ η μ ε τ λ α μ β ι ν ν τ α Ο ϋ τ ω ς
έ ρ μ ή ν ε υ σ ο ν τ ο υ ς κ α ν ό ν α ς κ α τ α τ ο ν Β κ α Υ ό ν α τ η ς έ ν Α ν ο χ ε Ι φ σ υ ν ό δ ο υ
Έ ρ μ Η Ά π σ ..
Ε κ τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω έ ρ μ η ν ε ί α ς έ ξ ά γ ο ν τ α ι τ α έ ξ η ς σ υ μ π ε ρ ά σ μ η α :
α Ά ο έ ρ μ η ν ε υ τ η ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι σ α φ ω ς ν τ ψ έ κ κ λ η ο ι ά σ μ α η ά ξ ι ο υ ς κ α ι
Ι ν α ξ ί ο υ ς π ρ ο ς θ ε ί α ν Μ ε τ ά λ η ψ ι ν '.
β θ ω ρ ε ϊ ά ξ ί ο υ ς ά φ Ο Ρ μ ο υ τ ο υ ς κ λ η Ρ Κ υ ς κ α ι λ α ϊ κ ρ υ ς ο ϊ η ν ε ς δ ε ν
π α ρ α μ έ ν ο υ ν μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς έ ν τ η θ Λ ε ο υ ρ γ ί ω ς δ τ ο υ ν α μ ε τ α λ ά β ο υ ν ο Ι
τ
α ι . __
γ τ ο υ ς π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς τ ο υ ς θ ε ω
-86­
ρ ε ί ά ν ε υ θ ύ ν ο υ ς δ ι ό τ ι ώ ς γ ρ ά φ ε ι δ ε ν ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν π ά ν
τ ε ς ο ί π ι σ τ ο ι α θ ε ά σ τ η ν
δ Ό Π ρ ο ς έ π ί ρ ρ ω ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ε ώ ς τ ο υ έ π ι κ α λ ε ί τ α ι τ ο ν θ Ά π ο
σ τ ο λ ι κ ο ν κ α ν ό ν α ό ό π ο ί ο ς κ α τ α ύ τ ό ν ε Ι π ε τ ο υ ς μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς π ι σ τ ο υ ς
κ ο λ ά ζ ε σ θ α ι κ α ι ο ύ π ρ ο σ έ θ ε τ ο τ ο υ ς μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς
'/
Α ς Ι δ ω μ ε ν ν υ ν τ η ν ό ρ θ ό τ η τ α η μ η τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω
Κ α τ ά ρ χ ή ν ό θ Ά π κ α ν ω ν ά ν α φ έ ρ ε ι τ α ά κ Ρ ι β ω ς έ ν α ν τ ί α
τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν ύ π ο τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς έ ν τ η ά ν ω τ έ ρ φ δ θ έ σ ε ι Κ α ι τ ο υ τ ο
δ ι ό τ ι δ ε ν ό μ ι λ ε ί μ ό ν ο ν π ε ρ ι μ η π α ρ α μ ε ν ό ν τ ω ν ά λ λ α κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ
β α ν ό ν τ ω ν τ ο υ τ ο ά σ φ α λ ω ς δ ι ε π ί σ τ ω σ ε κ α ι ό ι δ Ι ς κ α τ α η Ί ν έ ρ μ η ν ε ί α ν
τ ο υ δ ι ο κ α ι π α ρ α τ η ρ ε ί :
Ό τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς κ α ν ό ν ο ς δ ι ο ρ ι σ μ ο ς δ ρ ι μ ύ τ α τ ό ς έ σ η ν ά φ ο Ρ ί ζ ε ι
γ α ρ τ ο υ ς έ κ κ λ η σ ι ά ζ ο ν τ α ς κ α ι μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς μ η δ ε μ ε τ α
λ α μ β ά ν ο ν τ α ς Κ α ι α λ λ ο ι δ ε κ α ν ό ν ε ς π α ρ ο μ ο ί ω ς δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι π ά ν τ α ς
ε τ ο ί μ ο υ ς ε Ι ν α ι κ α ι ά ξ ί ο υ ς τ η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ α ι τ ο υ ς έ π ι τ ρ ι σ ι Κ υ ρ ι α κ α ί ς μ η
μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς ά φ ρ ί ζ υ σ ι Ρ Π Β 13 - 4).
Ή τ ο ι έ χ ο μ ε ν έ ν τ α υ θ α κ α τ α φ α ν η έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ η ν ά ν τ ί θ ε σ ι ν ά ν α γ ν ω ρ ι ζ ο
μ έ ν η ν κ α ι ύ π σ τ ο υ ί δ ί ο ύ τ ο υ ά τ υ χ ο υ ς έ ρ ι μ η ν ε υ τ ο υ Ό ί ε ρ ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς έ ρ μ η
ν ε ύ ω ν τ ο ν α ύ τ ο ν θ Α π ο σ τ κ α ν ό ν α γ ρ ά φ ε ι :
Σ υ ν έ χ ε ι α ν τ η ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς δ ι δ ά σ κ ε ι ό π α ρ ω ν κ α κ ώ ν Ε ί δ ε κ α ι
ό Β α λ σ α μ ώ ν ε ί ς τ ο ν Η Ά π ο ο τ ο λ ι κ ο ν λ έ γ ε ι σ η ε ί ν α ι ά δ ύ ν α τ ο ν ν α μ ε τ α λ α μ
β ά ν ο υ ν ο ί Χ ρ ι σ η α ν ο ι κ α θ έ κ ά σ τ η ν ί δ ο υ ό π ο υ έ π ι σ τ ο μ ί ζ ε τ α 1 ά π ο
τ ο ν π α ρ ό ν τ α Κ α ν ό ν α κ α ι α κ ω ν ό μ ο λ ο γ ε ί π ω ς ε Ι ν α ι δ ρ ι μ ύ τ α τ ο ς δ ι ό η ά φ ο ρ ί ζ ε ι
τ ο υ ς φ ε ύ γ ο ν τ α ς κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς π ω ς γ α ρ ο ί θ ε ί ο ι Α π ό σ τ ο λ ο ι η θ ε
λ α ν ν α ν ο μ ο θ ε τ ή σ ο υ ν π ρ α γ μ α ά δ ύ ν α τ ο ν έ π ε ι τ α ό κ α ν ω ν δ ε ν λ έ γ ε ι κ α θ ε κ ά
σ τ η ν ά λ λ α τ ο υ ς μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς τ η ά γ ί ς ι Μ ε τ α λ ή ψ ε ι σ τ α ν δ η λ α δ η τ ε λ η
τ α ι ή θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ ς δ ε π α ρ ε ξ η γ ο υ ν τ α ς τ ο ν κ α ν ό ν α κ α ι λ έ γ ο ν τ α ς σ η
ά φ ο ρ ί ζ ε ι τ ο υ ς μ η κ α ρ τ ε ρ ο υ ν τ α ς ε ί ς τ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν ε ω ς ο υ ν α μ ε τ α λ ά β ω
σ ι ν ο ί α ξ ι ο ι t. π ι σ τ ο μ ί ζ ε ι Μ α τ θ α ί ο ς ό Β λ ά σ τ α ρ ι ς σ Τ Ο χ ε ί φ Κ κ ε φ α λ
KF.' λ έ γ ω ν Έ γ ω ν ο μ ί ζ ω δ η ο ί π α λ α ι ο ι Χ ρ ι σ η α ν ο ί κ α θ ω ς έ σ π ο ύ δ α ζ ο ν ν α
π ι σ τ ε ύ ω σ ι ν ό ρ θ ά π α ρ ο μ ο ί ω ς έ σ π ο ύ δ α ζ ο ν κ α ι ν α π ο λ ι τ ε ύ ω ν τ α ι ό ρ θ ά Δ ι α τ ο υ τ ο
κ α ι π ο λ λ α κ α λ α έ θ ι μ α δ π ο υ ά ν α φ έ ρ ο υ σ ι ν ο ί θ ε ί ο ι κ α ν ό ν ε ς σ υ ν η θ ι ζ ό μ ε ν α ε ί ς
τ ο υ ς τ ό τ ε κ α ι ρ ο ύ ς α ύ τ α τ ώ ρ α ε ί ς τ ο υ ς έ δ ι κ ο ύ ς μ α ς ε ί ν α ι ά λ λ ο ι ό η κ α κ α ι δ ι α
φ ο ρ ε η κ ά Τ ό σ ο ν μ α ς έ κ α τ έ σ τ η σ ε ν ή δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν η κ α ι ά μ ε λ η ρ έ ν η ζ ω η σ π ο υ
ζ ί φ ε ν ω σ τ ε ο ύ δ ε ν α σ τ ε ύ ω μ ε ν α ν κ α μ μ ί α ν φ ο ρ α ν ο ί Χ ρ ι σ η α ν ο ι έ φ θ α σ α ν
ε ί ς τ ό σ η ν ά ρ ε τ ή ν δ π ο υ ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν σ υ ν ε χ ω ς ε ί ς κ ά θ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν
ό π ο υ έ γ ί ν ε τ ο (60).
Σ υ ν ε π ω ς ή γ κ α ι δ θ έ ς τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ ρ ί
ν ο ν τ α ι ώ ς ά ν α λ η θ ε ί ς Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ ε δ η δ ι α κ ρ ί ν ε ι ά ξ ί ο υ ς κ α ι ά ν α
ξ ί ο υ ς έ ν τ φ έ κ κ λ η ά σ μ α η ο ί δ ε ύ τ ε ρ ο ι η τ ο ο ί ά ν ά ξ ι ο κ α τ α τ η ν γ θ έ ν
τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν ά ν ε ύ θ υ ν ο έ φ δ σ ο ν λ α μ β ά ν ο υ ν ά ν τ ί δ ω ρ ο ν Τ ί
60. Σ η μ ε ί ω σ ι ς έ ν τ ψ θ Ά π ο σ τ Κ α ν ό ν ι τ ο υ '1. Π η δ α λ ί ο υ
-87­
σ μ ώ ς τ ο υ ς κ α θ ι σ τ ζ ί α ν α ξ ί ο υ ς δ ε ν μ α ς δ ι α σ α φ ε ί ά π λ ω ς λ έ γ ε ι δ η ε Ι ν α ι ά δ ύ ν α
τ ο ν ν α μ ε τ α λ α μ β ν ο υ ν ο λ ο ι κ α θ ε κ σ τ η ν Α π ο ρ ρ ι φ θ ε ί σ η ς ό μ ω ς τ η ς έ ρ μ ψ
ν ε ί α ς τ ο υ κ α θ ε κ σ τ η ν ώ ς έ σ φ α λ μ έ ν η ς ά π ο μ έ ν ε ι ν α ί δ α ε ν π ο ί α α ί τ ί α Ω η
μ ι ο υ ρ γ ε ί κ α τ ό ν τ ο ύ τ ο υ τ ο ά δ ύ ν α τ ο ν τ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς Ό α ύ τ ο ς Β α λ σ α
μ α ν δ ι α σ α φ ε ί έ α υ τ ο ν π λ η ρ έ σ τ ε ρ ο ν π ε ρ ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ έ ν τ Ώ ζ ά π ο κ ρ ί σ ε ι
α ύ τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Π α τ ρ ι ρ χ η ν Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Μ α ρ κ ο ν έ ρ ω τ ή σ α ν τ α τ α κ α τ ω
τ έ ρ ω
α Ή τ ω ν θ ε ί ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν μ ε τ ό λ η ψ ι ς α ύ θ α ί ρ ε τ ς έ ο η π α ο ι τ ο ί ς μ η
κ ε κ ω λ υ μ έ ν ο ι ς μ ο ν α χ ο ί ς κ λ η ρ ι κ ο ί ς τ ε κ α ι λ α ϊ κ ο ί ς ω σ τ ε δ ύ ν α σ θ α τ ο ύ τ ο υ ς κ α θ
έ κ σ τ η ν σ χ ε δ ο ν δ ι α ύ τ η ς ά γ ζ ε σ θ α ι η ώ ς ύ π ο σ τ θ μ η ς ζ υ γ ο σ τ α τ ε ί τ α τ ο δ ώ
ρ η μ α :.
β «'Α λ λ α κ α ι τ ο ί ς έ κ κ λ η σ ι ά ζ ο υ σ ι ν α ν α γ κ α σ τ ι κ ή έ σ π τ ο υ ά γ α θ ο υ ή μ ε τ ά
λ η ψ ι ς η π ρ ο α ι ρ ε τ έ α κ α ι α ύ τ ο κ έ λ ε υ σ τ ο ς Ή ά π ά ν τ η ς τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς δ ι α
μ ε ν τ ο π ρ ω τ ο ν σ κ έ λ ο ς τ η ς έ ρ ω τ ή σ ε ω ς ε Ι ν α Ώ ς ν ε ν ό μ σ α δ ί δ ο σ θ α τ ο ί ς
ά ξ ί ς τ α ά ξ ι ώ μ α τ α ο ϋ τ ω κ α ι τ ο ί ς ά γ ί ς τ α α γ ι α Ό σ ο ι γ ο υ ν δ ι α κ α θ α ρ ό τ η τ α
β ί ο υ τ η ς θ ε ί α ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς τ η ν ό δ ο ν έ α υ τ ο ϊ ς έ ξ ω μ ά λ ι σ α ν ά π α Ρ ε μ π ο
δ ί σ τ ω ς δ ε χ θ ή σ ο ν τ α ι Δ ι α δ ε τ ο β σ κ έ λ ο ς τ ο ε χ ο ν σ χ έ σ ι ν π ρ ο ς
τ ο υ ς έ κ κ λ η σ ι α ζ ο μ έ ν ο υ ς γ ε ν ι κ ω ς τ ο ί ς έ κ κ λ η σ ι ά ζ ο υ σ ι ν γ ρ ά φ ε ι :
Έ κ κ λ η σ ι ά ζ ε ι ν μ ε ν γ α ρ τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς τ η ς θ ε ί α ς ί ε ρ ο τ ε λ ε
σ τ ί α ς κ α ι τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς τ ο υ ί ε ρ ο υ ρ γ ο υ ν τ ο ς ε ύ χ η ς κ α ι τ ο υ ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ τ η ς
μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ψ η φ ι ζ ό μ ε θ α κ α ι τ ο ί ς ο ϋ τ ω μ η π ο ι ο υ σ ι ν τ η ν έ κ τ ο υ κ α ν ό ν ο ς έ π
σ ε ί ο μ ε ν ά γ α ν ά κ τ η σ ι ν μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν δ ε α ύ τ ο υ ς ο ύ κ α ν α γ κ ά ζ ο μ ε ν δ ι α η Ί ν
τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς β ά σ α ν ο ν Ρ Π Δ σ ε λ 461).
Ή τ ο ι ά π α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι τ ο υ α φ ο ρ ι σ μ ο υ τ η ς τ ο υ κ α ν ό ν ο ς ά γ α ν α κ τ ή σ ε ω ς
π ά ν τ ε ς ο ί ε χ ο ν τ ε ς κ ώ λ υ μ τ ι π ρ ο σ ω π ι κ ό ν ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς ά ν ή
κ ο ν τ ε ς δ ι α τ ο υ τ ο ε ί ς τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν τ ω ν μ η δ υ ν α μ έ ν ω ν μ ε τ α σ χ ε ί ν π α ρ α
π ν δ ι α φ ο ρ ά ν τ ω ν π ρ ο ς τ ο υ ς ά π έ χ ο ν τ α ς ό μ ο ί ω ς τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν δ ι ε υ λ ό γ ο υ ς
α ί τ ί α ς σ υ μ φ ώ ν ω ς τ ψ Η ,Α π ο σ τ ο λ κ ψ κ α ν ό ν ι ( 61 ) •
τ ο υ τ ο δ ι α σ α φ ε ϊ ό ϊ δ Ι ς π λ η ρ έ σ τ ε ρ ο ν ε ί ς τ η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ο υ Β ' Α ν τ ι ο
χ ε ί α ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ί ς τ ο α ν τ ί δ ω ρ ο ν κ α ι γ ρ ά φ ω ν Δ ι α τ η ν ά π ε ι λ ή ν ώ ς
ε κ ε τ ο ϊ Η κ α ν ό ν ο ς κ α ι θ τ ω ν ά γ ί ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν ά λ λ α μ η ν κ α ι τ ο υ π α
ρ ό ν τ ο ς έ π ε ν ο ή θ η ή τ ο υ ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ δ ι δ ο σ ι ς ω σ τ ε π α σ α ν ά ν ό γ κ η ν ε χ ε ι ν κ α ι
α ύ τ ο ύ ς τ ο υ ς μ η δ υ ν α μ έ ν ο υ ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν τ ω ν ά γ ί ω ν
61. Ε κ τ ω ν μ έ χ ρ ι τ ο υ δ ε λ ε χ θ έ ν τ ω ν δ υ ν ά μ ε θ α ν α σ η μ ε ι ώ σ ω μ ε ν τ α ς έ ξ η ς τ έ σ σ α ρ α ς
κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ α ϊ τ ι ν ε ς κ α ι δ η μ ω υ ρ γ ο υ ν α ί τ ί α ν ά π ο χ η ς τ ω ν θ ά γ ι α σ μ ά Τ ω ν
α Δ ι ε t λ ο γ ο ν α ί τ Ι α ν η τ ο ι σ τ α ν φ ά γ η η π ί η τ ι ς έ ξ ά π ρ ο σ ε ξ ι α ς τ ι
ό λ ί γ ο ν π ρ ο τ η ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς κ λ π Ό Η ά π ο σ τ ο λ κ α ν ω ν δ ι α τ ο ν μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α
ε ν ε κ α τ ο ι α ύ τ η ς η π α ρ ο μ ο ί ω ν α ί τ ι ω ν σ η μ ε ι ο ϊ χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ω ς σ υ γ γ ν ώ μ η ς τ υ γ χ α ν έ τ ω
κ α ι ό Ν ε ό φ υ τ ο ς Ή μ ε ν γ α ρ ε ύ λ ο γ ο ς α ί τ ί α ό π ο ί α π ο τ ε α ν η ά ν ε τ ί μ η τ ο ς έ σ η π α ρ α
τ φ κ α ν ό ν ι ... »
β Δ ι α β ά σ α ν ο ν σ u ν ε ι δ ή σ ε ω ς Α ϋ τ η σ ν ι σ τ ξ ί τ η ν Π α ύ λ ε ι ο ν κ ω
Π α τ ε ρ ι κ η ν α μ α δ ο κ ι μ α σ ί α ν δ ο κ ι μ α ζ έ τ ω α ν θ ρ ω π ο ς έ α υ τ ό ν ... »), ε ί ς τ η ν ό π ο ι α ν κ ω ό π ο
β ά λ λ ε ι έ α υ τ ο ν π α ς σ τ ο ς π ρ ο τ η ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς θ ε τ ι κ η ά π ά ν τ η σ ι ς α ύ τ η ς σ η μ ώ ν ε ι
-88­
κ α Ι ζ ω ο π ο ι ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν π ρ ο σ κ α ρ τ ε ρ ε ί ν μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς τ η ς θ ε ί α ς ί ε ρ ο τ ε λ ε
σ τ ί α ς Ρ - Π Γ σ ε λ 128) (82).
Ή τ ο ι κ α τ α τ ο ν Β α λ σ α μ ω ν α π ά ν τ ε ς ο ί μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς τ ο υ ά ν η δ ώ ρ ο υ κ α Ι
ο ύ χ Ι τ ο υ Δ ώ ρ ο υ η τ ο ι τ ω ν θ ε ί ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν ά ν ή κ ο υ ν ε ί ς τ ο υ ς μ η
δ υ ν α μ έ ν ο υ ς μ ε τ α λ α β ε ί ν δ ι α τ ο υ τ ο κ α Ι ά π α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι τ η ς τ ο υ κ α ν ό ν ο ς ά γ α
σ υ μ μ ε τ ο χ Ι ι ε Ι ς τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν έ ν Ι Ρ τ ο έ ν α ν τ ί ο ν δ η λ ο ί Τ ι ά ρ ν η τ ι κ η τ ο ι α ύ τ η τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν
έ ξ έ φ ρ α σ ε κ α ι ό Β α λ σ α μ ώ ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ α ς τ ο υ ς μ η δ υ ν α μ έ ν ο υ ς π ρ ο σ ε λ θ ε ί ν ε Ι ς τ ο Μ υ
σ τ ή ρ ι ο ν Ά ρ ν η τ ι κ η Ι Ί τ ο ι ά π ά ν τ η σ ι ς τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ τ ο ύ τ ο υ δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ φ α ν ε ρ ο ί τ η ν
ύ Π ά ρ ξ ι ν έ φ α μ ά ρ τ ο υ ψ υ χ ι κ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς μ η ε Ι σ έ τ ι έ ξ α γ ο ρ ε υ θ ε ί σ η ς μ α κ ρ α ν σ μ ω ς τ ω ν
μ υ σ τ η ρ ί ω ν δ υ ν α μ έ ν η ς ν α δ ι α κ ρ α τ ή σ η τ ο ν σ τ ό ν λ ό γ φ ά κ ρ ι β ω ς τ η ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς δ ι α φ ό ρ ω ν
α μ α ρ τ η μ ά τ ω ν μ έ θ η ς κ λ ο π η ς π ο ρ ν ε ί α ς κ λ π α τ ι ν α κ α ι ά π ο τ ε λ ο υ ν κ α ν ο ν ι κ α κ ω λ ύ μ α τ α
έ μ π σ δ ί ζ ο ν τ α τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν
γ Ι Δ ι ι έ π ι τ ί μ ι ο ν Ι Ί τ ο ι λ ό γ φ τ η ς ύ π ο τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ π α τ ρ ο ς έ π ι β λ η θ ε ί
σ η ς ά π ο χ η ς έ κ τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ έ π ί τ ι χ ρ ο ν ι κ ο ν δ ι ά σ τ η μ α δ ι έ ξ α γ ο ρ ε υ θ ε ί σ α ν α μ α ρ τ ί α ν Ο ί
κ ο θ ε ν ν ο ε ί τ α ι δ η μ ε τ α τ η ν λ η ψ ι ν τ ο υ έ π ι η μ ί ο υ π ρ έ π ε ι ν α δ ι α κ ό ε τ α ι κ α ι Τ ι β ά σ α ν ο ς
τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς α λ λ ω ς fxoJlev π ε ρ ι δ ε α η π α θ λ γ ι κ ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν
δ Ι Δ ι α δ η θ ε ν ε ύ λ ά β ε ι α ν ν ο Ι θ ε ί ο ι π α τ έ ρ ε ς ά π ο σ τ ρ ο φ ή ν ώ ς
ε ί δ ο μ ε ν ά π ε κ ά λ ε σ α ν Ό ρ α κ ω σ η μ 64. Έ κ π ά ν τ ω ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω μ ό ν ο ν ή π ρ ώ τ η ε ί
π τ ω σ ι ς τ υ γ χ ά ν ε ι ά ν ε τ ί μ η τ ο ς χ ω ρ ι ς τ ο υ τ ο ν α σ η μ α ί ν η σ η ό π ι ο τ ο ς θ α π ρ έ π η ν ά π ο β ά λ λ η
π ο τ ε τ η ν σ υ ν α ί σ θ η σ ι ν τ η ς π α ν τ ο τ ε ι ν η ς ά ν α ξ ι ό τ η τ ό ς τ ο υ έ ν ώ π ι ο ν
τ η ς μ ε γ α λ ε ι ώ δ ο υ ς δ ω ρ ε α ς τ ο υ π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ε Ι ς τ ο π λ ά σ μ α τ ο υ θ ε ο υ !
62. Έ ν τ α υ θ α π ρ έ π ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ Ώ δ η ά ρ χ ι κ ω ς δ ε ν ύ φ ί σ τ α τ ο ή σ ή μ ε ρ ο ν τ ε λ ο υ μ έ ν η
δ ι α ν ο μ η τ ο υ ά ν τ ι δ ώ ρ ο u, ά λ λ ο Ι μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν λ ό γ φ tmnwou,
έ ξ ή ρ χ ο ν τ ο ε Ι ς τ ο ν Ν ά ρ θ η κ α μ ε τ α τ ω ν κ α τ η χ ο υ μ έ ν ω ν ά φ η ς σ τ ι γ μ η ς Ι Ί ρ χ ι ζ ο ν α ί ε ύ α
τ ω ν π ι σ τ ω ν Ο ί ε ρ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ε Ι ς τ ο υ ς μ η έ κ τ ω ν έ η μ ο υ μ έ ν ω ν ύ π α κ ο ύ ο ν τ α ς λ ε
γ ε ν Ό σ ο ι μ η μ ε τ έ χ ο υ σ ι έ ν μ ε τ α ν ο ί ι ι ε Ι σ ί ν Ε Ι τ ω ν έ ν μ ε τ α ν ο ί ι ι ε Ι μ ε τ α σ χ ε ί ν ο ύ κ ό φ ε ί
λ ε ι ς ό γ α ρ μ η μ ε τ έ χ ω ν ι τ ω ν έ ν μ ε τ α ν ο ί ι ι έ σ τ 1. Τ ί ν ο ς ο υ ν
fveKev λ έ γ ε ι ό δ ι ά κ ο ν ο ς ά π έ λ θ ε τ ε ο Ι μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι δ ε η θ η ν α ι σ υ δ ε ε σ τ η κ α ς Ι τ α μ ω ς
Ά λ λ ο ύ κ ε Ι τ ο ύ τ ω ν ι ά λ λ α τ ω ν δ υ ν α Ι έ ν ω ν μ ε τ έ χ ε ι ν
κ α ι ο ύ δ ε ν φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ς ο ύ δ ε ν Τ ι γ Ώ τ ο π ρ α γ μ α Ο μ ι λ Γ

π ρ ο ς Έ φ ε σ
Έ π τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ό ά ε ί μ ν η σ τ ο ς Ν ι κ η φ ό ρ ο ς Κ α λ ο γ ε ρ α ς π ρ ώ η ν ά ρ χ ι ε
τ ά σ κ ο π ο ς Π α τ ρ ω ν ά δ ε λ φ ο ς τ η ς έ ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι Μ ο ν η ς τ ο υ Ξ ε ν ο φ ω ν τ ο ς κ α ι κ α θ η γ η τ η ς τ ο υ
Π α ν ε σ τ η μ ί ο υ ' Α θ η ν ω ν γ ρ ά φ ε ι τ α κ ά τ ω θ ι
Μ ε τ α τ ο τ έ λ ο ς τ η ς τ ω ν κ α τ η χ ο υ μ έ ν ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ό δ ι ά κ ο ν ο ς π ά ν τ α ς μ ε ν τ ο υ ς
κ α τ η χ ο υ μ έ ν ο υ ς κ α ι τ ο υ ς ύ π ο έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν π ο ι ν η ν δ ι α τ ε λ ο υ ν τ α ς
έ κ έ λ ε υ ε ν Υ ν α έ ξ έ λ θ ω σ ι τ ο υ Ι ε ρ ο υ ν α ο υ π ά ν τ α ς δ ε τ ο υ ς σ τ ο υ ς π ρ ο ύ κ λ ε ι ε Ι ς τ ο π α ρ α
μ έ ν ε ι ν έ ν τ η Ι Ί δ η ά ρ χ ο μ έ ν η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ι ι τ ω ν mmwv κ α ι μ ε τ α λ α μ ά ν ε ι ν τ ω ν ά χ ρ ά ν τ ω ν μ υ
σ τ η ρ ί ω ν .. Έ κ ο ι ν ώ ν ο υ ν λ ο ι π ό ν π ά ν τ ε ς ά ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς ώ ς κ α ι τ α π α ι δ ί α α ύ τ α σ λ 431
τ η ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η ς Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς ε κ δ Ά θ η ν ω ν 1901. π ε ρ α θ ε ο δ ο σ ί φ Μ ο ν α χ ψ Ο ά γ ν ο
η μ έ ν ο ς θ η σ α υ ρ ο ς σ ε λ 210).
,Α ρ γ ό τ ε ρ ο ν δ έ έ π ε ι δ ή τ ι ν ε ς έ κ τ ω ν π ι σ τ ω ν ο ν τ ε ς μ ε τ α τ ω ν κ α τ η χ ο υ μ έ ν ω ν έ ν τ ψ
ν ά ρ θ η κ ι ώ ς μ η μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ ε ς έ ξ ή ρ χ ο ν τ ο π ρ ο τ η ς λ ή ξ ε ω ς τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ά τ α ξ ί α ν
ο ύ τ ω έ μ π ο ι ο υ ν τ ε ς δ ι α τ ο υ τ ο ώ ς κ α ι ό Β α λ σ α μ ω ν σ η μ ε ι ο ί έ π ε ν ο ή θ η ή τ ο υ ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ
δ ι ά δ ο σ ι ς Ο ύ τ ω κ α ι ο Ι μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι μ ε τ α λ α β ε ί ν ύ π ε χ ρ ε ο υ ν τ ο ν α π α ρ α μ έ ν ο υ ν α χ ρ ι π έ ..
ρ α τ ο ς τ η ς ί ε ρ ο τ ε λ ε σ τ ί α ς π ρ ο ς λ η Ψ ι ν τ ο υ ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ ϊ ν α έ κ χ ε ι ρ ο ς Ι ε ρ α τ ι κ η ς λ α μ β ά ν ε ι ν
α ύ τ ο ε Ι ς α γ ι α σ μ ο ν Ρ Π Γ Ι ι 128). Ο ρ α σ χ ε η κ ω ς κ α ι λ έ ξ ι ν ά ν τ δ ω ρ ο ν ε Ι ς Η θ Ε
ί ρ θ ρ ν τ ο υ κ α θ η γ η τ ο υ τ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς Δ Μ ω ρ α ί τ ο υ τ ό μ ο Ζ ι σ τ η λ 863 - 4.
-89-­
ν α κ τ ή σ ε ω ς Ο Ι α λ λ ο ι Ο Ι α λ λ ο ι ώ ς ά ν ή κ ο ν τ ε ς ε ί ς τ ο υ ς ά ξ ί ο υ ς Φ ά π α ρ ε μ π ο
δ ί σ τ ω ς δ ε Χ θ ή σ ο ν τ α κ α τ α τ ο υ ς ί δ ί ο υ α ύ τ ο υ λ ό γ ο υ ς
Κ α ι γ ε ν ν τ α ι ν υ ν τ ο έ ξ η ς έ ρ ώ τ η μ α ε ί ς π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ά ρ ν ή σ ε ω ς τ ω ν ά ξ ι
ω ν Ό π ω ς μ ε θ έ ξ ο υ ν τ ο υ Π ο τ η ρ ί ο υ κ α ί τ ο ι ά ν ή κ ο υ ν ώ ς ε ι π ο μ ε ν ε ί ς τ ο υ ς α ν ε υ
έ π ι τ ψ ί ο υ ο ν τ α ς τ ί θ α σ υ μ β Ώ Τ ό τ ε έ π ι σ ε ί ε τ α ι ή τ ο υ κ α ν ό ν ο ς ά γ α ν ά κ τ η ς
κ α τ α ύ τ ω ν σ υ μ φ ώ ν ω ς τ Ώ π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ί σ η tPPllvelQ. τ ο υ θ Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο υ
κ α ν ό ν ο ς κ α ι τ Ώ ι ζ ά π ο κ ρ ί σ ε ι τ ο υ ί δ ί ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς π ρ ο ς τ ο ν •Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς
Μ α ρ κ ο ν : Ε ν τ η ά ν ω τ έ ρ ψ ά π ο κ ρ ί σ ε ι κ α τ α λ ή γ ω ν σ η μ ε ι ο ί Ε ί μ ε ν Ο Ι έ κ κ λ η
σ ι ά ζ ο ν τ ε ς ε ύ θ υ ς μ ε τ α τ α α γ ι α Ε ύ α γ γ έ λ ι α α ύ θ α ι ρ έ τ ω ς ύ π ο χ ω ρ ή σ ο υ σ ι ν ο ύ κ
α ί η α θ ή σ ο ν Τ ε Ι δ ε μ ε τ α τ ι ν κ α τ α ρ χ η ν τ η ς ά ν α ι μ ά κ τ ο υ θ υ σ ί α ς κ α ι μ υ σ κ η ς
ώ ς α τ α κ τ ο ι κ α ι σ κ α ν δ α λ ι σ τ α ί δ ι κ α ί ω ς ά φ ο Ρ 1 σ θ ή σ ο ν τ α 1». Ρ - Π
Δ σ ε λ 461).
Α ύ τ η τ υ γ χ ά ν ε ι ή έ π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ έ ρ μ η ν ε υ η κ η τ ο π ο θ έ τ η σ ι ς τ ο υ Β α λ
σ α μ ω ν ο ς η η ς π ι θ α ν ο ν δ ι α τ ο υ ς ά π λ ο υ σ τ έ ρ ο υ ς ν α δ ι α τ η ρ Ώ τ ο π ο λ ύ σ τ ρ ο φ ο ν
κ α ι δ υ σ δ ι ά κ ρ ι τ ο ν έ ν τ Ώ έ ρ μ η ν ε ί ο μ ω ς τ ο υ υ κ α ν ό ν ο ς τ η ς η ς Ο ί κ ο υ μ ε
ν ι κ η ς τ ο ν ό π ο ί ο ν κ α ι θ α έ ξ ε τ ά σ ω μ ε ν μ ε τ ό λ ί γ ο ν ό έ ρ μ η ν ε υ τ η ς γ ί ν ε τ α ι σ α φ έ
σ τ ε ρ ο ς σ υ μ φ ω ν ω ν μ ε τ α τ ω ν lomwv έ π ι σ ή μ ω ν έ ρ μ η ν ε υ τ ω ν
Α ς ϊ δ ω μ ε ν δ μ ω ς έ ν σ υ ν ε χ ε ί τ ο ν α ύ τ ο ν Β α λ σ α μ ω ν α κ α τ α π ό σ ο ν έ π ι
τ υ χ ω ς η μ ή έ ρ μ η ν ε ύ ε ι κ α ι τ ο ν Β κ α ν ό ν α τ η ς έ ν •Α ν η ο χ ε ί Σ υ ν ό δ ο υ κ α ι τ ο υ
ό π ο ί ο υ τ η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν ά π ο δ έ χ ε τ α ι ό λ ο κ λ η ρ ω η κ ω ς ή Ε Ε Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν κ α τ ω
τ έ ρ ω τ ο π ρ ω τ ο ν α ύ τ ο υ μ έ ρ ο ς τ ο ό π ο ί ο ν κ α ι μ ό ν ο ν ε χ ε ι σ χ έ σ ι ν π ρ ο ς τ ο ή μ έ
τ ε ρ ο ν θ έ μ α
Π ά ν τ α ς τ ο υ ς ε ί σ ι ό ν τ α ς ε ί ς τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν κ α ι τ ω ν Ι ε ρ ω ν Γ ρ α φ ω ν ά κ ο ύ
ο ν τ α ς μ η κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α ς δ ε ε ύ χ η ς α μ α τ φ λ α φ η ά π ο σ τ ρ ε φ ο μ έ ν ο υ ς τ η ν ά γ ι α ν
μ ε τ ά λ η ψ ι ν τ η ς ε ύ χ α ρ ι σ τ ι α ς κ α τ ά Τ ν α ά τ α ξ ί α ν τ ο ύ τ ο υ ς ά π ο β λ ή τ ο υ ς γ ί ν ε σ θ α ι
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ω ς α ν έ ξ ο μ ο λ ο γ η σ ά μ ε ν κ α ι δ ε ί ξ α ν τ ε ς κ α ρ π ο υ ς μ ε τ α ν ο ί α ς
κ α ι π α ρ α κ α λ έ σ α ν τ ε ς τ υ χ ε ί ν δ υ ν η θ ω σ ι σ υ γ γ ν ώ μ η ς ...». Έ ρ μ η ν ε ύ ω ν τ α ά ν ω τ έ
ρ ω ό Β α λ σ α μ ώ ν σ η μ ε ί
Έ ν τ φ Η κ α ι θ ά π ο σ τ ο λ ι κ φ κ α ν ό ν ι ή ρ μ η ν ε ύ θ η τ ί ν ε ς ε ί σ Ο Ι μ η π α ρ α
μ έ ν ο ν τ ε ς τ Ώ π ρ ο σ ε υ χ Ώ κ α ι τ Ώ ά γ ί μ ε τ α λ ή ψ ε ι κ α ι π ω ς κ ο λ ά ζ ο ν τ α ι Σ υ δ ε
ά ν ά γ ν ω θ ι τ α έ ν τ ο ί ς ρ η θ ε ί ν ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ί ς κ α ν ό σ ι γ ρ α φ έ ν τ α κ ω κ α τ έ κ ε ί ν α
ν ό ε ι κ α ι τ ο ν π α ρ ό ν τ α κ α ν ό ν α κ α ι ε ί π έ σ η ο ύ λ ο γ ι σ θ ή σ ο ν τ α ι ά π ο σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ι
τ η ν ά γ ί α ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν Ο Ι μ υ σ α ό μ ε ν ι α ύ τ η ν η ω ς η ν ε ς ε Ι π ο ν Ο Ι δ ι ε ύ λ ά ε ι α ν
α τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ν ά π ο φ ε ύ γ ο ν τ ε ς τ α ύ τ η ν (01 ρ ε ν γ ά ρ ο ύ μ ό ν ο ν ά φ ο ρ ι
θ
' , λ λ ' " θ ' <. , < δ έ " ξ
σ η σ ο ν τ α ι α α κ α ι α π ο κ η ρ υ χ η σ ο ν τ α ι ω ς α ι ρ ε η κ ο ι ο ι σ υ γ γ ν ω μ η ς α ι ω
θ ή σ ο ν τ α ι δ ι α τ ι Ι ν ε ύ λ ά β ε ι α ν κ α ι τ η ν ε ί ς τ α α γ ι α ά ξ ί α ν φ ε ι δ ώ ά λ λ έ κ ε ί ν ο ι
ο ί η ν ε ς ά π ο κ α τ α φ ρ ο ν ή σ ε ω ς κ α ι ι ά λ α ζ ο ν ε ί α ς ά π ο τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ξ έ ρ χ ο ν τ α ι
π ρ ο τ η ς ά γ ί α ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ά σ υ ν τ ά κ τ ω ς κ α ι ο ύ κ α ρ τ ε ρ ο υ σ ι ν ί δ ε ί ν τ η ν τ ω ν
ά γ ι ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν θ ε ί α ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν Ο ϋ τ ω ς κ α τ α τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ρ μ η ν ε υ τ ή ν :
α Α ξ ι ο ι π ο ι ν η ς ά φ ο ρ ι ο μ ο υ (63) τ υ γ χ ά ν ο υ ν Ο Ι έ ξ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι ά σ υ ν τ ά
63. Σ η μ ε ί ω σ α ι δ έ
ι
δ η τ ρ ί α ε ϊ δ η ε Ι ν α ι ά φ ο Ρ 1 σ μ ο U'>. Ό μ ε ν γ α ρ θ ε ό ς έ σ
ι
π ε ρ ο υ ε ϊ ρ η τ α ι δ ι α τ ο ν Π α υ λ ο ν
ι
δ η η τ ο ά φ ω ρ ι σ μ έ ν ο ς έ κ κ ο ι λ ί α ς μ η τ ρ ό ς τ ο υ π α ρ α Θ ε ο ί ί
-90­
κ τ ω ς π ρ ι ν η γ ί ν η ή θ ε ί α μ ε τ ά λ η ψ ι ς ύ π ο τ ω ν ά ξ ί ω ν
β Ο ί μ υ σ α τ τ ό μ ε ν ο ι τ ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ έ π ε ι ν α θ ε ω ρ η θ ο υ ν ώ ς α ί ρ ε
τ ι κ ο Ι
γ Ο ί π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς κ α ι π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ε ς τ η ν ύ π ο τ ω ν ά ξ ί ω ν λ α μ β α
ν ο μ έ ν η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν μ η δ μ ω ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ ε ς π ρ έ π ε ι ν α τ ύ χ ο υ ν σ υ γ
γ ν ώ μ η ς έ φ Ο Ο ο ν π ρ ά π ο υ ν τ ο υ τ ο έ ξ ε ύ λ α β ε ί α ς κ α ι τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς π ρ ο ς
τ α α γ ι α Μ υ σ τ ή ρ ι α Σ χ ο λ ι ά ζ ο ν τ ε ς τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω ά π ό ψ ε ι ς τ ο υ ά ν δ ρ ό ς π α ρ α τ η
ρ ο υ μ ε ν δ η Ή τ ρ ί τ η θ έ σ ι ς α ύ τ ο υ τ υ γ χ ά ν ε ι ά π ό β λ η τ ο ς κ α ί τ ο ι έ μ μ έ
σ ω ς κ α τ α λ ο γ ί ζ ε ι ε ύ θ ύ ν η ν ε ι ς τ ο υ ς έ ξ ε ύ λ α β ε ί α ς μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς δ ι α τ ω ν
,
λ έ ξ ε ω ν σ υ γ γ ν ώ μ η ς ά ξ ι ω θ ή σ ο ν τ α ι Κ α ι τ ο υ τ ο δ ι ό η π ο λ λ ο ι τ ω ν π ι σ τ ω ν θ α
έ π λ α ν ω ν τ ο π ρ ο φ ά σ ε ι ε ύ λ α β ε ί α ς κ α ι τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς ά π έ χ ο ν τ ε ς τ ο υ θ ε ί ο υ
Π ο τ η ρ ί ο υ έ ν ψ τ η ο ύ σ ί ς ι θ α δ ι ε τ έ λ ο υ ν θ ύ μ α τ α τ ο υ Π ο ν η ρ ο υ δ σ η ς ά ε ί π ο τ ε ε ι ς
τ ο ι α ύ τ α ς σ η γ μ ά ς θ α τ ο υ ς έ δ ί δ α σ κ ε τ ο μ ε γ α λ ε ι ώ δ ε ς κ α ι φ ρ ι κ τ ο ν τ η ς θ ε ί α ς
Κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ ς έ π ί σ η ς τ η ν ά ρ ε τ η ν τ η ς τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς κ α ι ε ύ λ α β ε ί α ς έ κ δ η
λ ο υ μ ν η ς έ μ π ρ ά κ τ ω ς δ ι α τ η ς ... ά π ο χ η ς !... Ό α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς έ ν τ η έ ρ μ η
ν ε ί ς ι τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω κ α ν ό ν ο ς ε Ι ν α ι λ ί α ν σ α φ ή ς :
Σ υ μ φ ώ ν ω ς μ ε τ ο ν θ ,Α π ο σ τ ο λ ι κ ο ν κ α ν ό ν α κ α ι ό π α ρ ω ν κ α ν ω ν δ ι ο ρ ί
ζ ε τ α ι Λ έ γ ε ι γ α ρ δ η π ρ έ π ε ι ν α ά φ ο ρ ί ζ ω ν τ α ι ά π ο τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ο ί χ ρ ι σ η α
ν ο ι έ κ ε ϊ ν ο ι δ π ο υ π η γ α ί ν ο υ ν μ ε ν ε ι ς τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν έ ν τ η θ ε ί ς ι Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ς ι
κ α ι ά κ ο ύ ο υ σ ι τ α ς Γ ρ α φ ά ς δ ε ν σ υ μ π ρ ο σ ε ύ χ ο ν τ α ι δ ε μ ε τ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς η
ε ί ς τ ο Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν Ρ ω μ ι α ό δ έ ε ϋ λ ο γ ο ς κ α ι κ α ν ο ν ι κ ό ς ό κ α τ α Κ α ν ό ν α ς γ ε ν ό μ ε ν ο ς
κ α ι τ ρ ί τ ο ς ό α λ ο γ ο ς ό π α ρ α Κ α ν ό ν α ς γ ε ν ό μ ε ν ο ς Ό μ ε ν ο υ ν ά φ ο ρ ι σ μ ο ς ό π α ρ α τ ω ν π ά λ α ι
γ ε ν ό μ ε ν ο ς π ε ρ ι έ χ ε ι χ ω ρ ι σ μ ο ν 11 τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν 11 τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι π ρ ο σ ε υ χ η ς τ η ς
μ ε τ α τ ω ν τ 11 τ η ς σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ η ς τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν ά π ο τ ο υ ς ό μ ο τ α γ ε ί ς σ υ γ κ λ η ρ ι κ ο ύ ς
τ ω ν ώ ς ε ί π ο μ ε ν έ ν τ Ώ έ ρ μ η ν ε ί τ ο υ Ο ο υ Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο υ Ό δ ε ν υ ν γ ε ν ό μ ε ν ο ς ά φ ο ρ ι σ μ ο ς
η τ ο ι τ ο υ Λ Β Ά π ο σ τ κ α ν ό ν ο ς π ε ρ ι έ χ ω ν χ ω ρ ι σ μ ο ν ά π ο τ η ς ά γ ί α ς κ α ι ό μ ο ο υ σ ί ο υ Τ ρ ι ά
δ ο ς ... δ ε ν ε χ ε ι ό μ ο ι ό τ η τ α μ ε τ ο ν ά φ ο ρ ι σ μ ο ν τ ω ν π α λ α ι ω ν ά λ λ ε ρ χ ε τ α ι ν α η ν α ι δ μ ο ι ο ς μ ε
τ ο ά ν ά θ ε μ α Σ η μ α έ ν τ φ Λ Β Ά π ο σ τ Κ α ν ό ν ι
Δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ Ώ δ η τ ο ά ν ω τ έ ρ ω ά ν ά θ ε μ α ό μ ε ν θ ε Χ ο ς Π α υ λ ο ς τ ε τ ρ ά κ ι ς έ ν τ α ί ς
έ σ τ ο λ α ί ς τ ο υ φ έ ρ ε τ α ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ α ς ο ί δ ε ί ε ρ ο ι κ α ν ό ν ε ς έ ν δ ε κ ά κ ι ς Ό ρ α Π ρ ο λ ε
γ ό μ ε ν α τ η ς έ ν Γ ά γ γ Ρ Σ υ ν ό δ ο υ σ η μ η
Ό π ο υ έ φ ε ξ η ς ά π α ν τ α τ α ι Τ ι λ έ ξ ι ς ά φ ο ρ ι σ μ ό ς ά φ ο ρ ί ζ ε σ θ α ι θ α σ η μ α ί ν η τ ο έ π ι τ ί μ ι ο ν
τ η ς μ η σ υ μ μ ε τ ο χ η ς ε ί ς τ η ν θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν Π ρ ο σ θ ε τ έ ο ν ο η ό ά φ ο ρ ι σ μ ο ς ο ύ δ ό λ ω ς σ υ ν ι σ τ ξ ί
ε κ φ ρ α σ ι ν μ ί σ ο υ ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο ς τ α τ έ κ ν α Τ η ς ά λ λ έ ξ ά ν τ ι θ έ τ ο υ γ ν η σ ί α ς ά γ ά π η ς
Ι τ ι ς ό δ η γ ε ί ε ί ς σ ω τ η ρ ί α ν μ ό ν ο ν ο ί ά μ ε λ ε ί ς 11 ν ό θ ο ι γ ο ν ε ί ς δ ε ν π α ι δ ε ύ ο υ ν τ α τ έ κ ν α τ ω ν
έ ν Κ υ ρ ί ψ
64. Τ Ο δ ε ν σ υ μ π ρ ο σ ε ύ χ ο ν τ α ι έ ν τ α υ θ α ε χ ε ι τ η ν ε ν ν ο ι α ν τ ο υ δ ε ν π α ρ α μ έ ν ο υ ν ε ί ς
τ α ς ε ύ χ α ς τ ω ν π ι σ τ ω ν α ί ό π ο ί α ι ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν μ ε τ α τ α ά γ ι ο γ ρ α φ ι κ α ά ν α γ ν ώ σ μ α τ α Ό π α ρ α
μ ε ί ν α ς ε ί ς τ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν τ ω ν π ι σ τ ω ν ε π ρ ε π ε κ α ι ν α μ ε τ α λ ά β Ώ Ε ί ς τ ο υ τ ο ά κ ρ ι β ώ ς ε γ κ ε ι
τ α ι τ ο μ έ γ α σ φ ά λ μ α τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς τ ο τ ο σ α ύ τ η ν ε ί ς τ ο υ ς μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ ρ ο υ ς δ η μ υ ρ γ η
σ α ν σ ύ γ χ υ σ ι ν ε ί ς τ ο δ η ύ π έ λ α β ε ν σ η ό κ α ν ω ν δ ε ν ά φ ο ρ ί ζ ε ι τ ο υ ς π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς π α θ η τ ι
κ ω ς έ ν τ Ώ θ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς έ ρ μ θ Α π 11 π ά λ ι ν π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς
κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς λ ό γ φ ε ύ λ α β ε ί α ς 11 τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς έ ρ μ Β Ά ν τ ά λ λ α
μ ό ν ο ν τ ο υ ς ά π ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς τ ε λ ε ί ω ς έ κ τ ο υ Ν α ο υ Ό Κ Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς έ λ έ Υ χ ω ν τ α ς
ά ν ω τ έ ρ ω ά π ό ψ ε ι ς τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς γ ρ ά φ ε ι
-91­
ά π ο σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι τ ι Ι ν θ ε ί α ν Μ ε τ ά λ η ψ ι ν η τ ο ι δ ε ν μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν Ο Χ Ι δ ι α κ α μ
ρ ί α ν ε ϋ λ ο γ ο ν α ι τ ί α ν ά λ λ α δ ι α ά τ α ξ ί α ν τ ι ν ά Ό χ ι ώ ς μ ι σ ο ϋ ν τ ε ς κ α ι σ υ γ χ α ι
ν ο μ ε ν ο ι
, θ
ε ι α ν
'
α π α γ ε
1
Ο τ ι

α υ τ η ν α π ο σ τ ρ
έ
τ η ν
Κ
ο ι ν ω ν ι α ν
" δ
uv ο υ τ ω ς
'"
φ ο ν τ ο
Ο Χ Ι μ ό ν ο ν ε ι ς ά φ Ο Ρ μ ό ν ά λ λ α κ α ι ε ι ς ά ν ά θ ε μ α τ έ λ ε ι ο ν ο ί τ ο ι ο ϋ τ ο ι η θ ε λ ο ν
κ α τ α δ ι κ α σ θ ο υ ν , ά λ λ α δ ι α τ α π ε ί ν ω σ ι ν κ α 1 ε ύ λ ά β ε ι α ν
τ ά χ α ά π ο φ ε ύ γ ο ν τ ε ς α ύ τ ή ν Τ ο ϋ τ ο γ α ρ ό π ο σ τ Ρ ο φ η ν ο ί Π α τ έ
ρ ε ς ώ ν ό μ α σ α ν κ α τ α τ α ν ύ π ε ρ φ υ η Ζ ω ν α ρ α ν Ή τ ο ι ο ί λ ό γ ο ι τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς
κ α ι ε ύ λ ι β ε ί α ς κ ρ ί ν ο ν τ α ι τ ε λ ε ί ω ς ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ι κ α ι έ κ φ ρ α σ π κ ο ι ο ύ χ ι ε ύ σ ε β ο ϋ ς
δ ι α θ έ σ ε ω ς τ ο υ π ι σ τ ο υ ά λ λ ά π ό τ ο κ α τ η ς π ο ι κ ί λ η ς ά γ ν ο ί α ς ρ α θ υ μ ί α ς (65) κ α ι
τ η ς τ ο υ Π ο ν η ρ ο υ σ υ ν ε ρ γ ί α ς Ό α γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς ά ν α φ ε ρ ό
,,, " - ­
μ ε ν ο ς ε π α υ τ ο υ π α ρ α τ η ρ ε ι
Α ς ή ξ ε ύ ρ ο υ ν ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι ο σ ο ι ά μ ε λ ο υ σ ι ν α π η γ α ί ν ο υ ν ε ι ς τ η ν Ε κ
κ λ η σ ί α ν ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν κ α ι π ο λ υ ν κ α ι ρ α ν χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι ά π α τ η ν Κ Ο ν ω ν ί α ν
ο η π ρ ο φ α σ ί ζ ο ν τ α ι μ ί α ν π λ α σ τ η ν κ α ι έ π ι ζ ή μ ι ο ν ε ύ λ ά β ε ι α ν α ς ή ξ ε ύ ρ ω σ ι λ έ γ ω
ο η έ π ε ι δ η δ ε ν ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν ύ σ τ ε ρ ο υ ν τ α ι τ η ν α ι ώ ν ι ο ν ζ ω η ν μ η θ έ λ ο ν τ ε ς
ν α ζ ω ο π ο ι η θ ο υ ν κ α ι α ύ τ η ή π α ρ α ί τ η σ ι ς η ν ν ο μ ί ζ ο υ ν δ τ ι κ ά μ ν ο υ ν ά π α ε ύ
λ ά β ε ι α ν γ ί ν ε τ α ι ε ι ς α ύ τ ο υ ς π α γ ι ς ψ υ χ ό λ ε θ ρ ο ς κ α ι έ π ι β λ α β ε ς σ κ ά ν δ α λ ο ν ... »
(&6) .
Κ α ι σ τ ι τ ο μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς τ Ώ ά γ Μ ε τ α λ ή ψ ε ι δ η λ ο ί έ ν τ ψ κ α ν ό ν ι τ ο ύ τ ψ ο ύ χ ι
π α θ η τ ι κ η ν ά π λ ω ς μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς π α ρ α μ ο ν ή ν ά λ λ α π λ ή ρ η σ υ μ μ ε τ ο χ η ν ε ι ς
τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ή ρ μ ή ν ε υ σ ε ν η δ η σ α φ ω ς α λ λ ο ς κ α ν ώ ν ό ς τ η ς Α ν τ ι ο χ ε ί α ς έ π α ν α λ α β ω ν
ε π ι τ ο σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν κ α ι π λ α τ ύ τ ε ρ ο ν ο υ τ ω Π ά ν τ α ς τ ο υ ς ε ι σ ι ό ν τ α ς ε ι ς τ η ν ε κ κ λ η σ ί α ν τ ο υ
θ ε ο υ κ α ι τ ω ν 1. Γ ρ α φ ω ν ά κ ο ύ ο ν τ α ς μ η κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α ς δ ε ε ύ χ η ς ί μ α τ ψ λ α ψ 11 ά π ο σ τ ρ ε
φ ο μ έ ν ο υ ς τ η ν Μ ε τ ά λ η Ψ ι ν τ η ς Ε ύ χ α Ρ ι σ τ ί α ς κ α τ ά τ ι ν α ά τ α ξ ί α ν τ ο ύ
τ ο υ ς ά π ο β λ ή τ ο υ ς γ ί ν ε σ θ α ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Κ α ι μ ά λ α δ ι κ α ί ω ς
Δ ι ό τ ι π ρ ο ς τ ί μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν ε κ φ ω ν ο υ ν τ α ι τ α κ α τ η χ ο ύ μ ε ν α κ α ι π α ρ α κ ε λ ε ύ ο ν τ α ι ο ί
ά τ έ λ ε σ τ Ο ν α ά π ο σ υ ρ θ ω σ ι ν ά π ο τ ο υ μ υ σ τ η ρ ι ώ δ ο υ ς μ έ ρ ο υ ς μ έ χ ρ ι δ ε τ ο υ υ α ί ω ν ο ς
κ α ι ο ί ε ν ε π ι τ ι μ ί ψ ο ν τ ε ς σ η μ ή μ ε τ ). Π α ρ α μ έ ν ω ν τ ι ς έ ν τ Ώ ί ε ρ ο υ ρ γ ί Ι μ ε τ έ χ ω ν τ ω ν
μ υ σ τ η ρ ι α κ ω ν υ μ ν ω ν κ α ι ε ύ χ ω ν λ α μ β ά ν ω ν μ έ ρ ο ς ε ι ς σ λ α ς τ α ς ψ υ χ ι κ α ς ά ν α β ά σ ε ι ς ι Έ ν
κ α τ ά ν τ η μ α τ υ γ χ ά ν ε ι ή ε ν ω σ ι ς μ ε τ α τ ο υ θ ε ο υ κ α ε Ι τ α μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ω ν ε Ι ν ε ώ ς ν α ά ν α
σ τ ρ έ φ η τ η ν π ρ ώ ρ α ν χ ω ρ ι ς ν α ε ι σ έ λ θ η ε ί ς τ ο ν ε ν ώ π ι ό ν τ ο υ λ ι μ έ ν α π ρ Ο ς ο ν κ α τ η υ θ ύ ν ε τ ο
ε Ι ν ε ώ ς ν α φ θ ά σ η τ η ν κ ο ρ υ φ η ν τ ο υ θ α β ω ρ κ α ι ν α μ η σ υ λ λ α λ ή σ η μ ε τ ο ν Χ ρ ι ο τ ό Υ ο ε Ι ν ε τ ο
α ύ τ ό ε λ ε γ ε ν ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ώ σ α ν ν α π ρ ο σ κ λ η θ η η ς ε ι ς έ σ τ ί α σ ι ν ν α ν ί ψ η τ α ς χ ε ί ρ α ς
ν α κ α τ α κ λ ι θ Ώ ν α γ ε ί ν η ε τ ο ι μ ο ς π ρ ο ς τ η ν τ ρ ά π ε ζ α ν κ α ι υ σ τ ε ρ ο ν ν α μ η μ ε τ ά σ χ η υ β ρ ί ζ ω ν
τ ο ν κ α λ έ σ α ν τ α ό π ό τ ε κ α ι θ α η τ ο π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν ε α ν κ α θ ό λ ο υ δ ε ν π ρ ο σ ή ρ χ ε τ ο
Ο Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ς Ν α ο ς κ α ι τ α τ ε λ ο ύ μ ε ν α ε ν α ύ τ ψ σ ε λ 392, Ά θ η ν α ι 1958).
65. Ο π ο λ υ ς Ν ε ό φ υ τ ο ς μ ε τ α ά π ο κ α ν ώ τ α τ ο ν δ ι α λ ε κ τ ι κ ο ν σ υ λ λ ο γ μ ο ν τ η ς έ ν ο χ η ς
τ ω ν δ ι α δ η θ ε ν ε ύ λ ά β ε ι α ν ά π ο σ τ ρ ε φ ο μ έ ν ω ν η τ ο ι π α ρ α ι τ ο υ μ έ ν ω ν τ η ν θ ε τ ά λ η ψ ν κ α
τ α λ ή γ ε ι Π ε ρ ι μ ε ν ο υ ν τ η ς τ ω ν ε ύ λ α β ω ν τ ο ύ τ ω ν κ α ι Ο ν ε υ λ α β ο υ ς κ α ι ά ν
η φ α τ ι κ η ς ε ύ λ α β ε ί α ς ά π ό χ ρ η ο Ι μ α ι τ α ε ι ρ η μ έ ν α δ ε ί ξ α ν τ ο ς τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο δ ι α δ η θ ε ν ε ύ λ ά
β ε ι α ν π α ρ α ι τ ε ί σ θ α ι Τ ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν ρ α θ υ μ ί α ς ά λ η θ ω ς Ο ν
π Ρ ο κ ά λ υ μ μ α Χ Ν σ 10.
66. Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ε ν τ α υ θ α τ ο π ρ ω τ ό τ υ π ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν τ ο υ iepou π α τ ρ ο ς ε ν μ ε ί ζ ο ν ι ε κ
τ ά σ ε ι 11 ά ν ω τ έ ρ ω
«' Α λ λ ε ι π ε ρ ε σ μ ε ν τ η ς α ί ω ν ί ο υ ζ ω η ς ε ρ α σ τ α ί ε ι τ ο ν τ η ς ά θ α ν α σ ί α ς χ ο ρ η Υ ο ν ε ν α ύ
τ ο ί ς ε χ ε ι ν ε ύ χ ό μ ε θ α μ η κ α τ ά τ ι ν α ς τ ω ν ο μ ε λ ε σ τ έ ρ ω ν τ ο ε ύ λ Ο Υ ε ί σ θ α ι π α ρ α ι
·-92­
Ό ί ί Υ ι ο ς Μ α κ ά ρ ι ο ς Κ ο ρ ί ν θ ο υ σ χ ο λ ι ά ζ ω ν τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ο υ θ ε ί ο υ
Κ υ ρ ί λ λ ο υ γ ρ ά φ ε ι «'Α ρ κ ε τ α ό θ ε ί ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς κ α Ι Ι ω ά ν ν η ς ό Ζ ω ν α ρ α ς η λ ε γ
ξ α ν τ ω ν ά μ ε λ ω ν τ η ν ν ο μ ι ζ ο μ έ ν η ν ε ύ λ ά β ε ι α ν ή ό π ο ί α δ ε ν γ ε ν ν α
κ α ρ π ο ν ώ φ ε λ ε ί α ς κ ω σ ω τ η ρ ί α ς ά λ λ α θ ά ν α τ ο ν ψ υ χ ι κ ο ν κ α ι σ τ έ ρ η σ ι ν π α ν τ ε λ η
.
τ η ς α ι ω ν ί ο υ ζ ω η ς η ς π ρ ο ξ ε ν ε ί τ α ι ά π ο τ η ν σ υ χ ν η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ω ν θ ε ί ω ν
μ υ σ τ η ρ ί ω ν Έ π ε ι δ η Ο Ο ο ι ε Ι ν α ι κ α τ ά λ ή θ ε ι α ν ε ύ λ α β ε ί ς Ο Χ Ι μ ό ν ο ν δ ε ν κ α τ α
φ ρ ο ν ο υ σ ι τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α ι τ ό σ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς . σ τ λ Ι υ ς
κ α ι Σ υ ν ο δ ι κ ο ύ ς κ α ι τ ω ν κ α τ α μ έ ρ ο ς ά γ ί ω ν ά λ λ ο ϋ τ ε ε ι ς τ η ν δ ι ά ν ο ι ά ν τ ω ν
δ έ χ ο ν τ α ι τ ο υ τ ο φ ο β ο ύ μ ε ν ο ι τ ο κ ρ ί μ α κ α ι τ η ν κ α τ α δ ί κ η ν τ η ς π α ρ α κ ο η ς
Σ θ Μ σ ε λ 89). Σ υ ν ε π ω ς κ α ι ή ν έ α έ ρ μ η ν ε υ κ η π ρ ο σ π ά θ ε ί α τ ο υ Β α λ σ α
ρ ω ν ο ς ο π ω ς ά θ ω ώ σ η τ ο υ ς έ ξ ε ύ λ α β ε ί α ς κ α ι τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς ά π έ χ ο ν τ α ς
τ ο υ Π ο τ η ρ ί ο υ τ η ς Ζ ω η ς έ κ ρ ί θ η π ο λ λ α χ ω ς ά δ ό κ ι μ ο ς (67).
τ ο ύ μ ε θ α μ η δ ε π α γ ί δ α κ α ι β ρ ό χ ο ν ή μ ί ν έ ξ α ρ τ υ έ τ ω τ η ν έ π ι ζ ή μ Ι ο ν ε ύ λ ά
6 ε ι α ν ό β α θ υ ς ε ί ς π α ν ο υ ρ γ ί α ν δ ι ά β ο λ ο ς κ α ι γ α ρ γ έ γ ρ α π τ ώ φ η σ ι ν ό έ σ θ ί ω ν έ κ
τ ο υ α ρ τ ο υ κ α ι π ί ν ω ν έ κ τ ο υ π ο τ η ρ ί ο υ ά ν α ξ ί ω ς κ ρ ί μ α έ α υ τ ψ έ σ θ ί ε ι κ α ι π ί ν ε ι δ ο κ ι μ ά σ α ς
δ ε κ α τ έ μ α υ τ ό ν ο υ κ α ξ Ο ν ο ν τ α β λ έ π ω Π ό τ ε τ ο ί ν υ ν α ξ ι ο ς ε σ η κ α ι π α ρ ή μ ω ν ό τ ο υ τ ο
λ έ γ ω ν ά κ ο ύ σ ε τ ω π ό τ ε σ α ύ τ ο ν π α ρ α σ τ ή σ η τ ψ Χ ρ ι σ τ ψ Ε ί γ α ρ μ έ λ λ ε ι ς ά ε ι κ α τ α π τ ο ε ί σ θ α ι
τ ο ι ς ό λ ι σ θ ή μ α σ ι ν ό λ ι σ θ ώ ν ω ν δ ε ο ύ κ α ν π ο τ ε π α ύ σ η τ ι ς γ α ρ σ υ ν ή σ ε ι π α ρ α π τ ώ μ α τ α κ α τ α
τ ο ν α γ Ο ν ψ α λ μ ψ δ ό ν ά μ έ τ α χ ο ς ε ύ ρ ε θ ι Ι σ η π α ν τ ε λ ω ς ά ϊ δ ί ω ς σ ω ζ ο ν τ α ς ά γ ι α σ μ ο υ - Έ ρ μ
ε ί ς τ ο κ α τ α Ι ω ά ν ν η ν β ι β λ ν κ ε φ 2).
67. Π ρ ο ς δ ε τ ο υ ς δ ι κ α ι ο λ ο γ ο υ μ έ ν ο υ ς μ ε ρ ή μ α τ α ο Ι α τ α κ α τ ω τ έ ρ ω Α λ λ ή μ ε ί ς
φ α σ ί ν ο υ τ ε κ α τ α τ ο ν Π έ τ ρ ο ν ο υ τ ε κ α τ α τ ο υ ς έ ν τ τ ϊ έ ρ ή μ ψ ά γ ν ώ μ ο ν α ς Έ β ρ α ί ο υ ς ά λ λ α
κ α τ α τ ο ν έ κ α τ ό ν τ α ρ χ ο ν έ κ ε ί ν ο ν π α ρ α ι τ ο ύ μ ε ν ο ι τ ο ν Κ ύ Ρ Ο ν κ α ι έ π α ι ν ο ύ μ ε θ α μ ά λ ι σ τ α
έ φ ο Ι ς ε ύ λ α β ω ς π ρ ο ς α ύ τ ο ν λ έ γ ο μ ε ν Κ ύ ρ ι ε ο ύ κ ε ί μ ι ί κ α ν ο ς ϊ ν α μ ο υ ύ π ο τ η ν σ τ έ γ η ν
ε ί σ έ λ θ η ς τ η ς ψ υ χ η ς ό π ο λ υ ς Ν ε ό φ υ τ ο ς ό Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ η ς ά π ο σ τ ο μ ο ι δ ι α τ ω ν κ ά τ ω θ ι
Γ ρ α φ ι κ ω ν κ α ι Π α τ ε ρ ι κ ω ν ά π ο δ ε ί ξ ε ω ν :
Ά λ λ ό μ ε ν έ κ α τ ό ν τ α ρ χ ο ς έ κ ε ί ν ο ς ο ύ κ η ν ί κ α ν ο ς ύ π ο δ έ ξ α σ θ ω τ ο ν Κ ύ ρ ι ο ν α ς ο ύ κ
Ι σ ρ α η λ ί τ η ς ά λ λ έ θ ν ι κ ο ς ω ν ο υ ε ί ς μ ε ν ε ν δ ε ι ξ ι ν η ς ε ί χ ε π ί σ τ ε ω ς ε ί π ε π ε ι ρ α σ κ ω ς ό
Κ ύ ρ ι ο ς τ ό Έ Υ ω έ λ θ ω ν θ ε ρ α π ε ύ σ ω α ύ τ ό ν ε ί ς δ ε τ η ν ο ί κ ί α ν π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ς ο ύ δ ε σ κ υ
λ ε ί ς ο Ι μ α ι ε ί σ η λ θ ε ν α ν ώ ς ο ύ δ ε ε ί ς τ η ν τ ο υ β α σ ι λ ι κ ο υ φ α ί ν ε τ α ι ε ί σ ε λ θ ώ ν κ α ί τ ο ι π α ρ α
κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς υ π α ύ τ ο υ ο ύ κ ά π ε σ τ ά λ η γ ά ρ φ η σ ί ν ε ί μ η ε ί ς τ α π ρ ό β α τ α τ α ά π ο λ ω λ ό τ α
ο κ ο υ Ι σ ρ α ή λ
Ύ μ α ς δ ε τ ο υ ς ν έ ο υ ς ί σ ρ α η λ ί τ α ς ά ν ε υ θ ύ ν ο υ ς ο ν τ α ς ί κ ά ν ω σ ε ν ό Κ ύ ρ ι ο ς χ α ρ ι σ ά μ ε ν ο ς
ή μ ί ν π ά ν τ α τ α π α ρ α π τ ώ μ α τ α κ α ι ά γ ι ά σ α ς κ α Ι δ ι κ α ι ώ σ α ς ή μ α ς δ ι α τ η ς π ί σ τ ε ω ς έ ν τ ψ α ύ
τ ο υ α ϊ μ α π κ α ι ε ύ λ ο γ ή σ α ς ή μ α ς έ ν π ά σ η ε ύ λ Ο Υ ί ς ι π ν ε υ μ α η κ α ι δ ο υ ς ή μ ι ν π ν ε υ μ α υ ί ο
θ ε σ ί α ς έ ν ι Ι ι κ ρ ά ζ ο μ ε ν Ά β β α ό Π α τ ή ρ Ή μ ε ί ς μ ε ν ο ύ χ ί κ α ν ο ι έ σ μ ε ν ά φ έ α υ τ ο ί ς ή δ ε
ί κ α ν ό τ η ς ή μ ω ν φ η σ ι ν ό Ά π ό σ τ ο λ ο ς ά π ο τ ο υ θ ε ο υ τ ο υ ά φ ι έ ν τ ο ς ή μ ι ν π α σ α ν ώ ς ε ϊ ρ η
τ α ι τ η ν ό φ ε ι λ ή ν έ α ν μ ό ν ο ν π ε σ ό ν τ ε ς π α ρ α κ α λ έ σ ω μ ε ν α ύ τ ό ν ...
τ α μ ε ν ο υ ν τ ο υ έ κ α τ ο ν τ ά ρ χ ο υ λ έ γ ο ν τ ε ς κ α Ι α ύ τ ο ι έ π α ι ν ο ύ μ ε θ α ώ ς έ π ι γ ν ώ μ ο ν ε ς ω ν
ό φ ε ί λ ο μ ε ν μ υ ρ ί ω ν τ α λ ά ν τ ω ν η ό σ ω ν δ η π ο τ ο υ ν δ η ν α ρ ί ω ν π α Ρ α ι τ ο ύ μ ε ν ο ι
ο μ ω ς κ α τ έ κ ε ί ν ο ν κ α ι α ύ τ α ι τ ο ν Κ ύ Ρ Ο ν κ α ι κ α τ α κ Ρ ι ν ό μ ε θ α ώ ς ά γ ν ώ μ ο ν ε ς
δ ι α τ η ς υ π ο π α ρ α Ι Ί σ ε ω ς μ ν ή μ ο ν α π ρ ο φ α ν ω ς έ λ έ γ χ ο ν τ ε ς τ ο ν ά μ ν ή μ ο ν α κ α ι μ ν η σ ί κ α κ ο ν
τ ο ν ά μ ν η σ τ ί α ν τ η ς ό φ ε ι λ η ς φ ι λ α ν θ ρ ώ π ω ς χ α ρ ι σ ά μ ε ν ο ν Ο ύ δ ε γ ό ρ ο ύ δ ό θ ε ί ο ς Χ ρ υ σ ό
σ τ ο μ ο ς λ έ γ ω ν μ η ε Ι ν α ι ί κ α ν ο ς π α ρ π τ ε ί τ ο ύ μ η ν ά λ λ ο ύ δ ό θ ε ί ο ς Ά π ό σ τ ο λ ο ς ο ύ χ ί κ α
ν ό ς ε ί μ ι λ έ γ ε ι κ α λ ε ί σ θ α ι Α π ό σ τ ο λ ο ς π α Ρ τ ε Ι τ ο τ α τ η ς ά π ο σ τ ο λ η ς ά λ λ ε λ ε γ ε ν ο ί ώ μ ο ι
έ σ τ ι ν μ η ε ύ α γ γ ε λ ί ζ ω μ ω
Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι τ ο ί ν υ ν δ ε Ι λ έ γ ε ι ν μ ε ν ε ύ γ ν ω μ ό ν ω ς τ α τ ο υ έ κ α τ ο ν τ ά ρ χ ο υ π ρ ά τ τ ε ι ν
-93­
τ ο υ τ ο . ά ν τ ε λ ή φ θ η ά σ φ α λ ω ς κ α ι ό ί δ ι ο ς ά τ υ χ η ς έ ρ μ η ν ε υ τ ή ς δ ι ο κ ω έ Ύ
τ η έ ρ μ η ν ε ί ς ι τ ο υ υ κ α ν ό ν ο ς τ η ς η ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ δ ι ο υ δ ι ο
ρ ί ζ ε τ α ι τ ο ί ς π ι σ τ ο ί ς κ α θ η μ ε ρ ι ν η θ ε ί α Μ ε τ ά λ η ψ ι ς έ ν τ Ώ Δ ι α κ α ι ν η σ ί μ ψ έ β δ ο
μ ά δ ι γ ρ ά φ ε ι ο Ι ο ν ε ι κ ε φ α λ α ι ω ν κ α ι δ ι ο ρ θ ω ν έ α υ τ ό ν τ α κ α τ ω τ έ ρ ω
Σ η μ ε ί ω σ α ι ο υ ν δ τ ι π ά ν τ ε ς Ο Ι π ι σ τ ο ι ό φ ε ί λ ο υ σ ι έ ν έ ι
μ ό τ η τ ι ε Ι ν α ι τ ο υ ρ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν τ ω ν ά γ ί ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν κ α θ ε κ ά σ τ ή ν
ε ι δ υ ν α τ ό ν κ α θ ω ς κ α ι έ ν έ τ έ ρ ο ι ς κ α ν ό σ ι τ ο υ τ ο π ρ ο ε ί ρ η τ α ι Ρ Π Β σ 461).
Α Ι ά ν α φ ε ρ θ ε ί σ α ι π α ρ α τ α υ τ α ά ά φ ε ι α ι κ α ι έ ν α ν τ ι ό τ η τ ε ς ε ι ς τ α ς έ ρ μ η
ν ε υ τ ι κ α ς θ έ σ ε ι ς τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς ή ν ά γ κ α σ α ν τ ο ν σ ο φ ο ν Ί ω ά ν ν η ν Κ ί τ ρ ο υ ι
ν α γ ρ ά Ψ Ώ π ρ ο ς τ ο ν Κ α β ά σ ι λ α Δ υ ρ ρ α χ ί ο υ τ α κ ά τ ω θ ι ύ π ο τ ι μ η τ ι κ α κ ρ ί ν ω ν τ ο
ε ρ γ ο ν τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς Ο Ί τ ο ι τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς Ό Ι ε ρ ο ς ο υ τ ο ς
ά ν η ρ ό Ά ν ο χ ε ί α ς τ ρ ί β ω ν μ ε ν η ν έ ς ι ά κ ρ ι β ε ς τ ω ν ν ο μ ι κ ω ν κ α ι κ α ν ο ν ι κ ω ν
ν ο μ ο θ ε τ η μ ά τ ω ν τ α μ έ ν τ ο ι σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α τ ο ύ τ ο υ δ σ α π ρ ο ς κ α ν ο ν ι κ α κ α ι ν ο μ ι κ α
λ ή μ μ α τ α έ ξ η ν έ χ θ η σ α ν ώ σ π ε ρ α ν ε ί έ κ λ ή θ η ς μ ά λ ι σ τ α κ α ι π α ρ ο ρ ά σ ε ω ς π ρ ο ϊ
ό ν τ α κ α ί π ο υ κ α ι ά φ έ α υ τ ω ν μ ε Ρ ι ζ ό Ρ ε ν α έ γ ω δ ε κ α ι ζ ω ν τ ο ς
έ κ ε ί ν ο υ π ο λ λ ω ν έ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι ν ο μ ο τ ρ ι β ο υ μ έ ν ω ν ά κ ή κ ο α έ π ι λ α μ
β α ν ο μ έ ν ω ν τ ι ν ω ν τ ο υ ά ν δ ρ ο ς έ κ ε ί ν ο υ γ ν ω μ ο δ ο τ η μ ά τ ω ν ώ ς μ η κ α τ α μ ο ί ρ α ν
έ ξ ε ν ε Χ θ έ ν τ ω ν ε ν τ ε κ α ν ό ν ω ν έ ρ μ η ν ε ί α ς κ α ι ν ό μ ω ν κ α ι λ λ ι ς τ ο ι ο ί σ δ ε
σ υ γ γ ρ ά μ μ α σ ε λ ι γ τ ω ν π ρ ο λ ε γ ο μ έ ν ω ν τ ο υ Ί Π η δ α λ ί ο υ Ό τ ε λ ε υ τ ώ ο ς
χ α ρ α κ τ η ρ ι ο μ ο ς τ ο υ Κ ί τ ρ ο υ ς τ υ γ χ ά ν ε ι λ ί α ν ά ρ μ ό δ ι ο ς ε ί ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω ν τ ο υ
Η κ α θ ,Α π ο σ τ ο λ ι κ ο υ κ α ν ό ν ο ς ε ν θ α ή έ ρ μ η ν ε ί α τ ο υ Η ά ν α ι ρ ε ί τ α ι μ ε τ
ό λ ί γ ο ν ύ π ο τ η ς τ ο υ θ Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο υ Ό Ι ε ρ ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς σ υ μ φ ω ν ω ν μ ε τ α
τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω Ι ω ά ν ν ο υ π α ρ α τ η ρ ε ί Κ α ι ί ν α έ γ ω σ υ ν τ ό μ ω ς ε ϊ π ω ό Β α λ σ α
μ ω ν π ρ ο ς τ ο ν Ζ ω ν α ρ α ν σ υ γ κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ς ώ ς ά τ ε λ η ς π α ί ς π ρ ο ς τ έ λ ε ι ο ν α ν δ ρ α
ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι α ύ τ ό θ Κ α ι ρ ο ς δ μ ω ς ν α ί δ ω μ ε ν τ έ π ι τ ω ν έ ξ ε τ α σ θ έ ν τ ω ν κ α
ν ό ν ω ν ά ν α φ έ ρ ο υ κ α ι Ο Ι λ ο ο ι τ ω ν έ ρ μ η ν ε υ τ ω ν κ α ι τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς λ ί α ν
α κ ρ ί τ ω ς π α ρ ε ί δ ε ν ή Ε Ε
Ό Ζ ω ν α ρ α ς ι ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ ο ν Η Α π ο σ τ ο λ κ α ν ό ν α π α ρ α τ η ρ ε ί :
Ε τ ο ί μ ο υ ς π ά ν τ α ς ά ε 1 κ α ι ά ξ ί ο υ ς τ ς τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν μ ε τ α λ ή
ψ ε ω ς ό κ α ν ω ν β ο ύ λ ε τ α ι ε Ι ν α ι κ α ι μ ά λ ι σ τ α τ ο υ ς Ι ε ρ ω μ έ ν ο υ ς Δ ι ο φ η σ ί ν ε ί
τ ι ς τ ο ύ τ ω ν μ η μ ε τ α λ ά β ο ι π ρ ο σ φ ο ρ α ς γ ι ν ο μ έ ν η ς η τ η ν α ί τ ι α ν ε ί π ά τ ω κ α ι ε
ε ύ λ ο γ ο ς ε ϊ η σ υ γ γ ν ω σ θ ή σ ε τ α ι η μ η λ έ γ ω ν ά φ ο Ρ ι σ θ ή σ ε τ α ι ... ι
Ρ - Π Β σ ε λ 11- 2). ο δ ε Ά ρ ι σ τ η ν ό ς Ι ε ρ ε υ ς ό μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ω ν λ ε
γ έ τ ω τ ο α ϊ τ ι ο ν ά φ ο Ρ 1 ζ έ σ θ ω δ ε μ η λ έ γ ω ν υ π ο π τ ο ν γ α ρ π ε π ο ί η κ ε
μ ε ν τ ε λ ε ί ο υ ς ε ϊ ς η ς τ ω ν τ ε λ ε ί ω ν τ α Μ α ρ ί α ς κ ω Μ ά ρ θ α ς τ ω ν α ύ τ α δ έ λ φ ω ν ή μ α ς δ ε τ ο υ ς
ά τ ε λ ε ί ς κ α ι γ α λ α κ τ ο τ ρ ο φ ο υ μ έ ν ο υ ς fn μ η ν κ ω μ υ ρ ί ω ν τ α λ ά ν τ ω ν φ ε ι λ έ τ α ς τ α Ζ α κ
χ α ί ο υ δ ς κ α ί τ ο ι ά ρ χ ι τ ε λ ώ ν η ς ω ν τ ί δ ε τ ε λ ώ ν ο υ χ ε ί ρ ο ν φ η σ ν δ θ ε ί ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
α μ α τ ψ π ρ ο σ κ λ η θ η ν ω κ α τ α β α ς ά π ο τ η ς σ υ κ ο μ ο ρ έ α ς ύ π ε δ έ ξ α τ ο χ ώ ρ ω ν τ ο ν Ί η σ ο ί ί ν ε ί ς
τ ο ν ο Ι κ ο ν α ύ τ ο ί ί κ ω η κ ο υ σ ε σ ή μ ε ρ ο ν σ ω τ η ρ ί α έ ν τ ψ ο ί Κ ψ τ ο ύ τ ψ έ γ έ ν ε τ ο κ α θ δ η κ ω
α ύ τ ο ς υ Ι ο ς Ά β ρ α ά μ έ σ η Χ Ν σ ε λ 25 - β
Π α ρ ε θ έ σ α μ ε ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω έ ν έ κ τ ά σ ε ι λ ό γ ψ τ η ς α σ ή μ ε ρ ο ν ε ύ ρ έ ω ς Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι
ο υ μ έ ν η ς π α ρ ο μ ο ί ο υ ρ α θ ύ μ ο υ δ ι κ ω ο λ ο γ ί α ς έ γ ω ο ύ κ ε ί μ Ι Ι ξ ι ο ς σ υ av φ ρ ο ν η ς δ η ε Ι σ ω
α γ ι ο ς κ ο ι ν ώ ν ε ι α κ α θ έ κ ά σ τ η ν Ι ...
-94­
τ ο ν π ρ ο σ γ ο ν τ α α ύ τ ο θ σ ε λ 13). Ό Μ α τ θ α ί ο ς Β λ ά σ τ α ρ ι ς ε ί ς Ρ - Π Σ Τ ,
σ ε λ 335), σ η μ ε ι ο ί :
«Ό Η κ α ι ό θ τ ω ν Ά γ ί ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α ν ό ν ε ς έ τ ο ί μ ο υ ς ά ε ι π ν
τ α ς β ο υ λ δ μ ε ν ο ι ε Ι ν ω κ α ι ά ξ ί ο υ ς τ η ς τ ω ν θ ε ί ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς ά γ ι α σ μ ά τ ω ν ....
ά λ λ α κ α ι τ ο υ ς ε ί σ ι ν τ α ς τ ο υ λ α ο υ π ι σ τ ο ύ ς κ α ι τ ω ν ά γ ί ω ν Γ ρ α φ ω ν ά κ ο ύ ο ν τ α ς
κ α ι μ η τ η π ρ ο σ ε υ χ η κ α ι τ η ά γ ί Q π α Ρ α μ έ ν ο ν τ α ς μ ε τ α λ ή Ψ ε 1,
ά φ ο Ρ ί ζ ε σ θ α 1 ώ ς ά τ ά κ τ ο υ ς Ό δ ε Μ Φ ώ η ο ς ά ν α φ ε ρ μ ε ν ο ς ε ί ς τ ο υ ς
Η κ α ι θ ά π ο σ τ ο λ ι κ ο υ ς ώ ς κ α ι τ ο ν Β Ά ν η ο χ ε ί α ς τ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ώ ς
έ ξ η ς έ ν κ ε φ α λ α ί φ Ι Β τ ο υ r' τ ί τ λ ο υ τ ο υ Ν ο μ ο κ ά ν ο ν ο ς α ύ τ ο υ Π ε ρ ι τ ω ν
ά κ ο υ ό ν τ ω ν τ ω ν r ρ α φ ω ν κ α ι μ η π ρ ο σ κ α ρ τ ε ρ ο ύ ν τ ω ν έ ν τ η τ ε λ ε υ τ α ί ς ι ε ύ χ η
κ α ι μ ε τ α λ α μ β α ν 6 ν τ ω ν Ρ - Π Σ Τ σ ε λ 116).
Δ ι α τ ο ν θ π ά λ ι ν Ά π ο σ τ κ α ν ό ν α ό α ύ τ ο ς Ζ ω ν α ρ α ς τ ο ν ί ζ ε ι
Ω ά ν τ α ς ό π α ρ ω ν κ α ν ω ν ά π α π ε ϊ τ η ς ά γ ί α ς έ π ι τ ε λ ο υ μ έ ν η ς θ υ σ ί α ς
μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς π ρ ο σ κ α ρ τ ε ρ ε ϊ ν τ η π ρ ο σ ε υ χ η κ α ι τ η ά γ ί Q. μ ε τ α λ ή Ψ ε 1»
Ρ - Π Β σ ε λ 13). Ό δ ε ' Α ρ ι σ τ η ν ό ς «'Α φ ο ρ ί σ ε ι ς τ ο ν Tfi ε ύ χ κ α ι Tfi μ ε
τ α λ ή ψ ε ι μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α α ύ τ σ ε λ 14). Ή τ ο ι α π α ν τ ε ς ο ι ά ν ω τ έ ρ ω έ ρ μ η
ν ε υ τ α ι σ α φ ω ς δ έ χ ο ν τ ω ο η ο ι μ η μ ε τ α λ α μ β ν ο ν τ ε ς κ α τ α τ ι Ι ν θ ε ί α ν Λ ε ι τ ο υ ρ
γ ί α ν - κ α ι έ ν ν ο ε ϊ τ ω σ ν τ ε ς α ν ε υ έ η μ ί ο υ -, ά φ ο Ρ ί ζ ο ν τ α 1.
Έ κ ε ϊ ν ο ς ο μ ω ς ο σ τ ι ς σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν π α ν τ ο ς έ τ έ ρ ο υ έ Π ρ ί ν ε τ α ς θ έ σ ε ι ς τ ο υ
Β α λ σ α μ ω ν ο ς κ ω α ύ τ ο ν τ ο ν ί δ ι ο ν έ π ι Tfi π ρ ο φ α ν ε ϊ έ ρ μ η ν ε υ η κ η ά π ο τ υ χ ί ς ι τ ο υ
Η λ . κ α ι τ ο υ - Α ' τ υ γ χ 6'ο λ υ ς Ν φ υ τ ο ς • Κ α υ σ ο α π ο σ τ ο ' Β ν η ο χ ε ι α ς ν ε ι π ο ε 6 ο
κ α λ υ β ί τ η ς τ ο υ ό π ο ί ο υ τ η ν ρ η τ ο ρ ι κ η ν δ ε ι ν ό τ η τ α π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ε ύ θ υ ς κ α τ ω
τ έ ρ ω
Ε ν τ α υ θ α έ π η λ θ ε μ ο ι έ κ β ά θ ο υ ς κ α ρ δ ί α ς σ τ ε ν ά ζ ο ν τ α τ α τ ω ν ά π ο σ τ ό λ ω ν
ί ι ν α β ο η σ ω Ε ι δ ί κ α ι ο ν έ σ τ ι ν έ ν ώ π ι ο ν θ ε ο υ τ ω ν π ε ρ ι τ ο ν Β α λ σ α μ ω ν α Α ν ώ
ν υ μ ό ν τ ε κ α ι ά κ α ν ό ν ι σ τ ο ν ά κ ο ύ ε ι ν μ α λ λ ο ν η τ ω ν ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν κ ρ ί ν α τ ε Η
ο ύ χ π ρ ο ς α ύ τ η ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς σ τ ρ ε β λ ο ύ μ ε ν α τ α τ ο υ ά π ο σ τ ο λ ι κ ο υ κ α ν ό ν ο ς
φ α ί ν ε τ α ι Μ η γ α ρ κ ο ρ α κ ι σ τ ι η Σ υ Ρ σ τ φ θ έ γ γ ε τ α ι ϊ ν α Ί Λ λ υ Ό ν ο ς Ψ ο ν θ ο μ
φ α ν η χ δ ε η θ ω μ ε ν ε ί ς έ ξ ή γ η σ ι ν Ο ύ χ ι ά π λ ω ς τ ε κ α ι σ α φ ω ς κ α ι δ ί χ α π ρ ο κ α λ ύ μ
μ α τ ο ς η δ ι π λ ο η ς τ ο υ ς τ η μ ε τ α λ ή ψ ε ι τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς έ η μ ς ι
Ο ύ χ ό Β ο ς τ η ς έ ν 'AvnoxelQ., τ ο μ η π α ρ α μ έ ν ε ι ν τ η τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν μ ε τ α λ ή ψ ε ι
ε ι ς τ ο ά π ο σ τ ρ έ φ ε σ θ ω ε ϊ τ ο υ ν π α ρ α ι τ ε ϊ σ θ ω τ η ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν
μ ε τ α λ α β ω ν ή ρ μ ή ν ε υ σ ε ν Ο ύ χ ι κ α ι ό θ ε ί ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς π α ς λ έ γ ω ν ό μ η
μ ε τ έ χ ω ν ά ν α ί σ χ υ ν τ ο ς κ α ι ί τ α μ ω ς έ σ τ η κ ώ ς τ η λ α υ γ έ σ τ α τ α κ α ι έ κ π ε ρ ι ο υ σ ί α ς
τ ο ν ν ο υ ν τ ω ν ' Α π ο σ τ ο λ ι κ ω ν τ ε κ ω Σ υ ν ο δ ι κ ω ν κ α ν ό ν ω ν δ ι ε σ ά φ η σ ε ν Τ ί ς ο υ ν
μ ο ι ν ό μ ο ς ή τ ω ν ά π ο σ τ ο λ ι κ ω ν δ ι ε ρ μ η ν ε υ τ ω ν κ α τ ί δ ί α ν έ α υ τ ω ν π ρ ό λ η ψ ι ν
ν α μ η λ έ γ ω ρ α θ υ μ ί α ν έ ν δ ι ά σ τ ρ ο φ ο ς έ ρ μ η ν ε ί α Τ ω ν 1 ε ρ ω ν κ α ν 6­
ν ω ν ο υ τ ε τ έ λ ο ς τ η ς τ ο υ ί ε Ρ ο υ Ρ γ ο υ ν τ ο ς ε ύ χ η ς
ο υ τ ε ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ (68), ά λ λ α μ υ σ τ η Ρ ί ω ν μ ε τ ά λ η Ψ 1 ν
68. θ ε ω ρ ο υ μ ε ν λ ί α ν έ π ά ν α γ κ ε ς ν ά ν α φ έ ρ ω μ ε ν έ ν τ α υ θ α κ α ι τ α δ σ α π ν ε υ μ α τ ι κ ώ
τ α τ α έ π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γ ρ ά φ ε ι κ α ι ό μ α α ρ ί τ η ς Γ ε ρ β ά ο ς Π α ρ α σ κ ε υ ό π ο υ λ ο ς :
Ή ε ύ λ ό γ η ο ι ς τ ο υ ά ν τ ι δ ώ Ρ ο υ δ ε ν ε Ι ν α ι ί λ λ η π α ρ α ή ό π α τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι
-95­
ρ η τ ω ς δ ι α σ τ ε λ λ ό ν τ ω ν π ω ς π ο τ ε δ έ ξ ο μ α ι η ν ο ύ κ ο Ι δ α ά λ λ ο
τ ρ ί α ν φ ω ν ή ν κ α ι ο ύ χ ι μ α λ λ ο ν φ ε ύ ξ ο μ ω ά π α ύ τ η ς φ ε υ κ τ ο ν κ α ι β δ ε λ υ κ τ ο ν
ή γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ο π α ρ έ ν τ ο λ ή ν τ ε π ρ ο τ ρ έ π ε σ θ α ι π ο ι ε ί ν ί ν α μ η λ έ γ ω κ ά ι α ύ τ ο ν
τ ο υ τ ο ν τ ο ν ο ϋ τ ω Π ε ϊ ν π ρ ο τ ρ έ π ο ν τ α κ α τ α τ ο ν Μ έ γ α ν Β α σ ί λ ε ι ο ν δ ρ έ π ι τ
ι δ Ι " Ι - Β

β ι λ

ι γ ρ ι κ α ι ε ρ ω τ ι α τ ο υ π ε ρ ι α π η σ μ α τ ο ς ο γ ο υ
Α ί ρ ε κ ω ν γ α ρ κ α τ α τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς τ η ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς φ ω σ τ η ρ α ς
τ ο π ε ρ ι κ ό π τ ε ι ν 11 κ α ι σ τ ρ ε β λ ο υ ν τ α ρ η τ α τ η ς Γ ρ α φ η ς ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι δ έ ώ ς έ
δ ε ι κ τ α ι κ α ι Ο Ι π ε ρ ι τ ο ν Β α λ σ α μ ω ν α έ ρ μ η ν ε υ τ α ι τ ο υ τ ο έ ν τ α υ θ α ο ύ κ ο Ι δ α δ π ω ς
τ ε τ ο λ μ η κ ό τ ε ς .
Ή έ ρ μ η ν ε υ η κ η ά π ό δ ο σ ι ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ώ ρ α ι ο τ ά τ ω ν λ ό γ ω ν τ ο υ σ ο φ ο υ
Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ ε χ ε ι ώ ς ά κ ο λ ο ύ θ ω ς
Έ ν τ α υ θ α σ τ ε ν ά ξ α ς έ κ β ά θ ο υ ς κ α ρ δ ί α ς μ ο ι Ι Ι λ θ ε ν έ π ι θ υ μ ί α ν α ε Ι π ω
τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ω ν •Α π ο σ τ ό λ ω ν Έ α ν ε Ι ν α ι δ ί κ α ι ο ν κ α τ ε ν ώ π ι ο ν θ ε ο υ ν α ύ π α
κ ο ύ ω μ ε ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ά π ο τ ο υ ς θ ε ί ο υ ς κ α ν ό ν α ς τ ο ν Β α λ σ α μ ω ν α α τ ο ν ί λ λ ν
ά ν ώ ν υ μ ο ν έ ρ μ η ν ε υ τ η ν τ ο ν σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ α μ ε α ύ τ ό ν κ ρ ί ν α τ ε Η δ ε ν φ ώ ν ο ν
τ ω έ ν ώ π ι ο ν τ η ς ά λ η θ ε ί α ς δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν α τ α λ ό γ ι α τ ο υ Α π ο σ τ ο λ ι κ ο υ κ α ν ό ν ο ς
λ ή π ω ς Κ ο ρ α κ ι σ Ώ 11 Σ υ ρ ι σ τ ι ό μ ι λ ε ί ό κ α ν ώ ν ω σ τ ε ν α χ ρ ε ι α σ θ ω μ ε ν ί λ λ ν
π ά γ κ α λ ο ν Ί ι ο ο η φ Ψ ο ν θ ο μ φ α ν ή χ δ υ ν ά μ ε ν ο ν ν α τ ο ν έ ρ μ η ν ε ύ σ ι Ο ύ χ Ι
ά π λ ω ς κ α ι σ α φ ω ς κ α ι ί ν ε υ δ υ σ κ ο λ ί α ς η ν ο ς ό κ α ν ω ν έ π ι η μ ξ τ ο υ ς έ κ τ ω ν
ά ξ ί ω ν μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς ε ι ς τ η ν θ Μ ε τ ά λ η ψ ι ν Ο ύ χ ι έ π ί σ η ς ό Β κ α ν ω ν τ η ς
κ η ς δ ι α τ ό ξ ε ω ς κ α θ ω ρ ι σ μ έ ν η η η ς ε ϋ ρ η Τ α π ρ ο τ η ς ά π ο λ ύ σ ε ω ς τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ α
ε χ ε ι δ ε : Ε ύ λ ο γ ί α Κ υ ρ ί ο υ κ α ι ε λ ε ο ς ε λ θ ο έ φ ή μ α ς τ Ώ Α ύ τ ο υ θ ε ί α χ ό ρ ι τ ι ... ». Ή δ ε
κ α τ α η Ί ν δ ι α ν ο μ η ν τ ο υ ά ν η δ ώ ρ ο υ ε ί ς lKaOTOV ε ύ λ ο γ ί α ε ύ λ ο γ ί α Κ υ ρ ί ο υ κ α Ι ε λ ε ο ς ε λ θ ο
έ π ι σ ε ό π τ ε ό κ α θ ε ι ς ά σ π ό ζ ε Τ α τ η ν κ α θ η μ α γ μ έ ν η ν δ ε ξ ι α ν τ ο υ Ι ε ρ έ ω ς δ π ω ς λ ό β η έ κ ε ϊ
θ ε ν ε ύ λ ο γ ί α κ α ι ε λ ε ο ς δ ι α τ ο δ τ ι δ ε ν ή δ υ ν ή θ η ν α μ ε τ ά σ χ n
τ ω ν ά χ ρ ό ν τ ω ν μ υ σ τ η Ρ ί ω ν Π ρ ο ς έ ν ί σ χ υ ν τ η ς ό ρ θ τ η τ ο ς τ ω ν ά ν ω
τ έ ρ ω π α ρ α π έ μ π ω τ ο ν ά ν α γ ν ώ σ τ η ν ε ί ς έ π ί σ η μ ο ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν Α Ι τ ρ ε ϊ ς Λ ε ι τ ο υ ρ
γ ί α ι ύ π α Π Ν Τ ρ ε μ π έ λ α έ ν σ ε λ 157 - 8.
Κ α τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω μ ε γ ά λ ω ς σ φ ό λ λ ο υ σ ι ν ω ς ά τ α
ξ ί α ν μ ε γ ό λ η ν π ο ι ο υ ν τ ε ς κ α i δ σ ο ι τ ω ν λ ε ι τ ο υ Ρ γ ω ν
ε ύ λ ο Υ ο υ σ ι ο ι ϋ τ ω ς η ί λ λ ω ς ά ν τ ί δ ω ρ ο ν ε ύ θ υ ς μ ε τ α τ α ν
κ α θ α Υ ι α σ μ ο ν τ ω ν τ ι μ ί ω ν Δ ώ ρ ω ν π ο λ υ δ ε π ε Ρ ι σ σ 6 τ ε
ρ ο ν κ α ι δ σ ο δ α ν έ μ υ σ κ α τ α τ η ν ω ρ α ν έ κ ε ί ν η ν τ ο ϋ τ ο
Κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό έ ρ α σ τ η ς τ η ς λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ι κ η ς ε ύ κ ο σ μ ί α ς κ ω τ ό ξ ε ω ς :
Έ α ν δ ε ε ί ς τ α υ τ α π ρ ο σ θ έ σ ω κ α Ι τ η ν ά σ ε β η έ π α φ η ν ά ν η δ ώ ρ ο υ έ π τ ο ϋ ά γ ί ο υ Π ο τ η
ρ ί ο υ ύ π ο τ ο υ λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ο ί ί iva ο ϋ τ ω έ π ι σ π ό σ η χ ό ρ ι τ α ς ύ π ε ρ τ ω ν ά ν α μ ε ν ν τ ω ν έ ν τ ψ
ή μ α η σ ή μ ε τ π α ς η ς έ ν ν ο ε ϊ τ η ν ά τ α ξ ί α ν κ α ι τ η ν σ π ο υ δ α ι ο τ δ τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν ζ η
μ ί α ν Ά λ λ α χ ο ϋ δ ε π ό λ ι ν σ η μ ε ι ο ϊ λ ί α ν έ Π τ ω ς
Κ α ι ε ί ς τ α ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς α ύ τ ά ς ν α δ ί δ ε Τ α δ ι δ λ ω ν τ ω ν π ν ε υ μ α τ ι κ ω ν μ έ σ ω ν μ ί α
κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς π Ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς π Ρ ο ς τ α μ υ σ τ ή Ρ ι α Ο Ι π ρ ο σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι
δ ε π ρ ο ς τ α μ υ σ τ ή ρ ι α π ι σ τ ο ί Ο Ι κ ο ι ν ω ν ο ι τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν ν α τ ι μ ω ν Τ α ά φ ο ί ί δ ι α ύ τ ω ν
η μ α Τ α ό Κ ύ ρ ι ο ς Ν α μ η ν ά π τ ε λ ή θ ε ί α κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν π ι σ τ ω ν δ ι α κ ο σ μ η τ Ι κ ο ν
σ τ ο ι χ ε ϊ ο ν τ η ς θ ε ί α ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ω ς γ ί ν ε Τ α σ ή μ ε ρ ο ν κ α ι ο ύ σ ι ω δ ε ς ή δ 1 α ν ο μ η τ ο ϋ
ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ Τ ο ϋ τ ο ά π ο τ ε λ ε ϊ π α Ρ α φ θ ο ρ ά ν ν ο θ ε ί α ν
έ κ τ ρ ο π η ν τ ο ϋ κ ε ν τ Ρ 1 Κ ο ϋ σ κ ο π ο U τ ο U φ ο 6 ε Ρ ω τ έ
ρ ο υ τ ω ν μ υ σ τ η Ρ ί ω ν τ ο ό π ο ί ο ν τ ε λ ε ϊ Τ α Μ Ο Ν Ο Ν δ ι α τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ω ν
π ι σ τ ω ν Έ ρ μ η ν ε υ η κ η έ π ι σ τ α σ ί α trd τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς σ ε λ 225 - 6, κ α Ι 271).
-96­
έ ν Ά ν τ ι ο χ ε ί ς ι Σ υ ν ό δ ο υ τ ο ν α μ η π α ρ α μ έ ν ι τ ι ς ε ί ς τ η ν Μ ε τ ά λ η ψ ι ν ή ρ μ ή ν ε υ
σ ε ν ώ ς α π ο σ τ ρ ο φ ή ν ; Μ ή π ω ς ο ύ χ ι κ α ι δ θ ε ί ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς μ ε τ ο ν α λ έ γ ι
σ τ ι ό μ η μ ε τ έ χ ω ν ϊ σ α τ α ά ν α ι δ ω ς κ α ι π ρ ο σ β λ η τ ι κ ω ς έ ν ώ ο ν τ η ς τ ε λ ο υ μ έ
ν η ς μ υ σ π κ η ς θ υ σ ί α ς δ ε ν ή ρ μ ή ν ε υ σ ε ν φ α ν ε ρ ώ τ α τ α κ α ι μ ε τ α ά κ ρ ι β ε ί α ς τ ο
ν ό η μ α τ ω ν α π ο σ τ ο λ ι κ ω ν κ α ι σ υ ν ο δ ι κ ω ν κ α ν ό ν ω ν Π ρ ο ς τ ί λ ο ι π ο ν ν α ά κ ο ύ ω
τ ο υ ς κ α τ ί δ ί α ν α ύ τ ω ν έ π ι θ υ μ ί α ν ό μ ι λ ο υ ν τ α ς δ η θ ε ν έ γ κ ύ ρ ο υ ς ά π ο σ τ ο λ ι κ ο υ ς
έ ρ μ η ν ε υ τ ό ς δ ι α ν α μ η ε ϊ π ω τ ο υ ς κ α τ α η ν ί δ ί α ν ρ α θ υ μ ί α ν έ ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ς
Δ ι ό τ ι έ φ δ σ ο ν ο ί ί ε ρ ο ι κ α ν ό ν ε ς σ α φ ω ς δ ι α σ τ έ λ λ ο υ ν α λ έ γ ο υ ν σ η σ κ ο
π ο ς τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς δ ε ν ε ί ν α ι τ ο ν α ά ύ σ ι τ ι ς τ α ς ε ύ χ α ς τ ο υ ί ε ρ έ ω ς
η ν α π ό ρ ι τ ο α ν τ ί δ ω ρ ο ν έ κ τ ω ν χ ε ι ρ ω ν τ ο υ ά λ λ α ν α μ ε τ α λ ό β ι
τ ω ν μ υ σ τ η Ρ ί ω ν π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α π α ρ α δ ε Χ θ ω δ ι δ α χ η ν ξ έ ν η ν
κ α ι α γ ν ω σ τ ο ν ε ί ς έ μ ε κ α ι ν α μ η φ ύ γ ω μ α κ ρ α ν α ύ τ η ς β δ ε λ υ κ τ ο ν π ρ α Υ μ α
κ ρ ί ν ω ν π α ν τ ο π ρ ο τ ρ έ π ο ν ν α έ ν ε ρ γ ω π α ρ α τ η ν έ ν τ ο λ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ώ ς
κ α ι
""
α υ τ ο ν τ ο ν
/
κ α τ α Τ υ ν
Μ Β
. α σ ε ι ο ν
Δ
κ α τ α
"
τ ο υ ς π α τ
έ
π ρ ο τ ρ ε π ο ν τ α
,). ί λ
ω τ ι ρ α ς
α φ ω σ τ η ρ α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ε ί ν α ι γ ν ώ
ρ ι σ μ α τ ο ν α σ τ ρ ε β λ ώ ν ο υ ν η ν α π ε ρ ι κ ό ο υ ν τ α ρ η τ α τ η ς Ά γ ί α ς Γ ρ α φ η ς
π ρ α γ μ α τ ο ό π ο ϊ ο ν δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ ω π ω ς ν α τ ο έ ξ η γ ή σ ω έ τ ό λ μ η σ α ν κ α ι ο ί π ε ρ ι
τ ο ν Β α λ σ α μ ω ν α σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ ε ς ώ ς ά π ε δ ε ί χ θ η έ ν τ ο ϊ ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο ι ς ( 69 ).
69. π ω ς έ ν τ α υ θ α ν α μ η θ α υ μ ά σ Ώ η ς τ η ν σ τ ρ ε ψ ό δ ι κ ο ν κ α έ σ κ ε μ μ έ ν η ν έ π ι λ ο γ η ν τ ο υ
μ ο ν α χ ο υ Ά ν τ ω ν ί ο υ Μ ο υ σ τ ά κ α δ σ η ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ί ς τ ο ν θ Α π κ α ν ό ν α ε γ ρ α φ ε π ρ ο ς
τ ο ν μ α κ α ρ ί τ η ν ν υ ν π α π α - Γ ε ρ ά σ ι μ ο ν Έ ν ε τ ε 1950).
Ό δ ε θ Α π ο σ τ ο λ ι κ ο ς Κ α ν ω ν λ έ γ ω ν Π ά ν τ α ς τ ο υ ς ε ί σ ι ό ν τ α ς π ι σ τ ο υ ς κ ω τ ω ν Γ ρ α
φ ω ν ά κ ο ύ ο ν τ α ς μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς δ ε τ η npooeuxfj κ α Tfj ά γ ί ι ι Μ ε τ α λ ή ψ ε ι ώ ς ά τ α ξ ί α ν
έ μ π ο ι ο υ ν τ α ς Tfj Έ κ κ λ η σ ί ι ι ά φ ο ρ ί ζ ε σ θ α ι χ ρ ή ! !... μ ή π ω ς ά φ ο ρ ί ζ ε τ ο υ ς μ η μ ε τ α λ α μ β ά
ν ο ν τ α ς ε ί ς έ κ ά σ τ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν π ο λ λ ο υ γ ε κ ω δ ε ί Α λ λ α τ ί ε Ι π ε τ ο υ ς μ η Π Α Ρ Α Μ Ε
Ν Ο Ν Τ Α Σ κ ω Ο τ ο υ ς μ η Μ Ε Τ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Σ Ί δ ο υ κ α τ ο ά κ Ρ ι β ε ς π ν ε υ μ α
κ α ν ό η μ α τ ω ν Ί Κ α ν ό ν ω ν τ ο ύ τ ω ν κ α τ α τ η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς Β λ έ π ε Σ ύ ν τ α γ μ
Κ α ν ό ν Ρ ά λ κ ω Π ο τ λ η Τ ό μ Β σ ε λ 12) ... Σ ε λ 3 - 4 τ ο υ μ ν η μ έ γ γ ρ ά φ ο υ
Έ ρ ω τ ω μ ε ν δ ι α τ μ ι μ ο ύ μ ε ν ο ς π Ρ ο δ ρ ο μ Ι κ ω ς τ η ν Ε Ε π α ρ ε ί δ ε
κ ω τ ε λ ε ί ω ς ή δ ι α φ ό ρ η σ ε δ ι α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ω ν λ ο ι π ω ν έ ρ μ η ν ε υ τ ω ν ά γ ρ ε υ θ ε ί ς ά π α τ ο
α γ κ ι σ τ ρ ο ν μ ι α ς σ υ μ φ ε ρ ο ύ σ η ς έ ρ μ η ν ε ί α ς
Έ α ν δ ε λ η φ θ ύ π ο ψ ε κ α τ ο α ρ θ ρ ο ν 19 τ ο υ Κ α τ α σ τ α κ ο υ υ '1. Σ υ ν έ σ μ ο υ
α ν α φ έ ρ ο ν τ ο ς δ η Ό Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς ύ π ο χ ρ ε ο ϋ τ α ι ν α ε ύ λ α β η τ α κ ω ν α σ έ η τ α ι τ α α
κ α θ ε σ τ ω τ α ν ό μ ο υ ς κ ω κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ς έ φ δ σ ο ν δ ε ν ά ν τ ί κ ε ι ν τ α ι ε ί ς τ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς κ α ι
τ ο υ ς Ι ε ρ ο υ ς κ ω θ ε ί ο υ ς Κ α ν ό ν α ς τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ η ς τ ο υ Χ ρ ι σ ί Ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ό τ ε ό ά ν ω
τ έ ρ ω μ ο ν α χ ο ς κ α θ ί σ τ α τ α ι ε η ά ν α π ο λ ό γ η τ ο ς ! Ό ν τ ω ς δ ε ι ν ο ν τ ο έ θ υ μ ε ί ν σ τ η σ α ι η ς τ ο ί δ ι ο ν
φ ρ ό ν η μ α έ π ά θ ε τ ή σ ε τ ω ν ί ε ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς θ ε σ μ ί ω ν Ε ί δ ε κ α ζ η λ ω τ ς δ τ ο ι ο υ τ ο ς
π ο ί ο ς λ ό γ ο ς έ κ τ ρ α γ ω δ ή σ η τ η ν π τ ω σ ι ν ...
Δ ι α τ η ν ί σ τ ο ρ ί α ν κ ω μ ό ν ο ν δ έ ο ν δ π ω ς σ η μ ε ι ω δ η ι ά ν ω τ έ ρ ω έ μ η ν ε ί α τ ο υ Β α λ
σ α μ ω ν ο ς ώ ς π ρ ο σ ε φ έ ρ θ η κ ω ά ν ε π τ ύ χ θ η έ σ τ ά θ η ί κ α ν η ν α κ λ ο ν ί σ Ώ τ ο ν έ π ι ζ η τ ο υ ν τ α τ η ν
ά λ ή θ ε ι α ν π α π α - Γ ε ρ ά σ ι μ ο ν δ σ τ ι ς έ κ π ν ε ύ μ α τ ο ς τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς έ μ φ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς π α ρ ε δ έ χ θ Ω
τ α ύ τ η ν ώ ς ά λ η θ η θ ε ω ρ ή σ α ς π ε ρ ι π η ν ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω έ μ μ ο ν ή ν τ ο υ ε ί ς τ η ν ύ π ο ο τ η ρ ι ζ ο
μ έ ν η ν ύ π α ύ τ ο υ α π ο ψ ι ν έ δ ή λ ω σ ε ε ί ς τ ο υ ς ύ π ο δ ε ί ξ α ν τ α ς δ η θ α σ υ μ π ο ρ ε υ θ Ω τ ο υ lomoG
μ ε τ α ύ τ ω ν δ ε χ ό μ ε ν ο ς ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς κ ω τ ο tm6lIjeev α ύ τ φ έ π ι τ ί μ ι ο ν ! ...
Λ ί α ν δ μ ω ς σ υ ν τ ό μ ω ς ά ν τ ι λ η φ θ ε ι ς τ ο έ σ φ α λ μ έ ν ο ν τ η ς ύ π ο δ ε ι χ θ ε ί σ η ς α ύ τ φ έ ρ μ η
-97­
Σ υ ν ε χ ί ζ ω ν δ ε π ρ ο σ θ έ τ ε ι δ η ο ύ δ έ π ο τ ε ή Έ κ κ λ η σ ί α ή σ π ό σ α τ ο τ α ς δ ι α
σ ι ρ ό φ ο υ ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ς κ α ι π α ρ α π ο ι ή σ ε ι ς τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς α κ α τ α λ ή γ ω ν
ε η ω ν ε ί τ ο ν έ ρ μ η ν ε υ τ η ν Ζ ω ν α ρ α ν δ ι α τ ω ν κ ό τ ω θ ι ρ η μ ό τ ω ν Ε υ σ ο ι γ έ ν ο ι τ ο
ό κ α ι ύ π α ύ τ ο υ τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς έ κ θ ε ι α ζ ό μ ε ν ο ς ύ π ε ρ φ υ η Ζ ω ν α ρ α υ Ο
η
τ ο
τ η λ α υ γ ς τ η ς τ ω ν ί ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν φ ω τ ο φ α ν ο υ ς έ ν τ ο λ η ς τ ώ ς τ η ς σ η ς έ ρ μ η
ν ε ί α ς έ π α φ α ί ς ο ύ δ ό λ ω ς ά π ή μ β λ υ ν α ς ο ύ δ ε τ ο ν κ α ρ δ ί α ν α ν θ ρ ώ π ο υ ε ύ φ ρ α ί
ν ο ν τ α π ν ε υ μ α η κ ο ν ο ί ν ο ν ϋ δ α η κ α π η λ ι κ ω ς ε μ ι ξ α ς Χ Ν σ ε λ 35 - 6). (70)
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ό π ο Ρ ο υ ι μ ε ν Ί ν τ ω ς δ 1 α τ Ι ή Ε Ε έ ξ έ
λ ε ξ ε ν α έ κ φ ρ ά σ η τ ο έ α υ τ η ς π ι σ τ ε ύ ω δ ι ό μ ό ν ο ν τ ο υ Β α λ σ α μ ω ν ο ς
ύ η ε ρ π η δ ή σ α σ α έ τ έ ρ ο υ ς έ π ι φ α ν ε ί ς κ α ι δ ι α υ γ ε ί ς έ ν τ η έ ρ μ η ν ε ί τ ω ν σ χ ο λ ι α
σ τ ό ς Ι Π α ρ α τ α υ τ α ώ ς ε κ τ η ς σ υ ν ε ξ ε τ ό σ ε ω ς τ ω ν θ έ σ ε ω ν τ ο υ ά ν δ ρ ο ς ε δ η λ ώ θ η
κ α ι ο υ τ ο ς τ ε λ ι κ ω ς σ υ μ φ ω ν ε ί μ ε τ α τ ω ν λ ο ι π ω ν έ γ κ ρ ί τ ω ν έ ρ μ η ν ε υ τ ω ν - κ α
θ ό σ ο ν π ρ ο ο δ ε υ η κ ω ς ά ν τ ε λ ή φ θ η η μ α λ λ ο ν έ ξ έ φ ρ α σ ε λ ε υ κ ό τ ε ρ ο ν κ α Ι τ η ν
π ε ρ ι έ π ι τ ι μ ί ο υ ά ν τ ί λ η ψ ί ν τ ο υ δ π ε ρ δ ι α τ ο υ ς λ ο ο υ ς έ τ ύ γ χ α ν ε α ύ τ ο ν ό η τ ο ν
δ η δ η λ α δ η ό κ α ν ω ν ά π ε ι λ ε ί τ ο υ ς α ν ε υ έ π 1 Τ 1 μ ί ο υ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο υ ν
τ α ς κ α ι μ η μ ε τ έ χ ο ν τ α ς κ α ι ο ύ χ ι π ό ν τ α ς η τ ο ι κ α ι τ ο υ ς έ ν έ π ι η μ ί φ ν τ α ς
π ω ς η τ ο δ υ ν α τ ό ν έ ξ α λ λ ο υ ή Έ κ κ λ η σ ί α ν α ε η μ ή σ δ ι ά φ ο ρ ι σ μ ο υ έ κ ε ί ν ο ν
τ ο ν ό π ο ί ο ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς δ ι α τ ο υ έ α υ τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ π ν ε υ μ α η κ ο υ έ π ε τ ί
μ η σ ε δ ι α τ η ς ά π ο χ η ς έ κ τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ κ α ι δ ι α τ η ς Ι ε ρ α ς α ύ τ η ς Π α ρ α δ ό
σ ε ω ς τ ο υ ή ρ μ ή ν ε υ σ ε τ α ύ γ ι α δ ρ ι α τ η ς τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς β α σ ό ν ο υ
ν ε ί α ς ά π έ ρ ρ ι π τ ε τ α ύ τ η ν έ μ μ ε ί ν α ς ί Ρ τ έ λ ο υ ς ε ί ς τ ο κ α ν ο ν κ ο ν κ ω ά λ η θ ε ς φ ρ ό ν η μ α
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς .
Ο ύ δ ε ι ς π ρ έ π ε ι ν α έ κ π λ α γ Ώ δ ι α τ ο ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ό ς Ό τ α ν μ ί α Ε ί σ η γ η η κ η Ι ε ρ ο
Κ Ο ν ο η κ η Έ τ ρ τ μ ε τ η ν σ ν τ ω ς π ο λ υ τ έ λ ε ι α ν τ η ς θ ε ο λ ο γ κ η ς κ ω κ α ν ο ν ι κ η ς λ γ ρ α
φ ί α ς ε ί ς χ ε ί ρ α ς τ η ς έ λ έ γ έ κ π ά ν τ ω ν τ ω ν ύ π α ρ χ ό ν τ ω ν έ ρ μ η ν ε ι ω ν τ η ν τ ο υ Β α λ σ α
μ ω ν ο ς ά τ υ χ ε σ τ ά τ η ν π ω ς η τ ο δ υ ν α τ ο ν ό ά π λ ο υ ς έ ρ η μ ί τ η ς τ ο υ Ά γ ί ο υ Β α λ ε ί ο υ ν α μ η
κ λ ο ν θ η Ε ύ χ ό μ ε θ α π ά ν τ ω ς τ η ν τ α χ ε ί α ν ά ν ά ν η ψ ί ν τ ο υ ν α μ ι μ η θ ο υ ν σ υ ν τ ό μ ω ς κ ω Ο Ι κ
Ε ί σ η γ η τ ώ π ρ ω τ ο σ τ α τ ο υ ν τ ο ς τ ο υ γ ν ω σ τ ο υ κ α ι ύ π ε υ θ ύ ν ο υ Κ α υ σ ο κ α λ υ ί τ ο υ
μ ο ν α χ ο υ ...
70. Ό α ύ τ ο ς Ν ε ό φ υ τ ο ς ώ ς έ ξ η ς έ λ έ γ χ ε τ ο υ ς Β α λ σ α μ ω ν α κ ω Σ υ μ ε ω ν θ ε σ σ α λ ο
ν ί κ η ς δ ι α τ η ν σ ύ μ φ ω ν ο ν π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ν τ ω ν τ ο υ Η Ά π ο σ τ ο λ Ι κ ο υ κ α ν ό ν ο ς
π ο υ Σ υ μ ε ω ν τ ο υ θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ω κ ω ό ν ο μ ο τ ρ η ς Β α λ σ α μ ω ν σ υ ν ε ξ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε
τ η ν τ ο υ κ α τ α κ λ α σ τ ο υ τ ο υ λ ε γ ο μ έ ν ο υ λ έ γ ω ά ν η δ ώ ρ ο υ π ρ ο ς τ ο ύ π ε ρ ο υ ρ ά ν ι ο ν δ ω ρ ο ν ί σ ο
η μ ί α ν τ ε κ α ι τ α ύ τ ο δ υ ν α μ ί α ν τ η ν τ ο ν Η κ α ι θ ,Α π ο σ τ ο λ ι κ ο ν κ α ν ό ν α fn μ η ν κ ω τ ο ν
Β τ η ς έ ν Ά ν η ο χ ε ί ς ι τ α ύ τ ο ν ε ί π ε ί ν τ η ς Σ Τ κ α ι Ζ κ α τ α ρ γ ή σ α σ α ν κ ω ε ί κ Ώ τ α τ ο υ
θ ε ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ φ ά ν α τ η ν θ υ σ ί α ν τ η ν κ α θ η μ ε ρ ι ν η ν ά π ε λ έ γ χ ο υ σ α ν τ α ύ τ ο ν ε ί π ε ί ν
δ ω ρ ε α ν ά π ο θ α ν ό ν τ ο ς τ ο υ XPlOTOG ο ύ δ ε ν ο ς μ ε τ έ
χ ο ν τ ο ς
Ε ξ έ σ τ ο λ η ς τ ο υ δ ν ω τ έ ρ ω ά γ Ι ο ρ ε ί τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν σ ο φ ο ν Ί φ ό Ρ ν θ ε ο τ ό κ η ν ύ π ο
ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν Α π ο π ό λ ε ω ς Μ π ρ α ι ό ς ι ψ Ό α (1771) Γ α μ λ ω ν ς ε Ό Έ ν κ ώ δ Ά κ α δ
Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ί ο υ 988, φ α
7
-,98­
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Π ό ν τ ε ς ο ί ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ι έ ν τ Ώ θ ε ί Λ ε π ο υ ρ γ ί κ α ι ο ν τ ε ς έ λ ε ύ θ ε ρ ο ι έ π ι
.π μ ί ο υ ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι β α σ ό ν ο υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς δ ι α τ υ χ ο ν ά ν ε ξ α γ ό ρ ε υ τ ο ν ά μ α ρ
ί α ν ), έ α ν δ ε ν μ ε τ α λ ό β ω σ ι ν ά φ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι η τ ο ι έ π ι π μ ω ν τ α ι (71 )
ι
71. Δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ ί δ η ό ά π α ν τ ώ μ ε ν ο ς ο ρ ο ς ά φ σ μ ό ς ά φ ο ρ ί ζ ε σ θ ω ο ύ μ ό ν ο ν
έ ν τ α υ θ α ά λ λ α κ α ι δ π ο υ δ ή π ο τ ε τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ η ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ φ δ υ ν ά μ ε ι
π ο ι ν η ν τ η ς Έ κ κ λ α ς α α τ ω ν ά ν υ π σ ι ά κ τ ω ν τ έ κ ν ω ν α ύ τ η ς ο ύ χ ι δ ε κ α ι τ η ν tvepyelg.
τ ο ι α ύ τ η ν ω ς σ υ μ β ώ ν ε ι ί λ λ ω ς τ ε α μ ε δ λ ο υ ς τ ο υ ς Ι ε ρ ο υ ς α ύ τ η ς κ α ν ό ν α ς
Ι i Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
Ά φ ο ρ ί Ζ ε ι ή ' Ε κ κ λ η σ ί α μ ό ν ο ν τ ο ύ ς έ ν τ Ω Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ί ϊ Σ υ ν ά ε ε ι
τ η ς Κ υ ρ ι α κ η ς ό ν τ α ς κ α ί μ ή μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς , Γ ι π ρ ά π ε ι τ ο ύ τ ο
κ α ί δ ι ό π ό σ α ν θ ε ί α ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν α ύ τ η ς ;
θ Ε Σ Ι Σ Β Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ θ Ε Σ Ε Ω Σ
«'Α λ λ α κ α ι α ν ά κ ό μ η κ α τ α τ η ν έ ν τ ψ Π η δ α λ ί φ έ ρ μ η ν ε ί α ν έ π έ σ ε ι ο ν τ η ν
π ε ι λ η ν τ ο υ ά φ ο Ρ ι σ μ ο υ ε ι ς τ ο υ ς μ ε τ έ χ ο ν τ α ς τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ ω
μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς ο ί θ Ά π σ σ τ ο λ ι κ ο ς κ ω Β Ά ν χ ε ί α ς Ί Κ α ν ό ν ε ς
ά λ λ ο ί τ ο ι θ ά ν ε φ έ ρ ο ν τ ο ε ι ς τ α ς κ α τ α Κ υ ρ ι α κ η ν τ ε λ ο υ μ έ ν α ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
κ α ι έ π ο μ έ ν ω ς δ ε ν θ α 1 σ χ υ ο ν δ ι α τ α ς κ α θ ή μ έ ρ α ν
τ ο ι α ύ τ α ς α ϊ ν ε ς γ ί ν ο ν τ α ι έ ν τ α ί ς Ί Μ ο ν ώ ς σ υ μ π ά σ η ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο
ί α ς Ε Ε σ ε λ 6).
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ι Σ
Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς ε χ ο μ ε ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν δ η ή α π έ ν α ν η τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι
τ ο υ ρ γ ί α ς ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι μ ί α κ α ι ή α ύ τ ή ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς έ α ν
α ϋ τ η τ ε λ η τ α ι έ ν Κ υ ρ ι α κ Ώ η κ ά θ η ι ι ε ρ ι ν η Ό έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ς ύ π ο
τ η ς Ε Ε ε Ι ν α ι τ ο έ λ ά χ ι σ τ ο ν α ύ θ α ί ρ ε τ ο ς κ α ι τ ε λ ε ί ω ς α γ ν ω σ τ ο ς ε ι ς τ ο π ν ε υ μ α
κ ω γ ρ ά μ μ α τ ω ν σ υ ν τ α ξ ά ν τ ω ν τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι π ρ έ π ε ι ν α
ο η μ ε ι ω θ η δ η τ υ γ χ ά ν ε ι κ α ι δ ο γ μ α η κ ω ς ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ η ό σ κ ο π ο ς
τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ε Ι ν α ι π ά ν τ ο τ ε ό α ύ τ ό ς τ ό σ ο ν κ α τ α τ α ς έ ο ρ
τ α σ τ ι κ ά ς δ σ ο ν κ α ι λ ο ι π α ς ή μ έ ρ α ς τ η ς τ ε λ έ σ ε ώ ς τ η ς η τ ο ι ό κ α θ α γ ι α σ μ ο ς τ ω ν
η μ ί ω ν Δ ώ ρ ω ν κ α ι ή σ υ μ μ ε τ ο χ η τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ι ς α ύ τ ά Ο Ι έ π τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
γ ν ω μ α ι τ ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν κ ω π α τ έ ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε Ι ν α ι σ α φ ε ί ς :
Ή θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ε λ ε τ ή έ σ η ν ε ι ς τ ο ι ε ρ ο υ ρ γ η θ η ν ω α ύ τ ο τ ο π α ν ά γ ι ο ν
ω μ α Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ι Α Ι μ α κ α ι τ ο ί ς π ι σ τ ο ί ς α π α ω ν δ ο θ η ν α ι κ α ι ε σ η
κ α θ έ κ ά σ τ η ν μ ό ν η ν ε ι ς κ Ο ι ν ω ν ί α ν ». Σ υ μ θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
τ η ς ά γ ί α ς τ ε λ ε τ η ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν ε ρ γ ο ν μ ε ν ή τ ω ν θ ε ί ω ν Δ ώ ρ ω ν
ε ι ς τ ο θ ε ί ο ν Σ ω μ α κ α ι Α Ι μ α μ ε τ α β ο λ ή τ έ λ ο ς δ ε τ ο τ ο υ ς σ υ ς ά γ ι α
σ θ η ν α ι δ ι α ύ τ ω ν ». Ν ι κ Κ α β ά σ ι λ α ς Έ ρ μ η ν ε ί α ε ι ς τ η ν θ Λ ε ι τ υ ρ γ ί α ν
,
κ ε φ α .
«T:ft μ ε τ α λ ή Ψ ε ι τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν α π α σ α ή ί ε ρ α τ ε λ ε τ η σ υ ν ε ν
ν ο ε ί τ α ι ε ι π ε ρ τ ο τ έ λ ο ς α ύ τ η ς κ ω ό σ κ ο π Ο ς κ α ι τ ο ε ρ γ ο ν ή τ ω ν ζ ω ο
π ο ι ω ν έ σ η κ α ι φ ρ ι κ τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν κ α ι ά γ ι α σ μ ά τ ω ν μ ε τ ά λ η Ψ 1 ς Ι ω β
ό Ό μ ο λ ο γ η τ ή ς (72). Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς Ό μ ω ς α ί λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ α ι δ έ λ τ ο ι ά π ο τ ε λ ο υ ν τ ο ν
ά σ φ α λ η γ ν ώ μ ο ν α κ α ι ά λ η θ ε ς κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν π ε ρ ι τ ο υ π ο i ο ς ό σ κ ο π Ο ς
έ κ ά σ τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Ο ϋ τ ω π ρ ο μ ε ν τ η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς τ ω ν π ι ο τ ω ν ά ν α
γ ι ν ώ σ κ ο μ ε ν ε ι ς τ α ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ α ς ε ύ χ ά ς «... κ α ι δ α ς ή ρ Ι ν μ έ χ ρ ι ς έ σ χ ά τ η ς
ή μ ω ν ά ν α π ν ο η ς ά ξ ί ω ς ύ π ο δ έ χ ε σ θ α ι τ η ν μ ε ρ ί δ α τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν
σ ο υ ... »
72. Ό σ κ ο π ο ς τ η ς σ υ σ σ ε ω ς κ ω τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ η ς θ ε ί α ς ύ χ α Ι Ί ί α ς π λ η
ρ ο υ τ α ι μ ό ν ο ν δ ι α τ η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς α ύ τ η ς υ π ο τ ω ν σ Τ Ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν δ ε ν σ υ ν ί
σ τ α τ α ι μ ό ν ο ν ά π ο τ ι ν τ ε λ ε σ ι ο υ ρ γ ί α ν α ύ τ ο υ
ι
ά λ λ α κ α ι α π ο τ η ν μ ε τ ό λ η ψ ί ν τ ο υ δ ι α τ ο ί ί τ ο
-102­
« .. ' κ α Ι κ α τ α ξ ί ω σ ο ν ά κ α τ α κ ρ ί τ ω ς μ ε τ α σ χ ε i ν τ ω ν ά χ ρ ό ν τ ω ν σ ο υ
κ ω ζ ω ο π ο ι ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω Υ ε ί ς α ψ ε σ ι ν ά μ α ρ τ ι ω ν ε ί ς π ν ε ύ μ α τ ο ς ά γ ί ο υ κ ο ι ν ω
ν ί α ν .. . ζ
«. " κ α Ι κ α τ α ξ ί ω σ ο ν τ η κ ρ α Τ ζ ί σ ο υ χ ε ι ρ ι 11 ε τ α δ ο υ ν α 1 ή μ ί ν
τ ο υ ά χ ρ ά ν τ ο υ σ ώ μ α τ ό ς σ ο υ κ α Ι τ ο υ η μ ί ο υ α ϊ μ α τ ο ς κ α ι δ ι ή μ ω ν π α ν τ i
τ Ψ λ α ψ ... :..
« . " ω σ τ ε γ ε ν έ σ θ α ι τ ο i ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ σ 1 ν ε ί ς ν η ψ ι ν
\fJUxfj ς ε ί ς α φ ε σ ι ν ά μ α ρ η ω ν ... ). Κ α Ι τ ε λ ι κ ω ς τ ο ά ε ί π ο τ ε έ π α ν α λ α β α ν ό
μ ε ν ο ν
Μ ε τ α φ ό β ο υ θ ε ο υ π ί σ τ ε ω ς κ α ι ά γ ό π η ς π ρ ο σ έ λ θ ε τ ε (73 )
,Α λ λ α κ α ι έ κ τ ω ν ε ύ χ α ρ ι ο τ ι α κ ω ν ε ύ χ ω ν κ α ι δ ε ή σ ε ω ν έ π ι τ ω τ έ λ ε ι τ η ς
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς λ ε γ ο μ έ ν ω ν κ α ι δ ά μ ύ η τ ο ς ε ί σ έ π ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν κ α ι ε ί λ ν ν ά
α π ο β α ί ν ε ι α δ ι α ν ό η τ .0 ς ε ι ς τ ο υ ς Π α τ έ ρ α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ή α ν ε υ σ υ ν ε π α κ ο λ ο υ θ ο ύ
σ η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς τ ε λ ε ο υ ρ γ ί α τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς Δ ι α τ η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς δ ε σ υ ν τ ε λ ε ί
τ α ι ή α μ ε σ ο ς κ α ι ο ύ σ ι α σ τ ι κ η κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν μ ε τ α λ α μ β α ν ό ν τ ω ν τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ μ ε τ α τ ο υ
μ ε τ α λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ Κ υ ρ ί ο Ή δ λ η ά ξ ί α τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ fYKenaI ο κ ρ ι ω ς ε ι ς τ η ν κ ο ι ν ω
ν ί α ι α ύ τ η ν Δ ι α τ ο υ τ ο ή μ ε τ ά λ η ψ ι ς τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ π ρ έ π ε ι ν α π ο τ ε λ έ σ π τ η ν σ ύ σ 1 α
σ τ 1 κ ω τ έ ρ α ν π ρ α ξ ι ν τ ω ν mOTWV έ ν τ Ω ζ ω Ω τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Κ α θ η γ η τ η ς Μ α ρ κ ο ς
Σ ι ώ τ η ς έ ν τ ψ ι α ύ τ ο υ : Ή θ ε ί α Ε ύ χ α Ρ τ ί α Ή α ν ω τ έ ρ ω π α ρ α π ο μ π η έ κ τ η ς π ε ρ ι
ε χ ο ύ σ η ς τ ο υ τ ο Έ π ε τ η ρ ί δ ο ς τ η ς θ ε ο λ Σ χ ο λ η ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς τ ό μ ο ς σ ς (1957), σ ε λ 217.
73. Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν έ ν τ α υ θ α ώ ς λ ί α ν ά ρ μ ό δ ι α α π ν ε υ μ α τ ι κ ώ τ α τ α ό π ο ί α π α ρ α τ η ρ ε ί έ π ι
τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ο σ φ ω ν ή σ ε ω ς τ ο υ Ι ε ρ ο υ ρ γ ο ί ί ό γ ν ω σ τ ο ς Ι ε ρ ε ύ ς τ η ς π ό λ ε ω ς τ ω ν Π α τ ρ ω ν
Μ ε τ α τ ι Ί ν ώ ς ί ν ω π ρ ό σ κ λ η σ ι ν έ π η κ ο λ ο ύ θ ε ή θ ε ί α μ ε τ ά λ η ψ ι ς π α ν τ ο ς τ ο υ λ α ο υ Δ ε ν
δ ύ ν α ν τ α ι ο ί λ ε ι τ ο υ ρ γ σ ι ν α ά π ο μ α κ Ρ υ ν θ ω σ 1 τ η ς ά γ ί α ς
Τ Ρ α π έ ζ η ς 11 ν α α ν α γ ν ώ σ ο υ ν ε ύ χ α Ρ 1 σ τ η Ρ ί σ υ ς ε ύ χ ό ς
κ α τ ά τ α ς κ α ν ο ν 1 κ α ς δ 1 α τ ά ξ ε 1 ς Π ρ ι ν η κ ο 1 ν ω ν ή
σ ο υ ν ο i π ά ν τ ε ς Τ ο π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν ο ν σ υ χ ν ό τ α τ α σ ή μ ε ρ ο ν θ λ ι β ε ρ ο ν θ έ α μ α
ύ σ τ ε ρ α δ η λ α δ η ά π ο τ η ν π ρ σ κ λ η σ ι ν Μ ε τ α φ ό β ο υ ... » ν α σ τ ρ έ φ ο υ ν Ο Ι λ ε ο υ ρ γ ο ι τ α ν ω τ α
ε ι ς τ ο ν λ α ό ν δ ι α ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν έ ρ ή μ η ν α ύ τ ο υ η Ί ν α κ ο λ ο υ θ ί α ν α α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν ε Ι ν α
α α γ ε ε ι ς α π ε μ π ό λ η σ ι ν τ ο υ δ λ ο υ σ κ ο π ο υ τ η ς θ ε ί α ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Π ρ ό κ ε ι τ α ι χ ω ρ ι ς ύ π ε ρ
β ο λ η ν π ε ρ ι έ μ π α ι γ μ ο υ δ ι ό τ ι α κ ρ ι β ω ς ό ε Ι ς κ α i μ ο ν α δ ι κ Ο ς σ κ ο π Ο ς
τ ί ς θ λ ε 1 τ ο υ Ρ γ ί α ς ε Ι ν ω ν α φ θ ά σ π ε ί ς τ η ν ω ρ α ν τ α ύ τ η ν ε ι ς τ η ν
μ ε τ ό λ η Ψ ι ν τ ω ν π 1 σ τ ω ν Τ ώ ρ α έ φ θ ά σ α μ ε ε ι ς τ ο ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν σ η μ έ ί ο ν
ο Ι μ ε ν μ έ λ λ ο ν τ ε ς ν α κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν Δ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ο Π Ο Ι Ο Υ Σ Κ Α Ι Μ Ο Ν Ο Ν Ε Τ Ε Λ Ε Σ θ Η
Τ Ο Μ Ε Γ Α Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν Τ Η Σ θ Ε Ι Α Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ν α π ρ ο σ έ ρ χ ω ν τ α ι τ ε λ ε υ τ α ί ο ι
έ ν κ ρ υ φ η κ α ι π α ρ α β ύ σ τ ψ π α λ α ι ό τ ε ρ ο ν κ α ύ β Ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι ο Ι δ ε μ η χ ο ν τ ε ς
ο ύ δ ε μ ί α ν σ χ έ σ ι ν π ρ ο ς τ ο τ ε λ ε σ θ ε ν μ υ σ τ ή ρ ν ν α π ρ ο σ έ ρ χ ω ν τ α ι π ρ ω τ ο ι έ ν τ ι μ Ω κ α ι έ
σ ή μ ω ς ε ι ς τ η ν ώ ρ α α ν π ύ λ η ν Ε r ν α 1 τ ο υ τ ο κ α τ ά ν τ η μ α δ ι α τ ο ό π ο ί ο ν
χ ρ ε ι ό ζ ο ν τ α ι π ο λ λ α δ ά κ ρ υ α Κ α ι α λ λ α χ ο υ σ χ ο λ ι δ ζ ω ν δ α ύ τ ο ς α ν η ρ τ ο α ν ω τ έ ρ ω ύ ρ
ζ ό μ ε ν ο γ ρ φ ε Ό χ ι ά π λ ω ς ύ β ρ ι ζ ό μ ε ν ο α λ λ ά α έ κ δ ι ω κ ό μ ε ν ο Ύ π ό ρ χ ο υ ν π λ ε ί σ τ α
π ε ρ ι σ τ α τ ι κ α Ο Χ Ι μ ό ν ο ν α κ α τ α ρ τ ί σ τ ω ν ά λ λ α κ α ι π ε ι σ μ ν ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν ο Ι δ π ο ί ο - α σ φ α λ ω ς
α π ο α γ ν ο ι α ν ο Ι τ α λ α ί π ω ρ ο ι - δ ε ν έ π έ τ ρ ε π ο ν ε ι ς τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ν α μ ε τ α λ α μ β ό ν ο υ ν τ α κ τ ι
κ ω ς α τ ο υ ς ά π έ π ε μ π ο ν Τ ο π ρ α γ μ α τ ο υ τ ο - ε Ι ν α ι ά λ η θ έ ς - έ π α ν α λ α μ β ά ν ε τ ω έ ν ί ο τ ε
κ α ι σ ή μ ε ρ ο ν Κ α τ α δ ι α β ο λ ι κ η ν π Ρ ά γ μ α τ ι σ υ μ π α 1 γ ν ί α ν ή
σ ν η π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς π ρ ο ς τ α μ υ σ τ ή ρ ι α έ ν φ ά π ο τ ε λ ε ί κ α τ α τ ε κ μ ή ρ ι ο ν τ ο κ ο Ρ ύ φ ω μ α
τ η ς ε ύ σ ε 6 ε ί α ς έ ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι ά π ο τ ο υ ς τ ο ι ο ύ τ ο υ ς ώ ς έ κ δ ή λ ω σ ι ς α σ ε β ε ί α ς Ι π ω ς
ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ω μ ε ν τ η ν φ ο β ε ρ α ν α ύ τ η ν π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ν Ε Ε θ Λ σ ε λ 249 κ α ι σ η μ ] τ η ς
α ύ τ η ς σ ε λ ί δ α ς
-103­
ν α γ ν ω ρ ί σ ι τ ί ς η τ ο ό σ κ ο π ο ς α υ τ η ς Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν έ ν δ ε ι κ τ ι κ ω ς μ ό ν ο ν τ ρ ί ά xd­
ρ α κ η ρ ω τ ι κ ι ά π ο σ π ά σ μ α τ α έ κ τ ο υ π λ ή θ ο υ ς τ ω ν σ χ ε π κ ω ν ε υ χ ω ν
Ό ρ θ ο ι μ ε τ α λ α β ό ν τ ε ς τ ω ν θ ε ί ω ν ά γ ί ω ν ό χ ρ α ν τ ω ν ά θ α ν ά τ ω ν
έ π ο υ ρ α ν ί ω ν κ α ι ζ ω ο π ο ι ω ν φ ρ ι κ τ ω ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ω ν ά ξ ί ω ς ε υ χ α ρ ι σ τ ή
σ ω μ ε ν τ ψ υ ρ ί φ ...
Ό ε ι ς ά ν ά μ ν η σ ι ν τ ο υ έ κ ο υ σ ί ο υ π ά θ ο υ ς σ ο υ κ α ι τ η ς ζ ω π υ τ ρ ι η μ έ ρ ο υ
έ γ έ ρ σ ε ώ ς σ ο υ κ ο ι ν ω ν ο uς ή μ a ς ά ν α δ ε ί ξ α ς τ ω ν ά ρ ρ ή τ ω ν κ α ι
έ π ο υ ρ α ν ί ω ν κ α ι φ ρ ι κ τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν τ ο υ ά γ ί ο υ σ ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ α ι τ ο υ τ ι μ ί ο υ σ ο υ
α ϊ μ α τ ο ς τ ή ρ η σ ο ν ή μ α ς τ ο υ ς δ ο ύ λ ο υ ς σ υ ...
«...Ε ϊ δ ο μ ε ν τ η ς ά ν α σ τ ά σ ε ώ ς σ ο υ τ ο ν τ ύ π ο ν έ ν ε π λ ή σ θ η μ ε ν τ η ς ά τ ε λ ε υ τ ή
τ ο υ ζ ω η ς ά π η λ α ύ σ α μ ε ν τ η ς ά κ ε ν ώ τ ο υ σ ο υ τ ρ υ φ η ς .. 'J.
Σ υ ν ε π ω ς τ ο γ ε γ ο ν σ ς κ α ι μ ό ν ο ν τ ο υ σ κ ο π ο υ τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
ε ί ν α ι ι κ α ν ο ν ν α η γ ή σ ι π ά ν τ α ά π ρ ο κ α τ ά λ η π τ ο ν έ ρ ε υ ν η τ η ν ε ι ς τ η ν ά λ η θ η έ ρ
μ η ν ε ί α ν τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν κ α ν ό ν ω ν π ά ν τ ω ν τ ω ν λ ο ι π ω ν θ ε ω ρ ο υ μ έ ν ω ν α υ τ ο σ χ ε
δ α σ μ ά τ ω ν έ π ι σ φ α λ ω ν κ α ι ά ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν (74).
Π λ ι Ί ν τ ο ύ τ ο υ ή λ ε ο υ ρ γ ι κ η σ ύ ν α ξ ι ς δ ε ν ε Ι ν α ι μ ό ν ο ν ν ά π ο τ α μ υ
σ τ ή ρ ι α μ ί α ά π σ τ α ς ά κ ο λ ο θ ί α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Ε Ι ν α ι κ υ ρ ί ω ς ή φ α ν έ ρ ω σ ι ς
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ι ς δ λ η ν Ι ν δ ύ ν α μ ι ν τ η ν ά γ ι ό τ η τ α κ α ι τ ν π λ η ρ ό τ η τ ά τ η ς (75).
Σ υ ν ε π ω ς π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ σ ν α ι ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ν α ν π τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ
τ ο ύ τ ο υ Τ Ο Ι α υ τ η ς τ α ύ τ η ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ η ς έ ν ό τ η τ ό ς α ύ η ς '( 76), ν α
74. Κ α τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω ή π α ρ ή μ ί ν τ ο ί ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς τ ε λ ο υ μ έ ν η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α κ ύ
ρ ι ο ν κ α Ι μ ο ν α δ ι κ Ο ν σ κ ο π Ο ν κ α i ρ γ ο ν ε ι τ η ν θ έ ω σ ι Υ
ή μ ω ν η τ ι ς έ π ι τ υ γ χ ό ν ε τ α ι δ ι α τ η ς Μ ε τ α φ ό β ο υ π ί σ τ ε ω ς κ α ι ά Υ ό π η ς ι μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς τ ω ν
ά χ ρ ό ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν ε υ θ ύ ς π λ η ν έ τ ό τ ω ν π ε ρ ι ώ σ ε ω ν μ ε τ α τ η ν ω ς ί ω π ρ ό σ κ λ η σ ι ν
τ ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ Ά ν ε υ δ ε τ η ς τ ο ι α ύ τ η ς σ υ μ μ ε τ ο Χ η ς Ο Χ Ι μ ό ν ο ν δ ν
μ ε τ έ χ ο μ ε ν τ ο υ ά π ο λ υ τ ρ ω τ ι κ ο υ ε ρ γ ο υ τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ OXl μ ό ν ο ν ε χ ο μ ε ν ά π ο θ ό ν ε ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι
κ ω ς ά λ λ α κ α ι ή έ κ ν ε κ ρ ω ν κ α τ α τ η ν Δ ε υ τ έ ρ α ν τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ Π α ρ ο υ σ ί α ν ά ν ά σ τ α σ ι ς ή μ ω ν
ε ί ς ο ύ δ ε ν θ έ λ ε ι μ a ς ώ φ ε λ ή σ ε ι α ά κ ρ ι β έ σ τ ε ρ ο ν ά π ε ύ θ ε ί α ς έ ξ
α ύ τ η ς ε ί ς τ η ν α ί ώ ν ι ο ν κ ό λ α σ ι ν θ έ λ ο μ ε ν μ ε τ α π η δ ή σ ε ι ό ν τ ε ς α ύ τ ο κ α τ ά κ ρ ι τ ο ι κ α τ α τ ο υ ς
σ α φ ε ί ς κ α ι ά ν ε π ι δ έ κ τ ο υ ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ μ α ς Α μ ή ν ά μ η ν λ έ γ ω ύ μ ί ν
έ α ν μ η φ ό γ η τ ε τ η ν σ ό ρ κ α τ ο υ Υ ί ο υ τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ κ α ι π ί η τ ε Α ύ τ ο υ τ ο α Ι μ α ο ύ κ ε τ ε
ζ ω η ν έ ν έ α υ τ ο ί ς Ό τ ρ ώ γ ω ν Μ ο υ τ η ν σ ά ρ κ α κ α ι π ί ν ω ν Μ ο υ τ ο α Ι μ α ε χ ε ι ζ ω η ν α Ι ώ ν ι ο ν
κ α ι έ γ ω ά ν α σ τ ή σ ω α ύ τ σ ν έ ν τ η έ σ ό τ ή μ έ ρ Ι Γ Π α ρ α σ κ ε υ ο π ο ύ λ ο υ Ε Ε θ Λ σ ε λ 10).
75. Ά λ ε ξ ό ν δ ρ Σ μ έ μ α ν Ε ί σ α γ ω γ η ε ί ς η Ί ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν σ ε λ 78 - 9. Ε ν τ ψ σ υ λ
λ ο γ ι κ ψ ε ρ γ ψ Ή Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α μ α ς Α θ η ν α ι 1963. Π α ρ ά β α λ ε κ α ι τ ο τ ο υ δ ι δ α σ κ ά λ ο υ τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς Ν ι κ ο λ ό ο υ Κ α β ά σ ι λ α λ ό γ ι ο ν Ε κ ε ί ν ο ς ό ό π ο ί ο ς κ α τ ο ρ θ ώ ν ε ι ν α δ ι τ η ν λ α
τ ρ ε ί α ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ώ ς ε ν ω σ ι ν μ ε τ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ι ώ ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ε ς τ η ν ζ ω η ν τ η ς
σ α ρ κ ο ς Α υ τ ο υ β λ έ π ε ι κ α ι τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ώ ς σ ω μ α Χ ρ ι σ τ ο υ
76. Κ α τ α τ η ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν έ κ κ λ η σ ι ο λ Ο Υ ί α ν ή θ Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ε Ι ν α ι τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ ο
μ έ σ ο ν δ ι ο υ ώ ς έ λ έ Χ θ η Ο Ι π ι σ τ ο ι έ ν ο υ ν τ α ι μ ε τ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ό υ κ α ι μ ε τ ά λ λ ή λ ω ν κ ά Ι
π ά ν τ ε ς γ ί ν ο ν τ α ι ν σ ω μ α τ ε έ κ κ λ η σ ί α Ο τ ω ς ή θ Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ε Ι ν α ι τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν
α ύ τ η ς τ α ύ τ η ς τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς α ύ τ η ς
ο υ τ ω δ ε ή κ ο ι ν ω ν ί α έ ν τ φ μ υ σ τ η ρ ί ψ τ η ς θ ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς σ η μ α ί ν ε ι ά Κ Ρ ω ς τ η ν κ ο ι ν ω
-104­
έ ξ α ρ τ ω ν Τ α έ κ τ η ς ή μ έ ρ α ς τ ε λ έ σ ε ώ ς τ ο υ Τ ο ν π α σ χ ά λ ι ο ν έ π ί σ η ς χ α ρ α κ τ η ρ α
έ κ ά σ τ η ς θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο ν δ ι ε ζ ω γ ρ ά φ η σ ε ν π λ ή ρ ω ς κ α ι μ η έ π ι τ ρ έ π ω ν έ ν
δ ο ι α σ μ ο ύ ς π ρ ο α ώ ν ω ν π λ λ ω ν ό Ι ε ρ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ η μ ε ν
γ ά ρ α π α ξ τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ γ ί ν ε τ α ι π ά σ χ α δ ε τ ρ ί τ ο ν τ η ς έ β δ ο μ ά δ ο ς ε σ τ ι δ σ τ ε
κ α ι τ έ τ α ρ τ ο ν μ α λ λ ο ν δ ε ό σ ά κ ι ς α ν ή μ ε ϊ ς β ο υ λ ώ μ ε θ α Π ά σ χ α γ α ρ ο ύ ν η
σ τ ε ί α έ σ τ ί ν ά λ λ ή π ρ ο σ φ ο ρ α κ α ι ή θ υ σ ί α ή κ α θ έ κ ά σ τ η ν γ ε ν ο μ έ ν η σ ύ ν α ξ ι ς ... »
Λ ό γ ο ς ε Ι ς τ ο υ ς τ α π ρ ω τ α π ά σ χ α ν η σ τ ε ύ ο ν τ α ς
Ε φ σ σ ο ν λ ο ι π ό ν ό σ κ ο π ο ς τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ ε ί ν α ι σ α φ ή ς ώ ς έ δ η λ ώ θ η κ α ι
τ α π ά ν τ α έ ν α ύ τ ψ γ ί ν ο ν τ α ι ί ν α θ ε ο ς δ ο θ η τ ο ϊ ς ά ν θ ρ ώ π ο ι ς ε Ι ς β ρ ω σ ι ν δ ι α τ ι
ν α έ κ π λ η σ σ ώ μ ε θ α κ α ι ν α έ π ι χ ε φ ω μ ε ν π ο ι κ ί λ α ι ς σ υ σ τ ρ ο φ α ϊ ς κ α ι ρ η τ ο ρ ι κ ο ϊ ς
σ χ ή μ α σ ι ν ά π ο δ ε ί ξ ω μ ε ν σ η ό α ν ε υ σ ο β α ρ ο υ λ ό γ ο υ ά ρ ν ο ύ μ ε ν ο ς τ η ν δ ω ρ ε α ν
θ α μ ε ί ν η ά ν ε τ ί μ η τ ο ς έ φ σ σ ο ν ή θ Λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ί α έ γ έ ν ε τ ο έ ν α θ η μ ε Ρ ν η θ α
έ π ι η μ α Τ δ ε μ ό ν ο ν έ α ν ά π έ χ η τ η ς έ ν Κ υ ρ ι α κ η τ ε λ ο υ μ έ ν η ς (77)
τ α λ ε γ ό μ ε ν α έ π ί σ η ς ύ π ο τ ο υ μ σ ν α χ ο υ θ ε σ κ λ ή τ ο υ ε Ι ς τ ο ε ρ γ ο ν α ύ τ σ υ Ό
α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς σ ε λ 312 - 3, κ α ι ε Ι ς τ ο ό π ο ί ο ν π ρ ο κ λ η τ ι κ ω ς μ α ς π α ρ α π έ μ π ε ι
ν ί α ν έ ν τ Ώ Μ ι a έ κ κ λ η σ ί ς ι τ η ν μ α Ρ τ υ Ρ α ν κ α ι τ η ν π α ν η γ υ Ρ Ι Κ Ι ν δ ι α κ ή ρ υ ζ ι ν
τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς
Ή έ ν ό τ η ς α υ τ η δ ε ν ε ί ν α ι ή θ ι κ ή ύ π ο τ ι Ι ν ε ν ν ο ι α ν ά δ ε λ φ ι κ η ς τ ι ν ο ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ά λ λ
ό ν τ ο λ ο γ ι κ ή ο υ τ ω δ ύ ν α τ α ι ί ί ν ε υ έ τ έ ρ ο υ ν α λ ε χ θ Ώ Ο Τ Ι ή ο ύ σ ί α τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς θ Ε ύ
χ α ρ ι σ τ ί α ς κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τ η ν ο ύ σ ί α ν τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ι ά ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς Τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς θ Ε ύ
χ α ρ ι σ τ ί α ς ε Ι ν α ι ά κ ρ ι β ω ς τ ο μ έ σ ο ν δ ι ο υ ή ο ρ α τ η έ ν ό τ η ς τ η ς μ ι α ς ά γ ί α ς κ α θ ο λ ι κ η ς κ ω
ά π ο σ τ ο λ ι κ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς σ α φ έ σ τ α τ α έ κ φ ρ ό ζ ε τ α ι κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι κ α ι ο ί κ ο δ ο μ ε ί τ α ι Δ ι α τ η ς σ υ μ
μ ε τ ο χ η ς ε ί ς τ η ν θ Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ν ά π ε ρ γ ό ζ ε τ α ι έ κ α σ τ ο ς Π Ο τ ο ς τ η ν έ ν ό τ η τ α τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς
δ ι α ύ τ η ς ο μ ο λ ο γ ε ί κ α ι κ η ρ ύ σ σ ε ι ο υ τ ο ς τ η ν π α ρ ο υ σ ί α ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ έ ν τ Ώ έ κ κ λ η σ ί ς ι δ ι α
δ ί δ ο ν τ ο ς έ α υ τ ο ν τ ο ί ς τ ε ί ς ί ί φ ε σ ι ν ά μ α ρ τ ι ω ν κ α ι χ ο ρ η γ ο υ ν τ ο ς α ύ τ ο ί ς τ ο π λ ή ρ ω μ α
τ η ς χ ό ρ ο ς κ α ι τ η ρ ο υ ν τ ο ς δ ι α τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς Α ύ τ ο υ τ η ν έ ν ό τ η τ α τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς ... » Γ
Γ α λ ί τ η Indercommunio σ ε λ 50 - 2, Ά θ η ν α ι 1966. Π α ρ ά β α λ ε κ α ι Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ί ε ρ ο μ ο ν ό
χ ο υ μ ν η μ ε ρ γ σ ε λ 108 έ ξ Έ π ί σ η ς Ί Ζ η ζ ύ λ α Ή έ ν ό τ η ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ ν Tfj θ
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί ς ι κ ω τ ψ Ε σ κ ό π φ Α θ η ν α 1965, ε ν θ α ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ η ν ε ύ χ α ρ ι σ τ ι α κ η ν
σ ύ ν α ζ ι ν τ ω ν τ σ η μ ε ι ο ί
τ η ν σ ύ ν α ξ ι ν τ α ύ τ η ν ο ύ δ ό λ ω ς δ ι σ τ ό ζ ε Ο Π α υ λ ο ς ν α ό ν μ ό σ ι έ κ κ λ η σ ί α ν τ ο υ θ ε ο υ
ή κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ς τ η ς ε ύ χ α ρ ι ο τ η ρ ι α κ η ς σ υ ν ό ξ ε ω ς ά π ο τ ε λ ε ί κ α τ α φ ρ ό ν η ν τ η ς έ κ κ λ η σ ί α ς
τ ο υ θ ε ο υ ο υ τ ω ε ί ς τ η ν σ κ έ ψ ν τ ο υ Π α ύ λ ο υ Κ ω τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν α ί ο π ο ί α ι ά ν ε γ ί
ν ω σ κ ο ν τ α ς έ σ τ ο λ ό ς τ ο υ ο ί δ ρ ο σ υ ν έ ρ χ ε σ θ ω η σ ν έ ρ ε σ θ α ι έ π τ ο α ύ τ ό κ υ
ρ ι α κ ο ν δ ε ί π ν ο ν τ ε θ Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α κ α ι έ κ κ λ η σ ί α η έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ θ ε ο υ τ α υ τ ί
ζ ο ν τ α ι σ ε λ 33. Ά θ η ν α ι 1965.
77. Τ ρ ό π ε ζ α π ό ρ ε σ τ β α σ ι λ ι κ ή ί ί γ γ ε λ ο ι δ ι α κ ο ν ο υ ν τ ε ς τ Ώ τ ρ α π έ ζ η α ύ τ ο ς π ό ρ ε σ η ν Ο
β α σ ι λ ε ύ ς κ ω σ υ έ σ τ η κ α ς χ α σ μ ώ μ ε ν ο ς ρ υ π α ρ ό σ ο ι τ α ί μ ά τ ι α κ α ι ο ύ δ ε ί ς σ ο ι λ ό γ ο ς ά λ λ α
κ α θ α ρ ό έ σ τ ι ν ο ύ κ ο υ ν ά ν ό π ε σ ο ν κ α ι μ έ τ ε χ ε ... Ε ί π έ μ ο ε ι τ ι ς ε ι ς έ σ τ ί α σ ι ν κ λ η θ ε ι ς τ α ς
χ ε ί ρ α ς ν ί ψ α ι τ ο κ α ι κ α τ α κ λ ι θ ε ί η κ α ι έ τ ο ι μ ο ς γ έ ν ο ι τ ο π ρ ο ς τ η ν τ ρ ό π ε ζ α ν ε ί τ α μ η μ ε τ έ χ ω
ο ύ χ ύ β ρ ί ζ ε ι τ ο ν κ α λ έ σ α ν τ α ο ύ β έ λ η ο ν τ ο ν τ ο ι ο υ τ ο ν μ η δ ε π α ρ α γ ε ν έ σ θ α ι ...
Ο ί γ α ρ μ η τ ο ύ τ ο ι ς τ ο ί ς λ ό γ ο ι ς σ ω φ ρ ο ν ι ζ ό μ ε ν ο ι ο ύ δ ε τ ο ϊ ς π λ ε ί ο σ ι ν ϊ ν α ο υ ν μ η
μ έ ν ο ν ύ μ ί ν τ ο κ ρ ί μ α έ ρ γ α σ ώ μ ε θ α π α ρ α κ α λ ο υ μ ε ν ύ μ α ς ο ύ χ ϊ ν α μ η π α ρ α γ ί ν η σ θ ε
ά λ λ ϊ ν α κ α ι τ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς κ α ι τ η ς π ρ ο σ ό δ ο υ ά ξ ί ο υ ς έ α υ τ ο υ ς κ α τ α σ τ ή σ η τ ε ο ύ κ ε σ τ ι ν
α τ ι ό σ α σ θ α ά σ θ έ ν ε ι α ν ο ύ κ ε σ τ ι ν α ι τ ι ό σ α σ θ α ι φ ύ σ ι ν Ρ α θ υ μ ί α μ ό ν ο ν ά ν α ξ ί ο υ ς
ή μ α ς κ α θ ί σ τ η σ ι ν Ι Χ ρ υ σ Ό μ ι λ γ π ρ ο ς Ε φ ε σ ί ο υ ς P.G. 62, 29 - 30).
-105­
Ε Ε σ 6) ά π ο τ ε λ ο υ ν π α ρ α π ο ί η σ ι ν τ ο υ τ ε γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α ι τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ω ν
i. κ α ν ό ν ω ν Γ ρ ά φ ε ι ,
ο θ Ά Π Ο σ Τ ο λ ι κ α ς Κ α ν ώ ν δ ε ν π ρ ο ϋ π ο τ ί θ η σ ι κ α θ ή μ έ ρ α ν θ Λ ε ι τ ο υ ρ
γ ί α ν ά φ ο ρ ί ζ ω ν τ ο υ ς μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς