Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Ο Υ

Α ε τ
Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
Τ Ο Υ
Η Μ Ε Ρ Ο λ Ο Γ Α Κ Ο Υ Ι Χ Ι Σ Μ Α Τ Ο Ι
Μ Ε Λ Ε Τ Η
π ρ ό ς σ υ μ μ ε τ ο Χ ή ν ε Ι ς ό ν δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ μ ε ν Ο Υ
ύ π ό τ ο ύ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ο Υ Τ Υ Π Ο Υ Δ ι ό λ ο γ ο ν
π ε ρ τ ο ύ Η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ϋ ζ η τ ή μ α τ ο ς
ώ Θ τ ά λ ή θ ε ι α ν κ α Ι ή
λ ή θ ε ι α Λ Θ Ε ρ ώ σ ι ι ύ μ
δ ύ ρ ι
Ρ Ο λ Ο Γ Ο Σ - Ε Π Μ Ε λ Ε Α
IEPOlI0N χ ο τ MAEIMOr Α Γ Ι Ο Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α τ ο
Α θ Η Ν Α Ι
θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
.Α γ ι ο ρ ε Ι τ ο υ
Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
Τ Ο Υ
λ Γ Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
Μ Ε Λ Ε Τ Η
π ρ ό ς σ υ μ μ ε τ ο Χ ή ν ε ί ς τ ό ν δ ι ε ν ε ρ γ ο υ μ ε ν ο ν
υ π ό τ ο ύ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Τ Υ π ο ν Δ ι ά λ ο γ ο ν
π ε ρ ί τ ο ύ .Η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ο ύ ζ η τ ή μ α τ ο ς
ώ τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν κ α Ι ή
ά λ ή θ ε ι α έ λ ε ν θ ε ρ ώ σ υ ύ μ ά
ό . ύ ι ς
Π Ρ Ο λ Ο Γ Ο Σ - Ε Π Μ Ε λ Ε Α
IEPOMONAXOr MAEIMOr Α Γ Ι Ο Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α τ ο
Α θ Η Ν Α Ι

\
.,
, Ε κ δ ί δ ε τ α ι τ ό π α ρ ό ν
τ ϋ ε υ λ α ο ε ί π ρ ο θ έ σ ε ι κ α Ι ά ρ ρ ω Ρ ϋ
Α κ α Ι ... Υ Ν
ε Ι α ί ω ν Ι α ν μ ή μ η ν κ α Ι ά ν ά π α ι σ ι ν
, .. τ η ς Ψ χ η ς τ ο Ι σ ζ ρ ο κ α Ι π α τ ρ ό ς α υ τ ώ ν
r ρ η " ο iJ ί ο v.
'<']'
,
,
Ι
!
!
Ι

Π Ρ Ο λ Ο Γ Ο Σ
Τ ο ε τ ο ς 1924, κ α τ α π α ρ α χ ώ Ρ ι ι σ ν π ά ν τ ω ς θ ε ο σ ε γ ν ε δ
ε ί Κ Τ Ύ ς π ο υ ε ψ α ν έ ρ ω σ ε τ ο μ έ τ ρ ο ν τ ο υ ε ν δ α ψ έ ν τ ς κ α Ι τ η ς θ ε ρ
μ ό Τ Ύ Τ ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς τ η ς π ν ε υ μ α τ κ η ς δ η λ α δ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τ ο σ
Π Ύ ρ ώ μ α Τ ς τ η ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ Υ κ Α η σ ί α ς κ α Ι Ι δ ί ω ς τ ο σ τ η ς λ λ ά
δ ο ς ε ι τ ε α π ό τ ο μ α τ ο σ τ ο α π τ ε λ ε ί τ α ι ε τ ε α π ό θ Ρ Ύ σ κ ε υ τ κ α ς
δ ε λ ψ ό Τ Ύ τ α ς κ α Ι ν α σ τ κ α Κ έ ν τ ρ α ε ι τ ε π ό α θ Ύ γ τ α ς θ ε ο λ ο
γ ί α ς ε ι τ ε α π ο Ά ρ χ ε ρ ε ί ς κ α Ι τ ό ν Κ λ η ρ ο ν
Τ ο έ τ ο ς α υ τ ό ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ε γ ν ε μ ε τ α ρ ρ ό θ μ ι σ ι ς τ ο υ κ κ λ Ύ
σ ι α σ τ κ σ μ ε ρ λ γ ί υ ν μ ε τ α ρ ρ ό θ μ σ ν ι λ λ Τ λ έ
γ ο υ ν α λ λ α γ η ν κ α Ι λ λ δ ό θ ω σ ν TQ π ι Τ ς δ μ ω ς θ ε ω ρ ε ί τ α τ ο σ τ ο
δ ό λ ω ς ε ν δ α ψ έ ρ ε κ ε ϊ ν π ο ι ε χ ε μ ε γ ά λ Υ Ι ν σ Ύ μ α σ ί α ν ε Ι ς τ ν
π ρ ο κ ε ψ Α ν η ν π ε ρ ί π τ ω σ ν κ α Ι χ ρ ζ ε π σ ε κ τ κ η ς μ ε λ έ Τ Ύ ς κ α Ι κ ρ ί
σ ε ω ς ε ν α τ ο σ τ ο α κ ρ ώ ς Α Π ο ί ο ς δ σ κ ο π ό ς t'i); μ ε τ α ρ ρ υ θ ι ί
σ ε ω ς Β Π ο ί α ς σ υ ν ε π ε ί α ς έ δ η μ ο ό ρ γ σ ε χ α Ι r' Π ί Ο Ι π ρ α γ μ α
r
- • θ
f τ ι κ ω ς υ π ε υ υ ν ο ι α υ τ α ς
Ά π ο ν έ ο ς α κ ό μ Υ χ α Ι π ρ ο t'i); ε ν τ ά ξ ε ώ ς μ ο υ ε ι ς τ ν ν α χ
, Α Π λ \ ι ' \ \ Κ λ
Χ Υ - λ γ ρ ε Τ Κ Ί ν ο τ ε ι σ ν κ α ν σ υ ν ε ε τ ο ν ε ρ ο ν 'fJ­
"
".
ρ ο ν θ ε ρ μ ο ς π ό θ ο ς μ ο υ Υ ι τ ο ν α ί ο ω μ ί α ν α ν ν κ ν θ ε ώ Ρ σ ν τ ο σ
σ ο α ρ ω τ ά τ ο υ τ ο ό τ ο υ θ έ μ α τ ο ς ε ξ α Ι τ ί α ς τ ο σ ο π ο ί ο υ έ δ ι χ ά σ θ Ί τ ο
ί
ρ σ τ ε π ώ υ μ ν π λ ρ ω μ α ,tG>v π σ τ ώ ν
ο
Λ έ γ ω α ν ν κ ν θ ε ρ η σ ν δ ό τ ι ε Τ ν α γ ε γ ο ν ς δ τ ι έ π Ι σ υ ν ε
Ι
t χ η 52 ε τ ι ι μ ε τ α τ η Υ κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν ε χ ο υ ν η μ σ ε υ θ η π ρ ά γ μ α τ ά ρ
f

χ ε τ α Ι ε π α υ τ ο σ μ ε λ έ α ι κ α Ι κ ρ ί σ ε ι ς Ι δ ί ω ς τ ώ ρ α τ ε λ ε υ τ α Ι ω ς π λ
Ρ Ε ι ς μ ε ν π α λ μ ο σ κ χ Ι π α ρ ρ η σ ί α ς π λ η ν δ μ α ς ν ε π ι τ υ χ ε ί ς α π Ο π λ ε υ
ρ ά ς ε υ σ τ ο χ ί α ς κ α Ι κ α ν ο ν ί κ η ς θ ε μ ε λ ώ σ ε ω ς Ί Ό σ τ σ μ α λ λ ο ν έ ζ μ ω
σ ε τ ο ν Ι Ί ε ρ ο ν ' Α γ ω ν ζ τ ω ν Γ ν σ ί ω ν ρ θ δ ό ξ ω ν ρ σ τ α ν ώ ν Γ
Ο Χ , δ ό τ α ι μ ε λ έ τ α α τ α έ ς α φ έ σ ε ε λ α χ ί σ τ ω ν π λ η Υ τ ώ ν
α ν ω τ έ ρ ω ε λ λ ε ί ψ ε ω ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν κ α τ α ό τ α ς α σ υ γ ε π ε Ι α ς ώ σ τ ε
ν α δ ί δ ο υ ν π λ ρ η λ α ο η ν ε Ι ς tou; π ο λ ε μ ί ο υ ς α υ τ ο ύ τ ο υ ά γ ω ν ο ς
δ α ν α έ π ι χ ε φ σ υ ν τ η ν π α ν τ ε λ η κ α τ α ρ ά κ ω σ ν τ ο σ π ν ε υ μ α τ κ σ
γ τ ρ υ κ α Ι τ η ν ο λ ο σ Χ ε ρ η έ ξ ό ν τ ω σ ι ν α ό τ ο σ .
Α υ τ ό τ ο σ τ ο κ ρ ι ο ς σ υ ν έ Ύ κ Ι μ ε Τ Ο Υ π ρ ο ς π ι ί σ α ς τ α ς κ α
τ ε υ θ υ ν σ ε ι ς κ α τ α τ α μ έ σ α Φ ε ο ρ ο υ α ρ ί ο υ ε ε έ ν α ρ ξ ά μ ε ν ο ν Δ ι γ ν
π ε ρ Ι τ ο α ν ω τ έ ρ ω ζ Ύ τ μ α ο ς ό π ό τ Ύ ς θ Ρ σ κ ε υ τ κ ς φ η μ ε ρ Ι
,3
Ο ρ θ δ ο ς ο ς Τ ό π ο ς Π ι ε Τ ι θ η λ ι π ό ν α π λ τ ω ς κ κ τ α ψ
ν ώ ς ·1] ε Υ η μ ε ρ Ι ς α Λ τ Ι ν ι φ α ί ν ε τ - ο π ω ς τ ο υ λ ά χ σ τ ν π ρ ο σ
Γ Ι - ,... , Τ , , , λ θ -'0 θ
π α ι ι ε ι Ί α ό σ Χ Ύ υ τ τ - Ι Τ Ξ ν α Π Τ Ί ι α κ ο ο υ ο ς Τ Ί ς Ρ Ο υ Ο

ζ ο υ - Π τ κ η ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς χ σ δ τ κ α τ α δ ι κ ά ζ ε κ ά θ ε α ν τ ο ρ θ ό
δ ο ς ο ν κ α α ν τ π α α δ σ ι α κ η ν γ ρ α μ μ Ι ι ι , δ λ ω ς π α ρ α δ ό ξ ω ς xat π α ρ α
τ η ν δ Ι λ ω σ ί ν Τ Ύ ς δ τ δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ ο ν Δ ι λ γ ν ι ρ ν τ ή ς ι λ η
θ ε ί α ς xat τ η ς ρ θ ι δ ξ ί ι ι ς , α ϋ Τ Ί ε χ ε φ ί σ θ Ί τ ο σ τ ο ν μ ε π λ ι Ρ Ί μ ε
λ Ύ ψ ί α ν κ α σ Χ π μ ό Τ Ύ Τ α τ ο σ τ ο κ α τ α φ α ν ώ ς γ ί ν ε τ α ι α ν τ ι λ η π τ ό ν
δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι κ α τ α τ η ν ε ρ ε υ ν ά ν Τ Ύ ς α π έ φ υ γ ε ν ε π ι μ ε λ ώ ς ν α έ ρ ε υ
ι τ α α θ ύ τ ε ρ α α ϊ τ α τ σ σ ν ε η μ ε ρ λ γ τ ι κ σ σ χ ί σ μ α τ ο ς α ρ
, ,. ", -, λ
Χ Ζ σ θ ε σ α μ ο ν ο ν ε ς μ ι α ν κ α τ α ρ ε σ χ ε α ν υ Ύ μ σ ε υ σ ν τ ω ν α π ο σ τ α ­
λ έ ν τ ω ν ε ι ς α ό τ η ν σ ν ε Ρ Υ α σ ώ ν
Δ α τ ο σ τ ρ ό π ο υ α ό τ ο Ο δ Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς έ ν ό μ ι σ ε ν δ τ
ρ η κ ε τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν ν α έ ξ ο υ θ ε ν ώ σ κ ά θ ε ί χ ν ς έ ν ν ο ί α ς κ α σ κ ο
r.:oO τ σ σ Π α λ α ι η μ ε ρ λ γ ι τ κ σ Ά γ ώ ν ο ς Μ ε ε ν τ ο ν ο ν λ π ν δ α
τ ρ ο φ ι κ η ν δ ά θ ε σ κ α ι δ η θ ε ν κ κ λ η σ ι λ γ κ η ν έ π χ ε φ Ύ μ α Τ λ
γ α ν ε φ θ α σ ε ν ε ί ς τ ο σ η μ ε ί ο ν ν α π α ρ έ χ τ ι α ν α φ α ί ρ ε τ α δ ι κ α ώ μ α τ α
τ η ς κ α θ δ λ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ι ς τ η ν ε ρ α ρ χ ί α ν τ η ς κ κ λ Ύ σ ί α ς
τ η ς λ λ ά δ ς ν α π α ρ α θ ε ω ρ Ώ τ ο ν κ α ν ν χ ι ί ς δ α τ α σ σ ό μ ε ν ν ό π ο
χ ε ω τ κ ό ν σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ν ν α π α ρ α δ έ χ ε τ α κ α Ι σ υ ν σ τ ώ ς π ρ α
ρ ε τ ι κ ά ς κ ε κ α ν ι ν ι σ μ έ ν α ς δ α τ η ς Π ρ ά ξ ε ω ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ν Ύ
σ τ ε ί α ς κ α τ έ λ ο ς ν α θ ε ω ρ Ώ δ μ ο υ Ρ Υ Ο ς κ α υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς τ ο ύ γ ε ν
Ύ θ έ Τ ς DE FACTO λ λ α δ ι κ σ σ χ ί σ μ α τ ο ς α υ τ ο υ ς τ ο ύ τ ο υ ς τ ο υ ς
ε ν π ρ ο κ ε ψ έ ν φ φ ύ λ α κ α ς τ ώ ν κ α ν ν χ ώ ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν κ α ι τ η ς π α ρ α
δ ό σ ε ω ς τ η ς Έ κ κ λ Ύ σ ί α ς π ρ ο σ π α θ ο σ σ α ο τ ω ν α χ ρ ω μ α τ ί σ μ ε κ α
ν ν κ ό Τ Ύ τ α τ η ν α π τ λ μ Ί θ ε σ α ν μ ε ρ λ γ α κ η ν κ α ν τ μ ί α ν κ α ι
ν α α π ο σ ε ί σ τ η ν ε υ θ ύ ν Ί ν τ ο σ σ χ ί σ μ α τ ο ς π ο τ ο υ ς π ρ α γ μ α τ κ υ ς
γ ε ν ε σ ι ο υ ρ γ ο ύ ς τ ο υ
", " , "'0 θ ό
Π α ρ μ α ν ε π σ Ί ς σ υ μ π ε φ ρ α ν κ α ι σ τ α σ ν μ ε Τ Ο Υ Ρ ­
δ ο ς Ο Υ Τ ύ Π Ο Υ ε π δ ε ι κ ν ύ ε π α ρ χ η ς τ η ς ε κ δ ό σ ε ώ ς Τ Ί ς κ α ι 1] σ υ ν
, λ ' , Ε λ ' Α ,
ι Χ υ ε φ ο ς τ ο υ ε φ Ύ μ ε ρ ι ς κ κ Ί σ α σ κ ς ι γ ω ν μ Ύ υ ι σ τ α σ α σ α ν α
α τ α ν τ ι σ κ σ ι α τ η ε σ χ ά τ ω ς ε ι ς τ ο σ Ί μ ε Τ ν ώ σ τ ε ν α θ ε ω ρ ι σ τ ο
μ ε ρ λ γ ι α κ ν ς ό π ό θ ε σ ι ν 13 σ τ α γ ό ν ω ν κ α ι ώ ς π λ η ν δ ι ό ρ θ ω
σ ν ρ α δ υ π ο ρ ο υ Υ τ ο ς ώ ρ ο λ ο γ ί ο υ τ ο υ ς δ ε α ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ α ς ... ώ ς έ κ τ ο ς
κ κ λ Ύ σ Ι α ς !
Τ ό ν ε ο σ ύ σ τ α τ Ο ν δ μ ω ς ρ ε ι τ ι κ ν Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Ά θ ω ν κ ι
4
·1
ι
.i
r
j1

Δ ι λ Ι π ρ ο ς μ ε γ α λ τ έ ρ α ν θ λ Τ ψ ι ν μ α ς ώ ς γ ι ε ι τ ώ ν σ ν α
γ ω ν Ι ζ ε τ α ι α ν δ ρ ε Ι ω ς ε Ι ς τ α ς Ο Υ Ι μ ο σ ι ο ε υ σ ε ι ς 'tou τ α ς ν ω τ έ ρ ω έ ψ η
μ ε ρ Ι δ α ς ό π ε ρ φ α λ λ α γ γ Ι ζ ο ν α υ τ ά ι ς π α ρ δ λ ο ν π ο τ κ α α ό τ Ο θ ε ω ρ ε ί
ο τ ι έ ξ μ ν ε Τ κ α δ ι α φ έ ν τ ε υ ε ι τ α ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς κ α
τ α φ ο ρ ά Τ ς υ δ ε ε ί ν α ι τ ό σ ο π ο λ τ μ ε τ α χ ο λ η ς μ ε μ ι γ μ έ ν ψ ω σ τ ε δ ε ν
έ π ι τ ρ έ Π Ε Ι ε Ι ς τ ο ς δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α ς κ α λ σ υ ν ε ρ γ ά τ α ς α υ τ ο σ ν α α ν τ ι λ Υ Ι
φ θ ο σ ν δ τ ι κ σ α τ ο δ ε ν ε ν α ι α μ έ τ ο χ ο ι τ η ς α ν τ ι δ ρ ά ι σ ε ω ς κ α τ α τ η ς
Ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς Κ α ι ν ο τ ο μ Ι α ς έ ψ δ σ ο ν α κ ο λ ο θ ο ν τ ε ς κ α α τ ο
τ π α λ α ι Ο ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν σ η μ Ι ν ε ι δ τ έ μ μ έ ν ο υ ν ε σ τ ω κ α τ π ι
κ ω ς ε Ι ς τ α τ η ς ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς δ ι α τ ο σ τ ο κ α α ρ ν ο σ ν τ α ι ν α
κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν κ α τ α π ά ι ν τ α 'til'Y κ α ι ν ο τ ό μ ο ν π ο ρ ε Ι α ν τ η ς κ κ λ ι
σ ι α σ τ ι κ η ς τ ω ν ρ χ η ς
rH ά Υ ω τ έ ρ ω δ η μ ι ο υ ρ γ Υ Ι θ ε ί σ α α π ε υ κ τ α Ι α κ α τ ά ι σ τ α σ ι ς ε ς ά
ρ ο ς τ η ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π α ρ α δ ο σ ι α κ η ς ά ν τ ι δ ρ ά ι σ ε ω ς α ν ε ρ α Υ π λ έ ο ν κ α
τ έ σ Τ η σ ε 'tilv α ν ά γ Κ Υ Ι ν δ ι α μ Ι α ν Κ α ν ο ν ι κ ν θ ε ώ Ρ Υ Ι σ ι ν τ ο σ Η μ ε ρ ο
λ ο γ ι α κ ο σ Σ χ Ι σ μ α τ ο ς Κ α δ π ω ς δ ι δ λ α τ α π ρ ά γ μ α τ α σ ύ μ α Ι ν ε ι
ε τ σ ι κ α δ ι α τ ο ζ Ύ Ι Τ Υ Ι μ α τ ο σ τ ή λ θ ε π ρ ο φ α ν ω ς τ ο π λ Ύ ρ ω μ α τ ο σ
χ ρ ό ν ο υ δ ι α ν α π λ ω θ τ ο μ ε γ ά ι λ ο σ τ κ ε ν ό ν σ υ ν ά ι μ α δ ε ν α
έ κ π λ ρ ω θ τ ό σ ο ν ή δ ι α κ α ή ς έ π ι θ υ μ Ι α μ ο υ δ σ ο ν κ α δ π ό θ ο ς π α ν
τ ό ς ό γ ε ι ω ς σ κ ε π τ ο μ έ ν ο υ κ α Ι π ο ν ο σ ν τ ο ς ο ι α τ ο σ η μ ε ρ ι ν ο ν κ α τ ά ν τ Υ Ι
μ α τ ω ν έ κ κ λ η σ ι α ι σ τ ι κ ω ν μ α ς π ρ α γ μ ά ι τ ω ν
Π ρ ά ι γ μ ι χ τ ι 't'iJv μ ε λ έ τ η ν τ α ό Τ Υ Ι ν έ δ έ χ θ η κ α λ σ υ ν έ τ α ξ ε ν δ δ
σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς Μ ο ν α χ ό ς π θ ε ο δ ώ Ρ Υ Ι τ ο ς - θ ε ο λ ό γ ο ς κ α τ έ ν τ ο λ ν
π ά ν τ ω ς τ ο σ δ σ ι ω τ ά ι τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ό ς τ ο υ κ α Ι τ ι μ ε τ έ ρ ε υ λ γ Ι ώ ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ο σ α ό τ ο σ π α τ ρ ό ς
Ι
Π ρ έ π ε ι δ μ ω ς ν α σ μ ε ι ω θ ο τ ι ι π ρ α γ μ α τ ε Ι α α δ τ Υ Ι δ ε ν έ ξ α
π λ ο Ο τ α ι ε Ι ς λ ε π ο μ ε ρ η α ν ά ι π τ υ ξ Ι Υ τ ω ν έ π μ έ ρ ο υ ς θ ε μ ά τ ω ν τ ο σ 1tpo­
κ ε ι μ έ ν ο υ ζ Υ Ι τ ή μ α τ ο ς λ λ α π ε ρ ι ο ρ Ι ζ ε τ α ι ε Ι ς 't'iJv έ ξ έ τ α σ ι ν κ α τ ο
Ι
Π Τ σ ι Υ τ ω ν Κ α ν ο ν t κ ω ν θ έ σ ε ω ν κ α ά ι σ ε ω ν γ ε
ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν ε Ι ς τ α ς δ π ο Ι α ς κ α t μ ό ν ο ν θ ε
μ -ε λ ι ο υ τ α ι έ κ κ Α η σ ι ο λ ο γ ι κ ω ς Τ ι υ π ό σ τ α σ ι ς τ ο υ

Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ο σ γ ν ο ς
Π ρ ο ς τ ο ύ τ ο ι ς α π ο δ ε ι κ ν υ ε τ α ι έ π ί σ η ς κ α ι ι ρ τ ά Τ Ύ ε ό θ ό ν η
κ α τ ο υ π ό δ ι κ ο ν τ ι ν α κ ε Τ ν τ α ι έ π Ι cruVEX'Yj-53 ε Τ Ύ ε τ ο ς μ ς
κ α τ ο ν τ Ρ ά χ η λ ο ν τ η ς ε ρ α ρ χ Ι α ς τ ο υ τ ε Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι α ρ
χ
ε Ι ο υ
κ α τ ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς τ ς Έ λ λ ά δ ο ς κ α τ ο υ α κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ο ς ­
5
σ υ ν π ε υ θ ό ν υ π λ ρ ώ μ σ τ ο ς α ό τ ς ν ε κ α τ ο Ο μ Ο Ρ Ύ η θ έ τ ο ς έ ξ
α Ι τ Ι α ς τ Ύ ί ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α Κ Ύ ί ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς σ χ σ μ α τ ο ς ε π ι τ ο υ ό π ο ί ο υ
ψ ε σ σ υ ν ε χ ί ζ ε ι α δ τ η α κ ό μ η ν ι α ψ ο ρ τ ο υ τ ο έ π ί σ η ς π ρ τ τ ε ι
χ α Ι ε ν α ν τ ι τ Ύ ί ς ό π ε ρ α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ κ α Ι τ Ύ ί ς ο ι α υ
τ ο υ σ ν τ ε λ ο μ έ ν η ς κ α τ α τ η ς Ό ρ θ ο ο ο ξ Ι α ς π ρ ο ο ο σ α ς ε υ σ υ ν ε ι ο ή τ ω ς
σ υ ν ε χ Ι ζ ο υ σ α ν α σ υ ν ε ρ γ ζ ε τ α ι μ ε τ ο κ έ ν τ Ρ ο ν τ ω ν α ί
Ρ έ σ ε ω Υ τ ο ά λ λ ω ς α π ο κ α λ ο υ μ ε Υ ο ν Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Σ υ μ ό λ ι ο ν
Ε .. Ί - ,
Κ Ί η σ ι ω ν ....
τ η ν μ ε λ έ τ η ν τ α ύ τ η ν μ έ σ ω ς α π ε σ τ ε ί λ Χ μ ε ν ε Ι ς Ό ρ θ ό δ ο
ξ ο ν Τ ό π ο ι π ρ ο ς ι μ σ ί ε υ σ ι ν κ α Ι υ μ μ ε τ χ η ν ο δ τ ω ή μ ω ν ε Ι ς τ ο ν
ν ε χ ι ζ ό μ ε ν ο ν Δ ι ά λ ο γ ο ν Τ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α δ μ ω ς ι τ ν α π α ρ έ λ θ ο υ ν
μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν 4 δ λ ό κ λ η ρ ο ι μ η ν ε ς χ ω ρ Ι ς ν α π ρ α Υ μ α τ ο π ο ι ι θ ή δ ι
μ ο σ Ι ε υ σ ι ς α τ η ς Ε ξ α ό τ ο υ Κ Ι μ ό ν ο π ά ς δ κ ο ι ν ο ν ν ο υ ν έ χ ω ν ε υ
κ ό λ ω ς δ ύ ν α τ α ι ν α α ν τ ι λ η ψ θ κ α τ α π ό σ ο ν τ ο σ ό ν θ η μ α τ Ύ ί ς α ν ω τ έ
ρ ω έ ψ η μ ε ρ Ι δ ο ς χ ά ρ ι ν τ η ς α λ η θ ε ς κ α Ι τ Ύ ί ς δ ρ θ ο ο ο ξ Ι α ς α ν τ α
π ο κ ρ Ι ν ε τ α ι ε Ι ς τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ τ η τ α
Τ ο τ ο ά λ λ ω σ τ ε έ ξ η γ ε τ τ α ι κ α Ι έ κ τ ο υ γ ε γ α ν ό τ ο ς τ η ς μ ε τ
τ ο σ α ό τ η ς π ρ ο θ υ μ Ι α ς κ α Ι μ ε γ ά λ ω ν τ ί τ λ ω ν ό π ό τ Ύ ί ς α υ τ Ύ ς έ ψ η μ ε ρ ί
δ ο ς δ η μ ο ε ύ σ ε ω ς ε σ χ ά τ ω ς μ α κ ρ κ ε λ ε σ τ τ υ ά ρ θ ρ ο υ τ ο υ α τ ο υ
ϊ θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Π ρ ο ς Μ α ο α λ η ν η ν Μ ο ν α χ ή ν Ά π ά ν τ η σ ι ς Β 1 »,
κ α Ι τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι ε ν τ φ π ρ ο σ ώ π φ τ η ς δ ι α σ ύ ρ ε τ α ι δ Α γ ώ ν τ ω ν
Γ Ο Χ ε ν ω κ α τ α τ ο Π α ρ ε λ θ ό ν ί π ω ς κ α Ι τ ώ ρ α ε Ι χ ε ρ ν η θ Ύ ί
ε Ι ς Τ Ο Υ ratCN τ ή ν δ ι μ σ ί ε υ σ ι ν τ Ύ ί ς α ν α ι ρ έ σ ε ω ς τ ω ν Χ τ θ δ ό ξ ω ν
ά ρ θ ρ ω ν Ά ξ ι ο κ α τ ά κ ρ ι τ ο ς Σ ά λ π ι γ ξ τ Ύ ί ς Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς ;», τ α δ
7.: ο ί α , σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ λ ω ς α σ υ σ τ ό λ ω ς ή ι ό ς α ν ω έ ψ η μ ε ρ Ι ς έ δ η μ ο σ Ι ε υ
σ ε ν έ Ι ς τ α ό π α ρ ι θ 191) 2 κ α Ι 200 φ ύ λ λ α τ η ς
Π ά ν τ α τ α ν ω τ έ ρ ω η ν ά γ κ α σ α ν ή μ α ς ν α π ρ ω μ ε ν ε Ι ς τ ν
Ι δ ι α ι τ έ ρ α ν ο η μ ο ο Ι ε σ ι ν τ Ύ ί ς α ν α χ ε ρ ς μ ε λ έ τ η ς ε ό ε λ π ι σ τ ο υ ν τ ε ς
σ τ ι ο δ τ ω ο α κ ο ν ο σ μ ε ν δ ρ θ ω ς τ ο ν λ ό γ ο ν τ Ύ ί ς α λ η θ ε ί α ς δ δ π ο Ι ο ς
Έ σ ω ς Υ Υ α ά δ ό κ ι μ ο ι ψ α Υ ε ρ ο Ι γ έ ν ω ν τ α ι ά λ λ ε τ α ι κ α Ι κ α τ α π ρ ο
ε ο ε τ ι σ ή μ ε ρ ο ν κ α τ Ι δ ι ά ζ ο ν τ α τ ω ν π ά λ α ι π ο τ ε έ μ φ α ν ι σ θ έ ν τ ω ν
α Ι ρ έ σ ε ω ν τ ρ ό π ο ν δ χ ι μ ό ν ο ν α π α τ ο υ ς έ χ θ ρ ο υ ς α ό τ ο ϋ λ λ α κ α Ι α
π α τ ο υ ς φ ύ σ ε ι κ α Ι θ έ σ ε ι τ ε τ α γ μ έ ν ς φ ρ ο ρ ο ύ ς τ ο υ
Π α λ α ι Χ Σ κ ή τ η Β α σ ι λ ε Ι ο - Ά γ ν Ό ρ ο ς
ι Ο Ώ (23) Ό κ τ ω σ Ρ Ι Ο 1976
Ι Μ Α
6
i
π ρ ο ς
, Δ ' θ -, λ
η ν ι ι ε υ υ ν σ ι ν Τ Ί ι ς ε κ κ . ε ψ μ ε ρ ω ο ς
!
Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ τ Π Ο Σ
(
Α ν α γ ν ώ σ α ν τ ε ς μ ε τ α Π ρ ο σ ο χ η ς τ α Υ ρ α ψ έ ν τ α α

Ι
χ ρ ι σ τ ι γ μ η ς ε ί ς τ ο ν Ό ρ θ ι ό δ ο ξ ο ν τ ν κ α Ι τ η ν
ι
Φ ω ν η ι ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ α ς κ α Ι σ υ ι μ ι ψ ω ν ο Ο ν τ ε ς σ χ ε

τ ι κ ω ς μ ε ν Π ρ ο ς τ α ς ά τ ό ψ ε ι ς τ ω ν δ η μ ο σ Ι Ο Υ ρ α φ η σ ά ν
τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ο ύ ι δ ό λ ω ς δ ε Ρ Ο ς τ Ο ς ύ
μ ε τ έ ρ α ς α σ τ έ λ λ μ ι ε ν τ η ν Π α ρ ο Ό ι σ α ν σ υ ν ε ρ ι Υ α σ ί α ν
χ ά ρ ι ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς κ α ι τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε ύ ι ε λ
σ τ ο υ ν τ ε ς δ τ ι ο ϋ τ ω ς έ ρ μ η ν ε ύ ο μ ε ν κ α λ λ ί τ ε ρ ο ι ν ό
γ ώ σ τ ς κ α Ι Π α ρ ε ξ η η μ έ ν α ς τ τ υ χ α ς τ σ σ ή μ ι ε ρ ο λ σ
Υ ι α κ ο ί ζ η τ ή μ α τ ο ς
Α Ι Τ ο Ί ο υ λ ι φ ο ν Η ί μ ε ι ρ ο λ ό Υ ι ο ν ά σ τ ρ ο ν ο μ ι
κ ω ς κ α ι μ ό ν ο ν ί κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ν δ ε ν ά τ Τ ί ε λ ε Ί π α ρ α δ σ ν
τ η ς Έ ι κ ι κ λ η σ ί α ς Π α ρ ό τ η ν Π Ρ Ο κ τ η θ ε ϊ σ α ν Ι ε ρ ό τ η τ ά
τ ο υ δ ε κ α τ η ς ύ τ α ύ τ η ς χ ρ ή σ ε ώ ς τ ο υ Σ ν ε τ ω ς τ α ν
ή μ ε ρ ο λ ό Υ ι ο ν δ ύ ν α τ α ι ν α χ ρ η σ ι μ α τ ο ι η θ ύ τ τ η ς
Έ Ι Κ κ λ η σ ί α ς ά ρ κ ε Ί ν α μ η π ρ σ ά λ λ τ ο έ ρ τ ο λ ό Υ ι ο ν
, ­
α υ τ η ς
'
Β Ι Κ α τ ά κ ο λ ο θ α ν τ ο Ί ο υ λ ι α ν ο ν ή μ ε ρ λ
γ ι ο ν κ α τ ό π ι ν σ U' ι μ φ ώ ν ο u γ ν ώ μ η ς τ ω ν ρ
ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν δ α τ α ι ν ά λ λ α 11 δ ι ο ρ ι θ ω θ Ώ
ύ Ο τ η ν Π ρ ο Ρ π ό θ ε ι σ ι ν δ τ ι δ έ Ι α λ λ ω ν τ η ν λ λ
γ η ν τ α ό τ η ν Π Ο μ α ν τ ι κ ο ς λ ό Υ ο ς θ α τ Χ ά ί σ ά ξ ι ο ς
τ ο υ τ ο λ μ ο υ μ έ ν ο ο ι έ γ χ ε ι ρ ή μ α Τ ο ς
Γ Ι Δ ι α τ η ς γ ε ν ο μ έ ν η ς δ μ ω ς ά λ λ α ς η δ ι ο ρ
θ ώ σ ε ω ς ώ ς έ θ υ μ ε ϊ τ ε τ ο υ 1924, ά τ ε α λ ό ψ θ η σ α ν
τ α έ ξ η ς Δ ι ε σ α λ π ί σ θ η ή α ν η ς τ σ ί α τ Ο μ α ν
τ ι κ ο σ α ί τ ί ο υ δ ι κ α ι ο υ ν τ ο ς τ ή ν μ ε τ λ ή ν ι ρ μ α δ
,-7

r
ε ρ ά δ ε ι Κ ύ υ ν σ υ ι ν ε χ ω ς ι ο ώ σ α ι ι τ ο ο α ί
δ ι α κ ρ α τ ή σ α σ α ι τ ο π α λ α ι ό ν ή μ ι ε ρ ο λ ό γ ι ο ν Ι λ η σ ί
α ι α ί α Ρ Η ι θ ε ϊ σ α ι κ α Ι α ό τ η ν ε ί σ έ τ ι τ η ν σ υ μ μ ε Τ χ ή ν
τ ω ν ε ί ς τ ό Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τ ο Ο 1923, έ ν φ δ ι α τ η ς δ ϊ η ι μ ι ο υ ρ
Υ η ι Η ε Ι σ η ς δ ι κ α τ τ η ς τ η ς έ ο ρ τ ο λ ο γ κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ η ς
ο ρ θ Ο δ ο ξ ί α ς ε ι κ α λ ί τ ε τ ο ό π ο ν η ρ ό ς τ ε κ α Ι π ι
ρ ς α ρ ς τ η ς ά λ λ α Υ η ς ό υ π η ρ ε τ ω ν σ α τ ς 0­
λ ω ς ά λ λ ο τ ρ ί ο υ ς κ α Ι ά ν τ ο ρ θ Ο δ ξ ο υ ς τ ε ι ξ ι ς τ ω ν
ω τ έ ρ ω δ σ τ ω σ α ν 1) Τ ο π α τ Ρ ι α Ρ Χ ι κ ό ν
Δ ι ά Υ Υ ε λ μ α τ ο Ο ι 1 9 2, Ο Π ρ ό ς τ α ς ά π α ν τ α
χ Κ λ η σ ί α ς τ Χ ρ ι σ τ ο υ , χ α ρ α κ τ η ρ ί ι σ α ν τ α ς
χ ρ ι σ τ ι α κ α ς ό μ ο λ Ο Υ ί α ς ώ ς Έ Ι λ η σ ί α ς δ τ ι έ τ ι
Μ λ λ ε τ α ι ί ν α α ν α ζ ω π υ ρ ω θ Ώ κ α Ι Χ 1tpO τ α ν
τ ό ς ή α γ ά π η μ ε τ α ξ υ τ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν μ η λ ο γ ι ζ ο μ έ
ν ω ν ά λ λ ή λ α ς ώ ς ξ έ ν α ς κ α Ι α λ λ ο τ ρ ί α ς α λ λ ώ ς
σ υ Υ γ ε ν ε ϊ ς Κ α Ι σ ί κ ε ί α ς έ ν Χ ρ ι σ τ ι
κ α Ι σ υ γ κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς κ α Ι σ υ σ σ ώ
μ ο υ ς τ η ς έ α Υ Υ ε λ ί α ς τ ο υ θ ε ο Ο
έ ν τ Χ Ρ ι σ τ φ ! !! Π ρ ο ς έ ί τ ε υ ξ ι ν τ η ς α ν ω
τ έ ρ ω ά η ς Ρ ε τ ε ί ν τ 11 λ ό Ύ Ο Ι έ ξ ω ν π ρ ω τ ο ς
ή Τ Τ α ρ α δ η έ ν ι α ί σ υ ή μ ε ο ρ λ Ο Υ ί ο υ ...» (' Ι Κ α ρ μ ί ρ η
Δ Σ Μ Ν 11, Ο 957 - 9).
Σ η ι μ ε ι ω τ έ ν δ τ ι ύ ι τ τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ο Ι κ ο υ μ ε
ν ι σ τ ω ν τ ο ά ν ω τ έ ρ ω Δ ι ό Υ Υ ε λ μ α θ ε ω ρ ε ϊ τ α ι ώ ς ο μ έ
γ α ς χ ά ρ τ η ς τ Ο Ι κ ο μ ε ν σ μ ο ο τ η ς Ό ρ θ α δ ο ξ ί α ς
Ε Ι ρ η Ο Π ο ι ο ί σ ε λ 25, ε Κ δ α Τ ο ή μ ε ρ ο λ ο Υ ι α
κ ό ν έ ν α λ λ ο ι ς λ Υ ο ι ς έ κ ι ή θ η ύ Τ ί Ο τ η ς Ρ Ο σ ι Τ α θ ε ί
α ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν Έ λ η σ ι ω ϊ κ α Ι μ ν ο ν ι κ α Ι α π ο τ ε λ ε ϊ
τ α ι π ρ ο π ύ λ α ι α κ α Ι τ η ν ε Ι σ α γ ω γ η ν τ ω ν έ Π α
κ ο λ θ η σ ά ν τ ω ν θ λ ι ε ρ ω ν μ ε κ α τ ά λ η ξ ι ν τ α ς α ν τ ι
Α ν Ι α ς κ α Ι ρ ο δ ι δ ο σ α ς τ η ό ρ θ ο δ σ ξ ί α ν τ ω ν
Π α τ έ ρ ω ν ή μ ω ν Π Ι ί λ α ς Σ μ Π Ρ σ ε υ χ α ς ά ρ σ ε ι ς ό
ν α θ θ μ ά ω ν α ί ρ ε Τ κ α ς δ η λ ώ σ ε ι ς κ λ Π π ρ ω τ ο σ τ α
τ ν τ ο ς τ ο υ Ο Ι κ θ ρ ό ν ο υ Κ ω ν λ ε ω ς τ η σ ν ε ρ α σ Ι
δ ε τ ν λ ο ι ό θ Ό δ ό ξ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν
8
2) Τ Ο α ν τ ο Ρ θ ό δ ο ξ ο ν (6 χ α ρ α κ η ρ ι
σ μ α ς ή Ι ε ι ε Ι ς τ ο ν π ο λ υ ν Ε ί ρ η ν α ί ο ν Κ α σ σ α ν δ ρ ε ί
α ς Σ υ ν έ δ Ρ ι σ ν τ ο Ο ι 1 9 2 3, δ τ ε ρ σ υ ν η λ
θ ε μ ε ι σ κ ο π ο ν τ η ν η ρ ϋ τ ό ι θ ε σ ι ν τ η ς έ ι ό τ η ο ς
Π ρ α Τ ι α σ 27). Ε ν α ί ψ ό φ α σ σ θ η ο ύ μ
ι
ν ό ν ή μ ε τ α ρ ρ ύ Η μ ι σ ι ς τ ο υ τ μ ε ρ ο λ ο Υ ί ο υ σ 211)
α λ λ α κ α Ι ή ά λ λ α Υ η τ ο σ Π α σ χ α λ ί ο υ κ α Ι τ η ς θ ε ο
l
π α ρ Ο Ο ό τ σ υ έ ι δ μ ά δ ς σ 5'3, 57) α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ι
δ ε ν έ τ έ τ υ ε τ ω ν OKom7>v τ ο υ λ ό γ τ η ς α ν τ ι δ ρ ε
ω ς τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Σ ν ε ι δ ή σ ε ω ς
Έ α ν δ ε λ η ψ θ η τ ρ σ σ έ τ ι ύ τ δ ψ ε ι δ τ ι ό ί δ ι ο ς δ Μ ε
τ α ξ ά κ η ς ά ν α ψ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ς τ η ν σ ύ σ τ α σ ι ν τ ο υ σ υ ν ε
δ ρ ί ο υ τ σ ί ι 192.3 λ έ γ ε ι ή μ ε ί ς δ ε ν ε μ ε θ α σ υ Κ ι ε Ρ
τ η μ έ ν ο ι ε ί ς σ ύ ν ο δ σ ν η ς α ί ά π τ ο φ α ο ε ι ς Θ α ή ξ ί ν Ί Ά
έ Ψ α ρ μ ο σ θ ο Ο ν ώ ς Κ α ν ο ν ι κ α Ι Δ ι α τ ά ξ ε ι ς σ 36, 49),
6 δ ό λ ί Υ ο ν η ρ ο τ η ς ί κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς δ ι α δ ε χ θ ε Ι ς τ τ ο ν
ε ί ς τ ο ν σ ι κ θ ρ ό ν ο ν Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Ζ δ ι ε τ ά Χ θ η
ύ π ο τ ο υ Α θ η ν ω ι ν Χ ρ υ σ σ σ τ ό μ ο υ ν α δ ε θ Ί τ η ν α λ λ α
Υ ή ν δ σ τ ι ς ι μ ο ν ο μ ε ρ ω ς κ α Ι π α ρ α τ ο ν δ ι σ Τ α Υ μ ο ν κ α Ι
, Ρ .... Γ ", \ ι λ \ ....
Ψ Ο ο ν τ ο υ ρ η γ ο ρ ι ο υ α τ ε φ α σ ι σ ε τ η ν UJ\. α γ η ν τ ο υ
ή μ ε ρ ο λ σ Υ ί ο υ -rft ο η θ ε ί τ ο υ ς Υ η Έ ξ ω τ ε ρ Κ ω ι ν Ε ό
σ τ ρ α τ ι α δ ο υ ή Ρ α Υ μ α τ ι κ η α λ ή ι θ ε ι α ε ρ Ι τ ο υ έ κ κ λ η
σ ι α σ τ ι κ ο ϋ ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ί ο υ σ 53 - 6), τ ό τ ε ά ν τ ι λ α μ
ν ε τ α ι ί Ό ά ς τ ι ς π ό σ ο ν μ ι κ ρ α ν ο η μ α σ ί α ν ι κ α Ι σ ρ τ η
' C 2 ,.... 3 σ ι Ω Τ '
τ α δ ο ν α τ α ι ν α Exn Ο ι σ χ υ ρ ι α μ ο ς τ ο υ ρ ο urrrotJ» :
ς Έ κ κ λ η σ ί α μ α ς μ ε τ η ν σ ύ μ φ ω ν ο ν Υ ν ώ μ η ν τ ο υ
π ρ ω τ σ θ ρ ό ν σ υ Ο ί κ ι π α τ ι ρ ι α ρ χ ε ί ο υ α π ε δ έ χ θ η τ α υ τ ο
χ ρ ό ν ω ς μ ε έ κ ε ι ν ο τ η ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν τ ο υ "Ι ο υ λ ι α ν ο Ο CΗ
μ ε ρ λ α γ ί ι .
Κ α Ι η ο ί α ν σ η μ α σ ί α ε χ ε ι έ ά ν ε ο ι τ ω κ α Ι Κ σ υ μ
φ ι ώ ν ο υ δ ύ ο Τ ι κ α Ι δ κ κ λ η σ Ι α ι ε φ α σ ι σ α ν Κ α Ι έ ν ή ρ
Υ η σ α ν τ η ν ά ω τ έ ρ ω δ ι ό ρ θ ω σ ι ν CH ν τ ί δ ρ α σ ι ς τ α ν
λ ο ι τ α έ κ κ λ η σ ι ω ν τ ι α ρ α τ η ν σ ν ε χ ι ο θ ι ε ί σ α ν κ ο ι ν ω ϊ ν ί
α ν έ ξ σ ί κ ο ν ο μ Ι α ς κ α Ι μ ό ν π ρ ς α τ φ υ η σ χ ί σ μ α
τ ο ς ά δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ε ρ ι ρ α ω ς τ ό . α ν τ ι κ α ν ο ν ι

κ α ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω ί ρ α ξ ε ω ς Σ ν ε τ ω ς έ ν Φ έ ί Ι τ ρ έ
ί ε τ α ι ή ά λ λ α Υ η 11 δ ι ό ρ θ ω ι ς τ ο υ CΗ ι μ ε ρ ο λ Ο Υ ί ο ο έ ψ
δ σ ο ν ε α ί ω ς έ ί ι ά λ λ ε ι τ τ ί Ο ι ι μ α ν τ ι κ α ς λ ό γ ο ς
ώ ς ι Ρ ε ί ο μ ε ν ά ι ω ς λ ό Υ τ η ς ο σ ί α ς τ ο σ α
ν ω τ έ ρ ω 1tO ι μ α ν τ ι λ ό γ ο υ 1t ά ν τ α τ α τ η ς δ ι ο ρ
...... δ ή »,
θ Ί ω σ ε ω ς ε κ ε ι ν η ς ι ε Υ ε ν ο ν τ ο κ α κ ω ς ι σ κ α ι ε ι σ η ..
Υ η σ ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς ς Ε λ λ α δ ο ς έ τ τ cH μ ε
ρ ο λ ο γ ι α κ σ σ ζ η τ ή μ α τ σ ς ή ύ λ η θ ε ϊ σ α ά π ο τ ο υ ε
τ ο υ ς 1971 ε ί ς τ η ν σ χ ε τ ι κ η ν Ρ τ η ς μ ε λ λ ο ύ ι
σ η ς ν α σ υ ν έ λ θ η Π α ν σ ρ θ ο δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό δ ο υ μ ε τ α ξ υ τ ω ν
ά λ λ ω ν ε σ η μ ε ί ο υ κ α Ι τ α έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά Μ ε τ α ξ υ
τ ω ν α κ ο λ σ υ θ ο ο σ ω ν τ ο π ή μ ε ρ ο λ ό Υ ι ο ν κ α Ι τ ω ν ά κ ο
λ ο θ ο υ σ ω τ ο ν έ ο ν ύ τ ά ρ χ ε ι μ ό ν ι μ ο ς δ ι α φ ο ρ ό 13 ή
μ ε ρ ω ν ώ ς ρ ο ς τ η ν τ έ λ ε σ ι ν δ λ ω ν α ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς τ ω ν
α κ ι ν ή τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν έ ο ρ τ ω ν Τ σ τ α σ τ ε λ ε ί γ ε
, , ,,....
Υ ο ν σ ς ί Ρ ω τ ο Ψ α ν ε ς ε ι ς τ α χ ρ ο ν ι κ α τ η ς
Ε κ κ λ η σ Ι α ς κ α θ

Ι Π α ρ ό τ η ν κ α τ α τ ο ύ ς ί ρ ώ τ ο ς
, λ λ θ '
χ ρ σ ν ο υ ς Π Ο Ι Κ Ι ι α ν
C
ο ρ ι σ τ ο ν η μ ε ρ σ ο γ ι α ν κ α ι τ ο α κ α
τ ο υ έ ο ρ τ ο λ σ Υ ί ο υ ο ό δ έ σ τ ε ί α ρ ο υ σ ι α σ θ η χ ρ σ ν ι κ η
δ ι α φ ο ρ α έ ο ρ τ α σ μ ο υ έ ν α ς κ α Ι τ α ό τ ο σ Υ ε Υ ο ό ο ς
, C , ) C R.' , CH
( 1t.X. κ σ ι μ η σ ε ω ς α Υ Ί ο υ ι ω ς σ υ μ α ι ν ε ι ι σ η μ ε ρ ο ν
δ ι α φ ω ν ί ί α α θ ί σ τ α α ι ε Υ τ σ ν ω ι τ έ ρ α κ α τ α τ α ς μ ε Υ α ς
έ ο ρ τ α ς τ ω ν Χ Ρ σ τ ο γ έ ω ν θ ε ο φ α ν ε Ι ω ν τ η ς Κ ο ι
μ ή ι σ ε ω ς θ ε ο τ κ ο υ ι μ ε ν ν η ι σ τ ε ύ υ ν ο ί δ ε α ν η γ ι
Ρ ί ζ σ ν CH δ ι α φ ι ω ν ί α α δ τ η ό δ η Υ ε ϊ ε ί ς τ ο έ ρ ώ τ η μ α
Τ ί ς έ ο ρ τ α ζ ε ι ή ι μ ε ϊ ς η ή Ε κ κ λ η σ ί α CH α π α ν τ η σ ι ς
ή μ ε ί ς α ί ρ ε ι τ η ν Ι ε ρ σ η τ α τ ω ν έ ο ρ τ ω ν κ α Θ ι τ ω σ α
2' 2 'C' ς θ CH 5'
α υ τ α ς α τ ο μ ι κ η ν ε κ α σ ο υ υ ί Ο Έ σ ι ν α τ ν η σ ι ς .1
Ε λ " "" C ,c, . e Cl
Κ Κ η σ ι α α π α ι τ ε ι ε ν α ε ο ρ τ α σ μ ο ν ω ς μ ι α ε ι ν α ι η
Ε κ κ λ η σ ί α σ 10). Κ α Ι ι έ ν ψ κ α Ι ό OUK. mrr:plap­
χ η ς Ι ω α κ ε Ι μ τ ο 1001 έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ η δ ι ό ρ θ ω ι σ ι ν
τ ω ι ν 13 ή μ ε ρ ω ν α ν ό η τ ο ν κ α Ι ά σ Κ Ο ί ο ν κ α ί τ ο ι ή
ν ό ε ι τ α ύ ι τ η ν ό μ ό φ ω ν ο ν 1tapCx τ ο ϊ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς Ε Κ
κ λ η σ ί α ί ς ι ε ν τ σ ύ ι τ σ ι ς έ Υ έ Λ Ε Τ Ο κ α Ι δ η μ ο ν ο μ ι ε ρ ω ς
μ ε ά τ ο τ έ λ ε σ μ α τ η ν γ έ ν ε σ ι ν τ ω ι ν ά ν ω τ έ ρ ω τ ρ α γ ι
ω ϊ CH ε ί σ ή Υ η σ ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς ς λ λ ό δ ς α
10
, !
ξ ι ο λ ο γ ο Ο σ α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ί Υ Ί ω α κ ε Ι μ ε Υ Ρ α ψ Ε Α
τ υ χ ω ς ή φ ω η α Ο τ η τ η ς σ υ ν έ σ ε ω ς ή Υ ν ο ή ι θ η κ α Ι μ η
δ ε ν ό ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο Ο λ ό γ ο υ σ υ
ω θ ο u v τ ο ς δ ι ω ρ θ ώ θ η τ ό 2Ι ο υ λ ι α ν ό ν ς Η μ ε ρ ο λ ό
γ ι ο ν κ α Ι ή Ε Κ ι κ λ η σ ί α δ Ι ρ έ ι θ η ε ί ς δ ε χ ο μ έ ν α ς τ η ν δ ι
ό ρ θ ω σ ι ν κ α Ι ά π ο ρ ρ ι π τ σ ύ σ α ς α ύ τ ή ν Κ α Ι μ ε τ ά τ ι
, θ 2 ς ς 2 Ε λ ' ,,, ..1 ξ ι ,
ν α ς σ κ ε ψ ε ι ς κ α α ς η κ κ η σ ι α ε χ ε ι ο υ σ ι α ν ν α
ρ υ θ μ ί ζ η τ ι ν α ς ν ω μ α λ ί α ς ε ί ς τ α ς μ ν ή ί μ α ς τ ω ν ά γ ί
ω ν ί ρ ό ς τ ό σ υ μ ψ έ ρ ο ν τ ο υ τ λ η ρ ώ μ τ ς τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς κ α τ α λ ή γ ε ι Α σ φ α λ ω ς δ μ ω ς σ ό δ ε ν ε ί ν α ι
δ υ ν α τ ό ν ν α λ ε χ ι θ δ τ ι γ ί ν ε τ α ι ι ρ ό ς ώ φ έ λ ε ι α ν έ ψ
δ σ ν σ υ ν δ ι ά ε τ α ι μ ε σ κ α ν δ χ λ ι σ μ Ο ν τ η ς Σ ν ε ι δ ή σ ε
ω ς τ ω ν π ι σ τ ω σ 32).
τ α α ν ω τ έ ρ ω κ α τ δ ι κ ά ζ Ο υ ν σ α φ ώ ς τ α ς θ έ σ ε ι ς
τ ο Ο ρ θ Ί ύ υ δ τ ι δ ι η θ Ε ν ε ί ν α ι π λ Α Η τ ω ν Π α λ
τ ω ν ή έ π ι μ ο ν ή τ ω ν ε ί ς τ ο ν α δ έ χ ω ν τ α ι Ο Τ Ι α ί έ ο ρ
τ α Ι π ρ έ π ε ι ν α τ ε λ ω ν τ α ι ύ
φ
δ λ ω ν τ ω ν 2Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν
έ κ ο μ φ ώ ν ο (CI ρ σ χ ε τ ι κ ω ς κ α Ι σ ν Κ α ν ό ν α τ η ς
Σ Τ Ο Ι κ ο υ μ
11
Τ Α Ι Α Σ Ι Μ Α Η Τ Η Μ Α Τ Α Τ Η Σ Ε Κ Κ λ Η Σ Α Σ
Έ ξ ε τ α ζ ο ν τ ε ς α θ ύ τ ε ρ ν κ α Ι Π ρ ο σ ε κ τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν
τ ο ν Π ε ρ Ι σ σ μ α τ ω ν ό ρ ι σ μ ο ν τ ι Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ σ χ ί
σ μ α τ α δ ε α λ μ ε τ ο υ ς δ ι α ί τ ί α ς τ ι ν α ς έ κ κ λ η
ο ι α σ τ ι κ α ς κ α Ι ζ η τ ι ι μ α τ α ί α σ ι μ α π ρ ο ς ά λ λ ή λ ο υ ς δ ι
ε ν ε χ θ έ ν τ α ς τ α ρ α τ η ρ σ μ ε ν τ α έ ξ η ς
ζ Ι δ ' \
Α Τ

ι α σ ι μ α η τ η Ί μ α τ α ε ι ν α ι ! υ ν α τ ο ν ν α α Π ρ ο
έ ρ χ ω ν τ α ι έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ά Π ο σ χ ι ζ ο μ έ ν ω ν ώ ς ε χ ο
μ ε ν ε ι ς τ η ν Π δ ρ ί τ τ ω σ ι ν τ ω ν Ε ύ σ τ α θ ι α ν ω ν ο ί ό Π Ο Ι
ω τ έ ρ ι τ τ ν τ ο ν γ ά μ ο ν κ α Ι τ η ν κ ρ ε ω φ α γ ί α ν Ε ί ς τ η ν
ε ρ ί τ τ ω σ ι ν α ύ τ η ν τ ο ί α σ ι μ ο ν ζ ή τ η μ α Π ρ ο ε κ λ ή θ η κ α
"" ξ "'"""" ", " ,
θ α ρ ω ς ε α υ ι τ ω ν κ α ι μ ο ν ο ν ε κ Γ α ρ ε ρ μ η ν ε ι α ς κ α ι Α Ν
π α κ ο η ς ι Ρ ς τ η ν ι δ ι ι δ α χ η ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ ν φ ό
η ρ ο ς ο ϋ ς δ ι ι η ν έ χ θ η σ Α η τ ο ι ό έ π ί τ ς Σ Ύ Ι
δ ο ς λ τ τ υ γ χ ά ν ε ι α μ έ τ ο χ ο ς τ α σ η ς ε ύ θ ι ύ ν η ς κ α Ι δ ι α
τ η ν Υ έ ν ε σ ι ν τ ο Ο ί α σ ί μ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς κ α Ι δ ι α τ η ν έ ν
, S! " , .... Ε θ ....
σ υ ε ε ι ε κ α τ ο υ τ ο υ α τ σ ι σ ι ν τ ω ν υ σ τ α ι α ω ν
έ κ τ η ς έ ν τ η τ ο ς τ η ς Ε Κ ι κ λ η σ ί α ς
Ε δ ' c, , " .
Β ) χ ο μ ε ν μ ω ς ε ι ρ ι Π τ ω σ ι σ ι τ ο υ τ ο ι α σ ι μ σ
ζ ή τ η μ α τ ο δ η μ ι ο υ ρ ε ι ό έ ί σ κ α τ ο ς σ ό ν ο ς ε
α ί ω ς ο ύ ι χ Ι α κ ρ ί τ ω ς 11 Α Τ Ι α ν ν Ι ω ς έ ν ε Ρ Υ ω ν ά λ
λ α δ ι α ί ο ι μ α ν τ ι κ η ς π ρ ο ν ο ί α ς έ Π α ι ν ε τ η ς έ τ τ ι χ ε ι ρ ω ν
ν α δ ι α σ ώ σ η τ ι μ η μ α α σ θ ε ν ε ς τ ο ο τ ο μ ν ί ο υ τ ο υ δ τ ε
ί ι σ τ ο ί τ ι ν ε ς μ η έ ρ μ η ν ε ύ ο ν τ ε ς ό ρ θ ω ς τ η ν Ά Ω ι τ έ ρ ω
έ ν ε ρ ι ε ί α ν τ ο υ ή ό τ ο ί α ι θ Α ν Υ ρ α μ μ α τ ι κ α Ι τ ύ
τ ν α φ α ί ν ε τ α ι κ α ι ν ο τ ό μ ο ς κ α Ι α ν τ Ι Γ α ρ α δ σ ι ή
12
τ η δ ε σ ύ σ ί ν α ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι ά έ ν ς κ α Ι έ π α ι ν ε τ η
α τ σ σ ί ζ ν τ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο υ
Τ ο ι α ύ τ η ν τ ε ρ ί τ ω σ ι ν κ λ α σ ι κ η ν ε χ ο μ ε ν έ κ μ ε ν
τ η ς α ρ χ α ί α ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο σ χ ί σ μ α τ ω ν Κ α θ α ρ ω ν
ο ί ό τ ϊ ι δ ε ν έ δ έ χ ο ν τ ο ε Ι ς σ ι ν ω ν ί α τ ο υ ς δ ι ά μ υ ς
κ α Ι ε τ τ τ ω Κ ό τ α ς ε κ δ ε τ η ς ν ε ω τ έ ρ α ς τ ο σ χ ί σ μ α τ ω ν
Π α λ α ι α π ί σ τ ω ν τ η ς Ρ ω σ ί α ς α ρ ν η θ έ ν τ ω ν ό ρ θ α ς κ α Ι
έ Τ Τ ι α λ λ μ έ ν α ς λ ε ι τ ο υ ρ γ υ κ α ς μ ε τ α ρ ρ υ ι θ μ ί σ ε ι ς τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Α μ φ ι Τ ί ε ρ ο ι Κ α θ α ρ ο Ι κ α Ι Π α λ α ι ό
Π Ι Ο Τ Ο κ α ί τ σ ι έ π ε θ ύ μ ο υ ν τ η ν δ ι α κ ρ α τ η σ ι ν τ ω ν τ α
ρ α ι δ ε δ σ μ έ ν ω ν έ ν τ ο ύ τ σ ι ς κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η σ α ν κ α θ δ σ ο ν
έ ί ρ ό κ ι ε ι τ 1tEpl α ν α γ κ α ί α ς κ α Ι έ τ ι α λ λ ι μ έ Η ς α ν α ν ε
,

, , , ξ , έ
ω σ ε ω ς κ α ι ο υ χ ι κ α ι ν ο τ ο μ ο υ κ α ι α Ι Ι α Τ Κ Ρ Ι Τ υ ­
ν ε ρ γ ε ί α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Έ ο ε ϊ τ α ι Ο Τ Ι Π Ο
τ η ς α λ λ α γ η ς θ α π ρ έ π η ν α EXOUV ε ξ α ν τ λ η θ η α τ α
μ έ σ α τ ρ ς σ χ ε τ ι κ η ν τ ρ ε τ ι μ α σ ί ι α ν τ σ Ο ι Π ο ι μ ν ί ο υ
κ α Ι α τ ο φ υ Υ η ν ο δ τ ω σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο η τ ο ο Δ υ σ τ υ χ ω ς
ε Ι ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ ω Π α λ α ι ο π Ι σ τ ω ν δ ε ν έ τ η ρ ή θ η
c" Ι
. η Α ω τ ε ρ ω π ο ι μ α ν τ ι κ η τ ρ ν ι α
Γ γ ά ρ ε ι δ μ ω ς κ α Ι έ τ έ ρ α ε ρ ί τ τ ω σ ι ς κ α θ
η ν τ ο Ι ά σ μ ο ν ζ ή τ η μ α δ η μ ι ο υ Ρ Υ ε ϊ κ α Ι Π ά λ ι ν ό έ ί
σ τ ς ή Ε Κ ι κ λ η σ ί α α λ λ α τ υ γ χ ά ν ε ι ό ν τ ω ς μ ι κ ρ ν
κ α Ι δ υ ν ά μ ε ν ο ν ν α ι ι τ Έ χ ο μ ε ν δ η λ τ η ν Π ε
ρ ί π τ ω σ ι ν τ ω ν Π ρ ο σ ω ι κ ω ν ά μ α ρ τ ι ω ν α
ω ν τ ι έ π ι σ κ ό ο υ έ Υ κ λ η μ α τ ι κ α Ι α ί τ ι α σ ε ι ς δ ι α
τ α ς ό π ο ί α ς δ ε ν έ Π ι τ ρ έ π ε τ α ι ό π ι σ τ ο ς ν α α τ σ χ Ι ζ ε
τ α ι λ λ α ν α Ι ν ι ε Ρ Υ Ώ σ ε μ ν ω ς κ α Ι ί ε ρ α ρ χ ι κ ω ς ε ί ς τ ρ ι
1tOV ω σ τ ε ν α π ρ ο λ η φ θ Ώ τ ο μ ε ϊ ζ ο ν σ κ ά ν δ α λ ο ν Ή τ ο ι
" ".... ,
ε ι ς τ η ν τ α ρ υ σ α ν π ε Ρ π τ ω σ ι ν κ α ι τ ο ι ο π ι σ τ ς
τ υ γ χ ά ν ε ι ή π η Υ η κ α Ι τ ο α ί τ ι ο ν τ ι ί α σ ί μ ο υ ζ η τ ή μ α
13 '"
τ ο ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς λ ό τ η ς ί δ ι ω τ ι ι κ η ς φ σ ε ω ς τ η ς τ α
ρ α ά σ ε ω ς ό α σ χ ι ζ ό μ ε ν ο ς τ ο ύ τ ο υ Κ ι ρ ί ν ε τ α ι ο χ ο ς
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς σ χ ί σ μ α τ ο ς α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς α ν κ α Ι δ δ η
μ ι ο υ Ρ Υ ς τ ο υ ί α σ ί μ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς θ α δ ώ σ η λ ό ν
φ ε ρ ν ε ί ς τ ο ν θ ε ό ν
α τ ό Π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω Ρ Ο Κ ι ε μ έ ν ο δ τ ω ς κ α
τ α τ α ξ ω μ ε ν ε ί ς τ η ν ό ρ θ η ν α ύ τ ο σ Θ έ σ ι ν τ ο δ η μ ι ο υ ρ
γ η ι θ ε ν d e f α c t ο σ χ ί σ μ α μ ε τ α ξ υ Γ Ο Χ κ α Ι Ν ε ο
η μ θ Ρ Ο Υ ι τ ω ν Ά α η Ο Ο ω ς Υ ν ω ρ σ ω μ ε ν λ η ν τ ω ν
ά ν ω τ έ ρ ω κ α Ι τ η ι ν σ χ ε τ ι κ η ν rrEpi σ χ ι σ μ α τ ω ν δ ι
δ α χ η ν τ ω ν ί ε ι ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ η ς Π α ρ α ό σ ε ω ς Υ ε
ν ι ω ς τ η ς :t Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ω σ τ ε ή τ ε λ ι κ η ή μ ω κ ρ ί σ ι ς
ν α ε ί ν α ι τ ο δ υ ν α τ ο ν λ έ ο ν σ μ φ ω ν ο ς Π ρ ο ς τ η ν σ α
σ μ Ι α ν ρ α ξ ι ν τ η ς ά ρ χ α ι ό τ η τ ο ς
14
Τ Α Ε Π Β Α λ λ Ο Μ Ε Ν Α
Κ Α Ι Ε Π Α Ι Ν Ε Τ Α Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Α
Κ α τ ό η ι ν τ ω ν δ σ ω ν έ λ έ χ θ η σ α ν α ν ω τ έ ρ ω γ ε ν ν ά
τ α ι τ ο ε ρ ώ τ η μ ι α μ ό ν ο ν ί ά σ ι μ α ζ η τ ή μ α τ α ε ί ν α ι δ υ
ν α τ ο ν ν α ρ ο κ α λ έ σ η ό έ ί σ κ ο π ο ς σ ύ ν ο δ ο ς λ τ
Ά σ φ α λ ω ς δ χ ι δ τ τ ω ς κ α Ι σ ί π ο ι μ α ι ν ό μ Ε ν ο ι π ο λ λ ά κ ι ς
δ ε ν δ η μ ι υ ρ ι ν μ ό ν ο ν Ι ά σ ι μ α ά λ λ α κ α Ι δ ε ι ν α ς α ί
ρ έ σ ε ι ς Τ ί ν ι Τ Ρ λ ο ι π ο ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ό έ η ί σ κ ο
Τ ί ο ς ν α Υ ί ν η δ η μ ι ο υ Ρ Υ ο ς μ η ί α σ Ι μ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς έ ν
τ η ε λ η σ ί Α η λ ο ύ ι σ τ α τ α δ τ α ν κ η ρ ύ ξ 11 ϊ Ό ρ ά ξ η
τ ι δ η μ σ ί τ ο ό η σ ι ο ν η ρ σ ά λ λ ε ι κ α ι ρ Ι ω ς τ η ν € ύ
σ έ ε ι α ν κ α Ι δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν σ υ μ φ ώ ν ω ς
Π ρ ο ς τ ο ν 31 ο ν ' Α π ο σ τ ο λ κ ό ν γ ρ ά φ ο ν τ α Ε Ι τ ι ς
π ε σ ι ύ τ ε ρ ς ι κ α τ α φ ι ρ ο ν ή σ α ς τ ο ί ι δ ί ο υ έ τ τ ι ο κ τ ο
χ ω ρ Ι ς σ υ ν α Υ α Υ ε ι κ α Ι Θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ν ε τ ε ρ ο η ή ξ ε ι
μ η δ ε ν κ α τ ε Υ ν ω κ ω ς τ ο Ο ι έ ί Ι τ υ έ ν ε ύ σ ε ε ί κ α Ι
δ κ α ι ο σ ύ ι η τ α υ τ ο ν ε ί τ ε ι ν χ ω ρ Ι ς ν α ν ω ρ ί σ α ό ..
τ ο ν π ω ς ε ί ν α ι φ α ν ε ρ α α ί ρ ε τ ι κ ο ς 11 ά δ ι κ ο ς ί Ν ι κ ό
δ η μ ο ς κ α θ α ι ρ ε ί σ θ ω ώ ς φ ί λ α ρ χ ο ς ...».
. Ε ρ μ η λ ε ύ ω ό ω α ρ α ς τ ο ν δ ρ ο ν δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
Υ ρ ά ψ ε ι π Χ Ι ρ α τ ο κ α θ ι η κ ο ν κ α Ι δ Ι κ α ι ο ν Σ Β 40)
ό δ ε Β λ ά σ τ α ρ η ς ώ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς δ ι κ α ι ο σ ό
, , ζ λ λ 'Jl. '\ '
ν η ς ι θ Έ ω ρ ε ι τ ο κ ο σ μ ι ω ς η ν α ο ν μ η α Τ ι ν
Σ Σ Τ 213). Σ ι ν τ ω ς ο υ μ ό ν ο ν δ ι α ί ρ ε σ ι ν α λ λ
κ ι α Ι δ ι α π α σ α ν π α ρ ό τ ο κ α θ η KCW κ α Ι τ ο δ κ α ι ο ν
π ρ α ξ ι τ ο α έ π ι σ κ ό ο υ ό υ η α ύ ι τ ο ν κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ο ι ς
δ ύ ν α τ α ι ν α δ ι α κ ό Ψ τ η ν μ ε τ α ύ τ ο Ο ι Κ Ο ι ν ω ν ί α ν σ υ ι μ
, "", Κ Δ ,
φ ω ν ω ς ρ ο ς τ ο ν α ν ω τ ε ρ ω α ν α ι α τ α ς π ρ ο σ ω
, -, , C , C έ "
Ί τ ι κ α ς τ ο υ ε τ η σ κ σ υ α μ α ρ τ ι α ς ω ς ι ι σ η ς κ α ι τ α ς
τ ω ν Κ α ν ό ω ί δ ι ω τ ι κ α ς α θ ε τ ή σ ε ι ς έ δ έ χ θ η μ ε ν ό τ ι
15
δ έ ν Π ρ έ Π ε ι ν α δ η μ ι ο υ Ρ Υ ω ν τ α ι σ χ ί σ μ α τ α Έ ν τ α ϋ ι θ α
δ μ ω ς ό Κ α ν ω ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ί ς α ί ρ ε σ ι ν κ α Ι ά δ Ι ί α ν
YlTOt π τ ώ σ ε ι ς ι μ η Π ε ρ ι ο ρ ι ζ ο μ έ ν α ς ε ί ς τ ο ν ά μ α ρ τ Α ν
τ α έ Ι σ Κ Ο ο ν α λ λ α Π ρ α σ α λ λ σ ύ σ α ς ε φ έ ν ο ς μ ε ν
τ η ν δ ι α σ α λ ί α ν τ η ς Ι Ε ι κ κ λ η σ ί α ς α φ έ τ έ ρ ο υ δ ε τ ο
δ ί κ α ι ο ν τ σ Ο ι ύ τ ι α ύ τ ο ν ί ο ι μ α ι ν ο μ έ ν ο υ λ α ο σ Κ α Ι τ ο
μ ε ν Υ ρ ά μ μ α τ ο σ Κ α ν ό ν σ ς τ ε λ ε υ τ ε ν τ α Ο θ α τ ο Π ν ε Ο
μ α δ μ ω ς α ό τ ο σ Π ρ ο χ ω ρ ε Ί π ε ρ α ι τ έ ρ ω Δ ι ό ι τ ι έ Α τ ο δ ί
κ α ι ο ν τ α υ Π ο ι μ ν ί σ υ π ρ α λ λ ό μ ε ν ν δ η μ ι ο υ Ρ Γ Υ ε Ί λ
Υ ο ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ς Π ρ ο ς τ ο ν Ο μ έ α τ ο ο π ω ς δ ε ν θ α
σ υ Ώ τ ο α ύ τ ό ο τ α ν ό έ ί σ κ τ τ ο ς δ η μ σ ί ς κ η ρ ύ τ τ Ι
τ η ν κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ν κ α Ι ά Η έ τ η σ υ ν Υ ρ α π τ η ς 11 α φ υ
Π α ρ α ι δ ό σ ε ω ς Μ ή τ τ ω ς δ ε ν τ τ ε ρ ι έ χ ε τ α ι ε Ι ς τ ο κ α θ η κ ν
τ ο υ κ α Ι τ α ς α λ η φ ι θ ι ε ί σ α ς κ α τ α τ η ν έ ι σ κ α π κ ή ν
ι , , Λ ,
τ ο υ ο ρ κ ω μ ο σ ι α ν υ π σ χ ρ ε ω σ ε ι ς τ ο τ η ρ ε ι ν Π α σ α ς τ α ς
Ι τ σ Τ λ Ι α ς κ α Ι Ι Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α Ι
Κ α ν ό ν α ς ε γ γ ρ ά φ ο υ ς κ α Ι ά γ ρ α φ ο υ ς κ α τ α τ ο 'Ano­
, , ... ι ς
σ τ ο λ υ κ ο ν ι σ τ η κ ε τ ε κ α ι κ ρ α τ ε ι τ ε Τ ς Π α Ρ ο σ ε ι ς
Ό π ε ρ σ υ μ Π λ η ρ σ υ σ α α ρ ό ε ρ ν ή λ η σ ί α μ ε τ ε Π ο ί
η σ ε ν ε ί ς τ ό Ε ί τ ι ς ϊ ί α σ α ν Β Υ Υ Ρ α φ ο ν 11 α γ ρ α φ ο ν Π α
δ Ι θ Ι θ
ρ α ο σ ι ν α ε τ ε ι α ν α Έ μ α
Τ ο α ό τ ο ί ρ ο ς τ ο ν ν Ι Α π Κ α ν Π α ρ α τ η ρ ο Ο ι
μ ε ι ν ν α δ Ι α Υ ρ α φ ι ε τ α ι κ α Ι ύ Τ τ ω ν Ι Γ ι κ α Ι Ι Δ Κ α ν ό
ν ω ν τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ ο ν ο δ ο υ τ ο α 861. Κ α τ α ό
τ ο υ ς Π α σ α δ ι α τ η κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο Ο ι κ α τ ω τ έ ρ ο υ κ λ η
""'" , , ", -
ι Π ρ ο ς τ ο ν α ν ω τ ε ρ ο ν τ ο υ τ ι μ ω ρ ε ι τ α ι α υ σ τ η ρ ω ς
ύ Π ο τ η ν π ρ ϋ σ θ έ σ ι ν ε α ί ω ς δ τ ι ο ί τ ρ σ ί σ τ ά ε ν ι
δ ε ν TUYXWourv α ο ε ε Ί ς η δ ι κ σ ι α τ α τ ο ν λ α Ι Α π
Κ α ν ό ν ά ή ι δ ε ά τ ό σ ι σ ι ς τ ω ν ύ Ψ σ τ α μ έ ν ω ν έ Υ έ ν ε Τ Ό
δ ι α ι μ ό ν ο ν τ ο λ α λ η θ η ν α ί τ ι ν α ί σ ω ς έ Ι Ι κ λ η μ α τ ι κ ό
Κ α τ α ύ τ ω ν Β α λ σ α μ ώ ν Σ Β 690). Ι Ε ϊ Υ κ λ η μ α τ ι
κ α δ ε α ί τ ι ά μ α τ α η α ί τ ι ά σ ε ι ς θ ε ω ρ ο σ ν κ α Ι ό Ζ ω ν α
ρ α ς κ α Ι ό α λ σ α μ ω ν τ η ν ί ε ι ρ ο σ υ λ ί α ν σ ι μ ω ν ι α ν
Π σ ρ ν ε Ι α ν Κ α Ι Υ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν τ α ς τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν α
Θ ε τ ή σ ε ι ς α ί τ ι ν ε ς δ έ ο ν ν α ν σ ο Ο ν τ α ι Π α ν τ ο τ ε ώ ς
τ ρ σ ω Ι Ι α ι Π ρ ά σ ε ι ς κ α Ι ο ύ χ Ι ώ ς έ π Ι Ε κ κ λ η σ ί
16 /
α ς α θ έ τ η σ ι ς η ί α τ α φ ρ ό ν η σ ι ς τ ω ν α ν ν ι ν Δ ι α
τ ά ξ ε ω ν α Ι Π α ρ α δ ό σ ε ω ν τ η ς λ η σ ί α ς
Σ ο μ π λ η ρ ο Ο σ α δ ε ή α ν ω τ έ ρ ω σ ύ ν ο δ ο ς τ ς Ι ι Γ
κ α Ι Ι Δ ' α ν ό ν α ς α ύ τ η ς δ Ρ ι χ ε τ α ι δ ι α τ ο υ Ι Ε Κ α
ν ό ν ο ς τ η ς ν ά ν α φ έ ρ η σ α Ψ ω ς κ α Ι Θ ε τ ι κ ω ς
κ α θ ό σ ο ν τ α α ν ω τ έ ρ ω λ ε Χ Θ έ ν τ α ε ρ Ι ί έ Υ κ λ η μ χ τ ι
,.., , , ...... e
κ ω ν α ι Τ Ι α μ α τ ω ι τ υ Υ χ α ν ο υ ν φ ρ ό σ ε ι ς τ ω ν ε ρ μ η ν ε υ
τ ω ν κ α Ι ο ύ χ Ι τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ε ί ς π ο ί α ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
ό ά π ο σ χ ι ζ ό μ ε ν ο ς ο υ μ ό ν ο ν δ ε ν τ ι μ ω ρ ε ι τ α ι α λ λ cXv­
τ ι Θ έ τ ω ς τ υ Υ χ α ν ε ι κ α Ι έ π α Ι ν ο υ α ξ ι ο ς Ω ς Τ ι α ύ τ η Ι
δ ε θ ε ω ρ ε ι τ η ν π ε ρ ί Τ τ ω σ ι ν κ η ρ ύ ξ ε ω ς α Ι ρ έ ο ε ω ς ύ Ο
τ ο Ο έ π ι ο κ ό π ο υ Υ υ μ ν τ η κ ε Ρ α λ η η τ ο ι Λ ρ ω ς κ α Ι
δ η μ σ ί
Ο ί π α τ έ ρ ε ς δ μ ω ς τ η ς AJB' Σ υ ν ό δ ο υ λ έ Υ ο ν τ ε ς
ι ι Ι Ε Κ ' " ,
α ι ρ ε σ ι ν ε ι ς τ ν α ω τ ε ρ ω ' α ν ο ν α η ν ν τ η ι ν
σ Ή ι θ η σ ι μ ε ρ ο ν ε ο ι α ν τ ο υ ό ρ ο υ η τ ο ι τ η ν δ ι α
σ τ ρ ο φ η ν τ ω ν δ η μ ά τ ω ί κ α Ι μ ό ν ο ν η κ ά τ ι ε ύ ρ ύ ι τ ε
ρ ο ν Π ρ ο ς τ ο Ο τ ο δ ύ ν α τ α ι ν α μ α ς ο η ι θ η σ η π ο λ υ ό
Δ Κ α ν ω ν τ η ς α ύ τ η ς Σ υ ι ν ό ί δ ο ο ε ν θ α δ Ι ς α ν α φ έ ρ ε
τ α ι ή λ έ ξ ι ς α ί ε σ ι ς δ η λ ο Ο σ α τ η ν ε ί ι κ ο ν α μ α χ ί α ν
α ν δ μ ω ς ά α λ α Υ ι σ θ ω μ ε ο τ ι ή ε ί Κ Ο Υ ο μ α χ ί α κ υ ρ ί
ω ς κ α Ι κ α τ α ά ά ι ν η τ ο α ν α τ ρ α η τ ω ν τ ό ω ν τ η ς
ε ύ σ ε ε ί α ς τ ε κ α Ι λ α τ ρ ε ί α ς ώ ς έ π ί ι σ η ς Κ α Ι τ ο υ τ η ς
λ η σ ί α ς ο λ ι τ ε ό μ α τ ο ς τ α ι τ ι α δ ι α σ ώ ζ ο ν τ α ι κ α Ι
ε φ ρ α ζ σ ν τ α ι ε ς τ ς ί ε ρ ο υ ι ς Κ α ν ό ν α ς κ α Ι τ η ν Π α
ρ ά δ σ ι ν Υ ε κ ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ό τ ε δ ι κ α ί ω ς ή
Ewola τ η ς λ ε ξ ε ω ς ρ έ π ε ι ι ν α ε ρ ι λ ό έ ν τ η έ ρ
μ η ν ε ί τ η ς κ α Ι τ α ς Ι ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς Δ Ί α τ τ
ά λ λ ω ς τ ε ή η λ η σ ί α π α ρ α π έ μ π ε ι ε ί ς τ ο ό ν ά ι θ ι ε μ α
α ρ σ ι μ ο ί ω ς α Ι ρ ε τ ι κ ς κ α Ι κ α τ α ψ ρ ο ν η τ α ς τ ω ν Π α
ρ α δ ό σ ε ώ ν τ η ς γ ν ω ρ ί ζ ί α κ α λ ω ς δ τ ι π α σ α ά θ έ τ η
σ ι ς η Κ α τ α φ ι ρ ό ν η σ ι ς α ό τ ω ν π ρ σ ά λ λ ε ι ε ί ς τ α κ α ί
ρ ι α τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς τ ο ε ύ ι έ λ Ι ν τ η ς
Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο υ ς ο δ ν τ ο λ μ ω ν τ α ς έ τ έ ρ ω ς φ ρ ο ν ε ί ν η
δ ι δ ά σ ε υ ν λ έ Ι ε ι ή Ζ Ο ί Κ Ο μ ε ι κ ή , η κ α τ α τ ο υ ς
17 <'.
έ α ε ί ς α ί ρ ε τ κ Ο Ο ς τ α ς έ Κ λ η σ ι α σ Τ Ι α ς Τ τ α ρ α δ ό σ ε ι ς
ά θ ι ε τ ε ί ν κ α Ι α Ι Ό Τ μ ί α ν τ ι Α έ Π ι ν σ ε Ι ν ... α θ α ι ρ ε σ θ α ι
π ρ σ σ τ ά σ σ ο μ ε ν Ό ρ ο ς Ζ Ο ί κ Ή τ ο ι ύ τ η ς
Σ υ ν ό δ ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι κ α Ι ο ί κ α τ α φ ρ ο ν η τ α Ι τ ω ν
ί ε ρ ω Π α ρ α δ ό σ ε ω ν ώ ς α ί Ρ ε ι κ ο ί τ η ς Κ α ι ν ο τ ο
μ ί α ς έ ν τ α Ο θ α ν σ ο υ μ έ ν η ς ώ ς Τ α ρ ό Τ α ν τ α ο ι μ α ν τ ι
κ α ν λ ό γ σ ν γ ε ν ο μ έ ν η ς κ α Ι σ υ ν ε Π ω ς μ η ύ τ α μ έ ν η ς
ε ί ς τ η ν τ ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ η ς α λ η θ Ο Ο ι ς ι κ α Ι έ ι α λ λ μ έ ν η ς
, , "\ .
α ν α Λ ε ω σ ε ω ς Λ τ
' δ , Α λ , ,
Κ α ι ι ι α μ ε ν τ α ς π α σ τ ο ι κ α ς ι Λ ο σ ε ι ς 00­
δ ε Ι ς α σ φ α λ ω ς θ ν τ έ λ ε ε ν δ τ ι Κ ι Χ τ α τ ι α τ ο υ μ ε ν α ι
ρ ο κ α λ ο Ο ν ι δ κ α ι ο ν λ ό γ ο ν δ ι α κ ο η ς κ σ ι ν ω ν ί α ς τ ο υ
τ τ ο ι ι μ ν ί ο υ Π ρ ο ς τ ο υ ς κ α τ α ψ ι ρ ο ν η τ α ς α ύ τ ω ν θ α ή υ
ν ά μ ε θ α δ μ ω ς ν α ί υ ρ σ θ ω μ ε ν τ ο α ύ τ α κ α Ι δ ι α τ α ς
' ", λ , Α
λ Ο Ι Π Χ ς η τ ο ι τ α ς iKK η σ ι α σ τ ι κ α ς Π α ί ο σ ε ι ς
σ φ α λ ω ς ν α ί κ α θ δ σ ο ν α δ τ α ι ι έ ν δ ύ ν α ν τ α ι ν Ο ν α
" C' , \
ν ε ο ο ν τ α ι Π ρ ο ς τ ο ε κ α σ τ σ τ ε n ο ι μ α ν τ ι κ ο ν
σ ο μ Ψ έ Ρ ο ν τ ο Ο ι π λ η ρ ώ μ α τ σ ς ο ύ ι δ έ ο τ ε δ μ ω ς
κ α Ι ν α α θ ε τ ω ι ν τ α ι
Σ ο ε ω ς α ι τ α Τ σ υ ή Θ ι έ λ η σ ε ν α ε ί τ Ι Ι ό ς Ά Γ
' δ CI "R.. ' δ ' s::..
Κ α ν ω ν ι α τ ο υ ο ρ ο υ ε υ σ ε ε α κ α ι ι ι κ α Ι σ ο ν η uO­
μ ε θ α α λ λ σ τ α ν α ί σ χ υ Ρ Ι Ο θ ι ω μ ε ν δ τ ι ε ρ ι έ χ ε τ α ι
ε Ι ς τ η ν λ έ ξ ι ν α ί ρ ε σ ι ς τ ο Ο Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς τ η ς AJB'
' δ '
ι Δ ,
Σ υ ν ο ou, σ υ μ φ ω ν ω ς τ ρ ς τ α ν ω τ ε ρ ω ε ν τ ρ ε τ Ό ε ι ί
' λ ... c, OC C Κ ' δ ,
λ ω ς τ ε ν α η α μ σ ν ω μ ε ν ο τ ι « ι ε ρ ο ι α ο ν ε ς ε ν α
Π ο τ ε λ ν α Η ύ α ρ κ τ ο ν ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν κ α Ι α ϋ τ α ρ ε ς
τ μ η ι μ α τ ω ν η Υ ω τ η ς Α τ ο κ α λ ύ ψ ε ω ς ά λ λ έ ν τ ά σ σ ο ν
τ α ι ό ρ Υ α ν Ι Κ ι ω ς ε ί ς τ η ν κ α θ δ λ ο υ C Ι ι ε ρ α ν Π α ρ ά δ σ ι ι ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ρ μ η ν ε ύ ο υ ν τ η ν CAyLav Γ ρ α φ η ν
κ α Ι έ ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ι δ ι α ύ τ η ς Κ α Ι δ ι α τ η ς ν α ρ α ς
ε ί ς τ η ν κ α θ δ λ ο υ C Ι ε Ρ α ν Π α ρ ό δ σ ι ν Κ α Ι ή έ ν π ρ ο
κ ε μ έ ι ν π ρ α ξ ι ς τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς μ α ς δ ι δ ά σ κ ε ι δ τ ι
τ α 1tLaTCx τ έ κ ν α α ύ τ η ς Έ λ η σ Ι α ς ή Υ ω ν ί σ θ η α α ν
" c' δ ' , λ λ έ ξ Υ , C \ ,..
ο υ μ ο ν ο ν ι Ο Υ μ α τ ω ν α ι σ ο υ κ α ι ε ρ τ ω ν
Π α ρ σ ε ω ν ό σ ά ι κ ι ς α δ τ α ι κ α τ ε φ ρ ο ν ο ν τ σ ύ π ο τ ω ν /
18
Π ι ί λ ω ν ω ν δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν α ί ώ ν ω ν
0:0 Υ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ε ί ν α ι σ α φ έ σ τ α τ ο ς έ ν Τ ρ
κ ε ι μ έ ν «0:0 χ ρ ό ν ο ς δ ε ν θ έ λ ε ι μ ε φ ι θ ά σ ε ι γ ρ α ψ ε ι
ε ί ς τ ο ν α ά π α ρ ι Η μ ω μ ύ ρ ι α Τ ί α ρ α δ ε ί Υ μ α τ α τ ό σ ω ν κ α Ι
τ ό σ ω ν ά Υ ί ω ν ο ί τ ι ν ε ς έ ι κ α Κ Ο ά θ η σ α ν κ α Ι ά ι τ έ θ α ν ο ν
δ ι α τ ο υ ς έ κ κ λ η ι σ ι α σ τ ι ι κ ς θ ι ε σ μ ο υ ς κ α Ι Κ α ν ό ν α ς
Π ε ρ Ι τ η ς σ ν ε ο ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ ε λ 108, ε κ δ
1962) .
Σ ο ν ε χ ζ ω ν δ έ ι ό α θ η η τ η ς Φ ε ι ι δ α ς σ η μ ι ε ι ο ί έ π ι
τ υ χ ω ς Τ Ο ν ε μ α κ α Ι τ ο ο ύ λ η μ α τ ο υ α ό ι ς
δ έ ο ν ν ά π ο δ ο β Ώ δ ι α θ ε τ ι κ η ς δ ι α τ τ ώ σ ε ω ς κ α Ι σ ύ ι χ Ι
δ ι α κ α τ ό γ ρ α μ μ α έ ρ μ η ε ί α ς α ύ τ ο Ο (C Ι σ τ ο ρ ι κ ο ι κ α
ν ο ν ι κ α ί έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Ά θ η ν α ι
1972, ο 52 - 3).
Κ α τ Ο Ο ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω Τ ί α σ α έ μ μ ι ή ε ί ς μ ί α ν
τ ο υ Υ ρ ά μ ι μ α τ σ ς κ α Ι μ ό ν ο ν έ ρ μ η ν ε ί ά ν τ η ς λ έ ξ ε ω ς
α ί ρ ε σ ι ς τ ο υ Ι Ε ' Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Α Β Σ ν ό δ έ ν α
δ ι α φ ρ ί ί ρ ς τ ο π ν ε Ο ι μ α α ό τ ο υ κ α Ι τ η ν κ α θ ι ό λ
Τ ί ρ α ξ ι ν τ η ς Έ ι κ κ λ η σ ί α ς θ α μ α ς ώ ι δ ή γ ε ι ε ί ς τ ο σ η
μ ε ί ο ν ι ν ό δ ε χ Θ ω μ ε ν Ο Τ Ι δ ι α Π α σ α ν κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ν κ α Ι
ό θ ι έ τ η σ ι ν τ ω ν ί ε ρ ω ι ν Π α ρ α δ σ ε ω ν ύ τ τ ο υ έ Ο ό ο
ό ύ α ύ ο κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ό ς δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ν α δ Ι Χ ί κ ό
, ,,:t...... , >1 ,,,, "'i""
Ψ η τ η ν μ ε τ α τ υ κ ο ι ν ω ν ι α ν ε σ τ ω α α ν ο ο τ ο ς Κ Χ
τ ή Ρ Υ ε ι τ α ς ί ε ρ α ς ε ί ό ϊ α ς τ α κ ω λ ύ μ α τ α τ ι γ ά μ ο υ
Μ " , \.,... ,
τ ο ν ο ν α χ ι σ μ ο ν τ α ς ν η σ Τ Ε ι α ς τ ο τ η ς Λ α τ ρ ε ι α ς Κ Ο Ι
ν ο ν κ α Ι ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν κ λ Π ο ί ο ς δ μ ω ς θ α ή δ ύ ι α τ Ό ν α
ί σ χ ρ ι σ θ τ α η τ α χ ω ρ Ι ς ν α κ α τ α ν τ ή σ Π Ρ Ο Τ ί ε σ τ ά ν
τ η ς ;...
19

-------------------
Τ Ε λ Κ Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
Μ ε τ α ά π ο τ α ά ν ω τ έ ρ ω Υ ε ν ν α τ α ι τ ο τ ε λ ι ι κ ο ν έ
ρ ώ τ η μ α τ α ά Ί τ ε λ έ σ μ α τ α π ο υ π ρ ο ε κ λ ή Η η σ α ν δ ι Ο
τ η ς ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς δ ύ Ν α ν τ α ι ν α θ ε ω ...
ρ η Θ α ώ ς ί α σ ι μ ό ι ν τ ι ζ ή τ η μ α κ α Ι α υ ν ε π ω ς μ η έ τ η
τ ρ έ ί ω ν τ η ν ω τ ο χ ι σ ι ν Τ ι π ο ι μ ν ί ο υ έ κ τ ω ν δ η μ ι ρ
Υ ω ν τ ο υ η α ν τ ι Η έ τ ω ι ς έ ε α λ λ ε τ ο ή ά π ά σ χ ι σ ι ς α ϋ
τ η σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ α α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α Ι Ε τ ι θ μ ο ν ε ς
ν α μ η δ ε ν ί ι ο ε τ ε τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α α ρ ε τ ε
«Τ ο έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ό ν μ ι α ς τ ο ι ε χ ο μ ε ν τ ο ν ί σ ε ι ε ί ν α ι μ ί α
Π α ρ α δ ο σ ι ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή Ε ί ν α ι δ ρ ι α α ε ι θ ε ν τ ο ο ί
Π α τ έ ρ ε ς 1tOU δ ε ν ρ έ τ ε ι ν α μ ε τ α Ι ρ ω ν τ α ι ι κ α Ι δ ε ν μ ε
, Κ ' ι ι ι R.' ι λ
τ α ι ρ ο ν τ α ι α ι ε ι ς ε Π Ι Ι Ε α ι ω σ ι ν ε ρ ω τ ω ι μ ε ν μ ε τ ο ­
μ η ν θ ά ρ ρ ο ς κ α Ι θ ρ ά σ ο ς Π ο Ι α ε σ τ ω κ α Ι μ ί α έ ο ρ τ η
θ Π , θ Π 3' c'
μ ε τ η ρ η ι ο ι α κ α τ η Ρ Υ η η ο ι α E1tauaE U1ta:pxOU­
σ α Ο ύ δ ε μ ί α α δ έ τ ε
Ο ϊ ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο ι σ α ς α τ α τ ε λ ν κ α τ α κ ρ ι τ σ ν
θ .... θ θ ,,.. C
μ ε τ α ε σ ι ν τ ο υ . δ μ α τ ο ς κ α σ σ ο ν Κ ο ς τ ο υ ε ο ρ τ ο
λ ο γ ί ο υ δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν σ ν ν α ύ Π ο δ ε ι κ ν ύ η τ ϊ ς π ι σ τ ο ϊ ς
τ α ς έ ο ρ τ α ς τ ο υ έ ν ι α υ σ ί ο ο κ ύ κ λ ο ο τ η ς Ι Ε ι κ κ λ η σ ί α ς
ρ υ θ μ ί ι ζ ο ν Ο Ο τ ω κ α Ι τ α ς σ υ ν α φ ε ϊ ς π ρ ο ς α ό τ α ς ν η σ τ ε ί
α ς κ α Ι λ ο ι Π α ς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ ω ν Π ο τ ω λ λ α ν α έ π ι
τ υ γ χ ά ν ε τ α ι δ ι Ι ι α τ ι κ α Ι ή Α Π Ο Κ Ο Ι Ν Ο Υ έ ι τ έ λ ε
σ ι ς π ά ν τ ω ν τ ω ν ά ν ω ι τ έ ρ ω τ ρ α ξ θ ω ν ώ ς σ α φ ω ι ς ύ τ ε
σ τ ή ρ ι ξ ε κ α Ι ή Ε ί σ ή Υ η σ ι ς τ η ς Ε λ λ δ ι κ η ς Κ λ η σ ί
α ς Μ η έ τ ι τ υ χ α ν σ μ έ ν τ ο ύ τ ο υ η τ ο ι ό έ κ σ υ μ φ ώ
ν ο υ έ ο ρ τ α σ μ ό ς ε χ ο μ ε ν κ α θ α ρ α ν κ α τ α λ υ σ ι ν κ α τ α
50%, τ ο ύ ι λ α χ ι Τ ν τ η ς Ι ε ρ δ ς τ α ρ α δ ό σ ε ω ς τ ο Ο έ ρ
' Δ c, ι ,
τ ο λ σ γ ι σ υ Ι Ο Τ ι Τ α α υ ι τ ο τ ο ε κ σ .u μ φ ι ω ν ο υ
. ε ν
,.. "''\
δ

κ α τ σ ρ
θ
ο υ ι τ α ι Κ α ι μ α
λ
ι σ τ α α τ α τ α ς μ ε Υ α Λ α ς
20
-<'"
έ σ ρ τ ά ς τ ό τ ε τ α έ ξ ω τ ε ρ ι κ α Υ ν ω ρ ί σ μ α τ α τ η ς Μ ι α ς
c, Ε λ ' , , Ε κ λ ' C
α Υ ι α ς κ κ η σ ι α ς κ α τ α σ τ ρ ε ψ ο ν τ α ι κ α ι η κ ι η σ ι α
ό τ ύ ο ς τ η ς ά ν ω Β α σ ι λ ε ί α ς έ μ ψ α ν ί ζ ε ι τ η ν ε ί κ ό ν α
, " ξ , e.f " θ
α κ α τ α σ τ α σ ι α ς κ α ι α τ α ι α ς ο π ε ρ ο υ κ ε σ τ ι ν α τ τ σ ε
ο α κ α Ι ο υ ν ε π ω ς ο υ δ ε ε ύ ά ρ ε σ τ ο ν ε ί ς α υ τ ο ν κ α Ι τ η Ι θ ι ρ ι
α μ ε ό ο υ σ α ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ η ν θ ε σ μ Ι θ ε τ ή σ α σ α ν κ α Ι
ι ώ σ α σ α ν τ η ν α ν ω τ έ ρ ω ε ύ τ α ξ ί α ν
Δ ι α τ ο Ο τ ο α Κ ρ ι ω ς ή ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ η κ α ι τ ο μ ί α
τ ο Ο 1924 τ υ Υ χ ά ν ε ι έ ν έ Ρ Υ ε ι α λ ί α ν σ υ Υ Υ ε ν η ς Π ρ ο ς τ η ν
ε ί κ ο ν σ μ α χ ι κ η ν μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ σ ή ό τ ί α Π ρ ο φ α σ ε ι
μ ι α ς κ α θ α ρ ω τ έ ρ α ς - Π € υ μ α Τ Ι ω τ έ ρ α ς λ α τ ρ ε ί α ς έ ε
χ ε ί ρ η σ ε τ η ν κ α τ ά λ υ σ ι ν τ ω ν τ υ α ρ α δ ε δ ο μ έ ν ω ν Ο δ τ ω
κ α Ι έ ν τ α Ο ι θ α ρ φ ά σ ε ι μ ι α ς α κ ρ ι ε σ τ έ ρ α ς χ ρ α ν ο μ ε
τ ρ ι κ η ς α κ ρ ι ι ε ί α ς τ η δ ε σ ύ σ ί έ κ κ Χ κ ο δ ό ξ ο υ δ ι α θ έ
σ ε ω ς έ ι ν ώ σ ε ω ς μ ε τ α τ ω ν ι α Ι ρ ε τ ι κ ω ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς τ ο ύ ς
ό τ ί υ ς μ ό λ ι ς π ρ ο τ ρ ι ε τ ί α ς έ ι τ ι σ ή μ ω ς έ χ α ρ α Κ τ ή ρ ι
σ α ν ι σ Ο Λ κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς τ η ς α σ ι λ ε ί α ς τ ο υ θ ε ο Ο α
ν α ν ω ρ σ α ν τ ε ς α Ι τ α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ ω ν Α Υ Υ λ ι κ α
ν ω ν α κ ρ ι ι ω ς ό λ ί Υ ο ν π ρ ο τ ο υ σ υ ν θ δ ρ ί ο υ (192;2), κ α Ι
ο τ ε ά κ ρ ι ω ς ό έ λ λ η ν ι κ ο ς κ ό σ μ ο ς έ θ ι ρ ή ν ε ι δ ι α τ η ν
Μ κ ρ α σ ι α τ ι κ η ι ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν , ή Ε λ λ α δ ι κ η Έ κ κ λ η
σ ί α τ η σ ν ε ρ α σ ί τ σ σ OUK. Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ι κ α τ έ λ υ ε
α ί ω ν ό ι ο ν τ ά ξ ι ν έ ν Tc7>! ί ε ρ Η ε σ μ τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς έ τ ι
π α ν ο ρ θ ο ι δ ξ ι ε δ ί !
Κ α Ι μ ό ν ο ν τ ο ν σ ο ν ε σ ρ τ α σ μ ο ν μ ι α ς έ ο ρ τ η ς έ α ν
κ α τ έ λ υ ε τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ α κ ό ξ ο ν σ ν Έ δ ρ ι α Ι π ά λ ι ν
δ ε ν ε τ ρ ε τ ε ν α γ ί ν η τ ο Ο τ ο σ α σ Τ ν ύ ο τ ω ν Π ι ο τ ω ν
κ α Ι κ α τ α κ ρ ι ο ν λ ό γ ο ν τ ω ν ϊ ί ι σ τ ι ω ν τ ο υ Ε λ λ α ι δ Ι Κ Ο
κ λ μ α τ ο ς ώ ς κ α Ι τ ο σ Π α τ ρ ι α Ρ Ι σ τ ο ι ο ύ τ ο υ α φ ο ο
τ ρ ω Τ ι α Υ ω Ι σ τ α Ι τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς έ τ ύ Υ χ α ν ε ν ή ξ υ ν ω
ρ ί ς Μ ε Τ α ξ α κ η - Π α π α δ ο ι ι τ ο ύ λ ο υ ε ν Β κ α τ ω ν ά μ α ρ τ ω
λ ω ν Π ρ σ θ έ σ ε ώ ν τ ο ο Σ υ ε ω ς ή ι Ά τ Ι δ ρ α σ ι ς τ η ς ό ρ
θ ο δ ό ξ σ ν ε δ ή ι σ ε ι ω ς ε ν ε κ α τ ω ν έ ν ε τ ε ι 1924 κ α ι ν ο
, λ ' έ "
τ ο μ η θ ε ν τ ω ν Τ Υ χ ε ι ι α ν ' 1t α ι ν ε τ η κ α ι
ύ π ο τ ω ν ί ε ρ ω ι ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ η ς
21
-------- ---------

π Ρ ά ξ ε ω ς τ η ς κ κ λ η σ ί α ς Τ ί λ ή Ρ ω ς
κ α λ υ π τ ο μ έ ν η
Κ α Ι δ ι α ν α Υ ί ν ω μ ε ν π ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι α ν α φ ο
ρ ι κ ω ς τ τ ρ ό ς τ ο υ ς κ α τ α χ ι θ ο ν ί ο υ ς σ Κ Ο ί ο υ ς τ ο υ δ η Θ ε ν
ο ρ θ α δ ό ξ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ τ ο υ 1923 α ν α φ έ ρ ο μ ε ν τ α
έ ξ η ς έ κ τ ω ν Π ρ α κ τ υ κ ω ν τ ο υ Κ α τ α μ ί α ν τ ω ν σ υ ν ε
δ ρ ι Ω τ ο υ έ ν θ φ α ν ί σ θ η Ό λ ω ς ξ α ψ ν ι κ ω ς δ α γ λ ι κ α ό ς
έ π ί α Κ Ο ο ς CORE, ε Ι δ ι κ ό ς έ ϊ Ι Ι τ ω ν θ δ μ α τ ω ν τ ω ν ά
ν α τ ο λ ι κ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν δ σ τ ι ς ε ί Ε τ α έ ξ η ς φ ο Ι ε ρ α
μ ε τ α ξ ό τ ω ν ά λ λ ω ν «... τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο Μ Ί μ α π ρ ο ς τ η ν
ε ν ω σ ι ν ί θ α μ α ς κ α μ η τ ό ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α ι κ ο ν ζ ή τ η μ α τ ο
ό π ο ί ο ν θ α μ α ς φ έ ρ Ι Ί ε ί ς τ ο ν σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ν τ ω ν έ ο ρ
τ ω ν ... Χ θ ε ς έ π έ ι δ ω κ α ε ί ς τ η ν μ ε τ ρ α Π α ν α Υ ι τ η τ α
δ ύ ο ε γ γ ρ α φ α τ ο ε ν φ έ ρ ε ι ύ π ο γ ι ρ α ψ α ς 5 χ ι λ ι ά δ ω ν
α γ γ λ Ι ι Α ω ν ί ε ρ έ ω ι ν δ η λ ο ύ ν τ ω ν δ τ ι δ ε ν ε ύ ρ ί σ κ σ ι
δ υ σ κ ο λ ί α ν ε ί ς τ η ν λ ή ρ η ε ν ω σ ι ν ... τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ν ε Υ
Υ ρ α φ ο ν ε ί ν α ι ε ί σ ή Υ η ο ι ς π ε ρ Ι τ ω ν δ ρ ω ν τ η ς έ ν ώ σ ε
ω ι ς σ 87).
Ε Ρ ω τ ω μ ε ν 1! ό τ ε σ υ ν θ κ ε ν τ ρ ω θ η σ α ν α ί
α ν ω τ έ ρ ω ύ π σ γ ρ α φ α ι κ α ι δ α τ ί Ο ό χ Ι π ρ ο χ ρ ό ν ο υ Ι
... λ ,,:t, ,
κ α ν ο ο α ι μ α ι σ τ α ι μ ε τ α τ η ν α ν α Υ ν ω ρ ι σ ι ν α μ ε σ ω ι ς
τ η ς ί ε ρ ω σ ό ν η ς τ ω ν ό Ο Υ ρ α ψ ά ν τ ω ν μ ε σ τ ν τ η ν
ε ν ω σ ι ν μ ε τ α τ ω ν ό ρ θ ο δ ξ ω ν χ ρ η σ ι μ α ι τ ο ι ο ο μ έ ν ο υ τ ο υ
σ υ ν ε δ ρ ί ο υ τ ο υ 1923 ώ ς κ α τ α λ λ ή λ ο υ ό Ρ Υ ι ό ν ο υ π ρ ο ς
, , ........ Κ "
ε τ ι τ υ ι α ν τ ο υ α ν ο σ ι ο υ σ κ τ υ _α ι μ σ ν ο ν τ ο α ν ω
ι

τ έ ρ ω α π ό σ ι τ α σ μ α ε ί ν α ι ί κ α ν ο ν ν α δ υ α ι ώ σ τ Ί τ ο ν λ α
α ν τ ί ι θ ε ί ι ό ό ι ς Π ρ ο φ η τ ι κ η φ ω δ ι ε σ α λ Π ι ο ε
έ π Ι τ η α λ λ α Υ η τ ι ή μ ε ρ σ λ Ο Υ ί ο υ μ α ς έ Ψ Ρ α Υ Κ Ε ψ α ν
α ν τ δ ρ α σ α ς ό σ η α ύ δ ύ ν μ ι ς κ α τ α τ ω ν έ ξ ω τ ε ρ ι
κ ω ν έ χ θ ρ ω ι ν τ η ς Ο ρ θ α δ σ ξ ί α ς ώ ς κ α Ι τ ω ν έ σ ω ι τ ε ρ ι
κ ω ν δ ι κ τ α τ ό ρ ω ν κ α Ι κ α ι ν ο τ ό μ ω ν τ ι μ έ ν ω ν τ ο υ
Έ λ Π ί ζ ο μ ι ε ι ν δ τ ι δ ε ν Θ α τ ο λ μ ή σ ε τ ε ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί
σ ε τ ε τ α α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι γ ρ α φ έ ν τ α ώ ς έ ξ ύ σ τ έ ι ρ ο υ ι α λ
λ ο θ ι κ α θ δ σ ο ν έ Υ έ ν σ ν τ ο Π Ρ Ο τ η ς ή μ ε ρ ο λ Ο Υ Ι Ο κ η ς
α ι ν τ μ α ς ο ϋ τ ε τ ά λ ι ν θ α τ α Π α ρ α λ λ η λ ί σ ε τ ε μ ε
μ ο ν ο μ ε ρ ε ί ς τ Ι Ι α σ ν ό ς έ ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ο υ π ρ Ο τ ο υ
22
1920 π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς κ α θ ό σ ο ν α δ τ α ι έ σ τ ε ρ ο ϋ ν τ ο mX­
σ η ς π α ν ο ρ θ ο ι δ ό ξ ο υ π ρ λ η ς κ α Ι ά τ δ η ς τ ω ν 00­
ι
σ α ι έ ν τ ε λ ω ς ε ρ ι ω ι Ρ ι σ μ έ ν α ι κ α Ι π ρ ο σ ω π ι κ α ί τ δ ε
λ α ο σ α Υ ν ο ο ν τ ο ς τ α ύ τ α ς κ α Ι Ο υ ν ε π ω ς Δ ό λ ω ς ε ύ θ υ
ν ο μ έ ν ο υ δ ι α τ η ν μ η α ν τ δ ρ α σ ί ν τ ο υ
. ε α ί ω ι ς κ α τ α τ η ν α ν τ δ ρ α σ ι ν τ ω ν Π α λ τ ω έ
σ η ι μ ε ι ώ θ η σ α ν κ α ί τ ι ν ε ς έ Κ Τ Ρ Ο α Ι έ κ τ ι Κ α ν ο ν ι κ Ο Ο
δ έ ο ν τ ο ς ό ψ ε ι λ ό μ ι ε ν α Ι Ι δ ί ω ς ε ί ς τ ο υ ς π ρ ω τ α ω ν ι σ α ς
c , , ,.,..., '"
ι ε ρ ο μ ο ν α χ ο υ ς κ α ι μ ο ν α χ ο ο ς τ ο υ κ ι ν η μ α τ ο ς κ α ι Χ ι
ε ί ς τ η ν δ ρ α ρ χ ί α α ό τ ο Ο η τ ι ς π α ρ α σ υ ρ ο μ έ ν η κ α
,.. R..1l..' ", 2,"""""
ω ς ε α ι ω ζ σ υ ν ε φ ω ν ε ι ε ν ι ο τ ε μ ε τ α υ τ ω ν σ π
δ α ι ο τ έ ρ α τ ω ν ό π ο ί ω ν τ υ Α ε ι ή δ ι α κ ή ρ υ ξ ι ς τ η ς α
π ω ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ τ η ς κ α ι τ ο μ η σ α σ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς CH θ ι ε ω ρ ο υ μ έ ν η υ φ ύ μ ω ν ώ ς δ ε υ τ έ ρ α σ ο α
ρ α έ ι κ τ ρ ο π ή τ ω η τ ο ι ή μ η κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν μ ε τ α τ ω ν
δ ι α κ ρ α τ η σ α σ ω ν τ ο τ α λ α ι ν ή μ θ ρ ο λ ό γ ι ο ν τ ο ό λ ά χ ι
σ τ ο ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν δ ε ν ε ο ο τ α θ ε ι δ ι ό τ ι ώ ς κ α λ ω ς α
ν α φ έ ρ ε τ α ι έ ν τ η ί σ τ ο ρ ί τ ι κ ι ν ή μ α τ ό ς τ ω ν π ο λ λ ά
κ ι ς έ ζ ή τ η σ α ν τ η ι μ ε τ α ύ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ν ω σ τ ι ε σ υ Υ
κ ρ ο τ ο υ τ ε ς σ ύ ν ο δ ο ν ν α δ ι ε υ θ ε τ η θ Ώ ή Υ ε η ι θ ε ϊ σ α α
ν ω μ α λ α κ α Ι α τ υ α ν ν Ι ό τ η ς χ ω ρ Ι ς ο μ ω ς ν α τ ο
έ π ι τ ύ χ ν μ ι α κ α Ι α ο τ α ι ρ ο ε τ Ι μ ω ν τ η ν μ ε τ α τ ω
κ α ι ν ο τ ό μ ω ν ι ν ώ ν ί α κ α Ι ο ύ χ Ι τ η ν τ ω ι ν ό ά τ ω ν
κ α τ α κ ό σ μ ο ν Π α λ ω ν !
Σ u ν ε τ ω ς έ ι ν σ υ μ π ε Ρ ά σ ι μ α τ ι σ η
μ ε ι ο Ο ι μ ε ν σ τ ι α ύ τ ο τ ε ρ δ ι ι κ α ι ο ϊ τ ο ν Ι ε ρ ό ν ά Υ ω
ν α τ ω ν Π α λ τ ω ν ς Ε λ λ α δ σ ς δ ε ν ε ί ν α ι ο ύ ι δ έ ν τ ε ρ ν
ε Ι μ η ή μ ο ο ε ρ η ς α φ έ ν ό ς ά λ λ α Υ η τ ί ή μ ε ρ ο λ σ Υ ί
ο υ κ α Ι ο ί σ φ ό δ ρ α δ ι α λ η τ ί ά φ έ τ έ ρ ο υ σ κ ο π ο Ι τ ο υ
awoopLou τ ο σ 1923, δ ι 00 α ί ι ό ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ Ι δ μ ε ι ς
-'έ σ ω τ ε ρ ι ι κ α ι
"
κ α ι ι Ε
, ξ
ω Τ ί ε ρ ι ι κ α ι
"
η
θ
ε
' λ
η σ α ν ν α

ι τ υ
,
χ ο υ ν η μ α λ λ ο ν ν

ά ρ χ Ι σ ο ν τ η ν Ε ν ω σ ι ν τ ο υ ψ ε ύ δ ς
μ ε τ α τ η ς ά λ η θ ε Ι α ς Δ ι α τ ο σ Τ Ό α Κ ι ρ ι ω ς κ α Ι χ α ρ α
κ τ η ρ ί ζ ο ι μ ε ν τ ο δ η ι μ Ι Ρ Υ η ι θ ε ν σ χ σ μ α τ ω ν Π α λ τ ω ν
ς έ π α ι ν ε τ 6 Υ σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ο ν Ι Ε τ η ς Α Β
σ υ ι ν ό δ ο υ κ α Ι τ ο π α τ ε ρ ι κ ό ν ι ε σ τ ι σ χ σ θ η ν α ι κ α λ ώ ς
23
- -- - ----- --
κ α Ι ό μ ο ν ο η ι σ α ι κ α κ ω ς τ η ν δ ε Ι Ε λ λ α δ υ κ η ν Έ ί κ κ λ η
σ ί α ν ώ ς Κ υ ρ ί ω ς ύ Π ε ύ ι θ υ ν ο ν δ ι α τ η ν δ η μ ι ο υ Ρ ϊ Υ ί α ν ο ό
μ ό ν ο ν τ ι ά ν ω τ έ ρ ω ο χ Ι σ μ α τ σ ς ά λ λ α κ α Ι τ η ς δ ι α
ά σ ε ω ς τ η ς λ ε ι τ ο υ Ρ Υ κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ η ς κ α θ ό λ ο υ
Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς ρ δ Υ μ α δ Π ε ρ κ α τ δ σ τ ο ε τ α ύ ι τ η ν δ υ
ν ά μ ι ε ι σ χ ι σ μ α τ ι κ η ν τ τ έ ν α ν τ ι τ ω ν δ ι α κ ρ α τ η σ α σ ω ν
τ ο η α λ α ι ο ν ή μ ε ρ λ ό Ι ν λ η ι σ ι Ω
Ι Ω ς δ ε σ α φ ω ς α π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν τ α έ π α λ σ Θ ή σ α ν
τ α Υ ε γ ο ν ό τ α ό ί ε ρ σ ς ά γ ω ν τ ω ν Γ Ο Χ έ δ ι κ α ι ώ θ η π λ ή
ρ ω ς κ α θ ό σ ο ν φ α ν έ ν τ ι ε ς Π ι σ τ ο ε ί ς τ α ό λ Ι Υ α ε ύ ι ρ ι έ θ η
σ α ν Π ι σ τ σ Ι κ α Ι ε ί ς τ α π ο λ λ α τ η ν σ η μ ε ρ ι ν η ν δ η λ α δ η
κ η ρ υ τ τ α μ Β ν η ν Κ α δ ξ Ι α ν δ ι η ς ά τ ε ι μ Π λ ε ϊ τ α ι ό ι κ ό
σ μ σ ς τ η ς ρ θ δ ξ ί α ς Κ α Ι κ α θ α Ι ρ ο ν τ α ι μ ε τ α τ ό η ς
ά ν α δ ε ί α ς ό ρ ι α α ί ώ ν ι α α θ θ ε ν τ ο ο ί π α τ έ ρ ε ς ή μ ι ν
Σ χ ε τ ι ι κ ω ς δ μ ω ι ς μ ε τ η ν σ η ι μ ε ρ ι ν η ν ή Υ ε σ ί α ν τ ο ϋ
ά γ ω ν ο ς τ ω ν Π α λ τ ω ν ε ί μ ε Η α ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α E:rra­
ν α λ ά ω μ ε ι ν κ α Ι έ κ τ η ς θ έ σ ε ω ς τ α ύ τ η ς δ τ ι δ ι α φ ω
ν ο σ μ ε v τ λ ή Ρ ω ς Τ Ρ Ο ς τ η ν τ α κ τ ι
κ η ν Π ο υ ό κ ο λ ο υ θ ε ϊ α ϋ τ η α ύ ι ξ α υ σ α
Α Τ ν α έ λ α τ τ ώ ν η τ α τ ι τ α ρ ε λ θ ό ν τ ς λ α θ η μ ε ά
τ τ έ λ ε σ μ α τ η ν η λ ή ρ η τ τ ε ί ν ω σ ι ν τ ο υ ί ε ρ ο σ α γ ω ν ο ς
τ Ω Π α λ α ι η μ δ ρ λ α γ ι τ ω ν Ε ύ χ η ς ε ρ γ ο ν θ α η τ ο ή
π λ ή ρ η ς ά ν τ ι κ α τ α σ τ α σ ί ς τ η ς α λ λ α π ε ρ Ι τ ο ύ ι τ ο υ τ Ο ν
λ ό γ ο ν ε χ ο υ ν ο ί α ρ ι σ τ ε ι ς κ α Ι Ι α λ α ί μ α χ ο ι τ η ς ή ρ ω ί
κ η ς Έ Κ κ λ η σ ι α ς τ ω ν α Ι δ σ ο ι έ κ τ ω ν κ λ η ρ ι ι κ ω ν τ η ς
δ ι α θ έ τ ο ν τ ε ς κ Ο ρ ο ς Π α ρ ρ η σ ί α ν ι κ α Ι Π ό ν ο ν δ ι α τ η ν
π τ ω ο ι ν τ η ς λ η σ ί α ς τ ω ν έ Π ι θ υ μ ι ο Ο ι ν τ η ν έ π α ν ό ρ
θ ω ο ι ν α ύ ι τ η ς
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ω ν δ ι α τ η ν φ ι λ ο ξ ε ν ί α ν
Ι δ ι α τ ε λ ω Π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Σ Μ ο ν α χ ό ς
, Ι ο ύ ν ι ο ς 1976
CI. Σ κ ή τ η ς Α Υ ί α ς Ά η ς
Γ
24
ι
l",
, .i
ί
, \

, , , ξ , έ
ω σ ε ω ς κ α ι ο υ χ ι κ α ι ν ο τ ο μ ο υ κ α ι α Ι Ι α Τ Κ Ρ Ι Τ υ ­
ν ε ρ γ ε ί α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Έ ο ε ϊ τ α ι Ο Τ Ι Π Ο
τ η ς α λ λ α γ η ς θ α π ρ έ π η ν α EXOUV ε ξ α ν τ λ η θ η α τ α
μ έ σ α τ ρ ς σ χ ε τ ι κ η ν τ ρ ε τ ι μ α σ ί ι α ν τ σ Ο ι Π ο ι μ ν ί ο υ
κ α Ι α τ ο φ υ Υ η ν ο δ τ ω σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο η τ ο ο Δ υ σ τ υ χ ω ς
ε Ι ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ ω Π α λ α ι ο π Ι σ τ ω ν δ ε ν έ τ η ρ ή θ η
c" Ι
. η Α ω τ ε ρ ω π ο ι μ α ν τ ι κ η τ ρ ν ι α
Γ γ ά ρ ε ι δ μ ω ς κ α Ι έ τ έ ρ α ε ρ ί τ τ ω σ ι ς κ α θ
η ν τ ο Ι ά σ μ ο ν ζ ή τ η μ α δ η μ ι ο υ Ρ Υ ε ϊ κ α Ι Π ά λ ι ν ό έ ί
σ τ ς ή Ε Κ ι κ λ η σ ί α α λ λ α τ υ γ χ ά ν ε ι ό ν τ ω ς μ ι κ ρ ν
κ α Ι δ υ ν ά μ ε ν ο ν ν α ι ι τ Έ χ ο μ ε ν δ η λ τ η ν Π ε
ρ ί π τ ω σ ι ν τ ω ν Π ρ ο σ ω ι κ ω ν ά μ α ρ τ ι ω ν α
ω ν τ ι έ π ι σ κ ό ο υ έ Υ κ λ η μ α τ ι κ α Ι α ί τ ι α σ ε ι ς δ ι α
τ α ς ό π ο ί α ς δ ε ν έ Π ι τ ρ έ π ε τ α ι ό π ι σ τ ο ς ν α α τ σ χ Ι ζ ε
τ α ι λ λ α ν α Ι ν ι ε Ρ Υ Ώ σ ε μ ν ω ς κ α Ι ί ε ρ α ρ χ ι κ ω ς ε ί ς τ ρ ι
1tOV ω σ τ ε ν α π ρ ο λ η φ θ Ώ τ ο μ ε ϊ ζ ο ν σ κ ά ν δ α λ ο ν Ή τ ο ι
" ".... ,
ε ι ς τ η ν τ α ρ υ σ α ν π ε Ρ π τ ω σ ι ν κ α ι τ ο ι ο π ι σ τ ς
τ υ γ χ ά ν ε ι ή π η Υ η κ α Ι τ ο α ί τ ι ο ν τ ι ί α σ ί μ ο υ ζ η τ ή μ α
13 '"
τ ο ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς λ ό τ η ς ί δ ι ω τ ι ι κ η ς φ σ ε ω ς τ η ς τ α
ρ α ά σ ε ω ς ό α σ χ ι ζ ό μ ε ν ο ς τ ο ύ τ ο υ Κ ι ρ ί ν ε τ α ι ο χ ο ς
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς σ χ ί σ μ α τ ο ς α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς α ν κ α Ι δ δ η
μ ι ο υ Ρ Υ ς τ ο υ ί α σ ί μ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς θ α δ ώ σ η λ ό ν
φ ε ρ ν ε ί ς τ ο ν θ ε ό ν
α τ ό Π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω Ρ Ο Κ ι ε μ έ ν ο δ τ ω ς κ α
τ α τ α ξ ω μ ε ν ε ί ς τ η ν ό ρ θ η ν α ύ τ ο σ Θ έ σ ι ν τ ο δ η μ ι ο υ ρ
γ η ι θ ε ν d e f α c t ο σ χ ί σ μ α μ ε τ α ξ υ Γ Ο Χ κ α Ι Ν ε ο
η μ θ Ρ Ο Υ ι τ ω ν Ά α η Ο Ο ω ς Υ ν ω ρ σ ω μ ε ν λ η ν τ ω ν
ά ν ω τ έ ρ ω κ α Ι τ η ι ν σ χ ε τ ι κ η ν rrEpi σ χ ι σ μ α τ ω ν δ ι
δ α χ η ν τ ω ν ί ε ι ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ η ς Π α ρ α ό σ ε ω ς Υ ε
ν ι ω ς τ η ς :t Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ω σ τ ε ή τ ε λ ι κ η ή μ ω κ ρ ί σ ι ς
ν α ε ί ν α ι τ ο δ υ ν α τ ο ν λ έ ο ν σ μ φ ω ν ο ς Π ρ ο ς τ η ν σ α
σ μ Ι α ν ρ α ξ ι ν τ η ς ά ρ χ α ι ό τ η τ ο ς
14
Τ Α Ε Π Β Α λ λ Ο Μ Ε Ν Α
Κ Α Ι Ε Π Α Ι Ν Ε Τ Α Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Α
Κ α τ ό η ι ν τ ω ν δ σ ω ν έ λ έ χ θ η σ α ν α ν ω τ έ ρ ω γ ε ν ν ά
τ α ι τ ο ε ρ ώ τ η μ ι α μ ό ν ο ν ί ά σ ι μ α ζ η τ ή μ α τ α ε ί ν α ι δ υ
ν α τ ο ν ν α ρ ο κ α λ έ σ η ό έ ί σ κ ο π ο ς σ ύ ν ο δ ο ς λ τ
Ά σ φ α λ ω ς δ χ ι δ τ τ ω ς κ α Ι σ ί π ο ι μ α ι ν ό μ Ε ν ο ι π ο λ λ ά κ ι ς
δ ε ν δ η μ ι υ ρ ι ν μ ό ν ο ν Ι ά σ ι μ α ά λ λ α κ α Ι δ ε ι ν α ς α ί
ρ έ σ ε ι ς Τ ί ν ι Τ Ρ λ ο ι π ο ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ό έ η ί σ κ ο
Τ ί ο ς ν α Υ ί ν η δ η μ ι ο υ Ρ Υ ο ς μ η ί α σ Ι μ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς έ ν
τ η ε λ η σ ί Α η λ ο ύ ι σ τ α τ α δ τ α ν κ η ρ ύ ξ 11 ϊ Ό ρ ά ξ η
τ ι δ η μ σ ί τ ο ό η σ ι ο ν η ρ σ ά λ λ ε ι κ α ι ρ Ι ω ς τ η ν € ύ
σ έ ε ι α ν κ α Ι δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν σ υ μ φ ώ ν ω ς
Π ρ ο ς τ ο ν 31 ο ν ' Α π ο σ τ ο λ κ ό ν γ ρ ά φ ο ν τ α Ε Ι τ ι ς
π ε σ ι ύ τ ε ρ ς ι κ α τ α φ ι ρ ο ν ή σ α ς τ ο ί ι δ ί ο υ έ τ τ ι ο κ τ ο
χ ω ρ Ι ς σ υ ν α Υ α Υ ε ι κ α Ι Θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ν ε τ ε ρ ο η ή ξ ε ι
μ η δ ε ν κ α τ ε Υ ν ω κ ω ς τ ο Ο ι έ ί Ι τ υ έ ν ε ύ σ ε ε ί κ α Ι
δ κ α ι ο σ ύ ι η τ α υ τ ο ν ε ί τ ε ι ν χ ω ρ Ι ς ν α ν ω ρ ί σ α ό ..
τ ο ν π ω ς ε ί ν α ι φ α ν ε ρ α α ί ρ ε τ ι κ ο ς 11 ά δ ι κ ο ς ί Ν ι κ ό
δ η μ ο ς κ α θ α ι ρ ε ί σ θ ω ώ ς φ ί λ α ρ χ ο ς ...».
. Ε ρ μ η λ ε ύ ω ό ω α ρ α ς τ ο ν δ ρ ο ν δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
Υ ρ ά ψ ε ι π Χ Ι ρ α τ ο κ α θ ι η κ ο ν κ α Ι δ Ι κ α ι ο ν Σ Β 40)
ό δ ε Β λ ά σ τ α ρ η ς ώ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς δ ι κ α ι ο σ ό
, , ζ λ λ 'Jl. '\ '
ν η ς ι θ Έ ω ρ ε ι τ ο κ ο σ μ ι ω ς η ν α ο ν μ η α Τ ι ν
Σ Σ Τ 213). Σ ι ν τ ω ς ο υ μ ό ν ο ν δ ι α ί ρ ε σ ι ν α λ λ
κ ι α Ι δ ι α π α σ α ν π α ρ ό τ ο κ α θ η KCW κ α Ι τ ο δ κ α ι ο ν
π ρ α ξ ι τ ο α έ π ι σ κ ό ο υ ό υ η α ύ ι τ ο ν κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ο ι ς
δ ύ ν α τ α ι ν α δ ι α κ ό Ψ τ η ν μ ε τ α ύ τ ο Ο ι Κ Ο ι ν ω ν ί α ν σ υ ι μ
, "", Κ Δ ,
φ ω ν ω ς ρ ο ς τ ο ν α ν ω τ ε ρ ω α ν α ι α τ α ς π ρ ο σ ω
, -, , C , C έ "
Ί τ ι κ α ς τ ο υ ε τ η σ κ σ υ α μ α ρ τ ι α ς ω ς ι ι σ η ς κ α ι τ α ς
τ ω ν Κ α ν ό ω ί δ ι ω τ ι κ α ς α θ ε τ ή σ ε ι ς έ δ έ χ θ η μ ε ν ό τ ι
15
δ έ ν Π ρ έ Π ε ι ν α δ η μ ι ο υ Ρ Υ ω ν τ α ι σ χ ί σ μ α τ α Έ ν τ α ϋ ι θ α
δ μ ω ς ό Κ α ν ω ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ί ς α ί ρ ε σ ι ν κ α Ι ά δ Ι ί α ν
YlTOt π τ ώ σ ε ι ς ι μ η Π ε ρ ι ο ρ ι ζ ο μ έ ν α ς ε ί ς τ ο ν ά μ α ρ τ Α ν
τ α έ Ι σ Κ Ο ο ν α λ λ α Π ρ α σ α λ λ σ ύ σ α ς ε φ έ ν ο ς μ ε ν
τ η ν δ ι α σ α λ ί α ν τ η ς Ι Ε ι κ κ λ η σ ί α ς α φ έ τ έ ρ ο υ δ ε τ ο
δ ί κ α ι ο ν τ σ Ο ι ύ τ ι α ύ τ ο ν ί ο ι μ α ι ν ο μ έ ν ο υ λ α ο σ Κ α Ι τ ο
μ ε ν Υ ρ ά μ μ α τ ο σ Κ α ν ό ν σ ς τ ε λ ε υ τ ε ν τ α Ο θ α τ ο Π ν ε Ο
μ α δ μ ω ς α ό τ ο σ Π ρ ο χ ω ρ ε Ί π ε ρ α ι τ έ ρ ω Δ ι ό ι τ ι έ Α τ ο δ ί
κ α ι ο ν τ α υ Π ο ι μ ν ί σ υ π ρ α λ λ ό μ ε ν ν δ η μ ι ο υ Ρ Γ Υ ε Ί λ
Υ ο ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ς Π ρ ο ς τ ο ν Ο μ έ α τ ο ο π ω ς δ ε ν θ α
σ υ Ώ τ ο α ύ τ ό ο τ α ν ό έ ί σ κ τ τ ο ς δ η μ σ ί ς κ η ρ ύ τ τ Ι
τ η ν κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ν κ α Ι ά Η έ τ η σ υ ν Υ ρ α π τ η ς 11 α φ υ
Π α ρ α ι δ ό σ ε ω ς Μ ή τ τ ω ς δ ε ν τ τ ε ρ ι έ χ ε τ α ι ε Ι ς τ ο κ α θ η κ ν
τ ο υ κ α Ι τ α ς α λ η φ ι θ ι ε ί σ α ς κ α τ α τ η ν έ ι σ κ α π κ ή ν
ι , , Λ ,
τ ο υ ο ρ κ ω μ ο σ ι α ν υ π σ χ ρ ε ω σ ε ι ς τ ο τ η ρ ε ι ν Π α σ α ς τ α ς
Ι τ σ Τ λ Ι α ς κ α Ι Ι Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α Ι
Κ α ν ό ν α ς ε γ γ ρ ά φ ο υ ς κ α Ι ά γ ρ α φ ο υ ς κ α τ α τ ο 'Ano­
, , ... ι ς
σ τ ο λ υ κ ο ν ι σ τ η κ ε τ ε κ α ι κ ρ α τ ε ι τ ε Τ ς Π α Ρ ο σ ε ι ς
Ό π ε ρ σ υ μ Π λ η ρ σ υ σ α α ρ ό ε ρ ν ή λ η σ ί α μ ε τ ε Π ο ί
η σ ε ν ε ί ς τ ό Ε ί τ ι ς ϊ ί α σ α ν Β Υ Υ Ρ α φ ο ν 11 α γ ρ α φ ο ν Π α
δ Ι θ Ι θ
ρ α ο σ ι ν α ε τ ε ι α ν α Έ μ α
Τ ο α ό τ ο ί ρ ο ς τ ο ν ν Ι Α π Κ α ν Π α ρ α τ η ρ ο Ο ι
μ ε ι ν ν α δ Ι α Υ ρ α φ ι ε τ α ι κ α Ι ύ Τ τ ω ν Ι Γ ι κ α Ι Ι Δ Κ α ν ό
ν ω ν τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ ο ν ο δ ο υ τ ο α 861. Κ α τ α ό
τ ο υ ς Π α σ α δ ι α τ η κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο Ο ι κ α τ ω τ έ ρ ο υ κ λ η
""'" , , ", -
ι Π ρ ο ς τ ο ν α ν ω τ ε ρ ο ν τ ο υ τ ι μ ω ρ ε ι τ α ι α υ σ τ η ρ ω ς
ύ Π ο τ η ν π ρ ϋ σ θ έ σ ι ν ε α ί ω ς δ τ ι ο ί τ ρ σ ί σ τ ά ε ν ι
δ ε ν TUYXWourv α ο ε ε Ί ς η δ ι κ σ ι α τ α τ ο ν λ α Ι Α π
Κ α ν ό ν ά ή ι δ ε ά τ ό σ ι σ ι ς τ ω ν ύ Ψ σ τ α μ έ ν ω ν έ Υ έ ν ε Τ Ό
δ ι α ι μ ό ν ο ν τ ο λ α λ η θ η ν α ί τ ι ν α ί σ ω ς έ Ι Ι κ λ η μ α τ ι κ ό
Κ α τ α ύ τ ω ν Β α λ σ α μ ώ ν Σ Β 690). Ι Ε ϊ Υ κ λ η μ α τ ι
κ α δ ε α ί τ ι ά μ α τ α η α ί τ ι ά σ ε ι ς θ ε ω ρ ο σ ν κ α Ι ό Ζ ω ν α
ρ α ς κ α Ι ό α λ σ α μ ω ν τ η ν ί ε ι ρ ο σ υ λ ί α ν σ ι μ ω ν ι α ν
Π σ ρ ν ε Ι α ν Κ α Ι Υ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν τ α ς τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν α
Θ ε τ ή σ ε ι ς α ί τ ι ν ε ς δ έ ο ν ν α ν σ ο Ο ν τ α ι Π α ν τ ο τ ε ώ ς
τ ρ σ ω Ι Ι α ι Π ρ ά σ ε ι ς κ α Ι ο ύ χ Ι ώ ς έ π Ι Ε κ κ λ η σ ί
16 /
α ς α θ έ τ η σ ι ς η ί α τ α φ ρ ό ν η σ ι ς τ ω ν α ν ν ι ν Δ ι α
τ ά ξ ε ω ν α Ι Π α ρ α δ ό σ ε ω ν τ η ς λ η σ ί α ς
Σ ο μ π λ η ρ ο Ο σ α δ ε ή α ν ω τ έ ρ ω σ ύ ν ο δ ο ς τ ς Ι ι Γ
κ α Ι Ι Δ ' α ν ό ν α ς α ύ τ η ς δ Ρ ι χ ε τ α ι δ ι α τ ο υ Ι Ε Κ α
ν ό ν ο ς τ η ς ν ά ν α φ έ ρ η σ α Ψ ω ς κ α Ι Θ ε τ ι κ ω ς
κ α θ ό σ ο ν τ α α ν ω τ έ ρ ω λ ε Χ Θ έ ν τ α ε ρ Ι ί έ Υ κ λ η μ χ τ ι
,.., , , ...... e
κ ω ν α ι Τ Ι α μ α τ ω ι τ υ Υ χ α ν ο υ ν φ ρ ό σ ε ι ς τ ω ν ε ρ μ η ν ε υ
τ ω ν κ α Ι ο ύ χ Ι τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ε ί ς π ο ί α ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
ό ά π ο σ χ ι ζ ό μ ε ν ο ς ο υ μ ό ν ο ν δ ε ν τ ι μ ω ρ ε ι τ α ι α λ λ cXv­
τ ι Θ έ τ ω ς τ υ Υ χ α ν ε ι κ α Ι έ π α Ι ν ο υ α ξ ι ο ς Ω ς Τ ι α ύ τ η Ι
δ ε θ ε ω ρ ε ι τ η ν π ε ρ ί Τ τ ω σ ι ν κ η ρ ύ ξ ε ω ς α Ι ρ έ ο ε ω ς ύ Ο
τ ο Ο έ π ι ο κ ό π ο υ Υ υ μ ν τ η κ ε Ρ α λ η η τ ο ι Λ ρ ω ς κ α Ι
δ η μ σ ί
Ο ί π α τ έ ρ ε ς δ μ ω ς τ η ς AJB' Σ υ ν ό δ ο υ λ έ Υ ο ν τ ε ς
ι ι Ι Ε Κ ' " ,
α ι ρ ε σ ι ν ε ι ς τ ν α ω τ ε ρ ω ' α ν ο ν α η ν ν τ η ι ν
σ Ή ι θ η σ ι μ ε ρ ο ν ε ο ι α ν τ ο υ ό ρ ο υ η τ ο ι τ η ν δ ι α
σ τ ρ ο φ η ν τ ω ν δ η μ ά τ ω ί κ α Ι μ ό ν ο ν η κ ά τ ι ε ύ ρ ύ ι τ ε
ρ ο ν Π ρ ο ς τ ο Ο τ ο δ ύ ν α τ α ι ν α μ α ς ο η ι θ η σ η π ο λ υ ό
Δ Κ α ν ω ν τ η ς α ύ τ η ς Σ υ ι ν ό ί δ ο ο ε ν θ α δ Ι ς α ν α φ έ ρ ε
τ α ι ή λ έ ξ ι ς α ί ε σ ι ς δ η λ ο Ο σ α τ η ν ε ί ι κ ο ν α μ α χ ί α ν
α ν δ μ ω ς ά α λ α Υ ι σ θ ω μ ε ο τ ι ή ε ί Κ Ο Υ ο μ α χ ί α κ υ ρ ί
ω ς κ α Ι κ α τ α ά ά ι ν η τ ο α ν α τ ρ α η τ ω ν τ ό ω ν τ η ς
ε ύ σ ε ε ί α ς τ ε κ α Ι λ α τ ρ ε ί α ς ώ ς έ π ί ι σ η ς Κ α Ι τ ο υ τ η ς
λ η σ ί α ς ο λ ι τ ε ό μ α τ ο ς τ α ι τ ι α δ ι α σ ώ ζ ο ν τ α ι κ α Ι
ε φ ρ α ζ σ ν τ α ι ε ς τ ς ί ε ρ ο υ ι ς Κ α ν ό ν α ς κ α Ι τ η ν Π α
ρ ά δ σ ι ν Υ ε κ ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ό τ ε δ ι κ α ί ω ς ή
Ewola τ η ς λ ε ξ ε ω ς ρ έ π ε ι ι ν α ε ρ ι λ ό έ ν τ η έ ρ
μ η ν ε ί τ η ς κ α Ι τ α ς Ι ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς Δ Ί α τ τ
ά λ λ ω ς τ ε ή η λ η σ ί α π α ρ α π έ μ π ε ι ε ί ς τ ο ό ν ά ι θ ι ε μ α
α ρ σ ι μ ο ί ω ς α Ι ρ ε τ ι κ ς κ α Ι κ α τ α ψ ρ ο ν η τ α ς τ ω ν Π α
ρ α δ ό σ ε ώ ν τ η ς γ ν ω ρ ί ζ ί α κ α λ ω ς δ τ ι π α σ α ά θ έ τ η
σ ι ς η Κ α τ α φ ι ρ ό ν η σ ι ς α ό τ ω ν π ρ σ ά λ λ ε ι ε ί ς τ α κ α ί
ρ ι α τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς τ ο ε ύ ι έ λ Ι ν τ η ς
Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο υ ς ο δ ν τ ο λ μ ω ν τ α ς έ τ έ ρ ω ς φ ρ ο ν ε ί ν η
δ ι δ ά σ ε υ ν λ έ Ι ε ι ή Ζ Ο ί Κ Ο μ ε ι κ ή , η κ α τ α τ ο υ ς
17 <'.
έ α ε ί ς α ί ρ ε τ κ Ο Ο ς τ α ς έ Κ λ η σ ι α σ Τ Ι α ς Τ τ α ρ α δ ό σ ε ι ς
ά θ ι ε τ ε ί ν κ α Ι α Ι Ό Τ μ ί α ν τ ι Α έ Π ι ν σ ε Ι ν ... α θ α ι ρ ε σ θ α ι
π ρ σ σ τ ά σ σ ο μ ε ν Ό ρ ο ς Ζ Ο ί κ Ή τ ο ι ύ τ η ς
Σ υ ν ό δ ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι κ α Ι ο ί κ α τ α φ ρ ο ν η τ α Ι τ ω ν
ί ε ρ ω Π α ρ α δ ό σ ε ω ν ώ ς α ί Ρ ε ι κ ο ί τ η ς Κ α ι ν ο τ ο
μ ί α ς έ ν τ α Ο θ α ν σ ο υ μ έ ν η ς ώ ς Τ α ρ ό Τ α ν τ α ο ι μ α ν τ ι
κ α ν λ ό γ σ ν γ ε ν ο μ έ ν η ς κ α Ι σ υ ν ε Π ω ς μ η ύ τ α μ έ ν η ς
ε ί ς τ η ν τ ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ η ς α λ η θ Ο Ο ι ς ι κ α Ι έ ι α λ λ μ έ ν η ς
, , "\ .
α ν α Λ ε ω σ ε ω ς Λ τ
' δ , Α λ , ,
Κ α ι ι ι α μ ε ν τ α ς π α σ τ ο ι κ α ς ι Λ ο σ ε ι ς 00­
δ ε Ι ς α σ φ α λ ω ς θ ν τ έ λ ε ε ν δ τ ι Κ ι Χ τ α τ ι α τ ο υ μ ε ν α ι
ρ ο κ α λ ο Ο ν ι δ κ α ι ο ν λ ό γ ο ν δ ι α κ ο η ς κ σ ι ν ω ν ί α ς τ ο υ
τ τ ο ι ι μ ν ί ο υ Π ρ ο ς τ ο υ ς κ α τ α ψ ι ρ ο ν η τ α ς α ύ τ ω ν θ α ή υ
ν ά μ ε θ α δ μ ω ς ν α ί υ ρ σ θ ω μ ε ν τ ο α ύ τ α κ α Ι δ ι α τ α ς
' ", λ , Α
λ Ο Ι Π Χ ς η τ ο ι τ α ς iKK η σ ι α σ τ ι κ α ς Π α ί ο σ ε ι ς
σ φ α λ ω ς ν α ί κ α θ δ σ ο ν α δ τ α ι ι έ ν δ ύ ν α ν τ α ι ν Ο ν α
" C' , \
ν ε ο ο ν τ α ι Π ρ ο ς τ ο ε κ α σ τ σ τ ε n ο ι μ α ν τ ι κ ο ν
σ ο μ Ψ έ Ρ ο ν τ ο Ο ι π λ η ρ ώ μ α τ σ ς ο ύ ι δ έ ο τ ε δ μ ω ς
κ α Ι ν α α θ ε τ ω ι ν τ α ι
Σ ο ε ω ς α ι τ α Τ σ υ ή Θ ι έ λ η σ ε ν α ε ί τ Ι Ι ό ς Ά Γ
' δ CI "R.. ' δ ' s::..
Κ α ν ω ν ι α τ ο υ ο ρ ο υ ε υ σ ε ε α κ α ι ι ι κ α Ι σ ο ν η uO­
μ ε θ α α λ λ σ τ α ν α ί σ χ υ Ρ Ι Ο θ ι ω μ ε ν δ τ ι ε ρ ι έ χ ε τ α ι
ε Ι ς τ η ν λ έ ξ ι ν α ί ρ ε σ ι ς τ ο Ο Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς τ η ς AJB'
' δ ' ","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/58026721","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=58026721&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[174468175,241223945,73703888,181009630,59484605,128855751,58028073,58019872,58027890,51043781,58026640,122224320,52187326,129133866,169741847,103435481,104411027,58028163,254687778,142636871,149484194,163134612,146391534,134878522,129310697,129133866,169741847,128855751,188308771,128295292,144902864,137908893,132012223,62632156,105215262,122024038,61957628,124982087,106106346,85071200,106106336,124522588,88398636,121544424,118944403,125654097,105215334,106379501],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"lmxQanFR6x6AJiz9eT7sg2P6s8c=","module_id":"u9EEUuP5YMulg4x+duaRtPMTqAE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[174468175,241223945,73703888,181009630,59484605,128855751,58028073,58019872,58027890,51043781,58026640,122224320,52187326,129133866,169741847,103435481,104411027,58028163,254687778],"title_link":null,"title":"Documents Similar To ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ","track_opts":{"compilation_id":"lmxQanFR6x6AJiz9eT7sg2P6s8c=","module_id":"t23NYGKmbDTviPx4XXbu/JTw/jo=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[142636871,149484194,163134612,146391534,134878522,129310697,129133866,169741847,128855751,188308771,128295292,144902864,137908893,132012223,62632156,105215262,122024038,61957628,124982087,106106346,85071200,106106336,124522588,88398636,121544424,118944403,125654097,105215334,106379501],"title_link":null,"title":"More From orthodoxihomologia","track_opts":{"compilation_id":"lmxQanFR6x6AJiz9eT7sg2P6s8c=","module_id":"NNi5t5fvEmK6LZMysloYoR6v1DA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"51043781":{"type":"document","id":51043781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51043781/149x198/e2b67beb58/1495954799?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51043781/298x396/8b59911a57/1495954799?v=1","title":"ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ","short_title":"ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":51043781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fa4qEHetUaLMp1Xt6G1M1sCT1ew="},"url":"https://www.scribd.com/document/51043781/ΤΟ-ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ","top_badge":null},"52187326":{"type":"document","id":52187326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52187326/149x198/e14cc9ff04/1451563164?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52187326/298x396/4e639f6930/1451563164?v=1","title":"ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","short_title":"ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":52187326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WMQ12T0Lu7WE3jtCr7seQJdHnbc="},"url":"https://www.scribd.com/document/52187326/ΔΙΑΛΟΓΟΙ-ΤΗΣ-ΕΡΗΜΟΥ-ΠΕΡΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","top_badge":null},"58019872":{"type":"document","id":58019872,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58019872/149x198/123a06c22d/1451742106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58019872/298x396/887a1eab97/1451742106?v=1","title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","short_title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58019872,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6SA5BcK4Imcvjj5R7zzBvLj0X+U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/58019872/ΟΤΑΝ-ΟΙ-ΦΥΛΑΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","top_badge":null},"58026640":{"type":"document","id":58026640,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58026640/149x198/cc6304f18d/1376496505?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58026640/298x396/e5b53b277f/1376496505?v=1","title":"Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ","short_title":"Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58026640,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VKWhnoLJOs1eNUzW0o3RGlXzoQw="},"url":"https://www.scribd.com/document/58026640/Η-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΝ-ΑΓΙΩ-ΟΡΕΙ","top_badge":null},"58027890":{"type":"document","id":58027890,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58027890/149x198/8ae253f5ed/1376497390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58027890/298x396/36c8e99f3d/1376497390?v=1","title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ","short_title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58027890,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V+SFXh8ExISBNq3oXQZX/SUSCVs="},"url":"https://www.scribd.com/document/58027890/ΟΤΑΝ-ΟΙ-ΦΥΛΑΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","top_badge":null},"58028073":{"type":"document","id":58028073,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58028073/149x198/e5c4ce5539/1514968162?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58028073/298x396/079b985840/1514968162?v=1","title":"ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΝ","short_title":"ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΝ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58028073,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uu8aV9G/U55KB4MsQPzxyC/5JLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/58028073/ΠΑΛΑΙΟΝ-ΚΑΙ-ΝΕΟΝ","top_badge":null},"58028163":{"type":"document","id":58028163,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58028163/149x198/2f844fd171/1376496764?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58028163/298x396/cfbc116ff8/1376496764?v=1","title":"ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ","short_title":"ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58028163,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gshcGniHSv+i4qEifg69qJKpjBQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/58028163/ΠΟΤΕ-ΚΑΙ-ΠΩΣ-ΠΡΕΠΕΙ-ΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ","top_badge":null},"59484605":{"type":"document","id":59484605,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59484605/149x198/843e55a2b6/1413644283?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59484605/298x396/6f1fbb6e6d/1413644283?v=1","title":"Υπομνημα-Εκθεσις ","short_title":"Υπομνημα-Εκθεσις ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":59484605,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lusbUnV45KJYfw7g/tJOHj3EMzY="},"url":"https://www.scribd.com/document/59484605/Υπομνημα-Εκθεσις","top_badge":null},"61957628":{"type":"document","id":61957628,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61957628/149x198/66dd0aea04/1312920169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61957628/298x396/a9ab4b790b/1312920169?v=1","title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","short_title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":61957628,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOU/oat0X2GMxcTVTgZ8dubIpcY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/61957628/Μαθητευοντες-στο-αλαθητον-διδασκαλειον-της-ιερας-παραδοσεως","top_badge":null},"62632156":{"type":"document","id":62632156,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62632156/149x198/58f5786305/1447994133?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62632156/298x396/d9a5750105/1447994133?v=1","title":"Εις π Παναγιωτη","short_title":"Εις π Παναγιωτη","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":62632156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h5A6mpw0aaVBShz1zLIkH7688yc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/62632156/Εις-π-Παναγιωτη","top_badge":null},"73703888":{"type":"document","id":73703888,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/73703888/149x198/5315fc2649/1410405723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/73703888/298x396/efcd0a2497/1410405723?v=1","title":"Γ΄ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΟΜΠΡΟ","short_title":"Γ΄ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΟΜΠΡΟ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":73703888,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XCVXiEAVWnLuXGfe88xRVjJcBac="},"url":"https://www.scribd.com/document/73703888/Γ-ΑΝΟΙΚΤΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣ-ΤΟΝ-ΕΥΓΕΝΙΟ-ΤΟΜΠΡΟ","top_badge":null},"85071200":{"type":"document","id":85071200,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/85071200/149x198/71f18012f7/1490734782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/85071200/298x396/819045738e/1490734782?v=1","title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","short_title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":85071200,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gzN56KQqiTOMi8vUA3/23tlI3Z4="},"url":"https://www.scribd.com/document/85071200/Η-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΤΟΥ-ΠΑΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ-ΑΠΟ-ΤΟΥΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","top_badge":null},"88398636":{"type":"document","id":88398636,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/88398636/149x198/6dc3c5a485/1333829828?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/88398636/298x396/b47699d2e1/1333829828?v=1","title":"Λόγοι στο Πάσχα","short_title":"Λόγοι στο Πάσχα","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":88398636,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Uwzsjt7UCcTTJEUBLyx/Ux412CI="},"url":"https://www.scribd.com/document/88398636/Λόγοι-στο-Πάσχα","top_badge":null},"103435481":{"type":"document","id":103435481,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/103435481/149x198/99e1173f62/1370762896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/103435481/298x396/56f2bc8a9b/1370762896?v=1","title":"ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ","short_title":"ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":103435481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HuiBbtctTVGwXmq0IukFwMiMRzQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/103435481/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ-ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ","top_badge":null},"104411027":{"type":"document","id":104411027,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/104411027/149x198/b0f7bfd357/1400002527?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/104411027/298x396/c8ed076b02/1400002527?v=1","title":"ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΛ. ΜΟΝΑΧΟΝ π. ΜΑΡΚΟΝ ΧΑΝΙΩΤΗΝ","short_title":"ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΛ. ΜΟΝΑΧΟΝ π. ΜΑΡΚΟΝ ΧΑΝΙΩΤΗΝ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":104411027,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uk3iAmzsEG1C42J/YJ18HIImcME="},"url":"https://www.scribd.com/document/104411027/ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ-Β-ΠΡΟΣ-ΤΟΝ-ΟΣΙΟΛ-ΜΟΝΑΧΟΝ-π-ΜΑΡΚΟΝ-ΧΑΝΙΩΤΗΝ","top_badge":null},"105215262":{"type":"document","id":105215262,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215262/149x198/03065d20df/1369151818?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215262/298x396/9009e71d76/1369151818?v=1","title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","short_title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215262,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BQB+3dPxmUzqONfTN14BFYBgX28="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215262/Πατριαρχική-Εγκύκλιος-1920","top_badge":null},"105215334":{"type":"document","id":105215334,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215334/149x198/e37054711f/1376590627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215334/298x396/b78ff5fdde/1376590627?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215334,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fS6wIQ8L6fx2eQ9++xkTgr61iGo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215334/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","top_badge":null},"106106336":{"type":"document","id":106106336,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106336/149x198/560122b2e5/1379464050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106336/298x396/d40a4ab8d6/1379464050?v=1","title":"κηρυξις αιρεσεως","short_title":"κηρυξις αιρεσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106336,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vAL7HR2IS85by2QG9A794vPeT0c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106336/κηρυξις-αιρεσεως","top_badge":null},"106106346":{"type":"document","id":106106346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106346/149x198/42896355b9/1380719295?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106346/298x396/d36738e63d/1380719295?v=1","title":"λοιπαι κακοδοξιαι","short_title":"λοιπαι κακοδοξιαι","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aOknH/bSJh4FBIw1t/tBC+OYmTo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106346/λοιπαι-κακοδοξιαι","top_badge":null},"106379501":{"type":"document","id":106379501,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106379501/149x198/4914eb2f52/1380051008?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106379501/298x396/e2c84cbb7c/1380051008?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106379501,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A6FaCGIj3Uoki63S4bvmgajmzOU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106379501/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΜΕΡΟΣ-Γ","top_badge":null},"118944403":{"type":"document","id":118944403,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118944403/149x198/e934a3fccc/1357330442?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118944403/298x396/a19b71daa4/1357330442?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":118944403,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jTwKDyF5G9oPvawFpA0sUZ0qvPc="},"url":"https://www.scribd.com/document/118944403/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΟΥ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ-ΚΑΙ-ΤΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ","top_badge":null},"121544424":{"type":"document","id":121544424,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121544424/149x198/2af2f4de6e/1379447437?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121544424/298x396/b2d25569f4/1379447437?v=1","title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","short_title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":121544424,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"At2eth+bhBjN24N7ujL1EOK1ZxI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/121544424/Κανονικό-κείμενο-αποτειχίσεως-του-Ορθοδόξου-Εκκλησιαστικού-πληρώματος","top_badge":null},"122024038":{"type":"document","id":122024038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/149x198/6069f7685e/1394416889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/298x396/295574b454/1394416889?v=1","title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","short_title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":122024038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OIGz5f9FQ+y9qxSKXmKKdLDChag="},"url":"https://www.scribd.com/document/122024038/Η-ΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΣ-ΑΓΙΑΣ-ΤΡΙΑΔΟΣ-ΣΤΗΝ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","top_badge":null},"122224320":{"type":"document","id":122224320,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/122224320/149x198/1a5f961cd3/1490232422?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122224320/298x396/d62bdbb6d2/1490232422?v=1","title":"ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ - Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ. \r\n","short_title":"ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ - Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ. \r\n","author":"westrock6448","tracking":{"object_type":"document","object_id":122224320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tx6R+82NXZlGcZ6VZQESaI5Wg8Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/122224320/ΑΓΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ-Ο-ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ-Η-ΔΡΑΣΗ-ΚΑΙ-ΤΟ-ΕΓΚΩΜΙΟ-ΤΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΑ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΑΓΙΟ-ΑΘΑΝΑΣΙΟ-ΤΟΝ-ΠΑΡΙΟ","top_badge":null},"124522588":{"type":"document","id":124522588,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124522588/149x198/e23d1ebc8f/1374065345?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124522588/298x396/5fdab32d5c/1374065345?v=1","title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","short_title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124522588,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dblarawMg0RPHgaacWvoEN1/PEA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124522588/ΤΟ-ΠΑΛΑΙΟΝ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","top_badge":null},"124982087":{"type":"document","id":124982087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124982087/149x198/4e655339b5/1385733622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124982087/298x396/bc3398494f/1385733622?v=1","title":"ΚΑΤ. 175-186","short_title":"ΚΑΤ. 175-186","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124982087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GXe1r45YFvr2dZEv3ac+XPgIMmE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124982087/ΚΑΤ-175-186","top_badge":null},"125654097":{"type":"document","id":125654097,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/125654097/149x198/fff92f7fdc/1388601690?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/125654097/298x396/7b3eef54f5/1388601690?v=1","title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","short_title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":125654097,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xmn6jjnkA9IYO8v0GYcv1oue+4s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/125654097/ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ-ΚΑΙ-ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","top_badge":null},"128295292":{"type":"document","id":128295292,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/149x198/1ef9d01b06/1384831630?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/298x396/ddc59bd005/1384831630?v=1","title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","short_title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128295292,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uNPKk/PhxuNiaZJqjrK2IeLvLUk="},"url":"https://www.scribd.com/document/128295292/ΑΔΥΝΑΤΗ-Η-ΣΩΤΗΡΙΑ-ΤΩΝ-ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΤΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ-ΜΕ-ΑΥΤΟΥΣ","top_badge":null},"128855751":{"type":"document","id":128855751,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128855751/149x198/e3c252c720/1497609589?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128855751/298x396/15479832d6/1497609589?v=1","title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","short_title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128855751,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pDheCpl/sTmTtdFNkjZNrSXStio="},"url":"https://www.scribd.com/document/128855751/ΠΡΩΗΝ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-1944-ΚΑΙ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-1945-ΚΑΙ-ΕΞ-ΑΥΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ-ΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΟΥ-ΙΕΡ","top_badge":null},"129133866":{"type":"document","id":129133866,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129133866/149x198/d8cce53428/1417634506?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129133866/298x396/42767c4d41/1417634506?v=1","title":"194-239","short_title":"194-239","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129133866,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AIS6yyAPheWsaKCyvucm53/APOw="},"url":"https://www.scribd.com/document/129133866/194-239","top_badge":null},"129310697":{"type":"document","id":129310697,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129310697/149x198/1824b5455f/1379203361?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129310697/298x396/d793254131/1379203361?v=1","title":"Έγγραφο1","short_title":"Έγγραφο1","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129310697,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vODDyQhvAAHUTHehxvccoHsO/oY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/129310697/Έγγραφο1","top_badge":null},"132012223":{"type":"document","id":132012223,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132012223/149x198/fbb871246f/1368837264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132012223/298x396/cf813bec25/1368837264?v=1","title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","short_title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":132012223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6noCcbh/bF8ttAhJ/C21OUaU4oo="},"url":"https://www.scribd.com/document/132012223/Επιστολή-ιερομονάχου-Ευγενίου-προς-τον-μητροπολίτη-Σιδηροκάστρου","top_badge":null},"134878522":{"type":"document","id":134878522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/149x198/119fbf22c4/1388248146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/298x396/ce0ec94f06/1388248146?v=1","title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","short_title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":134878522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1id1HKGBNu8BJa2JaRqPGcyhCcI="},"url":"https://www.scribd.com/document/134878522/ΘΛΙΒΕΡΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","top_badge":null},"137908893":{"type":"document","id":137908893,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/137908893/149x198/cacbc4adf5/1423726231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/137908893/298x396/17fb0fc536/1423726231?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":137908893,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o2xcGhF+S2d2DY+uMieBvH619ZY="},"url":"https://www.scribd.com/document/137908893/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","top_badge":null},"142636871":{"type":"document","id":142636871,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/142636871/149x198/64b9eea1d9/1444552551?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/142636871/298x396/480c71d16f/1444552551?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":142636871,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A9jfE9BZu5aXbbC5o0R/LF07l9U="},"url":"https://www.scribd.com/document/142636871/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ","top_badge":null},"144902864":{"type":"document","id":144902864,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144902864/149x198/03a5ba54de/1399256242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144902864/298x396/4a2d69231f/1399256242?v=1","title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","short_title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":144902864,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KtNHkIi3tx3AAu9Eo5rlPqSjbcg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/144902864/Η-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΤΗΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΤΩΝ-ΙΕΡΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ-ΣΤΗΝ-ΠΡΑΞΗ-ΜΑΣ-ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ-ΕΝΤΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΕΚΤΟΣ-ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ","top_badge":null},"146391534":{"type":"document","id":146391534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/146391534/149x198/c2688b63c0/1382627359?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146391534/298x396/1ae3f89fa7/1382627359?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":146391534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NRKa+EaP1qyOBqOsaRvoGvgVjV8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/146391534/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΚΑΙ-Η-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ-ΥΜΑΣ","top_badge":null},"149484194":{"type":"document","id":149484194,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149484194/149x198/89975985a1/1403200782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149484194/298x396/d8c014d54a/1403200782?v=1","title":"2/7/2013","short_title":"2/7/2013","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":149484194,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZoqCaEO7Um3kfph8xHQGNuLNOJE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/149484194/2-7-2013","top_badge":null},"163134612":{"type":"document","id":163134612,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163134612/149x198/917277584f/1401073898?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163134612/298x396/6ae23303a5/1401073898?v=1","title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","short_title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":163134612,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6cwi8h9YrKAsMatYlFWyVAJwuC4="},"url":"https://www.scribd.com/document/163134612/αποτειχιση-ορθοδοξων-απο-την-κοινωνια-των-οικουμενιστων-και-των-παραταξιακων","top_badge":null},"169741847":{"type":"document","id":169741847,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169741847/149x198/a233fef7d5/1410592199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169741847/298x396/9d1a8ffe4c/1410592199?v=1","title":"οικουμενισμός","short_title":"οικουμενισμός","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":169741847,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jn2B1NW0jo9qIirZ2w2RwTTmi9I="},"url":"https://www.scribd.com/document/169741847/οικουμενισμός","top_badge":null},"174468175":{"type":"document","id":174468175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/174468175/149x198/490948eb25/1399453107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/174468175/298x396/ffbed2017c/1399453107?v=1","title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","short_title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":174468175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GylzHc3cBJKTTV43vDxhh092A3Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/174468175/Η-ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΣ-ΤΟ-ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ","top_badge":null},"181009630":{"type":"document","id":181009630,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181009630/149x198/c08bacd67e/1496153984?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181009630/298x396/335afaf784/1496153984?v=1","title":"2η ἀπάντηση εἰς τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ","short_title":"2η ἀπάντηση εἰς τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":181009630,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nwnQWX0DKXg2OCKSpdP8nqQywRA="},"url":"https://www.scribd.com/document/181009630/2η-ἀπάντηση-εἰς-τὸν-π-Εὐθύμιο-Τρικαμηνᾶ-καὶ-τοὺς-σὺν-αὐτῶ","top_badge":null},"188308771":{"type":"document","id":188308771,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/188308771/149x198/288bb53d12/1405181467?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/188308771/298x396/2632a8a20f/1405181467?v=1","title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","short_title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":188308771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QR40X5xquLjwbSCUvdshy5QzZdk="},"url":"https://www.scribd.com/document/188308771/ΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ-ΤΑ-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΚΟΛΩΝΕΣ-ΤΗΣ-ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΟΝΗΡΑΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ-ΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΑ","top_badge":null},"241223945":{"type":"document","id":241223945,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241223945/149x198/c0af7f2606/1515513315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241223945/298x396/47e1c5ae71/1515513315?v=1","title":"ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ","short_title":"ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241223945,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ovEt35PwKd8AYmuQ1JXWUllQerc="},"url":"https://www.scribd.com/document/241223945/ΤΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ-ΤΩΝ-ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ-ΠΟΙΜΕΝΩΝ","top_badge":null},"254687778":{"type":"document","id":254687778,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254687778/149x198/8278cf9c46/1497020745?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254687778/298x396/9285a4056b/1497020745?v=1","title":"ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ π. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ","short_title":"ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ π. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":254687778,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/v7iVatAaNuNqMBX4ZSdnH5JPRs="},"url":"https://www.scribd.com/document/254687778/ΑΡΘΡΑ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΣΤΟΝ-ΤΥΠΟ-π-ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/58026721","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=Sl9yNkMfYULOb%2B8RJ%2B3NLAR2w9c%3D&authenticity_token=pTQ98fQ%2BDBJeV9j3EGtqxsVpljBgstCE5pKHDlrn1b0Rks7iN7CkqKGsLG1pGJiobeL5jKwMB8xwYwVRMhisDA%3D%3D&expires=1540827596&wordDocumentId=58026721&wordUploadId=60895280"},"renewal_nag_props":null}-->
ι Δ ,
Σ υ ν ο ou, σ υ μ φ ω ν ω ς τ ρ ς τ α ν ω τ ε ρ ω ε ν τ ρ ε τ Ό ε ι ί
' λ ... c, OC C Κ ' δ ,
λ ω ς τ ε ν α η α μ σ ν ω μ ε ν ο τ ι « ι ε ρ ο ι α ο ν ε ς ε ν α
Π ο τ ε λ ν α Η ύ α ρ κ τ ο ν ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν κ α Ι α ϋ τ α ρ ε ς
τ μ η ι μ α τ ω ν η Υ ω τ η ς Α τ ο κ α λ ύ ψ ε ω ς ά λ λ έ ν τ ά σ σ ο ν
τ α ι ό ρ Υ α ν Ι Κ ι ω ς ε ί ς τ η ν κ α θ δ λ ο υ C Ι ι ε ρ α ν Π α ρ ά δ σ ι ι ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ρ μ η ν ε ύ ο υ ν τ η ν CAyLav Γ ρ α φ η ν
κ α Ι έ ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ι δ ι α ύ τ η ς Κ α Ι δ ι α τ η ς ν α ρ α ς
ε ί ς τ η ν κ α θ δ λ ο υ C Ι ε Ρ α ν Π α ρ ό δ σ ι ν Κ α Ι ή έ ν π ρ ο
κ ε μ έ ι ν π ρ α ξ ι ς τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς μ α ς δ ι δ ά σ κ ε ι δ τ ι
τ α 1tLaTCx τ έ κ ν α α ύ τ η ς Έ λ η σ Ι α ς ή Υ ω ν ί σ θ η α α ν
" c' δ ' , λ λ έ ξ Υ , C \ ,..
ο υ μ ο ν ο ν ι Ο Υ μ α τ ω ν α ι σ ο υ κ α ι ε ρ τ ω ν
Π α ρ σ ε ω ν ό σ ά ι κ ι ς α δ τ α ι κ α τ ε φ ρ ο ν ο ν τ σ ύ π ο τ ω ν /
18
Π ι ί λ ω ν ω ν δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν α ί ώ ν ω ν
0:0 Υ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ε ί ν α ι σ α φ έ σ τ α τ ο ς έ ν Τ ρ
κ ε ι μ έ ν «0:0 χ ρ ό ν ο ς δ ε ν θ έ λ ε ι μ ε φ ι θ ά σ ε ι γ ρ α ψ ε ι
ε ί ς τ ο ν α ά π α ρ ι Η μ ω μ ύ ρ ι α Τ ί α ρ α δ ε ί Υ μ α τ α τ ό σ ω ν κ α Ι
τ ό σ ω ν ά Υ ί ω ν ο ί τ ι ν ε ς έ ι κ α Κ Ο ά θ η σ α ν κ α Ι ά ι τ έ θ α ν ο ν
δ ι α τ ο υ ς έ κ κ λ η ι σ ι α σ τ ι ι κ ς θ ι ε σ μ ο υ ς κ α Ι Κ α ν ό ν α ς
Π ε ρ Ι τ η ς σ ν ε ο ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ ε λ 108, ε κ δ
1962) .
Σ ο ν ε χ ζ ω ν δ έ ι ό α θ η η τ η ς Φ ε ι ι δ α ς σ η μ ι ε ι ο ί έ π ι
τ υ χ ω ς Τ Ο ν ε μ α κ α Ι τ ο ο ύ λ η μ α τ ο υ α ό ι ς
δ έ ο ν ν ά π ο δ ο β Ώ δ ι α θ ε τ ι κ η ς δ ι α τ τ ώ σ ε ω ς κ α Ι σ ύ ι χ Ι
δ ι α κ α τ ό γ ρ α μ μ α έ ρ μ η ε ί α ς α ύ τ ο Ο (C Ι σ τ ο ρ ι κ ο ι κ α
ν ο ν ι κ α ί έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Ά θ η ν α ι
1972, ο 52 - 3).
Κ α τ Ο Ο ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω Τ ί α σ α έ μ μ ι ή ε ί ς μ ί α ν
τ ο υ Υ ρ ά μ ι μ α τ σ ς κ α Ι μ ό ν ο ν έ ρ μ η ν ε ί ά ν τ η ς λ έ ξ ε ω ς
α ί ρ ε σ ι ς τ ο υ Ι Ε ' Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Α Β Σ ν ό δ έ ν α
δ ι α φ ρ ί ί ρ ς τ ο π ν ε Ο ι μ α α ό τ ο υ κ α Ι τ η ν κ α θ ι ό λ
Τ ί ρ α ξ ι ν τ η ς Έ ι κ κ λ η σ ί α ς θ α μ α ς ώ ι δ ή γ ε ι ε ί ς τ ο σ η
μ ε ί ο ν ι ν ό δ ε χ Θ ω μ ε ν Ο Τ Ι δ ι α Π α σ α ν κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ν κ α Ι
ό θ ι έ τ η σ ι ν τ ω ν ί ε ρ ω ι ν Π α ρ α δ σ ε ω ν ύ τ τ ο υ έ Ο ό ο
ό ύ α ύ ο κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ό ς δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ν α δ Ι Χ ί κ ό
, ,,:t...... , >1 ,,,, "'i""
Ψ η τ η ν μ ε τ α τ υ κ ο ι ν ω ν ι α ν ε σ τ ω α α ν ο ο τ ο ς Κ Χ
τ ή Ρ Υ ε ι τ α ς ί ε ρ α ς ε ί ό ϊ α ς τ α κ ω λ ύ μ α τ α τ ι γ ά μ ο υ
Μ " , \.,... ,
τ ο ν ο ν α χ ι σ μ ο ν τ α ς ν η σ Τ Ε ι α ς τ ο τ η ς Λ α τ ρ ε ι α ς Κ Ο Ι
ν ο ν κ α Ι ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν κ λ Π ο ί ο ς δ μ ω ς θ α ή δ ύ ι α τ Ό ν α
ί σ χ ρ ι σ θ τ α η τ α χ ω ρ Ι ς ν α κ α τ α ν τ ή σ Π Ρ Ο Τ ί ε σ τ ά ν
τ η ς ;...
19

-------------------
Τ Ε λ Κ Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
Μ ε τ α ά π ο τ α ά ν ω τ έ ρ ω Υ ε ν ν α τ α ι τ ο τ ε λ ι ι κ ο ν έ
ρ ώ τ η μ α τ α ά Ί τ ε λ έ σ μ α τ α π ο υ π ρ ο ε κ λ ή Η η σ α ν δ ι Ο
τ η ς ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς δ ύ Ν α ν τ α ι ν α θ ε ω ...
ρ η Θ α ώ ς ί α σ ι μ ό ι ν τ ι ζ ή τ η μ α κ α Ι α υ ν ε π ω ς μ η έ τ η
τ ρ έ ί ω ν τ η ν ω τ ο χ ι σ ι ν Τ ι π ο ι μ ν ί ο υ έ κ τ ω ν δ η μ ι ρ
Υ ω ν τ ο υ η α ν τ ι Η έ τ ω ι ς έ ε α λ λ ε τ ο ή ά π ά σ χ ι σ ι ς α ϋ
τ η σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ α α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α Ι Ε τ ι θ μ ο ν ε ς
ν α μ η δ ε ν ί ι ο ε τ ε τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α α ρ ε τ ε
«Τ ο έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ό ν μ ι α ς τ ο ι ε χ ο μ ε ν τ ο ν ί σ ε ι ε ί ν α ι μ ί α
Π α ρ α δ ο σ ι ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή Ε ί ν α ι δ ρ ι α α ε ι θ ε ν τ ο ο ί
Π α τ έ ρ ε ς 1tOU δ ε ν ρ έ τ ε ι ν α μ ε τ α Ι ρ ω ν τ α ι ι κ α Ι δ ε ν μ ε
, Κ ' ι ι ι R.' ι λ
τ α ι ρ ο ν τ α ι α ι ε ι ς ε Π Ι Ι Ε α ι ω σ ι ν ε ρ ω τ ω ι μ ε ν μ ε τ ο ­
μ η ν θ ά ρ ρ ο ς κ α Ι θ ρ ά σ ο ς Π ο Ι α ε σ τ ω κ α Ι μ ί α έ ο ρ τ η
θ Π , θ Π 3' c'
μ ε τ η ρ η ι ο ι α κ α τ η Ρ Υ η η ο ι α E1tauaE U1ta:pxOU­
σ α Ο ύ δ ε μ ί α α δ έ τ ε
Ο ϊ ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο ι σ α ς α τ α τ ε λ ν κ α τ α κ ρ ι τ σ ν
θ .... θ θ ,,.. C
μ ε τ α ε σ ι ν τ ο υ . δ μ α τ ο ς κ α σ σ ο ν Κ ο ς τ ο υ ε ο ρ τ ο
λ ο γ ί ο υ δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν σ ν ν α ύ Π ο δ ε ι κ ν ύ η τ ϊ ς π ι σ τ ο ϊ ς
τ α ς έ ο ρ τ α ς τ ο υ έ ν ι α υ σ ί ο ο κ ύ κ λ ο ο τ η ς Ι Ε ι κ κ λ η σ ί α ς
ρ υ θ μ ί ι ζ ο ν Ο Ο τ ω κ α Ι τ α ς σ υ ν α φ ε ϊ ς π ρ ο ς α ό τ α ς ν η σ τ ε ί
α ς κ α Ι λ ο ι Π α ς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ ω ν Π ο τ ω λ λ α ν α έ π ι
τ υ γ χ ά ν ε τ α ι δ ι Ι ι α τ ι κ α Ι ή Α Π Ο Κ Ο Ι Ν Ο Υ έ ι τ έ λ ε
σ ι ς π ά ν τ ω ν τ ω ν ά ν ω ι τ έ ρ ω τ ρ α ξ θ ω ν ώ ς σ α φ ω ι ς ύ τ ε
σ τ ή ρ ι ξ ε κ α Ι ή Ε ί σ ή Υ η σ ι ς τ η ς Ε λ λ δ ι κ η ς Κ λ η σ ί
α ς Μ η έ τ ι τ υ χ α ν σ μ έ ν τ ο ύ τ ο υ η τ ο ι ό έ κ σ υ μ φ ώ
ν ο υ έ ο ρ τ α σ μ ό ς ε χ ο μ ε ν κ α θ α ρ α ν κ α τ α λ υ σ ι ν κ α τ α
50%, τ ο ύ ι λ α χ ι Τ ν τ η ς Ι ε ρ δ ς τ α ρ α δ ό σ ε ω ς τ ο Ο έ ρ
' Δ c, ι ,
τ ο λ σ γ ι σ υ Ι Ο Τ ι Τ α α υ ι τ ο τ ο ε κ σ .u μ φ ι ω ν ο υ
. ε ν
,.. "''\
δ

κ α τ σ ρ
θ
ο υ ι τ α ι Κ α ι μ α
λ
ι σ τ α α τ α τ α ς μ ε Υ α Λ α ς
20
-<'"
έ σ ρ τ ά ς τ ό τ ε τ α έ ξ ω τ ε ρ ι κ α Υ ν ω ρ ί σ μ α τ α τ η ς Μ ι α ς
c, Ε λ ' , , Ε κ λ ' C
α Υ ι α ς κ κ η σ ι α ς κ α τ α σ τ ρ ε ψ ο ν τ α ι κ α ι η κ ι η σ ι α
ό τ ύ ο ς τ η ς ά ν ω Β α σ ι λ ε ί α ς έ μ ψ α ν ί ζ ε ι τ η ν ε ί κ ό ν α
, " ξ , e.f " θ
α κ α τ α σ τ α σ ι α ς κ α ι α τ α ι α ς ο π ε ρ ο υ κ ε σ τ ι ν α τ τ σ ε
ο α κ α Ι ο υ ν ε π ω ς ο υ δ ε ε ύ ά ρ ε σ τ ο ν ε ί ς α υ τ ο ν κ α Ι τ η Ι θ ι ρ ι
α μ ε ό ο υ σ α ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ η ν θ ε σ μ Ι θ ε τ ή σ α σ α ν κ α Ι
ι ώ σ α σ α ν τ η ν α ν ω τ έ ρ ω ε ύ τ α ξ ί α ν
Δ ι α τ ο Ο τ ο α Κ ρ ι ω ς ή ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ η κ α ι τ ο μ ί α
τ ο Ο 1924 τ υ Υ χ ά ν ε ι έ ν έ Ρ Υ ε ι α λ ί α ν σ υ Υ Υ ε ν η ς Π ρ ο ς τ η ν
ε ί κ ο ν σ μ α χ ι κ η ν μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ σ ή ό τ ί α Π ρ ο φ α σ ε ι
μ ι α ς κ α θ α ρ ω τ έ ρ α ς - Π € υ μ α Τ Ι ω τ έ ρ α ς λ α τ ρ ε ί α ς έ ε
χ ε ί ρ η σ ε τ η ν κ α τ ά λ υ σ ι ν τ ω ν τ υ α ρ α δ ε δ ο μ έ ν ω ν Ο δ τ ω
κ α Ι έ ν τ α Ο ι θ α ρ φ ά σ ε ι μ ι α ς α κ ρ ι ε σ τ έ ρ α ς χ ρ α ν ο μ ε
τ ρ ι κ η ς α κ ρ ι ι ε ί α ς τ η δ ε σ ύ σ ί έ κ κ Χ κ ο δ ό ξ ο υ δ ι α θ έ
σ ε ω ς έ ι ν ώ σ ε ω ς μ ε τ α τ ω ν ι α Ι ρ ε τ ι κ ω ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς τ ο ύ ς
ό τ ί υ ς μ ό λ ι ς π ρ ο τ ρ ι ε τ ί α ς έ ι τ ι σ ή μ ω ς έ χ α ρ α Κ τ ή ρ ι
σ α ν ι σ Ο Λ κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς τ η ς α σ ι λ ε ί α ς τ ο υ θ ε ο Ο α
ν α ν ω ρ σ α ν τ ε ς α Ι τ α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ ω ν Α Υ Υ λ ι κ α
ν ω ν α κ ρ ι ι ω ς ό λ ί Υ ο ν π ρ ο τ ο υ σ υ ν θ δ ρ ί ο υ (192;2), κ α Ι
ο τ ε ά κ ρ ι ω ς ό έ λ λ η ν ι κ ο ς κ ό σ μ ο ς έ θ ι ρ ή ν ε ι δ ι α τ η ν
Μ κ ρ α σ ι α τ ι κ η ι ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν , ή Ε λ λ α δ ι κ η Έ κ κ λ η
σ ί α τ η σ ν ε ρ α σ ί τ σ σ OUK. Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ι κ α τ έ λ υ ε
α ί ω ν ό ι ο ν τ ά ξ ι ν έ ν Tc7>! ί ε ρ Η ε σ μ τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς έ τ ι
π α ν ο ρ θ ο ι δ ξ ι ε δ ί !
Κ α Ι μ ό ν ο ν τ ο ν σ ο ν ε σ ρ τ α σ μ ο ν μ ι α ς έ ο ρ τ η ς έ α ν
κ α τ έ λ υ ε τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ α κ ό ξ ο ν σ ν Έ δ ρ ι α Ι π ά λ ι ν
δ ε ν ε τ ρ ε τ ε ν α γ ί ν η τ ο Ο τ ο σ α σ Τ ν ύ ο τ ω ν Π ι ο τ ω ν
κ α Ι κ α τ α κ ρ ι ο ν λ ό γ ο ν τ ω ν ϊ ί ι σ τ ι ω ν τ ο υ Ε λ λ α ι δ Ι Κ Ο
κ λ μ α τ ο ς ώ ς κ α Ι τ ο σ Π α τ ρ ι α Ρ Ι σ τ ο ι ο ύ τ ο υ α φ ο ο
τ ρ ω Τ ι α Υ ω Ι σ τ α Ι τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς έ τ ύ Υ χ α ν ε ν ή ξ υ ν ω
ρ ί ς Μ ε Τ α ξ α κ η - Π α π α δ ο ι ι τ ο ύ λ ο υ ε ν Β κ α τ ω ν ά μ α ρ τ ω
λ ω ν Π ρ σ θ έ σ ε ώ ν τ ο ο Σ υ ε ω ς ή ι Ά τ Ι δ ρ α σ ι ς τ η ς ό ρ
θ ο δ ό ξ σ ν ε δ ή ι σ ε ι ω ς ε ν ε κ α τ ω ν έ ν ε τ ε ι 1924 κ α ι ν ο
, λ ' έ "
τ ο μ η θ ε ν τ ω ν Τ Υ χ ε ι ι α ν ' 1t α ι ν ε τ η κ α ι
ύ π ο τ ω ν ί ε ρ ω ι ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ η ς
21
-------- ---------

π Ρ ά ξ ε ω ς τ η ς κ κ λ η σ ί α ς Τ ί λ ή Ρ ω ς
κ α λ υ π τ ο μ έ ν η
Κ α Ι δ ι α ν α Υ ί ν ω μ ε ν π ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι α ν α φ ο
ρ ι κ ω ς τ τ ρ ό ς τ ο υ ς κ α τ α χ ι θ ο ν ί ο υ ς σ Κ Ο ί ο υ ς τ ο υ δ η Θ ε ν
ο ρ θ α δ ό ξ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ τ ο υ 1923 α ν α φ έ ρ ο μ ε ν τ α
έ ξ η ς έ κ τ ω ν Π ρ α κ τ υ κ ω ν τ ο υ Κ α τ α μ ί α ν τ ω ν σ υ ν ε
δ ρ ι Ω τ ο υ έ ν θ φ α ν ί σ θ η Ό λ ω ς ξ α ψ ν ι κ ω ς δ α γ λ ι κ α ό ς
έ π ί α Κ Ο ο ς CORE, ε Ι δ ι κ ό ς έ ϊ Ι Ι τ ω ν θ δ μ α τ ω ν τ ω ν ά
ν α τ ο λ ι κ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν δ σ τ ι ς ε ί Ε τ α έ ξ η ς φ ο Ι ε ρ α
μ ε τ α ξ ό τ ω ν ά λ λ ω ν «... τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο Μ Ί μ α π ρ ο ς τ η ν
ε ν ω σ ι ν ί θ α μ α ς κ α μ η τ ό ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α ι κ ο ν ζ ή τ η μ α τ ο
ό π ο ί ο ν θ α μ α ς φ έ ρ Ι Ί ε ί ς τ ο ν σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ν τ ω ν έ ο ρ
τ ω ν ... Χ θ ε ς έ π έ ι δ ω κ α ε ί ς τ η ν μ ε τ ρ α Π α ν α Υ ι τ η τ α
δ ύ ο ε γ γ ρ α φ α τ ο ε ν φ έ ρ ε ι ύ π ο γ ι ρ α ψ α ς 5 χ ι λ ι ά δ ω ν
α γ γ λ Ι ι Α ω ν ί ε ρ έ ω ι ν δ η λ ο ύ ν τ ω ν δ τ ι δ ε ν ε ύ ρ ί σ κ σ ι
δ υ σ κ ο λ ί α ν ε ί ς τ η ν λ ή ρ η ε ν ω σ ι ν ... τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ν ε Υ
Υ ρ α φ ο ν ε ί ν α ι ε ί σ ή Υ η ο ι ς π ε ρ Ι τ ω ν δ ρ ω ν τ η ς έ ν ώ σ ε
ω ι ς σ 87).
Ε Ρ ω τ ω μ ε ν 1! ό τ ε σ υ ν θ κ ε ν τ ρ ω θ η σ α ν α ί
α ν ω τ έ ρ ω ύ π σ γ ρ α φ α ι κ α ι δ α τ ί Ο ό χ Ι π ρ ο χ ρ ό ν ο υ Ι
... λ ,,:t, ,
κ α ν ο ο α ι μ α ι σ τ α ι μ ε τ α τ η ν α ν α Υ ν ω ρ ι σ ι ν α μ ε σ ω ι ς
τ η ς ί ε ρ ω σ ό ν η ς τ ω ν ό Ο Υ ρ α ψ ά ν τ ω ν μ ε σ τ ν τ η ν
ε ν ω σ ι ν μ ε τ α τ ω ν ό ρ θ ο δ ξ ω ν χ ρ η σ ι μ α ι τ ο ι ο ο μ έ ν ο υ τ ο υ
σ υ ν ε δ ρ ί ο υ τ ο υ 1923 ώ ς κ α τ α λ λ ή λ ο υ ό Ρ Υ ι ό ν ο υ π ρ ο ς
, , ........ Κ "
ε τ ι τ υ ι α ν τ ο υ α ν ο σ ι ο υ σ κ τ υ _α ι μ σ ν ο ν τ ο α ν ω
ι

τ έ ρ ω α π ό σ ι τ α σ μ α ε ί ν α ι ί κ α ν ο ν ν α δ υ α ι ώ σ τ Ί τ ο ν λ α
α ν τ ί ι θ ε ί ι ό ό ι ς Π ρ ο φ η τ ι κ η φ ω δ ι ε σ α λ Π ι ο ε
έ π Ι τ η α λ λ α Υ η τ ι ή μ ε ρ σ λ Ο Υ ί ο υ μ α ς έ Ψ Ρ α Υ Κ Ε ψ α ν
α ν τ δ ρ α σ α ς ό σ η α ύ δ ύ ν μ ι ς κ α τ α τ ω ν έ ξ ω τ ε ρ ι
κ ω ν έ χ θ ρ ω ι ν τ η ς Ο ρ θ α δ σ ξ ί α ς ώ ς κ α Ι τ ω ν έ σ ω ι τ ε ρ ι
κ ω ν δ ι κ τ α τ ό ρ ω ν κ α Ι κ α ι ν ο τ ό μ ω ν τ ι μ έ ν ω ν τ ο υ
Έ λ Π ί ζ ο μ ι ε ι ν δ τ ι δ ε ν Θ α τ ο λ μ ή σ ε τ ε ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί
σ ε τ ε τ α α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι γ ρ α φ έ ν τ α ώ ς έ ξ ύ σ τ έ ι ρ ο υ ι α λ
λ ο θ ι κ α θ δ σ ο ν έ Υ έ ν σ ν τ ο Π Ρ Ο τ η ς ή μ ε ρ ο λ Ο Υ Ι Ο κ η ς
α ι ν τ μ α ς ο ϋ τ ε τ ά λ ι ν θ α τ α Π α ρ α λ λ η λ ί σ ε τ ε μ ε
μ ο ν ο μ ε ρ ε ί ς τ Ι Ι α σ ν ό ς έ ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ο υ π ρ Ο τ ο υ
22
1920 π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς κ α θ ό σ ο ν α δ τ α ι έ σ τ ε ρ ο ϋ ν τ ο mX­
σ η ς π α ν ο ρ θ ο ι δ ό ξ ο υ π ρ λ η ς κ α Ι ά τ δ η ς τ ω ν 00­
ι
σ α ι έ ν τ ε λ ω ς ε ρ ι ω ι Ρ ι σ μ έ ν α ι κ α Ι π ρ ο σ ω π ι κ α ί τ δ ε
λ α ο σ α Υ ν ο ο ν τ ο ς τ α ύ τ α ς κ α Ι Ο υ ν ε π ω ς Δ ό λ ω ς ε ύ θ υ
ν ο μ έ ν ο υ δ ι α τ η ν μ η α ν τ δ ρ α σ ί ν τ ο υ
. ε α ί ω ι ς κ α τ α τ η ν α ν τ δ ρ α σ ι ν τ ω ν Π α λ τ ω έ
σ η ι μ ε ι ώ θ η σ α ν κ α ί τ ι ν ε ς έ Κ Τ Ρ Ο α Ι έ κ τ ι Κ α ν ο ν ι κ Ο Ο
δ έ ο ν τ ο ς ό ψ ε ι λ ό μ ι ε ν α Ι Ι δ ί ω ς ε ί ς τ ο υ ς π ρ ω τ α ω ν ι σ α ς
c , , ,.,..., '"
ι ε ρ ο μ ο ν α χ ο υ ς κ α ι μ ο ν α χ ο ο ς τ ο υ κ ι ν η μ α τ ο ς κ α ι Χ ι
ε ί ς τ η ν δ ρ α ρ χ ί α α ό τ ο Ο η τ ι ς π α ρ α σ υ ρ ο μ έ ν η κ α
,.. R..1l..' ", 2,"""""
ω ς ε α ι ω ζ σ υ ν ε φ ω ν ε ι ε ν ι ο τ ε μ ε τ α υ τ ω ν σ π
δ α ι ο τ έ ρ α τ ω ν ό π ο ί ω ν τ υ Α ε ι ή δ ι α κ ή ρ υ ξ ι ς τ η ς α
π ω ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ τ η ς κ α ι τ ο μ η σ α σ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς CH θ ι ε ω ρ ο υ μ έ ν η υ φ ύ μ ω ν ώ ς δ ε υ τ έ ρ α σ ο α
ρ α έ ι κ τ ρ ο π ή τ ω η τ ο ι ή μ η κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν μ ε τ α τ ω ν
δ ι α κ ρ α τ η σ α σ ω ν τ ο τ α λ α ι ν ή μ θ ρ ο λ ό γ ι ο ν τ ο ό λ ά χ ι
σ τ ο ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν δ ε ν ε ο ο τ α θ ε ι δ ι ό τ ι ώ ς κ α λ ω ς α
ν α φ έ ρ ε τ α ι έ ν τ η ί σ τ ο ρ ί τ ι κ ι ν ή μ α τ ό ς τ ω ν π ο λ λ ά
κ ι ς έ ζ ή τ η σ α ν τ η ι μ ε τ α ύ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ν ω σ τ ι ε σ υ Υ
κ ρ ο τ ο υ τ ε ς σ ύ ν ο δ ο ν ν α δ ι ε υ θ ε τ η θ Ώ ή Υ ε η ι θ ε ϊ σ α α
ν ω μ α λ α κ α Ι α τ υ α ν ν Ι ό τ η ς χ ω ρ Ι ς ο μ ω ς ν α τ ο
έ π ι τ ύ χ ν μ ι α κ α Ι α ο τ α ι ρ ο ε τ Ι μ ω ν τ η ν μ ε τ α τ ω
κ α ι ν ο τ ό μ ω ν ι ν ώ ν ί α κ α Ι ο ύ χ Ι τ η ν τ ω ι ν ό ά τ ω ν
κ α τ α κ ό σ μ ο ν Π α λ ω ν !
Σ u ν ε τ ω ς έ ι ν σ υ μ π ε Ρ ά σ ι μ α τ ι σ η
μ ε ι ο Ο ι μ ε ν σ τ ι α ύ τ ο τ ε ρ δ ι ι κ α ι ο ϊ τ ο ν Ι ε ρ ό ν ά Υ ω
ν α τ ω ν Π α λ τ ω ν ς Ε λ λ α δ σ ς δ ε ν ε ί ν α ι ο ύ ι δ έ ν τ ε ρ ν
ε Ι μ η ή μ ο ο ε ρ η ς α φ έ ν ό ς ά λ λ α Υ η τ ί ή μ ε ρ ο λ σ Υ ί
ο υ κ α Ι ο ί σ φ ό δ ρ α δ ι α λ η τ ί ά φ έ τ έ ρ ο υ σ κ ο π ο Ι τ ο υ
awoopLou τ ο σ 1923, δ ι 00 α ί ι ό ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ Ι δ μ ε ι ς
-'έ σ ω τ ε ρ ι ι κ α ι
"
κ α ι ι Ε
, ξ
ω Τ ί ε ρ ι ι κ α ι
"
η
θ
ε
' λ
η σ α ν ν α

ι τ υ
,
χ ο υ ν η μ α λ λ ο ν ν

ά ρ χ Ι σ ο ν τ η ν Ε ν ω σ ι ν τ ο υ ψ ε ύ δ ς
μ ε τ α τ η ς ά λ η θ ε Ι α ς Δ ι α τ ο σ Τ Ό α Κ ι ρ ι ω ς κ α Ι χ α ρ α
κ τ η ρ ί ζ ο ι μ ε ν τ ο δ η ι μ Ι Ρ Υ η ι θ ε ν σ χ σ μ α τ ω ν Π α λ τ ω ν
ς έ π α ι ν ε τ 6 Υ σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ο ν Ι Ε τ η ς Α Β
σ υ ι ν ό δ ο υ κ α Ι τ ο π α τ ε ρ ι κ ό ν ι ε σ τ ι σ χ σ θ η ν α ι κ α λ ώ ς
23
- -- - ----- --
κ α Ι ό μ ο ν ο η ι σ α ι κ α κ ω ς τ η ν δ ε Ι Ε λ λ α δ υ κ η ν Έ ί κ κ λ η
σ ί α ν ώ ς Κ υ ρ ί ω ς ύ Π ε ύ ι θ υ ν ο ν δ ι α τ η ν δ η μ ι ο υ Ρ ϊ Υ ί α ν ο ό
μ ό ν ο ν τ ι ά ν ω τ έ ρ ω ο χ Ι σ μ α τ σ ς ά λ λ α κ α Ι τ η ς δ ι α
ά σ ε ω ς τ η ς λ ε ι τ ο υ Ρ Υ κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ η ς κ α θ ό λ ο υ
Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς ρ δ Υ μ α δ Π ε ρ κ α τ δ σ τ ο ε τ α ύ ι τ η ν δ υ
ν ά μ ι ε ι σ χ ι σ μ α τ ι κ η ν τ τ έ ν α ν τ ι τ ω ν δ ι α κ ρ α τ η σ α σ ω ν
τ ο η α λ α ι ο ν ή μ ε ρ λ ό Ι ν λ η ι σ ι Ω
Ι Ω ς δ ε σ α φ ω ς α π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν τ α έ π α λ σ Θ ή σ α ν
τ α Υ ε γ ο ν ό τ α ό ί ε ρ σ ς ά γ ω ν τ ω ν Γ Ο Χ έ δ ι κ α ι ώ θ η π λ ή
ρ ω ς κ α θ ό σ ο ν φ α ν έ ν τ ι ε ς Π ι σ τ ο ε ί ς τ α ό λ Ι Υ α ε ύ ι ρ ι έ θ η
σ α ν Π ι σ τ σ Ι κ α Ι ε ί ς τ α π ο λ λ α τ η ν σ η μ ε ρ ι ν η ν δ η λ α δ η
κ η ρ υ τ τ α μ Β ν η ν Κ α δ ξ Ι α ν δ ι η ς ά τ ε ι μ Π λ ε ϊ τ α ι ό ι κ ό
σ μ σ ς τ η ς ρ θ δ ξ ί α ς Κ α Ι κ α θ α Ι ρ ο ν τ α ι μ ε τ α τ ό η ς
ά ν α δ ε ί α ς ό ρ ι α α ί ώ ν ι α α θ θ ε ν τ ο ο ί π α τ έ ρ ε ς ή μ ι ν
Σ χ ε τ ι ι κ ω ς δ μ ω ι ς μ ε τ η ν σ η ι μ ε ρ ι ν η ν ή Υ ε σ ί α ν τ ο ϋ
ά γ ω ν ο ς τ ω ν Π α λ τ ω ν ε ί μ ε Η α ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α E:rra­
ν α λ ά ω μ ε ι ν κ α Ι έ κ τ η ς θ έ σ ε ω ς τ α ύ τ η ς δ τ ι δ ι α φ ω
ν ο σ μ ε v τ λ ή Ρ ω ς Τ Ρ Ο ς τ η ν τ α κ τ ι
κ η ν Π ο υ ό κ ο λ ο υ θ ε ϊ α ϋ τ η α ύ ι ξ α υ σ α
Α Τ ν α έ λ α τ τ ώ ν η τ α τ ι τ α ρ ε λ θ ό ν τ ς λ α θ η μ ε ά
τ τ έ λ ε σ μ α τ η ν η λ ή ρ η τ τ ε ί ν ω σ ι ν τ ο υ ί ε ρ ο σ α γ ω ν ο ς
τ Ω Π α λ α ι η μ δ ρ λ α γ ι τ ω ν Ε ύ χ η ς ε ρ γ ο ν θ α η τ ο ή
π λ ή ρ η ς ά ν τ ι κ α τ α σ τ α σ ί ς τ η ς α λ λ α π ε ρ Ι τ ο ύ ι τ ο υ τ Ο ν
λ ό γ ο ν ε χ ο υ ν ο ί α ρ ι σ τ ε ι ς κ α Ι Ι α λ α ί μ α χ ο ι τ η ς ή ρ ω ί
κ η ς Έ Κ κ λ η σ ι α ς τ ω ν α Ι δ σ ο ι έ κ τ ω ν κ λ η ρ ι ι κ ω ν τ η ς
δ ι α θ έ τ ο ν τ ε ς κ Ο ρ ο ς Π α ρ ρ η σ ί α ν ι κ α Ι Π ό ν ο ν δ ι α τ η ν
π τ ω ο ι ν τ η ς λ η σ ί α ς τ ω ν έ Π ι θ υ μ ι ο Ο ι ν τ η ν έ π α ν ό ρ
θ ω ο ι ν α ύ ι τ η ς
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ω ν δ ι α τ η ν φ ι λ ο ξ ε ν ί α ν
Ι δ ι α τ ε λ ω Π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Σ Μ ο ν α χ ό ς
, Ι ο ύ ν ι ο ς 1976
CI. Σ κ ή τ η ς Α Υ ί α ς Ά η ς
Γ
24
ι
l",
, .i
ί
, \

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/58026721","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=58026721&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[174468175,241223945,73703888,181009630,59484605,128855751,58028073,58019872,58027890,51043781,58026640,122224320,52187326,129133866,169741847,103435481,104411027,58028163,254687778,142636871,149484194,163134612,146391534,134878522,129310697,129133866,169741847,128855751,188308771,128295292,144902864,137908893,132012223,62632156,105215262,122024038,61957628,124982087,106106346,85071200,106106336,124522588,88398636,121544424,118944403,125654097,105215334,106379501],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"lmxQanFR6x6AJiz9eT7sg2P6s8c=","module_id":"u9EEUuP5YMulg4x+duaRtPMTqAE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[174468175,241223945,73703888,181009630,59484605,128855751,58028073,58019872,58027890,51043781,58026640,122224320,52187326,129133866,169741847,103435481,104411027,58028163,254687778],"title_link":null,"title":"Documents Similar To ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ","track_opts":{"compilation_id":"lmxQanFR6x6AJiz9eT7sg2P6s8c=","module_id":"t23NYGKmbDTviPx4XXbu/JTw/jo=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[142636871,149484194,163134612,146391534,134878522,129310697,129133866,169741847,128855751,188308771,128295292,144902864,137908893,132012223,62632156,105215262,122024038,61957628,124982087,106106346,85071200,106106336,124522588,88398636,121544424,118944403,125654097,105215334,106379501],"title_link":null,"title":"More From orthodoxihomologia","track_opts":{"compilation_id":"lmxQanFR6x6AJiz9eT7sg2P6s8c=","module_id":"NNi5t5fvEmK6LZMysloYoR6v1DA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"51043781":{"type":"document","id":51043781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51043781/149x198/e2b67beb58/1495954799?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51043781/298x396/8b59911a57/1495954799?v=1","title":"ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ","short_title":"ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":51043781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fa4qEHetUaLMp1Xt6G1M1sCT1ew="},"url":"https://www.scribd.com/document/51043781/ΤΟ-ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ","top_badge":null},"52187326":{"type":"document","id":52187326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52187326/149x198/e14cc9ff04/1451563164?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52187326/298x396/4e639f6930/1451563164?v=1","title":"ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","short_title":"ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":52187326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WMQ12T0Lu7WE3jtCr7seQJdHnbc="},"url":"https://www.scribd.com/document/52187326/ΔΙΑΛΟΓΟΙ-ΤΗΣ-ΕΡΗΜΟΥ-ΠΕΡΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","top_badge":null},"58019872":{"type":"document","id":58019872,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58019872/149x198/123a06c22d/1451742106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58019872/298x396/887a1eab97/1451742106?v=1","title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","short_title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58019872,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6SA5BcK4Imcvjj5R7zzBvLj0X+U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/58019872/ΟΤΑΝ-ΟΙ-ΦΥΛΑΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","top_badge":null},"58026640":{"type":"document","id":58026640,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58026640/149x198/cc6304f18d/1376496505?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58026640/298x396/e5b53b277f/1376496505?v=1","title":"Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ","short_title":"Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58026640,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VKWhnoLJOs1eNUzW0o3RGlXzoQw="},"url":"https://www.scribd.com/document/58026640/Η-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΝ-ΑΓΙΩ-ΟΡΕΙ","top_badge":null},"58027890":{"type":"document","id":58027890,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58027890/149x198/8ae253f5ed/1376497390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58027890/298x396/36c8e99f3d/1376497390?v=1","title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ","short_title":"ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58027890,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V+SFXh8ExISBNq3oXQZX/SUSCVs="},"url":"https://www.scribd.com/document/58027890/ΟΤΑΝ-ΟΙ-ΦΥΛΑΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ","top_badge":null},"58028073":{"type":"document","id":58028073,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58028073/149x198/e5c4ce5539/1514968162?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58028073/298x396/079b985840/1514968162?v=1","title":"ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΝ","short_title":"ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΝ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58028073,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uu8aV9G/U55KB4MsQPzxyC/5JLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/58028073/ΠΑΛΑΙΟΝ-ΚΑΙ-ΝΕΟΝ","top_badge":null},"58028163":{"type":"document","id":58028163,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58028163/149x198/2f844fd171/1376496764?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58028163/298x396/cfbc116ff8/1376496764?v=1","title":"ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ","short_title":"ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":58028163,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gshcGniHSv+i4qEifg69qJKpjBQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/58028163/ΠΟΤΕ-ΚΑΙ-ΠΩΣ-ΠΡΕΠΕΙ-ΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ","top_badge":null},"59484605":{"type":"document","id":59484605,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59484605/149x198/843e55a2b6/1413644283?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59484605/298x396/6f1fbb6e6d/1413644283?v=1","title":"Υπομνημα-Εκθεσις ","short_title":"Υπομνημα-Εκθεσις ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":59484605,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lusbUnV45KJYfw7g/tJOHj3EMzY="},"url":"https://www.scribd.com/document/59484605/Υπομνημα-Εκθεσις","top_badge":null},"61957628":{"type":"document","id":61957628,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61957628/149x198/66dd0aea04/1312920169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61957628/298x396/a9ab4b790b/1312920169?v=1","title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","short_title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":61957628,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOU/oat0X2GMxcTVTgZ8dubIpcY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/61957628/Μαθητευοντες-στο-αλαθητον-διδασκαλειον-της-ιερας-παραδοσεως","top_badge":null},"62632156":{"type":"document","id":62632156,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62632156/149x198/58f5786305/1447994133?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62632156/298x396/d9a5750105/1447994133?v=1","title":"Εις π Παναγιωτη","short_title":"Εις π Παναγιωτη","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":62632156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h5A6mpw0aaVBShz1zLIkH7688yc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/62632156/Εις-π-Παναγιωτη","top_badge":null},"73703888":{"type":"document","id":73703888,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/73703888/149x198/5315fc2649/1410405723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/73703888/298x396/efcd0a2497/1410405723?v=1","title":"Γ΄ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΟΜΠΡΟ","short_title":"Γ΄ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΟΜΠΡΟ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":73703888,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XCVXiEAVWnLuXGfe88xRVjJcBac="},"url":"https://www.scribd.com/document/73703888/Γ-ΑΝΟΙΚΤΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣ-ΤΟΝ-ΕΥΓΕΝΙΟ-ΤΟΜΠΡΟ","top_badge":null},"85071200":{"type":"document","id":85071200,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/85071200/149x198/71f18012f7/1490734782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/85071200/298x396/819045738e/1490734782?v=1","title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","short_title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":85071200,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gzN56KQqiTOMi8vUA3/23tlI3Z4="},"url":"https://www.scribd.com/document/85071200/Η-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΤΟΥ-ΠΑΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ-ΑΠΟ-ΤΟΥΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","top_badge":null},"88398636":{"type":"document","id":88398636,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/88398636/149x198/6dc3c5a485/1333829828?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/88398636/298x396/b47699d2e1/1333829828?v=1","title":"Λόγοι στο Πάσχα","short_title":"Λόγοι στο Πάσχα","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":88398636,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Uwzsjt7UCcTTJEUBLyx/Ux412CI="},"url":"https://www.scribd.com/document/88398636/Λόγοι-στο-Πάσχα","top_badge":null},"103435481":{"type":"document","id":103435481,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/103435481/149x198/99e1173f62/1370762896?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/103435481/298x396/56f2bc8a9b/1370762896?v=1","title":"ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ","short_title":"ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":103435481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HuiBbtctTVGwXmq0IukFwMiMRzQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/103435481/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ-ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ","top_badge":null},"104411027":{"type":"document","id":104411027,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/104411027/149x198/b0f7bfd357/1400002527?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/104411027/298x396/c8ed076b02/1400002527?v=1","title":"ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΛ. ΜΟΝΑΧΟΝ π. ΜΑΡΚΟΝ ΧΑΝΙΩΤΗΝ","short_title":"ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΛ. ΜΟΝΑΧΟΝ π. ΜΑΡΚΟΝ ΧΑΝΙΩΤΗΝ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":104411027,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uk3iAmzsEG1C42J/YJ18HIImcME="},"url":"https://www.scribd.com/document/104411027/ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ-Β-ΠΡΟΣ-ΤΟΝ-ΟΣΙΟΛ-ΜΟΝΑΧΟΝ-π-ΜΑΡΚΟΝ-ΧΑΝΙΩΤΗΝ","top_badge":null},"105215262":{"type":"document","id":105215262,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215262/149x198/03065d20df/1369151818?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215262/298x396/9009e71d76/1369151818?v=1","title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","short_title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215262,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BQB+3dPxmUzqONfTN14BFYBgX28="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215262/Πατριαρχική-Εγκύκλιος-1920","top_badge":null},"105215334":{"type":"document","id":105215334,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215334/149x198/e37054711f/1376590627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215334/298x396/b78ff5fdde/1376590627?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215334,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fS6wIQ8L6fx2eQ9++xkTgr61iGo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215334/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","top_badge":null},"106106336":{"type":"document","id":106106336,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106336/149x198/560122b2e5/1379464050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106336/298x396/d40a4ab8d6/1379464050?v=1","title":"κηρυξις αιρεσεως","short_title":"κηρυξις αιρεσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106336,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vAL7HR2IS85by2QG9A794vPeT0c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106336/κηρυξις-αιρεσεως","top_badge":null},"106106346":{"type":"document","id":106106346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106346/149x198/42896355b9/1380719295?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106346/298x396/d36738e63d/1380719295?v=1","title":"λοιπαι κακοδοξιαι","short_title":"λοιπαι κακοδοξιαι","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aOknH/bSJh4FBIw1t/tBC+OYmTo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106346/λοιπαι-κακοδοξιαι","top_badge":null},"106379501":{"type":"document","id":106379501,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106379501/149x198/4914eb2f52/1380051008?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106379501/298x396/e2c84cbb7c/1380051008?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106379501,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A6FaCGIj3Uoki63S4bvmgajmzOU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106379501/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΜΕΡΟΣ-Γ","top_badge":null},"118944403":{"type":"document","id":118944403,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118944403/149x198/e934a3fccc/1357330442?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118944403/298x396/a19b71daa4/1357330442?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":118944403,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jTwKDyF5G9oPvawFpA0sUZ0qvPc="},"url":"https://www.scribd.com/document/118944403/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΟΥ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ-ΚΑΙ-ΤΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ","top_badge":null},"121544424":{"type":"document","id":121544424,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121544424/149x198/2af2f4de6e/1379447437?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121544424/298x396/b2d25569f4/1379447437?v=1","title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","short_title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":121544424,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"At2eth+bhBjN24N7ujL1EOK1ZxI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/121544424/Κανονικό-κείμενο-αποτειχίσεως-του-Ορθοδόξου-Εκκλησιαστικού-πληρώματος","top_badge":null},"122024038":{"type":"document","id":122024038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/149x198/6069f7685e/1394416889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/298x396/295574b454/1394416889?v=1","title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","short_title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":122024038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OIGz5f9FQ+y9qxSKXmKKdLDChag="},"url":"https://www.scribd.com/document/122024038/Η-ΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΣ-ΑΓΙΑΣ-ΤΡΙΑΔΟΣ-ΣΤΗΝ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","top_badge":null},"122224320":{"type":"document","id":122224320,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/122224320/149x198/1a5f961cd3/1490232422?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122224320/298x396/d62bdbb6d2/1490232422?v=1","title":"ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ - Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ. \r\n","short_title":"ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ - Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ. \r\n","author":"westrock6448","tracking":{"object_type":"document","object_id":122224320,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tx6R+82NXZlGcZ6VZQESaI5Wg8Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/122224320/ΑΓΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ-Ο-ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ-Η-ΔΡΑΣΗ-ΚΑΙ-ΤΟ-ΕΓΚΩΜΙΟ-ΤΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΑ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΑΓΙΟ-ΑΘΑΝΑΣΙΟ-ΤΟΝ-ΠΑΡΙΟ","top_badge":null},"124522588":{"type":"document","id":124522588,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124522588/149x198/e23d1ebc8f/1374065345?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124522588/298x396/5fdab32d5c/1374065345?v=1","title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","short_title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124522588,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dblarawMg0RPHgaacWvoEN1/PEA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124522588/ΤΟ-ΠΑΛΑΙΟΝ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","top_badge":null},"124982087":{"type":"document","id":124982087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124982087/149x198/4e655339b5/1385733622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124982087/298x396/bc3398494f/1385733622?v=1","title":"ΚΑΤ. 175-186","short_title":"ΚΑΤ. 175-186","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124982087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GXe1r45YFvr2dZEv3ac+XPgIMmE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124982087/ΚΑΤ-175-186","top_badge":null},"125654097":{"type":"document","id":125654097,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/125654097/149x198/fff92f7fdc/1388601690?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/125654097/298x396/7b3eef54f5/1388601690?v=1","title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","short_title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":125654097,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xmn6jjnkA9IYO8v0GYcv1oue+4s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/125654097/ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ-ΚΑΙ-ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","top_badge":null},"128295292":{"type":"document","id":128295292,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/149x198/1ef9d01b06/1384831630?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/298x396/ddc59bd005/1384831630?v=1","title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","short_title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128295292,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uNPKk/PhxuNiaZJqjrK2IeLvLUk="},"url":"https://www.scribd.com/document/128295292/ΑΔΥΝΑΤΗ-Η-ΣΩΤΗΡΙΑ-ΤΩΝ-ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΤΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ-ΜΕ-ΑΥΤΟΥΣ","top_badge":null},"128855751":{"type":"document","id":128855751,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128855751/149x198/e3c252c720/1497609589?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128855751/298x396/15479832d6/1497609589?v=1","title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","short_title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128855751,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pDheCpl/sTmTtdFNkjZNrSXStio="},"url":"https://www.scribd.com/document/128855751/ΠΡΩΗΝ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-1944-ΚΑΙ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-1945-ΚΑΙ-ΕΞ-ΑΥΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ-ΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΟΥ-ΙΕΡ","top_badge":null},"129133866":{"type":"document","id":129133866,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129133866/149x198/d8cce53428/1417634506?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129133866/298x396/42767c4d41/1417634506?v=1","title":"194-239","short_title":"194-239","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129133866,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AIS6yyAPheWsaKCyvucm53/APOw="},"url":"https://www.scribd.com/document/129133866/194-239","top_badge":null},"129310697":{"type":"document","id":129310697,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129310697/149x198/1824b5455f/1379203361?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129310697/298x396/d793254131/1379203361?v=1","title":"Έγγραφο1","short_title":"Έγγραφο1","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129310697,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vODDyQhvAAHUTHehxvccoHsO/oY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/129310697/Έγγραφο1","top_badge":null},"132012223":{"type":"document","id":132012223,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132012223/149x198/fbb871246f/1368837264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132012223/298x396/cf813bec25/1368837264?v=1","title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","short_title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":132012223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6noCcbh/bF8ttAhJ/C21OUaU4oo="},"url":"https://www.scribd.com/document/132012223/Επιστολή-ιερομονάχου-Ευγενίου-προς-τον-μητροπολίτη-Σιδηροκάστρου","top_badge":null},"134878522":{"type":"document","id":134878522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/149x198/119fbf22c4/1388248146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/298x396/ce0ec94f06/1388248146?v=1","title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","short_title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":134878522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1id1HKGBNu8BJa2JaRqPGcyhCcI="},"url":"https://www.scribd.com/document/134878522/ΘΛΙΒΕΡΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","top_badge":null},"137908893":{"type":"document","id":137908893,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/137908893/149x198/cacbc4adf5/1423726231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/137908893/298x396/17fb0fc536/1423726231?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":137908893,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"o2xcGhF+S2d2DY+uMieBvH619ZY="},"url":"https://www.scribd.com/document/137908893/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","top_badge":null},"142636871":{"type":"document","id":142636871,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/142636871/149x198/64b9eea1d9/1444552551?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/142636871/298x396/480c71d16f/1444552551?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":142636871,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A9jfE9BZu5aXbbC5o0R/LF07l9U="},"url":"https://www.scribd.com/document/142636871/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ","top_badge":null},"144902864":{"type":"document","id":144902864,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144902864/149x198/03a5ba54de/1399256242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144902864/298x396/4a2d69231f/1399256242?v=1","title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","short_title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":144902864,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KtNHkIi3tx3AAu9Eo5rlPqSjbcg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/144902864/Η-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΤΗΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΤΩΝ-ΙΕΡΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ-ΣΤΗΝ-ΠΡΑΞΗ-ΜΑΣ-ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ-ΕΝΤΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΕΚΤΟΣ-ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ","top_badge":null},"146391534":{"type":"document","id":146391534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/146391534/149x198/c2688b63c0/1382627359?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146391534/298x396/1ae3f89fa7/1382627359?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":146391534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NRKa+EaP1qyOBqOsaRvoGvgVjV8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/146391534/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΚΑΙ-Η-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ-ΥΜΑΣ","top_badge":null},"149484194":{"type":"document","id":149484194,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149484194/149x198/89975985a1/1403200782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149484194/298x396/d8c014d54a/1403200782?v=1","title":"2/7/2013","short_title":"2/7/2013","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":149484194,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZoqCaEO7Um3kfph8xHQGNuLNOJE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/149484194/2-7-2013","top_badge":null},"163134612":{"type":"document","id":163134612,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163134612/149x198/917277584f/1401073898?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163134612/298x396/6ae23303a5/1401073898?v=1","title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","short_title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":163134612,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6cwi8h9YrKAsMatYlFWyVAJwuC4="},"url":"https://www.scribd.com/document/163134612/αποτειχιση-ορθοδοξων-απο-την-κοινωνια-των-οικουμενιστων-και-των-παραταξιακων","top_badge":null},"169741847":{"type":"document","id":169741847,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169741847/149x198/a233fef7d5/1410592199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169741847/298x396/9d1a8ffe4c/1410592199?v=1","title":"οικουμενισμός","short_title":"οικουμενισμός","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":169741847,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jn2B1NW0jo9qIirZ2w2RwTTmi9I="},"url":"https://www.scribd.com/document/169741847/οικουμενισμός","top_badge":null},"174468175":{"type":"document","id":174468175,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/174468175/149x198/490948eb25/1399453107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/174468175/298x396/ffbed2017c/1399453107?v=1","title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","short_title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":174468175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GylzHc3cBJKTTV43vDxhh092A3Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/174468175/Η-ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΣ-ΤΟ-ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ","top_badge":null},"181009630":{"type":"document","id":181009630,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181009630/149x198/c08bacd67e/1496153984?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/181009630/298x396/335afaf784/1496153984?v=1","title":"2η ἀπάντηση εἰς τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ","short_title":"2η ἀπάντηση εἰς τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ","author":"john-criket-4887","tracking":{"object_type":"document","object_id":181009630,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nwnQWX0DKXg2OCKSpdP8nqQywRA="},"url":"https://www.scribd.com/document/181009630/2η-ἀπάντηση-εἰς-τὸν-π-Εὐθύμιο-Τρικαμηνᾶ-καὶ-τοὺς-σὺν-αὐτῶ","top_badge":null},"188308771":{"type":"document","id":188308771,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/188308771/149x198/288bb53d12/1405181467?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/188308771/298x396/2632a8a20f/1405181467?v=1","title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","short_title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":188308771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QR40X5xquLjwbSCUvdshy5QzZdk="},"url":"https://www.scribd.com/document/188308771/ΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ-ΤΑ-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΚΟΛΩΝΕΣ-ΤΗΣ-ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΟΝΗΡΑΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ-ΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΑ","top_badge":null},"241223945":{"type":"document","id":241223945,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241223945/149x198/c0af7f2606/1515513315?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241223945/298x396/47e1c5ae71/1515513315?v=1","title":"ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ","short_title":"ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":241223945,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ovEt35PwKd8AYmuQ1JXWUllQerc="},"url":"https://www.scribd.com/document/241223945/ΤΟ-ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ-ΤΩΝ-ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ-ΠΟΙΜΕΝΩΝ","top_badge":null},"254687778":{"type":"document","id":254687778,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254687778/149x198/8278cf9c46/1497020745?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/254687778/298x396/9285a4056b/1497020745?v=1","title":"ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ π. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ","short_title":"ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ π. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ","author":"ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ","tracking":{"object_type":"document","object_id":254687778,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/v7iVatAaNuNqMBX4ZSdnH5JPRs="},"url":"https://www.scribd.com/document/254687778/ΑΡΘΡΑ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΣΤΟΝ-ΤΥΠΟ-π-ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/58026721","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=Sl9yNkMfYULOb%2B8RJ%2B3NLAR2w9c%3D&authenticity_token=pTQ98fQ%2BDBJeV9j3EGtqxsVpljBgstCE5pKHDlrn1b0Rks7iN7CkqKGsLG1pGJiobeL5jKwMB8xwYwVRMhisDA%3D%3D&expires=1540827596&wordDocumentId=58026721&wordUploadId=60895280"},"renewal_nag_props":null}-->