Ι

θ Ε Ο ω Υ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν λ Χ Ο
λ Γ Ι Ο Γ ε ι τ ο γ
..
MONAXJCMOC
Κ λ Ι
λ ι ι
Ο Ι ύ π ε φ ε ς ά Υ ώ ε ς κ α ι τ α ή ω ί κ α π α λ α ί σ μ α τ α τ ώ τ έ
κ ω τ η ς έ ή μ ο vnie τ η ς ό θ ο δ ό ξ ο π ί σ τ ε ω ς ά π ά
χ η ς τ ή ς σ σ τ ά σ ε ω ς τ ο υ Μ ο ι ν α χ ι κ ο υ τ ά Υ μ α τ ο ς μ έ χ ι
,
σ η μ ε ο
λ θ Η Ν λ Ι 1977
- - - ~ - - - - ~ ~ - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ -
43
ι 1. b.I!: Σ 2 Ι Ψ
ι
ε

e
t
,
..
"

\
ι
.
* α ρ α Κ λ ο ύ μ ε ν ο υ ν Γ η ν ά θ ά ν ι α τ ο ν ύ μ ώ ν ε ύ σ ε έ
σ τ α τ ο ν π ί σ η ν
ί
ώ σ τ ε μ ή π α ρ ι δ ε Ι ν έ κ τ ο ϋ λ ο ι π ο ϋ τ ή ν
ό ρ θ ό δ ο Ε ο ν λ η σ ί α ν μ ο ι Χ ε υ ο μ έ ν η ν
π α ρ ά τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν έ ν τ ο Ι ς κ φ ο ί ς ύ μ ω ν τ ω ν ό ρ
θ ο δ ό Ε ω ν κ α ί ε ύ σ ε β ε σ τ ά τ ω ν β α σ ι λ έ ω ν ...•.
Α Ρ Χ Ι ί μ Β α σ ί λ ε ι ο ς κ ι α ί λ ο ι π ο ί μ ο ν ά ζ ο ν τ ε ς τ η ς
Κ ω ν / λ ε ω ς π ρ ό ς τ ό ν α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Θ ε ο δ ό ο ι ο ν
* Ε ί δ έ τ ο ι ο ϋ τ ο ν δ ι ά τ ά ς ά ι μ α ρ τ ί α ς ή μ ω ν σ υ μ α ί η
ν ό π ρ ο λ η θ π η τ ο ι α ί ρ ε η κ ό ς ά ρ χ π ο ς ε ί ς τ ή ν Ί ε
ρ ο υ σ α λ Γ μ ι Π λ η ρ ο φ ο ρ ο ϋ μ ε ν έ ν ώ π ι ο ν τ η ς ά γ ί α ς κ α ί
ό μ ο ο υ σ ί ο υ Τ ρ ι ά δ ο ς τ ή ν ύ μ ε τ έ ρ α ν ε ύ σ έ β ε α ν ώ ς
τ ά α 'j μ α τ ο π ά ν ,. ω ν ή μ ω ν π Ρ ο
θ ύ μ ω ς έ κ Χ έ η τ α ι κ α ί ά ν τ ι ε ς ο ί ά γ ι ο ι
τ ό π ο ι π υ ρ ί ά ν α λ ί ι Κ ν τ α π ρ ί ν ό ν τ ι τ ο ι ο ϋ τ ο ν έ ν
τ π ά γ ί τ ο ϋ Θ ε ο ϋ τ ο ύ τ η π ό λ ε ι γ έ ν η τ α .....
Ά γ ι ο ι Θ ε ο δ ό σ ι ο ς κ α ί Σ ά β β α ς π ρ ό ς τ ό ν α ύ τ ο
κ ρ ά τ ο ρ α Ά ν α σ τ ά σ ι ο ν
* Α ύ τ η ή ε ύ α γ γ ε λ κ ή ή μ ω ν π ί σ τ ι ς τ ω ν ό μ α ρ τ ω λ ω ν
α ύ τ η ή ά π ο σ τ ο λ κ ή ή μ ω ν ό μ ο λ ο γ ί α τ ω ν ε ύ τ ε
λ ώ ν ή δ ο υ ν ή π α τ ρ ο α ρ ά δ ο τ ο ς ή μ ώ ν θ ρ η σ ί
τ ω ν έ λ α χ ί ι σ τ ω ν Π α ρ ά τ α ύ τ η ν ο ύ χ δ η ό τ ί ς δ ε
.η τ ί ς δ ε τ ω ν ν ϋ ν η τ ω ν ά λ α ι ά λ λ ο ύ δ ε ί Π έ τ ρ ς
κ ί α ϋ λ ο ς ε ί π ω μ ε Ύ γ ά ρ ά ν έ ν δ ε κ τ α ώ ς έ ν δ ε χ ό
μ ε ν ι α ο ύ δ α ν έ Ε α ύ τ ω ν η χ τ ω ν ο ύ ρ α ν ώ ν δ ο γ ι μ α
τ ί Ζ ω ν κ α ί ε ύ α γ γ ε λ Ζ ό μ ε ν ο ς δ υ ν ά μ ε θ α α ύ τ ό ν κ ο ι ν ω
ν ό ν π ρ ο σ ή κ α σ θ α ώ ς μ ή σ τ ο ι χ ο ϋ ν τ α τ η ύ γ α ι ν ο ύ
σ π τ η ς π ί σ τ ε ω ς δ ι δ α σ κ α λ ί Κ α ί ι ι ρ ό ς τ α ϋ τ α δ τ ι
α ν δ ο κ π τ η tEouoiQ ύ μ ω ν έ τ ο ί μ η ή τ α π ε ί ν ω σ ι ς
ή μ ω ν ι μ έ Χ Ρ ι θ α ν ά τ ο υ ύ π ο σ τ η
ν a- ι η έ Ε ά ρ ν ο υ ς ή μ δ ς γ ε ν έ σ θ α ι τ η ς τ ο ι α ύ τ η ς
η μ ω ν ε ί λ ι κ ρ ι ν ο ϋ ς ό μ ο λ ο γ ί α ς
Α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς
* Τ ί ς γ ά ρ ά κ ο ύ ω ν Θ ε ό ν ύ β ρ ι ό μ ε ν ο ύ κ α ν ό χ θ ο
τ ο ο ύ κ α ν έ λ ο ι τ ο ύ π ε ρ α π ο θ α ν ε ί ν α ύ τ ο Ο κ α ί τ ά έ σ χ α
τ α π α θ ε ί ν ... έ Ε η ν ώ π ρ ό ς Θ ε ο ϋ σ ω α ν κ α ί π Ρ ο
δ ι δ ό ν α ι Θ ε ό ν τ φ λ ό γ φ τ η ς
σ ι ω π η ς Ο ύ μ ε ν ο υ ν κ α ν σ α τ ρ ά α κ δ ν ή γ ε μ ό
ν ε ς ά π ε ι λ ώ σ ι
Ί ω σ ή φ Κ α λ ό θ ε τ ο ς Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς
i
..
Ι

~ . ~
f
;
\
Ι
Ι
i;
,
Μ Ο Ν λ . Χ I C Μ Ο C
·f
Κ λ . J
λ . l r θ C I C
.r
'J
~ '
)
'1 •
.~ 1
. Ι
Ι
· ~
·
·
:!
Ί
" .
' Ι
θ Ε Ο Δ ω Υ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν λ χ ο γ
λ Γ ι ό τ ε ι τ ο γ
MONAXJCMOC
Κ λ J
ϊ €
Ο ί π ε φ ε ί ς ά γ ώ ε ς κ α ι τ α ή ω ί κ α π α λ α ί σ μ α τ α τ ώ τ έ
κ ω τ η ς έ ή μ ο π έ τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς ά π ae­
χ η ς τ η ς σ ι υ σ τ ά σ ε ω ς τ ο υ Μ ο α χ ι κ ο υ τ ά γ μ α τ ο ς μ έ χ ι
,
σ η μ ε
ο

λ θ Η Ν λ Ι 1977
ε Ι ς τ ο ύ ς τ ρ α τ ι ώ τ α ς τ ο ύ Ρ Ι τ α ύ
τ ο ύ ς ι ί α ά ο υ ς α ί τ α ς τ ς έ α υ
τ ο ύ ς έ ω ς α Υ ά τ ο υ ό ω Ι δ έ Υ τ α ς ύ έ ρ
τ ς ι ί τ ά τ ς τ ό ς Ο
Ο
ί α ς
..

Δ Σ Μ ν
Η θ Ε
MANSI
Μ Η Λ Ι Α
Π
P.G.
; Ι
SAC
SKS
Σ Ε
Σ Ε Ι
Σ Ν
Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ι ϋ σ ι τ ρ α τ ι ά δ ο υ CΑ γ ι ο λ δ γ ι ο ν τ η ς Ο ο ι δ ό ξ ο υ
κ λ η σ ί α ς
Acta Sanctorum. Paris - Bruxelles.
Β ι λ ι ο ή κ η Ε λ λ ή ν ω ν π α τ έ ρ ω ν κ α Ι έ ι κ κ λ σ γ γ ρ α φ έ ω ν Α
ι ν 1952 έ ξ
Ί Κ α ρ μ ί ρ η Δ ο γ ι μ α τ ι κ σ κ α Ι Σ ι μ ι λ ι κ α μ ν η μ ε ί α τ η ς Ο ρ Ι ο
δ ό ξ ο υ Κ α ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς ' Ai}Tjvat, τ ό μ Α 19602
τ ό μ Β 195,3.
Η ι κ η κ α Ι Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ η έ κ ι υ κ λ ο π α ι δ ε ί α ι ν ι α ι 1962 - 8,
τ ό μ ο ι 12. Ε ι χ ι δ ' λ Μ α ρ τ ί ν ο υ
J. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima
col1ectio, Florentiae et Vetetiis 1757/98.
Σ ι δ ω ν ς Μ ή λ ι α τ ω ν ά γ ω ν σ ν ό δ ω ν τ η ς Κ α Ι ο λ ι κ η ς
Ε ι κ κ λ η σ ί α ς ... ν έ α κ α Ι δ α ψ ι λ ε σ τ ά τ η σ υ ν ά ρ ι σ ι ς .... Τ ό μ 2.
ί Ε ν Π α ρ ι σ ί ο ι ς 1761 - 2.
δ ή μ υ Α γ ι ο ρ ι ε ί τ ο υ Π η δ ά λ ι ο ν ••• 'Ai}TjvaL 19576.
J. Migne Ε λ λ η ν ι κ η Π α τ ρ ο λ ο γ ί α Π α ρ ί σ ι ο ι 1857/66.
Ε Schwartz, Acta Consiliorum Oecumenicarum, Berolini
et Lipsiae 1927 έ ξ
Ε Schwartz, Kyrillos ν ο η Skythopolis, Leipzig 1939.
Β κ τ ω ρ ο ς Μ α τ α ω υ Μ ο ν α χ ο ί ί Μ έ γ α ς Σ υ ν α ξ α ρ ι σ τ η ς τ η ς
'OQ-D. Α ν α τ Έ κ κ λ ι η σ ί α ς ι κ δ 19673.
Β Σ ι τ ε φ α ν δ υ Έ Κ η σ ι α σ τ ι κ η Ι σ τ ο ρ ί α 'Ar6ijvaL 19592.
Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Α γ ι ο ρ ε ί τ ο Σ Ι Ν α ξ α Ρ Ι Ι ί τ ή ς •.• τ ό μ ο ι 2. Ε κ ι δ Θ
Ν ι κ ο λ α δ ο υ Α ι ή ν η σ ι (s.a)
Π Ο λ € Ο Μ € Ν λ
:1···.'
ι
.
';
. < ,
τ ω ς φ ε σ α ι ν ο ί Ι ε ί ο ι α ν δ ρ ε ς έ κ ι ε ί ν ο ι τ α ο ο φ ο φ
Π σ α ο ι μ ό Τ Ε Ι Υ κ α Ι ψ κ α Ι Π Η Ι ί ι κ α μ ε γ 'XQf] τ η ν ή Σ Χ ί α ν ά ι σ ά ζ ε σ α ι π τ
ν α δ έ τ μ τ α ς π ό λ ε ι ς τ η ς η μ ί ς Θ ε δ α φ υ ω ι λ Ι σ
Ρ G. 82, 1369.
9
2. Π ι λ Α Φ υ τ ρ ά ι κ ι η α ι μ ο ν χ ο ί ώ ς κ ο ι ν ω ν ι κ ο Ι δ ι δ ά ι σ κ α ι λ ο ι κ α Ι
έ ρ γ ά τ α ι έ ν τ η ά ρ ι χ α ί Α ν α τ ο λ ι κ ϋ ι κ κ λ η σ ί • η ν α ι 1950, σ σ 99. χ ά Ι
δ Μ ο ν α χ ο ϋ θ ε σ κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ Μ ε τ α ξ υ Ο ύ ρ α ν ο ϋ I)GIXt γ η ς - Ά
γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ι σ ς Μ ο ν α ι χ ι σ μ ό ς ι 195'6, σ σ 142.
-"C", , ' • Α , ί λ e, - Α .." r
S• m:..I, γ α ρ Ί ί α ν τ ι ρ ω π φ ο φ ε ε ι τ α ι α Ο τ ο υ Π ι υ ν τ ι ε υ ε Υ φ ε
ν α ι τ φ τ η ν χ ά ρ ι ν κ α τ α ι ε μ έ ν φ π ω ς ύ κ ε Ι κ ό ς ε Ι ν α ι τ ο ϋ τ ο ν ι μ ί ζ ε ι ν mi­
. f' \ -, , τ δ ' - e, -, , -,
σ χ ε ι ν υ π ε ρ τ η ς ε ν ε γ κ α μ ε ν η ς DN ε τ ο υ τ ο Ί ε ρ τ η ς ε ν ε κ ι α ι μ ε Η ς ί ω ς Ό υ
δ α ι ν τ τ ρ ό π φ π ρ μ ι ε ι ί σ α ι π ρ ο Κ ι ν δ υ ν ι ε ύ Θ ι ν ύ π έ ι ρ ε ύ ε δ ί α ς Ε Ι δ ε
- ι e, Α e - δ λ -, Τ ,
τ ο υ τ ο μ ε ν η κ ι σ τ α α Ι Ρ Ο ι λ μ ε υ α η μ ι ε ι ς μ η ε φ ι ι σ Π α ι τ ι ν ε ς ω ι μ ε ν κ α ι
δ e' -., , Ι .' δ
ψ ι λ ο λ O'V Ο Ρ Ο Ι ω ι σ τ ε τ ω ν υ π ε ρ ε υ σ ε ε ι α ς α ι ι ρ ο μ ι ε ν ω ν π ρ ο κ ι ν ι υ ν ε υ ε ι ν α ι μ
, , , \ , , , " "'- . .
δ λ υ ν ε ι ι ν τ ο Ί ί ρ υ μ ν i} η Ρ ε υ
",
τ α ς δ ο ξ η ς α υ τ ο υ ς α π σ ι κ α λ ο υ ν τ ε ς
Κ ι α Ι φ ι λ ο π σ λ έ μ ο υ ς τ ι ν ά ς ώ ς Β σ τ ι τ ω ν δ ι ε ι ν ω ν ι μ λ λ ν δ ε κ α Ι
λ ί α ν α Ι σ χ ί σ τ ω ν τ ο μ ή τ α ύ τ ο υ ς ή μ α ς ά π ο δ ύ ε σ α ι π ρ Ο ς Σ Μ Π λ σ κ η ν τ ω ν
ά α ι γ ω ν υ σ τ ω ν κ α Ι Τ υ ς ά δ μ έ υ ς δ ά λ λ Θ ι ν τ α ί ς υ δ ρ σ ι Δ σ η ι
Ί ω ι σ φ Κ α ι λ ο θ έ τ ο υ Δ ό γ ο ι σ 166, Θ ε σ ι σ 1975.
Α τ , δ λ , -, δ ' ..
Sα ρ α σ υ ν σ ι e φ ο ι ι σ τ η κ ε τ ε κ α ι κ ρ α Τ Ε ι τ ε τ α ς π α ρ α ο ι σ ε ι ς α ς
έ Ο Ο χ ι η τ ε τ ε δ ι α λ ό γ ο υ Μ ι ε δ ι έ τ ι σ Τ λ η ς μ ω ν Β θ ε σ σ β 15.
. Ί ί α ς δ έ ε δ ή λ ο υ ς κ ε ν φ ω ι ί α ς J1)eQtLaTaco». Β Τ ι μ β 16.
4. Ο υ κ ε ι σ τ ι ν έ ν τ η τ α ύ τ η ς τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς σ υ ν α φ ε ί μ ί σ ο υ ς έ μ
, ,. Ι _' Τ δ ' 2·_ Α ' " , . , ,
φ α ι ν ε ι α
ι
κ α ν τ ι ι γ ι ι α ς ε υ ο ς Κ ι ι ε υ ε ι ι α ς ο σ μ η ο ε '" .μ η π Ο ''u
;10
π ε Ι π ί σ τ ε ω ς δ λ ό γ Ο ς Ί Κ λ υ μ α ι κ ο ς λ ό γ ι ο ς κ ε ρ i)'.
, λ λ e "
ι σ τ ε ω ς
Α - • - ,
Κ α ι ι

α α χ υ
-
ο α υ τ ο ς
Π '
α ι π α υ ο υ ς Κ ι α
δ
. μ α τ ω ν ε σ ε
6
α Υ ρ
ι ά ν ω ό λ η ρ ό ν ο ι μ ί α ν τ ο ί ς ο Ι ς κ α τ α λ μ π α ν ε ν α μ ή μ ό ν ο ν τ ο ύ ς υ ί ο ύ ς ά λ
λ ά κ ι α Ι τ α έ κ γ ο ν ά σ ο υ Κ υ ρ ί φ δ ι ό δ ο ϋ δ ξ ί α ς π ρ ο σ α γ ά γ τ ι ς •. Π ο ό ς
ι μ έ α .§ 97) ..
, , δ , " , " "
η υ ε π τ ε ε ν μ η ε ν ι τ α ι τ τ ω ν η τ α ρ α τ τ ο μ ε ν ι ο ς ε ι μ η π ο υ π ε ρ ι ε υ
6
, e λ Κ λ λ "1' Π - e . , J..-:'
σ ε ι ε ι α ς ο γ ς . α υ κ α ι Ύ ν α τ υ ι ε ρ ι τ ω ν α ι ρ ο ψ ε ν ω ν ι ι υ
χ ω ς ι ω α ι κ α Ι μ ο ν α σ τ ι κ ω ς Κ φ ο ζ Έ ν τ ϋ Φ ι λ ο κ α Μ •
.. : . ί κ δ ε ν δ τ α ε ι ν ς σ λ ω ς ά ε ι ε ί ν η σ ι ν 000" ά τ ί τ ε ι ν ε Ι
ω π ε ρ Ι π ί ι σ τ ε ώ ς τ ι ς λ ό γ ο ς κ ι η ί η Μ ε λ ε ι τ ί ο υ ο μ Ο ι λ Α λ φ α η τ α λ
φ ά η τ ο ς μ ι ψ Ό Δ ι ά τ ο ϋ τ ο ά λ λ ω ς τ ε έ ι κ λ ή η σ α ν ο Ι κ λ η ι κ Ι κ α Ι
μ ο α χ ο Ι α ν ν ι κ ί δ ι ά τ ι ό ί ο ς τ ω ν π ρ έ ι π ε ι ν ώ τ ε λ ϋ τ ή ν έ ν π ρ ά ξ ε ι
ε κ φ ρ α ι σ ι ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Π σ 144.
tO δ ε ε ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ό Α Υ ι ο ρ ε ί τ η ς σ ψ ί ζ ω ν έ ν Π ρ κ ι ε ι μ ι έ ν φ τ ο
, -, - ξ , , λ Π
ι σ τ ε υ ω τ ω ν π α τ ε ι ρ ω ν σ η μ ε ι ο ι τ α ε η ς ε ι ς τ ο ν « υ α τ ν Ι Ι ο ε μ ο ν
Ε ι ,.. • λ , e ο • Α r .,' ,- ι .!
.« α ν ο μ ω ς ο σ γ ο ς Κ α ι ι η υ Π υ υ ε σ ι ς ε ι ν α ι π ε ρ ι π σ τ ε ω ς κ α ι τ ω ν π α ρ α υ
- Τ Ο λ ' " e λ , , ο ι έ
σ ε ω τ η ς ι η σ ι α ς μ α ς τ ο τ ε κ α ι ο .rn ε ο ν ε ι ρ η ν Ι Κ Ι ς κ α ι η σ ι υ χ ο ς π ρ π ε ι
, λ - e·' , - Μ Β Α 1) Ω " ξ
va.J'OO ι Ί υ ε ρ α υ τ ω ν ....» ε ρ ο ς κ φ L'u σ η μ • ς ε ι ρ α α ν
δ η λ ά ν α ι ρ Μ μ η τ ο ι α γ ι ο ι σ ε π α ρ ο ι μ ι ο ί α ς π ε ρ ι α π ώ σ ε ι ς τ ο χ ρ ό ν ο ς δ ε ν θ έ
λ ε ι μ ε φ ά σ ε ι . γ ρ ά φ ε ι π ά λ ι ν ά λ λ α χ ο ϋ ό ή σ υ χ α σ τ ή ς τ η ς Κ α ψ ά λ α ς ε Ι ς
τ ο ν α ά ι τ α ρ ι μ ω μ ύ ι α π α ρ α δ ε Ι ί Ύ μ α τ α τ ό σ ω ν κ α Ι τ ό σ ω ν ά γ ί ω ν ο Τ τ ι ν ε ς
Ι κ α κ ο π ά η σ α ν κ α Ι ά έ α ν ο ν δ ι α τ υ ς έ κ κ ι λ η σ ι α σ τ ς ε Ο μ ι ο ύ ς κ α Ι Κ α
ν ς . (··llE'Qi τ η ς σ Έ χ ϋ ς Θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ ε λ 10,8, ε Κ ι δ 1962:):.
;. ϋ ε τ φ -D-E'OAoyomL ά ρ μ ό ζ ε ι μ ε τ ά ν ο ι α ο υ τ ε τ φ μ ε τ α ο ϋ ν τ ι
ε ο ο γ ί . κ α Μ ο ο ν γ α ρ ι ά έ Χ Σ ί ν ά ν α τ σ ι λ α Ι ά ό Ο Ο σ μ α ν κ α τ α τ ο σ ο ί ί τ ο ν
λ • Α Ι ' - ", ,. Ν Θ ι J..... '
Ψ Τ ι α - τ η ς μ ε τ α ν σ ι α ς ε ι σ τ ι ...ψ ε ω ν .' ε ο Υ ο υ ε ν
Sources Chretiennes 51, σ 71, Paris 1957.
1"\..,__, ''1 . Α ' Α ... τ , έ ξ δ - , Α
Ι ε γ Ι ο η σ ο μ ε υ α ω ο υ τ Ό Ι ε ν . σ φ η ς ι ο υ τ ε υ α υ
α Ο ι γ ή κ α ι μ ε ν " ύ δ . σ τ ι ρ ύ τ ε ε λ ο γ ή κ α μ ε ν ύ δ δ τ ι θ ε ω ο η τ ι κ ο Ι ο ύ γ ε
ι
Υ ό ν ι ψ ε ν ά λ λ ά λ ό γ ο ν τ δ ώ σ ο μ ε ν τ φ θ ε φ δ ι ό τ Ι ά δ α λ ε ί π τ ι ο ς ο ύ
A.A.t.... Ι τ " . '\ .!. ζ • '
ε π ε ν u ι I.... α μ ι ε ν 00. ι ί μ α κ ς γ κ φ ο γ .
.5. Ω ς ε σ τ ι τ ω ν δ ε ι ν ω ν μ α λ λ ο ν δ έ κ α Ι λ ί α ν α Ι σ χ ι ι σ τ ω ν ε Ι ς μ ε ν :tja­
τ ρ δ ο ς ά ν ά σ τ α σ ι ν σ ν τ α ι ς έ ι έ λ ε ι ν ί ρ ο μ ε ι α ι ά ι μ ύ ν ε ι ν α Ι ν τ α ς α ύ
τ ο χ ε ι ρ ι ο τ ο ν ή τ ο υ ε Ι ν α ι ύ σ τ α ι ς κ α ί σ ω τ η ρ α ι ς τ η ς σ φ ω ν α ύ τ ω ν Π ί α Τ ί δ ο ς κ α Ι
, • --n. δ R' , - • 6' , ,
mvta; α ι ι ρ ε Ι Ι ι υ α Π ί κ ι υ ν ι ε υ ε ι ν ε ι σ ε τ η ν τ η ς ε υ α ε ε ι α ς α ν α σ τ α τ ω Ο ι ν
, .1...._1.. An. W , , λ ., "" ­
χ α ι ι ω ς π ε ρ ι ε α Χ σ τ ι ν ο ς α ν α ι μ ε ν ε ι ν τ Ο χ ε ι ρ ο τ ο ν ο υ ν τ α
α ν μ η τ ι ς 'li δ π ρ ο τ ρ ω ι ν π ε δ η σ α ι 't'Q;;' Χ ε α ς α τ ο ύ ς τ ό τ ο ϋ λ ό γ ο υ κ σ
η ι α ι
Κ α Ι π ω ς κ ν ε ί η μ ε ν π ά ι σ η ς Τ ι μ ω ρ ί α ς ύ π ε ύ θ υ ν ο ι Κ α Ι μ η ν π σ λ λ ά
κ ι ς έ λ σ ι μ ι έ ν ω ν ύ π ε ρ α π ο α ν ε ί ν τ ω ν φ ί λ ω ν κ α Ι τ ά θ σ χ α τ α π α ε ί ν λ λ ν
Μ ε ρ τ ο ύ έ ι δ ε ξ α ι σ α ι ε ν τ ί ς ά Υ ω σ ι α Ι κ ό Τ Ι Ν ο ν ά ν α δ ή σ α ι σ α ι τ ά π ά ν
ι • , • - R' ., λ , - ι
υ ε ι ν α ω σ τ α ν τ ω ν η μ ε ι ι ς υ υ π ε ρ τ η Τ Ο Π ί γ ι μ α τ ς τ η ς σ ω τ η ρ ι α ς
- ... , '" • - • Δ Δ - •λ λ •δ λ ό •λ
Ι έ ρ ο ν κ α ι ρ ο ύ κ α λ ο ϋ ν τ ο ς ι έ κ α Ι τ α ϋ α τ η ς κ α κ ο δ ο ξ α ς Κ φ
ή μ ω ν ο υ χ Μ ω ς τ α Ι ι σ α υ τ ο ς α ι ρ ο υ μ ε υ α π α υ ε ι α ο υ ε γ ο ν eEV­
, , C , λ - , , Κ ι ,,, δ -
μ ε ι ν η ς κ α π ε ρ κ ε φ α η ς η μ ω ν α Ι ρ ι μ ε η ς α ι π ω ς ο υ κ α ν τ ι ς ι α ι α ι ς
π α ρ ε λ ώ ν ν ε μ ε ι σ ή σ ε ι ε ν ή μ ί ν κ α ί Ρ δ σ ί α ν Μ Μ α λ έ σ ε ι ε τ ω ν π α τ ρ ι κ ώ ν Ο
ρ κ α ί Ι ε ι σ μ ω ν .•.» Δ Τ ι σ ά μ η Ι ω σ ή φ Κ α λ ο Ι έ τ ο υ Λ ό γ ο ι σ 71-2, θ ε σ ι σ
1-975.
6. α α ν ό ι ν ε ς π ρ ό ς τ υ μ η ν κ α Ι υ μ ν σ ι ν τ ω ν δ ο ί ω ν ό μ ο λ ο Υ η τ ω ν έ ν τ ο ί ς
Μ η ν α ί ο ι ι ς τ υ γ χ σ ν ο υ ν Π λ ή ε ι ς λ α ί ν κ α Ι α μ α σ μ ο ϋ δ ά τ ή ν π α ρ η ί α ν
χ α τ ο ύ ς ά γ ω ς τ ω ν Π α ρ α ι έ τ ο μ ε ν έ ε τ ω ς έ ι χ τ η ς ώ δ η ς τ ο ύ
κ α ν ό ν ο ς τ ο ϋ δ μ ο λ Ο Υ η Ό ϋ Σ τ ε φ ά ν ο υ τ ο ϋ έ Ν ο ε ό 6' ι
Ω - • Δ • , λ • ., , Δ
C ς φ ω ς ω ς Ο ρ υ ρ ο ς ω ς μ ε γ α ς η ι ο ς ω ς ο υ ρ α ι ο ς κ α τ α ι σ τ ε Ο Ο ζ υ α υ μ α
", , , eI , , δ
τ ν Ν α ι μ π ρ ο τ η σ ι κ ι α ι α Τ Υ μ α τ ω ν α γ ι ι ω ν Ί Λ ε γ ε ν η σ α ι α Ι Τ ω ν τ α ς ι α ν Ο α ς
- ., , λ ' ..2. Α - Μ ' .'\ ,• Δ λ
ω ι ν ε ι κ ρ η μ τ ω ν σ ε ε φ α ν ε α μ ρ υ ν φ ν ι υ ω ς . α ρ τ υ ς π ο υ α ε
·0 μ ι έ ς θ ό δ ω ρ ς δ ο δ Ι τ η ς ι ά ν α φ ε ρ ά μ ι ε ν ο ς ε ί ι ς τ ή ν ε ά ν \mo.
·_-_·· ..·-·_-.............................. 1iIIII
ι
f
Ι
Ι
ι
- - έ -. , , :'C'.! τ , 9 ,
χ ρ έ ι Ύ τ ω Ύ μ ο ν α χ ω ν . ν κ α ι φ α ρ ε σ ε ι ω ς γ ρ α φ ε ι Ί ο υ ν μ ο ν ι α χ ο ι ε ι σ ι ν
τ ι ν ε ς έ ν τ ο ϊ ς ν ί ί ν Κ ι α ι ρ ο ί ς δ ε ι ξ ά τ ω σ α ν ά τ ω ν ε ρ γ ω ν Ε Ρ Γ Ο Ν Δ ι Έ Μ Ο
Ν Α Χ Ο Τ μ η δ ε τ ο τ υ χ ο ν ά Έ Α ε σ α ι κ α ι ν τ σ μ ε σ α ι τ ό Ε ύ α Υ γ έ Ι λ ι ο ν Τ ν α
μ η ι δ ε ι γ ι μ α ο ϊ ς λ α ι κ ο ί ς Π ο τ ι έ μ ε ν ο ι α ί έ σ ε ω ς κ ι α α ί ρ ε τ ι κ η ς σ υ γ κ ο ι
ν ί α ς τ η ς ύ Θ ρ α ύ τ ω ν ά π ω λ ε ί α ς λ ό γ ο ν ί χ Ρ έ ξ ω σ ι Ρ G. 99. 1049 CD)
α ά λ λ α χ μ ε τ α π λ ε ω Υ ο ς έ ι μ φ ά σ ε ω ς
;1;'.9 δ , , , δ μ έ 9 Α ,,, 9 δ - 9 ,
C••• ι ε κ α ι π ρ ο ς 'tQ.u; Ρ Ο Ο ι ν ο υ ς ε Χ υ ρ ο υ ς ε ι σ τ Ι Ύ α ι ε Ι Ύ ε Ν η ι σ ω
, • - δ ,.. , • λ .!.'\ 6 .3. 9 ι , •
μ ε ν τ ο υ ς ι τ α ι ω ς ι ω ί υ ς ο σ ο ι κ α ι η ι κ ο ι Κ α ο ν Τ ι Ύ ε ω η σ ι α ν
- θ - " , δ -JL ' " Α '9 '-JL
τ ο υ ε ο υ κ α ι Ι ν ι ω ν τ ο ι ω κ ι ε ι υ α ι τ ι ν ω ν .0 Τ Π Τ ε σ υ α ι κ α ι τ ε ι ν ε υ ν α ι
9 U' 9 - 1. ... J. -, , • λ λ ' "­
α ο υ ω ν ι σ τ α υ ρ ω ι ι ω ν τ φ κ ο ι σ μ ι ρ Κ ι α ι ι ν α τ α α α π α ρ η σ ω , ε π ι τ η
Π ί α ρ ό υ σ η ς γ ε ν ε α ι ς κ ι α Ι έ π τ η ς η δ η έ Ι σ τ α μ έ Η ς ώ ι ρ σ ε ω ς δ λ ό γ ο ς Τ ί ε ς
μ ι έ χ ρ ι ς α ψ α ο ά ν τ ε κ α τ έ ι σ τ η σ α ν π ρ ό ς η ν ά μ α ρ τ ί α ν ά α γ ω ζ ό μ ε ν ι ο ι ο υ
χ Ι ο Ι μ α κ ι ά ρ ι ο ι Π α τ ρ ε ς κ Ι ά ι δ ε λ φ ο ι ή μ ω ν ο Τ τ ε τ η ς Κ ί α η μ ά ς μ ν ς
κ α Ι α ί τ ω ν ά λ λ ω Ύ Μ ο ν α χ ω ν ο δ ν α λ η ς τ α τ ο ι α υ τ α Κ ι α τ ρ ι ώ μ α τ α Κ α Ι
ά λ ή μ α τ α κ α Ι μ ο ν α χ ο ί τ α Υ ο ε ϋ ρ α χ α ί έ ι δ α ώ ι μ ι α α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι
τ ο ι ο ϋ τ ο ν Κ ι α ί τ η λ ι κ ο ϋ τ ο ν τ ό ά ξ ί ι ω ι μ ι α ι ε ρ κ ε χ ά Ρ ι τ α ι ή μ ί Ύ π ι τ η ς dya­
δ ό τ η τ ο ς Ο θ ε υ ... Ρ G. 6'56 D. .
Ι
Ί
Ι
i
Ι

i
"
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
ι
!i
,:
1I
li
8. Δ Π ε τ ρ α κ ά Μ ο υ Ο ί ι μ ο ν α χ ι κ ο Ι θ ε Ο μ σ Ι έ ν τ η ό ρ θ ο δ ό ξ φ α τ λ ι κ
Ε ι κ κ λ η σ ί τ Α Λ ε ι ψ ί α 1907, σ 9, 12. .
9. Δ ε ν δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ό α ν ι ρ ω π ς μ ό ν ο ν δ ι α τ η ς δ ι α μ ο ν η ς τ ο υ ε Ι τ η ν
έ ρ η μ ί α ν Ο σ ά κ ι ς τ ο κ ι δ ε υ ν ε ί ν α ι ή ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Π ί ί σ τ ι ς ο ί κ α τ α α α λ
,,-, , ό φ λ \' λ " \ .. J.... ..
,λ α ε ι ρ η ν Ο Ι κ α ι Π Ρ ι α σ κ η τ α ι . EC ο υ ν ν α ε γ κ α τ α ε Ο υ Υ τ η ν ο ο σ ι ν
- " , - l' θ \ δ δ δ - c'
δ Ι Ο Τ Ι τ ο υ τ ο ο υ φ ε ρ ο υ σ ι ν ε ι π ι ε ι κ ε ι ς ε ι ν α ι .. ε γ π ρ ο υ ο ν α ι ι α τ η η ι
χ ί α ς Ί ά λ λ α κ α Ι λ ί α ε σ Ι ν έ ν τ α ί α π ο λ ε μ ι κ ο ί τ ε κ α Ι δ ύ σ ι μ α χ ο ι -' τ σ ι ο
τ ο ν γ α ρ ή τ ρ ύ ζ ή λ ο υ ε ρ μ ό τ η ς - κ α Ι ι τ τ ο ν α ν τ ι μ η δ έ ο ν π α ρ α χ ι ι ν ή
σ α ι ε ν . Τ ι δ έ ο ν π α ρ α λ ί ι ε ν Δ Τ σ ά μ η Τ Η δ ι α λ ε κ τ ι κ η φ ύ σ ι ς τ η ς δ ι δ ά
α κ α λ ί α ς Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο ύ Θ ε ο λ ό γ ο υ θ ε σ σ 1969, σ 74.
α Ο τ ε Ι δ ρ υ τ η ς τ ο υ ά ν α χ ω ρ η τ ι σ μ ο υ Μ Α ν τ ώ ν ι ο ς κ α Ι ό ε μ
Ι , - Ι Π , Α 6 Α δ ' . •
Λ ι ω τ η ς τ ο υ Κ Ο Ν ο ο ι ο υ α χ ω μ ι ο ς α ι σ υ α ν ο ν τ α ι α υ τ α α τ η ν Ii η ι τ α α υ
'tili:v ώ ς μ ε λ ω ν τ η ς σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν η Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ε Ι ς τ η ν Ι Ι ε
ρ α ι χ ί α ν τ η ς ό π ο α ς ά π υ ν τ η ν ό φ ε ι λ ο μ έ ν η ν τ ι μ ι η ν κ α Ι τ ο ν qE;­
6 ι μ ό ν Κ υ ρ α τ δ υ Τ Η μ ο ν α χ ι κ η ύ π α κ ο η έ ν τ η ά ρ Χ α ί ς κ λ η σ ί
AiH\v,at 1956, σ 20. . .
. ,.! 10. '«lld; o1j" ο σ τ ι ς ό μ γ ή σ ε ι έ έ μ ε μ π ρ σ ι ε ν τ ω ν . ώ
,
δ μ ο λ Ο γ ή σ ω κ ι ά γ ω ε μ ι π ρ σ ε ν τ ο ϋ π α τ ρ ό ς μ ο υ τ ο ϋ έ ν ύ ρ α ν ί ς Μ α τ Ι
10, 23.
11. Μ η ι δ ε μ ι έ χ ρ ι λ ό γ ο υ ι ν ω ν ε ί ν τ ι ν ι τ ω ν π α ρ α χ α ρ α σ σ ό ν τ ω ν τ η ν α
λ ή ε ι α ν Ε ι υ ρ η ν α ί ο ς Ρ G. 7. 854 Α Ε Ι π ο υ τ η ν ε ύ σ Β ε ι α ν Π ι α ρ α δ ι λ α π τ ο
, δ ' , '.' -.λ Α ' ..! Ι Ι fI
μ ε ν η ν U ο ι ς μ η Π Ρ Ο Τ ι μ α τ η ν α μ ο ν ο ι α ν τ η ς α η υ ε ι α ς ι Ι ι σ τ α ι σ ο Υ ε Ύ
ι ν α ί ω ς ε ω ς iayWtOU... τ ή ν ά λ ε ι α ν μ η δ α ι μ ο ϋ ρ ο δ ι δ ο ς Ι Χ ρ υ σ ό
σ τ α μ ο ς Ρ G. 60, 611. "
ε ί Τ Ο Ύ μ ι σ ν α χ ό •.. ι ό π ά ν τ ω ν δ ε Κ ι α Ι π α ι σ ι ν ό ρ ο δ ό ξ φ π ί ι σ τ ε ι ί ε ρ ι
π ε φ ρ ι ά χ Ι α ι τ Ό ψ υ χ Ό Κ ι α τ α τ α ε ί α δ ό γ μ α τ α τ η ς κ α ο λ ι κ η ς Ί Ε κ κ λ η σ ί α ς
π α ρ α τ ω ν Ι ε ο κ η ρ ό κ ω ν Ά σ τ ό λ ω ν κ α Ι τ ω ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ν θ ε ο δ ώ ο υ
Έ δ ι έ σ η ς Φ ι λ ο κ α λ ί α Α σ 323.
12. Ο σ φ γ α ρ ψ υ χ η κ ρ ε σ σ ω ν τ ο σ ο ύ τ φ τ ω ν χ ρ ή μ α σ ι η ύ τ ω ν
τ ο ί ς δ ε ο μ έ ν ο ι ς ο ύ τ ο ι μ ε ι ι ζ ό ν ω Ύ ά ξ ι ο ϋ ν τ α ι τ ω ά μ ι ι ω ι ο Ι δ ι α τ η ς π α ρ α ι
ν έ σ ω ς κ α Ι τ η ς σ υ ν ε χ ο ϋ ς δ ι δ α ι σ ι κ α λ ί α ς τ ο ύ ρ α Ι ύ ι μ ο υ ς Κ ι α Ι ά ν α π ε π τ ω κ ό τ α ς
-ά ν ά γ ο ν τ ε ς έ σ ί τ η Ύ ε ύ ε ϊ α ν ό Ο Ο ν κ α Ι δ ε ι κ ν τ ε ς τ η ς μ έ ν κ α κ ί α ς τ ο δ υ σ ε ι
δ ε ς τ η ς δ ε κ α τ α θ ε ό ν ά ρ ε τ η ς τ η Ύ π ο λ λ η ν ε ύ μ ι ρ φ ί α Ι ρ σ σ τ δ
μ ι λ γ ε Ι ς τ η ν Γ έ ι ν ι ε σ ι ν .
13. Γ ε ρ ο ν τ ι κ ό ν σ ε λ 12, 'A.i}ijv,aL 1961.
16
Ι
Γ • _.1. ' ..., δ ' ξ έ 1!.'\ '\ - ••1. ­
". 17• υ χ ί Χ ι η μ α τ Ο χ uJtEQ ο η ς χ υ π () α ι Λ υ Τ Ι η ι ς τ ω ν
Π ο σ κ α ω κ α τ ω ε μ μ ε α ά ι λ ι ύ π ε τ ο ϋ Χ Ο ι ν ο ϋ Κ Ι τ ή μ α τ ο ς τ ο ϋ η
- -. , , έ ά ζ Μ Β '-'
aauQO:U τ η ς υ γ ι α Ι Υ Ο υ σ η ς π ι ι σ •.ε ω ς σ τ η κ α μ ε ν γ ω ν ι μ ε ν ι • σ ι Ο
έ 243.·
! '. .
1'2
--_.._-_._­
ο \ _ Ό • ,. - e' ., .0' ''\.('1 . ι .. , '­
Ί ο σ ν η ς ο α ι ε ο ι ι ψ ς ι ρ ω ς ι Ω Ο Ι Ά α
'" _. Ρ . Γ Ι ..., ' " ,() ". ., ..... -' ,
α Τ ω Ψ Ψ Χ κ ο Ά ν Ί ς ',ou ,{j ε ε Τ Ά ς Π Ί
τ ό ς μ ω ί α τ Ψ έ σ (18) r Δ α ζ χ ώ ρ α ς έ σ η ς τ
ι ι η . λ hf'ι , τ \Ι ()),() ω Υ Υ ς
ί Λ ς Κ Ο ρ α ς .. ο "I,h ω ; ω ι R,· /\11, ί Ι μ ι λ Ι .,Et·,
- , , , , ()' (, . .,
σ τ ε φ ο ς φ Ι ν Ι τ σ μ ς 1) γ ε ν η ς α ν τ ρ α σ ς Ι η σ τ
μ γ ί ό ν ι τ ο ν ο ς .. α Ύ α ς Κ ι τ ω ν έ χ ά τ

ρ ω ε ν
μ α σ μ ν ν α ό ε ι ε τ η η -q ό ι φ ρ ί .. ο α λ Ύ μ ω ζ
ν γ Ρ λ ο ι ά ν γ ν Τ ς ι α ό α π σ τ ώ ό τ σ δ Ε ε Ι ς έ σ η
μ δ ν υ ς σ τ ι ξ ω κ ζ λ ς π α ρ τ ο ς ά ι Τ Ύ έ τ ς
ό ί ι υ τ Ο ν ί ρ ω τ α ς ι Ι μ ό χ ο ς ε Υ α ό ν α τ ο ν ν ι σ Ύ κ Θ
Ρ τ ν Ι ε ρ ν ό Ι Ι Κ Ι ά ν ι τ ν μ ο λ Ο Ύ η τ ί ν Ο ω ν .. Δ τ ω ν α
ν τ ρ ω ο ύ ό λ ω ς π ι σ τ ε μ ε ν τ ά ν τ ι Τ ς ε υ γ ι ε ν Ύ ο ω ...
μ Τ ι τ η ς ι α ν ι ρ ω Ύ ς ρ ι σ τ η ρ τ η τ ς Φ γ χ ι ν Ό ν ά ν ι ξ
, '. , (), ί λ λ rf (" - (f ..., .' " ,
Ι xaVE (J.A Ο ι ο τ ι ο α γ ω ν τ ω ν ο ω ν ϊ ε ε ε
λ Ι ν ε Ι ς ν ι ι φ λ α ξ ν τ ο υ . .1: t μ t ω τ ά '.)1' έ κ
,. , - Ο -, , '",i
ά ί μ ι μ ς ο ρ ς τ ε ω ς ι τ τ ε κ ε τ η τ κ ι τ ο α π α
.' , λ λ
α μ ο Υ '. , ' ,,;
ς Π ά γ τ ε ς ο Ι έ ν 1-n Π Ι ρ ύ σ Ώ έ ρ γ α σ Π Ι ε λ ι υ ν ι ν τ ε ς Ο
Ι , " ", λ ­
σ ο ι ε φ σ ν η σ ι ν κ ι τ ι π α τ ι σ Τ ι ε τ ο ρ ο σ Κ η ι τ η ρ ο ν η ς
σ τ ρ ι τ ε ο ι μ έ ν η ς κ κ λ η σ ι ι ς τ ο υ Χ ρ Ο ο ι δ μ Ύ ι σ Ι τ ε ζ έ
ψ υ α κ ι Τ ς έ ξ ο Ι ά ς κ ι τ έ λ ρ ς ο Ι π λ ε σ τ ο μ ι ι α ν ά
Ί " • , , λ Ι - Ο a λ , ...
φ τ ο γ α ρ χ η Ύ ν Κ Ι τ ε ε ω τ η ν η Ο ο φ Ι '!J.ot, Κ Ι χ ε
" . J '" Ί ζ '.'
φ μ τ ω γ έ ι ι η σ ι ν ε Ι ς Τ ό ν Ι ε ρ ν ι ά γ ω ν ι ν ε ο τ η ς σ φ υ υ ί ι
..ι Ρ ω μ λ έ ι Ύ η ι ρ σ ε ά σ μ ν Χ ι Ι π λ ό ν τ ά ν α ε τ
δ τ ν ό ς Ρ ι ε Ι ι (19). " - .. ;- . Ι
Ι :
. ..', .,' : ....
Τ ':( ;. } " '; ," Ί \ ./
, ',' .
'. ι
ξ Κ δ ρ ι ν ι 6',,14.
:,' 3,$. δ α ί τ σ τ α ο ί μ ο ν α χ ο Ι ι η ρ ξ α ν ύ π έ ρ μ α χ ο τ η ς ε ύ σ ε ε ί α ς κ α Ι τ ι
• s:> δ ," .. \" - .. , ώ ... .-. δ ο λ .' ,
::, ο γ μ σ Ο κ α τ ω Ι ι ρ ε σ ε ν Ί σ q. τ ι α ν τ ρ
σ ω π ό ι τ η ς Έ ι κ κ λ η σ ί ι α ς Ι ο ύ δ ε μ ί α ν ο ί κ ο ν ο μ α ν ά ν α γ ν ω ρ ί ζ τ ε ς δ ν α σ μ
ι α σ ι μ ο ν Μ ι δ ε χ ά μ ι ε ν ο ι ... 'Ernt τ ω ν ρ ε ι α ν ω ν α σ ι λ έ ω Ι δ ί ώ ς τ ϋ ο υ α
Κ ε δ ι ό χ η σ α ν κ σ ο ο λ η ν τ ν ί γ π τ ν π η ς κ Ι ύ π Θ σ τ η σ α ν
\ , δ e", , δ ' έ • λ
τ α π α ν ε Ι γ Ι α Ο ι Ι ι μ ε ν ε σ ρ τ ε ί ς ι κ α σ τ η ρ ι α κ α ι ρ ρ ι π τ τ ε ι ς φ υ α κ α ς
ο ί δ ε ε μ α σ τ ί ζ ο ν τ ο σ κ λ η ρ ω ς κ α Ι δ ι ε
ι
σ τ ρ ε

ι λ ο ϋ ν τ ο ά ν η λ ε ω ς α π ά τ ε ς ξ
ε λ ή ή σ α ν tx' τ α ν Ι έ ρ φ η Τ η ρ Ω ν κ α Ι κ ό ο ο ν τ η ς δ υ σ σ ε ε ί α ς ό ί ι έ λ μ α
ν ε λ Ε ε ι ο δ ώ ρ η τ σ ς ι ά λ λ ά Π ά ν τ α τ α τ ω ν ε υ σ ε ώ ν έ ό κ ε δ α τ ό ν
,tJ(,,):;/o?(ytj:' Ο Μ κ ή ν ά ί σ υ τ ο ο μ ι δ Ι ά α ι Φ ι λ ό ι ε ω ν .••
«Kai}-' α λ α ς τ α ύ τ α ς ι φ ρ ι κ ώ δ Ε ι ι ς δ ο ο ι μ α ι σ ί ι α ς Ο ί σ ι σ κ η τ α Ι έ Π ί ε ε Ι ξ α Ι Τ η
ν τ ό τ ί τ ι ς χ ζ Ι Ρ ν τ ε χ ζ έ Ρ ς η γ ο μ ε ν ο Τ ο
Χ " λ t: ' ",' , "
ι ρ ν χ ι ι ν α χ ρ ε ι ζ ι Ι
σ ι ν τ ν ι ρ ά ι ό ε α ν ε Ι ζ Ι τ ζ σ χ τ ά λ Ύ Τ Υ ς γ ν Ύ σ ί Ι
τ ί σ τ ε ω γ ν ω ρ Ι ζ τ ε ς Ό ι λ ω ζ ο τ ι ο ύ ο ε ι ς ε ξ α φ ε Τ τ ι έ κ Τ
ο ω ν ι ά Ύ ώ ν ω ν ϊ ε Ι ς Ί ί π α λ λ ά ϊ σ σ ε τ ι ι τ ο σ \tetJ'ou χ ρ έ σ υ ς τ η ς
μ ά λ σ ε ω ζ κ χ Ι ι ρ ι Χ ς ό μ ι λ γ ι ι ζ (20):
: ι σ σ ς ψ ω ν α τ α τ η ν Σ Γ γ χ ι φ Τ .. '
ρ ο σ ς ι μ ε λ τ η ς ε γ τ η π α ρ ι υ σ ί Ι σ ς έ ν ο ς σ υ ν Ι ξ Ι Ι Ρ σ Τ Ι σ ό
σ ι ώ ό λ ο γ ω α ό τ Ο λ λ ω ς τ ε ο ό ι ό ι ε ν ο ς ι φ έ Ρ Ο ε ν
ο ι λ -" "" ( ! G ' - "
o'tG!V; π η ν τ ω ν Κ Ι Ω ι Ι ς τ η ν ι Ε σ ν Τ Ο ι ι ε ρ
YrJrJ σ μ α λ λ ο μ ι έ ω ν ά π π ι ι σ μ ω ν ILllli ε σ τ ω ε
χ έ ι α ι ι μ Ι τ κ ε ν κ Τ ζ μ ι ε ρ γ ρ ι φ Τ ς
.. " '- , , t' ,.. , ,-, - , , '
Τ ι ν χ ς 7tpOC; ι φ ε σ σ υ γ χ ρ σ υ ι ε ω ς τ ω ν τ ε χ ν ω ν 't"tjc; ε ..
ρ μ κ ι Ι ι έ κ Τ ι α υ Ι Τ Ύ ς ε Ύ σ Τ ό α κ λ Ύ Κ Τ ν ρ ι χ υ
Ι , λ
ψ α ι σ α ω φ Ε ε ι . :,' Ι ,
Δ α ν α κ α τ ί σ τ μ σ ν η ά ν γ ν ω ς .τ ο υ τ ι ρ ν Τ ζ
έ ό χ ά ρ ι τ ς ι Ι ε Ι ς 't'quc; ά τ λ

τ ι ρ Ο ς ε κ τ ω ν ν α ν ω σ ω ν
μ α ς ,--O't ό π σ ω ζ Θ ι α υ μ ά ζ ο ο ν ό ι ε ι ό ω ς κ μ ο
, _ , :, t1 ,,, .
Τ ε ν τ φ μ ε τ ρ φ τ ω ν Τ ι Ο ζ η ρ ω ι ι ς τ ι ο τ ω ν ρ γ ω ν Π Ρ ο
!, G" " (( , , " , ( λ
E',tc; ι Ύ Ο τ ρ κ α ι φ η γ η Ι Τ κ η μ ο ρ φ Ύ ω ς ,1t ε ο ν
ά φ Ο Ο ώ σ ς ν Ι Τ λ Ι Τ σ ή λ ε π τ ό
μ ε ς α ν τ ξ ς τ ω ν ι λ μ α ι ν ο έ ν φ ν " ι Ι ρ έ σ ε ω ν π λ
ι ς χ ε φ ι ι λ ί ό ι ο ς έ Ρ Ι ψ ι ε ι ς ω ν ι Ι Ι Τ ι σ τ ν έ Κ Τ
μ η ό Έ ό ν τ ω ς η π ρ σ φ ρ τ ω ν κ α τ Ι ι τ ω ν τ Ο ρ ά ν Τ ω ν
σ ω ν Δ α τ ι ο ν α τ Ο ν σ Α λ ω ς τ ε λ ο γ ο ν ά ι ε φ γ ο ρ ε ν Ι Τ ν
ρ ά ι ε Ο ί ρ χ α ω ν Κ ε μ έ ν ω ν ς Ο π ρ ω Τ κ α Κ ρ ο μ έ
...,. . ",
r'
.•• .!,
. ,
" .',
;.-:. -." • ".' • -' • ". : •• ;" .. ...... :". .' . • -.,:, • :''.... ,oj ,-;...... ". .:;. \:' ••./;': .'":::·'''4....
ω ι ι μ Ο ν κ α Ι α α π α ρ ν η σ ι ν ά ι π α ρ ι ς .. Υ ε ί ο τ η λ η ς ο
Χ ρ ι ι σ τ ο υ σ τ ρ α τ ι ω τ α ι ά ν τ ι κ ρ Σ α ν τ α ς μ ε τ έ ί α ς ο ν α ά ο ε δ
χ η ι α ν έ ν π α σ ι ν η ρ ε ς κ α τ ά τ ε τ η ς σ α ρ κ ι σ ς Κ ι α Ι τ ο υ κ ό ι σ μ ο υ Ε ύ λ ο γ α
υ ρ Λ Λ α υ ρ ι ώ Ι σ τ ο ρ ί α τ ο ϋ ά α χ ι η τ ι ι σ μ ο υ σ ε λ 27 ι
, Ί Ω ι σ ί ε Ο τ ε Π Β ό Ι . π ί σ τ ε ω ς ό λ ό γ ο ς ο ύ κ ε σ ι ν ί Π ε Τ ν έ γ τ Ι ς
ε ί μ ί ε ε ύ ς .. "α χ ύ δ α μ σ ϋ α ρ ω ν κ σ ι ο ί ι δ ο ϋ τ ς ό σ Τ α ώ τ ή ς ά Ι
π ό ό γ έ ω ρ γ ο ς κ α Ι δ Ι Χ ύ τ ό ί ί τ Π Έ Η ς μ ό ν ο ν τ ή ν έ φ ή μ ε ρ ό ν Τ Ο Ο
φ ή ν Ρ ζ ό μ έ ν ο ς ύ δ ε Ι ς ι ι .λ ό γ ο ς κ α Ι φ ρ τ ι ς π Ρ τ ο ύ Ο κ έ ι μ ε ν ο
00, ο ι λ ί ά ξ ο σ ι κ α Ι ό σ ι ω ι η λ δ ς Κ ι ι ι α ι φ ς Ρ G.
--.'---'_._".. ..
21. Elt; τ η ν π α σ ϋ σ α ν μ ε έ ι η ν δ Ι Ι α Γ ώ τ ς iM.,· ε χ τ ι τ ν ί κ ι σ
ν ά π α α κ ο λ ο σ η ί κ α ν α ς τ ο ι α ύ τ α ς π ε ι τ ώ ε ι ς Α ν α φ Ο ι κ δ έ π δ ς
τ η ν σ η μ ε ι ν Π α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α _δ ι α λ μ ά ν μ ε ν τ Ι .. δ έ ο ν τ α ε Ι ς τ δ τ ε λ υ
τ α ί ο ν κ ε φ ά λ α ι ο ν τ ο ύ Α Μ έ ο υ ς ώ ς κ ί ε ί ς τ ά έ π ι λ ε γ ά μ ε ν α ή μ ω ν
. 22. Π λ ρ σ Χ ε τ ι κ ό ν έ γ κ ώ μ ν θ ε δ ή Τ Ο ι ν ς
,20
Ο rf ξ , "",t:" ­
, ν τ ω ς 'OU'a€ tc; ί μ ν ί ζ ε α κ ε σ ε π Ρ ς ε π α ν ε Ί α ν ν τ ω ν
, _ " , - d ""­
α ν α ι ρ ω ν ε κ ε ν ω ν κ ι α Ύ υ ν α χ ω ν τ ν ε ς α ν α τ ο υ ς α ι ω ν α ς σ υ ν ε
, , ι λ - λ ' λ
α -'t"f)V ι ε ρ α ν φ α α γ γ α ν τ ω ν ε α ν ε φ ο ν ο ν ι τ ω ν φ ο σ ο
φ ω ν τ ω ν ά ρ ν σ κ μ ω ν ε υ ε ρ γ ε τ ώ ν tti]c; ν ρ ω π σ τ τ ο ς τ ω ν
, , , λ λ Α ()' Α '
π ρ α υ ι τ η τ κ α ι σ φ π ο Ώ α κ ο ο η σ α ν τ ω ν τ ο ρ ν ι ο ν
- ()" λ - ,,'
Δ
α τ ο υ τ ο ο υ α ε π ο τ ε α ε τ ο μ ω ι ι ε ν -'t"t)v ε σ τ ω σ κ t α
Ύ Ρ ά φ 1J σ t ν τ ω ν Ι ε ρ ώ ν τ ω ν γ ώ ν ω ν έ α ν ο ε ν έ ε ω ρ ο ϋ
\, , - ( " ι - ,
μ ε ν κ α ι ε Ί σ τ ε ι μ ε ν Τ Ό υ ι τ ο ω ς α π ο Τ σ ν ι ε ρ ο υ χ ρ ε ο υ ς α ι
" , " 1: ' , Ι Ο ",
ο σ α ε π ρ α ι α ν ε ι ς ι τ ο ν ν ι τ ω ν π ε ρ Ί ο ι η σ α μ ε ν ι ο τ η ν χ τ ν
, \ λ ' (- Ο ()' 1: Λ Α '
ν η ε ρ α κ α ι Ύ α ο υ χ ο ν η μ ω ν "t"f)V ρ ο α Ο ι ο ν κ α
Ε
, , Α
υ ι Ρ ρ α ι ν ι ο μ ε ν ο ι α ε ν υ ν ε ν υ α ν ι ς π σ τ ε Ο μ ε ν α π ο υ τ ω ς
" J , " , f , f - ,
τ π ρ ε ε υ Ο Υ ν α Π α υ σ τ ω ι χ α ι υ Π Ε Ρ μ ω ν τ ω ν α α υ ν α ι τ ω ν α
ο ε Α φ ω ν τ ω ν μ ο ν α χ ώ ν τ ο υ 20<)u α ι ω ν ο ς ι σ τ ε ν α μ δ μ ω
Ι - " , .. ,. - Ε Α Κ ' ()'
ω μ ε ν Π ι Ρ ί ς ι τ α ς μ ω ρ α ς 'Tta[J'"vEVou; "t:ouu·ayyc: t.ou. α ι ι
10- - ι , , , " " ,,,
σ υ μ Ο Ύ "tOUtt<i ο π ω α π ο τ ε ε α ν ρ χ υ μ ε ν ε ς τ α Π τ ω χ α ..
",
Ύ α α ι χ α ι τ ο υ ς κ α ν ο ν α ς μ α ς α ι α ρ η σ ω ι ι ε ν ο ι α "t"t)V
ι " 'f λ ,(, f' -
κ α ρ α ν π ι σ τ ι ν κ α ι ο μ ο ο ι γ ι α ν τ ν Q1tOtav υ Π ε ρ σ α ν a.A­
" ι ι ,(, -
Α "f)V ε Π Ο Χ Ύ ν α π α ι τ ο υ ν α ι Π ο ν η ρ α ι η μ ε ρ α ι τ α ς Π α ς ε ρ
χ μ ε
Ε
ι , ι Α - ι
tV'C: α ι ρ σ ε χ α ι τ ω ν χ α ι "f) ε ε τ η τ ω ν κ α τ ο ρ ω μ α τ ω ν
ι Ι " (- ι ,
ω ν ν α ε ν ι ι ι σ ο ν Etc; ν τ α ς η μ α ς τ ο υ π ε ρ τ α τ ο ν χ ρ ε ο ι
,,- , \' 1:' , ι
fJJac; ε ν α ν Τ "t1JC; Κ ρ τ ι τ ο ι μ ε ν ς Κ ι α Κ ς α ι χ ρ ε ι τ ο ο π ο ι ο ν
\' - f '''\ , t1' ,,- λ λ
ι σ τ υ χ ω ς ω ς ν ι φ α ι ν ε τ α ι ο τ ι Τ ο ε χ ο μ ε ν τ ε ε ι ω ς η
,
ι μ η σ ε ι ..•
θ Μ λ
t[ τ Ι Α
Eea κ η τ η ι α ς η ς
Ά ι ο Ό ο ς
==
21
••••••
._ .. -0. __ ..
...
-
-
......,.
MErOCnrWTON
e ,
ε τ α α Ι ί ε ς ε Ι ς τ ά ς ε ά ξ ε ς
, ,
: :;!
. ,
,€ ί ς
τ ς τ τ ε υ σ ε ς
(325 -
.:\ • r ...
,-.1.
j.,.
. ϊ
..
.. Ι .. , ' . , - .. , '. '" .
.. ..
Ι ,.
. ,:.' " ,: ...:.' ,,!.....::.>.
."'. '! •. - •
.':' ' ....
...,
ι
;",•.. Ι
... .
......
., .....
i


(:,
;';"

ϊ i
,
,.; ­
! '" _.,,-­
ι
ι
Ι
Ι
τ
(
i
\
)
Ι
!
Ι

ε Φ λ λ λ Ι Ο Ν nrWTON
λ ρ ε Ι λ Ν Ι Μ Ο Η λ Π λ Ρ Χ Η τ ω Ν Δ ε Ι Ν ω Ν
τ ο σ α γ γ ε λ ί υ π ο λ ό ι τ φ ο ς κ α σ ώ ζ ο υ σ α λ θ ε ε κ τ ς
Π ρ ώ τ η ς α ό τ ς ε μ ψ α ν ί σ ε ω ς έ χ ρ σ μ ε ρ ν ε κ η ρ ό χ θ η κ α θ ά κ η
ρ ό σ σ ε τ α α μ ρ Ι ω ν ά γ ώ ν ω ν κ α Ι π ο λ λ η ς auvoxij,;
ρ ί α ς ι α θ λ ί ψ ε ω ς τ ω ν έ ρ γ τ ω ν κ α Κ η Ρ κ ω ν τ η ς ό π ό τ ω ν
Υ ω ν Ά π ο σ τ ό λ ω ν π α ρ α Ο ο θ ε ί σ σ τ φ χ ρ σ τ ω ν ό μ φ λ σ φ π ί σ τ ς
Ε κ α σ τ ο ν α ι Ζ ω Υ α ά κ ρ ι σ ς α τ η ρ σ ε ώ ς κ α Ο ξ ε α η ς ι π
τ η σ ε χ λ ά α ς μ α ρ τ ό ρ ω ν κ α π ο τ α μ ο υ ς δ λ ό κ λ η ρ ο υ ς δ α κ ρ ω γ κ α
ο ρ ώ τ ω ν Ι σ ε ο ω ν κ α ρ ω τ κ ω ν τ έ κ ν ω ν τ η ς Κ ι κ λ η σ Ι ς π ρ κ ε
μ έ ν ο υ ο π ω ς π ρ α θ ε Ζ ς τ ο υ ς μ ε τ α γ ε ν ε σ τ ι έ ρ ο υ ς γ ν Ύ ί σ κ α π η

Ύ σ Ι α ώ ς ε ξ Ύ λ θ ε ν ε κ τ ω ν χ ι ε λ έ ω ν τ ο σ θ ε α ν θ ρ ώ π ο υ Η ι ρ υ τ ο σ τ η ς
Kat τ ο σ τ ο ό τ α Ι υ ν ά μ ε ς τ ο σ σ κ ό τ ο υ ς θ ά π ο λ ε μ ο σ ν ε Ι π ο τ ε
λ υ σ σ ω ο ω ς τ ό φ ω ς ο Ι σ κ ο τ ε ο τ π η ρ έ τ α τ ο υ ν θ ρ ω π ό π ε ρ Ύ
φ α ν xat έ μ π α θ ε ί ς θ ά σ α ν σ τ σ ν σ τ ρ σ τ ό ν ω ρ γ α ω μ έ ν ο ν κ α θ ά
δ π ό ω τ α μ ό ρ α π ρ ο σ ω π ε ί α π ρ ο κ ε ι μ έ Υ ο υ ν α ε π τ ό Χ υ ν τ ο Ο σ κ ο
π ο σ τ ω ν π ρ ο α τ ό σ Χ Υ μ ο ς π λ λ ά κ ς ο ο ρ ά τ ω ν θ α ό π ο κ ρ ό π τ Ω
τ ο ύ ς α ρ ε ς λ ό κ ο υ ς τ ο υ η Ο η ό π ό τ ω ν Υ ί ω ν π σ τ ό λ ω ν (1)
α τ ω ν δ σ ί ω ν π τ έ ρ ω ν π ρ ο ψ η τ ε υ θ ι έ ν τ α (2). ρ α τ α ς ν Τ ί π α
.
!
1. Β Π έ τ ι !, l' Π ρ ά ξ κ ι 29.· "
2. π ο τ ε γ ο ϋ ν κ α ε ζ ό μ ε ν ο ς δ Μ Α ν τ ώ ν ι ο ς κ α Ι έ ο γ α ζ ι μ ε ν ο ς ι
έ ν έ Κ σ τ ά σ ε ι γ έ γ ο ν ε κ α Ι π ί ο λ υ ς η ν έ ν τ η ε ω ρ ί σ τ ε ν ά ζ ω ν Ε Τ τ α μ ε Κ
Qav σ τ ρ α φ ε Ι ς π ί ρ ο ς τ ο υ ς υ ό ι τ α ς Θ Ο τ έ ν α ζ ε κ α Ι ε Τ ο μ ο ς ε ν ό μ ε ν
," Ι " δ ' ., λ

Κ , .. λ '
η υ χ ε τ ο κ α ι κ α μ τ ω ν τ α γ ο ν α τ α ι ι ε ι μ ε ν ε ν ε σ ι .1110 u. α ι α ν α σ τ ι α ς ε κ α
ε ν ό γ έ ρ ω ν Ε ν τ Ο μ ο ι τ ο ί γ ι ε ν ό μ ε ν ο ι ο Ι σ ν ν τ ε ς κ α Ι π ι ά ν υ φ η έ
• ξ Α - ., - , , λ δ λ .. 6 -n..' '"
\,
τ ε ς η ι ν μ α ε ι ν π α α τ υ κ α ι π α ι ν ι ω χ η σ α ν ε ω ι ς ι α υ ι τ ε ι ς ε ι π
Ο δ ε κ α Ι ο υ τ ω μ έ γ α σ τ ε ν ά ι ξ α ς ω τ έ κ ν α έ λ τ ι ο ν θ λ ε γ ε ν ά α ν ε ί ν ι
ρ τ ο ϋ γ ε ν έ ι σ α ι τ ά τ η ς ε ι ω ρ ι ί α ς τ ω Ν δ έ π ί ά λ ι ν ά ξ ι ο ύ ν τ ω ν δ ω ι ρ ύ σ α
ε λ ε γ ε μ έ λ λ ε ι τ ή ν Ε ι χ ι κ λ η σ ί α ν ό ρ γ ή κ α τ α λ α μ ι ά ν ε ι ν κ α Ι μ έ ι λ λ ε ι π α ρ α δ ί
δ ο σ α ι ά ν ρ ό ι ς δ μ ο ί ο ι ς ά λ γ ο ι ς κ τ ή ν ε σ ι ν δ ν Υ ά ρ τ ή ν τ ρ Μ ε ζ α ν τ
24
ι
. -.. .. --- ..-...._- .,
Ι - ;.
λ ό ς τ ώ ν τ ό σ τ ρ ό Π ν τ ο σ ρ Ι υ ι ό μ ρ φ ό ς Π σ
ξ ς χ Ι π ρ φ λ η τ ς χ χ λ η σ Ι α ς τ ο υ ρ σ τ υ δ χ ρ ό τ ω ν
γ Ι α ν Π Χ ι τ έ ρ ω ν α Ο Π λ ο ν μ σ ν δ χ ν χ α Ι ή Τ Τ τ ο ν τ ω ν φ ω τ ο μ ρ φ ω ν
τ € ν ω τ ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς ι Π ι σ τ ς ή π τ ς ι ν ι κ ω σ α τ ο ν κ ό ..
σ μ ο ν , ή ι χ ε Ι π ο τ ε θ ρ α ε ό ο χ α Ι π ε Ρ Ύ ε λ ω σ α ό π ό τ ή ν Ι
ν ε α ρ κ ό ρ η ς κ α Ι γ ε ν Ι ο υ ν ε α ν Ι ι Ο υ 1) ά ν τ θ έ τ ω ς π λ ί χ α ί σ ε
ά σ μ Ι ο υ γ έ ρ ο ν τ ο ς τ α ς π ε λ ς τ α ς φ υ λ α χ ά ς τ ο ς σ Ο η ρ ο ς δ ..
ν υ χ α ς τ ο ύ π ε ρ ι χ Ο Ο τ ο υ ς λ έ η τ α ς τ α π α ν ι σ χ ρ ω ν π λ ή ν υ
ν τ ω ν . έ ν ι ί ό ν τ ω ν έ Ρ Ύ τ ω ν τ ο υ ψ ε ύ ο ο υ ς
Ε Ύ φ ο ε ν Τ χ ε Π ι ρ ό λ ε ι Ε χ χ λ η σ Ι α Ύ α έ π έ σ τ α τ ρ α υ
μ α τ α τ ή ς , τ α έ χ τ ό υ τ έ λ ε υ τ α Ι ο υ μ ε λ ο ο ω γ μ ο υ τ ο σ ά ξ η ι
ν ο υ Ο ή μ ο ρ γ η θ έ ν ι τ α (307 - 31'3), έ ς ν τ Ι π α λ ο ς ψ ε ε
υ τ η ή ν ψ ο ρ ν , ω ς π ε χ μ ε ν ς έ χ τ ω Υ ϊ ο Ι ω ν ύ τ η ς σ π λ ά Υ
χ ν ω ν ε φ Ι σ θ Ό λ φ η μ ω ν τ ο ρ Τ Υ σ ύ τ ς τ ο Ύ ύ ρ ν ή
μ α ν Ι σ Ο Υ χ ρ ι σ τ ό ν Ο ρ τ δ ς ο ε ν ν θ ε ό ς ο ε ν ε Τ ν δ
Ψ Τ α ν δ

ρ χ έ .π ρ δ Μ Υ ω ν δ ι π η ρ ξ έ Χ α ρ Ο ς π ο υ ο ε ν ό ρ χ έ
ρ α ι ε ί χ Τ τ σ ι μ rb' ρ ί ς κ α Ι 'ot ό π α ο ο τ ο υ Ι μ α ν ο ν τ ο κ
τ α τ ς Ο ρ θ ο Ο ό ξ Ο υ ά λ ή Η ε Β α ς Η Κ χ λ σ Ι ο ά τ ω ν Ι ε ρ α ρ χ ω ν
0,0 τ ή ς ο κ ά Ι toQ: ε ό σ έ Ο Ο ς π ο φ ν ι ό υ ο ν τ π ρ ά σ ε Π ρ ς τ ο ν
"- Ά -.' 't.iI γ κ ρ ι ς Ί Ί ρ ς ε .δ ν τ ω ς τ τ α ν χ 'eH ό ρ θ ς ο λ
θ ε ι α έ π κ ρ τ φ Χ σ β ι ί π ρ ώ τ η ς έ ν Ν ι α Ι Σ υ ό Ό ό
α ν α γ Χ Ο Ο ζ ε ί τ ο ν χ θ ρ ο ν α Ι π ό σ υ ρ θ ν Κ α τ α ι σ χ ν ο ο χ Ι σ μ ω
Κ α Ι ν μ ε α ν Ι ψ δ ι ς ο ε ν ά π έ π τ σ ε τ ό ν Μ Υ ι Π λ ω ς έ κ ύ φ
η θ ε ί ς τ ή ν ρ ο μ φ α Ι α ν τ ω ν Ι ω π α τ έ ρ ω ν ύ ο τ ω ς δ σ ψ ε ρ ω . .al.
τ α τ ω ν ό ρ Η ο Μ ξ ω ν π Π ε ι ρ τ ω π λ η θ υ ν ο ν τ α ι έ π ι
χ ι ν ο υ ν ω ς γ ε ν ό μ ε ν α ι σ υ ν ε χ ω ς π ρ λ η τ ι κ ώ ε Ρ α κ α Ι ά π ε λ Τ Ι
τ ε ρ α ι δ _ δ ν θ Ρ ω π ο ς Ί μ ω τ ο σ θ ε ο υ μ ο ν χ ο ς Ά τ ώ ν ο ε ό ρ ε
χ ε τ YPrrfop·WV! θ ε ο α ό τ ο ϋ Ύ υ Ο σ λ έ π ε κ θ α ρ ώ τ τ ψ
έ ρ χ ο μ ι έ ν η ν φ Ο Ο ε ρ α ν α π λ η ν τ η ς α ί έ σ ε ω ς ώ ς έ Π Ι ζ χ α Ι τ ψ
, • ο • ,
• ο
.. '.. .. -'."
.
.-:,
Κ ι α κ ο ϋ κ α Ι π ε ρ Ι α ύ τ η ν έ σ τ ω τ α ς ή μ ι ό ο ύ κ λ φ π ν Τ ι ί χ ε ν κ α Ι λ α
τ ύ ζ ε ς τ α Ι Υ δ σ ν Ό ο ν τ ω ς ω ς α σ ά κ Ι Τ ω ς σ κ ι τ ω ν τ ω ν κ τ έ ν ό Τ Ο λ α
Τ σ μ α τ ι Κ σ ί μ ε τ α δ ύ ο ε τ η γ έ γ ο ν ε ν ή Ν ϋ ε φ ο Ο Ο ς τ ω ν Α ο ε ι σ ν ω ν κ α Ι ή
ά ο π σ Ύ η τ ω ν ω ι λ η σ ι ω ν •.• Β Ε Π Ε Σ 55,51. Ι Ό α έ ί ι ό η ς 40, 84,
!t Ι Α Ι " 4
OJ.<oavv. ι ε •
95
ι
φ θ Ο Ρ Π ό Π Ρ κ ε τ ι ι ν ά τ ρ ό ξ ε ν ή σ α Τ η ε ς σ ψ ς κ γ ρ α ι μ
μ α τ ο ο ς &i ο τ ώ ν Π σ Τ α ν .. ": " '.' . . "
", Ε ί ς τ ή ν Α λ ε ξ ά Ρ ε ν κ έ Τ ρ τ ν ι μ ε τ σ ο Χ ι ω ν σ υ γ
κ ρ ο ό σ έ ω ν .. δ Μ θ α ν ά σ ς π λ Ι ε ν χ ι θ η μ ε Ρ ν π ρ ο ς τ ά ς υ ν ά
μ ε ς τ σ i,(tXoG.. π λ σ τ ή τ η ς ρ ή μ ο υ mt π ε υ μ α Τ κ ό ς τ ο υ
π α τ η ρ ν τ ώ ν ε ύ ε ν ά ε π λ ό γ ο ν π α η Ι ς κ Ι λ η θ ε Ι α ς
ε ϊ ς τ τ ε ρ Ο η ί μ έ ο ν λ ά δ ν τ ς μ ε γ ά λ ο υ π δ ο λ ε ω ς δ δ π ο ι ο ς π σ τ ώ ς
ι Ύ ώ ι ς ε Τ α έ π Ι ε τ η π λ η σ Ι ο τ ο υ ι ρ ω ϊ κ ο υ π μ ε ν ά χ υ τ ο υ Ε ι ς
τ ο ς π λ α ό ν τ ς τ ή ν Έ κ κ λ η σ Ι α ν ω γ ι μ υ ς δ ε ε ρ δ ς α ι σ η τ ή ς έ γ έ
ν δ Τ φ ά τ ς τ Ώ Π ι Ρ ε σ ε ι (4) ε ι ς τ ή ν π α ν π ε ρ Ι ο ν θ ά μ μ η
."
τ ή Υ Ξ τ ώ ν π μ έ ν ω ν τ ά ξ ν κ η ρ ό τ τ ω ν κ τ ά τ χ ρ σ τ μ ά χ υ Χ ι
ρ έ σ ε φ ς λ ό γ ο ς τ ο υ Ρ Θ μ φ Ι ι Ι σ τ ο μ ο ς κ α Τ ά τ ω ν α ε ε τ κ ω θ
ε Τ ι σ υ Υ χ ρ ν ω ς λ ι μ ψ α ί ι δ α σ κ λ ε Τ ν σ ω τ η ρ Ι χ ς α . τ ο υ ς π ι
σ ι ς ό π ι ι σ σ μ ό λ υ Τ ς Ν ι κ Ι α ς Ο Μ ':.' θ ν ά σ ι ς ε ί ς
τ ή Υ ι Ι Ο Ρ α ς Ρ Ι Υ Τ σ π ε μ α τ κ ο π τ δ ν τ ω ι Ι υ γ ά ψ ε
Χ Ι κ α τ ά τ ή Υ π Ι σ ν τ ο λ Ι σ ι ν θ υ μ σ τ ς κ ί ε δ σ ε € ς Δ ι ρ τ ι
ο Υ
Υ
ε .' π ρ δ υ ς σ χ ι σ μ Χ τ ι κ ο υ ε λ ε τ ι α ν ο ς έ κ ο ι ν ώ ν η σ έ ν τ
γ Υ ω ρ ι ζ φ ν ό τ φ ψ τ ι π χ η Π Ο Υ ν Ι σ α σ Ι Υ τ ω ψ .­
ι Ρ τ ύ Υ χ Ι ς Ύ Ί α λ λ ρ υ ς ρ ε τ κ ύ ς ι Ί ι λ η σ ε ψ λ ι
- ό 1. " , θ '2.
φ ς Π α μ τ ο σ ο ν .otjf)'; Ψ Ζ .. ,YQU' ε τ η σ τ υ ν α π σ τ ρ ο ν
i ", ι . ",.' _.- . _ ..-' , ","' , . , . " - ,
ε ι η ν . ε ο ο ε α ν θ ε ω Ρ α ν χ α α σ κ ω τ ν Ψ ι λ . .κ α ι δ μ ι λ α ν
-, .... .• <. Ά '. _.,.. , ..' , " .... .". .
μ τ ύ ς ι ς λ ά Ό ά ώ λ ε Ψ ς Ο δ τ ω ς . κ ρ Ι ω ς &at,r
Χ Ι ν ε τ ό ι τ Ύ γ τ φ γ ρ ε ω X«c. π ρ Θ έ τ ρ ε π ε π ν τ ς
," " '. ',...., .<' ,'- -,' ".
., ".. '.
__.:...'._. Ό -,". "..'1-_
-,
..: . Ι
ε τ ά Ό τ α τ α κ α τ Ι λ α τ η ν Ε η σ ,6 τ α ά μ Ύ σ ν Τ '-;1)­
- , ' ,- e,' , s' , " δ
ν Ι Κ α ε μ ε Ύ ς ι ο ο γ μ κ ς κ α ι τ ω ν ι ι ω ν μ α Τ ω ν α γ μ ε ν ω Υ ε ς Τ η ν
- .:'" ';'• .., ,; .'. , Ζ ',,' .. " Ί " ," .. .,. j"",. ,.. " .... Ο . > ... "','"
ι . η κ ο σ ε Κ α ι ι ι τ ς ω ν ι ι φ ε ι ς τ .jJ.Wy<X?:t'ry:
ρ ί ο ν λ ε γ ω π έ ι λ μ ε ν Κ ι α Ι μ ε Ι ς ί ν α α γ ω ν ζ ώ μ ε α κ λ η έ ν τ ε ς η τ ε ά
ω . υ ς ί ι γ ο ν ζ μ ο ι ς Κ σ ά ν μ ε ν ε Ι χ ε μ α ρ ρ η σ α ι π α ρ α δ ο υ
ν δ έ μ ή λ ω ν έ α ό γ ύ Ο Ο ς ι μ ό λ Ο Υ η α ί ς ν τ ε τ ο ί ς μ ε λ λ σ ι ζ
Κ α Ι έ ν τ α ί ς φ υ λ α Κ ι α ί ς ... Κ α Ι γ ά ρ ο κ α Ι μ ό ν ο ν λ έ ν τ ε ς α ύ τ ο ϋ τ ή ν ά γ ω
Υ ή ν π ο λ λ ο Ι τ η ς π ο λ ι τ ε ί ι α ς α ύ τ ο ϋ έ σ π ο υ δ ά ζ ο ν τ ο ζ η λ Ο τ α Ι YEwO'&aL. Π ά
λ ι ν ν ύ π η ρ έ τ ε ι σ υ ν ή ω ς τ ο ί ς ό μ κ λ Ο Υ η τ α ί ς κ α Ι ώ ς δ δ φ ς α
.. f Τ ",," _, .. C ..... ..,.. , , .
τ ο ι ς Γ η ν ...κ ο π ι ω Υ ε ν ι ι ι .. ι ρ σ ι α ι ς ι ':. \...,.. . ,:.' .. "':'" ..'_
, Τ Ι δ Ι ' .' δ "'" " .. " .' •
• (", :,..cAitoEUVll ε ο Ο Ι Π Ο Υ Ο ι ω Ύ ί λ ί ς ε π α υ σ α τ ο κ α ι μ ε ι μ α τ ε ν ο μ α κ α
τ η ς Κ π ο ς Π έ τ ρ ο ς α ι ε δ ή μ σ ε κ α Ι π ά λ Ι Υ ε ί ς τ ό μ α ι τ ι ά
ν έ ώ ρ ε ι κ α Ι ν έ Κ ε ί α ή μ έ σ μ τ ύ ρ ω Τ ε δ ή σ ι Κ ά Ι ά Ύ ω ν ι ζ ό
μ ε ν ο ς τ ο ί ς τ π σ τ ε ω ς α λ ο ι ς Β Ε Π Ε Σ 3!i).: ,,\ .""",,(:,> ,'0
μ .. ρ σ ζ Ό α ύ τ ο ό ς ο δ τ ε μ ε τ έ χ ο υ ν χ ο ο ξ α ς τ ω ν
" c:. € Π π η λ θ ό Υ τ ε τ ώ Υ ρ ό α
Κ ι Ι ι τ ή ς σ υ ζ η τ σ ε ω ς ο ι ε π Ι σ τ ω σ ε τ ή ν π τ α ν τ ω ν τ ο ς ε ι
ξ ε ν ε ύ θ ς έ κ τ ο σ δ ρ ο υ ς . λ έ γ ω ν τ ο Ι λ ό γ τ ο υ ι χ ε φ ό ε ρ
κ σ δ η λ η τ ρ Ι υ :,;ou δ Ψ ε ω ς α ο τ α Υ ψ υ Ο ς κ ά π τ έ ρ έ
ν ο Ι Ο ι ι σ χ υ ρ ι σ θ η σ Υ Ο Τ Ι δ β ε ο ς Ι τ ή ρ σ υ μ φ ω ν π ρ Ο ς τ ν ε
, , λ , , - '2.8" θ Κ ι
σ ι ν τ ω ν π α ρ α π ο υ η Ύ Υ τ η ε κ α τ α τ ω ν κ α ι c; υ μ ω Ώ Χ ι
σ ν ε χ Ι π ρ σ τ ι Ε τ α π ρ α κ λ η θ ε Ι ς π ρ τ έ :twY έ ό ω ν
κ α Ι τ ω ν Ο ε λ φ φ ν Π Τ ν ,.. Χ ι α τ η λ ε ν π Ο .. τ ο δ ρ υ ς κ α Ι ε Ι σ ε λ θ φ
τ ή κ ξ Ο Ρ ε μ χ ν τ ο ς Α ρ ε α ο ς ά π έ Χ ρ ξ έ Υ α ρ ε σ ν έ
. , ., λ τ ,"",' . ι . Α ,. ­
σ χ α τ η ν γ ε γ ω ν ε ι τ α τ η ν κ ι Π ι Ρ Ι ι μ ν τ ο υ ν τ χ ρ σ τ ο ".
δ Ι δ Γ σ κ τ ε Τ Ο Υ λ ν ε Τ τ Ι σ μ Τ Ο Υ Ι ό τ ο ε ο Ο ..μ η έ
_ - ,J.. ο ι
Ο Υ Τ α Υ Υ ε ε Υ θ α ..·.. ,. .... .." .' , Α ••
ι ι μ έ ν -00'1 .. λ Ι π ά ν τ ε ς ε χ α φ Ι Ι Υ
τ ο ρ ς α μ θ μ α ζ μ έ η η χ Ρ ι σ τ μ ά Χ Υ ρ ε σ ι γ ο Ι Ο έ
π ό Ά ε ω ς π Υ τ ε ς σ έ ϊ τ ε χ ν γ Α τ ώ Υ γ λ γ ς ,:c:e,
α υ τ ο ί ο Ι λ ε ό ι μ ε ν ό ν ί ε Τ ς ε Ι ς . ν ϋ Ρ Θ λ Ι γ
:te;· ζ ν ν ν ..τ ο σ θ ε σ σ ν Ρ ω Υ τ ε ς Χ Ρ ι ό τ ο ν
δ τ ω λ υ ν ..•;. μ Ι λ ε ν μ φ ι λ ς ο Ο Ι γ ε δ ν ζ
'- - . . _\ .
.σ τ Ι Ι τ α ϊ ς δ λ Ι γ α ι ς μ ρ ι χ ι χ ε Ι ι ς ν :- ε Τ ο ε ν
ι ν μ Ό υ ς Π 45. ;(5) '. Ξ
: . Ο Υ τ ω ς υ ι μ ί Κ α Ι μ ε τ Χ ά ο ρ ώ ι μ α τ ι χ τ ο υ Ι
θ λ σ ν τ ί μ ε ι Π ς έ Υ μ έ σ φ ':t0u π λ ε μ χ θ ε
Ι _ Η ε ρ η μ σ τ ε Ρ ε σ α ι " μ Ύ ν τ ο σ π τ ρ ι ρ χ τ η ς . Π Ρ
σ φ ε ρ € ε Ι ς τ η ί . Α ε ξ Υ ρ ε ς ν ξ α .. ('Q υ
- ..._ _.' J "
τ χ Ν ς Υ ς ο μ ι Υ Ι ξ α ς Ο σ ο γ ό έ π α υ τ ν γ δ φ
J .J'" • ι - ....
τ η ς ι α έ σ ε ψ Π χ ε τ ο ρ ν ε Ι ς τ γ ε ω Ρ Υ θ έ γ ι ά ω
ω γ Ύ ν ο τ η ρ ή μ Ο "., ,... ')
, ..
, ... .
.,


i1
!
Ι
'JT,o υ μ σ τ ό ν 1'1 π ρ ο κ ε ψ έ ν φ 't!vai, τ ή ν ζ έ σ ν ω τ ι
ό ε ρ τ Ύ ς δ ρ θ ξ Ι α ι έ τ Ύ ι ρ ψ ε ν Χ τ η ς έ λ ε τ α Ι α ς τ ο υ π ν ς
Ί τ ή ν Τ ε λ ε υ τ α α ν τ ο υ έ π ί σ κ ε Φ ν π ρ ι ό ς 'tou; μ ο ν α χ ο ύ ς τ ο ς ε ν
τ φ δ ρ έ τ φ ε ς φ π λ η ρ ο ψ ό Ρ η θ ε ς π α ρ ά τ η π ρ σ ν ο ι α ς O't1t έ ν θ
έ π ά ν έ λ ε π ε Τ Τ ς έ λ ά λ ε τ Τ ς Ο ε λ φ Τ ς λ έ γ ω ν α ι τ η ν ό μ ω ν
τ ή ν έ Π Ι σ Κ ε φ ν ό σ έ ρ α Ύ π σ μ κ θ α υ μ ζ ω ε Ι ς π λ ν έ α υ τ
ι ν ,. τ φ ι τ ο ό τ φ θ ε ω ρ Ύ ι σ ω μ ε ν Κ α φ ό ς ε σ τ χ μ ε λ π ό ν ά ν α λ σ
σ ο μ γ ρ ε γ γ ύ ς έ τ ω ν π έ ν ε xat ε κ α τ ό ν ... α κ α θ π ρ ο ε ι π ο ν
π ο ο ι ζ ε ν τ ή ν Ψ ύ χ ν ψ Π ε ν ά π ό ρ υ π α ρ ω ν λ γ σ μ ω ν 'Xrxt τ ο ν
ζ λ Υ ε ε ν π ρ ό ς τ ο ύ ς γ ί ο υ ς μ ή έ γ Ύ Ι ζ ε ν ο ε Μ ε λ τ α ν ο ς τ ο ι ς
χ σ μ α κ ο τ ς ο ο α τ έ γ ά ρ α ι υ Τ ν τ ν π ο ν η ρ ά Υ xcit έ ι η λ ο ν π ρ ο χ Ι
ρ ε σ ί ν μ η ο έ Ύ κ ν ω ν ι ν ε χ ε ν τ ν α π ρ ο ς τ ο ύ ς Ά ρ ε α ς "at γ ρ
xrxt iJ τ ο ό τ ω ν α ι σ Θ ε α π α σ ν ε κ δ ι η λ ό ς έ σ τ ... Κ α ι θ ρ υ ς σ ο ν ε υ
τ ς λ λ ο ν Π έ ό ό τ ρ υ λ ά Τ Τ έ τ ε κ Ι τ ρ ε Τ τ ε τ η ν τ ε ν π α
τ έ ρ ω π ρ α δ ό σ ν κ ά π ρ ι η γ ο ο μ ι έ ν ω ς Τ Υ € ί ς τ ο ν Κ ύ ρ ι ο ν η μ ω ν
Ι σ ό σ ν χ ρ ι σ τ ό ν ε ε Ό ν η ν έ κ τ ω ν Γ ρ α φ ω ν μ ε ν μ ε μ α θ Ύ
α τ ρ ε μ σ σ ε π λ λ ά Χ ς δ π ε μ Η ρ θ η τ ε (7) Ό ,.
-< Τ ά Υ ί ι τ έ ρ ω ο μ ω ς π έ γ μ α τ ο σ ' Α ν ν Ι ο EtJwx6>; ο ε ν
ι π τ ε λ ε ι η ν μ Ο Υ ά κ ν ρ ω γ η ν Κ α Ι ν α ν τ ι λ η φ ν -C1j; έ ρ μ ό ύ ε Ι
-cbv γ ω τ η ς σ τ ρ α τ ε ο μ Ι ν ς Κ χ λ η σ Ι ς κ ά τ α τ ο υ Α ρ ε α ν ψ ο
Σ χ ε ο ό ν ά π α σ α η Ά γ υ τ ι κ ή φ φ ό ς Σ τ Ν τ ρ Ι Κ ε λ λ Ι α
Κ ά ί Μ ο ν α σ τ ι ρ Ί τ ό ο π ω μ υ ε ό ρ ι σ Κ Τ ά ε ί ς τ ό π λ ε υ ρ ό ν τ ο σ
ρ Ι Ι ϊ κ ο ,Α α ν α σ Ι ο υ '«tbu π α τ ρ ό ς ά ό τ ω ν κ ά τ η ν Ι κ ψ ρ σ ν tG>v
Ι Ι ω μ ό ν ω ν Κ ά τ ω ι τ έ ρ ω ν α ψ έ ρ ο μ έ ν χ Ρ Κ Τ η ρ σ τ κ : έ Π ε σ ο
ο Ο Υ ε τ ο δ π ό ν δ η λ ό σ ν τ α ύ ο τ Ι ν ά
Ο
η ε μ μ ν η ά φ ε ν ο ς 'tfi)v
ί ν sl; τ ο κ Ύ ι ρ υ γ μ α τ ς κ α Ι κ α Ι η ε π σ ς φ τ έ
ρ ο υ xctt π ρ ο σ τ α σ Ι α τ ο Ο θ ε ο σ Et; τ ε ρ γ α 'tij; δ μ ο λ ο γ ι α ς τ ω ν
ε τ α ά π ο α ό ι τ α δ α τ τ χ ρ τ ω ρ Κ ω Υ σ ν τ ο ς ο π ο έ Π λ
τ ω ν έ χ θ ρ ω ν τ ι σ ρ σ τ σ τ ω ν Ά ρ ε ι α ν ω ν , ζ η τ ο σ σ ε Τ __ Ύ ..
σ κ ο π ο Ά θ α ν ά σ κ ι ί α ς σ τ ρ α τ η λ ά τ η ς λ ε γ δ μ ε ν ο ς Α ρ τ έ μ ο ς ε χ ε
ο λ η Υ ι Φ ά ς π ω δ υ α ό τ ό ν Ι π ε η ό ι η ι ε φ μ η
.... ....,.
;' • Ό ...
• f ••
τ η ς π α τ ρ δ ς τ ω ν γ ε ν ό μ ε ν ο ι λ ε μ ά ρ χ ά ι ά ν τ Ι ή σ υ χ α Ο Ι τ α ν δ ι ά ν ά τ α π ε ι
·",cbflOUV τ η ν ύ π ε ρ ή φ α ν ε ι α ν κ α Ι ν α σ τ ή σ ο υ ν τ η δ ρ ι μ η ν τ η ς τ ό σ ι ο ν έ Π α ι ρ ο μ ι έ
ή ς Κ α Ι ά φ ρ ι ζ ο Ο Ο η ς α ρ έ σ ε ω ς σ 926).
'7. Β Ε Π Ε Σ SS, 54.
28
•••••••
, Ι ι ι " Τ Ι - ..
μ φ ω Χ ί χ Τ ι Χ ι Ί atOt!;. μ τ υ ν ν η σ ι ω
τ ε ς δ ή σ Ι π λ τ ό ν Ν ί ,1tpb; τ Υ κ τ ε
( . . , . '. ,
" ,
θ υ Ί Ι α υ τ η . ,
ro ' ρ τ έ μ ι μ ό λ ι ς ε φ θ α σ ε α τ ό μ ο ν α σ τ ή ρ ι δ ι έ τ α ξ ε τ ο υ ς δ ο ν
q,pE; τ ο υ ν α ς ό π ε ρ ι Κ υ κ Ι λ ώ σ ο υ ν τ η ν ν ό χ τ α ώ π λ ι σ μ έ ν ο ι σ α έ ν
α ρ φ π λ ι ω υ Έ κ ά Η η σ ε κ α Ι α ό τ ό ς σ μ ο ν α σ τ ή ρ ι ε ξ ω ά π ό τ ό ν
π τ ή ς σ ν ξ ε ω ς μ ι ζ Ι μ ε τ ς ξ ι ω μ α τ Ι Κ ύ ς , ε ν φ τ ξ ό τ ε
ψ ό λ α γ α ν ά ρ ι σ τ ε ρ α κ α Ι δ ε ξ ι ά Τ Ο Β λ έ Π Ο ι τ α ς α ό ο τ α Ο ε λ φ ο Ι ρ ο
θ κ α ν Ά λ λ ε ν α γ ι ο ς δ Π Ε κ ύ σ α ι ο ι σ τ ώ ς ά Ο ε λ ψ ο ό ς
tta. ν α μ η δ ε ι λ ι σ υ ν ε ν ό ν ό ι μ α τ ι Κ υ ρ ο υ .. ro ο ο ύ ι ξ μ ε ν α δ ι ε Ρ ι η ι
ν έ α ρ ώ τ η σ ε Π ο υ ε Τ ν α ι δ γ ό μ ι ε ν ς σ α ς ro ά Ο Ο α ς Π ε κ ό σ σ ι ο ς
π ο κ ρ Ι θ η Κ ε Ε π η γ ε σ τ λ λ α μ Ο ι α σ τ ή ρ ι α Έ κ ε ϊ ν ο ς ξ α ν α ε π ε
Π ο ο ε ν α ι δ ά ν α π λ η ρ ω τ Ύ ι ς .τ ο υ τ ο υ δ ε Ι χ ν ο υ Υ τ ό ν ά α ν W'a.p­
ψ ε Τ Υ τ ό Υ μ έ γ α ν μ κ α Ι τ λ έ ε ι Ι Ο ι α ι τ έ ρ ω ς
Έ χ ω ι λ ι ή Ο ι ι τ γ ι γ ι α τ ό ν έ π Ι σ κ ο π ο Ά θ ι α ν α ι κ α Ι
λ έ ν ε τ ε Ι ν α ι έ ι δ ω σ ε σ α ς Ά π ο κ ρ Ι ν ε τ α ι δ Α α ς Ψ ά ρ φ ι ο ς Κ ι σ λ τ ο υ
λ έ ε ι Β ε α Ι ω α ό τ ό ς ε Ι Ύ α ι δ π α τ έ ι ρ α ς μ α ς ά λ λ α π ο τ έ δ έ ν ε Ι δ α τ ό
π ρ ό σ ω π ό τ ο υ 'LootJ ο μ ω ς τ ό Ά φ ο ύ ε ρ ε ύ ν η σ ε κ α Ι δ
τ ό ν 6pi]XE, ε Τ π ε δ ρ χ η γ ό ς σ τ σ ύ ν ξ ι τ ω ν ά δ ε λ φ ω ν Έ λ τ ε ν
π ε χ η θ Ύ τ ε γ ι α μ ι έ ν Έ χ ε Τ ν ο ι τ ο υ π α ν Δ έ ν μ Π Ο ρ ο υ μ ε δ ι ό
τ ε χ ο υ μ ε έ ν τ ο λ ή ά δ ό ν π α τ έ ρ α μ α ς ν α μ ι η π ρ ο σ ε υ χ ώ μ σ τ ε μ ε
χ σ Υ έ ν σ Π ύ ε ν ι μ ζ Ι μ τ ο ύ ς Ά ρ ε ι α ν ό - δ ι ό τ ι ι λ ε π α ν ν α
έ π σ κ ο π Ο ι τ ω ν Ά ρ ε ι α ν ώ ν μ α ζ Ι "CQU. Ά ψ ο υ Ύ η κ α ν ε ζ ω ο Ι ά Ο ε λ ς Ρ Ο Ι
α υ τ ό π ρ ο ο ε υ Χ Υ ι θ Υ κ ε μ Υ ο ς τ ο υ Kat κ α θ ω ς π Κ φ θ η κ ε τ ή Υ 1J­
μ έ ρ α ε κ ε Ι ν η σ τ ν τ ό π ο τ ή ς σ υ ν ά ξ ε ω ς ξ ό ι π ν η σ ε μ ε ώ μ ο ρ ρ α Υ Ι α σ τ ή
jlUt'Yl,. Ka.t. τ α ρ γ μ έ '-. δ ε ν ξ έ ρ α μ ε κ α Ι έ ι μ ε τ ς ά ι κ ρ ι ω ς τ Ι τ ο υ
σ ν έ η - ε λ ε γ ε μ Ι Ψ έ τ ό Ο ρ α μ α π ο ε Τ δ α μ ό λ ι ς '- Υ λ ό Τ
τ ό ν θ ά ν σ τ ο μ έ ϊ ό ε Ι ε ο τ ο υ θ ε ο υ Κ α Ι Ι τ σ ε φ υ γ ε ro Α Ο α
ε ό ω ρ ς μ ό λ ι ς γ ό ρ ι σ ε κ ο υ σ ε α υ κ σ Ι δ ό ξ α σ ε τ ό θ ε ό {8).
, '. Ε α ν σ κ ε ψ θ ώ μ ε Υ τ τ ο ω έ ρ ω γ ε Υ ο ν ο ς ά π ο ι τ ε λ ε μ ι Ι Υ λ ε
π τ ο μ έ ρ ε α ε ς τ ο π λ ή θ ο ς τ ω Υ δ μ ο Ι ω ν κ α Ο ρ α μ α τ ι κ ω τ έ ρ ω Υ π ε ρ ι
σ τ α τ ι κ ω ν t1l; ε π ο χ ή ς Ι τ ς ν τ λ α μ α ν μ ε θ α σ α ψ ζ π ο Ι ..π
ρ η γ ο ρ Ι α κ α ε π ι κ ι Ρ Ι α Π σ έ ψ ρ ε ν 1] Ι ρ η μ ο ς €t; τ ό ν έ ν ό σ μ φ
8. Β ύ ο ς τ ο ύ ά Υ ί ο υ Π α χ ω μ υ μ ι ε τ ά φ ο σ ι σ ι ς ά ο χ ψ •Α ι Υ α ο ν κ ι ο υ Φ α
ο ύ σ ι ί ί ν α ι 19·71 Ά ν θ η τ η ς Ι ι ή μ ω


'-.,
Ι
' ..
Ι
ι
Ί
I1 '
ι
Ί
i
j
ω ν ζ φ ε ν ,>' Et8it κ ω ς . χ ε π ι σ κ π Ά λ ε ς δ ί τ ς
;!
ι ρ ι δ σ ή Χ τ ι ζ τ ζ ά ρ ε ι α ν κ ή ς λ ό μ η ς γ ς ά σ ι
ii χ ε δ ν ε Ι ς ο λ η ν Τ π ε π ε τ ε ώ δ η σ α δ δ μ Ι α ν 'tOu π λ η Ο τ
iI
'1
.!'
:,
ν σ χ κ Τ ρ ι ω ζ έ δ ρ ι σ κ ε α η ρ Ι ι σ μ μ α χ Ι α κ ι χ Ι ν α Ν Τ Ι
01,:1
'1':
λ η φ ν Ό Κ ά Ι Ο ά ε Ι ς σ τ μ α ν α κ ω ά γ ώ ν ο ς π ε θ ύ μ ε
Π ν έ μ κ ν τ ν α σ Υ τ υ χ ι α π λ η σ Ι ο ν ν γ α π η μ έ ν ω ν τ ο ύ κ α Ι
φ ο σ έ ν Ά ί μ ο ν Χ ώ ν ι έ ε ζ ι τ ε χ Ι έ ι σ Κ ε τ α υ τ η ν α α
Τ Ι Χ Τ η ν - σ χ ε τ ι κ η ν σ κ η ν ή ν ά ν α γ ν ώ σ κ μ ε ν ε Ι τ ο Υ 6!ou τ ο σ :&'r'[ou
Π α χ ω μ Ι ο υ ' , ", "
-,': , Α φ ο υ π α ό τ ο υ π έ λ σ ε δ θ ε ω ρ ο ς Ύ ά
π ο ο χ θ τ ο ν π Ι σ Ό π ά ν ά ι δ ό τ υ ε δ τ , ε Χ ν ε η
ρ έ π λ ο ά ρ ο σ ή θ ψ Ι δ κ α ι φ ο ό π ρ ε μ ά ζ ί τ δ ι ά ς Θ ε Ό
ι ρ Ό ς .π τ έ ρ ε ς σ ε σ μ Ο ς Κ Ι δ ε λ φ ο υ ς κ α τ α λ λ ή λ ο υ ς γ ί ά YCX: δ
μ Υ ο η ν τ ο θ ε ό ξ ε Κ Ι ν Ύ σ ε Ε ρ κ α ν τ ο ν έ π Ι σ Κ ο Π ό π ρ ό τ ο ο ν ι σ ψ Η σ
κ ό Ψ σ Τ Ο Υ Ε ρ μ π ο λ Ι Τ Μ ό λ ι τ δ ν ε α Ι δ ε λ φ ι π ό μ α
Ι υ ά έ π Υ α Υ Κ Ο Υ Τ tou. Κ α Ι η σ ο π λ θ ς ά ν α ρ μ η τ ο δ ε ξ α
χ α Ι ρ σ τ ε ρ α τ ό σ τ α μ ο Ο κ α Ι έ π κ ο π ο ι π ο λ λ ο Ι κ Χ Ι κ η ι κ ί
κ Ι μ ο ν α χ ο Ι τ η ς π ε ρ ο χ ς .. Μ ό λ ι ς -cou; ε ι δ ε π ο μ Κ Ρ υ Χ τ ο ς
ε Ι π ε Ύ α τ ο τ ο ρ η τ ό Τ Ι ν ε ς Τ δ ε ώ ς γ ε ί ψ έ π ε
τ α ν τ α κ α Ι ώ ς π ε ρ ι σ τ ε ρ α Ι σ ύ ψ ν ε ο σ σ ο ί ς έ π έ μ ο Ι σ κ α Ι
ψ ο σ τ ο ύ ς Ό σ π ά σ τ η ι ε χ ω ς Υ α ξ έ ρ κ μ η π ό ς ε Ι Υ ι Χ Ι δ
ά Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ ι ό τ ι δ έ ν χ ι φ έ τ σ ε π ρ ώ τ ο ς Τ Ο Υ π ά Π ϊ ',' λ λ ε
€ α λ έ λ ω μ Υ ο υ ς κ Ι σ ε Ο α μ Ι ο ς ί α ν χ φ ε Ι ί σ Ό π ρ ω τ
α Ι σ θ Υ θ Ύ κ ε π α ς ε α έ Κ ρ ά τ τ ό χ έ ρ ι Κ ι σ ε ί π ε «llffi;
Π Ύ γ α Ι ν ο υ ί δ ε λ φ Ι '; κ ε τ γ ς ε Ι π ε ε . Ι ς γ Ι ε ς ό χ ί ς dou
ό γ Ι α Ι ν ο υ μ ε π τ ε Ι Ι ρ χ ι σ ά ν γ α λ λ υ α Ι ά δ ε λ ψ ο Ι τ α
.
" .,:' .- .
'."i.
π ε ρ π ο :έ κ α ι τ Ο ν θ ρ ω π ο ι κ Ι α π ο τ ο Π ο Α π Α η θ ο ξ δ ε ε γ Υ ώ Ρ ζ ε
κ ν ε -t'oy δ λ Υ ό α ς Θ ε δ ω ρ α ς Χ Ρ α Ό σ ε . δ
ρ ά κ ά π α ι κ α Ι ά δ ι ζ ε μ δ ς ρ α μ έ τ ο ι ς ά ε λ φ υ ς π ό υ ε
ψ α ι λ λ α ν Δ ε ξ α κ α Ι ρ ι σ τ ε ρ α κ ρ α τ ο σ σ ν λ α μ π ά ε ς κ ι Χ υ χ ν Ι ε ς
Β λ ε Π Ο Υ τ α ς δ π α π α ς Τ Ο Υ θ ε ω ρ ό ι ε α τ ι Ά π ν ε ύ
μ α ι ζ ω Υ κ α ν α μ φ ο τ ι δ χ μ ό ο σ τ ρ ι μ ω γ μ α Θ υ Π λ η
θ ο ς λ λ α ο ε Ι ς λ ά ι μ π δ ε ς π υ δ χ Θ δ ν Χ α Υ ν Κ Ι έ ν
χ ν α χ η τ σ η π ρ α θ μ Ι κ α Ι ζ έ σ ι λ έ ε ι σ τ ο ς α λ λ ο __ ο
,
. ι
λ έ ε τ ε .tQY', π Φ τ ρ α :τ ό σ ι ρ Ι Χ δ ε λ φ ώ ν π ώ ς ό μ Ρ ά ζ ε .. τ ρ έ χ ο ν τ α ς
i !
μ π ρ ο σ τ ά μ α ς \ Ε μ ε τ δ έ ν Γ έ Ι μ ι σ έ π α Τ έ ρ ε ς .. Ν α ο ί π α έ ρ έ ς ..
, ι
Ι i
i
'·'1
ι
, i
rd
Υ Ρ Ρ π ε ι φ α Χ α α Ύ α ν β ε ι Μ χ Ρ Ι ό σ ι ε α
λ γ Μ Ί ι έ ο ι α τ ο Ι φ η Χ ώ Ο Π ν τ φ . τ ό σ τ α ρ τ Ι
1CotJ;.· :fJ" τ μ Ι ε Τ ν Ι ό ξ ο υ Κ α Ι δ π ν ς τ ο υ ς ν ς π μ σ ς
ώ σ ο Π Ο Ι λ ν ά τ έ φ α ω θ ο υ (9) ρ . Ο ο .;: "" .') .'
... Ά λ λ ά κ δ μ έ γ ς Π Χ ώ μ ο ς ψ Μ α ο δ π ν ε Μ
ι ς π α τ ή Ρ Τ ά ν ω τ έ ρ ω θ ε ο δ Ψ ρ ο ι ά ν Ύ ι ρ τ ε α μ ά λ τ α φ ι λ ν
θ ρ ω ς κ α Ι θ ε φ λ Ύ ε Ι α γ ν ώ π ε δ έ ν α ι τ α έ σ μ ι ε σ ε ι
ς Υ γ λ ο ς δ ι μ λ ε Τ ν λ λ Κ (1Qt·. τ γ Γ ό τ ή έ ή η σ ν τ ά σ ι ν
ί Τ ι Φ α ί ρ ε τ ι Χ . τ ή έ χ ς τ ρ υ .. ρ ε α ν ώ ν . κ α ι Ώ ι γ ε ν ι
q:.Q1V, μ ε τ α δ ώ σ α ς Τ Ο Υ ε ι θ ε ο ζ Υ Ί λ Υ t:QU. α ε Ι ς τ ο ς ..0 δ Χ ς
τ ί (11) .. ς Λ Μ σ Ρ ο ς δ .. Α Ι γ ό π ζ ι Ό ς β Ο Ο
Χ α ν •. ,19) , δ α Τ ζ λ Ο ό π έ ρ τ ο υ σ ψ λ ο ς χ α Ι .
«,; έ ξ ι ι ρ Ι θ Ύ μ ο μ ε τ ά λ λ σ ν α σ κ τ ν τ ο υ ς ι ώ δ π ρ Ι ι ι γ
σ λ ι α δ ι μ τ υ ρ μ ·'tiXf.)9;: ε σ ψ ρ γ σ α ν τ ο ν Ι ο ν τ σ λ
" " "',' ι
".1 '-,. ι • .•..• :.
• ', ••' .,,1 • ,_
','
. Ί
α Ν ο δ ο ς ε Ι ς τ ο ν ' θ ρ Ύ ί τ α ό κ ά τ ξ υ λ ι α ν σ r> (360
.0' • "'" " ...,.
-";363) π ρ ο ξ Ε ν η σ ε ν έ α ε ν ς τ Ε Χ κ λ η Υ κ α ί π λ λ ν χ ρ ν
ε ί ς τ ο ς α τ ο υ ρ ε υ "0 ά Κ Ύ Τ Χ ώ Τ τ ']0 u A'i α ς
κ τ 18) δ μ ε γ α λ ω Υ ξ ω θ ε Ι ς Ά έ Π α Ι ω γ ά Π τ ν ρ υ σ ν "(lw'd:.
(. . '. " , ....
Ξ ί ..' '.
,,' :
..
. ..: .. • ,o".i'-
... h :
9. Α ύ τ ό ι σ 184-6. Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ σ ώ ζ ε τ α ι έ λ λ η ν ι σ τ ι σ τ
> λ , Α -..., > Β Ε Π Ε ς
μ ο ς ε α Ι τ η σ τ ρ ι ε φ ο ι μ ε ν η κ α τ α τ ω ν ρ ε ι α ν ι τ ω ν η ν ο ρ α ε ι ς i ....
. ..J ..... ; ., ." <."
-;'; Σ ω ζ ο μ Έ Ι τ ι ·lQ73A...., .' .. ',',.';;.'.
ο :.0).1 •. ι α ι σ τ ι κ ς Ύ υ ς τ ο ϋ Μ Α ν τ ω ν φ υ π ε ρ ο Ό Π χ ι ι ψ ι ί
ε ς Ε ι Π Ε ι Σ • .-. ", . '. 2 Ι ,:;' •
. Κ α τ α τ ο ν Ρ ο φ ί ο tHist.:,. Ε ι Π ό ς έ ξ ε
ί Α η -. ". ,. Λ ' ., ." !L:..'J!. - Α
Ψ τ ο ν α ρ ε ι α Ύ ρ φ ρ ρ ν ο ς π α Τ ι α Χ ο υ ι υ σ τ ι ς Ε η ε ο μ
ξ ι ν ο ϋ δ ν ο ι ι μ ε τ α τ ν δ ί ω μ ι ν λ ϋ π α Τ Ρ Μ ρ χ ο υ Π τ ρ ο Β ,( 373.:'
80), ε ς τ ι ν α ν η σ ο ν τ η ς π τ Ψ τ α ν ε λ ω Η ς Τ Ο ά ι σ κ η τ ή ρ ι ι ό Υ wv μ ε α
ι γ α τ ι τ ι ν τ ο ϋ δ ι ώ γ ι μ ϋ τ ω ν , ε ι α ν ω ν τ ω ν ρ δ ό ξ φ ν σ Ι π ι
',Q:fOOY ό π δ τ ϋ Μ Α β α ν α ι σ ό υ : (" Π λ : Ά ι δ ω ρ ή τ υ λ η ,.tI-d:t:,:
Δ ω κ ρ Έ κ λ Δ Σ φ ζ μ έ ν υ Έ α ω ι λ Σ
Ά Κ ά ι δ φ Ύ μ Ο ν τ ϋ ο ν α Ι ω μ ι χ ω ν .... η ς ή τ ε ι ς ε
σ α ν τ ο τ ο ν σ τ έ φ α ν ο ν τ ο υ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ Β Ε Π Ε Σ 41, .:;:;';': ;'1
Ι
Ι
,
, Ι
, ι
Ι
, Ι
,
ν τ ο ϋ Χ ρ σ ο ο τ ό μ ο Υ Ρ ί ο ρ ε ε Ι ς τ ι ς π λ ξ ς τ π ρ ο
ε υ χ ς τ π ν ο ε χ η μ έ ρ υ σ υ Υ τ ν ο μ δ ε ο Ρ ε ι ί ς τ ο υ δ π ω ς .μ ή !­
σ τ ρ έ Φ δ σ ε ς α ό ι τ ο κ ρ ά ι τ ω ρ t·x 'ti}; ε Ι ς Π ε ρ σ Ι ι ν ε κ σ τ ρ α τ ε Ι ς
τ ο υ ή κ ο υ σ ε ν Υ ω θ ε ν θ ε Ι ν ψ ω ν λ έ γ ο ο ο ι χ ν τ Ί χ μ ό Υ ο ν
σ ε δ α γ ρ ς χ ο ρ ο ς τ ο ϋ μ π ε λ ώ ς ρ σ τ υ δ μ σ ρ ό ς κ σ Ι Ο υ σ σ ε
ή ς υ λ α ς κ ι χ τ α ι ό τ Ύ ν τ η ν ώ ρ σ Ν ά Π ι σ ψ ά τ τ ε τ ι ά λ λ κ ι α
τ α ς ά γ ρ υ Π Υ Ι α ς κ σ Ι π α ρ ι κ λ σ ε ς π ο λ λ ώ Υ Υ ω ν ο ε λ φ ω Υ (14) .
Φ ο ε ε π έ σ τ ρ ε φ ε δ δ σ ς ε Ι ς τ ν ά σ κ η τ κ ή τ υ Κ λ η ν
ο ι α μ έ σ ο υ 'ti}; π ό λ ε ω ς Κ ύ ρ ο υ έ κ ρ ά ι τ η σ α ι Υ ι χ ό τ ο ν ο ε κ ε χ ρ σ τ ι
YOl' π ι ρ σ κ ι λ α τ ε ς κ σ Ι λ έ Υ ο ν τ ε ς ς Δ σ λ ε τ ο υ θ ο ε ο υ μ ε τ ς Π ε ρ ι
ι μ έ Υ ο ι μ ι ε Υ ν α ε λ ά Υ Τ Ι τ ο έ ι π σ κ ό Π μ ι ς δ ο υ σ σ ε ή ς κ ι χ Ι ό λ έ
θ ρ ς ρ τ έ μ ς π α ρ ά ι μ ε λ ο ι π ό Υ π λ η σ Ι ο ν μ ώ Υ κ σ Ι ή θ η σ δ Υ
μ α ς δ σ Ο Υ ό α σ μ ή π ω ς ε κ ε Τ Υ Ο ς ή θ ε λ ε μ ς σ τ ρ έ Φ ε ά π ο π Υ
α μ ε τ ή Υ ρ ι η τ ο ρ ι κ ή Υ κ σ ο φ ι σ τ ι κ ή γ λ ώ σ σ α Υ τ ω cQ
ς κ α μ ς Ρ θ ε Ι ς ε κ τ ώ Υ π α ρ κ λ ή σ ε ώ Υ τ ω ν π ι ρ έ μ ε ε π λ η σ Ι ο ν τ ω ν
κ α Ι π ο ι ή σ α ς ε ό χ ή Υ δ λ ο Υ ό κ τ ι ο ν α τ ώ Ρ θ ω σ ε ν α θ σ α τ ώ σ τ ο ν ' Α ρ
τ έ μ Ι Ο Υ μ ε ι θ ε ό π ε μ Π Τ Ο Υ α ι ψ σ α ς ε Ι ς α ό τ Ο Υ ζ ω μ ς μ ό
Ψ Υ μ έ Ρ σ ς υ η ρ α κ α Ι έ Π Ι Π Ο Υ Ο Υ cH ι σ ι λ ε Ι α τ ο υ ρ ε τ ι κ ο υ
Ο ό ά ι λ ε ν τ ο ς (364 - π ρ ο σ έ θ ε σ ε ν σ χ ι α Ι σ χ υ σ ε Ι ς τ α έ
υ π ά ι ρ χ τ α λ ε ι Ι φ α ν ι 'ti}; χ ρ σ τ μ ά ι υ α ρ έ σ ε ω ς κ α Ι ν έ ο ι Υ ώ Υ ε ς
Ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ώ Υ ό ρ θ ο ο ό ξ ω ν π τ υ τ π ρ ό ς χ σ τ α σ τ ο λ ή ν τ η ς Σ τ ρ α
τ ι ώ τ η ς 'ti}; ά λ η θ ε Ι α ς τ ι Χ ρ ι σ τ ο υ δ κ η τ ς Ψ Ρ σ ά ι τ TJ ς
ι 29). ο ό ο ό λ ω ς θ έ λ η σ ε ν α Τ Ο Υ 6l0Y τ ι υ έ Υ κ λ ε σ υ
13. Ι σ τ ε δ ή π ο υ κ α Ι ά κ η κ ό α τ ε ο Ι δ ε ε ω ρ ή σ α τ ε τ Ο ν α α ν μ έ λ
λ ω ν ϋ ν έ ε ί ν Ί ο υ λ ι α ν Ό ι ν λ έ γ ω τ ο ν α υ μ ά σ ι ι ο ι ν Ο Ο τ ο ς η ν ά Ή ρ ί ί γ ι
κ ς Τ α ε ι ν ς κ α Ι έ ι κ τ α ι π ε ι ν ω ν Ο δ έ σ λ ω ς τ η ς Ε ξ ο ο ε ν π α ι δ ε α ς ψ ε ι
ς ά λ λ α τ η ς ά π λ ά σ τ ο υ φ ι λ ο σ ο φ ί α ς ί ε π λ η ρ ω μ έ ν ι ο ς Τ ο ύ τ ο υ ε Ι ς τ α ς π
λ ε ι ς έ μ ι ά λ λ ο ν τ ο ς ι α ν ι ά κ ι ς δ ε τ ο ύ τ ο έ γ έ ν ε τ ο ο ϋ τ ε ρ ι η τ ό ρ ω ν ο ϋ τ ε 00­
_ 1'_ l!.'1 Ι _ \ • _ Ι . ι ι ι ι
φ ι σ τ ω ν Ov.E Λ ι υ Τ L'VlO ς ε ι ι Ί ι α ν τ ς τ ο ι α υ τ η τ ι ς ε γ ε Ύ ε τ ο σ τ ρ φ η
TC δ ε λ ω χ ι π ά ν τ ω ν β α σ ι λ έ ω ν κ α Ι τ ο δ μ α α ύ τ ο ϋ λ α ι μ π ό τ ε ν
ί δ ε τ α ι ε τ ι κ α Ι ν ί ί ν Ρ G. 62,153).
14. φ ν ε ί η δ ε δ ά ι σ ε η ς Ί ο υ λ ι α ν Ο ς ά ο ρ ά τ ω ς ύ π τ υ ά Υ ί ο μ ε
γ α λ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς ι ε ί έ ν ε τ ε ι :363 έ ν Π ε ρ σ ί ε ύ ρ ι σ κ ό ι μ ε ν ο ς Κ ι α ό π ι
τ ω ν π ρ ο σ ε υ χ ω ν τ Μ α σ ι ε ι υ κ ά Ι Π λ λ λ ω ν α λ ω ν ά ώ ς λ έ μ ε ν
ε ι ς ό β ί ο ν τ ρ α ν φ ά ν τ ς Ι ε ρ ά ρ χ ο υ τ ς Κ α Κ α ε ί α Σ Ε τ
σ 392, σ η μ 1.,,:' '..
.82
i
•••••
ί •.• - .
Ι
•Α ι
,
. ,
ό ν π ο Ο Υ η σ ε έ Ι τ η Π λ λ Ι ξ ω θ ε ν τ ω ν τ ε ι χ ώ ν τ η Α ν τ ι ..
,
χ ε ι ς
Π λ ρ ψ ο ρ η θ ε Ι ς τ ν έ ξ π λ ω σ ι ν 'tij; Ο α ψ ο ν ι κ ς α σ κ α λ Ι ς
τ ο υ Ά ρ ε Ι υ έ ξ η λ θ ε ν ε υ θ ύ ς έ κ τ ο σ κ ε λ λ Ι ο υ τ ο υ κ α Ι η ρ σ ε ά κ η
put:t1) ε Ι ς τ ο ν λ α Ο ν trJ'; ό ρ θ η ν τ ω ν π α τ έ ρ ω ν π Ι σ τ ι ν Σ υ ν α ν τ η θ ε Ι ς
., , ,- 1. ,.. ο ,λ ' λ
ε ι ς μ α ν π ε Ρ Ο ε α ι ν μ ε τ α τ ο υ κ α Κ Ο ζ ο υ ; υ α ε γ τ ο ς OtJ(J(J ω ς
έ π τ ο Ύ θ η eo κ α τ ω τ έ ρ ω Ο ι ά λ Ο Υ ο ς α μ ε φ θ ε Ι ς μ ε τ α ξ υ τ ο σ δ σ Ι ο υ
κ ι τ ο σ α υ τ ο κ ρ ά ι τ ο ρ ο ς μ α ρ τ υ ρ ο σ ν λ α μ π ρ ω ς π ε ρ Ι τ ς π α ρ ρ η σ Ι α ς
κ α Ι α ι τ α π α ρ ν ή σ ε ω ς τ ς ή ρ ω κ η ς ψ υ χ η τ ο σ ά κ η τ σ φ ρ ι ά τ υ
- Δ α τ Ι ά φ η κ ε ς τ γ ή σ υ χ Ι α ν σ ο υ κ α Ι π ε ρ ι π α τ ε ς ε Ι ς τ ν π ό λ
- Ι π έ μ ώ α σ λ ε σ σ έ γ ω η μ η ν π α ρ θ έ ν ο ς κ ε κ ι μ ι μ έ ν η έ ν
, λ 1 ' f.:' λ λ - ? ' " ­
τ ο ς ω μ α Τ ο υ κ α ε ε Π Τ Ί α ν α ι ο α 1) π υ ρ ε τ η ν Κ ι α ν τ ο υ
π α τ ρ ό ς μ ο υ τ Ι ι η θ ε λ ε ς μ ε σ υ μ β υ λ ε υ σ ε γ κ ά μ φ Β ε β α Ι ω ς ν ά
τ ρ έ ξ ω κ α Ι ν σ β ό σ ω τ ο π σ ρ τ ο σ τ ο λ ο ι π ο ν σ υ μ β ο υ λ ε υ σ ό ν μ ε κ α Ι
Υ υ ν ι ό τ β λ ι έ π ω ι κ α Ι ε τ α ι ι δ ο Ι κ ο ς τ ο υ π σ τ ρ ό ς μ ο υ θ ε ώ κ α Ι ι
tCUtO τ ι ρ έ χ ω κ α Ι γ ω ν Ι ζ μ α τ Ι ν ι τ ρ ό π φ ν α σ ύ σ φ τ ν φ λ ό γ α
έ ά ν ο ε κ α Τ Ύ ο ρ η ς μ έ τ α φ η σ α τ η ν ή σ υ χ σ ν μ ο υ κ α τ η ό ρ ε
μ λ λ Ο Υ σ ε α υ τ ό ν σ τ ς ε β α λ ε ς τ ο π σ ρ ε Ι ς τ ό Υ τ ο σ θ ε ο σ ο Τ κ ο ν κ Ι
μ ί κ σ τ η γ ό ρ ε έ μ έ σ τ ς ά Ύ ω ν Ι ζ μ α ν ά τ ο σ ό σ ω Σ Η α ν 29.
σ ε λ 717. ι ο σ σ λ ε υ κ σ τ α π λ α Υ ε Ι ς π ρ Ο τ η ς π α ρ ρ η σ Ι α ι ς τ ο σ δ σ Ι ο υ
ο ε γ έ τ ό λ μ η σ ε Υ ά π ρ ά ξ κ α τ σ υ τ ι (15) .
Σ υ γ γ ε ν ι έ κ α τ ό ρ θ ω μ α π ρ ο τ ο τ ο σ α ν ω τ έ ρ ω ό σ Ι ο υ έ π ε τ έ λ ε σ ε
κ α Ι δ π ε ρ ι η τ ο ς έ ν Μ ο ν α χ ο τ ς σ ς Ι σ α ά κ ι ο ς . Μ α ο 30)
ή γ ο ό μ ε ν ο ς ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν γ ε γ μ ε γ ο ς κ α Ι Ι Ρ τ ς τ η ς π ε ρ ι ω ν ύ μ ι ο υ Μ ο
vij; τ ω ν Δ α λ μ ά τ ω ν Έ ν ε τ ε ι 364 Ο ι α τ α Υ Ώ τ ο σ α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς ο υ
ά λ ε ν τ ο ς α ι Ι έ κ κ λ η σ Ι α ι ι τ ω ν ό ρ ο ο Ο ό ξ ω ν έ κ λ ε Ι σ φ α ν α τ έ κ ε Τ ν Ο Υ
ι κ ω ς τ ο ν χ ρ ό ν ο ν σ υ ν ή χ θ η π λ η θ ο ς α ρ ά ρ ω ν Γ ό τ θ ω ν ε ς τ ο ν
Δ ο ν α ν π ο τ α μ ο ν ε τ μ ν α δ ρ μ ή σ ο υ ν κ α τ ά τ ς α σ λ ε υ ό σ η ς .
Τ ό τ ε δ σ ς Ί σ α ά κ ς έ ξ ε λ θ ώ ν έ κ τ η ς ά ν α τ ο λ ς έ ν χ ρ ό ν φ κ α
τ σ λ λ ή λ φ κ α Ι σ υ ν α ν τ ή σ α ς τ ο ν α σ λ έ α ε Τ π ε π ρ ο ς α υ τ ό ν
σ σ ε σ π ρ ό σ τ α ξ ε ν α ν χ θ ω σ ι ν σ Ι έ Χ Κ λ η σ α ι τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α
ν ώ ν κ σ Ι έ ά ν π ρ ά ξ ς τ ο η τ ο θ έ λ ε ι ς ά ν α ε θ Ύ ν ι κ η τ η ς τ ω ν !­
;15. Δ ι α τ ό ι ρ ω τ ό τ ω ν δ ρ α Ρ G. 82, Α Β Π ρ λ θ ε ο
δ ω ρ ή τ ο υ Ε Μ κ λ σ τ λ Δ ι κ φ : λ δ ε α τ ο π α ι ρ ο ν σ υ ν α ξ ά ρ ω ν ά
ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ό ρ ω ς π ω ς
83
r
xe,pwv». α σ ι λ ύ ς π ε π ω ρ ω ι μ έ ν ο ς ω ν ε ν ό ι μ ι σ ε ν ili; φ λ ρ Ι α ς τ ο ύ ς

λ ό γ ο υ ς τ ο σ δ σ Ι ο υ Ό θ ε ν τ η ν ε π ι ο σ σ α π α ρ ο σ ι ά σ Η ε κ ν έ ο υ δ 0­
σ ι ο ς ε ί ς τ ο ν Β α σ ι λ έ α κ α Ι ε Ι π ε ν π ά λ ι ν π ρ ο ς α ό τ ό ν Β α σ ι λ ε σ α
ι ς ο ν τ α ς ε κ κ λ σ Ι α ς κ α ι θ έ λ ε ι ς ε π α ν έ λ Η ν Ι Κ τ η ς &'1 ε ί ρ ν Ώ
ο ε ο α σ ι λ ε υ ς κ α τ α Ψ ρ ο ν σ α ς τ ο ν ο ι σ ι ο ν ε ξ η Κ ο λ ο θ σ ε τ ο ν ο ρ μ ο ν
τ ο υ Κ α τ α τ η ν Τ Ρ Ι Τ ν μ έ Ρ α ν ε π γ ε κ α ι ο ι α Τ Ρ Ι Τ φ ο ρ α ν δ 0­
σ ι ο ς π ρ ο ς τ ο ν ο α λ έ α κ α Ι κ α τ σ α ς τ ο ν χ α λ ι γ ο ν τ ο σ π π ο υ τ ω
τ Ο Ο ώ μ ι λ ε ι ά λ λ ο τ ε μ ε ν ε λ έ γ χ ω ν ά λ λ ο τ ε ο ε π σ ρ α κ α λ ω α ό τ ι ν
λ - , " - (, θ ι θ - '_12
μ ι ο υ τ ο ς υ ε ε ι σ ε τ ι τ ο υ α Υ ω υ ε φ σ σ α ε ι ς υ α ε ι α ν κ ι χ ι φ ε
ρ α φ ά ρ ι χ γ γ ι χ ν 1J δ π ο Ι σ Ύ τ π λ ο ς υ τ ά τ ω ν κ α Υ θ ω ν Ι τ
t:. λ Ι " Ι Φ 1."
τ ε δ ο ι χ σ ι ε υ ς ε ν ε υ σ ε ν ε ι ς τ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ω τ α ς γ α ρ ι ω σ ι Τ υ Υ α γ ι ο
ε ν τ ο ς α Τ ς
Π σ ώ ν λ Ο Ι Π ο ν δ α γ ι ο έ ι τ ω ν κ α ν θ ω ν κ α ι ν ο μ Ι ζ ω ν Ο Τ Ι ε ό
, 2. , ( λ - ι ι Κ Ι Κ ' ,
ρ ι σ κ ε τ α ι π ι α π α ο υ σ τ ρ ω μ α τ ο ς υ χ α ρ ι σ τ ε ι τ α ν υ ρ ι ο ν α ι ι
ο ο υ ε ό θ υ Ύ λ oUiO λ ε υ κ ο ψ ρ ο ι κ α ι χ σ ρ ι έ σ τ α τ ο ι α ν ι Ο ρ ε ς ο Ι δ π ο Ι ο ι
• 1." '1. - ι " '1.?
α ν ε υ ι α σ α ν Τ υ Υ α γ ι ο ν φ α ρ α γ γ ο ς σ Τ Ύ σ α ν τ ε ς α υ Τ υ ν ε ς α Π υ 't1l; κ α ι
1:0 μ έ σ ο ν "ti'l; γ ο ρ α ς κ α ι ε ν ώ π ι ο ν τ ο σ β α σ ι λ έ ω ς &''1lsxiliP1laav. Β λ έ
" (t:. λ 2.'" λ τ Δ τ Ί 2.
π ω ν υ ε σ Τ Ο Υ ο υ α σ ι ε υ ς ι ς ε π α γ Ύ κ α ι ε ι π ε Ί ε Ί ε ι ν α ι ο υ τ ο ς
κ ε ί ν ο ς δ σ τ ι ς έ ρ ρ Ι φ θ ε ί ς τ ή γ φ ο ι Ο ε ρ α Ί έ κ ε Ι Ύ ν φ ά ρ α Υ γ α ν "'0 ο ε
t, " λ 7, 1. t:. λ ' Α t: '2. λ ,
α γ ι α ς Χ ι α ι π α ι ν Et.i; Τ υ ν υ α σ ι ε α ν ι ν τ α ς Ε Κ Κ Ύ σ ι α ς σ ε π α
- θ 2. Ι λ θ ' , - λ ι • 2. ' .,
ρ α κ α λ ω κ α ι α ι π α ν ε ,11; χ α φ ω ν ε κ τ ο υ π ο ε μ ο υ ι α ο ι μ ω ς
ο ε ν Π ρ ά ς ς τ ο σ τ ο η ς ε υ ρ ε ο τ ι ο τ α ν δ π ό λ ε μ ο ς σ υ Υ κ ρ ο τ η θ Ώ μ ε τ α
τ ω ν Ο α ρ Ο ά ρ ω ν σ υ θ έ λ ι ε ι φ ό γ ε ι μ ε θ έ ν ο ς ά λ λ ο υ κ α ι t1a κ ρ υ φ θ Ώ
έ ν τ ο ς ά χ υ ρ ω ί Ο ο π ο υ Η α ι ό π ο τ ω ν έ χ Η ρ ω ν ο ε ο α σ ι λ ε υ
α ν κ σ Ι π ο λ υ έ ξ ε π λ ά γ κ α ι ε ψ ρ ι ς ε ο ι α τ α υ ς λ ό γ ο υ ς τ σ σ γ Ι ο υ ο χ ι
ό μ ω ς ό λ Ι Υ ώ τ ε ρ ο ν κ α ι κ α τ ε Ψ ρ ό Ύ σ ε ν σ ό τ ό ν κ α θ ο ά σ ν ε τ Ό χ ι
ο ε μ ό ν ι ν τ ο σ τ ο λ λ α κ α ι τ ο ν π α ρ έ ο ω κ ε ε ί ς ο ό ο σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς Σ α
τ ο ρ ν Ι κ ο ν xat Β ί κ τ ω ρ σ ό ι α ζ α μ έ υ ς π ρ ο σ τ ά ξ α ς α ό τ ο υ ς ν α τ ο ν
φ υ λ ά τ τ ω σ ι ν ά σ φ α λ ω ς ε ω ς ο δ έ π α έ λ θ κ τ ο σ π ο λ έ μ ο υ ο τ ε ε Τ π ε
θ έ λ ε ι θ α ν α τ ώ σ ε ι α ό τ ο ν ο ι α π υ ρ ό ς δ ο ε α γ ι ο ς π ε κ ρ Ι Ο η έ α ν ε π σ
ν έ λ θ Ύ ς ε κ τ ο σ π ο λ έ μ ο ο ό γ ι ς ε ν έ λ ά λ Ύ σ ε ν ε Ι ς έ μ ε δ θ ε ό ς (16) .
Π λ Ύ ω θ έ ν τ ω ν λ ο ι ι π ο ν τ ω ν π φ τ ι κ ω ν λ ό γ ω ν τ ο σ δ σ Ι ο υ κ α Ι
τ ω Υ σ τ α τ ε υ μ τ ω ν έ π ι σ τ ε φ ό ν τ ω τ ε τ ω ν σ τ τ ω τ ω ν ι α ν α
ί τ ο ν π ε ρ ι π α Ι ξ ο υ Υ ώ ς τ ο ν ε Ι ο ο ν ε Ι π ο ν Έ τ ι μ ι σ θ Ύ Τ Ι ν α ώ σ ς σ
16. Σ Β Μ ά ί ο ς σ ε λ 679 - 80.
π ο λ ο γ Ι α ν ε Ι ς τ ο ν β α σ ι λ έ α ο σ τ ι ς ρ χ ε τ α ι ν α έ κ τ ε λ έ σ Ο τ ι ε Τ π ε ν
ε ν ν τ Ι ο ν σ ο υ δ δ ε γ ι ι χ π ε κ ρ ι θ η Έ π τ α ή μ έ ρ α ι δ π α ρ λ
θ Ο Υ φ ο τ ο υ έ γ ώ σ φ ρ ά ν θ ν τ ή ν ι χ π ο φ ο ρ α ν τ ω ν ά σ τ ω ν τ ο υ τ α
δ π ο Τ α κ α τ ε κ ά α Υ ό π ο τ ο σ π υ ρ ό ς Μ ε τ α τ α σ τ α δ γ ι ο ς π α ρ έ μ ε ι ν ε
ε Ι ς τ η ν Κ ω ν λ ι ν κ α τ ό π ι ν π α ρ α κ λ σ ε ω ς τ ω Υ π ο λ ι τ ω ν Τ ς ο Ι ό
π ο Τ ο ι τ ο ύ ν φ κ ο δ μ η σ α ν π ρ ο ς τ ο σ τ ο ρ α ι ο τ ά Τ ν μ ν ν τ ι ς ili­
ν σ μ ά σ θ Ρ Υ ό τ ε ρ ο ν τ ω ν Δ α λ μ τ ω ν ε ν ε κ α τ ο σ δ ι α δ ό χ ο υ τ ο σ ό σ Ι ο υ
Δ α λ μ ά τ ο υ λ ε γ ο ι μ έ ν ο υ Ο ι α κ ρ ι θ έ ν τ ο ε Ι ς τ ο ν κ α τ Τ Ο Υ Ν ε σ τ ο ρ ι α ν ω ν
γ ω ν σ 'tij; Ε κ κ λ σ ί α ς
, . π α Ρ Ρ σ ί α τ ω ν ν ω τ έ ρ ω δ σ Ι ω ν 1] ε Ι ς π λ ε ί σ τ ο υ ς ό σ ί ο υ ς μ ο
ι tij; έ π ο χ ς έ κ ε Ι Υ η ς α π α ν τ ω μ έ Υ η , η ν ά γ κ α σ ε τ Ο ν Ι ε Ρ Ο Υ Χ ρ υ
σ ό σ τ φ Ο Υ ν γ ρ ά ψ Ώ Ο ύ δ ε ν γ ά ρ ο ύ τ ω ς έ λ ι ε θ ε ρ ο σ τ ο μ ε Τ ν π α ρ α
σ κ ε υ ά ζ ε ι κ α θ ρ ρ ε τ ν έ ν ά π α σ ι τ ο ς δ ε Ι Υ ο Τ ς κ α α λ ώ τ ο υ ς έ ρ γ ά
ζ ε τ α ι κ α ε σ χ υ ρ ο υ ς ώ ς τ ο μ δ ε ν κ ε κ τ σ θ α ι μ η δ ε π ε ρ ι ο λ η ν τ α
π ρ α γ μ ά τ ω ν ε χ ε ν ... Ο δ α ς δ μ ο ν α χ ό ς , ouxt ε ύ π ό ρ ω ν μ ό ν ο ν ο ό δ ε
τ ω Υ ι χ ρ χ ό ν τ ω ν λ λ xat σ ό τ ω ν τ ω ν σ ι λ ε υ ό ν τ ω ν π λ ε Ι ο ν α τ ς
έ κ κ λ σ Ι α ς Ψ σ α ι δ ν σ ε τ α ι (P.G. 51,202 - 3) .
Ί Ξ φ ρ μ δ Σ σ ρ ο ς
υ Ε τ ε ρ α ς μ έ γ α ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ς κ α Ι έ ν σ κ η τ α ς π ε ρ ι τ ο ς δ ι α
κ ρ ι θ ε ί ς κ α τ τ ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν π ε ρ Ι ο δ ο ν τ ς Α ρ ε ι α ν ι κ ι ς λ ό μ Υ ς τ υ γ
χ ά ν ε ι δ Η ε ω Ρ η τ ι κ ώ τ α τ ο ς Έ Ψ Ρ σ Ι μ δ Σ u ρ ο ς (306 -373,
α ν 28). τ α ε ρ γ α τ ο υ κ α Ι δ θ ε ο ψ ι λ η ς Ι ο ς τ ο υ σ υ ν ε κ Ι ν Υ σ α ν
μ υ ρ ι ά δ α ς ψ υ χ ω ν μ έ χ ρ ι σ μ ε ρ ν Π ά ν τ ε ς ο Ι τ η ς κ λ σ Ι α ς μ ε γ ά
" , λ , " λ ξ ,. ,., ).
Λ Ο Ι π α τ ε ρ ε ς κ α ι μ ε φ υ Ο ι ε π ε α ν τ ο υ ς ω ρ α ι ο τ ε ρ ο υ ς υ μ ο υ ς π ρ υ ς
" - 6 ' λ ' , • , ' ·0
ε π α ι ν Ο Υ t"1l; ω κ ε α Υ ο ρ υ τ ο υ γ ω σ σ ς κ α ι α γ ι α ς κ α ρ ι α ς τ α υ
χ ρ υ σ ο σ ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ς tij'; κ κ λ η σ Ι α ς ε Ι ς ε Υ α τ ω ν λ ό γ ω ν τ ο υ π ρ ο
1:0'1 ά ν ω τ έ ρ ω δ σ ι ο ν ά ν α ψ ω ν ε Τ Π σ Ψ ρ α Ι μ δ π ο λ ύ ς 1J Π α ρ α
μ υ θ Ι α τ ω ν θ υ μ ο ύ Υ τ ω ν 1] π α δ α γ ω Ύ Ι α τ ω ν ν έ ω ν 1] χ ε φ α γ ω γ Ι α
τ ω ν μ ε τ α ν ο ι ο ύ ν τ ω ν 1J κ α τ α τ ω ν α ι Ι ρ ε τ ι χ ω Υ ρ ο μ φ α Ι α τ ο δ ο χ ε ο ν
τ ο σ π ν ε υ μ α τ ο ς ...» Α ο γ ε Ι ς Ψ ε υ π ρ ψ τ α ς δ ε γ ι ο ς Ι έ
ρ ώ ν υ μ ο ς ν α ψ έ ρ ε ι Ο Τ Ι ε Ι ς π λ λ ς Ε κ Κ λ η σ α ς μ ε τ τ η ά ν ά γ ν ω
ι ν 'tij; Α γ Ι α ς Γ ρ α ψ ς Υ ε γ ι ν ώ σ Κ Ο Υ τ α τ α τ ο σ θ ε ί ο υ Ε ψ ρ α μ ε ρ γ α
(De viris illustribus, 115). Ά κ μ ά σ α ς κ τ ι τ ν π ε ρ Ι ο δ ο ν 'tij; ά ν
Β δ
ί ι ι ι ι ι ι ι ι .,.. . _.
. .
'ttelou Ο ρ α σ τ η ρ ι Τ τ ο ς τ ο υ π λ λ ι ν α ρ Ι υ (17), ό π ρ ξ έ ν ε ς έ κ τ ω ν
XUpl'WV ν τ ι π ά λ ω ν tou. '
ψ ω σ τ ρ τ ω ν Ν σ σ α ω ν θ ε τ ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς σ ν έ θ ε σ ε Υ ό π έ
ρ ο χ ο ν ε γ κ ώ μ Ι Ο Υ ε Ι ς τ ό α γ Ι Ο Υ (18), έ Υ τ φ δ π ο Ι φ μ ε τ α ξ τ ω ν λ
λ ω Υ ά ν α ψ ε ρ ό μ ε Υ ο ς κ α ε Ι ς τ ο υ ς ύ ι π ε ρ ti'J; ό ρ θ ο ο ο ς Ι α ς ά γ γ α ς τ ο υ
,
γ ρ σ φ ε ι
Τ ό ν π α ρ α κ ι ο υ σ ε HErxb; ζ λ ο ε ν ν τ Ι ο ν τ ω ν θ η ρ Ι ω ν τ ς
κ κ λ η σ Ι α ς Ο η λ α Ο η τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ω ν Έ τ σ ι Θ φ θ α σ ε κ α ι Ι σ ε μ ς
σ π ό σ τ ό μ α σ ε σ τ ό μ α τ ο α κ ό λ Ι Θ π ε ρ ι σ τ α τ ι κ Ο π μ α ι ς Ρ α ν ε
ρ ώ ν ε ι τ ο ν ζ λ ο τ ο Ι γ ι ά τ ν ό π ε ρ ά σ π ι σ ι ti'J; λ η θ ε Ι α
έ λ α ι φ Ρ ό μ α λ ο ς Ι μ λ λ α μ α λ ο ς κ α ι ν ό η τ ο ς Α π ο λ λ ι
ν ά ρ ι ο ς π ο υ π ο λ λ ά έ κ ι τ μ η σ ε κ α Ι έ ξ έ ι μ ε σ ε σ κ έ ψ θ η κ ε α σ ε
Ο ι Ο ι χ σ κ α λ Ι α κ α Ι τ Υ Ε γ ρ α ψ ε σ ε OU'O Ο ι λ Ι α Ε π ε ι τ α τ ά π α ρ έ ω κ ε
γ ι σ ά σ ψ ά λ ε ι α σ ε κ ά π α ι α Γ ν α Τ κ α π ο υ χ α θ ω ς Κ τ ο σ Ι κ α ν ο
π ο ι ο σ σ ε τ Ι ς κ α τ ώ τ ε ρ ε ς έ π ι θ υ μ Ι ε ς Ό τ α Ν λ ο ι π ο ν δ μ ε γ ά λ ο ς Έ
φ ρ α Ι μ ε μ α θ ε γ ι σ τ σ ι ο λ Ι α ι α ό τ ά π ρ ο σ π ο ι ή θ Υ κ ε ς π ν α tbv ί ρ ε
τ ι κ ό Τ Η λ θ ε σ τ γ ν κ α π ο υ φ ό λ α γ ε τ σ λ ά σ φ η μ α ι λ Ι α Π α
, θ - , , λ , 1 '2! "1
ρ ο υ σ ι α σ η κ ε σ α ν Ψ Χ τ η ς ψ ε ρ ν η γ Π ο τ η γ Ρ μ ο σ ω ς
λ λ , λ
ν α ε κ α ν ε

λ ι α τ ε χ ν α σ μ α Τ α
' Μ
ε τ α τ η ν

ε σ ε μ α ι σ τ α κ α ι π α ρ ε κ α
ν σ τ ο σ ώ σ τ σ σ γ γ ρ ά μ μ α τ α τ σ σ Ο ι Ό α σ κ ά λ ο Ι χ ά ρ ι ν ώ ψ ε λ ε Ι α ς
κ α θ ω ε π ε ώ σ τ ε ν σ μ π ο ρ ε δ κ ο λ α ν σ ά ν τ ι μ ε τ ω π Ι ζ η τ ο υ ς α ί ρ ε
." • - , ό Ε λ Ε
ttxOU; - ε τ σ ι π ρ ο σ π ο ι η τ α μ ς ω ν μ α σ ε κ ε Ι ί η O'if,y κ α τ α α ο ε
τ ο τ έ χ ν α σ μ α Τ ο ν π Ι σ τ ε φ ε σ σ ν ό π α Ο Ο τ ο σ π λ λ ι ν α ρ υ κ α Ι τ ο ο
ε ο ω σ ε τ σ ι Ο λ Ι α μ ε τ ο ν ο ρ ο ν τ ά έ π ι σ τ ρ έ Φ γ ρ ή Υ Ο Ρ α
Τ ό τ ε δ μ ε Υ ά λ ο ς α γ ι ο ς σ σ ν λ λ ο ς Ί α κ ώ ε ς η Μ τ η σ ε τ Ο ν έ
η λ ο Ή σ σ σ Tou π ή ρ ε τ ά Π Ο Υ Ύ Ρ σ π ρ ω τ ο γ ε ί ν ή μ α τ α τ ώ Υ σ κ έ ψ ε ώ ν

11", Ε ν -ri1 Χ Ρ ι τ ο λ ο γ ί τ ο ϋ Α π ο λ λ L ν α Ρ Lο υ ή ά ρ ω α τ ν η
φ ύ σ ι ς μ ε τ ι α τ η ν ε ν ω σ ι ν δ έ ο ν ν α voTJ6i} ώ ς ά π ο ρ ρ ο φ η ε ί σ α wro τ η ς Ι ε ί α ς
Ι ., Ι - Χ ' δ \ τ λ Δ ' ι ι .!. ' ­
ο τ ω ω σ τ ε ο η σ ο υ ς ο ι σ τ ο ς ε ν η τ ο τ ε ε ι ο Υ υ ο π ο ς all.J'wU. μ ο ν Ό ν
τ έ λ ε ι ο ς θ ε ό Α λ λ omro; τ ο σ ι Π Ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ν μ έ ο ο ς τ η ς ά π ί η ς φ ύ σ ε
- !t__ , , t ", λ ., • λ α
ω ς ρ ε ι σ σ ο τ ε Ι π α ν τ ω ι ν ε χ ε ν α ν α Υ κ η ν υ τ ρ ω σ ε ο ς τ ε η ­
Υ Ι ι Κ ή ψ υ χ ή ε μ ε ι ν ε ν ά π ι ρ ό σ λ η π τ ο ν κ α Ι α ρ α ξ έ ν ο ν κ α Ι ά ι μ έ Τ Ό χ ο ν τ η ς σ ω τ η ..
ο ί α ς τ ο γ α ρ ά π ρ ό σ λ η π τ ο ν ά ε ά ι π ε τ ο ν δ δ ε η ν ω τ α ι τ ψ θ ε ψ τ ί τ κ α Ι
σ ώ ζ ε τ α
\' .'- ι 1: ' , Γ '
18• Κ ε ι μ ε ν ο ν κ α ι μ ε τ α φ ρ ι ω ι ς τ ο υ avcot,c.ovro ι γ κ ω μ ι ο υ ε ι ς ο η γ ο ο ι ο υ
Ν ύ σ σ η ς Έ ψ ο α μ δ Σ ϋ ρ ο ς ε δ Π α ι ρ α κ λ ή τ ο υ "AiHiva1. 1970, σ Ο 16.
86
Τ Κ Ι μ ε σ ο φ Ι π λ λ η τ ο ν τ ε ν Ι κ η σ ε Κ α Ι ν α π ω ς Ο Ε ν ω σ ε
φ ι λ λ μ έ φ ύ λ λ ο ο λ ο τ ό β σ λ Ι ά λ ε Ι φ ν τ ι ς τ ο μ έ ψ α ρ ό κ ο λ λ α ":&­
τ σ έ π έ τ χ ε ο λ ο τ ό σ σ λ Ι γ ί ν η ε ν α σ α μ π ι χ γ ε ς σ ώ μ α π ο ύ δ ε ν
τ ό φ ν ε ν χ η iJ δ ύ ν ι α μ ι ς τ η ς κ ό λ λ α ς φ σ ε κ α ν ε Χ δ ι τ ο τ ό
τ έ χ ν α σ μ α κ ι χ ι ε Ι ς m δ ύ ο σ ι λ Ι α τ α ε π έ σ τ ρ ε φ ε σ τ ν γ υ ν α κ α
ό Τ σ ά ν ό η κ α Ι ά μ ό ρ ψ ω Τ η π ο ύ η τ α ν ε Τ δ ε σ ώ α τ ή ν έ ξ ω
τ ε ρ Κ Ύ ι ο ψ ι κ α Ι δ ε ν έ λ ε π τ ο λ ό Υ η σ ε ν α μ ι θ η γ ι α τ ο ε σ ω τ ε ρ κ ό
Έ π ε ι τ α α π ο λ Ι γ ε ς η μ έ ρ ε ς δ θ ε Τ ο ς φ ρ α Ι μ π α ρ ε κ Ι ν η σ ε μ ε ρ ι
κ ο ς ό ρ ο δ ξ ο υ ς ν α κ ι χ λ έ σ ο υ ν σ ε δ η σ Ι ι χ σ υ ζ Ύ τ η σ ι τ δ ν ά σ ε Ύ
Ά π ο λ λ ι ν ά ρ ι ο Α υ τ ό ς δ έ χ τ η κ ε τ η ν π ρ ό σ κ λ η σ ι κ ι χ ι ε χ ο ν τ α π ε π ο Ι
θ Υ Ο Ι σ τ α θ ε α σ ι σ λ Ι α τ ο υ η λ θ ε τ Ύ ν κ ι χ θ ω ρ ι σ μ έ γ η η μ έ ρ α Ά ρ ν
θ η κ ε ό μ ω ς ν α δ μ ι λ Ύ δ ι δ ι ι α ς δ ι ό τ ι τ ό ν Κ ι α τ Θ σ α λ α ν τ α Ύ ρ α Τ Ε
κ ι χ Ι α ξ Ι ω σ ε ν φ έ ρ ο υ ν τ α ι λ Ι α τ ο υ γ ι ν α π κ ρ ύ μ α ό τ
τ ο ύ ς ά ν τ ι π ι λ υ ς α Ο τ α Υ λ ο ι π ο ν ο ι ό π α δ ο tou γ ε μ τ α ι Ι Ι π ό δ π ε
ρ η ψ ά ν ε ι α τ ε φ ε ρ α ν π η ρ ε δ κ α κ ο γ ε ρ α σ μ έ ν ο ς κ α κ ό δ ο ξ ο ς τ ο ε ν
κ ά Ι έ π ε χ ε Ι ρ η σ ε ν α τ ό ν ο Ι ξ η π ε ι δ ή Ο μ ω ς δ ε ν ν ο ι γ ε π ρ ο
θ Υ σ ε ν α τ ό ά ν Ι ξ η σ τ μ έ σ η λ λ η κ ό λ λ α η τ α ν δ μ ο ι α π λ ω
μ έ ν η π α ν Τ ϋ Α Π Ο Υ Ο Υ τ ε ύ θ η κ ε λ ο ι π ό ν ά ι π ό τ ό π ρ ώ τ ο Ο ι λ Ι ο κ α ι
π ρ ο χ ώ ρ η σ ε σ τ ο Ο ε ό τ ε ρ ο Μ α σ α ν ε δ ε δ τ ι κ α Ι α ό τ ό τ α ν έ ν τ ε λ ω ς
&ou.yocto ν α τ ο ά ν ο Ι ξ Υ ά λ λ α ξ ε ά π ό τ Ύ ι ν ν τ ρ ο π ή τ ο π ρ ό σ ω π ό τ ο υ
Σ υ γ κ λ ο γ Ι σ τ η κ ε ι Χ π ό τ ή ν δ υ σ κ ο λ Ι α κ α Ι μ α ν ι α κ Ο ά ι π ο μ α κ ρ ό ν θ η κ ε
ά π ό τ ο σ υ ν Θ δ ρ ι ο Μ ή δ π ο ψ έ ρ ο ν τ α ς δ ε τ ν ν τ ρ ο ι π Ύ ι ά π ό τ ο π θ η μ ι χ
Ε π ε σ ε σ ε κ α τ ά θ λ ι ψ ι ά ρ ρ ώ σ τ η σ ε κ α Ι Κ Ι Υ δ ύ ν ε υ σ ε ν α π ε θ ά ν
Τ έ τ ο ι ο ς η τ α ν δ μ ε γ ά λ ο π α τ Ύ ρ κ α Ι δ ι δ ά σ κ α λ ο ς Ψ ρ α Ι μ σ Τ Ο Υ
ζ Ύ λ τ ο υ γ ι τ ή ν ρ θ δ ξ Ι α Σ λ λ ο ο ς ε δ ε ι χ ν ε π ρ α ό τ η Τ Ι Χ κ α
ε π ε Ι κ ε ι σ τ α ν δ ε ν χ ρ ε ι α ζ ό τ α Ν π λ ε μ κ Σ λ λ ο ο ς δ μ ω ς ο τ ι χ ν
μ ά λ ι σ τ ι χ κ ι Υ ο ό ν ε υ ε η π Ι σ τ ι ς ε δ ε ι χ ν ε σ κ λ ρ ό τ η τ α κ α Ι ι χ ό σ Τ Υ ρ
τ η τ α Ρ Ύ σ ι μ π ι σ σ ε δ λ α τ μ έ σ α μ ε σ ο φ Ι α κ α Ι ο π ω ς ά π α ι τ ο σ
σ α ν ο Ι π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς θ ε ί ο ς α υ ό ζ η λ ο ς τ ο υ δ ε ν τ α ν κ α τ ώ τ ε ..
ρ ο ς ά π Ο τ Ι ς π ο λ λ ε ς τ ο υ ν Ύ σ τ ε Τ ε ς π ο τ δ ά κ ρ υ α κ α Ι τ Ι ς ά ι κ α τ ι
π α υ σ τ ε ς π ρ ο σ ε χ έ ς Δ τ ι ν ι ω α ό τ α ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν ώ φ έ λ ε ι ι χ μ ό ν ο
σ έ κ ε ν Ο Υ π ο υ τ α ε ξ ι χ σ κ ε δ ζ η λ ο ς γ ι α τ Ύ ι ν Ό ρ θ ο δ ο ς ι ι χ XP'YJat­
μ ε ό ε ι σ τ ό ν α ώ φ ε λ η σ ν π λ λ ο Ι
"'0 κ α λ ό ς κ υ ν η γ ό ς φ ι Ι ν ε τ α σ τ ν ι χ η μ ε τ γ ρ α θ ρ Ι α δ
κ α γ ό ς κ α π ε τ ά ν ι ο ς σ τ ο ύ ς ά ι ν τ θ έ τ υ ς ά ν έ μ ο υ ς δ σ ο φ ό Ι α τ ρ Ο ς σ τ Ι ς
δ ό σ κ Ο λ ε ς ρ ρ ώ σ τ ι ε ς δ γ ε ν ν α Τ ο ς σ τ ρ α τ ώ τ η ς ά Π έ ν α ί atr,v φ ε ..
31
ρ π α ρ ά τ α ξ τ ο σ έ χ θ Ρ Ο Ο κ α Ι δ σ π ο ο α ο ζ η λ ω ι τ η ς τ ς Ο ρ θ ο ο ο
ξ Ι α ς ψ α γ ε τ α σ τ κ ο ρ ύ φ ω μ α τ ω ν κ Υ ο ύ Υ ω ν κ α ι ι τ ν υ σ κ λ ω ν
, , θ "", Ε " λ t
π α ν ω σ τ η ν π ρ ο σ π α ε α τ ο υ ν ι σ ω σ η α π ο τ η Υ α ρ ε τ κ η ι π ε η κ α ί
4:
τ ο ν έ α υ τ ό τ ο υ κ α Ι σ τ ο ς λ λ ο υ ς σ 49.- 54) (19).
, ο Ι ο ς τ ο υ σ υ ν Ύ Ύ ω ν Ι ζ ε τ τ ν γ ρ α Ψ Ι ί ι τ ο υ ά μ ψ ό τ ε ρ λ α π ρ α .••.'...•.
κ α Ι π η Ύ σ ω τ ή ρ ς α Τ Ο ς ό ρ θ α Ο ό ξ ο υ ς ε ύ Υ ν ω μ ο σ ύ ν η τ η ς ;;
έ κ κ λ η σ α ς Π Ρ ο ς α ό τ Ο ν τ υ Ύ χ ά ν ε μ ε γ ά λ η α τ ο ς ά τ ρ ύ τ ο υ ς
ν ο υ ς τ ο υ υ π έ ρ τ η ς λ η θ ε Ι α ς Σ υ έ Υ ρ α ψ ε ν έ π Ι σ η ς π λ ν τ ω Υ ά λ λ ω ν
κ ι κ α τ α τ ω ν α ρ ε τ κ ω ν ά Ι η τ ς Β α ρ Ο η σ ά ν η κ α ι Μ α ρ κ ί ω
ν ο π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ α ς ο υ τ ω τ ο π ί μ ν ν τ ο σ ρ σ τ σ ά π ό τ ο ύ ς
α ρ ε ς λ ύ κ ο υ ς τ α Ο ρ γ α ν ι α τ ο η σ α τ α γ Α Ε π ο ψ η ρ α ι δ μ ω ς ε κ λ α
σ τ σ ε ς τ η ς ι Ε ρ ε τ κ σ π ο ρ ά ς τ ο α Ά π λ λ γ α ρ ί υ Ο έ ν ι η Ύ ι ν ν α
, θ Ε λ
ε μ ψ α ν σ ο υ ν ε ς τ ο ν ι γ ρ ν τ η ς κ κ η σ α ς
. 19. Ο α Υ ι ο Γ ρ η γ ρ ι ο ς ώ έ ξ η π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τ ο ν ω ρ τ η ς π ί ι σ τ ε ω ς
ζ η λ ο ν τ ο υ ό σ ί ο υ ά ν δ ρ ό α Ι τ ο υ α γ υ ι τ ί ο υ ς α ι ί ρ ε τ ι κ ο υ ς κ α τ ε σ ο φ Ι σ α
, λ - ., ς ,- ς - 6'6·'1 - • λ '
τ ο τ ο ν π ο υ τ ο ν ε ι κ ε ι ν ω ν α ρ σ σ α τ α ς τ ω ν ί Ι Ρ τ ι κ ω ν Ι Ί υ ς α ι χ μ ί α Τ Ι
Α e.' Α λ δ ξ , λ ' , ..
σ α ς κ α ι υ ρ ι α μ ι υ ε υ σ α ς κ α ι τ η ν α α σ α ν ι ε ρ ρ η ε τ η ν α μ υ ρ α ν κ α ι α σ
• , ,\ λ δ e. ' e. \ • Ι Ι δ ξ Κ
τ ο ν α π ι σ τ ι α ν κ α ι τ ο ν α ο ν Ι υ ι α σ ε Τ Ο Ο Ρ ί υ υ Ο ο ν σ σ τ η μ α α ι τ ο υ ς
Φ α α ω ί τ α ς έ π ό ν τ ι σ ε τ α τ ω ι ν α ί ρ ε τ ι κ ν α ε α γ ε ν ν ή μ α τ α Κ α Ι τ ο ν Α μ α
λ έ τ ρ ο π ώ σ α τ ο ε ί τ ι ν α ι τ ω ν α Ι Ι ρ ε τ ι κ ω ν τ ο ύ τ φ ύ λ ε ι Κ ι α λ έ σ α ι τ φ ό ό ι α
τ ι • τ ο ν ν ό μ ο ν έ κ Θ ε ο υ τ η ς ό ρ ο δ ο ξ ί α ς ε λ α ε κ α Ι ή μ ί ν π ά σ ι μ ε τ έ δ ω Κ ι ε
Ρ G,. 46, 844C. Π ρ λ έ σ η ς Έ Κ Κ λ Ι σ τ Σ ω ζ Ο ι μ ε ν ο υ ι ι λ Γ 16
κ α Ι Θ ε ο δ ρ ή τ ο υ ι λ Β 11 κ α Ι Δ Ί 27. .
20 . Η δ ι δ α χ ή τ ω ν ά π ε τ έ λ ε ι κ ή ρ υ γ μ α α π ο ι μ υ ε ύ σ ε ω ι ς τ ο υ ε ύ α Υ Υ ε λ ί ο υ
α ρ ν η σ ι ν τ η ς ε ό τ η Τ ο ς υ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α Ι ά ρ ι σ τ κ ρ α τ ι ν δ ι κ ρ ι ι σ ι ν τ ω ν σ ω
ζ ο μ έ ν ω ν δ ι α τ η σ ω τ η ρ ί ο υ κ τ σ ε ω ς τ η ς γ ν ώ σ ε ω Έ δ έ χ ο ν τ ο δ ύ ο ά ρ χ ά ς
η τ ο ι έ κ τ ο ς τ ο υ ά γ α ο υ ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν κ α Ι α Ι ω ν ί α ν ύ λ η ν ώ ς θ δ ρ α ν τ ο υ κ α
κ ο ύ Ε ί χ ο ν ά σ κ η Τ Ι σ μ ό ν τ ι ν α ό ό π ο ί ο έ ξ ε τ ρ έ ι π ε τ ο σ υ ν η έ σ τ α τ α ε Ι ς ά κ ο λ α
π ό
σ Ι α ν α Υ ν ω ι Ο τ Ι Κ Ο Ι η ε λ ο ν ν α δ η μ ι υ ρ γ ή ι υ ν έ ν
ξ - Γ - e: t:' ...
ρ α ν τ α ι ν χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν ε ν Ι Κ ι ω ς α ι α ι ρ ε σ ε ι ς τ α
χ ά ν ό υ ν ά ν α ρ ι μ η τ ο ι τ ο δ ε σ ύ σ τ η μ ά τ ω ν ά λ η η ς
,
Ι
38
':il
ι
!]
, Ι
i
, '11
, ι
il'\
........... ,1.
τ η Έ κ κ λ η σ ί ά ν ω τ έ
e , "
ο π ο ι α ς ε κ η ρ υ τ τ ο ν τ υ γ
δ α ι ι μ ο ν ο λ α ρ ε ί
ι ε Φ λ λ λ Ι Ν Δ ε γ Τ Ε Υ Ο Ν
Ν Ε Τ Ο Ι Ο Ο Υ Β Ι Τ Η THC Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ
Π ρ Ι ν Ύ Ί δ Ν ε σ τ ό ς ά ν α λ Ο Ο τ ν δ ε θ υ γ σ ν τ ο ϋ Ι κ υ μ ε ν
χ ϋ θ ρ ό ν ο υ -cij; Κ ω ν λ ε ω ς κ α Ι έ ν φ ο ο τ ο ε δ ρ Ι σ κ ε τ ο ε Ι ς π ο ρ ε Ι σ ν
1. 6 λ
ε υ ο υ σ α ν
λ
α
6' ι
π α τ
J.,' ­
π ρ υ ς τ η ν α σ ι ο ε υ ε σ τ α τ ο ι γ ο υ μ ε ν ο π ι ς
ν τ ω ν υ ι ψ ν ω έ ν Κ ω ν λ ε δ δ ρ ά μ α τ ο ς π λ ρ ο ψ ο ρ ε τ σ τ
έ π ε ρ χ μ ε ν α δ ε ν ε Ι τ Ύ ν Ε κ κ λ σ Ι α Υ ε Υ Ε κ α -c1j; τ ο ϋ Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ
δ Ύ ω γ ς
Ω ς δ ε π λ σ Ι Ο Υ -cij; π ό λ ε ω ς ε μ ε λ λ ε ν γ Ι ν ε σ θ α ι δ Ν ε σ τ ό
ρ ς δ ρ δ α γ ι ο ς ι π ά τ ο ς έ Υ 'tij α τ &.yCq. έ κ κ λ σ Ι τ ή ς μ ε γ α λ ο υ
π ό λ ε ω ς δ τ π ε ρ τ ε κ σ μ κ Ι π ρ κ α θ ζ υ σ ν α ό τ ο ν έ ν τ φ Β ρ ό
ν φ κ α Ι ε ό θ έ ω ς ψ ω ν Ύ λ έ γ ο υ σ α τ ρ ε ι ς κ φ υ κ α Ι ή μ Ι σ υ κ α φ ο σ
κ σ ι έ κ τ α λ ε τ α τ ο ζ ζ ά ν ν Ή ρ ξ α τ ο ο ο ν δ ι π ι Χ τ ι ο ς λ έ γ ε ι ν τ σ Ι ν
κ α Ι τ ο ά δ ε λ φ ο ς τ ε ό λ σ μ α τ έ Κ Υ α δ ι α τ ά μ έ λ λ ο ν τ α γ Ι ν ε
σ θ α ι δ τ έ ώ ρ α κ π ε ρ Ι α ό τ ο υ δ τ ι σ κ λ ε ά σ α ε χ ε ι ε Ι ς τ ν π Ι σ τ ι ν
ά ρ χ ε ι δ ε τ ρ Ι σ χ α Ι μ ι υ ε τ (1). Δ υ σ τ υ χ ω ς ή π ρ ο φ Ύ τ ε Ι α α τ
τ ο υ Ι Ο σ Ι ο υ έ π ρ ό κ ε ι τ ο ν α έ π α λ θ ε υ σ κ α τ α γ ρ μ μ α κ α Ι ι ν ά ι ρ
Ρ σ ι ς τ ο υ ε σ ρ Ι υ ε Ι ς Τ Ο Υ π α τ ρ ι α ρ χ ι κ Ο ν θ ρ Υ Ο ν (428) ν έ π ι σ
, λ λ ' Ι - χ Ε λ '
σ ω ε υ σ π ο σ ε Ι Υ α ε σ γ α τ ο ... ρ σ τ ο κ κ η σ ι α Υ "CYJ';
Κ α Ι loou! Ι Ο ε ρ ε υ ς Α ν α σ τ ά σ ι ο ς τ ο ν δ π ο ο ν δ Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς
δ ι α π ο λ λ ς ε Τ χ ε τ ι μ η ς χ ι α ι έ ν to!; π ρ ά γ μ α σ ι σ μ Ο ο λ φ έ χ ρ ε τ ο
ε τ ό ι λ μ η σ ε έ ν μ έ σ έ χ χ λ η σ Ι κ α Ι π α ρ ό ν τ ο τ ο υ Ν ε σ τ ο ρ Ι ο ν α Κ ρ ς
τ α κ ά τ ω θ ι λ ά ι σ φ μ α ρ Ύ ι μ α τ Θ ε ο τ ό κ ο ν τ ν Μ α ρ Ι α ν κ α λ ε τ ο [-LYJ­
ε Ι ς Μ α ρ Ι α γ ά ι ρ ά ν θ ρ ω π ο η ν π α ν θ ρ ώ π ο δ ε θ ε Ο Υ τ ε χ θ Ύ ν α
δ ό ν α τ ο ν (2). Ι Ω η τ ο ψ υ σ ι κ ο ν έ κ τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω Κ ρ γ μ α τ ο ς
Π ρ ο ε κ λ μ έ γ α ς σ ά ι λ ο ς μ ε τ α ξ υ τ ο υ ε ό σ ε ο Ο ς π ο ι μ Υ ο υ 'tij; Κ ω ν Ι
λ ε ω ς τ ο δ π ο ο ν ε λ ε π ε τ ο ν π μ έ ν α τ ο ν δ ι χ α ο λ Ο Ύ κ α ι α σ π ά ι
ζ ε τ α ι τ α α Υ ω τ έ ρ ω λ ά σ ς Ρ η μ α ρ μ α τ α τ ο υ π ρ ε σ υ τ έ ρ ο υ Α ν α σ τ σ
1. AS, Nov[fI σ 267.
2. MANSI 4, 1014. llQ6l. Δ Σ Μ ν Α 135.
'"
Ι
,.,
ii
Ι
11 I
Ι
li
11
;11
,:­
σ Ι ο υ σ τ ι ς σ φ α λ ώ ς ε ν σ υ Υ Υ ε Υ ο ή σ ε ι π ρ ό ς τ ό ν Ν ε σ τ ρ ι ο ν λ σ ή
μ ε ι κ α τ α τ Ύ ς ό π ε ρ α γ Ι α ς θ ε ο τ ό κ ο υ κ α Ι τ ο ο θ ε Ι ο υ α δ τ Ύ ς ό κ ο υ
Έ κ τ ο τ ε δ Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς ώ μ ο λ ό γ ε ι π λ έ ο ν σ α φ ω ς ο τ ι ή Μ α ρ Ι α γ έ ν
ψ η σ ε ν φ ι λ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν τ ο ν 'I1jcroov ρ σ τ ό ν ο σ τ ι ς τ Ο ρ γ α ν ο ν
μ α λ λ ο ν κ α ι ι ε ρ γ α λ ε ν θ ε ό Τ τ ο ς κ α ι α ν θ ρ ω π ο ς θ ε ο ψ ό ρ ο ς ο ό δ έ π ο τ ε
ό μ ω ς Θ ε ό ς (3) .
Ή ά γ τ Ι δ ρ α σ ι ς ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο ο ε σ ε ο ο ο ς κ λ ή ρ ο υ κ α Ι τ ο ο λ α ο Ο
ο έ ν ι η ρ γ σ ε ν ν α φ α ν (4). Π α ρ α λ λ Ύ λ ω ς τ ο γ ρ υ π ν ο ο ν μ ο ν α χ ι
κ ό ν τ ά γ μ α α τ ο ο ρ χ ι μ α Υ Ο ρ Ι τ ο υ κ α ι ή γ ο υ μ έ ν ο υ Β α σ ι λ ε Ι ο υ κ α ι
έ τ έ ρ ω ν μ ο ν α χ ω ν π ε υ θ υ ν ε ι ο έ σ ι ν Τ Ι δ ι α μ α ρ τ υ ρ Ι α ν π ρ ο ς τ ο ς
σ ο κ ρ ά τ ο ρ α ς Θ ε ο ο σ ι ο Β κ α Ι Ο ό α λ ε ν τ ι α Υ Ο ν ε Ι ς τ ν δ π Ο Ι α ν
ι φ ο η σ Τ Ι Υ μ α τ Ι ζ ο υ ν ο ε ό ν τ ω ς τ ν α Ι ρ ε τ ι χ η ν Ο ι α γ ω γ η ν κ α Ι κ α κ ο
ο ο ς Ι α ν τ ο σ Ν eatoplou, π ε ρ ι γ ρ ά ψ ο υ ν μ ε τ π ά σ ς π λ ό Τ τ ο ς τ ς
ι α ι ό τ η τ α ς κ α ι κ α κ ο υ ρ γ Ι α ς τ ο σ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ π ο ψ έ ν ο ς τ ω ν ζ τ ο ν
τ ε ς τ η ν α μ ε σ ο ν τ ι μ ω ρ Ι α ν κ α Ι ά γ τ ι κ α τ ά σ τ α σ Ι ν τ ο υ Μ ε τ α ς τ ω ν
ά λ λ ω ν ι ε κ Ύ ρ υ τ τ ν Ο α σ ι λ έ α ε χ ο μ ε ν ε π Ι σ Κ Ο Π Ο Υ ο ό κ ε χ ο μ ε ν κ α ι
μ ε τ α π α Ρ Ρ σ Ι α ς π ρ σ έ θ ε τ ν Π α ρ α κ α λ ο σ ι μ ε ν ο ο ν τ η ν θ ά Υ α τ ο ν
ό μ ω ν ε ό σ ε Ο έ σ τ α τ ο ν π Ι σ τ ι ν ώ σ τ ε μ η π α ι ε ν ε κ τ ο σ λ Ο ι π ο σ τ Ύ ν
ό ρ θ ά ο ο ξ ο ν Έ κ κ λ η σ Ι α ν μ ο ι χ ε υ ο μ έ ί η ν π α ρ ά α ι ί ρ ε τ ι κ ω Υ ε ν τ ο Ι ς κ α ι
ρ ο Ι ς ό μ ω ν τ ω ν ό ρ θ ο ο ξ ω ν κ α Ι ε ό σ ε Ο ε σ τ ά τ ω ο α σ ι λ έ ω ν Ο Ο χ ώ ς
3. Σ υ ν ε λ ό ν τ ι ε π ε ί ν ό Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς κ α τ ή ν τ η σ ε ν α ε ω ρ τ ό ν ρ ι σ τ ό ν
μ ό ν ο ν ώ ς α ν ρ ω π ν δ ι α ι ρ ω ν τ ό ν ε ν α Χ σ τ ό ν ε Ι ς δ ύ ο κ α Ι χ ο ο ρ ί ζ ω ν :cav­
δ Ι - \', 'e ,tY ,
τ ε λ ω ς τ α ς υ ο φ υ σ ε ι ς α υ τ ο υ κ α ι α ρ ν ο υ μ ε ν ο ς τ η ν υ σ τ α τ ι κ η ν ε ν ω σ ι ν α υ
- ι δ ., Α ' • - Δ Σ Μ Α
τ ω ν ο υ τ ω ε ε φ α ι ν Ε Ο α ρ ν υ ι μ ε ν ς κ α ι τ η ν υ ε α τ η τ α σ τ υ 1 ν
σ 137
4. Ο ύ τ ω ά μ α τ ϋ έ ν ά ρ ξ ε ι τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν ι ο υ Ν ε σ ι ο ρ υ
έ κ κ λ φ ό ρ η σ ε ε ί ς τ η ν Κ ω ν λ ι ν ή κ ι ά τ ω ι ι π ρ ο Κ ή ρ υ ξ ι ς κ α ι τ α ύ τ ο υ
Δ ι ι χ ι μ α ρ τ υ ρ ί α π ρ ο τ ε ε ί σ α έ ν δ τ ι ι μ ο σ ί φ π α ρ α τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν Κ ω ν λ ε ω ς
, "'." - ι e, Π
κ α ι κ α τ α Ε Κ ι Λ η σ ι α ν ε μ φ α ν Ι Ι υ υ ε ι ι σ α ω ς Ο Τ Ι ο μ ο φ ρ ω ν ε σ τ ι ε σ τ Ο α ι ο ς α υ
λ ο υ τ ο υ Σ α μ ο σ α τ έ ω ς τ ο υ ά ν α ε μ α τ ι σ έ ν τ ο ς π ρ ό έ κ α τ ό ν έ ξ ή κ ο ν τ α έ τ ω ν
., - , Α δ ξ • ,
ί τ ω ν Ο ρ υ Ο σ ω ν ε Π Ι σ Χ α π ω ν
' λ ...e,' , δ , ,-., Τ ' δ .
» Κ Ω τ ο ν α ι μ ί α ν ν τ α τ ο ε τ ο χ α α τ ι ο ν κ α τ α ι η ς α γ ι α ς ρ ι α ο ς
tI Δ - 1..' Il' δ , ,
Ο Ο σ Ί τ ε φ α ε ρ ν α υ τ ο ι η σ α ι π ι ι σ κ π ι ς π ρ ε σ ο υ τ ε ρ ο ι ς Ι α ι ς α ν α γ ν ω
σ τ α ι ς λ α ϊ κ ο ί ς ο ί κ ο ϋ σ ι Κ ω ν λ ι ν ε τ ι τ ε κ α Ι τ ο σ ο ν α υ τ ο ί έ ι δ ί ν τ α ι η
τ ο ι ν Ι ά ν τ ι γ ρ ά Ψ η α ύ τ ό π ρ ς ε λ β Ύ χ ο ν τ ο υ α ί ρ ε ι τ ι κ ο υ Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ ι δ μ ό
φ ρ ω ν έ σ Ι τ ο υ ά ν α ε μ α τ ι σ έ ν τ ο ς Π α ύ λ ο υ τ ο ι ϋ Σ α μ ο σ α τ έ ω ς π ρ ο έ ι κ α τ ό ν
•ξ , • - ., - • Α δ ξ Ε δ ' ,. , ι
ε η κ ι ο ν τ α ε τ ω ν 'W'Co τ ω ν ρ ι υ ο ω ν ι ι Κ σ τ ι Έ ι α ε ι ρ η μ ε ν α ο υ
τ ω ς ..•... » Μ Η Λ Τ Α Α ι 442.
'40
.. , ..;
.. Ι .. '
-.
. ,..... ,- ....:'
ι
Γ
Ο ι ά τ σ τ ο τ α ό μ ε τ έ ρ α Μ ρ ε ι ς Ο ο λ μ ε Υ ο έ κ Χ Υ '-' :δ Η ε Θ ς
ο Τ ο ε ν .::- ά λ λ ώ ς θ έ λ ο ν τ ε ς τ ο σ τ ε ρ ε ω ι μ ι χ τ η ς ε Ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν π Ι σ τ ε ω ς
σ ά λ ε υ τ ν μ έ ν ι ν '.'
·» ••• ξ ί ο σ μ ε ν ο δ ν π ρ Ι τ ο υ μ ε Υ α ι λ π ρ ε π ε σ τ τ ο έ π ά ρ χ ο υ
t·fj; ν έ ι χ ς Ρ ώ μ ς κ ω λ ύ ε σ θ ι τ ο υ ς κ α ι τ α τ ω ν ο ρ θ ο ο ό ξ ω ν έ ι α ι ν ι σ α ι
μ έ ν ο υ ς κ α ι Ι Π Ρ ά σ ε ι κ ι ι λ ι ω ν ω ς φ α ι σ ι ν έ π ι χ έ ι ρ ο σ ν τ α ι ς
.. , -, <;:: , θ λ
τ ι ν α ς ε ω ς ο τ ε τ α 't'Yj; π ι σ τ ε ω ς ι ο ρ ω σ ι ν ι Ο Ι .....
Ε Ι π α ρ α κ ο ό σ ε τ ε ή μ ω ν α ι μ ε λ σ τ ε ς Ο ι α μ Ρ Τ Ρ μ ε θ α ύ μ Τ Υ
ι ν ώ π ι ο ν τ ο υ α σ ι λ έ ω ς τ ω ν Ι ώ γ ω ν ... Ο Τ Ι θ φ ο έ σ μ έ ν ,.. Η μ ε ς Ρ
ό μ ά ς π α ι ρ ε κ α ι λ έ σ Ι Χ μ ε ν π ε ρ Ι σ υ ν ό ο ο υ Ι Κ υ μ ε ι κ η ς τ η ς υ ν α μ έ ν η
α κ ρ ι ο ω ς κ ρ α ι τ υ ν α ι κ α Ι ρ θ ω σ ι τ α σ α ι λ ε ό μ ε ν α ε Τ τ ο υ ν κ α τ α ρ
ρ έ τ α ...» (5). Π λ ή ρ η τ ν ά ν ω τ έ ρ ω έ η σ ι ν δ ρ ε Ι ς τ ο ...ύ π
ι μ 1·, κ ε Ι μ ε ν Ο Υ τ ο σ .. Β Ά τ π ρ ν τ ο ς .:!'.. .:... '.:_ . '.:'
.en ό Υ Ό ο ς ε ό τ υ χ ω ... έ ν η Ρ Υ η σ ε ν ά ..σ υ ν έ λ ...
σ α ν τ ο ς τ ο υ θ ε ο σ τ η ν έ τ α ρ ό ι π ι σ ι ν κ α Ι Ύ ω τ ι χ ό η τ α τ ο η τ λ Ύ
ρ ώ μ α τ ο ω ό σ ε ω ν ι ε τ η ς π ρ ο δ ι ο μ έ Υ ς π τ θ Ύ κ η
ρ ι ά ς λ ε ξ α ν δ ρ ε Ι ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ά ζ ε τ α ι ... π ρ ω τ ο ς .. ξ 5;
λ ν τ ω ν θ ό ξ ω έ π ι σ κ ω τ η ς ρ ι κ μ έ ς σ λ ε ό σ ι ή
Κ Ύ ρ υ τ τ μ έ ν Ύ ν α Χ ρ ε σ ι ν .. έ ξ α ψ ρ μ ς τ ο υ δ λ σ μ π ο ι ν Ι
τ ο υ ά λ λ α κ α τ ο υ Ι Ο Ο π ρ ο σ ω π ι κ ω ς έ τ ω Υ ά ν τ ο ρ θ ο Ο ό ξ ω ν κ η
• 4.' ", ••
ρ υ γ μ ά τ ω ν τ ο π ρ ώ Τ Ο θ ρ ν ο υ .τ η ς ν α ι τ λ η ς .. Π ρ α λ λ λ ς ...?!
π ρ ό ς τ α έ π ι σ ο λ ά ς Π υ Χ π έ σ τ ε λ ε π ρ α ς τ ο ν Ν ε ρ τ ρ ι ο Υ π ι ν ε
Ot.'). έ τ έ ρ ω ν τ ή Υ ά τ Ι ρ α ν τ ο σ δ σ ε ς λ α ο υ 't'9l; ω ν λ ω ς κ α τ
τ ο υ ψ ε Ο Ο ο π ο η ο ς τ ο υ (6).. . "3
Δ ι α τ έ π α κ ο λ ο η σ ά σ Ύ σ υ μ π ρ ά ξ ε ω ς κ α Τ Ο ρ Χ ι ε Ρ φ ς
τ η ς Ρ ώ μ τ ι ς Κ ε λ ε σ Ι ο σ ύ Υ Κ Ρ ο σ ι ς τ η ς π λ ά ν Ύ ς π ρ ο ς τ η ν λ
5. .:. Μ Η Λ Ι Α Α σ ε 443. -,
' έ e -, ζ - "" ' ..!.
.: 6• 4'•••• τ α υ τ η ν ν ε α υ Τ ι ς α ν α α υ ν τ ε ς α ε ι τ η ν Π ι τ ι ν Ύ ρ α φ ε ι
ε σ σ ι ο ς τ η ,Α ε ξ δ ρ ε ί ς π ι ι μ ή σ ί ί λ ο υ ς κ α Ι φ μ φ μ ς έ α υ τ ς .τ
ρ ή α τ ε μ ή τ ε κ ο ι ν ω ν ο υ τ ε ς τ φ μ ν η μ ε υ έ τ Ι Ν ι έ ι Τ Ο Φ μ ή τ ε μ ή ν ώ ς
δ ι δ α σ Κ ά Χ φ π σ έ χ ν τ ε ς έ μ έ ν ε ι λ ύ κ ό ς ν τ Ι π ι μ έ ν ό ς Τ ο ι ς δ έ γ έ 't'fuv
κ λ η Ρ ώ ι ω ν ε Τ έ λ α ί κ ω ν .δ ι α Τ Ι ι ν ό ρ η ν σ τ ι ν ο θ χ ω Ρ Ι Ο ί μ έ ν ο ε ς η κ α ε
ε σ ι π α ρ α ύ τ ο ϋ κ ο ι ν ω ν ο ϋ μ ι ε ν ή μ ε ί ς ο ύ τ ή ν έ ι κ ε ί υ κ υ ρ ο ϋ ν τ ε ς α ί δ ι κ ο ν
ψ φ ν έ Π ί α ι ν ο ϋ ν τ ε ς δ ε μ α λ λ ο ν τ ο υ ς Π ε ο ό ι τ α ς κ ι ά κ ε ι ν ο λ ι έ Υ Υ ς ι ύ τ ς
έ Ι ό ν ε ι ί ζ ε σ ι ε έ ν κ υ ρ ί φ μ α κ ά ρ Ι Ο Ι Ο Τ τ η ς δ υ ν μ ε ω ς Κ α ί τ ο τ ο ν Θ ε ο ϋ
π ν ε Ψ α ε ί ς ύ μ α ς ν α π έ π α υ τ α ι ••. MANSI IV, 1096.· 1 ':',
ι :
ι
ι
Ι Ι
!i;
ι
, Ι
θ ε ι σ Υ ώ δ η θ Ύ ε Ι τ τ ε λ ι κ ή ν φ ά σ ν ή ν κ λ η σ ι ν τ ν
..;.
ii
, φ έ σ φ Γ ο Ι κ σ υ ν ό δ ο υ (431), δ χ τ ε δ κ ά σ θ η κ α Ι κ α θ έ θ η δ
!
ι η λ α λ ή σ σ ς χ α τ α tij; Θ ε ο τ ό κ ο υ κ σ Ι τ ο ο Κ υ ρ Ι ο μ ω ν Ν ε σ τ ό ρ ς
Έ ν τ σ Ο θ σ ρ έ π ε ν α σ ι μ ε ώ σ ω μ ε Ο τ ι π λ ε ϊ σ τ κ λ η κ ί κ σ ι
λ σ Τ κ ο τ ή ς Κ ω Υ λ ε ω ς κ σ π ρ ο ε Ι σ έ τ τ ή ς κ σ σ φ έ σ ε ω ς τ ο σ Ν ε σ τ ο
ρ Ι ο υ π ό τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ κ τ δ ό ν τ ε ς τ ό α ρ ε τ κ ό ν φ ό γ η τ ο Ο π
μ έ ν ο ς τ ω ν ε Τ χ ο ν δ α κ ό Ψ ε π σ α ν κ ν ω Ι σ π ρ ό ς σ υ τ ό ν Μ ε τ σ ξ ύ
τ ω ν π ρ ώ τ ω ν έ κ τ ω ν ά ν ι ω τ έ ρ ω η τ ο χ α δ μ ν η μ ο ν ε υ θ ε Ι ς έ ν ι
τ κ ε φ σ λ σ Ι ο υ ή γ ο ό μ ε ν ο ς π α τ ς γ ά φ ς τ ο Ο σ Ι υ ά
φ έ ρ ε τ α έ ξ ή σ χ ε τ κ ώ ς μ ε τ ν ν τ Ι δ ρ σ σ Ι ν τ ο υ
Ό τ σ ν έ ώ ρ σ ε δ π τ ς τ τ ι φ ψ μ σ τ σ τ ο υ Ν ε σ τ ο
ρ Ι ο υ δ ε ν η σ σ ν σ ί τ ά π ο ύ έ π ρ ε π ε ν α ε Τ ν σ έ σ Β η σ ε ά μ έ σ ω ς τ ό δ ν ο μ ά
τ ο υ ι Χ π ο τ ο ν κ σ τ ά λ ο γ ο τ η ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς ά ν α μ ν ι Υ σ φ έ ρ ε τ ι χ ι
κ σ τ ά Τ π σ κ μ ι δ Ό τ σ ν τ ο π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η κ ε σ ό τ Ο δ ε ό λ σ έ
σ τ σ τ ο ς έ π Ι π ο π ο ς ό λ ά λ ς φ ο ή θ η κ ε τ ο ά π τ έ λ ε σ τ ή ς π ρ ά
ξ ε ω ς σ ό Τ ή ς κ α κ α θ ώ ς δ σ δ δ τ σ ν τ ο π ρ α γ μ α κ έ κ ε ϊ ν ο ς δ Ν ε
σ τ ό ρ ι ο ς τ ε π ε ν ά μ σ λ ώ σ τ ο ν π ά τ δ τ ι δ ε σ τ ό ς η τ σ ν
ά κ μ η έ π Ι σ κ ο π ο ς σ τ Ύ ν ω ν λ Κ σ ε τ σ ι λ έ γ ε δ ό λ ά λ α ς σ τ ό ν
π τ ο - Γ σ τ ε σ υ σ ε ς τ ο δ ν ο μ ά τ ο υ Π Ρ Υ ν α Sij; τ θ α γ Ι ν η
Κ σ δ π ά τ ε π ε Ε γ ώ π ο τ ό τ ε π ο ύ ε μ σ θ σ δ τ μ λ α
σ χ η μ σ γ α τ ο ν Κ ό ρ ι ό μ ο υ π α ό ω τ ν έ Π ι Κ ν ω ν Ι α μ σ ζ Ι τ ο υ κ α Ι
ο υ τ ε ι ν σ φ έ ρ ω τ ό Ο ν ο μ ά τ ο υ δ ε ν ε ν α ι π ά έ π Ι σ κ ο π ο ς Τ ό τ ε τ ο ό
λ έ ε δ ό λ ά λ ς ί μ ε ό ρ - Π ή Υ σ ι ν ε κ α Ι ό ρ θ ω σ ε σ ό τ ό π ο ύ
κ α ν ε ς δ ό τ μ π ο ρ ω Ι ν ά σ ε τ ι μ ω ρ ή σ ω Κ σ Ι δ π ά τ ο ς ι Χ π ο
κ ρ Ι θ η κ ε _ffO τ θ έ λ ε ι ς κ ά μ ε τ έ Υ ώ ά π φ ί σ ι σ α τ α π ψ σ ν ά
π ά θ ω Ι μ α ό τ η τ ν π ό φ σ σ τ ο ε ν σ σ ό τ ό (7) .
ι ν ω τ έ ρ ω σ τ σ ς τ ο σ ό σ Ι ο υ δ ε ν α π ε τ έ λ ε ι κ ά τ ι τ __ ς σ φ
ϊ Κ Ο Υ Υ Ί μ ν σ δ κ ν ε Ι ς τ ο ν Ι ο ν τ ο υ ι γ ι ς τ ο υ μ α π σ ρ σ
ι ο Ι ο ε ι Κ τ έ ρ ς π ρ ά ξ ε ι ς τ ο Ο ι ν ο ρ ό ς ι ξ Ι ς μ έ ρ ο υ ς μ σ ς 00 μ ό ν ο ν
έ π σ Ι ν ο υ ι λ λ α κ π ε Ι ρ ο υ θ σ υ μ σ σ μ ο σ Κ α τ ω τ έ ρ ω ά τ ρ ά ψ μ ε
ι έ π ε ι σ ό ύ π ε ν κ ω ε Ι ς ζ λ Ο Υ κ σ Ι ι Χ Υ ά π η ν π ρ ο ς τ ν λ ή θ ε σ ν
τ σ α ε ό σ Υ Υ ε λ Ι ο υ τ ο π ρ ο η Υ ο υ μ έ ν ω ς ά ν α ι φ ε ρ θ έ ν κ σ Ι τ ό δ π ο ν &,.
Τ Β ί ο ς δ Υ ί ο υ Ι Τ π α τ ω υ μ ε τ φ ο Ά Ά α Ν σ 93 - 4, Ά ι ή
ν α .. 1973.
42
σ ψ α λ ω ς π λ λ ά δ ό ν α τ α Υ ά δ δ ξ τ ό σ ι η μ ε ό ν μ ν ι κ ό ν τ γ μ ι
ι ί τ ο ύ ς Ι ε ρ ά ρ χ α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι σ ς τ ο υ σ τ ϋ
Κ ά π ο τ ε ι λ λ τ ε π ά λ δ δ π ι χ ρ χ ο ς Λ ε ό τ ς π ρ ο σ ι π ά θ η σ ε ν
σ ν σ ν ε ώ σ η τ ρ χ Ι Χ ί Ι Χ Ό λ μ π ι α σ τ ο έ α τ ρ ο 'tij; Χ α λ κ η δ ό ν ι χ ς π ο ύ
ol Π ρ ο η γ ο ψ ε ν ο ι ι χ ό Τ Ο Κ ι ρ ά ι τ ο ρ ε ς κ ι χ ί δ ξ ι ο ς '1& μ ν η μ ν ε υ ε τ ι χ ι Κ ω ν
σ Τ Ι Χ Υ τ ν ο ς τ ε χ ι χ ν κ α τ ι ρ σ ε ι ν λ ο ι π ό Υ τ ό π λ η ρ φ ρ η κ ε
α ό τ Ο δ π ά τ ι ς τ ό σ ο μ ε γ ά λ ο ζ ή λ ο ε δ ε ι ξ ε ώ σ τ ε ν κ λ ι Ι σ τ ε ν ά
ζ ο ν τ ι χ ς ν α κ ρ α υ γ ά ζ π ρ ό ς τ ο ν θ ε ό ν κ α ί '1& λ έ Ι Κ ύ ρ ι ι Ι μ ο υ
π ρ ό Κ ε ι τ α ι Υ δ ω σ τ η ζ ω μ ο υ τ η ν ε Ι δ ω λ ο λ α τ ρ ε Ι α y'J ν Ι ζ Μ ή
τ ο έ π ι τ ρ έ Ψ ς α ό τ ό Δ έ σ π ο τ α Κ α Ι λ έ Υ ε ι ά μ έ σ ω ζ σ τ ο ύ ς δ ε λ ς Ρ ο υ ς
Τ Α ν δ ε λ ά ζ η κ α ν ε ί ς γ α π ε θ ά ν η γ ι α τ ό Υ Χ ρ ι σ Τ ό Υ '1& μ η λ θ η
μ α ι ζ μ ο υ Τ ο ν ά κ ο λ ο ό θ η σ α ν ώ ς ε κ ο σ ι δ ε λ ψ ο Ι Κ α ί ε ο θ ύ ς ε τ ρ ε ξ ε
σ τ ο ν ε π Ι σ κ ο π ο Ε ύ λ ά λ ι ο κ α Ι κ α θ ώ ς δ ε Π ί Ι σ κ ο π ο ς ζ η τ ο υ σ ε '1& π λ η
ρ ο φ ο ρ η θ η τ η ν α Ι τ α Τ ς τ α ρ α Χ ζ τ ο υ τ ο σ ε ί π ε -"Λ κ ο υ σ ι χ κ ι χ Ι
ε μ ι χ θ α ο τ ι ε Ι δ ω λ ο λ ι χ τ ρ ε Ι α π ρ ό κ ε ι τ α ι ν ξ α ν α ζ ή σ η μ έ τ ο ύ ς ό
λ υ μ π Ι ο υ ς Υ ω ν ε ς δ Ι π λ α μ α ς κ α ί δ Ι π λ α σ τ η ν γ Ι α ε κ κ λ η σ Ι α τ ο υ
θ ε ο σ κ α Ι π ο ψ ά σ ι σ α Υ α π ά ω σ τ ό θ έ α τ ρ α κ α Ι '1& π ε θ ά ν ω π α ρ
, .1.,' " 'J ό 1 ' 'J" , ­
ί α ψ η σ ω ν α Υ ι ν Ί Ι ι . ι π ι σ κ ο π ο ς κ α α υ τ η τ η ψ ο ρ α τ ο υ
ά Υ τ ι σ τ ά θ η κ ε λ έ γ ο ν τ α ς θ έ λ ε ζ Ι τ σ '1& π ε θ ά ν Υ ς έ ψ ο σ ο ν έ ν
μ α ς ν α γ κ ά ζ ε κ α ν ε ς θ υ σ ά σ ο υ μ ε σ έ θ ε ο ύ ς Σ ύ ε ί σ α ι μ ο ν α χ ό ς
κ ά θ ο υ κ α Ι σ ύ χ α ζ ε δ ι ό τ ι α ό τ Ο ε α δ ι κ ό μ ο υ ζ ή Τ μ α Α λ λ ε
κ ε ν ο ς ε π ε Ε π ε δ η κ ρ ι ω ε ν α ι ο ι κ ό σ ο υ ζ ή τ η μ α ά λ λ δ έ ν
σ Ζ ν ι ζ ε λ έ π ο ν τ α ς ε γ ώ ν τ φ ά ζ ε τ α δ Κ ύ ρ ι ι ο ς ά π α ό τ ο ύ ς
'1 - έ ' " , δ
π ο ι π ι χ ε φ ο υ Υ τ τ α π ρ α γ μ α τ α κ α ι Υ α π α ρ α σ υ ρ ε τ α ι χ ρ ι σ τ ι α
ν ι κ ο ς λ α ό ς μ έ τ ν Ύ ν ά τ ο υ σ τ ή ν ε δ ω λ ο λ α τ ρ ε Ι ι χ γ 'J α ό τ ό λ θ α
ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ω σ τ ν γ ι ω σ ό ν η σ ο υ κ α ι Ι ά ν α κ ν ώ σ ω π ώ ς au­
ρ ι ο Ο τ α ν π ά η δ δ π α ρ χ ο ς ν α π α ρ α σ τ σ τ ή ι τ ε χ ω σ κ ο π ό ν ά
- ''') , '.3.. Ω " , .1. 1. 1.
μ π ω μ ε Ο ο υ ς τ ο υ ς μ Ο Υ α χ ο υ ς atu σ ε α τ ρ ο ν σ σ υ ρ ω κ α τ ω π Τ ο Υ
' ,., ,,,. θ '1. Χ ό .3.
θ ι Ί τ ο υ "i.O,,1 ύ π α ρ χ ο κ α ι ε τ ν α π ε Χ Υ ω γ σ τ ν ρ ι σ τ , π α
'1& . έ Π ι ρ Ι ψ ω ί α γ Ι ν ο υ Υ α ό τ α ε ν ω ζ ω
έ π σ κ π ς κ α Ι λ λ ε ς φ ο ρ έ ς τ ό ν ε χ ε ρ σ ε ι κ α έ ς ο υ θ ε
, ι ',., 1." ".1. ξ
ν ω σ ε ι π σ τ ι ο ς ι μ ω ς χ ω Ρ Ι ς ψ χ χ σ η Ι Ι ε τ ρ ε ε σ τ ο υ ς Ζ Ρ Χ Ι
μ α ν δ ρ Ι τ ε ς λ έ Υ ο ν τ α ς Α Ύ ω ι σ θ τ ε μ α ζ μ ο υ ν α δ ι ώ ξ ο υ μ ε τ ο ν
δ ι ά λ ο λ λ ι ω ς ν ά π ε θ ά ν ο μ ε Ύ Ι τ ό ν θ ε ό
λ ι τ ό τ ε γ έ μ σ Χ ν &:roo χ α ρ ι τ ό ν ό π ά κ ο υ σ α ν σ ά ν π α τ έ
ρ α τ ο υ ς Ό τ α ν ε μ α θ ε δ Β ι Π α ρ χ ο ς Λ ε ι Υ τ ι ο ς Τ ο Ε μ ο Υ ζ Χ Χ Ο Ι σ Μ φ ώ
li
11
:1
1
il/
I1
11
ι
σ α Υ ά έ μ π ο Ι σ ο υ Υ μ ε τ π ρ ό σ ρ ώ σ τ α ς τ ο υ μ ε ν ε
ά π έ ν ν τ σ τ η ν ω ν λ κ α ι ο ε ν ε κ α ν ε τ Ι π τ π ο Ο σ α ε Ι χ ε Ο ι ά θ ε σ ι
ν ά κ ά ν Π ρ α γ μ α τ ι κ έ π ε ι ο η δ π ά τ ι ς α π ο ψ ά σ ι σ ε σ θ λ Ύ σ η
δ Κ ό ρ ι Ο Υ έ τ ρ ε ψ ε τ η ν α π ψ α σ ι α τ ώ Υ π ο σ κ έ π τ ο ν τ α ν κ α κ (8) .
, .... π τ Ο ν τ ω ς δ ε ν Ο ύ ν α τ α ι ά κ α τ ρ θ ώ σ μ Ι α ψ υ χ η ζ Ύ λ φ
π ε π υ ρ ω μ έ ν η ό π ε ρ ti); 061;'"1[; τ ο σ Θ ε ο σ Τ Ο κ ο λ ο υ θ ο ϋ ν κ ε φ ά λ α ι ο ν
σ υ ν ι σ τ ώ ν μ α ν ε κ τ ώ ν ώ ρ α ι ο τ ε ρ ω ι ν κ α Ι ι ρ ω κ ω τ έ ρ ω ν σ ε λ Ι δ ω ν t'9j;
Ι σ τ ο ρ Ι α ς τ ο ϋ ν α τ ο λ ι κ ο Μ ο ν α χ ι σ μ ο σ π ρ έ π ε ν ά έ μ ά λ ε ς σ ο α
ά ς Κ ε ψ ε ι ς τ ο tv λ λ ά δ ι μ ο ν α χ ι κ Ο ν τ ά γ μ α κ α Ι δ ή τ ο Ύ ι ρ ε ι
τ ι κ ό ν έ ι ά ν Ο Υ τ ω δ Ύ λ α Ύ τ υ γ ά ν έ π ά ξ ά δ ς ώ ν π α ι τ έ ρ ω ν
τ ο υ ε Υ ά ρ ε ι t'9j; Κ Ύ Ρ τ τ μ ι έ ν α Σ ρ έ σ ε ω τ ο ϋ Ο Ι κ ο υ μ ε Υ ι σ μ ο ϋ ,
κ α φ Ρ Ο τ Ύ ς ti); π α Ρ α θ ε σ Ύ ς lepd; σ κ υ τ ά λ Ύ ς ...
'-' "
". , ­
' .....: ..
" •• ο
"
__:';.. ι :::...... :.5
........... .... -'b' ; .. ·.f1 ••• *, ••
-:c- < ::..:.. '
τ ά θ σ ε λ 94-6. Κ α τ ά τ ο τ ί υ σ υ ν έ γ ρ α ψ ε κ α Ι ό μ ο ν α χ ι
ο κ ά ς ή γ έ τ η ς τ η ς Δ ύ σ ε ω ς ό κ α μ α η τ η ς χ ρ η μ α τ σ α ς τ ο υ ά Υ υ Χ ρ υ σ ο ο τ ό
μ ο υ χ ε ι ρ τ ν η ε ί ς ύ π α ύ τ ο ϋ δ ι ά κ ν ς ι Ι ω ά ν ν η ς δ Κ α σ σ ι α ν ό φ ε ρ 29).
,.' τ δ κ τ α Ν σ τ ο ρ ί ό υ Έ ρ γ τ ο ύ φ ε ρ ε ι τ δ ν τ ί τ λ ο ν De .incarnatione
Domini 'contra Nestorium. Κ α τ α τ ο ε τ ο ς τ η ς κ μ ή ι Ο ε ς τ ο υ (4-35)
δ μ σ ν ι χ Ο Β ι κ έ ν τ ι ο ς δ Λ ε ρ ι ν ί τ η ς (Lerins, ν η σ δ τ η ς Ν Δ Γ α ι λ ι λ Ι α ς ι t1W7
, e" \ λ Π '
ε ρ α ψ ε ν ω ρ α ι ο τ α ι τ ο ν α ν η α Ι ε τ ι κ ο ν ε ρ γ ο ν υ π ο τ ο ν τ ι τ ο ν ρ α γ μ α τ ε ι α
Π ε ρ ε γ ρ ί ν ο υ π ε ρ ί τ η ς ά Ρ Χ ι ό τ η τ ο ς Κ ι α Ι π α γ κ ο σ μ ι ό τ η τ ο ς τ ή ς κ α ι ο λ ι κ η ς π ί
σ τ ε ω ς κ α τ ι α τ ν ά ν ο σ ί ω ν κ α ι ν ο τ Ο μ ι ω ν π α ν τ ω ν τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ι ω ν τ ο γ ν ω
τ α ώ ς 'Commonitorium. Π ε ρ ι έ χ ε τ α ι ε ί ς Ρ L. Ύ ο 50•
• ί ι ι
ι ε ω λ λ λ Ι Ο Ν Τ Υ Ι Τ Ο Ν
':i.) ­
τ ο Τ Ε Ρ λ Τ Ο Υ Ν Ο Φ Υ Ι Τ Ι Ο Υ
τ η ν 81]'1 Ν ο ε ι ι ρ Ι ο υ τ ο σ τ υ ς 448 ή έ δ η μ σ Σ ν ς τ ς
Κ ω Υ λ ε ω ς α τ μ ε τ ω π Ι ζ ε μ ν σ Ο α ρ ω τ ά Τ ν π ό θ ε σ ν ά ρ
μ α δ Ρ Ι Τ Ύ ς Ε ό τ υ χ η ς έ ν ώ π ν τ ω ν σ υ ν ο ο ι κ ω ν ά χ έ ρ έ ω ν έ δ λ ω σ ε ν
κ α Τ Ύ Υ Ο Ρ Ύ μ α Τ Ι Κ ς Ο μ ο λ Ο Υ ω ε κ δ ό ο ψ ό σ ε ω ν Ύ ε Ύ ε τ α τ ό Υ
ό ρ ή μ ω ν π ρ ο τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς μ ε τ α δ τ ή ν ε ν ω σ ι ν μ Ι α ν ψ ύ σ ν
δ μ ι ο λ ο γ ώ Η σ ό ν ο δ ο ρ ε θ ε σ α π ρ ο 'ti1; π ε ι σ μ ό ν ο υ α ρ ν ή σ ε ώ ς τ ο υ
α π ω ς δ ε χ θ τ ή ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ι ρ μ Ύ ν ε ι α ν τ ω γ τ ο σ ρ ι π σ δ ό ο ψ ύ
. ι
σ ε ω Υ ή ν α κ ά σ θ Ύ ν α τ ο ν κ α τ α δ ι κ ά σ (1) . . .
Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ μ ω δ ύ τ κ ρ ά τ ω ρ Θ ε ο δ ό σ ι ο Β (408-450)., ε
χ ω ν Π Ρ ω π κ ύ λ ό γ ο υ ς κ α ι τ α τ ο σ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κ ω ν λ ε ω ς Φ λ α
ν ο σ σ υ ν ε κ ά λ ε σ ε au.voDOY &.'/ ι ψ έ σ φ (449) ψ Ι τ ο ν δ υ σ Κ δ λ ω ς
π σ κ ρ υ τ π ό μ ε ν ο ν σ κ ο π ο ν 'tij.; α θ φ ώ ε ω ς τ ο σ Ε ύ τ υ χ ο σ ς κ α Ι 'tij; κ α τ α
δ Κ ς τ ο σ Φ λ α ι α ν σ (2). Tij; σ υ ν υ π ρ ο ή δ Ρ ε υ σ ε δ λ ε ξ α
δ ρ ε α ς Δ ι ό σ κ ς π δ ς τ ο σ Ε Δ τ υ χ ο σ ς Τ ο π λ θ ο ς τ ω ν π α ρ α
μ ω ν κ α Ι α τ ή τ ω ν α Ι δ π ο α ι έ λ α ο ο ν χ ώ ρ α ν κ α τ ι τ ν -tij;
π ρ ο σ έ δ ω κ α ν τ ο γ χ α ρ α Κ Τ ρ σ ι ι Ο ν 'tij; λ σ τ ρ κ ς ό τ χ ι ς
ή θ φ ώ θ η δ κ α ι ω θ ε ς π α γ Ύ Ύ υ κ ώ ς Η ά ν τ Ι δ ρ α σ ι ς ο μ ω ς τ ο ο ώ μ Ύ ς
Λ \' , Ε λ 11.' \ •
1• ι α π α τ ω ν π ε φ ω ρ ι α τ α ι ν τ χ η ς ο Π α α ι π ρ ε σ υ τ ε ς κ α ι α ρ
χ μ α δ ρ τ η ς ε κ τ ε τ ω ν η δ η π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν κ α Ι τ ω ν κ ε ί ω ν α τ ϋ viiv
κ α τ α Μ σ ε ω ν τ η ν α λ ε ν τ ν ο υ Κ α Ι •Α π ο λ λ ι ν α ρ υ κ α κ ο δ ο ξ α ν ν ο σ ι α ν κ α Ι
τ α ί ς έ κ ε ί ν δ υ σ φ η μ ο ο ι ς ά μ ε ι τ α έ τ ω ς ά ι κ λ ο γ ε ο ύ δ ε τ η ν ή μ ε έ
ρ α ν α ί δ ε σ ε Ι π α ρ α ί ν ε σ ί ν τ ε κ α Ι δ ι δ α σ κ α λ ί α ν σ υ έ σ α ι τ ο ί ς ό ρ ό δ ό
• δ ξ ι Δ • δ ξ
. γ μ α ι σ ι ν ο υ χ α τ ε ε α τ ο υ ε ν ε π ι ι α κ ρ υ σ α Ύ τ ε ς χ ι α ι σ ε ν α α ν ε ς uu. Τ
. ί α ν τ ε λ η ά π ω ι λ ε ί α ι
ι
ώ ρ ί σ α μ ι ε ν δ ι α τ ο ύ Κ υ ο ί ο υ ή μ ι ι Ι η σ ο ϋ Χ ρ ι τ ο ϋ
ι ϋ ύ π α ί ι τ ο ϋ ι λ α σ φ η μ η Ι Ι έ τ ς λ λ ό τ ρ Ι ι Ο ν α ί ν ε ν α ι π α ο ς Ι ε ρ α τ ϋ
τ ά γ μ α τ ο ς κ α Ι τ η ς π ρ ο ς ή μ α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α Ι τ ο ϋ ρ ο σ τ α σ α ι ν α σ τ η
ο ί ο υ ε δ ό τ ω ν έ κ ε ί ν ω ν π ά ν τ τ ω ν μ ε τ α τ α τ α δ ι α λ ε γ ο μ έ ν ω ν α ύ τ φ 11
.1 ..1.._ ..,Α ,. \ - -. ,.
ι ι τ χ α η π ω ν ω ς υ π ε υ ι η τ ν Ο Ι ε σ ο ν ι τ α ι κ α ι α τ ι τ φ τ η Ι Ύ ω ν η σ ι α ς ε
Π ι τ μ ί φ ώ ς μ η ά τ ά ν τ ε ς τ η ς π ρ ο ς α ύ τ ο ν δ ι ι λ ί ι α ς Δ Σ Μ Υ Α ο σ 161.
2. ή ό ι ι σ 166.
·45
f
ii
<·1,'.·","
,
"
>
Ί ι i,',:, ;
i1 : Ι
!! Ι i
i '1
1 I :!,
,i ,"
:Iill
Ι Ι
Λ έ Ο Υ Τ Ο ζ Φ ζ κ Ι τ ο σ ί έ ο υ π ρ ι ρ χ υ Κ ω ν λ ε ω ς Α Υ τ λ Ι ο - τ ο ϋ
,11'11
Ι Ί
Φ λ α Ι ι υ ι π ο θ α ν ό ν τ ο ς έ ν έ ξ ρ Ι κ ι π ι χ ι λ τ α λ α ι π ω ρ ­
il/:II
ν σ κ α α ν 'tou; ν έ ο υ ς α δ τ ο κ ρ σ τ ο ρ α Μ α ρ κ ι α ν Ο ν m1. Π ο υ λ χ ε ρ Ι α ν
1.:11
111 li
σ π ω ς σ υ γ κ α λ έ σ ο υ ν Κ υ μ ε ν ι κ ν σ ύ ν ο ο ο ν ε ν ι κ σ Ι τ 1 Σ ε π τ ε μ
" 1,',1 , ι
1111
1
ι ,11
ρ Ι ο υ τ ο υ 451. Α ϊ ά π ο ψ ά σ ε ι ς α ί Υ Ύ ώ ς γ ν ω ι σ τ ο ν ύ π ή ρ ξ α ν δ ρ θ ο ο ο
11' Ι
111
ξ τ α τ ο ι ro Ε ύ τ υ χ Ύ ς , ώ κ α Ι ή Ο Ο Ο α σ κ α λ Ι α σ ο υ κ σ τ ε Ο ι κ ά σ θ
Ι "
!:
Ι
rQ,; Ο μ ω ς ε ν τ φ Ά ρ ε ι α ν ι σ μ ι ο δ τ ω κ α Ι ν υ ν έ ν τ φ ψ σ ι τ ι σ μ φ
Iir:!
ο ϊ δ π α Ο ο Ι τ Ύ ς ν έ α ς α Ι ρ έ σ ε ω ς έ π ρ κ ε ι τ ο ν α τ α ρ ά ξ ο υ ν τ ή ν Ε κ κ λ η
1, ,11
1
I1 ί σ Ι α ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ ο υ ά ρ χ η γ ο υ τ ω ν Κ ύ ρ ι ο ι ύ π ε ρ α
11 iI
1,1,, Ι
σ π ι σ τ α Ι 'tij'; ν έ α κ κ ξ Ι α ς ο Ε μ ο ν α χ ο Ι Σ ε ρ ο ς κ α Ι Θ ε ο Ο ό σ ι ο ς
Ι
Ι
Ι :
"
Α λ λ " i: ι λ i: - ό ι ­
α ς ι υ ω μ ε ν τ ν ε Ί ε ι ι ν τ ω ν γ ε γ ο ν τ ω ν μ ε τ σ π α σ Ύ ς υ υ ν α Τ Ύ ς
Ι ι
Ι
ι
11
11
1
' σ υ ν τ ο μ ι α ς
Ι
Ι
ν τ έ π ο χ τ Ύ ς Δ ο Ζ κ ο υ μ ε ι κ ή ς Σ υ Υ ό Ο ο υ δ Μ Ε ύ θ ύ μ ι ο ς
1i ι
"
ii
δ 'tYj; Π α λ α ι σ τ ι ν Ύ ς έ ρ ή μ ο υ π ν ε υ μ α Τ Ι Κ ι Ο ς ά ε τ ό ς γ ε τ ο 760'1 έ τ ο ς
11
ν ι λ ι rr\' 1. ' Ι '?' ­
τ Ύ ι κ ι α ς τ ο υ ς κ α ι π ρ υ α υ τ ο υ ο υ τ ω κ α ι ε ς Τ Ύ π α ρ ο υ σ α ν
Ί
,. π ε ρ π τ ω ι ν π ά ν τ ε ο Ι π ο λ Ι τ α ι τ ς έ ρ μ ο ά γ ω ί ι ω ω ι ς π α ρ ι χ "
1
1
λ Ο Ο θ ο υ τ η ν έ ξ έ λ ι ξ ι ν τ ω ε κ κ λ Ύ σ ι α σ τ ι κ ω γ ε γ Ο ό τ ω Κ α Ι σ φ α
, θ - ." ι ? ' , ι - '11"
ι Ι
λ
-
ο υ υ ε ι ς α η Ρ Υ ε ι τ ο ν α υ π α κ υ σ ε ς τ α ς α π φ α σ ε τ η ς J.JJ:E­ . ω ς
Ι
ι
Ι γ ά ι λ η ς Σ υ ν Ο Ο ο υ τ η ς φ ή μ η Ο ι α Ο ρ α μ ο ό σ η ς τ ε Ο έ ι ς α τ ο δ Μ Ε υ θ ό
Ι
μ ι ο ς τ ο ν έ ν Χ α λ κ η Ο ό ν ι ε κ φ ω ν η θ έ ν τ α π ε ρ Ι τ η ς π Ι σ τ ε ω σ ρ ο ν ε ί
ι η έ κ ώ λ υ σ ε Υ θ ε ο ό σ ι ό ς τ ι ς σ χ Ύ μ α τ μ έ ν μ ο ν σ χ ό ς τ ο ύ ά ν τ ι χ ρ Ι
"
Ι
, σ τ ο υ π ρ ρ ο μ ο ς (3). Τ ό κ α κ ό Υ ο ε Ύ ό ξ ή Ύ μ ε Υ ά λ ω ς σ τ α ν ο υ
γ θ η Ο ι ά Π Ο Ι Κ ι ι λ ω ν ρ α Ο ι ο υ ρ γ ι ω ί ί ά γ ν κ α Ι π α τ ρ ι ρ χ η ς ε
σ ο λ ύ μ ω ν . Δ ι ά σ υ ν ε χ ώ ν ι α τ Ύ τ ω ν ψ ό ν ω ν κ α Ι π ο λ έ μ ω Υ ο υ ν θ Ύ
ν α π α ρ α μ ε Ι ν ε π ι τ ο υ θ ρ ν ο υ ε κ ο Ι μ η σ ς Π ν τ ω ν τ ι Ι ν υ τ τ ε
σ χ ε ο ο ν τ ω Υ τ ε π ο λ τ ω ν κ α Ι τ ω Υ τ ή ς ε ρ Ύ μ ο υ μ χ ω τ τ ο ύ τ ο υ
π ο σ τ α σ Ι έ π α κ λ υ η σ ά τ ω ν μ ό ν ο ι ο Ι π ε ρ τ ο ν Μ Ε ύ Η ό ι μ ι ο ν ε κ
π σ σ Ύ ς τ ή ς ε ρ ή μ ο ι τ ο ύ τ ι ρ κ ι ν ω ν α ο υ κ έ σ χ ο ν τ ο (4). ro θ ε ο
3. SKS G. 41 - 3.
4. Ε τ ε ρ ο ς φ σ τ ή ρ τ η ς Π α λ α ι σ τ ι η έ ρ ή μ υ ό ό π ο ί ο ς δ ε ν έ δ έ χ η
ο ύ δ ε μ ι ί α ν κ ο ι ν ω ν ί ι α ν μ ε τ α τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ θ ε δ ο σ ί ο υ τ υ γ χ ά ν ε ι κ α ι δ μ έ γ α ς
ά ι α ς Γ ε λ ά σ ω Ό τ α ν ό Θ ε ο δ ό σ ι ο ς έ γ έ ν ε τ ο έ γ κ ρ α τ ή ς τ ο ύ ρ ό ν ο υ Τ Ι ε
, , , , , , ι
ρ ο σ ο λ υ μ ω ν φ ο ο ι ς α υ τ ο ν Π Ρ α ρ α ι σ α ς τ τ ε μ ε τ α σ Τ ε Λ Μ τ α ι κ α ι τ ο ν α υ
β α ν Γ ε λ ά σ ι ο ν κ α ι π ρ ο τ ρ έ π ε τ α ι ε Ι ς τ ο Ι ε ρ α τ ε ί ο ν δ ε λ ε ά ζ ω ν α μ α κ α ί έ κ φ ο
β α ν ε Ι σ ε λ ό τ ι ο δ ν α ύ τ φ ε Ι ς τ ο Ι ε ρ α τ ε ί ο ν ε λ ε γ ε ν ό θ ε δ ό σ ι ο ς ά ν α ε μ ά
τ ι σ ο ν Ι ο υ δ ε ν ά λ ι ο ν δ δ ε μ η δ ε ν κ α τ α π λ α Υ ε Ι ς ά λ λ ο ν ο ύ κ δ α φ η σ ί ν έ σ τ ί
46
S6ato; ό μ ω ς ο ε ν τ έ ξ έ κ ε Ι ν ω ν ο Ι δ Π Ο ο ε ό χ ό λ ω ς Ι Π ο χ ω ρ ο σ ν Δ ά
δ ε λ ε α σ μ ά τ ω Υ . κ α 'itpecr6,etwy π ρ ο σ ε π ά θ η σ ε '1& μ ε τ α Π Θ Ι σ τ ό γ 'Et).
θ ό μ Ο Υ λ λ τ ς έ λ π Ι δ ο ς Ι ψ ε ύ σ θ η κ α Ι ώ ς έ λ ο Ι σ χ υ ρ ο τ Ι ρ φ
π ρ ο σ π ε σ Ο Υ ά π ε χ ρ ό σ θ Ύ Κ ι Ι ώ ς α γ ρ Ο Υ κ Ο μ α λ ά σ σ η ς τ ο ο τ φ
π ρ ο λ φ κ Ι π ρ σ τ ά τ τ ό ρ η ς π Ι σ τ ε ω ς π ε ρ φ ρ α Υ ξ Ι ς δ ε λ ό θ η
Λ π ο υ χ ι μ ό ν Ο Υ δ ε ν κ ι τ ώ ρ θ ω σ ε '1« έ λ κ ό π ρ ό ς Τ Υ π λ ά Υ η Υ
τ ο υ Τ Ο Υ Ό σ ν λ λ τ θ έ τ ω ς ό π Ο Ο Ι τ ς π α ρ α τ ά ξ ε ώ ς τ ο υ σ υ ν ο
μ λ σ α τ ε ς μ ε τ α τ ο σ μ ε γ ά λ ο υ π α τ ρ ό ς ε ό κ λ ω ά Π ρ ν ή θ η σ α γ τ ο ν
α ρ ε τ κ ό π ρ ο σ τ ά Τ η ν τ ω ν (5), ώ ς έ γ έ ν ε τ ο π ρ ο η Υ ο υ μ έ Υ ω ς κ α Ι μ ε
ι π ν Ί ε ρ σ ι μ ω ν ε Ι μ η Ί ο υ ε ν ά λ ι ο ν ε ύ λ α Φ ε ι ς δ έ δ Θ ε ο δ ό σ ι ο ς μ η
ι χ α Ι ά λ λ ο ι τ Ο ν ε ύ σ ε η α ύ τ ο ϋ ζ η λ ο ν μ ι μ ή σ ω Τ α ι κ ε λ ε ύ ε ι α ί ν ε ύ φ υ ώ ς ι
ξ ω λ η ν α ι τ η Ε ι λ η σ ω ς π α ρ α λ α ό ν τ ε ς δ έ α ύ τ ο ν oi. τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ σ χ ί
, , - ξ Ι ", λ ο • - δ
σ μ α τ ο ς π ε ρ ι ε σ τ η σ α ν α υ τ φ υ ι •.α κ α ε ι ν α υ τ ο ν α ε ι υ ν τ ε ς ο ρ ω ν τ ε ς ε
, , δ Ι , δ δ , λ 6 ι
α υ τ ο ν μ ι η ι ε ο υ τ ω ς ε ν Ι υ ν τ α μ η ε κ α τ α τ η σ σ ο ν τ α κ α ι ε υ α ο υ μ ε ν ο ι
- δ ι δ Ι ι r ,,,..!i δ ι λ 1.••
. ή ν τ ο υ ' η μ ο υ ε γ ε ρ σ ι ν ι ι α Τ υ π ε ρ ο η τ ο ν ε ν α ι τ ο α ν υ ι α τ ο ε ο ο ν
" ••• Α ι Ι λ /1.-" Ι , •
τ η ς α Ύ υ ε ν η ν π ρ ο ν ο ι α ς ι Ψ α Λ ο ο α ν α υ α υ η τ ο ν μ α τ ρ α τ ο γ ε ε φ ε α υ
τ φ Χ ρ ι σ τ Φ ό λ ο κ α υ τ ω έ ν τ α Γ ε ρ ο ν τ ι κ ό ν σ ε λ 26, ι η α ι 1961.
5. Κ α ι τ α τ η ν έ π ο χ η έ κ ε ί ν η ύ τ ρ χ ε ε ν α ς μ ε γ ά λ ο ς ά ν α Χ α η τ η ς ά
τ ά μ έ ρ η τ η ς Λ υ ο ι λ α ς ό Γ ε ρ ά σ υ μ ο ς ί ό ς ά φ ο ϋ ε ζ η σ ι ε μ ε μ ε γ ά λ ο υ ς ά γ ω
, Α ι \ , ζ δ
ν ε ς κ α ι π ν ε υ μ α τ ι κ α κ α Τ Ο ρ υ ω μ α τ α τ η μ ο ν α χ ι κ η ω ι η σ τ η ν ι ι ι α ι ι τ ε ρ η Π ί α
ι ρ ί δ α τ ο υ κ α ι ε ι δ ε ι ξ ε ι μ ε γ ά λ η α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α κ α τ α τ ω ν π ν ε υ μ ά τ ω ν τ η ς
ο ν η ρ ί α ς η λ ε τ ε λ ε υ τ α ί α σ ι τ η ν ε ρ η μ ο τ ο ϋ Ί ο ρ δ ά ν ο υ κ ι έ ο ι ε ϊ ζ ο Ο Ο ε ν
ά ν α χ ω ρ η τ ι κ ι Ο ί ο Σ υ ν έ η δ μ α ς ν α π α ρ α σ υ ρ ι η κ α ι α ύ τ ο ς μ α ζ Ι μ ε π ο λ
\ ι δ ξ Ι - Θ δ Α λ λ \ .,
λ ο υ ς υ Λ υ ς α ν ι α χ ω ρ η τ α ς σ τ ι ς κ α κ ι ο ο ι ε ς τ ο υ ε ο ο σ ι ο υ α α ν
", "" , - λ Ε Α '
α κ ο υ σ ε γ ι α τ η ν α π α σ τ Ρ Ο σ α χ α ρ ι τ ο υ μ ε γ α ο υ υ υ υ μ ι ο υ
ή ε ν α τ ο ν σ υ ν α Π ή σ η σ τ ο Ρ ο Ο Ο ά ' Α φ ο ϋ ε μ ε ι ν ε μ α ζ ί τ ο υ ά τ ν κ α ι
ρ ό π ε υ σ η κ ε κ α Ι δ έ χ η κ ε ό λ ό ψ υ χ α κ α ι σ τ ά χ ι κ ε μ ε Ο ν ο ρ ο π ί ι σ τ ε ω ς
τ η ς Σ ν υ τ η Χ α λ ο ι η δ ό ν ο ς Έ τ σ ι ά π μ α κ ρ ύ η κ ε ά τ ο ν θ ε ο δ ό σ ι ο
\ \ l!'! Ί ι Π ' \' ".. ι Γ
μ α ζ :L μ ε τ ο υ ς υ Λ υ ς α ν α χ ω η α ς τ ο ν ε τ ρ ο τ ο ν Π ψ ε ν ο υ ρ
ν ί ι τ η τ ο ν ά ρ τ Ο ν Ί ο ύ λ λ ο ν α κ α Ι τ Ο ν Σ ι λ Ο α ν ό Γ ι α τ ι δ μ Ύ α ς ύ ύ
μ ι ο ς ε μ ε ν ε σ τ ο μ έ ρ ο ς έ κ ε ί μ έ Χ Ι Π ί Ο υ Ώ μ α κ ρ ύ η κ ε ό θ ε δ ό σ ι
Β ί ο ς τ σ ϋ ά γ ί ο υ Ε ύ υ μ ί ο υ τ ο ϋ μ ε γ ά λ ο υ ύ ί Ο Κ υ ρ ί λ λ ο υ Σ κ ι Ό π λ λ υ μ η Ρ ρ
Ν Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ σ ε λ 82 - 83, ή ν α ι 1972). Κ α τ Ο Ο ι ν τ ω ν ά ω ι τ έ ρ ω
ι ι \ t, , C' '6-.." C' , ξ '\..! ' , ,
σ Τ ι ε ι ς ο α σ κ η τ η ς Π ι ε ν ε α ι τ ί ς ε ι ι ω σ ι ν ε ι ς μ ε τ α ν ο ι α ν κ α Ι
, ,,, "e.' " 1. ....
α υ τ η ρ ο τ ι ι τ η ν α σ κ η σ ι ν ω σ τ ε κ α τ α τ ο ν υ ι ο γ ρ α φ ο ν τ ο υ Π α ν α μ ε ν τ υ
έ ν Π α λ σ ι σ ι ί τ η ς ζ ω ή ς α ί π ο ϋ Χ ό ν ο ν τ α ς έ δ ο μ ά ι δ α ς Η Σ τ ε ύ ε ι ν π ά σ α ς δ έ
.τ ά ς η ς ά ί α ς Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ η ς ή μ έ ρ α ς Ο ι σ ι τ ο ν δ ι α μ ε μ ε Η Κ Έ ν α ι .fi κ σ τ α
ι α ι Κ ι κ ι ν ω ι ν ί ά ψ έ ν ν Π α ρ Ί Ρ ά μ ι φ ο υ Ύ ι ι Μ ι ε λ ε
τ ή μ α τ α Β σ ε
4.7
1,1 :
:tf:JQ; ρ σ ς Ζ φ ε π ή μ ... θ δ σ ς ν .. Π ι ε
\:t.Qt> ν α Ι ί χ λ :to-y Ρ σ ό Υ λ π ω Υ ε τ η Ρ τ η α ι ύ
η .τ σ Θ ε ο δ ο σ α ν ι ο ε α Υ ς π α ή ϊ έ λ :'''1t Ρ Ο ϊ ό μ έ Υ φ ς ε Ε ς
, 1 •• , 2._\ , • λ ό '. - .11.
υ π α τ ι ρ α ς ν α μ η ν ω ν η α υ , Υ φ μ ε τ α τ η π
σ α σ Ι α ς π Ι Τ ν π Υ Ρ μ Ο Υ α ν ε χ ώ Ρ Ύ σ ε ν κ α Ι τ ο σ τ ο γ ν ό ε ς π ο λ
λ ο Ι Ν ά α χ ώ Ρ ι τ ω ν τ φ α ό τ φ σ κ ο π φ ε Π κ λ ο ό θ η σ α ν .
. " Τ ή ν ν τ α τ ν τ ο υ δ σ Ι υ λ θ ε ν ν α μ α υ ρ ώ σ Ώ ν έ α τ ο σ
θ δ σ Ι υ Ι π τ υ χ Δ α τ η ς δ α λ ε κ τ κ η ς κ α Ι α α τ α κ η ς δ α
λ ς υ τ η ν π α ρ ε π δ η μ ε Ι ς γ Ι ο υ ς τ π υ ς α δ τ κ ρ ά τ ε ρ α
Ε ό ι δ ο κ Ι α ν α α π α σ θ Ώ τ ο μ α ό ν τ ο υ φ ρ ό ν η μ α (7). Τ ο δ ε <pQ6E­
ρ ώ τ ε ρ ο ν δ τ κ α Ι μ ε τ α τ Ύ Ί ν έ κ ν έ ο υ α ν ά λ Ύ φ ι ν τ ο σ θ ρ ό ν ο υ τ Φ ν
Ί ε ρ ο σ ο λ ό μ ω ν Ί Π Ο τ ο σ δ ρ θ ο δ ό ξ ο υ π α τ ρ ά ρ χ ι Ι Ο ί έ ν α λ Ι ο υ σ ί τ η
ε σ έ χ σ ε ν α π α ρ α μ ν Ώ έ ν τ Ώ α ί ρ έ σ ξ α μ π α Ρ σ ύ ρ ο υ σ α π λ Ύ θ ό ς
λ ο Κ α Ι δ μ ν α ω ν λ γ φ τ ο σ η θ ο υ ς κ α Ι τ ω ν π ο λ υ π λ θ ν
-
ε σ ε ρ γ ε σ ω ν τ η ς
• , 1­
1:0: θ ε Ο ζ ό μ ω ς δ Ο π ο ο ς έ π ι θ υ μ ε τ
't"fJY ω τ η Ρ α Υ π α ν ς
α ν θ ρ ώ π ο δ ε ν α φ η κ ε κ α ί τ η ν δ ο ό λ ν τ ο υ Υ ά π ο φ α μ ε Ι ν Ώ έ ω ς τ έ
λ ς ε Ι ς τ ν κ ύ σ ν Π λ ά ν ν Τ Ύ ς
, Π λ η θ ύ ς λ λ ε π α λ λ λ ω ν ο Ι κ ο γ ε Υ ε ι α κ ω ν α μ φ σ ρ ω ν τ Ύ ν δ η
γ ο σ ν ε Ε ς τ η ν π ό φ α σ ν ό π ω ς σ υ μ ι υ λ ε θ τ ο υ ς α σ κ ο υ μ έ ν ο υ ς ε ν
Π α λ α σ τ Ι ν κ α Ι ά λ λ θ ε ο φ ό ρ ο υ ς π α τ έ ρ α ς π ε ρ Ι τ Ο Ο π ρ α κ τ έ ο υ
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ε ϋ ρ ό λ Ι γ ν ν α κ ώ φ σ ι ν ή α λ γ σ σ α κ α ρ Ο Ι α Τ ς
Π ρ ο ς Ό τ ό ν σ Κ Ο Π Ο Υ τ ο Ο τ ο π σ τ έ λ λ ε ι ":0'1 τ μ ι ώ τ α τ ν ν α σ τ ά σ ν
• , L' , θ ' - ? ό
τ ο ν χ ω ρ ε π σ κ π α ν μ ε τ λ ι τ ω α ν ρ ω π ω γ α υ Τ Ύ ς ε ς ν τ ε α
π ρ ο ς τ ο ν ν Σ υ μ ε ω ν τ ο ν Σ τ υ λ Ι τ η ν ... υ λ η Υ θ ε ά ρ ε σ τ ο ν π α ρ
κ α λ Ο Ο σ α λ α ι Ο έ Τ ν π α α τ ο σ Ι Η ά π τ η σ ι ς δ π η ρ ξ ε λ ί α ν ά π ο τ ε
λ ε σ μ α ι τ ι Ύ Ί Ο ι α τ Ύ Ί ν σ ω τ η ρ Ι α ν τ ο σ θ ύ ι μ α τ ο ς ι Ο γ ι ο Σ υ μ ε ω ν έ δ
λ ω σ ε κ α τ η γ Ο Ρ μ α τ κ ω ς ο τ ι Θ ε δ σ ς π ο τ ε λ ε Ι κ α Ι
. ,,' ",. .
':'6. Κ α ί τ ι ν ε ς τ ω ν Ζ ι ι φ α ί ι ω ν π ί α ρ α τ ή ν ν ε κ ρ ι ά ν Ι ά λ α σ σ α ν τ ή ν τ η ι
.1_ ' '., • δ ξ \ \ δ .. έ ... Μ
μ α ν ι α ς μ α ι ρ ε σ ι ν ε ι σ ε α μ ε ν ο ι τ ο π ρ ι ν ι α τ η ς γ υ ι ι ο υ α υ τ ο υ .
ύ μ ί υ δ ι δ α ι σ ι κ α λ ί α ς τ η ς ά ι κ α Ι ά ρ τ ο υ α Ι ρ έ ι σ ε ά π ό τ ά ν τ ε ς τ ό ν τ α ύ
τ ή ς γ ε ρ α Μ ά ν η ν ά ν έ ε μ ά τ ι σ α ν τ ή ν δ ε κ α λ ι κ ή ν κ α ί π σ τ λ ι κ ή ν
π ί σ τ ι ν δ ι δ α Χ έ ν τ ε έ φ ω τ Τ σ η σ α ν SKS, σ 22) 3. .', "
, Α ύ τ η σ ύ ζ υ γ ο ς ο δ σ α Θ ε ο δ ο σ ί ο υ τ ο ϋ Β π α ρ έ ι μ ε ν ε ν ε Ι ς Ί ε Ο Ο λ υ
μ α ω ο ο τ ο υ ε τ ο υ ς 446 μ έ χ ρ ι τ ο υ α ν ά ι τ ο υ α ί (460}, Θ π ι υ μ ό ϋ σ α ο τ ω
ν ω δ ε Ι ξ τ ι ψ ε υ δ ε ί ς ά ν α φ υ ε ί ι σ α ς ρ α δ ι ι ο υ ρ γ ί α ς τ η ς σ Λ ι ι κ η ς α ύ λ η ς
48
δ Ρ Υ σ ν Ο Υ τ ο υ π ο ψ η Ρ ο ί σ ι γ π ο ρ Ι ώ τ σ π ω ς χ σ τ έ π ε σ ε ν ε ί ς
, Ι Ε ' -' λ Q , λ δ U
τ σ Κ τ υ σ 'OOu. « γ ω uZ τ ο τ ο σ ν τ ε σ σ υ μ α κ σ ε ε ο σ ι ο ς
ο τ ι 't1JY π η γ έ γ γ ύ ς ε χ ο υ σ σ Χ ι σ Ι τ σ ό τ η ν ά Υ Υ ο ο υ σ σ μ σ κ ρ ό θ ε ν τ ο σ
α υ τ ο σ ϋ Ο σ τ ο ς α ν τ λ σ σ ι έ σ π ο ύ Ο σ σ σ ς Έ χ ε ι ς τ ό Ι ν υ ν τ ο ν θ ε ο φ Ρ Ο Υ
υ ύ μ Ι ν ε π ο Ι τ σ Τ ς σ ό τ ο σ Ο ι Ο σ σ Χ ι α λ Ι σ ς κ α Ι σ ώ ζ Ώ α .
Ε π σ κ ο λ ο υ θ ή σ σ σ σ σ υ ν ά ν τ η σ ι ς μ ε τ α τ ο υ Μ Ε υ θ υ μ Ι ο υ υ π ρ ς ε
σ τ ι ς σ Ι μ ό ν ο ν ή π σ ρ ο υ σ Ι σ τ ο υ Τ κ α τ έ σ τ η σ ε π ε ρ ι χ α ρ
ε υ λ ο γ η θ ε Τ σ α ο ε υ π σ ό τ ο σ π έ ο α λ ε π λ ω ς τ ο ν Ι ό ν τ ς π λ ά ν Υ ς
Ο ι ά μ ι α ς μ έ σ ο υ κ α Ι ε λ ι κ ι ν σ ς μ ε τ α Υ ο Ι α ς (8). Π σ ρ α υ τ ε κ σ γ ά ρ
Ε Υ τ &ytq. π ό λ ε ι ε ι σ ε λ θ ο σ σ σ κ α Ι Ο ι ά 'tij; μ η ν ύ σ ε ω ς Κ ο σ μ α κ α Ι
Ι Α ν α σ τ α σ Ι ο υ τ ω ν π ρ ε σ ο υ τ έ ρ ω ν έ ν ω θ ε Τ σ α τ φ ε π ι σ χ ό π φ Ε κ ο ι
Υ ώ ν η σ ε 'tij κ σ θ λ κ ί Ι Ε κ κ λ η σ π λ η θ ο ς π ο λ υ λ α τ κ ω ν κ α Ι μ ο ν α
χ ω ν τ ω ν ό π ό θ ε ο ο σ Ι ο υ π λ α ν η θ έ ν τ ω ν Ο ι ά τ ο υ κ α θ έ α υ τ ή ν υ π ο
δ ε Ι γ μ α τ ο ς έ π Ι 't1J''; κ σ θ λ ι κ ν Ε π ι σ τ ρ έ ψ α σ α κ ο ι ν ω ν Ι α ν (9) .
", "
α τ ο μ έ γ α ς έ π ί σ η ; σ τ υ λ ί τ η ς Δ α ν ι η λ Δ ε κ 11), α ι κ μ ι α σ α ς τ ο ν ε
α ί ω ι ν α (409-493), σ υ ν έ δ ρ α μ ε ν ί κ α ν ω ς τ ο ν ά Ρ Χ Ι Θ Π ί ι Κ π ν Κ ω ν ι λ ε ω ς •Α κ ά
., • , • δ λ .1\' •• λ '
κ ι ο ν σ τ α ν ε υ ρ ι ι σ κ ε τ ο ε ι ς υ Ο Ί Κ Ο ο ν υ ε σ ι ν η ε κ κ η σ ι α Κ ω ν λ ε ω ς ε ν ε κ α
τ ο ύ μ ο ν ο φ υ σ ί τ ο υ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Κ (475-476).
Κ α τ ε λ ω ν έ κ τ ο ί ί σ τ ύ λ ο υ τ ο υ π ρ σ έ Ο τ η δ ι α δ η λ ώ σ ε ω ς κ λ ή ρ ο υ ζ η τ ή σ α ς
" ", ", Β ι λ ,:t 1 ν Ε '
ε ν σ υ ν ε χ ε ι α κ ρ ο α σ ι ν ω ο ο τ ο ν α σ σ κ ν ο σ τ ι ς τ η ν η ρ ν η υ Ι Ι ν τ ο υ
τ ο ι ς έ δ έ χ η ν α μ ε ι τ α ύ ε ι ς tAγ ί α ν Σ ο φ ί α ν δ ι α ν α σ υ ν δ ι α λ ε χ μ ε τ ο ν
, λ •• ' Η '.n." " , , • λ ο ό Α δ ξ
Α ι Χ α κ ι ο ν ν α γ ι κ α σ υ η α ι κ σ ι μ η ν α α ι α γ ν ω σ η μ ι α ν ο μ ο ι γ ι α ν ρ ο υ Ο Ο ο υ
ί ί σ τ ε ω ς τ η ι ό π ο ί α ν τ ο ί ί έ ζ ή ι τ η σ ε ό Ο σ ι ο Η Θ Ε 4, 953-4 κ α Ι Σ Η Ν ο ε
320-1.
• δ ,., Α " , ,
8. •.• η ε τ ο ν α γ ι ο ν υ ε ι α σ α μ ε ν η κ α ι π ε ρ ι χ α ρ η ς γ ε ν ο μ ε ν η ρ ο σ κ υ
, , - ,.- -" e1, ψ • Θ , " " ξ
ν η σ α σ α α υ τ φ ε ι π ε ν ν υ ν ε γ ν ω ν ο τ ι ε π ε σ κ ε α τ ο ο .. ε ο ς τ η ν μ η ν α ν α ι ο
- - " δ ., , •λ " λ
π ρ ό σ ε χ ε σ ε α υ τ η τ έ κ ν ο ν τ ο ί ί λ ο ι π ο ί ί δ ι α γ α ρ τ ο ύ π α χ ν α ι σ ε τ η ε ο
τ η τ α 'δ ι α τ η ς σ η ς π α ρ Σ ι α ς ο t; α γ ι ο ς γ ε ρ ω ν ε υ ο γ η σ α ς α υ τ η ν ε γ ε ι
' " , " .C\. ' Ρ Ι
δ ο σ ι ο υ ο ν η ρ ι τ α Π Ο η ρ α σ ι κ α ι π α ν ε χ υ ι ι σ τ α σ ν ε υ η κ α τ α τ η ν τ α
λ ί α ν ά σ τ η ι τ ο ί τ η ς ά λ ι ό γ υ φ ι λ ο ν ε ι κ ί α ς κ α Ι π ρ ο τ α ί ς α λ λ α ι ς τ ρ ι σ Ι ν
, '" δ δ Ι '\' . _a..' e1
α γ ι α ι κ α ι ο ι κ ο μ ε ν ι κ ι α ι ς σ υ ν Ω ο ι ς ε χ ο υ κ α ι τ ο ν ε κ φ ω ν η υ ε ν τ α ο ρ ο ν
Μ ο τ η ς ν υ ι ν Ι σ υ ν α ρ ο ι σ ε ί σ η ς ε ν Χ α λ κ η ι δ ό ν ι ο ι κ ο μ ε ν ι κ η ς σ υ ν ό δ ο υ κ α Ι
• , - Δ , Ι Ρ λ -, , t1
α φ ι σ τ α μ ε ν η τ η ς ι ο σ κ ο υ ρ ο υ κ ο ι ν ω ν ι α ς ο υ υ ε ν α ι ψ τ φ ε Π σ κ ο π φ ε ρ σ ο
λ
, Κ ' - • \. ξ , ξ
. υ μ ω ν κ ο ι ν ω ν ι η σ ο ν α ι τ α υ τ α ε ι π ω ν Ί ε ρ ε υ μ ε ν ο ς τ ε κ α ι σ υ ν τ α α ι μ ε
" -'" tH δ \ e Ι ,- e, δ ,
.ν ο ς α υ τ η α ν ε χ ω ρ η σ ε ν ' ε υ π ε ρ α μ α ι σ α σ α τ η ν τ ο υ α γ ι ο υ α ν ρ ο ς α ρ ε
τ η ν τ α J1JaQ' α ύ τ ο ί ί ρ η ι έ ν τ α ε ρ γ φ Μ λ ή ρ σ ε ν ώ ς Μ ο σ τ ό μ α τ ο ς Θ ε ο ί ί
ά ι σ α σ α SKS σ 48 - 9.
9. Α ύ τ ά ι
4 49
"il
Illi'
':11
..
1
111

il ..
:i '
1i
l
ι
!:
ι
I1
;:11
11i
ι
.Σ ά β β ι α ς δ ή Υ ι μ έ ν ό ς
σ π ο ρ ε ό ς ο μ ω ς τ ω ν Ε ν τ φ ι ψ φ τ Ύ ί Ε κ κ λ σ ί α ς ζ ι ζ α ν ί ω ν
δ ι ά λ ο ς ε δ ρ ε ν κ α ε τ ε ρ ο ν Ο ρ γ α ν ο ν κ α μ ά λ ι σ τ α ρ α σ ο ψ ι ο ρ ο σ ν δ ι α
ν α σ υ ν ε χ ί σ ι τ ο ψ θ ο ρ ο π ο ι ο ν ε ρ γ ο ν τ ο υ Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε τ ο σ λ ο γ ί ο υ
μ Ο Υ α ψ υ σ ί τ ο υ μ Ο Υ α χ ο σ Σ ε υ υ ε κ τ ο σ ε κ κ λ σ ι α σ τ ι κ ο κ λ ί μ α τ ο ς
τ ο σ π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ε ρ σ λ ό μ ω ν δ δ π ο ί ο ς δ ι ε δ ρ α ι μ ά τ ι σ ε π ρ ω τ ε ύ
ο γ τ α ρ ό λ ο ν ε Ι τ η ν δ ι ά δ ο σ ι ν τ Ύ ί ς κ κ δ ξ ί α τ ο σ Ε ό τ υ χ ο σ ς λ θ ω ν
ε ι ς Κ ω ν λ ι ν τ ο 509 ε ξ ώ θ ε ι δ ι α π α ν ι τ ό τ ρ ό π ο υ τ ο ν α ό τ ο κ ρ ά τ ο ρ α
Λ , ., , t:.') - θ , θ Ι
Δ ν α σ τ α σ ι ο ν ο π ω ε Κ ι υ α ι τ ω ν ρ ο ν ω ν τ ω ν τ α υ ο ρ ι υ π α
τ ρ ι ά ρ χ α ς 'tij; ν α τ λ Ύ ί ς ο Ε δ π ο Τ ο ι ή τ α ι μ ά ζ ο γ τ ο ν α μ α τ α ι ώ σ Ο υ ν τ ά ς
π ο ψ ά σ ε ι τ Ύ ί ς κ α κ ο δ ο ξ ο ό σ Ύ ε γ Σ ι δ ω ν ι σ υ ν ό δ ο υ Ί δ ο υ ο μ ω Ο Τ Ι
δ π α τ ρ ι ά Ρ Χ ς Ι ε ρ ο σ σ λ ύ ι μ ω ν λ ί α ς ά ν η ρ Χ γ α θ ο κ α τ Ύ ί ς ά λ
θ ε ί α ς ε α σ τ ε ό ρ Ι σ κ ε τ α ι ά γ ρ υ π ν ω ν κ α σ τ ε ν ω ς σ υ ν ε ρ γ α ζ ι μ ε ν ο
μ ε τ α τ ο σ έ τ έ ρ ο υ π α λ α ι σ Τ Ι Υ σ σ ψ ω σ τ Ύ ί ρ σ ς τ Ύ ί ς έ ρ μ υ Σ ά α τ σ σ
Ι ι Ύ ι α σ μ έ ν ο υ Κ α τ ό π ι ν ε ν α γ ω ν ί ο υ σ υ ν ε ρ γ α σ α ς τ ω ν ι π σ φ α σ ί ζ ε τ α ι ή
π ο σ τ ο λ η τ ο σ ό σ ί ο υ ώ ς ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ι ο υ τ σ σ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ π ρ ο ς Τ Ο Υ
,
α υ τ σ κ ρ α τ ο ρ α
Κ α ί 'Vot
2.
ε ρ η μ ο υ ς γ
'
ν α σ ι τ α σ ι ο ν
71 ε ν ι α υ τ ε ρ υ ν ο ν τ ο ς μ υ ς τ ο σ π ο λ ι σ τ ο σ 'tij;
' ", θ , ,
τ ο υ τ ο ι ς υ ι π ε ι κ ω ν ε ι ς τ ο ν α γ α ι ν π α τ ρ ι α Ρ Χ ν α ν α
χ ω ρ ε τ ε ν ε τ ε ι 511 μ ε τ ά λ λ ω ν ή γ ο υ ι μ έ ν ω γ δ ι α τ η ν α σ ι λ ε ό ο υ σ Υ .
. π α τ ρ ι ά Ρ Χ ς ε Ι ς τ η ν π ρ ο σ ω π ι κ η ν π ρ ο τ ο ν ν α σ τ ά σ ι ν ε π ι σ τ ο
λ Υ ι ν τ ο υ ε γ ρ α φ ε ί μ ε τ α ξ τ ω ν α λ λ ω ν «...τ Ο ν κ ύ ρ ι ο ν Σ ά α ν , τ ο ν
π ο λ ι σ τ η ν κ α Ι π ο λ ι ο σ χ ο ν 'tij; κ α θ Ύ μ α ς ε μ υ κ α ο λ 1J; τ Ύ ί ς Π α
- λ α ι σ τ ί ς φ ι ω σ τ Ύ ί ρ α ά π έ σ τ ε ι λ α τ ρ ο δ υ σ ώ π η σ ι ν τ ο σ ή μ ε τ έ ρ ο υ κ ρ ά
- τ Ό υ ς (10). κ τ Ύ ί ς ε π ι τ υ χ ί α ς τ Ύ ί ά π ο σ τ ο λ Ύ ί θ α ε ξ Υ Ρ Τ α τ ο κ α τ α
. μ έ γ α π ο σ ο σ τ ο ν Ύ ν ί Κ τ ω ν ό ρ θ δ ω ν ε Ι ς τ ο γ σ κ λ ρ ο ν κ α α ν ι σ ο ν
ά γ ω ν ι α τ ω ν κ α τ α τ σ σ μ ο ν ο φ υ σ ι τ ι κ ο σ τ έ ρ α τ ο ω α ς π α ρ α κ ο
λ υ θ σ ω μ ε ν λ ε π τ ε έ ι σ τ ε ρ ν τ α γ ε γ ο ν τ α ώ ς ι ν φ ι έ ρ ν τ α ι ε Ι ς Τ Ο Υ
12' - , ό
ι ν τ ο υ ο σ ι ο υ π α τ ρ ς
* * *
Ο τ α ν ξ ε κ ί ν Υ σ ε δ Σ ά ί α ς γ ι α τ η ν Κ ω ν λ ι ν κ α ρ ι σ κ ό τ α ν
κ α θ α δ ό ν δ Α ύ ι τ ο κ ρ ά τ ο ρ α ς Ά ν α σ τ ά σ ι ι ο π α ρ α κ ι ν ο ύ ε ν ς π Ο
10. Α ύ τ ό θ ι σ 141.
ι .•
,11
ii
κ τ ά σ χ ε τ μ ν Ι κ τ ά τ ο σ Φ λ ν σ κ Ι τ ο σ λ τ ω ν ό ρ θ ο
ξ ω ν π τ ρ χ ω ν σ ν ε κ λ ε σ ε σ ύ ν ο δ ο τ ω ν τ λ κ ώ ν έ π σ κ ό
π ω ν κ ι τ ω Υ Π α λ α σ τ ν Ι ω ν at1J Σ δ ό ν α κ α Ι δ έ τ α ξ ε ν α ε Τ ν α ε ξ α ρ
χ κ α Ι π ό ε δ tjj,; Σ υ γ δ υ δ Σ ω τ Ύ ι Χ α σ α ε α ς τ Ύ Κ α π
π α Ο ο κ Ι α ς κ α Ι δ Φ λ ό ξ ε ν ς ε υ π ό λ ε ω ς δ π ε Τ χ α ν κ α τ α δ
J. " θ ' ''::::' - Δ Ι Ο - Σ ''::::
Κ σ ε κ α α ε μ α τ σ ε τ α υ γ μ α τ t"fJ; κ υ μ ε ν Κ Ύ ς υ ν Ό υ ο υ
Τ Ύ ς Χ α λ Κ Ύ δ ό ν ο ς κ α Ι δ έ Χ Ο Υ τ α ν τ Ι ς κ α κ ο δ ο ξ Ι ε ς τ ο η Ε ό τ υ χ ο σ κ α Ι
.. Δ '
τ ο υ σ κ υ υ
. Ο τ α ν δ γ ς π α τ έ ρ α ς μ α ς Σ ά κ α Ι ο ε ά λ λ ο ι Ύ ό μ ε ν
ε φ θ σ ε ν at1J'; α α λ ε ό υ σ α ν α γ γ έ λ θ η κ ε σ τ ο α σ λ έ α φ ι ξ Ι τ ο υ ς
κ α Ι δ ω σ ε έ ν τ ο λ ν α μ π ο σ ν λ σ τ α ά ν ά κ τ ο ρ α Θ ε ο δ ι μ ω ς π ο ύ
θ έ λ ε ν α δ α ξ ά σ Ύ ο σ ο υ Τ Ο Υ δ ξ ζ υ ν κ α Ι θ έ λ Ο Υ Τ α ν α ψ α ν ε ρ ώ σ Ύ
, , " , θ - Ι t=t= , ό ' Ξ λ
τ η ν χ α ρ π ο υ π α ν τ α α κ ο ο υ ο υ σ ε Τ Ο Υ α σ κ γ μ Ύ σ ε Υ α σ υ μ Ύ
, 1: - Ε - λ τ -, , λ , " θ '
τ ο ε Ύ ς Υ ω ο ε χ α ν μ Π Ύ μ ε σ α σ τ ο π α α τ κ α ε φ α σ α ν σ τ η ν
Ι e - '.1:. \ t:. λ 1. ,­
ψ ρ ο υ ρ α σ τ α τ ω τ ε π ο υ ι σ α ν σ τ ς α σ κ ε ς π υ ρ τ ε ς ο ο ψ ο υ
σ φ η σ α ν ν α π ε ρ ά σ ο υ ν μ έ σ α ο ε ά λ λ α ύ τ Ο ν τ ο ν μ ε γ ά λ ο ψ ι ω σ τ Ύ α
2. ':::: ' , ι - , "':::: 1: ' 1 λ
π ε ι υ Ύ α Π ο μ ε Τ Ρ ο ψ ο σ υ η Π γ α ν ε τ ε ε υ τ α ι ς τ ο ν ε υ ω α σ α Ν
, ζ Ε ':::: ' ό ,.,,, ,­
κ α π η τ α ν π ε υ Ύ Ψ α ν τ α ν σ α ν ο π α σ η μ ο ς κ α φ ο ρ ο υ σ ε
τ α Π ρ υ π α ρ ά κ α Ι π ο λ μ π α λ ω ι μ έ Υ α Ρ Ο ύ χ α δ ε ν Τ Ο Υ δ έ Χ Τ Ύ κ α ν
t:. λ ':::: Ι θ λ ,,,λ λ ' , ζ - 1
υ α σ α ς υ ε χ η κ ε μ ε χ α ω σ υ ν Ί τ ο υ ς α ο υ ς κ α α ν ί α Ύ Τ υ σ ε Τ υ
Σ ά Ο Ο α π ο ύ τ ό σ ο π ο λ ύ τ ο ν έ π α ν ο υ σ ε σ τ ο Ύ ρ ά μ μ α δ Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο
Π Ο ο ε π α τ έ ρ ε ς κ ύ τ τ α ι ζ α ν ά π Ο δ ω κ α π ο κ ε κ ι χ Ι π ο ρ ο σ σ α ν π ω ς
α Π χ ω Ι σ θ Ί κ ε π Ο κ ο ν τ ά τ ο υ κ α Ι δ ε ν τ ο κ α τ ά λ α Ο α ν
t:. λ - '::::' 1: " ζ θ - - Α "
υ α σ α ς υ ε τ α ε γ α σ Υ Ι Χ Ί Τ Ί Ί π α ν τ ο υ χ σ ε ν α γ ν ε
τ α θ ό Ρ ο ο ς π ο τ α ύ ά κ ο λ ο ό ι θ ο υ ς τ ο υ α σ λ α κ α Ι ο ε ψ ρ ο υ ρ ο Ι
γ Ύ Κ α ε ξ ω κ α Ι τ ο ν σ ρ Ύ κ α ν at1J γ ω ν Ι α ν α σ τ έ κ ε τ α χ ο ν τ α σ τ ό
ν σ ι σ τ ώ κ α λ ν α λ έ η ψ α λ μ ο ύ ς τ ο υ Δ α ο Ι δ μ ό ν ο ς τ ο υ Α μ έ σ ω ι
τ ο ν π Ύ α ν κ α Ι τ ο ν ε ψ ε ρ α ν μ έ σ α
Ι Ό τ α Υ μ π Ύ κ ε μ έ σ α σ τ η ν α θ Ο σ α σ λ έ π ε δ α σ λ ά ς μ ι α ά γ γ ε
" , Ι 1 • ':::: .IlI Α 1. ,
λ Κ Ύ μ ο ρ φ η ν α Π Ρ ο π α ρ ε υ ε τ α ι κ α ν α Τ υ ν υ Γ .,. μ σ ω σ Ί κ ω
θ η κ ε κ α Ι μ ε Ό ο ν π ρ έ π ο ν τ α σ ε σ α σ κ α Ι τ μ τ ο ν δ έ χ θ η κ ε κ α Ι
ε α λ ε ο λ ο υ ς -vou; α λ λ ο υ ς ν α κ α θ Ι σ ο υ ν Γ ι τ Ι ή τ α ν φ λ μ ό χ ς δ
α σ λ ς κ α Ι π ο λ ε μ ο υ σ ε t1J'; ό θ π Ι σ τ γ α τ Ι π α ι ρ σ σ υ ρ ό τ α ν ά ι π ό
μ ε ρ κ υ κ α θ ά ρ τ ο υ ς κ α Ι α Ι ρ ε τ κ ύ ς Υ θ Ρ ώ ι π ο υ ς
Έ π ε τ α ά ι φ ο υ σ υ ζ Ύ τ η σ α ν δ ά φ ρ α θ έ μ α τ ο Ι α λ λ 1Jyou­
μ ε Υ Ο Ι ψ ν τ ζ α ν δ κ α Η έ Υ α ς α τ ο μ ο ν α σ τ Ύ Ρ ι τ ο υ Ά λ λ σ ι ς ζ η τ ο σ σ ε
51
τ κ τ μ τ π ο υ σ α ν Υ ύ ρ ω π ο τ ο μ α σ τ ρ τ ο υ λ λ ς θ ε λ ε
ε κ α μ κ η Ό Ύ ι θ ε α κ λ π Κ α Ι δ Ό α σ λ ι α ς φ ο σ ί Χ ί Χ ν ο π ο Ι η σ ε τ ά
α ι τ Ύ μ α τ ά τ ο υ ς γ ύ ρ ι σ ε σ Τ Ο Υ γ ν Σ ά Ό α κ α Ι τ ο υ ε Ι π ε Σ υ κ α λ
γ ε ρ ε π ο υ τ Ι π ο τ ε δ ε ν θ έ λ ε ι ς ν α ζ η τ Ύ σ η ς γ ι α π λ γ ό π ο Ό λ ή
e1jxe; σ α ό τ η ν τ η τ α λ α ι π ω ρ Ι α κ α Ι λ θ ε ς ε ω Κ α Ι δ Γ έ ρ ο ν τ α ς
ά π ε κ ρ Ι θ κ ε κ α Ι ε Ι π ε λ θ α ε δ ω π ρ ω τ α π ρ ω τ α γ ι α ν α π ρ ο σ κ υ ν η ι σ ω
τ α ν τ ή ς ε υ σ ε Ό ε Ι α ς σ ο υ δ σ ο κ μ α Ό ρ Ι σ κ Ο μ ι α ι σ ε τ ο υ τ ο τ ο σ ω
μ α Έ ι π ε ι τ χ λ θ α γ ι α ν α σ ε π α ρ α κ χ λ έ σ ω γ ι α τ η ν σ γ Ι α π λ 1j Ι ε
' " " , ,
ρ ο υ σ α λ ι ι ν κ α ι τ ο ν ο σ ι ω τ α τ ο ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ο Τ γ ι α γ α ε π ι κ ρ α Τ σ η
,,$.. " " λ ' " Ι
Ι ε φ ψ η σ τ ι ς ε κ κ Ι Ι ί ι ε μ α ς Κ Ι γ α π α ρ α μ ε Ι Υ α ι α τ α ρ α κ τ η Ί
, λ \, Γ 1 ' , " " ,; -,
ε κ κ η σ ι α σ τ ι κ Ί κ α τ α σ τ α σ ι ι α τ ι μ ι ε τ η ν ι Ύ π ο υ ...π ι κ ρ α τ ε ι σ τ ι ς
έ κ κ λ ι ι σ Ι ε ς τ ο υ θ ε ο υ ζ ο υ μ ε κ α Ι μ ε Ί ς σ ε Υ σ υ Υ α π ο μ ν ο μ έ σ α σ
1.' θ r" Κ , τ
α υ τ η ν ε ι α ι φ υ σ ι κ υ ν ν χ κ α τ ι ο ρ ω ω ν τ α ι ο α ρ ε τ ε ς α ι ν α ε ι σ ι
12.'12. 12. λ _." l' θ , '"
υ ε ο α ι ο ς α σ ι α ο τ ι ν υ χ τ α κ α ι μ ι ε ρ α α π ρ ο σ ε υ χ ω ι μ α σ τ ε γ ι α τ η
γ α λ η ν Τ τ ά σ ο υ φ ο υ σ τ ο υ ς ε ό σ ε Ό ε τ ς (J.OI) ν ό μ ο υ θ α ε π α γ α π α υ ι ί
μ Χ σ τ ε
tO α σ ι λ ι α ς δ έ τ α ξ ε ν α τ ο υ ο ο ο ο υ Υ χ ί λ ι α ν ο μ Ι σ μ α τ α κ Χ Ι τ σ υ
τ Π - ''/.' , , Α tI"
ε ι π ε α ρ ε α υ τ π α τ ε ρ κ α ι 'jt,POQ:EU'XOU· γ ι α μ α ς κ ο υ σ α Ο Τ Ι ε
χ ε ι κ α Ι κ υ Ό ε ρ ν α ς π ο λ λ α μ ι α σ τ Ύ ι α σ τ η ν ε ρ η μ ο Κ ι δ μ έ γ ς
Σ ά Ό Ό α τ ο υ ε Ι π ε Θ έ λ ω ε Ο ώ ν α π ε ρ ά σ ω τ ο ν χ ε ι μ ι ω Υ α κ α Ι ν α α ξ ι
ώ ν ο υ μ α ι γ α π ρ ο σ κ υ ν ω τ η α ι κ Ύ σ ο υ ε υ σ έ Ό ε ι α Ψ ό τ ε δ Ό α σ ι λ ι α ς τ ο υ ς
, ι
μ ε ν α λ λ ο υ ς Υ γ ο υ μ έ ν ο υ ς ψ η σ ε ν α φ υ γ ο υ ν σ τ η ν Π α λ α ι σ τ Ι ν ο ι ό
ι i
τ ο ν δ ε δ ι έ τ α ξ ε ν α ξ ε χ ε η ω ν ι ά σ ε κ ε Τ κ α Ι χ ω ρ Ι ς δ ύ σ κ ο λ Ι α ν α μ π α Ι
ν Ύ σ τ α ά ν ά κ τ ο ρ α ο π ο τ ε θ έ λ ε ι χ ω ρ Ι ς ν α τ ο ν ξ Ι δ ο π ο ι ο υ Υ
φ υ π έ ρ α σ α ν μ ε ρ ι κ έ ς Υ ί μ έ ρ ε ε σ τ ε ι λ ε δ Ό α ι σ ι λ ι α ς κ α Ι τ ο ν
έ κ ά λ ε σ ε κ ο ι Ι τ ο υ ε Ι π Έ «tO ρ χ ι ε π Ι σ κ ο π ς σ α ς ε γ ι ν ε υ π έ ρ μ α χ ο ς
κ α υ π ε ρ α σ π ι σ τ η ς τ ή ς Χ α λ Κ δ ν ο ς π ο υ θ έ σ ι σ ε τ α δ γ μ α τ α τ ο υ
Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ Κ α Ι ο χ ι μ ν ο ο ι υ τ ά λ λ α ξ ε κ ό ε κ α Ι τ ο ν Ά ι ι ο χ ε Ι α ς
Φ λ α Ό ι α ν Ο κ α τ ο ν ε κ α μ ε σ ό μ μ α χ τ ο υ Κ α Ι έ ν ω ε π ρ κ ε ι τ ο ν α α ν α
. θ ε μ α τ ι σ θ ο υ ν τ α δ ό γ ι μ α τ α τ ή ς Χ α λ Κ δ ν ο ς α π ο Κ ά θ ο λ ι κ η κ α Ι ο Ι
κ ο υ μ ε ν ι κ η σ υ ν ο δ ο π ο υ σ ν α ι θ ρ ο Ι η κ ε σ τ η Σ ό Υ α ό τ ό ς μ ν ς
-ε ψ ε ρ ε μ π σ ι α σ υ μ Π ά τ τ ί α ς μ έ τ ο Υ γ Τ Ι ζ ι Χ ε Φ λ α Ό ι α ν Ο κ α Ι
κ α θ ώ ς έ ν ό μ ι σ ε ε ν έ π α ι ξ ε τ η ν έ ξ Ο σ Ι α μ ο υ μ τ α Υ ρ α φ μ ε ν ά τ Ι
π ο υ !JJ0.u ε σ τ ε ι λ ε γ ρ ψ ο ν τ α ς α υ τ α τ α λ ό γ ι α ι α ρ ε σ π ο υ
ε Ι σ ά γ ε ι τ η ν δ Ρ Η δ ξ π Ι σ τ Κ ά θ ε τ ι χ α ι ν ό ρ γ τ η ν π ο ρ ρ Ι π τ ο
. μ ε Δ έ ν Ο ε χ μ α σ τ ε δ έ κ α Ι Ο σ α ε γ ι ν ν ν Χ δ ό Υ λ ό γ φ
.. 52
ν σ κ α ά λ ω ν .π ο δ η μ ι Ι Ο Ρ Υ ή θ κ α ν γ ι α ό τ ν Κ α θ ω ς ε ν ό μ ι σ ε
μ ε α τ μ α ς ε ξ α π ά Τ σ ε κ α Ι δ ι α λ ύ σ α μ ε α π ρ α Κ Τ τ Ύ σ ύ ν ο δ ο λ λ
1: - " " , , "
δ ς r..;E'; ε χ ν Χ μ ε ο υ τ ε α υ τ α τ ω ρ α ο υ τ ε ο σ α π ρ ω τ υ τ ε ρ α ε κ α ν ε
1tOU δ ε ν δ έ χ θ Ύ κ ε ν α σ ν α ι έ σ Υ Ι α τ Ύ ν ά π ι ο μ ά κ ρ υ ν σ ι π ο τ ο ν θ ρ ό
- , ,- Μ - Ν -
ί ο ν τ ο υ υ ψ η μ ι ο υ κ α ι τ ο υ α κ ε υ ο ν ι ο υ τ ω γ ε σ τ ο ρ ι ν ω ν α Π Ο ε ι
χ ν ο ν τ α ς ε τ σ ι δ τ ι ε Ι ν α ι δ π έ ρ μ α χ ο ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ η ς Χ α λ Κ δ ό ν ο ς
κ α Ι ol"/l; τ η ς α Ε ρ έ σ ε ω ς τ ο σ Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ Γ ι α ό τ Ο τ ο λ ό γ ο δ ρ Ι ζ ο μ ε
γ α ι ω χ θ Ύ ά π ο Τ Ύ ν ε π ι σ κ ο π Ύ σ α ν έ π ι κ Ι ν δ υ ν ο ς κ α Ι ε π ι λ α ή ς
Ά λ λ ο ς δ ε ά Ν θ ρ ω π ο ς ό ρ θ δ ο ς ο ς κ α Ι α ξ ι α ς τ ο σ ά Ι ο υ κ α Ι Ό ο σ π ο
σ τ ο λ ι κ ο σ ε κ ε ί ν ο υ θ ρ ό ν ο υ ν α ε κ λ ε γ η γ ι α ν α μ Ύ μ ι σ λ ύ ν ω γ τ α ι ο Ε σ ε
σ μ ι ι Ι ε κ ε Τ ν ο ι κ α Ι θ ε ο δ ό χ ο ι τ ό π Ο Ι ά π ι Ο τ Ι ς α Ε ρ ε τ ι κ ε ς δ ο ξ α σ Ι ε ς
τ ο υ Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ
Α ύ τ α ε Ι π ε δ α σ ι λ ι α ς Κ α Ι δ α γ ι ο ς π α τ έ ρ α ς μ α ς Σ ά α ς ά π ο
κ ρ θ κ ε κ α Ι τ ο σ ε Ι π ε : Α ς π λ ψ f] γ α λ Ι Υ ό τ η τ ά σ ο υ
α σ ι λ ι α δ τ ι δ ά ρ χ ι ε π Ι σ ι κ π ς τ η ς ά γ Ι α ς μ α ς π ό λ ε ω ς τ ο σ θ ε ο σ ε
χ ε ι έ κ π α ι ι δ ε υ θ η σ τ α δ γ μ α τ α τ η ς ε ό σ ε ε ί α ς ά π ο τ ο ς ά ρ χ α ί ο υ ς
φ ω σ τ η ρ ε ς π ο α π ο δ ε Ι χ θ χ α ν τ έ τ ο ι ο ι ί μ ε π ο λ λ α σ μ ε τ α κ α Ι θ α ύ
μ α τ α κ α Ι ε Τ ν α ι π α τ ρ ε ς τ ς δ ι κ η ς μ α ς ε ρ μ α υ Κ α Ι ε ς ί σ ο υ α π ο
κ ρ ο ύ ε ι κ α Ι π ά λ λ ε ι Τ ν τ έ λ ε ι α δ ι α Ι ρ ε σ ι τ ω ν δ ύ ο φ ύ σ ε ω ν τ ο σ
Κ υ ρ Ι ο υ π ο π ο σ Τ ρ Ι ζ ε ι δ Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς κ α Ι τ Ύ ν σ ύ γ χ υ σ ι τ ω ν ψ ύ
, ι α δ , Κ , , λ 1.' λ
σ ε ω ν π ο υ π ρ ε σ ο ε υ ε ι υ τ υ χ η ς α ι Ύ ι α ν α μ ι η σ ω μ Τ γ ω σ σ α
τ ς Γ ρ σ ψ Ύ ς δ ε ν δ έ χ ε τ α ι ν ά π α ρ ε κ κ λ Ι ν ο υ τ ε δ ε ξ ι α ο υ τ ε ά ρ ι σ τ ε ρ ά
α λ λ α α δ Ι ζ ε ι τ Ύ ν μ έ σ Ύ 800 τ η ς ό ρ θ ο ι δ ό ξ ο υ κ κ λ Ύ σ Ι α ς Γ ι α τ Ι γ ν ω
ρ Ι ζ ο υ μ ε κ α λ α δ τ ι α ό τ ο ς α ν α π ν έ ε ι τ α θ ε Τ σ δ ό γ μ α τ α τ ο σ ά γ Ι ο υ Ku- .
Ρ Ι λ ι ο υ , ρ χ π ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς κ α Ι ν α θ ε μ α τ ί ζ ε ι δ σ ο υ έ ν α ν τ ι ώ
ν ο ν τ α ι Ύ ε ν α Υ τ ι ώ η κ α ν σ τ α δ ό γ μ α τ α ε κ ε Ι ν ο υ Π α ρ α κ α λ ο σ ε λ ο ι
π ι ά ν τ Ύ ν Υ α λ η ν ά Τ Τ σ σ ο υ ν ά δ ι α ι ψ υ λ α κ τ η ά δ ι α τ ά ρ α Κ Τ ή ά Υ Ι α
π ά λ Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ σ τ Ύ ν ό π ο Ι α α ν ε ρ ώ θ κ ε τ ο μ έ γ α μ υ σ τ ή ρ ι α τ η ς
ε ύ σ ε ε Ι α ς κ σ λ ν α π α ρ μ ε Ι Υ μ ε τ α κ Ι γ η Τ f] Ε ε ρ α ρ χ Ι α μ α ς
Κ ι δ α σ ι λ ι α ς ψ ο υ κ α τ ά λ ε τ Ύ ν ά γ ι ό τ τ α τ Ύ ά π λ ό Τ Τ α
κ α Ι τ ή ν Π Ύ ε υ μ α τ ι κ Ύ σ ύ ν ε σ ι τ ο σ π ρ ε σ Ο Ο τ ε ρ ο υ ε Ι π ε λ ή θ ε ι α κ α
λ ό γ ε ρ ε π ο λ σ ω σ τ α λ έ γ ε ι ή Γ ρ α φ ή δ τ ι δ π ο ι ο ς π ο ρ ε ύ ε τ α ι ά π λ α
, " , θ λ λ , ,
π ο ρ ε υ ε τ α ι μ ε π ι σ τ κ α ι π ε π ο ι η σ ι α ν α π ρ σ ε χ ε σ α ι γ ι α
- Κ , έ " ':2. ζ
μ α ς α ι ί α μ ν ς η σ υ χ ο ς , γ ι α τ ι τ ι π ο τ ε r..;E'; σ π ο ψ α σ ι ο υ μ ε ε ν α ν
"
τ Ι ο ν τ ο υ ρ Χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ σ α ς γ ι α τ Ύ δ ι κ σ ο υ ά γ ι ω σ ύ ν η θ α σ ε
53.
ά ι ψ σ ω τ έ λ ο ς ν ψ ύ γ Ύ ς ψ ι Π Ρ Ο Ύ Υ ο υ μ έ ν ω ς Ι κ ν π Ό ι σ ω κ ι θ ε
σ ο υ α ν ά γ Κ Ύ (11) .
Ο δ τ ω ς ε Ι ς τ ο α ρ α χ Ό δ ι ά σ τ Ύ μ α τ ς π α ρ α μ ο ν ς τ ο υ 1iou­
ν θ Ύ ν ά λ λ ά ς τ Ύ ν α υ λ Ύ ν τ ο υ α α σ ι λ έ ω ς xrxi δ ι τ ς δ ι δ σ κ α
λ α ς κ α Ι τ ω ν θ α υ μ ά τ ω ν τ ο υ ν ε π ι σ τ ρ έ Ψ π ο λ λ ο Ό ς ε κ -τ ω ν α Ι ρ ε
i'
τ ι ζ ό ν τ ω γ μ ο ν α χ ω ν τ ο δ ε σ π ο υ δ α ι τ ε ρ Ο ν κ α τ ώ ρ θ ω σ ε ν ά ι π α ρ α λ ό
σ Ώ τ ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ς ε ν Σ ι δ ω ν ι σ υ ν ό δ ο υ Τ ι δ π ο ί α ε Ι Ρ Υ ά ζ ε τ ο ά κ ρ ι
ο ω ς κ α τ τ ω ν ά ι π ο ψ ά σ ε ω ν σ η ς Δ Ο ί κ Ο υ μ ε ν ι κ ς Ε δ Υ ε τ ς κ α λ ij;
κ α Ι Τ ι ρ ω ι κ ς σ ο υ Φ χ ά γ ι ώ τ α τ ε π ά τ ε ρ
Δ
\ , θ ' ό λ \ , ,\
ε ν ε σ κ ε ψ Ύ ς OU,u ' ω ς τ α γ Ύ ρ α τ ε ι α σ ο υ π ρ ο κ ε ι ι μ ε ν ο υ ν α υ Π Ύ
ρ ε τ σ ς τ η ν π ρ δ ι δ μ έ γ η ν π ί σ τ ι ν ω ν π α τ έ ρ ω ν σ ο υ ο ϋ τ ε σ π ά σ θ η ς
\ 2..1. t:!. t:!. \ \ , \" λ ' \., λ Ε \
Ο ο υ ς ν ι χ υ ς σ μ ι σ μ ο ς Λ α ν α τ α ε Χ ς κ α σ μ ε ο ο υ ς α ν
σ ε έ μ Ψ Ο Ψ Ο ο Σ Π ο ι ψ έ ν ε ς κ α Ι μ ο ν α χ ο Ι τ ς σ μ ε ν π ό σ ο ν δ ι ω ρ ο
, θ \ J, " Ε λ \', δ '
ρ ε τ ι κ α α σ α ν τ α π ρ α γ μ α τ α Τ Ύ ς κ κ η σ ι α ς κ α ι α π ο π ο σ α
α π ε ι γ ώ σ ε ι ς κ α Ι π ρ δ σ Ι α ς δ ε ν θ δ ι ε σ ώ ζ ε τ ο τ ο κ ρ υ μ α τ ς ό ρ θ ο
δ ό ξ ο υ ά λ Ύ θ ε Ι α ς ! Α λ λ ο Σ α γ ω ν ε ς τ ο σ ι γ ι α σ μ έ ν υ π α τ ρ ο ς ε π έ π ρ ω τ ο
ι α σ υ ν ε χ ι σ θ ο σ ν ε γ τ ν ώ τ ε ρ ν
Τ ο ν θ ρ ό ν ο ν τ ω ν ε ρ σ λ ι ό μ ω ν κ α τ τ Ύ ν π α ρ ο σ σ α ν π ε ρ ί ο δ ο ν
ζ \ , \' , Η λ Α λ λ
κ λ ε ι ε ι ο ε ν α ρ ε τ ο ς κ α ι α Υ ω ν ι σ Τ Ύ ς α ρ χ ι ε π ι σ Κ ι ο π ο ς ι α ς
ώ ς δ μ έ γ α ς τ ή ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε Ι α ς π ι μ ν δ π ο λ υ ς Ά θ α ν ά σ ι ο ς ό π έ
ψ ε ρ ε τ μ ό ι ρ ι α ε κ 'tij; ά ι Υ τ ο ρ θ ο δ ό ς ο ο σ τ ά σ ε ω ς -cij; α τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ς
α λ ς π α ρ ο μ ο Ι ω ς θ δ ο κ ι μ α σ θ Ώ κ α Ι ο δ τ ο ς ώ ς κ α Ι δ δ ι ά δ ο χ ό ς τ ο υ
Ι - , Α ' Ι Ο ­
ω α Υ Υ Ύ ς ε κ μ ε ρ ο υ ς τ ο υ α υ τ Ο κ ρ α τ ο ρ ο ς ν α σ τ α σ ο ι ο υ π α ν ο υ ρ
γ ο ς Σ ε ρ ο ς τ Ώ Ο Ο Ύ θ ε Ι τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ω ν τ ο υ Σ ω Τ Ύ ρ ί χ υ κ α φ
λ ο ς έ ν ο υ κ υ ρ ί ω ν α ν τ ι π ά λ ω ν τ ω ν ό ρ θ ο δ ξ ω ν ε ν τ Ώ σ υ ν δ φ τ ς Σ ι
, , , , \ , , ., 2.!: θ ­
ω ν ο ς ε π τ υ γ α ν ε ι ν α π ε ι σ σ ο ν α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ α ο π ω ς ι ο ρ ι σ 11 τ ο υ
θ ρ ό ν ο υ τ ο υ δ Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς λ α ι α ν ς κ α Ι τ ε ο δ τ ι ο ς Υ Ι Τ α ό τ ο σ
Ε ό θ Ό ς ά μ έ σ ω ς κ α τ έ α α λ ε ν Ι δ ι α ι τ έ ρ α ς π ρ ο σ π α θ ε Ι α ς Ο π ω ς τ ό Χ 'tij;
ε κ κ λ Ύ σ ι α σ τ κ κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο σ ά ρ ι ε π ι σ κ ό υ Ι ε ρ ο σ ο λ ό μ ω ν ε ν ψ
Τ α υ τ χ ρ ό ν ς π ρ ο ε ξ έ ν ε ι π λ ε σ ο α δ ε ι ε Ι ς Τ σ ά ν τ α ς τ Ό ς α ρ ν Ο υ μ έ
11. Σ ε λ 110 -116 έ κ τ η ς μ Η Ι μ ο ν ε ε ί σ η ς μ ε τ α φ ρ ά σ ε ω ς τ ο υ β ί ο υ
τ ο ό σ ι ο υ
54
, , - λ ' , Ι
ν ο υ ς Υ α σ υ μ Ψ Ρ ν Ύ σ υ ν μ ε τ α υ τ ο υ ' ε ρ ο σ ο υ μ ω ν ι μ α Ι λ ι σ τ σ ' ­
λ Ι α ς ρ ν Ύ θ ε Ι ς κ α Τ Ύ γ Ρ Ύ μ σ τ ι κ ώ ς π ά σ α ν μ ε τ α ό τ ο υ κ ο ι ω ν Ι α ν π ρ ο
, λ ' θ " -, , Μ λ '
ε κ α ε σ ε ε υ υ ς α ι ε σ ι ω ς Τ Ύ Ρ Ύ Ύ ν τ ο υ α ο κ ρ α τ ο ρ ο ς ε Τ Ύ ν € π ι
ε α λ ο ι π ο ν μ ι ά ς ε κ φ υ ό π ο χ ω ρ ή σ ε ω ς 'tr;-ij ρ χ ι ε π ι σ κ π ο υ δ
Σ ε υ η ρ α ι ς π σ τ έ λ λ ε ι κ σ π ά λ ι ν τ α α ό τ α σ υ Υ Ο Ο ι κ α ε γ γ ρ α ψ α
π ρ ο ς κ ο ι ν ω Υ Ι α ν τ ψ Ή λ Ι μ ε τ ά τ ι ν ω κ λ Ύ ρ ι κ ω ν κ α Ι ο υ ά μ ε ω ι ς
α σ ι λ ι κ η ς

θ ε Ι ο ς ο μ ω ς Σ ά Ο Ο α ς ή γ ρ ό π ν ε ι ω ς ά λ Ύ θ ς σ τ ρ α τ ι ώ Τ Ύ ζ τ η ς
ψ ι λ ο θ έ ο υ ρ θ δ ξ Ι α ς τ ο σ τ ο γ ν ο ό ς γ ρ ά ψ ε ι δ α ι ο γ ρ ά Ψ ο ς τ ο υ
., .' ,. - Σ ' e. e ' λ θ • , - λ
ε ν α γ ι ο ι ς π α Τ η ρ η μ ω ν α υ ο α ς α ν ε ω ν ε ν τ α γ ι π ε ι μ ε
τ α τ ω ν λ λ ω ν τ η ς έ ρ ή μ ο υ γ υ μ έ ν ω ν 'tou; μ ε ν ε λ θ Υ τ α ς μ ι ε τ α
τ ω ν σ υ ν ο δ ι κ ώ ν Σ ε υ ή ρ ο υ τ η ς ά γ Ι α ς ά π ε Ο Ι ω ξ α ν π λ ε ω ς τ ο ο ε π λ η
Q - -, θ ξ " θ -.'
IJ'O; τ ω ν μ ο ν α χ ω ν π α ι ν τ ο ε Υ ε π ι σ υ ν α ι ν ε ς ε μ π ρ ο σ ε ν τ ο υ α γ ι ο υ
α ν Ι υ μ ε τ α τ ω ν Ε ε ρ ο σ ο λ υ μ ι τ ω ν ε κ ρ α ζ ο ν λ έ Υ Ο Υ τ ε ς Ά ν θ ε μ α
Σ ε υ ή ρ φ κ α λ τ ο Ι ς κ ο ι ν ω ν ο υ σ ι ν α δ τ ψ π α ρ ν τ ω ν ε τ ι κ α Ι ά κ ο υ τ ω
τ ω ν τ ε μ α γ ι σ τ ρ ι α ν ω κ α Ι ά ρ χ Υ τ ω ν κ α Ι σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν τ ω ν ό π ο τ ο ύ
σ σ ι λ έ ω ς α π ο σ τ α λ έ ν τ ω Υ Δ ι α τ α γ Ώ ο μ ω ς τ ο υ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς κ σ ι
μ ε α ς ε ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ο Ο δ ω Ι Κ Ύ Τ υ τ η ς Π α λ α ι σ τ Ι ν Ύ ς λ υ μ π Ι υ δ
, , Η λ e. e , ζ - ' " ­ θ
ι α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ο ς ι α ς κ α τ α ι α ε τ α ι τ ο υ ρ ο ν ο υ κ α ι α ν τ α υ τ ο υ
α γ έ ρ χ ε τ α ι δ ε κ μ α ν α χ ι ο ν ω Ύ ς σ σ τ ι ς ε Τ χ ε π Ρ Ύ γ μ έ ν ω ς ό π ο
σ χ ε θ Ύ ν α ε π τ ι κ ι ν ω ν ή σ ε κ κ λ ψ ι α σ τ ι κ ω ς μ ε τ α τ ι ο υ Σ ε υ ή ρ ο υ Κ α Ι
π ά λ ι ν ο μ ω ς ε ν ε ρ γ ή σ α ς κ α τ α λ λ ή λ ω ς δ θ ε Ι ο ς Σ ά ι σ ς π ε ι θ ε ι τ ο ν ά γ α
θ ό ν ω ά ν ν η ν σ π ω ς Π Ο Ρ Ρ Ι Ψ τ ν ο ο θ ε Ι σ α ν ό π Ο Ο χ ε σ ι ν τ Ύ ς κ ο ι ν ω
ι α ς τ ο υ Ύ λ ν τ ι τ ν μ ε τ α τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ν τ ι ι χ ε ί α ς Σ ε υ ή ρ ο υ
π ι ι ι σ θ ε Ι ς κ α Ι ε ν ι σ χ ι θ ε Ι ς ή θ ι κ ω ς α π ο 'tou; λ γ ο υ ς κ α Ι τ ν σ υ ι μ μ α χ ί α ν
-
π ο
λ
.Τ Ύ ς
- "
<<.

ο υ τ ω ο ω α ν η ς

τ ο υ ι σ τ ο
-
ε Ύ μ υ α ι

ο σ α υ π ε σ χ ε τ ο
τ ψ ο ο υ κ Ι Ό λ υ μ π Ι φ π α ρ έ Ύ τ ο υ π α τ έ ρ α ς ό φ ο ρ ώ μ ι ε ν ο ς Τ σ υ τ σ
ε λ ά μ ο α ν ο ν χ ώ ρ α ν Τ Ο Υ Σ ε π τ έ μ α ρ ι ο ν 'Vou 516. Eu'eu; ά ι μ έ σ ω ι ς π λ Ύ
., , , 1. ' Q. - 3. Ο λ
pOepOp"fj θ ε ι ς ο α υ τ ο κ ρ α τ ω ρ τ α γ ε Υ ι μ ε ν α α γ τ ι κ α σ ι σ τ τ ο ν υ μ
S::' -, , 6 Α ' .,
π ι ο ν ι ι ρ ι σ α ς α Υ Τ α υ τ ο υ τ ο ν _σ υ ν ω ν υ μ ν τ ο υ ν α σ τ α σ ι ι ο ν ο σ τ ι ς
, λ e. " λ · - ,
π ρ α υ τ α σ υ ε α υ ε κ α ι ε φ ι λ ι κ ι σ ε τ ο ν ω α ν ν Ύ τ ο ν Ο Π Ο Ι Ο Υ ε Υ
ψ υ λ α Κ Ύ Ο ν τ α ε π ί ε ζ ε π α ν τ ο ι ο τ ρ π ω ο π ω ς π ρ Ώ ε Ι ς τ ν έ π ι κ ο ι ν ω
ν α ν (12).
Η θ ε ί α Π ρ ν α Ο μ ω ς 'Elpyci,crH'YJ κ α π ά λ ν ό π ε ρ τ ω ν ρ θ
12. Η θ Ε 6, Ι ί - 1.
55
:'1 i
! .
!
ξ ω ν χ ρ Ι σ ς δ δ Ι Κ η τ ς τ ι η ς π ό λ ε ω ς ι σ α ρ ε Ι σ ς Ρ ς ω ν
μ υ σ τ ι κ Ο ς τ ο σ ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Ι ω ά ν ν ο υ ε Ι σ ε λ θ ω ν ε ς τ ο δ ε σ μ ω τ
ρ ι α ν σ υ υ λ ε ύ ε ι α Δ τ ο ν σ π ω ς δ π ο κ ρ ι τ ι κ ω ς δ ε χ θ τ α ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς
τ ο σ ο σ σ ι λ έ ω ς π ε ρ ά ν σ ε μ σ τ σ μ σ τ ι η ς Δ Ι κ υ μ ε ν ι κ Ύ ς σ υ ν ό δ ο υ
λ λ .(. 1. 1. , , !: - "", λ Ι ,­
α υ Ό υ τ υ ν ο ρ ο ν ν α π ρ α Ώ τ ο υ τ ο η μ σ ε π ε κ ι κ η σ σ ς α ψ ο υ
Π Ρ Ο η Ύ ο υ μ έ Υ ω ς ή λ ε υ θ ε ρ ο σ τ ο τ ω ν Ο ε σ μ ι ω ν (13). Τ ο σ χ έ δ ι ο ν τ ε θ έ ν
?" " , λ - - Α '
ε ς ε ψ ρ μ η ν ε π ε τ υ χ ε π η ρ ω ς τ ο υ Ι Ο Ι Κ η Τ Ο ν α ι σ α σ ι υ uE­
χ έ ν τ ο ς Τ Ο Υ δ ρ ο ν κ α ο ό ο έ ν δ π Ψ α σ θ έ τ ς Eu'eu; ι μ έ σ ω ς κ Χ τ α
τ ο σ χ έ δ ι ο ν ε Ζ δ ο π ο ι ε Τ τ σ ι δ μ έ Υ α ς Σ ά ς Ή ά ν τ α π ό κ ρ ι σ ι ς έ κ
μ έ ρ ο υ ς τ ο σ σ Ι υ δ Π Ύ ς ε ά σ τ ρ α π ι Ι α Δ ε κ α κ ι σ χ ι λ ι ο ι μ ο ν α χ ο η
κ ο λ ο ό θ η σ α ν α ό τ Ο ν ά π Ο τ η ς Λ ύ ρ ς κ λ λ ω ν Μ ο ν ω ν ο ι α τ ο υ
, - Τ Τ , "" , λ ' θ Κ '
χ ε ι μ α ρ ο υ τ ω ν .nceOpWoV, ε ι ς ε ρ ο υ σ α η μ κ α η ν ι μ ε ρ υ ρ ι κ η ν
π ε ρ ί τ ο μ ε σ ο ν ύ κ τ ι ο ν Θ ψ Η α σ α ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ έ ν τ ε ς ε ν τ φ ν α φ υ
γ Ι ό υ Σ τ ε ψ ά ν ο υ σ π ο υ μ ε λ λ ε ν α σ υ γ κ ε τ ρ ω θ Σ ό ν ο ο ρ (14) .
ά ν α τ έ λ λ ο υ σ α Κ υ ρ ι σ κ η Η α τ ο μ έ α κ ρ ι σ μ ω τ ά τ η δ ι ά
ό ρ θ α δ ό ς ο υ ς τ Ύ ς ε ρ υ σ α λ μ α π Ο τ ν κ α σ Ι ν Τ Υ ς θ α έ ς Υ Ρ
τ α Τ Ό δ θ ρ Ι α μ ι ς ή τ α π ε ί ν ω σ ι ς τ Ύ ς ό ρ θ ο δ ο ς Ι α ς Π ρ ω Ι α τ ς Κ υ
- " λ e ' θ Π λ
ρ ι α κ η . ι π α ν τ ε ς ε χ ο υ ν Υ η κ α τ α α ο ε ι τ α ς ε σ ε ι ς τ ω ν η ν
- , ό Ι ", - 2. ό
τ ο υ α ρ ι ε π ι σ κ π ο υ ω α Υ γ ο υ μ ε τ ο υ ς τ ι ρ ι α κ ο ν τ α τ ρ ε ι ι ς π ι σ κ π ο υ ς
τ ο υ π α ρ Ι σ τ α τ α ι κ α δ δ ε ρ ό μ ε ν ς ε ς Ι ε Ρ ο σ ο λ μ ω ν ά ν ε ψ ς τ ο υ
α ό τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς π ά τ ι ς π ε ρ ι σ τ ο ι χ ο ύ μ ε ν ο ς δ π ο τ ω ν δ ι ο ι κ η τ ω ν Ά
ν α ι σ τ α ι σ Ι ο υ κ α Ι Ζ α α ρ Ι ο υ κ α Ι τ α π ε φ α π λ θ η τ ω ν μ ο ν α χ ώ ν κ α Ι
τ ο υ λ α ο υ σ τ ι γ μ Ύ τ Ύ ς δ μ ο λ ο γ Ι α ς Ε φ θ α σ ε Ι ω ά ν ς ε α π ο
λ ό τ φ σ ι γ Ώ π α ρ α λ α μ Ο ά ν ε ι μ ε θ έ α ι τ ο υ τ ο ς κ α ρ υ φ α Ι ο υ ς τ ω ν μ ο ν α
χ ω ν Σ ά ο ο α ν κ α Ι θ ε ο ι δ ό σ ι ο ν κ α Ι α έ ρ χ ο ν τ α ι δ μ ο υ ε Ι ς τ ο ν μ ω
έ ν φ π ά ς δ λ α ό ς ε π ι π ο λ λ α ς τ α ς ώ ρ α ς ε κ ρ α ζ ε ν λ έ γ ω ν τ ο ύ ς
, 2. (\ , ", e e ,
α φ ε τ ι κ ο υ ς υ ν α σ ε μ α τ ι σ ο ν κ α τ η ν Σ ε α ω σ ν
ι ς ε λ θ α Ο Ο α ά π ά ν τ σ ι ς ε κ τ ω ν χ ε ι λ έ ω ν τ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ά ρ χ ι ε π σ κ δ
π ο υ θ α π α ρ α μ ε Ι ν η Ecra.et δ ε Τ γ π α ρ ρ η σ Ι α ς ό ρ θ ο Ο ό ς ο υ γ ω ν σ τ ι
κ Ύ ς Χ ι α ρ θ Ι α ς Ε τ ς τ α Ε ό τ υ χ ο σ ς Ψ Ρ Ο Υ ο Ι ε ι κ α Ι Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ Σ ε υ
Ρ Ο ι τ ε κ α ι Σ ω Τ Ρ χ ο υ Κ α π π α δ ο κ ί α ς ν ά θ ε μ α κ α ι ε τ ι ς μ Ύ τ ο ς

τ ω ν τ ε σ σ ά ρ ω ν ά γ Ι ω ν κ α Ι ο κ ο μ ε ν ι κ ω ν σ ν δ ω ν ε π ι Ι Τ δ ό γ σ σ ι ν
ά ν ά θ ε μ α Κ α σ υ ν ε χ Ι ζ ε ι δ γ ρ ά ρ ι ς τ ω ν δ σ Ι ω ν Κ ι ύ ρ ι λ λ ο ς Κ α ι
13. SKS, σ 150 -1.
14. MANSI IV, 1046.
Ι
56: Έ
Ά
,.. '."""'.
i ', .. "
f
Ι
1
1
Μ
ω ν τ ρ ώ ν τ α υ τ ι χ κ η ρ υ ς ν τ ω ν κ α κ α τ ε λ ό τ ω ν ό ο ο σ τ ρ έ ψ ι χ ς δ
ά Ο Ο α Θ ε δ ό - ε δ γ ε τ η τ ό λ μ η τ ω ι Ι υ α ν ι δ ρ Ο ς - ά ψ Ι η
, ,- λ - λ ." έ
σ ν τ α υ τ η ν φ ω ν Ύ ν τ φ α φ ε γ ω ν ε τ ι ο υ ε χ ε τ α τ ι χ ς τ σ σ σ
ρ α ς ·auv1bOou; ώ τ ά τ έ σ σ α ρ ι χ ε ό α γ έ λ α ε σ τ ω ν ά θ η ι α (15) .
Τ ο π α τ έ λ ε σ μ α ό π η ρ ζ ε α μ α σ τ ι Π ά ν Τ Θ ς ο Ι ό π ε ν ι ν τ Ι ή λ
λ ώ θ η σ α τ ι κ α λ Ύ ν λ λ ο Ι ω σ ι ν κ α τ ό π ν τ η ε π δ ε χ θ ε Ι σ η ς π ρ
ρ η σ Ι α ς τ ο υ λ α ο υ κ α Ι τ ω ν η γ ε τ ώ ν τ ο υ Ι σ τ ο ρ ι κ ο ς ε Ι ς τ ο σ η μ ε τ ο ν
α υ τ ό ε ί α ι λ Ι α ν σ ι α ψ ς τ ο υ τ ω ν ο ύ τ ω ς ε χ ό ν τ ω ν ε δ μ ε ν
ο ο υ ξ τ ο π λ ή θ ο ς τ ω ν μ ο ν α χ ω ν ψ ο ο η θ ε Ι ς ε Ψ γ ε ν ε Ι ς ι σ ά ρ ε α δ
c! π ά τ ς δ Ρ Κ ς ε π ε σ ε ν τ ο υ ς π ι χ τ έ ρ α ς Ο Τ Ι λ θ ο ν έ ν τ α υ θ ι χ μ ι
κ ω Ύ ι σ α ς Σ ε υ ρ φ λ λ α ε σ π ε υ σ α τ μ ώ ν ά ς ι ω θ η ν α ι κ ι ν ω
ν Ι α ς Κ α Ι π ρ σ ψ έ ρ ε Υ ά χ ρ υ σ Ι ο υ λ Ι τ ρ α ς έ κ α τ Ο γ τ τ ε ι ν α
σ τ ά σ ε ι κ α Ι τ φ ι γ Ι φ ι κ α Ι τ φ τ ψ Ι φ σ τ α υ ρ φ κ α δ Ι δ ω σ ι ν
θ ε ο σ ο σ φ κ α Ι Σ ά Ο Ο χ ρ υ σ Ι ο υ λ Ι τ ρ α ς έ κ α τ ο ν π ρ ο ς τ ο Ο ι α ν ε ψ ι χ ι
τ ο Ι ς κ ι χ τ α τ ι ν χ ώ ρ α ν μ ο ν ι χ χ ο Τ ς (16) .
Ω ε ν δ Ό ξ ο ν π ι χ ρ ε λ θ ο ν π λ η ρ ε ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ν ο η ς κ α Ι Ύ ω ν ι
σ ι κ ό τ Υ γ Ο δ α μ ο σ λ λ χ σ ε ν τ Ι σ τ ο Ρ τ ς κ κ λ η σ Ι α ς ε
φ ά Υ η τ ό σ ο ν λ ι χ μ π ρ ώ δ σ ό Υ δ ε ι σ μ ο κ κ λ η σ Ι α κ ι χ Ι Μ ο ν α χ ι σ μ ο ϋ
ώ ς ε Ι ς τ ο ν ω τ έ ρ ω π ε ι γ ρ α ψ € γ γ ε γ ο ν ό Π ό σ ι χ δ ε ν ό ψ ε Ι λ ο μ ε ν &­
? - ,er - , Ι
π α Ί τ ε ς ε ς τ ο υ ς α ψ ι χ ν ε ι α τ ο υ ς Ύ ρ ω α ι ς Τ Ύ ς π ι χ τ ρ ω α ς ε υ σ ε Ο ε α ς
δ π ο ο ι π ε ι γ ω ν τ ε ς κ α ρ α κ κ ο φ ο ρ ο υ τ ε ς ε Υ ν ώ ρ ι ζ ο ν Υ α γ ω ν ζ ω ν τ α
ε ω ς θ α ν ά τ ο υ π ρ ο ς τ ι ι μ α ρ τ ν κ α Ι τ ή ν π ο ι κ ι λ η ν ρ ε σ ι ν
ι 2. λ , 2.' - - , Ζ ,
ι ι ο ε ι ι ω ν κ α ι ι ω π ω ν ε ν α π ν τ η ς κ ρ ι χ τ ι κ η ς ο Ι σ 'j τ ι χ ς
κ α κ ο δ ο ξ Ι ι χ ς τ ω ν ψ ε υ δ ώ ν π ο ι μ έ Υ ω Υ τ ω ν τ Ι θ α ε ί χ α μ ε ν η μ ε Ι ς σ μ ε
Ρ Ο Ί ε κ τ η ς Ι ε ρ α π α ρ α κ α τ α θ κ η ς Τ ι χ μ ε τ ο ν α Ι ρ ε τ κ ω ν δ Ι ι σ κ α λ ω ν
ν α ι Ι α ό δ έ π ο τ ε Ο ς τ η ν κ α θ λ ι κ ι ν λ θ ε α ν τ η ς ρ θ δ ξ Ι ι ς Τ α
π ά ν τ α ό π ο τ ω ν ά ο ι δ Ι μ ω ν ε κ ε Ι Ι ω ν δ ρ ω ν ε θ ε ω ρ ο σ ν τ ο σ κ ό ι χ λ ι χ
ε ί τ ε δ ό ξ α ι ε ί τ ε π ε ι λ α Ι έ κ 'tG}y ι χ ρ ω ί τ η ς η μ έ ρ α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
ν α δ α τ ι ή σ υ ν λ ώ η τ ο ν τ π α ρ έ λ α ο ο ν ώ ς Ι ε ρ α ν κ λ Ύ Ρ ν μ Ι α ν
Π ρ ο μ Ι α ι ν ε Ι σ έ τ ι α π ό δ ε ι ξ ι ί τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν μ α ι ς ν α φ έ ρ ο μ ε τ Ι
έ ι σ Τ Ο λ ι Υ τ ω ν ι γ Ι ω ν Σ ά κ α Ι θ ε ο δ ο σ Ι ο υ ώ ς κ α έ τ έ ρ ω ν ι
χ ω ν π ρ ο ς τ ο ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ι χ Κ ω ν λ ε ω ς ν σ τ ι σ ι ν δ δ Π Ο Ο ζ γ Υ ο υ ς
τ α ε ν ε σ λ ό μ ι ς γ ε γ ο ν ό τ α π α ρ ε σ κ ε ο ο ζ ε τ ο ο υ Υ μ ε ι π λ λ τ Υ
15. SKS, σ κ α ί Λ Χ Ι Ι σ 1042 έ ξ
16. SKS, σ 153.
τ ε ι ρ χ ε π Ι σ κ ό π Ί ώ ά ν ψ ι ν κ ά Ι θ ε α σ ν κ Ι Σ ά ί α Υ τ ο ύ ς τ φ
ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π φ ε ι ς τ ό ι α μ Ο ω γ α σ ν α ν Χ Ο Χ ν τ α ό π ε ρ Ι α ς κ α τ α
κ ά σ α ι π ω ς ε ε λ Ι α σ ι μ α θ ό τ ε τ ή ι ο ο υ λ ή ν τ ο σ α ό τ ο κ ρ ά τ ο
ο ς γ ρ ά φ ς τ ω ν μ ά δ λ ε ο ι ά κ Χ τ τ ό ε ν τ ε λ ώ ς α ψ ρ ε τ ι
κ ό ν Κ α Ι τ ο ύ τ ο υ ε ν ε ρ σ λ ύ ι ς γ ν ω σ θ έ ν τ ο ς γ ρ ά ψ ε δ π ο λ υ ς
Κ ό ρ ι λ λ ο ς Σ κ υ θ ο π ο λ Ι τ η ς ο Ι τ ώ ν μ ο ν α χ ώ ν τ α ξ ι ά ρ χ α ι κ α τ η ς ε ό
σ ε Ο ε Ι α ς ι Χ γ ω ν ι σ τ α Ι κ α Ι τ η ς ρ θ ξ Ι α ς σ τ ρ α τ η γ ο Ι κ α Ι π ρ ό ι μ α χ
θ ε σ ς τ ε κ α ι Σ ά α σ υ ν α θ ρ ο Ι σ α ν τ ε ς α π α ν τ ό μ γ α χ κ ό τ η
έ ρ μ υ κ α Ι μ α ι ς ν ώ μ Ύ ς γ ε γ ο ν ό τ ε ς έ η σ τ ι Ο ι α μ α ρ τ υ ρ Ι α ν
Υ ρ ά ψ α ν τ ε ς τ φ ο σ σ ι λ ε ί α π σ τ έ λ λ υ σ ν ...». Ε Ι ς
μ σ ρ τ μ ρ Ι α ν τ ω ν ψ ο η € σ τ η λ Ι τ ε υ σ α ι ν ο ε ο γ τ ώ ς
ξ \ - Σ \ ,
κ α Κ ι ι α ν κ α Ό ο υ ε υ Ύ ρ υ τ α ρ ι ι υ ρ γ ι α ς
λ η γ α ν ω
ς
-
π ι ο ν τ ο υ
κ α Τ ι έ α τ ρ σ π α ν λ ό γ Ο Υ θ ο ά
σ τ ε ς π ο ύ α γ ι ψ έ ρ α μ ε π ρ ω τ Ι τ ε ρ α
σ η ο υ τ ε α σ υ γ κ α τ α τ ε θ ο Ο μ ε σ ε
ε π ι χ ε φ η θ Ώ Υ ι Χ ε Ι σ α χ θ Ώ σ τ ή ν π Ι σ τ ο υ τ ε π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α ο ε χ θ ο α μ ε
δ π ή π τ ε π ρ σ ω π ο α π ό τ ο ύ ς κ ε φ ά λ ι ς σ δ π ι ι π τ ε Κ α ι
ρ ό κ α Ι ι tij,; ο α ς θ α χ ε φ τ γ Ύ θ Ώ σ ρ χ ι ε π ι σ κ Ο π α ς Α ν κ ά τ τ έ
τ ο ι α σ μ Ώ
aciu έ ν ώ π ν
λ ω Υ μ α ς θ α
Τ ι π ρ ο τ ο σ
τ Ι π ό
τ ό π ο ε ν ώ
α κ ο λ ο ό θ ω
π ε ι σ Η Ώ ο ε Ύ ι δ ι κ σ ο υ έ ξ ο υ σ Ι α κ α ι Ι
Θ - " -
"" eou κ α τ ω ν α Υ ι ω ν
λ 1.
α Υ γ ε ω ν τ ι
τ ή ν
τ ή ν
κ α
\
ι ν ω ι έ ρ ω ο ι α
Ν ε σ τ ρ α Κ ή ν
,
α ι ρ ε σ ε ι ς κ α τ ε
μ ε Υ α λ ε ι ό τ η τ α ε ν ώ
,. t,
ο ι α Κ Ί ρ υ σ σ ο μ ε ν Ο Τ Ι
ε χ θ σ μ έ ε ν ω σ μ ε τ ο υ Α π ο σ χ τ
χ ω ρ Ι ς ν ό μ Ψ η κ α Ι κ α ν ν κ ή κ ρ Ι
δ π α ν δ π τ ε κ α ι ν ο τ ο μ Ι α π ο ύ θ ι Χ
γ ι τ Ι ς μ α ρ τ Ι ε ς μ α ς π λ η ρ ο ψ ο ρ ο υ μ ε ν τ ή ν ε ό σ έ ε ι ά
-cij; ά γ Ι α ς κ α Ι δ μ ο ο υ σ Ι ο υ ι ρ ά ς τ τ ι Χ α μ ά τ α 0­
xueouv κ α Ι ο Ι α γ τ ό π θ ά
σ υ μ ο κ ά τ τ έ τ σ τ ν Υ ι α
ε ί ν α τ ο ο ψ ε λ ο ς ν ι Χ έ χ ο υ ν τ ή
μ ε τ έ τ α τ ρ ό π ο ν ε ξ ο σ ά ζ ο ν τ α
ε Ι η ό μ ω ς τ ο υ Θ ε ο σ π ο ύ ε ρ έ χ ε ι π ά Ν τ α
, '
,
γ Ι α τ ο υ κ κ λ η σ α κ α Ι θ ι Χ σ τ α μ α τ σ Ώ τ ι Χ
π α ρ α ο ο θ ό σ ν σ τ ή ν ψ ω
'totlVfJ π ό λ τ α σ θ ε ο σ
ψ ι λ ή ό ν Ο ρ α σ Ι α α ι
κ α Ι τ ψ ά ζ ν Τ α
ί ο σ θ ά ι τ Ύ ι ν
σ Κ ά Υ ί Ο α λ α π ο ύ ε ρ χ ο γ
τ α κ α τ ε π ά ω τ η ς μ ε τ ν θ ε α 'tij; κ η ς σ ο υ ε ξ ο υ σ Ι α ς γ α
τ η ν ο ό ξ α τ ή ν δ κ -Cou κ α Ι γ ι ι Χ κ α ι ό χ Ύ σ τ η ς ε Ψ λ ς α σ λ ε Ι α ξ
aou» Ι

α Λ ό γ ο ν τ ω ς α ν τ ά ξ τ η ς ό ψ η λ η ς ε Ι ς τ ό ν θ ε ό ν ά ι ψ
ε ρ ω μ ..έ ψ η ς ζ ω η ς τ ω ν ό ρ α π λ τ ώ ν έ κ ε Ι ν ω ϊ μ ο ν α χ ώ ν Ή ε π σ τ
58
,.•i
' ..
«
λ Ύ ι π λ Ρ Ύ ς κ α Ι ε ι τ ο π ρ ω τ τ υ π ο ν δ η μ σ ε ύ ε τ α ε ς τ ο ό π -ά ρ ι Η 2
Υ ε ί μ ε ν ο ν τ ο υ Β ι μ έ ρ ο υ ς
Ό Χ υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ λ α ο ώ ν τ ή ν Ι Ρ ω κ ή ν δ α μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ ω ν π ο
ψ α σ Ι ζ ε τ ή τ φ ω ρ Ι α ν τ ω ν α ν υ π ο τ ά κ ω ν Ι δ α τ έ ρ ω ι ς δ έ τ ή ν έ ξ ο
ρ Ι α ν τ ο Ο α ρ χ π α ί Ί ω ά Υ Υ ο υ Γ ε γ ο ν ό τ α Ο μ ω ς π α ρ τ ή ν θ έ λ Ύ σ Ι ν
τ ο υ μ έ σ ο λ ά ο ή σ α Υ Τ α α ν α Ο ά λ λ ο υ τ ή ν ε Κ ι τ έ λ ξ σ ν τ ω ν ά π ο ψ ά ι σ ε ω Υ
μ ε τ ο λ Β γ ο ν δ έ ε π ε λ θ ώ ν θ ά ν α τ ό ς τ ο υ ε ρ χ ε τ α ν ά σ ψ α λ Ι σ τ ή ν
μ α τ α ί ω σ ι ν tYj; Χ Π ε ι λ ς κ α ι γ ά ε μ π ε δ ώ σ ι τ ή ν Ό ρ θ α δ ο ξ ί α Υ ε Ι ς
τ ή ν π α λ α ι σ Τ Ι Ψ yYjv. Ι ε ρ ό ς Σ ι ά ο ο α ς κ α ι λ ο ι π ο ι σ υ ν α γ ω Υ ι σ τ α Ι
τ ο υ ι Χ π ο λ α μ Ο Υ ο υ ν ο δ τ ω τ ο υ ς κ α ρ π ο υ ς τ ω ν Ι δ ρ ώ τ ω ν τ ω ν (17) .
Ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν ο τ α Υ θ ά ε χ ε γ γ Ι σ Ε Ι π λ έ ο ν τ ά 92 ε Τ Ύ τ ς Ύ λ
κ ί α ς τ ο υ θ ν α γ κ α σ θ κ α Ι π ά λ ι ν π ρ τ ρ π τ ω ν π α τ έ ρ ω ν Υ &­
π έ λ θ Ί ε Ι ς Κ ω ν λ ι ν π ρ ό ς τ ό γ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Ί υ σ τ ν α ό ν π ρ ο κ ε ι
ι , - ,-;:::" , - Π λ ' δ
μ ε ν ο υ Υ α μ ε σ τ ε υ σ Ώ Λ α τ ο υ χ ρ ι σ τ ι α Υ ο υ ι ς Τ Ύ ζ α α σ τ η ς ­
π ο Τ ο λ ό γ φ τ ω ν -' κ α τ α σ τ ρ ο φ ω ν π ο υ ό Π έ σ Τ Ύ σ α ν ε κ τ ω Υ Σ α μ α ρ ε
τ ω Ύ έ α ρ ό ν ο ν τ ο ε κ τ ω ν φ ό ρ ω ν ε π ι τ υ χ Ι α κ α ι tYj; ά π ο σ τ ο λ ς

τ ο υ -α τ ς Π ρ ξ ε Υ ρ Ι σ Τ Ύ Έ Κ ι μ ή θ Ύ ε ν Κ υ ρ Ι φ π λ ή Ρ Ύ ζ Ύ
μ ε ρ ω ν τ φ 532.
Σ Ύ μ ε ω τ έ ν δ Τ ο τ ε ε μ ά χ ε τ ο δ Ύ γ ι α σ μ έ ν ς Σ ο ο α ς μ ε τ τ ο ύ
θ ε ί ο Τ θ ε ο Ι δ ο σ ί ο υ ε Υ Π α λ α ι σ τ Ι ν ι κ α τ ά τ ο υ Σ ε ή ρ ο ο Ε σ υ ν ά δ ε λ
φ ο Ι τ ω ν Μ ο ν α χ ο ι tYj; ο α σ ι λ Ι δ ο ς τ ω ν π ό λ ω ν η γ ω ν Ι ζ ο ν τ ο σ θ ε ν α
- - " -'.e. - , t, " ')'
ρ ω ς ο μ ο υ μ ε τ α τ ο υ π Ο φ ν ι ο υ ο π ω ς ε π ι τ υ χ ο υ Υ α Τ Ο Ι
, θ ' - Σ <, - ,;:::, ό -,
α α ε μ α τ ι σ μ ο ν τ υ ε υ Ύ ρ υ υ π ο Ύ ε ν υ Ύ μ υ σ Ύ σ υ ν CJou τ ο υ α ρ
\ Α Μ " Ι ••, Σ Ι Ι ' , Α '
17. Δ ε ο ν ν α σ η μ ε ι ω υ ι ι ε τ ι ι σ η ο η ο α γ ι ο α ι υ υ α η γ ω γ ι υ Ι κ α ι κ ι α
τ α τ η ς Ί ε ί ω σ χ ι τ ι κ η φ ρ ά σ ε ω ό σ τ α υ ρ ω Ί ε Ι δ ι ή ι μ α τ τ ν ό ι ί ί α ν ε Χ ε ν
,'. , ι Α λ ξ δ II ' • Γ '
ε φ ε υ ρ ε ι ο μ ο ν ο φ υ σ ι τ η ς π α τ ρ ι α ρ χ η ς ε α ν ρ ε ι α ς ε τ ρ ο ς ο ν α φ ε υ ς
, , , Κ - ) λ - Α Ι -. ,
ε ι σ α γ ω Υ ω ν τ α υ τ η ν ε ι ς ω Υ ι ν ο Ε ι υ η ρ Ο ι κ α ι ω ς κ α ι Έ υ σ ε υ ω ς ο α τ η ρ
ή μ ω ν Σ ά

α ς Τ υ π α υ τ ο ί ί π ι ν ο η ι Ί ε ί σ α ν π ρ ο σ ή κ η ν ι π ω σ ά μ ε γ ο ς τ Ώ έ Κ ι Κ ι λ η
σ ι α σ τ ι κ Ό ε ί π ε τ ο π α ρ α δ ό σ ε ι (SKS σ 118).
' \ δ ' ,\ Ι λ ξ ι δ Τ
18. « Κ σ τ α τ ο ε υ τ ε ρ ο ν ε ι τ η ν υ α σ ι ε υ ο υ σ α ν τ α ι ω ν η γ ε ν ο α
γ ι ο ς τ ο ο ν τ ό ς τ η ς ή λ ι κ α ς τ ο υ «ll ε ρ ι χ α ρ η ς γ ε γ ο ν ω ς ό α ο κ ρ ά τ ω
Ι "- Ι λ ' " λ δ , , •
ο υ σ τ ι ν ι α ν ο ς τ ο υ ς υ α σ ι ι κ ι ο υ ς α Π θ σ τ ε ι ε ρ ο μ ω ν α ε ι ς σ υ ν α ν τ η σ ι ν α υ
τ ο ύ .•.κ α Ι π ρ ο σ δ ρ α μ ω ν π ρ σ ι σ ε κ ύ ν η σ ε ν α ύ τ φ κ α Ι μ ε τ α χ α ρ α ς κ α Ι δ α κ ρ ύ ω ν
τ η ν ε ί α ν α ύ τ ο ί ί κ σ Τ ε φ ί λ ε ι κ ε φ α λ η ν κ α Ι ε υ λ ο γ η ε ί ς ύ π ά ύ τ ο ϋ έ δ έ ξ α τ ο
ε ν χ α ρ α ύ τ ο ϋ τ α ά ό Π α λ α ι σ τ ί ν η ς δ ε η σ ε ι ς Κ ι ά ι ί ε ι π ε ι σ ε ν α ύ τ σ ν ε Ι σ ε λ
ε ϊ ν κ α Ι τ η ν α ύ γ ο ύ σ τ α ν Θ ε ο δ ω ρ α ν ε ύ λ ο γ η σ α ι Ί Ρ ά μ φ ο υ Ι Α γ ι ο λ ο γ ι κ α
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α Δ σ ε λ 18, 'AiHjvaL 1949).
59
Ι

Ά i
Ί
ii
!:
Ί
ii
!i
:i
:1
,il
Ι
1
ι
.:, Ι
χ ε π σ κ π υ Κ ω ν λ ε ω ς Ι ω ά ν ν ο υ (518 - 520) κ α Ι β ') ν έ γ γ ρ
ψ ο σ ν κ α Ι π ά λ ι ν ε Ι ς τ α δ Ι π τ υ χ α τ α ό ν ό μ α α τ ω ν ά ρ χ π ω ν Κ ω ν
λ ε ω ς Ε Ψ μ Ι ο υ (489 - 495 κ χ ι Μ α κ ε ο ο ν Ι ο υ Β (459 - 511) ,
ώ ς κ α Ι τ ο σ π π α Ρ ώ μ η ς Δ έ ο ν τ Α (440 - 461), τ α δ π ο ί α ε Ι
χ ο ν δ γ ρ α ψ ό π ο τ ω ν ε γ α ν τ Ι ω ν Ε Ι ς τ ο ό π ρ θ μ 3 κ ε Ι μ ε ν ο ν
τ ο σ Β Μ έ ρ ο ς τ ο σ π α ρ ό ν τ ο ς δ Υ α γ ν ώ σ Τ η ς θ α ε Χ Ύ τ η ν ε ό κ α φ Ι
α ν ν α π α ρ α κ ο λ ο θ σ μ Ι α ν ά π ο τ α ς δ ρ α μ α τ ι κ ω τ έ ρ α ς έ π ι τ υ χ Ι α ς
τ ο σ Υ ω ν ι ζ ο μ έ ν ι υ ε υ σ ε ο ο σ ς π ο ι μ ν ο υ τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς ό π ε ρ tij; ό ρ
θ ο δ ό ξ ο υ λ η Η ε Ι α ς τ ι ν ό π ο Ι α ν έ δ Ε ι λ Ι ω ν σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ν α α Χ η ό
ζ ο υ ν κ α Ι α υ τ ο ι ο ε ψ ε κ α Ι έ σ ε τ ε τ α γ μ έ ν ο ι ψ ρ ο υ ρ ο Ι τ η ς
Α Ρ Υ ό τ ε ρ ο ν ε π ι α ό τ ο κ ρ ά ι τ ο ρ ο ς υ σ τ ν ι α ν σ (527 - 565) , τ ο
μ ο ν α χ ι κ ο ν τ ά ι γ μ α tij; Κ ω ν λ ε ω ς G:J ά γ ω ν ι σ κ α Ι π ά ι λ ι ν μ ε τ α
π α Ρ Ρ η σ Ι α ς κ α τ α τ ο σ α ό τ ο σ Σ έ υ κ α Ι τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ω ν τ ο υ π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κ ω ν λ ε ω ς Α ν θ Τ μ ο Α α σ υ Υ τ ά σ σ ω ν ε ι κ η ν ο ι α
μ α ρ τ υ ρ Ι α ν π ρ ο ς τ ο ν Ι ο υ σ ν α ν ό ν ώ κ ά ι λ λ ι σ τ α έ μ φ α Ι ν ε τ α ι ε Ι ς τ ο
ό π ά ρ θ μ 4 κ ε Ι μ ε ν ο ν τ ο σ Β Μ έ ρ υ ς Τ ε λ ι κ ω ς fJ ε ν Ο η μ ο σ α σ ό ν
ο ο ο ς τ ο σ 536 π ρ ο έ ο η ε Ι ς τ Ύ ν έ ρ ή μ η ν κ α α Ι ρ ε σ ι ν κ α Ι τ ο ν ά ν α
θ ε μ α τ ι σ μ ο ν τ ο σ Ά ν θ Ι μ ο υ (MANSI 8, 887 κ α Ι 948 ξ • Σ ε υ
η ρ ο ς π α ν λ θ ε ν ε Ι ς Α Τ γ υ π τ ο ν τ α ο ε σ υ γ Ύ ρ ά μ μ α τ α α ό τ ο σ κ α τ ε ι
κ ά σ θ η σ α ν ε Ι ς τ η ν ο ι α π υ ρ ά ς έ ξ ο λ ό θ ρ ε υ σ ι ν Σ Ε Ι σ 2:33.
* * *
Έ τ ε ρ ο ς ε π σ ς λ μ π ρ ς σ τ ή ρ τ ο σ σ α χ ι κ α Τ ι μ α Τ ό ς κ α
τ α τ η ν π ε Ρ Ι Ο Ο Ο Υ τ α ό Τ η ν ν ε Ο ε Ι χ θ κ α Ι δ ί Ί σ χ α σ τ η ς ω ά ν ν ς
α «' Α ν α φ έ Ρ ε τ α ι σ τ ι ό ., ν ι ι μ ς η τ ο Ι κ ε ς τ ο ϋ Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ο ϋ
.\ - θ δ (\ - δ " • , Α δ \ \
κ α ι τ η ς .. ε ο ω ρ α ς υ π ο τ η ς ι α ς ι μ ω ι σ τ α υ π ε σ τ η ρ υ χ ι ι α τ η ν π α
, , , , " , Α , Δ
τ ρ ι α ρ χ ι α ν κ α Ι π ρ ς τ Ο ι α ν κ α τ ε φ υ γ ε Κ ι υ α ι ρ ε υ ε ι ς ι μ ε χ ρ ι τ ο υ υ α ν α
τ ο υ τ η ς π α ρ α μ ε ί ν α ς έ π ε τ η 12 έ ν τ φ Π α ι λ α τ ί φ Π ε ρ Ι τ ω ν α ρ ε τ ι κ ω ν
φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν τ ο ϋ Α ν Η μ ο π λ η ρ φ ρ η ε ί ς ό π ά Π α ς Ρ ώ μ η ς Α γ α π η τ ό ς
ά μ Ο ν α Χ ο ύ ς Ε λ λ η ν α ς ο υ δ ε ε Ι ς έ α ν τ ο ν κ α τ α τ ω ν
Κ α ν ό ν ω ν έ κ μ α ν έ ν τ α Α ν ψ ι ο ν π α ρ α δ έ ξ α σ α ι ή υ λ ή η (MANSI Υ Ι Ι Ι

σ ε λ 887), δ ι λ έ ζ ή τ η σ ε π α ρ α τ ο ϋ α ύ τ ο κ ρ ώ τ ο ρ ο ς τ ή ν α δ ε ι α ν π ρ ο ς σ ύ γ
ι κ λ η ι σ ι ν Σ υ ν δ ο υ ί ν α α υ τ η δ ι κ ά ι σ τ ι τ ο ύ ς α ί ρ ε Τ ι Κ ύ ς Α ν τ ι ο χ ε α ς Σ ε η ρ ο ν
Ά λ ι κ α ρ ν α σ σ ο ϋ Ί ο υ λ ι α ν ν ί λ λ υ ς τ ι ν α ι ς ε π σ χ ί τ α ς κ α Ι τ ό ν ν λ ε ω ς
ν ι μ ν Η Θ Ε 2, 764.

60
";:-". :,... .- - ...._.,- --.-0... :::."':: ....;' .. ..::::'::.._
Ι Ι π ς χ η μ τ Ι σ ς έ π λ Ι γ ο Κ ο λ ω ν Ι ι χ ς δ σ φ ς π ό λ έ μ ο ς
η ς κ ο δ ο ξ α ς τ ο σ Σ ε υ ρ υ κ α ι τ ω ν Ω Ύ ε ν σ τ ω ν (t559, Δ ε κ
Β Έ κ τ ο σ α Ρ α ο τ ά Τ Ό Ι ο υ τ ο υ σ η μ ε σ μ ε ν τ έ ξ η ς σ η μ α ι ν τ κ
δ ά τ ο θ μ α μ ι χ ς eH δ ι ά κ ο ν ο "ti]; μ ε γ ά λ η ς κ κ λ Ύ σ Ι α ι ς τ η ς Κ ω ν
.e. , , ?' e' ό
λ ε ι ω ς α ι ι ι ν ι ι ε υ ρ ι σ κ ο μ ε Τ ι ι α Π ρ ο σ κ ν σ ι ν ε τ υ ζ α γ υ ς τ ­ Β λ
'
π ο υ ς κ α ι ι π λ ρ ο ψ ο Ρ θ ε Τ σ α ι τ η Ι ά γ ι ό ο τ Τ α ι κ α ι Ι τ ο ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν ψ ό ν
- , δ , θ , , , ,- δ θ
μ α ι τ ο υ α ν ρ ο ς ε σ κ ε φ Ύ Ι ο τ ι μ α σ ν α ι ν τ η σ ι ς μ ε τ α τ ο υ σ υ α (h­
π ε τ έ λ ε ι μ ο ν ι χ δ ι κ η ν ε ό κ ι χ φ Ι α ν π ρ ο ς δ ι ό ρ θ ω ι σ ι ν τ ο σ μ ο ν ο φ υ σ Ι τ ο ο ά
ν ε ψ ι ο σ Τ Ύ ς ό σ τ ι ς τ η ν κ λ ό θ ε ι ε Ι ς τ ο π ρ ο σ κ ό ν Ύ μ ά Τ ς lll"!Jpo­
- ι δ μ ω ς ο τ ι δ ε ν έ π ι τ ρ έ π ε τ ι χ ι ε σ ο δ ο ς γ υ ν α ι κ ς ε ί ζ τ η ν
Λ ω ρ α ν π α ρ ε χ ά λ ε σ ε τ ο ν μ α θ η τ η ν τ ί ό σ Ι ο υ ό ν ό μ α τ ι Θ ε ό δ ω ρ ο ν ,
ό π ω ς δ δ Ύ γ ή σ ι έ ν ώ π ι ο ν τ σ σ μ ε γ ά λ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς τ ο ν ν ε ψ ι ό Υ Τ Ύ ς
Α λ λ α ς δ ω μ ε ν τ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α τ Ύ ς π ρ ο κ ε ψ έ ν Ύ ς έ π ι σ κ έ ψ ε ω ς ά π ο
τ ό rat<J'! κ ε Ι μ ε ν ο ν ':ou ι ο γ ρ ά ψ ο υ
Λ α Ό ω ό μ α θ η τ η ς θ ε ό δ ω ρ ο ς τ ο ν ά ν ε Φ ό ν τ ή ς δ ι α ι κ ό ν κ α ι
- λ θ '1.' " l1.. ,... , '1. θ
"t1J ε ν π ρ ο ς Τ υ ν γ ε ρ ο ν τ α κ α ι τ ο υ υ Ρ Ι Ο Ι Ο Υ κ ρ ο υ σ α ι ς κ α ι τ α ι Τ υ ε ο ς
κ α ι τ ο σ γ έ ρ ο τ ο ς μ έ λ λ ο ν τ ο ς α ν ο γ ε Ι Υ ε Ό α λ ο ν μ ε τ ά ν ο ι α ν α μ ψ ό τ ε
Fot, Κ α ι τ ο σ μ Χ θ τ ί ε Ι π ό ν τ ο ς ε ό λ ό Υ σ ο ν ή μ α ς π ά τ ε ρ ά ν ο Ι ξ α ι ς
δ γ έ ρ ω ν λ έ γ ε π ρ ο ς τ ο ν μ Χ θ Ύ τ ή ν . Σ ε μ ε ν ε ό λ ο γ ω Ο Ο Τ ς δ ε α ν ε υ
λ γ η τ ό ς έ σ τ ι ν Tou δ ε μ α ι Η η Ο Ο σ λ έ γ Ο Υ τ ο ς μ η ο δ τ ω π ά τ ε ρ ά π ε
κ ρ ί θ Ύ δ γ έ ρ ω ν ο ν τ ω ς ο ό κ ε ό ί λ ο Υ ω α ι ό τ ό ν έ ω ς ά π σ τ τ ο σ ψ ρ ο ν ή
μ ι χ τ ο ς 'tG)'i Ά π ο σ χ ι σ τ ω ν κ α ι τ Ώ χ α ι θ λ ι κ έ κ κ λ σ Ι κ α ο μ ο λ ο γ
σ ι κ ο ι ν ω γ η σ α ι ι Τ α ι σ τ α ά κ ο ό ι σ α ι ς έ κ ε Τ ν ο ς σ υ ν ε χ ζ ε ι δ Ό ι ο γ Ρ ά Ψ ς
έ ξ ε π λ ά γ η έ π Ι τ φ τ ο σ γ έ ρ ο ν τ ο ς δ ι ο ρ α τ ι κ φ χ α ι ρ σ μ α τ ι κ α Ι ϊ φ θ α ι ό
μ α ι τ α λ ο ι ω θ ε Ι ς σ υ ν έ θ ε μ ε τ α π λ ρ ο ψ ο ρ Ι α ι ς κ ο ι ν ω ν η σ α ι ι τ κ α θ ο
λ κ έ κ κ λ σ Ι Τ ό τ ε δ γ έ ρ ω ν ε ό λ ο γ ή σ α ι ς α ι ό τ ο ν κ α Ι α ν α ι σ τ σ α ι ς
μ ε τ έ δ ω κ ε ν α ι ό τ ο ς π ρ ω τ ο ς τ ω ν ά χ ρ ά ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ Ι ω ν π σ α δ ι ψ υ
χ Ι α ι ν έ κ τ η ς έ α ι υ τ ο σ ά π σ μ ή ξ α ι ν τ κ α ι ρ δ Ι α ι ς (19) .
Σ Υ μ ε ι ω τ έ ο ν τ έ λ ο ς τ κ α ι τ τ ο υ ς Ό γ ρ ά ι υ ς δ σ ς ό π έ μ ε ι
ν ε ι π σ λ λ ι ο ς δ ω γ μ υ ς δ Ο Ο α κ α ι τ α τ ο σ Ρ ι γ έ ν ς κ α Ι τ ο σ
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Μ ο ψ ο υ ε σ τ Ι α ι ς κ α ι Ι ό ι π έ ρ τ η ς τ ω ν δ ο γ μ ά τ ω Υ κ α ι θ α ρ ό τ η τ ο ς
Ε ρ α ι ξ ε Η θ Ε 6 σ 1204) Π ρ Ό λ A/S Μ ά Τ ο ς σ 16 - 21.
19. SKS, σ 218 - 9.
..61
ε Φ λ λ λ Ι Ο Ν τ ε τ λ Υ Τ Ο Ν
ω Ρ ι Ε Ν Μ Ο - MONoeEAHTICMOC
Α 1 Ω ρ ι γ ε ν ι σ μ ό ς Π α ρ ι Χ τ Υ ι Υ π ρ ω τ τ υ Π Ο Υ κ α α π έ ρ α ν τ ο ν
θ ε λ κ Ύ ν π α ρ α γ ω γ Ύ ν ϊ ο υ Ω ρ ι έ ν υ ς ή π ρ ο σ φ ο ρ ά τ ο υ Υ ε ν ι κ ω ς
υ π η ρ ξ ε <Juxt γ α θ Ύ ι τ ο π ι τ ύ ς λ γ φ ά κ ρ ι ώ ς τ ω ν α ε ρ ε τ ι
κ ώ ν ε ν aUtil α χ ω ν τ σ υ σ ο ψ ο Ο ά ν Ο ρ ό ς ,
, " , .. ", ? '
Ι κ α τ α κ α φ ο υ ς α ν α ψ α ε ν τ ε ς ο π α υ Ο Ι τ ο ι ε γ ε ν Ο Υ Τ Ο α τ ι α
σ Ο ο α ρ ω τ α τ ω γ
e 1
ε ν
,
κ κ
λ '
α π α σ α ι ς
λ
α υ Ο
,
ε ρ υ ω ν σ Τ Ώ
-

Ε 1
ε
e
ε ν ε ρ
γ ο ν μ έ ρ ο ς μ ι ο ν α χ ο Ί ο ε μ έ ν υ σ τ υ ω ς ό π ε ρ α ι σ π Ι ζ ο ν τ ε ς τ α ς α κ ο ο ο
!='
τ ο υ
-,
α ν υ ρ
6
ο ι π ο
λ
ε μ ο υ τ ε ς
- ο
υ τ ω Κ α τ α α
1
α ς

ζ

τ α ι υ τ α ς τ η ν υ ε
,,'
ψ α
σ ω ν ε ρ Ι ο ω ν (300 έ ξ , ε κ τ ο Ι ο υ τ ο ύ μ ε γ ι Χ λ ο υ Π α ι χ ω μ Ι Ο σ δ ι
, θ Ι , ζ " "
ε σ ω Υ τ ο κ α τ ι ω τ ε ρ ω ε π ε σ υ ι ν ε μ φ α ν ι ω ν ε ν α ρ γ ε σ α χ τ η ν σ τ α
σ ν τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ π α τ ρ ο ε ν α ν ϊ Ι τ ω ν σ χ χ κ ο δ ο ξ ι ω ν
Ά λ λ ο τ ε π ά λ ι ν Ο ι α λ ε γ ο μ έ Ι ο υ τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ τ Ο ί ς ο ε λ ψ ο ί ς π ε
pt ψ ε λ ε Ι α ς Φ χ η ς π α ρ ε γ ε ό ι μ ε ν ο ς δ θ υ ρ ω ρ Ο ς λ έ γ ε ι α ό τ φ ο τ ι
Μ ε γ ά λ ο ι ν δ ρ ε ς ά ν α χ ω Ρ τ α Ι ε λ θ ό ν τ ε ς έ λ ο σ Ι ν σ ο ι σ ι
ο έ Ψ Υ σ ι ν ά λ ε ν α υ τ ο ύ ς ώ δ ε Ε Π σ ε λ θ ν τ ω ο υ ν α υ τ ω ν ε Ι ς
, ", " λ - θ
τ η ν μ ο ν η ν η σ π α σ α τ ο α ο ς ί μ ε τ α τ ω ν α υ ε φ ω ν ε τ α υ ε YJ ι ε
Ά •
-':
λ σ α ν α υ τ φ κ α τ Ι ο Ι α ν Ο ι α λ ε χ θ η ν α ι Κ α θ ε σ θ έ ν Τ α ο υ ν α δ τ ω ν ε ν
..•...•.
,
..• ''....••... j..
ο
.
κ ε λ λ ί φ έ Ψ σ χ ζ ο Υ Τ Ι ν τ ε λ ά ε τ ο α υ τ ω ν μ ε Υ ά λ η ζ ο σ ω ι δ ί α ς δ ."'-.,
i'
Ι
Υ έ ρ ω ν ο ύ κ ε Υ ν ω ο ε τ η ν α Ι τ Ι α ν -cij; τ ο σ α ό τ η ζ δ υ σ ω δ ί α ς α ό τ ω ν δ ι α
Ι
:11. '
τ ο κ α σ π ρ ό σ ω π ο ν δ α λ ε χ θ ή ν α ι α υ τ ο τ Κ ι α Ι μ Ύ δ ύ ν α σ θ α ι α υ τ ο ν δ ι α
Ι .!
Ι
τ ή ς π ρ ο ς τ ο ν Θ ε ν ε Υ τ ε ύ ξ ε ώ τ ο υ τ Υ ι ν α Ι τ ί α ν μ α Η ε Τ Ι ρ ω ν δ έ
i
j
α υ τ ω ν τ ο ν Π Ρ Ο Ψ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ λ ό γ ο ν KIlt τ Υ ι ν έ ξ ι ν ε Ι θ ι σ μ ι έ ν Υ ε ν τ α ϊ ς Ί Ρ α
φ α τ ς π ρ ε ι π ε ρ Ι τ η ς Ι ο σ ε ρ α ς α υ τ ω ν δ υ σ ω δ ί α ς Μ ε τ α ο ε τ Ο
1
π ο λ λ α α υ τ ο ί ς δ α λ ε θ Ύ ν α ι κ τ ω ν ά γ Ι ω ν Υ ρ α ψ ω ν δ μ έ γ α κ α Ι λ ο ι
ι
π ι σ φ θ ά σ α ι τ Υ ι ν ώ ρ α ν τ η ε ν ά τ η ς ά έ σ Τ σ α ν έ π Ι τ ό α π ε λ θ ε Τ ν ε Ι ς ]
J
Π λ θ , ., - , \ 1. ' θ '
τ α ι ι α α ρ α κ η ε ν Τ Ζ ς υ ε Π Ο τ ο υ α γ ι ο υ ε π ι Τ υ γ ε υ σ α σ α ι α υ
j
τ ο ς ε κ ε ο υ σ υ έ ε ν τ σ π ο υ δ η ν Ί ά ρ ε Ι χ σ ν π ρ ο τ ή ς δ ύ σ ε ω ς τ ο υ
ή λ Ι ο υ κ α τ α λ α

ε Ι ν τ ο ν τ π ο ν α υ τ ω ν Ε υ ξ ά μ ε ν ο ι δ ε κ α Ι σ ν τ α ξ ά μ ε
Υ Ο Ι ά π η λ θ Ο Υ
162
ο ε μ έ γ ό π έ ρ τ ο σ μ α θ ε ί ν τ ν Ι τ Ι ν τ ή ς υ σ ω δ Ι ε κ ε Ι
ω ε Ι σ λ θ ε ν ε Ι ς τ ο κ ε λ λ Ι ο ν α ό τ xat π ρ ε κ ά λ ε σ ε τ ο ν θ έ ο ν τ α σ
γ ν ω ρ Ι σ ι α ό τ ψ τ ν 't1j; υ σ ω ί α ί τ Ι α ν ε ι λ θ ώ ν α γ γ ε λ ο ς Κ υ ρ Ι
, - ., . Δ ' t:.' .1, , - ψ - , - Γ
ο υ
λ
ε Ύ ε ι α υ τ φ Ο τ ι «, . γ μ α τ α α ε Ε ι α ς Υ ε Υ τ υ υ τ ω ν .i:lI::i­
Ρ Ι Υ έ Ψ ς τ α τ ν τ ο σ α ύ Τ Ύ ν υ σ ω α ν π ο ι ο σ ν τ α λ λ α τ ά χ ι ο ν
, - ­
π έ μ ς υ π σ τ ρ ε φ ο ν τ υ ς α Υ ρ α ς κ α ι ι μ ρ τ υ α ι υ τ ι ς τ ο υ μ Ύ
Ψ
κ έ τ ι Ε Υ έ χ ε θ ι τ ω Υ τ ο ι ο ύ τ ω ν ο λ α ο ε ρ ω ν ψ υ χ ο φ θ ρ ω ν γ μ ά
, , , , , λ Π - 1. 1: λ θ
τ ω ν ε π ε ι ε ι ς α ι π ω ε ι ν ε σ Ο ι τ α ι α ι ρ α Χ Ρ Ύ μ α ο υ ν ω ν ε κ
, - '!: " , θ " ,
τ ο σ κ ε λ λ ι ο υ

υ τ υ κ τ ε ω ω ε ν τ ο υ ς α ν ρ ω π ο υ ς ε κ ε ι ν Ό υ ς Ι Ι ι
'/0; ά Ο ε λ φ ο υ κ α ό π ο σ τ ρ έ ψ α ό τ υ λ έ γ ε ι α ό τ ο Τ ς θ έ λ ω ό μ α ς
Ε ρ ω τ ή Ι λ ά Υ Ο Υ Ο ί ο έ ε Ι π α ι Λ έ γ Ε ο έ ψ η σ ι ν π ρ ο ς ό τ υ ς
Γ , , -, ,
«ou λ ε Υ 6 μ ε ο υ φ ι γ ε ν ο ς τ σ υ γ γ ρ σ μ μ τ α μ ε ι ς α ν α Υ ι ν ω σ κ ε
" λ ο
Τ
r
' -.
τ ε

ι uE α κ υ σ ν ε ς Ύ ν Ύ ν ε γ ο ν ε υ χ ι uE α γ ι ο ς
, - , , - Q - tI
ε π ε Υ α υ τ ο ι ς « uou ο ι α μ α ρ τ υ ρ ο μ α ι μ Ι Υ ε ν ω Π Ι Ο Υ ο υ ε υ ο τ ι
" θ ' , Γ '
π α ς α Υ ρ ω π α ν α γ ι ν ω κ ω ν ι ρ ι γ ε Υ Ύ ν κ α ι uEX' μ ε ν ο ς Τ σ υ γ
, , -, θ ., ,... λ -, λ
γ ρ α μ μ α τ α α υ τ ο υ ε Ι π υ μ ε ν α ω ο υ μ ε λ ε ι κ τ α ν κ ι Ύ κ η ρ ο
μ Ι α ό τ ο σ ε Ι Υ τ ο σ κ ο ς τ ο ε ξ ώ τ ε Ρ Ο Υ δ π ο υ δ κ λ α υ Β μ ο Κ δ
ρ υ γ μ ο τ ω ν δ Ο τ ω ν "0 ο δ ν ε γ Υ ω ρ Ι σ θ Ύ μ ο ι π α ρ α τ ο σ Θ ε ο σ ε
μ α ρ τ υ ρ ά μ Ύ ν ό μ ί ν α ν ε ύ θ υ ν ο ς ο δ ν ε μ ι π ρ ο ς τ ο ν Θ ε ο ν ό π ε ρ τ ο ύ τ ο υ
- ψ θ " " λ ' θ Ε ,
μ ε ι ς ο ε σ ε ω ο υ η κ ο υ σ α τ ε Τ Ύ ν α Ί ε ι α ν ι uE π ι σ τ ε υ ε
τ έ μ ο ι κ α θ έ λ ε τ ε λ η θ ω ά ν π α σ σ ι τ ο ν Θ ε ο ν δ λ α τ α ο ι λ Ι α Ω
, (,,, e.' " , ψ " λ
ρ ι γ ε ο υ ς α ε χ ε τ ε α ο ο γ τ ε ς ε ι τ ο ν π ο τ α μ ο ν ρ ι α τ ε κ ι μ Ύ κ ε τ ι
' , - " , "!:' , λ '
θ λ η σ α τ ε α ν α γ ν ω ν α ι α υ τ κ ι κ α τ ε α φ ε τ ν τ α u σ ψ η μ α
Κ
ι
α τ α ε ι π ν ά π έ λ υ σ ε α ό τ ο ύ ς Β Ε Π Ε Σ 40, σ 19:8 - 9) (1).
Κ α τ α τ ν ο ε υ τ έ ρ α ν ψ σ ι ν (39:3 έ ξ ά ν τ έ α σ ν κ τ α t1j;
δ ι ο χ τ ο σ Ώ ρ ι γ έ ν ο υ ς ί σ χ υ ρ ω ς Ό ί μ ο ν α χ ο τ η ς Σ κ Υ ι τ η ς Α Ι
, )" θ " ,- Ν ' ­
γ υ π τ ο υ , ε Υ α γ τ ι ε σ ε ι π ρ ο ς ο υ ς μ α Υ α χ ο υ ς Τ Ύ ς ι τ ρ ι α ς ε κ τ ω ν
1. Τ ο ί ς γ ο υ ν ά δ ε λ φ ο ί ς σ ι φ ό δ ο ρ α έ ν ε τ ε ί λ α τ ο μ η μ ά ν ο ν μ η ά ν α γ ν ω ν ω
, Ω λ
α
, λ λ '
γ α ρ
, , ." ,
τ ο
λ
τ α ρ ι γ ε ν ο υ ς η ρ η μ α τ α α μ η τ ε ε τ ε ρ ω ν α ν α γ ι γ ν ω σ κ ι Ο ν τ ω ν ­
ι μ α ν ά κ ο ύ ε ι ν α ε ν λ έ γ ε τ α ι λ ί ν α ύ τ ο ϋ π ο τ ε ε ύ ρ η Κ έ ν α ι κ α ί π α ρ α χ ρ η μ α
δ 'Il λ -." Ε ι "s:. ,,, - Θ ­
ε ι ς uOOQ ψ υ α ε ι ν τ ι ω φ η σ α ν τ α ι Ι μ η η υ ε ι τ ο Ο ν ο μ α τ ο υ ε ο υ Ύ €
, , , -" "" λ ' " , ,
γ ρ α μ μ ε ν ο ν ι ε ν α υ τ φ α ρ α α ν ε ι χ α υ σ α α ς υ α σ φ η ι μ ι ι α κ α ι φ ι υ α ρ ι α ς α υ
- Α ... _ τ - , λ , , ζ λ " ,
τ ο υ υ τ ω ς η ν τ ω ν μ ε ν κ α ω ν ε ρ α σ τ η ς κ α ι η ω τ η ς α σ τ ο σ τ ρ ε φ ο μ ε ν ο ς
δ
, - ., λ Α " ... <\c' , , ." \., , .,,­
ε τ ο υ ς ι τ η ς a'fufLa; ι ε χ υ ρ ο υ κ α ι χ α ι ρ ω ν α ε ι κ α ι ε υ φ ρ α ι ν ο ι μ ε ν ο ς ε π ι Τ Ί
- Α δ ξ , , - Κ "" -,
τ ω ν ο ρ υ σ ι ο ω ν π ι σ τ ε ι κ α ι Ί Ρ Κ Π Ί α ι γ α ρ κ α ι α υ τ ο ν τ ο ν σ ω τ η ρ α ε ν
τ φ ρ ό ν φ τ η ς έ ο κ λ η σ ί α δ ι α ύ τ ω ν ό ρ ά ν έ δ ό κ ε ι .. Π Σ
ι
40, 2,39).
11' '!: '
i
1
Ι
Ι
δ π ο Ι ω Υ iQUQ1. Ω p:tγ ε ι σ τ ά ι Ι
, ι ά ν ω τ Ι ρ ω -ώ Ρ Υ α ν ω μ έ ν η ι ν τ Ι δ ρ α σ ι ς τ ω ν ν χ ω ν τ η ζ Σ κ
τ η ς ε Τ χ ε ν ώ ς α μ ε σ ο ν α π ο τ έ λ ε σ μ α ν σ σ γ κ λ η θ ε ν :) λ ε ι ξ α ν δ ε Ι
ό π ι τ ο ν ρ χ ι ε π Ι σ κ ο π ο ν θ ε ψ Ο ο ν σ ό ν ο δ ο ς π ε ρ Ι τ φ 400 κ ι ν α κ
τ δ ι κ ά η τ ο ν Ω ρ ι έ ν η ν ώ κ τ ο υ ς π υ ς κ Ι τ α σ υ γ Υ ρ μ
μ τ ό τ κ τ ι δ θ ε ψ ι λ ο ς π ρ Ο σ έ κ ε ι τ ο ψ ι λ ι κ ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς μ ο
ν α χ ς τ η Ν ι τ ρ Ι ς (2) .
τ α τ ο 5.14 π ε ρ Ι π ο υ ε χ ο μ ε ν τ ι ν ε γ ξ ι ν τ η γ φ Ο Ο σ ε ω ς
τ ω ν έ ρ Ι ο ω τ η ς Κ Χ Ι σ π δ α ι τ έ ρ δ ι α τ ή ά π μ κ ρ Ί ό γ σ ε ω ς ε κ
τ η ς Λ ό ρ ς τ ο σ γ η ι α σ μ έ ν ο υ Σ α έ ξ κ ν τ α μ ο ν α χ ώ ν κ τ η ς
δ η μ ι υ Ρ Ύ Ι ς ό π ό τ ι ί ν 'tij; Ν έ ς Λ ό Ρ α ς έ ν θ α θ ή
ό ν ν τ έ λ ε ό θ ε ρ ο ι ν α π ρ ε σ ε υ ν τ α ς ω ρ ι γ ε ν ι σ τ ι κ ς τ ω ν δ ο ξ α σ Ι α ς
ε τ ο λ Ι γ ο ν ό μ ω ς έ ω ρ Ι σ θ η σ ν κ α λ ό Τ Ι et; δ ό ο μ ε ρ Ι δ α ς
ro α Υ ι ο ς Σ α ς π ρ ο σ ε π ά θ η σ ε π ο λ λ ά κ ι ς ν α τ ο υ ς φ έ ρ Ώ ε Ι ς
μ ε τ ά ν ο ι α ν ά λ λ έ σ τ ά θ η ά δ ό ν α τ ο ν ro ο ι ο γ ρ ά φ ο ς τ ο σ δ ι σ Ι ο Ι Ο ι α ζ ω η
ρ ώ ν λ έ ξ ε ω ν π ε ρ ι γ ρ ά ι φ ε ι τ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ο σ θ ε Ι ο Ι π α τ ρ ο ε ν ν τ ι τ ή ς
κ κ σ δ ξ Ι α ς τ ω ν Ω ρ ι γ ε ν ι σ τ ώ ν (3) .
Μ ε τ α τ Ύ ν κ ο Ι ι ι η σ ι ν τ ο σ γ ι α σ μ έ ν ο (t 532) γ ε ν ν ί ι ν τ Ι
π α λ ο ι τ ω ν ξ Υ Π λ α ι σ Ι ν Ώ Ω Ρ Ι Ύ ε ν ι σ τ ω ν ν ε φ ά η σ α ν Ε α Υ Ι Ο Ι
Κ υ ρ ι α κ ο ς δ ά ν ω η τ ή Σ ε π τ 29), δ ω ά ν ν η ς ε π Ι σ κ π ι ς Κ ο
λ ω ν Ι α ς δ ι (4) κ ι δ μ έ ι Ο α ς α ρ σ ν ό φ ι ς Φ ε
6) (5).
2. κ ι δ 6' σ 208.
3. «...ι τ η ν δ ε Ώ ρ ι Υ έ ν ο υ ς φ ρ π ι ν α ί ρ ε σ ι ν τ Ό τ ω ν ε Ι ρ η
μ έ ν ω ν α Ι ρ έ σ ε ω ν α π λ ί σ υ ν η ρ Ι μ η σ ε ν έ π ε ι ι δ ή π ε ρ ε ύ ρ έ ι η τ ι ς τ ω ν μ ε τ
α ύ τ ο ϋ μ ο ν α χ ω ν υ ζ ά ν τ ι ο ς τ φ Υ έ ν ε ι Λ ε ό ν τ ι ο ς ό ν ά μ α τ ι ε Ι ς ύ π ά ρ χ ω ν τ ν
μ ε τ α ϋ Ν ό ν ν ο υ ε ί σ δ ε έ ν τ ω ν έ ν τ η Ν έ ι ι Λ α ύ ρ ι ι μ ε τ α τ η ν Α α π η τ ί
τ ο ϋ ή γ ο υ μ ι έ ν ο υ κ μ η σ ι ν τ ω ν Ω ρ ι γ έ ν ο υ ς δ Ο γ μ ά τ ω ν ά ν τ ι λ α μ ι α ν ό μ ε ν ο ς
. ς γ α ρ έ ν α λ κ η δ Ό ι σ υ ν ό ι δ ο υ π ρ ο σ τ α σ α Ι Π Ρ Ο Ο Π Ο ι ο ύ ι μ ε ν ο ς έ γ ν ώ σ ι η τ α
Ω ρ ι γ έ ν ο υ ς φ ρ ο ν ω ν ClO6-EV ά κ ο ύ σ α ς δ π α τ η ρ φ ω ν Σ ά ι α κ α Ι τ ω ν τ ο ϋ
, Α - λ ι , Δ , , Ι '" θ δ
ι μ α κ α ρ ι ο Υ α π η τ ο υ γ ω ν ι α ν ι μ ν η σ υ ε ι ς α υ τ ο ν τ ε κ α ι τ ο υ τ α .. ε ο ω ρ ο υ
φ ρ ό ν ο ϋ ν τ α ς ά τ σ μ ί ι ι χ ρ η σ ά μ ε ν ο ά π ε ά λ ε τ ο κ α Ι τ ή ς α ύ τ ο ϋ ά π έ σ τ η σ ε ν
σ υ ν δ ι α Υ ω Υ η τ φ δ ε δ α σ ι λ ε ί π έ ε τ ο τ η ν ά π ο λ η ν π ο ι ή σ α σ α ι τ ω ν μ
ι • , ClQ , ...!. ή - Σ ' 66" δ
φ ο τ ε ρ ω ν α ι ρ ε σ ε ω ν . σ α μ ε ν ο υ ν ι π α τ η ρ μ ω ν α α ς η τ η σ ε ν ε υ σ ε
έ ι α τ . η μ ώ ν α σ ι λ ε υ ς π ε π ο ί η κ ε ν ... (SKS σ 176).
4. Π ε ρ Ι α τ υ δ ρ α τ σ γ Ι χ ε φ τ ο ϋ π α ρ ό ν τ ο ς
,5. Κ α τ α τ ο ν Χ ρ υ σ Π α ι π α ι δ ό π ο υ λ ο ν Ι σ τ ο ρ ί α λ Τ Ι ε ρ Ο λ σ
.-
·'64
Τ έ λ ι κ ω ς 5 π α τ ρ ά Ρ Χ ς ί τ ε α ς Ε φ Ρ Ι μ Χ α τ ε θ Ι κ ά σ ε τ α
ρ ε τ κ ι Χ ο δ γ μ α τ α τ ό σ Ω ρ γ έ ν υ ς μ ε σ υ ν ο ο ι κ Υ ι ν ε μ α Έ ν σ υ
vexel'f δ ρ χ π ο ς ε ρ σ λ ό ι μ ω ν Π έ τ ρ ο ς σ υ ν ε Ρ Υ α σ θ ε Ι ς μ ε τ ι Χ μ ο
ν α χ ώ ν τ ς π ε ρ ι ψ ε ρ ε Ι α ς τ ο υ σ υ ν έ τ α ξ ε λ Ι ε λ λ ο ν κ α τ ι Χ τ σ Ω ρ ι γ έ

Ι
μ ο τ ο ν δ π ο Ι ο ν κ α Ι α π έ σ τ ε ι λ ε ν eL; τ ο ν α δ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Κ α τ ό
π ν τ ο σ τ ο δ α δ τ ο κ ρ ά τ ω ρ Ί υ σ Τ ί ι α ν ς ή ξ Ι ω σ ε ά ι π ο τ ο ν π ρ ο ε ο ρ ε ό
ο ν τ α τ ς ε ν ο η μ ο ύ σ η ς σ υ ν ό ο ο υ τ ς Κ ω ν λ ε ω ς π α τ ρ ι ά Ρ Χ η ν η ν
τ ν κ α τ α ο Ι χ η ν τ ο σ Ώ ρ γ ε ι σ μ σ ο π ε ρ κ α Ι έ Υ έ ν ε τ ο (6). Ά Ρ Υ ό τ ε
ρ Ο Υ κ α τ ό π ν π ο λ λ ώ ν ά γ ώ ν ω ν τ ώ ν ά ν τ ω ρ γ ε ν σ τ ώ ν μ Ώ ν α χ ώ ν ν
ε λ θ ώ ν ε Ι ς τ ο ν θ ρ ό ν Ο Υ τ ώ ν Ι ε ρ ο σ ο λ ό μ ω ν δ υ τ ό χ ς ά π έ σ τ ε λ ε ν ε ί ς
τ ν σ υ γ κ ρ Τ υ μ έ ν Ύ Ε Ο Ι κ σ ό ν Ο Ο Ο Υ - π λ η ν τ ο σ υ ι ι έ γ υ τ ς
Λ α ό ρ α ς Κ ό ν ω ν ο ς σ τ ς ε δ ρ Ι σ κ ε τ ο τ ό τ ε ε Ι ς τ η ν Κ ω ν λ ν ε ν ε ρ γ ω ν
π α ρ ι Χ τ φ α σ λ ε κ α τ α τ ώ ν ώ ρ γ ε ν σ τ ω ν - κ α Ι τ ο ν ύ μ ε ν τ ς
Mov'Yj; θ ε ο ο σ Ι ο υ υ λ ό γ ό ν τ Ό ν γ μ ε ν ν τ η ς Λ α υ ρ α ς η τ ς κ α
ε τ α ι Π η γ ή Κ υ ρ ι α κ ό ν κ α Ι τ ο ν σ τ υ λ Ι τ η ν Π α γ κ ρ ά τ ι ο ν Ο Ι Ώ ρ ε
ν σ τ α Ι κ τ ε κ ά σ θ σ α ν κ α Ι π ά λ ν ε π σ μ τ ε ρ (7) .
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ο Ι τ Ύ ς Ν έ α ς Λ α ύ ρ α ς σ π α ο ο Ι τ ο σ μ ε γ λ υ κ α τ α τ
ά λ λ α Ω ρ ι γ έ ν ο υ ς ο δ έ τ η ν ψ ο ρ α ν α δ τ η ν μ ε τ ε ν η σ α ν α λ υ έ ν τ ε ς
2,16), ι λ υ ϋ ν τ α έ ν Π Ρ Κ ε ι ι μ έ ν φ ε ν S. Vailhe (St. έ ν
Echos d' Orient, 19'05, σ 14) ο Ό τ ο ς τ χ ά ν ε ι σ ρ α φ ε υ ς έ π τ ο μ ο υ
δ ι δ α σ Κ α λ ί α ς π ε ρ Ι τ ω ν Ω ρ ι γ έ ν ο υ Ε ύ α γ ρ ω υ κ α Ι Δ ι δ ύ μ ο υ φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν
τ ε ρ ο ύ δ ε Ι ς ε τ ε ρ ο ς τ ω ν ά σ χ ο λ έ ν τ ω ν μ ε τ ο ν ο σ ι ο ν ή μ έ τ έ ρ ω ν σ η μ ε ι ο ι
ι
σ ί δ ε α ύ τ ο ς ό Β ε σ ε λ ί ν ο ι τ ς Β λ Α Β ε σ ε λ ί ν ο ι τ ς Β α ρ σ α ν ο ύ φ ι ο ς ό μ έ
γ α ς Ί ω ά ν Ί ς δ π ρ ο φ ή ι τ η ς κ α Ι Δ ω ρ ό ε ο ς ό ά α ι ν α Ι 1941, σ σ
156. Δ ι δ δ ι α τ ρ ι ή
6. δ ε Ί ο υ σ τ ι ν ι α ν ο ς ε ν ε κ α τ η ς ά φ ο ρ μ η τ α ύ τ η ς ι έ μ η ε Ι ς μ ά
λ ι σ τ α κ α Ι ρ η τ ν π α ρ ά ι Κ λ η σ ι ν τ ο υ ά γ ί ο υ Σ ά α π ε ρ ι κ α τ α π ο λ ε μ ή σ ε ω ς τ ο ϋ
ώ ρ ι γ ε ν ι μ ύ τ φ 543 ά π η ύ ν η δ ι α μ α κ ρ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ π ρ ο ς τ ο ν π α τ ρ ι ά ρ
χ η ν Μ ν α ν ί ν α κ α τ α δ ι ι κ α σ έ π ι ι σ ή μ ω ς ό Ω ρ ι γ ε ν ι ι σ μ ό ς ο σ τ ι ς κ α Ι ά λ
λ α χ ο ϋ έ κ τ ό ς τ η ς Π α λ α ι ι σ τ ί ν η ς ε χ ε τ ο υ ς π ο λ ε μ ί ο υ ς α ύ τ ο υ
ι
π α ρ α κ α λ ο υ ν
τ ε ς ί ν ι α σ ι λ έ α ν ά ι κ α τ α δ ι κ ι σ α ύ τ ο ν Χ ρ υ σ Π α π α ι δ π ύ λ υ σ τ
Έ κ κ λ Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν σ 219). Ό ν τ ω ς ή σ ύ ν ο δ ο ς τ ο υ 543 δ ι ά 15 ά ν α
ε μ α τ ι σ μ ω ν Κ ι α τ ε δ κ α σ ε ν τ ο ν Ω ρ ι γ ε ν ι σ μ ι δ ν ά π ο δ ε χ έ ν τ ω ν τ η ν ά π ό φ α σ ί ν
τ η ς κ α Ι ο ί ι μ ο ν α χ ο ι ό π α δ ο Ι α ύ τ ο ϋ π λ η ν τ ω ν κ ο ρ υ φ α ί ω ν ο ί τ ι ν ε ς ά ν α χ ω
ρ ή σ α ν τ ε ς έ ι κ τ η ς Ν έ α ς Λ α ύ ρ α ς ε μ ε ι ν α ν ε Ι ς τ η ν π ε δ ι ά δ Ι Χ ά π σ χ ι σ έ ν τ ε ς
ά π ο τ η ς Ό ρ ο δ ό ξ ο υ έ λ η σ ί α ς Α ύ τ
7. Ί κ α ρ μ ι ρ η ι Δ Σ Μ ν Α σ 184 - 5.
Ι
"
τ ε λ κ ω ς έ ι κ τ ο σ κ έ ν τ ρ ο υ τ ω ν σ τ ρ τ ω Κ η ς υ ν ά μ ε ω ς (8). Ο ύ
τ ω ς ε λ η ξ Ο ι ά π ν τ ό ς € π Ι τ ο σ ο ύ τ ο ν χ ρ ν ο Υ ι σ Τ ρ ι ξ σ σ ι τ ν
ElPllV"l]'; τ ω ν τ έ κ ν ω ν τ η ς κ κ λ σ ί ς ώ Ρ Ι Υ ε ν ι ι σ τ κ ι χ ε ρ ε ς
j
Ι
11
* * *
1
:·1'[
Β Μ ο ν ο θ ε λ η τ ι σ μ ό ς Τ ά ς ό λ ε θ ρ ί ι χ ς ο ο ι χ χ α ς τ ο σ
11 !,1]11','
ι έ π ο λ έ μ η σ ε κ ι χ δ μ έ γ ι χ ε Υ δ μ ο λ ο Υ η τ Ι Χ ί ς κ σ λ θ ε ο λ ό Υ ο ς Μ ά ξ ψ ο ς 1
Ι Ι Ι
:1
1
11" :
δ ι Π λ λ ω ν κ σ ο ψ ω ν σ υ γ γ ρ ι χ φ ω ν Ή κ ρ ί ι χ τ ο υ φ ω ς Π ι Ρ Ο Ο ψ ο ρ α
ε ί ς τ ή ν Ε κ κ λ σ ί ι χ ν τ ο σ Xpccrtou θ ε π ι τ ε υ θ Ο α τ ω ν π ο λ υ ε τ ω ν
1
;
ά θ λ η τ κ ν τ ο υ ι Χ γ ώ ν ω ν κ α τ τ ο σ Μ ο ν ο θ ε λ η μ ι χ τ σ μ ο (9) , ocrtt; ι Χ π ο
:111,
Ι
τ ε λ ε ί σ υ ν έ χ ε ι ι χ ν κ ι χ π ρ ο έ κ τ ι χ σ ι ν τ η ς α Ε ρ έ σ ε ω ς τ ο σ μ ο ν ο φ υ σ Ι τ ο υ Ε ό
Ι Ι Ι
τ υ χ ο σ ς Ι ί 'j'.I,." il,;
11
Ι

1
Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ π τ ρ ι ά ρ χ η ζ Κ ω ν λ ε ω ς Σ έ Ρ Υ ο ς κ ι ο Ι Ο ι ά Ο ο χ ο Ι
,"\il,1
1'1 μ
·1' ,1,1:1
Π υ ρ ρ ο ς
' Π
ι χ υ
λ
ο ς κ ι χ ι ε τ ρ ο ς
Π '
ω ς κ ι χ ι
δ
ω μ η ς

τ ο υ

π α ι π α ι ς
Ρ ,
ν ω
\!i Ί
μ Ι ρ ι ο ς μ ε τ α τ ο σ λ ε ξ α ι ν ρ ε ί ι ς Κ ό ρ ο υ κ α Α ν τ ο χ ε ί α ς Μ ι χ κ α ι ρ ί ο υ έ
μ ι

"
γ έ ν ο ν τ ο ό π α ο ο τ ο σ Μ ο ν ο θ ε λ τ σ μ ο ο ι χ τ ι χ ρ ά ξ α ι ν τ ε ς ε π ί Κ ό ν
iI "'1
i. '. ι i
χ ρ ό ν Ο Υ τ ή ν κ κ λ η σ Ι ι ν τ ο ύ Xptatou. ά λ ι σ τ μ ε τ τ ή ί ν ε κ ο ο σ ν
i1111
Ι
μ
111111
τ ο σ σ μ ι σ τ κ ο Τ ό π ο υ υ π ό τ σ χ δ τ κ ρ ά τ ρ ς ώ ν σ τ χ ν τ ς
;'1
1
: .:, i
ι ", .
"'11 ι
:i'j Ά ι
::1 11:1 '
1
1
1',:,1':1,1: Ι
.;1 ι 'r '
ι
8. SKS. Π ρ γ ρ 90 κ α ί Δ ο σ ι έ ο Ι Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Π ε ρ ί τ ω ν έ ν Ι Ι ε ρ ο σ ο λ
[:1 J Ι Ι ,
' .,
π α τ ρ ι α ρ χ ε υ σ ά ν τ ω ν σ 485.
, "
'·1
Ι
: /1 9. Ι α γ ι ο ς Μ ά ξ ι ι μ ο ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι σ τ ο Π ε ρ ί δ ι α φ ό ρ ω ν ά π ο ρ ι ω ν
ι
e δ e, ", \ 1 έ δ
1';,'1" Ι ο τ ι ι ψ υ χ ε ς ε ν u;t:a'QlOW π ρ ι ν woo τ α σ ω μ α τ α Π ί Ο μ ε ν ω ς ε ν ε χ ο
Ι Ι i
: \! Ι ,
λ
, ", ,
σ τ α η σ α υ τ α γ ι α τ ι μ ω ρ ι α ..•
μ :
. 1\ Ι ι :
Η ά π ό ε σ η τ ω ν σ ω μ ά τ ω ν κ α τ α τ η ν μ έ λ λ ο υ σ α ζ ω η ή τ α ν μ ι α ά λ λ η
ι ,.
, λ " , δ " δ Α ν
j;:' ω ρ ι γ ε ν ι κ η π ι α ν η π ο υ π ε ρ ι ε χ ε τ α ι σ τ η ν ι ι ε α ο τ ι τ α σ ω μ α τ α η μ ι ο υ ρ γ η υ '.­
::'1
1'1 Κ ι α ν μ ό ν ο ν Ύ ι ι α ν α χ ρ η σ ε ύ σ υ ν σ α ν ο ρ γ α ν ο γ ι α τ η ν τ ι μ ι ω ρ ί α τ ω ν ψ υ χ ω ν
Ι
'AJJ..a. ή Ώ ι ι γ ε ν ι κ η δ ι ι δ σ κ α λ ί α γ ι ι α τ η ν π ρ ο α ρ ι ξ η τ ω ν ψ υ χ ω ν κ α τ ο ν
i;1 κ ι ύ κ λ ο τ η ς π τ ώ σ η ς τ ο υ ς μ έ σ α σ τ α σ ώ μ α τ α κ α Ι τ η ς έ π ι σ τ ρ ο φ η ς τ ο υ ς μ έ σ α
Ι
i'I
,ι σ τ ο Λ ό γ ο π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ά υ Τ Ο τ η ν ώ ρ ι γ ε ν ι κ η ά ν τ ί λ η ψ η τ η ν έ ν ό τ η τ ο ς τ ω ν έ λ
11
λ ό γ ω ν Ο ν Τ α ν μ έ σ α σ τ η ν ό Π ί α ρ σ κ ο ν τ α ν σ τ η ν ι ρ χ η ό λ ε ς ο ι ί ψ υ χ έ ς κ α
ι itoo; κ α ί ά σ α μ ι α ά λ λ η ώ ρ ι γ ε ν ι κ η ά ν τ ί λ η ψ η σ χ ε τ ι κ η μ Α τ η ν α Ι τ ί α α ύ τ η ς
,
11
τ η ς κ υ κ λ ι κ η ς κ ί ν η σ η Γ ι α τ η ν ά ν α σ κ ε Η "ri'i; ι κ ί ν η ι σ η ς α ύ τ η ς ό α γ ι ο ς Μ ά
Ί
1 ξ μ ο ς φ έ ρ ν ε ι ά π ο φ α σ ι σ τ ι ι κ α έ ι π ι ι χ ε ι ρ ή μ α τ α κ υ ρ ί ω ς σ τ α κ ε φ ά λ α ι ι α 7 κ α ί 15
τ ο ϋ ε ρ γ ο υ Π ε ρ ί δ ι α φ ό ρ ω ν Μ ο ρ ι ω ν Α γ ί ο υ Μ α ξ ί μ ο υ τ ο ϋ Ι Ο μ ο λ ο γ η
τ ο ϋ Μ υ σ τ α γ ω γ ί α κ δ 'EJti. τ α ς η γ ι α ς 'AiH1vat σ 25-7.
,66
Β δ α τ ο δ π ο Ι ο Π Ύ ο ρ ε ύ ε τ ο ν α γ Ι ν ε τ α ι ε α δ τ ε σ ζ Τ
σ ς π ε ρ τ ή ς μ α ς Ύ δ ό ο θ ε λ σ ε ω ν ε ν ρ σ τ φ ouoet; ε τ ό λ μ α ν α δ μ
λ σ Ώ Κ Χ π ά ν τ ε ς σ χ ε ο ο ν ο Ι τ η ς Έ κ κ λ σ α ς έ π Ι σ κ π ε Ψ α ί ν ο ν τ ο
ό π ο κ ό Φ α ν τ ε ς ε Ι ς τ Ύ ν α Τ ρ ε σ ν τ ο σ τ ο σ α ι ψ ε σ τ α τ α ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι Κ Χ
' " "
τ ο ν μ α
θ
η τ η ν τ ο υ
Α
ν α σ τ α σ ν
ε
π ι σ τ ο
λ
1j';
'
ε ι ς μ ι α ν π ρ ο ς τ ο υ γ υ
Μ α ξ ί μ ο υ .ε κ τ η δ π ο Ι α ς ι μ ε τ α φ ε ρ ο μ ε ν τ ο σ χ ε τ κ ν τ μ η μ α
, ,λ λ ' . Π Ε λ '
«Χ θ

ο π α τ ρ α Ρ Χ ς E!uYj ω σ ε μ ε γ ω ν ο ι α ς κ κ η σ α ς ε ς ...
ε Ι Β υ ζ α ν τ ί ο υ Ρ ώ μ η ς Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς Ά λ ε ς α ν Ο ρ ε ί ι χ ς ε ρ σ λ ό μ ω ν
Ί ο ο υ π α ι σ α ι μ ε τ α τ ώ ν υ π α ό ι τ α ς ε π α ρ χ ώ ν ν ώ θ σ α ν Ε Ι τ Ι ν υ ν
ε Ι τ η ς κ α λ κ ή ς Έ κ κ λ σ α ς έ ν ώ θ Τ μ π ω ς ξ ε ν Ύ ν δ ο ο ν τ φ ί φ
- ι θ ., , - Π ., τ
κ α ι ν ο τ ο μ ω ν Π Yj; ο π ε ρ ο υ π ρ Ο Ο α κ ς Ρ u ς ο u ς ε t­
Π Ο ν α θ λ κ Ύ ν Έ κ κ λ σ ί α ν τ Ύ ν ό ρ Ύ ν κ α σ ω Τ Ρ Ι Ύ τ η ς ε Ι ς
", δ λ Π , . 7' .2.' "
α ι τ ν π σ τ ε ω ς μ ο γ α ν ε τ ρ ο ν μ ι α κ α ρ σ α ς c;cp ς α Τ Ο Υ χ α
- λ ό - λ τ θ ,
λ ω ς ω μ ο γ η σ ε Υ ο τ ω Υ ο ω ν ε ν α ι ε ο ς α π ε Ψ Υ α τ Ο ....
Ο ό κ ο σ Υ α κ ο υ σ ο ν Χ ε ο ο ξ ε τ φ δ ε σ π ό Τ Ώ Κ Χ τ φ π α τ ρ ι
ά Ρ Χ Ώ δ α π ρ ε κ α ί π τ ο υ τ ο σ π ά π α Ρ ώ μ η ς α ν α θ ε μ α τ σ θ ή ν α ι σ ε ι ι
π ε ι θ ό μ ε ν ο ν Κ Χ Τ Ο Υ .δ ρ ζ ό μ ε ν ά ό ο Ι ς α π ε ν ε γ κ α σ θ α ι θ ά ν α Τ Ο Υ
ι δ γ ι ο ς ά π ε κ ρ ί θ Τ ο τ φ Θ ε φ π ρ ο π α ν τ ό ς α Ι ώ ν ι ο ς δ ρ ι σ θ έ ν
ε ν έ μ ο ο έ ξ ο ι τ ο π έ ρ α ς φ έ ρ ο ν α ό τ φ δ ό ξ α ν π ρ ο π α ν τ ο ς ε Γ ω σ μ έ
ί η ν α Ι ώ ν ο ς ...». (M.P.G. 90, 132 Α C).
Σ ι ό γ χ ρ ο ν α ς θ ε ο λ ό γ ο ς ε ν θ α υ μ α μ φ δ ι α τ ν Ψ λ ν α ό τ ν
π α ρ ρ η σ ί α Υ Κ Χ α κ ν ί α ν τ ο σ μ ε γ ά λ ο υ δ μ ο λ ο γ η τ ο ϋ γ ρ φ ε ι
Α Ι μ ο ν ο θ ε λ η τ ι κ α Ι έ ξ α λ λ ο ρ Ο ε ς α ρ ο σ ι ά ζ ο σ ι ε Ρ Ο τ ω
θ
, - , , Ε Ί
Ι Υ κ α ε ν φ ω ς η ε π ο μ ε π α ν τ ε ς σ χ ε Ί Ο τ η ν Κ Κ λ YjY',
σ ί α ν ι κ σ ν τ ε ς ε π ί σ κ ο π ο ι ε ψ α ν ο ν τ ο σ υ γ κ ε κ λ ε ι σ μ ε Υ Ο Ι ε Ι ς Ί
μ ο ν ο θ ε λ τ ι κ Ύ ν π λ ά ν η ν Τ Ύ ν σ μ α ί α Υ τ ή ς ό ρ θ ή ς π ί σ τ ε ω ς ε Υ μ έ σ φ
τ σ σ ε ό σ ε σ ς π λ η ρ ώ μ α τ ς τ ή ς Έ κ λ η σ Ι α ς έ ά σ τ α ζ ν σ τ ε ρ ρ ώ ς ο ό ο
μ Ο Υ α χ ο δ Σ ω ψ ρ ό ν ι ς τ ό τ ε μ ο ν α χ ό ς Κ Χ μ ε τ ε π ε ι τ α ά ρ χ ε π Ι σ κ
π ο ς Ί ε ι ρ ο σ ο λ ό μ ω ν Κ Χ δ Μ ά ξ ι μ ο ς ί μ ο λ ο ν τ ι τ ο ο ο ε μ ί α ν χ ε ι
Ρ Ο Τ Ο Υ ί α ν Ι ε ρ ω σ ό ν ς ε φ ε ρ Τ ο ρ ά ε γ μ α τ ο σ μ ν α χ ο ϋ α ξ ί
μ ο υ α ν τ τ α χ θ έ ν τ ς π ρ Ο ς π σ α ς α ς π ρ ο Ο ι Ο ο ό σ α ς τ Ύ ν Ό ρ θ ο ο ο ξ Ι α Υ
ε κ κ λ Ύ σ ι α σ τ κ α ς ά ρ χ α ς κ α λ ο ι ω χ θ έ γ τ ο ς σ κ λ η ρ ώ ς κ α π ο θ α ν ό ν
τ ο ς ε ν π λ Ρ Ώ χ ω ρ ι σ ι μ φ κ α α π σ χ ι σ ε α Π α ό τ ω ν ν α ν α Κ ρ χ θ
ε π ε ι τ α ό π ο τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ μ λ Γ η τ ς τ ή ς π Ι σ τ ε ω ς α ι γ ι ι ο ς π ο
δ ε κ ν ό ε ι π ε ρ λ ά μ π ρ ω ς τ α κ α ι ώ μ α τ α λ ι Κ κ α θ κ ν τ α τ ω ν
67
π ι ϊ Υ μ ε λ ώ ν τ η Έ κ κ λ η σ Ι α π ρ ο ς π ρ ο σ π σ ι ν τ ς π Ι σ τ ε ω ς τ ω
ο τ α ν π ο ο ε ο ε ι γ μ έ ν ω ς α δ τ ώ κ ε τ α (9«).
Σ ω ψ ρ ό ν ι ο ς γ ε ν ό ι μ ι ε Υ ο ς τ φ 634 π α τ ρ ρ χ ε ρ σ λ ό μ ω ν
κ α τ α κ ζ ε π ρ ω τ ο σ ν δ κ ώ τ η ν α ρ ε σ ν τ ο σ μ ο ο θ ε λ η σ μ ο (10) ,
α ά χ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν α Ε κ α τ α Ι κ α τ ή Ρ ώ μ ς τ ο 641, τ Ύ Κ ό
π ρ ο υ τ ο 643, 'tij; Α Ρ ι κ η ς Π ρ ω τ ο σ τ α τ ο σ Υ τ ο ς τ ο σ γ Ι ο υ Μ α ξ Ι
μ ο τ ο 646 (11). ε λ κ ώ ς έ λ θ ώ ν δ μ έ γ α ς θ ε ο λ ό γ ο ς ε ς Ρ ώ μ ν
κ α ι σ υ ν ε Ρ Υ α σ θ ε Ι ς μ ε τ α τ ο σ π π α Μ α ρ τ Ι ν ο υ σ υ γ κ α λ ο σ ν τ η ν &'1 Λ α
- , '647.$, - ' , , '1. Ί
τ ρ α ν φ crUVOU·O'; τ ο ''1 ι α κ α τ ε ι κ α σ ε κ α ι Π λ λ ι ν ε π ι σ η μ ο
- λ 12' , 2. Π λ '
τ ε ρ ο ν Τ Ύ ν α φ ε σ ι ν Υ α υ τ ε α ε μ ε ρ ο κ α ι ο ς Κ α α ι σ τ ι Y'''fj;
έ π Ι σ κ ο π ο ς Δ ώ ρ α ς μ ε τ α 36 έ λ λ ή Υ ω ν η γ ο υ μ έ ν ω ν κ α Ι Μ ο ν α χ ώ ν Ο Ι
ό π ο ο ι μ ά λ ι σ τ α δ μ ο σ μ ε τ ά τ ι ω ν ή γ ο υ μ έ ν ω Υ τ ή Ρ ώ μ η ζ έ π έ δ ω κ α ν
λ ο ε λ λ ο ν έ ν 't1J σ ν δ φ ό π ε ρ τ ο σ ό ρ θ ο ο ό ξ ο υ Ο ό γ μ α τ ο ς κ α τ α ο ι κ
ζ ο ν τ ε ς τ η ν μ ο ν ο θ ε λ η τ ι κ η ν π λ ν η Υ Τ ο ν ά ι ω τ έ ρ ω λ Ι ε λ λ ο ν 0"'1\10­
ι ε ό σ ο μ ε ν π λ ή ρ η ε Ι ς τ ο ν ό π ά ρ ι θ 5 κ ε Ι μ ε ν ο ν τ σ σ Β Μ έ ρ ο υ ς 'tij;
π α ρ ο ό σ η ς έ ρ γ α σ Ι α ς
Π λ η ρ φ Ρ Ύ θ ε Ι ς δ α ό τ κ ρ ά ω ρ τ α γ ε Υ ό μ ε ν α έ ν ώ μ κ α τ α
Ο ι κ ά ζ ε ι π ρ ώ τ ο ν Τ Ο Υ ώ ρ ν ε Ι ς έ ξ ο ρ Ι α ν Χ ε ρ σ ω ν α ε ν θ α α
έ Κ ι ο ι ψ ή θ η τ ο ν δ π ν ο ν τ ο σ δ μ ο λ γ η τ ο σ κ α τ α τ ο 655, τ ο ν ο έ ή ι μ έ τ ε
ρ ο ν Μ ά ξ ψ ο ν χ α τ α π ο ν ε ο ι α σ υ ν ε χ ώ ν α ι α κ ρ σ ε ω ν
ν φ σ Τ Ο Υ θ ρ ό ν ο ν 'tij,; Κ ω ν λ ε ω ζ ε δ ρ Ι σ κ ε τ α ι κ α Ι π ά λ Ι Υ δ α Ε
ρ ε Τ Ι Κ ι ο ς Π ύ ρ ρ ο ς δ σ τ ι μ ε τ α τ η ν Ο η μ ο σ Ι α ν τ τ α ν τ ο υ ε Ι ς Κ α ρ θ α
γ έ ν ό π ά τ ο υ Μ α ξ Ι μ xat τ η ν έ π α κ ο λ ο υ θ ή σ α σ α Υ έ π π λ α σ τ ο ν
μ ε τ ά Υ ο ι ά ν τ ο υ έ π έ σ τ ρ ε Φ ε ε Ι ς τ ο Τ ο ι ο ν ε μ ε τ ο ν (11«), δ α γ ι ο ς π λ η
ρ ο φ ο ρ ε ϊ τ α ι ε Ι ς τ ο ο ε σ ι μ ω τ ή ρ ι ό ν τ ο υ Ο Τ Ι δ π ά π ς Ε ό γ έ Υ ι ο ς δ Α
δ ά χ ς τ ο σ δ μ ο λ Ο Υ η τ ο σ Μ α ρ τ Ι ν ο υ τ ε τ μ ς ν α κ ά μ Ώ σ υ μ ι
α σ μ δ Υ μ έ τ ο ν Π ό ρ ρ ο ν Ο α μ ι έ σ ο υ μ ι ci ς μ ε σ α Ι α ς λ ύ ­
α Π Ν Τ ε μ έ λ α α λ α κ Ι έ ν τ Ε ι κ κ ι λ η σ Ι Α θ ή ν α ι 1957, σ
148 - 9.
10
Τ Ω δ ' Ε δ δ ι ", ­
• ς ι μ ν φ Σ τ η ς υ τ υ χ η ς fj α ε ν σ τ ι μ ε τ α τ η ν σ α Κ ι ω σ ι ν τ ο υ
Α Λ ' .2_ ο , Α , ή Α ' , tI Ι • Μ
ν ε ι ο ο γ ο ι ρ ι α χ ε ι ε ι ς τ ν ι μ ο ν ο ν υ ε ι α φ ο ο ι ς ο υ τ ω κ α ο 0­
ν Ο ε λ η τ ι σ μ ό ς φ ά ζ ω ν τ ι Ο σ μ έ α σ μ α τ η ς ά ν ω τ έ ω ι έ σ ε ω ς τ ο ϋ Ε ύ
τ υ χ ο ί ί ς έ χ ή ρ υ τ τ ε ν Ο τ ι έ ν τ φ Χ ρ ι σ τ φ ύ π ρ χ ε μ ό ν ο ν μ Ι α λ η ι σ ι κ α Ι μ ί α
έ ν έ Υ ε ι α ή ε ί α
:1
11. Μ Ρ G. 90, 81 D - Α
Ι α Μ Η Λ Ι Α Β σ 891- 411.
σ ε ω ;! «1.'0 γ Μ ξ μ ο ς π ε λ ή θ Κ ε κ ό μ η κ α ι Ι μ έ τ ό ν π α ι
π κ ό ν ά ι φ ρ σ μ ό ν σ τ π ε ρ Ι π τ ω σ η π ο υ έ ν θ ε ε χ τ τ ό ν Ι ο ρ ε
μ α 't1j; έ κ κ λ η σ α ι σ τ κ ς π λ τ κ ή ς (12) .
Χ ω ρ Ι ς α ν λ ν ά π σ τ έ λ λ ε ε κ τ ς ψ υ λ α ι χ ς τ ο υ ε π σ τ λ ν
π ρ ό ς τ ν μ ν α ι χ κ Ύ ν κ ί ν τ η τ α ι τ ο υ Κ ά λ λ α ι ρ ι ε Ι ς τ ν δ π ο Ι α ι ν μ ε
τ Π Ε ι ρ σ σ ς ε υ κ ο λ Ι α ι ς α ν α ι Τ ρ έ π ε ι τ δ θ ε ν έ π ε ι ρ ή μ α ι τ α τ ο Ο μ ε
λ ε τ μ έ υ ε ψ α ι μ σ ρ τ ο υ σ υ μ ι α σ μ ο σ 1.'0 μ α θ η τ ς τ ο υ έ π Ι σ η ς
, - ff , ό θ δ ,
α σ τ α σ ς α Υ α ι ψ ε ι σ ε Υ α ι γ ρ α ι μ μ α ι π ο υ π ρ σ ε σ ε ω ι ο ς τ η ν κ α
, - - θ λ θ ,
υ Ρ Ύ α υ α τ υ π ω σ η τ ω ν τ ρ ι ω ν ε η σ ε ω Υ κ α ι ι α ι ρ ρ υ ν ε τ ο υ ς
π α ρ α λ π τ ε ς '1& π ο λ ε μ ή σ ο υ ν έ ν α ι Υ Τ Ι Ο Υ τ η ς (13) ο Ι π α ι ρ α ι λ π τ α ι δ
π α κ ο υ υ ν κ α ι Ι έ μ π ο δ Ι ζ τ ο ν π π Υ '1& σ υ μ α ι σ θ π ρ ό ς τ ό ν α Ι
ρ ε τ ι κ ψ ρ σ ν ο σ Υ Τ Π ύ Ρ Ρ Ο Υ Τ ό π ο τ έ λ ε σ μ α τ α ν α π σ τ α λ έ
ξ ο ρ Ι α ι Υ ε Ι ς ζ ό η 't1j; θ ρ ά Κ Ύ ς Α ρ γ η θ ε Ι ς ά κ ο λ ο ό θ ω ν έ Ο Υ σ υ μ
α σ μ ό π υ τ ο ύ π ρ έ τ ε ν α δ ι τ ο ύ έ π σ κ ό π υ Κ α ι ι σ α ι ρ ε Ι α ς τ η ς
Β ι θ υ ν Ι α ς θ ε ο ο ο σ Ι ο υ (14), δ δ Ύ ε ί τ α ι ε Ι Π έ ρ Ό η ρ η Υ τ η ς θ ρ ά Κ
., , , έ Ι
ο π ο υ κ α ι π α ρ ε μ ε ν ε ν ε π ι α ι ε τ α ι ν
Τ ό 662 Τ Ο Υ ψ έ ρ ο υ ν κ Ι π ά λ ε Ι ς Κ ω ν λ δ μ ο Ο ι ι ε τ τ ω ν
δ ύ ο ν σ τ α σ Ι ω ν τ ω Υ μ ο ν α χ ω ν κ α Ι μ α ι θ Ύ τ ω ν τ ο υ μ ε τ ή ν έ λ π Ι δ α ι
'1& Τ Ο Υ κ ε ρ δ Ι σ ο υ α ι υ τ ν τ η ν ψ ο ρ ά Υ λ λ σ δ θ ε τ ο ς ξ μ ς ε σ τ
θ η κ α Ι ε Ι ς τ ν ν έ α ν τ ο υ α ι δ τ ν δ ο κ η ι α σ Ι α ι ν σ τ ε ρ ρ ό τ ε ρ ο ς σ δ ή υ
α ν α Υ κ ά σ α ι ς τ ο υ ς ν τ π ά λ υ ς τ ο υ '1& τ ο ν ν α θ ε μ α τ Ι σ ο υ ν δ μ ο ύ μ ε
12. Μ υ σ τ α γ ω γ α σ 70.
13. Α ύ τ ό ι
\, " δ Α - . Ι ,
14• Κ α τ α τ η ν α ν τ η σ ν τ ο υ κ α ι τ η ν ι ι ε α ι χ υ ε ι σ ι α ι σ υ ν α μ ι α ν μ ε τ α
τ ο ί ί Θ ε ο δ ο σ ί ο υ έ λ έ χ η σ α ν κ α ι Ι τ α κ α τ τ έ ρ ω έ κ δ η λ ο ϋ ν τ α σ α φ ω ς τ η ν ύ ψ η
λ ή ν π α ρ ρ η σ ί α ν τ ο ϋ ό μ ο λ ο γ η τ ο ϋ α ξ Ι μ υ
θ Τ ό δ ι ο ί κ ο ν α μ Ι α ν Ύ ι ε ν ό μ ι ε ν μ ή λ ά Ί ς ώ ς κ ό ρ ω ν δ ό γ μ α Μ
Ε ί μ ή ε σ Τ Ι κ ύ ρ ι ο ν δ ό γ μ α τ ω ν δ ε χ ο ι μ έ ν ό ε σ π ζ ω ν τ ύ π ο ς κ α Ι ν ό μ ο ς
μ η δ Ε μ α ν λ έ γ ε σ α ι τ ο ϋ Κ υ ρ ί ο υ Ι έ λ η σ ι ν Τ ι έ ν έ ρ γ ε ι α ν ω ν ή ά φ α ί ρ ε σ ι ς τ η ν
, ξ Ι λ - - , , , Ι , , " 6 6'
α ν υ π α ρ ι α ν υ η ο ι τ ο υ τ α υ τ α ς α φ ρ η μ ε ν ο υ ι υ ι ι α π ο ι α ν α ι τ ι α ν α ρ α ρ ο ι ς
Α • δ Α " - Δ , t ' Α
ε υ Έ σ ι κ α Ι ι υ ι ς α π ε ο σ υ ε μ ε α ν ε υ τ υ μ η ς ι α π ο ι α ν α τ ι α ν κ α τ ε Κ Ρ υ ι ι ν
κ ή σ α ι Β υ ζ ύ η ν κ α Ι ο Ι σ ύ ν δ υ λ ί μ ο υ ό μ ε ν π έ ρ ε ρ ι ν ό δ ε Μ ε σ η μ ρ ί
Μ
\ , θ \ , λ λ ' έ ,." ,­
α ν θ ... α τ ο ν .. ε ο ν τ ο ν μ ε ο ν τ α μ ε τ α σ α ι κ α ι ο τ ε γ ε Υ ο ν ε ν ε τ ν
κ α Ι ν ϋ ν τ ο α ύ τ ο λ Θ γ ι ω σ τ ι ι κ α κ ω ς γ έ γ ο ν ε ό Τ ύ π ο ς κ α Ι έ π λ ά Ί π ο λ λ ω ν
δ
ε κ τ ε υ ε ι ν α ι
".
α
Α Π ρ ο φ α σ ι ς ε
'
γ ε γ ι ε τ ο
" Α -
α υ τ ο ν η ί Ρ ς
λ λ
η ο υ ς τ ω ν
- ό
ρ υ Ο
, Α λ , , - ζ '.' δ \ , Ι ,1.1
δ ό ξ ω ν π ε ρ ι υ ε ι η μ α τ ω ν κ α ι ε ν ε ι Ρ Υ ε ι ω ν υ γ μ α χ ι α κ α ι ι α τ ο ς α Λ ο Λ η
λ ο υ ς ε ί ρ η ν ε υ σ α ι π ά ν τ α ς σ υ ν ε ί δ ό ν ι ν ε ς τ α ς Τ ι α υ α ς ι κ α τ α σ ι Υ α ­
σ Ι η ν α ι φ ω ν ά ς Μ Κ α Ι π ο ί ο ς π ι ι σ τ ό ς δ έ χ ε τ α ι ο ί ο μ ά ν Κ ι α τ α
­
69

,', ι
Ι ί
11' Ι
. ι
"11'" i
11; ;'
Ι
:1 ψ
τ α ς
- J.,
ι ε
Τ •
μ α σ η τ α ς
II ι
τ ο υ ι Π Κ α τ ε ς
·
γ
λ
ω σ σ α ς
,
κ α

τ ν

ο υ ς α υ τ ω ν
.1,
ξ α χ ε τ ρ (15) ..
Π Δ Σ τ α ν λ ά ε σ ό γ χ ρ ο ν ο ς ε ρ ε υ γ η ι τ η ς τ ο σ ε ρ γ ο υ τ ο υ ώ ς
έ ξ ς π ε ρ ρ ι ψ ε τ α τ ε λ ε υ τ α ί α σ τ ι δ α τ σ σ μ α ρ τ υ ρ Ι ο υ τ ο υ
Ι
1
Τ ό 6602 Τ ο ν Θ ψ ε ρ α μ ε τ ο μ α θ η τ τ ο υ μ ο ί α χ Ο ν α ι σ τ ι σ ι
1
Ι
'
ι 11i
Κ ε ν α ν λ λ ο ν Ά ν α σ τ ά σ τ ο ν ά π κ ρ σ ι ί Ρ 'ti]; ώ μ Ύ ς σ τ η ν
!j!
T.l' ) λ Ε π ' 1. ι ι , ι " ι ,
,j ,1 1
ω ν η ε Τ α α π ι μ ι α ν ε α ι α ι π ο π ε φ α ν α τ ο υ ς κ ε Ρ ι σ υ ν 'tou;
Ι ι
:11
1
). α θ ε μ ά τ σ α σ ε μ α ε ι Κ η Σ ύ ν ο ο ο κ α Ι 'toIu; ε κ ο ψ α ν τ η ν γ λ ώ σ '1
1
σ α ι κ α Ι τ ο δ ε ξ Ι έ ρ tO γ ς ά ξ μ ς σ τ ι λ θ η κ ε σ ε κ α ν ό ρ γ α
1.11 1!1
, 1'1
έ ξ ο ρ Ι α σ τ Ύ Λ α ζ κ σ τ η ν ά ν α τ λ κ η π α ρ α λ Ι α 'ti]; Μ α ύ ρ η ς θ ά
;111;i
j, il
λ α σ σ α ς Π έ θ α ν ε έ κ ε Τ σ τ Ι ς 13 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 6-62, σ ε ή λ κ Ι α 82 χ ρ
!
Ι Ι
:,1
i Ι ..
ν α ν έ ζ Ύ τ λ η μ ι έ ν ς α π ι ο τ α μ α ρ τ ό ρ α κ α Ι τ α Υ ε ρ ά ψ ..α τ α
Ι !,
., r ' , λ ι .., λ θ ι , ι , λ λ , ­
σ τ ε ρ α α π ο γ 'YJ α Ύ γ Ύ π σ Τ Ί ε Χ Ύ σ ε α α ε χ ε ς
• ι , - " , ι λ δ ' - , 1.
ι ε ν π ρ ο φ τ α σ ε ν α ι Ί α υ τ η τ η ν ν κ η π ι χ ρ . ο π ο υ γ ω ν α ς χ α Τ ι
μ α ρ τ ύ ρ ό τ ο υ ε Ι χ α ι ν α π φ α ι σ σ τ κ Ύ σ η μ α σ Ι α σ τ η ν έ π τ υ χ Ι α Τ ι ς
Τ 1. - , ι λ • • , , 1: ., ι
ι κ α ι φ ι τ η ς α τ σ τ α σ ς σ Τ Ί ψ υ α χ η κ α ι σ Τ ν ε ρ α 0­
τ α ν χ ω ρ Ι ς τ ο ν σ γ ω ν α τ ο υ ι έ π ι θ υ μ α ι τ Ύ ς ε ν ω σ η ζ ά ν ά μ ε σ ά σ τ η
Ρ ώ μ Ί κ σ ι τ ο Β υ ζ ά ν τ ι ο θ α ε ί χ ε δ δ η γ ί σ ε ι σ π ω ς φ α ε τ α σ ε 00­
γ μ α τ κ σ υ μ α σ μ ό π ο θ α ε Τ χ ε α α τ ρ έ Ψ ε δ λ η Τ δ δ α ι σ κ α λ Ι α ι
π ο ε Τ χ ε έ π ο λ θ Ί ω ς τ ό τ ε ή τ ι χ Ί τ Ύ ς ρ σ τ λ γ ί α ς έ ξ α ρ τ ί θ η
σ ι ι γ ά ζ ο ι σ α ν φ ω ν ά ς σ ι π ε ρ λ α λ ε ϋ σ α ι δ ι Α Π ι ο σ τ ό λ γ κ α Ι π ρ ο φ η τ ώ ν κ α Ι
δ ·uδ
ι λ
ω ν

ο
λ
... ε ο ς ω κ ο ν μ η σ ι ε
, ι
...
δ -
ο ν
".
π ρ ο φ α ν ε ς
-
ω ν
Θ
η
λ
ο τ ι ι κ α ι
,
α ο ι κ α ι otrorv
λ λ '.Il. - , -, , " '.Il. - Χ ' Μ Ρ G
α α ι υ ε τ ω ν α υ τ ω ν τ ι α ς φ ω ν α ς α υ τ ο ν α υ ε τ ε ι τ ο ν ρ ι ι σ τ ο ν , ι • •
9'0, 144 BD).
15. Κ α Ι τ η έ ξ η π ά λ ι ν π α ρ ι σ τ ώ σ ι τ ο ν ό σ ι ο ν σ υ ν ά μ α κ α Ι τ φ μ α η
τ η ό λ ο ν τ ο ί μ ώ λ ω ψ ι ε σ τ ι γ μ έ ν ο ν ό λ ο ν ε ξ φ δ η κ ό τ α δ λ ο ν τ α ί ς π λ η γ α ί ς
ι
." , λ ι rf ., δ -" δ - rf .", \
ε μ φ ε γ μ α ι ν ο ν τ α ο ν κ α ι ο υ τ ω ς d υ ν ω ν ε ι χ ο ν τ α ρ α σ α ι ο μ ω ς ε π α υ τ ο ν
.1 "
• λ λ ι Ι ., ι ι ι Γ λ
Ά Ι Κ ι α ι α α χ ε ι ρ ω ο υ κ α π ε σ χ ε τ τ η ν φ υ σ ι ν π α ν Τ α ι α σ ι υ ι ω σ α μ ε ν ο ι 00'<1­
, , ι Α λ ., λ • • • λ
σ α ν γ α ρ ε Κ ι ε ι ν η ν τ η ν υ ε σ ο γ ο ν ι κ α ι τ ο υ ς ο γ ο υ ς υ π ε ρ π ο τ α ι μ ο υ ς υ υ σ α
δ " -, , - ,., λ δ
σ α ν ε ν ο ν α π ι τ ο υ φ α ρ υ ι γ γ ο ς κ α ι τ η π α ρ α ψ α υ ο υ σ η ς ε ί ί ι γ ω τ τ 0;1 π α
ι , ι Ε δ δ , " , - - Α '
ρ α ν ο μ ω ε κ τ ε μ ν ο υ σ ι ν π ε ι 'TJ ε τ ο α υ τ ο κ α ν τ φ ι μ α υ ι ι τ υ ν α σ τ α σ ί φ
δ λ λ - , ι ' ­
ε ι ρ α ί σ α ν •.• κ α ι α η Ύ τ ο ι γ ε ν ν Ι Ι ι ς κ α ι ν ο τ ε ρ α ν υ α ι σ α ν ο ν τ η ..•
• λ -, , , 1 ' " λ '
Σ χ ο ι ν ο ι ς γ α ρ ε π τ α ς τ ο ν μ α κ ι α ρ ι ο ν ε ν ε ι α ν τ ε ς κ α ι σ τ ρ ε υ α ι ς π α ν τ α χ ο
Α λ δ ξ ,- -"
υ ε ν ι ε σ α ν τ ε ς μ ι τ ι κ α ι σ φ υ ρ τ η ν Έ ι α ν τ ω ν χ ε ι ρ ω ν α π ο ι κ τ ο Ι
, , , δ , Ο rl ,., λ \ " , ' ι Il. ι
κ α ι ε π ε α ι φ ο υ ς ρ Τ Ο υ ο ι ν υ ς κ α ι ayl ω τ τ ο υ ς κ α ι α χ ε ρ α ς ε Ι Κ υ Λ ν
τ ε ς τ ο ϋ JtQaLTffi'QLou, ε ϊ λ κ ο ν κ α Ι π ε ρ ι η γ ο ν κ α τ α τ η ν α γ ο ρ ά ν τ ι α κ ε κ ο μ μ έ ν α
.Il. Ι ζ λ -. , , '.Il. - ,
υ ε α τ ρ ι ο ν τ ε ς μ ε η κ α ι κ ρ α υ γ α ι ς α σ η μ ο ι ς χ ρ ω μ ε ν σ ι κ α ι Τ α ι ι σ μ ο ι ς α υ
τ ο υ ς κ α Ι σ κ ώ μ ι μ α σ ι δ ά λ λ ο ν τ ε ς .• Ρ G. 90, 104 D - 105 C).
70:
κ ε π Ο τ ν α κ μ π τ η σ τ θ ε ρ ό τ η τ α Ι Υ ο ς α Υ Η ρ ώ π ο υ μ Ο Υ ά χ α
ι Δ ό ο ά ι ξ ω μ α τ σ χ τ ο σ Β υ ζ α Υ Τ τ α λ μ έ Υ Ο ά π ο Τ Ο Υ α ό τ ο
κ ρ ά τ ο ρ α σ τ ο ν γ ά ι ς μ τ ο υ ε ί π α Υ μ έ σ α ψ ε ψ ο σ τ ο υ υ
ι θ
π ο σ χ ε Ύ κ α ν
σ τ τ ο σ
σ Ι α σ χ ε δ ο ν
, .2.' Α λ 2. Δ δ θ
μ α χ η ι Υ α ν Τ Ι Ο Υ σ ο υ ν t"fjY τ ε ε υ τ α ι α σ τ ι γ μ η ι φ α φ ε υ η κ ε ρ
ι ,.. λ ,,, , ., 1. • ,J,
α μ ο ς α π ο τ η Υ π ο Κ α Υ γ ι α μ α α κ Ύ ψ ο ρ α r;eY' τ α ν ', π ο
'" • - , ., λ λ • ,J, λ ' '
λ τ ι κ η τ ω Υ π ε σ τ α σ ε ω ν π ο υ ν Ι Κ Ύ σ ε υ α Ι ε ι Κ Ρ Υ Ύ ς η
ό Α λ "" 1: ' " ,
Τ ψ Ύ r;tepO α π ο τ α α ω μ α τ α κ α τ η ν π τ κ η
ό τ ρ ά τ α Α ν μ ε ν η ς σ έ ά σ τ α σ Ύ κ α Ι ά Υ Τ α ρ
δ λ η 1] Ά ί α τ ο λ Ύ κ α ι δ λ fJ Δ ό σ η θ π μ ε Ι ν Ο Υ σ τ Ύ
• '
σ Ύ ν π σ Τ ο τ ι
τ ι ό ψ ε ί λ ε τ α μ ό
, - Ε λ
ρ α Τ Ύ ς κ κ α
δ ό ο θ ε λ σ ε ς δ έ ν τ α ε ν α ς ά π λ ο
ν ο σ τ ο ν Ύ Μ ά ξ ι μ ο π ο ο μ έ σ α
, , 1. έ λ
'tr; ί Ο κ α τ ε χ ε ι Κ α τ ι μ η μ Τ Ι Ι Τ Ο
τ ό π ο ς α ό
σ τ Ύ ν σ τ
-
τ ο υ μ ο
λ ο γ η τ ο σ α ό τ δ ς π ο ι ε ί ν α ι δ τ ε λ ε υ τ α ί ο ς θ ε ο λ ό γ ο ς κ α Ι μ ά ρ τ υ ρ α ς
τ ω ν χ ρ ι σ τ α λ Ο Υ ι κ ω ν έ ρ Ι Ι δ ω ν (16) .
Α λ θ ω ς δ
Μ Α θ α ν Χ ι σ Ι ο υ
Χ 1.
ο ι α .ptatr;'; π α
γ γ ε λ σ χ μ υ ς
ε ς ά ξ μ ς δ π η ς ε κ α τ π ν τ α έ φ μ λ λ ς τ ο υ
ί ν α ItL1] ε π ω ι μ ε ν υ π έ ρ τ ε ρ ο ς ε ί ς τ ε θ ε ο λ ο γ Ι α ν κ α ι
θ 7' 1..
η α τ α , α ι ω ν ι ο ν π ρ υ τ υ π ο ν χ ρ η μ α τ ι σ α ς r;ta τ ο υ ς
μ ο ν α χ ο ό ς α κ ά ι ο Ι έ ν Τ ρ υ ψ ω ν τ ε ς ε Ι ς τ ή ν α ν ι Χ
γ Υ ω σ ι ν τ ω ν λ ό γ ω ν τ ο υ κ α Ι τ ρ Ι ς μ α κ ά ι ο Ι ψ α ρ μ ζ ο ν τ ε ς α τ ο ς
ε Ι ς τ ο ν Ι ο ν τ ω ν Ί δ ι α ι τ έ ρ ω ς μ ά λ τ α τ Ύ ν σ ν ε ν δ π ο υ τ ο μ έ ν
Κ υ γ μ α τ Ύ ς ε ό σ ε Ο ε Ι α ς ά θ ε τ ε Τ τ α ε τ π λ έ ο ν τ Ύ ς έ π ο χ ς τ ο υ Τ ι δ έ
Ρ θ ό δ ο ζ ο ς π α ρ ρ η σ Ι α κ α Ι δ μ ο λ ο γ Ι α έ ξ έ λ ι π ε ν σ χ ε δ ο ν π α ν τ ε λ ω ς π ρ έ
ϊ ε ί θ ε ω ρ ω μ ε γ έ λ λ ε ι π Υ τ Ύ ν π ρ σ ε υ χ ν μ α ς , έ ν δ έ ν π ε ρ ι έ Χ
κ α ι α Ι τ ε ς ό π έ ρ α Υ α δ ε Ι ξ ε ω ς μ ι μ η τ ω ν κ α Ι κ ο λ ο ύ θ ω Υ tij; π α ρ
Ρ Ύ σ Ι α ς κ α Ι τ ο σ ζ λ υ τ ο σ ά γ Ι ο υ τ ο ύ τ ο υ π α τ ρ ό ς τ ο σ μ υ σ τ κ ω τ ά
τ ο υ κ α Ι θ ε λ γ κ ω τ ά τ υ Μ α ξ Ι μ ο υ τ ο σ δ μ ο λ Ο Υ Ύ τ ο σ
Α ' ., ,- Ω - ". ,
16.« ν ι μ ε τ η ν α ν α σ κ ε υ η τ ο υ ρ ι γ ε ν ι σ μ ο υ ε ι σ ω σ ε τ η ν χ ρ ι ι σ τ ι α ν ι κ η
ζ , " Α 'Il' , - , • θ "
π ν ε ι μ α τ ι κ η ω η '(X;mo ι μ ι α υ ε ω ρ η Τ ι Κ η υ α σ η π ο υ σ τ ε ρ ο υ σ ε τ ο σ ο τ ο ν .. ε ο ν 0­
σ ο κ α Ι τ ο ν α ν Ρ α ά π τ η ν έ λ ε υ ε ρ ι α κ α Ι ώ τ γ μ ν ω σ ε τ η ν γ ή ν η ϋ
ξ η

τ η υ ε τ ι κ η α
, ξ
κ α τ α
δ
ι ι κ α
ζ
ο ν τ α ς τ η ς σ
λ
υ α ρ ο ς
­ Α ' Il'
ί α ρ Χ α τ η ς υ α ο ο τ ο μ ι α ς
μ ι ρ α ί α ς κ υ κ λ Κ η ς κ ι ί Υ η σ η ς μ ε τ η ν ά ν α σ κ ε υ η τ ο υ μ ο ν ο ε ν ι ε Ρ Υ η τ ι ι σ μ ο υ κ α Ι
τ ο υ μ ο ν ο ε ι λ η τ ι σ μ σ υ 'fi.a. σ ώ σ η τ η ν έ λ ε ε ρ ί α τ ο ν ά ν ρ ω ι ί ν ω ν σ ν τ ω ν &100
eI _(l.- , Α - ξ " "" " \
ε γ α υ ε ι ο ν τ ε ι Τ Ε Ρ μ ι ι ι ι , π ο υ υ ι α σ τ ε ρ ο υ σ ε ε ι σ ο υ α υ τ α τ α σ ν τ α WI10 τ η ν
ά ξ ί α τ ο υ ς κ α Ι i}a. ύ π ο δ λ ω ν ε τ η ν ά ν ι κ α ν ό τ η τ α τ Θ ε ο ϋ ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή
" λ Α '" δ ι ", ", - ,
σ η ο τ α ε Ε υ υ ε ρ α ι κ α ι ν α ' ι α τ η ρ η σ η μ α υ τ α μ ι α σ χ ε σ η ί ρ α γ μ α τ ι ι κ η ς α
, Α ' δ - - Ι Μ ξ Ι " e'
γ α π η ς ν α ι μ ε σ α σ τ ο υ ς 110 α γ ω ν ε ς τ ο υ γ ι ο υ α ψ ι ο υ υ ι π α ρ χ ε ι ε ν α ς
δ α ς έ σ ω τ ε ρ ι ι κ ο ς σ δ Ε σ μ ι ο ς Μ ο ο τ α γ ω γ ί α σ 39 - 40).
1i
Ι
.. 1
ε Φ λ λ λ Ι Ο Ν
π ε Μ Π Τ Ο Ν
Η λ λ Ι λ λ ψ THC € Ι Ι Ο Ν Ο Μ λ Χ Ι λ
λ Ι γ α δ ε κ ά δ ε ς ε τ ω ν ε ί χ ο ν π α ρ έ λ θ ε μ ε τ τ ν υ γ κ ρ δ τ η
σ ν τ ν Σ Τ Ο Ι κ σ υ ν ό σ ο υ δ τ Ύ ς ό π ο Ι α ς ή Ε κ κ λ η σ Ι α
σ ε ν κ τ Ύ ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ ν θ ε λ η τ σ μ υ σ τ α ν έ δ έ χ ε τ ο κ α π ά λ ν
ε κ τ ω ν υ ι ω ν τ ο α σ κ ό τ ο υ ς ν ι έ α ν κ α Ι ψ ο ο ε ρ ω τ έ ρ α ν έ π θ ε σ ν
σ π ο ρ ε υ ς τ ω ν ζ ζ α Ι ω ν δ ε γ ή Ο ό ν α τ ο ν λ έ Π τ ή ν
α μ π ε λ ο ν ε υ λ η μ α τ σ α γ κ α θ λ υ σ α ν Π κ ί λ α α Ι τ Ι α ώ θ Ύ σ α ν
τ Ά ν ε ω τ ε ρ σ τ κ π ν ε ό μ α τ α τ α υ Β υ ζ α Υ τ Ι ο υ -' π ρ ο ε ς α ρ Χ ό γ τ ω ν τ ω Υ
α Σ ρ ε τ κ ω ν δ υ α λ σ ω ν κ α ό Π ι δ α υ λ ζ ό γ τ ω ν τ ν π υ ρ ν τ Ύ ς κ α ν τ
, , " , ?' ,
μ α ς -.-. γ α α π ψ α σ σ ι υ ν μ ι α ε κ σ μ ι κ ε υ σ γ ε ς 't"!JV ε ν
έ κ κ λ σ α σ Τ κ ν π α ρ δ σ γ τ ω ν ε Ι κ ό ν ω ν κ α τ ο υ έ κ κ λ σ α σ τ κ ο υ
τ υ π κ α γ ε γ ό μ ν .. ο δ τ ω π ρ δ ρ μ τ Ύ ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ κ α κ δ ς Ι ς
τ ο υ ν δ ε ρ ν σ μ υ τ ο α ό π ο Ι ο υ τ ε λ κ ό ς σ κ ο π ό ς κ α σ τ ό χ ο ς <dJ Η ε ω
τ ά Τ μ ε τ α σ τ χ ε Ι ω σ ς τ ω ν π ά ν τ ω ν _
γ ε ν μ ε ν α μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ ε ς ή σ α ν α ϊ έ π ό μ ε ν α Ε σ υ ν τ ο
μ ε ό θ η ή θ ε Ι α Λ ε τ ο υ ρ γ Ι α κ α Τ ρ γ θ σ α ν γ ρ υ Π Ι α κ α Ι α λ λ α &­
κ λ υ θ Ι α α κ α έ ο ρ τ α Υ ι π λ ο π ι ή Ύ ή Ι α τ α τ ω ν μ ο ν α
σ Τ Ρ ω ν έ δ η μ ε ό θ ή Κ Τ μ α τ ι κ ή α υ τ ώ ν π ε ρ υ σ Ι α π ε ρ ω ρ Ι σ θ δ
α θ ί μ ό ς τ ω ν ε ρ έ ω ν κ α Ι μ ο ν α χ ω ν ή έ κ λ ο γ η τ ω ν έ π σ κ π ω ν ό
π ε β λ θ η ε Ι ς τ ν κ ό ρ ω σ ι ν τ ο υ α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ο ϋ σ υ μ β ο υ λ ί ο υ (1) .

" ''1. ' θ ,:),
, ε κ ν μ α χ α υ Τ Κ Ρ Τ ε ς σ υ γ γ ω ν σ '"!Jaav τ ο υ ς α ρ χ α
ο υ δ ώ χ τ α ς τ ο α ρ σ τ α ν σ Ι υ ε Ι ς π κ λ Ι α ν μ α υ Ι ω ν π κ ε
μ έ Υ ο υ ν α κ ά μ ψ ο υ τ α ή ω τ κ Ι α σ τ μ α τ α τ σ μ ν χ Κ ϋ κ ό σ μ ο υ
τ α Ο π ο Ι α μ έ σ ω ς κ α Ι ε υ θ α ρ σ ι ϊ ς ε σ τ η λ τ ε υ σ α ν τ ν κ α γ τ μ Ι α ν κ α ι
ώ μ ό λ ό γ σ α ν τ ή ν π Ι σ Τ ν τ ω ν ε ί τ ς σ ε π τ ς ε Ι κ ό ν α ς
, Θ έ ω Ρ τ κ ό ς π ρ ω τ α γ ω ν σ τ ή ς τ Ύ ς π ρ ώ τ ζ ε Ι κ μ α χ α Ύ ς π ε
1. σ 257.
72
ρ υ (754 - 787), δ π λ ς ω ά ν ψ η ς δ μ σ Κ ν ς δ έ ν τ Ώ
ο ν Ώ τ ο α γ Ι ο υ Σ ά β ξ λ ώ ν τ ο ν ο Ι ν α δ τ ο α (2) , ti'j; δ ε δ ε υ τ έ
ρ α ς (813 - 843), δ ρ ω τ κ ο ς θ ε ό ο ω Ρ ς δ Σ τ ο δ Ι Τ ς ε ρ γ φ XClt
λ δ Υ φ α λ ά μ Ψ α ι ς (3) .
Σ υ ψ ώ ν ω ς π ρ ο ς δ λ α ι ς τ α ς σ τ ρ κ α ς μ α ρ τ υ ρ Ι α ι ς Τ ι ν τ Ι ρ α ι σ ι ς
α τ α ti'j; α ι Ι ρ έ σ ε ω ς έ σ μ ε ι ω θ κ υ ρ Ι ω ς έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν μ ο γ α ι χ ω ν
α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ Κ ω ν γ ο ς δ Ε Κ ο π ρ ώ ν υ μ ο ς LOWV τ ν ι ρ ω Τ κ ν
τ ω ν ν τ Ι δ ρ α σ ν δ έ τ α ξ ε τ ν μ ε σ ο ν κ α τ ά ρ γ σ ν π λ λ ω ν μ ο ν α ι σ Τ
ρ Ι ω ν κ α ι τ ε δ ί ω ξ ε tou; ν θ σ τ α μ έ ν υ ς κ α ι μ ό π ο κ ό ι π τ ο ν τ α ι ς μ ο ν α
xou; κ α έ ι Ι α ζ ε ν α ι τ ο ς π α ι ν τ τ ρ ό π ω ς σ π α σ θ Ν τ ο ν ε Ύ γ α ι
μ ο ν ί ο ν
σ τ ρ κ ς Vasiliev ν α φ έ ρ ε γ ε γ ν ό σ Χ π Ι σ τ ε υ τ σ ε Ι ς κ
χ ο υ ρ γ Ι α ι ν κ α Ι β α ό Τ τ σ ν κ τ α τ ω ν α ρ ν η θ ι έ ν τ ω ν ό π α Κ ν ε Ι ς τ α ς
ό τ κ ρ σ τ ρ κ α ς δ σ τ σ γ α ς μ ο ν α ι χ ω ν Γ ρ ά φ ε σ ε τ κ ω ς
</0 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς δ Ε ε δ ε ξ ε μ ί σ ν ε ξ α φ ε τ ι κ ή ν Χ κ Χ μ Ψ Ι σ
σ τ ή σ υ μ τ € ρ φ ρ υ π ρ ο ς μ ν α σ τ ρ σ κ σ .δ ξ ή Ύ α ι γ μ α
σ Τ ά υ ρ ο φ ο ρ ί σ έ ν σ ν ί ο ν τ ώ ν μ ο ν α ι χ ω ν tou; δ π ο υ ς έ θ ε ω ρ ο σ ε ε Ι
δ ω λ λ ά τ ρ ς κ σ Ο π α Ο ο ς τ ο σ σ κ ό τ ο υ ς eo γ ω ν τ έ ν α ν τ Ι ο ν σ
Υ σ χ μ ι φ θ ά ν ε σ ε Τ Τ σ η μ ε τ ο έ ν τ ά σ ε ω ς π ο δ υ Κ λ ε ύ ε tou;
, . , θ II ' - ό
ε ι σ Ί μ ν α ς Ψ Υ κ α ι υ ν τ ς μ ε τ σ ρ ρ υ μ σ ε ς τ η ς π ε ρ Ό ο υ α
τ ς κ α ι τ α π ό σ ο ν η λ σ δ Ύ τ α ν γ ω ν κ α τ α τ ω ν ε Ι Κ ν ω ν 1) μ α μ ά
, - ­
χ η ε γ α ι ν τ ν τ ω ν μ ο ν α χ ω ν
C. Ν Ouspensky ν ψ έ ρ ε θ ε τ ι κ α τ ο Ι Ε σ τ ο ρ ι κ ο ί Κ Ι ο ε
θ ε λ ό γ ε χ ο υ ι σ κ ο π ί μ ω ς α τ ρ έ Ψ ε τ ν Π ρ α μ α ι τ ι κ δ Τ Ύ Τ α δ ί δ ο ν
, , θ '" " ,
τ α ι ς τ η ν π ρ ω τ η . ε σ σ τ η ε Κ Ί Φ μ α χ α κ σ σ Τ Ύ ν ι ο ν σ χ ο μ α χ σ
Ο Ε δ ω γ μ ο τ ω ν μ Ο Υ α χ ώ ε γ ν α ι ν β ά σ ε ι π ο λ λ ω κ σ ί Ο ι α ψ ό
ρ ω ν μ έ τ ρ ω ν π ο χ ρ ε ώ θ η κ α ν α ψ ο ρ ο α π λ τ ι κ ή ν έ ν δ υ μ σ σ Ι σ ν
l: - " λ Ί , θ ε ' Ζ λ ,
ι ν ω α Ν Ο Ι α ν α γ κ α σ "fJ-::J(J.'! α τ η ς α ς Ι μ ε α π ε ε ς ν α π α ν τ ρ ε υ
- Μ λ 'll , λ ,
τ ο υ ν α ι ψ ο ρ α μ α σ τ α υ ο χ ρ ε ω σ η κ σ ν ν σ π α ρ ε α σ ο υ ν σ τ η ν
γ ρ α μ μ ή κ ρ α τ ώ ν τ α ς α π Ο τ ο χ έ ρ μ α υ ν α Ι κ δ κ α θ έ ν α ς σ τ ο ν ε π
π ό δ ρ ο μ ο ν ά μ ε σ α at,ou; χ λ ε υ α σ μ ο ς κ σ σ τ π ρ ο σ Ο σ λ ε ς τ σ α Ο χ λ ο υ
»eo χ ρ ν ά φ ς θ ε ο φ ά ψ η ς ν α φ έ ρ ε δ τ ε ν α ς κ υ ε ν τ η ς
2. ν ι έ Υ π λ ά τ ε ι ί ο ν α υ τ ο υ ο ρ α ε Ι ς Α Π ί α δ α π ύ λ υ ε ρ α μ έ
ω ς Ά ν ά λ ε κ τ α ς ε ρ σ λ μ ι τ ι κ ι η ς Ε τ α χ υ λ ο γ ί α 4, 302 - 350.
3. ς ο έ ν π λ ά τ ε ι ί ο ς τ ο υ ε ί ς Μ Ρ G. 99, 113 - 2132.
78
τ η ς Μ Ά σ α ς σ υ ν θ ρ ι σ ε τ ο μ ο α χ ο ς κ α ι τ ι ς μ ο ν α χ έ ς τ η έ
π α ρ χ Ι α ς τ ο υ σ τ η ν ''E:CP1Ecro, κ α ι τ ο ς ε Ι π ε Ε μ π ρ ό ς δ π ο ι ο ς θ έ
λ
, , " ":2.­ 2! έ Ι
ε ν α α Χ ι Ο σ σ τ ο α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ α κ α σ μ α ς ι ς ψ ο ρ σ η ς ν α
λ ε κ α ρ α χ κ α ι α ς π α ν τ ρ ε τ η μ έ σ ω ς ε χ ε Τ ν π ο δ έ ν θ ά ό π α
ι ι
κ ο ό σ ο υ ν θ τ υ ψ λ ω θ ο σ ν κ α Ι θ ά έ ξ ο ρ ι σ θ ο σ ν σ τ η ν Κ ό π ρ ο (4) .
Δ υ σ τ υ χ ω ς fJ π μ α Ι υ σ α Έ κ κ λ η σ Ι α χ α ι μ ά λ σ τ α ο Ι ε π Ι σ κ ο
11
Ι
:i
1
I
:1
Π ο υ δ ε μ Ι α ε δ ό ν τ Ι δ ρ α σ ι ε σ η μ ε Ι ω α α ν (5). Τ ο ν τ έ ρ ω
θ λ ι ε ρ ό Ύ ε γ ο ν ό ς δ π ε ν θ υ μ Ι ζ ο ν α ρ ι σ τ α τ η ν ε π ι ν θ ε λ η τ σ μ σ
:1
ι δ π α τ ω ν ε π σ κ π ω ε π τ ε λ ε σ θ ε σ α ν π ρ ο δ ο σ Ι α ν τ η ς π Ι σ τ ε ω ς π ο
i
, , 1 1 ' . λ λ ι ,,, r
υ ε ι κ ν υ ε ι υ ι α μ ι α ν ε ι ι τ ι φ ο ρ α ν τ ο ι ι π ε ς ι ν α μ Ύ ε ι π ω μ ε ν α ι
Ρ ε τ ι κ 6 ν τ ς κ α τ ά γ ρ ά μ μ α ρ μ η Υ ε Ι α ς τ ο π α τ ε ρ ι κ ο σ χ ω
ρ Ι ο υ έ π ι ι σ κ ο π ό ς ε κ ε ί κ α ι ή Έ κ κ λ Ύ σ Ι α , ε μ ν δ ι λ α δ η
ω ν δ ρ ξ ω ν ε Κ κ λ η σ λ κ ω ν π λ α ι σ Ι ώ δ ω ν κ α Ι μ ό ν ο ν τ ο
τ ο ξ ρ μ ι ν ε ό ε τ α δ ρ θ ω ς α •
4. Α Α Vasi1iev Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς Β υ ζ α ν τ ι ν η ς α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ Ι α ς Μ ε τ
Δ Σ α ρ ά ι μ ι η Ά ν α ι 1954. σ 326. Α ν ά γ ν ι ω ι κ α Ι τ η ν έ ι π ι τ υ χ ε σ τ ά τ η ν
α ν ά λ υ σ ι ν τ η ς ε Ι κ ο ν ο μ α χ ι κ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς ε Ι ς τ ο ό ο δ ο ξ ό τ α τ ο ν γ τ ο ϋ Α
Δ ε λ ή μ α ι σ η Ή α Τ ρ ε σ ι ς τ ο ύ ο Ι κ ο υ μ ε ν ι ι σ μ ο υ σ 60 - 70.
5. Ο λ ο ι ο Ι έ ί σ Κ Ο Ι τ ο υ Β υ ζ α ν τ ι ν ο ϋ κ ρ ά τ ο υ ς έ ι δ έ χ σ α ν τ α ς ά π ο
ι - , δ δ λ λ ξ - Ύ , , λ λ '
φ α σ ε ι ς τ η ς σ υ γ ο ι ο υ ι ο τ ι Π ί Ο ο ι ε α ρ χ τ ι ς η σ α ν ε ι Κ ν Ι μ χ ι ο ι τ ο ι
ο ϋ τ ο ι Etxov έ ν τ μ ε τ α ξ υ δ ι ρ ι σ ι ο ί δ ε ά λ λ ο ι ή ν α γ κ ά σ η ι σ α ν ν α ύ π ο κ ύ
ψ ω σ ι ν Σ Ε σ 259. Ό τ α ν ε Ι ς τ Ο ν ν α σ ν τ ω ν Β λ α χ ε ρ ν ω ν ά ν ε γ ν ώ σ η σ α ν
α τ α ν η ρ ι κ ς ο Ι ο ρ ο ι τ η ς ε Ι κ ο ν Ο μ α χ ι κ η ς σ υ ν ό δ ο υ ο Ι σ ύ ν ε δ ρ ο ι σ κ ο π ο ι
α ν ε ό η σ α ν Σ ή μ ε ρ ο ν σ ω τ η ρ ί τ φ κ ό σ μ φ Ο τ ι σ ύ Β α σ ι λ ε ϋ ή λ ε έ ρ φ
σ α ς ή μ α ς τ ω ν ε Ι δ ώ λ ν
α Κ α τ έ σ τ η π λ έ ο ν Μ λ ο ν Ι σ χ υ ρ ο ν κ α Ι μ ρ μ ι σ λ ύ Κ ε ι ν ε Ι ς τ α ς χ ε ί ρ α ς
ι έ ν ί ω ν π ν ε μ α τ ι κ ώ ν κ α Ι δ ι δ α σ κ ά λ ω ν ή χ ρ η σ ι ς τ η ς π α τ ε ρ ι κ η ς φ ρ ά σ ε ω ς
δ π υ έ π ί Ο ς θ κ ε ί κ α Ι ή Έ ι κ κ ι λ η σ ί α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ μ έ ν η ς ά φ ε ι δ ώ ς κ α
τ Ι α α τ α ν τ ο ς ι σ τ Ο υ π ο υ 'ita. ή ρ ν ε ϊ τ ο ν ά κ ο λ ο υ ή σ η τ α ς α ί ρ ε τ ι κ α ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς
κ α Ι δ μ ο λ ο γ ί α ς τ ο ϋ Φ α ν α ρ ο υ κ α Ι τ ω ν Ι Ο Ι Κ ι ί λ ω ν σ υ ν σ δ ο ι π ό ρ ω ν τ ο υ Δ ι ό
τ ι έ α ν τ ή ν Έ κ κ λ η σ α ν σ υ γ κ ρ ο τ ο ϋ ν λ η ρ ς κ α Ι λ α ο ς ά μ ο ϋ μ ε κ ε φ α λ ή ν τ ο ν
Χ ρ ι σ τ ό ν π ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν δ έ π σ κ ο π ο ς μ ό ν ο ς ν α τ ή ν έ κ π ρ σ ή α ύ ε ν
τ ι κ ω ς κ α Ι γ ν η ώ ς Ώ ς δ ε δ ι δ ά σ κ ε ι ή ό ρ ό δ ο ξ ο ς δ ο γ μ α τ ι κ ή Λ ύ τ Ο ς ό
κ υ ρ ι ο ό ε ά ρ ω π ο ς λ υ τ ρ ω τ ή ς δ ε ν ώ ν ό ι μ α σ ε ν έ α υ τ ο ν Έ κ κ ι λ η σ ί α ν έ ν
δ ε τ η Κ Δ δ ι ι α ι κ η ρ ύ τ τ ε τ α ι ώ ς ό Ι ε ι μ έ λ ι ι ο ς κ α Ι ά κ ρ ο γ ω ν ι α ί ο ς λ ί ι ο ς α ύ τ η ς
ώ ς ή κ ε φ α λ η τ α ί τ η ς έ ν φ έ ξ ά λ λ ο υ ή Έ κ κ λ η σ α κ α λ ε ί τ α ι τ ο σ ω μ α α ύ
- , , λ ' , - Κ " δ , ,­ Α ί λ
τ ο υ Κ ι α ι τ ο ι τ ι ρ ω μ α α υ τ ο υ α ι α υ τ ο ς ε ο χ ο ρ ο ς τ ω ν π Ο σ ι τ ο ω ν μ ε
, , δ ' , - Κ Δ ' , ζ " Ε λ '
μ ο ν ω ι μ ε ν ω ς ο υ ε π ο τ ε ε ν τ η . . φ α ι ν ε τ α ι ο ν ο μ α ο μ ε ν ο ς η κ κ η σ ι α
λ έ Υ ο ν α ι ο Ι ά π ό σ τ ο λ ο ι ε μ έ λ ι ο ι τ η Έ κ κ λ η σ ί α ς Κ α λ ο ϋ ν τ α ι ο Ι π ρ ό κ ρ ι τ ο ι
74
Κ α ι τ α τ ν ε α ι ξ ν tij; ε ί κ μ α ι χ ι α ς δ Ι ω ά ν ν ς ε ό Ρ Ι σ κ ε τ α
ε ί σ έ τ ε Ι τ α ς τ ξ ε ς τ ω ν λ α ϊ κ ω ν μ έ γ α ά ξ Ι ω μ α ι φ έ ρ ω ν ε ί ς τ α &.­
ν ά κ τ ο ρ α ι ϋ χ α λ Ι ψ ο υ 'tij; Δ α μ α σ κ ο σ π ρ ω τ ο ς υ π έ ρ τ ω ν σ ε π τ ω ν
λ .", λ Π 1. λ '
ε κ ν ω ν γ ο ς τ ο υ υ π ο Τ Ο Υ τ τ Ο Υ (<; ρ ο ς τ ο υ ς Λ α ι λ ο ν τ α ς τ α ς
, " , θ 1. , - λ 1. Κ
σ ε π τ α ε κ ν α ς α Π Ε υ γ ε τ α ι π ρ ο ς τ ο ν π α ι τ ρ α ρ η ν τ η ς ω ν ε ω ς
' λ - 12 λ ' \ θ
, 1.' ,- , 6 , -, - Λ (72'6)
Γ
ε ρ μ α ν Ό ν κ α Τ Ο Υ α Ο Υ Τ υ α σ Euoua"lj;, σ υ γ γ ρ α ι ψ ε ς ε υ υ ς μ ε
12
τ α Τ ο (J. κ α τ α ω ν ε κ ν ω ν α τ α ι γ μ α τ ο υ α σ ε υ ο υ ς ε ο ν τ ο ς .
ι
λ λ ' , " , ,
Ο

α γ τ ο υ π η ρ ε ς χ α ρ τ ο ς κ α Π Υ ε υ μ α τ ο ς α γ ι ο υ κ α τ ε σ τ η σ α ν
δ ά λ ά θ η τ ο γ ν ώ μ ω ν τ ω ν ό ρ θ α Ο ό ξ ω ν
α ύ τ ω ν σ τ υ λ ο ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Α λ λ α κ α ί ο Ι ε μ έ λ ι ο Ι ι κ α ί ο Ι σ τ ί ί λ ο ι ε Ι ν α ι
1, -'. λ \' , -, δ ,
ε ν τ ε τ ε Ι Χ Ι Ο μ ι ε ν ο ι μ ε ν UJ\, α π α ν τ ω ς τ μ η μ ι α τ α τ ο υ Κ ο μ η μ α τ ο ς τ ο υ τ ο υ
Ι Ι Τ ρ ε μ π έ λ α Δ Ο γ Ι μ α τ ι κ ή ό μ Β ο σ 3'76, ι 19'59.
Κ α ι ί ε ξ α ύ τ ω ν τ ω ν ό λ γ ω ν έ δ ε ί χ η σ α φ ώ ς τ ο ά ν τ ι μ ι α τ ι ι κ ό ν τ η ς
α σ χ λ ύ σ η ς η μ ά ς φ ρ ά σ ε ω ς ι ο π ο υ έ σ κ ο ί ο ς έ κ ε ί Κ ι α ί ή Έ ι χ κ λ η σ ί α
τ α ν α υ τ η έ ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι λ ε λ υ μ έ ν ω κ α ί ε ρ ή μ η ν τ ω ν ρ ϋ σ ι έ σ ε ω ν
- Ο Α λ , - ., , λ '
τ η ς ο ρ ν ε Κ Κ Λ η σ ι ο ο γ ι α ς ι μ ι α τ ω ν Ο τ ο ι ω ν τ υ γ χ α ν ε ι κ α ι Τ υ η ε Υ μ ε
Ο Α δ ξ , - Ο , Ε δ Ο
ν ο ν ο Ρ υ 00' , ο ν ι π ι σ τ ε υ ω τ ο υ ε ι π ι ι σ Κ Ο Π Ο υ ι Κ Ι Ο ς ε ρ ε υ
,- , Α Ι ", - λ
ν η τ η ς ό τ η ς ί Ρ κ ε ι ι μ ε ν η ς υ ε ι σ ε ω ς ε ι ς τ α π ο ρ ι σ μ α τ α σ χ ε τ ι κ η ς μ ε ε τ η ς τ ο υ
, Α V '\' - 11.' , - fI '1.
γ ρ α φ ε ι ρ γ ο τ ε ρ ο ν ο τ ε π ε ρ ι τ α μ ε σ α τ ο υ u α ι ω ν ο ς η α ι ρ ε σ ι ς κ α ι Τ υ
σ χ ί σ ι μ α ι δ ι ε μ ο ρ φ ο υ ν τ ο ε ί ς δ μ ά δ α ς ώ ρ γ α ν ω μ έ ν α Θ κ τ ο ς η ς Ε ο ο κ λ η ι σ Ι α ς
ά λ λ α κ α Ι τ ε ι ν ο ύ σ α ς ν ι α π ε ρ ι λ ο υ ν τ α έ ξ ω τ ε ρ ι κ α γ ν ω ρ ί σ μ α τ α τ η ς Έ κ
." • \, Α λ , λ .1 ν ο ­
κ λ η σ ι α ς η ε μ φ α σ ι ς ω ς ί Ρ ς τ η ν Κ α υ ι κ η ν ε κ κ η σ ι α ν ι Τ υ Ι ε π ι τ η ς
ό ρ ο δ ο ξ ί α κ α Ι τ η ς ά γ ν ς δ ι α φ υ λ ά ξ ε ω ς τ ο υ ώ σ τ λ ι κ υ κ η ρ ύ Υ μ α τ ο ς ...
Η Ε Ο , , , - Ο Α δ ξ ,., Α δ ξ ,
" υ χ α ρ ι σ Τ Ί ι κ α τ ε σ τ η σ υ μ φ ω ν ο ς Τ Ο ρ υ Ο ο ι Κ α ι η Ο ρ υ Ο Ο ι α Σ Ι μ
φ ω ν ο ς τ Ό Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί Ε ί η ν α ί ο ς ε ν φ ό Ά π ί σ κ ς Μ ε δ ε ι κ ν υ ε ι τ ο ό δ ι ά
δ ο χ ο ς τ ι ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν τ ό σ ο ν έ ν τ Ό ύ χ α ρ ι σ τ ί ι ο σ ο ν κ α ί έ ν τ Ό ό ρ ο δ ο
ξ ι ί Ο Ι π π ό λ υ τ ο ς δ ι ι α ι φ υ λ ά σ σ ω ν δ ι α τ ο υ χ α ρ σ μ α τ ο ς τ η ς ά λ η ι ε ί α ς ι
"l:
;,/'f
"',' Ι
- )." λ II Ο λ - \ \ , - Ε ,
ρ η ν α ι ο ς , σ π ε ρ ε α μ υ α ν ε ν α π ο κ ε ι σ τ ι κ ω ς κ α τ α τ η ν ε ν Τ υ χ α ρ ι σ τ ι

μ
τ ε λ ο υ μ έ ν η ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν τ ο υ Ο Ι π π ό λ υ τ ο ς τ ι η ν τ α υ τ ό τ η τ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς
ά λ λ α κ α ί τ η ν π λ η ρ ό τ η τ α τ η ς Έ ι χ κ λ η σ Ω α Κ υ π ρ ι α ν ό ς ». Ί Ζ η ζ ι ο ύ ι λ α tH
Ά έ ν ό τ η ς τ η Ε κ κ λ η σ ί α ς ... , σ 14'6, ι 1965.
t μ
-" , n δ ξ , , δ δ ' " l "
Σ ν ε π ω ς α ν ε υ ο ρ Ο () ο υ φ ρ ο ν η μ α τ ο ς ά Π σ ε ε Ι γ μ ε ν υ χ ι ε ς ε π ι
σ κ ο π ο ς ά λ λ α σ ύ ν ο δ ο ι ό λ ό λ η ρ ο ι έ Π Ι σ Κ ά π ω ν κ α Η σ τ α ν τ α ι σ υ α γ ω γ α Ι α
ν η ρ € υ ο μ ι έ ν ω ν ι ι λ σ Τ Ρ κ α Ι κ α ί ά ε τ ο ύ ν τ ω ν ύ δ έ ι τ ε μ ω ς ή Ε κ ο λ η
.....r • ".δ - Ο λ Α ' Π e. λ ,\
U'ua, ί Ο σ τ υ Ν ο ς κ α ι τ ο ε ρ α ι ω ι μ α τ η ς α υ ε ι α ς α ι Ρ Χ υ α ε Κ ι α ι τ α κ α τ ω
τ έ ρ ω ε π ι τ υ χ η Π ο λ υ σ υ χ ν α τ ο μ έ ι τ ρ ο ν τ η ς ά λ η ε ί α ς ε Ι ν α ι ή μ α ρ τ υ ρ ί α
τ η ς μ ε Ι Ο ψ η φ ί α ς Η ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ε ί ν α ι ή κ α ο λ ι κ η Ε ι κ ι κ ι λ η σ ί α τ ο φ ι
\' "1 ., ,'. , ξ , , Α
κ ρ ο ν π ο ι ι μ ν ω ν σ ω ς υ Π ί α ρ χ ο υ ν π ε ρ υ σ σ σ τ ε ρ ο ι ε τ ε ρ ό υ ο ι ί α ρ α Ο ρ υ Ο ν Ο
ξ ο ι Ε ί ν α ι δ ι υ ν α τ ο ν ν α ε ξ α ι π λ ω Ο υ ν ο ί α ί ρ ε τ ι ι κ ο ί π α ν τ ο υ ubique κ α Ι ν ά
, e. • Ε Ι ο , " Α ' -. , " "
Κ ι α τ α ι η Ι η , ί Χ ο Κ ι η σ ι α ε ι ς τ ο π ε Ρ ω ρ ι ο ν τ η ς ι σ τ ο ρ ι α ς η ν α α π Σ Ρ υ
75
Ι
Ι
Π ρ ώ τ ο ν μ ε ν ο ο ν π ν ω ν o:l6'1 Τ τ ρ ό π ι ν θ ε μ έ λ ι ο ν τ ό ν
λ Ύ σ μ κ α τ α π ή ξ α ς Τ ν Τ κ χ λ η σ ι α σ τ ι Κ ή ς θ ε σ ι ι ο θ ε σ Ι α σ υ ν
τ ρ η σ ι ν δ ι η ς σ ω τ η ρ Ι α π ρ ο σ Υ Ι ν ε σ θ α ι π έ ψ υ κ ε ...
Μ ή κ α ι ν τ ό μ ε μ η δ ε μ έ Τ Χ ψ ε δ ρ ι α α Ι ώ ν ι α " θ ε τ ο Ε π α
, ι
τ ε ρ ε ι σ ο υ ...
Ο ό κ ά ν ε ξ ό μ ε θ α Υ έ α ν π Ι σ Τ Ι Υ ι δ ά σ κ ε σ θ α ...
Ο ό κ ά ν ε ξ ό μ ε θ α λ λ ο τ ε ά λ λ α ρ ρ ο ν ε Τ Υ xat κ α φ ο μ ε τ α ά λ
λ ε σ θ α ι ...
Ο ό Ο α σ ι λ έ ω ν έ ι σ τ ν μ θ ε τ ε Τ ν τ κ κ λ η σ Ι ...» (6) . Τ ο ν ώ ρ α ό
τ α τ ο ν π ρ ό Ο Υ ο ν τ ο υ Υ ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ τ ο υ δ ρ α ε Ι ς τ ο ό π φ θ μ
6, κ ε Ι μ ε ν ο ν τ ο υ Β Μ έ ρ ο υ ς
Ο Ο τ α ν δ ε ρ ό τ ε ρ ν δ α ό τ ο κ ρ ά τ ω ρ Λ έ ω ν κ υ κ λ ψ Ρ τ ο Ο
κ α τ α τ ω ν ε ί κ ό ν ω ν Δ ά τ α Ύ μ α δ χ α ρ ι τ ώ ν υ μ ο ς ω ά ν ν ς σ υ Υ Υ ρ ά ψ ε ι
τ ο Υ 6' λ ό γ ο ν τ ό υ ε ό θ μ ε τ Τ ε ξ ο ρ ί α ν τ ο σ Υ Ι ο υ Γ ε ρ μ α ν ο σ
Σ ό γ χ ρ ο ν ο ς δ ρ ο ό δ ο ξ ο ς σ χ ο λ ι α σ τ ς τ ω ν ε ν λ γ φ Κ ι ε ι μ έ ν ω Υ σ η μ ε Τ
έ π ι ο τ υ χ ω ς
<eOt δ ό ο Ι λ ό γ ο ι ε Χ Ο Υ μ ε γ ά λ Υ π ή χ η σ Ι Υ ε Ι ς τ ο δ ρ θ ό ο ο
ς ο ν π λ ί ω μ α tij; α σ ι λ ε ο ό σ η ς xat ε Ι ς δ λ η ν τ Υ α ό τ ο κ ρ α τ ο ρ Ι α Υ
δ ι ό τ ι τ ω π ά τ ν ε ί λ κ ψ υ χ ά ς π ρ ο Τ σ χ ε τ ι κ ν τ ω Υ θ ε Ι ω ν έ κ
_τ υ π μ ά τ ω ν π ρ σ κ ό η σ ν eo ο ί ο ς μ ς α φ έ ρ ε ν σ υ ν € χ ε Ι
δ α ό τ ο κ ρ ά τ ω ρ Λ Έ ω ν δ ι ν ι έ κ δ ι κ η θ τ ο ν u Ύ ν σ υ κ ο φ α ν τ ε τ α ό
τ ο ν ε Ι ς 'tov χ α λ Ι Ψ ν tij; Δ α μ α σ κ ο υ ώ ς π ρ ο δ ό τ ν κ α ι δ ι α τ ο υ τ ο δ
χ α λ Ι Ψ ς «euHu; χ ε λ ε ό ε ι τ ν δ ε ξ ι ι ν κ ο π ν α ι τ ο υ ω ά ν ν υ Τ ο ν
ο ν ε ι δ ι σ ι μ ο ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ δ έ χ ε τ α ι δ Υ ι ο ς λ λ ι μ ε τ ι τ ο θ α ϋ μ α tij';
ν α Υ Ι α ς δ π ο Ι α σ υ μ π α ι θ ο σ σ α ε Ι ς Τ ν θ ε ρ μ ν π ρ ο σ ε υ κ Υ ι ν τ ο υ
Ί ι ω ν ν ο υ δ ι α tij; θ α υ μ α τ ο υ Ρ Υ ι κ ς ε ί κ ό ν α ς η ς θ ε ρ α π ε ύ ε ι τ ή ν ο ε
ξ ν τ ο υ δ δ μ ο λ Ο Υ Τ ς τ ς θ δ ξ Ι α ς π ο χ ω ρ ε Π Ο τ ο ρ α
ι χ ι ν ά κ τ ο ρ α ι ι ν α μ ο ν ά ι σ Ώ ε Ι ς τ ν tepav Λ σ ό ρ σ ν τ ο σ η γ ι σ
, ,,, Α Ι Ι λ " , ., ί
ε ι ς τ η ν ε ρ η μ ο ν υ τ ο σ ι Ν Θ υ η κ α τ ε π α ν α η ψ ι ν ε ι ς τ η ν ι ι σ τ ο ρ ι α ν κ α ι ε ν α ι
π ο λ ύ π ι ι α ν ο ν ν ά σ μ ι η κ α ί π ά λ ι ν .... Τ ο Κ τ η ς ύ π α κ ο η ς σ ί α ύ ε ι ο τ α ν
e , λ '), , ο Α λ , 'e Α ,
ο ε π ι σ κ ο π ο ς π α ρ ε Κ Κ ι ι ν η ω τ ο ν Κ ι υ ι κ ο ν κ α ν ο ν α Κ α ι ο α ι ο ς ε χ ε ι τ Ό
" ", δ , , , ι ' Γ ' Φ λ
δ ι κ α ι ω μ α ν α τ ο ν κ α τ η γ ο ρ η Ο η α κ σ μ η ε κ α ι ν α τ ο ν κ ι υ α ι ρ ε ι σ υ ω ρ ο φ
σ κ υ Α γ ί α Γ ρ α φ ή Ε Κ Ι Κ λ η σ ί ι α Π α ρ ι σ δ σ ι ς μ ε τ Δ σ μ η σ 71, 75,
Θ ε σ σ 1976.
6. Μ Ρ G. 94, 1233 έ ξ
76
", !
r
σ μ έ ο Ό Σ α δ μ σ ι ε τ ϋ Π ε υ μ α τ κ ό τ ό υ έ λ ο σ σ ϊ
Χ χ ί τ ό σ α ν ε ψ ι ο σ τ ο υ Σ ε ψ ά ν Θ τ ο σ Σ α ο σ α ο υ (7) .
σ ε ν τ Ι π α λ τ ο σ ά γ Ι ο υ π λ Ύ ω θ έ ν τ ε ς σ α ρ έ ω ς α π ό τ ο δ ς λ ό
γ ο υ ς -:ou, ε ό κ α ψ α ς ε σ Ύ θ α έ κ φ ρ ά σ ο υ ν ο λ ο ν τ ο ν κ α τ α ύ τ ο σ
μ σ ο ς τ ω ν Ο ϋ τ ω ε ν τ α ε ί κ ν μ α ι χ ι κ σ υ ν θ ο φ τ ο σ έ ξ έ
π ι σ κ ο π ι κ ώ ν χ ε ι ρ ώ ν θ ά σ υ ν τ α χ θ κ α ι ί ό Π Ο Υ Ρ δ κ ά τ ω θ ι κ α τ
τ ο σ δ σ Ι ο υ λ σ ε λ λ ο ς
Μ α ν σ ο δ ρ τ φ κ α κ ω ν ό μ φ κ α ί σ α Ρ α Κ ό φ ρ ο ν ι ι ν θ ε μ α
τ φ ε κ ο ν ο λ Τ Ρ κ α ι ί φ α λ σ ο γ ρ ά φ Ι α γ σ ο ό ρ ά ν ά θ ε μ α
τ φ τ ο σ Χ ρ ι σ τ ο σ ό ι σ κ α ί ε π ι σ ο ύ λ φ τ σ α σ ι λ ε Ι α ς
Μ α ι ν σ ο ό ρ ν ά θ ε μ α
τ φ τ ς α σ ε σ ε Ι α ς δ α σ κ ά λ φ κ α ι ί π α ρ ε ρ μ η ν ε υ τ τ ς θ ε Ι
α ς γ ρ α ψ ς MCl'la.oUp, ά Υ ά θ ε μ α (MANSI 13,3(6) .
Ά γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς δ ε ν Α Ι γ Υ Ώ σ σ χ ο λ η θ ε ί ς ε Ι ο ι κ ώ ς μ ε
τ Υ ί ν ε σ τ ο ρ ν τ ώ ν ο Ι κ ο υ μ ε ν κ ώ ν σ υ ν ο ω ν π α ρ α Τ η ρ ε τ τ ά κ ά τ ω θ ι ά ι
ν α φ ο ρ ι κ ώ ς π ρ ο ς τ ν α ι ω τ έ ρ ω ε κ ο ν μ α χ ι κ ν oU'looov.
ε τ ά τ α σ τ α δ σ α σ ι λ ε δ ς π ρ ο έ τ ρ ε ψ ε π ά ν τ α ς τ ο δ ς ρ χ ι ε ρ ε τ ς
, λ ό ' ξ λ ' , Τ ι ). ,­
κ α ι τ ο υ ς you α ι ι ο υ ς κ Ύ Ρ Κ υ ν α Π γ ρ α ψ ω σ ι τ ν κ α τ α τ ω ν
ε ί κ ό ν ω ν σ υ ν δ κ τ ό μ ο ν Κ α ί τ ι ν ε ς μ ε ν α ό τ ώ ν ό π κ υ σ α τ ι ν ε ς
δ ε ά π ε Π ι θ Ύ σ α ν ν ά ό π ο γ ρ ά ι ψ ω σ ι π ε ρ ι ο ρ ι σ θ έ ν τ ε ς ν α ν τ ι τ ά ι ξ ω σ ι ν
ε Ι ς τ ν τ ο σ σ α σ ι λ έ ι ω ς α π α Τ σ ι ν τ ν έ α υ τ ώ ν σ ν ε Ι δ Ύ σ ι ν κ α ί π ε π ο Ι
7. Ι Δ α μ α σ κ η ν ο tH Θ ε ο τ ό κ ο ς ε κ δ Έ π τ α ς Π η Υ α 2) 'AiH]­
ν α ι 1970, σ 17 - 8. Έ κ τ η α ύ τ η ς Μ ο ν η ς τ ο υ ή γ ι α Ο μ ι έ ν ο υ Σ ά α Μ π ρ ο
έ λ κ α Ι ή π ρ ώ τ η έ ξ Ά ν α τ ο λ η ς ά ν τ Ι δ σ ι ς ι κ α τ α τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ φ ι
,\, ' ,e. ., έ J..'1" δ " , , , λ λ • Ι '
Ι ι Ο Ο υ ε ο τ α ν Τ Ν ι ι η σ α ν υ ο φ ρ α γ κ ο ι μ ο ν α χ ο ι ν α ψ α ι ο υ ν ε ι ς ε ρ ο σ ο
λ μ α τ ο Σ μ λ ο ν τ η ς ί σ τ ε ω ς μ ε τ α τ η ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ π ρ σ ή κ η ς ώ ς δ η
Τ Α ." " , • λ \
Κ α ρ ό λ ο υ τ Ο ϋ Μ ε γ ά λ ο υ Η α ί ρ ε τ ι κ η Κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ ω ν φ ρ ά γ κ ω ν μ ο ν α χ ω ν
η τ ο έ π ό μ ε ν ο ν ν α ι Π ρ ο κ ι α λ έ σ τ ι ά λ η ή ύ ε λ λ α ν ά ν τ ι ι δ ρ ά σ ε ω ν έ ι κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν
ά ν υ σ τ ά κ τ ω ν φ ρ υ ι κ τ ω ρ ω ν τ η ς ρ ο δ ο ξ ί α ς τ ω ν μ ο ν α χ ω ν τ η ς ί σ τ ο ρ ι κ η ς
, • δ ξ Μ - -.' Ε λ .'..A.v, δ '
λ Ο ι δ η τ ο α κ ο υ σ ε ι κ α τ α τ ι ν α π α ρ ω μ ο ν η ν τ ω ν ε ι ς τ η ν α υ η ν τ ο υ
­
κ α ι ε ν ο ο υ ο ν η ς τ ο υ α γ ι ο υ α υ υ α η ι Κ Ovu ι ι ι σ α ν σ φ ο Ι α ι σ Ί γ
, ξ - λ λ " -. ό έ λ ι '
Κ ο υ σ ε ι ς μ ε ι τ α 'U τ ω ν ε η ν ω ν κ α ι φ ρ α γ κ ι ω ν μ ο ν α χ ω ν ε ι ς τ τ ο ς υ ε
ο Ι μ ο ν α Χ Ο Έ ι γ ι ά λ δ ο ς Κ α Ι φ η λ ι ξ έ ξ ε δ ι ώ χ η σ α ν έ κ τ ο υ Ν α ο υ τ η ς Β η
ι λ ε ε μ ώ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ί τ ο υ χ ο ρ ο υ τ ω ν έ ξ ε γ ε ρ έ ν τ ω ν μ ο ν α χ ω ν τ ή ς Μ ο ν η ς
τ ο υ ά γ ί ο υ Σ ά α κ α τ α τ η ς π ρ ο σ θ ή κ η ς τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ φ ι λ ι ό ε ή γ ε ί τ ο μ ο
ν α χ ο ς τ ι ς ό ν μ α τ ι Ι ω ά ν ν η Σ Μ π ι λ ά λ η Ή α Ι ρ ε ι σ ι ς τ ο ύ φ ι λ ώ κ ε Α
σ 119. Π ρ λ Π η δ ά λ ι ο ν σ η μ ε ί ω σ ι ν τ ο υ ζ Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Γ ί κ Μ ε ν ι
κ η ς έ ν 't<i'> έ λ ε ι
77
θ η σ ν κ ι λ τ έ λ ο ς ν Τ Ι σ ν ε Ι ς τ ν έ ν Κ ω ν λ ε ι λ ό τ η
:
σ ύ ν ο δ ο ν σ υ γ κ τ ή σ ν τ ε ς ε ν Τ ε ρ σ ο λ ό μ ο ι ς έ τ έ Ρ ν σ ύ ν ο ο ν Τ Π Ι Χ ν
ό π ε ρ τ ω ν ε Ι κ ό ν ω ν ό π ο τ ή ν π ρ ο ε ο ρ ε Ι α ν τ ο σ π α τ ρ ι ι ρ ι ε ρ σ
λ ό μ ω ν ο ε π λ υ π λ η θ ε σ τ έ ρ μ ε ρ ς ε ξ δ λ ω ν τ ω ν τ ά ξ ε ω ν τ ο υ ρ ι
Ι
τ ο υ ς π ρ ω τ ο σ τ α ο ό Υ τ ω ν τ ω ν ν ω ν μ ε τ α τ ω ν ό π ι τ ω ν τ ή ς ρ θ
,
ξ Ι ς ά ρ ε ρ έ ω ν τ ο υ Ρ ι μ ς τ ο υ λ ε ξ ι ν ε Ι ς χ ι τ ο υ ν τ ι
χ ε Ι ς ε ν έ μ ε ν ο ν ά ν ε ν Ο ό τ ω ς ε Ι ς τ ή ν π ι χ τ ρ ο π ι χ ρ ο τ ο ν π ρ ο σ κ ό ν σ ι ν
ω ν Ε Ι κ ό ν ω ν
ι π ε ρ ι τ έ ρ ω π ε Ρ Ύ ρ ά ψ ω ν δ γ ς τ α α ν τ ι ρ ι σ ε ι ς τ ω ν ε Ι
, , λ - ., - Μ - , ,
Κ ν μ ω ν γ ρ ι ψ ε α ι η π ε ι σ τ α ι ο σ α ι τ ω ν ο ν ω ν α ν ρ ω ω
τ ε xat γ υ ν α κ ε ω ν ε Ο μ ε ό θ Ύ σ α ν μ ε τ α τ α ν Ε ε ρ ω ν σ κ ε υ α ν κ τ η ν α ν
Κ ι Κ Τ Ύ μ ι τ ω ν τ α ο ε ι λ Ι α ό ι τ ω ν κ α ε π ο υ λ ε Ι Ψ α ν ο ν ά γ Ι ο υ ε
, ό θ ' " - λ '
ς ι ι ν ε τ π υ ρ ι π ρ ε ' η σ α ν κ α ι ο ε χ ω ν τ ο ι ο τ ο ν ω ς ψ υ κ τ η ρ ι ν
ι σ ά σ ε ή ς ε κ α λ ι ζ ε τ π ο λ λ ο μ ε ν τ ω ν Μ ο ν α χ α Ο ι α μ σ τ Ι
γ ω ν η δ α ξ Ι φ ο υ ς τ ω ν π ο λ ε μ Ι ω ν τ ο ν ο Ι ο ν ό τ α ν κ τ έ σ τ ρ ε φ ν .,1
έ τ ψ λ ο ν τ ο π ο λ λ ω ν ά λ λ ω ν τ Τ ό π ή ν α ι ς Κ Ύ ρ ε λ α Ι φ α λ ε ι ψ ο μ έ
- Ι ό ,- \ λ
ν ι ς υ ι φ η π τ ε τ ο π υ ρ κ α ι ο υ τ ω τ α π ρ σ ω π α α υ τ ω ν Κ Ι α ι κ ε ψ α ι
, "λ λ , , λ e.' " ,.. , , t: '
κ τ ε κ α ι ο ν Ο α ο ι uE μ ε τ α π ο λ α ς υ α σ α ν ο υ ε ε ς σ α ς ε ε π ε μ
λ λ ", , ., ,
π ο ν τ ο κ α ι υ τ ε ο ς π ε ρ ι τ α π ε ν τ ε μ υ ρ ι α δ α κ α τ ε φ υ γ ο ν ε ι ς
" Ν λ " , , λ Ψ .,
Ρ ω μ Ύ κ α ι ε ι ς ε α π ο ι ν μ ε τ α ε ι κ ο ν ω Ί κ α ι α γ ι ω ν ε α ω ν ο ι
, λ λ ?' 2.' λ λ 2.' ­
τ ι ν ε ς ο υ κ ο ι γ ο σ υ ν ε τ ε ε σ α ε ς τ η ν π ι μ α ο ν "C'Yj;
ε κ ε Τ θ ε ν ε ν χ ρ ή σ ε ι δ σ Ύ ς έ λ λ η ν ι ι κ η γ λ ώ σ σ Ύ ς ι α ό τ ή ς ο ε κ ε Ι ς
τ η ν έ π π ο λ λ α ς έ κ α τ ν τ α ε Τ Ύ ρ ι α ς π α ρ τ α σ ι ν τ η ς λ λ Ύ ν ι κ ή ς κ υ
ρ ι α ρ χ Ι α ς (8) .
Μ ε τ α ς υ τ ω Ί π ρ ώ τ ω ν θ υ μ ι τ ω ν τ ω ν ν ω τ έ ρ ω ο ι ω γ μ α γ α Τ Ο
'Xat δ μ έ γ ι χ ς δ μ ο λ ο γ η τ ή ς Σ τ έ φ α Υ ο ς δ Ν έ ο ς Ν ο ε μ Ο ρ 28), θ λ ή
8. Ι Α γ Ν ε κ τ α ρ ί ο υ Μ η τ ρ Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς Α ϊ κ υ μ ε ν ι κ α ι Σ ύ ν ο δ ο ι
τ η ς τ ο ι ϋ Χ ρ ι ι σ τ ο ϋ Κ ι λ η σ ί α Θ ε σ σ 19722 σ 188 - 9.
1,-
8 Κ

α α τ α
'
τ η ν
\
α
"
ε ι κ ι ο ν ο μ α χ ι κ η ν
δ
π ε ρ ο ν η Υ ω ι σ α τ ο ε ι σ η ... τ ε φ α
• R.11." (' , ., , _., Δ ;..) δ , •
ν ο ς ο ..α υ υ α ι τ η ς ο υ χ ι ο α ν ε ψ ι ο ς τ ο υ α Υ ι ο υ α ι μ ι α σ κ η ν ο υ ι α τ ο ν 0­
·'Ii,: - ι - , Ο '.' .,. ",λ _. δ •­
Ι
π ο ι ο ν τ ο l • ι η ν α ι ο ν γ ρ α φ ε ι Ι υ τ ο ο ο σ ι ο ς π ε ρ ι τ α τ ε η τ ο υ ο γ σ ο υ α ι ω
Ι
, Ι
., " ,-. , ( 'Q 28) Τ .,
ι !. ν ο ς α κ ι μ α σ α ς η γ ω ν ι σ α τ ο κ α τ ι α τ ω ν α ι ρ ε ι σ ε ω ν κ τ . η ν α υ τ η ν
·1
1'11
1
Ι
έ π ί ι σ η ς π ε ρ ί ο δ ο ν η λ η σ ε ν ό μ ο ν α χ ο Α ν δ ρ έ α ς ό έ ν τ ϋ Κ ρ Ι σ ε ι Ο κ τ 17),
,:1
• λ " Α " λ -.' λ • - ,-.,
ι ο μ ο ο γ η σ α ς α Χ Ρ Ι υ α ν α τ ο υ τ η ν κ α η ν ο μ ο Ο Υ ι α ν ο μ ο υ μ ε τ α τ φ ν ε ι π ι σ η ς
"
Ι ι
ι
ν α χ ω ν Σ τ ε φ ά ν ο υ Π α ύ λ ο υ κ α ί Π έ τ ρ ο υ ι τ 21). Α Ε σ 38, 431. "
. . . .
1
1I
!
78
Ι
,/1


,·,1
.'.'
σ α ς σ τ ε ρ τ ε ω ς θ α ν τ ο φ ο σ Π Ρ Ο Υ ο μ έ ν ω ς π υ ρ π λ ή θ ή
Μ ο ν η ς π ρ ο σ τ α τ ο ν τ φ ι Ρ τ ο σ Α ό ξ ε Υ τ Ι ο υ ό π ο τ ω ν ε Ι κ ο ν ο μ ά
χ ω ν Φ υ λ α κ σ θ ε Ι ς ε ν Κ ω ν λ ε ε δ ρ ε ε Ι ς τ ο ε σ μ ω τ ρ ν έ τ έ ρ ο υ ς
342 μ ν χ ό ς μ ε τ α ξ υ τ ω ν δ π ο Ι ω ν κ α Ι τ ο ν θ ε σ τ ρ κ τ ν
έ κ "ti'j; ν τ ή ς Π ε λ ε κ η τ ς κ α Ι τ ο ν ε κ Κ ρ τ Υ Ι "j,Α ν τ ώ
ν ν κ α Ι π λ ε Ι σ τ ο υ ς α λ λ ο υ ς θ λ Υ Ι ι τ α ς τ ή ς κ α λ η ς δ μ ο λ ο γ Ι α ς Μ ε
τ τ ο ι μ α ρ τ ό ρ ν τ ο σ Σ τ ε φ ν κ λ ό θ φ α ν τ η ν α ό τ η ν ή ρ ω ϊ κ η Υ
. π ο ρ ε α ν κ α Ι τ μ η θ ν α τ ω έ ν τ ε τ ε λ κ ω ς δ σ ς θ ε 6- Ψ ι ­
λ ο ς Ο κ τ ω 10) , ή δ μ λ τ ρ α Α ν θ ο u σ α υ λ 27) ,
κ α Ι ο ε δ μ ο λ Ο Υ η τ α Ι Π Ρ ο κ ό π ο ς κ α Ι Β α σ Ι λ ε ι ο ς
Φ ε σ ρ 27 - 8) , Τ ν α ν α ψ έ ρ ω μ ε ν τ ο υ ς Κ Ο ρ υ ψ α Ι ο ς μ ά ρ τ υ ρ α ς τ η ς Α
ε Ι κ ο ν ο μ α χ κ ς π ε ρ ό Ο ο
* * *
Δ α τ η ς ν Ι ε ι τ ο ν α ι ύ τ κ ρ σ τ ρ κ ν θ ρ ό ν ο ν τ Ύ ί ς ξ ι κ ο ν ο ψ Ι
λ ο υ Ε Ι ρ Υ η ς ti'j; Ά θ Υ Ι ν α Ι α (780) ο ε ω γ μ Ι Ο ι α κ ό π τ ο ν τ α ι ά
ι α σ έ λ θ μ ε τ α έ π τ α ε τ Υ Ι ή γ Ι α Ζ Ο Ι κ Σ ό ν ο ο ο ς τ ι ς κ α Ι
- ' , , λ θ θ
α ν Υ ρ κ ω ε κ α ω σ ε τ η ν σ ρ χ α α ν κ α α π ο σ τ ο ι κ η ν ε σ μ ο ε σ α ν
-ci'j; Τ ί μ η τ κ η ς π ρ ο σ κ ν σ ε ω ς τ ω ν σ ε π τ ω ν ε Ι κ ό ν ω ν Κ α τ α τ η ν ο ε υ
τ έ ρ α ν ν ν α Τ δ μ ο σ μ ε τ α τ ω ν π α ρ ε ρ ε θ έ ν τ ω ν έ π σ κ ό
π ω ν ι έ ξ ε ψ ώ γ Υ Ι σ α ι ν κ α ι Ι ο Ε π α ρ ό ν τ ε ς 130 μ ο ν α χ ο Ι κ α Ι Ύ ι γ ύ μ ε ν τ η ν
έ α τ ω ν ό μ ο λ Ο Υ α ν Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν χ α ρ α Κ Τ ρ σ τ κ ω ς τ η ν έ κ ψ ώ ν σ ν
τ ο σ ή γ ο υ μ έ Υ ο υ Γ ρ Υ Ι Υ Ο Ρ Ι Ο Ι τ η ς Movij; τ ο σ ά Υ Ι Ο ι Σ ε ρ γ Ι ο
Κ α τ α τ η ν ά ρ χ α Ι α ν κ α Ι ε κ π α λ α τ ω ν χ ρ ό ν ω ν θ ε σ μ ο θ ε σ Ι α ν τ η ν
π α ρ α Ο ο θ ε σ α ν ε γ τ Ώ ά γ Ι τ ο σ θ ε ο σ μ ε ά λ Έ κ κ λ η σ Ι ε κ τ ω ν ά
γ Ι ω ν κ α Ι π α ν ε ψ ο μ ω ν α π ο σ τ ό λ ω ν κ α Ι Ψ λ α χ θ ε α ν ό π ο τ ω ν ά γ Ι ω ν
κ α ι Ι π α ι ν έ ρ ω ν Ύ ι ι μ ω ν π α τ έ ρ ω ν κ α Ι δ α σ κ ά λ ω γ Ύ τ ι τ ω ν ά γ Ι ω ν ε ξ
ο Ι κ ο μ ε ν κ ω ν ν κ ρ α τ ο σ μ ε ν κ α Ι τ α δ ρ θ ό δ ο ξ α Υ ρ ά μ μ α τ α τ ά
σ τ α λ έ ν τ α π α ρ α Ά ν ρ α ν σ τ η Π ι ρ ε σ σ υ τ έ ρ α ς ώ μ τ ο υ ά γ ω τ ά τ ι
χ α ι Ι π σ τ λ κ σ π ι π α π ρ ο τ ο υ ε ύ σ ε σ ε ς κ α Ι ψ λ χ ρ Ι σ τ υ ς ή μ ω ν
α σ λ ε ς κ α Ι α ρ ι σ ι ν τ ο ν ώ τ α τ ν κ α Ι ο κ ο μ ε ν κ δ ν π α τ ρ ά ρ
Χ Υ Ι ν τ α κ α τ α υ Υ σ α ν τ α κ α Ι ψ ω τ Ι σ α ν τ α τ α ς ι α ν Ι α ς Ύ ι μ ω ν μ ε τ α
π ό θ ο υ κ α ρ ι δ Ι α ς μ ο ι ε ξ ι μ ε ν ο ς τ ω ς δ μ ο λ Ο Υ ω κ α Ι ο δ τ ω ς Κ Υ Ι ρ ύ σ
σ ω κ Ι π σ τ ε ό ω τ α τ α ύ τ η ς μ ο υ τ η ς λ η θ ν η ς δ μ ο λ ο γ Ι α ς cruy­
χ ώ ρ η σ ν λ Ψ μ α τ ω ν ή μ α Ρ τ η μ έ ν ω ν μ μ ε τ α τ η ς κ α λ η ς π ρ ά ξ ε ω ς
!
Μ Η Λ Ι Α Β σ 756).
Ι
]
79
ι
ι
Ι
Ι

ι
f
i
Ι !
Ι
"
Ο Ρ μ ό ι ς έ ξ Υ Ψ Υ χ ι Ι ο Ι λ ο ι π ο Ι τ ω Υ μ ό ν σ χ ω Υ τ τ ν ε ζ
μ ί Χ λ ι σ τ ί ί κ α τ ι τ Ύ ν τ ε τ ι Χ Υ ν ε δ ρ Ι Ι ό π έ Ύ φ ν ι έ δ ς τ llpd­
κ κ ι ε ύ θ ς μ ε τ α τ ο ς έ Π ι σ κ π ο υ ς
Δ ε τ έ ρ α ε ν μ η π ε ρ ί ο δ ο ς (813 .. 843)
Δ σ τ χ ω ς ο μ ω ς -fJ. α ν ω τ έ ρ ω ή τ ς έ κ κ λ η σ Ι α ς
ό ρ θ ο δ ξ ω ν τ έ χ ν ω ν τ η ς χ ρ α δ έ ν ε π έ π ρ ω τ ο ν α σ υ ν ε χ ι σ θ Ώ
Ε Ι κ ο σ ι π έ Υ τ ε α Κ ρ ι ω ς ε τ μ ε τ α Τ ή ν Ζ Κ Σ ν ο δ ο ν
μ α χ Ι α α ν ε ν ε ώ θ Ύ μ έ α π ο τ έ λ ε μ α ν έ ο ι π ο λ υ π λ η Η έ σ τ ε ρ ο ι
φ ο ρ α ν δ μ ο λ ο γ η τ α Ι ν α λ α μ π ρ ό ν ο υ ν τ ο ν η τ ο ν σ τ ε ρ έ ω μ α
κ α Ι ή τ ω ν
έ π Ι π ο λ ύ
-fJ ε Ι κ ο ν ο
α ό τ ή ν τ ή ν
ti'j; θ ρ ι μ
ε υ ο ό σ η ς κ κ λ σ Ι α ς Κ Ο Ρ Ό ψ α Τ ο ς ν τ Ι π α λ ο ς τ ω ν ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν κ α τ α
τ ή ν ό Π ο ψ ε ι π ε ρ Ι ο δ Ο Υ δ μ έ γ α ς ε Υ δ μ ο λ ο γ η τ α Τ ς κ α Ι Μ κ η τ α τ ς θ ε ό
δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο υ δ Ι τ η ς Κ α τ α τ ή ν 6' ε Ι κ ο ν ο μ α χ ι κ ή ν σ ν δ ν τ ο σ 815,
έ ξ δ ν δ μ α τ ο ς ο λ ω ν τ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν θ α ε κ ψ ά σ μ ε τ α π ά σ η ς π α ρ ρ η
σ Ι α ς τ ή ν δ ρ Ή ι ν δ ό ξ α ν ti'j; ε κ κ λ η σ Ι α ς π ε ρ ί τ ω ν ί ε ρ ω ν ε Ι κ ό ν ω ν ο ι α
ν α κ α τ α λ ή ξ ώ έ ξ η ς
«AtYc'1J, -fJ ε ύ α γ γ ε λ ι κ ή μ ώ ν π Ι σ τ ι ς τ ω ν ά μ α ω λ ω α ύ τ η iJ
ά Π Ο τ ο λ ι κ ή μ ω ν δ μ ο λ ο γ Ι α τ ω ν ε ό τ ε λ ω ν η ο δ ν ή π α τ ρ ο π α ρ ά
δ ο τ ο ς μ ω ν Β ρ η σ κ ε Ι α τ ω ν έ λ α χ Ι σ τ ω ν Π α ρ α τ α ό Τ ν ό χ ο τ ι δ
τ Ι ς δ ε Ύ τ Ι ς δ ε τ ω ν ν σ ν Ύ Ί τ ω Υ π ι Χ λ α ι α λ λ ό ε Ι Π ι έ τ ρ ς κ α Ι
Π α σ ς ε ί π ω μ ε ν γ α ρ Χ ν ι έ ν δ ε κ τ α ώ ς ε γ δ ε χ ό μ ε ν α - ό δ α Υ ε ξ
α ό τ ω ν Ύ κ τ ω ν ο ό ρ α ν ώ ν δ ο γ μ α τ Ι ζ ω ν κ α Ι ε ό α Υ γ ε λ ι ζ ό μ ε Υ ο ς δ υ ν ι Χ
μ ε θ α α ύ τ ό ν κ ο ι ν ω ν Ο ν π ρ ο σ ή κ α σ θ α ι ώ ς μ ή σ τ ο ι χ ο σ ν τ α τ Ώ υ γ ι α ι
ν ο ό σ Ώ τ η ς π Ι σ τ ε ω ς ι ι Κ α Ι π ρ ο ς τ α σ τ α ό τ ι σ ν δ ο κ Ώ τ Ώ
έ ξ ο σ Ι μ ω ν έ τ Ι μ -fJ τ α π ε Ι ν ω σ ι ς μ ω ν μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ π σ τ η
ν α ι Ύ Ί ε ξ ά ρ ν ο υ ς μ α ς γ ε ν έ σ θ α ι τ η ς τ ι α τ η ς μ ω ν ε ι λ ι κ ρ ι ν ο σ ς
δ μ Ύ Ι α ς Β λ έ π ε σ Χ Ζ ι κ ω ς -co ό Π α ρ ι θ μ 7 κ ε ι μ ε ν ο ν τ ο σ Β
Μ έ ρ ο υ ς . Eueu; μ ε τ α α Ο τ α ά κ ο λ ο υ θ ο σ ν α Ι π ο ι κ ι λ α ι έ ξ ο ρ Ι α ι (Xt}tou
κ α Ι τ ω ν δ μ ο φ ρ δ ν ω ν τ ο υ δ σ Ι ω ν δ μ ο λ ο γ η τ ω ν (9) .
9. Κ α τ ω τ έ ρ ω σ η μ ε ι ο ϋ μ ε ν τ ο υ ς π λ έ ν γ ν ω σ τ ο υ ς κ α Ι φ α ν ε ί ς ό μ ο
λ ο γ η τ α ς τ η δ ε υ τ έ ρ α ς ε Κ ν α μ α χ ι κ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ
Ι α ν ά τ φ τ ε λ ε ι ω έ ν τ α ς
Α ... Η Ι Ό Τ Μ Ε Ι Ν Ο Ι Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ υ δ τ η ς
ο ς Σ τ ο υ δ ύ τ η ς Φ ε ρ 4), Ι ω ά ν ν η ς τ η ς Μ ο ν η
Ι λ α ρ ί ω ν τ η ς Μ ο ν η ς τ ω ν Δ α λ μ ι ά τ ω ν Ί ο υ ν 6),
Σ ε π τ S), Μ α κ ά ρ ι ι ο ς τ η Π ε λ ε κ η τ η ς Α ι λ

!
Ι
ι
ι

'.:':
Ι
Ι
ib
μ α ρ τ υ ρ ι κ φ η ε Ι ρ η ν ι φ
Ν ο ε μ ρ 11), Ν ι κ ό λ α
Κ α α ρ ω ν (' Α π ρ ι λ 27),
Σ τ έ φ α ν ο τ η ς Τ ρ ι γ λ ι α ς
1), Ν ι κ ι ή τ α η ι δ ι ι κ υ
, ι
Ι
!
Ι
ι
ι
';"ji1

..

'.4.
.
;.1
'1
j
.,1
.. ι
!
'.- !
ι ο ρ ω Τ κ ό ς ή γ ο υ μ ε ν ο τ ο σ Σ τ ο υ ι ο υ τ ο ν δ π ο Τ ο ν έ π τ υ χ ω ς τ
ν ε ς χ ρ α ι κ τ η ρ ί ζ υ ν ς τ ο ν μ έ γ SΑ θ σ ο ν τ η ς ε π ο χ η ς Τ (10) ,
φ έ ρ ε μ ε τ π ά σ η μ ε γ λ ο Φ χ ί κ ι κ α ρ τ ε ρ Ι ς τ ο υ ς π ε φ σ μ ο ς
τ ω ν ε ς ω ν μ α σ τ γ ώ σ ε ω ν κ α Ι π κ ι λ ω ν κ α κ π α θ ε ω ν Η ε ω ρ ω ν τ ο
π ε ρ ρ σ τ α π ά σ χ ε ν π ά σ χ α , κ α τ τ η ν π ρ ο σ ψ υ ε σ τ ά τ η ν ε κ ψ ρ α
ο ν τ ο υ ι ε ν ί π ρ α λ λ ή λ ω ς <1>; ά λ λ ο ς Π α σ λ ο ς ύ π ψ έ ρ ε κ α Ι π υ ρ ο σ
τ ς Κ ι μ α σ α τ ο σ π μ ν υ τ ο υ κ α ι τ ω ν έ Κ κ λ η σ ω ν Τ Ο Υ
κ ό δ ω ν α Ε κ τ ο σ δ ε σ μ ω τ η ρ ί ο υ τ η ε ς ο ρ Ι α ς τ ο υ ά π σ ι τ έ λ λ ε Σ ν ε
χ ω ς έ π σ τ λ ς π ρ ο ς τ ς π α ν τ α χ ο σ δ ε σ π α ρ μ έ ν α ς δ ε λ ψ ό Τ Ύ τ α ς
έ σ τ ι Ρ Ι ζ ω ν τ ο ύ ς έ ς ο ρ σ τ ο υ ε Ι ς τ η ν μ έ χ ρ τ έ λ ο υ ς ά γ α θ η ν ε κ ο α
σ τ η ς μ λ Ύ α ς τ ω ν Τ ρ ε τ ς ε ι ς α ό τ ω ν δ η μ σ ε ο μ ε ν ε Ι ς τ ύ π
ά ρ θ μ α 70 κ α ι γ κ ε Ι μ ε ν α τ ο υ Β ι Μ έ ρ ο υ ς Σ υ γ χ ρ ό ν ω ς γ ρ ά
φ ε ι κ α ι π ρ ο ς τ ς μ ε γ α λ υ Τ έ ρ α ς ά δ ε λ φ ό τ η τ α tij; Π α λ α σ τ ν η ς ς
κ α ι τ ο ύ ς π α τ ά χ α ς τ η ς Α ν α τ ο λ ς ζ η τ ω ν τ ς π ρ ο σ ε υ χ α ς κ α ι
τ ή ν σ υ ν α ν τ ι λ η Φ Ι ν τ ω ν δ τ ε Ι σ ό δ α τ ο σ (P.G.
99, 1172 D) , τ δ π ο ί α δ ι α κ ρ Ι ν ε ι ο π ι σ θ ε ν τ ω ν γ ε γ ο ν ι ό ι τ ω ν
Κ α τ ω τ έ ρ ω π α ρ α Η Ι τ ο μ ε ν έ λ ά χ σ τ α ά π ο ο π ά ι σ μ α τ α ε κ τ η ς ά λ
λ η λ Ο Ύ ρ α ψ Ι α ς τ ο σ Ι Ο σ Ι Ό υ δ ν ν τ λ η ψ θ δ ά γ α π η τ Ο ς ά ν α γ ν ώ
σ τ η ς ε σ τ ω κ α Ι ά μ υ δ ρ ω ς τ ν ψ ε ρ ν δ κ μ α σ Ι α ν τ η ς υ ζ α ν τ
α Ι α ε κ κ λ η σ α ς ή τ ι ς ς ε ί θ ι σ τ α ι α δ Τ π ο λ λ α χ ω ς τ ω ν ά λ λ ω ν
Α π ρ ι λ 3), Ν ι κ η φ ό ρ ο ς η δ ι κ ί Μ α ι ο υ 4).
Β Π Λ Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Α Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Κ ι Ο Π Ο Ι Ν ι κ η φ ό ρ ο ς Κ ω ν λ ε ω ς
Ι ο υ ν ί ο υ 2). Μ ε δ ι ο ς Κ ω ν λ ε ω ς Ί ο υ ν 14), Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί
α ς Ν ο ε μ ρ 5), ύ ψ ι ς Σ ά ρ δ ε ω ν Δ ε κ 26), Θ ε ό δ ω ρ ο ς Α γ κ ύ ρ α ς
Ν ο ε μ ι ρ 3), Π α ύ λ ο Π λ ο υ σ ι ά δ ο ς Μ α ρ τ 8), Ι ά κ ω ο ς ό δ ι μ σ λ ο γ η τ η ς
Μ α ρ τ 21), Β α σ Ι λ ε ι ο ς Π α ρ ί ο υ Λ π ρ ι λ 12), Γ ε ώ ρ γ ω ς Π ι σ δ ι α ς Ά
π ρ ι λ 19) ι Μ ι χ α η λ Σ υ ν ά δ ω ν Μ α ι ο υ 23), Ι ω σ η φ θ ε σ σ α λ ο Ι ί κ η ς Ι ο υ
λ ο υ 14) ι Α Ι μ ι ι λ ι α ν ο ς Κ υ ζ ί κ ο υ Α ύ γ 8).
Γ Ι Δ Ι Α Φ Ο ι χ α η λ ό Σ ύ γ κ ε λ λ ς Δ ε κ 18), Θ ε ο φ ά ν η ς Γ ρ α
π τ ο ς Ο κ τ 11) ι Θ ε ά δ ω ρ ο ς Γ Ρ α τ ς Δ ε κ 27), ω α ν ν ι ς ό Μ έ γ α ς
Ν ο ε μ ρ 4), Ι ω ά ν ν η ς Ψ υ χ α τ η ς Μ α ι ι ο υ 7), ,Α ι α ν ά σ ι ο ς ό έ ν Π α υ λ ο
π ε τ ρ ί φ Φ 2,2), θ α δ ι δ α Ο Ο ς Μ ο ν α χ ο ς Δ ε κ 29), Δ ά ζ α ρ ο ς ό ζ ω γ ρ ά
φ ο ς Ν ο ε ι μ ρ 17), Ν ή τ α ς ό έ κ Π ί α Τ ι ι κ ί ω ν Ο κ τ 13), Γ ρ η γ ό ι ρ ι ο ς ό
Δ ε κ α π α λ Ι τ η ς Ν ο ε μ ρ 20).
10. Α Φ τ ρ ά κ η Ά γ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς ό Κ υ δ ω ν ι ε ύ ς Α ν ά τ υ π ο ν έ κ τ ο ύ
Γ Ι τ ό μ ο τ ω ν π ε ρ α γ μ έ ν ω ν τ ο υ Β Ι δ ι ε ν ο υ ς Κ ρ η τ ο λ ο γ ι κ ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ
•Α ή ν α ι 1968, σ σ η μ 1.
6
.81
π σ χ Ι ζ ε σ θ κ τ έ λ η ς ε ν . κ π λ ε Ι ε ε τ κ ν τ ή ς
κ α ι θ λ ο υ ρ θ δ ς υ Ε κ κ λ σ Ι α ι ς
Α
' Κ , ;:, λ Q , ­ θ
« α ι Υ ε π α ι ν τ ε ε ε κ ν α ι ν α μ α ι Ύ χ ρ ε ω Ύ σ α ι ν ε ρ α ι ρ χ ε ν
δ ο κ ο σ ν τ ε ς κ α ι Ι ε ε ρ ε ι μ ο ν α ι σ τ α ι Ι κ α ι Ι μ ά ι ε ς π ά ν γ έ ν ο ς κ α ι Ι π ά σ α ι
λ , λ ' , " • , 1
il Ι κ α μ ε ν τ ε ε ο ν ν α ι υ α ι Υ η σ α ι ν τ ε ς π ε ρ Τ Ύ ν π ι σ τ ν uE, ε κ α ι
τ ο υ ς λ γ σ μ υ ς ο υ κ α ι τ α ι π ν τ σ θ έ γ τ ε ς τ Ί δ ε α ι ρ ε τ κ Ί κ ο ν ω ν Ι έ ξ
1i
μ σ ε ί α ι ς δ έ ε ι (= φ σ ω μ α ι τ ι κ ο σ θ α ι ν ά ι τ ο υ σ υ κ ν δ υ ν ε ύ ν τ ε ς
ι

ι
P.G. 99, 1157 C.

Β Ά π ε υ θ υ Υ μ ε ν ο ς ά λ λ ο τ ε π ρ ο ς τ ο υ ς δ ε λ υ ς κ α ι Ι Ψ λ υ λ υ ς
τ ώ ν μ ο ν α ι χ ώ ν κ α ι Ι τ ώ ν Υ ο υ μ έ γ ω ν γ ρ ά φ ε ι
Ά λ λ α Ο ι α ι τ Ι π ρ ο τ φ ώ μ ε ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν τ ο σ Θ ε ο σ τ α Μ ο ν α ι
Η
σ τ ή ρ α ι κ α Ι ά ν τ Ι τ Ύ ς κ α ι κ ο π α ι θ ε Ι α ι τ η ό μ ο λ Ο Υ ί α ς τ Ύ ν κ α ι λ ο π έ
ι .' ,- , • Μ ' Π - τ 6' λ λ
ρ α σ ι ν π ο υ μ α ς π α ρ ε χ ο υ ν α ι ο ν α ι ο υ ε ν α τ . «:c. α ο υ ν ε ν α Ί
Ι Ι
, e λ ' Π - 2. 6 ,
ι Ι
τ ι ο ν α σ ε ω Υ κ α ο υ κ η σ χ ν ο μ ν ο υ σ τ τ : « c;ou τ α
; 11" χ ε ί λ η
'11 '!
11
Ι ι ",.
l' "
Κ ό ρ ι ε
·1
Π ο υ
Ί
: :1
Π ω ς
ι
ι
μ ο υ δ ε ν θ α έ μ π ο δ Ι σ ω ό ρ ε ν α ε π ο ν τ Ύ ν ά λ ή Η ε ι ά ι ν σ ο υ
σ υ γ ν ω ρ ί ζ ε ι ς τ Ύ ν έ π Ι τ ο ύ ο τ ο υ λ Ύ ι θ ε α τ ώ ν λ γ ω ν μ ο υ
ε Ι ν α ι τ ο κ λ έ ο ς κ α Ι fJ ί σ χ υ ς τ ο σ μ ο ν α ι χ ι κ ο σ μ α ς τ ά ι Υ μ α τ ο ς
ό Σ ά Ο Ο α ς κ α Ι Θ ε ο δ ό σ ι ο ς or μ α ι κ ά ι Ρ Ι Ο Ι Ο τ α ν ό τ ό τ ε α σ ι λ ε υ ς
Ά ν α ι σ τ ά ι σ ς θ έ λ Ύ σ ε ν ι α α σ ε Ο ή σ Ί α ι τ έ δ ρ α σ α ν θ ε ρ μ ώ ς π ρ ο μ α χ ο σ ν
-, θ ,­
τ ε ς υ π ε ρ τ η ς π ι σ τ ε ω ς α ι ψ ι ν ς μ ε ν α ν α ε μ α τ ι σ α ν τ ε ς μ ε τ α τ ω ν
Μ ο ν α χ ώ ν τ ω ν τ ο υ ς κ α κ ο δ ς ς έ ν τ Ί Ε κ κ λ η σ Ι ά Ψ έ τ έ ρ ο υ δ έ
δ α τ Ύ ς π ρ ο ς τ ο ν α σ ι λ έ α έ π ι σ τ ο λ Ύ ς τ ω ν δ ι α μ α τ υ Ρ Ύ θ ι έ ν τ ε ς Ο Τ Ι
θ α π ρ ο τ ι μ ή σ ν τ ο ν θ ά ι ν α Τ ν π α ρ α ν α μ ε τ α κ ι ν ή σ ο υ ν τ ι
π α ρ α δ ε δ μ έ ν α ;
-. ζ , ;: ­
Ε

ς τ α υ τ α ω ς γ ω ρ μ ε ν α Π κ ρ ι ν ο ν τ α ω ς ε Ύ ς
Τ ι γ ο ύ μ ε ν ο ι Π Τ ε μ ε θ α
τ θ ' δ ­
ε σ ι ε χ ρ ι σ τ ι α ν Π Ι Δ Ι
θ ε ι α ν κ α τ ό π ν ι μ ο ν ά ζ Ο Υ τ ε ς
ή μ ε Τ ς ν α δ ι α μ α ρ τ υ Ρ θ ώ μ ε ν
λ λ ' ,
ψ ι ε ο υ ν γ ι α ε γ ο υ π α ν τ ο ε
Or δ π ο Τ ο ι ο ε ν π α ι ρ α σ ρ ο ν τ α ι
,
Τ Ύ ν λ
ε υ κ λ ω ς
π ο τ α
,
ο ι κ υ ρ ι ο ι
Π ρ ώ τ ο Υ
'2. Ί
ά π ο τ ο ν π ε φ α σ μ ν ώ ς υ π ά ι ρ χ ο ν τ ε ς ά δ έ σ μ ε υ τ Ι κ α ί έ λ ε ύ Η ε ρ ο ι π ο
τ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ρ ά γ μ α τ α π ο υ δ έ ν ο υ ν τ Ύ ν ψ υ χ η ν τ ο σ ν Η ρ ώ π ο υ κ α
τ π ι ν γ ο ύ μ ε ν ο ι or ό π ο Ι ο ι δ ι ο ρ θ ώ ν ο υ ν τ α ς α τ ε λ ε Ι α ς τ ώ ν λ λ ω ν κ α
δ ι α τ ο σ τ ο χ ρ ε ω σ τ ο σ ν τ ε ς ν α μ η δ ί δ ο υ ν ε Ι ς α υ τ ο υ ς α ί τ Ι α ν σ κ α ν δ ά
λ ο υ δ α ν α μ ι μ λ ν θ 1} δ ι α κ ο ν Ι α ώ ς λ έ Ύ ε ι δ Π α ύ λ ο π ν
δ ε σ κ ά ν δ α λ ο ν κ α Ι τ ο σ Κ ρ Υ μ α τ ο ς τ η ς ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς τ α π ε Ι γ ω σ ι ν TJ
μ ά λ λ ο ν σ υ γ κ α τ ά Ο α σ ι ν έ δ η μ ι υ Ρ Ύ σ α ν δ ι α τ ο υ δ ι ο χ ε Ι Ρ σ μ ε ι ώ
82
11) - ... 1.' Ι ;
μ α τ ο ς
(
- - π ο υ ε ο ω κ α ν ο μ φ ω ν ο ν τ ε π ρ ο ς τ ο υ ς ε κ ν μ α χ υ ς τ ς
χ ρ ε Ι α X\tt ν ά τ ο λ έ γ ω Δ ι ό τ έ ι ά ν σ ι ω π η π ο τ ε λ i1 μ έ ρ ο ς σ υ γ κ
τ θ έ σ ε α ς τ ο ν ά έ π ι κ υ ρ ώ σ ο υ ν έ γ γ ρ ά φ ω ς έ ν ώ π ι ο ο λ η ς τ ς έ κ κ λ
σ Ι α ς Τ ν σ υ μ ψ ω ν Ι ν τ ω ν μ ε τ ο ς δ ι ώ κ τ α ς τ ω ν ε ι κ ό ν ω Υ π ό σ ο ν
τ χ ά ν ε ψ ο ο ε ρ ό ν (P.G. 99, 1120 D - 1121 Α .
" , ,,, " ,
Α ι α ν ε κ φ ρ Χ σ Τ Ι Κ Ύ τ υ γ χ α ν ε ι ε ν π ρ ο κ ε ψ ε ν φ κ ι Ύ π ρ ο ς τ ο ν
, <, Ε , λ -·0' ., Ε
π ε π τ ω κ ο τ α Ύ Ύ υ μ ε ν υ σ τ ρ α τ ι ο ν ε π ι σ τ ο Ύ τ ο υ σ ι ο υ ο σ τ ι ς u­
σ τ ρ ά τ ς δ ι α π κ α ω ν π ρ ο φ ά σ ε ω ν π ρ ο σ ε π ε ι ν α κ α λ ό Ψ Ώ τ η Υ π τ ω
σ ι ν τ ο υ
1. 1. ,.j.,' Ε ' ,
«: Π Ρ u ς τ u ν Ι Ύ ο υ μ ε ν ο ν u σ τ Ρ α τ ι ο ν ..•
Έ χ ά Ρ Ύ ν λ α β ω ν Τ ν τ ι μ Ι α ν έ π ι σ τ λ Ύ ν σ ο υ π λ υ α γ ά π τ ε μ ε
τ α ξ τ ω ν π α τ έ ρ ω ν π λ Ρ Ο Ψ Ο Ρ θ ε ς τ α κ α τ σ ε π ω ς ε χ ο υ ν δ ι ό τ
π ο τ ο ς π λ Ύ Ρ ψ ρ Ύ σ α ν τ ά μ ε κ α Ι τ ο ι σ α ν α ξ ό π ι σ τ ι έ θ λ ι β Ύ
π ο λ ύ μ α θ ω ν π ε ρ Ι τ ό π ο κ ρ ι τ ι κ ό π ο γ ρ α ψ σ ο υ
Κ α Ι τ ώ ρ α δ έ ξ α ι μ ε τ ι μ ι ώ τ α τ ε π ά τ ε ρ δ μ ι λ α υ ν τ α π ι ο έ λ ε ύ
Δ
", '8' " ,Q-' 1. 2. θ '
8ε ρ α ε ν τ γ χ ν ε ι ε κ τ ο ς ε υ υ γ η τ ο ν α κ ρ α Τ Ώ ς α Π v...'I ρ ω
π ο υ ς τ ο υ β α σ ι λ έ ω ς κ α Ι / α ψ ε θ ς μ ε τ α τ α υ τ α έ λ ε ό θ ε ρ ο ς τ ο υ τ ο
κ ρ ι β ω ς έ π ι Ο ε β α ι ο υ ν τ α π ε ρ Ι σ ο υ ψ Ύ μ λ γ ό μ ε ν α Ι λ έ γ ω τ ο υ τ ο
, 1 1" , λ θ -., , - , ' θ
υ Ι Ο Τ Ι α Π κ α φ ε χ Ε Ι α ν α Υ γ ε Ύ ο τ ι ε κ τ ω ν α ρ ν ε Υ τ ω ν
ό π α Κ Ο ν ε Ι ς τ ο ς ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο ς Η α π α ρ α μ ε Ι ν Ώ α ν ε υ ψ υ λ α κ η ς η ε
ξ ο ρ Ι α ς Ό σ ο ι δ ε μ ε τ α τ η ν σ ό λ λ Φ ν τ ω ν π α ρ έ μ ε ι ν α ν π λ λ α Ύ μ έ ν ι
τ ο ό τ ω ν α σ φ α λ ω ς έ ξ έ π ε σ ο ν τ XCllij; δ μ ο λ ο γ Ι α δ ι α ν ά μ η σ ε
λ υ π Ύ σ ω λ έ γ ο ν τ α ς α ρ ό ε ρ ό ν τ ι
Π ω ς δ ε δ ι έ κ ρ ι ν α ς κ α Ι τ ο ι δ ι ο ρ α τ ι κ ό ς τ ο ν α ρ ό τ α Τ Ο Υ δ ι ω γ μ ο ν
-':0,1 δ π ο Ι ο ν έ ν ε ρ γ ε Ι κ α τ ά τ ω ν π ι σ τ ω ν δ ε χ ω ν τ η ν γ ν ώ μ Ύ ν τ ω ν θ Ύ
11. τ η ά π ο σ τ ο λ ι κ η κ α Ι Π α τ ρ ι ι κ η δ ι δ α σ κ α λ ί έ ό μ ε ν ο ς κ α Ι τ Ί τ ς
Ε λ ' Α Α Α , ." ,.,ξ
. Κ κ η σ ι α ς υ ι ε σ μ Ο υ ε ι Ι π ε υ μ ε ν ο ς τ α ς τ ε α γ υ α ς ι κ υ μ ε Ι ι α ς ε σ υ
ό δ ο υ ς α π ο δ ε χ ό μ ε ν ο ς κ α Ι τ η ν έ ν Β λ α χ έ ρ ν α ι ς σ γ κ ρ ο τ η ε σ α ν σ ύ ν ο δ ο ν
κ α Ι τ η ν τ α ύ τ η ς έ π ι κ υ ρ τ ι κ η ν ά ρ ο ι σ ι ε ί σ α ν κ α Ι τ ο ί ς ύ π α ύ τ α ί ς έ κ τ ε ε ί
, -Q δ ξ δ e ι " ι , " - ,
σ ι ν Ο ρ υ Ο Ο Ο ι ς Ι γ μ Ί σ ι ν ε π ο μ ε ν ο ς κ α ι ε μ μ ε ν ω ν τ ο υ ς τ ε π α ρ α υ τ ω ν α
π ο λ η ι έ ν τ α ς ά ι π ο α λ λ ό ι μ ε ν α ς κ α ι τ ο υ ς υ π α ύ τ ω ν δ ε ι χ έ ν τ α ς ά π ο δ ε χ ό μ ε
ν ο ς π ά σ α ν ε Ι κ ο ν ι κ η ν η σ ί ν τ ε κ α Ι π ρ ο σ κ ύ ν η σ ι ν ά ε τ ω ν τ ο ν δ ε ύ π α
' λ ' e λ λ ",.,,, '-Q
Τ α ρ α σ ι ο υ σ υ Ο Υ ο ν α π Ο υ α σ μ ε ν ο ς κ α ι τ ο υ ς μ η ο τ ω ς Ε Ι χ ο ν τ α ς α ν α υ ε μ α
τ ί ζ ω ν ύ Π έ γ ρ α ψ α Ι δ ι ο χ ε ί ρ ω ς (M.P.G. 99, Β

83
ρ Ι ω ν α ό τ ο κ ρ ά τ ω ρ Λ έ ω ν τ ο σ δ π ο Ι ο υ τ ο έ Ύ λ η μ α τ ι κ ν χ έ ρ ι ά ι π έ
κ τ ε ι ν ε κ α ι κ α τ έ σ Τ ρ ε ψ ε κ α ι τ ο υ ς σ λ λ η ψ θ έ ν τ α ς ε ξ λ λ ω ν κ ρ α τ ώ ν
π ι σ τ ο υ ς ε ί κ ο ν ο ψ ι λ ο υ ς Ύ τ ο ψ ι λ α ν θ ρ ω π τ ε ρ ο ν τ ο δ π ο Τ ο ν ε π ρ α ξ ε
, , 1. ' , ι ι ",
Ε ε σ μ ε σ ε μ ε τ α α Π π ι κ ρ α ν μ α σ τ ι γ ω σ ι ν Ο ε π ο τ ε ο μ ω ς ν α ι ψ Ύ σ Ί
, , λ θ ι " Τ " "
κ α ι ε ε ι ε ρ ο υ ς α τ ο ς π ο υ ε ι χ ε σ τ α χ ε ρ ι α τ ο υ ω ς σ υ Ύ κ α ι μ ε
τ ν δ σ ι τ Ι Τ ι σ ο υ Έ α ι ο έ ή δ σ ι ό Τ Ι ς σ ο υ ο ύ ο έ ν ε π α θ ε ν ε κ τ ώ ν
" ",λ λ Τ ι , , λ λ
α ω τ ε ρ ω μ ε τ α t"IJ'! σ υ ψ Ι Τ ι ς σ u γ Χ ω Ρ α 11 ε α
έ π λ α ν θ "IJ ς α ο ε λ Ψ έ !
Κ α ι μ η Ο ι κ α ι ο λ ο γ σ α ι ο τ ι Ο ι α τ η ρ ε τ ς ά ι σ φ α λ ε τ ς τ α ς Έ κ κ λ
σ Ι α ς κ α ι τ α ς ά γ ι ο γ ρ α ψ α ς τ ώ ν ν α ώ ν κ α θ ώ κ α ι τ ο μ ν Ύ μ σ υ ν
Τ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ τ α π α ρ μ ο ι α κ α ι ά λ λ ο ι π ε π τ ω κ ι τ ε ς ψ λ υ ρ σ σ ι
Τ
, θ - , , " l'
α α ν ω τ ε ρ ω CJE ν α ν τ α ι γ α ι α Τ Ι Ρ Ι ο υ ν ε κ τ ο ς ε α ν ι ι γ ε ν ε ο
Π ρ ο Ο ο σ Ι α τ ή ς δ ρ θ ι ο ο ξ ο υ δ μ ο λ Ο Υ Ι α ς
Δ ι ό τ ι σ έ π α ρ α κ α λ ώ π ο Ι α ή ώ ψ έ λ ε ι α Ο τ α ν έ μ ε τ ς π ο υ λ ε γ
μ ε θ α κ α ι ε ε μ ε θ α ν α δ θ ε ο α ε χ ο υ μ ε κ α τ σ τ ρ α ι ψ ή ο ι α τ ή ς π ρ ο ο ο
, ) , 1. ' , θ ' Τ ι ' , Ο • " ­
σ ι α ς μ ε Τ υ Υ ι α π ε ρ ι π ο ι ο υ μ ε α α ψ υ ι χ ο υ ς ν α ο ο ς υ τ ε η ε ι κ ω ν τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο α ο δ τ ε Τ ή ς θ ε ο τ κ ο υ ο δ τ ε Τ Ι Υ ο ς τ ώ ν ά Υ Ι ω ν κ ι ν ο υ ν ε ύ ο υ ν
ν α π θ ο υ ν τ π ο τ α έ ν φ ν τ ι θ έ τ ω ς κ α τ α σ τ ρ έ ψ ο ν τ α ι Ψ υ χ ι κ ώ ο σ ο ι
ν ο μ Ι ζ ο υ ν Ο Τ Ι κ α θ α φ ο α γ α ύ τ ά ς κ α θ ώ ς ε π Ι σ η ς κ α ι δ σ ο ι π α ρ α ι τ ο α ν
τ α ι τ ή ς π α Ρ Ρ Ι σ Ι α ς κ α ι τ ή ς κ α κ ο π α Η ε Ι α ς π ο υ λ ο ι σ ό τ ή ν
π ε ρ ι π ο ι ο ό μ ε ν ο ι Ο ή ε ν τ α ς ε ί κ Υ α ς
Ά λ λ ο Ι μ ο ν ο ν λ λ ο ι ν α ά π θ ν τ σ κ υ ν λ λ ο ι ν α έ ς ο ρ ζ ω Υ Τ α ι
ά λ λ ο ι ν α μ α σ Τ Ι Υ ώ ν ω ν τ α ι λ λ ο ι ν α ψ υ λ α κ ζ ι ω γ τ α ι λ λ ο υ ς ν α ψ ι λ ο
ξ ε ν ο α ν τ α Ρ Ύ α Ε έ ρ η μ Ι α ι ο Ε ο ρ ά χ ο ι κ α ι τ α σ π λ α ι α κ α ι έ μ ε τ ς
" , ζ α , , θ ' , θ
ό ι α μ ε Υ ο ν τ ε ς ε ι τ α ς μ ο ν α ς μ ς ν α ν ο μ ι ω μ ε ν ο τ ι ι Ί α π α α
μ ε ν ο ι α τ ο σ τ ο κ α κ ό ν Ο ύ ο λ ω ς ...
Τ α α τ α ε Τ π α π Ο ά ι Υ ά π Ι π ρ ο ς σ έ κ α ι ώ ς ό π ε ν θ ύ μ ι σ ι ν Ο Τ Ι ο Ε
'6'
π α ρ μ ο ι α π ρ α τ τ ο ν τ ε ς
ξ
α ι ο ι
Κ ­
τ υ γ χ σ ν ο υ ν
,
μ Ι ε χ ν ς
ξ
τ α τ ι μ ω ρ ι α ς α Ι
κ α Ι τ ο α τ ο Ο Τ Ι έ ν κ α φ φ ε ί Ρ Ύ ς κ α ι έ π ι κ ρ α τ σ ε ω ς τ ή ς Ό ρ θ ο ο ο
ξ Ι α ς ο έ ν θ α μ ε Ι ν Ι τ Ι π ο τ ε κ ρ υ ψ ο ν π ο υ ν α μ η ν έ ι ξ ε τ α σ θ ...» (P.G.
. 99, 1365 Α Ε .
Μ έ τ ο ι ο ό τ ο υ ς ά γ ώ ν α ς κ α Ι π α λ α ε ι σ μ α τ α δ Ε ε ρ ο ς κ σ Ι μ έ γ α ς θ ε ό
ο ω ρ ο ς ο ι ή λ θ ε ν τ ο ν Ι ο ν Τ Ο ι ε χ ω ν π ά ν τ ο τ ε μ ε θ έ α υ τ ο σ τ ο ν σ ύ γ
κ λ ε ι σ τ ο ν κ α Ι σ σ τ ρ α τ ι ώ Τ Ι ν κ α ι σ ό μ π ο ν ο ν μ α θ η τ ν τ ο υ Ν ι κ λ α Ο Υ
84
.
···1
Γ

Ι


';"",-", ,
·,,··....·f '
,-W1'"..
τ ο ν Σ τ ο υ Ο Ι Τ η ν α , ά ν κ μ η θ Ώ τ έ λ ο ς el; ή λ κ Ι α ν 67 ε τ ω ν
τ ο ν δ π ν ο ν τ ο σ κ α Ι υ κ α δ μ ο λ Ο Υ η τ ο σ ε ν μ έ σ φ τ ω ν Π ρ σ Ψ λ ω ν μ α
θ η τ ω ν τ ο υ (12) .
Τ Ι ς θ ι μ μ η θ Ώ σ μ ε ρ ν τ ο ύ ς ο ό ρ α ν ι ό ψ ρ ο ν α ς ε κ ε Ι ν ο υ ς ε Π Ύ ε Ι υ ς
,':':t-,' α γ γ έ λ ο υ ς τ ο υ ς κ α λ ο υ ς δ μ ο λ ο γ η τ ά t1j; π Ι σ τ ε ω ς j Β ε Ό α Ι ω ς ο Ι ε ν
.!, " , , t: λ e" ..
)
.6Ύ ς μ υ Υ ο ν ξ Ύ κ ω μ α σ τ α ι τ ω ν υ ι ε π τ ε ε ε π ν ε Ρ Υ φ ο μ ω ς
Υ λ 'C1." , Ι 6 '
1] ω σ α ν τ ε ς κ α μ μ η ε τ ε ς α υ τ ο υ ς ξ ν α τ σ ο γ σ π α ν ε ς ι ε τ α ς
e , " ,
Ύ μ ε ρ α ς μ α ς σ χ ε ι ν α ν υ π α ρ κ τ ....
ErGe δ ύ ρ ς π ρ ε σ ε Ι α ς τ ω Υ δ ι μ ο λ Ο Υ η τ ω ν κ α Ι μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ ο υ
, , "t: ' , δ λ ' - , ι ­
'J α ν α ι ε σ υ ν τ ο μ ω ς ν ε ο υ ς , μ ο ο γ η τ α ς t1J; ε υ σ ε ι ε α ς π ρ ο τ ο υ
τ ό κ ρ υ Ύ μ α τ ω ν ό ρ Η ο Ο ό ξ ω ν π ρ ο κ α θ η μ έ ν ω ν τ Ύ ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς Τ ο υ
Ι Χ ψ θ ε Ι ρ κ α τ ν τ ε λ ε υ τ α α ν ό ρ θ ό ο ο ξ ο ν σ Υ ε Ι Ο η σ ν τ ο σ oucrtuxou;
,
π φ ν ι υ τ ω ν ...
' . .,)

d:' ••.• ί .! ι : "r.r. ω 0;2!1 :::tiA: :
• .•, O}._A·,.;.··· .. .. φ
--_._­
α Τ ο ν ί ο ν α ύ τ ο ϋ ε ν σ ν ό ψ ε ι σ ρ α ε Ι ς τ ο ά ν ω τ έ ρ ω μ ν η ι γ ε ι ν
•1 ρ γ ν τ ο υ •Α Φ υ τ ρ ώ η .
i
12. «JKaL τ ϋ Κ υ ρ ι α κ ϋ ε ν η ή μ η μ η ε ξ ε τ ε λ ε ί τ ο τ ί ί μ ε γ ά λ ο υ μ ι ά ρ τ υ
,
ρ ο Μ η ν ά έ ψ α λ κ ω ς τ ά Σ Ι Ή η ε Ι ο ί ί τ ω ς μ ε τ α σ χ ω ν τ ω ν ά γ ι α σ μ ά τ ω ν
τ ω ν ζ ω ο π ο ι ω ν έ κ ε ί ν ω ν κ α Ι κ α τ α τ ο ε Ι ο ς ε π α λ ε ι ψ ά μ ε ν ο ς κ α Ι κ α τ α σ φ ρ α
γ ι σ μ ε ν ς ύ ψ ο υ τ α χ ε ί ρ α ς α ρ α ς κ α ί π ρ ο σ ε υ ξ ά μ ε ν ο ς π ε ρ Ι ω ρ α ν ε κ τ η ν
α ι Ι Ο ό μ ε ν ο ς έ α υ τ ο υ ή Ο ε ν η κ ό τ ο ς π ρ ο σ τ ά σ σ ε ι ή ρ έ ι μ α κ η ρ α ψ α ν γ ε ν έ σ α ι
κ ά ν τ α ϋ α Π Ρ Ο ι σ ά λ λ ο ι μ ε ν τ Ό ψ α λ μ ω δ ί κ α Ι ε ν τ φ σ τ ί χ φ ε ν ω φ η σ ι ν
ε Ι ς τ ο ν ν α ο ι μ ι η έ ί ι λ ά α μ α ι τ ω ν δ α ι ω μ ά τ ω ν σ ο υ τ ι ε ν α ύ τ ο ί ς
ζ η σ ά ς μ ε έ ν δ α τ ρ ό ν τ ω ν π α ρ Έ δ ω κ ε τ η ν μ α κ α ρ ί α ν κ α Ι κ α α ρ ι α ν α ύ τ ο ϋ
ψ υ χ η ν τ ο ί ς ά γ ί ο ι ς ά Υ Υ έ λ ο ι ς (M.P.G. 99, Β Δ έ κ α έ π τ α ε τ η μ ε τ ά
τ η ν κ ο ι μ η σ ι ν τ ο υ δ σ ί ο υ ή α υ τ ο κ ρ ά τ ε ι ρ α Θ ε ο δ ώ ρ α χ ή ρ α τ ο υ ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο υ
α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ Ο ς Θ ε ο φ ί λ ο υ δ ι α τ ο υ ε ν π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ι ς δ μ ο λ ο γ η τ ο υ Μ ε ο δ ί ο υ ά
ν ε σ τ ή λ ω ι σ ε τ ά ς ά γ ί α ς ε Ι Κ ι ό ν α ς ε σ π ι σ ε ί σ η ς κ α Ι τ η ς έ ο ρ τ ς τ η ς 'OQito­
δ ο ξ ί α ς τ η ν 11 Μ α ρ τ ί ο υ 843.
85
45
ι ε φ λ λ λ Ι Ν ε Ι Τ Ο Ν
Μ Ο Ν λ Χ Ι Μ Ο Κ λ Ι ι ε ρ λ Π Ο Τ Ο λ Η
- 1. e. , θ ., λ - , ­
ν φ ο μ ο ν χ κ ς 'C.KO; α υ τ ο ς κ α ε α υ Τ Ο Υ ι α π ο τ ε ε α κ ρ α φ ν Ύ
,. , ο J: λ - • λ • ,
ε κ φ ρ α σ ν ι ε ρ α π ο σ τ ο η ς τ ο κ α uy η τ κ α σ ω Τ Ρ Ι Ο ν
π α ρ ε ι γ μ α τ ς έ ψ η ρ μ Ο Ο μ έ ν ς π ί σ τ ε ω ς ε ν τ ό τ ς π ρ ς α ν π ε ρ
, ., ., λ e.' '" - λ λ 1. 1. ,
π τ ω σ ε ς ο π ο υ ο ο ς Ο υ ι ο ς η μ α Ο Υ ο κ ε ν τ ρ κ ς σ Κ Ο π α ς ω ρ σ μ ε ν α ν
μ ο ν α χ ώ ν Ύ κ α Ι Μ Ο Υ α σ τ η ρ Ι ω ν δ λ α κ λ ή ρ ω ν π ρ ς ε ν ή Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ή
η τ ή μ ε τ ά Ο ο σ ι ς τ ο υ ό γ μ α τ ς τ ο υ ύ γ γ ε λ ί υ ό π ε ρ α π ο τ ε λ ε Τ
κ α θ α ρ ώ ς ε Ρ Υ ο ν τ η ς έ κ κ λ η σ Ι α ς κ α Ι ο δ χ Ι τ ο υ ρ ψ η θ έ ν τ ο ς τ ο ν κ ό σ μ ο ν
μ ο ν α χ ο υ
σ κ ι ς μ ν ι φ ι ε ρ ώ θ Ύ σ α ν ε Ι ς ":0 ε ρ γ ο ν tij; ί ε ρ α π ο τ ο λ ς
τ ο υ τ ο α π ε τ έ λ ε ι ε Ρ Υ ο ν δ π α κ ο ς κ α ι ζ ω η ρ ς ε π ι θ υ μ ί α ς τ ζ σ ω τ η
J - λ ' Δ • , l' λ ,
ρ α ς τ ο υ π η σ ι ο ν ι α τ ο ν α ν ι ω τ ε ρ ω Π ό ι σ η ς Ο Υ ο ν ς ε ι Χ Ο Υ Τ Ο σ τ ε ν α
ζ ο ν τ ε ς κ α ι τ η ν 'Cij; Ι ε ρ ω σ ό Υ η ς ά λ ο υ ρ γ ο α ο Ι ώ ά ς ι ω μ ά τ ω ν κ α τ ι χ
ψ ρ ο ψ η τ α Ι ω σ τ ε δ λ ό γ ο ς τ ο υ ε ό α γ γ ε λ Ι ο υ ν α τ ρ έ Χ Υ σ ι Ο ι α κ π ω ε ό ε ρ
γ ε τ ώ ν κ α Ι σ ώ ζ ω ν (1) .
ι π ώ ς ή τ ο δ υ ν α τ Ο ν ν α Π ρ ά ς ο υ ν ο ι α ψ ό ρ ω ς ε κ ε ί ν ο ι ο Ι δ π ο ο ι
ε π Ι σ τ ε υ ι ο ν ο τ ι τ ο θ έ λ Υ μ α τ ο υ Θ ε ο υ ο ε ν τ μ ν Ο Υ τ ό α κ ε ν τ φ
, -, θ ' , λ λ • " λ λ " Α
γ ε ν ε ι τ ω ν α ν ρ ω π ω ν α α κ α τ ο α π ο κ α τ α α σ σ ε ν Χ u­
τ ι ;». Ω ς ο ε λ Ι α ν α ρ α κ τ ρ ι σ τ κ ώ ς σ η μ ε ι ο ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ τ α
' , - • ζ δ ' ." δ ' - , δ
1. Γ ρ α φ ο μ ε ν ε υ ε ρ γ ε τ ω γ κ α ι σ ω ω ν ι ο τ ι ο ι α ν ρ ε ε κ ε ι ν ο ι ε ι π ε ι η
" , δ > , _Oc' Α ξ - , Τ ,
ε ι χ ο ν π ρ ο η ι γ ο μ ε ν ω ι α ι σ υ η σ ε ω ς μ ε ε ε ι τ ω ν κ η ρ υ τ τ ο μ ε ν ω ν η σ α ν ε ι ς
Α " λ ". Ι Ι \ Ι δ
υ ε σ ι ν ν α ω φ ε η σ ο υ ν κ α ι σ ω σ ο υ ν π ρ ο π α ν ο ν τ ε ς τ α κ η ρ υ Τ Τ ι μ ε ν α ι α σ κ η
, , - , f!I e ,,, λ
σ ε ω ς κ α ι ε φ α ρ μ ο γ η ς π ο ι η σ α ν τ ε ς ο υ τ ω ς ε α υ τ ο υ ς ο ν τ ω ς φ ι σ φ α α
γ ά ι λ μ α α Έ ν τ α ί ί α ε χ ε ι έ φ α ρ μ ο γ ή ν κ α Ι ό λ ό γ ο ς τ ο υ σ ο φ ο υ Ν ε λ υ :
λ λ " ,
«Β Ι ω ς
"
ο γ ο υ
λ λ
, ο ν ω φ ε ε ι ν
ι
η
" λ
α ν ε υ
e.' Ε
ι ι
δ
κ α ι α ν ι ε υ μ α Π θ ψ υ κ ε ν σ γ ο ς υ υ ε
λ
κ α ι

υ ι α ς σ υ ν
δ '
φ ι
λ
π α σ ι η ς α ι π ο τ ε
λ -
α γ α μ α ο γ ο ς
e.'
ρ α ι μ ο ι ε ν σ φ ι α ς ο υ σ ι ν
λ
P_G. 79, 496D).
86
λ " - , - λ 1: ' λ
α γ γ κ α κ ε φ ε ν α τ ω ν π α τ ω Υ ψ ι ο ε ν ο μ ε Υ ι ω ν CJE') ε π u')rxv
μ ό ν ο ν τ ο υ ς π ό δ α ς λ λ ά κ α Ι τ Ψ χ ν α ύ τ ω ν π ρ ο σ ε π ά θ ο ν α π ο
π λ σ γ α ο (2) .
Ο δ τ ω κ α τ α γ ε ν ι κ ν π α ρ α τ ρ η σ ν τ ω ν Ι σ τ ρ κ ω ν π ι σ α α Ι
κ ω μ ο π ό λ ε ι ς κ α Ι τ α χ ω ρ Ι α τ α ό π ο Ι α ε υ ρ Ι σ κ ο ν τ ο έ γ γ υ ς τ ω ν μ ο ν α
χ κ ω ν σ κ η ω μ ά ω ν έ δ έ ξ α ν τ ο π ρ ω τ α τ ν δ ά δ σ ι ν τ ο σ χ ρ ι σ τ α ν ι
σ μ ο σ ό π α τ ω ν ψ λ σ ό φ ω ν τ ς ε ρ μ ο Ε ι σ έ τ ι κ α Ι ο ϊ σ τ υ λ Τ τ α ο ϊ
τ ό σ ο ν κ α τ α ι φ ρ ν ύ μ ε ό π α τ ς σ Υ χ ρ ό ν ο ά π Ι σ τ ο υ κ ρ ι τ ι κ η ς Ε γ έ
ν ο ν τ ο α Ι τ Ι α ε π σ τ ρ ο Ψ ς μ ρ ι ά δ ω ν ε ί δ ω λ ο λ α τ ρ ω ν κ α Ι ά π Ι σ τ ω ν π α ρ α
τ ν ψ α μ ε ν ι κ τ ω ν ά δ ρ ά ε α ν κ α Ι τ ν oijBE'! ά π ώ λ ε α τ ο σ
Ι ε ρ α π σ τ λ κ σ δ ρ ά μ α τ ο ς (3) .
Α ί γ υ π τ ο ς Σ ρ Ι α Μ ε σ ο π ο τ α μ α Π α λ α ι σ τ Ι ν η ε δ έ ξ α ν τ ο π ρ ω
τ α τ α ς σ ω τ η ρ Ι ο υ ς ε π ρ ά σ ε ι ς "Cij; δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς τ ω ν μ Ο Υ α χ ω ν ­
ε υ α γ γ ε λ ι σ τ ω ν ά π ο δ ε ι χ Θ έ ν τ ο ς ο ϋ τ ω ς Τ ο υ χ ι τ ό σ ο ν ι π ι κ λ η
δ ρ γ Χ ι ω σ ι ς κ α Ι ό π ρ γ χ μ μ ι α τ ι σ μ α ς α π α τ ε λ ο σ ν π ρ ϋ π έ σ ε ς Ι ε ρ α
π ο σ τ ο Α ι κ η ς έ π τ υ χ Ι α ς (4), δ σ ο ν ι φ ε ρ ω μ έ ν η ζ ω ό Π Ρ Ο φ ι κ α ς
m.._' Ο , e , δ δ λ ,.,
2. Α . ψ υ τ ρ α ι κ η 'L μ ο ν α χ Ο ι ω ς κ ι ν ω ν κ ι ι α ο κ α ο ι κ α ι ε ρ γ α τ α ι
•AiHjvaL 1950, σ 82.
9 Σ
χ ε τ ι κ ω ς
e., Σ
υ μ ε ω ν
' • Σ
τ υ
λ
α π ο τ ε
• -
υ π ε ρ φ υ ε ς
• ,
.roaQa.;
, δ
ε ι α
-
ο α γ ι ο ς ο τ η ς
λ
ε ι
Υ μ α τ ω ν ν ω τ έ ρ ω Π ρ ο ς a-&tbv σ ν έ ρ ρ ε ν ς μ α ρ τ υ ρ ε ί ό α ύ τ ό σ τ τ η ς
θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς ό έ π ί ο κ Ο π ο ς Κ ύ ρ ο ύ ο ύ μ ό ν ο ν ο Ι τ η ν κ α ι ή μ α ς ο ί κ ο υ ι μ έ
ν η ν ο ί Κ ι ο υ ν τ ε ς α λ λ α κ α Ι Ί σ μ α η λ ί τ α ι κ α Ι Π έ ρ σ α ι κ α Ι Α ρ μ έ ν ι ο ι ο Ι τ ο ύ
τ ω ν ύ π ο χ ε ί ρ ι ο ι κ α Ι Ι η ρ ε ς κ α Ι Ι Ο μ η ρ ί τ α ι κ α Ι ο Ι έ κ ε ί ν ω ν έ ν δ ό τ ε ρ ο ι π ρ ο σ
έ τ ι δ ε κ α Ι Π ο λ λ ο Ι τ α ς τ η ς Ι Ε σ π ε ρ ί α ς ο ί κ ο υ ν τ ε ς έ σ χ α τ ι ά ς Σ ι π α ν ο ί τ ε
κ α Ι Β ρ ε τ τ α ν ο Ι κ α Ι Γ α λ ά τ α ι Ο ί έ ξ α ύ τ ω ν ε Ι δ ω λ ο λ ά τ ρ α ι έ φ ω τ ί ζ ο ν τ ο
ύ π α ύ τ ο έ δ έ χ ο ν τ ο δ η λ α δ η τ ο ν χ ρ ι σ ι α ν ι σ μ σ ν κ α Ι α π τ ί ζ τ
Ο ί Ι μ α η λ ϊ ο τ α ι σ υ γ κ ε κ ρ υ μ έ ν ω ς μ α ρ τ υ ρ ε ί ή α ύ τ η π η γ ή κ α τ α σ υ ι μ
μ ο ρ ί α ς ά φ ι κ ν ο ύ ι μ ε ν ο ι δ ι α κ ό σ ι ο ι κ α τ α τ α ύ τ ο ν κ α Ι τ ρ ι α κ ό σ ι ο ι ε σ τ ι ν δ Ο τ ε
κ α Ι χ ί λ ι ο ι ά ρ ν ο υ ν τ α ι μ ε ν τ η ν α ρ χ α ί α ν έ ξ α π ά τ η ν μ ε τ ι α η ς τ ά δ ε ύ π
έ κ ε ν ω ν σ ε α ι σ έ ν τ α ε υ δ ω λ α π ρ ο τ ο υ μ ε Υ α λ ι ο υ έ κ ε ί ν ο υ φ ω σ τ η ο ς σ υ ν τ ρ ί
ν τ ε ς κ α Ι τ ο ί ς τ η ς Ά φ ρ ο δ ί τ η ς ό ρ γ ί ο ι ς ά Π τ α τ τ ό μ ε ν ι τ ω ν ε ί ι ω ν ά π ο
' " ,- e - δ λ
λ α υ ο υ σ ι ί μ υ σ τ η ρ ι ω ν ν Ο μ ο υ ς π α ρ α τ η ς ι ε ρ α ς ε ι κ ε ι ν η ς ε χ ο ι μ ε ν ο ι γ ω σ σ η ς
ζ • Θ δ :t , , Ι " " ι

Κ ι Ι τ ο υ τ ω ν σ ι ν ε χ ε ι ο ε ο ω ρ η τ ο ς α υ τ ο π τ η ς ε Ύ ε ν ο ι μ η ν ε γ ω κ α ι α κ η
κ ο α κ α ί τ η ν π α τ ρ ώ α ν ά ι σ έ ε ι α ν ά ρ ν ο υ μ έ ν ω ν κ α ι τ Ό ε ύ α γ γ ε λ ι κ Ό δ ι δ α σ κ α
λ ί ς ι σ υ ν τ ι ε μ έ ν ω ν Α Φ υ τ Ρ ά κ η ε ν ά ν ω τ σ 84.
... Λ " ι t:I ' ... ι - , λ ,,,, ,
4. φ ι ι α ν α ε κ ι τ ι ι μ η ό ω μ ε ν ο μ ω ς Ο Ρ υ ω ς ε ι ς Ο ι η ν τ η ν Ε ι κ ι τ α ι ι ν τ η ς τ η ν σ υ μ
λ η ν τ ω ν ά ν α τ ο λ ι κ ω ν μ ο ν α χ ω ν ε ί ς τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς δ ι α δ ό σ ε ω ς τ ο υ Χ ρ ι
σ τ ι α ν ι σ μ ο υ ε ν α ι ά ν ά γ κ η ν α Θ λ ε υ ε ρ ω Η ί μ ε ν Μ ο τ η ν ά κ τ ι ι σ τ ι κ ι η ν μ ο ν ο
, e e " , ζ \ , " δ '
μ ε ρ ε ι α ν η ο π ο ι α ε η ρ ε α ε ι τ η ι ν σ υ Υ Χ ρ ο ν ο ν ν σ ο τ ρ α π ι α κ α ι ν α u ω ι μ ε ν τ η ν
87
ζ Ύ λ ς έ κ τ ω ν έ Ύ κ μ Ι ω ν έ λ ε υ θ ε ρ Ι α κ α π σ έ σ μ ε υ σ ι ς π ρ ο ς
έ τ μ σ Ι α ν τ ο σ ε υ α γ Υ ε λ Ι ο υ τ ή ς ε Ι ρ ί ν ι ς
δ α τ έ ω ή Ι σ τ ο ρ ι κ ή π ε χ ή τ ή ς Α Ι γ ύ π τ ο υ ε Ι δ ε ν κ α ε ζ η
σ ε ν π α ρ α δ ε Ι γ μ α τ α ά π ι σ τ ε ό τ ο υ Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ή ς ο ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ό μ ε ν α α π α ν τ α π τ ώ γ τ α π ε ι ν ώ ν μ ο ν α χ ώ ν τ α δ Π
ά λ η θ ώ ς ά φ Ι ν ο υ ν ε κ π λ η κ τ ο ν κ Ι τ ο ν ψ υ χ ρ τ ε ρ ο ν δ ρ θ ο λ Ο Ύ ν τ ν
Ο δ τ ω ς δ α γ ι ο ς λ α Ρ Ι ω ν (291 - 371 κ τ 211) π ι σ τ ρ έ
φ ε ι ε Ι ς τ ή ν ό ρ θ ή ν π Ι σ τ ι ν χ ω ρ Ι α δ λ ό κ λ η ρ α τ ή ς ύ π α ι θ ρ ο υ ώ ς κ α ι
ν ο μ ά δ α ς π α ρ α τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν τ η ς Γ ά ζ η ς ι ο π ο υ ό π ή ρ χ ε κ α Ι τ ο μ ο ν α
σ τ ρ ό ν τ ο υ μ έ 2000 σ χ ε δ ο ν μ ο ν α χ ο υ ς Ε Ι ς τ ο ν Ι ε ρ α π σ τ λ κ ν ζ ή
λ Ο Υ τ ο ν ι κ λ ύ θ η σ α ν ο Ι δ γ ο μ α σ τ ο Ι τ η ς Π α λ α σ Τ Ι Ψ ς μ ο ν α χ ο Ι
Σ ι λ ο α ν ο ς κ α Ι Χ α Ρ Ι τ ω ν ε υ α γ γ ε λ ι σ θ ε Ι ς τ ή ν π Ε
σ τ ν ε Ι ς τ ή ν π ό λ ν π ά μ ε α ν μ ο ν α χ ο ς r σ π η τ ό ς (400),
ώ ς ε π ι σ η ς ο Ι σ Κ α Ι Θ σ λ ε λ α Τ ο ς Κ α Ι Σ u μ ε ώ ν η ς δ
Π α λ α ι Ο ς π ο τ ε λ ο σ ν κ λ α σ ι κ α π ρ α δ ε Ι μ α τ α τ ο σ ά ν ω τ έ ρ ω
Ι ο υ α . δ έ π Ο λ ύ ς 6 Ρ α ά μ ι ο ς Σ ύ ρ ο ς ι Ρ μ Ι Τ ς
α τ έ λ ε Ψ ε τ ο ε Ρ μ η τ ρ ι ό ν τ ο υ κ α Ι κ α τ ε ι θ ν θ μ ε τ λ λ ω ν ο ν α
χ ώ ν ε Ι ς ε ν α π ρ ο π ύ ρ γ ι ο ν τ η ς ε δ ω λ λ α τ ρ ε Ι α ς τ ο ν Λ Ι α ν ο ν κ ώ μ ι
τ ι ν α μ ε γ Ι σ Τ ν κ α τ έ χ ε σ θ α ι τ φ τ η ά σ ε Ο ε Ι α ι ς ζ ό ς Ρ ι φ μ ε μ σ Θ κ ώ ς
Γ α ν ν σ 32) . Ω ς δ έ ή κ α τ α ό τ Ο ν Ι σ τ ο ρ ί α δ λ ο τ δ ι α τ ε χ ν ά
σ μ α τ ο ς θ α υ μ α σ τ ο σ κ α Ι π ο λ λ ή ς α α ρ ό Τ τ ο ς τ ρ ό π ω ν έ π έ τ υ χ ε ν ν α ε
δ ί ν α μ ν τ ο υ μ ο ν α χ ι κ ο υ π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ε ί τ η ν π ρ α μ α τ ι κ ή ν τ ο υ π ρ ο ο
ι
Π Τ Ι Κ η ν
Ρ __ - '. - " ι I/f- '
ι Ε ι ν α τ α ο π ο ι ι α ε Χ Ο μ ε ν σ ν α τ α ν μ α ω ι μ ε ι γ μ ι α χ ι ι κ ε ς
ο e. λ ο ι ο ι .,,, ο , λ λ
υ π ε ρ υ Ο ε ς - ω τ ω ς η α ο μ σ ι ν ω σ ι ς ε ι ς τ η ν ε ρ η ι μ ο ν η μ κ ρ α π ε ρ ι σ υ 0­
,e"1' \, , , \r_rI' -,
γ η η τ τ κ α ι α υ σ τ η ρ α ν η ι σ τ ε ι α - τ α ο π ο ι σ μ ι ω ς α ν τ ι σ τ ο ι χ ο υ ν ε ι ς
μ ί α ν έ μ ο ν ο ν κ α ί ά γ α ν ά ν α ζ ή τ η σ ι ν τ ο υ Θ ε ο υ ε ι δ σ α ν ε Ι ς τ η ν σ ι ω ι η ν
π ο λ λ ώ ν ά σ κ η τ ώ ν μ ί α ν π ε ι σ τ ι κ ό τ η ι τ α π ο λ υ μ ι ε γ α λ ι ι τ έ ρ α ν ρ η τ ο ρ ι κ ώ ν έ ι χ ε ι
- Τ Η λ , δ ι
ρ η ι μ α τ ο λ ο γ ι ω ν α μ ε ι κ τ ο ς α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ο τ η ς τ ω ν ι α τ η ν κ α τ α κ Τ η σ ι ν
τ η ς ι σ ι λ ε ί α ς τ ο υ Θ ε ο υ κ α Ι ή ά ι δ ι ά κ ο π ο ς π ρ ο σ ε υ χ ή τ ω ν δ ι α τ η ν ε λ ε υ σ ί ν
"!" " δ Ι e e " , "
τ η ς η σ α ν φ ο ρ τ ι σ μ ε ν α μ π ν ε υ μ α τ ι κ η ν υ ν α μ ι ν η ο ι α ε ι κ π ρ ω τ η ς ο ψ ε ω ς
δ
\, ,- e' δ δ -,
. ε ν φ α ι ν ε τ α ι κ α ι τ η τ ο ι ι α ς η ε Π ί ρ α σ ι ς ε ν κ α τ α μ ε τ ρ α τ α ι μ ε σ τ α τ ι
σ τ ι κ ά ς ή α ρ ύ τ η ς τ η ς δ μ ω ς δ ι α τ η ν ε π ι λ η ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο υ έ ν τ ό ς
τ η ς α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς ύ π η ρ ξ ε τ ε ρ α σ τ ί α •Α ρ χ ψ Α ν α σ τ Γ ι α ν ν ο υ λ ά τ ο υ
Μ ο ν α χ ο ί κ α ί ί ε ρ α σ τ λ η κ α τ α τ ό ν Δ ι α Ι ώ ν α •Λ Η ν α ι 1968, σ 14.
(Ά ν ά Τ Ι Ο Ο ν έ Ι Κ τ ο υ π ε ρ ι Ο Ι δ ι κ ο ϋ Π ο ρ ε έ ν τ ε ς ) •
α Ρ G. 82, 1360, 1489, 1420.
• j
, .
.'"j.';­

ι
88
i
.
<
. ,
\
ι σ τ ρ έ Φ Ι π ι α σ α ν τ η ν κ ώ ψ η ν τ ώ ν Κ α ρ ρ ώ ν ε ί Χ ρ ι σ τ ό ν Τ ό
π λ έ ο ν δ μ ω ς Β α υ μ σ σ τ α ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α σ ζ ε ό ξ ε ω ζ μ ο ν χ σ τ ι κ η ς ο ι ο τ ς
μ ε τ ι Χ Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ η ς δ ι ε σ ι ό θ η έ γ τ φ Π ρ ο σ ώ π φ τ ο σ ρ χ ι μ α ν δ ρ Ι τ ο υ
λ ε ξ ά γ δ ρ υ Ι δ ρ υ τ ο σ τ η ζ π ε ρ ι ψ μ μ ο ν ή ς τ ω ν κ ι ψ ή τ ω ν (5«).
Μ ε τ ι Χ τ η ν π ο ι κ ί λ η ν έ ν σ λ λ σ γ η ν τ π ω ν κ σ Ι Τ ρ ι ω ν ά σ κ σ ε ω ς κ α
τ έ λ η ξ ε ν ε ς Μ ε σ ο π ο τ σ μ Ι σ ν δ π ο υ ε ί ς τ η ν δ ε ξ ι ι Χ ν ο χ θ η ν τ ο σ Ε ό φ ρ ά τ
ρ ε ν τ η ν π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ν μ ο ψ ν t01J, η ι τ ι ς ε φ θ α σ ε / ρ ι μ 400 μ ο ν α
χ ο ύ ς ξ α υ τ ω ν μ ί α ν μ έ ρ α ν έ ξ ι έ λ ε ξ ε έ δ Ο μ ή κ ο Υ Τ α , τ ο Ι κ σ ν ω
, , , , 6' " "1: " 150 1t
τ ε ρ ο υ κ α ι α π ο ψ α σ ι σ τ ι κ ω τ ε ρ ο υ ς κ α τ π ι ν τ ο ο ς η υ Ύ σ ε ε ι ς , (k­
φ η σ ε τ ο υ ς .ό π λ π υ ς ε ς τ ό μ ν α σ τ ι ν ό π α τ Ύ ν δ ι ε ύ Θ ν σ ι ν τ ο σ
μ α Ο Ύ τ ο σ τ ο υ Τ ρ ο φ Ι μ ο υ έ Ο χ η μ ά τ ω ε ν ε ν α π ε ρ ι ο δ ε σ ο ν Κ ο ι ν ι ο ν κ α Ι
Ύ ρ χ ι σ ε ν π ά λ ι ν ν ι Χ δ ι τ ρ έ χ μ α ζ ί τ ι ν τ η ν Μ ε σ ο π ο τ ο ο μ Ι α ν ί
δ Ι ω ς ε Ι ς τ η ν π ε ρ ι ο χ ή ν τ ω ν σ υ ν ό ρ ω ν δ ι α τ ή ν δ ι ι δ σ ι τ ο σ χ ρ ι σ τ ι
5. Δ ι ά ν α μ η κ ι Ή σ τ η ν ά ν τ ε δ ρ α ι σ ι ν τ ω ν κ α τ ί ι κ ι ά π ό τ η ν Π ώ
τ η ν σ τ ι γ μ ή ν ο ί μ ο ν α χ ο ί π α ρ ο υ σ ι ά σ η σ α ν ώ ς ε μ π ο ρ ο ι Κ α ί π ρ ο σ ω π ε ί φ
έ μ π ο ρ ι κ φ Τ Ο μ ο ν α Χ ι κ Ο ν π ρ ό σ ω π ο ν κ α τ α κ ρ ί ψ α ς Κ α ί υ λ ά ι κ υ ς μ έ τ ά τ ω ν
σ υ ν ό ν τ ω ν έ ι φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ώ ς δ ή ε ν ώ ν η σ ό μ ε ν ο κ ά ρ υ α τ ο ί ί τ ο ν γ ά ρ ή κ α
' , , Α -,
μ η δ ι α φ ε ρ ο ν τ ω ς ε ι φ ψ ε τ ο ν κ α ρ π ο ν κ α τ ο ι κ ι α ν μ Ι υ ω σ α ι μ ε ν ο ς .••τ ρ ε ι ς μ ε ν
κ α Ι τ έ σ σ α ρ α ς ή μ έ ρ α ς ή σ υ χ ί α ν η γ ε ν E;vta κ α τ ά μ ι κ ρ ό ν τ η ς ε ί α ς η ψ α τ ο
λ ε ι τ ο υ ρ γ α μ ε ι τ ρ ί ι ι φ ω ν η κ ε Χ ι ρ η μ έ ν ο ς 'AJriJ τ η ν ψ α λ μ φ δ ί α ν ε γ ι ν α ν ά ν
τ λ η π τ ί σ ί ε υ δ ώ λ ο λ ά τ ρ α ι κ ά τ ο ι κ ο ι "iov; έ π λ η σ ί α σ α ν μ ε ά π ε ι λ η τ ι κ ά ς δ ι
έ σ ε ι κ α ί τ ο υ δ ι τ α ξ α ν vil έ γ κ α ι τ α λ έ ί ψ ο υ ν ά μ σ ω ς τ η ν π ό λ ι ν
Ε κ ε ί ν η ν Ο μ ω ς τ η ν ή μ έ ρ α ν ε φ α σ α ν ά ι π ε σ τ α Λ έ ν ι δ υ α τ η ν ε σ π ρ α
ξ ι ν τ ν φ ό ρ ω ν κ α ι ό ί κ ά τ ο ι κ ο ι ε ύ ρ έ η σ α ν ε Ι ς μ ε γ ά λ η ν δ ϋ σ κ Ο λ ί α ν tH
γ λ υ κ ύ τ η ς τ ο υ ρ ά μ κ α Ι τ ο έ ν δ ι ω ρ έ ρ σ ν τ ο σ π ν θ δ ε ι ξ ε ν δ ι ά ν α τ ο υ ς
τ Υ ή σ η ε ί τ η ν κ ρ Ι σ μ ό ν π ε ρ ί σ τ ά σ ι ν η λ λ α ξ ε τ α ς δ ι α έ σ ε ι ς τ ω ν tO
ά ι σ κ η τ ή ς χ ω ρ ι ς κ α ι υ σ τ έ ρ η σ ι ν π ρ Ο χ ώ ρ η σ ε ν ε ί ς τ ο ί ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ο ν ά
δ ι ό ν τ ο υ τ ο π ρ ω Τ Ό ν τ ο AltlOtOV έ π ε δ ί ω ξ ε ι τ ο ν ά κ τ ί σ η ν α ό ν Ε π ε υ δ η δ ε
δ ε ν ή ε λ α ν ά λ λ ο ν Ι ε ρ έ α ά ύ τ ν δ ε κ α ι π ο μ έ ι γ α κ α ι π α τ έ ρ α λ α ι ε ί ν Ι κ έ
τ ε υ ο ν δ έ χ έ τ α ι τ η ί ε ρ σ ύ ν η ς λ α ι ε ί ν τ ν χ ά ι ρ ι ν κ α ι τ ρ ί α σ ε ν ό μ ε ν ζ
α ύ τ ο ς ε τ η κ α Ι π ρ ο τ α i}Eta δ ι η γ η σ α κ α λ ω ς ε τ ε ρ ο ν α ν τ α ύ τ ο ϋ 'too:v
σ ν τ ώ ν π ρ λ η ν α ι ι π α ρ α ι σ κ ε υ ά σ α ι ς π α λ ι ν τ ο μ σ ν α χ ι κ ό ν κ α τ έ λ ι α ι ε κ α
τ α γ ώ γ ι ν Α Γ ι α ν ν μ ν ε Ρ Υ ο ν σ 33). Π α ρ α λ λ η λ ο ν Υ ε γ ο ν σ ς δ ι α σ ώ ζ ε ι
ό δ Ι ό τ ό ϋ •Α ρ α α μ τ η ς Kaydun. Δ ι α τ η π ι μ ν η ς κ α ί π α Ρ η ί α ς τ ο υ
έ π έ σ τ ρ ε ψ ε ν ό λ ό λ η ρ ν τ Ί ν ε Ι δ ω λ ο λ α τ ρ ι κ η ν κ ό μ η ν Κ Υ ή ε Ι ς τ η ν π
σ τ ι ν Α Γ ι ά ν ν μ ν ε ρ γ σ 36'­
α Δ ι ά τ η ν δ ι α μ ό ρ φ ω ι σ ι ν κ α ί τ ά ξ ι ν τ η ς ά ι δ ι α λ ε ί π τ ο υ λ α ι τ ρ ε ί α ς τ ω ν
• ι ο ι Ι Φ .. ι λ Η • , ., δ ξ
α Κ μ η τ ω ν ο ρ α • ο υ ν τ ο υ η ε ι ι κ ι ο σ ι τ ε τ ρ α ω ρ ο ς α κ ι υ μ η τ ς ο 0""0­
γ α Ά η ν α ι 19'63, ι σ 135. Δ Δ ι α ι τ ρ
89
ο ν ι χ ο σ μ η ν ύ μ α τ ο ς f!H δ λ η π α σ π θ ε α έ ξ ε λ Ι σ σ ε τ ο ε Ε μ Ι α ά τ μ ό
σ ψ α φ α ν έ θ α σ ι α ι σ μ ο μ ε δ ξ λ Ύ κ Ύ ν δ ι ι Χ θ ε σ ι ν Ο τ α ν δ λ έ ξ α ν
δ ρ α ς θ ε λ ε ν α δ ώ σ τ ο σ η μ α τ η ς α ν α χ ω ρ Ύ σ ε ω ς δ ι ά μ Ι α ν π ο σ τ ο
λ ι κ Ύ ν έ ξ ό Ρ η σ ι ν ϋ ψ ω ν ε τ ο ε υ α γ γ έ λ Ι Ο Υ λ έ γ ω ν Δ ό ξ α έ ν ό ψ Ι σ τ ο ι ς
θ ε φ κ α Ι έ π Y'YJ'; ε ί ρ ή ν έ ν α ν θ ρ ώ π α ι ς ε υ δ α κ Ι Ή τ ο ε ν α π ο
ρ ε ό ο μ ε ν ο ν κ α μ α χ μ ε ν ο ν κ ο ι Υ ό ι Ι Ο Υ Ε Ι ς τ Ύ ν π ο ρ ε Ι α ν τ ω ν ο ϊ μ ο
ν α χ ο α ό τ α ή σ χ ο λ ο υ ν τ ο κ α μ ε ε ρ γ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά κ α τ α τ Ύ ν π α ρ α
μ ο ν Ύ ν τ ω ν ε Ι ς ν τ ι ό χ ε ι α ν Τ δ ρ σ α ν ε ν α ξ ε ν ώ ν α Γ ι α ν ν ο λ
λ τ ο μ τ μ ε ρ γ Ο Υ σ 315).
f!O μ έ γ α ς Ι Π σ Ύ ς Ε uθ uμ ι ο ς (t4Τ δ ν Ύ θ η ν α έ π ι
σ τ ρ έ Ψ ε Ι ς Χ ρ ι σ τ ο δ λ ό κ λ η ρ ο ν ψ υ λ ή ν ρ ά ω ν Σ α ρ α Κ η ν ω ν μ ε
τ α τ ο υ ρ χ ι ι γ ο ϋ τ ω ν '(6) .
Ε Ι ς τ ο υ ς μ ε τ έ π ε ι τ α δ ε ζ α γ τ ι ν ο ς χ ρ ό ν ο ς π σ σ α ί ε ρ α π ο σ τ ο
λ ι κ Ύ έ κ δ Ύ λ ω σ ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ Ι ς έ φ έ ρ ε τ ο ε Ι ς π έ ρ α ς τ ο π λ ε ί σ τ ο ν
ό π ο τ ώ Υ μ ν α χ ώ ν τ ώ ν δ π ο ω ν α ί ί ε ρ α Μ ο ν α Ι λ ό γ φ τ ώ ν σ ν α γ κ ώ ν
τ η ς π χ η ς έ κ ε Ι ν η ς ε Ι χ ο ν κ α τ α σ τ σ χ ρ ό ν ω ς κ α ί ε ρ α π ο σ τ ο λ ι
ί κ α κ α ι μ ο ρ φ ω Τ κ α κ έ ν τ ρ α ε ό ρ έ ω ς χ ρ η σ ι ι μ χ η θ έ τ α ό π ά τ η ς κ
Ι
'i
Ι
κ λ Ύ σ Ι α ς (7) .
,,:;1
i
Ε ί ο ι κ ω ς ο ε τ ο tI Α γ Ι Ο Υ Ο ρ ο ς ο ι κ α Ι ω ς Ο ό ν α τ α ι ν ά σ ε μ ν υ ν ε
"
6. Κ α Ι η ν δ ε ί ν α ρ ά ρ ω ν π λ η Σ α ρ α κ η ν ω ν π α ρ α γ ι ν ι ο ι μ έ ν ω ν π ρ ο ς
, , '6 ζ "." θ ι
τ ο ν μ ε γ α ν υ υ μ ι ο ν κ α ι . α τ ι ο ι μ ε ν ω ν κ α ι τ ο ν ε π π α ν τ ω ν ε υ ν π ρ ο σ κ υ
ν ε ί ν δ ι δ α σ κ ο μ ι έ ν ο ω ν SKS, σ 22 - 3.
7. Α Φ υ τ ρ ά κ η μ ν ε ρ γ σ 84. Ό α ύ τ ό ς σ υ γ γ ρ α φ ε υ ς έ ν έ τ έ ρ μ ε
λ έ τ η τ ο υ ύ π ο τ τ λ ν «tO μ ο ν α χ ι κ Ό ς ί ο ς έ ν τ ο ρ ό δ ό ξ φ κ λ η σ Ι
, '" , Κ ' '10 • - ". Β - Α
γ ρ α φ ε ι τ α E'!:l,,; σ η μ α ν τ ι κ α «; α τ α τ ο ν Ό ν α ι ω ν α α ι ε ο ι ο ρ ρ α κ α Ι υ α
λ ά σ σ η ι ς έ π ι δ ρ α μ α Ι ή π ε ί λ η σ α ν ώ ς γ ν ω σ τ ό ν σ ο α ρ ω ς τ ό ν π λ η υ ι σ μ ό ν τ η ς
f;
χ ώ ρ α ς μ α ς Ο ϊ α ύ τ ο κ ρ ά τ ρ ε ς τ ο ϋ Β υ ζ α ν τ ί ο υ έ κ τ ο ς τ ω ν λ ο ι π ώ ν μ έ τ ρ ω ν
α τ ι ν α λ α μ ι ά ν ο υ ν π ρ ό ς έ ι ξ ο δ ε ι έ ρ σ ι ν τ ο ϋ σ ο α ρ ω τ ά τ ο υ έ Ο ε ί ν ο υ Κ ι ι ν δ ύ
f
ν ο υ δ ύ κ α τ α τ ή ν έ π ο χ ή ν έ ι κ ε ί ν η ν κ α Ι μ ε γ ά λ α μ ο ν α σ τ ι κ ι α κ έ ν τ ρ α ε ν
-, .f
Β ο ι ω τ Ι α Α τ τ ι κ Π ά τ μ φ κ λ π δ ι ό τ ι ε χ ο ν τ ή ν π ε π σ ί η σ ι ν σ τ ι δ ι α τ η ς
ω α α σ τ ά σ ε ς τ ω ν π ν ε ύ μ α ι Τ Ι Ι Κ ι ω ν έ κ ε ι ί ν ω ν τ ρ α τ ι ω τ ω ν κ α Ι ί ε ρ ω σ τ ό λ ω ν
ι α κ α Η σ τ α τ ο δ υ ν α τ ο ν ν α δ ι α τ η ρ ή σ η ό ω τ ε ι λ ο μ ε ς π λ η σ ι μ ό ς τ α ς ρ η
σ κ ε ι π ι κ α ς κ α Ι έ ν ι κ ι α ς π α ρ α ι δ ό σ ε ι τ ο υ Ι α ν δ ε ά ρ γ ό ι τ ε ρ ο ν ο ί ό ρ Ό δ ξ Ι
:1

. )
λ α ο Ι ύ π ε τ ά γ η σ α ν ε ί τ ο υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς α ϊ ό ρ Μ δ ο ξ ο ι Μ ο ν α μ ε τ ε λ ή η σ α ν
• Α "., - δ δ Α Λ Α δ ξ ,
ε ι ς υ ρ η ι σ κ ε υ Τ ι κ α π ρ π ρ γ ι α ε ν τ ς τ ω ν π ι ω ν ι ε τ η ρ η υ ι η Ο υ α Ο ο ς ί ι
σ τ ι ς τ ω ν ά λ λ ά κ α ι .ά δ ύ λ ω τ ς ή έ ι Κ ή τ ω ν ψ υ χ ή Α ν ά τ υ π ο ν έ ι κ τ ο ϋ
τ ι ι μ η ι Τ Ι Κ ι ο ϋ τ ό ι μ ο υ ε ί ς Ά γ ι ο ν Γ ρ η γ ό ρ ι ο ν Π α λ α ι μ α ν 1359 - 1959, θ ε σ σ
19:60, σ 284.
" ,90
ι
ι
\11 '.
.
f:
,:"i
ι Ι
... .. ;
τ α δ τ ω Ι ε ρ α π σ τ λ κ υ α ν δ ρ α ς π ο υ ά ν έ ε ι ξ ε ν ώ ς Π Χ τ ο ν
γ ι ο Α τ ώ ν ι ο Ι Π ε τ σ έ Ρ σ κ υ (11073), ε α ε κ
- , Ρ , f!' Ι , eA'''O 2. Μ
τ ω ν π ρ ω τ ω ν ω σ ω ν α γ ω ο σ τ ι μ ο α σ α ς ν γ ι φ ρ ε ι ο ψ η
'E;crqxγ μ έ ο υ κ α τ έ λ η ξ ε ά ρ γ ό τ ε Ρ Ο Υ π α ρ τ ρ ό σ ε τ ο σ π ε ψ ω τ ι σ μ έ
f!' Θ , Ρ , t# δ
ι ο υ η γ ο υ μ ε ν ο υ τ ο υ ε ο κ τ ι σ τ ο υ ε ι ς ω σ ι α ν γ ε ν ο μ ε ν ι ο ς ο υ τ ω ς
π α τ τ ο σ ω σ κ σ Μ α ν α χ ι σ μ ο σ ε Ι τ ν π α τ ρ Ι Ό α τ ο υ Κ α ι τ α τ ν
δ ε υ τ έ ρ α τ ο υ ί ε ρ α π ο σ τ ο λ ν ε Ι ς Ρ ω ι σ Ι α ν Ι δ ρ ό ε ι π α ρ τ ο Κ Ι ε ο ο ν ­
, ό - Ρ .. 2. '
π ρ ω τ ε υ ο υ σ α ν τ τ ε τ η ω α ς - ε ν ρ η μ η τ η ρ ι ο ι α ν α μ ε τ α τ ρ α
π Ώ α ρ γ ό ε ρ ο ν ό π ο τ ο σ μ α θ η τ ο σ τ ο υ Θ ε ο δ ο σ Ι ο υ ε Ι ς τ ν π ε ρ ι ώ ν υ μ Ο Υ
κ α μ ε γ Ι σ η ν P,echersk Λ α ό ρ α ν τ ο π ρ ό ι τ υ π ο ν δ ι α τ α ς γ ε ν ο μ έ
, , , Μ ' UE ' 2. - ,e ό
Υ α ς α ρ γ ο τ ε Ρ Ο Ί ω σ κ α ς Ο ί α ς ' τ ε ρ ο ς μ ε γ α ς Λ Κ η τ η ς ι ε ρ α π ­
σ τ ο λ ο ς τ υ Ί ά ε κ α δ π ο λ υ ς Σ ά

Ο α ς Ν ε μ ά ν ι α δ Χ ε λ α ν δ α ρ ι ν ό ς
, %.'" ,., ' ,
σ τ α σ κ η τ ε υ σ α Ι ε ι κ ι σ α ε τ α ν ε ν γ ι φ ρ ε ι Κ ι α ι γ ε ν ι ο ο μ ε ν ο ς
ί δ ρ υ τ ς τ η ς ί ε ρ α Μ Ο Υ Υ Ί ς Χ ε λ α Υ δ α ρ Ι ο υ δ μ ο σ μ ε τ α τ ο σ σ υ ν α σ κ η
τ ε ό σ α ν τ ο ς π α ό ς . τ ο Σ υ μ ε ώ Υ π ρ ώ η ν Σ τ ε ψ ά ν ο υ ), α π λ θ ε τ ε λ ι
y,G); ε Ι ς Τ ν π α τ ρ Ι Ι δ α τ ο υ Σ ε ρ Ο Ι Ι α ν δ ι α ν π ρ φ έ ρ τ η ν π λ ό ι α ν
, Χ - - " t θ - Δ ,
ε Υ ρ ι σ τ φ π ε φ α ν τ ο υ ε ι ς τ ο υ ς μ ι ν ε ι ς τ ο υ ι α ν α π ρ ο σ τ α τ ε
μ ά λ ι σ τ α υ ς Σ έ ρ ο ο υ ς ε κ τ ω γ α ί ρ έ σ ε ω ν τ ω ν γ μ λ ω ι κ α Ι τ ο υ
π α π ι σ μ ο σ ε δ έ χ θ γ α γ Ι ν δ Π ρ ω τ ο ς ά ρ χ ι ε π Ο κ ο π ο ς 't'Yj; ά ι ν ε ξ α ρ τ
τ ο υ Σ ε ρ ο κ ς Κ κ λ η ι σ α ς μ έ π λ ο υ σ ι ω τ ά τ η ν δ ρ α σ ι Ε κ ο ι μ η Η η τ ν
η ν α ν τ ο σ 1235 θ ε ω ρ ε ί τ α ι δ μ έ γ ι σ τ ο ς α γ ι ο ς 't'Yj; Σ ε ρ Ι Χ ς
κ κ λ Ύ σ Ι α ς (8) .
eo π ο λ υ ς ε Ι σ η ς Ν ε ! λ ο ς Σ ό Ρ σ κ u (1508) , σ π ο υ
δ ά σ α ς κ ά λ ω ς τ ο ν Α γ ι ο ρ ε ι τ κ ο ν Μ Ο Υ α χ ι σ μ Ο ν έ π έ σ τ ρ ε ψ ε ν ε Ι ς τ ν
Π α τ ρ ί δ α τ ο υ π λ Ύ ρ ω ς έ ξ ο π λ ι σ μ έ ν ο ς Π ε μ α τ ι κ ω Ι ρ γ ά σ θ Ύ δ ρ α
σ τ η ρ Ι ω ς κ α τ τ ω ν ε κ τ ρ ο π ω ν τ ο σ τ ό τ ε ρ ω σ ι κ ο σ Μ Ο Υ α χ ι κ ο ϋ Ι ο υ
κ η ρ ό ξ α ς Τ π τ ω χ ε Ι α ν τ ω ν Μ ο ν ω ν κ α τ ο ά π α ρ α Ι τ η τ ο ν τ ο υ έ ρ
γ ι ρ ε ά ε ψ Ι δ ρ υ τ κ ι 't'Yj; π ρ ώ τ η ς Ρ ω ι σ ι κ ς Σ κ Ύ
τ η (9) .
8. Ε κ τ ε τ α μ έ ν α δ ι γ ρ α φ α ς δ ρ α ε Ι ς τ ά σ χ ε τ ι κ ά ε ρ γ α τ ο ύ έ π ι Ο Κ ό π ο υ
Nicholai Velimerovich, The Tife of St. Sava, Libertyville,' Ι 1951
κ α Ι τ ο ϋ ά ρ χ ι ι μ Ί ο υ σ τ ί ν ο υ Π Ό Τ δ ι τ ς
9. Ο ί Ρ ώ σ ο ι ή σ υ χ α σ τ α ί ε χ ο ν τ ε ς έ π Ι κ ε φ α λ η ς τ Ο ν Ν ε ί λ ο ν Σ ό ρ σ χ υ
έ κ π ρ ο σ ω π ο ϋ ν ε Ι ς τ η ν μ ο σ χ ο δ ι τ ι κ η ν Ρ ω σ ί α ν τ ο ϋ Ι Ε κ ά ί Ι Σ Τ α ί ω ν
τ ο ν π ν ε υ μ α ι τ κ ν ά φ ρ ι ο ν τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς κ α Ι τ η ς κ ο ι ν ω ν α ς Ε π ε δ ί ω ξ α ν
ι \. δ " , "
σ υ γ κ θ Κ ρ ι ι μ ε ν ω ς ν α ε π α ν α ι ω ι σ ο υ ν ε ι τ ο ν ρ ω σ ι κ ο ν μ ο ν α χ μ ι ο ν τ η ν mvEu­
·91
Ι ε Ρ Χ π τ ο λ ι κ ώ ς έ π ς ε θ ρ α α ν ο ε κ ά τ ω θ ι ι γ ι ο ρ ε τ α ι Ί ά
κ ι ω ι ο ο ς δ ι ρ Ι τ η ς Ν ο ε μ Ο ρ 1), ο Ι Φ λ ο θ ε τ α Κ ο σ μ α ς Α ύ γ 24) ,
Δ σ ι μ α ν ς Φ ε Ο ρ 23) κ α Ι Σ υ μ ε ω ν π ρ λ 19), Ί ω ι σ α φ δ Δ
ν υ ι τ η ς Ο χ τ 26), α κ ά ρ δ Δ ν υ σ ά τ η ς Σ ε π 14),
ά ξ μ ς δ α τ π α ν ό ς υ π ρ α ν ς δ υ τ λ υ μ σ α ν ς υ
λ ί ο υ 5) κ α Ι Ύ φ ω ν π α τ ρ ά ρ χ η ς Κ ω ν ι λ ε ω ς Α ύ γ 11).
Ο
, ό " t:. ζ , , , λ λ ' ,
ι υ τ ω ς ο υ μ Υ ο ν κ α τ α τ η ν 'uU α τ ν η ν π ε Ρ υ α α κ α
ά ρ Υ ό ι τ ε ρ ο ν ή Ι ε ρ α π ο τ ο λ κ η π ρ σ ψ ρ ι τ ο μ ο ν α χ κ ο Τ Ρ Ι ο ω ν ο ς o,u­
Ι
ο ό λ ω ς έ ξ έ λ π ε ν κ α Ι τ μ ε τ α μ ρ ψ σ τ α ά ν α λ ό Υ ω ς σ υ ν Η η κ ώ ν κ α Ι
ά ν ά Υ κ ώ ν τ ς έ κ ά ι σ τ ο τ ε ε π ο χ ς
ι
Δ ι τ ο σ τ ο κ α Ι ω δ γ ν ω σ τ ό ς π υ σ τ Ι ν Π ό π τ ς ε γ ρ α φ ι ε
Ι
η ο η ά π Ο τ ο 1913: Ο Ι α σ κ η τ α Ι ε ν α ο Ι μ ό ν Ι ε ρ α π ό σ τ λ τ ς '-
11' '
:
·1

11
Ι
ρ θ ξ Ι α ς eo α σ κ η τ σ μ ς ε ν α ή μ ό ν η Ι ε ρ α π σ τ λ κ η σ χ ο λ η
Ι
,
Ι
τ ς ρ ό ξ Ι α
Π ά ρ ι τ η ν ό σ ν τ ό π ε ρ Ο ο λ ς π ο υ π θ α ν ό ν γ ι π ε ρ έ υ ν α Ι
, .
i
ν ω τ έ ρ ω ο Ο Ο π ρ τ ά σ ε ς τ ο σ π Ι ο σ τ Ι ν ο υ ε ν τ ό τ ς ψ ρ ο ν ο Ο μ ε ν
τ φ ρ ά ζ υ ν μ Ι α ν μ ε γ ά λ ν α λ ε α ν κ α Ι π ρ α γ μ α τ κ ό τ η τ α , τ
δ λ ν ε π ρ ό η γ η θ έ ν τ ο ς γ α σ μ σ 1) τ α υ Ι λ ά χ σ τ ν ή λ ε γ μ έ ν ς ά σ κ η
Τ κ η ς Υ ω γ ς ο δ ο ε Ι ς γ Ι ν ε τ α Ι ε ρ α π ό σ τ ο λ ο ς κ α Ι υ ε μ Ι α Ι ε ρ α π ο
τ λ η π ρ α ξ ι ς ε υ τ α κ α τ ι Θ ε ό ν (11) .
μ α Τ κ ό τ η τ α η ν ό ύ λ Κ Ο ς π λ ο ϋ τ ο ς τ ω ν μ ι ο ν ω ν τ ό ν ε Ι χ ε κ ι μ ι ε ι ν α ά π ο λ έ σ Ό
Ι
;
κ α ί ά ν τ ε τ ι έ ι α ν σ ε ν α ρ ω ς ε Ι ς τ η ν σ σ σ ώ ρ ε υ σ ι ν μ ο ν α σ τ ι κ ω ν dyai}OOv. τ ο
"
I,
,
έ ν ό ν ό μ α τ ι τ η ς ε ύ α γ Ύ ε λ ι κ ς π τ ω χ ε ί α ς α γ ώ ν τ ω ν π τ ε λ ε ί μ ί α ν τ ω ν
π λ έ ο ν έ ν δ ι α φ ε ρ υ σ ω ν σ ε Μ δ ω ν τ η ς π ν ε υ μ ι α τ ι κ ς ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς τ η ς έ π ο χ η ς
ι
iI τ α ύ τ η ς Η Θ ι Ε 6, 86. Π ι ε ρ Ι τ ω ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν Ι ε ρ α π ο σ τ ό λ ω ν ο ρ α κ α ί τ η ν
π ν ε ψ α τ ι κ ω τ ά τ η ν μ ε λ έ τ η ν τ ϋ κ α η γ η τ ϋ C. Cavarnos, The Η ο Υ Μ ο υ η
tain, ρ 43 - 59, Belmont, ι 1973.
, -10."Α ν ρ ω π ο κ α ί Θ ε ά ν ί ρ ω π ς ι 1969, σ ε λ 62.
ι -., , δ έ ζ ,,; Ω
11.'Κ α τ ο π ι ν τ ω ν α ν ω τ ε ρ ω π ι σ τ ε υ μ ε ν υ τ Ι ε ν κ φ ρ α ο υ ν τ ο ο ρ ι ι υ υ Ο
ξ ο ν δ έ ο ν I"t'a. α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ε Ι ς τ ό ε ρ γ ο ν τ ο ϋ Σ ε Ο έ ι σ κ ό π υ Φ λ ω ρ ί ν η ς κ
Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο υ λ ύ ε ι μ ο ι σ 392 - 5. δ σ ι ς 19'65. Ε Ι ς τ α ς α ν ω
ε έ ο ω σ ε λ ι ί δ α ς ό Σ ε ά Ρ Χ μ α ν δ ρ ί τ η ς τ ό τ ε ω ν ά π δ ύ ρ ε τ α ι δ ι ό τ ι π ο λ λ ο ί
ε κ λ ε ι κ ι τ ο ί ν έ ο ι α ν τ ί ν α π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν ε Ι ς τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν π λ η σ ί ο ν τ ω ν ί ε ρ α
δ ' , , -, Ι Ι ι Τ ' λ '',
π σ τ ο λ ι κ ω ς ρ ω ν τ ω ν α υ τ ο ι π ρ ο τ ι μ ο υ ν τ η ν ι ο ν α χ ω ι η ν π ο ι τ ε ι α ν κ α ι α
σ κ ι σ ι ν Δ ι α τ ό ν Σ ε σ υ γ γ ρ α φ έ α ή π ρ ά ξ ι ς α ύ τ η τ ω ν ν έ ω ν amoov χ α ρ α
κ τ η ρ ζ ε τ α ί ώ ς λ IJtOτ ξ , ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ι ν α λ ό γ ο ν τ ο ϋ ί ε ι ρ ο ι ϋ Χ ρ υ
σ ο σ τ ό μ ο υ ο ν Κ ι α ί π α ρ α έ τ ε ι Π ό τ ε ο μ ω ς ε ν έ ι μ α π ε λ ώ ρ ι ο ν ώ ς ε ν α ι τ ό
π Ι α ρ Ο ν κ ρ ί ν ε τ α ι κ α ί ά ξ ι ο λ ο γ ε ϊ τ α ι δ ι έ ν ό ς μ ό ν ο υ π α τ ε ρ ι κ ο υ χ ω ρ ί ο υ Μ ή
92
ζ
,
Ι
τ
ι α ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν α λ λ σ χ ω ρ α μ ε γ ί σ τ ω ν ά σ κ η τ ω ν ..κ Ι ... ε λ ό γ ν μ ι λ ϋ ν
τ α ύ π ι ά κ ρ ω ς ά ν τ ί ε τ ο ν σ κ ο Π ι ά ν J{at ά φ ο ϋ ό Σ ε ά γ α ι π τ ι σ ϋ ν ..τ Ο ι ν
ί ε ρ ο ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο ι μ ο ν δ ι α τ ι δ έ ν π α ρ έ ε σ ε κ α ι τ α έ ν α ν τ ί α l<.Q'QLa α ύ τ ο ϋ
- c' ? e , -", -",
δ
ι α τ ω ν ο ο ι ω ν ο υ τ ο υ π ε ρ α μ υ ν τ α ι τ η ε ν ε ρ η μ φ φ υ γ η μ ι α κ α ι ε ι ς
, , λ ., δ Ι " , ι , λ λ ι , .,
τ α JOO ε ι ς η η α π ο τ η ν ε π ο χ η ν τ ο υ π ο σ ο ν μ α ο ν σ η μ ε ρ ο ν τ α α ν ω
κ ά τ ω γ έ γ ο ν ε Β λ έ π ε σ χ τ ι κ ι ω Π ρ ο ς τ ο υ π ο λ ε μ ο ϋ ν τ α ς τ ο ν Μ ο ν α
..χ ι κ σ ν ί Ο Ύ Α Ι έ ν τ ψ τ έ λ ε ι
' λ ' • Σ l! " λ " ι δ '
Π ρ ο τ ρ ε ε ι ο ι π ο ν ο ε υ τ ο υ ε κ ε κ τ ο υ ν ε ο υ ς κ α ι ν ε α ν ι ι α ς ν α
τ ρ α π ο ϋ ν ε Ι ς ί ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ η ν δ ρ ά σ ι ν κ α ι ο υ χ ι ε Ι τ η ν ρ φ σ τ ώ ν η ν τ ς Μ ο
ν α χ ι κ η Π ο λ ι τ ε ί α ο ά φ ί ν ε ι ν α έ ν ν ο η ί Ί Κ α ι δ ι α ν α μ η ε ω ρ η ώ ς
π ο λ έ μ ι ο τ α υ Μ ο ν α χ ι κ ο ϋ Ι δ ε ώ δ ο υ ς JtQooiMtn Ο Τ Ι χ ρ ά φ ε ι τ α ύ τ α δ ι ό τ ι ή
μ ο ν α χ ι ο ι Ύ ζ ω Ί δ π ω ς σ ή μ ε ρ ο ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι δ ι έ ρ χ ε τ α ι α ε ί ι ι ν κ ρ ί σ ι ν
"tl" " , , tr, λ Α , λ \ λ
κ α ι ο τ ι ε χ ε ι α ν α γ κ η ν α ν α κ α ι ν ι σ ε ω ι ν α ε π α ν ε υ ι ε ι τ η ν π α α ι α ν α ι γ η ν
Ε
\ Ί - , 11 -., Α , λ Ι " λ " λ
υ κ ι α ι κ α ω ω ς ο μ ω ς υ α ε π α Ύ ε υ υ ε ι ς τ η ν π α α ι α ν τ η ς α ι γ η ν
., • • λ - ζ λ ' λ δ
ο τ α ν ο ι ι ε ρ α π ο σ τ ο ι κ ω ω ν τ ε ε ι τ α π ο ε ι π ν ε υ ι μ α τ ι κ ο ι κ ..Π ε ν ε
, , , δ ' ,... '\ , \, , Ι
π ι τ ρ ε π ο υ ν ε ι ο υ ε ν α ε Κ Λ ε Κ Τ Ο Ύ ν ε ο ν ν α γ ι ν υ μ ο ν α χ ο ς
Ο τ α Ύ ο ί κ ο ρ υ φ α ί ο ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο Ι τ η Ζ Ω Ή Σ δ ι ι δ ά ι σ κ ο υ ν κ α Ι δ η μ ο
otq. ο τ ι τ ο μ ο ν α δ ι κ ι Ο γ π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν μ ι ά ς γ ν η σ ί α ς ά φ ι ε ρ ω ι μ έ Η ς ζ ω η ς
t
δ ε ν μ π ο ρ ε ί α ε Ι ν α ι ά λ λ ο ά Π ί τ η ν δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α δ ι έ κ κ λ η σ ι α
Ι
\ σ τ ι κ ο υ κ α ι ί ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ο υ ς ι σ κ Ο π ο ύ ς
ί
- r δ ' , \ λ "\'.. '\ ' ι e ι Η
π ω ς ε ν α ι υ ν α τ ο ν ν α μ η π α ν η σ ο υ ν κ α ι τ ο υ ς ε ε κ τ ο ς Ο Ι ι ο ι ε ε κ α
j
!
, δ δ Ί λ Ι , ,
ν ε ο τ η τ ο ς ε ν υ ν α ν τ α ι ν α σ υ α υ ο υ ν τ η ν ε ν π ρ ο κ ε υ μ ε ν φ Π ι α ρ α π ο ι η σ ι ν Κ ι α ι
, Ι
ι
π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ν τ η Ό ρ Ο δ ο ξ ί α Ι δ έ Χ Γ ι α ν ν α Ρ ά Τ ί ι μ ι ο ι μ ε τ η ν
t
Ό ρ Ό δ ξ ί α σ 81 έ ξ κ α Ι Μ ο ν α χ ο ϋ Ν ι κ ο δ ή ι μ ο υ Ν ε ο σ κ η τ ι ώ τ ι π ι λ ά ι λ ι η
τ ο Ο σ ι ο ς Α α ν ά σ ι ο ό Α ω Ι τ η Α ι σ 255 έ ξ .,Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς ­
'Ait'iiVaL 1975.
Λ ό γ ο ι ς δ η λ α ά ι π σ ι δ ε ι κ ν ύ ω ι μ ε ν φ ά ρ μ α κ α ύ π ε ρ τ η Μ ο ν α χ ι κ η ι ς π ο λ ι
τ ε ί α ς δ α ν α μ η π α ρ ε ξ η γ η ω μ ε ν κ α ι ε Ρ Ύ ο ι ς α π λ ε μ ω ι ε ν τ ο ν ά ε ν η
, " τ ο Σ l! , .1\... -, λ ι • , λ \ Ι ,
Κ α ι κ α τ ι α ι κ α μ η .' ε υ Ε Π Ι υ μ ι ε ι ν ι α σ τ ε Θ χ ω σ ο υ ν ο ι ε ι κ ι Έ Ι Κ Ι Τ Ο Ι ν ε ο ι τ ο υ ς
ί ε ρ α π ο Ο τ ο λ ι κ ι ω ς δ ρ ώ ν τ α ς ε Ι ς τ α π ό λ ε ι ς δ ι ό τ ι ώ ς γ ρ ά φ ε ι ο υ τ ο ι ά γ ω ν ί
ζ ο ν ι τ α ι ύ π Ε ρ τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ ι α Ι τ ω ν ό σ ί ω ν ο ρ α τ α ϋ τ α ι μ έ χ Q ι έ ν ο ς
o(j η μ ε ί ο υ Α Υ ω ν ί ζ ο ν τ α ι ν ο Ι ύ ι έ ρ τ ο ϋ ε σ ι μ ι ο ϋ τ η κ γ ε ν ι ε ί α ς
τ η ς έ π ι ι σ τ ρ ο φ η ς τ ω ν ά μ α ρ τ ω λ ω ν κ α ι ά δ ι α φ ό ρ ω ν ε Ι ς τ η ν Έ ι κ λ η σ ί α ν
τ η ν δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ ι ν τ η ν ε ό τ η τ ο ς κ λ π Ά λ λ α μ ε τ α ξ υ τ ω ν ί ε ρ ω ν κ α Ι
ό σ ί ω ν π ρ ο έ χ ο υ σ α ν κ α ι κ υ ρ ί α ρ χ ο ν έ σ ι ν κ α τ έ χ ε ι τ ο έ μ α τ η ς π Ι σ τ ε ω ς
Ι
Έ ρ ω τ ω μ ε ν Π ο ί α ν δ ι α κ ο ν ί α ν π ρ ο σ έ φ ε ρ ο ν α ί ρ η σ κ ε τ ι κ α ι ά δ ε λ φ ό τ η τ ε ς
. ι
ώ τ ο τ ο ϋ 192'0 κ α Ι έ ξ η ς ά φ σ τ ο υ ρ α σ έ ω ς κ α Ι έ π ι σ ή ι μ ω ς ό ο κ ο μ ε ν ι ι σ μ α ς
'
η ρ χ ι σ ε ν τ η ν δ ρ α σ ι ν τ ο υ ο ί δ έ ψ ε υ δ ο π ο υ μ έ ν ε ς τ η Ό ρ ο δ ο ξ ί α ς ά π ε μ π ο
'V'." !
λ ν τ α ί ε ρ α Κ ι α Ι ο σ ι α α ύ τ η ς ; Κ α Ι δ ι α μ ε ν τ η ν π α λ α ι ο τ έ ρ α ν α υ τ ω ν σ τ ά

ο
,::: σ ι ν η τ ο ι κ α τ α 'tIct. ε τ η 19.10 - 1950, α ς δ η ό ά γ α π η τ ς ά ν α Υ ν ώ σ τ η τ η ν
ύ π ά ρ ι μ 6 σ η μ ε ί ω σ ι ν τ ο υ Ι Α κ ε φ α λ α ί ο υ τ ο ϋ π α ρ ό ν τ ο ς δ ι α ν ά ν τ ι λ η
φ τ η ν δ ι ά •.• σ ι γ η ς σ υ ν ε Ρ γ α σ ί α ν τ ω ν μ ε τ α τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν
δ ε τ η ν σ υ γ Χ Ρ Ο Υ ο ν ι ,,, Ι Α Ί ' , ,- '- 11 . ι
δ ι α τ ι ν α η π ω μ ε ν Λ υ σ τ α τ α α φ η ν τ α ο α ρ ε α
τ ο ύ ν ό μ ο υ κ α Ι κ α ο ν χ ρ ό ν ο ν ο Ι ό ρ Μ δ ο ξ ο ι π ρ ο κ α ή μ ε ν σ ι μ έ έ σ τ ι κ ε φ α
λ η ς τ ο Φ α ν ά ρ ι ο ν κ α τ α λ ύ ο υ ν π α ν ο ρ ι ο ν μ ε τ α ξ υ Ό ρ ο δ ο ξ Ι α ς Κ ι α Ι π λ ά ν η ς
Β λ έ π ε σ η μ α τ ο ύ Ζ ι κ ε φ α υ τ α ι ά ι σ χ ο λ ο υ ν τ α ι μ έ ... ί κ δ μ ι α ς δ ρ α σ ι τ η
ι ο τ η τ α ς
ι ,
ο γ ι σ μ ο υ ς
-
κ α ι ι
-
κ α ι μ ε ••• π α ι
δ
α
λ
τ ε τ ρ α ε τ ι ω ι ν
δ
ε κ α ε τ ι ω ν
"
LD<.a; κ α τ α
Ο Κ η ν ώ σ ε ι ς Ί Ε ι ξ α ί Ρ Ε σ ι ν α τ ε τ έ λ ε σ ε ν ή α δ ε λ φ ό τ η ς τ ο ύ Σ ί τ α υ ι ρ ο υ ή ό π ο α ε
ι
σ τ ω κ α Ι λ ι ό γ ο ι ς ά ν τ έ δ ρ α σ ε ν κ α τ α τ ο υ σ π σ σ τ τ ο υ Κ ω ν λ ε ω ς Ά η ν α
, ) Κ - • ι δ δ ' -Q'" ι --Q" "
γ ο ρ ο υ α ι Π ι ς α ν τ ε ρ α σ ε ι ν ε Ω τ ω ς Π ί ί υ α ν ι ν ν α ε ρ ω τ η σ η Κ ι ι ε α τ ν ο
• " ι Ο λ - ι ι •
α γ α π η τ ο ς α ν α γ ν ω σ τ η ς ι Ι ι τ ο τ α ι κ ι τ α ι τ ο υ ε υ α σ μ ι ω τ α τ ο υ ο ι ρ α κ ο
φ ο ρ ο ϋ ν τ ε ς κ α Ι ά γ ρ ά ι μ μ α τ ο ι ε ν π ο λ λ ο ί ς μ ο ν α χ ο ί ο Ι ό π ο ί ο ι π α ρ α τ ο σ λ ι γ ά
Α ι , , Ι ξ _Q' • , ι δ
ρ Ι Ι υ μ ο ν τ ω ν - Κ α ι ε ι τ α τ α ε ι ς τ ω ν υ α υ π α ρ χ ο υ ν π α ν τ ο τ ε ο ι ο π α ο ι
τ ω ν έ ν ό χ ι σ υ μ ι α Ο μ ω ν - ή δ υ ν ή η σ α ν ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν τ η ν ή ρ ω ι κ η ν
έ Ι π ο ι ί α ν τ ο υ Μ ο ν α χ ι ι σ μ ο ύ τ ο ύ ό π υ σ κ ι α γ ρ α φ ί α ν τ η ς ύ ψ η λ η ς τ ο υ δ ι α
Κ Ύ Ι α ς ε Ι ς τ ο έ μ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς ε π ι χ ε ι ρ ε ί ή π α ρ ο υ σ α μ ε λ έ τ η Δ ι α τ ω ν
, , δ • Α - Ι , -Q , δ ι Λ
α ν ω ι τ ε ρ ω ε ν Μ ι υ υ μ ο υ ι μ ε ν ν α φ ι μ ω σ ω μ ε ν τ α ς υ ρ η σ κ ε υ τ ο ι ι κ α ς α ι ε Ι Ι ο ψ ο ι τ η τ α ς
ώ ς δ ι α κ α ω ς π ο ο ϋ ν μ ε ρ ι κ ο Ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι κ α Ι κ υ μ ε ν ι σ τ ι κ ω ς φ ρ ο ν ο υ ν τ ε ς
• \" " , ) - Ι "
έ π ι ι κ ρ ι τ α ί τ ω ν ά λ λ ι α ν α π δ ε ί ξ ω μ ε ν ε ί ς α ύ τ α ς μ ί α ν σ ο α ρ α ν έ κ τ ρ ο π ή ν
τ ω ν τ η ν ε ν τ ι σ ι ν α ι π ι ο ι μ α κ ρ υ ν σ ι ν τ ω ν ε κ τ ο υ γ ρ α μ μ α τ ο ς κ α ι π ν ε υ ι μ α τ ο ς
τ η ς ό ρ ο δ ό ξ ο υ Π α ρ α δ ό σ ε ω ς μ ε ά π ο τ έ λ ε σ ι μ α κ α τ α τ ή ν Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ή ν
τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ν α ν ο ε ύ ε τ α ι ά ν τ Ι ν α ό ρ ο τ ο μ η τ α ι ό τ η Ό ρ ο δ ο
ξ
ι λ ι Α λ λ , , •λ ,c. ,,, "
ι α ς σ γ ο ς . α π ε ρ ι τ ο υ τ ω ν ε π ι μ ε ν ν α ε ι π ω μ ε ν τ ε ρ σ σ ο τ ε ρ ο γ ε ι ς
έ τ έ ρ α ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν
'. ί Ι
94
11
Η
!
;,11
Ι μ
Ι
ε Φ λ λ λ Ι Ο Ν ε Β Δ Ο Μ Ο Ν
Η Υ Ν Ο Δ Ο THC λ YWNOC (1274)
Ο Ι ε κ τ ω ν μ ο ν α χ ω ν π ρ ε ρ χ ό μ ε ν ά γ ω ν σ τ α Ι 'tfj; π α ι τ ρ ώ α ι ς
, ι ι " Ι - 12 ι λ 'l.'
α κ α τ α Τ η ν π ε υ ν Τ Ύ (J χ ι ι ε τ η ρ Ι υ ο ς μ ε τ α 'tCJ σ χ ι σ μ α ι
(1054 -1974), τ υ γ χ ά ν ο υ ν κ α θ δ λ ο κ λ η ρ ί α ι ν π λ ή ρ ε ι ς ν τ ι λ α τ ι ν ι
σ π ν ε ό μ α τ ο ς κ α Ι π α λ μ ο σ eH π ρ ο σ π ά θ ε ι α τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ο ε ν σ υ
ι λ f' Ι , 1. ,
ν Ι τ α τ α π ε ο ν ε ι ς τ ο ψ ι ρ σ υ ν τ α π ι σ τ ε υ ζ ο σ ο ν ε ι ς 'tCJ vr.x
δ ι α φ υ λ ά ξ ο υ ν τ α Υ δ η κ ρ ω έ ν τ χ α Ό ι ω θ έ ν τ α σ υ ν ε χ ώ ς ο ε π α ι ρ α ι
π ο ι ο ύ μ ε ν α Π 'tfj; α Ι ρ ε τ ι κ Δ ύ σ ε ω ς
Μ ε τ α τ ο τ ε λ ι κ ό ν σ Χ Ι μ α (1054) ο ύ ο έ π ο τ ε δ π α ι π ι σ μ ό ς θ α
π α ρ α ι ι τ η θ Ώ τ ω ν κ α τ α Κ Τ κ ω ν τ ο υ σ χ ε δ Ι ω ν κ α λ υ π τ μ ε ν ο ς π ά ν τ ο
τ ε ο π ι σ θ ε ν μ ι ά ς ofj:eE'! π ο λ Ι Τ Ι Κ ς eo λ α ο ς δ μ ω ς δ φ ύ
λ α ξ ο δ τ ο ς -cij; Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ δ η γ ο ό μ ε ν ο ς ό π ο τ ο υ κ λ ή ρ ο υ κ α Ι μ ά
λ σ τ α τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν ά ν τ έ δ ρ α ι σ υ ι σ Τ η μ α τ ι κ ω ς μ α τ α ι ώ ν ω ν τ α TCoY"!J­
ρ ά δ ι α ύ λ α 'tfj; ά π λ ή σ τ ο υ ψ ι λ α ρ χ α ς τ ω ν π α π ω ν Ο τ α ν ο ε Π ρ ο
ψ ά ι σ ε ι τ ο σ Ι ε ρ ο υ Ό α ν ο α λ ι σ μ ο σ τ ω ν σ τ α υ ρ ο ψ ο ρ ι ω ν ο Ι Λ α τ Ι ν ο ι κ α ι τ α
τ ν S σ τ α υ ρ ο ψ ο ρ ί α ν τ ω ν έ γ έ ν ο ν τ ο κ ύ ρ ι ο ι 'tfj; Κ ω ν λ ε ω ς (1203
. 1261), Ο ρ θ δ ο ξ ο ι ύ π έ σ Τ α ν τ α π ά ν Ο ε ι ν α π ρ ο κ ε ι μ έ Ψ ν α
δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν τ ο σ τ μ τ ο ν ο ω ρ ο ν 'tfj; π ί σ τ ε ώ ς τ ω ν ι σ σ ό λ τ ο ν κ α Ι
κ α θ α ρ ό ν Ε Τ ν α ι ο ν τ ω ς ο ρ α μ α τ ι κ α τ α ο σ α Ο Ι γ ε Ι τ α ι δ ά ν ώ ν υ μ ο ς υ
ζ α ν τ ι ο ς χ ρ ο ν Ο Υ ρ ά ψ ο ς κ α Ι τ ω ν δ π ο ί ω ν δ ε Ι Υ μ α π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ε υ Η ύ ς
κ α ι τ ω τ έ ρ ω
Ά π ο 'tfj; Ό α σ ι λ ε Ι α κ ρ ο α ν υ λ τ ο σ Π ο ρ ψ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ
ο υ
ε ω ς 'tfj; Ό α σ ι λ ε Ι α ς κ υ ρ ο σ Ί ω ι ά ν Υ ο υ τ ο σ Β α τ ά τ ζ η μ ν ο ν έ π ρ θ ο υ ν
-ca; π ό λ ε ι ς κ α Ι τ α ς Ύ ί μ α ν ι κ ω ς κ α ι ο σ α ς ο ν ή Η ι σ α ν ε ν
ε δ Ι ω κ ο ν κ α Ι τ ο ύ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ρ χ ι ε ρ ε ι ς xat ά ν τ ε κ ε Ι ν ι ω ν ε π ο ο υ ν
Κ α ι Ο α ρ ο ς δ μ ό φ ρ ο ν α ς α ό τ ω ν η γ ο υ ν ε Ι ς τ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν Ο Ο π ο
λ ι ν ε Ι ς 'tilv Κ ύ π ρ ο ν ε Ι ς τ ή ν μ ε Υ ά λ Ά ν τ ι χ ε ι α ι ν α Ι Ι ς τ α


:,1:
,_....
ο i"
:.,
" " • Μ Ι
.9.5
λ π ς χ ώ ρ ς ά ι ε Τ χ ο ν ο υ μ ν ο ν ο ε τ ο σ τ ο λ λ ι τ ό ν λ ο ι π ό ν
λ ν τ ο ύ ς τ ε Ι ε ρ Τ ς Ι μ ν ζ ν τ ς τ ρ ν ν ώ ς ξ ε Ι ζ ι ε Ι ς τ ο
μ ψ ρ ε Τ κ α Ι γ κ ο ι ν ω Υ ε Τ ν α τ ο Τ ς κ α Ι μ ν μ ο ν ε ε ι ν κ α Ι ο σ ο ι
μ ε ν ε π ε ι θ ν τ ο τ ο Ι ς ι δ ό Υ μ α σ ι ν α ό ο τ ω ν τ ό ς φ ι λ ο ν Ι ω ς δ ι ε τ Ι γ τ ο
δ σ ο ι δ ε r{;.. α ώ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ς κ α Ι τ κ ν ω ν Ι α α ό τ ω ν
π ν τ π ε σ τ ρ έ φ ο ν τ ο ε κ ό λ α ζ ο ν φ α ν ε ρ ω ς κ ι χ ι μ α ρ τ ύ ρ ι α ν σ τ ω ν
κ α τ α τ ο ς π ά λ α ι α σ λ ε Τ ς κ α Ι τ υ ρ ν ν υ ς τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ι ξ ω ν χ ρ ι σ ι τ ι α
ν ω Υ (1) ο
σ ν ε χ ε ί δ ν α φ έ ρ ε ι π ρ ο ς π ό δ ε ι ξ ι ν τ η ς λ η θ ε Ι α ς τ ω ν
Ύ ρ α φ ο μ έ ν ω ν τ ο υ τ ο ω μ α ρ τ ό ρ ι ο ν τ ω ν 13 δ σ ί ω ν Κ υ π ρ ί ω ν
π α τ έ ρ ω ν τ η ς α γ τ ρ α ς ο Ι δ π ο Τ ο ι δ α ν α μ ά σ π α σ θ ο υ ν ώ γ ε ν θ ε σ μ ο ν
λ '2. θ , - Λ
ι χ ι ε υ α γ γ ε ι κ ι ο ν τ ο :c.'; τ ε ι ε υ χ α ρ ι σ τ ι τ ω ν α τ ι ν ω ν χ ρ η σ ι μ ο
π ο ι ο ύ μ ε ν ο ν ν ε κ ρ ο ν ά ζ μ ο ν ό π έ σ τ η σ α ν τ α π ά ν δ ε ι ν α ό ι π α υ τ ω Υ ε π ι
τ ρ ι ε τ ί ι α ί φ Η α ν ά τ φ τ ε λ ι κ ω ς τ ε λ ε ι ω θ ε ν τ ε ς ο Έ π ε ι δ τ ο μ α ρ τ ό ρ ι ό ν
τ ω ν δ ε ν ν α φ έ ρ ε τ α ι ε Ι ς tou; Σ ν α ς α ρ ι σ τ ά ς π ρ ο ς χ ά ρ ι ν τ ω ν σ ν ο α γ ν ω
σ τ ω ν μ α ς π α ρ α Η έ τ ι μ ε τ ο τ έ λ ο ς α υ τ ο υ ώ ς ά Υ α φ έ ρ ε τ α ι ε ν tij Μ ε
σ α ι ω ν ι Χ λ ι θ ι Κ τ ο υ Κ ο Σ ά θ α τ ο μ ο Β ο σ ο 37 - 9., τ ο δ π ο Τ ο ν
, Ι " 2. ζ , , , 1.
π α ρ α t'YjV α α tou, κ φ ρ α ε Ι ι ρ ι σ τ α α ι φ ε ο μ ε tu μ ε γ α
λ ε ι ω δ ε ς τ η ς δ μ ο λ Ο Υ Ι α ς τ ω ν κ α Ι ά φ έ έ ρ υ τ ο π ά ν θ ρ ω π ο ν κ α Ι
σ α τ α ν κ ί ν Ύ τ α ν τ η ς σ κ λ ρ Τ τ ο ς τ ω ν δ ι ω κ τ ω ν τ ω ν
Β λ θ έ τ ω ν ο ο ν ώ ς δ ε δ λ ω τ α ι τ ω ν δ σ Ι ω ν π α τ έ ρ ω ν ε ν Τ
ψ υ λ α Χ κ α Ι τ ω ν μ ε ρ ω ν π α ρ ε λ Η ο υ σ ω Υ π ρ Ο κ ι χ θ ή σ α ν τ ο ς α Ο θ ι ς
τ ο σ κ α τ α ρ ά τ ο υ Α Υ δ ρ έ ο κ α Ι τ ο υ (J'YjYo; τ ο υ τ ό τ ε ε π ι κ ρ α τ ο σ ν τ ο
τ η ς Κ ό π ρ ο υ ρ ρ ι μ ε τ α π σ η ς τ η ς π α θ ψ ρ τ ά ξ ε ω ς κ α Ι τ ω ν
Ι π π έ ω ν π α ρ α Υ ε ν ο μ έ ν ο ο κ α Ι τ ω ν τ η ς υ λ Ύ ς τ ω ν π ά ν τ ω ν σ υ ν ε
δ ρ ι α σ θ έ ν τ ω γ ν α γ Υ έ λ λ ε ι δ ρ έ α ς α ό τ φ π ά ν τ α κ α τ ε π ο ς τ α τ ω ν
Υ ί ω ν ν δ ρ ω ν δ ι κ ό ω ν α ό τ φ κ α Ι ω ν ώ μ ο λ ό Υ ο υ ν ε γ Ύ ρ ά φ ω ς κ α Ι
.τ ό ά μ ε τ τ ρ ε π τ ν τ ω ν τ ο σ ο ό τ ω ν χ ρ ό ν ω ν ω ν ε π ι έ ι ζ ο ν τ ο ε ν Τ φ υ λ α
li Ι
Κ ο eo δ ε γ ε ρ ξ κ α Ι π Μ α ή τ ά ξ ι ς τ ω ν κ α Ο Ο λ ι λ α ρ ί ω ν ς α
Ii " ί
!
π ρ ο ς τ ο ν ν δ ρ έ α Σ τ α τ η ς α δ Ι χ α ι α Ψ έ ρ ε ς κ α Ι π ρ ο
ά Υ ε ι ς κ α Ι Er τ ι ψ α ν ε Τ σ ο ι π ο Ι η σ ο ν
ο
έ μ ο Ι Υ ά ρ τ α τ ω ν έ κ χ λ η σ ι ω ν
OU δ έ δ ο τ α ι ά λ λ α τ α τ ω ν δ η μ ο σ Ι ω ν eo δ ε τ η ς κ α κ Ι α ς υ Ι ό ς Ύ Ί μ α λ
λ ο ν ε Ι π ε Τ ν τ η ι ς ν ο μ Ι α ς ε ί π ε ν ή μ τ ν ο ό κ ε ς ε σ τ ι ν ά π ο λ έ σ α ι έ
1. Κ ά Μ ε ι σ α ι ω ν ι κ η Β λ ή κ ι η , τ ά ι μ Β σ π γ
ι
i
Ι
;
iJ
-W__
\ \ ό \ θ \ \ 1
ν α "fj μ ε τ α Τ Ί ν α π φ α σ ι ν Τ Ί ν υ π ε υ υ ν ο ν π ρ ο ς τ ο ν η μ ι σ Ι ν π α ρ ι
π έ μ π ε ι Υ ε π ι τ φ τ ι μ ω ρ Ύ σ α σ θ σ ι
Τ τ ε ο δ ν π σ ρ Θ δ ω κ ε τ ο ύ τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο ν ρ γ α ν π ο φ η ν ά μ ε ν ο ς
, θ ", λ ' t., '" ., , ζ
Π φ α γ α τ φ α υ τ ο υ ς α π ο ε σ ε ι ο υ τ ω ς ε ι π ω ν ε π ε ο ι μ ο ν α ι ο ν τ ε ς
ο δ τ ό ι ω ν Γ ρ α κ ω ν λ έ γ ο υ σ ι ν ό τ ι τ ο α ζ α μ ο ν ο ό δ έ ο ο τ α ι ι π α ρ Χ ρ ι
τ ο Ο π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ν ό π ε ρ α ό Τ Ο Ο λ λ τ ο ε Υ ζ υ μ ο ν κ α κ ο Ι κ α κ ω ς ά π ο
λ έ σ Β ω σ α ν κ α Ι τ ο υ ς ε Ι ς τ ο Ο τ ο Ό λ α ι σ ψ η μ ο Ο ν τ α ι ς ά ι π ο ψ α ι ι ν μ ε Η α ν α
π ρ ω τ ο ν δ σ α τ ε ς α Λ τ ω ν τ ο υ ς π δ α ς δ ι ι τ Ύ ς Υ ο ρ α ς τ ο ύ τ ο υ ς ε λ κ ω
σ ι ν τ τ ο Ο π ο τ α ι μ ο υ ι δ ι α τ ω ν π ε Τ ρ ω ν τ ω γ ε ν τ φ Π τ α μ φ κ α
τ τ ρ ι Ό ω σ ν α ι ό τ ω ν σ ά ρ κ ε ς ε π ε ι τ α ι δ ε τ φ π υ ρ Ι π α ι ρ α ι π έ μ ψ ω σ ι
τ η ς γ ο ο ν α π ο ψ ά σ ε ω γ ε ν ο μ έ ν ς κ α Ι τ ω ν δ Ί μ Ι ω ν έ ψ ε σ Τ Ί κ ω ν ο ι
δ σ ι ο ι ο δ τ ο ι κ α Ι μ α κ ά ι π α ι τ έ ρ ε ς τ ο υ ς ό ψ θ α λ μ ο υ ς ε Ι ς τ ο ν ο ό ρ α ν ο ν
α ρ α ν τ ε ς κ α Ι μ ι ψ ω ν Ώ ε χ α ι σ τ σ ν τ ε ς ε λ ε γ Ο Υ Κ ύ ρ ι ε δ θ ε ό ς τ ω ι ν
δ υ ν ά μ ε ω ν ε ό χ α ρ ι σ τ ο σ μ ε ν σ ο ι ο τ ι ή ξ Ι ω σ α ς ι μ ά ς κ ρ ε Ι τ τ ο υ ς ψ ι α ι ν η
ν α ι τ ω ν κ α τ α ι ρ ά τ ω ν τ ο ύ ω ν Λ α ι τ Ι ν ω ν κ α ι Ι ύ π ε ρ σ ο υ ά ι ι π ο θ α ν ε Τ ν ο ι
τ ρ ε ι ς π α ι Τ δ ε ς ε ν κ α μ Ι ν ψ δ ι π υ ρ ό ς Ζ δ ο κ ι μ ά σ θ η ί σ α ν λ λ ε Ι ς ε κ ε Ι
ν ο υ ς μ ε ν δ ι π λ Ύ ν τ ν χ ά ρ ν π α ρ έ σ χ ε ς ε π ι τ φ κ ρ ε Ι τ τ ο υ ς ψ α ι ν Ύ ν α ι
Χ α λ δ α Ι ω ν κ α Ι π υ ρ ς μ ε τ ς δ ε κ ρ ε Ι Τ τ ο υ ς φ α ι ν έ Ι τ ε ς τ ω ν Λ α τ Ι ν ω Υ
σ ο ς Ι σ χ υ ν μ η δ ε ι λ ο υ ς α ν Ύ ν α τ ο σ π υ ρ Ο ς τ ο ύ τ ο υ δ λ ο κ α υ τ ο ύ μ ε ο ι
δ ε ε ν τ ο ύ τ ψ π ρ ο σ δ ε χ Β ε Ι η μ ε ν ώ ς π ά σ α ν Κ λ Ι δ α ά ι π ο τ ι ν α ι ς ά μ ε ν ο ι
α π τ Ύ ς Ψ υ χ Ύ ς κ α ι Ι π ν ι Ψ μ ε ι κ α Ι τ Ύ ς σ α ρ κ ς τ α Τ Ί ς τ Ύ ς ε ό
τ ε λ ο υ κ α ι Ι π ο λ υ μ ό χ θ ο υ μ η φ ε ι σ ά μ ε ν ο ι , τ η ς α σ ι λ ε Ι α ς σ ο υ ά ς ι ω
θ ε Ι Ί μ ε ν τ Ύ ς ι ο Ι ο υ δ ς δ ε κ α Ι τ ο ς ε κ τ ω ν λ ε ι ψ ά ν ω ν μ ω ν χ ρ ι ο μ έ
ς κ α Ι μ Υ η μ ο ν ε ύ ο υ σ ι Τ Ο Υ ς ι ο ν μ σ θ ό ν α ό τ ω ν κ α Ι π ά ν τ α ι τ α π ρ ο ς
, "
σ ω τ η ρ α ν α ι Ι Τ μ α τ α
Ε Ι τ α Ψ θ ά σ α ι ν τ ε ς σ υ ρ μ ε ν ο ι α τ ο υ π ο τ α μ ο Ο κ α ι Ι ο ε δ ε μ έ ν ο ι
- ., \ • 6 ." θ ' e. Ι λ ' ., L
ι ς ι π π ο ι ς κ α ι Ύ μ ι ν ο ι ς ο π ι σ ε Υ κ α ι ο ω Σ ρ α ι τ ε ς - ο υ τ ω Ύ ι ρ
κ ο ι ν ο λ ο γ ε Τ τ α ι π α τ ω ν α ό τ ο χ θ ν ω ν κ α Ι ι μ ε ο α π ω ν - τ φ π υ ρ Ι
έ ν ε Ό λ θ σ α Υ Κ α Ι σ υ ν ε χ Ι ζ ω ν δ π α ρ λ λ α τ Ι ψ ώ ν α ψ ε ρ μ ε ν ο ς Ό υ
ζ α ν τ ν ό ά ν ώ ν υ μ ο ς γ ρ ά ψ ε ι '0 Ο ε κ α θ γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ο ύ τ ω ν 006­
6a; ω ά ν Ί ς κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς μ έ χ ρ ι π ο λ λ ο υ έ φ α Ι ν ε τ ο τ ο ς π α σ ι ν έ ν
μ έ σ φ τ Ύ ς ψ λ ο γ ό ς Ι σ τ ά μ ε ν ο ς κ α Ι π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε ν ο ς έ μ μ α ι ν ς δ ε γ ε ν ό
μ ε ν ο ς ε Ι ς ε ς α ό τ ω ν τ ω ν λ α τ Ι ν ω ν κ α Ό α λ α ρ Ι ω ν ά κ ο ν Ι τ Ι σ α ς κ α τ α ό
τ ο υ ρ π α λ ν τ ι κ α Ι κ ρ ο ό σ α ς τ ο Ο τ ο ν μ έ σ ο ν τ Ύ ς ψ λ Ο Υ ς ε ρ ρ ι ψ ε κ α ι Ι
ο ϋ τ ω δ σ ι ο ς τ η ν γ Ι α ν α ό τ ο υ Ψ υ χ ν τ φ Θ ε φ π α ρ έ δ κ ε ν Κ α τ α
σ Ό ε σ θ ε Ι σ Ί ς δ ε τ Ύ ς π υ ρ κ α ϊ ά ς ε κ ε Ι κ α Ι ε ύ ρ τ ε ς τ λ ε Ι Ψ α ν α ι
1 97
ι
,

σ φ ό σ τ έ π ν τ α π ώ ν ζ ώ ω ν κ α ι μ κ ρ ώ ν θ η ρ Ι ω ν π σ υ ν ά ξ ν τ ε
π ρ ο σ έ θ η α ν Ε π Ι τ ά λ ε ί ψ α ν α τ ώ ν α γ ί ω ν χ α Ι δ ε υ τ έ ρ α ν π ρ κ α ά ν π ά
λ Ι ν ά ν ά Ψ ν τ ε ς π Ι τ ο ύ τ ο ι ς ο υ χ ε σ α ν τ ο π ι ρ ε ω ε ι ς τ έ λ ο ς κ α Τ Ζ
τ έ ψ ρ ω σ α ν Α ό τ θ ι σ π γ - Π δ .
* * *
ι Ι Ο τ α ν δ ε ε ό δ κ Ι θ ε ο σ α ν α κ τ α τ α ι κ α Ι π ά λ ν α σ λ ε ό υ σ α
δ π ο τ ώ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν (1261), τ ο Ο ζ ά ί τ ι ο ν η δ η ε ό ρ Ι σ κ ε τ α ι ε ι ς δ ε ι
γ η ν θ έ σ ν Ι κ ο γ ο μ ι κ ώ ς κ α Ι π ο λ ι τ ι κ ώ ς Ο Ε α ό τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς ώ ς μ ό ν η γ
δ έ ξ δ ν Ε κ τ ο σ δ η μ ι ο υ Ρ Ύ η θ έ ί τ ο υ ς χ ά ο υ ς ν ο μ ί ζ ο υ γ τ η ί μ ε τ ά τ ώ ί
S! , -, θ '
λ α τ ι ν ω ί <Jto κ α ι ε π ι τ ε ι ν ο υ ν σ ν ε χ ω ς τ α ς Π Ρ Ο σ π α ε ι α ς τ ω γ
π ρ Ο ς κ α τ ό ρ θ ω σ ί ν τ η ς Ε ι τ ο ϋ τ ο ο μ ω ς ά ν τ έ δ ρ α Ι σ χ υ ρ ώ ς δ ε υ σ ε ο Ύ ι ς
. κ λ Ύ ρ ς μ ε τ ά τ ο σ μ ο ν α χ ι σ μ ο σ κ α Ι τ ο σ π ι σ τ ο σ λ α ο σ μ ε α π ο ι τ έ λ ε σ μ α
" - 1 λ ,- ,e' -, - Β ζ
ε π ι τ ρ ε ι ς κ α ι ι π ε ο ί α ι ω γ α ς ν α υ ψ ι σ τ α ν τ α ι ε ί τ φ χ ω ρ φ τ ο υ u α ί
τ ί ο υ δ ό ο α ν τ ι μ α χ ό μ ε ν ο ι π α ρ α τ ά ξ ε ι ς τ ώ ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν τ ώ ί Ε π ι
θ υ μ ο ό ν τ ω ν τ η ν ε ν ω σ ι ν π ά σ θ υ σ Ι κ α Ι ι τ ώ ν ζ η λ ω τ ω ν ο Ε δ π ο Τ
ά ν τ ε π ρ ο σ ώ π ε υ ο ν τ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν ο ο ν ε Ι δ η σ ι ν τ Ύ ς Α ν α τ ο λ Ύ ς τ ι ς
ό π ε ρ ά ν ω κ α Ι τ Ύ ς π α τ ρ ί δ ο ς ε θ ε τ ε τ η ν δ ι α τ ρ η σ ι τ Ύ ς ά ι μ ω μ τ υ
ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς Κ α ί τ ο ι ε υ ά ρ ι θ μ ο ι ο Ε δ ψ η λ ο Ι ο ο τ ο ι ά γ ω ν ι σ τ α ί
σ ι ν ε τ ά ρ α ξ α ν ο υ μ ό ν ο ν τ ο υ ς λ α τ ι ν ό ψ ρ ο ν α ς έ ν ω ι τ ι κ ο ς ά λ λ ψ ύ π ν ι
σ α ν α Ι τ α ς Ε ν λ η θ Ρ Ύ φ δ ι α τ ε λ ο ύ σ α ς σ υ ν ε ι δ σ ε ι ς τ ώ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ι
σ τ ώ ν ο τ ι ν ε ς τ ε λ ι κ ώ ς ε μ α τ α ί ω σ α ν τ η ν τ ε κ τ α ι ν ο μ έ ν η ν δ ι α τ Ύ ς έ ν ώ
σ ε ω ς π ρ ο δ ο σ ί α ν
eo π α π ι κ ό ς J. GilI, γ ρ ά ψ ε ι σ χ ε τ ι κ ώ ς Σ τ ο Β υ ζ ά ν τ ι
Ο ά σ ι ς τ Ύ ς ά ν τ ι θ έ ι σ ε ω ς δ ε ν τ α ν τ Ο Κ ρ ά τ ο ς ά λ λ fJ κ κ λ η σ ί α
κ α Ι ά π ο τ η ν κ κ λ η σ Ι α ο χ ι τ ό σ ο π λ υ ο έ π Ι σ Κ Ο Π Ο ι , ο σ ο 0'[ μ ο ν α
χ ο Ι κ α Ι δ κ ν ς λ α ό ς π ο υ Θ λ ε π ε τ ο υ ς μ ο ν α χ ο υ ς ώ ς τ ο υ ς Ό ι α ψ ω
τ ι σ μ έ Υ ο υ ς ά σ Κ η τ α ς κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ ς δ δ η Ύ ο ό ς ... Τ Η τ α ν ο Ι ι μ ο ν α
χ ο Ι ο Ι π ρ ό μ α χ ο ι τ Ύ ς ρ θ δ ξ Ι α ς α υ σ τ ρ ο Ι α κ α μ π τ ο ι Τ ο ν
δ έ κ α τ ο τ ρ ί τ ο δ έ κ α τ τ έ τ α ρ τ ο κ α Ι δ έ κ α τ ο π Ι μ π τ ο α Ι ώ ν α τ α ν ρ
μ ε Τ ς κ α Ι ψ α ν α τ ι χ ο Ι ά ν τ ι λ α Τ Ι Υ ι σ τ α Ι Τ Η τ α ν α ύ τ ο Ι π ο υ κ α τ έ σ τ η σ α ν
τ ο ά π ο τ έ λ ε σ μ α Τ Ύ ς δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ τ Ύ ς Λ υ ώ ν ο ς α ν ί σ χ υ ρ ο Τ Η
τ α ν δ ό ν α μ ι ς ε Ι ς τ η ν ό π ο ί α ν έ σ Τ η ρ ί ζ ε τ ο δ Π α λ α μ ι σ μ Ο ς δ δ π ο τ ο ς
98
κ ι χ μ ε τ ν χ ε ι ρ ο γ ο μ χ τ ο υ ω ά ν ν σ Ε Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ ν μ ε Ι ν
μ Ι α ά τ μ ι κ έ ν έ γ ε ι α Α ύ τ ο Ι δ π ω ς θ α δ ο υ μ ε β α κ ά μ ο υ ν τ η ν Σ ό
ν ο δ ο τ ή ς Φ λ ω ρ ε ν τ Ι α ς ν α ά π ο ά ν ώ ψ ε λ η γ ι α τ Τ ι ν α ρ σ ι τ ο υ χ
σ μ α τ ο ς μ ε τ χ ξ υ ν α τ λ ή ς κ α Ι Δ ύ σ ε ω ς Γ ι α ν α ε χ π ι θ α ν τ η τ α
, , θ ' .!:.,,, -. λ '
ε τ υ χ ι Χ ς κ α ε σ χ ε ν ω σ ε ω ε π ρ ε π ε π ρ ω τ α κ α γ ε κ α
δ λ α Ο ς μ α ζ τ ο υ ς γ α ι π ρ ο σ ε λ κ υ σ Η Ο υ ν σ α ύ τ λ λ α π ω ς (2) .
'0 Ι ζ λ - ., θ , ? '2.'
α τ ο κ ρ α τ ω ρ γ ν ω ρ ω ν χ α ω ς τ , α σ υ γ η Υ Τ α σ χ υ ρ α ν λ ν τ
δ ρ α σ ν ε Ι ς τ η ν έ ν ω τ κ Ύ ι ν τ υ π λ ι τ κ η ν ή θ έ λ η σ ε ν α π λ ε ι ά ν κ α
τ σ Ι λ λ λ ω ς τ ο ε δ α φ ο ς ω σ τ ε ν κ α τ α σ τ α δ τ η τ ο δ υ ν α τ ν ά σ θ ε ν ε
σ έ α ν π ρ ώ τ ο ς λ π ο ν ψ υ λ α κ Ι ζ ε τ ο ν ν θ ε ν ω τ κ ν χ α ρ τ ο ψ ό
λ κ α ω ά ν ν η ν Β έ κ κ ο ν δ σ τ ς ε χ ε κ α τ η γ Ύ ι σ ε έ ν ώ π ν τ ή ς π α π
- 6' C! r , Λ ' ,
ί η ς π ρ ε σ ε α ς ω ς α φ ε τ κ υ ς τ ο υ ς α τ ν υ ς ν σ υ ν ε χ ε π ρ ο τ ρ ε
π ε τ ο υ ς ά π ο δ ε χ θ έ ν τ α ς τ α σ χ έ δ ά τ ο υ λ ο γ Ι ο υ ς κ λ η ρ κ υ ς Κ ω ν σ τ ί χ ν
τ Τ ν ο ν ε λ ε τ ν ι ώ τ η ν κ α Ι Γ ε ώ γ ν Μ ε τ ο χ Ι τ η ν α σ υ ν τ ά ξ ο υ ν τ ό μ ο ν
ε Ι ς τ ο ν δ π ο Τ α ν π ά ι ν τ α τ ά τ ω ν Λ α τ Ι γ ω ν θ α ε ν ε φ α Υ Ι ζ Ο Υ Τ Ο ώ ς α κ α
, Μ 12 12 6 ., θ , λ , λ
τ α ι τ ι α τ α ε τ η ν ε ι α τ η τ α ο τ ι χ ψ ε ρ ε ι ς π ο υ υ σ κ ο ο ν
θ έ σ ι ν Τ Ο Υ π χ τ ρ ά Ρ Χ ν ω σ η ψ ά π ο σ τ έ λ λ ε ι τ ο υ Τ Ο Υ ε Ι ς τ η ν σ ό ν ο δ ο ν
έ α ο τ ι δ ε ν π ρ ε τ α ι ν α ό π ά ρ ξ ά ν τ Ι λ ο γ ο ς ά ψ ο υ δ λ γ ι ο ς
Β έ κ κ ο ς ε ό ρ Ι σ κ ε τ ο ε Ι ς φ υ λ α κ Ύ ι ν τ ι ς κ α Ι τ ο ν ώ δ Ύ ι γ η σ ε τ ε λ ι Κ ω ς ε Ι ς
τ ο ά ν τ ι θ ε τ ο ν σ τ ρ α τ π ε δ ο ν τ ω ν έ ν ω τ ι κ ω Υ
1 ,
,
θ
ε α ο ι μ ω ς π ρ
6
Υ ο ι α ι ν α
θ
ε γ κ α τ α
λ Ψ
ε ι Τ Ο Υ σ γ α
θ
Ο Υ π α τ ρ α
χ η ν α Υ ε υ Ο ο η θ ε Ι α ς Κ α τ π ι ν σ υ ν ο δ ι κ ή ς δ ι α σ κ έ ψ ε ω ς τ ο ε ρ γ ο ν τ ή ς ά
τ σ ν τ ή σ ε ω ς α α λ α μ ε δ λ 6 Υ ι ο ς ,f ε Ρ ο μ 6 ν α Χ ο ς ώ
δ Ί α σ Ι τ η ς έ κ τ ή ς μ Ο Υ ς τ ο υ α σ Ι υ τ ή ς Κ ω ν λ ε ω ς έ χ ω ν
θ Υ τ ο υ τ δ ν Γ ε ώ ρ γ Π α χ υ μ έ Ρ Ύ ν ε γ μ έ η ό π α ύ τ ο υ ά
, • , λ , 2.
π α ν τ η σ ι ς ι κ α Υ ο π ο ι η σ α σ α π η ρ ω ς π α τ ρ α Ρ Χ Υ κ α σ υ ν Ο υ ι κ ο υ ς α
,λ λ θ , 1 , L ., λ ' λ 12
Ό τ ε ε τ α ε υ υ ς ε ι ς Τ υ ν α υ τ Κ λ Τ Ρ α ι σ τ ε κ π η κ τ ο ς ε α μ υ α
ν ε ε ς τ α ς χ ε Τ ρ α ς τ ο υ τ η Υ ά Υ α Ι ρ ε σ Ι Υ τ ο υ ν ο μ ι ζ μ έ Υ ο υ ά κ α θ α φ έ Τ Ώ Ι
τ μ ο υ τ ο υ π ο λ ο γ Ι α μ ε τ α ά π ο μ Ι α ν μ ι κ ρ α ν π ρ θ ε ω ρ Ι α ν
α ν α ι Ρ ε Τ μ Ι χ ν π ρ ο ς μ Ι α ν π ά σ α ς τ α ς θ έ σ ε ι ς τ ο σ α ύ Τ Ο Κ ρ α τ ο ρ ι κ ο υ τ
μ ο υ τ ο κ ε Ι μ ε ν ο ν τ ω ν ό π ο Ι ω ν π α ρ α θ έ τ ε ι Π ρ ο η ο υ μ έ ν ω ς 000 Τ Ο Υ
χ α ρ α κ τ η ρ σ μ ν Τ μ ο ς ε ν φ ά π ά Ν Τ σ ς χ α ρ α Κ Τ ρ Ι ζ ε τ α otCG
τ ο υ γ ρ ά μ μ α τ ο ς Π α τ ρ ι ά Ρ Χ ς Ύ Σ ό Υ ο δ ο ά ν τ σ τ Ι χ ω ς
τ α έ Π ε φ Ύ ι μ α τ ι α τ ο υ π α τ α ρ χ κ υ ά ν τ τ ό μ υ ε α τ ο σ ο σ
2. Π α ρ α Σ Ι π ι λ ά λ η Ό ρ ο δ ο ξ ί α κ α Ι Π α π ι σ μ ό ς τ ό μ ο Β σ 89.
99
Ί
ι
ι
: ι
· .
τ ο ν ί σ χ υ ρ α κ α ι π ε ι σ τ κ ά ώ σ τ ε ο ό ο ε ι ς α ι ό ν α τ α ν σ τ σ τ π α
ρ ε λ θ χ ω ρ Ι ς ν ά ε μ ψ ι α ν ι σ θ λ τ ι γ ό φ ρ ω ν κ α Ι τ η ς δ ρ θ η ς π ί σ τ ε ω ς
τ ω ν ο ρ θ ο ο ξ ω ν ε χ θ ρ ό (3) . Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ο ν τ μ η μ α τ η ς σ ί ε κ
,., λ ο ο , :J θ
υ ο Τ ο υ τ α υ τ η ς α π ο ο γ ι α ς ο η μ ο σ ι ε υ ο μ ε ν ε ι ς τ ο υ π α ρ ι
κ ε ί μ ε ν Ο Υ τ ο υ Β Μ έ ρ ο υ ς π ρ τ ι θ μ ε ν ι ν ά ο η μ ο σ ι ε ό σ ω μ ε ν τ α υ Τ Ύ
δ λ ό κ λ Ύ μ ε τ ε Ζ ο ι κ ω ν σ χ α λ ί ω ν λ Ι α ν π ρ ο σ ε χ ω ς
θ , , • ι
Κ α τ ω τ ε ρ ω π α ρ α ε ι τ ο μ ε ν ε ν μ ε τ α φ ι ρ α σ ε ι ε κ ψ ρ α σ Τ Ι Κ Ύ ν π ε ρ Ο υ ο ν
, -, , -,
ε κ 't1J':; π ε Ρ ι μ ν 1J ι μ ο σ υ ν ο υ τ ο υ π α π α ι π ι σ ρ α
γ ρ ά φ ο υ 't'Yj; ά ν ω τ έ ρ ω π ο λ Ο Υ Ι α ς
", Ι '
«Δ ι ο τ ι ε α ν υ ω σ ω ι μ ε ν ε ι ς τ ο ν μ ε Υ ι σ τ ο ν Π π α Υ α π ρ ε ο ε ι α κ α
τ ά τ ή ν τ ά ξ ι ν 't'Yj; μ ε τ έ ρ α ς ί ε ρ α ρ χ Ι α ς ο Ε ν θ α κ α τ ο ρ θ ώ σ ω μ ε ν ο Ι ά
- ξ , - , -, 'A""l" θ
Ύ π ρ α ε ω μ α ς α υ τ η ς κ α τ α Ρ Υ ψ ι ν Τ Ύ ς α σ ε ο ε ι α ς σ λ α ν τ ι ε
τ ω ς σ τ η ρ ι η ι Ο Υ υ τ η ο υ χ ι π α σ ο ι ν 't'Yj; κ α κ ί α ς ι λ λ Ι σ χ ρ ο τ έ Ρ α ν
ο ε ο α Ι ω σ Ι ν τ η ο υ χ Ι ά Ο Ο ο λ η Υ τ η ς σ Ύ π ε ό ν ς κ α Ι σ θ ε ν ε ί α ς ά λ
λ α Υ τ ι θ έ τ ω ς μ λ μ ο ν ι μ ο τ έ ρ α ν κ α τ ά σ τ σ ι ν ε ι ς τ ο κ α κ ό ν κ α Ι
φ θ ο ρ ι α ν κ α Ι θ ά ν α τ ο ν
Δ ι ό τ ι ε α ν τ ώ ρ α έ λ ε Υ χ δ μ ε Υ Ο π ο η μ ς π α Ρ α κ α λ ο μ ε ν ς κ α
Τ Ύ γ ρ υ ι μ ε ν ς α λ λ ο τ ε Ο ι δ μ ι λ ι ω ν ά λ λ ο τ ε ο ι ε π ι σ τ ο λ ω ν δ ι α μ υ
ω ν μ ε θ ό δ ω ν .... α ύ τ ο ο ε ν δ Ι ο ε ι ο ύ ι Ο ε μ ί α ν ε ς α ύ τ α σ η μ α σ ί α ν ά λ λ
, θ , , - λ \ ό ? •
α ν τ ι ε τ ω ς α π ο σ τ ρ ε φ ε τ α ι τ ο υ τ α κ α ι α ν τ ι ε γ ε ι κ α ι μ ν Ο Υ ε ς Τ Ύ ν
σ κ έ ψ ι ν τ ο υ ν α π α ό ε τ α ι π ω ς σ τ α ν θ α κ υ ρ ι α ρ χ ή σ η μ ώ ν κ α Ι ς Ο Ι κ α
3. tO π λ ή ρ η ς τ ί τ λ ο ς α τ ς ε χ ε Ι Ο υ τ ω ς
.<f.' Α π ο λ ο γ ί α τ ο ϋ π α ν α γ ι ω τ ά τ ο υ κ α Ι ί κ ι μ ε ν ι κ ι ϋ π α τ ρ ι ά Ρ χ ο υ κ υ ρ ί ο υ
Ι ω σ η ι φ έ Ι τ ο ί ς π ρ ο δ λ η ι ε ί σ ι ύ π ρ τ ω ν Λ α τ ί ν ω ν έ π Ι τ ω ν ή μ ε ρ ω ν τ ω ν
ι ε Ο μ ε γ α λ ύ ν τ ω ν κ α Ι ά γ Ι ω ν δ α σ ι λ έ ω ν χ α η λ κ α Ι Θ ε σ δ ό ρ ο υ έ ι κ ι τ ο ν η ί σ α
τ φ ί ε ρ α μ ο ν ά χ φ Ί ώ δ τ φ μ α η ι τ η τ ο ύ τ ο υ δ υ ο τ η ς τ ο ύ τ ο υ π α ρ α κ ε λ ε ύ σ ε ω ς
ι κ α Ι δ ε ι κ ν ϋ σ α μ η δ ε ί ν ε ι ί ν α ι μ ή τ ε τ ω ν π ρ ω τ ε ί ω ν ώ ς ά ι ε ρ ε ί τ φ Jlj<x""1ia π α
- # ........ ο ι ι δ δ ι , ,. c
ρ α χ ω ρ ε ι ν ι μ η τ ε ε Χ Ι Ι η τ ο ν τ ο υ τ φ Ι ι ο ν α ι μ η τ ε α ν α φ ε ρ ε ι ν ε ν τ ο ι ς ι ε
ρ ο ί ς δ τ τ ύ χ ι ς α ύ τ ό ν ε ω ς α ν σ τ έ Ρ Υ η τ α κ α ι ν τ μ η ι έ ν τ α rtii έ κ κ λ η σ ί ς ι
τ η ς π ρ ε σ δ υ τ έ ρ α ς Ρ ώ μ η π α ρ α τ α τ ω ν ά γ ω ν π α τ έ ρ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ι ς κ ι α ι
\ Α Τ - Ι Ι ά λ \, , λ ,.
τ α υ ε σ π ι σ μ α τ α α υ τ α π ρ ο ε υ Ι Ι ο ν τ ο τ ι ν ε ς τ α τ ρ ι ι α κ ε φ α α ι α κ α ι α π ρ ο
, - , , δ Ι " '31 C ι ,
κ ρ ι μ α τ ι Ο τ σ ν ε ι σ η Υ ο υ ν τ ο τ η ν τ ο υ τ ω ν σ ι σ ι ν α ν Μ α ς α ρ α κ α ι Β Χ Ό ο α ι α ς
, 6
α σ ι
λ • λ 6'
π ρ σ ω Π ν
,
π ρ ο ς
\ <\ • Α ,
τ ο Ι ι Κ ο ν α ν α α λ α Ύ ν τ ε ς ο υ ς Ο υ ε ι ο ς Π ί α τ ρ ι α ρ χ η ς
ά ν τ ι κ α ι σ τ ά ι μ ε ν ο ς κ α Ι ά ί π τ ω ν μ ε τ α τ η σ υ μ μ α χ ί α ς τ ο ϋ π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ο ύ
, δ " •• ζ \ 6 λ λ ,
ν α ν τ ι ο ν ε ι κ ν υ σ ι α π α ν κ α ι α ν α κ ε υ α ε ι τ α π ρ ο α σ μ ε ν α ε κ π ε ρ ι ο υ σ ι α ς
ώ ς έ ν τ ο ί ς κ α τ ι α μ έ ρ ο ς π α ν τ Ι τ φ υ λ ο ι μ έ ν φ έ ν τ υ Υ χ ά ν ε ι ν γ ν ω σ ή σ ε τ α ι
Ά Ε κ Μ δ ε τ α ι λ α ν π ρ σ σ ε χ ω ς μ ε τ α σ χ ε τ ι κ ω ν σ χ ο λ ί ω ν
100
1
σ τ η ς θ ά ι κ α θ ε ι ς τ η ν π ρ ώ Τ Ύ ν έ δ ρ α ν τ η ν δ π ο Ι α Υ Ύ ι μ ε Τ ς
θ ι α τ ο i} Π α Ρ α Χ ω ρ Ύ ι σ ω μ ε ν δ ά ι τ η ς ι 'i α Ύ 'i ω
Ρ Ι σ ε ώ ς τ ο υ π ω ς Ο τ α ν θ ά ι Ε χ κ α Τ σ τ Ύ ι σ ή μ α ς ό π ο χ ε Ι
ρ ί υ ς τ ο υ δ π Τ α π ο τ ε λ α σ μ ε ν τ Ο ν ε λ ε Υ χ ν τ ο υ δ ε ν θ ά α ν μ σ
κ α Ι σ ε Ύ ι σ π ε ρ σ σ ό ι τ ε ρ κ α δ ε Υ θ ά δ α π ρ ά ξ τ ά ι χ ε φ ό τ ε ρ α
Π
- θ ι , - - - , e' ,
ω ς tJEY ι α ι σ υ σ τ ο υ π ο τ α μ ο υ Τ Ύ ς α σ ε ε α ς τ ο υ κ α ι
τ Ο Υ τ υ χ Ο ν έ ν ι α π ο μ ε ι ί ν α Υ Τ α σ Π θ η ρ α τ η ς ε ό σ ε ο ε ί α ς ... Δ ό τ δ μ ν η
μ ο ν ε ό ι ω Υ τ ο σ π ά π α ώ ς χ ε ρ ι ω ς 1) τ ο δ κ α Ι ω μ α τ ο σ Ι κ κ λ ή τ ο υ
ε Ι ς α ό τ Ο Υ π α ρ α χ ω ρ ω ν fJ θ ε ω ρ ω ν τ ο υ τ ο ν π ρ ω τ ο ν μ ε τ α ξ ό τ ω ν ά ρ
, - θ - θ ' ο ' " " ,
,
χ ε ε ω ν τ ο υ ε υ κ α σ τ α τ α υ π ε Ί ο ς κ α ε ν α ι χ ο ς α π ε ν α ν τ τ ο υ
ν ά ι Τ Ύ ρ Ύ ι σ δ λ ο ν τ ο ν λ α η ν ω μ ό Υ
Π α Ρ α κ α λ ω Ψ υ λ ι ι Χ θ η τ ε ι έ κ τ ο υ μ ά ­
(j μ ι α τ ο ς τ ο ύ τ ο t) τ ω ν '1 τ α λ ω Υ μ ι ι ά Ψ Ι (j ω ­
μ ε ν ν ά μ α ς έ γ Υ Ι σ δ ι μ ο λ υ σ μ ό ς τ ω 'i
xat μ α ς ι π ο σ τ ρ α Ψ Ώ ο ϋ τ ω ς δ Ν υ μ ψ Ι ο
τ ω ν Ψ u Χ ω ν μ α ς π Ρ ό ς α L ω 'i Ι α Υ κ σ τ σ
Χ ύ Υ η ν μ α ς ...» φ υ ι λ λ α κ α ε ξ .
κ α υ έ τ ω σ α ν τ α Ο τ α π κ λ ο κ ο μ ε σ τ α τ η ς σ Ύ ι μ ε ρ ο ν
κ α δ α τ έ ρ ω ς α γ α ρ ω Ύ Τ Ο σ Υ Τ Ύ ρ η τ κ ο δ Ο ρ ψ ό ρ ο ι τ ω ν ot
δ π Τ μ ε ά ρ χ η γ Ο ν τ ο ν Φ α ν ά ρ ν π α ρ σ χ ω ρ ο υ ν τ α τ Ι ι μ α τ η ς Ο ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς ε Ι ς τ ο α ί ρ ε σ ά Ρ Χ Ύ τ η ς Δ ύ ι σ ε ω ς π ά π ι α ν , ά π κ α λ σ τ ε ς α ό
τ ο σ ε ά σ μ ι ν δ ε λ ψ ό ν κ α ι π ρ ω τ ο ν ε Υ τ Ώ κ α θ ό λ ο υ Ε χ κ λ Ύ σ Ι
τ ι σ ρ σ τ σ ά π δ ε κ ύ γ τ ε ς τ ω ς ε α τ ο ς ε χ θ ρ ο ς κ α κ α τ α φ ρ ο
Υ Ι τ ά ι ς τ ή ς τ ω ν ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν ε ρ α ς κ λ η ρ ο ν ο μ Ι α ς α
* * *
\ \ l!. ' λ λ Α δ ­
3α Δ ι α ν α μ η ν ο ι μ ι σ υ ι ι Ο Τ Ι υ π ε ρ υ α ο μ ε ν π α ρ υ ε τ ο ι μ ε ν ε ν ι ε Ι Κ Τ ω ς
μ ί α ν ro"o τ α λ α α φ η μ ί α ς α ί ό π ο ί α ι α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ε Ι ς τ η ν α π ο τ ο υ Θ τ ι ο υ ς
1975 κ υ κ λ φ ρ η ι ε ϊ σ α ν Ο μ ο λ ο γ ί α Θ υ α τ ε ί ρ ω ν τ ο υ α Ρ χ π ο υ Λ ο ν ι δ ι ί ν ο υ Α
η ν α γ ό ρ υ Κ ο κ κ ι ν ά κ η ί χ ρ ι α τ ι α ν σ Ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν α τ ι ά λ η ι ν η χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α
\ tI ' ο ι \ δ δ ., Α δ ξ Ε • Ρ
κ α ι ε ρ ω σ Υ Η ε χ ο υ ν κ α ι μ ε τ α u σ υ ν Ο Ι Ο ρ υ Ο Ο ο ι Π ι σ κ τ Ι ο ι ω ι μ α ι ο
κ α ο λ ι ι κ Ο ι π σ κ ι Π ι σ ι ο ί κ ο π τ ο α ι ρ μ έ ν ω ι κ α Ι Α ε ς έ ί σ κ ο Ο α Ι ο Ι Α γ
γ ι λ ι κ α ν ο Ι κ ι Κ α Ι μ ε τ ό λ ί γ ο ν Δ ι α ύ τ ό κ α Ι τ α
μ υ σ τ ή Ρ ι α τ ω ν •Α γ γ λ ι κ α ν ω γ ε Ι ν ι Μ υ σ τ ή
Ρ ι α τ ί ς Μ ι ii ς tA γ ί α ς Κ α i} ο λ ι κ ί ς Ι Κ α t Ά ι ο
α τ ο λ ι κ η ς JE κ κ λ η α ί α ς ώ ς ε Ι ν α ι ι κ α Ι τ α
Μ u α τ ή Ρ ι α τ ω ν Ρ ω μ α ι ο κ α i} ο λ ι κ ω ν α ε λ
101
ι

Ε Π ι ι α ι ο λ ή κ α Ι μ α ι ρ ό ρ ι α Ι ι ρ ε τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν
Ε ν aUVEXElq, τ ο 1273 δ α λ ε σ τ ε λ ε π ρ ο ς τ ο ύ ς μ ο ν α
, - 6 δ '2. '
χ ο υ ς τ ο υ ι ρ ο υ ς Π ρ σ τ α γ μ α Λ α τ ο υ π υ γ ν ω ι τ π ι ε
τ Ύ ν έ ν ω τ κ η ν ι λ τ Ύ ι ν τ ο υ κ α Ι κ λ ε τ α ό τ ο υ ς ν α έ κ θ έ σ ο υ ν
ν ν ώ μ Ύ ν τ ω ν π ε ρ ι τ ο υ ί σ τ ο ρ ι κ ο υ - Ο ο γ μ α τ ι κ ο υ τ μ ο υ τ ο υ κ α τ α ρ τ ι
σ Ο έ ν τ ο ς ε Ι ς Κ ω λ ι ν (4). Π ρ ο φ α ν ω ς π ρ κ ε ι τ α ι π ε ρ ι τ ο υ ί ο ο υ
τ μ ο υ τ ο ν δ π ο Τ ο ν ε Ι χ ε ν π σ τ ε ί λ ε ε Ι ς τ ο ν π α τ ρ ά Ρ Χ ν Ί ω σ Ύ ι ψ
Κ α ι ή α π ά ν τ η σ ι ς τ ω ν Α γ ι α ρ ε τ ω ν π α τ έ ρ ω ν π ρ ς ε κ α Τ Ύ γ ο
Ρ Ύ μ τ ι κ ω ς σ α ψ Ι ι ς θ ε ο λ ο γ ι κ Ύ π λ Ύ ρ η ς π α Ρ Ρ σ α ς κ α Ι σ θ έ ν ο υ ς
Ά ο ύ ι μ ε ν ο ι Σ ι ν δ Ύ ι Π τ ε ε ν ω σ ι ν Π ρ ο ς τ ο ύ ς μ υ ρ ι ο ε τ ε ρ ο Ο ι Ο α σ κ α
Α α ς ''1τ α Α Ο α ι π ά σ α ν μ ι κ ρ ο υ ο ε Τ ν π α ρ ά ι σ ν ε υ α γ γ ε κ Ύ ι ν
, λ " , 2.'
α π ο σ τ ο Ι Κ ν κ α Υ ν Κ ν κ α π α τ ε Ρ Κ ν α ν α τ ρ ε π ο ν τ α ς μ μ ε ν ο υ ν
, eI e , Δ )" Ι '
η μ ω τ ε ν τ ι ο π α τ ρ ι α ρ χ η ς η μ η τ ρ ι ο ς ε σ π ε υ σ ε ν α π ι ο 'tIov α ν α ρ ι ν
τ ο ϋ 1975 ν α σ υ γ χ α ρ η ε γ κ α ρ δ ί ω ς τ ο ν σ υ γ γ ρ α φ έ α τ η ά ν ω τ έ ρ ω κ α κ ο
δ ό ξ ι μ ε λ έ ι τ η ς τ η ν α υ α ν μ ά λ ι σ τ α έ ε ι ώ ρ ι η σ ε κ α Ι κ α τ ά λ λ η λ ο ν «n;Qo; ε
ρ α π ε ί α ν τ ο ί ί λ ο γ Ι Κ Ό ί ί π ι μ ν σ ι τ ο υ κ Κ ι ν ά κ η κ α Ι γ ε ν ι κ ω ς τ ω ν ό ρ ο δ ό
ξ ω ν κ α τ η χ η τ ω ν ,.. Α ν δ ε π ρ σ σ έ σ ι μ ε ν σ τ ι ό ά ν ω τ έ ρ ω κ ύ Ρ Ι ι Ο ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί
ε λ ε έ ρ ω ς ό σ ά κ ι ς ε λ ε Ι ς Τ Ε λ λ ά δ α μ ι μ ο μ ε ν ο ς ε Ι ς τ ο ί ί η ο τ ο ν ε φ ά μ ι λ
λ
' ι ι 12 Α - " \ ι ,. • , " δ ξ
ο ν τ ο υ α ι κ α υ ο ν μ ε ρ ι κ η ς α υ τ ο κ α ι μ ο ν ο ν ε ι ν α ι ι κ α ν ο ν ν α π ο ε ι η
τ ι η ν ό ρ ό δ ο ξ ο ν ε ύ α ι σ η σ ί α ν τ η ς έ λ λ α δ ι κ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς κ α Ι τ ο υ σ ι γ ή σ α ν
" - Μ - tlI Ι δ ι " λ ' ι ι •
τ ο ς α χ ρ ι ι τ τ ι γ μ η ς ο ν α χ ι Ο μ ο υ ν α μ η ο μ ω α ι κ η σ ω μ ε ν τ η ν α η υ ε ι α ν
ρ έ ε ν ά π ρ ο σ έ ι σ ω ι ι ε ν ε ν τ α υ α ο τ ι μ ό ν ο ν ό ό ρ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς τ η ς
μ ω ι σ Δ α σ π ο

ρ α ς Φ ι λ ά ρ ι ε τ ο ς η λ ε γ ξ ε δ ε ό π ω δ ι ε γ κ κ λ ί υ τ ο υ τ α ά ν ω
τ έ ρ ω λ α σ φ η μ ί α ς τ ο ί ί κ Κ Ο Κ Κ Ι ά κ η ι Ο ρ α ORTHODOX WORD, Ί α ν
76, σ 6-11) ι δ ι κ α Ι σ π ε υ σ ε ο ύ τ ο ς ν α δ η λ ώ σ η Ο Τ Ι '«,••• ή ύ π ε ρ ό ρ ι ο ς Ε κ
κ λ η σ ί α τ ω ν Ρ ώ σ ω ν ό ρ ο δ ό ξ ω ν δ ι α τ η ά δ ι α λ λ α ξ ί α ς τ η ς ά π έ κ ο ψ ε ν
e , " ,- - Ε ' - ' δ ι , ,
ε α υ τ η ν α ι τ ο τ ο σ α μ α τ η ς Κ Κ Ι σ ι α ς σ π ε ρ ε η μ ο σ ι ε υ σ ε ν π α ρ α υ τ α τ ο
δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ο ν δ ρ γ α ν ο ν τ ο ί ί Ο ί κ π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ Ε Π Ι Σ Κ Ι Έ Ψ Ι Σ τ η ς 1
Σ ε τ 1976. σ 6) Τ Τ ά ρ χ ε ι Ο Ι μ ω ς κ α Ι ή θ λ ι ε ρ ω τ έ ρ α κ α τ ά λ η ξ ι ς Π ο ί α
Τ ο σ χ ό λ ι ο ν τ ο υ Τ Α γ ι ο ρ ε ρ ω δ ι κ ο υ Α Θ Ω ι Ν Ι Κ Ο Ι Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι τ ε ύ χ ο ς
Ί ο υ ν - Α υ Υ ο ύ σ τ 1976 Ν ο 39-40, σ 12), τ ο α π ο ί ο ν μ σ υ ν ν α δ ι
κ α ι ο λ ο γ ή σ η τ η ν π τ ω σ ι ν τ ω ν σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ η σ ά Υ τ ω ν ε ν Μ ό σ Χ Τ Α γ ι σ ρ ε ι τ ω ν
τ ο ν π α ρ ε λ ό ν τ α Ί ο ύ λ ι ο ν ε π ι τ ί ι ε τ α ι κ α τ α τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς ε ω ρ ω ν
δ ι α σ λ α ς τ α γ ρ α φ ό μ ε ν α κ α τ α κ α ι ρ ο υ ς ύ π amfj; π ε ρ Ι τ ι ω ν κ α τ α κ ρ ί τ ω ν
ε ρ γ ω ν τ η ς Κ ο ι μ ι μ ο υ ν ι σ τ ι κ η ς Τ Ι ε ρ α ρ χ ί α .. τ α σ χ ό λ ι α Ό θ ρ ι τ τ ε ύ υ ν ..•
4. Ί Α ν α σ τ α σ ί ο υ ό θ ρ υ λ ο ύ μ ε ν ο ς δ ι ω γ μ σ τ ω ν Τ Α Ύ ι ο ρ ε ι ω ν ύ π ό
τ ο υ Μ ι χ α η λ Η Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ κ α Ι τ ο υ Ι ω ά ν ν ο υ Β έ Κ Κ υ ε ν «' Α θ ω ν ι κ η
Π ο λ ι τ ε ί α Θ ε σ σ 1963, σ 229.
102
EL; τ ό π ά ρ χ ς π α ρ α ο ο θ έ ν τ α ό π ο τ ω ν ά γ Ι ω ν Α ι π ο σ τ ό λ ω ν κ α Ι τ ω ν
t1j; κ κ λ η σ Ι α ς π α τ έ ρ ω ν Ι ξ τ ω ν ώ ρ α ι ο τ Ο Ο τ ω ν σ ε λ Ι ο ω ν τ ο σ <i­
ι ι ι (,1. Ι , ι θ
ν ω τ ε ρ ω κ ε μ ε υ α ν α ψ ε ρ ο ν τ α ι ι ν ι μ ε τ α ι ψ ρ α σ ε ι κ α τ α κ α τ ω
Δ ό τ ε ν τ ο ν ά ε π κ α ί ε Ι ς π λ ω ς χ α ί ρ ε ε Ι ς Τ Ο Υ <iaE'o1j)
Τ Ο Υ κ α θ σ τ υ π ε ύ θ υ ν Ο Υ τ ω ν Π Ο Υ η ρ ω ν ε ρ γ ω ν τ ο α α ι σ ε Ό ο α π ό σ ο ν
μ λ λ ν ο ε ν ο α κ α τ α σ τ ό π ε ό θ υ ν ο δ κ λ η κ ς 'Itou θ α μ ν μ ν ε ύ σ
, ." -, ",λ " " ι θ ' .(,.
τ ο ο ν ο μ α τ ο υ π α π α κ α ι μ α σ τ α ο τ α ν τ α ψ ρ κ τ α μ υ σ τ ρ α α ε υ
ι Ι ό - ι λ ' Τ ζ ,
ρ ω κ ω ν τ α ι ε ν ω π ι ν τ ο υ ε π τ η ς α γ α ς η ο ν ο τ ι ρ α ί Π Ε Υ ς κ α τ α
't1JV τ έ λ ε ν 't'1j; θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ Ι α ς
α ν ι ο ε ό π ο τ α π ρ ο κ ε ι μ ε Υ α ο α ρ α ε ό Ρ ί Ι σ κ ε τ α ι α ό τ ό ς ο δ τ ο ς δ
ρ σ τ ό ς ή α ό τ α λ ή θ ε α ε ύ λ ο γ ο ν ε Ι ν α ι ν ό π ο θ έ σ ω μ ε ν π ω ς ε Ι ν α ι
ο υ ν α τ ο ν ν α ο έ χ η τ α ι τ ο μ έ γ α τ ο τ ο ψ ε σ Ο ο ς τ ο ν α σ υ ν τ ά τ τ ω μ ε ν
λ α δ α ό ι τ ο ν ι π π α ν ώ ς ό ρ ι δ ο ξ Ο Υ π α τ ρ ά χ η ν μ ε τ τ ω ν λ
π ω ν ό ρ θ ο Ο ξ ω ι ν π α Τ ρ α ρ χ ώ ν κ α Ι ε Υ κ α φ φ ψ ρ ι κ τ ω ν μ υ σ τ ρ Ι ω ν ν α
π α Ι ζ φ μ ε ν ώ ς ε Υ θ ε α τ ρ ι κ α ϊ ς σ κ η ν α ς κ α Ι ν α υ π α κ ρ ι ν ώ μ ε θ α τ ό μ
ό π ά ι ρ χ ο ν ώ ς ό π ά Ρ Χ Ο Υ Κ α Ι π ω ς ε Τ Υ α ι ο υ Υ α τ Ο ν ν ά ν ε χ θ τ α α τ α
δ ρ θ Ο ο ξ ο υ ψ χ ή κ α Ι ν α μ α π μ α κ ρ υ ν θ α μ έ σ ω ς τ η ς κ ν ω Ι α ς
ω μ ν η μ ο ν ε υ σ ά ν τ ω ν α τ ν π ά π α ν κ α Ι Υ α μ θ ε ω ρ ή σ ι
ο ι α ψ θ Ό ρ ε Τ ς τ ω ν θ ε Ι ω ν
Ε Ι ς τ ο ό π α ρ ι θ 9 κ ε Ι μ ε ν ο ν τ ο α Β Μ έ ρ ο υ ς ο η μ ο σ ι ε ό ο μ ε ν
π λ ρ η π ρ ω τ ο τ ό π ω κ α Ι έ ν π λ η σ ι ε σ τ έ ρ ζ μ ρ ψ σ υ γ κ ρ ι τ κ ω ς π ρ Ο ς
" , , , ' ,,, θ
τ α μ ε χ ρ σ η ν ε ρ ο ν μ ι φ α ν ι σ ε ι σ α ς ε χ ο σ ε ι ς τ η ς τ η ν π ε ρ ι ω Υ υ μ Ο Υ
τ α τ η ν κ α Ι Τ Ο Ο Ο Ο Τ Ο Υ ε λ έ γ χ ο υ σ α ν Τ Ο Υ σ υ γ Χ Ρ Ο Υ Ο Υ Μ Ο Υ α χ ι σ μ Ο Υ ε
π σ τ ο λ Υ τ ω Υ Π α τ έ ρ ω Υ τ ο α 13,ou α ω ν ο ς
***
Ι ά ο μ ω ς ο ό ι ο ό λ ω ς σ γ κ Υ η θ ε Ι κ α Ι έ κ τ ς &­
ν ω τ έ ρ ω ε π ι σ τ λ ς τ ω Υ μ Ο Υ α χ ω Υ π ρ ο χ ω ρ ε τ δ Ι σ τ α
κ τ ο ς π ρ ο ς ε ψ α μ Ο γ Υ τ ω ν σ χ ε δ Ι ω ν τ ο υ Ο ύ τ ω ς τ ο 12'74, χ α τ α
·t1JY' σ ό ν Ο Ο Ο Υ t1j; Λ υ ω Υ ο ς π α ι ρ α τ η ν έ λ η ν τ ο α α γ α θ ο α π α τ ρ ι
ρ χ υ Ι ω σ ή φ α π ο σ τ έ λ λ ε ι τ π ρ ω π ε Ι α ε Ι ς ι μ ε α ι ρ χ η
γ ο ν τ ο ν π ρ ώ η Υ π α Τ ι ρ χ η Κ ω ν λ ε ω ς λ α Τ Ι Υ φ ρ ο ν α Γ ε ρ ι μ α ν ο ν τ ο ν
Γ ο σ τ ι ς μ ε τ ε ό Κ ο λ Ι α ς α π ε Ι δ έ χ θ η τ ο π α π ι κ ο ν π ρ ω τ ε ο ν τ ο ψ ι
λ ό κ ε κ α Ι τ ο κ α θ α ρ τ ή ρ ι ο ν π α ρ Π ρ ο π λ η ρ ε σ τ έ ρ α ν ι μ ά λ ι σ τ α ε
ι -" δ 12. λ ι 1
π τ υ χ ι α ν τ ο υ ε ρ γ ο υ τ ο υ υ α σ ι ε υ ς α ν τ ι κ α τ ε σ τ η σ ε ttJY π α τ ρ
ά ρ χ η ν Ί ω σ ψ δ ι α τ ο α ω ά ν ν υ Β έ κ κ ο υ κ η ρ ό ξ α ν τ ο ς ε π ι σ ή μ ω
103
.
ι
ι
*'1:
1
Ι

J
Ι
Ι i
Ι
li
ι
"
!
i
"
i
,
: !
i
, ,
,
Ι
,
ι
'
'
Ι Ι
1.1
;
Ι ι
Ι ,
1
1
i
Ι ί i
';,
:: i:
μ
Ι
" Ι
[' ,1
1
ι ι "
": ι
Ι Ι
Ό
Ι
Ι
''·1 .\ Ι !'
'.:;." 'r 1.1' .. I!
i Ι Ι
ί ι
'" "11
τ Ι ζ ω ν ε χ ω ν σ ν ε ρ γ ο ς κ α Ι σ υ λ λ Π Τ ρ α ς τ ο η ά Υ ω ν ο ς τ ό ν τ ε Μ ε
λ η τ ν ώ τ η ν κ α Ι "t'ov Μ ε τ ο χ Ι τ η ν ...» (6). ο χ α λ π λ ή ι ρ η ς ό Ρ Υ η ς
α τ η ν ά ν τ Ι Ό ρ α σ ν τ ω Υ ό ρ θ ο ο ξ ω ν ρ Ι ζ ε τ α ς α ό τ η τ α ς ο η
, " !: Ι ζ λ ' - , ,
μ ε υ ω ν π ε ι σ α ς ε ι ι Ρ ω ν τ υ ψ ω τ τ ω ν τ ο υ ς α ν τ ι ρ ω ν τ α ς κ α
τ υ ρ α ν γ ω ν π κ α ω ς κ α Ι α τ ο ς ε σ έ τ 'tCfU; σ υ Υ Υ ε Υ ε Τ ς α ό τ ο σ ά ρ
χ ο ν τ α ς (7) .
Δ ι α ο έ τ ο ν ω "tOV Σ γ γ ρ α φ έ α τ ο σ ά ν τ τ ό ί μ υ κ α Ι 'tOU;
, , - λ ", , "
crU'; α υ τ φ υ ς κ α ε π σ η ι μ υ ς τ ν ε ς uE'; σ υ Υ ε φ ω ν ο υ ν π ρ ο ς
α Δ υ σ τ ι α ώ ς μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν ή Ο ρ ο ι δ ο ξ ί α δ ε ν ώ ς φ έ ρ ε ι έ ξ α ί
τ ί α ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω κ α τ ι α σ τ ρ ε π τ ι κ ω τ ά τ η ς ά ν α μ ξ ε ω ς τ ο υ Κ α ί σ α ρ ο ς ε Ι ς τ ι α
- Θ - Τ ,e1 Α Τ " δ ο ι ,
τ ο υ .. ε ο υ ο κ α κ ι ο μ ω ς υ α η τ ο α ν ι σ χ υ ρ ο ν α ν ε ν ε υ ρ Ι σ Κ ε τ ο υ ς ρ α σ
σ φ ρ Υ Ι τ α ς Σ μ ι μ ι ά Χ υ ς τ ο υ Δ υ σ τ υ χ ώ ο Ι Β η σ σ α ρ ί ω ν ε ς Α λ λ ά τ ι ο ι κ α Ι
Ί σ ο δ ω ρ σ ι ώ ς κ α Ι τ α ν ε ώ τ ε ρ α σ υ σ τ ή μ α τ α τ ω ν ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό ι π ω ν τ ω ν ά ρ ι
σ ι τ ν ι δ ν κ α Ι τ ω ν τ α ν κ ς Ι Μ έ λ λ ο χ ε ύ σ υ ν π ά ν τ σ τ ε ε Ι ς τ ο ν π α ν ί ι ε ρ ο ν χ ω ρ ο ν
τ η ς ί ί κ λ η ι σ ί α ς ...
5. Ί Α ν α σ τ α σ ί ο υ μ ν ε ρ γ ο ν σ 222.
6. Ρ G. 148, Β
7. ν π ε ρ ί φ η μ ο ι ν μ ο ν α χ Ο ν Γ α λ α κ τ ί ω ν α τ ο ν Γ α λ η σ ι ώ τ η ν κ α ί Λ ά ζ α
ρ ο ν ι Γ ο ρ ι ν ι ά Τ ν έ ξ ε τ ύ φ λ ω σ ε τ ο υ Μ ε λ ε τ ί ο υ ε κ ο ψ ε τ η ν γ λ ω ι σ σ α ν τ Ό ν
Π ' , __Ι ξ , "
Μ α κ α ρ ι ο ν τ ο ν ε ρ ι σ τ ε ρ η ν α ε ω ρ ι σ ε τ ο υ ς μ ο ν α χ ο υ ς τ ο υ ς
α ι υ δ ι α φ ό ρ ο ι ς τ μ ω ρ ί α ι ς έ ι Ο α σ ά ν ι σ ε τ ο υ α λ σ ε δ υ ς τ ι ν χ ε φ α λ η ν '.,. \
δ ι α Κ Ε κ α υ μ έ ν ω ν μ ε ο ρ α ν ω ν έ ι μ ά δ ι σ ε κ α Ι τ α ρ ί ν α ς α ύ ι τ ο υ ά ι τ ί μ φ π λ γ η
... "
" Ρ
ο
δ Θ
.. ε ο ι ω ρ ο ν ε ι μ α σ τ ι γ ω σ ε
"
κ α ι ε ι ς τ α φ ο ν
",
ε ν α π ε Κ ι ο ψ ε τ ο ν ε σ τ ι ν ο ν
δ ",
α π ε
7" δ , , ο ι , ,
κ λ ε ι σ ε ... α ι 1 π α ν τ ε ς φ υ γ α ι ε ς κ α ι μ ε τ α ν α σ τ α ι γ ε γ ο ν α σ ι ο α ο ι μ η π ε π ι
κ α σ ι τ ο τ η ς ά ν α τ ρ ο π η ς ο λ ε ρ ο ν τ ς α Ι ρ έ σ ε ω ς έ κ ε ί ν ο π ό μ α κ α Ι δ ι η ρ π ά γ
τ η ν ε ω σ ν τ η ν η ν Ί α ν 1275! Δ μ Ι α ν ε ί σ έ τ Ψ ι δ Κ α
σ α ρ έ π ε έ α ν ε ν El; τ τ η ς κ κ λ η σ Ι α ς . ε π ι π ρ ο ψ α ν ε ζ η μ Ι π Ι
σ τ ε ω ς κ α λ π α τ ρ Ι Ο ο ς α .
Π α ρ α τ α ι σ τ α ή ε ω σ ς α δ τ η ο ό Ο ε ι μ Ι α ν ά Π Χ σ ν ε Τ ε ν ε Ι ς
τ ο ν λ α Ο ν μ ν ο ν ο ε ο Ι Ι ε ρ ά ρ χ α π ο τ ή ν ό έ γ ρ α φ α ν ή σ θ ά ν ο ν τ ο
ε α τ ο ς Ο ε σ μ ε υ θ έ ν τ α ς ε κ τ ο υ
Β έ κ κ ο έ κ λ ε γ ε Ι ς ώ ς ε ί π α μ ε ν
, "
κ α ι τ ε σ Τ Ύ ζ τ ο ν α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ α
μ ο ς γ ρ α μ μ α έ ω ς Ο ξ υ Υ ρ ά ψ ο υ
ο ρ κ ο υ τ ω ν (5). ν τ φ μ ε τ α ς δ
π α τ ρ ά ρ χ η ς τ η ν η ν α 1275
λ - " ι λ
κ α γ ι ω τ τ α κ α χ ε ι ρ κ α Κ ι α
κ α Ι λ έ γ ω ν κ α Ι γ ρ ά ψ ω ν ι κ α ι Ι Ο ο γ μ α
σ α ν μ ε ν
'
Κ ι λ ε ι σ ω ν
δ ό ξ υ
1892, σ
104
ο ύ σ Ι α ν έ σ τ ε ν χ ω Ρ ϋ ν τ τ α δ ε σ μ ω τ ή ρ ι α τ φ π λ ή ε ι τ ω ν Κ ι α τ α
" Α e. ' -, Α Α ' ,
κ α ι π α ν τ α υ ο ρ υ υ ο υ κ α ι τ α ρ α χ η ς ε Π Λ ρ ω υ η σ α ν π α κ ρ ι σ ι ς 0(>­
τ ι ν Ο ς π ε ρ Ι τ η ς τ ω ν Κ α ο λ ι κ ω ν δ υ ν α σ τ ε ί α ς Ε ν Α ή ν α ι ς
107, σ η μ 1.
1
α ό τ ό έ φ ε ρ ί σ κ ε ι δ α ι μ Ο ι κ ο ν τ ρ ά π ο ν μ α ρ τ ρ ί ο Δ ι έ τ α ξ ε ν α έ
π ι φ Ο ί ρ τ Ι σ ω σ ι τ ο ν ω π ρ ο ά τ ω ν έ ν τ έ ρ ο ι ς α π ε ρ tij; κ ό π ρ ο y€.­
\ \ λ ' , - λ ,.", J, 2. θ
μ ο τ α π ε ρ ι τ ο ν α ι ι μ ο ν α τ ο υ τ υ ι χ η σ α κ α ι 'OUtw; α ν α τ ν Π υ
λ ι ν π α σ α ν ρ ι α μ ε τ ι κ ω ς π ε ρ ι φ Ι ρ ω σ ι ε Τ τ α δ ε π ε ρ ι ω ρ ω θ έ ν
τ φ φ ρ ο ρ Ι φ Κ α α Ι α ς κ ε ι μ έ ν φ π ρ ο ς τ φ Σ α Υ Υ ά ρ Ώ π ο τ α ι μ φ tij;
Β ι θ ν Ι α ς (8), ε Υ θ α κ α έ κ ο ι μ Η ώ ς ε ζ ς κ α λ α ι μ π ρ ο ς δ σ ι ο
,
μ α ρ τ ς
λ λ α κ α π ρ ο ς tOU; ά ν τ ι δ ι ρ ά ι σ α ν τ α ς ι ρ ε τ α ς δ ε ν σ μ π ε
ρ ι ε ψ έ θ ε υ Υ ε ν έ σ τ ε ρ ο ν θ ε Ι ο ς π α τ ρ Ν ι κ ό δ η μ ο ς δ Α γ ι ο ρ ε Ι Τ ς
έ Ι τ Ώ ό π α τ α υ σ ν τ α χ θ ε Ι ο Ώ κ ο λ ο θ Ι α τ ω ν ι ε ι τ ω ν π α τ έ
ρ ω ν ώ ς έ ξ ς π ε Ρ Ι Υ ρ ά φ ε ι τ α λ Χ ό γ τ α χ ώ ρ α ν τ ό τ ε ε Ι ς τ ο ν Ε ε ρ ο ν
Α θ ω ν α Τ ι ν α ε π ω ι α τ ο ν δ σ ι ο μ ά ρ τ υ ρ α υ ό μ ι ν τ ο ν "'JYOU­
μ ε ν ο ν τ ο υ Β α τ ό π α ι ι δ Ι ο υ κ α tou; ι μ ε τ α ό τ ο υ δ ώ δ ε κ α δ σ ι μ ά Ρ Τ
ρ α ς ι μ ο ν α χ ο ς ο τ ι ν ε ς έ π ε ι δ ή ή λ ε γ ξ α ν Κ ι α τ α π ρ σ ω ι ν ώ α Ε ρ ε
τ ι Χ ο ύ τ ό σ ο ν τ ο ν λ α τ ι ν ό ψ ρ ο ν α Β α σ λ έ α ι χ α λ τ ο ν Π λ α ι λ ό
10'1, ο σ ο ν κ α Ι τ ο ν λ α τ ι ν ό ί φ ρ ο ν α Β έ Κ Κ Ο Υ τ ι ό ν π α Τ Ρ Ι Ρ Χ ν δ μ ε ν
Ε υ θ ό μ ι ο ς roeeeL; μ ε λ σ ο ν κ α τ ε π ο ν τ Ι σ θ η ό π α υ τ ω ν έ ν τ Ώ θ α
λ ά σ Ώ τ ο υ Κ α λ α ι μ ι τ ζ Ι ο ο ο Ε δ ε δ ώ δ ε κ α μ ο ν α χ ο έ κ φ ά σ θ Ύ α ν π α ρ
ι χ ό τ ω ν έ ν τ φ κ α λ ο υ ι μ έ ν φ Φ ο ρ κ ο ν Ι φ
Π ω ς δ ι α ν α .σ ί ω π σ φ τ ό ν ό π ε ρ tij'; ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς ζ λ ο ν τ ω γ
ο σ ι ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν ρ ι τ ω Υ π α τ ε ρ ω ν ο Τ τ ι ν ε ς ο ι ό τ ι δ ε ν Έ δ έ Χ θ σ α ν τ ο ν
Ο Ο σ ι λ έ α ι α λ τ ό ν ά ζ μ Τ Ύ ν κ α ω ά ν ν Ύ ν τ ό ν π α τ ρ ι tou;
λ α τ ι ν ψ ρ Ό ν α ς ο Ε μ έ ν έ λ Ύ σ α ν ε ι ς τ ό π λ ν τ ή ς μ Ο Υ ς κ α ε Ι ς
τ ό ν ν π α ρ ε δ ό θ Ύ σ α ν ο Ι δ έ ο ν τ ε ς έ κ τ ω μ ε ρ ω ν tij; Ι τ α λ Ι α ς
π α ρ α ό ι τ Ο Ο Έ δ ο λ ώ θ η σ α ο Ι μ α κ ά ρ ι ο ι
Ε δ ω ε ι ς τ η ν Μ ο ι η ν τ ο υ ι ε δ ρ ί σ κ ο μ ε ν κ Ι tou;
ε ι κ ο σ ι έ ξ δ σ ι ο μ ά ρ τ υ ρ α ς Ύ π ι α ρ ω λ λ ο ι ς ε Ζ κ ο σ ι τ έ ι σ σ α ρ α ς ο Τ τ ι ν ε ς
λ θ
", , λ θ -,
κ ε ι σ ε Υ τ ε ς ε ι ς τ ο ν π υ Ρ Υ Ο κ α ι ε ε Υ χ ο ν τ ε ς α ν ω ε ν τ ο υ Π Ρ Υ Ο
, λ 6 ί Μ ' λ " , -
ν ":CZ α τ ι ν ο ψ ι ρ ο α α σ Ι ι Λ ε ι χ α η ι τ ο ν π α τ Ρ Ι α ρ χ Ω ε ι κ
κ ο ν ,6>; κ α κ ο δ ό ς ο υ ς κ α α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς τ κ α ύ θ σ α ν ύ ι π α ό τ ω ν ε ν
1 - , .• ,., λ

6 - ",
τ υ ς 'tOU Π ρ γ ο υ κ α ι ο τ ω ς ε α ο ν τ ο υ μ α Ρ ζ ρ ι ο υ τ ο ν σ τ ε ψ α ν Ο Υ
, ' Έ δ ω Κ α ρ υ ά ς ε δ ρ Ι σ κ α μ ε ν κ α Ι δ σ ι α μ ά τ ρ α ς τ ο ν π ρ ώ
Τ Ο Υ τ ο υ γ Ι ο υ Ό ρ ο υ ς κ α Ι tou; κ υ κ λ φ κ α τ ι κ ο ν ς ε Ι ς τ κ ε λ
λ Ι α Ό τ ι ν ε έ π ε ι δ η η λ ε ξ ν -cou; λ α τ ι ό ψ ρ ν ς ι α λ τ ό ν α
8. Α Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ Ό ρ δ ο ξ ο ς Ε λ λ ά ς σ ",- _8.
105
"" ...•.
Ο Ά
7'
"c.,,",
σ ι λ έ α κ α Ι Β έ χ κ ο τ ο ν π α τ ρ ι ά ρ Ύ δ μ ε π ρ ώ τ ο ς έ κ ρ ε μ σ σ θ Ύ ο Ι
ο ε λ λ ξ Ι φ ε τ ή ν κ ε φ α λ ή α π ε Τ Υ α (9).
* * *
Μ έ τ ι ο ς ό ό μ ο λ Ο Υ η ή ς
Έ τ ε ρ ο ς μ ε γ ά λ ς ά ν τ Ι π λ ς τ ι η ε ν Φ ε υ ο ο σ υ γ υ Κ
τ έ σ Τ δ θ ε ο ψ ρ ο τ φ ν τ Χ ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο ς κ α Ι Π ν ε μ τ ο φ ό ρ ο ς
Ω , ", λ • Μ
δ μ α σ τ ο ς φ η μ ι κ μ ε Ύ ς κ ο μ ο ο γ 11 τ Ύ ς ε ­
λ έ τ ι ο ς τ ο υ ι ς ε Ι ν υ π ό ν τ ο υ τ ο λ ά σ Τ Ύ μ τ ο υ Γ λ φ Ι υ
Ό ρ ο υ τ ο θ ρ έ ι ι ι μ χ τ ο υ υ ζ ν τ ί υ τ ο σ τ ρ ι μ τ ω ν δ σ Ι ω ν τ ο π ε
ρ κ λ ε έ ς έ γ κ α ι λ λ ώ π ι σ μ τ ω ν δ μ ο λ ο γ Ύ τ ω ν τ ο ά γ λ ά σ ι μ δ π ο λ
λ ο Τ ς θ υ ι μ ι ν Π Ο Θ ε ο υ ο ς Ο θ ε Ι ς κ α Ι ζ ω ν ε τ ι κ α Ι μ ε τ θ ά ν τ ν
γ ι ο ς τ ι η ς Δ υ τ ι κ ι η ς κ α κ ο ο ο ξ Ι ι Χ ς σ τ Ύ λ τ ε υ σ ι ς Κ ι Χ Ι τ ι η ς δ ρ θ ό τ η τ ο ς
τ ν Ο Ο Υ μ ά τ ω ν τ ι η ς Ά τ λ ι κ ι η ς κ κ λ η σ Ι ς Φ η λ Ψ η τ ή κ α Ι
ζ ω σ ά ι π ό ε ς ι ς ...»(10) .
Ο τ ο ς δ μ κ ά Ι ς μ ό λ ι ς ε π λ Ρ ψ ο ρ Ι θ η τ τ ο υ ι χ λ ά ι ν τ ο ρ θ ά
ξ ε γ έ τ ρ ά Π Ύ ε Ι ς θ ε Ρ μ ή ν π ρ ο σ ε χ ή ν κ α θ η ν Ε ν ε φ ν Ι σ η
, - δ Π , λ ' ']' 1. ­
σ υ τ φ .n.u'ptO; μ ε τ α γ Υ Θ ω ν Π Ρ Ο Τ Ρ Θ Π ω ν υ Τ υ ν ε ς Τ υ ν Τ Ύ ζ κ
λ η ς δ μ ο λ ο γ Ι ι Χ ς γ ω ν α π ο ρ ε ό ο υ λ έ γ ω ν Ο Ο θ Ι σ ω ν π ο λ ε μ ο υ
μ ν Ώ τ λ η θ ε Ι
ό λ γ Ι τ ο υ γ έ ρ ο ν τ ό ς τ ο υ Ο σ τ ι ς έ π ε Ι θ η π ε ρ Ι τ ο τ ο υ ι
θ ε Ι ο υ Ε Ι σ ς δ μ τ ς κ τ λ α μ ά ν ε τ ο τ ο υ Α ό ς ε Υ τ Ι ο υ υ ν ό ν
ε σ ε λ θ ω ν ε Ι ς σ π λ α ι ν κ Ι 't'9j; σ υ ν ή θ ο υ ς τ φ σ κ σ ε ω ς ά ρ ς
μ ε ν ς ε τ δ λ Ι γ ο ν δ μ ω ς έ π ε Ι τ ο ν λ τ ι ν ι σ μ ν ε Τ ο ε π λ α τ υ θ έ ν τ α
έ ξ έ χ ε τ ι τ ο υ σ π η λ Ι υ τ ο υ κ Ι τ ο υ Κ Ύ ύ γ μ τ ς ά ρ ς μ ε ν ο ς π ρ ο
9. Ν Κ δ ή μ υ Α γ ι ο ρ ε τ ο υ κ λ υ ί α τ ω ν δ σ ί ω ν κ α ί ε ο φ ό ρ ω ν
Π α τ έ ρ ω ν ή μ ω ν τ ω ν έ ν Τ Φ Α γ ί φ Ό ρ ε ι τ ο ϋ ... Aitro δ ι α λ α μ ψ ά ν τ ω ν Ε ν
Έ ρ μ π ό λ ε ι 1847, σ 86 έ ξ Δ έ ο ν ά σ η μ ε ι ω έ ν τ α Ο Ο α σ τ ι τ ά ά ν ω τ έ ρ ι
μ α ρ τ ύ ρ ι α σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ά ς Ι σ τ ο ρ ι κ ά μ α ρ τ υ ρ ί α ς π ο υ δ ι α Θ τ Ο μ ε ν α χ ρ ι
σ Τ Ι γ μ η ς έ ξ ε τ έ λ ε σ α ν ο ί έ κ τ ε λ ε σ τ α ί τ η δ ι α τ α γ η ς τ ο ϋ Μ ι χ α ή λ ο ύ χ ί δ έ
- •
IJ ι ο ς
".
η ο
Β
ε κ κ ο ς
Π λ '
Ο ρ α
., '.'
η μ ε τ ε ρ ο ν π ο κ α
λ
υ σ ρ σ ω π ι κ ω ς ο
δ
ε Ι Ο ν α ε ι ς
Α
τ τ ή ρ ι α μ ι α ς ά γ ι ο μ ά χ ο υ Μ ο ν α χ η ς σ ε λ 57 - 60, Α η ν α ι 1976.
10. Ε κ τ ο ϋ π ρ ο λ ό γ ο υ τ ο ϋ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ε ί ς τ η ν Α λ φ α η τ α λ φ ά
η τ ο ν τ ο ϋ δ σ ί ο υ Μ ε λ ε τ ί ο υ Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ α ς 1921, σ 577
106
Ι
ι
1
\
έ τ ρ ε π ε 'tou; ό ρ θ ο ο ό ξ ο υ ς / ά π έ χ ο υ ν π ά σ Ώ υ ν μ ε ι τ ο σ ν ε ο φ α ν σ ς
τ ο ύ τ ο υ κ α Ι σ τ ρ ε ο λ ο σ λ ό γ ο υ ο ϋ τ ω γ ά ρ έ κ λ ε ι τ ο ν λ α τ ι ν ι σ μ ό ν
Μ ε τ α ο ε τ η ν ά ν α κ ρ υ ξ ι ν τ ι η ς έ ν ώ σ ε ω ς (1275) π α ρ λ α ώ ν

-, e. , ό Γ '" ' ,
ν α υ τ υ τ ο ν ε υ σ ε ε σ τ α τ ν ι ε ρ α μ ν α χ ο ν α Ν α κ τ ι ω ν α ω ς σ μ
ο ο λ ο ν κ α Ι σ υ ν ε ρ γ ο ν κ α τ α λ α μ ά ν ε ι τ η ν Κ ω ν λ ι ν μ φ α ν ι σ έ ν
τ ε ι μ ψ ό τ ε ρ ο ι ε ν ώ Π Ι Ο Υ τ ο σ κ ρ α τ ο σ Υ Τ Ο έ λ έ γ χ ο υ ν μ ε τ α π ο λ λ ι η ς
π α ρ ρ η σ α τ η Υ π λ ι τ κ τ ο υ μ ε ά π ο τ έ λ ε σ ι μ α ν α έ ξ ο ρ ι σ θ ο σ ν ε Ι ς
τ η ν ν ι η σ Ο Υ Σ κ σ ρ ο ν ε ί τ α ε Ι ς Ρ ώ μ η ν π ρ ο ς τ ο ν έ κ ε Ι π ά π α ο σ τ ι ς
λ , , , λ
ε ν ε κ ε ι σ ε α υ τ ο υ ς ε π ι ε π τ α ε τ α ε ι ς τ η ν ψ υ α κ η ν ι ι ι α ν α π ο σ τ α
λ ο σ ν κ α Ι π ά λ ν σ η ρ έ σ μ ι ε Ι ς Σ κ σ ρ ο ν
Π λ η ρ ο φ ο ρ θ ε Ι ς δ Ο α σ ι λ ε ς μ ε τ α τ α σ τ α τ ν έ ι μ ν ή ν τ ω ν
ε Ι ς τ ο τ ι η ς ό ρ θ ο Ο ο ξ Ι α ς κ ή ρ υ γ μ α α ι φ ο σ έ τ α ξ ε ν α μ α σ τ ι γ ώ σ ο υ ν
τ ο ς α χ π ό ρ ρ ω τ ι η ς ή μ Ρ α ς τ ο ν μ ε ν Γ α λ α κ τ Ι ω ν α ρ Ι π τ ε ε Ι ς
τ η ν ψ υ λ α κ ν τ ο ν ο Ρ α ν ό Ψ Υ α ο ε ε λ έ τ ν σ χ Ι ν ς έ π Ι μ ε τ ε
ώ ρ ο υ τ ι ν ο ς ά Υ ή ρ τ η σ ε ο ι Ο ρ ο υ τ ο Ο Ι ά ν έ θ α λ ε π α ρ α χ ρ ψ α ξ η
1. " , , - , λ λ ' ό ,
ρ ι ι ν π ρ ο τ ο υ τ ο υ τ υ γ χ α ν ο υ ν κ α ι τ ο ι ς ψ υ ο ι ς ε κ ι μ α
Φ ο ο η θ ε ι δ τ ύ ρ α ν ν ο ς α τ ο ά Π Ύ ό μ ε ν ν ό τ ι δ λ α ο ς έ
, θ - -, Γ λ '
ς ε τ φ α τ ο υ ς α γ υ ς ω ς Π ψ Ύ Τ α "" ε ο υ τ ο υ μ ε ν α α κ τ ι ω ν ο ς
α ι ψ α φ ε Ι 'tou; ό ψ θ α ι μ ο ς α ν α μ λ ε τ υ γ Ώ Μ ε λ ε τ Ι ο υ ο ε τ ν
ι γ Ι α ν έ κ τ έ ι μ ν ε γ λ ω σ σ α ν
Δ ι α ο ε χ Η ε Ι ς τ ο ν χ α ή λ δ ό ρ θ ο ο ο ξ ό τ α τ ο υ Ι ό τ ο υ ν ρ ό
ν κ Ο Ι γ π α λ λ ά σ σ ν τ α τ ω ν ο ε σ μ ω ν τ ο σ μ ε ν Μ ε λ ε τ Ι ο υ
κ α Ι π ά λ ν τ ρ α ν ώ ς λ α λ ο σ ν τ ο ς (11), τ ο σ ο ε Γ α λ α κ τ Ι ω ν ο Ι ε ρ ο υ ρ
γ ή σ α ν τ ο ς κ α ι π ά λ ι ν Τ ζ ω θ υ τ ο ν θ υ σ Ι α ν (12).
Κ α τ α Τ Ο Υ χ ρ ό ν Ο Υ τ ι η ε Υ Σ κ ύ ρ φ έ ξ ο ρ Ι α ς τ ο υ δ θ ε Ι ο Μ ε λ έ
, " , .t λ ό λ ' ,
τ ς σ υ γ ρ α φ ε α π ο μ ν Ύ μ Ί ς ι π τ α ι γ ο u ς π Ί ε ς π ν ε υ
, " θ '::::'1: -'1: 'r 2.
μ α τ ο ψ α κ α ο ρ ι ι υ Π Υ ο η ς ε ω Υ ο τ ε τ α ρ τ ο ς ο ι Π Ι Υ ρ α
ψ ό μ ε Υ ο ς Α λ Ψ α Ο ι τ α λ Ψ ά Ο η τ ο ς Π α ρ ά ε ι σ ς
Τ
\ < \ \.Q' ' ., δ ' \ ", ....... q, λ
11. η ν ι ε ρ α ν κ ι α ι Us.oIf.O'yOV Ο α Ο ί ι μ ο ε κ τ μ Ι Γ υ ε ι ς α ρ ε Κ ι ν ο υ γ ω
λ λ ", ι λ ,. , Τ δ
σ α ν ξ ε ν ω ς ε α ε ι μ ε τ α τ η ν ε κ τ ο μ η ν υ ε ο ο γ ω ν τ ν υ π ε ρ ο υ σ ι ο ν ρ ι α α
, Α Π - " λ ' " - π ' ,
κ α ι τ ο γ ι ο ν ν ε υ μ α σ τ ρ ο ι γ γ υ ω ς κ η ρ υ τ τ ω ν ε κ μ ο ν ο υ τ ο υ α τ ρ ο ς ε κ
, Α Τ - Α ' , , δ ' , ""
π ο ρ ε υ ε σ υ α ι ι τ ω ν υ α υ μ α σ ι ω ν Τ Ο τ ω ν α π ο ε ι κ τ ι κ ω τ ε ρ ο ν γ ε ν ο ι τ α ν η
, - Α , " δ δ $. " • Θ "
τ ι τ η ς υ ε ι α ς ψ ή φ ο υ τ α υ τ η α ρ ι η τ ι ε ρ ι ν ι ι ι ς α υ τ ο ς ο ... ε ο ς α μ ε σ ω ς
, ψ η ο ι ,.,.Q " - Γ - ο ι Α ,-,λ Α '
ε π ε φ ω α τ ο α ν ω υ ε ν τ α μ ε ν τ ω ν ρ α ι κ ω ν ι σ τ α σ υ α ι μ ε τ α τ η ς α η υ ε ι α ς
τ α δ ε τ ω ν Λ α τ ί ν ω ν μ ε τ α τ η ς ψ Ε υ δ ο λ ο γ ί α ς Α ύ τ σ ε λ 582).
12. Α ύ τ ι σ 621.
107
Ι
Ι ..
π ο τ ε λ ε τ ω ν π ν ε υ ι μ α ι τ ι κ ω έ ρ ω ι lpyw'l τ σ κ η τ ι κ Ύ φ ι λ ο
λ ο γ ί α ς (13). Σ η μ ε ι ω τ έ Ο Υ Ο Τ Ι τ ο ύ λ ό γ ο υ ς τ ο υ α Π Ι Χ Υ τ α ς σ υ ν έ γ ρ α
ψ ε ε ι ς Ο Ε κ α π ε Υ τ α σ υ λ λ ά Ό ο υ ς σ τ ί χ ο υ ς π ο λ ι τ ι κ ο ό ς ά ν μ ι κ α τ α λ ή
κ τ ο υ ς χ ά ρ ι ν μ ι χ θ η τ ο σ τ ι ν ο ς α δ τ ο σ λ ί α ν π ρ ο σ φ ι λ ο σ ς ώ ς δ ί ο ι ο ς έ
π ι χ α ρ Ι τ ω ς ά γ α ψ έ ρ ε ι ε ι ς τ ο ν έ π ι λ ο γ Ο Υ τ ο σ π ε ρ ι ω γ ύ ι μ ο υ ε Ρ Υ ο υ τ ο υ
Ο
,,, θ - e λ
α υ ε ν γ α ρ ο π ε ρ ε ι μ ι α Ο Υ π ο σ ω ς ε σ Τ η μ η Υ
ώ Υ ε υ Ο Ο Υ ν ε κ τ ς Γ ρ α φ ς ά κ ο ύ σ α ς έ ι ο ο ά χ θ η ν
δ μ τ ρ ι χ ν ω ς ό π έ ο ε ι ξ ι χ κ ι χ θ ά π ε ρ έ ν ε χ ώ ρ ε ι
η έ π λ η ρ ώ θ η σ α ν έ ξ 05 π ά σ η ς Υ ρ α ι ψ ή ς ξ ε ν ο Ο ι μ α ι .
tij; ε κ τ α ε Ι σ η ς ι μ ο ι μ α κ ρ ά ν ε ξ Υ ά ρ rootJ μ ο ι χ ρ ό ν ο ι
ι ώ ι ς δ κ α ι ι ρ ο ς έ ο Ι ο ο υ μ α ι τ ς έ ξ ο ρ ί α ς τ α ό τ η ς
& γ ο υ ν ε ι ς μ Υ ή μ η ν ε σ ω ζ ο ν π ε ρ ε ι ς Υ ο ν κ α τ ε Τ χ ο ν
α π α ν τ ι χ π α ρ ε δ ή λ ω σ ι χ τ ai'j θ ε φ ι λ Ι κ ψ π ε ρ σ ι ω π (14)
κ τ ο σ τ ρ ί τ ο υ λ γ ο υ α τ σ έ Π Ι Υ ρ α φ ο μ έ γ ο υ κ α τ λ σ ­
τ Ι ν ω ν η Ί τ ι χ λ ω ν Ο η μ ο σ ι ε ο ό σ ι μ ε ν ε ι ς τ ο Β Μ έ ρ ο ς τ ο ύ
π α ρ ό ν τ ο ς Ν ο 10) Τ ν ό γ ο ό η ν ό π ό Η ε σ ι ν ε χ ο υ σ α τ Ι τ λ ο ν Ό τ ι
, e Ι - - λ
α φ ε τ ι κ ο ι ε σ ι ν ο ι λ Ι Χ Τ Ι Υ Ο Ι κ α ι σ υ Υ κ ο ι ν ω Υ ο υ Υ τ ε ς α υ τ ο ς α π ­
λ υ Υ τ α ι τ ν α ν ά Υ ω σ ι ν 'tij; ό π ο Ι α ς θ ε Ρ μ ω ς σ υ ν ι σ τ ί ί ι μ ε ν ε Ι ς τ ο υ ς
α ν α γ ν ώ σ τ α ς μ α ς Τ Ο κ ε [ μ ε '10 ν 10 η μ ο σ ι ε u ε τ α ι
ο ι Π ρ ώ τ η ν Ψ ο Ρ ά ν .
Έ τ ε ρ ο ι έ π ι φ α ν ε τ ς ο ν α χ ο ά ν τ ι Ο ρ ά σ α ν τ ε ς ε Ι ς τ η ν ν ω τ ι κ Ύ ν
π ο λ ι τ ι κ η ν τ ο σ Μ ι χ α η λ ά ν α ι ψ έ ι ρ ο ν τ α ι ο Ι έ ξ ς Ι Η σ α t α ς δ
ε κ τ ς Σ κ ή τ η ς τ ο σ Μ α γ ο λ α (15), Ν ι κ η Ψ ό Ρ ο ς δ τ α
13. ί ϊ ι ς έ κ κ λ φ ό ρ η σ ε ν έ ν ε τ ε ι 1928 ε Ι ς λ α ο μ ω ς λ η ι ε ι λ η ε κ
δ ο σ ι ν Ε ύ ε λ π ι σ τ ο υ μ ε ν σ τ ι ε ύ χ α ί ς τ ο υ ά γ ί ο υ -{}' ά ξ ι ω ω μ ε ν ν α έ Π α ν ε Κ δ ώ
σ ω μ ε ν τ α ί τ η ν π ρ ο σ ε χ ω ς π λ η ρ ε σ τ έ ρ α ν μ ε τ α τ ω ν ά ν ε κ ι δ ό τ ω ν π ρ ο λ ε γ ο μ έ
ν ω ν έ π ι λ ε γ ο μ έ ν ω ν α ύ τ η ς ώ ς κ α Ι τ ο υ Ι ί ο υ τ ο υ δ μ ο λ ο γ η τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς
λ λ \ ,
τ η ς η ι μ ε Ι τ ε ο ν ο τ ι η α ν ω τ ε ρ ω σ υ γ γ ρ α φ η ω τ ε ε ι ο υ μ τ η ν Υ α
φ υ ρ α ν κ α Ι έ π ι τ υ χ η π ε ρ ί λ η ψ ι ν Φ ι λ ο κ α λ ί α ς τ ε κ α Ι Ε ύ ε Ο Ρ Υ ε τ ι ν σ ι υ ά λ λ α ε ί ς
λ ί κ ε φ ά λ α ι α κ α Ι Σ μ π λ ή ρ ω σ ι ν τ ο ύ τ ω ν π ά ν Τ τ ε ε ί ς φ ρ ά ι σ ι ν Ε Ι μ μ ε τ ρ ο ν
κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ι ω τ ά τ η ν Γ ρ α φ ε ί σ α έ ν τ ο ς κ ε λ λ ί ο υ φ υ λ α κ η ς δ ι ά χ ε ι ρ ο ς μ ε γ ά
λ ο υ ό μ ο λ ο γ η τ ο υ τ η ς π ί σ τ ε ω ς Μ ο τ ε λ ι ε ί ά λ η ε ς έ μ α Υ ε ί ο ν τ η ς η ρ ω ι κ η ς
κ α Ι ά γ ι α ς ψ υ χ η ς τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς τ η ς σ σ τ ι ς τ ο ν α ρ ι σ τ ο ν σ ν δ υ α σ μ σ ν
δ ό ι ι μ ι α τ ο ς κ α Ι η υ ς π ο υ έ π έ τ υ χ ε ε ί ς τ Ο ν β ί ο ν τ ο υ Μ ε τ ύ π ω σ ε α ρ ι σ τ α ε ί ς
τ α ς σ ε λ δ α ς τ ο υ π ε ρ ι ω ν ί μ υ ε ρ γ ο υ τ ο υ
14. Κ ώ δ ι ξ 623 Ι Θ α ί ω τ η ς Ί Μ Δ ι ο ν υ σ Ο υ
15. Ά υ ή σ κ ή τ η α ϋ τ η τ ο υ α γ υ λ ι έ γ έ ν ε τ ο π ε ρ ι ώ μ ι κ α τ α
Ι
,-, - ---' ί
108
ι
t
ι
ι
\
λ ό ς (16), Α θ σ 'i σ ι ο ; ό ε ξ Ά δ σ ν υ π ι λ ε ω ς (1 7) κ
ο μ α θ η τ σ τ ο υ ό σ Ι ο υ Γ ρ η γ ο ρ Ι ο υ ,,:ou Σ ν σ Ι τ υ ω σ Ύ ι φ (18)
κ σ Ν ι κ 6 λ σ ο ς (19).
τ α Ή σ υ χ α σ τ ι ι α ε ρ ι δ α ς ω ν ύ ρ ξ ε τ σ κ έ ν τ ρ ο ν Έ ν τ α υ α ή α ή τ ε υ ε ν ό
, • - • έ ' • .<\. ' ,- Λ ι
κ ε ι ν ο ς ε κ ε ι ν ο σ α ι α ς ο ρ ρ ω μ ε ν ο α ν τ ι τ α χ υ ε ι ς κ α α τ ι α τ ι ν ο φ ρ ο
, Β , ι Α , c\
ν ο ς π α τ ρ ι α ρ χ ο υ κ α ι ω ο μ Ο Λ Ο γ η τ η υ ε ω ρ ο υ μ ε ν ο ε ι ο ν π ρ ο σ ε ε κ κ ο υ
κ ο λ λ ή η έ λ ω ν κ α Ι ό Γ ρ η γ ό ρ ι ο Σ ι ν α ί τ η Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ
Ί σ τ ο ρ ί α τ ο υ Α σ κ η τ ι σ ι ι ι ο ϋ Α ι σ 115, σ η ι 1.
16. ς ••• Ν ι κ η φ ό ρ ο υ τ ο υ τ η ν κ α λ η ν δ μ ο λ ο γ ί α ν ό μ ο λ ο γ ή σ α ν τ ο ς κ α Ι δ ι
'CllJtiJv ύ π ε ρ ο ρ ί κ α τ α κ ρ ι έ ν τ ύ τ ο υ α σ ι λ ε ύ σ α ν τ ο ς π ρ ώ τ ο υ Π α λ α ι ο λ ό
γ ο υ κ α Ι τ α τ ω ν Λ α τ ί ν ω ν φ ρ ή σ α ν τ Ν ι κ η φ ό ρ ο υ τ ο υ έ ξ Ι τ α λ ώ ν μ ε ν
Ο λ κ " δ ' - • , δ ξ ,- Α
ε ο ν τ ο τ ο γ ε ν ο ς κ α τ α γ ν ο ν τ ο ς ε τ η ς ε κ ε ι ν ω ν κ α κ α ο ι α ς κ α ι Τ Ί Κ ν
- ' ... <\. δ 'C: ι λ ' c\ ,- "
η μ α ς Ο ρ υ Ο ο ι φ π ρ ο σ χ ω ρ η σ α ν τ ο ς κ κ η σ ι ο μ ε τ α τ ω ν π α τ ρ ι ι ω ν α ρ
ν ε ί τ α ι κ α Ι τ α σ ί α τ ρ φ α κ α Ι τ η ν ή μ ε δ α π η ν τ η ς σ φ ε τ έ ρ α ς φ ι λ τ έ ρ α ν ή γ ε ί τ ω
δ ι α τ ο ν π α ρ ή μ ν ό ρ ο τ ο μ ο υ ν τ α λ ό γ ο ν τ η ς ά λ η ε ί α ς κ ι ά ν τ α ύ τ η γ ε ν ό
/!' , • - ,. /!' δ λ δ , ι
μ ε ν ο υ ι ο ν μ ε ν α ι ρ ε ι τ α ι τ ο ν α κ ρ ι υ ε σ τ ε ρ ο ν η α η τ ο ν μ ο ν η ρ η τ ο π ο ν
δ
\ \ ,\ - C , " Α n.. 7'"
ε π ρ ο κ α Τ Ι Κ ι α ν τ α ν τ η ς α γ ι ω σ υ Η ς ε π ω ν υ μ ο ν - υ ω ς ο υ τ ο ς Eaitv,
11 τ η ς ά ρ ε τ η έ σ τ ί α ι
ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν Π 2, 2).
17. ι Ο ο Ο τ ο Ι μ ό ν α σ ε ν
Α
ξ , λ •
τ ρ ο ν υ ε ν τ ι ο ν
ι
ί α ι ν ε ι
λ ' λ ' , ., /! ,.
τ η ν φ ι ε ν ω τ ι κ η ν π ο Ι Τ Ι κ ν ε π ε σ υ ρ ε ι ω ε ι ς ε ι ς υ α ρ ο ς τ α υ α α τ ε ο ς
ά ν η ι λ ε ν ε Ι ς τ Ο ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ Ο ν ρ ό ν ο ν riQ. Π α λ α μ α Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α
ι
σ
330 - 1.
ο Ι ' ., Ε ., ,- Λ '
18 «. ι ω σ η φ α τ η ν υ ρ ι π σ ν η γ ω ν υ υ κ α τ α τ ω ν α Τ ν ω ι . .
δ ' •ξ , 2. λ δ δ ξ •δ η ι ­
τ η ς Ο ρ ο ι δ ο ξ ί α ς ο σ ο ν ο ύ δ ι ε Ι ς λ ό γ ι ο ς Σ Β Α π ρ ι λ υ
ι
σ 150.
Π Ο λ λ ο υ ς ε ν ε ε υ α ε ν α π ο τ η ν υ τ ι κ η ν κ α κ Ο ο ι α ν ο γ η σ α ς ε ι ς τ ο φ ω ς
έ ν δ ι α ι τ α σ α ι π ρ ο υ μ η ε ί ς π ε ρ τ ω ν Ι ε ρ ω ν
ε Ι Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν Α ι ω ν α ε ρ α σ ό λ υ μ α Λ ά
Α Ι ,. Γ ι ,
ν ω ν α κ α ι ε ι ς α ν ο ν α ν Τ ε σ ι ς τ ο υ Π ί ρ ο ς
δ ι ξ • • λ λ ' λ
19. ο α α ς Ν ι ο ώ λ α ο ς ... Κ ι α τ ή γ ε τ ο
Η
Ι
λ έ ο ς δ ι ω χ ε Ι ς ύ π σ τ ο ύ Μ ι ι χ α η λ τ ο ϋ
-si.' ., - - ι Α
Τ ρ ι υ υ ε ι ς υ π α τ ω ν σ τ ρ ι α Ι Τ Ι α τ ω ν α υ ι Τ υ υ Ι
α ς τ υ γ χ ά ν ε ι ή ό ρ ο δ Ο ξ σ τ ά τ η ά ν τ δ ρ α σ ι ς
κ η φ ό ρ ο υ κ α Ι τ ο υ ά δ ε λ ι φ ο ϋ τ ο υ Ι ω ά ν ν ο υ
, "
σ α ν μ ε τ α π α ρ ρ η σ ι α ς ν α υ π α κ ο υ σ ο υ ν ε ι ς
σ υ ν ό δ ο υ τ ω ν Β λ α χ ε ρ ν ω ν (1277). Ο ύ τ ω
, δ ο • Ν ' Π ι
ν ε τ ο σ υ ν ο ς ε ι ς ε α ς α τ ρ α ς ε ι ς η ν
π ο λ λ ο Ι ή γ ο ύ μ ε ν ο ι κ α Ι έ
ά π τ α ς Α ή ν α ς π ά ν υ γ η ρ α
ξ υ ρ ι σ ε Ι ς τ Ο ν π ώ γ ω ν α κ α Ι Ι ε α
Π λ - • ι • ξ ,
η ν τ ω ν α ν ω τ ε ρ ω α ι ι α μ ν ε ι
τ ο ϋ δ ε σ π ό τ ο υ τ η ς ε ί ρ ο υ Ν ι
τ η Θ ε σ σ α λ ί α ς ι ο Τ τ ι ν ε ς ή ρ ν ή η
e ι _
τ α ε ν ω τ ι κ α ς α π ο φ α σ ε Ι ζ τ η ς
τ ι Δ ε κ έ ι μ ι ρ ι ο ν tOV 1277 έ γ έ
λ /! ' ""
ι α υ ο ν μ ε ρ ο ς ο κ τ ω ε π ι σ κ ο π ο ι
κ α τ σ ν ι μ ο ν α Χ ο ί ο Ι
ι π λ ε ί σ τ Ο ι π ρ ό σ φ υ γ ε ς έ κ τ ω ν α ύ ι τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ω ν χ ω ρ ω ν κ α Ι π ε κ ή ρ υ ξ α ν τ η ν
' .... Q..., " ", \, ,
ε ν ω σ ι ν α ν α υ ε ι μ α τ ι σ α ν τ ε ς τ ο ν π α π α ν τ ο ν α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ α κ α ι τ ο ν ί α τ ρ ι α ι ρ
χ η ν ώ ς έ χ ρ υ ς τ η ς Ό ρ ο δ ο ξ ί α ρ Ι Α ν α σ τ α σ ί ο υ μ ν η ι μ ε ρ γ σ 224.
109
Ο δ τ ω τ η μ έ χ ρ θ τ υ ά ν τ ρ ά σ ε ω ς τ ω ν ό σ Ι ω ν Π
, 2. ' θ ' , - - , λ
τ ε ρ ω ν π ε τ ε υ η η ο ο σ χ ε ρ η ς μ α τ α ω σ ς τ ω Υ ε ν ω τ κ ω ν
π ά π α κ α Ι λ α τ ν φ ρ ό ν ω τ α δ π ο Τ α α τ η ς ψ ε υ ι ο ο σ υ γ ό ο ο υ 't1j; Λ υ
6>'10; ή θ έ λ η σ α ν γ α π ε λ λ υ ν μ ε σ υ κ ν κ υ ρ ο ς μ ν ψ
τ υ π α τ ρ ά χ υ ω σ Ψ ω τ ο υ Ί α σ ί τ ο υ Μ ε λ ε τ ί ο υ Γ α λ α
κ τ Ι ω ν ς Κ α Ι π ά Υ τ ω ν τ ω ν σ υ ν α θ λ σ ά Υ τ ω ν α ό τ ο Τ ς έ ν ω ν ύ ί μ ω ν κ α Ι ά ι
, λ -" Ί
ν ω ν υ μ ω ν Ο μ ο Ο Υ η τ ω ν ε σ τ ω α ω ι α
110.
ε φ λ λ λ Ι Ο Ν Ο Γ Δ Ο Ο Ν
λ Ι Η Υ Χ λ Τ Ι Ι λ Ι ε Ι Δ Ε
Μ ε τ α ό έ π α Ι σ χ υ ν τ ο ν τ έ λ ο ς τ ο υ ψ ι λ ο π α π ι κ ο υ α ό τ ο κ ρ ι Χ τ ο ρ ο ς
Μ ι χ α ή λ Π λ α ι ι λ ό γ υ κ α ι Ι ν ε Ύ ν ε υ σ ι ν έ π ο λ Ι γ ο ν Ε Κ κ λ η σ Ι α ς
, λ ., θ Β ξ ... ':' λ θ λ θ - , , λ
κ α ι π ο ι τ ε ι α ς 1j ο ρ CJl()O ο ό Ι α ι σ κ α ι α α π ε ι 1] Ώ κ α ι π α ι ν
':' - ,.,... , ξ ' , - -"., ι λ ό θ
ε ι ν ω ς κ α ι υ π ο υ λ ω ς ε ε ν ο ς ν 'ou τ ε κ ν ο υ α ι Τ ς τ ο υ ο υ ν ι τ ο υ ι ­
ν Μ ο ν α χ ο υ Β α ρ λ α ι ά ι μ έ κ Κ α ι λ α Ο ρ Ι α ς τ Ύ Ν τ α Ι α ς
Έ μ ψ α ν ι σ θ ε Ι ς :0 π ρ ω τ ο ν έ ν Β υ ζ α ν τ φ τ ο 13,26 Ε ν σ χ μ α τ ι
Μ ο ν α χ ο σ κ α Ι π λ Ύ ρ ς δ ή θ ε ν α τ ι λ τ ι ν ι κ ώ ν ψ ρ ο η ά ι τ ω ν α π ε δ ε Ι
χ θ μ ε τ ό λ Ι γ ο ό ο ρ ι σ Τ τ Ύ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π α ρ α δ ό σ ε ω ς κ α Ι τ ί ά
κ μ ά ι ζ ο ν τ ο τ ό τ ε σ υ χ α σ μ ο σ δ ε ι ν ό π ο λ έ μ ι ο ς μ π ε π τ ι σ μ έ ν ς μ έ
χ ρ ι μ υ ε λ ο υ ο σ τ έ ω ν μ έ τ α δ ι δ γ μ α τ α τ Ύ ς Ά ρ ι σ Τ τ ε λ ι κ Ύ ς κ α Ι
Π λ α ι τ ω ν ι κ η ψ ι λ ο σ ο ψ Ι α τ τ ό π λ έ ο ν α κ α τ ά λ λ λ ο ν Ο Ρ Υ α ν ο ν π ρ ό ς
ύ π δ χ Ύ ν τ Ύ α ν ω θ ε ν σ ο ψ Ι α ς κ α Ι χ ά ι ρ ι τ ο ς Η λ Ι α ν ψ σ ι ο κ ρ α Τ Ι Κ
, , >;:: >;:: λ , >;:: , ., φ ,
Κ Ι π ε ψ σ ι ω μ ε ν Ι υ α σ κ α ι τ ο υ α π ε υ ε ι κ ν υ ε τ ο ο ν τ ω ς « χ Ι Κ
!:: , !:: ' , θ λ ,., -, λ ' λ λ
υ α ι μ ο ν ι ω Ί κ α ι ο ρ ο ο γ ι σ Τ Ι Κ ο π ο ι α τ ο υ ε κ κ ο ι ι α ς α ι σ α ν
τ ο ς κ α ι Ι χ ο ό ς θ ω ι μ α τ ο σ Α κ υ ν ά τ ο υ τ ο σ α χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν Κ ι α ι υ χ μ α
τ ο ς τ Ύ ς π ε π τ ω κ υ Ι α ς λ α τ ι ν ι κ Ύ ς θ ε ο λ ο γ Ι α ς (1) .
' , " Ί , θ έ l. •
Π α ι ρ α τ α ς ε π ι σ η μ ο υ ς Ψ Ι Λ ι ς τ α ς ο π ο ι α ς κ α τ ω ρ ω σ ε ν Τ ς 0­
λ Ι γ ο υ σ χ ε τ ι κ ώ ς δ ι α σ τ Ύ μ α τ ο ς ν ά π κ τ Ύ σ Ώ Ε ν Κ ω ν λ ε ι ά γ α π η θ ε Ι ς
, ." , - " -, , Α '':'' - Γ (1328
κ α ι υ π α υ τ ο υ ε ι ι σ ε τ ι τ ο υ α ι τ ο κ ρ α τ ο ρ ο ς ν τ ο υ '
- 1341), τ ε λ ι κ ώ ς λ ό γ φ τ η ς ό π ε ρ η ψ ά ι ν ο υ δ ι α θ έ σ ε ω ς κ α ι Ι σ τ Ο Ο σ ε ώ ς
τ ο υ ά π έ ν α ν τ ι τ ώ ν Ο υ ζ α Υ τ ι ν ώ ν λ ο γ Ι ω ν κ α ι Ι τ Ύ ς τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς η ν ό
π έ σ τ η κ α τ α μ Ι α ν δ μ ο σ Ι α ι ν ν α ι μ έ Τ Ρ σ ι ν ό π ό τ ο σ ψ ι λ ο σ ό ψ ο υ Γ
-, -, θ λ ., r!::' '!::' λ ' Κ
γ ο ρ α α ν α χ ρ ε ι ε ι ς ε σ σ α Ο Υ Ι Κ ν ο π ο υ ρ υ ε ι ω ι α ι ν σ χ ο ν α ι
1. «tH Θ μ σ τ ι κ η ε λ σ ι γ α κ α τ α κ υ ρ ι ι ο λ ε ξ ί α ν ώ τ ι ε λ ι ε ί ά ν ο ι μ ο ι ο γ ε
ν έ ς α ρ ο ι φ α ρ ι σ τ ι α ν σ μ ϋ Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ι κ η ς φ ι λ ο σ ο φ ί α ς κ α Ι π α σ ω ν τ ω ν
μ έ χ ρ ι τ η ς έ π ο χ η ς τ ο ϋ Θ ω μ α π α π ι κ ω ν α ί ρ έ σ ε ω ν δ η λ α δ ή ά π σ τ ε λ ε ο ύ σ ι α
σ τ ι κ ή ν α ρ ν η σ ι ν τ ο ϋ Χ ρ ι ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ϋ Σ λ ά λ η Τ Η α Τ ρ ε σ ι ς τ ο ϋ Filioque
Α σ
"', "ri"i

w
;)'
<..
. ζ ;'.
,!>;'" .:.- .. :.\
Ι

111
i
­
Ι
,
Ι
, i
ι
1I
Ι
!
!i
,
Ι
ι
1·1 :
,
ι
!
-J1:L]__ λ έ ξ ι τ ο έ μ φ ν Ι ζ ι χ ω ς π λ Υ Υ ς
.t
'!C;-r
t
.
ι φ έ ο μ έ ν υ ς τ ο ή σ υ χ α σ τ ά ς π ρ ο κ α λ ω ν α υ τ ο ς e!; η μ σ ι α ν
:* .
,--- .
ζ ή τ η σ ν π ρ ο ς π δ ε ξ τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν τ ο υ .:
-";', " Ι
Ο θ ε Τ ο ς
μ ε Υ ο ν ε Ι ς τ ν

ν α γ κ α σ θ ε ς ν α
σ ε ω ς τ ο υ ά γ Ι ο
"
Γ ρ η γ ρ ε χ ε η δ Ύ σ λ λ ά ο ε ι τ ο ν Β α ρ λ α ά μ σ ψ α λ λ
π ε α γ ί α ς ρ ά δ ς δ ι δ α σ κ α λ Ι α ν 'tou (filioque), ά
ξ , ,-, ,
σ υ ν τ α 11 τ υ ς ι α Π ι ε ι κ τ ι κ ο υ ς π ε ρ τ η ς ε κ π ο ρ ε υ
Π ν ε ύ μ α τ ο ς λ γ ο υ ς τ ο υ w; κ α ι τ Χ ς Α ν ε π γ ρ α ψ ά ς
ε Ι ς Ό α ς έ π ι γ ρ α ψ α τ ο υ Β έ κ κ ο υ δ ό π ο ο ς ώ ε δ ι μ ε ν ε τ ο 'itp01j­
Υ ο ύ μ ε ν ο ν κ ε φ ά λ α ι ο ν κ λ ό θ η σ ε ά χ ρ ι τ έ λ ο υ ς τ ο α Ό Τ ο υ τ ο υ τ η ν π ε
ρ ι ψ ι λ ι κ ο ε π ε π λ α ν η μ έ ψ η ν λ α τ ι ν ι κ η Υ δ ι δ α ι σ κ α ι λ Ι α ν
ό ρ σ κ ό μ ε θ α ι Ύ ε ς τ ο ε τ ρ ς 13,37 κ α ι Ι δ Ι ε ρ ο ς π α τ ρ ή σ υ
χ ά ζ ε ι ε Ι ς τ ο Ύ σ χ α σ τ ι ν τ ο Ο ι γ Ι ο υ Σ Ο Ο ο ο α τ Ύ ς Μ Λ α ι ύ ρ α ς έ ν φ
δ Β α ι ρ λ α ά μ ε Ι Θ ε σ σ α ι λ ο ν Ι Κ ν σ υ Υ ε χ ι ζ ε ι Τ ν ν Ι ε ρ ο α ύ τ ο υ ε κ
σ τ ρ α ι τ ε Ι α ι ν κ α τ α τ Ύ ς ή σ α σ τ ι κ π α ρ α ι Ο ι σ ε ω ς

Θ λ " ",
ι ε ν ε ι σ σ α γ ι χ Ύ σ υ χ α σ τ α ι Ψ Ι ι υ ν α μ ε ν γ α τ ο ν α ι ν τ ι μ ε
ω π Ι σ ο ν ε Ι ς μ ο σ Ι α ι ν σ υ ζ ή Τ σ ι ν Υ ρ ά ψ ο υ ν ε Ι ς τ ο ν φ λ ο ν τ ω ν fp1j.­
- '', Ae, " Ί ι '7
γ ρ ι ο ν ό ζ Ύ Τ υ ν τ ε ς τ η ν EYIJQxu,aty τ ο υ α ο ω γ ι υ τ ο ς Ύ ε π ι σ Τ Ο Λ η ν
τ ω ν π ε ι θ ε τ α ι τ ο ς -cwy δ μ ο ψ ύ χ ω ν λ γ ς κ α φ ο ν ε Ι α χ ρ Ι ν α ι ς κ α
, λ
Ύ σ υ χ α ς κ α ι π ο μ ο υ
Α φ ι χ θ Θ Ι ς ε Ι ς Θ ε σ σ α λ γ Ι Κ Ύ ν ά ρ χ α ς τ ο υ 13,38 Π Ρ ι Ο σ ε π ά Β φ ε
τ ο π ρ ώ τ ο ν δ ι ε Ι Ρ Ύ ν ε υ τ ι κ ω ν μ έ σ ω ν ν α έ π α ν α φ έ ρ τ ο ν ψ ι λ ό σ ο φ ο ν
, ,- , , " , λ
ε ι ς Τ Ύ 't1j; σ ω Ψ Ρ σ υ ν Ύ ς Ό ο ν κ α ν α π α υ ι σ τ α ς ι ι α α ς τ ο υ χ ω
ρ ι ς ό μ ω ς ν α κ α ι τ θ ώ σ ο ό ο ε ν α ι τ π τ ο ό τ ο υ ά ν α γ κ ά ζ ε τ α ι ν
ά ρ χ Ι σ τ ν δ η μ ο σ α ν π λ έ ο ν α ν α ρ ε σ ν τ ω ν λ α ι σ η μ ι τ ο υ Κ α ι λ α
ρ ο Ο μ ο ν α χ σ γ γ ρ ά ψ ω τ ο ώ ρ α ι τ ε ρ ο τ ω ν ε ρ γ ω ν τ ο υ ό π δ τ ο ν
τ Ι τ λ ο ν π ε ρ τ ω ν ε φ ω ς Ύ σ υ χ ζ ν τ ω ν ε Ζ ς τ ο δ π ο Τ ο ν α ν α ι ι ρ ε ί
μ ε τ α π ε ρ ι σ σ Ύ ς χ ά ρ ι τ ο ς ά π ά σ α ς τ ά ι ς Ό λ α ι σ ψ η μ Ι α ς κ α ι κ α ι Τ γ ο ρ Ι α ι ς
τ ο υ έ υ δ ς μ ν α ι σ
*** .
Α ε τ ι κ Κ ι α κ δ ο ξ ο ς θ έ σ ι τ ο υ α ρ λ α ι μ μ ε τ α ξ υ τ ω ν λ
λ ω ν κ α μ ά λ λ ο ν χ ε φ Ι σ Τ Ύ π α ι σ ώ ν Τ π ρ ρ ι ψ ι ς ό π rxu-coQ
't1l; α κ ρ Ι σ ε ω ς μ ε τ α ξ υ ο ό σ Ι α ς κ α έ ν ε ρ γ ε ν τ ο σ θ ε ό σ χ ό μ ε
112
.
θ 1 , ξ e Ι λ t
'il); τ ς Ξ ς ε ν ε Ρ Υ ε ς ε ν α κ η ς ω ς κ τ σ τ σ υ μ ο τ ο
.π ο π ε κ α λ ύ π τ ο ν τ ο ό π ό τ ο υ θ ε ο υ ε Ι ς τ ο δ ς ά ξ Ι ο υ ς ε κ τ ω ν ε δ σ ε
Ο ω ν Δ ό τ ι Ι σ χ υ ρ Ι ζ ε τ ο δ έ ν λ α τ Ι ν ο ι ς υ ς κ α Ι τ ρ ψ ε Ι ς ι λ ό σ Ο Ψ Ο
π ώ ς τ Ο υ ν α τ ό ν ο Ι ό φ θ α λ μ ο Ι τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ν α υ ν τ ο φ ω ς τ ς
μ ε τ μ ρ φ ώ σ ε ω ς ε α ν 1jto κ τ ι σ τ ο ν ώ ς υ π ε σ τ ή ρ ι ζ ν <Ji Ύ σ υ χ α σ τ α Ι
κ α Ι π ώ ς ε Ι ν α ι α ν α λ έ Π ο υ ν ο Ι μ ν χ Ι τ ο υ Ά Θ ω τ ν ά Ο ι ο ν
, - θ " ., , 2. '
κ α Ν κ τ ι σ τ ο ν τ η ς ε ι α ς ο υ ι σ ι α ς κ α τ α τ η ν π ρ ο σ ε υ χ η ν τ ω ν Ecp
ο σ δ ν δ π ά ρ χ ε ι α ύ τ η π ά ν τ π λ η σ Ι α σ τ ο ς κ Ι π ε ρ ι ν η τ ο ς
c.H2.' " , J., ι
ι ι π ν τ η σ ι ς ε Κ μ ε ρ ο υ ς τ ο υ ι χ γ ι ο ρ ε ι τ ο υ ι σ υ χ α σ τ υ Τ Ο α π ο
σ τ μ ω τ ι κ ή Α π λ ο σ τ α τ α ο Ε ά ψ Η α λ μ ο Ι τ ώ ν μ α θ η τ ώ ν τ ο υ Κ υ ρ Ι ο υ
ώ ς κ α Ι τ ω ν μ ο ν α χ ώ ν μ ε τ ε σ κ ε υ ά ζ ο Υ Τ Ο κ α τ α λ λ ή λ ω ς π ρ ό ς Ο ρ α σ ι ν
τ ώ ν κ τ Ι σ τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν τ ο υ θ ε ο υ Ύ ι ώ ς Ο ι α λ α μ ά ν ε ι ό Ά γ ι ο
ρ ε ι τ ι κ ό ς Τ ό μ ο ς μ ε τ ι α μ ο ρ ψ ο σ τ α ι τ ο Ι ν υ ν ό Χ ρ ι σ τ ό ς ο υ χ θ ο δ κ
η ν π ρ ο σ λ α μ ε ν ο ς ο δ ο ε ε ς ο π ε ρ ι κ 1jv μ ε τ α α λ λ ό μ ε ν ο ς λ λ ο π ε ρ
ι ν τ ο ς ο Ι κ ε Ι ο ι ς μ α θ η τ α Τ ς ε κ φ α ι ν ό μ ε Υ ο ς ο ι α Υ ο Ι γ ω ν τ ο ό τ ω ν τ α μ
μ α τ α κ α Ι ε κ τ υ φ λ ώ ν ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς λ έ ν τ α ς (2) .
ο υ Υ τ η ς μ ω ς μ ι ο ν α χ Ο ς σ υ ε χ Ι ζ ω ν ή ρ ώ τ α Ε ά ν δ θ ε ό ς
π ο κ α λ ύ π τ ε τ α ι ε Ι ς τ ο δ ς ά Υ θ ρ ώ π ο υ ς κ α Ι κ α θ Ι σ τ α τ α ι μ ε θ ε κ τ ο ς ύ π
α δ τ ώ ν π ώ ς ε ν α ι Ο υ ν α τ ό ν ν α π α ρ α μ ι έ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ά ι π ρ ό σ ι τ ο ς κ α Ι
ύ π ε ρ α τ ι κ ό ς (3). c.H ά π ά ν τ η σ ι ς ε ν α ι ο ι Ύ ο δ σ Ι α τ ο υ Θ ε ο υ υ π έ ρ
κ ε ι τ α ι π α σ ω ν τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν α δ τ ο υ Κ α τ α σ υ ν ι έ π ε ι α ν π ά ι σ α ε ν έ ι Ρ Υ ε ι α
ι
τ ο υ Θ ε ο υ ε ν ι α ι ό ψ ι μ έ γ η ε ν ο έ σ ε ι π ρ ο ς τ ν π ε ρ κ ε ι μ έ ν η ν ()U­
ii
σ Ι α ν α δ τ ο υ Ο δ τ ω ς Ύ ι ο δ σ Ι α θ α π α ρ μ ε ν π ά Υ τ ο τ ε ά π ρ σ Ι Τ Ό ς ε ν φ
e' - , e' e'!l ,
2• ζ Κ α τ α τ η ν η μ ε ρ α ν τ η μ ε τ α μ ο ρ φ ω σ ε ω ς ο π ο τ ε η α κ τ ι σ τ ο ς χ α ρ ι ς
τ ο υ Θ ε ο υ δ ε ν ε χ ε ν ά κ ό μ η μ ε τ α δ ι ε Ι ς τ ο υ ς ά ν ρ ώ π ο υ ς έ φ ώ τ ι ζ ε τ ο υ ς
τ ρ ε ί ς μ α η τ α ς ε ξ ω ε ν δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν σ ω μ α τ ι κ ω ν ό φ α λ μ ω ν ά κ ο λ ο ύ ω ς
δ μ ω ς έ ι υ μ έ Η α ύ τ η μ ε τ α τ ω Ν π ι α τ ω ν δ α τ ο υ μ υ α τ η ρ ι ο υ τ η ς ε α ς ε ύ
χ α ρ ι σ τ ί α ς έ ν ο ι κ ε ί έ ν τ ο ς τ ο υ σ ώ μ α τ ό ς τ ω ν κ α Ι φ ω τ Ι ζ ε ι ε ν δ ο ε ν τ ο υ ς ό
φ α λ μ ο υ ς τ η ς Ψ χ η ς Κ α τ α τ η ν μ υ σ τ ι κ η ν λ ο ι ο ν έ λ υ ε ι ρ ί α ν τ ω ν ή σ υ χ α
σ τ ω ν ό Π α λ α μ α ς δ ε ν δ μ ι λ ε ί π ε ρ Ι μ ε τ α σ κ ε υ η ς τ ω ν σ ω μ α τ ι κ ω ν ό φ ι θ α λ ι μ ω ν
ά λ λ α π ε ρ ί έ ν δ υ ν α μ ι ό σ ε ω ς τ ω ν ό φ α λ μ ω ν τ η ς ψ υ χ η ς ί τ η ς Θ ε ί α ς χ ά
ρ ι τ ο ς Γ Μ α ν τ ζ α ρ υ δ ο υ Τ Η π ε ρ Ι ε ώ σ ε ω ς τ ο υ ά ρ ώ υ δ δ α σ κ α λ ί α Γ ρ η
Υ ο ρ ί ο υ τ ο ι ί ί Π α λ α μ α Θ ε σ σ 1961, σ 100). Κ α Ι δ α ν α κ ι η α λ ή ξ ω μ ι ε ν μ ε
• λ - Α ' , •..fL.'. • •• Α λ \ -, .'1'1,
τ ο υ ς ο γ ο υ ς τ υ ι ε ι υ π α τ ρ ο ς ν υ γ α ρ ο ι Ο ψ υ α μ ο ι τ ο υ σ ω ι α τ ς α Λ
σ ί τ η ς ψ υ χ η τ η ν ό ρ ω ο ο ν τ α ϋ τ α δ ύ ν ι α μ ι ν τ ο υ π ν ε υ μ α τ ο λ ι χ ι μ ά ν ο υ σ ι ν δ ι α
τ α ί ί ι τ α Υ ε ρ α ν α ύ τ η ν κ α λ ο ύ μ ι ε ν ί ι π ε ρ ν ο ε ρ α ν ο Ο σ α ν τ π ε ρ τ ω ν Ι ε ρ ω ν
i)σ χ α ζ ό ν τ ω ν Ι 1, 33.
...
3. Γ Μ α ν τ ζ α ρ δ ο υ μ ν η μ ε ρ γ σ 63.
8 113
ι

Ι
i
ι
: ;
i Ι
1j κ τ ι σ τ ο ς έ ν έ ρ γ ε ι α μ ε θ ε κ τ .. ν ω τ έ ρ ω έ ι τ υ χ ς ι χ σ ι ς τ ο σ
θ ε Ι ο ι Γ Ρ Ι γ Ο Ρ Ι ο ε γ ι ν ε τ Ι α ι ν σ κ α ι τ η γ ο ρ η θ Ώ ο ύ τ ο ς ό δ τ ω ν ά ν τ ι
π ά λ ω ν τ ο υ ώ ς ο ι θ ε Τ Ύ ς π ρ α Υ μ α ο ύ ι δ λ ω ς ό π α σ ο τ η ρ ι χ θ έ ν ό π α ύ
τ ο σ (4). ν τ ι θ έ τ ω ς μ ά λ ι σ τ α δ Η ε ο λ ό γ ο ς 'tij; θ ε ο π τ ί α ς Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ ο
δ τ ι α ύ τ ο Ι γ ί ν ο ν τ α ι δ ι δ ά σ κ α λ ο ι ο ι θ ε α ς ώ ς ο ι α κ ρ ί ν ο ν τ ε ς κ τ ι σ τ ο ν
θ ε ό τ η τ α κ α Ι κ τ ι σ τ ς ξ ν ε ρ γ ε ί α ς Κ α Ι π ρ ο σ έ θ ε τ ε ν σ υ ν ο ρ ω ν δ
τ ά ι λ α ς δ Β α ρ λ α ά μ ώ ς ε π ε ρ Ύ τ ο θ ε Ι ο ν φ ω ς κ τ ί σ μ α κ α Ι π α σ α
θ ε ί α ε ν ε ρ γ ε ί α Ύ τ ς θ ε Ι α ς ο ι ε ν ή χ ο ι μ ε ν ύ σ Ι α ς Κ ι θ ά φ Ύ σ ι ν α ό τ ο ς
ο Β τ ω μ α λ λ ο ν δ ύ γ α τ ο ν ε Ι ν α ι θ ε ό τ α ό δ μ Ι α Υ ά ρ ε σ τ α ι κ τ ι
σ τ ο ς θ ε ό Τ Ύ ς κ τ ι σ τ γ ά ρ ε σ τ ι κ α Ι Τ ι φ ύ ι σ ι ς η ς Τ ι ε ν έ ρ γ ε ι α κ τ ι σ τ ή
Ο ό ι δ ε μ ί α γ ά ρ ε σ τ α ι ά κ τ ι σ τ ο ς λ λ ο υ δ έ δ υ ν α τ ό ν σ υ ν ε λ θ ε τ ν ε Ι ς
μ ί α ν θ ε ό τ η τ α τ ο α κ τ ι σ τ ο ν κ α Ι τ κ τ ι σ τ ά (5).
- 2. ' • e ,. ,- Α θ ' ,λ
Δ ι α τ ω ν ν ω τ ε ρ ω ο ι ε ρ ο ς Ύ σ υ χ α σ Τ Ύ ς τ ο υ ω ν ο ς α π ε κ α υ
, , ,- 2..' , θ λ -"
π τ ε τ ο υ ς π ι κ ρ ο τ α τ ο υ ς κ α ρ π ο υ ς τ ο υ κ ρ α τ ο ο ρ ο Ο Υ ι σ μ ο υ α ρ ι σ τ ο ς
μ α θ Ύ τ ς τ ο σ δ π ο Ι ο υ π ε δ ε ί χ θ Ύ δ Β ρ λ α ά ι μ κ α Ι σ υ ν ε ί ζ ν α δ ι α
τ ε λ Ώ μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν δ α ί ρ ε τ ι κ Ο ς π α π ι σ μ ό ς (6) . π ό ρ ρ ι ψ ι ς ό π ο τ ς
δ ύ σ ε ω ς 'tij; γ ω τ έ ρ ω δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς μ ε τ α ξ υ ύ σ ί Χ ς κ α Ι θ ε ί ω ν έ ν ε Ρ Υ ε ι α ν
ά π ο τ ε λ ε Τ μ Ι α ν ε Ι σ έ τ ι ά π ό δ ε ι ξ ι ν τ ς π τ ω χ ε ί α ς Κ ι α Ι γ υ μ γ ό τ η τ ο ς au'Cij;
ε Ι ς π ν ε υ μ α τ ι κ ς ε μ π ε φ ί α ς ε λ λ ε ί ψ ε ι 'tij; π α ρ ο υ σ ί α ς τ ο σ σ γ ί ο υ π γ ε ύ
μ α τ ο ς τ ν σ τ ι γ μ ν α π ο υ Τ ι φ ι θ ό ο ο ξ ο ς κ α ρ Ο Ι α θ ν ω ρ ί ζ π ά ν τ α
τ α σ τ α ώ ς ψ υ σ ι κ κ α Ι Ο υ ν α τ ά (7) .
4. "'Ev6'. ά ν ω τ σ 108.
5. Π ρ ο ς ι ί ν δ υ ν ν έ π ι σ τ ο λ η Γ 6, 7.
δ ,. " , ,. λ , ,.­
6. Π α ρ α ο σ ι ς ε σ τ ι ν α ρ χ α ι α κ α ι Κ σ τ ι κ η φ ε υ γ ε ι ν τ η Ύ ε α ι τ ω ν
σ υ λ λ ο γ ι σ μ ω ν σ μ μ α χ ί α ν έ ν τ ο ί ς π ε ρ Ι Θ ε ο ϋ λ ό γ ο ι ς ά σ ε ν η τ ε ο δ σ α ν κ α Ι
ε ί ς ψ ε ϋ ι δ ο ς φ έ ρ ο υ σ α ν κ α Ι μ η δ ε Ύ ε τ ε ρ ο ν η λ ύ ε ι ν έ ι Π ι χ ε ι ρ ο ϋ σ α ν τ η ν Ι σ χ υ ν
τ ο ϋ σ τ α υ ρ ο ϋ Ε π ε ι τ α δ ε κ α Ι ε Ι σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ί ς τ ά τ η ς π ί σ τ ε ω ς έ π ι τ ρ έ ψ ο
μ ε ν ο χ ε τ α ι μ ε Ύ ή π ί σ τ ι ς ή μ ω ν υ χ ι τ ι α ι δ ε ο ι ί π ι τ ύ π σ τ ε ι σ ι τ έ φ α ν ο ι κ α Ι
ο ύ κ έ τ ι Θ ε ψ ά λ λ ά ρ ώ π ο ι ς π ι σ τ ε ύ σ ο μ ε ν ... έ ά ν π ι σ τ ε ύ σ ω κ α λ ω ς ά ψ ϋ
μ α ι ε ί ς ο ύ ρ α ν ό ν έ ο Ύ ζ η τ ή σ ω π ε ρ ι έ Ρ Υ ω ς κ α τ α φ έ ρ ο ι μ α ι ε ί ς υ Μ ν ...ή μ ε Ε ς
ο Ώ ν τ η Ρ ε i: ν τ η ν π ί σ τ ι ν ο ύ ζ η τ ε ί Ύ μ ε μ α κ α μ ε ή μ ε ί ς τ Ό τ ο ϋ ά γ ί ο υ
Π ν ε μ α τ ο ς χ ά ρ ι τ ι ο ύ δ ε ν τ ω Ύ τ η ς π ί σ τ ε ω ς ά ι π ο λ έ σ α ν τ ε ς ο ύ δ ε Ύ ζ η τ ο ϋ μ ε ν
ο τ ι ή ζ ή τ η σ ι ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς ά Ύ α ι ρ ε τ ι κ ή ό π ι ι σ τ ε ύ ω ν ο ύ ζ η τ ε ί ό ζ η τ ω ν ο ύ
π ι σ τ ε ύ ε ι .. » ('1. Β ρ υ έ ν ν ι ο ς π α ρ ά Σ Μ π ι λ ά λ η μ ν η μ ε ρ γ ο ν Β 101).
- τ , ., ".' ζ - Α ' ­
7• ι ς τ η ν ε π ο χ η ν κ α τ α τ η ν ο π ο ι α ν ω μ ε Ύ ε ψ υ α σ α μ ε ν γ ε Ύ ι κ ω ς σ χ ε
ν ε ί ς τ ο ι ο ϋ τ ο ν α μ Ο Ύ χ λ ι α ρ ό τ η τ ο ς ε Ι ς τ ο ζ ή τ η μ α τ η ς ά γ ί α ς ή ι μ ω Ύ π ί ι
σ τ ε ω ς π ρ ο ς Τ Ο Ύ Κ ύ ρ ι ο ν ή μ ω ν Ί ι η σ ο ϋ ν Χ ρ ι σ τ ό ν ε Ι ς μ ί α ν τ ο ι α ύ τ η Ύ ά Ύ α ι
114
Β tH έ τ έ ρ α α ί ρ ε τ κ έ τ ο υ Β α ρ λ α ά μ ν ε φ έ ρ ε τ ο ε Ι ς τ ο
θ έ μ α τ Ύ γ ν ώ σ ε ω ς tH ε ζ ω π α ι δ Ι α ε λ ε γ ε κ α τ α κ ό ρ ο ν λ α μ α ν ο
, r " ", θ 1.
ι μ ε ν η ε α ι <fJU,IatO'! ν α Π ρ ο σ φ Ρ ε ι τ ο ν υ ν ρ ω π ο ν Τ υ κ α τ ε
κ ό ν α τ ο υ τ ο Ι σ χ υ Ι ζ ε τ ο Ο Τ Ι χ α τ ο ρ θ ο υ τ α ι δ ι α τ η ς έ ς ο ρ ι α έ κ τ η ς
ψ υ χ Ύ ς τ Ύ κ α κ Ι α ή δ π ο Ι α γ ε ν ν α τ α ι έ κ τ Ύ ς γ ν α Ι α ς δ ι ό κ α π ρ έ
π ε ι π ά σ σ Π Ο δ Ώ ν α έ π δ ι ώ κ ω μ ε ν τ ν θ ό ρ α θ ε ν γ ν ώ σ ι ν τ ς τ α υ τ Ι
ζ ε τ α μ ε τ α τ η ς θ ε Ι α
τ α ι Χ ν ω τ έ ρ ω σ υ ι σ τ ο α ν Τ Ρ Ο μ ε ρ α ί ρ ε σ ι ν δ δ η Ύ ο υ σ
ι
α ε Ι ς τ ο
α θ λ ι ο ν ά λ ά θ η τ ο ν τ α ν π α π ι κ α ν κ α τ Ο ν Ο ό μ α ν ι μ Ο Υ τ η ς δ ό σ ε ω ς
μ ε κ α τ ά λ η ς ι ν τ ο ν α θ ε ο ν Ά ρ ε ι α Υ ι κ ό ν π ρ ο τ ε σ τ α Υ τ ι σ μ ό ν (8). Δ ι ό
, 12. λ ' θ Α - τ ,,, e , ,J,
τ τ ο α Ι Κ α ο ς τ ω Υ . ρ ε ι α ω ν ε ι α τ ο ο τ ι ε ρ μ η ε υ ο υ ν Τ ι ι
ά γ Ι α ν Γ α φ ν χ α τ τ ο ν Ι ί δ ι ο ν ο υ ν ο ι α τ ο α τ ο κ α Ι δ ε ν έ ν ν ο ο α ν
Ο η ι σ α ν έ ν σ χ έ ι σ ε ι ρ ς τ η ν μ ε τ α τ ο ϋ Θ ε ο ϋ έ π ι κ ο ι ν ω ν α ν ω σ τ ε ά λ η ώ ς
'.n, \" C', , ... ν .n" • λ λ ι δ
δ ν α μ ε υ α ν α ε ω τ ω μ ε ν ο τ ι α ι π ε μ α κ ρ υ ν υ ι ι μ ε ν κ α υ ο ο κ η ρ ι α ν σ χ ε ο ν ε κ
τ η ά λ η ο ϋ χ ρ ι σ τ ι α η ς ζ ω η ς Χ ω ρ ί α τ η ς Α γ ί α ς Γ ρ α φ η ς φ α ί ν ο ν τ α ι
, • - ξ Ι Ω ' λ . \ , - r ' ,
ε ι ς η μ α ς ε ν α ρ ι σ μ ε ν ο ι ε γ ο υ ν τ α χ ω ρ ι α τ α υ τ α ε ν α ι α κ α τ α ν ο η τ α
Α δ - ., .., Α ί δ \ \ δ \
δ α μ ε υ α ν α π α ρ α ε χ υ α μ ε ν ο τ ι ο ι α ν υ ρ ω π ο ι ε ν α ι ν α τ ν ν α ι σ υ ν τ ο ν
\ δ , " Ε ' , δ \ \'
Θ '" ε ο ν ι ε ν ο ς τ ο σ σ ν σ υ γ κ ε κ ρ ι ι μ ε ν ο υ τ ρ ω υ Ν τ ο υ τ ο ι ς ο ι ι ι ε ν τ ο α κ α
τ α ν ό η τ ο ν ύ π ά ρ χ ε ι ε Ι ς τ ο σ η μ ε ί ο ν τ ο υ τ ο Π τ ο π ρ ό σ χ η ι μ α τ η ς μ ο ρ φ ώ
- , λ α ., - , , -Q...' ,
σ ε ω ς τ ω ν φ ω τ ω ν ε ι σ η υ ο μ ε ν ε ι ς τ ο ι ο υ τ ο ν σ κ ο τ ο ς α μ α υ ε ι α ς ω σ τ ε σ η
μ ε ρ ο ν ε ύ ρ ί σ κ ο μ ε ν ά κ α τ α ν ό η τ ο ν π α ν ο τ ι ο ί π ο λ λ ο ι έ γ ν ώ ρ ι ζ ο ν κ α λ ώ ς ω
r
σ τ ε ν α δ ύ ν α ν τ α ι ν α σ υ ν ο μ ι λ ο ϋ ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν π ε ρ ι φ α ν ε ρ ώ σ ε ω ν τ ο ϋ Θ ε ο ϋ
f
" \ , _Q. , ι \ Ι ι ι δ
ε ι ς τ ο υ ς α ν υ ρ ω π ο υ ς ω ς π ε ρ ι π ρ α γ μ α τ ω ν γ ν ω σ τ ω ν ε ι ς π α ν τ α ς κ α ι ο υ 0­
λ ω ς ξ έ ν ω ν Υ Lossky Η μ υ σ τ ι κ η ε ο λ ο γ ί α τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς Θ ε σ σ 1964, σ 274 - 5.
8. ο Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι σ μ ι ο ς δ ι α π ο λ λ ώ ν ε κ τ ώ ν ά ν τ ι π ρ ο σ ώ ω ν τ ο υ ε χ ε ι
ε ν π ο λ λ ο ί ς ύ π ε ρ η ε ί ς ά ρ ε ι α ν ι σ μ ο ν κ α Ι α ύ τ ο ν τ ο ν Α ρ ε ι ο ν Oi δ ι ά φ ο ρ ο ι
Σ ω κ ί ν ο ι κ α ι Σ λ α γ ε ρ μ χ ε ρ ο ι ε Ι ν α ι ί σ χ υ ρ ο ι σ υ ν α γ ω ν ι σ τ α ι τ Α ρ ε ί ο υ ε Ι
, " J \ ... Ι ' Θ ·0 δ \ \"
τ ο ν α ε κ σ α ρ κ ω ν ο υ ν τ ο ν σ α ι ρ ι κ ω υ ε ν τ α '" ε ε α π ι σ μ ο ς μ ε τ η Υ
Ι '.Q \ \ λ , Τ ' , r
η υ ι κ η ν ε ν α ι κ α τ α π ο υ α ρ ε ι α ν ο ς α Ι υ α ν ε τ α ι UrJCI. γ ε π ο ι α μ ε τ α φ υ σ ι
>
κ ι σ τ α τ α ι ο π ι σ ε ν α ύ τ η τ η ς φ ο ε ρ α ς ή ι κ η ς τ ο υ Ο λ α α ύ τ α μ α ζ ι κ α
," t
Ι
τ ώ ρ ω σ α ν ν α δ η λ η τ η ρ ι ά σ ο υ ν μ ε τ ο ν χ υ δ α ί ο ν μ τ α ς μ ε γ ά λ α ς
μ ά ζ α ς τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς Π ο ί ο ς δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ο ν χ υ δ α ί ο ν ά ρ ε ι α ν ι σ μ ν τ ώ ν
δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ω ν μ α ς Ο Ι π ο λ λ ο ι δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ί μ α ς σ υ χ ν α λ έ γ ο υ ν ο Χ ρ ι
σ τ ο ς ε Ι ν α ι ε ν α ς μ ε γ ά λ ο α ν ρ ω π ο ς ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς φ ι λ ό σ ο φ ο ς ά λ λ
• δ ' ". Θ Ε \ Χ \. Ι -., • δ \
ο π ω σ ι η π ο τ ε ο χ ι ο ε ο ς ί ι ς τ ο ν ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ν Ο υ η γ ε ι η π ι σ τ ι ς ο ε
ν ο ϋ ς ό δ η γ ε ί τ α ι ή γ ν ώ σ ι ς ε Ι ν α ι κ α ρ π ο τ η ς π ί σ τ ε ω ς τ η ς δ ι ά γ ά π η ς έ ν ε ρ
γ ο υ μ έ ν η ς κ α ι έ ν έ ι λ Π Ι δ ι ε ρ γ α ζ ο μ έ ν η ς Τ Π ό π ι τ ς ., ν ρ ω Π ς κ α Ι
ε ά ν ρ ω π ς Α Μ ι ν α ι 1969, σ 141 - 2.
115
:, ι ι j
. Ι ι
Ι
, i
·1
ι
. ι

Ι
f ι
!
1
Ι
! ;,'1 "
Ι ' :
ί i ι
, " Ι
! '
Ι
11
ι
11
Ι
'1\
11
ι Ι
Ι ί
Ι
Ι
σ ό τ ή ν τ ι ο ι α ν α κ α τ α λ ά χ α ν ε Ι ς τ α τ ο σ Χ ρ ι σ τ ο σ π ρ έ π ε ι ί Χ
Ώ ν ο σ ν Χ ρ ι σ τ ο σ (9) .
π ά ν τ η σ ι ς τ σ σ ά γ ι ο ρ ε Ι τ ο υ ή σ υ χ α σ τ ο σ κ ο ν ι ο ρ τ ο π ο ι ε τ κ υ
λ - " , ο , λ θ ' Β λ
ρ ι ε κ τ ι κ ω ς τ α ς α ν ω τ ε ρ ω α ι φ ε τ ι κ α π ι γ Ο Π ο ι ι α ς τ ο υ α ρ α α μ
Ι Ε α ν 1J γ γ ω σ ι ς τ ς ε ξ ω π α ι ε Ι α ς γ ρ ά ψ ε ι Ύ τ κ α γ ί α θ ε ώ σ Ώ
τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν τ ό τ ε ε π ρ ε π ε ο Ι π ρ ο Χ ρ ι σ τ ο σ Ψ ι λ σ χ ρ ο ι ί α Ύ σ α ν ο Ε
π λ έ ο ν έ ν ά ρ ε τ ο ι τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν δ π ε ρ ο δ ι ο ό λ ω ς σ υ ν έ ι ο η (10) .
π ω μ ω ς ε Ι ν α ι ο υ ν α τ ο ί '1:1 ά γ ι ά ζ ε τ α ι δ α ν θ ρ ω π ο ς κ α / ά π ο Ο ά λ λ Ώ
τ ν Ε κ τ Ψ χ τ ο υ κ α κ ί α ν ο ι α τ ς μ α θ ή σ ε ω ς δ τ α ν α δ τ η α δ τ η
ο , - θ " θ ,
η σ ο ψ ι α τ ο υ "" ε ο υ ν ί α τ α ι ν α τ ο κ α τ ο ρ ω σ Ώ ι α ν ο α Κ ρ ο α τ η
τ η ς ο ε ν ψ έ ρ Ώ zl; π ρ ά ξ ι ν τ α θ ε α ρ ή ι μ α τ α κ α τ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό ν Ο ύ
Υ ά ρ ο Ε α χ ρ α τ α τ ο σ ν μ υ ο ί κ α ι ο ι π α ρ α τ φ θ ε φ ά λ λ ο π ο ι η
τ α τ ο σ ν ό μ ο υ κ α ι ω θ ή σ ν τ α Ρ ω μ 6' 13) (11). Α ν τ ι θ έ τ ω ς
μ ά λ ι σ τ α σ υ ν ε χ ί ζ ε ι δ θ ε Ι ο π α τ ή ρ ζ ή γ ν ω σ ι ς ψ υ σ Τ η λ α δ ο η
γ ε τ τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν ε Ι τ ο ν κ ο λ ο ψ ω γ α tij; κ α κ ί α ς τ ν ό π ε ρ η φ ά
9. Α ύ τ σ 137.
10. Ι Η γ α ρ π ρ ο ς τ ο ε ί ο ν ά φ ο ι μ ο σ ί ς τ ε κ α Ι ε ν ω σ ι ς ώ ς τ α ε ί α
λ - - Ι ' • λ ., , <
δ δ
ι α σ ε ι ο γ ι α τ α ι ς τ ω ν σ ε υ α ο ι μ ι ω τ α τ ω ν ε ν τ ο ω ν α Υ α π η σ ε σ ι κ α ι ι ε ρ ο υ ρ
λ Ε κ η υ Ι • ο γ ο ς α τ η ς γ ι α ι ς , μ ο ν ω ς , τ ε ε ι τ α ι ι δ • α •λ ο λ ' ο υ τ ο ς τ • λ λ ε κ ­
ε ξ ω π α ι δ ε ί α ς τ ο κ α τ ε ι κ ό ν α τ ο ν α ρ ω π ο ν ε ύ ρ ε ί ν κ α Ι Ι δ ε ί ν έ σ τ ι ν ώ ς
τ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ α ς έ π Ι τ ο κ ρ ε ί τ τ ο ν μ ι ε τ α ρ ρ θ μ ι ζ ύ σ η ς κ α Ι τ ο σ κ ό τ Ο ζ τ η ς
ά γ ν ο Ι α ς ε ξ α ι ρ ο ύ σ η ς τ η ψ υ χ η ς ο ί κ α ε λ λ η ι ν α ς σ ο φ ο Ι ε ο ε ι δ έ σ τ ε ρ ο ι α ν
ε ί ε ν κ α Ι ε π τ ι κ ώ τ ε ρ ι τ ω ν π ρ ο τ ο υ ν ό μ ι ο υ π α τ έ ρ ω ν κ α Ι τ ω ν ε ν τ φ ν ό
, τ < λ ξ - 2.' \ , ,
μ φ π ρ ο φ η τ ε υ σ α ν τ ω ν ω ν Ο ι Ι π ε ι ο υ ς ε α γ ρ ο ι κ ι κ ο υ υ ι ο υ π ρ ο ς τ α υ τ η ν τ η ν
ά ξ α ν ε κ λ ή η σ α ν Ι ω ά ν ν η ς δ έ ή τ ω ν π ρ ο φ η τ ω ν ύ σ τ ά τ η κ ο ρ ω ν ί ζ ο ύ κ
•ξ λ - ., ." , δ λ Ι ., r\....' ,
ε α π α ω ν ν χ ω ν ε π ε ρ η μ ι α ς ι ε τ ε ε ι τ ο ν υ ι ο ν α ν υ ω ν vu τ ο ι ν υ ν π ρ ο ς
α ύ τ ο ν ά ρ χ έ τ υ π ο ν ά φ ο ρ ω ι σ ι ν ε κ α σ τ ο ς σ π ω ς ε χ ε ι δ υ ν ά ι μ ε ω ς τ ω ν ά π ο τ α τ
τ ο μ έ ν ω ν τ φ κ ό σ μ φ Π α ν τ ί π ο υ δ ή λ ο ν Π ο υ τ ο ί ν υ ν ε ν ε ρ η μ ί δ ι δ α σ κ α
λ ε ί α η ς μ α Τ α α ς ώ ς δ α ύ τ ο ι λ έ γ ο υ σ ι σ τ ρ ί Ο υ φ ι λ σ φ α ς Π ο ύ π ο
Ι Ι λ , δ ' Ι ' ", λ λ
λ υ π τ υ χ ο ι
'
υ Ι υ ο ι κ α ι O'L τ α υ τ α ι ς 'IJa υ ι ο υ π ρ ο σ τ ε τ η κ σ τ ε ς κ α ι τ ο υ ς α . ο υ ς
ε ο ν τ ε ς π ο υ δ ε τ ω ν λ ω ν τ ο ύ τ ω ν ύ π α κ α ι ί ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν ε ρ η μ ι
κ ω ν τ ε κ α Ι π α ρ ε ν ι ι ι ι ω ν κ α Ι ά γ ω ν ά ν ά γ ρ α π τ ο ς π ρ ο ς μ ί ι μ η σ ι ν ε π α ί ω ν τ ο υ ς
ε ν τ υ γ χ ά ν ο ν τ α ς ι τ π ε ρ τ ω ν ί ε ρ ω ς ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν Ι 1" 4.
11. π ω ς δ ε κ α Ι ή π α ρ α τ η ς ε ξ ω σ ο φ ί α ς γ ν ω σ ι ς κ ω ι ί α ν π ά σ α ν ώ ς
ε ξ ά γ ν ο ί α ς τ ι κ τ μ έ Η ν ε ξ ο ρ ί ζ ε ι τ η ς ψ υ χ η ς μ ι η δ α ύ τ η ς τ η ς ώ Ο Ο τ η ς ε ύ
α γ γ ε λ ι κ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς γ ν ώ ι σ ε ω ς μ ό ν η ς π ο ι η σ α ι τ ο υ τ ο δ ν α μ έ ν η ς Ο ύ
γ α ρ ο ί ά κ ρ ο α τ α Ι τ ο υ ν ό μ ο υ σ ω ή σ ο ν τ α ι φ η σ Ι ν ό Π α υ λ ο ς ά λ λ ο Ι π ο ι η
τ α Ι α ύ τ ο υ τ ο ν δ ε γ ν ό ν ι τ α τ ο έ λ η μ α τ ο υ Θ ε ο υ Κ ι α Ι π ο ι ή ι σ α ν τ α δ α ι ρ ή σ ε
σ α ί φ η σ ι ν ό Κ ύ ρ ι ο ς π ο λ λ α κ α Ι τ ο υ μ ή ε δ ό τ ο ς π λ έ ο ν Ό ρ ς ώ ς ο ύ δ έ ν α
116
ν ε α ν κ α τ ο ν τ ό ψ ο ν (12) . Κ α Ι κ α τ έ ι λ η Υ ε ν α τ ω ν έ ς ς ε π γ ρ α ι μ
μ α τ ι κ ω ν Ά ν ε υ κ α ι θ α ρ τ η τ ο ς ο δ τ ε π ι Χ ι σ α ή σ ο ψ Ι α τ ο υ κ σ ι μ ο υ ο έ ν
ο ό Υ α τ α ι ν α σ ώ σ τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο ν (13).
Γ eH τ ρ Ι τ η π ε π ι λ α ν η μ έ γ η θ έ σ ς τ ο ύ α ρ λ α μ ι Χ ν ε φ έ ρ ε τ ο ε Ι ς
τ ν ν ο ε ρ α ν ι π ρ σ ε υ χ ν Κ α τ α ό Τ Θ Ι σ κ ε ν δ ο ό δ έ π ο τ ε π α θ α ν
, θ - Ψ 1 λ ' ., , e , , ,
τ α ε ι α υ χ ρ υ φ σ φ τ ο υ υ ε μ ι α υ ψ ι σ τ α τ α ι α ν α γ κ η σ υ μ μ ε τ ο
xij; κ α Ι τ ο ύ σ ώ ι μ α τ ο ς α κ α τ α λ λ λ υ η λ α θ έ σ ε ω ς ν η σ τ ε Ι α ς
κ α Ι π ο ι κ ε λ η ς κ α κ ο π α θ ε Ι α ς ά ψ ο υ κ α Ι α ό τ ο ν τ ο ν ν ο υ ν ά κ μ η π ρ έ
π ε ν α έ ς ώ σ ω μ ε ν α ό τ ο υ σ ώ μ α τ ο π ρ κ ε μ έ ν υ ί ά ε π ι τ ε υ χ Η ο υ ν
, θ '
ν ο ε ρ α ε α ι μ α τ α
Ε ι ς ν α ρ ε σ ι ν τ ω ν Υ ω τ έ ρ ω δ μ έ γ α ς σ χ α σ τ ς τ ο ύ Ά θ ω ν ο ς
'tI!. λ λ ., λ ' θ e λ -, ,
Π Ρ ε υ α ε ν ο τ ι ο ω ς α ν τ ι ε τ ω ς η π ο ι κ ι η τ ο σ ω μ α τ ο ς κ α κ ο π α
θ ε ι α σ μ ο ά λ λ ε μ ε γ ά λ ω ς ε ι ς τ ν ν ο ε ρ α ν π ρ σ ε υ χ ν ε ς 00 κ α ο ε
θ ε Τ ο ι π α τ έ ρ ε ς τ ν ό σ Ι α ν τ ς π ρ ο σ ε υ χ ς ω ρ ι σ α ν ο ι α τ ο ύ ρ α ι τ ά
τ ο υ λ ό γ ο υ ϋ λ η π ρ ο σ ε υ χ ς π ε Τ γ α Σ υ ν ε ι χ Ι ζ ω ν ε τ ν ζ ε ο τ ι
ι
«o,u'o' ά κ ρ ο ι ς χ ε λ ε ι σ ι ε ν α ι ο ν α τ ο ν π ο τ έ ν α γ ε υ θ ω ι μ ε ν τ ν ο ε ρ α ς

ι
π ρ ο σ ε υ χ ς ε φ δ σ ο ν τ ο μ α ρ τ η τ ι χ ο ν τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς ο έ ν ν ε κ ρ ω θ
ο ι α ν η σ τ ε Ι α ς κ α Ι γ ρ υ ι π ν Ι α ς κ α Ι τ ω ν λ λ ω ν τ ω ν τ ο ο τ ω ν λ γ ο ς
j

. ι
,
ό ν ί ν η σ ι ν ή γ ν ώ σ ι ς μ ό ν η Κ α Ι τ ί λ έ γ ω τ η ν π ε ρ ί τ α π ρ α κ τ ι κ α η τ η ν τ ο υ
ό ρ α τ ο υ ό σ μ υ Τ ι τ η ν τ ο υ ά ο ρ ά τ ο υ Ο ί ι δ α ύ τ η ή γ ν ω σ ι ς τ ο υ κ τ ί σ α ν τ ο ς
α ύ τ α Θ ε ο ύ δ ι υ ν ή σ ε τ α ί τ ι ν α ς ό ν η ν α ι μ ό ν η Τ ί γ α ρ δ φ ε λ ο ς δ ο γ ι μ ά τ ω ν ε ο
φ ι λ ο ϋ ς ά π ό ν τ ο ς Ι ο υ ο ν ή λ Ο ε φ υ τ ι ε υ σ α ι έ π Ι γ η ς ό Κ ύ Ρ Ι Ο ς ό χ ρ υ σ ο υ ς
Ι ω ά ν ν η φ ι η σ ί Ι 1, 9).
12. Ι Η γ ν ω σ ι ς φ ι υ σ ι ο ί δ τ ο ν Κ ι Ο λ ο φ ω ν α τ η ς κ α κ ί α ς τ ο Ι δ ι α
τ α τ ο ν τ ο υ δ ι α β ό λ ο υ κ ρ μ α τ ο ν τ ύ φ Ο Υ έ κ τ η ς γ ν ώ σ ε ω ς τ ι κ τ ό μ ε ν ο ν π ω ς
ovv π α ν π ά ς έ ξ ά γ ν ο ί α ς φ ύ ε τ α ι Π ω ς δ ή γ ν ω σ ι ς κ α α ί ρ ε ι τ η ν ψ
, Ι Η - ... - " δ ., • δ -
Τ Ι
.,
χ η ν γ ν ω σ ι ς ο υ ν φ υ σ ι ι ο ι φ η σ ι ν η ε α γ α π η Ο Ι Κ Ο ο μ ε ι ι ι ι ε ς ο ι
ε σ τ Ι χ ω ρ Ι ς ά γ ά ι π η γ ν ω σ ι ς μ η ι δ α μ ω ς κ α θ α ί ρ ο υ σ α ά λ λ α κ ι α θ α ι ρ ο ϋ σ α τ η ν
ψ υ χ ή ν ά γ ά σ η ς τ η ς κ α Ι κ ο ρ υ φ η ς κ α Ι ρ ί ζ η ς κ α Ι μ ε σ ό τ η τ ο ς π ά σ η ς α ρ ε τ η ς
π ω ς ο υ ν ή μ η δ έ ν ά γ σ Ο ν ο ί κ ο δ ο μ ο υ σ α γ ν ω σ ι ς - τ η ς γ α ρ ά γ ά π η ς τ ο ύ
τ ο - π ω ς Ν ή γ ν ω σ ι ς α ϋ τ η τ ό κ α τ ε ί κ ό ν α π α ρ έ ξ ε τ α ι τ ο υ ά γ α υ
Ι 1,9).
13. Κ α θ α ρ ό τ η τ ο ς γ α ρ α ν ε υ κ α ν μ σ τ τ η ν ά π α Α ι δ α μ μ έ χ ρ ι σ υ ν
' \ λ ,.δ ' τ ., , , - λ λ "
τ ε λ ε ι α ς φ υ σ ι κ η ν φ ι σ φ α ν μ ω ρ ο ς ο υ ε η τ τ ο ν Ο Τ Ι μ η κ α ι μ α ο ν ε σ η
Τ ι σ ο φ ό ς έ κ ε ι ί ν η ς δ έ α ν ε υ Κ ι α α ρ ε Ι ς κ α Ι τ ω ν η ή ω ν κ α Ι δ ο γ μ ά
τ ω ν ά π α λ λ ά ξ α ς τ η ν ψ υ χ ή ν τ η ν ν ι κ ω σ α ν τ ο ν κ ό σ μ ο ν τ ο υ Θ ε ο υ σ φ α ν
τ ή σ η κ α Ι τ φ μ ό ν φ σ ο φ φ Θ ε φ σ υ ν δ ι α ι ω ν ί σ ε ι ς ά γ α λ λ ό μ ε ν ο ς (1, 1, 3).
ι ϊ ί ...........-------------=c---=__-==_=.==-- ... __ .
117
j Ι j
Ι li
ι
·,.
(14). Μ ό γ ο ν ο τ ω θ ά έ π τ ύ χ ω μ ε ν τ ν κ α τ ά ν υ ς ι ν τ ι ς θ ά τ α π ε ι
, , λ θ λ ­
ν ω σ Ώ τ η ν σ κ Ύ α ν κ α Ρ Λ α ν α ι ι π ρ ο κ α ε σ Ώ τ η ν ε υ ν ο ι α ν τ ο υ
Κ υ ρ ί ο υ δ π ο ϊ ο ς κ α ρ Ο ί α ν σ υ ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν ι ν κ α τ ε τ α π ε ι ν ω μ έ ν η ν ό κ
, Μ ., , δ }7' Ι Ι , ι
ε ς Ο υ ε ν ω Ι Ί π ω Ο ι μ ι ω ς κ α ι υ ρ ι ο ς Τ υ α υ Τ υ ο ε ν ε υ ω α ε ν
Ο τ α ν ώ μ λ η σ ε π φ Ι τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν κ α τ ο ι ρ θ ω μ τ ω ν τ η ς σ ν δ ε υ μ έ
η ς ό π ο ν η σ τ ε ί α π ρ ο σ ε υ χ η ς Μ α ρ κ θ 29) .
Ά γ α φ ο ρ ι κ ω ς ο ε π ρ ο ς τ ο ν ο υ ν κ α τ Χ τ ν ώ ρ α ν τ η ς π ρ ο σ ε υ χ η ς
, Π λ - ..,. " θ ? '
Ο ε ς α α μ α ς ε υ ε χ ε τ ο σ η ο ο τ ο ς π ρ ε π ε ι ν α π ε Ρ Ι Ο Ρ Ι σ Ώ ε ι ς τ η ν
κ α ρ ι ο ί α ν , «-co τ α μ ε ί ο ν τ ω ν λ γ Ι σ μ ω ν τ ο ν τ ό π ο ν η λ α ο π ο υ ο ε
χ μ ε θ α Ο Τ Ι ώ ς Ο ό ν α μ ι ς ε ι ί σ κ τ α ι τ ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο ν μ ω ν τ ο υ τ ο ε
π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι π ρ ο ε χ ό ν τ ω ς ο ι α τ η ς ν ο ε ρ ά ς π ρ σ ε υ Ύ ς κ α τ Χ τ ν
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν τ η ς δ π ο ί α ς σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι δ α λ ο Υ θ ρ ω π ο ς Φ υ τ ε κ α
σ ώ μ α τ ι (15) .
14. «... δ ι ε ί Υ ά ρ τ ο μ ε ν ά μ α ρ τ η Τ Ι Κ ν τ ο ύ σ ώ ι μ α τ ο ς ν ε κ ρ ω σ α ι {) έ σ τ ι ν
, _Il.' , λ λ _Il. δ λ " , " -,­
ε μ ι τ α υ ε ι α ς α π η α χ υ α ι τ ο ν ε ο γ ι σ μ ι ο ν ε π ι κ ρ α τ ε σ τ ε ρ ο ν € ι χ ε ι ν τ ω ν ε ν τ φ
, δ , -.1\"'" , , ο ι , δ
κ α τ α ι α ν ο ι α ν κ ο σ μ φ π ο ν η ρ ω ν π α υ ι ι μ α τ ω ν κ ι ν ο υ μ ε ν ω ν ο ε σ τ ι ν η υ σ τ α
Α ' e ι Ε Α " Α ' -" ,-,
υ ε ι α ς υ π ε ρ κ υ π τ ε ι ν ' ι τ α υ υ ο υ τ ω ς ε χ ε ι κ α υ α σ ε ρ γ ο υ ν ε χ ε ι κ α ι τ η ς ε μ
π α ι ε ί α ς έ π ι κ ρ α τ ο ύ σ η ς ο ύ δ α κ ρ ο ι ς τ ο τ ο υ λ ό γ ο υ ι χ ε ί λ ε σ ι ν ο ε α ς π ρ ο σ ε υ
Ί
χ η ς γ ε υ σ ο υ μ ε υ α ν ε ο μ ε υ α π α ν τ ω ς τ ο υ κ α τ α τ η ν α φ η ν ι α ν η ι σ τ ε ι α ς τ ε
- , _Il.'" δ _Il.' -" e , δ ,
κ α Ι ά γ ρ υ π ν ί α ς κ α Ι τ ω ν α λ λ ω ν τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν α λ γ ο υ ς π ρ ο σ ε υ χ η ς έ π ι μ ε λ ο ύ
μ ε ν ο ι δ ι α ύ τ η ς γ α ρ μ ό η ς τ ο ά μ α ρ τ η τ ι κ ο ν τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς ν ε κ ρ ο υ τ α ι κ α Ι ο Ι
, δ Ι Α - λ ' , ι , Α ι
τ α κ τ η ν ω η π α υ κ ι ν ο υ ν τ ε ς σ γ ι σ μ ο ι μ ε τ ρ ι ω τ ε ρ ο τ ε κ α ι α ι σ υ ε ν ε σ τ ε ρ ο ι κ α
Α Ι δ λ λ ο , ξ ", "
υ ι σ τ α ν τ α ι ο υ μ ο ν ο ν ε α α κ α ι τ η ν ι ε ρ α ν κ α τ α ν υ ι ν α υ τ ο φ ε ρ ε ι τ η ν α ρ
Ι δ τ " "" λ λ '
χ η ν L η ς κ α ι ι τ ο υ ς π ρ α γ ε Υ ο ν ο τ α ς α ν ι ε ρ ο υ ς α ι π α ε ι φ ε ι μ ο υ σ μ ο υ ς κ α ι
"
Τ
ε ί ο ν ί λ ε ω ά ν τ ω ν μ ά λ ι σ τ α π ο ι ε ί τ α ι κ α Ι π ρ ο ς τ η ν δ έ η σ ι ν κ α τ α π ε ι έ ς ι α ρ
δ ί α ν γ ά ρ σ υ ν τ ε Τ Ρ Ι ί μ μ έ ν η ν δ Θ θ ο ς ο ύ κ έ ξ ο υ δ ε ν ώ σ ε ι κ α τ α τ ο ν Δ α υ Ι δ κ α Ι
, , .n. λ Γ δ ,-, ι e ι ι '
κ α ι α τ ο ν υ ε ο ο ι γ ο ν ρ η γ ο ρ ι ο ν ο υ ε ν ι τ ω ν π α ν τ ω ν ο υ τ ω ς ω ς κ α κ π α υ ε ι
Α ι ' Δ ' 'e Κ Ι , δ ' ι ι ,
υ ε ο ς υ ε ρ α π ε υ ε τ α ι ι ο κ α ι ο υ ρ ι ο ς μ ε γ α . υ ν α σ υ α ι τ η ν π ρ ο σ ε υ χ η ν μ ε
τ α τ η ς ν η σ τ ε ί α ς σ υ ν ε ζ ε Γ μ έ ν η ν έ ν ε ύ α γ γ ε λ ί ο ι ς έ Μ δ α ξ ε ν τ π ε ρ τ ω ν ί ε
ρ ω ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν π 2, 6).
15. Ο ύ ι κ ο υ ν ή Κ α ρ δ ί α ή μ ω ν έ σ τ ι τ ο τ ο ϋ λ ο γ ι σ τ ι κ ο ϋ τ α ι μ ε ί ο υ κ α Ι π ρ ω
τ ο ν σ α ρ κ ι κ ο ν ο ρ γ α ν ο ν λ ο γ Ι σ τ ι κ ό ν Τ Ο τ ο ί ν υ ν λ ο γ ι σ τ ι κ ο ν ή μ ο ν έ ν ά κ ρ ι ε ί
ή ψ ε ι σ π ε υ δ Ο ι τ ε ε τ ι σ κ έ ε σ α ι κ α Ι δ ι ο ρ ο ϋ ν τ ί ν ι γ α ν έ π ι σ κ ε ψ α ί μ ε α
, , ,» , δ - '.1\ Ι - e - ξ _Il. '
Η μ η τ ο ν ε κ ε χ ι μ ε ν ν ι α τ ω ν α ι σ υ η σ ε ω ν ν ο υ ν η μ ω ν ε α υ ε ν σ υ ν α γ α γ ο ν
, ., "" , ,"'"" δ
τ ε ς κ α ι π ρ ο ς τ α ε τ ς ε π α ν α γ α Υ ο ι μ ε ν κ α ι π ρ ο ς α υ τ η ν τ α υ τ η ν τ η ν κ α ρ ι α ν
τ ο τ ω ν λ γ ί μ ω ν τ α ι μ ι ε ί ο ν Δ ι α τ ο υ τ ο κ α Ι δ φ ε ρ ω ν ύ μ ω ς Μ α κ ά ρ ι ο ς έ
ξ
- , Ι " Ι " - Ο Ι δ λ δ e
φ ε η ς τ ο ι ς α ν ω τ ε ρ ω μ ι κ ρ ο ν ε ι ρ η μ ε ν ο ι ς Π ί α ρ α υ τ ο υ ο τ ι η α η η
e , λ -" " , , , ,­
δ

κ α ρ ι α η γ ε μ ο ν ε υ ε ι Ο ο υ τ ο υ Ο Ρ Υ α ν ο υ Κ α ι ε α ν κ α τ α σ Χ Ό τ α ς ν Ο ι μ α ς τ η ς
κ α ρ δ ί α ς ή χ ά ρ ι ς β α σ ι λ ε ύ ε ι ο λ ω ν τ ω ν λ ο γ ι σ μ ω ν κ α Ι τ ω ν μ ε λ ω ν έ κ ε ί γ ά ρ

118
Π λ ν 'tij; σ υ γ ρ α φ η ς τ ω ν έ ν ν έ α λ ό γ ω ν ο Ι δ Π Τ σ υ γ κ ρ ο τ ο σ ν
τ ο ό π ε ρ τ ο σ ί ε ρ ω ς ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν ε ρ γ ο ν τ ο υ δ ε ο ς Γ Ρ γ ό ρ ο ς ε ό
ρ σ κ ό ί μ ε ν ς ε ν Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ Ώ σ υ ν έ τ α ξ ε κ α τ ο ν f:A γ to Ρ ε t ­
Τ t Κ Ο ν Τ ό ι μ ο ν (16), κ ε Ι μ ε ν ο ν ό λ Ι γ ω ν σ ε λ Ι δ ω ν ε Ι ς τ ο δ π ο
cv έ π γ ρ α μ μ σ τ ι κ ω ς ι δ ε τ Π σ ν τ τ α ε π Ι ι μ χ α θ μ α τ α κ α δ ε υ κ ρ ν
ζ ε τ ο ή δ ρ θ ό δ ο ξ ο ς θ έ σ ς Τ Ο κ ε Ι μ ε ν ο ν α ί ό ά ν ε λ θ ω ν δ Ο λ Ι γ α ς ή
! μ έ ρ α ς ε Ι ς τ ο fI γ ν Ο ρ ο ά ν έ γ ν ω σ ε έ ν ώ π ν τ ω ν π λ έ ο ν έ γ κ ρ Ι τ ω ν
t..
ι σ υ χ α σ τ ω ν ο ί δ π Τ ά ψ έ σ ω ς τ ο γ κ ρ Ι ν ο υ ν κ α έ ν θ υ σ ω δ ω τ ο ό π ο
, Π θ 2. -, λ 1: - Τ
ϊ ρ α ψ ο υ ν α ρ α ε τ ο μ ε ν ε κ τ ι κ ω ς 't'YJv κ α τ α 'YJ:":!ty α υ τ ο υ « α υ
τ α π ο τ ω ν Γ ρ α φ ω ν έ δ δ ά χ θ η μ ε ν τ α σ τ α π α ρ α τ ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν Π α
τ έ ρ ω ν π α ρ ε λ ά μ ε ν τ α σ τ α δ α 'tij; μ κ ρ α ς ε γ ν ω ι μ ε ν π ε Ι ρ α ς τ α σ τ α
, , 2. < , , , λ 1. <, Κ
κ α ι τ ο ν ι ε ρ ο μ ο ν α χ ο ι ς τ ι μ ω τ α τ ν κ α ε ν μ ε τ ε ρ ο ν υ ρ
ό π έ ρ τ ω ν ε ρ ω ς ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν σ υ γ Υ ρ α Φ Ο Ο μ ε '10'1, ς
τ α Τ ς τ ω ν ά γ Ι ω ν κ ρ ω ς έ π μ ε ν α π α ρ δ σ έ σ ι π ρ ο ς φ
τ ω ν ε ν τ υ Υ χ α ν ό ν τ ω ν ό π ε γ ρ ά Φ μ ε ν Δ ι α τ ο σ ν ω τ έ ρ ω κ ε μ έ γ υ 1]
δ π λ θ Κ Ύ τ ο σ ά γ Ι ο υ Π α λ α μ α π έ κ τ α κ α Ι ε τ ε ρ ο ν δ π λ ο ν τ ν π α
ν α γ ρ ε τ α ν ε π ι δ ο κ ι μ α σ Ι α ν κ α Ι ε γ κ ρ ι σ ι ν τ ο σ ί ε ρ ο σ τ ο υ ά γ ω ν ο ς
τ ν σ μ μ α χ Ι α ν τ ω ν ε κ λ ε κ τ ω ν τ ο σ ί ε ρ ο σ Ά θ ω ν ο eo Ψ λ μ α θ ς
ν α γ ν ώ σ Τ ς ι δ ό α τ α ί ά ν α Υ ν ώ σ Ώ Π λ ρ τ ο ν Α Ύ ο ρ ε τ κ ο ν Τ ό
μ ο ν ε Ι ς τ ο ό π ά ι θ μ 11 κ ε Ι μ ε ν Ο Υ τ ο σ Β Μ έ ρ ο υ ς
κ α τ α ι δ Ι κ η τ Β ρ λ α ά μ
ε λ κ ω ς 1] π ν ε υ ι μ α τ ι κ σ ό γ κ ρ υ σ ς Β α ρ λ α ά ι μ - rp"IJyoplou 6>­
δ η ϊ ι θ η ε Ι ς σ υ ν δ ι κ ν α μ έ Τ Ρ σ ν κ α Ι έ ξ έ τ α σ ν ο κ ψ σ ε τ ο σ

'::)".
. ",
ε σ τ ι ν ό ν ο ϋ ς κ α Ι π ά ν τ ε ς ο ί λ ο γ ι σ μ ο Ι τ η ς ψ υ χ η ς σ η ι μ ή ι μ ε τ φ η σ ί ν
i κ ε ί τ ί ν ι ν δ ε ί σ κ ε ί ν ε ί έ ν έ γ ρ α ψ ε ν ή χ ά ρ ι ς τ ο ύ ς τ ο ϋ π ν ε ύ μ α ι τ ο ς ν ό μ ο υ ς
1
Ε κ ε ί π ο υ Ε ν τ φ ή γ ε μ ο ν ι κ φ ό ρ γ ά ν φ ε ν τ φ τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς ρ ό ν φ ο π ο υ ό
ν ο υ ς κ α Ι ο ί λ ο γ ι σ μ ο Ι π ά ν τ ε ς τ η ς ψ υ χ η ς έ ν τ η κ α ρ δ ί δ η λ α ι δ ή Ό ρ ς π ό ς
....=
i
ά ν α γ κ α ι ό τ α τ ο ν τ ο ί ς Π Ρ Ο Ί Ί ρ η μ έ ν ο ι ς ε ν ή σ υ χ ί π ρ ο σ έ χ ε ι ν έ α υ τ ο ί ς ε π α ν ά γ ε ι ν
κ α Ι ε μ π ε ρ ι κ λ ε ί ε ι ν τ φ σ ώ μ α τ ι τ ο ν ν ο υ ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α τ φ έ ν τ φ σ ώ μ α τ ι έ ν
δ ο τ ά τ φ σ α μ ι α τ ι δ κ α ρ δ ο ί α ν ό ν ο ι μ ά ζ ο ι μ ε ν Α ί ι τ ό ι ι Τ 2, 3).
i16. τ ο υ τ ο π ο λ λ ά κ ι ς τ ο ν ί ζ ε τ α ι ύ π ο τ ο υ Ι δ ί ο υ ώ ς ε ν τ υ έ π ι σ τ ο λ η α ύ τ ο υ
π ρ ό ς Α ρ σ έ ν Ο ν Μ ο ν α χ ό ν τ ο ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν Α ύ τ ί κ α έ ν τ φ t Α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ φ Τ ό
.. Ο Ι Α ν δ ' • - '>• - Π λ έ ­
μ φ ο ς ε φ υ π ρ ο υ ο ε τ ω ν σ υ γ γ ρ α φ ε ι ς π α ρ η μ ω ν ....». ρ ο κ α ι ν τ φ
τ τ π ε ρ τ ω ν ί ε ω ς ή σ υ χ α ζ ό ν τ ω ν 3,3,4 σ χ ε τ ι κ ο ν χ ω ρ
119
Ι .
.1
Ι
i Ι
'1'1
,

ι
'1"1
.,[

·11
11
IJ
11
Ι
ι !
lil ι '
11.
,
,
.
,
!;
1i
Ι
"r
Ij ι ι
.
Ι 1 ι
1 Ι ι
Ι . 11
ι
j
, '111


I'j' Ι
Ι
!i
1
J
Ι Ι
ι
Ι
t' Ι
11,'1
,.
:
• i
.
ι
• ι
ι
Ί ' :
i: j
ι ,
ρ ώ τ ο υ τ ο υ γ Ι υ Ό ρ ο υ ς Τ Υ ι ν η ν Ι ο υ ν Ι ο υ τ ο σ 1341 el; τ ο ν
Ι ε ρ ο ν Ν α ο ν τ η ς -cou θ ε ο σ Σ ο ψ Ι α ς ε ν ώ π ν τ ο σ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς τ ω ν
σ υ ν σ δ κ ω ν κ α Ι π λ η θ ο ς ξ ω μ α ι τ ύ χ ω ν μ ο ν α χ ω ν κ α λ α ο σ δ φ ι λ ό σ ψ ς
γ ρ ε Ι Τ Ύ ς ή σ υ χ α σ τ η ς ν κ κ α τ α κ ρ ά τ ο ς τ ο ν α ρ ε τ κ ν ψ λ σ ψ ν
δ σ τ ς α ν α γ κ ζ ε τ α π ρ ο ς ά π ο φ υ γ η ν φ ρ σ μ σ ν α ζ Ύ τ σ Ώ δ Ύ μ σ Ι α
σ υ γ γ ν ώ μ Ύ ν δ δ τ ε Τ π ε xa.t ε γ ρ α φ ε κ α τ τ ω ν ή σ υ χ α σ τ ω ν κ α τ ς l­
Ζ ρ ά ς π α ρ α δ ό σ ε ώ ν ω ν σ ύ ψ δ ο ς ε λ Ύ ξ ε τ η ν δ ί α ν ή μ έ ρ α ν δ α π α ν Ύ
γ υ ρ κ σ λ ό γ ο υ τ ο σ Ά ν ι δ ρ ο ν Ι κ ο υ τ ο σ Γ ε π α ν ε θ έ ν τ ς τ ο σ Π α λ α μ ά
ό π ο τ ο σ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο κ α π ά ν τ ω ν τ ω ν ε κ κ λ φ α σ τ κ ω ν ώ ς δ δ α
σ κ ά λ ο υ ε υ σ ε ε ί α ς κ α Ι κ ν ό ν ς δ ο γ μ ά τ ω ν Ε ε ρ ω ν κ α Ι σ τ ύ λ ο υ t'iJ;
δ ρ θ η ς δ ό ξ Ύ ς κ α Ι π ρ ο μ ά χ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ...» ε κ Κ α λ α ρ Ι α ς ο υ
/ ό ", ,
ν Τ Ύ ς μ ο ν α χ ς Ύ υ υ ν α μ ε ν ο ς ν α υ π μ ε ν Ώ Τ Ύ ν τ α π ε ν ω σ ν κ α τ α φ ε υ γ ε
ε Ι ς τ ο ν π ά π α ν δ σ τ ς ά μ ε ί ω ν tou; ά γ ω ν α ς τ ο υ τ ο ν χ ε φ ο τ ο ν ε ε π ι
/ 0·/' - λ θ '.1...... 1 1. "
σ κ ο π ο ν ε ρ α κ ο ς υ τ ω ς ε π α ν η ε κ α Π Λ ν ε ς Τ υ Υ Ι υ ν ε μ ε τ ι
δ ό π έ ρ ι μ ε τ ρ α φ ρ ο ν ή σ α ς κ α τ α τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ι τ ε ρ κ η ς
λ Ι α ς κ α Ι τ η ς ε γ κ α τ α λ ε ί Φ ι χ ς δ υ σ τ υ χ ω ς π σ έ ν τ ο υ
- / λ ζ / 1 2. '
α υ ς Τ Ύ ς τ ο υ τ ο υ α (JJ ν ε α ς κ α π ι ρ σ ε ω ς ...
Τ ο ν Α υ γ ο υ σ τ ο ν τ ο σ ι χ υ τ ο σ ε τ ο υ ς π α ι ρ ί σ τ ι χ τ ι χ ν ά γ κ η
σ ε ω ς κ α Ι ν έ α ς σ υ ν ό δ ο υ ε ν ε κ α τ ω ν χ δ Ύ λ ω θ έ τ ω ν π λ έ ο ν
δ δ α σ κ α
μ Ι θ Ύ τ α ς
σ υ γ κ λ
ψ ι χ ν ε ρ ω ς
μ ε τ α τ η ν ά π ό δ ρ α σ ν τ ο σ Β ι χ ρ λ ι χ ά μ α Ι ρ ε τ κ ω ν δ ξ α σ ω ν τ ο σ Ά κ ν
δ ύ ν ο υ ε δ α ω ς μ ά λ σ τ ε π τ η ς δ α χ ρ ί σ ε ω ς θ ε ί α ς ο υ σ Ι α ς κ α ε ν ε ρ
γ ε ω ν ό π ο σ τ η ρ ί ζ ο ν τ ο ς τ α ς κ α τ ι δ κ α σ θ ε σ ι ς π ρ Ο ό λ ε γ ω ν μ η ν ω ν ά ι
ό Ψ ε ς τ ο σ Β α ρ λ α ά μ Έ ν α υ τ ά σ τ ε ό ε ι π ά λ ν λ α μ π ρ ω ς δ
δ ε ν θ ε λ ό γ ς ό π έ ρ μ α χ ο ς Γ Ύ ό ρ ς κ α τ α δ κ ι σ θ έ ν τ ς τ ο σ Ά κ ν
δ ύ ν ο υ κ α Ι ε κ δ ο θ έ ν τ ο ς σ χ ε τ κ σ τ ό μ ο υ
Κ α τ α τ η ν σ υ ν ε χ σ θ ε σ ι χ ν δ ε υ τ έ ρ α ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ ω ν ρ Ι δ ω ν (1341
- 47) δ Ε ε ρ ο ς Π α λ α ι μ ά ς ό π έ σ Τ Ύ π λ ε ί σ τ α ς τ ι λ ι π ω ρ ί α ς κ ι χ Ι δ ω
γ μ ο ς ε κ μ έ ρ ο υ ς Τ ο σ π α τ ά χ υ ω ά ν ν ο υ Κ α ι λ έ κ ι χ σ υ ν ε ρ γ α ζ ο μ έ
ν ο υ μ ε τ α τ ο σ κ χ κ ο δ ό ξ ο υ Κ δ ύ ν υ

α κ α Ι λ ο π ι ω ν ά ν θ Ύ σ υ χ α
α τ ο υ ς ό π α ι δ ο υ ς τ ο ϋ α ί ρ ε τ ι κ ο ϋ Α κ ι ν δ ύ ν ο υ μ ε γ ά λ ω ς ώ ι ί ε σ τ ρ έ φ ε τ ο
, • ,.. - - Λ Α Μ ' ξ • Κ λ
κ α ι ο π ρ ο φ η τ ι κ ω τ α τ ο ς ε ν α σ κ ι η τ α ι ς τ ο υ υ ω ν ο ς α ι μ ο ς ο α υ σ ο κ α u-
e.' - \, f1 , , ζ e \,,, ,
ι τ η ς τ ω ν ο Π ο ι ω ν τ η ν α ι ρ ε σ ι ν ε χ α ρ α κ τ η ρ ι ε ν ω ς α ι κ ι ν Ε Ο χ α τ σ ν κ α ι σ υ ι μ
, , ., δ e.' Χ ",
φ ο ρ η ι μ α π α σ η ς α ι ρ ε σ ε ω ς κ α ι υ σ σ ε υ ε α ς α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ο ν τ υ γ χ α ν ε ι κ α ι
, •ξ - ,. - e.' Ε Α ",
τ ο ε η ς ε ρ ι σ τ α τ ι κ ο ν ε κ τ ο υ υ ι ο υ τ ο υ « ο ν τ ε ς π ο τ ε π ρ ο ς τ ο ν ο σ ι ο ν
ώ ς σ υ χ ν ω ς ε ι σ τ α ι ι μ ο ν Χ Χ Ο Ι έ ι κ τ η ς Δ α ί ρ α ς Etlov μ ε έ α υ τ ω ν Κ μ Ο ν
120
σ τ ω ν κ α Ι τ ω ν ε Ι π ο τ ε π α ρ α σ υ ρ ο μ έ ν ω ν μ ε τ ρ π α ν Ε π ι τ ε Τ ρ α ε τ Ι α ν
ϊ α ρ α μ έ ν ε ψ υ λ α κ σ μ έ ν ς ε Ι ς τ ς α ν Κ τ ρ Κ ς ψ υ λ α κ ά Ψ η φ ώ ν
τ ά ς ά π ε λ α ς κ α Ι τ ν ξ κ κ λ η σ α σ τ κ ν ψ ρ ι σ μ ο ν τ ω ν π ο γ η ρ ω ν σ υ
Ι δ ω ν τ ο ϋ Κ ά λ ε κ α (17)"
Τ ε λ ι κ ω ς ι α τ η σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ 1347 ι κ α ϋ τ α ι κ α Ι π ά λ ι ν
π α Ψ Ύ υ ί ρ ι κ ω κ α τ α Ο ι κ α σ θ έ ν τ ο ς ε Ι ς κ α θ α ρ ε σ ν τ ο ϋ π α λ ι μ Ο ο ύ λ ο υ
π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Γ ε ν ό μ ε ν ο ρ χ ι ε ρ ε ύ ς θ ε σ σ α ι λ ο ν Ι κ η ς Ι π ο Ι μ α ν ε έ ι π ι 13
σ χ ε δ ο ν ε τ η ε Ι ν Ο ι μ α ς ζ ω η φ ό ρ ο υ ς τ ο ε Ι ς α ό τ ο ν ε μ π σ τ ε ι θ έ ν ό π ο τ ο σ
Θ ε α σ λ ο γ ι κ ο ν π Ι μ ν ν π ο λ ε μ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α Ι Τ Ο Υ σ ρ ε τ κ ν
δ ά ι δ χ τ ο ϋ Α κ ι ν δ ό ν ο υ φ ι λ ό σ ο ψ ο ν Γ ρ η γ ο ρ ν Τ έ ι λ ο ς τ ο ν Ι ο ύ λ ι
ο ν τ ο ϋ 1347, κ α τ α τ ν π έ μ π τ η ν σ ν ε ρ Ι α ν τ η ς ε ν λ α χ έ ρ ν α σ υ
-1
,
ν ό δ ο υ π ρ ω τ α γ ω ν σ τ ϋ τ ς κ α Ι π ά λ ι ν ϋ θ ε Ι ο υ Γ ρ η γ ο ρ Ι ο υ κ α τ α
κ ζ ε τ α ι δ Γ ρ η γ ο ρ α κ α ι ε κ δ Ι ί δ ε τ α ι ν έ ο ς τ ά ι μ ο ς ε π ι κ υ ι ρ ω ν τ α π ρ ο
Υ η θ ε Ι σ α σ υ ν δ ο υ ς τ ο ϋ 1341 κ α Ι 1347.
ι σ υ χ ς π λ έ ο ν δ ε α λ ό γ ο ς τ η ς θ ε ο π τ Ι α ς ί ς κ α Ό α κ ρ ά τ ο ς
π α λ α μ σ α ς κ α ι τ ε λ ε Ι ω ς έ ξ ο υ θ ε ν ώ σ α ς τ ο ν σ ί ρ ε τ ι κ δ ν Β α ρ λ α ά μ
, , Q.' " λ λ

1: ., '2. λ ­
κ α ι τ ο υ ς μ α τ α ς τ ο υ κ α ι α π α ' α ς ο υ τ ω t"l]'V ι Κ Κ Ι σ ι α ν τ ο υ
ρ σ τ ϋ τ ω ν κ α κ ο δ ό ς ω ν ο ι ο α χ ω ν τ ω ν ε κ α ι ι μ ή θ η ε ν Κ υ ρ φ τ ο
1359 ε ι ς ή λ ι κ Ι α ν 63 έ τ ω Υ
Έ ν ν έ α ε τ μ ε τ α τ ν κ ο μ η σ Ι ν τ ο υ α σ υ ν ο ι δ ι κ η ς ά ι π ο φ ά σ ε ω ς
έ ν τ ά σ σ ε τ α ε Ι ς τ ο λ ό γ τ η ς Έ κ κ λ ψ Ι α Κ ω ν λ ε ω ς ή ο έ μ ν ή
έ ν μ υ χ φ τ α Α κ ι ν δ ύ ν ο υ ν ο σ σ υ ν τ α ι μ η δ ε ν ό ς γ Ι Υ ν ω ι σ κ ό μ ε ι ν ο ν
ο ν ό μ έ γ α ς μ α Κ ο ρ ό ε Υ ε Ι δ ώ ς τ ό ν σ ύ ν ύ μ ί ν Α κ ι ν δ υ ν ii τ ο ν
, " • δ ' ξ έ ξ Jl' , ",. , ά ' Α
Κ ι α ι ω τ ι σ τ ι Κ ι ω α τ ε ε ι ο ο ι η σ ε π ρ ο τ ε ρ ο ν , Κ ι α ι τ ο τ ε Π ί ρ ο ς ε μ ε φ Ι Ι Χ υ τ ε
- j
λ ί α ν γ α ρ τ ό ι ν λ η ρ ώ δ η Α κ ί δ υ ν ο ν ώ ς υ ρ γ ό ι ν τ ο υ •Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ Κ ι α ί Ψ
χ ω λ έ ι ρ ο υ α ί ρ Έ σ ε ω ς ό ο σ ω ς Μ ι δ ε λ ύ τ τ ε τ ο π ρ ο φ α ν ω ς κ α ι ί Τ Ι Ι ς α ι σ ώ τ α ς α ύ
- \ " ., •δ Α λ - λ 6λ ' "
τ ο υ κ α ι κ ο ι ν ο υ ς π α σ η ς α ι ρ ε σ ε ω ς ο υ Ο ψ υ α μ ι ο ι ο ω ι σ Ρ σ ε π ε ι ν η ν ε ι
χ ε τ ο ά λ λ έ λ έ Υ χ ω ν α ρ ρ η σ ί τ φ ά σ ό Θ ε ο ύ ά ν α μ α τ ι κ α π έ α λ λ ε ν
Ε ύ λ Κ ο υ ρ ί λ α μ ν η μ ε ρ γ ο ν σ 126.

Ι , " δ ' , Α ' - Α Α
• « τ ω τ ο ι ν υ ν π ε ι ρ α σ τ η ς ι τ ω η μ ι ο ς κ α ι ε σ υ ω τ ο π υ ρ υ ••γ ε σ υ ω
, ξ •ξ , ι ι ., " 6' • • ., - δ ξ ,
τ ο ι φ ο ς ο υ ν ε υ υ ω σ α ν ο ν υ χ ε ς κ α ν α σ α ν ο ς ε ι π ε μ ε Κ Ί ν η τ α ι ε ο μ α ι σ υ ν
π ρ ι ψ ί μ ε ν ω τ η ν π λ η φ ο ρ ι α ν ά ι κ ι ί η τ ς έ α ύ τ φ τ ψ π ν ε ύ μ ι τ ι σ τ η ρ ι ζ ό
μ ε ν ο ς τ ο σ ο ύ τ ο μ ά λ λ ο ν χ α ι ρ σ ω κ α σ ο ν μ α λ λ ν ί ι ί σ ω Κ α Ι γ ά ρ α ύ ξ ή
σ ω μ ά λ λ ο Υ έ μ ο Ι τ ό ε ι ό τ ι τ ο ν δ ω ρ ο ν Ο σ ύ ζ υ γ ο ν ε χ ε ι τ η ν ά ν α φ α ί ρ ε τ ο ν ε ύ
, , , '" - -, "e,
φ ρ σ υ η ν κ α ι χ ω ρ η τ ι κ ω τ ε ρ ο ν ε σ ο ι μ α ι σ κ ε υ ο ς τ ο υ π ν ε υ ι μ α τ ο ς κ α ι τ η ν υ π ο
σ τ α σ ι ν έ ν έ μ α υ τ φ σ Χ σ ω τ ω μ α κ α ρ ί ω ν έ λ π υ δ ω ν ά ρ ρ α ω ν ο ς έ π ι τ υ χ ί α ν
έ μ φ α ν έ σ τ ε ρ ο ν Π ρ ο ς Α ρ σ έ ν ι ο ν τ ό ν Σ τ ο υ Μ τ η ν Γ ρ η γ Π α λ α μ α
ι
Σ υ γ
γ ρ ά μ μ α τ α Ι Ι 323.
121
μ η τ ο υ ώ ρ σ θ Ύ ν έ Ό ρ τ ζ ε τ α ι β υ ι α κ ν τ ω ν Ν φ τ ε ι ω ν
Α ξ ι ο ν σ Ύ μ ε ι ώ σ ε ω ς τ υ γ χ ά ν ε ι Ο Ι ε Ι τ ο Σ υ Υ ο θ ι κ ο ν -cij; θ
ξ Ι α ς π ε ρ ι ε λ ψ θ η ή π ε ρ δ ι α ι Χ ι ρ ί σ ε ω ο υ σ ί α κ α ι ε ν ε ρ γ ε ί α ς Ο ι Ο α σ κ α λ ί α
- t! , ' "" θ L
τ ο υ α γ ι ο υ π α ρ ο ω ς π ι η κ α ι -CO α ι ω ν ι ο ν σ ν ο ο φ α Π ν τ ω ν τ ω ν
α Ι ί ρ ε τ ι κ ω ν τ ο σ υ α ί ω ν ο ς Π α ρ α τ α σ τ α δ ι ά Τ λ α τ ι ν ι κ ν θ ε ο
λ ο γ Ι α ν η Ο ι δ α σ κ α λ Ι α τ ο υ θ ε Ι ο υ Γ ρ η γ ο ρ Ι ο υ θ ε ω ρ ε Τ τ α ι τ ο δ λ ι γ ό ε
ρ ο ν α Ι ρ ε τ ι κ Ύ ι (18). Π ο Ι α η δ ι δ α σ κ α λ Ι α Ο ι ά τ ν δ π ο Ι α ν δ μ έ γ α ς
ε τ ε ρ ο ς γ ι ρ ε Ι τ η ι α κ α ά γ ι ο ς ι κ Ύ μ ς δ ε κ ξ υ
Ι π λ ε ξ ε τ ο υ ς μ ε γ α λ υ έ ρ ο ς ε π α Ι Υ ο υ ς κ α ύ μ ν ο υ ς τ ο ι (19). Ό ν τ ω ς
λ λ '2." , Ί Ί
', α ι ν Ι Κ Ύ ς Ο ε π ο τ ε μ ε λ Λ ε ι ν α
,
σ η σ α σ α
θ ' , ,
ν τ α υ α π ρ ε π ε ι ν α σ η μ ε ι ω σ μ ε ν
Κ υ ρ ί φ Κ ί μ Ύ σ ι ν τ ο σ ciylou Γ ρ ι γ ο ρ ί ο υ
δ Κ ά λ λ ι σ τ ο ς Μ ε λ ε ν ι κ ι ώ τ η ς
θ -
τ α π ε ι ν ω ω
tr λ
ο τ ι ο ι γ α ε Τ Ύ
ε ϊ ς έ τ ε ρ ο ς μ έ γ α ς
,
Χ γ ι α ι τ ω ς '10­
,. 2.
μ ε τ α τ η ν 1;.'1
η σ υ χ α σ τ ί ς
Υ γ ε λ ι κ ο ύ Ο Ύ ς
θ ά σ γ γ ά Ψ τ ο π ρ ώ τ ο ν ε ξ ρ θ ο ι ο ό ξ Ο Ε ι π ό ψ ε ω ς κ ρ ι τ ι κ ό ν ε ρ γ ο ν
-ci1; σ χ α λ α
ι
σ τ ι κ θ ε ο λ ο γ Ι α ς θ ω μ α τ ο σ κ ι ν ά τ υ
Ϊ Ι κ ρ ι τ ι τ ο σ Κ α λ λ ι σ τ ο γ ε λ ι κ ό Ύ π ο τ ε λ ε λ Ι α ν ά
18. Dict. Cath. τ ό μ ο Χ Ι 2, σ τ λ 1764.
Ε ι Ι ς τ ά π ρ ο λ ε γ σ μ Ε Ύ ι α τ ω ά ι π ο λ Θ σ έ ν τ ω ν π ά τ ο ϋ ά γ ί ι ο υ Γ ρ η
, e λ \ \e , ee \ - e , Κ
γ ο ρ ι ο υ ο σ χ ο ι α σ τ η ς χ ι α ι ε ρ Ι μ η ν ε υ τ η ς τ ο υ ο η σ υ χ α ι σ τ η ς τ η ς α γ ι ο τ ρ ο φ ο υ α
λ • , Ν ' δ ο ι Τ ' ,., .,. α λ
ψ .... α ς ι ε ρ ο ς Ι Κ η μ ο ς ε γ ρ α ψ ε « τ ι ς τ ο ι ν υ ν ε γ κ υ π τ ω ν ε γ ω α ι σ φ η ς
π α ρ α υ Τ α ε ο λ ό γ ο ς ε ύ ρ ί σ ι Χ ο μ α ι Β α α ί π ό σ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν έ ν ά ι κ α ρ ε ί ά ξ ι ο ϋ
μ α ι κ α Ι ε ί ς ο ί α ν κ α τ α ν τ ω μ ε Υ ι α ι λ σ ν ο ι α ν ύ π ε ρ π η δ ω τ ι ά ά ν ρ ώ π ι ν ι α δ α ι σ χ ί ζ ω
ι \ ;, e il.' , Α c' , ) ,
τ α ν π ε ρ ι γ ε ι ο ν τ ο υ τ ι ο ν ι α ε ρ ι α υ π ε Ρ υ α ι ν ω τ ο ν α Ι Ι υ ε ρ α υ π ε ρ τ ο ν ε μ α ρ ι ν ν
ί α ν ν έ ω ι μ ι κ ρ ο ϋ κ α ί ε ω ς τ ρ ί τ ο υ ο ύ ρ α ν ο ϋ φ ι ά ν ω έ ν ο υ σ ι α ι Ο μ ο ϋ π λ η ρ ο ϋ
μ α ι κ α ι Ι τ α ς ά γ γ ε λ ι κ ι α ς ύ π ε ρ α ν α α ί ν ω ν δ υ ν ά μ ε ι ς μ ψ α ι τ η ν Ί σ ύ γ χ υ τ ο ν
μ ο ν ά δ α κ α Ι ά δ α ί ρ ε τ ο ν Τ ρ ι ά δ α ... » Ε Κ ι Κ λ λ ή ε ι α ί σ 97.
ί
Ι 20. tO ή σ Ι χ α σ τ η ς Κ λ λ σ τ ό ς Α γ γ ε λ Κ ύ δ ι η ς ε κ τ ο ϋ ό ρ ο υ ς Μ ε λ ε ν ί
κ ο υ ε ν α ή σ κ Ί τ ε υ ε κ ε υ μ έ ν ο υ ρ ε ί ω ς τ ω ν Σ ε ρ ρ ω ν κ α Ι ν ϋ ν ά ν ή κ ο ν τ ο ς ε Ι ς
Ι
τ η ν Β ο υ λ γ α ρ ί α ν η Κ μ ά σ ε τ ο 6' η μ σ υ τ ο ϋ ι δ α ι ω ν ο ς Σ υ ν έ γ ρ α ψ ε ί α
ν ά ς ν η π τ ι κ α ς π ρ α γ μ α τ ε ί α ς κ α Ι μ ί α ν α ν τ ι ρ ρ η τ ι κ ή ν κ α τ ά τ η ς σ χ ο λ α σ τ ι κ η ς
έ ο λ ο γ ί α ς Θ ω μ α τ ο υ Α κ ι ν ά τ ο υ ά ν α δ ε ι χ ε ί ς ό κ ο ρ υ φ α ο ς α ν τ ί π α λ ό ς α ύ
Ι
ι .
τ η ς τ η ν ά ν τ ι ρ ρ η τ ι κ η ν π ρ α Υ μ α τ ε ί α ν τ ο ϋ Κ α λ λ ί σ τ ο υ έ ξ έ ι δ κ ε ν έ σ χ ά τ ω ς ό
κ α η γ η τ η ς Σ τ Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ύ τ ο ν τ ί τ λ ο ν α λ λ ί τ υ Ά γ γ ε λ ι κ ο ύ ι δ η
κ α τ ά Θ ω μ ά Λ κ ι ν ά τ ο υ Ε Ι σ α γ ω γ η - Κ ε υ μ ε ν ο ν Α η ν α ι 1970, σ σ 32'5.
Π ε ρ Ι τ ο υ Κ α λ λ ί σ τ ο υ γ ε ν ι κ ώ ς λ έ π ε Σ τ Π α π α δ Ο Π ί Ο ύ λ ο υ Ε λ λ η ν ι κ α Ι μ ε
, Α - ο ι Φ λ , •• Α Β
τ α φ ρ α σ ε ι ς υ ω μ ι σ τ ι κ ω ν ε ρ γ ω ν ι Ο υ ω ι μ ι σ τ α ι κ α ι α ν Τ μ ι ι σ τ α ι ε ν υ α ν
ί φ Α η ν α ι 1976, σ 156-172.
122
ι
!
ι ',1
-
ι i
· ,
Ι
:. Ι
ι
..- ------_ .. _--_._..-_.. -._--"-_... _. ....
ς Ο Π Ρ Ο σ ε Κ τ ο ν π ε ρ ί π τ ω σ ν ν α μ Υ ε π ω μ ε ν .σ τ α Η μ ό ν , ε Ι ς τ ν σ τ ο
ρ Ι α t'i]; θ ε λ γ Ι κ α θ Ο σ ο ν oca. τ ο υ ε ρ γ ο υ α υ τ ο υ Π ρ α Υ μ α τ ο π ο
ε Ι τ α τ π ι ω τ ν Ύ ν τ π ρ θ ε σ κ α Ι Ύ σ ό γ κ ρ σ ς τ ω ν π ε ρ Ι π λ ό
τ η τ ο ς κ α γ ν ώ σ ε ω ς τ ο υ Θ ε ο υ θ ε ο λ ο γ κ ω θ Ι σ ε ω ν ε ν θ ε ν μ ε ν τ ο υ
ο ρ θ ο ο ό ξ ο υ α τ ο λ χ ο υ ε ν θ ε ν ο ε τ ο υ ο τ χ ο υ σ χ ο λ α σ τ κ ο ϋ Χ ρ σ τ ι α
ν σ μ υ (21) .
Δ ι α τ ο υ ν ω τ έ ρ ω ε ρ γ ο υ τ ο υ Κ α λ λ ί σ τ ο υ δ μ έ γ α θ ε ο λ ό γ ο ς
τ ω ν π α π κ ω ν Θ ω μ ά ς ό κ ν ά Τ Ύ δ Doctor angelicus, α Π Ο Ο ε
κ ν ύ ε τ α ι π ε η φ α ν ς ν τ ά ι Ρ Τ Ύ ς t'i]; κ κ λ Ύ σ Ι α t'ij; τ ο υ ρ σ τ ϋ
, - λ λ ι , ,
κ α τ ω ν Ύ ω ν σ υ ν α σ π σ Τ Ύ ς
Ε χ ψ ρ α σ τ κ α ς π ε ρ κ ο π α ς t'ij; ν ω τ έ ρ ι ω σ γ γ ρ α ψ ς τ ο υ Κ α λ
λ ί σ τ ο υ π α ρ α θ έ τ ο μ ε π ρ ο ς ά τ ω ν ν σ γ ν ω σ τ ω ν μ α ς κ α Ι t'ij; u­
- , λ " 2. Q 12' ...
7":0 θ ε σ ε ω ς τ η ς π α Ρ Ο Ο Ο η ς ι μ ε ε Τ Ύ ς EC; τ ο υ π ρ ι ο μ κ ε ψ ε ν ο ν τ ο υ
Β Μ έ ρ ο