Θ Δ

....
-
Ι Α
Κ Α Ι
Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ
Α θ α κ α Ι σ χ ό λ ι α ά ν α φ ε ό μ ε ν α ε Ι
τ η ν σ ύ ν χ ρ ο ν ο ν atQeaLν τ ο Ο Ι κ ο Ό
μ ε ν ι σ μ ο κ α Ι τ η ν μ ε ν ά λ η ν ε ό θ ύ
ν η ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν ά μ έ σ ω ι έ μ ...
μ έ σ ω μ ε τ α τ η .
κ δ σ ι π ε ι ο δ ι κ ο Ο Γ
Α θ Η Ν Α Ι
.....
Ο Ρ Θ Ο Δ Ο
.... ­ Ι Α
Κ Α Ι
Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ
Α ρ θ α κ α Ι σ χ ό λ ι α ά ν α φ ε ό μ ε ν α etg
τ η ν σ ύ ν χ ρ ο ν ο ν α ί ε σ ι ν τ ο Ο ι κ ο ,,­
μ ε ν ι σ μ ο κ α Ι τ η ν μ ε ν ά λ η ν ε Ο <
ν η ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν ά μ έ σ ω Ί έ μ
μ έ σ ω μ ε τ τ η .
. Έ κ δ ο σ ι π ε ι ο δ ι κ ο Ο Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Η Σ
Α θ Η Ν Α Ι
ί τ ε γ ά ρ Α α ν χ ω μ ε ν δ γ ι μ α τ α μ Α ν δ ρ θ ά Ι
δ ε ά μ ε λ ω μ ι ε ν δ φ ε λ ο ς ή μ ί ν τ Τ Ι ο ί τ ε έ ά ν δ Ι ο ν
χ ο ν τ ε ς τ ω ν δ ρ θ ώ ν Ο Ο γ μ ά τ ω ν ά μ ε λ ω μ ε ν κ ε ρ δ
ν α Ι τ ι χ Ρ ή σ ι ι μ ο ν κ α Ι π ρ ό ς σ ω τ η ρ Ι α ν μ ε τ έ ρ α ν δ ι
ν η σ ό μ ε θ α n Ρ ο σ ή ί κ ε ι Υ ά ρ ε Ι λ ι ι μ ε θ α κ α Ι γ ε
έ ν ν η ς ε Θ Ε ρ ω η ν α ι κ α Ι α σ ι λ ε α ς Γ ι τ υ χ ε ί ν ά μ
φ ο τ έ ρ ω θ ε ν σ μ ε ί ι θ ι κ α Ι μ ά τ ω ν ό ρ θ ό τ η τ ι
κ α Ι 6(00 έ π ι μ λ ε Ι ς
Α Υ Ι ω ά η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
μ ι λ ι γ ε ς τ ή ν Γ έ ν ε ο ι ν
·eί τ ο ύ έ π ί ό έ ι ι υ ι ι
α
ρ τ υ Ρ Κ ν τ α
ι ε Ι τ α :JΙ α Τ έ ρ ι ι
τ ό π α ρ ό ν ο υ ι ι ω ι ί ι ε ϋ τ ι
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
CQ ό σ τ λ ς τ ω ν έ ι ν ω ν ι σ τ έ λ λ ω ι π ρ ό ς Φ ι λ Ι
Π ο ς τ η ν δ μ ώ Ι Ι μ ι α ν ι τ Ί σ λ ή ι τ ι κ α Ι ι μ ω ν ά
σ χ ό σ η α ό ς ι ε ί ς τ η ν α ά ν ζ ω ή ν f) δ α
τ ό ν α ό έ Ι Κ ε ί ν ν έ σ ή μ α Ι Ι Λ ε κ ι α θ η ι μ ι ε ι ρ ι Ν Ό μ φ τ ό ρ ι
Α ί ι ε ι έ ν έ θ υ σ ι μ φ ί Ι Π ύ σ τ ι ε ι π ο λ λ η «CI Ο τ ι μ ί ν
έ χ ι ρ ι σ θ η τ ό π ρ Χ ρ ι σ ο ό μ ό τ ό ε ι Ι ς σ ό 1tt­
σ σ ε ό ε ι ν ά λ λ α κ α Ι τ ό ό τ τ έ ρ α ό π ό ι σ χ ι ε ι ν ύ ό δ ε
τ ο δ τ τ θ ρ Χ ρ ι σ τ Ο Ο έ ρ μ η ν ε ι ω ι ν α ς ι μ ι ε γ ι ό ι λ α ά μ ο λ ο Υ η
τ η ς κ α Ι ρ ι τ η τ Ω ι ε ι ρ ώ ν τ η ς κ κ λ η σ ί α ς Π ρ α δ ό
σ ι δ μ έ γ α ς θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ Ό δ ί η ς γ ρ ά φ ε ι ς γ έ ρ
ι σ ϋ γ α ρ κ α Ι δ ι α Χ ρ ι σ τ ν έ ρ ο δ τ ό τ ε ι ι ν ά ..
σ χ α .
Ο ν τ ω ς ρ α ί ς λ ό γ ο ς ξ ρ α ί ω ν κ α Ι δ σ Ι Κ ω ν χ ε ι
λ έ ω ν π ρ ο ψ ε ρ μ ο ς Τ Ο ό σ χ ε ι ν ί ι έ ρ Χ ρ ι σ τ ο ϋ σ η μ α ί
ν ε ι ί δ ι α τ η ν π ά ι σ χ α ν ύ π ε ι ρ α ί ψ υ χ η ν Π ά σ χ α ή
ω ς τ α Ί δ ι α δ έ ν ε ψ α λ λ ε κ α Ι ν α ι ς ά ι λ λ ο ς μ μ η τ η ς ϋ ά
γ ί ο υ θ ε ι δ ρ δ π α λ υ ς Μ ε λ έ τ ι ο ς δ α ι λ η σ ι ώ τ ς μ ε ρ ι
κ ο ύ ς α Ι Ω ε ς ά ι ρ γ ό ε ρ α
γ Π ξ ρ Υ ά ρ λ ό γ ο ν η θ ώ ς έ Ι Ι f) Θ μ η ι δ ι α
η ν δ ρ σ ς τ Ό ί ς δ ι α ί π ν π α ι θ ά ι τ ρ έ χ ε ι
Ά τ ι ς σ υ γ κ ρ ί ν ε ι ε ν α ύ τ η ν π ρ ο ς τ η ν τ ω ν ρ ι ό ρ ω ν
κ α Ι τ ό τ η ς Χ Ι ρ ι ά ι σ ε ω ς ι ε ϋ Ρ Ι ι δ ι τ ο λ η ν κ α Ι λ ι ε Ι ω 1».
Κ ά ρ ι ι α ι δ ν τ ω ς Ψ α Θ ε ι ρ ω θ ε ί σ α ι τ Ύ ω ι
κ α Ι ι μ τ ω ν ό Ρ Α ω ν έ π θ α ι δ ι η Μ Θ κ ω ς π ο ο
μ Ρ Ι ο Ι ι μ υ μ η τ α Ι τ ω ν ό ρ α φ ρ Ά Ω Ν κ ι ε ν ω ν
ο ϊ σ ί ι ζ ω ν κ α Ι ά ν έ ε ν δ ι α τ ό ν Χ ρ ι ο τ ό ν κ α Ι τ η ν
λ η σ ί α τ ο υ Ε λ ά χ ι σ τ ο ι κ α Ι σ π Α ι ώ τ α τ Ι ο Ι τ ο ι ο Ο
τ ι κ θ ά τ ε ι ρ ό ό ι σ ε ι ς έ ν έ ρ ή μ φ ...
Τ ό Τ Ρ α Υ ι ι κ ώ ί Ι ε ρ ο ν έ ν π ρ ο ι κ ε ι ι μ έ ν φ ε Τ ν α ι δ τ ι έ ν φ ο Ι
υ ί ο Ι τ ο Ο φ ω τ ό ς τ α ό π ο τ ι θ έ μ ι ε ν α φ ω τ ό μ Ο Ρ φ α τ έ κ ν α τ η ς
Ε Κ ι κ λ η σ ί α ς τ ι α ρ υ σ ι ά ρ ν τ η ν έ ρ ω θ λ ι ε ρ ά ε Ι
κ ν α ν ι θ έ τ ω ς ο Ι υ Ι ο Ι τ Ι ι ω ν ο ς τ ί ο Ι ά ν θ ρ ω
1t'OL δ η λ α δ η 'JtoU δ ε ν υ ν ο ύ ι δ ε ι μ ί α ν σ χ έ σ ι ν ρ ς τ η ν
Ε κ κ λ η ι σ ί κ α Ι τ η ι ζ ω ή ν τ ι ε υ μ κ ς τ ρ σ ι ά ζ ν
τ α ι δ λ Ρ ό θ υ ι μ ι ο ι ι Kcn ζ έ ν ε ς δ ι ά ν α έ Τ λ η ι θ ε ό σ η δ λ ό
γ ο ς τ ο σ Κ υ ρ ί ο Ι υ Ι ο Ι τ ο ο α Ι ώ ν ο ς τ ο ό τ φ ρ ο ν υ μ ώ τ ε
ρ ο ι ύ τ ρ τ ο υ ς υ Ι ο ύ ς τ φ ω τ ό ς ε Ι ς τ ν ι ε ι ε τ η ι έ α υ
τ ω ν ε Σ ι ν Λ ι Κ 16, 8).
Κ α Ι ό ν τ ω ς Α ν α ρ ί θ μ η τ ο ι τ γ χ ά ν ν ο Ι έ ξ ό
Κ Ο θ η ι μ ι ε ρ ι ν ω ς ά π Σ Θ Ή ν τ ε ς ι ε Ι ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς έ π κ ι δ ό
ν ο υ ς ά τ ά ς Π Ρ κ ι ε ι μ έ ι ν α π ρ τ ι ε ό σ υ τ η ν έ
δ α φ ι η ι ν ό Κ ε α ι ό τ η τ α τ η ς Π σ α Ι Ρ ί δ ς τ ω ν η
.τ ο κ α Ι υ χ ρ ν Ά έ π ι ι ε υ θ ϋ τ η ν ξ α ρ τ η σ Α
έ τ έ ρ α ς Π ρ ί δ ο ς Α ί μ υ σ τ ι ι κ α Ι η ί τ ω ν δ ι φ ρ ω ν
Κ ρ α τ ώ ν ά μ ι λ ο Ο ν σ α ψ έ ι σ ι α τ α έ ν ρ κ ι μ έ ν φ cH Ά ω ι τ έ
ρ ω σ ύ ι Υ ι Κ ι ρ ι σ ι ς π α λ ι ε ί π ρ έ ε ι ν ά π ρ ο κ α λ Ώ τ ο έ ι ρ ό θ η
μ α ε Ι ς τ ά ς Ό ρ ε ι ς δ λ Ω Ι τ ω ι ρ α σ ο φ ό ρ ω ν τ ω ν ό ρ θ ο
δ ό ξ ω ν ρ α σ ο φ ό ρ ω ν τ η ς έ ο χ η ς μ ι α ς
Δ ι ό τ ι δ ε ν ε Τ ν α ι μ κ ρ ό ν π ρ ά γ ι μ α ν α θ ο ο ι ά ζ η δ λ λ ο ς
τ η ν μ ί α ν κ α Ι μ Ο δ κ η ν ζ ω ή ν τ ο υ ρ α Ε

μ έ ν ο υ \l!cX έ Ι
τ χ η τ η ν δ ο λ ο φ ο ι τ ο Ο α ι λ ι τ υ κ ϋ τ ι ά λ
τ η ν Π Ο κ λ η ν τ κ π ε υ σ ι ν τ η ς ο α σ ι δ ή τ € χ ώ ί ρ α ς
ο ί δ έ μ ο ν α χ ο Ι κ α Ι κ λ η ρ υ ο Ι τ η ς ,Ε Κ κ λ η ι σ α ς σ ι τ Ρ Τ ι ω
τ α ι κ α Ι ά ξ ι ω ι μ α τ ι κ ο ι ν α μ η τ α λ ι μ ι ι v
S
ά ν ξ τ ό σ ό
μ α τ ω ν έ ν α ν ν τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ί τ μ ε υ τ ω ν τ ι ι ε
ρ ώ ν δ ο γ ι μ ό π ω ν κ α Ι Π α ρ ι δ ό σ ε ώ ν τ η ς Ι
λ λ α fJ Τ ρ α Υ κ ό τ η ς τ ω ν Μ Ε ρ ώ ν μ α ς δ έ ν σ τ α ι μ π
ε ν α ι θ α Ο ί ά ν ι Π έ ρ ω υ Ι ο Ι τ Ό Ο ψ ω ι τ δ ς ο ό χ Ι μ ό ν ο ν 1OC(­
ρ α μ έ Λ ό ι δ Ρ Ο Μ ε ί ς κ α Ι δ ι ά φ Ρ Ι έ ν ώ ι ν τ η ς ι κ η ρ τ
τ α μ έ ς Κ κ ο δ ο ξ Ι α ς τ ω ν μ ώ μ α ς τ η ς π α ν α ι ρ έ σ ε ω ς
-6­
wO Ο Ι κ ο u ι μ ε ν ι α ι μ ο ϋ ζ ω η ρ ε ό ν κ α Ι i­
ν ε ρ π ι ν τ α ι μ ό ν ο ν δ τ Α π ρ κ ι ε ι ι Ά έ γ ξ ν σ υ ν
:1 ι έ λ φ υ ς τ ω ν μ ν α χ ό ω Ι κ λ η Κ ο ό ς τ ό Ι τ ό Λ ι μ ι η
σ α ν ν α ά σ υ ν τ ό φ ρ ά μ α τ η ς σ ι Ω Τ Η ς κ α Ι ν ά δ ι ε ι κ δ ι
κ ή σ ο υ ν ν α μ μ ω ς τ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ η ς ό θ δ ό ξ σ υ ν ε ι
δ ή σ ι ε ω ς ά Ω Ι ι ζ ό ι μ ε ν ι ί ρ τ ω ν ε ι ρ ώ ν κ α Ι ό σ Ι ω ν τ η ς Ι
σ ε ώ ς ι μ α ς Τ ά ε γ ι ό τ α τ η ς cI. Μ σ ν η ς ι σ φ ι μ έ ν κ α Ι
α Ι Ο κ λ α ι κ α τ α ι έ ι σ ε ι ς τ ω ν Α Υ ι ο ρ ε ι τ ω ν Ζ η λ ω ι τ ώ ν d:­
φ κ ι ρ α ι τ ω ν ά ν ω τ θ ρ ι ω δ ι α τ ό ν
Α Ύ Ι ρ ε Ι Τ κ ο ν τ ι ά χ ι σ ν χ ω ρ ο ν
Ε ι Ι ς τ Ό σ π ό δ υ σ ι χ ω ς έ τ Ι δ Κ Ι Λ Ε ί τ α ι κ α Ι 1') δ ρ α
σ τ η ρ ι ό τ η ς τ η ς κ α ι δ η μ α Τ η ς θ ε ο λ ο γ ί α ς Ι Ο ύ τ ε Τ χ ς π α
ρ σ Ι α ι ς τ η ς ε Ι ς τ ο ν σ τ ί τ η ς ι α λ η ς δ μ ο λ ο γ Ι α ς Φ ι ι τ ι
θ έ τ ω ς ι μ ι ά λ ι σ α χ λ ε ί σ τ α ι α Ι τ ε ι ρ ι τ ώ σ ε ι ς τ η ς
Ο λ ή ρ ο ο ς μ τ ρ ε ό σ ι ε ώ ς τ η ς ι μ ε τ η ν μ ε ι σ υ ή ν &­
α σ α ι ν τ ω ν ή μ ε ρ ω ν μ α ς τ ι λ ή ν μ ι α ς - Δ Ό ε ρ ι π τ τ ώ
σ ε ω ν κ α Ι σ τ ώ ν έ ν τ ό τ ο υ σ τ ι ε γ ι α ν ϋ χ ώ ρ ο υ τ η ς ά ι ρ ο
φ ρ ο ι σ ύ ν η ς κ α Ι τ η ς μ ι ο ν ι ο ι μ ε ρ ε α ς κ ι ν ο υ μ έ ν ω ν .•.
Κ α Ι έ ν ω ε ι ν α ι ά λ η θ έ ς δ τ ι δ Α τ Ο ν ό θ δ Σ λ α
ν κ α μ ο ν δ έ Κ κ λ η σ ι α σ τ υ κ ό ς ι σ τ Ρ ί ό ς τ ο ϋ μ έ λ λ ο
ι Ό ς θ α ε υ Ρ η Ι κ α ν ο ύ ς κ α Ι δ ι α φ ό ρ ο υ ς λ ό γ ι ο υ ς ν α τ Ο ν δ ι
α ι λ γ ή σ δ ι ά τ η ι σ η μ ι φ ι Ή ν τ ο υ ι Ι α ν ν υ η ν σ ά
σ ι ν δ ι α τ η ν Ε λ λ α δ ι Κ ή ν Β κ κ λ η σ α ν δ μ ι ω ς ι τ ο ί ο ν δ υ κ α ι ο
λ Ο Υ η τ ι κ ό ν θ ό ι τ ρ σ μ σ Τ ό μ ό ν ο ν σ ω ς π ο ύ θ α τ ο ϋ
ά π ο μ έ ν η ν ά σ η ι μ ε ι ώ σ ε ν α ι δ τ ι 1'). λ λ τ ω σ ς τ η ς
τ ω ν Π α ρ α ι δ ό σ ε ω κ α Ι τ η ς γ ρ ι μ ι μ η ς τ ω ν Π τ έ ρ ω ι ν ώ φ ε Ι
λ ε τ ο ε Ι ς τ η ν φ θ ο ι ρ ά ν Ο Ο ύ ύ τ έ η α ϋ τ η τ η ς σ δ η ς
κ α Ι έ τ υ μ ρ φ ώ σ ε ω λ ε Ι σ τ ω ν τ ω ν σ λ ε χ ω τ η ς ε Ι ς
τ ή ν α Ι ρ ε Τ ι ή ι ν Δ ο ο - π ρ ο σ ό ν π α ρ α Ι τ η τ ν δ ι ι ά τ ο ύ ς .
π ψ η φ ι Κ α θ η γ η τ ά ς τ ί ι θ ε ο ι λ Ο Υ ι κ ω ν Σ χ ο λ ώ ν ­
κ α Ι τ ή ν δ ι α ο τ ρ ο φ ή ν έ ν σ ι ι ε χ ι ε τ ι τ α α ι δ σ α ϋ φ ρ ο
ν ή ι μ ι α ς τ ο ϋ Λ σ ο ϋ Ι κ τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω λ γ ά ι τ η i:rtL­
Ρ δ σ υ χ ώ κ α Ι τ ω ν θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ Ω Ό Ρ Υ α ν ώ ο ε
ω ν Τ Ο τ ε λ ε τ α ί ν τ ο σ η ε ι ϋ ι μ ε ν μ ε ι τ α μ ε γ ά λ η ς π ι κ ρ ί
α ς δ ι ό τ ι γ ν ω ρ Ι ζ ο ι μ ε ν π ο λ ύ κ α λ ώ ς δ α ν θ λ ι ε ρ ά ν κ α Ι
ά ξ Ι Τ ά ρ Ι Τ σ ά σ ι ν έ τ ή ρ η ι σ α ν π ό τ η ς Α ν ά ρ ξ ε ω ς
-7­
δ η τ ο Ο ι μ ρ λ Ι Κ ι σ χ ί ι α τ ς μ έ ρ ι τ η ς ή μ ε Ρ Ι Ι
τ α ρ ό ι μ ο ι ι α σ υ μ ι α ί ν ι δ ι σ τ υ ω κ α Ι ε ι ί ς α ύ τ ή ν
τ η ν ι Κ ρ λ ι ν τ η ς ρ θ δ ξ ί α ς τ ο CI Α γ ι ο ν Ό ρ ς τ ό
Ο ο ί ο ν ι ν φ τ ό τ η ν μ ι α μ ε ρ ι α δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τ ο λ ι μ η
ρ ω ς δ τ ι ά ι κ ι ο ί λ ο υ θ ε ϊ τ ή ν ρ α φ ν ω ς ό ρ θ ά δ ο ξ Υ ρ α μ
μ ή ν τ τ η ν ά λ ι λ η ν ά ι δ ι α φ ο ρ ε ϊ τ λ ή ρ ω ς κ α Ι σ ι γ α κ Α
δ α λ ω δ ι ς έ ν ώ Ι Ι τ η ς μ ν τ κ ι ε φ α λ Ό η ρ υ τ ι μ έ
ν η ς ι κ α Κ δ ο ξ ί α ς ό π ι ο τ ο υ ί Κ ι ι έ Τ ό τ ι τ ο υ τ ώ
Π ι α τ ρ ι ά Ρ χ ο υ Δ η ι μ η τ ρ ί ο ο δ ι ω Ω Ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς λ ω ς
τ ο υ ς δ ι φ ω ι ϋ ν τ α ς Π ί ρ Ο ς τ η ν ά ν ω ι τ έ ρ ω Π ρ ε Α τ ο υ ά
Υ Ι Ο ρ ι ε τ α ι ς Π α έ ρ α ς Ι .
Ε ί ι Ι ε ή ά Υ ω τ ι ς τ ω ν έ μ ν ω ν σ ε λ ι δ ώ ι ν ν ά έ ξ
σ τ ι ώ ρ σ μ έ Ύ α ς έ ι κ λ Θ κ τ α ς α α τ α ψ υ χ ά ς α ϊ δ
Ό ί α ι ι Κ α λ Ό τ η 1t(mEL ι τ α ρ α ι μ έ ν υ ε ι Ι σ έ τ ι έ ν ι ν Ω Ι j
μ ε ά τ η ς α ί ρ έ σ ι ε ω ς ώ σ τ ε Κ ι Ι τ η ν έ Α δ ε ι κ ό π η ν Φ τ σ ε ι χ ι
ζ ο υ σ α ι έ ι α τ ά ς τ η ς ρ ό τ ό ν λ ύ μ ε Α τ ί σ κ ι ν Κ ο ι
ν ω ν α ς ι ω θ ϋ ν τ η ς ι τ ρ ε τ ό σ η ς ε ς ό ρ θ δ ό ξ ς τ ι μ η ς
α ρ τ ο ϋ δ υ κ α ι α κ ρ Ι τ ο υ θ ε Ο Ο ..' λ ι μ ή ν
.
.
_
.. ...
. .
.... . ;110'
.1".. .,
. ...
,
,
• i
-8­
...':
Ι
:1
.1'
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Τ ά ά λ υ θ ι ϋ ν α κ ε Ι μ ι ε ν α τ ο Ο α ρ ό ν τ ο ς μ ι κ ρ ο ϋ ρ
Ύ ξ ε τ ά ζ ι έ ξ α ό ο τ η ρ α ς ό π ό ψ ε ω ς "t1C> μ έ γ α θ έ ι μ α τ ο ύ
δ ι α λ ό γ ο υ Ο ρ θ ο Ι δ ο ξ Ι α ς κ α Ι Π τ ι ι σ μ Ο Ο , ώ ς δ ε μ ρ φ ώ θ η
δ ς κ α τ α τ η ν τ ε λ ι ε υ τ α ι α δ ε ι Κ ι ε ί (1971 :- 1981,(1-)
κ α Ι δ ι α ι τ έ ρ ι ω ς τ η ν μ ε Υ ά λ η ε ά θ ό ν η ν τ ω ν Ι Ι ω ό ν
τ ω ν θ δ ξ ω ν ε τ ά τ Ο Ο ε ω ι κ ό ς δ η Φ α α ι ρ Ι
Κ α Ι έ τ ν φ ι κ ι α τ ά θ ε ό ν ν ω σ ι ς ά ι τ σ τ ι ε ι λ ι ε ί ζ ω η ί ρ ι ά ν έ π ι
θ ι μ α σ υ ν ό λ η ς τ η ς ρ θ ι δ ξ α ε ό χ μ Έ Ι Η ς ν τ θ ε
α ύ τ η ς ε ρ τ ο ύ ς ε Π λ α ν η ι μ έ ς ά α κ α Ι
σ ό ν α ψ ο Υ τ η ά Σ ο υ Κ ι α θ λ Ι Ι Ώ κ α Ι ι α σ τ λ υ Ό Έ Κ
Κ λ η ι σ Ι ι έ ν τ ο ύ τ ο ι ς ο ύ ι δ έ Π ε θ ά έ τ ι τ ρ έ Ψ Ώ Τ Ί Ι δ ί α τ η ν
μ ί ξ ι ν τ η ς λ ά η ς μ ε τ ά τ η ς , λ η θ ε ι ι ς έ Τ Ι τ φ σ ω φ
ι α Ι ι μ δ ν φ μ ι α ς ψ ε υ δ Ο Ο ς κ α Ι ά ν τ ο ρ θ ι α δ ό ξ ο υ έ ν ώ σ ε ω ς
cH Κ τ η ς ί ρ α ς π ε ί ρ α τ υ γ χ ά ν ε ι π λ ι ο υ σ ι ω τ ά ι τ η t1rl
τ ο υ α κ ι ε μ έ ν Ο σ ό κ ι ς ε ε ι ρ ή θ η Τ ι ι α ό τ η ς μ ρ φ ί ς
Ι ν ω ο ι ς ό φ ι η ι ι μ έ ν η τ ι ά ό Ο Κ Ο Π Ι Ο ό ς λ λ ι τ ρ υ ς τ Ο Ο
Ύ ν ι η σ ί ό γ ι ε ι λ υ κ ί ι ε ί ψ α ς κ α Ι τ η ς τ ω ά γ Ι ω ν
Π α τ έ ό Ρ Ω Ι ε ι ρ α ς δ ι δ α σ Κ α λ ί α ς έ ε ν ι κ τ ρ ό τ α τ α Ε
Π ι λ η θ ε ί ι σ α δ Ι ς δ ι ά Ι α ς Λ υ ώ ν Φ λ ω ρ ε ι ι τ α ά ρ α υ τ α
ε κ η ρ ό χ θ η ι ρ ά τ Ο Ο γ ν η ο ί μ ι ο ο Ό τ η ς τ ο ύ Ι τ ι
ο τ ο ϋ Λ α ο ύ τ Ο Ο θ ε τ ο ύ κ α Ι φ ύ λ ς δ ν τ ω ς τ η ς
Π ρ δ θ ε υ σ η ς π Ι σ ε ω ς .
Ε Ι ς δ ν τ ω ς η ρ α ς δ ω ς ι ι μ έ ρ ς Τ Ί μ ω ν κ ρ ψ α
σ ι ν Κ υ ρ ο ο ε ξ ι ε ι ρ ε ή τ ο ι ς τ ό λ ι ε υ μ ι μ α τ ο τ η ς ε ό σ ε
ε α ς «6 ν έ ο ς σ Ρ Ή τ η ς Χ ά ρ ι Ό ς έ ι κ λ ώ θ η σ φ ό
δ ρ α Ι σ χ Ι Ι ν ε ι κ ό ν ι α ι δ ι ι σ ώ ζ ω ι τ η ς τ ό λ α ι σ φ ρ ι γ ώ σ η ς σ
Δ Ό Ι μ ι ε ω ς κ α Ι ρ ρ η ι σ Ι α ς .
Π ι ε Ρ Ι Ό ρ ι θ έ ν ι τ ω ν τ ω ν δ ι ι δ α ι α κ ά λ ω ν τ ο υ έ ν π ο λ λ ο ί ς
·-9­
ε Ι ς ρ ή μ α τ α ε ό σ ε ι ο λ ο γ α ς κ α Ι ξ η ι ρ α ς Ι η ς ε ξ έ
Ν Ω Σ Α σ π τ η ς ν μ γ ε ν ς κ ό μ η ς τ ο υ τ η ς γ ν η σ Ι
α ς Ο ρ θ ο ι δ ό ξ ο υ π α ρ α δ ό σ ε ω ς π ρ ο κ α λ έ ι σ α ν τ ε ς ο δ τ ω κ α ι
ν φ α λ υ μ ο ν ν τ η ι κ λ η σ τ ο Ο Χ ρ ι ι ο τ ο Ο λ ι ι μ ό ν π α
τ ε ρ ι κ η ς δ Ι ί δ ι α λ Ι α ς κ α Ι ι τ ς
410 ά ν ω τ έ ρ ω λ ι μ ό ς σ υ ν τ η χ ε υ μ α ρ ρ ώ δ η ε Ι Ο Ρ Ο Ό τ ω ν
π ο λ ι τ ι ο τ ι ι κ ω ν Ι π ι τ ε ό ε ω ν Ι ξ ε θ ή λ ε λ ή ρ ω ς τ η ν έ ν α τ
μ ε ν Ι Σ α ν π ν ι ε υ μ α τ ι ι κ τ η τ α κ α Ι ά γ ω Ι Ο Τ Κ τ η τ α τ η ς λ α ί
κ η ς ε ό σ ε ι ι ε α ς ά ρ κ μ έ ν η ς τ Μ έ ο ν ε Ι ς μ Ι α ν κ α τ ά Κ υ
ρ ι ο ι κ ή ν α ι λ η ι σ τ η ς θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ α Ι
τ ή ν τ υ π ι ι κ ή ν κ τ έ λ ι ε ι σ ι ν τ Ω ω ν τ η ς ά ό η ς ...
α Ι ν φ τ ο π ό λ α ι α Ι τ ι τ ά ν ε ι α ι σ υ γ ρ ό σ ε ι ς π ρ ό ς
τ η ν α Τ ρ ε σ ι ν τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν τ η ς Β κ κ λ η ι σ Ι α ς Π Π έ λ ν σ υ ν
ε ί χ α ν τ α ς κ α ρ δ Ι α ς κ α Ι τ ή ν σ κ έ ψ ι ν τ ω ν ι ι σ τ ω σ ή ι μ ε ρ ο ν
φ ρ ό ν κ α Ι ε Ι τ ε ί ν ο ύ μ ό ν ο ν δ λ α ό ς ά λ ά ο ύ δ έ ο Ι π ο ι
μ έ ν ε ς α ύ τ Ο Ο Ι τ ι δ ε Ι ν ό ν τ ή ν τ τ α ι τ υ μ έ ν η ν ύ Ο τ ω ν
κ α ι ρ ώ ν δ ρ α σ ι ν κ α Ι Ε ύ σ Υ γ ε λ ι Ι κ ή ν ό μ ο λ ι ο γ ί α ν π ρ Ο ς
ύ ε ρ ά ι σ τ ι ι σ ι ν τ η ς ι ν δ ι Λ ε υ ό σ η ς ρ κ α τ α θ ή κ η ς Ι
Ο ύ τ ω ς ι Ι Ι Ε κ ι κ λ η σ Ι α τ ο Ο Χ ρ ι σ τ ο υ π ρ ο δ ι Ο Ο μ έ ν η φ ι
λ ή μ α τ ι Ι ε ρ φ ύ π ο τ ω ν Ά α ξ ω ν ί τ ς ε υ ι μ α τ κ ω ν τ α
γ ώ ν ά γ ε τ α ι δ ε σ μ ί α κ α Ι Ά Ε Λ ε

ό θ ε Ρ ς π ρ Ο ς μ Ι α ν de fa­
cto ν ω σ ι ν μ ε τ α τ ω ν α ί ρ ε Τ Ι Ω μ ο λ ο Υ ι ω ν τ η ς Δ ό σ ε ω ς
κ α θ δ ν ρ ό ν σ ί Ι Θ μ α τ φ ό λ ε ς τ ω ν Ο σ ί ω ν Τ η ς δ
τ α ν δ έ ν ά ι ν τ α τ ε λ ο ό ι μ ι ε ν α έ π Κ Ρ Τ ί τ α Ο τ α δ ο ο
λ ι ρ ε π ω ς Ι Ν ν ω ς , ι μ α ύ ρ ω τ α ι Κ α ν ό ν ω ν κ ρ ι ε ι α
ξ ι σ ί τ ο Ο ά μ α ρ τ ά ν ε ι ν π ο λ λ Ώ ά μ φ β λ ς ή Ι σ τ ι ς &­
γ ν ο ι α ι κ α κ έ χ τ α ι τ ω ν ψ υ χ ω ν δ ι α τ ο μ μ ι ε ί ι σ θ ι τ η ν ά
λ ή Ι θ ε ι α τ ο ό δ σ λ ν α ς τ ο ν λ ό γ ο ν έ ν α κ υ ρ γ Ι Μ
Β α σ ..t1t. 92).
• λ η θ ω ς π ο λ λ ο Ι κ α Ι δ ε ι ι Ι ο ί Ι θ ρ Ι τ ο Ο Σ τ α υ ρ ο ϋ
λ α μ έ ι σ ς π Ά Τ ω ν δ Σ ι ω ν ι σ μ ό ς δ ο ί ο ν ι ε Ι Φ σ υ ς
ά ν Ι π α λ ς τ ο ύ Ε υ α Υ γ ε λ Ι , δ σ τ ι ς σ η μ ι ε ι ω τ έ ο ν δ ι ε υ θ ό
ν ι ε ι ά π ά σ α ς τ α ς σ κ σ ς κ α Ι Α ν τ ι χ Ρ Ι σ ς δ υ ν ά μ ε ι ς
τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν κ α Ι δ δ τ ο ί ο ς ν τ φ π ρ ο σ ώ π φ τ α ο υ Υ χ ρ ό
voo α σ ν σ μ ι ϋ κ α ί Ο Ι κ ο υ μ ε ν μ ο Ο έ ξ α π έ ι λ υ σ ε τ η ν μ ε
γ α λ υ τ έ ρ α ν Κ α α τ ο υ •λ ρ ν ί ο έ θ ε σ ι ν
-10­
Ι
'. "
Τ ά ό Ρ ό ι δ ο ξ α «fryLa: τ ω ν ά ω ι μ λ θ έ ν τ α δ η ι κ
τ ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω ν Κ ω ν ω ς κ α Ι Μ ό σ χ α ς
μ ε ό τ ο Ο α Ι ρ ε τ Κ ο Ο Π ι μ Ι Τ Ρ ο κ α λ ο Ο ν τ η ν δ μ ε τ ρ ο ν
θ υ μ η δ Ι Α τ ω ν ι τ ε λ ω τ ο ύ ά τ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ
δ σ τ ι ς μ ε ν ι α μ ό ς ώ ς ι τ ρ ο ι σ φ υ ω ς λ έ ι θ η μ ή ι χ ω ν
δ ρ ι α δ δ ι ς ω ν τ α ι Ά Ε α φ σ κ α Ι κ α τ α ι σ τ Ρ έ
Ψ η τ α δ ρ ι α τ η ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς τ ο υ ρ ι σ τ (2) .
, ι λ ό τ ω ς π ι σ τ ε ό ο ι μ Ε ν δ τ ι τ ω ν ϋ σ μ ά χ ω ν κ α
κ ο δ ο ξ ί α ό π ο τ ε λ ε ί μ Ι Ι Κ Ρ Ο Υ ρ α φ α ν τ η ς κ α τ α ι α ι λ λ ο μ έ ν η ς
σ ή μ ε ρ ο ν π α ι θ ε α ς δ ι α τ ή ν δ λ α κ λ η ρ ω τ ι Κ ή ν κ α τ α ..
σ ρ φ η ν τ η ς Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ο Υ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ τ η ν ι Α
δ ι α τ ω ι δ ί ο υ α ό τ ο ϋ α μ α τ ο ς θ ε μ ε ι λ ω ι σ ε ν ό Κ ύ ρ ι ο ς κ α ι
ο ί ί α Ι ώ ν ο ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς κ α Ι ά μ ο λ Ο Υ η τ α Ι ά ν ή Υ ε ι ρ α ν ε ς
ό ν ρ κ α λ λ ο ϋ ς ε Ό Τ ρ ε τ ε α ς κ α Ι ώ ρ α ι τ η τ ο ς
Τ ό ν ε ϋ μ α τ η ς π λ ά ν η ς κ α Ι σ ι ε ε α ς ά ν τ ι λ η φ θ έ ν δ
τ ι κ λ η κ α τ α τ ω ν Ό ρ θ σ δ ό ξ ω ν α ό λ Υ α KOI't'Op.
θ ο ί δ ί δ α ξ ε ν τ ο ό ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς ι ο υ ς τ ο υ σ κ ό τ ο υ ς ν ά
ι μ ε έ ρ χ ω τ α ι τ ο υ λ ο ι ά Ο τ α ς μ ι ε ι θ ό δ ς τ η ς ν υ π ά ρ ξ ε
ω ς σ Δ ι α ι λ λ α η ς κ α Ι ά Υ ά π η ς ε ό ν ι ο ο χ Ι ζ ε ς ο δ
τ ω κ α τ ά ρ χ α ς Π α σ Α ό Ρ θ δ ο ξ ο ν μ α χ ι η τ ι ι κ ή ν δ ι ό θ ε σ ι ν
δ ε ι σ μ ι ε ό ν ε ς ά ρ Υ ό τ ε ρ ι τ α ύ τ η ν κ α Ι τ έ λ ο ς ώ ς σ ό μ μ α
χ ο ν π α ρ α σ ό ρ ο ν τ ε ς έ ν τ φ Ι δ φ α ό τ ω ν ι ο τ ρ α τ έ δ φ , έ ν
Π Ο λ λ ο ί ς μ ι τ ρ ο φ ο ρ ο ϋ σ α ν κ σ δ η ι μ α Κ τ η ι έ ν ν φ κ ε κ ο
σ μ η μ έ ν η ν
·0 τ ο υ ψ ε ό δ ς π α τ ή ρ κ α Ι ύ φ η γ η τ η ς Ό ι δ ό ν α τ
ν ά λ έ τ ά τ έ ι κ ν α τ η ς ψ ω τ ο ι μ δ ρ φ ο υ Ε κ ι ι Μ η σ α ς π Ι δ ύ ο
χ ι λ ι δ α ς τ Λ α ά ν α π τ ό σ σ ω ι ν α ι κ α Ι μ ι ε γ α λ ρ γ ο ϋ ν

τ η
η θ ε τ η ς ύ κ α Ι γ ν η ο α ς Ε ό α Υ Υ ε λ κ η ς Ά
λ η θ ε Ι α ς Ι Έ χ ά ρ η α ω ς δ ι ά τ ή ν π α μ ά Ρ ν ι σ ι ν κ α Ι
ά π λ ό η
ι
σ ι ν τ ω ν Δ Τ Ι ω ν Χ Ρ ο τ ι α ν ω

et" δ σ ο ν
ό φ τ α τ α ι έ ρ ί ζ α ύ Υ ι ή ς κ α Ι ρ ω μ α λ έ α Α λ ή
θ ε ι α ο ύ ι κ ξ έ λ ι ε ν κ α ί ή τ υ χ ό ν μ ι ε τ ι ι κ έ ν τ ρ ι ι σ ι ς τ ω ν λ α
ν η ι θ έ ν τ ω ν π α ρ α μ έ ν ε ι λ Ι α ν π ι θ α ν ή
Κ α τ ό π ι ν τ Ό ό τ ω ν Π η τ € ί μ Ι α δ υ ν α μ κ ή λ ό σ ι ς ή Κ α
τ α σ τ ρ ο φ ή α ί ά π ώ λ ι ε ι α τ η ς ρ Ι ζ η ς Τ ν α μ ε τ α ύ τ η ς έ κ λ ε Ι
Ψ η κ α Ι η α ι σ α λ έ ι ο τ ρ ο φ η ς τ ω ν ά Π έ ν ω ν κ λ ά
δ ω ν
1-11­
Τ ό σ χ Έ δ ι τ έ ι θ η ε ς έ φ α ρ μ ο γ η ν μ έ τ ή ν ό Ν α τ ο λ ή ν
τ ο ϋ 2000 α Ι ώ ν ο ς κ α Ι η δ η α Ι έ σ η μ ο ι Ά α Ι τ η ς ι ρ
θ α δ ο ξ Ι α ς ρ α τ α ι δ έ μ ι α ι ε Ι ς τ ο ύ ς Ι σ τ ς τ η ς δ η λ η
τ η ρ ι ώ δ ο υ ς ά ι ρ ά χ ν η ς τ ο ύ Ο Κ Ο ε ν ι μ Α Ι α έ λ Ι ς &­
ι τ α μ έ ε Ι ή Ι τ ο δ υ ν α τ ό ν Τ Χ υ τ έ ρ ρ ο ε τ ο ι ι μ Ι α τ
Λ α ώ τ ι ο ϋ θ ε ο Ο ό δ τ ο ί ο ς κ α Ι ι μ ν θ ό Δ Υ Η θ ν α cht­
Τ σ τ η ε Ι ς τ η ν Ι η Ρ Τ Τ μ έ ν η ν σ υ γ ι κ ρ η τ ι σ τ ι ι κ η ν κ α ι ν ο φ ω ν Ι
α ν ι θ ρ α ύ ω ν τ ο ύ ς δ η λ η τ η ρ ι ω δ ε ι ς τ Ό τ η ς
κ α Ι δ ι α τ η ρ ώ ν ο δ τ ι ω ς ι μ ό λ ι ν π ά ι σ η ς α ρ ε Τ κ η Κ Ο ω
α ς τ η ν θ ε ι ο τ ά τ η ν α ύ τ ο Ο Ε ύ χ α ρ ι σ τ η Ρ Ι Ο κ η ν Τ ρ ά ε ι ζ α
μ έ χ ρ ι τ η ς έ ρ χ ο μ έ ν η ς δ ε υ τ έ ρ α ς τ ο Ο σ ι ρ ι σ 1
Τ α ι α ν Ι ρ ρ η τ ο ν δ τ ι κ α Ι μ Ι α μ ό ν ά π λ η σ ό Υ
ι ρ ι σ ι ς τ η ς σ υ χ ν έ κ κ λ η ι σ ι α ι ο τ ι ι κ η ς ι κ α τ α ι σ τ ι ά σ ε ω ς κ α Ι
τ η ς τ ρ ε λ θ ό ί Ο ζ τ ο ι α ύ τ η ς η μ ι ο ρ γ ε ί α ρ υ τ ά τ η ν
α ό θ λ ι ψ ι ν ε Ι ς τ ο ν ά λ η θ η έ ι ρ α σ ή ν τ η ς Ό ρ ι θ δ α ς Τ ό
π ό ι λ α ι δ ι ά τ η ι τ α ρ ι α σ ι ν έ ν ό ς κ α Ι μ ό Λ ε ρ ϋ κ α ν ό
ν ο ς σ τ ω ά τ ι ϊ λ η ς ή ι θ κ η ς τ ά ξ ε ω ς Κ α Ι ε ύ τ α ξ ί α ς έ ξ ε γ ε ί
ρ ε τ ο λ η θ ο ς κ λ η Ρ ι Ι κ ω ν κ α Ι λ ι α κ ω ω ν ι ζ ι μ έ ν ω ν ά χ ρ ι
δ ε μ ω ν κ α Ι φ Λ η ς έ ξ ο ρ ι ω ν κ α Ι α ύ τ ο σ τ ο Ο θ α ν ά τ υ
μ η ι τ ο ι σ τ ε λ λ ό ν τ ω ν δ μ ω ς ο ό δ έ μ έ ί Ρ Ι κ ε ρ α ί α ς τ ή ν ε ό
θ α ρ σ η ό ι μ ο ι λ ο γ Ι α ν τ ω ν ' Α π η ύ ι Ι υ ν ο ν τ ο τ ο Ο Π ρ ο δ ρ μ ο υ
ο ό κ σ τ ε Ι ς α σ ι λ ε ί ς κ ι α Ι Π ι Χ τ Ρ ά ρ χ α ς ο ύ δ ε ν
τ ι ρ ο τ ι ι μ ω ε ς τ η ς τ ο υ ρ ι τ ι κ κ λ η σ Ι α ς κ α Ι τ η ς ε ύ
ν ό μ ο υ Α ό τ ς λ ε ι τ ο υ Ρ Υ α ς !
Σ ή μ ε ι Ρ ν έ ξ ά ν τ ι θ έ Τ υ .έ ν φ τ τ ι ο ρ ε ί τ α ι σ ύ ν ο λ ο ς ή
τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν δ ι δ κ α λ ί α κ α Ι τ α -rr.epL τ η ν Τ Τ ί ι σ ι ν ν α υ α
Yba: τ ι υ ι κ ν ι ά σ ι τ ω ν ε ό σ ε ο ι ό ν τ ώ ν τ α σ τ ό μ α τ α Μ
έ 92), ή τ ω ν τ τ μ έ ι ω ν 1raippTJata, Μ η ν ι έ λ ά χ ι
τ ά τ ω ν έ ξ α ι ρ έ ι σ ε ω ν ο ύ δ έ ί χ ν η ι δ ι α σ ώ ε ι ω ι ι σ Κ ι η ς
ι ό -.h Ι ' ,- e τ '
.δ Ι ε σ ι ε ω ς τ ω ν Ρ χ α ω ν τ α τ ε ρ ω ν τ α τ ω ν α Ι ω KU­
μ α τ α δ ν τ ω ς δ ι ε ι ν ά Κ α Ι ο ι λ λ ι ά κ α Ι δ ρ χ ο ς ο ό δ ε Ι ς ...
Ο ύ γ ι ά ρ ά γ ι ι ό ε ί τ ι ε γ ρ ά ψ ε ι δ Μ α σ λ ε ι ς δ ι δ η ι μ ο
σ α τ ρ ι κ ε Ι ι μ ε ν ι τ τ α σ ι ν ε ο Ι έ ν τ θ α λ ό ι σ σ ι ρ ό ε
λ ι η ί μ έ ν ο ι α κ ό η τ ε λ ο ι ι ι μ ε ί ς τ ό ν Θ μ ό ν τ ω ν α Ι ρ ε τ υ Ω Κ ι
μ ά τ ω ν ι δ ε χ μ ι ε θ α κ α Ι Τ ε ρ Ι ή ι μ α ς ρ η γ ν ό μ ι ε ν ο ι τ α κ φ
τ ό ι ν ή ι μ ω ν ο ό κ έ κ λ ύ ζ ι σ ι Ε τ Ι Ο Τ η Σ τ Ε ι ρ ο ν
.-12-­
δ μ ω ι ς ά Ρ Κ Ε ϊ ν α ό ψ ώ σ τ ι ς ψ ω ν ή ν δ ι α ι μ α Ρ Τ Ρ ς Ι σ τ ω
μ ο α δ κ ή ν κ α Ι λ κ ρ ι Ι έ ό ς τ ς ι δ α ι μ ν ι ώ ι δ ς χ ο ρ φ
δ Ι α ς τ ω ν Ο ί ι κ μ ε ν ι ι σ τ ω ν κ α Ι τ ω ν έ κ ρ σ ό ν τ ω ν ά
κ α ι σ τ ω δ ι α ν α έ λ ε θ Π Ρ Α Τ α ά τ ό τ ο ύ ς δ ι ς
α ό τ ο π ο υ μ έ ν α ς κ α Ι τ ο υ ς σ τ η Ρ η Τ Κ ς ε Ι σ έ τ ι ώ ς μ ή
ό α δ ό ς τ η ς ά γ ά τ η ς ώ ς έ ξ ρ ε μ σ τ ή κ α Ι δ π ι ε ρ ο ρ θ ό
δ ο ξ ο ς ... Ό ν τ ω ς «gv ι έ σ η ν Ι γ ι κ λ η μ ι α ν ν σ φ δ ρ ς κ δ ι
κ ο ό μ ι ε ν Ο Υ ή ά ι ρ ι η ς τ ή ρ η σ ι ς τ ω ν Π α τ ρ ι κ ώ ν Π α Ρ α δ ό
σ ε ω ν Μ Β α σ ι λ έ τ υ σ τ 243).
Κ α ί έ ν φ τ Ό λ ε σ τ ο ι τ υ χ Ά Σ Ν ο ί τ α ρ ή μ ί ν θ ε ω ρ η τ ι
κ ο ί λ ε ϊ σ τ ι ο ί δ α τ η ς έ ν τ η λ λ δ α έ τ ι μ φ ώ ι σ ω ς
α ύ ϋ ν τ ε ς π λ ι ε σ τ ι ο ί έ ι κ ρ ι τ α Ι π ά σ η ς λ η ς ε ό σ Ε
ε α ς κ α Ι ω ν σ Κ τ η τ ο ς έ ν τ Ο Ο Ο ι ς ί δ ε ί ς . έ μ φ α ι
τ α ι έ ν τ φ σ ι τ ρ α τ Ο έ τ η ς α λ ι λ ι μ έ ν η ς ε ό σ ε ι ε α ς 00­
δ ε Ι ς ά ν α έ μ ν ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ς α Ι έ Ι ό λ η ι θ ε τ α ς Ι τ ο υ κ ι
λ α ς ι λ α σ φ η μ ί α ς τ ω ν υ ί ω ν τ λ ά ν η ς ο ύ δ ε Ι ς δ η ι μ ο
σ ί α ι δ υ ρ ό μ ε ν ς τ ό ν θ α ν ό ι σ ι μ ο ν Τ Ρ Α μ α τ μ ό ν τ η ς Π α
δ θ ε η κ λ η ρ ο ν α μ ί α ς τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ λ ή ν τ ο l1tafo
ν α λ μ ό ι ε κ α Ι π ά λ t!V, ε ύ ί ρ υ Θ μ τ ά τ ω ν έ ξ α ι ρ έ ι σ ε ω ν
ί κ α ν ω ν π ρ ό ς σ Ι ρ η σ ι ν σ τ α γ ό ν ο ς ν τ Ι ά ν τ κ ε ι μ έ
ν ο υ ώ ι ε Α σ Π α ρ ά τ α τ ι α δ ε ν τ ί κ λ ι ε ε τ α ι ε Ι ς μ Ι α ν
έ τ έ ρ α ν α Ι τ η ς Ο Ο ρ θ ο δ ο ξ α ς ο Ι ι ό ν ω τ έ Ρ ω κ ύ ρ ι ο ι
ν α έ κ φ ω Ή σ ν κ α Ι τ ο ν α ν η Υ υ ι ρ κ ό ν α ύ τ η ς υ ο ό δ ε
μ ι α ς κ α τ ι α σ τ ο λ η ς fl α Ι δ ο Ο ς ε Τ ν α ι σ υ ν η θ ι ι σ μ ι έ ο ι ε ι Ι ς ToQ­
τ ο ο Ι ά ε τ τ ε ν υ Κ Ό ε ρ ι ν ο Ι ι θ ε ο σ ε ε ί ς κ α Ι μ η δ έ π ο τ ε ν
φ ι ω ί τ λ ι μ ν ε ς τ α ρ ρ η
ι
σ ι α σ θ η ι α ι θ Σ τ δ .
. Δ έ ν δ Κ δ υ κ ο ο μ ι ε ν τ ν θ έ ι σ ι ν Κ ρ ι τ ο ϋ κ α Ι έ π ι ι κ ρ ι τ ο Ο
τ ω ν π Ά Τ ω γ Ο δ έ ε α μ ω ς θ α ι τ ρ έ ψ ω μ ε δ σ ο ν ό
φ ή μ ί ν ν ι α λ η θ Ώ ε μ ι α τ κ η ώ ρ α ι τ η ς κ α Ι μ ο ν α
δ ι ι κ τ η ς τ η ς μ ε τ έ ρ α ς π Ι σ ε ω ς δ ι α τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν "Jt'O­
ν η ρ ώ ν ι έ π ι μ ι ξ ι ω ν μ ε α τ ω ν έ τ ι ε ρ δ ξ ω 1\ δ ι α μ ι α ς φ
μ ά Ρ τ ύ Π ι κ ο η ς κ α Ι ί τ α η ς ε ι Ι ς α Ι ρ ε τ υ κ η ν ρ θ
δ ο ξ Ι α ν
ν ο ο Ο ν ε σ μ ό ω ς ο Ι ι κ α τ α φ ρ ο ν η τ α ι τ ω ν π α τ ρ Ι ω ν
δ τ ι fJ α ρ ν η σ ι ς τ η ς ρ θ δ ό ξ σ υ Ε ι δ ή σ ε ω ς ν ά ό λ ι
θ Ί σ η ι σ υ μ ι φ ρ Ή σ τ ρ ό ς Τ ο ν ή ι θ ι ι κ ό ν κ α Ι δ ο γ ι μ α τ ι κ ό ν
-13­
χ ι τ σ μ ό ν τ ω ν μ ι ε ρ ω ν μ α ς σ ν ι σ τ π ρ ξ ι ν σ ω τ ή ρ ι ο ν
κ α Ι θ ε τ υ κ ή ν π ρ α ξ ι ν δ ι α σ ώ σ ε ω ς κ α Ι δ ι α τ η ρ ή σ ι ε ω ς δ τ ι
λ τ ι ι μ ο τ έ ρ δ ι α κ ρ ε ί έ α ό τ ο ϋ δ γ ή Ο ί ν ο ς ί μ ω ν λ α
ν ή τ η ς Λ η α μ ο ν Ο Ο ν δ τ ι δ ι α κ ο ν Ι α τ η ς ό ρ θ ς σ ε ω
δ ι α σ ώ ζ ε ι κ α Ι τ η ν Ε ι θ ν ι ι κ ή ν ι ω τ ό ν Ι α δ τ ι ο Ι μ ε γ ά λ ο ι
π α τ έ ρ ε ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς δ Π α λ α μ α ς κ α Ι Μ α ρ κ ο ς δ ί ε ν ι
ό ς δ ι α τ ω ν ρ ω κ ω ν ώ ν ω ν τ ω ν έ γ έ Τ ο ύ μ ό ν ο ν
λ η θ ε ί ς φ Ρ Ρ Ι τ η ς Ό ρ θ ο ο ξ Ι α ς λ α κ α Ι π α ι δ ω
γ ο Ι τ η ς ό κ λ θ η ι ό ι σ η ς Π μ α τ κ η ς ρ Ι ζ η ς τ ο ύ Ν ε ω τ έ
ρ ο υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο Ο δ σ τ ι ς έ ν τ φ Π Ρ ο σ ώ π φ τ ω ν δ ι έ ο φ ζ ε
τ η ν έ α υ τ ο Ο ά σ τ λ η ν ά μ ι γ η κ α Ι δ ι α λ ό μ σ α ν (3).
Κ α τ η γ ρ ν μ α ς ώ ς σ κ α ν δ α λ ί ζ ο ν τ α ς τ ό ν ά λ ϋ ν
λ α ό ν δ ι α τ η ς ά Ι τ η ς κ ρ ι τ ι ι κ η ς τ ω ν τ ε λ ο μ έ ν ω ν d:­
γ Ο ν τ ε ς λ ί α ν δ ι α Ρ Ι Τ Ι Ι ω ς δ τ ι κ α Ι σ ε ι ρ η ν ι έ χ ί
τ α ώ τ α τ ω ν ι Κ ό ω ν π λ ή ν δ μ ω ς ύ ά ρ χ ε ι σ ω τ ή ρ ι ο ς
κ α Ι ε ε Ρ Υ ε Τ κ ή ώ ς δ φ Σ Ι Ι ό ς π ό ν ο ς κ α Ι δ π υ ρ ε τ ό ς τ ο υ
θ ε ν ς δ η λ ο π ο ι ό ς α δ τ η Κ ι φ Ρ σ ι ς τ ο ύ ύ ι τ ό
Τ ς ι δ ό ν
Ε ν τ ο ι α ό η ε ρ ι τ ώ σ ε ι dc; έ λ ε γ χ θ ο ϋ ν ο ί π ρ ω τ α Ι
τ ι ο ι τ ο Ο ο κ α ν δ ό λ κ α Ι ο ύ χ Ι ο ί φ Ρ Ρ Ι κ α Ι έ ρ α σ τ α Ι
τ ω ν δ σ ί ω ν dc; φ ρ α γ ο Ο ν τ α ό ό ρ ω τ α σ τ ό μ α τ α τ ω ν σ υ ν ε
χ ω ς λ σ φ η μ ό ν τ ω κ α Ι ο υ δ ό λ ω ς α ί ε ύ λ σ Υ η μ έ ν α ι δ ι α
μ α Ρ ρ ί α ι τ ω ν ά Υ ώ ν τ ω ν τ α ς Ι ε ρ ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς
ά Υ ί α ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς .
Ν Ο ν τ ω ς π ο λ λ ο ι ο Ι λ ά ι κ α Ι ψ ε υ δ Ρ ο Ψ η τ α Ι τ η ς
σ ή μ ε ρ ο ν fJ σ ύ γ χ υ σ ι ς Κ έ ν τ φ κ α τ ι κ ο ρ ό φ φ α υ
τ η ς ι μ ε γ α λ ε φ τ α π ρ α τ α τ ο Χ ρ ι σ τ ο Ο ι ν δ υ ι ν ε ό ν
λ έ ν ο ύ μ ό ν ο ν ε κ τ η ς έ π ι ο ή μ ω ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς κ α κ ο
δ ο ξ α ς ά λ λ ό τ ό τ ρ α γ ι ι κ ώ τ ε ρ ο ν κ α Ι ί έ κ τ ω ν Σ ν η γ ό ρ ω ν
τ η ς δ ο κ ο ύ σ η ς Ό ρ θ δ ξ Ι α ς
Ο δ τ ω ς δ ε Τ ς ά α δ η μ α ί ό Δ α λ ς κ η ρ ύ σ σ ε ι
δ η μ ο σ ί ω ς τ η ν α Ι ρ ε τ ι κ η ν θ ε ω ρ Ι α ν τ ω ν κ λ ό δ ω ν (6). ltt­
ρ ο σ υ ν ό δ ε λ ψ ό ς τ ο υ γ κ ρ ν ε ι κ α Ι έ π α υ ξ ά ν ε ι ι Ι Μ η
τ ρ τ ι λ Ι τ η ς τ ο ύ Ο ί ι κ θ ρ ό ν ο υ ά λ ι θ ω ν ε Ι ς τ η ν π τ ω
σ ι ν τ ω ν τ ο ύ ς ν ω τ έ ρ ω ά α δ η μ α ί ι ό ί δ ι α κ η ρ ό σ σ ε ι ά
ν ε ρ υ θ ρ ι ά σ τ ω ς δ τ ι «1tooaL α Ι Ε ι Κ ι κ λ η σ Ι α ι κ α Ι Ο ί μ ο λ ο γ α ι
-14­
σ μ Ι π τ ν κ α Ι σ υ ν α ν τ ω ν α ι έ ι τ Ι τ η ς α υ τ η ς π σ ι ε ω ς
τ ή ν δ ο ί α ν έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ ο Σ ό μ λ ν τ η ς π σ ε ω ς (8), έ ν φ
ρ ς σ υ ν ό δ λ φ ς τ ο υ θ ε ω ρ ε ί έ ω ϊ μ ό ν τ ή ν 1tknLV
U ε Ι ς τ η ν ν α δ Ι Ι τ η τ α τ η ς :tOρ θ ο ι δ ο ξ Ι α ς (9).1 Ε τ ι ε ρ μ ε ..
Υ α ι λ ό σ χ η μ ο ς ρ α σ ο φ ό ρ ο ς μ ε τ α π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ α ς κ υ ν ι κ τ η
τ ο ς γ ρ ά φ ε ι Ο Ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο Ι ύ ν δ τ ι ά λ η θ ι ν η χ ε ι ..
Ρ Τ κ α Ι Ι ι ε ρ ω σ ό ν η έ χ ο ο ν κ α Ι μ ε τ α δ δ υ ν ο Ι Ο ρ θ ό C
δ ο ξ ο ι Π ο Ι Κ τ α ρ μ έ ν Ι Ι α Ι θ Ι ι ε ς ι τ Ι
σ κ Ο π ο ι ο Ι Α Υ Υ λ κ α ν ο Ι Ι ..•. Δ ι α υ τ ό κ α Ι τ α
υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν Α γ γ λ ι κ α ν ω ν ε Τ Α Ι υ σ ή ρ ι α τ η ς Μ ι α ς
cA,ytac; θ λ κ α Ι Α π ο ο τ ο λ ι ι κ η ς θ κ ι κ λ η σ Ι α ς ώ ς ε Τ
ν α ι κ α Ι τ α Μ υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν ω μ α Ι α θ λ Ι ω ν 111 (10).
Κ α Ι ά λ λ α χ ο Ο Ο Ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο Ι ά γ α π ο ϋ ν κ α Ι σ έ ν α ι
τ ο υ ς ω α ι μ ε θ α ό ς δ ι ό τ ι π ι σ τ ι ε ό ν ε Ι ς τ ό ν λ η θ ι ό ν
θ ε ό ν 11 (100). Α ι θ η ν α Ί ο ς δ έ Ρ χ ι ι μ α δ ρ τ η ς έ π Ι δ ε Ι Κ α Ε
τ α ν κ α Ι λ έ π ρ σ ά θ ε ί ν π δ ε ξ ώ ς μ ά τ α ι ο ν κ α Ι
Ά Τ τ ο ν Ι ε Ρ ό ν Υ ω ν α τ ω ν Π α λ α ι ο η ι μ ι ε ρ ο λ Ο ι Υ Ι
τ ω ν έ ν φ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ ι α π ο ι ι κ λ ω ν δ ι α σ τ Ρ ο φ ώ ν τ η ς ά λ η
θ ε ς ά Ύ ω ν ι ν α Υ ι κ ρ α τ ή σ η ό π ο τ ό ί μ ν η μ σ υ ν ο ν τ ο ϋ
κ α κ ο δ ό ξ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κ ω ν ε ω ς τ ο Α Υ ι ο ρ ε ι τ ι ι κ ό ν π λ ή
μ α
Τ ό δ έ χ ε ί ρ ι σ τ ο ν ά ν τ ω ν δ π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ή
τ ρ ι ο ς ι έ ξ ι ι σ ώ ν ι ε ι τ ο ν Π α ι τ ι μ ό ν μ ε τ α τ η ς Ο Ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς
κ ι ν ω ν ε ί μ ι ε τ ά τ ο ύ ά τ κ α Ι ά ν ω ρ Ι ζ ε ι ε Ι ς τ ο ϋ
τ ο ν ό χ Ι μ ό ν ο ν ά Ρ χ ι ι ε ρ ω σ ό ν η ν κ α Ι π ρ ο ά ι δ ι σ μ α ώ ς ν ά
ε Τ Α Ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς λ λ ά κ α Ι π ρ ο φ η τ ι κ ό ν ti­
μ α κ α Ι ά ι τ ο ο τ ο λ ι ι κ ν ... λ ό ν (13), ι ρ ι ι β ώ ς δ η λ τ ά Ι
ν Τ α ω ν τ ι κ α Ι κ ή Ρ Τ Τ Ό ο Ι π ρ ο κ ά τ ο χ ο Ι
τ ο υ (1") •
Π α ρ δ λ α τ α Ο τ α τ ο U Α γ ι ο ν Ο ρ ο ς ω Ι Ύ η σ ε κ α Ι σ
ν ε χ Ι ζ ε ι ν ι ά σ ι γ ά χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α ά ι σ α ς τ ά ς ι ω .
τ έ ρ ω α κ δ ό ξ ς Ι Ε ι ε Ι α ς τ ο Ο ι Π α τ ρ ι ά Ρ χ ο υ Κ α Ι δ χ ι
μ ό ν ο ν α ύ τ ό ά λ λ ά π ι σ τ ε ό ε ι ώ ς φ α ν ι ε τ α ι δ τ ι π ο Ρ ε ό ε τ α ι
κ α Ι ety ι ο π Ρ κ ω ς ( Ι ), δ ι ό κ α Ι Ρ ο σ φ ά τ ω ς τ ρ ε ί ς έ κ
τ ω ν γ μ έ ν ω ν τ ο υ έ τ ό λ μ η σ α ν ν ά γ ρ ά ψ ο υ ν cCH φ μ ο
ν ή τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν ε Ι ς -ni:v ι ρ α ι φ Ω ό ν γ ρ α μ
-15­
μ ή ν π ί ί ε λ ε ί μ ί α ν Ε μ α τ ι κ η ν η ρ ο σ φ ο ρ ά ν ό ς τ ό
Ο κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ν Ι (1.5). ι Π λ η ρ η ς δ η λ ά γ ν ο ι α τ η ς ι ρ α
γ η ς κ α τ α σ τ ι ά σ ε ω ς έ Α Τ ω ν κ α Ι τ ο Π ο α μ έ ν ο ς τ ω ν ...
Λ λ δ έ μ ό ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α κ ω ν ώ ς κ α Ι σ
π α ρ ά δ α σ ι ς κ α Ι π α ρ α κ ο ή χ ε ι τ ή ν σ τ ρ α ν τ η ς Ο δ τ ω ς
ά π ό τ ο 1924, t1tl τ έ ν ά ρ ξ ε ι τ η ς ι έ φ α ρ μ ο γ η ς τ ο Ο α
KqU Ο κ Ο μ ε ι σ μ Ο Ο δ ι α τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ Ι
α ς ο ό δ ε Ι ς τ ω ν Θ κ ι κ λ η σ ι α σ τ υ κ ω ν ρ χ ό ν τ ω ν Ά Τ έ σ τ η ο Ι δ έ
ό ι λ Ι γ υ σ τ ο ι κ λ η ρ ι κ ο Ι κ α Ι μ ο ν α χ ο ί ο ί τ ι ν ε ς έ τ ό λ ι μ η σ α ν \AcX
υ ψ ώ σ ο υ ν ψ ω ί ν δ ι α μ α Ρ Τ ρ ί α ς π ά ρ α υ τ α κ α θ η ρ έ θ η σ α ν Ι .
Δ ι α τ Ο Ο ς ά ν ω τ έ ρ ω π ο ι μ έ ν α ς η τ ο ά ρ κ ι ε τ ο ν π ρ ό ς € ι
ρ ή ν ε Σ ί ν ί ω ν μ ί α σ τ α τ ο τ κ ή Ή ρ μ η σ α ν μ ε τ α τ ό ν
σ λ ν τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς τ α Π ι μ α Τ Κ ι ά τ ω ν π ο ί μ ν ι α Ε υ
ρ έ θ η σ α ν ά ρ κ ι ε τ ά τ α ά ο σ χ σ θ έ ν τ α ό λ ί γ α τ α τ ε ι ν α
κ α Ι π τ ω χ ά Κ α τ ό τ ι ν τ ο ύ τ ο υ ... ά ν ε α ύ θ η σ α ν ι μ ή δ ι α τ η
ρ ή ι σ α ν ε ς ο υ δ έ ί χ ν ο ς τ Ο Ο ι κ α λ ο ύ ο μ έ ν ο ς Π α ρ α θ ι ε ω
ρ η σ α ν ε ς Π λ ή ρ ω ς δ τ ι δ ι έ Δ ε χ μ ι ε ι ν ς κ α τ α α κ α δ α λ ι
σ μ ό ς τ η ς ό ρ ι θ ο δ ό ξ ο υ ι σ Λ Ε ι ι δ ή ι ο ε ω ς τ ω ν Π ο τ ω ν ά τ ε λ ε ί
ι σ ό γ γ ν ω σ τ ν ά μ ά ρ τ η μ α κ α Ι ε γ ι κ λ η ι μ α κ α τ ά τ η ς Ο ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς
Κ α Ι τ ό τ ε μ ι έ ν έ δ κ α ι ο λ ο γ ν τ ο , π ρ ω τ ω α Ι
κ α Ι ι α κ λ ο θ ο Ι τ ω ν ι θ τ η ς φ ρ ά σ ε ω ς «1') μ ε
τ α ρ ρ ό θ μ σ ι ς τ ο ύ ή μ ι ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ο υ δ έ ν δ ό γ μ α Π ρ σ έ ί α
λ ε ν Σ ή μ ε ρ ο ν ό μ ω ς Π ί α ς ο ο κ η ι σ σ ό φ ο υ ς δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ς
θ ό ε δ ρ ο υ ν ο ί α υ τ ο υ ρ γ ο ί κ α Ι ύ α σ ι ι σ τ α Ι τ η ς Τ Α α ψ έ
σ ε ω ς τ Ο ί κ μ ε ν ι σ μ ο Ο .
Κ α Ι έ ν ά ν ε ς έ π ι θ μ μ ε ν ό ν δ ι ο τ ε λ ώ ς τ η ν
δ ι α κ ο ν ί α ν τ η ς ό α γ γ ε λ ί η ς ή ι μ ω ν σ ι ε ω ς κ α Ι Ο ό δ έ π ο
τ ε θ ά Λ ε θ ω μ ι ε ν ν α ύ η ρ ε τ ή ι σ ω μ ι ε ν Λ ε ω τ έ ρ α ν τ ο ι α τ η ν
γ έ Η ι μ α δ ι α ν ο ί α ς ν θ ρ ω ι π ν η ς κ α Ι έ ο φ α λ ο Ο ς έ ν
τ ο ό τ ο ι ς Ι μ α κ α ρ υ σ μ ο Ο (18), δ ι ε χ μ ε θ α ό τ τ ο υ ς ί δ ί
ο ι χ Ο μ έ ν α ς ή ι μ ω ν φ ρ ι κ τ ο ν κ α Ι ε Ι π ε ί ν τ η ν μ Ο Ρ φ η ν τ ο ϋ
α κ α Ι Π α ρ ε λ θ ν π λ ή Τ τ ο Ο π ε Ρ
κ α Ι σ χ ι ι σ μ α τ υ ! ...
Α λ ό π ό ν ο ς ή μ ω ν κ α θ ί σ τ α τ α ι ε Ι σ έ τ ι έ ν τ ο ν ώ τ ε ρ ο ς
έ κ τ η ς σ ι γ η ς τ ω ν α ρ α κ ο λ θ ο ό ν ω υ π ε Ι Θ Ό Ν ω ν ο Ι
Ι
-16­
,
.,
i
ό π ο ί ο ι π Ρ ω τ ο ι α ύ τ ο Ι θ ι α ε ι ε ν α ε Τ χ ο ν κ τ ι ν ά ξ ε ι Μ
α τ ο υ ί ε ρ ο Ο τ ι ε ρ Θ ό λ τ η ς ι η ι σ ί α ς τ ο ύ ς έ Κ
σ Ι ω ς Κ λ έ ξ α τ α ς τ η ν Σ χ ο λ ή ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ι ς ν Ι τ
θ ε ι σ τ ά τ ο υ Ν α ο Ο .τ η ς σ π λ ο υ Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ο Ι Ι ε ρ ο Ι Π α
τ έ ε ς δ μ ω ς έ ν τ έ λ ο ν τ α ι έ π Ι τ ο ϋ π ρ σ κ ι ε μ ν ο υ δ π ω ς
π α σ τ ρ ε ι φ ώ μ ε θ α κ α Ι τ ο ύ ς δ ι α τ η ς σ ι γ η ς σ υ ν η γ ό ρ ο υ ς τ ω ν
α κ ι δ ξ ω ώ ς Σ π ε υ θ ύ ν ς τ ω τ η ς Έ ι κ ι κ λ η σ ί α ς
σ ά λ ο υ κ α Ι α Κ λ μ τ ω ν ψ υ χ ώ ν ό π Ε ρ ω ν
Χ ρ ι σ τ ό ς ό τ τ έ θ Λ ε κ α Ι ε Ι ς τ η ν ό α ν τ ο λ ή ν τ ω ν Et­
μ ε θ α υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α π α κ ο ό ω μ ι ε ν
Έ ν τ φ ι μ ε τ α ξ ό κ α θ ο ν χ ρ ό ν ο ν ι α ρ ε ι σ ι ς δ λ ϋ τ α ι
κ α Ι Π ά ν τ α τ α τ η ς Έ Ι κ λ η

σ ί α ς ε ό ρ ν α ι Α ν α ξ 1')
έ Π ι μ φ ω σ ι ς π ο λ υ π λ η θ ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν ε Ι ς τ η ν ά λ λ ι ν
α ύ ζ ά ν ε ι σ ε χ ω ς φ ρ ο ν τ Ι δ ι κ α Ι ν α λ ώ μ α σ ι τ ο υ Π Σ ο
,Ε κ κ λ η σ ι ω ν , κ α Ι ν έ ο ι € μ α τ ι κ ο Ι α ϋ τ η ν τ η ν φ ο ρ α ν
ν Ι Ο Ο α ρ ο ι Π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι ε Ι ς τ ό ν ε λ γ υ κ ό ν κ ο ρ μ ό ν τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς έ ι κ τ η ς λ ι ε ι ο ν ό τ η τ ο ς τ ω ν έ ι σ ρ ε φ ν
τ ω ν .
Κ α τ ό τ ι ν τ ω ν ι ω έ ρ ω μ ό ν ο ν ή ί α ρ ξ ι ς κ α Ι δ ι α κ ο
ν Ι α ν έ ω ν ι θ α ν α σ Ι ω ν Κ α Ι θ ε ο Ι δ ω ρ ω ν έ ν τ Ό ρ θ ο ι δ ο ξ ί
ε Τ ν α ι Ο Ο ν α τ ο ν ν ι α ά ν α σ τ ι ε λ η τ ο π α ν ώ λ ι ε θ Ρ ν ρ ε ύ μ α _τ
ά ν τ ι ι θ έ μ ι μ Κ λ η σ Ι α α Ι Μ ο ν α χ ι σ μ ό ς
μ ό ν ο ν ό τ ο ι α ύ τ ά ς Π Ρ σ ω τ Ι Ι Κ ι τ η τ α ς δ ό ν α ν τ α ι ν α δ η μ ι
ρ γ ή σ ν δ Ύ τ ω ς τ ε ί χ ο ς ά ι κ λ ι ν ε ς κ α Ι λ ξ η τ ή Ρ Ι ν κ α τ ά
. π ά σ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς κ α Ι κ α ι ν ο τ μ α ς ώ ς έ γ έ ν ε τ ο τ ό π ά λ α ι
δ ε τ ο ι ρ ω ί κ ο ν ώ μ ο φ ό ρ ι ο ν τ ο ύ Μ Ά θ α ν α σ μ ε τ ά τ η ς
δ σ ι α ι κ η ς ι μ η λ ω τ η ς Ά ν τ ω ν τ Μ ε γ ά λ ο υ σ ν ε τ έ
λ ο ι Ν τ η ν ρ α ό σ π Ι δ α τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ώ ν Ί
Τ ά κ ε μ ε ν α τ ο ο ά ν ά χ ε ί ρ α ς !pyou Έ Υ ρ ά ψ η σ α ν ώ ς
κ ό ρ ι α θ α η σ χ ό λ ι α ε Ι ς ά Π λ γ ι ο ρ ε τ ς
.j
Α κ α Ι Κ α λ ή ι μ λ α κ ο Τ Λ η ν τ η ς μ ε λ έ τ η ς
τ ο ϋ Η μ ε ρ ο λ γ ι α κ ο ϋ ο χ ι σ μ ς τ ι ς δ η ι μ ο σ ι ε ύ θ η Ι δ ι
α ι τ έ ρ ω ς Π ά α τ α ά ν ω τ έ ρ ω μ σ κ ό π ι μ ο ν ν α τ ά
σ υ γ ι κ ε ν τ ρ ώ σ ω μ ι ε ν ι έ τ Ι τ ο α ύ τ Φ ρ έ ν ό ς ι μ έ ν δ ι ά τ ή ν δ α
ψ ι λ ε ι α ν τ ω ν π α τ ε ρ ι κ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν Π ο ύ ε ρ ι έ Φ ρ έ ..
-17­
i
τ έ ρ δ έ δ ι ό τ ι δ ε τ ρ α γ φ δ ν έ ν π ά σ η π ι σ τ ό τ η τ ι τ ή ν
φ ι ρ τ ω σ ι ν τ ο Ο Φ α ν α ρ ο ι κ α Ι τ ω ν ι Κ ο ι ν ω ν ο ό ν τ ω ν
α ύ τ ϋ τ ω δ ι α τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω Σ λ λ γ η ς ε Ι ν α ι ε ι λ ν
κ α Ι δ π λ έ ο ν ά π λ ο Ο ς π ι σ ό ς ν ι ά ν τ ι λ η ι φ θ τ ή ν τ ρ α γ ι κ ό
τ η τ α τ ω ν κ α ι ρ ω ν κ α Ι τ η ν τ α σ ι ν τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς ώ σ τ ε
ν ά μ ά ξ η έ α υ ό ν έ κ τ η ς ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο υ έ η ρ ε α ς τ η ς
Δ ι α ω ς ί τ α Ρ χ ο ό σ α ς π ο κ λ α ς έ λ λ ι ε Ι ψ ε ι ς ζ η τ μ ε ν
σ υ γ γ ν ώ μ η ν <h'ro τ Ο ν π η Τ ν ά ν α γ ν ώ σ τ η ν κ α Ι ί μ έ χ α
ρ ά ν θ ά δ ε χ ι θ ω μ ι ε ν π α ι σ α ν ά ι δ ε λ ψ κ η ν ι δ ι Ρ θ ω σ ι ν
Δ ι α τ ο ν Α γ ι ο ρ ε τ η ν
θ Μ
:tEv α ψ ά λ τ η ς cI. Μ ο ν η ς Π Α Τ ρ ά τ ρ ς
Α γ ρ ς
ρ ι σ τ ι η ε α 1981
-18­
Σ η μ ε ι ώ σ ε ι Ε Ι σ α ν ω ν ί
1. Τ ά τ η ς δ ε κ α ε τ α ς 1961 - 1970 Θ λ έ π ε ε Ι ς τ ό ρ γ ο ν Δ ι ά
λ ο γ ο ι τ η ς ή μ ι φ Ι Ι κ μ ε ι σ μ ι ϋ ,Α θ η ν α ι 1971, σ α 31Ο
ώ ς κ α Ι ε Ι ς τ ο έ ξ α ί ρ ε τ ο ν Ρ γ ο ν τ ο Ο ν ω σ δ ι ε θ υ τ ϋ κ α Ι κ δ ό
τ τ η ς Κ Χ λ η ς ι μ λ γ α ς θ ε ο λ ό γ ο υ κ α Ι φ ι λ σ λ ό γ ι Κ Ά ρ ω
Δ ε λ ή ι μ ι τ ο α ο η Η α Τ ρ ε σ ι ς τ ο υ Ι μ ε ν ι σ μ Ά θ η Λ Ι .1972, σ α
335.
2...λ Ρ ρ σ ν τ ο ϋ έ Ι Τ Ι Ο κ ο ο ν Ι τ Α Ι Υ τ η ς ό τ ό ν Φ ι λ ά ρ ε τ ο ν
Ρ ω σ ι κ η ς Δ ι σ π α ς ί τ ό τ ό ν τ Ι τ λ ο ν ECUMEt'i Ι SM, δ η μ ο σ ι ε υ θ έ ν
έ ν μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ε Ι ς Ό ρ θ Τ ύ π ο ν τ η 1ρ ω ς 20.5.1970.
Ν Τ ω μ α δ ά κ η Σ υ λ λ α ς ..., λ θ ν α ι 1961, σ 102.
4. Ε Ι ά α κ Τ ι ν δ ι σ τ ι α λ σ ύ μ ε Ι Ι φ ε υ γ έ τ ω σ α ν τ ό
κ ά γ ώ ό π τ ω τ ό δ μ α ά π ι α σ τ ή τ ω κ ν τ ς ά π Ι ι δ ι α
Ι α ς κ α Ι ά φ σ τ ά μ α ι ή ς έ τ ι ο ν ε ι δ σ τ Π γ Ρ α ς C Ι ε ρ ο Ο Χ ρ ι
σ σ PG. 56,253.
5. Ο Η μ ί ν ς τ φ λ έ μ ι φ τ ω ν α Ι Ρ ε τ ι κ ω ν τ ι δ ε
κ α Ι δ ι τ ω ν δ κ ό ω ν δ ρ θ α δ ξ ε ί ν ι μ ι ί ν ά ι α τ ά ς τ ρ Ό f­
σ χ τ ν ά Ο θ ε ν ε Ι α ς τ ά ς έ Κ λ η σ α ς κ α τ ή γ α Υ ε ν Μ Β σ σ t1t. 92).
6. Ό τ ω ς λ ό π ά ρ χ ε ι ε Τ ς θ ε - π ή κ α Ι ε Τ ς Χ ρ ι ο τ δ ς
κ α Ι Ι Π ε μ ι α γ ι τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό π ω ς ω ν ά μ ι ε ι ι τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς ό
τ η ς κ α Ι ι Έ Κ η σ α ε Τ ι Λ α Ι μ ι α κ α ι μ ο ν σ δ ι ι κ η ι ν ω μ
π ι ο ν τ ο ϋ Τ ι Ρ ι α δ ι κ ο ϋ θ ε ο Ο ε Ι ς τ ό δ ν ι σ ι μ α ί ό Ι Ι Ι ζ ο ν τ α ι
π ά ν τ α τ ά μ έ λ η α ό τ ί ς τ κ τ ω ν α ο δ τ ω τ ή ν ι κ α Ι ω σ ι ν έ α υ τ ω ν
ά ν ε ξ α Ρ τ ή τ ω ς e Ι ς ι τ ο ( cx·y ό μ ο λ ο Υ Ι α ν ά v ή
κ ο ι u σ ι ν έ ν μ ε ν α μ ε τ α τ ο υ ι ι α τ ι ϋ κ α Ι μ ε τ ω λ ή λ ω ν ε Ι ς
ν σ ώ μ α TQ δ ί ί ν δ έ ν δ ύ ν α τ α ι ν ά μ ε ρ ζ η α ι ε Ι ς λ ε α
τ ο !» ' Ι ω ά ν μ Ι ρ η Ε κ κ λ η σ ι λ ι α •λ η ι 1973, ο 241.
7. Τ ό Σ μ Ο Ο Ι έ ν έ κ ρ ι ν α ν κ α Ι λ ό ή α ν α Ι
τ η ς Μ ι α ς λ α ς τ ο υ ι τ ϋ , Ε κ ι κ λ η σ Ι α ς f\Tot ι λ ό τ ο Ο λ ι ό
τ η ς δ π ά α ς Ί ω ά ν η ς Π ώ λ ο ς Β κ α Ι ι λ Ι π ώ Π ό τ η ς δ
Ο Ι κ Π α τ ι ρ ι φ χ η ς Δ η ι μ ή τ ρ ι f Ι Κ ω ν ό ι η Τ ό Α ν Τ τ ο ϋ
Κ α ν α δ α δ ι ε θ ν έ ς τ ι τ η μ ν Ι Ι ό ν ν ε Ι ς μ ν ι μ η ν ό Μ Β α
σ ι λ ε Ι ο υ θ ε ο λ ο γ Ι α 1979, σ 474.
8. Δ ή λ ι ς έ ν ρ Ι φ τ ο Ο η ι ρ Μ ό ρ ω ν ι ρ σ ι σ τ ό μ ..
π σ κ ε ψ ι ς 15.6.1981, ο 6.
9. ·0 Μ η τ ρ Τ ρ α ι τ λ ε ω ς ι κ η ι ν ό ς ν Ε Π ι α κ ε ψ ι
1.5.1981, ο 12.
10. Μ η τ ρ ο τ σ ο λ Ι τ Θ Τ Ε Ι ρ ω ν •λ θ η ν σ ό ρ Κ Ι κ ι ά κ η 1i
Ο μ ι ο λ ο Υ α θ υ α τ ε Ι ρ ω ν Λ ο ν δ ί 1975, σ 203•.
, 1Ο α Α ό τ ό θ ι σ 273.
Θ τ α Π λ ε α Ρ τ ο Ο Α γ ω ρ ε Ι τ ο υ τ α ε ρ ι ε ι χ μ ι ε ι ε Ι ς
τ ό α ρ ό ν lpyov, ά σ χ α λ ο ϋ α ι δ ω ς μ έ τ ο ν ω τ έ ρ ω κ λ η ρ ι κ ό ν
11. Έ ί σ Κ ε ψ ι ς 1.12.1979, σ
12. Έ ί σ κ ε ψ ι ς σ 15.
.13. ό τ ι
-19­
-

14. Π α α λ ε Π χ τ ή ν λ π ο λ ο γ Ι α ν τ ο Ο έ ν γ ο ι ς φ ς ή
μ ώ ν •Ι ω σ η φ Π Χ Ι Κ ω ν λ ε ω ς ο ς α Ι ώ ν ε Ι ς τ ή ν lmoLav
μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ν γ ρ ά φ ε ι κ α ι τ ά ά ι ι δ λ θ δ γ ς έ κ ε ί ν ο ς Π α
τ ρ ι ά Ρ Χ ς
Ό Η Μ Σ ε ό ω ν ώ ς ί Ρ ε ρ έ ω ς τ ο υ Π ό α ft Ι ι ι κ λ η τ ο ν τ ο ό τ φ
δ ι δ ο ό ς Ί τ φ ώ τ ο ν έ ν τ ο ί ς ά Ρ χ ι ε ρ ε Ο Ο ι ν Υ ώ μ ι ε ν ο ς ι Ι Ο Χ ό ς ι σ τ ι ν δ
λ ο ν τ ό ν λ ι ν ι α μ ό ν έ Κ ι τ ι ε λ ε ν ... Ε ά ν Σ γ Τ α η ξ λ α τ Ι ν ο ι ς Χ Ρ ι
σ τ ό ς ό ι μ a ς ο ό δ έ ν ώ φ ε λ ή σ ε ι Φ λ ά ξ α σ θ ε ι ί τ ω
μ ι ι ό μ α τ ς τ ο ύ τ ο υ τ α ρ α κ α λ ώ τ ο υ τ ω ν τ σ ν μ η Π ρ σ ν έ
ι ί ς τ ό ν Ι κ τ ο ό τ ω ν μ ι ο σ μ ό ν κ α Ι ά σ τ ρ α φ ό μ ά ς ό τ ω ν ψ υ χ ω ν
ν υ μ φ ί ο ς κ α Ι α Ι μ ν ί ω ς τ α ι σ χ Ό μ ε θ α ...». Κ ρ ι τ ι κ ή γ κ δ α σ ι ν τ η ς
ά ν ω τ έ ρ ω ο λ σ γ ί α ς λ έ π ε έ ν τ ω ρ γ φ τ ω ν Τ - DAR­
ROUZES, DOSSIER GREC DE: Ι UNlON DE Ι Υ Ο Ν C 1273­
1277), PARI S 1976, Ρ Ρ 134 - 301. Μ ε τ α Υ α λ ι ι κ η ς μ ε τ α φ ρ ά
σ ε ω ς .
15. Έ θ ε σ ι ς τ η ς ε Ι ς τ ό σ ι κ Π α ι α ρ χ ε ί ν ά τ ο ο σ τ α λ ε ί σ η ς
λ γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς Έ ι τ ρ ο π η ς σ 3 (7.10.1981). Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ τ ι τ η ν
ά ν ω τ έ ρ ω Ν κ θ ε σ ι ν ύ ν Ql Κ α θ η Ύ μ ι ε ν ο ι Ά θ α v ά
σ ι ο ς τ η ς Μ Λ α ό Ρ α ς Β α σ ( λ ε ι ο ς τ η ς Μ ο ν η ς Σ τ α Ρ ν ι
κ ή τ α κ α Ι Γ ε ώ Ρ γ ι Q ς τ η ς Μ ο ν η ς Γ ρ η ί Υ Ο Ρ
16. Ο ύ χ ύ ε ρ χ ρ η μ ά τ ω ν ο ύ χ ύ π ε ι ρ δ ό ξ η ς ο ό χ ί ι έ δ λ λ
τ ι ν ό ς τ ω ν π ρ ο σ κ α Ι ρ ω ν Τ α τ λ ε μ ι ύ μ ε θ α ά λ λ ά ύ τ ε ρ τ ο υ κ ο ι ν ο Ο
Κ ι τ ή μ α τ ο ς τ ο υ θ η ι σ α ρ τ η ς ύ γ Ι α ι ό σ η ς Π ί σ ε ω ς σ Π α μ ε ν ά ­
γ ω ν ι ζ ό μ ε ι Μ Β α σ t1t. 243.
17. Π Ι τ η ν δ έ ή μ ε ί ς ο ϋ τ ε Π α ρ δ λ λ ω ν γ ρ α φ σ μ έ ν η ι ι μ ί ν ν ε ω
τ έ ρ α ν π α ρ α δ ε χ ό ι μ ε θ α τ ι ε α ύ τ ο Ι τ α τ η ς ι μ ε τ έ ρ α ς δ ι α Ι α ς γ ε ν
ν ή μ α τ α τ α ρ α δ ι δ α ι τ ο λ μ ω μ ε ν Τ ν α μ ή Μ ρ ώ π ι ν α Π Ο ι ή σ ω μ ι ε ν τ α
τ η ς ε ύ σ ε Ι α ς ρ ή μ ι α τ α ά λ λ Ο ά τ ε ρ Π α ρ ά τ ω ν ά Υ ω ν Π α τ έ ρ ω ν δ ε
δ ι δ ά Υ μ ε θ α τ α υ α τ ο ί ς έ ρ ω τ ω σ ι ν η ι μ α ς δ ι α γ γ έ λ λ ο μ ε ι ν Μ σ
t1t. 140. ­
18. cTct> δ ν τ ι γ α ρ ά ν ω τ ά τ ο υ μ α α ι μ ι δ ξ ι ο ν ... τ ό έ ν κ Ι
η λ ν ά τ ό τ ο Ο δ ο κ ί μ ο υ κ α Ι κ α θ α ρ ο Ο δ ι α κ ρ ν ε ι ν τ ή ν δ έ τ ω ν Π α
τ έ ρ ω ν Τ δ Υ ε υ τ ι ι ν ό ς ύ π ο σ τ ο λ η ς κ η ρ ό σ σ ε ι ν Μ Β α σ
19. Ο Τ τ ι ν ε ς τ η ν ύ γ ι ό ρ θ ό δ α ξ ο ν π Ι σ τ ι ν ι ν τ ε ς δ μ ι ο
λ ο γ ε ί ν Κ ο ι ν ω ν ο ϋ σ ι δ ε τ ο ι ς έ τ ε ρ ό φ ρ ο σ ι τ ο υ ς τ ι ύ ς ε Ι μ ι ά
α ι ε λ α ν μ η σ τ μ η μ ν σ ν ά ι ν ω ν ή υ χ ε ι ν
λ μ η δ έ ά δ ε λ φ ύ ς δ ν ο μ ά ζ ε Ι Ν Μ Β α σ ρ ο 160, 101 λ
20. Έ λ έ χ θ η ρ ο σ φ ω ς δ τ ι α Ι σ τ δ α Ι θ ε ο λ ό γ ο υ ε Ι ς τ ό έ ξ ω
τ ε Ρ κ ό ν θ ά π ρ έ π τ ι γ ά τ τ ο τ ε λ ο Ο ν ώ λ π ρ ό ς ε ρ ω σ ό ν η ν τ ω Ι
Σ υ μ ι φ ω ν ο υ μ ι ε ν ά τ τ α ό τ ω ς μ έ τ ή ν Κ η ν δ τ ι έ ά ν ι ι Ύ ώ ς
κ λ η ρ ι κ ό ς δ ι α σ π δ ά ς έ ω τ Ρ έ φ ω ν ν ά κ α θ α ρ ε τ α ι ...
-20­
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ρ Ω Τ Ο Ν
Θ Λ Ι Β Ε Ρ Ο Σ Α Π Ο Λ ο Ι Σ Μ Ο Σ
11 ν ύ χ τ α χ ε ι π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι ά ρ κ ε τ ά κ α Ι έ γ ώ μ ό ν ο ς σ τ ό
κ ε λ λ μ ο υ μ Α σ υ ν τ ρ ο φ ι ά τ Ι ς Ι ε ρ έ ς ε Ι κ ό ν ε ς κ α Ι τ ό ι λ α ρ ό
φ ω ς τ ο ύ Τ Η λ ι ϋ π ρ σ σ ι τ α θ ω ν ά ρ ώ γ ι α ι ο ι ό ά κ ρ ι ω ς
λ ό γ ο έ ι ι κ ρ α τ ε ί σ ή μ ε ρ α σ τ ή ν Ε λ λ α δ Ι ή Έ κ κ λ τ ι σ α Κ α ι τ ό ν
Α γ ι ο ρ ε ί τ ι κ ο Μ ο ν α χ ι σ μ ό α ό τ ή ι φ ο ε ρ ή ά φ α σ α γ ι α
τ ά θ έ μ α τ α τ η ς σ τ ε ω ς ά φ α σ α 'ltoo ά π ό κ α ι ρ ό Α χ ε ι ε ρ ά
σ ε ι Π Ι σ τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή τ η ς κ α τ α φ ρ ο ν ή σ ε ω ς τ ω ν Ι ε ρ ώ ν κ α ι δ
σ ω ν Κ α Ι έ ν ώ δ λ ο ι δ ά κ ι Ι ε ρ ε ί ς Κ Π κ α Ι μ ά ζ
τ ε ς ά σ χ ο λ ο ϋ ν τ α ι μ ε π λ ε ί σ τ α δ σ α μ έ ζ η λ ο κ α Ι ι τ τ σ ω σ ύ
ν η μ ό ν ο γ ι α τ ή ν τ ί σ τ ι δ ε ν μ ι λ ο ύ ν δ ε ν γ ρ ά φ ο υ ν δ ε ν δ ι α
μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι r Η γ ι α ν μ α ι π ι ό ά κ ρ ι δ ή ς ά σ χ ο λ ο ϋ ν τ α ι κ α Ι
μ ε τ ή ν τ σ τ ι ά τ δ ε ι ξ ι τ ά κ η ρ ό μ α τ ι γ ι ά τ ο ύ ς χ ι λ Ι τ ς
τ ο υ ς π α π ι κ ς κ α Ι τ ο υ ς μ α σ ό ν ο υ ς ώ ς κ α Ι τ ά τ ό σ α ι λ ί α
κ α Ι δ ρ θ ρ α π ο υ γ ρ ά φ ο ν τ α ι έ ν α ν τ ί σ ν τ ο υ ς λ ύ ό Π ο ύ θ ε λ α
Ά έ κ φ ρ ά σ ω γ ρ ά φ ο ν τ α ς δ τ ι δ έ ν ά σ χ ο λ ο Ο ν τ α ι μ έ ή ν π σ τ Ι
ε Τ ν α ι δ τ ι δ ε ν έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι ν ά δ ι ο ρ θ ώ σ ο υ ν δ ι α τ ο ο σ ω τ η
ρ έ λ χ υ κ α Ι τ η ς κ α τ α λ λ ή λ ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς τ ο ύ ς κ α
κ ο δ ξ ο υ ς τ φ ο ί σ τ α μ έ ν ς τ ο υ ς Qt δ ο ί ι ο ι έ π Ι σ υ ν ε χ ε ί ς δ ε
κ α ε τ ε ς μ έ λ ό γ ι α κ α Ι π ρ ά ξ ε ι ς κ η Ρ ό Τ Τ ο υ ν τ ό α Ι ρ ε τ ι κ ό m­
σ τ ε ό ω τ ο ύ ο Ι κ μ ε ν ι σ μ ο ϋ δ τ ι δ η λ α δ η ι τ ι σ τ ι τ ω ν Ο ρ θ ο
δ ό ξ ω ν δ ε ν ε Τ Α Ι μ ο ν α δ ι κ ή τ ό ν σ μ ά φ ο ϋ κ α Ι ι α Ι ρ ε τ ι κ ή
Δ ό σ ι Ι χ ε ι θ ε ί α Χ ά ρ ι κ α Ι ά Υ ι ά ζ ε ι τ ς ι τ ό ς τ η ς Π α ρ ό
μ ι ο ι α δ π ω ς γ ί ν ε τ α ι κ α Ι σ τ ι ι ν •Α ν α τ ο λ ή Ι Τ ή ν ι α ρ α τ ι χ Χ ν ω k­
α ω ς λ α σ φ η μ α δ έ ν τ ή ν δ ι α κ η ρ ό τ τ ο υ ν δ λ ο ι ο Ι έ τ ι σ κ ι
ά λ λ α ό τ ό δ έ ν χ ε ι κ α μ ι ά σ η μ α σ ί α μ ή ω ς λ λ ω ς τ ε κ α ι τ Ι ς
δ ι ά φ ο ρ ε ς α Ι ρ έ σ ε ι ς τ Ι ς έ κ ή ρ υ ξ Α ι ο λ λ ο Ι μ α ζ ί lvac; ε Τ ν α ι σ υ
ν ή θ ω ς ά ρ κ ε τ ό ς ά ρ κ ε ί ο Ι λ α ι ο Ι ν ά μ ή ν ά ν ι δ ρ ά ι σ ν ι
λ ά μ έ σ ι γ ή μ Α τ ή ν ι ο ι κ ί λ η κ α Ι ι ε α λ
. . ,

σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ Ι τ ο υ ς ν φ ή ν ο ν ν ά π ρ ο ο δ ε ό η ώ ς ρ θ ή ι
κ α κ ο δ ο ξ ί α ύ δ Ι ν α ς ά ρ χ ι σ ε κ α Ι ο Ι Π ο λ λ ο Ι κ ο λ ο ο θ ο ϋ ν
, ι λ Λ δ ε δ λ ο ι ο Ι κ λ η ρ ι κ ο Ι κ α Ι μ ά ε ς δ έ χ Τ α ι τ Ι ς
κ α κ ο δ ο ξ ί ε ς π ο ύ ά ι τ ε φ ά σ ι σ ε τ ο Φ Α Ά ρ ι ι μ έ τ η ν Ά Α Τ λ ή τ ο ύ
,,'
2000 α ι ω ν α ν α δ ι α κ η ρ ύ ξ η σ δ λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο κ ι α ύ τ ο Ι δ
-' ?
ω ς δ λ ο ι ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς δ ε ν ά τ α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι τ η ς ε ύ θ ό ν η ς d:­
φ ο ϋ π ρ α κ τ ι κ ω ς κ ο λ ι θ ϋ ν τ ο ύ ς έ ι σ κ ό π ο ο ς τ ο υ ς ο Ι ά τ ί ι
μ ε τ ή ν σ ε ι ρ ά τ ο υ ς Τ ϋ τ η ς Π ό λ η ς τ ή ν α Τ ρ ε σ ι Ο Ι
χ ι λ ι ο μ ε τ ρ ι κ ε ς ά σ τ ά σ ε ι ς ά τ ι ό τ ο κ έ ν τ ρ ο τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς
δ π ο υ κ ι ν ε ύ ρ σ κ ε τ α ι α ό τ ό Ι δ ί ω ς σ ή ν έ π ο χ ή μ α ς δ ε ν
Ι χ ο υ ν κ α μ ι ά σ η ί μ α σ ί α Ό λ ο ι ο Ι κ λ η ρ ι κ ο ί λ λ ά κ α Ι ο Ι λ α ϊ
κ ο Ι ά κ μ η ό τ τ ή ν σ τ ι γ μ ή 1toU θ ά λ η ρ φ ρ η θ ϋ ν τ ή ν κ η
Ρ Τ Τ μ έ ν η κ α κ ο δ ο ξ ί α α θ σ τ α ν τ α ι σ u ν υ π ε {j θ u ν ο ι
μ ε τ ο ν α Ι ρ ε τ ι κ ό ν έ ά ν δ ε ν κ ά ν ο υ ν τ ο Π α ν γ ι ά ν α τ ο ν l1tL­
σ τ ρ έ ψ Ο υ ν σ τ ή ν ά λ ή θ ε ι α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς fl έ φ δ σ ο ν -rrapa­
μ έ ν ε ι ά μ ι ε τ α ν ό η τ ο ς ν α τ ο ν ά ά λ ν τ ο Σ ν τ μ ώ τ ε ρ d:.
Π Ο τ ο Σ ώ μ α τ η ς
Σ τ ο μ ε τ α ξ ύ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο Ο ν κ ά θ ε ι δ μ ά δ α ι κ α λ λ ί τ ε .
ρ α κ ά θ ε μ η ν α 15 μ ε 20 θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά π ε ρ ι ο ο ι κ α κ α Ι έ φ η μ ε
ρ ί δ ε ς γ ι α ν ά ν α φ έ ρ ω τ α σ δ α ι ό τ ε ρ α Π Ο Ο τ α γ ρ α φ ό
μ ε ν ά τ ο υ ς ύ ε ρ α ί ν υ ν τ Ι ς σ ε λ ί δ ε ς έ ν ό ς κ α ν ο ν ι κ ο ϋ ι λ ί ο
J
300 σ ε λ δ ω Σ α υ τ ά δ ε ν ύ Π ό λ Ο Υ ί ζ ω τ ά α ύ σ τ η ρ ώ ς Ι Β ε ο λ ο
γ ι κ ο Ο ε ρ ι ε χ ο ι μ έ ν δ π τ α π λ έ ο ν ν ι α κ α Ι ά τ ί θ α ν α
θ έ μ α τ α ά ν α τ έ μ ν ο ν τ α ι ι μ ε τ α Π ά σ η ς σ χ ο λ α σ τ ι κ ό τ η τ ο ς έ ν ώ
τ ο π ε λ ώ ρ ι Ι θ έ μ α τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς π α ρ α μ έ ν ε ι έ ν τ ε λ ω ς ν ι
ψ ί α σ τ ο δ ι α τ ο ύ ς σ υ ν τ ά κ τ α ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι ο δ ι κ ω ν ι δ
Π ο υ κ α Ι δ Τ Α θ ί Υ ε τ α ι , ...έ τ α ι ν τ α ι κ α τ ά κ ό ρ ο ν ο Ι Φ Ο Ρ ε ί ς
τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς μ έ χ ρ ι σ η μ ε ν α θ ε ω ρ η τ α ι δ •Α θ η ν α γ
ρ α ς δ μ ε τ ά τ ο ν Φ ώ τ ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς ί σ ω ς έ κ τ ω ν Π α τ ρ ι
α ρ χ ώ ν τ η ς ω ν σ τ α ν τ ι ν ι τ ό λ ε ω ς θ ε ο λ ο γ ί α 1977, σ
209) .
Ν Α ν λ ο ι π ό ν κ ρ ι ι σ α ρ σ η ς τ Ι ς σ ε λ Ι δ ε ς α ύ τ ε ς ζ η τ ώ ν τ α ς
λ ό γ ο δ ρ θ ό δ ξ τ ο α τ ε ρ ι κ ό ά ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ο κ α Ι ε Ι δ ι κ ά γ ι ά τ ο
θ έ μ α μ α ς λ γ ά Τ Ι Ι μ ε ν ι σ τ Ι ό π ι θ α ν ο ν ν α ρ η ς 2 - 3
σ ε λ ί δ ε ς λ λ ά ο ύ τ ε α ό τ ε ς θ ά σ ε λ η Ρ Φ ρ ή σ ν έ σ ω τ ε ρ ι
κ ω ς γ ι α τ Ι ε Τ ν α ι μ ό ν ο λ ό γ ι α λ ό γ ι α π ο ύ τ ά Ι χ ν ξ Α Α π η
ά π ο τ ή ν έ Τ Χ ή τ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ α τ μ ε γ ά λ α α ό τ ο σ ά ρ ν η
τ ο ϋ τ η ς Ό ρ θ δ ξ α ς κ α Ι 1toU δ ε ν Σ ι ν ν κ α ν έ ν α π ί ά
ά φ ο ϋ δ έ ν σ υ ν ο δ ε ό ο ν τ α ι ό τ ό τ ή ν σ υ ν έ 1t ε ι α κ α Ι τ ή ν
1t Ρ α ξ ι Μ ο ι ά ζ ο υ ν μ α θ ρ ώ π ι ν σ ώ μ α χ ω ρ Ι ς σ κ ε
λ ε π ρ ο σ α ε ί ς ν ά τ ο σ ή σ η ς ρ θ ό τ ε ν ά φ α ν η ά ν θ ρ ω
Π ο ς ά λ λ α ύ τ ό μ έ σ ω ς σ ω ρ ι ά τ α ι κ τ α γ η ς γ ι α τ Ι τ ο ϋ
λ ε ί Π τ ά κ κ κ α λ α δ ω ς έ δ ω λ ε Ι ε ι ή π ρ α ξ ι ς γ ι ά ν ά φ α ν η
-22­
δ λ ό γ ο ς 6 Ρ θ ό ς ζ ω α ο ς κ α Ι δ χ ι ψ ε ό τ ι κ ο ς κ ο ύ κ λ α
Π ο ύ θ ά σ Ο Ο μ ι λ ά δ τ α ν τ η ν Π ι έ ζ η ς σ τ ή ν κ ο ι λ ι α
Τ ο π ι ο σ χ η μ ό μ ω ς μ ε τ ο ό ς κ λ η ρ ι κ ς α ό τ ς ε Τ ν α ι
δ τ ι δ έ ν θ έ λ ν μ η κ α Ι δ τ α ν τ ο ύ ς τ ο ά τ δ ε Ι ν ό η κ α
ν ε Ι ς χ ε ι ρ σ π ι ι α σ τ ά ν α π ι σ τ έ ψ ο υ ν κ α Ι α ρ α δ ε χ θ ο ϋ ν δ τ ι δ ε ν
π η γ α ί ν ο υ ν κ α λ ά Ο χ ι μ ό ν ο τ τ ο ν δ ί κ α ι ο Ι λ ε γ χ ό
σ ο υ ά λ λ ά σ ο Ο τ ο ν γ υ ρ Ι ζ ο υ ν κ α τ ά μ ο υ τ ρ α κ α Ι σ ε χ α ρ α κ τ η
ρ Ι ζ ο υ ν ώ ς έ ξ τ ρ ε μ ι σ τ ή τ ω ν κ ρ ω ν φ α ν α τ ι κ ο ν κ α Ι
δ ι ά κ ρ ι τ ο ν ζ η λ ω τ ή ν κ α Ι τ ε λ ι κ ά ... έ κ τ ο ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς 111
Δ ν τ ι λ μ ά ν ν τ α ι δ τ ι ..E τ ο ν τ ε λ ε υ τ α ί ο λ ό γ ο τ ο ι ς λ η
θ ε ό ν κ α Ι χ ω ρ Ι ς ν α τ ό θ έ λ ο υ ν Μ α α ύ τ ό ά κ ρ ι ω ς θ έ λ ω κ α Ι
έ γ ώ ν ά ε Τ μ α ι t κ τ Ο ς μ Ι α ς τ έ τ ο ι α ς κ λ η σ α ς Π ο ύ
δ ε ν Π α ρ α δ έ χ ε τ α ι τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ ά τ η ς ά λ λ ά Υ κ α λ ι ά ζ ε ι
ώ ς ά δ ε λ φ ή κ α Ι σ ε ψ ι α •Ε κ κ λ η σ ί α τ η ν Π α π ω ι σ ό ν η τ ο
τ α μ ε ί ο ν α ύ τ ό τ ω ν α Ι ρ έ σ ε ω ν Μ ε τ ή ν α ρ π ά ω σ υ μ τ ε ρ ι φ
ρ ά τ ο υ ς δ ε χ ν ά κ ό μ α δ τ ι Ι ν ό ρ ρ ω σ ή σ ε ι θ α ν ά σ ι μ α
κ ι α Ι δ σ σ κ ι Ν θ έ λ ο υ ν ν τ ο κ ρ ό ψ ο υ ν ι Χ ρ ν η ο τ ο υ ς ν ά δ ι α
λ ε χ θ ο Ο ν έ π ά ν ω σ κ α τ η γ ο ρ ώ π ο ύ τ ς ά π ε υ θ ύ υ ν ε ό σ ε
ε ί ς ζ η λ ω τ α Ι π ι σ τ ο ί φ α ν ε ρ ώ ν ε ι τ η ν ά ρ ρ ώ σ τ ε ι α τ ό Π ε ί σ μ α
κ α Ι τ ή ν Ι δ ι ο τ έ ι λ ε ι ά τ ο υ ς ά φ ο ϋ ι •Α λ ή θ ε ι α Π ο τ ε δ ε ν ά
τ α ι τ ό ν δ ι ά λ ο γ ο ν ii τ ή ν κ ρ ι τ ι κ ή κ α τ ά τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο ύ Κ υ
ρ ί ο υ κ α Ι τ ω ν Α τ τ ό λ ω ν τ
τ α σ α θ ρ α έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α
Γ ι α v· ά ν α τ α ν μ ω ς τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ Ι τ ο υ ς ο Ι κ λ η ρ ι
κ ο Ι α ύ τ ο ί ά λ λ α κ α ί τ ς π ι σ τ ο ύ ς π Ά Η σ υ ϋ ν α Ι
τ ο ύ ς έ ν ο χ λ ο ϋ ν Itxouv ρ η ν α π ο λ ύ κ α κ ό η χ ο τ ρ ά ρ ι
Α ρ γ ό τ ε ρ α λ έ γ ο υ ν θ ά ά ν τ ι δ ρ ά σ ι μ ε δ τ Ο Ν θ ά χ η a.eEt
δ κ α τ ά λ λ η λ ο ς κ ι α ι ρ ό ς α ς Υ ί ν η τ ό σ υ λ λ ε ί τ ο ρ γ ο μ έ τ ό ν ά
π α κ α Ι τ ό τ ε θ ά δ η τ ε α ν θ ό π Ρ ο δ ώ σ ο μ ε τ ή ν Π ί σ τ ι μ α ς Μ ε
τ ό έ π ι χ ε ί ρ η μ ά τ ο υ ς δ μ ω ς α ύ τ ο δ ε ν Ά Α ι τ ό κ α τ η γ ο ρ ώ
τ ω ν ε ό σ ε ω ν ι σ τ ω ν 1toU τ ο υ ς λ έ π υ ν κ α Ι μ έ τ ό δ Κ η ο
τ ς σ ά Ο ό ν Ι τ ε ς ά φ ο ϋ δ έ χ ο ν τ α ι ά δ ι α μ α ρ τ ύ ρ η τ α
τ ό ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν ώ ς ό ρ θ ο τ σ μ ο σ ν τ α τ ό ν λ ό γ ο ν τ η ς ά λ η θ ε ί
(.
α ς έ ν ω α ύ τ ο ς σ ε κ ά θ ε θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α μ ν η ι μ Ε ό ε ι σ τ ά
δ ί τ ι τ υ χ ά τ ο υ τ ό ν d:vlEPov π τ ί φ η κ ι α τ η ς Ρ ώ μ η ς Σ μ μ Ρ
φ ύ ε ν ς μ ε π ι ν α ρ ά δ ο σ ι Π ο ο τ ο ϋ ά φ η σ ε ό Π ρ ο κ ά τ ο χ ό ς
τ Έ τ σ ι δ μ ω ς δ ά ρ χ η γ ο ς τ Φ α α Ρ υ δ Ι ά κ ω β ο ς λ
μ ε ρ ι κ η ς ό •Α θ η ν α γ ό ρ α ς Λ ο ν δ ί ν ο υ κ α Ι δ π ό π ς τ ς .. Ρ ώ μ η ς
ε Τ ν α ι σ ά ν ν α σ υ λ λ ε ι τ ο ι ρ γ ο ϋ v μ ε τ α ξ ό τ ο υ ς
κ α θ ώ ς κ α Ι μ έ κ ά θ ε ί ε ρ έ α 1t00 θ ά μ ν η μ ν ε ε 'lvcX ά ι τ ό τ ο ύ ς
ν ω τ έ ρ ω ο Ι κ μ ε ν ι σ τ ά ς τ ι σ κ π ς Κ α Ι γ ι ά ν ό έ ι ι τ α ν έ λ ..
θ ι σ α λ ό γ ι α μ α ς .
-23­
Π ο ϋ κ α Ι d:rtQ ο ι ό ν έ δ ι δ ά χ θ η σ α ν δ τ ι δ έ ν ρ έ ε .'ItO­
λ ε ι μ Ο Ο μ ε τ ο ύ ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς ο ι μ έ ν ς π α ρ α μ δ δ Τ Α
σ υ λ λ ε ι τ ο ο ρ γ ή σ μ ε τ ό ν ά ρ χ η γ ό ν τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ύ έ π ι
έ ξ ι α Ρ ο Μ λ λ ο υ ν ο Ι τ ο ύ Φ α φ Ι ώ ς σ ε ι ά σ μ ι ο ν δ ε λ
φ Ο ν κ α Ι ρ ω ν έ ν ή κ α θ ό λ ο ο λ η σ τ ο ύ ρ ι σ ϋ
Α ό τ ό ε Τ ν α ι σ α τ α ν ι κ ό ν δ χ ι μ ό ν ο σ α ν σ κ έ ψ ι ά λ λ Π ε ρ ι σ σ ό
τ ε ρ ο σ α ν σ ό σ τ η μ α ά ο κ ο ι μ ή σ ε ω ς τ η ς δ ρ θ ο δ ξ ο υ Σ Ν ε ι δ ή
σ ε ω ς Μ ο ι ά ζ ε ι τ ή v λ λ η τ έ χ ν η τ ο ϋ δ ι α ό λ ύ σ ν ε
χ ώ ς ψ ι θ υ ρ ζ ε ι τ ό α ό τ Ι τ ω ά μ α ρ τ ω λ ο ύ Δ μ ε τ α
ε ί ς ά ρ γ ό τ ε ρ α χ ε ι ς ά κ ό μ α κ α ι ρ ό σ α γ ε ρ ά μ α τ ά σ ο υ
κ α λ λ Ι τ ε ρ α γ ι α ν α μ ή ξ α ν α μ α ρ τ ή σ η ς Υ ι ά ν α φ ό Υ η τ ε ι λ ι κ ά
ά π ό τ ό ν κ ό σ μ ο α ύ τ ό ν Π Ρ ο τ ο ϋ ρ ο λ ά η τ ή ν σ ω τ ή ρ ι α έ ξ α
γ ό ε Σ Ι Έ τ σ ι κ α Ι δ ω not6c; τ α ς έ α ι δ τ ι θ ά ζ ή
σ ο υ ν μ έ χ ρ ι τ ό σ υ λ λ ε Ι τ ο υ Ρ Υ Ο δ τ ι έ τ ή ν τ α κ τ ι κ ή τ ο υ ς
α ό τ ή Έ Ξ Α Σ φ Λ ζ υ ν τ ή ν σ ω τ η ρ α τ α χ γ ν ο ν τ α ι α ι τ ί α
ν ά π ρ ο χ ω ρ ά τ ό κ α κ ό κ α Ι ν ά χ ά ν ω ν τ α ι κ α θ η ι μ ε ρ ι ν ω ς ψ υ χ έ ς
γ ι α τ Ι ς π ο ί ε ς Χ ρ ι σ τ ό ς ά π έ θ α ε Κ α Ι δ τ α ε Τ ε δ Κ ύ ρ ι ο ς
δ τ ι α ό τ ό ς 1t00 θ ά φ α ι σ τ ό ς α τ ό λ Υ Ο φ Α Η δ ό κ ψ ο ς
κ α Ι τ ό π ο λ ύ α ύ τ ό δ ε ν θ ε λ ε ν α ι δ ά ξ η δ τ ι δ η λ α δ ή ι μ ό ν
α ό τ ό ς 1t00 π ο λ μ ά ά μ έ σ ω κ α Ι χ ω ρ Ι ς ά ν α λ έ ς τ ό δ Ο Ι Ο
δ ή ο τ ε κ α κ ό θ ό φ α ν η τ ε λ ι κ ά 6 κ η τ ή ς τ ο υ rlttrl λ σ μ ο
ν ο ϋ ν τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ χ ρ υ σ ο ϋ κ ή ρ υ κ ο ς τ η ς •Ε κ κ λ η ο Ι α ς τ ω
θ ε Ι ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Δ ι ό τ ι έ ά ν γ ρ ά φ ε ι 6 μ έ γ α ς ή ρ ο Ι
τ ο λ μ ω ν τ ε ς ν α κ α τ α λ ύ σ ο υ ν τ Ο Ο ς θ ε Ι ς θ ε σ μ ο ύ ς κ α Ι α
δ ό σ ε ι ς Ι σ τ ω κ α Ι Κ α τ α μ ι κ ρ ό ν έ δ έ χ ο ν τ ο έ γ κ α ρ ω ς τ ό ν
μ ό δ ι ο ν ι λ ε Υ χ δ έ ν θ ά έ γ ν ε τ ο ι π α ρ ο ϋ σ α Σ μ φ ά ώ δ έ
θ ά κ α τ ε λ ά μ α ν ε τ ή ν Ε κ κ λ η σ τ έ τ ο ι ο ς χ ε ι ι μ ώ Α ς κ α Ι τ ο υ
τ ο δ ι ό τ ι 6 ά ν α τ ρ έ π ω ν κ α Ι τ ό έ λ ά χ ι σ ν τ η ς δ ρ θ η ς π σ τ ε ω ς
κ α τ α σ τ ρ έ ψ ε ι τ ό δ λ ο ν Δ υ σ τ υ χ ώ ς υ δ η μ ι ο υ ρ Ύ ή σ ε ι μ Ι α
ν έ α έ κ κ λ η σ ί ο λ ο Υ α κ α τ ά τ ή ν δ τ ι ο α ν ο ρ ε ί 6 τ σ κ σ π ο ς
Ά Ι Χ η δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή π σ ι ά ι Ό τ ό ν ρ ι ά ρ χ η τ ο υ κ α Ι δ
π ρ ε σ β ό τ ε ρ ά π ό τ ό ν έ π Ι σ κ ό ν τ ο υ ά λ λ ά ν ά μ ή Υ ν ε τ α ι
α υ τ ό α τ Ι α σ χ Ι σ μ α τ ο ς ρ ο κ ε ι ι μ έ ν ω ν ά δ ι ι α τ η ρ η θ η ι έ ν ό
τ η ς Μ α τ έ τ ο ι α δ μ ω ς έ ν τ η ς δ ε ν ε Τ ν α ι τ ο ϋ θ ε ώ ς
π π ω σ ό η ς ε υ δ η λ α δ ή ά λ η θ ε α ς κ α Ι Π ν ε ό μ α τ ο ς
Η ε ύ θ ύ ν η τ ο ν ί
Μ α τ έ τ ο ι α τ α κ τ ι κ ή κ α Ι ν ο ο τ ρ ο π α Ι α ι σ ι λ ε ό ε ι δ ι σ ι τ
χ ώ ς ά τ ό χ ρ ό ν ι α τ ώ ρ α κ α Ι α τ ό 81 Α γ ι ο ν ρ f Ο λ ο ι alJ..
τ ο Ι Π Ο Ο θ ά μ ρ ο Ο σ α ν μ έ τ ή μ ρ φ ω σ τ ο υ ς 1\ κ φ η γ ι ά
τ ή ν φ ή μ η τ ο υ ς Ι ς μ υ σ τ ι κ ω ν κ α Ι η ι κ ω ν ι έ ρ ω Υ ά
σ α λ σ ο υ ν α ε υ μ α τ Ι ό σ υ ν α γ ε ρ μ ό Υ ά α τ α λ
-24­
ο υ ν τ ά ρ α τ α τ ό ν κ ν α ό τ ο Ι ι σ τ ή ν Ι ι ι
δ ω ι ι τ α τ ε ρ ι κ ω ν ε ψ έ Ω ν κ α Ι τ ή ν ... ν ο ε ρ ά ρ σ ε Χ Ή τ υ
ι φ ρ ώ ν α ς τ ε λ ε ω ς γ ι ά τ ό τ γ ν ε τ α ι γ ύ ρ ω τ ο υ ς γ ι ά τ ό
ό ς μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν κ α Ι τ ό τ Ι λ έ ν ε σ χ ε τ ι κ ω ς ο Ι Ι ε ρ α Ι Κ α
ν ό ν ε ς Υ ι ά δ σ ο υ ς κ ρ α τ ν μ Ι α τ έ τ ο ι α σ τ ά σ ι σ έ κ α ι ρ ό α Ι ρ έ
σ ε ω ς δ τ τ ω δ δ ι κ ό ς μ α ς Κ α λ ή κ α Ι ι ε υ ή ι ό ς τ ό
ά ρ ν ε ί τ α ι ;) ά λ λ ά μ α ζ μ α ό τ ή ν γ ι α τ Ι δ χ ι κ α Ι ι κ α λ ή δ μ ο
λ ο Υ α ι σ φ ρ α γ Ι ς α ύ τ ή τ ω ν μ α ρ τ ό Ρ Ω τ ό ψ ε υ δ έ ς σ η μ ε ί
τ η ς π ρ ό ς TQV θ ε ό ν ε Ι λ ι κ ρ ι ν ώ ς ά γ ά τ τ η ς ; Α ν ρ α τ ϋ σ α ή ν
Τ δ ι α σ τ ά σ ι σ ό ν κ α ι ρ ό τ ο υ ς κ α Ι δ Μ • θ ν ά σ ι ς δ δ γ ι ο ς
ά ξ Μ ς κ α Ι Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ δ Ι τ η ς ο Ι λ α μ Π ρ ο Ι α ό τ ο Ι δ μ
λ Ο Υ η τ α κ ά μ η κ α Ι ο Ι t1tl έ Κ μ α τ ρ ή Σ Τ Ε ς -λ
γ ι ο ρ ε ί τ α ι π α τ έ ρ ε ς σ ή μ ε ρ α θ ά ε Τ χ α μ ε έ μ ε ί ς Ο ρ θ ο δ ο ι ξ Ι α
κ ι Ά γ ι ο ν ο ρ ο ς Κ α Ι τ ό θ λ ι ε ρ ώ τ ε ρ ό σ τ ή ν ω ι
. ή ε Τ ν α ι δ τ ι ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς ό ς τ ή ν π ρ ο δ ο σ Ι α ν κ ρ α τ ώ ν
θ έ σ ι ν θ ε α τ ο Ο κ α Ι μ ό ν ο ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α θ ε α τ ο Ο Ι ι θ ι έ ν
τ ό ν κ ό σ μ ο τ ο ο κ ό σ μ ο ό ψ η λ η ς θ ε ο λ ο Υ α ς ft Ι ε ρ α ς μ σ α
γ ω Υ α χ κ α Ι ν φ τ ρ μ α τ ό σ ο έ λ κ σ τ Ι ό Υ ι ά τ ό ν
έ Τ ι σ έ η τ ο ο Ι ε ρ Ο Ο .. Α θ ω ν σ έ ν ώ δ Π ά ρ χ Δ Ό Χ Ρ Α κ τ η
ρ ι σ τ ι κ έ ς Ρ Ι Π ώ σ ε ι ς σ τ Ι ς δ ί ε ς μ ε τ ά λ λ τ ε λ ε ω ς τ ή ν
ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω γ ή τ ο υ ς Π ρ ω τ μ έ ν δ τ Ν τ ο ύ ς θ ξ η κ α
ν ε Ι ς γ ι ά Π ρ σ Ω Τ Ι τ ο υ ς σ φ ά λ μ α κ α Ι δ ε ό τ Ε ρ δ τ α ν τ ο ύ ς
1tTj δ τ ι δ έ ν π α ν ε κ α λ ά ο Ι δ ρ θ δ ο ξ ο ι ο ι ι μ έ ν ε ς Γ ι ά τ ή ν Ι Τ ρ ώ
τ η ε ρ ω σ ι ε Τ ν ι Ι κ α Ι έ ν τ ό ς ν υ κ τ ό ς ά ά ψ δ
λ ό κ λ η ρ ο ν ρ α Υ μ α τ ε Ρ Ο κ ε ψ έ ν ο υ v
8
ά δ ε Ι ξ υ ν τ ή ν ά θ ω
ό τ τ ά τ ς κ α Ι ν α σ ν ι ι ρ ψ ν τ ό ν δ Ι α τ ή Ρ Υ ι ά δ έ
τ ή ν δ ε ι π έ ρ α Ι χ υ ά ν τ ε Ι τ ο ι μ η κ α Ι σ α φ ή ή ά τ η σ ι
Μ έ τ η ν 8 Ε κ κ λ η σ α δ ε λ φ Ι δ χ ι σ χ σ μ α τ α Κ α ι ί λ λ τ ε έ
γ ν ο ν τ ο α ό τ ά λ λ ά δ έ ν φ ε υ γ α ν ο Ι σ τ ο ύ ς έ Ι ό
ς Τ κ α Ι δ ς λ έ ν ε ο Ι δ Υ ι ο ι κ α Ι ο Ι Ι ε ρ ο Ι Κ α ν ν ε ς ά
ά κ ρ ι ω ς ά ν τ θ ε τ α ρ σ ρ έ ν τ ε ς κ λ η ρ ο ν κ α Ι ε ό σ η λ σ ν
γ ι ά τ ι α ρ δ μ ι ο ι ε ς σ ά ν τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή Π ρ ι τ ώ σ ε ι ς ν ά φ ε ό Υ
μ έ σ ω ς μ α κ ρ υ ά ά π ό τ ό ν ο ι ι μ ν α π ο ύ θ ά κ α Κ ο δ ο ξ ο Ο σ ε
γ ε ν ό μ ε ν ο ς ο δ τ ω λ ό κ ο ς ν ι κ α λ ο Ο ό υ Έ τ σ ι ά λ η
. θ ε ό ε ι σ τ ή ν 1tEp(mcoo( τ ο υ ς δ λ ό γ ο ς τ ο υ ά Υ ο ο ξ Ι μ τ ο ύ
δ μ ο λ ο Υ η τ ο ϋ π ο ύ τ σ ο ρ α ί α π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τ ή ν δ ι α γ ω γ ή
τ ο υ ς ,,:Α λ Ο ν τ ό ν λ ό γ α τ ο ϋ θ ε ο ϋ ο ό δ ε Ι ς δ φ ι ε λ ε ι 'VO­
θ ε ό ε ι ν δ ι ά τ η ν δ α ν μ έ λ ε Ι α Υ α λ λ ό μ ι ο λ ο γ ε ί ν μ ν τ ν έ α
τ ο ο ά σ θ έ ν ε ι α ν ι μ ή ά τ ό Π Τ ε ι ν δ έ τ ή ν τ ο ϋ θ ε ο Ο ά λ ι θ ε ι α ν
Τ ν α ή δ π δ ι κ ο ι γ ε ν ό μ ε ν ο ι μ ε τ ά τ η ς τ ω ν έ τ λ ώ ν Π α ρ α ά
σ ε ω ς κ α Ι τ η ς τ ο ύ λ ό γ τ ο ύ θ ε ο ϋ Π ε ξ η ή σ ε
Α λ λ ά μ ή π ω ς σ κ έ φ θ η κ α γ ι ά μ α σ ι ι μ ή δ έ ν ι ρ
ζ ο υ ν τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ Ι α τ ω ν Π α τ έ ρ ω Υ κ α Ι τ ό ν τ ό σ ο σ ε ή
π ρ ό ς α ό ή ν Θ ο Τ ε ν ά ά ψ ν ν ά δ ο κ ρ ο ν τ α ι μ έ _
-25­
... ­
τ Ι ς Π ο υ κ λ ε ς μ α ρ τ ω λ έ ς ο Ι κ ο ν ο μ ί ε ς Μ έ χ ρ ι Π ρ ο χ θ έ ς ζ η λ ω
τ α Ι Τ ι σ τ Ι δ έ ν τ ο υ ς ι ά ό Τ ε ν θ ύ μ ι σ α ν σ έ δ ι α μ α ρ τ υ ρ ε ς κ α ι
μ ε λ έ τ ε ς τ ο υ ς μ έ κ ά θ ε σ α φ ή ν ε ι α κ α Ι λ ε ο μ έ ρ ε ι α Ο τ ε ν α
μ ή ν ό π ά ρ χ η Τ Λ Έ ν Τ ε ρ ι θ ώ ρ ι Π Ρ ο φ α σ ι σ μ ο Ο ά Ι α ς λ λ
λ ά Τ ι ό ς ά κ ο ό ε ι •λ Π ο ρ ρ ο φ η μ έ ν ο ι ο Ι μ έ ν ά π ό Π ι ν α Τ γ λ η ν
τ ο ύ ά ξ ι ώ μ α τ ο ς κ α Ι τ ή ν κ ο ι ν ω ν Ι ή ν δ ρ ά σ ι τ ό λ η θ ς τ ω ν
ά ν τ τ ω ν Π ρ ο Μ τ ω ν Π ο ύ τ ο ύ ς ά κ σ λ ο υ θ ο ϋ ν κ α Ι τ ό ν ο Ι κ ο
δ ο ι μ ι κ ό ν δ Ρ Υ α σ μ ό ν τ ω ν
κ ο μ ε ω ν τ ω ς κ ύ κ λ ο υ ς
σ ε ώ ν τ α χ ο Ι δ έ Ά Τ
τ ο ύ ς φ ή μ η ς δ ι α τ ή ν ...
Τ α ι δ ι κ ω ν κ σ η ν ώ σ ε ω ν κ α Ι γ η ρ ο
Γ ρ α φ η ς κ α Ι τ Ι ς σ ε λ ί δ ε ς τ ω ν έ κ δ δ
τ ή ν γ λ η ν τ η ς π ε ρ ι κ υ κ λ ο ό σ η ς α ό
ν η ι κ ή ν θ ε ο λ σ γ ί α ν κ α Ι τ ό ... δ κ τ ι
σ ν φ ω ς τ η ς ν ο ε ρ α ς Π ρ ο σ ε υ χ η ς τ ο υ ς ά δ ι α ψ ο ρ ο ϋ ν liv σ τ ο
l{ ν α κ α Ι κ ύ Ρ ι ο τ ή ν ό μ ο λ Ο Υ α τ η ς Τ ί σ τ ε ω ς ά π έ
τ υ χ α ν μ Α σ έ λ ε σ μ α δ λ α τ α λ Ι Τ ά Ά ε Τ ν α ι έ ν ώ ι ο ν τ ο Ο
θ ε ο ϋ ρ ά κ η χ ρ η σ τ α κ α Ι θ υ σ ί α ρ ό σ δ ε κ τ ο ς eH Ε κ κ λ η σ ί α
τ ο ύ ς κ α ν ε έ Τ Ι π υ ς γ ι ά ν ά δ ι δ ά σ κ ο ο ν κ α Ι φ υ λ ά τ τ ο υ ν
τ ο ν λ ό γ ο ν τ η ς •λ λ η θ ε Ι α ς Τ η ς ά κ έ ρ α ι ο ν κ α Ι ι ό θ ε τ κ ρ α
τ ώ ν τ α ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ά Π Ρ Μ α τ ά Τ η ς μ α Ρ Ά ά π ό τ ά λ ε ι Μ
δ ι α τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ω ν κ α Ι δ χ ι ν α τ ά έ Ύ κ α τ α λ ε ο υ ν ά τ τ ρ ο σ τ ά
τ ε υ τ α μ έ χ ρ ι τ ο σ τ ό μ α τ ο υ λ ύ κ ο υ μ ε τ ή ν ρ ό φ σ ι δ τ ι μ ό λ ι ς
θ ά τ α κ α τ Α Τ ι η τ ό τ ε θ ά δ ε ί ξ ο υ ν τ η ν ο ι μ ε ν ι κ ή τ ο υ ς Ι κ α ν ό
τ η τ α Π ό τ ε θ ά ν τ ι λ η φ θ ο ϋ ν δ τ ι Ι ν α Ο Χ Ι τ ή α Τ ρ ε σ ι ά ξ Ι ζ ε ι
ο λ ό π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο
δ ρ ά σ ι κ α Ι δ η γ ι
κ λ η σ Ι α ε Ι ς τ ό π ο ν
Έ κ ε ί ν η δ μ ω ς
ά τ ό κ ά θ ε ρ ο σ ε χ ή κ α Ι Ι ε ρ α ο ο τ ο λ ι κ ή
α ύ τ ό τ ο Ο Χ Ι υ ν τ α χ θ η ά τ τ ο τ ή ι ν Ε κ
ρ σ ϋ κ α Ι τ ω ν λ ι σ τ λ ω ν τ ο υ
τ ή ν σ τ ι γ μ ή τ ο ή λ ι τ ρ ε μ ό σ υ σ ε ζ η
τ ώ ν τ α ς ά ι σ φ α λ ω ς λ ά δ ι Σ η κ ώ θ η κ α ν α φ έ ρ ω τ ο λ α δ ι κ ό έ ν ω
μ ι α ε ύ χ ή ψ ι θ ύ ρ ι σ α ν ά θ ε λ α τ α χ ε ί λ η μ ο υ Κ ύ ρ ι ε Φ ώ τ ι
σ ε τ ο ύ ς τ ι μ έ ν α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς Σ ο υ γ ι α ν ά ν τ ι λ η
φ θ ο Ο ν τ ή ν φ ε ρ ή ε ύ θ ό ν η τ ο υ ς ά λ λ ά κ α Ι τ ο ύ ς Α γ ι ο ρ ε τ α ς
ά δ ε λ φ ο ό ς μ α ς δ σ ο ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δ έ ν δ ω σ α ν τ ό ό '.
;
"
ε Ι ς τ ό ώ ρ α ϊ ο ν μ έ τ ω ο ν τ η ς ό μ ο λ Ο Υ ί α ς Ο Ο τ ε ν ά ν α δ ε ι

χ θ ο Ο ν κ α Ι ά λ ι έ ξ α ύ τ ω ν ν έ ο ι σ τ ρ α τ ι ω τ α ι τ η ς Α λ η θ ε ί α ς
,;.;
Σ ο υ Τ ρ ό ς δ ό ξ α ν τ η ς Ό ρ θ σ δ ο ξ ί α ς κ α Ι σ ω τ η ρ ί α τ ο υ λ α ο
Σ ο υ λ μ ή ν
Α Δ ε κ ·78).
Κ ο ι ν ω ν α α ί ρ ε τ ι κ ω ν

,
δ ρ θ ή σ χ έ σ ι ς τ ρ ς τ ω ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς δ έ ν ε Τ ν α ι ή τ η ς
κ ο ι ν ω ν ί α ς ά λ λ ά ή τ η ς ά κ ο ι ν ω ν η σ α ς κ α Ι ά Π ο σ τ ρ ο φ η ς
-26­
Γ ε ν ι κ ω ς λ έ γ ε ι δ 14. σ λ ε ι ς π α ν τ Ι ι α σ α κ ο ι ν ω ν ί α
Π Τ ό ς ά π ι ρ ε υ μ έ ν Π ρ ά γ ι μ α τ ο ς κ α τ ά τ ε ν Ο Ο ν κ α Ι λ ό
γ ο ν ι ι α Ι φ ά ξ έ ι β λ α ή ς κ α ι έ ι π ι ν ω ν ς έ σ τ Ι ρ ο 31,
1096). Δ ι ό δ ε ί μ ε τ ά τ ω ν Ι ω ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς ε Ι ρ η ν ε ύ ε ι ν
α Ι Ρ ε τ ι κ ό ν δ ν θ ρ ω ι τ ν ά Π Ο Ο Τ ρ έ φ ε σ θ α ι τ ο ϋ α ό τ ο Ο ρ ο 31,
649). ι μ ε ί ς γ ρ ά φ ε ι δ 14. • ό σ ι ς Ι χ ο ν τ ε ς τ ό ν θ ε
μ έ λ ι ο ν ά σ φ α λ η δ ς έ σ τ ι ν Ι η σ ο ϋ ς δ Χ ρ ι σ τ ό ς δ Κ ύ ρ ι ο ς f)­
μ ω ν κ α Ι τ η Υ τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν π ε ρ Ι τ η ς ά λ η θ ε ί α ς δ μ λ γ ί α
τ ο υ ς π λ έ ο ν τ ι τ α ύ τ η ς η λ α τ τ ο ν λ α λ ε ί ν θ έ λ ο ν τ α ς ά ι τ σ ρ έ
φ ε ο θ ε ('8ε π Ε Σ 33, 88).
τ Ι σ η ς δ ε ί α Ι ρ ε τ ι κ ω ν κ ο ι ν ω ν ί σ χ ά φ ε ό ε ι θ ε ο
δ ώ ρ ο υ Σ τ δ τ ρ ο 99, 953). ·0 λ γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς λ U
ξ α ν δ ρ ε α ς γ ρ ά φ ω ν ρ ς τ ο ύ ς έ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ό λ ε ι ε ρ Ι
τ ο ϋ α Ι ρ ε τ ι κ ο Ο Ν ε σ τ ο Ρ (00, π ρ ο τ ρ έ Π ε ι σ τ ί λ ς κ α Ι μ ώ
μ ο ο ς έ Α Τ ς τ η ρ ή σ α τ ε μ ή τ ε Κ Ο ν ω ν ο ϋ ν τ ε ς τ φ μ ν η μ ο ν ε
θ έ ν τ ι μ ή τ ε μ ή ν ώ ς δ ι δ α σ κ ά λ φ ρ σ έ Τ Ε ε Ι μ έ ν ε ι )J;
κ ο ς Ά Τ Ι τ ι μ έ ν ς Μ 4. 1096). Τ α ϋ τ α δ έ σ υ μ φ ώ ν ω ς κ α Ι
Π ρ ό ς τ η ν έ π ι τ α κ τ ι κ ή ν έ ν τ ο λ ή ν τ ο Ο π σ τ ό λ ι Π ώ λ ο ο «Et
τ ι ς ό μ α ς ε ό α Υ Υ ε λ Ι ζ ε τ α ι ι τ α ρ δ π α ρ ε λ Μ ε τ ε ά ν ά θ ε μ α !­
σ τ ω Γ α λ 0::' 9).
Τ ο κ ο ι ν ω ν ε ί ν μ ε τ ά τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ω ν δ έ ν ε Τ ν α ι ά Ρ έ τ ή ά λ
λ α ά μ ι α Ρ τ α α ρ ε ί α Τ σ η ι ρ ό ι μ ο ι χ ε ί α ν Μ ο ι χ ε ί α Υ ά ρ έ
σ τ ι ν ω ύ ε τ ι κ α Ι τ ο τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ τ ω ν
α Ι ρ ε τ ι κ ώ ν τ ο ν ί ζ ε ι δ γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο υ δ ί τ η ς ρ ο 99,
1176). Δ ι ό κ α Ι έ ά ν δ λ α τ α χ ρ ή ι μ τ α τ ο ύ κ ό σ μ ο υ ι ρ ο σ φ έ
ρ π δ κ ο ι ν ω ν ώ ν τ α Ι ρ έ σ ε ι ο ό δ έ τ ό τ ε φ Ι ς θ ε ο ϋ K,aer<m:t­
τ α ι ά λ έ χ θ ρ ό ς . τ ο υ α ύ τ ο ϋ PG.99, 1205). Δ ι ά α Ο τ α
δ έ Ό ν ν α έ ι ι μ έ ω μ ε ν τ ι ν ω ν η σ ι Ρ ό ς τ ο ύ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς
μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ κ ι έ ξ ο ρ ο π ρ ό κ ε ι τ α ι κ ν ξ Ι φ ο ς σ τ ι λ Ι ο Ο
τ α ι ν π ϋ ρ ά ν α τ η τ α ι τ ο υ α ό τ ο Ο PG. 99. 993).
Α λ η θ ω ς δ κ ό σ μ ο ς δ λ ο ς μ ι α ς ψ υ χ ς ο ό κ τ ά ν τ ά
ξ ι ο ς τ η ς φ λ α τ τ ό τ η ς έ α υ τ ή ν ά μ έ τ ο χ ο ν κ α Ι α Ι ρ ε τ ι κ η ς Κ Ο Ι
ν ω ν α ς κ α Ι ι α ν τ ό ς κ α κ Ο Ο τ ο ύ α ό τ ο Ο PG, 99, 1205).
Α ί ε σ ι κ α Ι μ ν η μ ό σ ν ν
π 0(0: ι δ έ ο υ σ α σ ά ι σ ι ς τ ο Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν Ο Ο
τ ρ ό ς Τ ν έ Κ ι Ι ο ν τ α έ ν έ κ λ ή α τ ι ft α Ι ρ έ σ ε ι ρ χ η ν

Ή δ ι α ή τ ο υ μ ν η ί μ ο σ ό ν τ ο υ otKEtou •Ι ε ρ α ρ χ ci­
τ ι ο τ ε λ ε ϊ ά μ ά ρ τ η ι μ α Τ ο Ο τ ο Ι σ χ ύ ε ι κ ό μ η κ α Ι ν Π ε ρ ώ σ ε ι
έ Υ κ λ η μ α τ ο ς Τ ό τ ε Ί δ ι α σ ι π τ ο υ μ Η ι μ σ ό ν τ ο υ e Ι ε ρ ά ρ
xou, Π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ σ ε ω ς Ι Δ Κ α ν ω ν Π ρ ω τ ο δ ε υ
-27­
τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ κ α Ι τ Ε λ ε Ι α ς Ύ Τ α τ α ρ σ ε ω ς ( Ι Ε
Κ α ν ώ ν Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ι ι μ ω ρ ε ί τ α ι δ ι ά π α ν τ ε λ ο ύ ς
ρ ι ώ σ ε ω ς τ ο ϋ κ λ η ρ ι κ ο ϋ d-rrQ ό σ η ς Ι ε ρ α ε σ
τ ό θ ι ..
ν ι θ έ τ ω ς δ τ ε δ Ι ε ρ ά ρ χ η ς η ό ε ι Δ Η μ σ ••• Ι
ι ι ι τ κ ε φ α λ η έ τ Ε κ κ λ η σ Ι α ς δ ι δ ά σ κ ω ν Α Τ ρ ε σ ν τ ι ν α
τ ι α ρ ά τ ω ν ω ν Σ υ ν ό δ ω ν Π α τ έ ρ ω ν α τ ε Γ Ω Σ μ έ ν η ι
δ ι α κ Ο τ τ η ς π ρ ό ς σ π ό ν κ ο ι ν ω ν α ς ό σ ν δ Ι η ς δ ι α γ ν ώ
σ ε ω ς ε Τ Α Ι π ρ ά ξ ι ς δ Ρ θ ό δ ο ξ ο ς α ό τ ό θ ι Ο Ι ο δ τ ω ι τ ο ι ο ϋ ν τ ε ς
«00 μ ό ν τ κ α ν ο ν ι κ Ό έ Π Ι Τ μ ή σ ε ι ω χ ό Π ό κ ε ι ν τ α ι ι τ ρ ό σ
ν ο δ ι κ η ς δ ι ν ώ σ ε ω ς έ α υ τ ο ύ ς τ η ς π ρ ό ς τ ό ν Κ ι Χ λ ο ό μ ε ν ο ν Ε
τ ν κ ο ι ν ω ν Ι α ς ά Γ ε ι χ Ι ζ ο ν τ ε ς λ λ ά κ α Ι τ η ς π ρ ε τ ό
σ η ς τ ι ι μ η ς τ ο ί ς ό ρ θ ο ι δ ό ξ ο ι ς ά ξ ι ω θ ή σ Τ α ι α ύ τ ό θ ι Ε Ι δ έ
τ ι ν ε ς γ ρ ά φ ε ι κ α Ι δ γ ι ο ς Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς e Ι ε ρ ο σ ο λ ό μ ω ν ό τ
σ τ ί έ ν τ ι ν ο ς ο ό δ ι ά π ρ ό φ α σ ι ν έ Υ κ λ ή μ α τ ο ς ά λ λ ά δ ι α
ρ ε σ ι ν ό τ ό Σ υ ν ό δ ο υ '" Ι ω ν Π α τ έ ρ ω ν α τ ε Γ Ω Σ Μ έ ν η ν τ ι
μ η ς κ α Ι τ δ η ς ό ξ ι ο ι ώ ς ο Ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι (PG. 87, 3369­
3372). Ο δ τ ω ς δ δ Υ ι ο ς Κ ό ρ ι λ λ ο ς •λ λ ε ξ α ν δ ρ ε Ι α ς γ ρ ά φ ω ν
π ρ ό ς τ ο ύ ς έ ν ω ν σ τ α τ ι ν ο υ π ό λ ε ι Π ε ρ Ι Ν ε σ τ ο ρ Ι ο ο τ Ι ζ ε ι
Τ ο ί ς δ έ Υ ε τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν flTOL λ α ϊ κ ω ν δ ι ά τ η ν δ ρ θ ή ν
π Ι ο τ ι ν κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι ς η κ α θ α ι ρ ε θ ε ί σ ι π α ρ α ό τ ο ϋ κ ο ι ν ω
ν ο ϋ μ Ε ν ι μ ε ί ς Μ 4, 1096). Κ α ί δ Λ Α λ π ο ο τ ο λ ι κ ό ς Κ α
ν ω ν λ έ ε ι τ ο ν ό π ο χ ω ρ ι σ μ ό ν έ κ τ ο υ Ε ι σ κ π ο υ hv 1tE­
ρ ι ώ σ ε ι κ α τ α Υ ν ώ σ ε ω ς τ ο ύ τ ο υ έ ν ε ύ σ ε ε Ι κ α Ι δ ι κ α ι ο σ ό
vn». Τ ο έ ν δ ι κ α ι ο σ ύ ν η έ ν τ α Ο Ο α ν ο ε ί τ α ι ε α Ι ω ς ε τ ε ς
κ α κ ό δ ο ξ ο ς ρ ν η σ ι ς τ θ ε Ι ο υ ν ό μ ο υ δ ρ α ρ ε σ ι ς ε τ ε κ α Ι
ώ ς ά π λ η Π α ρ α σ ι ς τ ο ό τ ο υ δ τ ε Ι σ χ ό ο υ σ ι τ ά έ ν τ φ ι ε Κ α
ν ό ν ι τ η ς π ρ ω τ δ ε ι έ ρ α ς σ χ ε τ ι κ ά
Ο Ι ώ ς α ω χ ω ρ ι ζ ό μ ε ο ι τ ο υ κ η ι ρ ό τ τ ο τ ο ς α ε σ ι ν •(­
ε ρ ά ρ χ δ έ ν δ ό ν α ν τ α ι ν ά κ α τ η Υ ο ρ η θ ω σ ι ν l1tl Τ α φ ρ ν
σ ε ι Ό Τ υ ι έ π Ι σ χ Ι σ μ α τ ι Τ ο ύ ν α ν τ ί ο ν ο δ τ σ ι α
ν Ο Ο ν τ α ι κ α θ δ τ ι δ ι α ρ ί ν σ ι τ ο ύ ς ψ ε υ δ ε ι σ κ ό Γ ο υ ς τ ό τ ω ν
ά λ η θ ω ν κ α Ι δ ι ά τ η ς έ ν λ ό Υ φ σ τ ά σ ε ώ ς τ ω ν σ δ ά ζ σ ι ν ά
σ ώ σ ω σ ι τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν έ κ σ χ ι σ μ ά τ ω ν κ α Ι μ ε ρ ι σ μ ώ ν Ο ύ
ρ Ε Π ι ο κ τ ω ν λ λ ά ψ ε υ δ ε π ι σ κ ό π ω ν κ α Ι ψ ε Δ δ ι δ σ ά
.,
λ ω ν Τ έ ω σ κ α Ι ο ύ ο χ Ι α μ α τ ι τ η ν ν ω σ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς α τ έ θ μ ν λ ά σ χ ι σ μ ά τ ω ν κ α Ι ι μ ε ρ ι α μ ω ν τ η ν Ε κ
,:
λ η σ Ι Α έ σ π ο ύ δ α σ α ν ρ ό σ α σ θ α ι δ Ι α Υ Υ έ λ λ ε ι ι Π Ρ ω τ ο δ ε υ
τ έ ρ α Σ ό ν ο δ ο ς Ι Ε Κ α ν ώ ν
Κ Ο 1.5.1979).
..
.1,
,
. ,',
-28­
, Ι
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ε Τ Ε Ρ Ο Ν
Δ Ε Ν Α Ν Τ Ε Δ Ρ Α Σ Ε Ν Ο Υ Δ Ε Ε Ι Σ •••
MePLKet γ ε γ ο ν ό τ α γ τ α ι π ο λ λ ά κ ι ς α Ι τ α ν ά α
λ υ φ θ ο ϋ ν τ α ρ υ ά κ α Ι τ ό ρ η τ α Γ λ κ α ρ δ ι ώ ν τ ά δ
π ο ί α δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ α θ α π α ρ έ ι ε ν ν ν ω σ τ α μ έ τ τ έ λ ε σ μ α
ν α π α ρ α π ο ι η τ α ι 1'1 λ η θ ή ς ε ι κ ω ν τ η ς Ι σ τ ο ρ α ς Ε Τ ν α ι γ ν ω
σ τ ό ν δ τ ι € Ι ς τ η ν π ρ ω τ ε ό σ α ν τ α ς κ λ ε ι ν ά ς -λ θ ι α ς δ ι α
μ έ ν Ο Ι Ν ο Ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι κ α Ι λ ο γ ι ώ τ ε ρ ο ι κ λ η ρ ι κ ο Ι έ ν Σ γ
κ ρ σ ε ι π ρ ό ς τ α ς λ ο ι π α ς π ό λ ε ι ς τ η ς χ ώ ρ α ς Σ υ ν ε π ω ς ε Τ ν α ι
π ο λ ύ ψ υ σ ι κ ο ν 'cbtQ τ ή ν Π ό λ ι ν α ό τ ή ν v- ν α ι μ έ ν η κ α ν ε Ι ς δ τ ι
σ ε Μ Ι κ α Ι ά ν δ ρ ε ί ο ν δ τ ι έ ν ά ρ ε τ ο ν κ α Ι έ π α Ι ν ο υ ι ξ ι ν κ α
τ α Τ Ο ν Π ό λ ε Ι ν λ ό γ ο ν έ κ μ έ ρ τ ω ν έ ν λ ό γ κ λ η ρ ι κ ω ν
ο Ι δ ο ί Ο ρ κ α Ι θ ε ω ρ θ ά π ρ έ η ν ά Φ Ρ τ ω ρ ν
τ ο τ ε τ ά ς α Ι ω ν Ο Ο ς λ η θ ε Ι α ς τ ο υ Ι ε ρ ο ϋ Ε ό α Υ Υ ε λ ς έ
ι ώ θ η σ α ν κ α Ι ι ρ μ η ν ε ύ θ η σ α ν δ τ α ι ό π ά τ ω ν ά γ Ι ω ν τ η ς Ε κ
κ λ η σ α ς π α τ έ ρ ω ν Δ σ χ ω ς δ ι μ ω σ μ α Ι ν ε ι τ ό d:KpLeibC;
ν Ι θ ε τ ν Ι Ε ν ώ γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν κ α λ ω ς δ λ α ς τ α ς ε Ι ς ά ρ τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς έ ν ε ρ γ ε α ς Φ α ν α ρ - Μ η ν ώ ν έ ν τ ο ό τ ο ι ς
ο ό δ ε Ι c; έ ξ α ό τ ω ν Σ γ ι ν ε ι τ α ι Q ό δ ε Ι c; τ ι δ ρ
κ α τ ά τ ά π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ω ν ά γ Ι ω ν ό μ ι ο λ ο γ η τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν τ ο υ
Κ λ θ ν τ ς λ λ α κ α Ι τ ο ϋ π ι σ τ ο ϋ λ α ο ϋ τ ο υ φ ό λ α κ ο ς α ό
τ ο ϋ τ η ς Ο Ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς δ ό π ο ί ο ς Π Ο λ λ ά κ ι ς έ π ρ ο η γ ή θ η κ α Ι
α ό τ ω ν τ ω ν Π ο ι μ έ ν ω ν τ ο υ ε Ι ς ρ η σ ί α ν κ α Ι μ α χ η τ ι κ ό τ η τ α
ό π ε ρ τ ο ι π α τ ρ ώ ο υ δ δ Ύ ί μ α τ ο ς Δ ι α ν ά Υ ν η Δ Μ Ω κ α λ λ Ι τ ε
ρ ο ν ν τ ι λ η π τ ή 1'1 τ ε ρ α σ τ α δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ο ϋ δ ξ 1tCX­
ρ τ ς κ α Ι τ ω ι ρ ω ί κ ϋ τ α ρ ε λ θ ό ν ά ν τ ι γ ρ ά φ ο μ ε ν τ ά ,1.,­
ξ η ς γ ε γ ο ν ό ς έ κ τ η ς Ι σ ρ Ι α ς Π ε Υ ρ ά φ η δ δ ρ α ς τ η ς έ ν ώ
σ ε ω ς έ ν Φ λ ω ρ ε ν τ Ι (1439). Ε ν τ Μ ο ι ς 1'1 ω σ δ έ ν έ Υ Έ
ν ε τ ο Δ ι α τ Ι Α ν τ έ δ ρ α σ ε ν ό ε ό σ ε ή ς λ α Δ ... τ α ν έ ξ ε λ έ Υ η
Π α τ ρ Ί ά ρ χ η ς Κ ω ν σ τ α τ ι λ ε ω ς 6 φ ι Μ ω τ η τ
-29'­
-
ν η ς (1440.), ό ε ό σ ε ή ς λ α ό ς ά τ φ α σ ε ν Ι ε ρ ε ό ς τ ι ς 1tE­
ρ ε ρ γ ο ς lJ.>v, ά λ θ ε ν έ π Ι Τ π π ο ο δ ι ά ν ά δ η α κ θ ε ν τ ή ν
έ ν θ ρ ό ν ι σ ι ν τ ο ύ ν έ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο ο χ ω ρ Ι ς ν α ε Ι Ο έ λ θ η .κ ε Ι ς
τ ό ν Ν α ό ν η ε Ι ς τ ά Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α Τ ό Φ ι ό γ ε υ μ α τ η ς Ι δ Ι α ς ι
μ έ ρ α ς έ σ ή μ α ν ε τ η ν α μ ά ν α ν δ ι έ ο π ε ρ ι ν ό ν τ ο α α μ
Η τ ς •Α ν α λ ή ψ ε ω ς •Α λ λ ε Ι ς μ ά τ η ν ι έ μ ε ε τ ο υ ς π ι σ ό ς
Ο ύ δ ε Ι ς π ρ ο σ η λ θ ε ν Ο μ ο ί ω ς κ α Ι τ ό π ρ ω Ι ε Ι ς τ ό ν δ ρ θ ρ ο ν κ α Ι
τ ή ν θ λ ε ι τ ο υ ρ γ α ν π έ σ χ ν ο Ι π ι ο τ ο Ι ε Ι ς Ι Δ ε ι ξ ι ν δ ι α μ ι χ ρ
τ υ ρ ί α ς π ρ ό ς τ ό ν Ι ε ρ έ α τ ω ν ό ό π ο ϊ ο ς ά Π λ ω ς μ α κ ρ ό θ ε ν τ α
ρ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν έ κ π ε ρ ι ε ρ γ ε ί α ς τ ή ν έ ν θ ρ ό ν ι σ ι ν τ ο ϋ ψ ι λ ε ν ω τ ι
κ ο Ο Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Έ χ ρ ε ι ά σ θ η ν α κ ά μ η δ ι μ ο λ Ο Υ ί α ν Π σ ε ω ς
κ α Ι ν ά δ ώ σ τ σ χ ε σ ι ν δ τ ι τ ο ο λ ο ι π ο Ο ύ δ ε μ ί α έ Π κ ο ι ν ω
ν Ι α ν θ ά I!xn μ ε τ α τ ω ν φ ι λ ο π κ ω ν δ ι α ν α έ α ν έ λ θ τ δ ε ύ
σ ε ή ς λ α ό ς ε Ι ς τ ό ν Ν α ό ν r»··o Σ υ Ρ ό π λ ο ι ς δ ό ο ί ο ς Ά α
φ έ ρ ε ι τ ό έ π ε ι σ δ δ ι ο ν τ Ο Ο τ ο λ έ γ ε ι Ε κ τ ί ο Ι δ λ ό μ ε
ι τ ε κ ι μ α ί ρ ο ν τ α ι ό π ο α ν τ ι ν α δ ι ά θ ε σ ι ι ν Ι χ ε ι θ ε ο ί χ ά ρ ι τ ι 1tEpl
τ Ο ό γ ι η τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ό γ μ α τ α δ χ ρ ι ο τ ι α ν ι κ ώ τ α τ ο ς λ Φ ς
κ α Ι δ π ω ς ά π ο σ τ ρ έ φ ε τ α ι κ α Ι μ ι σ ε ϊ τ α ν ό θ α τ ε κ ο Ι ά λ λ ό τ ρ ι α
Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν 1973, Ι κ δ ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς ι Σ τ α υ ρ ό ς
* * *
Ω ς e" ι τ ε λ ή φ θ η δ ά γ α τ τ η τ ό ς ά ν α γ ν ώ σ τ η ς ν κ ο ι
ν ό ν ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α ό π ά ρ χ η μ ε τ α ξ ι τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ι ρ ω Ι ω ν
Ψ ω ν κ α Ι τ ω ν ό π α δ ω ν τ η ς ά ρ φ ρ σ ό ν η ς κ α Ι η ο Ι
κ ο ν ο μ ί α ς τ η ς σ ή μ ε Ρ ο ν Κ α ί τ ο ι δ ι ε ρ χ μ ε θ α π α ρ α λ λ ή λ ς ά
ρ ι ς ο τ ι γ μ ά ς φ ο ϋ έ π ι σ ή ι μ ω ς δ π α π ι σ μ ό ς Ά ε γ ν ω ρ ί σ θ η
ό π ό τ ο υ Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ τ η ι χ ί σ ι γ Ό fI, κ α Ι έ τ ι κ
τ ή σ ε ι τ ω ν λ ι τ ω ν ό ρ θ ο δ ξ ω ν έ κ κ λ η σ ι ω ν ώ ς σ ε α σ μ ί α ά
δ ε λ φ η έ κ κ λ η σ ί α δ δ ε ι ά α ς ώ ς π ρ ω τ ο ς έ τ σ Π ς έ ν τ η
α θ ό λ ι έ κ κ λ η σ ί τ ο Ο Χ ρ ι ο τ ο ϋ έ ν τ ο ό τ ο ι ς Π ο ι ι μ έ ν ε ς ι α Ι
ι Τ ο ι μ α ι ν ό μ ε Λ Ο Ι τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν σ ν α ω ν ί ζ ν τ α ι π ο ι ό ς θ α φ α
ν η ά π α θ έ σ ε ς κ α Ι ε ύ γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ς σ τ ά ν ω τ έ ρ ω ξ ε ο ο λ η
μ α τ ω ν τ ι μ ί ω ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς Α ς δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι δ γ α ς
Μ ά ξ ι μ ο ς ό Ο ί μ ο λ Ο Υ η τ ή ς γ ά ν σ τ π α σ α ά δ Χ ή τ ω ν
έ τ ε ρ ο δ ό ι ξ ω ν δ ι μ ο λ ο γ ι ω ν Ι Σ Σ Δ ν α μ ε ϊ tJ;E. π ρ ο δ ο σ ί α ν τ η ς π ί
σ τ ε ω ς Π Ρ 6 δ ο σ ι ς Υ ό Ρ έ σ τ ι ι τ η ς ε ό
σ ε ο ϋ ς α ό τ ο ϋ τ ε κ α Ι ί τ ε ρ Ι α ό τ ο Ο
τ τ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ο Ο δ ό ξ η ς τ α Ρ ο λ λ α γ ή τ fi
π ρ ο σ λ ή ψ ε ι τ η ς τ ω ν έ τ ε Ρ δ ό ξ ω ό
μ ο λ ο γ ί α ς κ α Ι δ ι δ α χ η ς τ ε μ τ ο λ ο Ο σ α
α ό τ ό ν ...» P.G. 91, Λ κ α Ι δ τ ι ι ά γ ό π η φ ό ς τ ω ς α Ι
ρ ε τ ι κ ς WEU ά λ η θ ε Ι α ς ά σ ε λ ε ϊ μ ι σ α ν θ α ν Μ ι
σ α ν θ Ρ ω τ ( α ν γ α ρ δ ρ ί ζ ο μ α ι Ι Υ ω γ ε κ α Ι ά Ύ ε Ι
---·30 ......·
α ς χ ω ρ ι σ μ ό ν τ ό τ Ό λ ά ν Π ε ι ρ α ο θ α ι δ ι δ ό ν α ι Ι σ χ υ ν ε Ι ς π ε
ρ σ σ τ έ ρ α ν τ ω ν α ύ τ η Π ρ α α τ ε Λ η ι μ ι μ έ ν ω ν φ θ ρ Ά PQ.
91, 465C)' δ ι α τ Ο Ο ς σ υ χ ρ ό ς δ ρ θ δ ό ξ ς ο Ι λ ό γ ο ι τ ο ύ
ά γ ί ο υ έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν τ ό ν φ α ν α τ ι σ μ ό ν κ α Ι τ η ν μ ι σ α λ λ δ ξ Ι Α
τ ο υ π α ρ ε λ θ ν τ ο ς ο Γ ι α ύ τ ό κ α Ι ο Ι α Π Ι Ι τ ό τ σ τ ε ψ α
π λ έ ο ν δ τ ι δ ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν έ Ι ς Τ τ ό θ ε μ ε λ ι ω δ ε ς Ά τ Ό τ Ο Ο ς
Ο Ρ θ ο δ ξ ς δ ι ό κ α Ι γ ά φ ν δ η ι μ ο σ Ή θ ε ί α ή
τ α υ τ ό τ η τ α Π ί σ τ η ς θ ε μ ε λ ι ώ ν ε τ α ι σ τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ τ ι ο Ι δ ό ο Ε κ
κ λ η σ ί ε ς l!xouv ά π ό κ ο ι v ο ϋ ά λ η θ η Μ Σ Τ Ή ρ ι α κ α Ι
ί ε ρ ρ ρ χ ι κ η ν Ι ε ρ ω σ ό ν η ν Κ α θ ο λ ι κ ή 10.4:79, σ 3).
Κ α Ι τ α υ τ α μ ε ν δ σ ο ά φ ρ τ α ς ά ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ς δ ρ α σ τ η
ρ ι ό τ η τ α ς τ ο ο Φ α ν α ρ Ι δ Ο Ο δ μ ω ς δ τ ι κ α Ι δ θ ρ ό ν ο ς τ ω ν
Ά θ η ν ω ν δ ε ν ύ σ τ ε ρ ε ϊ ε Ι ς ο Ι κ ο υ ο μ ε ν ι σ τ ι κ η ν λ Ι Τ Ι ή ν Τ ό ν τ α
ρ ε λ θ ό ν τ α Σ ε έ μ ι ρ ι ο ν δ Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς κ Σ ε ρ α φ ε Ι μ π α
ρ η κ ο λ ο ό θ η σ ε ό ρ θ ό τ ε ρ ο ν θ α f)TO: σ υ μ η υ χ ή θ η έ ν τ Ό ς
τ η ς μ η Τ Ρ ό λ ε ω ς τ ω ν π ι κ ω ν τ η ν ό ε ρ ά α ύ σ ε ω ς τ ο ϋ
π θ α ν ό Τ ς α Π α ύ λ ς ά κ ο λ ο υ θ Ι α ν Γ ε γ ο ν ό ς μ ο Ύ α
δ ι κ ν ε Ι ς τ α έ λ η σ Ι Σ Τ Ι α χ ρ ο ν ι κ ά τ ω ν Α θ η ν ώ ν Κ α Ι δ μ ω ς
ο ύ δ ε Ι ς ά ν τ έ δ ρ α σ ε ν Ο ύ δ ε Ι ς τ ω ν λ ο γ ω ν ά ρ
χ ι μ α ν δ ρ ι τ ω ν τ η ς π ρ ω τ ε υ ο ό σ η ς έ τ ό λ μ η σ ε δ χ ι ν α τ ό ν ά δ
κ ι μ ά σ η δ η ι μ ο σ ί ά λ λ α ο ύ τ ε KlXv ν α τ ο ϋ δ ι α κ ό ψ η τ ό μ ι ν η
μ ό σ υ ν ο ν ε Ι ς τ ο ν Ι ε ρ ό ν Ν α ν π λ ε Ι Τ Ρ Υ ε ϊ ε Ι ς ν δ ε ι ξ ι ν
δ Ι μ α ρ ρ ί α ς δ ι α τ η ν ά σ ε η τ ο υ ρ ά ξ ι ν "A')..).ls. κ α Ι δ λ α ό ς
τ ω ν λ θ η ν ω ν δ υ σ τ υ χ ώ ς δ ε ν τ Υ ε Π ί σ ω ί ε τ ό σ ύ ν η θ ε ς έ κ
λ η σ α σ μ α ά λ λ Ο ο δ τ ε ο Ι π ι σ τ ο Ι τ ω ν Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ ω ν δ ρ γ α
ν ώ σ ε ω ν τ α λ ό κ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ι ώ ς θ έ λ ο υ ν Ό Τ α ρ έ σ ω ς
ν α θ ε ω ρ ο ϋ ν έ Α Τ ς Ζ Ω Η 25-1-1979, σ 1), π α ρ σ α σ α
σ τ ω κ α Ι ι μ ί α ν χ λ ι α ρ α ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν έ ν ω δ ι ά τ ό ν κ α ρ ν ά Θ α
λ ο ν κ α Ι τ α κ α λ λ ι σ τ ε Ί α τ α π α ρ ε λ θ ό ν φ τ η ε Τ χ ο ν δ η μ ι ρ ..
Υ ή σ ε ι τ ό σ ο θ ό ρ ο ν f
Π ά ν τ α τ ά ν ω τ έ Ρ ω μ α ζ Ι μ ε Π λ η θ ο ς ά λ λ ω ν π α ρ ο μ ο ώ ν
ε ν τ ω ν ε Ι ν α ι φ α ν ε ρ ά λ έ ο ν σ η μ ε ί α δ τ ι μ ε τ ό ν α Ι ώ ν α
μ α ς ε Ι σ ή λ θ α μ ε σ τ η ν έ π ο χ η τ η ς ά σ τ α σ α ς ι τ ε ρ Ι τ η ς δ π ο Ι
α ς δ μ ι λ ε ί δ Α π Π α ϋ λ ο ς σ τ η ν Β π ρ ό ς θ ε σ σ α λ ι κ ε ί ς έ π ι
σ λ ή ν τ ο υ ύ σ ε η ς έ π ι σ τ ή μ ω ν τ ω ν ή μ ε ω ν μ α ς Ά Ν φ ε ρ ό
μ ε ν ο ς σ τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω ά π ο ο τ α σ Ι α ν γ ρ φ ε ι τ ά έ ξ η ς φ ε ρ
μ ά λ η θ έ σ τ α τ α μ ε τ η ν δ ι α ρ ί ν σ α α ό τ ό ν σ α φ ή ν ε ι α ν κ α Ι
τ λ ό τ η τ α π ρ Ι ν λ θ η δ ά ξ ι ο θ α ύ μ α σ τ ο ς α Ι ώ ν ς μ α ς ο Ι Ο ρ
θ ό δ ο ξ ο ι π Ι σ τ ε υ Α σ τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ξ α ο Ι α Ι ρ ε τ ι κ ο Ι σ τ η ν α ρ ε
σ ή Τ ς ο Ι ό θ ε σ ι σ τ η ν ά θ ε ί α τ ο υ ς κ α Ι δ !VCXc; τ ρ σ ι τ ό
σ ε ν α ε σ η τ ό ν δ Λ λ ο ν δ τ ι α ό τ ό ς Ι χ ε ι τ η ν ά λ ή θ ε ι α Π (­
σ τ ε ι χ δ η λ α δ ή ο Ι ό Ν ρ ω π ο ι σ τ ή ν ά λ ή θ ε ι α κ α Ι ά γ ω ν ζ ο ν
τ α ν Υ Ι Ύ Τ Ή ν ά κ μ η κ α Ι α ύ τ ο Ι π Ο Ο ά γ ν ϋ σ α τ ή ν λ ή
-31­
Γ

θ ε ι α fH φ ε ρ ή ά σ τ α σ α τ η ς Χ μ α ς δ έ ν γ κ ε ι τ α ι
α τ ό Ι τ ι γ έ μ ι σ ε δ κ ό σ μ ο ς τ ό α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς κ α Ι θ έ ς λ ό
τ ο κ α λ ω ς έ χ ν τ ω ν τ ω ν ρ α Υ μ ά τ ω ν δ έ ν μ Ο ρ ο ϋ ν δ σ ο ι
κ α Ι d:vEtvaL, Π α ρ ά ν α τ ο ν ώ σ ο υ ν τ η ν π σ τ η τ ω ν ε ό σ ε ι ώ ν ι
τ σ τ α σ α γ κ ε ι τ α ι τ ό Ι τ ι ο Ι ν θ ι ι σ ή μ ε ρ α Π Α Ψ ν α
Π ί ι ο τ ε ό ο υ ν σ τ ή ν λ ή θ ε ι α ψ α ν α τ ε ό δ τ ι ό π ά ρ χ ε ι
ι ά λ ή θ ε ι α κ α Ι δ τ ι ξ ζ ε ι Ά ω ν ι σ θ κ α ν ε Ι ς γ ι Ό Τ Ή ν
Ε Κ Χ ς α Ι ρ ε τ ι κ ό ς ύ 1t Ι σ τ ε ό ε ι σ τ η ν α ρ ε σ ή τ ο υ Ι Υ ι
ν ε ε δ ς σ π ά ν ι ο 8 Α κ ό μ η κ α Ι ο ι Ι δ ε ο λ ό γ ο ι δ θ ε ο ι 1tOO Ι ι χ ο υ ν
κ ά π ο ι α 1t ε 1t ο ( θ η σ η σ ή ν ά θ ε Τ α Τ ι Ο ι ς ε Τ ν α ι κ ά π ο ι α
ε ό λ Ο Υ α σ τ ή ν έ π ο χ ή μ α ς δ σ σ Π α ρ ά ξ ε ν ο κ α Ι ι φ α ί ν ε τ α ι
α ό τ Ο Ι δ θ ρ ω π ι σ ή ι μ ε Ρ α Χ Α Σ κ ά θ ε π ε π ο ί θ η σ η Ό λ α
γ ι

Ό Τ ύ ς ε Τ Υ α Ι σ χ ε τ ι κ ά ά μ φ λ α ά α θ ό ρ ι σ α Τ π ο τ ε δ ε ν
λ έ Π ν γ ι α τ ό δ Π ο ί ο ν α ά ξ Ι ζ η ν α ά Υ ω ν ι σ θ ο ϋ ν Τ ί π ο τ ε δ έ ν
ό ά Ρ ε ι γ ι

Ό Τ ύ ς π ο ύ ν ά ά ξ ζ η ν α τ ό ό π ε ρ σ τ ι σ θ ϋ t­
κ τ ό ς ά ό τ η ν α λ έ ρ α σ ι ή τ ο ο ς σ έ τ ο ό τ η τ ι ι ν δ σ η
ζ ω ή Σ lvav τ έ τ ο ι ο κ ό σ μ ο lvac; θ ε ς κ α Ι lvac; α Ι ρ ε τ ι κ ό ς
μ έ θ η η ε Τ ν α ι ν η σ ί δ ε ς ζ ω ν τ ά ν ι α ς 08 ν α ε α ν ό θ α
ν α τ Γ ι α τ Ι α ό τ ή ι Π ε ο θ η σ η μ α ρ τ υ ρ ε ί ζ η λ ο γ ι ά ή ά
λ ή θ ε ι α Ο Ο δ σ ο κ α Ι ν ε Τ ν α ι χ ω ρ Ι ς έ Π γ ν ω σ η σ κ ο τ ι σ μ έ ν η
κ α Ι μ π α θ ή ς δ ε ν χ ε ι έ ν τ ό Ό ι ς κ ό ψ ε ι δ λ ε ς τ Ι ς γ έ φ υ ρ ε ς
1tOO Σ Δ Έ ν μ ι α ψ υ χ η μ έ τ ό ν θ ε ό 1tOO, κ α Ι liv δ ε ν τ ό ξ έ
,.
";
ρ ο υ ν ε κ α Ι δ έ ν τ ό α ρ α δ έ Χ ν τ α ι ε Τ ν α ι δ ί δ ι ο ς ι 8 Α λ ή θ ε ι α
Ο Ι θ ρ ω Ι λ ι τ ό γ τ ό ν α Ι ώ ν α μ α ς δ έ ν τ ι σ ε ό υ ν
π α ρ ά μ ό ν ο ν α τ ή ν κ α λ ο Π έ ρ ά σ ή τ ο υ ς Γ ι α τ ή ν κ α λ ο π έ ρ α σ η δ
μ ω ς ε Τ Α Ι ά Π α ρ α τ η τ η ι ε Ι ρ η ν ι κ ή σ υ μ Ι ω σ η τ ω ν ά ν θ ρ ώ τ ω ν
κ α Ι ι σ υ ν ε ρ γ α σ Ι α τ ο υ ς γ ι α τ η ν έ ξ α σ φ ά λ ι σ η τ ω ν ό λ κ ω ν ά
Υ α θ ω ν Γ ι α ν α Υ Ι ν η α ό τ ό Ρ μ ι α τ ι κ ό τ η ς Π Ρ έ 'Jt ε ι ν ά
Π έ σ ο υ ν δ λ α τ α ο ό ν ο Ρ α Π ρ έ π ε ι ν ά έ ν ω θ ο ϋ ν
ο Ι θ ρ η σ κ ε Ι ε ς ο Ι Ι δ ε σ λ ο γ ί ε ς τ ά η Π ρ έ τ Ε Ι ν ά λ ψ η κ ά
θ ε α Ι τ Ι α τ ω λ έ μ ο υ μ ά χ η ς ά ν τ ι γ ν ω μ ί α ς CH ο λ ι ι κ η τ η ς
ν ό ι τ α ρ ξ η ς ι Ι δ έ α τ η ς έ ν ω μ έ ν η ς Ε ό ρ ώ π η ς δ μ α σ ο ν ι κ ό ς
σ κ ρ η τ ι σ μ ό ς δ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς ι έ λ Ι δ α τ ο Ο κ Ο Ο μ ι
κ ρ ά τ ο υ ς ε Τ ν α ι έ κ φ ρ ά σ ε ι ς τ η ς ά κ α τ ά σ χ ε τ η ς δ Ι ψ α ς τ ο υ ν
ώ Υ ι ά ά δ ι α τ ά ρ α κ τ η κ α λ ο Π έ ρ α σ η
eo Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς ε Τ ν α ι ι δ ι δ α σ κ α λ Ι α δ τ ι δ έ ν ό τ ά ρ χ ε ι
Π ο υ θ ε ν ά ι ά λ ή θ ε ι α ε Τ ν α ι ι δ ο λ ο φ ο ν ί α τ η ς έ λ Ι δ α ς 1tOO ζ ο Ο
σ ε ά τ ό ά ν έ κ α θ ε ν μ έ π σ τ ή ν κ α ρ δ ι ά τ ο Ο ώ ε Τ ν α ι ι
ρ ν η σ η τ η ς ά λ ή θ ε ι α ς κ α Ι ι ά ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ή τ η ς ά τ ό τ Ι ς ά ν
θ ρ ώ π ι ν ε ς ά λ ή θ ε ι ε ς 1tOO ρ έ Π ε ι ν α κ ά ν ο υ ν ό Π χ ω ρ σ ε ι ς ι
μ Ι α σ τ ή ν λ λ η γ ι α τ ό κ ο ι ν ό σ υ μ φ έ ρ ο ν 80. Ο Ι κ μ ε ν ι ο μ ό ς ε Τ
. ν α ι ι τ ε λ ε υ τ α Ι α κ α Ι ι π ι ό τ έ λ ε ι α Π α γ ί δ α Ι Ο ύ Ι σ τ η σ ε δ δ ι ά
λ ς σ τ ή ν ά ν θ ρ ω ό η τ α κ α Ι ι 1tLc) φ ο Ι ε ρ ή κ α Ι δ τ λ η έ

Π Ι θ ε σ ή τ ο υ κ α τ ά τ ς Ε κ κ λ η σ Χ ς τ ο υ ρ ι σ EtvaL τ ό δ η
λ η τ ή ρ ι ο Τ α Π α ρ α λ ό ε ι τ η ν Ψ η κ α Ι τ η ν κ ά ν ε ι φ κ α ν η ν ά
δ η τ ό φ ω ς ν κ α ν η ν α δ ι ψ ά σ η ά κ μ η γ ι ά τ η ν ά λ ή θ ε ι α Π Ι Ο ύ
σ κ ο τ ί ζ ε ι τ ν ο ϋ τ ω ό ρ θ ο δ ξ κ α Ι τ ό ν κ ά ν ε ι ά ν τ Ι ν ά
π ά η τ ό ν ρ ω τ κ α Ι ν α τ α θ ν α τ ό ν γ ι Τ ρ έ ψ η ν α 6:­
γ α ι ά η τ ή ν δ ι α τ η ν ά ρ ρ ώ σ τ ι α τ ο υ ά ν τ Ι ν α ά γ α π ά η τ ό ν α Ι
ε ν ά ά Υ α τ ά η τ η ν α ρ ε σ ή τ ο υ (9λ λ ε ξ α λ μ ρ 10
σ ό Υ Κ Ρ ι μ ι α σ ε λ 5 -7, θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 1976).
Γ ι α ό τ ό θ ά ε Τ ν α ι δ ν τ ω ς μ α κ ά ρ ι ο ι δ σ ο ι μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ
τ ρ ή σ ν έ α τ ύ ς μ α κ ρ α ν τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ω α ι ω ν ο ς μ α ς
δ ι α ύ τ Ο Ο ς θ ά Ι σ χ ό σ η ά π ό λ υ τ α δ λ ό γ ο ς τ ο ο ι μ ε γ ά λ δ μ ο λ ο
γ η τ ο Ο θ ε δ ώ τ ο υ Σ τ δ ί τ ο υ Α λ η θ ω ς δ κ ό σ μ ο ς δ λ Ο ς
μ ι α ς ψ υ χ η ς ο ό κ σ τ ι ν ά ν τ ά ξ ι ο ς τ η ς φ υ λ π ό σ η ς έ α υ τ ή ν
ά μ έ τ σ χ ο ν κ α Ι α Ι ρ ε τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν Χ ς κ α Ι π α ν τ ό ς α P.G.
99, Β
Α •Α τ φ ·79).
Ε ά λ ω Τ ι Π ό λ ι
Ο Ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι ο Ι έ Π Ι τ α δ ρ η λ ά ε τ ε Π ε τ ό ν κ α Ι ο Ι
Α Π Ι τ α ς τ ρ ί ς τ η ς έ ρ ή μ TqU κ ό σ μ ο υ τ ο ύ τ ο υ θ ρ η ν
Ί ε ρ θ 10). Ε ά λ ω ι Π ό λ ι ς Ι ε ζ λ γ 21) .

Η α ρ ε ι τ ω ν π ε ω τ ω ν Π ι κ ω κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι έ ν
ω ν α ν τ ι ν ι π ό λ ε ι γ υ μ ν η λ έ ν ή κ ε φ α λ Ό ν ε κ α ή σ α ν
τ ο ο Ι μ ι σ Ο Ο ν τ ε ς τ η ν ρ δ ξ ί α ν έ ν ί μ έ σ φ τ η ς έ ρ τ η ς
Ψ α λ μ 73, 4). Ε ι τ ε ό κ α ι ι ρ ί τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς θ Ρ Ο Υ ι κ η ς έ α ρ
τ η ς τ ο υ Ο Ι κ μ ε ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ έ ε σ κ έ ψ θ η τ ό
ρ ι ο ν ά ν ι τ Ι φ ο σ ω π ε ί α Τ ο ϋ α τ ι κ ι α Kcxta τ η ν σ ι ά η σ ι ν
ο Ι α Ι ρ ε τ ι κ ο Ι TtcrrtLKOl σ υ μ π ρ ο σ η υ χ ή θ η σ α ν ι μ ε τ α τ ω ν τ ο υ Π α
τ ρ ι α ρ ε κ α Ι ά ν τ η λ λ ά Υ η σ α ν μ η ν ύ μ α τ α κ α Ι λ ό γ ο ι κ α κ η ς
δ μ ο λ ο γ Ι α ς
·0 Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η ι μ ή τ ρ ι ο ς έ δ έ χ θ η ο ύ ς
κ α κ ο δ ό ξ ς λ ό Ό ς τ ο ϋ l-n:t κ ε φ α λ η ς τ η ς ά ν τ Ι ρ ο σ ω π ε α ς
Ι α λ Β λ ε μ π ρ α ν τ ς τ ε ρ Ι σ υ ε ρ τ α σ μ ϋ έ ν κ ο ι ν ω
π σ τ ε ω ς έ ν έ ν τ η τ ι ά γ ά η ς κ α Ι κ κ λ η ο ι α σ τ ι κ η ς κ ο ι
ν ω ν ί α ς Ε π σ Κ ε ψ ι ς 15.12.1977, σ 4). λ ε ι κ ά λ ε σ ε
Τ ν γ έ τ η ν τ ο Ο τ ο ν τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς ά δ ε λ φ ό ν έ ν Π Ο Τ ξ Ι δ ι ά τ η ς
φ ρ ά σ ε ω ς Σ ε α σ μ ι ώ τ α τ ε έ ν Κ ρ ι σ φ δ ε λ Θ ά ν ω τ σ
-,33­
6). Π ε ρ ι ε ό χ θ η ε ι ρ ω ς τ ό ν α Ι ρ ε σ ι ό ρ χ η ν τ ο υ Π π ι α μ ϋ
ώ ς τ ό ν ά γ α τ τ η τ ό ν έ ν χ ρ ι ο τ φ Α ρ χ ι ο ί μ ε τ η ς Π ρ υ τ έ
ρ α ς Ρ ώ μ η ς ά δ ε λ φ ό ν Π ά π α ν Π α υ λ τ ό ν Σ Τ ι ν θ ω τ
σ 9). Α ν ε Υ ν ώ ρ ι σ ε ν ε Ι ς τ ο Ο τ ο ν τ ή ν θ έ σ ι ν π ο ι Ο π ρ ε σ ι έ ρ
ά δ ε λ φ τ ο υ κ α Ι τ ο Ο Π ρ ώ τ ο υ Έ π ι σ κ ό π τ η ς Χ ρ ι σ τ ι α ν Ό
σ ό ν η ς ν θ ά ν ω τ σ 6). Ω μ ο λ ό γ η σ ε κ ο ι ν ά τ ά Μ υ σ τ ή ρ ι α
τ ί Π α τ ι σ μ ϋ κ α Ι τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α Ι κ ο ι ν ή ν έ ν ψ
ε ι μ έ τ ή ν Π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς Ι Ι ν ι ω τ
σ 8).
Τ ί έ σ η τ α τ α Ο μ ο λ ο γ ί α τ ο ϋ Π α π ι ο μ ο ϋ 81λ ρ ν η σ ι ς τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς Π α ρ ά ι ι ς τ θ ε ί ο υ Ν ό μ ο υ Ι Ε ξ ο δ ο ς ά π ό
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Μ ε τ ά θ ε σ ι ς ε Ι ς τ η ν α Τ ρ ε σ ι ν .. Α ν τ α λ λ ο Υ ή
τ ο υ φ ω τ ό ς δ ι α τ ο Ο σ κ ό τ ο υ ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς δ ι α τ ο υ ψ ε ό δ ο υ ς
τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς δ ι α τ ο Ο ά ν α θ έ μ σ ς Α σ ε ή ς ά ν α Υ ν ώ ρ ι σ ι ς τ ο ϋ
α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ ο ο Π ά ι τ α κ α Ι ω σ ι ς μ ε τ ά τ η ς 'JtCX1tLKilc; α Ι ρ έ σ ε ω ς
τ η ς δ ο ί α ς τ ό μ έ ρ ο ς ε Ι ς τ η ν λ μ Η ν τ ο υ π ρ ό ς κ α Ι 't'oU
θ ε ί ο υ κ α θ δ τ ι ψ ε υ δ Ρ ο ψ ή τ η ς Ά π ο κ κ 10).
Ό ν τ ω ς Ι π ω ς π ε σ α δ υ ν α τ ο ί (2 Β α σ α 27). π ω ς
υ Ι ο Ι Σ ι ώ ν ο Ι τ ί μ ι ο ι έ λ ο γ ί σ θ η σ α ν ε Ι ς ά γ γ ε ί α ό σ τ ρ ά κ ι ν α
Ι ρ γ α χ ε ι ρ ς κ ε ρ ά ι μ ε ω ς θ ρ Ι ε ρ δ 2). Έ ο ό δ α σ α
γ α ρ έ γ κ α τ α μ ί ξ α ι τ ό ψ ε Ο δ ο ς τ η θ ε ί κ α Ι τ Έ ό σ ε ε Ι
τ η ν ά σ έ ε ι Α Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς PG. 18, 573).
Σ κ ο τ ι σ θ έ ν τ ε ς ο ό δ ε ν Ί γ ή σ α ν τ έ θ ε ώ ρ η σ α ν τ ό π ρ ά γ μ α
ο ό δ ε δ ι ο φ έ ρ ε ι ν ε Ο Ο έ ε ι α ν ά σ ε ί α ς έ ν ό μ ι σ α ν Μ α α
σ ί ο ο Β Ε Π Ε Σ 31, 285) ο Ι δ υ σ τ υ χ ε ί ς ώ ς κ α Ι Π ά ν τ ε ς ο Ι ά
α ι ω ν ο ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ί ο Τ τ ι ν ε ς τ φ c"Α ν τ ι χ ρ ί σ τ φ τ η ν δ δ Ο ν π α ρ α
σ ε Ά ζ σ ι ν Μ θ α σ ί α ό τ ό θ ι .

Τ Ι 'Jtpqc; τ α ύ τ α Η έ ν τ ο λ ή τ ο υ υ ρ Ι ι Π ρ ο σ έ χ ε τ ε
ό τ ω ν ψ ε υ δ Ο π Ρ ο φ η τ ω ν ο Τ τ ι ν ε ς Ι ρ χ τ α ι τ φ ό ς ό μ α ς έ ν έ ν
δ ύ μ α σ ι Π ί ά ω ν σ ω θ ε ν δ έ ε σ ι λ ό κ ο ι δ Ρ π α Υ ε ς Μ α τ θ
ζ 15). Δ ι ό σ ς ά π ό τ ο Ο λ η σ ί ο ν α ύ τ ο ϋ φ λ ά ξ α σ θ
Ι ε ρ θ 4), κ α Ι ά κ ο ό σ α τ ε τ ή ν λ λ η ν φ ω ν ή έ κ τ ο υ ο ό
ρ α ϋ λ έ σ α ν έ ξ έ λ θ ε τ ε ξ α ό τ ς δ λ α ό ς μ ο υ ν α μ ή
Σ ι ν ω ν ή σ η τ ε τ ί ς μ α ρ τ Ι α ι ς α ό τ ς κ α Ι Τ Α έ κ τ ω ν Π λ η
γ ώ ν ό τ ς μ ή λ ά η τ ε ("A1tOK. ι η 4). Ε ά λ ω ι Π ό λ ι ς έ
π ε ι δ ή π ά ν τ ε ς ο Ι φ ι λ ο υ ν τ ε ς α ό τ ή ν ι θ έ τ η σ α ν έ ν α ό τ έ γ έ ν ο ν
τ ο ό τ ε Ι ς έ χ θ ό θ ρ Ι ε ρ α 2). :
Κ Ο 1-3."78).
-34­
Δ ι α κ π η μ ν η μ σ ν
Κ α ι ρ ό ς τ φ α ν π ρ ά μ α τ ι Ε κ κ λ γ Ι 1). κ α ι ν ϋ ν
κ α ι ρ ο ς θ ρ ή ν ο υ κ α ι ρ ό ς ό μ ο λ Ο Ύ Ι α ς κ α ι ρ ό ς φ ά σ ε ω ς σ ω
τ η ρ ί α ς
Σ υ τ ε τ έ λ ε σ τ α ι (1 σ κ 33) δ η ι ώ έ ν ή
π Ι σ τ ε ι τ ο ο Π α τ ρ ι ά ρ χ υ Δ η μ η τ ρ κ α Ι τ ω ν σ ύ ν Ό Τ φ Δ ε ν
δ π ο λ ε Ι π ε τ α ι λ έ π ρ ό ς Π λ ή ρ η κ ο ι ν ω ν Ι α ν τ ο ό τ μ ε τ ά τ η ς
α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο ϋ Π ϋ ε Ι μ ή ά ι τ λ η Σ ν ι ε υ ρ γ τ ά τ ο ϋ
ά μ ε τ Α Σ Ή Τ υ α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ ο υ Π ά π α κ α Ι τ ο KOLYc)V μ ε τ α ό τ ο ϋ
π ή Ρ Ι ν έ ν ι τ ι ν α έ π ι θ τ α ι π α ρ μ φ ο τ έ ρ ω ν
κ α Ι έ ι ι ώ κ ο ν τ α ι δ η μ σ Ι Ι
Κ λ α ό σ α τ ε Kq! Ά Α γ γ ε Ι λ α τ ε Π έ π τ ω κ ε Δ η μ ή τ ρ ι κ α Ι
ο Ι σ ύ ν α ό τ φ κ α Ι δ ι α θ έ σ Ε Ι κ α Ι φ ρ ο ν ή μ α τ ι κ α Ι λ ό γ κ α Ι 1tpcX­
ξ ε ι Η θ έ τ η σ ε ν 6 δ υ σ τ υ χ ή ς κ α Ι θ ε ο π α ρ ά δ ο τ α δ ό γ μ α τ α κ α Ι
θ ε ο υ ς ν ό μ ο υ ς κ α Ι ά γ ο ο ς Π α τ έ ρ α ς Ι Ι ε ρ ά ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν
κ α Ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ε κ κ λ η σ Ι α ν κ α Ι γ ε ν ι κ ω ς τ ή ν Π ί σ τ ι ν τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ω μ ο λ γ η σ ε τ ή ν μ ε τ ό τ η ς π α π ι κ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς
ν ω έ ν τ η Ο Ι κ ο μ ε ν ι σ τ ι κ Π Α α ι ρ έ σ ε ι δ η μ σ ... ι μ ν ί
τ κ ε φ α λ η έ π Ε κ κ λ η σ α ς ι ε α ώ ν Α Β Σ υ ν ό δ ο υ κ α Ι
π α ρ α μ έ ν ε ι Υ η θ ο σ ό ν ω ς ά μ ε τ α ν η τ ο ς
Κ α ι ρ ό ς τ ο Ο Π ο ι η σ α ι τ ο θ έ λ η μ α Κ υ ρ ί ο υ ώ ς τ ο ϋ τ σ ρ Ι
ζ ε τ α ι δ ι α τ ο Ο Λ Α Κ α ν ό ν ο ς τ ω ν Α Ύ Ι ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α Ι
τ ο υ Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Π ρ ω τ ε τ έ ρ α ς Σ υ δ υ Π ε Ρ Ι
Χ ω Ρ ι σ μ ο Q κ α Ι δ ι α κ ο π η ς τ ο ο μ ν η μ ο σ ό ν τ ο υ Π Ε π τ ω
κ ό τ α ς Ε π ι σ κ ό π ο υ Ή δ ι α κ Ο Π ή τ ο υ μ ν η μ σ Ό τ ο ϋ α ρ ε
τ Ι ζ ο ν τ ο ς Δ η μ η τ ρ Ι ο υ ε Τ ν α ι έ π ι τ α Υ η θ ε ώ κ α Ι α η ν τ
τ ο ς ρ θ δ ό ξ μ ά λ ι σ τ α δ ε κ λ η ρ ι κ ο Ο κ α Ι δ η Π Ι ό τ
ά ξ Ι Δ ι ό τ ι «6 ψ ι λ ώ ν π α τ έ ρ α ό ε ρ μ έ ο ό κ ο τ ι μ ο υ δ
ξ ι ο ς λ έ γ ε ι Κ ό ρ ι ο ς Μ α τ θ ι Ι 37). .
. ·0· κ ο ι ν ω ν ω ν Δ η μ η τ ρ Ι φ α Ι ρ έ σ ε ι κ ο ι ν ω ν ε ί ·0 μ ν η μ σ
ν ε ό ω ν Δ η μ ή τ ρ ι σ υ ν α π ά Υ ε τ α ι μ ε τ ά τ ο ό τ ή α Ι ρ ε τ ι κ Ό
π ω λ ε Ι ·0 μ η μ ν η μ ο ν ε ύ ω ν Δ η μ ή τ ρ ι κ α Ι τ ο ύ ς ω ν α ό τ φ
Π τ ε ι χ Ι ζ ε ι έ Α Τ ν έ κ ψ ε υ δ ε Π Ι ω ν κ α Ι ψ ε δ δ ι δ α σ ά
λ ω ν λ έ γ ε ι τ ο Π ν ε α μ α τ ό 81 Α γ ι ο ν έ ν τ ε κ κ λ η σ Ι Ε Κ α
ν ώ ν Α Β Σ υ ν ό δ ο υ σ Ι μ ή ι ν ω ϋ ν τ ε ς Δ η ι μ η τ ρ Ι φ κ α Ι τ ο ί ς
σ υ ν α ό τ φ ε Τ ν α ι τ ι μ η ς κ α Ι ά δ χ η ς δ ξ ι ο ι ώ ς ο Ι Ο ρ θ ό δ ο
ξ σ ι τ α ρ α έ λ λ σ ι ν ο Ι 81 Α γ ι ο ι δ ι ά τ ο Ο cty(OU Σ ω φ Ρ
Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν (PG. 87, 3369 - 33-72) κ α Ι τ ο Ο Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς
τ η ς Π ρ ω τ ε τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ
Σ ώ ζ ω ν σ φ ζ ε τ ή ν σ ε α τ υ ψ υ χ ή ε Τ ν χ ι κ α Ι ν Ο ν ι φ ω
ν ή τ ο ϋ ό ρ ν ϋ ό Π ά τ α Ο ρ θ δ ο ξ Γ ε ν ι θ 17).
Κ Ο 1-1-880).
-35­
'/17/
-..
. .... . . ..
... . .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Ν
rEPONTA, rIATI Κ Λ Α Ι Σ
Μ ε ι ή μ α τ α ά ω ς ά ν ή σ υ χ α α ύ τ ή τ η ρ α δ Ά δ ν ε α ρ ό ς
Μ ο ν α χ ό ς π λ η σ Ι α σ ε τ ό κ ε λ λ Ι τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ά τ τ ο Ο γ ν ω σ τ ο Ο
σ δ λ ο τ ό Ό ρ ο ς ά σ κ η τ ο Ο κ α Ι ε μ α τ ι ι ι ρ - ' Λ γ Ό ω
ν α γ ι ά ν α τ ο Ο ά ν α φ έ ρ η σ ό μ φ ω ν α μ ε τ ή ν μ ο ν α χ ι κ ή τ ά ξ η τ α
η ε π Ρ α Υ ι μ έ ν α τ η ς ή μ έ ρ α ς τ Ι ς σ ε ι ς κ α Ι τ Ι ς ν ί κ ε ς τ ο υ
τ ό ν ά ρ α τ ι π ό λ ε μ ο τ ω ν λ ο γ ι σ μ ω ν ά τ τ ό ν δ π ο ί ο ώ ς γ ν ω
σ τ ό ν έ ξ α ρ τ α τ α ι ή κ α τ α θ ε ό ν π ρ ο κ ο π ή κ ά θ ε μ ά χ Ο Ο "0_
τ α ν d:KOUOE τ ο ά μ ή ν μ ε τ α τ ό δ ι α ρ ι τ ι κ κ τ ό π η ι μ α κ α Ι τ ό
δ ι ε ό χ ω ν τ ω ν ά Υ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν μ ί ε τ ό κ ε λ λ ά κ ι κ α Ι
κ α τ ε υ θ ό ν θ η Κ Ε σ ό Σ Η θ ι σ μ έ ν σ κ α μ ν ά κ ι τ ο υ κ α Ι ά φ ο ϋ κ
θ ι σ ε σ θ μ ν ά ά έ ν α ν τ ι σ τ ό ν Γ έ ρ ο ν τ ά τ ο υ ό ρ χ ι σ ε Π λ δ ι α
φ ο ρ ε τ ι κ ά α ύ τ η τ ή φ ο ρ α τ ό ν δ ι ά λ ο γ ό τ ο υ ς
'. - Γ έ ρ ο ν τ α γ ι α τ Ι κ λ α ί ς Μ έ ρ ε ς τ ώ ρ α σ ε π α α λ
ω Ά χ η ς σ υ ε χ ω ς δ α κ ρ ο ο μ έ ν α τ α μ ά τ ι α σ ο υ κ α Ι δ ε ν Υ Υ ω
ρ ζ ω τ ό γ ι α τ Ι Τ ί σ μ α ί ν ε ι
- π ω ς ν α ι μ ή κ λ α ί ω Π α ι Ι μ ο υ •Ι λ α ρ ί ω ν λ έ π ν α ς
ώ τ α 1tOU γ ί ν ο ν τ α ι τ ό Ό ρ ο ς τ ό ι τ ε ρ ι λ τ η ς Π Α Α Γ ς
μ α ς
- Ε ν ν ο ε ί ς τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς Γ έ ρ ο ν τ α κ α Ι τ ο τ λ η θ ω
Ό Τ ι ν ή τ ω ν τ ή ν Έ ξ α ρ χ ί ρ τ ο υ Π α τ ρ ι ρ χ ε ί π ο ύ λ θ ε
κ α Ι ζ η τ ά Ά έ π ι δ ά λ λ η τ ό μ Ύ η μ Ό Σ ν lS100U δ έ ν ά ό ε τ α ι
μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α τ ό δ ν ο μ α τ ϋ Π α τ ρ ι ά ρ χ η
- Κ α Ι Ό Τ ά π α ι δ ί μ ο υ ε Τ ν α ι φ ο ρ ά ά ή ν τ η σ ε δ ά γ α
θ ό ς ά σ κ η τ ή ς ά λ λ ά TQ φ ο ε ρ ώ τ ε ρ ο ε Τ ν α ι ι λ λ ι Ι τ τ ώ σ η τ ω ν
Α Υ ι ο ρ ε ι τ ω ν Ι ε ρ έ ω ν α ό τ ω ν π ο ύ δ ι ε θ ό ν ν Τ ό π ο μ α ς
κ α Ι φ ο ρ ο ϋ ν τ ό π ε τ ρ α χ η λ ι ' .
·0 Ι λ α ρ ί ω ν δ έ ν έ ι ι α τ ά λ α ε τ Ι έ σ ε δ Γ έ ρ ο ν τ ά ς
t'OU. γ ι α ό τ ό τ ό ν κ ό τ τ α ζ ε έ ρ ω τ η μ α Ι ά δ ε Ι χ ν ο ν τ α ς Ι τ ο ι τ ι ι ν
π ρ ί α TQU..
-36­
- θ έ λ ω ν α ί ω σ υ ν έ χ ι σ ε δ 1t<X1ta - λ γ ά ω ν Υ ι ά ή ν
ε Ό Θ Ό Η τ ω ν Ι ε ρ έ ω ν ά ν φ ο σ ώ ω ν κ α Ι ε Ι δ ι κ ω ς τ ω ν ι
μ έ ν ω ν κ α Ι Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν τ ω ν Μ ο ν α σ τ η ρ ω ν ο Ι δ ο ί ο ι τ Ι ς
τ ε λ ε υ τ α ί ε ς ή μ έ ρ ε ς ύ ί έ γ Ρ Α Ψ Α τ Ι ς ι ό α ρ ά α μ ε ς ά ι τ ο φ ά
σ ε ι ς έ ν α ν τ ο ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν Δ ι ό τ ι χ ω ρ ί ς
έ ν α φ ό Ι Ο α ι δ μ ο υ έ δ έ χ θ η σ α ν σ ά ν Ι γ κ υ ρ η τ ή ν Π α ρ ά
ν ο μ η κ α Ι ά ν τ ι α ν ν ι ή ά π φ α σ η τ ω Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ τ ύ τ ό
1974 δ ι έ τ α ξ ε τ ό ν ο σ χ η μ α τ ι σ μ ό τ ρ ι ω ν Ε σ φ ι γ μ ε ν ι τ ω ν μ α
ν σ χ ώ ν κ α Ι τ ή ν κ α θ α ί ρ ε σ ι ν τ ο υ γ μ έ ν ο υ τ ο υ ς κ υ ρ ο ϋ ,λ
θ Α Α Σ ί (t 1975). Κ α Ι δ χ ι μ ό ν ο Ό Τ ό ά λ λ ι ε φ ά σ ι σ α ν
ι ρ ό ή μ ε ρ ω ν κ α Ι τ η ν ά π έ λ α σ η τ ο ϋ ν έ ο υ ι μ έ ν τ η ς Μ ο
ν η ς ά ρ Μ Ύ Θ Μ υ μ Ι μ ε δ ό ο λ λ ο υ ς Σ φ γ ά τ ε ς τ ο υ
μ ο ν α χ ο ύ ς δ ι ό τ ι έ ι θ μ ο υ ν δ μ μ ε δ λ σ t) ς τ ώ ς λ ο ι
Π Ο Ο ς ά δ ε λ φ ο υ ς τ ο υ Μ ο ν α σ τ η ρ ν ά κ ρ α τ ή σ ο υ ν Ι λ α δ
σ α μ α ς π α ρ έ δ ω σ α ν ο Ι ά γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς θ ε έ μ ο υ σ υ έ ι σ ι μ έ
τ ρ ε μ ά μ ε ν η φ ω ν η δ ά σ κ η ι κ ό ς δ ρ α ς ώ ς ε Τ ν α ι ν α τ ό ν
μ ι ε τ α ά Τ Τ τ έ τ ο ι ε ς π ρ ά ξ ε ι ς ν α λ η σ ι ά ζ ν τ ό δ θ υ σ ι α
σ τ ή ρ ι ο ν ... τ έ ν ά θ ώ ο ι ς τ α ς χ ε ί ρ α ς τ ω ν Κ α Ι ν α τ ο λ
μ ο Ο ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ν ά δ η ι μ Ο Ο Ι ο Υ ρ α φ ο ϋ ν τ ε ρ Ι ε ρ ς Π ρ σ ε
χ η ς δ α ι κ ρ ό ω ν Κ Ρ Ι σ υ ν ε χ ο ύ ς θ Μ ε τ α λ η ψ ε ω ς ς μ έ σ ω ν κ α
θ ά ρ σ ε ω ς κ α Ι θ ε ο π ο ι ή σ ε ω ς τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο ο Π ώ ς δ έ ν ά ν
τ ι λ α μ ά ν ν τ α ι Ι τ ι μ ξ τ α ρ γ α Τ ς α ό τ α ό τ ρ ε τ ο ϋ ν τ ο ύ ς
έ χ θ ρ ο ύ ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
- Κ α Ι τ θ ά γ ί ν ε ι τ ώ ρ α ρ τ η ε μ έ π δ ν ο δ λ χ ρ Ι ω
δ ε ν U1tCtPXEL κ α ν ε ί ς ν α τ ο υ ς έ λ έ Υ ξ η
- Π α ι δ μ ο υ ε Τ σ α ι ί ο λ υ ν έ ο ς γ ι α ό τ ό κ α Ι ο ε ί ς
ί ο λ λ ά Ε Υ ω σ ε λ ί γ ο θ α φ ό γ ω δ ι ό τ ι ί έ ρ α σ α Π ι ά τ α ό Υ δ ν
τ α γ ι ό τ ό π ρ έ π ε ι Ά σ ο ϋ Π ω σ ή μ ε ρ α μ ι α τ ι μ ο ϋ δ ω σ ε ς
τ ή ν ε ύ κ α ι ρ ί α μ ε ρ ι κ ά Π ρ ά γ μ α τ α γ ι ά ν α τ α γ ν ω ρ Ι ζ η ς Afj.
ρ ι ο θ α μ ε ν η ς μ ό ν ο ς κ α Ι θ α π ρ έ π η ν α η ς σ α ν λ ύ τ ψ α
έ φ ό δ ι α τ ή ζ ω ή σ ο υ μ ε ρ ι κ α τ ό τ α δ ι δ ά γ μ α τ α π ο ύ χ ά ρ ι σ ε
σ ε μ α ς ι ί ε ϊ ρ α μ ε τ α ό τ ό σ α χ ρ ό ν ι α π α ρ α μ Η ς σ ό d­
γ Ι α Ό ϊ μ έ ν ο α ύ τ ό ο ν ό
Α λ λ ο τ ε κ α Ι τ ώ Ι
Λ ο ι π ό ν ά γ π η τ έ μ υ Ι λ ρ ω ν Σ Ε Μ έ χ ρ ι τ ό 1920
1tEP(Ttou τ ο U Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς ε Τ χ ε Π ο λ λ ο υ ς έ ρ Υ ά τ ε ς ρ ε τ η ς κ α Ι
ε ύ σ ε ε α ς ν α έ δ ε ξ η Σ ε κ ά θ ε Μ α σ τ ή ρ ι ά λ λ Ι δ ι α ι τ έ
ρ ω ς σ ε κ ά θ ε κ ε λ λ ά κ ι τ ί ι λ έ Τ Ε ι ς ζ ϋ σ δ θ ω ι ι ι ε
ρ ω μ έ ν ο ι α τ ό θ ε ό μ δ λ η τ ο υ ς τ η ν δ ι ι Ο Ι Σ κ η τ ε ς ι θ ϋ
σ α ν ό π ό έ ρ γ ά τ ε ς τ η ς τ ρ σ ε υ η ς κ α Ι τ η ς ι σ α ς Σ ι γ ά ­
σ ι γ α δ μ ω ς λ θ ε ft φ θ ο ρ ά Μ ε τ α τ ό ν θ ά ν α τ ο τ ω ν Π α λ α ι ώ ν
-37­
Γ
Γ ε ρ ό ν τ ω ν ο Ι θ έ σ ε ι ς τ ο υ ς μ ε ι ν α ν κ ε ν έ ς ο Ι ν έ ο ι Π ο ύ λ θ α ν
η σ α ν έ λ ά χ ι ο τ ο ι Α κ ο λ ο ό θ η σ ε τ ό γ ν ω σ τ ό μ ε ρ λ ι α ό σ χ ί
σ μ α Ο Ι Π α έ ρ ε ς έ δ ι χ ά σ θ η κ α ν σ ι ά γ ώ ν τ ε ς τ ή ν ά κ ρ ε ι α
κ α Ι τ ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς ά π ε τ έ λ ε σ α ν τ Ό ό ς γ ν ω σ τ Ο Ο ς ζ η λ ω
τ ά ς τ ο Ο Α γ ί ο υ Ό ρ ι α ό τ ο ό ς Π ο ύ μ έ χ ρ ι σ ή μ ε Ρ α ά
α λ ν Π Ε ρ ι φ ρ ο ν η τ ι κ ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ό ς κ α Ι τ ύ ς τ ο σ ο υ ς
Ά Ή ε ι ς κ α Ι σ ύ Κ α έ γ ώ Π α ι δ ί μ ο ο Ο Ι Π α τ έ ρ ε ς ώ τ ο Π ρ ό
π ά ν τ ω ν ο Ι Τ Α Λ α ι σ ί έ τ ρ η ξ α ν π ο λ λ ά γ ι α Ά ρ ϋ μ ε 1\
μ ά λ λ ι ο ν ν ά ρ η τ ε έ σ ε ί ς ρ ό τ ό ύ σ α ς Π α ρ α δ ώ σ α μ ε Ε ξ ο
ρ ί ε ς Τ Α Τ Ε ι ν ώ σ ε ι ς χ λ ε υ α σ μ ο ύ ς Σ υ ν ε χ ώ ς τ ρ ι α Ρ Χ Ι έ ς Ε
ξ α ρ χ ε ς μ α ς ά π ε ι λ ο Ο σ α ν Χ λ λ ά f) Π α ν α γ ί α μ α ς σ έ τ α ζ ε
Π ά ν τ ο τ ε Τ ά χ ρ ό ν ι α κ υ λ ο Ο σ α ν κ α Ι σ Ι κ α ι ν ο τ ο μ ί ε ς Μ α Ι κ α
κ ο δ ο ξ ί ε ς τ ο Ο Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ σ υ ν ε χ ώ ς ι μ ε γ ά λ ω ν Ώ σ π
τ ο 1971 f) Ι ε ρ ά Μ ο ν ή Ε σ φ ι γ μ έ ν ο ο ά ν τ έ δ ρ α σ ε δ υ ν α μ ι κ ά κ α Ι
Π α τ ε ρ ι κ α σ τ α ο Ι κ ο ο μ ε ν ι κ α κ η ρ ό Υ μ α τ α τ ο υ Φ α α ρ Ι μ τ ή ν
δ ι α τ ι ι Π ά σ η ς κ ο ι ν ω ν α ς μ έ τ ο Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ι κ α Ι δ σ ς
Κ ι ν ω ν ι ν μ α ό τ ό Τ ό Φ α ά ι δ έ ν η ν Φ τ ι δ ρ ά σ η μ έ
ά σ χ η μ α τ ι μ ύ ς κ α Ι α α ι ρ έ σ ε ι ς Π Ρ ά Υ μ α Π ρ ω τ ά κ ο υ σ τ ο
σ τ ά έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α χ ρ ο ν ι κ ά 6 ά Π ο σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς δ η λ α δ ι ω ν
μ ο ν α χ ώ ν f έ α ι α ο α ό τ ό σ υ Έ α λ ε τ ά μ έ γ ι σ τ α κ α Ι f) ε Ι
Ό ή Υ η σ η τ η ς nα τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς Ε ξ α ρ χ ί α ς τ ο Ο 1973, ι Π ο α μ έ
τ φ ό ε δ ρ ο τ ό ν έ Π σ κ ο τ τ ο Σ τ α υ ρ ο υ Π 6 λ ε ω ς Μ ά
ξ ι μ ο κ α α ό τ τ ι ν δ υ σ τ υ χ ώ ς ά γ α σ τ ς σ ν ε ρ σ α ς μ έ
τ ο ύ ς Ι ρ ε Ι Τ Ι Κ ς ρ ά ο ν τ α ς , θ έ λ η σ α ν ν α Π α τ ά ξ ο υ ν κ ά
θ ε ά ν τ ί δ ρ α σ η Έ τ σ ι έ κ τ ό ς ά π ό τ ώ ς Π α ρ α τ ά ω ά π ο ο χ η μ α
τ ι σ μ ο ύ ς τ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ δ ι α τ ο ύ ς ο ί ς φ έ ρ ο ο ν μ έ
γ α ι σ Τ ό ε ό θ ό ν η ς ο Ι Α Υ ρ ε ί τ α ι Υ ο ύ μ ε ν ο ι ά τ ε φ ά σ ι
σ α ν ν ά μ τ δ ί δ ο υ ν λ έ Ό ν κ ε λ λ ι α σ δ σ ς θ έ λ ο υ ν ν α μ ο ν ά
σ ν χ ω ρ Ι ς ν α μ ν η μ ο ν ε ό ο υ ν τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η δ σ ο ι δ έ ζ η λ ω
τ α ύ ι τ ά ρ χ ο υ ν σ τ ο Ό ρ ο ς ν ά μ ή Ι χ ν δ ι κ α Ι ω μ α ν α Π ά ρ ο υ ν
ό τ ι ο τ Χ κ τ ι κ Ο Ο ς σ τ ή ν σ υ ν ο δ ε Ι α τ ο υ ς κ α Ι λ α λ τ ά δ
Π ο ί α δ έ ν κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν ν ά έ φ α ρ μ ό σ ο υ ν Ο λ α τ έ λ ε α Υ σ
lva' τ ό ν ά Φ α ν ι σ μ ό ν τ ο Ο CΑ Υ ι ο ι ρ ε ι τ ι κ ο Ο ζ η λ ω τ ι σ μ ο Ο
- Κ α Ι σ ε ί ς Γ έ ρ ο ν τ α τ κ ά ν α τ ε γ ι ά δ λ α α ό τ ά Δ έ ν ά ν
τ ι δ ρ ά σ α τ ε
- Τ ο ύ ς τ α ν τ ή σ α μ ε Ο ι δ Ι μ ο υ έ γ κ α ρ ω ς κ α Ι κ α τ α λ
λ ή λ ω ς ά λ λ ά κ α ν ε ς τ ο υ ς δ έ ν τ ό λ μ η σ ε ο Ο τ ε ά π ό τ ο ύ ς Π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ό ς ο Ο τ ε ά τ ό τ ο ύ ς Κ ο ι ν ο τ ι κ ο ύ ς ν Ά Τ α Π α ν τ ή σ η (1) .
Π ρ σ τ ι μ ο Ο ν ν ά Ά τ ή ν δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ ς χ ω ρ Ι ς δ ι α λ γ ο ο ς
έ λ π ζ ο ν τ ε ς Π ο λ λ ά σ ή ν ι τ ο ϋ λ α ο ϋ τ α δ μ ω ς θ έ
λ ο υ ν τ ό ν κ ό σ μ ο μ έ τ ό μ έ ρ ο ς ς τ ό τ ε δ λ η τ ή ν τ έ
χ ν η ν ά Π α ρ σ ι ά ζ υ ν κ ά θ ε gva π ο ύ ά ν τ ι δ ρ α σ τ α ά ν τ ι κ α ν ο
ν ι κ α Ρ Υ α τ ο υ ς ώ ς χ ι σ μ α τ Ι ν κ α Ι ν τ ά ρ τ η ν σ τ ε ν α
-38­
κ ι α λ ί ι τ τ υ ν τ η ν έ ν ο χ ή τ ο υ ς κ α Ι τ ό ν τ ι κ ό τ ό ν Π α τ ρ ι
ά ρ χ η Μ ό ν ο ν ο Ι ά σ θ ε ν ε ί ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς δ Ι η ρ ό κ α
τ η Υ Ο Ρ Ο Ο ν τ ό Ο Ι κ Π σ ρ ι α ρ χ ε ί ο Ι «06 Kcrr- Π Ι Υ ν ω σ ι ζ η
λ ω τ α Ι δ μ α θ ή ς δ χ λ ο ς .... Ύ Τ χ ω ς ύ ο ι Π ι σ τ ο Ι δ χ ι σ
π ι α ν ά τ ο ύ ς Π α Ι ρ ν ο υ ν ε Τ δ η σ η ...
τ α κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α τ ο σ ε κ Μ ί μ ο
- λ ύ τ ό ς λ ο ι π ό ν δ Μ ά ξ ι μ ο ς Π α ι δ Ι μ ο υ τ ρ ϋ Ι λ θ ε ι
ό 1973 τ ό .,λ Υ ι σ ν Ο ρ ο ς σ ά π α τ ρ Ε ξ α Ρ χ ο ς μ α ζ μ έ
δ ύ ο λ λ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ σ τ ή ν θ ή ν ι ρ η κ ε τ η ν ε ό
α ι α ν ά δ ώ σ η σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η σ έ ι ω τ ό Ι μ ε ι τ ή δ η μ ο
σ Ι Ο Υ ρ ά φ ο γ ι α τ ό θ έ μ α τ η ς έ ν ώ σ ε ω δ Π μ ε τ α ξ ό τ ω ν δ λ
λ ω ν ε Τ Π Ε κ α Ι τ α έ ξ η ς ε ρ ά Ή έ ν ό τ η ς κ α Ι ι ν ω σ ι ς τ ω ν
Ε κ κ λ η σ ι ω ν ι δ Π ο α ά τ ε λ ε ί τ ό τ ε λ ι κ ό ν Κ Ο Ι ι τ λ ό θ η τ ν
τ έ ρ μ α τ ο ο Δ ι α λ ό γ ο υ δ έ ν δ ό α τ α ι ά χ θ δ Τ Ά έ κ α
σ τ η κ κ λ η σ α τ λ ε Ι ε ι δ ι έ α υ τ ή ν τ ό έ ν δ ε χ μ ε ν ο ν τ η ς λ ά
γ η ς 11 Ο Ι θ η σ ι ς έ κ ά σ τ η ς έ κ κ λ η σ α ς δ τ ι μ ό ν ο ν ό τ ι κ α
τ έ χ ε ι τ η ν ή θ ε ι α κ α ι δ τ ι ό δ έ π ε λ ό α ι ά π ο κ λ ε Ι ε ι
τ ό ν δ ι ά λ ο γ ο ν κ α Ι κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α ν τ ε ί ν ά δ η κ α θ α
ρ Ά τ ή ν λ ή θ ε ι α ν 80 δ ι ά λ ο γ ο ς δ έ Υ ζ η τ ε ί ν ά ι ι ά λ λ η τ η ν
ά λ ή θ ε ι α ν λ λ ά ν ά τ ή ν α κ α λ ό ψ η
- λ κ ο Ο ς λ α ω ν σ υ ν έ ι σ ε μ έ Ι κ δ η λ η π ι α ό ρ ι ι δ
γ η ρ α ι ό ς π ν ε υ μ ι κ ς Κ α τ α τ ό ν έ σ κ σ π ο Ό Τ ό ν κ α Ι ι Ο ρ
θ ο δ ο ξ Ι α ε Τ ν α ι τ λ ύ Φ Σ Ι ό ν ά τ λ α α τ α ι γ ι α ό τ ό ι ι α Ι ε Τ
ν α ι ά φ α Ι τ η ι ς δ δ ι ά λ ο γ ο ς μ έ τ ο ύ ς ό π ο λ Ι ς ... α Ι ρ ε τ ι
ν

κ ο ύ ς τ η ς Δ ό σ ε ω ς γ ι α α α λ ό ψ ν ά π ό κ ο ι ν ο ϋ τ ή ν d:­
λ ή θ ε ί α ! τ α Τ δ ι α ε ε κ α Ι δ τ α ν ζ α σ ε δ •Α θ η ν α γ ό ρ α ς (2),
τ α α ύ τ ά έ π έ λ ε κ α Ι σ ύ ς 8 Α θ η ν α Ι ο υ ς τ ώ ρ α ί ε δ
.,Α ρ ε ι ο ς δ έ ν ε Ι χ ε ρ σ ε μ έ τ έ τ ο ι ο κ α θ ο λ ι κ ό τ ρ ό π ο ή ν
θ ε ί α •Α κ ά λ υ ψ η •Α Λ λ α τ ό τ ρ α ώ τ ε Ρ ε Τ ν α ι ι ό κ ρ ι
σ Ι α τ ο ο Ά Δ ρ ό ς γ ι α τ Ι έ ρ χ μ ε ν ο ς σ ό .,λ γ ι ι ο ν Ο ρ ο ς μ λ η σ ε
σ ύ ς π τ έ ρ ε ς τ ε Ι μ ο ν α δ ι κ η ς ά λ η θ ε Ι α ς π ο ύ κ α τ έ χ ε ι ι ρ
θ ο δ ο ξ Ι α μ μ ο ό μ ε ν ο ς σ Ό τ Ή τ ή ν τ ι χ κ τ ι κ ή ν τ ο υ τ ό ν 1tpo­
η Υ ο ό μ ε ν ο π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ό τ ο υ τ ό ν •λ θ η ν α δ Ρ δ ι ί ς κ α ι
α ό τ ό ς σ υ μ ο ό λ ε υ ε τ ο υ ς Α Υ ι ο ρ ε Ι τ ς ο δ τ ε μ ι ε Ι κ ό ν α ν ά μ ι
δ ε χ θ ο ϋ ν Ά μ ε τ α κ ι ν ή σ ο υ ν ά τ ό τ η ν θ έ σ η τ η ς δ ι ό τ ι δ λ α σ τ ι ν
ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α Τ ν α ι τ έ λ ε ι α έ ν ω α ί ό ς ρ ό Τ δ ε Ε κ α Ι δ ό γ ι μ
τ α κ α Ι τ α α δ σ ε ι ς κ α Ι θ ε ο λ ο Υ α Ι Ε Τ ν α ι τ ό τ ό ρ α μ μ α
τ ο ϋ Ο Ι κ μ ε ν ι σ μ Ο Ο ν α η ρ ό τ τ ι τ ο Ο Κ ο Ι ι ί ο Ι α δ Ι
τ ο υ κ α Ι κ α μ μ ι ά ά λ ή θ ε ι α Ι τ σ ι γ ι α ν ά θ ο λ ώ ν ο υ ν τ ά ν ε ρ ά κ α Ι
ν α κ ά ν ο υ ν τ ι ι ό ε δ κ ο λ α τ η δ ο υ λ ε ι ά Τ ι ς Β λ έ π ε ι ς ο Ι φ ε λ ε ί ς
π ά ν τ ο τ ε θ ά ό τ ά ρ ν κ α Ι σ ι τ π ο τ α δ έ ν χ ά ν ο υ ν ο Ι κ ό ρ ι ο ι
'-39­
....
α ύ τ ο Ι ν α λ έ ν ε δ τ ι τ ο ύ ς υ θ ε ι ο λ ι κ ό ά ν ά λ ο Υ α μ έ τ ό Ρ
α τ ή ρ ι ό τ ο υ ς Γ ι α ό τ ό κ α Ι δ Μ ά ξ υ μ σ ς μ ί λ η σ ε σ ή ·1. Κ ο ι
ν ό τ η τ α γ ι α τ φ λ η τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ ι α τ ο υ δ ι α λ γ ο υ
ά ν τ Ι ν α 1tii 1t Ρ σ σ ο λ ή α ό τ ς κ α Ι έ ξ θ έ ν ω ι σ η μ έ
τ Ι ς γ ν ω σ τ έ ς ι κ έ ς σ υ μ π ρ ο σ ε χ έ ς τ α μ ν ι μ σ υ τ ο Ο Π α
Π α κ α Ι τ Ι ς ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ι ς τ ο υ ώ ς ώ υ έ ν τ κ α θ ό λ ο υ
Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ϋ ·1 δ ο ύ τ ό κ α τ ά ν τ η μ α Π α ι δ ί μ ο υ
Ι λ α ρ ί ω ν τ ω ν θ ε ο λ ο Υ ο ό ν τ ω ν ν ε π τ ε Ρ Ι ω ς α μ α κ ρ ά ν
δ η λ α δ η τ η ς ά Υ ι α ο μ έ ν η ς τ ω ν Ω δ ι δ α χ η ς Ε ν φ tip.
ν ο ϋ ν τ α ι μ λ λ φ ο ν ε ό ο υ ν δ σ έ ξ α ρ τ α τ α ι ά π α ό τ ο ό ς
τ η ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α τ η ς θ δ ξ ι Α λ η θ ε ί α ς ν ο μ ί ζ ο υ ν ο Ι
τ α λ α ί τ ω ρ ι δ τ ι τ η ν δ ι α κ ο ν ο Ο ν δ τ ω ς ο Ι έ σ κ ο τ ι σ μ έ ν ο ι Ε
ρ α ι ι τ η ν έ π ο χ ή ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο Ο έ φ ό ν ε ο ο ν τ Ο Ο ς ά τ σ τ ό λ υ ς
τ ο υ ν ο μ ί ζ ο ν τ α ς € τ σ ι δ τ ι π ρ ο σ φ έ ρ ο ο ν λ α τ ρ ε α τ ό ν θ ε ό Ι
Κ α Ι δ ε ν ρ έ θ η ε τ ε ν α ς ά τ ό τ ο ύ ς 40 μ ε γ α λ ο σ χ ή
μ ς γ μ έ ν ς κ α Ι Π Ρ ϊ σ τ α μ έ ν ς τ ω ν •Ι ω ν Π Ο ύ
τ ό ν d:KOUYav, ν α τ ό ν κ α θ ί σ η τ ό σ κ α μ ν Ι τ κ α τ η γ ο ρ ο υ
μ έ ν ο υ λ έ Υ ά ς τ ο υ ο κ ρ ι τ έ κ τ ω ν λ ά γ ω ν σ ο υ κ ρ ι ν ω
σ ε Α ε Τ ν α ι μ ι ο ν α δ ι κ η ι ά λ ή θ ε ι α τ η ς " ρ θ δ ξ Ι α ς ς μ α ς
λ έ γ ε ι ς γ ι α τ τ ό τ ε ό τ ω ν σ τ η ν Α θ ή ν α δ η ι μ ό σ ι α ό τ ε σ τ ή
ρ ι ζ ε ς τ α ά ν τ ( θ ε τ α κ α Ι l1tt χ ρ ό ν ι α σ τ ό Φ ά ρ ι μ α
ζ Ι μ ε τ η ν λ Ι ή σ ύ ν ο δ ο κ α Ι τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ά ν α η ρ ό σ σ ε ε
τ ό ν π ά π α δ μ ό ζ η λ σ ι ν κ α Ι δ μ ό τ ι μ ο ν τ ω ν Α σ ό λ ω έ τ ο ι
μ ά ζ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α Ι θ ε ο λ σ γ ι κ ό ν δ ι ά λ Ό γ ι α ν α σ υ
ζ η τ ή σ ε τ ε τ ά Φ ο ϋ έ τ ω ν Π Ρ ο τ έ Ρ ω ν δ ε
χ θ ή κ α τ ε τ ό ν Π α Π ι σ μ ό ν Ι σ ό τ ι μ ο ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ι ύ ά
€ Τ ν α τ ο 'JtQOv, π α ι δ ί μ ο υ κ α Ι δ χ ι ν ά φ ή σ ο υ ν ν ά π ε ι
λ η μ ε ά π ε λ ά σ ε ι ς κ α Ι Ά Τ ι σ χ η μ α τ ι σ μ ύ ς π ο λ ι ο ύ ς ά Υ ι σ ρ ε Ι τ α ς
τ α τ έ ρ α ς Ι ν α ς π ε Π ω κ ω ς έ κ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έ π σ Γ ς Ν α
χ α ί ρ ω ν τ α ι τ ό α ύ τ Ο Ο ι ο ί κ η τ ο ν τ ο ϋ Ό ρ υ ς gTOt η ό τ ό κ α
τ ή ν τ η σ α ν .
Δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς ο Ι τ α π ε ι ν ώ σ ε ι ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς δ έ ν
Τ Τ ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι μ ό ν ο ά τ ό τ ό Φ α ν ά ρ ι Ν ά φ Τ α σ θ η ς δ τ ι μ έ χ ρ ι
π ρ ο χ θ έ ς σ τ ν Κ ρ ή τ η έ ν ώ π ι ο ν 400 μ ε λ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν Ε κ κ λ η
σ ι ω ν τ η ς Ε ό ρ ώ π η ς μ ε τ α ξ ί τ ω ν δ π ο Ι ω ν κ α Ι Ι κ α ν ώ ν δ ρ θ ο δ ό
ξ ω ν "Ε π ι σ κ ό τ ω ν Ι ε ρ έ ω ν κ α Ι λ α ί κ ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν τ ή ι λ ι Κ ή
μ ε λ έ τ η τ η ν Κ μ ε μ ι ά γ υ ν α ί κ α - π ά σ τ ω ρ έ κ Γ ε ρ μ Α
α ς 11(4). Κ α Ι κ α τ ό ι ν τ λ ϋ ν κ α Ι δ μ ι λ ϋ π ε ρ Ι π ρ ο λ η ς
τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς θ ε έ μ ο υ δ ο α α τ ά ω σ ι ς
-40---:'
'11 ε ϊ θ ύ ν η τ ο Ο ί κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο
κ α Ι τ ω ν λ ο ν ί ω ν τ ο Α ν "OQo"g
- Έ τ σ ι δ μ ω ς Γ έ ρ ο ν τ α τ ό Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν δ τ δ ε Ι Ι Ε ι
δ τ ι δ έ ν ι σ τ ε ό ε ι τ ι α α τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ι ξ α ς
ά φ ο Ο λ α τ ι ν ο φ ρ ο ν ε ί τ ό σ ο έ σ η μ α κ α Ι ά ι τ Ρ Ο κ ά λ α
- Π ε ρ Ι α ύ τ ο ϋ δ έ ν ό Τ ά ρ χ ε ι ο ό δ ε μ α ά μ φ ι λ ι α τ έ
κ ν ο ν Ι Ο Ι έ τ τ Ι σ κ Ο Τ χ ο υ ν γ ν ε ι π λ έ ο ν ν μ έ τ ό ν ι α
TOCX κ α Ι τ ρ σ τ α θ ϋ ν ν α π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν κ α Ι μ α ς σ τ ή ν α ρ ε σ
τ ο υ ς λ ό τ ο ς δ Τ δ ι ο ς δ Μ ά ξ υ μ ο ς σ τ ή ν Ν Σ κ ή τ η έ τ ό λ μ η σ ε ν ά
κ η ρ ό ξ η έ ν ώ τ τ ι ο ν τ ω ν α τ έ ρ ω ν τ η ς δ τ ι ό π τ ι σ μ ό ς χ ε ι κ α
ν ο ν ι κ ή Ι ε ι ρ ω σ ό ν η κ α Ι γ κ υ ρ α μ υ σ τ ή ρ ι α Ι ί τ υ χ ω ς ό ε ό ρ έ
θ η κ α Ι l v α ς ε ύ λ Ο Υ η μ έ ν ο ς Ι ε Ρ μ ό Ν Χ ς κ α Ι τ ο ν λ ε γ ξ ε
κ α τ α Π ρ ό σ ω ο ν γ ι α ύ τ ή τ ο υ τ ή ν λ σ φ η ι μ α Κ α Ι μ ε τ δ λ Ι
Υ ο ν ε Ι χ ε τ ο θ ρ ά σ ο ς ρ ό τ ο ς δ Τ δ ι ο ς κ α κ ό ι δ ο ξ ο ς σ Τ ς
ν ά δ α η ρ ό ξ η έ ν μ έ σ φ Π ρ ω τ ά τ φ τ ε ρ Ι τ η ς μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ
τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς Δ ό κ τ ο ρ ε ς τ η ς Κ ι α Ι κ ο δ ο ξ α ς α ι δ Ι μ ο υ
ά δ Ι σ τ α κ τ ο ι κ α Ι ά δ ι ά ν τ ρ ο τ τ ο ι ' Α λ λ δ Π ω ς λ έ ε ι Κ Ι α t'i­
γ ι ο ς ι Έ κ κ λ η σ α τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς χ ε ι γ Ι ν ε ι Σ ν θ ε ι α τ ι λ έ ο ν
ν α έ φ τ η σ έ α Ι ρ έ σ ε ι ς γ ι α ό τ ο δ έ ν ι μ α ς π α ρ α ξ ε ν ε ό ε ι κ α Ι
τ ό σ ο τ ο θ έ μ α δ ι μ ω ς ε Τ ν α ι τ ν σ Ι λ Ι Τ Ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
κ α Ι ε Ι δ ι κ ά γ ι α μ α ς ο Ι ά ρ χ έ ς τ ο υ λ Υ Ι Ό ρ ο υ ς ο Ι ι γ
μ ε ν ο ι κ α Ι ο Ι δ ε κ ά δ ε ς Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ι τ ω ν Ι ε ρ ω ν ω ν Δ υ
σ τ υ χ ω ς ά ν Ι ν ά ν ι δ ρ ά σ υ ν κ α τ ά τ ο ϋ Φ α α ρ ι δ ι ώ κ ο υ ν ...
τ ο ύ ς ζ η λ ω τ ά ς Ο Ο τ ε ν α σ ό σ η κ ά θ ε σ ι ε ί τ ύ θ ά έ π Ρ ό δ ι
δ ε τ ή ν ν ο χ η σ τ ά σ η τ ο υ ς
- Κ α Ι ο Ι μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ι θ ε ο λ ό γ ο ι έ ρ ώ τ η σ ε έ ά γ ω ν α κ α Ι
ά γ α ν ά κ τ η σ η δ Ι λ α ρ ω ν σ υ μ φ ω ν ο ϋ ν κ α Ι α ύ τ ο Ι μ έ τ Ι ς Ι λ α
σ φ η μ Ι ε ς α ύ τ έ ς τ ο ϋ ' Ε ξ ά ρ χ
- λ π α ί τ ι ς Π α ι Ι μ ο υ μ η Π ε ρ ι μ έ ν ε ι ς τ π ο τ α ά τ ά
τ η σ ε μ έ τ α ρ α γ ι μ έ ν η ά τ ω ς φ ω ν ή δ ά α θ ς μ α τ ι κ ό ς
θ έ λ ε ι ς ά δ ε ί ξ ε ι ς tI λ κ ο υ σ ε ν ά aQO' δ ι α Χ σ ω κ α τ ά ρ χ ή ν
τ Ι ς γ ν ω μ ε ς τ ρ ι ω ν Ι κ τ ω ν ι υ μ έ ν ω ν τ ω ν ν έ ω ν ά δ ε λ φ ή
τ ω ν ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς μ ε τ ο θ έ μ α τ η ς Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ υ γ ι ά
ν α κ α τ α λ ά η ς κ α Ι μ ό ν ο ς σ ο τ ί ι σ τ ε ό ο υ ν ο Ι δ Ν θ ρ ω π ο ι α ό
τ ο Ι γ ι α τ ο ν Ι ε ρ ό ν ω ν α τ ο ϋ ζ η λ ω τ ι σ μ ο Ο ε Ι ς τ ο ν tIλ ω ν α
Σ η κ ώ θ η κ ε ά ρ γ ά τ ρ ε τ α γ υ α λ ι ά τ ο υ κ α Ι gva φ ά κ ε λ λ ο μ έ
Τ Τ λ υ γ ρ φ η μ ν ε ς κ ό λ λ ε ς τ ω ν Π Ρ Ι ω ν τ η ς Έ ξ α ρ χ α ς
α Ι lXPXLaE ν α δ ι α ά ζ η μ έ τ ή ν Ι ε ρ ι τ ρ ε Π φ ω ν ή τ υ ά υ μ
μ ε ρ ί ζ ο μ α ι Π λ ή ρ ω ς δ τ ι ι Μ ή τ η ρ Ε κ κ λ η σ ί α μ έ χ ρ ι σ ή ι μ ε ρ ο ν
έ Π έ δ ε ι ξ ε τ ή ν ν δ ε ι κ ν υ μ έ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν Ι π ι ε κ ε ι α ν κ α Ι ά
ν ο χ ή ν Μ ή π ω ς δ μ ω ς σ ή μ ε ρ ο ν ή χ ρ η σ ι ι μ ο η σ ι ς Ι α ς κ α Ι ι
κ α τ α δ ί ω ξ ι ς Ι ν Ι ω ν ρ ω τ α ι τ Ι ω ν ζ η λ ω τ ω ν θ α Ι δ η μ ι ο ό Ρ Ύ ε ι
-41­
Ι
, .,
i
i ' .
Ι
Ι
Ι
Ι
ι
j:
Ι
Ι
Ι
i
θ ό Ρ Ι ν κ α Ι κ α τ ά τ ι ν α τ ρ ό τ ι ο ν θ ά ω ι ϋ σ ε τ α π ρ ό σ ω
τ α Ο τ α lvc;> χ ο μ ε ν λ η Ρ Φ ρ α ς δ τ ι δ σ η ι μ έ ρ α ι ι π α ρ ά τ α
ξ ι ς α ό τ ω ν φ θ ί ν ε ι κ α Ι δ δ η Υ ε ί τ α ι ε Ι ς α ό τ ο δ ι ά λ υ σ ι (5) .
Κ α Ι π ο ι ό ς τ α λ έ ε ι α ό τ ά τ α ι δ μ Ι λ α ρ ω ν δ ό
μ ε ν ο ς τ η ς Η ς Γ ρ η γ ο ρ π Γ ε ώ ρ γ ι ο ς α ό τ ό ς Π μ έ χ ρ ι
ι ρ ο χ θ έ ς Υ ρ α φ ε δ τ ι 1') ω σ χ ε δ ό ν χ ε ι γ ί ν ε ι κ α Ι κ α
λ ο Ο σ ε σ έ έ γ ρ ή ο ρ ο η τ ο ύ ς Τ Α Τ έ ρ ε ς τ ο ϋ CΑ γ ο υ Ό ρ ο υ ς Ι Β λ έ
'rtELC; π ό σ ο ε Ο κ ο λ α ε Τ ν α ι τ α λ ό γ ι α κ α Ι δ ό σ κ ο λ η 1') Π ρ ά ξ η
Μ έ τ ό δ ι π ν ε ψ α μ ι λ η σ ε σ υ ν έ χ ι σ ε δ ι ε υ μ Τ Ι ό ς κ α Ι δ
γ Ο Ο μ ε ν ο ς τ ο ύ Σ τ α ρ ο ν ι κ ή Τ 'It. Β α σ λ ε ι ο ς Ν ο μ ζ ω δ τ ι lf­
π α ε ς ε Τ π ε ε μ ε θ α σ ό μ φ ω ν ο ι ε Ι ς τ ή ν έ τ ι δ λ ή ν τ η ς δ ε ο ό
σ η ς 't! ι μ ω Ρ ( α ς ε Ι ς τ ο ύ ς ω τ η ς -Ι Μ ο ν η ς
, σ φ ι μ έ ν Π λ ή ν έ ν δ π ω ς ε Τ μ ε θ α έ ι ι φ λ α κ τ ι κ ο Ι ε Ι ς ή ν
έ τ έ Ρ φ ά σ ι ν flTot ε Ι ς τ ή ν έ κ τ έ λ ε σ ι ν τ η ς λ η φ θ η σ ο μ έ ν η ς
σ χ ε τ ι κ η ς τ φ ά σ ε ω ς θ ά δ ε ι δ π ω ς σ ο α ρ ω ς ά π α σ χ ο λ ή σ η
μ ά ς δ έ Δ Ε ι κ ν ό μ ι ε ς τ ρ τ ο ς Τ Α ω ρ Ι α ς κ α Ι ά Γ μ φ ύ σ ε ω ς
τ ω ν Έ λ ό γ φ π ρ ο σ ώ π ω ν (6):.
ρ ι ω ς δ τ ω ς η θ ε λ α ν ν α έ ν ε ρ Υ ή σ ο υ ν ο ι Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς
κ α Ι Φ α ρ ι σ ί ι δ ι α τ ή ν σ ό λ λ η ψ ι ν τ ο Ο Κ υ ρ ο υ σ υ ν έ χ ι σ ε δ 'lta­
π α - •Α γ ά θ ω ν ν ά γ ί ν η δ η λ α δ η ι μ έ τ ρ ό π ο ν ν α μ η θ ό ρ υ δ ο ς
γ έ Η τ α ι 'ltCCpo: τ φ λ α φ Π ω ς λ ο ι π ό ν ν α μ η κ λ α ί ω Ι λ α
ρ ί ω ν μ ε τ ά Ά Τ ό τ έ τ ο ι α κ α τ ά σ τ α σ ι Β λ έ π ε ι ς ι μ έ τ Ι Ο Ο ι έ ν τ ι ι μ ο ν
τ ρ ό ν Π ρ ο σ τ τ α θ ο υ ν δ λ ο ι τ ο υ ς ν α π α ρ ο υ σ ι ά σ ο υ ν δ ι χ α σ μ έ
ν ο υ ς τ ο ύ ς 'ltmipac; Ι τ ή ν Μ ο ν ή δ η θ ε ν Π α ρ α σ υ ρ μ έ ν η ά τ τ ό
μ ε ρ ι κ Ο Ο ς π ρ ω τ α ι τ ί ο υ ς ζ η λ ω τ ά ς έ ν ω έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς δ
λ ο ι μ α ζ ί έ ν σ υ ν ά ξ ε ι ν ύ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ α κ ε ί μ ε ν α ι α Ι τ ή ν
δ μ ο λ ο γ ί α TOt)C; έ ν ώ π ι ο ν τ ο υ τ τ α τ ρ Ε ξ ά ρ χ Ί δ η ά τ τ ό τ ό
..
1972. Ή δ λ ο ι μ α ζ Ι έ ξ ο ρ ί α κ α ν ε ί ς έ δ ή λ ω σ Α κ α Ι δ η J
λ ώ ν ο υ ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α
- Ν α σ ο ϋ δ ι α σ ω τ ώ ρ α σ υ ν έ χ ι σ ε δ Γ δ ρ ν τ ς κ α Ι τ ή ν
σ χ ε τ ι κ ή ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ γ Ο μ έ ν τ η ς Μ ο ν η ς Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς έ
ν ό ς Χ e έ σ ι V ο Ο γ ι ο ρ ε τ δ δ τ ϊ ς ι τ Ι ν ά π α ρ α
δ ε ι μ τ ι σ η ά π τ ή ν σ ώ φ ρ ο ν α σ ι ω τ ι ή ν λ λ ω ν π α λ α ι ο τ έ ρ ω ν
Σ Ν α δ έ λ φ ω ν τ ο υ θ έ λ η σ ε κ ι α ό τ ό ς ν ά δ ώ σ η τ ό ι α ρ ό ν μ α ζ ί
μ έ τ ο ύ ς λ ο ι ι ο ο ς θ ε ο λ ό γ ο υ ς 1') γ ο υ μ έ ν ο υ ς τ ε ν ά μ ή ό ρ
ξ η έ ξ α ρ ε σ η σ τ ή ν θ λ ι ε ρ ή τ ο υ ς δ ι α κ ο ν α Ε Τ ν α ι τ ε λ ε ω ς
ά τ τ α τ ν ε Τ π ε τ ό γ ε Υ ο ν ό ς δ τ ι 1') Μ ο ν ή Ε σ φ ι Υ μ έ έ
π Ι τ ό σ α η ε ύ ρ σ κ ε τ α ι μ α κ ρ ά ν τ η ς -Ι Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς κ α Ι ά
ε ί τ α ς έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ω ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς α ύ τ ς Η σ υ ν έ χ ι σ ι ς
τ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τ α ό τ η ς ο ό δ ό λ ω ς τ ι μ ά τ ή ν Υ ι ο ρ ε ι τ ι κ ή ν
Π ο λ ι τ ε α ν κ α Ι μ α ς π ρ ο σ ω π ι κ ω ς (7) . .
- Μ ά Γ έ ρ ο ν τ α α ό τ ό ς κ α Ι χ ω ρ Ι ς ν α τ ό θ έ λ η μ ο λ ο Υ ε ί
δ τ ι τ ο ό ς ά τ ι μ ά ζ ε ι τ ά μ ά τ ι α τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ι π ο ρ ε α
-42­
τ η ς Ε σ φ ι ι Υ μ έ κ α Ι τ ω ν λ ο ι π ώ ν ζ η λ ω τ ώ ν Π α τ έ ρ ω ν φ
ώ ς κ α Ι ο Ι Ι Κ α ν ό ν ε ς γ ρ ά φ ο υ ν κ α θ ω ς Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς δ ι ά
σ α μ ε μ α ζ ί δ τ ι τ ι μ ή κ α Ι Ι Π α Ι ν ο ς ι κ ε ι d δ
Π ο ι ο ν Ι ε ρ έ α κ α Ι Π ι σ τ ό ν δ έ ν λ υ θ ε ί κ α κ δ ο ξ ψ ε υ δ ι
μ έ ν α λ λ ά δ ι α κ ό π τ ε ι τ η ν μ ε τ α ό τ ο Ο κ ο ι ν ω ν α ν •λ φ ο Ο λ ο ι
π ό ν α ό τ ο Ι θ έ λ ο υ ν ν ά τ η ν σ υ ν ε χ ζ ο υ ν τ ό τ ε fic; χ α ρ ω ν τ α ι
τ ό ν ... ν κ α Ι τ η ν έ ξ ο υ δ έ ν ω σ η Π ο ο τ Ο Ο ς ρ μ ό ζ ε ι κ ι fic;
φ ή σ ν Υ ι ά τ ή ν Μ ο ν ή Ε σ φ ι Υ μ τ ό ν α Π Ο ύ μ ό ν η
τ ς δ ι ά λ ε ξ ε δ τ α ό ν τ α ς σ τ η ν Ι ε ρ ή φ ω ν ή τ ω ν Π α τ έ ρ φ ν
- Δ υ σ τ υ χ ω ς Ι λ α ρ ί ω ν τ ό λ έ ω κ α Ι δ έ ν μ Π ο ρ ώ ν ά ό
Π ι σ τ ε ό σ ω ά λ λ ά TQ χ ο υ ν γ ι ά τ ι μ ή τ ο υ ς Π Ο ύ ό Π α ό ν σ έ
μ ι ά τ έ τ ο ι α ' Ε κ κ λ η σ α δ ω ς δ υ σ ι υ χ ω ς κ ι α τ ή ν τ η σ ε τ ό Φ α ν ό
ρ ι τ ε λ ε υ τ α .,λ κ ο ο σ ε Π ω ς τ ή ν θ α υ μ ά ζ ε ι Ι ν α ς ς θ ε ο
λ ό γ ο ς ι γ ό μ ε ν ς δ Π λ Ι μ ι λ ι ά ς τ η ς Σ ι μ ω ν ό π ε τ ρ α ς KCXt
φ ρ ί ξ ο ν δ ι ά τ ή ν μ ό Ρ φ ω σ ι ν τ η ς ε ό σ ε ε ί α ς τ ω ν ν έ ω ν ctyLo­
ρ ε ι τ ι κ ω ν ά δ ε λ φ ο τ ή τ ω ν Δ ι α ό τ ό έ ν ώ Π ι ο ν Υ μ ώ ν .,Α γ ι ε
Π ρ ό ε δ ρ ε δ μ ο λ ο Υ ω δ τ ι ι ά φ ο σ ί ω σ ί ς μ ο υ Π ρ ό ς τ η ν η
ρ α Μ ε γ ά λ η ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ν ε Τ ν α ι τ ι α ύ η ε
θ ά Π Ρ ο ε τ Ι μ ω ν ν ά Π λ α ν ώ μ α ι ά λ λ ά ν ά χ ω μ α ι σ ε ρ ρ ώ ς τ η ς
Α γ Ι α ς Μ η τ ρ ό ς Έ κ κ λ η σ α ς α ά ν ά ά λ η θ ε ό ω ξ α τ ή
τ ω ς τ τ α ό τ ή ν δ ι ό τ ι δ έ ν θ ά χ ω τ η ν β α ι ό τ η τ α δ τ ι π α τ ω
σ έ ς ά σ φ λ έ ς
- Μ ά α ό τ ό ε Τ ν α ι φ δ Γ έ ρ τ ά μ ο υ Ι Τ έ τ ο ι α δ μ ο λ ο
γ Ι α ά Υ ι ο ρ ε Ι τ ι μ έ ν υ έ ν ώ Π ι ο ν έ ν ό ς τ έ τ ο ι ο u έ
-rrtaKooQU, ύ Π έ ρ μ ι α ς τ έ τ ο ι α ς έ κ κ λ η σ α ς χ ω ρ Ι ς
κ α μ μ ι ά δ ι μ α Ρ Τ α τ ω ν δ λ λ ω ν Π α ρ ό ν τ ω ν σ υ ν α δ έ λ
φ ω ν τ ο υ σ η μ α ί ν ε ι κ α θ α ρ ά π λ έ ο ν δ τ ι τ ό έ π Ι σ η μ Ο ρ
! τ ε σ ε δ Π ω ς κ α Ι τ ό Φ α ά ρ ι Τ ρ ό έ τ ω ν Δ έ ν π σ ι μ έ ν ε ι π ι ά
-rnapCc ή τ μ ω ρ α μ α ς ά ό τ ό ν θ ε ό ν . '
- Κ α Ι έ γ ω τ ο ι τ ι σ τ ε ύ ω ό ό ή ν τ η σ ε μ έ σ σ μ έ ν η
φ ω ν ή δ γ η ρ α ι ι ό ς π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς TC> π ι σ τ ε ύ ω δ ι ό τ ι δ έ ν ε Τ ν ι
μ ν ο ν ο Ι π α ρ α τ τ ά ν ω ι μ ε ν ι π ο ύ σ υ ν ε φ ώ ν η σ ρ τ ι λ ή ρ ω ς
μ έ τ ή ν ξ α ρ α π ρ ο ς έ ξ ό ω σ ι ν τ η ς Μ ο ν η ς Έ σ φ ι
Ω ς έ Π λ η ρ ο φ ο Ρ ή θ η ν Π λ ι ν μ ι α ς Η ς δ λ ε ς ο Ι δ λ λ ε ς
δ τ έ γ ρ α ψ α ν τ η ν π έ λ α σ η τ η ς Γ ε ρ ο ν τ Ι α ς κ α Ι τ ο ή μ έ
ν ο υ Ι Τ ά ι μ έ τ ω 1t α ώ ς e λ έ π ε ι ς ! Χ σ u ν
Χ ω ρ ( σ ε ι 1t ι ά Φ ϋ μ α ι δ τ ι έ γ γ ό ς έ σ τ ι ν τ ο τ έ λ ο ς
δ η λ α δ ή ι ν ω σ ι ς ο θ ε ό ς θ ά έ Π ι τ ρ έ ψ η τ ό τ ε ν ά λ ά ι ω μ ε ν
κ α σ τ ο ς κ α τ ά τ ή ν δ τ ο ο
Τ ε λ ε τ α ί α ι ύ π ο θ η κ α ι
Π α ι δ ί μ ο υ Ι λ α ρ ί ω ν λ θ ε π λ έ ο ν ι α ν ά π ά ρ η ς κ α Ι
σ υ τ η ν σ κ υ τ ά λ η τ η ς δ μ ο λ ο γ ί α ς Π ο ύ τ ό σ α χ ρ ό ν ι α μ ε π λ λ έ
-43­
.. '
1'- '
Γ
ι
δ ο κ ι μ α σ Ι ε ς κ α Ι π ί κ ρ ε ς κ ρ σ α μ ε έ μ ε ί ς ο Ι γ ε ρ ο ό τ ε ρ ο ι
Μ η δ ε ι λ ι ά σ ε ι ς Υ ι ά τ ο ρ ς κ α Ι τ ή ν ε ό θ ό ν η ο δ τ ε ν α γ σ Υ Υ ό
Ι
σ η ς Λ ί γ ο ι σ τ η ζ ω ή α ύ τ ή ά ξ ώ ν ν τ ι ν ά δ μ ο λ ο Υ ή σ ο υ ν γ ι
α ό τ ό τ φ έ π ε ι ν ά τ ό θ ε ω ρ Ο Ο ν ό ψ σ η ι μ ή τ ο ο ς Ο Ο τ ε ν α ν ο
μ ί σ η ς δ τ ι ή ά ρ ε τ ή σ ο υ τ ά τ υ χ ό ν χ α ρ ί σ μ α τ ά σ ο υ ι ν ν
α Ι τ ί α ν α σ έ δ ι α λ έ ξ η δ θ ε ό ς γ ι α ύ τ ή τ η ν ά π ο σ τ ο λ ή ο θ ε ό ς
π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς κ α λ ε ί τ ά Π ι ό έ ξ θ ε ν η ι μ έ ν α γ ι Ο ν ά K<X'taL­
σ χ ό ν η τ Ο Ι σ χ υ ρ ά τ ό ν ά μ α θ η δ λ γ ι Ο ν ά α π ε ι ι ν ώ σ η τ ο υ ς
έ ν ύ Ι ρ η φ α Kp:l φ Σ ι ώ σ ε ι θ ε λ γ Τ Α ς ... Ο ω ς ά γ ω
ν ί ζ ε σ α ι γ ι ά τ ή ν κ α θ α ρ ό τ η τ α τ ω ν λ Ο Υ ι σ μ ω ν σ ο υ τ σ ι θ έ λ ω
ν ά γ ω ν ι σ θ η ς κ α Ι γ ι Ο τ ή ν κ α θ α ρ ό τ η τ α τ η ς π ί σ τ ε ώ ς σ ο ο .. Τ Ο
Π ά ν τ α ν ά π ρ ο τ ι μ ή σ η ς ν ά χ ά σ η ς π α ρ ά ν ά ύ π ο χ ω ρ ή σ η ς σ τ ό ν
έ ν ω Ι ό ύ σ τ ε ρ ι σ μ ό ν τ η ς έ π ο χ η ς μ α ς μ ο λ ό ν ο ν τ α ς τ σ ι τ ό ν
γ λ υ κ ό τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς μ α ς ο Τ ν ο ν π ο υ μ έ τ ό σ ε ς θ σ Ι ε ς 1­
φ θ α σ ε μ έ χ ρ ι έ σ έ ν ι d:KpatOC:; κ α Ι ή δ ύ ς Κ ρ ά τ ε ι δ χ ε ι Τ ν α
μ η δ ε Ι ς λ ά ι η τ ό ν σ τ έ φ α ν ό ν σ ο υ τ έ κ ν ο ν κ α Ι δ θ ε ό ς θ ά μ ε ί
ν η Τ ή σ κ έ π η γ ι α σ έ ν α κ α Ι τ η ν σ υ ν ο δ Ι α σ ο υ Σ τ ό ν
κ ό σ μ ο α ό τ ό ι μ ό ν ο τ η ν ά μ α ρ τ ί α ν α φ ο ι α σ α ι δ ω λ έ ε ι κ α Ι
τ ό χ ρ υ σ Ό σ τ ό μ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ α δ έ λ ο ι π ά π ά ν τ α ν ά
τ ά Ι λ έ τ ι ς ώ ς μ ά τ α ι α κ α Ι π α ρ ε ρ χ ό μ ε ν α ν χ ρ η σ τ ά
κ ι ν λ υ τ η ρ ά Ο σ ο δ έ γ ι α τ ο ύ ς Α Υ ι ο ρ ε ί τ α ς δ ε λ φ ο ό ς σ ο υ
Π ο υ μ έ χ ρ ι τ ώ ρ α έ Π ι μ έ υ ν ν α α λ ύ υ ν τ η ν τ ρ α γ ω δ ί α π ο ύ
δ ι έ ρ χ ε τ α ι ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α έ ξ α Ι τ ί α ς τ ο Ο Φ α ν α ρ ί ο ο κ α Ι τ ω ν
σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ω ν τ ο υ μ ή σ τ ε ν ο χ ω ρ ι έ σ α ι δ ι ό τ ι φ θ α σ ε κ α Ι γ ι
α ύ τ ο υ ς ή t:>pcx. Τ ό κ ο ι ν ό ν Π ο τ ή ρ ι ο ν ε ό ρ ί σ κ ε τ α ι δ η έ π ί
θ ό ρ α ι ς κ α Ι σ τ α ν ή λ λ ό κ ο τ ο ς μ ί ξ ι ς θ ά ε ι σ υ Τ Ε Λ Ε σ η
ν ά δ ο Ο μ ε τ ί ρ φ ά ε ι ς θ ά ε δ ρ ν γ ι ά ν ά κ α λ ό ψ ο υ ν τ ή ν ν
τ ρ ο π ή τ ο υ ς .. , Α ς ε ύ χ ώ ε θ α ό μ ω ς κ α ί γ ι α ύ τ ο ό ς δ ι ό τ ι ε Ι
ν α ι ά δ ε λ φ ο ί μ α ς κ α Ι τ ό α Τ μ α ν ε ρ ό δ έ ν γ ί ν ε τ α ι Ε λ π ί ζ ω
ν α δ ώ σ ε τ ε τ ά χ έ ρ ι α α τ ό δ ι ω Ύ μ ό δ ι ό τ ι έ Υ ω δ έ ν θ α ζ ω
ι ά δ τ α ν έ σ ε ί ς κ α Ι δ σ ο ι έ ξ ρ ύ τ ω ν σ α ς μ ι μ η θ ο ϋ ν δ ι ω γ μ έ
ν ο ι ό ι τ ο ύ ς π ο λ λ ο ό ς Π ο ο θ ά μ ε ί ν ο υ ν π ι σ τ ο σ τ ή ν ό τ ί ρ ι
σ τ ο ν ω σ η θ ο τ ε λ ε ί τ ε τ ή ν σ υ ν έ χ ε ι α τ η ς γ ν η σ ί α ς Ό ρ θ ο
δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς μ έ σ α σ τ ή ν σ ό χ Σ Η τ ω ν ή μ ε ρ ω ν έ κ ε ί ν ω ν
Α Ν ο έ μ 879).
Ε Ι ή ν η κ α Ι π ί σ τ ι
Δ ε ι ν ό ν π ό λ ε μ ο ν γ ε ι ρ ν ο Ι ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α Ι έ ν α ν τ ί τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Υ τ Ο κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ι δ έ έ π Κ α λ σ Τ α ι ύ Π έ ρ τ ο ϋ ό
τ ι ε λ η σ ι σ τ Ι τ Ο Ο τ σ ά λ ο υ κ α Ι τ ή ν ε Ι ρ ή Η ν Δ ι ό τ ι ό
-44­
ό ν ε Ι ρ ή ν η ς ο ό κ Υ ν ω σ α ν Ρ ω ι μ γ 17), ο Ι υ σ χ ε ί ς .

ο υ δ έ ν έ σ τ ι ν ά μ ε ι ν ο ν κ α λ λ Ι τ ε ρ ο ν ε ρ ή ν η ς Υ ν α
τ ο υ θ ε ο φ ό ρ ο υ Β Ε Π Ε Σ 2, 267). Ο ό χ Ι δ μ ω ς τ η ς ε Ι ρ ή ν η ς
τ ο υ κ ό σ μ ο υ t1TLt; ε ό α τ ά λ Τ ό ς έ σ η κ α Ι λ λ ά ς Ι χ ε ι ι ι ά ς
μ ι ε τ α λ ό ς Χ ρ υ σ ο α τ ό ι μ ο υ , PG. 48, 816), κ α θ δ τ ι ψ ε υ δ ή ς
•Α λ λ ό τ η ς ά λ η θ ι ν η ς ε Ι ρ ή ν η ς τ η ς Ψ χ η ς (. γ 9),
ό Π ε ρ κ ό σ μ ι ό ν έ σ η δ ω ρ ο ν Μ Β α σ ι λ ε Ι PG. 30, 513). Μ
τ η ό Π ε Ρ έ χ ε ι π ά ν τ α ν ο ϋ ν Φ ι λ δ 7) κ α Ι ε Τ ν α ι κ α Ρ ό ς
roO Π ν ε ύ μ α τ ο ς τ Α γ ι Γ α λ ε Ι 22). Δ ι ό δ Κ ύ ρ ι ο ς !­
λ ε Υ ε ν Ε Ι ρ ή ν η ν ά φ Ι η μ ι ύ μ ί ν ι ή η τ ή ν μ ή ν δ Ι δ ω μ ι ό
μ ί ν ο ι κ α θ ω ς δ κ ό σ μ ο ς δ Ι δ ω α ι ν έ γ ώ δ ί δ ω μ ι ύ μ ί ν Ι ω
ι δ 27).
CH ε Ι ρ ή ν η ϋ θ ε Ο Ο Φ ι λ δ Ι 7) ε Τ ν ρ ι ε Ι ρ ή ν η τ η ς ό
γ ι α ι ν ο ό σ η ς ι τ ί σ ε ω ς Μ •Α θ α ν α σ Β Ε Π Ε Σ 31, 128).'
Δ ι ό ε ό ρ ί σ κ ε τ α ι μ ό ν ο ν έ ν τ Ό ρ θ Ι flyouv έ ν ή ά λ η ..
θ ε Ι i1TLt; έ σ τ Ι ν ά ύ τ ό ς δ Χ ρ ι σ τ ό ς Ι ω ι δ 6). Π ο Ι α ν ε Ι ρ ή
Η ν ε ό α Υ γ ε λ Ι ζ ο ν τ α ι ή μ ί ν ο Ι CI Α γ ι ο ι έ ρ ω τ Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ό •λ
λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς «. Ι η σ ο Ο ν τ ο ν Κ ό ρ ω ν ι ι μ ω ν δ ν τ ε κ ε Μ α ρ Ι α
ώ ς α ί τ ό ς ή θ έ λ η σ ε ν ά α τ Μ 4, 1253). Δ ι ό ε ύ ρ ή σ ο υ
σ ι ν ε Ι Ρ ή ν η ν Π α ρ ι σ τ 8) μ ν ο Ι δ ρ θ ω ς ζ η τ ο ϋ ν τ ε ς σ
τ ό ν θ ι δ η λ Χ δ η δ ι α τ η ς ό Ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς Τ ό τ ε
δ θ ε ό ς ε Ι ρ ή ν η ν 1tOLEi: έ ν σ ο λ έ γ Ε ι Ι δ Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς ώ τ α ν
δ ι α η ς κ α λ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς α τ ε ι ρ η ν ε ό σ τ ό ν ν Ο Ο ν σ ο υ κ α Ι
α τ Λ Λ α ξ η τ α ι τ ά θ η τ α ς τ η ν ψ υ χ ή ν σ α σ ι ά ζ ν τ ω (PG.
31, 336). Ε ι ρ η ν η δ ι α τ ο υ ς ρ ι σ τ ι α ς ε Τ ν α ι ι έ ν ι ι φ d:ya­
θ φ σ υ μ φ ω ν α (. Ι ω ά υ Δ ρ ι μ α σ κ η ν ο ϋ PG. 95, 65), δ ι α
τ η ς η θ ε ί α ς τ η ς δ ρ ό δ ό ξ ο υ ι τ ί ο τ ε ω ς κ α τ η ς κ α ν σ ν ι Κ η ς
ε ό τ α ξ ί α ς έ ν τ η Ε κ κ λ η σ Κ υ ρ ί λ λ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς PG.
77, 361). Δ ι ό δ θ ε ϊ ο ς λ ό γ ο ς κ α Ι τ η ν ά λ ή θ ε ι α κ α Ι
τ ή ν ε Ι ρ ή ν η ν ή Ζ α χ η ι 19).
Τ ή ι ν ε Ι ρ ή ν η ν Κ Χ τ α λ ό ε ι ι ι χ Τ ρ ε σ ι ς
Η α Τ ρ ε σ ι ς ά ρ ν ε ί τ α ι τ ή ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν ά ν τ ι ι μ ά χ ε α ι τ ή ν λ ή
θ θ Ι ν κ α Ι φ θ ε ί ρ ε ι έ ν κ α κ Ό δ ι δ α σ κ α λ ί ι Ρ τ Υ Τ ι ι ο ο θ ε
ο ϋ δ ρ fic; Ι η σ ο ϋ ς Χ ρ ι σ τ ό ς έ σ ρ ώ θ η Ι Υ ν σ π ο ο θ ε
ο φ ρ ο ο Β Ε Π Ε Σ 2, 267). cH κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς ε Τ ν α ι
ά λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ς Χ ρ ι σ τ ο ϋ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ι Ρ Ο 99,
1276), ά τ μ ά Ρ Υ Σ ι ς ά τ ό τ η ς τ ο υ θ ε ο ί Χ ά ρ ι τ ο ς π τ ώ σ ι ς
ε Ι ς τ ή ν κ α τ ά ρ α ν κ α Ι ε Ι ς τ ό σ κ ό τ ο ς τ ό έ ξ ώ τ ε ρ ο ν Δ α λ μ α
τ ί Μ 4, 1257), ν θ α ο ό κ σ η ν ε Ι ρ ή ν η 1i α ρ ε σ ι ς δ ό ρ α
τ α ά κ ο ν τ ί ζ ε ι κ α τ α τ η ς ε ύ σ ε ε ί α ς έ ν τ ό ς τ η ς •Ε κ κ λ η σ ί α ς
τ ο υ τ έ σ τ ι ν έ ν τ ό ς α ύ τ τ ο Ο ί ι τ ο υ θ ε ϋ Κ ε λ ε σ
-45­
Ρ ώ μ ι η ς Μ 4, 1048). Δ ι ά τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ μ ν ε τ α ι τ ό σ ώ μ α
τ ο Ο Χ ρ ι σ τ ώ ε Ι ς μ υ ρ Ι α ς δ ό ξ α ς δ ι α ι ρ ό μ ε ν θ ε δ ώ Ρ Ό
Σ τ δ Ι τ ρ ο 99, 1473), σ α λ ε ό ν α ι α κ α τ ά τ τ ς Ο ρ
θ ό δ ο ξ ο ι Ε κ κ λ η σ Ι α ι Μ β α σ ι λ ε Ι ο υ ρ ο 32, 212), δ ι ε γ ε Ι
ρ ε τ α ι λ ύ σ σ α τ φ κ ό σ μ υ ρ λ λ •λ λ ε ξ α ν δ ρ ε Ι α ς ρ ο
77, 993), κ α Ι δ ι ά τ ω ν ψ ε δ δ ξ ι ω ν ό έ χ θ ρ ο ς Δ ι ά Ο λ ο ς κ α
κ ω ς τ ς ι μ έ τ ε ρ τ α λ α ν τ ε ύ ε ι Γ ρ η γ ο ρ Ι θ ε ο λ Υ ο ρ ο
36, 476).
Δ ι ό ο ό κ σ τ ι ν ε Ι ρ ή ν η ν ε υ π ο λ έ μ ο υ έ ν α ν τ ο ν τ η ς α Ι ρ έ
σ ε ω ς τ ί κ σ π α λ ο ο ύ σ η ς τ ή ν ε Ι ρ ή ν η ν Δ ά μ ε θ α ε Ι ρ ή ν η ν 1­
χ ε ι ν π ρ ό ς τ ο ν θ ε ν δ ι ά τ ο ϋ λ ε ι μ Ι ω ς π ρ σ τ ε θ ν α ι π ρ ό ς τ ο ν
ό ν τ ί λ α Γ ρ η γ ο ρ Ι ο υ Ν ύ σ σ η ς ρ ο 44, 749). Ο Ι Ο ρ θ ό
δ ο ξ ο ι ε Ι ρ η ν ε ό ο μ ε ν έ ν ν ό μ ω ς μ α χ ό μ ε ν ο ι κ α τ ά τ η ς ψ ε δ δ
ξ Ι α ς Γ ρ η γ ο ρ Ι θ ε ο λ ό γ ο υ Ρ Ο 36, 473). Δ ι ό τ ι κ ρ ε Ι σ σ ω ν
έ τ α ι ν ε τ ό ς τ λ ε μ ς ε Ι ρ ή ν η ς χ ω ρ ι ζ ο ό σ η ς ε τ ο Ο α ό τ ο Ο
ρ ο 91, 905) κ α Ι κ α τ α ρ γ ο ό σ η ς τ η ν λ η θ ι ν ή ν ε Ι ρ ή ν η ν ·0
θ ε ό ς τ η ς ε Ι ρ ή ν η ς Ρ ω μ ι ε ι 33), δ ά σ κ ε ι μ α ς χ ά ρ ι ν
τ η ς ε Ι ρ ή ν η ς ε ό τ ν ς ε Τ Α Ι κ α Ι φ ι λ ο ν ε Ι κ ο υ ς έ ν π Ι σ τ ε Μ
Β α σ ι λ ε ί ρ ο 31, 1332), δ ι ά τ η ς δ μ ο λ γ Ι α ς Τ ή ν ε Ι ρ ή
γ η ν ά τ ά ζ μ ε ν έ ά ν μ λ η θ ι π Ι σ τ ι ς ι ό ρ θ ή Κ υ ρ ι λ
λ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε Ι α ς Μ 1005, 1008), δ ι ς κ α τ α λ ό ε τ α ι ι
έ χ θ ρ ά τ η ς ε Ι ρ ή ν η ς α Τ ρ ε σ ι ς ι σ ά ζ σ ι ν α Ι Ε κ κ λ η σ Ι α ι τ ω
θ ε ο σ κ α Ι έ τ ι σ ρ έ φ σ ι ν ο Ι α Ι ρ ε Τ Ι Ε ν Ε κ κ λ η ο Ι ι ι χ τ α
τ ο μ ά λ ι σ τ α ε Ι ρ ή ν η δ τ α ν τ ο ν ε ν ο σ η κ ο ς ά π ο τ έ μ ν η τ α ι δ τ α ν
τ ο σ τ α σ ι ά ζ ο ν χ ω ρ Ι ζ η τ α ι Χ ρ σ ο σ τ δ μ Ρ Ο 57, 405). Ε Ι
ρ η ν ο π ο ι ο ί ε Ι σ ι κ α Ι ο Ι τ ο ύ ς ά Π Ι Τ υ ς μ ε τ α π ε θ Τ ε ς Π ι ε ϋ
σ α ι Κ υ ρ ί λ λ •Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς ρ ο 72, 373) κ α Ι δ ι δ ι
δ Σ α λ α ς τ ο ύ ς έ χ θ ρ ο ύ ς τ ο υ θ ε ο ϋ έ Π σ τ ρ έ φ ν τ ε ς Ζ ι γ α ι η
ν ο Ο Ρ Ο 130, 196). Η δ έ τ ι ρ ό ς τ ο ύ ς λ α ε Ρ ο ύ ς (α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς
Σ μ φ ω ν Ι α έ ν ε Ι ρ ή ν η ς π ρ ο σ χ ή ι μ α τ ι τ ά τ ω ν Τ λ ε μ Ι ω ν τ ο ύ ς
ί ρ σ ι δ ε χ μ ε ν ς έ ρ γ ά ζ ε τ α ι Μ Β α σ ι λ ε Ι Ρ Ο 32, 932).
Ο Ι Π ο Ι Κ υ ρ δ έ ν ε ρ η ν ε ό μ ε ν \lETCx: τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ω ν
κ α τ ά τ ω λ γ ο υ τ η ς ά λ η θ ε α ς ό φ ι έ ν τ ε ς τ ι δ ι ά δ ό ξ α ν έ ι ε ι
κ ε Ι α ς ο ό γ α ρ κ α κ ω ς τ ο κ α λ ό ν θ ε ρ α τ ε ύ μ ε ν Γ ρ η γ ο ρ ο υ
\
θ ε λ ό γ α ρ ο 36, 473), δ π ε ρ ά μ α ρ τ Ι α ά π ι σ τ α ς κ α Ι ά Π
\
σ α ε Ι ρ ή ν η ς •Α λ λ ά π ε ρ ι π α τ μ ι ε ν έ ν ε Ι ρ ή Ό , τ ε ι
"
τ η ς ά λ η θ ε ί α ς Σ ν ι σ τ ω ν τ ε ς έ τ ύ ς π Ρ ό ς τ α σ α ν Σ ν ε ί δ η σ ι ν
ά ν θ ρ ώ π ω ν έ Ώ Π Ι ν τ Ο Ο θ ε ώ (2 Κ ο ρ δ Ι 2).
Ο Ι δ έ τ ά λ α ν ε ς Ι κ ι μ ε ν ι σ τ α Ι κ α Ι έ ν τ φ μ έ ρ ε ι τ ο ό τ φ
Π ο λ ύ π λ α ν ώ ν τ α ι γ ι ν μ ε ι κ α τ α γ έ λ α σ τ ο ι Δ ι ό τ ι τ ο τ η ς
ε Ι ρ ή ν η ς κ α λ δ ν έ ν τ φ ό ν ό μ α τ ι τ η ς ε Ι ρ ή ν η ς π ε ρ ι γ ρ ά φ
σ ι μ ό ν ο ν Μ Β α σ ι λ ε Ι ο υ ρ ο 32, 932). Α λ η θ ώ ς δ μ ω ς τ
ρ ά τ τ σ ι τ ά ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς •Ε κ ι κ λ φ Ι α ς έ θ ρ Ε Ο Ο ν τ α ι τ ώ
-46­
ρ θ δ ξ ς κ α Ι σ υ ν ά ο ν τ α ι ι μ α ρ τ ω λ ω ς π ρ ό ς τ ο ύ ς ή ν
ε Ι ρ ή ν η ν τ α ι λ ό ι ι τ α ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς Μ θ α σ Ι Β Ε Π Ε Σ
31, 297), ω ν τ ό τ έ λ ο ς ά π ώ λ ε ι α Φ ι λ γ 13). Χ ρ ι σ τ σ μ α
χ ο Ο σ ι γ α ρ ο Ι Δ Ι Σ τ χ ε ί ς ό π ό τ φ τ η ς ε Ι ρ ή ν η ς ό ν ό ι μ α τ ι Μ
Φ ω τ Ι PG. 102, 873).

Ο Ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι δ ι μ ω ς φ ε ύ γ ω μ ε ν τ ά ς α Ι ρ έ σ ε ι ς ω
λ ε ί α ς (2 Π έ Τ ρ 1) κ α Ι κ ρ α τ ω μ ε ν τ η ς δ μ λ Ι ς Ε ρ
δ 14) τ η ς π α τ Ρ Ο α ρ α δ τ ο υ Ι σ τ ε ω ς τ η ς ρ δ ξ Ι α ς ε Ι
ρ η ν ε ό ο ν τ ε ς δ ι α ό τ ς ά λ η θ ω ς
Κ Ο 1-7-'80). '
Έ κ π ε σ ω ν Έ π ί σ κ ο π ο
Τ ί ς ι σ τ ά σ ι ς έ ν Χ ρ ι σ τ φ σ ω τ η ρ Ι α ς τ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ι α ν ο Ο π ρ Ο ς
Tqv ε ω κ ό α ε Ι ς α Τ ρ ε σ ι ν έ π σ ν

Ε π Ι τ ο ύ τ δ - τ λ ς τ ο ϋ θ ε ο ϋ τ α ν τ έ ά ν ι
μ ε ϊ ς fl ε λ ο ς έ ξ ύ ρ α ε ό α Υ Υ ε λ ζ η τ α ι δ μ ί ν ι ά θ ε μ α
τ ω Γ α λ α 8). Ε Ι τ ι ς δ μ α ς ε ό α Υ Υ ε λ ζ ε τ α ι Π α ρ δ Π
ρ ε λ ά ε τ ε έ π α ν α λ α μ ά ε ι δ Λ έ ω ν Ρ ώ μ η ς ι ά θ ε μ α σ τ ω
Μ 6, 33). Π α Ρ α γ γ ε λ α ν γ ά ρ χ ο μ ε ν έ ξ α ύ τ ο ϋ τ ο ϋ •Λ τ
σ τ ό λ ο υ Π α ό λ ο υ », γ ρ ά φ ε ι Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο υ δ ί τ η ς έ Ά
τ ι ς δ ο ψ ι α τ ζ η fl· σ α σ Π ο ι ε ϊ ν ι μ α ς α δ ε λ
δ α μ ε ν α ρ δ ο Ι Κ α ν ό ν ε ς τ ω ν κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς Σ υ ν ό δ ω ν κ α
θ ο λ ι κ ω ν τ ε κ α Ι τ ι κ ω ν δ ρ Ι ζ σ ι ν α ρ ά δ Τ ν σ ό ν
χ ε ι ν κ α Ι μ η δ έ λ ο γ ί ζ ε σ Ε ε α ό τ ό ν έ ν κ λ ή ρ φ ά γ Ι ω ν (PG.
99, 988). Δ ι ό έ ά ν δ έ π ί σ κ ο ς ι δ π ρ ε σ ύ τ ε ρ ο ς ο Ι δ ν
τ ε ς δ φ θ α λ μ ο Ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί Χ ς κ α κ ω ς ι α σ τ ρ έ φ ω ν τ α ι κ α Ι
σ κ α ν δ α λ ί ζ ω σ ι τ ό ν λ α ό ν λ έ γ ε ι δ Μ •Α θ α ν ά σ ι ο ς ρ ι α ό
τ ο ύ ς έ ά λ λ ε σ θ Ι Β Ε Π Ε Σ 33, 199). Δ ι ό τ ι ε Τ ς τ ι τ
κ λ η ρ ι κ ό ς ο ύ κ Ι σ τ ι ν δ Ι ε ρ ε ό ς ο ύ κ Ι σ ι ν ά λ λ ά δ υ σ μ ε
ν ή ς δ ό λ ι ο ς έ μ π α ί κ τ η ς έ α υ τ ο ϋ κ α Ι λ ό κ ο ς π Ι τ ό ν θ ε ί ο ν λ α
ό ν τ φ κ ω δ Ι φ κ α θ ω π λ ι σ μ έ ν ο ς τ ο ν ζ ε ι δ μ α θ η τ ή ς τ ο ϋ ώ τ ι ο
σ ό λ υ Π ώ λ ο υ Υ ι ο ς Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς δ •Α ρ ε ο ο α Υ τ η ς (PG.
1092).
Δ ι ά τ ο ϋ τ α ι Ό Ρ θ ό δ ο ξ Έ κ κ λ η σ Χ δ ι ά τ ο ϋ Ι Ε Κ α
ν ό ν ο ς τ η ς Π ρ ω τ δ ε τ έ ρ α ς Σ ι ό δ έ α ι ν ε ί τ ο ύ ς ρ ι σ ι α
ν ό τ ι ν ε ς δ ι α σ τ έ λ λ σ ι ν έ α τ ς τ ς π ρ ό ς τ ό ν τ ι ρ δ ε
δ ρ ο ν κ ο ι ν ω ν ί α ς ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α ν ώ σ ε ω δ τ ε ο δ τ ο ς
κ η ρ ό ι σ σ Υ δ η μ ο σ ί ι Ρ κ α Ι δ ι δ ά σ κ η γ μ ή κ ε φ α λ η t'It' Ι κ
-47­
κ λ η σ Ι α ς α Τ ρ ε σ Ι ν τ ι ν α τ ι α ρ ά τ ω ν ά γ Ι ω ν Σ υ ν ό δ ω ν Π α τ έ
ρ ω ν κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η ν Ο δ τ ο ι δ χ ι μ ό ν ο ν δ έ ν τ ι μ ω ρ ι ν α ι έ
Q.'UTooc:; τ η ς π ρ ό ς τ ό ν κ α λ ο ό μ ε ν ο ν έ τ ι ί σ κ ο π κ ο ι ν ω ν α ς ά π ο
τ ε ι χ ζ ο ν τ ε ς , ά λ λ α τ ο ό ν α ν τ Ι ο ν ι κ α Ι τ η ς τ ι τ ι ύ σ η ς τ ψ η ς
τ ο ί ς ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς ά ξ ι ω θ ή σ ν τ α ι Δ ι ό τ ι τ ι μ η ς κ α Ι ά π ο δ ο χ η ς
ξ ι α ι (ε σ Ι ν , ώ ς ο Ι ρ θ ό δ ο ξ ο ι λ έ γ ε ι ι δ γ ι ο ς Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς
Ί ε ρ ο σ ο λ ό μ ω ν γ ρ ά φ ω ν τ ά α ύ τ ά δ ό ο ε α ι ω ν α ς Π Ι ρ ό
τ η ς ε Ι ρ η ι μ έ ν η ς Α Β Σ ι ν δ ο υ (PG. 87, 3372). Ο ό γ ό ρ έ τ ι ι
σ κ ό τ ω ν ά λ λ ά ψ ε ο ο ε ι σ κ π ω ν κ α Ι ψ ε δ δ Ι Δ Σ κ ά λ ω ν κ α τ έ
γ ν ω σ α ν ο Ι τ ι τ ι ( Ι Ε ' α ν ς Α Β Σ υ ν δ ι Ο δ τ ο ι
τ ο ν α Ι ρ ε τ ί ζ Τ α έ τ ι ί σ Κ Ο ν ά Π η ρ ό σ σ ν ε ς «00 σ χ Ι σ μ ο τ ι
τ ή ν ν ω σ ι ν τ η ς •Ε λ η σ ί ς Κ α τ έ τ ε μ ο ν ά λ λ ά ά ν τ ι θ έ τ ω ς
δ ι α τ η ς ά κ ο ι ν ω ν η σ ί α ς τ ω ν τ α ύ τ η ς σ χ μ ά τ ω ν κ α Ι μ ε ρ ι
σ μ ω ν τ η ν λ η σ α έ σ τ ι δ α σ α ν ρ ό σ α σ θ α ι α ό τ ό θ ι
ο ι δ ε μ ι ή δ ι α κ ό τ τ τ ο ν τ ε ς τ η ν κ ο ι ν ω ν α ν ό τ ό ν α Ι ρ ε τ ί
ζ ν α μ ι ε ι ρ ί ζ α σ ι σ χ ί ζ σ ι κ α Ι σ π α τ έ ι μ ν σ ι τ ή ν ν ω ι ν τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς α ύ ό θ ι , χ ά ρ ι ν ψ ε υ δ ε π ω ν κ α Ι ψ ε Ο Ο ο δ ι
δ α σ κ ά λ ω ν α υ τ ό θ ι μ ε θ ω ν σ υ ν ω τ έ ρ χ ο ν τ α ι τ η ς Ό ρ θ ο
δ ό ξ •Ε κ κ λ η σ ί α ς Δ ι ό κ α Ι τ ι μ ω ρ η θ ή σ ο ν τ α ι Π α ς ν θ ρ ω
Π ο ς γ ρ ά ψ ε ι δ Μ •Α θ α ν ά σ ι ο ς «TQ δ ι α Κ ρ ί ν ε ι ν τ ι α ρ α θ ε ο Ο
ε Ι λ η φ ώ ς κ λ α σ θ ή σ ε τ α ι έ ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ α ς τ ε ί ρ φ π ι μ έ ι κ α Ι
ψ ε υ δ η δ ό ξ α ν ώ ς ά λ η θ η δ ε ξ ά μ ε ν ο ς Β Ε Π Ε Σ 33, 214). Λ έ
γ ε ι δ ε δ α ό τ ς ε ρ Ι α Ι ρ ε τ Ι ζ σ τ ς έ ι σ κ π ο ο ι τ ι ρ ι ε σ
ρ ο υ ό μ ι ι λ ω ν Σ ι μ φ έ Ρ ο ν γ ά ρ ά ν ε υ α ό τ ω ν σ ν α θ Ι ζ ε σ θ α ι
ε Ι ς ε υ κ τ ή ρ ι ο ν ο Ι κ ο ν il μ ε τ α υ τ ω ν έ μ λ η η ν α ι ώ ς μ ε τ ά
Η Α ν α κ α Ι Κ α ϊ ά φ α ε Ι ς τ η ν γ έ ι ε ν α ν τ ο Ο τ ω ρ ό ς Β Ε Π Ε Σ
33, 199) ..
τ η ν σ ω τ ή ρ ι ο ν τ α ό τ η ν σ τ ά σ ι ν έ τ ή ρ η σ α ο Ι τ ι ρ ό ι μ ν
δ ν τ ω ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο Ι Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς δ θ ε ο λ ό γ ο ς μ ε
τ α ά ς ε Ι ς τ η ν ά ρ ε ι α ν ρ α τ μ έ ν η ν ω ν σ τ ι ν ύ π λ ι ν ε δ
ρ ε τ ό δ Ρ θ δ ο ξ ο ν τ ί μ ν Ι ν κ α Ι ά ν ε ί σ κ ο ι π ο ν Μ 3. 532),
δ ι ό τ ι ά τ ι ε κ ή ρ υ σ σ ε τ ω ς α Ι ρ ε τ ι κ Ο Ο ς έ ι σ κ ς ·0 δ ε Κ ό
ρ ι ο ς ά μ ε ί ψ α ς τ δ ω ε γ έ ρ α Ε τ ι Ι ο ο ν δ γ ι ο ν θ ε ό
τ ι ν ε ι σ ν κ α Ι έ τ ι ι σ κ ό τ ι ω ν ι τ κ α Ι τ ή ν λ α μ ρ ά ν Ι κ η ν
τ η ς Β Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ Τ ό α ύ τ ό έ π ο η σ α ν ο Ι έ ν Κ ω ν
σ τ α ν τ ι ν π λ ε ι Ό ι κ α Ι έ Τ Ι α Ι ρ ε σ ι ά ρ ι Ν ε σ τ ο ρ
μ ε ι φ θ έ ν τ ε ς Π α ρ ά θ ε ο Ο ό μ ο ω ς ·0 γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς •Α λ ε
ξ α ν δ ρ ε Ι α ς δ ι ε δ ε ω σ ε τ Μ ς δ τ ι τ ο ί ς δ έ δ ι ά τ ή ι ν δ ρ
θ η ν τ ι Ι σ τ ι ν κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι ς il κ α θ ι ρ ε θ ε ί σ ι α ί ρ α ύ τ ο ϋ τ ο υ
σ ι ι ν ω ν μ ε ν ι μ ε ί ς Μ 4. 1096). Έ γ έ ν ε τ ο
ι Γ κ ο υ μ ε ν ι κ ή Σ ύ ν ο δ ο ς κ α Ι λ α ο ι τ σ κ σ ω
ξ σ ν
ι
,
"
-48­
Ο Ι ω ν τ ε μ ε τ ά τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ω κ α ι
τ ι ε ς έ γ κ α τ α μ ξ α ι τ ό ψ ε ί δ ο ς ή η θ ε ι τ κ ι τ ε ό σ ε ε Ι ι
ά σ ε ι α ν ό Ι σ χ ύ σ ι Ν ι κ γ ά ρ ι θ ε ι φ ρ λ λ ω
•λ λ ε ξ Α Δ Ρ Ε Ι α Μ 2, 796). Ή τ τ ω ν τ α ι ρ ε Ό Μ ε ν α ι ε ι ς κ
λ α σ ι ν α ώ ν ι ν α τ θ κ ε 46). Ο Ι δ έ π ι σ τ ε ύ ο ν τ ε ς ε Ι ς τ ό ν
Λ ά Υ σ ν τ ο ϋ θ ε ώ κ α Ι η ϋ ν ε ς τ ά ς θ ε Ι α ς ν λ ά ς χ ό σ ι ν έ ν
έ α τ ί ς τ ό ν Κ ύ ρ ι ο ν (·1 ω ι δ 21-, 23), έ ν ω π ά ν τ α Ι Σ ό
σ ι κ α θ ά π ε ρ Ι •λ τ σ τ λ ι Φ ι λ δ .13).
κ ο 1-1 :81).
-"49­
...
Γ
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν
Π Ρ Ο Σ Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Ν Μ Ε
Κ Α Τ Ε Π Ι Γ Ν Ω Σ Ι Ν Ζ Η Λ Ο Ν •••
Σ έ π ρ ο η Υ ο ό μ ε ν ο Ο Α Υ ι ο ρ ε ί τ η σ ε κ ύ ρ ι ο ά ρ θ ρ ο μ α ς
π λ η ν τ ω ν ά λ λ ω ν έ λ έ Υ ξ α μ ε κ α Ι τ ο υ ς κ λ η ρ ι κ τ ω ν ι Α θ η
ν ω ν Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς μ ά λ ι σ τ α τ ο ύ ς λ γ ί ς ρ ι α ν δ ρ τ α ς ο Ι δ
Π ο ί ο ι ο ύ δ ε ν έ τ ό λ ι μ η σ α ν ν α π ρ ά ξ ο υ ν ν ά γ ρ ά ψ ν δ ι α τ ή ν
ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν σ μ π ρ ο σ ε χ η ν τ ο υ ά ρ χ ι ε ι σ κ τ ω ν κ Σ ε
ρ α φ ε Ι μ έ ν τ ό ς τ ο υ π α π ι κ ο υ ν α τ ο υ ά γ Ι ο υ Δ Ι Σ ί ι λ θ η .
ν ω ν Μ α χ η τ ι κ ό ν δ τ ο δ π ο ί Ο Υ λ θ ε ί τ ο ν έ ο ν
ή μ ε ρ ο λ ό Υ ι ο ν κ α Ι δ ε ν δ ε ι λ ι ν α έ λ έ Υ χ η σ ν ε χ ω ς τ η ν έ π ι
τ ε λ μ έ ν η ν π ρ ο δ ο σ ί α ν τ ω ν τ ι μ ί ω ν τ η ς Ό ρ θ δ ξ α ς ό π ο τ ω ν
φ ό σ ε ι κ α Ι θ έ σ ε ι τ α γ ω ν α ύ τ η ς α ψ ε τ α έ ξ η ς σ α ν τ Ι α
α ν α φ ο ρ ι κ ω ς τ ο ρ ό ς τ ό ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ό ς ρ ε ϊ ς έ π ί σ κ Ο Ο Ο ι δ
Ι Α ρ χ ι ε ί σ Κ σ ς Ι Α θ η ν ω ν Σ ρ α φ ε ί μ δ Τ α ν τ Ι Ι μ ρ ό σ ι
ο ς α ι δ ι Α ν δ ρ ο ύ σ η ς ι Α ν α σ τ ά σ ι ο ς σ υ μ π ρ ο σ ε ύ χ ή θ η σ α ν έ ν
ι Α θ ή ν α ι ς μ ε τ ά τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν π α π ι κ ω ν έ ν τ ο ς τ ο υ κ ε ν τ ρ ι κ ω
τ έ ρ ο υ ν α ο υ τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν Τ ο Ο τ ο δ ε π ρ ό ς κ α τ ά φ ω ρ ο ν π α
α σ ι ν τ ω ν θ ε ί ω ν ν ό μ ω ν ο ί τ ι ν ε ς δ ρ ί ζ σ ι ν δ τ ι ο ό δ ε ί α Ι
ρ ε τ ι ο ϊ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί ς σ υ ν ε ό χ ε σ θ α ι Ι Λ Γ Α Ω ν Σ υ ν ό
δ ο υ Λ α ο δ ι κ ε ί α ς κ α Ι Ο Ο ε ί τ ι ς κ λ η ρ ι κ ό ς ... ε Ι σ έ λ θ ο ι ε Ι ς σ υ ν α
':'1
γ ω Υ ή ν Ι ο υ δ α ί ω ν ι α ί ρ ε τ ι κ ω ν π ρ ο σ ε ύ ξ α σ θ α ι κ α Ι κ α θ α ι
ρ ε ί σ θ ω κ α Ι ά φ ο ρ ι ζ έ σ θ ω

Ξ Ε Κ α ν ώ ν Α γ ί ω ν ι Α Ο Ο Ο τ ό λ ω ν .
Δ ι ό ο ί ο μ ή σ ν τ ε ς κ α τ α μ Ε ν τ ο υ ς Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς ε σ Ι ν
κ α θ η ρ η μ έ ν ο ι Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ δ ί τ υ PG. 99, 997), κ α θ α ι
ρ ε τ έ ο ι δ έ δ ι α τ ο ρ μ δ δ ι ο ν έ κ ι κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ν δ ρ γ α δ α ν
μ η π ι ή σ τ ο θ έ λ η μ α τ ο υ υ ό π ο κ ρ ί σ ι ν έ ά τ Ι ν Κ α λ ή
ι Ο μ ο λ ο Υ Ι α Ν ο ε μ 1978). .
,
·0 ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς π Ε π ι φ ά ν ι ο ς θ ε δ ω ρ π υ λ ς έ π ι
, J!
ι
-50­
i
θ υ μ ω ν ν ά ά μ ν η σ τ ε ό σ η τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω Κ ι α τ ά κ ρ ι τ ο ν π ρ ά ξ ι ν τ
.Α ρ χ ι ε π ι ο κ ό π κ α Ι σ υ ν π ω ς ν ά θ ω ώ σ η κ α Ι έ Τ ό ν κ α Ι
τ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ ς τ ο υ δ ι α τ η ν έ ν ο χ ο ν σ ι ω π ή ν τ ω ν ά τ έ
σ τ ε ι λ ε σ χ ε τ ι κ ή ν έ π ι σ λ η ν ε Ι ς τ ό ν Ο ρ θ ό δ ο ξ τ ό ν ό
ό π ο ί ο ς δ υ σ τ υ χ ω ς ν ε υ τ ι ν ό ς έ ν δ ο ι α σ μ ο υ τ η ν έ δ η μ ο σ ε υ
σ ε ε Ι ς τ η ν π ρ ώ τ η σ ε λ ί δ α τ ο υ ι μ Ε κ τ υ π η τ ς τ ί τ λ ο υ ς κ α Ι τ ε
ρ ά σ τ ι α γ ρ ά μ μ α τ α κ α ί τ ο ι ι Ι δ Ι α έ φ η ρ Ι ς Ψ Ι ν δ λ Ι ρ
μ η ν ε ς ε Ι χ ε κ α τ α δ ι κ ά σ ε ι τ η ν ν ω τ έ ρ ω π ρ Χ ξ ι ν γ ρ ά φ σ α
Ό ρ θ δ ο ξ ο ι κ α Ι Φ ρ ά γ κ ο ι σ υ μ Π Ρ ο σ ε ύ χ ο ν τ α ι Τ ρ ε ί ς ό ρ θ ό δ ο
ξ ο ι Ι ε ρ ά ρ χ α ε Τ ν α ι ή 11: Ρ ώ τ η Φ ο Ρ ά κ α τ ά τ ή 6­
π ο Ι α ν π ρ ο σ έ ρ χ ο ν τ α ι ε Ι ς τ ό ν π α π ι κ ό ν ν α ό ν τ ω ν Α θ η ν ώ ν Ό ρ
θ δ ο ξ ο ι •Ι ε ρ ά ρ χ α ι κ Ι σ μ π ρ ο σ ε ό χ ο ν τ α ι μ ε τ ο υ ς
κ ο υ ς Τ Ο γ ε γ ο ν ό ς α ό τ ό ... π ρ ο κ α λ ε ί λ η θ η ό δ Ύ Η ν ε Ι ς τ ο ύ ς
Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ... Τ α Ο τ α π ά ν τ α ώ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ο ό μ ε θ α έ ν τ ά σ
σ ο ν τ α ι ε Ι ς τ ό σ χ έ δ ι ο ν τ ω ν γ ν ω σ τ ω ν κ ύ κ λ ω ν δ ι ά τ η ν σ ό ν α
ψ ι ν α τ (20-9-'78).
Κ α τ ό π ι ν τ ό τ ο υ τ Ι ν α τ κ α ν ε ί ς δ ι τ η ν ά σ υ ν έ π ε ι α ν
τ ο υ θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο υ α ύ τ ψ ύ λ λ ο υ π ω ς τ ο λ μ ά μ ε τ ά τ τ ό δ η
μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς σ υ ν ε ρ γ α σ ι ω ν ώ ς ή τ ο υ Π Έ π ι φ α ν ν α δ ι α
μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ ι α τ ό ν έ Ρ χ μ ε ν ο ε Ι ς Α θ ή ν α ς ι α
π ι κ ό ν ν ο ό τ σ ι ο ν Π ό τ ε Θ α π α ό σ η ν α π ρ σ ω Π λ η η ε Ι ς f>Ct­
ρ ο ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς κ α Ι τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ω ν τ ο υ KatpQ<;' δ μ ω ς
ν α ί δ ω μ ε ν λ ε ο μ ε ρ έ ο τ ε ι ρ ο ν τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν κ α Ι τ ο θ σ
τ η ς έ ν λ ό γ ω έ π ι σ τ ο λ η ς
,
Ι Η τ έ χ ν η τ η δ η μ α ν ω ν ί α έ ν δ ρ ά σ ε ι
Έ ν ά ρ χ π μ ε θ ί κ α ν Ο Ο σ τ ό μ φ ο υ α ρ α έ τ ε ι δ λ δ κ λ η ρ ο ν
κ α τ η γ ο ρ η τ ή ρ ι ο ν έ ν α ν τ Ι ο ν τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ α Ι τ ω ν
έ ν ί ι Ο ρ ε ι Ζ η λ ω τ ώ ν δ ι ό τ ι δ ο ό κ α τ έ π ί γ ν ω σ ι ν ζ η
λ ο ς τ ς ώ δ η Υ η σ ε ε Ι ς τ ο η μ ε ί ν ν α ά ν α τ ρ έ ψ ο ο ν τ η ν Ό ρ
θ ό δ ο ξ ο ν Έ λ η σ ι λ γ ί κ α Ι ν α κ α τ α σ τ ο Ο ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ο Ι
μ ε λ η μ α τ ι κ η ν τ η ν σ ω τ η ρ ί α ν τ ω ν Ι Δ ε ν έ δ σ τ ά σ ε μ ά
λ ι σ τ α ν α ό ν ο ι μ ά σ η τ ό ν Ο Ι κ μ ε ν ι σ μ ο ν Σ κ ό λ λ α κ α Ι τ ο ν Ζ η
λ ω τ ι σ μ ο ν Χ ά ρ υ δ δ ι ν α ρ α λ λ η λ ή σ α ς ο δ τ ω τ ς έ χ θ ρ ο ύ ς τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς μ έ τ ο ύ ς τ ι μ ί ο υ ς ά γ ω ν ι σ τ ά ς τ ω ν Ι Π α ρ α δ δ
σ ε ω ν Ι α ν ο ν τ ω ς έ μ Τ ά θ ε ι α κ α Ι μ ε ρ ο λ η ψ ί α Ι
Μ ε τ ά ά π ί ά ν Ρ ί ρ ω τ ι έ τ α ι κ α ν ε ί ς τ Ι σ χ έ σ ι μ ε ί
lxouv δ λ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω κ α τ η γ ο ρ ω έ τ ο ε λ θ ό θ Ρ
τ ο υ Ά γ ι ο ρ ε ί τ Κ α Ι Ι μ ω ς χ ν δ ι ό τ ι «6 λ γ ι ο ρ ε τ η ς
ε Τ ν α ι ζ η λ ω τ ι κ ό ν φ υ λ λ ά δ ι ο ν κ α Ι ό Π α ν τ ο ς δ έ ν ι έ χ ε τ α ι ν ά
τ ο ν έ λ έ γ χ η ε Ι ς ... σ χ ι σ μ α τ ι κ ό ς μ έ ά μ φ Ι λ ο ν ψ υ χ ι κ ή Υ σ ω
τ η ρ ί α ν Μ α α ν ό έ λ έ Υ χ ω ν γ ρ ά φ η τ ν ή θ ε ι α Δ ε ν δ α
-51­
Γ
ρ ι έ σ α ι τ έ σ τ ι ν λ ή θ ε ι α σ η μ α σ Ι α χ ε ι ν ά Τ ε ι ν ω θ ν
Ι
ο Ι Π α λ α ι ο η μ ι ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι κ α Ι δ γ ι α τ ό ν σ κ ο π ό ν α ύ τ ό ν ρ ά
ψ η Α ε Ι ς κ α Ι μ ε ρ ι κ ά ψ έ μ μ α τ α ι δ η ι μ α Υ ω Ύ ή σ η μ έ τ ε ρ ι σ σ ή
έ Η δ έ ν χ ά θ η κ ε 6 κ ό σ μ ο ς Ι Π ρ ο έ χ ε ι ν ά π ρ ο σ τ α τ ε υ θ η ι
ί ι τ δ λ η ψ ι ς τ ω ν Ν ε ο τ ι μ ε ρ ο λ ο Υ ι τ ω ν π ο ι ι μ έ ν ω ν ν α Σ γ ρ α
τ η θ η τ ό π ο ί ι μ ν ι ο ν έ ν τ ό ς τ ω ν τ ε ι χ ω ν Έ τ ο ι λ ο ι π ό ν μ έ λ ό
γ ι α ά λ η θ η σ ή ν ά ρ χ ή 1\ σ τ ω ά λ η θ φ ν θ ά π ρ ο σ φ έ ρ ε
τ α ι σ ή ν σ υ ν έ χ ε ι α τ ό ψ ε Ο δ ο ς π ι ε δ κ ο λ α κ Χ Ι Π ί ι έ α Υ ω γ ά
τ ό ν α α ν ώ σ τ η '
Έ α ν «6 Α Υ ι ο ρ ε ί τ η ς ε Ι χ ε σ σ ή σ ε ι σ τ ό ν Π α ν τ ο ν ν α
υ τ α χ θ ε Ι ς τ ο υ ς Π α λ τ α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά δ ι ο κ ό ψ η τ η ν μ ε
τ ά τ ω ν κ α κ ο δ ο ξ ο ύ ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ο υ θ ε Τ χ ε Τ σ ω ς κ ά π ο ι α
δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ν α γ ρ ά ψ η έ ν τ ί ν τ ω ν σ ε ν ά δ ι κ ο ι ο λ ο γ ή
σ η τ ή ν ό ρ ν η σ ί ν τ ο υ Ε φ δ δ μ ω ς τ ί π ο τ ε τ έ τ ο ι ο δ έ ν τ ο Ο
γ ρ ά ψ α μ ε ο τ ε έ γ κ ώ μ ι α τ ό ν ζ η λ ω τ ι σ μ ό ν έ μ λ έ ρ μ ε α τ ό
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο α ρ θ ρ ο μ α ς ε Τ ν α ι λ ο φ ό ν ε ρ ο δ τ ι ο ύ δ έ ν α λ
λ α σ κ ο π ό ν ό π η ρ ε τ ο Ο ν α Ι Τ α τ ο ϋ ζ η λ ω τ ι σ μ ο Ο έ π ι θ έ σ ε ι ς
τ ο υ π α ρ α τ ή ν μ ι ε τ ά θ ε σ ι ν τ η ς π ρ ο σ ο χ η ς τ ο Ο ά ν α γ ν ώ σ τ
δ η μ α Υ ω Υ ι κ φ τ φ τ ρ δ π φ π ρ ό ς σ κ δ τ ι σ ι ν τ η ς η θ ε Ι α ς κ ά Ι
δ Ι α ι λ δ η σ ι ν τ η ς έ ν ο χ η ς τ ο υ
Τ δ Π ο ί ο ι έ π σ η ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ο Ι ι Π α λ α ι ο η μ ε
ρ ο λ ο γ ί τ α ι 11 ο Ι Ν ε ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ί τ α ι τ ό χ ο ο μ ε ά τ ό ξ ε ι έ ν
π λ ά τ ε ι ε Ι ς τ ή ν μ ε λ έ τ η ν μ α ς φ Κ α ν ο ν ι κ ή θ ε ώ ρ η σ ι ς τ ο ϋ ι μ ε
ρ ο λ Ο Υ ι α κ ο Ο σ χ ί σ μ α τ ο ς Α θ η ν α ι "76, τ ή ν π ο α ν σ η μ ε ι ω
τ έ ο ν ρ ν ή θ η ν α δ η μ ο σ ι ε ό σ η δ Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς τ ό τ ς σ ε κ α ι
ρ ό μ ά λ ι σ τ α 'JtoU δ ι ε ν ε ρ γ ο Ο σ ε σ χ ε τ ι κ ό δ ι ά λ ο γ ο μ ε τ α ξ ύ Π α
λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Ύ ι τ ω ν κ α Ι Ν ι ε ο η μ ε ρ ο λ ό γ ι τ ω ν χ ά ρ ι ν τ η ς ά λ η
θ ε ί α ς Ι τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ί ι τ ή ν έ θ ε ώ ρ η σ ε ώ ς !-,
ψ ε έ ξ ύ σ τ έ ρ ο ο δ τ ι τ ί σ ω ς ι ά ξ ι ο λ Ο Υ ω τ έ ρ α έ ξ δ
λ ω ν τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α σ ι ω ν π Ο Ο έ σ τ ά λ η σ α ν τ ό π λ ε υ ρ ά ς Π α
λ α ι σ η ι μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν Α ς δ η ί μ ο σ ι ε ό σ η λ ο ι ό ν π ρ ώ τ α ι Φ ι ω
τ έ ρ ω έ φ η μ ε ρ Ι ς τ ή ν μ ε λ έ τ η ν α ό τ ή ν μ έ σ χ ο λ ι α σ μ ό ν έ ν σ ν ε
χ ε ί χ τ Ο Ο π Ε π ι φ α ν ί κ α Ι τ ό τ ε θ ά ά τ α ν τ ή σ ω μ ε ν κ α Ι i'J­
μ ε ί ς δ ε δ ν τ ω ς ε Ι ς τ ό α ό τ ό η μ α Ο Ο Τ ε δ λ ο ι ο Ι έ Ν Δ ι φ ε ρ ό μ ε
ν ο ι ν α Τ δ ο υ ν τ α ς τ ό ψ ε ι ς μ ς Ε Ι ς δ έ τ ή ν Π α ρ α τ ή ρ η σ ι ν τ ό Ο
Π α ν τ ο ο Ι τ ε ρ Ι 4 - 5 Ε κ κ λ η σ ι ω ν τ ω ν Π α λ τ ω ν Ι χ ο μ ε ν ν ά
ε Τ ω μ ε ν τ α έ ξ η ς Χ ω ρ Ι ς ν α θ έ λ ω μ ε ν ν ά ά μ ν η σ τ ε ό σ ω μ ε τ ό
κ Χ Κ ό τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α ι ρ έ σ ε ω ν π ε ρ Ι α ό χ ο μ ε γ ρ ά
ψ ε ι Ι κ α ν ό ε μ ε θ α ό ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α Τ σ ω μ ε ν δ τ ι δ λ α ι α
ρ τ ά ξ ε ι ς ά γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι κ α Ι δ ι α τ η Τ α ι μ α κ ρ ά ν τ η ς α Ι
ρ έ σ ε ω ς Κ α Ι κ α ι ν α μ Ι α ς τ ω ν Ν ε ο η ι μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ α Ι α ό τ ό
ε Τ ν α ι τ ό σ η μ ι ι κ ό ν Ο δ τ ε ν ά Ι τ ι σ τ έ ψ η Π ο τ έ ό Π α ν ο σ ι ο λ τ ο ς
ό τ ι ι έ ξ ω τ ε ρ ι κ ή σ υ ν ο χ ή τ ω ν ε η μ ε ρ λ ι τ ω ν έ τ ι κ τ ω ν
-52­
ά τ τ ε λ ε ί Α Ρ Τ Ό ν τ ί λ γ Π ν ε ό μ α ς Κ ά θ ε δ λ λ ο λ ι
λ ε ψ η δ χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς γ ι ά λ γ ο κ α Ι τ ό τ ε θ ά δ η ι ς Υ ν ο ν
τ α ι δ χ ι 5, ά λ λ 55 α Ι π α τ ά ξ ε ι ς τ ω ν έ τ ι ι ο κ ό π ω ν τ ...
Έ ν έ ν ο ν τ ο κ α Ι δ λ λ ο τ ε ama
Α κ ο λ ο ύ θ ω ς δ Π π Ι φ Ά Ι ς δ έ χ ε τ α ι ώ ς ό τ ό χ ρ η μ α
κ ω μ ι κ ο ν τ ο ν Ι σ χ υ ρ ι σ μ ν μ α ς δ τ ι ι έ ρ ω σ μ
ε ί μ ο ν α δ ι κ ο ν γ ε γ ο ν ό ς δ ι ά τ ά Ι κ κ λ η ο ι α σ τ ι ι κ ά χ ρ ο ν ι ι κ ά
τ ω ν 8Α θ η ν ώ ν έ ν φ ώ ς ε ί δ ο μ ε ν κ α Ι δ ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ
ώ ς τ ι ί τ τ ο έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ά λ λ ά κ α Ι δ Ι δ ι ο ς κ ω ν α ό ό
ό γ ε ί φ ο ϋ σ έ κ α ν έ ν α π α ρ μ ο ι ο ν π ρ ο η γ ώ μ ε ν δ έ ν
μ τ ό ρ ε σ ε ν ά μ α ς π α ρ ι τ έ μ ψ η λ λ α κ α τ έ φ υ γ ε τ ο ύ ς 8λ Υ
γ λ ι κ α ν Ο Ο ς κ α Ι τ ή ν Π ρ ο σ έ λ ε ο ο ι ν ά λ λ θ ρ ι σ ω ν κ α Ι α Ι ρ ε τ ι
κ ώ ν τ ρ ε σ ε τ ω ν ε ς τ ο ν η τ ρ λ Ι Τ Ι ν Ν α ό ν 8Α θ η ν ώ ν
τ ψ μ α δ λ ω ς σ χ ε τ ν τ φ ό ς τ ο φ α μ α ς Ι 8Α Χ λ ά κ α ι ϊ λ η
θ ή ς ν ά τ δ Ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ς τ ο υ μ ή π ω ς α ύ τ ο π α ρ έ χ ε ι ι έ ν α
δ ι κ α Ι ω μ α ε Ι ς τ ο ν Κ Σ ε ρ α φ ε ψ ν ά τ ο έ π α α λ ά η κ α Ι σ τ Ι ς ι
. μ έ ρ ε ς μ α ς Ε κ τ ο ς έ α ν θ ά ν ε α ι μ ε Ι Σ Ε Τ Ι ά δ Μ α χ ο ρ ι ώ
Τ Χ τ ο ς ά έ ν α ν τ ι τ ω ν έ ν Φ ρ φ κ α Ι ά λ λ α χ ο ϋ
τ ύ δ έ ν χ ά φ σ ε ι σ δ ρ θ ι ...
Ε ν ί δ έ χ ε τ α ι δ τ ι δ έ ν τ τ ε λ ε ί σ μ π ρ σ ε υ χ η τ ο
γ ε γ ο ν ό ς λ λ ά τ λ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν έ κ δ ή λ ω σ ι ν δ ι α τ ή ν δ Ό α
μ ό ν ο ν ά σ ε ν ε ί ς τ Π Ι σ τ ε ι θ α έ σ κ α ν δ α λ ζ τ Ι Τ ώ ρ α έ ά
ο Ι 1. Κ α ν ό ν ε ς έ Π ι ι λ υ ν κ α θ α Ι ρ ε σ ι ν δ ι ά Π α ρ ο μ ο α ς έ ν ε ρ
γ ε α ς ώ τ ό ε Τ α ι λ λ η Ι σ τ ο ρ ί α Ι ε Ι ς ... σ μ
π ρ σ ε χ μ έ ν υ ς μ ι ε τ ά α Ι ρ ε τ ι κ ω ν έ φ έ δ ώ ό π ε ρ Ι
ά π λ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ η ς έ κ δ η λ ώ σ ε ω ς λ έ ς κ α Ι τ Α Τ ν α
ψ υ κ τ ι κ ω ν δ γ ι ο ς Δ ι ό σ ι ς κ α Ι τ ι η α ν α Π ι ο ϋ ν τ ή ν λ μ
ν ά α -rouc; ο Ι Σ ε α σ μ ι ώ τ α τ ο ι ...
U Ε τ σ ι μ έ τ ά ς ν έ α ς θ ε ω ρ ί ρ ς α έ γ έ ν ο ν τ ο κ α Ι λ
Χ ό τ ά κ α Ι τ ά ό τ τ ε λ ϋ τ σ ι Ω ι κ ά ς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ
χ ά ν ά ν ά ξ ι α Ι α σ δ ή τ π ρ σ σ ο χ η ς δ π Ε π ι φ ά ν ι ο ς «d:­
μ ν ι σ τ ε σ τ ό ν κ Σ ρ α φ ε μ κ α Ι έ φ α ν έ ρ ω σ ε κ α Ι ε Ι ς δ λ ς
μ α ς δ ι τ δ έ ν τ έ δ ρ α σ ε ν κ α Ι δ ί δ ι ο ς .. θ ά τ δ λ λ ω ς τ ε
κ ω μ ι κ ο ν ν ά φ ω ά ζ η ε Τ ς λ ό γ ι ο ς ά ρ χ ι μ δ ρ τ η ς γ ι ά κ ά τ ι τ έ
τ ο ι α ψ ι λ ο π ρ ά Υ μ α τ ρ ...
Μ έ Μ σ ι τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω τ α κ τ ι κ ή ν τ ο Ο Π α τ ι α δ ρ ι σ
δ κ Σ ε ρ α φ ε ι μ ......μ ι ε τ ά τ η ν δ λ ο ι κ ά ρ δ ι ο ν ά τ δ χ ι ν Π ο ο ε δ ρ ε
τ ο τ ο υ π ε ρ Ι σ υ ν ε ρ γ σ α ς μ έ τ ά ς κ α κ ο δ δ ξ ο υ ς Ε κ
κ λ η σ ι ά ς τ η ς Ε Ο Κ α ι τ ή σ η ά ι τ ο τ ο λ ι ρ ω μ ά τ ο υ ν ά έ ξ ο
μ ο λ ο Υ η τ α ι δ ι α κ ρ τ ω ς κ α Ι ε Ι ς τ ι ο ό ς .•• α Ι ύ ς Ι ε ρ ε ί ς τ ω ν
8λ ω ν κ α θ ό λ ο υ π ρ ρ ά ξ ε ν ο θ ε ω ρ η θ η κ α Ι α ό τ ό ν ε υ
-53­
ι ώ δ ς τ ι ν ό ς σ η ι μ α σ Ι α ς ά φ ο Ο δ η ά π ό τ ό 1651 δ δ ό
δ ο ξ ο ς ι ε τ τ σ Τ Τ ς Π α ρ ο ν α ξ Ι α ς κ Ί ω σ η φ Δ ό ξ α ς ε Ι χ
ε
π ρ ο τ ρ έ ψ ε ι δ ι ά σ χ ε τ ι κ η ς έ γ κ υ κ λ ί τ κ λ η ρ ο ν κ α Ι λ α ό ν
τ η ς έ τ τ ι ο κ Ο τ ς τ ο υ ν ά έ ξ μ λ γ ν τ α ι ε Ι ς τ Ο Ο ς Ι ε ρ ο ύ ς &\1­
δ ρ α ς Κ ο τ ζ ί ν ο υ ς , ν ε α τ η ς μ ε γ ά λ η ς λ ο γ ι ό τ η τ α κ α Ι ά
ρ ε τ ς τ ω ν ... Π Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Σ χ έ σ ε ι ς Κ α θ ο λ ι κ ω ν κ α Ι Ο ρ θ ο
δ ό ξ ω ν σ ε λ 11, Α θ η ν α ι 1958).
C-O έ κ τ ο μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ μ ο λ υ σ μ ο
Δ σ τ υ ω ς δ μ ω ς δ έ ν ε Ι ν α ι ή τ τ ρ ώ τ η φ ο ρ ά δ τ τ δ ν ω
τ έ ρ ω ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς έ π ι χ ε ι ρ ε ϊ ν α δ ι α σ τ ρ έ Ψ η ο δ τ ω α ν α ό σ ω ς
. τ ή ν ά λ ή θ Έ ι α ν Κ α Ι έ τ τ Ι τ τ τ ρ ο η γ μ έ ν ο ά ρ χ ι ε τ τ ι σ κ ό Π ο υ κ
C Ι ε ρ ω ν ό μ ο υ μ έ τ ή ν τ ό σ Ο Υ τ τ λ ο υ ο ί α ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ή ν τ τ ο λ ι τ ι
κ ή ν τ δ έ ν ά π έ δ ε ι ξ ε τ η ν α ί τ ή ν ν ο ο τ ρ ο τ τ α ν κ α Ι δ Ι α Υ ω Υ ή ν
ά τ τ ο δ Ι δ ω ν τ ά ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ά ς έ ν ε ρ γ ε α ς τ ο υ Ε Ι ς τ ή ν μ ε γ ά
λ η ν τ ο υ ε ό γ έ ν ε ι α ν κ α Ι ά ρ ο φ ρ ο σ ό ν η ν Ι Μ έ τ ή ν Ό Τ ή ν τ α
κ τ ι κ η ν ώ ς δ δ η γ ό ν δ έ ν ι θ έ λ η σ ε ν π ό τ 1969 δ ι ά τ ρ ι ω ν Π ο
λ υ γ ρ α φ η μ έ ν ω ν έ τ τ ι σ λ ω ν τ σ ό ν ο λ σ ν σ ε λ 60!) ν ά σ τ α
μ α τ ή σ η κ ά θ ε μ ε λ ε τ ω μ έ ν η ν Ά Τ ί δ ρ α σ ι ν έ ν cAyLct> Ό ρ ε ι κ α Ι
ά λ λ α χ ο Ο δ ι α σ τ ρ έ φ ω ν κ α τ ά κ υ ρ ι ο λ ε ξ ί α ν χ ε ι ρ ο π ι α σ τ έ ς ά λ ή
θ ε ι ε ς κ α Ι γ ε γ ο ν ό τ α Π ε ρ Ι α ό τ ω ν έ Υ ρ ά ψ α μ ε Ι κ α ν ά κ α Ι ε Ι ς
τ ή ν Β Ι Α ν ο ι κ τ ή ν τ τ ρ ό ς α ό τ ό ν έ τ τ ι σ λ ή ν ι μ α ς έ κ 41 σ ε λ ί δ ω ν
δ η ά π ό τ ό 1970, ά λ λ Ο ά κ ό μ η ά ν α μ έ ν ο μ ε ν τ η ν ά π ά ν τ η σ ί ν
τ ο υ ... ) .
Ε Ι ς τ η ν Γ Ι λ ο ι π ό ν έ π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ π ρ ό ς τ ι ν Α γ ι ο ρ ε
τ η ν Μ ο ν α χ ν γ ρ ά φ ε ι τ ά έ ξ η ς ά ν α τ ρ ι χ ι α σ τ ι κ ά δ ι ά π α σ α ν
δ ρ θ δ ο ξ ο ν σ υ ν ε Ι δ η σ ι ν
Α λ λ ή δ ι α κ ο π ή τ ο Ο μ ν η μ ο σ ό ν Σ ν δ Ι η ς δ ι α
γ ν ώ σ ε ω ς κ α Ι κ α τ α δ ί κ η ς δ έ ν χ ε ι τ ν !WOLav ά φ η ς
μ λ Σ μ έ κ τ η ς η ρ υ τ τ μ έ ν η α Ι ρ έ σ ε ω ς Ι Ό χ ι ά δ ε λ φ έ
μ ο υ J Α ν ε Τ χ ε α ό τ ή ν τ ή ν ο ι α ν τ ό τ ε ο Ι α ν ε ς δ έ ν θ ά
τ τ α ρ ε ί ά τ τ λ ω ς δ ι κ α ί ω μ α Τ Τ α ύ σ ε ω ς μ ν η μ ο σ ό ν δ ι α ρ ε σ ι ν
. π ρ ό Σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α ν ώ σ ε ω ς ά λ λ ά θ ά έ θ έ σ π ι ζ ο ν ρ η τ η ν κ α Ι
σ α φ η ό τ τ ο χ ρ έ ω σ ι ν μ ε τ ά ε ι λ η ς α Ρ Τ ά τ ω ν Π ο ι ν ω ν σ έ έ ν α ν
τ ί α τ ε ρ ι τ ώ σ ε ι Δ έ ν ό Π ά Ρ Χ ε ι λ ο ι τ ό ν κ Ι Υ
δ u ν ο ς ν ά μ ο λ υ v θ ω μ ε ν ι ο Ο Τ ε μ ν η μ ο
Ί
,
ι
ν ε ό ο v Τ ε ς τ ο ϋ Π α τ Ρ ι ό Ρ Χ ο u έ φ δ σ ο ν κ ό
μ η δ έ ν κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η ο Ο τ ε Π ο λ λ φ μ ά λ λ ο ν δ ε χ ό μ ε ν ο ι ε Ι ς
κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ο υ ς μ ν η μ ο ν ε ό ο ν τ α ς α ό τ ο ϋ Τ ά ά ν τ ι θ έ τ ω ς λ ε γ ό
μ ι ε ν α ε Τ ν α ι ά ν ό η τ ο ι ζ η λ ω τ ι μ ο Ι r r
Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς Π ρ έ π ε ι Ά τ ν ι σ θ δ τ ι μ ν η ι μ σ ν ν = κ ο ι
ν ω ν ί α Π ε ρ Ι Τ ο ύ τ ο υ ο ύ δ ε Ι ς ε Τ ν ι δ υ ν α τ ό ν ν ά φ έ ρ η ρ
-54­
-
ρ η σ ι ν «"Α ν ω θ ε ν Υ α ρ ή τ Ο Ο θ ε ο υ Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Ε κ κ λ η σ ί α
τ ή ν έ Π ί τ ω ν Μ ό τ ω ν ά ν α φ ο ρ α ν τ δ ν μ α τ ο ς τ ο υ ά ρ χ ι ε ρ έ ω ς
σ γ κ ο ι ν ω ν α ν τ ε Ν ε ί α ν έ δ έ ξ α τ ο Π ι τ Α γ ι ρ ρ Π α τ έ ρ ω ν
Ε ν λ λ ι ς λ ό γ ο ι ς δ μ ν η μ ο ν ε ό ω ν τ ο ύ κ η ρ ό σ σ ο ν τ ο ς α ρ ε σ ι ν
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι τ η α Ι ρ έ σ ε ι α ό τ ο Ο κ α Ι ά σ φ α λ ω ς δ χ ι μ ό ν ο ν δ
μ Υ η μ ο ν ε ύ ω ν ά λ λ α κ α Ι τ ό π ο Ι μ ι ν ι ο ν Π ο ύ τ ό ν ά κ ο λ ο υ θ ε ί 00­
τ ω ς δ μ έ ν α Υ ι ο ς ι ι α ρ κ ο δ Ε ό γ ε ν ι κ ό ς Υ ρ ά ψ ε ι «uΑ π α ν τ ε ς
ο Ι τ η ς Ε Κ ί κ λ η σ ί α ς δ ι ι δ ά σ κ α λ ο ι Π α σ α ι α Ι Σ ύ ν ο δ ο ι Π α σ α ι α Ι
θ ε ί α ι Γ ρ α φ α ί φ ε ό Υ ε ι ν τ ο ύ ς έ τ ε ρ ό φ ρ ο ν α ς Π α ρ α ι ν ο ϋ σ ι κ α Ι τ η ς
α ύ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς δ ι σ τ θ α ι , (PG. 160, 105 C)· δ δ έ μ σ
λ Ο Υ η τ η ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο ο δ ί τ η ς τ ρ σ θ έ τ ε ι θ ρ ύ ς γ α ρ
Θ ε ο ύ δ Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ο ύ μ ό ν ο ν τ ο ύ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ό ς ά λ λ ά κ α Ι
τ ο ύ ς τ ο ί ς τ ο ι ο ό τ ο ι ς κ ο ι ν ω ν ο Ο ν τ α ς μ ε γ ά λ η κ α Ι Π λ λ τ φ ω
vft ά π ε φ ή ν α τ ο (PG. 99, 1049 Α ς Ι ο Ι Α γ ι ο ρ ε ί τ α ι Π α τ έ .
ρ ε ς γ ρ ά φ ο ν τ ε ς Π ρ ό ς τ ό ν λ α τ ι ν δ φ ρ ο ν α α ύ τ ά Ρ Μ ι χ α ή λ
Π α λ α ι ο λ ό Υ σ ν Κ α π ω ς τ α Ο τ α ά ν έ ξ ι ε τ α ι ρ θ ο δ ό ξ ψ υ χ ή
κ α Ι ο ό κ ά Π ο σ τ ή σ ε τ ο π τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ ν μ ν η μ ν ε σ ά ν τ ω ν
α ό τ ί α Κ ς Ι ώ ς τ τ η λ ε α ν τ α ς τ α θ ε ί α τ ο ό τ ς ι γ ή σ ε τ α ι ...
.Π λ ή ν δ τ ι μ ο λ υ σ μ ό ν Ι Χ ε ι 1'1 Κ Ο Ι V ω ν α έ κ
μ ό ν ο υ τ ο υ Ά Α φ έ ρ ε ι α ύ τ ό ν KlXv ό ρ θ δ ο ξ ο ς ε Τ η δ ά ν α φ έ ρ ω ν
Κ ρ ι Τ ι κ ή ν Ι κ δ ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι σ τ ο λ η ς έ ν ν L4 a u r e n t
J. DARROUZES, DOSSIER GREC DE L·UNIQN DE LYO'N
(1273 - 1217), Ρ 376 - 403, Ρ α ρ ι ς 1976). Κ α Ι Π ά λ ι ν δ μ έ
γ α ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς τ α έ ξ η ς σ π ο υ δ α ι ό τ α τ α Ο ό δ ν δ λ α τ α
χ ρ ή μ α τ α τ ο Ο κ ό σ μ ο υ τ α έ ξ ε ι τ ι ς κ α Ι κ ο ι ν ω ν ω ν ε ί η τ η α ί
ρ έ σ ε ι φ ί λ ο ς Θ θ ο υ ο υ κ α θ ί σ τ α τ α ι ά λ λ έ χ θ ρ ς PG. 99,
1205 Α Φ υ λ ά ξ α τ ε τ ι έ α υ τ ά ς τ η ς ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο υ α Ι ρ έ σ ε ω ς
η ς fJ σ ι ν ω ν ί ς ά λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ς Χ ρ ι ο τ ο Ο Α ύ τ ό θ ι 1275 C) ...
ο ι μ έ ν τ έ λ ε ο ν τ ε ρ ί τ η ν Π ί σ τ ι ν έ ν α ό η σ α ν ο Ι δ έ ε Ι κ α Ι
τ ο ϊ ς λ Ο Υ ι α μ ο ϊ ς ο ύ α Ι Τ θ η α δ ι μ ω ς τ η ι ν ω ν ί τ η ς α Ι
ρ έ σ ε ω ς . σ υ v ό λ λ υ ν τ α ι (1164 Α Κ α Ι τ ό τ ι σ
δ α ι ό τ ε ρ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν Ο Π σ α φ έ σ τ α τ α δ Ι α Υ ρ ά φ τ α ι ο Ι ά
θ λ η τ α Ι τ η ς δ μ ο λ Ο Υ ί α ς κ α Ι ο Ι δ ι α τ μ ν η μ ο σ ό ν ο υ ε ώ
κ ό τ ε ς Τ ο ύ ς α ξ έ α λ ω κ ό τ α ς τ η α Ι ρ ε τ ι κ η ι ν ω ν ί Ι ε ρ ω
μ έ ν ο υ ς ε Τ ρ χ θ α ι τ η ς Ι ε ρ ο υ ρ γ ί α ς δ ι ώ ρ ι σ τ α ι ω ς δ η λ ο ν ό τ ι κ α ι
Ρ υ έ ι σ Κ ι τ ς τ η ς ι ω θ ε ν π ρ ο ν ο ί α ς π ο υ γ α ρ φ α ν ε ί η τ ό
δ ι ά φ Ρ Σ τ ω ν Π Ρ ο δ ω σ ά v τ ω ν τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν κ α Ι
μ ή τ ω ν Υ ε ν ν α ί ω ς έ ν η λ η κ ό τ ω ν κ α Ι μ η δ α μ ω ς έ λ ο μ έ ν ω ν ό
π έ ρ TQG κ α λ ο Ο τ λ η π α θ ε ί ν ...» (1636 D έ ξ
Κ α Ι Π ό τ ε έ γ ρ ά φ ο ν τ ο δ λ α α ύ τ ά α δ έ ν ε Τ χ ε ά κ ό
μ η σ υ ν έ λ θ ε ι ρ θ σ ύ ν ο δ ο ς δ ι α ν ά κ α τ α δ ι κ ά σ η τ ή ν έ κ ν έ ο υ
ά ν α Φ ε ί σ α ε ί κ ο ν ο μ α χ ί α ν η μ ά λ λ ο ν ε Τ χ ε Σ Ν Έ λ θ ε ι
-55­
ω λ ε Ι κ ο v ο μ Χ Χ ω v έ π ι σ ό τ ω ν κ α τ ά ό ς ε Ι
φ λ κ λ η ρ ι κ ο Ο Ί λ α ϊ κ ο Ο
Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ν ι θ έ τ ω ς π ρ ό ς τ ο ύ ς ι ω τ έ ρ ω σ α φ ε ί ς λ
ς τ ω ν ά γ Ι ω ν Π έ ρ ω ν κ α Ι π ο λ λ ά ς λ λ α ς α ό μ ι Ι α ς
μ α ρ α ς τ ά ς δ Ό ά ς δ ό ν α τ α ι δ έ ν δ ι α φ ε ρ δ μ ε ν Ά ε δ ρ η
ε Ι ς τ η ν μ ε λ έ τ η ν Ι Ι μ ώ ν Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς έ ρ ή μ mpl Ι μ ε
ν ι α μ ο ϋ σ 194 - 239, δ Π π ι φ Ά ι ς δ ι α κ η ρ ό τ τ ε ι μ έ σ τ ό ί ι .
φ ο Υ κ α Ι ι τ α ρ ρ η σ α ν υ τ ε ρ σ υ ν δ δ υ δ τ ι ο ό δ ε Ι ς Ι Ν Δ ν ς ό τ ά ρ
χ ε ι ν ά μ λ Ν Θ ω μ ε ν κ ο ι ν ω ν ο Ο ν τ ε ς τ α Ι ρ έ σ ε ι δ ι ά τ ο Ο μ ν η
μ ο σ ύ ν ο ι τ ο Ο α Ι ρ ε τ ι κ ο ϋ κ α Ι έ ν ρ ο κ ε μ έ ν φ τ ω ν σ α τ ν Ι
ν ι τ ω ν κ α Ι έ π φ ά τ ω ν ώ ς τ ο ύ ς έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ο ι κ μ ε ν ι
σ τ ω ν δ ι ό τ ι ο ύ δ έ ν τ ο ι ο Ο τ ο ν ά ν α φ έ ρ ε ι δ Ι Ε Κ α ν ώ ν τ η ς Π ρ ω
τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς σ υ ν ό δ ο υ ·0 δ ι α φ ό ρ ω ς φ ρ ώ ν ό ς τ ό ν Π
τ ο ν ε Τ ν ι ε Τ ς Ά Ό η τ ς ζ η λ ω τ ή ς !! δ ο ύ π ο Ο δ δ η γ ε ί τ ό ν
ω Ό ή α ό τ τ ε π Ι θ η σ ι ς ι ι α Ι δ δ η ε ν κ α τ

έ τ Ι Γ Ω Σ Ι ν
ζ η λ ο ς σ Π ι ν δ ε ο ό σ Ι α ή έ κ τ ω ν ι τ ρ Ο τ έ Ρ ω ν
Π φ α σ ς τ ο υ ν ά Χ α Ρ α κ τ η ρ Ι σ η ο δ τ ω ς Ί ι λ λ ω ς ώ ς λ ω
μ έ σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς τ ο ύ ς δ ι α φ ρ ω ς Π ρ ό ς α ύ τ ό ν φ ρ ϋ
τ α ς Τ ο ϋ ε ό χ ό μ ε θ α w ζ ή σ η ό μ η Ι τ η ι τ ο λ λ Ο σ τ ε ά μ τ
ρ έ σ η ν ά κ λ α ύ σ η δ ε ό ν τ ω ς τ η ν φ ρ ι κ τ ή ν α ό τ ή ν ω σ ι ι ν τ ο υ
Κ α Ι τ ι τ ε λ ε υ τ α ί ο ν ·0 Π α τ ο ς έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ώ ς
σ χ ι σ μ α τ ι κ ω ς τ ο ύ ς σ υ ν τ ά κ τ α ς τ ο ϋ c·Α Υ ι ο ρ ε Ι τ κ α Ι σ υ ν ε
π ω ς ι τ ά τ α ς τ ο ύ ς Ζ η λ ω τ ά ς κ α Ι Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ι τ α ς δ ι ό τ ι
ώ ς τ σ ν Ι ζ ε ι γ ρ ό φ ο μ ε ν κ α Ι έ λ έ γ χ ο μ ε ν ο ό χ Ι δ ι δ Λ λ σ ν τ ι ν ά
λ ό ν ά δ ι ά ν ά κ α θ η σ υ χ ά ι σ ω μ ε ν τ ή ν δ ω σ ι ι Ε
τ ρ α ι μ έ ν η ν σ ν ε δ η σ ν μ α ς cO ψ α λ μ ω δ ό ς δ μ ω ς Φ τ ι θ έ τ ω ς
ι φ ό ς α τ ό ν π ι σ τ ε ύ ε ι δ τ ι ό π ά ρ χ ε ι ε Ι ρ ή ν η ι τ ο λ λ ή τ ο ί ς φ
τ ι ω σ ι τ ό ν ν ό μ ο ν τ ο ϋ Kuptov κ α Ι τ ά δ Ι α ι ώ μ α α π ϋ κ α Ι
τ ω ν ω ν Τ ο υ Κ α Ι κ ά π ο ι ο ς δ λ λ ο ς μ έ τ Ό α ό τ ν κ α τ

11t(­
γ ι ν ω σ ι ν ζ η λ ο ν τ ω Π Ι φ Ν ε Τ χ ε ε υ θ ό ν ε ι σ Ό μ έ γ α ν
θ ε δ ω ρ τ ό ν Σ τ δ τ η ν τ η ν α ό τ ή ι κ α τ η γ ο ρ α ν τ ο Ο Σ Χ ι
σ μ α ι κ ο Ο δ τ α ν ά ν τ έ δ ρ α σ ε δ ι ά τ ό ν ι τ α Ρ Ά μ ν ο Υ ά ι μ ο ν τ ο ϋ
α σ ι λ έ ω ς κ α Ι λ α ι ε τ ή ν έ ξ η ς ι τ ό τ ό ν Υ ι ό η σ ι ν
«061<; έ σ μ έ ν ά π ο σ χ ι σ τ α θ α μ ά σ ι ε τ η ς τ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ώ Ε κ
κ λ η ο α ς •λ ι θ έ τ ω ς τ ό ν ά μ ή ι έ ν α ν ι τ ι Α Ε Ι ς ε Ι ς τ ά
κ α κ ό δ ο ξ α Ί θ η κ α Ι λ ό γ ι α σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό ν θ ε ο λ ό Υ ο ν
Γ ρ η γ ό ρ ι σ ν τ υ γ χ ι Π ρ ο δ ο σ Ι σ α φ ή ς κ α Ι ι τ α Ρ Ά Λ Ι Σ Ι ς τ ω ν
Ι ε ρ ω ν Κ Α ν ω ν ....:. λ ί ό θ ι 997, 1001). Κ α Ι ά λ λ α χ ο ϋ δ α ό
τ ό ς η ι ι ς π ρ ό ς τ ι ν α γ ό μ ε ν ν δ δ ί ο ς έ δ έ Χ θ η έ κ
-,56:­
δ ε ι λ α ς τ ό μ ν η μ σ ν ν κ α Ι τ ή ν κ ο ι ν ω ν Ι α ν τ ω ν ε ά χ ω ν
κ ά ι π ρ σ ε ά θ ε ι κ α τ τ ι ν ι ι ά δ Ι α Ι λ η θ
cKal τ ώ ρ α δ έ ξ α ι μ ε ι ι μ ι ώ τ α τ ε π ό τ ε ρ δ μ ι λ ν α ό
ι λ ε ύ θ ε ρ α Δ έ ν τ χ Ά Ε ι ς έ κ τ ό ς ε ό θ ό ν η ς τ ό Ά Σ λ λ η φ θ ς
δ η λ δ ή ό θ ρ ώ π ς τ ο ϋ α σ ι λ έ ω ς κ α Ι Ά π α ρ α μ ε Ι ν η ς
μ ε τ ά τ α ϋ τ α έ λ ε ό θ ε ρ ... Κ α Ι λ έ γ ω τ ϋ τ δ ι ό τ ι ώ τ ό κ α ι ρ ό
χ ε ι γ ν ω σ τ ο τ τ ο ι η θ η δ τ ι ο ό δ ε Ι ς κ τ ω ν ρ ν η θ έ ν ω ν ό α κ ή ν
ε Ι ς τ ο ύ ς ο Ι κ ο ν ο μ ά χ ς θ ά Π ι α μ ε Η ι ε υ φ λ α κ η ς κ α Ι έ
ξ φ ί α ς -Ε α ν ι Ο σ ι ό τ η ς σ ο υ ο ό δ έ ν θ ε μ ε τ ά τ ή ι ν σ λ
λ η ψ ι ν σ υ γ χ ώ ρ α μ Ξ ω λ έ π λ α ν έ θ η ς d: δ ε λ φ έ
Κ α Ι μ ή μ ο ϋ δ Ι α Ι λ γ σ α ι δ τ ι δ ι α τ η ρ ε ί ς σ φ λ ω ς ά ς Ι κ
κ λ η σ ί α ς κ α Ι ά Υ Ι Ο Υ ρ α φ α ς ώ ς κ α Ι τ ό μ ν η ι μ Ό Σ ν ν τ ω π
τ ρ ι ά ρ χ Τ ά π α ρ ό μ ο ι α Kcxl λ λ ι π ε 'I'C 't' ω κ δ τ e; ς
φ λ Α ρ ι σ ι Τ ά ω τ έ ρ ω δ έ ν Δ Ό Α Ν τ Α ι ά δ ι α τ η ρ η θ ο ϋ ν έ κ τ ό ς
έ Α Ι γ έ ν ε τ 1C Ρ ο δ ο σ α τ η ς δ ρ θ ο δ ξ μ ι ο λ ο Υ α ς
κ α ι έ ν τ ά σ ε ω ς (1364 D) .
Α ό τ ά λ έ Υ ο μ ε ν κ α Ι ι μ ε ί ς ο Ι τ α π ε ι Ι Ζ η λ ω τ α Ι π ρ ό ς ό
μ α ς τ ο ύ ς σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ύ ς μ έ τ ό ν δ η θ ε ν κ α τ έ π ί Υ ν ω σ ι ν ζ η
λ ο ν Π Α ι τ ε δ τ ι δ έ ν ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ά λ η θ ε ό ε ε δ τ α
φ ε τ ε δ τ ι ά ν τ ι δ ρ ά τ ε ό γ ι ω ς φ α ν ε ρ ώ ς κ α Ι ι ι ν ω ς κ α τ ά
ϋ π α ρ ά τ κ ο υ μ ε ν ι σ μ ώ έ ν ω σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ ο ι ν ω ν ε ί τ ε
μ έ τ ο ύ ς π ρ ω τ α ω ν ι σ ά ς κ α ι σ υ μ μ ά χ ο υ ς -d1c; ω ι τ έ ρ ω α Ι ρ έ
σ ε ω ς r Μ 111 α σ τ ο (j ν α κ α Ι τ ε κ ν ί α α δ ό ξ α τ ο υ κ
σ μ ο ο μ α ζ Ι μ έ δ μ ο λ ο γ α δ έ ν γ ί ν ε τ α ι r ό ς τ ο ο ύ θ ά σ χ υ ρ ι
σ η δ τ ι μ Ό ρ ε ί ν ά τ ά Σ Ν Δ Ά ζ η δ λ α μ ι α ζ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ Υ
τ ω ς έ λ α έ θ η κ α τ ά τ ο ύ ς λ ό Υ α χ τ ο ϋ dY(QU Θ ε ο δ ώ ρ ο υ
Δ ύ α θ ε έ π ί σ η ς ν ά μ α ς τ δ λ ο ι σ ε ί ς ο Ι δ π δ Ι τ η ς
Ι ι μ α ς κ α Ι τ ο ϋ δ η θ ε ν κ α τ έ τ γ ν ω σ ι ν ζ ή λ ο υ ε Ι ς τ Ι έ η
θ ή σ α ε .τ ή ν π ο λ ε μ μ έ ν η ν ρ θ δ ξ π ό τ ό .1923 κ ο Ι έ
ξ η ς π τ τ δ η λ α δ ή π ο ύ δ ε ι λ ά - δ ε ι λ ά δ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι
σ μ ό ς δ ι α τ η ς ι μ ε ρ σ λ Ο Υ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ Ι α ς φ θ α σ ε μ έ χ ρ ι τ ο ο
σ η ί μ ε τ η ς Σ Μ ρ ι λ ή ψ ε ω ς τ ο ό δ ν δ μ α τ τ ο υ ά ι α έ ν τ ο ί ς
δ ι ύ χ ι ς τ η Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν π ό λ ε ω ς κ α Ι τ η ς ν α ν ω ρ σ ε ω ς
α ύ τ ο ϋ ώ ς δ μ ο ζ ή λ ο υ κ α Ι δ μ Τ Ρ δ π τ ω ν Π ρ ω τ ρ υ φ ω ν
•λ π ο σ τ ό ω ν r, τ η ς δ έ έ κ κ λ η σ Ι α ς τ ο ι ώ ς τ α μ ε Ι ο ύ χ τ η ς
θ Χ ό ρ ι μ έ ά τ σ τ λ Ι ή ν δ ι α δ ο χ ή ν μ Σ Τ Ή ρ ι α ι κ λ
Β λ έ π ε Ε τ ι σ κ ε ψ ι ς Ν ο 139, 159, 214· Ο ρ θ Τ ό τ ο ν 1 Δ ε κ
1969 ο 3· Μ α κ ε δ ο ν Ι α 9 λ 1978). Ό χ ι μ ό ν ο ν δ έ ν τ ή
έ η θ ή σ α τ ε λ λ ά κ α Ι δ σ α __ ρ ω Ι α τ η ς τ έ κ ν α α τ ό Ο Χ Ι
-57­
Γ
σ τ ο ύ ς σ υ Υ χ ρ ό ν ο υ ς Β έ κ κ ς τ ο Ο Φ α ν α ρ ί ο υ ι θ ε λ ή σ α τ ε δ ι α
π ο ι κ λ ω ν τ ρ ό π ω ν ν α τ α ά π ο τ ρ έ ψ ε τ ε τ η ς δ μ ο λ ο Υ ι α κ η ς τ ω ν
π ο ρ ε ί α ς έ λ γ μ ε ν ι ά σ φ α λ ω ς ά τ ό τ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν ώ ς π ά
λ α ι ο Ι λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ε ς τ ο Ο Β υ ζ α ν τ ί ο υ ι σ χ ό Τ Ο κ α Ι ά π ε σ τ ρ έ
φ τ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ο ύ ς ζ η λ ω τ α ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς Γ Ι μ ή π ω ς
δ ι α κ ρ ν ε ι δ Π α ν τ ο ς δ ι α φ ο ρ ά ν τ ι ν α μ ε τ α ξ ύ τ η ς τ ό τ ε κ α Ι
ν Ο ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς Η μ ε ί ς δ ι α φ ο ρ ά ν β λ έ π ο μ ε ν μ ό ν ο ν ε Ι ς τ ή ν
σ τ ά σ ι ν τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ α Ι δ ή τ ο Ο Α γ ί ο υ ·0_
ρ ο υ ς τ ο δ Π ο ϊ ο ν ι τ Ι σ ό σ σ ω μ ο ν ν α ε Ι χ ε δ ι α κ ό ψ ε ι π α σ α ν κ ο ι
ν ω ν ί α ν μ ε τ ά τ η ς ό Π ο Π ε σ ο ό σ η ς ε Ι ς α Τ ρ ε σ ι ν Ε κ κ λ η σ α ς τ η ς
Κ ω ν λ ε ω ς α ό τ ό ο ό μ ό ν ο ν σ υ ν ε χ ζ ε ι ν ά κ ο ι ν ω ν η ά δ ι α φ ό ρ ω ς
μ ε τ α ό τ η ς ά λ λ ά κ α Ι ν ά δ ι ώ κ η π ο ι κ ί λ ω ς τ ο ύ ς Ζ η λ ω τ ά ς cA_
γ ι ο ρ ε τ α ς Π α τ έ ρ α ς ώ ς δ η θ ε ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ό ς έ κ τ ό ς έ κ κ λ η
σ ί α ς κ λ Α λ ή θ ε ι α τ ό σ ν δ μ ο ι ά ζ ε τ ε π α ι λ γ ι ώ τ α τ ε J
Ό χ ι μ ό ν ο ν λ ο ι π ό ν δ έ ν έ ο η θ ή σ α τ ε τ η ν Π λ ψ μ έ ν η ν
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν ά λ λ ά κ α Ι σ τ ν έ ν α γ ώ ν ι ο ν τ ρ σ π ά θ ε ι ά ν τ η ς v"
ά τ φ ό γ η τ ό ν θ α ν ά σ ι μ ο ν έ ν α γ κ α λ ι σ μ ό ν τ ο Ο π α π ι κ ο ί ώ
μ α τ ο ς μ ε σ α δ ι σ μ ό ν θ ά ε γ ε κ α ν ε ί ς τ η ς ά π α ν τ ο ό σ α τ ε κ ά
θ ε φ ο ρ ά Υ π ο μ ο ν ή ω Μ η τ ε ρ ά χ ρ ι κ α ι ρ ο Ο χ ρ ι τ ο Ο κ ο ι ν ο υ
Π τ κ α Ι τ ό τ ε θ α ί δ η ς ό π ο ί α ή ρ ω ι κ α τ έ κ ν α χ ε ι ς
Π ν σ ι λ ι ώ τ α τ ε
Ο ό δ έ ο τ ε ν α ν ο μ ί σ ε τ ε δ τ ι ή θ δ ξ furEt) υ μ ω ν
κ α Ι τ ω ν 2 - 3 σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν έ Π ι σ κ ό Π ω ν σ α ς κ α Ι ά Ύ ω ν ι
σ τ ι κ ω ν έ ν τ ύ Π ω ν ώ ς τ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Τ ί τ δ υ ν α τ ε ί ν α
σ υ Ε σ η τ ή ν α Ι μ α τ ώ δ η τ λ ή ν ν δ ο ξ ο ν Π ρ ε ί Α τ η ς Π Ά Τ
τ ε θ ά ε υ ρ ί σ κ ω ν τ α ι ο ί Π έ ν η τ ε ς τ ο Ο Χ ρ ι σ τ ο υ ό π ι σ τ ό ς λ α ό ς
μ έ τ ό ν έ λ ά χ ι σ τ ο ν λ ή ν θ ε φ ό μ ε ν ν κ λ η ρ ο ν α ύ τ ο Ι ο Ι ά
γ α τ ω ν τ ε ς τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν χ ω ρ ί ς σ ο φ ι σ τ ε ί ε ς κ α Ι δ ι α β ο λ έ ς γ ι α
ν ά ν τ α γ ω ν ί ζ ω ν τ α ι χ ά ρ ι τ ι θ ε ο Ο κ α τ ά τ η ς π ο ι κ ί λ η ς π λ ά ν η ς
κ α Ι κ α κ ο δ ξ α ς Α λ λ ο ί μ ο ν ο ν δ μ ω ς ε Ι ς τ ο υ ς δ η θ ε ν Κ α τ έ π ί
γ ν ω σ ι ν ζ η λ ω τ ά ς κ α ί Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς τ η ν Π α ν τ η τ ά σ ο υ ο Ι ό
π ο ί ο ι δ χ ι μ ό ν ο ν δ έ ν ε Ι σ έ ρ τ α ι ε Ι ς τ ό σ τ ά δ ι ο ν τ δ μ ο λ ο
Υ ί α ς λ λ 1<ial τ σ ύ ς έ π ι θ μ ο ν τ α ς ν α ε Ι σ έ λ θ ο υ ν Έ μ π τ σ δ ί
ζ ο υ ν μ ε ά Π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά π ρ ο χ ω ρ α π ι ό έ λ ε ό θ ε ρ α ή α ρ ε σ ι ς
κ ι α Ι ή π α ρ ά τ α ξ ι ς τ ο Ο Κ υ ρ ί ν α ά π ο δ υ ν α μ ο υ τ α ι Α σ φ α λ ω ς
μ ε ρ ι κ Ο Ο ς ό μ ο ο υ ς σ α ς θ α ε Τ χ ε cj1t" ο ψ ε ι τ ο υ δ Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς
ο τ α ν γ ρ α ψ ε τ ο ύ ς π α ρ α κ ά τ ω ά λ η θ ε σ τ ά υ λ ό γ ο υ ς τ ο ο
Η μ ί ν δ έ τ ρ ό ς τ φ φ α ν ε ρ τ λ έ μ φ τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ω ν τ ι δ ε
κ α Ι δ π α ρ ά τ ω ν δ ο κ ο ύ ν τ ω ν 6 Ρ θ ο δ ο ξ ε ί ν έ
τ α ν α σ τ ά ς τ ρ ό ς σ χ α τ ο ν ά σ θ ε ν ε ί α ς τ ά ς έ κ κ λ η σ ί α ς κ α τ ή γ α
γ ε Ε Π ι σ τ 92.
Α Ι ο ό ν "79).
-58­
Π ο ι ν σ ι α ί ε τ ι κ ω ν α χ ο ο ι
Π ο ι ν α ί έ π ι δ α λ λ ό μ ε ν α ι υ ό έ π ι σ κ η ρ ό τ ν ς
δ η μ σ ί Ι Τ γ μ ν τ η κ ε φ α λ η α έ Π έ λ η σ ί α ς α ρ ε σ ι ν
π α ρ ά τ ω ν Α γ ί ω ν Σ υ ν ό δ ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η ν
Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς Α Σ υ ν ό δ ο υ Ο Ο κ Ι σ χ ό σ ι ν .

Δ ι ό δ δ γ ι Κ ε λ ε σ τ ί ν ο ς Ρ ώ μ η ς γ ρ ά φ ε ι ι ε ρ Ι τ ο ϋ α Ι ρ ε τ ι
K'oQ ε σ ρ υ δ τ ι ο δ τ ο ς ο ό δ έ ν α σ ε λ ε ί ν f} ά π ο κ ι ν η
σ α ι Ι ι δ ό ν α τ ο δ ς έ ν Τ Φ κ η ρ ύ τ τ ε ι ν τ ι τ α α Ι ρ ε τ ι κ ά
λ ω ς ο ό χ ε ί σ τ ή κ ε ι t-v τ ό ρ θ ο δ ό ξ φ ί σ Μ 4, 1045). •λ π ό
τ ό τ ε δ έ Ο Ο κ δ ύ α τ ο ν ά έ Π ι ά λ η Π ο ι ν ή ν κ α θ α ι ρ έ σ ε ω ς ά φ ο
ρ ι σ μ ο Ο K.d:. δ Ν ε σ τ ό ρ ι ο ά ο δ τ ο ι α ϋ τ α α Ι ρ ε τ ι κ ά κ η
ρ ό τ τ ε ι ν ρ ξ α τ ο α ό τ ό θ ι Η δ έ τ ι μ ω ρ η τ ι κ ή ά τ ό φ α ι σ ι ς τ ο ϋ
α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ ο υ κ α τ ά τ ω ν μ ή ε ι θ μ έ ν ω ν ε Ι ς α ό τ ό ν ο ό δ έ Π ρ ό σ
κ α ι ρ ο ν Ι σ χ υ ν σ χ ε ν α ό τ ό θ ι Κ α Ι δ γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς •Α λ ε
ξ α ν δ ρ ε ί α ς έ λ έ Υ χ ε ι τ ό ν ε σ τ ό ρ ι ο ν έ ι σ τ έ λ λ ω ν Π ρ ό ς α ό τ ν
Κ λ η ρ ο ν Υ ι ο ν τ ρ ε σ υ τ έ ρ ω ν κ α Ι δ ι α κ ό ν ω ν ά π ν α Υ ώ γ ο ύ ς
κ α κ ω ς έ ο ί η σ α ς έ λ έ γ χ ο ν τ ά σ ο υ τ ή ν κ α ι ρ ο Υ μ α ν α ν μ ή
τ α Ά ρ ε Ι φ ρ ο ν ε ί ν Μ 4, 1256). ·0 Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς δ ε ι ν α μ ε
τ α ή σ τ ι έ κ τ η ς κ α κ ο δ ο ξ Ι α ς τ ο υ κ α Ι ο ό χ Ι ο Ι έ λ έ γ ξ α ν τ ε ς
τ ο Ο τ ο ν ώ ς α Ι ρ ε τ ι κ ό ν ν ά κ α θ α ι ρ ε θ ω σ ι κ α Ι ά φ ο ρ ι σ θ ω σ ι Π α ρ
α ό τ ο Ο ο Τ τ ι ι ν ε ς σ α ν ξ ι ο ι Ό Ρ θ ό δ ο ξ ο ι ι ρ ι ι ν Ι Ι Ε ι Κ α
ν ό ν ο ς Α Β Σ υ ν ό δ ό υ
Ι δ ο ύ δ ι α τ ί ο Ι τ ι μ ω ρ η θ έ ν τ ε ς υ π ό τ ο ϋ α Ι ρ ε Τ Ι Κ ϋ Ν ε σ τ ο
ρ ί ο υ ώ ς μ ή Τ μ ω ρ η θ έ ν τ ε ς έ λ ο γ Ι σ θ η σ α ν Π Ο ί ρ α τ ω ν Α γ ί ω ν
κ α Ι ρ έ μ ε ι ν α ν έ ν τ Έ κ κ λ η σ κ ι ν ω ν τ ε ς μ ε τ α τ ω ν
Ό ρ θ δ ξ ω ν ·1 ε ρ α ρ χ ω ν Τ ο ί ς δ έ γ ε τ ω ν κ λ η ρ ι κ ώ ν f\TOL
λ α ί κ ω ν δ ι α τ ή ν ό ρ θ η ν Π σ τ ι ν κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι ς 1\ κ α θ α ι ρ ε
θ ε ί ο ι Π α ρ α ύ τ γ ρ ά φ ε ι Κ ό ρ ι λ λ ο ς •Α λ ε ξ α ν δ ρ ε α ό
τ ο υ ς έ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν π ό λ ε ι κ ο ι ν ω ν ο ϋ μ ε ν ι μ ε ί ς Μ 4,
1096). Ο δ τ ο ι Π ά ε ς λ έ γ ε ι κ α Ι ε λ ε σ ί ν ς Ρ ώ μ η ς έ ν
τ ι μ ε τ έ ι ν Ω ί κ α Ι έ γ έ ν ο ν τ ο κ α Ι π ρ ό τ η ς τ ι μ ω ρ α ς
τ ω ν ό τ ο Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ κ α Ι χ ρ ι τ Π Χ ρ ό ν τ ο ς ε Ι σ Ι ν (1ta­
ρ ά τ ή ν κ α τ α ύ τ ω ν κ α τ α δ Ι Κ α Π ι κ ή ν τ ό φ α σ ι ν τ ο Ο α Ι ρ ε τ ι κ ο ϋ
έ π ι σ κ ό π Μ 4, 1045). .
Ά π σ υ ν α γ ώ γ ς Π ο ι ή σ ο υ σ ι ν ό ι μ ά ς , ε Τ π ε ν δ Κ ύ ρ ι ο ς
Ί ω ι σ τ 2). Α λ λ ό μ ή τ α ρ α σ σ έ σ θ ω υ μ ώ ν ή κ α ρ δ ί α Π ι
σ τ ε ό ε τ ε ε Ι ς τ ό ν θ ε ό ν κ α Ι ε Ι ς μ έ Π ι σ τ ε ύ ε τ ε Ι ω ι δ ι .1).
τ α φ ό η τ ρ α τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ώ ν ο ύ δ έ ν σ ι Δ ι ό τ ι φ δ σ ο ν κ α τ ά
-59­
,....­
ν θ ρ ω τ ι ν Υ ν ε τ α ι τ α ϋ τ α ο ό δ έ ν ι κ α θ ε ό ν κ α ι
Ε κ κ λ η σ α ν ·(ft\. Β α σ ι λ ε ρ α 32, 1029). Τ ό ν ν τ Ι ο Ι
δ ι ά ή ι ν λ ή θ ε ι κ α Ι τ ή ν ε Ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν ό μ ο λ ο Υ Ι α ν Π ά σ χ ν έ ς
τ ι δ ε ι ν ό ν κ α Ι ό ρ ι ζ ό μ ε ι Ο Ο τ ο ι ι ι τ ε Ι σ ι ν ο Ι τ ι μ ώ μ ε
ν ι Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ρ α 59, 321). Ω ς ό κ γ ε ν ε τ η ς τ υ φ λ ό ς
δ ν Qt α Ι ρ ε τ ι κ ο Ι Ι ο υ δ α ί ο ι Σ υ μ ε ώ ν ε τ α φ Ρ σ τ ρ α 116,
701) ξ έ α λ ν α ό τ ό ν ξ ω Ι ω θ 34). Κ α Ι δ μ τ ό τ ε
ε δ ρ ε ν α ό τ ό ν δ Δ ε σ τ τ η ς Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ρ α 59, 321),
δ ε ι κ ν ύ ς Ι τ ι ο Ι α τ α δ Ι ά σ Τ ε ς α ό τ ό ν ο δ τ ο ε Ι σ ι ν ο Ι κ α τ α
δ ε δ Ι α σ ι μ έ ν ι ϋ ό τ ο υ ρ α 59, 323) .

Τ ο ι α Ο τ α τ ά τ η ς ά λ η θ ε ς α θ λ σ μ ω PQ.
59, 321), δ ι ά τ ο ύ ς μ ή ύ π κ ό ν τ α ς τ ί α Ι ρ έ σ ε ι κ ι τ ι ν α
π α ρ ά α Ι ρ ε τ ι κ ω ν κ α τ α φ έ ρ ω ν τ α ι
1-7-"81).
Μ η κ ο ι ν ω ι ν ε ί τ ε
Τ θ έ λ ε ι δ θ ε ό ς ν ά π ρ ά ξ ο υ ν ο Ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι ρ ι σ τ ι ν
Ι τ α ν δ π σ κ ο ς α ό τ ω ν κ η ρ ό σ σ ι Ί δ η μ ο σ κ α Ι Ψ
τ η κ ε φ α λ Ό έ π Ε κ κ λ η σ ί α ς Ι Ε ς λ Β Σ ό δ ι ι
. α ρ ε σ ι ν Ι τ α ρ ά τ ω ν Υ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν 1\ Π α τ έ ρ ω ν ν ω
σ μ έ η
Ε κ ε ί ν ο τ ό δ π ο Ί ο ν π α ρ α γ γ έ λ λ ε ι δ ι Κ ύ ρ ι λ λ ο ς Α
. λ ε ξ α ν δ ρ ε α ς π ρ ό ς τ ο υ ς έ ν ω ν σ τ α ν τ ι ν ι ό λ ε ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
τ ε ρ ι τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο Ο Ν ε σ τ ο ρ ο υ ά σ τ λ ς γ ρ ά ψ ε ι κ α Ι ά
μ ώ μ ς έ α υ τ ο υ ς τ η ρ ή σ α τ ε μ ή τ ε κ ο ι ν ω ν Ο Ο ν τ ε ς τ φ μ ν η μ ο
ν ε Θ Έ ν τ ι μ ή τ ε μ ή ν ς δ ι δ α σ κ ά λ φ τ ρ σ έ χ ν τ ε ς ε Ι ν ε ι λ ύ
κ ο ς τ ί Π ο ι μ έ ν α ς Μ 4, 1096).
Κ Ο 1-9-"81).
?;
ι ;»:::' .".:.• :::...:.$
ς . Ι ϊ Ι υ
.,
:1
Ι
-60­
i
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ε Μ Π Τ Ο Ν
Τ Ο Κ Α Τ Α Κ Ρ Ι Τ Ο Ν Τ Η Σ Μ Ε Τ Α Τ Ω Ν
Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
Τ Ι ζ η τ ε ί ό θ ε ό ς κ α Ι ι Ε κ κ λ η ο α τ ο υ π ρ ά ι ξ ν ο Ι
ρ θ ό ι δ ξ Ι ρ ι σ ι α ν Ι κ λ η ρ ι κ ο Ι κ α Ι λ α , δ τ Α ό έ Ι
σ κ ο π ό ς τ ω ν δ έ ν κ η ρ ό σ σ η μ έ ν α ρ ε σ ι ν 1(' ο ι V ω ν ε ί δ
μ ω ς μ έ κ η ρ ό σ σ ο ν τ α ς ρ γ φ κ α Ι λ γ φ α δ ξ Ι Α τ ι Ι σ τ ω
κ α Ι lXv ·OO-rot ο Ι η Ρ σ ν ε ς δ έ ν (xow κ ό μ η κ ρ ι θ ό τ ό
Σ δ
CH ά π ά ν τ η σ ι ς ε Ι ς τ ό ω τ έ ρ ω σ α ρ ό ν ρ ώ τ η μ α δ έ ν
δ ι σ λ ω ς ν ά ε Τ ν α ι δ λ ι γ ό λ ς κ α Ι ώ λ η Σ ι
κ ω ς θ ι ι δ υ ν ά μ ε θ α ν ά τ ή ν κ λ ι μ α κ ώ σ ω μ ε ν Ι ς κ ο λ ο ό θ ω ς
*
Ε ά ν ι α ε σ ι ς κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι δ ι δ λ Ι γ χ ρ ό ν ο ν μ η
ν α ς τ ι ν ά ς , ο Ι ι τ ι σ Ι ν α μ έ ν ν Κ Ι Ι τ α ρ α λ θ ι έ ν α
ω ν Ι ω ς ά ι ί δ ν Π ω ς θ ά ά ν τ ι δ ρ ά σ ι ό έ π Ι Ο κ ο π ς τ ω ν η ο Ι
σ ν ε Ι σ κ ο π ο τ ο υ 1] ο Ι π Ι σ κ Ο Ο Ο ι ι λ λ ω ν δ ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η
σ ι ω ν Δ ι ό τ ι ι ς μ ι α ε Ι ν α ι ι Ε κ κ λ η σ α τ ο Ο Χ ρ ι ο τ ο ϋ τ ά
τ ά ς !1t\ μ έ ρ ο υ ς δ ι ο ι κ η τ ι κ ά ς δ ι α κ ρ σ θ ι ς τ η ς ε Ι ς Ι τ α Τ ρ ι α ρ χ ε ί α
κ α Ι ά ρ χ ε ι ο κ ο π ά ς ο δ τ ω μ Ι α κ α Ι ι α ό ή ε ό θ ύ ν η α ρ ό ε ι
ό ν τ α ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α Ι λ α ί κ ο ό ς ν α ν τ ι ή ς η Ρ Τ Τ μ Η ς
κ α κ ο δ ο ι ξ Ι α ς ι ι λ σ α μ ό ν ο ν Ι ς π Ρ ό ς τ ή ν γ ν ω ι ν κ α Ι τ ό ν
α θ μ ό ν έ Ί ά ο τ Κ α Ι α ν μ έ ν α ν τ ι δ ρ ά σ δ t1ttaK01t6c; τ ω ν
π α τ ε ρ ι κ ω ς τ ό τ ε ό π ο χ ρ ε ο ϋ ν τ α ι ν ά τ ο ϋ σ μ π ά
σ η δ υ ν ά μ ε ι Φ α μ έ ν τ ε ς τ ή ν α σ ι ν
Β Ε ά ν δ μ ω ς π α ρ έ λ δ έ ν ά ν τ ι δ ρ ά σ τ δ έ π ο κ ο π ς
τ ω ν α Ν λ

ο Ι Σ ν ε π Ι σ Ι τ ο υ 1] σ ω ε Τ ς δ ρ θ δ ο ξ ο ς lm­
σ κ τ ό τ ε ό π χ ρ ε τ α ι ν ά σ Μ π α ρ α σ α θ ϋ ν ε Ι ς α ό τ ό ν
έ λ έ χ ο ν τ ε ς Ο Ι Π ω έ μ μ έ σ ω ς τ ό κ α τ

ρ χ ά ς τ η ν σ ι ω π ή ν τ ο Ο
-61­
π ο ι μ έ ν ο ς τ ω ν μ ή δ ι α κ ό π τ ο ν τ ε ς μ ω ς τ ή ν μ ε τ α ό τ ο Ο Κ Ο Ι
ν ω ν ί α ν
Ε α ν δ μ ω ς α Ι ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ έ Π ι σ δ Π ο ύ ά Υ ω ν ί
ζ ε τ α ι κ α τ ά τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς κ λ ι μ α κ ω θ ο Ο ν κ α Ι κ α τ α λ ή ξ ο υ ν ε Ι ς
1,.
τ ό ν π ρ έ π ν α χ ρ ό ν ο ν ε Ι ς τ η ν δ ι α ή ν τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ ά
τ ο Ο κ α κ ο δ ο ξ ο Ο ν τ έ φ Ι σ ν έ κ ε ί ν ο ς θ π α ρ έ μ ε ν ε ά ν έ ν
δ τ ς ε Ι ς τ ά κ α κ ό δ ο ξ α φ ρ ο ν ή μ ά TOU), τ ό τ ε ο Ι π ι σ Ι ό π ο
χ ρ ε Τ α ι ν α κ ο ι ν ω ν ο Ο ν μ ό ν ο v μ ε τ α τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω ά
γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ο υ έ ι ι σ κ ά π μ ι α ρ υ ν μ ε ν ι τ ω ν σ υ ν ά ξ ε ω ν
τ ο υ Ι δ ι κ ο Ο τ ω ν δ σ τ ι ς δ ι ά τ η ς σ ι γ η ς τ ο υ η χ λ ι α ρ ά ς ά ν τ ι δ ρ ά
σ ε ώ ς τ ο υ δ ε ν τ α ό ε ι ν ά ι ν ω ν μ ε τ ά τ ο ϋ α Ι ρ ε τ ι κ ο ϋ σ υ μ
π ρ ά τ τ ω ν ο δ τ ω κ α Ι έ ν ι σ Χ ύ ω V τ ή ν Κ κ ο δ ο ξ α ν Ο
έ π Ι Τ Ο π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ Π α τ ε ρ ι κ ό ς λ ό γ ο ς ε Τ ν α ι σ α φ έ σ τ α τ ο ς
ο ι μ ε ν τ έ λ ε ο ν Π ε ρ Ι τ ή ν π ί σ τ ι ν έ α υ ά η σ α ν ο Ι δ ε η κ α Ι τ ο ί ς
λ ο γ ι σ μ ο ϊ ς ο ό σ ε Π Τ ί σ θ η σ α ν ό μ ω ς τ ι ν ω ν ί τ η ς α Ι ρ έ
σ ε ω ς σ u ν ό λ λ υ ν τ α ι ( 11 ) ..
<t/' τ α ν τ ε ς ο ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ι Π α σ α ι α Ι Σ ι
ν ο δ ο ι Π α ι α Ι θ ε ί α ι Γ ρ α φ α φ ε ό Υ ε ι ν τ ς έ τ ε ρ ό φ ρ ο ν α ς
Π α ρ α ι ν ο ϋ σ ι κ α Ι τ η ς σ ό τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς δ ι ί σ τ α σ θ α ι
Κ α Ι σ ι μ Π λ η Ρ ί δ μ έ γ α ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο υ δ ί τ η ς Έ
χ θ ρ ο ύ ς γ ά ρ θ ε ο ϋ δ Χ ρ ο ο σ τ ο μ ο ς ο ό μ ό ν ο ν τ ο υ ς α Ι ρ ε τ ι
κ ο ό ς ά λ λ ά κ α Ι τ ο υ ς τ ο ϊ ς τ ο ι ο ό τ ο ι ς Κ Ο Ι ω ο α ς μ ε γ ά λ η
κ α Ι Π Ο λ λ Ό τ φ ω ν ά π ε φ ή ν α τ ο '
Α Ι ά ν ω τ έ ρ ω ά ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ κ α λ ω ς ά Υ ω ν ι ζ ο μ έ ν έ
ό τ υ δ ε ν θ ά Π ρ έ τ ν α δ ι α κ ο ϋ ν ι μ έ χ ρ ι Σ ν Ι η ς κ α
τ α δ ί κ η ς τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο Ο Ε ν έ α τ ί ς Π ε ρ ι τ ώ σ ε ι ι ά ν τ ί δ ρ α
σ ί ς τ ο υ θ α π ρ έ Π ν α σ ν ε χ ι σ θ ά χ ρ ι θ α ν ά τ ο δ ε σ μ ώ ν κ α Ι
φ ι λ α κ η ς ε Ι ς Π ε ρ ί π τ ω σ ι ν δ η λ Π ο ύ δ κ α Κ δ ο ξ ω ν δ ι α θ έ τ ε ι
, .
i'
π ο λ ι ι κ ή ν η έ κ κ λ Ι σ χ υ ν ό π έ ρ α ό τ ο ϋ ώ ς π ο λ λ ά Κ ς τ τ
σ υ ν έ η έ ν τ Ι σ ρ ί ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
Ε ν ν ο ε ί τ α ι δ τ ι τ ή ν θ έ σ ι ν τ ό ρ θ ο δ ό ξ ω ς ά ν τ ι δ ρ ώ ν τ ο ς έ
π ι σ κ π ο υ δ ό ν α τ α ι Ά Ι χ η κ λ η ρ ι κ ό ς τ ι ς 1\ μ ο ν α χ ό ς έ φ δ σ ο ν
δ ε ν θ ε λ ε ν τ ι δ ρ ά σ η έ γ κ α ί ρ ω ς η ά τ ε λ ε σ μ α τ Ι ω ς ο ό δ ε Ι ς
έ π ί σ κ Ο τ α Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ε Τ ν α ι Π λ λ ά
Β α σ ι κ ώ τ α τ ο ν κ α Ι Π ρ ω τ ε ό ο ν τ α ρ ό λ σ ν δ ι ά π ά ν τ α τ ά ά
ν ω τ έ ρ ω θ ά π α ί ζ ο ν π ά ν τ ο τ ε ο ί π α ρ ά Υ ο ν τ ε ς Χ Ρ ό ν ο c;
Kdt Υ ν ώ σ L ς τ ο ι έ Π Ι π ό σ ο ν χ ρ ό ν ο ν κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι ή α
κ ο δ ο ξ ί α Κ Ι κ α τ ά Π ό σ ο ν έ γ έ ν ε τ Ο α δ τ η γ ν ω Ο τ ή ε Ι ς τ ό π λ ή
ρ ω μ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
Δ έ ο ν δ μ ω ς ν α σ η μ ε ι ω θ ό τ ι δ τ α ρ ά γ ω ν γ ν ω σ ι ς ε Ι ς
τ ά ς μ έ α ς α ς Ι χ ε ι μ η δ ε ν ι σ θ η λ ό γ φ τ ω ν ι α ρ χ ό ν τ ω ν μ έ
σ ω ν ά ν α μ ε τ α δ ό σ ε ω ς δ μ ι λ ι ω ν κ α Ι γ Ε γ ό τ ω ν έ ν φ δ τ α ρ ά
"
γ ω ν χ ρ ό ν ο ς κ α ί τ ο ι κ α τ ά Π ο λ ό σ ν τ ε τ μ η ι μ έ ν ο ς έ ν σ κ ρ Ι
-62­
σ ε ι π ρ ό ς τ ό Π α ρ ε λ θ ό ν έ ν TolrroLC; σ υ ν ε χ ζ ε ι κ α Ι θ ά σ υ ν ε χ
ζ η ν α π α Ι ζ η α σ ι κ ό ν ρ ό λ ο ν ν ε κ χ τ η ς τ α ι τ μ έ ν η ς μ ι ε θ ο
δ ε ό σ ε ω τ η ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς ι τ η ς Σ υ ν ο δ ι κ η ς κ α τ α δ κ η ς
λ α σ ι κ η π ά ν τ ώ ς Π έ ρ ω σ ι ς έ ν π ρ ο κ ε ι ι μ έ ν φ ι ρ ό ς τ ή ν ό ο
α ν . δ ύ ν α τ α ι ν α π ρ ο ά λ έ ν π ά ν τ ε ς ο Ι κ α λ ο Ι π ο ι μ έ ν ε ς τ υ γ
χ ά ν ε ι ή κ α τ α δ ί κ η τ ο Ο α Ι ρ ε τ ι κ ο Ο Ν ε ο τ ο ρ Ι τ α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Κ ω ν λ ε ω ς π τ η ς Γ σ ι κ Σ υ ν ό δ ο υ μ ε Ι τ ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ά ς
τ η ς κ α θ α ι ρ έ σ ε ώ ς τ ο υ ο ύ χ Ι τ ι ν ά ς έ κ τ ω ν σ υ ν ε π ι σ δ π Ω τ ο υ
α Ι ρ ε τ ι κ ο Ο ά λ λ α τ ο υ ς μ α κ ρ ά ν σ φ ό δ ρ α κ ε ι μ έ υ ς π α τ ρ ι ά ρ
χ α ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ε α ς κ α Ι Ρ ώ μ η ς Ι (15) .
llQO Σ υ ν δ ι κ η Δ ι α ν ώ μ η
Γ ε ν ν α τ α ι ο μ ω ς ά κ ο λ ο ύ θ ω ς TC> έ ξ η ς έ ρ ώ τ η μ α Ε δ Κ α Ι
κ α λ ω ς δ ι α TQUC; ο δ τ ω ά ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ α ς κ α Ι α θ ε λ ό ν α ς τ ό ν
α Ι ρ ε τ ι κ ό ν τ ι μ η κ α Ι € α ι ν τ ο ύ ς ι ή ε ι σ υ μ φ ώ ν ω ς ρ ό ς
τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ω ν Ι ό ν ω ν
Α λ λ ο Ι ά λ λ Ι ο Ι μ η δ ι α κ ό ψ α ν τ ε ς τ ή ν μ ε τ ά υ α Ι ρ ε τ ι
κ ο ί κ ο ι ν ω ν α ν κ α Ι ί μ έ χ ρ ι τ η ς σ υ ν ο δ ι κ η ς τ ο υ κ α τ α δ ί κ η ς Κ Ο Ι
ν ω ν ο ϋ ν τ ε ς α ύ τ φ π ω ς π ρ έ π ε ι ν θ ε ω ρ ω ν τ α ι ά φ ο Ο ο ό δ ε ν
π ε ρ Ι α ύ τ ω ν ά ν α φ έ ρ ν ο Ι σ χ ε τ ι κ ο Ι Ι ε ρ ο Ι Κ α ν ό ν ε ς
Ε ά ν ο Ι ί Κ α ν ό ν ε ς δ ε ν δ ι λ ϋ ν ι ε ρ Ι τ η ς τ ό χ η ς τ ω ν
σ υ ν ε χ ι σ ά ν τ ω ν τ η ν κ ο ι ν ω ν Ι α ν μ ε τ ά τ ο ϋ α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ μ έ χ ρ ι
τ η ς σ υ ν ο δ ι κ η ς κ α τ α δ ί κ η ς ύ τ α ύ τ ό δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι δ τ ι ή
φ ύ σ ι ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α ν ό ν ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι δ υ ν η τ ι κ Τ ι κ α Ι
κ α τ ά κ λ θ ί α κ α Ι ή μ ε τ α τ ο ϋ α Ι ρ ε τ ι κ ο σ κ ο ι ν ω ν ί α ά κ α
τ ά κ ρ ι τ ο ς η ά δ ι ά φ ο ρ π α ν τ ο ό ν α ν τ Ι ο ν Ι
Ά π ό δ ε ι ξ ι ς τ α Π ρ α κ τ ι κ α τ ω ν Ι ε ρ ώ ν Σ υ ν ό δ ω ν ι Ι ε ρ ό
δ η λ Π α ρ ά δ ο σ ι ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έ κ τ ω ν ό π ο ί ω ν π ε ρ ι τ ρ
ν ω ς π ι ο τ ι ε ί τ α ι τ ο κ α τ ά κ ρ ι τ ο ν ό λ σ Υ ν κ α Ι κ ο λ σ Ι μ ό ν
τ η ς δ Ι α Υ ω Υ η ς τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν έ π ι σ κ τ ω ν κ α Ι κ λ η ρ ι κ ω ν γ ε ν ι ..
κ ώ τ ε ρ ο ν Τ ό ά κ ρ ι ω ς ά ν ί θ ε Τ ν έ τ μ η σ ε ν α Ι σ χ υ Ρ ι σ θ μ ό
ν ο ν ό ά ρ χ ι μ Ι τ τ ι φ ά ν ι ς θ ε δ ω ρ π ι ς ά δ ι α φ ο ρ ω ν λ ή
ρ ω ς δ ι α τ η ν τ ο λ μ μ έ ν η ν π α ρ α ι ί η σ ι ν τ η ς ά λ η θ ε Ι α ς Γ ρ ά
φ ε ι λ Ι Τ ό ν c' λ λ ή δ ι α ή τ ο Ο ι μ ν η μ σ ύ π ρ Ο σ Υ Ι
κ η ς δ ι α Υ ν ώ σ ε ω ς κ α Ι κ α τ α δ ί κ η ς δ έ ν χ ε ι τ ή ν ι α ν 6;­
Τ Φ γ η ς μ ο λ υ σ μ ο Ο έ κ τ η ς κ η ρ τ μ έ ν η ς α Ι ρ έ α ε ω ς Ι Ό χ ι
ά δ ε Ά φ έ μ Ι Α ν ε Ι χ ε ν α ό τ ν τ η ν ν τ ό τ ε ο Ι Κ α ν ό ν ε ς
δ ν θ α τ α ρ ε ί χ ά τ λ ω ς δ ι κ α ω μ α π ρ ό σ ε ω ς μ ν η μ ο σ ό ν ο υ δ ι
α ρ Έ σ ι ν π ρ Ο σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ι ν ώ μ η ς , ά λ λ α θ ά έ θ έ σ τ ι ι ζ ο ν
ρ η τ ή ν κ α Ι σ α φ η ό π ο χ ρ έ ω σ ι ν μ ε τ ι λ η ς α ρ τ τ ω ν Ι τ ο ι
ν ω ν έ ν έ ν α τ ί π ε ρ ι ώ σ ε ι Δ ε ν ό π ά ρ χ ε ι λ ι τ ν κ ν Δ ς
ν ά ... μ ο λ υ ν θ ω μ ε ν ο Ο τ ε μ ν η μ ο ν ε ό ο ν τ ε ς τ ο Π τ ρ Ι ά ρ έ
-63­
...
Ι
Ι
,
'
'

ί
,.
δ σ ο ν ά κ ό μ η δ έ ν α τ ε δ ά σ Θ Ι ο δ τ ε π ο λ λ φ μ λ ι λ
ν ο ι ε Ι ς Κ ι Ι Ω Ν ί α ν τ ο ύ ς μ ν η ι μ ο ν ε ό ο ν τ α ς Χ ό τ ο ϋ ••• «·0 ν ω ν
ε Τ ν α ι δ υ ν η τ ι κ ό ς κ α Ι ο ύ χ Ι ί ι τ χ ε ω τ Ι δ ...
Ό τ ι τ ο ε Τ ν α ι λ η θ έ σ υ ν ε χ Ι ζ ε ι δ Π α ν ο ι σ ι ο λ σ Υ ι ώ
τ α τ ο ς Π ε ί θ ε ι κ α Ι τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ τ ι Ι ν ω έ ν τ ί μ α τ ρ
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α θ η ρ έ θ η σ α ν ά ν α ρ Ι θ μ η τ ο ι Ι π σ Ι l1tl α Ι
ρ έ σ ε ι ο ύ δ έ π ο τ Ε Ι τ ι μ ω ρ ή θ η κ λ η ρ ι κ ό ς τ ι ς Ι ά λ ς έ π ε
τ ι μ ή θ η δ ι ά τ ό ν λ ό γ ο ν δ τ ι δ έ ν Ι σ π ε υ σ ε ν ά ά π ο σ χ ι ο θ ί π ά ρ α υ
τ α ά τ ό τ ο ο α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ Ι π ι σ υ ά λ ν έ ι μ ε ν ε τ η ν ό π ό Σ υ
ν ό δ ο υ κ α τ α δ ί κ η ν α ό τ ο ϋ ...:.. ά ν τ ι θ έ τ ω ς λ ε γ ό μ ε ν α ε Τ ν α ι
ά ό η τ ι ζ η λ ω τ ι σ μ ο ί (1.7) . .. .
Δ ι α τ ί Ι ν τ ο ι α ύ τ Ό π ε Ρ Ι Π ώ σ ε ι δ ά Υ ι ώ τ α τ ο ς .π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
-λ λ ε ξ α ν δ ρ ε Ι ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς π ρ έ τ ρ ε ε ά ν τ ι θ έ τ ω ς π ρ ό ς τ ό ν 1t.
Ε π ι φ ά ν ι ο ν τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α Ι
λ α τ κ ο ό ς ν ά ά π έ χ ν τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ι ο ϋ α Ι ρ ε τ ι κ ά κ η ρ ό σ σ ο ν
τ ο ς Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ κ α ί τ ο ι δ έ ν ε Τ χ ε σ έ λ θ Ό κ ό μ η Σ δ ς
π ρ ό ς κ α τ α δ ί κ η ν ι Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ έ δ τ ι δ τ α ν Ι γ ρ α φ ε
τ α ν ω τ έ ρ ω δ θ ε ί ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ο Ι λ ε ί τ ι τ ω ν π ι ο τ ω ν κ α ι
τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς ε Τ χ σ δ η δ ι α κ ό ψ ε ι ι ν ω ν Ι α
π ρ ό ς τ ό ν κ α κ ό δ ο ξ ο ν Π ο ψ ε ν ά ρ χ η ν τ ω ν π λ ή ν λ Ι γ ω ν έ λ α
φ ρ ο τ έ ρ ω ν κ α Ι τ ω ν λ α κ ε ό ν ω ν σ ά
Δ ι τ Ι δ ά Υ ι ο ς τ ά τ ι μ ό λ ι ς έ π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η τ η ν κ α
κ ο δ ο ξ Ι α ν τ ο ύ Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ δ ι έ Κ Ο ψ ε τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ό ν τ ο υ π ρ Ι ν
Kdv σ υ ν έ λ θ η ι Σ ύ ν ο δ ο ς π ρ α κ α τ α δ κ η ν τ Ο Ο κ α κ δ
ξ ;
Δ ι α τ ί δ Υ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς δ Ο μ ο λ ο γ η τ ή ς δ ι έ κ ο ψ ε π α σ α ν
, έ κ κ λ η σ ι ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ό σ υ Ι η ς δ ι α γ ν ώ μ η ς μ ε θ
δ λ ω ν σ χ ε δ ό ν τ ω ν θ ρ ό ν ω ν -Α ν α τ ο λ η ς κ α Ι Δ ύ σ ε ω ς ε κ α
τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο ϋ μ ο ν ο θ ε λ η τ α μ ο ϋ τ ε ν α θ ε ω ρ η τ α ι u­
π ό τ ω ν ά ν τ ι π ά λ ω ν τ ο υ έ κ τ ό ς Ε κ κ λ η σ ί α ς (20) ; ..
Δ ι α τ ο Ι π ρ ό τ η ς Ζ σ ι κ Σ υ ν ό δ ο υ ά θ λ ή σ α ν τ ε ς ε Ι κ ο ν ό
φ ι λ ο ι κ λ η ρ ι κ ο Ι κ α Ι λ α ί κ ο δ ι ε τ έ λ ε σ α ν έ ν ά κ ο ι ν ω ν η σ π ρ ς
τ ο ύ ς ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο υ ς έ π Ι δ ε κ α ε τ ί α ς δ λ ο κ λ ή ρ ο υ ς έ ν φ λ α α ί ς
Ι δ ρ ε σ ι κ α Ι σ π η λ α ο ι ς ύ π ά ρ χ ο ν τ ε ς δ ι α τ ή ν κ α λ ή ό μ ο λ ο
γ ί α ν ((.t 1) ;
«-λ ν η τ ο ς ζ η λ ω τ ή ς τ κ α Ι δ ι ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ή ς τ η ς μ ε
ρ ί δ ο ς τ ω ν ε Ι κ ο ν ο φ ί λ ω ν Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο υ δ ί τ η ς δ ι ς Υ ρ α
φ ε δ τ μ ο λ u σ μ ό ν χ ε ι ι κ ο ι ν ω ν ί α έ κ μ ό ν ο υ τ <t­
ν α φ έ ρ ε ι ν α ύ τ ό ν τ ό ν ε Ι κ ο ν ο μ ά χ α ν δ η λ έ τ ί σ κ ι ν ρ
θ δ ξ ο ς ε Τ η δ ά ν α φ έ ρ ω ν Η δ τ α ν δ ι ά Π ο λ ύ κ α τ ώ τ ε
, .
ρ ο ν τ η ς ε Ι κ ο ν ο μ α χ ί α ς θ έ μ α τ ό ν π α ρ ά ν ο μ ο ν ι γ ά μ τ ω
α Τ ρ ά τ ς μ ε τ ά ά φ θ ά σ τ ρ ρ η σ ί α ς δ ι ε Ρ Σ σ ε ν
Π Ά Τ α Ι ι μ ί ν φ ο ρ η τ ά μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ε τ α σ χ ε ί ν τ η ς έ κ ε Ι
-64­
ν ο υ ι ω ν α ς Ι ε ρ έ ω ς Ι ω σ ή φ κ α Ι τ ω ν Ι κ ε ν φ Σ Λ Λ Ε ι
τ Ρ ύ ν ω ν ; (PG. 99, 972).
τ ί α δ μ ω ς ν α λ ή θ ε ι α λ λ ε ι ψ ι ς λ ο γ ι κ η ς κ α Ι σ ο α ρ ό
τ η τ ο ς κ α ι Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς Ά Τ ρ θ δ ξ ν ε μ ό τ ι ά ρ χ ε ι ε Ι ς
ό ς λ ό γ ο υ ς τ ο Ο ν ω τ έ ρ ω ά ρ χ ι μ α ν δ ρ Ι τ θ ά δ ε ι θ Mmo­
μ ε ρ έ σ ε ρ ν κ α ω τ έ .
* * *
Ε ν Π ρ ώ τ ο ι ς ε Τ ν α ι ά δ ύ ν α τ ο ν Α ό τ τ ά ρ ξ η ν Π Υ ά
τ ι ι μ ω ρ Ό τ ό ν Ι ε ρ έ α Ί τ ό ν έ Π σ Κ ν δ ι ό τ ι δ ε ν δ ι έ Κ Ο ψ Ε ν κ ο ι
ν Ω α ν μ έ τ ό ν α Ι ρ ε τ ι κ ό ν Π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α Υ ν ώ μ ι η ς Δ ι α τ Ι
Δ ί δ ι ι Σ ύ ν δ ς έ ν Τ ι ί Ό π ε ρ ι ώ σ ε ι τ Ι ρ ό λ ο ν θ ά π α Ι ζ η
ά φ ο ϋ θ ά ρ χ ε τ α ι ν α δ ώ σ τ τ ό Π α ρ ό ν Π ά ν τ ο τ ε ... κ α τ ό τ ι ι ν έ
ο ρ τ ς ; Κ α Ι Π ω ς ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α ε Τ ν α ι ά λ η θ ή ς σ ό ν ο δ ο ς
δ ι ε κ δ Ι ο ϋ σ α τ ι τ ή ν Ε ό α Υ γ ε λ ι κ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν ά ψ ο ϋ δ έ ν
Π Ρ ο σ τ ο τ ε ό η α δ τ η τ ό ν ό π α ύ τ ς Π ο ι μ α ι ν ό μ ε ν ο ν κ λ η ρ ο ν κ α Ι
λ α ό ν ά λ λ ά θ ά π ρ ο σ τ α τ ε ό ε τ α ι ύ Π Ό Τ ω ν Δ ι ό τ ι Ι ν Ι σ χ ά τ ι ε ι
α λ ό σ ε ι Ο η μ α ν ε ι ι ό Π Ο Χ Ρ ε ι ω τ L Κ ι ή ά τ Ι δ ρ
σ ι ς ά τ ω ν τ ω ν λ λ ω ν δ μ α τ έ μ φ α σ ε ι τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς Ι
ξ α ι Ρ έ ο ε ι τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ι ς θ ά έ ρ χ ε τ α ι Ά δ ώ σ η τ ό Π α ρ ό ν
τ ε λ ι ε τ α α Ι
Ε ν α ς τ ο ι ο ϋ τ ο ς Κ α ν ώ ν έ Ά ύ τ η ε θ ά ώ μ ο α ζ ε τ φ ό ς
τ ό Υ σ χ ε τ ι κ ό ν π ο λ ι τ ι κ ο ν ν ό μ ν Π ο ο δ ι έ τ α ζ ε Π ά α ς ώ
σ τ ρ α τ ι ώ ς κ α Ι ά ξ Ι μ α τ ι κ ο ο ν α μ ά χ ω ν τ α ι ά Υ ε ν δ ό τ ω ς
δ ι μ α ή έ μ φ Α Ι ε ι τ ο υ έ χ ρ ο Ο λ ή ν τ ω ν σ τ ρ α τ η γ ώ ν κ α Ι .
έ τ ε λ ρ χ ω ν ο Ι ό ο ο ί ο ι θ ά σ υ Ή ρ ν τ ε Ι ς σ Ο Ο κ ε ψ ι ν τ ε
λ ε u τ α ί ο ι δ ι α ν ά ά ν α κ ο ι ν ώ σ ο υ ν δ τ ι κ α κ ω ς ε τ έ θ η
ό Ι χ θ ρ ό ς κ α Ι Τ α ξ Α Π ο λ ύ κ α λ ω ς Π ι ά ν τ έ δ ρ α σ α ν έ γ
κ α ι ρ ω ς σ τ ρ α τ ό ς κ α Ι ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι .
Δ τ υ χ ω ς τ έ τ ο ι ο ι χ κ α ν ό ν α ς ά ν α ζ η τ ε ί ό π Ε Π ι φ ι Μ
ε Ι ς τ ό Π η δ ά λ ι ι ο ν κ α Ι ά φ Ο Ο δ ε ν τ ι Ο Ο ς ε ό ρ Ι σ κ ε ι ... β α π ι ζ ε ι ώ ς
δ u ν η τ Ι κ ο ύ ς τ Ο Ο ς ό Π ά ρ σ τ ς τ ω ν δ π ο Ι ω ν τ ή ν (v­
Υ Ο ι α ν α α ό σ ω ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ύ ε ι ..
λ Ν λ ά κ α Ι ο Ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι δ τ τ έ ρ ε ς δ έ ν φ α Ι ν ε
τ α ι ν ά δ ι α φ έ ι ρ τ η ς ψ λ Ι α ς τ ο υ κ λ ή Τ δ ι κ η Υ ό
ρ ο υ τ ω ν ά φ ο ϋ έ Π Ι ό λ κ λ ή Ρ ς δ ε κ α ε τ α ς τ ώ ρ α ν φ ι λ έ
Π ο υ ν τ ή ν ρ ε σ ι ν τ ο υ Ο Ι κ ο ο μ ε ν ι Ο μ ο ϋ α ό ξ α ν μ έ Ι ν κ α Ι ι ι φ ο
κ λ η κ ω ς κ α τ α λ ό ο υ σ α τ ά τ ω ν α τ έ ρ ω ν Ρ ά δ τ ο ί α
ό Ι θ ε τ α ι δ τ ι Σ ε σ μ ι ώ τ α τ Ι Π ρ έ ε ν α φ λ ά ώ ς
κ ό ρ η ν δ φ θ α λ μ ο ϋ α ό τ ο Ι δ τ α ν σ υ ν έ ρ χ ω ν τ α ι Ά Τ Ι ν ά κ α δ ι
ι ά σ ν τ ή ν κ α κ ο δ ο ξ Ι α ν δ ι ώ κ ο υ ν τ α ς δ λ ί γ ς t1<: τ ω ν 1fL­
σ τ ω ν Π ο ύ Ι τ λ ι μ η σ α Ά ά ν τ ι δ ρ ά σ ν ε Ι ς τ ή ν α Ρ ξ ι ν δ ι ε κ
-65­
δ Ι ϋ τ ε ς τ η ν φ ω ν ή ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Ι Ό τ ω ς ά κ ρ ι ή ς
έ π α ά λ η ψ ι ς τ ο ϋ ά ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ π α ε λ θ ν τ ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
* * *
•Α λ λ ά κ α Ι κ ά τ ι λ λ σ ά Π λ ο γ ι κ ή ν θ ά ά τ τ ε ι δ
ό π ο τ ι θ έ μ ε ν ο ς ο δ τ ο ς Α Ω ν Ά α θ α ι ρ Σ ύ ν ο δ ο ς τ ο υ ς μ ή
Π ί ρ ό α ύ τ η ς ά ν τ ι δ ρ ά σ Α Τ α ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς δ τ ο ν α ό τ ο Ι ο Ι δ ι ο ι ο Ι
Σ υ ν ο δ ι κ ο Ι π ο ύ θ ι έ ν ή ρ γ ο υ ν τ ή ν κ α θ α ί ρ ε σ ι ν θ ά ε ό ρ σ κ ν τ
ε Ι ς τ ό ν α ό τ ό ν 6 α θ μ ό ν έ ν ο Χ η ς έ ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι
π ρ ό ς τ σ ό ς π ρ ό α ύ τ ω ν Ά τ ι δ ρ ά σ α ς Ι
Τ ο ι ο ϋ τ ο ς κ α ν ώ ν θ ά ε Τ χ ε θ έ σ ι ν t40NON δ τ Α ο Ι έ Π ί σ κ ο
π ο ι τ η ς Ό υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ μ η ς ε Τ χ ο ν ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι έ γ κ α ρ ω ς
κ α Ι π α τ ε ρ ι κ ω ς ε Ι ς τ ή ν κ α δ ξ ί α ά λ λ ά δ ε ν ι δ υ ν ή θ η Σ Α Ά
σ υ ν έ λ θ έ ν σ υ ν ό δ φ π ρ ό ς κ α τ α δ ί κ η ν τ ο υ κ ο ι κ ο δ ό ξ ο υ λ γ φ
έ π ε μ ά σ ε ω ς τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς κ α Ι ό π ε Ι σ ε ω ς τ ο ϋ α Ι ρ ε τ ι κ ο ϋ
ώ ς έ γ έ ν ε τ ο π ο λ λ ά κ ι ς κ α Ι Ι δ ί χ έ π Ι Ε Ι κ ο ν ο μ α χ ί α ς Τ ό τ ε
σ φ α λ ς σ υ ν ε ρ χ ό μ ε ν ο ι ο Ι έ ν λ ό γ φ έ π ί σ κ Ο Π ο ι χ ο υ ν δ λ ο τ ό δ ι
κ α ί ω μ α Ά κ α τ α δ ι κ ά σ ο υ ν τ Ο Ο ς μ ή μ ι μ η θ έ ν τ α ς τ ή ν δ ι α γ ω γ ή ν
τ ω ν κ λ η ρ ι κ Ο Ο ς ώ ς έ γ έ ν ε τ ο έ ν τ η Ζ σ ι κ Σ υ ν ό δ φ Τ ό τ ε ε
α ί ω ς δ έ ν δ ο κ ι μ ά ζ ο ν τ α ι δ έ ν Π Ρ λ α μ ά υ ν ν ά δ ο κ ι μ α σ θ ο ϋ ν
κ α Ι α Ι σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς τ ω ν λ ο ι π ω ν κ λ η ρ ι κ ώ ν μ ε τ ό Π ί Α δ η
σ ά ι ν θ ά Ι ρ έ π Π ν ά τ η ρ ή σ ο υ ν ι ν α ν τ ι τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς κ λ ι τ .
. ς μ ή λ ι π ό μ α τ α ι ν δ Π α σ ι λ γ ι ώ τ α τ ς π ρ ο σ
π α θ ώ ν ν ά ε Ι ρ η ν ε ύ σ τ ή ν σ ε ί δ η σ τ ο υ ώ ς κ α Ι π ά ν τ ω ν
τ ω ν κ ο ι ν ω ν ο ό ν τ ω ν έ ν γ ν ώ σ ε ι κ α Ι π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς δ Ι α Υ ν ώ
μ η ς τ η κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν α Ι ρ έ σ ε ι δ ι ό τ ι π α ν τ α χ ό θ ε ν σ τ ε ν ά δ ι
α ό τ ό ν κ α Ι τ ο ύ ς π ρ σ τ α τ ε μ έ ν ι ς τ ... .
t''H Π α ξ ι τ η Έ κ κ λ η σ ί α
Α λ λ ά μ ή π ω ς ι Ε κ κ λ η σ ί α τ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ο υ Κ Χ Ι π ρ ο τ η ς
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν δ έ ν τ ι μ ε τ ω π ι
,;
ζ ε ν έ π ι τ ι ω ς τ ά ς ψ φ α ν ι ζ ο μ έ ν α ς α Ι ρ έ σ ε ι ς ά σ ε ι τ η ς δ ι δ α

σ κ α λ ί α ς τ η ς Α γ ί α ς Γ ρ α φ η ς κ α Ι τ ω ν ά Υ ω ν τ έ κ ν ω ν
τ η ς (24) " ώ ς σ α φ ώ ς μ α ρ τ υ ρ ε ί τ ο ϋ τ ο κ α Ι δ γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Π α ρ α γ γ ε λ Ο Ν γ ά ρ χ ο μ ε ν έ ξ α ό τ ο Ο τ ο ύ Α σ ό λ ά ν
τ ι ς δ ο Υ μ α τ ί ζ η
, .
η π ρ σ τ ά σ σ Π ι ε ί ν ι μ ά ς π α ρ 8 π α ρ ε λ ά ο
μ ε ν π α ρ 8 ο Ι Κ α ν ό ν ε ς τ ω ν κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς Σ υ ν ό δ ω ν α
λ ι ι κ ω ν τ ε κ α Ι τ ο π ι κ ω ν δ ρ ί ζ ο ο ο ι ν ά ι τ α ρ ά δ ε κ τ ο ν α ό τ ό ν χ ε ι ν
κ α Ι μ η δ έ λ Ο Υ ζ ε σ θ α ι α ό τ ό ν έ ν κ λ ή ρ φ γ ω (PG. 99,
Α
Τ ρ ι ώ ς έ ψ ή ρ μ σ α κ α Ι ο Ι Υ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς τ η ς
Ζ ι :: Ο Ι κ Σ υ ν ό δ ο υ κ α τ ά τ η ν δ ί κ η ν κ α Ι κ ο τ α δ κ η ν τ ω ν ε Ι κ
-66-­
μ ά χ ω ν π α ρ ά τ ά ά ν τ ι θ έ τ ω ς Υ ρ α φ έ ν τ α 6100 τ ο Ο π Ι φ
ν ί ο υ .δ τ ι δ η λ ο ό δ έ π ο τ ε έ τ ι μ ω ρ ή θ η κ λ η ρ ι κ ό ς τ ι ς ι Kciv έ
π ε τ ι μ ή θ η δ ι α τ ο ν λ ό γ ο ν δ ι δ ε ν σ π ε σ ε ν ά ά π σ ι Π ά ο
α τ α ά Π ό τ ο υ α ρ ε τ ι κ ο Ο έ π ι Ο Κ ...:'. Π α ρ α έ Τ μ ι ε ν ε ό
θ ό ς ά μ έ σ ω ς ά ν τ ι π ρ σ ω π ε υ Τ Ι κ ε μ ε ν α τ τ ά ς σ υ ν ε δ ρ Ι α ς
τ η ς Σ ν ό δ .
Α Ι Τ α Ρ ά σ ι ο ς δ ό γ ι ώ α τ ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς TCf» έ
Π ί ι σ κ π φ Ν ε ο κ α ι σ α ρ ε Ι α ς ε Τ π ε ν ώ ς ω σ τ ό ς σ ο ι π α ρ η λ θ ε ν
1') ά λ ή θ ε ι α ω ς τ ο ο ν Ο ν Ι ώ ς έ γ ν ω σ μ έ ν η ς τ ε φ ρ ό ν η σ α ς
Κ α Ι έ ά ν ώ ς ω τ σ ο ι π α ρ η λ θ ε ν μ ή α Ι δ ε σ θ η ς τ ό ν ρ
θ ό ν λ ό γ ο ν μ α θ ε ί ν σ π ε ρ ο ό κ ι σ χ ύ ν θ η ς τ ό ν δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο ν
Γ Ρ η γ ό Ρ ι ο ς έ π σ α ς Ν ε ο κ α ι σ α ρ ε Ι α ς et1tE: π ι
σ τ ε υ σ ο ν Δ έ σ π ο τ α ώ ς ι ω σ τ ς α ι τ ω δ ε μ ε ί ν κ α Ι ώ ς
κ ε λ ε ύ ε ι δ δ ε σ π ό τ η ς κ α Ι ι ι Ι α Σ ύ ν ο δ ο ς
Τ α Ρ ά σ ι ο ς Λ έ γ ε τ ί θ έ λ ε ι ς μ α θ ε ί ν
r ρ η γ ό ρ ι ο ς ε Τ π ε Ι Ι ν ί κ α π ά σ α ι δ μ ή γ υ ρ ι ς α δ τ η
τ ό ν λ α λ ε ί κ α Ι φ ρ ο ν ε ί μ α θ ο ν κ α Ι έ Π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η ν δ τ ι ι
ά λ ή θ ε ι α α δ τ η έ σ τ ν ι Ν ν Ι ζ η τ μ έ ν η κ α Ι η σ σ μ έ ν η Κ α Ι
δ ι ά τ ο Ο τ ο κ ά γ ώ α Ι τ ώ σ υ γ γ ν ώ μ η ν τ ω ν π ρ ώ η ν μ ο υ κ α κ ω ν
κ α Ι θ έ λ ω μ ε τ α π ά ν τ ω ν κ α Ι φ ω τ ι σ θ η ν α ι κ α Ι δ ι δ θ ν α Ι Tc,X
π λ η μ μ λ ή μ α τ α κ α Ι ό μ α ρ τ ή μ α τ ά μ ο υ δ ι μ ε τ ρ ά έ σ η κ α Ι ώ ς δ
θ ε ό ς α τ ύ ξ ε ι τ ή ν Ι ε ρ ά ν Σ ύ ν ο δ ο ν κ α Ι τ ό ν π α ν ά Υ ι ο ν δ ε
σ π ό τ η ν ...
ι
Τ fX Ρ ά σ ι ο ς Ώ φ ε ι λ ε ς έ κ τ ω ν ά ν έ κ α θ ε ν χ ρ ό ν ω ν
ά ν ο ί ξ α ι σ ο ι τ α τ α κ α Ι Π α ύ λ ο υ τ ο ύ θ ε Ι ο υ •λ σ λ ά
κ ο Ο Ο α ι λ έ γ ο ν τ α ς σ τ η κ ε τ ε κ ρ α τ ε ί τ ε τ ά ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς ac;
π α ρ ε λ ά ε τ ε ε ί τ ε δ ι ά λ ό γ ο υ ε ί τ ε δ ι έ τ σ τ ο λ η ς ι μ ώ ν κ α Ι
π ά λ ι ν Τ ι μ ο θ έ φ κ α Ι Τ τ φ γ ρ ά φ ο ν τ ο ς τ ά ς ε ή λ ς κ ε ν ο
φ ω ν α ς π α ρ α ι τ ε ί σ θ α Τ Ι η λ ό τ ε ρ ο ν Ι τ ε ν φ ω ν ό τ ε ρ
τ ο υ λ έ γ ε ι ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς ε Ι δ ω λ ο λ α τ ρ η σ Χ ι
Γ Ρ η γ 6. Ρ ι ο ς Κ α κ ό ν ν κ α Ι δ μ ι ο λ ο γ ο ϋ μ ε ν κ α κ ό ν
ν ά λ λ ο δ τ ω ς έ π ρ ά χ θ η κ α Ι ο δ τ ω ς έ π ρ ά ξ α μ ι ε ν κ α Ι δ ι ά τ ο ϋ
τ ο α Ι τ ο Ο μ ε ν σ υ Υ Υ ν ώ μ η ν τ ω ν π λ η μ μ ε λ η μ ά τ ω ν ι μ ω ν Ο μ ο
λ ο γ ω Δ έ σ ι τ α μ π ρ ο σ θ ε ν τ η ς τ ι μ ι ω τ ά τ η ς ι ω σ ό ν η ς ό
μ ω ν κ α Ι π ά ν τ ω ν τ ω ν ά δ ε λ φ ώ ν τ η ς ά γ Ι α ς Σ υ δ δ τ ι ι
μ ά Ρ τ ο μ ε V . κ α ί ι ν ο μ ή σ α μ ε ν κ α Ι κ α κ ώ ς έ
π ρ ά ξ α μ ε ν ι φ Ι σ γ ν ώ μ η ν α Ι τ Ο Ο μ ε ν π ε ρ Ι τ ο ό τ ...
Β Ι Β α σ ( λ ε ι ο ς έ σ ς Α γ κ ύ ρ α ς ε Τ π ε ν ·0­
θ ε ν κ α Ι έ γ ώ έ π σ κ ο ς •λ γ κ ό ρ α ς τ η ς ό λ ε ω ρ α ρ ό μ ε
ν ο ς έ ν ω θ η ν α ι τ η Κ α θ ο λ ι κ Ό Έ κ κ λ η σ ί Χ ... τ α ό τ η ν τ η ν
Π ί α ρ ο Ο σ α ν Υ Υ ρ α ι φ ό ν μ ο υ δ μ ο λ ο Υ α ν π ο ι ο Ο μ α ι κ α Ι π ρ ο ά ά
γ ω ό μ ί ν τ ο ί ς έ ξ ά τ σ τ λ Ι η ς α ό θ ε ν τ Ι α ς λ σ σ ι τ ή ν έ ξ ω
σ α ν Έ ν τ π φ δ έ κ α Ι σ ν μ η ν έ ξ α ι τ ώ μ α ι π α ρ ά τ η ς
-(;1­
θ ε σ λ έ Τ υ υ μ ω ν μ α κ α ρ ι τ η τ ο ς ό π έ ρ τ α ύ τ η ς μ ο υ τ η ς
ι Ρ α δ u τ η τ ο ς Δ έ ο ν γ α ρ ν μ η ό σ τ ε ρ η κ έ ν α ι μ ε π ρ ό ς
τ ή ν τ η ς Ο ρ θ ο ι δ ο ξ Ι α ς ό μ ο λ Ο Υ Ι ά Λ λ ι τ ρ α μ ο υ
θ ε Ι α ς κ α Ι ν ω θ ρ ε Ι α ς κ α Ι μ ε λ η μ έ Η ς δ Ι Χ ι Ο α ς Ι σ τ Ι τ ο ϋ τ φ
Γ Ι τ η d'yta Κ Ο Ί ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ Ό Σ ν θ ε ο δ σ ι ο ς
έ π σ κ σ ς • ι μ δ έ λ ά χ ι σ τ ο ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς δ ι μ ι ο λ ο γ ω κ α ι
σ υ ν τ Ι θ ε μ α ι κ α Ι δ έ χ ο μ α ι κ α Ι ά ά ζ σ μ α ι κ α Ι δ ι τ ο ϋ τ ο 'Jt(X­
ρ α κ α λ ω ό μ α ς Υ ι ο ι τ ο ύ θ ε ο ϋ κ α Ι 60<3' μ α Ρ τ ο ν ε Ι ς
τ ό ν ό ρ α ν ό ν κ α Ι έ ν ώ π ι ο ν ό μ ω ν δ έ ξ α σ θ έ μ ε ς έ δ έ ξ α τ ο δ
θ ε ο ς τ Ο ν Ι ω τ ν κ α Ι τ ή ν π ό ρ ν η ν κ α Ι τ ο ν λ η σ ή γ ζ η τ ή σ α τ έ
μ ε κ α θ ώ ς έ ζ ή τ η σ ε ν δ Χ ρ ι σ τ ο ς τ ά τ λ ω λ ό α ν δ
ά ν ι έ λ α ε έ π Ι τ ω ν μ ω ν
Σ ό Ι Ι α ς δ ε ό λ α έ σ τ α τ ο ς ι Υ Ο Ο μ ε ν ο ς Μ ο ν η ς τ ω ν
Σ τ δ Ι ω ν ε Τ π ε Κ α τ ά τ α ς α σ λ ι κ α ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α Ι κ
μ ε ν ι κ α ς Σ υ ν ό δ ο υ ς δ ξ ι ό ς έ σ τ ι ν Ά Τ δ χ η ς '
Τ α Ρ ά σ ι Q ς δ ά Υ ι ώ τ α τ ο ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ε Τ π ε ν ο Τ
Π ο τ ε κ α τ ή γ ο ρ ο ί τ η ς Ο Ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς ν ν ν Ι Σ Ή Ύ Ρ Ι
τ η ς λ η θ ε Ι α ς έ γ έ ν τ ...
Δ Ι Ο Ι μ ο ν α χ ο Ι ι α λ α Ι ό ν τ ε ς ε Ι π •λ λ ά τ ο ύ ς π α
α Σ θ έ κ α Ι Ι Ι π α ό ν τ α ς δ π α τ ρ Μ Λ Θ ά σ ι
τ ρ σ ί ε τ α ι Ε Ι π ά τ ω σ α ν ω ν α Ρ ε σ ό ρ η σ α ν α ό έ μ ε ι ν α
δ τ ι d: '1t έ σ τ η σ α ν τ η ς ά λ η θ ε Ι α ς
-V 1t ά τ ι ο ς κ α Ι ο Ι σ υ ν α ό τ φ έ π Ι σ κ ο ι ε Τ π ο ν τ
ι μ ε ί ς ο δ τ ε Ι Ι α ν ό π ε μ ε Ι Α μ ι ε ν ό ε Π α ρ ε σ ύ ρ η μ ε ν ά λ έ ν
τ α ύ τ τ η α Ι ρ έ σ ε ι "'1 μ ω ν γ ε Η θ έ ν τ ε ς ά ε ρ ά φ η μ ε ν κ α Ι η ύ ξ ή
θ η μ ε ν Κ α Ι α δ θ ι ς θ α λ ά σ σ ι ο ς Κ Χ Ι Ε ό σ έ Ι ι ο ς κ α Ι ό σ ά ι ς
ο Ι ε ό λ α έ σ α τ ι έ ή Ι σ κ ο π ο ι ε Τ π ο ν 1t ά ν τ ε ς ι 1Jj CC ρ
τ ε σ υ γ ν ώ
μ ε ν ...
Α δ ι κ α ι ο λ ό ν η τ ο ή α ν α μ σ ν η
Τ Ι ς θ ά έ π ε θ ό μ έ ι κ α λ λ ι τ έ ρ α ν έ ι Ρ μ η ν ε έ ν τ η Ι ρ ά ξ ε ι
τ ω ν Ι Κ α ν ό ν ω ν Τ Ι ς δ έ ν δ ι α Κ ι ρ ί ν ε ι ε Ι ς τ Ο Ι τ ρ ο η Υ η θ έ ι ν τ α Σ ι Ν ο
δ ι κ ά κ ε μ ε ν α τ ή ν Α Ο Ο Τ λ ι κ ή ν κ α Ι Π τ ε ρ ι κ ή ν Ι τ ρ ά ξ ι ν ς
α δ τ η έ ι ώ θ η μ έ χ ρ ι τ η ς έ Π ο χ η ς ι ω ν ω τ έ ρ ω σ ν έ δ ρ ω ν
Σ υ μ φ ω ν ο Ο ν τ ε ς ο δ τ ο ι ο λ ό τ ω ς Π ρ ς τ ε τ γ ρ ά μ μ α κ α Ι ό
ε Μ Α τ η ς Γ ρ α φ η ς τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ η ς κ α θ ό λ ο υ Π α ρ α
δ ό σ ε ω ς θ ε ω ρ ο ύ ν δ τ ι ι Σ Ν Έ χ ι σ ι ς κ ν ω ν α ς μ ε τ ά κ η ρ ό σ
σ ς ξ τ ι ν ά α θ ι σ τ τ ο ν Ι ν δ ή ε μ ε τ ά τ η ς
μ ε ρ Ι δ ο ς τ ο υ κ α κ ο δ δ ξ ς τ ό ώ μ ο λ Υ η σ α ν κ α Ι ο Ι Τ δ ι ο ι ρ Ι
δ ι κ α ζ ό μ ε ν ο ι έ ν τ η Σ ν δ φ τ η ς δ Ι α ς μ ε ρ Ι δ ο ς ι γ ε ί τ α ι ς
κ ο ρ ι φ α ί ο ς δ ν ρ ξ ό μ ε ν ς τ η ς α έ σ ε ω ς ψ Δ Ε
τ ο ϋ Κ α ν ό ν ο ς •λ ν τ ι έ τ Ω ο ι μ ω ν ι α ν τ ε κ α
-68­
\ ,
ξ δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τ ή ν ό γ ι α ά ν τ Ι δ ρ α σ ι ν τ η ς λ η σ ι ς α
ν ι σ ϋ ν έ ν λ λ ι ς λ ό Υ ο ι ς τ ό υ γ ι έ ς μ έ ρ ο ς α ό τ ς τ ό δ Ο Ο ί ο ν
κ α Ι θ ά κ ρ ν δ τ ε δ υ ν η θ Ό Π ά τ α ς τ ο ύ ς π ρ ο σ τ ε θ έ ν τ α ς τ μ ε
ρ Ι δ ι ϋ κ α κ Ο Ο ά ξ ώ ς έ γ έ Ε Τ κ α ι μ Σ ή ν ω έ ρ ω Ζ
σ ι κ Σ ό ν ο δ ο ν λ ό τ ά δ ι δ ά σ κ ε ι ι Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς
α π α ρ ε λ ά μ ε ν π ι σ ε ό ε ι ν ό π ό τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ι μ ώ ν Ε
ν ώ π ι ο ν τ ο ύ ά ν ω τ έ ρ ω δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο υ π ρ ε π ε Ά τ ι ε ι ν ώ σ
Έ Α Τ ό ν δ π Ε φ ά ν ι ο ς μ ή σ ο φ ι ζ ό μ ε ν ο ς σ ά κ α Ι δ ι κ α
λ ό ω ν ο δ τ ω ς έ α υ τ ό ν κ α Ι τ ο ύ ς κ α λ Ό ή π σ τ ε ι π ι σ τ ε ύ ο ν
τ α ς Etc; τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ
Σ υ ν ε ω ς σ ή μ ε ρ ο ν δ τ α ν ι α ρ ε σ ι ς κ η ρ ό σ σ ε τ α ι t'Id. δ ε
κ α ε τ ί α ς δ τ α ν ρ Ι κ α κ ό δ ο ξ ο ι έ ν έ ρ γ ε ι α ι κ α Ι λ ά ν α ι τ Ο Ο σ ι κ
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ο υ κ α θ ί σ τ α ν τ α ι α ό θ η μ ε ρ ό ν γ ν ω σ τ α Ι ό π ό τ ο Ο
Π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ τ α ν ο Ι π ά ν τ ε ς ά ν τ ι λ α μ ό
τ α ι κ α Ι τ η ν φ ο ε ρ ά ν π α ρ α τ ρ σ ι τ ν τ ω ν έ π ι σ κ ό
Π ω ν τ ώ Φ α α ύ κ α Ι τ ω ν σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ω ν τ δ τ α ν ά ν τ α
τ α Ο τ α έ ν ε ρ ϋ Ν α ι έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς κ α ι έ κ
:n: Ρ ο μ ε λ έ τ η ς 'lt&c; ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ο Ι ι α ν τ α χ ϋ γ η ς
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι έ π Ι σ κ ο τ ι ο ι ά λ λ ά κ α Ι δ ό Τ α δ τ ω ν κ λ η ρ ο ς κ α ι
α ς ν ά δ ι κ α ι ο λ Ο Υ η θ ο ϋ ν δ ι ά τ η ν κ α τ ά κ ρ ι σ ι ω ι ι Kat
κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ω ν μ ε τ ά τ ω ν ν ω ι ι έ ρ ω ω κ ό τ ω ν
Κ α Ι δ ι ά Υ ά τ ν τ ή σ ω μ ε ν ε Ι ς "'('c) έ ν d:pxt\ τ ε θ έ ν έ ρ ώ τ η μ ά
μ α ς Υ ρ ά φ ο μ ε ν Ο ύ δ έ ν lTEpov, έ π ι θ υ μ ε ί δ θ ε ό ς κ α ι ι Ε κ
κ λ η σ Ι α "'('QU ά π ό τ ο υ ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς έ ν κ α ι ρ φ η Ρ Τ Τ μ έ ν η ς
α ρ έ σ ε ω ς ώ ς τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν δ σ ο ν τ ή ν ό ι μ ά Ρ Ν Σ Ι ν τ ω ν έ κ
τ ω ν α Ι ρ ε τ ι ζ ό ν τ ω ν κ α Ι τ η ν μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ μ ο λ ο Υ Ι α ν τ η ς d:­
λ η θ ε Ι α ς d)(pL κ α ι ρ ο Ο ά α λ ά ι μ ψ ε ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ α ς
Μ έ ν α ή τ η μ α κ ο ι ν ω ν ί α
Ε ν Κ ω σ τ α ν τ ι ν ο ό λ ε ι ν η υ Ρ Ι η κ ο ι ν ω ν ί α μ ε τ ά α Ι
ρ ε τ ι κ ω ν τ η ν 6 - 7.6.1981, δ Π ο τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο κ α Ι ο Ι
σ ύ ν α ό τ φ δ υ σ τ υ χ ω ς έ ι Ώ ν η σ α ν μ ε τ ά ε τ α ν ή τ ω ν α Ι
ρ ε τ ι κ ω ν π τ τ Ι ω ν Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ω ν κ δ Ε Κ ν ώ ν η σ α ν έ ν σ
ν ε ρ τ έ ν σ υ μ π Ρ ο σ ε υ χ η έ ν τ φ σ λ λ ε ι τ ρ ε ί σ θ ι έ ν λ
λ η λ ο ε υ λ ο γ ί έ ν φ ι λ κ α Ι έ ν ό τ η τ ι έ κ τ ό ς δ ρ θ ο δ ό ξ ο υ χ ρ ι
σ ι α ν Ι η ς π σ ε ω ς μ λ λ δ έ κ α τ α ό τ ς Δ ι ό τ ι ο Ι ρ ε
κ ο ί ς κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ ε ς «00... π ι σ τ ο Ι θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ δ ί τ ρ ο
99, 1081).
Γ ί ν ε τ α ι λ ο ι π ό ν σ ο α ρ ό τ ε ρ ο ν κ α Ι έ ι τ α κ τ ι κ ώ τ ε ρ τ ό
ζ ή τ η τ ς κ ο ι ν ω ν α ς Ω ς ι τ ρ ό ς τ ν σ τ ά σ ι ν ν α ν τ ι ι ό τ υ ..
-69­
π έ v τ e Κ ί α τ η Υ ο Ρ ( α ι Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ ι α ρ Ι ν σ ν α ι
Π ρ ώ τ η έ κ ε Ι ν ω ν ο Τ τ ι ν ε ς κ ο ι ν ω ν ο ϋ σ ι τ ο ί ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ί ς κ α Ι ά
π λ λ υ ν τ α ι α έ λ ε ο ν ν α ή σ α ν τ ε ς π ε ρ Ι τ ή ν π σ τ ι ν θ ε
δ ώ ρ ο υ Σ τ ο υ δ Ι τ ο υ PG. 99, 1157). Δ ε υ τ έ ρ α τ ω ν ρ θ ο δ ό
ξ ω ν ο Τ τ ο ί ς λ Ο Υ Ι Ο μ ο ί ς 00 α ε τ ν τ Ι σ θ η σ α ν δ ι μ ω ς τ η Ο Ι
ν ω ν Ι τ τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς σ ι ν ό λ λ υ ν τ α ι τ ο ϋ α ό τ ο Ο PG. 99,
1164). Τ ρ Ι τ η τ ω ν ρ θ ο δ ό ξ ω ν ο Ι δ π ο ί ο ι ά Υ ω ν ι Ο Ο σ ι δ ι ά τ ά
Τ Ε κ τ α ι ν ό μ ε ν α κ α τ ά ν ο ϋ ν ό ρ θ ο δ ο ξ ο Ο ν τ ε ς τ ο Ο α ό τ ο Ο PG.
99, 1164). Α π ο ρ ο ϋ ν τ ε ς δ μ ω ς π ε ρ Ι τ π ρ σ κ τ έ ο υ κ ο ι ν ω
ν ο Ο Ο ι τ ο ί ς α Ι ρ ε Τ ί ς σ ϋ ν τ ε ς τ ω κ α Ι χ Ρ α ι ν μ ε ν ο ι
ί ι ά ι ν ό μ ε ν ι ή α Ι ρ ε τ ι κ Ό κ ο ι ν ω ν ψ . τ ο ύ α ό τ ο Ο Pci. 99,
1313). Ε Ι ς τ ή ι ν Τ ε τ ά Ρ τ η ν η ρ α ν ό Π ά Υ ο ν τ α ι ο Ι
κ ο ι ν ω ν ο ϋ ε ς τ ο ί ς ο δ τ ω χ ρ α ι ι μ έ ν ι ς Π έ ι μ η κ α τ η Ύ ο Ρ Ι α
έ Ι ν ι τ ω ν ρ θ ο δ ό ξ ω ν ο Τ τ ι ν ε ς ό ρ θ ο δ ο ξ ο ϋ σ ι \IOt κ α Ι ά
ξ ε ι Ο δ τ ο ι τ τ ε Ι ί ζ ν τ α ι έ κ τ ω ν έ Π μ ε ν ν τ ω ν ψ ι λ ο ν ε κ ω ς
Μ Β α χ π λ ε Ι ο υ Β Ε Π Ε Σ 55, 330) τ κ α κ ο δ ξ φ κ ι ν ω ν τ
κ α Ι δ δ ό ν ά Κ ι ρ ι α ς Π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι ό σ ω τ η ρ ί α ν
Τ Ι ς Υ ά ρ μ ε τ ο χ ή δ ι κ α ι ο σ ό κ α Ι ν ο μ Ι (2 Κ ο ρ σ τ
14). Α ν ο μ Ι α 1') α ρ ε σ ί ς έ σ τ ι ν Μ Α θ α ν α σ ο υ Β Ε Π Ε Σ 32,
294). Τ ί ς δ έ κ ο ι ν ω ν α φ ω τ Ι π Ρ ό ς σ κ ό τ ο ς (2 Κ ο ρ σ
14). Σ κ ό τ ο ς τ ό έ ξ ώ τ ε ρ ο ν ι ρ Τ ρ ε σ ι ς λ έ γ ε τ α ι Δ α λ μ α τ ο υ
Μ 4, 1257). Τ Ι ς δ έ σ μ φ ώ ν η σ ι ς Χ ρ ι σ τ φ ό ς Β ε λ α λ
(2 Κ ο ρ σ τ 15). Ο Ι α Ι ρ ε τ ι κ ο Ι τ η ς έ κ ε ν μ ε ρ ί δ ο ς ε Ι σ Ι ν
Κ υ ρ ί λ λ ο υ 8Α ε ξ α ν δ ρ ε α ς Μ 4, 1117). Ή τ Ι ς μ ε ι ρ ς π ι σ τ φ
μ ε τ ά π Ι σ (2 Κ ο ρ σ τ 15). Ο Ι α Ι ρ ε τ ι κ ο Ι φ α ν ε ρ ά ν !­
χ ι τ ή ν π ι σ τ α ν Μ Α θ α ν α σ ο υ Β Ε Π Ε Σ 31, 225).
Ο Ι ρ δ ξ ι σ υ ν τ σ ώ μ ε θ α τ ρ θ ο δ ό ξ φ Π Ι σ τ ε ι κ α Ι
κ ο ι ν ω ν Ε ι μ μ έ ν ω μ ε ν Ti;> θ ε φ φ ω τ Ι κ α Ι τ δ Ι α ι σ ύ ν τ η ς
Χ ά ρ ι τ Ο ς Τ ν α Ι η σ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ώ έ Π ι τ ό χ ω μ ε ν (81 Υ ν α τ Ι θ ε ο
φ ό ρ ο υ Β Ε Π Ε Σ 2, 275).'
Κ Ο 1-1-880).
Ε ξ ε λ θ ε ό λ α ό μ ο Ό
τ η ν 30.11.1979, ι μ έ ρ α ν Π ρ ρ α σ κ ε υ ή ν έ ν ω ν σ τ α τ ι
.ν π ό λ ε ι έ τ ε λ έ σ θ η έ ν ω τ ι κ η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α χ ο ρ ο σ τ α τ ο ϋ ν τ ο ς τ ο ϋ
Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ κ α Ι π α ρ ι σ τ α μ έ ν ο ο τ ο ϋ α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ ο υ
Π ά π τ α μ ε τ ά τ ω ν σ υ ν α ό τ φ Κ α τ ό Π ι ν τ ο ό τ έ δ η λ ώ θ η δ τ ι
. Π ρ ό θ ε σ ι ς ά μ φ ο τ έ ρ ω ν ε Τ ν α ι ι έ ν τ φ μ έ λ λ ο τ ι σ ν ι ε Ρ ρ α .

Η Π α Υ κ σ μ ι ο ν δ η μ ο σ ι ό τ η τ α λ α ο ϋ σ α α δ τ η π ρ ά ξ ι ς ε Τ
ν ώ α Ι ρ ε τ ι κ η κ ο ι ν ω ν α κ α Ι έ ξ α ί σ ι ο ν π τ ω μ α π ο ν η ρ ω ν Ι ώ
ι ζ 16). Δ ι τ ό ν π ι σ τ ν Π Τ Ι Π α σ α κ ο ι ν ω ν α Π α ν τ ό ς ά π η
γ Ο Ρ ε ι μ έ ν ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς Τ ά τ ε ν ο Ο ν κ α Ι λ γ σ ι ι κ α Ι τ ρ α
ξ ι ν έ π ι λ α ή ς κ α Ι έ Τ Τ Ι ί ν δ υ Ό ς έ σ η τ ο ν ί ζ ε ι δ Μ Β α σ Ι
λ ε ι ο ς (PG. 31, 1096). Δ ι ό ο ύ δ ε ί α Ι ρ ε τ ι κ ο ί ς 1\ σ χ ι σ μ α τ ι
κ ο ί ς ώ ς ο Ι 'ItCXTtLKOl) σ υ ν ε ό χ ε σ θ α ι ν ο μ ο θ έ τ η σ ε τ ό Π ν ε Ο
μ α τ ό Ά γ ι ο ν έ ν τ 8 Ε κ λ η σ Ι Ι δ ι ά τ ο ϋ Λ Γ Κ α ν ό ν ο ς τ η ς
έ ν δ Σ υ ν ό δ ο υ Ι δ ι Χ ι τ έ ρ ω ς δ έ δ σ ο ν ά φ ρ ε Ι ς τ ό ν 8
κ λ η ρ ι κ ό ν δ ρ Ι ζ ε τ α ι π ο ι ν ή ά φ ο ρ ι σ μ ο Ο κ α Ι κ α θ α ι ρ έ σ ε ω ς έ ν
mpLmOOEL ο δ τ ο ς σ υ ν ε υ χ η θ Ό μ ε τ ά α ρ ε τ ι κ ο ϋ 1\ έ π ι τ ρ έ
Ψ ε Ι ς τ Μ ο ν ν ά Π ρ ά ξ η τ ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό ν Μ Ε Κ α ν ώ ν τ ω ν
8 Α ο ο τ ό λ ω ν .
ο κ λ η ρ ι κ ό ς ε Τ ν α ι ό ό θ υ ν ο ς κ α Ι δ ι ά κ ο ι ν ω ν Ι α ν ά κ ό μ η
μ ε τ ά α Ι ρ ε τ ι κ ω ν έ ν ώ μ α τ ι κ α Ι π ό μ α τ ι κ α Ι φ ι λ ί ώ ς λ έ
γ ε ι δ ά Υ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς (99, 1205) κ α Ι ά ν τ α λ
λ α γ Ό κ α ν ι κ ω ν γ ρ α μ μ ά τ ω ν Μ Β α σ ι λ ε Ι ο υ PG. 32, 836).
Μ έ γ α σ υ ε τ τ ω ς ε Τ ν α ι τ ό ά ι μ ά ρ τ η μ α τ ο ό τ ο υ ε Ι ς τ ή ν τ ι ε ρ ω
σ ι ν τ η ς κ ο ι ν ω ν α ς μ ε τ ά α Ι ρ ε τ ι κ ω ν έ ν σ Μ Β α σ ι
λ ε ί α α ύ τ ό θ ι , έ ν λ ε ι τ ο ρ γ δ ι α θ έ σ ε ι ε ό χ κ α Ι π ρ ά γ μ α τ ι
κ α Ι έ ν ο υ ν ι ε Ρ ο υ ρ γ ί Π ρ θ έ σ ε ι Π θ κ α Ι έ π ι δ ι ώ ξ ε ι Ι Δ u­
σ τ υ χ ω ς ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς έ ν
τ fl 80 Ρ θ ο δ ο ξ ί Χ ο ύ Χ Τ σ τ α τ α ι ο ό δ ο Ι
α ό τ ί σ υ μ φ ω ν ο Ο ν τ ε ς κ α Ι σ υ μ π ρ ά τ τ ο ν
τ ε ς Ο ύ δ ε ι μ α γ ά ρ κ ο ι ν ω ν ί α φ ω τ π Ρ ό ς σ κ ό τ ο ς ο ό δ έ
Σ μ φ ώ ν η σ ι ς ά γ ο ι ς Π ρ ό ς α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ α ς Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ ο υ δ Ι
τ ο υ PG. 99, 1051). Ο Ι ο δ τ ω π ε ω κ τ ε ς ο ό ί Ι χ ω σ ι δ ι κ α ί ω
μ α τ ο Ο δ ι δ ά σ κ ε ι ν τ Ο Ο ς ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς θ έ σ ι ς τ ο ό τ ω ν ε Τ ν α ι τ ό
μ έ ν ε ι ν ... έ ν ή Σ χ ί κ α θ η ό σ κ α Ι α Ι τ ε ί σ θ α ι σ υ Υ Υ ν ώ μ η ν μ έ
χ ρ ι ί υ π α ν τ ό ς Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ Δ ί τ υ ρ ο 99, 1469).
Α κ ο ό σ ω μ ε ν λ ο ι π ό ν τ ί π α ρ α γ γ έ λ λ ο υ σ ι ν ο ι .,λ γ ι ο ι έ ν
Π Ρ ε ι μ έ ν «8Α σ π ί λ ο υ ς κ α Ι ά μ ώ μ ο υ ς έ α υ τ ο ύ ς τ η ρ ή σ α τ ε
μ ή τ ε κ ο ι ν ω ν υ τ ε ς τ φ μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν τ ι μ ή τ ε μ ή ν ώ ς δ ι Ο Ο
σ κ ά λ π ρ ο σ έ χ ο ν τ ε ς γ ρ ά φ ε ι ό γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς 8 Α λ ε ξ α ν
δ ρ ε ί α ς Μ 41 1096). Ο Ι ά μ φ ο τ έ ρ ω ν μ έ τ ο χ ο ι ρ θ ο δ ο ξ σ ς
κ α Ι Ι ρ έ σ ε ς λ έ γ ε ι ό ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ Ι τ η ς
ό τ Ι σ ό τ ι μ ο ι ε Ι σ ί ξ ύ λ ο ι ς κ α λ ά μ η ..... λ κ α τ α κ α ό σ ε ι ε
δ

τ ό δ ο κ ψ α σ τ ι κ ό ν π Ο ρ τ η ς σ ε ω ς τ ο ύ ς σ ώ ν ρ κ τ ο
ρ α ς σ υ ν τ η ρ ή σ ε ι ά ι δ ί ω ς φ λ ο γ ι ζ ό μ έ ν ο υ ς κ α Ι μ ή χ ω ν ε μ έ
ν ς ρ ο 99, 1205). ·0· δ έ Μ Φ ώ τ ι ο ς δ ι ε σ ι ώ ν ε ι δ τ ι
ε κ α σ τ ο ς τ ω ν ε ύ σ ε ω ν κ α Ι ά γ ί ω ν ... μ υ ρ ι ά κ ι ς α Ι ρ ε ί τ α ι Π ρ ο
τ ι μ Π ρ ο π η λ α κ Ι ζ ε σ θ α ι κ α Ι Ά Α θ ε μ α τ ί ζ σ θ α ι 1\' τ ο ί ς σ π ω ν
μ ι σ ο χ ρ σ τ ο ι ς κ α Ι θ ε ο σ τ υ γ έ σ ι μ ε τ ά λ α μ ρ α ς τ η ς ε ό φ η μ α ς
κ ο ι ν ω ν η σ α ι ι τ ο ν η ρ ε ο μ α σ ι ν ρ ο 102,833) .

Σ ώ θ η τ ε τ ί ζ ο υ σ ι ν ο Ι lfYLoL Α π ό σ τ ο λ ο ι δ ι ά τ ο Ο Π έ
-71­
τ ρ ο υ ά π ό τ η ς γ ε ν ε α ς τ η ς σ κ ο λ ι α ς τ α ύ τ η ς (n ρ ά ξ ι 40).
τ η ς μ Ι Υ ν ν μ έ ν η ς ε ί ς α λ λ η ν Β a:(bυ λ ώ ν α ε Ι ς κ α τ α γ ώ γ ι ο ν Π α ν
τ ό ς π ν ε ύ μ α τ ο ς ά κ α θ ά ρ τ ο υ (" τ ι η 2). Δ ι ά δ ε τ η ς ά λ λ η ς
φ ω η ς τ η ς • Τ α λ ό ψ ε ω ς δ ο ύ ρ α ν ό ς Π α ρ α γ γ έ λ λ ε ι Ν Ε ξ ε λ
ξ έ ξ α ύ τ η ς δ λ α ό ς μ ο υ ί ν α μ η σ υ γ κ ο ι ν ω ν ή σ η τ ε τ α ί ς ά μ α ρ
τ ί α ι ς α ό τ η ς κ α ί Τ ν α έ κ τ ω ν τ λ η γ ω ν α υ τ η ς μ η λ Μ η τ ε
ι η 4).
Κ Ο 1-1-*80).
τ
-72­
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Έ Κ Τ Ο Ν
Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Α Ν Ω Τ Ο Ι Σ Κ Α Τ Ω
Σ Υ Ν Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ε Ι ••• »
ό τ ι ς ζ η ω τ ή ς Ko:teX Π Ι ί ν ρ τ ρ α ν -roO ω π ν
Τ ζ η ω τ ϋ ψ π 8 τ Ι φ Α Ι τ ο ϋ θ σ ε κ ά τ ε ι ό ι ρ ω
τ η μ Χ Π ό τ ε έ ο ρ τ ά ζ ε ι ό ο ό ρ α ν ό ς ς μ τ ό π α
λ α ι ό ν μ έ τ ό Ν έ ο ν Ή μ ε ρ λ ό γ ν Κ α Ι δ λ ό γ ι ο ς Μ Α
δ ρ τ η ς μ έ τ ι λ η θ ω ρ ι κ ό ν λ ό γ σ κ α Ι δ ε κ ά δ α ς τ α ρ δ ε ι γ μ ό ω ν
τ έ δ ε ι ξ ε ε Ι ς τ ό ν φ ε λ η ζ η λ ω τ ή ν τ ό έ ξ η ς

σ Μ ς
τ ά τ ω

έ ρ τ ά ζ ε τ ο ι σ ά κ ι ι ς κ α Ι τ ά ι ω σ υ ν - έ ρ τ ζ ε ι
tJE"r8 α τ ώ ν 80 δ ρ ν ό ε Τ ν α ι ό ε ρ ά ν ω χ ώ ρ ο υ κ α Ι χ ρ ό ν ο υ
α έ Κ Κ α λ ζ ε τ α ι δ λ η ν τ ή ν γ η ν σ μ ι μ ε έ χ ω ν σ ε ω ς Kcxl
δ ι α λ ε ω ς ε Ι ς τ ν έ ν ε ό μ α ι κ α Ι λ η θ ε ί λ ο τ ρ ε α ν
τ ο ϋ λ η θ ι ν θ ε ώ δ π τ ε δ π τ ι ε κ α Ι δ τ δ Π ε κ α ι ό φ •.
α σ δ ή ε Υ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ς κ α Ι ι ε ρ ο λ ο Υ ι α κ ά ς ν θ ι ι κ ρ ς Κ
6:v τ ε λ η τ α ι α δ τ η Ι . Ο ρ θ Τ ύ π ο ς 26 Δ ε κ 1980, ο 4).
Ή Ε κ κ λ η σ α δ μ ω ς τ η ς Ε λ λ δ ο ς χ ε ι σ α φ ω ς d ν τ Ι
θ -r ο ν Υ ν ώ μ η ν ά ό α ό τ ή ν τ ο Ο 1t. Ε ι φ α ν Ο δ τ ω ς ε ι ς
τ ι ι ν σ γ η σ γ τ η ς π Ι τ ο ϋ Ή μ ε Ρ ο λ ο Υ t Ο Κ ο σ
Ζ η -r μ Ο Ι Τ Ο ς τ ν ό π Ι λ η θ ε ί σ Α δ η ά ό τ ό 1971: ε Ι ς
τ ι ν ι έ λ λ σ α ν ά σ υ ν έ λ θ η Π ν ρ θ ό δ ξ ν Μ ε γ ά λ τ ι ν Σ ό ν ο δ σ ν
Υ ρ ι ά φ ε ί τ ά έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν κ ο λ θ σ ω ν ό
Π ό ν Ή μ ε Ρ ο λ ό Υ ι ο ν κ α Ι ι ω ν ο λ ι υ θ σ ώ ν τ NtQV ό
ά ρ χ ε ι μ ό ν ι μ ο ς δ ι α φ ο ρ ά 13 ι μ ε ρ ώ ν ς π ρ ό ς Π ι ν Π Λ ε ι α ι ν Ι
λ ω ν ε ξ α ι ρ ω ς τ ω ν κ ι ν ι ι τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν έ ο ρ τ ω ν Τ ο Ο τ σ
τ ι τ ε λ ε ί γ ε γ ό ς 'It Ρ ω τ ο φ α v έ ς ε Ι ς χ ρ ο ν ι κ ά ..
τ η ς Ε κ Κ λ η ο α ς κ α θ Ι σ ν π α ρ ά τ ν τ ό ρ ώ
χ ρ δ ς Φ ι Κ λ Α ι μ ε ρ λ γ ω ν κ α Ι τ ό κ θ ό ρ ι σ τ ο ν ι
έ ο ρ τ ο λ ο Υ ο δ δ έ π ο τ ε π α ρ σ ι ά θ η ρ ι ι ι α
φ ρ έ ο ρ τ α σ μ ο Ο έ ν ό ς κ α Ι τ ο ύ α ό τ ο ϋ γ ε γ ο ν ό τ Ο ς π χ Κ Ο Ι
-73­
....
μ ή σ ε ω etyEou), ώ ς σ υ μ ν ε ι σ ή μ ε ρ ο ν Ή δ ι α φ ω ν Ι α κ α θ
σ α τ α ι έ Τ ν ω τ έ ρ α κ α τ ά τ ά ς μ ε Υ ά λ α ς έ ο ρ τ ά ς τ ω ν ι τ
Υ έ ω ν θ ε ο φ α ν ε Ι ω ν τ η ς Κ ο ψ ή σ ε ω ς τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ Ο Ι μ έ ν
ν η σ τ ε ύ ο υ ν ο Ι δ έ π α ν η γ υ ρ Ι ζ ο υ ν Η δ Ι Ι Σ φ Ω ν α α δ τ η ό δ η γ ί
ε ς τ ό έ ρ ώ τ η μ α Τ Ι ς έ Ο Ρ τ ά ζ ε ι ι μ ε ί ς ι Ε κ κ λ η σ Ι α ϊ Η
ι τ ά ν η σ ι ς ι μ ε ί ς α ί Ρ ε ι τ ή ν Ι ε ρ 6 τ η τ α τ ω ν
έ ο Ρ τ ω ν α θ ι σ ω σ α α ό τ ά ς ά τ σ μ ι κ ή ν έ κ ά σ τ ο υ ό π ό θ ε σ ι ν Ή
Ά Τ Ά Τ Η σ ι ς ι •Ε κ κ λ η σ ί α ά π α ι τ ε ί ν α έ ο ρ τ α σ μ ό ν ώ ς
μ ί α ε τ Α Ι ι Ε κ κ λ η σ ί α Ι Ι σ 1Ο .
Β λ έ π ε τ ε δ λ ό κ λ η ρ η Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς κ α Ι π ά
λ ι ν δ έ ν μ π ό ρ ε σ ε ν α ξ ε φ ό Υ η τ ό ν μ π α κ α λ ί σ τ ι κ ο σ υ λ λ ο γ ι
σ μ ό Δ έ ν ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν γ ρ ά φ ε ι ν ά Ι χ ή Ι ε ρ ό τ η τ α ι έ ο Ρ τ ή
π ο υ γ ί ν ε τ α ι έ τ Ι κ α τ α λ Ο Ο ε ι τ ω ν «'TtarPLKQV δ ρ ω ν δ ι ό τ ι 1­
τ σ ι τ ό θ έ λ η σ ε τ ό Υ ο Ο σ τ ο κ α Ι ι π ο ν η ρ ά κ α Ι ν τ θ
δ ι ά θ ε σ ι ς έ κ ά σ τ σ υ Π ρ ο σ θ έ τ ο μ ε ν ι μ ε ί ς σ τ ω κ α Ι lXv α ό τ ό ς ό
α σ ς ε Τ ν α ι ι μ ι ά δ λ κ λ η ρ ο ς τ ο π ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί α ν θ έ
λ ε τ ε π α σ α ι α Ι ό ρ θ ό δ ο ξ α ι Ε κ κ λ η σ α ι τ λ ή ν μ ι α ς Δ ι ό τ ι έ ά ν
κ α Ι μ α μ ό ν ο ν Τ Ο Π κ ή Έ κ κ λ η σ ί α σ τ ω ό λ ί Υ Ο Ι Π ι σ τ ο ί δ ι α
φ ω ν ή σ ο υ ν δ ι ά τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω ά ν έ ο Ρ τ Ο ν έ ο Ρ τ ή ν τ ω ν
κ Χ ι ν ο τ ό μ ω ν π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς έ ν τ ο ί ς δ ρ ο ι ς τ ω ν π α τ έ ρ ω ν
Ό Τ Ι θ ό τ τ ε λ ϋ ν τ ή ν ά λ η ι θ ε ύ σ α ν τ λ ε ι ψ η φ α ν κ α Ι σ υ
ν ε Π ω ς μ ε τ α ό τ ω ν θ ά ε Τ ν α ι ι Ι ε ρ ό τ η ς τ η ς έ σ ρ τ η ς π α σ α Α ό
τ ό π ά λ ι σ η ι μ α ί ν ε ι δ η μ ό ν ο ν μ ε τ α ό τ ω ν σ υ ν ε ο Ρ Τ ά ζ ε ι ε ό α
ρ έ σ τ ω ς δ ό Ρ Α ό ς ε Ι σ α κ ο ύ ω ν α ί ό ς δ θ ε ό ς Ι λ
Π ρ ο σ ώ Π φ δ Π ω ς θ ά Ε δ η λ α δ ή ν α ς Π α τ ή ρ τ ό κ α τ ά π ά ν
τ α ό Π ά κ ο υ ο ν τ έ κ ν ο ν τ ο υ Α ύ τ ή ε Τ ν α ι ι θ ε ο λ ο γ ι κ ή Ι ο ι α
τ η ς Σ ν ε ρ τ η ς τ ω ν ά ν ω κ α Ι κ ά τ ω Κ α Ι μ έ τ ο ύ ς λ ο ι π ο ύ ς τ Ι
σ ι μ α ν ε ι j δ έ ν ε Ι σ α κ ο ύ ο ν τ α ι Σ υ μ α ί ε ι δ τ ι ε Ι Π ε ό μ έ γ α ς
Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς δ ι ά τ ο υ ς ά ν α ξ ί ο υ ς Ι ε ρ ε ί ς Ο θ ε ό ς ο ύ π ά ν
τ α ς χ ε ι ι ρ ο τ ο ν ε ί ά λ λ α δ ι α Π ά ν τ ω ν έ ν ε Ρ Υ ε ί τ ό δ Π ο ί ο ν σ η
μ ι α ί ν ε ι δ τ ι π λ λ ο Ι Ι ε ρ ε ί ς τ ό ν ί η τ ρ ε τ ο Ο ν κ α τ ά Π α ρ α χ ώ ρ η
σ ι ν δ λ γ ο ι δ μ ω ς κ α τ ε ό δ ο κ ί α ν Α ό τ ο ν ό η τ ο ν ε Τ ν α ι δ τ
δ ν τ υ γ χ ά ν ο υ ν δ μ ο ι ρ ο ι ε ύ θ ό ν η ς κ α Ι ο Ι λ Θ ν τ ε ς τ ο ύ ς
έ ν έ ά σ τ έ Π η κ α ι ν ο τ ο μ ο Ο ν τ α ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς έ ν Π Ρ Ο Κ ι μ έ
ν φ δ έ τ ς Ν ε ο η μ ε ρ σ λ ό γ τ α ς
Ο τ ι δ ε ά τ τ ο τ ε λ ε ί κ α ι θ α ρ ά ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ο ι ν τ ι Π α
ρ α δ σ α ή ν Π ρ α ξ ι ν ι ε Ι σ α Υ ω γ ή τ ο Ο ν έ ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ώ ς
έ γ έ Λ Ε Τ Ο κ α τ ο ι Ι χ ο μ ε ν γ ρ ά ψ ε ι ε Ι δ ι κ ή ν έ τ α ύ τ ο Ο μ λ έ τ ν
έ ν τ ο ύ τ ο ι ς θ ε ω ρ ο ϋ μ ε ν λ ί α ν ά ν α Υ κ α ί ο ν ν ά ε ί Π ω μ ε ν έ ν τ α Ο θ α
τ ά έ ξ η ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς •Ι ω α κ ε μ δ η ά ό τ ό
1901 χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ ή ν ά λ λ α Υ ή ν τ ω ν 13 ι μ ι ε ρ ώ ν η τ ο ν
κ α Ι δ σ κ ο ν κ α τ ο ι Ι ν ό ε ι τ α ό τ η ν ά τ ε τ ό Π ό π α σ ω ν τ ω ν
Ε κ κ λ η σ ι ώ ν Ή Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ά ξ ι ο λ Ο Υ ο ϋ σ α ε Ι ς
-74­
σ ι μ ά ς ν η φ α λ ι τ η τ ο ς τ ο ύ ς ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ο Ο ά
χ γ ρ α ψ ε ε Ι ς τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω Ε Ι σ ή γ η σ ί ν τ η ς τ ό 1971.• λ
τ χ ω ς ι φ ω ν ή α δ τ η τ η ς σ υ ν έ σ ε ω ς ι γ ή θ η Ι μ η δ ε ν ό ς
κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ϋ λ ό γ ο υ σ ω θ ο Ο ο ς δ ι ω ρ θ ώ θ η τ ό •Ι λ ι α
ν ό ν Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν κ α Ι ι Ε κ κ λ η σ α δ ι ι ρ έ θ η ε Ι ς δ ε χ ο μ έ ν α ς
τ ή ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν κ α Ι ά π ο ρ ρ ι ο ό σ α ς ν σ 32).
Ε ά ν δ έ λ η φ θ Ό ό Π δ ψ ι ν δ τ ι δ ι ά μ έ ν τ ο ϋ έ ο ρ τ ο λ ο γ
ρ υ θ μ Ι ζ ο ν τ α ι α Ι έ ο ρ τ α Ι κ α Ι λ ο ι Π α Ι λ α τ ρ ε υ τ ι κ α Ι έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς
τ ω ν Π ι σ τ ω ν δ ι ά δ έ τ ο ϋ ι μ ε ρ σ λ έ Π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι f) ι τ ό
Κ Ο Ι Ν Ο Υ έ Π ι τ έ λ ε σ Ι ς τ ω ν τ ό τ ε δ ι ά τ η ς ι μ ε ρ λ γ ι α κ η ς κ α ι
ν ο τ ο μ ί α ς κ α Ι τ η ς δ ή μ ι ο ο ρ γ α ς ο δ τ ω δ ύ ο ι μ ε ρ λ σ Ι ω ν ι d­
ν ω τ έ ρ ω Ρ ό θ μ ι σ ι ς κ τ α σ τ ρ έ φ ε τ ι σ χ ε δ ό ν δ λ ο σ χ ε
ρ ς ώ ς ά Κ ι ρ ι ω ς θ ά έ γ έ ο έ Ά ε Ι ς gvcx σ τ ά ι ε Μ α δ ι έ
τ α σ σ ο ν δ ό σ χ η Ι
.Δ ι ό τ ι δ Τ Α δ έ ν κ α τ ο Ρ θ ο ϋ τ α ι α ό τ ό τ ό έ κ σ υ μ φ ώ
ν ο u, κ α Ι μ ά λ ι σ τ α κ α τ ά τ ά ς μ ε γ ά λ α έ ο ρ τ ά ς τ ό τ ε τ ά έ
ξ ω τ ε ρ ι κ ά γ ν ω ρ ί σ μ α τ α τ η ς Μ ι ς Α γ α ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς κ ο
τ α σ τ ρ έ φ ν α ι κ α Ι ι Ε κ κ λ η σ Ι α δ τ ύ ς τ η ς ν ω Β α σ ι λ ε Ι
α ς μ φ α Ι ζ ε ι τ ή ν ε Ι κ ό ν α τ η ς τ κ α τ α ξ ί α ς
δ π ε ρ Ο Ο κ σ τ ι ν ώ τ ό θ ε ο Ο λ Κ ο ρ 14, 33) κ α Ι σ υ ε
ο ό δ έ ε ό ά ρ ε σ τ ο ν ε Ι ς Α δ τ ό ν κ α Ι τ ή ν θ ρ ι α μ Ι ε ό σ α ν Ε κ κ λ η
σ Ι α ν τ ή ν θ ε ο μ ο θ ε τ ή σ α Ό α ν κ α Ι Ι ι ώ σ α σ α τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω ε ό τ α
ξ α ν Δ έ ν ε Τ ν ο ι δ υ ν α τ ό ν v· ώ τ σ ε λ Ό α τ η λ α τ ρ ε ί α ν λ η
θ ε ί ρ
Δ ι ά τ ώ τ α κ ρ ι ω ς ι ι μ ε Ρ λ γ ι α ή μ τ ο Ο
1924 τ υ γ χ ά ν ε ι έ ν έ ρ γ ε ι α σ υ γ γ ε ν ή ς Π ρ ό ς τ ή ν ε Ι μ α χ Ι ι ν
μ ε τ α ρ ρ ό θ μ ι σ ι ν τ ω ο υ Χ ι ω ν ο ς 1'\ δ π ο Ι α 1t ρ Ο Φ ά σ ε ι
μ ι α ς δ η θ ε ν κ α θ α ρ ω τ έ ρ α ς κ α Ι Π Μ α τ ι ω τ έ ρ α ς λ α τ ρ ε ί α ς έ
Π ε χ ε ρ η σ ε τ ή ν κ α τ ά λ σ ι ν τ ω ν κ α λ ω ς ρ δ ε δ ο μ έ ω 00­
τ ω κ α Ι έ ν τ α ϋ θ α Π ρ ο φ ά σ ε ι μ ι α ς Κ ε τ α ς Χ Ρ μ ι ε τ ρ ι
κ η ς ά ρ ι ε ς τ δ έ ό σ ί κ κ α κ ο δ ό ξ ο υ δ ι σ ε ω ς έ ν ώ
σ ε ω ς μ ε τ ά τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ ω ν τ η ς Δ ό σ ε ω ς τ ο ύ ς δ ο ς μ ό λ ι ς
τ ό 1920 τ ό Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ε Ι χ ε χ α ρ α κ τ η ρ σ ε ι ώ ς σ γ
λ η ρ μ ς τ η ς α σ ι λ ε α ς τ θ ε ο Ο ά ν α ν ω ρ σ α ν μ ε τ
ό λ ί γ ο ν κ α Ι τ ά ς ε ι ρ τ ν α ς τ ω α Ι ρ ε τ ι κ ω ν •λ Υ γ λ ι κ α ν ω ν
(1922), δ τ ε δ η λ κ ρ ι ω ς δ έ λ λ η ν ι κ ό ς κ ό σ μ ο ς έ θ ρ ή ν ε ι δ ι ά
. τ ή ν Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν τ ό τ ε λ έ γ ο μ ε ν τ ό Ο Ι κ Π α
ρ ι α ρ χ ε ί ο ν τ ά ρ ω γ η α Σ μ μ α χ Τ ν α μ ή ε Π ω μ ε ν π ρ ω
τ υ λ τ η ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ Λ η σ α ς κ α τ έ λ υ ε α ω ν ι ν
. τ ξ ι ν έ ν τ φ Ι ε ρ φ θ ε σ μ φ τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς Π Ι Π α ρ θ δ ό ξ υ
Π ε δ ί ο υ
Λ ε Ι Τ Ό Ρ ι κ ό κ α Ι έ ν κ ό σ μ ι ρ ό ν
π ω ς λ ι ό ν ά μ ή έ ρ ω τ ό ά λ ϋ ς μ έ ν λ Ί ν ο ό χ Ι d:..
φ ε λ ή ς ώ ς έ χ α ρ α κ τ η ρ ι σ η ό τ ό τ ω Π ν σ ι λ σ ι ά τ ζ η
λ ω τ ή ς Μ έ Π ο Ι ο υ ς έ Ο Ρ τ ά ζ ε ι ό Ο ύ ρ α ν ό ς Μ έ τ ο ύ ς κ α ι τ
μ ή σ α ν τ α ς Ί μ έ τ ο ύ ς η ν ς ό τ α Κ σ η ν ε Ι ς μ ί α ν τ ο ι α ό τ η ν

ν τ ι α ρ α δ ο σ ι α κ ή ν π ρ α ξ ι ν Ε ύ λ Ο Υ ώ τ α τ ο ν τ ό έ ρ ώ τ η ι μ ά 't'OU.
Δ ι ό ι έ Ά 1) θ ρ ι α μ ό σ α έ ν Ο ό ρ ί ς Ε κ κ λ η σ ί α ε Τ
ν α ι ό Τ Ε ρ ά ν ω χ ρ ό ν ο υ ή σ τ ρ α τ ε μ έ ν δ έ ν ε Τ Υ α ι d:­
ρ ι ω ς έ ε ι δ ή ε Τ ν α ι σ ρ α π ε μ έ ν η f\Tot έ π Ι Υ η ς ω ν ι ζ Ο ο
μ έ ν η κ α Ι έ ν χ ρ ν φ λ σ α τ α τ η ς ε υ μ α τ Ι η ς η ς π ρ α
τ ε α ς ε ύ σ χ η ι μ ό ν ω ς κ α ί κ α τ ά τ ά ξ ι κ α τ ά τ ό ά ι τ ο σ τ ο λ ι κ δ ν
Α Κ φ 14, 40). Τ ό ν ή Ε κ κ λ η σ α έ ν τ λ α π ρ ε Χ η ς
δ έ ν γ ί ν ε τ α ι δ ο ό λ η τ ο ϋ έ γ κ ο σ μ χ ρ ό ν ο υ σ μ υ σ ω ς
κ α Ι ώ ς α δ ι α ρ κ έ ς Π α ρ ό ν 1f<X ό τ ε φ η γ ε Υ ο ν ό τ α τ η ς σ ω τ η
ρ α ς μ α ς α ό τ ό δ έ ν σ η μ α ί ν ε ι δ τ ι κ ι ν ε ί τ α ι σ χ έ τ ω ς τ ω χ ρ
ν ο υ Ω ς ε Τ Α Ι θ ε α ν θ ρ ω ι τ ί ν η ή Ι δ Ι α υ α ώ ς κ ε φ α λ ή ν τ η ς
τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν μ έ σ ω μ α ή μ α ς τ ο ύ ς ό λ ι κ ο ύ ς κ α Ι μ α ρ τ ω λ ο ό ς
κ α Ι ο δ τ ι ε θ ε ο ε Τ Α Ι μ ό ν ο ν ο ϋ τ ε ά ν θ ρ ω ι τ ν η ο δ τ ω Σ μ Ι Ι ν ε ι
έ ν τ α κ α Ι μ έ τ ό ν χ ρ ό ν ο ν Ο ϋ τ ε δ ι α φ ο ρ ε ί π ρ ό ς α ό τ ν ώ ς
Ο Ο σ α έ γ κ ό σ μ ι ο ς ο δ τ ε Π ά λ ι ν δ ε σ μ ε ό ε τ α ι ό π α ύ τ ο ϋ κ α τ ά τ ή ν
θ ε α ν λ α τ ρ ε α ν τ η ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ϋ σ α τ ό ν έ τ ς λ ε ι τ ο ο ρ γ ι
κ ό χ ρ ό ν σ
Μ ο ν ο μ ε ρ ή ς έ φ α ρ μ ο Υ ή τ η ς ά τ ό ψ ε ω ς τ ο ϋ Π Ε φ α ν ο υ
δ τ ι ή Ε κ κ λ η σ α κ ι ν ε ί α Ι έ κ τ ό ς χ ρ ό ν ο υ κ α Ι σ υ ν ε ι τ ω ς '1'tcXc;
τ ι ς δ 11: '0 Τ ε ο ό λ ε τ α ι δ ό ν α τ α ι ν ά έ π ι τ ε λ Ό τ ά ς έ ο ρ τ ά ς
τ η ς θ α τ ή ν ι μ ε τ έ τ ρ ε ε ά σ φ α λ ω ς ε Ι ς Π α ν lTEPov λ ή ν Ε κ
κ λ η σ ί α ς ή δ π ο ί κ α τ ά τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ η ς Σ τ Ο Ι κ Σ υ ν δ δ
θ ά Π ρ έ τ κ α τ ά π α σ α ν τ ή ν ο Ι κ ο υ μ έ ν η ν μ ι α τ α λ
θ ε ϊ ν τ ά ξ ε ι Κ α ν 56), κ α θ ό τ ι «00 Υ ά ρ έ σ τ ι ν ά Ω σ ι σ α ς
δ θ ε ό ς ά λ λ ε Ι Ρ Η ς Β Κ ο ρ Ι Δ 33). Κ α Ι μ έ τ ι λ ο ό σ τ ε ..
ρ ο λ ό γ ι α Μ ε τ ά τ ο ι ε ύ λ ο Υ η τ ό ό θ ε ό ς τ ο ϋ Ι ε ρ έ ω ς ι
ί λ η σ ί α ά ρ χ Ι ζ ε ι ν ά ι ί τ ό ν λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ι κ ό ν τ η ς χ ρ ό ν ο σ τ ό ν ά
Π ρ ο σ έ λ θ ο υ ν δ μ ω ς τ ά τ έ κ ν α τ η ς ε Ι ς α ό τ ή ν δ ι ά ν ά ό σ ν
τ ό ά ν ω τ έ ρ ω Ε ύ λ ο γ η τ ό ς ό θ ε ό ς ...» κ α Ι ά λ α τ ρ ε ό ν δ
μ () ϋ τ ό ν θ ε ό ν κ α Ι τ ο ύ ς ά Υ ο υ ς α ό τ ο ϋ τ η ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ό
έ γ κ Ο Ο μ ι ο ς χ ρ ό ν ο ς Κ α Ι μ έ μ ι ά Π ρ ό τ α σ ι Ε κ τ ό ς τ ω ν
Λ ω ν τ η ς ι Ε κ κ λ η σ ί α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ό ν έ γ κ δ σ μ ι ο ν χ ρ ό
ν ο ν έ ν Τ ό ς δ έ τ ό ν έ α τ ς λ ε Ι Τ Ρ Υ ι κ ό ν χ ρ ν ι τ ά
ν ω τ έ ρ ω α ν χ α ρ α κ τ η ρ ι ι σ τ ι κ α τ ο υ Α Α φ ό
τ ε Ρ ο Ι ά ν α γ Κ α ί ο ι δ ι ά μ α ν έ ν μ κ α Ι ά
λ η θ ε λ α τ ρ ε τ η ς σ τ ρ α τ ι ε υ ο μ έ ν η ς τ ο ϋ Χ Ρ ι σ τ ο ο Ε κ κ λ η
σ .
-76­
Σ υ ν ε π ώ ς τ ά έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ο ύ Π α ν σ ι σ λ ι ω τ ά τ
κ α Ι ι κ ρ α σ ι υ α Ί ά δ ο λ ε ο χ α τ ο υ τ ε ε ρ Ι τ η ς έ ο α ς τ ο ύ λ ε ι
τ ο υ ρ γ ι κ ο ϋ χ ρ ό ν ο υ κ α Ι τ ο Ο σ ή μ ε ρ ο ν ω ν ε ο ρ τ ά ζ ε ι ώ δ ό λ ω ς
cxtpouv τ ή ν ε ύ θ ύ ν η ν τ ω ν ι ν μ η σ ά ν τ ω ν Ο Ο τ ε η ι
φ υ σ L κ ή δ ι α Φ ο Ρ ά τ η ς α ς ε Ι ς τ ά δ ι ά φ ο ρ α σ η
μ ε ί α τ η ς Ύ ί ς Σ ν ι σ τ έ π ι χ ε φ ι μ α τ α κ ά τ ω ν έ μ μ ε Ό Ν Τ ω ν
ε Ι ς τ ά ς C Ι Π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο Υ Ι
τ ω ν κ α Ι Ζ η λ ω τ ω ν ώ ς θ έ λ ε ι ν ά τ ι σ τ ε ό δ α τ ή γ Ρ Ό τ ω ν
Κ α Ι Π ρ ό τ η ς μ ε Ρ Ο λ Ο γ ι α κ η ς α ι ν σ μ α ς τ ο Ο 1924 ό η ρ χ ν
α Ι δ ι α φ ο ρ α Ι α ό τ Χ Ο ό δ ε Ι ς δ μ ω ς έ ξ α ν έ σ τ τ ι δ ε χ ώ
ρ ι σ ε ν τ ά ς ε ό θ ό ν α ς τ ο υ Ι σ χ υ ρ ι ζ μ ι ε ν ς δ η λ δ τ ι δ ό ρ α ν Ό
σ υ ν ε ο ρ τ ά ζ ε ι μ ό ν ο ν μ ε τ ά τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν τ η ς Έ λ ι λ α
δ ο ς τ ό Π ό σ χ α τ ά Χ ρ ι σ τ ο ό γ ε ν ν α ο ό χ Ι δ έ κ α Ι μ ε τ ά τ ω ν Ι ν
ι τ α λ κ α Ι α ν α δ Ι Ε ό τ υ χ ω ς ό ά ρ χ ε ι ε Ι ς δ λ ς τ ό
δ ώ ρ ο ν τ ς κ ο ι ν η ς λ Ο Υ ι κ η ς Ι τ Α δ μ ω μ η δ ε ν ό ς έ κ κ λ η
σ ι ι α σ τ ι κ Ο Ο λ ό γ ο υ Σ ν ω θ ϋ ν τ ς ι λ λ έ Π Ε ι δ ή τ ό θ ε λ ε δ μ α
σ ω ν ο ς ε τ ξ ά η ς κ α Ι δ φ ι λ ό δ ο ξ ο ς Π α π α δ π λ ο ς γ α
ζ ο ν τ α ι τ ά λ ο γ ι κ ά π ρ ό α τ α τ ο σ Χ ρ ι σ τ ο Ο ν ά λ υ θ σ ν
τ ο ύ ς ά ν ω τ έ ρ ω κ υ ρ ς Ι ς τ ή ν α Ι Τ μ Ι α ν Ό ς τ ό τ ε ά
σ φ α λ ω ς θ ά Et1'!OUVEtc; α ό τ ο ύ ς τ ό δ Χ ι κ α Ι ώ μ ε ν κ α
λ ώ ς τ ά δ ί α έ δ ι δ ά χ θ η σ α ν Kcx1, λ έ ε Ι ς δ λ ο υ ς ό ς
ψ ε δ τ τ μ έ ν α ς
Δ ό ν μ α τ α κ α Ι π α α δ ό σ ε ι
Ε ν aUVEXE(q. μ α κ ρ ο θ ό μ ω ς ά τ φ α ι ν δ μ ε ς δ Π α ν ο σ ι ο
λ Ο Υ ι ώ τ α τ δ η λ Ο ί δ τ ι δ έ ν κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι τ ό Π α λ α ι ό ν Ή μ ε ρ ο
λ δ ι ο ι Υ ά λ λ ά τ ο ύ ς μ ή ό Χ κ ό ν ς ε Ι ς τ ή ν κ α ι ν ο τ ό μ ο ν φ ω
ν ή ν τ ς Ε κ κ λ η σ α ς τ ω ν Π Λ α Ι Ι η μ ε Ρ λ τ ς κ α Ι Ζ η ω
τ ά ς Δ ι ό τ ι ώ ς σ α φ ω ς ά τ φ ό Ι ν ε τ α ι ι μ 6 v ο v δ ι α δ
μ α τ Π Ι σ ό τ χ ρ ε ά μ ε θ ν δ ι ι ό τ ω μ ε ν κ ο ι ν ω ν ι α ν
ό τ ύ ς μ έ ν α ς ε ν ε ν ο δ τ ω δ ι δ ά σ κ α λ ο ς ν έ ω ν ά v­
τ L 1t α Ρ Ο Ι δ ο σ ι α κ ω V η Ρ μ ά ω ν Ι
Ή μ ι ε ί ς δ μ ω ς ι λ Λ ω ς π α ρ ε λ ά Ι Ο μ ε ν ι σ ε ύ ε ι ν ά τ ω ν
ω ν Π α τ έ ρ ω ν Π α ρ α Υ Υ ε λ Ι α ν Υ ά ρ χ ο μ ε ν έ ξ α ό τ ο Ο τ ω
Λ π σ ό λ Π α ό λ γ ρ ά φ ε ι δ γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο υ
δ Ι τ η ς έ ά ν τ ι ς Ο Ο μ α τ Ι ζ η π ρ σ τ ά σ σ π ο ι ε ί ν ι μ α ς π α ρ
δ α ρ ε λ ά ι μ ε ν π α ρ δ ο Ι Κ α ν ό ν ε ς τ ω ν κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς Σ υ
ν ό δ ω ν κ α θ ο λ ι κ ω ν τ ε κ α Ι τ ι κ ω ν δ ρ ζ σ ι ν ά τ α Τ ν
α ό ν Ι χ ε ι ν κ α Ι μ η δ έ λ ο Υ ζ ε σ θ α ι α ό τ ό ν έ ν κ λ ή ρ φ ά Υ ω ν
ρ ο 99, λ .
Κ α Ι δ ι ά ν ά Υ ν ω μ ε ν σ α φ έ σ τ ε ρ ο ι τ ό ν έ ρ ω τ ώ μ ε ν τ ό έ
ξ η ς Ε ά ν μ ε τ δ λ Υ ο ν τ ό τ ο υ κ ο ι Υ Ο ϋ Π η ρ υ Ι κ
-77-'
μ ε ν ι σ τ α Ι Α ν α τ ο λ η ς κ α Ι Δ ό σ ε ω ς σ κ ά π ο ι ο Π α ρ θ ό δ ξ
σ υ ν έ δ ρ ι ό τ ο υ ς ά π ο φ α σ Ι σ ο ο ν τ ό ν κ ο ι ν ό ν σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ν
"[100 Π ά σ χ α -λ ν α τ ο λ η ς κ α Ι Δ ό σ ε ω ς π α ρ ά τ ά ς σ χ ε τ ι κ ά ς Κ α
ν ο ν ι κ ά ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α Ι π ρ ό ς τ ο ό ς δ ι α μ α Ρ Τ ρ η θ έ ν τ α ς κ α Ι
μ ή π δ ε θ έ ν τ α ς τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ω ν ρ θ δ
ξ φ ς ά α τ ή σ υ ν μ έ τ ή ν Ι δ ί α ν τ α κ τ ι κ ή ν κ α Ι μ ε θ δ λ α
Τ Τ Ι σ τ ε ν ο χ ω ρ ε ί σ θ ε ά δ ε λ φ ο ί Κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ν ό έ ο ρ τ ά ζ ω
ε ν δ μ ο ϋ π α ρ ά χ ώ ρ ι α κ α Ι δ ι π ρ η μ Ε ν ω ς ε ω ς ε ό κ τ α ί ο ν
θ ά Τ ν α μ ή σ ν έ ι ν ε ό χ ω ρ ι σ μ ό ς σ α ς κ α Ι ν α σ υ ν ε ο Ρ τ ά
ζ ε τ ε κ α Ι σ ε ί ς μ ε θ

Ι μ ω ν ά λ λ α τ έ τ ο ι ο ι σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ο ί μ ή
. φ ο ε ί σ θ ε δ ε ν λ υ μ α ί ν ο ν τ α ι τ ή ν π ί σ τ ι ν ο δ τ ε τ ή ν Λ ε Ι Τ ρ γ ι
κ ή ν ι Κ α ν ο ν ι κ ή ν ε ύ τ α ξ Ι α ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Λ ο ι π ό ν π ρ ο τ ο ϋ
ε Τ ν α ι ά Ρ Υ ά ά λ θ ή σ α τ ε κ α Ι σ ε ί ς τ ή ν έ ν Σ ν ό λ φ τ η ς ά
κ λ υ θ ή σ Ε κ κ λ η σ ί α ν δ ι ό τ ι ς θ έ τ ε τ ε έ ν κ ι ν δ ό ν φ
τ ή ν ψ υ χ ι κ ή ν σ α ς σ ω τ η ρ ί α ν δ η μ ι ρ ϋ ε ς σ χ ί σ μ α τ α κ α Ι
κ α τ α τ μ ή σ ε ι ς χ ά ρ ι ν μ ι α ς δ η θ ε ν δ ρ θ ο τ έ ρ α ς έ ο ρ τ ο λ Ο Υ ι κ η ς ά
ρ ε ί α ς Τ ό ν έ ρ ω τ ώ μ ε ν Τ ί θ ά ά π α ν τ Ο Ο σ ε σ α ά ν ω τ έ ρ ω
έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ω ν κ υ ρ ί ω ν α ύ τ ω ν
Ε ύ ε λ π ι ο τ ο ϋ μ ε ν π ά ν τ ω ς δ ι α ν α μ ή μ η κ ό ν ω μ ε ν π ε ρ α ι
τ έ ρ ω τ ό ν λ ό Υ ο ν δ τ ι δ π Ε π ι φ ά ν ι ο ς θ ά ι (xn τ ή ν σ χ ε τ ι κ ή ν
ω ν α ό μ ο λ ο Υ ή σ η α δ τ ι δ ε ν τ τ ό σ ο ... ά φ ε λ ή ς
ώ ς έ π ί σ τ ε υ ε ι έ ρ ώ τ η σ ι ς τ ο ο ζ η λ ω τ ο ϋ μ ο ν α χ ο ϋ Ι (6)' δ τ ι
δ ε ν ε Τ ν α ι ά ρ κ ε τ ό ν ν α λ έ Υ ω μ ε ν δ τ ι κ α κ ω ς έ Υ έ ν ε τ ο ι ι μ ε
ρ ο λ Ο Υ Ι α κ ή μ ε τ α λ ή Ι Δ ι ό τ ι έ ά ν κ α Ι ο Ι π ρ ό μ ν π α τ έ
ρ ε ς δ ι α τ ά ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς α ι ν Τ μ α ς κ α Ι κ α κ ο δ ο ξ ί α ς π ο ύ
σ υ ν ή ν τ η σ α ν ι Ρ κ Τ ά τ λ ω ς ε Ι ς ν α κ α κ ώ ς έ Υ έ ν ε τ ο κ α
τ α τ ό ν τ ό π ο ν τ η ς .... ό μ ο λ ο Υ ί α ς τ τ ό τ ε φ α λ ω ς δ ε ν θ ά
ε Τ μ ε θ α ι μ ε ί ς σ ή μ ε ρ α Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Β ε α ί ω ς δ ε ν σ υ μ φ ω
μ ε ν κ α Ι ι μ ε ϊ ς μ ε τ ή ν ά δ ό κ ι μ ο ν κ α Ι κ α τ ά δ ι κ α σ τ έ α ν
θ έ σ ι ν τ η ς ι ε σ ί α ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν δ τ ι δ η λ ι ι
μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α έ Υ έ ν ε τ ο α Ι τ ί α ά π ω λ ε ί α ς τ η ς θ
Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν ώ δ ε έ Υ ρ ά ψ α μ ε Π ο τ ε δ τ ι κ α
λ ώ ς Ι σ χ υ ρ ί σ θ η σ α ν τ ά ν τ ι θ έ τ ω ς π ο λ λ ά κ ι ς τ ό έ χ α ρ α
κ τ η ρ Ι σ α μ ε ν ώ ς ά θ ε ο λ ό Υ η τ ο ν έ κ Τ ί ρ ο π ή ν κ α Ι π λ ά ν η ν Ι Π ρ Π ε ι
δ μ ω ς ν ά ό μ ο λ ο Υ η θ Ό δ τ ι κ α Ι σ ε ϊ ς ο Ι ν ε ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ί τ α ι
Π ο ι μ έ ν ε ς δ ι ε δ ρ α μ α τ ί σ α τ ε π ρ ω τ ε ό ν α ρ ό λ ο ν δ ι α τ ή ν γ έ ν ε
σ ι ν κ α Ι δ ι α τ ή Ρ η σ ι ν Ι δ ί ω ς τ ο ϋ ά ν ω τ έ ρ ω κ η ρ ό Υ μ α
τ ο ς ά φ έ ν ό ς μ έ ν δ ι α τ ω ν δ ι ω Υ μ ω ν Π ο ύ έ ξ α π ε λ ύ σ α τ ε
τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν . τ ο ϋ π α λ α ι ο ϋ κ α θ α ι ρ ο ϋ ν τ ε ς α ό τ ο ύ ς κ α ι χ α
ρ α κ τ η ρ ζ ο ν τ ε ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς κ α Ι ν ε υ χ ά ρ ι τ ο ς δ ι ό κ α Ι ο Ι
κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς ά ν α χ ε ι ρ ο τ ο ν α ι τ ω ν ό φ δ μ ω ν Ι ), ά φ έ τ έ ρ
δ έ δ ι α τ ω ν ά ν ο ι κ ε ω ν μ ε θ ό δ ω ν τ ο ο ύ έ χ ρ η σ ι ι μ ο π ο ι ή σ α τ ε δ ι
ε Ι δ ι κ ο ύ π ρ ά κ τ ο ρ ό ς σ α ς έ π Ι ι μ α κ ρ ό ν δ Ρ Ά Σ Τ ε Ι ς τ ή ν π α

ρ ά τ α ξ ι ν τ ω ν α τ θ α ι ϊ κ ω ν ό π έ ρ τ η ς δ ι α δ ό σ ε ω ς κ α Ι έ ι μ π ε δ ώ
σ ε ω ς τ ο Ο τ ο ι ο ύ τ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ Ι ς δ ό ν α τ α ι θ ε ι α ν ά
μ ά ς δ ι α ε α ι ώ σ η δ τ ι δ έ ν έ Π Α ε λ ή φ θ η κ ά τ ι π α Ρ μ ο ι
ο ν .. κ α Ι δ ι α τ η ν Ε κ δ ο σ ι ν τ η ς έ γ κ υ κ λ Ι ο ο Ν ο 1191 τ ο υ 1974,
τ ή ν π α ρ ο μ ο ί ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ δ μ ο λ ο γ Ι α ν τ η ς Φ ω ν η ς τ η ς
Ό ρ β ο δ ο ξ ί α ς κ α τ α α ν ά ρ ι ο ν τ ο ϋ 1981, σ ε λ 14 -15 κ α Ι
τ ό π ρ α ξ ι κ π η μ α τ ω ν Σ Κ α λ Ι σ τ - • τ ω ν ί σ ε δ
Ι ε ρ ό ς ά γ ω ν τ ω ν Γ Ο Χ ν α δ ι α τ η ρ η τ α ι ο ό μ ό ν ο ν δ ι χ σ ο μ έ
ν ο ς ά λ ά κ α Ι έ σ τ ε ρ η μ έ ν ο ς τ η ς ά τ ι α ι τ μ έ ν η ς σ α ρ ό η τ
κ α Ι θ Έ ο λ ο γ ι κ η ς ό π ο σ τ ά σ ε ω ς ό μ ε ί ς δ έ ν ά δ ι α ρ ρ η γ ν ό ε τ ε έ ν
OUVEXEtc;,x τ α ι μ ά τ ι ά σ α ς φ α ρ ι σ α ί κ φ Τ τ ρ ό τ δ ι ά τ ή ν
λ α σ ψ η μ ί Α κ α Ι α Τ ρ ε σ ν τ ο υ Ι ...
Α Ι α ν '81).
Ά ν τ ι α ι ε τ ι κ ο ά ν ω ν κ α Ι μ ο ν α χ ο Ι
Α γ ω ν ί ζ ε σ θ ε έ ν ε τ ε ι λ α τ ο δ Κ ύ ρ ι ο ς Λ ο υ κ Ι Υ 24).
Κ α τ α π α ν τ ό ς έ χ θ ρ ο υ θ ε ο Ο κ α Ι ψ υ χ η ς Σ υ ν ε π ω ς κ α Ι κ α τ ά
τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς Π ά ν τ ε ς ά ν θ ρ ω π ο ι Μ ά λ ι σ τ α δ έ έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι
Kot π ο ι μ έ ν ε ς κ α Ι ν α Ι

Δ ι ό ά ψ δ τ ο υ ή ν δ ρ ώ θ η δ μ ο ν α χ ι σ μ ό ς έ ν τ Κ κ λ η
at«C, μ ο ν α χ ο Ι κ υ ρ ί ω ς Π ρ ω τ σ τ α τ σ ι ν ε Ι ς τ ο ύ ς ά ν τ ι α ι ρ ε τ ι
κ ο υ ς ά γ ω ν α ς τ α τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς π χ τ ο Ο δ σ σ ε ϋ ς Ν ε
σ τ ο ρ ί ο υ π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ σ ι ν έ ν μ έ ν Ε φ έ σ φ δ ς Κ ό ρ ι λ
λ ο ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Μ 4, 1212), έ ν δ έ ω ν σ α ν τ ί ν λ ε ι
δ γ κ λ ε ι σ τ ο ς μ ο ν α χ ό ς α γ ι ο ς Δ α λ μ ά τ ι ο ς Μ 4, 1257, 1260).
Ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Μ ο ν ο θ ε λ η τ ι σ μ ο ϋ π ρ ο ε ξ ρ χ ε ι
δ μ ο ν α χ ό ς ά Υ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς δ Ο μ ο λ ο γ η τ ή ς (PG. 90, 84).
Π ρ ό ς τ ή ν α Τ ρ ε σ ι ν τ η ς Ε Ι κ ο ν ο μ α χ ί α ς τ φ ο μ ά χ ε τ α ι ό κ α Ι μ
ν α χ ό ς γ ε ν ό μ ε ν ο ς ά Υ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς δ Δ α μ α σ κ η ν ό ς (PG. 94,
452 - 453). Κ α τ ά τ η ς Μ ο ι χ ε ι α ν ι κ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς έ ξ ε γ ε ρ ε τ α ι
Π ρ ω τ α δ μ Ο Ύ α ό ς ς θ ε ό δ ω ρ ο ς δ Σ τ δ Ι τ η ς (PG. 99,
137). Έ ν α ν τ ί ο ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ω ν Π α π ι κ ω ν Β α ρ λ α ά μ κ α Ι
Α κ ι ν δ ό ν ο υ π ρ ό μ α χ ο ς κ Χ Ι π ρ ω ν ή ς τ η ς ε ό σ ε ε α ς
ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ Χ ι δ μ ο ν α χ ό ς κ α Ι Τ Μ η τ ρ ο π ο λ Ι τ η ς θ ε σ σ α
λ ο ν ί κ η ς ά Υ ι ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Π α λ α μ α ς Μ 26, 191).
Δ ι τ ί ή Π ρ ω τ ο ρ α α ϋ τ η τ ω ν μ ο ν α χ ω Υ έ ν τ ο ί ς ά ν ι α ι
ρ ε τ ι κ ο ί ς ά γ ώ σ ι Δ ι ό τ ι ρ ν ... μ ο ν α χ ο Ο έ σ τ Ι μ η δ έ τ ό τ υ
χ ό ν ά ν έ ε σ θ ι α Ι Τ μ ε ϊ σ θ α ι τ ό ό έ λ ι ν τ ο υ θ ε ώ

Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ δ Ι τ PG. 99, 1049). Τ Ο Ο ι Ό δ έ κ α Ι ν α
μ ή ό Τ Ό Δ Ε ι γ μ α τ ο ί ς λ Τ ί ς Ι ρ ο τ ι θ έ μ ε ι ο Ι μ ο ν α χ Ο Ι α ι
Ρ έ σ ε ω ς κ α Ι α Ι ρ ε τ ι κ η ς σ υ Υ κ ο ι ν ω ν α ς τ η ς ό έ ρ α ώ ν ώ ν
λ α τ κ ω ν ά τ ω λ ε α ς λ ό γ ο ν ό ψ έ ξ ω σ ι ν ό φ ε λ ω σ ι ν ά δ ώ σ ω σ ι ν
έ ν ι Κ ρ σ ε ω ς α ό ό θ ι
Σ ή μ ε ρ ο ν δ έ ώ ς γ ν ω σ τ ό ν π ο λ λ ή ι κ α τ α δ ρ ο μ ή τ ω ν α Ι
ρ έ σ ε ω ν Μ ε γ ά λ η ι ω σ ι ς π ρ ί σ τ έ ν ω ν κ α τ ά τ ό ι τ Ε κ
κ λ η σ ι ω ν Π ρ ω τ ο φ α ν ή ς ι η δ α τ ω ν έ κ κ λ η σ ι α ο τ ι κ ώ ν ••
ν α ι δ ή ς ή ά θ έ τ η σ ι ς τ η ς π σ ε ω ς 8 δ σ τ ι Τ ς ι ι ς
τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Π ε α ρ ρ η σ ι α σ μ έ ν η ι κ α κ ή κ ο ι ν ω ν α μ ε τ ά τ ω ν
α Ι ρ ε τ ι κ ω ν Π ο ι μ έ ν ε ς π σ ι λ α ο Ι ά τ σ τ α τ ϋ σ ι κ α ι Ο ρ
θ ό δ ο ξ ο ι ε ς ά τ ώ λ ε ι ό ά Υ ο τ α ι Τ ο ύ τ ω ν δ έ γ ι ν ο μ έ ν ω ν σ ι
ί μ έ ν ... τ ά τ ω ν ε ό σ ε ο ύ ν τ ω ν σ τ ό μ α τ α ά Υ ε ί τ ε Ι γ ε Ι ρ ε τ α ι
έ π ι θ ε τ ι κ ω ς δ έ τ ι Σ Α λ ά σ φ η μ ο ς γ λ ώ σ σ α Μ Β α σ ι λ ε
PG. 32, 480). Κ α Ι ε Ι κ α τ ά τ ή ν Ό Τ Ή ν δ ρ μ ή ν ό τ ο ρ ρ έ ε ι έ τ ι Ι
τ ό χ ε ί ρ ο ν τ ά Π ρ ά γ μ α τ α ο ό δ έ ν σ ι τ ό ω λ ύ ε Τ σ ω έ ν
τ ό ς λ γ χ ρ ό ν ο υ ί ρ ό ς λ Τ Ι σ χ η μ α Π α ε λ ω ς μ ε θ α ρ
μ ι σ θ ν α ι τ ά ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς ν ά ι ω ω σ ι ν α Ι Ε ί κ κ λ η σ Ι α ι
τ α ό τ PG. 32, 424).

Ε Ι ω ν μ Α Χ Ι ε Ι σ τ ι ν ε ς έ ν τ ο ί ς ϋ Ν κ α ι ρ ο ί ς δ ε ι ξ ά
τ ω σ α ν τ ο ϋ τ ο έ π Ι τ ω ν Ι ρ γ ω ν λ έ σ ι ν Ι .,λ γ ι ο ι δ ι ά d:­
γ Ι Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ Σ τ δ Ι τ τ ω ν Ι ρ γ ω ν δ η λ α δ ή ξ ι
λ ό γ ο υ τ ι α ι ρ ε Τ Ι ά γ ω ν ο ς (PG. 99, 1049).
Κ Ο ,1-9-881).
-80­
"i
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε Β Δ Ο Μ Ο Ν
Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η Θ Ε Ω Ρ Β Σ Ι Σ
Τ Ο Υ HMEPOAOrIAKOY Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
π Ρ ό ς
Τ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν τ η ς έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ς
Α ν α γ ν ώ σ α ν τ ε ς μ ε τ ά π ρ ο σ ο χ η ς τ ά Υ ρ α φ έ ν τ α χ ρ ι σ τ ι
γ μ η ς ε Ι ς τ ό ν Ο ρ θ δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν κ α Ι τ η ν Φ ω ν ή ν τ η ς Ο ρ
θ ο δ ο ξ ί α ς κ α Ι σ υ φ ω ν υ ν τ ε ς σ χ ε τ ι κ ω ς μ Α ν π ρ ό ς τ ά ς ά π
ψ ε ι ς τ ω ν δ η σ ι ρ α φ η σ ά τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν 00­
δ ό λ ω ς δ ε π ρ ό ς τ α ς ύ τ έ ρ α ς ά π σ έ λ λ μ ε ν τ η ν π α ρ ο ϋ σ ρ ν
σ υ ν φ Υ α σ ί α ν χ ά ρ ι ν τ η ς ά λ η θ ε ί α ς κ α Ι τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
ε ό ε λ τ ι σ τ Τ ε ς δ τ ι ο ϋ τ ω ς έ ρ ι μ η ν ε ύ ο μ ι ε ν κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ά Υ ν ώ
σ τ ο υ ς κ α Ι π α ρ ε ξ η γ η μ έ ν α ς π τ υ χ α ς τ ο υ ι μ ε λ ι α κ ζ η
τ ή μ α τ ο ς
Α Ι Τ ό Ι ο υ λ ι α ν ό ν ε ρ λ ό γ ι ν ά σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ω ς κ α Ι μ ό
ν ο ν κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ν δ ε ν π ο τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η σ Ι α ς
π α Ρ α τ ή ν ρ ο σ κ τ η θ ε ί σ α ν Ι ε ρ τ η τ ά τ ο υ ν ε ά τ η ς ό π α ό
τ η ς χ ρ ή σ ε ώ ς τ ο υ Σ υ ν ε π ώ ς π ν ι μ ι ε ι ρ ο λ Υ ι ο ν δ ύ ν α τ α ι ν ά
χ ρ η σ ι μ ο ι η θ ό π ό τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς ά ρ κ ε ί Ά μ ή Π Ρ ο σ Ι ά λ λ η
τ ό έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν α ό τ η ς
Β Ι Κ α τ ά κ ο λ θ ί α ν τ ό Ι λ ι α ν Ή μ ε ρ ο λ ό Υ ι κ ι
τ ό τ ι ι ν σ υ μ φ ώ ν ο υ γ ν ώ μ η ς τ ω ν Ο ι Ρ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η
σ ι ω ν δ ύ ν α τ α ι ν ά λ λ η δ ι ρ θ ω θ ό π ό τ η ν π ρ Ο Ο τ ι ό θ ε
σ ι ν δ τ ι δ έ π ι ά λ λ ω ν τ ή ν ά λ λ α γ ή ν τ α ύ τ η ν π ο ι μ α ν τ ι κ ό ς λ ό
, γ ο ς θ ά τ υ Υ χ ά ν η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν Ι σ ά ξ ι ο ς τ ο υ τ λ μ μ έ ν έ Υ
χ ε ι Ρ μ α τ ο ς "
Γ Δ ι ά τ η ς γ ε ν ο μ δ ν η ς δ μ ω ς ά λ λ α γ η ς δ ι ο ρ θ ώ σ ε ω ς
ώ ς έ π ι θ υ μ ε ί τ ε τ ο Ο 1924, ά π ε φ θ η σ α ν τ ά έ ξ η ς Δ ι ε σ α λ
π Ι Θ θ η ή Κ ε λ ή ς ά ι υ σ ί α π μ α ν τ ι κ υ a\TtQU δ Ι ν ι ι
-81­
τ ή ν μ ε τ α λ ή ν π ρ ά γ μ α δ τ ι ι ε ρ ά π δ ό σ υ ν ε χ ω ώ
σ α ι Π ε ρ Ι τ ο ύ τ ο υ α Ι δ ι Χ κ ρ α τ σ σ σ Χ ι τ ο τ ο α λ α ι ο ν tI μ ε ρ ο λ ό Υ ι ο ν
Ε κ κ λ η σ ί α ι α Ι ά ρ ν η θ ε ϊ σ α ι κ Ρ Ι α ό τ ή ν ε Ι σ έ τ ι ι τ ή ν Σ μ ι μ ί ε τ
χ ή ν τ ω ν ε Ι ς τ ο Σ ν έ δ ρ ι ο ν τ ο υ 1923, έ ν φ δ ι α τ η ς δ η ι ο ρ γ η
θ ε ί σ η ς δ ι α σ τ η ς τ η ς Ι ο ρ τ ο λ ο γ ι κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α ς ά τ τ ε ι α λ τ τ ε τ 6 π ο ν η ρ ό ς τ ε κ α Ι ό κ α Ρ Π ό ς τ η ς
ά λ λ α Υ η ς ό ό π η ρ ε τ ω ν σ κ ο π Ο Ο ς δ λ ω ς ά λ λ ο φ ί ς κ α Ι ά ν
τ ρ θ δ ξ ς -Α Π ό δ ε ι ξ ι ς τ ω ν ω τ έ ρ ω σ ω σ α ν Ι Ο
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ν Δ ι ά γ γ ε λ ι μ α τ ο υ 1920
Π ρ ο ς τ α ς ά π α ν τ α χ ο ϋ Ε κ κ λ η σ ί ά ς .τ ο ύ ι σ τ ϋ χ α ρ τ η
ρ ί σ α ν τ ά ς ρ ι σ ι α ν Ι α ς δ μ ο λ ο γ ί α ς ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι
τ ν ί σ Α δ τ ι έ π ι ά λ λ ε τ α ι Τ ν α ά ν α ζ ω ρ ω θ κ α Ι έ ι ι θ ί
Π ρ Ο Π α ν τ ό ς ή ά ά τ η μ ε τ α ξ υ τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν μ ή λ ο γ ι ζ ο
μ έ ν ω ν ά λ λ ή λ α ς ς ξ έ ν α ς κ α Ι ά λ λ σ ρ α ς ά λ λ ώ ς
σ γ Υ ι ε ν ε ί ς κ α Ι ο Ι κ ε ί α ς έ ν Χ ρ ι σ τ Φ
κ α Ι σ Ι γ κ λ η Ρ ο ν ό μ ο u ς κ α Ι σ L1 σ σ ώ
μ ο υ ς τ η ς έ π α γ γ ε λ ί α ς τ ο υ θ ε ο ν
τ G? χ ρ ι σ τ φ !! Π ρ ο ς έ π ί τ ι ε ξ ι ν τ η ς ν ω τ έ ρ ω ά γ ά
π η ς Ρ Ο ε τ ε ί ν ο ν Τ Ό 11 λ ό γ ο ι έ ξ ώ ν π ρ ώ τ ο ς ή π α ρ α δ ο χ η έ ν ι
α ί ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ...» (" Ι Κ α ρ μ ί ρ η Δ Σ Μ Ν 2, σ 957· 9) .
Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ τ ι ό π ο τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ο Ι κ ο ο μ ε ν ι σ τ ω ν τ ο
ι ω τ έ ρ ω Δ ι ά Υ γ ε λ μ α θ ε ω ρ ε ϊ τ α ι ς «6 μ έ γ α ς χ ά ρ τ η ς τ ο υ
Ο Ι κ ο ο μ ι ε ν ι σ μ ο υ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ε Ι ρ η ν ο π ο ι ο ί σ ε λ 25,
ι Φ α Τ Ο ι μ ε Ρ λ σ γ ι α ν έ ν ά λ λ ο ι ς λ Υ ο ι ς έ κ ι ν ή θ η ό π ο
τ η ς Π ρ σ π θ ε ί α ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν Ε κ κ λ η ι σ ι ω ν κ α Ι μ ό ν σ ν κ α Ι
π σ ε λ ε ί τ ά 1"[ Ρ ο π ό λ α ι α κ α Ι τ ή ν ε ι σ α γ ω γ ή ν τ ω ν
έ Π λ θ η σ τ ω ν θ λ ι ε ρ ω ν μ ε Κ α τ ά λ η ι ξ ι ν τ α ς ά ν τ ι κ α ν ο
ν ι κ ά ς κ α Ι Π ρ ο δ ι δ ο ό σ α ς τ ή ν δ Ρ θ ο δ ο ξ ί α ν τ ω ν τ α τ έ ρ ω ν ι μ ω ν
π ο ι κ λ α ς σ μ ρ σ σ ε χ ά ς Ρ ά ν α θ ε ι μ ά τ ω ν α Ι ρ ε τ ι κ α ς δ η
λ ώ σ ε ι ς κ λ π ρ ω τ σ τ α τ ϋ τ ς τ ο υ Ο Ι Κ θ ρ ό ν ο ι Κ ω ν λ ε ω ς
τ η Σ ν ε ρ γ α σ ί δ ε τ ω ν λ ο ι π ω ν δ Ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν
2) Τ ό ά v τ ο Ρ θ ό δ ο ξ ο ν (6 χ α ρ α κ τ η ρ ι μ ό ς
ά ν ή κ ε ι ε Ι ς τ ο ν 1tcM.uv Ι ρ η ί ν Κ α σ σ α ν δ ρ ε Ι α ς Σ u v έ
δ ρ ι ο ν τ ο ϋ 1 923, δ ε ρ σ ν η λ θ ε μ έ σ κ ο π ό ν ή ν
Π ρ ο Ο π ό θ ε σ ι ν τ η ς έ ν ό τ η τ ς Π ρ α κ τ ι κ ά σ 27). Ε ν α ό τ φ
ά π ε φ α σ ί σ θ τ ι ο ό μ ό ν ο ν ι μ ε τ α ρ ρ ό θ μ ι σ ι ς ϋ ι μ ε Ρ λ γ Ι
σ 21) ά λ λ ά κ α Ι ι ά λ λ α γ ή τ Π α σ χ α λ ί κ α Ι τ η ς θ ε ο
α δ ά έ δ μ ά δ ς σ 53, 57), ά ι ε ξ α ρ τ ή τ ω ς &v δ έ ν έ
Π έ τ υ χ ε τ ω ν oK0'J'CC3v τ λ ό γ φ τ η ς ά τ ι δ ρ ά σ ε ω ς τ η ς δ
δ ό ξ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς . .
Ε ά ν δ έ λ η φ θ ρ ο σ έ τ ι ό π δ ψ ε ι δ τ ι 6 Ι δ ι ο ς 6 Μ ε τ α
ξ ά κ η ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ς Ε Ι ς τ ή ν σ ό σ α σ ι ν τ ο υ σ ν ε δ ρ τ ο υ
1923 λ έ γ ε ι Ί μ ε ί ς δ έ ν ε μ ε θ α Κ ι Ε ί κ ρ ο τ η ι μ έ ν ο ι ε Ι ς σ
-82­
. ,
δ ο ν ς α Ι ά π ο φ ά σ ε ι ς θ ά ξ ο ν ν ά έ φ α ρ μ ο σ θ ο ν ώ ς
ν ι κ α Ι Δ ι α τ ά ξ ε ι ς σ 36, 49), δ δ δ λ Ι γ π ρ ό τ η ς α ι ν ι
μ ί α ς δ ι Ο δ ε χ θ ε Ι ς τ ο ϋ τ ο ν ε Ι ς τ ο ν Ο Ι κ θ ρ ό ν Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς δ Ζ
δ ι ε τ ά Χ θ η Ύ Τ τ ο Ο Α θ η ν ώ ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ "* δ ε θ
τ ή ν λ λ α ή ν δ ο τ ι ς μ ο μ ε ρ ω ς κ α Ι ρ τ ό ν δ ι σ α μ ό ν
κ α Ι φ ν τ ο ϋ Γ ρ η γ ο ρ Ι ο υ ε φ ό σ ι σ ε τ η ν ά λ λ α γ ή ν Τ ι μ ε
ρ ο λ ο γ α ή Ι Ο η θ ι ε τ ο ϋ γ Π Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ω ν Ε ό σ τ ρ α τ ι α
δ c-H Π ρ μ α τ Ι ή λ ή θ ε ι α Ι τ ε ρ Ι τ ο ϋ έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο Ο ι
μ ε ρ ο λ Ο Υ Ο Ο σ 53 - 6), τ ό τ ε ι λ α ά ν ε τ α ι τ ς τ ι ς π ό
σ ο ν μ ι κ ρ ά ν σ η μ α σ ί α ν κ α Ι σ α ρ ό τ η τ α δ ό ν α τ α ι Ά χ ο δ
Ι σ χ υ Ρ Ι μ ό ς τ ο υ Ο ρ θ Τ ό υ Ή κ λ η σ Ι Μ ς μ έ Π Ι ν
σ ύ μ φ ω ν ο ν Ύ ώ μ η ν τ ο ύ τ ρ ω τ θ ρ ό ν κ Π α τ ι ρ χ ε Ι
π ε δ έ χ θ η ω τ χ ρ ό ν ω ς μ ε έ κ ι ε ϊ ν ο τ ή ν δ ι ό ρ θ ι σ ι ν τ ο υ Ι ω λ ι α
ν Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ
Κ α Ι Π ο Ι α ν σ η μ α σ α f!XEL έ ά ω κ α Ι έ Σ μ φ ώ ν ι
δ υ ο Τ Π Ι α Ι έ κ κ λ η σ α ι ά π ε φ ά σ ι σ α ν κ α Ι έ ν ή ρ γ η σ α ν τ ή ν ά
ν ω τ έ ρ ω δ ι ρ θ ω σ ι ν Η ν τ Ι δ ρ α σ ι ς τ ω ν λ ο ι Π ω ν έ κ κ λ η σ ι ω ν
π α ρ α τ ή ν σ υ ν ε χ ι σ θ ε ί σ α ν κ ο ι ν ω ν ί α ν έ κ μ ι α ς ο ό κ α λ η ς ά ν
τ ω ς ο Ι κ ο ν ο μ ί α ς Π ρ ό ς ά π ο φ υ Υ η ν κ α Ι μ ό ν ο ν σ χ σ μ α τ ο ς ά τ
δ ε ι κ ν ύ ε ι π ε ρ ι τ ρ ά ν ω ς τ ο ά v τ Ι κ ι α ν ο v Ι κ ν τ η ς 6;­
ν ω τ έ ρ ω Π ρ ά ξ ε ω ς Σ ν ε ω ς έ ν φ έ Τ ι τ ρ έ π ε τ α ι ι ι λ λ α ή 1\
δ ι ό ρ θ ω σ ι ς τ ω Η μ ε ρ ο λ ο γ Ι ο υ έ ψ δ σ ο ν ε α ω ς έ ι ά λ λ ε ι
τ ο Ο τ ο π ο ι μ α ν τ ι κ ό ς λ ό γ ο ς ώ ς ι φ ο ε ί ο ο μ ε ν ά ρ ι ς λ γ φ
τ η ς α Σ ί α ς τ ά ν ω τ έ ρ ω π ο ι ι μ α ν τ ι κ ο Ο λ ό γ ο υ 1t ά ν τ α
τ α τ η ς δ ι ο ρ θ ώ σ ε ω ς έ κ ε Ι ν η ς έ γ έ ν ο ν τ ο κ ο κ ω ς δ ι ό κ α Ι
ή ε Ι ό ή Υ η σ ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ς Ε λ λ ά δ ο ς t1t\ τ ω Ή μ ε ρ ο
λ ο γ ι α κ ο υ ζ η τ ή μ α τ ι ό λ η θ ε ί σ α ό π ό τ ο ϋ Χ ς 1971
ε Ι ς τ η ν σ χ ε τ ι κ η ν έ Π ι τ ρ Ο τ ν τ η ς μ ε λ λ ο ό σ η ς ν α σ ν έ λ θ τ Π α ν
θ δ ξ Σ υ ν δ μ ε τ α ξ ύ τ ω ν λ λ ω ν έ σ η μ ε Ι ο ο κ α Ι τ ά
έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά κ ο λ ο υ θ ο υ σ ώ ν τ ό Π ι μ ε ρ ο
λ ό γ ι ο ν κ α Ι τ ω ν ά κ ο λ θ ο ο σ ω ν τ ο ν έ ο ν ό π ά ρ χ ε ι μ δ ν ι
δ ι α φ ο ρ ό 13 ή μ ε ρ ω ν ώ ς τ ρ ς τ η ν τ έ λ ε σ ι ν δ λ ω ν ά ν ε ξ α ι ρ έ
τ ω ς τ ω ν ά κ ι ν ή τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν έ ο ρ τ ω ν Τ ο Ο τ ο ά π ο τ ε λ ε ί γ ε
γ ο v ό ς Π Ρ ω τ ο φ α v έ ς ε Ι ς τ ά χ ρ ο ν ι κ ά τ η ς κ ι
σ Ι α ς κ α θ δ σ ο ν π α ρ ά τ ή ν κ α τ α τ ο ύ ς Π ρ ώ τ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς π ο ι
κ ι λ Ι α ν ή μ ε ρ ο λ ο γ Ι ω Ι κ α Ι τ ο ά κ α θ ό ρ ι ρ τ τ ο υ έ ό ρ τ ο λ ο γ Ι
ό δ Τ ι τ α ρ σ ι ά σ θ η ρ ν Ι ή δ ι α φ ο ρ ά έ ο ρ τ α σ μ ο ϋ έ ν ό ς
κ α Ι τ ω α ό τ ο ϋ γ ε γ ο ν ό τ ο ς π χ κ ο ι μ ή σ ε ω ς ά Υ Ι ώ ς σ μ
ε σ ή μ Ε ρ ο ν Ή δ ι α φ ω ν Ι α κ α θ Ι σ τ α τ α ι έ ν τ ω τ έ ρ α κ α τ ά
τ ά ς μ ε γ ά λ α ς έ ο ρ τ ά ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο ο γ έ ν ν ω ν θ ε φ α ε Ι ω ν τ η ς
Κ ο ι μ ή σ ε ω ς θ ε ο τ κ α Ο Ι μ έ ν ν η σ ε ό Ι δ έ Π Α Η υ ρ Ι
ζ ν Ή δ Ι Α φ Ω Ι α α δ τ η δ δ η Υ ε ί ε Ι ς τ ο έ ρ ώ τ η μ Τ Ι ς έ ο ρ
τ ά ζ ε ι ι ε ί ς ή Ε κ κ λ η σ Ι α Ή ά τ ά ν η σ ι ς μ ε ί ς ρ ε ι
-83­
μ ι
Ι
.
,,­
"', i
τ ή ν Ι ε ρ ό τ η τ α τ ω ν έ ο ρ τ ω ν κ α θ ι σ τ ω σ α α ό τ α ς ά τ α μ ι κ ή ν ά
σ τ ο υ ό π θ ε σ ι ν Η ά π Ά Τ Η σ ι ς ή Ε κ κ η σ Ι α ά Π α ι τ ε ί Ι ν ι χ
Ι ο ρ τ α ι σ μ ό ν ώ ς μ Ι α ε Τ ν α ι ή Ε κ κ λ η σ ί α σ 10). Κ α Ι έ ν φ κ α Ι
Ο Ι κ τ α τ ρ ι ά η ς Ι ω α κ Ι μ τ ό 1901 έ χ α ρ α τ ρ ι σ ε τ η ν
δ ι ό ρ θ ω σ ι ν 13 ή μ ε ρ ω ν ά ν ό η τ ο ν κ α ι cS:OK01tOV» κ α ί τ ο ι Ι ν ό ε ι
τ α ώ τ η ν ό μ φ ω ν ο ν 'TtaPQ α ί ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς Ε κ κ λ η σ ί α ι ς έ ν
τ ο ύ τ ο ι ς έ γ έ ν ε τ ο κ α Ι δ η μ ο ν ο μ ε ρ ω ς μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ ή ν γ έ
ν ε σ ι ν τ ω ν ι ω τ έ ρ ω τ ρ α γ ι κ ω ν Η ε ή η σ ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ά ξ ι ο λ ο γ ο ϋ σ α τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ Ι ω α κ ε Ι μ f..
γ ρ α ψ Ε Α χ ω ς ή φ ω ν η α δ τ η τ η ς σ υ ν έ σ ε ω ς ι ν ή θ η κ α Ι
μ η δ ε ν Ο ς έ κ κ λ η σ ι Ι σ τ ι κ ο υ λ ό Υ ο υ σ υ ν
ω θ ,Q Ο ν τ ο ς δ ι ω ρ θ ώ θ η τ ο Ι λ ι α ν ο ν Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν κ α Ι
ή Έ κ κ λ η σ α δ Ι ρ έ θ η ε Ι ς δ ε χ μ έ α ς τ ή ν δ ι ρ θ ω σ ι ν κ α Ι ά
π ο ρ ρ ι τ ι τ ο Ο Ο α ς α ό τ ή ν Ι Κ α Ι μ ε τ ά τ ι ν α ς σ κ έ ψ ε ι ς κ α θ ι ς ή
Ε κ κ λ η σ ί α f.XEL έ ξ Σ ί α ν ν α ρ μ ί ζ η τ ι ν α ς ά ν ω μ α λ ί α ς ε Ι ς
τ α ς μ ν ή μ α ς τ ω ν ά γ ί ω ν π ρ ο ς τ ο σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο υ Π λ η ρ ώ μ α τ ο ς
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α τ α λ ή γ ε ι Α σ φ α λ ω ς δ μ ω ς ο ό δ ε ν ε Τ α ι
δ υ ν α τ ο ν ν ά λ ε χ θ δ η γ ί ν ε τ α ι π ρ ο ς ώ φ έ λ ε ι α ν έ φ δ σ ο ν σ υ ν
δ υ ά ζ ε τ α ι μ έ σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο ν τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ω ν π ι σ τ ω ν f
σ 32).
τ α ν ω τ έ ρ ω κ α τ α δ ι κ ά ζ ο υ ν σ α φ ώ ς τ ά ς θ έ
σ ε ι ς τ ο Ο Ο ρ θ υ δ τ ι δ η θ ε ν ε Τ ν α ι Π λ ά ν η τ ω ν Π α λ τ ω ν
ή . έ π ι μ ο ν ή τ ω ν ε Ι ς τ ο ν α δ έ χ ω ν τ α ι δ τ ι α Ι έ ο ρ τ α Ι Τ ρ έ π ε ι ν ά
τ ε λ ω α ι ό ψ δ λ ω ν τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν έ κ σ μ φ ώ ν ο υ Ό Ρ α
σ χ ε τ ι κ ώ ς κ α Ι ν Κ α ν ό ν α τ η ς Σ Τ Ι μ
τ α ί ά σ ι μ α η τ ή μ τ α τ η Έ κ κ λ η σ ί α
Ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ ε ς α θ ό τ ε ρ ν κ α Ι π ρ σ ε Τ Ι ώ τ ε Ρ Ι τ ο ν π ι ι
ρ Ι σ χ ι σ μ ά τ ω ν δ ρ ι σ μ ο ν τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ σ χ Ι Ο μ α τ α δ ε κ α
λ ο ϋ μ ε ν τ ο υ ς δ ι α Ι τ ί α ς τ ι ν ά ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά ς κ α Ι ζ η τ ή μ α
τ α Ι ά σ ι ι μ α π ρ ο ς ά λ λ ή λ ο υ ς δ ι ι ε ν ε χ θ έ ν τ α ς Π ί ρ α τ η ρ μ ε ν ά
έ ξ η ς
Α Τ ά Ι ά σ ι μ α ζ η τ ή μ ι α τ ρ ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α ρ ο έ ρ χ ω ν
τ α ι έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ά ι ο ο χ ι ζ ο μ έ ν ω ν ώ ς χ ο μ ε ν ε Ι ς τ ή ν π ε
ρ π τ ω σ ι ν τ ω ν ό σ α θ ι α ν ω ν ο Ι ό τ ί ι ά ι έ τ ο ν γ ά
μ ο ν κ α Ι τ ή ν ρ ε ω φ α ί Ν Ε Ι ς τ ή ν Τ Ε Ι Ρ Π ω σ ι ν Ό Τ Ή ν τ ό Ι ά
σ ι μ ο ν ζ ή τ η ι μ α ρ ο ε κ λ ή θ η κ α θ α ρ ω ς έ ξ α ό τ ω ν κ α Ι μ ό ν ο ν έ κ
π φ ε ρ μ η ν ε α ς κ α Ι ά ι α ι η ς ρ τ ή ν δ ι χ χ ή ν τ η ς Ε κ
κ λ η σ α ς έ ν φ δ Π ρ ο ς ο Ο ς δ ι η ν έ χ θ η σ α ν τ ι δ Π
Σ ύ ν ο δ ο ς κ λ τ υ γ χ ά ν ε ι μ τ χ ς ά σ η ε ό θ ό ν η ς κ α Ι δ ι ά
τ η ν γ έ ν ε α ι ν τ ο υ Ι α σ Ι μ ζ η τ ή ι μ α τ κ α Ι δ ι ά τ ή ν έ ν α ν ε
χ ε ί ν ε κ α τ α τ υ ά ι τ ό σ χ ι σ ι ν τ ω ν Ε ό σ τ α θ ι α ν ω ν έ κ τ η ς έ ν
τ η τ ο ς τ η ς Ε Κ ι κ λ η σ α ς
-84­
Β Έ χ ο μ ε ν δ μ ω ς Π ε ρ ί τ ι τ ω σ ι ν τ ό Ι ά σ ι μ ο ν ζ ή τ
μ α τ ό δ η μ ι ρ γ ε ί δ έ σ κ σ π ο ς σ ύ ν ο δ ο ς ε α Ι ω ς ο ό χ Ι
κ ρ Ι τ ω ς 11 ά ν τ Ι α ν Ι ω ς έ ν ε ρ γ ω ν ά λ λ δ ι ά Π ι μ ν Ι η ς
Π ρ ο ν ο ί α ς έ Χ ι ν ε τ η ς ώ Ά δ ι α σ ώ σ μ η μ α ν ς
Τ ο Ο τ τ ο υ δ τ ε Π ι σ τ ο ί τ ι ν ε ς ι μ ή έ ρ μ η ν ε ύ τ ε ς ρ θ ω ς
ή ν ν ω τ έ ρ ω έ ν ε ρ γ ε Ι α ν τ ο υ ι δ π ο Ι α Π ι θ α ν ό ν ρ ά μ μ ι κ α Ι
ι ί ν ά φ α ί ν ε τ α ι κ α ι ν ο τ ό μ ο ς κ α Ι ά ν τ ι π φ α δ σ Ι ί ή ή δ έ
ύ σ ί ι ν α ε ό ρ ί σ κ ε τ α ι ν έ ν ο χ ο ς κ α Ι ή ά ι τ ο σ χ Ι ζ ο ν τ α ι
τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω
Τ ο ι α ό τ η ν ρ ί ω σ ι ν κ λ α σ ι κ ή ν χ ο μ ε ν έ κ μ Α ν τ η ς dp­
χ α Ι α ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ό σ χ ί σ μ α τ ω ν Κ α θ α ρ ώ ν ο Ι δ π ο ί ο ι δ έ ν
έ δ έ χ ο ν τ ο ε Ι ς κ ο ι ν ω ν α ν τ ο ύ ς δ ι γ ά μ σ υ ς κ α Ι Π ε π τ ω κ τ ς έ κ
δ έ τ η ς ν ε ω τ έ ρ α ς τ ο σ χ ί σ μ α τ ω ν Π α λ α ι Ι σ τ ω ν τ η ς Ρ ω σ Ι α ς
ν η θ έ τ ω ν δ ρ θ α ς κ α Ι έ ι ι χ λ λ ο μ έ ν α ς λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ι κ ά ς μ ε τ α ρ
ρ υ θ μ Ι σ ε ι ς τ η ς Ε κ ι λ η σ ί α ς τ ω ν Α μ φ ό τ ε ρ ο ι Κ α θ α ρ ο Ι κ α Ι
Π α λ α ι ό ι σ τ ο ι κ α τ ο ι έ Π ε θ ό μ ο υ ν τ ή ν δ α ά Τ η σ ι ν τ ω ν π α
ρ α δ ε δ α μ έ ν ω ν έ ν τ ο ύ τ ο ι ς κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η σ α ν κ α θ δ ρ ο ν έ π ρ δ
κ ε ι τ ο 11JEpt ά ν α γ κ α ί Χ ς κ α Ι έ π ι α λ λ ο μ έ ν η ς α ε ώ σ ε ω ς κ α Ι
ο ό χ Ι κ α ι ν ο τ ό μ ο υ κ α Ι ά ξ Ι α τ α ρ ί Τ έ ν ε ρ γ ε α ς τ η ς Ε κ κ λ η
σ α ς τ ω ν -EwoEiTaL δ τ ι π ρ ό τ η ς ά λ λ η ς θ ά 1tpt1t{1 Υ ά Ι
, χ ο υ ν έ ξ ν τ λ η θ η δ λ α τ α μ έ σ α Π ρ ό ς σ χ ε τ ι κ ή ν Π Ρ υ μ ι σ Α
τ ο ϋ Π ο ψ ν ί κ α Ι τ φ υ ή ν ο δ τ ω σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο Ο τ ο υ Δ υ
σ τ υ χ ω ς ε Ι ς τ ή ν ω τ ω ν Π α ι σ π σ τ ω ν δ έ ν έ τ η ρ ι θ η
ν ω τ έ ρ ω Π ο ι μ α ν τ ι κ ή Π ρ ό ν ο ι α
Γ Υ π ά ρ χ ε ι δ μ ω ς κ α Ι έ τ έ ρ α Π ε ρ Ι τ ι τ ω σ ι ς κ α θ ν τ ό Ι ά
σ ι μ ο ν ζ ή τ η μ α η μ ι ρ γ ε ί κ α Ι π ά λ ι ν δ έ π σ ς (f) Ε κ
κ λ η σ ί α ά λ λ ά τ ύ Ά ε ι δ Τ ω ς μ Ι ρ ό ν κ α Ι δ ν α μ ε ν ν ά
θ ε ρ τ ε Θ η Έ χ ο μ ε ν δ η λ τ ή ν π ε ρ τ ω σ ι ν τ ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ω ν
ά μ α ρ τ ι ω ν κ ά Ι Π α ρ α α δ ε ω ν τ ο ο ό τ έ κ λ η μ α τ Ι α
α Ι τ ι ά σ ε ι ς δ ι α τ α ς δ π ο ί α ς δ έ ν Π δ τ ι σ τ ό ς ν ά d­
Π ο σ χ Ι ζ ε τ ι α ι ά λ λ α ν ά tVEPyft σ ε μ ν ώ ς κ α Ι Ι ε ρ α ρ χ ι κ ω ς ε Ι ς
Τ Ρ ό Ι Ό ν σ ε ν α τ τ ρ λ η φ θ τ ό μ ε ί ζ ο ν σ κ ά ν δ α λ ο ν Ή τ ο ι ε Ι ς
τ ή ν ϋ Α τ τ ε ρ ω σ ι ν κ α Ι τ ο ι δ ς τ υ γ χ ά ν ε ι Ί
π η γ ή κ α Ι τ ό α ί τ ι ο ν τ ο Ο Ι α σ Ι μ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς λ ό
γ φ τ η ς Ι δ ι ω τ ι κ η ς φ ό σ ε ω ς τ η ς π α ρ ά σ ε ω ς δ ι ζ μ ε ν ς
τ ο ό τ κ ρ Ι ν ε τ α ι χ δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς σ χ ί σ μ α τ ο ς ν ε ξ α ρ
τ ή τ ω ς ι κ α Ι δ δ η μ ι ι ο υ ρ γ ό ς τ ο ϋ Ι α Θ Ι μ ζ η τ ή μ α τ ο ς θ ά δ ώ
σ η λ ό γ ο ν φ σ ι ε ρ ό ν ε Ι ς τ ό ν θ ε ό ν
Κ α τ ό Π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ι ρ ο κ ε ι μ έ υ δ τ ω ς κ α τ α τ ά ξ ω
μ ε ν ε Ι ς τ ή ν δ ρ θ ή ν ω ϋ θ έ σ ι ν τ ό δ η μ Ι Ρ Υ η θ έ ν de facto
σ χ Ι σ μ α μ ε τ α ξ ύ Γ Ο Χ κ α Ι Ν ε ο ι ι ι μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ι ά η δ Π ω ς
ν ω ρ σ ω μ ι ε ν Π λ ή ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α Ι τ ν σ Τ Ι ή ν τ ε Ι χ
σ ι ά τ ω ν δ ι δ α χ η ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ η ς Π ο ρ α δ ό σ ω
-85­
γ ε ν ι κ ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς σ ε ή τ ε λ ι κ ή
ε Τ ν α ι τ ο δ Υ Α Τ ό ν π λ έ ο ν σ ψ φ ω ν ο ς ό τ η ν
ξ ι ν τ η ς ά ρ χ α ι ό τ η τ ο ς
ή μ ώ ν κ ρ Ι σ ι ς ν ά
σ ε α σ ι μ Ι α ν ρ ά .. '.,.1·.·.·'.·
Ι
"
··· ..
I
τ α έ π ι α λ λ ό μ ε ν α κ α Ι έ π α ι ν ε τ α σ χ ί σ μ α τ α
Κ α τ Π ι ν τ ω ν δ σ ω ν έ λ έ χ θ η σ α ν ά ν ω τ έ ρ ω γ ε ι α τ α ι έ
ρ ώ τ η μ α μ ό ν ο ν Τ ά σ Ι μ α ζ η τ ή μ α τ α ε Τ ν α ι δ υ ν τ ν ν α 1tpoKa­
λ έ ο τ ι δ έ π Ι σ ί ς σ ύ ν ο δ ο ς κ λ π •Α σ φ α λ ω ς δ χ ι δ ω ς κ α Ι
ο Ι ο υ μ α ι ν μ ε ν ο ι λ λ ά κ ι ς δ ε ν δ η ι μ Ι ρ γ Σ ϋ μ ό ν ο ν Ι ά σ ι μ α
ά λ λ ά κ α Ι δ ε ι ν ά ς α Ι ρ έ σ ε ι ς Τ ί ν ι ρ τ λ ο ι ό ν ε Τ ν α ι δ υ ν α
τ ό ν δ έ σ κ ο τ ς ν ά Υ ί ν ι ι δ η μ ι ο υ Ρ Υ ό ς μ ή Ι α σ Ι μ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς
έ ν τ λ η σ ί Λ π λ ο ύ σ τ α τ α δ τ Ρ Ν κ η ρ ό ξ τ ι ι π ρ ά ξ η τ ι
δ η ί μ σ τ ο δ τ ί ν τ σ ά λ λ ε ι κ α ι ρ ω ς τ η ν ε ό σ έ <6 ε ι
α Ι κ α Ι δ ι κ α ι Ο σ ύ ν η ν σ υ μ φ ώ ν ω ς τ ι ρ ό ς τ ο ν 31 ο ν
• Τ σ τ λ Ι ό ν γ Ρ α φ ο ν τ α Ε Ι τ ι ς π ρ ε σ ό τ ε ρ ο ς κ α τ α φ ρ ο ν ή
σ α ς τ ο υ Ι δ ί ο υ έ Π ι σ τ υ χ ω ρ Ι ς σ υ ν γ ά ε ι κ α Ι θ υ σ ι α σ τ ή
ρ ι ο ν τ ε ρ ο ν Π ή ξ ε ι μ η δ ε ν κ α τ ε ι γ ν ω κ ω ς τ ο ϋ έ ι σ κ τ ο έ ν ε ό
σ ε ε κ α Ι δ Ι α ι σ ό ν ι τ α υ τ ό ν ε Ι Π ε ί ν χ ω ρ Ι ς ν ά γ ν ω ρ Ι σ
α ό τ ό ν ω ς ε Τ ν α ι φ ε ρ α α Ι ρ ε τ ι κ ό ς ι δ ι κ ο ς κ α τ ά τ ή ν φ Ρ ά
σ ι ν τ ο ϋ Π η δ α λ ί ο υ κ α θ α ι ρ ε ί ο θ ω ς φ ί λ α ρ χ ο ς ...».
Ε ρ μ η ν ε ύ ω ν δ Ζ ω ν α ρ α ς τ ο ν δ ρ ο ν δ Ι α ι σ ύ η ν γ ρ ά
φ ε ι Π α ρ ά τ ό κ α θ η κ ο ν κ α Ι δ Ι κ α ι Σ Β 40) δ δ έ Β λ ά
σ τ α ρ η ς ώ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς δ ι κ Χ ι ο σ ύ ν η ς θ ε ω ρ ε ί τ ο κ ο
σ μ ί ω ς ζ η ν λ λ ν μ ή λ ά τ ε ι ν Σ Σ Τ 213). Σ υ ν ε π ω ς ο ό
μ ό ν ο ν δ ι α Τ ρ ε σ ι ν ά λ λ ά κ α Ι δ ι α Π ά σ α ν ά τ κ α θ η κ ο ν
κ α Ι τ ό δ κ α ι ο ν Π ρ α ξ ι ν τ ο Ο έ Π ι ο κ Π ο υ δ ύ π α ό τ ο ν κ λ η ρ ο ς
κ α Ι λ α ό ς δ ύ ν α τ α ι ν ά δ ι α κ ψ η τ ή ν μ ε τ α ό τ ο ϋ κ ο ι ν ω ν ί α ν
σ υ μ φ ώ ν ω ς Π ρ ο ς τ ο ν ν ω τ έ ρ ω Κ ν α Δ ι ά τ ά ς ό ω ι
t 1: κ ά ς τ ο υ έ π ι σ κ ό Π ά μ α ρ τ α ς ώ ς η κ α Ι τ ά ς τ ω ν Κ α
ν ό ν ω ν Ι δ ι ω τ ι κ ά ς ά θ ε τ ή σ ε ι ς έ δ έ χ θ η μ ε ν Ο Τ Ι δ ε ν π ρ έ τ ε ι ν α δ η
μ ι ο υ Ρ Υ ω ν τ α ι σ χ ί σ μ α τ α Έ ν τ α ο μ ω ς δ α ω ν ά ν α φ έ ρ ε
τ α ι ε Ι ς α Τ ρ ε σ ι ν κ α Ι ά δ ι κ α ν flTQt π τ ώ σ ε ι ς ι μ ή π ε ρ ι ο ρ ι ζ ο μ έ
ν α ς ε ί ς τ ό ν ά μ α ρ τ ά ν ο ν τ α έ π σ Κ Ο ν ά λ λ α π ρ ο σ α λ λ ο ό σ α ς
ά φ έ ν ό ς μ ε ν τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ Ι α ν τ η ς Έ κ κ λ η σ α ς ά φ έ τ έ ρ ο υ
δ ε τ ό δ ί Κ ο ν τ ο υ ύ π α ό τ ό ν π ο ι μ α ι ν ο μ έ ν λ α ο ϋ Κ α Ι τ ό
μ ε ν γ ρ ά μ μ α τ ο Ο Κ α ν ό ν ο ς τ ε λ ε ι έ ν τ α Ο θ α τ ο Π ν ε υ μ ι α δ
μ ω ς α ί π ρ ο χ ω ρ ε ί ε ρ α ι τ έ ρ ω Δ ι ό τ ι έ ό ν τ ό δ κ α ι ο ν τ ο ύ
τ Ο Ι μ ν ο υ τ ρ σ α λ λ ό μ ε ν ν δ η μ ι ρ γ ε ί λ ό γ ο ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ς
π ρ ο ς τ ο ν π ο ι ι μ έ ν α τ ο υ Π ω ς δ ε θ α σ υ μ Ό τ ό α ό τ ό δ τ α ν δ
π ί σ σ τ τ ς δ η ι μ ο σ Ι κ η ρ ό τ τ ι ι τ η ν κ α τ α φ ρ ό ν η ο ι ι ν κ α Ι ά θ έ τ η σ ι ν
ρ α π τ ι ς ά γ ρ ά φ ο υ π α ρ α δ ό σ ε ω ς Μ ή Π ω ς δ ε ν π ε ρ ι έ ε τ α ι
-86­
ε Ι ς τ ο κ α θ η κ ο ν τ ο υ κ α Ι τ ά ς ά ν α λ η φ θ ε Ι σ α ς ή ν Κ
ι κ ή ν τ ο υ ό ρ κ ω μ ο σ Ι α ν ό ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ό τ η ρ ε ί ν ά σ α ς τ ά ς
Α ο ο τ ο λ ι κ α ς κ α Ι λ η σ ι σ τ Ι α ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α Ι ό
ν α ς έ γ γ ρ ά φ ο υ ς κ α Ι Υ ρ ά φ ς κ α τ α τ ο Α ι λ Κ σ τ ή
κ ε τ ε κ α Ι κ ρ α τ ε ί τ ε τ ά ς τ ι α ρ α δ ό σ ε ι ς Ι σ υ μ Π λ η ρ ο ϋ σ α d:p­
Υ Τ Έ ι ρ ο ν ι Ι Ε κ κ λ η σ Ι α μ ε τ ε τ Ι η σ ε ν ε Ι ς τ ό Ε Ι τ ι ς Π α σ α ν γ
Υ ρ α φ ο ν η ά γ ρ α φ ο ν α ρ ά δ ο σ ι ά θ ε ε ϊ ά ά θ ε μ ω
Τ Ο ώ Υ τ ό Π ρ ό τ ό ν 31 ο ν •Α τ ι Κ α ν α ρ α τ η ρ μ ε ν ν ά
δ ι α ρ ά φ ε τ α ι κ α Ι ύ ο τ ω ν Ι r' κ α Ι Ι Δ Κ α ν ό ν ω ν τ η ς Π ρ ω
Τ Ε Τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ τ Ο Ο 861. Κ α τ α ό τ ο ύ ς α δ ι Χ κ Ο τ ι ή
κ ο ι ν ω ν Ι α ς τ ο ύ κ α τ ω τ έ ρ ω κ λ η ρ ι κ ο Ο ό τ ο ν ι ώ τ ρ ν τ ο υ
Τ Μ ω ρ ε ί τ α ι α ύ σ τ η ρ ω ς ό Π ο τ ή ν ρ α ω ς δ τ ι ο Ι
Π ρ ο Τ σ τ ά μ ε ν ο ι δ ε ν τ υ γ χ ά ν ο υ ν ά σ ε ε ί ς η δ ι κ ο ι κ τ ά τ ο ν
λ α Α π Kav6vcx, ή δ ε ά τ ό σ χ ι σ ι ς τ ω ν ό φ ι σ α μ Έ Ω Ν έ γ έ ν ε τ ο
δ ι ά μ ό ν ο ν τ ό λ α λ η θ η ν α Ι τ ι ν α ί σ ω ς έ γ κ λ η μ α τ ι κ ά κ Π σ
τ ω ν α λ σ μ ώ ν Σ Β 690). ε Υ κ λ η ι μ α τ ι κ ά δ έ α Ι τ ι ά μ α
Ί α Ι η ά σ ε ι ς θ ε ω ρ ο υ ν ί ό Ζ ω ν α ρ ά ς κ α Ι ό Β α λ σ α μ ώ ν
Ι ε σ λ α ν σ ι μ ω ν ί α Π ν ε α κ α Ι γ ε ν ι κ ώ ε ρ ο ν τ ά ς τ ω ν
α ό ν ω ν ά θ ε τ ή σ ε ι ς α Τ τ ι ν ε ς δ έ ο ν ν α ν ϋ τ ι ά τ € ς
ρ σ ω Π α α ά σ ε ι ς κ α Ι ω χ ι ς έ Π Ε κ κ λ η σ α ς θ έ ...
τ η σ ι ς η κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ς τ ω ν Κ α ν ο ν ι κ ω ν Δ τ ξ ε ω ν κ α Ι Π α
ρ α δ ό σ ε ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ α ς
Σ υ μ π λ η ρ ο ϋ σ α δ έ ι ά ν ω τ έ ρ ω σ ό ν ο δ ο ς τ ο ύ ς Ι Γ κ α Ι Ι Δ
Κ α ν ό ν α ς α ύ τ η ς lPXETaL δ ι α τ ο υ Ι Ε α ν ς τ η ς v" d:vcx­
φ έ Ρ Ώ σ α Φ ω ς κ cC ί θ ε τ ι κ ω ς α ό σ τ α ά ν ω
τ έ ρ ω λ ε χ θ έ Τ α π ε ρ ί έ γ κ λ η ι μ ι α τ ι κ ω ν α Ι τ ι α μ ά τ ω ν τ υ χ ά υ ν
φ ρ ά σ ε ι ς τ ω ν έ ρ μ η ν ε υ τ ω ν κ α ί ο ύ χ Ι τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ε Ι ς ο α ν
π ε Ρ τ ω σ ι ν δ ά π ο σ χ ι ζ ό μ ε ν ο ς ο ύ μ ό ν ο ν δ έ ν τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι α λ λ
ά ν τ ι θ έ τ ω ς τ υ γ χ ά ν ε ι κ α Ι έ Π α ί ν ο υ ξ ι ο ς Ω ς τ ο ι α ό τ η ν δ ε
θ ε ω ρ ε ί τ η ν π ε ρ ί ω σ ι ν κ η ρ ύ ξ ε ω ς α Ι ρ έ σ ε ω ς ό Π ό τ ο ύ έ Τ Ι ό
Π ο υ γ υ μ ν τ η κ ε φ α λ Ό η τ ο ι φ α ν ε ρ ώ ς κ α Ι δ η μ ο σ
Ο Ι Π α τ έ ρ ε ς δ μ ω ς τ η ς Α Β Σ υ ν ό δ ο υ λ έ γ σ ν τ ε ς α ρ ε σ ι ν
ε Ι ς τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω Ι Ε ' Κ α ν ό ν α έ ν υ ν τ ή ν κ υ ρ ω ς α
τ ο ϋ δ ρ ο υ η τ ο ι τ ή ν δ ι α σ τ ρ ο φ ή ν τ ω ν δ ο γ μ ά τ ω ν Κ ο ι μ ό ι
κ ά τ ι ε ί ρ ό τ ε ρ ο ν Π ρ ο ς τ ο Ο τ ο δ ό ν α τ α ι ν α μ α ς ο η θ ή σ η 1tO­
λ υ ό Δ Κ α ν ώ ν τ η ς α ύ τ ς Σ υ ν ό δ ο υ ν θ α δ Ι ς ά ν α φ έ ρ ε τ ι ι
λ έ ξ ι ς α Τ ρ ε σ ι ς δ η λ ο υ σ α τ η ν ε Ι Κ ι ο ν ο μ α χ α ν Ε ά ν δ ι μ ω ς ά ν α
λ Ο Υ ι σ θ ω μ ε ν δ τ ι ι ε Ι κ ο ν ο μ α χ ί α ε Ι ς τ η ν τ τ ρ η ν α ό τ ς τ ο υ
λ ά χ ι σ τ ο ν φ ά σ ι ν τ ά ν α τ Ρ ο Π ή τ ω ν ό π ω ν τ η ς EOOEeE(OO; τ ε
κ α Ι λ α τ ρ ε α ς C:>c; τ η κ α Ι τ ο Ο τ η ς Ε κ κ λ η σ α ς ο λ ι τ ε ό
μ α τ σ ς τ α ό Π ο ί α δ ι α σ ώ ζ ο ν τ α ι κ ο Ι έ ρ ά ζ ν τ α ι ε ς τ ο ύ ς
Ι ε ρ ο ύ ς α ν α ς κ α Ι η ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν γ ε ν ι κ ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α ς γ ν ε τ α ι ε ύ κ ό λ ω ς ά ν τ ι λ η ό ν Ι τ ι ο Ι τ τ ι έ ρ ε ς τ η ς Σ υ ν
-87­
, '
, "
Ι '.
'. ο ν ι ή ν έ ξ ι ν Τ ρ ε σ ι ν έ ν ό υ μ έ τ ή ν ε υ ρ υ έ ρ α ν "'lCi σ η μ ο
σ ί υ μ ε ρ ι λ ψ ά ν σ ν τ ε ς α Ι τ η ν ά έ τ η σ ι ν τ ω έ κ κ λ η σ ι α
ι κ ω ν α ρ α δ σ ω ν Δ ι ά Ο Ο τ ο λ λ ω ς τ ε ή Έ κ κ λ σ Ι α
Ρ π μ δ Ι β Ι ς ό Ά Ά Θ θ μ α ρ ο μ ο ί ς α Ι ρ ε ι κ ο ό ς κ α Ι κ α ..
α φ ρ ν η ς τ ω ν Π α ρ δ ό σ ε ώ ν τ η ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ σ α κ α λ ω ς δ η
Π ά σ α ά α ι η σ ι ς fi κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ς α ϋ ι ω ν ρ σ λ ε ι ε Ι ς τ ά
ρ τ ό κ ή ρ υ Υ μ α τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς τ ό ε ό γ έ λ ι τ η ς ι
ρ ι τ ο ς Τ Ο Ο ς ο δ ν τ ο λ μ ω ν τ α ς έ τ έ ρ ω ς φ ρ ο ν ε ϊ ν ι δ ι δ ά σ κ ε ι
λ έ γ ε ι ή Ζ Ο Ι Κ α μ ε ν Ι ι Κ ή , «fi κ α τ α τ Ο Ο ς έ ν α γ ε ί ς α Ι ρ ε τ ι κ Ο Ο ς
τ ά ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς θ ε ι ι ε ν Ι κ α ι ν ο τ ο μ Ι α ν
τ ι ν έ π ι ν ο ε ί ν ... κ α θ α ι ρ ε σ α ι Ρ ο σ τ ά σ σ μ ε ν Ι Ό ρ ο ς Ζ
σ ι κ Ή τ ο ι ύ π ό τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ ι κ α Ι ο Ι κ α
τ α φ Ρ Η τ α Ι τ ω ν Ι ε ρ ώ ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν ώ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο [!
Κ α ί δ ι α μ ε ν τ α ς , τ σ λ Ι α ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς ο ό δ ε Ι ς ά
σ φ α λ ω ς θ ν τ έ λ ε Υ ε ν δ τ ι θ ε τ μ ι ε ν α ι τ ι ρ ο κ α λ Ο Ο ν δ ί κ α ι Ο
λ ό γ ο ν δ ι α κ Ο Ι τ ς κ ο ι ν ω ν α ς τ ο Ο π ο ι μ ν ο ο Π ρ ό ς τ ο ύ ς α α
φ ρ η τ α ς α υ τ ω ν θ ά ι δ υ ά μ δ θ δ μ ω ς ν ά Ι σ χ υ ρ ι σ θ ώ μ ε ν τ ό
α υ τ ό κ α Ι δ ι α τ ά ς λ ο ι ά ς flToL τ ά ς Ε κ κ λ η σ ι ι κ ά ς ι α ρ α
δ ό σ ε ι ς ,Α σ φ α λ ω ς ν α ί κ α θ ό τ ι Π ά σ α ά θ έ τ σ ί ς τ ω ν σ υ ν ι σ τ
α ρ ε σ ι ν
Σ υ ν ε ω ς α υ τ ό Π ο ο ι θ έ λ η σ ε ν α ε Τ τ δ ς ,A1t. ν ω ν
δ ι α τ ο υ δ Ρ ε υ σ έ ε ι α κ α Ι δ Ι α ι ό η Δ ν ά μ ι ε θ α κ ά λ λ ι
σ Τ α ν α Ι σ χ υ ρ ι θ ω μ ε ν lS1il 1tSPLtXETaL ε Ι ς τ ή ν λ έ ξ ι ν α ρ ε σ ι ς
τ ο υ Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς τ η ς λ Β Σ υ ν ό δ ο υ σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ά
ν ω τ έ ρ ω Δ ε ν π ρ έ π ε ι λ λ ω ς τ ε ν α λ η σ μ ο ν ω μ ε ν δ τ ι ο ι Ι ε ρ ο
Κ α ν ό ν ε ς δ έ ν ά Π ο τ ε λ ο Ο ν α ό θ ί α Ρ Τ ν ά ν ε ξ ά ρ τ η ν κ α Ι δ
τ α ρ κ ε ς τ μ η μ α τ ω ν π η γ ω ν τ η ς •Α Π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς α λ λ έ ά σ
σ ο ν τ α ι ρ γ α ν ι κ ω ς ε Ι ς τ ή ν κ α θ δ λ ι ο ο Ι ε ρ ά ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς έ ρ μ η ν ε ύ ο υ ν τ ή ν Ά γ ί α ν Γ ρ α φ ή ν Κ α Ι έ ρ μ η ν ε ύ ο ν
τ ι δ ι α ύ τ ς κ α Ι δ ι ά τ η ς ά ν α φ ο ρ α ς ε Ι ς τ ή ν K'oS' δ λ ο υ •Ι ε ρ α ν
Π α ρ ά δ ο σ ι ν (26). Κ α Ι ι έ ν π ρ ο κ ε υ μ έ ν φ π ρ ά ξ ι ς τ η ς Έ κ κ λ η
ο ί α ς μ ά ς δ ι δ ά σ κ ε ι δ τ ι τ ά Π ι σ τ α τ έ ν ό ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
ή γ ω ν ί σ θ η σ α ν ο ύ μ ό ν ο ν ύ έ ρ δ Ύ μ ά ω ν λ λ έ ξ Τ σ ο υ κ α Ι ό
Π έ ρ τ ω ν Π ρ α δ ό σ ε ω ν δ σ ά κ ι ς α δ τ α ι κ α τ ε φ ρ ο ν ο ϋ ν τ ο ύ π ό τ ω ν
ο ι κ ί λ ω ν ά σ ε ω ν δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν α Ι ώ ν ω ν
·0 γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ε Τ α ι σ α φ έ σ τ α τ ο ς έ ν τ φ ο κ ε ι μ έ ν φ
«80 χ ρ ό ν ο ς δ έ ν θ έ λ ε ι μ έ φ θ ά σ ε ι Υ ρ ά φ ε ι ε Ι ς τ ό ά d:mx­
ρ ι θ μ ω μ ό ρ ι α π α ρ α δ ε Υ μ α τ α τ ό σ ω ν κ α Ι τ ό σ ω ν Ω τ ι ν ε ς
έ κ α κ ο τ τ ά θ η σ α ν κ α Ι ι τ έ θ α ν ν δ ι α τ ο ύ ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ Ι ύ ς θ ε
σ μ Ο Ο ς κ α Ι Κ α ν ό ν α ς Π ε ρ Ι τ η ς σ ι ε ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ ε λ
108, κ δ 1962).
Κ τ ό Π ι ν τ ω ν ι ω τ έ ρ ω π ά σ α έ ι μ μ Θ ν ή ε Ι ς (l(CXV τ ο ο Υ ρ μ
μ α τ ο ς κ α Ι ι ι ν έ ρ μ η ν ε Ι α ν τ η ς λ έ ξ ε ω ς extpealC; τ ο ϋ 1Ε '
-88­
Κ α ν ό ν ο ς τ η ς λ Β Σ ω ν ό δ ο υ έ ν δ α φ ο ρ π ρ ό ς τ ό μ α
α ι ί ω κ α ι τ ή ν κ α θ ό λ ο υ Π Ρ Ξ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η σ α ς θ ά μ α ς ώ
δ ή Υ Ι ε Ι ς ό σ η μ ε ί ν ά δ ε χ θ ω μ ε ν δ τ ι δ ι ά σ α κ α τ φ Ρ ι ρ δ
ν η σ ι ν κ α Ι έ τ η ο ι τ ω ν Ι ε ρ ώ ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν ό π ό τ ο υ π ι
τ θ 6 ό Π

α ό τ ό ν κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ό ς δ έ ν δ ό ν σ π α ι Ά δ ι α
κ ό ψ η τ ή ν μ ε

ό τ ϋ κ ο ι ν ω ν α ν σ τ ω κ α Ι ι ι ν Ο Ο τ ο ς τ ή ρ
Υ ε ι τ ά ς Ι ε ρ ά ς ε Ι κ ό ι ι α ς τ ά κ ω λ ύ μ α τ α τ ο ϋ γ ά μ ο υ τ ό ν α
χ ι σ μ ό ν τ ά ς ν η σ τ ε α ς τ ό τ η ς λ α τ Ρ ε α ς κ ο ι ν ό ν κ α ι ώ ρ ι σ μ έ
ν ο ν κ λ π Π ο ί ο ς δ μ ω ς θ ά ι δ ό ν α τ ν ά Ι σ χ υ ρ ι σ θ τ α Ο τ α χ ω
ρ Ι ς ν ά κ α τ α ν τ ή σ η Π ρ ο τ ε σ τ ό α ν τ η ς ...
Τ ε λ ι κ α Ι Κ σ ε ι
ε τ ι ά π ό τ ά ά ω τ έ ω τ τ ό τ ε λ ι κ ό ν έ ρ ώ τ μ Θ
Τ ά ε λ έ σ μ α τ α Π ο ύ π ρ ε λ ή θ η Σ Α Ι δ ι ά τ η ς ι μ ε ρ λ γ ι α
κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ α ς δ ό ν τ α ι ν ά θ ε ω ρ η θ ο ϋ ν ώ ς Ι ά Ό ι μ ό ν τ ι ζ ή
τ η μ α κ α Ι σ ε π ω ς ι μ ή έ π ι τ ρ έ ι ν τ ή ν τ ό σ χ ι σ ι ν τ ο ϋ ι ο ι μ ν Ι
έ κ τ ω ν δ η μ ι ο υ ρ γ ω ν ..ο υ 1\ ά ν τ ι θ έ τ ω ς έ π ε ά λ λ ε τ ο ι ά ι ό σ χ ι
σ ι ς α ι σ υ μ φ ώ ν ω ς ό τ ά ι α φ ε ρ θ έ α θ μ Τ Ε
ν ά μ η δ ε ν σ ε τ ε ά δ ι τ τ ε λ έ σ μ α τ α α Υ ρ φ ε τ ε Τ ό έ ο ρ
τ ο λ ό γ ι ό μ α ς τ ό ε ο μ ε ν τ σ ε ι ε Τ σ ι μ Ι α π α ρ ά δ ο σ ι ς έ κ
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή Ε Τ ν α ι δ ρ ι α δ Ι θ ν ο Ι Π α τ έ ρ ε ς π ο ο δ
π ρ έ π ε ι Ά μ ι ε τ α ρ ω ι κ α Ι δ έ ν μ ε τ α Ι ρ ο ν τ α ι Κ α Ι ε Ι ς έ π ι
ε α Ι ω σ ι ν έ ρ ω τ ω μ ε ν μ έ τ ό λ μ η ν θ ά ρ ρ ο ς κ α Ι θ ρ ά σ ο ς Π ο Ι α
Ι σ τ ω 1tCXt μ ί α έ ο Ρ τ ή μ ε τ ή ρ θ η Π ο Ι α κ σ π η ρ γ ή θ η Π ο ο
π α σ ε ύ Π ά ρ χ ο υ σ α Ο ό δ ε μ α ο ό δ έ σ ε
Ο Ι ά ω τ έ ρ ω λ ό Υ ο Ι σ α ς τ τ ε λ ϋ ν α τ ά φ Ι τ Ό ν μ ε τ ά θ ε
Θ ι ν τ ο Ο θ έ μ α τ ο ς κ α θ ό σ ο ν σ κ ο π ό ς τ α ϋ έ ο ρ τ ο λ ο γ δ έ ν ε Ι
ν α ι μ ό ν ο ν ν ά ό π Ο Ο ε ι κ ν ό τ ο ί ς π ι σ τ ο ί ς τ ά ς έ ο ρ τ ά ς τ ο ϋ έ ν ι
α υ σ Ι κ ύ κ λ ο υ τ η ς λ η σ α ς ρ υ θ μ Ι ζ ο ν ο δ τ ω κ α Ι τ ά ς σ υ
ν α φ ε ί ς Π ρ ό ς α ό τ ά ς ν η σ τ ε Ι α ς κ α Ι λ ο ι Π ά ς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ ω ν π ι
σ τ ω ν λ λ ά ν α έ π ι τ υ Υ χ ά ν ε τ α ι δ ι

α ί ϋ κ ρ Ι ι λ Π Ο KOI­
Ν Ο Υ έ π ι τ έ λ ε σ ι ς π ά ω ν τ ω ν ά ω τ έ ρ ω Π ρ ά ξ ε ω ν ς σ α φ ω ς ,
ό π ε σ τ ή ρ ι ξ ε κ α Ι ι Ε Ι σ ή γ η σ ι ς τ η ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ α ς Ι
Μ ή έ π ι τ ι χ α ν α μ έ ν σ υ τ ο ό τ τ ι 6 έ σ υ μ φ ώ ν ο υ έ ο ρ τ α
σ μ δ ς χ ο μ ε ν κ α θ α ρ ά ν θ έ τ η σ ι ν κ α τ ά 500/0 τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν
τ η ς Ι ε ρ α ς π α ρ α δ Ο Ο ε ω ς τ ο Ο έ ρ λ γ Ι Ι Δ ι ό τ ι δ τ α ν α ό ό
τ ό έ κ σ υ μ φ ι ώ ν o.u δ έ ν κ α τ ο ρ θ ι κ α Ι μ ά λ ι σ τ α
K<»tCt τ ά ς μ ε γ ά λ α ς έ ο ρ τ ά ς τ ό τ ε τ ά έ ξ ω Τ ε ρ ι κ ά Υ ν ω ρ Ι σ μ α τ α
τ η ς Μ ι α ς d'y(a:c; Ε κ κ λ η σ α ς κ α τ α σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι κ α Ι ι Ε κ κ λ η
σ α '6 τ ύ τ ι Ό ς τ η ς ν ω σ ι λ ε α ς μ φ α ν ζ ε ι τ ή ν ε Ι κ ό ν α Φ α
τ α α σ α ς α α ξ ί α ς δ ρ Ο Ο κ σ τ ι ν ά π ό θ ε ο Ο κ α Ι σ υ
ν ε ω ς ο ύ δ έ ε ύ ά ρ ε σ τ ο ν ε Ι ς α ύ τ ό ν κ α Ι τ ή ν θ ρ ι α μ ε ό σ α Ε κ
-89­
':'.' :'
κ λ η σ ί α ν ή ν θ ε σ μ ο θ ε τ ή σ α σ α ν κ α Ι ι ώ Σ Σ Α ν ω "
!;
ε ύ τ α ξ ί α ν
Δ ι α τ τ ά ρ ι ω ς ι ι μ ρ ο λ γ ι α κ η κ α ι ν ο τ ο μ ι α ϋ
1924 TuyxwEl έ ν έ Ρ Υ ε ι α λ ί α ν σ υ Υ Υ ε ν η ς π ρ ό ς τ η ν ε Ι κ ο ν ο μ α
χ ι κ ή ν μ ε τ α ρ ρ ό θ μ ι σ ι ν ι ό π ο ί α π ρ ο φ ά σ ε ι μ ι α ς κ α θ α ρ ω τ έ
ρ α ς - ε μ α τ ι κ ω τ έ ρ α ς λ α τ ρ ε ς έ π ε χ ε ί ρ η σ ε τ η ν κ α τ ά λ ο ο ι ν
τ ω ν π α ρ α δ ε δ ο μ έ ν ω ν ί τ ω κ α Ι έ ν τ α Ο Ο α π ρ ο φ ά σ ε ι μ ι α ς 6;­
κ ρ ι ε σ τ Ρ λ ς χ ρ ο ν ο μ ε τ ρ ι κ η ς ά ρ ι ε ί α τ δ ε ό σ ί έ κ κ α
κ ο δ ξ δ ι α θ έ σ ε ω ς έ ν ώ σ ε ω ς μ ε τ ά τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν τ η ς Δ ό
σ ε ω ς τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς μ ό λ ι ς π ρ ό τ ρ ι ε τ ί α ς έ ι σ ή μ ω ς έ χ α ρ α
κ τ ή ρ ι σ α ν γ κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς τ η ς ι λ ε Ι α ς τ ο υ θ ε ο Ο ι α
Υ ν ω ρ ί σ α ν τ ε ς κ α Ι τ α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ ω ν Ά λ Ι σ ω ν ά κ ρ ι
ω ς ό λ ί Υ ο ν Π ρ ο τ Ο Ο σ υ ν ε δ ρ ί ο υ (1922), κ α Ι δ τ ε ό έ λ λ η ν ι
κ Ο ς κ ό σ μ ο ς έ θ ρ ή ν ε ι δ ι ά τ η ν Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν
τ ό σ ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν τ σ ν ε Ρ γ α σ ί τ ς έ λ λ α δ ι κ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς κ α τ έ λ υ ε α Ι ω ν ό ι τ ά ξ ι ν έ ν τ φ Ι ε Ρ φ θ ε σ μ τ η ς
λ α τ ρ ε ί ρ ς έ π Ι Π Α ρ θ δ ό ξ Π ε δ ί ο υ .
Κ α Ι μ ό ν ο ν τ ο ν σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ν μ ι α ς έ ο ρ τ η ς έ ά ν κ α τ έ λ υ ε
τ ο ά ν ω τ έ ρ ω κ α κ ό δ ο ξ ο ν σ υ ν έ δ ρ ι ο ν κ α Ι π ά λ ι ν δ ε ν π ρ ε ε ν α
ί Ύ τ τ ά σ σ τ Ο ν υ π ο τ ω ν π ι σ τ ω ν κ α Ι κ α τ ά κ ό ρ ι ο ν
λ ό γ ο ν τ ω ν π ι σ τ ω ν τ ο υ Ι Ε λ λ α δ ι κ κ λ Ι μ α τ ο ς ώ ς κ α Ι τ ο ϋ
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ σ Ο τ ο ι ο ό τ ο υ ά φ ο υ Π ρ ω τ α Υ ω ν ι σ τ η ς τ ς κ α ι ν ο τ ο
μ ί α ς έ τ ι χ α ν ε ν ι ξ υ ν ω ρ Ι ς Μ ε τ Χ ξ ά κ η - Π α τ α δ τ ό λ If­
ν ε κ α τ ω ν ά μ α ρ τ ω λ ω ν τ φ ο θ έ σ ε ώ ν τ ο υ Σ υ ν ε π ω ς ή ά ν τ Ι δ Ρ α
σ ι ς τ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ν ε α τ ω ν έ ν ltTEL 1924 κ α ι
ν σ τ μ η θ έ τ ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι λ ί α ν έ π Χ Ι ν ε τ ή κ α Ι
υ 1t ο τ ω ν ί ε ρ ω ν κ α ν 6 ν ω ν κ α Ι τ η ς
π ρ ά ξ ε ω ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π λ ή ρ ω ς κ α
λ υ Π τ σ μ έ ν η
Κ α Ι δ ι ά ν α Υ ί ν ω μ ε ν π ι ό σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι . ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς
Π ρ ο ς τ ο ύ ς κ α τ α χ θ ο ν ο υ ς σ κ α π ς τ ο υ δ η θ ε ν Π α Υ ο ρ θ ο δ ό
ξ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ τ ο υ 1923 ά ν α φ έ ρ ο μ ε ν τ ά έ ξ η ς έ κ τ ω ν Π ρ α
κ τ ι κ ω ν τ ο υ Κ α τ ά μ ί α ν τ ω ν σ ι ν ε δ ρ ι ω ν τ έ ν ε Φ Α ί σ θ ι ι ι δ λ ω ς
ξ α φ ν ι κ ω ς δ ά Υ Υ λ ι κ α ν ο ς έ π ί σ κ ο ς CORE, ε Ι δ ι κ ο ς έ Τ Ι τ ω ν
θ ε μ α τ ω ν τ ω ν ν α τ ο λ ι κ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ώ ν δ σ τ ι ς ε Τ τ ε τ ά έ ξ η ς
φ ε ρ α μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά λ λ ω ν «... τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο Τ μ α π ρ ό ς τ η ν
ε ν ω σ ι ν θ α μ α ς κ ά μ η τ ο ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ό ν ζ ή τ η μ α τ ο ό τ ί ν
θ ά μ α ς φ έ ρ η ε Ι ς τ ο ν Α ε ο ρ τ α σ μ ο ν τ ω ν έ ο ρ τ ω ν ... θ ς έ Π έ
δ ω κ ά ε Ι ς τ η ν γ μ ε τ έ ρ α Π α ν α γ ι ό τ η τ α δ ύ ο Ι Υ Υ ρ α φ α τ ό ν
φ έ ρ ε ι ύ Π Ο Υ ρ α φ α ς 5 χ ι λ ι ά δ ω ν ά γ λ ι α ν ω ν ί ε ρ έ ω ν δ η λ ο ό ν
τ ω ν δ τ ι δ ε ν ε υ ρ ί σ κ σ ι δ Κ Ο λ ί α ν ε Ι ς τ η ν Π λ ή ρ η ω σ ι ν ...
τ ο δ ε ό τ ε ι ρ σ Υ Υ ρ φ ο ν ε Τ ν α ι ε Ι σ ή γ η σ ι ς 1tEpl τ ω ν δ ρ ω ν τ η ς
έ ν ώ σ ε ω ς σ 87).
-90­
•Ε Ρ ω τ ω μ ε ν 11: 6 τ ε σ Ν Ε ε ν τ ρ ώ θ η σ α Ι δ ν ω
τ έ ρ ω ό Π Ο Υ ρ α φ α Ι κ α Ι δ ι α τ Ο ό χ Ι ρ ό ρ ό ν υ σ κ α Ι
μ ά λ ι σ τ α μ ε τ ά τ ή ν ά ν α Υ ν ώ ρ ι σ ι ν μ έ σ ω ς τ ί ς Ι ε ρ ω σ ύ ν η ς ω ν
ύ τ σ ρ α ψ ά τ ω ν μ έ σ κ ο π ό ν τ ή ν Ι ν ω σ ι ν μ ε τ ά τ ω ν δ ρ θ ο δ ό ξ ω ν
χ ρ η σ ι μ τ ι μ έ ν τ ο υ σ υ ν ε δ ρ Ι 1'00 1923 ώ ς κ α τ α λ λ ή
λ ο υ ό ρ γ ό ό έ Π Ι Τ χ Ι α ν τ ο ά ν σ σ κ ο π Κ α Ι μ ό
ν ο ν 1'6 ά ν ω τ έ ρ ω ά π ό σ τ α σ μ α ε Τ ν α ι Ι Α Ό ν ν ά δ ι κ α ι τ τ ό ν
λ α ό ν τ ο ϋ θ ε Ο Ο δ ί ο ς τ ρ φ η Τ Ι η φ ω δ ι ε σ ά λ ι σ ε t1tt
τ α Ύ 1'00 μ ι ε ι ρ λ Ι μ α ς έ φ ρ ά Υ κ ε ψ α ν ά ν τ ι δ ρ ά
σ α ς δ σ η α φ δ ό ν α μ ι ς κ α τ ά τ ω ν έ ξ ω Ρ Ι ω ν έ χ θ ρ ώ ν 't'i\c;
Ο ρ θ σ δ ο ξ Ι α ς ώ ς κ α Ι τ ω ν έ σ ω τ ε ρ ι κ ω ν δ κ τ σ ό ρ ω ν κ α Ι κ α ι
ν ο τ ό μ ω ν ο ι ι μ έ ν ω ν 1'00.
Έ λ ι τ Ι ζ ο μ ε ν δ τ ι δ έ ν θ α τ ο λ μ ή σ ε τ ε ν α χ α ρ α κ τ η ρ σ ε τ ε τ ά
ά ν ω τ έ ρ ω ε ρ ι ρ α φ έ τ α ώ ς έ ξ ό σ τ έ ρ ο υ λ λ θ ι α δ σ ο ν
έ γ έ ν ο ν τ σ Π Ρ Ο τ η ς ι μ ε ρ σ λ ι α η ς κ α ι ν ο τ ο μ α ς τ ε Π ά λ ι ν
θ α τ α τ α ρ α λ λ η λ σ ε τ ε μ έ μ ο ν μ ε ρ ε ί ς ν τ Ι Α Ν Σ Ι ά ς έ ρ
YEtac; 1'00 ρ 1'00 1920 τ φ ε λ θ ό ν τ κ α θ ό σ ο ν α δ τ α ι έ σ τ ε
ρ ο ϋ ν τ ο ά σ η ς ρ θ δ ό ξ τ λ η ς κ α Ι δ χ τ ω ν
ο δ σ α ι έ Τ ε λ ω ς ί ε ι ρ ι ω ρ ι μ έ ι ν α ι κ α Ι π ρ σ ω ι κ α Ι 1'00 δ έ λ α ο ύ
ά γ ν ο ο Ο ν τ ο ς τ α ό ς κ α Ι σ υ ν ε π ω ς δ λ ω ε Ό Θ ν μ έ ν δ ι ά
τ ή ν μ ή Ι δ ρ α σ ν 1'00.
Β ε ι α ω ς κ α τ ά τ ή ν ά ι τ δ ρ α σ ι ν τ ω ν Π Λ τ ω ν έ σ η μ ε ι ώ
θ η σ α ν κ α Ι τ ι ν ε ς tKTp01tal έ κ TQD Κ α ν ο ν ι κ ο ί δ έ ο ν τ ο ς δ φ ε ι
λ μ ε ν α ι Ι δ Ι ω ς ε Ι ς τ ο υ ς ω τ ά Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ κ α ι
μ Σ Α Χ ς τ ο υ κ ι ν ή μ α τ α κ α Ι ο ό χ Ι ε Ι ς τ ή ν C Ι ε ρ α ρ χ α ν ι
1'00, η τ ι ς Π α ι μ έ ν η κ α κ ω ς ε Ι ω ς Σ ν ε φ ώ ν ε ι έ
ν ί ο τ ε μ ε τ Ό Τ ω ν δ α ι τ έ ρ α τ ω ν δ π ο Ι ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι ι δ ι α
η Ρ ξ ι ς τ η ς τ ω λ ε Ι α ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ τ ί ς κ α ι ν ο τ ο μ η σ ό σ η ς
Έ Κ κ λ η σ ί α ς cH θ ε ω ρ υ μ έ Η ό φ υ μ ώ ν ώ ς δ ε έ ι χ σ α ρ α
έ κ τ ρ ο Π ή τ ω ν flTOL ή μ ή κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν μ ε τ ά τ ω ν δ ι α Κ ι Ρ α τ η
σ σ ω ν τ ό λ α ι ό ν ι μ ε ρ λ ι Ε κ κ λ η σ ι ω ν δ έ ν ε ό σ τ α θ ε ί
δ ι ό τ ι ώ ς κ α λ ω ς Ά Α φ έ ρ ε τ α ι έ ν τ Ι σ ρ Ι 1'00 κ ι ν ή μ α τ ς
τ ω ν τ ι ο λ λ ά κ ι ς έ ζ η τ η σ α ν τ η ν μ ε τ α ό τ ω ν Κ ο ι ν ω ν Ο Ο Τ ε
σ υ ρ σ ϋ Τ ε ς σ ό δ ν ν ά δ ι ε υ θ ε τ η θ ι ε ν ν η θ ε ί σ ν ω
. .
μ α λ Ι α κ α Ι ά ν τ Ι Φ Ι τ η ς χ ω ρ Ι ς δ μ ω ς ά τ ό τ ύ υ ν
μ ι ά κ α Ι α δ τ α ι ρ ο ε τ ί μ ω ν τ ή ν μ ε τ ά τ ω ν α Ι τ δ μ ω ν κ ο ι ν ω
ν ί α ν κ α Ι ο ό χ Ι τ ή ν τ ω ν ά δ υ ν ά τ ω ν κ α τ ά κ ό σ μ ο ν Π α λ τ ω ν
Σ υ ν ε τ ω ς έ ν σ v μ 1t ε Ρ ά σ ί μ α τ ι σ η μ ε ι
ο υ μ ε ν δ τ ι 6 Ι ε ρ ό ς ά Υ ώ ν τ ω ν Π α λ α ι η μ ε ρ λ ι ι ω ν
δ ι κ α 'L ο Ο 't' α ι π λ ή ρ ω ς ψ έ ν ό ς μ Α ν ε Κ α τ η ς
μ ο ν ο μ ε ρ ώ ς ά λ λ α γ η ς τ ο υ μ ε ρ λ ί ά φ έ τ έ ρ ο υ δ ε τ ω ν
σ φ ό δ ρ α ά ν τ Ι Κ Χ ν Ο ν ι κ ω ν π ρ ο θ έ σ ε ω ν τ ο υ σ ν ε ψ τ ο ϋ 1923,
δ ι ο δ χ ι ν τ ρ θ δ ξ ι δ υ ν ά μ ε ς έ σ ω τ ε ρ ι κ α Ι κ α Ι έ ξ ω τ ε ρ ι
-91­
κ α Ι ι θ έ λ η σ α ν ά έ π ι τ ύ Ν η μ ά λ λ ο ν ν ά ρ χ σ ο ν t'f)v (f­
ν ω τ ο ο ψ ε ύ δ ο υ ς ι μ ε τ ό τ η ς ό λ η θ ε ί α ς Ι Δ ι α τ ο ϋ τ ο ά κ ρ ι ω ς
κ α Ι χ σ ρ α κ τ η ρ Ι ζ ο μ ε ν τ ό δ η μ ι ρ γ η θ έ ν σ χ Ι σ μ α ώ ς έ π α ι
ν ι 't' ν σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ο ν Ι Ε ο τ ς λ Β ι α ν δ κ α Ι
τ ο ι Ό Έ σ τ ι σ ι θ η ν κ α λ ώ ς (27), τ η ν δ έ Έ λ λ α
δ ι κ ή ν Ε κ κ λ η σ α ν ώ ς κ υ ρ ω ς ό π ε ύ θ υ ν ο ν δ ι α τ ή ν δ η μ ι ρ
γ ν ο ό μ ό ν ο ν τ ο Ο ά ν ω τ έ ρ ω σ χ ι σ μ α τ ς ά λ λ ά κ α Ι τ η ς δ ι α
σ τ ά σ ε ω ς τ η ς λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ι κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ η ς κ α θ ό λ ο υ Ό ρ θ ο
δ ο ξ Ι α ς τ φ ά Υ μ α δ π ε ρ α τ έ η σ ε τ α ό τ η ν Δ Ν ά μ ε ο χ ι σ ι μ α
τ ι κ ή ν ά έ Ν Τ Ι τ ω ν δ ι α κ ρ α τ η σ α σ ω ν τ ό π α λ α ι ό ν ι μ ε ρ ο λ ό
γ ι ο ν Έ κ ι κ λ η σ ι ω ν .
Ο δ τ ω ς ο Ι τ α τ τ ε ι ν ο Ι δ μ ο λ Ο Υ η τ α Ι τ ω ν π α τ ρ ώ ω ν Π α ρ α δ ό
σ ε ω ν φ α ν έ ν τ ε ς π ι σ τ ο Ι ε Ι ς τ α δ λ Υ α ε ό ρ έ θ η σ α ν π ι ο τ ο Ι κ α Ι
ε Ι ς τ ά ι τ ο λ λ ά τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή ν δ η λ α δ ή κ α τ ά λ η ι ξ ι ν τ η ς κ α ι ν ο
τ ο μ α ς roO 1923, flttc; ο ύ δ έ ν ρ ε Τ α ι .π α ρ ά π ά λ υ
π τ ο ς α δ ξ Ι α κ α Ι α ρ ε σ ι ς
Σ χ ε τ ι κ ω ς δ μ ω ς μ ε τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή ν ι γ ε σ Ι α ν τ ο υ γ ω ν
τ ω ν Π α λ τ ω ν ε Τ μ ε θ α ό π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α π α ν α λ ά ω μ ε ν κ α Ι
έ κ τ ς θ έ ι σ ε ω ς τ α ό τ η ς δ τ ι δ ι Χ Φ ω ν ο Ο μ ε ν 1t λ ή
Ρ ω ς 1t Ρ ό ς τ ή ν τ α κ τ ι κ ή ν π ο u ά κ ο λ ο u­
θ ε ί α δ τ η Ό Ξ ά ν υ σ α ι τ Ι ν ά έ λ α τ τ ώ τ α τ ο ο π α
ρ ε λ θ ό ς λ ά θ η μ ε τ τ έ λ ε σ μ α τ ή ν π λ ή ρ η τ α π ε ν ω σ ι ν τ ο Ο
Ι ε ρ ο Ο ά γ ω ν τ ω ν Ε ύ χ η ς ρ γ ο ν θ α τ ι π λ ή ρ η ς ά ν η κ α
τ ό σ τ α σ ς τ η ς ά λ λ π ε ρ Ι τ ό ό τ τ ό ν λ ό γ ο ν χ ο υ ν ο Ι ά ρ ι
σ τ ε ί ς κ α Ι Π α λ α μ α χ ο ι τ η ς ι ρ ω ί η ς Ι Ε κ κ λ η ο α ς τ ω ν δ σ ο ι
δ η λ α δ ή έ κ τ ω ν κ λ η ρ ι κ ώ ν κ α Ι λ α ί κ ω ν δ ι α θ έ τ ο ν τ ε ς κ Ο ρ ο ς
π α ρ ρ η σ Ι α ν κ α Ι Π ό ν ο ν δ ι α τ η ν π α ρ τ ρ τ η ν τ ο Ο Ι ε ρ ο Ο ά γ ω
ν ο ς ι θ υ μ ο υ ν τ ή ν έ π α ν ρ θ ω σ ι ν α ό τ ο Ο (28) .
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ω ν δ ι α τ ή ν φ ι λ ο ξ ε ν Ι α ν
δ ι α τ ε λ ω σ η κ ό ν τ ω ς
θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Σ ν α χ ό ς
Σ κ ή τ η CAy• .,Α ν ν η ς - U Α Υ ι ο ν Ό ρ ο ς
ι Ι ο ό ν ι ο ς 1976 (29) •
Ε ν ά φ ο ρ ι σ μ φ κ α Ι κ α θ α ι ρ έ σ ε ι
θ λ ί ψ ι ν έ π ί θ λ ί ψ ε ω ς π ρ ο σ θ έ τ ο ο ο ι ν α Ι λ ε ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ α ι
π λ η Ρ Ο Φ ο Ρ ί α ι lnl τ η ς π ρ ο σ φ ά τ ο υ σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ς έ ν Κ ω ν σ τ α ν
τ ι ν υ τ ό λ ε ι π ά Π α κ α Ι Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Δ ι α ύ τ ω ν
γ α ρ ά δ ε Ι ν ό ε τ α ι μ ε ί ζ ω ν ι Π τ ω σ ι ς
Ω ς γ ρ ά φ ε ι τ ό Θ Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ό ν ι ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Έ π σ κ ε
ψ ι ς μ φ ό ε ρ ο ι ο δ τ ο ι δ έ ν σ υ ν ε λ ε ι τ ρ γ ή θ η ι ε Ι ς μ ν
Λ ε ι τ ρ Ι α ά λ λ ά ε Ι ς δ ό ο μ ί α ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η ν ι Ι έ τ έ ρ
-92­
τ α Τ Ι ή ν τ η ν έ σ π έ ρ α ν τ η ς η ς Ν ο ε μ Ι ρ ί ο υ 1979, δ Δ η μ ή
τ ρ ι μ ε τ ά τ ω ν σ ύ ν α ί π π α ρ έ σ τ η ε Ι ς τ η ν έ ν τ φ Κ α θ ε
δ Ρ Ι Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ Ν α τ ε λ ε σ θ ε ί σ ύ ... τ ο υ Π ά
'rtQ;... Λ ε ι τ ο υ ρ Υ α ν φ έ ρ ω ν μ α ν δ ύ α ν κ α Ι Ι σ τ ά μ ε ν ο ς ε Ι ς
Ο Υ θ ρ ό ν ο ν τ ο υ Π α Π ι κ ο υ Ν α "Ev'i) ο δ τ ο ς ε Ι σ ή ρ χ ε τ ο
ε Ι ς τ ο ν ν α ό ν δ Π α π ι κ ο ς χ ο ρ ό ς ψ α λ λ ε ν ε Ι δ ι κ ό ν δ μ ν ο ν δ ι
α ύ τ ό ν Ε ί ς ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν δ ε σ τ μ ε ί ο ν τ η ς ... α Ι ρ ε τ ι κ η ς Λ ε ι
τ ο υ ρ γ ί α ς δ Π ά Π α ς λ θ ε ν ε Ι ς τ ο KtvrpOV τ ο υ Σ ω λ έ α κ α Ι
ά ν τ ή λ λ α ξ ε ν ά σ Π α σ ι μ ο ν ά γ ά Π η ς μ ε τ ά τ ο ϋ ά υ (c"E­
Π ί σ ι ι ε ψ ι ς 1.12.19'19, σ 7). Τ ή ν έ μ έ ν η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή ν
30 ί μ ί υ δ Π ά Π α ς μ ε τ ά τ ω ν σ ύ ν α ύ τ φ τ φ σ ι λ θ ε ...
κ α Ι Π α ρ έ σ τ η ε Ι ς τ η ν θ ε ί α ν Λ ε Ι Τ Ο Ο Ρ Υ Ι α ν τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ
χ ε ί ο υ Ε Ι ς τ ο ν Ν ά ρ θ η κ α ... τ ο ν ύ ε δ έ χ θ η δ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς φ έ
ρ ω ν τ η ν Π λ ή ρ η Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ν ά μ φ ί ε σ ι ν τ ο ϋ Σ ά κ κ τ η ς Τ ι
ε ρ ι ά δ ς Π ά π α ς ώ δ η γ ή θ η ε Ι ς τ ο ν ItvavrL τ ο ϋ Π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ θ ρ ό ν ο υ ε Ι δ ι κ ω ς ε ί ρ ε ι σ θ έ α θ ρ ό ν Κ α τ ά
τ ο ν Π ή σ ω μ ε ν ά λ λ ή λ ς δ Π ά τ α ς κ α τ η λ θ ε τ ο ύ θ ρ ό
ν ο υ κ α Ι δ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς έ ξ η λ θ ε τ ο υ Ι ε ρ ο υ Β ή μ α τ ο ς κ α Ι ά ν
τ ή λ λ α ξ α ν ό σ μ ό ν «·0 Π ά α ς τ ή γ γ ε ι ι λ ε τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή ν
nΡ ο σ ε υ χ ή ν λ α τ ι ν ι σ τ ί Ε Π ί σ κ ε ψ ι ς 1.12.1979, σ 11 - 12).
Α Ι ά ν ω τ έ ρ ω ά σ έ ε ι α ι μ α ρ τ υ ρ ο ϋ σ ι ν δ τ ι δ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς έ Ί τ έ τ ρ ε ψ ε ν ε Ι ς τ ο ν α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ η ν Π ά π α ν δ χ ι μ ό
ν ο ν ν α έ ν ε Ρ Υ ή ο η τ ι ώ ς κ λ η ρ ι κ ό ς ά λ λ ά δ υ σ τ υ χ ω ς π ο λ λ ά
έ ν σ υ μ π ρ ο σ ε υ Χ Ό κ α Ι δ η κ α τ α θ ε ί α ν Λ ε ι τ ρ γ ί α ν Δ η λ α δ ή
ν α π α ρ α σ τ α θ ε Ι ς θ Λ ε Ι Τ Ο Ρ Υ ί α ν ώ ς κ λ η ρ ι κ ό ς Ν ά α θ Ι σ
κ α τ α ύ τ ή ν έ Π ί ε Ι δ ι κ ο υ θ ρ ό ν ο υ ώ ς "Ε Τ σ Κ Ο ς Ν α ά ι τ α Υ Υ ε
λ η τ ν Κ υ ρ ι α κ η ν Π ρ ο σ ε υ χ η ν ώ ς Π ι σ τ ό ς κ α Ι Ι ε ρ ω μ έ ν ο ς Ν ά
Τ α λ λ ά ξ η μ ε τ ά τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ λ ε ι τ ρ γ Ι ν σ τ α μ ό
ώ ς "APXLE1trOK01tOC; Ε κ κ λ η σ α ς Χ Ρ ι σ τ ο ύ Ν ά y(vn Ι κ κ λ η
σ Ι ί σ τ Ι ω δ ε κ τ ό ς ύ τ ό τ ο ο Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε Ι ς τ ό ν Ν ά ρ θ η κ α
τ ο Ο ·1. Ν α ο Ο ώ ς δ • Ρ ι ε Π σ ι ς τ η ς π ρ ε σ τ έ ρ α ς Ε κ
κ λ η σ α ς Ρ ώ μ η ς Ν ά δ ε χ θ Ό έ α Τ ό ν δ η λ α δ ή τ ό ν Δ η μ ή τ ρ ι
ε Ι ς σ μ ρ ο ι σ ε χ η ν έ ν Π Ι Ό Λ ε ι τ ρ Ί ώ ς 1tpi3TOC; Ε π
σ κ ο π ο ς τ η ς ρ ι σ ι α ν σ ύ ν η ς κ α Ι Π ρ ε σ ό τ ε ρ ο ς κ α ι ά Υ α π η τ ό ς
έ ν Χ ρ ι σ τ φ ά δ ε λ φ ό ς Ι Π τ δ έ τ α υ τ α τ ρ ό ς κ α τ ά φ ω ρ ο ν π α
ρ ά α σ ι ν τ ω ν •Ι Κ α ν ό ν ω ν έ ν ς κ α Ι δ Μ Ε ι λ τ σ ο σ τ ο λ ι κ ό ς
δ ι ο δ δ θ ε ό ς έ έ λ λ ε τ α ι τ σ κ ο ς f\ π ρ ε σ ό τ ε ρ ο ς f\
Δ ι ά κ ο ν ο ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ί ς σ ν ε ξ μ ε ν ο ς μ ό ν ά φ ο ρ ι ζ έ σ θ ω ε Ι
δ ε έ π έ τ ρ ε ψ ε ν α ϋ ϊ ς ώ ς κ λ η ρ ι κ ο ϊ ς έ Ε ρ Ύ σ α τ ι κ α θ α ι ρ ε Ι
ω •
·0 Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς λ ο ι π ό ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ς κ α Ι ο Ι σ ύ ν
κ α τ ά τ ο ύ ς ·1. Κ α ν ό ν α ς ε Τ ν α ι κ α Ι d: φ ω Ρ ι σ μ έ ν ο ι
Κ Χ Ι κ α θ n ρ η μ έ ν ο ι ώ ς λ έ γ ε ι δ Ύ Ι ς θ ε δ ω δ
-93­
.......
Ι
Σ τ δ Ι τ η ς δ ι ά τ ό ν π α ρ α ά τ η ν ·1. Κ α ν ό ν ω ν Ι ω σ ή φ κ α τ
α ύ τ ο ό ς α θ η μ έ ν ς έ σ τ Ι ν δ ά ν ή (PG. 99, 998) ο Α φ ο Ρ ι
σ τ έ ο ι δ έ κ α Ι κ α θ α ι ρ ε τ έ ο ι δ ι ά τ ό ά ρ μ ό δ ι ο ν έ κ λ η σ ι σ Ι ό ν
δ α ν τ ό δ Π ο ί έ α ν μ ή π ο ι ή σ η τ ό θ έ λ η μ α Κ ι ψ Ι ύ τ ό
κ ρ Ι σ ι ν έ σ τ Ι ν ο
Κ ο Ο 1-1-880).
-94­
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ο Γ Δ Ο Ο Ν
Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν Ο Ι Κ Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η Ν κ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Ν
Κ Α Ι Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Α Υ Τ Ο Ν Σ Υ Ν Ο Δ Ο Ν Κ Ω Ν Λ Ι Ν
Π α ν α γ ι ώ τ α τ ε
Τ ή σ τ ι μ ή ό σ α ς γ ρ ά φ ω τ η ν π α ρ ο Ο σ α έ π ι σ λ ή ε ύ
ρ ί σ κ ο μ χ Ι μ ό ν ο ς α τ ό γ ρ α φ ε Ί ο μ ο υ κ α Ι μ έ χ έ ρ ι τ ρ ε μ ά μ ε ν ο
κ α ρ δ Ι α δ έ θ λ ι μ μ έ ν η κ α Ι ά λ γ ο Ο σ α σ η ι μ ε ι ώ ν ω τ Ι ς λ έ ξ ε ι ς α τ ό
χ α ρ τ ί τ Ι ς λ έ ξ ε ι ς Π ο υ τ Ι ς ν ο ι ώ θ ω ν α τ ρ έ χ ο υ ν δ Π ω ς τ ο π ύ ο ν
ά π ό μ ι α π λ η γ ή λ ι ά μ έ α ί σ θ η μ α δ η λ α δ ή ά τ ε ρ ά ν τ ά ν α
κ ο υ ψ ί σ ε ω ς κ α Ι ψ υ χ ι κ η ς ά ν α τ α ό σ ε ω ς
Έ υ ν Π ε ρ σ ε ι 9 σ χ ε δ ό ν χ ρ ό ν ι α ά π ό τ ό τ ε π λ α ι
τ ή ν ρ χ ι ε ρ ω σ ό ν η χ ω ρ Ι ς ν α Π Κ Χ ύ σ ω δ λ ο Ρ ύ τ ό τ ό δ ι ά σ τ η μ ν α
π α λ ε ύ ω μ έ τ ό ν έ α τ ό μ ο υ μ έ φ ό β ο ν α κ α τ α ν τ ή σ ω τ ε λ ι κ ό
Χ ρ ρ ω ι σ τ ο ς δ π ο κ ρ ι τ ή ς ά φ ο Ο τ ό σ ο κ α ι ρ ό π ρ ό ω δ τ ι
ό τ σ τ ρ έ Φ Ι μ α ι κ α Ι δ ι κ α ι ο λ ο γ δ τ ι ε Τ ν α ι Χ ξ ι ο κ α τ α δ ί
κ η ς κ α Ι ά φ ο ρ ι σ μ ο Ο θ ε έ μ ο υ π ο ο ι ι α ή Τ Η σ α Υ Ι α τ Ι δ έ ν θ έ
λ η σ α ν ά κ ο ά σ ω τ ή ν φ ω ν ή τ η ς Σ ν ε ι δ ή σ ε ώ ς μ ο υ π μ ο ϋ
φ ώ ν α ζ ε Λ α ά δ τ ι δ Π Ο Κ ι ρ ί ν α μ α ι Π α ρ η γ ο ρ ο ϋ μ α ι δ μ ω ς σ τ ή ν
σ κ έ ψ η δ τ ι χ ω κ α Ι κ ά π ο ι α δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά τ ά ό π ο ί α
Π α ρ δ λ η τ ή ν ά δ υ ν σ ι μ ί α τ ο υ ς μ ο Ο χ α ρ ί ζ ο υ ν μ ι α μ ι ι κ ρ ή Ά Α
κ ο ό φ ι σ η δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ή θ λ ί ψ η θ ά ι μ έ ε Τ χ ε χ ρ η σ έ ψ ε ι τ ε
. λ ε Ι ω ς κ α Ι π ι θ α Υ ό ν μ ι ά ό γ ν ω σ η ν ά ί μ έ δ δ η γ ο Ο σ ε σ τ ή ν σ υ
ν έ χ ε ι α σ έ ρ π μ ό ν ο ο Ι μ ή χ τ ε ς Α λ π ί δ α κ α Ι θ ε ι
έ ν τ φ κ ό σ μ φ ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ά ξ υ •Α λ ή θ ε ι α Π ό σ ο
δ ό ν α τ ς ε Τ ν α ι ό ν θ ρ ω ι τ σ τ ω κ ι ν κ ο ρ ο ί δ ε ύ η τ ό ν έ α
τ ό τ ο υ μ έ π ο ι κ ί λ ε ς Ρ Υ Ψ Η Έ ς κ α Ι ρ γ α ς δ τ τ ό ν
έ τ α λ ε Ι Ψ η ή χ ά ρ ι ς τ ο ϋ θ ε ο Ο .
τ α ι ξ η τ ο υ 1972 δ τ α έ λ ά ι μ α α τ ή ν Ρ χ ι ε ρ ω σ ό
ν η κ α Ι τ ό ν σ ι κ θ ρ ό ν ο τ α ν κ ό μ η δ λ θ η γ ρ ς Κ α λ ά
-95­
λ έ ε ι ό λ α ό ς δ τ ι κ α λ ή μ έ ρ α φ α ί ν ε τ α ι ά π ό τ ή ν ά ρ χ ή ., Ε τ σ ι
1<Jal γ ω κ α Ι τ ρ ό τ η ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς ά κ μ α ε Ι χ α μ ι α τ α ρ α χ ή
γ ι α ύ τ ό π ο ο Π ή γ α ι ν α ν α π ρ ά ξ ω ν α λ ά ω δ η λ α δ ή ά ρ χ ι ε ρ ω
σ ύ ν η ά π ό έ π ι σ κ ό π ο υ ς π Ο Ο ι ν ω ν ϋ Σ Α δ ι α μ α ρ τ ό ρ η τ α μ Α
τ ό ν κ α κ ό δ ο ξ ο π α τ ρ ι ά ρ χ η μ έ τ ό ν θ ω π π ο υ π ρ ε Τ ε τ ό
χ ρ ό ν ι α ν α Ι Χ Ώ κ α τ α δ ι κ α σ θ ε ί σ τ ή ν έ σ χ ά τ η τ ω ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι
κ ω ν Π ο ι ν ω ν Μ έ Ι κ α μ ψ α ν δ μ ω ς ά ψ έ ν ό ς ο Ι ό π ο σ χ έ σ ε ι ς τ ω ν
γ ν ω σ τ ω ν μ ο υ Ι ε ρ α ρ χ ω ν δ τ ι θ ά ν τ ι δ ρ ά σ ο υ μ ε σ υ ν τ ό μ ω ς δ
λ ο ι μ α ζ ί ά φ έ τ έ ρ δ έ 11 κ ρ υ φ ή φ ι λ ο δ ο ξ ί ρ μ ο υ π ο ύ μ ο ϋ
ψ ι θ ύ ρ ι ζ ε ά π α τ η λ ά δ τ ι τ ώ ρ α σ α ν έ π ί σ κ ο π ο ς θ γ ω ν ι Σ ω
π ι ό ά π ο τ ε λ ε σ ο μ α τ ι κ α κ α τ α τ κ α κ ο ϋ Τ έ λ ο ς π η ρ α τ ή ν χ ε ι
ρ ο τ ο ν ί α κ α Ι liPXLaa τ Ι ς σ υ ν α λ λ α γ έ ς μ έ τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ή μ ο υ Ι
Α ς π ε ρ ά σ ο υ ν lva - δ υ ό μ η Ε ς κ α Ι τ ό τ ε θ ά ν τ ι δ ρ ά σ ω Ι σ τ ω
κ α Ι μ ό ν ο ς ε Τ χ α ό π ο σ χ ε θ ε ί τ ό ν έ α υ τ ό μ ο υ δ τ α ν ε Τ δ α δ η
ο Ι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί μ ο υ τ α ν μ ό ν ο λ ό γ ι α κ α Ι α ύ τ α Ι δ ι ω τ ι κ ά .
τ ό γ ρ α φ ε ί ό δ η Ν α δ ή Ν ε γ ό μ ε ν α 80 κ α ι ρ ό ς δ μ ω ς π έ ρ α σ ε κ α Ι
μ α ζ Ι μ α ύ τ ό ν φ ε κ α Ι ό Α θ η ν α γ ό ρ ρ ς χ ω ρ Ι ς ν α φ λ ά ω
ν α δ ι α κ ψ ω κ ο ι ν ω ν ί α μ α ζ ί τ ο υ ά φ ο ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς θ ά
κ α τ ε δ ί κ α ζ α δ η μ σ σ ί ω ς τ Ι ς κ α κ ο δ ο ξ ί ε ς τ ο υ Έ τ σ ι Ι χ α σ α τ ή ν
π Ρ ώ Τ η ε ύ κ α ι ι ρ ί α ν α κ ρ α τ ή σ ω σ π ι λ τ ό ν χ ι τ ω ν α τ η ς ι ε
ρ ω σ ό ν η ς μ ο υ δ ι ό τ ι 11 π ρ ό θ ε σ ί ς μ ο υ τ ν α δ ι ο κ ό ψ ω π λ ή
·1 ρ ω ς τ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α Ι δ χ ι ά π λ ω ς τ ό μ ν η μ σ υ ν ό τ ο υ κ ρ α τ ώ ν
:
,
τ α ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α Ι Π Ρ Κ α λ ώ Τ α ς τ σ ι σ ύ γ
ι
χ υ σ η τ ό ν λ α ό τ ο ϋ θ ε ο ϋ
ο ά Υ ώ ν α τ ω ν λ Ο Υ ι σ μ ω ν
Έ ν σ υ ν ε χ ε ί ά ν η λ θ ε τ ό ν Ο Ι κ θ ρ ό ν ο ι Υ μ Π α ν α
γ ι ό τ η ς γ ι α ν α μ έ σ υ γ κ λ ο ν ί σ η ά μ έ σ ω ς ά π ό τ ό ν π ρ ω τ ο τ η ς
θ ρ ο ν ι κ ό ν λ ό γ ο ν Κ α Ι δ ι α δ η λ ο ϋ μ ε ν τ ή ν π ρ ό θ ε σ ι ν ι μ ώ ν δ
π ω ς έ ν 1t ι σ τ ό τ η τ ι π ρ ό ς τ ή ν χ ρ ι τ ο ϋ δ ε γ ρ α μ μ η ν
τ Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ά κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τ ή ν ά γ ( α ν ι ρ Ι
μ ε γ ά λ η ν γ ρ α μ μ η ν τ ο ϋ μ ε γ ά λ ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ μ ω ν
τ ο ϋ ά ο ι δ Ι μ ο υ Ο Ι κ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ •Α θ η ν α γ ό ρ ο υ τ Α J Ι Ι
Δ η λ ά π ό τ ή ν ά ρ χ η τ η ς π ο ι μ α ν τ ο ρ ί α ς Σ α ς δ ε χ θ ή κ α τ ε δ λ ο
κ α ρ δ ί ω ς τ ή ν κ α κ ό δ ο ξ η π ο ρ ε ί α τ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ α κ α Ι δ χ ι μ ό
ν ο τ ή ν δ ε θ ή ρ ε ά λ λ α τ η ν τ ι τ λ ο φ ο ρ ή σ α τ ε κ α Ι ά γ ί α ν τ ό ν
δ έ π ρ ο κ ά τ ο χ ν Σ α ς μ έ Υ α ν Ι
Κ α Ι δ μ ω ς ο Ι Π ε α ύ τ α μ έ σ υ ν ε κ λ ό ν ι σ α ν τ ό σ ο ο τ ε v· ά
π ο φ α σ ί σ ω τ ή ν δ ι α κ ο π ή ν τ η ς κ ο ι ν ω ν α ς μ α ζ Σ α ς Τ ό γ ε γ ο
ν ό ς τ η ς έ ν ά ρ ξ ε ω ς τ ο υ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ Σ α ς ώ τ Ό ό ς γ ν ω σ ς
τ ρ ε ϊ ς έ Π ι σ κ ό π ο υ ς τ η ς Μ α κ ε δ ο ν α ς ώ ς κ α Ι τ ω ν π λ ε ί σ τ ω ν λ
γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ω ν Μ ο ν ω ν π ο υ τ ό ε Τ χ α ν Π α ύ σ ε ι έ π Ι •Α θ η ν α Υ ό ρ ο υ
-96­
(1971 - 72), Κ α θ ω ς κ α ί ή σ χ ε τ ι κ η δ η ι μ ο ο ι ο γ ρ α φ Ι α ό ρ ι σ μ έ
ν ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν έ ν τ π ω ν , ε Ι χ ε π ο λ ό δ υ σ ά ρ ε σ τ η έ π Ι δ ρ α
σ η έ π ά ν ω μ ο υ ή τ ω ς ε Τ μ α ι ι τ ε ι ρ λ Ι ς μ ν λ γ ϋ σ α τ α
ρ ά δ ι τ σ υ ρ ό μ ε ν ς σ τ ο γ ρ α φ ε ϊ ο μ π ω ς δ λ ο ι ο Ι σ υ
ν ά δ ε λ φ ο ί μ ο υ ι τ α ρ α μ έ ν ο υ ν δ ι ά φ ρ ι γ ι α μ Π ι ό ά
ι ή ς έ λ ά χ ι σ τ ο ι <hc' α ό τ ο υ ς α σ Τ γ ι ά τ ά δ ι α
δ ρ α μ α τ ι ζ ό μ ε ν α ε Ι ς ρ τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς χ ω ρ Ι ς δ μ ω ς κ α Ι
ν α σ κ έ Ο Τ Ι γ ι α δ ι α κ ο τ κ ο ι ν ω ν ί α ς ή τ ω ς α ύ τ ο Ι δ ε ν
ό Ρ Σ Θ Η Α σ ά ν κ α Ι μ ί ν α ν α δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν τ η ν π σ η ά ν ό θ ε υ
τ η μ έ ρ ι κ ε ρ α ί α ς ή τ ω ς μ ό ν ο ν έ γ ω έ ν δ ι α φ έ ρ ο μ ι α ι γ ι ά τ ή ν
σ ω τ η ρ ί α μ Κ ά τ ι τ έ τ ο ι ο δ μ ω ς δ ε ν μ ο ρ ο Ο σ α ν α τ ό δ ε
χ θ ώ ο Ο τ ε τ α γ α τ ο υ ς δ ε ι ν α ν δ τ ι ι σ α ν ν θ ρ ω π ι τ ι
σ τ ο ι f} ό α δ ο Ι τ ο ο φ ά Ύ ω μ ε ν τ ί ω μ ε ν ό μ ι λ ω γ ι α τ ο υ ς
ό λ ί γ ς π ο υ π ρ ο α ν έ φ ε ρ α ' Ι δ ο υ κ ά θ ε χ ρ ό ν ο ή έ π α
τ ς σ τ ο λ ί ζ ε τ α ι μ ε ν έ α φ ι α ν θ ρ ω τ Ι α Ι δ ρ ύ μ α τ α Ύ α π ο λ
λ ο ί μ ό χ θ ο υ κ α Ι κ ό π ο υ ο Ι δ ε Ι σ τ ο Ι τ ο υ ς ε ι μ έ
.
'·,1
.'
τ ό σ η ά τ η σ ε α σ μ ό .
Κ ι α ό τ ό π λ ά ν η κ α Ι Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι σ μ ό ς ε Τ ν α ι Ι , μ ο δ λ ε γ ε
μ ι α η φ ω ν η σ τ ο έ σ ω τ ε ρ ι κ ό μ ο υ ' Α φ ή σ α μ ε τ α ρ ρ έ α
τ ν ό μ ο υ τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α τ η ς τ ί σ ε ω ς κ ι α Ι σ λ ό μ ι ε μ ι έ
κ τ ί ρ ι α κ α Ι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ο Ι κ α θ ο λ ι κ ο Ι κ α Ι Ο Ι
Ί ρ τ ε Σ Τ Ά Τ ε ς υ ν π ο λ λ ά ι τ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ε ρ γ α ν ά δ ξ ι d:­
π ο μ α ς χ ω ρ Ι ς δ μ ω ς α ό τ ό ν α σ η μ α ί ν η δ τ ι ό ρ ο τ ο μ Ο Ο ν κ α Ι
σ τ η ν π ί σ τ η Ι τ α έ ρ γ α δ ε ν λ έ ω ε Ι ν α ι ό φ ε ι λ ή K:cxt η κ σ ν
Ά Τ Α ρ α ί τ η τ ρ ο ς τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ τ ο υ ς π ί σ τ ι ς δ μ ω ς ή κ α θ α
ρ ά κ α Ι Υ ν η σ ί α ε Ι ν α ι ή κ u Ρ ί α ό φ ε ι λ η ή μ ω ν τ ω ν κ λ η ρ ι
κ ω ν π ρ Ο ς τ ο ν θ ε ό ν κ α Ι τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ο υ κ α τ α τ ό γ ρ α
φ ι ό ν Σ κ ο π ο ν δ έ δ ω κ ά σ ε τ φ ί Ι σ ρ α ή λ Ι ε ζ γ Ι 16).
τ σ κ σ π ό ς δ μ ω ς μ τ ρ ε ϊ ν ν α ι ν α ς π Ο Ο κ ο ι ν ω ν ε ϊ δ ι ά φ ρ α
μ α ζ ί Σ α ς μ ο λ ό ν ο ν τ α ς τ η ν ά γ ί α ν Π α ρ α α τ α θ ή η ν τ ω ν 'ItJ(X­
τ έ ρ ω ν τ ο υ
180 π ε π τ ω κ ω Π α τ ρ ι ά ρ χ η
Κ α ί δ τ ι δ ε ν φ υ λ ά σ σ ε ι τ η ν Π ί σ τ η τ ο υ κ α θ α ρ η ό κ ο ι ν ω
ν ω ν μ α ζ ί Σ α ς ε Υ ν α ι ό λ ο φ ά ν φ ο Ε σ ε ϊ ς Π λ έ ο ν έ π Ι σ η μ κ α Ι
γ μ ι τ κ ε φ α λ Ό δ ι ε κ η ρ ό ξ α τ ε δ τ ι δ π α π ι σ μ ό ς ε Τ ν α ι Ε κ
κ λ η σ ί α ρ ι ω ς ώ ς κ α Ι ή Ο ρ θ ο ξ ο ς δ η λ α δ ή μ έ μ σ ή
ρ ι α κ α Ι ά Π ο σ τ ο λ ι κ η δ ι α δ ο χ ή ό δ έ ά ρ χ η γ ό ς τ η ς ό τ α ς σ ε
ά σ μ ι ς ά δ ε λ φ ό ς κ α Ι Π ρ ω τ ο ς έ ν ή κ α θ ό λ ο υ Ε κ κ λ η σ
τ Ο Ο Χ ρ ι σ τ Ο Ο κ α θ δ δ μ ό Π κ α Ι ό μ ό ζ η λ ο ς τ ω ν Π ρ ω
Ρ φ α ί ω ν Π έ τ ρ κ α Ι Π α ύ λ Ι Ι Ι Έ ί σ κ ε ψ ι ς 15.12.
1977, σ 3 έ ξ Έ π ί σ κ Ν ο 214, σ 3 κ α Ι Ν ο .161, 139, 159).
-97­
Τ ο ν μ ν η ο ε ύ ε τ ε σ τ ά δ ί υ ά Σ α ς Ό ρ θ ό δ Τ ύ π ο ς 1.12.
1969 ά ρ θ ρ ο ν Μ η τ ρ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ κ ι α ά φ ω ς τ λ σ υ μ
π ρ σ ε ύ σ θ ε μ ε τ α υ τ ο ύ έ ν φ μ ό λ Ι ς Ι ρ ό ή μ ι ε ι Ρ ώ ν ψ ά λ λ α τ ε
κ α Ι α ή ν τ ή ν φ ή μ η τ ο υ έ ν τ ό ς τ ι ο Ο τ α τ ρ ι α ι Ρ Χ Ι ϋ Ν α ο ϋ τ η ς
Κ ω ν λ ε ω ς f f f (" π ε υ ι μ α τ ι ν ή 30.9."79, σ 16). Κ α τ ι τ ε
π Ά Τ τ α Ο τ α Ι Ό τ α δ π ά α ς π α ρ α μ έ ν η C μ ε 'f α ν 6 η
τ ο ς κ α Ι ά μ ε τ α κ ν η τ ο ς ε Ι ς τ ά ς α Ι ρ ε τ ι κ ά ς δ ο ξ α σ α ς τ ο υ
γ ι α τ Ι ς ό π ο ϊ ε ς ο Ι γ ι ο ι π α τ έ ρ ε ς μ α ς τ ό ν ά ε ά λ ε σ α ν Μ
χ ρ ι σ τ ο ν κ α Ι δ ε ύ τ ε ρ ο έ ω σ φ ό ρ ο ν
Π ρ ό ς ά π ό δ ε ι ξ ι ν τ η ς ά λ η θ ε α ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω χ α ρ α κ τ η
ρ ι σ ι μ ω ν ά ρ κ ε ϊ τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ η κ α Ι τ η ν σ τ ι γ μ ή α ό τ ή τ η ς
σ υ ν α ν τ ή σ ε ώ ς Σ α ς δ ρ η κ ε τ η ν ε ό Κ Χ ι Ρ α ν ά δ ι α κ η ρ ό ξ η Ι τ α
μ ω ς τ ό π ρ ω τ ε ϊ ο ν τ ο υ δ η λ ώ σ α ς δ τ ι ά ν δ δ ι ά δ ο χ α
τ ο σ Π έ τ ρ ο υ ε Ι ς τ ό ν δ π ο ί ο ν lXE'L ό ν α τ ι ε θ ε ϊ ή δ ι ι σ φ ι ι σ ς
τ η ς ά ρ μ α ς τ ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ϋ κ η ρ ό γ μ α τ κ α Ι τ η ς σ υ μ
φ ω ν Ι α ς τ ω ν ά γ Ι ω ν τ ο θ ε ο ύ •Ε Κ κ λ η σ ι ω ν κ α Ι ώ ς τ ο ι ο ϋ τ ο ς
. Ι ρ χ ε τ α ι ε Ι ς τ ό Φ α ν ά ρ ι Ι
Κ α Ι α ό τ ό ς μ έ ν ά μ ε τ α ν ό η τ ο ς κ α Ι δ τ ρ ι τ ή ς ώ ς ε Τ ν α ι
σ υ ν ε χ Ι ζ ε ι ν ά κ ά ν η τ η ν δ ο λ ε ι ά τ ο υ δ ω ς τ ή ν α Ι ώ ν ε ς
τ ώ ρ α ο Ι δ ι ά φ ο ρ ο ι π ρ ο κ ά τ ο χ ο Ι τ ο υ Σ ε ϊ ς δ μ ω ς δ τ ρ ι ά ρ
χ η ς τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ α Ι Σ ό ν ο δ ό ς Σ α ς γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν τ Ι κ α
ν ε τ ε Έ π ι τ ρ έ ψ α τ έ μ ν α τ ό π ω έ γ ω δ π ω ς τ ό ν ο ι ώ θ ω έ ρ
μ η ν ε ν τ α ς κ ε μ ε ν α κ α Ι Υ ε Υ σ ν ό τ ι α Π Ρ ο δ Ι & Ε Ι "t1 ε
τ η ν Ό Ρ θ σ δ ο ξ Ι σ ν μ λ ύ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α Ι δ
σ ο ι χ Σ α ς ά λ θ ν κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α Ι λ Ί ς
Α λ λ ά κ α Ι δ ι ν ό ς Σ α ς Π ρ ό ς τ ό Π α γ σ μ ι Ι Σ υ μ ι ό
λ ι τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν δ ι α τ ή ν ε τ η δ Ρ α σ ι τ ο υ κ Χ Ι δ Θ Α μ α
σ μ ό ς Σ α ς γ ι α τ η ν ρ φ η μ ο έ γ κ ό κ λ ι τ ο Ο Π ρ ο κ α τ ό χ ο υ Σ α ς
Δ ω ρ ο θ έ ο υ (1920) τ ί σ η μ α ι γ ι ά Σ α ς Ι λ λ ό σ τ α σ
τ ό Π ο ύ δ ι ι κ η ρ ί π δ τ ι δ η λ α δ ή δ λ ε ς ο Ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς Ε κ
κ λ η σ ί ε ς σ μ ε ρ ι λ α μ α ν ο μ έ ν η ς φ σ ι κ ά κ α Ι τ η ς Ο Ρ θ δ
ξ κ α τ έ χ ο υ ν μ έ ρ ο ς μ ν τ η ς ά ι α λ υ φ θ ε σ η ς ό Τ ό
τ ο Χ ρ ι σ τ ώ Α λ η θ ε ί α ς ά ν ή κ σ u σ α ι έ ν t σ φ μ έ
τ ρ φ ε Ι ς τ ή ν ί μ Ι α ν dyL(Xv τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο υ
ε κ κ λ η σ Ι α v» κ α Ι μ ό ν ο ν δ ι ά τ η ς μ ε τ α ξ ύ Τ Ω έ ν ώ
σ ε ω ς θ ά γ ί ν ο υ ν κ ά τ ο χ ο ι τ η ς λ ή ρ ς Ι Κ α Ι δ ι ά ν ά δ ε ι κ ο λ ό
ν ε τ ε α ύ τ τ η ν Ά ε ρ η ν ω σ η έ ε ι δ η λ έ Ι ε τ ε δ τ ι δ α ι
σ μ ό ς δ έ ν ό ω ρ ε ί ο δ τ ε έ ί κ α τ ο σ τ ό ν ά π ό τ Ι ς α ρ έ σ ε ι ς τ ο υ
τ ο ύ ρ έ Ψ Τ ν ά δ ι ι α τ η Ρ ή σ η τ ά ς Ι δ ι ι κ ά ς 1'00 Π α ρ α δ ό σ ε ι ς
κ α Ι τ ό Ι δ ι κ ό τ ο υ Π ι ο τ ε ό ω ά κ μ η κ α Ι σ έ θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ι ώ
δ ο ο ς δ ο Υ μ α τ ι κ η ς σ η μ α σ ί α ς ν ά Υ ν η δ υ ν α τ ή ι έ ν σ ά
κ ω σ η τ η ς Ά ω τ έ ρ ω θ ε ω ρ α ς τ ω ν κ λ ά δ ω ν κ α Ι ε Ι ς τ ό ν ό ρ
θ δ ξ α χ ω ρ ο ν Κ α Ι έ ν φ δ ε ι ε τ ε τ έ τ ο ι α Π λ η θ ω ρ ι κ ή KiCXt d­
-98­
μ α ρ τ ω λ η ά γ ά τ ι η π ρ ό ς τ ο ν α Ι ρ ε σ ι ά ρ χ η τ η ς Ρ ώ μ η ς έ ν φ ε
λ ο γ ε ϊ τ ι ε τ η ν α Ι ρ ε τ ι κ ή Ό μ ο λ ο γ ί α θ α τ ε Ι ρ ω ν τ ο υ ά μ ε τ α
ή τ ο ο Κ ο κ κ ι ν ά κ η σ Υ χ ρ ν ω ς κ α θ α ι ρ ε ϊ τ ε κ α Ι ο σ χ η μ α τ
ζ ε τ ε ( !) Τ α 1tWTa ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ζ η λ ω τ α ς ά Υ ι ο ρ ε Ι τ α ς έ
ρ α ς έ ε ι δ ή φ ν τ α ι ύ π α κ ο ή σ τ α ο Ι κ μ ε ν ι ο τ ι κ ά Σ α ς σ χ έ
δ ι α τ α ψ Ο ε τ ο ι μ ά ζ ο ν τ α τ α τ ο υ ά ν τ ι χ ρ Ι σ τ ε ό δ •••
Η έ π ί δ α σ ι τ ο ύ π ε ι ά λ λ ο ν τ ο
napC.c τ α Ο τ α t1tl τ ό σ α Ι τ η τ α ά ν ε χ μ δ λ α α ό α μ έ
τ η ν έ λ Ι δ α τ η ς τ φ ο σ ε χ ο υ ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ώ ς ψ υ N.Q Ι π ό σ ο κ α
κ η έ Ι δ ρ α σ η ε Ι χ ε τ ο π ε ρ ι ά λ λ ν μ σ τ η ν ό ό θ ε σ η Χ ό τ ή Ι
- Σ ε α σ μ ι ώ τ α τ ε δ έ ν ε Τ Υ α ι α ά κ ό μ α κ α Ι θ Ο σ α ς ά ..
ρ ο υ ν γ ι α έ ξ τ ρ ε μ ι σ τ ή κ α Ι θ ά χ ά σ ε τ ε τ Ο Ο ς κ ό π ς σ α ς κ α Ι
τ ή ν κ α λ η σ α ς φ η μ η θ α σ α ς σ τ ι γ μ α τ Ι ν ώ ς φ Α Α Τ Ι ό ν
κ α Ι τ ω ν Ο Κ ι ρ ω ν μ ο υ g).Eoyav σ υ ν ε χ ω ς τ α Π ί ρ ό σ ω π α τ ο Ο σ τ ε
ν μ τ ε ρ ι ά λ λ ν τ ς φ ό μ ε ν α ά σ ω ς τ ή ν δ ι α κ Ο τ
τ η ς Ι ε ρ α π ο σ τ ο λ ι κ η ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς κ α Ι τ α ς π ι θ α ν ά ς τ α
λ α ι π ω ρ ι α ς ι μ α ς Α λ λ ά κ α Ι μ έ ν α γ ι ά ν ά έ ξ ο μ ο λ Ο Υ η θ ω σ υ
χ ν ά π η γ α ι ν ε ή σ κ έ ψ η μ ο υ σ τ Ι ς ψ χ έ ς τ ύ έ ξ α ρ τ ω ν τ α ι d'rtQ
τ ο ώ μ ο φ ό ρ ι ό μ ο υ κ α Ι .. λ ό γ ι ζ α λ ό γ ι ζ α κ α Ι ά ν έ σ λ λ α γ ι α
τ η ν α ρ ι ο τ η ν α δ ρ ι ο π Ο Ο μ ι α ζ ε μ έ μ ν ό ι Π ο ύ θ ά μ έ
δ δ η Υ ο Ο σ ε μ ε τ α ε ι τ η τ ς σ τ η ν ό λ η τ ο ϋ ... Π έ Ι
- Κ α Ι θ ό γ ν η ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ σ Υ τ η ς μ έ ρ ω τ ϋ σ Α
ε Ι ρ ω ν υ κ ά ι Ό τ α ν σ ω φ Ρ ν ι σ η Ι σ τ ω κ α Ι μ Ι α μ ε ρ ί δ α
έ ξ α ό τ ω ν θ ό κ ο ι ν ω ν ή σ ω ε ό χ α ρ ο τ ω ς ό μ α ζ Ι τ ο υ ς τ ο ύ ς τ
ρ ι ν ό μ ν Π ρ ό ς τ ό π α ρ ό ν δ ι μ ω ς ά λ λ ι σ τ μ ν α δ ι μ ο
λ ο γ ή σ ω τ η ι ν ί σ ι μ α χ ρ Ι ς ν α Ι χ ω κ ο ι ν ω ν Ι α μ α ζ Ι τ ο υ ς
Δ έ ν λ έ π ω έ π ί σ η ς τ ο ν λ ό γ ο γ ι α τ Ι 9[ ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ τ η τ ε ς τ ω ν
ά ν θ ρ ώ π ω ν α ό τ ω ν θ ά μ ε έ μ ό δ ι ζ Α έ μ έ ν α ν ά 1tCb τ ό δ χ ι σ τ τ ι ν
α Τ ρ ε σ ι Μ ό ν ο ν δ π ο ι ο ς θ έ λ ε ι ο φ ά σ ε ι ς Υ ι ά χ χ ο υ ζ ο ό
ρ ι ρ ί σ κ ε ι τ ο ύ ς Γ Ο Χ έ μ τ ό δ ι σ τ η ν σ ε τ η ς δ ι μ ο λ ι ο Υ α ς
.τ ο υ Ε ξ λ λ ο ι ό ς σ α ς ε Τ π ε δ τ ι θ ά σ ω θ ο Ο μ ε ... σ ν ε τ α ι /
ρ ι κ ω ς ι σ ε ν α ζ η τ ά ω κ α Ι π α ρ έ α σ τ ό ν ά ν η φ ο ρ ι κ ό δ ρ δ μ ι α
τ Ο Ο κ α θ ή κ ο ν τ ο ς
- Θ α σ χ Ι σ η ς τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν μ ο Ο λ ε α δ λ λ ο τ ε μ ε
ρ ι κ ο Ι σ υ ν δ ε λ φ μ ο υ π ο ύ ε α ά ν ι λ η φ θ ε ί τ Ι ς τ φ ο θ έ σ ε ι ς
. ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ώ ς μ ο υ Π Ρ ό σ ε χ ε δ κ α ν ώ ν ε Τ ν α ι δ u .ν η 't' ι
κ ό ς κ α Ι σ ι Ν ε π ω ς δ έ ν μ ο λ υ ν ό ι μ ε θ α κ ο ι ν ω ν ο Ο ν τ ε ς μ έ τ ό
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν Τ ά ά ν τ θ ε τ α ά π σ ε λ ζ η λ ω τ ι ι ς μ ω ρ α ς
•Α λ ή θ ε ι α τ Ι ε Ι ρ ω ν ε ί α κ α Ι lXyvoLa,. θ ε έ μ τ ό έ π ι σ κ ό
τ ς Ε ν φ ο Ι Ι α ό ν ε ς σ έ τ έ τ ο ί ε ς ε Ρ Ι Π ώ σ ε ι ς δ μ ι λ Ο Ο ν
κ α θ α ρ ά δ τ ι φ ύ ε τ α ι σ ώ ζ ε ι τ ή ν λ η σ α ν έ κ τ ω ν σ χ ι
σ μ ά τ ω ν α ύ τ α ς Ι ο ύ δ έ ν ά κ ο λ ο υ θ ε ί τ ό ν κ ς χ κ δ ο ξ ο α ύ τ ο ί ά ν
τ έ σ τ ρ ε φ α ν τ ό ν ό η μ ά τ ο υ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ο υ ν τ η ν
δ ι κ ή τ ο υ ς θ ε ω ρ ί α τ η ς ί ο ρ ε α ς δ η θ ε ν τ η ς Χ Ρ υ σ η ς τ 0­
μ η ς τ η ς χ ω ρ ί ς π τ ώ σ ε ι ς έ ξ ά ρ ι σ τ ε ρ ω ν δ ε ξ ι ώ ν Σ τ η ν
ο Ο Ο Ι α ο μ ω ς η τ ο Π ο ρ ε ί α σ υ μ Θ L α σ μ ο Ο μ έ τ η ν κ α
κ ο δ α κ α ί τ α υ τ ό χ ρ ο ν α δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς τ ο Ο τ ί τ λ ο υ τ ο Ο ν η
φ α λ ί ι υ κ α ί σ υ ν τ η Ρ η τ Ι κ ο Ο ά Υ ω ν ι σ τ ο Ο τ ο Ο μ ε τ ά
δ η θ ε ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς π ο ρ ε υ ο μ έ ν ο υ σ τ Ι ς δ ό σ κ ο λ ε ς ή μ έ ρ ε ς μ α ς
Ό ν τ ω ς π λ ά ν η δ ε ι ν η κ α Ι τ ο Ο έ ω σ φ ό ρ ο υ τ έ χ ν σ μ α φ ο
t>EPD γ ι ά ν ά μ α τ α ι ώ ν η ε ϋ κ ο λ α κ ά θ ε μ ε λ ε τ ω μ έ ν η έ ν ε ρ γ ο υ
μ έ ν η ά ν τ ί δ ρ α Η κ α τ ά τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς Ε Τ ν α ι τ έ τ ο ι α τ ο Τ ε ϊ σ μ α
κ α Ι ή ά ν τ ι π ά θ ε ι α τ ω ν π ρ ο σ ώ π ω ν α ύ τ ώ ν π ρ ο ς ό λ ο υ ς τ ο υ ς (
δ ι α φ ω ν ο Ο ν τ α ς ώ σ τ ε π ρ ο τ ι μ ο Ο ν κ α ί τ η ν μ ε τ α τ ο Ο π ά τ α κ ο ι
1
ν ω ν ί α ώ ς γ ί ν ε τ α ι κ α λ ή ω ρ α σ ή μ ε ρ α π α ρ ά ν α δ ι α κ ό ψ ο υ ν

κ ο ι ν ω ν ί α ν Π ρ ο ς τ ό ν κ α κ ό δ ο ξ ο ν Π Ρ Θ ϊ σ τ ά μ ε ν ό τ ο υ ς γ ε ν ό μ ε ν ο ι

ε τ σ ι ά ρ ι σ τ ο ι κ ρ ά χ τ ε ς τ η ς Π ε ρ Ι έ ν ό τ η τ ο ς Π α π ι κ η ς ά ν τ ι λ ή ψ ε
ω ς κ α τ ά τ η ν ό π ο ί α ν ο ύ δ ε Ι ς δ ό ν α τ α ι ν ό ό ρ θ ο τ ο μ η μ α κ ρ ά ν
τ
τ ο Ο π ά π α
τ
Τ ί ν α τ η ν κ ά ν ο υ ν δ μ ω ς ο ί ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι τ έ τ ο ι α έ ν ό τ η τ α
ο
Γ ι α ό τ ς Π ά ν ω ά π δ λ α ε Τ ν α ι ή ά λ ή θ ε ι α Έ σ τ ι σ Χ ι
σ θ η ν α ι κ α λ ω ς κ α 1 ό μ ι ο ν ο η σ α L Κ α
Κ
κ ω ς κ α ί κ Ρ ε ϊ τ τ ο ν έ τ τ α ι ν ε τ ό ς 1'( ό λ ε
κ
μ ο ς ε Ι Ρ ή ν η ς Χ ω Ρ Ι ζ ο ύ σ η ς θ ε ο ϋ δ ι δ ά
Ρ
σ κ ν ο ί α γ ι ο ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς Π ο α έ ξ ά λ λ ο υ έ ν ό τ η ς
δ
χ ω ρ ί ς ά λ ή θ ε ι α ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ε χ η τ ο ν Θ ε ο ν μ α ζ Ι τ η ς Ό
τ ε
Τ Τ ι σ μ ό ς Π α ρ σ λ η τ η ν σ ι δ η ρ ά έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω ς Τ Ο λ ά χ ι σ τ
Τ
Π ε ι θ α ρ χ ί α τ ο υ δ ι ά ν α ε ί ν α ι έ σ ω τ ε ρ ι κ α έ ν ω μ έ ν ο ς μ έ τ η ν υ
Ο
π ο κ ρ ι σ ί α κ α ι τ ό ψ ε ϋ δ ο ς η μ λ λ ν γ ι ά ν ά ν α ι α ύ τ ό τ ό ε ν
Τ
σ α ρ κ ο ψ ε Ο δ ο ς δ δ η γ ε ϊ τ Ι ς ψ υ χ έ ς τ τ σ ί ι τ ο ν ά λ Θ ν σ τ ο
ε σ χ α τ ο τ τ ω μ α , τ η ν α ί ρ ε σ η κ α Ι σ τ ό ν ά τ ό θ ε ο Ο χ ω ρ ι σ μ ό ν
Σ
Ο λ α α υ τ ά κ α ί τ ο ι ε Ι ν α ι τ ό σ ο σ α φ ή τ ό τ ε τ τ ρ Ι ν κ α ι ρ ό
τ
μ ε τ τ ο λ υ κ ό Π ο μ π ο ρ ο σ σ α ν α τ α δ ι α κ ρ ί ν ω γ ι α ν ό τ ά μ π ε ρ δ έ
n
ψ ω α χ ά σ ω μ ε τ ό λ ί γ ο ν cx'TrO τ ί ς σ ε ι ρ η ν ε ς τ ω ν γ ν ω σ τ ω ν
ω
ι
μ ο ο κ α Ι τ η ν ά δ ό ν α τ η ά λ λ α ζ ώ σ α ά κ ό μ η ω ν ή τ η ς φ ι λ Α
Υ
τ ο ς μ ο υ ή δ Π ο ί α δ ε ν μ α φ η ν ε ν α δ ω τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α θ α
Π Ι
ρ ά ά τ λ ά χ ω ρ Ι ς υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς κ α Ι σ χ έ δ ι ο π ρ ο ο τ α σ ί α ς τ η ς
τ τ
υ π ο λ ή ψ ε ώ ς μ ο υ ... Ή θ ε λ α ι δ λ έ π ε τ ε κ α Ι τ ό ν σ κ λ ο χ ο ρ τ α
μ
τ ο κ α Ι τ η ν Ι τ ί τ τ α δ λ ά κ ε ρ η ...
dq
κ ο
ί Η κ α τ ά κ ρ ι τ ο ς κ ο ι ν ω ν ί α
VLC
Ά
Κ α Ι ό μ ω ς ε Τ ν α ι τ ό σ ο σ α φ ή ς ή δ ι δ α σ κ α λ ί α τ η ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ Έ χ θ ρ ο ύ ς γ α ρ τ ο υ Θ ε ο ύ δ Χ ρ υ σ ό σ τ ο
Π Ο
μ ο ς ο ύ μ ό ν ο ν τ ο υ ς α ί ρ ε Ι κ ο ύ ς ά λ λ ά κ α Ι τ ς τ ο ί ς Τ ι ι
ώ ς
-100­
τ ο ι ς κ ο ι ν ω ν Ο Ο ν τ α ς μ ε γ ά λ η κ α Ι π ο λ λ Ό τ η φ ω ν ε φ ή α τ ο
δ ι δ ά σ κ ε ι δ μ έ γ α ς δ μ ο λ ο γ η τ η ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς (PG. 99, 1049) Α .
·0 δ έ ά Υ ι ο ς ό μ ο λ ο γ η τ ή ς κ α Ι Π ρ ο κ ά τ ο χ ό ς Σ α ς ι Ι ω σ ή φ δ Α
Ι Υ α Ι ώ ν μ έ τ έ τ ο ι α λ ό γ ι α π ρ ο έ τ ρ ε π ε τ ο ύ ς κ λ η ρ ι κ ώ ς κ α Ι
τ ι σ τ ς τ ο υ π ρ ο κ ε ι ι μ έ ν ν α τ ο ύ ς ά Π ο τ ρ έ ψ η ά π ό ή ν ψ ε υ
δ έ ν ω σ η τ η ς Λ υ ω ν (1275). ο μ Η ι μ ν ε ύ ω ν ώ ς ι ε ρ έ ω ς
τ ο ϋ π ά π α π ρ ώ τ ο ν έ ν τ ο ί ς ά ρ χ ι ε ϋ σ ι ν ι ό ε ν ς χ ό ς
έ ο τ ι ν δ λ ο ν τ ο ν λ α τ ν ι σ μ ό ν έ κ τ ε λ ε ί ν Ε α ν σ υ Υ κ α
τ α η τ ε λ α τ ί ν ο ι ς Χ ρ ι σ τ ό ς ό μ α ς ο ό δ έ ν
ώ φ ε λ ή σ ε ι
·0 δ έ ξ α ρ χ ς τ ω ν Σ τ ο υ δ ι τ ω ν ι μ έ τ ή ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ σ α ν
α ύ τ ό ν ε ύ γ λ ω τ τ α Ο ό δ lXv τ α δ λ α χ ρ ή μ α τ α τ ο κ ό σ μ ο υ
π α ρ έ ξ ε ι τ ι ς κ α Ι κ ο ι ν ω ν ω ν ε ί η τ η α Ι ρ έ σ ε ι φ ι λ ο θ ε ο ί ο ό
κ α θ ί σ τ α τ α ι έ χ θ ρ ό ς Κ α Ι τ Ι λ έ γ ω κ ο ι ν ω ν ί α ς ι ν έ ν
δ ρ ώ μ α τ ι κ α Ι Π ό ι μ α τ ι κ α Ι φ ι λ ί α σ υ ά ι σ ι τ ο ί ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ί ς
ό π ε Ό Θ ς (1205 Α Κ α Ι ά λ λ α χ ο Ο ο ι μ έ ν τ έ λ ε σ ν π ε ρ
τ ή ν π ί ο τ ι ν έ ν α υ ό Υ η ι σ α ν Ό ί δ έ ε Ι κ α Ι τ ο ί ς λ Ο Υ ι ο μ ο ί ς ο ό κ α
τ ε π σ ν τ Ι Ο θ η σ α ν δ μ ω ς τ i\ κ ο ι ν ω ν Ι q. τ Τ ι ς α Ι Ρ ε
α ε ω ς σ u ν ό λ λ υ ν τ t:X ι (1164 Α
Τ Ι κ α θ α ρ ώ τ ε ρ ο ν κ α Ι σ α φ έ σ ε ρ ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ω ν
Κ α Ι δ μ ω ς χ ω ρ Ι ς ν ά τ ό α π α λ α α Ι ν ω μ έ ρ α μ έ τ ή ν ι μ έ ρ α ά τ
κ τ ο Ο σ α τ ή ν ψ α κ α Ι τ τ ω ν λ ο ι ω ν ά δ ι α φ ό
ρ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν μ ο υ ο Ι δ π ο ί ο ι μ έ Π Ι ο λ λ έ ς φ ά σ ε κ α Ι
δ ι κ α ι ο λ ο γ ί ε ς Ι σ ά ρ ι θ μ ε ς π ρ ο ς τ α π ό η α Ι τ Ι ς ά δ υ σ μ ί ε ς
τ ο υ ς κ α τ έ λ η γ α ν ν ά μ ή δ λ έ π ν κ ί ν δ υ ν ο ν έ ν δ ψ ε ι ι τ ά Π ά ν
τ ι α λ ύ π τ Τ ε ς ό π ό τ ό ν χ ι τ ω ν α τ η ς ά δ ι α φ ο ρ α ς «1t ά λ ι ν
ο Ι κ ο ν ο μ ( α v· κ α λ ο Ο ν τ ε ς τ ή ν ά θ έ τ η σ ι ν
τ η ς ά λ η θ ε ί α ς Ά γ Θ ε ό δ ω ρ ο ς 1141 Β
Ν ά δ ι μ ω ς π ο ύ δ θ ε ό ς μ έ έ λ υ ή θ η Μ ε τ ά τ ν τ ε λ ε υ τ ι α Ι α
Σ α ς έ ν έ ρ γ ε ι α τ ή ν σ υ μ π ι ρ ο σ ε υ χ ή κ α Ι έ ν δ ι α θ έ σ ε ι σ λ λ ε ι
τ ο υ Ρ Υ ί Χ μ ε τ ά τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο Ο τ ί Φ Ι ς τ η ς Ρ ώ μ η ς ε Ι ς τ ό
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν (30.11.179) ι ν ι ω σ α Π ι α δ τ ι λ θ ε Π λ έ ο ν ι
ω ρ α Ά λ υ τ ρ ω θ ώ ά τ ό τ ό δ ρ ά μ α μ ο υ ν ά δ ι α κ ό ψ ω τ α σ α μ δ
Υ μ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α κ α Ι μ έ δ σ ς Σ α ς κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν Δ έ ν ό π ά ρ χ ε ι
π ι α σ τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ή μ ο υ ό δ ε μ α ά μ φ ι λ Ι α δ τ ι ι ρ ν ή θ η τ ε .
τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ι ι τ τ ω σ ι α ω ς κ α Ι
μ 6 ν ο ν λ ό Υ ο ι ς δ Ρ θ ο δ ο ξ ο ϋ ε ς Π ρ ό ς έ ξ Τ Ι ά τ η σ ι ν τ ω ν
ά φ ε λ ε σ τ έ ρ ω ν σ υ μ φ ώ ν ω ς Π ρ ό ς τ ό ά ρ χ α ί ο ν τ υ Π ι κ ό ν τ ω ν Κ Χ ­
δ ξ Σ Ύ Τ ω ν Ο δ έ ψ ε υ τ ο θ ε ο λ ο Υ ι κ ό ς δ ι ά λ ο γ ο ς Π ο ύ έ Υ κ α ί
ν ι ά σ α τ ε μ ε τ ά τ ω ν Π κ ω ν Ά Τ ε λ ε ί ά Ρ σ τ η ν φ ρ ι σ ι ν ή ς
Ά ω τ έ ρ ω τ α κ τ ι κ η ς Σ α ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά θ ά α μ έ ν α τ ε τ ά ά
π ο τ ε λ μ α τ ά τ ω κ α Ι Τ ό τ ι ν θ ά ά ν α Ύ ν ω ρ ζ α τ ε τ ό ν ά τ τ α
ώ ς Π ρ ω έ ν τ Ε κ κ λ η σ τ ο ύ χ ρ ι ι σ τ ώ ι Α λ λ ά κ α Ι ε Ι ς
-101­
τ ή ν μ έ λ λ σ α π Ο ρ θ δ ο ξ ο ν σ ό ν ο δ ν Σ α ς δ έ ν θ ά κ α τ α δ ι κ ά
σ ε τ ε τ Ι ς α Ι ρ έ σ ε ι ς θ ά π ρ ε π ε ν α α ό τ ο κ α θ α ι ρ ε θ η τ ε Ι δ ε
τ Ι ς σ τ ι ε ι ν έ δ υ ν ά μ ε ι ς π ο ύ τ Ι ς α λ λ ι ε ι ρ γ σ ν ι χ λ lSaouc;
π α τ ε ρ ι κ φ τ φ τ ρ ό π φ θ ι τ ι δ ρ ά σ υ ν ε Ι ς τ ά π α ρ ά ν ο μ α σ χ έ
δ ι ά Σ α ς κ α θ ώ ς έ π ρ ά ξ α τ ε μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α κ α Ι σ τ Ι ς ώ
σ ε ι ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς τ ω ν π ω ν έ π Ι - η Ρ Κ ω ν λ ε ω ς
-Α θ η Ι δ ρ ο υ Λ ο ν δ ν ο υ - Ι α κ ώ - μ ι ε Ρ Ι η ς Μ ε λ τ ω ν ο ς
Χ α λ κ η δ ς Τ ά κ α τ α κ ο ι ι ρ ο υ ς δ η μ ο σ ι ε υ ό μ ε ν α κ ε μ ε ν α τ ω ν
σ ε ρ γ α τ ω ν Σ α ς μ ι σ ρ τ ρ ϋ ν τ ο ϋ λ ό γ ω τ ό σ φ α λ έ ς
-Α ρ κ ε τ ά Σ α ς Ι ι ν έ χ θ η ν έ π Ι δ λ ό κ λ η ι ρ ο ν σ χ ε δ ό ν δ ε κ α ε τ α ν Ι
Ε ά ν κ α Ι ο Ι π ρ ό ι μ ω ν γ ι ο ι Π α έ ρ ε ς π ρ τ τ π α ι ρ ό
μ ι ο ι α μ έ μ έ ν α σ υ ν ε χ ω ς ά ν α ά λ λ τ ε ς κ α Ι δ ι κ α Ι ο Υ ο ϋ ν τ ε ς
τ ο ύ ς Ι ρ ε τ ι κ ο υ ς τ ς έ π ο χ η ς τ ω ν λ ω ς δ θ ά ε Τ χ α μ ε
π α ρ α λ ά ε ι Ο ρ θ ο δ ο ξ α ά π α ό τ ο ύ ς λ λ ά ... · τ α μ ε ί ο ν α Ι ρ έ
σ ε ω λ Μ 6 ν ο ν ι δ ι α Π ι κ ο ι ι ι ν ω ν α ς μ έ τ ό ν κ α κ ο δ σ
ξ τ α ά σ φ α λ ζ ε ι κ α Ι τ ό δ π ό λ ο ι Π σ ω μ α τ ς Ε κ κ λ η σ α ς
π ό τ η ν λ έ ρ α τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς .. σ τ λ ς κ α Ι μ ώ μ ο υ ς έ α υ
τ ο υ ς τ η ρ ή σ α τ ε ά φ δ ι Κ ύ ρ ι λ λ ο ς 8λ λ ε ξ α ν δ ρ ε α ς
τ ι ρ ό ς τ ο ύ ς Π ι σ τ ο ύ ς τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς μ ή τ ε κ ο ι ν ω ν ο Ο ν τ ε ς τ φ
μ ν η μ ο ν ε υ έ ν τ ι ε σ φ μ ή τ ε μ ή Υ ς δ ι δ α σ κ ά λ φ ί ρ ο σ έ
χ ο ν τ ε ς λ Ι 4, 1096). Φ λ α ξ α σ θ ε Κ Ι Ρ Α γ ά ζ ε ι κ α Ι δ
ό μ ο λ Ο Υ η τ ή ς •Ι ω σ ή φ δ δ ξ ι ο ς τ η ς Κ ω ν λ ι ε ω ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
Π ρ ό ς τ ό ν λ α ό ν τ ο υ π ό τ ο υ μ ι ά σ μ σ τ τ ο ό τ ο ο α
λ τ τ ω ν Ι τ α λ ω ν Π ε ρ Ι Π ο λ λ ο ύ τ ι η σ ώ μ ι ε θ α τ ό μ ή Χ Ρ σ Ν
θ ν ι α ι τ κ ο ι ν ω ν τ ο ύ τ ω ν κ α ι τ η ς Ψ ώ ρ α ς α ι ω ν 1\
τ η ς λ ο ι ι μ Ι Κ η ς ν ό σ ο υ μ ε "t' ο σ χ ε ί ν Ι Κ ρ ι
τ ι κ ή ν Ι κ δ ο σ ι ν τ η ς δ μ ο λ ο γ ο ς τ ο ϋ ν ω τ έ ρ ω π α τ ρ ί ά ρ χ λ έ
. Τ Ε ε Ι ς τ ό Ρ Υ Ο τ ω ν V. LA(JRENT Ε Τ J. OARROUZES: 005­
S Ι ER GREC ο ε Ι

α Ν Ι Ο Ν Ο Ε Ι Υ Ο Ν (1273 - 1287), σ ε λ
134 - 301, PARI S 1976). .
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ο τ ε α Ι φ σ η γ η θ ε ί σ α ι δ ό ο Π ρ ό ς Υ μ ά ς έ π ι
σ τ ο λ α ί ι μ ο υ Ο τ ε α Ι σ χ ε τ ι κ α Ι δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς έ μ Ο Ο κ α Ι έ τ έ ρ ω ν
ρ ο σ ώ π ω ν ε Ι ς τ ό ν τ ό π ο ν Ι φ ε ι ρ α ν α ν έ ν α ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ν
π ρ ό ς Ρ ώ μ η έ ν σ υ ν ό δ φ κ α ί ά Υ α λ λ ο μ έ ν φ π ο δ Ι τ ρ ε α ν Σ α ς
α ό δ ε Ι ς Τ Λ έ ν δ ό ν α τ α ι Ά ά ν ψ η ..•
Ο τ α ν μ ά λ ι σ τ α σ έ τ μ α ι δ τ ι λ Ι α ί κ ο Π ι σ τ ά τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς τ έ κ ν α κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς η ρ ύ τ τ υ ν τ ή ν Κ ι Χ κ δ ο ξ ο ν
π ο ρ ε α ν Σ α ς δ ι α κ ό ι τ ο ν τ ε ς κ ά θ ε σ χ έ σ η μ α ζ ί Σ α ς κ α Ι έ γ ώ
έ π σ κ ο ς φ ρ ο ρ ό ς δ η λ κ α Ι σ Κ ό ς έ π Ι τ ω ν έ π ά λ ξ ε ω ν τ η ς
ρ θ δ ξ α ς σ υ ν ε χ ί ζ ω τ η ν Κ Ο ι ν ω ν α Ι σ χ ύ ν ο μ α ι κ α Ι τ ρ έ
/
μ ω σ υ γ χ ρ ό ν ω ς Α Ι σ χ ύ ν ο μ α ι δ ι ά τ η ν δ ε ι λ α μ ο υ κ α Ι τ ρ έ μ ω
δ ι ό τ ι δ ε ν ά λ π ι σ α τ ο σ τ ω ι μ ε ν κ α λ ω ς έ Π Ι τ ό σ α τ η ι σ τ ε
ν ά τ ρ σ τ α τ ε ω τ ο ν λ α ό ν μ ο υ έ κ τ ω μ ο λ υ σ μ ο ϋ τ η ς α Ι ρ έ
-102­
σ ε ω ς Ι δ ο ύ Π ο ί ο ν θ ά ε Τ ν α ι τ ό τ έ λ ο ς κ ά τ ό ν λ ά σ ϋ
θ ε ι ο Ο τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ώ ς έ μ έ Ι τ ο ι μ έ ν ω ν Κ α Ι δ ο κ ο ι τ δ ς
ά ν ί δ η τ ή ν ρ ο μ φ α Ι α ν έ ρ χ ο ι μ έ ν η ν κ α Ι μ ή σ η μ ά ν η ή ό λ
Ι τ Ι Υ Υ Ι κ α Ι δ λ α ό ς μ ή φ υ λ ά ξ η τ α ι κ α Ι λ θ ο ϋ σ Χ ft ρ ο ι μ φ α ί α ι
λ ι Μ η έ ξ α ό τ ω ν ψ ι χ ή ν τ ό α μ α έ κ χ ρ Ο ς τ ο ύ σ κ ι Ο Π Ο ί έ κ
ζ η τ ή σ ω ! (- Ι ε ζ 33, 6). Τ Ι θ ά π ο λ Ο Υ η θ ω σ τ ό ν κ ρ ι τ ή ν μ ο υ
τ η ν ή μ έ ρ α ν έ κ ε ν η Ο τ ι Π ε ρ Ι μ ε ν α τ ό σ λ λ ε τ υ Υ ι ά ν ά
σ α λ σ ω Κ α Ι Π ο ι ό ς σ κ ο π ό ς ε Τ ν α ι δ ξ ι ο ς ν ά λ έ γ ε τ α ι κ δ ι ι
σ κ τ ό ς δ τ ι α σ α λ τ τ ζ η φ ο ϋ ο Ι έ χ θ ρ ο Ι π ε ρ ά ι σ τ ά τ ε χ η
κ α Ι ε Ι σ έ λ θ ο υ ν έ ν τ ό ς τ η ς π ό λ ε ω ς Γ ι ά α τ έ τ ο ι ο σ ά λ ι τ ι σ μ ι
κ α Ι Α Ο Χ Ι τ ή ν ώ ρ α τ ο ύ Ι ν δ ό ι Ε κ κ λ η σ Ι α μ α ς κ α τ έ
σ τ η α ε έ Τ ι ο κ δ τ τ ο υ ς κ α Ι δ λ α ό ς τ τ ο ι μ έ ν α ς TOU, δ χ ι μ ό ν ο ν Υ ι ά
τ Ι ς τ ι μ έ ς κ α Ι τ ό ε Ι ς λ η Δ έ σ π ο τ α Τ ώ ρ α
φ θ η ν σ δ λ ο τ ό Μ θ ο Τ Ι σ η μ α σ α τ ω ν λ Ι Υ γ ω ν τ ο υ Κ υ ρ
·0 π ι σ τ ό ς έ ν έ λ α χ ί Τ ι κ α Ι έ ν Π ο λ λ φ Π ι σ τ ό ς έ σ τ ι κ α δ έ ν
έ λ α χ Ι σ τ ι δ ι κ ο ς κ α Ι έ ν π ο λ λ φ δ δ Ι έ σ τ ι ν Λ κ ..16, 10).
* * *
Τ έ λ ο ς α Ι σ θ ά ι μ α ι τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν ό ή ό ο χ ρ ε ω μ έ ν ά
ζ η σ ω μ υ ρ ι ά κ ι ς σ υ γ γ ν ι μ η ό τ ό ν Ι κ λ η Ρ ο ν κ α ι τ ο ν Ι ε
ρ ι ο ό σ ι ο λ ό ν τ η ς έ Π α ρ χ Ι α ς μ ο υ δ ι δ τ ι t1tl τ ό σ α Ι τ η τ ό t1tbn­
ζ α ε Ι ς τ ά θ ο λ ε ρ ά δ δ α τ α κ α Ι τ ο ν τ ρ ε φ α ε Ι ς τ η ν κ α κ ό δ ο ξ
Π ό α ν τ η ς μ ε θ Υ μ ω ν κ α τ α κ ρ ί τ ο υ κ ο ι ν ω ν α ς Κ α Ι τ ό κ ρ ί μ α μ ο υ
α ό τ ό τ ό α σ θ ά μ α ι Ά γ ί ν ε τ α ι ά κ ό μ η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο δ τ α ν
σ κ έ ο μ α ι δ τ ι δ ι α φ ό ρ η σ α έ τ ι ε ι λ η μ ι μ έ ν ω ς δ χ ι μ ό ν σ τ Ι ς
Π ρ ο σ ω Π ι κ ε ς έ Π ι σ τ ο λ έ ς ε ό σ ε ω ν τ έ κ ν ω ν τ η ς t1tO:pXLcxc; μ ο υ
λ λ ά κ α Ι σ τ ς δ η μ ό σ ι ε ς δ ι μ α ρ τ ρ ε ς κ λ ε κ τ ω ν ι χ ι ι
δ ι ο τ ε λ ώ ν γ ω ν ι Ο Τ ώ ν τ η ς σ τ ε ω ς 1'DJ ζ η Τ ϋ σ Α μ τ ή ν
α τ ε ρ ι κ ή ι Π λ έ ο ν γ ρ ή Υ ο ρ σ ι ν τ ό τ ά μ έ λ η τ η ς έ λ λ α δ ι κ η ς
Ι ε ρ α ρ χ α ς π ρ ο τ ο ύ ε Τ ν α ι Π λ έ ο ν Θ Ο λ ό ρ Υ ά α Ι ε Τ ν α ι θ α ϋ
μ α τ ω ς δ έ ν ε χ α ό ε λ τ σ θ ε ί τ ό μ α ς κ α τ ο ι Α ά ς α
ν ά χ ρ α μ έ μ ε τ α τ ε ι ν Ι σ υ λ λ ε ι τ Ρ Υ Ο Ι έ ν ό ς Δ η μ η τ Ρ
κ α Ι έ ν ό ς Σ ε ρ φ ε μ ...
Δ δ μ ω ς τ φ Π α α γ ά θ ι θ ε φ δ ι ό τ ι λ θ ε έ π Ι τ έ λ Ό υ ς
ι σ τ Ι Υ μ ι ή ν ά έ Π ι σ τ ρ έ ψ ω C:>c; δ Ο Ο ω τ ο ς υ Ι ό ς ε Ι ς τ ό ν ο Τ κ ο ν τ ο ϋ
π α τ ρ ό ς τ ή ν κ α λ ή ν τ η ς ρ θ δ ι ξ α ς δ μ ο λ Ο Υ Ι α ν α δ ι
ό τ ω ν σ α σ χ έ σ ι ι κ α Ι κ ι ν ω α ν μ ε θ ι μ ώ ν κ α Ι τ ω ν 0\»).:­
λ ε Ι Τ ρ Υ ω ν Σ α ς ά ν α φ ω ν ή σ ω μ ι ε τ τ ο ο μ ε γ ά λ ο ι υ ε ί υ
Ο ό κ ρ ν η σ ό μ ε θ ά Σ ε τ ο Ο λ σ ι ϋ φ λ η Ο ρ θ ο δ ο ξ α
ο ό ψ ε σ ό μ ε θ ά Σ ε τ α τ ά δ τ ν Σ έ α ς ...
Ε Ι δ έ κ α Ι κ α λ έ σ ο ι κ α ι ρ ό ς κ α Ι Μ Ρ Ι ά ι ς Ό Τ Ε Ρ σ ο Ο τ ε
θ ν η ξ ό μ ε θ '
Ε ν Σ .. τ 5 Δ ε κ ε μ ι ρ Ι 1979
Ε λ ά χ ι σ τ ο ς έ ν έ π ι σ κ ι τ σ ι ς 6. Σ Γ
:-:: 103­
κ ·0 ι ν ο 1t Ο ί η σ ι ς Α Ε λ λ α δ Ι Μ ή ν ε ρ α ρ
ί α

Β .' 8 Ε ν ο ρ ί α ς έ σ κ Π ς μ ο υ δ π ω ς ά ν α Υ ν ω σ θ η ά ν τ Ι κ η ρ ό
γ μ α τ ο ς τ ή ν Π ρ ο σ ε χ η Κ υ ρ ι α κ η ν
l ,
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ Έ τ σ ι θ α δ Ι μ α ύ ρ ε τ σ ε ρ π
ν ς ι μ έ έ ί Υ ω σ η τ η ς ά τ σ λ η ς τ ο υ δ ρ θ δ δ ο ξ ο ς l1t(oK01tO<;,
μ ε τ α v ο ω ν Ι σ τ ω κ α Ι τ η ν έ ν κ ά τ ι η ν δ ι ά τ η ν χ ρ ι
τ σ Ο δ ε μ ε τ ά τ ο υ λ α τ ι φ ρ ν ή σ α ν ς κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ κ α ι
.. 1
ν ω ν -r<>u.
Α 1-1-880).
."

, • d . r-'
Τ ο ν
-104­
---------------- - ---

.
. ..
.. '. ..
-
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
-λ ν τ Ι έ π ι λ Υ ο υ π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν δ λ Ι γ ς σ τ Ι χ ο υ ς ά τ ό τ ά
μ μ Τ ρ α Ρ Υ α τ ο ϋ μ ε Υ ά λ δ μ ο λ Ο Υ η Τ ο ϋ ε λ ε τ τ ο ϋ Γ α
λ η σ ι ώ τ ο υ ο ς α Ι ώ ν έ ν ά ς τ ω ν κ υ ρ ι ω τ έ ρ ω ν Ά Τ Ά Λ Ω τ η ς
ψ ε ε Ώ Σ Ε τ η ς Λ υ ώ ν (1275), ε Ι ς τ ο ύ ς δ Π ί ί ς σ τ χ ο υ
σ υ ν Ο ψ Ι ζ ε τ α ι δ ν τ ω ς δ λ ο ν ι τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ ο Ο ν ά χ ε ί
ρ α ς ρ γ Ε Τ θ ε δ θ ο ό Ρ ε ι ι ο ς ο δ τ ο ς ϋ Ι ι ρ ω ι κ ο ϋ δ μ ο λ σ Υ η
τ ο υ ν ά Ν γ κ ι ν ή σ η έ γ κ α Ι ρ ω ς τ ά ς ψ ά ς δ λ ω ν τ ω ν ό ρ θ ο δ δ
ξ ω ν έ ν μ ι φ ω κ α Ι ψ ί σ α θ λ Τ ε ς ε Τ Π ν ro
δ .Χ ι ε Ι ς τ ή ν Ι Ρ μ έ Η ι ν ψ ε υ δ έ ν ω σ ι ν τ ω ν λ α τ ι ι φ ρ ό Ω μ ε
τ α τ ο ϋ Φ Ι ι ά τ ω ς ν σ ή Σ Α Τ Σ ς μ ϋ λ ι μ ή ν
Υ π έ ρ θ ε ώ α Ι ω ν θ ε Ο Ο Π Ο Ν σ έ π τ ω ν έ ν τ α λ ι μ ά τ ω ν
κ α Ι τ ω ν δ ό π ω ν τ ω ν α ό τ ο ϋ κ α Ι ν ό μ ω ν κ α Ι Κ α ν ό ν ω ν
ι Ρ ο ή σ ω μ ι ε κ α Ι τ α ς Ψ ά ς κ α Ι κ ε ρ δ α ι ν ο ϋ μ ε ν τ α ύ τ α ς
τ τ τ ο Π έ ρ α ς τ ω ν π ο λ λ ω ν κ α τ ά θ ε ό ν Υ ώ ν ω ν
α δ τ η τ σ ί ς π ν ο ι ς τ ο ί ς κ α λ ο ί ς τ ο ί ς Ύ Τ Έ ρ τ ο ϋ τ ο λ η ξ ι ς
κ α Ι τ α ί ς σ ω τ η ρ ι ώ δ ε σ ι ν ά ά σ α ι ς έ ρ γ α ι σ α ι ς .
τ ο θ ν ή ο κ ε Ί ν ό έ ρ τ Ο Ο θ ε ο Ο κ α Ι ζ η ν ε λ ι ε υ τ ή τ ω ς
ώ ς δ α ς ώ ς ι έ μ ι α θ ε ς Π Ρ ο σ χ ω ν τ φ Χ ρ υ σ ο ο τ ό μ φ
κ α Ι λ ι π ι σ θ ε Ι ς π ε υ μ α τ ι κ ω ς ά π ό χ ρ υ σ έ α ς λ ώ τ ι η ς
τ ο υ κ α τ ι έ λ λ ε ι ν τ α σ ι θ ε σ μ ύ ς Ε ό α Υ γ ε λ ω ν
κ α Ι τ ο Ο δ ι δ ά σ κ ε ι ν λ σ Υ ι κ ω ς τ ά ς π ρ ο σ τ α Υ ά ς τ ο ϋ Τ σ υ
κ α τ ά π ο λ ύ λ ι α μ ρ ό τ ε Ρ ο ν σ ε μ ν ό τ ε ρ ο ν κ α Ι ι φ ι ε ί τ τ
τ ό π ε ρ ι κ λ ε Ι ε σ θ α ι φ Ρ ρ α ϊ ς ό Τ ι έ ρ τ η ς η θ ε Ι α ς
κ α Ι τ ό δ ε σ μ ο ί ς π ρ ο ι σ ο μ ι λ ε ί ν ό έ ρ α ό τ ς Π Α Τ Ι Ι ς
Ο ό κ Ι Ο Τ ι ν Ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ν Ο Ο δ έ ν τ ς ε ό σ ε ε Ι α ς
ο ύ δ έ ν μ α κ α ρ ι ώ τ ε ρ ο ν τ ο π ό σ χ ε ι ι ν ό έ ρ τ α ό τ η ς
τ Σ ν δ ι ώ ε σ θ α ι Χ ρ ι σ τ φ κ α Ι σ υ ν α ν τ ι λ ο γ ε ί ο θ α ι
κ α Ι τ ο ύ τ φ Σ γ Τ Τ α θ ε ϊ ν κ α Ι σ ε ξ ι δ ε ν ε ί σ θ α ι
π ά ν τ ω ν ο ύ δ ε ν ώ ς λ η θ ω ς ο ύ μ ε ί ζ ο ν λ λ ο ό δ Τ σ ο ν
Λ ο ι π ό ν μ η δ ε ί ς μ η δ ο π ω σ ο Ο ν ί ψ ά ς έ ξ α τ α τ ω
-105­
----------
lr
ti
-,'" :
ξ ω θ ε ν ι τ ε Ρ Ι ε Ι μ ε ς σ χ η μ α σ μ ν ό ν κ α ι θ ε ί ο ι ι
Ι σ ω θ ε ν δ έ σ α τ ν Ι ό ν κ α Ι λ η ρ ε ς τ ω λ ε Ι α ς
Μ η δ ε Ι ς ό μ α ς τ ι λ Α Ή σ ε ι ε μ ή τ ε τ ω ν έ ξ ω τ έ ρ Ω
μ ή τ ε τ ω ν ν δ ο ν Τ Ε φ υ ώ ς α Ι τ ω ν ι μ ί ν γ ν η σ ί ω ν
Μ ή ε Ι θ ε ι σ θ ε μ ν ά ζ υ σ ι μ η δ έ τ ο ί ς π ρ ε σ Τ έ Ρ ι ς
έ φ ο Ι ς ό μ ω ς λ έ γ ο υ σ ι κ α κ Ι σ τ ω ς ε Ι σ η γ ο ϋ ν τ α ι
Κ α Ι τ Ι φ η μ Ι ι μ ο ν ά ζ ο ο σ ι κ α Ι τ Ι ϊ ς ι τ ρ ε σ τ έ ρ ι ς
μ η δ

έ ι σ κ π ο ι ς ε Τ κ ε τ ε τ α μ ή λ υ σ ι τ ε λ ο ϋ ν τ α
ρ ά τ ε ι ν κ α Ι MYEW κ α Ι φ ρ ο ν ε ί ν δ ο λ Ι ω ς Χ Χ ρ α ι ν ο ϋ σ ι ν
ο Τ τ ι ν ε ς μ ν ι μ ό ρ φ ω σ ι ν ό ε α ι
π α σ α τ ή ι ν δ ό ν α μ ι ν ύ τ ς ε Ι σ Ι ν Ά Τ Η Ρ Η ι μ έ Ι ••
Α Ι ρ έ σ ε ω ς Φ Α Ε ί σ η ς δ έ τ ή ν γ η ν ρ α τ ο ό σ η ς
ί τ έ Ψ κ α Ι ύ ς λ ο ι ο ο ς θ σ ϋ σ ι ν ό ο κ ό ι τ τ ε ι ν
κ Ι φ έ Ρ ε Ι έ κ ι ά ζ τ τ ο ύ ς ι Γ μ έ
Π α ο κ λ έ σ τ ε ς α ύ τ ο υ ς ρ η τ ο ρ ι κ α ί ς ά π ά τ ς
κ α Ι ε ρ ά λ λ ο ς δ ε ι ν α ί ς σ ο φ ι σ τ ι κ α ί ς τ λ ε τ Ά Ι ς .•.
Ο Ι ς ο ύ 1tpOOii.KOV ι τ ε ί θ ε σ θ α ι , ν κ α Ι π ο ι μ έ ν ε ς ε ε ν
α λ λ

ο ό δ

έ ν δ έ χ ε τ α ι κ α λ ε ί ν τ ο ό τ ο υ ς Ο Ο ψ έ ν α ς δ λ ω ς
τ ώ ς Λ μ ε ώ ν α ς κ α Ι φ θ ο ρ ε ί ς τ η ς χ ρ ι σ τ ω ν ύ μ ο υ Π ο ί μ ν η ς
κ α Ι μ ή τ Ο Ο ς δ ρ ο υ ς σ ώ ζ ο ν τ α ς τ η ς ά ρ ι ρ ω σ ό ν η ς
Ο δ τ ο ι κ Χ Ι γ ά ρ ώ ς π ρ ά τ τ ο ν τ ε ς ά π ρ ά τ τ ε ι ν ο ό κ α η κ ε ν
ή μ α ς έ ί ί σ ι ι τ ο υ ε ί ν κ α Ι λ έ γ ε ι ν τ ά τ ο ι α ϋ τ α
θ ε ο υ κ α τ α φ ρ ο ν ο ϋ ν τ ο ς δ έ Π α φ Ρ ν α ι ι τ α σ ι
κ α Ι τ σ α Ι ζ ο ν τ α ι π ρ ό ς τ ό ι τ α ρ ό ν τ ι ρ ό τ η ς μ ε λ λ ο ύ σ η ς δ κ η ς
έ ν ι δ ι κ α ί ω ς τ σ σ σ ι ν ε ό θ ύ ν α ς α Ι ω ν α ς
ώ ς τ ο ϋ ρ ι σ ϋ σ Κ ι Ο ρ π ί σ α ν τ ε ς τ ή ν π ο ί μ ν η ν Σ Η μ έ ι ν η ν
κ α Ι ό λ α ς δ ι α ν ο ξ α ν τ ε ς α Ι ρ έ σ ε ω ν ά ά σ α ι ς
κ α Ι δ ό ν τ ε ς τ α ύ τ α ι ς ά ρ δ ν κ α τ α τ η ς Ε ι κ λ η σ ί α ς ...
* * *
·0 τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν σ ι γ ω ν ρ ό ε ι Χ ι ρ ι σ τ ό ν έ ν τ ά φ φ
ώ ς π ρ ο ε ι ρ ή κ ε ι τ ι ς ι τ α τ ή ρ κ ο Ι Π ά λ ι ν ς λ έ γ ε ι
τ ό τ ή ν ε ύ σ έ ε ι Α σ ι γ ν Ι ν δ ς δ ν τ ω ς μ έ γ α ς
κ α Ι κ λ ι α σ ι ς α Ι ώ ν ι ο ς κ α Ι ό θ Ρ ο ς Ά Τ ω λ ε ς
Τ ό ι τ α ι ρ Ρ Ά τ α δ ό γ μ α τ α Κ α Ι μ ή τ Ρ Ω ς ρ ά ζ ε ι ν
τ α τ η ς Γ ρ α φ η ς θ ε σ τ ί σ μ α τ α π ρ ό ά ν τ ι θ έ υ ς μ λ λ ν
κ α Ι δ ι ι τ ρ έ φ ε ι ν ε ό δ ν τ α ς Χ ρ ι σ τ ώ τ ά ς τ α ρ α δ ό σ ε ι ς
δ λ Ε θ ρ ο ς δ ν ω ς Ψ Χ Ι ό ς κ α τ α γ ω γ ή ι φ ό ς δ η ν
Ο ό δ κ α ι ο ν ο ύ θ ε μ ι τ ό ν ο ό ρ έ π ε ό σ ε Ι Ι έ σ ι ν
δ λ ω ς σ ι γ α ν ν θ α θ ε ώ τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς θ ε τ σ ι ν
ο Ι τ ή ι ν ά π ά τ η ν σ ι τ ε ύ δ ο ν τ ε ς σ υ σ τ η σ α ι 1C<Xt τ ή ν λ ν
-106­
"01tOU δ έ τ τ έ Φ ε θ ε ό ς φ η σ τ ι ς τ ω ν μ ε Υ ά λ ω ν
ό δ ν δ κ Ι ν δ υ ν ο ς ό Ι τ α τ η ς Ι η ς Ι λ έ τ ι ε ι
κ α Ι τ α τ η ς λ ύ μ η ς ν Ι ρ υ ς ε Ι ς τ τ ν ρ έ ε ι
τ Ι ς ε ό σ ε Ι ή ς σ ι γ ή σ ε ι ε τ Ι ς δ λ ω ς ι ρ μ ή σ ε ι
κ α Ι γ ά ρ τ η σ υ γ κ α τ ά θ ε σ ι ν ι σ ι ω ή σ η μ α ί ν ε ι
Κ α Ι ϋ τ ο δ ε Ι Ν Σ Ι σ α φ ς δ π ρ ό δ ρ ο μ ο ς Κ υ ρ
κ α Ι Μ α ι κ κ α α ί ο ι σ υ ν α ό τ φ μ ι κ ρ α ς ν ο μ ο θ ε σ Ι α ς
ρ ο κ ι ν δ ε ό ο ε ς ε ρ ρ ω ς μ έ χ ρ ι ς α ό τ ο ϋ θ α ν ά
κ α Ι μ η δ έ τ ο ι ρ α χ ό τ α τ Σ τ ο ο ν ά μ ι Π ί ρ σ δ ι δ ό ν τ ε ς
Τ ο ύ ς δ έ ι χ ε τ α τ ό ν Π ρ ό δ ρ ο μ ο ν τ ο ό ς δ έ μ ε τ ά τ η ν χ ά ρ ι ν
ρ ο ε λ ο μ έ ν υ τ ό ν ε ί ν ό έ ρ τ η ς η α ς
τ ί ς ν έ ξ α ρ ι θ μ σ ε ι ς τ Ι ς λ ό γ ο ς ε ρ ι λ ι
ό τ έ ρ Υ ά ρ ψ ά μ μ ο ν η ω ς ε Ι σ Ι € λ η θ υ σ μ έ ν ι
ό τ έ ρ ά ο τ έ ρ ω ν τ ο ύ ς χ ο ρ ό ό ς ό Π έ ρ λ ι ε μ ώ ν Ω δ ν θ η
•Α ν ή ρ ο ό κ ο Τ δ ε ν ε ό σ ε Ι ή ς α Ι δ ε ί σ θ α ι ι λ έ α
ι ν ί Ι Τ ρ ό ς ε ό σ έ Θ ε ι α ν κ Ι ν δ ν ο ς Ά Α Τ ρ έ Ί
κ α Ι χ ω ρ ι σ μ ό ς ά π Ο θ ε ο ϋ σ υ μ α Ι ν ε ι ν ό φ ο ρ ά τ α ι
ο ό κ &,c δ υ ν ό σ τ α ς η θ τ υ ρ ά ν ν ω ν ο ό φ ρ σ ι τ σ
ω χ ό ψ η λ ο ό ς -00 χ α μ η λ ο ό ς ο ό δ έ ν α κ α τ α τ τ τ ή ξ Ό
06 τ ο ύ ς έ ν ά ξ ι ώ μ α σ ι ν ο ό τ ο ύ ς Έ ψ Ο Ε ι δ ρ α ι ς
Π έ Ι Π ς ά ω ν τ ω ν κ α λ ω ν γ έ ρ α ς α ν τ ω ν ό ν ω ν
κ α Ι τ ω ν Ι δ ρ ώ τ ω ν π α θ λ ο ν κ α Ι τ ω ν ι ι λ ω ν ά ώ ν ω
τ ό χ ά ρ ι ν θ ε Ι ω ν έ ν τ ο λ ω ν κ ι κ α Ι μ ι κ ρ ά δ ο κ ε ί ε ν
ά τ ν θ η ν α ι κ α Ι ζ ω η ς Τ σ κ α Ι υ ε ρ η θ η ν α ι
κ α Ι ι μ ε α Θ η ν α ι π Ρ ό ς ζ ω ή ν fjc; τ έ λ ο ς ο ό κ έ σ ε ί τ α ι
τ α ι ν ε τ ό ς κ α δ λ ε μ ο ς γ ν ω Ρ Ι ζ ε τ α ι ι τ ο λ ι λ ά κ ι ς
κ ι α Ι ι μ ά χ η κ ρ ε τ τ ω ν δ ε Ι κ ι ν υ τ α ι ψ χ ο Ι λ α ς ε Ι ρ ή ν η ς
Β έ λ τ ι ο ν γ ά ρ ά ν ι θ σ τ α ι σ θ α ι κ α κ ω ς δ Μ Α ϋ τ α ς
χ ω ρ ι ζ ο μ έ ν ς τ ο ϋ θ ε ο Ο κ α Ι Ό ύ ι ς έ ν σ υ μ έ ν ς
* * *
Σ ο Ι δ κ α Ι ν ϋ ν ν α Θ ω μ α χ έ σ θ η τ ι τ Τ ι λ ά ν η
κ Χ ι ρ ό ς ά Υ ώ ν ω ν ς ό ς ά Υ ώ ν ι σ α ι ρ ο θ ό μ ω ς
κ α ι ρ ό ς Π ο λ έ μ ο υ π Ρ ό σ τ η β ι ο λ έ μ η σ ι γ ε Α ω ς
α ι ι ι ρ ό ς κ α μ ά τ ω ν ε ί σ ε λ θ ε τ ό π ν α θ λ θ ρ ρ ό τ ω ς
μ ό χ θ η ο ι ο ν Κ τ ά θ η σ ν έ λ ί ι τ ω ν τ ά θ λ ω ν
γ ρ η γ ό ρ η Ό ρ σ τ ε υ σ ο ν Σ μ ι μ α χ η σ ή π Ι σ τ ε ι
Κ ι α Ι τ ρ σ ι τ α ι ο Ο χ σ ς φ ό Ν η θ ι κ α τ α τ ω ν έ Ν Α Τ ω ν
κ α Ι ν ι η τ ή ς γ ν ω ρ σ θ η τ ι κ α τ ά τ ω ν ά ι λ ω ν
κ ο Ι δ έ ξ α ι σ τ έ φ έ κ θ ε ώ τ η ς ω Ι α σ ι λ ε α ς
κ α Ι κ λ η ρ ο ν μ ι ο ς δ ε ί χ θ η ι τ ι ζ ω η ς τ η ς α Ι ω ν
Γ ε ν ο ϋ τ ο ί ς Π α ί ε ι ν σ π ε ύ δ Ι Σ Ι λ ί θ ο ς ό δ α μ α ς
Υ ε ν ο υ ί ς τ ό τ τ τ ε ι ν θ έ λ ι ο υ σ ι ν ά ν ά λ ω τ ο ς ς δ ι κ μ ω ν
γ ε ν ο ϋ τ ο ϊ ς σ τ σ ι ά ζ σ ι ν ς έ Ν τ ι κ η μ α γ ν η ι ς
-10'7­
κ α Ι σ τ ι θ ι ι μ έ χ ρ ι ς α μ ο ς κ α τ ά τ ς Ι Χ ρ τ ι λ ά ν η ς
Ό Τ ε ρ τ η ς δ ό ξ η ς τ ο ϋ θ Ε ί κ α Ι κ τ ί σ τ ο υ κ α Ι Δ ε σ ι τ ό τ
κ α Ι σ υ μ α σ ί λ ε υ ε Χ ι ρ ι σ τ φ σ υ ν ά σ ι τ ο ϊ ς ι ς
Τ Ρ υ Φ ι ν τ ι φ ω ν δ ό π α ά σ υ λ ο ν χ ω ν λ ϋ τ
κ α Ι δ ό ξ α ν δ ι α μ έ ν σ Α ε Ι ς ά τ α ς τ ο ύ ς α Ι ώ ν α ς
μ έ λ π ω ν θ ε ό ν τ ό ν έ ν τ ρ ι σ Ι ν ό μ ν Μ Ε Π Ρ ο σ ώ π ο ι ς
ω π α σ α κ τ σ ι ς π ρ ο σ κ υ ν ε ί κ α Ι δ λ Ι ω ς λ ρ ε ό ε ι
ω π α σ α τ ο ρ έ π ε ι δ ό ξ α κ α Ι τ ι μ η π ρ ο σ κ ύ ν η σ ι ς κ α Ι ά
Γ έ ν ο ι τ ο τ α Ο τ α φ λ τ α τ ε γ έ ν ο ι τ ο γ έ ι τ σ ο ι
κ α Ι τ α α σ χ ο η ς φ ί λ τ τ ε κ α Ι ο ό τ ω Α τ ι ι τ ό χ η ς
-108­
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Π ε ρ ι ο δ υ Α γ ι ο ς Σ μ ω ν Σ ε 1974 κ α Ι τ Α Υ ι ο
ρ ε ι τ ω ν Μ ο ν α χ ώ ν υ Ο τ α ν ο Ι φ ύ λ α ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν Α θ η ν α ι
1974, σ ο 37.
2. Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Μ ε τ α ν ά σ τ η ς τ Μ ά ί ς 1972, σ 5.
3. Π ρ α κ τ ι κ α Έ τ ά τ Δ 81. Σ τ η ς Α Ι Σ Ε Δ Ρ ί α ς
(27.9.79) σ 8. .
α Ω ς α ι ρ ά δ ε Ι Υ μ α τ ι ι υ λ α ί κ θ ε ο λ γ ά ν α
φ έ ρ σ μ ε ν τ ό ν Ά κ α δ η μ Χ ί κ ό ν κ Κ ό η δ σ τ ι ς έ τ λ μ η σ ε
ν α γ ρ ά ψ η τ ή ν έ ξ η ς λ α ι σ φ η μ ί α ν μ ι μ ο ύ μ ε ν ο ς δ υ σ τ υ χ ω ς τ ο
π ι σ τ ε ό ω τ η ς Μ ε γ ά λ η ς τ ο υ Χ ρ ι ο τ ο ϋ Έ Κ ι κ λ η ι σ α ς Τ Ο Σ υ μ
π Ο Ο ι ο ν έ ν έ Κ ρ ι ν α ν Κ α Ι έ π ε υ λ γ η σ α ι κ ο ρ υ φ α Ι
τ η ς μ ι α ς d γ Ι α ς τ ο Ο Χ Ρ ι σ τ Q ϋ - Ε κ κ λ 1]­
σ ( α ς i1Tot ή Α ό τ ο σ Α γ ι ό τ η ς δ Π ά π α ς Ι Ω Ά Η ς Π α υ
λ ο ς δ Β ι Κ α ί ή Α ό τ ο ϋ Π α ν α γ ι ό τ η ς δ Ο Ι κ ο ο μ ε ν ι ί κ ό ς Π α φ
ό ρ χ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ι !! θ ε ο λ ο γ α 1979, σ 474.
4. Δ ι α μ Ι α ν Ε ό ρ ώ π η ν π ε υ μ ι τ ι ω ς ν ω μ έ ν η ν Ο ρ θ
Τ ό π ο ς τ η ς 16.11.79, σ 4.
5. Π ρ α κ τ ι κ ά ά ν ω τ σ 16.
6. Α υ τ ό θ ι
7. Π ρ α Κ ι τ ι κ α τ η ς Δ ι Σ ν ε ι δ ρ Ι α ς τ η ς 5.10.79, σ 4.
8. Ε ό τ υ χ ώ ς δ τ ι π ο λ λ ο ί μ Ι α ύ τ ω ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν τ ά
Π ο λ υ τ η ς ξ τ ω ν Ι ι Υ ο ο μ έ ν ω ν τ ω ν
9. Π ρ α κ τ ι κ α τ η ς Σ υ ν ε δ ρ ί α ς Β τ η ς 28.9.79, σ 2.
10. Γ ρ ά φ ο μ ε ν ι κ α τ α τ ι ν κ α ρ δ ί α ν τ ω ν δ ι ό τ ι ά Δ ί
μ ε ν ν α έ ξ ο μ ο ι ώ σ ω μ ε ν ς ά ν ω τ ρ ω Κ θ η μ έ ν κ α ι
Λ ο ι π Ο Ο ς σ μ ψ ω ν ή α ς μ ε τ α ό τ ω ν Π ρ ι σ τ α μ έ ν ς μ έ έ κ
λ ε Κ ι τ ά ς κ α τ α τ α ι λ λ α Α Υ ι ί ρ ε ι τ ι κ ά ς Ψ χ ά ς 0:1 δ δ μ ω ς
δ ι α Π ο λ λ ο ύ ς λ ό Υ ς π α ρ α μ έ ν ο υ ν ε Ι σ έ τ ι ε Ι ς τ ο ι μ ν η μ σ α ν
11. PG. 99, 1164 Α
12. PG. 160. 105 C.
13. PG. 99, 1049 Α
14. Π ρ λ ο χ ε τ ι κ ω ς τ Ο Ο ς δ ο υ ς τ ω ν ω ν α ξ μ δ
μ ο λ Ο Υ η Τ Ι ω Δ α μ κ η ϋ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ ο υ δ Ι τ MANS Ι
4, 1096, 1256 Ι τ ό ώ ρ α ι ό α τ α λ σ Υ ι τ ο υ ά Υ Ι Ν ι κ ο δ ή
μ ο υ τ ο σ ι ρ ε τ υ Ε ν τ η κ α θ ή μ α ς δ έ Ι ε α ί τ ο ϋ ι ε
ρ έ ω ς κ α Ι Ι ε ρ ά ρ χ ο υ ύ ν κ α Ι κ α κ ω ς α ύ ν τ ω ν κ α Ι
δ ι ά κ ο ν ο ς κ α Ι μ ι σ ν ς ε ί ι α τ ε ς κ α Ι ό θ ς φ ρ ι ι ε ς
δ ό ν α ι ... θ ε τ η σ α ι Κ ι α Ι ε ό τ σ α ι α ό τ ο ό ς κ α θ ω ς τ ά α
ρ α δ ε ί γ μ α τ ά ε Ι σ ι τ ά μ ο λ λ α Σ ξ Ν ο ε Η Ι ι μ
15. Σ ή λ ι α Δ α ψ ό π η Σ υ λ λ ο γ ή τ ω ν ε ρ ω ν Κ α
ν ό ν ω ν ... Β ε ν ε τ ι α 1761, τ μ Α , σ 448. . .
Σ ο -λ π π τ λ ι κ ό ς κ α Ι δ ο ς τ η ς Π ω τ ε τ έ ρ α ς
17. Α ρ χ υ μ Έ ι φ α ν ί θ ε ι δ ω ό λ .,λ θ Ρ - ε λ
-109­
τ α ι - Ε ι σ τ ο λ α Α Α θ ή ν α ι 1981, σ 215, 234.
18. MANSI 4, Μ ή λ ι α Ι ν θ ν ω τ τ ό μ 5', σ λ
449 - 50.
α «'S'Hv έ ν ω ν λ ε ι έ π ί σ κ ο π ο ς ό ν ά μ α τ ι Δ ω ρ ό θ ε ο ς τ α
α ό τ ά φ ρ ο ν ω ν α ύ τ φ ά ι ρ χ ρ ε ι ο κ ό λ α ξ κ α Ι Π Π ε τ η ς χ ε ι λ ε σ ι
κ α θ ω ς γ έ γ ρ τ α ι δ ς Ι ν σ υ ν ά ξ ε ι κ α θ ε ζ μ έ υ έ π Ι τ ο Ο θ ρ ό
ν ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ τ ς Κ ω ν λ ε ω ς ε ύ λ α ε σ τ ά τ Ν ε σ τ ο
ι
ρ Ι ν ό ς μ ε γ ά λ η τ φ ω ν ι Ι τ ε τ λ μ η κ ε ν ε ε ν ε Ι τ ι ς θ ε
τ κ ι ε Ι ν α ι λ έ γ ε ι τ η ν ί ρ Ι α ν ν ά θ ε μ α έ σ τ ω Κ α Ι γ έ γ ο ν ε
μ ε ν κ ρ α υ γ ι μ ι ε γ ά λ η π α ρ ά Π τ τ ο Ο λ α ο Ο κ α Ι έ κ δ ρ ο μ ή
ο ό γ α ρ 11 θ ε λ ο ν g τ ι κ ο ι ι ν ω ν ε ί ν α ύ τ ο ί ς τ ο ι
α Ο τ α φ Ρ ν σ ι ι ν Ο Ο Τ ε κ α Ι ν ϋ ν ά π σ ν ά Κ ι Τ Ο Ι Χ E'[vcxt τ Ο Ο ς λ α
Ο Ο ς τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς Π λ η ν ό λ γ ω ν έ λ α φ ρ ο τ έ ρ ω ν Ι τ ω ν κ ο λ α
κ ε υ Ύ τ ω ν α ό τ ό ν τ α δ ε μ ν ρ ι α σ χ ε δ ν ά π α ν τ α κ α Ι α ί
τ ο ύ τ ω ν ά ρ χ υ μ α ν δ ρ ϊ τ α ι κ α Ι τ η ς Σ ι κ λ ή τ π ο λ λ ο Ι ο ό σ ν ά
γ τ α ι δ ε ο ι ό Τ ε ς μ ή ά δ ι κ η θ ω σ ι ν ε Ι ς π σ τ ι ν α ό τ ο Ο κ α Ι τ ω ν
Ο Ο ν α ό τ φ ο Ο ς ό ό τ η ς ι τ ι χ ε Ι α ς ά α Ι ν ω ν Υ α ε π ά ν
τ ω ν λ α λ ο ύ ν τ ω ν τ ά δ ι ι ε σ τ ρ α μ ι μ έ ι Ε π ι σ τ ο λ ή ι ρ ι λ λ Α
λ ι ε ξ α ι ν δ ρ ε Ι α ς π ρ ό ς Κ ι ε λ ε σ τ ϊ ν έ π ί ο κ ο π ο ν Ρ ώ μ η ς Ι Ι ρ α Κ ι τ ι κ ά
τ ό μ Α ο 443. Π Α ό τ σ 451, 455.
19. ACTA SANCTORUM, NO{J) Β σ 267.
20. Χ θ έ ς ... δ π α τ ρ ι ά ρ χ η ς έ δ ό λ ω σ έ μ ο ι λ έ γ ω ν π ο Ι α ς Ε κ
λ η ί α ς ε Ι Β υ ζ α ν τ ο υ Ρ Ψ μ η ς τ ι χ ε ί α ς λ λ ε ξ α ν δ ρ ε Ι α ς
" Ι δ α π σ α ι μ ε τ ά τ ω ν ό π α ς έ α ρ χ ι ω ν ή ν ώ θ η σ α ν Ε Ι τ ο Ι
ν υ ν ε Ι τ η ς κ α ο λ ι κ η ς "Ε κ κ λ η σ Ι α ς έ ν ώ θ η τ ι μ η τ ω ς ξ έ ν η ν δ
δ ό ν τ φ C!>t't1 κ α ι ν ο τ ο μ ω ν π ά θ η ς δ π ε ρ ο υ ρ ο σ δ ο κ ς Ι Ί ρ ό ς
ο Ο ς ε Τ π ο ν Κ α θ ο λ ι κ η ν Έ κ κ λ η σ α ν τ ή ν ό ρ θ ν κ α Ι σ ω τ ή ρ ι ο ν
ς ε Ι ς α ό τ ό ν π ί σ τ ε ω ς δ μ ο λ ο γ α ν Π έ τ ρ ο ν μ α α σ α ς φ ο Τ ς
α σ τ ό ν κ α λ ω ς ώ μ ο λ Υ η σ ε ν δ τ ω ν ό λ ω ν ε Ι ν α ι θ ε ό ς ά ι τ ε φ ή
τ •••». ,
Ο ύ κ ο Ο ν ά κ ο υ σ ο ν φ η σ α γ δ ξ τ φ δ ε σ π δ τ τ κ α ί τ φ
π α τ ρ ι ά ρ χ η δ ι ι ά π ρ ε κ α ί π τ ο υ τ ο υ π ά τ α Ρ ώ μ η ς μ τ ι σ θ
ν α ι σ ε μ η π ε ι θ ό μ ε ν ο ν κ α Ι τ ο ν δ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ν α ύ τ ο ί ς ά π ε ν έ γ α
σ θ α ι θ ά ν ν Κ α Ι δ Υ ι ο ς τ τ ε κ ρ ί θ η Τ ό τ φ θ ε φ π ρ ό Ό
τ ό ς α ι ω ν ο ς ό ρ ι σ θ ε ν έ ν μ Ι δ έ ξ ο ι τ ο έ ρ α ς φ έ ρ ο ν α ό τ φ δ
ξ ρ ρ ό π α τ ό ς έ γ ι ν ω σ μ έ ν η ν α ι ω ς ...» (PG. 99, 132 AC).
21. PG. 99, 1177 D, 1205 Β 1365 Α Β 1636 - 7.
228 π ό θ ι 1669 Α
α Π ε ρ Ι τ η ς έ ρ μ η ν ε Ι α ς τ ο Ο 150u τ η ς Π ρ ω τ δ ε τ έ ρ α ς
σ υ ν ό δ ο υ Ι δ ε κ α Ι τ ά γ ρ α φ ό μ ε ν α έ ν τ μ ε λ έ τ η τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι
τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν Δ ι χ α σ μ ό ς κ α Ι -Α π ο σ τ α σ α , -Α θ η ν α ι 1981,
σ 34 - 8.
23. Α Ι ρ ε ί ι κ ό ν θ ρ ω τ ν μ ε τ ά μ α ν κ α Ι δ ε υ τ έ Ρ Α ν ο ο θ ε
σ α Γ Ο Ο Ι ρ α ι τ ο ο ε Ι δ ω ς δ τ ι έ ξ έ σ α τ τ α ι δ τ ο ι ο Ο τ ο ς ι ι α Ι μ α ρ
Τ Ά Ε ι ν α υ τ ο κ α τ ά κ ρ ι τ ο ς Τ τ 3, 1Ο .
(6') «' Α λ λ α κ α Ι έ α ν ή ι μ ε ϊ ς Υ Υ ε ι λ ο ς έ ξ Ρ Α ϋ ε ό α γ
λ ζ ε τ α ι ύ μ ί ν π α ρ δ ε ύ α γ ι ε Λ ι σ ό μ ε θ α ό μ ϊ ν ν ά θ ε ι μ ι g­
σ ω Γ 1, 8).
γ Κ ρ α τ ε ϊ ν τ ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς ώ ς έ δ ι δ ά χ θ η ί μ ε ν ε ί τ ε δ ι α ,
λ ό γ ο υ ε Τ τ ε δ ι έ π ι ι ο τ ο λ η ς τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α Ι μ έ ν ε έ ν ο Τ ς
ι μ ά θ Ο μ ε ν α Ι έ π ι ι ο ι τ ώ θ ή ι μ ε ν α μ ή τ λ α σ α ι μ η δ ε ό ρ ε
σ θ α ι ά π ό τ ω ν ά ν τ ι κ ε ι ι μ ε ν ω ν ά λ λ α Υ ρ η γ ο ρ ε ι ν Ί κ ε ι ν έ ν
π σ τ ε ι έ δ ρ ο ί ς γ γ ν ε σ θ α ι μ ε τ α κ ι ν ή τ ο ο ς Α ε Β
θ ε ι σ ι σ Α Κ ο ρ ι ε ι ς 5' Κ ο ρ ι γ Β Τ ι μ γ
-110­
24. Φ ε γ ε τ ε ο δ ν τ α ς α Ι ρ έ Ό Ε ι ς τ ο υ δ ι Ι λ έ φ ε υ
ρ έ ο ε ι ς ε Ι σ Ι ν Ά γ •Ι Υ ν ά τ ι ι ο ς «' σ ρ έ φ ε Ό θ ε Π ά ό α ς τ ά ς
α ί ρ έ σ ε ι ς ώ ς θ η ρ ί μ ε τ ί ο Ο θ α ν α σ μ υ ε ι Ι ω ν κ α Ι Υ Υ ρ ά
φ ω ς τ ι α ρ έ δ ω κ α ό μ ϊ ν ...» (UΑ γ Έ τ ι ι φ ά ν ι ς
α Σ π Μ ή λ α Δ α ψ ι λ € Τ ά τ η ... τ μ Β , σ 729 - 742.
25. Α Ι ρ ε τ ι κ ο ί δ έ ε Ι σ ι ν ο ύ μ ό ν ο ν ο Ι τ α θ ε ί α δ ό μ d­
θ ε τ ν τ ε ς ά λ λ α κ α Ι ο Ι τ ό ν θ ε ί ο ν ν ό μ ο ν ν ό μ ε τ ο ν ε ό σ γ
γ ι ε λ ι κ ό ν κ α Ι κ α ν ο ν ι κ ό ν μ έ χ ρ ι κ α Ι τ η ς ε κ α ν μ έ ι ν η ς τ ά
ξ ε ω ς τ η ς Έ Κ λ η σ ί α ς Κ α λ ή Ο ι μ ο λ ο γ Ι α Ι α ν 81, σ ε λ 3).
26. Β Φ ε ι δ α ·1 σ τ Ρ Ι ν Ι Ι κ α Ι κ α Ι έ Κ ι κ λ Ο ι α σ κ α Ι
π θ έ σ ε ι ς έ ρ ι μ η ν ε ί α ς τ ω ν Ι ε Ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν λ θ ί Λ 1972,
σ ε λ 52.
27. Έ ι τ ι ι σ θ η ν α ι λ ώ ς Ε σ ι ι Υ α ρ κ α Ι Κ Ο ί Κ ι ή δ μ ό
ν ο ι α ε σ η κ α Ι κ α λ ή δ ι α φ ω ν Ι α Ί σ μ ς PG. 59, 314.
28. Ε Ι ς α ύ τ ό rcpi:roEL ν ά τ ο ύ ς μ ψ η θ ϋ τ σ ν ι μ ώ ε ρ ν
κ α Ι ο Ι έ ν Α γ ί ω ο ρ ε ι Ζ η λ ω τ α Ι α τ έ ρ ε ς lwoELTCXt ά
τ ι λ η φ θ Ο Ο ν φ σ ε ρ ν ο Ι Ι δ ι ο ι δ τ ι τ σ τ ε λ ϋ μ α
ν ο ν κ α Ι δ ι α τ α ς Ι ε ρ ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ν λ ι ρ ω μ α
τ ο ϋ Ο Ι Κ Π ι α ρ ε υ κ α Ι ο ό χ ί .. ρ α τ ω ν Γ Ο Χ Ε λ Λ ά
δ ο ς έ ν • γ ί Ο ρ ε ι Ι
29. Σ η ι μ ε ι ω τ έ σ δ τ ι ι ν ω έ ρ ω μ ε λ έ τ κ α τ ο ι ε Ι χ ε ν τ
σ τ α λ η έ γ ι κ ι α ί ρ ω ς ρ ό ς δ η ι μ ο σ ί ε ν ε Ι ς τ ο ν Ό θ ό δ ξ ν Τ ύ
π ο ν ώ ς σ μ μ ε ή ε Ι ς τ ό ν δ ι ε ν ε Ρ Υ ο ύ μ ι ε ν ο ν τ ό τ ε δ ι ά λ ο Υ ο ν
μ ε τ α ξ ύ Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν - Π α λ α ι ο η ι μ ε ι ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν έ ν τ ο ύ
τ ο ι ς ή δ ι ε ό θ υ ν σ ι ς τ η ς Έ φ η ί Μ Ι Ρ Ι δ ς δ έ ν ι θ έ λ η σ ε ν ν ά τ ή ν δ η μ ι ο
σ ι ε ι τ ι κ α ί τ ο ι π ο λ ύ ά ρ γ ό τ ε ι ρ ο ν τ ή ν έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ν ώ ς ί
σ ω ς τ ή ν ξ ι ο λ ο γ ω τ έ ρ α ν ά Π λ ε υ ρ α ς Π ι α λ α Ι η μ ι λ α ι ι τ ω ν
-111­
• ••••••• •• •••••• ••••••••••••••• ••• •••
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Σ ε λ Ι ς
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α 9
Ό
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 9
Κ ε φ Α θ Λ Ι Β Ε Ρ Ο Σ λ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Κ ο ι ν ω ν ί α α Ι ρ ε τ ι κ ω ν - Α Τ ρ ε σ ι ς κ α Ι μ ν η
μ ό σ υ ν ο
21
Κ ε φ Β Δ Ε Ν Α ι Ν Τ Ε Δ Ρ Α Σ Ε Ν Ο Υ Δ Ε Ε Ι Σ ...
Δ ι α κ Ο τ ν η ι μ σ ύ - Ε α λ ω ή ό λ ι ς 29
Κ ε φ Γ Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Γ Ι Α Τ Ι Κ Λ Α Ι Σ
Ε Ι ρ ή ν η κ α Ι τ Ι σ τ ι ς - Κ ι ν t1t(OKO'JtO<; 36
Κ ε φ Δ Π Ρ Ο Σ Α Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Ν Μ Ε Κ Α Τ Π Ι
Γ Ν Ω Σ Ι Ν Ζ Η Λ Ο Ν - Π ο ν α Ι α Ι Ρ δ τ ι κ ω ν ά κ υ
ρ ο ι - Μ η κ ο ι ν ω ν ε ϊ τ ε 50
Κ ε φ Ε Τ Ο Κ Α Τ Α Κ Ρ Ι Τ Ο ι Ν Τ Η Σ Μ Ε Τ Α Τ Ω Ν Α Ι
Ρ Ε τ ι Κ Ω Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ - Μ έ γ α ζ η τ η μ α
κ ο ι ν ω ν ί α ς - Έ ξ ε λ θ ε δ λ α ό ς μ ο υ 61
Κ ε φ Σ Τ Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν Τ Α ί Τ Ο Ι Σ Κ Α Τ Ω Σ Υ Ν
Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ε Ι - Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ Ο ς ά γ ω ν κ α Ι μ ο
ν α χ ο Ι 73
Κ ε φ Ζ Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ Τ Ο Υ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο
Λ Ο Γ Ι Α Κ Ο Υ Σ Χ Ι Σ Μ λ Τ Ο Σ - Ε ν ά φ ρ ι
μ κ α Ι ι ρ έ σ ε ι _.
81
Κ ε φ Η Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν Ο Ι Κ Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η Ν κ Δ Η
Μ Η Τ Ρ Ι Ο Ν Κ Α Ι Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Α Υ Τ Ο Ν Σ Υ
Ν Ο Δ Ο Ν 95
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
105
,:r

I"ij
u- ,,'
ί ~ ; 6 . Γ ι .. v 1)1' (#-"-­
. ~ . " " ......