Θ Ε Ο Ω Ρ Η Τ Ο Υ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ

Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ
θ Δ Α
Π ί € €
Ά ρ θ ρ α κ α ί σ χ ό λ ι α ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν α
ε ι ς τ ή ν α ϊ ρ ε σ ι ν τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ
τ ό ν Σ ι ω ν ι σ μ ό ν κ α ί τ ή ν έ σ χ α τ ο λ ο γ ί α ν
Α Θ Η Ν Α Ι 2007
Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α
Π O l l € M O Y M € N H
θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ
Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α
Π ί € €
",
Ά θ α κ α ί σ χ ό λ ι α ά ν α φ ε ό μ ε ν α
ε ί ς τ ή ν α ϊ ε σ ι ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
τ ό ν Σ ι ω ν ι σ μ ό ν κ α ί τ ή ν έ σ χ α τ ο λ ο γ ί α ν
Α Θ Η Ν Α Ι 2007
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Τ ά ά ρ θ ρ α τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς έ χ ο υ ν δ η μ σ ι ε υ θ κ υ ρ ί ω ς
ε ί ς τ ά ό ρ θ ό δ ο ξ α π ε ρ ι ο δ ι κ ά γ ι ς Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς κ α ί
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή Π α ρ ά δ ο σ ι ς κ α τ ά τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν
1999 - 2006.
Ε π ε ι δ ή ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ι ό β ι β λ ί ο μ έ ν ε ι δ ι ά τ ο ύ τ ο
κ α ί ύ π ε β λ ή θ η μ ε ν ε Ι ς τ ό ν κ ό π ο ν κ α ί τ ά έ ξ ο δ α τ η ς π α
ρ ο ύ σ η ς ε κ δ ό σ ε ω ς Κ α ί τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν ό τ ι τ ά
θ έ μ α τ α π ο ύ ά ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι σ τ ί ς έ π ό μ ε ν ε ς σ ε λ ί δ ε ς
δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ ή ν ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ ά τ ο υ ς ο χ ι μ ό ν ο ν δ ι ά τ ό
σ ή μ ε ρ α ά λ λ ά κ α ί δ ι ά τ ό μ έ λ λ ο ν ά φ ο ύ σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι
σ τ ή ν ά γ ι ο π α τ ε ρ ι κ ή π ρ α κ τ ι κ ή τ ο ύ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ή
ό π ο ί α έ χ ε ι δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή ν ά ξ ί α ν
Κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς λ υ π ο ύ μ ε θ α π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι τ ί ς
π ο ι κ ί λ ε ς π ρ ο δ ο σ ί ε ς π ί σ τ ε ω ς κ α ί τ ά ξ ε ω ς π ο ύ ε ν ε ρ γ ο ύ ν .
Ο Ι φ ύ σ ε ι κ α ί θ έ σ ε ι φ ρ ο υ ρ ο ί τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ό λ ω ν τ ώ ν
α ύ τ ο κ ε φ ά λ ω ν κ κ λ η σ ι ώ ν Π ι ό π ο λ ύ ό μ ω ς λ υ π ο ύ μ ε θ α
δ ι ά τ ή ν ά π α θ η κ α ί σ ι ω π η ρ ά ά ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ν τ ώ ν ά ν ω
τ έ ρ ω ά π ό τ ό σ ώ μ α τ η ς κ κ λ η σ ί α ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α ί
λ α ϊ κ ύ ς κ α ί Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς τ ο ύ ς Μ ο ν α χ ο ύ ς Ε δ ώ π ι σ τ ε ύ
Ι Ι e , _ , ,_
ο μ ε ν ο τ ι ε υ ρ ι σ κ ε τ α ι τ ο κ ε ν τ ρ ο τ η ς κ ρ ι σ ε ω ς α φ ο υ
5
Έ ρ γ ο ν Μ ο ν α χ ο ύ μ η δ έ τ ό τ υ χ ό ν ά ν έ χ ε σ θ α ι κ α ι ν ο τ ο
μ ε ί σ θ α ι τ ό Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν
Κ α ί ό μ ω ς Μ ο ν α χ ι σ μ ό ς ά π ο υ σ ι ά ζ ε ι σ ή μ ε ρ α τ ε
λ ε ί ω ς σ χ ε δ ό ν ά π ό τ ό ν σ τ ί β ο ν τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς Κ α τ ό π ι ν
τ ο ύ τ ο υ ε Ι ν α ι φ υ σ ι κ ό ν ν ά έ φ η σ υ χ ά ζ ο υ ν κ α ί ο ί ύ π ό λ ο ι
π ο ι τ ώ ν ύ π ε υ θ ύ ν ω ν Τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς μ α ς τ ο ύ ς έ π ι β ε β α ι ώ
ν ε ι τ ό έ ξ η ς γ ε γ ο ν ό ς ή π λ η θ ώ ρ α τ ώ ν θ ε ο λ ο γ ι κ ώ ν σ υ ν ε
δ ρ ί ω ν τ ά ό π ο ί α α ύ ξ ά ν ο υ ν σ υ ν ε χ ώ ς Κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ
κ ε ι ά ν τ ο υ ς ά ν α λ ύ ο ν τ α ι τ ά π ά ν τ α π λ ή ν τ ο ύ έ ν ό ς ο ύ
έ σ τ ι χ ρ ε ί α τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς Κ λ η ρ ι κ ο ί κ α ί
θ ε ο λ ό γ ο ι γ ρ ά φ ο υ ν κ α ί ό μ ι λ ο ύ ν ώ σ ά ν ν ά μ ή ν ύ π ά ρ χ η ή Ι
ι
α ί ρ Έ σ ι ς τ ο ύ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ π ο ύ έ χ ε ι ά Α λ ο ι ώ σ ε ι δ ό γ
·"1
μ α τ α κ α ί π α ρ α δ ό σ ε ι ς Τ ό θ έ μ α ε ν α ι τ ε ρ ά σ τ ι ο ν κ α ί
ά λ γ ε ι ν ό ν δ ι ό τ ι ά ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ί ς τ ή ν έ σ ω τ ε ρ ι κ ή ν ά Α λ ο ί
ω σ ι ν τ ώ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ ρ ι τ η ρ ί ω ν κ λ ή ρ ο υ κ α ί λ α ο ύ Ή
Έ Α λ α δ ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί α έ ξ ά Α λ ο υ δ ι ά τ ο ύ π ρ ο κ α θ η μ έ
ν ο υ τ η ς ό χ ι μ ό ν ο ν έ φ ε ρ ε τ ό ν π ά π α ε ς τ ή ν Έ Α λ ά δ α
ά Α λ ά κ α ί τ ό ν έ σ τ ε ψ ε δ ι ά χ ρ υ σ ο ύ σ τ ε φ ά ν ο υ μ ε γ ά λ η ς
ά ξ ί α ς γ ε γ ο ν ό ς ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο ν τ ά ς σ τ έ ψ ε ι ς τ ο ύ Ν έ ρ ω ν ο ς
ύ π ό θ α υ μ α σ τ ώ ν δ ι ά ν υ π ά ρ κ τ ο υ ς ά ρ ε τ ά ς !
Ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε θ α ε ς τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ ο ύ τ ρ ί τ ο υ κ α τ ά σ ε ι
ρ ά ν λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ο ς κ α ί κ α κ ο δ ο ξ Ο ύ ν τ ο ς π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς χ ω ρ ί ς ν ά έ χ η έ μ φ α ν ι σ θ ή ο ύ δ ε μ ί α
έ π ί σ η μ ο ς ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς γ ι ά τ ό φ θ ο ρ ο π ο ι ό ν έ ρ γ ο ν τ ο υ ς
Ά κ ό μ η κ α ί φ λ ο γ ε ρ ο ί έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ί ρ α δ ι ο σ τ α θ
μ ο ί δ ι ε κ δ ι κ ο ύ ν τ ε ς τ ή ν φ ω ν ή ν τ η ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ά γ ν ο
ο ύ ν ή κ α τ α φ ρ ο ν ο ύ ν τ ε λ ε ί ω ς τ ό θ έ μ α τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς
t:I t:, Ι Ι t: Ι t:I
ο π ω ς ο ι ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ι π χ τ ο υ ς ο π ο ι ο υ ς ο μ ω ς σ υ
ν ε χ ώ ς έ λ έ γ χ ο υ ν ώ ς ά τ ι π α ρ α δ σ ι α κ ύ ς
ί
ι
J
J
6
Σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ό μ ω ς δ έ ν λ η σ μ ο ν ο ύ ν ε ύ κ α ι ρ ί α ς δ ο θ ε ί
σ η ς ν ά ε ί ρ ω ν ε υ θ ο ύ ν κ α ί τ ο ύ ς π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ώ ς
φ α ν α τ ι κ ο ύ ς κ α ί φ ο ν τ α μ ε ν τ α λ ι σ τ ά ς
Σ ε μ ν υ ν ό μ ε ν ο ι δ έ ό τ ι ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν κ α ί κ η ρ ύ τ τ ο υ ν
τ ή ν λ η σ μ ο ν η μ έ ν η ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ν τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς α γ ν ο ο ύ ν τ ε λ ε ί ω ς τ ή ν έ α υ τ ώ ν α σ θ έ ν ε ι α ν
ε Ι ς τ ό κ ρ ί σ ι μ ο ν α ύ τ ό σ η μ ε ί ο ν
Σ υ ν ε π ώ ς κ α τ ά τ ό Ε ύ α γ γ ε λ ι κ ό ν Ι α τ ρ έ θ ε ρ ά π ε υ σ ο ν
σ ε α υ τ ό ν θ ά π ρ έ π η π ρ ώ τ α ν ά ε φ α ρ μ ό σ ο υ ν τ ά τ η ς Π α
ρ α δ ό σ ε ω ς ε Ι ς έ α υ τ ο ύ ς κ α ί κ α τ ό π ι ν ν ά ε π ι χ ε ι ρ ή σ ο υ ν
τ ό ν φ ω τ ι σ μ ό ν τ ω ν ά λ λ ω ν ί ν α μ ή ... ά μ φ ό τ ε ρ ο ι ε Ι ς β ό
θ υ ν ο ν π ε σ ο ϋ ν τ α ι Ο
Κ α ί ό τ α ν α ρ γ ό τ ε ρ α θ ά έ χ η κ ο ρ υ φ ω θ η έ τ ι π λ έ ο ν ή
ά π ο σ τ α σ ί α δ ι ά τ η ς έ τ ο ι μ α ζ ο μ έ ν η ς Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ
Σ υ ν ό δ ο υ ή ό π ο ί α θ ά α λ λ ο ι ώ σ η ε ν ε π ι σ ή μ φ λ ό γ φ κ α ί
τ ε λ ε τ Ό τ ά ό ρ ι α τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν τ ό τ ε θ α ρ χ ί σ ο υ ν ν ά ...
ε ξ ε τ ά ζ ο υ ν τ ό θ έ μ α ο Ι .. σ τ ρ α τ η γ ο ί κ α ί λ ο ι π ο ί φ ύ λ α
κ ε ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά δ ώ σ ο υ ν τ ό σ ύ ν θ η μ α τ η ς α ν τ ι
2
δ ρ α σ ε ω ς ...
Τ ο μ ό ν ο ν π α ρ ή γ ο ρ ο ν σ η μ ε ί ο ν ε Ι ν α ι ή α φ ύ π ν ι σ ι ς τ ό ύ
λ α ϊ κ ο ύ σ τ ο ι χ ε ί ο υ π ο ύ π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι ε σ χ ά τ ω ς έ σ τ ω
κ α ί σ έ μ ι κ ρ ή κ λ ί μ α κ α Σ α ύ τ ο ύ ς τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς κ υ ρ ί ω ς
α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι ή π α ρ ο ύ σ α έ κ δ ο σ ι ς Ε π ι θ υ μ ε ί ν ά ε ν ι
σ χ ύ σ η τ ό ά ν θ ε ν ω τ ι κ ό ν κ α ί π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ν φ ρ ό ν η μ ά
τ ο υ ς ώ σ τ ε μ ε τ ά λ ό γ ο υ ν ά ν τ ι δ ρ ο ύ ν σ τ ο ύ ς ψ ε υ δ ο π ο ι
μ έ ν α ς κ α ί φ θ ο ρ ε ί ς τ ο ύ θ ε ί ο υ Ά μ π ε λ ώ ν ο ς
Π ρ έ π ε ι τ ό π ο ί μ ν ι ο ν ν ά ν τ ι λ η φ θ ό τ ι δ έ ν ε Ι ν α ι ά μ έ
τ ο χ ο ν ε ύ θ ύ ν η ς ό τ α ν ε φ η σ υ χ ά ζ η κ α ί ά δ ι α φ ο ρ η τ ή ν
7
ώ ρ α ν π ο ύ π ρ ο δ ί δ ε τ α ι ή π ί σ τ ι ς ι ο γ ι ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς
- ,
γ ρ α φ ε ι σ χ ε τ ι κ ω ς
ι
Ώ σ τ ε ο τ α ν ό λ ό γ ο ς ε ί ν α ι γ ι ά τ ή ν α λ λ ο ί ω σ η τ η ς π ί
Ι
σ τ ε ω ς δ έ ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ν ά λ έ η κ ά π ο ι ο ς Π ο ι ό ς ε ί μ α ι
,
!
ε γ ώ Μ ή π ω ς ε ί μ α ι ί ε ρ ε ύ ς ή ά ρ χ ω ν ή σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς ή
γ ε ω ρ γ ό ς Έ ν α ς π τ ω χ ό ς ε ί μ α ι π ο ύ μ έ δ υ σ κ ο λ ί α β γ ά ζ ω
τ ό ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ό ν μ ο υ ά ρ τ ο ν Σ υ ν ε π ώ ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι γ ι ά
μ έ ν α κ α ν έ ν α ς λ ό γ ο ς κ α ί φ ρ ο ν τ ί δ α γ ι ά τ ό θ έ μ α α ύ τ ό
Ο ύ ά α π α ν τ α ό π α τ ή ρ ο ί λ ί θ ο ι θ ά δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ο υ ν
κ α ί σ ύ π α ρ α μ έ ν ε ι ς σ ι ω π η λ ό ς κ α ί ά μ έ ρ ι μ ν ο ς (P.G. 99,
1321 Β .
Ε ύ χ ό μ ε θ α τ ο ύ λ ο ι π ο ύ ο ύ δ ε ί ς ν ά ε ύ ρ ε θ η μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν
Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν σ ι ω π η λ ό ς κ α ί α μ έ ρ ι μ ν ο ς Κ α ί τ ο ύ τ ο
δ ι ό τ ι Ο κ ί ν δ υ ν ο ς ε ί ν α ι μ ε γ ά λ ο ς δ ι ά τ ή ν σ ω τ η ρ ί α ν τ η ς
ψ υ χ η ς τ ο υ α φ ο ύ κ α τ ά τ ό ν λ ό γ ο ν τ ώ ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν
ή μ ε τ ά τ ω ν κ α κ ο δ ο ξ ο ύ ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί δ ι α
κ ο π ή ν τ η ς μ ε τ ά τ ό ν Χ ρ ι σ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ί α ς
Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε α 2006
1. Θ α υ μ α σ τ η έ ξ α ί ρ ε σ η ά π ο τ ε λ ο ύ ν α ί Έ π ι σ τ ο λ α ί π ό ν ο υ τ ο ύ Μ η
τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Φ ι λ ά ρ ε τ ο υ τ η ς Ρ ω σ ι κ η ς Δ ι α σ π ο ρ ά ς κ α θ ώ ς έ π ί σ η ς κ α ί έ τ ε
ρ α σ υ ν α φ ή κ ε ί μ ε ν ά τ ο υ τ ά ό π ο ί α έ χ ο μ ε ν έ κ δ ό σ ε ι σ έ β ι β λ ί ο ν ύ π ό τ ό ν
τ ί τ λ ο ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς μ α ρ τ υ ρ ί α Ά θ η ν α ι 1985, σ α 84.
2. Μ έ α ύ τ ά τ ά σ α θ ρ ά ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α ό π Έ π ι φ ά ν ι ο ς Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ
λ ο ς κ α ί ο ί δ ο ρ υ φ ό ρ ο ι τ ο υ έ κ ο ί μ ι σ α ν δ ε κ α ε τ ί ε ς τ ώ ρ α τ ό ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν
λ α ό ν δ ι ά δ ι α φ ό ρ ω ν σ υ γ Υ ρ α φ ώ ν ό π ω ς Τ ά δ ύ ο κ ρ α ώ σ τ ε ν ά π α ρ α
μ έ ν η έ ν κ ο ι ν ω ν ί μ ε τ ά τ ώ ν λ α τ ι ν ο φ ρ ό ν ω ν π ο ι μ έ ν ω ν τ ο υ Λ ε π τ ο μ ε ρ ή
ά ν α ί ρ ε σ ι ν τ ώ ν ά ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν α ύ τ ώ ν θ έ σ ε ω ν β λ έ π ε ε ί ς ή μ έ τ ε ρ α Δ ι ά
λ ο γ ο ι τ η ς έ ρ ή μ ο υ π ε ρ ί Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ κ α ί ν τ ί δ ο τ ο ν
3. Φ υ λ ά ξ α τ ε έ τ ι έ α υ τ ά ς τ ή ς ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο υ α ί ρ έ σ ε ω ς η ς ή κ ο ι ν ω ν ί α
ά λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ς Χ ρ ι σ τ ο ύ (P.G. 99, 1257 C).
1. Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Μ Ε Ν Η
Ε Ν Ά Π Ω
..
Ο Ρ Ε Ι
Τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α γ ε γ ο ν ό τ α ε Ι ς τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς ε π ι β ε β α ι ώ
ν ο υ ν δ ι ά π ο λ λ ο σ τ ή ν φ ο ρ ά ν τ ά έ ξ η ς
Π ρ ώ τ ο ν τ ό α ί ρ ε τ ι κ ό ν κ α ί κ α κ ό δ ο ξ ο ν π ι σ τ ε ύ ω τ ο υ
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ τ ό ό π ο ί ο ν α μ ε τ α ν ο ή τ ω ς
" " , _ _, _ ι
ε μ μ ε ν ε ι ε ι ς τ α ς α ρ χ α ς τ ο υ π α ν α ι ρ ε τ ι κ ο υ ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
κ α ί π α ν τ ί σ θ έ ν ε ι δ ι ώ κ ε ι τ ο ύ ς ε ν ι σ τ α μ έ ν ο υ ς κ α ί α π ο τ ε ι χ ι
. ζ ο μ έ ν ο υ ς ε κ τ η ς μ ε τ α υ τ ο ϋ κ ο ι ν ω ν ί α ς Μ ο ν α χ ο ύ ς
. Ά π ό δ ε ι ξ ι ς τ ο ύ τ ο υ ή α π ό φ α σ ί ς τ ο υ ν ά κ η ρ ύ ξ η ε Ι ς τ ά ς
17/12/2002 ώ ς ά μ ε τ α ν ό η τ ο ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς τ ο ύ ς Μ ο ν α
χ ο ύ ς τ η ς Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ α κ ρ ι β ώ ς δ ι ό τ ι α ρ ν ο ϋ ν τ α ι
ν ά τ ό α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν ε Ι ς τ ό ν α ί ρ ε τ ι κ ό ν τ ο υ κ α τ ή φ ο ρ ο ν
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν τ ό σ υ ν υ π ε ύ θ υ ν ο ν τ η ς Α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς ή γ ε
σ ί α ς τ η ς χ ο ρ ε ί α ς τ ώ ν 19 Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ω ν ο ί ό π ο ί ο ι ε π ί δ ε
κ α ε τ ί α ς σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν ν ά δ ι ώ κ ο υ ν π ο ι κ ί λ ω ς τ ο ύ ς Ζ η λ ω τ ά ς
σ υ μ μ ο ν α σ τ ά ς τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι π λ ή ρ ω ς μ ε τ ά τ ο ύ έ κ ά
σ τ ο τ ε λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ο ς Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
9
Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς μ ά λ ι σ τ α μ έ τ ά π ρ ό σ φ α τ α γ ε γ ο ν ό τ α τ η ς (1.
Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ ά π έ δ ε ι ξ α ν π ε ρ ι τ ρ ά ν ω ς ό τ ι π ρ ο τ ι
μ ο ύ ν ν ά φ α ν ο ύ ν ά ρ ε σ τ ο ί ε Ι ς τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν τ ω ν π α ρ ά ν ά
ύ π ε ρ α σ π ί σ ο υ ν τ ή ν π ρ ο σ β α λ λ ο μ έ ν η ν Π ί σ τ ι ν τ ή ν ό π ο ί α ν
π ι σ τ ώ ς ύ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ι ό ί τ α π ε ι ν ο ί Ζ η λ ω τ α ί Μ ο ν α χ ο ί τ ο ύ
Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς
Τ ρ ί τ ο ν τ ή ν π α ρ ρ η σ ί α ν κ α ί έ μ μ ο ν ή ν τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν
Α ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ε ι ς τ ά π α ρ α δ ε δ ο μ έ ν α ώ σ τ ε έ ν ώ
π ι ο ν ό λ ο υ τ ο ύ κ ό σ μ ο υ ν ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι δ ι ά μ ί α ν ά κ ό μ η
φ ο ρ ά ν ή σ υ ν έ χ ε ι α π ι σ τ ό τ η ς κ α ί τ α υ τ ό τ η ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ
ό μ ο λ ο γ ί α ς ο υ μ ό ν ο ν ώ ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ά λ λ ά κ α ί ώ ς τ ρ ό π ο υ
ζ ω η ς ά φ ο ύ ο ί δ ι ά κ ο ν ο ι α υ τ η ς π α λ α ι ο ί κ α ί ν ε ώ τ ε ρ ο ι ό δ η
γ ο ύ μ ε ν ο ι ύ π ό τ ο ύ α υ τ ο ύ Π ν ε ύ μ α τ ο ς έ μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι ώ ς
ζ ώ σ α ι ε Ι κ ό ν ε ς τ ώ ν π ρ ό α υ τ ώ ν ά θ λ η σ ά ν τ ω ν
Μ έ σ ύ ν θ η μ α τ ω ν τ ό Σ τ ο υ δ ι τ ι κ ό ν έ ρ γ ο ν δ έ Μ ο ν α χ ο ύ
μ η δ έ τ ό τ υ χ ό ν ά ν έ χ ε σ θ α ι κ α ι ν ο τ ο μ ε ί σ θ α ι τ ό Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν
γ ί ν ο ν τ α ι φ ώ ς δ ι ά τ ο ύ ς έ ν σ κ ό τ ε ι π ο ρ ε υ ο μ έ ν ο υ ς π α ρ η γ ο
ρ ί α δ ι ά τ ο ύ ς ό μ ό φ ρ ο ν α ς κ α ί έ ν κ ό σ μ φ ά γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ο υ ς
κ α ύ χ η μ α δ έ κ α ί έ π α ι ν ο ς δ ι ά τ ο ύ ς Π α τ έ ρ α ς α υ τ ώ ν έ ν
ή μ έ ρ ς ι Κ υ ρ ί ο υ μ ε γ ά λ η τ ε κ α ί έ π ι φ α ν
Δ ι α τ ί έ π ι β ά λ λ ε τ α ι ή δ ι α κ ο π ή
τ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ Μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ
Μ ε τ ά τ ή ν Γ ν ω μ ά τ ε υ σ η Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2002) τ ώ ν τ ρ ι ώ ν
κ α θ η γ η τ ώ ν Τ ρ ω ί ά ν ο υ Π α π α σ τ ά θ η Κ α ρ α γ ι α ν ν α κ ί δ η
δ ι ά τ η ς ό π ο ί α ς Ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι ό τ ι ο ί Έ σ φ ι γ μ ε ν ί τ α ι π α τ έ ρ ε ς
10
δ ύ ν α ν τ α ι ν α π ε λ α θ ο ύ ν ε κ τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ώ ς μ ή μ ν η
μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α ί τ ή ν έ ν σ υ ν ε χ ε ί Π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ν Π ρ ά ξ ι ν (14/12/2002) δ ι ά τ η ς ό π ο ί α ς κ η ρ ύ σ σ ο
ν τ α ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί ο ί α ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ ο ί π α α τ η ο υ μ ε ν τ ά
ά κ ό λ ο υ θ α
Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς θ ά π ρ έ π ε ι ν ά τ ο ν ί σ ω μ ε ν σ τ ι ή ο υ σ ί α τ ο ύ
θ έ μ α τ ο ς ε π ι κ ε ν τ ρ ο ύ τ α ι ε Ι ς τ ό α κ ό λ ο υ θ ο ν ε ρ ώ τ η μ α
Δ ι κ α ι ο υ τ α Ι ό θ ό τ ε ρ ο ν ύ π ο χ ρ ε ο υ τ α ι ύ π ό τ ω ν Ι Ι ε ρ ω ν
Κ α ν ό ν ω ν ή Ι Ι Μ ο ν ή Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ ν ά δ ι α κ ό Ψ Ή τ ό μ ν η μ ό
σ υ ν ο ν τ ο υ Π α τ ρ ι ά χ ο υ κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ ά π ο τ ε ι χ ι ζ ο μ έ ν η
, " "
τ ο υ τ ο υ η ο χ ι
Θ ά π ρ ο σ π α θ ή σ ω μ ε ν ν ά ε ί μ ε θ α π ο λ ύ λ α κ ω ν ι κ ο ί ε Ι ς τ ή ν
α π ά ν τ η σ ί ν μ α ς χ ω ρ ί ς δ μ ω ς ν α π ο μ α κ ρ υ ν θ ώ μ ε ν ε κ τ η ς
α υ θ ε ν τ ι κ η ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ώ ν σ χ ε τ ι κ ώ ν κ ε ι μ έ ν ω ν κ α ί ε κ τ η ς
π ρ α κ τ ι κ η ς τ ω ν ε φ α ρ μ ο γ η ς ε Ι ς τ ό π α ρ ε λ θ ό ν Π ρ ο ε τ ι μ ή σ α
μ ε ν τ ή ν μ έ θ ο δ ο ν τ ώ ν ε ρ ω τ α π ο κ ρ ί σ ε ω ν ώ ς λ ι τ ο τ έ ρ α ς κ α ί
,
σ α φ ε σ τ ε ρ α ς
Ε ρ ώ τ η σ ι ς α Τ ί ε ί ν α ι τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν
Ά π ά ν η σ ι ς Μ ν η μ ό σ υ ν ο ν ε ί ν α ι ί ε ρ ά π α ρ ά δ ο σ ι ς κ α ί
έ θ ο ς π α ν ά ρ χ α ι ο ν ε ι ς τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε ί ν α ι
ε π ι τ α κ τ ι κ ή ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς τ ώ ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν σ π ω ς α ν α φ έ ρ ο υ ν
τ ό ό ν ο μ α τ ο ύ ο Ι κ ε ί ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ τ ο ύ ό ρ θ ο τ ο μ ο ύ ν τ ο ς τ ό ν
λ ό γ ο ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς κ α ί μ ή ό ν τ ο ς α σ ε β ο ύ ς 11 α δ ί κ ο υ κ α τ ά
τ ό ν ν Ά π ο σ τ ο λ ι κ ό ν Κ α ν ό ν α cH ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς α ϋ τ η
ρ η τ ώ ς ε θ ε σ π ί σ θ η τ ό π ρ ώ τ ο ν ύ π ό τ ώ ν ι γ ι δ κ α ί ι ε Ί
Κ α ν ό ν ω ν τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Α Β λ ε γ ο μ έ ν η ς Ά γ ί α ς Σ υ
ν ό δ ο υ (861).
11
· Έ ρ ώ τ η σ ι β Τ ί κ α λ ε ί τ α ι ά π ο τ ε ί χ ι σ ι κ α ί π ό τ ε α ύ τ ή
- ,
ε Ύ ε ρ γ ε ι τ α ι
Ά π ά Ύ τ η σ ι Ά π ο τ ε ί χ ι σ ι ς κ α λ ε ί τ α ι ή δ ι α κ ο π ή τ η ς
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο ύ κ α τ ω τ έ ρ ο υ κ λ η ρ ι κ ο ύ π ρ ό ς
τ ό ν α ν ώ τ ε ρ ό ν τ ο υ Α ύ τ ή έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι δ ι ά τ η δ ι α κ ο π η
τ ο υ μ Ύ η μ ό σ υ Ύ ο υ π χ τ ο ύ ε π ι σ κ ό π ο υ ύ π ό τ ο ύ π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ
ε ί ς τ ά ς ί ε ρ ά ς α κ ο λ ο υ θ ί α ς Ε ν ν ο ε ί τ α ι δ τ ι δ ι α κ ό π τ ε τ α ι κ α ί
π ά σ α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ή η σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α
Ι Η ά π ο τ ε ί χ ι σ ι ς λ α μ β ά Ύ ε ι χ ώ ρ α Ύ ο τ α Ύ ό έ π ί σ κ ο π ο
κ η ρ ύ σ σ Ό γ υ μ Ύ η τ η κ ε φ α λ η α ί ρ ε τ ι κ ή Ύ τ ι ν α δ ι δ α χ ή ν
α ν τ ί θ ε τ ο ν π ρ ό ς τ ο ύ ς Ά γ ί ο υ ς Π α τ έ ρ α ς Τ ό τ ε σ υ μ φ ώ ν ω ς
π ρ ό ς τ ό ν ι ε C1. Κ α ν ό ν α τ η ς Α Β Ά γ ί α ς Σ υ ν ό δ ο υ ό δ ι α
κ ό π τ ω ν τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο ύ ε π ι σ κ ό π ο υ τ ο υ π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς
π ρ ό Σ υ Ύ ο δ ι κ η ς δ ι α γ Ύ ώ μ η ό χ ι μ ό Ύ ο ν δ έ ν κ α τ α κ ρ ί Ύ ε τ α ι
ά λ λ ά κ α ί ά ξ ι ο υ τ α ι ί δ ι α ζ ο ύ σ η ς τ ι μ η ς
Έ ρ ώ τ η σ ι ς γ ': 1:0 Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο σ υ μ π ε ρ ι
λ α μ β ά Ύ ε τ α ι ε ί τ ή ν κ α τ η γ ο ρ ί α Ύ τ ω Ύ γ υ μ ν η τ η κ ε φ α λ ί
, c,
κ η ρ υ Τ Τ Ο Ύ τ ω Ύ α ι ρ ε σ ι ν .
Ά π ά Ύ τ η σ ι ς Ά σ φ α λ ω ς ν α ί δ ι ό τ ι α κ ο λ ο υ θ ε ί π ι σ τ ω ς τ ή ν
κ α κ ό δ ο ξ Ο Ύ γ ρ α μ μ ή ν τ ω ν π ρ ο κ α τ ό χ ω ν τ ο υ Ά θ η Ύ α γ ό ρ ο υ
κ α ί Δ η μ η τ ρ ί ο υ ο ί ό π ο ί ο ι
α Δ ι ά τ η ς ά π ο δ ο χ η τ η ς α ί ρ ε τ ι κ η ς ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο ύ 1920
κ α ί τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς τ ω ν ε ί ς τ ό Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
τ ω ν ε κ κ λ η σ ι ω ν η Ρ Ύ ή θ η σ α Ύ τ ή ν μ Ο Ύ α δ ι κ ό τ η τ α τ η ς Ό ρ θ ο
ξ
'(Ί V ' Μ - " , Β ι 957 Ι ξ
δ Ο ι α . Λ α ρ μ ι ρ η ν η μ ε ι α ... , τ ο μ σ ε .,
έ κ δ α Ι Τ ό ά ν ω τ έ ρ ω ι ά γ γ ε λ μ α - έ γ κ ύ κ λ ι ο ς έ π ί σ η ς ε ί ς
Π ά σ χ α Κ υ ρ ί ο υ ': Ά Δ ε λ ή μ π α σ η Ά θ η ν α ι 1985, σ 627-630.
12
.
Π ρ β λ σ χ ε τ ι κ ή ν δ ή λ ω σ ι ν π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ ά ρ ν ο υ
μ έ ν ο υ τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε ί ς Ο ρ θ Τ ύ
π ο ν 1/12/69. Β λ έ π ε έ π ί σ η ς Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό ν Π α γ κ ο σ μ ί ο υ
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Έ κ κ λ η σ ι ώ ν Κ ε φ 1 π α ρ 1.12. Έ π ί σ η ς Δ ι ά γ
γ ε λ μ α Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ έ π ί τ ε τ ί τ ο υ Π Σ Ε
Ε π ί σ κ ε ψ ι ς Ν ο 90, σ 14).
β Έ μ ν η μ ό ν ε υ ο ν τ ο υ Π ά π α ά π ό τ ό 1966 έ ν τ ί δ ι
π τ ύ χ ο ι Ι ι έ ν φ έ θ ε ώ ρ ο υ ν κ α ν ο ν ι κ ά ς έ κ κ λ η σ ί α ς ώ ς τ ή ν
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν τ ό ν Π α π ι σ μ ό ν Ά γ γ λ ι κ α ν ι σ μ ό ν κ α ί Μ ο ν ο φ υ
σ ι τ ι σ μ ό ν Ά ρ χ ι ε π Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ Κ ο κ κ ι ν ά κ η ή ό μ ο λ ο γ ί α
Θ υ α τ ε ί ρ ω ν Λ ο ν δ ί ν ο 1975, σ 203, 273 κ α ί 283).
γ Σ υ μ π ρ ο σ η ύ χ ο ν τ ο κ α ί σ υ ν ε λ ε ι τ ο ύ ρ γ ο υ ν μ ε τ ά τ ο υ
Π ά π α ό μ ο λ ο γ ο υ ν τ ε α ύ τ ό ν π ρ ώ τ ο ν έ ν τ κ α θ ό λ ο υ
Έ κ κ λ η σ ί τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ α φ ο υ κ α τ α υ τ ο ύ ς η τ ο ό μ ό τ ρ ο
π ο ς κ α ί ό μ ό ζ η λ ο ς τ ω ν π ρ ω τ ο κ ο ρ υ φ α ί ω ν Π έ τ ρ ο υ κ α ί Π α ύ
λ ο υ Ε π ί σ κ ε ψ ι ς 15/12/77, σ 3-4 κ α ί Ν ο 139,-152, 161,
214, δ π ο υ τ ο ν ί ζ ο ν τ α ι τ ά α ύ τ ά
δ Ε ι δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ά π ε δ έ χ θ η ώ
Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς Μ ο ν ο φ υ σ ί τ α ς - Σ α μ π ε ζ ύ
1990 - Έ κ κ λ Α λ ή θ ε ι α 16/11/90 κ α ί ''Orthodox
Church': Ν Υ Φ ε β ρ Μ ά ρ τ '91. Έ π ι σ κ ό π ο υ Κ α λ λ ι ο π ί ο υ
Π ρ ο δ ο σ ί α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Π ε ι ρ α ι ε ύ ς 1991, σ 62. Ι ε ρ ά
Κ ο ι ν ό τ η ς Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς π ε ρ ί τ ο ύ Θ ε ο λ ο
γ ι κ ο ύ Δ ι α λ ό γ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ α ί Ά ν τ ι χ α λ κ η δ ο ν ί ω ν δ π ο υ
ά ν α ι ρ ο ύ ν τ α ι π λ ή ρ ω ς α ί ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ α ί θ έ σ ε ι ς τ ώ ν π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ ώ ν γ ι ν Ό ρ ο ς 1996, σ 112).
Σ υ ν ε χ ί ζ ω ν ό κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο τ ή ν π ρ ο δ ο τ ι κ ή ν π ο ρ ε ί
α ν τ ω ν δ ύ ο π ρ ο κ α τ ό χ ω ν τ ο υ ά ν ε Γ ώ ρ ι σ ε ν έ π ί σ η Π α π ι
σ μ ό ν κ α ί Ο ύ ν ί α ν ε ι ς τ ό Balamand τ ο υ Λ ι β ά ν ο υ τ ό 1993.
13

Τ ό κ α τ ά π τ υ σ τ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν τ η ς σ υ μ φ ω ν ί α ς σ υ ν υ π έ γ ρ α ψ α ν
Έ ν ν έ α Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Έ κ κ λ η σ ί α ι μ έ π ρ ώ τ ο τ ό Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο Β λ Κ α θ η γ η τ ο ύ π Γ Μ ε τ α Μ η ν ο ύ Ό ί δ ι ά
λ ο γ ο ι χ ω ρ ί ς π ρ σ ω π ε Ι ν σ 3. Ά ν ά τ υ π ο ν
Τ ό 1995 μ ε τ ά τ ή ν σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν τ ο υ έ ν Ρ ώ μ η μ ε τ ά
τ ο ύ Π ά π α ύ π έ γ ρ α ψ α ν κ ο ι ν ή ν δ ή λ ω σ ι ν κ α τ ά τ ή ν ο π ο ί α ν
έ χ ο υ ν ά μ φ ό τ ε ρ ο ι α ί Έ κ κ λ η σ ί α ι τ ω ν ί ε ρ ω σ ύ ν η ν μ υ σ τ ή ρ ι α
κ α ί ε Ι ν α ι ά δ ε λ φ α ί Έ κ κ λ η σ ί α ι Ό ρ θ ύ π ς 22 Δ ε κ
1995).
Π α ρ α λ λ ή λ ω ς έ π ι κ ρ ο τ ε ί τ ά δ ι α θ ρ η σ κ ε ι α κ ά σ υ μ π ρ ο
σ ε υ χ ά Ο Λ Ω Ν τ ω ν θ ρ η σ κ ε ι ω ν ά ρ χ η ς γ ε ν ο μ έ ν η ς τ ό 1986
ε ι ς τ ή ν Ά σ σ ί ζ η ν έ ν φ σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε κ α ί ο ί δ ι ο ς ε ι ς τ ή ν Ά σ σ ί
ζ η ν τ ό 2002, σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ η θ ε ί ς μ ε τ ά ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν 12
θ ρ η σ κ ε ι ώ ν
Ε π ε ι δ ή α ί ά ν ω τ έ ρ ω έ ν έ ρ γ ε ι α ί τ ο υ ε ρ χ ο ν τ α ι ε ί ς π λ ή ρ η
ά ν τ ί θ ε σ ι ν π ρ ό ς τ ο ύ ς ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ν
α ύ τ ο ύ ς ώ ς τ ε ί χ η α ί σ χ ο υ τ ο ύ ς δ έ Ά γ ί ο υ ς Π α τ έ ρ α ς π ο ύ
έ π ο λ έ μ η σ α ν τ ά ς α ί ρ έ σ ε ι ς τ ο ύ π α π ι σ μ ο ύ τ ό ν ο π ο ί ο ν α ύ τ ό ς
σ ή μ ε ρ ο ν έ ν α γ κ α λ ί ζ ε τ α ι ά π ε κ ά λ ε σ ε ν ά τ υ χ η θ ύ μ α τ α τ ο ύ
ά ρ χ ε κ ά κ ο υ ό φ ε ω ς π ο ύ ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ή δ η ε ί ς χ ε ί ρ α ς τ ο ύ δ ι
κ α ι ο κ ρ ί τ ο υ θ ε ο ύ Έ κ κ λ Ά λ ή θ ε ι α 16 Δ ε κ 1998).
Τ ί δ έ ν ά ε ί π ω μ ε ν δ ι ά τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν τ ό ν π α γ α ν ι σ τ ή
π ο ύ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ά κ ό μ η κ α ί δ ώ ρ α σ τ ή Μ η τ έ ρ α γ η τ ά ό π ο ί α
ά φ α ι ρ ε ί ά π ό κ ά π ο ι α 1. Μ ο ν ή Τ ό ν ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ν υ π ό τ ό
ά ν ά θ ε μ α τ ο ύ Σ υ ν ο δ ι κ ο ύ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ώ ς μ ή ά ν α θ ε
μ α τ ί ζ ω ν τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς ά λ λ ά έ γ κ ω μ ι ά ζ ω ν
. Τ ί ν ά ε ί π ω μ ε ν δ ι ά τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν τ ό ν έ ν π ά σ η π α ρ
ρ η σ ί π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ε ι ς τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς κ α ί τ ή ν θ ε ί α ν
κ ο ι ν ω ν ί α ν ώ ς έ γ έ ν ε τ ο π ρ ο σ φ ά τ ω ς ε ι ς Ρ α β έ ν ν α ν Τ ό ν σ υ
14
γ κ α λ ύ π τ ο ν τ α τ ο ύ ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς τ ύ π ο υ Σ τ υ
λ ι α ν ο ύ Α υ σ τ ρ α λ ί α ς Δ α μ α σ κ η ν ο ύ Ε λ β ε τ ί α ς Ί γ ν α τ ί ο υ
Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς κ α Α ύ τ ό ν π ο ύ ώ μ ί λ η σ ε ά π ε ρ ί φ ρ α σ τ α γ ι ά
τ ή ν ε ρ ό τ η τ α κ α ί ί σ ό τ η τ α τ ώ ν ε ρ ώ ν Γ ρ α φ ώ ν δ η λ α δ ή
τ η ς Ά γ ί α ς Γ ρ α φ η ς κ α ί τ ο ύ Κ ο ρ α ν ί ο υ .
Δ ι ά ν ά μ ή ν ά ν α φ ε ρ θ ω μ ε ν ε ί τ ά ά ν θ ε λ λ η ν ι κ ά τ ο υ
δ η λ ώ σ ε ι ε ί τ ή ν ύ π ο σ τ ή ρ ι ξ ί ν τ ο υ δ ι ά τ ό ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν β ι
β λ ί ο ν τ ο ύ Ά ν δ ρ ο υ λ ά κ η ε ί τ ό ν ι ρ ό σ φ α τ ο ν ε π α ι ν ό ν τ ο υ
δ ι ά τ ή ν β ά π τ ι σ ι ν ε ι ς τ ό Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ν η π ί ο υ
μ έ ά ν ά δ ο χ ο ν Μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν α κ α ί ε ί π ο λ λ ά α λ λ α
ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ά ε ν ε ρ γ ε ί α ς κ α ί δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ ...
Ε ν τ α ύ θ α π ρ έ π ε ι ν ά τ ο ν ι σ θ ή δ τ ι ή ε ύ θ ύ ν η δ ι ά τ ή ν
π τ ω σ ι ν τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ δ έ ν β α ρ ύ ν ι μ ό ν ο ν α υ τ ό ν ά λ λ ά
κ α ί ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ή ν Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ν Σ ύ ν ο δ ο ν ή ό π ο ί α ώ ς π ι
, e " _c, " ,
σ τ ο ς υ π ο τ α κ τ ι κ ο ς ε π ι κ ρ σ τ ε ι α π α σ α ς τ α ς ε ν ε ρ γ ε ι α ς τ ο υ
Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ή ε ύ θ ύ ν η μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι ά κ ε ρ α ί α ε ι ς τ ό
Α Γ Ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ κ α ί τ ή ν Ε λ λ α δ ι κ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ώ ς κ α ί ε ι ς
τ ά ς λ ο ι π ά ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ε κ κ λ η σ ί α ς α ί ό π ο ί α ι α λ λ α ι ε κ π ε
π ο ι θ ή σ ε ω ς κ α ί α λ λ α ι π ι ε ζ ό μ ε ν ο ι υ π ό τ ω ν Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ώ ν
τ ω ν σ υ μ π λ έ ο υ ν ε ν π ά σ ι μ ε τ ά τ ο ύ π ε π τ ω κ ό τ ο ς Φ α ν α ρ ί ο υ
Δ ε ί γ μ α τ η τ ο ι α ύ τ η έ φ α μ ά ρ τ ο υ σ υ μ φ ω ν ί α ε ί ν α ι η
κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς π α ν η γ υ ρ ι κ ή υ π ο δ ο χ ή τ ο ύ κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ
ε ι ς τ ή ν χ ώ ρ α ν τ ω ν ώ ς ν ά μ ή σ υ μ β α ί ν η τ ί π ο τ ε Κ α ί ο ύ τ ω τ ά
π ο ί μ ν ι ά τ ω ν σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν ν ά π α ρ α μ έ ν ο υ ν έ ν κ ι ν ω ν ί
, , CI "", "", c _ ,_
π ρ ο τ η ν α ι ρ ε σ ι ν τ ο υ ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ο μ ο υ μ ε τ α τ ω ν π ο ι
μ έ ν ω ν τ ω ν ε ξ α ι ρ έ σ ε ι τ ω ν π ι σ τ ω ν τ ο ύ π α τ ρ ώ ο υ η μ ε ρ ο λ ο
γ ί ο υ ο ί ό π ο ί ο ι ά ν θ ί σ τ α ν τ α ι κ α ί δ έ ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν μ έ τ ο ύ ς
, " ,
ε κ π ε σ ο ν τ α ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ς
Ε ι ς α υ τ ό ά κ ρ ι β ω ς ό φ ε ί λ ε τ α ι κ α ί ή ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν ζ η
15
λ ω τ ώ ν α ύ τ ώ ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς σ υ κ ο φ α ν τ ι κ ή κ α ί κ α τ α δ ι ω
κ τ ι κ ή σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ώ ν ά γ α π ο λ ό γ ω ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ώ ν
Έ ρ ώ τ η σ ι ς δ Κ α τ ό π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι
ύ π ό τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ί τ η ς Ι Ι ε ρ ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ή
δ ι α κ ο π ή τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ
Ά π ά ν τ η σ ι ς Β ε β α ι ό τ α τ α Ά ρ κ ε ί ν ά μ ε λ ε τ ή σ ω μ ε ν
ά π α θ ώ ς κ α ί ά μ ε ρ ο λ ή π τ ω ς τ ά ί ε ρ ά κ ε ί μ ε ν α κ α ί ν ά π ρ ο σ έ
ξ ω μ ε ν τ ή ν π ρ α κ τ ι κ ή ν τ ω ν έ φ α ρ μ ο γ ή ν δ π ω ς δ η λ α δ ή τ ά
έ φ ή ρ μ ο σ α ν δ ι α χ ρ ο ν ι κ ώ ς ε ι ς τ ή ν ζ ω ή ν τ ω ν ο ί ό μ ο λ ο γ η τ α ί
Ι Ά γ ι ο ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς
Κ α τ ά ρ χ ή ν π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ ό κ ε ί μ ε ν τ ο ύ π ε ρ ι φ ή μ ο υ
Ι Ε Ι Ι ε ρ ο ύ Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Ά γ ί α ς Σ υ ν ό δ ο υ
κ α ί ά κ ο λ ο ύ θ ω ς τ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν α ύ τ ο ύ ύ π ό τ ο ύ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο
δ ή μ ο υ τ ο ύ Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ
Ο ί γ ά ρ δ ι α ί ρ ε σ ί ν τ ι ν α π α ρ ά τ ω ν Ι Α γ ί ω ν Σ υ ν ό δ ω ν 11
Π α τ έ ρ ω ν κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η ν τ η ς π ρ ό ς τ ό ν π ρ ό ε δ ρ ο ν κ ο ι
ν ω ν ί α ς έ α υ τ ο ύ ς δ ι α σ τ έ λ λ ο ν τ ε ς έ κ ε ί ν ο υ δ η λ ο ν ό τ ι τ ή ν
α ί ρ ε σ ι ν δ η μ σ ί κ η ρ ύ τ τ ο ν τ ο ς κ α ί γ υ μ ν Ή τ η κ ε φ α λ η έ π
Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ ά σ κ ο ν τ ο ς ο ί τ ο ι ο ύ τ ο ι ο ύ μ ό ν ο ν τ η κ α ν ο
ν ι κ η έ π ι τ ι μ ή σ ε ι ο ύ χ ύ π ό κ ε ι ν τ α ι π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ
σ ε ω ς έ α υ τ ο ύ ς τ η ς π ρ ό ς τ ό ν κ α λ ο ύ μ ε ν ο ν έ π ί σ κ ο π ο ν κ ο ι
ν ω ν ί α ς α π ο τ ε ι χ ί ζ ο ν τ ε ς α λ λ ά κ α ί τ η ς π ρ ε π ο ύ σ η ς τ ι μ η ς
τ ο ί ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς α ξ ι ω θ ή σ ο ν τ α ι Ο ύ γ ά ρ Έ π ι σ κ ό π ω ν
α λ λ ά ψ ε υ δ ε π ι σ κ ό π ω ν κ α ί ψ ε υ δ ο δ ι δ α σ κ ά λ ω ν κ α τ έ γ ν ω
σ α ν κ α ί ο ύ σ χ ί σ μ α τ ι τ ή ν ε ν ω σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α τ έ τ ε
μ ο ν α λ λ ά σ χ ι σ μ ά τ ω ν κ α ί μ ε ρ ι σ μ ω ν τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
έ σ π ο ύ δ α σ α ν ρ ύ σ α σ θ α ι δ ρ α ε ρ ό ν Π η δ ά λ ι ο ν έ κ δ 1886,
σ ε λ 292).
16
έ ρ μ η ν ε ί α τ ο υ γ ί υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ
Ε ά ν ο ί ρ η θ έ ν τ ε ς π ρ ό ε δ ρ ο ι ε Ι ν α ι α ί ρ ε τ ι κ ο ί κ α ί τ ή ν
α ί ρ ε σ ι ν α υ τ ώ ν κ η ρ ύ τ τ ο υ σ ι π α ρ ρ η σ ί κ α ί δ ι ά τ ο ύ τ ο χ ω ρ ί
ζ ο ν τ α ι ο ί ε Ι ς α υ τ ο ύ ς ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο ι κ α ί π ρ ό τ ο ύ ν ά γ έ ν ι
ά κ ό μ η σ υ ν ο δ ι κ ή κ ρ ί σ ι ς π ε ρ ί τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ α ύ τ η ς ο ί χ ω ρ ι
ζ ό μ ε ν ο ι α ύ τ ο ί ό χ ι μ ό ν ο ν δ ι ά τ ό ν χ ω ρ ι σ μ ό ν δ έ ν κ α τ α δ ι κ ά ζ ο
ν τ α ι ά λ λ ά κ α ί τ ι μ η ς τ η ς π ρ ε π ο ύ σ η ς ώ ς ρ θ ό δ ξ ι ε ί ν α ι
ά ξ ι ο ι έ π ε ι δ ή ό χ ι σ χ ί σ μ α έ π ρ ο ξ έ ν η σ α ν ε Ι ς τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν
μ έ τ ό ν χ ω ρ ι σ μ ό ν α υ τ ό ν ά λ λ ά μ ά λ λ ο ν ή λ ε υ θ έ ρ ω σ α ν τ ή ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν ά π ό τ ό σ χ ί σ μ α κ α ί τ ή ν α ί ρ ε σ ι ν τ ω ν ψ ε υ δ ε π ι
σ κ ό π ω ν α ύ τ ω ν ρ α α ί τ ό ν λ α ' Ά π ο σ τ ο λ ι κ ό ν Κ α ν ό ν α
α υ τ ό θ ι σ ε λ 292).
Μ έ τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ο υ Ά γ ί ο υ σ υ μ φ ω ν ο υ ν
ο λ ο ι ο ί μ ε γ ά λ ο ι Κ α ν ο ν ο λ ό γ ο ι π α λ α ι ο ί κ α ί ν ε ώ τ ε ρ ο ι τ ά ς
έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν ό π ο ί ω ν π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω α π ό τ ό
α Σ ύ ν τ α γ μ α 7. α ν ό ν ω ν Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η τ ό μ ο Β " σ ε λ 694.
Ζ ω ν α ρ ά ς Ε ί δ ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς τ υ χ ό ν η ό μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
η ό έ π ί σ κ ο π ο ς α ί ρ ε τ ι κ ό ς ε ί η κ α ί τ ο ι ο ύ τ ο ς ώ ς δ η μ ο σ ί κ η
ρ ύ τ τ ω ν τ ή ν α ί ρ ε σ ι ν κ α ί γ υ μ ν τ κ ε φ α λ ά ν τ ί τ ο ύ ά λ η
θ ο ύ ς ά ν υ π ο σ τ ό λ ω ς κ α ί μ ε τ ά π α ρ ρ η σ ί α ς δ ι δ ά σ κ ε ι τ ά
α ί ρ ε τ ι κ ά δ ό γ μ α τ α ο ί ά π ο σ χ ι ζ ό μ ε ν ο ι α ύ τ ο ύ ό π ο ί ο ι α ν ε Ι ε ν
ο ύ μ ό ν ο ν κ ο λ ά σ ε ω ς ά ξ ι ο ι ο ύ κ έ σ ο ν τ α ι δ ι ά τ ο ύ τ ο ά λ λ ά κ α ί
τ ι μ η ς ώ ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι α ξ ι ω θ ή σ ο ν τ α ι χ ω ρ ί ζ ο ν τ ε ς έ α υ τ ο ύ ς τ η ς
τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο ύ τ ο γ ά ρ δ η λ ο ί τ ό ά π ο τ ε ι χ ί ζ ο
ν τ ε ς τ ό γ ά ρ τ ε ί χ ο ς τ ώ ν έ ν τ ό ς α υ τ ο ύ π ρ ό ς τ ο ύ ς έ κ τ ό ς χ ω
ρ ι σ μ ό ς έ σ τ ι ν ο ύ γ ά ρ π ι σ κ ό π υ ά π έ σ τ η σ α ν ά λ λ ά ψ ε υ δ ε
π ι σ κ ό π ο υ κ α ί ψ ε υ δ ο δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ο ύ δ έ σ χ ί σ μ α κ α τ ά τ η ς
κ κ λ η σ ί α ς έ π ο ί η σ α ν ά λ λ ά μ ά λ λ ο ν σ χ ι σ μ ά τ ω ν τ ή ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν ά π ή λ λ α ξ α ν ό σ ο ν τ ό έ π α τ ο ί ς
17
Β α λ σ α μ ώ ν Ε Ι γ ά ρ μ ή δ ι έ γ κ λ η μ α τ ι κ ή ν α Ι τ ί α σ ι ν ά λ λ ά
δ ι α ί ρ ε σ ι ν χ ω ρ ί σ ι τ ι ς έ α υ τ ό ν α π ό τ ο υ έ π ι σ κ ό π ο υ α ύ τ ο υ η
τ ο υ μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ η τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ω ς έ π έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι
δ ά σ κ ο ν τ ο ς ά ν ε ρ υ θ ρ ι ά σ τ ω ς δ ι δ ά γ μ α τ ά τ ι ν α ά π η λ λ ο τ ρ ι ω μ έ
ν α τ ο ύ ό ρ θ ο ύ δ ό γ μ α τ ο ς ό τ ο ι ο ύ τ ο ς κ α ί π ρ ό έ ν τ ε λ ο υ ς δ ι α
γ ν ώ σ ε ω ς π ο λ λ ψ δ έ π λ έ ο ν κ α ί μ ε τ ά δ ι ά γ ν ω σ ι ν έ ά ν έ α υ τ ό ν
" , ,,, _ _ , Ι Ι
α π ο τ ε Ι Χ Ι σ Ί η γ ο υ ν χ ω ρ ι σ Υ α π ο τ η ς κ ο ι ν ω ν ι α ς τ ο υ π ρ ω τ ο υ
α ύ Τ Ο ύ ο ύ μ ό ν ο ν ο ύ τ ι μ ω ρ η θ ή σ ε τ α ι ά λ λ ά κ α ί τ ι μ η θ ή σ ε τ α ι
ώ ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς ο ύ γ ά ρ α π έ σ χ ι σ ε ν έ α υ τ ό ν α π ό Έ π ι σ κ ό π ο υ
ά λ λ ά ά π ό ψ ε υ δ ε π ι σ κ ό π ο υ κ α ί ψ ε υ δ ο δ ι δ α σ κ ά λ ο υ κ α ί τ ό
π α ρ ά τ ο ύ τ ο υ γ ε γ ο ν ό ς έ π α ί ν ο υ ά ξ ι ό ν έ σ τ ι ν ω ς μ ή κ α τ α τ έ
μ ν ο ν τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ά λ λ ά μ ά λ λ ο ν σ υ ν ά π τ ο ν α ύ τ ή ν κ α ί
μ ε ρ ι σ μ ο ύ ά π α λ λ ά τ τ ο ν
Ά ι σ τ η ν ό ς Ε Ι δ έ τ ι ν ε ς ά π ο σ τ α ί έ ν τ ι ν ο ς ο ύ δ ι ά π ρ ό
φ α σ ι ν έ γ κ λ ή μ α τ ο ς ά λ λ ά δ ι α ί ρ ε σ ι ν ύ π ό σ υ ν ό δ ο υ ή Ά γ ί ω ν
Π α τ έ ρ ω ν κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η ν τ ι μ η ς κ α ί α π ο δ ο χ η ς ι ξ ι ο ι ώ ς
ό ρ θ ό δ ο ξ ο υ
Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ι π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν έ ν μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι α π ό τ ό Σ ε ρ
β ι κ ό ν π ρ ω τ ό τ υ π ο ν τ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ο ύ γ ν ω σ τ ο ύ έ π ι σ κ ό π ο υ
Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Milas ι θ α Ι
Ι Ο κ α ν ώ ν ο ύ τ ο ς ε Ι ν α ι σ υ μ π λ ή ρ ω μ α τ ο ύ ι γ , κ α ί ι δ ' κ α
ν ό ν ο ς τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς Σ υ ν ό δ ο υ έ π ι τ ά σ σ ε ι δ έ ί ν α έ φ ο σ ο ν
π ρ έ π ε ι ν ά ύ φ ί σ τ α τ α ι ή σ χ έ σ ι ς έ κ ε ί ν η τ ο ύ μ έ ν π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ
π ρ ό ς τ ό ν έ π ί σ κ ο π ο ν τ ο ύ δ έ π ι σ κ ό π ο υ π ρ ό ς τ ό ν μ η τ ρ ο π ο
λ ί τ η ν π ο λ λ ψ μ ά λ λ ο ν δ έ ο ν ο π ω ς ύ π ά Ρ Χ Υ ή τ ο ι α ύ τ η σ χ έ σ ι ς
π ρ ό ς τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ε Ι ς ο ν τ ή ν κ α ν ο ν ι κ ή ν ύ π α κ ο ή ν χ ρ ε
ω σ τ ο ύ σ ι ν α π α ν τ ε ς ο ί μ η τ ρ ο π ο λ ί τ α ι ο ί έ π ί σ κ ο π ο ι ο ί π ρ ε
σ β ύ τ ε ρ ο ί τ ε κ α ί ο ί λ ο ι π ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί τ ο ύ π ε ρ ί ο ύ π ρ ό κ ε ι τ α ι
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ
18
ι Π .'_11:1 11111
Κ α θ ο ρ ί σ α ς τ α ύ τ α π ε ρ ί τ η ς π ρ ό ς τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ύ π α
- Ι _ , , ",_
κ ο η ς ο κ α ν ω ν π ο ι ε ι τ α ι γ ε ν ι κ η ν π α ρ α τ η ρ η σ ι ν κ α ι ε π ι τ ω ν
τ ρ ι ώ ν ι γ ι ε κ α ν ό ν ω ν δ ι η ς λ έ γ ε ι ό τ ι τ ά ε κ δ ο θ έ ν τ α π ρ ο
σ τ ά γ μ α τ α ί σ χ ύ ο υ σ ι μ ό ν ο ν κ α θ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ύ π ε ι σ ά γ ο ν
τ α ι σ χ ί σ μ α τ α έ ν ε κ ε ν ά ν α π ο δ ε ί κ τ ω ν τ ι ν ώ ν π α ρ α β ά σ ε ω ν
τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ τ ο ύ μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ κ α ί τ ο ύ ε π ι σ κ ό π ο υ
Έ ά ν ό μ ω ς έ π ί σ κ ο π ό ς τ ι ς η μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς η Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
α ρ ξ η τ α ι ν ά δ ι α κ η ρ ύ Τ Τ δ η μ ο σ ί έ π έ κ κ λ η σ ί α ς α ί ρ ε τ ι κ ή ν τ ι
ν α δ ι δ α χ ή ν ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν η ν π ρ ό ς τ ή ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν τ ό τ ε ο ί
π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ ε ς κ έ κ τ η ν τ α ι δ ι κ α ί ω μ α ά μ α κ α ί Υ Π Ο
Χ Ρ Ε Ω Σ Ι Ν ν ά ά π ο τ ε ι χ ι σ θ ω σ ι Π Α Ρ Α Υ Τ Α τ ο ύ ε π ι σ κ ό π ο υ μ η . ".
τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ κ α ί Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε κ ε ί ν ο υ δ ι ό ο ύ μ ό ν ο ν ε ί ς
ο ύ δ ε μ ί α ν θ έ λ ο υ σ ι ύ π β λ η θ κ α ν ο ν ι κ ή ν π ο ι ν ή ν ά λ λ ά θ έ
λ ο υ σ ι κ α ί έ π α ι ν ε θ ε ί σ έ τ ι κ α θ ό σ ο ν δ ι ά τ ο ύ τ ο υ δ έ ν κ α τ έ
κ ρ ι ν α ν κ α ί δ έ ν ε π α ν ε σ τ ά τ η σ α ν ε ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν ν ο μ ί μ ω ν ε π ι
σ κ ό π ω ν ά λ λ ε ν α ν τ ί ο ν ψ ε υ δ ε π ι σ κ ό π ω ν κ α ί ψ ε υ δ ο δ ι δ α σ κ ά
λ ω ν ο ύ τ ε κ α ί ε γ κ α τ έ σ τ η σ α ν τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό π ω ς σ χ ί σ μ α ε ν τ ί
Έ κ κ λ η σ ί ά λ λ ά ν τ ι θ έ τ ω ς ά π ή λ λ α ξ α ν τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν ev
ό σ φ ή δ υ ν ή θ η σ α ν μ έ τ ρ φ ) τ ο υ σ χ ί σ μ α τ ο ς κ α ί τ η ς δ ι α ι ρ έ σ ε
ω ς α α α α CrKve s α α Ο ί Κ α ν ό ν ε ς
τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς μ ε θ έ ρ μ η ν ε ί α ς Ι Ι Ν ο ί α
189, σ σ 290-1).
Μ ε τ ά τ ό ν α ν ω τ έ ρ ω έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό ν π λ ο ύ τ ο ν π ε ρ ί τ ο υ Ι Ε ι
Ι κ α ν ό ν ο ς τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Ά γ ί α ς Σ υ ν ό δ ο υ α ς ί δ ω
μ ε ν κ α ί τ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ώ ν τ ρ ι ώ ν Κ α θ η γ η τ ώ ν τ η ς Γ ν ω μ ά
τ ε υ σ η ς
«·0 κ α ν ώ ν 15 τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ δ έ ν ε ί σ ά γ ε ι
τ ή ν ά ν τ α ρ σ ί α σ τ ο ύ ς κ ό λ π ο υ ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ί ο ύ τ ε ο ί
π ι σ τ ο ί - ά τ ο μ ι κ ά ή ό μ α δ ι κ ά - μ π ο ρ ο ύ ν ν ά ύ π ο κ α τ α σ τ ή
19
σ ο ν τ ή ν 1. Σ ύ ν ο δ ο ν ο σ φ ι ζ ό μ ε ν ο ι ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς κ α ί έ ξ ο
σ ί ε ς π ο ύ ά ν ή κ ο ν σ έ α ύ τ ή ν κ α ί μ ό ν ο ν β λ τ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν
τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α ν ό ν ω ν τ ό ν Nikodim α ... σ 48)>>.
Ό π ω ς γ ί ν ε τ α ι α μ έ σ ω ς φ α ν ε ρ ό ν ή έ ρ μ η ν ε ί α τ ω ν ε ύ ρ ί
σ κ ε τ α ι ε ί τ ε λ ε ί α ν α ν τ ί θ ε σ ι ν μ έ τ ο ύ ς ε π ι σ ή μ ο υ ς έ ρ μ η ν ε υ
τ ά ς π α λ α ι ο ύ ς κ α ί ν ε ω τ έ ρ ο υ ς α λ λ ά κ α ί μ έ α υ τ ή ν τ ή ν
π ρ α ξ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ π ω ς θ ά ε ί δ ω μ ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω Π ρ ό
κ ε ι τ α ι π ε ρ ί έ ρ μ η ν ε ί α α ν α λ η θ ο ύ σ κ ό π ι μ ο υ κ α ί δ ι α σ τ ρ ο
φ ι κ η π ό ρ ρ ω α π ε χ ο ύ σ η ς τ η ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ η ς δ ε ο ν τ ο λ ο
,
γ ι α ς
Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α
έ κ τ η ς Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ε ν τ α υ θ α γ ε γ ο ν ό τ α α π ό τ ή ν ζ ω ή ν τ η ς
α ρ χ α ί α ς κ α ί ν ε ω τ έ ρ α ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ά
ό π ο ί α ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν τ ή ν π ι σ τ ή ν έ φ α ρ μ ο γ ή ν τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς
κ α ί γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ ο υ ι ε ι Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς
Ά γ ί α ς Σ υ ν ό δ ο υ
1. Ε π ί α ί ρ ε τ ι κ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κ ω ν π ό λ ε ω ς Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ
ε γ έ ν ε τ ο κ ή ρ υ γ μ α π α ρ ό ν τ ο ς α υ τ ο υ ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς Π α ν α
γ ί α ς ο Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς ε π ε κ ρ ό τ η σ ε ν α υ τ ό Ά μ έ σ ω ς κ λ η ρ ο ς
κ α ί λ α ό ς μ ε τ ά κ ρ α υ γ η έ ξ η λ θ ε τ ό ν ν α ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
ν α π ο φ ύ γ η τ ή ν μ ε τ ά τ ώ ν α ί ρ ε τ ι κ ώ ν κ ο ι ν ω ν ί α ν
Κ α κ ο π ο ι ώ ν ό Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς τ ο ύ ς α ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ α ς ο υ δ ό λ ω ς
ε π ε ι σ ε ν α υ τ ο ύ ς Ά μ έ σ ω ς η λ θ ε α ρ ω γ ό ς τ ω ν ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
Ά γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς γ ρ ά φ ω ν π ρ ό ς α υ τ ο ύ ς
σ π ί λ ο υ ς κ α ί ά μ ώ μ ο υ ς έ α υ τ ο ύ ς τ η ρ ή σ α τ ε μ ή τ ε κ ο ι ν ω
ν ο ύ ν τ ε ς τ φ μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν τ ι Ν ε σ τ ο ρ ί φ μ ή τ ε μ ή ν ώ ς δ ι δ α
20
σ κ ά λ φ π ρ ο σ έ χ ο ν τ ε ς Τ ο ί ς δ έ γ ε τ ώ ν κ λ η ρ ι κ ώ ν ε ί τ ε λ α ί κ ώ ν
δ ι ά τ ή ν ό ρ θ ή ν π ί σ τ ι ν κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι ς ή κ α θ α ι ρ ε θ ε ί σ ι π α ρ
α ύ τ ο ύ κ ο ι ν ω ν ο ύ μ ε ν ή μ ε ί ς ο ύ τ ή ν έ κ ε ί ν ο υ κ υ ρ ο ύ ν τ ε ς ι δ ι
κ ο ν ψ η φ ο ν έ π α ι ν ο ύ ν τ ε ς δ έ μ ά λ λ ο ν τ ο ύ ς π ε π ο ν θ ό τ α ς
κ ά κ ε ί ν ο λ έ γ ο ν τ ε ς α ύ τ ο ί ς ε ί ό ν ε ι δ ί ζ ε σ θ ε έ ν Κ υ ρ ί φ μ α κ ά ρ ι ο ι
ό τ ι τ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς κ α ί τ ό τ ο ύ Θ ε ο ύ Π ν ε ύ μ α ε ί ς ύ μ ά ς ά ν α π έ
π α υ τ α ι α α Consillornm, 4, 1013, 1096 κ α ί P.G.
87. 3372).
2. Ε ι ς τ ή ν Κ ω ν π ο λ ι ν τ ό 379 ε κ υ ρ ι ά ρ χ ο υ ν ο ί Ά ρ ε ι α ν ο ί
Μ ι κ ρ ό ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ο ί μ ν ι ο ν ά σ ύ ν τ α κ τ ο ν κ α ί ά ν ε π ί σ κ ο
π ο ν ά ν τ έ σ τ η κ α ί δ ι έ κ ο ψ ε π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ μ η ς τ ή ν
μ ε τ ά τ ώ ν Ά ρ ε ι α ν ώ ν κ ο ι ν ω ν ί α ν
τ ο υ τ ο α ν έ λ α β ε ν ά π ο ι μ ά ν η δ μ έ γ α ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς δ Θ ε ο
λ ό γ ο ς δ μ ε τ ο λ ί γ ο ν μ έ γ α ς ν ι κ η τ ή ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς (P.G. 36,
213-6 κ α ί λ ό γ ο ς 42).
3. Έ π ί τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ύ Μ ο ν ο θ ε λ η τ ι σ μ ο υ ς ς
α Ι ό Ά γ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς ό Ο μ ο λ ο γ η τ ή ς α γ ω ν ί ζ ε τ α ι π ρ ό σ υ
ν ο δ ι κ ή ς δ ι α γ ν ώ μ η ς σ θ ε ν α ρ ώ ς κ α τ ά τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς μ ε τ ά
τ ώ ν δ ύ ο μ α θ η τ ώ ν τ ο υ Τ ε λ ι κ ώ ς ή Έ κ τ η Ά γ ί α Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή
Σ ύ ν ο δ ο ς (680) τ ό ν μ έ ν Ά γ ι ο ν Μ ά ξ ι μ ο ν έ μ α κ ά ρ ι σ ε τ ο ύ ς
δ έ π ρ ω τ ο σ τ ά τ α ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς π α τ ρ ι ά ρ χ α ς π α ρ έ δ ω κ ε ν ε ι ς
τ ό α ν ά θ ε μ α Π ρ α κ τ ι κ ά Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ώ ν Σ υ ν ό δ ω ν ε κ δ Ά γ
Ό ρ ο υ ς 1976, τ ό μ ο γ , σ 656).
4. Έ π ί ε ι κ ο ν ο μ α χ ί α ς ς κ α ί ς α ι ώ ν α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι
κ α τ α υ τ η ς π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ μ η ς δ Ά γ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς δ
Δ α μ α σ κ η ν ό ς ε ι ς τ ή ν α φ ά σ ι ν α υ τ η ς κ α ί δ Ά γ ι ο ς Θ ε ό
δ ω ρ ο ς δ Σ τ ο υ δ ί τ η ς ε ι ς τ ή ν β φ ά σ ι ν μ ε τ ά π λ ή θ ο υ ς ε
ρ α ρ χ ώ ν κ α ί Μ ο ν α χ ώ ν (Mansi, 13, 356 έ ξ κ α ί P.G. 99,
1116 έ ξ
21
* * *
Μ ε τ ά δ έ τ ή ν Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ν Σ ύ ν ο δ ο ν έ χ ο μ ε ν τ ά έ ξ η ς
γ ε γ ο ν ό τ α τ ά ό π ο ί α δ ι κ α ι ώ ν ο υ ν π λ ή ρ ω ς τ ο ύ ς π ρ ό σ υ ν ο
δ ι κ ή ς δ ι α γ ν ώ μ η ς δ ι α κ ό ψ α ν τ α ς τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν
1. Τ ό 1274 έ π ί α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Μ ι χ α ή λ τ ο ύ α ζ υ μ ί τ ο υ γ ί
ν ε τ α ι έ ν ω τ ι κ ή Σ ύ ν ο δ ο ς ε ι ς Λ υ ώ ν ή ό π ο ί α α π ε φ ά σ ι σ ε τ ή ν
μ ε τ ά τ ώ ν Λ α τ ί ν ω ν ε ν ω σ ι ν
Μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν α ν τ ι δ ρ α σ ά ν τ ω ν δ ι ε κ ρ ί θ η σ α ν ο ί Ά γ ι ο
ρ ε ί τ α ι Π α τ έ ρ ε ς ο ί ό π ο ί ο ι α π έ σ τ ε ι λ α ν ώ ρ α ι ο τ ά τ η ν δ ο γ μ α
τ ι κ ή ν έ π ι σ τ ο λ ή ν ε ι ς τ ό ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α α ρ ν ο ύ μ ε ν ο ι σ τ α
θ ε ρ ώ ς τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ώ ν κ α π η λ ε υ σ ά ν τ ω ν τ ά θ ε ί α
Μ ε τ ά τ α ύ τ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν τ ά γ ν ω σ τ ά μ α ρ τ ύ ρ ι α τ ώ ν Ά γ ι ο
ρ ε ι τ ώ ν Π α τ έ ρ ω ν

• Τ ό π ν ε ύ μ α τ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς π ε ρ ι κ λ ε ί ε τ α ι
ε ι ς τ ή ν έ ξ η ς π ρ ό τ α σ ι ν Π λ ή ν Ο Τ Ι μ ο λ υ σ μ ό ν ε χ ε ι ή κ ο ι ν ω
ν ί α έ κ μ ό ν ο υ τ ο ύ α ν α φ έ ρ ε ι ν α ύ τ ό ν κ α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ε ί η ό
α ν α φ έ ρ ω ν (P.G. 99, 1669 Α
2. Ε π ί Ά γ ί ο υ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Π α λ α μ ά ο ί Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι Π α τ έ
ρ ε ς σ υ ν τ ά σ σ ο υ ν τ ό ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ό ν Τ ό μ ο ν κ α τ ά τ η ς α ί ρ έ
σ ε ω ς τ ο ύ λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ο ς Β α ρ λ α ά μ Ό Τ ό μ ο ς κ α τ α λ ή γ ε ι ώ ς
έ ξ η ς « ... τ ό ν μ ή σ υ μ φ ω ν ο ύ ν τ α τ ο ί ς Ά γ ί ο ι ς ... ή μ ε ί ς τ ή ν
α ύ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ί α ν ο ύ π α ρ α δ ε ξ ό μ ε θ α Φ ι λ ο κ α λ ί α έ κ δ
1961, τ ό μ ο Δ ι σ 193).
3. Κ α τ ά τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο ν Φ ε ρ ρ ά ρ α ς - Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς (1438-9)
α π ε φ α σ ί σ θ η α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ς ό π ω ς έ ν ω θ Τ ι Κ ω ν π ο λ ι ς κ α ί
Ρ ώ μ η Ο Ι ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι τ η ς Κ ω ν π ό λ ε ω ς μ έ α ρ χ η γ ό ν τ ό ν
Ά γ ι ο ν Μ ά ρ κ ο ν τ ό ν Ε υ γ ε ν ι κ ό ν ή ρ ν ή θ η σ α ν τ ή ν ε ν ω σ ι ν κ α ί
τ ο ύ ς έ ν ω τ ι κ ο ύ ς μ ή τ ε σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί ν α ύ τ ο ί ς ά ν ε χ ό μ ε ν ο ι
μ ή τ ε μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς σ λ ω ν α ύ τ ω ν ώ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ύ π α
κ ο ύ ο ν τ ε ς ε ι ς τ ή ν π ρ ο τ ρ ο π ή ν τ ο ύ Ά γ ί ο υ Φ ε ύ γ ε τ ε κ α ί ή μ ε ί ς
22
ά δ ε λ φ ο ί τ ή ν π ρ ό ς τ ο ύ ς ά κ ο ι ν ω ν ή τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ί α ν κ α ί τ ό μ ν η
μ ό σ υ ν ο ν τ ω ν ά μ ν η μ ο ν ε ύ τ ω ν Κ α ρ μ ί ρ η Μ ν η μ ε ί α ... , τ ό μ ο
Α , 427-9. P.G. 160, 1097 D, 1100 Α 536 C).
Ο ί Ζ η λ ω τ α ί Π α τ έ ρ ε ς ε ί ν α ι ό μ ο λ ο γ η τ α ί
, " ,
κ α ι ο χ ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ι
υ , _
ο π ω ς τ ο υ ς κ α τ η γ ο ρ ε ι
ή π ρ ό σ φ α τ ο ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή Π ρ ά ξ ι ς
Ά ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τ ώ ρ α ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς τ ό η θ ο ς κ α ί
, - - ,,-, ,
τ α ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ α τ ω ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ω ν ε π ι τ η α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ ε ι
τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς κ α ί π ά λ ι ν τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν τ ο ύ Ά θ ω
ν ο ς
Ε ι ς τ ή ν π ρ ό σ φ α τ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ν π ρ α ξ ι ν Ά ρ Π ρ ω τ
1110 τ η ς 14/12/02) ο π ο υ κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ι ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί ο ί
Έ σ φ ι γ μ ε ν ί τ α ι Μ ο ν α χ ο ί γ ί ν ε τ α ι λ ό γ ο ς κ α ί π ε ρ ί τ η ς ε ο ί
α ς τ ο ύ σ χ ί σ μ α τ ο ς έ ν θ α τ ο ν ί ζ ε τ α ι ό τ ι τ ό σ χ ί σ μ α σ υ ν ί σ τ α τ α ι
ε ι ς τ ή ν π η ξ ι ν Ι δ ί ο υ θ υ σ ι α σ τ η ρ ί ο υ ά ν ε υ δ ο γ μ α τ ι κ η ς ά π ό
τ η ς π ί σ τ ε ω ς ά π ο κ λ ί σ ε ω ς τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ
Ο ρ θ ώ ς κ α ί κ α λ ώ ς Η μ ε ί ς ό μ ω ς α π ε δ ε ί ξ α μ ε ν α ν ω τ έ
ρ ω ό τ ι σ χ ι μ ό ν ο ν μ ί α ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν κ η ρ ύ τ τ ε ι λ ό γ φ κ α ί
έ ρ γ φ τ ό Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν α λ λ ά π λ ε ί σ τ α ς κ α ί Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς τ ή ν
κ ο ρ υ φ α ί α ν α ί ρ ε σ ι ν τ ή ν ά ρ ν η σ ι ν δ η λ α δ ή τ η ς μ ο ν α δ ι κ ό τ η
τ ο ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ξ ι σ ώ ν ο ν α υ τ ή ν μ ε τ ά τ ώ ν
δ ι α φ ό ρ ω ν α ί ρ έ σ ε ω ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς Σ υ ν ε π ώ ς κ α θ η κ ό ν τ ω ς
κ α ί ί ε ρ ο κ α ν ο ν ι κ ω ς έ γ έ ν ε τ ο ή π α ύ σ ι ς τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ
μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ α π ό τ ά ε ρ ά Θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι α τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν π α
τ έ ρ ω ν
23

. Δ ι ό τ ι ώ ς ε ί δ ο μ ε ν ο ί Ι ε ρ ο ί Κ α ν ό ν ε ς ε ί ν α ι α ύ τ ο ί π ο ύ
ύ π ο χ ρ ε ώ ν ο υ ν τ ο ύ ς Ε σ φ ι γ μ ε ν ί τ α ς Μ ο ν α χ ο ύ ς ν ά τ η ρ ή σ ο υ ν
τ ή ν σ τ ά σ ι ν π ο ύ τ η ρ ο ύ ν Ό σ ο ν α φ ο ρ α τ ά ς α π ε ι λ ά ς κ α ί
τ ο ύ ς α φ ο ρ ι σ μ ο ύ ς τ ώ ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ώ ν ή Ά γ ί α Γ ρ α φ ή ε ί ν α ι
,
σ α φ η ς
Ώ σ π ε ρ ό ρ ν ε α π έ τ α τ α ι κ α ί σ τ ρ ο υ θ ο ί ο ύ τ ω ς ά ρ ά μ α
τ α ί α ο ύ κ ε π ε λ ε ύ σ ε τ α ι ο ύ δ ε ν ί Π α ρ κ α τ 2).
Ά λ λ ο ί μ ο ν ο ν α ν τ ό Θ ε ϊ ο ν ύ π η ρ έ τ ε ι τ ά ς α ν ό μ ο υ ς ε π ι θ υ
μ ί α ς τ ώ ν ε π ι σ κ ό π ω ν ο Ά γ ι ο ς Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ό α ρ ε ο π α γ ί τ η ς
γ ρ ά φ ε ι σ χ ε τ ι κ ώ ς Τ ο ύ ς μ έ ν oi;v ε ν θ έ ο υ ς Ι ε ρ ά ρ χ α ς ο ύ τ ω
κ α ί τ ο ί ς ά φ ο ρ ι σ μ ο ί ς κ α ί π ά σ α ι ς τ α ί ς ί ε ρ α ρ χ ι κ α ί ς δ υ ν ά
μ ε σ ι ν χ ρ η σ τ έ ο ν σ π ω ς α ν ή τ ε λ ε τ ά ρ χ ι ς α ύ τ ο ύ ς θ ε α ρ χ ί α
κ ι ν ή σ ο ι π ε ρ ί Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς Κ ε φ Ζ
π α ρ 7).
Ε ρ μ η ν ε ύ ω ν τ α ύ τ α ό Ά γ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς ό Ο μ ο λ ο γ η τ ή ς
γ ρ ά φ ε ι Έ ά ν π α ρ ά τ ό ν σ κ ο π ό ν ά φ ο ρ ί σ η ό ί ε ρ ά ρ χ η ς δ έ ν
θ ά ε Χ Ή σ ύ μ φ ω ν ο ν τ ό θ ε ί ο ν κ ρ ί μ α δ ι ό τ ι μ ό ν ο ν ε ν σ υ μ φ ω
ν ί μ έ τ ό θ ε ί ο ν π ρ έ π ε ι ν ά φ ο ρ ί ζ κ α ί ό χ ι κ α τ ά τ ό θ έ λ η
μ ά τ ο υ Ι Π η δ ά λ ι ο ν ε κ δ 1886, σ 35).
Κ α ί ό α τ ρ ό μ η τ ο ς ό μ ο λ ο γ η τ ή ς τ ώ ν Θ ε α ν θ ρ ω π ί ν ω ν
ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν α λ η θ ε ι ώ ν ό μ έ γ α ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς
π ρ ο σ θ έ τ ε ι Ο ύ δ ε μ ί α ε ξ ο υ σ ί α ε χ ε ι δ ο θ η σ τ ο ύ ς Ι ε ρ ά ρ χ ε ς
ν ά π α ρ α β α ί ν ο υ ν τ ο ύ ς cI. Κ α ν ό ν ε ς π α ρ ά μ ό ν ο ν ν ά σ υ μ
φ ω ν ο υ ν μ έ τ ά ν ο μ ο θ ε τ η θ έ ν τ α κ α ί ν ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ά
κ α λ ω ς π ρ ο η γ η θ έ ν τ α Κ α ί τ ό ν ά δ έ ν ο υ ν κ α ί ν ά λ ύ ν ο υ ν
δ έ ν ε χ ο υ ν ε ξ ο υ σ ί α ν ν ά τ ό π ρ ά τ τ ο υ ν ώ ς ε τ υ χ ε ν ά λ λ ά μ ό
ν ο ν σ τ α ν ε ί ν α ι σ ύ μ φ ω ν ο ν μ έ τ ό ν γ ν ώ μ ο ν α τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
(P.G. 99, 985).
Α ί δ έ Ά π ο α τ ο λ ι κ α ί Δ ι α τ α γ α ί λ έ γ ο υ ν Ώ σ π ε ρ ή π ε
24
ί ι Ι Ι Ι Ι Ι 1111;1' i"
μ π ο μ έ ν η ε ι ρ ή ν η μ ή ε ύ ρ ο υ σ α ά ξ ι ο ν ύ π ο δ ο χ έ α έ π ι σ τ ρ έ
φ ε ι ε ι ς α ύ τ ο ύ ς π ο ύ τ ή ν ε σ τ ε ι λ α ν έ τ σ ι μ λ λ ν δ έ κ α ί π ο λ ύ
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ή κ α τ ά ρ α μ ή ύ π ά ρ χ ο ν τ ο ς ά ξ ί ο υ έ κ ε ί ν ο υ
π ρ ό ς τ ό ν ό π α ο ν έ σ τ ά λ η λ ό γ φ τ η ς ά θ ω ό τ η τ ό ς τ ο υ έ π ι
σ τ ρ έ φ ε ι ε ί ς τ ή ν κ ε φ α λ ή ν τ ύ ά δ ί κ ω ς α ύ τ ή ν ά π ο σ τ ε ί λ α ν τ ο ς
Β ι β Γ ι κ ε φ ι ε Ι
Κ α ί ό Ά γ ι ο ς Φ ώ τ ι ο ς γ ρ ά φ ε ι Η τ ο κ ά π ο τ ε φ ο β ε ρ ό ν τ ό
ά ν ά θ ε μ α ό τ α ν έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ο ά π ό τ ο ύ ς κ ή ρ υ κ α ς τ η ς
ε ύ σ ε β ε ί α ς έ ν α ν τ ί ο ν τ ω ν έ ν ό χ ω ν τ η ς ά σ ε β ε ί α ς φ ό τ ο υ
δ έ ή ά δ ι ά ν τ ρ ο π ο ς τ ω ν ά σ ε β ω ν π α ρ α φ ρ ο σ ύ ν η τ ό ά ν ά θ ε μ α τ ό
ό π ο ο ν έ χ ο υ ν α ύ τ ο ί ο ί ί δ ι ο ι έ π ί τ ω ν κ ε φ α λ ω ν τ ω ν έ ζ ή τ η σ α ν
ν ά ρ ί σ α ύ θ α δ ω ς έ ν α ν τ ί ο ν τ ω ν ά γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ω ν ύ π έ ρ τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ό φ ρ ι κ τ ό ν α ύ τ ό ά ν ά θ ε μ α κ α τ ή ν τ η σ ε π α ι
χ ν ί δ ι μ ά λ λ ο ν δ έ κ α ί τ ό π ρ ο τ ι μ ο ύ ν ο ί ε ύ σ ε β ε ί ς έ φ ό σ ο ν
έ κ φ έ ρ ε τ α ι ύ π ό τ ω ν ά σ ε β ω ν Π ρ ό ς Ί γ ν ά τ ι ο ν Κ λ α υ δ ι ο υ π ό
λ ε ω ς
Τ ά α ν ω τ έ ρ ω ε β ε β α ί ω σ ε κ α ί ή Ζ Ι Ά γ ί α Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή
Σ ύ ν ο δ ο ς δ ι α κ η ρ ύ ξ α σ α ε Ι ς τ ά π έ ρ α τ α τ η ς ο Ι κ ο υ μ έ ν η ς δ τ ι
τ ό ά ν ά θ ε μ α τ ό ό π ο ι ο ν ε ξ ε φ ώ ν η σ α ν ο ί 339 κ α κ ό δ ο ξ ο ι ε π ί
σ κ ο π ο ι ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ί ω ά ο υ τ ο ύ Δ α μ α σ κ η ν ο ύ
κ α ί λ ο ι π ώ ν ε Ι κ ο ν ο φ ί λ ω ν π ι σ τ ώ ν ε μ ε ι ν ε ν ε π ί τ ώ ν κ ε φ α λ ώ ν
τ ω ν ε Ι ς τ ό ν α Ι ώ ν α Τ ό γ ά ρ α ν ά θ ε μ α δ α υ τ ο ί ε λ η ρ ώ δ η σ α ν
ε ν α ύ τ ο ι ς μ έ ν ε ι ε Ι ς τ ό ν α Ι ώ ν α (Mansi, 13, 341).
ο δ έ Ι ε ρ ό ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς λ έ γ ε ι « ... ό π ο ι ο ς κ α θ α ι ρ ε θ η
δ ι ά φ θ ό ν ο ν 11 ά λ λ η ν ά δ ι κ ο ν α ι τ ί α ν α ύ τ ό ς ε ί ς μ έ ν τ ό ν έ α υ
τ ό ν τ ο υ π ρ ο ξ ε ν ε ί μ ι σ θ ό ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ν ά π ό τ ό ν τ η ς ί ε ρ ω
σ ύ ν η ς ό θ ε ν κ α ί π ρ έ π ε ι ν ά χ α ί Ρ κ α ί ό χ ι ν ά λ υ π α τ α ι ε ι ς δ έ
τ ο ύ ς ά δ ί κ ω ς α ύ τ ό ν κ α θ ρ α ν τ α ς π ρ ο ξ ε ν ε ί κ ό λ α σ ι ν Λ ό γ
γ ι π ε ρ ί ε ρ ω σ ύ ν η ς κ α ί (1. Π η δ ά λ ι ο ν ε κ δ 1886, σ 38.)
25
Ο ύ τ ω ς ο ί Ά γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς κ α τ α δ ι κ ά ζ ο υ ν τ ά ς έ μ π α θ ε ί ς
ά π ε ι λ ά ς κ α ί τ ο ύ ς ά δ ί κ ο υ ς ά φ ο ρ ι α μ ο ύ ς τ η ς ε ν λ ό γ ψ Π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς Π ρ ά ξ ε ω ς τ ο υ κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ ό ό π ο ί ο ς ε π ι
θ υ μ ώ ν ν ά ε κ φ ο β ί σ η κ α ί τ ο ύ ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς π ο ύ θ ά
ε π ε θ ύ μ ο υ ν ν ά σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν τ ή ν μ ε τ ά τ ώ ν Έ σ φ ι γ μ ε ν ι τ ώ ν
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν έ π ι σ ε ί ε ι - κ α τ ά τ ό έ θ ο ς τ ώ ν π ά
λ α ι α ί ρ ε τ ι κ ώ ν - κ α τ α υ τ ώ ν τ ό έ π ι τ ί μ ι ο ν τ η ς α κ ο ι ν ω ν η σ ί α ς
Ά ν ό μ ω ς κ α θ ί σ τ α ν τ α ι α κ ο ι ν ώ ν η τ ο ι ο ί κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ε ς
τ ο ύ ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς Έ σ φ ι γ μ ε ν ί τ α ς ό π ο ί α ά κ ο ι ν ω ν η σ ί α π ρ έ
π ε ι ν ά έ π ι β λ η θ η ε ί ς τ ο ύ ς π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ς τ ο ύ ς κ ο ι ν ω
ν ο ύ ν τ α ς π ά σ ι τ ο ί ς α ί ρ ε τ ι κ ο ί ς
Έ ά ν ή κ ο ι ν ω ν ί α τ ώ ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν μ ε τ ά τ ώ ν Λ α τ ί ν ω ν
τ ο ύ Ι Γ α ι ώ ν ο ς κ α ί μ ό ν ο ν σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό ν ό μ ο λ ο γ η
τ ή ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Κ ω ν λ ε ω ς Ι ω σ ή φ ά κ υ ρ ώ ν ε ι τ ή ν Θ ε ί α ν
Χ ά ρ ι ν α φ ο ύ κ α τ ά τ ο ύ ς ι δ ί ο υ ς α ύ τ ο ύ λ ό γ ο υ ς « ... έ ά ν σ υ
.. γ κ α τ α β η τ ε Λ α τ ί ν ο ι ς Χ ρ ι σ τ ό ς ύ μ α ς ο ύ δ έ ν ώ φ ε λ ή σ ε ι α ν τ ι
λ α μ β ά ν ε τ α ι π ά ς τ ι ς τ ό μ έ γ ε θ ο ς τ η ς π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς π ο σ τ α
σ ί α ς
Τ έ λ ο ς ή ε ι ρ η μ έ ν η Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή Π ρ ά ξ ι ς ε π ι κ α λ ε ί τ α ι τ ό
ά ρ θ ρ ο ν 5 τ ο ύ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ Χ ά ρ τ ο υ τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς
κ α ί τ ό 105 τ ο ύ Έ λ λ η ν ι κ ο ύ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς τ ά ό π ο ί α α π α γ ο
ρ ε ύ ο υ ν τ ή ν δ ι α μ ο ν ή ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ώ ν κ α ί έ τ ε ρ ο δ ό ξ ω ν ε ν
Ά γ ί φ Ό ρ ε ι
Π ρ ό ς τ ί ό μ ω ς ή τ ο ι α ύ τ η α ν α φ ο ρ ά Σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ά
π ρ ο ε κ τ ε θ έ ν τ α ύ φ ή μ ώ ν τ ο ι ο ύ τ ο ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί έ ν Α γ ί φ
Ό ρ ε ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν π ά ν τ ε ς ο ί Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι Μ ο ν α χ ο ί π λ ή ν
τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν ώ ς κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ε ς κ α ί ύ π ο τ α σ σ ό
μ ε ν ο ι τ ϋ κ α κ ο δ ό ξ ψ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η Σ υ ν ό δ φ
Σ υ ν ε π ώ ς κ α ί ύ π ό τ ο ύ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς κ α ί ύ π ό τ ο ύ Κ α τ α
26 .
σ τ α τ ι κ ο υ Χ ά ρ τ ο υ ο ί μ ό ν ο ι π ο ύ δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι σ ή μ ε ρ ο ν ν ο
μ ί μ ο υ π α ρ α μ ο ν ή ς ε ν Ά γ ί φ Ο ρ ε ι ε ί ν α ι ο ί Μ ο ν α χ ο ί τ η ς ι ι
Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ κ α ί ο ί λ ο ι π ο ί ε ν τ ο ί ς ε ξ α ρ τ ή μ α σ ι δ ι α
β ι ο ύ ν τ ε ς Ζ η λ ω τ α ί π α τ έ ρ ε ς κ α ί ο υ δ ε ί ς ε τ ε ρ ο ς
Τ ά δ έ π ε ρ ί κ α τ α λ ή ψ ε ω ς σ υ μ π ή ξ ε ω ς ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν η ς
ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς π ρ ο σ η λ υ τ ι σ μ ο ύ κ α ί κ α τ α φ ρ ο ν ή σ ε ω ς τ ώ ν
Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν τ ά ο π ο ί α ά ν α φ έ ρ ο υ ν ε ι ς τ ή ν ε ι ρ η μ έ ν η ν
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ν π ρ α ξ ι ν ο ί Σ υ ν ο δ ι κ ο ί τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ ώ ς γ ε
λ ο ί α κ α ί π ά ν τ η ά ν υ π ό σ τ α τ α τ ά π α ρ ε ρ χ ό μ ε θ α δ ε ό ν τ ω ς
Δ ι ά τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω π λ α σ μ α τ ι κ ώ ν κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν ο ί π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ί ά π ο δ ε ι κ ν ύ ο ν τ α ι δ ι ά μ ί α ν α κ ό μ η φ ο ρ ά ν δ ι β
λ ε ί ς κ α ί π α ρ α χ α ρ ά κ τ α ι τ η ς ά λ η θ ε ί α ς π α ρ ά τ ο ύ ς π μ α
δ ε ι ς τ ί τ λ ο υ ς τ ω ν Δ ι ό τ ι ώ ς ε υ σ τ ό χ ω ς π α ρ α τ η ρ ε ί Ο μ έ γ α ς
Ά γ ι ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ α ς ά ρ χ ι π ο ι μ έ ν α ς ί ε ρ ο ύ ς έ α υ
τ ο ύ ς κ α λ ο ύ ν τ ε ς κ α ί ύ π ά λ λ ή λ ω ν κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι φ α ρ ι
σ α ί ζ Ο ύ ν π λ ή Ρ ώ ς α φ ο ύ ο υ χ ί π ρ ο σ ώ π ο ι ς τ ό ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι
σ μ ό ν ά λ λ ά λ ή θ ε ι κ α ί ά κ ρ ι β ε ί χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε σ θ α ι μ ε
μ υ ή μ ε θ α Ά π α ν τ α Β ' , 627).
Π ο ύ ό μ ω ς ή α λ ή θ ε ι α κ α ί ή ά κ ρ ί β ε ι α ε ι ς τ ο ύ ς π ο λ ε μ ί ο υ ς
κ α ί δ ι α σ τ ρ ο φ ε ί ς α υ τ η ς α φ ο υ ε π ι μ ε λ ώ ς σ υ γ χ έ ο υ ν α ί ρ ε σ ι ν
κ α ί Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν Π ο ί α σ υ μ φ ω ν ί α ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά
ύ π ά ρ χ η μ ε τ α ξ ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί Β ε λ ί α ρ ό τ α ν α π ο κ α λ ο ύ ν τ ή ν
α ϊ ρ ε σ ι ν ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ α ί τ ό σ κ ό τ ο ς φ ώ ς
Δ ι ά τ ο ύ τ ο ο ί ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ ο ύ δ έ τ η ς
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ί σ ί ώ ς μ ή τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
ό ν τ ε ς Ά γ ι ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Π α λ α μ α ς α υ τ
Τ ό γ ρ ά φ ο μ ε ν μ ε τ ο δ ύ ν η ς ά λ λ ά τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α γ ε γ ο ν ό τ α
μ α ς ύ π ε ν θ ύ μ ι σ α ν τ ά ς τ ρ ο μ ε ρ ά ς σ κ η ν ά ς τ ο ύ Θ ε ί ο υ Π ά
θ ο υ ς ό τ α ν ά φ ρ ί ζ ο ν τ ε ς ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς τ ώ ν Ι ο υ δ α ί ω ν μ ε τ ά τ ο ύ
27
ύ π α ύ τ ω ν φ α ν α τ ι σ θ έ ν τ ο ς ό χ λ ο υ ε κ ρ α ύ γ α ζ ο ν τ ό σ τ α ύ ρ ω
σ ο ν σ τ α ύ ρ ω σ ο ν κ α τ ά τ ο ύ Ά θ φ ο υ
Α ύ τ ό ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ί σ ή μ ε ρ ο ν Ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς λ α τ ι
ν ό φ ρ ο ν ε ς κ α ί μ η δ ε μ ί α ν π ρ ό ς τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν σ χ έ σ ι ν ε χ ο .
ν τ ε ς ε π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι ύ π ο κ ρ ι τ ι κ ω ς τ ο ύ ς Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς
ώ ς τ ό π ά λ α ι ο ί Φ α ρ ι σ α ί ο ι τ ό ν Ν ό μ ο ν δ ι ώ κ ο υ ν τ η σ υ
μ π ρ ά ξ ε ι τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν ή γ ο υ μ έ ν ω ν τ ο ύ ς β α δ ί ζ ο ν τ α ς
τ ή ν δ ύ σ κ ο λ ο ν ό δ ό ν τ η ς Ο μ ο λ ο γ ί α ς Ζ η λ ω τ ά ς π α τ έ ρ α ς
Τ ό τ έ λ ο ς δ μ ω ς τ ι ο ν δ ι ω κ τ ω ν τ η ς Ά λ η θ ε ί α ς κ α ί ό θ ρ ί α μ
β ο ς τ ω ν θ ε ρ α π ό ν τ ω ν α ύ τ η ς ε Ι ν α ι γ ν ω σ τ ά
Ο ί η λ ω τ α ί Μ ο ν α χ ο ί τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς κ α θ ώ ς κ α Ι ο ί
ά π α ν τ α χ ό ύ τ η ς γ η ς π ι σ τ ο ί τ ω ν Π α τ ρ φ ω ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν
π α ρ ά π ά σ α ν π ί ε σ ι ν κ α ί α π ε ι λ ή ν θ ά π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν π ι σ τ ο ί
ε ι ς τ ή ν Ι ε ρ ά ν Π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ν π ο ύ π α ρ έ λ α β ο ν α π ό τ ο ύ ς
Ο μ ο λ ο γ η τ ά ς Π α τ έ ρ α ς τ ω ν δ π ω ς α ϋ τ η ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι δ ι ά
τ ω ν έ ξ η ς α θ α ν ά τ ω ν λ ό γ ω ν
Π α ρ α γ γ ε λ ί α ν ε χ ο μ ε ν έ ξ α ύ τ ο υ τ ο υ Ά π ο σ τ ό λ ο υ έ ά ν
τ ι ς δ ο γ μ α τ ί ζ η η π ρ ο σ τ ά σ σ η π ο ι ε ί ν ή μ α ς π α ρ δ π α ρ ε λ ά
β ο μ ε ν π α ρ δ ο ί Κ α ν ό ν ε ς τ ω ν κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς Σ υ ν ό δ ω ν κ α
θ ο λ ι κ ω ν τ ε κ α ί τ ο π ι κ ω ν δ ρ ί ζ ο υ σ ι ν ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν α ύ τ ό ν
ε χ ε ι ν κ α ί μ η δ έ λ ο γ ί ζ ε σ θ α ι α ύ τ ό ν έ ν κ λ ή ρ φ ά γ ί ω ν Ά γ
Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς P.G. 99, 988 Α
Τ ά α ν ω τ έ ρ ω ε ζ η σ ε ν ε ν π ά σ η σ υ ν ε π ε ί κ α ί ό π ο λ ύ ς
Ά γ ι ο ς Μ ά ρ κ ο ς ό Ε ύ γ ε ν ι κ ό ς δ ι ό κ α ί ε κ ή ρ υ τ τ ε ν
Ά π α ν τ ε ς ο ί τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ι π α σ α ι α ί
Σ ύ ν ο δ ο ι π α σ α ι α ί θ ε ί α ι Γ ρ α φ α ί φ ε ύ γ ε ι ν τ ο ύ ς έ τ ε ρ ό φ ρ ο
ν α ς π α ρ α ι ν ο υ σ ι κ α ί τ η ς α ύ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς δ ι ί σ τ α σ θ α ι
(P.G. 160, 105 C).
Ε π ο μ έ ν ω ς ή έ π ι μ ο ν ή τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ν ά κ α τ η γ ο ρ η
J
28
τ ο ύ ς Έ σ φ ι γ μ ε ν ί τ α ς ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς , ε ν φ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς θ ε ­
ω ρ ε ί ώ ς ε ν Χ ρ ι σ τ φ α δ ε λ φ ο ύ ς Ο Λ Ο Υ Σ τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς
τ η ς Δ ύ σ ε ω ς , τ ό ν ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ε ν ψ υ Χ Q Ψ κ α κ ο υ ρ γ ο υ ν τ α
κ α τ ά τ η ς ' Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ή δ η α π ό τ ή ν η μ έ ρ α ν τ η ς α ν ό δ ο υ
τ ο υ ε Ι ς τ ό ν Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό ν Θ ρ ό ν ο ν !
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2002
1. " ' Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς " , 1/12/69, ά ρ θ ρ ο ν Μ η τ ρ ο π . Φ ι λ α ρ έ τ ο υ .
2. " ' Ε π ί σ κ ε ψ ι ς " , 15/6/89.
3. " Π α ρ α κ α τ α θ ή κ η " , τ . 15. σ . 13.
4. " ' Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς " , 15/3/2002, σ ε λ . 5.
5. " Σ τ α υ ρ ό ς " Ί α ν ο υ ά ρ . 2002, κ α ί " Π α ρ α κ α τ α θ ή κ η " , τ . 15, σ ε λ . 19.
6. " Π α ρ α κ α τ α θ ή κ η " , τ ε ύ χ ο ς 15 κ α ί 26.
7. Laurent - Dauuzes, Dossier grec de l' υ n ί ο n de Lyon, (1273-7),
Paris 1976, σ . 376-403.
8. ' Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Π ό π ο β ι τ ς .
9. Laurent - Darruzes, Dossier grec de Ι ' υ n ί ο n de Lyon, (1273-7),
Paris 1976, σ . 253.
29
2. Π Ο Ι Ο Σ Φ Ε Ρ Ν Ε Ι Τ Ο Ν Π Α Π Α
Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α
Δ υ σ τ υ χ ώ ς , ώ ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι ά π ό τ ή ν π ο ρ ε ί α ν τ ώ ν
π ρ α γ μ ά τ ω ν , ή Έ λ λ α δ ι κ ή ' Ε κ κ λ η σ ί α ά π ό τ ό 1924 μ έ χ ρ ι
, "'" _ c ι , _
σ η μ ε ρ α π ο ρ ε υ ε τ α ι α π ο π τ ω σ ε ω ς ε ι ς π τ ω σ ι ν , ο σ ο ν α φ ο ρ α
τ ή ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν ό μ ο λ ο γ ί α ν κ α ί τ ή ν τ ή ρ η σ ι ν τ ώ ν ί ε ρ ώ ν Π α ­
ρ α δ ό σ ε ω ν . Κ α ί τ ο ι δ έ ν π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ε ί ή Ι δ ί α ε Ι ς ό λ α ς τ ά ς
ά ν ω τ έ ρ ω π τ ώ σ ε ι ς , έ π ι κ ρ ο τ ε ί ό μ ω ς α ύ τ ά ς δ ι ' ε ρ γ ο υ η τ η ς
σ ι ω π η ς .
Ή π ρ ό σ φ α τ ο ς ά ν η π α ρ ά θ ε σ ι ς δ ι ά τ ή ν μ ε λ ε τ ω μ έ ν η ν έ π ί ­
σ κ ε ψ ι ν τ ο υ π ά π α ε Ι ς τ ή ν ( Ε λ λ ά δ α ε γ ι ν ε α Ι τ ί α ν ά ά π ο κ α λ υ ­
φ θ ο υ ν π ο λ λ ώ ν « κ α ρ δ ι ώ ν δ ι α λ ο γ ι σ μ ο ί » , ν ά π έ σ ο υ ν π ρ ο ­
σ ω π ε ί α κ α ί ν ά ά φ υ π ν ι σ θ η τ ό ά ν τ ι π α π ι κ ό ν φ ρ ό ν η μ α τ ο υ
ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ , π ο ύ τ ό σ α ε χ ε ι ύ π ο φ έ ρ ε ι δ ι ά μ έ σ ο υ
τ ώ ν α Ι ώ ν ω ν ά π ό τ ό ν α ί ρ ε τ ι κ ό ν π ω η σ μ ό ν . Δ ι ά μ ί α ν ά κ ό μ η
φ ο ρ ά ά π ε δ ε ί χ θ η ό τ ι τ ό π ο ί μ ν ι ο ν , ό τ α ν κ α θ ο δ η γ η τ α ι
ό ρ θ ώ ς , ό μ ο λ ο γ ε ί μ ε τ ά π α ρ ρ η σ ί α ς τ ή ν π ί σ τ ι ν τ ο υ , ά π ο ­
σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ί α ί ρ έ σ ε ι ς . Τ ό ' ί δ ι ο π ο ί μ ν ι ο ν
J
30
ό δ η γ ο ύ μ ε ν ο ν α π ό κ α ι ν ο τ ό μ ο υ ς π ο ι μ έ ν α ς α π ε μ π ο λ ε ί τ ά ς
π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ο υ κ α τ ά τ ό μ έ τ ρ ο ν τ η ς α π ο σ τ α σ ί α ς τ ώ ν π ο ι
μ έ ν ω ν τ ο υ ω ς σ υ ν έ β η τ ό 1924 κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι μ έ χ ρ ι τ ώ ν
C _
η μ ε ρ ω ν μ α ς
Δ ι ά τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω έ π ί σ κ ε ψ ι ν α ν τ έ δ ρ α σ α ν κ λ η ρ ι κ ο ί μ ο
ν α χ ο ί κ α ί λ α Ο ί κ ο ί μ έ ε ν α δ υ ν α μ ι κ ό ν τ ρ ό π ο ν π ο ύ δ έ ν μ ά ς
ε Ί χ α ν σ υ ν η θ ί σ ε ι α π ό τ ή ν δ ε κ α ε τ ί α ν τ ο ύ 1960 μ έ χ ρ ι σ ή μ ε
ρ α Β ε β α ί ω ς κ α λ ώ ς ε π ρ α ξ α ν π ρ ά γ μ α π ο ύ δ ι α τ ρ α ν ώ ν ε ι
τ ή ν έ τ έ ρ α ν θ έ σ ι ν δ τ ι κ α κ ω ς ε Π α ξ α ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α π ο ύ
δ έ ν α ν τ ι δ ρ ο ύ σ α ν σ τ ί ς χ ε ι ρ ό τ ε ρ ε ς π ρ ο σ β ο λ έ ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς
, , " " ", τ
α π ο τ ο υ ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ς π ο ι μ ε ν α ς τ ω ν ε ι τ ε α υ τ ο ι η σ α ν π α
τ ρ ι ά ρ χ α ι α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ι Τ ι ά π λ ο ί έ π ί σ κ ο π ο ι έ σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ
κ α ί έ ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ
Δ ι ό τ ι π ο υ η σ α ν δ τ α ν έ γ ί ν ο ν τ ο ο ί ά ρ σ ε ι ς τ ώ ν α ν α θ ε μ ά
τ ω ν α ί σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ α ί κ α ί σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ι τ ρ ι ώ ν π α
τ ρ ι α ρ χ ώ ν μ ε τ ά ί σ α ρ ί θ μ ω ν π α π ώ ν τ η ς Ρ ώ μ η ς
π ο υ ή σ α ν δ τ α ν τ ό Φ α ν ά ρ ι δ ι ά τ ο ύ Δ η μ η τ ρ ί ο υ ε γ ρ α φ ε
Ε κ α τ έ α τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς κ α ί π α π ι κ ή
ε χ ε ι π α α λ ά β ε ι κ α ί τ ε λ ε ί τ ά α υ τ ά ί ε ά μ σ τ ή ι α Ά ν α
γ ν ω ί ζ ο μ ε ν τ ό ν π ά π α ν ώ ς δ ι ά δ ο χ ο ν τ ω ν Ά π ο σ τ ό λ ω ν
σ π ω ς ή μ ε ί ς ε ί μ ε θ α δ ι ά δ ο χ ο ς τ ω ν Ά π ο σ τ ό λ ω ν Έ π ί σ κ ε
ψ ι ς 15.6.87).
π ο υ ή σ α ν δ τ α ν ό Α υ σ τ ρ α λ ί α ς Σ τ υ λ ι α ν ό ς έ δ ή λ ω ν ε Ε ί ς
τ ά ς Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ ά ς ά κ ο λ ο υ θ ί α ς ε Ί ν α ι π α ώ ν ό ί δ ι ο ς
Κ ύ ι ο ς Ί η σ ο υ ς κ α ί σ τ ι τ ό π α ν σ θ ε ν Ο γ ό ν Π ν ε υ μ α
ε ί ν α ι τ ό τ ε λ ε ι ο υ ν ό λ α ς τ ά ς ί ε ρ ο υ ρ γ ί α ς κ α ί τ ά μ σ τ ή ι α έ ν
τ η Έ κ κ λ η σ ί ά μ φ ο τ έ ω ν Ό θ ο δ ό ξ ω ν κ α ί Π α π ι κ ω ν
Κ α θ ο λ ι κ ή 23.6.87).
π ο υ ή σ α ν δ τ α ν ό Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ ε τ ό
31
"
Ι
1995 σ τ ό Β α τ ι κ α ν ό μ έ τ ό ν π ά π α ν ύ π ο γ ρ ά ψ α ς ε ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι
κ ο ι ν ή ν δ ή λ ω σ ι ν κ α τ ά τ ή ν ό π ο ί α ν ε χ ο υ ν ά μ φ ό τ ε ρ α ι α ί
Έ κ κ λ η σ ί α ι τ ω ν ί ε ρ ω σ ύ ν η ν μ υ σ τ ή ρ ι α κ α ί ε ί ν α ι ά δ ε λ φ α ί
Έ κ κ λ η σ ί α ι α ί ό π ο Ί α ι ή δ η ά π ό τ ο υ ν υ ν δ ί δ ο υ ν κ ο ι ν ή ν
μ α ρ τ υ ρ ί α ν π ί σ τ ε ω ς Β α τ ι κ α ν ό 29.6.95).
π ο υ η σ α ν ό τ α ν τ ό 1998 ε ν ώ π ι ο ν τ η ς π α π ι κ η ς α ν τ ι π ρ ο
σ ω π ε ί α ς σ τ ό Φ α ν ά ρ ι ό α υ τ ό ς Β α ρ θ ο λ ο μ α Ί ο ς ε δ ή λ ω ν ε ό τ ι
δ ι ά τ ό σ χ ί σ μ α ε Ί ν α ι σ υ ν υ π ε ύ θ υ ν ο ι κ α ί ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α ί
τ ό φ ο β ε ρ ώ τ ε ρ ο ν ό λ ω ν Ο ί κ λ η ρ ο δ ο τ ή σ α ν τ ε ς ε ί ς ή μ α ς
τ ή ν δ ι ά σ π α σ ι ν π ρ ο π ά τ ο ρ ε ς ή μ ω ν ύ π η ρ ξ α ν ά τ υ χ η θ ύ μ α
τ α τ ο υ ά ρ χ ε κ ά κ ο υ ό φ ε ω ς κ ί ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ή δ η ε ί ς τ ά ς
χ ε ί ρ α ς τ ο υ δ ι κ α ι ο κ ρ ί τ ο υ θ ε ο υ Έ κ κ λ Ά λ ή θ ε ι α
16.12.98).
Π ώ ς μ ε τ ά α π ό τ ά ς α ν ω τ έ ρ ω α π ε μ π ο λ ή σ ε ι ς τ η ς Ό ρ θ ο
δ ό ξ ο υ μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α ς ν ά μ ή θ ε λ ή σ η ό π ά π α ς ν ά ε π ι σ κ ε
φ θ η τ ή ν Ε λ λ ά δ α Δ ι ό τ ι δ π ω ς ε π ι τ υ χ ώ ς ε γ ρ ά φ η Π ο ί ό
ε Ί ν α ι τ ό μ ε ί ζ ο ν ή έ λ ε υ σ ι ς τ ο ύ π ά π α σ έ μ ι ά ο ρ θ ό δ ο ξ η χ ώ
ρ α ώ ς φ υ σ ι κ ή κ α ί α ν α γ κ α ί α σ υ ν έ π ε ι α τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς κ α ί
τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς σ τ ό ν Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό Δ ι ά λ ο γ ο 11 ή π ρ ο σ φ ο ρ ά
θ υ μ ι ά μ α τ ο ς σ τ ό ε ί δ ω λ ο τ ο ύ π ά π α λ χ κ α τ ά τ ί ς σ υ λ λ ε ι
τ ο υ ρ γ ι κ έ ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ έ ς σ τ ό Β α τ ι κ α ν ό κ α ί τ ό Φ α ν ά ρ ι ... »
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Κ α τ ά θ ε σ η Μ ά ρ τ '01, σ 16).
Θ ά π ρ έ π η λ ο ι π ό ν ν ά ό μ ι λ ο ύ ν κ α ί α ν τ ι δ ρ ο ύ ν μ έ π ο λ λ ή
τ α π ε ί ν ω σ η κ α ί μ έ α ί σ θ η μ α σ υ ν ε ν ό χ ο υ δ ι ά τ ά ς π ρ ο δ ο σ ί α ς
τ η ς α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι ό δ ο υ τ ώ ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ώ ν π ο ι μ έ ν ω ν τ ω ν
ό σ ο ι δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι δ ι ά τ ή ν ε π ι κ ε ί μ ε ν η ν ε π ί σ κ ε ψ ι ν τ ο ύ
π ά π α Έ π ι β α ρ ύ ν ο υ ν α φ ά ν τ α σ τ α τ ή ν θ έ σ ι ν τ ω ν ό σ ο ι ε π ι
κ α λ ο ύ ν τ α ι ώ ς π ρ ό σ θ ε τ ο ν λ ό γ ο ν α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς δ ι ά τ ή ν α ν ω
τ έ ρ ω ε π ί σ κ ε ψ ι ν τ ή ν ϋ π α ρ ξ ι ν τ ώ ν π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ο ί
ι
Ι
t
!
32
ο π ο ι ο ι θ ά ε κ μ ε τ α λ λ ε υ θ ο ύ ν τ ό θ έ μ α π ρ ό ς ί δ ι ο ν ό φ ε λ ο ς
Γ ι α υ τ ό ό σ ο ι α ν τ έ δ ρ α σ α ν δ ι ά τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω ε π ί σ κ ε ψ ι ν
α λ λ ά κ α ί ό σ ο ι σ υ ν έ χ ι σ α ν τ ή ν έ ν ο χ η σ ι ω π ή τ ο υ ς θ ά π ρ έ π η
μ ε τ ά δ έ ο υ ς κ α ί τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς ν ά ε ρ ω τ ή σ ο υ ν ε α υ τ ο ύ ς
Π ο ι ό ς φ έ ρ ν ε ι τ ε λ ι κ ά τ ό ν π ά π α σ τ ή ν Ε λ λ ά δ α ή Π ο
λ ι τ ι κ ή ή γ ε σ ί α 11 ο ί λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ε ς κ α ί π α π ό φ ι λ ο ι Ο ί κ ο υ
μ ε ν ι σ τ α ί π ο ι μ έ ν ε ς τ ο υ ς ο ί ό π ο ί ο ι ά π ο κ α λ ο ύ ν τ ό ν π ά π α
π ρ ώ τ ο ν τ η ς ά ν ά τ ό ν κ ό σ μ ο ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ο σ ύ ν η ς Έ π ί σ κ ο
π ο ν π ρ ώ τ ο ν τ η τ ά ξ ε ι κ α ί τ η τ ι μ η έ ν τ φ κ α θ ό λ ο υ σ ώ
μ α τ ι τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ Α υ τ
Ά σ φ α λ ώ ς τ ή ν κ υ ρ ί α ν ε υ θ ύ ν η ν δ ι ά τ ή ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο
σ ι α κ ή ν σ τ ά σ ι ν τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ σ τ ό θ έ μ α τ η ς ε π ι σ κ έ ψ ε ω ς φ έ
ρ ε ι ό ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς ό
ό π ο ι ο ς έ χ ω ν υ ί ο θ ε τ ή σ ε ι β α τ ι κ ά ν ε ι ε ς μ ε θ ό δ ο υ ς δ ρ ά σ ε ω ς
ω ς κ α ί τ ό ά λ λ ό τ ρ ι ο ν η θ ο ς τ η ς σ υ ν θ η μ α τ ο λ ο γ ί α ς τ ο υ λ α ί
κ ι σ μ ο ύ κ α ί τ η ς δ η μ α γ ω γ ί α ς ό δ η γ ε ι σ τ α θ ε ρ ά τ ή ν Έ κ κ λ η
σ ί α ν τ ο υ ν έ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ σ έ μ ί α ν β α θ υ τ έ ρ α ν ά λ λ ο ί ω σ ι ν
τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς τ η ς τ α υ τ ό τ η τ ο ς Α υ τ
Τ ή ν α υ τ ή ν ε υ θ ύ ν η ν φ έ ρ ε ι κ α ί σ ύ ν ο λ ο ς ή Ι ε ρ α ρ χ ί α ή
ό π ο ί α ά π ο υ σ ι ά ζ ε ι π α ν τ ε λ ώ ς ά π ό τ ά γ ε γ ο ν ό τ α ό π ω ς
ά λ λ ω ς τ ε έ π ρ α ξ ε κ α ί κ α θ ό λ ο ν τ ό δ ι ά σ τ η μ α τ η ς π ρ ο δ ο
σ ί α ς (1965 - 2000).
ο π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ο ς τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ι ο ς σ α
δ ι σ τ ι κ ώ ς ε ξ έ φ ρ α σ ε τ ή ν π λ ή ρ η ί κ α ν ο π ο ί η σ ή τ ο υ δ ι ά τ ή ν
ε π ί σ κ ε ψ η τ ο υ π ά π α ά π ο δ ε ί ξ α ς δ ι ά μ ί α ν ά κ ό μ η φ ο ρ ά τ ά
λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν α α ι σ θ ή μ α τ ά τ ο υ κ α ί τ ή ν π λ ή ρ η ύ π ο τ α γ ή ν τ ο υ
σ τ ά ς θ ε λ ή σ ε ι ς τ η ς π α π ι κ η ς ε δ ρ α ς Έ τ σ ι έ δ ω σ ε τ ό ν η χ ο ν
τ ο ύ ς Ε λ λ α δ ι κ ο ύ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ δ ι ά τ ό π ώ ς π ρ έ π ε ι ν ά
, ,
ε ν ε ρ γ η σ ο υ ν ...
33
Μ ό ν η ε λ π ί ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς π α ρ α μ έ ν ε ι ω ς σ υ ν ή θ ω ς ό π ι
σ τ ό ς λ α ό ς τ ο ύ Θ ε ο ύ ό ό π ο ί ο ς κ α ί α π ο ρ ρ ί π τ ε ι ω ς π α π ι κ ό ν
τ ό σ ύ ν θ η μ α ό τ ι π η ή Έ κ κ λ η σ ί α δ η λ α δ ή ο ί ε π ί σ κ ο π ο ι
ω ς τ ο ν ί ζ ε ι σ υ χ ν ώ ς ό ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ό ς σ τ α θ μ ό ς τ η ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Ο ί ε π ί σ κ ο π ο ι δ υ σ τ υ χ ώ ς π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν
γ η κ α ί ϋ δ ω ρ σ τ ό ν α ί ρ ε σ ι ά ρ χ η ν Ε ί π α ν τ ό ν α ί κ α ί ά ν ο ι ξ α ν
τ ί ς π ύ λ ε ς σ τ ό ν ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ν
ο π ι σ τ ό ς λ α ό ς π ρ έ π ε ι ν ά π η τ ό ό χ ι σ έ ύ π α ί θ ρ ι ο ν δ ι α
μ α ρ τ υ ρ ί α ν μ έ ε π ι κ ε φ α λ η ς τ ο ύ ς ό μ ο λ ο γ η τ ά ς τ ο ύ π α τ ρ ώ ο υ
έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ κ α ί τ ο ύ ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α ί μ ο ν ά ζ ο ν τ α ς τ ο ύ Ν έ
ο υ π ο ύ ε ν υ π ο γ ρ ά φ ω ς ε δ ή λ ω σ α ν τ ή ν α ν τ ί θ ε σ ή τ ο υ ς σ τ ή ν
ε π ί σ κ ε ψ η τ ο ύ π ά π α Η λ θ ε ή ω ρ α ο ί α ν ω τ έ ρ ω ύ π ο γ ρ ά ψ α
ν τ ε ς ν α ρ χ ί σ ο υ ν τ ή ν έ ξ ι λ έ ω σ ή τ ο υ ς δ ι ά τ ή ν μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α
α π ο υ σ ί α τ ο υ ς α π ό τ ό σ τ ά δ ι ο ν τ η ς α γ ω ν ι ζ ο μ έ ν η ς Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α ς ... Θ ά δ ώ σ ο υ ν έ τ σ ι κ α ί ε ν α κ α λ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α σ ό σ ο υ ς
δ έ ν τ ο ύ ς ε μ ι μ ή θ η σ α ν σ τ ή ν ω ρ α ί α α ύ τ ή ό μ Ο λ ο γ ί α τ ο υ ς Τ ό
ε ύ χ ό μ ε θ α ό λ ο ψ ύ χ ω ς
Κ υ ρ ι α κ ή τ ο ύ Θ ω μ ά 2001
34
3. Μ Α Θ Η Τ Ε Υ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Τ Ο Α Λ Α Θ Η Τ Ο Ν
Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ε Ι Ο Ν
".
Τ Η Σ Ι Ε Ρ Α Σ Ι Ι Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ω Σ
ε π ί σ κ ε ψ ι ς τ ο υ π ά π α σ τ ή ν λ λ ά δ α ε ί ν α ι γ ε γ ο ν ό ς Ο τ ι
π ρ ο κ ά λ ε σ ε π ο λ λ έ ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ό σ ε ς π ο ύ π ο τ έ ά λ λ ο τ ε
δ έ ν ε ί χ α ν σ η μ ε ι ω θ η κ α ί τ ο ι ε ί χ α ν σ ν τ ε λ ε σ θ η β α ρ ύ τ α τ α ι
π ρ ο δ ο σ ί α ι π ί σ τ ε ω ς Δ έ ν τ ό κ α κ ί ζ ο μ ε ν α υ τ ό Θ λ ι β ό μ ε θ α
μ ό ν ο ν δ ι ά τ ή ν μ ε τ ά τ α ύ τ α π ο λ ι τ ι κ ή ν τ ω ν α ν τ ι δ ρ α σ ά ν τ ω ν
Σ τ α μ ά τ η σ α ν σ τ ά λ ό γ ι α Κ α ν ε ί ς τ ο υ ς δ έ ν τ ό λ μ η σ ε ν ά
δ ι α κ ό ψ η κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ ά τ ο ύ λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ο ς Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ
κ α ί τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ Κ α ί ε ν φ δ ι α κ η ρ ύ τ τ ο υ ν ό τ ι ζ ο ύ μ ε
χ ε ό τ ε ρ η π ε ρ ί ο δ ο α π ό τ ή ν ε ί κ ο ν ο μ α χ ί α ε ν τ ο ύ τ ο ι ς δ έ ν
μ ι μ ο ύ ν τ α ι κ α ν έ ν α ε Ι κ ο ν ό φ ι λ ο ν ό μ ο λ ο γ η τ ή ν Ά ρ κ ο υ ν τ α ι
σ έ μ ε ρ ι κ έ ς ά π ε ι λ έ ς κ α ί π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς σ ά ν ε κ ε ί ν ε ς τ ω ν
Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν τ ο υ 1964. Κ α ί τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ ν
ό τ ι μ ι μ ο υ ν τ α ι ό λ ο υ ς τ ο ύ ς κ ο ρ υ φ α ί ο υ ς ό μ ο λ ο γ η τ ά ς τ ο υ π α
ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ό π ω ς Μ ά ξ ι μ ο ν τ ό ν μ λ γ η τ ή ν Θ ε ό δ ω ρ ο ν
Σ τ ο υ δ ί τ η ν Μ ά ρ κ ο ν Ε υ γ ε ν ι κ ό ν ο ί ό π ο ί ο ι ώ ς Ι σ χ υ ρ ί ζ ο
35
--
ν τ α ι ή γ ω ν ί σ θ η σ α ν μ έ σ α α π ό τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν κ α τ ά τ η ς
α ί ρ έ σ ε ω ς ο π ω ς κ ά ν ο υ ν α ύ τ ο ί τ ώ ρ α
Έ π ί σ η ς δ έ ν δ ε ι λ ι ά ζ ο υ ν ν ά π ρ ο σ κ α λ έ σ ο υ ν τ ο ύ ς π α λ α ι
ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ν ά έ λ θ ο υ ν κ α ί π ά λ ι ν σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
ώ σ τ ε ν ά α γ ω ν ι σ θ ο ύ ν μ α ζ ί τ ο υ ς α λ λ ά μ έ σ α α π ό τ ή ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν α ύ τ ή ν τ ή ν φ ο ρ ά ν
Μ έ ά λ λ α λ ό γ ι α έ χ ο μ ε ε π α ν ά λ η ψ ι ν τ ω ν γ ν ω σ τ ω ν α π ό τ ό
1969 θ έ σ ε ω ν τ ο ύ π Έ π ι φ α ν ί ο υ Θ ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ τ ά ς
ό π ο ί α ς μ ε τ ά π ο λ λ η ς τ η ς ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η ς ή κ ο λ ο ύ θ η σ α ν ο ί
Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι κ α ί ο ί Ε λ λ α δ ι κ ο ί ε π ί σ κ ο π ο ι
1. Ά φ ο ρ μ ή ν δ ι ά τ ό π α ρ ό ν ά ρ θ ρ ο ν έ δ ω σ ε ή γ ε ν ο μ έ ν η ε ι ς
Λ ά ρ ι σ α ν (24 Μ α ρ τ ό μ ι λ ί α γ ν ω σ τ ο ύ κ α θ η γ η τ ο ύ κ α ί ί ε ρ έ
ω ς τ ο ύ λ ο ι π ο ύ π Χ Ε ι ς α ύ τ ή ν κ υ ρ ι α ρ χ ε ί ή έ ξ η ς Έ π ι
φ ά ν ε ι ο ς θ έ σ ι ς Ά ν τ ί δ α σ ι ν α ί α λ λ ά ο ύ δ έ π ο τ ε σ χ ί σ μ α
tO α γ ώ ν θ ά γ ί ν η μ έ σ α α π ό τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν Κ α ί τ ο ύ τ ο
.... δ ι ό τ ι κ α τ ά τ ό ν π Χ ά ύ τ ή ν τ ή ν σ τ ά σ ι ν έ τ ή ρ η σ α ν κ α ί ο ί κ ο
ρ υ φ α ί ο ι ό μ ο λ ο γ η τ α ί τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ά γ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς
Ο μ ο λ ο γ η τ ή ς α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς α γ ι ο ς Μ ά ρ κ ο ς
Ε ύ γ ε ν ι κ ό ς Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ ο ύ ς ι δ ί ο υ ς α ύ τ ο ύ λ ό γ ο υ ς θ ά
μ ε ί ν ω μ ε μ έ σ α ε ί τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν κ α ί θ ά α γ ω ν ι σ θ ο ύ μ ε
Α ύ τ ό π ο ύ ο ύ δ έ π ο τ ε θ ά κ ά ν ω μ ε ε Ι ν α ι ν ά σ χ ί σ ω μ ε τ ή ν Έ κ
κ λ η σ ί α ν κ α ί ν ά Π ο κ α λ έ σ ω μ ε σ χ ί σ μ α Ο ύ τ ε ό MdQXo; ό
Ε ύ γ ε ν ι κ ό ο ύ τ ε ό α γ ι ο Μ ά ξ ι μ ο ό Ο μ ο λ ο γ η τ ή κ α ν ε ί
δ έ ν ε φ υ γ ε α π ό τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν Ο ύ τ ε ό α γ ι ο θ ε ό δ ω Ο
ό Σ τ ο υ δ ί τ η κ α ί ν ά κ ά ν η δ ι έ τ ο υ Σ υ ν ό δ ο υ ... Ά μ α
κ α θ α Ι έ σ ο υ ν α μ α ύ β ί σ ο υ ν Ν ά ε χ ο υ μ ε τ ή ν σ υ ν ε ί
δ η σ ί ν μ α ή σ υ χ η ο τ ι α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε τ ο ύ ά γ ί ο υ
Έ δ ω ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι α ύ τ ό π ο ύ ύ π ε σ τ ή ρ ι ξ α ν ε σ φ α λ
μ έ ν ω ς κ α ί σ ο φ ι σ τ ι κ ω ς ο ί π ρ ό τ ο ύ π Χ γ ρ ά ψ α ν τ ε ς κ α ί ε ι ς
j
36
τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς ε χ ο υ μ ε ά φ ι ε ρ ώ σ ε ι δ ε κ ά δ α ς σ ε λ ί δ ω ν ά ν α ι
ρ ο υ ν τ ε ς τ ά ς π ε π λ α ν η μ έ ν α ς α υ τ ώ ν θ έ σ ε ι ς Ά ν ε Ι χ ε τ ό
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν ν ά τ ί ς δ ι α β ά σ ε ι ό π Χ δ έ ν θ ά ε κ ή ρ υ τ τ ε τ ώ ρ α
α υ τ ά τ ά ε ν τ ε λ ώ ς ά ν ι ο τ ό ρ η τ α κ α ί τ ό σ ο ν π ρ ο σ β λ η τ ι κ ά δ ι ά
τ ο ύ ς ά γ ί ο υ ς Γ ρ ά φ ο μ ε ν α υ τ ό δ ι ό τ ι α Ι ά ν ω τ έ ρ ω σ η μ ε ι ω
θ ε ί σ α ι θ έ σ ε ι ς τ ο υ ε Ι ν α ι κ α τ α φ α ν ώ ς ε ν α ν τ ί α ι π ρ ό ς τ ο ύ ς Ι ε
ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς τ ή ν π α τ ε ρ ι κ ή ν δ ι δ α χ ή ν ά λ λ ά κ α ί τ ή ν β ι ο
τ ή ν τ ώ ν τ ρ ι ώ ν κ ο ρ υ φ α ί ω ν δ έ ό μ ο λ ο γ η τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν
Ο ϋ τ ω ς ό Ι Ε Κ α ν ώ ν τ η ς Α Β Σ υ ν ό δ ο υ ε π α ι ν ώ ν τ ο ύ ς
δ ι α κ ό π τ ο ν τ α ς κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ό Σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ μ η ς π ρ ό ς
τ ό ν κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α α ϊ ρ ε σ ι ν θ ε ω ρ ε ί α υ τ ο ύ ς σ ω τ η ρ α τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ο δ έ α γ Μ ά ξ ι μ ο ς ό Ό μ ο λ ο γ η τ ή ς δ τ α ν η ρ ω
τ ή θ η μ έ π ο ί α ν Έ κ κ λ η σ ί α ν κ ο ι ν ω ν ε ί ά φ ο υ δ λ ε ς κ ο ι ν ω ν ο υ ν
μ έ τ ή ν κ α κ ό δ ο ξ ο ν Κ ω ν λ ι ν ά π ή ν τ η σ ε ν Κ α θ ο λ ι κ ή ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ή ν ό ρ θ ή ν κ α ί σ ω τ ή ρ ι ο ν τ η ε ί α υ τ ό ν π ί
σ τ ε ω ό μ ο λ ο γ ί α ν ... δ τ ω ν δ λ ω ν Θ ε ό ε ί ν α ι ά Π ε φ ή ν α Τ ο
(P.G. 90, 132). τ ο υ ά ρ κ ο υ σ ε τ ό δ τ ι ε κ ρ ά τ ε ι τ ή ν ό ρ θ ή ν π ί
ο τ ι ν μ ή κ ο ι ν ω ν ώ ν τ η α Ι ρ έ σ ε ι Δ έ ν τ ό ν ε φ ό β ι ζ ε ή σ κ έ ψ ι ς μ ή
π ω ς μ ε ί ν ε ι μ ό ν ο ς Έ φ δ σ ο ν η τ ο μ έ τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν η τ ο κ α ί
μ έ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
Α υ τ ό ν τ ό ν φ ό β ο ν τ ό ν ε χ ο υ ν ο Ι π α π ι κ ο ί π ο ύ ε χ ο υ ν κ ά ν ε ι
κ έ ν τ ρ ο ν ζ ω η φ ό ρ ο ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ό ν π ά π α ν π α ρ 015
π ά σ α ί ε ρ ω σ ύ ν η κ α ί χ ά ρ ι ς ε κ π ο ρ ε ύ ε τ α ι κ α ί π α ρ ή μ ί ν ο Ι
ό π α δ ο ί τ η ς Έ π ι φ α ν ε ί ο υ σ χ ο λ η ς ο Ι ό π ο ί ο ι κ α ί μ ό ν ο ν
σ τ ή ν σ κ έ ψ ι ν δ τ ι δ έ ν θ ά κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ έ τ ά ρ ω μ έ ί κ α π α τ ρ ι α ρ
χ ε ί α - ε ο τ ω κ α ί κ α κ ο δ ο ξ ο υ ν τ α - τ ο ύ ς π ρ ο κ α λ ε ί ν α υ τ ί α ν
Τ έ λ ο ς ό α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς θ ε ω ρ ε ί π ρ ο δ ο
σ ί α ν τ η ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ό μ ο λ ο γ ί α ς ν ά π α ρ α μ έ ν η κ ά π ο ι ο ς ε ν
κ ο ι ν ω ν ί μ έ τ ό ν κ α κ ο δ ο ξ ο υ ν τ α ε π ί σ κ ο π ό ν τ ο υ Ρ G. 99,
37
---. ----- ---_ .. _-
--- ---- ­
1365 Α Τ ρ ι σ ά θ λ ι ο ν δ έ ά π ο κ α λ ε ί ά λ λ ο ν ή γ ο ύ μ ε ν ο ν π ο ύ
σ υ ν ε χ ί ζ ε ι τ ή ν ό λ ε θ ρ ί α ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ έ τ ο ύ ς ε ι κ ο ν ο μ ά
χ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ω ν α ύ τ ό ν ύ π ό δ ε ι γ μ α α ρ ν ή σ ε ω ς π ρ ο
τ ρ ο π ή ν ά π ω λ ε ί α ς ... » Α ύ τ 1337 C). Κ α ί π ρ ο σ θ έ τ ε ι α λ λ α
χ ο ύ τ ό κ λ α σ σ ι κ ό ν Έ θ ρ υ Ύ ά ρ Θ ε ο υ ό ρ σ ό σ τ μ
ο υ μ ό ν ο ν τ υ α ί ρ ε τ ι κ υ ά λ λ ά κ α ί τ υ τ ί Τ Ι ύ Τ Ι
κ ι ν ω ν υ ν τ α μ ε Ύ ά λ κ α ί π ο λ λ Ή τ Ή φ ω ν Ή ά π ε φ ή ν α τ ο
(1049 Α Ό σ ο ν α φ ο ρ α τ ό ν α γ ι ο ν Μ α ρ κ ο ν τ ό ν Ε ύ γ ε ν ι κ ό ν
ό β ί ο ς κ α ί ο ί λ ό γ ο ι τ ο υ ά π ο τ ε λ ο υ ν α λ η θ η κ α τ α π έ λ τ η ν γ ι ά
σ σ ο υ ς ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι α ν α π ό δ ε ι κ τ α σ τ ι μ ε τ ά τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο ν
τ η ς Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς έ κ ο ι ν ώ ν ε ι μ τ ο ύ ς λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν α ς τ η ς
Κ ω ν λ ε ω ς Ι δ ο ύ ο ί α θ ά ν α τ ο ι λ ό γ ο ι τ ο υ
Φ ε υ Ύ ε τ ε κ α ί ύ μ ε ί ά δ ε λ φ ο ί τ ή ν π ρ ό τ υ ά κ ο ι ν ω ν ή
, " , , ι ι
τ κ ο ι ν ω ν ι α ν κ α ι τ ο μ ν η μ ο σ ν ο ν τ ω ν α μ ν η μ ο ν ε τ ω ν
Ι δ ε έ γ ώ α ρ κ ό ά μ α ρ τ ω λ ό λ έ Ύ ω ύ μ ί ν Ο Τ Ι ό μ ν η μ ο
ν ε ύ ω ν τ ο υ π ά π α ώ ό ρ θ ο δ ό ξ ο ά ρ ι ε ρ έ ω ε ν έ σ τ ι
π ά ν τ α τ ά τ ω ν Λ α τ ί ν ω ν έ κ π λ η ρ ω σ α ι μ έ χ ρ ι κ α ί α υ τ η τ η
κ ρ α τ ω ν γ ε ν ε ί ω ν κ α ί ό λ α τ ι ν ο φ ρ ο ν ω ν μ ε τ ά τ ω ν Λ α τ ί .
ν ω ν κ ρ ι θ ή σ ε τ α ι κ α ί ώ π α ρ α β ά τ η τ η π ί σ τ ε ω λ ο γ ι σ θ ή
σ ε τ α ι (P.G. 160, 1097 D, 1100 Α
Ε Ι ν α ι θ λ ι β ε ρ ώ τ α τ ο ν ν ά ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι ό π Χ Ο τ ι ό α γ ι
α ρ κ ε μ ε ι ν ε μ έ λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν α π α τ ρ ι ά ρ χ η ν α γ ω ν ι ζ ό μ ε
ν ο ς Ο ϊ λ ό γ ο ι τ ο ύ ά γ ί ο υ δ έ ν έ π ι τ ρ έ π ο υ ν κ α μ μ ί α ν π α ρ ε ρ
,
μ η ν ε ι α ν
Π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η ν π α ρ ά τ ο υ α σ ι λ έ ω Ά λ λ ό λ ό γ τ ο υ
Θ ε ο υ ο δ έ δ ε τ α ι τ ρ έ χ ε ι δ έ μ λ λ ν κ α ί ε ύ ο δ ο υ τ α ι κ α ί ο ί
π λ ε ί ν ε τ ω ν ά δ ε λ φ ω ν τ Ή έ μ Ή έ ξ ο ρ ί θ α ρ ρ ϋ ν τ ε β ά λ
λ ο σ ι τ ί έ λ έ γ ι τ υ ά λ ι τ η ρ ί κ α ί π α ρ α β ά τ α τ η
ό ρ θ η π ί σ τ ε ω κ α ί τ ω ν π α τ ρ ι κ ώ ν θ ε σ μ ώ ν κ α ί έ λ α υ ν ο σ ι
38
π α ν τ α χ ό θ ε ν α ύ τ ο ύ ς ώ ς κ α θ ά ρ μ α τ α μ ή τ ε σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί ν
α ύ τ ο ί ς α ν ε χ ό μ ε ν ο ι μ ή τ ε μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς ο λ ω ς α ύ τ ώ ν ώ ς
Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν Α υ τ 1097 Α Β
Η α ν η π α τ ε ρ ι κ ή θ έ σ ι ς α γ ώ ν α ς μ έ σ α ά π ό τ ή ν Ε κ κ λ η
σ ί α ν ά π ο τ ε λ ε ί α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ν κ α ί α ν τ ι φ α τ ι κ ό ν σ ύ ν
θ η μ α α φ ο ϋ ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς ά γ ώ ν α ρ χ ί ζ ε ι α π ό τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν
π ο ύ ό π ι σ τ ό ς δ ι α κ ό π τ ε ι π ά σ α ν κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ό ς τ ή ν κ α κ ο
δ ο ξ ί α ν ώ σ τ ε ν ά μ ή θ ε ω ρ η τ α ι τ ο ύ λ ο ι π ο ύ σ υ ν υ π ε ύ θ υ ν ο ς
ό π α δ ό ς τ η ς α λ λ ά π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς α ν τ ί π α λ ό ς τ η ς Τ ό τ ε γ ί ν ο ,
ν τ α ι δ ύ ο τ ι ν ά κ α τ ά τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ ά γ ί ο υ Ν ι κ ό δ η μ ο υ τ ο ύ
Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ Ο ί α ν τ ι δ ρ ώ ν τ ε ς έ λ ε υ θ ε ρ ώ ν ο υ ν τ ή Έ κ κ λ η
σ ί α ν α π ό τ ό σ χ ί σ μ α κ α ί τ ή ν α ί ρ ε σ ι ν τ ώ ν ψ ε υ δ ε π ι σ κ ό
π ω ν τ ο υ ς α υ τ ο ί δ έ α ξ ι ο ύ ν τ α ι τ ο ί ς π ρ ε π ο ύ σ η ς τ ι μ ή ς ώ ς
ρ θ ό δ ξ ι Α υ τ ή ε ί ν α ι ή ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ θ έ σ ι ς τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ λ α τ ά λ λ α ά π ο τ ε λ ο ύ ν π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ν κ α ί
ή θ ε λ η μ έ ν η ν δ ι α σ ρ φ ή ν α υ τ η ς
2. Π ε ρ ί τ ό τ έ λ ο ς τ η ς ό μ ι λ ί α ς τ ο υ ά ν α γ κ α σ θ ε ί ς ύ π ό τ ο ύ
α κ ρ ο α τ η ρ ί ο υ ν ά ό μ ι λ ή σ η κ α ί γ ι ά τ ο ύ ς π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί
τ α ς ε ί π ε τ ά έ ξ η ς τ ρ α γ ι κ ά κ α ί α ν α λ η θ η Έ κ τ ι μ ώ β α θ ύ τ α
τ α τ ο ύ ς α δ ε λ φ ο ύ ς τ ο ύ π α λ α ι ο ύ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ... ν ά α φ ή
σ ο υ ν τ ά π ό σ α σ χ ί σ μ α τ α έ χ ο υ ν έ χ ο υ ν ε 12 Σ υ ν ό δ ο υ ς π ό
σ α ς έ χ ο υ ν κ α ί ν ά έ π α ν έ λ θ ο υ ν έ δ ώ σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α κ α ί
ν ά α γ ω ν ι σ θ ο ύ μ ε ο λ ο ι μ α ζ ί
Τ ό θ έ μ α δ έ ν ε ί ν α ι α ν ε ί μ ε θ α μ έ τ ό π α λ ι ό 11 τ ό ν έ ο α λ λ ά
α ν θ ά σ ώ σ ο υ μ ε τ ή ν ψ υ χ ή ν μ α ς Κ α ί τ ή ν ψ υ χ ή μ α ς τ ή ν
σ ώ ζ ο υ μ ε μ έ σ α σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α
Ά σ φ α λ ώ ς κ α ί σ ω ζ ό μ ε θ α μ έ σ α ε ι ς τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
α φ ο ύ έ κ τ ό ς α ύ τ η ς σ ω τ η ρ ί α δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι ά λ λ ά π ο ί α ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν Α υ τ ή π ο ύ κ ο ι ν ω ν ε ί μ έ τ ή ν α ί ρ ε σ ι ν π ο ύ σ λ
39
λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί μ έ τ ο ύ ς π α π ι κ ο ύ ς π ο ύ α π ο δ έ χ ε τ α ι δ τ ι κ α ί
έ κ τ ό ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ύ π ά ρ χ ε ι σ ω τ η ρ ί α π ο ύ β λ α σ φ η μ ε ί ε ι ς
τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ ά τ η ς δ ι ά τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς τ η ς ε ι ς τ ό Π α
γ κ ό σ μ ι ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν π ο ύ π ι σ τ ε ύ ε ι κ α ί κ η
ρ ύ τ τ ε ι δ τ ι έ χ ο υ ν θ ε ί α ν Χ ά ρ ί ν Μ ο ν ο φ υ σ ί τ α ι π α π ι κ ο ί κ α ί
Ά γ γ λ ι κ α ν ο ί Ά σ φ α λ ώ ς σ χ ι Μ υ ρ ι ά κ ι ς σ χ ι Ά ν τ ι θ έ τ ω ς σ ω
ζ ό μ ε θ α μ ό ν ο ν δ τ α ν δ έ ν κ ο ι ν ω ν ο ύ μ ε μ έ μ ι ά τ έ τ ο ι α Ε κ κ λ η
σ ί α ν Δ ι ό τ ι τ ό τ ε ε ί μ ε θ α κ α ί κ α τ ά τ ό ν μ έ γ α ν Γ ρ η γ ό ρ ι ο ν τ ό ν
Π α λ α μ α τ η ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Έ κ κ λ η σ ί α ς Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ο ί
__ Ie" ,,, ,..,
κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ ε ς τ η α ι ρ ε σ ε ι κ α ι ω ς ε κ τ ο υ τ ο υ μ η ο ν τ ε ς τ η ς
ά λ η θ ε ί α ς ο ύ δ έ τ η ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ι σ ί ν κ α τ ά
τ ό ν ί δ ι ο ν ά γ ι ο ν Ά π α ν τ α 2, 627).
Π ο λ λ ο ί π ο λ λ ά κ ι ς έ κ α τ η γ ό ρ η σ α ν τ ή ν ί ε ρ ω σ ύ ν η ν τ ώ ν
π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν α λ λ ά τ ά χ ε ι ρ ο τ ο ν η τ ή ρ ι α α ύ τ ώ ν τ ο ύ ς
δ ι έ ψ ε υ σ α ν π λ ή ρ ω ς Π ρ β λ Σ τ α ύ ρ ο υ Κ α ρ α μ ή τ σ ο υ Α ί χ ε ι
ρ ο τ ο ν ί α ι τ ώ ν Γ Ο Χ α π ό κ α ν ο ν ι κ η ς έ π ό ψ ε ω ς Ά θ η ν α ι
1997, σ σ 110).
Τ ό α σ θ ε ν έ ς σ η μ ε ί ο ν τ ο υ ς ε ί ν α ι α ί δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς τ ο υ ς π ο ύ
ε ι ρ ω ν ε ύ ε τ α ι ό π Χ Σ υ μ φ ω ν ο ύ μ ε Δ έ ν π ρ έ π ε ι δ μ ω ς ν ά π α
ρ α θ ε ω ρ η τ α ι δ τ ι ο ί ί δ ι ο ι ο ί ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η
σ α ν τ ί ς σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ε ς έ ξ α ύ τ ώ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά τ ο ύ ς
δ ι α λ ύ σ ο υ ν ..
Μ ή π ω ς κ α ί σ τ ή ν έ π ο χ ή τ η ς ε ι κ ο ν ο μ α χ ί α ς δ έ ν π α ρ ε τ η
ρ ή θ η σ α ν δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς σ τ ό σ ώ μ α τ ώ ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ε ι κ ο ν ο φ ί
λ ω ν Γ ρ ά φ ε ι σ χ ε τ ι κ ώ ς ό μ έ γ α ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς
Ε π ε ι δ ή έ μ α θ ο ν π α ρ ά τ ο ύ γ ρ α μ μ α τ η φ ό ρ ο υ ω κ α λ έ α δ ε λ
φ έ δ τ ι έ ρ ι δ ε ς α ν ε φ ά ν η σ α ν μ ε τ α ξ ύ σ α ς ... μ ε τ ά λ ύ π η ς μ ο υ
έ δ έ χ θ η ν τ ά ν έ α α ύ τ ά γ ν ω ρ ί ζ ω ν δ τ ι ε ί ν α ι σ π ο ρ α ί τ ο ύ Δ ι α
β ό λ ο υ π ο ύ π ρ ο κ α λ ο ύ ν σ χ ί σ μ α τ α κ α ί σ α ύ τ ό τ ό ύ γ ι α ί ν ο ν
40
μ έ ρ ο ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Α ύ τ ό ε ί ν α ι χ α ρ ο π ο ι ό ν γ ε γ ο ν ό ς
γ ι ά τ ο ύ ς υ π ε ν α ί ο υ ς (= ε ι κ ο ν ο μ ά χ ο υ ς ο ί ό π ο ί ο ι α π ό τ ά
δ ι κ ά μ α ς α σ θ ε ν ή μ α τ α ί σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι Ο Τ Ι ή δ ι κ ή τ ο υ ς α σ έ
β ε ι α ε χ ε ι κ α λ ώ ς (1285 Ω
Έ τ σ ι κ α ί τ ώ ρ α μ π ο ρ ε ί ν ά υ π ά ρ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ο ι Σ ύ ν ο δ ο ι
π α λ α ι ο ύ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ α λ λ α ύ τ ό δ έ ν ά π τ ε τ α ι τ η ς α υ σ ί α ς
τ ο ύ κ α τ ά π ά α π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ α γ ώ ν ο ς τ ω ν ο ύ τ ε δ η μ ι
ο υ ρ γ ε ί δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ν σ τ ο ύ ς ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ν ά π α ρ α μ έ
ν ο υ ν έ ν τ η κ α κ ο δ ο ξ ί Ά ς τ ο λ μ ή σ ο υ ν τ ή ν α π ο τ ε ί χ ι σ ι ν κ α ί
α ς μ ή ν έ ν ω θ ο ύ ν μ ε τ α υ τ ώ ν Τ ό τ ε κ α ί μ ό ν ο ν τ ό τ ε θ ά δ ι α π ι
σ τ ώ σ ο υ ν π ό σ ο ν δ ύ σ κ ο λ ο ν ε ί ν α ι ή έ ν ό τ η ς σ έ τ έ τ ο ι ο υ ς
α γ ώ ν ε ς Τ ώ ρ α α ί κ ρ ί σ ε ι ς τ ω ν ό μ ο ι ά ζ ο υ ν μ έ ν ο υ θ ε σ ί ε ς κ α
λ ο ν τ υ μ έ ν ο υ φ ι λ ά θ λ ο υ α π ό κ ε ρ κ ί δ ε ς σ τ α δ ί ο υ π ρ ό ς ί δ ρ ω μ έ
ν ο ν π λ ή ν ν ι κ η φ ό ρ ο ν α γ ω ν ι σ τ ή ν σ τ ί β ο υ ...
Τ ό θ έ μ α λ ο ι π ό ν δ έ ν ε ί ν α ι ή π ο λ υ σ υ ν ο δ ι κ ό τ η ς τ ο ύ π α
λ α ι ο ύ α λ λ ά ή ύ π ε ν α ν τ ί α π ρ ό ς τ ή ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν π α ρ ά δ ο σ ι ν
π ί σ τ ι ς τ ώ ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν σ τ ι α δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά δ ι α κ ό
ψ ο υ ν π ο τ έ κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ό ς τ ο ύ ς έ π ι σ κ ό π ο υ ς τ ο υ ς δ ι ό τ ι θ ά
ε υ ρ ε θ ο ύ ν έ κ τ ό ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ί σ ω τ η ρ ί α ς κ α ί β ο ί π α λ α ι
ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι π ο ύ έ τ ό λ μ η σ α ν ν ά τ ό π ρ ά ξ ο υ ν έ γ ι ν α ν σ χ ι
σ μ α τ ι κ ο ί κ α ί σ υ ν ε π ώ ς π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ρ ό ς α π ο φ υ γ ή ν Ι
Ά μ φ ό τ ε ρ α ι α ί θ έ σ ε ι ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν τ ε λ ε ί ω ς α ι π α ρ α δ ο
" ι ", ,_ eI
σ ι α κ α ι μ η μ α ρ τ υ ρ ο υ μ ε ν α ι α π ο τ α ς π η γ α ς τ ω ν α γ ι ω ν π α
τ έ ρ ω ν Δ έ ν α ν α φ έ ρ ο μ α ι σ τ ή ν τ ρ ί τ η ν κ α ί σ ο β α ρ ά ν α ι τ ί α ν
τ ή ν έ λ λ ε ι ψ ι ν α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ο ς κ α ί π ν ε ύ μ α τ ο ς θ υ σ ί α ς π ο ύ
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι τ ό ν κ λ η ρ ο ν τ ο ύ ν έ ο υ ...
Δ ι ά λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς π α ρ α π έ μ π ο μ ε ν ε ι ς τ ά ς έ ξ η ς έ ρ γ α
σ ί α ς μ α ς Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς έ ρ ή μ ο υ π ε ρ ί Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ
Ά ί δ ο τ ο ν κ α ί Ό τ α ν ο ί φ ύ λ α κ ε ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν
41
..,
3. Τ έ λ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά κ α θ η σ υ χ ά σ η μ ε ρ ι κ ο ύ ς ζ ω η
ρ ο ύ ς α κ ρ ο α τ ά ς π ο ύ ε π ε θ ύ μ ο υ ν μ ί α ν ά μ ε σ ο ν α ν τ ί δ ρ α σ ι ν
ε Ι π ε Δ έ ν ε ί ν α ι ο λ ο ι ο ί ε π ί σ κ ο π ο ι ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί τ ό
Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς κ α ί τ ώ ρ α μ π ρ ο σ τ ά ε ί ν α ι ... Υ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ
λ ο ί κ α π ε τ ά ν ι ο ι Μ ή κ ά ν ε τ ε κ α π ε τ α ν ά τ α ο λ ο ι σ α ς
Π ο ί ο υ ς θ ε ω ρ ε ί κ α π ε τ ά ν ι ο υ ς τ ό ε γ ρ α ψ ε π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς
σ τ ό ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν ό τ α ν ε χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ ό ν ή γ ο ύ
μ ε ν ο ν τ η ς Μ ο ν η ς Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ ώ ς σ ο φ ό ν κ α ί ό μ ο λ ο γ η τ ή ν
Φ ύ λ λ 8.2.)
Τ ρ ι ά ν τ α χ ρ ό ν ι α ν ά κ ο ι ν ω ν η ς μ έ τ ρ ε ί ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς π α
τ ρ ι ά ρ χ α ς τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς Ά θ η ν α γ ό ρ α ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν κ α ί
Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ν κ α ί ν ά ε Ι σ α ι κ α ί ό μ ο λ ο γ η τ ή ς Α υ τ ό σ η
μ α ί ν ε ι π ά ρ α π ο λ λ ά τ ά ό π ο ί α ε Π Ι φ λ α σ σ ό μ ε θ α ν ά σ χ ο λ ι ά
σ ω μ ε ν π ρ ο σ ε χ ώ ς Β ε β α ί ω ς τ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ο υ κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ
τ η ς Μ ο ν η ς Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ η ρ ο υ ν ό λ ο ι ο ί κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ι τ ώ ν
Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ω ν Μ ο ν ώ ν π λ ή ν τ η ς 1. Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ
Π α ρ ά τ α υ τ α δ ι ά τ ό ν π Χ τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς ε ί ν α ι μ π ρ ο σ τ ά
κ α ί τ ώ ρ α ε ν ν ο ώ ν σ τ ό ν κ α τ ά τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς α γ ώ ν α
Ο π ο ί α π α ρ α π ο ί η σ ι ς τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς
Έ μ ε ί ς μ ί α ν ύ π ε ρ ο χ ή ν κ α ί ε ν π ρ ω τ ε ί ο ν δ ι α κ ρ ί ν ο μ ε ν ε ί ς
τ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ο υ Ά γ Ό ρ ο υ ς δ τ ι π ρ ο η γ ε ί τ α ι σ τ ή ν κ α τ ά κ ρ ι
τ ο ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ ά τ η ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Φ α
ν α ρ ί ο υ ύ π ό δ ε ι γ μ α α π ω λ ε ί α ς ύ π ά ρ χ ο ν δ ι ε π ι σ κ ό π ο υ ς
κ λ η ρ ο ν κ α ί λ α ό ν τ η ς α ν ά τ ό ν κ ό σ μ ο ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η
σ ί α ς
Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς π ρ έ π ε ι ν ά π ρ ο σ θ έ σ ω ό τ ι δ έ ν ε χ ω κ α ν έ
ν α π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ν μ έ τ ό ν π Χ Ά ν τ ι θ έ τ ω ς μ ά λ ι σ τ α δ ι ε π ι
σ τ ο λ η ς μ ο υ ό τ α ν α ν τ έ δ ρ α σ ε ν δ ι ά τ ό ν π ά π α ν τ ο υ ε τ ό ν ι σ α
δ τ ι λ ί α ν ε ύ φ ρ α ν ε τ ο ύ ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς μ έ τ ή ν σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά
42
-
τ ο υ έ κ ε ί ν η . Τ ό ν έ π ε σ κ έ φ θ η ν μ ά λ ι σ c α κ α ί τ ό ν σ υ ν ε χ ά ρ η ν
κ α ί π ρ ο σ ω π ι κ ώ ς . Σ ή μ ε ρ α ό μ ω ς δ ι α φ ω ν ώ π λ ή ρ ω ς μ έ τ ο ύ ς
λ ό γ ο υ ς κ α ί τ ή ν τ α κ τ ι κ ή ν τ ο υ κ α θ ώ ς κ α ί μ έ τ ο ύ ς σ υ ν ε ρ γ ά ­
τ α ς τ ο υ . Δ έ ν έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ ή ν π α τ ρ ι κ ή μ α ς κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά .
Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ό λ ό γ ο ς τ ο υ γ ί ν ε τ α ι έ μ π ό δ ι ο ν σ c ί ς ψ υ χ έ ς π ο ύ
δ ι ψ ο ύ ν τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν τ η ς ' Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς . Σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ό μ ω ς
, Ie , _, , _c,
γ ι ν ε τ α ι κ α ι υ π o σ c η ρ ι κ τ η ς τ ο υ α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ο υ , τ ο υ ο π ο ι ο υ
μ ί α ε ί ν α ι ή μ έ ρ ι μ ν α , ν ά μ ή μ ε γ α λ ώ σ η ή π α ρ ε μ β ο λ ή Κ υ ρ ί ­
ο υ , ή τ ώ ν γ ν η σ ί ω ν ' Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ό μ ή γ υ ρ ι ς , τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς
σ υ ν ε χ ώ ς κ α τ η γ ο ρ ε ί .
Π ι σ c ε ύ ω , τ έ λ ο ς , ό τ ι α π α ι τ ε ί τ α ι δ α ψ ι λ ή ς μ ε λ έ τ η κ α ί π ρ ο ­
κ α τ α λ ή ψ ε ω ν α π α λ λ α γ ή π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά μ ι μ η θ η π ι σ c ώ ς
τ ο ύ ς ά γ ί ο υ ς π α τ έ ρ α ς , ε ' ί ς τ ε τ ό ν β ί ο ν κ α ί τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν
τ ω ν , ό π ε ρ κ α ί ε ύ χ ο μ α ι ε Ι λ ι κ ρ ι ν ώ ς έ κ κ α ρ δ ί α ς .
Ε ' Κ υ ρ ι α κ ή Ν ή σ τ ε ι ώ ν 2002
43
--
4. Ο Π Ο Ι Ο Σ Δ Ε Ν θ Ε Λ Ε Ι Ν Α Ζ Η Μ Ω Σ Η
..
...
Η κ υ κ λ ο φ ο ρ η θ ε ί σ α π ο ι κ ί λ η κ ρ ι τ ι κ ή ε κ μ έ ρ ο υ ς π ο λ λ ώ ν
Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν γ ι ά τ ό σ υ ν ε λ θ ό ν ε Ι ς Ά θ ή ν α ς Π α γ κ
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν τ ώ ν Έ κ κ λ η σ ι ώ ν σ υ ν ι σ τ ά ά κ ρ ω ς ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ν
σ η μ ε ί ο ν τ η ς τ ρ α γ ι κ η ς τ ω ν θ έ σ ε ω ς
Έ ν ώ ή Έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ ς έ π ί 50 χ ρ ό ν ι α α π ο τ ε λ ε ί ρ γ α ν ι
κ ό ν μ έ λ ο ς τ ο ύ α Ι ρ ε Τ Ι Κ Ο ύ α ύ τ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ α π ο δ ύ ρ ο ν τ α ι
π ρ ο σ φ ά τ ω ς γ ο ε ρ ώ ς δ ι ό τ ι α Ι ρ ε τ ι κ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν έ κ α ν α ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν ε Ι ς Ά θ ή ν α ς
Π ο ί ο ε ί ν α ι χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν ν ά μ ε τ έ χ η ς ο ρ γ α ν ι κ ά κ α ί ο υ σ ι α
σ τ ι κ ά σ ε ν α Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Έ κ κ λ η σ ι ώ ν α ρ ν ο ύ μ ε ν ο ς α ύ τ ο
μ ά τ ω ς δ τ ι ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Ν τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ η τ ό ν ά έ λ θ ο υ ν μ ε ρ ι κ ο ί θ ε ο λ ό γ ο ι τ ώ ν α λ λ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ώ ν - α Ι ό π ο ί α ι β ά σ ε ι τ ο ύ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ σ υ ν α
π ο τ ε λ ο ύ ν τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ - σ τ ή ν Ε λ λ ά δ α γ ι ά
ν ά σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ο υ ν
Κ α ί ο Ι μ έ ν λ α ί κ ο ί έ σ τ ω κ α ί Κ α θ η γ η τ α ί Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ
έ χ ο υ ν κ ά π ο ι ο ε λ α φ ρ υ ν τ ι κ ό ν α λ λ ά κ λ η ρ ι κ ο ί κ α ί δ ή Ά γ ι ο
ρ ε ί τ α ι γ η ρ ά σ α ν τ ε ς ε Ι ς τ ό θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ν κ α ί τ ή ν μ ε λ έ τ η ν
44
--------...,..",II"""IH(I"""'liH.__.... .. .. Π ί Ι Ι ι ι τ Τ Ι Ι Ι Ι ..".- .----- ­ ' ι __ ι ..----"
-
ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ν ά κ α τ α φ ε ύ γ ο υ ν σ υ ν ε χ ώ ς σ έ γ ρ α π τ έ ς δ ι α μ α ρ
τ υ ρ ί ε ς τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν π ο ύ ή Έ κ κ λ η σ ί α δ ι ά τ η ς tI. Π α ρ α δ ό
σ ε ώ ς τ η ς τ ο ύ ς δ ι α τ ά σ σ ε ι ν ά δ ι α κ ό π τ ο υ ν κ ά θ ε κ ο ι ν ω ν ί α ν
μ έ ε π ι σ κ ό π ο υ ς π ο ύ κ ο ι ν ω ν ο ύ ν κ α ί ε π α ι ν ο ύ ν τ έ τ ο ι α Σ υ μ
β ο ύ λ ι α
Ι δ ο ύ π ο ύ κ α τ α λ ή γ ε ι ό π ι σ τ ό ς ό τ α ν π ε ρ ι φ ρ ο ν η τ ή ν φ ω
ν ή ν τ ώ ν Π α τ έ ρ ω ν τ ο υ κ α ί ά κ ο λ ο υ θ ε ί δ ι κ έ ς τ ο υ έ ρ μ η ν ε ί ε ς
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά μ χ ά σ η τ ή ν ή σ υ χ ί α τ ο υ
Ε Ι δ ι κ ά δ έ γ ι ά τ ο ύ ς Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς π ρ ο σ θ έ τ ο μ ε ν
Ό χ ι μ ό ν ο ν ά ν έ χ ο ν τ α ι τ ό ν Έ π ί σ κ ο π ό ν τ ο υ ς τ ό ν Ο Ι κ
Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ν ά μ ε τ έ χ η κ α ί ν ά ε π α ι ν α υ τ ό τ ό π α ν α ι ρ ε τ ι
κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν ά λ λ ά ύ π α κ ο ύ ο ν τ α ς σ τ ί ς ε ν τ ο λ έ ς τ ο υ κ α
τ α δ ι ώ κ ο υ ν δ σ ο υ ς σ υ ν α σ κ η τ ά ς τ ω ν δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι γ ι ά
τ ή ν π ρ ο δ ο σ ί α ν α υ τ ή ν
tO Θ ε ό ς θ ά τ ο ί ς σ υ γ χ ω ρ ή σ η π ο λ λ ά ά τ ο μ ι κ ά κ α ί σ υ λ
λ ο γ ι κ ά ά μ α ρ τ ή μ α τ α π ο ύ σ ά ν ά τ ο μ α 11 Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς δ ι έ
π ρ α ξ α ν μ ή ά γ ω ν ι σ θ έ ν τ ε ς κ α τ ά τ ο ύ κ α κ ο δ ό ξ ο υ Έ π ι σ κ ό
π ο υ τ ο υ ς τ ο ύ ς δ ι ω γ μ ο ύ ς δ μ ω ς π ο ύ ε ν ε ρ γ ο ύ ν ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν
ά γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ω ν κ α τ ά τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς σ υ ν α σ κ η τ ώ ν τ ο υ ς π ι
σ τ ε ύ ο μ ε ν δ τ ι ο υ δ έ π ο τ ε θ ά σ υ γ χ ω ρ ή σ δ ι ό τ ι ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι
φ α ρ ι σ α ί κ ή ν ν ο ο τ ρ ο π ί α ν τ η ς ό π ο ί α ς α ι ώ ν ι ο ς κ λ η ρ ο ς ε ί ν α ι
τ ά ο υ α ί τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ
Ι ο ύ ν ι ο ς 2005
45
5. Ο Τ Α Ν Η Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Σ , Η Α Γ Ν Ο Ι Α ,
Η Δ Ι Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Η Ε Μ Π Α Θ Ε Ι Α
Π Ν Ω Ν Τ Α Ι Α Ν Θ Ο Δ Ε Σ Μ Η
( Ό π ω ς Ό λ α τ ά χ α ρ ί σ μ α τ α ε τ σ ι κ α ί τ ό χ ά ρ ι σ μ α τ ο υ γ ρ ά ­
φ ε ι ν κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι α π ό μ ί α ν σ ο β α ρ ά ν ε κ τ ρ ο π ή ν · τ ό ν ά ύ π η ­
ρ ε τ η τ ό ν γ ρ ά φ ο ν τ α κ α ί ό χ ι τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν . Κ α ί ύ π η ρ ε τ ε ί τ ό ν
γ ρ ά φ ο ν τ α , Ό τ α ν τ ο υ τ ρ έ φ ε ι κ ά π ο ι ο π ά θ ο ς η π ά θ η , τ ά
ό π ο ί α α κ ρ ι β ώ ς ε ί ν α ι , « σ α π ρ ό φ υ τ α » π ο ύ π ο τ ί ζ ο ν τ α ι α π ό
α υ τ ή ν τ ή ν α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν δ ι α κ ο ν ί α ν τ ο υ γ ρ ά φ ο ν τ ο ς .
Α ί ε π ι π τ ώ σ ε ι ς α π ό μ ί α ν π α θ ι α σ μ έ ν η γ ρ α φ ί δ α ε ί ν α ι
π ο λ λ έ ς , Ό σ ε ς σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι ή δ ι α κ ο ν ί α τ ο υ ψ ε ύ δ ο υ ς . Σ τ ή ν
ί σ τ ο ρ ί α π ο λ λ ο ί ύ π η ρ ξ α ν δ ε ι ν ο ί χ ε ι ρ ι σ τ α ί τ ο υ λ ό γ ο υ , Ό π ω ς
π . χ . ό η μ έ τ ε ρ ο ς Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς , ε π ε ι δ ή Ό μ ω ς δ έ ν ύ π η ρ έ τ η ­
σ α ν τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν , α λ λ ά τ ά π ά θ η τ ο υ ς , ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν
ε ρ ε ί π ι α σ τ ί ς ψ υ χ έ ς τ ώ ν θ α υ μ α σ τ ώ ν τ ο υ ς , χ α λ ά σ μ α τ α κ α ί
ν α υ ά γ ι α , α ν ά λ ο γ α π ρ ό ς τ ή ν α γ ρ ι ό τ η τ α κ α ί τ ό μ έ γ ε θ ο ς τ ώ ν
π α θ ώ ν τ ο υ ς ...
Ε ί δ ι κ ώ ς μ ά λ ι σ τ α σ τ ί ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς Ό π ο υ τ ό δ ι α κ ο ν ο ύ ­
46
z:t %5
μ ε ν ο ν θ έ μ α ε ί ν α ι θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό ν τ ό τ ε ή ε κ τ ρ ο π ή τ η ς γ ρ α
φ ί δ ο ς ε ί ν α ι π ο λ ύ σ ο β α ρ ο τ έ ρ α ά φ ο ύ δ ι α κ υ β ε ύ ε τ α ι ή α ί ω
ι ,_, ,
ν ι α σ ω τ η ρ ι α τ ο υ α ν α γ ν ω σ τ ο υ
Έ ν α τ έ τ ο ι ο φ α ι ν ό μ ε ν ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι κ α ί ή τ ο ύ Μ ο ν α
χ ο ύ θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ γ ρ α φ ί ς σ π ο τ ε α ύ τ ή ά ν έ λ α β ε
ν ά ύ π η ρ ε τ ή σ η θ έ μ α τ α π ί σ τ ε ω ς κ α ί λ α τ ρ ε ί α ς σ χ έ σ ι ν ε χ ο ν τ α
μ έ τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς κ α ί ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν μ έ τ ή ν τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν
π ο λ ι τ ε ί α ν κ α ί δ ρ α σ ι ν
Σ α ρ ά ν τ α π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε τ ί ς σ υ γ γ ρ α
φ έ ς κ α ί τ ή ν π ο λ ι τ ε ί α ν τ ο υ ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς π ρ ό ς τ ό ζ η λ ω τ ι κ ό ν
θ έ μ α κ α ί τ ό ά π ο τ έ λ ε σ μ α ε ί ν α ι τ ό σ υ ν ε χ έ ς α ί σ θ η μ α ε ν τ ό
ν ο υ ν α υ τ ί α ς π ρ ο κ α λ ο υ μ έ ν η ς ά π ό τ ό ν ε ν α λ λ α σ σ ό μ ε ν ο ν
ε ύ ρ ι π ο ν τ ω ν θ έ σ ε ώ ν τ ο υ
Ε π ε ι δ ή γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν κ α λ ώ ς τ ό ν ά ν δ ρ α ό λ ό γ ο ς μ α ς
φ ρ ο ν ο ύ μ ε ν σ τ ι π λ ο υ τ ί ζ ε τ α ι κ α ί ε κ τ η ς ε μ π ε ι ρ ί α ς ά π α ρ α ι
τ ή τ ο υ σ υ ν ο δ ό ύ σ τ ά δ υ σ κ ο λ ο π ά τ η τ α μ ο ν ο π ά τ ι α τ ώ ν ψ υ
- ,
χ ι κ ω ν κ ο σ μ ω ν
Π ε δ ί ο ν ά ρ ι σ τ ο ν ε ί ς τ ό ό π ο ί ο ν δ υ ν ά μ ε θ α ν ά ψ η λ α φ ί σ ω
μ ε τ ά ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ό κ ε ι τ α ι ε ν ώ π ι ό ν μ α ς τ ό ν έ ο ν β ι β λ ί ο ν
τ ο υ Α θ ω ν ι κ ά Ά ν θ η τ ό μ ο ς δ έ κ α τ ο ς μ έ ύ π ό τ ι τ λ ο ν
Ά π ο κ α λ υ π τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς γ ε ν έ σ ε ω ς κ α ί ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς τ ο ύ
π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ο ύ - Ζ η λ ω τ ι σ μ ο ύ
Σ τ ί ς 250 σ ε λ ί δ ε ς τ ο ύ ά ν ω τ έ ρ ω ε ρ γ ο υ σ π ο υ ύ π ο τ ί θ ε τ α ι
σ τ ι ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι τ ά γ ε ν ε σ ι ο υ ρ γ ά α ί τ ι α τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς
κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς ό π Θ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ά έ ξ η ς ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α
δ ι ά ν ά π ο δ ε ί ξ ό χ ι τ ή ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή ν
κ α ί τ ά ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ά ς μ ε θ ό δ ο υ ς τ ώ ν κ α ι ν ο τ ο μ η σ ά ν τ ω ν
ά λ λ ά τ ά ς κ α κ ί α ς κ α ί τ ά π ά θ η τ ώ ν ά ν τ ι δ ρ α σ ά ν τ ω ν
κ λ η ρ ι κ ώ ν κ α ί λ α ί κ ώ ν

47
Κ α τ α ρ χ ή ν τ ο ύ ς α ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ α ς π ρ ώ τ ο υ ς κ α τ ά χ ρ ο ν ο
λ ο γ ι κ ή ν σ ε ι ρ ά ν Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς κ α ί μ ο ν α χ ο ύ ς
θ ε ω ρ ε ί σ χ ι ζ ο φ ρ ε ν ε ί ς κ α ί α θ ε ό φ ο β ο υ ς ε χ ο ν τ α ς μ ω
ρ ό ν ζ η λ ο ν δ ι ό τ ι α π ε τ έ λ ο υ ν χ ύ δ η ν ό χ λ ο ν μ έ δ α ι μ ο ν ι ώ δ η
ο ί η σ ι ν α γ ρ α μ μ ά τ ο υ ς κ α ί α μ α θ ε ί ς Τ ο ύ ς δ έ μ ε τ ά δ ε
κ α ε τ ί α ν π ε ρ ί π ο υ (1935) ή γ η θ έ ν τ α ς τ ο ύ έ ν ι σ τ α μ έ ν ο υ κ λ ή
ρ ο υ κ α ί λ α ο ύ α ρ χ ι ε ρ ε ί ς π ρ ο Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ς Γ ε ρ μ α ν ό ν κ α ί
π ρ ο Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ώ ς α λ λ ό φ ρ ο
ν α ς κ α ί δ α ι μ ο ν ι σ μ έ ν ο υ ς δ ο ύ λ ο υ ς π α θ ώ ν θ ε ο σ τ υ γ ο ύ ς
φ ι λ α ρ χ ί α ς έ μ π α θ ε ί ς α θ ε ό φ ο β ο υ ς π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι
Θ ε ο ύ γ ε ν ο μ έ ν ο υ ς ί ε ρ ε ί ς κ α ί α ρ χ ι ε ρ ε ί ς ο ί ό π ο ί ο ι μ α ζ ί μ έ
τ ο ύ ς λ ο ι π ο ύ ς ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς ή δ η κ ο λ ά ζ ο ν τ α ι ο ί δ υ σ τ υ
χ ε ί ς
Ι δ ο ύ ή γ λ ώ σ σ α κ α ί ό τ ρ ό π ο ς έ κ φ ρ ά σ ε ω ς τ ο ύ π Θ τ ο ύ
σ υ ν ε χ ώ ς δ ι δ ά σ κ ο ν τ ο ς ε ι ς τ ό π α ρ ό ν ε ρ γ ο ν τ ο υ δ τ ι π ρ έ π ε ι
ν ά ε ί μ ε θ α ε μ π λ ε ο ι α γ ά π η ς κ α ί π ρ ό ς τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς α κ ό
μ η τ ο ύ ς δ υ ν ά μ ε ι έ ν Χ ρ ι σ τ φ α δ ε λ φ ο ύ ς μ α ς ν ά π ρ ο σ ε υ
χ ώ μ ε θ α γ ι α υ τ ο ύ ς ω σ τ ε ν ά α π α λ λ α γ ώ μ ε ν α π ό π ρ ά γ μ α
τ α μ ι σ α λ λ ο δ ο ξ ί α ς π ο ύ β α σ α ν ί ζ ο υ ν τ ί ς α κ ά θ α ρ τ ε ς ψ υ χ έ ς
έ ν ο ν ό μ α τ ι τ ά χ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ...
Π ό σ ο ν ε ύ κ ο λ ο ν ε ί ν α ι α λ η θ ώ ς τ ό δ ι δ ά σ κ ε ι ν ά λ λ ο υ ς ...
Κ α ί π ο ύ α ί α π ο δ ε ί ξ ε ι ς δ ι ά τ ά ς α ν ω τ έ ρ ω φ ο β ε ρ ά ς κ α τ η
γ ο ρ ί α ς κ α ί ϋ β ρ ε ι ς ι δ ί ω ς κ α τ ά τ ώ ν α ρ χ ι ε ρ έ ω ν Η έ π ι σ τ ο
λ ή τ ο ύ π Γ ε ρ β α σ ί ο υ Π α ρ α σ κ ε υ ο π ο ύ λ ο υ π ρ ό ς τ ό ν π Θ
ε ι ς τ ή ν ό π ο ί α ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ τ ι Ο υ χ ί έ κ λ ό γ ω ν σ ε β α σ μ ο ύ
π ρ ό ς τ ή ν ί ε ρ ά ν π α ρ ά δ ο σ ι ν ώ ρ μ ή θ η σ α ν α λ λ έ ξ έ λ α τ η ρ ί ω ν
τ α π ε ι ν ώ ν ο ί α ρ χ ι ε ρ ε ί ς π ο ύ ή γ ή θ η σ α ν τ ώ ν π α λ α ι ο η μ ε ρ ο
λ ο γ ι τ ώ ν
Π ο ί ο ς η γ ω ν ί σ θ η ύ π έ ρ α λ η θ ε ί α ς τ ι ν ό ς κ α ί δ έ ν ή κ ο υ σ ε ν
, mlTIDI___ _. ι Ί Π Π τ ι ι
48
=
ε κ τ ω ν α ν τ ι π ά λ ω ν τ ο υ τ ά ε ξ ά μ ά ξ η ς Π έ ρ α ν ό μ ω ς τ ο ύ
τ ο υ ε ι ς τ ή ν α ύ τ ή ν ε π ι τ λ ή ν ό π Γ ε ρ β ά σ ι ο ς σ η μ ε ι ώ ν ε ι κ α ί
τ ά έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά Κ α τ ά κ ο λ ο υ θ ί α ν θ ε ω ρ ώ τ ή ν π ρ α ξ ι ν
τ η ς λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ώ ς μ ή σ τ ο ι χ ο ύ σ α ν π ρ ό ς τ ή ν
ε ρ ά ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν τ ο σ ο ύ τ ω μ α λ λ ο ν ό σ ο ν α ύ τ η δ έ ν η τ ο
π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς !
Ι δ ο ύ λ ο ι π ό ν κ α ί ό π Γ ε ρ β ά σ ι ο ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι τ ή ν
π ρ ά ξ ι ν τ η ς α λ λ α γ η ς α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ν Τ ά τ ο υ η θ ο υ ς τ ω ν
α ν τ ι δ ρ α σ ά ν τ ω ν δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά λ α μ β ά ν ω ν τ α ι ύ π ό ψ ι ν
α λ λ ά ν ά κ ρ ί ν ε τ α ι γ υ μ ν ή ή π ρ ά ξ ι ς β ά σ ε ι τ ω ν c1. Κ α ν ό ν ω ν
κ α ί τ η ς π ο λ ι ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς Ά λ λ ά κ α ί ά ν ύ π τ ε θ ι ό τ ι ό
π ρ ο Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ς η τ ο φ ι λ ό δ ο ξ ο ς κ α ί α ν τ ί π α λ ο ς τ ο υ Ά ρ χ ι ε
π ι σ κ ό π ο υ , δ ι ό τ ι ό π ρ ο Φ λ ω ρ ί ν η ς η τ ο ύ π ε ρ ά ν ω τ ο ι ο ύ τ ω ν
π α θ ω ν ώ ς α π έ δ ε ι ξ ε ή θ ε ο φ ι λ ή ς β ι ο τ ή τ ο υ α ύ τ ό ό α ν τ ι
κ ε ι μ ε ν ι κ ό ς ε ρ ε υ ν η τ ή ς τ ό π α ρ α β λ έ π ε ι κ ρ ί ν ω ν μ ό ν ο ν τ ή ν
π ρ ά ξ ι ν α υ τ ή ν κ α θ έ α υ τ ή ν ε ά ν η τ ο α ν ι π α ρ α δ σ ι α κ ή η
ό χ ι cO π Γ ε ρ β ά σ ι ο ς μ ά ς λ έ ε ι ό τ ι η τ ο α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ή
Ά λ λ ά μ ό ν ο ν α ύ τ ό ς
cO π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Κ ω ν λ ε ω ς Ι ω α κ ε ί μ ή δ η α π ό τ ό 1901
ε χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε μ ί α ν μ έ λ λ ο υ σ α ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν τ ω ν 13 ή μ ε ρ ω ν
ά ν ό η τ ο ν κ α ί α σ κ ο π ο ν ή δ έ Ε λ λ α δ ι κ ή Έ κ κ λ η σ ί α δ ι ά
τ η ς Ε ι σ η γ ή σ ε ώ ς τ η ς ε π ί τ ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς
α π ό τ ο υ έ τ ο υ ς 1971 ε σ η μ ε ί ω ν ε μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν κ α ί τ ά
έ ξ η ς α ν α φ ε ρ ο μ έ ν η τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Ι ω α κ ε ί μ Ά τ υ χ ω ς
ή φ ω ν ή α ύ τ ή τ η ς σ υ ν έ σ ε ω ς ή γ ν ο ή θ η κ α ί μ η δ ε ν ό ς έ κ κ λ η
σ ι α σ τ ι κ ο ύ λ ό γ ο υ σ υ ν ω θ ο ύ ν τ ο ς δ ι ω ρ θ ώ θ η τ ό Ί ο υ λ ι α ν ό ν
μ ε ρ λ ό γ ι ν κ α ί ή κ κ λ η σ ί α δ ι η ρ έ θ η ε ι ς δ ε χ ο μ έ ν α ς
τ ή ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν κ α ί ά π ο ρ ρ ι π τ ο ύ σ α ς α ύ τ ή ν Κ α ί π ε ρ α ι τ έ
ρ ω Ά σ φ α λ ω ς ό μ ω ς ο ύ δ έ ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά λ ε χ θ ό τ ι
49
γ ί ν ε τ α ι π ρ ό ς ώ φ έ λ ε ι α ν ε φ ό σ ο ν σ υ ν δ υ ά ζ ε τ α ι μ έ σ κ α ν
δ α λ ι σ μ ό ν τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ω ν π ι σ τ ω ν σ 32).
Τ ά ά ν ω τ έ ρ ω ά σ φ α λ ω ς ε ί ν α ι π ο λ ύ π ι ό σ ώ φ ρ ο ν α κ α ί
ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά ε ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι π ρ ό ς τ ά ς ϋ β ρ ε ι ς κ α ί υ π ο θ έ σ ε ι ς
τ ο ύ π Θ
Ά λ λ ο ε π ι χ ε ί ρ η μ α π ο λ λ ά κ ι ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ν ά π ό τ ό ν π
Θ ε ί ν α ι α υ τ ό τ ό τ ω ν Σ ι γ γ ι λ ί ω ν δ τ ι δ η λ α δ ή τ ά ά ν α θ έ μ α τ α
τ ω ν Σ ι γ γ ι λ ί ω ν τ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν τ ο ύ 1583 κ α ί 1593, δ π ω ς ά ν α
φ έ ρ ο ν τ α ι ε Ι ς τ ό χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ν 772 τ η ς Ι Μ ο ν η ς Ά γ Π α
ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς ε ί ν α ι π λ α σ τ ά κ α θ ό τ ι ό ά ν τ ι γ ρ ά ψ α ς α υ τ ά Ι ά
κ ω β ο ς Μ ο ν α χ ό ς 80 σ χ ε δ ό ν χ ρ ό ν ι α π ρ ό τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς
η τ ο κ α τ ά τ ό ν π Θ π ρ ώ ί μ ο ς ζ η λ ω τ ή ς
Σ τ ά ά ν ω τ έ ρ ω γ ε λ ο ί α ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α ά π ο σ τ ο μ ω τ ι κ ή ν
ά ν α ί ρ ε σ ι ν σ υ ν έ γ ρ α ψ ε ν ό π Ν Δ η μ α ρ ά ς Δ ρ Ν δ π ο υ μ ε
τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν γ ρ ά φ ε ι
Τ ά λ ε γ ό μ ε ν α λ ο ι π ό ν π ε ρ ί π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ς ε ί ν α ι ε ν α ς
ά χ α ρ ο ς μ ύ θ ο ς π ο ύ π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι ώ ς π α υ σ ί π ο ν ο ν σ έ δ σ ο υ ς
τ ρ έ μ ο υ ν τ ό ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό α υ τ ό ά ν ά θ ε μ α Έ π α ν α λ α μ β ά
", , e , ι ι
ν ο υ ν τ η ν α ν υ π ο σ τ α τ η κ α τ η γ ο ρ ι α τ η ν ο π ο ι α μ α τ α ι ω ς π ρ ο
σ ε π ά θ η σ ε ν ά σ τ ή σ η π ρ ω τ ο ς ό Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς τ ω ν Ν ε ο η
μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν τ ό 1924, κ α τ ά τ ο ύ Μ ο ν α χ ο ύ Ι α κ ώ β ο υ Ν ε ο
σ κ η ι ώ τ υ δ τ ι δ η θ ε ν α υ τ ό ς ε π λ α σ ε τ ό π ι ό π ά ν ω ά ν ά θ ε μ α
κ α τ ά τ ο ύ Ν Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ Τ ό ά ν ά θ ε μ α λ έ ν ε ά φ ο ρ ά μ ό
ν ο ν τ ό ν ε ο ε φ ε ύ ρ ε τ ο ν Π α σ χ ά λ ι ο ν Η δ έ φ ρ ά σ ι ς κ α ί Μ η
ν ο λ ό γ ι ο ν ε ί ν α ι α υ θ α ί ρ ε τ ο ς π ρ ο σ θ ή κ η τ ο ύ Ι α κ ώ β ο υ ε ί π ε
π ρ ώ τ ο ς ό ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς
κ α ί τ ό ε π α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν δ σ ο ι θ έ λ ο υ ν ν ά ε π α ν α π α ύ σ ο υ ν
τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ί τ ο υ ς π ο ύ τ ο ύ ς τ ύ π τ ε ι φ ο β ε ρ ά Κ α ν έ ν α ς δ έ ν
" ι ι , ι ι
ε ν ο ι ω σ ε τ η ν α ν α γ κ η ν α τ ε κ μ η ρ ι ω σ η τ η ν κ α τ η γ ο ρ ι α σ ε σ ο
50
β α ρ ή ί σ τ ο ρ ι κ ή π η γ ή Π ο ύ ν ά β ρ ε θ η ό μ ω ς τ έ τ ο ι α σ ο β α ρ ή
μ α ρ τ υ ρ ί α Κ α ν έ ν α ς δ έ ν α ν α ρ ω τ ή θ η κ ε π ω ς ο ι τ ό τ ε λ ό γ ι ο ι
Μ ο ν α χ ο ί τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς δ έ ν κ α τ η γ ό ρ η σ α ν τ ό ν α δ ε λ
φ ό ν τ ο υ ς Ι ά κ ω β ο Ά ν ό Ι ά κ ω β ο ς ε ί χ ε δ ι α π ρ ά ξ ε ι μ ί α τ ό
σ ο φ ο β ε ρ ή π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ό π ω ς ε ί ν α ι ή π α ρ α π ο ί η σ η
ε ρ ω ν Κ ε ι μ έ ν ω ν δ έ ν θ ά έ λ ά μ β α ν ε τ ή ν α ν ά λ ο γ η τ ι μ ω ρ ί α
Δ έ ν θ ά γ ι ν ό τ α ν σ ά λ ο ς τ ή ν έ π ο χ ή έ κ ε ί ν η
Ά ν ζ ο ύ σ ε κ α τ ά τ ή ν έ π ο χ ή π ο ύ έ γ ι ν ε ή ... σ ο φ ή έ π ι ν ό η
σ ι ς ν ά α λ λ ά ξ η τ ό η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α λ λ ά ό χ ι τ ό Π α σ χ ά λ ι ο τ ό
τ ε ή κ α τ η γ ο ρ ί α θ ά α π ε τ έ λ ε ι α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο μ ε λ έ τ η ς Τ ώ ρ α
" ,
ο χ ι ....
Γ ι α τ ί ο ύ τ ε ό ί δ ι ο ς ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς δ έ ν
ε ί χ ε π η π ο τ έ μ έ χ ρ ι τ ό 1924 τ έ τ ο ι ο π ρ α γ μ α κ α ί μ ό ν ο ν ό τ α ν
έ γ ι ν ε κ α ι ν ο τ ό μ ο ς έ κ α ν ε τ ή ν έ ν λ ό γ φ κ α τ α γ γ ε λ ί α κ α τ ά τ ο ύ
Μ ο ν α χ ο ύ Ι α κ ώ β ο υ ...
Ά ν τ ι θ έ τ ω ς μ ά λ ι σ τ α ... , π ρ ί ν γ ί ν η α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς κ α ί π ρ ό
τ η ς α λ λ α γ η ς τ ο ύ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α έ γ ρ α φ ε σ τ ή ν
σ τ ο ρ ί α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν σ 482-3). τ φ
1583 ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς έ ξ η λ θ ε ν π ρ ό ς σ λ λ γ ή ν
έ ρ ά ν ω ν Μ ε τ α β ά ς δ έ ε Ι ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν τ φ έ τ ε ι
έ κ ε ί ν φ σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε τ η ς έ κ ε ί σ γ κ ρ τ η θ ε ί σ η ς σ υ ν ο δ ι κ η ς
δ ι α σ κ έ ψ ε ω ς π ρ ό ς ά π ο κ ή ρ υ ξ ι ν τ ο υ ρ η γ ο ρ ι α ν ο υ ή μ ε ρ ο λ ο
,
γ ι ο υ ...
Ά λ λ ο ί Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι ί ε ρ ά ρ χ α ι κ α ί θ ε ο λ ό γ ο ι έ ν ο Ι ς
έ π ρ ώ τ ε υ ε τ ό τ ε ό Μ ε λ έ τ ι ο ς Π η γ α ς ... δ ρ α σ τ η ρ ί ω ς α π έ κ ρ ο υ
ο ν τ ό ν α π ό τ η ς Λ α τ ι ν ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ ί ν δ υ ν ο ν τ η ς α π ο
κ ρ ο ύ σ ε ω ς τ α ύ τ η ς σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε κ α ί ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Σ ω φ ρ ό
ν ι ο ς ό σ τ ι ς φ α ί ν ε τ α ι μ ε τ ά τ ή ν κ α τ α δ ί κ η ν τ ο ύ Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ο ύ
Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ μ ε τ έ β η ε Ι ς Ι ε ρ ο υ σ α λ Τ μ ... ».
51
Σ τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο τ ο ύ 1583 α ν ε θ ε μ α τ ί σ θ η δ π ο ι ο ς τ ο λ μ ι σ ε ι
ν ά α κ ο λ ο υ θ ή σ η τ ό Ν έ ο ν Π α σ χ ά λ ι ο ν κ α ί τ ό ν έ ο ν Μ η ν ο λ ό
γ ι ο ν π ο ύ ε ι σ ή γ α γ ε ή π α π ι κ ή έ κ κ λ η σ ί α τ ό 1582. Ω π ο υ ο ί
Σ ύ ν ο δ ο ι ό μ ι λ ο ύ ν γ ι ά Κ α λ ε ν δ ά ρ ι ο ν 11 Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ό ν Η μ ε
ρ ο λ ό γ ι ο ν δ π ω ς ε ί ν α ι α ύ τ ο ν ό η τ ο δ έ ν έ ο ο ύ ν μ ό ν ο ν τ ό
Π α σ χ ά λ ι ο ν δ π ω ς δ ι α σ τ ρ ε β λ ώ ν ο υ ν τ ά π ρ ά γ μ α τ α ο ί Ν ε ο η
μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι κ α ί ο ί Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ α ι μ ο ν α χ ο ί Ω τ α ν κ α τ α δ ι
κ ά ζ ε τ α ι τ ό Π α π ι κ ό ν Π α σ χ ά λ ι ο ν α ύ τ ό α ν α φ έ ρ ε τ α ι ρ η τ ω ς
ώ ς Π α σ χ ά λ ι ο ν κ α ί σ χ ι ώ ς Κ α λ ε ν δ ά ρ ι ο ν 11 Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ό ν
τ ι μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν
Μ έ τ ο ύ ς δ ρ ο υ ς α ε ν δ ά ρ ι ν 11 Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ό ν ή μ ε ρ ο λ ό
γ ι ο ν έ ν ν ο ε ί τ α ι κ α ί τ ό Π α σ χ ά λ ι ο ν κ α ί τ ό Μ η ν ο λ ό γ ι ο ν Κ ι
ν η τ α ί κ α ί ά κ ί ν η τ ο ι έ ο ρ τ α ί Ά γ Κ ο λ λ υ β ά δ ε ς α ρ 30).
Α ί α π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν 1583 κ α ί
1593, α ί κ α τ α δ ι κ ά σ α σ α ι τ ή ν Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ή ν μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ν
δ έ ν α μ φ ι σ β η τ ή θ η κ α ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν α π ό κ α ν έ ν α σ ο β α ρ ό ν
ί σ τ ο ρ ι κ ό ν
Ά ν ν ο μ ί ζ η ό π Θ δ τ ι δ ύ ν α τ α ι ν ά τ ό π ρ ά ξ η α ύ τ ό ς ι δ ο ύ
ή ... Ρ ό δ ο ς τ ό ύ π α ρ ι θ 30 τ ε ύ χ ο ς τ ω ν Ά γ Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν
Ά ν α μ έ ν ο μ ε ν τ ό π ή δ η μ α ....
Ο ί ά σ θ ε ν ε ί ς σ ύ μ μ α χ ο ι τ ο υ π Θ ε ο κ λ ή τ ο υ
Ε ι ς τ ή ν σ υ ν έ χ ε ι α ν ό π Θ π α ρ α θ έ τ ε ι μ ί α ν μ ε λ έ τ η ν τ ο ύ
α ρ χ ι ε π Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ έ κ 17 σ ε λ ί δ ω ν κ α ί
μ ί α ν έ τ έ ρ α ν έ ν ό ς Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ Μ ο ν ά χ ο υ π Γ ε ρ α σ ί μ ο υ
Μ ε ν ά γ ι α έ κ 66 σ ε λ ί δ ω ν
Κ α ί ό μ έ ν π ρ ώ τ ο ς π ρ ο σ ε π ά θ η σ ε ν ά δ ι κ α ι λ γ ή σ τ ά
α δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ α δ ι ό τ ι τ ό θ έ μ α δ έ ν η τ ο ή γ ν η σ ι ό τ η ς τ ω ν Σ ι γ
52
γ ι λ ί ω ν η μ ή α λ λ ά η α ι κ α ν ο ν ι κ ή ε ι σ α γ ω γ ή τ ο ύ ν έ ο υ η μ ε
ρ ο λ ο γ ί ο υ σ τ ή ν Ε λ λ α δ ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί α ε ρ ή μ η ν τ ώ ν ά λ λ ω ν
Ε κ κ λ η σ ι ώ ν κ α ί τ ό σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ν ε ν φ ε γ ν ώ ρ ι ζ ε ν δ ι ά τ η ς
Ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο ύ 1920, ό τ ι η α λ λ α γ ή τ ο ύ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ α π έ
β λ ε π ε ε ι ς τ ή ν ε ν ω σ ι ν τ ώ ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν ...
Ε ι ς τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω Ε γ κ ύ κ λ ι ο ν π ρ ο ε τ ε ί vovtO 11 τ ρ ό π ο ι
δ ι ά τ ή ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ ι ν τ ώ ν α ί ρ ε τ ι κ ώ ν ό μ ο λ ο γ ι ώ ν τ η ς Δ ύ σ ε
ω ς τ ά ς ό π ο ί α ς α π ε κ ά λ ε ι σ ε β α σ μ ί α ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ί τ ά ς ό π ο ί α ς ε θ ε ώ ρ ε ι ο υ χ ί ξ έ ν α ς κ α ί
α λ λ ο τ ρ ί α ς α λ λ ώ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς κ α ί ο ι κ ε ί α ς ε ν Χ ρ ι σ τ φ κ α ί
σ υ γ κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς κ α ί σ υ σ σ ώ μ ο υ ς τ η ς ε π α γ γ ε λ ί α ς τ ο ύ Θ ε
ο ύ ε ν Χ ρ ι σ τ φ Ω ς π ρ ώ τ ο ν δ έ β η μ α δ ι ά τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο
σ έ γ γ ι σ ι ν ε π ρ ό τ ε ι ν ε τ ή ν π α ρ α δ ο χ ή ν έ ν ι α ί ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ
π ρ ό ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο ν έ ο ρ τ α σ μ ό ν τ ώ ν μ ε γ ά λ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ν
έ ο ρ τ ώ ν ύ π ό π α σ ώ ν τ ώ ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν Κ α ρ μ ί ρ η Μ ν η
μ ε ί α Β 957), κ α ί ό χ ι γ ι α τ ί τ ό α π α ι τ ο ύ σ α ν ώ ς ψ ε υ δ ώ ς έ λ ε
γ ο ν η ε π ι σ τ ή μ η κ α ί α ί ε μ π ο ρ ι κ α ί κ α ί δ ι ε θ ν ε ί ς σ χ έ σ ε ι ς
Κ ά τ ι π α ρ ά λ λ η λ ο ν μ έ τ ά ς π ρ ο φ ά σ ε ι ς τ ώ ν ε ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν
ο ί ό π ο ί ο ι π ο λ ε μ ο ύ ν τ ε ς τ ά ς ί ε ρ ά ς ε ι κ ό ν α ς ε δ ι κ α ι ο λ ο γ ο ύ ν τ ο
ό τ ι π ρ ά τ τ ο υ ν τ ο ύ τ ο δ ι ά μ ί α ν π ν ε υ μ α τ ι κ ω τ έ ρ α ν λ α τ ρ ε ί
α ν Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ό τ ι δ ι ά τ ο ύ ς Έ λ λ η ν α ς ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς η
α ν ω τ έ ρ ω Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ώ ς ό μ έ γ α ς χ ά ρ τ η ς τ ο ύ
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ε ι ρ η ν ο π ο ι ο ί σ 25).
Ά κ ρ ι β ώ ς δ ι ό λ α α υ τ ά ό γ ν ω σ τ ό ς π Φ ι λ ό θ ε ο ς Ζ ε ρ β ά
κ ο ς (t 1980) ε ι ς μ ί α ν ε π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ π ρ ό ς τ ό ν Σ ε β Ε π ί
σ κ ο π ο ν Φ λ ω ρ ί ν η ς κ Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο ν Κ α ν τ ι ώ τ η ν - τ ή ν ό π ο ί α ν
ε π ι μ ε λ ώ ς α π ο κ ρ ύ π τ ο υ ν ο ί ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι - α ν α φ έ ρ ε ι ό τ ι
ε ι ς μ ί α ν σ υ ν ά ν τ η σ ί ν τ ο υ μ έ τ ό ν Χ ρ υ σ Π α π α δ ό π ο υ λ ο ν τ ο ύ
..
ε ι π ε
53
Ν ά μ ή τ ό ε σ ω ν α ν ά μ ή τ ό ε σ ω Υ α Α ύ τ ό ό δ ι ε σ τ ρ α μ
μ έ ν ο ό Μ ε τ α ξ ά κ η μ έ π ή ρ ε σ τ ό λ α ι μ ό τ ο υ cO ό π ο ί ο ς
Μ ε τ α ξ ά κ η ς β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς ύ π ό τ η ς ά σ θ ε ν ε ί α ς κ α ί τ υ
π τ ό μ ε ν ο ς ύ π ό τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ε ι ς τ ά ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς σ τ ι γ μ ά ς
τ ο υ θ α ν ά τ ο υ τ ο υ ε ί π ε Β α σ α ν ί ζ ο μ α ι δ ι ό τ ι ε σ κ ι σ α τ ή ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν Κ α ί κ α τ α λ ή γ ε ι ό ά ε ί μ ν η σ τ ο ς γ έ ρ ο ν τ α ς
Μ ή ν ο μ ί ζ ω μ ε ν ώ μ η δ α μ ι ν ό ν τ ό Ο Τ Ι ά κ ο λ ο υ θ ο υ μ ε ν τ ό
π α π ι κ ό ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν Ε ί ν α ι π α ρ ά δ ο σ ι κ α ί ώ π α ρ ά δ ο
σ ι ό φ ε ί λ ο μ ε ν ν ά τ ή ν φ υ λ ά ξ ω μ ε ν δ ι ό τ ι ύ π ο κ ε ί μ ε θ α ε ί
ά ν ά θ ε μ α Τ ό ν έ ο ν π α π ι κ ό ν η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν κ α ί ο ί κ α ρ π ο ί
α ύ τ ο υ Θ ε σ σ α χ ρ σ 34 κ α ί Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ ε ρ ο μ Ά γ ι ο
ρ ε ί τ ο υ Π α λ α ι ό ν κ α ί Ν έ ο ν Ά θ η ν α ι 2000, σ 33-34).
Π ρ έ π ε ι ν ά σ η μ ε ι ω θ η ό τ ι η ά ν ω τ έ ρ ω α ί ρ ε τ ι κ ή Έ γ κ ύ
κ λ ι ο ς η τ ο κ ε κ ρ υ μ μ έ ν η 45 ό λ ό κ λ η ρ α χ ρ ό ν ι α κ α ί μ ό ν ο ν ο ί
π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ι τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν τ ή ν έ γ ν ώ ρ ι
ζ ο ν ώ σ τ ε ν ά μ γ ί ν η γ ν ω σ τ ό ς ό έ φ ά μ α ρ τ ο ς σ κ ο π ό ς τ η ς
ά λ λ α γ η ς τ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ κ ά τ ι π ο ύ μ α τ α ι ο π ο ν ω ν π ρ ο
σ π α θ ε ί ν ά π ρ ά ξ η κ α ί ό π Θ ...
Ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς δ έ π ρ ό ς τ ή ν μ ε λ έ τ η ν τ ο υ π Γ ε ρ Μ ε ν ά γ ι α
ε χ ο μ ε ν ν ά π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν τ ά έ ξ η ς Π ρ ό σ π α θ ε ί π ά σ η θ υ
σ ί ι ι ν ά δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ η τ ο ύ ς κ α ι ν ο τ ο μ ή σ α ν τ α ς δ ι ό τ ι π ι σ τ ε ύ
ε ι ό τ ι μ ό ν ο ν δ ι ά κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ν α ί ρ ε σ ι ν δ υ ν ά μ ε θ α ν ά δ ι α
κ ό π τ ω μ ε ν κ ο ι ν ω ν ί α ν cYπ ο γ ρ α μ μ ί ζ ο μ ε ν τ ό δ υ ν ά μ ε θ α δ ι ό
τ ι κ α τ α ύ τ ό ν δ έ ν ύ π ο χ ρ ε ο ύ μ ε θ α ά φ ο υ ό Κ α ν ώ ν ε ί ν α ι δ υ
ν η τ ι κ ό ς
Δ υ ν η τ ι κ ο ί ό μ ω ς Κ α ν ό ν ε ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν ό π ω ς δ έ ν
ύ π ά ρ χ ο υ ν δ υ ν η τ ι κ α ί Ε ύ α γ γ ε λ ι κ α ί έ ν τ ο λ α ί Γ ι α ύ τ ό
ά κ ρ ι β ω ς κ α ί ο ύ δ ε ί ς έ κ τ ω ν ά ρ χ α ί ω ν έ ρ μ η ν ε υ τ ω ν τ ω ν
ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε δ υ ν η τ ι κ ό ν τ ό ν Ι Ε Κ α ν ό ν α
54
τ η ς Α Ε Σ υ ν ό δ ο υ Ό π Θ σ υ μ φ ω ν ώ ν μ έ τ ό ν π Γ ε ρ Μ ε
ν ά γ ι α κ α ί δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ώ ν υ π έ ρ α υ τ ή ς τ η ς θ έ σ ε ω ς ε λ α β ε ν
τ ή ν έ ξ η ς α π ά ν τ η σ ι ν ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ α κ α δ η μ α ί κ ο υ δ ι δ α σ κ ά
λ ο υ κ Δ η μ Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ
Ά ν τ ι γ ρ ά φ ω ν κ α ί π ά λ ι ν τ ό ν π Έ π ι φ ά ν ι ο ν γ ρ ά φ ε ι κ α ί
τ ο ύ τ ο ό π Θ ε ό κ λ η τ ο ς ο Ι Ε Κ α ν ώ ν τ η ς Α κ α ί Β Σ υ
ν ό δ ο υ ό χ ι μ ό ν ο ν δ έ ν τ ο ύ ς κ α λ ύ π τ ε ι α λ λ ά α ν τ ι θ έ τ ω ς ε χ ε ι
δ υ ν η τ ι κ ό ν κ α ί ό χ ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ α Ε Ι ς τ ή ν
φ ρ ά σ ι ν α υ τ ή ν ύ π ά ρ χ ο υ ν τ ρ ί α σ φ ά λ μ α τ α ε ν θ ε ο λ ο γ ι κ ό ν
δ τ ι ό κ α ν ώ ν ε Ί ν α ι δ η θ ε ν δ υ ν η τ ι κ ό ς τ ό ό π ο ί ο ν ε χ ε ι α π ο δ ε ι
χ θ η δ τ ι ε Ί ν α ι π ρ ω τ ί σ τ ω ς σ φ ά λ μ α κ α τ α ν ο ή σ ε ω ς τ ο υ κ α ν ό
ν ο ς ε ν λ έ κ τ ι κ ό ν δ ι ό τ ι ή φ ρ ά σ ι ς σ τ ε ρ ε ί τ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ
ν ο ή μ α τ ο ς κ α ί ε ν λ ο γ ι κ ό ν κ α θ ό τ ι ό π Θ ε ό κ λ η τ ο ς α π ό τ ή ν
μ ί α ν π λ ε υ ρ ά ν α π ο κ α λ ε ί τ ο ύ ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς τ ο υ π έ σ χ ι
σ μ α τ ι κ ο ύ ς κ α ί α π ό τ ή ν ά λ λ η ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε Ι ς τ ό δ υ ν η τ ι
κ ό ν τ ο υ Κ α ν ό ν ό ς Έ φ ό σ ο ν π Θ ε ό κ λ η τ ε γ ρ ά φ ε τ ε δ τ ι δ έ ν
μ α ς κ α λ ύ π τ ε ι ό Ι Ε Κ α ν ώ ν τ η ς Α κ α ί Β Σ υ ν ό δ ο υ ε ο
ο υ ν τ ε ς π ρ ο φ α ν ώ ς δ τ ι δ έ ν κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι κ α μ μ ί α κ α τ ε γ ν ω
σ μ έ ν η α ί ρ ε σ ι ς τ ί ν ό η μ α ε χ ε ι ν ά σ υ ν ε χ ί ζ η τ ε μ έ τ ή ν α ν τ ι θ ε
τ ι κ ή ν π ρ ό τ α σ ι ν α λ λ ά α ν τ ι θ έ τ ω ς ε χ ε ι δ υ ν η τ ι κ ό ν κ α ί ό χ ι
ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ α Ε ά ν μ έ ν δ έ ν κ η ρ ύ σ σ η τ α ι
, ι e" , ";" " ,
κ α μ μ ι α κ α τ ε γ ν ω σ μ ε ν η α ι ρ ε σ ι ς τ ο τ ε ε ι ν α ι α ν ο η τ ο ν ν α
ό μ ι λ ώ μ ε ν δ ι ά τ ό δ υ ν η τ ι κ ό ν η τ ό υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ν τ ο υ
Κ α ν ό ν ο ς Ε ά ν π ά λ ι ν ό ν τ ω ς κ η ρ ύ σ σ η τ α ι κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η
α ί ρ ε σ ι ς τ ό τ ε μ α ς κ α λ ύ π τ ε ι ό Κ α ν ώ ν ό π ό τ ε δ έ ν ε ί μ ε θ α
σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί Κ α ί ε Ι ς τ ά ς δ ύ ο π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ε σ ε ί ς ε χ ε τ ε
λ ά θ ο ς Ά γ Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς Μ ά ρ τ - Ά π ρ 2003. σ 11-19).
Τ ό ν ά π ι σ τ ε ύ ω μ ε ν π ά λ ι ν ε π ί σ η ς δ τ ι μ ό ν ο ν δ ι ά κ α τ ε
γ ν ω σ μ έ ν η ν α ί ρ ε σ ι ν δ ι α κ ό π τ ο μ ε ν ε ά ν θ έ λ ω μ ε ν κ ο ι ν ω
55
-------------------
ν ί α ν μ ε τ ά τ ι ν ο ς κ α κ ο δ ο ξ ο ύ ν τ ο ς ο υ δ έ π ο τ ε Ό μ ω ς δ ι ά ά θ ε
τ ή σ ε ι ς ί ε ρ ώ ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ί ζ ο μ ε ν σ α φ ώ ς
ά φ ο ύ θ έ τ ο μ ε ν ε ι ς τ ό π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο ν τ ά ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς δ ι ά τ ά ς
ό π ο ί α ς κ η ρ ύ σ σ ε ι ή Έ κ κ λ η σ ί α μ α ς Ε ί τ ι ς π ά σ α ν π α ρ ά
δ ο σ ι ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν ε γ γ ρ α φ ό ν τ ε η ά γ ρ α φ ο ν ά θ ε τ ε ί
ά ν ά θ ε μ α ε σ τ ω Π ρ α κ τ Σ υ ν ό δ τ ό μ ο Β , σ 883).
cO ά γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς σ χ ε
τ ι κ ώ ς γ ρ ά φ ε ι τ ά έ ξ η ς σ π ο υ δ α ι ό τ α τ α Π α ρ α γ γ ε λ ί α ν γ ά ρ
ε χ ο μ ε ν έ ξ α ύ τ ο ύ τ ο ύ Ά π ο σ τ ό λ ο υ έ ά ν τ ι ς δ ο γ μ α τ ί ζ η η
π ρ ο σ τ ά σ σ η π ο ι ε ί ν ή μ ά ς π α ρ δ π α ρ ε λ ά β ο μ ε ν π α ρ δ ο ί
Κ α ν ό ν ε ς τ ώ ν κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς Σ υ ν ό δ ω ν κ α θ ο λ ι κ ώ ν τ ε κ α ί
τ ο π ι κ ώ ν ό ρ ί ζ ο υ σ ι ν ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν α ύ τ ό ν ε χ ε ι ν κ α ί μ η δ έ
λ ο γ ί ζ ε σ θ α ι α ύ τ ό ν έ ν κ λ ή ρ φ ά γ ί ω ν (P.G. 99, 988 Α
Έ π ε ι δ ή δ έ ό ά γ ι ο ς ε τ ή ρ η σ ε τ ο ύ ς ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ο υ
κ α ί ε Ι ς τ ή ν π ρ α ξ ι ν ε γ ε ύ θ η ε ξ ο ρ ί α ς κ α ί β ά σ α ν α π ο λ λ ά γ ι ά
ν ά ε π α λ η θ ε ύ σ η ό λ ό γ ο ς τ ο ύ α γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ τ ο ύ Ά γ ι ο
ρ ε ί τ ο υ </0 χ ρ ό ν ο ς δ έ ν θ έ λ ε ι μ έ φ θ ά σ ε ι ε Ι ς τ ό ν ά ά π α
ρ ι θ μ ώ μ ύ ρ ι α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α τ ό σ ω ν κ α ί τ ό σ ω ν α γ ί ω ν ο ϊ τ ι
ν ε ς έ κ α κ ο π ά θ η σ α ν κ α ί ά π έ θ α ν ο ν δ ι ά τ ο ύ ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι
κ ο ύ ς θ ε σ μ ο ύ ς κ α ί Κ α ν ό ν α Π ε ρ ί σ υ ν ε χ ο ύ ς Θ Μ ε τ α λ ή
ψ ε ω ς Ά θ η ν α ι 1962, σ 108).
Τ έ λ ο ς ε ά ν ε π ι π ρ ο σ θ έ τ ω ς π ρ ό ς τ ά ά ν ω τ έ ρ ω λ ά β ω μ ε ν
ύ π ό ψ ι ν Ό τ ι σ κ ο π ό ς τ η ς ά λ λ α γ η ς η τ ο ή ε ν ω σ ι ς τ ώ ν
Έ κ κ λ η σ ι ώ ν ώ ς σ α φ ώ ς τ ο ύ τ ο μ α ρ τ υ ρ ε ί τ α ι ά π ό τ ή ν Έ γ κ ύ
κ λ ι ο ν τ ο ύ 1920 κ α ί τ ά ε π α κ ο λ ο υ θ ή σ α ν τ α α υ τ ή ν γ ε γ ο ν ό τ α
τ ό τ ε δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι π ο λ λ α χ ώ ς ο ί Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι τ ο ύ π έ δ ι ά τ ή ν
" ,
ε ν σ τ α σ ι ν τ ω ν
56
Τ ό β α σ ί λ ε ι ο ν τ η ς σ κ ο π ι μ ό τ η τ ο ς
Τ ό π ο ν η ρ ό ν τ η ς π ρ ο θ έ σ ε ω ς δ σ ω ν ε γ ρ α ψ α ν κ α ί γ ρ ά
φ ο υ ν π ε ρ ί τ ι μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ε ί ν α ι δ τ ι τ ό ξ ε σ υ ν δ έ ο υ ν α π ό τ ό ν
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ν ε ν φ ε ί ν α ι Ο π ρ ω τ ό τ ο κ ο ς υ ί ό ς τ ο υ α μ ν η
σ τ ε ύ ο ν τ α ς ε ν σ υ ν ε χ ε ί δ λ α ς τ ά ς μ ε τ ά τ ό 1924 π ρ ο δ ο τ ι κ ά ς
ε ν ε ρ γ ε ί α ς Φ α ν α ρ ί ο υ κ α ί δ ο ρ υ φ ό ρ ω ν τ ο υ Ά ρ κ ε ί ν ά σ η
μ ε ι ω θ Ώ δ τ ι ε φ θ α σ α ν ί ε ρ ά ρ χ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ς Ο Ά μ ε
ρ ι κ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς κ α ί ή σ υ ν ο δ ε ί α t01J, ν ά π α ρ α λ ά β ο υ ν α π ό
τ ά χ έ ρ ι α τ ο ύ π ά π α σ τ ί ς 29 Ι ο υ ν ί ο υ τ ο ύ 2003 τ ό Π ά λ λ ι ο ν
σ ύ μ β ο λ ο ν α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς τ ο ύ π α π ι κ ο ύ ρ ω τ ε ί υ Δ ί ν ο
ν τ ά ς τ ο τ ο ύ ς ε ί π ε Έ ν φ π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο μ α ι ν α Ό ά ς Ε π ι δ ώ σ ω
τ ό λ α τ ρ ε υ τ ι κ ό α υ τ ό σ ύ μ β ο λ ο τ ό ο π ο ί ο θ ά τ ό φ ο ρ ε ί τ ε σ τ ί ς
ε π ί σ η μ ε ς τ ε λ ε τ έ ς ώ ς σ η μ ε ί ο ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς
μ έ τ ή ν Ά π ο σ τ ο λ ι κ ή έ δ ρ α τ η ς Ρ ώ μ η ς ... » Κ α θ ο λ ι κ ή 7
Ό κ τ 2003, σ 4). Ι δ ο ύ φ α ν ε ρ ά π λ έ ο ν ή υ π ο τ α γ ή τ ώ ν
Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν σ τ ό ν υ π α υ τ ώ ν κ α λ ο ύ μ ε ν ο ν π ρ ώ τ ο ν ε π ί
σ κ ο π ο ν τ η ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο σ ύ ν η ς δ ο π ο ί ο ς σ η μ ε ι ω τ έ ο ν κ ο ι
ν ω ν ε ί μ έ δ λ ε ς τ ί ς α ί ρ έ σ ε ι ς κ α ί θ ρ η σ κ ε ί ε ς τ ο ύ κ ό σ μ ο υ Κ α ί
δ μ ω ς ο υ δ ε ί ς δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η ...
Κ α ί κ α τ ό π ι ν τ ο λ μ ά ο π Θ ν ά ε μ π α ί ζ υ τ ό ν λ α ό ν δ τ ι δ λ α
π ά ν ε κ α λ ά κ α ί δ τ ι γ ί ν ε τ α ι σ υ ν ι σ τ ά σ τ ε ρ έ ω σ ι ν τ η ς π ί σ τ ε
ω ς Π ο ί α ς δ μ ω ς π ί σ τ ε ω ς Ά σ φ α λ ώ ς ο υ χ ί τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ
α λ λ ά τ η ς σ α τ α ν ι κ η ς τ η ς Ν ε ο ε π ο χ ί τ ι κ η ς π ί σ τ ε ω ς ...
Ό ν τ ω ς ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ ι ς Θ ε ο ύ α φ ο ύ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ό
γ ρ ά φ ε ι ν μ ό ν ο ν δ ι ά ν ά ... γ ρ ά φ α δ ι α φ ο ρ ώ ν δ ι ό τ ή ν α λ ή
θ ε ι α ν τ ώ ν γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν α ρ κ ε ί τ ό γ ρ α φ έ ν ν ά ε ί ν α ι κ α λ ο λ ο
γ ι κ ώ ς ά ψ ο γ ο ν ώ ρ α ι ό η χ ο ν κ ν ή θ ω ν τ ά ς α ι σ θ ή σ ε ι ς τ ώ ν
α ν α γ ν ω σ τ ώ ν μ ή δ ι ε γ ε ί ρ ω ν δ μ ω ς τ ά ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς τ ω ν
57
ω σ τ ε ν ά ε φ η σ υ χ ά ζ ο υ ν δ τ ι δ λ α π ά ν ε κ α λ ά κ α ί μ ό ν ο ν ο ι
ά μ α θ ε Τ ς ζ η λ ω τ α ί σ κ ι α μ α χ ο ύ ν ...
Τ ό γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν π ο λ ύ κ α λ ά δ τ ι ο ι ά ν τ ι ζ η λ ω τ α ί Ά γ ι ο
ρ ε Τ τ α ι π α τ έ ρ ε ς π ά ν τ α κ ά λ ω ν κ ι ν ε ί ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά μ ή
γ ί ν ω ν τ α ι ε υ ρ έ ω ς γ ν ω σ τ ο ί α ί π ρ ο δ ο τ ι κ ο ί ε ν έ ρ γ ε ι α ι τ ο ύ π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Γ ι α υ τ ό κ α ί π ρ ό ε τ ώ ν ό π Θ ε φ θ α σ ε σ τ ό σ η
μ ε ί ο ν ν ά ε λ έ γ ξ η κ α ί τ ό ν π Ι ο υ σ τ ί ν ο ν Π ό π ο β ι τ ς δ τ α ν
ε κ ε ί ν ο ς ή λ ε γ ξ ε μ ε τ ρ ί ω ς τ ο ύ ς π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ς γ ι ά ύ π ο π τ η
κ α ί ά ν ο ρ θ ό δ ο ξ η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά Δ υ σ τ υ χ ώ ς ε ι ς α υ τ ό τ ό ν
ε μ ι μ ή θ η κ α ί ό π Θ Ζ ή σ η ς ό μ ο ν α δ ι κ ό ς ά π ό τ ό ν ά κ α δ η
.., ­
μ α ι κ ο ν χ ω ρ ο ν ...
Κ α ί δ τ α ν ό π Ι ο υ σ τ ί ν ο ς ά π έ ρ ρ ι ψ ε τ ά ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς τ ώ ν
Ά θ ω ν ι κ ώ ν Δ ι α λ ό γ ω ν ό σ υ ν τ ά κ τ η ς τ ω ν π Θ τ ο ύ ε γ ρ α
ψ ε μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν α λ λ ω ν κ α ί τ ά έ ξ η ς ο ύ π ο φ α ι ν ό μ ε ν ο ς
ά γ ι ε π α τ έ ρ α ε Τ χ ε π λ ή ν τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω σ ά ν π α λ α ι ό τ ε ρ ο ς
κ α ί ε ν α π ρ ό σ θ ε τ ο λ ό γ ο ν ά ά ν η σ υ χ ή σ η τ α ν ή π ρ ο σ φ ο ρ ά
ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν σ έ ά π λ ο ί κ ο ύ ς ά δ ε λ φ ο ύ ς λ α ί κ ο ύ ς κ α ί μ ο
ν α χ ο ύ ς κ α τ ά τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ Ά θ ω ν
Δ ι ά λ ο γ ο ι Ό κ τ '78, σ 22).
Τ ά π ά ν τ α λ ο ι π ό ν σ τ ή ν ύ π η ρ ε σ ί α τ η ς σ κ ο π ι μ ό τ η τ ο ς
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά μ ή ν ξ υ π ν ή σ η ό λ α ό ς ν ά μ ή ν ά π ο κ τ ή σ η κ α ί
α λ λ α ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α κ α τ ά τ η ς σ υ ν τ ε λ ο υ μ έ ν η ς π ρ ο δ ο σ ί α ς ...
Ι δ ο ύ ή δ ι α κ ο ν ί α τ ώ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν ε κ τ ό ς ά π ό
τ ο ύ ς π ο ι κ ί λ ο υ ς δ ι ω γ μ ο ύ ς κ α τ ά τ ώ ν ζ η λ ω τ ώ ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν
τ ω ν τ ο ύ ς γ ν ω σ τ ο ύ ς κ α ί ε ι ς τ ό ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν ά κ ό μ η
Έ φ θ α σ ε μ ά λ ι σ τ α ό π Θ ε ι ς τ ό σ η μ ε ί ο ν ν ά γ ρ ά Ψ η δ τ ι ό
π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ό ς δ έ ν ε χ ε ι τ ό ν λ ό γ ο ν ύ π ά ρ ξ ε ω
σ ή μ ε ρ ο ν δ ι ό τ ι ή Ε κ κ λ η σ ί α τ ο ύ Ν έ ο υ ε Τ ν α ι δ η θ ε ν ά ψ ό
58
-
γ ω ς Ο ρ θ ό δ ο ξ η κ α θ ό τ ι ε κ α θ ά ρ ι σ ε ν ό ό ρ ί ζ ο ν τ α ς κ α ί
ε σ τ ε ρ ε ώ θ η π λ έ ο ν 11 π ί σ τ ι ς
Τ ο ύ τ ο α π ο τ ε λ ε ί μ ε γ ί σ τ η ν α ν α λ ή θ ε ι α ν κ α ί ή θ ε λ η μ έ ν η ν
ώ ρ α ι ο π ο ί η σ ι ν τ η ς σ κ λ η ρ α ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς π ρ ά γ μ α π ο ύ
ε χ ε ι α π ο δ ε ι χ θ η ά π ό π λ ε ί σ τ ο υ ς π ο ύ ή σ χ ο λ ή θ η σ α ν μ έ τ ό θ έ
μ α μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ό π ο ί ω ν κ α ί ό ύ π ο φ α ι ν ό μ ε ν ο ς γ ρ ά φ ε ι
α κ α δ η μ α ί κ ό ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ς ε ι ς ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ μ έ τ ί τ λ ο ν «cH
ά ν α ξ ι ο π ι σ τ ί α τ ο ύ π θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ ά π α ν τ ώ ν
ε ι ς τ ά ς α ν ω τ έ ρ ω δ ι α σ τ ρ ο φ ά ς τ η ς α λ η θ ε ί α ς τ ο ύ ε ν λ ό γ φ
Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ Ι Ά γ Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2003).
Έ τ ε ρ ο ς δ έ α κ α δ η μ α Τ κ ό ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ς κ α ί ί ε ρ ε ύ ς ό π
Ν ι κ Δ η μ α ρ ά ς ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς ε χ ε ι ε λ έ γ ξ ε ι τ ή ν ο υ ν ι τ ι
κ ή ν θ ε ο λ ο γ ί α ν τ ο υ μ ο ν α χ ο ύ Θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ν σ ι ά τ ο υ ό
ό π ο ί ο ς φ θ έ γ γ ε τ α ι χ ω ρ ί ς ν ο υ ν ε κ κ ο ι λ ί α ς κ α ί ύ π ε ρ ο
π τ ι κ ώ ς α φ ο ύ δ έ ν κ ά ν ε ι κ α μ μ ί α ν α ν α φ ο ρ ά ν σ τ ο ύ ς Ά γ ί
ο υ ς Π α τ έ ρ α ς α λ λ ά δ ο γ μ α τ ί ζ ε ι α π ό κ α θ έ δ ρ α ς
Ε ί σ θ ε π ά τ ε ρ μ ο υ ά ξ ι ο θ ρ ή ν η τ ο ι γ ι α τ ί κ λ ε ί ε τ ε τ ή ν θ ύ
ρ α ν τ η ς Β α σ ι λ ε ί α ς τ ώ ν ο υ ρ α ν ώ ν κ α ί ε σ ε ί ς δ έ ν ε ι σ έ ρ χ ε σ θ ε
κ α ί σ α υ τ ο ύ ς π ο ύ θ έ λ ο υ ν ν ά ε ι σ έ λ θ ο υ ν δ έ ν τ ο ύ ς ε π ι τ ρ έ
π ε τ ε ν ά ε ι σ έ λ θ ο υ ν
Ε ί σ θ ε ά ξ ι ο θ ρ ή ν η τ ο ι γ ι α τ ί ε σ ε ί ς π ο ύ α φ ι ε ρ ω θ ή κ α τ ε
ε ι ς τ ό ν Θ ε ό ν σ υ γ κ α λ ύ π τ ε τ ε μ έ τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο κ α ί τ ή ν
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή σ α ς κ ο ι ν ω ν ί α τ ί ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ έ ς π ρ ο δ ο
σ ί ε ς τ ο ύ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ κ α ί κ ά ν ε τ ε δ τ ι δ έ ν τ ί ς β λ έ π ε τ ε Τ ί
λ ό γ ο ν θ ά α π ο δ ώ σ ε τ ε ε ι ς τ ό ν Θ ε ό ν δ τ α ν γ ί ν ε σ θ ε ή θ ι κ ο ί
α υ τ ο υ ρ γ ο ί τ η ς σ φ α γ η ς τ ό σ ω ν π ι σ τ ώ ν Ά γ Κ ο λ λ υ β ά δ ε ς
Ά π ρ ί λ ι ο ς κ α ί Ι ο ύ λ ι ο ς 2003).
Ε ί σ θ ε ά ξ ι ο θ ρ ή ν η τ ο ι π ρ ο σ θ έ τ ο υ μ ε κ α ί ε μ ε ί ς δ ι ό τ ι α ν τ ί
ν ά ε λ έ γ χ ε τ ε μ έ β ι β λ ί α κ α ί λ ό γ ο υ ς κ α ί π ρ ά ξ ε ι ς (= δ ι α κ ο π ή
59
μ ν η μ ό σ υ ν ο υ τ ο ύ ς α ν α ρ ι θ μ ή τ ο υ ς κ α τ α φ ρ ο ν η τ ά ς τ η ς π ί σ τ ε
ώ ς μ α ς ε σ ε ί ς κ ο ι ν ω ν ε ί τ ε ά δ ι α φ ό ρ ω ς μ α ζ ί τ ο υ ς χ λ ε υ ά ζ ο
ν τ ε ς κ α ί δ ι ώ κ ν ε ς τ ο ύ ς α ν τ ι δ ρ ώ ν τ α ς ζ η λ ω τ ά ς ...
Κ α ί τ ο ύ τ ο δ ι ά ν ά σ υ γ κ ρ α τ ή σ ε τ ε τ ό ν λ α ό ν σ α ς π ο ύ π ρ ο
σ τ ρ έ χ ε ι σ τ ό π α λ α ι ό ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ε ύ ρ η
α μ ό λ υ ν τ ο ε κ τ η ς α ί ρ ε τ ι κ η ς κ α ί π ο ρ ν ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς θ υ σ ι α
σ τ ή ρ ι ο ν Γ ρ ά φ ο μ ε ν π ο ρ ν ι κ η ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ε ς τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς
τ ο ύ μ ε γ ά λ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ Δ ύ ο τ ο ί ν υ ν ε ι σ ί π ο ρ ν ε ί α ι μ ί α
μ έ ν ή έ π ί τ η π ί σ τ ε ι έ τ έ ρ α δ έ ή έ π ί τ φ σ ώ μ α τ ι γ ο υ ν
ά λ ο ύ ς τ η α ί ρ ε τ ι κ ι κ ι ν ω ν ί ο τ ό ς έ σ τ ι ν ό έ κ π ο ρ ν ε ύ σ α ς
ε ι ς Θ ε ό ν κ α ί σ υ ν ε κ π ο ρ ν ε ύ ε ι ν δ ύ ν α τ α ι κ α ί τ φ σ ώ μ α τ
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ Κ α τ ή χ Γ μ ι κ ρ ά κ α τ ή χ
Τ έ λ ο ς κ α λ ο ύ μ ε ν τ ό ν π Θ ν α π α ν τ ή σ η α ν δ ύ ν α τ α ι σ τ ό
ή μ έ τ ε ρ ο ν Γ ι α τ ί ε ί μ α ι π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ η ς τ α ν ο ί
φ ύ λ α κ ε ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν σ 259-270), ω σ τ ε ν ά γ ν ω ρ ί σ ο υ ν ο ί
ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι π ο ύ ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι ή ά λ ή θ ε ι α κ α θ ό σ ο ν τ ά
μ έ χ ρ ι τ ο ύ δ ε σ υ γ γ ρ α φ έ ν τ α ύ π α υ τ ο ύ α π ο τ ε λ ο ύ ν α π λ ο ύ ς
σ τ ο χ α σ μ ο ύ ς ε κ κ ο ι λ ί α ς π ό ρ ρ ω τ η ς α λ η θ ε ί α ς κ α ί σ ο β α ρ ό
, ,
τ η τ ο ς α π ε χ ο ν τ α ...
Ι ο ύ ν ι ο ς 2004 .
60
6. Φ Ω Ν Α Ζ Ε Ι Ο Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ
Ν Α Φ Ο Β Η Θ Η Ο Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Η Σ ...
ι
Μ ε τ ά τ ή ν δ η μ ο σ ί ε υ σ ι ν ε ι ς τ ό ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο υ Τ ύ π ο ν
τ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ τ η ς Σ υ ν ο δ ι κ η ς Έ π ι τ ρ ο π η ς ε π ί τ ώ ν Δ ο γ μ α
τ ι κ ω ν κ α ί Ν ο μ ο κ α ν ο ν ι κ ώ ν Ζ η τ η μ ά τ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ ­
Ν έ ο υ Ι Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ μ έ τ ί τ λ ο ν Τ ά Μ υ σ τ ή ρ ι α κ α ί ή ύ π ο
δ ο χ ή τ ώ ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν π ο λ λ ο ί ε ν Χ ρ ι σ τ φ ά δ ε λ
φ ο ί μ α ς ε θ ε σ α ν δ ι ά φ ο ρ α ε ρ ω τ ή μ α τ α κ α ί ε ζ ή τ η σ α ν τ ή ν
γ ν ώ μ η μ α ς Τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν π ο ύ ά κ ο λ ο υ θ ε ί ά π ο τ ε λ ε ί μ ί α σ ύ
ν Ο ψ ι ν τ ω ν ε ρ ω τ η μ ά τ ω ν κ α ί τ ώ ν ά π α ν τ ή σ ε ώ ν μ α ς
- ρ Π ι σ τ ε ύ ε τ ε δ τ ι ύ π ά ρ χ ε ι ε ί δ ι κ ό λ ό γ ο γ ι ά τ ή ν
θ έ σ ι ν α ύ τ ή ν τ η Σ υ ν ο δ ι κ η π ι τ ρ π η τ ο υ Ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό
π ο υ κ Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ
- Ά π Ά σ φ α λ ώ ς ν α Ι Ε Ι ν α ι Ο κ α τ ή φ ο ρ ο ς π ο ύ ε χ ε ι ο δ η
γ ή σ ε ι τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ο υ δ ι ά τ ώ ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ν ε ν ε ρ
γ ε ι ώ ν τ ο υ κ α ί τ ώ ν π ο λ λ α π λ ώ ν ψ ε υ δ ώ ν κ α ί α υ τ ο α ν α ι ρ ο υ
μ έ ν ω ν θ έ σ ε ώ ν τ ο υ γ ι ά τ ό θ έ μ α τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ κ α ί τ η ς
61
"
κ α θ ά ρ σ ε ω ς Έ π ρ ε π ε ν ά ρ ι φ θ Ό μ ί α φ ω τ ο β ο λ ί δ α α ν ι π ε ρ ι
σ π α σ μ ο ύ ή ό π ο ί α θ ά τ ό ν έ μ φ ά ν ι ζ ε κ ρ ι τ ή ν τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό
ξ ω ν α ύ τ ό ν π ο ύ π ε μ π λ ε ί σ υ ν ε χ ω ς τ ά τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ί
μ ι α κ α ί ί ε ρ ά Α ύ τ ό δ η λ α δ ή π ο ύ η λ α ί κ ή θ υ μ ο σ ο φ ί α
έ κ φ ρ ά ζ ε ι ώ ς έ ξ η ς Υ β ρ ί ζ ε ι π ρ ώ τ α ή π ό ρ ν η τ ή ν σ ώ φ ρ ο ν α
α ν ή θ ι κ ο ν γ ι ά ν ά μ ή α κ ο ύ σ η τ ά ί σ α ...
- Έ ρ Φ ω ν ά ζ ε ι δ κ λ έ φ τ η ς γ ι ά ν ά φ ο β η θ η ό ν ο ι κ ο κ ύ
ρ η ς
- Ά π Ά κ ρ ι β ώ ς cO ο ί σ τ ρ ο ς τ η ς α ύ τ ο π ρ ο β ο λ η ς κ α ί ή
ά γ ν ο ι α τ ω ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ί ε ρ ω ν κ α ί α δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ
τ ω ν τ ό ν ώ δ ή γ η σ ε τ ό 2001 ν ά φ έ Ρ τ ό ν π ά π α σ ή ν Ά θ ή ν α
Τ ώ ρ α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά τ ό έ π α ν α λ ά β η έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε
ά λ λ ο θ ι τ α ξ ι δ ί ο υ τ ο υ ε ί ς Β α τ ι κ α ν ό ν ω σ ε κ α τ ό π ι ν δ ι ά λ ό
γ ο υ ς έ θ ι μ ο τ υ π ί α ς κ α ί α β ρ ο φ ρ ο σ ύ ν η ς ν ά φ έ Ρ Ί κ α ί π ά λ ι
τ ό ν π ά π α έ ν π ά σ η π ο μ π Ό ... Έ π ε ι δ ή θ ά α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν
ό π ω σ δ ή π ο τ ε α ν ι δ ρ ά σ ε ι ς γ ι ά ν ά π ρ ο λ ά β η τ ί ς ... δ ι α ρ ρ ο έ ς
η Σ υ ν ο δ ι κ ή τ ο υ Έ π ι τ ρ ο π ή κ α θ ύ β ρ ι σ ε τ ο ύ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο
λ ο γ ί τ α ς ω σ ε ν ά ε ί ν α ι τ ό δ υ ν α τ ό ν ό λ ι γ ώ τ ε ρ ε ς ...
- Έ ρ cYπ ο ψ ι ά ζ ε σ θ ε δ η λ α δ ή Ο Τ Ι κ ρ ύ π τ ε τ α ι δ ο λ ι ό τ η ς
ε ί ς τ ή ν έ ν λ ό γ φ Σ υ ν ο δ ι κ ή ν ά ν α κ ο ί ν ω σ ι ν
- Ά π Δ έ ν ύ π ο ψ ι ά ζ ο μ α ι α λ λ ά ε ί μ α ι β ε β α ι ό τ α τ ο ς
Ο ί σ υ ν ά κ τ α ι τ η ς έ κ τ ό ς τ ω ν ά λ λ ω ν ύ π ο λ ο γ ί ζ ο υ ν σ τ ή ν
θ ε ρ μ ή ν α ν ί δ ρ α σ ι ν τ ω ν π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ο ί ό π ο ί ο ι
π ρ σ β λ η θ έ ν ε ς α π ό τ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό τ ο ύ π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ ο υ
κ α ί ά ν ι έ ρ ο υ ί σ ω ς ν ά α ν α π δ ώ σ υ ν τ ά ί σ α Ο π ό τ ε ό π ρ ο
κ α θ ή μ ε ν ό ς τ ω ν δ ι α ρ ρ η γ ν ύ ω ν τ ά π ο λ υ τ ε λ η τ ο υ ά μ φ ι α θ ά
κ ρ α υ γ ά Ι δ ο ύ β λ α σ φ η μ ο ύ ν κ α ί ύ β ρ ί ζ ο υ ν π κ α λ ύ ν ε ς
62
τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν α ν ί ε ρ ο ν Ή ι δ ι κ ή τ ο υ β λ α σ φ η μ ί α β λ έ π ε τ ε
δ έ ν μ ε τ ρ ά ε ι ε ξ ε σ τ ι Κ λ α ζ ο μ ε ν ί ο ι ς ά σ χ η μ ο ν ε ί ν ...
Ε ά ν δ έ π ρ ο σ θ έ σ ω μ ε ν κ α ί τ ή ν έ τ έ ρ α ν α υ τ ο υ ϋ β ρ ι ν
α φ ο υ α π ρ ο κ α λ ύ π τ ω ς π ι σ τ ε ύ ε ι ό μ ο υ μ ε τ ά τ η ς Σ υ ν ο δ ι κ η ς
τ ο υ Ε π ι τ ρ ο π η ς τ ό ν π α π ι σ μ ό ν ώ ς Έ κ κ λ η σ ί α ν ε χ ο υ σ α
Μ υ σ τ ή ρ ι α κ α ί Χ ά ρ ι ν α ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ θ ε τ ό μ έ γ ε θ ο ς τ η ς
π τ ώ σ ε ω ς τ ο υ α ν δ ρ ό ς κ α ί τ ό π έ λ α γ ο ς τ η ς α γ ν ο ί α ς κ α ί σ υ γ
χ ύ σ ε ω ς τ ώ ν σ υ ν τ α κ τ ώ ν τ ο υ ε ν λ ό γ φ κ ε ι μ έ ν ο υ
- Έ ρ Τ ε λ ι κ ά π ο ί ο ς ν ο μ ί ζ ε τ ε δ τ ι κ ε ρ δ ί ζ ε ι 11 χ ά ν ε ι ά π
δ λ η α ύ τ ή τ ή ν ί σ τ ο ρ ί α ν
- Ά π Κ α τ ά π ρ ώ τ ο ν κ ε ρ δ ί ζ ε ι ό Δ ι ά β ο λ ο ς ώ ς π α τ ή ρ
τ ο υ ψ ε ύ δ ο υ ς κ α ί τ η ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς χ α ί ρ ω ν δ ι ά τ ί ς α ν τ ι π α ρ α
δ ο σ ι α κ έ ς θ έ σ ε ι ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Ν έ ο υ κ α ί δ ι ά τ ή ν σ ύ γ
χ υ σ ι ν π ο ύ δ η μ ι ο υ ρ γ ο υ ν α υ τ έ ς σ τ ί ς ψ υ χ έ ς τ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ
Δ ι ό τ ι ώ ς γ ν ω σ τ ό ν π ο λ λ ο ί π ι σ τ ο ί ε κ τ ο υ ν έ ο υ ε π ι θ υ μ ο υ ν
ν ά α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν τ ο ύ ς α γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς τ ο υ π α λ α ι
ο υ α λ λ ά ε μ π ο δ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ο ύ ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς τ ο υ ς ο ί
ό π ο ί ο ι σ τ ή ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ο ύ ς σ υ μ φ ω ν ο υ ν μ έ τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν
τ η ς Σ υ ν ο δ ι κ η ς Ε π ι τ ρ ο π η ς Κ α ί τ ο ύ τ ο γ ί ν ε τ α ι δ ι ό τ ι ο ί π ε
ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ε ξ α υ τ ώ ν δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ ά ς ί ε ρ ά ς Π α ρ α δ ό
σ ε ι ς κ α ί τ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς γ ι α υ τ ό κ α ί α κ ο
λ ο υ θ ο υ ν κ α λ η τ ι π ί σ τ ε ι τ ο ύ ς ψ ε υ δ ε π ι σ κ ό Π υ ς τ ω ν ώ ς
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι ύ π ό τ ώ ν cI. Κ α ν ό ν ω ν
Κ ε ρ δ ί ζ ε ι ε ν σ υ ν ε χ ε ί ό π α π ι σ μ ό ς κ α ί ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς
δ ι ό τ ι β α σ ι λ ε ύ ο υ ν ε ν τ η δ ι α ι ρ έ σ ε ι κ α ί δ ι χ ο ν ο ί Χ ά ν ε ι
δ μ ω ς ή Σ ύ ν ο δ ο ς τ ο υ Ν έ ο υ δ ι ό τ ι ή θ έ σ ι ς τ η ς ε Τ ν α ι ό ν τ ω ς
τ ρ α γ ι κ ή α φ ο υ σ υ μ π λ έ ε ι μ έ τ ό π ι σ τ ε ύ ω τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς
θ ε ω ρ ο υ σ α κ α ί ό μ ο λ ο γ ο υ σ α Ε κ κ λ η σ ί α τ ό ν π α π ι σ μ ό ν
63
Κ α ί μ ό ν ο α υ τ ό τ ό π ι σ τ ε ύ ω τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ Ν έ ο υ τ η ς
ά φ α ι ρ ε ί κ ά θ ε δ ι κ α ί ω μ α ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ τ ί τ λ ο υ ά φ ο υ ε μ π ο δ ί
ζ ε ι τ ό σ α έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ψ υ χ ώ ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς ν ά π ρ ο σ έ λ θ ο υ ν
σ τ ή ν ά λ ή θ ε ι α Δ ι ό τ ι ά φ ο υ ε ί ν α ι Ε κ κ λ η σ ί α ό π α π ι σ μ ό ς
, , _ c , ι
γ ι α τ ι ν α α ν η σ υ χ ο υ ν ο ι π ι σ τ ο ι τ ο υ
Τ ε λ ι κ ώ ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν ό τ ι κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν μ ό ν ο ν ο ί π ι σ τ ο ί τ ο υ
π α λ α ι ο υ δ ι ό τ ι τ έ τ ο ι ε ς δ η λ ώ σ ε ι ς ά π ο κ α λ ύ π τ ο υ ν τ ό κ α κ ό δ ο
ξ ο ν φ ρ ό ν η μ α τ η ς ή γ ε σ ί α ς τ ο υ Ν έ ο υ π ρ ο β λ η μ α τ ί ζ ο υ ν π ο λ ύ
τ ο ύ ς ε π ι θ υ μ ο υ ν τ α ς τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς π ι
σ τ ο ύ ς ε ν φ δ ί δ ο υ ν ε υ κ α ι ρ ί α ν π ρ ο β ο λ η ς τ ο υ κ η ρ ύ γ μ α τ ο ς
τ η ς ά λ η θ ε ί α ς τ ώ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν Κ ά τ ι
δ η λ α δ ή π α ρ ό μ ο ι ο ν π ο ύ σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς σ ή μ ε
ρ α ό π ο υ δ ι ώ κ ο ν τ α ι ο ί Ζ η λ ω τ α ί ά κ ρ ι β ώ ς δ ι ό τ ι ο ρ θ ο δ ο
ξ ο υ ν
Ο ί γ ν ω σ τ ο ί δ ο γ μ α τ ο λ ό γ ο ι τ ο ύ ν έ ο υ Ά ν δ ρ ο υ τ σ ο ς κ α ί
Ρ ω μ α ν ί δ η ς έ χ ο υ ν χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ε ι τ ό θ έ μ α τ η ς ά λ λ α γ η ς τ ο ύ
ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ δ ο γ μ α τ ι κ ο κ α ν ο ν ι κ ό ν κ α ί ο υ χ ί μ ε τ α κ ί ν η σ ι ν
ε ρ γ α λ ε ί ο υ ώ ς ά φ ε λ έ σ τ α τ α κ α ί ά γ π α ρ α δ ο σ ι α κ ά ι σ χ υ
ρ ί ζ ε τ α ι ή Σ υ ν ο δ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή
Δ έ ν ά κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε ν τ ο ύ ς Π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ ε ς ε μ μ έ ν ο ν τ ε ς ε ι ς
α π α ρ ε λ ά β ο μ ε ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά θ ά η σ α ν π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ α ι κ α ί
ο ί π ρ ό ή μ ώ ν Ά ν τ ι θ έ τ ω ς δ ι α σ ώ ζ ο μ ε ν ε κ σ χ ι σ μ ά τ ω ν τ ή ν
φ ι λ τ ά τ η ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ α τ ά τ ο ύ ς ί ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς ο
ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς ό μ ω ς μ ε τ ά τ η ς Σ υ ν ο δ ι κ η ς Ε π ι τ ρ ο π η ς ό μ ο
λ ο γ ο υ ν τ ε ς τ ά ς α ί ρ έ σ ε ι ς Ε κ κ λ η σ ί α ν μ ι μ ο ύ ν τ α ι τ ο ύ ς π ρ ο
τ ε σ τ ά ν τ α ς ο ί ό π ο ί ο ι κ ά θ ε ό λ ι γ ο μ ε λ η σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ν ά τ ό μ ω ν
ά π ο κ α λ ο υ ν έ κ κ λ η σ ί α ν Έ τ σ ι ό ά ρ χ ι ε π Σ ε ρ α φ ε ί μ ά π ο δ ε ι
κ ν ύ ε τ α ι ε ι ς τ ό σ η μ ε ί ο ν α υ τ ό ό μ ο λ ο γ η τ ή ς ε ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι
π ρ ό ς τ ό ν δ ι ά δ ο χ ό τ ο υ
64
Τ έ λ ο ς , χ ά ν ε ι κ α ί ό ' Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς , ό ό π ο ί ο ς π ρ ο έ ­
β α λ ε σ τ ή ν π ρ ώ τ η σ ε λ ί δ α τ ο υ μ έ τ ε ρ ά σ τ ι α γ ρ ά μ μ α τ α τ ή ν
δ ι ά τ ρ η τ ο ν α υ τ ή ν ά π ό Κ α ν ο ν ι κ η ς κ α ί Δ ο γ μ α τ ι κ η ς ά π ό ψ ε ­
ω ς γ ν ω μ ά τ ε υ σ ι ν . Έ ά ν ε ζ η ό ά ε ί μ ν η σ τ ο ς π . Χ α ρ ά λ α μ π ο ς ,
ο υ δ έ π ο τ ε θ ά ε π έ τ ρ ε π ε ν τ έ τ ο ι α ς μ ο ρ φ η ς π τ ώ σ ι ν τ η ς ε φ η μ ε ­
ρ ί δ ο ς τ ο υ ...
Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2006
65
------ --- '.,
7. Η Υ Π Ε Ρ Ο Χ Η Τ Η Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ω Σ
Ε Ν Α Ν Τ Ι Τ Ω Ν Λ Ο Γ Ω Ν
Ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ν α π ό τ ο ύ ς ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς κ α ί τ ή ν Ι ε ρ ά ν
Π α ά δ σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ό τ ι ε ν κ α ι ρ φ κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς
α Ι ρ έ σ ε ω ς π ά ν τ ε ς ύ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι ν ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν κ α τ ά Τ
μ έ τ ρ ο ν τ ω ν δ υ ν ά μ ε ώ ν τ ο υ ς ο α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί
τ η ς ε λ έ γ χ ω ν τ ο ύ ς π ρ ο φ α σ ι ζ ο μ έ ν ο υ ς ό τ ι ε ί ν α ι γ ε ω ρ γ ο ί κ α ί
π έ ν η τ ε ς κ α ί σ υ ν ε π ώ ς μ ή δ υ ν ά μ ε ν ο ι ν ά α γ ω ν ι σ θ ο ύ ν κ α τ ά
τ ω ν ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν γ ρ ά φ ε ι Ο ύ ά ο ί λ ί θ ο ι κ ρ ά ξ ο υ σ ι κ α ί σ ύ
σ ι ω π η λ ό ς κ α ί α φ ρ ο ν τ ι ς
Έ ά ν λ ο ι π ό ν δ έ ν α π α λ λ ά σ σ ω ν τ α ι ο Ι π λ έ ο ν ά π λ ο ί κ α ί
) , " , , , _ ,_ c, ,
α γ ρ α μ μ α τ ο ι π ι σ τ ο ι α π ο τ ο ν α γ ω ν α κ α τ α τ η ς α ι ρ ε σ ε ω ς π ο
σ ο ν μ ά λ λ ο ν ο Ι λ ό γ ι ο ι κ α ί ρ α σ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ε ς κ α ί ή γ ο υ μ ε ν ε ύ
ο ν τ ε ς η δ ι ά τ ί τ λ ο υ τ ο ύ κ α θ η γ η τ ο ύ τ η ς Θ ε ο λ ο γ ί α ς σ ε μ ν υ
,
ν ο μ ε ν ο ι
Τ ί ό μ ω ς π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε σ τ ί ς ή μ έ ρ ε ς μ α ς Έ ν ώ ή α ϊ ρ ε σ ι ς
μ ε τ ά π ά σ η ς π α ρ ρ η σ ί α ς κ α ί θ ρ α σ ύ τ η τ ο ς σ υ ν ε χ ώ ς μ ο λ ύ ν ε ι
τ ά θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι α τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν α υ τ ο ί γ ρ ά φ ο υ ν κ α ί π ά
66
-- ---- ---- ---
-
λ ι γ ρ ά φ ο υ ν χ ω ρ ί ς ν ά τ ο λ μ ο ύ ν ν ά π ρ ά ξ ο υ ν α υ τ ό π ο ύ έ π ι
τ ά σ σ ο υ ν ο ί ί ε ρ ο ί Κ α ν ό ν ε ς τ ή ν δ ι α κ ο π ή ν δ η λ α δ ή κ ο ι ν ω
ν ί α ς μ ε τ ά τ ω ν κ α κ ο δ ο ξ ο ύ ν τ ω ν κ α ί λ α τ ι ν ο φ ρ ό ν ω ν π ρ ο ί
σ τ α μ έ ν ω ν τ ο υ ς Ω ς φ α ί ν ε τ α ι έ χ ο υ ν τ ε λ ε ί ω ς λ η σ μ ο ν ή σ ε ι τ ό
λ ό γ ι ο ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ ο δ α ν π ο ι ή σ τ ι κ α ί δ ι δ ά ξ τ ι ο ύ τ ω
μ έ γ α κ λ η θ ή σ ε τ α ι έ ν τ η α σ ι λ ε ί τ ω ν Ο ύ ρ α ν ω ν
Τ ό δ έ φ ο β ε ρ ώ τ ε ρ ο ν ε ί ν α ι ό τ ι μ ί α κ α τ η γ ο ρ ί α έ ξ α υ τ ω ν
ο ί Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι π α τ έ ρ ε ς έ ν φ έ π ρ ε π ε ν ά ε ί ν α ι λ ό γ φ θ έ σ ε ω ς
κ α ί Ι δ ι ό τ η τ ο ς π ι ό ε υ α ί σ θ η τ ο α φ ο ύ έ χ ο υ ν π ο ι μ έ ν α κ α ί
έ π ί σ κ ο π ό ν τ ο υ ς τ ό ν π ρ ο ε ξ ά ρ χ ο ν τ α τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς α υ τ ο ί
α ν τ ι θ έ τ ω ς έ χ ο ν τ α ς σ υ μ μ α χ ή σ ε ι π λ ή ρ ω ς μ α ζ ί τ ο υ δ ι ώ κ ο υ ν
ό σ ο υ ς έ κ τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν δ έ ν σ υ μ φ ω ν ο ύ ν μ α ζ ί τ ο υ ς
Κ α ί ό μ ω ς Α υ τ ο ί ο ί ί δ ι ο ι σ τ ί ς α γ ρ υ π ν ί ε ς τ ο υ ς ό σ ά κ ι ς
τ ι μ ο ύ ν ό μ ο λ ο γ η τ ά ς α γ ί ο υ ς ψ ά λ λ ο υ ν κ α ί έ π α ι ν ο ύ ν α υ τ ο ύ ς
δ ι ά τ ή ν ύ π έ ρ τ η ε ύ σ έ β ε ι α ό μ ο υ κ α ί Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α π ρ ό
τ ο ύ ά σ ε β ε ί κ α ί κ α κ ο δ ό ξ ο υ μ έ χ ρ ι α ί μ α τ ο κ α ί θ α ν ά
, ,
τ ο υ α ν τ ι κ α τ α σ τ α σ ι ν
Η σ τ ά σ ι ς τ ο υ ς α υ τ ή α φ έ ν ό ς δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τ ό δ ί κ α ι ο ν
τ ο ύ α γ ω ν ο ς τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν α φ ο ύ κ α ί α ι τ ο ί κ α τ ά
τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς π ά σ η δ υ ν ά μ ε ι α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι α φ έ τ έ ρ ο υ ό μ ω ς
α π ο κ α λ ύ π τ ε ι τ ό ν ψ υ χ ι κ ό ν δ ι χ α σ μ ό ν κ α ί ά σ ν ν έ π ε ι α ν τ ω ν
Μ ο ν α χ ω ν α τ ω ν
Ω ς γ ν ω σ τ ό ν τ ή ν 18 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1981 α ν ε κ α λ ύ φ θ η έ ν τ ό ς
τ ο ύ ί ε ρ ο υ ν α ο ύ τ ο ύ Π ρ ω τ ά τ ο υ τ ό μ α ρ τ υ ρ ι κ ό ν λ ε ί ψ α ν ο ν
τ ο ύ π ρ ώ τ ο υ τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Κ ο σ μ ά ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ μ α ρ
τ υ ρ ή σ α ν τ ο ς έ ν Κ α ρ υ α ί ς τ ό 1282 ύ π ό τ ω ν λ α τ ι ν ο φ ρ ό ν ω ν
ο π α δ ώ ν τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Β έ κ κ ο υ
Τ ή ν Κ υ ρ ι α κ ή ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ο ύ 1982 έ γ έ ν ε τ ο π α
ν α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ή α γ ρ υ π ν ί α ε Ι ς τ ό ν ί ε ρ ό ν Ν α ό ν τ ο ύ Π ρ ω τ ά τ ο υ
67
ε π ί τ η ε ύ ρ έ σ ε ι κ α ί α ν α κ ο μ ι δ η τ ο υ ί ε ρ ο υ λ ε ι ψ ά ν ο υ τ ο υ
Π ρ ώ τ ο υ τ ο υ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ Κ ο σ μ ά ... ».
Ά π ό τ ή ν ε Ι δ ι κ ω ς σ υ ν τ α χ θ ε ί σ α ν α κ ο λ ο υ θ ί α ν α ν τ ι γ ρ ά
φ ο μ ε ν
«... ή λ ε γ ξ α ν π α ρ α ν ο μ ή σ α ν τ α τ ό ν τ ε α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α
κ α ί τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν τ ύ π ο ι ά λ η θ ο υ π ί σ τ ε ώ ς γ ε ν ό μ ε
ν ο ι ... ».
Ε ά ν ο ί ψ ά λ λ ο ν τ ε ς έ π ί σ τ ε υ ο ν τ ά α δ ό μ ε ν α θ ά ή λ ε γ χ α ν
κ α ί α ύ τ ο ί μ ε τ ά π α ρ ρ η σ ί α ς ο ύ μ ό ν ο ν τ ο ύ ς λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν α ς
α λ λ ά κ α ί κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς π α τ ρ ι ά ρ χ α ς τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ α ν τ
α ύ τ ο υ ό μ ω ς δ ι ώ κ ο υ ν τ ο ύ ς σ υ ν α σ κ η τ ά ς τ ω ν π ο ύ κ ρ α τ ο υ ν
α ξ ί ω ς τ ά τ ω ν π α τ έ ρ ω ν δ ι δ ά γ μ α τ α ώ ς ο ί ε ύ φ η μ ο ύ μ ε ν ο ι
π α τ έ ρ ε ς τ η ς α κ ο λ ο υ θ ί α ς
Ε ά ν ό ν τ ω ς ε ί χ ο ν ό ς ε υ σ ε β ε ί α ς θ ε ό γ ρ α φ α π ρ ό τ υ π α
ώ ς ψ ά λ λ ο υ ν τ ο ύ ς έ π ί Β έ κ κ ο υ Ο σ ι ο μ ά ρ τ υ ρ α ς δ έ ν θ ά κ α
τ έ λ η γ α ν τ ί ς σ η μ ε ρ ι ν έ ς π τ ώ σ ε ι ς ω τ ε ν ά β ι α ι ο π ρ α γ ο ύ ν
κ α τ ά τ ω ν Έ σ φ ι γ μ ε ν ι τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν τ η β ο η θ ε ί ς ι μ ά λ ι σ τ α
π λ η ρ ω μ έ ν ω ν Ά λ β α ν ω ν ε ύ τ ε λ ί ζ ο ν τ ε ς ο ϋ τ ω τ ό Ά γ ι ο ν
Ό ρ ο ς π α ν ε λ λ η ν ί ω ς κ α ί π α γ κ ο σ μ ί ω ς ...
Κ α τ ά τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω α γ ρ υ π ν ί α ν ώ μ ί λ η σ ε ό κ α θ η γ ο ύ μ ε
ν ο ς τ η ς 1. Μ ο ν η ς Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ π Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ό ό π ο ί ο ς μ ε τ α ξ ύ
τ ω ν ά λ λ ω ν έ γ κ ω μ ί ω ν π ρ ό ς τ ό ν Ό σ ι ο ν κ α ί ό μ ο λ ο γ η τ ή ν Κ ο
σ μ ά ν ε ί π ε ν Ε ύ λ ο γ η μ έ ν η ή ό μ ο λ ο γ ί α σ ο υ Ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο ς ό
μ α ρ τ υ ρ ι κ ό ς σ ο υ θ ά ν α τ ο ς ... Τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς τ ό π ρ ό σ ω π ό
σ ο υ κ α ί τ ά π ρ ό σ ω π α τ ω ν ά λ λ ω ν α γ ί ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν ό σ ι ο
μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ ώ ν έ λ ε γ ξ ά ν τ ω ν τ ο ύ ς λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν α ς δ έ ν σ υ ν ε
β ι β ά σ θ η ο ύ τ ε σ υ μ β ι β ά ζ ε τ α ι
Α ύ τ ό τ ό ο ύ τ ε σ υ μ β ι β ά ζ ε τ α ι α π ο τ ε λ ε ί μ ε γ ά λ ο ψ ε υ δ ο ς
Δ ι ό τ ι π ο ί ο ς δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ε ι ό τ ι ό λ α τ ι ν ό φ ρ ω ν κ α ί κ α κ ό δ ο ξ ο ς
68
Ζ
π α τ ρ ι ά ρ χ η ς τ ο ύ κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ α ι ε Ι ς Ό λ ο ν τ ό
Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς κ α ί Ό τ ι ο ί η γ ο ύ μ ε ν ο ι σ υ μ β ι β α σ θ έ ν τ ε ς μ ε τ
α υ τ ο ύ δ ι ώ κ ο υ ν Ό σ ο υ ς δ έ ν τ ο ύ ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν σ τ ή ν έ π α ί σ χ υ
ν τ ο ν α υ τ ή ν π ο ρ ε ί α ν τ ο ύ σ υ μ β ι β α σ μ ο ύ τ ο υ ς Γ ι α τ ί έ ν τ ρ έ
π ο ν τ α ι ν ά π ο ύ ν τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν Γ ι α τ ί π λ α σ τ ο γ ρ α φ ο ύ ν τ ή ν
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α Ε ά ν έ π ι θ υ μ ο ύ ν ν ά α ν ή κ ο υ ν ε Ι ς τ ή ν χ ο
ρ ε ί α ν τ ο ύ Ά γ ί ο υ Κ ο σ μ ά α ς μ ι μ η θ ο ύ ν τ ή ν ό μ ο λ ο γ ί α ν τ ο υ
Π ώ ς Ό μ ω ς ν ά τ ό ν μ ι μ η θ ο ύ ν α φ ο ύ τ ρ έ μ ο υ ν τ ί ς α π ε ι λ έ ς
τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ κ α ί σ π ε ύ δ ο υ ν ν ά ζ η τ ή σ ο υ ν σ υ γ χ ώ ρ η σ ι ν κ ά
θ ε φ ο ρ ά π ο ύ ή σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ ς δ έ ν ρ έ σ ε ι σ τ ό ν μ ε γ α
λ ό σ χ η μ ο Φ α ν α ρ ι ώ τ η κ α ί ύ π η ρ έ τ η ν τ η ς Ν έ α ς Ε π ο χ η ς
Σ υ ν ε χ ί ζ ω ν ό ό μ ι λ η τ ή ς ε Ι π ε ν Ή α γ χ ό ν η σ ο υ έ π ι β ά λ λ ε ι
κ α ί σ έ μ ά ς ν ά α ν α ν ε ώ σ ο υ μ ε σ ή μ ε ρ α τ ή ν ό μ ο λ ο γ ί α τ ή ν Ι δ ι
κ ή σ ο υ κ α ί τ ώ ν λ ο ι π ώ ν ό σ ι ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν ό ν τ ε ς δ ι ά δ ο χ ο ί σ α ς
κ α ί σ υ ν ε χ ι σ τ α ί η ς Π α ρ α δ ό σ ε ώ ς σ α ς
Π ώ ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν ό η γ ο ύ μ ε ν ο ς κ α ί ο ί σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ό
μ ε ν ο ι μ ε τ α υ τ ο ύ ν ά ε Ι ν α ι σ υ ν ε χ ι σ τ α ί τ η ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς
τ ο ύ ό μ ο λ ο γ η τ ο ύ Κ ο σ μ ά Ό τ α ν έ κ ε ί ν ο ς δ ι ά ν ά μ ή μ ν η μ ο
ν ε ύ σ η τ ο ύ Β έ κ κ ο υ π ρ ο τ ί μ η σ ε τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν έ ν φ α υ τ ο ί
έ κ ο ι ν ώ ν ο υ ν κ α ί κ ο ι ν ω ν ο ύ ν μ έ χ ε ι ρ ο τ έ ρ ο υ ς τ ο ύ Β έ κ κ ο υ
π α τ ρ ι ά ρ χ α ς Ό π ω ς τ ό ν Ά θ η ν α γ ό ρ α ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν κ α ί Β α ρ
θ ο λ ο μ α ί ο ν
Τ Ω π ό σ ο ν ε ύ κ ο λ α ε Ι ν α ι τ ά λ ό γ ι α κ α ί δ ύ σ κ ο λ η ή π ρ ά ξ η
Π ό σ ο ν π ι ό φ ρ ό ν ι μ η θ ά η τ ο η σ ι ω π ή τ ο υ ς κ α ί ή έ ν τ α π ε ι
ν ώ σ ε ι α π ο δ ο χ ή τ η ς π τ ώ σ ε ώ ς τ ω ν
Π ώ ς δ έ ν α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι ό κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς κ α ί ο ί ό μ ό
φ ρ ο ν έ ς τ ο υ Ό τ ι η κ ο ι ν ω ν ί α τ ο υ ς μ ε τ ά τ ο ύ κ α κ ο δ ό ξ ο υ π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ τ ο ύ ς κ α θ ι σ τ ά α υ τ ό χ ρ η μ α κ α ί α υ τ ο ύ ς έ χ θ ρ ο ύ ς
τ ο υ Θ ε ο υ κ α τ ά τ ό ν μ έ γ α ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν Ε ά ν δ έ π ρ ο
69
σ θ έ σ ω μ ε ν κ α ί τ ό ν α ν ί ε ρ ο ν π ό λ ε μ ο ν π ο ύ ε ν ε ρ γ ο ύ ν κ α τ ά
τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν κ α ί Ι δ ί ω ς τ η ς 1. η ς Ε σ φ ι γ
μ έ ν ο υ τ ό τ ε ύ π ε ρ έ β η σ α ν τ ο ύ ς έ ν ω τ ι κ ο ύ ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ Φ ε ρ
ρ ά ρ α ς - Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς ...
Κ α ί ε ν φ α φ θ ο ν ο ύ ν α ί μ έ χ ρ ι τ ο ύ δ ε α ν τ ι ζ η λ ω τ ι κ α ί κ ρ ί
σ ε ι ς κ α ί σ υ γ γ ρ α φ α ί τ ώ ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν π ρ ο σ ε τ έ θ η π ρ ο σ φ ά
τ ω ς κ α ί ή τ ο ύ Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ Έ π ι σ κ ό π ο υ Ρ ο δ ο σ τ ό λ ο υ κ
Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ
ο ο ς ε Ι ς π ο λ υ σ έ λ ι δ ο ν β ι β λ ί ο ν μ έ τ ί τ λ ο ν Ι δ ο ύ ό Π α
π ι σ μ ό ς σ σ 490) έ π α ι ν ε ί τ ό ν π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ό τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ
χ η ν Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ν α π ο κ α λ ώ ν α ύ τ ό ν π λ ο ύ σ ι ο ν σ έ γ ε ν
ν α ι ό τ η τ α κ α ί μ ε γ α λ ο κ α ρ δ ί α κ α ί ύ π έ ρ τ ε ρ ο ν ε μ π ο δ ι σ μ ώ ν
μ ι κ ρ ο ψ υ χ ι ώ ν κ α ί σ τ ε ν ο τ ή τ ω ν κ α ί δ ι ό τ ο ύ τ ο κ α λ ώ ς π ο ι
ο ύ ν τ α μ έ ό σ α ε ν ε ρ γ ε ί σ τ ό θ έ μ α τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς μ έ τ ό ν π ε
π τ ω κ ό τ α π α π ι σ μ ό ν Φ α ί ν ε τ α ι ε χ ε ι ε π η ρ ε α σ θ η α π ό τ ό ν
α ν τ ι ζ η λ ω τ ή ν Μ ο ν α χ ό ν π Π α ί σ ι ο ν τ ό ν Ά γ ι ο ρ ε ί τ η ν ό
. ό π ο ί ο ς ε ρ ω τ η θ ε ί ς ύ π ό θ ε ο λ ό γ ο υ ν ά ε ί Π τ ή ν κ ρ ί σ ι ν τ ο υ π ε
ρ ί τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε δ ή λ ω σ ε ν «cO Θ ε ό ς ο ί κ ο ν ό μ η σ ε α ύ τ ά
τ ά δ ύ σ κ ο λ α χ ρ ό ν ι α τ ό ν κ α λ ύ τ ε ρ ο π α τ ρ ι ά ρ χ η Κ α θ η μ ε
. ρ ι ν ή 27.11.1993).
Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι ό Σ ε β ε λ έ γ χ ε ι τ ο ύ ς π ο ι μ έ ν α ς τ ώ ν Π α λ α ι
ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ώ ς ε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ά ς τ η ς ά π λ ο ί κ ό τ η τ ο ς κ α ί
ε ύ λ α β ε ί α ς κ α ί θ ε ο σ ε β ε ί α ς τ ώ ν ψ υ χ ώ ν τ ο ύ λ α ο ύ π ο ύ τ ο ύ ς
α κ ο λ ο υ θ ε ί
Κ α ί δ ι ά ν ά σ υ μ π λ η ρ ω θ ι ό ε λ ε γ χ ό ς τ ο υ ε Ι ρ ω ν ε ύ ε τ α ι κ α ί
τ ο ύ ς α κ ρ ο φ ρ ο ν ο ύ ν τ α ς Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς ο ί ό π ο ί ο ι ε β α π τ ί
σ θ η σ α ν μ ό ν ο ι τ ο υ ς ώ ς φ ρ ο υ ρ ο ί κ α ί π ρ ο σ τ ά τ α ι ά π ά σ η ς
σ υ λ λ ή β δ η ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς σ 44-45).
Δ ι α φ ω ν ώ ν δ έ μ έ τ ό ν μ έ γ α ν ό μ ο λ ο γ η τ ή ν Θ ε ό δ ω ρ ο ν τ ό ν
70

Σ τ ο υ δ ί τ η ν π ο ύ θ έ λ ε ι ο Ι π ά ν τ ε ς έ ν κ α ι ρ φ κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς
α Ι ρ έ σ ε ω ς ν ά ν τ ι δ ρ ο υ ν κ α ί ν ά ά γ ω ν ί ζ ω ν τ α ι γ ρ ά φ ε ι
Ε Ί ν α ι ά π ο ρ ί α ς κ α ί λ ύ π η ς π ρ ό ξ ε ν ο ν τ ό ό τ ι έ ν φ ό λ α τ ά
ο ρ θ ό δ ο ξ α π α τ ρ ι α ρ χ ε ι α ... μ ε τ έ χ ο υ ν τ ο υ δ ι α λ ό γ ο υ μ ε τ ά τ η ς
Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ η ς π ώ ς κ α ί π ό θ ε ν π η γ ά ζ ε ι η ε υ θ ύ ν η κ α ί
ά ν τ λ ε ί τ α ι τ ό δ ι κ α ί ω μ α ά π τ ό ν κ ά θ ε κ λ η ρ ι κ ό μ ο ν α χ ό η κ α ί
ά π λ ό λ α ί κ ό ... α υ τ ο κ λ ή τ ω ς κ α ί έ θ ε λ ο β ο υ λ ή τ ω ς ν ά ε ι σ π η δ
σ τ ή ν κ ο ν ί σ τ ρ α ... γ ι ά ν ά δ ι α β ο ή σ η τ ή ν π ε ρ ί τ ή ν π ί σ τ ι χ λ ι α
ρ ό τ η τ α ό λ ω ν ... » σ 35).
Π ώ ς ά γ ν ο ε ί ό σ ε β τ ό τ ο υ Π α ύ λ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ό ν ά ν θ ρ ω
π ο ν μ ε τ ά π ρ ώ τ η ν κ α ί δ ε υ τ έ ρ α ν ν ο υ θ ε σ ί α ν π α ρ α ι τ ο υ ο
π α π ι σ μ ό ς δ ι ά τ ώ ν α ι ώ ν ω ν έ χ ε ι κ ρ ι θ η κ α ί ά π ο δ ε ι χ θ η ώ ς
α ν ι ά τ ω ς ν ο σ ή σ α ς δ ι ό κ α ί ό Β ο ύ λ γ α ρ η ς τ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ ί
ζ ε ι ώ ς α π ό Θ ε ο υ χ ω ρ ι σ μ ό ν Τ ό μ ό ν ο π ο ύ έ π ι τ υ γ χ ά ν ε ι ό
σ ε β μ έ α υ τ ά π ο ύ γ ρ ά φ ε ι ε ί ν α ι ν ά έ ν θ α ρ ρ ύ ν η τ ό ν ί κ α ν ό ν
κ α ί δ ρ α σ τ η ρ ι ώ τ α τ ο ν Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ν μ α ς ώ ς γ ρ ά φ ε ι ν ά
σ υ ν ε χ ί σ η τ ό π ρ ο δ ο τ ι κ ό τ ο υ έ ρ γ ο σ τ ή ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ π ρ ό ς
τ ά ς ... ά γ κ ά λ α ς τ ο υ π ά π α Ρ ώ μ η ς τ ό ν ό π ο ί ο ν β λ έ π ε ι ώ ς
ό ν τ ω ς α π ε σ τ α λ μ έ ν ο ν τ ο υ Θ ε ο υ Ο Τ 12.9.03), έ ν φ ό
Ε υ γ Β ο ύ λ γ α ρ η ς σ υ μ φ ω ν ω ν μ έ τ ό ν Θ ε ο δ ώ ρ ι χ ο ν ν τ έ Ν ι ά μ
κ α ί τ ό ν η μ έ τ ε ρ ο ν Ά θ η ν ω ν Μ ε λ έ τ ι ο ν δ ι α β λ έ π ο υ ν έ ν τ φ
π ά π τ ό γ ν ή σ ι ο ν τ ο υ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ π ρ ό σ ω π ο ν σ
365).
Ο π ο ί α δ ι α φ ο ρ ά κ ρ ί σ ε ω ς Ά κ ρ ι β ω ς ό π ο ί α τ ω ν σ η μ ε
ρ ι ν ώ ν μ ν η μ ο ν ε υ ό ν τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν π ρ ό ς τ ο ύ ς ά γ ω ν ι ζ ο μ έ
ν ο υ ς ζ η λ ω τ ά ς π α τ έ ρ α ς Ο ο ι π ι σ τ ο ί σ τ ή ν Ι ε ρ ά ν Π α ρ ά δ ο
σ ι ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έ φ α ρ μ ό ζ ο υ ν τ ά τ ο υ ά γ ί ο υ Μ ά ρ κ ο υ
τ ο υ Ε υ γ ε ν ι κ ο υ ό ό π ο ί ο ς έ γ ρ α φ ε σ έ π α ρ ο μ ο ί ο υ ς π ρ ό ς τ ο ύ ς
δ ι κ ο ύ ς μ α ς κ α ι ρ ο ύ ς « ... δ ε ί τ ο ύ ς α γ α π ω ν τ α ς τ ό ν Θ ε ό ν
71
iuroL; α ύ τ ο ί ς γ ε ν ν α ί ω ς π α α τ ε τ ά χ θ α ι κ α ί π ά ν τ α κ ί ν δ υ
ν ο ν έ τ ο ί μ ο υ ς ε ί ν α ι π α θ ε ί ν ύ π έ ρ τ η ς ε ύ σ ε β ε ί α ς κ α ί τ ο υ μ ή
τ η κ ι ν ω ν ί χ ρ α ν θ η ν α ι τ ω ν ά σ ε β ω ν σ 465).
Μ έ τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ ά γ ί ο υ α σ φ α λ ώ ς δ έ ν σ υ μ φ ω ν ε ί ό
σ ε β ό ό π ο ί ο ς η θ έ λ η σ ε ν ά λ ύ σ η τ ή ν σ ι ω π ή ν τ ο υ ε π ί τ ώ ν
θ ε μ ά τ ω ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς σ τ ή ν δ ύ σ ι ν τ ο ύ β ί ο υ τ ο υ ...
Λ έ γ ο μ ε ν τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι μ ό λ ι ς τ ό 2000 ά ρ χ ι σ ε ν ά σ υ γ
γ ρ ά φ η τ ά α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ ά τ ο υ σ έ 4 τ ό μ ο υ ς δ ύ ο κ α ί
π λ έ ο ν χ ι λ ι ά δ ω ν σ ε λ ί δ ω ν Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ο ύ τ ε μ ι σ ή σ ε λ ί δ α δ έ ν
α φ ι έ ρ ω σ ε δ ι ά τ ή ν α ί ρ ε σ ι ν τ ο ύ α Ι ώ ν ο ς μ α ς ή ό π ο ί α σ η μ ε ι
ω τ έ ο ν σ υ ν τ α ρ ά σ σ ε ι τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς ή δ η α π ό τ ό 1924, κ α ί . '.
τ ο ι α φ ι ε ρ ώ ν ε ι π λ η θ ο ς σ ε λ ί δ ω ν δ ι ά ν ά π ε ρ ι γ ρ ά Ψ η ε υ τ ε λ έ
σ τ α τ α θ έ μ α τ α δ π ω ς τ ό ξ ε φ ό ρ τ ω μ α ξ ύ λ ω ν σ τ ό ν α ρ σ α ν α
τ ο ύ κ ε λ λ ι ο ύ τ ο υ κ α ί ά λ λ α π α ρ ό μ ο ι α τ ά ό π ο ί α α Ι δ ο ύ μ ε ν ο ι
τ ό α ξ ί ω μ ά τ ο υ π α ρ α λ ε ί π ο μ ε ν _
Θ ά η τ ο λ ο ι π ό ν π ο λ ύ π ρ ο τ ι μ ώ τ ε ρ ο ν δ ι α υ τ ό ν ν ά σ υ ν έ
χ ι ζ ε τ ή ν σ ι ω π ή ν τ ο υ π α ρ ά ν ά γ ρ ά Ψ η α υ τ ά τ ά ό π ο ι α α ν α
, ,
φ ε ρ α μ ε ν π ρ ο η γ ο υ μ ε ν ω ς
Τ ό δ τ ι ε λ έ γ χ ε ι σ τ ό έ ρ γ ο τ ο υ τ ό ν π α π ι σ μ ό ν α υ τ ό δ έ ν τ ό ν
κ ά ν ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν ή ό μ ο λ ο γ η τ ή ν α φ ο ύ ό
π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ό ς τ ο υ τ ό ν ό π ο ι ο ν τ ό σ ο ε π α ι ν ε ί ά γ κ α λ ι ά ζ ε ι
κ α ί θ α υ μ ά ζ ε ι τ ό ν π α π ι σ μ ό ν π ο ύ ε λ έ γ χ ε ι ή σ ε β α σ μ ι ό τ η ς
τ ο υ
Σ υ ν ε π ώ ς ό σ ε β Ρ ο δ ο σ τ ό λ ο υ ύ π η ρ ε τ ε ί κ α ί γ ε ρ α ί ρ ε ι
α υ τ ό ν π ο ύ φ τ ύ ν ε ι κ α ί χ λ ε υ ά ζ ε ι τ ί ς α ν τ ι π α π ι κ έ ς τ ο υ σ ε λ ί
δ ε ς ...
Σ χ ο λ ι ά ζ ο ν τ α ς τ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ο υ α υ τ ή ό ε κ Β ε ρ δ ι κ ο ύ σ σ η ς
λ ό γ ι ο ς ί ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς π Μ ε λ έ τ ι ο ς γ ρ ά φ ε ι σ έ σ χ ε τ ι κ ό ν
ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ
72
Σ κ ε φ θ ε ί τ ε ε κ ε ί π ο ύ α ν α π α ί ε σ θ ε σ τ ό κ ε λ λ ί σ α ς κ ά τ ω
α π ό τ ή ν Σ ά ρ α σ τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν π ο ύ η α ι ρ ε σ ι ς τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι
σ μ ο ύ σ α ρ ώ ν ε ι τ ά π ά ν τ α κ α ί π α ρ α κ α λ έ σ α τ ε τ ο ύ ς ά γ ί ο υ ς
Π ά ν τ α ς ν ά σ α ς φ ω τ ί σ ο υ ν ν ά γ ρ ά ψ ε τ ε ε ν α α κ ό μ η β ι β λ ί ο μ έ
τ ί τ λ ο Ι δ ο ύ ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς γ ι ά τ ό ν α ρ χ η γ ό τ η ς κ α κ ο
δ ο ξ ί α ς π ο ύ ό κ ό σ μ ο ς τ ό ν α π ο κ α λ ε ί α ρ χ η γ ό τ η ς Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α ς τ ό ν κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ... ε κ τ ό ς κ α ί α ν ι σ χ ύ ε ι γ ι ά σ α ς τ ό
φ ί λ η η Ά λ ή θ ε ι α (= ό Κ ύ ρ ι ο ς φ ί λ τ α τ ο ς δ μ ω ς ό Ο ι κ ο υ
μ ε ν ι κ ό ς
Ό ν τ ω ς σ ε β ό Ε υ γ έ ν ι ο ς φ ω ν ά ζ ε ι Ι δ ο ύ ό Π α π ι σ μ ό
Π λ ή ν δ μ ω ς ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς σ α ς φ ω ν ά ζ ε ι μ έ δ λ η τ ή δ υ ν α
μ ι τ η ς ψ υ χ η ς τ ο υ ζ ή τ ω ό Π α π ι σ μ ό Θ έ λ ε ι ν ά κ α λ ύ Ψ Ί τ ό ν
Ά θ η ν ώ ν Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο π ο ύ φ ω ν ά ζ ε ι τ ό ί δ ι ο κ α ί γ ι α υ τ ό
μ α λ ώ ν ο υ ν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς ...
Τ έ λ ο ς ε σ ε ί ς φ ω ν ά ζ ε τ ε ζ ή τ ω ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό τ ο υ τ έ .
σ τ ι ν ζ ή τ ω ό Π α π ι σ μ ό Ά γ Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς Ά π ρ ι λ 2004,
σ 14).
Α υ τ ό θ ά ε ί ν α ι π ά ν τ ο τ ε τ ό κ α τ ά ν τ η μ α δ σ ω ν χ α ρ ί ζ ο ν τ α ι
σ έ π ρ ό σ ω π α δ ό ξ α ν π α ρ ά λ λ ή λ ω ν λ α μ β ά ν ο ν τ ε κ α ί
τ ή ν α λ η θ ι ν ή ν δ ό ξ α ν τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς κ α τ α φ ρ ο ν ο υ ν τ ε ς ω ς ο Ι
, , , ­
τ α ε π ι γ ε ι α φ ρ ο ν ο υ ν τ ε ς
Δ υ σ τ υ χ ώ ς α υ τ ή ν τ ή ν ε ι κ ό ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν
Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς Π ρ ο σ π α θ ε ί μ έ τ ά δ ε κ α ν ί κ ι α δ ι α φ ό ρ ω ν ψ ε υ
δ ο α γ ί ω ν τ ύ π ο υ Π α ί σ ί ο υ κ α ί Π ο ρ φ υ ρ ί ο υ ν ά κ ρ α τ ζ ί τ ο ύ ς
π ι σ τ ο ύ ς σ έ κ ο ι ν ω ν ί α μ έ τ ή ν α ί ρ ε σ ι ν κ α τ η γ ο ρ ώ ν κ α ί δ ι ώ
κ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ο ύ ς Ζ η λ ω τ ά ς π α τ έ ρ α ς ω σ τ ε ν ά ε υ α ρ ε σ τ η
τ φ κ υ ρ ί φ α υ τ ο υ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί φ τ φ λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ι ...
Κ α τ ό π ι ν δ λ η ς α υ τ η ς τ η ς π ρ ο δ ο σ ί α ς τ ο λ μ ο ύ ν ν ά γ ρ ά
φ ο υ ν ο Ι λ ό γ ι ο ι Μ ο ν α χ ο ί τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς β ι β λ ί α π ε ρ ί
.- --- -----_._---­
73
τ η ς ... π ρ ο σ φ ο ρ ά ς τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν a τ ό ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ά ν θ ρ ω ­
π ο ν , α γ ν ο ο ύ ν τ ε ς , ό χ ι ε φ ' Ό σ ο ν τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν α υ τ ό ν τ ό ν
κ ρ α τ ο ύ ν a τ ή ν ά γ ν ο ι α δ ι ά τ η ς π α ρ α π λ η ρ ο φ ο ρ ή σ ε ω ς , ο ύ δ έ ν
_ , ,_ _ _, eI 7 , ,
τ ο υ π ρ ο σ φ ε ρ ο υ ν , α φ ο υ τ ο υ σ τ ε ρ ο υ ν τ ο « ε ν ο υ τ ι ν ο ς ε σ τ ι
,
χ ρ ε ι α » .
Γ ι ' α ύ τ ό τ ό ε ν α ε π ρ ε π ε ν ά α γ ω ν ί ζ ω ν τ α ι κ α ί ν ά α γ ω ­
ν ι ο ύ ν κ α τ ά τ ό π α τ ε ρ ι κ ό ν : « ' Έ ρ γ ο ν δ έ Μ ο ν α χ ο ύ μ η δ έ τ ό
τ υ χ ό ν α ν έ χ ε σ θ α ι κ α ι ν ο τ ο μ ε ί σ θ α ι τ ό Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν » .
Ο ύ τ ω κ λ η θ έ ν τ ε ς ν ά γ ί ν ο υ ν « φ ω ς τ ο ί ς κ ο σ μ ι κ ο ί ς » , ε γ έ ­
ν ο τ ο , φ ε ύ , δ ι ά τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν μ έ τ ή ν α ϊ ρ ε σ ι ν , σ κ ό τ ο ς ,
π α γ ί ς κ α ί ο λ ί σ θ η μ α . Ε ύ χ ό μ ε θ α δ ι ά τ ή ν τ α χ ε ί α ν α ν ά ν η ψ ί ν
τ ω ν .
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2005
74

8. Τ Α Ε Γ Κ Λ Ή Μ Α Τ Α
Τ Ω Ν Ν Ε Ο Ε Π Ο Χ Ι Τ Ω Ν
Ο ί σ κ ο τ ε ι ν ο ί ή γ έ τ ε ς τ η ς Ν έ α ς Έ π ο χ η ς δ έ ν σ τ α μ α τ ο ύ ν
ν ά σ υ ν ω μ ο τ ο ύ ν κ α τ ά τ η ς ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς μ έ δ λ α τ ά σ ύ γ
χ ρ ο ν α μ έ σ α π ο ύ ά φ θ ό ν ω ς δ ι α θ έ τ ο υ ν
Έ τ σ ι π ρ ο σ φ ά τ ω ς ά ν ε κ ά λ υ ψ α ν ε ν α ε ι δ ι κ ό έ μ β ό λ ι ο ν τ ό
ό π ο ί ο ν π ε ρ ι έ χ ε ι χ ι λ ι ά δ ε ς ν α ν ο ρ ο μ π ό τ (bioflesh robot),
ά ό ρ α τ α ά π ό γ υ μ ν ό μ ά τ ι ά φ ο ύ ε ί ν α ι σ χ ε δ ό ν σ ά ν τ ά β α κ τ η
ρ ί δ ι α Ο τ α ν ε ι σ α χ θ ε ί ε ι ς τ ό ν ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν τ ό έ μ β ό λ ι ο ν
α υ τ ό τ ό τ ε ο ί ν α ν ο τ ρ α ζ ί σ τ ο ρ έ γ κ έ φ α λ ο ι έ ν ε ρ γ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι
δ ι ά ε ι δ ι κ ώ ν κ υ μ ά τ ω ν π ο ύ έ κ π έ μ π ο ν τ α ι ά π ό γ ι γ α ν τ ι α ί ε ς
κ ε ρ α ί ε ς ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ε ς σ έ ε ι δ ι κ ώ ς κ α τ α σ κ ε υ α σ θ έ ν τ α τ ε ρ ά
σ τ ι α σ τ ά δ ι α Ή δ η ύ π ά ρ χ ο υ ν 40 τ έ τ ο ι α σ τ ά δ ι α ε ι ς δ λ ο ν τ ό ν
κ ό σ μ ο ν Τ ό ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ς έ ν ε ρ γ ο π ο ι ή σ ε ω ς θ ά ε ί ν α ι ό
ξ α φ ν ι κ ό ς θ ά ν α τ ο ς λ ό γ φ κ α ρ δ ι α κ ο ύ έ π ε ι σ ο δ ί ο υ τ ο ύ έ μ β ο
λ ι α σ θ έ ν τ ο ς ά τ ό μ ο υ π ά ρ χ ε ι ά κ ό μ η ή δ υ ν α τ ό τ η ς ν ά π ρ ο
κ α λ έ σ η ά ν τ ί θ α ν ά τ ο υ τ ή ν ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν ά λ λ α γ ή ν τ ο ύ ά τ ό
μ ο υ κ α τ ά τ ή ν β ο ύ λ η σ ι ν τ ο ύ χ ε ι ρ ι σ τ Ο ύ τ ώ ν ε ι δ ι κ ώ ν α υ τ ώ ν
75
κ υ μ ά τ ω ν ELF, π ο ύ θ ά ε κ π έ μ π ο ν τ α ι α π ό τ ά ε ν λ ό γ φ σ τ ά
δ ι α Τ ά α ν ω τ έ ρ ω τ ά έ χ ε ι ε κ φ ρ ά σ ε ι ή δ η α π ό τ ό 1974 ό δ ι
ε υ θ υ ν τ ή ς τ η ς Ν ε υ ρ ο ψ υ χ ι α τ ρ ι κ η ς τ ο ύ Π α ν ε ι σ τ η μ ί ο υ Yale
τ ώ ν Η ν ω μ Π ο λ ι τ ε ι ώ ν Dr. Jose Delgado δ τ α ν έ γ ρ α φ ε
Π ρ έ π ε ι ν ά έ λ έ Ύ χ ω μ ε τ ό ν ε Ύ κ έ φ α λ ο ν ή λ ε κ τ ρ ν ι κ ω Κ ά
π ο τ ε σ τ ρ α τ ο ί κ α ί σ τ ρ α τ η Ύ ο ί θ ά ε λ έ Ύ χ ω ν τ α ι δ ι ά ή λ ε κ τ ρ ο
ν ι κ ο ύ ε ρ ε θ ι σ μ ο ύ τ ο υ ε Ύ κ ε φ ά λ ο υ CO ά ν θ ρ ω π δ έ ν ε χ ε ι
τ ό δ ι κ α ί ω μ α ν ά ά ν α π τ ύ σ σ η τ ό ν ν ο υ ν τ ο υ κ α τ ά β ο ύ λ η
σ ι ν ... Π ρ α κ τ ι κ ά Κ ο γ κ ρ έ σ σ ο υ Ν ο 26, Υ ο Ι 118, Φ ε β ρ 24
τ ο ύ 1974.
Ε ί ν α ι σ τ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α ε ξ ά λ λ ο υ τ η ς Ν έ α ς Ε π ο χ η ς ν ά
ε λ α τ τ ώ σ ι ι τ ό ν π α γ κ ό σ μ ι ο ν π λ η θ υ σ μ ό ν ω σ τ ε ν ά μ ε ί ν ο υ ν
μ ό ν ο ν 500 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ά ν θ ρ ω π ο ι Α υ τ ό τ ό έ χ ο υ ν δ η λ ώ
σ ε ι ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς ό Ted Terner, ι δ ι ο κ τ ή τ η ς τ ο ύ CNN,
κ α θ ώ ς κ α ί ό π ρ ί γ κ ι ψ Φ ί λ ι π π ο ς τ η ς Ά γ γ λ ί α ς ό σ υ χ ν ό ς ε π ι
σ κ έ π τ η ς τ η ς Μ ο ν η ς Β α τ ο π α ι δ ί ο υ Ά μ φ ό τ ε ρ ο ι ε π ι θ υ μ ο ύ ν
ν ά ε λ α τ τ ω θ ι ό π λ η θ υ σ μ ό ς τ η ς γ η ς κ α τ ά τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 80%,
δ η λ α δ ή ν ά χ α θ ο ύ ν 5 δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ά ν θ ρ ω π ο ι Β λ Alex
Jones, Descent into Tyranny, ρ ρ 164, 167, USA, 2002 κ α ί
π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Power of Prophesy, The world Cup
Conspiracy, May 2002).
Ά σ φ α λ ω ς δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι κ α τ ό π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω τ ό ε ρ ώ
τ η μ α π ω ς θ ά π ε ί σ ο υ ν τ ό σ ο κ ό σ μ ο ν ω σ τ ε ν ά δ ε χ θ ι τ ό
ε μ β ό λ ι ο ν Ά π λ ο ύ σ τ α τ α δ ι α δ ί δ ο ν τ α ς δ τ ι έ ρ χ ο ν τ α ι π α γ κ ό
σ μ ι ο ι θ α ν α τ η φ ό ρ ο ι ε π ι δ η μ ί α ι δ π ω ς π χ τ ο ύ ι ο ύ τ ω ν ο ρ ν ί
θ ω ν κ α ί θ ά π ρ έ Π Ί ν ά α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ θ ο ύ ν δ ι ά τ ο ύ ε μ β ο λ ι α
σ μ ο ύ
Γ ι α υ τ ό θ ά π ρ έ π η ό κ ά θ ε π ο λ ί τ η ς ν ά γ ί ν η π ρ ο σ τ ά τ η ς
τ ο ύ έ α υ τ ο ύ τ ο υ μ ή π ι σ τ ε ύ ω ν α κ ρ ί τ ω ς κ ά θ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ί α
76
τ ι ο ν media, δ ι ό τ ι α υ τ ο ί π ο ύ τ ά δ ι ε υ θ ύ ν ο υ ν α υ τ ο ί ε π ι θ υ
μ ο ύ ν σ έ π α γ κ ό σ μ ι ο ν κ λ ί μ α κ α κ α ί τ ή ν ε ξ ό ν τ ω σ ί ν τ ο υ ι ο
- ,
ν ο ω ν ν ο ε ι τ ω ...
Α π ρ ί λ ι ο ς 2005
.,"---"...
,-­
... .
'.

77

9.' Ε Α Ν Δ Ε Κ Α Ι Τ Ο Α Λ Α Σ Μ Ω Ρ Α Ν θ Η
Ε Ν Τ Ι Ν Ι Α Ρ Τ Υ θ Η Σ Ε Τ Α Ι Λ κ 34)
Π ρ ο σ φ ά τ ω ς ε κ υ κ λ ο φ ο ρ ή θ η ύ π ό τ η ς ι ι Μ ο ν η ς Γ ρ η γ ο ρ ί
ο υ τ ό β ι β λ ί ο ν τ ο υ ί ε ρ ο δ ι α κ ό ν ο υ α ύ τ η ς Β α σ ι λ ε ί ο υ ύ π ό τ ό ν
τ ί τ λ ο ν Ο ί ά γ ω ν ε τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν ύ π έ ρ τ η Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α Ά γ Ό ρ ο ς 2003, σ σ 386.
Ω ς ε μ φ α ί ν ε τ α ι ε κ τ ο υ τ ί τ λ ο υ ε Ι ς τ ά ς σ ε λ ί δ α ς τ ο υ ε ρ γ ο υ
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ο ί δ ι α χ ρ ο ν ι κ ο ί α γ ώ ν ε ς τ ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν ε Ι ς
π ρ ο ά σ π ι σ ι ν τ η ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς ό σ ά κ ι ς α ί τ ή ε κ ι ν δ ύ
c ,_ e ι
ν ε υ ε ν υ π ο τ η ς α ι ρ ε σ ε ω ς
Γ ρ α μ μ έ ν ο σ έ γ λ ώ σ σ α ρ έ ο υ σ α κ α ί σ α φ η ε ξ α ν τ λ ε ί τ ί ς
ί σ τ ο ρ ι κ έ ς π η γ έ ς τ ο υ θ έ μ α τ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά π α ρ α κ ο
λ ο υ θ ή σ η ό α ν α γ ν ώ σ τ η ς σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά κ α ί ά ν ε τ α τ ο ύ ς
α γ ώ ν α ς τ ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν α π ό τ ή ν ε π ο χ ή ν τ ο υ Ά ρ ε ι α ν ι σ μ ο υ
μ έ χ ρ ι τ η ς ε π ο χ η ς τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ (t 1809).
Π α ρ α δ ό ξ ω ς τ ό ε ι κ ε φ τ ο υ Δ ε υ τ έ ρ ο υ Μ έ ρ ο υ ς τ ο υ
ε ρ γ ο υ ε χ ε ι τ ί τ λ ο ν Ο ί α γ ώ ν ε ς τ ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν ε ν α ν τ ί ο ν τ ώ ν
α ί ρ έ σ ε ω ν α π ό τ ή ν λ ω σ ι ν τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς ε ω ς τ ό ν ό ν
78
-
α Ι ώ ν α ά λ λ ά σ τ α μ α τ ρ ε Ι ς τ ό ν α γ ι ο ν Ν ι κ ό δ η μ ο ν
Ά σ φ α λ ώ ς δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι δ ι ά κ ο υ σ ί α ν π α ρ ά λ ε ι ψ ι ν ά λ λ ά
π ε ρ ί σ κ ο π ί μ ο υ α π ο σ ι ω π ή σ ε ω ς τ ώ ν ά γ ω ν ι σ θ έ ν τ ω ν κ α τ ά
τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ύ Ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι σ μ ο ύ (1924 σ ή μ ε ρ ο ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Μ ο ν α χ ώ ν κ α τ
ε ξ ο χ ή ν δ έ Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν
Τ ό α υ τ ό π ρ ά τ τ ε ι κ α ί ό π ρ ο λ ο γ ί ζ ω ν τ ό ε ρ γ ο ν κ α θ η γ ο ύ
μ ε ν ο ς κ α ί Γ έ ρ ο ν τ α ς τ ο ύ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς π Γ Κ α ψ ά ν η ς γ ρ ά
φ ω ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ς Π ώ ς λ ο ι π ό ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ο ί Μ ο
ν α χ ο ί ν ά ά ν ε χ θ ο ύ ν τ ά ς α ί ρ έ σ ε ι ς α ί ό π ο ί α ι π ρ ο σ β ά λ λ ο υ ν
τ ό π α ν ά γ ι ο ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν Τ ο υ
κ α ί Ε κ κ λ η σ ί α ν Τ ο υ Κ α ί π ώ ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ά δ ι α φ ο ρ ή
σ ο υ ν Ό τ α ν ή π ί σ τ ι ς ε Ί ν α ι τ ό κ ι ν δ υ ν ε υ ό μ ε ν ο ν Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι
τ ο ύ ς γ έ ρ ο ν τ α ς Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς Μ ο ν α χ ο ύ ς ο ί ό π ο ί ο ι μ α ς ε λ ε
γ α ν Ε ά ν δ έ ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ώ μ ε θ α δ ι ά τ ά ς γ ε ν ο μ έ ν α ς π α ρ α
β ά σ ε ι ς ε Ι ς θ έ μ α τ α π ί σ τ ε ω ς δ ι α τ ί φ υ λ α μ ε α υ τ ά τ ά β ρ ά
χ ι α Γ ι ά ν ά τ ο ν ί σ η ε ν σ υ ν ε χ ε ί α Α ύ τ ή ν τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν
κ α ί σ τ ά σ ι ν σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν μ έ χ ρ ι σ ή ρ ε ρ ο ν ο ί Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι Μ ο
ν α χ ο ί ό σ ά κ ι ς ή π ί σ τ ι ς ε ί ν α ι τ ό κ ι ν δ υ ν ε υ ό μ ε ν ο ν
Ε Ι ς τ ό σ η μ ε ί ο ν α υ τ ό Γ έ ρ ο ν τ α ς κ α ί ύ π ο τ α κ τ ι κ ό ς σ υ μ
φ ω ν ο ύ ν Σ υ μ φ ω ν ο ύ ν δ ι ό η ά π ο σ ι ω π ο ύ ν τ ή ν μ ε γ α λ ε ι ώ δ η
ά ν τ ί σ τ α σ ι ν τ ο ύ ζ η λ ω τ ι κ ο ύ κ ι ν ή μ α τ ο ς ε ν φ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ό μ ο
λ ο γ ο ύ ν δ η μ ο σ ί ς ι Ό τ ι δ έ ν κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι ο υ δ ε μ ί α α ϊ ρ ε σ ι ς σ τ ό ν
ε Ι κ ο σ τ ό ν α Ι ώ ν α κ α ί γ ι α υ τ ό ά κ ρ ι β ώ ς δ έ ν ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι
σ τ ό β ι β λ ί ο ν ά γ ώ ν ε ς ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Μ ο ν α χ ώ ν κ α τ α υ τ η ς
Ε π ί τ ο ύ σ ο β α ρ ο ύ δ μ ω ς α υ τ ο ύ σ η μ ε ί ο υ Ό π ο υ π α ρ α π ο ι
ε ί τ α ι ή ί σ τ ο ρ ί α θ ά ε π α ν έ λ θ ω μ ε ν σ τ ό τ έ λ ο ς τ η ς β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α ς
Α . Σ τ ό Γ μ έ ρ ο ς τ ο ύ β ι β λ ί ο υ τ ο ύ κ ε φ α , ό σ υ γ γ ρ α
φ ε ύ ς ά φ ι ε ρ ώ ν ε ι ε Ι δ ι κ ή ν π α ρ ά γ ρ α φ ο ν μ έ τ ί τ λ ο ν Μ ο ν α χ ο ί
79
μ έ ύ π έ ρ μ ε τ ρ ο κ α ί α δ ι ά κ ρ ι τ ο Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ζ η λ ο κ α ί ε υ α ι
σ θ η σ ί α
Μ ε τ α ξ ύ α υ τ ώ ν τ ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν σ υ γ κ α τ α λ έ γ ε ι τ ό ν ά γ ι ο ν
Θ ε ό δ ω ρ ο ν τ ό ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν τ ό ν α τ ρ ό μ η τ ο ν ό μ ο λ ο γ η τ ή ν
τ ώ ν θ ε α ν θ ρ ω π ί ν ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν α λ η θ ε ι ώ ν κ α τ ά τ ό ν π Ι
Π ό π ο β ι τ ς Π ρ ά τ τ ε ι δ έ τ ο ύ τ ο ε π ε ι δ ή ό Ι Ό σ ι ο ς δ ι έ κ ο ψ ε
π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ς κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ ά τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ τ ο υ Τ α ρ α σ ί
ο υ ό ό π ο ί ο ς ε ί χ ε α π ο δ ε χ θ η τ ό ν π α ρ ά ν ο μ ο ν γ ά μ ο ν τ ο ύ
α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς κ α ί τ ό ν ε υ λ ο γ ή σ α ν τ α τ ο ύ τ ο ν ί ε ρ έ α Ι ω σ ή φ
Α ί σ χ έ σ ε ι ς τ ω ν α π ο κ α τ ε σ τ ά θ η σ α ν π λ ή ρ ω ς ό τ α ν ό Τ α ρ ά
σ ι ο ς κ α θ ή ρ ε σ ε τ ό ν Ι ω σ ή φ α κ υ ρ ώ σ α ς κ α ί τ ό ν π α ρ ά ν ο μ ο ν
γ ά μ ο ν Μ έ τ ή ν π ρ α ξ ι ν α υ τ ή ν ό Ι Ό σ ι ο ς ε δ ι κ α ι ο ύ τ ο π λ ή ρ ω ς
Τ ό θ έ μ α ό μ ω ς α π έ κ τ η σ ε ι δ ι α ι τ έ ρ α ν σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α
ό τ α ν μ ε τ ά τ ό ν θ ά ν α τ ο ν τ ο υ Τ α ρ α σ ί ο υ (806) μ έ α υ τ ο κ ρ α
τ ο ρ ι κ ή ν α π α ί τ η σ ι ν σ υ γ κ α λ ε ί τ α ι Σ ύ ν ο δ ο ς (809) ύ π ό τ ό ν ν έ
ο ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Ν ι κ η φ ό ρ ο ν ή ό π ο ί α α π ε φ ά σ ι σ ε τ ή ν α π ο
κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ ο ύ ί ε ρ έ ω ς Ι ω σ ή φ κ α ί τ ή ν ε ξ ο ρ ί α ν τ ο ύ Ό σ Ι
ο υ Τ ό τ ε δ ι έ κ ο ψ ε τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ό Θ ε ό
δ ω ρ ο ς ε ν φ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ω ς γ ρ ά φ ε ι ό ί δ ι ο ς δ έ ν τ ό ε ί χ ε
π ρ ά ξ ε ι δ ι ό τ ι δ έ ν ε ί χ ε κ η ρ υ χ θ η τ ό π ο ν η ρ ό ν δ ό γ μ α κ α ί τ ό
α ν ά θ ε μ α Δ ι ά λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς β λ έ π ε ή μ έ τ ε ρ ο ν Ι Ό τ α ν ο ί
φ ύ λ α κ ε ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν σ ε λ 147-50).
Μ ό ν ο ν ε π ι π ο λ α ί α ε ξ έ τ α σ ι ς τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς θ ά ε π έ ρ ρ ι π τ ε
ε υ θ ύ ν α ς ε ι ς τ ό ν Ι Ό σ ι ο ν Β ε β α ί ω ς ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ν ι κ η φ ό
ρ ο ς - ε ά ν ό ν τ ω ς η π ε ι λ ή θ η ύ π ό τ ο ύ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς ό τ ι θ ά
ε π α ν α φ έ Ρ Ί τ ή ν ε ι κ ο ν ο μ α χ ί α ν ε ά ν δ έ ν ε γ ί ν ε τ ο τ ό θ έ λ η μ ά
τ ο υ κ α λ ώ ς ε π ρ α ξ ε ν ο ι κ ο ν ο μ ή σ α ς τ ά π ρ ά γ μ α τ α π ρ ό ς α π ο
φ υ γ ή ν χ ε ι ρ ο τ έ ρ ω ν δ ε ι ν ώ ν Α υ τ ό ό μ ω ς ο υ δ έ π ο τ ε α π ο τ ε λ ε ί
κ α τ α δ ι κ α σ τ ι κ ή ν θ έ σ ι ν δ ι ά τ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ο ύ Ό σ ί ο υ ή ό π ο ί α
80
-
η τ ο ά κ ρ ω ς Κ α ν ο ν ι κ ή κ α ί Π α τ ε ρ ι κ ή δ ι ό κ α ί ε Ί ν α ι α μ φ ό τ ε
ρ ο ι ά γ ι ο ι
Τ ά α υ τ ά ι σ χ ύ ο υ ν κ α ί δ ι ά τ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν ο Ι
ό π ο ί ο ι τ ό 361 δ ι έ κ ο ψ α ν τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ τ ω ν
Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ π α τ ρ ό ς τ ο υ ά γ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Θ ε ο λ ό γ ο υ
ε π ε ι δ ή ε Ί χ ε ύ π ο γ ρ ά ψ ε ι ή μ ι α ρ ε ι α ν ι κ ό σ ύ μ β ο λ ο Τ ό ά ν τ ο ύ ς
ε λ έ γ χ ε ι ό υ Ι ό ς τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ α υ τ ό ο υ δ έ ν σ η μ α ί ν ε ι δ ι ά
τ ή ν ό ρ θ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν
Β Ε τ έ ρ α θ έ σ ι ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ ά κ ρ ω ς α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α
κ ή α ν α φ έ ρ ε τ α ι τ ή σ ε λ ί δ α 196, ό π ο υ γ ρ ά φ ο ν τ α ι τ ά έ ξ η ς
Ά λ λ ο ι τ έ λ ο ς κ α ί σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ό σ ο ι α γ α π ο υ ν τ ί ς δ ι α ι
ρ έ σ ε ι ς κ α ί τ ά σ χ ί σ μ α τ α σ τ ό σ ω μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π α ρ ο υ
σ ι ά ζ ο υ ν τ ί ς π ρ ό σ κ α ι ρ ε ς δ ι α σ τ ά σ ε ι ς τ ο υ ά γ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ α π ό
τ ό ν ά γ ι ο Τ α ρ ά σ ι ο κ α ί τ ό ν ά γ ι ο ν Ν ι κ η φ ό ρ ο ώ ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι
κ ό ν ό μ ο κ α ί κ α ν ό ν α α π α ρ ά β α τ ο Δ ι α τ ε ί ν ο ν τ α ι λ ο ι π ό ν σ έ
α ί θ ε σ ι μ έ τ ο ύ ς Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς κ α ί τ ή ν Ι ε ρ ά Π α ρ ά δ ο σ ι δ τ ι
ε χ ο μ ε ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ά δ ι α κ ό π τ ω μ ε τ ή ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή κ ο ι ν ω
ν ί α μ έ τ ο ύ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς μ α ς ό χ ι μ ό ν ο γ ι ά δ ο γ μ α τ ι κ ο ύ ς λ ό
γ ο υ ς α λ λ ά α κ ό μ η κ α ί γ ι ά π α ρ α β ά σ ε ι ς ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν
Έ δ ω ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς τ α υ τ ί ζ ε ι τ ί ς λ έ ξ ε ι ς π α ρ ά β α σ ι ς κ α ί
ά θ έ τ η σ ι ς Ό τ α ν κ ά π ο ι ο ς κ λ η ρ ι κ ό ς κ α τ α λ ύ ε ι Τ ε τ ά ρ τ η κ α ί
Π α ρ α σ κ ε υ ή 11 δ έ ν α σ π ά ζ ε τ α ι τ ό ν Τ Σ τ α υ ρ ό ν 11 τ ά ά γ ι α
λ ε ί ψ α ν α 11 α δ ι α φ ο ρ ε ί π ρ ό ς τ ή ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ν τ ά ξ ι ν τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ό τ ε λ έ γ ο μ ε ν δ τ ι π α ρ α β α ί ν ε ι τ ο ύ ς σ χ ε τ ι κ ο ύ ς
Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς κ α ί Π α ρ α δ ό σ ε ι ς Ο τ α ν ό μ ω ς ο ι τ ο ς κ η
ρ ύ τ τ η δ η μ σ ί κ α τ ά τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω Π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ί Κ α
ν ο ν ι κ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ό τ ε λ έ γ ο μ ε ν σ η α θ ε τ ε ί τ ά ς c1. Π α ρ α
δ ό σ ε ι ς κ α ί Κ α ν ό ν α ς π ρ ά γ μ α π ο λ ύ χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν τ η ς ά π λ η ς
π α ρ α β ά σ ε ω ς
81
Γ ι α υ τ ό α κ ρ ι β ώ ς ή Ζ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή Σ ύ ν ο δ ο ς α ύ τ ο ύ ς
π ο ύ α θ ε τ ο ύ ν Κ α ν ό ν α ς κ α ί Π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
α ν α θ ε μ α τ ί ζ ε ι ε ι ς τ ό ν έ α υ τ η ς Ό ρ ο ν λ έ γ ο υ σ α
Ε ϊ τ ι ς π ά σ α ν π α ρ ά δ ο σ ι ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν ε γ γ ρ α φ ο ν 11
α γ ρ α φ ο ν ά θ ε τ ε ί ά ν ά θ ε μ α ι ο δ έ α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό
Σ τ ο υ δ ί τ η ς α ν α λ ύ ω ν τ ά α ν ω τ έ ρ ω θ ά γ ρ ά Ψ η α ρ γ ό τ ε ρ ο ν
Π α ρ α γ γ ε λ ί α ν γ ά ρ ε χ ο μ ε ν έ ξ α υ τ ο ύ τ ο ύ α π ο σ τ ό λ ο υ
έ ά ν τ ί ς δ ο γ μ α τ ί ζ η η π ρ ο σ τ ά σ σ η π ο ι ε ί ν η μ α ς π α ρ ό π α ρ ε
λ ά β ο μ ε ν π α ρ ό ο ί Κ α ν ό ν ε ς τ ώ ν κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς Σ υ ν ό δ ω ν
κ α θ ο λ ι κ ώ ν τ ε κ α ί τ ο π ι κ ώ ν ό ρ ί ζ ο υ σ ι ν ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν α ύ τ ό ν
ε χ ε ι ν κ α ί μ η δ έ λ ο γ ί ζ ε σ θ α ι α ύ τ ό ν έ ν κ λ ή ρ φ ά γ ί ω ν (P.G.
99, 988 Α
Τ η ρ ο ύ ν τ ε ς τ ά α ν ω τ έ ρ ω ό ί ε ρ ό ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς κ α ί ο ί κ α τ ά
κ α ι ρ ο ύ ς δ ι ά φ ο ρ ο ι ό μ ο λ ο γ η τ α ί ύ π έ σ τ η σ α ν έ ξ ο ρ ί α ς κ α ί
λ ο ι π ά ς τ α λ α ι π ω ρ ί α ς ώ σ τ ε ό α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ν ά γ ρ ά φ τ ι
«cO χ ρ ό ν ο ς δ έ ν θ έ λ ε ι μ έ φ θ ά σ ε ι ε ί ς τ ό ν ά ά π α ρ ι θ μ ω
μ ύ ρ ι α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α τ ό σ ω ν κ α ί τ ό σ ω ν ά γ ί ω ν ο ί τ ι ν ε ς έ κ α
κ ο π ά θ η σ α ν κ α ί ά π έ θ α ν ο ν δ ι ά τ ο ύ ς Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ύ ς θ ε
σ μ ο ύ ς κ α ί κ α ν ό ν α ς Π ε ρ ί σ υ ν ε χ ο ύ ς Θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς
Ά θ η ν α ι 1962, σ 108).
Ι δ ο ύ λ ο ι π ό ν ό τ ι ώ ς α ν α θ ε μ α τ ί ζ ο ν τ α ι ο ί π ο ι κ ί λ ο ι α ί ρ ε
τ ι κ ο ί τ ό α υ τ ό π ά σ χ ο υ ν κ α ί ο ί α θ ε τ ο ύ ν τ ε ς τ ά ς ί ε ρ ά ς Π α
ρ α δ ό σ ε ι ς Κ α ί έ π ε ι δ ή ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς ή
Ε κ κ λ η σ ί α τ ώ ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν ε Ι ν α ι α δ ι α ν ό η τ ο ν ν ά σ υ ν ε
χ ί ζ η ό π ι σ τ ό ς ν ά κ ο ι ν ω ν μ έ έ π ί σ κ ο π ο ν π ο ύ τ ά ς α θ ε τ ε ί δ η
μ ο σ ί ώ ς έ γ έ ν ε τ ο π χ μ έ τ ή ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν
ή ό π ο ί α έ δ ί χ α σ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ω ς ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ή ν Ό ρ θ ό δ ο
ξ ο ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
Δ ι ά τ ό ν σ υ γ γ ρ α φ έ α ό μ ω ς τ ο ύ κ ρ ι ν ο μ έ ν ο υ ε ρ γ ο υ τ ό ν ά δ έ
82
-
χ ε τ α ι κ ά π ο ι ο ς τ ά α ν ω τ έ ρ ω σ υ ν ι σ τ α κ α κ ο δ ο ξ ί α α ν τ ί π α
τ ε ρ ι κ ή θ ε ω ρ ί α κ α ί ό δ η γ ε ί σ έ κ α θ α ρ ό Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι σ μ ό
Κ α ί γ ι ά μ έ ν τ ό ν ν ε α ρ ό ν ί ε ρ ο δ ι ά κ ο ν ο ν π ο ύ γ ρ ά φ ε ι α ύ τ ά
ύ π ά ρ χ ε ι ί σ ω ς κ ά π ο ι α σ υ γ κ α τ ά β α σ ι ς λ ό γ φ α π ε ι ρ ί α ς δ ι ά
τ ό ν Γ έ ρ ο ν τ ά τ ο υ ό μ ω ς π ο ί α δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά
ύ π ά ρ ξ Ά σ φ α λ ώ ς ο υ δ ε μ ί α
Δ ι ό τ ι σ τ ή ν π α ρ ο ύ σ α ε ρ γ α σ ί α δ έ ν ε γ έ ν ε τ ο μ ό ν ο ν α π ό
κ ρ υ ψ ι ς τ η ς ί σ τ ο ρ ι κ η ς α λ η θ ε ί α ς τ ο ύ Ζ η λ ω τ ι κ ο ύ κ ι ν ή μ α τ ο ς
τ ο ύ κ α τ ά π ο λ ύ σ π ο υ δ α ι ο τ έ ρ ο υ τ ο υ Κ ο λ λ υ β α δ ι κ ο υ α λ λ ά
κ α ί ε ρ γ ώ δ η ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ύ π ο τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς σ η μ α σ ί α ς τ ώ ν
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν π α ρ α δ ό σ ε ν Έ τ σ ι μ έ τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν α υ τ ό
τ η ς Μ ο ν η ς Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ δ ι α κ η ρ ά σ ε τ α ι ό τ ι ο υ δ ε μ ί α α ί ρ ε σ ι ς
ε κ η ρ ύ χ θ η τ ό ν ε ί κ ο σ τ ό ν α Ι ώ ν α κ α ί γ ι α ύ τ ό α κ ρ ι β ώ ς δ έ ν
ε σ η μ ε ι ώ θ η ο υ δ ε μ ί α α ν τ ί δ ρ α σ ι ς ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο ύ Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι
κ ο ύ Μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ
Η α λ ή θ ε ι α ό μ ω ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ε ί ν α ι π ο λ ύ δ ι ά φ ο ρ ο ς
Δ ι ό τ ι κ α ί α ί ρ ε σ ι ς ε κ η ρ ύ χ θ η κ α ί κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι κ α ί α ν τ ί δ ρ α
σ ι ς ε γ έ ν ε τ ο κ α ί γ ί ν ε τ α ι κ α ί μ ά λ ι σ τ α σ θ ε ν α ρ ά ύ π ό τ ο ύ μ ι
κ ρ ο ύ π ο ι μ ν ί ο υ α π ό τ ό 1924 ε ω ς τ ή ν σ ή μ ε ρ ο ν κ α ί ό Ά γ ι ο
ρ ε ι τ ι κ ό ς Μ ο ν α χ ι σ μ ό ς ώ ς σ ύ ν ο λ ο ν σ υ ν ε τ ά χ θ η δ υ σ τ υ χ ώ ς
μ έ τ ο ύ ς κ α κ ο δ ο ξ Ο ύ ν τ α ς δ ι ώ Κ ώ ν - ε ν σ υ ν ε ρ γ α σ ί μ έ τ ό
Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν - τ ο ύ ς Ζ η λ ω τ ά ς Π α τ έ ρ α ς
π ο ύ α ν τ ι δ ρ ο ύ ν ά γ ι ο π α τ ε ρ ι κ ώ ς κ α τ ά τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς
Έ τ σ ι ε π α λ η θ ε ύ ε τ α ι ε ν τ α ύ θ α ό λ ό γ ο ς τ ο υ θ ε ί ο υ Π α ύ
λ ο υ δ τ ι σ τ ί ς ε σ χ α τ ε ς ή μ έ ρ ε ς ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι λ α ί κ ο ί κ α ί ρ α
σ ο φ ό ρ ο ι θ ά ε χ ο υ ν μ ό ρ φ ω σ ι ν ε ύ σ ε β ε ί α ς ά λ λ ά μ έ τ ή ν
ζ ω ή ν τ ο υ ς θ ά ά ρ ν ο υ ν τ α ι τ ή ν δ ύ ν α μ ί ν τ η ς
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2003
83
10. Ο Τ Α Ν Η Α Ν Α Τ Ο Λ Η
Μ Ι Μ Η Τ Α Ι Τ Η Ν Δ Υ Σ Ι Ν
Ό ό σ ο Μ ο ν α χ ό ς π Θ ε ό κ λ η τ ο ς Δ ι ο ν υ σ ι ά τ η ς μ έ δ ύ ο
π ρ ό σ φ α τ α ά ρ θ ρ α τ ο υ τ ό ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν Φ ύ λ λ 1
Ι
& 8 Φ ε β ρ η σ κ η σ ε δ ρ ι μ ε ί α ν κ ρ ι τ ι κ ή ν κ α τ ά τ ο ύ π α π ι σ μ ο ύ
Γ ρ ά φ ε ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ς ό τ ι α π ο τ ε λ ε ί τ ο π ι κ ή ν ε κ κ λ η
σ ί α ν α π α τ η θ ε ί σ α α π ό τ ό ν έ ω σ φ ό ρ ο ν ό δ έ α ρ χ η γ ό ς τ η ς
,
,
ι
ι
Ι

π ά π α ς α π ο τ ε λ ε ί θ ρ ό ν ο ν τ ο ύ σ α τ α ν ά τ η ς ύ π ε ρ η φ ά ν ε ι α ς
μ ν η μ ε ί ο ν ύ π ο κ ρ ι σ ί α ς ... ». Ε π ί σ η ς ψ έ γ ε ι τ ά δ ι ά φ ο ρ α
ε γ κ λ ή μ α τ α τ η ς ά γ ί α ς Έ δ ρ α ς τ ή ν α π α ι σ ί α α π ά ν θ ρ ω π η
φ ι λ ο σ ο φ ί α ν τ η ς γ ι ά ν ά κ α τ α λ ή ξ ό π α π ι σ μ ό ς ... κ ά μ ν ε ι
ό τ ι ό έ ω σ φ ό ρ ο ς τ ο ύ κ α ν ο ν α ρ χ ί σ η δ ι ό κ α ί β λ έ π ε ι τ ό έ ω
σ φ ο ρ ι κ ό ν π ν ε ύ μ α ε π ι κ α θ ή μ ε ν ο ν τ ή ν ψ υ χ ή ν τ ώ ν π α π ώ ν
Μ έ μ ί α ν π ρ ό τ α σ ι ν δ έ χ ε τ α ι τ ό ν π α π ι σ μ ό ν ώ ς π α ν α ί ρ ε σ ι ν
κ α ί κ α ρ π ό ν τ ο ύ έ ω σ φ ο ρ ι σ μ ο ύ τ ώ ν π ρ ο κ α θ η μ έ ν ω ν τ ο υ
Σ υ μ φ ω ν ο ύ μ ε ν α π ο λ ύ τ ω ς
Ι
ο ι α ν ω τ έ ρ ω ό μ ω ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ί έ χ ο υ ν ά μ ε σ ο ν σ χ έ σ ι ν
t
,
g
κ α ί μ έ τ ή ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Έ κ κ λ η σ ί α ν Κ α ί τ ο ύ τ ο
ι
84
2.
δ ι α τ ί ο Ι τ ρ ε ί ς τ ε λ ε υ τ α ί ο ι π α τ ρ ι ά ρ χ α ι Κ ω ν λ ε ω ς Ά θ η ν α γ ό
ρ α ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς κ α ί Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς ε δ έ χ θ η σ α ν τ ό ν π α π ι
σ μ ό ν ώ ς α λ η θ η Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ μ έ Θ Χ ά ρ ι ν κ α ί
μ υ σ τ ή ρ ι α τ ό ν δ έ π ά π α ν σ ε β ά σ μ ι ο ν α δ ε λ φ ό ν κ α ί
π ρ ώ τ ο ν ε ν τ η κ α θ ό λ ο υ Έ κ κ λ η σ ί τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Κ α ί τ ο ύ τ ο
δ ι ό τ ι ώ ς δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ο υ ν ό π ά π α ς τ υ γ χ ά ν ε ι ό μ ό τ ρ ο π ο ς κ α ί
ό μ ό ζ η λ ο ς τ ω ν π ρ ω τ ο κ ο ρ υ φ α ί ω ν Π έ τ ρ ο υ κ α ί Π α ύ λ ο υ
Ε π ί σ κ ε ψ ι ς 15 Δ ε κ '77 κ α ί Ν ο 139, 159, 161 κ α ί 214 δ π ο υ
τ ο ν ί ζ ο ν τ α ι α Ι α υ τ α ί κ α κ ο δ ο ξ ί α ι
Ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν τ έ τ ο ι ο ι π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ν ά ό ρ θ ο τ ο μ ο ύ ν τ ό ν
λ ό γ ο ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς Ι δ ι α ί τ ε ρ α ό σ η μ ε ρ ι ν ό ς κ Β α ρ θ ο λ ο
μ α ί ο ς π ο ύ τ ό λ μ η σ ε ν ά γ ρ ά Ψ δ τ ι ο Ι α γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς τ ο ύ π α
ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ύ π η ρ ξ α ν ά τ υ χ η θ ύ μ α τ α τ ο ύ ά ρ χ ε κ ά κ ο υ ό φ ε
ω ς δ ι ό τ ι δ έ ν ύ π ε χ ώ ρ η σ α ν σ τ ί ς έ ω σ φ ο ρ ι κ έ ς α π α ι τ ή σ ε ι ς
τ ο ύ Β α τ ι κ α ν ο ύ Έ κ κ λ Ά λ ή θ ε ι α 16 Δ ε κ '98).
Ε δ ώ π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε τ ό έ ξ η ς τ ρ α γ ι κ ό ν π α ρ ά λ λ η λ ο ν
Ό π ω ς ό π Θ ε ό κ λ η τ ο ς ε γ ρ α ψ ε δ τ ι ό π α π ι σ μ ό ς ... κ ά μ ν ε ι
δ τ ι ό έ ω σ φ ό ρ ο ς τ ο ύ κ α ν ο ν α ρ χ ί σ η ε τ σ ι κ α ί ό κ Β α ρ θ ο
λ ο μ α ί ο ς θ ε ω ρ ε ί τ ο ύ ς ά γ ί ο υ ς Π α τ έ ρ α ς θ ύ μ α τ α τ ο ύ α ρ χ ε
κ ά κ ο υ ό φ ε ω ς Έ τ σ ι Ά ν α τ ο λ ή κ α ί Δ ύ σ ι ς η λ θ α ν π ά τ ι ...
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ό π Θ ε ό κ λ η τ ο ς ε χ ε ι π ο λ λ ά κ ο ι ν ά μ έ τ ό ν
π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν τ ο υ π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ο ν τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ α φ ο ύ κ α ί
ο Ι δ ύ ο ύ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ό ψ ε ύ δ ο ς cO μ έ ν κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς σ υ
ν τ α υ τ ί ζ ω ν τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν μ έ τ ό π α π ι σ μ ό ν ό δ έ π Θ ε ό
κ λ η τ ο ς δ ε χ ό μ ε ν ο ς τ ό ν κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ν ώ ς ό ρ θ ο τ ο
μ ο ύ ν τ α τ ό ν λ ό γ ο ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς
Δ ι ό τ ι ε ρ ω τ ώ μ ε ν Π ώ ς ε ν α ι δ υ ν α τ ό ν ο Ι μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς
τ ό ν Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ν ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι ώ ς
ό μ ο λ ο γ η τ α ί ο Ι μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς ε π α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν
85
α υ τ ό ν π ο ύ μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ό ν σ φ α γ έ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς π ά
π α ν Κ α ί μ ό ν ο ν τ ό ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι κ α ί σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α ί
ά π ο δ έ χ ε τ α ι ώ ς ά ρ χ η γ ό ν τ η ς μ ε λ λ ο ύ σ η ς π α ν θ ρ η σ κ ε ί α ς τ η ς
Ν Ε π ο χ η ς γ ι α ύ τ ό κ α ί σ τ έ λ ν ε ι π ά ν τ ο τ ε ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ό ν
τ ο υ σ τ ί ς Σ Γ κ ρ ι τ ι σ τ ι κ έ ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ έ ς τ ύ π ο υ Ά σ σ ί ζ η ς
Ά λ λ ά ή ά μ α ρ τ ί α τ ο ύ π Θ ε ο κ λ ή τ ο υ κ α ί ό λ ω ν τ ώ ν σ υ μ
μ ο ν α σ τ ώ ν τ ο υ δ έ ν σ τ α μ α τ ά ώ ς έ δ ώ Δ ι ά ν ά μ ή φ α ί ν ε τ α ι ή
δ ι ά φ ο ρ ο ς σ τ ά σ ι ς τ ώ ν ζ η λ ω τ ώ Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν σ τ ά
μ ά τ ι α τ ώ ν π ι σ τ ώ ν κ α ί μ ά λ ι σ τ α τ ώ ν π ρ ο σ κ υ ν η τ ώ ν ε ν ε ρ
γ ο ύ ν ά π ό ε ι κ ο σ α ε τ ί α ς κ α ί π λ έ ο ν ά ν ί ε ρ ο ν κ α ί ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι
κ ό γ κ α τ α υ τ ώ ν π ό λ ε μ ο ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά τ ο ύ ς έ ξ ο ν τ ώ
σ ο υ ν τ ε λ ε ί ω ς έ ξ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς Έ γ κ λ η μ α φ ο β ε ρ ό ν δ ι ό τ ι
ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ή ν ε λ λ ε ι ψ ι ν ά γ ά π η ς τ ω ν π ρ ό ς τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο
ξ ί α ν ά φ τ ο ύ ς μ ό ν ο υ ς π ο ύ θ έ λ η σ α ν ν ά φ α ν ο ύ ν π ι σ τ ο ί
σ τ ά π α ρ α γ γ έ λ μ α τ ά τ η ς ύ β ρ ί ζ ο υ ν κ α ί δ ι ό κ ο υ ν ώ ς σ χ ι σ μ ι
, ", "", _ e
κ ο υ ς μ η ε π ι τ ρ ε π ο ν τ ε ς ε ι ς α υ τ ο υ ς ν α α π ο κ τ ο υ ν υ π ο τ α κ τ ι
κ ο ύ ς ώ σ τ ε ν ά σ β ύ σ ο υ ν σ ι γ ά - σ ι γ ά ό π ω ς τ ό κ α ν τ ή λ ι π ο ύ
δ έ ν ε χ ε ι λ ά δ ι Ά κ ό μ η κ α ί τ ά β ι β λ ί α τ ω ν ά π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν ν ά
π ω λ ο ν ν τ α ι ε ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι Δ ι α τ ί τ ό σ ο ς φ ό β ο ς ε ν ώ π ι ο ν τ η ς
ά λ η θ ε ί ς Δ ι α τ ί μ ι μ ο ύ ν τ α ι τ ί π ρ α κ τ ι κ έ τ ο υ π α π ι σ μ ο υ
κ α ί τ ω ν ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ω ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν
Κ α ί ό τ α ν ε ρ χ ω ν τ α ι σ τ ό ν Ά θ ω ν α ο ί δ ι ά φ ο ρ ε ς π α τ ρ ι α ρ
χ ι κ έ ς Ε ξ α ρ χ ί ε ς π ρ ό ς έ κ φ ο β ι σ μ ό ν τ ώ ν ή ρ ω ί κ ώ ν α υ τ ώ ν π α
τ έ ρ ω ν ο ί μ ε γ α λ ό σ χ η μ ο ι κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ι ό μ ι λ ο ύ ν π ε ρ ί
α ύ τ ώ ν ώ ς π α ρ α σ υ ρ θ έ ν τ ω ν κ α ί π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ώ ν μ ο
ν α χ ώ ν Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ί ά ρ ρ ω σ τ η μ έ ν η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς
θ ά τ ο ν ί σ ο υ ν μ ε τ ά σ τ ό μ φ ο υ Υ π ό Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν
τ ο ί φ ύ λ α κ ε ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν 1974, σ 28 έ ξ
Κ α ί κ ά τ ι ά λ λ ο Γ ι α τ ί τ ά γ ρ ά φ ε ι ό λ α α ύ τ ά κ α τ ά τ ο ύ π α
86
π ι σ μ ο ύ ό π Θ ε ό κ λ η τ ο ς τ ά χ ι λ ι ά κ ι ς ε ί π ω θ έ ν τ α α π ό ά λ λ ο υ ς
π ρ ό α ύ τ ο ύ δ ι ά μ έ σ ο υ τ ω ν α ί ώ ν ω ν Ά π λ ο ύ σ τ α τ α δ ι ά ν ά
φ α ν η σ τ ά μ ά τ ι α τ ο ύ ά π λ ο ύ λ α ο ύ δ τ ι α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι ο ί Ά γ ι ο
- " - -'''' "
ρ ε ι τ α ι κ α ι α γ ρ υ π ν ο υ ν σ υ ν ε π ω ς ν α ε Χ Ί ε μ π ι σ τ ο σ υ ν η ν ε ι ς
α ύ τ ο ύ ς μ η δ ό λ ω ς π ρ ο σ έ χ ω ν τ ο ύ ς φ α ν α τ ι κ ο ύ ς ζ η λ ω τ ά ς ...
Έ ά ν δ μ ω ς ή θ ε λ ε ν ά α θ λ ή σ Ί ν ο μ ί μ ω ς ε π ρ ε π ε ν ά ε λ έ γ ξ η
τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν κ α ί τ ο ύ ς δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ ς τ ο υ π ο ύ σ υ ν ε χ ώ ς
β λ α σ φ η μ ο ύ ν κ α ί τ α π ε ι ν ώ ν ο υ ν τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ α ί ό χ ι
τ ό ν π ά π α τ ό ν γ ν ω σ τ ό ν ε ί ς δ λ ο υ ς α ί ρ ε σ ι ά ρ χ η ν ο λ α ό ς
τ ο ύ ς π α π ι κ ο ύ ς τ ο ύ ς γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α ί φ υ λ ά γ ε τ α ι π ο ι ό ς δ μ ω ς
θ ά τ ό ν π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ η α π ό τ ο ύ ς π ρ ο β α τ ο σ χ ή μ ο υ ς λ ύ κ ο υ ς
. ..
τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ
Π Ο Ι Ο Σ ί ε ρ ό ς Κ α ν ώ ν κ α λ ύ π τ ε ι τ ό ν π Θ ε ό κ λ η τ ο κ α ί
τ ο ύ ς ό μ ο ί ο υ ς τ ο υ ω σ τ ε ν ά δ έ χ ω ν τ α ι ώ ς κ ε φ α λ ή ν τ ω ν τ ό ν
κ α κ ό δ ο ξ ο ν Β ρ θ ο λ ο μ α ί ο ν Ο ύ δ ε ί ς Ό π ω ς ο ύ δ ε ί ς κ α ν ώ ν
κ α λ ύ π τ ε ι τ ο ύ ς Έ λ λ α δ ι κ ο ύ ς ί ε ρ ά ρ χ α ς ο ί ό π ο ί ο ι α π ο δ έ χ ο
ν τ α ι δ ι ά σ ι γ η ς τ ά ς β λ α σ φ η μ ί α ς τ ο ύ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ κ α ί δ ι ά
χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ η μ ά τ ω ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ τ ή ν λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν α π ο
λ ι τ ι κ ή ν
Ά σ φ α λ ώ ς κ α ί τ ό ί ε ρ α τ ε ί ο ν δ έ ν ε ί ν α ι α μ έ τ ο χ ο ν ε ύ θ ύ ν η ς
α φ ο ύ π α θ η τ ι κ ά ύ π ο τ ά σ σ ε τ α ι σ τ ο ύ ς λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν α ς π ο ι μ έ
ν α ς τ ο υ μ ή δ ι α κ ό π τ ω ν τ ή ν μ ε τ α ύ τ ώ ν κ ο ι ν ω ν ί α ν κ α τ ά τ ά ς
ε π ι τ α γ ά ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Π α ρ α δ ό σ ε ω ς Ό π ο ί α τ α π ε ί ν ω
σ ι ς δ ι ά τ ό ί ε ρ ό ν ρ ά σ ο ν
Τ έ λ ο ς δ ι ά τ ό ν π Θ ε ό κ λ η τ ο ν θ ά ε ί χ α μ ε ν ά τ ο ύ σ υ σ τ ή
σ ω μ ε ν τ ό Γ ρ α φ ι κ ό ν η μ α ρ τ ε ς η σ ύ χ α σ ο ν Ά ς μ ή θ έ λ Ί ν ά
π α ρ ι σ τ τ ό ν ό μ ο λ ο γ η τ ή ν ρ α β δ ί ζ ω ν τ ό σ α μ ά ρ ι α ν τ ί τ ο ύ
"
ο ν ο υ ...
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2002
87
.,
11. Η Ε Ξ Η Μ Ι Σ Ε Ι Α Σ Ε Υ Σ Ε Β Ε Ι Α
Τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό δ ρ ά μ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ έ ν ό φ ε ί λ ε τ α ι τ ό
σ ο ν σ τ ο ύ ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς τ η ς δ σ ο ν σ τ ή ν π λ ε ι ο
ν ό τ η τ α τ ώ ν κ λ η ρ ι κ ώ ν μ ο ν α χ ώ ν κ α ί λ α Τ κ ώ ν τ η ς π ο ύ α ν έ
χ ο ν τ α ι σ ι ω π η ρ ώ ς τ ά τ ε λ ο ύ μ ε ν α
Ι
!
1
Δ ε κ α ε τ ί ε ς τ ώ ρ α α π ό τ ή ν ε π ο χ ή τ ο ύ Ά θ η ν α γ ό ρ α δ ι α
Ι
Ι
π ι σ τ ώ ν ο υ ν τ ή ν π ρ ο δ ο σ ί α ν α π ε ι λ ο ύ ν θ ε α τ ρ ι κ ώ ς τ ο ύ ς π ρ ο ,
δ ί δ ο ν τ α ς κ α ί τ ε λ ι κ ώ ς τ ο ύ ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν δ ι ά τ ό κ α λ ό ν τ η ς
t
ε Ι ρ ή ν η ς κ α ί α γ ά π η ς ... Ν ο μ ί ζ ο υ ν δ τ ι ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ή μ ι ά
έ γ γ ρ α φ η κ α ί δ ε ι λ ή - κ α ί α υ τ ή σ π α ν ί ω ς κ α ί α π ό ε λ α χ ί σ τ ο υ ς
γ ι ν ο μ έ ν η - δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ ς ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ό ν κ α ί
ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ν α σ χ ο λ η θ ο ύ ν μ έ π α ν η γ ύ ρ ε ι ς κ α ί θ υ ρ α ν ο ί ξ ι α ...
" , - ­
π ρ ο ς τ ο σ υ μ φ ε ρ ο ν τ ω ν ψ υ χ ω ν ...
Τ ή ν ε ν λ ό γ ο ι ς μ ό ν ο ν α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ψ έ γ ω ν ό μ έ γ α ς
ό μ ο λ ο γ η τ ή ς Μ ε λ έ τ ι ο ς γ ρ ά φ ε ι
Ο ϋ κ έ σ τ ί τ ι ς θ ε ο φ ι λ ή ς έ ω ς έ ν ό ς ο ϋ κ έ σ τ ι
Π ά ν τ ε ς ό μ ο υ σ φ α δ ά ζ ο σ ι κ α τ ά τ η ς α λ η θ ε ί α ς
Ε ί δ έ τ ί ς έ σ τ ι ν ε υ σ ε β ή ς α λ λ ά Τ ί γ λ ώ σ σ Υ μ ό
88
Έ ν λ ό γ ο ι ς μ ό ν ο ι ς ε υ σ ε β ε ί τ α ί ς π ρ ά ξ ε σ ι ν π ρ ο σ π τ α ί ω ν
Ά λ λ ό Θ ε ό ς ω ς π ο ύ φ η σ ι ν Β α σ ί λ ε ι ο ς ό μ έ γ α ς
ο υ δ έ ν α π ά ν τ ω ς ε ύ σ ε β ε ί ν έ ξ ή μ ι σ ε ί α ς θ έ λ ε ι ...
Μ ε ρ ι κ ο ί μ ά λ ι σ τ α γ ι ά ν ά δ ε ί ξ ο υ ν τ ή ν έ ν τ ο ν η δ ρ α σ τ η
ρ ι ό τ η τ ά τ ο υ ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ο ύ ν κ α τ ά τ ώ ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο
γ ι τ ώ ν κ α ί Ζ η λ ω τ ώ ν π ο ύ μ έ τ ό ν φ α ν α τ ι σ μ ό τ ο υ ς σ χ ί ζ ο υ ν
τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν κ α ί σ κ α ν δ α λ ί ζ ο υ ν τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς κ α ί τ ο ι ή
Ι Ι ε ρ ά Π α ρ ά δ ο σ ι ς δ ι δ ά σ κ ε ι τ ό α ν τ ί θ ε τ ο ν Β λ ν Κ α ν ό
ν α τ η ς Α Β Σ υ ν ό δ ο υ
Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς ο Ι ε π ί σ κ ο π ο ι ε ν φ σ ι ω π ο ύ ν δ τ α ν κ α θ η μ ε ..
ρ ι ν ώ ς τ ο ύ ς π ρ ο κ α λ η ό χ ο ρ ό ς τ ώ ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν
τ ο υ ς ή Μ α σ ο ν ί α κ α ί ο Ι π ο ι κ ί λ ο ι α δ ι ά φ ο ρ ο ι κ α ί α ι σ τ Ι
γ ί ν ο ν τ α ι λ α λ ί σ τ α τ ο ι δ τ α ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ν ά ε λ έ γ ξ ο υ ν κ α ί κ α
τ α δ ι κ ά σ ο υ ν δ σ ο υ ς τ ο λ μ ή σ ο υ ν ν α γ ω ν ι σ θ ο ύ ν δ ι ά τ ή ν π ί
σ τ η τ ο υ ς ...
Τ ο ύ ς α ν ω τ έ ρ ω ε π ι σ κ ό π ο υ ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν δ υ σ τ υ χ ώ ς ο Ι
λ ό γ ι ο ι τ ο ύ Μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ ο Ι κ α θ η γ η τ α ί τ η ς Θ ε ο λ ο γ ί α ς κ α ί
α Ι θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ α ί ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς δ ό ξ α ν π α ρ α λ λ ή λ ω ν λ α μ
β ά ν ο ν τ ε ς κ α ί τ η ς δ ό ξ η ς τ ο ύ Θ ε ο ύ σ τ ε ρ ο ύ μ ε ν ο ι ...
Κ α ί ε ν φ ό ε σ μ ό ς τ ώ ν α Ι ρ ε τ ι κ ώ ν σ α ρ ώ ν ε ι τ ά μ έ τ ω π α τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς α υ τ ο ί ε ί ν α ι π ά ν τ ο τ ε δ ι α θ έ σ ι μ ο ι γ ι ά φ ι έ σ τ ε ς
κ α ί τ α ξ ί δ ι α σ τ ί ς σ υ ν α γ ω γ έ ς τ ώ ν π ο ν η ρ ε υ ο μ έ ν ω ν κ α ί
ε χ θ ρ ώ ν τ ο ύ Θ ε ο ύ α δ ι α φ ο ρ ο ύ ν τ ε ς γ ι ά τ ό ν σ κ α ν δ α λ ι σ μ ό
τ ώ ν π ι σ τ ώ ν κ α ί τ ή ν π ρ ο σ β ο λ ή ν τ ώ ν ά γ ί ω ν π ο ύ μ α ρ τ ύ ρ η
'" ι " , ι
σ α ν γ ι α τ η ν π ι σ τ η π ο υ α υ τ ο ι σ η μ ε ρ α α φ η ν ο υ ν α ν υ π ε ρ α
σ π ι σ τ η ...
Ε ν τ φ μ ε τ α ξ ύ ο Ι β α ρ ε ί ς λ ύ κ ο ι π ο ύ λ υ μ α ί ν ο ν τ α ι τ ή ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ α ι κ α ί Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ι
89
δ έ ν α ν η σ υ χ ο ύ ν κ α θ ό λ ο υ α π ό τ ί ς δ ι ά φ ο ρ ε ς κ α τ α ύ τ ώ ν δ ι α
μ α ρ τ υ ρ ί ε ς α φ ο ύ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ή κ ο ι ν ω ν ί α κ α ί ύ π α γ ω γ ή τ ώ ν
δ ι α μ α ρ τ υ ρ ο μ έ ν ω ν μ α ζ ί τ ο υ ς Κ α ί τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι τ ό Σ ά β β α τ ο ν
μ π ο ρ ε ί ν ά γ ρ ά φ ο υ ν ά ρ θ ρ ο κ α τ ά τ ο ύ ε π ι σ κ ό π ο υ τ ο υ ς ή ό
ε π ί σ κ ο π ο ς κ α τ ά τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ τ ή ν Κ υ ρ ι α κ ή ό μ ω ς θ ά
ψ ά λ λ ο υ ν τ ή ν φ ή μ η τ ο υ ς ώ ς ό ρ θ ο τ ο μ ο ύ ν τ ω ν τ ό ν λ ό γ ο ν
τ η ς α λ η θ ε ί α ς ...
Έ τ σ ι ό λ α ό ς π α ρ α μ έ ν ε ι σ τ ό σ κ ό τ ο ς τ η ς α γ ν ο ί α ς α φ ο ύ
ό λ ο ι κ ο ι ν ω ν ο ύ ν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς κ α ί ο ύ δ ε ί ς ό δ ι ά π ρ ά ξ ε ω ς ε ν ι
,
σ τ α μ ε ν ο ς
Γ ι ά ό λ α α ύ τ ά κ α ί τ ί ς ψ υ χ έ ς π ο ύ χ ά ν ο ν τ α ι ε ξ α Ι τ ί α ς τ ω ν
θ ά ζ η τ η θ η λ ό γ ο ς ά π ό τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν τ ή ν ή μ έ ρ α ε κ ε ί ν η δ ι ό τ ι
κ α ί τ ί ς π α ρ α β ά σ ε ι ς ε γ ν ώ ρ ι ζ α ν κ α ί τ ό ν π α τ ε ρ ι κ ό ν λ ό γ ο ν
π ο ύ π ρ ο τ ρ έ π ε ι ε Ι ς δ ι α κ ο π ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ς δ έ ν α γ ν ο ο ύ σ α ν
ά π λ ώ ς α δ ι α φ ο ρ ο ύ σ α ν Ά δ ι α φ ο ρ ο ύ σ α ν ό μ ω ς κ α ί γ ι ά
μ ί α ά λ λ η α Ι τ ί α Δ ι ό τ ι α ύ τ ο ί π ο ύ τ ο ύ ς ή λ ε γ χ α ν η σ α ν ... π α
λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι κ α ί σ υ ν ε π ώ ς α π ο ρ ρ ι π τ έ ο ι κ α ί ο Ι ί δ ι ο ι
."
Ι
κ α ί α ί σ υ μ β ο υ λ α ί τ ω ν ...
Ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ν ό τ ι ό Ά π Π α ύ λ ο ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς σ τ ο ύ ς
Ε β ρ α ί ο υ ς γ ρ ά φ ε ι ό τ ι ό τ α ν δ ι α β ά ζ ο υ ν τ ή ν Π α λ α ι ά Δ ι α
θ ή κ η ε ν α κ ά λ υ μ μ α ε π ί τ ή ν κ α ρ δ ί α ν α ύ τ ώ ν κ ε ί τ α ι π ο ύ
δ έ ν τ ο ύ ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν ά ε ο ή σ ο υ ν τ ί ς Γ ρ α φ έ ς κ α ί ν ά δ ε
χ θ ο ύ ν τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν Α ύ τ ό τ ό κ ά λ υ μ μ α θ ά φ ύ γ η μ ό ν ο ν
ό τ α ν ό Ι σ ρ α ή λ ε π ι σ τ ρ έ ψ η π ρ ό ς Κ ύ ρ ι ο ν
Δ υ σ τ υ χ ώ ς τ ό α ύ τ ό σ υ μ β α ί ν ε ι σ ή μ ε ρ α κ α ί μ έ τ ο ύ ς λ ε γ ό
μ ε ν ο υ ς σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ύ ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς Μ ο ν α χ ο ύ ς κ α ί λ α ί
κ ο ύ ς Κ α ί τ ο ι μ ε λ ε τ ο ύ ν τ ο ύ ς Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς κ α ί τ ο ύ ς ά γ ί
ο υ ς Π α τ έ ρ α ς α δ υ ν α τ ο ύ ν ν ά ε φ α ρ μ ό σ ο υ ν τ ή ν δ ι δ α χ ή ν
τ ο υ ς γ ι ά τ ο ύ ς έ ξ η ς λ ό γ ο υ ς
90
1. Δ ι ό τ ι ε ί ν α ι π ρ ο κ α τ ε ι λ η μ μ έ ν ο ι κ α ί δ έ ν π α ρ α δ έ χ ο ν τ α ι
δ τ ι ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι έ χ ο υ ν δ ί κ η ο π ο ύ έ ν ί σ τ α ν τ α ι
, , ,et ,
τ ο σ α χ ρ ο ν ι α σ τ η ν α ι ρ ε σ η κ α ι σ υ ν ε π ω ς α υ τ ο ι ε ι ν α ι π ο
λ ύ κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν ο ι δ σ ο ν α φ ο ρ ά τ ό κ α θ η κ ο ν τ η ς ό μ ο
λ ο γ ί α ς
2. Δ ι ό τ ι α π ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ό π ν ε ύ μ α τ η ς θ υ σ ί α ς κ α ί α ύ τ α π α ρ ν ή
σ ε ω ς β ά σ ε ι τ ο ύ ό π ο ί ο υ κ α ί μ ό ν ο ν έ π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι ή
ό μ ο λ ο γ ί α
3. Δ ι ό τ ι ε ι ς π ο λ λ ο ύ ς έ ξ α ύ τ ώ ν έ χ ο υ ν έ π ι δ ρ ά σ ε ι α ί θ ρ η
σ κ ε υ τ ι κ ο ί ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς α ί ό π ο ί α ι ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ο ύ δ έ π ο
τ ,
τ ε ε ι π α ν ο χ ι σ τ η ν α ι ρ ε σ ι ν
4. Δ ι ό τ ι τ ό π ν ε ύ μ α τ ο ύ α ι ώ ν ο ς τ ο ύ τ ο υ π ν ε ύ μ α φ ι λ α υ τ ί α ς
κ α ί έ φ η σ υ χ α σ μ ο ύ έ χ ε ι π α ρ α λ ύ σ ε ι τ ί ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς
ψ υ χ ή ς τ ω ν α φ ο υ έ ξ α ρ χ η ς δ έ ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ α ν τ ό θ έ μ α
ά γ ν ώ ς α λ λ ά μ έ ύ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς
τ ξ ε π ε ρ ά σ ο υ ν τ ά έ μ π ό δ ι α α ύ τ ά τ ό τ ε τ ό κ ά λ υ μ
μ α π ο ύ τ ο ύ ς κ ρ α τ ά σ έ κ ο ι ν ω ν ί α μ έ τ ή ν α ϊ ρ ε σ η θ ά σ η
κ ω θ Ό κ α ί θ ά δ ο ύ ν τ ή ν τ ρ α γ ι κ ή τ ο υ ς θ έ σ η
Π ο λ λ ο ί έ ξ α ύ τ ώ ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι δ τ ι δ έ ν δ ύ ν α ν τ α ι ν ά
σ υ ν ε ρ γ α σ θ ο ύ ν μ έ τ ο ύ ς δ ι η ρ η μ έ ν ο υ ς π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς
Κ α ί π ο ί ο ς τ ο ύ ς έ μ π ο δ ί ζ ε ι ν α γ ω ν ι σ θ ο ύ ν χ ω ρ ί ς ν ά σ υ
ν ε ρ γ α σ θ ο ύ ν μ α ζ ί τ ο υ ς Ά ς ε φ α ρ μ ό σ ο υ ν τ ο ύ ς ί ε ρ ο ύ ς Κ α
ν ό ν α ς κ α ί τ ή ν σ χ ε τ ι κ ή ν π α τ ε ρ ι κ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν κ α ί α ύ τ ά
θ ά τ ο ύ ς δ ι δ ά ξ ο υ ν κ α ί τ ά ύ π ό λ ο ι π α π ο ύ θ ά π ρ έ π ε ι ν ά π ρ ά
ξ ο υ ν
Ό σ ο κ α θ υ σ τ ε ρ ο ύ ν τ ό σ ο τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο γ ι α ύ τ ο ύ ς δ ι ό τ ι
κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς χ ά ν ο ν τ α ι ψ υ χ έ ς π ο ύ τ ο ύ ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν έ π ε ι
δ ή π ι σ τ ε ύ ο υ ν δ τ ι ό ρ θ ο δ ο ξ ο ύ ν Γ ι ά δ λ ε ς τ ί ς ψ υ χ έ ς α ύ τ έ ς θ ά
δ ώ σ ο υ ν λ ό γ ο ν τ ό ν Θ ε ό ν δ ι ό τ ι ή σ τ ά σ ι ς τ ο υ ς α ύ τ ή τ ο ύ ς
91
--------- -
κ α θ ι σ τ ά σ υ ν υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς μ έ τ ο ύ ς κ ή ρ υ κ α ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς
κ α ί σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ν ν Κ α ν ό ν α τ η ς έ ν Ά γ κ ύ ρ Σ υ ν ό
δ ο υ ύ π ό κ ε ι ν τ α ι ε ι ς τ ό α ύ τ ό έ π ι τ ί μ ι ο ν μ έ α ύ τ ο ύ ς
Ά ς μ ή έ π α ν α π α ύ ο ν τ α ι έ π ί σ η ς σ τ ή ν σ κ έ ψ η δ τ ι α ν δ ι α
κ ό ψ ο υ ν τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν θ ά σ τ α μ α τ ή σ η ή δ ι α κ ο ν ί α κ α ί π ρ ο
σ φ ο ρ ά τ ο υ ς π ρ ό ς τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς λ ό γ φ κ α θ α ι ρ έ σ ε ω ς κ λ π
Τ Ο Τ Ε θ ά ε χ ο υ ν π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ό μ έ γ ι σ τ ο ν κ α ί κ ά λ λ ι σ τ ο ν σ τ ό
π ο ί μ ν ι ό τ ο υ ς κ α ί τ ή ν ψ υ χ ή ν τ ο υ ς α φ ο ύ θ ά ε χ ο υ ν κ α κ ο π α
θ ή σ ε ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά μ ά θ η έ κ ε ί ν ο τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν ο
α γ ι ο ς Μ ε λ έ τ ι ο ς ε Ι ν α ι έ π ί τ ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ σ α φ έ σ τ α τ ο ς
Τ ο ύ κ α τ α γ Υ έ λ λ ε ι ν α π α σ ι ε σ μ ο ύ ς Ε ύ α γ γ ε λ ί ω ν
Κ α ί τ ο ύ δ ι δ ά σ κ ε ι ν λ ο γ ι κ ώ ς τ ά ς π ρ ο σ τ α γ ά ς τ ό ν κ τ ί σ τ ο υ
Κ α τ ά π ο λ ύ λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο ν σ ε μ ν ό τ ε ρ ο ν κ α ί κ ρ ε ί τ τ ο ν
Τ ό π ε ρ ι κ λ ε ί ε σ θ α ι φ ρ ο υ ρ α ί ς ύ π έ ρ τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
Κ α ί τ ό δ ε σ μ ο ί ς π ρ ο σ ο μ ι λ ε ί ν ύ π έ ρ α ύ τ η ς π α ν τ ο ί ο ι ς
ρ υ δ ).
Ε ί χ α μ ε τ ε λ ε ι ώ σ ε ι τ ό π α ρ ό ν α ρ θ ρ ο δ τ α ν μ ε τ έ κ π λ ή ξ ε
ω ς δ ι α β ά σ α μ ε σ τ ό ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν τ η ς η ς Ι ο υ ν ί ο υ
α ρ θ ρ ο ν ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν Β α ί ν ο μ ε ν ό λ ο τ α χ ω ς π ρ ό ς π ρ ο
δ ο σ ί α ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς Ε ί ς α υ τ ό μ ε τ α ξ ύ τ ω ν α λ λ ω ν γ ρ ά φ ο
ν τ α ι κ α ί τ ά έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά
Η Ι ε ρ α ρ χ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ε χ ε ι π λ έ ο ν μ ε γ ά λ α ς ε υ θ ύ
ν α ς Τ ό ί δ ι ο ν κ α ί ό π ι σ τ ό ς λ α ό ς ό ό π ο ί ο ς ο φ ε ί λ ε ι ε ί ς τ ή ν
σ υ ν ε ί δ η σ ί ν τ ο υ ν ά δ ι α γ ρ ά Ψ η τ ο ύ ς Έ π ι σ κ ό π ο υ ς - ύ π η ρ έ τ α ς
τ ο ύ Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Έ κ κ λ η σ ι ω ν - κ α ί ν ά τ ο ύ ς
α π ο δ ο κ ι μ ά ο δ έ Ι ε ρ ό ς Κ λ ή ρ ο ς ν ά π α ύ σ η τ ό μ ν η μ ό σ υ
ν ο ν δ λ ω ν τ ω ν Έ π ι σ κ ό π ω ν τ ω ν σ υ μ π λ ε ό ν τ ω ν μ έ τ ά ς Π ρ ο
τ ε σ τ α ν τ ι κ ά ς α ί ρ ε τ ι κ ά ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς κ α ί τ ό Κ ρ ά τ ο ς τ ο ύ Β α
92
-
τ ι κ α ν ο ύ π ο ύ ε β α π τ ί σ θ η σ α ν ύ π ό τ η ς Δ ι ο ι κ ο ύ σ η ς
Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς Έ κ κ λ η σ ί α ι κ α ί Ι Ο μ ο λ ο γ ί α ι
σ 6).
Τ ά α ν ω τ έ ρ ω έ π ρ ε π ε ν ά ε ί χ α ν γ ρ α φ ε ί π ρ ό δ ε κ α ε τ ι ώ ν
ε ά ν ό Ο Τ ύ π η ρ ε τ ο ύ σ ε α κ ρ α ι φ ν ώ ς τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν Π α
ρ ό μ ο ι ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν π ρ ό ς τ ό τ ο ύ Ο Τ ε ί χ ε γ ρ ά ψ ε ι ή δ η α π ό
τ ό 1964 τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς μ έ τ ί τ λ ο ν Π ρ ο κ ή ρ υ ξ ι ς Ά γ ι ο
ρ ε ι τ ώ ν Π α τ έ ρ ω ν π ρ ό ς τ ό ν Ε λ λ η ν ι κ ό ν Λ α ό ν ύ π ο γ ρ α φ ό
μ ε ν ο ν ύ π ό Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ω ν ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν κ α ί Μ ο ν α χ ώ ν
ό π ο υ μ ε τ α ξ ύ τ ω ν α λ λ ω ν Έ τ ο ν ί ζ ε τ ο Έ ά ν ο ί Κ α θ ο λ ι κ ο ί κ α ί
λ ο ι π ο ί α ί ρ ε Τ Ι Κ ί θ έ λ ο υ ν ν ά ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν ε ι ς τ ή ν Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α ν ν ά έ λ θ ο υ ν α υ τ ο ί π ρ ο σ π ί π τ ο ν τ ε ς κ α ί ζ η τ ο ύ ν τ ε ς τ ό
έ λ ε ο ς α σ π α ζ ό μ ε ν ο ι ε ι ς τ ό α κ έ ρ α ι ο ν τ ά δ ό γ μ α τ α κ α ί Π α
ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς α μ ω μ ή τ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ τ ι μ ώ ν π ί σ τ ε ω ς κ α ί
ό χ ι ν ά τ ρ έ χ ω μ ε ν η μ ε ί ς ο ί Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι π ρ ό ς τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι
κ ο ύ ς Π ο ι ο ύ μ ε ν έ κ κ λ η σ ι ν π ρ ό ς τ ό ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν η μ ώ ν
Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ν ά π α ύ σ η ε ξ α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ ά ς φ ι λ ε ν ω τ ι κ ά ς τ ο υ
ε ν ε ρ γ ε ί α ς κ α θ ό σ ο ν ε ά ν σ υ ν ε χ ί σ η θ α π ο κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν κ α ί
, ,
α υ τ ο ν
Κ α ί ό μ ω ς ο ί α ν ω τ έ ρ ω ό χ ι μ ό ν ο ν δ έ ν ε τ ή ρ η σ α ν τ ή ν
α π ε ι λ ή ν τ ο υ ς α λ λ μ ε τ ο λ ί γ ο ν α ρ χ ι σ α ν ν ά δ ι ώ κ ο υ ν ό σ ο υ ς
η θ έ λ η σ α ν ν ά ε φ α ρ μ ό σ ο υ ν τ ά τ η ς Π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ώ ς τ ω ν ...
Σ ή μ ε ρ α δ έ ό δ ι ω γ μ ό ς α υ τ ό ς έ χ ε ι κ ο ρ υ φ ω θ η σ τ ό Ά γ ι ο ν
Ό ρ ο ς μ έ τ ά γ ν ω σ τ ά γ ε γ ο ν ό τ α τ η ς ε ρ α ς Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ
μ έ ν ο υ κ λ π
Γ ι α τ ί τ ά γ ρ ά φ ο μ ε α υ τ ά Δ ι ό τ ι έ χ ο μ ε χ ά σ ε ι τ ή ν ε μ π ι
σ τ ο σ ύ ν η μ α ς π ι ά σ τ ά λ ό γ ι α Θ έ λ ο μ ε π ρ ά ξ ε ι ς γ ι ά ν ά π ι
σ τ έ ψ ω μ ε ν
Ή δ η σ τ ό ί δ ι ο φ ύ λ λ ο ό Ο Τ σ υ γ χ α ί ρ ε ι τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν
93
Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ν δ ι ό τ ι ε κ α ν ε σ α φ ε σ τ ά τ η ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν δ ή
λ ω σ ι ν έ π ί τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς τ ο ύ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ Σ υ ν ε π ώ ς ο ί
δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ ε ς τ ό ν Ο Τ 11 τ υ γ χ ά ν ο υ ν ά ν ί κ α ν ο ι δ ι ά ε ν α τ έ
τ ο ι ο δ ι α κ ό ν η μ α η ά π ο τ ε λ ο ύ ν κ ο υ κ λ ά κ ι α τ ά χ έ ρ ι α ά ο ρ ά
τ ω ν δ ι ε υ θ υ ν τ ώ ν ... Ά λ λ η έ ξ ή γ η σ ι ν δ έ ν ε ύ ρ ί σ κ ο μ ε ν Θ ά
ά ν α μ ε ί ν ω μ ε ν λ ο ι π ό ν ν ά δ ο ύ μ ε
Α Ε ά ν θ ά τ η ρ ή σ ο υ ν τ ά γ ρ α φ ό μ ε ν ά τ ο υ ς
Β Τ ί ά ν τ α π ό κ ρ ι σ ι ν θ ά ε χ π τ ό κ ε ί μ ε ν ό τ ο υ ς σ τ ό ί ε ρ α
τ ε ί ο ν κ α ί τ ο ύ ς έ π ι σ κ ό π ο υ ς Π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν δ τ ι ο ύ δ ε ί ς θ ά σ
γ κ ι ν η θ ι ά λ λ ά μ ά λ λ ο ν θ ά δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν τ ή ν ά π ρ α ξ ί α ν
τ ο υ ς μ έ λ ό γ ι α λ ό γ ι α π ο ύ κ α ν έ ν α δ έ ν θ ά π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ ν ...
Ε ύ χ ό μ ε θ α έ κ κ α ρ δ ί α ς ν ά δ ι α ψ ε υ σ θ ώ μ ε ν
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2006
i
94
1
Ι
J
12. Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Δ Ο Κ Ο Υ Ν Τ Ω Ν
Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ε Ι Ν Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Τ Ι Κ Ω Ν
Ό λ ο ι μ α ς γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε δ τ ι σ ή μ ε ρ α ε κ τ ό ς τ ω ν Ο ι κ ο υ μ ε
ν ι σ τ ω ν ύ π ά ρ χ ο υ ν κ α ί ο ι α ν τ ι ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί ο ι λ ε γ ό μ ε ν ο ι
Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι η Ζ η λ ω τ α ί Υ π ά ρ χ ε ι δ μ ω ς κ α ί μ ί α
τ ρ ί τ η ό μ ά δ α ο ι α υ τ ο α π ο κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ί τ ί τ λ ο ς
ά γ ν ω σ τ ο ς σ τ ή ν π α ρ ά δ ο σ η τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Ο ι α ν ω τ έ ρ ω
θ έ λ ο υ ν ν ά π ι σ τ ε ύ ο υ ν δ τ ι α π ο τ ε λ ο ύ ν μ ί α τ ά ξ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν κ α ί τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς μ ί α
τ ά ξ η π ο ύ δ π ω ς λ έ ν ε τ η ρ ε ί τ ή ν β α σ ι λ ι κ ή ν κ α ί δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ν
ό δ ό ν τ ή ν α π ο φ ε ύ γ ο υ σ α τ ά ά κ ρ α ω ς ε π ι κ ί ν δ υ ν α κ α ί δ α ι
,
μ ο ν ι κ α
Κ α θ ή μ α ς ό σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό ς ό ο π α δ ό ς α υ τ ό ς τ η ς μ ε σ ό
e, ,,, ICI _ c, " ι
τ η τ ο ς ο α π ο φ ε υ γ ω ν τ α α κ ρ α τ α ο ρ ι α τ ω ν ο π ο ι ω ν α υ τ ο ς
κ α θ ο ρ ί ζ ε ι σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α α κ ο λ ο υ θ ε ί ά ν τ ι π α ρ α δ ο
σ ι α κ έ ς π ρ α κ κ έ ς κ α ί μ ε σ ό τ η τ ε ς ο ι ό π ο ί ε ς τ ό ν κ α θ ι σ τ ο ύ ν
ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ν κ α ί ό χ ι δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό ν ω ς α υ τ ό ς φ α ν τ ά
ζ ε τ α ι Κ α ί τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι μ ε σ ό τ η ς ε ι ς τ ά θ έ μ α τ α ε υ σ ε β ε ί α ς
κ α ί π ί σ τ ε ω ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι Η ε ί σ α ι α κ ό λ ο υ θ ο ς τ η ς α σ ε β ε ί
95
α ς 11 τ η ς ε υ σ ε β ε ί α ς Ι Η Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α δ έ ν ε ί ν α ι κ ό θ ο ρ ν ο ς Ι
τ ι ς δ υ ν α μ έ ν η ν ά χ ω ρ έ σ η ά σ έ β ε ι α ν κ α ί ε υ σ έ β ε ι α ν
Γ ι α υ τ ό κ α ί ό ο γ Μ ά ρ κ ο ς ό Ε υ γ ε ν ι κ ό ς θ ά γ ρ ά ψ Ό
Π ο τ έ δ ι ά τ η ς μ ε σ ό τ η τ ο ς δ έ ν δ ι ο ρ θ ώ θ η κ α ν τ ά ε κ κ λ η σ ι α
σ τ ι κ ά π ρ ά γ μ α τ α Μ ε σ ό τ η ς ά λ η θ ε ί α ς κ α ί ψ ε ύ δ ο υ ς π ο τ έ δ έ ν
ύ π ά ρ χ ε ι (P.G. 160, 1093 ABC).
Ι Ω σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό ς ε π ί σ η ς δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά ε ί ν α ι π α ρ α δ ο
σ ι α κ ό ς δ ι ό τ ι ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς τ η ρ ε ί Ό λ ε ς τ ί ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς ε ξ
ί σ ο υ χ ω ρ ί ς ν ά ύ π τ ι μ τ ή ν Ά γ ί α ν Γ ρ α φ ή ν Ι Ω π α ρ α δ ο
σ ι α κ ό ς δ έ ν γ ί ν ε τ α ι κ ρ ι τ ή ς τ ω ν ί ε ρ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν ω σ τ ε
ν ά τ ί ς έ ρ μ η ν ε ύ η ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ά π α ρ α θ ε ω ρ ω ν τ ή ν ε ν π ρ ο
L 0'0 •
κ ε ι μ έ ν φ π α τ ε ρ ι κ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν κ α ί θ έ σ ι ν Σ έ β ε τ α ι τ ή ν ί ε
ρ ά ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν ώ ς α υ τ ή ε β ι ώ θ η ύ π ό τ ω ν α γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν
δ ι α χ ρ ο ν ι κ ω ς χ ω ρ ί ς ν ά γ ί ν ε τ α ι ε κ λ ε κ τ ι κ ό ς ν ά ε π ι λ έ γ η δ η
λ α δ ή Ό τ ι τ ό ν σ υ μ φ έ ρ ε ι π α ρ α θ ε ω ρ ω ν τ ά λ ο ι π ά
Μ ί α τ έ τ ο ι α σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά θ ά τ ό ν κ α θ ι σ τ ο ύ σ ε Ό μ ο ι ο ν μ έ
τ ο ύ ς ε ύ σ ε β ι σ τ ά ς ο ί ό π ο ί ο ι π ρ ο σ έ χ ο υ ν κ α τ ε ξ ο χ ή ν τ ό
η θ ο ς τ ή ν ή θ ι κ ή ν ά δ ι α φ ο ρ ο ύ ν τ ε ς γ ι ά τ ά δ ό γ μ α τ α κ α ί τ ή ν
σ χ ε τ ι ζ ο μ έ ν η ν μ έ α υ τ ά ό μ ο λ ο γ ί α ν ε ν κ α ι ρ φ κ α κ ο δ ο ξ ί α ς
Τ έ τ ο ι ο ι δ υ σ τ υ χ ω ς ε ί ν α ι κ α ί Ό λ ο ι ο ί ό ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί ο ί
ό π ο ί ο ι κ ι ν ο ύ ν π ά ν τ α λ ί θ ο ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ύ π σ σ τ η ρ ί ξ ο υ ν
μ ί α ν η θ ι κ ή ν ε ν τ ο λ ή ν τ ο ύ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ δ έ ν κ ι ν ο ύ ν Ό μ ω ς
ο ύ τ ε τ ό δ α κ τ υ λ ά κ ι τ ο υ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ε λ έ γ ξ ο υ ν τ ή ν κ η
ρ υ τ τ ο μ έ ν η ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν
Ε ί ν α ι ο λ ο φ ά ν ε ρ ο Ο τ ι ή σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ ς α υ τ ή π ρ ο κ α
λ ε ί δ ι α ί ρ ε σ ι ν κ α ί δ ι ά σ π α σ ι ν τ ο ύ θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ύ β ι ώ μ α τ ο ς
τ ό ό π ο ί ο ν π ρ έ π ε ι ν ά ά γ κ α λ ι ά ζ η ε ξ ί σ ο υ δ ό γ μ α κ α ί η θ ο ς
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς χ ω ρ ί ς π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς κ α ί ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς ύ π ο κ ε ι
,
μ ε ν ι κ ε ς
96
Κ α τ ά τ ό ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν δ έ ο ν ό ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς δ ι ά τ ή ν π ί
σ τ ι ν τ ο υ κ λ η ρ ι κ ό ς δ έ ν ά δ ι α φ ο ρ ε ί δ ι ά τ ό μ ε τ α θ ε τ ό ν Τ ι τ ό σ υ
ν ε ί σ α κ τ ο ν κ α ί ό δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ώ ν δ ι ά τ ά ς ή θ ι κ ά ς ε κ τ ρ ο
π ά ς δ έ ν σ ι ω π ο ύ τ ε κ α λ ύ π τ ε ι τ ό ν κ α κ ο δ ο ξ ο ύ ν τ α τ υ χ ό ν
π ο ι μ έ ν α τ ο υ Τ ό τ ο ύ θ ε ί ο υ Ι α κ ώ β ο υ ό π τ α ί σ α έ ν έ ν ί γ έ
γ ο ν ε ν π ά ν τ ω ν ε ν χ ε ν τ α ύ θ α κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ε ί τ α ι ε ξ ο υ κ α ί
ή μ ε γ ά λ η π ρ ο σ ο χ ή τ ώ ν ά γ ί ο ν π α τ έ ρ ω ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ
Κ α ί δ ι ά ν ά έ λ θ ω μ ε σ τ ά σ η μ ε ρ ι ν ά κ α ί σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α
Π ι σ τ ό ς π ο ύ ά δ ι α φ ο ρ ε ί γ ι ά τ ί ς ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό
_, ι ,
τ η τ ε ς τ ο υ π ο ι μ ε ν ο ς τ ο υ π ρ ο σ ε χ ω ν μ ο ν ο ν κ α ι σ τ ε ν ο χ ω ρ ο υ
μ ε ν ο ς ό τ α ν δ ι α π ι σ τ ώ σ η Ο τ ι ψ α λ λ ι δ ί ζ ε ι τ ά γ έ ν ε ι α τ ο υ δ έ ν
ε ί ν α ι κ α λ ό ς π ι σ τ ό ς
Μ ο ν α χ ό ς Τ ι κ λ η ρ ι κ ό ς π ο ύ ά γ ρ υ π ν ε ί σ υ χ ν ά κ α ί μ ε τ ά
σ χ ο λ α σ τ ι κ ό τ η τ ο ς τ η ρ ε ί τ ό Τ υ π ι κ ό ν ά δ ι α φ ο ρ ώ ν ό μ ω ς δ ι ά
τ ό π ο ί ο ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ό ί ε ρ ε ύ ς Τ ι ό ε π ί σ κ ο π ό ς τ ο υ ό μ ο ι ά ζ ε ι
μ έ τ ό ν δ ι υ λ ί ζ ο ν τ α τ ό ν κ ώ ν ω π α κ α ί κ α τ α π ί ν ο ν τ α τ ή ν κ ά μ η
λ ο ν ...
Ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α π ρ ώ τ α θ α υ μ ά ζ ε τ α ι δ ι ά τ ή ν ο ρ θ ή π ί σ τ η
τ η ς κ α ί κ α τ ό π ι ν δ ι ά τ ό η θ ο ς τ η ς Ε Ι ν α ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή ή
ί σ τ ο ρ ί α τ ο ύ ά β β α Ά γ ά θ ω ν ο ς ό ό π ο ί ο ς ά ν έ χ θ η κ ε ν ά κ α τ η
γ ο ρ η θ η ώ ς κ λ έ π τ η ς κ α ί π ό ρ ν ο ς ό χ ι ό μ ω ς ώ ς α ί ρ ε τ ι κ ό ς
δ ι ό τ ι ώ ς ε ί π ε α ύ τ ό μ έ χ ω ρ ί ζ ε ι ά π ό τ ό ν Θ ε ό ν
Δ υ σ τ υ χ ώ ς α ύ τ ή ή ύ π ο τ ί μ η σ ι ς τ ο ύ ό μ ο λ ο γ ι α κ ο ύ χ α ρ α
κ τ ή ρ ο ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ ο ρ υ φ ώ θ η κ ε μ έ τ ή ν ά ρ χ ή ν τ ο ύ
ε ι κ ο σ τ ο ύ α ι ώ ν ο ς δ ι ά τ ώ ν θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν ά δ ε λ φ ο τ ή τ ω ν
Ά π ό τ ή ν δ ε κ α ε τ ί α τ ο ύ 1960 μ έ λ η τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω ο ρ γ α ν ώ σ ε
ω ν κ α τ έ λ α β ο ν σ ι γ ά - σ ι γ ά τ ά ς ή γ ο υ μ ε ν ί α ς ί ε ρ ώ ν Μ ο ν ώ ν
τ ο ύ Ά θ ω ν ο ς μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά μ ε τ α φ υ τ ε υ θ η ή τ α κ τ ι κ ή
κ α ί ψ υ χ ο λ ο γ ί α τ ο υ ς σ τ ό ν ί ε ρ ό χ ώ ρ ο
97
----"-------------­
Έ τ σ ι φ θ ά σ α μ ε σ τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή τ ρ α γ ω δ ί α ό μ έ ν ε π ί σ κ ο
π ο ς τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ό ί κ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ν α γ κ α λ ι ά ζ η
κ α ί ν ά ε π α Ι ν τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς ο ί δ έ Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι ν ά τ ό ν
α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ... μ ε τ ά π ά σ η ς ε υ λ α β ε ί α ς δ ι ώ κ ν τ ε σ υ γ χ ρ ό
ν ω ς τ ο ύ ς α ι π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ς Ζ η λ ω τ ά ς Έ χ α σ α ν ά λ λ ο ί μ ο
ν ο τ ό ν σ τ ό χ ο ν κ α ί α ί ν ά ε ί ν α ι τ φ π ν ε ύ μ α τ ι ζ έ ο ε ς τ φ
Κ υ ρ ί φ δ ο υ λ ε ύ ο ε ς μ ό λ ι ς κ α ί δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ ή ν θ ε ρ μ ό τ η τ α
τ ο ύ χ λ ι α ρ ο ύ δ ι ά τ ή ν ό π ο ί α ν α κ ρ ι β ώ ς κ α ί θ ά τ ο ύ ς ε μ έ σ η ό
Κ ύ ρ ι ο ς Ο ύ τ ω ς δ τ ι χ λ ι α ρ ό ς ε ί κ α ί ο ύ τ ε ζ ε σ τ ό ς ο ύ τ ε ψ υ
χ ρ ό ς μ έ λ λ ω σ έ ε μ έ σ α ι ε κ τ ο ύ σ τ ό μ α τ ό ς μ ο υ Ά π 3, 16).
Ο ί α ε τ ο ί ό ρ ν ι θ ε ς κ α ί ο ί λ έ ο ε ς ... γ α τ ο ύ λ ε ς σ α λ ο ν ι ο ύ
π ο ύ φ ο β ο ύ α ι κ α ί τ ή ν σ κ ι ά ν τ ο υ ς θ έ α μ α π α ν ε υ φ ρ ό σ υ ν ο ν
, ,e __ , " Ι
γ ι α τ ο υ ς α π α α χ ο υ γ η ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ς π ο υ χ ρ ο ν ι α π ρ ο
σ π α θ ο ύ σ α ν ν ά ε π ι τ ύ χ ο υ ν α υ τ ή ν τ ή ν μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ ι ν ...
cO φ ό β ο ς τ ο υ ς ό μ ω ς ε ί ν α ι α δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ ο ς μ έ τ ά η μ ε
ρ ι ν ά δ ε δ ο μ έ ν α cH τ υ χ ό ν ό μ ο λ ο γ ί α τ ο υ ς δ έ ν θ ά τ ο ύ ς σ τ ο ί
χ ι ζ ε π ο λ ύ ο ύ τ ε μ α σ τ ί γ ω μ α ο ύ τ ε φ υ λ ά κ ι σ η ο ύ τ ε ε ξ ο ρ ί α σ έ
ά π α ρ ά κ λ η τ ε ς φ υ λ α κ έ ς ό π ω ς σ υ ν έ β α ι ν ε π α λ α ι ά
Ά π λ ώ ς θ ά τ ο ύ ς ε π ι β λ η θ η ε ν α ς α φ ο ρ ι σ μ ό ς 11 μ ί α κ α θ α ί
ρ ε σ ι ς α μ φ ό τ ε ρ α α ν υ π ό σ τ α τ α κ α ί α σ φ α λ ώ ς α π ο μ ό ν ω σ η
α π ό α ξ ι ώ μ α τ α κ α ί φ ι έ σ τ ε ς π ο ύ α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν ά φ θ ο ν α ο ί
σ η μ ε ρ ι ν ο ί ο π α δ ο ί τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Ο ί π α λ α ι ο ί τ ό ε ί χ α ν γ λ έ ι κ α ί π ά σ χ α ν ά π ά σ χ ο υ ν δ ι ά
Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν Σ ή μ ε ρ α ό ά γ ι ο ρ ε ί τ η ς α ι θ έ
τ ω ς χ α ί ρ ε τ α ι ν ά δ ι ώ κ η τ ο ύ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ Ζ η λ ω τ ά ς
μ έ α π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά φ θ ά σ ω μ ε σ τ ό α π ρ ο σ δ ι ό ρ ι σ τ ο δ ι ά τ ή ν
π τ ώ σ η τ ο υ μ ό ρ φ ω μ α τ η ς α δ ε λ φ ό τ η τ ο ς τ ο ύ Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ο ύ
ί ε ρ ο μ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ γ ε γ ο ν ό ς α ξ ι ο δ ά κ ρ υ τ ο ν ά π ό κ ά θ ε
ά π ο ψ η
98
-
------... _-­
CH ά δ ε λ φ ό τ η ς Ε ύ α γ γ ε λ ι σ μ ο ύ τ η ς cI. Μ ο ν η ς Σ ι μ ω ν ό π ε
τ ρ α ς ά π ο τ ε λ ε ί ά κ α τ α μ ά χ η τ ο ν ά π ό δ ε ι ξ ι ν ε Ι ς τ ό π ο ύ κ α τ α
λ ή γ ε ι ό μ ο ν α χ ό ς π ο ύ θ ά σ λ λ η φ θ ι σ τ ό δ ί κ τ υ τ η ς κ ε ν ο δ ο
ξ ί α ς θ υ σ ι ά ζ ε ι σ λ λ ή β δ η ν ό λ ε ς τ ί ς μ ο ν α χ ι κ έ ς ά ρ ε τ έ ς σ τ ό ν
β ω μ ό τ ο ύ έ γ ω ί σ μ ο ύ κ α ί τ η ς π ρ ο β ο λ η ς π α ρ α σ ύ ρ ω ν μ α ζ ί
τ ο υ κ α ί ά λ λ ε ς ψ υ χ έ ς δ ι ά τ ά ς ό π ο ί α ς Χ ρ ι σ τ ό ς ά π έ θ α ν ε ...
τ δ έ θ ά ά π ο κ τ ή σ η κ ά π ο τ ε τ ό π ο θ ο ύ μ ε ν ο ν μ έ τ ρ ό μ ο
θ ά δ ι α π ι σ τ ώ σ η τ ό μ ά τ α ι ο ν κ α ί κ α τ ά κ ρ ι τ ο ν τ ο ύ έ γ χ ε ι ρ ή μ α
τ ο ς κ α ί θ ά κ λ α ύ σ η π ι κ ρ ά γ ι ά τ ό τ ί μ η μ α π ο ύ π ρ ό σ φ ε ρ ε δ ι ά
, " ,
τ η ν α π ο κ τ η σ η τ ο υ
Γ ι ά τ ή ν π τ ω σ ι ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς β ε β α ί ω ς τ ό
μ έ γ ι σ τ ο ν π ο σ ο σ τ ό ν ε ύ θ ύ ν η ς φ έ ρ ο υ ν ο ί τ ά τ ο ύ Ά γ Ό ρ ο υ ς
δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ ε ς κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ι κ α ί Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ο ί ό π ο ί ο ι
δ έ ν μ π ο ρ ο ύ ν ν ά κ α τ α π ι ο ύ ν τ ή ν μ π ο υ κ ι ά π ο ύ λ έ γ ε τ α ι
Ζ η λ ω τ ι σ μ ό ς Δ ι α κ α ή ς π ό θ ο ς τ ο υ ς ή έ ξ ά λ ε ι ψ ι ς τ η ς π α ρ ο υ
σ ί α ς τ ω ν ω σ τ ε η ό μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α ν ά ε Ι ρ η ν ε ύ η τ ή ν δ ι α μ α ρ τ υ
ρ ο μ έ ν η ν σ ν ε ί δ η σ ί ν τ ω ν π ο ύ γ ι ά ε ν α π ι ν ά κ ι ο ν φ ι λ ο δ ο ξ ί α ς
κ α ί σ α ρ κ ι κ η ς ά ν α π α ύ σ ε ω ς π ρ ο δ ί δ ε ι τ ό ν ά τ ί μ η τ ο ν μ α ρ γ α
ρ ί τ η ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ...
Ά λ λ ά δ έ ν ε Ι ν α ι μ ό ν ο ν Τ ι α δ ε λ φ ό τ η ς τ ο ύ Ε ύ α γ γ ε λ ι σ μ ο ύ
π ο ύ δ ρ α κ α ί κ ι ν ε ί τ α ι σ ά ν ν ά ... π ρ ο σ τ α τ ε ύ η τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο
ξ ί α ά π ό τ ο ύ ς έ χ θ ρ ο ύ ς τ η ς ...
Κ ο ρ υ φ α ί ο ι ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι τ ο ύ ί ε ρ Ο ύ Τ ό π ο υ σ χ ν ά κ ι ς
ό μ ι λ ο ύ ν κ α ί γ ρ ά φ ο υ ν χ ω ρ ί ς κ ά ν ν ά ύ π ο π τ ε ύ ω ν τ α ι τ ή ν
τ ρ α γ ι κ ό τ η τ α τ ω ν ή μ ε ρ ω ν μ α ς τ ή ν α λ λ ο ί ω σ η τ ο ύ Μ ο ν α χ ι
κ ο ύ ή θ ο υ ς τ ή ν ά δ ι α φ ο ρ ί α γ ι ά τ ί ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ό ν κ α λ π α
σ μ ό ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς έ ν τ ό ς τ ω ν Κ α θ ο λ ι κ ω ν τ ω ν ί ε ρ ω ν
Μ ο ν ω ν τ ο ύ Ά θ ω ν ο ς
Σ τ ά γ ρ α π τ ά κ α ί τ ί ς ό μ ι λ ί ε ς τ ο υ ς έ π ι σ η μ α ί ν ο υ ν τ ό ν κ ί ν
99
δ υ ν ο ά π ό τ ά ν α ρ κ ω τ ι κ ά τ ή ν μ α γ ε ί α ν τ ό ν σ α τ α ν ι σ μ ό ν κ α ί
τ έ λ ο ς δ ε ι λ ά - δ ε ι λ ά τ ό ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ν ά λ λ ά χ ω ρ ί ς κ α μ
ι " ι _ CI ,
μ ι α α ν α φ ο ρ α σ τ ο υ ς π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ α ς τ η ς α ι ρ ε σ ε ω ς τ ο υ ς
ό π ο ί ο υ ς ά κ ο λ ο υ θ ο ύ ν μ ε τ ά π ά σ η ς ύ π α κ ο η ς ...
Ο ύ τ ε κ ά ν ύ π ο ψ ι ά ζ ο ν ε α ι ο ί ά ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ ο ί Ο τ ι τ ό
Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς έ π α ψ ε ν ά ε Ί ν α ι ά λ α ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ί φ ω ς
δ ι ά τ ο ύ ς έ ν τ φ σ κ ό τ ε ι τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς ε ύ ρ ι σ κ ο μ έ ν ο υ ς Γ ι
α υ τ ό κ α ί γ ρ ά φ ο υ ν Τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς π ά ν ε ο τ ε η τ α ν ή κ ι
β ω τ ό ς τ ω ν ό ρ θ ω ν δ ο γ μ ά τ ω ν ή έ π α λ ξ η τ ό κ ά σ τ ρ ο κ α ί τ ό
θ η σ α υ ρ ο φ υ λ ά κ ι ο τ ω ν ί ε ρ ω ν τ ω ν θ ε ο φ ό ρ ω ν π α τ έ ρ ω ν π α
ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ί έ π ι τ α γ ω ν ... ».
Σ τ ό π α ρ ε λ θ ό ν ν α ί σ ή μ ε ρ α δ μ ω ς έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι ν ά τ ό θ ε
ω ρ ο ύ μ ε έ π α λ ξ η κ α ί κ ά σ τ ρ ο Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ τ α ν δ ι ά τ η ς
σ ι γ η ς τ ο υ έ ν ώ π ι ο ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς π ρ ο δ ί δ ε ι τ ή ν ά π ο σ τ ο λ ή
τ ο υ κ α ί τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς π ο ύ τ ό έ μ π ι σ τ ε ύ ο ν ε α ι Ά λ λ ο ς α γ ι ο
ρ ε ί τ η ς π ι ό ε Ι λ ι κ ρ ι ν ή ς θ ά γ ρ ά ψ
Έ ν φ μ έ χ ρ ι π ρ ό τ ι ν ο ς ο ί μ ο ν α χ ο ί δ έ ν γ ν ώ ρ ι ζ α ν π ο ι ό ς
ε Ί ν α ι ό π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς σ ή μ ε ρ α σ χ ν ά ξ έ
ρ ο υ ν τ ί κ α ι ρ ό θ ά κ ά ν η τ ή ν έ ρ χ ό μ ε ν η έ β δ ο μ ά δ α σ τ ή ν
Ε υ ρ ώ π η π ό τ ε θ ά γ ί ν η ύ π ο τ ί μ η σ η τ η ς δ ρ α χ μ η ς τ ί ά ν α κ ο ί
ν ω σ ε χ θ έ ς τ ό CNN γ ι ά τ ί ς τ ρ ά π ε ζ ε ς κ λ ω ν ο π ο ι η μ έ ν ω ν
έ μ β ρ ύ ω ν κ α ί τ ά σ χ ε τ ι κ ά
Ο ί α υ λ α κ ω μ έ ν ε ς ό ψ ε ι ς ο ί ή λ ι ο κ α μ έ ν ε ς τ ά π α λ ι ά κ ο υ
ρ ε λ ι α σ μ έ ν α ρ ά σ α ο ί κ ο κ κ α λ ι α σ μ έ ν ο ι τ ρ α χ ε ί ς μ ο ν α χ ο ί
π α ρ έ δ ω σ α ν τ ή ν σ κ υ τ ά λ η σ έ μ α ς τ ο ύ ς σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς π ο λ υ
π ρ ά γ μ ο ν ε ς π ο λ ύ λ ο γ ο υ ς φ λ ύ α ρ ο υ ς κ ε ν ο ύ ς σ τ ρ ο υ μ π ο υ
λ ο ύ ς μ ο ν α χ ο ύ ς μ έ τ ό β α μ β α κ ι α σ μ έ ν ο δ έ ρ μ α τ ά χ ρ υ σ ά
γ υ α λ ά κ ι α τ ά terylen 11 trevira ζ ω σ τ ι κ ά τ ά ά τ σ α λ ά κ ω τ α
π ρ ό σ ω π α τ ά φ υ τ ε υ τ ά δ ό ν ε ι α τ ή ν ά σ ύ λ λ η π τ η έ ν η μ έ ρ ω σ η
100
τ ά δ ι α ρ κ η χ α μ ό γ ε λ α τ ί ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς δ ι α χ ύ σ ε ι ς τ ί ς φ ι λ ο
σ ο φ ι κ έ ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ή ν έ λ α φ ρ ό τ η τ α τ ό ν σ κ ο ρ π ι σ μ ό τ ο ύ
ν ο ύ κ α ί τ ή ν κ α λ ο τ α ί σ μ έ ν η ύ π α ρ ξ η
Κ α ί τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο Σ ά ν ν ά μ ή ν α ν η σ υ χ Τ Ι κ α ν ε ί ς Ό λ ο ι
μ ι λ ο ύ ν γ ι ά ά ν θ η σ η τ ο ύ μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ γ ι ά π τ υ χ ι ο ύ χ ο υ ς κ α ί
μ ο ρ φ ω μ έ ν ο υ ς μ ο ν α χ ο ύ ς γ ι ά δ ι α π ρ έ π ε ί ς κ α ί έ π ι σ ή μ ο υ ς
έ π ι σ κ έ π τ ε ς Τ ά π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά τ η ά Ύ ι ό τ η τ κ α ί τ η σ η
μ ε ι α κ η κ α ί χ α ι σ μ α τ ι κ η π α ο σ ί α π ο τ έ δ έ ν η τ α ν τ ό
σ ο σ υ χ ν ά κ α ί ε ύ κ ο λ α σ έ ε κ δ ο σ η κ α ί π ο τ έ δ έ ν ε ί χ α ν τ ό σ η
σ χ έ σ η μ έ τ ό ψ έ μ α κ α ί τ ή ν η χ ό τ η τ α
Ε ά ν ό α ν ω τ έ ρ ω ά γ ι ο ρ ε ί τ η ς Τ χ ε σ υ λ λ ά β ε ι κ α ί τ ό μ έ γ ε
θ ο ς τ η ς σ υ ν τ ε λ ο υ μ έ ν η ς π ρ ο δ ο σ ί α ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς α σ φ α λ ώ ς
τ ό π ρ ώ τ ο π ο ύ θ ά έ π ε σ ή μ α ι ν ε θ ά η τ ο α ύ τ ό κ α ί κ α τ ό π ι ν θ ά
η ρ χ ο ν τ ο ό λ α τ ά ά λ λ α
Δ υ σ τ υ χ ώ ς κ α ί ή έ ν κ ό σ μ φ Ά κ α δ η μ α ί κ ή κ α ί μ ή θ ε ο λ ο
γ ί α έ π ι δ ρ ς α ρ ν η τ ι κ ώ ς σ τ ή ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ή σ υ ν ε ί δ η σ η λ ό γ φ
τ ώ ν σ υ χ ν ώ ν έ π α φ ώ ν τ η ς μ έ τ ο ύ ς Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς Δ ι ό τ ι ό τ α ν
β λ έ π ο υ ν γ ν ω σ τ ο ύ ς θ ε ο λ ό γ ο υ ς ν ά α φ ι ε ρ ώ ν ο υ ν τ ά ε ρ γ α
τ ο υ ς σ τ ό ν Ο ί κ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ό ς α ε ί δ ι α τ ε λ ε ί τ ό ν λ ό γ ο ν τ η ς
α λ η θ ε ί α ς ό ρ θ ο τ ο μ ώ ν σ ά ν δ ε ξ ι ό ς ο ί α κ ο σ τ ρ ό φ ο ς τ η ς
ν ο η τ η ς ό λ κ ά δ ο ς π ώ ς ν ά μ ή λ ν ι σ θ ύ ν ό τ α ν μ ά λ ι σ τ α
κ α ί ό Γ έ ρ ο ν τ ά ς τ ο υ ς δ έ ν τ ο ύ ς σ τ η ρ ί ζ ε ι
Ά λ λ ο ς δ έ κ λ η ρ ι κ ό ς π ο λ υ γ ρ α φ ώ τ α τ ο ς π ρ ο τ ι μ ώ ν τ ό μ ο
ν ο τ ο ν ι κ ό τ ο ν ί ζ ε ι Ι Η Γ ρ α φ ή λ έ γ ε ι Χ ί λ ι α ε τ η έ ν ό φ θ α λ
μ ο ί ς σ ο υ ώ ς ή τ μ έ ρ α ή χ θ έ ς Ε ξ α ύ τ ο ύ κ α ί μ ό ν ο μ π ο ρ ε ί ν
α ν τ ι λ η φ θ ε ί ό π ι σ τ ό ς π ό σ ο μ ά τ α ι ο ε Τ ν α ι ν α γ ω ν ί ζ ε τ α ι ο
ά ν θ ρ ω π ο ς Κ ί μ ά λ ι σ τ α φ α ν α τ ι κ ά γ ι ά χ ρ ο ν ι κ ά η μ ε ρ ο λ ό
γ ι α - π α λ ι ά κ α ί ν έ α -, Ύ α ν τ ζ ω μ έ ν α π ό τ υ π ι κ έ ς δ ι α τ ά
ξ ε ι ς Χ α ί ρ ε β ά θ ο ς α γ ν ο ί α ς .. ,
101
Υ π ό τ ο ι α ύ τ α ς π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς π α ρ ο υ σ ί α ς θ ε ο λ ο γ ί α ς κ α ί
Μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ - δ ι ό τ ι δ υ σ τ υ χ ώ ς κ α ί ό ε κ τ ό ς Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς
Μ ο ν α χ ι σ μ ό ς κ ι ν ε ί τ α ι σ τ ό α ύ τ ό μ η κ ο ς κ ύ μ α τ ο ς -, π ώ ς ε ί ν α ι
δ υ ν α τ ό ν ν ά ά φ π ν ι σ θ ύ ν ο ί λ α τ ι ν ο φ ρ ο ν ο ύ ν τ ε ς π ρ ο κ α θ ή
μ ε ν ο ι Π ό τ ε ο ί ί ε ρ ε ί ς τ ο υ ς π ρ ο έ β α λ α ν ά ν τ ί σ τ α σ η σ τ ά έ ν ω
τ ι κ ά σ χ έ δ ι ά τ ο υ ς Ο ύ τ ε φ ω ν ή ο ύ τ ε ά κ ρ ό α σ ι ς Τ ο ύ ς
π ρ ο β λ η μ α τ ί ζ ε ι μ ό ν ο σ ο β α ρ ά τ ό ά ν π ρ έ π ε ι α ί ε ύ χ α ί τ η ς
θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ν ά δ ι α β ά ζ ω ν τ α ι μ υ σ τ ι κ ώ ς 11 ό χ ι γ ι
α ύ τ ό κ α ί ε χ ο υ ν δ ι χ α σ θ η μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά γ ρ ά φ ο υ ν π ο
λ υ σ έ λ ι δ ε ς ά π α ν τ ή σ ε ι ς ό ε Ι ς κ α τ ά τ ο ύ ά λ λ ο υ π ρ ό ς μ ε γ ί σ τ η ν
ε ύ χ α ρ ί σ τ η σ ι ν τ ο ύ κ Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ ... Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ έ ν ά ν τ ι
λ α μ β ά ν ο ν τ α ι ό τ ι δ ι ά τ η ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς τ ω ν α ύ τ η ς ό μ ο ι ά
ζ ο υ ν μ έ τ ο ύ ς δ ι υ λ ί ζ ο ν τ ε ς τ ό ν κ ώ ν ω π α κ α ί κ α τ α π ί ν ο ν τ α ς
τ ή ν κ ά μ η λ ο ν ...
Ο ί δ έ π ι σ τ ο ί τ ά ά ε ί π ο τ ε θ ύ μ α τ α π ι σ τ ε ύ ο υ ν ό τ ι ό λ α
π ά ν ε κ α λ ά κ α ί τ ό μ ό ν ο π ο ύ θ έ λ ε ι θ ε ρ α π ε ί α ε ί ν α ι κ α τ ά
π ώ ς λ έ ν ε κ α ί ο ί π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί τ ο υ ς ή ... ή γ ε σ ί α τ ώ ν π α λ α ι
ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν μ έ τ ί ς π ο λ λ έ ς π α ρ α τ ά ξ ε ι ς ...
Τ ή ν ί δ ι α ε ι κ ό ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν δ υ σ τ υ χ ώ ς κ α ί ο ί Ά γ ι ο
ρ ε ί τ α ι Μ ο ν α χ ο ί μ έ τ ο ύ ς ε ν κ ό σ μ φ π ι σ τ ο ύ ς ά φ ο ύ ά δ ι α
μ α ρ τ ύ ρ η τ α ά κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ο ύ ς Γ ε ρ ο ν τ ά δ ε ς τ ο υ ς ο ί ό π ο ί ο ι
ι ι ι _ c _ '" ,
κ α τ ω α π ο τ η ν π ρ ο φ α σ ι ν τ η ς υ π α κ ο η ς τ ο υ ς ε χ ο υ ν κ α ν ε ι
ά β ο υ λ α σ τ ρ α τ ι ω τ ά κ ι α ...
Ί δ ι α ί τ ε ρ α σ τ ό ν κ α θ έ ν α κ α ί σ ό λ ο υ ς μ α ζ ί σ τ ί ς σ υ ν ά
ξ ε ι ς τ ο ύ ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν τ ό π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν α ρ κ ω τ ι κ ό τ ο υ ς
ώ σ τ ε ό λ η ή ά δ ε λ φ ό τ η ς ν ά κ ι ν ε ί τ α ι ύ π ά κ ο υ α κ α ί σ υ ν τ ο ν ι
, , " , ,
σ μ ε ν α χ ω ρ ι ς π α ρ α φ ω ν ι ε ς κ α ι α ν τ α ρ σ ι ε ς ...
Κ ά π ο ι α μ έ ρ α ό μ ω ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν ό τ ι τ ά π ρ ά γ μ α τ α θ
ά λ λ ά ξ ο υ ν κ α ί ή ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς λ ε ο ν τ ή τ ώ ν κ α θ η γ ο υ μ έ ν ω ν θ ά
102
π έ ώ σ τ ε ν ά φ α ν ι τ ό α λ η θ ι ν ό τ ο υ ς π ρ ό σ ω π ο ...
Ή δ η α π ό τ ό 1970 σ υ ν ε χ ώ ς δ ε ί χ ν ο υ ν τ ό α λ η θ ι ν ό π ρ ό
σ ω π ό τ ο υ ς μ έ τ ο ύ ς σ υ ν ε χ ε ί ς δ ι ω γ μ ο ύ ς τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν π α
τ έ ρ ω ν ό π ο υ μ ά λ ι σ τ α μ ε τ ά π ε ρ ι σ σ η ς ύ π ο κ ρ ι σ ί α ς τ ο ύ ς
ε μ φ α ν ί ζ ο υ ν ώ ς π α ρ α ν ό μ ο υ ς κ α ί α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ύ ς ...
Α ύ τ ό α κ ρ ι β ώ ς ε γ ρ α ψ α ν κ α ί σ τ ό ύ π ό μ ν η μ α π ο ύ ε π έ δ ω
σ α ν σ τ ό ν π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ν κ α τ ά τ ή ν π ρ ό σ φ α τ ο ν ε κ ε ί ε π ί
σ κ ε ψ ί ν τ ο υ α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ό ς τ ή ν (1. Μ ο ν ή ν Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ
Έ ν ψ ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς κ α ί ο ί ί δ ι ο ι κ α κ ο δ ο ξ ο υ ν κ α θ ι σ τ ά
μ ε ν ο ι κ α ί ά ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ί - α φ ο ύ ο ί ί ε ρ ο ί Κ α ν ό ν ε ς
α π ο τ ε λ ο ύ ν κ α ί ν ό μ ο υ ς τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς -, ζ η τ ο ύ ν σ τ θ ε ρ ά
σ τ ή ρ ι ξ η τ η ς ν ο μ ι μ ό τ η τ α ς κ α ί π ε ρ ι φ ρ ο υ ρ ή σ ε ω ς τ ο ύ σ υ
ν τ α γ μ α τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ τ ο ύ ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ο ύ β ί ο υ
Ο ί ό ν τ ω ς π α ρ ά ν ο μ ο ι α π ό Κ α ν ο ν ι κ ή ς κ α ί Ν ο μ ι κ η ς θ έ
σ ε ω ς ζ η τ ο ύ ν τ ή ν π ά τ α ξ ι ν τ η ς π α ρ α ν μ ί α τ ώ ν Έ σ φ ι γ
μ ε ν ι τ ω ν κ α ί λ ο ι π ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν Ό ν τ ω ς τ ό α λ α ς ε μ ω ρ ά ν θ η
Γ ι α ύ τ ό π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν ό τ ι θ ά κ α τ α π α τ η θ ι α π ό β έ β η λ α π ό δ ι α
ό Ά θ ω ς α φ ο ύ ε χ α σ ε π ι ά τ ή ν ά λ ι σ τ ι κ ή τ ο υ δ ύ ν α μ η ...
Ε ί ν α ι π λ έ ο ν 11 β έ β α ι ο ν δ τ ι π ο λ λ ο ί Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι κ α θ η
γ ο ύ μ ε ν ο ι ύ π ό τ ή ν π ί ε σ ι ν τ ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν σ ύ ν τ ο μ α θ α ν α
φ ω ν ή σ ο υ ν π ρ ό ς τ ο ύ ς π ρ ο δ ο μ έ ν ο υ ς ύ π ο τ α κ τ ι κ ο ύ ς τ ο υ ς τ ά
λ ό γ ι α τ ώ ν ύ π ο σ τ ρ ε ψ ά ν τ ω ν έ ν ω τ ι κ ώ ν ε κ τ η ς Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς
Π ε π ρ ά κ α μ ε ν έ π ω λ ή σ α μ ε τ ή ν π ί σ τ ι ν ή μ ω ν

ά ν τ η λ
λ ά ξ α μ ε ν τ η ά σ ε β ε ί τ ή ν ε ύ σ έ β ε ι α ν π ρ ο τ ι μ ή σ α ν τ ε ς τ ή ν
δ ό ξ α ν τ η ς ε ξ ο υ σ ί α ς κ α ί τ ή ν φ ι λ ί α ν τ ώ ν Ι σ χ υ ρ ώ ν ...
Τ έ λ ο ς λ υ π ο ύ μ ε θ α δ ι ά τ ή ν έ ν ε ρ γ ο υ μ έ ν η ν π ρ ο σ β ο λ ή ν
τ ο ύ Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ο ύ Μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ ύ π ό τ ω ν σ η μ ε ρ ι ν ώ ν η γ ο υ
μ έ ν ω ν τ ο υ cH α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς π ο ρ ε ί α τ ο υ ς ε ί ν α ι α ν τ ί θ ε τ ο ς
π ρ ό ς τ ή ν μ α κ ρ α ί ω ν α ί σ τ ο ρ ί α τ ο υ ί ε ρ ο ύ Τ ό π ο υ ί σ τ ο ρ ί α .
103
γ ε μ ά τ η ά π ό τ ά η ρ ω ϊ κ ά π α λ α ί σ μ α τ α Ο μ ο λ ο γ ί α ς μ ε τ ά θ υ
σ ί α ς κ α ί α ύ τ η ς τ η ς ζ ω η ς τ ώ ν α ρ ν η σ ι κ ό σ μ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ ο υ
Ο μ ο ι ά ζ ο υ ν σ ά ν ξ έ ν ο σ ώ μ α σ τ ό ν Ά θ ω ν α Ύ Τ χ ώ ς π ο ύ
ύ π ά ρ χ ε ι κ α ί τ ό ε υ γ ε ν έ ς κ α ί η ρ ω ί κ ό ν λ ε ί μ μ α τ ο ύ Ζ η λ ω τ ι
σ μ ο ύ π ο ύ μ έ τ ή ν π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ξ ε π λ έ ν ε ι τ ό ό ν ε ι δ ο ς κ α ί τ ή ν
έ ν τ ρ ο π ή ν π ο ύ δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί η σ η μ ε ρ ι ν ή η γ ε σ ί α τ ο ύ Τ ό π ο υ
Ι ο ύ λ ι ο ς 2006
1. Κ ό θ Ο Ο ε κ α λ ε ί τ ο π α λ α ι ά τ ό φ α ρ δ ύ ύ π ό δ η μ α τ ώ ν ή θ ο π ο ι ώ ν
τ ό ό π ο ί ο ν η τ ο κ α τ ά λ λ η λ ο ν κ α ί δ ι ά τ ά δ ύ ο π ό δ ι α
2. Μ έ τ ή ν ψ η φ ο τ ο υ ς ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν τ ί ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ η ς Ι Κ ο ι ν ό τ η
τ ο ς ώ σ τ π α ν τ α ν ά ε Ι ν α ι ύ π έ ρ τ ώ ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ώ ν θ έ σ ε ω ν μ α τ α ι ο ύ ν τ ε ς
ο ύ τ ω κ α ί τ ί ς ε λ ά χ ι σ τ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς δ υ ν α μ ι κ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ
Τ ό π ο υ σ τ ό ν ά γ ώ ν α κ α τ ά τ ο ύ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ
3. Ν ι κ ο λ ά ο υ ί ε ρ ο μ ν ϋ ν ε π ι σ κ ό π ο υ Μ ε σ ο γ α ί α ς Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς
Ά θ η ν α ι 20002, σ 130).
104
13. Ε Ι Ν Α Ι Ο Ι Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι Ο Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Σ
Λ Α Ο Σ Τ Ο Υ Θ Ε Ο Υ
Α
Έ ν φ ο ί Ε β ρ α ί ο ι ά π ό π α λ α ι ά ε χ ο υ ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ η ώ ς
ξ έ ν ο ι π ρ ό ς τ ή ν δ ι ε θ ν η κ ο ι ν ό τ η τ α κ α ί έ χ θ ο ί ά σ π ο ν δ ο ι
α ύ τ η ς ο ί ί δ ι ο ι σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν κ α υ χ ώ μ ε ν ο ι ν ά ι σ χ υ ρ ί ζ ω ν τ α ι
ό τ ι ά π ο τ ε λ ο ύ ν τ ό ν ε κ λ ε κ τ ό ν λ α ό ν τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί σ υ ν ε π ώ ς
τ ή ν ά φ ρ ό κ ρ ε μ α τ η ς ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς
Τ ό ε π ι χ ε ί ρ η μ α α ύ τ ό τ ό ε χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν π ο λ λ ά κ ι ς ο ί
σ υ ν τ ά κ τ α ι τ ο ύ Τ α λ μ ο ύ δ κ α ί ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι ρ α β β ί ν ο ι τ ό ε π α
ν α λ α μ β ά ν ο υ ν σ υ ν ε χ ώ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά π α ρ ο υ σ ι ά σ ο υ ν
τ ο ύ ς Ε β ρ α ί ο υ ς ώ ς θ ε ί φ δ ι κ α ί φ ύ π ε ρ έ χ ο ν τ α ς τ ω ν ά λ λ ω ν
λ α ώ ν ο ί ό π ο ί ο ι λ α ο ί θ ά π ρ έ Π ν ά τ ο ύ ς ύ π η ρ ε τ ο ύ ν ώ ς ό
δ ο ύ λ ο ς τ ό ν κ ύ ρ ι ό ν τ ο υ cH Ά γ ί α Γ ρ α φ ή ό μ ω ς τ ο ύ ς δ ι α
ψ ε ύ δ ε ι κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ώ ς Κ α ί ι δ ο ύ δ ι α τ ί
Α ί ε π α γ γ ε λ ί α ι π ο ύ ε δ ό θ η σ α ν ύ π ό τ ο ύ Θ ε ο ύ σ τ ό ν
Ά β ρ α ά μ ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ε ι ς τ ό ν ά π ό γ ο ν ό ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί
ό χ ι ε ι ς κ ά π ο ι ο υ ς ά π ο γ ό ν ο υ ς τ φ δ έ β ρ α ά μ έ ρ ρ έ θ η σ α ν α ί
105
ά π α γ γ ε λ ί α ι κ α ί τ φ σ π έ ρ μ α τ ι α ύ τ ο ύ ο ύ λ έ γ ε ι κ α ί τ ο ι ς σ π έ ρ
μ α σ ι ν ώ ς έ π ί π ο λ λ ώ ν ά λ λ ώ ς έ φ έ ν ό ς κ α ί τ φ σ π έ ρ μ α τ ί
σ ο υ ό ς έ σ ι Χ ρ ι ι π ό ς Γ α λ 3, 16).
Κ α ί σ έ μ ε τ ά φ ρ α σ η Κ α ί γ ι ά τ ό ν Ά β ρ α ά μ κ α ί γ ι ά τ ό
σ π έ ρ μ α τ ο υ δ ό θ η κ α ν ο ί ύ π ο σ χ έ σ ε ι ς π ο ύ ε ί ν α ι δ ι α θ ή κ η
τ ο ύ Θ ε ο ύ Δ έ ν λ έ γ ε ι κ α ί γ ι ά τ ά σ π έ ρ μ α τ α ό π ω ς έ ά ν
έ π ρ ό κ ε ι τ ο γ ι ά π ο λ λ ο ύ ς α π ο γ ό ν ο υ ς α λ λ ά λ έ γ ε ι κ α ί γ ι ά τ ό
σ π έ ρ μ α σ ο υ ό π ω ς ό τ α ν π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά ε ν α Α ύ τ ό ς ό ε ν α ς
ε ί ν α ι ό Χ ρ ι σ τ ό ς
Σ υ ν ε π ώ ς ό σ ο ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν σ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν α ύ τ ο μ ά τ ω ς γ ί
ν ο ν τ α ι κ α ί α π ό γ ο ν ο ι τ ο ύ Ά β ρ α ά μ ο Θ ε ό ς δ έ ν κ α λ ε ί τ ο ύ ς
α ν θ ρ ώ π ο υ ς ε ι ς σ ω τ η ρ ί α ν δ ι ά μ έ σ ο υ κ ά π ο ι ο υ λ α ο ύ α λ λ ά
δ ι ά τ η ς π ί σ τ ε ω ς κ α ί μ ό ν ο ν ε ι ς τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν ο Θ ε ό ς δ έ ν
κ ά ν ε ι δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς α ν ά μ ε σ α σ τ ο ύ ς λ α ο ύ ς Π ά ν τ ε ς ο ί ά ν θ ρ ω
π ο ι ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ α ι (= έ θ ν ι κ ο ί κ α ί Ι ο υ δ α ί ο ι π ρ ο σ κ α
λ ο ύ ν τ α ι ε ι ς σ ω τ η ρ ί α ν δ ι ά μ έ σ ο υ τ η ς π ί σ τ ε ω ς ε Ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν
ο Ά π Π α ύ λ ο ς ε ί ν α ι σ α φ έ σ τ α τ ο ς έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ
Π ά ν τ ε ς γ ά ρ υ ί ο ί θ ε ο ύ έ ι π ε δ ι ά τ η ς π ί ι π ε ω ς έ ν Χ ρ ι ι π φ
Ι η σ ο ύ ό σ ο ι γ ά ρ ε ί ς Χ ρ ι σ τ ό ν έ β α π τ ί σ θ η τ ε Χ ρ ι σ τ ό ν έ ν ε δ ύ
σ α σ θ ε ο ύ κ έ ν ι Ι ο υ δ α ι ο ς ο ύ δ έ Έ λ λ η ν ο ύ κ έ ν ι δ ο ύ λ ο ς ο ύ δ έ
έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς ο ύ κ έ ν ι ά ρ σ ε ν κ α ί θ η λ υ π ά ν τ ε ς γ ά ρ ύ μ ε ι ς ε Ι ς
έ ι π ε έ ν Χ ρ ι ι π φ Ι η σ ο ύ Ε ί δ έ ύ μ ε ι ς Χ ρ ι σ τ ο ύ ά ρ α τ ο ύ β ρ α
ά μ σ π έ ρ μ α έ ι π έ κ α ί κ α τ έ π α γ γ ε λ ί α ν κ λ η ρ ο ν ό μ ο ι Γ α λ 3,
26-9).
Κ α ί ή μ ε τ ά φ ρ α σ η Ό λ ο ι δ έ Ι ο υ δ α ί ο ι μ έ τ ό ν ό μ ο κ α ί
έ θ ν ι κ ο ί χ ω ρ ί ς τ ό ν ό μ ο δ ι ό τ η ς π ί σ τ ε ω ς σ τ ό ν Ι η σ ο ύ Χ ρ ι
σ τ ό ε ί σ θ ε π α ι δ ι ά τ ο ύ Θ ε ο ύ Ε π ί σ η ς ό σ ο ι β α π τ ι σ θ ή κ α τ ε μ έ
π ί σ τ ι σ τ ό Χ ρ ι σ τ ό έ ν δ υ θ ή κ α τ ε τ ό Χ ρ ι σ τ ό κ α ί έ ν ω θ ή κ α τ ε
μ α ζ ί τ ο υ Δ έ ν ι σ χ ύ ο υ ν π λ έ ο ν ο ί δ ι ά φ ο ρ ε ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς
106
Δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι Ι ο υ δ α ί ο ς κ α ί Έ λ λ η ν δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι δ ο ύ λ ο ς
κ α ί έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι ά ν δ ρ α ς κ α ί γ υ ν α ί κ α α λ λ ο λ ο ι
σ ε ί ς ε ί σ θ ε ε ν α ς λ ό γ φ τ η ς έ ν ώ σ ε ώ ς σ α ς μ έ τ ό ν Ι η σ ο ύ Χ ρ ι
σ τ ό Ά φ ο ύ δ έ έ σ ε ί ς ε ί σ θ ε τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ π ο ύ ε ί ν α ι α π ό γ ο
ν ο ς τ ο ύ Ά β ρ α ά μ ά ρ α ε ί σ θ ε κ α ί έ σ ε ί ς α π ό γ ο ν ο ι τ ο ύ
Ά β ρ α ά μ κ α ί σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ή ν ύ π ό σ χ ε σ ι τ ο ύ Θ ε ο ύ κ λ η
,- ,
ρ ο ν ο μ ο ι τ η ς σ ω τ η ρ ι α ς
Π ό σ ο σ α φ η ε ί ν α ι τ ά π ρ ά γ μ α τ α cO Θ ε ό ς δ έ ν π ρ ο σ έ χ ε ι
σ έ φ υ λ έ ς κ α ί γ λ ώ σ σ ε ς α ύ τ ό π ο ύ π ρ ο έ χ ε ι δ ι α ύ τ ό ν ε ί ν α ι ή
π ί σ τ ι ς ε ι ς τ ό ν Ί η σ ο ύ ν
Ο ί Σ ι ω ν ι σ τ α ί ό μ ω ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά έ φ α ρ μ ό σ ο υ ν τ ά
ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά σ χ έ δ ι ά τ ο υ ς ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι α ν τ ι γ ρ α φ ι κ ώ ς
ό τ ι μ ό ν ο ν ο ί Ε β ρ α ί ο ι ε ί ν α ι α π ό γ ο ν ο ι τ ο ύ Ά β ρ α ά μ κ α ί σ υ
ν ε π ώ ς κ λ η ρ ο ν ό μ ο ι τ ώ ν έ π α γ γ ε λ ι ώ ν π ο ύ έ δ ό θ η σ α ν ε ι ς
α ύ τ ό ν Τ ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ρ α τ σ ι σ τ ι κ ό ψ ε ύ δ ο ς τ ω ν α ί ώ ν ω ν
cO Ά β ρ α ά μ ώ ς γ ν ω σ τ ό ν έ ξ ε λ έ γ η ύ π ό τ ο ύ Θ ε ο ύ δ ι ά
ε ν α κ α ί μ ό ν ο ν λ ό γ ο ν τ ή ν π ί σ τ ι ν τ ο υ Ο ύ τ ε δ ι ά τ ή ν κ α τ α
γ ω γ ή ν τ ο υ ο ύ τ ε δ ι ά τ ό α Τ μ α τ ο υ Ε ξ ά λ λ ο υ ή Γ ρ α φ ή
σ α φ ώ ς τ ο ν ί ζ ε ι ό τ ι π ά ν ε ς ο ί κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς γ η ς ε χ ο υ ν π ρ ο
έ λ θ ε ι α π ό τ ό α ύ τ ό α Τ μ α « ... έ π ο ί η σ έ τ ε έ ξ έ ν ό ς α ί μ α τ ο ς π α ν
έ θ ν ο ς ά ν θ ρ ώ π ω ν κ α τ ο ι κ ε ί ν έ π ί π α ν τ ό π ρ ό σ ω π ο ν τ η ς γ η ς ... »
Π ρ ά ξ 17,26). Δ η λ α δ ή ό Θ ε ό ς έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε τ ό α ν θ ρ ώ
τ η ν ο γ έ ν ο ς α π ό ε ν α α Τ μ α δ ι ά ν ά κ α τ ο ι κ Ώ ε ι ς ό λ η ν τ ή ν γ η ν
Σ τ ό σ χ έ δ ι ο τ ο ύ Θ ε ο ύ δ ι ά τ ή ν σ ω τ η ρ ί α ν τ ο ύ κ ό σ μ ο υ δ έ ν
ύ π ά ρ χ ε ι χ ώ ρ ο ς γ ι ά θ ε ω ρ ί ε ς π ε ρ ί κ υ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά ρ ε ί α ς φ υ λ η ς
Τ ι ύ π ε ρ ο χ η ς τ η ς Ι ο υ δ α ί κ η ς φ υ λ η ς cO Π α ύ λ ο ς δ ι α ψ ε ύ δ ω ν
τ ο ύ ς τ ά α ν ω τ έ ρ ω ι σ χ υ ρ ι ζ ο μ έ ν ο υ ς γ ρ ά φ ε ι Ε ύ λ ο γ η τ ό ς ό
θ ε ό ς κ α ί π α τ ή ρ τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ ή μ ώ ν Ι η σ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ό ε ύ λ ο
γ ή σ α ς ή μ α ς έ ν π ά σ ε ύ λ ο γ ί π ν ε υ μ α τ ι κ ί έ ν τ ο ί ς έ π ο υ ρ α ν ί
107
ο ι ς έ ν Χ ρ ι σ τ φ κ α θ ώ ς κ α ί έ ξ ε λ έ ξ α τ ο ή μ α ς έ ν α ύ τ φ π ρ ό κ α
τ α β ο λ η ς κ ό σ μ ο υ ε ί ν α ι ή μ α ς ά γ ί ο υ ς κ α ί ά μ ώ μ ο υ ς κ α τ ε ν ώ
π ι ο ν α ύ τ ο ύ έ ν ά γ ώ ι π ρ ο ο ρ ί σ α ς ή μ α ς ε ί ς υ ί ο θ ε σ ί α ν δ ι ά η
σ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ε ί ς α ύ τ ό ν κ α τ ά τ ή ν ε ύ δ ο κ ί α ν τ ο ύ θ ε λ ή μ α τ ο ς
α ύ τ ο ύ ε ί ς έ π α ι ν ο ν δ ό ξ η ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς α ύ τ ο ύ Ε φ 1, 3-5).
Ε ν μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι Ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο ς δ ο ξ α σ μ έ ν ο ς ν ά ε ί ν α ι ό
Θ ε ό ς κ α ί Π α τ έ ρ α ς τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ μ α ς Ι η σ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ π ο ύ
μ α ς ε ύ λ ό γ η σ ε μ έ κ ά θ ε ε ύ λ ο γ ί α π ν ε υ μ α τ ι κ ή γ ι ά ν ά κ λ η ρ ο
μ ή σ ω μ ε τ ά έ π ο υ ρ ά ν ι α δ ι ά μ έ σ ο υ τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ
Δ ι ό τ ι μ α ς έ ξ έ λ ε ξ ε γ ι ά τ ό ν έ α υ τ ό τ ο υ π ρ ό τ η ς δ η μ ι ο υ ρ
γ ί α ς τ ο ύ κ ό σ μ ο υ γ ι ά ν ά ε ί μ ε θ α ά γ ι ο ι κ α ί ά μ ε μ π τ ο ι έ ν ώ
π ι ό ν τ ο υ Ά π ό ά γ ά π η μ α ς π ρ ο ώ ρ ι σ ε ν ά υ ί ο θ ε τ η θ ο ύ μ ε ώ ς
π α ι δ ι ά τ ο υ δ ι ά τ ο ύ Ι η σ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ή ν
ά π ό φ α σ ι τ ο ύ θ ε λ ή μ α τ ό ς τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ό λ α ό τ ο ύ θ ε ο ύ
Ο π ο ί α ό ν τ ω ς ή ά μ ε ρ ο λ η ψ ί α τ ο ύ Θ ε ο ύ Ε ί μ ε θ α ο ί χ ρ ι
σ τ ι α ν ο ί ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο ι δ ι ό τ ι ε ί μ ε θ α τ ο ύ Θ ε ο ύ ό έ κ λ ε κ τ ό ς
λ α ό ς Κ α ί α ύ τ ό ά π ο τ ε λ ε ί κ α ρ π ό ν μ ό ν ο τ η ς π ί σ τ ε ω ς σ π ω ς
σ υ ν έ β η κ α ί μ έ τ ό ν Ά β ρ α ά μ Σ υ ν ε π ώ ς κ α ί σ ή μ ε ρ α Ι Ε β ρ α ί ο ι
κ α ί ε ί δ ω λ ο λ ά τ ρ α ι ά π ό κ ά θ ε έ θ ν ο ς τ η ς γ η ς π ο ύ π ι σ τ ε ύ ο υ ν
ε ί ς Χ ρ ι σ τ ό ν Ι η σ ο ύ ν γ ί ν ο ν τ α ι έ κ λ ε κ τ ό ς λ α ό ς α ύ τ ο ύ
cO Ά π Π έ τ ρ ο ς έ ν σ υ μ φ ω ν ί π ρ ό ς τ ό ν Π α ύ λ ο ν θ ά
γ ρ ά Ψ η π ρ ό ς τ ο ύ ς ά π α ν τ α χ ο ύ π ι σ τ ο ύ ς τ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς
Ύ μ ε ί ς δ έ γ έ ν ο ς έ κ λ ε κ τ ό ν β α σ ί λ ε ι ο ν ί ε ρ ά τ ε υ μ α έ θ ν ο ς
ά γ ι ο ν λ α ό ς ε ί ς π ε ρ ι π ο ί η σ ι ν ό π ω ς τ ά ς ά ρ ε τ ά ς έ ξ α γ γ ε ί λ η τ ε
τ ο ύ έ κ σ κ ό τ ο υ ς ύ μ ς κ α λ έ σ α ν τ ο ς ε ί ς τ ό θ α υ μ α σ τ ό ν α ύ τ ο ύ
108
-
φ ώ ς ο π ο τ ε ο ύ λ α ό ς ν ύ ν δ έ λ α ό ς θ ε ο ύ ο ο ύ κ ή λ ε η μ έ ν ο ι
ν ύ ν δ έ έ λ ε η θ έ ν τ ε ς Α Π έ τ ρ 2, 9-10).
Η π ί σ τ ι ς λ ο ι π ό ν ε ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί μ ό ν ο ν α ύ τ ή κ α θ ι σ τ ζ
ε ν α έ θ ν ο ς λ α ό ν τ ο ύ Θ ε ο ύ έ κ λ ε κ τ ό ν κ α ί α γ ι ο ν κ α ί ό χ ι ή
ά π λ η κ α τ α γ ω γ ή τ ο υ ά π ό τ ό ν Ά β ρ α ά μ
Ο ί σ η μ ε ρ ι ν ο ί ό μ ω ς ι ο υ δ α ί ζ ο ν τ ε ς κ α ί ο ί Σ ι ω ν ι σ τ α ί π ά
τ ρ ω ν έ ς τ ο υ ς ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι δ τ ι τ ό έ θ ν ο ς τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ ή ι ο υ
δ α ί κ ή θ ε ο κ ρ α τ ί α π ο ύ ε χ ε ι α π ο ρ ρ ί ψ ε ι τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν α ύ τ ο ί
κ α ί μ ό ν ο ν α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ό α γ ι ο ν έ θ ν ο ς τ ο ύ Θ ε ο ύ Π α ρ ο μ ο ί
ω ς ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι κ α ί δ ι ά τ ό ν Ά β ρ α ά μ δ τ ι ε ί ν α ι π α τ ή ρ μ ό
ν ο τ ο ύ σ η μ ε ρ ι ν ο ύ Ι σ ρ α ή λ κ α ί δ έ ν έ χ ε ι σ χ έ σ ι ν μ έ κ α ν έ ν α
ά λ λ ο έ θ ν ο ς Τ ό π ό σ ο π λ α ν ώ ν τ α ι α ύ τ ο ί π ο ύ ύ π ο ο τ η ρ ί ζ ο υ ν
τ ά α ν ω τ έ ρ ω ά ς α φ ή σ ω μ ε τ ή ν Ά γ Γ ρ α φ ή ν ν ά μ α ς τ ό π Ό
Σ τ ή ν Γ έ ν ε σ ι ν (17, 1-4) ό Θ ε ό ς λ έ ε ι ε ι ς τ ό ν Ά β ρ α ά μ
Έ γ ώ ε ί μ ι ό θ ε ό ς σ ο υ ... Ι δ ο ύ ή δ ι α θ ή κ η μ ο υ μ ε τ ά σ ο ύ κ α ί
έ σ Υ π α τ ή ρ π λ ή θ ο υ ς έ θ ν ώ ν ο λ ό γ ο ς ε ί ν α ι σ α φ έ σ τ α τ ο ς ο
Ά β ρ α ά μ ε ί ν α ι π α τ ή ρ π λ ή θ ο υ ς έ θ ν ώ ν
Ά λ λ ά δ έ ν ε Ί ν α ι μ ό ν ο ν α ύ τ ό Ε ι ς τ ο ύ ς ρ α τ σ ι σ τ ά ς α ύ τ ο ύ ς
δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς π ο ύ π ε ι σ μ ό ν ω ς α ν θ ί σ τ α ν τ α ι σ τ ό ν Θ ε ό ν κ α ί
δ ι α κ η ρ ύ τ τ ο υ ν ό τ ι μ ό ν ο ν τ ό ε θ ν ο ς τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν
ή γ α π η μ έ ν η ν ά μ π ε λ ο ν τ ο ύ Θ ε ο ύ ό Χ ρ ι σ τ ό ς α ν α φ έ ρ ε ι τ ά
έ ξ η ς π ρ ο φ η τ ι κ ά δ ι ά τ ό μ έ λ λ ο ν τ ο υ ς Ι Ό τ α ν ο ί ν έ λ θ π ό κ ύ
ρ ι ο ς τ ο ύ ά μ π ε λ ώ ν ο ς ... κ α κ ο ύ ς κ α κ ώ ς ά π ο λ έ σ ε ι α ύ τ ο ύ ς δ ι ά
ν ά π ρ ό σ θ ε σ η Δ ι ά τ ο ύ τ ο λ έ γ ω ύ μ ί ν ό τ ι ά ρ θ ή σ ε τ α ι ά φ
ύ μ ώ ν ή β α σ ι λ ε ί α τ ο ύ θ ε ο ύ κ α ί δ ο θ ή σ ε τ α ι έ θ ν ε ι π ο ι ο ύ ν τ ι
τ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς α ύ τ η ς ... » Μ α τ θ 21, 33-43). Α ύ τ ό τ ό έ θ ν ο ς
π ο ύ δ ι ε δ έ χ θ η τ ό Ι σ ρ α ή λ ε ί ν α ι τ ό σ ρ α ή λ τ η χ ά ρ ι τ ο ο ί
ά π α ν τ α χ ο ύ γ η ς π ι σ τ ε ύ σ α ν τ ε ς ε ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν
109
Δ έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν φ υ λ ε τ ι κ ά τ ε ί χ η
Ο π ό σ ο ν ό ν τ ω ς δ ί κ α ι ο ς κ α ί π ρ σ ω π ό λ η π τ ς ε ί ν α ι ό
Θ ε ό ς Ε ί ς ό λ ο υ ς τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς ά ν δ ρ α ς κ α ί γ υ ν α ί κ α ς
κ ά θ ε φ υ λ η ς τ η ς γ η ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ή ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν ν ά γ ί ν ο υ ν
τ έ κ ν α Τ ο υ Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ο ί ρ α τ σ ι σ τ α ί Ε β ρ α ί ο ι θ έ λ ο υ ν ν ά
σ η κ ώ σ ο υ ν τ ε ί χ ο ς α π ο μ ο ν ώ σ ε ω ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν φ υ λ ω ν τ η ς
γ η ς Θ έ τ ο υ ν π ό τ ή ν μ ι ά μ ε ρ ι ά τ ο ύ τ ε ί χ ο υ ς τ ά ε θ ν η π ά ν τ α
κ α ί π ό τ ή ν ά λ λ η τ ο ύ ς έ α υ τ ο ύ ς τ ω ν Κ η ρ ύ τ τ ο υ ν φ υ λ ε τ ι κ ό ν
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ν δ ι ε κ δ ι κ ο ύ ν τ ε ς έ ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι τ ή ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν
ύ π ε ρ ο χ ή ν τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ Α υ τ ό ό μ ω ς α π ο τ ε λ ε ί ϋ β ρ ι ν δ ι ά Τ ν
Θ ε ό ν ό Ο π ο ί ο ς ε χ ε ι κ α τ α ρ γ ή σ ε ι δ ι ά π α ν τ ό ς τ ο ι α ύ τ α τ ε Ι "
χ η ο Ά π Π α ύ λ ο ς ά ς ε ί ν α ι κ α ί π ά λ ι ό δ η γ ό ς μ α ς
Α ύ τ ό ς γ ά ρ έ σ τ ι ν ή ε ί ρ ή ν η ή μ ώ ν ό π ο ι ή σ α ς τ ά ά μ φ ό τ ε
ρ α ε ν κ α ί τ ό μ ε σ ό τ ε ι χ ο ν τ ο ύ φ ρ α γ μ ο ύ λ ύ σ α ς τ ή ν έ χ θ ρ α ν έ ν
τ ί σ α ρ κ ί α ύ τ ο ύ τ ό ν ν ό μ ο ν τ ώ ν έ ν τ ο λ ώ ν έ ν δ ό γ μ α σ ι κ α τ α ρ
γ ή σ α ς ί ν α τ ο ύ ς δ ύ ο κ τ ί σ ι ι έ ν έ α υ τ φ ε ί ς έ ν α κ α ι ν ό ν α ν θ ρ ω
π ο ν π ο ι ώ ν ε ί ρ ή ν η ν κ α ί ά π ο κ α τ α λ λ ά ξ τ ο ύ ς ά μ φ ο τ έ ρ ο υ ς έ ν
έ ν ί σ ώ μ α τ ι τ φ θ ε φ δ ι ά τ ο ύ σ τ α υ ρ ο ύ ά π ο κ τ ε ί ν α ς τ ή ν έ χ θ ρ α ν
έ ν α ύ τ φ Έ φ ε σ 2, 14-16).
Κ α ί σ έ μ ε τ ά φ ρ α σ η Α ύ τ ό ς λ ο ι π ό ν ε ί ν α ι ή ε ί ρ ή ν η μ α ς
π ο ύ ε κ α ν ε τ ο ύ ς δ ύ ο τ ο ύ ς Ι ο υ δ α ί ο υ ς κ α ί τ ο ύ ς έ θ ν ι κ ο ύ ς
ε ν α κ α ί γ κ ρ έ μ ι σ ε τ ό ν μ ε σ ό τ ο ι χ ο π ο ύ τ ο ύ ς χ ώ ρ ι ζ ε τ ή ν
ε χ θ ρ α ν δ η λ α δ ή α φ ο ύ μ έ τ ή ν θ υ σ ί α τ ο ύ σ ώ μ α τ ό ς τ ο υ κ α
τ ή ρ γ η σ ε τ ό ν ό μ ο τ ω ν έ ν τ ο λ ω ν π ο ύ σ υ ν ί σ τ α ν τ ο σ έ α π α γ ο
ρ ε ύ σ ε ι ς ο ί ό π ο ί ε ς έ μ π ό δ ι ζ α ν τ ό σ υ γ χ ρ ω τ ι σ μ ό τ ω ν Ι ο υ
δ α ί ω ν μ έ τ ο ύ ς έ θ ν ι κ ο ύ ς Κ α ί κ α τ ή ρ γ η σ ε τ ό ν ό μ ο γ ι ά ν ά
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ η δ ι ά τ ο ύ έ α υ τ ο ύ τ ο υ α π ό τ ο ύ ς δ ύ ο ε ν α ν έ ο
ά ν θ ρ ω π ο φ έ ρ ο ν τ α ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς ε ί ρ ή ν η κ α ί σ υ μ φ ι λ ι ώ σ η
110
τ ο ύ ς δ ύ ο ώ ς ε ν α σ ώ μ α μ έ τ ό ν Θ ε ό ν δ ι ά τ ο ύ σ τ α υ ρ ι κ ο ύ θ α
ν ά τ ο υ α φ ο ύ θ α ν ά τ ω σ ε τ ή ν ε χ θ ρ α ν δ ι α υ τ ο ύ
Η π ί σ τ ι ς ε ί ς Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί τ ό α μ α α τ ο υ
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ό ν ν έ ο ν Ι σ ρ α ή λ τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς
Π ό σ ο ν π ρ έ π ε ι ν ά δ ο ξ ά ζ ε τ α ι δ ι ά τ ά α ν ω τ έ ρ ω ό α γ ι ο ς
Θ ε ό ς Τ ώ ρ α π ι ά Ε β ρ α ί ο ι κ α ι ε θ ν ι κ ο ί δ ι ά τ η ς π ί σ τ ε ω ς γ ί
ν ο ν τ α ι ε ν α χ ω ρ ί ς δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς π ε ρ ι τ ο μ ώ ν κ α ί κ α θ ά ρ σ ε ω ν
δ ι ά μ ό ν η ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς ε ι ς ρ ι τ ό ν Γ ι α υ τ ό κ α ί σ τ ρ έ φ ε τ α ι
ό θ ε ί ο ς Ά π ό σ τ ο λ ο ς π ρ ό ς τ ο ύ ς ε θ ν ι κ ο ύ ς κ α ί τ ο ύ ς κ α λ ε ί ε ι ς
ε υ γ ν ώ μ ο ν α ε ν θ ύ μ η σ ι ν τ ο ύ θ α υ μ α σ τ ο ύ γ ε γ ο ν ό τ ο ς τ η ς σ ω
τ η ρ ί α ς τ ω ν δ ι ά τ η ς π ί σ τ ε ω ς ή ό π ο ί α τ ο ύ ς κ α τ έ σ τ η σ ε σ
μ π ο λ ί τ α ς τ ω ν ά γ ί ω ν κ α ί ο ι κ ε ί ο υ ς τ ο ύ Θ ε ο ύ Ι δ ο ύ τ ό ύ π έ
ρ ο χ ο ν κ ε ί μ ε ν ό ν τ ο υ Δ ι ό μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ ε ό τ ι ύ μ ε ί ς π ο τ ε τ ά
ε θ ν η έ ν σ α ρ κ ί ο ί λ ε γ ό μ ε ν ο ι ά κ ρ ο β υ σ τ ί α ύ π ό τ η ς λ ε γ ο μ έ ν η ς
,.", , , t!'!J ,.", ,."",
-
π ε ρ ι τ ο μ η ς ε ν σ α ρ κ ι χ ε ι ρ ο π ο ι η τ ο υ ο τ ι η τ ε τ φ κ α ι ρ φ ε κ ε ι ν φ
χ ω ρ ί ς Χ ρ ι σ τ ο ύ ά π η λ λ ο τ ρ ι ω μ έ ν ο ι τ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ
κ α ί ξ έ ν ο ι τ ώ ν δ ι α θ η κ ώ ν τ η ς έ π α γ Υ ε λ ί α ς έ λ π ί δ α μ ή ε χ ο ν τ ε ς
κ α ί ά θ ε ο ι έ ν τ φ κ ό σ μ φ Ν υ ν ί δ έ έ ν Χ ρ ι σ τ φ η σ ο ύ μ ε ί ς ο ί
π ο τ έ ό ν τ ε ς μ α κ ρ ά ν έ γ γ ύ ς έ γ ε ν ή θ η τ ε έ ν τ φ α ψ α τ ι τ ο Χ ρ ι
σ τ ο Έ φ ε σ 2, 11-13). Κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ρ α ν ο ύ κ έ τ ι
έ σ τ έ ξ έ ν ο ι κ α ί π ά ρ ο ι κ ο ι ά λ λ ά σ υ μ π ο λ ί τ α ι τ ώ ν ά γ ί ω ν κ α ί
ο ί κ ε ί ο ι τ ο ύ θ ε ο σ τ 19).
Κ α ί σ έ μ ε τ ά φ ρ α σ η Γ ι α υ τ ό ν α ε ν θ υ μ ε ί σ θ ε ό τ ι σ ε ί ς ο ί
ά λ λ ο τ ε ε θ ν ι κ ο ί ο ί λ ε γ ό μ ε ν ο ι κ α τ ά τ ή ν σ ά ρ κ α π ε ρ ί τ μ η τ ι
α π ό τ ο ύ ς λ ε γ ο μ έ ν ο υ ς κ α τ ά τ ή ν σ ά ρ κ α π ε ρ ι μ η μ έ ν ο υ ς μ έ
π ε ρ ι τ ο μ ή π ό α ν θ ρ ώ π ι ν ο χ έ ρ ι ν ά ε ν θ υ μ η σ θ ε ό τ ι τ ό ν κ α ι
111
ρ ό ε κ ε ί ν ο ή σ α σ τ α ν χ ω ρ ί ς Χ ρ ι σ τ ό α π ο ξ ε ν ω μ έ ν ο ι α π ό τ ό
π ο λ ί τ ε υ μ α τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ κ α ί ξ έ ν ο ι π ρ ό ς τ ί ς δ ι α θ η κ ε ς π ο ύ
π ε ρ ι ε ί χ α ν τ ή ν ύ π ό σ χ ε σ η τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς χ ω ρ ί ς ε λ π ί δ α κ α ί
χ ω ρ ί ς Θ ε ό σ τ ό ν κ ό σ μ ο Ά λ λ ά τ ώ ρ α δ ι ά τ ο ύ Ι η σ ο ύ Χ ρ ι
σ τ ο ύ σ ε ί ς π ο ύ ά λ λ ο τ ε ή σ α σ τ α ν μ α κ ρ ι ά ή λ θ α τ ε κ ο ν τ ά δ ι ό
τ ι ό Χ ρ ι σ τ ό ς ε χ υ σ ε τ ό α ί μ α τ ο υ ... Γ ι α ύ τ ό λ ο ι π ό ν δ έ ν ε Ί σ θ ε
π λ έ ο ν ξ έ ν ο ι κ α ί π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ί κ ά τ ο ι κ ο ι χ ω ρ ί ς π ο λ ι τ ι κ ά δ ι
κ α ι ώ μ α τ α σ τ η ν π ο λ ι τ ε ί α τ ο ύ Θ ε ο ύ ά λ λ ε Ί σ θ ε σ υ μ π ο λ ί
τ ε ς τ ώ ν ά γ ί ω ν τ ώ ν π ι σ τ ώ ν Ι σ ρ α η λ ι τ ώ ν κ α ί ο Ι κ ε ί ο ι τ ο ύ
Θ ε ο ύ
Ά ς ε Ί ν α ι δ ο ξ α σ μ έ ν ο τ ό ό ν ο μ α τ ο ύ Θ ε ο ύ Τ ώ ρ α π ι ά
Ε β ρ α ί ο ι κ α ί ε θ ν ι κ ο ί δ ι ά τ η ς π ί σ τ ε ω ς γ ί ν ο ν τ α ι ε ν α χ ω ρ ί ς
δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς π ε ρ ι τ ο μ ώ ν κ α ί κ α θ ά ρ σ ε ω ν δ ι ά μ ό ν η ς τ η ς π ί
σ τ ε ω ς ε Ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν
Α ύ τ ά ε Ί ν α ι τ ά ά λ η θ ι ν ά ε υ α γ γ έ λ ι α τ ο ύ Θ ε ο ύ π ρ ό ς τ ο ύ ς
ά ν θ ρ ώ π ο υ ς ό λ η ς τ η ς γ η ς τ ά ό π ο ί α δ υ σ τ υ χ ώ ς ε π ί α Ι ώ ν α ς
δ ι α σ τ ρ έ φ ο υ ν π ρ ό ς τ ή ν Ι δ ί α ν α υ τ ώ ν α π ώ λ ε ι α ν ο ί ά μ ε τ α
ν ό η τ ο ι Ι ο υ δ α ί ο ι κ α ί μ ά λ ι σ τ α ο ί ε ξ α ύ τ ώ ν π λ έ ο ν ύ π ε ύ θ υ
ν ο ι Σ ι ω ν ι σ τ α ί ο ί ό π ο ί ο ι π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν κ α ί τ ο ύ ς ά π λ ο ύ ς σ υ
μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς τ ο υ ς ε Ι ς τ ή ν ο λ έ θ ρ ι ο ν Ι δ ι κ ή ν τ ω ν ρ α τ σ ι σ τ ι κ ή ν
ν ο ο τ ρ ο π ί α ν κ α ί σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν Π ε ρ ί α υ τ ώ ν ό μ ω ς θ ά ε π α
ν έ λ θ ω μ ε ν π ρ ο σ ε χ ώ ς
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2003
Δ ι ά τ ή ν μ ε τ ά φ ρ α σ ι ν τ ώ ν ά π σ λ ι κ ώ ν χ ω ρ ί ω ν β λ έ π ε
Ν Σ ω τ η ρ ο π ο ύ λ ο υ Ή Κ α ι ν ή Δ ι α θ ή κ η Α θ ή ν α ι 2001)
112
14. Ε Ι Ν Α Ι Ο Ι Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι Ο Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Σ
Λ Α Ο Σ Τ Ο Υ θ Ε Ο Υ
Β
Ε ί ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ά ρ θ ρ ο μ α ς ε ί χ α μ ε ε π ι σ η μ ά ν ε ι τ ή ν ρ α
τ σ ι τ ι κ ή ν ν ο ο τ ρ ο π ί α ν τ ω ν Ι Ε β ρ α ί ω ν π ε ρ ί δ η θ ε ν κ υ ρ ι ά ρ
χ ο υ φ υ λ η ς υ π ό τ ο ύ Θ ε ο ύ ε κ λ ε χ θ ε ί σ η ς Ε ί ς τ ό π α ρ ό ν
ά ρ θ ρ ο ν θ ά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε τ ά μ υ θ ώ δ η λ η ρ ή μ α τ α τ ω ν
σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ρ α β β ί ν ω ν α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ό ς τ ή ν φ υ λ ε τ ι κ ή ν
υ π ε ρ ο χ ή ν τ ω ν κ α θ ώ ς ε π ί σ η ς κ α ί τ ά ε γ κ λ η μ α τ ι κ ά α π ο τ ε
λ έ σ μ α τ α τ η ς π ε π λ α ν η μ έ ν η ς α η ς α ν τ ι λ ή ψ ε ω ς
Ή φ υ λ ή μ α ς ε Ι ν α ι κ υ ρ ί α ρ χ ο ς φ υ λ ή Ε ί μ ε θ α ο υ ρ ά ν ι ο ι
θ ε ο ί τ ό ν π λ α ν ή τ η α υ τ ό Ι Ό σ ο ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν ο ί κ α τ ώ τ ε ρ ε ς
φ υ λ έ ς ά π ό τ ά έ ν τ ο μ α τ ό σ ο δ ι α φ ε ρ ο υ μ ε έ μ ε ί ς ά π ό α ύ τ έ ς
Π ρ ά γ μ α τ ι ε ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι μ έ τ ή ν φ υ λ ή μ α ς ο ί ά λ λ ε ς φ υ λ έ ς
ε ί ν α ι κ τ ή ν η κ α ί ζ φ α 11 ζ ω ν τ α ν ά σ τ ή ν κ α λ λ ι τ έ ρ α π ε ρ ί π τ ω
σ ι ν Α ί α λ λ α ι φ υ λ α ί θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ώ ά ν θ ρ ώ π ι ν α π ε ρ ι τ τ ώ
μ α τ α co π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς μ α ς ε ί ν α ι ν ά κ υ β ε ρ ν ή σ ω μ ε τ ί ς κ α τ ώ
τ ε ρ ε ς φ υ λ έ ς Τ ό ε π ί γ ε ι ό μ α ς β α σ ί λ ε ι ο ν θ ά κ υ β ε ρ ν η θ Ώ υ π ό
113
τ ο ύ α ρ χ η γ ο ύ μ α ς μ έ ρ ά β δ ο ν σ ι δ η ρ α ν Ο ί μ ά ζ ε ς θ ά γ λ ύ
φ ο υ ν τ ά π ό δ ι α μ α ς κ α ί θ ά μ α ς ύ π η ρ ε τ ο υ ν ώ ς σ κ λ ά β ο ι
(Power of Prophesy, Nov. 2003).
Ά ν α τ ρ ι χ ι ά ζ ε ι κ α ν ε ί ς α ν α λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ο ς τ ό π ο ύ μ π ο ρ ε ί ν ά
φ θ ά σ η ό ά ν θ ρ ω π ο ς α π ο μ α κ ρ υ ν ό μ ε ν ο ς κ α ί ε Ι δ ι κ ά έ δ ώ
έ ν α ν τ ι ο ύ μ ε ν ο ς π ρ ό ς τ ό ν Λ ό γ ο ν τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί τ ή ν κ ο ι ν ή ν
λ ο γ ι κ ή ν Α ί Π α ρ ο ι μ ί α ι ε Ι ν α ι σ α φ ε ί ς Π ρ ό σ υ ν τ ρ ι β η ς
η γ ε ί τ α ι ύ β ρ ι ς π ρ ό δ έ π τ ώ μ α τ ο ς κ α κ ο φ ρ ο σ ύ ν η (16, 18).
Μ ό ν ο ν π α ρ ά φ ρ ο ν ε ς τ ή ν π ο ρ ε ί α τ ώ ν α Ι ώ ν ω ν κ α τ έ λ η ξ α ν
σ έ π α ρ ο μ ο ί ο υ ς α φ ο ρ ι σ μ ο ύ ς Ά λ λ ά κ α ι ρ ό ς ν ά ί δ ω μ ε ν κ α ί
τ ή ν έ π ί μ έ ρ ο υ ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ ώ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ρ α β β ί ν ω ν π ε
ρ ί τ η ς φ υ λ ε τ ι κ η ς τ ω ν ύ π ε ρ ο χ η ς
Ό ρ α β β ί ν ο ς τ η ς Ν Υ ό ρ κ η ς Mendel Schneerson κ α ί φ ί
λ ο ς τ η ς ο Ι κ ο γ ε ν ε ί α ς Bush, έ δ ί δ α σ κ ε π ρ ό έ τ ώ ν Τ ό σ ω μ α
έ ν ό ς υ δ α ί ο υ ε Ι ν α ι τ ε λ ε ί ω ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ η ς π ο ι ό τ η τ ο ς ά π ό
τ ό σ ω μ α τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν τ ω ν ά λ λ ω ν έ θ ν ω ν τ ο υ κ ό σ μ ο υ Τ ά
σ ώ μ α τ α τ ω ν έ θ ν ι κ ω ν ε Ι ν α ι α χ ρ η σ τ α Μ ί α ά κ ό μ η μ ε γ α λ υ τ έ
ρ α δ ι α φ ο ρ ά ύ π ά ρ χ ε ι ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ό ς τ ή ν ψ υ χ ή Υ ... Μ ί α
ψ υ χ ή μ ή Έ β ρ α ϊ κ ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ά π ό τ ρ ε ί ς σ α τ α ν ι κ έ ς σ φ α ί ρ ε ς
έ ν φ ή Έ β ρ α ϊ κ ή ψ υ χ ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι έ κ τ η ς ά γ ι ό τ η τ ο ς
Π ο ί α ς ά γ ι ό τ η τ ο ς Ά σ φ α λ ώ ς α ύ τ η ς τ ο ύ π α τ ρ ό ς τ ω ν ώ ς
έ τ ό ν ι σ ε ό Κ ύ ρ ι ο ς τ ο ύ ς Ι δ ί ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ί σ α ς α ύ τ ο ύ ς τ έ
κ ν α τ ο ύ Δ ι α β ό λ ο υ Ί ω 8, 44).
ο ρ α β β ί ν ο ς Yitzhak Ginsburg δ ι κ α ι ο λ ο γ ώ ν τ ό ν φ ό ν ο ν
μ ι α ς ν ε α ρ α ς έ κ τ η ς Ά ρ α β ί α ς τ ή ν ό π ο ί α ν έ φ ό ν ε υ σ α ν μ α
θ η τ α ί τ ο υ έ δ ή λ ω σ ε Τ ό έ β ρ α ϊ κ ό α Ί μ α δ έ ν ε Ι ν α ι τ ό ί δ ι ο μ έ
τ ό α Ί μ α έ ν ό ς έ θ ν ι κ ο υ Γ ι α ύ τ ό σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό Τ α λ
μ ο ύ δ ε ν α ς Ε β ρ α ί ο ς δ ύ ν α τ α ι ν ά φ ο ν ε ύ σ η ο ί ο ν δ ή π ο τ ε έ θ ν ι
κ ό ν Ρ α β β ί ν ο ς Ido Elba).
114
CO δ έ ρ α β β ί ν ο ς S. Aviner π ρ ο σ θ έ τ ε ι ό τ ι φ υ σ ι κ ο ί
α ν θ ρ ώ π ι ν ο ι κ ώ δ ι κ ε ς κ α ί ν ό μ ο ι π ε ρ ί δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ί τ ι
μ ι ό τ η τ ο ς δ έ ν ε χ ο υ ν έ φ α ρ μ ο γ ή σ τ ο ύ ς Ε β ρ α ί ο υ ς
Δ ι κ α ι ο λ ο γ ώ ν τ ό ν α ν ω τ έ ρ ω φ ό ν ο ν ό ρ α β β ί ν ο ς G.
Emunim γ ρ ά φ ε ι Ο ί Έ β ρ α ί ο ι δ έ ν ε Τ ν α ι κ α ί δ έ ν ε Τ ν α ι δ υ
ν α τ ό ν ν ά ε Τ ν α ι ό π ω ς ο ί σ υ ν ή θ ε ι ς α ν θ ρ ω π ο ι cH δ ι α θ ή κ η
π ο ύ ε γ ι ν ε μ ε τ α ξ ύ Θ ε ο ύ κ α ί Ε β ρ α ί κ ο ύ λ α ο ύ μ η δ ε ν ί ζ ε ι
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ώ ς τ ο ύ ς η θ ι κ ο ύ ς ν ό μ ο υ ς π ο ύ δ έ ν ο υ ν τ ά σ υ
ν ή θ η ε θ ν η
Γ ι ά τ ο ύ ς Ε β ρ α ί ο υ ς Ι σ χ ύ ε ι ά λ λ ο ς ή θ ι κ ό ς κ ώ δ ι κ α ς ό π ω ς
σ υ μ β α ί ν ε ι κ α ί σ τ ί ς Μ α σ ο ν ι κ έ ς σ τ ο έ ς ά π α ν τ α χ ο ύ γ η ς ό
ό π ο ί ο ς κ α λ ε ί τ α ι Situation Ethics π ε ρ ι σ τ α σ ι α κ ή ή θ ι κ ή
Κ α τ ά τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω ή θ ι κ ή ν δ έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν η θ ι κ έ ς α π ό λ υ τ ε ς
α ξ ί ε ς δ ι ό τ ι δ έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν α π ό λ υ τ ε ς α λ ή θ ε ι ε ς ό π ω ς δ ι δ ά
.σ κ ε ι ό π α γ κ ό σ μ ι ο ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ς τ η ς Μ α σ ο ν ί α ς Albert Pike
ε Ι ς τ ό ε ρ γ ο ν τ ο υ Morals and dogma σ 37 ε ξ
Ε Ι ς τ ό Τ α λ μ ο ύ δ έ ξ υ μ ν ε ί τ α ι ή κ υ ρ ί α ρ χ ο ς Ε β ρ α ί κ ή φ υ λ ή
έ ν α ν τ ι θ έ σ ε ι π ρ ό ς τ ά ς λ ο ι π ά ς φ υ λ ά ς π ο ύ θ ε ω ρ ε ί ώ ς σ κ ο υ
π ί δ ι α Ε Ι δ ι κ ώ ς δ έ τ ο ύ ς .χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ώ ς
ά κ α θ ά ρ τ ο υ ς δ ο λ ο φ ό ν ο υ ς κ α ί ε ί δ ω λ ο λ ά τ ρ α ς
Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ό Ε β ρ α ί ο ς ε ί ν α ι τ ό σ ο ν α ξ ι ο π ρ ε π ή ς ώ σ τ ε
κ α ί ό ά γ γ ε λ ο ς ύ σ τ ε ρ ε ί έ ν ώ π ι ό ν τ ο υ Γ ε ν ι κ ώ ς α ύ τ ο χ α ρ α
κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι ώ ς Ι σ ό θ ε ο ι Γ ι α ύ τ ό κ α ί ό ρ α β β ϊ ν ο ς Chanina
τ ο λ μ ί ν ά Ι σ χ υ ρ ι σ θ Ό τ ό ε ξ η ς τ ρ α γ ι κ ό ν κ α ί κ ω μ ι κ ό ν σ υ γ
χ ρ ό ν ω ς Α υ τ ό ς π ο ύ τ ο λ μ ί ν ά κ τ υ π ή σ υ ε ν α ν Ε β ρ α ί ο ν
ε ί ν α ι σ ά ν ν ά ρ α π ί ζ υ τ ό π ρ ό σ ω π ο ν τ η ς Θ ε ί α ς Μ ε γ α λ ε ι ό τ η
τ ο ς Σ η μ α σ ί α ό μ ω ς δ έ ν ε χ ε ι έ μ ε ί ς τ ί λ έ μ ε δ ι ε α υ τ ο ύ ς 11
τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς α λ λ ά τ ί λ έ ε ι ό λ ό γ ο ς τ ο ύ Θ ε ο ύ Έ ν π ρ ο κ ε ι
μ έ ν φ λ ο ι π ό ν ό λ ό γ ο ς τ ο ύ Θ ε ο ύ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι τ ο ύ ς Ί ο υ
115
δ α ί ο υ ς ώ ς σ υ ν α γ ω γ ή τ ο ύ Σ α τ α ν ά Ά π ο κ 6, 9). Κ ά τ ι
π ο ύ σ υ μ β ο λ ί ζ ε ι κ α ί ή σ η μ α ί α τ ο υ ς μ έ τ ό ε ί δ ω λ ο λ α τ ρ ι κ ό ν
α υ τ ό σ ύ μ β ο λ ο ν κ α ί α π α ρ α ί τ η τ ο ν σ τ ο ι χ ε ί ο ν π ά σ η ς σ α τ α
ν ι κ η ς τ ε λ ε τ η ς Ε ί ς α ύ τ ό ε ν υ π ά ρ χ ε ι π ρ ο σ έ τ ι κ α ί τ ό χ ά ρ α γ
μ α η α ρ ι θ μ ό ς τ ο ύ α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ (666). Β λ έ π ε O.J. Craham:
The six-pointed star, (Research proves it's pagan!), σ 91
έ ξ 19953, USA.
cO δ ι ά σ η μ ο ς π α ρ Ε β ρ α ί ο ι ς ρ α β β ί ν ο ς Μ α ί μ ο ν ί δ η ς
ε ν θ α ρ ρ ύ ν ω ν τ ή ν δ ο λ ο φ ο ν ί α ν τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ε γ ρ α φ ε
Μ ή ν έ χ ε τ ε ο κ τ ο ν δ α ύ τ ο ύ ς Μ ή δ ε ί χ ν ε τ ε έ λ ε ο ς Σ υ ν ε π ώ ς
ά ν δ η ς κ ά π ο ι ο ν ν ά κ ι ν δ υ ν ε ύ Ί ν ά π ν ι γ η μ ή π ρ ο σ τ ρ έ ξ ς ε ί ς
β ο ή θ ε ι ά ν τ ο υ ... ε ί ν α ι δ ί κ α ι ο ν ν ά τ ό ν φ ο ν ε ύ Ο ς μ έ τ ά ί δ ι α
σ ο υ τ ά χ έ ρ ι α σ π ρ ώ χ ν ο ν τ ά ς τ ο ν ε ν τ ό ς έ ν ό ς π η γ α δ ι ο ύ η
δ ι α φ ο ρ ο τ ρ ό π ω ς .
Ά π ο τ ε λ ε ί ε ξ ά λ λ ο υ δ ι δ α σ κ α λ ί α τ ο ύ Τ α λ μ ο ύ δ ν ά φ ο ν ε ύ
ω ν τ α ι α μ έ σ ω ς ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο ί κ α ί π ρ ο δ ό τ α ι χ ω ρ ί ς κ α μ μ ί α
κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ι ν Κ α ί ό τ α ν ε ν α ς ε θ ν ι κ ό ς φ υ λ α κ ι σ θ η π ρ έ π ε ι
ν ά φ ο ν ε ύ ε τ α ι π ρ ο τ ο ύ ν ά α π ο λ ο γ η θ η τ ό σ υ ν τ ο μ ώ τ ε ρ ο ν
κ α ί κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν Ε π ί σ η ς ή δ ο λ ο φ ο ν ί α ε θ ν ι κ ώ ν ύ π ό
Ε β ρ α ί ω ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς ί ε ρ ά θ υ σ ί α κ α ί σ υ ν ι σ τ ά τ α ι
ί δ ι α ι τ έ ρ ω ς ή κ α ρ α τ ό μ η σ ι ς Τ έ λ ο ς τ ό α ύ τ ό Τ α λ μ ο ύ δ τ ο ν ί
ζ ε ι ό τ ι δ π ο ι ο ς σ ώ ζ ε ι ε ν α ν Ε β ρ α ί ο ν ε ί ν α ι σ ά ν ν ά ε Χ Ί σ ώ
σ ε ι ό λ ό κ λ η ρ ο τ ό ν κ ό σ μ ο ν
* * *
Τ ό Σ ε π τ τ ο ύ 2000 σ τ ή ν Ι τ α λ ί α ή α σ τ υ ν ο μ ί α σ υ ν έ λ α β ε
11 Ε β ρ α ί ο υ ς ο ί ό π ο ί ο ι ε λ ε β α ν π α ι δ ά κ ι α ή λ ι κ ί α ς 2-5
ε τ ώ ν α π ό ό ρ φ α ν ο τ ρ ο φ ε ί α τ ά ό π ο ί α ε β ί α ζ ο ν κ α ί ε ν σ υ ν ε
χ ε ί ς ι ε φ ό ν ε υ ο ν Α ί α ν ω τ έ ρ ω ε ί δ ε χ θ ε ί ς π ρ ά ξ ε ι ς ε γ ί ν ο ν τ ο
116
-
σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή τ α ι ν ί α τ ή ν ό π ο ί α ν έ π ώ λ ο υ ν
20.000 $ έ κ ά σ τ η ν
Τ ά π ρ α κ τ ο ρ ε ί α Associated Press κ α ί Reuters α ν έ φ ε ρ α ν
τ ά α ν ω τ έ ρ ω σ τ ί ς 27 Σ ε π τ έ ν φ ό Ρ ω μ α ί ο ς Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
τ ή ν η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ Σ τ ί ς Η ν ω μ έ ν ε ς Π ο λ ι τ ε ί ε ς έ λ ά χ ι σ τ ε ς
έ φ η μ ε ρ ί δ ε ς α ν έ φ ε ρ α ν τ ό γ ε γ ο ν ό ς έ ν φ κ α ν έ ν α κ α ν ά λ ι δ έ ν
τ ό π α ρ ο υ σ ί α σ ε Κ ά τ ι π ο ύ σ υ μ β α ί ν ε ι δ υ σ τ υ χ ώ ς κ α ί τ ό ν
,
τ ο π ο ν μ α ς ...
Ο τ α ν δ έ έ τ ό λ μ η σ α ν Ι τ α λ ι κ ά κ α ν ά λ ι α ν ά δ ε ί ξ ο υ ν τ ή ν
σ κ η ν ή ν τ η ς σ υ λ λ ή ψ ε ω ς τ ώ ν π ω λ ο ύ ν τ ω ν τ ά ς α ν ω τ έ ρ ω τ α ι
ν ί α ς ο ί Ε β ρ α ί ο ι ί δ ι ο κ τ η τ α ι τ ώ ν κ α ν α λ ι ώ ν α π έ λ υ σ α ν α μ έ
" ..
σ ω ς τ ο ύ ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ά ς τ ω ν έ π ε ι δ η α κ ρ ι β ώ ς έ π έ τ ρ ε ψ α ν τ ή ν
" ,
α ν ω τ ε ρ ω π α ρ ο υ σ ι α σ ι ν ...
Τ ή ν α ύ τ ή ν π ο λ ε μ ι κ ή ν κ α ί τ α κ τ ι κ ή ν π ο ύ έ φ α ρ μ ό ζ ο υ ν ο ί
Ι Ε β ρ α ί ο ι ε ν α ν τ ι τ ώ ν έ θ ν ι κ ώ ν δ ι α τ η ρ ο ύ ν κ α ί δ ι ά τ ό ν Ι η
σ ο ύ ν κ α ί τ ή ν Μ η τ έ ρ α τ ο υ ο Ι φ α ν α τ ι κ ο ί α ρ χ η γ ο ί τ η ς
ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς Ι σ ρ α ή λ ή δ ό ξ α μ ο υ τ ό π ε ρ ι ο δ ι κ ό π ο ύ
έ κ δ ί δ ο υ ν σ τ ί ς Η ν Π ο λ ι τ ε ί ε ς κ α ί ε ί δ ι κ ώ ς τ ό τ ε ύ χ ο ς Δ ε κ
Ί α ν 1995-6, ε γ ρ α ψ α ν τ ά έ ξ η ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι σ τ ό ν Κ ύ
ρ ι ο ν Ε ξ α σ κ ο ύ σ ε μ α γ ε ί ε ς κ α ί δ ι α ύ τ ό τ ώ ρ α ύ π ο φ έ ρ ε ι
α ί ω ν ί ω ς έ ν τ ό ς β ρ ά ζ ο ν τ ο ς β υ τ ί ο υ π λ ή ρ ο υ ς β ρ ω μ ε ρ ώ ν π ε ρ ι τ
τ ω μ ά τ ω ν Σ χ ε τ ι κ ώ ς δ έ μ έ τ ή ν Π α ν α γ ί α ν τ ή ν χ α ρ α κ τ η ρ ί
ζ ο υ ν ώ ς π ό ρ ν η ν Τ ά α ν ω τ έ ρ ω α π ο τ ε λ ο ύ ν κ α ί τ ή ν έ π ί σ η
μ ο ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ ο ύ Τ α λ μ ο ύ δ
Γ ι α υ τ ό α κ ρ ι β ώ ς κ α ί ο ί Ι Ε β ρ α ί ο ι π α ρ α γ ω γ ο ί τ ο ύ Χ ό
λ υ γ ο υ ν τ δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν σ υ ν ε χ ώ ς φ ί λ μ ς έ ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Ι η σ ο ύ
σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό σ ύ ν θ η μ ά τ ο υ ς Ή μ ν ή μ η α ύ τ ο ύ τ ο ύ
ά ν δ ρ ό ς Ι η σ ο ύ θ ά π ρ έ π Υ δ ι ά π α ν τ ό ς ν ά έ ξ α λ ε ι φ θ ί
Τ ό μ ό ν ο π ο ύ π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν ά δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ ή ν μ ν ή μ η ν
117
τ ώ ν Ά μ ε ρ ι κ α ν ώ ν ο ί Ε β ρ α ί ο ι ί δ ι ο κ τ η τ α ι τ ώ ν κ α ν α λ ι ώ ν
ε ί ν α ι τ ό ό λ ο κ α ύ τ ω μ α τ ο ύ Ά ο υ σ β ι τ ς κ α ί Ν τ α χ ά ο υ λ έ ς κ α ί
μ ό ν ο ν Ε β ρ α ί ο ι ε θ α ν α τ ώ θ η σ α ν ε κ ε ί Δ ι ά τ ό ά λ λ ο ό λ ο κ α ύ
τ ω μ α 11 ό ρ θ ό τ ε ρ ο ν γ ε ν ο κ τ ο ν ί α τ ώ ν 65 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν Ρ ώ
σ ω ν π ο ύ ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε Τ ι έ β ρ α ί κ ή θ η ρ ι ω δ ί α τ ή Ρ ω σ ί α
ο ύ τ ε λ έ ξ ι ς Α ύ τ ό ς ε ί ν α ι ό δ η θ ε ν ε κ λ ε κ τ ό ς λ α ό ς τ ο ύ Θ ε ο ύ
κ α ί Τ ι κ υ ρ ί α ρ χ ο ς φ υ λ ή τ ο ύ κ ό σ μ ο υ ο Θ ε ό ς ν ά φ υ λ ά ξ Ό κ ά
θ ε ψ υ χ ή π ο ύ θ ά π έ Ο σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς Χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι κ α τ ά π ο
λ ύ τ ώ ν κ α ν ν ι β ά λ ω ν τ η ς Ά φ ρ ι κ η ς ...
Τ ό θ λ ι β ε ρ ό ν ε ί ν α ι ο τ ι ο ί Ά μ ε ρ ι κ α ν ο ί έ χ ο υ ν κ α τ α σ τ ι
ά β ο υ λ α ό ρ γ α ν ά τ ο υ ς δ ι ά μ έ σ ο υ τ ώ ν Μ α σ ο ν ι κ ώ ν σ τ ο ώ ν μ έ
ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά ύ π ο φ έ ρ ο υ ν ο ί λ α ο Ι π ο ύ ά γ ω ν ί ζ ο α ι δ
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν κ α ί α λ ι θ ε ι α ν Α ύ τ ο ύ ς έ π ρ ε π ε ο ί Ά μ ε ρ ι κ α ν ο ί
ν ά ε κ π ο λ ι τ ί σ ο υ ν κ α ί ν ά φ έ ρ ο υ ν ε ί ς α ύ τ ο γ ν ω σ ί α ν κ α ί λ ο γ ι
κ ή ν π ρ ο τ ο ύ α ν α β α θ μ ί σ ο υ ν τ ό ν τ ρ ί τ ο ν κ ό σ μ ο ν α π ό τ ό ν
ό π ο ί ο ν ο ύ δ ε ί ς κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι
Π α ρ ά λ λ η λ ο ν δ μ ω ς ε ύ θ ύ ν η ν μ έ τ ο ύ ς Ά μ ε ρ ι κ α ν ο ύ ς φ έ
ρ ο υ ν κ α ί ο ί π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ι τ ώ ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ώ ν
ο ί ό π ο ί ο ι α ν τ ί ν ά δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ω α ι δ ι ά τ ά ε γ κ λ ή μ α τ α τ η ς
κ υ ρ ι ά ρ χ ο υ φ υ λ η ς α ύ τ ο ί σ υ ν ε χ ώ ς κ α τ α θ έ τ ο υ ν σ τ ε φ ά ν ι α
σ τ ά μ ν η μ ε ί α τ ο υ ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε ν ο ι μ ε τ α ύ τ ω ν
Έ γ γ ί ζ ε ι δ μ ω ς ό κ α ι ρ ό ς ο π ο υ κ α ί ο ί μ έ ν κ α ί ο ί δ έ θ ά λ ά
β ο υ ν τ ή ν έ ν δ ι κ ο ν μ ι σ θ α π ο δ ο σ ί α ν τ ω ν
Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2004
* Σ η μ ε ί ω σ ι ς Δ ι ά τ ή ν π λ ή ρ η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ν έ ν η μ έ ρ ω σ ι ν τ ώ ν
ρ α β β ι ν ι κ ώ ν λ ό γ ω ν κ α θ ώ ς κ α ί τ ο ύ Τ α λ μ ο ύ δ π α ρ α π έ μ π ο μ ε ν τ ό ν ά ν α
γ ν ώ σ τ η ν τ ό π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Power of Prophesy, Ν ο ν 2003, κ α ί σ τ ό μ ο
ν α δ ι κ η ς σ π ο υ δ α ι ό τ η τ ο ς ε ρ γ ο ν τ ο ύ Ι Β Pranaitis, Τ ό ξ ε σ κ έ π α σ μ α τ ο ύ
Τ α λ μ ο ύ δ Τ ά έ γ κ λ ή μ α τ α τ ο ύ Σ ι ω ν ι σ μ ο ύ δ ι ά μ έ σ ο υ τ ώ ν α Ι ώ ν ω ν
Ε κ δ ό σ ε ι ς Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Μ Α Θ ε σ ν ί κ η Τ η λ 2310274313.
118
••
-
15. Ρ Α Β Β Ι Ν Ι Κ Ο Σ Ι Ο Υ Δ Α Ι Σ Μ Ο Σ
Η Α Κ Υ Ρ Ω Σ Ι Σ Τ Η Σ Π Δ Ι Α Θ Η Κ Η Σ
Μ ε τ ά τ ό τ ε τ έ λ ε σ τ α ι τ ο ύ Ι η σ ο ύ ε π ί τ ο ύ σ τ α υ ρ ο ύ κ α ί
τ ό σ χ ί σ ι μ ο τ ο ύ κ α τ α π ε τ ά σ μ α τ ο ς τ ο ύ Ν α ο ύ ε ι ς δ ύ ο ά π ό
ά ν ω θ ε ν ε ω ς κ ά τ ω ε σ φ ρ α γ ί σ θ η ή ά π ο ξ έ ν ω σ ι ς τ ώ ν
ά ρ χ ό ν τ ω ν τ ο υ Ι σ ρ α ή λ Γ ρ α μ μ α τ έ ω ν κ α ί Φ α ρ ι σ α ί ω ν ά π ό
τ ό ν ε ν σ α ρ κ ω θ έ ν τ α Λ ό γ ο ν τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν
τ ο υ
Η ά π ο ξ έ ν ω σ ι ς α υ τ ή ε χ ε ι τ ή ν π ρ ο ί σ τ ο ρ ί α τ η ς Ά π ό τ ή ν
ε π ο χ ή ή δ η τ ο ύ Μ ω ϋ σ έ ω ς ο ί Ε β ρ α ί ο ι ξ ι δ ω λ ά τ ρ η σ α ν μ έ
τ ή ν λ α τ ρ ε ί α ν τ ο ύ χ ρ υ σ ο ύ Μ ό σ χ ο υ δ ι ά ν ά σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν δ ι ά
μ έ σ ο υ τ ώ ν α ι ώ ν ω ν τ ή ν κ α τ ά δ ι α λ ε ί μ μ α τ α ά π ο σ τ α σ ί α ν τ ω ν
ή ό π ο ί α ε κ ο ρ υ φ ώ θ η τ ή ν ε π ο χ ή τ ο ύ Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς Β α σ Γ
11) κ α ί ι δ ί ω ς ε π ί τ ο ύ π ρ ο φ ή τ ο υ Η λ ι ο ύ Γ Β α σ 18, 1 έ ξ
Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι ά κ ο λ ο υ θ ε ί ή Β α β υ λ ώ ν ε ι ο ς α ί χ μ α λ ω σ ί α
τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ (586 - 516 π Χ ο π ο υ τ ό π λ ε ί σ τ ο ν μ έ ρ ο ς τ ο ύ
λ α ο ύ η χ θ η α ι χ μ ά λ ω τ ο ν ε ι ς τ ή ν Β α β υ λ ώ ν α Δ Β α σ 25, 9·
Β Π ρ λ π 36, 18 έ ξ Ε κ ε ί ε μ α θ ο ν τ ά ς ά π ο κ ρ ύ φ ο υ ς δ ι δ α
119
σ κ α λ ί α ς τ ω ν Β α β υ λ ω ν ί ω ν τ ά ς ό π ο ί α ς ο ί π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ι τ ο ύ
Ι σ ρ α ή λ θ ά τ ά ς μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν ώ ς π ρ ο φ ο ρ ι κ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν
μ α ζ ί τ ο υ ς κ α τ ά τ ή ν ε π ι σ τ ρ ο φ ή ν τ ω ν ε Ι ς τ ή ν π α τ ρ φ α ν γ η ν
Α ύ τ θ ά ε μ π λ ο υ τ ι σ θ Ό ί κ α ν ω ς μ ε τ ά τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν τ ω ν
Ι Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν κ α ί τ ό ν δ ι α σ κ ο ρ π ι σ μ ό ν τ ω ν Ι Ε β ρ α ί ω ν
Τ ή ν ε π ο χ ή ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ ή π α ρ ά δ ο σ ι ς τ ω ν π ρ ε σ β υ τ έ
ρ ω ν Μ τ θ 15, 3), δ ι ε κ δ ι κ ε ί θ έ σ ι ν ύ π έ ρ τ ό ν Ν ό μ ο ν Τ ο
ρ ά χ τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς ώ σ τ ε ν ά δ ε χ θ Ό τ ή ν έ π ί κ ρ ι σ ι ν τ ο ύ
Κ υ ρ ί ο υ ε Ι Π ό ν τ ο ς Δ ι α τ ί κ α ί ύ μ ε ί ς π α ρ α β α ί ν ε τ ε τ ή ν ε ν τ ο
λ ή ν τ ο ύ Θ ε ο ύ δ ι ά τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν ύ μ ω ν Κ α ί η κ υ ρ ώ σ α τ ε
τ ή ν ε ν τ ο λ ή ν τ ο ύ Θ ε ο ύ δ ι ά τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν ύ μ ω ν Μ α τ θ
15, 3 κ α ί 6). Κ α ί α λ λ α χ ο ύ «... μ ά τ η ν δ έ σ έ β ο ν τ α ί μ ε δ ι δ ά
σ κ ο ν τ ε ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ε ν τ ά λ μ α τ α α ν θ ρ ώ π ω ν α φ έ ν τ ε ς γ ά ρ
τ ή ν έ ν τ ο λ ή ν τ ο ύ Θ ε ο ύ κ ρ α τ ε ί τ ε τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν τ ω ν α ν θ ρ ώ
π ω ν ... κ α ί έ λ ε γ ε α υ τ ο ί ς κ α λ ω ς α θ ε τ ε ί τ ε τ ή ν έ ν τ ο λ ή ν τ ο ύ
Θ ε ο ύ ί ν α τ η ν π α ρ ά δ ο σ ι ν ύ μ ω ν τ η ρ ή σ η τ ε ... ά κ υ ρ ο υ ν τ ε
τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο υ Θ ε ο ύ τ η π α ρ α δ ό σ ε ι ύ μ ω ν ι π α ρ ε δ ώ κ α τ ε
Μ ά ρ κ
Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ή π α ρ ά δ ο σ ι ς α υ τ ή τ ω ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν
(Mishnah) ν ά ε ν δ υ θ Ό τ ό κ ύ ρ ο ς τ ο ύ θ ε ί ο υ Ν ό μ ο υ έ π λ α σ α ν
τ ό ν μ ύ θ ο ν Ο τ ι α ϋ τ η π α ρ ε δ ό θ η ε Ι ς τ ό ν Μ ώ ϋ σ η ν ύ π ό τ ο ύ
Θ ε ο ύ ώ ς π ρ ο φ ο ρ ι κ ή π α ρ ά δ ο σ ι ς ό μ ο ύ μ έ τ ά ς δ έ κ α ε ν τ ο
λ ά ς (Berakot α κ α ί Shabbat α
Ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι Ι Ε β ρ α ί ο ι θ ε ο λ ό γ ο ι Ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι σ τ ι «... ο ί
α ρ χ α ί ο ι ρ α β β ί ν ο ι έ δ ί δ α ξ α ν σ τ ι ή δ ο θ ε ί σ α α π ο κ ά λ υ ψ ι ς ε Ι ς
τ ό ν Μ ω ϋ σ η ν ε π ε δ ό θ η μ έ δ ύ ο μ ο ρ φ ά ς μ ί α μ ι κ ρ ο τ έ ρ α α π ο
κ ά λ υ ψ ι ν έ γ γ ρ α φ ο ν κ α ί μ ί α ε υ ρ υ τ έ ρ α ώ ς π ρ ο φ ο ρ ι κ ή
Α υ τ ό ς ό π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ς ν ό μ ο ς μ ε τ ε φ έ ρ θ η π ι σ τ ω ς α π ό τ ο ύ ς
α ρ χ η γ ο ύ ς έ κ ά σ τ η ς γ ε ν ι ά ς σ τ ο ύ ς δ ι α δ ό χ ο υ ς τ ω ν α π ό τ ό ν
120
Μ ω ϋ σ η ν σ τ ό ν Ί η σ ο ύ ν Ν α υ η κ α ί κ α τ ό π ι ν σ τ ο ύ ς π ρ ε σ β υ
τ έ ρ ο υ ς ε ν σ ν ε χ ε ί σ τ ο ύ ς π ρ ο φ η τ ε ς σ τ ο ύ ς ά ν δ ρ ε ς τ ο ύ μ ε
γ ά λ ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ σ τ ο ύ ς ά ρ χ η γ ο ύ ς τ ώ ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν κ α ί τ ε
λ ι κ ά σ τ ο ύ ς π ρ ώ ι μ ο υ ς ρ α β β ί ν ο υ ς Ο ί π ρ ώ ι μ ο ι ρ α β β ί ν ο ι
ε ί δ ο ν έ α υ τ ο ύ ς ώ ς ε γ ρ ά φ η ώ ς δ ι α δ ό χ ο υ ς τ ώ ν Φ α ρ ι σ α ί
ω ν
Β ε β α ί ω ς τ ά ά ν ω τ έ ρ ω μ υ θ ώ δ η δ έ ν έ χ ο υ ν ο υ δ ε μ ί α ν Β ι
β λ ι κ ή ν ύ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν γ ι α υ τ ό κ α ί Ο Hoffman π α ρ α τ η ρ ε ί
Α υ τ ή ή δ ι α β ο λ ι κ ή φ α ν τ α σ ί α ε ί ν α ι ή β ά σ ι ς τ η ς θ ρ η
σ κ ε ί α ς τ ο ύ Ί ο υ δ α Ο ί σ μ ο ύ ή ί δ ρ υ μ α τ ι κ ή τ ο υ κ α θ ι έ ρ ω σ ι ς ή
δ ο γ μ α τ ι κ ή ά π ά τ η π ο ύ ξ ε χ ω ρ ί ζ ε ι τ ό ν Ι ο υ δ α Ο ί σ μ ό ν ά π ό τ ό ν
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ν τ ό ν μ ό ν ο ν π ι σ τ ε ύ ο ν τ α ε ι ς τ ή ν Β ί β λ ο ν κ α ί
ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ α τ ή ν σ ν έ χ ε ι α ν τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς τ η ς Π
Δ ι α θ ή κ η ς ε ι ς τ ό Ι σ ρ α ή λ ώ ς α υ τ ή ε ι δ ρ ε τ ό π ρ ο φ η τ ι κ ό ν
π λ ή ρ ω μ ά τ η ς ε Ι ς τ ό Ε υ α γ γ έ λ ι ο ν τ ο ύ Μ ε σ σ ί ο υ τ ο ύ
Ι σ ρ α ή λ '
cO Χ ρ ι σ τ ό ς ά π ο ρ ρ ί π τ ω ν κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ώ ς τ ή ν ε ξ ά ρ
τ η σ ι ν κ α ί σ μ φ ω ν ί α ν Μ ω ϋ σ έ ω ς κ α ί Φ α ρ ι σ α ί ω ν θ ά τ ο ν ί σ η
π ρ ό ς τ ο ύ ς δ ε υ τ έ ρ ο υ ς Ε ι γ ά ρ ε π ι σ τ ε ύ ε τ ε Μ ω ϋ σ ε ί ε π ι
σ τ ε ύ ε τ ε ά ν ε μ ο ί π ε ρ ί γ ά ρ ε μ ο ύ ε κ ε ί ν ο ς έ γ ρ α ψ ε ν ε Ι δ έ τ ο ί ς
" , , , - -, - ,
ε κ ε ι ν ο υ γ ρ α μ μ α σ ι ν ο υ π ι σ τ ε υ ε τ ε π ω ς τ ο ι ς ε μ ο ι ς ρ η μ α σ ι
π ι σ τ ε ύ σ ε τ ε Ι ω δ 46-47).
Σ υ ν ε π ώ ς ά φ ο ύ ά π ο ρ ρ ί π τ ο υ ν τ ό ν Μ ω ϋ σ η ν κ α τ ά τ ο ύ ς
ά ψ ε υ δ ε ί ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ δ έ ν έ χ ο υ ν κ α μ μ ί α ν σ χ έ σ ι ν
μ έ τ ή ν Π Δ ι α θ ή κ η ν ε Ι ς τ ή ν ο π ο ί α ν σ π α ν ί ω ς ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι
Κ υ ρ ί α ρ χ ο ν ρ ό λ ο ν σ τ ή ζ ω ή τ ο υ ς έ χ ε ι τ ό Τ α λ μ ο ύ δ Π α λ α ι
σ τ ι ν ι α κ ό ν κ α ί Β α β υ λ ω ν ι α κ ό ν ι δ ί ω ς τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν
cO κ α θ η γ η τ ή ς τ ώ ν Ι ο υ δ α Ο ί κ ώ ν σ π ο υ δ ώ ν ε Ι ς τ ό Π α ν ε π ι
σ τ ή μ ι ο ν τ η ς Ν Υ ό ρ κ η ς Rober Goldenberg, γ ρ ά φ ε ι
121
Τ ό Τ α λ μ ο ύ δ η τ ο ν ό μ ο ς Κ α τ ά π α ρ ά δ ο ξ ο ν τ ρ ό π ο ν ό
ό π ο ί ο ς κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τ ή ν ί σ τ ο ρ ί α ν τ ο ύ Ι ο υ δ α ί σ μ ο ύ τ ό Τ α λ
μ ο ύ δ η τ ο π ρ ο φ ο ρ ι κ ό ς Ν ό μ ο ς σ έ γ ρ α π τ ή μ ο ρ φ ή κ α ί ώ ς τ ο ι
ο ύ τ ο ς ε γ έ ν ε τ ο ή κ α θ α ρ ω τ ά τ η έ κ θ ε σ ι ς τ ο ύ ά κ ρ ι β ο ύ ς λ ό γ ο υ
τ ο ύ Θ ε ο ύ τ ο ύ ό π ο ί ο υ η δ ύ ν α ν τ ο ν ά κ ο ύ σ ο υ ν ο ί Ι ο υ
δ α ί ο ι
»Τ ό Τ α λ μ ο ύ δ ε ξ η σ φ ά λ ι σ ε τ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς π ο ύ κ α θ ο ρ ί
ζ ο υ ν π ώ ς ό Θ ε ό ς ή θ ε λ ε ν ά ζ ο ύ ν ό λ ο ι ο ί Ι ο υ δ α ί ο ι π α ν τ ο ύ
κ α ί π ά ν τ α Ά κ ό μ η ά ν ο ί λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς τ ο ύ Ν ό μ ο υ έ π ρ ε π ε
ν ά μ ε τ α β λ η θ ο ύ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά τ α ι ρ ι ά ζ ο υ ν μ έ τ ά ς ν έ α ς
δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί σ α ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς cO κ α τ ά λ λ η λ ο ς τ ρ ό π ο ς ν ά
ε κ π λ η ρ ω θ ι τ έ τ ο ι α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή θ ά η δ ύ ν α τ ο .V6. .δ ι δ α χ θ ι
ά π ό τ ό Τ α λ μ ο ύ δ κ α ί τ ά ύ π ο μ ν ή μ α τ α "" Τ ό Τ α λ μ ο ύ δ ά π ε
κ ά λ υ ψ ε τ ό ν θ ε ό ν ό μ ι λ ο ύ ν τ α π ρ ό τ ό Ι σ ρ α ή λ κ α ί ε τ σ ι τ ό
Τ α λ μ ο ύ δ ε Ύ ι ν ε ή ό δ ό τ ο ύ σ ρ α ή λ π ρ ό τ ό ν θ ε ό ν
Γ ι α υ τ ό ά κ ρ ι β ώ ς ό π ο ι ο ς ύ π α κ ο ύ ε ι ε Ι ς τ ή ν Π Δ ι α θ ή κ η ν
κ α ί ό χ ι ε Ι ς τ ό Τ α λ μ ο ύ δ κ α θ ί σ τ α τ α ι ε χ θ ρ ό ς τ ο ύ Ί ο υ δ α ί
σ μ ο ύ ό π ω ς ε ί ν α ι π χ ο ί Κ α ρ α ί τ ε ς μ ι ά μ ι κ ρ ά μ ε ι ο ν ό τ η ς
Ι ο υ δ α ί ω ν π ο ύ ά κ ο λ ο υ θ ε ί τ ή ν Π Δ ι α θ ή κ η ν ά λ λ ά δ έ ν δ έ
χ ε τ α ι τ ό ν Ί η σ ο ύ ν κ α ί τ ό Τ α λ μ ο ύ δ Α υ τ ό έ γ ι ν ε α ί τ ί α ν ά μ ι
σ η θ ο ύ ν κ α ί ν ά δ ι ω χ θ ο ύ ν σ φ ο δ ρ ώ ς ύ π ό τ ώ ν Τ α λ μ ο υ δ ι σ τ ώ ν
Σ χ ο λ ι ά ζ ω ν τ ά ά ν ω τ έ ρ ω ό Hoffman γ ρ ά φ ε ι Δ ι ό τ ι Ί ο υ
δ α ί σ μ ό ς ε ί ν α ι Τ α λ μ ο υ δ ι σ μ ό ς κ α ί ε κ ε ί ν ο ι π ο ύ σ έ β ο ν τ α ι τ η ς
Π Δ ι α θ ή κ η ς τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν μ α κ ρ ά ν τ η ς Τ α λ μ ο υ δ ι κ η ς
θ ε ω ρ ή σ ε ω ς ε ί ν α ι κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ο ί ε χ θ ρ ο ί τ ο υ
»cO Ί ο υ δ α ί σ μ ό ς δ έ ν ε ί ν α ι ά π λ ώ ς δ ι α σ τ ρ ο φ ή σ έ ε ν α ή
ά λ λ ο ν β α θ μ ό ν τ η ς ά ρ χ ι κ η ς ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς τ ο ύ Θ ε ο ύ σ τ ό
Ε β ρ α ί κ ό έ θ ν ο ς Ε ί ν α ι ά κ ρ ι β ω ή θ ρ η σ κ ε ί α τ η ά κ υ ρ ώ σ ε
ω τ η π Δ ι α θ ή κ η μ ι ά δ ι α β ο λ ι κ ή π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α Τ ώ
122
ρ α π ο ί α ν σ χ έ σ ι ν ε χ ε ι τ ό σ κ ο τ ά δ ι μ έ τ ό φ ω ς Κ α μ μ ί α
Τ ά ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι β ε β α ι σ ύ ν τ α ι κ α ί ά π ό τ ό ν Israel Shahak,
κ α θ η γ η τ ή ν τ ο ύ Ε β ρ α ί κ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ τ η ς ε ρ ο υ σ α λ ή μ
«cH Β ί β λ ο ς τ ε λ ι κ ω ς δ έ ν ε Ι ν α ι τ ό β ι β λ ί ο ν τ ό ό π ο ί ο ν κ υ
ρ ί ω ς π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε ι τ ί ς π ρ α κ τ ι κ έ ς κ α ί τ ά δ ό γ μ α τ α τ ω ν
ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ι ο υ δ α ί ω ν Ο ϊ π λ έ ο ν φ ο ν τ α μ ε ν τ α λ ι σ τ α ί ό ρ θ ό
δ ο ξ ο ι Ι ο υ δ α ί ο ι ά γ ν ο ο υ ν ε υ ρ έ ω ς τ ά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α μ έ ρ η τ η ς
Β ί β λ ο υ κ α ί γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν μ ε ρ ι κ ά μ έ ρ η α τ η ς μ ό ν ο ν μ έ σ φ τ ω ν
c , IC _ ,,),
υ π ο μ ν η μ α τ ω ν τ α ο π ο ι α π α ρ α μ ο ρ φ ω ν ο υ ν τ η ν ε ν ν ο ι α ν ...
cO Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς ώ ς ε ί ν α ι σ ή μ ε ρ α γ ν ω σ τ ό ς δ έ ν ύ φ ί σ τ α τ α ι
κ α τ ά τ ή ν Β ι β λ ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν
Τ ά ί δ ι α ά ν α φ έ ρ ε ι κ α ί ό κ α θ η γ η τ η ς τ ο υ Ε β ρ α ί κ ο υ Σ ε
μ ι ν α ρ ί ο υ τ η ς Ά μ ε ρ ι κ η ς Barry Holtz, ό σ τ ι ς έ π ι κ α λ ε ί τ α ι τ ή ν
ά ν ά γ κ η ν τ η ς Μ ι ν τ ρ ά ς (Midrash) π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά έ ρ μ η
ν ε υ θ ό ρ θ ω ς κ α ί π λ ή ρ ω ς ή Π Δ ι α θ ή κ η
co δ έ σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς έ ν Ά μ ε ρ ι κ η ρ α β β ί ν ο ς Jacob Neusner,
ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς σ τ ό Τ α λ μ ο ύ δ γ ρ ά φ ε ι Α υ τ ό τ ό β ι β λ ί ο π α
ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ή ν δ ο μ ή ν κ α ί τ ό λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α τ ο υ ρ α β
β ι ν ι κ ο υ Ι ο υ δ α ί σ μ ο υ ... Τ ό σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό σ ύ
σ τ η μ α ξ ε κ ί ν η σ ε ά π ό τ ο ύ ς σ ο φ ο ύ ς 11 ρ α β β ί ν ο υ ς ο ϊ ό π ο ί ο ι
η κ μ α σ α ν τ ο ύ ς π ρ ώ τ ο υ ς 6 α ί ω ν ε ς μ Χ Α ύ ι τ ό ό ί δ ι ο ό Ί ο υ
δ α ί σ μ ό κ α λ ε ί τ α ι έ π ί σ η Τ α λ μ ο υ δ ι κ ό δ ι ό τ ι ή κ υ ρ ί α τ ο υ
ε κ θ ε σ ι ς ξ ε κ ί ν η σ ε μ έ τ ό Τ α λ μ ο ύ δ τ η Β α β υ λ ω ν ο ς
Ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ό α υ τ ό ς Neusner σ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ν
τ ό ν ά π ο κ α λ ε ί «... μ ί α π ρ ό κ λ η σ η ή ό π ο ί α ε π ρ ε π ε ν ά ά ν τ ι μ ε
τ ω π ι σ θ Ό δ ι ό τ ι ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς ά π ε υ θ ύ ν ε τ α ι ε ί ς τ ά ς ί δ ί α ς
α υ θ ε ν τ ι κ ά ς γ ρ α φ ά ς τ ά ς έ β ρ α ί κ ά ς γ ρ α φ ά ς τ ο ύ ά ρ χ α ί ο υ
Ι σ ρ α ή λ τ ά ς ό π ο ί α ς ό Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς δ ι ε τ ύ π ω σ ε μ έ τ ό ν τ ρ ό
π ο ν τ ο υ
'123
CO Hoffman ε ύ φ υ ώ ς α ν α λ ύ ω ν τ ά α ν ω τ έ ρ ω γ ρ ά φ ε ι
Σ η μ ε ι ώ σ α τ ε τ ή ν π ε ρ ι γ ρ α φ ή π ο ύ κ ά ν ε ι ό Neusner μ ε τ α ξ ύ
τ ώ ν α ρ χ α ί ω ν έ β ρ α ί κ ώ ν γ ρ α φ ώ ν κ α ί τ η ς ρ α β β ι ν ι κ η ς φ ι λ ο
λ ο γ ί α ς Ε ί ν α ι ό λ ο φ ά ν ε ρ α τ ε λ ε ί ω ς α ν ό μ ο ι α cH π ρ ώ τ η ε ί ν α ι
ή α ρ χ α ί α ρ ί ζ α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ cH δ ε υ τ έ ρ α δ ι ε τ υ π ώ θ η
μ ε τ ά τ ή ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ε ν σ ά ρ κ ω σ ι ν κ α ί σ τ α ύ ρ ω σ ι ν ε ί ν α ι ή
σ ύ γ χ ρ ο ν η ρ ί ζ α τ ο ύ Ί ο υ δ α ί σ μ ο ύ
Κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό Neusner: Η Μ ι σ ν ά α σ φ α λ ώ ς ε ί ν α ι τ ό
π ρ ώ τ ο ο κ ο υ μ έ ο τ ο ύ ρ α β β ι ν ι κ ο ύ Ί ο υ δ α ί σ μ ο ύ Έ π ι σ ή
CI ", _ , ,_,
μ ω ς ε υ ρ ι σ κ ε τ α ι ε ι ς τ ο κ ε ρ ο τ ο υ σ υ σ τ η μ α τ ο ς ε ν φ τ α κ υ
ρ ι ώ τ ε ρ α ρ α β β ι ν ι κ ά ο κ ο υ μ έ α τ ά Τ α λ μ ο ύ δ τ ί θ ε α ι σ έ
δ ε υ τ έ ρ α μ ο ί ρ α 10. Κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ε ι Ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς ε κ φ ρ α
σ τ ι κ ώ ς κ α ί γ λ ω σ σ ο λ ο γ ι κ ώ ς ή Μ ι σ ν ά ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι ε ι ς π λ ή ρ η
α π ο ξ έ ν ω σ ι ν α π ό τ ή ν Γ ρ α φ ή ν .. Έ τ σ ι ό λ ό γ ο ς ... δ ι ά τ ό ν
ό π ο ί ο ν ή Μ ι σ ν ά δ έ ν π α ρ α π έ μ π ε ι ε ι ς τ ή ν Γ ρ α φ ή ν ε ί ν α ι σ τ ι
δ έ ν ύ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι ν ά τ ό κ ά ν η ... »11 •
Έ ν α ς ε κ τ ώ ν π λ έ ο ν π ο λ υ σ ε β ά σ τ ω ν ρ α β β ί ν ω ν ό
Shimon ben Yohai, σ υ γ κ ρ ί ν ω ν Π Δ ι α θ ή κ η ν κ α ί Τ α λ μ ο ύ δ
θ ά τ ο ν ί σ η χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ς
α Α ύ τ ό ς π ο ύ α σ χ ο λ ε ί τ α ι μ έ τ ή ν Γ ρ α φ ή ν δ έ ν κ ε ρ δ ί ζ ε ι
κ ά τ ι α ξ ι ό λ ο γ ο β Α ύ τ ό ς π ο ύ α σ χ ο λ ε ί τ α ι μ έ τ ή ν Μ ι σ ν ά
κ ε ρ δ ί ζ ε ι κ ά τ ι α ξ ι έ π α ι ν ο ν γ Α ύ τ ό ς π ο ύ α σ χ ο λ ε ί τ α ι μ έ τ ό
Τ α λ μ ο ύ δ δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α π η γ ή ε ύ λ ο γ ί α ς α π ό
α ύ τ ό 12.
Κ ρ ί ν ω ν τ ο ύ ς α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ω ν Ν eusner κ α ί Υ ohai,
ό Hoffman π α ρ α τ η ρ ε ί Ο ύ τ ε τ ό β ι β λ ί ο ν τ η ς Γ ε ν έ σ ε ω ς
ο ύ τ ε ή Π ε ά τ ε υ χ ο ς α λ λ ά ή Μ ι σ ν ά ε ί ν α ι τ ό π ρ ω τ vtO­
κ ο υ μ έ ο τ ο ύ Ί ο υ δ α ί σ μ ο ύ π ο ύ σ τ έ κ ε τ α ι σ τ ό κ έ ρ ο τ ο ύ
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά λ ε χ θ η σ τ ι ό Ί ο υ δ α ί
124
σ μ ό ς ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α τ ο ύ Μ ω ϋ σ η ό τ α ν ή
Β ί β λ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι τ ό κ έ ν τ ρ ο τ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς Ε ί ν α ι α υ τ ό
ό τ ι έ δ ί δ α ξ ε ν ό Μ ω ϋ σ η ς Π ώ ς ε χ ε ι ή ά ν τ ί λ η ψ ί ς μ α ς π ε ρ ί
τ ο ύ Ι ο υ δ α ί σ μ ο ύ τ ό σ ο θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ς δ ι α σ τ ρ ε β λ ω θ η Π ώ ς
ε χ ε ι μ ι ά τ ό σ ο μ ε γ ά λ η ά π ά τ η δ ι α π ρ α χ θ η ό π ω ς ή ά ξ ί ω σ ι ς
ό τ ι ό Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς β α σ ί ζ ε τ α ι τ ή Β ί β λ ο ό τ α ν ό Ι ο υ δ α ί
σ μ ό ς π ρ α γ μ α τ ι κ ά ά ρ χ ι σ ε μ έ τ ό Τ α λ μ ο ύ δ τ η ς Β α β υ λ ώ ν ο ς
«cO υ δ α ί σ μ ό ε Ι ν α ι ή θ ι ι η σ κ ε ί α τ η π α ι ι α δ ό σ ε ω
τ ω ν Γ ε ι ι ό ν τ ω ν κ α ί ή ά χ ι ι ή σ τ ε υ σ ι τ η Κ Δ ι α θ ή κ η
ά κ ι ι ι β ω σ π ω ό Ι η σ ο ύ Χ ι ι ι σ τ ό δ ι ε κ ή ι ι υ ξ ε ν ... ». Έ ν σ υ
ν ε χ ε ί τ ο ν ί ζ ε ι ό τ ι δ ι ά τ ό ν φ ό β ο ν τ ω ν Ι ο υ δ α ί ω ν έ π ι κ ρ α
τ ε ί σ έ π ο λ λ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς τ ό σ ι δ η ρ ο ύ ν δ ό γ μ α ό τ ι ο ί
ό π α δ ο ί τ ο ύ Ί ο υ δ α ί σ μ ο ύ ε ί ν α ι ο ί ά ν θ ρ ο π ο ι τ η ς Β ί β λ ο υ
Π ρ ά γ μ α τ ι ε ί ν α ι ά λ λ ά α υ τ ό τ ό β ι β λ ί ο ν δ έ ν ε ί ν α ι ή Π Δ ι α
θ ή κ η ε ί ν α ι τ ό Β α β υ λ ω ν ι α κ ό ν Τ α λ μ ο ύ δ
Τ ό Τ α λ μ ο ύ δ - μ α ζ ί μ έ τ ή ν Κ α μ π ά λ α - ε ί ν α ι τ ά ί ε ρ ώ τ α
τ α β ι β λ ί α τ ο ύ Ι ο υ δ α ί σ μ ο ύ Ο ί ο σ δ ή π ο τ ε δ έ ν σ π ο υ δ ά ζ ε ι τ ό
Τ α λ μ ο ύ δ δ έ ν δ ύ ν α τ α ι ν ά έ ν ν ο ή σ η τ ή ν Γ ρ α φ ή ν 14.
Δ έ ο ν ν ά σ η μ ε ι ω θ η ε ν τ α ύ θ α ο τ ι σ τ ή ν δ ι α δ ι κ α σ ί α δ ι α δ ό
,
σ ε ω ς τ η ς Μ ι σ ν ά σ π ο υ δ α ί ο ν ρ ό λ ο ν κ α τ ά τ ό ν Neusner ε π α ι
ξ ε ή Κ α μ π ά λ α τ ή ν ό π ο ί α ν ό Hoffman χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ώ ς τ ό
Ι ο υ δ α ί κ ό ν β ι β λ ί ο ν τ ώ ν ά π ο κ ρ ύ φ ω ν σ α τ α ν ι κ ώ ν δ ι δ α σ κ α
λ ι ώ ν Α υ τ ή ή Κ α μ π ά λ α ε δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η ε ί ς τ ή ν Β α β υ λ ώ ν α
ώ ς ε γ ι ν ε κ α ί μ έ τ ά ά ρ χ ι κ ά κ ε ί μ ε ν α τ ο ύ Τ α λ μ ο ύ δ κ α ί
ά μ φ ό τ ε ρ α ε ί ν α ι β α θ έ ω ς έ π η ρ ε α σ μ έ ν α ά π ό τ ί ς ά π α ί σ ι ε ς
λ α τ ρ ε υ τ ι κ έ ς π ρ α κ τ ι κ έ ς κ α ί δ ε ι σ ι δ α ι μ ο ν ί ε ς τ η ς
Β α β υ λ ώ ν ο ς
Κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ε ι Π ρ ο κ α λ ε ί σ ό κ ή γ ν ώ σ ι ς δ τ ι ο ί ρ α β β ί ν ο ι
ε χ ο υ ν έ π ί γ ν ω σ ι ν τ η ς μ ν η μ ε ι ώ δ ο υ ς ά π ά τ η ς τ ω ν κ α ί ό τ ι
125
Ι δ ι ω τ ι κ ώ ς π α ρ α δ έ χ ο ν τ α ι ό τ ι τ ό σ ύ σ τ η μ ά τ ω ν δ έ ν ε χ ε ι ώ ς
β ά σ ι ν τ ό ν Μ ω ϋ σ η ν Σ έ μ ι ά κ ρ υ φ ή π ε ρ ι κ ο π ή ά π ό ε ν α β ι
β λ ί ο τ η Ι ο υ δ α ϊ κ η Κ α μ π ά λ α (Tikkunei Zohar, 1:27b)
υ π ά ρ χ ε ι μ ι ά ά ν α φ ο ρ ά σ τ ή ν Μ ι σ ν ά ώ π ρ α Ύ μ α τ ι κ ά ο ϋ σ η
ό τ ά φ ο ς τ ο υ Μ ω ϋ σ η σ ε λ 28).
C:H ά Ύ ι ό τ η ς τ ω ν ρ α β β ί ν ω ν
Σ τ ό ν Ί ο υ δ α ί σ μ ό ν ό ρ α β β ί ν ο ς ε Ι ν α ι ή ε ν σ ά ρ κ ω σ ι ς τ ο ύ
Ν ό μ ο υ cH σ υ ν ε χ ή ς ε ν α σ χ ό λ η σ ί ς τ ο υ μ έ τ ό Τ α λ μ ο ύ δ τ ό ν
κ α θ ι α τ ε ν α ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο λ α τ ρ ε ί α ς ό π ω ς ε Ι ν α ι τ ά κ ε ί μ ε ν α
τ ο ύ Τ α λ μ ο ύ δ Έ τ σ ι ε χ ο ν τ α ς κ α τ ο ρ θ ώ σ ε ι ν ά ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι
ώ ς ή ε ν σ ά ρ κ ω σ ι ς τ ο ύ Τ α λ μ ο ύ δ γ ί ν ε τ α ι ό ί δ ι ο ς ή κ υ ρ ί α π η
γ ή τ η ς Ί ο υ δ α Ο ί κ η ς σ ω τ η ρ ί α ς (Hoffman, σ 37).
τ ή ή α υ τ ο λ α τ ρ ε ί α ε χ ε ι τ ί ς ρ ί ζ ε ς τ η ς σ τ ή ν Β α β υ λ ω ν ι α
κ ή π α ρ ά δ ο σ ι ν Έ τ σ ι ή λ α τ ρ ε ί α τ ο ύ χ α ρ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ρ α β β ί
ε π ι β ε β α ι ο ϋ τ α ι κ α ί ά π ό σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς ά ν α φ ο ρ έ ς
Τ ό χ ά ρ ι σ μ ά τ ο υ δ έ ν ε κ δ η λ ο ύ τ α ι δ ι ά σ η μ ε ί ω ν 11 π ρ ο φ η
τ ι κ ώ ν λ ό γ ω ν ά λ λ ά μ ό ν ο ν δ ι ά τ η ς ά π ο μ ν η μ ο ν ε ύ σ ε ω ς κ α ί
ε π α ν α λ ή ψ ε ω ς τ ώ ν κ ε ι μ έ ν ω ν ά φ ο ύ τ ό Β α β υ λ ω ν ι α κ ό ν
Τ α λ μ ο ύ δ ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι τ ό ν Θ ε ό ν έ ν σ α ρ κ ί 17.
Έ τ σ ι ε χ ο μ ε α τ ή ν ο ύ σ ί α ε ν α ρ α β β ι ν ι κ ό ν Ι ο υ δ α ί σ μ ό ν ό
ό π α ο ς ε ξ α ρ τ ά τ α ι τ ε λ ε ί ω ς ά π ό τ ή ν α ύ θ ε ν τ ί α τ ώ ν ρ α β β ί
ν ω ν ά φ ο ϋ ό τ ι κ η ρ ύ σ σ ε ι ό ρ α β β ί ν ο ς ε ί ν α ι ά π ό τ ό Σ ι ν ά
δ ι ό τ ι ό ρ α β β ί ν ο ε ί ν α ι ε ν σ α ρ κ ο Σ ι ν α Γ ι α ύ τ ό κ α ί α τ ό
Τ α λ μ ο ύ δ ά ν α φ έ ρ ε τ α ι «C:U ή μ έ ρ α ε χ ε ι 12 ρ ε Κ α τ ά τ ή ν
δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ω ν τ ρ ι ω ν π ρ ώ τ ω ν ώ ρ ω ν ό Θ ε ό ά π α σ χ ο λ ε ί τ α ι
μ έ τ ή ν σ π ο υ δ ή τ ο υ Τ α λ μ ο ύ δ (Avodah Zarak Β
126
az
Σ τ ό Bava Metzia α α ν α φ έ ρ ε τ α ι Ό τ ι ό ρ α β β ί ν ο ς
Nahmani έ κ λ ή θ η ώ ς δ ι α ι τ η τ ή ς σ τ ό ν ο υ ρ α ν ό ν π ρ ο κ ε ι μ έ
ν ο υ ν ά δ ι ε υ θ ε τ ή σ η μ ι ά δ ι α φ ω ν ί α μ ε τ α ξ ύ τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί
τ η ς λ ο ι π η ς σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ς τ ο ύ ο υ ρ α ν ο ύ ώ ς ά ρ ι σ τ ο ς ε ί δ ι κ ό ς
έ π ί τ ω ν α σ θ ε ν ε ι ω ν τ ο ύ δ έ ρ μ α τ ο ς
Τ έ λ ο ς σ τ ό Berakhot 7Α ό θ ε ό ζ η τ α ά π ό ε ν α ρ α Ρ Ι Π ν ο
ν ά τ ό ν ε ύ λ ο γ ή σ ι ι (Hoffman, σ 79-80).
Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι έ ρ ε υ ν η τ α ί Ό μ ω ς ε χ ο υ ν τ ε λ ε ί ω ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ν
ά π ο ψ ι ν π ε ρ ί τ ω ν ρ α β β ί ν ω ν ώ ς π χ ό W. Green, ό ό π ο ί ο ς
μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν γ ρ ά φ ε ι κ α ί τ ά έ ξ η ς Ό Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς
ε ί ν α ι τ ό ε ρ γ ο ν μ ι ά ς μ ι κ ρ ά ς φ ι λ ο δ ό ξ ο υ κ α ί ό μ ο γ ε ν ο π ο ι η
μ έ ν η ό μ ά δ ψ ε υ δ ο ϊ ε ρ έ ω ν ... "» (Hoffman, σ 30).
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ό μ ι λ ω μ ε ν
π ε ρ ί δ ι α λ ό γ ω ν μ ε τ ά τ ο ύ μ ο ν ο θ ε ί σ τ ι κ ο ύ Ι ο υ δ α ί σ μ ο ύ
Ό τ α ν α υ τ ό ς δ έ ν ε χ ε ι κ α μ μ ί α ν σ χ έ σ ι ν μ έ τ ή ν Π Δ ι α θ ή κ η ν
α ρ ν ο ύ μ ε ν ο ς τ ό ν Γ ι α χ β έ τ η ς Β ί β λ ο υ κ α τ ά τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο ύ
Κ υ ρ ί ο υ Ι ω 8, 44).
ο κ α θ η γ η τ ή ς Λ Φ ι λ ι π π ί δ η ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ί ς τ ό σ η
μ ε ί ο ν α υ τ ό θ ά γ ρ ά Ψ σ τ ό έ ξ α ί ρ ε τ ο ν μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν σ η μ 2)
ε ρ γ ο ν τ ο υ σ σ 823-825).
Π α ρ ά τ ή ν έ ν Χ ρ ι σ τ φ π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ι ν τ ω ν π ε ρ ί Χ ρ ι
σ τ ο ύ κ α ί τ η ς Κ α ι ν η ς Δ ι α θ ή κ η ς π ρ ο φ η τ ε υ θ έ ν τ ω ν κ α ί έ π η γ
γ ε λ μ έ ν ω ν ό Ι σ ρ α ή λ α π ι σ τ ώ ν γ ί ν ε τ α ι σ τ α υ ρ ω τ ή ς Ά π ό τ η ς
σ τ ι γ μ η ς τ α ύ τ η ς ε χ ε ι σ υ ν τ ε λ ε σ θ η δ ι π λ ο ύ ν γ ε γ ο ν ό ς ό
Ι σ ρ α ή λ ε χ ε ι α υ τ α π ο ξ ε ν ω θ η τ η ς Β ί β λ ο υ τ ο υ τ η ς Π Δ κ α ί
ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς ό ν έ ο ς Ι σ ρ α ή λ ο υ χ ό κ α τ ά σ ά ρ κ α Α
Κ ο ρ 10, 18), α λ λ ό τ ο ύ Θ ε ο ύ Γ α λ 5, 16), ε χ ε ι κ α τ α σ τ ή
σ ε ι α υ τ ή ν ί δ ι κ ή ν τ ο υ Β ί β λ ο ν ή τ ι ς μ ε τ ά τ η ς Κ α ι ν η ς σ υ ν α
π ο τ ε λ ε ί τ ό ν έ ν ι α ί ο ν λ ό γ ο ν τ ο ύ Θ ε ο ύ τ ή ν μ ί α ν Ά γ ί α ν Γ ρ α
127
φ ή ν α π ά κ ρ ο υ ε ι ς ά κ ρ ο ν τ η ς ό π ο ί α ς δ ι ή κ ε ι ε Ι ς Θ ε ό ς ό
ά λ η θ ι ν ό ς ό ε ν Τ ρ ι ά δ ι ό δ ι ά τ ο ύ Λ ό γ ο υ α ύ τ ο ύ δ ρ ώ ν ά σ ά ρ
, , " , ,
κ ω ς ε ν ε κ ε Ι Ύ ε ν σ α ρ κ ω ς ε ν τ α υ τ ...
«cO π α λ α ι ό ς Ι σ ρ α ή λ κ ρ α τ ε ί τ ό γ ρ ά μ μ α τ η ς Β ί β λ ο υ τ ο υ
κ α ί π ε ρ ί α ύ τ ό κ α ί τ ο ύ ς τ ύ π ο υ ς κ α τ α τ ρ ί β ε τ α ι ε ι σ έ τ ι μ ι
κ ρ ο λ ό γ ο ς κ α ί ά λ ύ τ ρ ω τ ο ς ά χ ρ ι κ α ι ρ ο ύ ό ν έ ο ς Ι σ ρ α ή λ τ η ς
χ ά ρ ι τ ο ς κ α τ έ χ ε ι τ ή ν ο ύ σ ί α ν τ η ς Β ί β λ ο υ Ω σ τ ε ό τ ή ν
Κ α ι ν ή ν α ύ τ ο ί ς δ ι α θ ε μ έ ν ο ς α ι ό ς ε σ τ ι ν ό κ α ί τ ή ν Π α λ α ι ά ν
δ ο ύ ς Θ ε ό ς ... Κ α ι ν η ς κ α ί Π α λ α ι α ς ε Ι ς ε σ τ ι ν ό ν ο μ ο θ έ τ η ς ...
Τ ύ π ο ι τ ώ ν ε ν τ η χ ά ρ ι τ ι γ ε ν ο μ έ ν ω ν η σ α ν τ ά ε ν τ η Π α λ α Ι
Δ ι α θ ή κ υ γ ι ν ό μ ε ν α ... δ ύ ο Δ ι α θ η κ α ι έ ν ό ς ν ο μ ο θ έ τ ο υ ό
α ύ τ ό ς ε σ τ ι Θ ε ό ς ό κ α ί τ ά π ρ ό τ ε ρ α κ α ί τ ά ν Ο ν ο Ι κ ο ν ο μ ώ ν
κ α ί τ ά ε π ί τ η ς Π α λ α ι α ς κ α ί τ ά ε π ί τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς ('100.
Χ ρ υ σ P.G. 51, σ 282 έ ξ
Ε π α ν ε ρ χ ό μ ε ν ο ι σ τ ή ν ά π ο ρ ρ ι π τ έ α ν σ ύ ν θ ε σ ι ν Ι ο υ δ α ί
σ μ ο ύ κ α ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ ώ ς δ ύ ο δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν μ ε γ ε θ ώ ν
π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ ή ν ε π ι τ υ χ η κ ρ ι τ ι κ ή ν τ ο ύ Hoffman, ό ό π ο ί ο ς
μ ε τ ά π α ρ ρ η σ ί α ς θ ά σ τ η λ ι τ ε ύ σ η τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω π λ ά ν η ν
Ι ο υ δ α ί σ μ ό ό έ χ θ ρ ό τ η Π Δ ι α θ ή κ η
«CH ά λ λ ό κ ο τ ο ς λ α τ ρ ε ί α τ ο ύ Ι ο υ δ α ι ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ
ε Ί ν α ι κ ά τ ι τ ό ό ξ ύ μ ω ρ ο ν κ α ί β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ά χ ε ί λ η π ο λ λ ώ ν
χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν κ α ί τ ώ ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ώ ν
Α ύ τ ή ή ά π α ι σ ί α ε π ι ν ό η σ ι ς τ ο ύ Ι ο υ δ α ι ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ
ε Ί ν α ι κ ά τ ι ώ ς ή κ λ ω ν ο π ο ί η σ ι ς ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν κ α ί ζ ω ι κ ώ ν γ ο
ν ι δ ί ω ν Τ ι ο π ο ι α α π ό τ ί ς ά λ λ ε ς ά λ χ η μ ι κ έ ς μ ί ξ ε ι ς δ ύ ο ά μ ο ι
β α ί ω ς ε ν α ν τ ί ω ν ο ύ σ ι ώ ν ... Ο ί π α τ έ ρ ε ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ έ ν
128
ε γ ν ώ ρ ι ζ α ν Ι ο υ δ α ι ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν α φ ο υ ό
Ί ο υ δ α ί σ μ ό ς δ έ ν ύ π η ρ χ ε ν π ρ ό Χ ρ ι σ τ ο υ Π ρ ό α υ τ ο ύ ύ π η ρ χ ε
ή π ί σ τ ι ς τ ώ ν Ι σ ρ α η λ ι τ ώ ν ό π ω ς α υ τ ή β α θ μ η δ ό ν π α ρ ή κ μ α
σ ε κ α ί ύ π ο ν ο μ ε ύ θ η δ ι ά δ ι ε φ θ α ρ μ έ ν ω ν δ ι δ α χ ώ ν ό π ω ς
α υ τ α ί δ ι ε δ ό θ η σ α ν δ ι ά τ ώ ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν κ α ί Σ α δ δ ο υ κ α ί ω ν
Α ύ τ ή ή δ ι α φ θ ο ρ ά η ύ ξ ή θ η π ο λ ύ δ τ α ν ε ν α μ έ ρ ο ς τ ώ ν
Ι σ ρ α η λ ι τ ώ ν α π έ ρ ρ ι ψ ε τ ό ν Μ ε σ σ ί α ν Ι η σ ο υ ν Ο ί μ ε τ ά
τ α ύ τ α α ρ χ η γ ο ί τ ω ν ε π ο ρ ε ύ θ η σ α ν ε Ι ς Β α β υ λ ώ ν α ό π ο υ ή
δ ι ε φ θ α ρ μ έ ν η κ α ί ε ν τ ο ν α κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν η π ρ ο φ ο ρ ι κ ή α π ό
κ ρ υ φ ο ς π α ρ ά δ ο σ ι ς τ ώ ν π ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ν ε γ έ ν ε τ ο γ ρ α π τ ή κ α ί
σ υ ν ε τ ά χ θ η ώ ς Μ ι σ ν ά (Misnah), α π ο τ ε λ ο υ σ α τ ό π ρ ώ τ ο μ έ
ρ ο ς τ ο υ Τ α λ μ ο ύ δ Ι Υ π ό α υ τ ά ς τ ά ς σ υ ν θ ή κ α ς ε γ ε Ή θ η ή
θ ρ η σ κ ε ί α τ ο υ Ί ο υ δ α ί σ μ ο υ
Ε Ί ν α ι τ ό Τ α λ μ ο ύ δ κ α ί ό χ ι ή Β ί β λ ο ς τ ό έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό σ ύ
σ τ η μ α τ ο υ Ό ρ δ ό ξ υ Ί ο υ δ α ί σ μ ο υ Ι Ω Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς δ έ ν
ε Ί ν α ι ή θ ρ η σ κ ε ί α τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς 11 τ ο υ Θ ε ο υ τ ο υ
Ι σ ρ α ή λ α λ λ ά ο ί θ ε ο ί τ ο ύ Ι ο υ δ α ϊ σ μ ο ύ σ υ ν ί σ τ α ν τ α ι
μ ά λ λ ο ν ά π ό τ ό Τ α λ μ ο ύ δ τ ή ν Κ α μ π ά λ α κ α ί τ ή ν φ υ λ ε τ ι
κ ή ν α ύ τ ο λ α τ ρ ε ί α ν Ε τ ι π λ έ ο ν δ ι α κ η ρ ύ σ σ ω δ τ ι ό Χ ρ ι σ τ ι α
ν ι σ μ ό ς ε Ί ν α ι ή μ ό ν η θ ρ η σ κ ε ί α π ο ύ α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι τ ό π α
λ α ι ο δ ι α θ η κ ι κ ό δ ό γ μ α τ ο υ Γ ι α χ β έ κ α ί ε Ί ν α ι ή σ υ ν έ χ ι σ ι ς
κ α ί π ρ ο φ η τ ι κ ή π λ ή ρ ω σ ι ς τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς ε Ι ς τ ό Ε ύ α γ γ έ
λ ι ο ν τ ο υ Μ ε σ σ ί ο υ τ ο υ Ι σ ρ α ή λ 18.
Ό ν τ ω ς ε Ί ν α ι ά κ ρ ω ς ά π ο κ α λ υ π τ ι κ ο ί ο ί α ν ω τ έ ρ ω χ α ρ α
κ τ η ρ ι σ μ ο ί τ ο υ Hoffman, ό ό π ο ί ο ς μ έ κ α θ α ρ ό τ η τ α κ ρ ί σ ε ω ς
κ α ί ε π ί τ ώ ν Ι ο υ δ α ί κ ώ ν π η γ ώ ν σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς α π ο κ α λ ύ π τ ε ι
τ ή ν α λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ν τ ο υ Ι ο υ δ α ί σ μ ο υ α π ό τ ό π ι σ τ ε ύ ω τ ο υ
α ρ χ α ί ο υ Ι σ ρ α ή λ Ά ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν ό μ ω ς τ ά ά κ ρ ω ς
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ ά τ ο υ
129
Π ρ ώ τ ο ν κ α ί κ ύ ρ ι ο ν ό ρ ί ζ ο ν τ α ς τ ή ν θ ρ η σ κ ε ί α ν τ η ς Π
Δ ι α θ ή κ η ς τ ο υ Γ ι α χ β έ ώ ς Ι ο υ δ α ί σ μ ό ν κ α θ ι ε ρ ο υ τ α ι μ ί α
α ν α π ό φ ε υ κ τ ο ς κ α ί α ν έ ν δ ο τ ο ς σ χ έ σ ι ς μ ε τ α ξ ύ τ η ς θ ρ η σ κ ε ί
α ς ε κ ε ί ν ω ν π ο ύ α π ο ρ ρ ί π τ ο υ ν τ ό ν Ι η σ ο υ ν ώ ς Μ ε σ σ ί α ν κ α ί
τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς τ ο υ π α τ ρ ό ς α ύ τ ο υ τ ο υ
Γ ι α χ β έ Δ ί δ ε τ α ι σ τ ό ν α ν α γ ν ώ σ τ η ν ή ξ ε κ ά θ α ρ η ε ν τ ύ π ω σ ι ς
δ τ ι ό σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς φ έ ρ ε ι ε ν τ ό ς τ ο υ τ ά σ π έ ρ μ α
τ α τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς δ τ ι ε Ι ν α ι ή θ ρ η σ κ ε ί α
τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς χ ω ρ ί ς τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν Τ ί π ο τ ε δ έ ν θ ά η τ ο π ι ό
μ α κ ρ ά ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς Τ ί π ο τ ε δ έ ν θ ά η τ ο μ ε γ α λ υ τ έ ρ α π η
γ ή π λ ά ν η ς Τ ό ν ά ε π ι γ ρ ά φ ε τ α ι ε ι ς τ ή ν α ρ χ α ί α ν θ ρ η σ κ ε ί α ν
τ ο υ Ι σ ρ α ή λ ό δ ρ ο ς Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς ε Ι ν α ι ε ν α σ ο β α ρ ό λ ε ξ ι
κ ο γ ρ α φ ι κ ό κ α ί έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό σ φ ά λ μ α
Π ρ ο σ δ ί δ ε ι ε ι ς τ ό θ ρ ή σ κ ε υ μ α κ α ί τ ώ ν δ ώ δ ε κ α φ υ λ ώ ν
τ ο υ Ι σ ρ α ή λ κ α ί τ ό ν Θ ε ό ν τ η ς δ ι α θ ή κ η ς τ ω ν τ ό ν τ ί τ λ ο ν
μ ι α ς δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν η ς α ν θ ρ ω π ί ν η ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς ή ό π ο ί α
ή κ μ α σ ε μ ε τ α ξ ύ έ ν ό ς μ έ ρ ο υ ς τ ώ ν α π ο γ ό ν ω ν τ ο υ τ ε τ ά ρ τ ο υ
υ ί ο υ τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ι α κ ώ β τ ή ν φ υ λ ή ν τ ο υ Ι ο ύ δ α
cH λ έ ξ ι ς Ι ο υ δ α ί ο ς ε Ι ν α ι ε ν α ς δ ι ε φ θ α ρ μ έ ν ο ς τ ύ π ο ς
τ η ς λ έ ξ ε ω ς Judah. Ε Ι ν α ι μ ί α α ν α φ ο ρ ά σ τ ί ς 2 α π ό τ ί ς 12 φ υ
λ έ ς τ ο υ Ι σ ρ α ή λ Ι ο ύ δ α κ α ί Β ε ν ι α μ ί ν κ α ί δ έ ν ε ν ε φ α ν ί σ θ η
σ τ ή ν Β ί β λ ο π α ρ ά σ τ ή ν Β Β α σ 16, 6 κ α ί π ά λ ι ν σ τ ό 25, 25
κ α ί Β Π α ρ α λ 32, 18.
τ ο υ Π α ύ λ ο υ ό ύ π α ι ν ι γ μ ό ς σ τ ή ν θ ρ η σ κ ε ί α τ ώ ν Ι ο υ δ α ί
ω ν ύ π ό α ύ τ ή ν τ ή ν θ ε ώ ρ η σ ι ν ε Ι ν ά ι δ ι δ α κ τ ι κ ό ς cH α ν α φ ο
ρ ά τ ο υ Π α ύ λ ο υ ύ π α ύ τ ή ν τ ή ν ά π ο ψ ι ν ε ί ν α ι α ρ ν η τ ι κ ή Κ α ί
π ρ ο έ κ ο π τ ο ν ε ν τ φ Ι ο υ δ α ί σ μ φ ύ π έ ρ π ο λ λ ο ύ ς σ υ ν η λ ι κ ι ώ
τ α ς ε ν τ φ γ έ ν ε ι μ ο υ π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ς ζ η λ ω τ ή ς ύ π ά ρ χ ω ν τ ώ ν
π α τ ρ ι κ ώ ν μ ο υ π α ρ α δ ό σ ε ω ν Γ α λ α 1).
130
Τ ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς τ ω ν Ι ο υ δ α ί ω ν
σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό ν Π α υ λ ο ν ε ί ν α ι δ ι φ υ έ ς δ ι ω γ μ ό ς τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ Θ ε ο ύ Θ ε σ σ Β ι 14-6) κ α ί ύ π ο τ α γ ή ε ί ς τ ά ς
π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν
π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά λ ε χ θ η δ τ ι ό υ δ α ί σ μ ό ς - ή
θ ρ η σ κ ε ί α τ ω ν Ι ο υ δ α ί ω ν - ε ί ν α ι ή ρ ί ζ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο υ
ό τ α ν σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό ν Π α υ λ ο ν ε ί ν α ι μ ί α θ ρ η σ κ ε ί α
α ν θ ρ ω π ί ν ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ί σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό ν η
σ ο ύ ν Χ ρ ι σ τ ό ν α ί α ν θ ρ ώ π ι ν α ι π ά ρ α δ ό σ ε ι ς τ ο υ Ι ο υ δ α ί
σ μ ο ύ ε κ α ν α ν τ ό ν ν ό μ ο ν τ ο υ Γ ι α χ β έ α ν ε ν έ ρ γ η τ ο ν
Π ώ ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά λ ε χ θ η ό τ ι ό Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς ε ί ν α ι
ή ρ ί ζ α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο υ ό τ α ν σ τ ή ν Π Δ ι α θ ή κ η ν δ έ ν
ύ π η ρ χ ε υ δ α ί σ μ ό ς Μ α τ α ί ω ς ε ρ ε υ ν κ α ν ε ί ς δ ι ά τ ό ν
ι " " ι , _
ο ρ ο ν α κ ο μ η κ α ι σ υ γ χ ρ ο ν ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι τ ο ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ ν
α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά π ε ρ ι γ ρ ά ψ ο υ ν τ ή ν θ ρ η
σ κ ε ί α ν τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς τ ο ύ Γ ι α χ β έ κ α ί τ ο ύ λ α ο ύ τ ο υ
Μ ε τ ά τ ή ν α π ό ρ ρ ι ψ ι ν τ ο υ Μ ε σ σ ί ο υ τ ω ν ύ π ό τ ι ν ω ν Ι ο υ
δ α ί ω ν ε σ χ η μ ά τ ι σ α ν τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν τ ώ ν π ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ν κ α
τ α δ ι κ α σ θ ε ί σ α ν ύ π ό τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ ώ ς ή π λ ή ρ η ς α χ ρ ή σ τ ε υ
σ ι ς τ ο υ Ν ό μ ο υ τ ο ύ Θ ε ο υ
Α υ τ ή ή ν έ α θ ρ η σ κ ε ί α ε χ α ρ α κ τ η ρ ί σ θ η α κ ρ ι β ώ ς κ α ί κ α
τ α λ λ ή λ ω ς ώ ς ο υ δ α ί σ μ ό ς "" Ό Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς ε χ ε ι ώ ς Θ ε ό ν
τ ο υ ό χ ι τ ό ν Γ ι α χ β έ α λ λ ά τ ό ν υ δ α ί κ ό ν λ α ό ν τ ο ύ ό π ο ί ο υ
ή α υ τ ο λ α τ ρ ε ί α ε ί ν α ι ό π υ ρ ή ν τ ο υ Τ α λ μ ο ύ δ Έ χ ε ι ώ ς ν ό μ ο ν
τ ο υ ό χ ι τ ή ν Tanakh τ ά β ι β λ ί α τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς α λ λ ά τ ό
Τ α λ μ ο ύ δ »19.
Κ α τ ό π ι ν τ ώ ν ε κ τ ε θ έ ν τ ω ν ε ί ν α ι π α σ ι φ α ν έ ς ό τ ι ό σ ύ γ
χ ρ ο ν ο ς Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς ό χ ι μ ό ν ο ν δ έ α π ο τ ε λ ε ί τ ό ν ε κ λ ε κ τ ό ν
λ α ό ν τ ο ύ Θ ε ο ύ α λ λ α κ ρ ι β ώ ς τ ό α ν τ ί θ ε τ ο ν ώ ς Θ ε φ μ ή
131
α ρ ε σ κ ό ν τ ω ν κ α ί π α σ ι ν α ν θ ρ ώ π ο ι ς έ ν α ν τ ί ο ν Θ ε σ
15).
Ε υ χ ό μ ε θ α ν ά α ν α ν ή ψ ο υ ν έ σ τ ω κ α ί τ ή ν έ ν δ ε κ ά τ η ν
Α π ρ ί λ ι ο ς 2004
1. R. Goldenberg, «Talmud», Ν Υ 1984, ρ 130.
2. Μ Hoffman Π Judaism's Strange Gods, USA, 2002, ρ 18-19,
Λ Φ ι λ ι π π ί δ ο υ Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς Έ π ο χ η ς τ η ς Κ Δ ι α θ ή κ η ς Ά θ η ν α ι
1958, σ 823.
3. R. Goldenberg, Ο π π σ 166-167.
4. Μ Hoffman, Ο π π σ 21-22.
5. Israel Shahak and Norton Mezvinsky, Jewish Fundamentalism ί
Israel, London, 1999, ρ 2.
6. Barry Holtz, «Midrash», Back to the Sources, Ν Υ 1984, ρ 180­
181.
7. Jacob Neusner, Rabbinic Judaism, USA, 1995, ρ Υ Ι Π
8. Jacob Neusner, Ο π π ρ ν π Ι
9. Μ Hoffman, Ο π π σ 27.
10. J. Neusner, Ο π π σ 22.
11. J. Neusner, Ο π π σ χ χ χ ν κ α ί XXXVI.
12. Hoffman Μ Ο π π σ 31.
13. Hoffman Μ Ο π π σ 28-30.
14. Hoffman Μ Ο π π σ 41-42.
15. Hoffman Μ Ο π π σ 36.
16. Shahak, Ο π π σ 24.
17. Neusner J., Ο π π σ 62.
18. Hoffman Μ Ο π π σ 5-6.
19. Hoffman Μ Ο π π σ 15-6. Benjamin Freedman, Facts are facts,
Ν Υ 1954, ρ 24 έ ξ
132
-
16. Υ Ι Ι Ε Ρ Ε Χ Ο Υ Ν Ο Ι Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι
Φ Υ Λ Ε Τ Ι Κ Ω Σ Τ Ω Ν Υ Ι Ι Ο Λ Ο Ι Π Ω Ν Λ Α Ω Ν
Τ Η Σ m Σ ; " "
Ε ι ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α ά ρ θ ρ α μ α ς α ν α ι ρ έ σ α μ ε τ ό π ε π λ α ν η ­
μ έ ν ο π ι σ τ ε ύ ω τ ώ ν Ι Ε β ρ α ί ω ν , Ο Τ Ι δ η λ α δ ή α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ό ν
έ κ λ ε κ τ ό ν λ α ό ν τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί Ο Τ Ι ή φ υ λ ή τ ο υ ς ε Ι ν α ι α ν ω τ έ ­
ρ α ό λ ω ν .
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ή α ν υ π α κ ο ή τ ο υ ς σ τ ό ν Θ ε ό ν τ ο ύ ς ώ δ ή γ η σ ε ν
ε ι ς τ ό θ λ ι β ε ρ ό ν σ η μ ε ί ο ν ν ά γ ί ν ο υ ν έ χ θ ρ ο ί Τ ο υ , ν ά α κ υ ρ ώ ­
σ ο υ ν τ ό ν Ν ό μ ο ν Τ ο υ , τ ή ν Π α λ α ι ά ν Δ ι ά θ ή κ η ν , κ α ί σ τ ή ν θ έ ­
σ ι τ ο υ ν ά θ έ σ ο υ ν τ ί ς ι δ ι κ έ ς τ ο υ ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς , τ ό Τ α λ μ ο ύ δ ,
ο ί ό π ο ί ε ς α π ο τ ε λ ο ύ ν ε ν α κ ρ ά μ α ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ε ί α ς κ α ί σ α ­
τ α ν ι σ μ ο ύ !
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ο ί δ ι δ ά σ κ α λ ο ί τ ο υ ς , ο ί π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ι ρ α β β ί ν ο ι ,
ε Ι ν α ι α υ τ ο ί π ο ύ δ ι δ ά σ κ ο υ ν σ υ ν ε χ ώ ς τ ο ύ ς μ ύ θ ο υ ς π ε ρ ί φ υ ­
λ ε η κ η ς ύ π ε ρ ο χ η ς , ό δ η γ ο ύ ν τ ε ς έ τ σ ι ε ν α ν ό λ ό κ λ η ρ ο λ α ό ν ,
ό χ ι μ ό ν ο ν ό τ ή ν δ ι ε θ ν η ά π ο μ ό ν ω σ ι , α λ λ ά κ α ί σ τ ή ν α ν τ ι π α ­
λ ό τ η τ α μ έ ό λ ο υ ς τ ο ύ ς λ α ο ύ ς , κ α τ ά τ ό ν γ ν ω σ τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο ύ
133
Ά π Π α ύ λ ο υ « ... κ α ί Θ ε φ μ ή α ρ ε σ κ ό ν τ ω ν κ α ί π α σ ι ν
α ν θ ρ ώ π ο ι ς ε ν α ν τ ί ω ν Α Θ ε σ σ 2, 15).
Ε ί ς α π ό δ ε ι ξ ι ν Τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν δ η λ ώ σ ε ι ς κ α ί
δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς ρ α β β ί ν ω ν λ ο γ ί ω ν κ α ί π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ώ ν τ ο ύ
Ι σ ρ α ή λ α ί ό π ο ί α ι ό ν τ ω ς π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ ό ν α π ο τ ρ ο π ι α σ μ ό ν
κ ά θ ε λ ο γ ι κ ο ύ α ν θ ρ ώ π ο υ
Έ ν α έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο Ά ρ α β ε ς δ έ ν α ξ ί ζ ο υ ν τ ό ν υ χ ά κ ι
έ ν ό ς Ι Ε β ρ α ί ο υ
Ρ α β β ί ν ο ς Yaacov Perrin
The Ν ew York Times, Feb. 28, 1994, ρ 1
Ι Η φ υ λ ή μ α ς θ ά π ά ρ η τ ή ν π ρ έ π ο υ σ α θ έ σ η μ έ κ ά θ ε
Ι Ε β ρ α ί ο ώ ς β α σ ι λ ι ά κ α ί κ ά θ ε ε θ ν ι κ ό ν ώ ς σ κ λ ά β ο ν
Ρ α β β ί ν ο ς Emm. Rabbinovich
Common Sense, J an. 12, 1952
Υ π ά ρ χ ε ι ε ν α τ ε ρ ά σ τ ι ο χ ά σ μ α μ ε τ α ξ ύ ή μ ώ ν κ α ί τ ώ ν
ε χ θ ρ ώ ν μ α ς Δ έ ν α ν ή κ ο υ ν σ τ ή ν ή π ε ι ρ ό μ α ς σ τ ό ν κ ό σ μ ο
μ α ς α λ λ ά π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς α ν ή κ ο υ ν σ ε ν α δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό γ α
. λ α ξ ί α
Moshe Katsave, Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ
The Jerusalem Post, May 10, 2001
Ο ί Π α λ α ι σ τ ί ν ι ο ι ε ί ν α ι κ τ ή ν η π ο ύ β α δ ί ζ ο υ ν σ έ δ ύ ο π ό
δ ι α
Menachem Begin, Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς τ ο υ Ι σ ρ α ή λ
New Statesman, June 25, 1982
134
-
Έ μ ε ί ς ο ί Ε β ρ α ί ο ι θ ε ω ρ ο ύ μ ε τ ή ν φ υ λ ή μ α ς α ν ω τ έ ρ α
ο λ η ς τ η ς α ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς κ α ί π ρ ο σ μ έ ν ο μ ε ... τ ό ν θ ρ ί α μ β ό
, , ,­
τ η ς ε π α υ τ η ς
Goldwin Smith,
α θ η γ η τ ή τ η ε ω τ έ ρ α Ι σ τ ο ρ ί α ς Ο ξ φ ό ρ δ η
</0 Θ ε ό ς ο μ ω ς υ π ε ρ η φ ά ν ο ι ς α ν τ ι τ ά σ σ ε τ α ι ο π ω ς
π ο λ λ ά κ ι ς σ υ ν έ β η σ τ ή ν π α γ κ ό σ μ ι ο ν Ι σ τ ο ρ ί α ν κ α ί π ρ ο σ φ ά
τ ω ς μ έ τ ό ν π α ρ α ν ο ί κ ό ν κ α ί τ ά α υ τ ά φ ρ ο ν ο ύ ν τ α δ ι ά τ ό ν
λ α ό ν τ ο υ Χ ί τ λ ε ρ Έ τ σ ι κ α ί σ τ ή ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν η π ε ρ ί π τ ω σ ι τ ά
γ ε γ ο ν ό τ α η λ θ α ν ν ά τ α π ε ι ν ώ σ ο υ ν τ ό ν υ π ε ρ φ ί α λ ο ν κ α ί
α π ά ν θ ρ ω π ο ν έ γ ω ί σ μ ό ν τ ώ ν ρ α β β ί ν ω ν τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ Κ α ί
ι δ ο ύ π ώ ς
fH σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς Β ι ο λ ο γ ί α κ α ί μ ά λ ι σ τ α ή Γ ε ν ε τ ι κ ή δ ι ά κ ο
ρ υ φ α ί ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν τ ο υ ς σ τ ή ν Ά γ γ λ ί α Ά μ ε ρ ι κ ή κ α ί
τ ό Ι σ ρ α ή λ (!) κ α τ έ λ η ξ α ν σ τ ό σ υ μ π έ ρ α σ μ α ο τ ι Ο ύ δ α μ ο υ
τ η ς γ η ς ύ π ά ρ χ ε ι κ ά π ο ι ο ς π ο ύ ν ά ε Ί ν α ι κ α θ α ρ ό ς
Ε β ρ α ί ο ς
Μ έ β ά σ η τ ό DNA κ α ί λ λ α έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α
α π ε δ ε ί χ θ η σ α φ ώ ς ή α λ ή θ ε ι α τ ο ύ α ν ω τ έ ρ ω σ υ μ π ε ρ ά σ μ α
τ ο ς γ ι α υ τ ό κ α ί έ γ ρ α ψ α ν The New York Times: Σ υ μ φ ώ
ν ω ς π ρ ό ς μ ί α ν ν έ α ν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ν σ π ο υ δ ή ν ο ί Ε β ρ α ί ο ι
ε ί ν α ι γ ε ν ε τ ι κ ώ ς α δ ε λ φ ο ί τ ώ ν Π α λ α ι σ τ ι ν ί ω ν Σ υ ρ ί ω ν κ α ί
Λ ι β α ν έ ζ ω ν κ α ί ο λ ο ι μ ε τ έ χ ο υ ν τ η ς α υ τ η ς γ ε ν ε τ ι κ η ς κ α τ α
γ ω γ η ς (lineage), ή ό π ο ί α α ν α τ ρ έ χ ε ι χ ι λ ι ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α π ί
σ ω
Έ π ί σ η ς ή Ά κ α δ η μ ί α Ε π ι σ τ η μ ώ ν τ ώ ν Η ν ω μ έ ν ω ν Π ο λ ι
τ ε ι ώ ν α ν ε κ ο ί ν ω σ ε σ τ ί ς 6 Ι ο υ ν ί ο υ τ ο ύ 2000, ο τ ι ο ί λ ε γ ό μ ε
135
Ή δ ι δ ά κ τ ω ρ Ariella Oppenheim, μ ί α Ι ο υ δ α ί α κ α θ η γ ή τ ρ ι α τ η ς γ ε
ν ε τ ι κ η ς ε ί ς τ ό Έ β ρ α ί κ ό Π α ν ε π ι σ τ ι μ ι ν τ ο υ Ι σ ρ α ή λ ό μ ο υ μ έ π έ ν τ ε
έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ η ς α ν ε κ ο ί ν ω σ α ν ε ί ς τ ή ν Ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή
Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ν Ά ν θ ρ ω π ί ν η ς Γ ε ν ε τ ι κ η ς Ν ο ε μ 2001), ό τ ι τ ό DNA τ ώ ν
Έ β ρ α ί ω ν ε ί ν α ι π ο λ ύ κ ο ν τ ά μ έ τ ό DNA τ ώ ν Ι ρ α κ ι ν ώ ν Κ ο ύ ρ δ ω ν
Τ ο ύ ρ κ ω ν κ α ί Ά ρ μ ε ν ί ω ν Έ ν τ φ μ ε τ α ξ ύ ο ί Σ ε φ α ρ δ ί κ Έ β ρ α ί ο ι τ η ς
Μ έ σ η ς Ά ν α τ ο λ η ς δ ι α φ έ ρ ο υ ν α π ό τ ο ύ ς Ε β ρ α ί ο υ ς τ η ς Ε ύ ρ ώ π η ς π ο λ
λ ο ί τ φ ν ό π ο ί ω ν ε ί ν α ι Χ α ζ α ρ ι κ η ς Τ ο υ ρ κ ι κ η ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς
ν ο ι Ε β ρ α ί ο ι έ χ ο υ ν τ ό α υ τ ό γ ε ν ε τ ι κ ό ύ λ ι κ ό μ έ τ ο ύ ς Ά ρ α
β ε ς τ η ς Μ έ σ η ς Ά ν α τ ο λ η ς
Τ ό δ έ σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ν β ι ο λ ό γ ο ι ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς
ε ρ ε υ ν ώ ν τ ε ς τ ή μ η τ ρ ι α ρ χ ι κ ή κ α τ α γ ω γ ή τ ο ύ Ω Ν Α α ν ε κ ά λ υ
ψ α ν ό τ ι δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι α π ο λ ύ τ ω ς ο υ δ ε ί ς κ ρ ί κ ο ς π ο ύ ν ά σ υ ν
δ έ τ ο ύ ς σ η μ ε ρ ι ν ο ύ ς α υ τ ο α π ο κ α λ ο υ μ έ ν ο υ ς Ι ο υ δ α ί ο υ ς 11
Ε β ρ α ί ο υ ς μ έ τ ό Ω Ν Α τ ώ ν α ρ χ α ί ω ν Ι σ ρ α η λ ι τ ώ ν
ο γ ν ω σ τ ό ς δ έ σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς κ α ί π ο λ ι τ ι κ ό ς α ν α λ υ τ ή ς
Ε β ρ α ί ο ς Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς Hitchens, δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε δ η μ σ ί ό τ ι
ή έ θ ν ι κ ή κ α θ α ρ ό τ η τ ω ν Ε β ρ α ί ω ν ε ί ν α ι μ ί α φ α ν τ α σ ί α
Έ ν τ φ μ ε τ α ξ ύ α ν ε κ α λ ύ φ θ η ό τ ι μ ε ρ ι κ ο ί Ά φ ρ ι κ α ν ο ί φ υ
λ ή Lemba), κ α ί Ι ν δ ο ί ε ί ν α ι π ο λ ύ π ι ό κ ο ν τ ά τ ό Ω Ν Α τ ο ύ
136
Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς Hitchens, ε ν α ς δ ι α
κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς Έ β ρ α ί ο ς σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς λ έ
ι ι c" ,,,,
ε ι ο τ ι η ν ε α ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ η ε ρ ε υ ν α α π ο
δ ε ι κ ν ύ ε ι δ τ ι ή ε θ ν ι κ ή κ α θ α ρ ό τ η ς τ η ς
Έ β α ί κ η ς φ υ λ η ς ε ί ν α ι μ ί α φ α ν τ α σ ί α
Δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι τ έ τ ο ι ο π ρ ά γ μ α δ η λ α δ ή
κ α θ α ρ ό ς Έ β ρ α ί ο ς δ ι α κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ς α π ό
τ ί ς ά λ λ ε ς φ υ λ ς
ά ρ χ α ί ο υ Ι σ ρ α ή λ π α ρ ά ο ί σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι Ε β ρ α ί ο ι π ο ύ ζ ο ύ ν
σ τ ό Ι σ ρ α ή λ
Έ π ί σ η ς ο ί π λ ε ί σ τ ο ι Ε β ρ α ί ο ι τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς ε ί ν α ι Τ ο υ ρ
_ ;...,. . '. _ e, " c ,
κ ι κ η ς κ α τ α γ ω γ η ς Κ τ ω ν ο π ο ι ω ν ο υ τ ε ο ι π ρ ο γ ο ν ο ι
η σ α ν Ι σ ρ α η λ ί τ α ι Έ τ σ ι ά λ η θ ε ύ ε ι κ α τ ά π ά ν τ α ό π ρ ώ η ν
ά ρ χ ι ρ α β β ί ν ο ς κ α ί κ α τ ό π ι ν ά π ο λ ο γ η τ ή ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ
γ ε ν ό μ ε ν ο ς Freedman, ό ό π ο ί ο ς π ρ ί ν ά π ό 50 χ ρ ό ν ι α
ά κ ρ ι β ώ ς ά π ε κ ά λ υ ψ ε δ τ ι ο ί Ε β ρ α ί ο ι τ η ς ά ν α τ ο λ ι κ η ς
Ε υ ρ ώ π η ς η σ α ν ά π ό γ ο ν ο ι τ ώ ν Κ π ο ύ έ δ έ χ θ η σ α ν τ ό ν
Τ α λ μ ο υ δ ι σ μ ό ν τ ό ν 7ο ν α Ι ώ ν α Τ ι π ρ ο τ ρ ο π η τ ο ύ β α σ ι λ έ ω ς
τ ω ν Bulan! (Benjamin Freedman, Facts are Facts, Ν
York, 1954, σ 49 έ ξ
Μ ε τ ά τ ά ς ά ν ω τ έ ρ ω ά ν α κ α λ ύ ψ ε ι ς κ α ί δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς π ο
λ ύ δ ι κ α ί ω ς έ γ ρ ά φ η ε Ι ς τ ό ν Ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ν τ ύ π ο ν
Β λ έ π ε ι ς ό Θ ε ό ς δ έ ν έ κ τ ι μ τ ο ύ ς ρ α τ σ ι σ τ έ ς τ ο ύ ς ψ ε ύ
τ ε ς τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο ύ ά ρ π ά ζ ο υ ν τ ή ν γ η ν τ ο ύ ά λ λ ο υ
τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο ύ π α ρ ι σ τ ά ν ο υ ν τ ο ύ ς έ α υ τ ο ύ ς τ ω ν δ τ ι
137
ε ί ν α ι κ ά τ ι ε ν φ δ έ ν ε ί ν α ι κ α ί ε ί δ ι κ ά τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο ύ
β λ α σ φ η μ ο ύ ν τ ό ό ν ο μ α τ ο ύ Ι η σ ο ύ ί σ χ υ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι ό τ ι δ έ ν
η τ ο ό Υ ί ό ς τ ο ύ Θ ε ο ύ
Έ τ σ ι π ρ ο σ έ χ ε τ ε σ ε ί ς π ο ύ λ έ τ ε ό τ ι ε ί σ θ ε Ε β ρ α ί ο ι κ α ί
δ έ ν ε ί σ θ ε α λ λ ά ψ ε ύ δ ε σ θ ε Σ τ ί ς φ υ λ ε τ ι κ έ ς σ α ς φ α ν τ α σ ί ε ς
ί σ ω ς ν ά φ α ν τ ά ζ ε σ θ ε Ο τ ι κ ά π ο ι α ή μ έ ρ α ό λ ο ι ο ί λ α ο ί τ η ς γ η ς
θ ά γ ί ν ο υ ν σ κ λ ά β ο ι σ α ς Ά λ λ ά θ ά δ ι α ψ ε υ σ θ ε ί τ ε α π ο λ ύ
τ ω ς
Φ λ ε τ ι κ ά δ έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Ε β ρ α ί ο ι ε π ί τ η ς
γ η ς ο Θ ε ό ς γ ν ω ρ ί ζ ε ι α ύ τ ο ύ ς π ο ύ ε π ι χ ε ι ρ ο ύ ν ν ά α λ λ ο ι ώ
σ ο υ ν τ ή ν φ υ λ ε τ ι κ ή κ α τ α γ ω γ ή τ ο υ ς Γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ί ς ύ π ε ρ β ο λ έ ς
τ ο υ ς τ ή ν α λ α ζ ο ν ι κ ή ν τ ω ν ύ π ε ρ η φ ά ν ε ι α ν κ α ί τ ό τ ρ α γ ι κ ό ν
μ ί σ ο ς τ ω ν κ α τ ά τ η ς α ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς ο Θ ε ό ς α π ο ρ ρ ί π τ ε ι
τ ό ν ρ α τ σ ι σ μ ό τ ο υ ς δ έ ν ε ύ α ρ ε σ τ ε ί τ α ι κ α θ ό λ ο υ μ έ τ ί ς α ν ό η
τ ε ς γ ε ν ε α λ ο γ ί ε ς τ ο υ ς κ α ί α ν δ έ ν μ ε τ α ν ο ή σ ο υ ν ε ύ ρ ί σ κ ο
ν τ α ι σ έ β α θ ε ι ά κ α ί τ ρ ο μ ε ρ ή δ ο κ ι μ α σ ί α
ο ί δ α ... κ α ί τ ή ν β λ α σ φ η μ ί α ν ε κ τ ω ν λ ε γ ό ν τ ω ν Ι ο υ δ α ί
ο υ ς ε ί ν α ι έ α υ τ ο ύ ς κ α ί ο ύ κ ε ί σ ί ν α λ λ ά σ υ ν α γ ω γ ή τ ο ύ σ α
τ α ν ά Ά π ο κ 2, 9) (Power ο ί Prophecy, Oct. 2004, ρ 4).
Έ μ ε ί ς ε ύ χ ό μ ε θ α ν ά μ ε τ α ν ο ή σ ο υ ν τ ό σ υ ν τ ο μ ώ τ ε ρ ο ν δ ι ό
τ ι ό ν τ ω ς ε ί ν α ι σ κ λ η ρ ό ν π ρ ό ς κ έ ν τ ρ α λ α κ τ ί ζ ε ι ν
Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς 2004
138
17. Ι Ο Υ Δ Α Ι Ο Ι Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ο Ι
Σ Φ Π Κ
Σ Τ Α Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Π Ε Δ Α
Τ ά media ά π ο κ ρ ύ π τ ο υ ν τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο
.ό λ ο κ α ύ τ ω μ α τ η Ι Ι σ τ ο ρ ί α
Ά γ α π ώ τ ο ύ ς Ι σ χ υ ρ ο ύ ς α ν τ ι π ά λ ο υ ς Ε Ι ν α ι τ ό σ ο δ ι α σ κ ε
δ α σ τ ι κ ό ν ά σ π ς τ ί ς π λ ά τ ε ς τ ο υ ς ε ί π ε ό α ν α κ ρ ι τ ή ς τ ο ύ Λ έ
ν ι γ κ ρ α ν τ Σ ι τ ό β Κ α ί α ν ό κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ό ς σ ο υ ε Ι ν α ι τ ό σ ο
ι σ χ υ ρ ό ς ώ σ τ ε ν ά α ρ ν ε ί τ α ι ν ά ύ π κ ύ ψ ι σ σ λ ε ς τ ί ς μ ε θ ό
δ ο υ ς σ ο υ π ο ύ β λ έ π ε ι ς σ τ ι ε χ ο υ ν α π ο τ ύ χ ε ι κ α ί γ ι α ύ τ ό
ε Ι σ α ι ό ρ γ ι σ μ έ ν ο ς τ ό τ ε μ ή ν έ λ ε γ χ ε τ ή ν μ α ν ί α σ ο υ Ε Ι ν α ι
τ ρ ο μ ε ρ ά ί κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό α ύ τ ό τ ό ξ έ σ π α σ μ α Ά φ η σ ε τ ό ν θ υ
μ ό σ ο υ ν ά π ά ρ τ ι έ λ ε ύ θ ε ρ α τ ό ν δ ρ ό μ ο τ ο υ Μ ή ν τ ό ν π ε ρ ι ο
ρ ί ζ ε ι ς Μ ή ν ύ π ο χ ω ρ ς Α ύ τ ό έ π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι σ τ α ν ο ί ά ν α
κ ρ ι τ α ί φ τ ύ ν ο υ ν σ τ ό α ν ο ι χ τ ό σ τ ό μ α τ ο ύ κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ
Κ α ί χ ώ ν ο υ ν τ ό π ρ ό σ ω π ό τ ο υ σ έ μ ι ά γ ε μ ά τ η λ ε κ ά ν η α π ο
χ ω ρ η τ η ρ ί ο υ
Μ έ α ύ τ ή τ ή ν λ ο γ ι κ ή κ α ί ν ο ο τ ρ ο π ί α σ β ο υ ρ ί ζ ο υ ν τ ο ύ ς π ι
139
σ τ ο ύ ς ά π ό τ ά μ α λ ι ά τ ο υ ς ή ο ύ ρ ο υ ν σ τ ό π ρ ό σ ω π ο έ ν ό ς γ ο
ν α τ ι σ τ ο ύ κ ρ α τ ο υ μ έ ν ο υ Μ ε τ ά ά π ό α ύ τ ή ν τ ή ν θ ύ ε λ λ α τ η ς
μ α ν ί α ς α ί σ θ ά ν ε σ α ι τ ό ν έ α υ τ ό σ ο υ τ ί μ ι ο ν ά ν θ ρ ω π ο ν
Ά λ έ ξ α ν δ ρ Σ ο λ τ ζ ε ν ί τ σ ι ν
Τ ό Ά ι π έ λ α γ Γ κ ο υ λ ά γ κ
Έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς σ δ λ ο τ ό ν τ ύ π ο ν τ ή ν τ η λ ε ό ρ α σ ι ν κ α ί
τ ί ς έ φ η μ ε ρ ί δ ε ς ό Mel Gibson, ό ή θ ο π ο ι ό ς κ α ί σ κ η ν ο θ έ τ η ς
τ ο ύ κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ε χ ε ι τ ρ ο μ ε ρ ά σ κ φ α ν τ η θ η ά π ό τ ή ν
Ε β ρ α ί κ ή elite, ή ό π ο ί α έ ν χ ο ρ φ μ ι σ ε ί κ α ί π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ ο ύ
Gibson τ ό δ υ ν α μ ι κ ό κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό έ ρ γ ο Τ ό π ά θ ο ς
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ
cH ADL, τ ό κ έ ν τ ρ ο ν Wiesenthal κ α ί ά λ λ ε ς ρ α τ σ ι σ τ ι κ έ ς
α ν τ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς ό μ ά δ ε ς ε κ α ν α ν τ ό ν Gibson τ ό ν ά π ο δ ι ο
, π ο μ π α ί ο τ ρ ά γ ο τ ώ ρ α έ δ ώ κ α ί ε ν α χ ρ ό ν ο
Ά λ λ ά γ ι ά σ τ α θ ε ί τ ε Ν ο μ ί ζ ε τ ε δ τ ι τ ό ν Gibson τ ό ν μ ε τ ε
χ ε ι ρ ί σ θ η κ α ν ά σ χ η μ α δ έ ν ε χ ε τ ε δ ε ί τ ί π ο τ α α κ ό μ η
Ά ν α λ ο γ ι σ θ ε ί τ ε τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ ι τ ο ύ ν ο μ π ε λ ί σ τ α ί σ τ ο ρ ι
κ ο ύ κ α ί σ υ γ γ ρ α φ έ α Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Σ ο λ τ ζ ε ν ί τ σ ι ν Ο ί
Ε β ρ α ί ο ι ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν τ α ι δ υ σ φ η μ ο ύ ν τ ε ς κ ά ί π ο ι κ ί λ ω ς κ α
τ α π α τ ο ύ ν τ ε ς τ ή ν ύ π ό λ η ψ ι τ ο ύ α ν ε γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ό υ χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ
Σ ο λ τ ζ ε ν ί τ σ ι ν τ ο ύ λ ο ι π ο ύ Σ ο λ τ ζ έ δ ώ κ α ί τ έ σ σ ε ρ α χ ρ ό ν ι α
,
τ ω ρ α
Ε ί ς α ν τ ί θ ε σ ι ν π ρ ό ς τ ή ν ύ π ό θ ε σ ι ν Gibson τ ά έ λ ε γ χ ό μ ε
ν α media ύ π ο υ λ α α ρ ν ο ύ ν τ α ι ν ά τ ό α ν α κ ο ι ν ώ σ ο υ ν cO Σ ο λ
τ ζ ε Ί ν α ι τ ό ά τ υ χ ο θ ύ μ α τ ό ό π ο ί ο ν ε χ ε ι ύ π ο σ τ ε ί β ά ρ β α ρ ο ν
π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν μ α σ τ ί γ ω μ α κ α ί σ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ό ν τ ρ α υ μ α τ ι
σ μ ό ν δ ι ά τ ά ό π ο ί α ό κ ό σ μ ο ς δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ί π ο τ α
Φ α ί ν ε τ α ι σ ά ν ν ά ε χ ο υ ν π ε ρ ά σ ε ι α ί ώ ν ε ς α π ό τ ό τ ε π ο ύ ό
140
----
ν η φ ά λ ι ο ς Ρ ώ σ ο ς σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς έ τ ι μ ή θ η δ ι ά τ ή ν ο ξ υ δ ε ρ κ η
κ α ί κ α υ σ τ ι κ ή ν π ε ρ ι γ ρ α φ ή ν τ η ς τ ρ ο μ ε ρ ά ς κ α ί ά π α ν θ ρ ώ π ο υ
μ ε τ α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς τ ώ ν θ υ μ ά τ ω ν τ ο ύ Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ Γ κ ο υ λ ά
γ κ ε ν α κ λ ε ι σ τ ό σ ύ σ τ η μ α χ ι λ ι ά δ ω ν σ τ ρ α τ ο π έ δ ω ν μ έ δ ο ύ
λ ο υ ς έ ρ γ ά τ α ς ο ί δ ι ο ς ό Σ ο λ τ ζ έ φ υ λ α κ ί σ θ η σ τ ά Γ κ ο υ λ ά
γ κ γ ι ά μ ι ά δ ε κ α ε τ ί α φ υ λ α κ ι σ θ ε ί ς π ρ ο λ η π τ ι κ ά ό χ ι γ ι ά κ ά
τ ι ά λ λ ο π α ρ ά δ ι ά τ ό ν φ ό β ο τ ώ ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν μ ή π ω ς κ ά
π ο ι α ή μ έ ρ α γ ρ ά ψ ε ι κ ά τ ι π ο ύ ο ί κ ύ ρ ι ο ι τ ο ύ Κ ρ ε μ λ ί ν ο υ π ι
θ α ν ό ν ν ά ε ύ ρ ι σ κ α ν π ρ ο σ β λ η τ ι κ ό ν γ ι ά τ ό Κ ρ ά τ ο ς
Σ ο λ τ ζ ε ν ί τ σ ι ν
ή σ υ ν ε ί δ η σ ι ς τ ο υ υ α ι ώ ν ο ς
Τ ο ύ ί σ τ ο ρ ι κ ο υ Σ ο λ τ ζ τ ό σ υ ν τ α
ρ α κ τ ι κ ό ν β ι β λ ί ο ν Ά ρ χ ι π έ λ α γ ο ς
Γ κ ο υ λ ά γ κ ε Ί χ ε ά ν α ρ ί θ μ η τ ε ς έ κ δ ό
σ ε ι ς σ έ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ά π ό 50
γ λ ώ σ σ ε ς κ α ί σ υ ν ε κ ί ν η σ ε τ ί ς κ α ρ
δ ι έ ς τ ώ ν δ υ τ ι κ ώ ν
Έ ξ ο ρ ι σ θ ε ί ς υ π ό τ ο ύ Κ ρ ε μ λ ί ν ο υ
δ ι ό τ ι ε Ί π ε τ ή ν φ ο β ε ρ ά ν ά λ ή θ ε ι α ν
α υ τ ό ς ό σ π ο υ δ α ί ο ς ά ν ή ρ έ τ ι μ ή θ η
ά π ό τ ο ύ ς ά γ α π ώ ν τ α ς τ ή ν έ λ ε υ θ ε
Ό η ρ ω ι κ ό ς
ρ ί α ν ά ν θ ρ ώ π ο υ ς ε Ι ς Η ν ω μ έ ν α ς
Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Π ο λ ι τ ε ί α ς κ α ί Ε υ ρ ώ π η ν
Σ ο λ τ ζ ε ν ί τ σ ι ν
η σ υ ν ε ί δ η σ ι ς
Σ υ χ ν ώ ς ά π ε κ α λ ε ί τ ο ή σ υ ν ε ί δ η
-, -,- , , τ ο ύ 2000 α ί ώ ν ο ς
σ ι ς τ ο υ ε ι κ ο σ τ ο υ α ι ω ν ο ς κ α ι α ν ε
ώ ς ά π ε κ λ ή θ η
γ ν ω ρ ί σ θ η π α γ κ ο σ μ ί ω ς ώ ς ε ν α ά π ό
κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν
τ ά κ ύ ρ ι α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α Ι σ χ υ ρ ά ς ό μ ι λ ί α ς τ ο υ
-"
141
------------
θ ε λ ή σ ε ω ς κ α ί η θ ι κ ο ύ μ ε γ α λ ε ί ο υ Ά κ ό μ η κ α ί Ο φ ι λ ε λ ε ύ θ ε
ρ ο ς τ ύ π ο ς α ρ χ ι κ ώ ς ε ί χ ε π η ω ρ α ί α λ ό γ ι α γ ι ά τ ό ν Σ ο λ τ ζ >­
Ε δ ί σ τ α σ α ν ν ά ε ν α ν τ ί ω θ ο ύ ν κ α τ ά τ ο ύ τ ό σ ο τ ι μ η θ έ ν τ ο ς
α ν θ ρ ώ π ο υ γ ι ά τ ό ύ ψ η λ ό ν η θ ο ς τ ο υ α ν α γ ν ω ρ ι σ θ έ ν τ ο ς α π ό
τ ό σ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς ω ς φ ι λ α λ ή θ η ς κ α ί α ν ω τ έ ρ ο υ χ α ρ α
κ τ η ρ ο ς
Ά λ λ ά τ ό τ ε Ο ί σ τ ο ρ ι κ ό ς κ α ί φ ι λ α λ ή θ η ς Σ ο λ τ ζ έ κ α ν ε κ ά
τ ι π ο ύ γ ι ά τ ο ύ ς φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ ο υ ς κ α ί κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ά ς η τ ο μ έ γ α
λ ά θ ο ς Ε ρ ω τ η θ ε ί ς σ έ μ ι ά press conference γ ι α τ ί σ υ ν έ β η
σ α ν ό π ι σ θ ε ν τ ο ύ σ ι δ η ρ ο ύ π α ρ α π ε τ ά σ μ α τ ο ς τ ά φ ο β ε ρ ά γ ε
γ ο ν ό τ α γ ι α τ ί έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ά ν θ ρ ω π ο ι ε ξ ω ρ ί σ θ η σ α ν β α σ α
ν ί σ θ η κ α ν κ α ί δ ο ύ λ ε ψ α ν ε ω ς θ α ν ά τ ο υ ε ί ς τ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α
τ ώ ν σ κ λ ά β ω ν Ο Σ ο λ τ ζ έ δ ω σ ε τ ή ν έ ξ η ς ά π λ η κ α ί ε ν π ω
σ ι α κ ή α π ά ν τ η σ ι </0 α ν θ ρ ω π ο ς έ λ η σ μ ό ν η σ ε τ ό ν θ ε ό ν
Ε ξ ω φ ρ ε ν ι κ ό ς ε κ ρ α ξ α ν ο ί κ ρ ι τ ι κ ο ί
Τ ί ε Ί π ε ς Θ ε ό ς Ε ξ ω φ ρ ε ν ι κ ό ς ο ί κ ρ ι τ ι κ ο ί φ ώ ν α ξ α ν
Ά μ έ σ ω ς Ο π α γ κ ό σ μ ι ο ς τ ύ π ο ς ξ ε κ ί ν η σ ε μ ι ά α λ λ α γ ή γ ν ώ μ η ς
π ε ρ ί τ ο ύ α ν δ ρ ό ς τ ό ν ο π ο ί ο ν κ ά π ο τ ε ε ί χ ε ε κ θ ε ι ά σ ε ι Μ ε ρ ι
κ ο ί τ ό ν α π ε κ ά λ ε σ α ν φ α ν α τ ι κ ό χ ρ ι σ τ ι α ν ό ά λ λ ο ι ε Ί π α ν
δ τ ι Ο Σ ο λ τ ζ η τ ο α ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ ό ς ... δ ε ξ ι ό ς ... θ ρ η σ κ ό λ η
π τ ο ς
Τ ό τ ε τ ό 2000 Ο Σ ο λ τ ζ ε κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε ε ν α ν έ ο β ι β λ ί ο μ έ
τ ό ν ε π ι τ υ χ η τ ί τ λ ο Μ α ζ ί δ ι α κ ό σ ι α χ ρ ό ν ι α Τ ό ν έ ο β ι β λ ί ο
η τ ο μ ί α ε ξ ο ν υ χ ι σ τ ι κ ή δ σ ο κ α ί δ ι ο ρ α τ ι κ ή σ υ λ λ ο γ ή ε ρ ε υ ν ώ ν
μ ε ρ ι κ ώ ν δ ε κ α ε τ ι ώ ν π ο ύ ε π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε ο Σ ο λ τ ζ α ν τ ι
κ ε ί μ ε ν ο ν τ ώ ν ο π ο ί ω ν η σ α ν ο ί ρ α δ ι ο υ ρ γ ί ε ς δ ύ ο α ί ώ ν ω ν τ ώ ν
142

Ε β ρ α ί ω ν τ ό σ ο σ τ ή ν τ σ α ρ ι κ ή δ σ ο κ α ί σ τ ή ν Σ ο β ι ε τ ι κ ή Ρ ω
ι
σ ι α
Ά κ ρ ι β έ ς σ έ κ ά θ ε λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α φ ι λ ό π ο ν α τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ
ν ο ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς α π έ δ ε ι ξ ε π ώ ς δ ι ά τ ω ν α ί ώ ν ω ν μ ι ά μ ι κ ρ ή
σ υ μ μ ο ρ ί α Ε β ρ α ί ω ν ε π α ν α σ τ α τ ω ν ε ί χ ε σ υ ν ω μ ο τ ί σ ε ι κ α ί
ε σ χ ε δ ί α ζ ε ν ά α ν α τ ρ έ Ψ η τ ο ύ ς Ρ ώ σ ο υ ς τ σ ά ρ ο υ ς ο σ κ ο π ό ς
τ ο υ ς ν α π ο κ τ ή σ ο υ ν τ ό ν έ λ ε γ χ ο ν τ η ς τ σ α ρ ι κ η ς Ρ ω σ ί α ς κ α ί
ν ά δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν ε ν α π ρ ο γ ε φ ύ ρ ω μ α δ ι ά τ ή ν ε β ρ α ί κ ή
Ο υ τ ο π ί α ε π ί τ η ς γ η ς τ ό ε π ί μ α κ ρ ό ν ε π ι θ υ μ η τ ό ν β α σ ί λ ε ι ο ν
τ ω ν Ι ο υ δ α ί ω ν
Τ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α Γ κ ο υ λ ά γ κ
τ ω ν Ι Ε β ρ α ί ω ν έ π α ν α σ τ α τ ω ν
Μ έ κ α τ α π λ η κ τ ι κ έ ς μ α ρ τ υ ρ ί ε ς τ ό Μ α ζ ί γ ι ά δ ι α κ ό σ ι α
χ ρ ό ν ι α έ δ ε ι ξ ε π ώ ς ό Λ έ ν ι ν Τ ρ ό τ σ κ υ κ α ί ά λ λ ο ι Ε β ρ α ί ο ι
σ υ ν ο μ ω τ α ι κ α τ ή ρ γ η σ α ν τ ή ν δ υ ν α σ τ ε ί α ν τ ω ν Ρ ο μ α ν ώ φ τ ό
1917 κ α ί ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν τ ό δ ι κ ό τ ο υ ς ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ό σ ύ
σ τ η μ α Τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α ο Ι β ρ α δ υ ν έ ς δ ο λ ο φ ο ν ί ε ς χ ι λ ι ά δ ω ν
α θ ώ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν ν δ ρ ω ν γ υ ν α ι κ ω ν κ α ί π α ι δ ι ω ν ο Ι
ό π α ο ι ε ί χ α ν ε γ κ λ ε ι σ θ η α π ό τ ή ν μ υ σ ι κ ή α σ τ υ ν ο μ ί α τ ο ύ
μ α υ ρ ο ψ ύ χ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ α δ ε λ φ ο ύ σ έ χ ι λ ι ά δ ε ς τ ε ρ α τ ώ δ η
σ τ ρ α τ ό π ε δ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς
ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν θ υ μ ά τ ω ν α ν α φ έ ρ ε ι ό
Σ ο λ τ ζ η σ α ν π ι σ τ ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί κ α ί ε ί ν α ι ε ύ λ ο γ ο ν α φ ο ύ ο Ι
ε π α ν α σ τ ά τ α ι Ε β ρ α ί ο ι π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ ν κ α ί μ ι σ ο ύ ν τ ό ν Ί η
σ ο ύ ν κ α ί τ ό ν ε κ λ ε κ τ ό ν λ α ό ν τ ο υ τ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς
Σ υ ν ο λ ι κ ά π ε ρ ί π ο υ 66 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α α θ ω ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι
143
σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν κ α ί τ ε λ ι κ ά β ρ η κ α ν τ ό ν θ ά ν α τ ο ν σ τ ά χ έ ρ ι α
τ ο ύ Ι Ε β ρ α ϊ κ ο ύ σ ώ μ α τ ο ς Ι β ά ν ό τ ρ ο μ ε ρ ό ς Ι Ε ξ ή ν τ α ε ξ η
έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ε δ ο λ ο φ ο ν ή θ η σ α ν κ υ ρ ί ω ς α π ό τ ο ύ ς Ι Ε β ρ α ί
ο υ ς δ ι ο ι κ η τ ά ς τ ώ ν σ τ ρ α τ ο π έ δ ω ν Α ύ τ ό σ η μ α ί ν ε ι 10 φ ο ρ έ ς
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι τ ώ ν Ι Ε β ρ α ί ω ν ώ ς ί σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι ο ί ί δ ι ο ι π ο ύ
ε φ ο ν ε ύ θ η σ α ν σ τ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α ύ π ό τ ώ ν Ν α ζ ί
Π ρ ο φ α ν ώ ς ε ν α τ ό σ ο σ η μ α ν τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό κ α ί γ ε μ ά τ ο
α λ ή θ ε ι ε ς β ι β λ ί ο ό π ω ς τ ό Δ ι α κ ό σ ι α χ ρ ό ν ι α μ α ζ ί π ρ έ π ε ι
ό π ω σ δ ή π ο τ ε ν ά φ ι μ ω θ Ό ό π ω ς κ α ί έ γ ι ν ε Κ α ν ε ί ς α γ γ λ ό
φ ω ν ο ς ε κ δ ό τ η ς τ ή Β ρ ε τ τ α ν ί α κ α ί Ι Η ν ω μ έ ν ε ς Π ο λ ι τ ε ί ε ς
δ έ ν ε τ ό λ μ η σ ε ν ά τ ό ε κ δ ώ Π ρ ό ς τ ό π α ρ ό ν τ ό β ι β λ ί ο ν κ υ
κ λ ο φ ο ρ ε ί σ τ ά Ρ ω σ ι κ ά Γ ε ρ μ α ν ι κ ά κ α ί Γ α λ λ ι κ ά
Τ σ α κ ί σ τ ε α ύ τ ό ν τ ό ν θ ρ α σ ύ ά λ ή τ η
Ά δ ι ά ν τ ρ ο π α ό μ ω ς ή σ υ χ α κ α ί χ ω ρ ί ς ε π ι δ ε ί ξ ε ι ς ο ί
Ι Ε β ρ α ί κ ο ί Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί ε κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ α ν τ ό σ ύ ν θ η μ α
Τ σ α κ ί σ τ ε τ ό ν θ ρ α σ ύ α λ ή τ η Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο Σ ο λ τ ζ ε ν ί τ σ ι ν
Θ ά φ τ ε τ ά έ ρ γ α τ ο υ τ ή ν φ ω ν ή τ ο υ Σ κ ο τ ώ σ τ ε τ ο ν μ έ τ ό
β α μ β ά κ ι Ε ά ν χ ρ ε ι α σ θ Ό ν ά α ν α φ έ ρ ε τ ε τ ό δ ν ο μ ά τ ο υ ν ά
τ ό π η τ ε μ έ π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η σ α ρ κ α σ μ ο ύ ς κ α ί γ ε λ ο ι ο π ο ί η σ η
Τ ι μ ω ρ η σ τ ε τ ο ν σ κ λ η ρ ά δ ι ό τ ι τ ό λ μ η σ ε ν ά α π ο κ α λ ύ Ψ Ώ τ ά
μ υ σ τ ι κ ά μ α ς σ τ ό ν κ ό σ μ ο Ά ς γ ί ν ε ν α π α ρ ά δ ε ι γ μ α σ τ ό τ ί
μ π ο ρ ε ί ν ά κ ά ν ή Ε β ρ α ϊ κ ή ί σ χ ύ ς σ τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο π ο ύ π ε ι
σ μ ό ν ω ς α ρ ν ε ί τ α ι ν ά ε υ θ υ γ ρ α μ μ ι σ θ Ό μ έ τ ή ν γ ρ α μ μ ή τ ο ύ
Σ ι ω ν ι σ τ ι κ ο ύ κ ι ν ή μ α τ ο ς
Έ χ ω δ η τ ί έ χ ο υ ν κ ά ν ε ι σ τ ό ν Σ ο λ τ ζ Έ χ ω δ ι α β ά σ ε ι τ ί ς
π ρ ο κ α τ ε ι λ η μ έ ν ε ς κ α ί μ ο χ θ η ρ έ ς β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί ε ς τ ο ύ έ ρ γ ο υ
144
-
τ ο υ ε ι ς τ ά ε λ ε γ χ ό μ ε ν α media κ α ί
β ε β α ι ώ θ η κ α π ε ρ ί τ ο ύ ε κ δ ι κ η τ ι κ ο ύ
μ ί σ ο υ ς τ ω ν κ α τ α υ τ ο ύ ά π ό ά ν α
ρ ί θ μ η τ α Ε β ρ α ί κ ά π ε ρ ι ο δ ι κ ά
ί σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς κ α ί π ε ρ ι ο δ ι κ ά ε π ι ρ
_ _ , ι
ρ ο η ς σ χ ε τ ι κ ω ς ο μ ω ς α γ ν ω σ τ α σ τ ο
" ,
ε υ ρ υ κ ο ι ν ο ν
cH ά δ υ σ ώ π η τ ο ς Ε β ρ α ί κ ή κ λ ί κ α
σ χ ε δ ι ά ζ ε ι τ ό ν θ ά ν α τ ο ν ά ν θ ρ ώ π ω ν
μ έ π ο ι κ ί λ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς Μ έ τ ό ν Mel
Gibson η τ ο π ι ό δ η μ ό σ ι ο ς Μ έ τ ό ν
Σ ο λ τ ζ ε ί ν α ι π λ έ ο ν π ρ ο σ ω π ι κ ή κ α ί
Κ ά ρ λ Μ α ρ ξ ό Έ β ρ α ί ο ς
ι δ ι ω τ ι κ ή Σ α φ ώ ς τ ά γ ρ α π τ ά τ ο ύ
π ο ύ έ ν έ π ν ε υ σ ε Λ έ ν ι ν
Σ ο λ τ ζ π ε ρ ί τ η ς Ε β ρ α ί κ η ς ά ρ χ η
κ α ί Τ ρ ό σ κ υ μ έ
γ ί α ς ε Ι ς τ ό Σ ο β ι ε τ ι κ ό ν ό λ ο κ α ύ τ ω
τ ί ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ έ ς
θ ε ω ρ ί ε ς τ ο υ η τ ο
μ α θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ω ς μ ε γ ί σ τ η ά π ε ι λ ή
" ,
κ ρ υ φ ο ς α ρ χ ι ε ρ ε υ ς
δ ι ά τ ό Ε β ρ α ί κ ό ν σ χ έ δ ι ο ν μ ι α ς π α
τ ο ύ Σ α τ α ν ά
, ι
γ κ ο σ μ ι ο υ κ υ ρ ι α ρ χ ι α ς
Ε δ ώ έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι
Σ τ ή Ρ ω σ ί α έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ά ν
ν ά σ χ η μ α τ ί ζ δ ι ά
τ η ς δ ε ξ ι ά ς χ ε ι ρ ό ς
θ ρ ώ π ω ν - π ο λ λ ο ί ε ξ α ύ τ ώ ν ε π ι ζ ή
, , ,
τ ο α ι ν ι γ μ α τ ι κ ο ν
..... σ α ν τ ε ς ε κ τ ώ ν σ τ ρ α τ ο π έ δ ω ν - σ υ
Μ α σ ο ν ι κ ό ν σ η μ ε ί ο ν
ν ε χ ί ζ ο υ ν ν ά ά γ α π ο ύ ν κ α ί ν ά σ έ β ω
ν τ α ι τ ό ν ή λ ι κ ι ω μ έ ν ο ν ά ν θ ρ ω π ο ν τ ο ύ Θ ε ο ύ Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο
Σ ο λ τ ζ ε ν ί τ σ ι ν Έ χ ο υ ν δ ι α β ά σ ε ι τ ό τ ε λ ε υ τ α ί ο τ ο υ β ι β λ ί ο κ α ί
γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν Ο τ ι ε ί ν α ι ά λ η θ ι ν ά τ ά γ ρ α φ ό μ ε ν α Τ ά έ χ ο υ ν ζ ή
σ ε ι Έ π ί σ η ς ά ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι κ α λ ώ ς δ ι α τ ί ε ν α τ έ τ ο ι ο β ι
β λ ί ο φ υ λ ά σ σ ε τ α ι μ α κ ρ ά ν τ ο ύ ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ ο ύ λ α ο ύ
Ο ί Τ α λ μ ο υ δ ι σ τ α ί Ε β ρ α ί ο ι έ χ ο υ ν ά μ ε τ ά κ λ η τ α ά π ο φ α
σ ί σ ε ι ώ σ τ ε ή ό λ η ά λ ή θ ε ι α σ χ ε τ ι κ ώ ς μ έ τ ά ά π ο κ ρ ο υ σ τ ι κ ά
145
ε γ κ λ ή μ α τ α τ η ς γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ς ν ά σ υ γ κ α λ υ φ θ Ό cH ύ π ό λ η ψ ι ς
τ ο ύ Σ ο λ τ ζ π ρ έ π ε ι π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά ν ά κ η λ ι δ ω θ Ό κ α ί τ ά γ ρ α
π τ ά τ ο υ ν ά τ α φ ο ύ ν δ ι ά π α ν τ ό ς
Έ τ σ ι τ ώ ρ α ό Σ ο λ τ ζ π ο ύ ύ π έ φ ε ρ ε σ τ ά Γ κ ο υ λ ά γ κ τ ό σ ο
κ α ι ρ ό α π ό Ε β ρ α ί ο υ ς β α σ α ν ι σ τ έ ς π ρ έ π ε ι ν ά β α σ α ν ι σ θ Ό
ά λ λ η μ ι ά φ ο ρ ά γ ι ά τ ό ί δ ι ο σ τ ή ν ο υ σ ί α ε γ κ λ η μ α τ ό δ τ ι
δ η λ μ ι λ ά ε ι
Ό Λ έ ν ι ν ε ί π ε κ ά π ο τ ε Ο ϊ λ έ ξ ε ι ς σ κ ο τ ώ ν ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό
τ ε ρ ο α π ό τ ί ς σ φ α ί ρ ε ς cH Λ ε ν ι σ τ ι κ ή ί δ ε ο λ ο γ ί α ε ί ν α ι
α λ η θ ώ ς ε ν α π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ς δ η λ η τ η ρ ι ώ δ ο υ ς Τ α λ μ ο υ δ ι κ η ς
,
ν ο ο τ ρ ο π ι α ς
"0 •
Σ ή μ ε ρ α σ τ ή ν Ά μ ε ρ ι κ ή ύ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ λ ά π ρ ά γ μ α τ α π ο ύ
ε ν α ς ά ν θ ρ ω π ο ς δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά π η ν ά γ ρ ά Ψ η κ α ί ν ά τ υ
π ώ σ η Τ ό γ ν ω ρ ί ζ ω α υ τ ό κ α λ ώ ς Έ χ ω π ρ ο σ ω π ι κ ά α κ ο λ ο υ
θ ή σ ε ι π ι σ τ ά τ ή ν κ λ ή σ η τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί έ χ ω π ρ ά ξ ε ι τ ό κ α λ λ ί
τ ε ρ ο ν γ ι ά ν α κ ο λ ο υ θ ή σ ω τ ά β ή μ α τ α τ ο ύ Σ ο λ τ ζ
Ο ί γ ε ν ο κ τ ό ν ο ι Ε β ρ α ί ο ι μ έ ε τ ι μ ώ ρ η σ α ν κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν
ε π ί σ η ς κ α ί σ ή μ ε ρ α ν ά μ έ α π ε ι λ ο ύ ν έ μ έ κ α ί τ ή ν π ο ι κ ί λ η
δ ι α κ ο ν ί α τ η ς Power of Prophecy. Ό π ω ς ό Mel Gibson κ α ί
ό Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Σ ο λ τ ζ π α ρ ο μ ο ί ω ς κ α ί ό Texe Marrs τ ώ ρ α
ε ί ν α ι κ α κ ώ ς κ α ί ε γ κ λ η μ α τ ι κ ώ ς σ τ ι γ μ α τ ι σ μ έ ν ο ς ώ ς α ν τ ι
σ η μ ί τ η ς ε ν α ς π ο ύ μ ι σ ε ί τ ο ύ ς Έ β ρ α ί ο υ ς κ α ί τ ό χ ε ι ρ ό
, , , , ,
τ ε ρ ο κ α ι σ τ ι ς π ε ν τ ε η π ε ι ρ ο υ ς
Ε ί ν α ι ό ν τ ω ς ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό ν τ ό π ό σ η μ α ν ί α δ η λ η τ ή ρ ι ο
κ α ί ο ρ γ ή μ π ο ρ ε ί ν ά π ρ ο κ α λ έ σ η μ ι ά σ τ ά λ α α λ η θ ε ί α ς σ τ ο ύ ς
ε π ι κ ε φ α λ η ς τ ώ ν Ε β ρ α ί ω ν κ α ί τ ο ύ ς α λ λ ο ε θ ν ε ί ς σ υ ν ε ρ γ ά
τ ε ς τ ο υ ς ο ί ό π ο ί ο ι σ ι μ ε ρ α κ α τ ε υ θ ύ ν ο υ ν τ ή ν δ υ τ ι κ ή κ ο υ λ
τ ο ύ ρ α κ α ί μ έ κ ά θ ε τ ρ ό π ο ν ε λ έ γ χ ο υ ν κ ά θ ε ε κ φ ρ α σ ι τ ώ ν
media, σ χ ε τ ι κ ώ ς μ έ τ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή ο ί κ ο ν ο μ ί α κ α ί θ ρ η σ κ ε ί α
146
Ο ί λ ί γ ο ι τ ο λ μ η ρ ο ί μ ι σ ο ύ ν τ α ι
-
Τ ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ ί σ ο ς , τ ό π λ έ ο ν α ν ή θ ι κ ο ξ έ ρ α σ μ α μ ί ­
σ ο υ ς ε ί ν α ι φ υ λ α γ μ έ ν ο γ ι ά τ ο ύ ς λ ί γ ο υ ς ά φ ο β ο υ ς π ο ύ τ ο λ ­
μ α Ο ν ν ' α π ο κ α λ ύ ψ ο υ ν σ τ ό ν κ ό σ μ ο τ ά σ τ υ γ ε ρ ά έ γ κ λ ή μ α τ α
π ο ύ δ ι ε π ρ ά χ θ η σ α ν α π ό τ ή ν < Ε β ρ α ϊ κ ή ν Ι σ χ ύ ν ε Ι ς τ ά κ ο μ ­
μ ο υ ν ι σ τ ι κ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α , ε Ι δ ι κ ω ς ο ί Σ ι ω ν ι σ τ α ί δ ο λ ο φ ό ν ο ι
τ ω ν 66 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν α ν δ ρ ω ν , γ υ ν α ι κ ω ν κ α ί π α ι δ ι ω ν ,
π ο λ λ ο ί έ κ τ ω ν ο π ο ί ω ν η σ α ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί .
' Ε ξ ' ί σ ο υ μ ι σ η τ ο ί ε ί ν α ι ά ν θ ρ ω π ο ι ό π ω ς ο Ernst Zundel
τ ο υ Κ α ν α δ ά , ο ο π ο ί ο ς α μ φ ε σ β ή τ η σ ε , ά ν π ρ ά γ μ α τ ι τ ά ε ξ η
έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α < Ε β ρ α ί ω ν α π έ θ α ν α ν σ τ ό ο λ ο κ α ύ τ ω μ α τ ω ν
Ν α ζ ί . Ά λ λ ά κ α ί α ν α κ ό μ η α π έ θ α ν α ν ε ξ η έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α σ τ ό
ο λ ο κ α ύ τ ω μ α τ ω ν Ν α ζ ί , τ ί ν ά π ο ύ μ ε π ε ρ ί τ ω ν 66 έ κ α τ ο μ μ υ ­
ρ ί ω ν π ο ύ π έ θ α ν α ν ε Ι ς τ ά < Ε β ρ α ϊ κ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α ;
Κ α ί ν ά έ ν θ υ μ η σ θ ε : Χ ι λ ι ά δ ε ς Ν α ζ ί α ν ε κ α λ ύ φ θ η σ α ν κ α ί '
έ τ ι μ ω ρ ή θ η σ α ν δ ι ά τ ά α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α έ γ κ λ ή μ α τ α έ ν α ν τ ί ο ν
τ η ς α ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς . Γ ι α τ ί ο ύ τ ε έ ν α ; Σ ι ω ν ι σ τ ή ς ( Ε β ρ α ί ο ;
δ έ ν ε χ ε ι π ρ ο σ α χ θ η σ τ ή ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η γ ι ά τ ά σ τ υ γ η ρ ά
Δ ι ο ι κ η τ α ί
Σ ο β ι ε τ ι κ ώ ν
σ τ ρ α τ ο π έ δ ω ν ,
σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ ε ς
δ ι ά τ η ς δ ε ξ ι ά ς
, ,­
τ ο κ ρ υ φ ο σ η μ α
τ η ς < Ε β ρ α ϊ κ ή ς
Μ α σ ο ν ί α ς ,
ι ι e ,
ο π ω ς ο π α τ η ρ τ ω ν
Κ ά ρ λ Μ ά ρ ξ .
147
έ γ κ λ ή μ α τ α π ο ύ έ ν ή ρ γ η σ ε ε ί τ ά έ β ρ α ί κ ά Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ά
σ τ ρ α τ ό π ε δ α Γ ι α τ ί
Σ χ ε δ ό ν γ ι ά 6 δ ε κ α ε τ ί ε ς ή Ά μ ε ρ ι κ ή ό σ ο κ α ί ό λ ο ι π ό ς κ ό
σ μ ο ς σ υ ν ε χ ω ς ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ ν ε ι ς τ ο ύ ς Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς τ ά τ ρ ο μ ε
ρ ά έ γ κ λ ή μ α τ α τ ω ν π ρ ο γ ό ν ω ν τ ω ν Ν α ζ ί Ε ί ν α ι δ ί κ α ι ο ν κ α ί
π ρ έ π ο ν τ ώ ρ α ν ά γ υ ρ ί σ ω μ ε τ ή ν π ρ ο σ ο χ ή μ α ς τ ά Κ ο μ μ ο υ
ν ι σ τ ι κ ά Σ τ ρ α τ ό π ε δ α γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ς ώ σ τ ε ν ά έ κ θ έ σ ω μ ε τ ό ν
ρ ό λ ο ν τ ω ν Ε β ρ α ί ω ν ε ι ς α υ τ ά τ ά τ ε ρ α τ ώ δ η έ γ κ λ τ μ τ α κ α ί
ν ά ύ π ε ν θ υ μ ί σ ω μ ε ν σ τ ο ύ ς Ε β ρ α ί ο υ ς τ ί ε π ρ α ξ α ν ο ί έ γ κ λ η
μ α τ ί ε ς π ρ ό γ ο ν ο ί τ ω ν σ α υ τ ά τ ά 66 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ά θ ω α θ ύ
μ α τ α π λ ε ί σ τ α τ ω ν ό π ο ί ω ν η σ α ν χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί
Δ έ ν ε Ι ν α ι έ π ί σ η ς κ α ι ρ ό ς ν ά π α ι τ ή σ ω μ ε ν τ ή ν κ α τ ο σ κ ε υ
ή ν έ ν ό ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ Μ ο υ σ ε ί ο υ Ο λ ο κ α υ τ ώ μ α τ ο ς ε ι ς τ ή ν
Ο ύ ά σ ι γ κ τ ω ν π λ ά ί σ τ ό έ ν υ π ά ρ χ ο ν κ α ί ύ π ό τ ω ν φ ο ρ ο λ ο
γ ο υ μ έ ν ω ν Ά μ ε ρ ι κ α ν ω ν ί δ ρ υ θ έ ν τ ο ς Ε β ρ α ί κ ο ύ Μ ο υ σ ε ί ο υ
ό λ ο κ α υ τ ώ μ α τ ο ς Μ ό ν ο ν ο ί Ε β ρ α ί ο ι ε ί ν α ι ά ξ ι ο ι ν ά τ ι μ ά τ α ι
( ,
η μ Η μ η τ ο υ ς
Τ ί ν ά π ο ύ μ ε δ ι ά τ ό ν π ό ν ο ν κ α ί τ ά β ά σ α ν α π ο ύ ύ π έ φ ε
ρ α ν τ ό σ ε ς π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς έ θ ν ι κ έ ς κ α ί θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς ό μ ά δ ε ς
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν τ ω ν Ρ ώ σ ω ν κ α ί τ ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν
τ η ς Ά ν α τ ο λ ι κ η ς Ε υ ρ ώ π η ς κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ η ς
Ε β ρ α ί ι ι η ς Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ η ς έ π ο χ η ς Δ έ ν ά ξ ί ζ ο υ ν α υ τ ά τ ά
δ ε κ ά δ ε ς έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τ ω ν θ υ μ ά τ ω ν π ο ύ έ φ ο ν ε ύ θ η σ α ν κ α ί
έ β α σ α ν ί σ θ η σ α ν ν ά μ ν η μ ο ν ε ύ ω ν τ α ι κ α ί α υ τ ο ί έ ξ ί σ ο υ
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2004
Σ η μ Τ ό ά ν ω τ έ ρ ω κ ε ί μ ε ν ο ν ά π ο τ ε λ ε ί τ ό κ ύ ρ ι ο ν ά ρ θ ρ ο ν τ ο ύ π ε ρ ι ο
δ ι κ ο ύ Power of Prophecy (USA), τ ό ό π ο ί ο ν μ ε τ έ φ ρ α σ α ν Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι
Π α τ έ ρ ε ς ά π ό τ ό τ ε ύ χ ο ς τ ο ύ Ι ο υ ν ί ο υ 2004)
148
___ο Ι
18. Τ Α Κ Α Τ Ο Ρ Θ Ω Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Σ Ι Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
• Ο ί Ι ο υ δ α ί ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν α π ο τ ε λ ε
σ μ α τ ι κ ά ε ν α ν τ ί ο ν μ α ς π α ρ ά τ ά σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α τ ο ύ ε χ θ ρ ο ύ
Ε ί ν α ι έ κ α τ ό φ ο ρ έ ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ι δ ι ά τ ά ς ε λ ε υ
θ ε ρ ί α ς μ α ς γ ι α υ τ ό ε ί ν α ι κ α ί ή κ α τ ε ξ ο χ ή μ έ ρ ι μ ν α π ο ύ
μ α ς α π α σ χ ο λ ε ί Θ ά θ ρ η ν ή σ ω μ ε π ο λ ύ δ ι ό τ ι κ ά θ ε Π ο λ ι τ ε ί α
δ έ ν τ ο ύ ς κ α τ ε δ ί ω ξ ε π ρ ό κ α ι ρ ο ύ ώ ς ε π ι ζ η μ ί ο υ ς δ ι ά τ ή ν
κ ο ι ν ω ν ί α ν κ α ί τ ο ύ ς μ ε γ α λ υ τ έ ρ ο υ ς ε χ θ ρ ο ύ ς τ η ς ε υ τ υ χ ί α ς
τ η ς Ά μ ε ρ ι κ η ς
Γ Ο ύ ά σ ι γ κ τ ω ν 1779)
• Σ υ μ φ ω ν ώ π λ ή ρ ω ς μ έ τ ό ν σ τ ρ α τ η γ ό ν Γ ε ώ ρ γ ι ο ν ο υ ά
σ ι γ κ τ ω ν ε ί ς τ ό Ι φ ε ί λ ο μ ε ν ν ά π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ ω μ ε ν α υ τ ό τ ό
ν έ ο ν έ θ ν ο ς α π ό μ ί α ν ϋ π ο υ λ ο ν κ α ί μ ύ σ τ ι κ ή ν ε π ι ρ ρ ο ή ν
Α ύ τ ή ή α π ε ι λ ή κ ύ ρ ι ο ι ε ί ν α ι ο ί Ι ο υ δ α ί ο ι ...
Ε ά ν δ έ ν τ ο ύ ς π κ λ ε ί σ ε τ ε α π ό τ ί ς cHv. Π ο λ ι τ ε ί ε ς ε ί ς
α υ τ ό τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α σ έ λ ι γ ό τ ε ρ ο α π ό 200 χ ρ ό ν ι α θ ά ξ α
π λ ω θ ο ύ ν σ έ τ έ τ ο ι ο μ έ γ α α ρ ι θ μ ό ώ σ τ ε θ ά ε π ι κ ρ α τ ή σ ο υ ν
κ α ί κ α τ α β ρ ο χ θ ί σ ο υ ν τ ή ν γ η ν κ α ί θ α λ λ ά ξ ο υ ν τ ό ν τ ύ π ο
149
τ ο ύ π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ό ς μ α ς δ ι ά τ ό ό π ο ί ο ν η μ ε ί ς ο ί Ά μ ε ρ ι κ α ν ο ί
έ χ ύ σ α μ ε τ ό α ί μ α μ α ς δ ώ σ α μ ε τ ή ν ζ ω ή μ α ς τ ή ν π ε ρ ι ο υ σ ί α
μ α ς κ α ί δ ι α κ ι ν δ υ ν ε ύ σ α μ ε τ ή ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α μ α ς
Ε ά ν δ έ ν τ ο ύ ς α π ο κ λ ε ί σ ε τ ε σ έ λ ι γ ό τ ε ρ ο α π ό 200 χ ρ ό ν ι α
ο ί α π ό γ ο ν ο ί μ α ς θ ά έ ρ γ ά ζ ο α ι σ τ ά χ ω ρ ά φ ι α δ ι ά ν ά α ύ ξ ά
ν ο υ ν τ ή ν π ε ρ ι ο υ σ ί α τ ο υ ς έ ν φ α ύ τ ο ί θ ά μ έ ν ο υ ν σ τ ί ς π ο λ ι
τ ε ί ε ς τ ρ ί β ο α ς τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς
Σ α ς π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ώ κ ύ ρ ι ο ι έ ά ν δ έ ν τ ο ύ ς ά π ο κ λ ε ί σ ε τ ε
δ ι ά π α ό ς τ ά π α ι δ ι ά σ α ς θ ά σ α ς κ α τ α ρ α σ θ ο ύ ν έ π ί τ ώ ν
μ ν η μ ά τ ω ν σ α ς 2!
Β ε ν ι α μ ί ν Φ ρ α γ κ λ ί ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο eHv. Π ο λ ι τ ε ι ώ ν
Ά μ φ ό τ ε ρ α τ ά α π ο σ π ά σ μ α τ α ά π ό τ ό ώ ρ α ι ό τ α τ ο ν ά π ο
λ ο γ η τ ι κ ό ν κ α ί π λ ή ρ ε ς π α ρ ρ η σ ί α ς ε ρ γ ο ν τ ο ύ Σ έ ρ β ο υ ψ υ
χ ο λ ό γ ο υ Ray. Μ Jurjevich, "The fear of the jews
syndrome ί η η ί Τ ό μ Α , σ 300, Τ ό μ Β , σ σ 654.
Κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί ε ν μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι α λ λ ά σ έ β ρ α χ υ τ έ ρ α μ ο ρ φ ή
ά π ό τ ί ς έ κ δ ό σ ε ι ς Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Μ Α Ε γ ν α τ ί α ς 108, 546 22
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
Έ ν α β ι β λ ί ο α π α ρ α ί τ η τ ο γ ι ά σ π ο ι ο ν θ έ λ ε ι ν ά γ ν ω ρ ί σ η
τ ή ν ε ύ θ ύ ν η τ α υ Σ ι ω ν ι σ μ ο ύ γ ι ά τ ο ύ ς δ ύ ο π α γ κ ο σ μ ί ο υ ς π ο
λ έ μ ο υ ς κ α ί τ ή ν σ ύ γ χ ρ ο ν η η θ ι κ ή κ α ί ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ή ν έ ξ α θ λ ί ω
- ,
σ ι ν τ ο υ κ ο σ μ ο υ
Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 1995
1. Ray Jurjevich, The fear of the jews Syndrome, Υ ο 2, ρ 493.
2. Α ύ τ ό θ ι ρ 494.
.';
150
19. Ο Ι Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι Μ Α Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Ο Υ Ν
fO λ α ό ς δ ι ε ρ ω τ ά τ α ι κ α ί ε ρ ω τ ά κ α θ ώ ς κ α ί π ο λ λ ο ί ά λ λ ο ι
Π ο ι ό ς μ ά ς κ υ β ε ρ ν ά
Κ α ί ε ρ ω τ ά κ α ί δ ι ε ρ ω τ ά τ α ι γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς ο τ ι ή π ο λ ι τ ι κ ή
η γ ε σ ί α δ έ ν κ υ β ε ρ ν ά α λ λ ά κ υ β ε ρ ν ά τ α ι Π ο ι ό ς λ ο ι π ό ν μ ά ς
κ υ β ε ρ ν ά
Κ α ί ε ι ς α υ τ ό τ ό κ α ί ρ ι ο ε ρ ώ τ η μ α χ ω ρ ί ς φ ό β ο ν κ α ί π ά
θ ο ς θ ά δ ώ σ ω μ ε ν α π ά ν τ η σ ι ν
Τ ό έ λ λ η ν ι κ ό ν κ ρ ά τ ο ς μ έ τ ρ ε ί ς Ν ό μ ο υ ς τ ο υ τ ο ύ ς 2456/
27.6.1920,4837/17.7.1930, 1657/5.1.1951 κ α ί μ έ τ ά Β α σ ι λ ι
κ ά κ α ί Π ρ ο ε δ ρ ι κ ά Δ ι α τ ά γ μ α τ α 118/4.4.1935,367/4.6.1945,
ε Ι δ ι κ ό τ ε ρ α δ έ μ έ τ ό 301/23.9.1969 τ η ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς Χ ο ύ
ν τ α ς κ α ί τ ό 182/4.3.1978 α π ε φ ά ν θ η δ τ ι α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι τ ό
Κ ε ν τ ρ ι κ ό ν Ί σ ρ α η λ ι τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν κ α ί ή έ ν Ε λ λ ά δ ι
Ι Ε β ρ α ί κ ή Κ ο ι ν ό τ η ώ ς π ρ ό σ ω π α Ν ο μ ι κ ο ύ Δ η μ ο σ ί ο υ Δ ι
κ α ί ο υ α σ κ ο ύ ν τ ω ν Δ ι ο ί κ η σ ι ν Κ ρ α τ ι κ η ς Έ ξ ο υ σ ί α ς
Έ τ σ ι ο ί ε ν Ε λ λ ά δ ι Ε β ρ α ί ο ι δ έ ν ε ί ν α ι Ι Έ λ λ η ν ε ς π ο λ ί
τ ε ς α λ λ ά π ο λ ί τ ε ς έ ν ό ς α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ κ α ί α ύ τ ο δ ι ο ι κ ο ύ μ ε
151
ν ο υ Ε β ρ α ί κ ο ύ κ ρ ά τ ο υ ς ε ύ ρ ι σ κ ο μ έ ν ο υ ε ν τ ό ς τ ώ ν γ ε ω γ ρ α
φ ι κ ώ ν ό ρ ί ω ν κ α ί δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν π λ α ι σ ί ω ν τ ο ύ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ
,
κ ρ α τ ο υ ς
Ο ί ί σ ρ α η λ ι τ ι κ έ ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς ε ν Ε λ λ ά δ ι ε ί ν α ι α υ τ ό ν ο μ ε ς
κ α ί α υ τ ο δ ι ο ι κ ο ύ μ ε ν ε ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς π ο ύ
ύ π ά γ ο ν τ α ι σ έ μ ι ά ό μ ο σ π ο ν δ ι α κ ή κ υ β έ ρ ν η σ η μ έ ε δ ρ α τ η ς
τ ή ν Ά θ ή ν α ή ό π ο ί α ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι Κ ε ν τ ρ ι κ ό ν Ί σ ρ α η λ ι τ ι
κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο υ κ α ί Γ ν ω μ α τ ε ύ σ ε ω ς
κ Ι Σ Ο ί ε ν Ε λ λ ά δ ι Ε β ρ α ί ο ι έ γ ι ν α ν π α ν ί σ χ υ ρ ο ι μ έ τ ί ς
ύ π ο χ ω ρ ή σ ε ι ς κ α ί π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι ς π ρ ό ς α υ τ ο ύ ς τ ώ ν Ε λ λ α
δ ι κ ώ ν κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν τ ό σ ο π ο ύ κ α τ έ σ τ η σ α ν α ν α ί σ χ υ ν τ ο ι
Ο
ε π ε κ τ ε ί ν ο ν τ α ς ε π ι κ ι ν δ ύ ν ω ς ό λ ο κ α ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ ό ν έ λ ε γ
χ ό τ ο υ ς π ά ν ω σ τ ή ν Ε λ λ ά δ α
Ε τ σ ι τ ό Κ ε ν τ ρ ι κ ό ν Ί σ ρ α η λ ι τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
α σ κ ώ ν κ ρ α τ ι κ ή ν Δ ι ο ί κ η σ ι ν έ χ ε ι γ ί ν ε ι Ε β ρ α ί κ ό κ ρ ά τ ο ς έ ν
κ ρ ά τ ε ι σ τ η ν κ α ρ δ ι ά τ η ς Ά θ ή ν α ς τ ό ό π ο ί ο ν μ έ έ γ γ ρ α φ α
- ά π ο φ ά σ ε ι ς τ ο υ δ ι α τ ά σ σ ε ι ύ π ο υ ρ γ ο ύ ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ η ς κ υ
β ε ρ ν ή σ ε ω ς κ α ί ά λ λ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ η ς ζ ω η ς τ η ς
χ ώ ρ α ς μ α ς Τ ά ύ π α ρ ι θ 653/16.6.1978 κ α ί 28.7.1978
έ γ γ ρ α φ α - δ ι α τ α γ έ ς τ ό ύ Κ ε ν τ ρ ι κ ο υ Ί σ ρ α η λ ι τ ι κ ο υ Σ υ μ
β ο υ λ ί ο υ ά π α ι τ ο ύ ν α π ό τ ό ν ύ π ο υ ρ γ ό ν Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν Ά
Π α π α δ ό γ γ ο ν α τ ή ν α φ α ί ρ ε σ ι ν τ ώ ν ε ί κ ό ν ω ν τ ώ ν σ τ α υ ρ ώ ν
κ α ί τ ώ ν α ν τ ι χ ι λ ι α σ τ ι κ ώ ν α φ ι σ σ ώ ν α π ό τ ά λ ε ω φ ο ρ ε ί α τ η ς
Ε Α Σ Τ ό Υ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ύ π έ κ υ ψ ε ν σ τ ί ς
α π α ι τ ή σ ε ι ς τ ο ύ ε ν Ά θ ή ν α ι ς Ί σ ρ α η λ ι ν ο ύ κ ρ ά τ ο υ ς κ α ί μ έ τ ό
ύ π α ρ ι θ 14984/8.8.1978 έ γ γ ρ α φ ο ζ η τ α ά π ό τ ό π ρ ο σ ω π ι
κ ό ν κ ι ν ή σ ε ω ς τ η ς Ε Α Σ τ ή ν ά μ ε σ ο ν α φ α ί ρ ε σ ι ν α π ό τ ά λ ε
ω φ ο ρ ε ί α τ ώ ν θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν μ α ς σ υ μ β ό λ ω ν Σ τ ά λ ι μ ά ν ι α
κ α ί τ ά α ε ρ ο δ ρ ό μ ι α τ η ς χ ώ ρ α ς μ α ς ο ί Ε β ρ α ί ο ι α σ κ ο ύ ν :)

152
-
α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ α έ λ ε γ χ ο ν σ τ ί ς α φ ί ξ ε ι ς κ α ί α ν α χ ω ρ ή σ ε ι ς τ ώ ν
α ε ρ ο π λ ά ν ω ν κ α ί τ ώ ν π λ ο ί ω ν Ζ η τ ο ύ μ ε α π ό τ ή ν κ υ β έ ρ ν η
σ ι ν κ α ί τ ή ν Β ο υ λ ή ν τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν τ ή ν κ α τ ά ρ γ η σ ι ν τ ώ ν ν ό
μ ω ν κ α ί τ ώ ν Β α σ ι λ ι κ ώ ν κ α ί Π ρ ο ε δ ρ ι κ ώ ν Δ ι α τ α γ μ ά τ ω ν τ ά
ό π ο ί α κ α θ ι σ τ ο ύ ν τ ή ν έ β ρ α ί κ ή ν κ ο ι ν ό τ η τ α έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν κ α ί
α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν κ ρ ά τ ο ς έ ν τ ό ς τ ώ ν γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν κ α ί δ ι ο ι κ η
τ ι κ ώ ν ό ρ ί ω ν τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς
ο υ σ ι α σ τ ι κ ά τ ό Κ ε ν τ ρ ι κ ό ν Ί σ ρ α η λ ι ν ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
κ α ί ό έ ν Ά θ ή ν α ι ς π ρ έ σ β υ ς τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ κ υ β ε ρ ν ο ύ ν τ ή ν
Ε λ λ ά δ α μ έ σ φ τ ώ ν Μ α σ ο ν ι κ ώ ν Σ τ ο ώ ν τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς κ α ί
τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν Μ α σ ό ν ω ν π π λ ε ι ο ψ η φ ο ύ ν σ τ ή ν Β ο υ λ ή ν
τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν
Τ ό π α ρ ό ν κ ε ί μ ε ν ο ν γ ρ ά φ ε τ α ι κ α ί δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι τ ώ ρ α
έ π ί τ η έ ν τ ό ς τ ώ ν ή μ ε ρ ώ ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ς ι τ η ς Σ υ ν α γ ω γ η ς τ ώ ν
Ε β ρ α ί ω ν σ τ ά Χ α ν ι ά ο λ α ό ς μ α ς π ρ έ π ε ι ν ά μ ά θ η π ο ι ο ί
ε ί ν α ι ο ι έ χ θ ρ ο ί τ ο υ δ ι ά ν ά λ ά β η μ έ τ ρ α α σ φ α λ ε ί α ς
Ε Ν Ω Σ Ι Σ Σ Φ Α Κ Ι Α Ν Ω Ν Π Α Π Α Δ Ω Ν
Σ Φ Α Κ Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ 1999
μ έ π ο λ λ έ ς ε υ χ έ ς - π α π α Μ ι χ ά λ η ς
Β λ Ν Ψ α ρ ο υ δ ά κ η Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό Μ έ τ ω π ο
Ά π ρ ι λ 2000, σ 4)
153
----
20. Π Ε Ρ Ι Ο Λ Ο Κ Α Υ Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν
Δ ε κ α ε τ ί ε ς τ ώ ρ α ή Σ ι ω ν ι σ τ ι κ ή π ρ ο π α γ ά ν δ α π ρ ο σ π α θ ε ί
μ έ κ ά θ ε τ ρ ό π ο ν ά ε κ μ ε τ α λ λ ε υ θ ι τ ό γ ε γ ο ν ό ς τ η ς Ν α ζ ι
σ τ ι κ η ς θ η ρ ι ω δ ί α ς τ ο ύ Β Π α γ κ ο σ μ ί ο υ π ο λ έ μ ο υ Έ τ σ ι
ε π λ α σ ε τ ό ν μ ύ θ ο τ ώ ν 6 έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν Ε β ρ α ί ω ν θ υ μ ά τ ω ν
τ ο ύ Χ ί τ λ ε ρ ε ν φ ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς ε ί ν α ι δ τ ι δ έ ν ύ π ε ρ β α ί
ν ο υ ν τ ί ς 600 χ ι λ ι ά δ ε ς Ή δ η α π ό τ ό 1964 ό α μ ε ρ ι κ α ν ό ς
δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς τ ζ έ ρ α λ ν τ Σ μ ί θ μ έ τ ό ά ρ θ ρ ο τ ο υ Τ ό μ ε
γ α λ ύ τ ε ρ ο ψ ε ύ δ ο ς ε ί ς τ ή ν σ ύ γ χ ρ ο ν η π ρ ο π α γ ά ν δ α ξ ε
σ κ έ π α σ ε τ ή ν σ ι ω ν ι σ τ ι κ ή α π ά τ η τ ο ύ ό λ ο κ α υ τ ώ μ α τ ο ς δ ι ά
ν ά ε π α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν π λ η θ ο ς ά λ λ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν δ η μ ο σ ι ε υ
μ ά τ ω ν
Ι

Έ ν φ δ μ ω ς ο ί Σ ι ω ν ι σ τ α ί β ο η θ ο ύ μ ε ν ο ι υ π ό τ η ς δ ι ε θ ν ο ύ ς
Μ α σ ο ν ί α ς π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν ά π α ρ ο υ σ ι ά σ ο υ ν τ ο ύ ς Ε β ρ α ί ο υ ς
θ ύ μ α τ α τ ώ ν ρ α τ σ ι σ τ ώ ν κ α ί α ν τ ι σ η μ ι τ ώ ν α ύ τ ο ί ο ί ί δ ι ο ι
ε ί ν α ι ο ί μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι γ ε ν ο κ τ ό ν ο ι ά θ ώ ω ν λ α ώ ν κ α ί κ α τ ά
σ υ ν έ π ε ι α ν ο ί χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι ρ α τ σ ι σ τ α ί Ά ρ κ ε ί ν ά δ ι α β ά σ η
κ α ν ε ί ς Τ ά π ρ ω τ ό κ ο λ λ α τ ώ ν σ ο φ ώ ν τ η ς Σ ι ώ ν π ο ύ α π ο τ ε
λ ο ύ ν τ ά Π ρ α κ τ ι κ ά τ ο ύ Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Σ ι ω ν ι σ τ ι κ ο ύ Σ υ ν ε δ ρ ί
154
ο υ τ ο ύ 1897 σ τ ή ν Ε λ β ε τ ί α δ ι ά ν ά π ε ι σ θ η π ε ρ ί τ η ς α ν ω τ έ
ρ ω α λ η θ ε ί α ς
Ά κ ό μ η κ α ί ό φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς Τ σ ώ ρ τ σ ι λ θ ε ω ρ ε ί τ ο ύ ς
Ε β ρ α ί ο υ ς ύ π ο κ ι ν η τ ά ς δ λ ω ν τ ω ν ε π α ν α σ τ ά σ ε ω ν σ τ ή ν
Ε υ ρ ώ π η α π ό τ ή ν Γ α λ λ ι κ ή ε π α ν ά σ τ α σ η μ έ χ ρ ι κ α ί τ ο ύ ς δ ύ ο
Π α γ κ ο σ μ ί ο υ ς π ο λ έ μ ο υ ς κ α ί τ ό ν ά θ ε ο ν Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ν τ η ς
Ρ ω σ ί α ς
Ε σ χ ά τ ω ς δ έ ό Γ ά λ λ ο ς κ α θ η γ η τ η ς Ρ ο ζ έ Γ κ α ρ ω ν τ ύ μ έ τ ό
β ι β λ ί ο τ ο υ Ο ί θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι μ ύ θ ο ι τ η Ί σ α η λ ι ν η π ο λ ι
τ ι κ η α π ο κ α λ ύ π τ ε ι μ έ α ρ ι θ μ ο ύ ς κ α ί ί σ τ ο ρ ι κ ά ν ε ο κ ο υ μ έ
ν ε α δ τ ι τ ά θ ύ μ α τ α τ ω ν Ε β ρ α ί ω ν ύ π ό τ ω ν Ν α ζ ί δ έ ν ύ π ε ρ
"- .
β α ί ν ο υ ν τ ί ς 600 χ ι λ ι ά δ ε ς Τ ό β ι β λ ί ο ν τ ο υ α π η γ ο ρ ε ύ θ η ν ά
κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ η σ τ ή ν Γ α λ λ ί α α λ λ ά μ ε τ ε φ ρ ά σ θ η σ έ π ο λ λ έ ς
γ λ ω σ σ ε ς ε σ χ ά τ ω ς δ έ κ α ί σ τ ή ν έ λ λ η ν ι κ ή ν α π ό τ ί ς ε κ δ ό σ ε ι ς
Ν έ α θ έ σ ι ς Ι π π ο κ ρ ά τ ο υ ς 65, ό ε κ δ ό τ η ς τ ώ ν ό π ο ί ω ν
ε Ί ν α ι ά ξ ι ο ς σ υ γ χ α ρ η τ η ρ ί ω ν
Τ ά α ν ω τ έ ρ ω ε Ί ν α ι γ ν ω σ τ ά σ χ ε δ ό ν σ έ δ λ ο υ ς Κ α ί κ ά τ ι
π ο ύ δ έ ν ε Ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ν σ τ ό ε υ ρ ύ κ ο ι ν ό ν ε Ί ν α ι δ τ ι Η Κ ε ν
τ ρ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή τ ο ύ Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο ς ή ό π ο ί α
ε χ ε ι ρ ί ζ ε τ ο τ ή ν ύ ψ ί σ τ η ν ε ξ ο υ σ ί α ν α π ε τ ε λ ε ί τ ο α π ό 3 Ρ ώ
σ ο υ ς κ α ί 9 Ε β ρ α ί ο υ ς Τ ό έ π ό μ ε ν ο ν ε Ι ς σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α
σ ω μ α ή Κ ε ν ε ρ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή τ η ς Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ η ς Ε ξ ο υ σ ί α ς
π ε ρ ι ε λ ά μ β α ν ε 42 Ε β ρ α ί ο υ ς κ α ί 19 Ρ ώ σ ο υ ς Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν
ο ν ο μ ά τ ω ν 556 ύ ψ η λ ω ν α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ω ν τ ο ύ Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι
κ ο ύ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς κ α τ ά τ ό 1918-9, ο ί Ε β ρ α ί ο ι η σ α ν 458 κ α ί
ο ί δ ι ά φ ο ρ ο ι ά λ λ ο ι 108»3. Σ υ ν ε π ώ ς μ ε τ ά α π ό τ ο ύ ς α ν ω τ έ ρ ω
α ρ ι θ μ ο ύ ς π ο ι ό ς ε Ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά α μ φ ι β ά λ γ ι ά τ ή ν έ β ρ α ί
κ ή ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν τ η ς Ρ ε π α ν α σ τ ά σ ε ω ς
Έ π ί σ η ς σ τ ή ν μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α ο Κ ο μ μ ο υ ν ι
155
σ τ ή ς Ά π ρ ι λ 1919, δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε ά ρ θ ρ ο τ ο ύ Ε β ρ α ί ο υ
Cohan π ο ύ ά ρ χ ι ζ ε Μ π ο ρ ε ί ν ά λ ε χ θ ε ί χ ω ρ ί ς ύ π ε ρ β ο λ ή ό τ ι
ή μ ε γ ά λ η ρ ω σ ι κ ή σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή ε π α ν ά σ τ α σ η ε γ ι ν ε μ ό ν ο
ά π ό έ β ρ α ϊ κ ά χ έ ρ ι α Ο ί κ α τ α π ι ε σ μ έ ν ε ς ρ ω σ ι κ έ ς μ ά ζ ε ς θ ά
η τ α ν σ έ θ έ σ η ν ά χ τ υ π ή σ ο υ ν τ ή ν μ π ο υ ρ ζ ο υ α ζ ί α Ό χ ι Ε ί ν α ι
ο ί Ε β ρ α ί ο ι ά κ ρ ι β ώ ς π ο ύ ό δ ή γ η σ α ν τ ό ρ ω σ ι κ ό π ρ ο λ ε τ α
ρ ι ά τ ο σ τ ή ν α ύ γ ή τ ο ύ δ ι ε θ ν ι σ μ ο ύ κ α ί ό χ ι μ ό ν ο ν τ ό ό δ ή γ η
σ α ν ά λ λ ά ύ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ν τ ή σ ο β ι ε τ ι κ ή ύ π ό θ ε σ η π ο ύ β ρ ί
σ κ ε τ α ι σ τ ά ε π ι δ έ ξ ι α χ έ ρ ι α τ ο υ ς
Γ ι α τ ί τ ά ά ν α φ έ ρ ο υ μ ε ό λ α α ύ τ ά Δ ι ά ν ά γ ί ν η ή έ ξ η ς
σ π ο υ δ α ί α σ ύ γ κ ρ ι σ ι ς cH Ρ ω σ ι κ ή ε π α ν ά σ τ α σ ι ς τ ο ύ 1917,
κ α τ ά τ ο ύ ς ύ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς ε ί δ ι κ ώ ν σ τ ο ί χ ι σ ε τ ή ν ζ ω ή ν σ έ
«60 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α π ι σ τ ο ύ ς 1.200 ε π ι σ κ ό π ο υ ς δ ε κ ά δ ε ς χ ι
λ ι ά δ ε ς ί ε ρ ε ί ς Έ π ί σ η ς σ τ ο ί χ ι σ ε τ ή ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν 50.000
Έ κ κ λ η σ ι ώ ν κ α ί 800 Μ ο ν α σ τ η ρ ι ώ ν
Ι δ ο ύ τ ό μ ε γ ά λ ο ό λ ο κ α ύ τ ω μ α τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν α π ό τ ά
Ε β ρ α ϊ κ ά - Σ ι ω ν ι σ τ ι κ ά χ έ ρ ι α
Γ ι α ύ τ ό τ ό ό λ ο κ α ύ τ ω μ α γ ι α τ ί δ έ ν ό μ ι λ ε ί ό δ ι ε θ ν ή ς τ ύ
π ο ς Δ ι ό τ ι σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ά Π ρ ω τ ό κ ο λ λ α ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι
σ τ ά χ έ ρ ι α τ ώ ν Σ ι ω ν ι σ τ ώ ν
Α ύ τ ό ό μ ω ς δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά ε μ π ο δ ί σ η κ α θ ό λ ο υ τ ή ν σ η μ ε
ρ ι ν ή Ρ ω σ ι κ ή Κ υ β έ ρ ν η σ η ν ά ά π α ι τ ή σ η τ ώ ρ α ά π ό τ ό Π α
γ κ ό σ μ ι ο ν Σ ι ω ν ι σ τ ι κ ό ν - Ε β ρ α ϊ κ ό ν Κ ε φ ά λ α ι ο ν τ ή ν α π ο ζ η
μ ί ω σ ι ν τ ω ν θ υ μ ά τ ω ν π ρ α γ μ α π ο ύ σ υ ν ε χ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ύ ν σ τ ί ς
ή μ έ ρ ε ς μ α ς ο ί Ε β ρ α ί ο ι δ ι ά τ ά θ ύ μ α τ α τ ο υ ς ε κ τ ώ ν Ν α ζ ί
Δ ι α τ ί ν ά ά δ ι κ ε ί τ α ι τ ό σ ο π ο λ ύ ό Ρ ω σ ι κ ό ς Λ α ό ς κ α ί ν ά
π έ ν ε τ α ι ε ν φ ό γ ν ω σ τ ό ς θ ύ τ η ς κ α ί δ ή μ ι ό ς τ ο υ ό δ ι ε θ ν ή ς
Σ ι ω ν ι σ μ ό ς - Ε β ρ α ί σ μ ό ς κ α τ έ χ ε ι τ ό 90% τ η ς π α γ κ ο σ μ ί ο υ
Ο ί κ ο ν ο μ ί α ς
Ι
j
ί

156
Τ ό α ί τ η μ α ε ί ν α ι δ ί κ α ι ο ν 100%, ε ν φ σ υ χ ρ ό ν ω ς α π ο κ α
λ ύ π τ ε ι τ ό ν Σ ι ω ν ι σ μ ό ν χ ε Ι ό τ ε ρ ο ν κ α τ ά π ο λ ύ τ ο υ Ν α ζ ι
σ μ ο ύ Κ α ί έ τ σ ι θ ά έ π ρ ε π ε ν ά ε ί ν α ι α φ ο ύ ό υ ί ό ς δ έ ν θ ά
μ π ο ρ ο ύ σ ε π ο τ έ ν ά ξ ε π ε ρ ά σ η τ ό ν π α τ έ ρ α τ ό δ η μ ι ο ύ ρ γ η μ α
τ ό ν δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν

•••
Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 1999
1. Ray Jurjevich, Ό φ ό β ο ς τ ο ύ Ί ο υ δ α ί κ ο ύ σ υ ν δ ρ ό μ ο υ έ κ δ Σ τ ε ρ έ
ω μ α Θ ε σ ν ί κ η σ 154 έ ξ
2. V. Moss, The Orthodox Church at the Crossroads, ρ 5.
3. Douglas Reed, The Controversy of Ζ ί ο η Durban, 1978, ρ 274.
4. Jean Boyer, Ο ί χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι έ χ θ ρ ο ί τ ώ ν λ α ώ ν Ά θ η ν α ι 1983, σ 100.
5. V. Moss, The book ο ί 'the end, ρ 73.
6. Δ ι ά τ ή ν λ ε π τ ο μ ε ρ η δ ρ α σ ι ν τ ο ύ Έ β ρ α ί κ ο ύ σ τ ο ι χ ε ί ο υ σ τ ή ν Ρ ω σ ι κ ή ν
έ π α ν ά σ τ α σ ι ν τ ο ύ 1917 π α ρ α π έ μ π ο μ ε ν ε Ι ς τ ό λ α μ π ρ ό ν έ ρ γ ο ν τ ο ύ
Σ έ ρ β ο υ Ray. Μ Jurjevich: The war ο η ή ί η America σ σ 349­
390, έ κ δ Ichthys Books, 1985, ρ ο Β ο χ 64, ST. MARYS, KS
66536, USA. Δ ι ά τ ά ν ε ώ τ ε ρ α ε Ι ς τ ό ε ρ γ ο ν τ ο ύ Α Hurley: One na­
tion under Israel, USA, 1999, σ σ 320.
157
----­
21. «666, ά ι θ μ ό ς γ ά ι ά ν θ ώ π ο υ ε σ τ ί
Ά π ο κ 13,18)
Π ρ ο σ φ ά τ ω ς ε κ υ κ λ ο φ ο ρ ή θ η β ι β λ ί ο ν μ έ τ ό ν α ν ω τ έ ρ ω
τ ί τ λ ο ν ύ π ό τ ο ύ κ Ί ω Π α λ α ι τ σ ά κ η Ά θ ή ν α 2004, σ σ 200).
Τ ό α ν ω τ έ ρ ω ε ρ γ ο ν α π ο τ ε λ ε ί ε π ι τ ο μ ή ν τ ο ύ π ρ ο η γ ο υ μ έ
ν ο υ ε ρ γ ο υ τ ο ύ α υ τ ο ύ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς Τ ό γ ά ρ μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ή δ η
ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι τ η ς α ν ο μ ί α ς Ά θ ή ν α 1999, σ σ 574.
Ε Ι ς α μ φ ό τ ε ρ α Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι δ τ ι ρ ί χ ν ε ι ά π λ ε τ ο φ ω ς ε Ι ς τ Ί ν
έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ο ύ Ι Γ ι κ ε φ α λ α ί ο υ τ η ς Ά π ο κ ά λ ύ ψ ε ω ς δ ι ά τ η ς
ε ν α ρ μ ο ν ί σ ε ω ς τ ο ύ α ν ω τ έ ρ ω κ ε ι μ έ ν ο υ μ έ τ ό ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ
Ά π ο σ τ Π α ύ λ ο υ ε Ι ς τ ή ν Β ι Θ ε σ β ι 1-8. Δ ι ά τ η ς π α ρ α λ
λ ή λ ο υ α υ τ η ς έ ρ μ η ν ε ί α ς ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι δ τ ι
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι μ ί α ν ε ν τ ε λ ω ς ν έ α ν έ ρ μ η ν ε ί α ν σ τ ά δ ύ σ κ ο λ α θ έ
μ α τ α τ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ δ π ω ς τ η ς τ α υ τ ό τ η τ ο ς τ ω ν δ ύ ο θ η ρ ί ω ν
τ ο ύ 666, α ρ ι θ μ ό ς γ ά ρ α ν θ ρ ώ π ο υ ε σ τ ί τ ω ν δ ρ ω ν κ α τ έ χ ο ν
κ α ί κ α τ έ χ ω ν τ ο ύ μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς α ν ο μ ί α ς κ λ π
eo κ Π α λ α ι τ σ ά κ η ς π ι σ τ ε ύ ε ι δ τ ι ή έ ρ μ η ν ε ί α π ο ύ π ρ ο τ ε ί
ν ε ι ε Ι ν α ι μ ο ν α δ ι κ ή σ ό λ ό κ λ η ρ η τ ή ν χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ε σ χ α τ ο
158
-- _..
-
λ ο γ ι κ ή ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α κ α ί δ τ ι ε γ ρ α ψ α ν σ χ ε
τ ι κ ω ς ο ί π ρ ό α υ τ ο ύ α γ ι ο ι κ α ί θ ε ο λ ό γ ο ι Τ έ ρ μ η
ν ε ί α π λ ά ν η ς κ α ί α ν ο μ ί α ς (67). Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ τ ι τ ή ν α ν ω
τ έ ρ ω π ρ ό τ α σ ι ν τ ή ν ε π α ν α λ α μ β ά ν ε ι π ο λ λ ά κ ι ς ε Ι ς τ ό β ί
β λ ί ο ν τ ο υ δ ι ό τ ι δ π ω ς γ ρ ά φ ε ι α υ τ ό β ε β α ι ώ ν ο υ ν τ ά γ ρ ά μ
μ α τ α τ ω ν λ έ ξ ε ω ν Ό ν ο μ α Π λ ά ν η ς ε ν γ η π ο ύ δ ί ν ο υ ν
ά θ ρ ο ι σ μ α 666»! (177). Τ ό π ε ρ ί 666 β ι β λ ί ο τ ο υ μ α ς τ ό ε δ ώ
ρ η σ ε κ ά π ο ι ο ς γ ν ω σ τ ό ς Μ έ ε ν α ά π λ ό ξ ε φ ύ λ λ ι σ μ α α ν τ ε λ ή
φ θ η μ ε ν δ τ ι κ ά τ ι δ έ ν π ά ε ι κ α λ ά ... Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς μ α ς α ν η
σ ύ χ η σ ε ό ε π α ι ν ε τ ι κ ό ς π ρ ό λ ο γ ο ς τ ο ύ β ι β λ ί ο υ γ ρ α μ μ έ ν ο ς
α π ό τ ό ν γ ν ω σ τ ό ν θ ε ο λ ό γ ο ν κ Ν Σ ω τ η ρ ό π ο υ λ ο ν κ α ί τ ά
ε υ μ ε ν η σ χ ό λ ι α τ ό ε ξ ώ φ υ λ λ ο τ ο ύ β ι β λ ί ο υ γ ρ α μ μ έ ν α α π ό
τ ό ν κ ο σ μ ή τ ο ρ α κ α ί Κ α θ η γ η τ ή ν τ η ς Θ ε ο λ ο γ ι κ η ς Σ χ ο λ η ς
Ά θ η ν ω ν π Γ ε ώ ρ γ ι ο ν Μ ε τ α λ λ η ν ό ν
Τ ό μ ε λ ε τ ή σ α μ ε π ο λ λ ά κ ι ς μ ε τ ά π ρ ο σ ο χ η ς κ α ί δ ι ε π ι σ τ ώ
σ α μ ε ν δ τ ι Ό ν τ ω ς σ τ ό μ έ γ ι σ τ ο μ έ ρ ο ς τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί ε ρ γ ο ν
α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ν κ α ί Ά ν τ ι γ ρ α φ ι κ ό ν Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ
ε π ρ ε π ε ν ά δ θ ι μ ί α α π ά ν τ η σ ι ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά ο ί
, _ ", ι '"
α ν α γ ν ω σ τ α ι τ ο υ π α ρ α σ υ ρ ο μ ε ν ο ι α π ο τ α γ ν ω σ τ α ο ν ο μ α τ α
τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω θ ε ο λ ό γ ω ν θ ά ε π ί σ τ ε υ ο ν χ ω ρ ί ς κ α μ μ ί α δ υ
σ κ ο λ ί α τ ά ς α ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς θ έ σ ε ι ς τ ο ύ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς
Θ ά π ρ ο σ π α θ ή σ ω μ ε κ α τ ά τ ή ν α ν α ί ρ ε σ ι ν ν ά ε ί μ ε θ α π ε
ρ ι λ η π τ ι κ ο ί κ α ί σ α φ ε ί ς χ ω ρ ί ς α υ τ ό ν ά σ η μ α ί ν η δ τ ι δ έ ν θ ά
α π α ι τ η θ ι π ο λ λ ή π ρ ο σ ο χ ή ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο ύ α ν α γ ν ώ σ τ ο υ
π ρ ό ς κ α τ α ν ό η σ ι ν τ ω ν γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν λ ό γ φ τ η ς δ υ σ κ ο λ ί α ς
τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς
159
Π ε ρ ί τ ω ν δ ύ ο θ η ρ ί ω ν
Ο μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς ε ν α α π ό τ ά π ι ό δ ύ σ κ ο λ α κ ε φ ά λ α ι α
τ η ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς ε ί ν α ι τ ό ν Ε ι ς α ύ τ ό ύ π ά ρ χ ο υ ν
π λ ε ί σ τ ο ι έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ο ί δ υ σ χ έ ρ ε ι α ι π ο ύ μ ό ν ο μ έ τ ή ν β ο ή
θ ε ι α ν τ η ς π ο λ ι ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ε ύ ρ ί σ κ ο υ ν τ ή ν λ ύ σ ι τ ο υ ς
Τ ά ς α π ό ψ ε ι ς τ ώ ν ε π ι φ α ν ώ ν έ ρ μ η ν ε υ τ ώ ν τ η ς α ρ χ α ι ό τ η
τ ο ς α ν α φ ο ρ ι κ ώ ς μ έ τ ή ν φ ύ σ ι ν τ ώ ν δ ύ ο θ η ρ ί ω ν τ ο υ α ν ω τ έ
ρ ω κ ε φ α λ α ί ο υ τ ο ύ μ έ ν α ν α β α ί ν ο ν τ ο ς ε κ τ η ς θ α λ ά σ σ η ς
τ ο ύ δ έ ε κ τ η ς γ η ς σ ν ψ ί ζ ω ν ά ρ ι σ τ α ό Ά ν δ ρ έ α ς Κ α ι σ α
ρ ε ί α ς γ ρ ά φ ε ι Ο μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ο υ δ έ κ α ί τ ο υ ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή
τ ο υ ε ν ι δ ί φ π ρ ο σ ώ π φ ε ρ χ ε σ θ α ι ο ύ κ ά τ ο π ο ν η γ ο ύ μ ε θ α
τ ό ν μ έ ν δ ρ ά κ ο ν τ α ε ι ς τ ό ν Σ α τ α ν ά τ ό δ έ θ η ρ ί ο ν τ ό ε κ τ η ς
θ α λ ά σ σ η ς α ν α β α ί ν ο ν ε ι ς τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν τ ό δ έ π α ρ ό ν τ ό
ε κ τ η ς γ η ς κ α τ ά τ ό δ ο κ ο ύ ν τ φ μ α κ α ρ ί φ Ε ι ρ η ν α ί φ ε ι ς τ ό ν
ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ν ε κ λ α μ β ά ν ε σ θ α ι ... ». ο ί δ ι ο ς σ η μ ε ι ώ ν ε ι
α λ λ α χ ο ύ ο ί ς δ έ ά γ ί ο ι ς Μ ε θ ο δ ί φ κ α ί Ι π π ο λ ύ τ φ κ α ί έ τ έ
ρ ο ι ς ε ι ς α ύ τ ό ν τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν τ ό π α ρ ό ν θ η ρ ί ο ν τ ό ε κ
τ η ς θ α λ ά σ σ η ς ε ξ ή λ ε ι π τ α ι (P.G. 106, 332).
ο κ Π α λ ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι α ν τ ι θ έ τ ω ς Ο τ ι τ ό α θ η ρ ί ο ν τ ό
ε κ τ η ς θ α λ ά σ σ η ς δ έ ν ε ί ν α ι ό Ά ί χ ρ ι σ τ ο ς α λ λ ά ό μ υ
σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς α ν ο μ ί α ς π ο ύ α ν α φ έ ρ ε ι ό Ά π ό σ τ Π α υ λ ο ς α ί
π ο ι κ ί λ α ι δ η λ α δ ή δ ι ά μ έ σ ο υ τ ω ν α ι ώ ν ω ν δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο ύ σ κ ό
τ ο υ ς κ α ί τ η ς α ν ο μ ί α ς π ο ύ κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι α π ό τ ό ν Σ α τ α ν ά
Κ α τ α ύ τ ό ν ε π ί σ η ς τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν θ η ρ ί ο ν τ ό ε κ τ η ς γ η ς
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν - ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ν σ ν α
λ ε ί φ ω ν ο ύ τ ω δ ύ ο π ρ ό σ ω π α ε ι ς ε ν α Ά ς ί δ ω μ ε ν λ ε π τ ο μ ε
ρ έ σ τ ε ρ ο ν τ ί ς θ έ σ ε ι ς τ ο υ
Ε ν τ η π ρ σ π α θ ε ί τ ο υ ν ά ύ π ο ο τ η ρ ί ξ η σ τ ι τ ό α θ η ρ ί ο ν
160
δ έ ν ε Τ ν α ι ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ή ν Π α τ ε ρ ι κ ή Π α
ρ ά δ ο σ η 11 ό π ο ί α ύ π ά ρ χ ε ι μ έ σ α σ τ ί ς π ρ ώ τ ε ς α γ ν έ ς κ α ί α ν ό
θ ε υ τ ε ς δ ι δ α χ έ ς τ η ς α ρ χ α ί α ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Έ τ σ ι π ρ ο σ π α θ ε ί ν ά α π ο δ ε ί ξ η ό τ ι ή μ ε λ έ τ η τ ο υ α ν α τ ρ έ χ ε ι
σ τ ί ς ρ ί ζ ε ς τ η ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς π ο ύ ε Τ χ α ν δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ο ί
Π Ρ Ω Τ Ο Ι ε ύ σ ε β ε ί ς μ ε λ ε τ η τ έ ς κ α ί έ ρ μ η ν ε υ τ έ ς τ η ς Ά π ο κ ά
λ υ ψ η ς - π ο λ ύ π ρ ί ν α π τ ό ν Ε ι ρ η ν α ί ο τ ό ν Ι π π ό λ υ τ ο κ α ί τ ό ν
Ά ν δ ρ έ α Κ α ι σ α ρ ε ί α ς ο ί ό π α ο ι π ί σ τ ε υ α ν ό π ω ς κ α ί ό γ ρ ά
φ ω ν - δ η λ ό κ Π α λ ό τ ι τ ό μ έ ν π ρ ώ τ ο θ η ρ ί ο ε Τ ν α ι τ ό μ υ
σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς α ν ο μ ί α ς τ ό δ έ δ ε ύ τ ε ρ ο ό Ά ί χ ρ ι σ τ ο ς
Κ α ί π ο ί α ν ο μ ί ζ ε τ ε δ τ ι ε Τ ν α ι α ύ τ ή η α ρ χ α ί α Π α ρ δ σ ι ς
τ ο ύ α α ι ω ν ο ς τ ή ν ό π ο ί α ν δ ι α σ ώ ζ ε ι κ α τ ά θ ε ί α ν Π ρ ό ν ο ι
α ν ώ ς γ ρ ά φ ε ι ό κ Π α λ α ι τ σ ά κ η ς Έ ν α χ ω ρ ί ο ν τ ο ύ
Ά ν δ ρ έ α Κ α ι σ α ρ ε ί α ς ς α Ι τ ό ό π ο ί ο ν λ έ ε ι Τ ι ν έ ς μ έ ν
τ ό θ η ρ ί ο ν τ ο ύ τ ο δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ ά ν τ ι ν α δ ύ ν α μ ι ν τ ο ύ Σ α τ α ν α
τ ω ν λ ο ι π ω ν δ α ι μ ό ν ω ν ά ρ χ ο υ σ α ν ε ξ ε ι λ ή φ α σ ι τ ό δ έ μ ε τ
α ύ τ ό ε κ τ η ς γ η ς α ν ι ό ν τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν (P.G. 106, 332).
Α ύ τ ό ό μ ω ς δ έ ν λ έ ε ι τ ί π ο τ α κ α θ η μ α ς δ ι ό τ ι τ ό τ ι ν έ ς
σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι μ ε ρ ι κ ο ί ε χ ο υ ν α λ λ η ν γ ν ώ μ η ν Σ τ ό ί δ ι ο σ η
μ ε ί ο ό μ ω ς ό ί δ ι ο ς ό Ά ν δ ρ έ α ς α σ π ά ζ ε τ α ι τ ή ν α ν τ ί θ ε τ ο ν
γ ν ώ μ η ν δ ι ό τ ι ώ ς γ ρ ά φ ε ι τ ή ν ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν κ α ί ο ί ά γ ι ο ι
π π ό λ υ τ ο ς Ε Ι ρ η ν α ί ο ς κ α ί Μ ε θ ό δ ι ο ς Σ υ ν ε π ω ς ό ί δ ι ο ς ό
Ά ν δ ρ έ α ς μ α ς ε κ φ ρ ά ζ ε ι ά ρ ι σ τ α τ ή ν ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α ν γ ν ώ μ η ν
τ η ς ε π ο χ η ς τ ο υ
Ο ύ τ ε τ ό τ ι ν έ ς τ ο ύ Ά ν δ ρ έ α α ν α τ ρ έ χ ε ι σ τ ό ν α α ι ω ν α ώ ς
θ έ λ ε ι ν ά π ι σ τ ε ύ η α κ ρ ί τ ω ς ό κ Π α λ Α ύ τ ό θ ά ε Τ χ ε κ ά π ο ι ο
έ ρ ε ι σ μ α ά ν τ ό έ γ ρ α φ ε ό Ε Ι ρ η ν α ί ο ς β α Ι η ό Ι π π ό λ υ
τ ο ς γ α Ι Θ ά η δ ύ ν α τ ο κ α ν ε ί ς ν ά ύ π ο θ έ σ η ό τ ι τ ή ν ί δ ι α
ε π ο χ ή κ ά π ο ι ο ι ά σ η μ ο ι δ ι ό κ α ί α ν ώ ν υ μ ο ι δ ι α φ ω ν ο ύ σ α ν μ έ
161
τ ή ν ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α ν έ ρ μ η ν ε ί α ν Τ ό ν ά τ ό λ έ Ό δ μ ω ς ό Ά ν δ ρ έ
α ς ς α Ι ο υ δ ό λ ω ς σ η μ α ί ν ε ι δ τ ι α υ τ ο ί ο ί τ ι ν έ έ ζ ω ν τ ό ν
α α Ι ώ ν α Τ ο ύ τ ο α π ο τ ε λ ε ί κ α θ α ρ ό ν β ι α σ μ ό ν τ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ
κ α ί σ α φ η π ι θ α ν ο λ ο γ ί α Π ρ ο σ έ τ ι τ ό ά ν ώ ν υ μ ο ν α υ τ ώ ν κ α ί ή
ά ν τ ί θ ε τ ο θ έ σ ι ς τ ο ύ Ά ν δ ρ έ α κ α ί τ ώ ν ά γ ί ω ν π ο ύ ή σ χ ο λ ή
θ η σ α ν μ έ τ ή ν Ά π ο κ ά λ υ ψ ι ν δ ί δ ε ι τ ή ν χ α ρ ι σ ι κ ή ν β ο λ ή ν σ τ ί ς
ύ π ο θ έ σ ε ι ς π ε ρ ί γ ν η σ ί α ς κ α ί α ν ο θ ε ύ τ ο υ ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς
π α ρ ά δ ο σ η ς τ ο ύ κ Π α λ α ι τ σ ά κ η
ο Ά π Π α ύ λ ο ς γ ρ ά φ ω ν π ρ ό ς τ ο ύ ς Θ ε σ σ α λ ο ν ι κ ε ί ς π ο ύ
ε ν ό μ ι ζ ο ν δ τ ι έ ρ χ ε τ α ι ή Β Π α ρ ο υ σ ί α τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ τ ο ύ ς κ α
θ η σ μ χ ά ζ ε ι γ ρ ά φ ω ν δ τ ι ε ά ν δ έ ν έ λ θ Ό π ρ ώ τ α ή ά π ο σ τ α σ ί α
κ α ί α ν δ έ ν α π κ α λ υ φ θ ι ό α ι κ ε ί μ ε ν ο ς δ η λ ό Ά ί χ ρ ι
σ τ ο ς ό Κ ύ ρ ι ο ς δ έ ν έ ρ χ ε τ α ι Β ε β α ί ω ς τ ο ύ ς λ έ ε ι τ ό μ υ
σ τ ή ρ ι ο ν ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι τ η ς α ν ο μ ί α ς δ η λ δ ρ ο ύ ν α ί δ υ ν ά μ ε ι ς
τ ο ύ σ κ ό τ ο υ ς κ α ί τ ο ύ Σ α τ α ν ά α λ λ ά π ρ έ π ε ι ν ά φ ύ γ Ό α π ό τ ό
μ έ σ ο ν π ρ ώ τ α τ ό κ α τ έ χ ο ν π ο ύ ε μ π ο δ ί ζ ε ι τ ό ν Ά ί χ ρ ι
σ τ ο ν ν ά α π κ α λ υ φ θ ι Τ ά α υ τ ά π ε ρ ί π ο υ σ η μ ε ι ώ ν ε ι κ α ί ό
ε υ α γ γ ε λ ι σ τ ή ς Ι ω ά ν ν η ς δ τ α ν γ ρ ά φ η δ τ ι ό α ί χ ρ ι σ τ ο ς
έ ρ χ ε τ α ι κ α ί ν υ ν α ί χ ρ ι σ τ ο ι π ο λ λ ο ί γ ε γ ό ν α σ ι ν Α Ί ω
β , 1·8).
Κ α ί α λ λ α χ ο ύ Κ α ί π ά ν π ν ε ύ μ α δ μ ή ό μ ο λ ο γ ε ί τ ό ν Ί η
σ ο ύ ν Χ ρ ι σ τ ό ν ε ν σ α ρ κ ί ε λ η λ υ θ ό τ α ε κ τ ο ύ Θ ε ο ύ ο υ κ έ σ τ ι
,_" ι _, , CI' ι c/"
κ α ι τ ο υ τ ο ε σ τ ι τ ο τ ο υ α ι χ ρ ι σ τ ο υ ο α κ η κ ο α τ ε ο τ ι ε ρ χ ε τ α ι
κ α ί ν υ ν ε ν τ φ κ ό σ μ φ ε σ τ ί ν ή δ η (4, 3).
Ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς δ έ μ έ τ ό κ α τ έ χ ο ν 11 κ α τ έ χ ω ν έ χ ο υ ν
ε κ φ ρ α σ θ η π ο λ λ ο ί κ α ί π ο ι κ ί λ ω ς Τ ό θ έ μ α ε ί ν α ι δ τ ι α π ο τ ε
λ ε ί τ ό έ μ π ό δ ι ο ν δ ι ά τ ή ν έ λ ε υ σ ι ν τ ο ύ Ά ι χ ρ ί σ τ ο υ Ο ί α γ ι
ο ι Π α τ έ ρ ε ς Ε Ι ρ η ν α ί ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Ί ω ά Η ς
Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Ε φ ρ α ί μ ό Σ ύ ρ ο ς Ά μ β ρ ό σ ι ο ς Μ ε δ ι ο λ ά
162
ν ω ν Κ ο σ μ ά ς ό Α ί τ ω λ ό ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ό Ά γ ι ο ρ ε ί τ η ς θ ε ω
ρ ο ύ ν τ ό κ α τ έ χ ο ν ώ ς τ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή ν Ά ρ χ ή ν κ α ί έ ξ ο υ σ ί α ν
Ι

Μ ε τ ά τ ή ν Ρ ω μ α ί κ ή ν Ά ρ χ ή ν η λ θ ε ή Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή Ε ξ ο υ
σ ί α ό π ό τ ε σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ή δ υ σ κ ο λ ί α δ ι ά ν ά έ μ φ α ν ι σ θ ι ό
ά ν ο μ ο ς Γ ι α ύ τ ό ώ ς ό ρ θ ώ ς έ γ ρ ά φ η π ρ ώ τ α θ ά κ α τ α λ υ θ ι ή
Ρ ω μ α ϊ κ ή α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α Π ρ ώ τ α θ ά π α ύ σ ο υ ν ν ά ύ π ά ρ χ ο υ ν
τ ό κ α τ έ χ ο ν ή χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή κ ρ α τ ι κ ή έ ξ ο υ σ ί α κ α ί ό κ α τ έ
χ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ά ρ χ ν ε ς μ έ κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν τ ή ν δ ό ξ α ν τ ο ύ Θ ε
ο ύ κ α ί τ ή ν σ ω τ η ρ ί α ν τ ο ύ κ ό σ μ ο υ κ α ί μ ε τ ά θ ά έ λ θ η ό Ά ν ί
χ ρ ι σ τ ο ς
Α ύ τ ή η τ ο κ α ί ε ί ν α ι ή κ υ ρ ι α ρ χ ο ύ σ α π α ρ α δ ο σ ι α κ ή έ ρ μ η
ν ε ί α π ε ρ ί τ ο ύ κ α τ έ Χ ν ς Ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς δ έ μ έ τ ό μ υ σ τ ή
ρ ι ο ν τ η ς ά ν ο μ ί α ς α ύ τ ό τ ό έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν ώ ς ε ί π ο μ ε ν α ί δ ι ά
τ ώ ν α ί ώ ν ω ν ά ν ί χ ρ ι σ τ ι δ υ ν ά μ ε ι ς π ο ύ σ τ ό τ έ λ ο ς θ ά κ ο ρ υ
φ ω θ ο ύ ν έ ν τ φ π ρ ο σ ώ π φ τ ο ύ κ α τ έ ξ ο χ ή ν Ά ν ι χ ρ ί σ τ υ τ ο ύ
υ ί ο ύ τ η ς ά ν ο μ ί α ς κ α ί ά π ω λ ε ί α ς
Δ η λ α δ ή τ ό μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς ά ν ο μ ί α ς έ ν ε ρ γ ε ί ώ ς ά ν ι χ ρ ι
σ τ ι σ μ ό ς δ ι ά μ έ σ ο υ τ ώ ν α ί ώ ν ω ν έ ν τ ι μ ρ φ ι π α σ ώ ν τ ώ ν
α ί ρ έ σ ε ω ν κ α ί έ χ θ ρ ώ ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ δ ι ά ν ά κ α τ α
λ ή ξ η σ τ ό ν Ά ν ί χ ρ ι σ τ ν - ά ν θ ρ ω π ο ν τ ώ ν έ σ χ ά τ ω ν χ ρ ό ν ω ν
Ο ί Μ ε τ ε ω ρ ί τ α ι π α τ έ ρ ε ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι σ χ ε τ ι κ ώ ς έ π ί τ ο ύ
σ η μ ε ί ο υ α ύ τ ο ύ έ γ ρ α φ α ν τ ό 1997: Έ τ σ ι τ ό θ η ρ ί ο α ύ τ ό τ ό
έ κ τ η ς θ α λ ά σ σ η ς ά ν α β α ί ν ο ν σ ά ν σ υ λ λ ο γ ι κ ή έ ν ν ο ι α τ ω ν
π ρ ο δ ρ ό μ ω ν τ ο ύ Ά ν ι χ ρ ί σ τ υ ό ν ο μ ά ζ ε τ α ι ά π ό π ο λ λ ο ύ ς
π α τ έ ρ ε ς Ά ν ί χ ρ ι σ τ ς
Α Υ Τ Ο Τ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ο Ν δ έ ν μ π ό ρ ε σ ε ν ά τ ό ά ν τ ι λ η
φ θ ι ό κ Π α λ μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά θ ε ω ρ ή σ η ώ ς β θ η
ρ ί ο ν ε ν α δ ι κ έ φ α λ ο ν τ έ ρ α ς ό ν ο μ ά σ α ς α ύ τ ό Ά ν ί χ ρ ι σ τ ν ­
ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ν Έ τ σ ι ό μ ω ς κ α τ ή ρ γ η σ ε τ ό ν ύ π α σ π ι σ τ ή ν
163
.,
Ί
,
,
τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ μ έ φ ο β ε ρ έ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς δ ι ά τ ή ν ύ π ό λ ο ι
π ο ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ η ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς Π ε ρ ί α υ τ ώ ν ό μ ω ς κ α
ι
τ ω τ ε ρ ω
Π ε ρ ί τ ο υ θ η ρ ί ο υ τ ο υ ά ν α β α ί ν ο ν τ ο ς
έ κ τ η ς θ α λ ά σ σ η ς
Σ χ ε τ ι κ ώ ς δ έ μ έ τ ή ν ε ν σ τ α σ ι ν τ ο ύ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς δ τ ι δ έ ν
ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ό μ ι λ ι ό Π α ύ λ ο ς δ ι ά ε ν α μ ό ν ο π ρ ό σ ω
π ο τ ό ν ά ν μ .. '. ό δ έ ω ά η ς ν ά ό μ ι λ ο γ ι ά Δ Υ Ο τ έ τ ο ι α
π ρ ό σ ω π α - τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο κ α ί τ ό ν ύ π α σ π ι τ ή ν - ψ ε υ δ ο
π ρ ο φ ή τ η τ ο υ π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν τ ά έ ξ η ς Κ α τ α ρ χ ή ν ό
Π α ύ λ ο ς δ ι ά τ ά ε σ χ α τ ο λ ο γ ι κ ά π ε ρ ί Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ α φ ι έ ρ ω σ ε
μ ό ν ο ν 12 σ τ ί χ ο υ ς ό δ έ ω ά η ς α ρ κ ε τ ά κ ε φ ά λ α ι α Σ υ
ν ε π ώ ς τ ό ν ω ά η ν ό Θ ε ό ς ά π ε κ ά λ υ ψ ε ν ό λ α ς τ ά ς λ ε π τ ο
μ ε ρ ε ί α ς τ ά ς α ν α γ κ α ί α ς δ ι ά τ ή ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ ώ ν π ι
σ τ ώ ν ό π ω ς π ε ρ ί 666 κ α ί τ ό ν τ ρ ό π ο ν ε π ι β ο λ η ς τ ο υ τ ά π ε ρ ί
τ ο υ ύ π α σ π ι σ τ ο υ - ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ τ ά π ε ρ ί τ η ς ε ι κ ό ν ο ς τ ο υ
θ η ρ ί ο υ τ ά ς τ ι μ ω ρ ί α ς τ ώ ν π ι σ τ ώ ν π ο ύ θ ά τ ή ν π ρ ο σ κ υ ν ή
σ ο υ ν 11 θ ά λ ά β ο υ ν τ ό χ ά ρ α γ μ α κ λ π .
. Μ ή π ω ς ε π ε ι δ ή δ έ ν τ ά α ν α φ έ ρ ε ι α υ τ ά ό Π α υ λ ο ς θ ά
π ρ έ π η ν ά τ ά α π ο ρ ρ ί ψ ω μ ε ν 11 θ ά π ρ έ π η ν ά β ι ά σ ω μ ε ν 11
, " Ι , _ ι
π α ρ ε ρ μ η ν ε υ σ ω μ ε ν τ α κ ε ι μ ε ν α ω σ τ ε ν α φ α ν η ο τ ι σ υ μ φ ω
ν ο ύ ν ό π ω ς π ρ ά τ τ ε ι ό κ Π α λ ο ί σ τ ρ η λ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ύ π ό τ η ς
ε μ μ ό ν ο υ ί δ έ α ς ό τ ι π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ν έ α ν έ ρ μ η ν ε ί α ν μ ο ν α δ ι κ ή ν
κ α ί π ρ ω τ ό τ υ π ο ν μ ε τ ά α π ό 20 α ί ώ ν ε ς ώ ς σ υ ν ε χ ώ ς τ ο ν ί ζ ε ι
Π ρ ό ς Θ ε ο υ ο λ ί γ η σ ο β α ρ ό τ η ς ,
Έ π ί σ η ς π ρ έ π ε ι ν ά τ ν ι σ θ ι ό τ ι ό Π α υ λ ο ς ο ύ τ ε α ν α φ έ ρ ε ι
164
κ α ν τ ά π ε ρ ί θ η ρ ί ω ν ά π λ ώ ς ό μ ι λ ε ί π ε ρ ί τ ο ύ ά ν ό μ ο υ ώ ς
π ρ ο σ ώ π ο υ Σ υ ν ε π ώ ς π ο ι ό κ λ ε ι δ ί δ ί ν ε ι τ ό χ ω ρ ί ο ν α ύ τ ό
ό π ω ς ί σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ό θ έ μ α τ ώ ν θ η ρ ί ω ν κ α ί τ η ς δ ρ ά σ ε ι ί ς
τ ω ν Κ α ν έ ν α Ά π ο λ ύ τ ω ς κ α ν έ ν α
Τ ό ό τ ι έ π ί σ η ς ό μ έ γ α ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς τ ό κ α τ έ χ ο ν τ ό
έ ρ μ η ν ε ύ ε ι ώ ς π ο λ ι τ ι κ ή ν έ ξ ο υ σ ί α ν α ύ τ ό κ α ί μ ό ν ο ν δ έ ν
έ π ρ ε π ε ν ά τ ό ν φ ο β ί ώ σ τ ε ν ά μ ή τ ο λ μ ή ν έ α ν έ ρ μ η ν ε ί
α ν Κ α ί μ ά λ ι σ τ α ό τ α ν ε Ι ν α ι τ ό σ ο ζ ω η ρ ά ή π α ρ ά δ ο σ ι ς ό τ ι
σ τ ό σ Ο ς τ ο ύ ά γ ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ έ ρ μ η ν ε ύ ο ν τ ο ς τ ό ν
Π α ύ λ ο ν ώ μ ί λ ε ι ό ί δ ι ο ς ό Ά π ό σ τ ο λ ο ς κ α θ ς έ φ ά ν η δ ι
ό π τ α σ ί α ς τ Φ θ ε ί φ Π ρ ό κ λ φ τ ρ τ ο ύ Χ ρ υ σ ο ρ ρ ή μ ο ν ο ς μ α
θ η τ ι
Ά ς ί δ ω μ ε ν ό μ ω ς τ ί ς ν έ ε ς ά π ο ρ ί ε ς κ α ί έ ν σ τ ά σ ε ι ς τ ο ύ κ
Π α λ Π ώ ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν τ ό θ η ρ ί ο ν τ ό ά ν α β α ί ν ο ν έ κ τ η ς
θ α λ ά σ σ η ς ν ά ε Ι ν α ι α ν θ ρ ω π ο ς ό τ α ν ό ί δ ι ο ς ό Θ ε ί ο ς Λ ό γ ο ς
δ ι α β ε β α ι ώ ν ε ι τ ό ν Ι ω ά ν ν η ν ό τ ι τ ό θ η ρ ί ο ν α ύ τ ό Υ Π Η Ρ Χ Ε
Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Κ Ε Ι Τ Α Ι Ν Α Ξ Α Ν Α Ε Μ Φ Α
Ν Ι Σ Θ Ε Ι κ α ί π ά λ ι ν σ τ ό μ έ λ λ ο ν σ 63).
Σ τ ό 170 κ ε φ τ η ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς σ τ 1-18), ό α γ ι ο ς Ι ω
ά ν ν η ς π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τ ή ν ε ί κ ό ν α τ ο ύ θ η ρ ί ο υ κ α ί τ η ς γ υ ν α ι κ ό ς
τ η ς κ α θ η μ έ ν η ς έ π α ύ τ ο ύ Ε ρ μ η ν ε ύ ω ν τ ή ν σ κ η ν ή ν α ύ τ ή ν ό
ί κ α ν ό ς έ ρ μ η ν ε υ τ ή ς τ ώ ν Γ ρ α φ ώ ν π Ι ω ή λ σ η μ ε ι ώ ν ε ι λ ί α ν
γ λ α φ υ ρ ώ ς κ α ί σ υ ν ο π τ ι κ ώ ς
Σ τ ί χ 7). cO ά γ γ ε λ ο ς έ ρ ω τ τ ό ν θ ε ό π τ η ν σ ύ γ γ ρ α φ έ α
π ε ρ ί τ ο ύ θ ε ά μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ ί ν α δ ι ε γ ε ί Ρ Ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν τ ή ν
π ρ ο σ ο χ ή ν τ ο ύ σ γ ρ α φ έ ω ς ε ί ς τ ή ν έ ξ ή γ η σ ι ν τ ή ν ό π ο ί α ν θ ά
δ ώ σ Υ ό ά γ γ ε λ ο ς
Σ τ ί χ ι ο ά γ γ ε λ ο ς έ κ θ έ τ ε ι τ έ σ σ α ρ α ς δ ι α δ ο χ ι κ ά ς κ α
τ α σ τ ά σ ε ι ς τ ο ύ θ η ρ ί ο υ κ α ί σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ς Τ ό θ η ρ ί ο ν α
165
η ν β Ό ύ κ έ σ η κ α ί π ε ρ ε σ τ ί ν γ μ έ λ λ ε ι ά ν α β α ί ν ε ι ν ε κ
τ η ς ά β ύ σ σ ο υ κ α ί δ ε Ι ς ά π ώ λ ε ι α ν ύ π ά γ ε ι Ε ν π ρ ά τ ο ι ς
τ ό η ν ο ύ κ έ σ τ ι κ α ί π ε ρ ε σ τ ί ν μ έ λ λ ε ι ά ν α β α ί ν ε ι ν ε κ τ η ς
ά β ύ σ σ ο υ κ α ί ε Ι ς ά π ώ λ ε ι α ν ύ π ά γ ε ι " τ ο ύ θ η ρ ί ο υ ε ί ν α ι τ ρ α γ ι
κ ή ε Ι ρ ω ν ε ί α π ρ ό ς τ ό τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ό ώ ν ό η ν ό ε ρ χ ό μ ε
ν ο ς Δ η λ ο ύ τ α ι τ ό π α ρ ο δ ι κ ό ν τ ο ύ θ η ρ ί ο υ κ α ί τ ό α Ι ώ ν ι ο ν
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Α Ι τ έ σ σ α ρ ε ς α ύ τ α ι δ ι α δ ο χ ι κ α ί κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς
τ ο ύ θ η ρ ί ο υ δ ύ ν α ν τ α ι ν ά ε φ α ρ μ ο σ θ ώ σ ι ν κ α ί ε Ι ς τ ή ν ά ν τ ί
χ ρ ι σ τ ο ν Ρ ω μ α ϊ κ ή ν α ύ Τ θ κ ρ α τ ο ρ ί α ν ώ ς έ ξ η ς ή ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς
δ ύ ν α μ ι ς τ η ς Ρ ω μ α ϊ κ η ς α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς π ρ ό Χ ρ ι σ τ ο ύ η ν
η τ ο ύ π η ρ χ ε ν μ ή ό ν τ ο ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε π ί τ η ς ε π ο χ η ς τ ο υ
σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς κ α ί τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ό ύ κ έ σ τ ι κ α ί π ε ρ έ σ τ ί ν ή τ ο ι
π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η δ ι ό τ ι δ ι ά τ η ς σ τ α υ ρ ι κ η ς θ υ σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ
ή ρ ξ α τ ο ή κ α τ ά ρ γ η σ ι ς α ύ τ η ή ό π ο ί α θ ά π ε ρ α τ ω θ κ α τ ά τ ό
τ έ λ ο ς τ ο ύ κ ό σ μ ο υ Ε π ί τ ώ ν δ ι ω γ μ ώ ν ά π ό τ ο υ Ν έ ρ ω ν ο ς κ α ί
κ α τ ό π ι ν ά ν α β Ι Ο ζ ά ν έ ρ χ ε τ α ι ε κ τ η ς ά β ύ σ σ ο υ τ ό ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν
θ η ρ ί ο ν ή Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς δ ύ ν α μ ι ς κ α ί ε π ί τ ο ύ Μ Κ ω ν σ τ α ν τ ί
ν ο υ ε ί ς ά π ώ λ ε ι α ν ύ π ά γ ε ι ", θ ά κ α τ α σ τ ρ α φ Θ α υ μ ά ζ ο υ ν
τ ρ ο μ ά ζ ο υ ν τ ό θ η ρ ί ο ν τ ο ύ τ ο Ο Ι λ ι π ό ψ υ χ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί κ α ί Ο Ι
ά σ ε β ε ι ς κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς γ η ς τ ώ ν ό π ο ί ω ν τ ά ο ν ό μ α τ α δ έ ν ε Ι ν α ι
γ ε γ ρ α μ μ έ ν α ε ί ς τ ό β ι β λ ί ο ν τ η ς ζ ω η ς ο ύ τ ο ι β λ έ π ο υ σ ι ν τ ά ς
τ ρ ε ι ς π ρ ώ τ α ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ ο ύ θ η ρ ί ο υ δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν
ό μ ω ς τ ή ν τ ε τ ά ρ τ η ν τ ή ν ά π ώ λ ε ι ά ν τ ο υ ε ν τ ε ύ θ ε ν ή λ ι π ο ψ υ
χ ί α τ ω ν Γ ν ω ρ ί ζ ο υ σ ι ν δ η λ α δ ή Ο Ι λ ι π ό ψ υ χ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ό τ ι
η ν τ ό θ η ρ ί ο ν Ό ύ κ έ σ τ ι κ α ί π ε ρ ε σ τ ί ν ή τ ο ι π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η
δ ι ά τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί π α ρ έ σ τ α ι ", θ ά ε μ φ α ν ι σ θ δ ι ά τ ώ ν
δ ι ω γ μ ώ ν ά γ ν ο ο ύ σ ι ν ό μ ω ς τ ό ε Ι ς ά π ώ λ ε ι α ν ύ π ά γ ε ι ε π ί
Μ ε γ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ε ν τ ε ύ θ ε ν κ α ί ό θ α υ μ α σ μ ό ς τ ω ν
Σ τ ί χ 9). Ε ν τ α ύ θ α φ α ί ν ε τ α ι κ α θ α ρ ά ό τ ι ή γ υ ν ή ή κ α
166

θ η μ έ ν η έ π ί τ ώ ν έ π τ ά ο ρ έ ω ν Λ ό φ ω ν ε ί ν α ι ή Ρ ώ μ η ή τ ι ς
ή τ ο έ κ τ ι σ μ έ ν η ε ί ς έ π τ ά λ ό φ ο υ ς
Σ τ ί χ 10). Έ δ ώ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ θ η ρ ί ο υ
α λ λ ά ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς κ α τ έ ρ χ ε τ α ι ε ί ς τ ό β ά θ ο ς κ α ί π ε ρ ι γ ρ ά
φ ε ι π α σ α ν α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν β ί α ν κ α ί ό π ω ς π ο λ ύ ο ρ θ ώ ς π α ρ α
τ η ρ ε ί ό Κ α ι σ α ρ ε ί α ς Ά ρ έ θ α ς μ ί α έ σ τ ί ή Β α σ ι λ ε ί α τ ο υ Ά ν τ ι
χ ρ ί σ τ ο υ κ α ν ε ί ς π ο λ λ ο ύ ς τ ό π ο υ ς κ α ί χ ρ ό ν ο υ ς κ α τ α κ ε ρ μ α
τ ί ζ ε τ α ι ς έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ ή ν κ α τ ά β ά θ ο ς λ ε π τ ο μ ε ρ η π ε ρ ι
γ ρ α φ ή ν τ ο υ θ η ρ ί ο υ Α ί έ π τ ά κ ε φ α λ α ί τ ο υ θ η ρ ί ο υ λ έ γ ε ι ό
σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς ε ί ν α ι έ π τ ά β α σ ι λ ε ί ς Έ ν τ α υ θ α δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι
π ε ρ ί β α σ ι λ έ ω ν α λ λ ά π ε ρ ί β α σ ι λ ε ι ώ ν δ ι ό τ ι τ ό ρ η μ α έ π ε
",
σ ε ν τ ό ό π ο ί ο ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ί ς τ ο ύ ς π έ ν τ ε π ρ ώ τ ο υ ς β α σ ι
λ ε ί ς κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ε ί τ α ι μ α λ λ ο ν ε ί ς π τ ώ σ ι ν β α σ ι λ ε ι ώ ν π ό λ ε ω ν
κ λ π π α ρ ά έ π ί π ρ ο σ ώ π ω ν β α σ ι λ έ ω ν Α ί π έ ν τ ε β α σ ι λ ε ί ς α ί
ό π ο ί α ι έ π ε σ α ν ε ί ν α ι α ί έ ξ η ς α Α ί γ ύ π τ ι ο ι β Β α β υ λ ώ ν ι ο ι
γ Μ η δ ο π έ ρ σ α ι δ Ά σ σ ύ ρ ι ο ι ε ε ί δ ω λ ο λ ά τ ρ α ι Έ λ λ η ν ε ς
Ή έ κ τ η β α σ ι λ ε ί α ε ί ν α ι ό ε Ι ς ό ό π ο ί ο ς έ σ τ ί ν ή τ ο ι
ύ π η ρ χ ε ν έ π ί τ η ς έ π ο χ η ς τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς τ η ς Ν τ ο κ α λ ύ ψ ε
ω ς Ο τ ο ς ε ί ν α ι ή Ρ ω μ α ϊ κ ή α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ή τ ι ς ύ π η ρ χ ε ν
έ π ί τ η ς έ π ο χ η ς τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς Ό δ έ έ β δ ο μ ο ς β α σ ι λ ε ύ ς
ή τ ο ι ή έ β δ ό μ η β α σ ι λ ε ί α ή ό π ο ί α ο ύ π ω η λ θ ε ν δ έ ν ε ί χ ε δ η
λ α δ ή έ λ θ ε ι α ν α φ α ν η έ π ί τ η ς έ π ο χ η ς τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς κ α ί
ή ό π ο ί α θ ά ή ρ χ ε τ ο μ ε τ ά τ ή ν έ κ τ η ν β α σ ι λ ε ί α ν τ ή ν Ρ ω μ α ϊ
ι ι Τ , ,
κ η ν α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι α ν ε ι ν α ι π α ν ο τ ι α ν τ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ν υ π α ρ
χ ε ι ε ί ς τ ά ε υ ρ ω π α ϊ κ ά κ ρ ά τ η τ ά ό π ο ί α έ γ ε ν ν ή θ η σ α ν μ ε τ ά
τ ή ν κ α τ ά λ υ σ η τ η ς Ρ ω μ α ϊ κ η ς α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς Π ε ρ ί τ η ς
έ β δ ό μ η ς τ ο ύ τ η ς β α σ ι λ ε ί α ς ή τ ο ι π ε ρ ί π α ν τ ό ς α ν τ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι
-, " •• , ι e ι ι ι
κ ο υ ε ι ς τ α ε υ ρ ω π α ι κ α κ ρ α τ η ο σ υ γ γ ρ α φ ε υ ς σ η μ ε ι ω ν ε ι τ ο
ό λ ί γ ο ν δ ε ί μ ε ί ν α ι Ή χ ρ ο ν ι κ ή δ η λ α ύ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ώ ν
167
·....._-- ------------­
, _ _ , ι
α ν τ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ω ν κ ρ α τ ω ν σ υ γ κ ρ ι ν ο μ ε ν η π ρ ο ς τ η ν α ι ω ν ι ο
τ η τ α ό π ω ς κ α ί τ ό μ ι κ ρ ό ν χ ρ ό ν ο ν τ ο ύ κ ε φ α λ α ί ο υ 6 σ τ ί χ ο
11, ε Ι ν α ι μ ι κ ρ ό ν ό λ ί γ ο ν Π λ ή ν α ύ τ ο ύ τ ό ό λ ί γ ο ν δ έ ν ά ν α
φ έ ρ ε τ α ι μ ό ν ο ν ε ί ς τ ή ν χ ρ ο ν ι κ ή ν έ κ τ α σ ι ν ά λ λ ά κ α ί ε ί ς τ ή ν
π ο ι ο τ ι κ ή ν έ ν τ α σ ι ν Ή ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς δ η λ α δ ή δ ύ ν α μ ι ς ε ί ς τ ά
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά ε ύ ρ ω π α ϊ κ ά κ ρ ά τ η ε Ι ν α ι ό λ ί γ η μ ι κ ρ ά ε ν ά ν τ ι
θ έ σ ε ι π ρ ό ς τ ή ν ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν δ ύ ν α μ ι ν τ ω ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν ε ξ
ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ω ν β α σ ι λ ε ι ω ν Ρ ω μ α ί ω ν Α ί γ υ π τ ί ω ν Ά σ σ υ ρ ί ω ν
κ λ π δ ι ό τ ι ό χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς τ ω ν ε ύ ρ ω π α ϊ κ ω ν κ ρ α τ ω ν π ε
ρ ι ο ρ ί ζ ε ι τ ή ν ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν δ ύ ν α μ ι ν .
. Σ τ ί χ 11). Α ύ τ ό δ έ τ ό θ η ρ ί ο ν σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό σ ρ α φ ε ύ ς
ά ν α φ έ ρ ε τ α ι μ ε τ ά τ ά ς έ π τ ά β α σ ι λ ε ί α ς ώ ς ό γ δ ο ο ν ι ό ς ό λ ο ν τ ό
θ η ρ ί ο ν Τ ο ύ τ ο ε Ι ν α ι ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ή μ ε ρ ω ν
τ ο ύ κ ό σ μ ο υ ό ό π ο ί ο ς θ ά έ λ θ μ ε τ ά τ ά χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά κ ρ ά τ η ώ ς
ό γ δ ο ο ς κ α τ ά σ ε ι ρ ά ν Ά ν α φ έ ρ ε τ α ι δ έ ό ό γ δ ο ο ς Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς
ώ ς ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ό θ η ρ ί ο ν δ ι ό τ ι ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί
ω ν ή μ ε ρ ω ν τ ο ύ κ ό σ μ ο υ θ ά ε Ι ν α ι π ά σ α ή σ α τ α ν ι κ ή δ ύ ν α μ ι ς
ό γ δ ο ο ς ο ύ τ ο ς κ α τ ά σ ε ι ρ ά ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς ε Ι ν α ι ώ ς σ η
μ ε ι ώ ν ε ι ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς ε κ τ ω ν έ π τ ά ή τ ο ι έ χ ε ι π ν ε υ μ α τ ι
κ ή ν σ υ γ γ έ ν ε ι α ν μ έ τ ά ς έ π τ ά π ρ ο η γ ο υ μ έ ν α ς β α σ ι λ ε ί α ς
Ά λ λ ά .κ α ί ο ύ τ ο ς ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς ε ί ς ά π ώ λ ε ι α ν ύ π ά γ ε ι θ ά
κ α τ α σ τ ρ φ ί Ά ρ χ ι μ Ι ω ή λ Γ ι α α κ ο π ο ύ λ ο υ Ε ρ μ η ν ε ί α
τ η ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς σ σ 179-182. Θ ε σ ν ί κ η 1991).
Σ α φ έ σ τ α τ α λ ο ι π ό ν δ ι ά τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ μ φ α ί ν ε τ α ι ό τ ι α ί
π ρ ό τ ο ύ τ ε λ ι κ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ π ο λ ι τ ι κ α ί ά ρ χ α ί έ ν ψ δ ύ ν α
ν τ α ι ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ο ύ ν ώ ς ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς κ α ί τ ό Θ η ρ ί ο ν
δ ι α φ έ ρ ο υ ν τ ο ύ τ ε λ ι κ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ - ά ν θ ρ ώ π ο υ ό ό π ο ί ο ς
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς ό λ ο ν τ ό θ η ρ ί ο ν δ ι ό τ ι έ ν α ύ τ ψ θ ά ε ί ν α ι
π ά σ α Τ ι σ α τ α ν ι κ ή δ ύ ν α μ ι ς
Ι
!
,
168
Π ε ρ ί τ ο υ ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ
Ε π α ν ε ρ χ ό μ ε ν ο ι ε ί ς τ ό θ έ μ α τ ο ύ ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ τ ο ν ί
ζ ο μ ε ν Ο τ ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ό κ Π α λ ν ά α π ο φ ύ γ η τ ή ν δ υ σ κ ο
λ ί α ν τ η ς ύ π ά ρ ξ ε ώ ς τ ο υ ό ν ο μ ά ζ ε ι τ ό β ι θ η ρ ί ο ν τ ό έ κ τ η ς
γ η ς ά ν α β α ί ν ο ν ώ ς Ά ν ε ί χ ρ ι σ τ ο ν - ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ν ν ο μ ί
ζ ω ν ό τ ι έ τ σ ι δ ί δ ε ι λ ύ σ ι ν ε ί ς τ ό π ρ ό β λ η μ α Τ ά π ρ ό σ ω π α
ό μ ω ς ε ί ν α ι σ α φ ώ ς δ ύ ο Ά ν ε ί χ ρ ι σ τ ο ς κ α ί ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς
τ ώ ρ α έ γ ι ν α ν ε ν α
α Α Γ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ α Μ Ι Λ Ε Ι Σ Α Φ Ω Σ Π Ε Ρ Ι Δ Υ α
Π Ρ Σ Ω Π Ω Ν ε ί ς τ ό ι θ κ α ί κ κ ε φ ά λ α ι ο ν γ ρ ά φ ω ν Κ α ί
έ π ι ά σ θ η τ ό θ η ρ ί ο ν κ α ί ό μ ε τ α ύ τ ο ύ ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς ό π ο ι
ή σ α ς τ ά σ η μ ε ί α α ύ τ ο ύ Π ρ β λ Ι Γ , 12), έ ν ο ί ς έ π λ ά ν η σ ε
τ ο ύ ς λ α β ό ν τ α ς τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ θ η ρ ί ο υ κ α ί τ ο ύ ς π ρ ο σ κ υ
ν ο ύ ν τ α ς τ η ε ί κ ό ν ι α ύ τ ο ύ ζ ώ ν ε ε ς έ β λ ή θ η σ α ν ο Ι Δ Υ α ε ί ς
τ ή ν λ ί μ ν η ν τ ο ύ π υ ρ ό ς τ ή ν κ α ι ο μ έ ν η ν έ ν θ ε ί φ (19, 20). Τ ό
έ ν ε α ύ θ α ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ν θ η ρ ί ο ν δ έ ν ε ί ν α ι ό Σ α τ α ν ά ς δ ι ό τ ι
σ α φ έ σ τ α τ α ό Ι ω ά ν ν η ς τ ό π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ώ ς τ ρ ί τ ο ν π ρ ό σ ω
π ο ν τ ό Κ κ ε φ ά λ α ι ο ν λ έ γ ω ν Κ α ί δ δ ι ά β ο λ ο ς ό π λ α ν ώ ν
α ύ τ ο ύ ς έ β λ ή θ η ε ί ς τ ή ν λ ί μ ν η ν τ ο ύ π υ ρ ό ς κ α ί τ ο ύ θ ε ί ο υ
σ π ο υ κ α ί τ ό θ η ρ ί ο ν κ α ί δ ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς κ α ί β α σ α ν ι
σ θ ή σ ο ν ε α ι η μ έ ρ α ς κ α ί ν υ κ τ ό ς ... (20, 10),
Π ώ ς λ ο ι π ό ν ή π ο λ ύ κ ρ ο τ ο ς ν έ α έ ρ μ η ν ε ί α τ ο ύ κ Π α λ
κ α τ α Ρ Ύ ε ί τ ό ν ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ν Δ έ ν έ φ ο β ή θ η τ ή ν α π ε ι λ ή ν
τ η ς Ι ε ρ ά ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς ή ό π ο ί α γ ρ ά φ ε ι Κ α ί έ ά ν τ ι ς
ά φ έ λ η α π ό τ ώ ν λ ό γ ω ν τ ο ύ β ι β λ ί ο υ τ η ς π ρ ο φ η τ ε ί α ς τ α ύ τ η ς
ά φ ε λ ε ί δ Θ ε ό ς τ ό μ έ ρ ο ς α ύ τ ο ύ ά π ό τ ο ύ ξ ύ λ ο υ τ η ς ζ ω η ς κ α ί
έ κ τ η ς π ό λ ε ω ς τ η ς α γ ί α ς ... »; (22, 19).
169
ο ί κ α ν ό ς θ ε ο λ ό γ ο ς κ Ά Δ ε λ ή μ π α σ η ς γ ρ ά φ ε ι σ χ ε
τ ι κ ώ ς
«... ί ν κ α ί δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι ά λ λ ή λ ω ν ό Σ α τ α ν ά ς ό Ά ν τ ί χ ρ ι
σ τ ο ς κ α ί ό Ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς ώ ς ί δ ι α π ρ ό σ ω π α έ ν τ ο ύ τ ο ι ς
έ ν ο ύ ν τ α ι σ τ ε ν ώ ς δ ι ά τ ή ν κ α κ ί α ν Κ α ί ο ί τ ρ ε ί ς έ χ ο υ ν τ ό α ύ τ ό
ά ν τ ί θ ε ο ν μ ί σ ο ς τ ό ν α ύ τ ό ν ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν σ κ ο π ό ν κ α ί τ ό α ύ τ ό
ά π ά ν θ ρ ω π ο ν έ ρ γ ο ν Δ ι ά τ ο ύ τ ο έ ν τ Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ι κ ο ι
ν ω ν ο ύ σ ι ν ά λ λ ή λ ο ι ς ό Δ ι ά β ο λ ο ς κ α ί ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς κ α ί
ό Ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς ω σ π ε ρ τ α ί ς π ρ ά ξ ε σ ι ν ο ϋ τ ω κ α ί τ ο ί ς
ό ν ό μ α σ ι ν Ο ϋ τ ω ς θ η ρ ί ο ν έ κ α σ τ ο ς τ ο ύ τ ο ν π ρ ο σ α γ ο ρ ε ύ
ε τ α ι Κ α ί ό π ω ς ό Δ ι ά β ο λ ο ς ε ί ν α ι δ ρ ά κ ω ν π υ ρ ρ ό ς μ έ
γ α ς έ χ ω ν κ ε φ α λ ά ς έ π τ ά κ α ί κ έ ρ α τ α δ έ κ α κ α ί έ π ί τ ά ς κ ε
φ α λ ά ς α ύ τ ο ύ έ π τ ά δ ι α δ ή μ α τ α ': ο ϋ τ ω κ α ί ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς
έ χ ε ι Ζ σ α ρ ί θ μ ο υ ς κ ε φ ά λ α ς κ α ί κ έ ρ α τ α Τ ό ό μ ο ι ο ν τ ο ύ τ ω ν
σ χ ή μ α τ ή ν α ύ τ ή ν π ρ ο σ μ α ρ τ υ ρ ε ί τ ο ύ τ ο ι ς β ο υ λ ή ν τ ε κ α ί
έ ν έ ρ γ ε ι α ν π ρ ό ς τ ή ν τ ώ ν ά π α τ ω μ έ ν ω ν ά π ώ λ ε ι α ν Ή δ ύ ν α
μ ι ς ό θ ρ ό ν ο ς κ α ί ή έ ξ ο υ σ ί α τ ο ύ Δ ι α β ό λ ο υ ε ί ν α ι κ ο ι ν ά μ ε
τ ά τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί τ ο ύ Ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ Δ ι ό έ ν ε ρ
γ ο ύ μ ε ν α τ α ύ τ α π α ρ έ ν ό ς τ ο ύ τ ω ν κ α τ α λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι κ α ί ε Ζ ς
τ ο ύ ς τ ρ ε ί ς π ρ ω τ ε ρ γ ά τ α ς τ η ς κ α κ ί α ς ο Δ ι ά β ο λ ο ς κ α κ ο υ ρ
γ ε ί δ ι ά τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί τ ο ύ Ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ κ α ί έ κ α
σ τ ο ς τ ο ύ τ ω ν δ ι α ύ τ ο ύ κ α ί μ ε τ ά λ λ ή λ ω ν α
Ά ρ ν ο ύ μ ε ν ο ς π ε ι σ μ ό ν ω ς ν ά δ ε χ θ ι σ τ ι τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν θ η
ρ ί ο ν τ ό έ κ γ η ς ά ν α β α ί ν ο ν ε ί ν α ι ό ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς κ α ί
ύ π α σ π ι σ τ ή ς τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ γ ρ ά φ ε ι Π ώ ς λ ο ι π ό ν μ π ο ρ ε ί
ν ά π α ρ α λ λ η λ ι σ θ ο ύ ν ό ρ ό λ ο ς κ α ί τ ό έ ρ γ ο ν τ ο ύ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ
κ α ί Β α π τ ι σ τ ο ύ Ι ω ά ν ν η μ έ τ ό ν ρ ό λ ο κ α ί τ ό έ ρ γ ο τ ο ύ ψ ε υ
δ ο π ρ ο φ ή τ η ό ό π ο ί ο ς θ ά έ μ φ α ν ι σ θ Ί σ τ ό ί σ τ ο ρ ι κ ό π ρ ο
σ κ ή ν ι ο ν Μ Ε Τ Α τ ό π ρ ώ τ ο θ η ρ ί ο κ α ί μ ά λ ι σ τ α ό τ α ν Η Δ Η τ ό
170
π ρ ώ τ ο α ύ τ ό θ η ρ ί ο θ ά τ ό έ χ ο υ ν π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ι π ά ν τ ε ς ο ί κ α
τ ο ι κ ο ύ ν τ ε ς έ π ί τ η ς γ η ς Ή φ ρ ά σ η κ α ί ε Τ δ ο ν ά λ λ ο ν θ η ρ ί ο ν
μ έ τ ή λ έ ξ η ά λ λ ο α σ φ α λ ώ ς κ α ί δ έ ν α φ ή ν ε ι κ α ν έ ν α π ε ρ ι θ ώ
ρ ι ο ν α μ φ ι σ β ή τ η σ η ς η π α ρ α ν ό η σ η ς τ η ς χ ρ ο ν ι κ ή ς σ ε ι ρ ά ς μ έ
τ ή ν ό π ο ί α ν έ μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι τ ά δ ύ ο θ η ρ ί α σ 132).
Μ έ τ ά α ν ω τ έ ρ ω α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι δ ι ά μ ί α ν α κ ό μ η φ ο ρ ά δ τ ι
ο ύ γ ι ν ώ σ κ ε ι α α ν α γ ι ν ώ σ κ ε ι to α γ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς κ α τ α
γ ρ ά φ ω ν ό π ο ί α τ ό Π ν ε ύ μ α τ ό Ά γ ι ο ν τ ο ύ έ δ ε ι χ ν ε δ τ ι θ ά
σ υ μ β ο ύ ν σ τ ά έ σ χ α τ α φ θ ά ν ε ι κ α ί ε Ι ς τ ό σ η μ ε ί ο ν τ ο ύ τ ε λ ι
κ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς Τ ί η θ ε λ ε ό κ Π α λ ν ά π ε
ρ ι γ ρ ά Ψ η π ρ ώ τ α τ ό ν υ π α σ π ι σ τ ή ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί κ α
... ο ••
τ ό π ι ν τ ό ν ί δ ι ο ν Τ ό μ ή ν υ μ α τ ο ύ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ π ρ ώ τ α ξ ε κ ι ν
μ έ τ ή ν γ έ ν ν η σ ι ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί κ α τ ό π ι ν μ έ τ ό ν Π ρ ό δ ρ ο
μ ό ν τ ο υ tH σ ε ι ρ ά ε ν τ α ύ θ α ε Ί ν α ι ά ξ ι ο λ ο γ ι κ ή κ α ί ό χ ι χ ρ ο
,
ν ι κ η
Ο ύ τ ε τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν γ ρ ά φ ε ι δ τ ι τ ό π ρ ώ τ ο ν α ύ τ ό θ η ρ ί ο ν τ ό
π ρ ο σ ε κ ύ ν η σ α ν π ά ν τ ε ς ώ ς α ν α λ η θ ώ ς α ν α φ έ ρ ε ι α λ λ ά μ ό
ν ο ν ε κ ε ί ν ο ι τ ώ ν ό π ο ί ω ν τ ά ο ν ό μ α τ α δ έ ν έ χ ο υ ν γ ρ α φ η σ τ ό
Β ι β λ ί ο ν τ η ς ζ ω η ς Ά π ο κ 13, 8).
Έ π ί σ η ς δ έ ν ε Ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ν ό π ρ ό δ ρ ο μ ο ς τ ο ύ Χ ρ ι
_ ., "';" Ι _ Ι Ι ι ,
σ τ ο υ ν α ε ι ν α ι η ν α ε ν ε ρ γ η κ α τ α π α ν τ α π α ρ ο μ ο ι ω ς μ ε τ ο ν
τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ Ά π λ ο ύ σ τ α τ α ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς ε ν ο ν ό μ α τ ι
τ ο ύ ό π ο ί ο υ ε ν ε ρ γ ε ί τ ο ύ δ ί δ ε ι π α ρ α χ ω ρ ε ί δ λ η ν τ ή ν ε ξ ο υ
σ ί α ν τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ό δ η γ ή σ τ ο ύ ς λ α ο ύ ς ν ά τ ό ν π ρ ο
σ κ υ ν ή σ ο υ ν ώ ς ό Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς π ο ύ ώ δ ή γ ε ι τ ο ύ ς Ι ο υ δ α ί ο υ ς
σ τ ό ν Σ ω τ η ρ α co Κ ύ ρ ι ο ς ε π ί σ η ς δ έ ν ε Ί π ε δ τ ι ο ί π ι σ τ ε ύ σ α
ν τ ε ς ε Ι ς α ύ τ ό ν θ ά κ ά ν ο υ ν θ α ύ μ α τ α κ α ί π ο λ λ ά κ ι ς μ ε ί ζ ο ν α
α ύ τ ο ύ ('100. 14, 12). Α ύ τ ό σ η μ α ί ν ε ι α δ υ ν α μ ί α τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ
11 δ τ ι ο ί μ α θ η τ α ί τ ο υ θ ά ε Ί ν α ι ί κ α ν ώ τ ε ρ ο ί τ ο υ Ό π ω ς ο ί
171

μ ά ρ τ υ ρ ε ς κ α ί ο ί Ά π ό σ τ ο λ ο ι κ η ρ ύ τ τ ο υ ν τ ό ν κ ό σ μ ο τ ό
Ε υ α γ γ έ λ ι ο ν μ έ τ ή ν έ ξ ο υ σ ί α π ο ύ δ ί ν ε ι σ α υ τ ο ύ ς ό Ι η σ ο ύ ς
Χ ρ ι σ τ ό ς Μ θ 28, 18-20· Ι ω 20. 22-23), έ τ σ ι τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο
θ η ρ ί ο έ ν ε ρ γ ε ί μ έ τ ή ν έ ξ ο υ σ ί α τ ο ύ π ρ ώ τ ο υ π ο ύ ε ί ν α ι ή
έ ξ ο υ σ ί α τ ο ύ ί δ ί ο υ τ ο ύ Σ α τ α ν ά
ο Ά ν δ ρ έ α ς Κ α ι σ α ρ ε ί α ς γ ρ ά φ ε ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ς
Π ά ν τ α π ρ ά ξ ε ι δ ι ά γ ο η τ ε ί α ς ό τ ο ύ ά π ο σ τ ά τ ο υ ψ ε υ δ ο χ ρ ί
σ τ ο υ π ρ ό δ ρ ο μ ο ς π ρ ό ς ά π ά τ η ν ά ν θ ρ ώ π ω ν έ π ί τ φ Θ ε φ ν ο
μ ι σ θ η ν α ι τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν κ α τ ά μ ί μ η σ ι ν τ ο ύ Β α π τ ι σ τ ο ύ
τ ο ύ τ φ σ ω τ η ρ ι τ ο ύ ς π ε ι θ ο μ έ ν ο υ ς π ρ ο σ ά γ ο ν τ ο ς (P.G. 106,
337).
666 ά ι θ μ ό ς ά ν θ ώ π ο υ έ σ τ ί
Π ρ ο σ π α θ ώ ν έ ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι ν ά ά π ο δ ε ί ξ δ τ ι ό ά ρ ι θ μ ό ς
666 π ο ύ ά ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ή ν Π Δ ε Ι ν α ι έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό κ λ ε ι δ ί
γ ι ά τ ό 666 τ η ς Κ Δ ι α θ ή κ η ς ά ν α φ έ ρ ε ι τ ό έ ξ η ς μ ο ν α δ ι κ ό ν
χ ω ρ ί ο ν Κ α ί η ν ό σ τ α θ μ ό ς τ ο ύ χ ρ υ σ ί ο υ τ ο ύ έ λ η λ υ θ ό τ ο ς
τ φ Σ ο λ ο μ ώ ν έ ν έ ν ι α υ τ φ έ ν ί έ ξ α κ ό σ ι α κ α ί έ ξ ή κ ο ν τ α ε ξ τ ά
λ α ν τ α χ ρ υ σ ί ο υ ... » Γ Β α σ 10, 14). Τ ό α υ τ ό σ η μ ε ι ο ύ τ α ι
ά κ ρ ι β ώ ς κ α ί σ τ ή ν Β Π α ρ α λ 9, 13. Κ α ί ή έ ρ μ η ν ε ί α τ ο υ
Κ α ί η τ ο ή ά ξ ί α τ ο ύ χ ρ υ σ ί ο υ π ο ύ ε ί σ έ π ρ α π ε ν ό Σ ο λ ο μ ώ ν
κ α τ έ τ ο ς 666 τ ά λ α ν τ α χ ρ υ σ ί ο υ ...
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν κ α ί τ ά σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α τ ο ύ κ Π α λ Ε π ο
μ έ ν ω ς ά β ί α σ τ α κ α τ ά τ ή ν γ ν ώ μ η τ ο ύ γ ρ ά φ ο ν τ ο ς - σ υ ν ά γ ε
τ α ι κ α ί μ π ο ρ ο ύ μ ε ν ά π ο ύ μ ε δ τ ι ό ά ρ ι θ μ ό ς 666 σ τ ή ν Π α
λ α ι ά Δ ι α θ ή κ η π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ά π ό τ ή ν β ο ύ λ η σ η κ ά π ο ι ο υ
ά ν θ ρ ώ π ο υ κ α ί έ κ φ ρ ά ζ ε ι - ύ π ο δ η λ ώ ν ε ι Ε Π Ι Λ Ο Γ Ή κ α ί
Ε Π Ι Β Ο Λ Η (83).
172
Έ ν τ α ύ θ α δ μ ω ς π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ί κ α θ α ρ ά ς ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ η ς
κ α ί φ α ν τ α σ τ ι κ η ς έ ρ μ η ν ε ί α ς δ ι ό τ ι ο ύ δ α μ ο ύ τ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ
φ α ί ν ε τ α ι δ τ ι ό Σ ο λ ο μ ώ ν έ π έ β α λ ε ή έ π έ λ ε ξ ε ε π ί τ η δ ε ς τ ό
π ο σ ό ν α ύ τ ό τ ώ ν 666 τ α λ ά ν τ ω ν Ά π λ ο ύ σ τ α τ α ή φ ο ρ ο λ ο γ ί α
τ ώ ν λ α ώ ν α π έ δ ω σ ε 666 τ ά λ α ν τ α Τ Η τ ο α δ ύ ν α τ ο ό Σ ο
τ ρ ε χ ε ν π ρ ο ς τ ο υ τ ο
λ ο μ ώ ν ν ά τ ό ε ί χ ε ε π ι λ έ ξ ε ι κ α θ ό σ ο ν ο υ δ ε ί ς λ ό γ ο ς σ υ ν έ
- ,
co κ Π α λ δ μ ω ς ε χ ε ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή γ ν ώ μ η Γ ρ ά φ ε ι δ τ ι
η ρ ε ύ ν η σ ε ν ά μ ά θ ά ν τ ό π ο σ ό ν α υ τ ό η τ ο τ υ χ α ί α ε π ι λ ο γ ή
τ ο ύ Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς 11 ό χ ι Κ α ί τ ί δ ι ε π ί σ τ ω σ ε ν Ό τ ι ή έ π ι λ ο
γ ή τ ο ύ α ρ ι θ μ ο ύ 666 δ έ ν η τ ο κ α θ ό λ ο υ τ υ χ α ί α Κ α ί τ ο ύ τ ο
δ ι ό τ ι ή π ρ ό θ ε σ ι ς τ ο ύ β α σ ι λ ι ά Σ ο λ ο μ ώ ν η τ ο α φ έ ν ό ς μ έ ν ν ά
ύ π ο δ η λ ώ σ ε ι σ υ μ β ο λ ι κ ώ ς δ τ ι ο ί φ ό ρ ο ι α υ τ ο ί φ έ ρ ο υ ν τ ή ν
σ φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ Β α σ ι λ ι ά τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ - δ ι ό τ ι ώ ς μ ά ς π λ η ρ ο
φ ο ρ ε ί κ α τ ά τ ό α ρ χ α ί ο Ε β ρ α ϊ κ ό α λ φ ά β η τ ο τ ά γ ρ ά μ μ α τ α
τ η ς φ ρ ά σ ε ω ς </0 Β α σ ι λ ι ά ς τ ο ύ Ι σ ρ α ή λ δ ί ν ο υ ν ά θ ρ ο ι
σ μ α 666 - α φ έ τ έ ρ ο υ δ έ δ ι ό ι ό δ α ί μ ο ν α ς π ο ύ ύ π η ρ ε τ ο ύ σ ε
τ ό ν β α σ ι λ ι ά Σ ο λ ο μ ω ν σ α ύ τ ό τ ό ε ρ γ ο ε ί χ ε ό ν ο μ α Samaon,
π ο ύ σ η μ α ί ν ε ι ό κ α κ ό ς Σ α μ α έ λ κ α ί τ ο υ ό π ο ί ο υ ή κ ρ υ
π τ ο γ ρ α φ η μ έ ν η α ρ ι θ μ η Τ Ί κ ή α π ό δ ο σ η σ τ ό α ρ χ α ί ο Ε β ρ α ί κ ό
α λ φ ά β η τ ο δ ί ν ε ι ώ ς ά θ ρ ο ι σ μ α τ ό ν α ρ ι θ μ ό 666»!!!
Π α ρ α π έ μ π ε ι δ έ δ ι ά τ ή ν α λ ή θ ε ι α τ ω ν γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν τ ο υ
σ τ ό ε ρ γ ο Τ ά μ υ σ τ ή ρ ι α τ η ς Κ α μ π ά λ α τ ό γ ν ω σ τ ό έ β ρ α ί
κ ό β ι β λ ί ο ν τ ό γ έ μ ο ν μ α γ ε ί α ς κ α ί σ α τ α ν ι σ μ ο ύ Ά ν έ τ ρ ε ξ ε
δ έ τ ό ν δ α ί μ ο ν α Samaon, δ ι ό τ ι ώ ς ί σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι ό Σ ο
λ ο μ ώ ν ή θ ε λ ε ν ά α π ο δ ώ σ ε ι τ ι μ ή κ α ί ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς τ ό ν δ α ί
μ ο ν α ε κ ε ί ν ο π ο ύ ε κ τ ε λ ώ ν τ α ς τ ί ς ε π ι θ υ μ ί ε ς τ ο υ τ ό ν β ο η
θ ο ύ σ ε ν ά σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε ι α μ ύ θ η τ α π λ ο ύ τ η .. » (84). Κ α τ ά ρ
γ η σ ι ς δ η λ α δ ή π ά σ η ς λ ο γ ι κ η ς κ α ί σ ο β α ρ ό τ η τ ο ς ..
173
eH Π Δ ι α θ ή κ η α ν α φ έ ρ ε ι μ ό ν ο ν ό τ ι έ ξ έ κ λ ι ν α ν γ υ
ν α ί κ ε ς α Ι α λ λ ό τ ρ ι α ι τ ή ν κ α ρ δ ί α ν α ύ τ ο ύ ο π ί σ ω θ ε ώ ν
α ύ τ ώ ν μ έ α π ο τ έ λ ε σ μ α σ τ ά γ η ρ α τ ε ι ά τ ο υ ό Σ ο λ ο μ ώ ν ν ά
κ τ ί σ η θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι α τ ο ύ ς θ ε ο ύ ς τ ώ ν ε Ι δ ω λ ο λ α τ ρ ώ ν Χ α μ ώ ς
κ α ί τ ό ε ί δ ω λ ο ν τ ώ ν Ά μ μ ω ν ι τ ώ ν κ α ί τ ή ν Ά σ τ ά ρ τ η ν Ο ύ δ α
_ , , eI e _" ι ,
μ ο υ α ν α φ ε ρ ε τ α ι ο τ ι υ π η ρ ε τ ε ι τ ο α π ο σ τ ρ α τ ι ε ς α μ ε τ ρ η τ ω ν
δ α ι μ ο ν ι κ ώ ν π ν ε υ μ ό τ ω ν ώ ς γ ρ ά φ ε ι ό κ Π α λ Π ρ ό κ ε ι τ α ι
π ε ρ ί φ α ν ε ρ ά δ ι α σ τ ρ ο φ ή τ ώ ν κ ε ι μ έ ν ω ν κ α ί φ α ν τ α σ τ ι κ ώ ν
δ υ ν α τ α ι ν α ε μ π ν ε υ σ η .. :
σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν π ο ύ μ ό ν ο ν ή α ν ά γ ν ω σ ι ς τ η ς Κ α μ π ά λ α
' , , , β
.
Τ ε λ ι κ ώ ς κ α τ α λ ή γ ε ι σ τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω έ ρ μ η ν ε ί α τ η ς φ ρ ά σ ε ω ς
α ρ ι θ μ ό ς γ ά ρ α ν θ ρ ώ π ο υ έ σ τ ί Δ ι ό τ ι ό α ρ ι θ μ ό ς α ύ τ ό ς θ ά
ε ί ν α ι ε ν α ς α ρ ι θ μ ό ς α ν θ ρ ω π ί ν η ς έ π ι λ ο γ η ς 11 ε ν α ς α ρ ι θ μ ό ς
π ο ύ θ ά π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι θ ά ε χ ε ι έ π ι ν ο η θ η α π ό ά ν θ ρ ω π ο (88).
Ο Υ Δ Ε Ι Σ ό μ ω ς τ ώ ν ρ χ α ί ω ν α γ ί ω ν κ α ί έ κ κ λ η σ ι α
σ τ ι κ ώ ν σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν 11 θ ε ο λ ό γ ω ν τ ώ ν ν ε ω τ έ ρ ω ν χ ρ ό ν ω ν
e ι Ι ,
η ρ μ η ν ε υ σ ε κ α τ α τ ο ν α ν ω τ ε ρ ω τ ρ ο π ο ν τ η ν ε π ι μ α χ ο ν φ ρ α
σ ι ν Ό λ ο ι σ υ μ φ ω ν ο ύ ν σ τ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν α ρ ι θ μ ό ς α ν θ ρ ώ
π ο υ ε ί ν α ι Ο ύ τ ε ό τ ι ε χ ε ι έ π ι ν ο η θ η α π ό ά ν θ ρ ω π ο Π ρ ό
κ ε ι τ α ι γ ι ά κ α θ α ρ ά π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α σ α φ ο ύ ς κ ε ι μ έ ν ο υ π ρ ο κ ε ι
μ έ ν ο υ ν ά ύ π η ρ ε τ ή σ η τ ά ς ν έ α ς θ έ σ ε ι ς τ ο ύ κ Π α λ δ ε δ ο
μ έ ν ο υ δ τ ι τ ό ύ π ε ρ ή φ α ν ο ν ο ύ κ α ν έ χ ε τ α ι τ ό π α λ α ι ό ν ...
Δ ε χ ό μ ε ν ο ς λ ο ι π ό ν ό τ ι τ ό 666 α π ο τ ε λ ε ί α ρ ι θ μ ό ν α ν
θ ρ ω π ί ν η ς έ π ι ν ο ή σ ε ω ς κ α ί μ ά λ ι σ τ α κ ρ υ π τ ο γ ρ ά φ η μ α α ν α
γ κ ά σ τ η κ ε ώ ς γ ρ ά φ ε ι ν ά β Ρ τ ή ν ά κ ρ η τ ο ύ ν ή μ α τ ο ς μ έ σ α
σ έ α π ό κ ρ υ φ α β ι β λ ί α β λ ά σ φ η μ α κ α ί δ α ι μ ο ν ο λ α τ ρ ι κ ά
α κ ό μ η κ α ί σ έ μ ε σ α ι ω ν ι κ ο ύ ς κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ς κ ώ δ ι κ ε ς
(90). Έ κ α ν ε δ η λ κ ά τ ι π ο λ ύ χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο α π ό α ύ τ ό π ο ύ κ α
τ η γ ο ρ ο ύ σ ε π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ό σ ο υ ς π ρ ο σ π ά θ η σ α ν ν ά τ α ι
174
ρ ι ά σ ο υ ν κ ά π ο ι ο ό ν ο μ α σ τ ό 666. Τ ό τ ε α π ε κ ά λ ε σ ε τ ή ν
α π λ η ν α υ τ ή ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α π ο ρ ρ ι π τ έ α ν ώ ς α ν τ ί θ ε τ η
π ρ ό ς τ ή ν Ά γ ί α Γ ρ α φ ή κ α ί α ν ε υ λ α β η (64). Σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς
δ έ έ τ ό ν ι ζ ε ό τ ι ή Ά γ ί α Γ ρ α φ ή κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι τ ά ς μ α ν τ ι κ ά ς
μ ε θ ό δ ο υ ς σ τ ί ς ό π ο ί ε ς α σ φ α λ ώ ς α ν ή κ ε ι κ α ί ή Κ α μ π α λ ι
σ τ ι κ ή α ρ ι θ μ ο μ α ν τ ε ί α β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς ό τ ι ε Ι ν α ι α ν τ ί θ ε τ ε ς
π ρ ό ς τ ό θ έ λ η μ α τ ο ύ Θ ε ο ύ Β δ ε λ ύ γ μ α τ α ε ρ γ α σ κ ό τ ο υ ς
κ α ί α ν ο μ ί α ς (65).
cQ ί δ ι ο ς ό μ ω ς κ α υ χ ά τ α ι δ τ ι α ν α τ ρ έ ξ α ς σ α υ τ ά τ ά β δ ε
λ ύ γ μ α τ α α ν ε κ ά λ υ ψ ε ό τ ι β ά σ ε ι τ η ς Σ α τ α ν ι κ η ς α ρ ι θ μ ο μ α ν
τ ε ί α ς τ ό 666 π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ό α ν α π ο δ ο γ υ ρ ι σ μ έ ν ο 999,
π ο ύ ε ί ν α ι τ ό ά θ ρ ο ι σ μ α τ ώ ν λ έ ξ ε ω ν Τ ρ ι α δ ι κ ό ς Θ ε ό ς (90).
Κ α υ χ ώ μ ε ν ο ς μ ά λ ι σ τ α γ ρ ά φ ε ι ό τ ι γ ι ά π ρ ώ τ η φ ο ρ ά
σ τ ή ν π α γ κ ό σ μ ι α Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή έ σ χ α τ ο λ ο γ ι κ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α
φ ω τ ί ζ ε τ α ι ά π λ ε τ α κ α ί α π ο κ α λ ύ π τ ε τ α ι π λ ή ρ ω ς τ ό α π
α ί ώ ν ω ν σ ε σ ι γ η μ έ ν ο ν κ α ί α π ο κ ε κ ρ υ μ μ έ ν ο ν μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ ο ύ
σ κ ό τ ο υ ς ... δ τ ι δ η λ α δ ή ό α ρ ι θ μ ό ς 666 τ η ς Ά π ο κ ά λ υ ψ η ς
π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ή ν ό π τ ι κ ή α ν α σ τ ρ ο φ ή τ ο ύ α ρ ι θ μ ο ύ 999"!
Α υ τ ά ε ί ν α ι τ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς α υ τ ο π ε π ο ι θ ή σ ε ω ς κ α ί
έ ξ ο υ δ ε ν ώ σ ε ω ς τ ω ν π ά ν τ ω ν ν ά γ ί ν π ε ρ ί γ ε λ ω ς δ α ι μ ό ν ω ν
κ α ί α ν θ ρ ώ π ω ν ...
Π ο ύ ή τ α π ε ί ν ω σ ι ς ν ά δ ι α β ά σ τ ή ν θ ε ο λ ο γ ι κ ω τ ά τ η ν μ ε
λ έ τ η ν τ ο ύ α ρ χ ι μ π Έ μ μ Κ α λ ύ β α Ύ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ Ά ν τ ι
χ ρ ί σ τ ο υ κ α τ ά τ ή ν Γ ρ α φ ή ν κ α ί τ ο ύ ς Π α τ έ ρ α ς ό π ο υ μ α
κ ρ ά ν π ά σ η ς ... Κ α μ π α λ ι σ τ ι κ η ς μ α γ ε ί α ς έ ρ μ η ν ε ύ ε τ α ι ό ρ θ ο
δ ό ξ ω ς ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο ύ 666;
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν μ ε ρ ι κ ά α π ο σ π ά σ μ α τ α α π ό τ ό έ ξ α ί ρ ε τ ο ν
ε ρ γ ο ν δ ι ά ν ά σ υ γ κ ρ ί ν ο υ ν ο ί α ν α γ ν ώ σ τ α ι τ ά ς δ ύ ο έ ρ μ η ν ε ί
α ς π ε ρ ί 666:
175
Έ π ί Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς τ ό "666" δ έ ν ε Ι χ ε α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν ν ό η μ α
δ ι ό τ ι ό Σ ο λ ο μ ώ ν α ν ή κ ε σ τ ό γ ε ν ε α λ ο γ ι κ ό ν δ έ ν δ ρ ο ν τ ο ύ 1.
Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί ώ ς π ρ ο φ ή τ η ς π ρ ο σ έ β λ ε π ε σ τ ό ν ά λ η θ ι ν ό ν Μ ε σ
σ ί α ν ϊ Χ ρ ι σ τ ό ν Ά λ λ ά μ ε τ ά Χ ρ ι σ τ ό ν τ ό "666" γ ί ν ε τ α ι σ ύ μ
β ο λ ο ν τ ο ύ α ν τ ι χ ρ ι σ τ ι σ μ ο ύ ό ό π ο ί ο ς α ρ ν ε ί τ α ι τ ή ν π ρ ο φ η
τ ε ί α ν Δ α β ί δ κ α ί Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς ή ό π ο ί α έ ν α τ έ ν ι ζ ε κ α ί έ δ ε ί
κ ν υ ε τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί α π ο β λ έ π ε ι μ ό ν ο ν σ τ ά έ ξ α κ ό σ ι α
έ ξ ή κ ο ν τ α ε ξ τ ά λ α ν τ α χ ρ υ σ ί ο υ δ η λ α δ ή μ ό ν ο ν σ τ ή ν Υ ή ϊ ν η ν
β α σ ι λ ε ί α ν κ α ί π α ν ί χ υ ρ η ν σ ι ω ν ι σ τ ι κ ή ν κ ο σ μ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ν
Τ ό "666" έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ ή ν ά ρ ν η σ ι ν τ ο ύ Μ ε σ σ ί ο υ Ί Χ ρ ι σ τ ο ύ
τ ή ν ά ρ ν η σ ι ν τ η ς έ ν Χ ρ ι σ τ φ η ς κ α ί η ς α ί τ ή ν λ α τ ρ ε ί α ν
τ η ς έ π ί γ ε ι α ς β α σ ι λ ε ί α ς κ α ί τ ο ύ δ η θ ε ν ώ ς ν έ ο υ Δ α β ί δ κ α ί
Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς ψ ε υ δ ο μ ε σ σ ί ο υ κ ο σ μ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς ...
Τ ί ε Ι ν α ι ό σ τ α υ ρ ό ς Δ ύ ο κ α θ ε τ ε ς γ ρ α μ μ έ ς Κ α ί ό μ ω ς
ε Ι ν α ι σ ύ μ β ο λ ο ν τ η ς θ υ σ ί α ς κ α ί τ ο ύ θ ρ ι ά μ β ο υ τ ο ύ έ σ τ α υ ρ ω
μ έ ν ο υ Ί Χ ρ ι σ τ ο ύ δ έ χ ε τ α ι π ά σ α ν τ ή ν έ ν έ ρ γ ε ι α ν τ ο ύ 1. Χ ρ ι
σ τ ο ύ κ α ί α κ τ ι ν ο β ο λ ε ί κ α ί έ ν ε ρ γ ε ί δ ι α ύ τ ο ύ τ ο ύ ά π λ ο ύ σ η
μ ε ί ο υ ή Θ ε ί α Χ ά ρ ι ς κ α τ ά τ ό μ έ τ ρ ο ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς κ α ί π ρ ό
Χ ρ ι σ τ ο ύ ό π ω ς θ ά λ ε χ θ Ώ Ο μ ο ί ω ς τ ό "666", τ ό σ ύ μ β ο λ ο ν
τ ο ύ σ α τ α ν ο φ ό ρ ο υ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ δ έ χ ε τ α ι π ά σ α ν τ ή ν έ ν έ ρ
γ ε ι α ν τ ο ύ Σ α τ α ν ά ή ό π ο ί α μ ά λ ι σ τ α ό π ω ς έ λ έ χ θ η έ ν ε ρ γ ε ί
έ κ τ ώ ν έ ξ ω κ α τ ά τ ρ ό π ο ν μ α γ ι κ ό ν κ α ί ά ν ε υ τ η ς θ ε λ ή σ ε ω ς
τ ο ύ φ έ ρ ο ν τ ο ς τ ό χ ά ρ α γ μ α α ύ τ ό 3•
Κ α τ ά δ έ τ ό ν κ α θ η γ η τ ή ν Μ ά ρ κ ο ν Σ ι ώ τ η ν ό ν ό η μ α τ ο ύ
666 π ρ ο β ά Λ λ ε ι τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ ο ν Τ ο ύ τ ο α κ ρ ι β ώ ς έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι
δ ι ά τ η ς τ ρ ι π λ η ς έ π α ν α λ ή ψ ε ω ς τ ο ύ ψ η φ ί ο υ 6, ή ό π ο ί α σ υ μ
β ο λ ί ζ ε ι τ ή ν ε ί ς τ ό π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ α ν α κ ε φ α λ α ί
ω σ ι ν τ η ς κ α κ ί α ς τ η ς π λ ά ν η ς τ η ς α π ά τ η ς κ α ί δ ι α ύ τ ώ ν
τ η ς α π ό τ ο ύ Θ ε ο ύ α π ο σ τ α σ ί α ς τ ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν τ ο ύ π α ρ ε λ
176
θ ό ν τ ο ς τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς κ α ί τ ο ύ μ έ λ λ ν ς Τ α ύ τ α σ η μ α ί ν ο υ ν
ό τ ι ή π ρ ο σ ω π ι κ ή δ ρ ά σ ι ς τ ο ύ μ έ λ λ ο ν τ ο ς ν ά έ λ θ υ ε ι ς τ ο ύ ς
έ σ χ ά τ ο υ ς κ α ι ρ ο ύ ς Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ θ ά έ χ π ά ν α φ ο ρ ά ν δ ι ά τ ο ύ
π ά τ ρ ω ν ό ς τ ο υ τ ο ύ Σ α τ α ν ά ε ι ς τ ό π α ρ ε λ θ ό ν τ ό π α ρ ό ν κ α ί
τ ό μ έ λ λ ο ν Μ έ α Μ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ή δ ρ α σ ι ς τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ θ ά
ά ν α π τ υ χ θ ε ι ς έ κ τ έ λ ε σ ι ν τ ο ύ ύ π ό τ ο ύ Σ α τ α ν ά π ρ ο σ χ ε δ ι α
σ θ έ ν τ ο ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς ά ν α τ ρ ο π η ς τ η ς ύ π α ρ χ ο ύ σ η ς ε ι ς
τ ό ν κ ό σ μ ο ν θ ε ί α ς τ ά ξ ε ω ς κ α ί ά χ ρ η σ τ ε ύ σ ε ω ς τ η ς έ κ τ ο ύ
κ α κ ο ύ σ ω τ η ρ ί α ς τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν δ ι ά τ ο ύ ά π ο λ υ τ ρ ω τ ι κ ο ύ
έ ρ γ ο υ τ ο ύ Ι η σ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί τ η ς δ ρ ά σ ε ω ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Τ ο υ ε ι ς τ ό ν κ ό σ μ ο ν Π ρ β λ Ε ί ρ η ν α ί ο υ Α ί ρ V, 29, 2 κ α ί
V, 30, 1, P.G. 7. 1201 C κ α ί 1203 Α Β
Ώ ς ε π ι σ τ έ γ α σ μ α δ έ τ ώ ν ε ρ ε υ ν ώ ν τ ο υ τ ο ν ί ζ ε ι Ο κ Π α λ
ό τ ι Ο α ρ ι θ μ ό ς τ ο υ θ η ρ ί ο υ 666 δ έ ν ε Ί ν α ι Ο α ρ ι θ μ ό ς τ ο υ
Ά ν τ ι χ ρ ί η ο υ ... , α λ λ ά ε Ί ν α ι Ο α ρ ι θ μ ό ς - σ ύ μ β ο λ ο τ ο υ μ υ
σ τ η ρ ί ο υ τ η ς α ν ο μ ί α ς α γ ν ο ώ ν Ο δ υ σ τ υ χ ή ς ό τ ι τ ό μ υ σ τ ή
ρ ι ο ν τ η ς α ν ο μ ί α ς θ ά κ ρ υ φ ω θ ι σ τ ά ε σ χ α τ α ε ν τ φ π ρ ο
σ ώ π φ τ ο υ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ω ς π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι υ π ό τ ο υ ά γ Ί ω
ι
α ν ν ο υ
Ε Τ ν α ι δ έ ε κ δ η λ ο ς ή π ρ ο σ π ά θ ε ι ά τ ο υ ν ά κ η ρ ύ ξ η σ τ ο ύ ς
π ι σ τ ο ύ ς δ ι ά ν ά κ α τ α λ ά β ο υ ν ό τ ι ό α ρ ι θ μ ό ς 666 κ α μ μ ί α
α π ο λ ύ τ ω ς σ χ έ σ η δ έ ν ε χ ε ι μ έ τ ό ό ν ο μ α τ ο υ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ...
Κ α ί τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι τ ά γ ρ ά μ μ α τ α τ ο υ ό ν ό μ α τ ο ς τ ο υ
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε ά λ λ ο α ρ ι θ
μ η τ ι κ ό ά θ ρ ο ι σ μ α θ ά δ ί ν ο υ ν Ε Κ Τ Ο Σ α π ό τ ό 666, ε ί τ ε
α ρ έ σ ε ι ε ί τ ε δ έ ν α ρ έ σ ε ι σ τ ή ν π λ α ν ε μ έ ν η κ α ί ε φ η σ υ χ α σ τ ι κ ή
θ ε ο λ ο γ ί α ... ». Ό ν τ ω ς κ α ί Ο Μ α κ ρ ά κ η ς θ ά ε ζ ή λ ε υ ε τ ή ν
ό ρ θ ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν κ α ί π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι κ ή τ ο υ τ α κ τ ι κ ή ν ...
Σ υ ν ε χ ώ ς δ έ ε π α ν α λ α μ β ά ν ε ι ό τ ι τ ό θ η ρ ί ο ν τ ό π ρ ώ τ ο μ έ
177
τ ά π ο λ λ ά κ ε φ ά λ ι α ύ π ά ρ χ ε ι (172), λ έ ς κ α ί ε μ ε ί ς λ έ γ ο μ ε ν
σ τ ι δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι Ά π λ ο ύ σ τ α τ α ε μ ε ί ς τ ό ά π ο κ α λ ο ύ μ ε Ά ν τ ί
χ ρ ι σ τ ο ν 11 μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς ά ν ο μ ί α ς π ο ύ ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ο ύ ς ά ν ά
τ ο ύ ς α ι ώ ν α ς ε χ θ ρ ο ύ ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ε ί τ ε ά π ο κ α λ ο ύ ν τ α ι Χ ι
λ ι α σ τ α ί Μ α σ ό ν ο ι 11 Σ α τ α ν ι σ τ α ί 11 ν ε ο π α γ α ν ι σ τ α ί ε ί τ ε
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί Β λ V. MOSS, The Russian Church and
the Collective Antichrist, 1917-1991), κ α ί π ο ύ σ τ ό τ έ λ ο ς
θ ά ε μ φ α ν ι σ θ η ώ ς ό κ α τ ε ξ ο χ ή ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς - ά ν θ ρ ω π ο ς
ε χ ω ν π ά σ α ν τ ή ν δ ύ ν α μ ι ν τ ο ύ Δ ι α β ό λ ο υ ε ν έ α υ τ φ
Τ ό π ρ ό τ ο ύ ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ σ φ ρ ά γ ι σ μ α
Έ τ σ ι π ι σ τ ε ύ ο ν τ ε ς σ υ μ φ ω ν ο ύ μ ε μ έ τ ή ν Ά π ο κ ά λ υ ψ ι ν
, , ), , ,_ e , c , ι
κ α ι τ ο υ ς α ν α τ ο υ ς α ι ω ν α ς ε ρ μ η ν ε υ τ α ς τ η ς α γ ι ο υ ς κ α ι μ η
ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α τ ά τ ο ύ μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ η ς ά ν ο μ ί α ς
κ α ί μ ή κ ο ι μ ώ μ ε ν ο ι σ π ω ς μ ά ς κ α τ η γ ο ρ ε ί (173). Ά λ λ ά
μ ό ν ο ν η μ ά ς κ α τ η γ ο ρ ε ί Τ ό ν α γ ι ο ν Ί ω ά ν ν η ν τ ό ν Θ ε ο λ ό γ ο ν
γ ρ ά φ ο ν τ α ό ε χ ω ν ν ο ύ ν ψ η φ ι σ ά τ ω τ ό ν ά ρ ι θ μ ό ν τ ο ύ θ η ρ ί
ο υ κ α θ ώ ς κ α ί τ ο ύ ς ά γ ί ο υ ς π α τ έ ρ α ς π ο ύ ά π ο δ έ χ ο ν τ α ι τ ή ν
ά ν ά γ ν ω σ ι ν μ έ γ ρ ά μ μ α τ α τ ο ύ ά ρ ι θ μ ο ύ 666 ύ β ρ ί ζ ε ι σ κ α ι ό
τ α τ α ώ ς ά κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ α ς Κ α μ π α λ ι σ τ ι κ ή έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή μ ε
θ ο δ ο λ ο γ ί α γ ε ν ό μ ε ν ο ς ο ύ τ ω ς ό ρ γ α ν ο ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ι σ τ ι
σ μ ο ύ ε ν Ε λ λ ά δ ι ...
Τ ε λ ε ι ώ ν ε ι δ έ τ ή ν κ α τ ά π ά ν τ ω ν π ο λ ε μ ι κ ή ν τ ο υ μ έ τ ή ν
έ ξ η ς ύ β ρ ι ν π ο ύ τ ή ν ά π ε υ θ ύ ν ε ι π ρ ό ς σ λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ
δ έ ν θ ά σ υ μ φ ω ν ή σ ο υ ν μ έ τ ό β ι β λ ί ο ν τ ο υ τ ό τ ε θ ά π ρ έ π η τ ό
τ α χ ύ τ ε ρ ο ν δ υ ν α τ ό ν ν ά ά λ λ ά ξ ο υ ν θ ρ ή σ κ ε υ μ α κ α ί ν ά
ά σ π α σ θ ο ύ ν τ ό Ι Σ Λ Α Μ .(178), δ ι ό τ ι ώ ς γ ρ ά φ ε ι τ ό
178
Α Λ Λ Α Χ = 662, τ ό ό π ο ί ο ν = Α Λ Η θ Ι Ν Ο Σ θ Ε Ο Σ Ε δ ώ
σ τ α μ α τ ά ή λ ο γ ι κ ή κ α ί π α ρ α χ ω ρ ε ί τ ή ν θ έ σ ι ν τ η ς σ τ ή ν ...
, ,
ι α τ ρ ι κ η ν
cO ί σ χ υ ρ ι σ μ ό ς ε ξ ά λ λ ο υ ό μ ο φ ρ ό ν ω ν τ ο ύ κ Π α λ Ο τ ι
ή ά π ό δ ο σ η σ τ ό Σ α τ α ν ά δ ι α χ ρ ο ν ι κ η ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς ό δ η γ ε ί
κ α τ ε ύ θ ε ί α ν σ τ ό ν Μ α ν ι χ α ί σ μ ό ν ά π ο τ ε λ ε ί Ά ν τ ι γ ρ α φ ι κ ή ν
κ α ί ά ν τ ι π α τ ε ρ ι κ ή ν θ έ σ ι ν Ε φ ό σ ο ν ύ π ά ρ χ ε ι ό Δ ι ά β ο λ ο ς
ό π ά τ ρ ω ν ά μ φ ο τ έ ρ ω ν Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ
ε Ι ν α ι φ υ σ ι κ ό ν ν ά ε ν ε ρ γ Ό π ο ι κ ι λ ο τ ρ ό π ω ς δ ι ά τ ή ν σ φ ρ ά γ ι
σ ι ν τ ώ ν π ι σ τ ώ ν δ ι ά τ ο ύ 666 π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ε π ι φ έ ρ η τ ή ν
θ λ ά Ο ι ν τ η ά ρ ι τ κ α ί τ ή ν ά π ώ λ ε ι α ν τ η ς ψ υ χ η ς Α ύ τ ό
ά λ λ ω ς τ ε δ έ ν ε ν ε ρ γ ε ί α Ι ώ ν ε ς τ ώ ρ α σ τ ό ν Σ α τ α ν ι σ μ ό ν κ α ί
τ ί ς Μ α σ ο ν ι κ έ ς Σ τ ο έ ς α
Π ε ρ ί δ έ τ ο ύ ά λ λ ο υ ί σ χ υ ρ ι σ μ ο ύ , ό τ ι μ ό ν ο ν Μ Ε Τ Α τ ή ν
. ε μ φ ά ν ι σ ι ν τ ο ύ ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ θ ά ύ π ά Ρ Χ Ώ σ φ ρ ά γ ι σ μ α - κ α ρ
π ό ς τ η ς π ε π λ α ν η μ έ ν η ς ε κ δ ο χ η ς Ο τ ι τ ό 666 δ έ ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί
ώ ς σ φ ρ ά γ ι σ μ α τ ή ν ά π ά ν τ η σ ι ν τ ή ν δ ί δ ε ι ό μ ε γ ά λ ο ς Ό σ ι ο ς
Ε φ ρ α ί μ ό Σ ύ ρ ο ς Τ ο ι ο ύ τ ο ν γ ά ρ τ ρ ό π ο ν σ κ ε υ ά ζ ε ι ό τ ύ
ρ α ν ν ο ς ί ν α π ά ν τ ε ς τ ή ν σ φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ θ η ρ ί ο υ Ρ α σ τ ά ζ ω σ ι ν
ό τ α ν ε λ θ η ά π α τ η σ α ι τ ά σ ύ μ π α ν τ α ε ν τ φ κ α ι ρ φ τ φ ί δ ί φ ε ν
σ η μ ε ί ο ι ς ε ί ς τ ό π λ ή ρ ω μ α τ ώ ν κ α ι ρ ώ ν
Σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ ό ν α γ ι ο ν γ ρ ά φ ε ι κ α ί ό Ά κ α δ η μ α ί κ ό ς
Μ Σ ι ώ τ η ς </0 π ά τ ρ ω ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ό Σ α τ α ν ά ς θ ά
ό ρ γ ά ν ω σ η τ ή ν σ φ ρ ά γ ι σ ι ν τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν Δ Ι Α Τ Ο Υ
Α Ρ Ι θ Μ Ο Υ 6Q6, π ο λ ύ π ρ ό τ η ς ε λ ε ύ σ ε ω ς τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ
ε Ι ς τ ό ν κ ό σ μ ο ν ... cH κ α τ ά τ ό π ν ε ύ μ α τ ο ύ χ ω ρ ί ο υ Ά π ο κ 13,
16-18 ά ν α γ ρ α φ ή ό π ο υ δ ή π ο τ ε τ ο ύ ά ρ ι θ μ ο ύ τ ο ύ τ ο υ σ α φ ώ ς
π ρ ο β ά λ λ ε ι τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν ώ ς τ ό ν μ έ λ λ ο ν τ α ά ρ χ ο ν τ α
ό λ ο υ τ ο ύ κ ό σ μ ο υ
---_..-­
179
Ο τ α ν έ λ θ η ό ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς μ α ς λ έ ε ι ό δ σ ι ο ς Π Α Ν Τ Ε Σ
θ ά β α σ τ ά ζ ο υ σ ι ν τ ή ν σ φ ρ α γ ί δ α τ ο υ cO ά γ ι ο ς κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ε ί
100% ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ δ π ω ς κ α ί τ ό Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν π ο ύ γ ρ ά
φ ε ι β α σ τ ά ζ ω ν τ ό ν σ τ α υ ρ ό ν α ύ τ Ο ύ μ α κ α ρ ί α ή κ ο ι λ ί α ή
β α σ τ ά σ α σ ά σ ε κ α ί κ ε ρ ά μ ι ο ν ύ δ α τ ο ς β α σ τ ά ζ ο ν τ α cO
σ ο φ ό ς δ σ ι ο ς π ο τ έ δ έ ν θ ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ ε α ύ τ ό τ ό ρ η μ α
ε ά ν ή σ φ ρ α γ ί ς ε δ ή λ ω ν ε τ ή ν ά ρ ν η σ ι ν κ α ί ά π ι σ τ ί α ν τ ο ύ
ά ν θ ρ ώ π ο υ Α ύ τ ό ά λ λ ω ς τ ε θ ά ε Ί ν α ι τ ό κ ύ ρ ι ο ν ε ρ γ ο ν τ ο ύ
Ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ , ν ά σ φ ρ α γ ί σ ε Ι δ υ ν α τ ό ν τ ο ύ ς π ά ν τ α ς
δ ι ά τ ώ ν δ η μ ά ρ χ ω ν τ ο υ ώ σ τ ε ν ά π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ η τ ό έ δ α φ ο ς
τ ο ύ ά φ ε ν τ ι κ ο ύ τ ο υ ώ ς έ π ρ α ξ ε ό τ ί μ ι ο ς Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς δ ι ά τ ό ν
Κ ύ ρ ι ο ν Ο τ α ν δ έ ε μ φ α ν ι σ θ η ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς θ ά σ φ ρ α γ ί σ η
δ ι ά τ ο ύ ο ν ό μ α τ ό ς τ ο υ δ σ ο υ ς δ έ ν κ α τ ώ ρ θ ω σ ε ν ά σ φ ρ α γ ί σ η
ό ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς δ ι ά τ ο ύ ά ρ ι θ μ ο ύ 666, π λ ή ν β ε β α ί ω ς τ ω ν
ε κ λ ε κ τ ώ ν ο ί ό π ο ί ο ι δ ι ά τ ο ύ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ η τ η ς φ υ γ η ς δ έ ν
θ ά σ φ ρ α γ ι σ θ ο ύ ν
ί

Μ έ τ ό χ ά ρ α γ μ α "666" ε Ί ν α ι ώ ς ν ά κ ρ α τ ζ ι ό κ ά θ ε
ά ν θ ρ ω π ο ς τ ή ν σ η μ α ί α ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί ν ά ε π ε υ φ η μ Ώ
τ ό ν ε ρ χ ο μ ό ν τ ο υ Δ υ σ τ υ χ ώ ς σ έ π α γ κ ό σ μ ι α κ λ ί μ α κ α ά κ ο ύ
ο ν τ α ι α υ τ έ ς ο ί ε π ε υ φ η μ ί ε ς σ η μ ε ί ο ν δ τ ι ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς
π λ η σ ι ά ζ ε ι
ι
Τ ό «666», ό π ω ς ε λ έ χ θ η MaVtc} κ α ί σ τ ή ν Π Δ ώ ς σ ύ μ
β ο λ ο ν δ υ ν ά μ ε ω ς τ ο ύ κ ρ ά τ ο υ ς τ ο ύ Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς Μ ε τ ά Χ ρ ι
σ τ ό ν ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ό ό ρ α μ α τ ο ύ σ ι ω ν ι σ μ ο ύ γ ι ά τ ή ν έ λ ε υ σ ι ν
Ι
,
έ ν ό ς ά λ λ ο υ Δ α β ί δ κ α ί Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς έ ν ό ς ψ ε υ δ ο μ ε σ σ ί ο υ
γ ι ά τ ή ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ι ν τ η ς κ ο σ μ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς Α ύ τ ό τ ό
«666» ά σ φ α λ ώ ς σ υ μ β ο λ ί ζ ε ι τ ή ν ά π ο θ έ ω σ ι ν τ η ς σ ι ω ν ι
σ τ ι κ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς κ α ί ε ξ ο υ σ ί α ς
Δ έ ν ε Ί ν α ι τ ό «666» ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς ά λ λ ά τ ό σ η μ ε ί ο ν τ ο ύ
ι
180
Ι
ι
Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ τ ό ό π ο ί ο ν π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ε ι τ ό ν έ ρ χ ο μ ό ν τ ο υ
Δ έ ν έ π ι κ ρ α τ ε ί μ ό ν ο ν μ έ τ ό «666» ό Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς α λ λ ά μ έ
τ ή ν κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α ν τ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς τ ά μ έ σ α τ ί ς π ρ ο π α γ ά ν
δ ε ς τ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν τ ο ύ α ν τ ι χ ρ ι σ τ ι σ μ ο ύ ο ί ό π α ε ς έ κ φ ρ ά
ζ ο υ ν α ύ τ ό ν τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν κ α ί π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο υ ν τ ή ν κ ο
σ μ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ν τ ο υ π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ς τ ή ν σ η μ α ί α ν τ ο υ τ ό
«666».
Τ ό χ ά ρ α γ μ α σ η μ ε ί ο ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ «666», ώ ς
σ φ ρ α γ ί δ α τ ο ύ ό λ ο υ ε ρ γ ο υ τ ο ύ α ν τ ι χ ρ ι σ τ ι σ μ ο ύ π ρ ο ε τ ο ι μ ά
ζ ε ι τ ό ν έ ρ χ ο μ ό ν τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ά π ν ε υ μ α τ ι
κ ά η θ ι κ ά κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ο λ ι τ ι κ ά cH ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή έ τ ο ι μ ό τ η ς
ε ί ν α ι π λ έ ο ν δ ε δ ο μ έ ν η Ε π ε κ ρ ά τ η σ ε τ ό σ ύ μ β ο λ ο ν «666»,
ά ν α μ έ ν ε τ α ι ό σ μ λ ι ζ ό μ ε ν ό «666»8.
Τ έ λ ο ς σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ω ς σ η μ ε ι ώ ν ο υ μ ε τ ά έ ξ η ς
1. Σ τ ό ε ρ γ ο τ ο υ ό κ Π α λ α ρ ν ε ί τ α ι ό τ ι ό α ρ ι θ μ ό ς 666 θ ά
ε ί ν α ι ό α ρ ι θ μ ό ς τ ο ύ Ά ν ι χ ρ ί σ τ υ κ α ί σ υ ν ε π ω ς τ υ π ο ύ μ έ ν ο ς
κ α ί φ α ν ε ρ ά σ τ ί ς τ α υ τ ό τ η τ ε ς δ έ ν θ ά π ρ έ π η ν ά α ν η σ υ χ ή σ η
κ α ν έ ν α
2. Κ α τ α ρ γ ε ί τ ή ν ϋ π α ρ ξ ι ν τ ο ύ ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ ο υ - ύ π α σ π ι
σ τ ο ύ τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ό ό π ο ί ο ς θ ά ό ρ γ α ν ώ σ η τ ά τ ο ύ
σ φ ρ α γ ί σ μ α τ ο ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν π ρ ό τ η ς έ λ ε ύ σ ε ω ς τ ο ύ α ν ό
μ ο υ Έ τ σ ι π α ρ α π λ α ν τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς έ ν φ α φ ή ν ε ι έ λ ε υ θ ε
ρ ί α ν α ν ε ν ο χ λ ή τ ο υ δ ρ ά σ ε ω ς σ τ ό ν ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ν Δ ι ό τ ι
κ α τ ά τ ο ύ ς Π α τ έ ρ α ς ό ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς θ ά π ρ ά ξ η τ ό π α ν
ώ σ τ ε δ ι ά γ ο η τ ε ί α ς ... π ρ ό ς α π ά τ η ν α ν θ ρ ώ π ω ν ν ά π ι
σ τ ε ύ ο υ ν τ ό ν Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ν ώ ς Θ ε ό ν Κ α τ ά δ έ τ ό ν ά γ ι ο ν
Ε φ ρ α ί μ κ α ί δ η μ ά ρ χ ο υ ς ί σ τ α ν έ π ι τ ε λ ε ί ν τ ό π ρ ό σ τ α γ μ α
Ο ί δ ή μ α ρ χ ο ι ι τ ι σ υ ν ι σ τ ο ύ ν τ ό ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ ο ύ ρ ή μ α τ ο ς
ί ν α δ ώ σ υ σ ι ν τ ό Ά π ο κ 13, 16.
181
Σ τ ή ν ά ρ χ ή θ ά δ ί δ ε τ α ι τ ό 666 σ τ ί ς κ ά ρ τ ε ς π ρ ο ί ό ν τ α
τ α υ τ ό τ η τ ε ς κ α τ ά τ ό Κ α ί τ ή ν ψ η φ ο ν (666) δ έ τ ο υ θ η ρ ί
ο π λ α τ ύ ν α ι π α ν τ α χ ο υ έ π ι τ η δ ε ύ σ ε ι (106, 340 Β ί ν α π ά
ν τ ε τ ή ν σ φ ρ α γ ί δ α τ ο υ θ η ρ ί ο β α σ τ ά ζ ω σ ι ν κ α ί τ ε λ ι κ ω ς
, 1 " Ι u, ., ,
σ τ ο χ ε ρ ι η σ τ ο μ ε τ ω π ο ν ι ν α τ ο σ η μ ε ι ο ν α τ ο π ε ρ ι φ ε
ρ ν τ ε σ ι ν Ά γ Ι π π ό λ υ τ ο ς Β Ε Π 6, 289).
3. Κ λ ο ν ί ζ ε ι τ ή ν έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν τ ω ν π ι σ τ ω ν δ ι ά τ ά ς έ ρ μ η
ν ε ί α ς τ η ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς ύ π ό τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α ί τ ω ν
ε ύ σ ε β ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν ά φ ο ύ κ α τ α ύ τ ό ν έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν
έ ρ μ η ν ε ί α π λ ά ν η κ α ί ά ν μ ί α έ ν φ έ π ι τ ί θ ε τ α ι κ α ί κ α τ ά
τ ο ύ κ ε ι μ έ ν ο υ τ η ς Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς - κ α τ ά τ ή ν π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι ...
κ ή ν τ α κ τ ι κ ή ν - ι ο ς δ η θ ε ν ν ο θ ε υ μ έ ν ο υ έ π ε ι δ ή δ έ ν σ υ μ φ ω
ν ε ί σ τ ί ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ί ε ς τ ο υ .. σ 137 έ ξ Ά ν α φ έ ρ ο μ ε ν
έ π ί σ η ς τ ά ς έ ξ η ς σ ε λ ί δ α ς ό π ο υ ά π ο ρ ρ ί π τ ε ι ε ί ρ ω ν ε ύ ε τ α ι 11
ύ β ρ ί ζ ε ι τ ή ν π α τ ε ρ ι κ ή ν έ ρ μ η ν ί α ν ... 40, 46, 61" 63, 67, 74,
77, 80, 86, 169, 175, 176, 179 κ α ί σ η μ 27.
Τ α ύ τ α τ ά ό λ ί γ α δ ι ό τ ι ύ π ά ρ χ ο υ ν κ α ί ά λ λ α δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ύ
σ η ς φ ύ σ ε ω ς τ ά ό π ο ί α δ έ ν ά ν α φ έ ρ ο μ ε ν έ ν τ α ύ θ α
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Ε Τ ν α ι η λ ί ο υ φ α ε ι ν ό τ ε ρ ο ν ό τ ι τ ό β ι β λ ί ο ν τ ο ύ κ Π α λ
έ κ φ ρ ά ζ ε ι π ρ σ ω π ι κ έ τ ο υ κ α ί μ ό ν ο ν γ ν ω μ ε ς π ο ύ τ ί ς γ ε ν
ν ά η ά μ ε τ ρ ο ς α ύ τ ο π ε π ο ί θ η σ ι ς σ τ ό έ γ ώ τ ο υ
Ά π έ ν α ν τ ι τ ω ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α ί ό λ ω ν τ ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν
σ κ έ π τ ε τ α ι ώ ς γ ν ή σ ι ο ς π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ η ς δ ε ύ τ ε ρ ο ς Μ α κ ρ ά κ η ς
ι , _" ι ,
γ ε ν ο μ ε ν ο ς α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν κ α τ α φ ρ ο ν η σ ι ν τ ο υ π ρ ο ς
182
τ ή ν Ι Π α ρ ά δ ο σ ι ν Α ύ τ ό ά λ λ ω ς τ ε τ ό α π έ δ ε ι ξ ε π ε ρ ί τ ρ α ν α
μ έ τ ό ά ρ θ ρ ο τ ο υ τ ό ν Μ ά ί ο ν τ ο ύ 200110, ε Ι ς τ ό ό π ο ί ο ν κ α
τ η γ ο ρ ε ί τ ο ύ ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ έ ν τ α ς δ ι ά τ ή ν ά φ ι ξ ι ν τ ο ύ π ά π α
π ι σ τ ο ύ ς τ ή ν ά λ α λ ά ζ ο υ σ α κ α ί ά φ ρ ί ζ ο υ σ α ρ θ δ ξ ί α
ώ ς έ γ ρ α ψ ε σ α ρ κ α σ τ ι κ ώ ς
Ε Ι ς τ ό ά ρ θ ρ ο ν α ύ τ ό μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ά λ λ ω ν Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι δ τ ι
ό χ ι μ ό ν ο ν ό π ά π α ς α λ λ ά κ α ί ή Ά ν α τ ο λ ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί α π ρ έ
π ε ι ν ά ζ η τ ή σ η σ υ γ γ ν ώ μ η ν α π ό τ ό ν Θ ε ό ν γ ι ά τ ί ς μ ύ ρ ι ε ς
ό σ ε ς δ ο λ ο π λ ο κ ί ε ς έ ρ ι δ ε ς α ί σ χ ρ ο υ ρ γ ί ε ς κ α ί α ν ο μ ί ε ς Β υ
ζ α ν τ ι ν ώ ν α ύ τ ο κ ρ α τ ό ρ ω ν κ α ί Ρ ώ σ ω ν τ η ς Τ σ α ρ ι κ η ς
α ύ λ η ς ... ». ", ,
Ά ν ό π ά π α ς ε Ί ν α ι α ί ρ ε τ ι κ ό ς σ υ ν ε χ ί ζ ε ι τ ό τ ε π ώ ς γ ί
ν ο ν τ α ι τ ό σ α θ α ύ μ α τ α σ τ ή ν Λ ο ύ ρ δ η Π ώ ε κ β ά λ λ ο υ ν τ ά
δ α ι μ ο ν ι κ ά π ν ε ύ μ α τ α ο ί Κ α θ ο λ ι κ ο ί ί ε ρ ε ί Ε ί ν α ι ο ί α γ ι ο ι
τ ώ ν Κ α θ ο λ ι κ ώ ν ά ν ά ξ ι ο ι μ ν ε ί α μ ν ή μ η μ ί μ η σ η κ α ί
< •
ά π ό δ σ η τ ι μ ώ ν ά π ό τ ύ ρ θ δ ό ξ υ ρ ι σ τ ι α ν ύ
Κ α ί κ α τ α λ ή γ ε ι ύ π ε ρ ο π τ ι κ ά Δ έ ν π ε ρ ι μ έ ν ω ά π α ν τ ή σ ε ι
π ο ύ ε τ σ ι 11 ά λ λ ι ώ μ ή τ ε ύ π ά ρ χ ο υ ν ... , μ ά μ ή τ ε τ ί ε χ ω
ά ν ά γ κ η Κ α ί γ ρ ά φ ε ι τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι π ι σ τ ε ύ ε ι δ τ ι ή α ν τ ί δ ρ α
σ ι ς α ύ τ ή τ ώ ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν σ τ ή ν ε π ί σ κ ε ψ ι ν τ ο ύ π ά π α ε Ί ν α ι
α π ό δ ε ι ξ ι ς ό τ ι τ ό μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς α ν ο μ ί α ς ή δ η ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι
π ο ύ σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι τ ό δ ι α κ ο ν ο υ ν α ύ τ ή ν τ ή ν φ ο ρ ά ν ο ί ά ν τ ι
δ ρ ώ ν τ ε σ τ ή ν ε π ί σ κ ε ψ ι ν ...
Ε π ι θ υ μ ο ύ σ ε ό κ Π α λ ν ά σ τ ρ ώ σ ο υ ν β ά Τ α σ τ ό ν κ Β ο ί
τ ύ λ α Α υ τ ό ν τ ό ν ό π ο ί ο ν ό α γ ι ο ς Κ ο σ μ α ς μ α ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι ν ά
κ α τ α ρ ώ μ ε θ α δ ι ό τ ι θ ά ε Ί ν α ι ή α Ι τ ί α τ ώ ν κ α κ ώ ν Μ ί α π ρ ο
φ η τ ε ί α σ υ ν ε χ ώ ς ε π α λ η θ ε υ ο μ έ ν η
Τ ε λ ι κ ά ε ζ ή τ η σ ε κ α ί σ υ γ γ ν ώ μ η ν α π ό τ ό π λ ή ρ ω μ α τ η ς
Κ α θ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ξ ό ν ό μ α τ ο ς τ η ς σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ η ς
183
π λ ε ι ο ψ η φ ί α ς τ ώ ν λ α ί κ ώ ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν μ έ γ α
ψ ε ύ δ ο ς κ α ί δ ι α β ε β α ί ω σ ε τ ο ύ ς Κ α θ ο λ ι κ ο ύ ς Ο τ ι ο ί α ν ω
τ έ ρ ω Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι τ ο ύ ς θ ε ω ρ ο ύ ν α δ ε λ φ ο ύ ς Χ ρ ι σ τ ι α
ν ο ύ ς
Έ ρ ω τ ώ μ ε ν ε Ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ε ν α ς ι σ τ ό ς μ έ τ έ τ ο ι ε ς ί δ έ ε ς
κ α ί θ έ σ ε ι ς ν ά γ ν ω ρ ί ζ η τ ή ν α ξ ί α ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Π α ρ α
δ ό σ ε ω ς Ν ά β ι ώ ν τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α τ η ς Ά γ ί α ς Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α ς τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν π ο ύ α δ υ ν α τ ε ί ν ά δ ι α κ ρ ί ν μ ε τ α ξ ύ φ ω τ ό ς
, ,
κ α ι σ κ ο τ ο υ ς
Ά ρ κ ο ύ μ ε θ α ε ί ς α ύ τ ά β έ β α ι ο ι ό ν τ ε ς δ τ ι ο ί α ν α γ ν ώ σ τ ε ς
μ α ς θ ά α ν τ ε λ ή φ θ η σ α ν π ε ρ ί τ ί ν ο ς π ρ ό κ ε ι τ α ι ...
Η

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2005
1. Τ ο έ σ τ ι ν ή ά ρ χ ή ή Ρ ω μ α Ο ί κ ή ό τ α ν ά ρ θ η έ κ μ έ σ ο υ τ ό τ ε έ κ ε ί ν ο ς η ξ ε ι
Ά γ Χ ρ υ σ Ό μ ι λ Ε ε ί ς β Θ ε σ σ Β λ έ π ε τ ά α ύ τ ά έ ν ά π λ φ ρ ά σ ε ι κ α ί
μ έ σ χ ό λ ι α τ ο ύ ά γ ί ο υ Ν ι κ ό δ η μ ο υ ε ί ς τ ό Ε ί σ α γ ω γ ή ά γ Ν ι κ ο δ ι μ ο υ σ τ ί ς
Ι Δ Έ π ι σ τ τ ο ύ Ά π Π α ύ λ ο υ Ά θ η ν α ι 1971, σ ι θ ι κ α ί 65-66.
2. Ι Μ Μ Μ ε τ ε ώ ρ ο υ Π α ρ α χ ά ρ α ξ η τ ο ύ Χ α ρ ά γ μ α τ ο ς σ 24.
α Ή έ π ο χ ή τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ Ά θ η ν α ι 1974. σ 82
β Ί ω Π α λ α ι τ σ ά κ η Τ ό μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς Ά ν ο μ ί α ς Ά θ ή ν α 1999, σ 423, 431.
3. Έ μ μ Κ α λ ύ β α Τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ Ά θ η ν α ι 1989, σ 130, 139.
4. Μ ά ρ κ ο υ Σ ι ώ τ ο υ 666 Χ Ξ ζ Ό ά ρ ι θ μ ό ς τ η ς τ α ό τ η τ ο ς τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί
σ τ ο υ Ά θ η ν α ι 1987, σ 28.
5. Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ ί ε ρ ο μ ·0 ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς κ α ί τ ό χ ά ρ α γ μ ά τ ο υ Ά θ η ν α ι 1998,
σ 28. Ε ί ς τ ή ν έ ν λ ό γ φ έ ρ γ α σ ί α ν ά ν α ι ρ ε ί τ α ι τ ό β ι β λ ί ο ν τ ο ύ σ ε β Ν ι κ ο
π ό λ ε ω ς Μ ε λ ε τ ί ο υ Κ α λ α μ α ρ ά Τ ό Χ ά ρ α γ μ α τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ τ ό
ό π ο ί ο ν ό ν τ ω ς σ υ ν α γ ω ν ί ζ ε τ α ι μ έ τ ά ς π ε π λ α ν η μ έ ν α ς θ έ σ ε ι ς τ ο υ τ ό β ι
β λ ί ο ν τ ο ύ κ Π α λ α ι τ σ ά κ η
α Τ ή ν σ φ ρ α γ ί δ α τ α ύ τ η ν τ ώ ν χ α ρ ι σ μ ά τ ω ν τ ο ύ Ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς δ ι ά
τ ο ύ μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ ο ύ Χ ρ ί σ μ α τ ο ς θ έ λ ε ι ά κ ρ ι β ώ ς ό Σ α τ α ν ά ς ν ά έ ξ α λ ε ί ψ
δ ι ά τ η ς έ π ί τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν έ π ι θ έ σ ε ω ς τ η ς σ φ ρ α γ ί δ ο ς 666 τ ο ύ Ά ν τ ι
χ ρ ί σ τ ο υ Μ Σ ι ώ τ ο υ ε ν θ ά ν ω τ σ 31).
j
j
184

« Τ ό 666 ε ί ν α ι ό ί δ ι ο ς ό ά ρ χ ι σ α τ α ν α ς κ α ί ά ρ χ η γ ό ς ό λ ω ν τ ώ ν μ ά γ ω ν ό λ ω ν
τ ώ ν έ π ο χ ώ ν . , , Τ ό τ ε π ώ ς θ ά τ ο λ μ ή σ ο υ μ ε έ μ ε ί ς ν ά β ά λ ο υ μ ε σ τ ί ς τ α υ τ ό τ η ­
τ ε ς τ ή ν ύ π ο γ ρ α φ ή μ α ς κ ά τ ω ά π ό τ ό 666;», Ά ρ χ ι μ . π . Ε ύ σ . Β ί τ τ η , Π ε ρ ί
τ ο ύ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ κ α ί τ ο ύ σ υ μ β ό λ ο υ τ ο υ 666, Θ ε σ σ . 1997, σ . 4011.
6. Α ύ τ . σ . 25.
7. Α ύ τ . σ . 26.
8. ' Ε μ μ . Κ α λ ύ β α , ε ν θ ' ά ν ω τ . σ . 195.
9. ' Ε φ ρ α ί μ Σ ύ ρ ο υ , Λ ό γ ο ς ε ί ς τ ή ν π α ρ ο υ σ ί α ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ , Ο Χ Ο Ν Ι Α ,
q . ψ θ ι , σ . τ ξ α ι •
10. Ί ω . Π α λ α ι τ σ ά κ η . Τ ό μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς Ά ν ο μ ί α ς , « ' Ο ρ θ ό δ ο ξ η Κ α τ ά θ ε ­
σ η » . Μ ά ' ί ο ς 2001, σ . 23.
11. Κ α τ ό π ι ν τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω , π ρ ό ς π ρ ο σ τ α σ ί α ν τ ώ ν ά ν α γ ν ω σ τ ώ ν τ ο ύ ά ν α ι ­
ρ ε θ έ ν τ ο ς ε ρ γ ο υ , ε ύ ε λ π ι σ τ ο ύ μ ε ν Ο τ ι ο ί έ π α ι ν έ σ α ν τ ε ς α ύ τ ό δ ύ ο θ ε ο λ ό ­
γ ο ι θ ά ά ν α κ α λ έ σ ο υ ν τ ο ύ ς έ π α ί ν ο υ ς τ ω ν ...
185
186
=
Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ
1. Ο Ά Ύ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ό Ι ε ρ ά ρ χ η ς ό λ ό Ύ ι ο ς ό ά σ κ η τ ή ς Ά θ η ν α ι
1970, σ σ 238. ε κ δ β Ά θ η ν α ι 1977.
2. Δ ι ά λ Ο Ύ Ο Ι τ η ς έ ρ ή μ ο υ π ε ρ ί Ο ί κ ο υ μ ε ν ι μ ο υ Ά θ η ν α ι 1971, σ σ 308.
3. Η Ε χ α ρ ι σ τ η ρ ι α κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή έ ν Ά Ύ ί φ Ό ρ ε ι Ά θ η ν α ι 1972,
σ σ
4. Η μ ε ρ ο λ Ο Ύ ι α κ ά - Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ά Ά θ η ν α ι - Θ ε σ σ α λ 1972-6,
σ σ
5. Ε χ α ρ ι σ τ ι α κ ά Ά θ η ν α ι - Θ ε σ σ α λ 1973-4, σ σ 48.
6. Ά π ο κ α λ υ π τ ή ρ ι α μ ι α ς ά Ύ ι ο μ ά χ ο υ Μ ο ν α χ η ς Ά θ η ν α ι 1976,
σ σ 104.
7. Μ ο ν α χ ι σ μ ό ς κ α ί α ί ρ ε σ ι ς Ά θ η ν α ι 1977, σ σ 276.
8. Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α ί α ί ρ ε σ ι ς Ά θ η ν α ι 1982, σ σ 112.
9. Ά β β α κ ο ύ μ ό ά ν υ π ό δ η τ ο ς Ά θ η ν α ι 1986, σ σ 76.
10. Ά π ο λ Ο Ύ ί α έ ν ό ς Ά Ύ ι ο ρ ε ί τ ο υ Ά θ η ν α ι 1986, σ σ 48.
11. Τ ό Ά ν τ ί δ ο τ ο ν Ά θ η ν α ι 1990, σ σ 220.
12. Ο Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς κ α ί τ ό χ ά ρ α Ύ μ ά τ ο υ Ά θ η ν α ι 1998, σ σ 96.
13. Ό τ α ν ο ί φ ύ λ α κ ε ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν Ά θ η ν α ι 2001, σ 292.
Έ π ι μ ε λ ε ί
1. Ν ε ο φ ύ τ ο υ Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ - Ι ε ρ ο δ ι α κ ό ν ο υ Π ε ρ ί τ η ς σ υ χ ν η ς
μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς Ά θ η ν α ι α χ σ σ 232. Έ κ δ β 1992, σ 222.
2. Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς μ α ρ τ υ ρ ί α Ά θ η ν α ι 1985, σ σ 84.
3. Ά θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ Π α ρ ί ο υ Δ ή λ ω σ ι ς π ε ρ ί τ η ς έ ν τ φ Ά Ύ ί φ Ό ρ ε ι τ α
ρ α χ ώ ν ά λ η θ ε ί α ς Ά θ η ν α ι 1988, σ σ '126.
4. Ν ε ο φ ύ τ ο υ Μ ο ν α χ ο υ τ ο υ έ ξ Ε β ρ α ί ω ν Ά ν α τ ρ ο π ή τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς
τ ώ ν Ε β ρ α ί ω ν Ά θ η ν α ι 1980, σ σ 178.
5. Ν ε ο φ ύ τ ο υ Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ Έ π ι τ ο μ ή Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν τ ό μ Α
Ά θ η ν α ι 2002, σ 248.
187
,
188
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α 5
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α π ο λ ε μ ο υ μ έ ν η ε ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι 9
Π ο ί ο ς φ έ ρ ν ε ι τ ό ν π ά π α σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α 30
Μ α θ η τ ε ύ ο ν τ ε ς σ τ ό ά λ ά θ η τ ο ν δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο ν
τ η ς Ι ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς 35
Ό π ο ι ο ς δ έ ν θ έ λ ε ι ν ά ζ υ μ ώ σ 44
Ό τ α ν ή σ κ ο π ι μ ό τ η ς ή ά γ ν ο ι α ή δ ι α σ τ ρ ο φ ή
,<, , θ , θ δ 46
κ α ι η ε μ π α ε ι α γ ι ν ο ν τ α ι α ν ο ε σ μ η .
Φ ω ν ά ζ ε ι ό κ λ έ φ τ η ς ν ά φ ο β η θ η ό ν ο ι κ ο κ ύ ρ η ς 61
Η < ,
υ π ε ρ ο χ η
τ
η ς
, ξ
π ρ α ε ω ς
"
ε ν α ν τ ι
τ ­
ω ν
λ ο ω ν
γ .
66
Τ ά ε γ κ λ ή μ α τ α τ ώ ν Ν ε ο ε π ο χ ι τ ώ ν 75
Ε '
α ν
δ ' "<,λ
ε κ α ι τ ο α α ς
θ -, ,
μ ω ρ α ν η ε ν τ ι ν ι
, θ '
α ρ τ υ η σ ε τ α ι .
78
Ο < Ά λ - Δ '
τ α ν η ν α τ ο η μ ι μ η τ α ι τ η ν υ σ ι ν .
84
Ή ε ξ ή μ ι σ ε ί α ς ε ύ σ έ β ε ι α 88
Π ε ρ ί τ ώ ν δ ο κ ο ύ ν τ ω ν ό ρ θ ο δ ο ξ ε ί ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ώ ν 95
Ε

ι ν α ι
<
ο ι
Ε β -
ρ α ι ο ι
<, λ λ -
ο ε κ ε κ τ ο ς α ο ς τ ο υ
Θ -
ε ο υ
Α
.
105
Ε ί ν α ι ο ί Έ β ρ α ί ο ι ό ε κ λ ε κ τ ό ς λ α ό ς τ ο ύ Θ ε ο ύ Β 113
Ρ α β β ι ν ι κ ό ς Ι ο υ δ α ί σ μ ό ς ή ά κ ύ ρ ω σ ι ς τ η ς Π Δ ι α θ ή κ η ς 119
Ύ π ε ρ έ χ ο υ ν ο ί Έ β ρ α ί ο ι φ λ ε τ ι κ ώ ς τ ώ ν ύ π ο λ ο ί π ω ν
λ α ώ ν τ η ς γ η ς 133
Ι ο υ δ α ί ο ι δ ο λ ο φ ό ν ο ι σ φ α γ ι ά ζ ο υ ν 66 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α
σ τ ά Σ ο β ι ε τ ι κ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α 139
Τ
θ - Σ - 149
α κ α τ ο ρ ω μ α τ α τ ο υ ι ω ν ι σ μ ο υ .
0
< Ε β - - β -' 151
ι ρ α ι ο ι μ α ς κ υ ε ρ ν ο υ ν .
Π ε ρ ί ό λ ο κ α υ τ ω μ ά τ ω ν 154
666 α ρ ι μ ο ς γ α ρ α ν ρ ω π ο υ ε σ τ ι ν .
' θ , θ " 158
189
1
1
,
Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Θ . θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ε - Α Ν . NArIAE α . ε .
Κ ο ρ ί ν ν η ς 7 - 10553 - Α θ ή ν α
Τ η λ . j F a χ : 3216.295