Υ Π Ο Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ω Ν Μ Ο Ν Α Χ Ώ Ν

Ο Τ Α Ν Ο Ι Φ Υ Λ Α Ι Ε Σ
Π Ρ Ο Δ Ι Δ Ο Υ Ν
Ά ν α ί ρ ε σ ι ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ν έ ν ε ρ γ ε ι ω ν κ α ι δ η λ ώ σ ε ω ν η ι ά φ ι χ θ ε ί σ η ς
έ ν Α γ ί φ Ό ρ ε Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς Ε ξ α ρ χ ί α ς κ α τ ι Χ μ η ν α Σ ε π τ έ μ β Ρ Ι ν 1973,
μ ε τ ι Χ σ χ ε τ ι κ η ς τ ο ι α ύ τ η ς κ ε ι μ έ ν ω ν κ α Ι lpymv τ ω ν ή ν σ ή μ ε ρ ο ν δ ι ο ι κ ο ύ ν τ ι ο ν
τ η ν Α γ Ι ρ ε ι τ ι κ η ν Π ο λ ί τ ε ί α ν
Π ο λ ο ι γ α ρ ο ί τ α π ρ ο σ ω π ε Ι α ά π ο δ υ ό τ Ω Σ ύ ν ο δ ο ι Π α τ έ ρ ω ν ώ ς μ ά τ η ν ή μ ϊ ν
μ ε ν ο ι κ α ι ο ύ κ ο ν τ ε ς δ π ε ρ φ α ί ν ο ν Τ α ... τ ο υ ς θ ρ ι γ γ ο υ ς έ κ ε ί ν ο υ ς έ π ή ξ α σ θ ε ε ί κ
Ei σ υ ν μ ο ν α χ ο ι ε ί σ ί ν τ ι ν ε ς έ ν τ ο ι ς ν υ ν τ ώ ς ά π ε ι λ ώ ς ή μ α ς ώ Χ υ ρ ώ σ α τ ε π ο υ
ι ρ ς δ ε ι ξ ά τ ω σ α ν ά π α τ ω ν ρ γ ω ν ν υ ν δ έ ο ς ά φ ο ρ ι σ μ ω ν ο Ό ς έ ξ η ν έ γ κ α τ ε
Έ Ρ Υ ο ν δ ε μ ο ν α χ ο υ μ η π ο υ λ ό γ ο ς ά ν α θ ε μ ά τ ω ν τ Ω σ υ γ γ ρ ά μ
δ ε τ ο τ υ χ ο ν ά ν έ χ ε σ θ α ι μ α τ α Π α τ έ ρ ω ν δ υ ν ά μ ε ι σ ο φ ί α ς κ α σ υ μ
κ α ι ν ο τ ο μ ε ι σ θ α ι τ ό Ε ύ υ ί ι Π ν ε ύ μ α τ ο ς σ υ γ κ ε κ ρ ο τ η μ έ ν α
α γ γ έ λ ι ο ν ν υ ν π ε π α τ η μ έ ν α δ ε ι ν ω ς
Α γ Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς PG 99, Γ ε ν ν ά δ ι ο ς Σ χ ο λ ά ρ ι ο ς Π α τ ρ Κ ω ν λ ε
1049 CD. ω ς Α π α ν τ α Τ ό μ ο ς σ 180.
j.
Α Γ ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ Α Θ Η Ν Α Ι 1974
1
.,
Ι
,
Ι
ι
j
--- -----
Ο ύ ό ά Υ τ ά ό α t<Jv ρ έ ξ ε τ ι ς ί
ω ω ε ϊ Υ ι Τ ί ρ έ ε ι ς Bt<Jv <Jli τ τ ι ι
ε χ ρ ό ς ο τ ι έ ω Υ ω Υ ς ο ά Υ ε Υ ρ ώ τ ι ί
ί υ ά τ ε τ α ί ς ε Τ ί ς ι ύ ε τ ί Υ ς
ί ύ n ς lGJti ί Ο Υ τ σ ς ι
(PG 99, 1205 Β
...
__ ,..,c
ι
-.
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Τ ο Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς ή τ ο ε ί ν ω κ α Ι ο α π ρ έ π ν α π α ρ α μ ε ί ν υ Α κ ρ ό π ο λ ι ς τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ώ ς ε χ ε ι λ ί α ν π ρ ο σ φ υ ώ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ η Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς τ ο ύ ά ρ ι θ μ ο ύ
τ ώ ν ι ο ύ ν τ ω ν τ α ύ τ η ν Μ ο ν α χ ώ ν τ ο υ - ο ύ δ έ π ο τ ε ά λ λ ω ς τ ε ε ς τ α π ν ε υ μ α τ ι κ α
θ έ μ α τ α δ π α ρ ά γ ω ν τ η ς π ο σ ό τ η τ ο ς δ ι α δ ρ α μ α τ ί ζ ε ι π ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ρ ό λ ο ν - ο ύ τ ο ι
θ ά π ο τ ε λ ο ύ ν ά ε ί π ο τ ε τ ή ν π ι σ τ ο τ έ Ρ α ν η χ ώ τ ώ ν ί ε ρ ω ν Α π ο σ τ ο λ ι κ ώ ν
κ α Ι Π α τ ε ρ ι κ ώ ν φ ω ν ώ ν α Τ τ ι ν ε ς δ ι α τ ω ν α ι ώ ν ω ν δ ι ε τ ρ ά ν ω σ α ν κ α Ι δ ι η ρ μ ή ν ε υ
σ α ν τ ο τ η ς ε ύ σ ε ε ί α ς μ υ σ τ ή ρ ι ο ν
Α π ο τ ή ν ά ρ χ ή ν τ η ς σ υ σ τ ά σ ε ώ ς τ ο υ κ α Ι μ έ χ ρ ι τ η ς ά ν α τ ο λ η ς τ ο ύ ύ
α ι ω ν ο ς τ ό ο ι Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς π α ρ έ μ ε ι ν ε π ι σ τ ό ς θ ε μ α τ ο φ ύ λ α ξ κ α Ι Ι κ α ν ο ς δ ι ά κ ο ν ο ς
tij; ά ν ω τ έ ρ ω ί ε ρ α ς π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς ά ν α δ ε ί ξ α ν ο ύ μ ό ν ο ν π λ η θ υ ν η γ ι α σ μ έ ν ω ν
ύ π ά ρ ξ ε ω ν ά λ λ ά κ α Ι χ ο ρ ό ν δ λ ό κ λ η ρ ο ν δ σ ι ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν κ α Ι δ μ ο λ Ο Υ η τ ω ν τ η ς π ί
σ τ ε ω ς ο ί δ π ο ί ο ι δ ι ά τ ο ύ μ α ρ τ υ ρ ι κ ο ύ τ ω ν α ί μ α τ ο ς ε π ε σ φ ρ ά γ ι σ α ν ε ρ γ φ κ α Ι δ υ
ν ά μ ε ι ε κ ε ϊ ν α τ ά ό π ο ϊ α π α ρ έ λ α ν κ α Ι δ ι ά τ ά δ π ο ί α δ ι κ α ί ω ς ε ν ε κ α υ χ ω ν τ ο ε ν
υ ρ ί Ρ Ό ν τ ω ς κ α λ Ι κ α ι ώ ρ α ι ο τ ά τ η ή σ υ ν έ π ε ι α τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω ά ν δ ρ ώ ν ά π ο τ ε
λ ο ύ σ α σ ω τ ή ρ ι ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε ν α ρ έ τ ο υ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς ο ύ δ έ π ο τ ε ή Υ η
σ α μ έ ν η ς π ο ρ ι σ μ ο ν Τ ν ε υ σ έ ε ι α ν Τ ι ά ρ ν η σ α μ έ ν η ς τ η ν μ ό ρ φ ω σ ι ν τ ή ς ε υ σ ε
ε ί α ς τ η ς
Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ μ ω ς ό ς α ι ώ ν ε π έ π ρ ω τ ο ν ά ά λ λ ο ι ώ σ υ ε Ι ς μ έ γ ι σ τ ο ν α θ μ ο ν
κ α Ι τ Ο ν ά ν ω τ έ ρ ω π ν € υ μ α τ ι κ ν χ α ρ α κ τ ή ρ α τ ο ύ γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ά ρ χ η ς γ ε ν ο
μ έ ν η ς ά π ο τ ο ύ ε τ ο υ ς 1924 έ π Ι τ η έ ν ά ρ ξ ε ι τ ή ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς Σ χ ε
η χ ώ ς μ ι κ ρ ά μ ό ν ο ν μ ε ι ο ν ό τ η ς τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ ο ύ ί ε ρ ο ύ τ ο ύ τ ο υ Τ ό π ο υ ά ν τ έ δ ρ α
σ ε ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω κ α Ι κ α ι ι ρ ί ω ς ε Ι ς τ ή ν τ ό τ ε γ ε ν ο μ έ ν η ν Ο Ο ν α υ σ ο ν κ α κ ο π ο ί η σ ι ν τ ω ν
ί έ ρ ν τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π α ρ α δ ό σ ε ω ν ε ν ε κ α τ ή ς δ π ο ί α μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν ε μ φ α ν ί
ζ ε τ α ι ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Ε κ κ λ η σ ί α ά σ υ ν ε π ή ς π ρ ό ς τ ο κ ή ρ υ γ μ ά τ η ς κ α Ι
τ ο χ ε ί ρ ι σ τ ο ν ύ π ή κ ο ο ς ε Ι ς τ ο υ ς ά σ Ο Ο ν δ ο υ ς ε χ θ ρ ο ύ ς τ η ς Π α π ι κ ο υ ς κ α Ι Π ρ ο
τ ε σ τ ά ν τ α ς Τ Ο δ ε θ λ ι Ε ρ ώ τ ε ρ ο ν ε ί ν α ι Ο Τ Ι ή ά ν ω τ έ ρ ω μ ε ι ο ν ό τ ς τ ω ν ά ν τ ι δ ρ α
σ ά ν τ ω ν Μ ο ν α χ ώ ν ε π ι έ σ θ η ο υ μ ό ν ο ν ε κ τ ω ν ε π ι σ ή μ ω ν ά ρ χ ω ν Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι
Π ο λ ι τ ε ί α ς π ρ ς ύ π ο χ ώ ρ η σ ι ν κ α Ι ε φ ά μ α ρ τ ο ν σ υ μ ι α σ μ ό ν ά λ λ ά κ υ ρ ί ω ς κ Ι ε ξ
α υ τ η ς τ α ύ τ η ς τ η ς γ ι ρ ε ι τ ι κ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς ή τ ι ς σ υ μ μ α χ ή σ α σ α μ έ σ φ τ ή ς
Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς κ α Ι τ ώ ν δ α φ ό ρ ω Π ρ Ο ί σ τ α μ έ ν ω ν τ ω ν Μ ο ν ω ν μ ε τ ά τ ω ν ά ν ω
\)
ι έ ρ ω ε ξ ο υ σ ι ώ ν ε γ έ ν ε τ ο α ί τ ι ο ς π ο ι κ ί λ ω ν θ λ ί ψ ε ω ν δ ι α τ ο υ ς μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν τ α ς Μ ο
ν α χ ο ύ ς
τ α π ρ ο λ ε χ θ έ ν τ α ε ξ η γ ο ύ ν τ α ι κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ε α ν ύ π ο μ ν η σ θ ί ο τ ι α π α ν τ ε
σ χ ε δ Ο ν Ι α ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ ε Μ ο ν α χ ο Ι ά ν η κ ο ν ε ι ς ί ι π ο τ ε λ η ε ξ α ρ τ ή μ α τ α τ ώ ν Ι ε ρ ώ ν
Μ ο ν ώ ν β ι ο ύ ν τ ε ς δ η λ α δ η ε ν Σ κ ή τ α ι ς κ α Ι σ υ χ α σ τ η ρ ί ο ι ς ο Ι δ ε μ ι μ η θ έ ν τ ε τ ο ύ
τ ο υ ς Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ ο Ι τ ε λ ι κ ι ί ε ξ η λ θ ο ν κ α Ι α υ τ ο ι ε ί ς τ η ν ε ρ η μ ο ν π λ η σ ί ο ν τ ώ ν
υ π ο τ ε λ ω ν α δ ε λ φ ω ν τ ω ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α β ι ώ σ ο υ ν ε λ ε υ θ έ ρ ω ς ό π ε ρ π α ρ έ λ α β ο ν
κ α Ι έ ν σ ε α σ μ ι κ α Ι α γ ά π Ό π ο λ λ η δ ι ε τ ή ρ ο υ ν ώ ς κ ό ρ η ν ο φ θ α λ μ ο ύ Ο ύ τ ω ς ή
α τ τ α ρ χ η τ η ς έ φ α ρ μ ο Υ η ς τ ο ύ π ρ α κ τ ι κ ο ύ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ ο ύ ν έ ο υ
μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ε δ ί χ α σ ε ν μ έ χ ρ ι τ η ς σ τ ι γ μ η ς έ κ ε ί ν η ς ή ν ω μ έ ν η ν κ α Ι ε ί ρ η ν ε ύ
ο υ σ α ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ν α δ ε λ φ ό τ η τ α ε ί ς Ι η λ ω τ ά ) κ α Ι Μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ α τ η ς
δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν η ς α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν
Κ α Ι ό μ ε ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ς τ ώ ν π ρ ώ τ ω ν ω φ ε ί λ ε τ ο ε Ι ς τ ο ν κ α τ α Θ ε ο ν ζ η λ ο ν
τ ω ν π ρ ο ς δ ι α τ ή ρ η σ ι ν τ ω ν π α ρ α δ ε δ ο μ έ ν ω ν τ ι μ ί ω ν τ ω ν δ ε δ ε υ τ έ ρ ω ν ε ί ς τ η ν
σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν η ν δ ι α μ ν η μ ό ν ε υ σ ι ν ε ί ς τ α ς α κ ο λ ο υ θ ί α ς τ ω ν τ ο ύ ο ν ό μ α τ ο ς τ ο ύ 01.­
κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ π ρ ά γ μ α δ π ε ρ η ρ ν ή σ α ν τ ο ν α π ρ ά ξ ο υ ν ρ η τ ώ ς κ α Ι κ α
τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ω ς ο Ι α ι ω τ έ ρ ω Ι η λ ω τ α ί ο υ χ ι ώ ς α ν τ ι φ ε ρ ό μ ε ν ο ι ε ί ς τ ο ν Ι ε ρ ο ν
θ ε σ μ ο ν τ ο ύ Ο ί κ Θ ρ ό ν ο υ α λ λ ε ί ς τ η ν α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ο λ ι τ ι κ η ν τ ώ ν ν ε ω τ έ ρ ω ν
έ π ι α τ ω ν α υ τ ο ύ τ ώ ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν κ α Ι τ α π ε ι ν ο ν φ ο ρ έ ω ν τ η ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ η ς
π ο λ ι τ ι κ η ς τ ο ύ α ί ώ ν ο ς μ α ς
tH α ν ω τ έ ρ ω μ ν η μ ο ν ε θ ε ί σ α α ν τ ί θ ε σ ι ς τ η ς δ ι ο ι κ η τ ι κ η ή γ ε σ ί α ς τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ
ο ι Α θ ω ν ο ς π ρ ο ς τ ο έ π α ι ν ε τ ο ν κ ί ν η μ α τ ω ν Ζ η λ ω τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι δ υ σ τ υ
χ ω ς μ έ χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ο τ ε ή α ί ρ ε σ ι ς ε χ ε ι π λ έ ο ν κ ο Ρ υ φ ω θ η σ υ μ μ α
χ ο ύ ν τ ε ς tAγ ι ο ρ ε ί τ α ι Κ α θ η γ ο υ μ ε ν ο ι κ α Ι Μ ο ν α χ ο Ι μ ε τ α τ ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ Π ώ ν τ ο ύ
, \ λ ζ Ι λ , "., δ
Φ α ν α ρ ι ο υ κ α ι π ο ι κ ι ω ς π ι ε ο ν τ ε ς τ ο υ ς η ω τ α ς π α τ ε ρ α ς τ ο υ ς τ ο ο Χ ι ι α
κ τ ι ρ ύ ξ α ν τ α ς μ ε τ α π α ρ ρ η σ ί α ς π ρ ο ς τ ο ι ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ ε π ι δ ρ ο μ ε ί ς κ α Ι ί ι π ο ν ο
μ ε υ τ α ς τ ή ς π α τ ρ ώ α ς ε υ σ ε β ε ί α ς
Π ρ ο ς α π ό δ ε ι ξ ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ω ν μ α ς θ α π α ρ α θ έ σ ω μ ε ν ε υ θ υ ς α μ έ
σ ω ς κ ε ί μ ε ν α δ η λ ώ σ ε ι ς κ α Ι λ ό γ ο υ ς τ ω ν ε π ι σ ή μ ω ν Α ρ χ ώ ν τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ Τ ό π ο υ
ώ ς κ α Ι τ ω ν π ν ε υ μ α τ ι κ ω ν ή γ ε τ ώ ν α υ τ ο ύ γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν - κ υ ρ ί ω ς τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς
δ ε κ α ε τ ί α ς 1963-73 - Π Ρ κ ε ι μ έ ν ο υ ν α κ α τ α λ ή ξ ω μ ε ν ε ί τ α α ν α γ κ α ί α σ υ μ π ε
ρ ά σ μ α τ α τ α δ ι κ α ι ο λ ο γ ο ύ ν τ α τ ο ν τ ί τ λ ο ν κ α Ι τ η ν γ έ ν ε σ ι ν τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς δ ι α
μ α ρ τ υ ρ ί α ς
Κ α τ α τ η ν π α ρ ά θ ε σ ι ν τ ο ν α ν ω τ έ ρ ω τ ε κ μ η ρ ί ω ν θ α ρ κ ε σ θ ω μ ε ν ε ί ς β ρ α
χ ε ί α π λ ν Ι κ α ν α ς α ν α ι ρ έ σ ε ι τ ω ν κ α θ ό σ ο ν ε ν θ α τ α ε ρ γ α ύ ν π ρ ο ς τ ί ή
π λ η θ υ ς τ ω ν α π ο δ ε ι κ τ ι κ ί λ ό γ ω ν ;...
1. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω ύ π ο τ η ν π ρ ο σ ω ν υ μ ί α ν τ ο ϋ Ζ η λ ω τ ο ϋ 'it&. έ ν ν ο ω ν τ α ι κ α t ο ί δ ι υ
τ α ς ά τ ο ρ δ ό ξ ο υ ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ' Α η ν α γ ό ρ ο υ δ ι α κ ό ψ α ν τ ε ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι
τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ο τ ο Ο ί κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ώ ς κ α Ι μ ε τ π α ν τ ο ς κ ι ν ω ν ί ν τ ς α ύ τ ι ί ι
."'. <:..;':"
. :' ,
'. ψ μ Ξ ζ ς ;:' ::-; Ξ
_, .J'c:
1
ί
!
Ι
j

.
fH ά π α ρ χ η τ η ς Π τ ώ σ ε ω ς
Α κ ρ ι ω τ έ σ σ α ρ α ε τ η μ ε τ α τ η ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν ί ν α κ α τ α
ά ξ ι ν δ λ ό γ ο δ δ ε ύ σ Ό - ά φ ι κ ν ε ί τ α ι ε ν fAγ ί φ Ό ρ ε ι ή π ρ ώ τ η Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η
Ε ξ α ρ χ ί α μ ε σ κ ο π ο ν ν α κ α τ α σ τ ε ί λ Ό τ ο δ η ό ρ γ α ν ω θ ε ν κ ί ν η μ α τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν
δ ι α τ ή ς π ο ι κ ί λ η ς π ι έ σ ε ω ς κ α Ι τ ο ύ ε κ φ ο β ι σ μ ο ύ Ή Ι ε ρ α Κ ο ι ν ό τ η ς π ρ ο σ ε λ θ ο ϋ
σ α α ρ ω γ ο ε ι ς τ ο ε ρ γ ο ν τ η Ε ξ α ρ χ ί α ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί τ η ν ύ π ά ρ ι θ μ ι Ο Ε γ
κ ύ κ λ ι ο ν τ η 5-12-19'2'8, σ η μ ε ι ο ύ σ α μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά λ λ ω ν κ α Ι τ α κ ά τ ω θ ι
α Ε π Ι τ ο ύ α π ο δ ι ε τ ί α ς μ α σ τ ί ζ ο ν τ ο ς τ ο ν ί ε ρ ο ν ή μ ω ν Τ ό π ο ν ζ η τ ή μ α
τ ο ς τ ο ύ μ η μ ν ο σ ύ ν ο υ τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ό ν ό μ α τ ο ς ή κ α θ ή μ ά ς fI. Κ ο ι ν ό
τ η ς κ α τ ό π ι ν μ α κ ρ ά ς κ α Ι δ ι ε ξ ο δ ι κ η ς σ υ ζ η ι ή σ ε ω ς ε λ α δ ε ν α π ό φ α σ ι ν ε ν ι σ χ Θ η σ
μ έ ν η ν κ α Ι ύ π ό τ ή ς Μ ε γ ά λ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς ή μ ώ ν ί ν α α π ο τ ε λ ε
σ μ ι π ι κ ω ς α π ο τ ε ρ μ α τ ί σ Ό τ η ν ε ν τ φ ί ε ρ φ ή μ ώ ν Τ ό π φ δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί σ α ν ύ π ό
ε π ι τ η δ ε ί ω ν Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ν τ ο ύ μ η μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ ο ύ ό ν ό μ α τ ο ς τ η ς Α Θ Π α ν α
γ ι ό τ η τ ο ε Ι ς τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ν τ ο ύ δ π ο ί ο υ (sic) κ α τ α τ α τ ε θ ε
σ π ι σ μ έ ν α δ ι α τ ε λ ε ί τ ο Ά γ ι ο ν Ο ρ ο ς
6--. Ν α π α ρ α κ α λ έ σ υ τ α Ι ε ρ α ς Μ ο ν α ς δ π ω ς δ ι ύ σ τ ά τ η ν φ ο ρ α ν ν ο υ θ ε
τ ή σ ω σ ι ν τ ο υ ς Π Ε Π Λ Α Ν Η Μ Ε Ν Ο Τ Σ τ ω ν α δ ε λ φ ώ ν aVrGJV, ε ί τ ε Μ ο ν α σ τ η ρ ι α
κ ώ ν ε ί τ ε ε κ τ ώ ν ε ξ α ρ τ η μ ά τ ω ν α ί ι τ ω ν ν α π α ρ α δ ε χ θ ώ σ ι τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν ώ ς ύ π ο
χ ρ ε ω τ ι κ ο ν κ α Ι ύ π ο Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι τ ο ύ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ
Χ ά ρ τ ο υ τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ε π ι β α λ λ ό μ ε ν ο ν κ α Ι μ η ά π ο φ ε ί ι γ ω σ ι ν ε ν ε κ ε ν τ ο ύ
ο υ ν α ε κ κ λ η σ ι ά ζ ω ν τ α ι ε ν τ ο ί ς ί ε ρ ο ί ς Ν α ο ϊ ς ε ν ο Ι ς τ ε λ ε ί τ α ι τ ο ύ τ ο κ α θ ό σ ο ν
ή Μ ή τ η ρ ή μ ώ ν Ε κ κ λ η σ ί α θ α π ρ ο β η ε ι ς τ η ν κ α θ α ί ρ ε σ ι ν α ύ τ ώ ν α φ α ί ρ ε σ ι ν
τ ο ύ Μ ο ν α χ ι κ ο ύ ε ν δ ύ μ α τ ο ς κ α Ι α π ο μ ά κ ρ υ ν σ ι ν ε ν τ ε ύ θ ε ν ώ ς λ α ί κ ώ ν !...
τ α α υ τ α π ε ρ ί π ο υ έ π α ν α λ α μ β ά ν ν τ α ι ε ι ς φ υ λ λ ά δ ι ο ν ύ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν ο ί
ε ν Α γ ί φ Ο Ρ ε ι μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς κ α Ι ο Ι ζ η λ ω τ α b
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 1933, σ σ 56, τ ο δ π ο ί ο ν ε κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε ν ή flEQCr. Μ ο ν ή Μ Λ α ύ
ρ α ς ε ι ς τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν τ ή ς δ π ο ί α ς σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ά ν έ κ α θ ε ν ο Ι π ε ρ ι σ
σ ό τ ε ρ ο ι τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν
Ε ν α ύ τ φ μ ε τ α ξ ι τ ώ ν α λ λ ω ν ο Ι α ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ ο ί έ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ ο ώ ς
α π σ χ ι σ θ έ ν τ ε ς τ η ς Μ ι α ς Ά γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α Ι Α π ο σ τ ο λ ι κ ή Έ κ κ λ η σ ί α ς
σ 11), τ ο μ ή μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ν έ θ ε ω ρ ή θ η ώ ς ό λ ε ρ ί α δ ο ξ α σ ί α κ α Ι η υ χ ε τ ο δ
π ρ ο λ ο γ ί σ α ς τ ο ύ τ ο Μ ε λ ι τ ο υ π ό λ ε ω ς Ι ε ρ ό θ ε ο ς σ π ω ς έ π ι σ τ ρ έ ψ ω σ ι ν έ κ τ ο ύ ό λ ι
σ θ ή μ α τ ο ς Ε ι ς δ ά π α τ η θ έ ν τ ε ς ύ π ο έ π ι τ η δ ε ί ω ν κ α Ι ξ έ ν ω ν π ρ ο ς τ ο α λ η θ ε ς π ν ε ύ μ α
τ ή ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί ζ ι ς π ε ρ ι έ π ε σ ο ν Ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς δ έ τ ο ν ί ζ ε τ ο δ τ ι
ή ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς τ ω ν μ η μ ν η μ ο ν ε υ ό ν τ ω ν π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ε ξ έ ν ο ς ά κ α ί ρ ο υ κ α Ι ο ύ κ α τ
ε π ί γ ν ω σ ι ν ζ ή λ ο υ σ 36) (2).
2. Τ Ο έ π ό μ ε ν ο ν ε τ ο ς δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι ί ι π τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν ά ν τ α π ά ν τ η σ ι ς ί ι π Ο ν Ι λ ο ν
Η Α Π Λ Γ ... έ ν ή ν α ι ς 1934, σ σ 40, ϋ ά ν Ω Ι μ σ γ γ α φ έ ω ς ί ί Λ α
ε ω τ ι κ ο ί ί φ υ λ λ α δ ί ο Μ ο ν α χ ο ϋ Γ ε ρ α σ ί μ ο υ Μ ε ν ά γ ι α μ η τ ο λ μ ή σ α ν τ ο ν α δ ε υ τ ε ο λ ο
Υ ή σ τ ι
- 8 --­
Τ ο 1947, 1951 κ α Ι 1962 α φ ι κ ν ο ύ ν τ α ι ν έ α ι Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ α Ι Έ ξ α ρ χ ί α ι
Ε ς τ α π ρ α κ τ ι κ α τ ώ ν σ υ ν ε δ ρ ι ω ν τ ω ν σ η μ ε ι ο ϋ ν τ α ι 0'1. α υ τ ο ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο Ι δ ι α
τ ο υ ς Ζ η λ ω τ α π α τ έ ρ α ς ο ί τ ι ν ε ς κ α τ α τ ο υ ς Έ ξ ά ρ χ ο υ ς κ α Ι τ η ν Κ ο ι ν ό τ η τ α
ε τ ύ γ χ α ν ο ν α σ θ ε ν ο ύ ς κ ρ ί σ ε ω ς κ α Ι π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν η ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς
δ ι ο κ α Ι η χ θ η σ α ν ε ι Π Ξ π λ α ν η μ έ ν α ς α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς ... α π α δ ο ύ σ α ς ε ι ς τ ο ν Κ α τ α
σ τ α τ ι κ ο ν Χ ά ρ τ η ν κ α Ι τ ο Π ν ε ύ μ α τ ή ς Μ ο ν α σ τ ι κ ή ς α δ ε λ φ ό τ η τ ο ς τ ο ύ γ ί υ
Ό ρ ο υ (11).
Ε ν ν ο ε ί τ α ι δ η δ ι έ κ ά σ τ η ν έ ρ χ ο μ έ ν η ν Ε ξ α ρ χ ί α ν έ κ υ κ λ ο φ ό ρ ε ι κ α Ι ι δ ι α ι
τ έ ρ α Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς ύ π ο τ η ς ε ρ ά ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς κ α τ η γ ο ρ ο ύ σ η ς κ α θ η κ ό ν τ ω ς
τ ο υ ς α ρ ν ο υ μ έ ν ο υ ύ π α κ ο η ν ε Ι ς τ η ν α λ λ ο τ ρ ί α ν φ ω ν η ν τ ή ς Μ η τ ρ ο ς Ε κ κ λ η
,
σ ι α ς
Ω ς δ ε θ α π α ρ α τ η ρ ή σ υ κ α τ α τ η ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ν ά γ ν ω σ ι ν τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς
δ ά γ α π η τ ο α ν α γ ν ώ σ τ η ς α Ι α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ α Ι κ α τ η γ ο ρ ί α ι κ α τ α τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν
Μ ο ν α χ ώ ν σ υ ν χ ί ζ ο ν τ α ι ο Ι ο ν ε Ι α π α ρ ά λ λ α κ τ ο ι ά χ ρ ι τ ή ς σ ή μ ε ρ ο ν ύ π ο τ ω ν θ ε λ ό ν
τ ω ν ν α ο ί κ ο ν ο μ ο ί ι ν τ α π ά ν τ α σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν δ ι α ν α π ο δ ε ι κ ν ύ ω ν τ α ι π ε ρ ι
τ ρ ά ν ω ς κ α Ι ε π ι τ ω ν ή μ ε ρ ο ν μ α ς α λ η θ έ σ τ α τ ο ι 0'1. λ ό γ ο ι τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ π ι σ τ ο ς
ε ν ε λ α χ ί σ τ ι ρ κ α Ι ε ν π ο λ λ φ π ι σ τ ό ς ε σ τ ι κ α Ι δ ε ν ε λ α χ ί σ τ φ ά δ ι κ ο ς κ α Ι ε ν π ο λ λ φ
ά δ ι κ ό ε σ τ ι ν Λ ο υ κ Ι Σ Τ 10).
π ε ρ ί ο δ ο ς 1963 -1973
Τ ο ι α ύ τ η λ ο ι π ο ν ύ π ή ρ ξ ε ώ ς ε ν ε π ι τ μ ι ή σ τ ά σ ι ς τ ω ν ε π ι σ ή μ ω ν γ ι
ρ ε ι τ ι κ ω ν α ρ χ ώ ν ε ν α ν τ ι τ ω ν α ν τ ι δ ρ α σ ά ν τ ω ν κ α τ α τ η ς τ μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο
μ ί α ς ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς ή τ ι ς δ ι κ α ί ω ς δ ύ ν α τ α ι κ α υ χ ω μ έ ν η
ν α ι σ χ υ ρ ι σ θ ι δ τ ι α π ο τ ε λ ε ί τ α π Ρ ο π ύ λ α ι α τ ο ύ ε π α ρ ά τ ο υ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι
σ μ ο ύ
Μ ε τ η ν ε ν α ρ ξ ι ν ό μ ω ς τ ω ν έ ν τ ι κ ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν τ ο ύ ' Α θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α Ι
δ η α π ο τ ο υ ε τ ο υ ς 1963 κ α Ι ε φ ε ξ η ς δ ε κ α ο κ τ ω α κ ρ ι β ώ ς ή μ έ ρ α ς μ ε τ α τ ν σ υ ν ά ν
τ η σ ι ν τ ο ύ τ ο υ μ ε τ α τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ π ο ν τ ί φ η κ ο ς ε ι ς Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α (5/1/1964)', κ υ
κ λ ο φ ο ρ ε ί ύ π ο τ ω ν γ ι ρ ε ι τ ω ν Μ ο ν α χ ώ ν κ α Ι ή γ ο υ μ έ ν ω ν Π ρ ο κ ή ρ υ ξ ι ς ρ ο ς
τ Ο ν Έ λ λ η ν ι κ Ο ν λ α ό ν κ α τ ά γ γ έ λ λ ο υ σ α ε π ι σ ή μ ω ς τ α ς α ν ω τ έ ρ ω ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο υ
Ο Ι κ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ε ν α υ τ μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά λ λ ω ν έ σ η μ ε ι ο υ τ ο κ α Ι τ ο α κ ό λ ο υ
. θ ο ν «'11 ο ι ο υ μ ε ν ε κ κ λ η σ ι ν π Ρ ο ς τ Ο ν Ο ι κ Π α τ Ρ ι
,
..
ά Ρ Χ η ν ν α π α ύ σ Τ Ι ε ξ α κ ο λ ο υ θ ω ν τ α ς φ ι λ ε ν ω τ ι κ ά ς ;

τ ο υ ε ν ε Ρ γ ε ί α ς κ α θ δ σ ο ν ε α ν σ υ ν ε Χ ί σ υ θ α π 0­
κ η Ρ ύ ξ ω μ ε ν κ α Ι α ύ τ ό ν π ε γ ρ ά φ ε τ δ ε ύ π ο τ ω ν γ ν ω σ τ ω ν
Κ α θ η Υ ο υ μ έ ν ω ν Γ α ο ρ ι η λ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ Β η σ σ α ρ ί ω ν ο ς Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ ο υ Χ α ρ α λ ά μ
π ο υ ς Σ ι μ ω ν ο π ε τ ρ ί τ ο υ κ α Ι Ε υ δ ο κ μ ο υ Ξ ε ν ο φ ω ν τ ι ν ο υ ώ ς κ α Ι Ι κ α ν ο υ α ρ ι θ μ ο ύ
3. Π α ά α λ ε Π κ τ ι κ α Ξ Α Έ κ τ Σ ι ι ν ε δ ί α ς τ η ς 26)9)1973 σ 1.
4. Τ ο π λ η ε ς κ ε ί μ ε ν ο ν ε Ι ς Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ο Ν Τ Τ Π Ο Ν ά τ ι ο ς 1963.
,"...•
ι
- 9­
Π ρ ο ί σ τ α μ έ ν ω ν ε τ έ ρ ω ν Μ ο ν α σ τ η ρ ί ω ν κ α Ι ε κ α τ ο ν τ ά δ ο ς π ε ρ ί π ο υ έ ξ α ρ τ η μ α τ ι κ ώ ν
Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν κ α Ι μ ο ν α χ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν κ α Ι μ ή
Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ μ ω δ χ ρ ό ν ο δ ι έ ψ ε υ σ ε τ α π ρ ο σ δ ο κ ί α ο ύ μ ό ν ο ν τ ω ν α ν θ ε ν ω
τ ι κ ώ ν π α τ έ ρ ω ν α λ λ α κ α Ι τ ο ύ ε ύ σ ε δ ο ύ ς ε λ λ η ν ι κ ο ύ λ α ο ύ δ δ π ο ί ο ς α ν έ μ ε ν ε κ ά τ ι
γ ε ν ν α ι ό τ ε ρ ο ν τ ώ ν λ ό γ ω ν ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ώ ν ύ π ο γ ρ α ψ ά ν τ ω ν τ η ν ι ι ρ ο κ ή ρ υ ξ ι ν κ α Ι
μ ά λ ι σ τ α μ ε τ α τ α ς σ υ μ π ρ ο σ Ε υ χ α ς κ α Ι τ α ς π ο ι κ ί λ α ά ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς
τ ο ύ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ
".
Α Α ν τ ι θ έ τ ω ς κ α τ α τ ό ε τ ο ς 19'67, ε τ ο σ η μ α ν τ ι κ ό ν δ ι α τ ό ν α ν θ ε ν ω
τ ι κ ό ν α γ ώ ν α τ ο ύ κ υ ρ ο ύ α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Α θ η ν ώ ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Β ε ν ε κ α ά κ ρ ι
δ ω τ ο ύ δ π ο ί ο υ κ α Ι κ α τ ε δ ι δ ά σ θ η δ ι α ί ω τ ο ύ θ ρ ό ν ο υ ή Κ ο ι ν ό τ η ς π α ρ α μ έ ν ε ι
τ ε λ ε ί ω ς α δ ι ά φ ο ρ ο ε ι ς τ η ν δ ρ α μ α τ ι κ η ν ε κ κ λ η σ ι ν τ ο ύ π ο λ ι ο ύ π ρ ο κ α θ η μ έ ν ο υ
δ σ τ ι δ λ έ π ω ν δ τ ι η Π Ε ι λ ε ί τ ο ε κ δ ά θ ρ ω ν ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ε ζ ή τ ε ι τ η ν ή θ ι κ η ν σ υ μ π α
ρ ά σ τ α σ ι ν τ ώ ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ο ν α ρ χ ω ν ε Ι ς τ ό ν ά ν ι σ ο ν α γ ω ν α τ ο υ π ρ ο ς α ν ά σ χ ε σ ι ν
τ ο ύ κ α κ ο ύ Ε ι ς μ ά τ η ν δ μ ω η λ π ι σ ε ν δ α ε ί μ ν η σ τ ο ς α ν ή ρ ή μ ό ν η π ά ν τ η σ ι ς τ η ς
Ι ε ρ ά ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς η τ ο ή ... σ ι γ η κ α Ι μ ό ν ο ν ή σ ι γ ή Ι
Ό ρ α σ Χ Ε τ ι κ ό ν κ ε ί μ ε ν ο ν Ε Ι Π ε π ρ α γ μ έ ν α τ ο ύ α ν ω τ ε ρ ω α ρ χ π ο υ
Ε " 5: ' " • " Κ ' δ
Β -. ν τ ο υ τ ο ι ς κ α τ α τ ο π ο μ ε ν ο ν ε τ ο ς η α υ τ η . ο ι ν ο τ η ς ε ν ε υ Ι
λ ί α σ ε ν ν α κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ τ η ν ι π α ρ ι θ μ Ο Κ Ε γ κ ύ κ λ ι ο ν τ η ς 23-9-6'8 π ρ ο ς
ά π ά σ α ς τ ά ς Μ ο ν ά ς έ ξ α φ ο ρ μ η ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς π ρ ο ς τ ο υ ς
γ ι ο ρ ε ί τ α ς π α τ έ ρ α ς δ η λ ο ύ σ η ς ο λ ω ς ύ π κ ρ ι τ ι κ ί ς α λ ώ β η τ ο ν δ ι α τ ή ρ η σ ι ν τ η ς
.Δ ο γ μ α τ ι κ η δ ι δ α σ κ α λ ί α κ α Ι τ η ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η
σ ί α ς ...». Ε ν τ η α ν ω τ έ ρ φ Έ γ κ υ κ λ ί ι ρ μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά λ λ ω ν έ σ η μ ε ι ο ϋ ν τ ο κ α Ι τ α
έ ξ η ς
«...κ α Ι ε ν σ υ σ χ ε τ ι σ μ φ τ ω ν ε π ι τ α σ σ ο μ έ ν ω ν ύ π ο τ ω ν ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ... τ ο ύ
α ρ θ ρ ο υ 5 τ ο ύ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ Χ ά ρ τ ο υ ... κ ο ι ν ω ν ί α ν ε ν ά γ ί ι ρ Π ν ε ύ μ α τ ι δ λ ω ν τ ώ ν
γ ι ρ ε ι τ ώ ν μ ε τ ά τ η ς Μ ε γ ά λ η ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι κ α ν ο ν ι κ η ν α ν α
φ ο ρ α ν κ α Ι σ ε δ α σ μ () ν π ά ν τ ο τ ε π ρ Ο τ η ν Α Θ Π α ν α γ ι ό τ η τ α
τ ο ν Π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ν α υ τ ή ς ώ ς τ ό ν ο ι κ ε ί ό ν ή μ ω ν ε π ί σ κ ο π ο ν κ α Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν
Π α τ ρ ι ά ρ χ η Υ ...»
"Δ ι ε ν έ ν δ ι ε φ έ ρ ε τ ο κ υ ρ ί ω ς κ α Ι π ά ν τ ο τ ε ή Κ ο ι ν ό τ η ς τ ο ν σ ε δ α σ μ ν 0­
λ ω ν τ ω ν γ ι ρ ε ι τ ω ν π ρ ο ς τ ο ν α ρ χ η γ ο ν τ η ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς α ύ λ η ς τ ο υ Φ α ν α
ρ ί ο υ τ α ς π ρ ο σ δ ο λ α ς α ς έ ν ή ρ γ ε ι ο δ τ ο ς κ α τ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς ε ι ς ο ύ δ ε ν έ λ ο
γ ί ζ ε τ ο ...
Γ Τ ό 19f59 θ ο ρ υ η θ ε ί σ α δ ι ά τ α ύ π ε ρ τ ο ύ α ν τ ι σ τ α σ ι α κ ο ύ κ ι ν ή μ α τ ο ς
τ ω ν Α γ ι σ ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν κ α τ α τ ο υ ε π α ρ ά τ ο υ Ο ι κ ο μ ε ν ι σ μ ο ύ δ η μ ο σ ι έ ύ σ ε ι ς τ η ς
ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ Τ Τ Π Ο Σ α π ο σ τ έ λ λ ε ι π ρ ο ς α ύ τ η ν τ ο ά κ ό λ ο ν θ ο ν
,
κ ε ι μ ε ν ο ν
---------
-10­
Ι Ε Ρ Α Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Σ Α Γ Ι Ο Τ Ο Ρ Ο Τ Σ Έ ν Κ α ρ υ α ί τ η 14/12/19G9
Ά ρ ι θ μ Π ρ ω τ Κ
Π Ρ Ο ς
τ η ν Δ ι ε ί θ υ ν σ ι ν τ ο ύ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Τ ύ π ο υ
Κ ά ν ι γ γ ο ς 10 - Α θ ή ν α ς
Α ξ ι ό τ ι μ ο ι Κ ύ ρ ι ο ι
Έ χ ο ν τ ε ς ύ π ι ν η μ ι ο ν δ η μ ο σ ί ε υ μ α ε Ι ς τ ο ύ π ά ρ ι θ μ 109 τ ή ς 10/10 ε ε
φ ύ λ λ ο ν τ ή ς ύ π ο τ η ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ύ μ ω ν ε κ δ ι δ ο μ έ ν η ς ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ
Τ Τ Π Ο Σ Σ ο α ρ α α ν τ ί δ ρ α σ ι ς ε ν γ ί ψ Ό ρ ε ι κ α τ α τ ο ύ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ ο ύ Π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ σ π ε Ρ δ ε ν α ν τ α Π Ο κ Ρ ί ν ε τ α ι κ α Ι
Π Ρ ο τ η ν α λ ή θ ε ι α ν ε ξ α π ο φ ά σ ε ω ς τ η ς κ α Ο ή μ α Ί ε ρ α Κ ο ι ν ό
τ η τ ο ε φ ι σ τ ω μ ε ν τ η ν ί ι μ ε τ έ ρ α ν π ρ ο σ ο χ ή ν ί ν α μ η δ έ χ η σ θ ε ο Ι α σ δ ή π ο τ ε π λ η ρ ο
φ ο ρ ί α ς κ α Ι ε Ι δ ή σ ε ι ς π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν α ς ε ξ γ ι ρ ε ι τ ω ν α ν α φ ε ρ ο μ έ ν α ς ε Ι ς τ ο π ε ρ ι ε
χ ό μ ε ν ο ν τ ω ν ε π ι σ ή μ ω ν ί ε ρ ο κ ο ι ν ο τ ι κ ι ο ν Π ρ α κ τ ι κ ω ν κ α Ι α π ο φ ά σ ε ω ν κ α Ι δ η μ ο σ ι
ε ύ η τ ε τ α ύ τ α ς ε ν σ λ φ 11 ε ν μ έ ρ ε ι
Δ η λ ο ύ μ ε ν δ ε ύ μ ί ν ε π ι τ ο ί τ ο ι ς σ τ ι ε ν ε ν α ν τ ί π ε ρ ι π τ ι ο σ ε ι θ α ζ η τ ή
Γ
σ ω μ ε ν κ α τ α Ν ό μ ο ν ε υ θ ύ ν α ς κ α Ι δ ι α τ ε λ ο ύ μ ε ν
J
Μ ε τ α τ ι μ ή ς κ α Ι ε υ χ ω ν
Ά π α ν τ ε ο ί ε ν τ η κ ο ι ν η Σ υ ν ά ξ ε ι Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι κ α Ι Π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ο ι
τ ω ν ι Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ι ϊ ν τ ο ύ Ά γ ο υ Ό ρ ο υ ς Α Θ Ω
Ω ς ε υ κ ό λ ω ς δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι ο Ο Ο έ π ο τ ε ή Κ ο ι ν ό τ η ς ε π ε θ ύ μ ε ι ν α ε μ φ α ν ι σ θ η
, ι - e - Α θ ' C 3' :) δ '3­
ε ν ω π ι ο ν τ ο υ ... α ι ρ ε τ ι κ ο υ η ν α γ ο ρ ο υ ω ς ε π ι τ ρ ε π ο υ σ α α ν τ ι ρ α σ ε ι ς κ α τ α υ τ ο υ
ε Ι ς τ ο ν ί ε ρ ο ν χ ω ρ ο ν σ ν π ε ρ α ύ τ η ε π ε τ ρ ό π ε υ ε ν π ά σ υ θ υ σ ε π ρ ε π ε ν α π α ρ α μ ε ί
ν υ ε υ ά ρ ε σ τ ο ς τ φ Δ ε σ π ό τ υ τ η ς ...
Δ Κ α τ ω τ έ ρ ω π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν α π ό σ π α σ μ α ε κ τ ο ύ Π ρ α κ τ ι κ ο ύ τ ή ς Ξ Θ
τ α κ τ ι κ ή ς Σ υ ν ε δ ρ ί α ς τ ή ς 17/11/19'70, γ ρ α φ ε ν η τ ο ι ε Ι ς Κ ά ι ρ ν κ α θ ο ν ε χ ε ι Ό υ ν
τ ε λ ε σ θ ή σ λ ο δ χ ο ρ ο ς τ ώ ν Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ω ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο τ ή τ ω ν σ π ω ς ή α ρ σ ι ς τ ω ν
α ν α θ ε μ ά τ ω ν ή π λ ή ρ η ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ η Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ - Π ά π α ε ν Ρ ώ μ υ κ α Ι Κ ω ν
σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι μ ε τ α ε π ι σ ή μ ο υ δ ι α μ ν η μ ο ν ε σ ε ω ς τ ο ύ Π ά π α ε ν τ ο ί ς Δ ι π τ ύ χ ο ι ς
κ λ π κ λ π ε χ ο ν ώ α κ ο λ ο ύ θ ω ς
Κ α τ α τ α α ν ω τ έ ρ ω ε κ τ ε θ έ ν τ α ύ π ο π ά ν τ ω ν τ ω ν Π α ν ο σ ι σ λ ο γ ι ω τ ά τ ω ν π λ η
ρ ε ξ ο υ σ ί ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν δ ι α π ι σ τ ο ύ τ α ι ή ε μ μ ο ν τ ω ν π λ ε ( σ τ ω ν ί ε
Ρ ω ν Μ ο ν ω ν ε Ι ς τ η ν π ε ρ Ι μ ν η μ ο σ ί ι ν ο υ τ ο ύ Σ ε π τ ο ύ ο ν ό μ α τ ο ς τ ο ύ Ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι κ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ώ ς τ ο ύ ο ί κ ε ί ο υ ή μ ώ ν ε π ι σ κ ό π ο υ ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν κ α τ α τ η ν
'".. Π " , ζ "" '" , δ λ λ
τ ο γ ι ώ ν υ μ ο ν Ό ρ ο ς ε π α ν έ λ θ υ σ υ ν τ ό μ ω ς θ ε ί σ υ ν ά ρ σ ε ι ή α ν ι κ η τ ά ξ ι ς α ί
ρ ο μ έ ν ω ν τ ι ο ν ό ς μ η ω φ ε λ ε δ η μ ι ο υ ρ Τ θ έ ν ω ν α ί τ ί ω ν τ ή ς π α ρ ο ύ σ η ς π ν ε υ μ α τ ι
Ν ο μ ο κ α ν ο ν ι κ η ν τ α ς ι ν α ρ α π α ν τ ω ν φ ρ ε α ι η ε υ χ η ο π ω ς ε ι ς ο κ η ρ ο ν
κ ή α ν τ ι θ έ σ ε ω ς κ α Ι π α ρ α π ά ν τ ω ν τ ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν α υ τ ο ν ε ν έ ν Ι σ τ ό μ α τ ι κ α Ι μ ι
κ α ρ δ ί ύ μ ν η τ α ι τ ο Π α ν ά γ ι ο ν Ό ν ο μ α τ ο ν ε ο J...».
-11­

Ε ν τ α ύ θ α δ ι α φ α ί ν ε τ α ι ε ί κ ρ ι ν ι ί ς δ η α Ι π λ ί σ τ α ι ε ρ ά ι Μ ο ν α ί π α ρ έ μ ε ι
ν α ν δ σ τ υ χ ι ί μ α κ ρ α ν π ά σ η ς ε σ τ ω κ α Ι Ο ν ό μ α τ ι . α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω κ α τ α
ί κ α κ ο δ ό ξ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ π ρ ο ς τ ι μ η ν κ α Ι π ά λ ι ν τ ω ν ε ξ α ρ τ η μ α τ ι
K(jJV Μ ο ν α χ ι ο ί τ ι ν ε ε Ι χ ο ν δ ι α κ ψ ε ι ο Ι π ά ν τ ε ς τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν π λ ν ε λ α χ ί σ τ ω ν
ε ξ α ι ρ έ σ ε ω ν Τ Ο θ λ ι ε ρ ί Η ε ρ ο ν σ μ ω ε ν ω σ τ ι ή Ί Κ ο ι ν ό τ η ς ... ε π ι κ ρ ο τ ε ί χ α ρ
μ ο σ ί ι ν ω τ ο α ν ω τ έ ύ γ ε γ ο ν ο ε ί χ ο μ έ ν η σ π ω δ λ ό κ λ η ρ ο ν τ ο Ά γ ι ώ ν υ μ ο ν "0­
ρ ο μ ι μ η θ ί τ α α ν ω τ έ ρ ω μ ν η μ ο ν ε υ ο ί ι σ α ς Ί Μ ο ν ά ς Τ Ο τ ί θ α έ ν α π έ μ ε ν ε ο μ ω ς
-,
τ ό τ ε η τ ο ι μ ε τ α Γ ι π ο μ ί α ν τ ο ι α ύ τ η ν κ α θ ο λ ι κ η ν ά π ο δ ο χ η ν τ ο ύ μ ν η μ σ ί ν υ τ ο ύ
α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ π ο υ ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ ϊ ϊ τ η ν ε π ω ν υ μ ί α ν τ ο ύ Α γ ι ω ν ί μ ο υ
"
δ ε ν
,
ν α
"
α ..τ α σ χ ο
λ
Ι κ ο
θ
ο
λ
ο υ τ η ν
'.λ
α μ φ ι κ τ υ ο ν ι α ν
,
... φ α ι ν ε τ α ι γ Ι ρ ε τ ι κ η ν
Ε Ε ι τ α 17 Ά π ρ ι λ ί ο υ τ ο ύ 1971 ή Ί Κ ο ι ν ό τ η ς α ε υ θ ί ν ε Γ ρ ά μ μ α
π ρ ο τ ο ν Π α τ ρ ι ά ι χ η ν λ θ η ν α γ ό ρ α ν π ρ ο δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν δ η θ ε ν τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι
ω ν α υ τ ο ύ τ δ ε ο υ σ ί Τ ν α ψ έ ξ η κ α Ι τ α π ε ι ν ώ σ τ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ά γ Ι Ο Ρ Η τ ι κ η ν
σ υ ν ε ί δ η σ ι ν η τ ι ν ε υ ε ν ό χ ω ν σ υ μ δ ι α σ μ ω ν κ α Ι π ο λ ι τ ι κ ι ί ν ε υ ε λ ι ξ ι ω ν ε φ α μ ά ρ τ ω ν
κ α Ι κ α τ α κ ρ ί τ ω ν ε κ α τ η γ ό ρ ε ι τ η ν α ί ρ ε τ ι κ η ν α υ τ ο ύ δ ι α γ ω γ ή ν Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν κ α
τ ω τ έ ρ ω σ χ ε τ ι κ ο ν τ μ η μ α τ η α ν ω τ έ ρ ω ε π ι σ τ ο λ ή δ μ ι λ ο ί σ η σ α φ ω π ε ρ Ι τ ή ς ε π ι
τ ε λ ο υ μ έ ν η ς π α ι ι α χ ω ρ ή σ ε ω ς τ ω ν τ ι μ ί ω ν ύ π ο τ ι ί ν δ ι ο ι κ ο ύ ν τ ω ν τ α τ η Ά γ Ι Ο Ρ Η Τ Ι
κ ή ς Π ο λ ι τ ε ί α
Η Τ ' Π ' , " θ C - Κ '"
« . μ ε τ ε ρ α α ν α γ ι ο τ η σ υ ν ε σ τ η σ ε Η τ η ν κ ο η μ α . ο ι ν ο τ η τ α 0­
π ω ς α ν α κ ο ι ν ο ί ί μ ε ν Α υ τ ί τ α ε ν τ ι ρ Ι ε ρ ι ρ ή μ ω ν Τ ό π φ σ υ μ β α ί ν ο ν τ α δ ι ο κ α Ι ε π α
ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς ε π έ σ τ η σ ε τ η ν π ρ ο σ ο χ ή ν Τ η ς ε π ι τ η ς δ ι α μ ο ρ φ ω θ ε ί σ η ς ε ν α υ τ ψ
θ λ ι δ ε ρ α κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς κ α θ η ν τ ο μ έ γ ι σ τ ο ν μ έ ρ ο ς τ ω ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν
α ν τ ι τ ί θ ε τ α ι σ φ ό ο ρ α ε ι Τ ν Π Ο ε τ ω ν α κ ο λ ο υ θ ο υ μ έ ν η ν γ ρ α μ μ η ν ύ π ο τ η ς Μ ε γ
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ώ ν θ ε Ρ μ ο τ έ Ρ ω ν τ α Ρ α σ σ ό ν τ ω ν τ α ;
κ α ρ δ ί α τ ω ν ά π λ ρ υ σ τ έ ρ ω ν δ ι α τ ο ύ μ ρ μ λ υ κ ε
ο υ τ η ς α ί ρ έ σ ε ω
Κ α Ι ο υ τ ω ε ι ς τ ο π α δ ε τ ί α ς π α λ ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι κ ο ν κ α λ ο ύ μ ε ν ο ν σ χ ί σ μ α η δ Υ
π ρ ο σ ε τ έ θ η κ α Ι ε τ ε ρ ο ν κ ι ν δ υ ν ε υ ο υ σ ω ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ά Ί ν ε ι ε ρ ή μ ω σ ι ν ε κ Μ ο
ν α χ ω ν π α ρ σ η α υ τ α ι δ ι έ κ ο ψ α ν τ η ν δ ι α μ ν η μ ό ν ε υ σ ι ν τ ο ύ σ ε π τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ
Ο " 2. ' ". θ
ν ο μ α τ ο ς ε κ σ υ γ κ α τ α u α σ ε ω ς π Ρ ο τ ο υ ς α σ ε ν ε
σ τ έ Ρ ο υ ς Μ ό λ ι ς δ ε τ ι ο ρ α α π ο κ α λ ύ π τ ο μ ε ν ε ι ς τ η ν Τ μ ε τ έ ρ α ν Π α ν α γ ι ό τ η
τ α τ ι τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν σ τ ι γ μ η ν ι ε σ ο τ θ η Τ Φ Τ Μ Ω Ν π α ν α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η δ υ ν α
μ ι κ η ε κ δ ή λ ω σ ι ς δ ι α μ α τ υ ρ ί α ς δ ι α τ ν μ ν η μ ο ν ε υ ο μ έ ν η ν ά π ό φ ά σ ι ν τ ή ς Ρ ω σ ι
κ ή Ε κ κ λ η σ ί α λ ό γ τ η σ ι γ η ς η ν ε τ ή ρ η σ ε τ ο Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ...»
Τ ο π λ η ρ ε ς κ ε ί μ ε ν ο ν ε ι π ε ρ ι ο δ ι κ ο ν Γ Σ Ι Μ Ω Ν Μ ά ί ο ς 1971, σ σ 12-15).
Φ ό η τ ρ ο ν λ ο ι π ο ν κ α Ι μ ό ν ο ν κ α τ α τ ο υ ς σ υ ν τ ά κ τ α ς τ ο ύ α ν ω τ έ ρ ω κ ε ι μ έ ν ο υ
α Ι δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ι τ ι ί η tAγ ι ο ρ ε ι τ ω ν ο ν α χ ι ί δ ι α τ α ι ι ί ρ ε η κ α ε ρ γ α τ ο ύ Α θ η ν α
γ ά ρ ο υ ... Ι α τ ό π ι ν τ ο ι ο ί ι τ ω ν α ν τ ι λ ή ψ ε ω ν π ι ο ς ν α μ η ό δ η γ Ο ν τ α ι ο Ι δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ ε ς
τ ο π η δ ά λ ι ο ν τ ή ς Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ε ί α ς ε Ι ς τ ο π ρ ω τ ο φ α ν ε σ η μ ε ί ο ν ν α π α
'" , " ,
ρ α κ ω Λ υ ο υ ν κ α ι μ α τ α ι ω ν ο υ ν π α ι α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ α ς
ε κ δ η λ ο σ ε ι ς δ ι α μ α Ρ τ υ Ρ ί α ς π ρ ο ς ε φ α ρ μ ο γ ή ν φ ε ύ τ ο ύ Ε υ α γ
-12­
γ ε λ ι κ ο ύ Ο ύ α Ι ί ι μ ί ν γ ρ α μ μ α τ ε ί ς κ α Ι Φ α ρ ι σ α ί ο ι ύ π ο κ ρ ι τ α ί δ η κ λ ε ί ε τ ε τ η ν β α
σ ι λ ε ί α ν τ ω ν ο υ ρ α ν ω ν ε μ ρ ο σ θ ε ν τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν υ μ ε ί ς γ α ρ ο υ κ ε ί σ έ ρ χ ε σ θ ε ο υ
δ ε τ ο υ ς ε ι σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ α φ ί ε τ ε Ε ί σ ε λ θ ε ί ν Μ α τ θ κ γ 14).
ί
Σ Τ Τ ο α
ι
τ Ο ε τ ο ς 1971 δ Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο τ ή ς Μ ο ν ή ς Δ ι ο ν ύ σ ί ο υ α ρ χ ι
Ι
μ α ν δ ρ ί τ η ς κ Γ α ρ ι ή λ τ α κ τ ι κ ο ν μ έ λ ο ς τ η ς γ ι ρ ε ι τ ι κ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω κ α Ι ή φ ω
ν ή τ ο ύ γ ί υ Ό ρ ο υ ς ε π ι ε τ ί α ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί α π ο τ α ς ε κ δ ό σ ε ι ς τ ο ύ Ο Ρ Θ Ο
Δ Ο Ξ Ο Τ Τ Τ Π Ο Τ ι λ ί ο ν τ ο υ ύ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν Ό δ η γ ο ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ κ α Ι ε ξ ο
μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ο υ δ π ε ρ σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ε δ ώ ρ η σ ε ν ε Ι ς τ ο υ ς ε κ δ ό τ τ ο ύ ε ρ γ ο υ
Ε ν α υ τ φ α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ί ς τ α α ν η σ υ χ ί α ε ξ ο μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ν π ι σ τ ω ν λ ό
γ ψ τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν α τ ι ν α ε Τ ν α ι π λ ι φ υ σ ι κ ο ν ν α σ υ ν
τ α ρ ά σ σ ο υ ν κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς π ά ν τ α ς τ ο υ ς α γ α π ώ ν τ α ς τ η ν φ ι λ τ ά τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν
σ υ μ δ ο υ λ ε ύ ε ι τ ο υ ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ δ π ω κ α θ η σ υ χ ά ζ ο υ ν τ ο ύ τ ο υ ς δ η λ α δ η τ ο υ ς α ν η
σ υ χ ο ϋ ν τ α ς π ι σ τ ο ε ν π ρ α ό τ η τ ι κ α θ ό σ ο ν π ά σ Χ ο υ ν Ο ί ά π λ ο ϊ κ ο Ι
α υ τ ο Ι α ν θ Ρ ω π ο ι Μ ο ν α Χ Ο Ι κ α Ι λ α ί κ ο ί α π Ο ύ π έ ρ
τ α σ ι ν ε υ λ α δ ε ί α ς Φ ο ϋ ν τ α ι ε ν θ α ο υ κ η ν φ ό ς σ 1&2). Τ ο ύ
τ ο δ ε γ ί ν ε τ α ι κ α τ ά τ ο ν α ι π σ ν Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ν δ ι ό τ ι ά π λ ο ύ σ τ α τ α ο ί α ν ω τ έ ρ ω
ε υ σ ε δ ε ί ς δ ε ν γ ν ω Ρ ί ζ ο υ ν μ ή τ ε a. λ έ γ ο υ σ ι ν ο ϋ τ ε
π ε Ρ Ι τ ί ν ω ν δ ι α 6 ε () α ι Ο ύ ν τ α ι », π α ρ α σ υ ρ ό μ ε ν ο ι έ ν ί ο τ ε κ α Ι
ύ π ο α μ α θ ώ ν π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν τ ω ν δ π ο ί ω ν α ί μ ο ν ο μ ε ρ ε ί ς ε ξ η γ ή σ ε ι ς κ α Ι α ί α κ ρ ό τ η
τ ε ς π ε ρ Ι κ α θ α ρ ώ ς τ υ π ι κ ώ ν λ ό γ ω ν ε ν τ α ί ί θ α σ υ μ π ε ρ ι λ α μ ά ν ε ι κ α Ι τ ο ν Ο Ι κ ο υ μ ε
ν ι σ μ ό ν !), ε φ ε ρ ο ν τ η ν ά π ο σ κ ί ρ τ η σ ι ν π ο λ λ ο ύ ε υ λ α β ο ύ ς λ α ο ύ α π ο τ η ν ε π ί σ η μ ο ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν
Ε ν σ υ ν ε χ ε ί δ έ χ ε τ α ι ώ ε γ κ υ ρ ο ν τ ο β ά π τ ι σ μ α τ ώ ν Π α π ι κ ω ν θ ε ω ρ ώ ν α
δ ι α λ λ ά κ τ ο υ ς τ ο ι ι ς ά γ ί ο υ Κ υ π ρ ι α ν ο ν κ α Ι Ν ι κ ό δ η μ ο ν Ά γ ι ο ρ ε ί τ η ν δ ι α τ α ς ε ν
π ρ κ ε ι μ έ φ δ λ ω ς α ν τ ι θ ι έ τ ο υ ς α π ό ψ ε ι ς τ ω ν Ο υ δ α μ ο ύ τ ο ύ ε ρ γ ο υ τ ο υ
σ υ ν ι σ τ α π φ Γ η ν ε κ τ ω ν κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν τ ώ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι
σ τ ω ν κ α Ι ε π α γ ρ ύ π ν η σ ι ν τ ώ ν ε ξ ο μ ο λ ό γ ω ν δ ι α τ η ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ π ρ ο δ ο σ ί α ν
π ρ Ο ς δ ι α κ ρ ά τ η σ ι ν τ ώ ν π ο ι μ ν ί ω ν τ ω ν μ α κ ρ α ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω λ ύ μ η ς α λ λ α ν τ ι θ έ
τ ω ς σ υ ν ε χ ς τ ο ν ί ζ ε ι τ η ν ε π ι β α λ λ ο μ έ ν η ν ύ π α κ ο η ν Μ ο ν α χ ώ ν κ α Ι λ α ί κ ω ν ε Ι ς τ ο υ ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς τ ω ν π ρ ο ς α π φ Γ η ν σ χ ι σ μ ά τ ω ν xc:l μ ε ρ ι σ μ ι δ ν ...
Τ
λ β e. .,.", , θ C , "
ε Ο ε υ α ι ο ς ο τ ι η α ν ω τ ε ρ ω σ υ γ γ ρ α φ η τ ο υ α ι κ α ν Ο Π Ο Ι Η κ α ι τ ο ν π ν ε υ
μ α τ ι κ ό ν τ ο υ Π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ο ν τ ο ν π λ ι ν ε ν α ί ρ έ σ Η Α θ η ν α γ ρ ι ν τ η ν α π ο σ τ έ λ
λ ε ι ε Ι ς Κ ω ν λ ι ν μ ε τ η ν κ ά τ ω θ ι α φ ι έ ρ ω σ ι ν
« Τ fJ Α Θ Π α ν α γ ι ό τ η τ ι τ φ Ο Ι κ Ο υ μ ε ν ι κ Ψ
Π α τ Ρ ι ά Ρ Χ τ ι Κ υ Ρ ί φ Κ φ >Α θ η ν α γ ό ρ q., π Ρ 0­
σ κ u ν η τ φ μ ο ι Π α ί Ρ Ι κ α Ι Δ ε σ π ό τ Τ Ι
Ι ς Φ α ν ά Ρ L Ο ν 28-4-71».
Τ ώ ρ α α ν τ ι λ α μ ά ν ε τ α ί τ ι ς δ ι α τ ί ό π ρ ο σ κ υ ν ώ ν ε ν α τ ο ι ο ϋ τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν
δ ε ν ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν ά ε υ α ρ ε σ τ η τ α ι ε κ τ ς π α Τ ι κ η ς σ τ ά σ ε ω ς κ α Ι α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς
-------_.------.....
-13­
τ ώ ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν ε ν α ν τ ι τ ο ϋ ... α ί ρ ε τ ι κ ο ϋ Δ ε σ π ό τ ο ύ τ υ ο ν τ ω χ α λ ε
π ο Ι ο ί κ α ι ρ ο ί μ α ς δ υ ν ά μ ε ν ο ι π λ α ν έ σ α ι κ α Ι τ ο υ ς ε κ λ ε κ τ ο ί ς ...
Ι Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ό α ί ι τ ο ς Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς Γ α δ ρ ι η λ κ α τ α μ ή ν α Ι ο ύ ν ι ο ν
τ ο ύ ι (24), κ α τ α τ η ν π α ν ή γ υ ρ ι ν τ η ς Ι ε ρ α ς Μ ο ν ή ς τ ο υ κ α Ι ε ν Ο ψ ε ι τ η ς
α φ ί ξ ε ω ς τ ή ς Π Ο κ α ι ρ ο ν α ν α μ ε ν ο μ έ ν η ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ς Ε ξ α ρ χ ί α ς ε δ ή λ ω σ ε τ α
κ ά τ ω θ ι Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ η τ α κ α τ ω τ έ ρ ω ε λ έ χ θ η σ α ν ε ν ώ π ι ο ν μ ε γ ά λ ο υ π λ ή θ ο υ ς
.
π α ν η γ υ ρ ι σ τ ώ ν κ α Ι τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ Α γ κ ώ ν ο κ Θ ε ο δ ο σ ί ο υ Ή ν Π ο λ ι τ
"
τ ο ν δ π ο ί ο ν π ο ι κ ί λ ω ς ο Ι π α τ έ ρ ε ς ά π ε δ ο κ ί μ α σ α ν λ ό γ φ τ ή σ υ μ μ ε τ ο χ η ς τ ο υ ε ί ς τ η ν
α ν ω τ έ ρ ω π α ν ή γ υ ρ ι ν
Ν α κ ο ι τ ά ξ ω μ ε ν τ η ν κ α λ ο γ ε ρ ι κ ή μ α ς ν α κ ο ι τ ά ζ ω μ ε τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν μ α
ν α δ ε ί χ ν ο υ μ ε α γ ά π η μ ε γ ά λ η σ τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α μ α ς κ α Ι π ρ ο ς τ α υ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ ς
τ η Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α κ α Ι π ρ ο ς τ η ν Ι ε ρ α ρ χ ί α μ α ς Δ έ ν ξ έ ρ ω τ ί π ά θ α μ ε τ έ λ ο ς π ά ν
τ ω ν ό Θ ε ο ς ν α ά λ τ ο χ έ ρ ι τ ο υ Κ α Ι τ ώ ρ α π ο υ θ ά ' ρ θ υ ή Έ ξ α ρ χ ί α ε ρ χ ε τ α ι
ή Έ ξ α ρ χ ί α Π Ο τ ο Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ε ρ χ ο ν τ α ι τ ρ ε ί ς Α ρ χ ι ε ρ ε ί ς Π ρ έ π ε ι ο λ ο ι μ α ς
ν ά τ ο υ ς δ ε χ θ ο ύ μ ε μ ε α γ ά π η ν ν α α φ ή σ ο υ μ ε α ύ τ έ ς τ Ι ς σ κ ο υ Ρ ι α σ μ έ ν ε ς
ί δ έ ε ς (5). Δ ε ν μ α ς κ ο λ ά ζ ε ι δ Θ ε ό ς γ ι α τ η ν α γ ά π η ν κ α Ι τ η ν ύ π ο δ ο χ ή ν τ η ν
ό π ο ί α ν κ ά ν ο υ μ ε σ τ ο υ ς Α ρ χ ι ε ρ ε ί ς Ε ί ν α ι π α τ έ ρ ε ς μ α ς Α ύ τ ο Ι ε ί ν α ι π ο υ λ έ ε ι ό
Π α ύ λ ο ς π ε ί θ ε σ θ ε τ ο ί ς ή γ ο υ μ έ ν ο ι ς τ ι μ ώ ν ... α ύ τ ο Ι γ α ρ μ ε ρ ι μ ν ώ σ ι ν ύ π ε ρ τ ω ν
- c - λ Ι , δ ώ Κ ,., δ , II ι θ λ
ψ υ χ ω ν η μ ω ν ω ς ο γ ο ν Μ Ο σ ο ν τ ε α ι ο τ α ν ε ν τ ο υ ς σ ε υ ω μ ε α α υ σ ι τ ε
λ ε ς ή μ ί ν τ ο ύ τ ο Ε ί ν α ι π ρ ο ς ζ η μ ί α ν μ α ς Δ έ ν ε ί ν α ι ή ή μ έ ρ α γ ι α ν α κ ά ν ω τ έ
τ ο ι ε ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς τ έ λ ο ς π ά ν τ ω ν ά λ λ α ε ε ί ν α ι έ π ε ι δ η μ α ς ύ π ε ν θ ύ μ ι σ ε δ Σ ε
α σ μ ι ώ τ α τ ο ς τ ο ν Τ ί μ ι ο ν Π ρ ό δ ρ ο μ ο ν ό ό π ο ί ο ς ε λ ε γ ε π α ν τ ο ύ ε ν α ν τ ί ο ν β α σ ι λ έ
, St' \ λ "3 ξ ,
ω ν κ α ι υ ε ν η σ χ υ ν ε τ ο κ α ι ε ε γ ε ο υ κ ε ε σ τ ι σ ο ι ...".
Κ α Ι σ ε μ α ς ο υ κ ε ξ ε σ τ ι ν α τ η ρ ο ύ μ ε τ έ τ ο ι α σ τ ά σ ι α π έ ν α ν τ ι τ ώ ν Α ρ χ ι ε
, ρ έ ω ν κ α Ι ν α α π ο φ ε ύ γ ω μ ε ν κ α Ι ν α λ έ γ ω μ ε ν Ό χ ι ε μ ε ί ε ί μ ε θ α ο Ι σ τ υ λ ο ά
τ α ι τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς μ ό ν ο ν ή μ ε ί ς ε ί μ ε θ α Α ύ τ ο Ι ί δ ί ω ς ο Ι ' Α ρ χ ι έ ρ ε ί ς τ ο ύ
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ α υ τ ο ι ε ί ν α ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς ε ί ν α ι ί ε ρ α π ό σ τ ο λ ο ι ε Ι ν α ι ί ε ρ ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς
Α υ τ ο ι ξ έ ρ ο υ ν τ ί τ ρ α δ ο ύ ν ο Ι ά λ λ ο ι σ τ η ν Τ ο υ ρ κ ί α κ ά Ι ά λ λ ο ι σ τ α μ έ ρ η τ ς Α μ ε
ρ ι κ η ς κ α Ι τ η ς Α φ ρ ι κ ή ς μ ε τ ο υ ς Μ α ύ ρ ο υ ς ε κ ε ί π έ ρ α π ο υ α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι ...» Π ε
ρ ι ο δ ι κ ο ν Α Γ Ι Ο Σ Σ Ι Μ Ω Ν Σ ε π τ 1,971, σ σ 4-5).
Τ Ο χ ε ί ρ ι σ τ ο ν δ ι α τ ό ν α ν ω τ έ ρ ω Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ν ε ί ν α ι Τ Ι ε Θ υ ς α μ α τ ψ
θ α ν ά τ φ τ ο ύ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ ο σ τ ι ς σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ε τ υ χ ε ν α σ υ μ π έ σ υ κ α τ α τ η ν π α
ν ή γ υ ρ ι ν τ η ς fI. Μ ο ν ή τ ο υ (24 υ ν 197'2 π ή μ ε δ ή λ ω σ ε τ α κ ά τ ω θ ι τ ρ α
γ ι κ α ε ν ώ π ι ο ν π ρ ο σ κ υ ν η τ ώ ν κ α Ι π λ ή θ ο υ ς Μ ο ν α χ ώ ν Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Θ Ρ Η
5. Δ ά τ Ο ν Κ α η γ ο ύ μ ε ν ο ν κ Γ α ρ ι η λ ά π ο τ ε λ ο ϋ ν σ κ ο ρ ι α σ μ ν ε ς Ι δ έ ε ς τ α ά ν ε
."
ν ω Τ Κ α φ ρ ο ν ή μ α τ α τ ω ν Ά YLOQELorov π α τ έ ρ ω ν δ ι ο κ α Ι έ π ι υ μ ε ί π ά σ τ ι δ υ ν ά μ ε ι κ α Ι β ι
ν α ύ π ο δ έ χ ω ν α ι τ μ ε δ ι ω ν τ ε ς τ ο υ ς ά χ ι ε ρ ε ϊ ς τ ο ί ί Λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ο ς Ι α κ ώ β ο υ ε ί ς π ο ι κ ί
λ α σ λ λ ε ι τ ρ γ Ι α ς κ α Ι Σ Μ π ρ σ ε υ χ ά ς Π ν ο μ ω ς ν α ε Χ Ό δ κ α ω ν δ γ η ρ α ι ο ς Κ α
η γ ο ύ μ ε ν ο π ο ί ο ς δ ε ν i}a. τ ο έ ε ώ ρ ε ι Τ μ η ν ν α σ μ π ρ ο σ ε χ η μ ε τ α Ι ε ρ ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν
κ α Ι Ι ε ρ α π ο σ τ ό λ ω ν ...
.
',-:.,",!
.. _, . Ι ­
: ι ".. ζ ζ Υ τ Χ
.-­
:'
)
ι ""
1.'1·

j;,


:f"
.-,
-14­
Ν Ε Ι Τ Η Ν Ο Ρ Φ Α Ν Ε Ι Α Τ Η Σ
Δ Ι Α Τ Ο Ν Μ Ε Γ Α Λ Ο Ν Α Θ Η Ν Α Γ Ο
Ρ Α Ν ... ι
τ α σ χ ό λ ι α π ε ρ ι τ τ ε ύ ο υ ν ...
Η Τ έ λ ο ς δ ι α ν α κ λ ε ί σ ω μ ε ν τ Ύ ι ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς τ ω ν
ε π ι σ ή μ ω ν Ι ε ρ ο κ ι ν τ ι κ ω ν Ά ρ χ ω ν ε π ι τ η Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ α ν α
φ έ ρ ο μ ε ν τ ό τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α τ η ς Ι ε ρ ά ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ε π ι τ φ θ α ν ά τ ψ τ ο υ τ ο δ π ο ί
ο ν κ α τ α τ α ψ ε υ δ ε ί ς μ α ρ τ υ ρ ί α ς σ η μ α ί ν ο ν τ ο ς μ έ λ ο υ ς τ η ς Α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς α δ ε λ
φ ό τ η τ υ ς σ υ ν ε τ ά γ η ύ π σ τ ο ύ Ά ρ χ ι γ ρ α μ μ α τ έ ω ς α υ τ η ς α ρ χ ι μ κ Π Α Ν Τ Ε Λ Ε
Η Μ Ο Ν Ο Σ Ν Τ Α Β Ο Τ ε ν α γ ν ο ί ι ι τ ω ν λ ο ι π ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν κ α Ι τ η ς δ ι ο ι
κ ο ύ σ η ς tlEQii:; Ε π ι σ τ α σ ί α ς Τ Ο π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν α υ τ ο ύ σ ι ο ν
Β α θ ύ τ α τ α σ υ γ κ ε κ ι ν η μ έ ν ο ι ύ π ο δ ά λ λ ο μ ε ν θ ε ρ μ α υ ί ί κ α σ υ λ λ η π η τ ή ρ ι α Μ η
τ ρ Ι ή μ ώ ν Μ ε γ ά λ η Έ κ κ λ η σ ί ι ι Τ μ ε τ έ ρ ι ι Σ ε δ α σ μ ι ό τ η τ ι τ η ς κ α θ ή μ ά ς eI. Κ ο ι
ν ό τ η τ ο ς Α γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν Π α τ έ ρ ω ν ε π ι τ η ε ί ς Κ ύ ρ ι ο ν ε κ δ η μ ί ι ι π ο λ υ σ ε δ ά
σ τ ο υ Π ο ι μ ε ν ά Ρ Χ ο υ ή μ ώ ν κ α Ι μ ε γ ά λ ο υ Π α τ Ρ ι ά ρ
Χ ο υ Ά θ 11 ν α γ ό Ρ ο υ Δ ε ό μ ε θ α σ π ω ς Κ ύ ρ ι ο ς α ν α π α ύ σ ψ υ χ η ν α υ
τ ο ύ ε ν σ κ η ν α ί ς Δ ι κ α ω ν μ ε τ α ί ε ρ α ρ χ ώ ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ω ν Γ ρ η γ ο ρ ί ω ν Φ ω τ ί ω ν
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ώ ν Π α τ ρ ι α ρ χ ώ ν Δ ι δ α σ κ ά λ ω ν κ α Ι π ά ν τ ω ν τ ω ν ά γ ί ω ν Ε λ λ Β ο ρ
ρ α ς 8 Ι ο υ λ ί ο υ 1972, σ 1).
Κ α Ι μ ό ν ο ν δ ι α τ η ν π α ρ ο ύ σ α ν ε ν έ ρ γ ε ι ά ν τ ο υ δ α ν ω τ έ ρ ω α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς
θ α ε π ρ ε π ε ν α ε Ί χ ε α π ο λ υ θ ή τ η ς θ έ σ ε ώ ς τ ο υ ε α ν έ π ε κ ρ ά τ ε ι ί χ ν ο ς δ ε ν λ έ γ ο μ ε ν
π α τ ε ρ ι κ η ς α λ λ ά π λ ώ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ο ς π α ρ α τ ο ί ς ύ π ε υ θ ύ ν ο ι ς τ ο ύ
Ι ε ρ ο ύ Τ ό π ο υ κ α Ι τ η ς eI. Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν Ε α ν α ί π ρ ά ξ ε ι ς τ ο ύ Ά θ η
ν α γ ό ρ ο υ τ υ γ χ ά ν ο υ ν α ξ ι α ι ... Π α ρ α δ ε ί σ ο υ τ ό τ ε π λ ι φ ο ο ύ μ ε θ α σ τ ι ή Κ ό λ α
σ ι ς θ α π ε ρ ι έ χ π α ν ε Ι δ ο ς ά μ α ρ τ ω λ ώ ν π λ η ν τ ώ ν ... α ί ρ ε τ ι κ ώ ν Ο π ο ί α Ο ν τ ω ς
κ α τ ά π τ ω σ ι ς κ α Ι κ α τ ά π τ υ σ τ ο ς π τ ώ σ ι ς δ ι α σ ύ ν ο λ ο ν τ η ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ν α δ ε λ φ ό
τ η τ α
Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ Ι ι Ε ξ α ρ χ ί α τ ο υ 1972
Ε ί ς τ α ς 16 Σ ε π τ τ ο ύ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ε τ ο υ ς (1972) α φ ί χ θ η ε ί ς τ ο ν ί ε ρ ο ν
_ Ά θ ω ν α δ ε π ί σ κ ο π ο ς Κ α β ά λ α ς κ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ώ ς ε ξ α ρ χ ο ς τ ο ύ ν έ ο υ Ο ί κ Π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ο ύ Α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ σ π ω ς π ά σ θ υ σ ί ι ι κ α τ α σ τ ε ί λ η τ ο
δ σ η μ έ ρ α ι ό γ κ ο ύ μ ε ν ο ν κ ύ μ α τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν ο Τ τ ι ν ε ς α ν τ ι δ ρ ώ ν τ ε ς ε ί ς
τ η ν ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ η ν γ ρ α μ μ η ν τ ο ύ ν έ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι έ π α ξ ί ο υ δ ι α δ ό χ ο υ
τ ο Α θ η ν α Υ ό ρ ο υ ε σ υ ν έ χ ι ζ ο ν τ η ν δ ι α κ ο π η ν π ά σ η ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς
μ ε τ α υ τ ο ύ κ α Ι τ ώ ν δ ε χ ο μ έ ν ω ν α υ τ ό ν
eo Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ς Έ ξ α ρ χ ο ς δ μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς κ α τ έ δ α λ ε ν ά τ ρ ύ τ ο υ ς π ρ ο σ
π α θ ε ί α ς σ υ ν ε π ι κ ο υ ρ ο ύ μ ε ν ο ς κ α Ι ύ π ο τ ο ύ λ ο γ ί ο υ Μ ο ν α χ ο ύ Θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ
σ ι ά τ ο υ σ π ω ς μ ε τ α π ε ί σ ι ς π α τ έ ρ α ς τ ς eI. Μ ο ν ή ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ κ α Ι α π ο δ ε
χ θ ο ύ ν τ η Υ ε κ ν έ ο υ δ ι α μ ν η μ ό ν ε υ σ ι ν τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ό ν ό μ α τ ο ς φ ο Ο Ο ύ μ ε ν ο ς
μ ή π ω ς τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ ά τ ω ν ε ϋ ρ κ α Ι ε τ έ ρ ο υ ς μ ι μ η τ ά ς Τ ο ύ τ ο τ ο ε δ ή λ ω σ ε σ α
i
........,
".
-15­
φ ώ ς κ α τ α τ η ν σ υ ν ε δ ρ ί α ν τ η ς 23/9/72 ε ν ώ π ι ο ν ά π ά ν τ ω ν τ ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν
" " λ ξ ε ι π ω ν ε π ι ε ε ι
Μ η σ α ς δ ι α φ ε ύ Υ η τ ο γ ε γ ο ν ο ς δ τ ι τ υ χ ο ν α β ε λ τ η ρ ί α κ α Ι χ α λ α ρ α ά ν τ ι
μ ε ώ π ι σ ι ς τ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς θ α ε ν θ α ρ ρ ι ν η κ α ί τ ι ν α ς ά λ λ ο υ ς ζ η λ ω τ α ς ε Ι ς ε τ έ
ρ α ς Ι ε ρ α ς Μ ο ν α ς ν α ζ η λ σ ο υ ν τ ο κ ί ν η μ α τ η ς ά π ε ι θ α ρ χ ί α ς κ α Ι ά ν τ α ρ σ ί α ς
Π ρ Ο ς π α ρ α π λ ά ν η σ ι ν μ ά λ ι σ τ α τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ν δ ε ν έ λ η σ μ ό ν η σ ε ν α τ ο
ν ί σ η κ α Ι τ α κ ά τ ω θ ι ά μ α τ η ά φ ί ξ ε ι τ ο υ Ά δ ε λ φ ο Ι κ α Ι π α τ έ Ρ ε ς
μ η τ α ρ α σ σ έ σ θ ω ύ μ ω ν ή κ α ρ δ ί α τ ο ν Ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι κ ο ν Θ Ρ ό ν ο ν κ λ ε 't ζ Ε Ι Π α τ Ρ ι ά Ρ Χ η ς σ υ ν τ η Ρ η
τ ι κ ω ν ά ρ χ ω ν μ ε ά π ο λ ύ τ ω ς ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν φ ρ ό ν η μ α
κ α Ι π α τ ε Ρ ι κ η ν γ Ρ α μ μ ή ν σ 4 τ ο ύ Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ
Μ η ε π ι τ υ χ ω τ ε λ ι κ ω ς τ ο ύ σ κ ο π ο ύ τ ο υ τ ω ν Έ σ φ ι γ μ ε ν ι τ ω ν ά π ο δ ε ι ξ ά ν τ ω ν
ε ω λ α κ α Ι θ ε α τ ρ ι κ α τ α ρ ή μ α τ α τ ο ύ κ Έ ξ ά ρ χ ο υ κ α Ι μ ε τ α π α ρ ρ η σ ί α ς δ μ ο λ ο γ η
τ ω ν ε μ μ ε ι ν ά ν τ ω ν ε Ι ς τ η ν ύ π ο τ ω ν ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ε π ι α λ λ ο μ έ ν η ν σ τ ά σ ι ν κ α Ι
ά ν τ ί δ ρ α σ ί ν τ ω ν δ κ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς δ ε ν έ ρ υ θ ρ ί α σ ε ν ν α ά π ο κ α λ έ σ η τ ο ύ τ ο υ ς κ α Ι
π ά ν τ α τ α υ ς δ μ ό φ ρ ο ν ά ς τ ω ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ ς α π ε ι θ ά ρ χ ο υ ς ά ν τ ά ρ τ α ς
α ν α ρ χ ι κ ο ύ ς α ν α τ ρ ο π ε ί ς τ η ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς τ ά ξ ε ω ς κ α Ι τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν τ ο ύ
Μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ π ρ ο φ ά σ ε ι ε ύ σ ε ε ί α ς κ α Ι ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς
Δ ε ν ε λ η σ μ ό ν η σ ε ε π ί σ η ς ν α σ υ μ δ ο υ λ ε ύ σ η τ ο υ ς ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς τ η ς fI.
Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς σ π ω ς φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν δ ι α τ η ν κ υ ρ ί α ν ά π ο σ τ ο λ ή ν τ ω ν τ η ν σ ω τ η ρ ί α ν
τ ω ν ψ υ χ ω ν τ ω ν κ α Ι μ η π ρ ο σ έ χ ο υ ν τ α δ ι α φ ό ρ ο υ ς δ ι α δ ό σ ε ι ς α ν ε υ θ ύ ν ω ν π ρ ο
σ ώ π ω ν κ α Ι κ α τ α λ ή γ ω ν ε τ ό ν ι σ ε ν Τ ο λ μ α τ ε ν α δ μ ι λ ή σ η τ ε π ε ρ Ι α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ Π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι π ε ρ Ι ά λ λ ο υ ώ ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ο ς τ α ς γ ρ α μ μ ά ς τ ο υ κ α Ι θ έ τ ο ν τ ε ς ε ν
α μ φ ι ό λ φ τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν τ ο υ Ό σ ο ν α φ ρ τ Ο ν ά ε ί μ ν η σ τ ο ν ε ν Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ς
Α θ η ν α γ ό ρ α ν π ρ έ π ε ι ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε δ τ ι ή Ε κ κ λ η σ ί α ο ύ δ έ π ο τ ε έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε
ώ ς α Ι ρ ε τ ί ζ ο ν τ α (sic) π ρ ό σ ω π ό ν τ ι χ ω ρ Ι ς ν α τ ε θ ii ύ π ο κ α τ η γ ο ρ ί α ν κ α Ι ν α α π ο
λ γ η θ ί ο ύ τ ο ς (sic). Π ο ί α τ ο π ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α κ α Ι Σ ύ ν ο δ ο ς ε θ ε σ ε ε ν α μ φ ι ό
λ φ τ α ο ρ θ ό δ ο ξ α φ ρ ο ν ή μ α τ α ύ Ά θ η ν α γ ό ρ α
Ε π ι σ τ έ γ α σ ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α κ ο δ ό ξ ω ν κ α Ι ά ν τ ι ρ θ ο δ ό ξ ω ν ρ η μ ά τ ω ν α π ε
τ έ λ ε σ ε ή ε π α κ ο λ ο υ θ ή σ α σ α ά π ά ν τ η σ ι ς ε κ μ έ ρ ο υ ς σ υ μ π ά σ η ς τ η ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς
τ ο ύ Μ ο ν α χ ο ύ Θ ε ο κ λ ή τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ι ά τ ο υ ε Ι Π ό ν τ ο ς μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά λ λ ω ν κ α Ι τ α
έ ξ η ς
Μ α ς ε δ ώ σ α τ ε τ η ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν Σ ε δ α σ μ ι ώ τ α τ ε ν α έ κ τ ι μ ή σ ω μ ε ν τ η ν σ ύ ν ε
σ ί ν Σ α ς τ η ν ε υ μ έ θ ο δ ο ν δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν τ ω ν σ υ ν ο μ ι λ ι ώ ν τ α ό ρ θ ό δ ο ξ α
κ α Ι π ε φ ω τ ι σ μ έ ν α κ Ρ ι τ ή Ρ ι ά Σ α ς 1. ..». Ο ρ θ ό δ ο ξ α λ ο ι
π ο ν κ α Ι π ε φ ω τ ι σ μ έ ν α τ α κ ρ ι τ ή ρ ι α τ ο ύ κ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ τ ο ύ ε π ι σ κ ό π ο υ δ δ π ο ί
ο ς ε ζ ή τ η σ ε δ η μ ο σ ί σ υ γ γ ν ώ μ η ν ... ά π ο τ η ν ψ υ χ η ν τ ο ύ μ ε γ ά λ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ
6. Δ υ σ τ υ χ ω ς ο υ δ ε μ ί α Δ ι α τ ο ύ τ ο ά κ ρ ι ω ς κ α ι φ ε ύ γ ο υ ν ο ί •Α γ ρ ε ϊ τ α ι π α τ έ ρ ε ς
μ α κ ρ α ν ά π ο α υ τ α ς κ α Ι π ά ν τ ω ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν α υ τ α ϊ ς α ν ό σ τ ρ α τ η γ ο ς π ρ ο δ ί δ
μ ί α π λ έ ο ν ά π ο μ έ ν ε ι έ λ π ι ς π ρ ο ς σ ω τ η ρ ί α ψ ή α ρ ν η σ ι ς π ά σ η ς ί ι π α κ ο η ς π ρ ο ς α ύ τ ό ν κ α Ι
τ ο ύ ς δ ε χ ο μ έ ν ο υ ς α υ τ ό ν
l
-lG­
Ι
δ ι ό τ ι τ ο ν ε π ί κ ρ α ν ε ώ ς ε ί π ε ν ο τ ε ε ζ η δ ι α ν α κ α τ α λ ή ξ η Α ν ύ π ά ρ χ ο υ ν σ η
μ ε ί α ε ι ς τ α ό π ο ί α δ Ξ ν τ ο ν έ κ α τ α λ ά δ α μ ε α ς μ α ς σ υ γ χ ω ρ έ σ Ό τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ
δ π ω ς ξ έ ρ ο υ ν ν α σ υ γ χ ω ρ ο ύ ν ο Ι μ ε γ ά λ ο ι τ ο υ ς μ ι κ ρ ο ύ ς ο Ι ό π ο ι ο ι μ ι κ ρ ο Ι σ υ ν ή
θ ω ς δ ε ν τ ο υ ς ε ν ν ο ο Ί ν ...».
Τ ί ν α π ρ ο σ θ έ σ ω μ ε ν «...μ ε τ α π ρ ώ τ η ν κ α Ι δ ε υ τ έ ρ α ν ν ο υ θ ε σ ί α ν π α ρ α ι τ ο ύ
tH Π α Τ Ρ α Ρ ι Ε ξ α ρ χ ί α τ ο υ 1973
Til" η ν Σ ε π τ ε μ δ ρ ί σ υ 1973 α φ ί χ θ η τ ε λ ι κ ώ ς μ ε τ α α π ο τ ρ ε ί ς α ν α ο λ α ς
ή ζ ω η ρ ώ ς α ν α μ ε ν ο μ έ ν η Ε ξ α ρ χ ί α τ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ Κ ω ν λ ε ω ς ε χ ο υ σ α Π ρ ό ε
δ ρ ο ν μ ε ν τ ο ν Σ ε Ο Σ τ α υ ρ ο υ π ό λ ε ω ς κ Μ ά ξ ι μ ο ν κ α Ι μ έ λ η τ ο υ ς Σ ε δ Δ ρ ά μ α ς
κ Δ ι ο ν ί σ ι ο ν κ α Ι Ρ ε θ ύ μ ν η ς κ α Ι Α ί ι λ ο π ο τ ά μ ο υ κ Τ ί τ ο
Κ α τ α τ η ν π ρ ώ τ η ν π α ν η Υ υ ρ ι κ η ν σ υ ν ε δ ρ ί α ν τ η ς Ε κ τ ά κ τ ο υ Δ ι π λ η ς Ι ε ρ α ς
Σ υ ν ά ξ ε ω ς ("2:2/9/1973), ό π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Ε ξ α ρ χ ί α ς έ ξ ε φ ώ ν η σ ε π α ν η γ υ ρ ι κ η ν
δ μ ι λ ί α ν π ρ ο ς α π α ν τ α τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω σ υ ν έ δ ρ ο υ ς τ ο ν ί σ α ς κ α τ α λ λ ή λ ω ς κ α Ι μ ε τ
ε μ φ ά σ ε ω ς σ υ ν τ ο ί ς α λ λ ο ι ς τ α κ ά τ ω θ ι α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ η ν σ τ ά σ ι ν τ ώ ν α ν θ ε
ν ω τ ι κ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν Μ ο ν α χ ώ ν
Έ ν έ ρ γ ε ι α ι κ α Ι π ρ ά ξ ε ι ς α ν τ ι δ α ί ν ο υ σ α ι π ρ ο ς τ η ν ν ο μ ι κ η ν κ α Ι η θ ι κ η ν τ ά
ξ ι ν τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν α ν τ α ρ σ ί α ι κ α Ι α π ο σ τ α σ ί α ι π ρ ο ϊ ό ν τ α α ν υ π α κ ο η ς κ α Ι
α π ε ι θ α ρ χ ί α ς π ρ ο σ Ο Ο λ λ σ υ ν τ ο ν χ ώ ρ ο ν τ η ν κ λ η σ ι ν κ α Ι τ ο μ ο ν α χ ι κ ο ν α ύ τ ω ν
σ χ η μ α κ λ ο ν ί ζ ο υ ν τ Ο ν θ ε μ έ λ ι ο ν λ ί θ ο ν τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς α ύ τ ω ν ε ξ α ρ τ ή σ ε ω ς ε κ
τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ έ ν τ ρ ο υ μ α κ ρ α ν τ ο υ ό π ο ί ο υ δ ε ν α π ο τ ε
λ ο ύ ν ε ι μ η α κ α ρ π α κ α Ι π ι κ ρ ό κ α ρ π α δ έ ν δ ρ α μ η π ε φ υ τ ε υ μ έ ν α δ π ο υ δ ε ί π α ρ α
τ α ς δ ι ε ξ ό δ ο υ ς τ ώ ν ύ δ ά τ ω ν κ α Ι μ η δ ι δ ό ν τ α τ ο ν κ α ρ π ο ν ε ν τ ο ί ς κ α ι ρ ο ί ς α ύ τ ώ ν
μ η α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α ο ι κ ο δ ο μ η ν ε π ι τ η ν π έ τ ρ α ν α λ λ α ε π ι τ η ς α μ μ ο υ τ η ν ό π ο ί α ν π α
ρ α σ ύ ρ ο υ ν ή β ρ ο χ η κ α Ι ο Ι α ν ε μ ο ι κ α τ α τ η ν β ε δ α ί ω σ ι ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ σ 7 τ ώ ν
π ο λ υ γ ρ α φ Π ρ α κ τ ι κ ώ ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ε δ ρ ί α ς
Μ ε τ ά τ ο π έ ρ α ς τ ο ύ α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ό Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ή ς tI. Μ ο ν η ς Δ ι ο
, Γ Il. λ θ θ e θ " , , λ
ν υ σ ω υ κ α υ ρ ι η π ρ ο ε υ μ ο π ο ι η η ω ς σ υ ν η ω ς ν α ν τ ι φ ω ν η σ η τ ο ν π ρ ο α
λ ή σ α ν τ α π ρ ό ε δ ρ ο ν δ ι α τ ώ ν κ α τ ω τ έ ρ ω ρ η μ ά τ ω ν π ά ν τ ο τ ε κ α τ α τ α κ υ κ λ ο φ ο ρ ή
σ α ν τ α Π ρ α κ τ ι κ ά
Η ύ χ α ρ ί σ τ η σ ε ε κ μ έ σ η ς ψ υ χ η ς τ ο ν Σ ε δ ά γ ι ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο ν δ ι α τ α ς σ ο φ α
ύ π σ θ ή κ α ς κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ α ς σ ο δ α ρ α ς π α ρ α ι ν έ σ ε ι α Ι ό π ο ί α ι ε π ε σ α ν ε π ι τ α ς
κ α ρ δ ί α ς μ α ς κ α Ι μ α έ δ ρ ό σ ι σ α ν Θ α ε Τ ν α ι ε ύ χ η ς ε ρ γ ο ν ν α π ο λ υ γ ρ α φ η θ ο ύ ν ο Ι
" \, λ - λ \ e \ 1\1 \ ,\ λ θ
λ
ο γ ο ι
'
α υ τ ο ι ν α α π ο σ τ α σ υ ν ε ι ς ο α ς τ α ς ι ε ρ α ς ι ο ν α ς κ α ι ν α φ υ α χ ο υ ν
ώ ς κ ε ι μ ή λ ι ο ν ί ε Ρ ο ν ε ι ς τ ο ν ί ε ρ ο ν ή μ ώ ν Τ ό π ο ν Σ υ ν ε χ ί ζ ω ν δ ε
ύ π ε γ ρ ά μ μ ι σ ε δ ι δ λ ί γ ω ν η ν ε ν Α γ ί ι ρ ρ ε ι κ α τ ά σ τ α σ ι ν ώ ς κ α Ι τ Ο ν α κ α ι ρ ο ν
κ α Ι π α ν δ ρ ι ό ν ύ π ε ρ ο α ί ν ο ν τ α ζ η λ ω τ ι σ μ ό ν π ρ σ σ ώ ω ν ώ ς ε π ι τ ο π λ ε ί σ τ ο ν α π α ι
δ ε ύ τ ω ν κ α Ι ε ύ κ ό λ ω ς ε π η ρ ε α ζ ο μ έ ν ω ν κ α Ι π α ρ α σ υ ρ ο μ έ ν ω ν ύ π ο τ ω ν ώ σ α ύ τ ω ς κ α
τ α λ λ ή λ ω ς κ α Ι τ ε χ ν η έ ν τ ω ς π α ρ α σ υ ρ ό ν τ ω ν κ α Ι π λ α ν ν τ ω ν Π ρ ό σ ω π α κ α Ι α ν
J.
._--------"'"
-17­
θ ρ ω π ο ι ε ξ α γ ν ο ί α δ έ ν ύ π ο π τ ε ύ ο ν τ α ι π ο λ λ ά κ ι ς τ ο μ ε γ ά λ ο κ κ τ ο ό π ο ί ο ν π ο ο
κ α λ ο ύ ν ε ί ς τ ο ν τ ό π ο ν τ ο ν Α γ ι ο ν ε δ ώ ε ν ό ν ό μ α τ ι ε ν ο ς ζ ή λ ο υ ο ύ κ α τ ε π ί γ ν
σ ι ν κ α Ι ώ ς ό Ά π Π α ύ λ ο τ ο π ρ ό τ ε ρ ο ν ζ η λ ω τ η τ ώ ν π α τ ρ ι κ ώ ν π α ρ α δ ό σ ε
ω ν ύ π ά ρ χ ω ν ε π ί σ τ ε υ ε ν σ η π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ύ ψ η λ ά ς ύ π η ρ ε σ ί α ς ε ν φ κ α τ ά β ά θ ο ς ε δ ί
ω κ ε τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ο ύ τ ω κ α Ι α ύ τ ο Ι ό δ η γ ο ϋ ν τ α ι ε ί ς α ί ρ έ σ ε ι ς
κ α Ι σ χ ί σ μ α τ α ε ά ν β έ δ α ι α ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ε ν α π α ρ ό μ ο ι ο ς π α ρ α λ λ η λ ι σ μ ό ς Α ύ τ
σ 10).
Ο ύ τ ω δ ι α μ ί α ν ε ι σ έ τ ι φ ο ρ ά ν α π ε δ ε ι κ ν ί ε τ η λ Ι ο υ φ α ε ι ν ό τ ε ρ ο ν σ τ ι ό Κ α
κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς κ Γ α δ ρ ι η λ σ υ μ μ α Χ ή σ α ς π λ ή ρ ω ς μ έ τ α υ ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι
σ τ ά τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ ε θ ε ώ ρ ε ι π ά σ α ν κ α τ α ύ τ ώ ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν τ ω ν γ ι ρ ε ι τ ω ν
π α τ έ ρ ω ν ώ ς ό δ η γ ο ύ σ α ν κ α τ ε ύ θ ε ί α ν ε Ι ς σ χ ί σ μ α κ α Ι α ί ρ ε σ ι ν κ α τ η γ ο ρ ώ ν
ο ύ τ ω ς α ν ε ρ υ θ ρ ι ά σ τ ω ς κ α Ι α π ρ ο κ α λ ύ π τ ω ο ύ μ ό ν ο ν τ ο υ ς Ι η λ ω τ ά ς π α τ έ ρ α ς
τ ή ς σ ή μ ε ρ ο ν κ α Ι σ ν α ύ τ ο ί ς β ε Β α ί ω ς κ α Ι τ η ν Μ ο ν η ν Ε σ φ ι γ μ έ ν ο υ ά λ λ ά

σ υ λ λ ή δ η ν α π α ν τ α ς τ ο υ ς π ρ ο η μ ώ ν έ ν α θ λ ή σ α ν τ α ς ά γ ί ο υ ς δ μ ο λ ο γ η τ ά ς τ η ς π ί
σ τ ε ώ ς μ α ς ο ί τ ι ν ε ς ο ύ χ Ι δ ι ά π α ρ ο μ ο ί α ς ά λ λ ά π ο λ υ μ ι κ ρ ο τ έ ρ α ς τ ώ ν σ η μ ε ρ ι ν ω ν
ά ν η κ α ν ο ν ι κ ο τ ή τ ω ν κ α Ι κ α κ ο δ ο ξ ι ώ ν δ ι έ κ ο π τ ο ν π α σ α ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν κ ο ι ν ω
ν ί α ν π ρ ο ς τ η ν κ α κ ό δ ο ξ ο ν π ρ ο ί σ τ α μ έ ν η ν τ ω ν α ρ χ η ν κ α Ι τ ο υ ς π ο ι κ ί λ ο υ ς σ υ μ
μ ά χ ο υ ς τ η ς
Τ ο α κ ρ ω ς θ λ ι β ε ρ ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ε ί ν α ι ο τ ι Ο Τ Δ Ε Ι Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω
Π Ο Σ η Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ώ ν 2:0 Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ώ ν δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η δ ι α τ ά λ ε χ θ έ ν τ α
ύ π ο τ ο ύ κ Γ α β ρ ι ή λ σ ι γ ί ο ύ τ ω σ υ ν ε υ δ ο κ ή σ α ν τ ε ς ε ί ς τ ο α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν ε ρ γ ο ν
τ ο υ π ρ α γ μ α δ π ε ρ π α ρ α τ η ρ ή σ α ς ε ξ ε μ ε τ α λ λ ε ύ θ η δ ε ό ν τ ω ς ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Ε
ξ α ρ χ ί α ε ν τ ί ϊ ά ν τ α π α ν τ ή σ ε ι τ ο υ τ ά έ ξ η ς Ε ν α π ο λ ύ τ φ β ε β α ι ό τ η τ ι
δ η ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ ε κ ι ι Ι σ υ γ κ ε φ α λ α ι ο ν ε τ ε τ η ν Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ο Ν Γ Ω ι Τ Ω Ν
Π Α Ρ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν Π Ά Τ Ε Ρ Ω Ν δ η λ ο ύ μ ε ν ...». α γ ι ο ς Σ τ α υ ρ ο υ π ό λ ε ω ς
ώ ς ή τ ο φ υ σ ι κ ό ν ε ν δ ι ε φ έ ρ ε τ ο δ ι ά σ υ μ φ ω ν ί α ς κ α Ι μ ό ν ο κ α Ι ο ύ δ ό λ ω ς δ ι ι ά ... π α
ρ α φ ω ν ί α ς α ί δ π ο ί α ι θ α τ ο ύ ε δ υ σ χ έ ρ α ι ν ο ν τ Ο ν ε ρ γ ο ν τ η ς κ α τ α π ν ί ξ ε ω ς τ η ς ά ν τ ι
δ ρ ώ σ η ς Δ γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ή ς ψ υ χ ή ς ...
Μ ε τ ά τ η ν ά ν τ α π ά ν τ η σ ι ν τ ο ύ Π ρ ο έ δ ρ ο υ δ ι ω ρ ί σ θ η σ α ν τ έ σ σ α ρ ε ς Ε π ι τ ρ ο
π α Ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ δ π ω ς κ α τ α τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω κ Μ ά ξ ι μ ο ν ε ξ ε τ α σ θ ο ύ ν ε ύ χ ε ρ έ σ τ ε
ρ ο ν τ ά α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α τ ο ν Τ ό π ο ν π ρ ο β λ ή μ α τ α Ε κ τ ο ύ τ ω ν θ α π α σ χ ο λ ή σ ο υ ν
η μ α ς ε ν τ α ύ θ α ι δ ι α ι τ έ ω α ί Ε ι σ η γ ή σ ε ι ς τ ώ ν Ε π ι τ ρ ο π ώ ν Β κ α Ι Δ ώ ς ά σ χ ο
λ η θ ε ί σ α ι ε ι δ ι κ ό ς μ ε τ ο π ρ ό λ η μ α τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν κ α Ι τ ο τ η ς Η ς Έ σ φ ι
γ μ έ ν ο υ ε Ι δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν
..
Ή Β λ ο ι π ό ν Ε Ι σ ή γ η σ ι ς ύ π ο τ ό ν τ ί τ λ ο ν Ν ο μ ο κ α ν ο ν ι κ η
θ ε ώ ρ η σ ι ς τ ω ν ύ φ ι σ τ α μ έ ν ω ν π ρ ο δ λ η μ ά τ ω ν κ α Ι
δ η μ L Ο υ Ρ γ η θ ε ι σ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν ε ν Ά γ Ι φ "0 Ρ ε ι
ε ξ ε π ο ν ή θ η ύ π ο τ ο ύ Σ ε δ Δ ρ ά μ α κ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ τ η σ υ ν ε ρ γ ί τ ο ύ Μ ο ν α χ ο ύ θ ε ο
κ λ ή τ ο υ Δ ι ν υ σ ι ά τ υ κ α Ι ε τ έ ρ ω ν τ ε σ σ ά ρ ω ν Π Ρ Ο ί σ τ α μ έ ν ω ν Μ ο ν ώ ν Δ ε δ ο μ έ
δ
< <, Δ < " δ < Ε λ λ δ ,., •
ν ο υ ε σ η ο α γ ι ο ς ρ α μ α ς ω ς κ α ι π α ν τ ε ς σ χ ε ο ν ο ι α ι κ ο ι ε π ι σ κ ο π ο ι α
γ ν ο ο ύ ν π α ν τ ε λ ό ς τ ά τ ο ύ eAYLou Ό ρ ο υ ς ε ί ν α ι δ ή λ ο ν Ο Τ Ι κ ύ ρ ι ο ς ε κ π ο ν η τ η ς
-·18­
τ η α ν ω τ έ ρ ω Ε ί σ η γ ή σ ε ω ς τ υ γ χ ά ν ε δ Μ ο ν α χ ο ς Θ ε ό κ λ η τ ο ς Κ α ι ρ ο ς δ μ ω ν α
ί δ ω μ ε ν κ α Ι τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό ν τ η ς
Μ τ η ν π ρ ό τ α σ ι ν Τ Ο θ έ μ α τ ώ ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν Ζ η λ ω τ ώ ν α π ο τ ε λ ε ί τ η ν ο ν
τ ω ς α ί μ ο ρ ρ ο υ σ α ν π λ η γ ή ν δ ι α τ ο Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς ή Ε ί σ ή γ η σ ι ς α ρ χ ε τ α ι τ η ς
α ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ δ ι α κ ο ν ί α ς τ η ς ά ν ε υ π ρ ο κ α λ ύ μ μ α τ ο ς κ α Ι δ ι π λ ό η ς Α φ ο ύ α ν ε
φ έ ρ θ η κ α τ α ρ χ η ν ε ί ς τ α ς π ρ ο η γ η θ ε ί σ α Ε ξ α ρ χ ί α κ α Ι τ ο ά π ο τ υ χ ε ν ε ρ γ ο ν
α υ τ ώ ν ε ί σ έ ρ χ ε τ α ι ε ί ς τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α γ ε γ ο ν ό τ α τ α μ ε τ α τ ο 19'63 δ η μ ι ο υ ρ γ η θ έ ν
τ α ώ ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς
Ά π σ τ ο ε τ ο ς 19G4 κ α Ι ε ν τ ε ύ θ ε ν α ί π λ ε ί σ τ α ι τ ώ ν Ι ε ρ ώ ν Μ ο ν ώ ν ε κ
π α Ρ ε Ρ μ η ν ε ί α ς (1) τ ι ν ώ ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν κ α Ι λ ό γ ω ν τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά
Ο η ν α γ ό ρ ο υ δ ι έ κ ο ψ α ν τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν α ύ τ ο ύ ε ν τ α ί ς Ι ε ρ α ί ς α κ ο λ ο υ θ ί α ι ς κ α Ι τ η
κ ο ι ν η λ α τ ρ ε ί
Μ ε τ α δ ε τ η ν κ ο ί μ η σ ι ν τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α Ι η ν ε κ λ ο γ η ν
τ ο ύ Π α ν α γ ι ω τ ά τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Τ τ ο ύ Α Ι ή ·1. Κ ο ι ν ό τ η ς π ά λ ι ν
α ν έ λ α δ ε ν τ η ν π ρ ω τ ο υ λ ί α ν (8) τ η ς σ υ σ τ ά σ ε ω ς π ρ ο ς τ α δ ι α κ ο ψ ά σ α ς τ ο ύ μ ν η
μ ο σ ύ ν ο υ τ ο υ ο ι κ ε ί ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ ί ε ρ α ς Μ ο ν α ς δ π ω ς ε π α ν α φ έ ρ ο υ ν τ ο ύ τ ο ώ ς ε κ
λ ε ι ψ ά ν τ ω ν π λ έ ο ν τ ώ ν α σ θ ε ν ώ ν λ ό γ ω ν (9), ο υ ς έ π ε κ α λ ο ύ ν τ ο δ ι α
7. Ε Ι ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ν λ ο ι π ο ν τ ω ν π ρ ω τ α ρ χ ι κ ω ν λ ό γ ω ν κ α Ι έ ν ε ρ γ ε ι ω ν ό φ ε ί λ ε τ α ι
ή ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ... Μ ή π ω ς τ ο π α ρ ό μ ο ι ο ν δ ε ν τ ο ν ί ζ ο υ ν κ α Ι ο Ι
,- ά π ε ι ρ ο π λ η ε ϊ ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί ή μ έ τ ε ρ ο ι κ α Ι ξ έ ν ο ι ά π ο τ ί ε τ ο υ ς 1963 μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν
..
Τ ο ν α έ π α ν α λ α μ δ ά ν ε τ α ι ο μ ω ς τ ο υ τ ο κ α Ι π μ ι α ς •Α γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς π ι τ ρ π ε Ι δ ι κ ω ς
ά ό χ ο λ η ε ί σ η ς μ ε τ ο έ μ α τ η ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ κ α Ι τ ο ν κ α τ
α ύ τ η ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ν τ ο υ τ ο δ ε ν ά π ο τ ε λ ε ί τ υ χ α ί ο ν γ ε γ ο ν ό ς xait' Ί μ α ς ι ε ν ε Ι σ έ τ ι
σ η μ ε ϊ ο ν ω ν χ α λ ε π ω ν κ α ι ρ ω ν μ α ς
8. Κ α Ι π ά λ ι ν π ρ ω τ ε ρ γ ά τ ι ς ή Ί Κ ο ι ν ό τ η π ρ ο ς ε π α ν ά λ η ψ ι ν τ ο υ π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ
μ ν η μ σ ί ν υ Ζ ώ ν τ ο ς τ ο υ η ν α γ ό ρ υ ή γ ω ν ί ζ ε τ ο ν α μ η δ ι α κ π Ϊ , τ ε λ ε υ τ ή σ α ν τ ο ς σ π ω ς
έ π α ν έ λ τ ο τ ο υ ν έ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε ν μ ό ν ο ν δ ε ν π α ρ ε τ ή ρ η σ ε ν π ο ί ο ν σ τ ι «1}' ά π σ λ ε
aitii τ ο έ α υ τ η ς μ ν η μ ό σ υ ν ο ν κ α Ι δ η μ ε τ η χ ο υ ι κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ν ε ρ γ ε ι ω ν τ η ς
ά π ο π α σ α ν ό ρ ό δ ο ξ ν δ έ λ τ ο ν η τ ι ς itQ. π ε ρ ι γ ρ ά φ έ ν τ μ έ λ λ ο ν τ ι τ α ς ό ρ ο δ ό ξ ο υ ς ά ν τ ι
δ ρ ά σ ε ι ς κ α τ α τ ο ί ί έ π α ρ ά τ ο υ Ο Ι Κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ ...
9. «' Aaitsvsi; λ ό γ ο ι λ ο ι π ό ν α ί α χ ρ ι τ ο ί ί δ ε ε ν ρ γ ε ι α ι ο ί ί η ν α γ ό ρ υ μ η δ υ
ν ά μ ε ν ο ι ν α ώ δ η γ ή σ ο υ ν τ ο υ ς Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς ε Ι ς δ ι α κ ο π η ν τ ο ύ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ ο υ Ί δ ο υ σ μ ω ς
δ τ ι κ ά π ο ι ο ς α λ λ ο ο σ τ ι ς ύ π ρ ξ ε α γ ι ο ς έ κ ν ε ό τ η Τ ς α ν ρ ω π ο ι π θ ε ο ύ σ τ α λ ε ι ς
σ τ ο ν κ ό σ μ ο ν μ έ γ α ς κ α Ι ε ό σ ο φ ο ς φ ι λ ό σ ο φ ο κ α τ α OllV γ ν ώ μ η ν τ ο ύ ί δ ί ο υ π θ ε ο
κ λ ή τ ο υ Ά ω ν Δ ι ά λ ο γ ο ι Ι ο ύ λ ι ο ς 1972, σ 19-21), ε ω ρ ε ϊ π ο λ ύ δ α φ ό ρ ω ς τ ο ν Ά η
ν α γ ό ρ α ν κ α Ι τ α ε ρ γ α α ύ τ ο ί ί δ ι κ α ι ω ν π α ν η γ υ ρ ι κ ώ ς τ ο υ ς Α γ Ι Ο Ρ ί τ α ς π α τ έ ρ α ς
Π α ρ α έ τ ο μ ε ν τ η ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ Τ ο ν τ ε λ ε υ α ί σ ν Κ Ι Ρ Ο Υ α ί ι τ ο ς ό Ά η ν α γ ό ρ α ς ε χ ε ι
γ ί ν ε ι π η γ η ά ν α Ρ Χ ι σ μ ο ύ κ χ Ι μ η δ ε ν L σ :.1 ο ϋ ε Ι τ ο ν Ό ρ ό δ σ ξ ο ν κ ό
σ μ ο ν Ο Ι •Α γ ι ο Ρ ε Lτ α L δ ι Υ α ί ω ς τ ο ν ό ν ο μ ά ζ ο υ ν α ι Ρ ε τ ι
κ ο ν κ α Ι ά π ο σ τ ά τ η ν ε Ι ς ά Υ ο ι κ τ α ς έ π ι σ τ ο λ ά ς τ ω ν
ά π ε υ ν ο μ έ ν α ς π ρ Ο ς α ύ τ ο ν δ ι α τ ο ί ί τ ύ π ο υ Ί ο υ σ τ ί ο υ Π ό
π ο ι τ ς Ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ή σ ί ι γ κ λ η σ ι ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν η ς Σ υ ν ό δ ο υ Έ κ δ Ό ρ ο δ ό ξ ο υ Μ α ρ τ υ
ρ ς Α η ν α ι 1971, σ 13). Σ υ ν ε π ς π ο ί γ ,\,.\ Π τ ε ί

σ ω μ ε ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ η ρ τ ο ν Μ ο
ν α χ Ο ν θ ε ό κ λ η τ ο ν Τ ι τ ο ν π Ι ο υ σ τ ί ν ο ν ε Ι ο ν ά α φ ο ν τ α ι κ α Ι τ α ά ν ω τ έ ρ ω έ γ κ ώ μ ι α
Φ ρ ο ν ο ί ί μ ε ν σ τ ι ή έ κ λ ο γ η ε ί ν α ι π ο λ υ ε κ λ ...
-19­
τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι ά ν τ ω ν τ α ύ τ η ν Τ ι ν ε ς ε ξ α ι η ω ν ε π α ν η λ θ ο ν ε ί ς τ η ν κ α ν ο ν ι κ η ν τ ά
ξ ι ν ί λ λ α ι δ μ ω ς π α ρ έ μ ε ι ν ο ν ε ν τ η ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ι κ α Ι ή δ η ά ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι
τ ο π ρ ό δ λ η μ α σ χ ι ό ν ο ν τ ω ν ε ξ ω τ ω ν Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ω ν Ζ η λ ω τ ω ν ά λ λ α κ α Ι τ ω ν
δ ι α Κ Ο μ ά ν τ ω ν τ ο Π ά τ ρ ι α ρ χ ι κ Ο ν μ ν η μ ό σ υ ν ο ν Μ ο ν α σ τ η ρ ί ω ν δ ι α ν α μ η ά ν α φ έ
ρ ω μ ε ν τ η ν Μ ο ν η ν Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ ή τ ι ς ά π ο τ ε λ ε ί δ ι ά φ ο ρ ο ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν η τ ι δ ι α
φ ε ύ γ ε ι τ ω ν δ ρ ί ω ν τ η ς δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς Ε π ι τ ρ ο π ή Ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν
ε ν σ υ ν ε χ ε ί ι ι ε ί ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ η ς δ ι α κ ο π ή ς τ ο ύ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ ύ π ο τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω
r
..
Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ι ο ν σ η μ ε ι ο ί «...δ ι έ κ ο ψ α ν τ ό Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό ν μ ν η μ ό σ υ ν ο ν ε κ τ ο ύ σ κ α ν
δ α λ ι σ μ ο ύ τ η ς Α Σ Θ Ε Ν Ο Τ Σ Σ Τ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Σ ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν ε κ τ ω ν ε ν α υ τ α ί ς
Μ ο ν α χ ω ν τ ό σ ο ν ε κ τ ω ν κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν τ ο ύ ά π ο ι χ ο μ έ ν ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά θ η ν α γ ό
ρ ο υ σ σ ο ν κ α Ι ε κ τ ι ν ω ν φ ι λ () φ Ρ ό ν ω ν φ Ρ ά σ ε ω ν τ ο ύ ν ύ ν Π α ν α γ ι ω
τ ά τ ο υ κ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Τ π ρ ο ς Δ υ τ ι κ Ο υ ς έ τ ε ρ ο δ ό ξ ο υ ς Ο
ρ έ π ε ι ν α δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ θ σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ή Ε π ι τ ρ ο π ή δ η ή ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η π ρ α
ξ ι ς τ η ς μ η α ν α φ ο ρ α ς τ ο ύ ο ν ό μ α τ ο ς τ ο ύ ο ί κ ε ί ο υ Ε π ι σ κ ό π ο υ π ο λ λ ά κ ι ς Δ Ε Ν
Ο Φ Ε Ι Λ Ε Τ Α Ι Ε Ι Σ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Τ Λ Ι Α Ν Τ Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ Τ Ω Ν
Ι Ε Ρ Ω Ν Μ Ο Ν Ω Ν α λ λ ε ί ς ώ ρ ι σ μ έ ν ο υ ς ι ό ς ε ί π ο μ ε ν Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Τ Η Ν
Σ Τ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Ν Κ Α Ι Α Γ Ν Ο Ο Τ Ν Ί Ά Σ Τ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Τ Μ Α Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η
Σ Ι Α Σ Μ Ο Ν Α Χ Ω Ν έ κ ο ι α σ ά ν τ ω ν α υ τ α ς μ ε τ η ν ά π ε ι λ η ν τ η ς ά ν α χ ω ρ ή σ ε ώ ς
τ ω ν ε κ τ ω ν Μ ο ν ω ν
Β ε δ α ί ω τ ο π ε π λ α ν η μ έ ν ο ν α υ τ ω ν φ ρ ό ν η μ α σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι έ π Ι
π α ρ ε ρ μ η ν ε ι ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν π ε ρ Ι τ η ν α γ ν ο ι α ν (sic) τ η ς φ ύ σ ε ω ς τ η ς Έ κ
ι e C" " Υ '" Ι δ \ \ C' ο δ
κ λ η σ ι α ς η ο π ο ι α κ α ι μ ο ν η ε χ ε ι α φ ε ν ο ς τ ο ι κ α ι ω μ α κ α ι τ η ν α ρ μ ι ο τ η τ α
, , δ , ι ι έ "
ο π ω ς ε ν τ ο π ι σ η μ ι α ν ε ν ε χ ο μ ε ν ω ς κ η ρ υ τ τ ο μ ε ν η ν α ι ρ ε σ ι ν κ α ι α φ τ ε ρ ο υ α υ τ η
μ ό ν ο ν δ ύ ν α τ α ι ν α κ α θ ο ρ ί σ η τ ό ν χ ρ ό ν ο ν κ α θ δ ν έ π ι ο ά λ λ ε τ α ι ή ά π ο κ ο π η ε κ τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ ο ί ο υ δ ή π ο τ ε κ η ρ ύ τ τ ο ν τ ο ς α ί ρ ε σ ι ν
Ή ή μ ε τ έ ρ α Ε π ι τ ρ ο π η μ ε λ ε τ ή σ α σ α π α ν τ α χ ό θ ε ν τ η ν γ έ ν ε σ ι ν κ α Ι τ η ν
ά χ ρ ι τ ο ύ δ ε έ ξ έ λ ι ξ ι ν τ ο ύ λ ε γ ο μ έ ν ο υ ζ η λ ω τ ι κ ο ύ π ρ ο δ λ ή μ α τ ο ς κ α Ι ε χ ο υ σ α ύ π 0­
ψ ι ν τ ό α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό ν τ η ς δ ι α κ ο π η ς τ ο ύ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ο ν ό μ α
τ ο ς κ α Ι τ η ν μ ε τ ά σ τ α σ ι ν τ ο ύ τ ω ν ε ί ς π α Ρ α σ υ ν α γ ω γ ά ς κ α Ι λ α δ ο ύ σ α
ύ π Ο ψ ι ν α φ έ ν α ς μ ε ν τ ο ύ ί ε ρ ο υ Κ α ν ό ν α ς τ η ς ά γ ι ω τ ά τ η ς ή μ ώ ν Ε κ κ λ η σ ί α ς
ι ό ς κ α Ι τ ό ν Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ν Χ ά ρ τ η ν τ ο ύ γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς (11) ά π ο φ α ί ν ε τ α ι κ α Ι
10. Έ α ν φ ι λ ό φ ρ ω ν φ ρ ά σ ι ς Ι ε ω ρ η τ α ι ν α ά ν α γ ν ω ρ ί ζ η τ ι ς κ α ί δ η Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ς
Π α τ ρ ι ά Ρ Χ η ς τ ο ν α ί ρ ε τ ι κ ο ν Π ά π α ν ώ ς π ρ ώ τ ο ν έ ν τ ί κ α ό λ υ Έ κ κ λ η σ ί ι ι τ ο ο Ρ Ι σ τ ί ί
τ ό τ ε δ ι α τ ι ν α μ η Ι ε ω ρ η η α υ ρ ι ο ν ώ ς ά ν α γ κ α ι α 11 τ ο υ λ ά ι σ τ ο ν φ ι λ ό φ ρ ω ν π ρ α ξ ι ς κ α ί
11 μ ε τ α ύ τ ο ϋ σ υ λ λ ε ι τ ο υ ι ί α Τ Ι π ρ ώ τ ο ς ε Ι ν α ι έ α ν τ Ο ν ά π ο φ ε ύ γ ο υ ν ο Ι σ υ ν ε π ί σ κ ο π ο ί
τ ο υ μ δ ε χ ό μ ε ν ο ι τ ο μ ε τ α ύ τ ο ϋ σ υ ν ε ύ χ ε σ α ι •.•
11. Ή έ π ι κ λ η σ ι ς έ τ α ϋ α τ σ υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ϋ Χ ά ρ τ ο υ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς μ ό ν ο ν Ι υ μ η
δ ί α ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν vrJ. π ρ ο κ α λ Ώ ε Ι ς τ ο υ ς σ α ρ ο υ ς ν α γ ν σ τ α ς τ ο υ ά ν ω τ € ρ υ κ ε ι μ έ ν ο υ
δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι ο δ τ ο ς α τ υ γ χ ά ν ε ι σ φ ό δ ρ α κ α τ ω τ έ ρ α ς Ι σ χ ύ ο ς τ ω ν Ί Κ α ν ό ν ω ν κ α ί β
υ ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε Ι ς τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο ί ί Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Π Ρ Ο Τ Π Ο θ Ε Τ Ε Ι τ ο ί ί τ ο ν ό ρ ο
τ ο μ ο ϋ ν τ α τ ο ν λ ό γ ο ν τ η ς ά λ η ε ί α ς κ α Ι ο ύ χ ί κ α κ ό δ ο ξ ο ν κ α ί α ί ρ ε τ ι κ ό ν •.• Σ υ ν ε π ώ ς π ρ ο ς
τ ι 1'1 ά ν α φ ρ α τ η ς Ε ι σ η γ ή σ ε ω ς ε Ι ς κ ε ί μ ε ν α τ ε λ ε ί ω ς ά ν ί σ χ υ ρ α κ α ί ά δ ύ ν α μ α π ρ ο ς ύ π ο
σ τ ή ρ ι ξ ι ν τ ω ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν έ σ ε ώ ν τ η ς
-20­
π ρ ο τ ε ί ν Η α Ό π ω ς ά σ ε ι π λ η θ ύ ο ς ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ε ν ο Ι ς Ι Γ κ α Ι Ι Δ τ η ς
Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς ί ε ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ ο ί δ ι α κ ό π τ ο ν τ ε ς τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο ύ ο ι κ ε ί ο υ
Ε π ι σ κ ό π ο υ ε α ν μ ε ν τ υ γ χ ά ν ο υ σ ι ν κ λ η ρ ι κ ο ί κ α θ ω ρ ο ύ ν τ α ι ε α ν δ ε λ α ί κ ο ί
α φ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι ώ ς ε π ί λ έ ξ Η δ ι α λ α μ ά ν ο υ σ ι σ 1-4 τ ω ν Π ρ α κ η κ ω ν τ η ς Ξ Α
Ε κ τ Σ υ ν τ η ς 2'6-9-'73).
Ο Η Ε ι σ ή γ η σ ι ς π ε ρ ι λ α μ ά ν ε ι ε ν auveXELq. έ π τ α ά ρ θ ρ α π ρ ο ς κ α τ α σ τ ο λ η ν
ο χ ι τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ π ε ρ ί τ ο ύ τ ο υ ο υ φ ρ ο ν τ Ι ς Ο Ι π π ο κ λ ε ι δ Ό
ι Ί λ λ α π ρ ο ς κ α τ α σ τ ο λ η ν δ η μ υ ρ γ ί α ς ζ η λ ω τ ι κ ω ν μ ο ν ά δ ω ν ε ν Ο Α γ ί φ Ό Ρ Η δ ι α
μ ί α ν π ι σ τ ο τ έ ρ α ν ε α ί ω σ ι ν τ ω ν η μ ε τ έ ρ ω ν λ ό γ ω ν
J
λ α ό ς φ ύ λ α ξ τ η ς π ί σ τ ε ώ ς τ ο υ
)
Ά π α ν τ ω ν τ ε ς σ υ ν ο π τ ι κ ω ς ε ι ς τ α ς α ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ε ι ς τ η Ε ι σ η γ ή σ ε ω ς ε χ ο μ ε ν
ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν τ α κ ά τ ω θ ι
Α τ η ν έ κ ά σ τ ο τ ε κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ν α ί ρ ε σ ι ν δ ί ι ν α τ α ι κ α Ι ύ π ο χ ρ ε ο υ τ α ι ν α
έ ν τ ο π ί σ Ό κ α ί σ τ η λ ι τ ε ύ σ Ό π α ς π ι σ τ ό ς κ λ η ρ ι κ ο ς η λ α ί κ ό ς κ α Ι ο υ χ ί μ ό ν ο ν
c , ι c ζ Ι λ " • Ε Ι , ι ri- t!f
ο ι Ε Π ι σ κ ο π ο .., ω ς ι σ χ υ ρ ι ε τ ω ο ω ς α κ ρ ι τ ω ς η ι σ η γ η σ ι ς ε μ φ α ν ι ο υ σ α ο υ τ ω
, δ ' Ε λ , " , ,
κ α ι ι α κ η ρ υ τ τ ο υ σ α ω ς κ κ η σ ι α ν μ ο ν ο ν τ ο υ ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς ,
Ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ή α π ά ν τ η σ ι ς τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν τ η ς Α ν α τ ο λ η ς
π ρ ο ς τ ό ν π ά π α ν Π ί ο ν τ ο ν Θ έ ν ε τ ε ι 184'8 τ υ γ χ ά ν ε ι σ α φ ε σ τ ά τ η Π α ρ
ή μ ί ν ο υ τ ε Π α τ Ρ ι ά Ρ Χ α ι ο ϋ τ ε Σ ύ ν ο δ ο ι t δ υ ν ή θ η
σ ά ν π ο τ ε ε ι σ α γ α Ύ ε ί ν ν έ α δ ι ό τ ι ό ύ π ε Ρ α σ π ι
σ τ η ς τ η ς Θ ρ η σ κ ε ί α ς ε σ τ Ι ν α υ τ ό τ ο σ ω μ α τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς η τ ο ι Α Τ Τ Ο Σ Ο Λ Α Ο Σ Ο σ τ ι ς έ θ έ
λ ε ι τ ο θ ρ ή σ κ ε ύ μ α α υ τ ο ύ α ι ω ν ί ω ς ά μ ε τ ά λ η τ ο ν
κ α Ι ό μ ο ε ι δ ε ς τ φ τ ω ν π α τ i Ρ ω ν α υ τ ο ύ
00 κ α θ η γ η τ η ς Κ Μ ο υ ρ α τ δ η ς σ χ ο λ ι ά ζ ω ν σ χ ε τ ι κ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν ε κ τ η ς ό μ ι
λ ί α ς ε π α ν ε λ θ ό ν τ ο ς α π ό τ η ς ε ξ ο ρ Ι α ς τ ο ύ ί ε ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ π α ρ α τ η ρ ε ί '
Ε κ τ η ς σ π ο υ δ α ι ο τ ά τ η ς ώ ς α ν ω π ε ρ ι κ ο π η ς ε μ φ α ί ν ε τ α ι σ α φ έ σ τ α τ α δ η
ι
ο ί λ α ί κ ο Ι κ έ κ λ η ν τ α ι ο υ μ ό ν ο ν ν α μ ε ρ ι μ ν ω σ ι π ε ρ Ι τ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ α γ μ ά
τ ω ν λ λ α κ α Ι ν α σ υ μ ά λ ω σ ι ν ε ι ς ί ν σ υ μ φ ώ ν ω ς τ ο ί ς κ α ν ό σ ι δ ι ο ί κ η σ ι ν τ η ς
1
Ε κ κ λ η σ ί α ς Ε Ι ν α δ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν δ η ε ι ς κ ρ ι σ ί μ ο υ ς δ ι ά τ ο ν δ ί ο ν τ η ς Ε κ
,,,, , λ ", " Ε λ '
κ λ η σ ι α ς σ τ ι γ μ α ς ο τ ε α ν α ς ι Ο Ι κ η ρ κ ι α ν ε Τ Ρ Ζ π ν τ ο υ ς ν ο μ ο υ ς τ η ς κ κ η σ ι α ς
ο υ ς α κ ρ ω ς ε κ λ ή η σ α ν ν α π ρ ο σ τ α τ ε ύ κ α Ι ε ψ ρ μ ό σ υ ν ο ί λ α ί κ ο Ι
ύ π η ρ ξ α ν ε κ ε ί ν ο ι ο ί τ ι ν ε ς δ ι έ σ ω σ α ν τ ο κ ι ν δ υ
- , Ε λ Κ \ ,\ θ
ν ε υ ο ν σ κ α φ Ο ς Τ η ς κ η σ L α ς α τ α τ ο ν α υ τ ο ν κ α η
γ η τ η ν ο ί λ α ϊ κ ο ί α υ δ ό λ ω ς σ η μ α ν ε ι f!tt θ α τ ν φ λ ο τ τ ο υ ν ε ν ώ π ι ο ν τ ω ν π ά ρ ε κ
τ ρ ε π ο μ έ ν ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν λ λ α θ α ί π α κ ο σ υ α υ σ ί ς ε ν δ σ φ κ α Ι κ α θ δ σ ό ν ε ν ε ρ
γ ο ύ ν Σ Τ Μ Φ Ω Ν Ω Σ Τ Ο Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Σ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ο π ο λ ί
τ ε υ μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
-21­
.J
,.',
)
ι
Ι ι
""'.
Δ ι α τ ο ύ τ ο α κ ρ ι δ ώ ς κ α Ι ό μ έ γ α Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς έ ρ μ η ν ί
ι
ω ν τ ο Π α ύ λ ε ι ο ν
π ε ί θ ε σ θ ε τ ο ί ς ή γ σ υ μ έ ν ο ι ή μ ώ ν κ α Ι ύ π ε ί κ ε τ ε γ ρ ά φ ε ι Π ώ σ ο ν δ Π α ύ λ ο ς
φ η σ ι π ε ί θ ε σ θ ε τ ο ί ς ή γ σ υ μ έ ν ο ι η μ ώ ν κ α ι ύ π ε ί κ ε τ ε Α ν ω τ έ ρ ω ε ι π ω ν ώ ν α ν α
θ ε ω ρ ο υ ν τ ε ς τ η ν ε κ α σ ι ν τ η ς α ν α σ τ ρ ο φ η ς μ ι μ ε ί σ θ ε τ η ν π ί σ τ ι ν τ ό τ ε ε ί
π ε π ε ί θ ε σ θ ε τ ο ί ς ή γ ο υ μ έ ν ο ι ή μ ώ ν κ λ π Κ α Ι σ υ ν ε χ ί ζ ω ν ε ρ ω τ ό α υ τ ο
.' ι Τ Ι <f , :1. ' θ ι θ Κ ­
ι ε ρ ο ς π α τ η ρ « ι σ υ ν ο τ α ν π ο ν η ρ ο ς ι μ η π ε ι ω μ ε α α ι α π α ν τ ι ι χ α ρ α κ τ η
ρ ι σ τ ι κ ώ ς ό ί δ ι ο ς «ll ο ν η Ρ ό ς π ώ ς λ έ γ ε ι ς Ε Ι Μ Ε Ν Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ
Ε Ν Ε Κ Ε Ν Φ Ε Τ Γ Ε Κ Α Ι Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Α Ι l\1H Μ Ο Ν Ο Ν Α Ν Α Ν Θ Ρ Ω
Π Ο Σ Η Α Λ Λ Α Κ Α Ι Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Ε Ξ Ο Τ Ρ Α Ν Ο Τ Κ Α Τ Ι Ω Ν
Τ ί ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ α ν ν α α ν τ ε ί Π ε ι ς τ ο υ ς α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ο ύ θ ε ί ο υ π α τ ρ ό ς
Ε α ν ο ί π ι σ τ ο Ι ε μ ι μ ο ύ ν τ ο α δ ι α κ ρ ί τ ω ς π ά ν τ α τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς τ ω ν π ο ι μ έ ν α
ε ι π ά ν τ α κ α Ι σ σ α δ η λ ο ν ό τ ι α ί ρ ε τ ι κ α δ ι ε κ ή ρ υ ξ α ν τ ι ν έ ς ο ύ τ ω ν κ α α κ α ι ρ ο ύ ς
τ ό τ ε ή Ε κ κ λ η σ ί α θ α ε ί χ ε ε κ ο ύ α σ φ α λ ο ύ ς μ ε α β λ η θ Τ Ι ε ι ς κ έ ν ρ ο ν μ ε τ α τ ρ ο
π ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ι σ τ ω ν ε ι ς ... π ο ι κ ι λ ω ν ύ μ ο υ α ί ρ ε η κ ο ύ ς
Σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ο ν κ Μ ο υ ρ α τ ί δ η ν έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι κ α Ι ό κ α θ η γ η η κ Ί
Κ α ρ μ ί ρ η ς ε ν τ π ρ ο σ φ ά τ ω ς ε κ δ θ ε ί σ Ε κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ί ι ι τ ο υ (12), τ ο ν ί ζ ω ν ε π ι
ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ τ α κ ά τ ω θ ι σ η μ α ν τ ι κ ά
«'Α κ ρ ι Ο Ο δ ε ή α μ ε τ α κ ί ν η τ ο έ μ μ ο ν η τ ο ύ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ λ α ο ύ έ ν τ ί π α ρ α δ ε
δ ο μ έ ν η ό ρ θ ο δ ό ξ ι ρ π ί σ τ ε ι τ ο υ ε σ ω σ ε ν α υ τ η ν ε ι ς ο χ α ς κ ρ ι σ Ι μ ο υ ς
α π ο τ ω ν α ί ρ έ σ ω ν μ έ χ ρ ι τ ο ύ σ η μ ε ί ο υ μ ά λ ι σ τ α ω σ τ ε ύ π ε σ τ η ρ ί χ θ η δ τ ι κ α ι κ α τ
α υ τ ο ν τ ο ν δ Ι α ι α τ α κ μ Τ Ι ς ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α Ι ή ί ε ρ α Π α ρ ά δ ο σ ι ς ή ε μ π ε
π ι σ τ ε υ μ έ ν η ε ι ς η ν α λ ά θ η τ ο ν Ε κ κ λ η σ ί α ν δ ι ε κ η ρ ύ χ θ η κ α Ι δ ι ε ,; η Ρ ή θ η
π ο λ υ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν α π ο ο υ ς π λ ο υ ς π ι σ τ ο υ
π α Ρ α α π Ο ,; ο υ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς Ε ι ς τ η ν ε π ο χ η ν α υ τ η ν Τ Ι ς
μ ε γ ά λ η ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς ';0 θ ε ί ο ν δ ό γ μ α τ Τ Ι ς θ ε ό τ η τ ο ς τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ ή μ ώ ν ε κ η ρ ύ χ θ η
κ α Ι ε π ε β λ ή θ η κ α Ι δ ι ε φ υ λ ά χ θ η κ α τ α ν θ ρ ω π ο ν δ μ ι λ ο ύ μ ε ν π ο λ υ π ε ρ ι σ σ ό τ ε
ρ ο ν α π ο τ η ν δ ι δ α σ κ ο μ έ ν η ν π α ρ α ά π α τ η ν δ ι δ ά σ κ ο υ σ α ν Ε κ κ λ η σ ί α ν Τ Ο σ ω μ α
τ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν δ έ ν ύ π η ρ ξ ε π ι σ τ ο ν ε ι τ η ν ά π ο σ τ ο λ ή ν τ ο υ ε ν φ τ ο σ ώ μ α τ ω ν
λ α ϊ κ ω ν ύ π ρ ξ ε π ι σ τ ο ν ε ι τ ο δ ά π τ ι σ μ ά τ ο υ Κ α ι έ κ τ ο ύ τ ο υ α ρ α φ α ί ν ε τ α ι σ υ μ
. 12. Δ υ σ τ υ χ ω ς έ ν τ φ ά ν ω τ έ ρ ψ ε ρ γ ψ π α ρ ε τ η ρ ή σ α μ ε ν φ ο ε ρ α ν ά ν τ ο ρ ό δ ο ξ ο ν έ σ ι ν
ά ν α φ Ξ ρ ο μ έ ν η έ ν τ ί σ ε λ 241 α ύ τ ί ε χ ο υ σ α ώ ς ά κ ο λ ο ύ ω ς
Ό π ω ς λ ο ι π ο ν ύ π ά ρ χ ε ι ε Ι ς θ ε ό ς - Π α η Ί ρ κ α ι ε Ι ς Χ ρ ι σ τ ο ς κ α ι ε ν π ν ε ί ί μ α Α γ ι ο ν
τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό π ω ς δ υ ν ά μ ε ι τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ α ύ τ η ς κ α ι ή Ε κ κ λ η σ ί α ε Τ ν α ι μ ί α κ α Ι μ ο ν α δ ι
κ η κ α ι ή ν ω μ έ ν η έ ν ώ π ι ο ν τ ο ί ί Τ ρ ι α δ ι κ ο ί ί Θ ε ο ί ί ε Ι ς τ ο Ο ν ο μ α τ ο ί ί ό π ο ί ο υ β α π τ ί ζ ο ν τ α π ά ν
τ α τ α μ έ λ η α τ ς ά π ο κ τ ω ν τ α ο ύ τ ω τ η ν δ ι κ α ί ω σ ι ν έ α υ τ ω ν ά ε ξ α Qτ ή τ ω ς
ε 1 ς π ο ί α ν Ό μ ο λ ο γ ί α ν ά ν ή κ ο υ σ ι ν έ ν ο ύ μ ε ν α μ ε τ ά τ σ ί ί Χ ρ ι σ τ ο ί ί
κ α ι μ ε τ ά λ λ ή λ ω ν ε Ι ς ε ν σ ώ μ α τ ο ό π ο ί ο ν δ ν δ ύ ν α τ α ν α μ ε ρ ί ζ η τ α ι ε Ι ς π λ ε ί ο ν α σ ώ
μ α τ α
Ή ά ν ω τ έ ρ ω β λ ά σ φ η μ ο ς κ ρ ί σ ι ς σ υ ν ι σ τ ι τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν έ π ί σ η μ ο ν π τ ω σ ι ν τ η ς κ α
ι μ α ς σ υ ν τ η ρ η τ ι κ η ς ά κ α δ η μ α Ί κ η ς ε ο λ ο γ ί α ς μ ε τ ά τ η ν έ π α ι ν ε Τ Ι Κ Ι ν ύ π ε ρ τ ο ί ί α Ι ρ ε τ ι
κ ί Π α τ ρ ι ά ρ χ ο Ά η ν α γ ό ρ ο ό μ ι λ ί α ν τ ο ί ί ά κ α δ η μ α Ι κ ί κ Π ρ α τ σ ι ι ί η έ ν τ η
Ά κ α δ η μ ί ι Ά η ν ω ν τ Ο ν Δ ε κ έ μ ρ ι ο ν τ ο ί ί 1972.
--

π ε ρ α ί ν ε ι δ α ν ω τ έ ρ ω κ α θ η γ η τ ή ς σ η ή ό Ρ θ ό δ ο ξ ο ς π ί σ τ ι ς ι Ε
Ρ ι φ Ρ ο υ Ρ ε ί τ α ι ύ φ δ λ ο κ λ ή Ρ ο υ τ ο ύ σ <JJ μ α τ ο ς τ η
Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι ο υ χ Ι μ ό ν ο ν α π ο τ η ς Ε κ κ λ η σ ι α
σ τ ι κ ή ς ί ε ρ α ρ χ ί α σ 471-2).
Ό τ ι δ ε κ α Ι α π ο φ ά σ ε ι ς α κ ό μ η ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ώ ν Σ υ ν ό δ ω ν π ό σ ο ν μ α λ λ ο ν
Ε
ι Α - ι Ι ι ι ι , "
ι σ η γ η σ ε ι ς γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ ε ρ ω ν ... τ ο τ ε μ ο ν ο ν γ ι ν ο ν τ α ι α σ π α σ τ α ι κ α ι σ ε
β α σ τ α Ι π α ρ α τ φ λ α φ δ τ α ν σ υ μ φ ω ν ο ύ ν δ η λ α δ η π ρ ο ς τ η ν κ α θ ο λ ι κ η ν π ί σ τ ι ν κ α Ι
π α ρ ά δ ο σ ι ν τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ν α ν έ κ α θ ε ν κ η ρ υ χ θ ε ί σ α ν κ α Ι ι ω θ ε ί σ α ν μ α ρ τ υ
ρ ε ί σ α φ ώ ς δ α υ τ ο ς κ α θ η γ η τ η ς δ ι δ σ ω ν γ ρ ά φ ε ι ε ν σ 531 τ ο ύ μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν
ς ε ρ γ ο υ τ ο υ
Ε π Ι π λ έ ο ν τ ο ε ρ υ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ν π ν ε ύ μ α τ η Ε κ κ λ η σ ί α κ α τ α φ α ί ν ε
τ α ι ε κ τ ο ύ γ ε γ ο ν ό τ ο ς ο τ ι α κ ό μ η κ α Ι α ί α π ο φ ά σ ε ι ς τ η Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή Σ υ ν ό
δ ο υ ... ή δ π ο ί α ά ί τ ο τ ε λ ε ί τ η ν α ν ω τ ά τ η ν ε κ κ λ α ρ χ ή ν ... ε ί ν α ι ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ α Ι δ ι α
τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν Μ Ο Ν Ο Ν Ο Τ Α Ν Η Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε Ν Η Ε Κ Κ Λ Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η
Σ Τ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Σ Τ Ο Τ Τ Ε Σ Τ Ι Ν Κ Λ Η Ρ Ο Σ Κ Α Ι Λ Α Ο Σ α π φ α ν θ ί ο μ ο φ ώ
ν ω ς π ε ρ Ι τ ο ύ κ ύ ρ ο υ ς κ α Ι τ ή ς α ξ ί α ς τ ώ ν ά π ο φ ά σ ε ω ν τ ο ύ τ ω ν
Β τ η ν ε π ί σ η μ ο ν ά π ο κ ο π η ν π α ν τ ο ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ε ν ε ρ γ ε ί ε α ί ω ς ή Σ ύ ν ο
δ ο ς τ ώ ν ε π ι σ κ ό π ω ν α ρ κ ε ί ο Ο τ ο ι ν α τ υ γ χ ά ν ο υ ν ά π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν ω ς ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι
ω σ τ ε ν α μ η κ α λ ύ ψ ο υ ν δ ι α τ η ς ε ν ό χ ο υ α ν ο χ η τ ω ν τ ο ν ε ν ο χ ο ν Ε ι ς τ η ν π ε ρ ί
π τ ω σ ι ν δ μ ω Α θ η ν α γ ό ρ ο υ ο Ι π ε ρ Ι α υ τ ο ν Σ υ ν ο δ ι κ ο ί α λ λ α κ α Ι π α σ α ι α Ι ο ρ
θ ό δ ο ξ ο ι Σ ύ ν ο δ ο ι τ ώ ν λ ο ι π ώ ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν α π ε δ ε ί χ θ η σ α ν π ε ι θ ι ν ι α σ ρ γ α ν ά τ ο υ
κ α Ι τ ώ ν κ ο σ μ ι κ ώ ν ε ξ ο υ σ ι ώ ν τ α π ε ι ν ο Ι ύ π ο τ α κ τ ι κ ο ί Ί EIV!l'L, λ ο ι π ό ν δ υ
ν α τ ο ν ά π ο τ ο ι ο ύ τ ο υ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ν α α ν α μ έ ν ε τ α ι Σ υ ν ο δ ι κ η α π ο κ ή ρ υ ξ ι ς ο υ μ ό
ν ο ν τ ο ύ α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ κ α Ι α π ο σ τ ά ο υ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ α λ λ α κ α Ι π ο λ υ π λ έ ο ν τ ο ύ ε π ί
τ ο ί ς ί χ ν ε σ ι α υ τ ο ύ π ι σ τ ώ ς β α ί ν ο ν τ ο ς δ ι α δ ό χ ο υ τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ο ύ Α Ι σ υ μ φ ώ
, δ Ι δ ξ , , δ δ θ Ι
ν ω ς π ρ ο τ α ι ι α τ ο υ ι α κ η ρ υ ε ι ς τ α ο υ ε π ο τ ε ι α ψ ε υ ε ι σ α ...
Δ ι α τ ο ύ τ ο α κ ρ ι ώ ς κ α Ι δ λ α ο τ ο ύ Θ ε ο ύ ο ύ δ έ π ο τ ε θ α ν ε χ θ Ώ τ η ν τ ε λ ο υ
μ έ ν η ν σ ή μ ε ρ ο ν π ρ ο δ ο σ ί α ν τ ώ ν τ ι μ ί ω ν τ ή ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς α λ λ α ώ ς π α ρ ά δ ε ι γ μ α
ε χ ω ν τ ο υ ς π α τ έ ρ α ς α υ τ ο ί ι ·8' α ν τ ι δ ρ ά σ Ί ε ω ς θ α ν ά τ ο υ σ τ ι γ μ α τ ί ζ ω ν κ α Ι κ α τ α γ
γ έ λ ω ν α μ α τ ο υ ς π ρ ο δ ό τ α τ η ς π α τ ρ ώ α ς ε υ σ ε ε ί α ς κ α Ι τ ο υ ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς σ υ ν α
σ π ι σ τ ά ς τ ο υ ...
Μ ί α ν τ ο ι α ύ τ η ν σ κ η ν η ν π ε ρ ι γ ρ ά φ ω ν κ α Ι δ κ α θ η γ η η Ί ζ Π Τ ρ ε μ π έ λ α ς ά π ο
τ ο ε ν δ ο ξ ο ν π α ρ ε λ θ ο ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε Ι ς τ ο ε ρ γ ο ν τ ο υ Ο Ι λ α ϊ κ ο Ι ε ν τ ί Ε κ
κ λ η σ ί φ σ η μ ε ί
A
c
θ λ ,><- λ λ δ Ι ζ Ι θ .,
« ι μ ο ν ο ε η τ ι κ α ι Ε Ι α ο υ ε ρ ι ε ς π α ρ ο υ σ ι α ο υ σ ι π ε ρ ι π τ ω σ ι ν κ α η ν
EvqJ, ώ ς ή δ η ε ί π ο μ ε ν π ά ν τ ε ς σ Χ ε δ ο ν ο Ι τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν
..,.
δ ι ο ι κ ο ύ ν τ ε ς ε π ί σ κ ο π ο ι . έ φ α ί ν ο ν τ ο σ υ γ κ ε κ Α ι ε ι σ μ έ
ν ο ι ε Ι ς τ η ν μ ο ν ο θ ε λ η τ ι κ η ν π λ ά ν η ν τ η ν σ η μ α ί α ν
τ η ς ο ρ θ ή ς π ί σ τ ε ω ς ε ν μ έ σ ψ τ ο ύ ε υ σ ε β ο ύ ς π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ά
σ τ α ζ ο ν σ τ ε ρ ρ ώ ς δ ύ ο μ ο ν α χ ο ί δ Σ ω φ ρ ό ν ς τ ό τ ε Μ ο ν α χ ο ς κ α Ι μ ε τ έ π ε ι τ α α ρ
.....• 1
f
ι
, <
-23­
χ ι ε π ί σ κ ο π ο ε ρ σ λ ύ μ ω ν κ α Ι δ Μ ά ξ ι μ ο ς μ ο λ ο ν ό τ ι ο Ώ τ ο ι ο υ δ ε μ ί α ν Χ ε ι ρ ο
ι e , "
τ ο ν ι α ν ι ε ρ ω σ υ ν η ς ε φ ε ρ ο ν
Τ Ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α δ τ ο ύ Μ ο ν α χ ο ύ Μ α ξ ί μ ο υ α ν τ ι τ α χ θ έ ν τ ο ς π ρ ό ς π ά σ α ς τ α ς
π ρ ο δ ι δ ο ύ σ α ς τ η ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ α ς α ρ χ α κ α Ι δ ι ω χ θ έ ν τ ο ς σ κ λ η
ρ ώ ς κ α Ι α π ο θ α ν ό ν τ ο ς Ε Ν Π Λ Η Ρ Ε Ι Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ω Κ Α Ι Α Π Ο Σ Χ Ι Σ Ε Ι α π
α υ τ ώ ν Τ ν α α ν α κ η ρ υ χ θ η ε π ε ι τ α ύ π ό τ ή ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ μ ο λ ο γ η τ η ς τ η ς
π ί σ τ ε ω α γ ι ο ς (13'), α π ο δ ε ι κ ν ί ι ε ι π ε ρ ι λ ά μ π ρ ω ς τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α α λ λ α
κ α ι τ α κ α θ ή κ ο ν τ c. τ ώ ν ά π λ ώ ν μ ε λ ώ ν (14) τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο ς π ρ ο ά
σ π ι σ ι ν τ η π ί σ τ ε ώ ς τ ω ν ο τ α ν α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν ω α υ τ η δ ι ώ κ ε τ α ι
σ 148-9).
λ - Ε , \ < \ Κ Ι Γ
Γ -. α ν α φ ο ρ α τ ε ο ς τ η ς ι σ η γ η σ ε ω ς ε ι ς τ ο υ ι ε ρ ο υ ς α ν ο ν α ς
κ α ι Ι Δ τ η ς Π ρ ω τ δ ε τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ δ ε ν ε χ ε ι ο υ δ ε μ ί α ν θ έ
σ ι ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι δ ι α τ η ν α π α σ χ ο λ ο ύ σ α ν ή μ α ε ν τ α ύ θ α
π ε ρ ί π τ ω σ ι ν Α θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α Ι Δ η μ η τ ρ ί ο υ δ ι α λ α μ ά ν ε ι σ χ ε τ ι κ ώ ς κ α Ι σ α φ ώ ς δ
Ι Ε κ α ν ω ν τ η α υ τ ή ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο ν δ π ο ί ο ν λ ί α ν ... π ο λ ι τ ι κ ώ ς έ ν ε ρ γ ο ύ σ α ή α ο ο
τ έ ρ ω Έ π ι τ ρ ο π η έ σ ί γ η σ ε ν π α ν τ ε λ ς !...
ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς έ π ί σ κ ο π ο ς κ α Ι Κ α ν ο ν ο λ ό γ ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς Μ ί λ α ς σ χ ο λ ι ά ζ ο ο ν
τ ό ν α ν ω έ ρ ω Ι ε ρ ό ν Κ α ν ό ν α γ ρ ά φ ε ι τ α έ ξ η ς
μ ό ν η π ε ρ ί Π ω σ ι ς κ α θ η ν κ λ η ρ ι κ ο Ι δ ύ ν α ν α ι ν α ρ ν η θ ώ σ ι ν ύ π α κ ο η ν
κ α ν ο ν ι κ η ν τ φ Ι δ ί φ α υ ώ ν έ π ι σ κ ό π φ μ η α ν α μ έ ν ο ν l' ε ς τ η ν α π ό
φ α σ ι ν τ ή ς ά Ρ μ ο δ ί α ς Σ υ ν ό δ ο υ π α ρ έ χ ε τ α ι α υ τ ο ί ς δ τ α ν δ
ε π ί σ κ ο π ο ς Ι ρ ξ η τ α ι δ ι δ ά σ κ ω ν ε ν τ η Έ κ κ λ η σ ί α Ι ρ ε τ ι κ α ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς Ε ν τ ί
π ε ρ ι π η ί σ ε ι τ α η ο ρ ί ζ ε ι δ Ι Ε Κ α ν ω ν τ ή ς ρ η θ ε ί σ η ς Σ υ ν ό δ ο υ δ τ ι ο Ι ο ϋ ω
13. Τ ο ι ο ύ τ ο ς ά ν ε δ ε ί χ η έ π τ α α ι ω ν α ς ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν κ α Ι ό μ έ γ α ς Μ ά ρ κ ο ς ό Ε ύ γ ε ν ι κ ό ς
ο σ τ ι ς α τ α τ ό ν ά ρ χ ι μ κ Σ Μ π ι λ ά λ η ν Δ ι ω κ ό μ ε ν ο ς κ α Ι π ρ π η λ α κ ι ζ ό μ ε ν ο ό έ π ί σ κ ο
π ο ς Ε φ έ σ ο υ ά ν ε δ ε ί χ η Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η σ ά λ π ι γ ξ τ ρ ο δ ο ξ ί α ς δ ι α κ η ρ ύ τ τ ω ν ε ί ς γ ε
ν ε α ν κ α Ι γ ε ν ε α ν Τ ν ώ τ ό λ υ τ ο ν π ρ ο σ ή λ ω σ ι ν ε Ι ς τ α ύ π ό τ ω ν θ ε ο φ ό ρ ω ν Π α τ έ ρ ω ν π ι ρ α
δ έ ν τ α Δ ε ν λ ε ν ό α γ ι ο ς Μ ά ρ κ ο ς ε Ι ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν κ ο ι ω ν ί α ν μ ε τ α τ ω ν κ α τ α φ ρ ο
ν η τ ω ν τ ω ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν Σ ι ν ό δ ω ν Π α ρ έ μ ε ι ν ε μ ό ν ο ς ή ν ω μ έ ν ο ς μ ε τ α τ ω ν ά γ ί ω ν Π α
τ έ ρ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Έ γ ω χ ω ρ ι σ ε ί ς α ύ τ ω ν γ ρ ά φ ε ι ε κ τ ο τ ε έ μ α τ φ σ χ ο λ ά σ α ς
ν α τ ο ί ά γ ί ο ι ς μ ο υ π α τ ρ ά σ ι κ α Ι δ ι δ α σ κ ά λ ο ι ς δ ι α τ ε λ ω σ υ ν η μ μ έ ν ο ς π ά σ ι κ α τ α φ α ν π ο ι ω
τ η ν έ μ α υ τ ί γ ν ώ μ η ν ... » (P.G. 159, 1089 CD). Ι δ ε α ρ ρ ο ν α ύ τ ο ί ί Ο Π Α Π Ο Κ Α Ι
Σ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Ν Τ Η Σ Κ Τ Π Ρ Ο Τ έ ν Ό ρ Μ δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς Ι η ς
Δ ε κ 1973, σ 6, σ τ λ η
Ε ύ χ ό μ ε α έ κ κ α ρ δ ί α ς τ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω ά γ ί ο υ ν α σ υ γ κ ι ν ή σ η έ π ί τ έ
λ ο υ ς ο ύ μ ό ν ο ν τ ό ν λ α ό ν τ ο ύ Θ ε ο ί ί ά λ λ Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς τ ο υ ς α υ μ α σ τ α ς κ λ η ρ ι κ ο υ ς τ ο ί ί ά ν ε
ν ω τ ι κ ο ί ί Μ ά ρ κ ο υ ...
14. Δ ι α τ ο ύ τ ο ά κ ρ ι ω ς κ α Ι ό μ έ γ α ς ό ρ ό δ ξ ς ό μ ο λ ο γ η τ η ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς
Ι γ ε ό α Έ ν τ ο λ η γ α ρ Κ υ ρ ί ο υ ι η σ ι ω π ά ν έ ν κ α ι Ρ ί ϊ ι κ ι ν δ υ ν ε υ ο ύ σ η ς π ί σ τ ε ω ς Ώ σ τ ε ο τ ε
π ε ρ Ι π ί σ τ ε ω ς ό λ ό γ ο ς ο ύ κ ε σ τ ι ν ε Ι π ε ί ν έ γ ω τ ί ς ε Ι μ ι Ι ε ρ ε ύ ς ά λ λ ο ύ δ α μ ο ϋ Ά ρ χ ω ν
κ α Ι ο ύ δ ο υ τ ω ς Σ τ ρ α τ ι ι ί τ η ς κ α Ι π ο ύ Γ ε ω ρ γ ό ς κ α Ι ο ύ δ α ύ τ ο τ ο ί ί τ ο Π έ ν η ς μ ό ν ο ν
τ η ν έ φ τ Ί μ ε ρ ο ν τ ρ ο φ ν π ο ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς Ο ί δ ε ί ς μ ο ι λ ό γ ο ς κ α Ι φ ρ υ ν τ ί ς π ε ρ Ι τ ο ί ί ρ κ ε ι μ έ
ν ο υ Ο ύ ά ο ί λ ί -D- ο ι κ ρ ά ξ ο υ σ ι κ U Ι σ ύ σ ι ω π η λ ό ς κ α Ι
a. φ ρ ο ν τ ι ς (PG 99,132 Ι Β
ι ι ι ι ί ....1i1iiiiiiOiioiI ._
.
... ,
:,.,


-24­
ά π ε ι θ ο ύ ν τ ε κ λ η ρ ι κ ο ί ο υ μ ό ν ο ν δ ε ν ύ π ό κ ε ι ν τ α ι κ α ν ο ν ι κ ο ί ς ε π ι τ ι μ ί ο ι ς ά λ λ α κ α ί
δ έ ο ν ν α τ ι μ ώ ν τ α ι τ ί π ρ ε π ο ύ σ ι ι τ ο ί ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς τ φ ί δ ι ό τ ι κ α τ έ κ ρ ι ν α ν ο υ χ ί
ε π ί σ κ ο π ο ν ά λ λ α ψ υ δ ο ε π ί σ κ ο π ο ν α Ε κ κ λ Δ ί κ α ι ο ν Α θ ή ν α ι 1906, σ
400) .
Π ι σ τ ο ί ε ι ς τ ο π ν ε ύ μ α κ α ί γ ρ ά μ μ α τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ω ν ο Ι γ ι ρ ε ί τ α ι π α
τ έ ρ ε ς η ρ ν ή θ η σ α ν ν α ύ π α κ ο ύ σ ο υ ν ο υ μ ό ν ο ν ε ι ς τ ο ν Α θ η ν α γ ό ρ α ν ά λ λ ά κ α Ι τ ο ν
ι σ ά ξ ι ο ν δ ι ά δ ο χ ό ν τ ο υ Δ η μ ή τ ρ ω ν τ ο ν Α ο σ τ ι ς δ ι ε ρ μ η ν ε ύ ω ν π ι σ τ ω ς τ η ν π ο
λ ι τ ι κ η ν τ ο ύ α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ τ ο υ ά π ο κ α λ ύ π τ ε ι σ υ ν ε χ ω ς κ α Ι π ρ ο ο δ ε υ τ ι
κ ώ ς ε ι ς σ υ ν ε χ ε ί ς δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ τ ο ν π λ ο ύ τ ο ν τ η ς σ υ λ λ ο γ ή τ ω ν α Ι ρ έ σ ε ω ν τ η ν
ό π ο ί α ν ώ π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ν τ ο ύ ά φ η κ ε ν ό ά π ε λ θ ω ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς .
Τ ρ α ν ω τ ά τ η ά π ό δ ε ι ξ ι ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ω ν ή μ ω ν ε σ τ ω σ α ν - π λ Ι ν τ ο ύ
ε ν θ ρ ο ν ι σ τ η ρ ί ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ - α ί μ ό λ ι ς π ρ ο δ ί ι ο μ η ν ω ν γ ε ν ό μ ε ν α ι δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο ύ
ε π ι σ κ ό π ο υ Μ υ τ ι λ ή ν η ς κ Ι α κ Ο Ο ο υ τ ο ύ ... Β ι λ λ ε μ π ρ ά ν τ ο ύ τ ο υ τ ή ς λ λ α δ ι κ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς
Ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε θ α
, ί δ \'
α ο φ ο ς κ α ι μ ε γ α ς
ά ν ν η ς ό Κ Γ δ ι ά
ε μ π ρ α ε ι ς ε ν α δ ρ ό μ ο ν π ο υ ε χ ε ι ά ν ο ί ξ ε ι Τ ό ν η ν ο ι ξ α ν δ
Ο \ Π ' Α θ ' \ δ Ι
ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ς α τ ρ ι α ρ χ η ς η ν α γ ο ρ α ς κ α ι π α π α ω
τ ο ν ό π ο ί ο ν ό μ ε γ α λ ό φ ρ ω ν Α θ η ν α γ ό ρ α ς ε Τ χ ε ν ε ί π ε ι Ε γ έ
ν ε τ ο α ν θ ρ ω π ο ς ά π α Θ ε ο ύ σ ν ο μ α α υ τ φ Ι ω ά ν ν η ς Τ ο ν σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν ο Ι δ ά δ
χ ο ι ε κ ε ί ν ω ν Π α ν α γ ι ώ τ α τ ο ς κ α Ι θ ε ι ό τ α τ ο ς Ο Ι κ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς κ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
δ Α κ α Ι δ ά γ ι ώ τ α τ ο ς π ά π α Π α ύ λ ο ς ό Σ Τ ο Ι τ ι μ ι ώ τ α τ ο ι
τ ο ύ ί ε ρ ο ύ α υ τ ο ύ ε γ χ ε ι ρ ή μ α τ ο π ρ ω τ ο σ τ α τ α ι Ε Κ Κ Λ Η Σ Α τ ε ύ χ ο ς 15 Ν ο ε μ
1973, σ 556).
Π α ρ ά α λ ε ε π ί σ η ς τ α ς σ υ μ π ρ σ σ ε υ χ α ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ο ύ Α μ ε τ α τ ο ύ Ά ρ μ ε
ν ί ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε ν τ φ Ν α φ τ ο ύ δ ε υ τ έ ρ ο υ κ α τ ά τ η ν έ ο ρ τ η ν τ η ς Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ
σ ε ω ς τ ο ύ 1973, ύ π ο τ ο υ ς ή χ ο υ ς τ ω ν κ ω δ ι ο ν ω ν τ ο ύ Α ρ μ ε ν ι κ ο ύ Ν α ο ύ Ι Ι Λ ό τ
σ 582).
Ί δ ε ε π ί σ η ς τ ο π ρ ο σ φ ά τ ω ς ά π ο σ τ α λ ε ν σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι ο ν τ η λ ε γ ρ ά φ η μ ά τ ο υ
ε π ι τ ϋ ό γ δ ό υ ε π ε τ ε ί φ τ η ς α ρ σ ε ω ς τ ω ν ά ν α θ ε μ ά τ ω ν ε ν τ ι ρ δ π ο ί φ ά π ρ ο κ α λ ύ π τ ω ς
δ η λ ο ύ τ α ι δ η ή σ π Ο υ δ α ί α Κ α Ι Ι ε Ρ α α ϋ τ η ε π έ τ ε ι ο ς
ε ύ Ρ ί σ κ ε ι ή μ a. ς δ η λ α δ τ ο ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν ε ν κ α τ α σ τ ά σ ε ι
π Ρ ο σ ε υ Χ η ς ύ π ε ρ τ η ς γ ι ω τ ά τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
τ η ς Ρ ώ μ η ς κ α Ι ύ π ε ρ τ ο ύ ε ν α υ τ ή ε ν δ ό ξ ω ς
Α ρ Χ ι ε Ρ α τ ε ί ο ν τ Ό ς τ ο ύ Μ α κ α Ρ ι ω τ ά τ ο υ κ α Ι Ι Α
γ ι ω τ ά τ ο υ ά δ ε λ φ ο ϋ Π ά π α Π α ί λ ο υ Σ Τ Ι Ι ...
Ε ν α υ τ φ δ ι α κ ή ρ ύ σ σ ε ι ε π ί σ η ς τ ο ν Α θ η ν α γ ό ρ α ν μ α κ α Ρ ι σ τ ο ν
α Δ ι α μ ί α ν λ ε π τ ο μ ε ρ ε σ τ έ ρ α ν ά ν α ί ρ ε σ ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ σ ε ω ν τ η Ε Ι σ η γ ή σ ε ω ς
ρ α θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Μ ο ν α χ α ϋ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ρ Η Μ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Τ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Τ
'AiHjvaL 1971, σ 46-78 κ α ι 1!J4-239.
- --- ------------
-25­
π Ρ ο κ ά τ ο Χ ό ν τ ο υ κ α Ι ο Ρ γ α ν ο ν τ ο ύ θ ε ί ο v θ ε λ ή
μ α τ ο ς ... δ Κ α θ ο λ ι κ ή 11 Δ ε κ 1973, σ 1).
Κ α τ ό π ι ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω π ώ ς ε ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ν τ ι λ η φ θ ο υ ν π ο τ ε ο ί Π α π ι κ ο Ι
τ η ν μ ε γ ά λ η ν π λ ά ν η ν κ α Ι α ί ρ ε σ ί ν τ ω ν Π ώ ς ε ν α ι δ υ ν α τ ό ν ε π ί σ η ς ν α ό μ ι λ ω
μ ε ν π ε ρ Ι α λ λ α γ ή ς τ ω ν ε ν τ φ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί φ π ρ α γ μ ά τ ω ν ώ ς α φ ε λ ώ ς ύ π ο σ τ η ρ ί
ζ ο υ ν Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι κ α Ι λ λ ά δ ι κ ί τ ι ν ε ς ε π ί σ κ ο π ο ι ... Ό ν τ ω ς τ ρ ο μ ε ρ α ή ε υ θ ύ ν η
τ ω ν σ υ μ μ α χ ο ύ ν τ ω ν γ ι ρ ε ι τ ώ ν μ ε τ α τ ώ ν φ ο ρ έ ω ν κ α Ι π ρ υ τ ά ν ε ω ν τ η ς α ν ω τ έ
ρ ω π ρ ο δ ο σ ί α ς κ α α ν ο σ ι ο υ ρ γ ί α
Η ά ξ ι ο δ ά κ ρ υ τ ο ς Σ υ μ μ α χ ί α
Ι Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς - Ε ξ α ρ χ ί α ς
Μ ε τ α τ η ν α ν ά γ ν ω σ ι ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι λ η π τ ι κ ώ ς α ν α ι ρ ε θ ε ί σ η ς Ε ι σ η γ ή
σ ε ω ς κ ο λ ο ύ θ η σ α ώ ς ή τ ο φ υ σ ι κ ό ν τ α θ ε ρ μ α σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α τ ο ύ Σ ε κ Μ α
ξ ί μ ο υ Ο σ τ ι ε ν θ ο υ σ ι α σ θ ε Ι ς κ α Ι θ ρ α σ υ ν θ ε Ι ς α μ α ε κ τ η α ν α γ ν ώ σ ε ω ς τ ο ύ α ν τ ο ρ
θ ο δ ό ξ ο υ κ ε ψ έ ν ο υ κ α Ι θ ε ω ρ ω ν έ α υ τ ο ν κ α Ι τ ο ν ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ μ ε ν ο ν δ ι α υ τ ο ύ Π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ν Θ ρ ό ν ο ν ώ ς ... α δ ι κ ο ύ μ ε ν ο ν κ α Ι π ρ ο σ α λ λ ό μ ε ν ο ν ύ π ο τ ώ ν α ν τ ι δ ρ ώ ν
τ ω ν ε ρ γ φ κ α Ι α λ η θ ε ί ι ι Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν ε σ π ε υ σ ε ν ε ν σ υ γ κ ι ν ή σ ε ι ν α δ ι α κ η ρ ύ ξ τ α
κ α τ ω τ έ ρ ω ρ ή μ α τ α ύ π ε ν θ υ μ ζ ν τ ι ά ρ ι σ τ α τ ά ς σ κ η ν ι κ α ς δ η μ η γ ο ρ ί α ς τ ο ύ α Ι
ρ ε τ ι κ ο ύ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ
Ε ξ α γ ά π η ς α θ ε ί α ς κ α Ι μ α κ ρ ο θ υ μ ί α ς π ο λ λ η ς ε π ι θ υ μ ώ π ο τ η ς θ έ σ ε ω ς
τ α ύ τ η ς κ α Ι ε ν τ ι τ ί ε ρ φ τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς σ υ ν ά ξ ε ω ς χ ώ ρ φ κ α Ι ε ξ ο ν ό μ α τ ο ς τ ω ν
ά γ ί ω ν α δ ε λ φ ώ ν Α ρ χ ι ε ρ έ ω ν ν α π α ρ ά σ χ ω ε ν ώ π ι ο ν τ η ς μ ε τ έ ρ α ς Ο σ ι ό τ η τ ο ς
κ α Ι α γ ά π η ς δ ι α ε α ί ω σ ι ν χ ω ρ Ι ς ε ο α ί ω ς ν α ύ π ο χ ρ ε ο ύ μ α ι Δ Έ κ α ν ν α δ ι
κ α ι ο ύ μ α ι δ π ω δ δ ω δ μ ο λ ο γ ί α ν π ί σ τ ε ω ς δ τ ι τ ο Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν
τ ο δ π ο ί ο ν μ ο χ θ ε ί δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν κ α τ α ι γ ί δ ω ν τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς κ α Ι τ ω ν π ε ρ ι σ τ ά
σ ε ω ν τ ώ ν α ι ν ω ν κ α Ι τ ω ν γ ε ν ε ω ν τ η ρ ε ί κ α Ι δ ι α φ υ λ ά τ τ ε ι ά γ ρ ύ π ν ω ς α μ ε τ α
κ λ ή τ ω ς κ α Ι α ν ε ν δ ό τ ω ς τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς θ η σ α υ ρ ο υ ς τ η ς π α τ ρ ώ α π ί σ τ ε ω ς κ α Ι π α
ρ α δ ό σ ε ω ς δ ι α τ η ρ ε ί α σ ο ε σ τ ο ν κ α Ι α μ ε ί ω τ ο ν τ η ν φ λ ό γ α κ α Ι τ ο φ ω ς τ η ς ί ε ρ α ς
ή μ ώ ν π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς ε χ ε α ι σ τ ε ρ ρ ω ς τ ω ν δ ο γ μ ά τ ω ν κ α Ι τ η ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς
ο υ δ ε ε σ κ έ φ θ η κ α Ι δ ι ε ν ο ή θ η π ο τ έ ν α α φ α ι ρ έ σ Ί Ι ώ τ α ε ν η κ ε ρ α α ν μ ί α ν (15)
β Έ μ π ρ α κ τ ο ς ε κ φ ρ α σ ι ς τ ω ν π ε π ο ι ή σ ε ω ν τ ο ί ί ν ί ί ν Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ Δ η μ η τ ρ ί ο υ
π ε ρ ί τ ο ί ί κ α κ ο δ ό ξ ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ τ ο υ ώ ς ό ρ γ ά ν ο υ ε ί ο υ ε λ ή μ α τ ο ς α π ο τ ε λ ε ί ά σ φ α λ ω ς
κ α ί 11 π α ρ α σ χ ε ε ί σ α π Ι α ύ τ ο ί ί ά δ ε ι α ε Ι ς τ ο ν Ί ά κ ω ν Α μ ε ρ ι κ η ς π ρ ο ς κ α τ α σ κ ε υ ή ν
ά γ ά λ μ α τ ο ς τ ο ν ' Α η ν α γ ό ρ ο υ δ ι α χ ρ η μ α τ ι κ ω ν π ρ ο σ φ ο ρ ω ν τ ω ν ό μ ο γ ε ν ω ν ... Κ α τ ό π ι ν
τ ο ύ τ ο υ π ο ί α έ τ έ ρ α μ α ρ τ υ ρ ί α ε Ι ν α ι δ υ ν α τ Ο ν ν ά π α ι τ η π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α π ο δ ε ι χ ό κ
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς π ι σ τ ο ς κ α τ α π ά ν τ α ό π α δ Ο ς κ α ί ά κ ό λ υ ς τ ο ϋ α π ε λ Μ ν τ ο ς α ί ρ ε τ ι κ ο ν j •••
15. Ί σ ω ς ο μ ω ς κ α ί ν ά λ η ε ύ τ έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ ό Σ ε α σ μ ι ώ τ α τ ς π ρ ο ς τ ί γ α π α
σ χ ο λ η τ α ι τ ο Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ϊ ο ν μ ε ά φ α ι ρ έ σ ε ι ς κ ε ρ α ι ω ν κ α ί ί ω τ α τ η ν
σ τ ι γ μ ο π ο υ δ ι α τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ά ν τ ο ρ ο δ ό ξ ω ν έ ν ε ρ γ ε ι ω ν κ α ί δ η λ ώ σ ε ώ ν τ ο υ έ π τ υ γ
χ ά ν ε ι τ η ν έ κ β ά ω έ κ ε μ ε λ ί ω σ ι ν τ ο ί ί Κ α ν ο ν ι κ ο ί ί ο Ι Κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς j •••
-----,--------------,
-26­
α π ό τ η ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν κ α Ι τ η ν ζ ω η ν τ η ς ά γ ί α ς ή μ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς
Π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ι κ α Ι π α ρ ε ξ η γ ή σ ε ι ς φ ρ ά σ ε ώ ν τ ι ν ω ν κ α Ι λ έ ξ ε ω ν α π ε τ έ λ ε σ α ν
α φ ο ρ μ α ς σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο ύ κ α Ι π λ ά ν η ς ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν Ε δ ό θ η ε ξ ά λ λ ο υ π ο
λ υ ς χ ρ ό ν ο ς κ α Ι κ α ι ρ ό ς δ ι α μ ε τ ά ν ο ι α ν κ α Ι ε π ι σ τ Ρ ο φ ή ν
Ή δ η ε φ θ α σ ε ν ό κ α ι ρ ό ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς τ ί ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι ε π ι ο ο λ η ς τ η ς δ ι α
σ α λ ε υ θ ε ί σ η ς κ α ν ο ν ι κ η τ ά ξ ε ω ς κ α Ι π ε ι θ α ρ χ ί α ς
, Δ η λ ω ε ι σ έ τ ι κ α Ι τ ο ύ τ ο Έ α ν κ α τ α κ α ι ρ ο υ ς ε λ έ χ θ η σ α ν κ α Ι δ ι ε τ υ π ώ θ η
σ α ν ύ π ό τ ι ν ω ν λ ό γ ο ι τ ι ν ε α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α Ι α π ά δ ο ν τ ε ς π ρ ό ς τ ό α λ ώ ο η τ ο ν κ α Ι
α κ έ ρ α ι ο ν π ν ε ύ μ α τ η Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ή μ ό ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ς δ ε ν ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν ο Ό τ ο ι
κ α Ι δ ν ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν τ ό γ ν ή σ ι ο ν κ α Ι κ α θ α ρ ό ν π ν ε ύ μ α κ α Ι ο ί ω μ α τ ή ς Ε κ κ λ η
σ ί α ή μ ω ν Τ ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ε ί ν α ι ό ρ θ ο δ ο ξ ό τ α τ ο ν κ α Ι κ η ρ ύ σ
σ ε ι τ Ί ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν σ σ ο ν ο υ δ ε ί (16). Κ α Ι π ρ ο σ έ θ ε σ ε ν ε ν σ υ ν ε χ ε ί μ ε τ α
σ τ ό μ φ ο υ Ή Μ ή τ η ρ Έ κ κ λ η σ ί α δ ν ε λ έ γ χ ε τ α ι ε λ έ γ χ ε ι δ ε ν δ ι κ ά ζ ε τ α ι δ ι κ ά ζ ε ι
δ ε ν κ ρ ί ν ε τ α ι κ ρ ί ν ε ι (17).
ά γ ι ο ς Σ τ α υ ρ ο υ π ό λ ε ω ς δ ε ν θ α ή τ ο π ρ ο τ ι μ ώ τ ε ρ ο ν ν α ύ π ε ν θ υ μ ί σ υ ε ι ς
έ α υ τ ο ν κ α Ι τ η ν Σ ο δ ό ν τ ο υ τ η ν έ φ α ρ μ ο γ η ν τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ο υ μ ό ν ο ν
δ ι ά τ α ς α ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ύ ν ύ ν Π ρ ο κ α θ η μ έ ν ο υ τ ο υ α λ λ α κ α Ι τ ο υ ς
π ρ ω τ ε ρ γ ά τ α ς τ ή ς ε ν Κ ύ π ρ φ Λ υ σ τ ρ ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ κ α Ι τ ο υ ς π ε ρ ι ω ν ύ μ ο υ ς Ά θ η
ν α γ ό ρ α ν Λ ο ν δ ί ν ο υ Ί ά κ ω δ ο ν Α μ ε ρ ι κ η ς κ α Ι π ρ ο Α θ η ν ω ν ε ρ ώ ν υ μ ν δ ι α ν α
π α ρ α λ ε ί ψ ω μ ε ν τ η ν π ρ ο δ ο σ ί α ν τ η ς Μ ό σ χ α ς τ η ς π λ ή ρ ω ς κ ο ι ν ω ν ο ύ σ η ς μ ε τ α τ ο ύ
α ί ρ ε τ ι κ ο ύ Β α τ ι κ α ν ο ύ
Έ ρ ω τ ω μ ε ν δ ι α τ ί σ ι γ ε ν ό χ ω τ ο Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν δ ι α τ α ς α ν ω Ί έ ρ ω α ν τ ι κ α
ν ο ν ι κ α ς π ρ ά ξ ε ι π ω ς α ν έ χ ε τ α ι ν α κ ο ι ν ω ν ί μ ε τ α τ η ς Μ ό σ χ α ς ή ε χ ο μ έ ν η σ τ ε ρ
ρ ω ς τ ω ν δ ο γ μ ά τ ω ν κ α Ι τ η ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η Σ ύ ν ο δ ο ς Ή μ ή π ω ς
ή α ν ω τ έ ρ ω π ρ ά ξ ι ς τ ω ν Ρ ώ σ ω ν ή τ ο ύ Ι ο ύ δ α π ό φ α σ ι ς τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ
Μ ό σ χ α ς (16/29 Δ ε κ 19'69) π ε ρ Ι τ η ς Μ υ σ τ η ρ ι α κ ή ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ ο υ ς Ρ ω
μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ ο ύ ς λ η φ θ ε ί σ η ς ε ν α ν τ ί ο ν ό λ ω ν τ ω ν ά γ ί ω ν δ ο γ μ ά τ ω ν κ α Ι Κ α ν ό ν ω ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α τ α τ ο π Ι ο υ σ τ ί ν ο ν Π ό π ο δ ι τ ς τ υ γ χ ά ν ε ι μ ι κ ρ ο τ έ ρ α κ ε
ι , 3_
ρ α ι α ς κ α ι ι ω Τ α
16. τ δ κ α α π ό σ ο ν κ Τ ρ ύ σ σ ε Ο ρ ο δ ο ξ ί α ν Τ ι κ α κ ο δ ο ξ ί α ν .0 Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α ρ ι α ρ
χ ε ί ο ν δ ό ξ α ψ θ ε ψ δ υ ν ά μ ε α ν α γ ν ω ρ ί ζ ω μ ε ν ε ν μ ό ν ο ν α έ π ε μ ο ϋ μ ε ν ν α μ α ς δ ε υ
Κ Ρ ν ή σ έ ν α ϋ α ό Σ ε α σ μ ώ α ο ς α Π ο ί Ο δ ε ν έ ξ έ φ ρ α σ α ν .0 γ ν ή σ ι ο ν κ α ι κ α α
ρ Ο ν β ί ω μ α τ η ς Έ κ κ λ Τ σ ί α ς κ α ι β ί ε π ρ α ξ ε .0 Ο Ι Κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν π ρ ο ς σ ω φ ρ ο ν
σ μ ο ν ω ν ά ν ω τ έ ρ ω π α ρ α α ω ν
17. Έ ν τ τ π ε Ρ Π τ ώ σ ε ι π ω ς π α ρ ή λ α σ α ν τ ό σ Ο κ α ι ό σ ο ι α ί ρ ε τ ι κ ο ι Π α τ ρ ι ά ρ
xaL έ κ τ ο υ ρ ό ν ο υ τ η ς Κ ω ν π ό λ ε ω ς ε χ ο ν ε ς μ ά λ ι σ α σ ι Ν α ρ ω γ ο υ ς κ α ι σ ι ω Π λ υ ς έ ν ί ο
τ ε Ι ε α τ α ς τ ο υ ς π ε ρ ι α ύ τ ο ύ ς .•• Σ ο δ κ ο ς τ ω ν Έ α ν ή Μ ή Τ ρ Έ κ κ λ Τ σ ί α έ π ι υ μ Ό ν α
ε Ι ν α ι ο ν τ ω ς Μ ε γ ά λ η κ α ι ν α μ η έ λ έ γ χ η α ι ά π ο υ ί ο υ ς κ α ι γ α έ ρ α ς τ ς α φ ρ ο ν
..ί σ η ν α Τ Ρ Ό π ρ ω ο ν α ύ τ η θ σ α δ ι δ ά σ κ ε κ α ι ά π α ι τ ε ί ά π ο τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς Μ ό ν ο ν ο ϋ ω
ι τ υ γ χ ά ν Ο Ν ά ξ ι ο ι π ρ ο σ ο χ η ς κ α ι σ ε α σ μ ο ϋ λ ό γ ο ι κ α ι δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς ω ν ά ν Τ Π Ρ σ ώ π ω ν
τ ς ά λ λ ω ς τ ο ό λ γ ώ ε ρ ο ν ι π ρ ο κ α λ ο ϋ ν τ η ν ά μ ε ρ ο ν ά π ο σ ρ ο φ η ν κ α ι Ι υ μ Τ δ ί α ν τ ω ν
ύ κ ρ ο α τ ω ν ω ν ..•
," ι ι
-27­
Τ ί ς ε δ ω κ ε τ ο κ α κ ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε ι ς τ η ν θ υ γ α τ έ ρ α Έ κ κ λ η ί α ν τ η ς Ρ ω
σ ί α ς ν α π ο ρ ν ε ύ σ η μ ε τ α τ ω ν Π α π ι κ ω ν ώ ς τ ο π ά λ α ι τ ο Ι σ ρ α η λ μ ε τ α τ ω ν
α λ λ ο φ ύ λ ω ν ε ι μ η ή Μ ή τ η ρ Μ ε γ ά λ η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε κ κ λ η σ ί α ...
Κ α Ι ε ρ χ ε Τ α κ α τ ό π ι ν π ά ν τ ω ν τ ο ύ τ ω ν δ κ Μ ά ξ ι μ ο ς ν α έ λ έ γ ξ Ώ τ ο υ ς γ ι
, Μ 'e \" λ λ \ e 31
ρ ε ι τ α ς r ο ν α χ ο υ ς ι ς α ν τ α ρ τ α ς κ α ι α π ο σ τ α τ α ο υ μ η ν α α κ α ι ω ς α κ α ρ π α
δ έ ν δ ρ α δ ι α τ ο μ η π ο τ ί ζ ε σ θ α ι π ο τ α κ α λ λ ι ρ ρ ό ο υ ς π η γ α τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ώ ν
ύ δ ά τ ω ν α ν α φ ω ν ω ν ύ π ο κ ρ ι τ ι κ ω ς τ ο σ τ ο μ φ ω δ ε ς η δ η ε φ α σ ε ν δ κ α ι ρ ο ς έ φ α ρ
μ ο γ η τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ...
Ά λ λ α π ε ρ Ι π ο ί ω ν Κ α ν ό ν ω ν δ μ ι λ ε ί δ Σ ε δ Π ρ ό ε δ ρ ο ς OmoL κ α τ α τ ο ν
π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ν σ υ ν ά δ ε λ φ ό ν τ ο υ τ ο ν κ Ά θ η ν α γ ό ρ α ν Λ ο ν δ ί ν ο υ τ υ γ χ ά ν ο υ ν σ χ ή
μ α τ α α ν ο η σ ι ω ν κ α Ι μ ί σ ο υ ς κ α Ι ε Τ ν α ι έ ν τ ά λ μ α τ α α ν θ ρ ώ π ω ν σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς
ο ν κ α τ η γ ο ρ ή σ α ν τ α τ ο ύ τ ο ν δ η μ ο σ ί κ α θ η γ η τ η ν κ Κ Μ ο υ ρ α τ ί δ η ν Σ υ ν ε π ω ς
π ω ς τ λ μ ν α έ π ι κ α λ η τ α ι σ χ ή μ α τ α α ν ο η σ ι ω ν κ α Ι μ ί σ ο υ ς δ π ό σ τ ο λ ο ς τ η ς π ρ ο ς
π ά ν τ α ς α γ ά π η ς α κ ό μ η κ α Ι π ρ ο ς τ ο ύ ς ... α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς ... Ε ι ι ν π ά λ ι θ ε ω ρ π ρ ο σ
λ η τ ι κ η ν τ ν α ν ω τ έ ρ ω τ ι τ λ ο φ ο ρ ί α ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν π ώ ς ά ν έ χ ε τ α ι omo;
κ α Ι ή π ρ ο ί σ τ α μ έ ν η τ ο υ α ρ χ η ν α π α ρ α μ έ ν Ώ α τ ι μ ώ ρ η τ ο κ α Ι α ν ε υ ο υ δ ε μ ι α ς κ α ν
έ π ι π λ ή ξ ε ω ς δ δ ν ο μ ά σ α ς ο υ τ ω τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς Κ α ν ο ν ο μ ά χ ο ς
Α θ η ν α γ ό ρ α ς
Δ ε ν θ α π ρ έ π ε ι έ π ί σ η ς δ Σ ε δ α σ μ ι ώ τ α τ ο ς κ Μ ά ξ ι μ ο ς ν α δ ι ε ρ ω τ η θ ύ σ ο δ α
ρ ώ ς έ α ν ο ν τ ω ς α π ο τ ε λ κ ή ρ υ γ μ α Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α Ι γ ν ή σ ι ο ν κ α Ι κ α θ α ρ ό ν
π ν ε ύ μ α κ α Ι δ ί ω μ α Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο μ ν η σ θ ε ν τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α τ ο ύ ν ύ ν
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ϋ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ ύ ν α τ α ι ν α μ α ς έ ξ η γ ή σ Ώ ο δ τ ο ς π ω ς ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ο ν
π ρ ο ί ό ν τ α τ ο ι α ύ τ η ς α ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ φ ύ σ ε ω ς κ α Ι π ο ι ό τ η τ ο ς ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν δ ε
α ι ό τ η τ α ς κ α Ι π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς δ π ο ί α ς έ ξ έ φ ρ α σ ε ν Ο δ τ ο ς δ ι α τ ο Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν Π α
τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ύ μ ν σ α ς τ ο ύ τ ο ύ π ε ρ α λ λ ό ν τ ω ς κ α Ι έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς τ ο ν ί σ α ς δ τ ι
τ η ρ ε ί Κ ά Ι δ ι α φ υ λ ά τ τ ε ι α γ ρ ύ π ν ω ς α μ ε τ α κ λ ή τ ω ς κ α Ι ά ν ε ν δ ό τ ω ς τ ο υ ς ε ρ υ ς
θ η σ α υ ρ ο υ ς τ η ς π α τ ρ ώ α ς π ί σ τ ε ω ς κ α Ι π α ρ α δ ό σ ε ω ς έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ ι α τ η
ρ ε ί α σ δ ε σ τ ο ν κ α Ι ά μ ε ί ω τ ο ν τ η ν φ λ ό γ α κ α Ι τ ο φ ω ς τ η ς Ι ε ρ α ς π α ρ α κ α τ α θ ή κ η
σ ε λ 4 τ ω ν Π ρ α κ τ τ η ς Ξ Α Ε κ τ Σ υ ν ε δ ρ
Έ α ν έ π ε θ ύ μ ε ι δ α γ ι ο ς Έ ξ α ρ χ ο ς κ α Ι γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν ή Μ ή τ η ρ Ε κ κ λ η σ ί α
τ η ν α λ η θ η π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ν τ ω ν σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ν κ α Ι τ ο ν ά π ο σ κ α ν δ α λ ω μ ο ν ο υ χ ι μ ό
ν ο ν τ η ς γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς ά λ λ α κ α Ι τ η ς Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ε υ σ ε β ο ύ ς κ ο ι ν ή ς γ ν ώ μ η ς
δ ι α τ ί ν Δ μ η π ρ ο σ κ ο μ ί σ Ώ ώ ς α π α ρ α ί τ η τ ο ν σ τ
χ ε ί ο ν τ η ά π ο κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν
π ί σ η μ ο ν κ α Ι σ α φ η δ ι ά ψ ε υ σ ι ν τ ό σ ο ν τ ω ν π α λ α
ο τ έ ρ ω ν ο σ ο ν κ α Ι τ ω ν π ρ ο σ φ ά τ ω ς έ γ γ ρ ά φ ω ν
κ α κ ο δ ό ξ ω ν κ α Ι α Ι ρ ε τ ι κ ω ν δ η λ ώ σ ε ω ν τ ο ύ Π ρ ο
κ α θ η μ έ ν ο υ α υ τ ο ύ
Έ χ ε ι τ η ν έ ν τ ύ π ω σ ι ν δ τ ι μ ε τ α ς α ν ε υ σ υ ν ε π ε ί α ς τ υ π ι κ α ς κ α Ι π λ η ρ ο φ ο ρ ή
τ ο υ ς δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ τ α ς έ κ π ο λ λ η ς μ α κ ρ ο θ υ μ ί α ς γ ε ν ο μ έ ν α ς δ τ ι ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ο ν
ν α κ α τ α σ τ ή σ Ώ α ν ε υ θ ύ ν ο υ ς τ ο υ ς π ρ ο δ ι α λ η φ θ ο έ ν τ α ς έ ν ό χ ο υ ς κ α Ι α υ τ Ο ν τ ο ν ί δ ι ο ν
Ε υ τ υ χ ω ς δ ε ν έ π ι κ ρ α τ ε ί τ ο σ α ύ τ η α φ έ λ ε ι α π α ρ α τ ο ί ς γ ι ρ ε ί τ α ι ς ...
---------
-28­
Γ
Ά λ λ α δ ι α τ ί ν α ε κ π λ η σ σ ώ μ ε θ α δ ι α τ η ν α ν ω τ έ ρ ω σ τ ά σ ι ν τ ο υ κ Μ α ξ ί μ ο υ
Ό τ α ν μ ί α Ί ε ρ α Κ ο ι ν ό τ η ς ά π ο κ α λ η μ ο ρ μ ο λ ί ι κ ε ι ο ν τ α λ α σ φ η μ ί α ς τ ο ύ π ε λ
θ ό ν τ ο ς Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ τ ο ο π ο ί ο ν χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι ε π ι δ ε ξ ί ω ς τ ι ν ε ς τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν
':,,'
π ρ ό ς ... ε κ φ ο ι σ μ ο ν τ ω ν ά π λ ο υ σ τ έ ρ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν π ω ν α ε κ φ ρ α σ θ ί ϊ
δ α ν ω τ έ ρ ω ε π ί σ κ ο π ο ς κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ε σ τ ω σ ο α ρ ώ τ ε ρ ο ν ;...
* * *
Μ ε τ α τ ο υ ς α ν ω τ έ ρ ω ύ π ο κ ρ ι τ ι κ ο υ ς λ ό γ ο υ τ ο υ κ Μ α ξ ί μ ο υ π α ρ ε μ α ί ν ε ι
ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Β η σ σ α ρ ί ω ν Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ η ς έ π ι ζ η Τ Ο ν π α ρ ά τ α σ ι ν κ α Ι μ α κ ρ ο θ υ
μ ί α ν α χ ρ ι κ α ι ρ ο υ π ρ ο ς δ ι α φ ό τ ι σ ι ν κ α Ι σ υ γ κ ρ ά τ η σ ι ν τ ω ν α σ θ ε ν ω ν α
δ ε λ φ ω ν (18). Έ π ι μ ε ί ν α ν τ ο ς τ ο ύ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Ε ξ α ρ χ ί α ς ε Ι ς τ η ν α μ ε σ ο ν
α ν ά γ κ η ν λ ή ψ ε ω ς μ έ τ ρ ω ν <iJ; ε ξ α ν τ λ η θ ε ί σ η ς π λ έ ο ν τ η ς ά ν ο χ ή ς κ α Ι μ α κ ρ ο θ υ
μ ί α ς λ α μ ά ν ε ι τ ό ν λ ό γ ο ν ό γ ν ω σ τ ό ς ή μ ί ν π λ έ ο ν κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ κ
Γ α ρ ι η λ ε ι π τ α έ ξ η ς
Ά π ο δ ε χ ό μ ε θ α α γ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε π λ ύ τ ω ς τ η ν ό ρ θ ό τ η τ α τ ω ν α π ο φ ά σ ε ω ν
τ η ς Ε Ι σ η Ύ ή σ ε ω ς κ α Ι σ ε δ ό μ ε θ α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς Σ α ς Ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ Ά γ ί ο υ "'0­
ρ ο υ ς ε π ι κ α λ ο ύ μ α ι τ ή ν ε π ι ε ί κ ε ι α ν τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Π α ρ α κ α λ ω δ π ω ς α ν ε χ θ Ώ α
κ ό μ η Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ Ι Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Η Μ Ε Ν Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ Ή Έ π ι τ ρ ο
π η ε π ε τ έ λ ε σ ε τ ό κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν Π ρ ο σ έ φ ε ρ ε ν τ α δ ι α φ ω τ ι σ τ ι κ α ς α υ τ η ς ύ π η ρ ε
σ ί α ς Έ π ι κ α λ ο ί ι μ ε θ α τ η ν ε π ι ε ί κ ε ι α ν δ ι ό τ ι ο Ι α δ ε λ φ ο ί -amol ε Τ ν α ι κ α τ α β ά θ ο ς
π ι σ τ α τ έ κ ν α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά λ λ α π α Ρ ε σ {, Ρ θ η σ α ν Δ ε ν α π α ι τ ο ύ μ ε ν
ο υ δ Ε ζ η τ ο ύ μ ε ν ο μ ο λ ο γ ί α ν π ί σ τ ε ω ς Ή μ ε ί ':> ά π ε ν α ν τ ί α ς ε π ι
Ο ά λ λ ε τ α ι ν α δ ώ σ ω μ ε ν τ η ν ο μ ο λ ο γ ί α ν τ η ς π ί
σ τ ε ω 9>(19).
Et; τ η ν α ν ω τ έ ρ ω π ά ν τ η σ ι ν τ ο ύ Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι α ν ά γ λ υ φ ο ς
σ ύ ν ο λ ο ς ή τ ρ α γ ι κ ό τ η ς τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ... φ ρ ο υ ρ ώ ν κ α Ι φ υ λ ά κ ω ν τ η
γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η Π ο λ ι τ ε ί α ς Έ ν ψ τ α π ά ν τ α π ρ ο δ ί δ ο ν τ α ι ύ π α τ ο σ ύ ν θ η μ α τ η ς α γ ά
π η ς κ α Ι τ ο ν τ ω ν ... Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν σ ε α σ μ ό ν α Ι ε π ί σ η μ ο ι α ρ χ α Ι τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ
Τ ό π ό υ τ ο μ ό ν ο ν δ π ε ρ ε δ ρ ο ν π ρ ο ς κ α τ η γ ο ρ ί α ν κ α τ α τ α ς π ο λ υ ώ ρ ο υ ς σ ύ σ κ έ ψ ε ι ς
τ ω ν Τ Ο ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ύ π ε ρ τ η ς π ί σ τ ε ώ ς τ ω ν 1. ..
ο υ δ α μ ό ύ λ ό γ ο ς π ε ρ ί τ ο υ έ π α ρ ά τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ κ α Ι τ ώ ν α ν α γ κ ά ί ώ ν
μ έ τ ρ ω ν α τ ι ν α δ έ ο ν ν α λ η φ θ ο ύ ν π ρ ό ς π ε ρ ι φ ρ ο ύ ρ η σ ι ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η
18. Λ υ π ο ύ μ ε α ά λ λ ε ί μ ε α ύ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α δ ι α ε α ι ώ σ ω μ ε ν τ Ο ν Π α ν τ ο ν Π ρ ο
η γ ο ύ μ Ε Ύ ο ν κ Β η σ σ α ρ ί ω ν α Ο Τ Ι ά σ ε ν ε ϊ ς κ α Ι δ η β α ρ έ ω ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ ο Ι
... σ ι γ ά π ο δ ε χ ό μ ε ν ο ι τ α ς β λ α σ φ η μ ί α ς τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν τ η ς Μ ε γ ά λ η ς
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι ο ύ χ Ι ο Ι τ η ρ η τ α Ι τ ς π α τ ρ ώ α ς ε ύ σ ε ε ί α ς κ α Ι π ί σ τ ε ω ς ...
19. Ό ρ α ς ά π ε κ ρ ί ό Κ α γ ο ύ μ ε ν ο ς Τ Ο έ μ α ο μ ω ς ε ί ν α ι π ο ί α ν ό μ ο λ ο γ ί α ν
δ ί δ ε ι ό t δ ι ο ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ Ι δ ο ύ κ α ή μ α ς α υ τ η σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς λ ό γ ο υ ς
κ α Ι π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ό λ α β α ν υ ν κ α λ ω ς ε Ι ς τ ο Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν κ α Ι τ η ν ρ ο δ ο ξ ί α ν
ν μ ό ν η π α ρ α φ ω ν ί α ν δ η μ ί ο ρ γ ο ϋ ν ο Ι ά σ ε ν ε ϊ ς Α γ ι ο ρ ε ϊ τ α ι π α τ έ ρ ε ς Μ ε π α ρ ο μ ο ί
α ς Ο μ ω ς •. ό μ ο λ ο γ ί α ς τ ο μ ό ν ο ν π ο υ κ α τ ο ρ ο ϊ ό κ Γ α ρ ι η λ ε ί ν α ι ν α δ ι α τ η ρ η τ ή ν .•• ή γ ο υ
μ ε ν ι κ η ν ρ ά β δ Ο Υ τ ο ο ύ δ έ π ο τ ε ο μ ω ς κ α Ι τ η ν ό ρ ι ό δ ο ξ ο ν ό μ ο λ ο γ ί α ν τ ο υ •••
-2-9­
σ ί α ς ε κ τ ώ ν θ α ν α τ η φ ό ρ ω ν ... ε ν α γ κ α λ ω μ ώ ν τ ο υ ο υ δ α μ ο ύ κ ρ ι ι κ η κ α Ι έ π ί κ ρ ι σ ι ς
τ ώ ν ά ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν τ ο ύ ά π ε λ θ ό ν τ ο ς Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α Ι τ ο ύ έ π α ξ ί ο υ
δ ι α δ ό χ ο υ τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ο ύ Α Ι Α ς δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ α ι σ υ ν ε χ ώ ς Π α ν ε π ι σ τ η
μ ι α κ ο Ι δ ι δ ά σ κ α λ ο ι κ α Ι θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ α π ε ρ ι ο δ ι Κ ι α κ α Ι ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς τ ή ς Π ρ ω
τ ε υ ο ύ σ η ς κ α λ ο ύ ν τ ε ε ι ς σ υ ν α γ ε ρ μ ο ν τ ο ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Λ α ο ν τ η λ λ ά δ ς ε ν
ο ψ ε ι τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ κ ι ν δ ύ ν ο υ ο ί δ ι ο ι κ ο ύ ν τ ε ς τ ο ν Ί ε ρ ο ν Α θ ω ν α ... ή σ υ χ ά
ζ ο υ ν η μ ά λ λ ο ν ί λ α ρ ώ ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν τ ι π ο λ υ τ ι μ ό τ ε ρ ο ν δ ι α κ ο ν ε ί δ ί ε ρ ο τ ο ύ τ ο ς
δ ρ ά χ ο ς ε π ι 1.000 χ ρ ό ν ι α κ α Ι π λ έ ο ν Ι ...
Κ α Ι ώ ς ν α μ η η ρ κ ο υ ν τ α ύ τ α ή ε π ι κ ρ ό τ η σ ι ς η τ ο ι κ α Ι ή δ ι α σ ι γ ή ς ά π ο
δ ο χ η τ ώ ν δ λ α σ φ ή μ ω ν ρ η μ ά τ ω ν τ ο ύ κ Μ α ξ Ι μ ο υ π ρ ο σ ε τ έ θ η κ α Ι ή π ρ ό τ α σ ι ς
τ ο ύ κ Γ α δ ρ ι η λ ά π α ι τ ϋ τ ς σ π ω ς ο ί Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι κ ά ν ο υ ν ό μ ο λ ο γ ί α ν π ί σ τ ε ω ς
20. Ώ γ ν ω σ τ ο ν μ Ι α τ ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω τ έ ρ ω ν ρ η σ κ ε υ τ ι κ ω ν έ φ η μ ε ρ Ι δ ω ν τ η σ ή μ ε
ρ ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι ό Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ Τ Τ Π Ο Σ Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ μ ω ς ώ ς ά ρ κ ο ύ ν τ ω ς π λ έ ο ν ά π ε
δ ε Ι χ η έ κ π ο ι κ Ι λ ω ν δ η μ ο σ ι ε υ μ ά τ ω ν τ ο υ κ α Ι έ ν τ α Ο Ο α ο Ι κ ύ κ λ ο ι τ ο ύ Φ α ν α ρ υ Ε ρ ν
Κ ε ρ κ ό π ο ρ τ ά ν τ ι ν α δ ι η ς ε Ι σ λ ο ν ε Ι ς τ α έ ν δ ό τ ε ρ α τ ή ς δ ι ο ι κ ή σ ε ώ ς τ ο υ Δ ι α τ Ι γ ρ ά φ ο
μ ε ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω , Α ρ κ ε ϊ ν α ά ν α γ ν ώ σ η τ ι ς έ ν δ ε ι κ τ ι κ ω ς τ α ς δ ύ ο σ υ ν ε ρ γ α σ Ι α ς τ ο ύ ύ π ο
Ύ ρ α φ ο μ έ ν ο υ ώ ς θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ δ ι α ν ά ν τ ι λ η φ δ τ ι ό ά ν ώ ν u μ ο ς τ ς σ υ ν
ε ρ γ ά τ η ς ο ύ κ ε Ι σ λ ε ν δ ι ι τ η ς ύ ρ α ς ε Ι ς τ η ν δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ η ν α ύ λ ή ν τ ο ϋ Ο Ρ θ
Τ Τ Π Ο Τ ο ύ δ ε έ κ π ρ ο σ ω π ε ϊ τ ο π ν ε ύ μ α τ ο υ κ α Ι π ι σ τ ε ύ ω Ή ά ν Τ ε σ ι ς μ ά λ ι σ τ α τ ο ϋ σ χ ο
λ Ι ο υ ή π .. ω σ ι ς τ ο ύ φ ύ λ ο υ τ η ς 15 Δ ε κ ε μ ρ Ι ο υ 1973, έ κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν τ ο ς έ ν π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ψ τ η ν xa1'taQav π ε ρ Ι Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ο υ ά λ ή ε ι α ν π ρ ο ς τ ο τ ή ς έ π ι σ τ ο λ η ς
κ ε μ ε ν ύ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν Σ ά λ π ι γ ξ Ό ρ ο δ ο ξ ί α ς ι τ ο ύ έ κ π ρ ο σ ω π ο ϋ ν τ ο ς τ η ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι
σ Τ Ι Κ Ί Ι ν α π ο ψ ι ν ά ν ω ν ύ μ ο υ θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Τ τ υ γ χ ά ν ε ι ά 6 υ σ σ α λ έ α !
. Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ ε δ η ο ύ δ ε μ ί α π α ρ α τ ή ρ η σ ι ς 11 ά ν α σ κ ε ι η έ γ έ ν ε τ ο τ ο ύ ά ν ω τ έ ρ ω ά ν τ ο ρ
ο δ ό ξ ο ltQ-itQOlJ ύ π ο τ η ς δ ι ε υ ί ι ν σ ε ω ς τ η ς Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς ώ ς τ α μ ά λ ι σ τ α ά π η τ ε ϊ τ ο έ ρ ω
τ ω μ ε ν Ό ά π λ ο ύ ς λ α ο ς τ ο ύ θ ε ο ύ α ί χ ι λ ι ά δ ε ς τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ω ν τ ο ϋ Ο Ρ θ Τ Τ Π Ο Τ
τ ί σ υ μ π έ ρ α σ μ α Τ ι μ ά λ λ ο ν π ο ί α ν γ Ρ α μ μ η ν 1'tcr. δ ι δ α χ ί ν ε κ τ η ς ά ν α γ ν ώ
σ ε ώ ς τ ο υ ο τ α ν ε Ι ς τ η ν σ 1 τ ο ύ ά ν ω τ έ ρ ω μ ν η μ ο ν ε έ ν τ ο ς φ ί λ λ ο υ ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ω
ρ η τ α ι δ ι ά π ε σ τ Ρ ά φ η τ η ν π ί σ τ ι ν τ ω ν α γ L ω ν Π α τ έ
ρ ω ν ε ν ϊ ε Ι ς τ η ν σ ε λ 6 χ α ρ α κ τ η ρ Ι ζ ε τ α ι ώ ς « ή τ ι μ ι ω τ ά τ η κ ο Q υ
φ α f α ά κ ρ ό τ η ς τ ω ν ό ρ -it ο δ ό ξ ω ν ί ε Ρ α Ρ Χ ω ν
Έ π ε ι δ η π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν σ τ ι ε Ι ς τ η ν δ ι ε ύ ν σ ι ν τ ο ύ Ο Ρ θ Τ Τ Π σ τ δ ι α κ ο ν ο ϋ ν ε Ι σ έ τ ι
α γ ρ ω π ο ι ά γ α π ω ν τ ε ς τ η ν Ό ο δ ο ξ Ι α ν κ α Ι ο ί ι δ ό λ ω ς έ π ι υ μ ο ύ ν τ ε ς τ η ν ά π ε μ π ό λ η σ ί ν τ ή ς
Ο α ε π ε μ ο ύ μ ε ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν τ ά κ ά τ ω ι
α Ν α μ η ε π ι τ ρ έ π ο υ ν τ ο ϋ λ ο ι π ο ϋ τ η ν δ η μ ο σ Ι ε υ σ ι ν ά ν ω ν ύ μ ω ν σ υ ν ε ρ γ α
σ ι ώ ν ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν ε Ι ς τ ο ι α ύ τ α σ ο α ρ ώ τ α τ α έ μ α τ α κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ο τ α ν α τ α ι τ υ γ χ ά
ν ο υ ν ά ν τ ο ρ ο δ ό ξ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α Ι σ κ ο π ι α ς β Ν α έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν μ ί α ν κ α Ι σ υ ν ε π η
γ Ρ α μ μ η ν δ ι α ω ν δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ώ ν τ ω ν η ν τ η ς Ό ρ ο δ ό ξ ο υ η τ ο ι Π α ρ α δ ό σ ε ω ς
κ α Ι ά λ η ε ί α ς κ α ι ο ύ χ Ι σ υ ν ο ύ λ ε μ ά τ ι κ α κ ο δ ο ξ Ι α ς κ α Ι Ό ρ δ ξ ί α ς κ α Ι γ Ε ά ν
π α ρ έ λ π ί δ α α Ι Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ α Ι δ ι ν ά μ ε ι ς τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ Τ ι τ ο ύ κ ό σ μ ο υ τ ο ύ τ ο υ EX01JV
π λ έ ο ν β ά λ λ ε ι π ό δ ι ε ί ς τ η ν δ ι ο Ι κ η σ ι ν τ ο ύ Ο Ρ θ Τ Τ Π Ο Τ κ α Ι τ υ γ χ ά ν ε ι ά δ ύ ν α τ ο ς ή
ε ξ ω σ ί ς τ ω ν τ ό τ ε π λ έ ο ν δ ε ν ά π ο μ έ ν ε ι λ λ τ ι π α ρ α ή τ ο δ υ ν α τ ο ν σ ν τ μ ώ τ ε ρ ν π α
Q α L τ η σ ι ς δ λ ω ν τ ω ν υ γ ι ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν ε κ τ η ς δ ι ε ν σ ε ω ς τ ή ς Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς
ώ σ τ ε ά φ έ ν ό ς ό λ α ό ς ν α γ ν ω ρ ί σ η π λ έ ο ν σ α φ ω ς τ α τ ε κ ν α ι ν ό μ ε ν α ά π α λ λ α γ ο ϋ ν δ ot
π α ρ α ι τ η έ ν τ ε ς ά φ έ τ έ ι ι ο υ τ η ς τ ρ ο μ ε ρ α ς ε ύ ύ ν η ς τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ η ς τ ω ν ε Ι ς τ ο π ρ ο φ η
τ ι κ ό ν ο ύ α ί σ π ε ρ έ ξ ε φ ω ν ή η δ ι α π ά ν τ α π ο τ ί ζ τ α τ Ο ν π λ η σ Ι ο ν α ύ τ ο ϋ ά ν α τ ρ ο π η ν 1'to­
λ ε ρ ά ν Τ Ο ε ύ χ ό μ ε α κ α Ι ά ν α μ έ ν ο μ ε ν
Ο Τ Α Ν Ο Ι Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Δ Ο Υ Ν
..

- -­
r

--­


ς -
..\

'.. ___
. • ι "

....
.J'­ ι ". '.
ό

(
lsl t1- α ι ι ....


_ .-l-.\
ι ι ι ι ι .!49. ί Σ ·... \.\.. .•...
Ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ή ς Ε ξ α ρ χ ί α ς ι Έ ι έ ρ γ ε ι α ι κ α ι π ρ ά ξ ε ι ς ά ν Η ο α ί ι
ι
υ ο α ι π ρ ό ς τ η ι Ι ο μ ι κ ι ι κ α ι ι ί Ο ι κ ι Ί ι ι τ ά ξ ι ι τ ο π ρ α
γ μ ά τ ω ι
ι
α ι ι ω ρ ο ί α ι κ α ι α π ο σ τ α ο ί α ι π ρ ο σ Ο ά λ λ ο υ ι τ ό ν χ υ ρ ω
ι
11] Ι κ λ η ο ι ι

κ α ι τ ό μ ο ι ι α χ ι κ ό ι
ι
Ο Χ ι Ί μ α ... Ή δ η ε φ ι α ο ε ι δ
, κ α ι ρ ό ς fq α ρ μ ο γ ή ς τ ί ί ι ί ε ρ υ Κ α ι ι ό ι ι ω ι ...η
ο J( Ι Ι ι ρ λ Ε - Ι ι "() , ,- \ 1 ι λ Π ι
α υ η γ ο υ μ ε ι
ι
ο ς α υ ρ ι η ι ι κ μ ε ρ ο υ ς τ ο υ Δ γ ι ο υ ο υ ς ε π ι κ α λ ο υ ι ι α ι τ η ι ι ι π ι ε ι κ ε Ι α τ η ς !Jxx ο ι α ς ρ ο κ ε ι
\ , Ι , \ \ .... λ ", ,." 11
τ α ι π ε ρ ι a Ρ Ρ ω ο τ 1] μ ε ι ι 1] ς κ α τ α σ τ α σ ε ω ς κ α ι ε ι ι ο ς η ο υ ο υ κ α Ί ε Τ ι ι Υ ι
ι
ω Ο ι .....
.".t ......
3
....
ι
....
...
<:!
....
-31­
ε ν ώ π ι ο ν τ ο ύ ά γ ί ο υ Σ τ α υ ρ ο υ π ό λ ε ω ς τ ω ν λ ο ι π ώ ν σ υ ν α δ έ λ φ ι ο ν τ ο υ κ α Ι σ υ ν έ
δ ρ ω ν σ ι γ ι δ ε χ ο μ έ ν ω ν τ η ν π ά ν τ ο λ μ ο ν φ ρ ά σ ι ν 1.••
Ή α π ο γ ο ή τ ε υ σ ί ς μ α ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ κ α θ ί σ τ α τ α ι ε Ι σ έ τ ι μ ε γ α λ υ τ έ ρ α σ τ α ν
α ν α λ ο γ ι σ θ ώ μ ε ν τ α ς σ ι ι ν θ ε ι ς ή χ Τ ρ α ς α ν τ ε γ κ λ ή σ ε ι ς τ ώ ν α υ τ ώ ν σ υ ν έ δ ρ ω ν π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν α π ρ ο σ τ α τ ε ί ι σ ο υ ν τ ά ... μ ε τ ό χ ι α τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς η π ο λ υ ε υ τ ε λ έ
σ τ ε ρ α ε Ι σ έ τ ι π ρ ά γ μ α τ α Ω ά γ ί α Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ό π ό σ Τ ρ α θ υ μ ί α κ α τ έ λ α δ ε τ ο υ ς
φ ρ ο υ ρ ο ύ ς σ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι α τ Τ ρ ή σ ο υ ν τ ο υ ς α τ ι μ ή τ ο υ ς θ η σ α υ ρ ο ύ ς σ ο υ
Ό π ο ί ο ς φ ό δ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α σ ε π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ ο υ ν α π ο τ α ς π ο ι κ ί λ α ς κ α τ α σ ο ύ
δ λ α σ φ η μ ί α κ α ι π ρ ο σ δ ο λ α ς τ ώ ν ε χ θ ρ ώ ν Σ ο υ Α κ ο υ σ ί ω τ α χ ε ί λ η μ α ς ψ ι θ υ
ρ ί ζ ο υ ν κ α ι π ά λ ι ν τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ μ ε γ ά λ ο υ Γ ε ν ν α δ ί ο υ
Ω Σ ύ ν ο δ ο ι π α τ έ ρ ω ν ι ο ς μ ά τ η ν ή μ ί ν τ ο υ ς θ ρ ι γ γ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς ε π ή ξ α σ θ ε
ε Ι κ ί τ α ί ς α π ε ι λ α ί ς ή μ α ς ώ χ υ ρ ώ σ α τ ε Π ο ύ ν υ ν δ έ ο ς α φ ο ρ ι σ μ ώ ν ο υ ς ε ξ η ν έ γ κ α
τ ε π ο ύ λ ό γ ο ς α ν α θ ε μ ά τ ω ν Ώ σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α Π α τ έ ρ ω ν δ υ ν ά μ ε ι σ ο φ ί α ς κ α ι
σ υ μ δ ο υ λ ί α Π ν ε ύ μ α τ ο ς σ υ γ κ ε κ ρ ο τ η μ έ ν α ν υ ν π ε π α τ η μ έ ν α δ ε ι ν ω ς Ώ τ ε ι χ ω ν
η μ ί ν τ ή ς α ί δ ί ο υ σ ω τ Τ ρ ί α κ α θ Τ ρ η μ έ ν ω ν ...
tH ό μ ο λ Ο Υ ί α τ η ς Ι ε ρ ς Μ ο ν η ς Έ σ Υ μ έ ν ο υ
Α - δ \ \ \' λ θ \" - , Ε π - ,
ν α φ ο ρ ι κ ω ς ε π ρ ο ς τ ο ε π ι τ ε ε σ ε ν ε ρ γ ο ν τ η ς τ ρ ι τ η ς ι τ ρ ο π η ς ε υ τ υ
χ ι ο ς τ ο ύ τ ο ε σ τ έ φ θ η π Ω π λ ή ρ ο υ ς ... α π ο τ υ χ ί α ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ τ ι σ ύ μ π α σ α ή Ι ε ρ α
α δ ε λ φ ό τ η ς τ ή ς Μ ο ν ή ς Ε σ φ ι γ μ έ ν ο υ α ρ ν η θ ε ί σ α σ π ώ ς ε μ φ α ν ι σ θ η ή π ν ε υ μ α τ ι κ η
ή γ ε σ ί α τ Τ ς ε ν ι π ι ν τ ή ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ς Ε ξ α ρ χ ί α ς ε Ι ς Κ α ρ υ ά ς ε δ ή λ ω σ δ ι ε π ι
σ τ ο λ η ς τ η ς δ τ ι ε μ μ έ ν ε ι ε Ι ς τ η ν ό μ ο λ ο γ η θ ε ί σ α ν θ έ σ ι ν Τ Τ ε ν ο π ι ο ν τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ
χ ι κ ο ύ Ε ξ ά ρ χ ο υ κ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ τ ο ν Σ ε π τ έ μ δ ρ ι ο ν τ ο ύ 1972. Ε ν τ η α ν ω τ έ ρ φ
α π α ν τ ή σ ε ι τ ή ς Ί Μ ο ν ή ς μ ε τ α ξ υ τ ώ ν ά λ λ ω ν π ε ρ ι ε ί χ ο ν τ ο κ α ι τ α έ ξ ή ς
Δ ι α τ ο θ έ μ α τ ή π ί σ τ ε ω ς ε μ ε θ α ο λ ο ι σ υ ν υ π ε ί θ υ ν ο ι ε ι ς ο υ δ ε ν σ φ ά λ λ ο μ ε ν
ε Ι ς τ α τ ή ς π ί σ τ ε ω ς κ α Ι τ ώ ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν ή μ ο ν κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς α ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ ι ί ι ς κ α λ ο ύ μ ε θ α ι ο ς α ν ε ί μ ε θ α κ α τ γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι Κ α τ ά σ τ α σ ι ν δ ε ν ε δ η μ ι
ο υ ρ γ ή σ α μ ε ν ή μ ε ί ς ο ί τ ι ν ε ς σ υ ν ι ρ δ α τ ψ σ ρ φ τ ή ς Ζ ι Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν ό δ ο υ Ό ύ
δ ε ν π ρ ο σ τ ί θ ε μ ε ν ο υ δ ε ν α φ α ι ρ ο ύ μ ε ν α λ λ α π ά ν τ α τ α τ ώ ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν ή μ ώ ν
φ υ λ ά τ τ ο μ ε ν Κ α τ ά σ τ α σ ι ν ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν ο Ι Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι α τ τ ο
ύ 1920 - 24, δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ α ν τ ε τ ο σ χ ί σ μ α ε ν τ ι Ε κ κ λ η σ ί ι ι δ ι α τ ή ς ε Ι σ α γ ω γ ή
τ ο ύ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ τ ν Δ υ τ ι κ ώ ν κ α Ι π ρ ο δ α ί ν ο ν τ ε ς β α θ μ ι α ί ω ς ε Ι ς τ ο υ ς ν ε ω τ ε ρ ι
σ μ ο υ ς κ α Ι τ α ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς ε ω ς ο Ό ε φ θ α σ α ν ε Ι ς τ η ν κ α τ α π ά τ η σ ι ν τ ή ς Ό ρ θ ο δ ο
ξ
ι , δ Ι ", \ e' , δ λ ,
ι α ς ι σ ο π ε ω σ α ν τ ε ς α υ τ η ν μ ε τ α ς α ι ρ ε σ ε ι ς κ α μ ν ο ν τ α ς η ω σ ε ι ς κ α ι ε ν ε ρ γ ε ι
α ς π α ν τ ε λ ώ ς α π α ρ α δ έ κ τ ο υ ς ύ π ο τ ή ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ...
Ή μ ε ί ο υ δ έ ν π ρ ο σ τ ί θ ε μ ε ν ο υ δ έ ν α φ α ι ρ ο ύ μ ε ν ά λ λ α τ α τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν ή μ ώ ν
0< Ο \ Π ι "" \ Ε λ \
ν υ ν τ η ν ώ θ η σ α ν ε Ι ς τ ο ν β ό θ υ ν ο ν τ ο ύ ε π ι κ α τ α ρ ά τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ δ σ τ ι ς ε ί ν α ι
δ λ α σ φ η μ ί α κ α Ι ά ρ ν Τ σ ι τ ο ύ ο ν ό μ α τ ο τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ ή μ ώ ν Ί Τ σ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ α ς
φ υ λ α τ τ ο μ ε ν
ι
ι ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ι α τ ρ ι α ρ χ α ι ο ι τ ι ν ε ς ε σ χ ι σ α ν τ η ν κ κ η σ ι α ν κ α ι
π ο ι ή σ ω σ ι κ α Ι τ η ν ε π α ν ό ρ θ ω σ ι ν ε α ν θ έ λ ω σ ι ν α γ α λ λ ι ά σ Ώ ό ο υ ρ α ν ο ς κ α Ι ή γ η
κ α Ι τ ο ο ν ο μ α α υ τ ω ν α ε π α ι ν η τ α ι ε ι τ ο ν aLGJVa...
Έ α ν ε κ β ι α σ τ ι κ ω ς ε π ι ζ η τ η τ α ι ν α ε π ι β λ η θ η ή μ ί ν ε κ τ ρ ο π ή ε κ τ η π α τ ρ ο π α
ρ α δ ό τ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ γ ρ α μ μ η ς ή μ ε ί ς τ η ν σ ω τ η ρ ί α ν fGjy ψ υ χ ω ν ή μ ώ ν π ο θ ο ϋ ν τ ε ς
κ α Ι δ ι α υ τ η ν τ η ν ζ ω η ν ή μ ώ ν α ν α λ ώ σ α ν τ ε ς ο υ δ ό λ ω ς θ α ύ π α χ θ ω μ ε ν ε ι τ ι κ α Ι
γ έ ν η τ α ι Έ ν τ ο ι α ύ Τ Ό π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι τ ο α γ ι ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ώ ν π α τ έ ρ ω ν ή μ ώ ν ε κ
τ ώ ν Ό σ ι ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι ο ε σ τ α ι ό δ η γ ο ς μ ω ν κ α ι τ ο ύ τ ο δ η λ ο ύ μ ε ν ε ν α ρ
ρ α γ ε ί έ ν ό τ η τ ι α π α ξ δ ι α π α ν τ ο ς ε ν ώ π ι ο ν π ά σ η τ η Ο ι κ ο υ μ έ ν η ς τ ο τ ο ύ Β ρ υ ε ν
, , θ , λ 0.'
ν ι ο υ μ ε χ ρ ι α ν α τ ο υ ε ί τ α ν α α μ ο α ν ο ν τ ε
ο υ κ α τ α ρ ν η σ ό μ ε θ ά Σ ε φ Ι λ η Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ο υ ψ ε ι ι δ ό μ ε θ ά Σ ε π α τ ρ ο π α ρ ά
δ ο τ ο ν Σ έ β α ... Ε ι δ ε κ α Ι κ α λ έ σ ο ι κ α ι ρ σ ς κ α ι μ υ ρ ι ά κ ι ς ύ π ε ρ Σ ο ύ τ ε θ ν η ξ ό μ ε θ α
Τ α ύ τ α π ρ ο π λ ή ρ η yvGJcrLV κ α Ι δ ι α τ ε λ ο ύ μ ε ν π ρ ο σ η κ ό γ ω ς
Ό Κ α θ η γ ο ί ι μ ε ν ο Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Ή Ά δ ε λ φ ό τ η ε π ο η α ι 3·5 ύ π ο γ ρ
Ο ύ τ ω ς ή tI. Μ ο η Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ ό μ ο ύ μ ε τ α τ ω ν ε ξ α ρ τ η μ α τ ι κ ω ν σ υ ν α γ ω ν ι
σ τ ω ν τ η ς α τ ε τ έ λ ε σ α ν τ η ν μ ο ν α δ ι κ η ν κ α Ι φ α ε ι ν η ν έ ξ α ί ρ ε σ ι ν ε ι ο λ η ν τ η ν α ν ω τ έ
ρ ω π ε ρ ι γ ρ α φ ε ί σ α ν ί σ τ ο ρ ί α ν μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α έ π α ν α λ α μ ο ά ν ε τ α ι κ α ι ε π ί τ ω ν
ή μ ε ρ ω ν ή μ ι ο ν τ ο ε ν δ ο ξ ο ν π α ρ ε λ θ α ν τ ω ν ό μ ο λ ο γ η τ ω ν τ έ κ ν ω ν τ η ς Ά θ ω ι τ ι δ ο ς
γ η ς ε σ τ ω κ α Ι ύ π σ μ ε ι ο ν ό τ η τ ο ς τ ω ν ο ι κ ο ύ ν τ ω ν τ ο ί ε ρ ο ν ε δ α φ ό τ η ς π ρ ο ς ε π α
λ ή θ ε υ σ ι ν δ ι α μ ί α ν ε ι σ έ τ ι φ ο ρ α ν τ ο ύ Κ υ ρ ι α κ ο ύ λ ο γ ί ο υ π ο λ λ ο Ι γ ά ρ ε ι σ ι κ λ η τ ο ί
λ δ
3
λ
ε κ τ ο ι
./
Ο ι γ ο ι ε κ
<
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
ο υ δ ε ι ς έ κ τ ω ν π ο ν σ ύ ν τ ω ν τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν π ι σ τ ω ν θ α ε μ ε ι ν ε α σ φ α λ ω ς α δ ι ά
φ ο ρ ο ς έ ν ώ π ι ο ν τ έ ν Κ ί π ρ φ τ ρ α γ φ δ ί α ς έ ξ α Ι τ ί α ς τ ο ύ Π α π ο κ α ί σ α ρ ο ς Μ α κ α
ρ ί ο υ Κ α ι ο ί ι δ ε ί ς ε τ ι π λ έ ο ν θ α ύ π η ρ ξ ε ν σ σ τ ι ς ν α μ η κ α τ ε θ λ Η ε ι έ κ τ ω ν ά π ο
φ ά σ ε ω ν τ η ς Λ η σ τ ρ ι κ η ς έ ν τ η μ ε γ α λ ο ν ή σ φ γ ε ν ο μ έ ν η ς Σ υ ν ό δ ο υ ύ π ο τ η ν π ρ ο ε
δ ρ ί α ν τ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Ν ι κ ο λ ά ο υ σ σ τ ι ς έ ν ν ό
μ α τ ι τ ω ν ... ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α θ ή ρ ε σ ε ν τ ο υ ς α θ ώ υ ς α θ φ ώ σ α ς τ ο ν ε ν ο χ ο ν
Κ ά τ ι π α ρ ό μ ο ι ο ν έ ν σ μ ι κ ρ γ ρ α φ ί Ε λ α δ ε χ ώ ρ α ν κ α ι ε Ι ς τ ο ν ί ε ρ ο ν τ ό π ο ν
τ ο ύ Α θ ω ν ο ς τ ο ν π α ρ ε λ θ ό ν τ α Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ν Ή α φ ι χ θ ε ί σ α Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η Ε
ξ α ρ χ ί α έ ν ο ν ό μ α τ ι τ ω ν ί ε ρ ω ν κ α Ι π ά λ ι ν Κ α ν ό ν ω ν τ η σ υ ν ε ρ γ ί δ ε κ α ι π λ ή ρ ε ι
σ υ μ μ α χ ί τ η ς tI. Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ά π ε φ ά σ ι σ ε τ ο ν δ ι ω γ μ ό ν τ ω ν ο ν τ ω ς σ ε β ο μ έ ν ω ν α υ
, , , δ έ ι ι ι
τ ο υ ς κ α ι π α σ χ ο ν τ ω ν ι α τ η ν π ι κ ρ α τ η σ ι ν τ ω ν ....
Τ Ο θ λ ι ο ε ρ ώ τ ε ρ ο ν δ ε ε Τ ν α ι σ τ ι έ κ ε ί ν ο ι ο ί τ ι ν ε ς λ ό γ φ θ έ σ ε ω ς κ α ι π α ι δ ε ί α ς
η δ ύ ν α ν τ ο ν α ε ί π ο υ ν τ ό Π ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ν ο υ κ ε ξ ε σ τ ι ε Ι ς τ ο υ ς α φ ι χ θ έ ν τ α ς Ε ξ ά ρ
χ ο υ ς δ ι α τ η ν α χ ρ ι τ ο ύ δ ε α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι α ρ
χ ε ί ο υ έ γ έ ν ο ν τ ο ο ί π ι σ τ ό τ ε ρ ο ι δ ι ά κ ο ν ο ι κ α ι υ μ ν η τ α ί τ ω ν ζ η τ ο ύ ν τ ε ς π ρ ο ς ε υ α
ρ έ σ τ η σ ι ν τ ω ν Π ρ ο ί σ τ α μ έ ν ω ν τ ω ν έ π ι π ί ν α κ ι τ η ν κ ε φ α λ η ν τ ω ν α ν θ ε ν ω τ ι κ ώ ν
Α γ ι ρ ε ι τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν κ α ι Ι δ ί τ η ς tI. Μ ο ν η ς Ε σ φ ι γ μ έ ν ο υ έ π ι τ η π ρ ο σ η λ ώ σ ε ι
τ ω ν ε Ι ς τ α ί ε ρ α ς τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ι Π α τ έ ρ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ι ς
Ε α ν δ ε λ η φ θ η σ ο ο α ρ ς ύ π ο ψ ι ν δ τ ι ό Κ α θ η γ ο ύ μ ε ν ο ς Γ α δ ρ ι η λ κ α ι ό
ύ π ο τ α κ τ ι κ ό τ ο υ Θ ε ό κ λ η τ ο ς Μ ο ν α χ ο ς ε χ ο υ ν π α ν ε λ λ η ν ί ω ς π ρ ο δ λ η θ η ώ ς α κ ρ α ι
φ ν ε ί ς δ ι ε ρ μ η ν ε ί ς τ η ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς λ ό γ φ α κ ρ ι δ ώ ς τ η ς
π ρ ο τ ο υ Ί α ν θ ε ν ω τ ι κ η ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α ς τ ω ν - ο Ι λ ό γ ο ι ε Τ ν α ι π ά ν τ ο τ ε τ ο
ε υ κ ο λ ώ τ ε ρ ο ν τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν - α ν τ ι λ α μ ο ά ν ε τ α ι π α ς τ ι ς δ π ο ί ο ν φ θ ο ρ ο π ο ι Ο ν
ρ ό λ ο ν ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α δ ι α δ ρ α μ α τ ή σ ο υ ν τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν ε Ι ς τ α ς ψ υ χ α ς ο υ μ ό ν ο ν
τ ω ν α γ ν ο ο ύ ν τ ω ν τ α π ρ ά γ μ α τ α tAγ ι ο ρ ε ι τ ω ν α λ λ δ τ ο υ λ ο ι π ο υ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ο ι
μ ν ί ο υ τ ο ύ έ σ ω τ ε ρ ι κ ο υ τ ε κ α ι έ ξ ω τ ε ρ ι κ ο υ
Δ ι α τ ο ν α ν ω τ έ ρ ω α κ ρ δ ω ς λ ό γ ο ν η ν α γ κ ά σ θ η μ ε ν τ ε λ ι κ ώ ς έ κ τ ω ν π ρ α γ μ ά
τ ω ν - κ α ί τ ο ι μ ε τ α π ο λ λ η ς σ υ ν ο χ η ς κ α Ι θ λ ί ψ ε ω ς κ α ρ δ ί α ς - ν α ν α σ ύ ρ ω μ ε ν

δ ι ο λ ί γ ο ν η ν δ ο ρ α ν τ η ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ δ ι α κ ο ν ί α ς τ ω ν ά π ο κ α λ ύ π τ ο ν τ ε ς ο υ τ ω τ ο
α λ η θ έ ς π ρ ο σ ω π ε ί ο ν τ η ς φ ι λ ε ν ω τ ι κ η ς τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς Φ ρ ο ν ο υ μ ε ν δ τ ι Ι κ α
21. Ό α ί ι τ ο ς α η γ ύ μ ε ν ς δ ε ν έ ρ ι Π ρ ί α σ ε ν ν α δ τ ι μ ο σ ι ο γ ρ α φ ή σ η έ σ χ ά τ ω ς κ α Ι
ε Ι ς τ ο ν ρ ό δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν π ε ρ Ι τ ω ν γ ε ν ο μ έ ν ω ν κ α τ α τ η ν έ π ί σ κ ε ψ ι ν τ ς Π α τ ρ ι α ρ χ ι
κ η ς Ε ξ α ρ χ ί α ς φ ύ λ λ ο ν 1 Δ ε κ 1973), έ π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς τ η ν έ π ι ε ί κ ε ι α ν ο ί ί Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ
. δ ι α τ η ν Ί Μ ο ν η ν Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ κ α Ι τ ο ύ ς Ζ η λ ω τ α ς π α τ έ ρ α ς γ ε ν ι κ ω ς δ ι α τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς
ε ϋ χ ε τ α ι ε Ι ρ ω ν ι κ ω ς ο π ω ς κ α τ η χ ο ύ μ ε ν ο ι ε ί ί ρ ω σ ι σ ύ ν τ φ χ ρ ό ν φ τ η ν ό ρ η ν λ ύ σ ι ν τ σ
π ρ ο λ ή μ ι α τ ό ς τ ω ν Oi. φ ο ρ ε ί ς τ ο ί ί ά ν τ ο ρ ο δ ό ξ ο σ χ ή μ α τ ο ς τ ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς π ι τ ι
κ η ς δ ι κ α ί ω ς itfJ. α Ι σ ά ν ω ν τ α ι π ε ρ ή φ α ν ο ι δ ι α τ ο ν κ Γ α β ρ ι ή λ .••
-34­
ν ώ ς κ α Ι ί σ ω ς κ α Ι ε ν ό χ ω ή ν έ χ θ η μ ε ν ε π ι μ ή ν α κ α Ι ε τ η ε λ π ί ζ ο ν τ ε ς ε ί ς μ ί α ν α λ
λ α γ η ν κ α Ι μ ε τ ά ν ο ι ά ν τ ω ν ή π ε ρ α ι τ έ ρ ω σ ι γ η η μ ώ ν θ α ε ξ ι σ ο ύ τ ο μ ε π ρ ο δ ο σ ί α ν η
ρ ί τ ο ν α θ ε α ς ε Ι δ ο κ α τ α τ ο π α τ ε ρ ι κ ό ν λ ό γ ι ο ν (22).
Δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ μ ε ν τ ί τ λ ο ν δ μ ο λ ο γ η τ ο ύ Τ ι ύ φ η γ η τ ο ϋ τ η ς ρ θ δ ξ ί α ή α γ ά
, π η δ μ ω ς π ρ ο τ η ν ε κ θ ρ έ ψ α σ α ν ή μ ά μ η τ έ ρ α ρ θ δ ξ ί α ν κ α Ι ή α κ ρ ι η ς γ ν ώ
σ ι ς τ η ς π α ν τ ε λ ο ύ ς κ α Ι π ο λ υ σ χ ι δ ο ύ ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς τ ώ ν ή μ ε ρ ώ ν μ α ς ώ δ ή γ η σ α ν η μ ά ς
ε ι ς τ η ν σ ύ ν τ α ξ ι ν τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς π ρ ό ς δ ι α φ ι λ α ξ ι ν τ ω ν ά π λ ο υ σ τ έ ρ ω ν κ α Ι α γ ν ο
ο ύ ν τ ω ν α δ ε λ φ ο ν ή μ ω ν
Δ ι ό τ ι π ο ί ο ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α ρ ν η θ ί ο τ ι τ υ γ χ ά ν ε ι π α ν τ ε λ ώ ς ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν
κ α Ι τ ο ϋ τ α ύ τ ο ε ξ ω φ ρ ε ν ι κ ό ν ν α δ ι ε υ θ ύ ν ο υ ν ο ϊ α ν ω τ έ ρ ω α ν δ ρ ε ς τ η ν δ λ κ ά δ α τ ή ς
γ ι ρ ε ι τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ε ί α ς ε ί Μ ο υ ς α λ λ ο τ ρ ί α τ ή ς Ι ε ρ ά ς ά π ο σ τ ο λ η ς τ η ς ε ί ς μ Ι α ν
ο σ ο ύ τ ο ν κ ρ ί σ ι μ ο ν κ α μ π η ν τ ο ύ β ί ο υ τ η ς κ α Ι ή μ ε ί ς ο Ι θ ε ί ι ρ ε λ έ φ τ η ρ η θ έ ν τ ε ς
μ α κ ρ α ν τ ή ς τ ώ ν λ ό γ ω ν κ α Ι ε ρ γ ω ν τ ω ν σ υ ν α ρ π α γ ή ς ν α σ ι ω π ώ μ ε ν ε γ κ α τ α λ ε ί π ο ν
τ ε ς ό τ ω τ ο ν ϊ ε ρ ο ν ή μ ω ν Τ ό π ο ν ύ π ο τ η ν ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν κ α Ι α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ η ν
" "
ε π η ρ ε ι α ν ε ρ γ ω ν κ α ι
\ λ
ο γ ω ν τ ω ν
Ο δ έ ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α π α ρ ί δ υ τ ι ς π ά λ ι ν τ ο γ ε γ ο ν ό ς τ ή ς τ ε ρ α σ τ ί α ς ε ύ θ ύ ν η ς
π ά ν τ ω ν τ ώ ν ε ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι α σ κ ο υ μ έ ν ω ν λ ο γ ί ω ν α ν δ ρ ώ ν ο ί τ ι ν ε ς έ ν ό χ ω ς σ ι ω π ώ ν
τ ε ς - κ α ί τ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν κ α λ ώ ς τ η ν π ε ρ ι γ ρ α φ ε ί σ α ν τ ρ α γ ι ρ δ ί α ν - γ ί ν ο ν τ α ι α ί
τ ί α σ υ ν ε χ ί σ ε ω ς κ α Ι ε π ι δ ε ι ν ώ σ ε ώ ς τ η ς μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α δ κ λ ή ρ ο ς τ ή ς π ε ρ α γ ί α ς
Θ ε ο τ ό κ ο υ ή Α κ ρ ό π ο λ ς α υ τ η τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ν α ε χ τ Ί μ ε τ α λ η θ ή ε ί ς ε ν
κ α θ α ρ ώ ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ Ο ν μ ε τ ό χ ι ο ν τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ α π ε ι λ ο υ μ έ ν ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς
τ ω ν γ ν η σ ί ω ν φ ο ρ έ ω ν τ η ς ύ π ε ρ χ ι λ ι ε τ ο ύ ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Π α ρ α δ ό σ ε ώ ς τ ο υ δ ι α π ο ι κ ί
λ ω ν ε κ ι α σ μ ώ ν κ α Ι π ι έ σ ε ω ν (23-).
Τ ο γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν κ α λ ώ ς Ο Τ Ι κ α Ι ή π α ρ ο ύ σ α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ε λ ά χ ι σ τ ο ν η μ ά λ
λ ο ν ε ί ς ο υ δ έ ν θ α σ υ μ ά λ υ δ ι Ω μ ί α ν ε ν τ α π ε ι ν ώ σ ε ι ό μ ο λ ο γ ί α ν τ ο ύ σ φ ά λ μ α τ ο ς τ ω ν
22. Γ ρ η γ Ο ί Ο Π α λ α μ α c'" π α τ α Τ ό μ Β σ 483.
23. Α α φ έ ρ ο μ ε ν τ ι ν ά ς α Ω ς κ α Ι κ α τ α τ ο π α ρ ε λ ν σ ι ν ε σ τ ή η ύ π ο έ τ έ ρ ω ν
Ε ξ α χ ι ω ο ύ τ ω κ α Ι ν σ υ ν ι σ τ ώ μ ε ν ο π ω ς τ ο ύ λ Π ί ί μ η χ ο ρ η γ ω ν τ α ι Κ α λ ύ β α ι κ α Ι έ ξ α ρ
τ ή μ α τ α ε Ι ς δ ε δ η λ ω μ έ ν ο υ ς ζ η λ ω τ ά ς ύ π ο τ ω ν Ί Μ ο ν ω ν Π ρ α κ τ ι κ ο Ξ Α Σ υ ν ε δ ρ τ η ς
26/9/1973, σ 4).
β Ν α ά π η γ ο ρ ε τ ο υ ν τ α ή λ λ ο ι ω μ έ ν α (;) κ α Ι μ η έ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ύ π ο τ η ς Ί Κ ο ι
ν ό τ η τ ο κ α Ι τ η Μ ε γ ά λ η ς τ ί Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε κ κ λ η σ ί α ς ε τ υ π α ο λ ω ν τ ω ν μ ο ρ φ ω ν κ α Ι π
χ ρ ώ σ ε ω ν κ α Ι κ α τ α τ ό π ο υ ς έ κ δ ό σ ε ω ς α ύ τ ω ν (sic).
γ Ν α ε Ι δ ο π ο ι η ο ϋ ν π ρ ο ς ε λ ε γ χ ο ν α ύ τ ω ν κ α τ α λ λ ή λ ω ς τ α τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί α κ α ί α ί
ά υ ν μ ι κ α Ι ά ρ χ α ί δ ι α τ ε ξ ω έ κ δ ι δ ό μ ε ν α κ α ί ά φ ι κ ν ο ί ι μ ε ν α ε τ υ π α 11 π α ρ α π ρ ο σ ώ
π ω ν π ρ ο σ κ ο μ ι ζ ό μ ε ν α Π ρ α κ τ ι κ ο ν Ξ Ι Σ υ ν τ η ς 251911973). Μ ε τ α ξ υ τ ω ν μ ε λ ω ν η τ ι ς
α π ε φ ά σ ι σ ε τ α ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς β κ α Ι γ Ι έ τ ύ γ χ α ν ε κ α Ι ό ή γ ο ύ μ ε ν ο ς τ η ς Ί Μ ο ν ή ς Α
γ ί ο υ Π α ύ λ ο υ κ Α ν δ ρ έ α ς ώ ς κ α Ι ό π ρ ο η γ ο ι μ ε ν ο ς κ Β η σ σ α ρ ί ω ν Γ ρ η γ ο ρ ι ά τ η ς
Ε Ι ς τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς π ρ σ τ ε ή τ ω κ α Ι ή σ υ ν ε Χ Ι ς ά π ο λ η τ ο υ ά τ ι π ρ
σ ώ π ο υ τ ς Ί Μ ο ν ή ς Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ ά π ο τ α ς σ υ ν ε δ ρ ί α ς η ς Ί Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ή ά ρ ν η σ ι ς
έ π ι κ υ ώ σ ε ω ς π ο ι κ ί λ ω ν έ γ γ ρ ά φ ω ν τ η ς α ύ τ η ς Ί Μ ο ν ή ς π ρ ο ς π ο ι κ ί λ ο ν έ κ δ ι α σ μ ο ν α ύ τ η ς
κ λ π Β λ έ π ε τ ε ό σ γ κ ι ν ω ν α ύ τ ο υ ς δ ι ά λ ο γ ο ς τ η ς ά γ ά π η ς δ ε ν τ ο υ ς έ δ ί δ α ξ ε ν ε Ι σ έ τ ι ν
ά γ α π Ν ο ύ δ ε τ ο υ ς ά δ ε λ φ ο ύ ς τ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς .••
. .
-35­
ε ν ό χ ω ν Π ι ο ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ό α θ ε τ ί ί ν φ ω ν α ί ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι ά γ ί ω ν Π α τ έ
ρ ω ν ν α τ ε ί ν η ί ε ι ι ή κ ο ο ν ε ι ς ι Ό τ α ν π ο τ ε λ ε ί ς ε ξ α ρ τ η μ α τ ι κ ο ί μ ά λ ι σ τ α ά π ο
ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π λ ε υ ρ α κ α Ι δ ι τ ο ύ Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ε χ ε ι ε π ι τ ε λ ε σ θ ή π α ν τ ο
δ υ ν α τ ο ν π ρ ο δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν μ ι α de facto έ ν ώ σ ε ω μ ε τ α τ ώ ν Π α π ι κ ώ ν π λ η ν
κ ρ ι δ ω ς έ ν α ε π ι σ ή μ ο υ σ υ λ λ ε ι τ ο ί

ρ γ ο υ - κ α Ι τ ο ύ τ ο π ρ ο ά π ο φ υ γ η ν
α κ α ί ρ ο υ τ α ρ α χ ή ς τ ο ύ π ι σ τ ο ύ λ α ο ύ - α ν τ ι λ α μ δ ά ν ε τ α ί τ ι ς η Ί ν τ ε ρ α σ τ ί α ν ε υ θ ύ
ν η ν τ ω ν ... ύ π ν ο ί ν τ ω ν φ υ λ ά κ ω ν τ η Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α Ι δ η τ ώ ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν τ ο ι
ο ύ τ ω ν ο ί τ ι ν ε ς α ν τ Ι ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε ι τ ο υ ε ν κ ό σ μ φ ά δ ε λ φ ο ς τ ω ν κ λ η ρ ι κ ο υ ς
κ α Ι λ α ϊ κ ο ύ π α ρ ά δ ε ι γ μ α σ ω τ η ρ ί ο υ κ α Ι ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ δ ι α γ ω γ ή π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν φ ε ϋ
κ α Ι τ ο ύ τ ο υ ε ι ς χ ε ι ρ ο τ έ ρ α ν ά δ ρ ά ν ε ι α ν κ α Ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ η ν ά δ ρ ο φ ρ ο σ ύ ν η ν ...
Π ι θ α ν ο ν ή ε κ φ ρ α σ ι κ α Ι τ ο ύ φ ο ς τ ο ύ ά ν α χ ε ί ρ α κ ε ι μ έ ν ο υ ν α κ ρ ι θ ή ώ
α υ σ τ η ρ ό ν π ω ς η Mq.bov π ρ ο ς τ ο σ χ η μ α ή μ ώ ν ο υ δ ε ν τ ο ύ τ ο υ ά ν α λ η θ έ σ τ ε ρ ο ν
Γ ρ ά φ ο μ ε ν τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι δ υ σ τ υ χ ώ μ ε ί 0'1. ν ε ώ τ ε ρ ο ι μ ό ν ο ν ο τ α ν ύ δ ρ ί
< Ι , e '0 θ δ ξ Ι Ι θ Ι θ Ι Ι ,
ζ ε τ α ι η π ι σ τ ι ς κ α ι η Ρ ο ο ι α γ ε ν ι κ ω τ ε ρ ο ν ε ν υ μ ο υ μ ε α τ η ν ... ε υ γ ε ν ε ι α ν κ α ι
ά δ ρ ο φ ρ ο σ ύ ν η ν ε ι ς τ α ς δ ι ε κ δ ι κ ή σ ε ι ς δ μ ω τ ω ν ά τ ο μ ι κ ώ ν μ α σ υ μ φ ε
ρ ό ν τ ω ν α ν ε ρ υ θ ρ ι ά σ τ ω ς ε π ι κ α λ ο ύ μ ε θ α τ η ν δ ι κ α ί α ν δ ρ γ ή ν τ ο φ ρ α γ γ έ λ ι ο ν τ ο ύ
,\ , ,
Κ UQLQU κ α ι τ α π α ρ ο μ ο ι α ....
Ό ν ύ ν Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς κ Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο ς ε ν ε τ ε ι 1952, ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς ω ν
ε γ ρ α φ ε τ α έ ξ η ς ε π ί κ α ι ρ α ε ι ς τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν τ ο υ Σ π ί θ α τ ε ύ χ ο ς Ν ο ε μ δ ρ
Η μ ε ί ς δ ε 0'1. ν ε ώ τ ε ρ ο ι μ ό ν ο ν ά π ο τ ώ ν ά μ δ ώ ν ω ν κ α Ι τ ώ ν σ τ η λ ώ ν θ ρ η σ κ ε υ
τ ι κ ώ ν π ε ρ ι ο δ ι κ ώ ν γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ν α ε γ κ ω μ ι ά ζ ω μ ε ν τ ο υ ς Π α τ έ ρ α ά λ λ α ο υ δ ό λ ω
μ ψ ο ι μ ε θ α α υ τ ο υ κ α Ι δ ε ν α ν τ ι λ α μ δ ι χ ν ό μ ε θ α 0'1. δ υ σ τ υ χ ε ί ς σ τ ι τ ο ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν
γ ε λ ι ί ε ν δ ο μ ί χ ω ς ε ι ς β ά ρ ο μ α ς κ α Ι ε ί ν α ι ε τ ο ι μ ο ν ν α μ α φ ω ν ά ξ η κ ύ ρ ι ο ι ά φ ο ύ
τ ο υ ς θ α υ μ ά ζ ε τ ε δ ι α τ ί δ ε ν τ ο υ μ ι μ ε ί σ θ ε δ ι α τ ί ά ρ κ ε ί σ θ ε μ ό ν ο ν ε ι ς ώ ρ α ι ο λ ο γ ί α ν
κ α Ι δ ν π ρ ά τ τ ε τ ε ε ρ γ α ί Υ ψ η λ α κ α Ι μ ε γ ά λ α ά ν τ ά ξ ι α τ ώ ν μ ε γ ά λ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ;,,» Κ α Ι σ υ ν ε χ ζ ω ν π ρ ο σ θ έ τ ε ι «0'1. λ ύ κ ο ι τ ρ ι ί γ υ ν τ α π ρ ό δ α τ α
κ α Ι ή μ ε ί ς π α ί ζ ο μ ε ν Τ ν φ λ ο γ ε ρ ί τ σ α μ α ς κ α Ι δ Δ ι ά δ ο λ ο ς ά γ ά λ λ ε τ α ι κ α Ι χ α ί ρ ε ι
Φ λ ο ύ - φ λ ο ύ κ α Ι κ ο υ δ ο υ ν ί σ μ α τ α τ ώ ν Ά ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ώ ν σ ά κ κ ω ν Ι δ ο υ τ ο σ ή μ α τ ή ς
σ η μ ε ρ ι ν ή Ε κ κ λ η σ ί α ς ... τ α φ λ ο ϋ - φ λ ο ύ α π α ύ σ ο υ ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ς Τ ώ ρ α ε Τ ν α ι
, δ Δ δ ' \ , λ Ι θ Τ Θ Ι
κ α ι ρ ο ς σ φ ε ν ο ν η ς α υ ι μ ε τ ο υ ς π ε ν τ ε ι ο υ ς ο υ ε χ ο μ ε ν ... α ν ι κ η σ ω μ ε ν
Δ ε ν τ ο υ ς ε χ ο μ ε ν Δ ε ν μ α ς σ ι ί ζ ο υ ν δ λ α ι α Ι φ λ ο γ έ ρ α ι π ο υ π α ί ζ ο υ ν ρ α θ ύ μ ω ς ε ι ς
τ α ς α λ α ς τ ώ ν Ά ρ χ ι ε ρ έ ω ν Ί ε ρ α τ ι κ ό ν Θ ε ο λ ο γ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν
Σ υ λ λ ό γ ω ν κ α Ι Α δ ε λ φ ο τ ή τ ω ν ...»:
Κ α Ι τ α ύ τ α μ ε ν δ γ ν ω σ τ ο μ ί ν ί ε ρ ο κ ή ρ υ ξ π ρ ο ε ί κ ο σ ι κ α Ι π λ έ ο ν ε τ ώ ν π ρ ο
τ ο υ ς δ ι ο ι κ ο ύ ν τ α τ α τ η Ε λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α Σ ή μ ε ρ ο ν ο τ ε τ α π ά ν τ α ά ν α
φ ο ρ ι κ ς π ρ ο ς τ ο τ η ς π ί σ τ ε ω ς ζ ή τ η μ α ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ε ι ά φ α ν τ ά σ τ ω ς χ ε ι ρ ο τ έ ρ α ν
κ α τ ά σ τ α σ ι ν ό π ο ί ο υ ς λ ό γ ο υ ς μ υ ρ ι ά κ ι ς α υ σ τ η ρ ο τ έ ρ ο υ ς δ ε ν θ α η δ ύ ν α ν τ ο ν ά π ε υ
θ ύ ν ο υ ν ε ι ς ή μ α ς τ ο ύ ο ι κ ή τ ο ρ α τ ο ύ ί ε ρ ο ύ τ ο ί τ ο υ χ ώ ρ ο υ «0'1. τ ο ύ Ά θ ω Π α
Ι
, <, λ < λ C,," , Β , Β λ Ι "
τ ε ρ ε ς ο ι τ η ν κ α η ν ο μ ο ο γ η σ α ν τ ε ς ο μ Ο ο γ ι α ν ε π ι ε κ κ ο υ ε π ι α ρ α α μ ε π ι
Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς
Κ α ι ρ ο λ ο ι π ό ν ά δ ε λ φ ο Ι κ α Ι Π α τ έ ρ ε ς θ α μ α ς ε λ ε γ ο ν δ μ ο ύ μ ε τ ο κ ο μ π ο
σ χ ο ί ν ι σ α ς ν α ά ν τ ι τ ά ξ ε τ ε κ α Ι τ η ν θ α ρ ρ α λ έ α ν δ μ ο λ ο γ ί α σ α ς Ο μ ο ύ μ ε τ α ς ά γ ρ υ
-3G­
ι , ι , λ ' δ ' δ , •
π ν ι α ς σ α ς κ α ι τ α π α ν η γ υ ρ ε ι ς σ α ς - τ α ο ω ς α κ ι ν υ ν ο υ ς ι α τ ο υ ς υ π ο ν ο μ ε υ
, -, \" ", .. , ι Ο Χ Ι ,
τ α ς τ η ς π ι σ τ ε ω ς -- ν α ε ι π η τ ε κ α ι τ ο α ν α γ κ α ι ο ν κ α ι σ ω τ η ρ ι ο ν ε ι ς τ ο υ ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ ς ε π ι δ ρ ο μ ε ί ς κ α ι π ο ι κ ί λ ο υ ς σ υ μ μ ά χ ο υ ς τ ω ν
Ε α ν κ α τ α τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο ύ μ ε γ ά λ ο υ τ έ κ ν ο υ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο ύ
Σ τ ο υ δ ί τ ο υ Ε Ρ Γ Ο Ν Μ Ο Ν Α Χ Ο Τ Μ Η Δ Ε Τ Ο Τ Τ Χ Ο Ν Α Ν Χ Ε Σ Θ Α Ι Κ Α Ι
Ν Ο Τ Ο Μ Ε Ι Σ Θ Α Ι Τ Ο Ε Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν π ο ί α ν π ο λ ο γ ί α ν θ α δ ώ σ ε τ ε κ α τ α τ η ν
ώ ρ α ν τ η ς κ ρ ί σ ε ω ς ε Π Ι Τ έ π ο ν τ ε ς δ ι α τ η ς σ ι γ η ς σ υ μ φ ω ν ί α ς χ α Ι
κ ο ι ν ω ν ί α σ α ς (24) ν α ύ ρ ί ζ ω ν τ α ι α Ι Ι ε ρ α Ι Π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ
ή μ ω ν Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ο υ χ ι ύ π ο ά γ ν ί ν τ ω ν ά λ λ α ύ π ο τ ώ ν φ ύ σ ε ι κ α Ι
θ έ σ ε ι τ ε τ α γ μ έ ν ω ν φ υ λ ά κ ω ν α υ τ ή ς Ή μ π ω ς ε φ α ν τ ά σ θ η τ ε δ τ ι κ α Ι ή μ ε ί ς ε φ υ
λ ά ξ α μ ε ν τ ο ν π ο λ ύ τ ι μ ο ν μ α ρ γ α ρ ί τ η ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς α ν ε υ θ λ ί ψ ε ω ν δ ι ω γ μ ώ ν α ί μ ά
ω ν κ α Ι π ο ι κ ί λ ω ν κ α κ ο υ χ ι ώ ν Μ ε τ α χ α ρ α ς δ μ ω ς ύ π ε μ ε ί ν α μ ε τ α ά ν ω τ έ ρ ω σ υ
ν ε ρ γ ε ί ι ι β ε δ α ί ω ς τ ή θ ε ί α ς Χ ά ρ ι τ ο ς α λ λ α κ α Ι τ η ς σ κ έ ψ ε ω ς Ο τ ι θ α σ α ς π α ρ ε δ ί
δ ο μ ε ν α ν ό θ ε υ τ ο ν κ α ι α κ ε ρ α ί α ν τ η ν ί ε ρ α ν π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ν τ η ν α Ι μ α τ ό ρ ε χ τ ο ν
τ α ύ τ η ν σ κ υ τ ά λ η ν τ ή ς σ ω τ η ρ ί α ς η ν δ λ α ο ω ν δ ι α β ί α κ α Ι π ο λ λ η ς σ υ ν ο χ ή ς κ α ρ
δ ί α ς κ α Ι π ά λ η ς α χ ρ ι α ί μ α τ ο ς ύ π ο χ ρ ε ο ϋ τ α ι ν α π α ρ α δ ώ σ Ί σ τ ο υ ς μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ
ρ ο υ ς τ ο υ Ά ν α γ ν ώ σ α τ ε δ ι α -μ ί α ν ε ι σ έ τ ι φ ο ρ α ν τ ο υ β ί ο υ ς ή μ ώ ν δ ι α ν ά ν τ ι
λ η φ θ η τ ε κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ό π ο ί α π α θ ή μ α τ α ύ π ε μ ε ί ν α μ ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ν α φ ω ν ή σ ω
μ ε ν ε ν ε ι ρ ή ν η τ ο ν Π α ύ λ ε ι ο ν λ ό γ ο ν Τ ο ν δ ρ ό μ ο ν τ ε τ έ λ ε κ α τ η ν π ί σ τ ι ν τ ε τ ή
ρ η κ α ...».
Τ α ύ τ α θ α μ α ε λ ε γ ο ν π ε ρ ί π ο υ ο Ι ο υ ρ α ν ό φ ρ ο ν ε ς π α τ έ ρ ε ς ή μ ώ ν Ε π ι π λ ή τ τ ο ν
τ ε ς ε ξ ο υ ρ α ν ώ ν τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν μ α ς ν ω θ ρ ό τ η τ α κ α Ι α δ ι α φ ο ρ ί α ν τ η ν π ι σ τ η ν
ε φ α ρ μ ο γ η ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ω ν ά ν ε μ έ ν ο μ ε ν κ α Ι ή μ ε ί ς ν α ί δ ω μ ε ν π ο τ ο υ ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ ή μ ώ ν Π ρ ο ί σ τ α μ έ ν ο υ κ α Ι ή γ ο υ μ έ ν ο υ ς κ α Ι ο υ χ Ι τ α δ λ ω ς έ ν α ν τ ί α
τ α π λ η ρ ο ϋ ν τ α α θ υ μ ί α ς κ α Ι π ό ν ο υ τ α ς ψ υ χ α ή μ ω ν Έ π Ι ε τ η η λ π ί ι ζ ο μ ε ν δ τ ι τ ε λ ι
κ ώ ς θ α έ ξ ε γ ε ί ρ ο ν τ ο ώ λ έ ο ν τ ε ς ε ξ ύ π ν ο υ φ υ γ α δ ε ύ ο ν τ ε μ α κ ρ α ν τ ο υ ς λ υ μ ε ώ
ν α ς τ η ά λ η θ ε ί α ς Δ υ σ τ υ χ ω η π α τ ή θ η μ ε ν Ε υ χ ό μ ε θ α ε κ κ α ρ δ ί α ς ν α μ α ς δ ι α
ψ ε ύ σ ο υ ν ε τ ω κ α Ι τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν σ τ ι γ μ ή ν κ α Ι Ί μ ε ί ς τ ο ύ π ο σ χ ό μ ε θ α ε ν ώ π ι ο ν
Θ ε ο ύ κ α Ι α ν θ ρ ώ π ω ν θ α τ ο υ ς α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν κ α Ι π ά λ ι ν π ι σ ώ ς γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ ε ς
κ α λ ώ ς δ Ι τ ο π ί π ε ι ν α ν θ ρ ώ π ι ν ο ν θ α υ μ α σ τ ο ν δ ε κ α Ι έ π α ι ν ε τ ο ν 1'0 μ ε α ν ο ε ί ν κ α Ι
δ μ ο λ ο γ ε ί ν τ η ν π τ ω σ ι ν ...
24. « Ε t γ α ρ σ ι ω π ή μ έ ρ ο ς σ υ γ κ α τ α i} έ σ ε ω ς κ α τ α τ ο ν
μ έ γ α ν θ ε ό δ ω ρ τ ο κ α Ι έ γ γ ρ ά φ ω ς α 11 τ 1'1 ν κ υ Ρ ω σ α ι έ π Ι ι
τ η ς Ο λ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π ό σ ο ν τ Ο Χ α λ ε π ό ν ;» (PG 99,
1121 Α Ό τ ι δ ε π ά ν τ ε ς ο ι έ ν Ά γ ί φ Ό ρ ε ι μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς Τ ι κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ ε ς α ύ τ ο ς έ κ ύ
ρ ω σ α ν έ γ γ ρ ά φ ω ς τ τ ι ν σ υ γ κ α τ ά ε σ ί ν τ ω ν π ρ ο ς τ η ν ά ν τ ο ρ ό δ ο ξ ο ν π ο λ ι τ ι κ η ν τ ο ύ Π α
τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ι ι ά π ό δ ε ι ξ ι ς ή σ ε λ Ι ς 7 τ ω ν Π ρ α κ τ ι κ ω ν τ η ς Ξ Α Έ κ τ Δ Ί Σ υ ν ά ξ ε ω ς τ η ς
'1.6/9/1973.
Έ ν α ύ τ ϋ ά ν α γ ι ν ώ σ κ ο μ ε ν Ο Τ έ κ τ ω ν 20 Ι ε ρ ω ν Μ ο ν ω ν μ ό ν ο ν α ί π έ ν τ ε ή ρ ν ή η σ α ν
η Ί ν τ υ π ι κ η ν δ ι α κ ο π η ν τ ο ύ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ ο ύ χ Ι δ μ ω ς κ α Ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ω ν μ ε τ α
τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ τ ω ν λ ο ι π ω ν δ ε ξ α μ έ ν ω ν α ν ε υ δ ι α μ α Ρ τ 1) Q ί α ς τ ι ν ο ς
ά μ φ ό τ ε Ρ α π λ η ν β ε α ί ω ς τ η ς φ α ε ι ν ς έ ξ α ι ρ έ σ ε ω ς τ η ς Ι ε ρ ά ς ν ς Έ σ φ ι
ν μ έ ν ο υ τ η ς π ο ρ ε υ ο μ έ ν η ς τ η ν μ α κ α ρ ί α ν ό δ Ο ν τ ω ν ό μ ο λ ο γ η τ ω ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς
i
t.•.
ί
Ι
. ­
-37­
Π ρ Ι ν δ ε κ α τ α κ λ ε ί σ ω μ ε ν τ ο π α ρ ό ν κ α Ι ε Ι ς ά π ό δ ε ι ξ ι ν Ο Τ Ι δ ν κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν
ι λ λ ε κ φ ρ ά ζ ο μ ε ν ι λ η θ ε ί α κ α Ι μ ό ν ο ν π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε ν τ ο υ ς Σ ε δ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο υ ς
Ε ξ ά ρ χ ο υ ς ώ ς κ α Ι τ ο υ ς ο ί ο υ σ δ ή π ο τ ε Ά γ ι ο ρ ε ί τ α ς σ υ μ μ ά Χ Ο ύ τ ω ν τ ο υ ς η δ η έ κ
δ η λ ω θ έ ν τ α ώ κ α Ι τ ο υ ί ε ρ ο κ ρ υ φ ί ω ς δ ρ ώ ν τ α ς κ α Ι α χ ρ ι τ ο ύ ν ύ ν ε π ι μ ε λ ώ ς τ ο
ά λ η θ έ ς τ ω ν π ρ ο σ ω π ε ί ο ν ά π ο κ ρ ύ π τ ο ν τ α δ π ω δ η μ ο σ ι ο γ Ρ α φ ή
σ ο υ ν ε Ι ς π ε ρ ι ο δ ι κ ο ν η ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς ά ρ ε σ κ ε ί α ς τ ω ν ά π ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ι ε Ι ς τ ο
π α ρ ο ν κ α τ η γ ο ρ ω ή μ ώ ν ω σ τ ε δ ι α τ η ή μ ε τ έ Ρ α ;
ά ν τ α π α ν τ ή σ ε ω ε ν τ φ α υ τ φ φ ύ λ λ φ ά π ο δ ε ι Χ θ ί ε ν
δ ι α λ ό γ φ δ η μ ο σ ί q. κ α Ι ε ν φ ω τ ί τ Ο δ ί κ α ι ο ν τ η ς
, δ '
π α ρ ο υ σ η ι α μ α ρ τ υ ρ ι α ς
Τ ο ν ί ζ α μ ε τ α α ν ω τ έ ρ ω δ ι ό τ ι ε Τ ν α ι α δ ι α Υ ό η τ ο ν ε Ι ς μ ί α ν έ π ο χ η ν δ ι α λ ό γ ο υ
τ ω ν π ά ν τ ω ν μ ε τ α π ά ν τ ω ν ο ί δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ ε ς τ α τ η γ ι ρ ε ι τ ι κ η Π ο λ ι τ ε ί α ν
ά π ο φ ε ί Υ γ ο υ ν τ ο ν μ ε τ α τ ω ν α δ ε λ φ ώ ν τ ω ν δ ι ά λ ο γ ο ν κ α τ α φ ε ύ γ ο ν τ ε μ ό ν ο ν ε ί ς
λ ' , δ ' , λ
π ο ι κ ι α π ι ε σ ε ι κ α ι ι ω γ μ ο υ κ α τ α π α ν τ ο α ν τ ι ε γ ο ν ω ς ...
Μ ε τ η ν α ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω γ ή ν τ ω ν τ ο μ ό ν ο ν δ π ε ρ ε π ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν ε Τ ν α ι ν α δ ι α
ψ ε ύ δ ο υ ν π α ν η γ υ ρ ι κ ω ς τ α ώ ρ α ι ο λ ό γ ο υ δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς τ ω ν π ε ρ Ι δ ι α φ υ λ ά ξ ε ω ς τ ή
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ε ν α γ ά π η κ α Ι α λ η θ ε ί δ δ η γ ο ύ ν τ ε ή μ α ς ε ί τ ο α σ φ α λ ε ς σ υ μ π έ ρ α
., λ λ ,
σ μ α ο τ ι « κ ε π τ α ι κ α ι η σ τ α ι ε ι σ ι », π ο ι μ ε ν ε ς α
λ ό τ Ρ ι ο ι κ α Ι « μ ι σ θ ω τ ο ί », δ ι Ο κ α Ι τ α π Ρ ό δ α τ α
ο υ μ η α κ ο λ ο υ θ ή σ ω σ ι ν α υ τ ύ α λ λ α φ ε ύ ξ ο ν τ α ι
α π α υ τ ω ν δ τ ι Ο 1.. κ ί δ α σ ι τ ω ν ά λ λ ο τ Ρ ί ω ν τ η ν
φ ω ν ή ν Ί ω ά ν ν Ι 1-5).
Ε κ μ έ ρ ο υ ς κ α Ι έ τ έ ρ ω ν Ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν Μ ο ν α χ ι ο ν
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Σ Μ ο ν χ ο ς
Σ κ ή τ η Ά γ ί α ς Α ν ν η ς -. Δ ε κ έ μ δ ρ ι ο ς 1973.
« Ι Α π α ν τ ε ς ο Ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ϊ π ά σ α ι
α Ι Σ ύ ν ο δ ο ι κ α ί π ά σ α ι α Ι ε ί α ι Γ ρ α φ α Ι φ ε ύ γ ε ι
τ ο υ ς έ τ ε ρ ό φ ρ ο ν α ς π α ρ α ι ι ι ο ύ σ ι κ α ι τ η ς α υ τ ώ ν κ ο ι ν ω ι ί α ς δ ι
σ τ ι ι σ ι ι ι ...» Α γ Μ ά ρ κ ο ς ό ε υ γ ε ν ι κ ό ς P.G. 160, 105 C.).
ι Ο ί α ι ε ω τ ι κ ι κ λ η ρ ι κ ο ί τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς η ρ ν ο υ ν
τ ο ν α σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ί σ ο υ ν μ ε τ α τ ώ ν έ ι ω τ ι κ ώ Κ α τ α τ ο ν
"" ' λ ' \ Κ λ "" <" ι υ ρ π υ ο ν ε ι ς τ η ν ω ν ι ν σ υ τ ε ο π α π α ς ε μ ν η μ ο ν ε υ ε τ ο
" t': Ο , Ι Ι ,:J , Ι Ι Ο < <
ο υ τ ε ο ο ρ ο ς α ν ε γ ι ι ω ο υ η η ε τ ε ρ ο ν τ ι ε κ α ι ν ο τ ο μ η υ η ι ε ν ω
τ ι κ ο ι ι ε ρ ε ί ς α π Ψ τ ω ι
ι
ε Ι ς τ ο ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α τ ο ν ά π α ι τ ο υ ν τ α
\ λ λ
ω
, ι {j -, λ Π ­
τ ο σ υ ε ι τ ο υ ρ γ ο γ ε ι ω τ ι κ ω ν κ α ι γ ρ α ι κ ο α τ ι ν ω ν ω ς
λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο μ ε ν ό μ ο ύ ε π ε ι α ύ τ ο Ι φ ε ύ γ ο υ σ ι ν ή μ ά ς ,,» Ο ρ α
Σ Μ π ι λ ά λ η Ο ρ ο δ ο ξ ί α κ α ι Π α π ι σ μ ό ς Τ ό μ Β

a. 77).
" .
::... ....