Θ ε ο ω ρ τ Ι ε Ρ Χ ()u

Α Ύ ε Ι τ
Α π ό τ ι ν η μ ε λ γ ί α κ ι κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ ο υ
Ι Ι Ι <:1
σ Τ Υ ν σ Υ μ ε ρ ι ν Υ σ υ γ κ ρ ι τ ι σ Τ Ι Κ Υ α ι ρ ε σ Υ

Α Γ Ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ • Α Θ Η Ν Α Ι 2000
1924
-
τ ο υ
Θ ε ο ω ρ τ ι Ι ε Ρ ν χ ()u
ι Α Ύ ρ ε τ
Π Α Λ Α Ι Ο Ν Κ Α Ι Ν Ε Ο Ν
Α π ό τ ν μ ε ρ ο λ Ο Υ κ κ ο τ ο μ Ι τ ο ο 1924
, ,
σ Τ Ί σ Ύ μ ε ρ V·I) σ Υ κ ρ τ σ τ κ 1) ρ ε σ Ί τ ο
Ο κ ο μ ε σ μ ο
Α Γ Ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ - Α Θ Η Ν Α Ι 2000
~ - - ~ - ~ ~ ~ - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - -
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α 3
Ι Ω α ν θ ρ ω π ο ς κ α ί ό χ ρ ό ν ο ς 5
~ H κ α ι ν ο τ ό μ ο ς Ρ ώ μ η 9
Τ ά ο ρ ό τ η ς ά λ λ α Υ η ς 11
eH ά λ λ α γ ή 21
Τ ά μ ε τ ά ι ό ν ά λ λ α γ ή ν 29
Π α ι ρ ι α ρ χ ε ί α ' Α θ n ν α γ ό ρ ο υ 38
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α Δ η μ η τ ρ ί ο υ 41
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ 46
Τ ά ψ ε ύ δ η ι ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ l Ι ω ν 53
Μ η ν ύ μ α ι α Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ά π ό ι ό ν μ α κ ρ υ ν ό Κ α ν α δ δ 55
" Η ά γ ω ν ί α έ ν ι φ κ ή π φ Γ ε σ θ η μ α ν ρ 69
Τ ό Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ό ν 91
' Ε π ι λ ε γ ό μ ε ν α 106
2
.......... 3
.......... 5
' 9
....... 11
....... 21
....... 29
....... 38
, 41
...... 46
,..... 53
..... 55
..... 69
..... 91
'.. 106
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Ό τ α ν ό μ ι λ ο υ μ ε γ ι ά π α λ α ι ό η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο δ έ ν έ ν ν ο ο υ μ ε τ ί π ο τ α
ά λ λ ο π α ρ ά τ ή ν κ α τ ά Θ ε ό ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν τ ο υ π ι σ τ ο υ λ α ο υ σ τ ή ν
ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ ο υ 1924.
Ο τ ρ ό π ο ς μ έ τ ό ν ό π α ο ν ε γ ι ν ε ή ε ί σ α γ ω γ ή τ ο υ π α π ι κ ο υ
η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ τ ό π ό τ ε ε γ ι ν ε κ α ί ο ί δ ι ω γ μ ο ί π ο ύ ύ π έ σ τ η σ α ν ο ί
ά ν η δ ρ ά σ α ν τ ε ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π ε Ρ Ι ρ ά ν ω ς τ ό ά ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν κ α ί
, , -" .
α ν η κ α ν ο ν ι κ ο ν τ ο υ ε γ χ ε ι ρ η μ α τ ο ς
Τ ά κ ε ί μ ε ν α π ο ύ ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν μ έ ά ν η κ ε ι μ ε
ν ι κ ό τ η τ α κ α ί ί σ τ ο ρ ι κ ή ν ά κ ρ ί β ε ι ο υ δ λ α τ ά γ ε γ ο ν ό τ α π ο ύ έ δ η
μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν τ ή ν η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν Α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι
έ π ί σ η ς σ α φ ώ ς δ η μ η τ έ ρ α τ ο υ ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ Ι ι σ μ ο υ ε Ί ν α ι η σ ύ γ
ρ ν ς α ϊ ρ ε σ ι ς τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ σ τ ή ν ό π ο ί α ν δ υ σ τ υ Χ ώ ς ε
χ ο υ ν ύ π ο κ ύ ψ ε ι α ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Ε κ κ λ η σ ί α ι
Έ τ σ ι ό ά γ α π η τ ό ς ά ν α γ ν ώ σ τ η ς θ ά ά ν τ ι λ η φ θ η δ η ό ά γ ώ ν
τ ώ ν έ ν ι σ τ α μ έ ν ω ν κ α τ ά τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο υ α ί ώ ν ο ς μ α ς π α λ α ι ο η ­
μ ε ρ ο λ ο γ Ι ώ ν δ έ ν γ ί ν ε τ α ι γ ι ά τ ί ς 13 η μ έ ρ ε ς ά λ λ ά δ ι ά ν ά δ ι α τ η ­
ρ η θ ο υ ν ο ί ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι μ α κ ρ ά ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς κ α ί έ ν τ ό ς τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Τ ό θ λ ι β ε ρ ό ν ε Ί ν α ι δ η τ ό ί ε ρ α τ ε ϊ ο ν τ ο υ ν έ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ
κ α ί τ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ε ι δ η λ ύ κ ο ι β α ρ ε ί ς μ έ σ χ η μ α ί ε ρ α η κ ό ν λ υ μ α ί
ν ν τ α ι τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς δ ι ά π ο ι κ ί λ ο υ ς
λ ό γ ο υ ς κ α ί ά μ α ρ τ ω λ ά ς π ρ ο φ ά σ ε ι ς π α ρ α μ έ ν ε ι ύ π ό τ ά ς ε ύ λ ο γ ί α ς
τ ώ ν λ υ κ ο π ο ι μ έ ν ω ν τ ο υ Ο η δ έ ν ύ π ε ρ β ά λ λ ο μ ε ν τ ό ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι
τ ό κ α τ ω τ έ ρ ω κ ε ί μ ε ν ο ν π ο ύ έ γ ρ ά φ η σ τ ή ν γ ν ω σ τ ή ν έ φ η μ ε ρ ί δ α
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς ί δ η π ρ ό ε ί κ ο σ α ε τ ί α ς π ε ρ ί π ο υ
Α π ό τ ή ν έ π ο χ ή π ο ύ σ τ ό ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό θ ρ ό ν ο τ η ς Β α σ ι
'U.
3
Ι
ι
λ ε ύ ο υ σ α ς α ν έ β η κ ε ό Μ ε λ έ η ο ς Μ ε τ α ξ ά κ η ς ε ν α ς έ σ μ ό ς π ρ ο δ ο τ ώ ν
μ έ έ ξ α ί ρ ε σ η τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η Μ ά ξ ι μ ο τ ό ν Ε ", λ υ μ α ί ν ε τ α ι τ ό Π α Ι
τ ρ ι α ρ ε ί eo Α θ η ν α γ ό ρ α ς λ τ α ν έ κ ε ί ν ο ς π ο ύ έ β λ α ψ ε π ε ρ ι σ σ ό
τ ε ρ ό π ό ό λ ο υ ς τ ή ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α ί τ ό Φ α ν ά ρ ι Κ α ί μ ε τ ά τ ό ν
θ ά ν α τ ό τ ο υ κ α ν έ ν α ς δ έ ν β ρ έ θ η κ ε ν ά σ τ α μ α τ ή σ ε ι τ ό δ ύ σ μ ο ι ρ ο
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ό π ό τ ό κ α τ ρ α κ ύ λ ι σ μ ά τ ο υ Έ τ σ ι σ ή μ ε ρ α τ ό Π α
τ ρ α ρ ε ί π ε ρ ι σ τ ο ι χ ί ζ ε τ α ι ό π ό α τ ο μ α π ο ύ ε Ί ν α ι έ ν τ ε λ ώ ς ά γ ε υ σ τ α
ό π ό τ ή ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α π ο ύ ε Ί ν α ι α μ φ ί β ο λ ο α ν π ι σ τ ε ύ ο υ ν κ α ί σ
α ύ τ ό ν τ ό ν Θ ε ό ν π ο ύ δ έ ν π α ύ ο υ ν ό μ ω ς ν ά τ ό ν έ μ π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι
κ α ί έ μ π α ί ζ ο υ ν σ α ρ κ α σ τ ι κ ά Γ ι α τ ί α ν π ί σ τ ε υ α ν κ α ν έ ν α ς τ ο υ ς δ έ ν
θ ά τ ο λ μ ο υ σ ε ν ά π α ρ ι σ τ ά ν η τ ό ν κ λ η ρ ι κ ό α π ό α ύ τ ο ύ ς Κ α ί γ ι
α ύ τ ό ... ξ ε π ο υ λ ο υ ν τ ή ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α σ έ τ ι μ ή ε ύ κ α ι ρ ί α ς
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ τ ά λ ό γ ι α δ έ ν ώ φ ε λ ο υ ν π ι ά Χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι π ρ ο ­
ξ ι ς δ η λ α δ ή α ν τ ί σ τ α σ ι ς σ τ ή ν α ί ρ ε σ ι π ο ύ κ α τ ο ρ θ ώ ν ε τ α ι μ ό ν ο ν
μ έ τ ή ν δ ι α κ ο π ή ν π ά σ η ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ τ ο ύ ς κ α κ ο ­
δ ό ξ ο υ ς π α τ ρ ι ά ρ χ α ς κ α ί ό σ ο υ ς τ ο ύ ς π α ρ α δ έ χ ο ν τ α ι κ ο ι ν ω ν ο υ ν
κ α ί έ γ κ ω μ ι ά ζ ο υ ν
Τ ά κ ε ί μ ε ν α π ο ύ α κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ή ν δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ ι ν τ ο υ
ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ο υ θ έ μ α τ ο ς α σ χ ο λ ο υ ν τ α ι α κ ρ ι β ώ ς μ έ τ ή ν σ ύ γ χ ρ ο ­
ν ο ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α τ ί ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ώ ν ο ί κ ο υ μ ε ν ι ο τ ω ν
Ι
Ι
Ι
κ α ί τ ή ν έ ν δ ο τ ι κ ή κ α ί σ υ ν ε π ώ ς ό ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν ...
ύ π ο τ α κ ι ι κ ω ν τ ο υ ς έ π ι σ κ ό π ω ν κ α ί θ ε ο λ ό γ ω ν ...
eH ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς σ υ ν ε π ώ ς ό σ ω ν έ π ι θ υ μ ο υ ν ν ά π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν
ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ε Ί ν α ι μ ί α ό ν τ ί σ τ α σ ι ς μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ π ρ ό ς τ ή ν κ α κ ο

δ ο ξ ί α ν κ α ί ή σ υ σ π ε ί ρ ω σ ι ς τ ο υ ς γ ύ ρ ω ό π ό γ ν η σ ί ο υ ς π ο ι μ έ ν α ς

π ο ύ ό κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ό π ά τ ρ ι ο ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν

Ε ά ν κ α ί μ ι ά ψ υ χ ή τ ό α ν τ ι λ η φ θ η α ύ τ ό κ α ί α κ ο λ ο υ θ ή σ η τ ή ν
Ι
π ο ρ ε ί α τ ώ ν γ ν η σ ί ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν τ ο υ α ί ω ν ο ς μ ο ς ό σ κ ο π ό ς

τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς έ κ δ ό σ ε ω ς θ ά ε χ η έ π ι τ ύ χ ε ι
j
ρ φ ν έ ν Α Υ ί φ Ο ρ ε ι i
κ α τ Α ύ Υ ο υ σ τ ο ν τ ο υ Ι
σ ω τ η ρ ί ο υ έ τ ο υ ς 1999 j
Ί ε ρ ο μ Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς
4
δ ο τ ω ν
τ ό Π α
,
ρ ι σ σ ο
, ,
ε τ α τ ο ν
σ μ ο ι ρ ο
τ ό Π α
ί γ ε υ σ τ α
ι ,
Ι κ α ι σ
,
ε υ ο ν τ α ι
ο υ ς δ έ ν
Κ α ί γ ι
ο ι π ρ α
ι
ι μ ο ν ο ν
ς κ α κ ο
ν ω ν ο υ ν
σ ι ν τ ο υ
ι
ruyxpO­
ε ν ι σ τ ω ν
ι ν τ ω ν ...
,
ι μ ε ι ν ο υ ν
ν κ α κ ο
ι
ο μ ε ν α ς
ή σ η τ ή ν
,
σ κ ο π ο ς
ι ί φ Ό ρ ε ι
τ ο ν τ ο υ
υ ς 1999
δ ώ ρ η τ ο ς
ά ν θ ρ ω π ο ς κ α ί ό χ ρ ό ν ο ς
μ ε ρ λ ό γ ι ν κ α ί Π α σ χ ά λ ι ο ν
Ό ά ν θ ρ ω π ο ς α π ό τ ω ν α ρ χ α ι ο τ ά τ ω ν χ ρ ό ν ω ν α σ χ ο λ ή
θ η κ ε μ έ τ ή ν μ έ τ ρ η σ ι ν τ ο ϋ χ ρ ό ν ο υ ε ν ω σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ε ρ ρ ύ θ
μ ι ζ ε δ λ ε ς τ ί ς α π α σ χ ο λ ή σ ε ι ς τ ο υ μ έ Τ Ι ν β ο ή θ ε ι ά τ ο υ Κ α ί
ε ν ω σ τ ή ν α ρ χ ή ε ί χ ε ώ ς φ υ σ ι κ ό ρ ο λ ό ϊ τ ή ν κ ί ν η σ ι ν τ ο ϋ
ή λ ί ο υ κ α ί τ ω ν ά σ τ ρ ω ν α ρ γ ό τ ε ρ α ε φ ε ϋ ρ ε τ ά μ η χ α ν ι κ ο ϋ
τ ύ π ο υ ώ ρ ο λ ό γ ι α δ ι ά ν ά φ θ ά σ η σ τ ά σ η μ ε ρ ι ν ά η λ ε κ τ ρ ο
ν ι κ ά α κ ρ ι β ε ί α ς
Ά λ λ ά κ α ί ό ί δ ι ο ς ό Θ ε ό ς δ π ω ς β λ έ π ο υ μ ε σ τ ό Λ ε υ ι τ ι κ ό
τ ο ϋ Μ ω υ σ έ ω ς ώ ρ ι σ ε π ό τ ε ν ά γ ί ν ω ν τ α ι ώ ρ ι σ μ έ ν α ι έ ο ρ τ α ί
ε Ι ς τ ό Ι σ ρ α ή λ Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε λ ο ι π ό ν σ χ ε τ ι κ ω ς
α Έ ν τ φ π ρ ώ τ φ μ η ν ί ε ν τ η τ ε σ σ α ρ ε σ κ α ι δ ε κ ά τ η ή
μ έ ρ ι χ τ ο ϋ μ η ν ό ς ... π ά σ χ α τ φ Κ υ ρ ί φ ... κ α ί π ρ ο σ ά ξ ε τ ε ό λ ο
κ α υ τ ώ μ α τ α τ φ Κ υ ρ ί φ έ π τ ά ή μ έ ρ α ς κ α ί ή ή μ έ ρ α ή έ β δ ό μ η
κ λ η τ ή α γ ί α έ σ τ α ι ύ μ Ι ν ...» Λ ε υ κ γ 5- 8).
β Κ α ί α ρ ι θ μ ή σ α τ ε ύ μ ι ν α π ό τ η ς ε π α ύ ρ ι ο ν τ ω ν σ α β
β ά τ ω ν ... έ π τ ά έ β δ ο μ ά δ α ς ό λ ο κ λ ή ρ ο υ ς ... α ρ ι θ μ ή σ α τ ε π ε ν τ ή
κ ο ν τ α ή μ έ ρ α ς κ α ί π ρ ο σ ο ί σ ε τ ε θ υ σ ί α ν ν έ α ν τ φ Κ υ ρ ί φ ...
κ α ί κ α λ έ σ ε τ ε τ α ύ τ η ν τ ή ν ή μ έ ρ α ν κ λ η τ ή ν α γ ί α έ σ τ α ι
ύ μ Ι ν ...» Λ ε υ κ γ 15,21).
γ Λ ά λ η σ ο ν τ ο ι ς υ ί ο ι ς Ι σ ρ α ή λ λ έ γ ω ν τ ο ϋ μ η ν ό ς τ ο ϋ
έ β δ ό μ ο υ μ ι ζ ί τ ο ύ μ η ν ό ς έ σ τ α ι ύ μ ι ν α ν ά π α υ σ ι ς μ ν η μ ό
!
Ι
,!
'-.$
5
i
ι
σ υ ν ο ν σ α λ π ί γ γ ω ν κ λ η τ ή α γ ί α έ σ τ α ι ύ μ Ι ν Λ ε υ κ γ
24).
δ Κ α ί τ η δ ε κ ά τ η τ ο υ μ η ν ό ς τ ο υ έ β δ ό μ ο υ η μ έ ρ α έ ξ ι
λ α σ μ ο ϋ κ λ η τ ή α γ ί α έ σ τ α ι ύ μ Ι ν Λ ε υ κ γ 27).
ε Λ ά λ η σ ο ν τ ο ι ς υ ί ο ι ς Ι σ ρ α ή λ λ έ γ ω ν τ η π ε ν τ ε κ α ι
δ ε κ ά τ η τ ο υ μ η ν ό ς τ ο υ έ β δ ό μ ο υ τ ο ύ τ ο υ έ ο ρ τ ή σ κ η ν ώ ν έ
π τ ά Ι μ έ ρ α ς τ φ Κ υ ρ ί φ Λ ε υ κ γ 34).
Ό π ω ς β λ έ π ο υ μ ε σ α φ ω ς ό Θ ε ό ς ό ί δ ι ο ς ώ ρ ι σ ε ε ν τ φ
Ι σ ρ α ή λ τ ά ς έ ο ρ τ ά ς τ ο υ Π ά σ χ α Π ε ν τ η κ ο σ τ η ς Έ ξ ι λ α σ μ ο υ
Σ κ η ν ο π η γ ί α ς κ λ π ω ς κ α ί τ ό ν χ ρ ό ν ο ν π ο ύ θ ά ε τ ε λ ο υ ν τ ο
Έ π ί σ η ς τ ά δ ι ά φ ο ρ α γ ε γ ο ν ό τ α π ο ύ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ έ τ ή ν
ε π ί γ ε ι ο ν δ ρ α σ ι ν τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ό π ω ς η γ έ ν ν η σ ι ς τ ο ο Π ρ ο
δ ρ ό μ ο υ ό Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ό ς η Γ έ ν ν η σ ι ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ή Π ε ρ ι
τ ο μ ή η Υ π α π α ν τ ή έ χ ο υ ν μ ί α ν α λ λ η λ ο υ χ ί α ν ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α
α π α ν τ α α π ό τ ή ν ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν σ υ λ λ ή ψ ε ω ς τ ο υ Τ Π ρ ο
δ ρ ό μ ο υ Β λ έ π ο μ ε ν δ η λ α δ ή ο τ ι ό χ ι μ ό ν ο ν τ ά ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ά ς
α σ χ ο λ ί α ς τ ο υ ρ υ θ μ ί ζ ε ι ό ά ν θ ρ ω π ο ς μ έ τ ό ν χ ρ ό ν ο ν α λ λ ά
κ α ί α υ τ ή ν τ ή ν λ α τ ρ ε ί α ν τ ο ο Θ ε ο υ ε ί χ ε κ α ί έ χ ε ι ω ρ ι σ μ έ
ν ε ς η μ έ ρ ε ς κ α ί ώ ρ ε ς π ο ύ τ ή ν τ ε λ ε Ι
Έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ α π α ρ χ η ς ε χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε
τ ή ν έ β δ ο μ ά δ α μ έ τ ή ν έ ό ρ τ ι ο ν Κ υ ρ ι α κ ή ν κ α ί τ ό ν έ ο ρ τ α
σ μ ό ν τ ο υ Π ά σ χ α κ α τ ά τ ό έ β ρ α ϊ κ ό ν σ ύ σ τ η μ α μ ε τ ρ ή σ ε ω ς
τ ο υ χ ρ ό ν ο υ Δ η λ α δ ή τ ή ν Κ υ ρ ι α κ ή ν μ ε τ ά τ ή ν π ρ ώ τ η ν π α ν
σ έ λ η ν ο ν τ η ς έ α ρ ι ν η ς ι σ η μ ε ρ ί α ς ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί έ ώ ρ τ α ζ ο ν
τ ό Π ά σ χ α Π ο ί ο ς δ μ ω ς θ ά τ ο ύ ς έ λ ε γ ε π ό τ ε ε ί ν α ι ή έ α ρ ι ν ή
ι σ η μ ε ρ ί α Ά σ φ α λ ω ς ή α σ τ ρ ο ν ο μ ί α δ ι ά τ ο ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ
τ η ς τ ό ό π ο ι ο ν τ ό τ ε ε ι ς δ λ η ν τ ή ν Ρ ω μ α ϊ κ ή ν α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ν
η τ ο τ ό λ ε γ ό μ ε ν ο ν Ί ο υ λ ι α ν ό ν Ω ρ ί σ θ η έ τ σ ι σ υ μ β α τ ι κ ω ς
σ τ ό ν α ι ω ν α ω ς έ α ρ ι ν Ι Ι σ η μ ε ρ ί α η 21 Μ α ρ τ ί ο υ
Σ τ ό ν β δ μ ω ς α ι ω ν α μ Χ π α ρ ε τ η ρ ή θ η δ τ ι ά λ λ ο τ ε έ
ώ ρ τ α ζ ο ν α ί ε λ η σ ί α ι τ η ς Μ Ά σ ί α ς τ ό Π ά σ χ α κ α ί ά λ
6
u. κ γ
α έ ξ ι
ε κ α ι ­
ω ν έ
ε ν τ φ
χ σ μ ο υ
ο υ ν τ ο
μ έ τ ή ν
) Π ρ ο
Π ε ρ ι
ώ μ ε ν α
. Π ρ ο
ε ρ ι ν ά ς
, α λ λ ά
ρ ι σ μ έ
π ο ί η σ ε
έ ο ρ τ α
ή σ ε ω ς
ν π α ν
ρ τ α ζ ο ν
έ α ρ ι ν ή Ι
λ ο γ ί ο υ .
τ ρ ί α ν
α τ ι κ ω ς
ο τ ε έ
, λ
­ α ι α
λ ο τ ε α ί ε κ κ λ η σ ί α ι τ η ς Ά ν α τ ο λ η ς κ α ί τ η ς Δ ύ σ ε ω ς Κ α ί
τ η ς μ έ ν Μ Α σ ί α ς έ ώ ρ τ α ζ ο ν τ ό Π ά σ χ α τ ή ν η ν τ ο υ μ η ν ό ς
Ν ι σ ά ν δ π ο ι α ή μ έ ρ α κ α ί ά ν έ π ε φ τ ε ε ν φ α ί λ ο ι π α ί ε κ κ λ η
σ ί α ι κ α ί η Δ ύ σ ι ς π ά ν τ ο τ ε τ ή ν Κ υ ρ ι α κ ή ν μ ε τ ά τ ή ν η
Ν ι σ ά ν Τ ό γ ε γ ο ν ό ς α υ τ ό δ έ ν η τ ο κ α θ ό λ ο υ ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ν
ε ί χ ε δ έ ώ ς α π ο τ έ λ ε σ μ α δ ι ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν δ ι ά σ τ η μ α τ ή ν δ ι α
κ ο π ή ν σ χ έ σ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ Δ ύ σ ε ω ς κ α ί Μ Ά σ ί α ς ή α ν ω μ α
λ ί α έ π ρ ε π ε ό π ω σ δ ή π ο τ ε ν ά τ α κ τ ο π ο ι η θ η
Μ έ τ ό σ ο β α ρ ό ν α υ τ ό θ έ μ α η σ χ ο λ ή θ η ε π ι σ τ α μ έ ν ω ς ή
Α Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή Σ ύ ν ο δ ο ς ή ό π ο ί α έ γ ι ν ε τ ό 325 μ Χ ε Ι ς
τ ή ν Ν ί κ α ι α ν τ η ς Β ι θ υ ν ί α ς κ α τ ό π ι ν ε π ι θ υ μ ί α ς τ ο υ Μ
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ
Ά φ ο υ δ η λ α δ ή ή μ ε γ ά λ η ε κ ε ί ν η Σ ύ ν ο δ ο ς κ α θ ή ρ ε σ ε
τ ό ν "Α ρ ε ι ο ν ε ν σ υ ν ε χ ε ί ς χ ε ρ ρ ύ θ μ ι σ ε κ α ί τ ό θ έ μ α τ ο υ α π ό
κ ο ι ν ο υ έ ο ρ τ α σ μ ο υ τ ο υ Σ ω τ η ρ ί ο υ Π ά σ χ α .
Ό α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ Μ Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ς ε Ι ς τ ή ν ε π ι σ τ ο λ ή ν
τ ο υ α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ό ς τ ή ν ε π ι τ ε υ χ θ ε ι σ α ν σ υ μ φ ω ν ί α ν
γ ρ ά φ ε ι «... δ ε ι ν ό ν τ ε ε σ τ ί κ α ί α π ρ ε π έ ς κ α τ ά τ ά ς α υ τ ά ς
η μ έ ρ α ς έ τ έ ρ ο υ ς μ έ ν τ α ι ς ν η σ τ ε ί α ι ς σ χ ο λ ά ζ ε ι ν έ τ έ ρ ο υ ς
δ έ σ υ μ π ό σ ι α σ υ ν τ ε λ ε ι ν Β Ε Π Ε Σ 24, 153). Ή δ έ ά γ ί α
Σ ύ ν ο δ ο ς ε Ι ς ε π ι σ τ ο λ ι ν τ η ς π ρ ό ς τ ο ύ ς ά π α ν τ α χ ο υ ε π ι σ κ ό
π ο υ ς π ο ύ δ έ ν μ π ό ρ ε σ α ν ν ά έ λ θ ο υ ν ε Ι ς τ Ί ν Ν ί κ α ι α ν
μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν τ ο ν ί ζ ε ι Ε υ γ γ ε λ ι ζ ό μ ε θ α δ έ π ρ ό ς ύ μ α ς
κ α ί π ε ρ ί τ η ς σ υ μ φ ω ν ί α ς τ ο υ ά γ ί ο υ Π ά σ χ α δ τ ι ύ μ ε τ έ
ρ α ι ς ε υ χ α ι ς κ α τ ω ρ θ ώ θ η κ α ί τ ο υ τ ο τ ό μ έ ρ ο ς ω σ τ ε π ά ν τ α ς
τ ο ύ ς ε ν τ η Ε φ α Α ν α τ ο λ η α δ ε λ φ ο ύ ς τ ο ύ ς μ ε τ ά τ ω ν
Ι ο υ δ α ί ω ν τ ό π ρ ό τ ε ρ ο ν π ο ι ο υ ν τ α ς κ α ί ή μ ι ν π α σ ι ν τ ο ι ς ε ξ
α ρ χ η ς φ υ λ ά τ τ ο υ σ ι τ ό Π ά σ χ α ε κ τ ο υ δ ε υ ρ ο μ ε θ ή μ ω ν
ά γ ε ι v».(l)
1. Ά ρ χ ι μ Σ η Μ ή λ ι α Π ρ α κ τ ι κ ά Σ υ ν ό δ ω ν τ ό μ ο Α σ ε λ 190.
7
';;:;Wfl&i. ,
' Έ τ σ ι ή Έ κ κ λ η σ ί α α π έ λ α β ε κ α ί π ά λ ι ν τ ή ν ε ι ρ ή ν η ν
τ η ς , έ ο ρ τ ά ζ ο υ σ α σ ύ μ π α σ α α π ό κ ο ι ν ο υ τ ή ν έ ο ρ τ ή ν τ ω ν έ ­
ο ρ τ ω ν , τ ό σ ω τ ή ρ ι ο ν Π ά σ χ α . Ή δ ι ά τ ο υ ' Ι ο υ λ ι α ν ο υ ή μ ε ρ ο ­
λ ο γ ί ο υ κ α θ ω ρ ι σ θ ε ϊ σ α σ υ μ β α τ ι κ ω ς ώ ς έ α ρ ι ν ή ι σ η μ ε ρ ί α
21 Μ α ρ τ ί ο υ έ γ ι ν ε ό ό δ η γ ό ς ε Ι ς τ ο ύ ς Π α τ έ ρ α ς τ η ς Α ' Ο ι Κ .
Σ υ ν ό δ ο υ , ω σ τ ε ν ά ώ ρ ί σ ο υ ν α Ι ώ ν ι ο ν Π α σ χ ά λ ι ο ν , τ ό ό π ο ϊ ο ν
ο υ δ έ π ο τ ε ε π έ τ ρ ε π ε ν ά έ ο ρ τ α σ θ η τ ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό Π ά σ χ α
μ α ζ ί 11 π ρ ό τ ο υ Ί ο υ δ α ϊ κ ο υ π ά σ χ α , α λ λ ά π ά ν τ ο τ ε μ ε τ ά
, , ."
α π ο α υ τ ο .
8
Ι ν η ν

•ν ε
ε ρ ο
ε ρ ί α
Ο Ι κ
ο ϊ ο ν
ι σ χ α
ι ι ε τ ά
C!H κ α ι ν ο τ ό μ ο ς Ρ ώ μ η
Η Ρ ώ μ η α π ο σ χ ι σ θ ε ϊ σ α τ η ς Ά ν α τ ο λ η ς τ ό 1054 η κ ο
λ ο ύ θ η σ ε έ κ τ ο τ ε Ι δ ι κ ή τ η ς π ο ρ ε ί α ε Ι ς π λ ε ϊ σ τ α θ έ μ α τ α
π ί σ τ ε ω ς κ α ί λ α τ ρ ε ί α ς α λ λ ε σ υ ν έ χ ι ζ ε ν ά δ ι α τ η ρ τ ό Ί ο υ
λ ι α ν ό ν Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν Τ ό 1582 ό π ά π α ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ι Γ ά λ
λ α ξ ε τ ό ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ α ς τ ό Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ό ν τ ό
ό π ο ϊ ο ν α ν έ τ ρ ε π ε τ ό ν Π α σ χ ά λ ι ο ν Κ α ν ό ν α τ η ς Α Ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ
Ό τ α ν α ν τ ε λ ή φ θ η δ τ ι ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι δ έ ν η κ ο λ ο ύ θ η σ α ν
τ ή ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ο υ κ α ί έ τ σ ι μ ό ν ο ς τ ο υ έ θ ε σ ε ε ν α α κ ό
μ η φ ρ α γ μ ό ν μ ε τ α ξ ύ Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ί π α π ι σ μ ο ϋ ι Ί θ έ λ η σ ε
δ ι ά δ ι α φ ό ρ ω ν π ρ ε σ β ε ι ω ν ε π ι σ τ ο λ ω ν κ α ί δ ώ ρ ω ν ν ά π α ρ α
σ ύ ρ η τ ό Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ϊ ο ν π ρ ό ς τ ό μ έ ρ ο ς τ ο υ
·0 τ ό τ ε Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ι ε ρ ε μ ί α ς Β α ν τ έ κ ρ ο υ σ ε ε π ι τ υ χ ω ς
τ ά ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ω ν π α π ι κ ω ν κ α ί ε ν σ υ ν ε χ ε ί χ σ υ ν ε
-. .'
Ι
κ ά λ ε σ ε Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Σ ύ ν ο δ ο ν ε ι ς Κ ω ν / π ο λ ι ν τ ό 1853,
δ π ο υ μ ε τ ε ϊ χ α ν κ α ί ο ί Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Σ ύ λ β ε
σ τ ρ ο ς κ α ί Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς κ α τ ά τ ή ν ό π ο ί α ν
κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η η η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή α λ λ α γ ή Τ ό α υ τ ό έ π ρ α ξ ε ό
Ι
Ι ε ρ ε μ ί α ς κ α ί τ ό 1587 κ α ί τ ό 1593, λ ό γ φ τ η ς ε μ μ ο ν η ς τ ω ν
π α π ι κ ω ν ν ά π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν τ ο ύ ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς
ι
Τ ά έ τ η π ε ρ ν ο ϋ σ α ν α λ λ ά ή π α π ι κ ή π ρ ο π α γ ά ν δ α ε σ υ ν ε
2. Ό χ ι μ ό ν ο ν ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ά λ λ ά κ α ί ή Ε ύ ρ ώ π η ά ν τ έ δ ρ α σ ε ν ι σ Χ ρ ω ς ά φ ο υ
μ ό λ ι ς τ ό 1700 έ δ έ Χ θ η σ α ν τ ό ν έ ο ν Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ο ί Γ ε ρ μ α ν ο ί τ ό 1752 ο ί
Ά γ γ λ ο ι κ α ί τ ό 1953 ο ί Σ Ο η δ ο ί
9
. χ ί ζ ε τ ο δ ι ά τ ο υ τ ο τ ό 1848 ό Κ ω ν / λ ε ω ς Α ν θ ι μ ο ς ε ξ έ δ ω κ ε
Έ γ κ ύ κ λ ι ο ν π ο ύ ύ π ε γ ρ ά φ ε τ ο κ α ί ύ π ό τ ω ν λ ο ι π ω ν τ ρ ι ώ ν
π α τ ρ ι α ρ χ ώ ν δ ι ά τ η ς ό π ο ί α ς κ α τ ε δ ι κ ά ζ ε τ ο κ ά θ ε ν ε ω τ ε
ρ ι σ μ ό ς ώ ς ύ π α γ ό ρ ε υ μ α τ ο υ δ ι α β ό λ ο υ
Τ ό 1902 α ν ε κ ι ν ή θ η κ α ί π ά λ ι ν τ ό θ έ μ α δ ι ά τ η ς π ρ α γ
μ α τ ε ί α ς τ ο υ ε κ Σ μ ύ ρ ν η ς μ α θ η μ α τ ι κ ο υ Π ο λ υ δ ώ ρ ο υ ό ό
π ο ι ο ς ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ ο Ο Τ Ι τ ό Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ό ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ε ί ν α ι
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ω ς ό ρ θ ό τ ε ρ ο ν κ α ί σ υ ν ε π ω ς π ρ ο τ ι μ η τ έ ο ν Η
Έ π ι τ ρ ο π ή π ο ύ ε ξ ή τ α σ ε τ ό θ έ μ α α π έ ρ ρ ι ψ ε ά π ά σ α ς τ ά ς θ έ
σ ε ι ς τ ο υ Π ο λ υ δ ώ ρ ο υ ύ π ο σ τ η ρ ί ξ α σ α ο τ ι «...ε υ π ρ ο σ δ έ κ τ ω ς
τ φ Θ ε φ έ ο ρ τ ά ζ ο υ σ ι ν ο υ χ ί ο ί α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ή ν α κ ρ ί β ε ι α ν
ε π ι τ η δ ε ύ ο ν τ ε ς π ε ρ ί τ ή ν τ ι Ί ρ η σ ι ν τ ω ν κ α ι ρ ω ν α λ λ ο ί α κ ρ ι
β ε ί ς π ε ρ ί τ ή ν ε υ σ έ β ε ι α ν ·0 π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ι ω α κ ε ί μ ε ζ ή τ η σ ε
ε ν σ υ ν ε χ ε ί κ α ί τ ή ν γ ν ώ μ η ν τ ω ν λ ο ι π ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ω ν δ ι ά τ ή ν Ε ί σ ή γ η σ ι ν Π ο λ υ δ ώ ρ ο υ α ί ό π ο ι α ι
μ έ τ ή ν σ ε ι ρ ά ν τ ω ν τ ή ν α π έ ρ ρ ι ψ α ν
Η σ π ο υ δ α ι ο τ έ ρ α δ μ ω ς κ α τ α δ ί κ η τ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ο υ
τ ι μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ε γ έ ν ε τ ο ύ π ό τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ι ω α κ ε ί μ Γ
ε ι ς τ ή ν α ν τ α π ά ν τ η σ ί ν τ ο υ π ρ ό ς τ ο ύ ς π ρ ο κ α θ η μ έ ν ο υ ς τ ω ν
Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν δ π ο υ γ ρ ά φ ο ν τ α ι κ α ί τ ά έ ξ η ς σ η
μ α ν τ ι κ ά «...τ ό δ έ π α ρ α φ υ λ ά σ σ ο ν τ α ς τ ό Ί ο υ λ ι α ν ό ν έ ο ρ τ ο
λ ό γ ι ο ν ή μ ω ν α μ ε τ α κ ί ν η τ ο ν ύ π ε ρ π η δ η σ α ι μ ό ν ο ν δ ε κ α τ ρ ε ί ς
ή μ έ ρ α ς ω σ τ ε σ υ μ π ί π τ ε ι ν τ ά ς μ η ν ο λ ο γ ί α ς ή μ ω ν τ ε κ α ί
τ ω ν έ τ έ ρ φ Γ ρ η γ ο ρ ι α ν φ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί φ κ α τ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ω ν
α ν ό η τ ο ν κ α ί ά σ κ ο π ο ν ε ί ν α ι ... Η μ ε ϊ ς γ ά ρ ο υ δ α μ ώ ς α π ό
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς α π ό ψ ε ω ς ύ π ο χ ρ ε ο ύ μ ε θ α μ ε τ α λ λ ά τ τ ε ι ν
ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν Ι Κ α ρ μ ί ρ η Δ Σ Μ Β 946 ι β
Ά λ λ ά κ α ί ε σ χ ά τ ω ς ή Ε ι σ ή γ η σ ι ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς
Ε λ λ ά δ ο ς π ρ ό ς τ ή ν μ έ λ λ ο υ σ α ν ν ά σ υ ν έ λ θ η Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν
Σ ύ ν ο δ ο ν α ν α φ έ ρ ο υ σ α τ ό α ν ω τ έ ρ ω κ ε ί μ ε ν ο ν σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι
Ά τ υ χ ω ς 11 φ ω ν ή α ϋ τ η τ η ς σ υ ν έ σ ε ω ς η γ ν ο ή θ η κ α ί μ η δ ε ν ό ς
10
δ ω κ ε
τ ρ ι ω ν
ε ω τ ε
τ ρ α γ
, ,
Ι Ο 0­

ε ι ν α ι
ο ν Ή
ς θ έ
έ κ τ ω ς
ί β ε ι α ν
α κ ρ ι
ή τ η σ ε
δ ό ξ ω ν
ό π ο ϊ α ι
α ν ο ϋ
ε ί μ Γ
υ ς τ ω ν
η ς σ η
έ ο ρ τ ο
α τ ρ ε ϊ ς
τ ε κ α ί
ο ύ ν τ ω ν
ω ς ά π ό
ά τ τ ε ι ν
ί α ς τ η ς
ό δ ο ξ ο ν
ε ρ α ί ν ε ι
μ η δ ε ν ό ς
Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο υ λ ό γ ο υ σ υ ν ω θ ο υ ν τ ο ς δ ι ω ρ θ ώ θ η τ ό Ί ο υ
λ ι α ν ό ν Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν κ α ί ή Έ κ κ λ η σ ί α δ ι η ρ έ θ η ε Ι ς δ ε χ ο
μ έ ν α ς τ ή ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν κ α ί α π ο ρ ι π τ ο ύ σ α ς α υ τ ή ν σ ε λ 31).
Τ ά π ρ ό τ η ς ά λ λ α γ η ς
Ό π ω ς ε ί δ α μ ε μ έ χ ρ ι τ ό 1902 τ ό Ο Ι Κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ϊ ο ν
ό χ ι μ ό ν ο ν α π έ ρ ρ ι π τ ε κ ά θ ε π ρ ό τ α σ ι ν α λ λ α γ η ς τ ο ϋ ή μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ α λ λ ά σ θ ε ν α ρ ω ς κ α ί μ ε τ ά π α ρ ρ η σ ί α ς ώ μ ο λ ο γ ο υ σ ε
δ τ ι ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α α π ο τ ε λ ε ϊ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ή ν μ ο ν α δ ι κ ή ν
κ α ί σ ώ ζ ο υ σ α ν Ε Ι ς τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω α ν τ α π ά ν τ η σ ι ν τ ο ύ π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ι ω α κ ε ί μ γ ρ ά φ ο ν τ α ι κ α ί τ ά έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά
ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο ν τ α ή μ έ ρ α ς δ ό ξ η ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς
Έ ξ ή μ ω ν τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ έ ο ν ν ά ύ π ά ρ χ η σ τ ε ρ ρ ά
ο μ ο λ ο γ ί α τ η ς α λ η θ ε ί α ς τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς ώ ς τ ο ϋ μ ό ν ο υ φ ύ λ α κ ο ς τ η ς κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ς τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί τ η ς μ ό ν η ς σ ω τ η ρ ί ο υ κ ι β ω τ ο ύ τ η ς θ ε ί α ς Χ ά ρ ι
τ ο ς σ 31) Τ ό τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς κ ρ ά τ ο ς ... τ η Έ κ κ λ η σ ί χ α υ τ ο υ
π ρ ό ς κ υ β έ ρ ν η σ ι ν π α ρ α δ ο θ έ ν κ υ β ε ρ ν α τ α ι μ ό ν ο ν ύ π ό τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς τ η ρ η σ ά σ η ς α μ ό λ υ ν τ ο ν τ Ί ι ν π ί σ τ ι ν κ α ί
τ ή ν ο μ ο λ ο γ ί α ν σ 45).
Ε ν κ α ί μ ό ν ο ν ε ί δ ο ς ε Ι σ ό δ ο υ ύ π ά ρ χ ε ι ε Ι ς τ ή ν ο δ ό ν
τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν κ α ί τ ή ν ζ ω ή ν κ α ί τ ο ϋ τ ό ε σ τ ι ν ή ε Ι λ ι κ ρ ι ν ή ς
π ί σ τ ι ς α μ ό λ υ ν τ ο ς κ α ί σ τ α θ ε ρ ά δ π ω ς π α ρ ε λ ά β ο μ ε ν α υ τ ή ν
Ι
.. π α ρ ά τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ κ α ί σ ω τ η ρ ο ς ή μ ω ν Ί η σ ο ϋ Χ ρ ι σ Τ Ο ϋ κ α ί
τ ω ν α γ ί ω ν Α υ τ ο ϋ μ α θ η τ ω ν δ ο γ μ α τ ι σ θ ε ϊ σ α ν ε ν τ α ϊ ς έ π τ ά
t ε κ ε ί ν α ι ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ α ϊ ς Σ υ ν ό δ ο ι ς τ ό σ ο ύ π ό τ ή ν έ π ο ψ ι ν
! τ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς δ σ ο ν κ α ί ύ π ό τ ή ν έ π ο ψ ι ν τ η ς ε κ κ λ η
σ ι α σ τ ι κ η ς κ α ν ο ν ι κ η ς π ε ι θ α ρ χ ί α ς ... Ή ε π ι θ υ μ ί α ή μ ω ν
ε σ τ ί ν ή α υ τ ή δ π ω ς π ά ν τ ε ς ο ί έ τ ε ρ ό δ ο ξ ο ι έ λ θ ω σ ι ν ε ι ς τ ό ν
11
,
κ ό λ π ο ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ τ η ς μ ό
ν η ς δ υ ν α μ έ ν η ς δ ο υ ν α ι α υ τ ο ι ς τ ή ν σ ω τ η ρ ί α ν σ 48). (3)
Κ α ί α λ λ α χ ο υ
Έ ν τ φ π α ρ ό ν τ ι ε σ μ έ ν η ν η γ κ α σ μ έ ν ο ι ι ν α σ κ ε π τ ώ μ ε θ α
ο υ τ ο σ ο υ τ ο ν π ε ρ ί τ η ς α π α λ ύ ν σ ε ω ς τ ω ν η μ ε τ έ ρ ω ν σ χ έ
σ ε ω ν π ρ ό ς τ ο ύ ς χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς τ η ς Δ ύ σ ε ω ς κ α ί τ η ς φ ι λ α
δ έ λ φ ο υ π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ε ω ς τ ω ν κ ο ι ν Ο τ Ί ι τ ω ν α υ τ ω ν ε Ι ς τ ή ν
μ ε θ η μ ω ν έ ν ό τ η τ α δ σ ο ν π ε ρ ί α κ α τ α π α ύ σ τ ο υ κ α ί α γ ρ ύ
Ι
π ν ο υ ύ π ε ρ α σ π ί σ ε ω ς τ ω ν π ε π ι σ τ ε υ μ έ ν ω ν η μ ι ν λ ο γ ι κ ω ν
π ρ ο β ά τ ω ν α π ό τ ω ν α δ ι α λ ε ί π τ ω ν ε π ι β ο υ λ ω ν κ α ί π ο λ υ ε ι δ ω ν
δ ε λ ε α σ μ ά τ ω ν τ ω ν λ α τ ί ν ω ν κ α ί τ ω ν Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ω ν σ
28). (4)
Τ ά α ν ω τ έ ρ ω μ α ς ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ ν ά ρ ι σ τ α τ ό π ν ε υ μ α τ η ς
Έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ τ ο ύ έ τ ο υ ς
1895 π ρ ό ς τ ό ν π ά π α τ η ς Ρ ώ μ η ς Λ έ ο ν τ α Ο Η α υ τ ή ό μ ο λ ο γ ί α
ό α υ τ ό ς π α λ μ ό ς π φ ς κ α τ ό π ι ν α υ τ ω ν κ α τ ω ρ θ ώ θ η η α ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ ή α λ λ α γ ή τ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ Τ ί ε μ ε σ ο λ ά β η σ ε Κ α θ
ή μ α ς δ ύ ο σ π ο υ δ α ι α γ ε γ ο ν ό τ α π ο ύ α π ε τ έ λ ε σ α ν σ τ α θ μ ο ύ ς
δ ι ά τ ή ν μ ε τ έ π ε ι τ α α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ
Ο Η Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή Έ γ κ ύ κ λ ι ο ς τ ο ύ 1920 κ α ί τ ό Π α ν ο ρ θ ό
δ ο ξ ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τ ο ύ 1923 ε Ι ς Κ ω ν / λ ι ν Π ρ ί ν τ ά δ Ο Ο μ ε
δ μ ω ς λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν θ ά π ρ έ π η ν ά γ ν ω ρ ί σ ω μ ε τ ί ε ί ν α ι
ή λ ε γ ό μ ε ν η Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς 11 Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς κ α ρ
, - ,." ,
π ο ς τ ω ν ο π ο ι ω ν ε ι ν α ι τ α α ν ω τ ε ρ ω γ ε γ ο ν ο τ α
Ο Ο δ η γ ό ς μ α ς σ τ ή ν γ ν ω ρ ι μ ί α μ α ς μ έ τ ό ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι
σ μ ό ν θ ά ε ί ν α ι τ ό έ ρ γ ο ν Ό Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς χ ω ρ ί ς μ ά σ κ α
τ ο ύ γ ν ω σ τ ο υ ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ο υ α ρ χ ι μ Χ α ρ α λ Β α σ ι λ ο π ο ύ
λ ο υ (+), ω σ τ ε ν α μ ή ν ο μ ί σ η κ α ν ε ί ς ε κ τ ω ν α ν α γ ν ω σ τ ω ν
μ α ς δ τ ι ύ π ε ρ β ά λ λ ο μ ε ν 11 δ τ ι τ ά β λ έ π ο μ ε ν τ ά π ρ ά γ μ α τ α
3. Χ ρ Ά ν δ ρ ο ύ τ ο ο υ Μ ε λ έ τ α ι κ α ί Δ ι α τ ρ ί τ ό μ ο Α ο 106, Θ ε ο ο 1964.
4. Α ύ τ ό θ ι ο 126.
12
,
; μ ο
8). (3)
μ ε θ α
,
σ χ ε
η λ α
,
; τ η ν
,
ι γ ρ υ
ι κ ω ν
ι δ ω ν
Ι σ
α τ η ς
."
ε τ ο υ ς
,
ο γ ι α
,
α ν τ ι
,
. Κ α θ
μ ο ύ ς
,
ρ ι υ
ο ρ θ ό
δ α Ο μ ε

ε ι ν α ι
κ α ρ
μ ε ν ι
,
χ σ κ α
,
ο π ο υ
Ι
ο σ τ ω ν
Υ μ α τ α
L964.
σ τ ε ν ά ε κ τ η ς π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ η ς κ α ί μ ό ν ο σ κ ο π ι α ς
Ό θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ε ί ν α ι
Κ ί ν η σ ι ς δ ι ά τ ή ν έ ν ω σ ι ν τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν ό μ ο λ ο γ ι ω ν τ η ς
Δ ύ σ ε ω ς μ ε τ ά τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α τ α ρ χ ά ς κ α ί ε Ι ς δ ε ύ τ ε ρ ο ν
σ τ ά δ ι ο ν δ ι ά τ ή ν έ ν ω σ ι ν δ λ ω ν τ ω ν θ ρ η σ κ ε ι ω ν ε Ι ς έ ν α
τ ε ρ α τ ώ δ ε ς κ α τ α σ κ ε ύ α σ μ α ε ι ς μ ί α ν Π α ν θ ρ η σ κ ε ί α ν Τ ε λ ι
κ ό ν δ μ ω ς σ κ ο π ό ν ε χ ε ι ν ά ε ξ α φ α ν ί σ η μ έ σ α σ α υ τ ό τ ό
χ ω ν ε υ τ ή ρ ι τ ό ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ν κ α ί Ι δ ί ω ς τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν
π ο ύ κ α τ έ χ ε ι τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν Σ κ ο π ε ύ ε ι δ έ ε ι ς τ ή ν τ ε λ ι κ ή
φ ά σ ι τ ο ύ σ κ ο τ ε ι ν ο ύ τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ ν ά α ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ η τ ή ν
λ α τ ρ ε ί α τ ο ύ έ ν ό ς Θ ε ο ύ μ έ τ ή ν λ α τ ρ ε ί α τ ο ύ Σ α τ α ν α Α ύ τ ό
φ α ί ν ε τ α ι ε κ π ρ ώ τ η ς ό ψ ε ω ς α π ί σ τ ε υ τ ο Κ α ί δ μ ω ς α ύ τ ό
κ υ ρ ί ω ς ε π ι δ ι ώ κ ε ι ό π ο λ υ δ α ί δ α λ ο ς μ η χ α ν ι σ μ ό ς τ η ς ο ι κ ο υ
μ ε ν ι κ ή ς Κ ι ν ή σ ε ω ς δ ι ά η Ί ν δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ η ς ό π ο ί α ς
τ ό σ ο ν σ υ χ ν ά α Κ Ο ύ μ ε σ τ ί ς ή μ έ ρ ε ς μ α ς ν ά γ ί ν ε τ α ι λ ό γ ο ς
Ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς δ π ω ς α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι α π ό σ τ ο ι χ ε ί α
σ ο β α ρ ά κ α ί α δ ι ά σ ε ι σ τ α π ο ύ θ ά δ ι α β ά σ η ς α ν α γ ν ώ σ τ α
, , , , ­
σ τ η ν σ υ ν ε χ ε ι α ε ι ν α ι ε ν α σ α τ α ν ι κ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ α τ ω ν
σ κ ο τ ε ι ν ώ ν Δ υ ν ά μ ε ω ν Ε ί ν α ι μ ι ά μ ε γ ά λ η φ ο β ε ρ ή κ α ί τ ρ ο
μ ε ρ ή α ί ρ ε σ ι ς η μ α λ λ ο ν π α ν α ί ρ ε σ ι ς Ε ί ν α ι μ ί α σ ύ ν θ ε σ ι ς
θ ρ η σ κ ε ι ω ν φ ι λ ο σ ο φ ι ω ν κ α ί π α ρ α δ ό σ ε ω ν σ έ μ ι ά τ ρ α γ ε
λ α φ ι κ ή έ ν ό τ η τ α Ε ί ν α ι μ ι ά δ ο λ ί α π λ ά ν η κ α τ α σ τ ρ ω μ έ ν η
μ έ σ α τ α ν ι κ ό σ χ έ δ ι ο ή ό π ο ί α ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι δ τ ι π ο υ θ ε ν ά
δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι ή μ ο ν α δ ι κ ή ή α π ό λ υ τ ο ς 11 έ ν ι α ί α α λ ή θ ε ι α
Ο ύ τ ε κ α ί σ τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α
Έ τ σ ι ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς κ α τ α ν τ α έ ν α τ έ ρ α ς π ο ύ κ α τ α
β ρ ο χ θ ί ζ ε ι τ ά π ά ν τ α Κ α τ α ν τ α έ ν α κ α μ ί ν ι π ο ύ π ρ ο σ π α θ ε ί
ν ά χ ω ν έ ψ η κ α ί σ υ γ κ ε ρ ά σ η δ λ ε ς τ ί ς θ ρ η σ κ ε ί ε ς Ε ί ν α ι
έ ν α ς ν ε ώ τ ε ρ ο ς α ί ρ ε τ ι κ ό ς Σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ό ς π ο ύ ύ π ό σ χ ε τ α ι
ν ά λ ύ σ η δ λ α τ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α Ό δ έ Θ ε ό ς γ ι ά τ ό ν Ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ μ ό ε ί ν α ι έ ν α ς α ό ρ ι σ τ ο ς θ ε ό ς π ο ύ δ έ χ ε τ α ι ε ξ ί σ ο υ
. 2
13
τ ή ν λ α τ ρ ε ί α ν δ λ ω ν τ ω ν θ ρ η σ κ ε ι ω ν
Γ ι ά τ ό ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ν δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι π ρ ο σ ω π ι κ ό ς Θ ε ό ς
Ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς δ έ ν π ι σ τ ε ύ ε ι τ ί π ο τ ε α λ λ ά κ α ί τ ί π ο τ ε
δ έ ν α π ο ρ ρ ί π τ ε ι σ τ ό α ν α κ ά τ ε μ α κ α ί σ τ ή ν έ α σ ύ ν θ ε σ η τ η ς
θ ρ η σ κ ε ί α ς τ ή ν ό π ο ί α ν ε π ι δ ι ώ κ ε ι ν ά κ α τ α σ κ ε υ ά σ η Δ έ ν
ύ π ά ρ χ ο υ ν γ ι ά τ ό ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό Θ ρ η σ κ ε ί ε ς κ α ί Π α τ ρ ί δ ε ς
Μ έ τ ρ ό π ο ε π ι δ έ ξ ι ο κ α ί δ η θ ε ν γ ι ά λ ό γ ο υ ς ε Ι ρ η ν ι κ η ς σ υ ν ε ρ
γ α σ ί α ς π ρ ο β ά λ λ ε ι έ μ μ ε σ α τ ό σ ύ ν θ η μ α Κ ά τ ω τ ά σ ύ ν ο ρ α
Ό λ α λ ο ι π ό ν σ υ ν θ λ ί β ο ν τ α ι α φ ο μ ο ι ώ ν ο ν τ α ι κ α ί ε ξ α φ α
ν ί ζ ν τ α ι σ τ ό α β υ σ σ α λ έ ο σ τ ό μ α τ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ
Ο Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς ε ί ν α ι μ ι ά φ ο β ε ρ ή λ α ί λ α ψ π ο ύ π ρ ο ε
τ ο ι μ ά ζ ε τ α ι ν ά ξ ε θ ε μ ε λ ι ώ σ η δ π ω ς φ α ν τ ά ζ ε τ α ι τ ή ν Μ ί α ν
Α γ ί α ν Κ α θ ο λ ι κ ή ν κ α ί Ά π ο σ τ ο λ ι κ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ Ε ί ν α ι ά γ ρ ι ο ς τ υ φ ώ ν τ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν τ ο ύ σ κ ό τ ο υ ς
, "
π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ω ν ε ι τ η ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ η τ ο υ μ α ν ι α ε ν α ν τ ι ο ν
κ υ ρ ί ω ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς μ έ τ ό ν σ κ ο τ ε ι ν ό τ ο υ π ό θ ο ν ά
τ ή ν ε κ μ η δ ε ν ί σ η κ α ί ν ά τ ή ν α φ α ν ί σ η Κ α ί τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι
γ ν ω ρ ί ζ ε ι δ τ ι μ ό ν η 11 Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α κ ρ α τ ε ί α ν ό θ ε υ τ η τ ή ν
Ά λ ή θ ε ι α κ α ί Μ ό ν η α υ τ ή μ π ο ρ ε ί ν ά σ ώ σ η τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο
Τ ί ς π έ τ ρ ε ς τ ί ς π ε τ ο ύ ν σ τ ί ς κ α ρ υ δ ι έ ς π ο ύ έ χ ο υ ν κ α ρ ύ δ ι α
έ λ ε γ ε π α ρ α σ τ α τ ι κ ά ό Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς Έ τ σ ι κ α ί ό Ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ μ ό ς χ τ υ π α τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α δ ι ό τ ι α υ τ ή ε χ ε ι α ξ ί α
κ α τ έ χ ε ι τ ό ν θ η σ α υ ρ ό τ η ς Ά λ η θ ε ί α ς
Ά λ λ ά ε ν ω ε ί ν α ι τ ό σ ο τ ρ ο μ ε ρ ά τ ά σ χ έ δ ι α τ ο ύ Ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ μ ο ύ ε ν τ ο ύ τ ο ι ς τ ά κ ρ ύ β ε ι ε π ι μ ε λ έ σ τ α τ α κ ά τ ω α π ό
έ ν α α ρ ι σ τ ο τ ε χ ν ι κ ό μ α ν δ ύ α α θ ω ό τ η τ ο ς Ό λ α π ρ ο χ ω ρ ο ύ ν
μ έ μ ε λ έ τ η μ έ σ ύ σ τ η μ α μ έ ό ρ γ ά ν ω σ ι ·0 Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς
σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι ή ε ξ έ λ ι ξ ι ς τ ο ύ φ ο β ε ρ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ τ ω ν ο ρ γ ά
ν ω ν τ ο υ Σ α τ α ν α σ τ ό π ι ό κ ρ ί σ ι μ ο σ η μ ε ί ο
Μ έ τ ό ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό χ τ υ π ο ύ ν σ ή μ ε ρ α μ έ δ λ α ς τ ά ς
δ υ ν ά μ ε ι ς ή ν Έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ο ί ά σ π ο ν δ ο ι κ α ί
14
Θ ε ό ς
π τ ε
η τ η ς
. Δ έ ν
ί δ ε ς
ν ε ρ
ν ο ρ α
α φ α
υ
ρ ο ε
ι ί α ν
» τ ο υ
τ ο υ ς
,
ν τ ι ο ν
)0 ν ά
δ ι ό τ ι
,
η τ η ν
ρ ω π ο
ύ δ ι α
Ι κ ο υ
α ξ ί α
,
ι ι κ ο υ
, ,
ω α π ο
ω ρ ο υ ν
,
ι σ μ ο ς
, ,
ο ρ γ α
,
χ ς τ α ς
,
ο ι κ α ι
. δ ό λ ι ο ι ε χ θ ρ ο ί τ η ς Σ κ ο τ ε ι ν έ ς δ υ ν ά μ ε ι ς κ α ί α ό ρ α τ α ε π ι
τ ε λ ε Ί α έ χ ο υ ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι τ ά π υ ρ ά τ ο υ ς σ τ ό σ κ ο π ό α υ τ ό
Π ό λ ε μ ο ς γ ί ν ε τ α ι κ α ί π ό λ ε μ ο ς μ ε γ ά λ ο ς π ο ύ δ υ σ τ υ χ ω ς ο ί
π ο λ λ ο ί δ έ ν τ ό ν έ χ ο υ ν π ά ρ ε ι κ α ν ε ί δ η σ ι
Ό λ ο ι ο ί ε χ θ ρ ο ί τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ έ ν ω μ έ ν ο ι κ ά τ ω α π ό
έ ν α α ό ρ α τ ο ε π ι τ ε λ ε Ί ο π ο ύ κ ρ ύ β ε τ α ι π ί σ ω α π ό ώ ρ α Ί ε ς λ έ
ξ ε ι ς σ ο β α ρ ο φ α ν ε Ί ς ό ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς κ α ί έ ν ω τ ι κ ά σ υ ν θ ή μ α τ α
α γ ά π η ς δ ο υ λ ε ύ ο υ ν μ έ ρ α κ α ί ν ύ κ τ α γ ι ά ν ά α φ α ν ί σ ο υ ν
τ ή ν ά γ ί α ν τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ν ν ά ν ο θ ε ύ σ ο υ ν τ ή ν Ά λ Ι θ ε ι α
π ο ύ μ α ς α π ε κ ά λ υ ψ ε ό Θ ε ά ν θ ρ ω π ο ς κ α ί ν ά μ α τ α ι ώ σ ο υ ν
έ τ σ ι τ ή ν σ ω τ η ρ ί α τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ ν ά β ά λ ο υ ν δ έ σ τ ή θ έ σ ι
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ώ ς α ρ χ η γ ό τ ο υ κ ό σ μ ο υ τ ό ν δ ι ά β ο λ ο ω σ τ ε
α υ τ ό ν ε ι ς τ ό ν Ν α ό ν τ ο υ Θ ε ο υ ώ ς Θ ε ό ν κ α θ ί σ α ι
α π ο δ ε ι κ ν ύ ν τ α έ α υ τ ό ν ό τ ι ε σ τ ί Θ ε ό ς Β Θ ε σ σ β 4).
Α ί δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ σ κ ό τ ο υ ς έ θ ε σ α ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ς σ έ ε ν έ ρ
γ ε ι α ό λ α τ ά μ έ σ α γ ι ά ν ά μ π ο ρ έ σ ο υ ν ν ά ξ ε θ ε μ ε λ ι ώ σ ο υ ν
τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Γ ε ν ι κ ή λ ο ι π ό ν ε π ί θ ε σ η ε π ι
χ ε ι ρ ο υ ν ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε φ ό λ ω ν τ ω ν μ ε τ ώ π ω ν
κ ά τ ω α π ό τ ή ν α θ ώ α ε π ω ν υ μ ί α τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
Ι
Ι Ό Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς μ έ λ ί γ α λ ό γ ι α ε ί ν α ι έ ν α κ α τ α
χ θ ό ν ι ο π α γ κ ό σ μ ι ο ν Κ ί ν η μ α π ο λ ι τ ι κ ό ν κ α ί θ ρ η σ κ ε υ τ ι
κ ό ν μ έ σ κ ο π ό ν τ ή ν ύ π ο τ α γ ή ν τ η ς α ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς κ ά τ ω
α π ό μ ί α ν π α γ κ ό σ μ ι ο ν Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν κ α ί τ ή ν έ ν ω σ ι ν
δ λ ω ν τ ω ν θ ρ η σ κ ε ι ω ν ε ί ς μ ί α ν Π α ν θ ρ η σ κ ε ί α ν ώ σ τ ε ν ά
έ ξ α φ α ν ι σ θ η ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς ν ά έ ξ α φ α ν ι σ θ η ή σ ώ ζ ο υ σ α
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς π ί σ τ ι ς κ α ί ν ά λ α τ ρ ε ύ ε τ α ι σ τ ό τ έ λ ο ς α ν τ ί
τ ο ύ α λ η θ ι ν ο ύ Θ ε ο ύ ό Σ α τ α ν α ς
Δ έ ν ε ξ η γ ε Ί τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά α υ τ ό τ ό π ά θ ο ς τ η ς έ ώ
J
σ ε ω ς α υ τ ή ή α σ ά φ ε ι α τ ο υ Δ ι α λ ό γ ο υ τ η ς α γ ά π η ς α υ τ ή
ή τ ρ ο μ ε ρ ή α π ο μ ά κ ρ υ ν σ ι ς α π ό τ ό δ ό γ μ α τ η ς Μ ι α ς Ά γ ί α ς
Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α ί Ά π ο σ τ ο λ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Δ έ ν μ π ο ρ ε Ί δ ι α
15
·."'!!'."!II!!!J3i1.. ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι έ ..· , ι ι ι ι ω ι ι
I'
f
r
t
... ..
φ ο ρ ε τ ι κ ά ν ά ε ξ η γ η θ η α υ τ ό ς ό κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ μ ε ν ο ς σ ή μ ε ρ α
κ λ ο ν ι σ μ ό ς τ η ς Π ί σ τ ε ω ς σ τ ή ν Π α ρ ά δ ο σ ι κ α ί ή α θ έ τ η σ ι ς
τ ω ν α π ο φ ά σ ε ω ν τ ω ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν
Ό Ά ρ χ ί ε π ί σ κ ο π ο ς τ ο υ Μ ο ν τ ρ ε ά λ κ α ί Κ α ν α δ α Β ι
τ ά λ ι ς σ η ν Έ κ θ ε σ ί τ ο υ π ρ ό ς τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο τ ω ν Έ π ι
σ κ ό π ω ν τ η ς Ρ ω σ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς έ γ ρ α φ ε
π α λ α ι ό τ ε ρ α Α ύ τ ο ί ο ί τ ρ ε ι ς ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή Ά
δ ε λ φ ό τ η ς Ν έ ω ν Χ Α Ν Π ρ ο σ κ ο π ι σ μ ό ς κ α ί Π α γ κ ό σ μ ι ο ν
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν Π Σ Ε ε ί ν α ι έ ω ς σ ή μ ε ρ ο ν
ο Ι τ ρ ε ι ς σ τ ύ λ ο ι ε π ί τ ω ν ό π ο ί ω ν σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ό λ ό κ λ η ρ ο ς ή
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς κ α ί ε κ τ ω ν ό π ο ί ω ν σ τ α θ ε ρ ω ς σ υ μ
π λ η ρ ώ ν ε ι τ ο ύ ς π υ ρ η ν ε ς τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ω ν τ η ς τ ω ν ε ρ γ α τ ω ν
τ η ς κ α ί γ ε ν ι κ ω ς τ ό σ ύ ν ο λ ο ν τ ο υ λ α ο υ τ ό ό π ο ι ο ν δ ι ά
κ ε ι τ α ι ε υ μ ε ν ω ς π ρ ό ς α υ τ ή ν Κ α ί ε Ι ς ά λ λ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
π ρ ό ς τ ο ύ ς α υ τ ο ύ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς Έ ν τ φ Π α γ κ ο σ μ ί φ Σ υ μ
β ο υ λ ί φ τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν ώ ς δ ι ά τ α χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ί α ς
έ χ ο υ ν σ υ ν δ ε θ η κ α ί έ ν ω η ό λ α ι α ί β λ α σ φ η μ ί α ι π λ ά ν α ι
κ α ί α ν τ ι θ έ σ ε ι ς ό λ ο κ λ ή ρ ο υ τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς τ η ς
α ν θ ρ ω π ί ν η ς φ υ λ η ς α π ό τ ο υ Κ ά ϊ ν κ α ί Χ ά μ μ έ χ ρ ι τ ο υ Ι ο ύ
δ α τ ο υ π ρ ο δ ό τ ο υ Κ ά ρ λ Μ ά ρ ξ τ ο υ δ ι α φ θ ο ρ έ ω ς Φ ρ ό ϋ δ κ α ί
γ ε ν ι κ ω ς ό λ ω ν τ ω ν μ ι κ ρ ο τ έ ρ ω ν κ α ί μ ε γ α λ υ τ έ ρ ω ν σ υ γ χ ρ ό
ν ω ν β λ α σ φ ή μ ω ν
Κ α ί π ο ι ό ς κ ρ ύ β ε τ α ι π ί σ ω α π ό τ ή ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ν Κ ί
ν η σ ι ν
Π ί σ ω α π ό α ύ τ ο ύ ς τ ο ύ ς Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς Χ Α Ν Π ρ ο σ κ ο
π ι σ μ ό ς Π Σ Ε δ ο υ λ ε ύ ε ι ή Μ α σ ω ν ί α κ α ί σ τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α
α ν ά λ υ σ ι ό Δ ι ε θ ν ή ς Σ ι ω ν ι σ μ ό ς Δ ι ό τ ι μ ή ξ ε χ ν α τ ε ό τ ι δ η
μ ι ο ύ ρ γ η μ α τ ο υ Σ ι ω ν ι σ μ ο υ ε ί ν α ι ή Μ α σ ω ν ί α κ α ί ε κ ε ί ν ο υ
5. Ά ρ χ ι μ Χ α ρ Β α σ ι λ ο π ο ό λ ο υ (+). Ό Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς χ ω ρ ί ς μ ά σ κ α σ 54.5.
Ά θ ί ί ν α ι 1971.
6. Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Μ ο ν α χ ο ϋ Δ ι ά λ ο γ ο ι τ π ς Ε ρ ή μ ο υ π ε ρ ί Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ σ
288. Ά θ π ν α ι 1971. Έ π ί σ η ς Ό ρ θ Τ ύ π ο ς φ ό λ λ 10 Φ ε ρ Μ α ί ο υ 1970.
16
ι μ ε ρ α
η σ ι ς
: Β ι
Έ π ι
ρ α φ ε
ή Α
μ ι ν
ι ε ρ ο ν

ρ ο ς η
σ υ μ
α τ ω ν
δ ι ά
ω σ ι ν
Σ υ μ
γ ί α ς
ά ν α ι
ι ς τ η ς
Ί ο ύ
δ κ α ί
Υ χ ρ ό
ν Κ ί
σ κ ο
,
υ τ α ι α
ι δ η
,
ε ι ν ο υ
J. 54 - 5,
μ ο υ ο
υ 1970.
τ ό έ ρ γ ο ν ύ π η ρ ε τ ε Ι ... Ή μ α σ ω ν ί α λ ο ι π ό ν τ ό ό ρ γ α ν ο α υ τ ό
τ ο υ Δ ι ε θ ν ο υ ς Σ ι ω ν ι σ μ ο υ κ α τ ε υ θ ύ ν ε ι μ έ τ ά δ υ σ δ ι ά κ ρ ι τ α
ν ή μ α τ α ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ε π ι δ ι ώ ξ ε ι ς κ α ί σ κ ο π ο ύ ς π ο ύ
ε ί ν α ι ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Τ ή ν σ υ ν τ α
ρ α κ τ ι κ ή α υ τ ή α λ ή θ ε ι α δ έ ν τ ή ν κ ρ ύ β ο υ ν ο ί Μ α σ ω ν ο ι
ά λ λ ά μ έ ύ π ε ρ η φ ά ν ε ι α τ ν δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ ν φ α ν ε ρ ω ς κ α ί
δ η μ ο σ ί ω ς Σ τ ό π ε ρ ι ο δ ι κ ό Le temple π ο ύ ε κ δ ί δ ε τ α ι σ τ ό
Π α ρ ί σ ι κ α ί π ο ύ ε ί ν α ι ε π ί σ η μ ο ό ρ γ α ν ο τ η ς Μ α σ ω ν ί α ς
τ ο υ Σ κ ω τ ι κ ο υ τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι κ ο υ ε δ η μ ο σ ι ε ύ θ η τ ό 1946 ά ρ θ ρ ο
μ έ θ έ μ α ή έ ν ω σ ι ς τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ε ι ς τ ό ό π ο ι ο ν μ ε τ α ξ ύ
τ ω ν ά λ λ ω ν ε γ ρ ά φ ε τ ο «... Τ ό π ρ ό β λ η μ α τ ό ό π ο ι ο ν η γ έ ρ θ η
ό π ό τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν α ί ό π ο ι α ι
ό μ ο λ ο γ ο ϋ ν τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ζ ω η ρ ω ς τ ή ν Μ α
σ ω ν ί α ν κ α ί ε ί ν α ι σ υ γ γ ε ν έ ς π ρ ό ς τ ή ν Μ α σ ω ν ί α ν κ α θ
δ σ ο ν π ε ρ ι έ χ ε ι ε ν έ α υ τ φ τ ή ν Ι δ έ α ν τ η ς π α γ κ ο σ μ ι ό τ η τ ο ς
Μ ε τ ά τ ά α ν ω τ έ ρ ω σ τ ο ι χ ε ι α π ε ρ ί τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ϋ
α ι ω ν ο ς μ α ς α π ό ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ή ν γ ρ α φ ί δ α - γ ι ά ν ά
μ ή ν ο μ ι σ θ η σ τ ι ε ί ν α ι ύ π ε ρ β ο λ έ ς π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ­
α ς ί δ ω μ ε ν ε ν ό λ ί γ ο ι ς π ο ι α γ ε γ ο ν ό τ α ώ δ ή γ η σ α ν τ ό Ο ί κ
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ι ο ν ν ά ε μ π λ α κ η ό χ ι μ ό ν ο ν σ τ ά δ ί κ τ υ α τ η ς
α ν ω τ έ ρ ω π α ν α ι ρ έ σ ε ω ς α λ λ ά κ α ί ν ά γ ί ν η θ ε ρ μ ό ς
ύ π ο σ τ η ρ ι κ τ ή ς κ α ί σ υ ν ε ρ γ ό ς τ η ς
Α π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ι Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς τ ο ο 1920
Ι
Μ έ τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ
δ ι ε β ρ ώ θ η σ α ν π ο λ λ ο ί ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ λ η ρ ι κ ο ί μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ό
Ι
π ο ί ω ν κ α ί ό π ο λ ύ ς Μ ε λ έ τ ι ο ς Μ ε τ α ξ ά κ η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
7. Χ ρ Β α ο ι λ ο π ο ύ λ ο υ μ ν έ ρ γ 58.
17
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς κ α Έ τ σ ι ό π ρ ω τ ο ς γ ί ν ε τ α ι τ ό 1918 α ν
τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ς Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Ά θ η ν ω ν κ α ί σ έ σ υ ν ε δ ρ ί α σ η
τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ (23.1.1919) π ρ ο τ ε ί ν ε ι τ ή ν α λ λ α γ ή τ ο υ Ή μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ π ρ ο σ θ έ τ ο ν τ α ς Ό μ ω ς δ τ ι τ ή ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν π ρ έ
π ε ι ν α ν α λ ά β η τ ό Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε Ι ο ν
Π ρ ά γ μ α τ ι τ ό 1920 ε κ δ ί δ ε τ α ι α π ό τ ό Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ι ο ν
τ ό π ε ρ ί φ η μ ο Δ ι ά γ γ ε λ μ α τ ο υ Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ π ρ ό ς τ ά ς
α π α ν τ α χ ο ύ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ Κ α ρ μ ί ρ η σ 950),
τ ό ό π ο ι ο ν τ ε λ ε ί ω ς α ν ο ρ θ ό δ ο ξ α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι τ ί ς α ί ρ ε τ ι κ έ ς
ό μ ο λ ο γ ί ε ς τ η ς Δ ύ σ ε ω ς σ ε β α σ μ ί α ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς κ α ί τ ά ς ό π ο ί α ς θ ε ω ρ ε ι ό χ ι ώ ς ξ έ ν α ς κ α ί α λ λ ο τ ρ ί α ς
α λ λ ώ ς σ υ γ γ ε ν ε ι ς κ α ί ο ι κ ε ί α ς ε ν Χ ρ ι σ τ φ κ α ί σ υ γ κ λ η
ρ ο ν ό μ ο υ ς κ α ί σ υ σ σ ώ μ ο υ ς τ η ς ε π α γ γ ε λ ί α ς τ ο ύ Θ ε ο ύ ε ν
Χ ρ ι σ τ φ
Ε ι ς τ ό α ν ω τ έ ρ ω Δ ι ά γ γ ε λ μ α π ρ ο ε τ ε ί ν ο ν τ ο 11 τ ρ ό π ο ι
δ ι ά τ ή ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ ι ν τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν μ έ π ρ ω τ ο ν β η μ α
τ ή ν π α ρ α δ ο χ ή ν έ ν ι α ί ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ π ρ ό ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο ν
έ ο ρ τ α σ μ ό ν τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ω ν έ ο ρ τ ω ν ύ π ό π α σ ω ν
τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν κ α ί ό χ ι γ ι α τ ί τ ό α π α ι τ ο ύ σ α ν ώ ς ψ ε υ δ ω ς
έ λ ε γ ο ν ή ε π ι σ τ ή μ η κ α ί α ί ε μ π ο ρ ι κ α ί κ α ί δ ι ε θ ν ε ι ς σ χ έ
σ ε ι ς Κ ά τ ι π α ρ ά λ λ η λ ο ν μ έ τ ά ς π ρ ο φ ά σ ε ι ς τ η ς Ε ι κ ο ν ο
μ α χ ί α ς ή ό π ο ί α κ α τ α π ο λ ε μ ο υ σ α τ ά ς ί ε ρ ά ς ε ι κ ό ν α ς ε δ ι
κ α ι ο λ ο γ ε ι τ ο δ τ ι π ρ ά τ τ ε ι τ ο υ τ ο δ ι ά μ ί α ν π ν ε υ μ α τ ι κ ω τ έ
ρ α ν λ α τ ρ ε ί α ν
Ε ι ς τ ό Δ ι ά γ γ ε λ μ α δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι ο υ δ ε ί ς σ ε β α σ μ ό ς π ρ ό ς
τ ή ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν α ν τ ι θ έ τ ω ς ε π ι θ υ μ ε ι α μ ο ι β α ι ο ν
σ ε β α σ μ ό ν τ ω ν κ ρ α τ ο ύ ν τ ω ν ε ν τ α ι ς δ ι α φ ό ρ ο ι ς Έ κ κ λ η σ ί α ι ς
Ι θ ω ν κ α ί ε θ ί μ ω ν σ 959), ε ν ω σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ά ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς
π α ρ α δ ό σ ε ι ς α π ο κ α λ ε ι π α λ α ι ά ς π ρ ο λ ή ψ ε ι ς κ α ί έ ξ ε ι ς ...
τ ο σ ά κ ι ς τ έ ω ς τ ό έ ρ γ ο ν τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς μ α τ α ι ώ σ α σ α ι ... σ
957)
18
, ,
, α ν
ί α σ η
ι ε ρ ο
,
π ρ ε
ε ϊ ο ν
,
ς τ α ς
950),
,
τ ι κ ε ς
Κ λ η
,
ρ ι α ς
κ λ η
,
ϋ ε ν
ι
ο π ο ι
β η μ α
ο ν ο ν
α σ ω ν
υ δ ω ς
σ χ έ
ο ν ο
- ε δ ι

ω τ έ
,
; π ρ ο ς
β α ϊ ο ν
ι
ι σ ι α ι ς
ό ξ ο υ ς
ξ ε ι ς ...
.ι ...»(σ
Ι
Ι
Ι

Τ ό 1921 ό Μ ε τ α ξ ά κ η ς κ α θ α ι ρ ε ϊ τ α ι α π ό τ ή ν Έ κ κ λ η
σ ί α ν τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς γ ι ά ν ά γ ί ν η ε ν α χ ρ ό ν ο α ρ γ ό τ ε ρ α ο ι κ
π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Κ ω ν / λ ε ω ς Ι δ ο ύ τ ά έ ρ γ α τ η ς Μ α σ ο ν ί α ς μ έ
λ ς τ η ς ό π ο ί α ς η τ ο α π ό τ ό 1909. Β λ Π υ θ α γ ό ρ α ς - Γ ν ώ
μ ω ν Α ύ γ 1935 κ α ί Π α ύ λ ο υ Μ ο ν α χ ο ϋ Κ υ π ρ ί ο υ Ν ε ο η μ ε
ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ό ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς σ 49-59, Ά θ η ν α ι 1982.).
Τ ό 1923 μ έ τ ή ν ε π έ μ β α σ η τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς γ ί ν ε τ α ι α ρ
ι ε π ί σ π ς Ά θ η ν ω ν ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς
σ τ ε ν ό ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο ϋ Μ ε τ α ξ ά κ η
Β Τ ό Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τ ο ύ 1923
Τ ό ν Μ ά ϊ ο ν τ ο ϋ 1923 σ υ ν έ ρ χ ε τ α ι ε Ι ς Κ ω ν λ ι ν μ έ π ρ ό σ
κ λ η σ ι ν τ ο ϋ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Μ ε τ α ξ ά κ η τ ό α υ τ ο τ ι τ λ ο φ ο ρ η θ έ ν
Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν ε ν ω σ τ ή ν ο υ σ ί α δ π ω ς α π ε
δ ε ί χ θ η α ρ γ ό τ ε ρ ο ν η τ ο α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν κ α ί κ α τ α λ υ τ ι κ ό ν
τ ω ν ί ε ρ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν Κ α ν έ ν α ά λ λ ο π α τ ρ ι α ρ χ ε ι ο ν π λ ή ν
τ η ς Κ ω ν / λ ε ω ς δ έ ν έ λ α β ε μ έ ρ ο ς μ έ α π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά σ τ ε ρ η θ η
ε ξ ύ π α ρ χ η ς τ η ς σ ο β α ρ ό τ η τ ο ς π ο ύ ε π ε δ ί ω κ ε ν Ά λ λ ά κ α ί
ε κ τ ω ν 6 Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ω ν π ο ύ έ λ α β ο ν μ έ ρ ο ς ο ί 4 η σ α ν
α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν ω ς Μ α σ ω ν ο ι η τ ο ι ό Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ
χ η ς Μ ε λ έ τ ι ο ς Μ ε τ α ξ ά κ η ς ό Ά μ ε ρ ι κ η ς Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ό
Ν ι κ α ί α ς Β α σ ί λ ε ι ο ς κ α ί ό Δ υ ρ ρ α χ ί ο υ Ί α κ ω β ο ς
Τ ό Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν σ υ ν η λ θ ε μ έ σ κ ο π ό ν τ ή ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ν
τ η ς π α γ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς Π ρ α κ τ ι κ ά σ 27). Ε Ι ς
α υ τ ό α π ε φ α σ ί σ θ η ό χ ι μ ό ν ο ν ή μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ς τ ο ϋ ή μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ σ 21), α λ λ ά κ α ί ή α λ λ α γ ή τ ο ϋ Π α σ χ α λ ί ο υ κ α ί
τ η ς θ ε ο π α ρ α δ ό τ ο υ έ β δ ο μ ά δ ο ς σ 53, 57), α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ά ν
8. Έ λ Γ κ ο υ τ ς ί δ η Σ υ ν Ο τ ι κ ή θ ε ώ ρ η σ ι ς τ ο υ έ ο ρ τ ο λ Ο Υ ι κ ο υ θ έ μ α τ ο ς ύ π ό τ ό
φ ω ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς σ 13, Ά θ η ν α ι 1989.
19
Ι
Ι '
1
ι
δ έ ν ε π έ τ υ χ ε τ ο ϋ σ κ ο π ο ϋ τ ο υ λ ό γ φ τ η ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς τ ω ν
ε ν Κ ω ν ι λ ε ι κ α ί α λ λ α χ ο ύ Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
Κ α τ ά τ ή ν ε σ υ ν ε δ ρ ί α ν τ ο ϋ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ (23 Μ α ί ο υ
π α ρ ε υ ρ έ θ η κ α ί ό Ά γ γ λ ι κ α ν ό ς ε π ί σ κ ο π ο ς GORE, ε ί δ ι κ ό ς
ε π ί θ ε μ ά τ ω ν τ ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ό ό π ο ι ο ς μ ε τ α
ξ ύ ά λ λ ω ν ε δ ή λ ω σ ε κ α ί τ ά έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ά «.. Ε γ έ ν ε τ ό
τ ι τ ό ό π ο ι ο ν α φ ο ρ ά τ ή ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ ι ν τ ω ν δ ύ ο Έ κ κ λ η σ ι ω ν
τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ κ α ί τ η ς Ά γ γ λ ι κ α ν ι κ η ς κ α ί τ ό ό π ο ι ο ν
ε π λ ή ρ ω σ ε χ α ρ ά ς τ ή ν κ α ρ δ ί α ν μ ο υ Τ ό γ ε γ ο ν ό ς τ ο υ τ ο α
π ο τ ε λ ε ι ε ν α β η μ α π ρ ό ς τ ή ν ε ν ω σ ι ν τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν β η μ α
θ ά μ α ς κ ά μ η τ ό ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ό ν ζ ή τ η μ α τ ό δ π ο ι ο ν θ ά
μ α ς φ έ ρ η ε ί ς τ ό ν σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ς τ ω ν έ ο ρ τ ω ν ... Χ θ έ ς ε π έ
δ ω κ α ε ι ς τ ή ν Ύ μ ε τ έ ρ α ν Π α ν α γ ι ό τ η τ α δ ύ ο έ γ γ ρ α φ α τ ό
ε ν φ έ ρ ε ι ύ π ο γ ρ α φ ά ς 5 χ ι λ ι ά δ ω ν Ά γ γ λ ι κ α ν ω ν ί ε ρ έ ω ν δ η
λ ο ύ ν τ ω ν δ τ ι δ έ ν ε ύ ρ ί σ κ ο υ σ ι δ υ σ κ ο λ ί α ν ε ι ς τ ή ν π λ ή ρ η
ε ν ω σ ι ν ... τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν έ γ γ ρ α φ ο ν ε ί ν α ι ε ι σ ή γ η σ ι ς π ε ρ ί τ ω ν
δ ρ ω ν τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς σ 87)
Έ ρ ω τ ω μ ε ν π ό τ ε σ υ ν ε κ ε ν τ ρ ώ θ η σ α ν α ί α ν ω τ έ ρ ω ύ π ο
γ ρ α φ α ί Ά σ φ α λ ω ς π ρ ό ί κ α ν ο υ χ ρ ό ν ο υ κ α ί μ ε τ ά τ ή ν α ν α
γ ν ώ ρ ι σ ι ν ύ π ό τ ο ϋ σ ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ τ η ς ί ε ρ ω σ ύ ν η ς τ ω ν
Ά γ γ λ ι κ α ν ω ν μ έ σ κ ο π ό ν τ ή ν ε ν ω σ ί ν τ ω ν μ ε τ ά τ ω ν Ό ρ θ ο
δ ό ξ ω ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ μ έ ν ο υ τ ο ϋ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ ώ ς κ α τ α λ λ ή λ ο υ
ό ρ γ ά ν ο υ Κ α ί μ ό ν ο ν τ ό α ν ω τ έ ρ ω α π ό σ π α σ μ α ε ί ν α ι ί κ α ν ό ν
ν ά δ ι κ α ι ώ σ η τ ό ν λ α ό ν τ ο υ Θ ε ο υ ό ό π ο ι ο ς μ έ π ρ ο φ η τ ι κ ή ν
φ ω ν Ι ν δ ι ε σ ά λ π ι σ ε α μ α τ η α λ λ α γ η μ α ς ε φ ρ ά γ κ ε ψ α ν
α ν τ ι δ ρ ά σ α ς ε ν σ υ ν ε χ ε ί ι χ μ έ δ λ η ν τ ή ν δ ύ ν α μ ι ν τ η ς ψ υ χ η ς
τ ο υ ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν ε σ ω τ ε ρ ι κ α ν κ α ί ε ξ ω τ ε ρ ι κ ω ν ε χ θ ρ ω ν
τ η ς π ί σ τ ε ω ς κ α ί τ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ώ ν τ ο υ
Ό Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς τ ύ π ο ς ε π ή ν ε σ ε τ ά ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ ο υ
9. Έ ν ν ο ε ί ι ό ν ά ν α Υ ν ώ ρ ι σ ι ν τ ω ν Ά Υ Υ λ ι κ α ν ω ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ω ν ύ π ό τ ο υ Ο Ι κ
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ι ό 1922.
20
ς τ ω ν
Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ ό δ έ φ ι λ ό δ ο ξ ο ς π α τ ρ ι ά ρ χ η ς έ σ π ε υ σ ε ν ά δ η λ ώ σ η
δ τ ι τ ό π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν ε ί ν α ι μ ί α π α ν η γ υ ρ ι κ ή
α ί ο υ
δ ι κ ό ς
δ ι ά ψ ε υ σ ι ς τ η ς κ α τ ά τ η ς Ά ν α τ ο λ η ς π ρ ο σ α π τ ο μ έ ν η ς κ α τ η
γ ρ ί α ς ώ ς α μ ε τ α β λ ή τ ο υ
μ ε τ α
έ ν ε τ ό
σ ι ω ν '
ά λ λ α γ ή
π ο Ί ο ν
. ,
τ ο α
β τ ι μ α
ο ν θ ά
, ,
ς ε π ε
Κ α ι ρ ό ς τ ώ ρ α ν ά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν π ω ς έ γ ι ν ε ή α λ
λ α γ ή τ ο υ τ ι μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ σ τ ή ν Έ λ λ α δ ι κ ή Έ κ κ λ η σ ί α τ ό 1924
κ α ί π ο ί ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς ε χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν ο ί π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ α ί
τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά τ ή ν ε π ι β ά λ ο υ ν σ τ ό ν
φ α τ ό
ο ν δ η
λ α ό ν τ ο υ Θ ε ο υ
Ά φ ο υ π ρ ο η γ ή θ η σ α ν μ έ ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ό π ν ε υ μ α α π ο

ο υ π ο
,
ν α ν α
π λ ή ρ η
ρ ί τ ω ν
σ τ α σ ί α ς ή Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς Δ Ι ε ρ α ρ χ ί α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς (16-21 Ά π ρ ι λ ί ο υ 1923), τ ό Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν
Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς (1 Ο Μ α ί ο υ - 8 Ί ο υ
ν ί ο υ 1923) κ α ί ή Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς Ε Ι ε ρ α ρ χ ί α ς τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς (24 Δ ε κ - 2 Ί α ν 1924) κ α ί π ρ ο η τ ο ί
η ς τ ω ν
μ α σ α ν κ α τ α λ λ ή λ ω ς τ ό έ δ α φ ο ς μ έ π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η τ ό ν α ρ χ ι
Ό ρ θ ο
ε π ί σ κ ο π ο Α θ η ν ω ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο Π α π α δ ό π ο υ λ ο ό ό π ο Ί ο ς

η τ ι κ ή ν
Ι
σ υ ν ε ρ γ ά σ θ η κ ε μ έ τ ό ν ό μ ό φ ρ ο ν ά τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ η Μ ε λ έ τ ι ο
Μ ε τ α ξ ά κ η κ α ί κ α τ ό π ι ν μ έ τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η Γ ρ η γ ό ρ ι ο Ζ
α π ε φ α σ ί σ θ η τ ε λ ι κ ω ς ή μ ο ν ο μ ε ρ ή ς κ α ί ό λ ε θ ρ ί α ε π ι β ο λ ή
τ ο υ Ο ί κ
ε ψ α ν
ψ υ χ η ς
ε χ θ ρ ω ν
ι ς τ ο υ
Ι
Ι
ι
,
ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ ν έ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α π α ρ ό λ ε ς
τ ί ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ω ν ά λ λ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν κ α ί
τ ή ν έ λ λ ε ι ψ ι ν π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ μ φ ω ν ί α ς ε π ί τ ο ϋ θ έ μ α τ ο ς
Έ τ σ ι τ ή ν 1 Μ α ρ τ ί ο υ 1924 ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό
π ο υ λ ο ς ύ π έ γ ρ α φ ε ώ ς μ ό ν ο ς ε κ π ρ ο σ ω π ω ν τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς σ χ ε τ ι κ ή Έ γ κ ύ κ λ ι ο ν Ά ρ ι θ μ Π ρ ω τ 430/
1.3.1924) υ π έ ρ τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ί τ ή ν η Μ α ρ τ ί ο υ 1924
21
, --­
Ι
ύ π έ γ ρ α ψ ε κ α ί α π έ σ τ ε ι λ ε π ρ ό ς τ ο ύ ς Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ ς Ι ε
ρ ά ρ χ α ς τ η ς Α υ τ ο κ ε φ ά λ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς σ χ ε
τ ι κ ή Τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ή Έ ν τ ο λ ή Ά ρ Π ρ ο 430/3.3.1924). (10) Η
Β Κ υ ρ ι α κ ή τ ω ν Ν η σ τ ε ι ώ ν (10/23 Μ α ρ τ ί ο υ 1924) η τ α ν '1
ή μ έ ρ α π ο ύ ά ρ χ ι ζ ε ή ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς Έ κ ε ί ν η
τ ή ν ή μ έ ρ α ε μ φ α ν ί σ τ η κ ε σ τ ί ς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς ή μ ν η μ ο ν ε υ θ ε Ι σ α
Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς 430/1.3.1924) κ α ί σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε
σ χ ε τ ι κ ό ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Ά ν α κ ο ι ν ω θ έ ν (11) Τ ά τ ρ ί α α υ τ ά
, -:JI Ι "." _
κ ε ι μ ε ν α ε ρ γ α κ α ι σ τ ο ν τ υ π ο κ α ι σ τ η ν ο υ σ ι α τ ο υ μ ο ν ο
κ ρ ά τ ο ρ ο ς α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ
ε ί ν α ι κ ε ί μ ε ν α π α ρ α π λ α ν η τ ι κ ά ά π ο κ ρ ύ π τ ο υ ν τ ή ν ί σ τ ο ρ ι κ ή
α λ ή θ ε ι α κ α ί α ν α τ ρ έ π ο υ ν τ ή ν Ό ρ θ ό δ ο ξ η Π α ρ ά δ ο σ ι Α ς
ρ ί ξ ο υ μ ε μ ι ά σ ύ ν τ ο μ η μ α τ ι ά σ τ ί ς θ έ σ ε ι ς π ο ύ ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν
α Η Έ γ κ ύ κ λ ι ο ς 430/1.3.1924» ό μ ι λ ε Ι π ε ρ ί τ ο ύ ζ ω η
ρ α ς ά π α σ χ ο λ ο ύ ν τ ο ς τ ή ν Ε λ λ η ν ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν ζ η τ ή
μ α τ ο ς τ ο ύ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ Η Ε λ λ η ν ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α δ μ ω ς
π ο τ έ δ έ ν ά π α σ χ σ λ ή θ η κ ε κ α ί μ ά λ ι σ τ α ζ ω η ρ ω ς μ έ τ ό ζ ή τ η ­
μ α α υ τ ό Ο ί ε υ σ ε β ε Ι ς ε γ ν ώ ρ ι ζ α ν ο τ ι τ ό ή μ ε ρ σ λ ο γ ι α κ ό ­
έ ο ρ τ ο λ ο γ ι κ ό θ έ μ α ε ί χ ε λ ύ σ ε ι ό ρ ι σ τ ι κ ω ς 11 Α γ ί α Έ κ κ λ η
σ ί α μ α ς μ έ Σ υ ν ο δ ι κ έ ς α π ο φ ά σ ε ι ς Ζ ή τ η μ α ε δ η μ ι ο υ ρ
γ ο ϋ σ α ν μ ό ν ο ο ί δ υ τ ι κ ό π λ η κ τ ο ι κ α ι ν ο τ ό μ ο ι κ α ί ο Ι κ ο υ μ ε
ν ι σ τ έ ς
β Ή Έ γ κ ύ κ λ ι ο ς 430/1.3.1924» λ έ γ ε ι Ο Τ Ι ό Ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ζ μ ε τ ά τ η ς π ε ρ ί α υ τ ό ν
Ι ε ρ α ς Έ ν δ η μ ο ύ σ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι
ν ο υ π ό λ ε ω ς α π ε φ ά σ ι σ ε τ ή ν α λ λ α γ ή π ρ ό ς π ρ ό λ η ψ ι ν τ η ς
π ε ρ α ι τ έ ρ ω δ ε ι ν η ς κ α ί έ π ι ζ η μ ι ω τ ά τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς
10. Ά ρ χ ι μ Θ ε ο κ λ ή τ ο υ Σ τ ρ ά γ κ α Ε κ κ λ η σ ί α ς Έ λ λ ά δ ο ς Ι σ τ ο ρ ί α ..., τ ό μ ο Β σ
1246-49.
11. Γ ρ η γ Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ Η π ρ α γ ρ α τ ι κ ή ά λ ή θ ε ι α π ε ρ ί τ ο υ Ε κ κ λ η σ ι α σ η κ ο υ
Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ σ 69 έ ξ θ ί ν α 1929.
22
-
':)
Ί ε
σ χ ε
(10) Ή
,
α ν η
ε ί ν η
ε ϊ σ α
θ η κ ε
α υ τ ά
ι ο ν ο
ύ λ ο υ
,
ο ρ ι κ η
ι Α ς
ί ζ ο υ ν
ζ ω η
ζ η τ ή
ο μ ω ς
ζ ή τ η
,
α κ ο ­
κ κ λ η
ι ι ο υ ρ
ο υ μ ε
Η κ ο υ
, ,
α υ τ ο ν
τ α ν τ ι
Γ ι ν τ η ς
ι α κ η ς
, Β
ω μ σ
ι α σ κ ο υ
σ υ γ χ ύ σ ε ω ς κ α ί α ν ω μ α λ ί α ς
Ε ί ν α ι ψ ε υ δ ο ς ο τ ι ύ π η ρ χ ε σ ύ γ χ υ σ ι ς κ α ί α ν ω μ α λ ί α
μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ε υ σ ε β ω ν Π ε ρ α ι τ έ ρ ω δ ε ι ν ή κ α ί ε π ι ζ η μ ι ω τ ά τ η
ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή σ ύ γ χ υ σ ι ς κ α ί α ν ω μ α λ ί α ε π η λ θ ε α κ ρ ι β ω ς
μ ε τ ά τ ή ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ ο υ 1924, ό π ό τ ε ε δ ι χ ά σ θ η ό ε υ σ ε β ή ς
λ α ό ς έ δ ι ώ κ ο ν τ ο α π η ν ω ς ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι έ χ ύ θ η σ α ν α κ ό μ η
κ α ί α ϊ μ α τ α ε ύ σ ε β ω ν κ α ί γ ε ν ι κ ω ς α ν ε β ί ω σ ε ή α ν τ ί θ ε η
Ε ι κ ο ν ο μ α χ ί α
γ Ή Έ γ κ ύ κ λ ι ο ς 430/1.3.1924» ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι ο τ ι π α
ρ ε δ έ χ θ η τ ή ν α λ λ α γ ή χ ά ρ ι ν τ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ λ λ η ν ι κ ο υ
λ α ο υ δ ι ό τ ι κ α τ έ σ τ η α π α ρ α ί τ η τ ο ς Π ό τ ε ό ε υ σ ε β ή ς Ό ρ
θ ό δ ο ξ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ό ς λ α ό ς ε δ ή λ ω σ ε τ ή ν ε π ι θ υ μ ί α τ ο υ γ ι ά
ν ά μ ε τ α τ ρ α π η α π α ρ α ι τ ή τ ω ς ή Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή
Π α ρ ά δ ο σ ι ς Π ο τ έ Μ ό ν ο ο ί ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ έ ς τ η ς Ε γ κ υ κ λ ί ο υ
τ ο υ 1920, ό Μ ε λ έ τ ι ο ς Μ ε τ α ξ ά κ η ς κ α ί ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α
π α δ ό π ο υ λ ο ς έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν θ έ μ α ε κ τ ο ϋ μ η δ ε ν ό ς κ α ί α ν ε
σ τ ά τ ω σ α ν τ ο ύ ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ε ν ε ρ γ ο ύ ν τ ε ς έ τ σ ι χ ά ρ ι ν
τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς κ α ί π ι ε ζ ό μ ε ν ο ι α π ό τ ί ς σ κ ο
τ ε ι ν έ ς δ υ ν ά μ ε ι ς π ο ύ ή θ ε λ α ν τ ή ν δ ι α ί ρ ε σ η κ α ί α π ο δ υ
ν ά μ ω σ η τ η ς Ά γ ί α ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς
δ Ή Έ γ κ ύ κ λ ι ο ς 430/1.3.1924» α φ ή ν ε ι τ ε χ ν η έ ν τ ω ς
ν ά ε ν ν ο η θ η ο τ ι τ ό Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί Ο α π ε δ έ χ θ η
α ν ε π ι φ υ λ ά κ τ ω ς τ ή ν π ρ ό τ α σ ι ν τ η ς Ι ε ρ ά ς Σ υ ν ό δ ο υ τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς γ ι ά τ ή ν α λ λ α γ ή Τ ό Π α τ ρ ι α ρ χ ε ι ο
ο μ ω ς ε ί χ ε δ η λ ώ σ ε ι δ τ ι 11 α π ο δ ο χ ή τ ο ϋ ν έ ο υ τ ι μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ
Ι
έ π ρ ε π ε ν ά γ ί ν η ύ π ό π α σ ω ν τ ω ν α δ ε λ φ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ω ν κ α ί η τ α ν α π α ρ α ί τ η τ η ή α ν α γ κ α ί α δ ή λ ω σ ι ς
τ η ς σ υ ν α ι ν έ σ ε ω ς Α ύ τ ω ν (12)
Ι
1';
12. Β λ ι ό Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό Γ ρ ά μ μ α ύ π α ρ ι θ μ π ρ ω τ 221/20.1.1924 έ ν α ν ω τ έ
ρ ω ε ρ γ ω Ε ύ σ ι ρ α τ ι ά δ ο υ σ 47 - 50 έ ν Ά ρ χ ι μ Θ ε ο κ λ ή τ ο υ Σ τ ρ ά γ κ α ε ν θ
α ν ω τ τ ό μ ο Β σ 1243'-4 φ έ ρ ε τ α ι ώ ς α ρ ι θ μ Σ Π 320/14.2.1924).
23
Γ ......
,
Ι
i'
>
,
j
ε Η Έ γ κ ύ κ λ ι ο ς 430/1.3.1924» γ ρ ά φ ε ι δ τ ι ή Έ κ κ λ η
σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς π α ρ ε δ έ χ θ η κ α ί η Τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ή
Έ ν τ ο λ ή 430/3.3.1924» π λ η ρ ο φ ο ρ ε ι τ ο ύ ς ί ε ρ ά ρ χ α ς τ η ς Έ λ
λ ά δ ο ς δ τ ι ή Έ κ κ λ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς α π ε δ έ χ θ η τ ή ν
ή μ ε ρ ο μ η ν ί α τ η ς ε φ α ρ μ ο γ η ς τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς Ά λ λ ά ο ι
Ι ε ρ ά ρ χ ε ς δ έ ν ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ ο έ ξ ω α π ό Τ Ι ν α π ο φ α σ ί σ α σ α Έ κ
κ λ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Σ τ ή ν ο υ σ ί α δ η λ α δ ή ά λ λ ο ς α π ε φ ά
σ ι σ ε ό μ ό ν ο ς ύ π ο γ ρ ά φ ω ν π ρ ό ε δ ρ ο ς Ά θ η ν ω ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
κ α ί ο ι α ρ χ ι ε ρ ε ι ς έ π α ι ρ ν α ν ε ν τ ο λ ή ν ν ά ε κ τ ε λ έ σ ο υ ν τ ή ν
" ,
α π ο φ α σ ι ....
σ τ Η Έ γ κ ύ κ λ ι ο ς 430/1.3.1924» κ α ί ή σ χ ε τ ι κ ή Τ η
λ ε γ ρ α φ ι κ ή Έ ν τ ο λ ή ό μ ι λ ο ϋ ν π ε ρ ί δ ι ο ρ θ ώ σ ε ω ς τ ο υ Ί ο υ
λ ι α ν ο ύ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ Σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ό μ ω ς δ έ ν
έ γ ι ν ε δ ι ό ρ θ ω σ ι ς α λ λ ά κ α θ ι έ ρ ω σ ι ς κ α ί γ ι ά τ ή ν Έ κ
κ λ η σ ί α τ ο υ π α π ι κ ο ϋ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ Ο Ι ί δ ι ο ι π ρ ω τ ε ρ γ ά τ ε ς
τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς ώ μ ο λ ο γ ο υ σ α ν δ τ ι ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ
τ ο ύ ν έ ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ κ α ί τ ο υ Γ ρ η γ ο ρ ι α ν Ο ύ ε ί ν α ι τ ό σ ο ν
μ ι κ ρ ά ώ σ τ ε μ ό ν ο ν μ ε τ ά 877 έ τ η θ ά π α ρ α τ η ρ η θ η δ ι α φ ο ρ ά
ή μ ε ρ ο μ η ν ι ω ν δ η λ α δ ή κ α τ ά τ ό έ τ ο ς 2.800»! τ ο υ τ ο ύ π ε
σ τ ή ρ ι ξ ε τ ό κ α κ ό δ ο ξ ο λ ε γ ό μ ε ν ο Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν
ε ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι ε π ί Μ ε λ ε τ ί ο υ Μ ε τ α ξ ά κ η (10.5­
8.6.1923)(13) α λ λ ά κ α ί ή ψ υ Χ τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς δ η λ α δ ή ό
μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Β ι ζ ύ η ς Ά ν θ ι μ ο ς
ζ Τ ό Α ν α κ ο ι ν ω θ έ ν λ έ γ ε ι ψ ε υ δ ω ς κ α ί π α ρ α π λ α
ν ι ι τ ι κ ω ς δ τ ι δ έ ν η τ ο δ υ ν α τ ό ν β ε β α ί ω ς τ ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν
π α τ ρ ι α ρ χ ε ι ο ν α Ι Έ κ κ λ η σ ί α ι τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς κ α ί τ η ς Κ ύ Ι
π ρ ο υ ί ν α α λ λ α ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π α ρ α λ ί π ω μ ε ν
ι
13. Β λ Π ρ α κ τ ι κ ά κ α ί Ά π ο φ ά σ ε ι ς τ ο υ έ ν Κ ω ν / λ ε ι Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ
10 Μ α ί ο υ - 8 Ι ο υ ν ί ο υ 1923, ο 212- 3, ε ν Κ ω ν λ ε ι 1923.
14. Β λ Μ η τ ρ Ο π Β ι ζ ύ η ς Ά ν θ ί μ ο υ Τ ό Ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ό ν Ζ ή τ η μ α σ ε λ 95-96,
98, 99, έ ν Κ ω ν / λ ε ι 1922.
24
λ η
κ ή
Ε λ
τ ή ν
, .
1. ο ι
Έ κ
φ ά
μ ο ς
τ ή ν
Τ η
Ι ο υ
t δ έ ν
Έ κ
ά τ ε ς
τ α ξ ύ
ό σ ο ν
φ ο ρ ά

υ π ε
δ ρ ι ο ν
'10.5 ­
δ ι ό
-
π λ α
ν ι κ ό ν
':)
Κ ύ
ω μ ε ν
ι ε δ ρ ί ο υ
95 - 96,
Ι
Ι
ι

ϊ ν α π ρ ο β ω σ ι ε Ι ς π ρ α ξ ι ν π ρ ο σ κ ρ ο ύ σ α σ α ν ε ι ς Τ Ι ν Ο ρ θ ο
δ ο ξ ί α ν ο υ δ ε μ ί α π α ρ Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι α μ α ρ
τ υ ρ ί α ή κ ο ύ σ θ η
Ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν ή ς ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε ξ α π α τ ή σ ε ω ς τ ο ύ ε υ
σ ε β ο ύ ς λ α ο ύ τ ή ν σ τ ι γ μ ή π ο ύ κ α μ μ ί α ά λ λ η Έ κ κ λ η σ ί α
δ έ ν α π ο δ έ χ θ η κ ε τ ό τ ε τ ή ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α α λ λ ά κ α ί έ γ ν ώ ρ ι ζ ε
κ α ί τ ό α π έ κ ρ υ π τ ε ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ό τ ι
ό λ ε ς ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ε ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς η σ α ν α ν τ ί θ ε τ ε ς π ρ ό ς τ ή ν
α π ό φ α σ ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς λ λ ά δ ς Τ ο ύ τ ο π ρ ο κ ύ π τ ε ι
α β ι ά σ τ ω ς α π ό δ σ α ε λ έ χ θ η σ α ν λ ί γ ο π ρ ό τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς
δ η λ α δ ή κ α τ ά τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ η ς Ε Ι ε ρ α ρ χ ί α ς τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς (24.12.1923 - 2.1.1924). Τ ό τ ε τ ά ε γ
γ ρ α φ α τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω ν γ ι ά τ ό έ ο ρ τ ο λ ο γ ι κ ό δ έ ν α ν ε
κ ο ι ν ώ θ η σ α ν σ τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο α ν κ α ί έ ζ η τ ή θ η ό ' Α θ η ν ω ν
ε π ι μ ε λ ω ς τ ό α π έ φ υ γ ε (15) Α ρ γ ό τ ε ρ α α ν α λ η θ ω ς ε ί π ε δ τ ι
δ έ ν ύ π η ρ χ α ν τ έ τ ο ι α ε γ γ ρ α φ α Κ α τ ό π ι ν ό ί δ ι ο ς α υ τ ο α
ν α ι ρ ο ύ μ ε ν ο ς λ έ γ ε ι δ τ ι η σ α ν γ ν ω σ τ έ ς ο Ι γ ν ω μ ε ς τ ω ν Π α
τ ρ ι α ρ χ ω ν (17) Ά λ λ ά κ α ί σ τ ή ν ί δ ι α Σ ύ ν ο δ ο ώ μ ο λ ό γ η σ ε
σ τ ι ύ π ά ρ χ ε ι σ ο β α ρ ά α ν τ ί ρ ρ η σ ι ς α π ό τ ί ς κ α τ ά τ ό π ο υ ς
Ό ρ θ ό δ ο ξ ε ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς (18)
η Τ ό Ά ν α κ ο ι ν ω θ έ ν π α ρ α δ ό ξ ω ς λ έ γ ε ι ό τ ι ή έ ν ό τ η ς
τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν δ έ ν π α ρ α β λ ά π τ ε τ α ι μ έ τ ή ν
ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς
Δ η λ α δ ή τ ό γ ε γ ο ν ό ς δ τ ι α π ό τ ό 1924 κ α ί έ ξ η ς δ έ ν
σ υ ν ε ο ρ τ ά ζ ο υ ν δ λ ε ς μ α ζ ί ο Ι α ν ά τ ό ν κ ό σ μ ο Ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς
Έ κ κ λ η σ ί ε ς τ ί ς μ ε γ ά λ ε ς Δ ε σ π ο τ ι κ έ ς κ α ί Θ ε ο μ η τ ο ρ ι κ έ ς έ
ο ρ τ έ ς α λ λ ά μ έ δ ι α φ ο ρ ά 13 ή μ ε ρ ω ν δ έ ν ε ί ν α ι π α ρ ά β λ α
15. Β λ Ά ρ χ ι μ Θ ε ο κ λ Σ τ ρ ά γ κ α ε ν θ ά ν ω τ σ 1194, 1146 - 49, 1193 - 4.
16. Β λ Χ ρ υ σ Π α η α δ ο η ο ύ λ ο υ Η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ω ν
23, 28, •Α θ η ν ο 1937.
17. Α ύ τ ό θ ι
18. Β λ σ η μ 15.
κ ο τ η γ ο ρ ι ω ν έ λ ε γ χ ο ς σ ε λ
25
ψ ι ς τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Σ τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς ε ί ν α ι π ρ ω τ ά κ ο υ σ τ ο τ ό γ ε γ ο ν ό ς ν ά α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
μ έ Σ υ ν ο δ ι κ ή α π ό φ α σ ι μ ι α ς τ ο π ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ό
λ α τ ρ ε υ τ ι κ ό ς δ ι χ α σ μ ό ς τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ο Ι Ά γ ι ο ι Π α τ έ
ρ ε ς κ α ί μ ά λ ι σ τ α τ η ς Α Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ ε π ε δ ί ω κ α ν
τ ή ν έ ν ό τ η τ α τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ ι ό τ ι έ γ ν ώ ρ ι ζ α ν δ τ ι τ ά σ χ ί
σ μ α τ α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν έ γ ί ν ο ν τ ο α ι τ ί α γ ι ά ν ά
τ ο ύ ς χ λ ε υ ά ζ ο υ ν ο Ι ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς ο Ι ό π ο ι ο ι έ β λ ε π α ν α λ
λ ο υ ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς ν ά έ ο ρ τ ά ζ ο υ ν κ α ί ν ά τ ρ ώ γ ο υ ν κ α ί
α λ λ ο υ ς ν ά ν η σ τ ε ύ ο υ ν κ α ί ν ά π ε ν θ ο ύ ν Ό Μ Κ ω ν σ τ α ν
τ ί ν ο ς σ τ ή ν π ε ρ ί φ η μ η ε π ι σ τ ο λ ή π ο ύ έ σ τ ε ι λ ε σ τ ο ύ ς Έ π ι σ κ ό
π ο υ ς ο Ι ό π ο ί ο ι δ έ ν π α ρ ε υ ρ έ θ η σ α ν σ τ ή ν .Α γ ί α Α Ο Ι κ ο υ μ ε
ν ι κ ή Σ ύ ν ο δ ο μ ε τ α ξ ύ τ ω ν α λ λ ω ν α υ τ ό τ ο ν ί ζ ε ι «•••ε σ τ ι
δ ε ι ν ό ν τ ε κ α ί ά π ρ ε π έ ς κ α τ ά τ ά ς α υ τ ά ς ή μ έ ρ α ς έ τ έ ρ ο υ ς
μ έ ν έ ν τ α ϊ ς ν η σ τ ε ί α ι ς σ χ ο λ ά ζ ε ι ν έ τ έ ρ ο υ ς δ έ σ υ μ π ό σ ι α
σ υ ν τ ε λ ε ϊ ν κ α ί μ ε τ ά τ ά ς τ ο ύ Π ά σ χ α ή μ έ ρ α ς ά λ λ ο υ ς μ έ ν
ε ν έ ο ρ τ α ϊ ς κ α ί ά ν έ σ ε σ ι ν έ ξ ε τ ά ζ ε σ θ α ι ά λ λ ο υ ς δ έ τ α ϊ ς
ώ ρ ι σ μ έ ν α ι ς έ κ δ ε δ ό σ θ α ι ν η σ τ ε ί α ι ς (19)
Ά λ λ ά κ α ί ό α γ ι ο ς Έ π ι φ ά ν ι ο ς Κ ύ π ρ ο υ λ έ γ ε ι χ α ρ α κ τ η
ρ ι σ τ ι κ ω ς δ τ ι π ρ ό τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τ ά σ χ ί
σ μ α τ α η ν κ α ί η ν χ λ ε ύ η Έ λ λ ή ν ω ν ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ω ν λ ε
γ ό ν τ ω ν κ α ί χ λ ε υ α ζ ό ν τ ω ν τ ή ν ε ν τ η λ η σ ί δ ι α φ ω
ν ί α ν (20) Κ α ί σ ή μ ε ρ α σ τ ί ς τ ρ ε ί ς μ ε γ ά λ ε ς έ ο ρ τ έ ς τ η ς ·Α γ ί α ς
Π ί σ τ ε ώ ς μ α ς Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α Ά γ ι α Θ ε ο φ ά ν ε ι α κ α ί
Κ ο ί μ η σ ι τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ α λ λ ο ι ν η σ τ ε ύ ο υ ν κ α ί π ε ν θ ο ύ ν
κ α ί α λ λ ο ι τ ρ ώ γ ο υ ν κ α ί π α ν η γ υ ρ ί ζ ο υ ν κ α ί α υ τ ό λ έ γ ο υ ν
ο ι κ α ι ν ο τ ό μ ο ι δ τ ι δ έ ν ε ί ν α ι π α ρ ά β λ α ψ ι ς τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς
τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ..
θ Λ έ γ ε ι τ έ λ ο ς γ ι ά ν ά π α ρ α λ ε ί ψ ο υ μ ε σ ω ρ ε ί α α λ λ ω ν
19. Β Ε Π Ε Σ τ ό μ ο 24, σ 153.
20. Β λ Π Η τ 42, σ 369, 372.
26
Ε κ
τ α ι
<
ς ο
τ έ ­
κ α ν
χ ί
, ν ά
ά λ
κ α ί
α ν
κ ό ­
μ ε
ε σ τ ι
ο υ ς
σ ι α
μ έ ν
τ α ϊ ς
κ τ η
σ χ ί
) λ ε
Ξ Ι
Ι
ι
λ λ ω ν

π λ α ν ω ν κ α ί κ α κ ο δ ο ξ ι ω ν χ ά ρ ι ν σ υ ν τ ο μ ί α ς τ ό τ ρ α γ ι κ ό
Ά ν α κ ο ι ν ω θ έ ν Ο Τ Ι ή α λ λ α γ Ί ι τ ο ύ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ο ύ δ έ
κ α ν π ρ ο σ κ ρ ο ύ ε ι ο ύ τ ε ε Ι ς δ ό γ μ α α λ λ Ό ύ τ ε ε Ι ς Κ α ν ό ν α
τ ι ν ά τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Ή α λ λ α γ ή π ρ ο σ κ ρ ο ύ ε ι ό π ω σ δ ή π ο τ ε σ έ δ ό γ μ α τ α κ α ί
Κ α ν ό ν ε ς γ ι ά τ ο ύ ς έ ξ η ς λ ό γ ο υ ς Ή α γ ί α Έ κ κ λ η σ ί α μ α ς
π ά ν τ ο τ ε τ η ρ ο ύ σ ε τ ό Ι ο υ λ ι α ν ό Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ώ ς Έ κ κ λ η
σ ι α σ τ ι κ ό Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο δ ι ά τ ό ε ί ν α ι Π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ ο ν
κ α ί Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ω ς α ν έ κ α θ ε ν κ ε κ υ ρ ω μ έ ν ο ν (21) Κ ά
θ ε ε π έ μ β α σ ι ς δ ι ό ρ θ ω σ ι ς 11 σ υ μ π λ ή ρ ω σ ι ς 11 α λ λ α γ Ι ε π ί
τ ο ύ Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ύ α υ τ ο ύ Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ έ χ ε ι ά μ ε σ η
ε π ί π τ ω σ η σ έ ο λ ο τ ό Ό ρ θ ό δ ο ξ ο Έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο κ α ί ε Ι δ ι κ ά
σ τ ό Π α σ χ ά λ ι ο π ο ύ ε ί ν α ι ό κ υ ρ ι ώ τ ε ρ ο ς ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ό ς
π α ρ ά γ ο ν τ α ς τ ο ύ Έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ Έ τ σ ι σ έ π ε ρ ί π τ ω σ ι
ε π ε μ β ά σ ε ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά σ υ μ β ο ύ ν δ ύ ο π ρ ά γ μ α τ α Ι
."Α ν μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ θ η τ ό Ι ο υ λ ι α ν ό Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο π ρ έ π ε ι ά ν α
γ κ α ί ω ς ν ά μ ε τ α κ ι ν η θ η - γ ι ά ν ά π ρ ο σ α ρ μ ο σ θ η σ τ ό ν έ ο
ι μ ε ρ ο λ ό γ ι ο - κ α ί τ ό Π α σ χ ά λ ι ο ν τ ω ν Ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν
ό π ό τ ε ό π ω σ δ ή π ο τ ε α θ ε τ ο ύ ν τ α ι κ α ί ο Ι Δ ι ο ρ ι σ μ ο ί τ ο ύ
Π ά σ χ α ο Ι ό π ο ι ο ι ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι μ ό ν ο μ έ β ά σ ι τ ό Ι ο υ λ ι α ν ό
Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π ." Α ν μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ θ η τ ό Ι ο υ λ ι α ν ό Ή μ ε
ρ ο λ ό γ ι ο α λ λ ά γ ι ά τ ό Π ά σ χ α ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι ν ά ε φ α ρ
μ ό ζ ε τ α ι τ ό Ι ο υ λ ι α ν ό ο π ω ς σ ή μ ε ρ α σ τ ή ν Έ λ λ α δ α σ τ ή ν
ο υ σ ί α θ ά έ χ ο υ μ ε σ έ χ ρ η σ ι δ ύ ο ι μ ε ρ ο λ ό γ ι α μ έ α π ο τ έ
λ ε σ μ α ν ά π ρ ο κ λ η θ η μ ε γ ά λ η α τ α ξ ί α κ α ί σ ύ γ χ υ σ ι ς κ α ί
α ν α τ ρ ο π ή τ η ς Π α τ ρ ο π α ρ α δ ό τ ο υ θ ε ί α ς τ ά ξ ε ω ς Έ ο ρ τ ω ν
Ν η σ τ ε ι ώ ν Τ υ π ι κ ώ ν κ λ π Γ ι ά τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς α υ τ ο ύ ς ή Ό ρ θ ο
δ ο ξ ί α ο τ α ν κ α τ ε δ ί κ α σ ε τ ό ν ν α Ι ώ ν α τ ό ν έ ο π α π ι κ ό
ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο κ α τ ε δ ί κ α σ ε τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς κ α ί κ ά θ ε μ ε τ α
21. Β λ Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ή ν α ί Σ υ ν ο δ ι κ ή Έ γ κ ύ κ λ ι ο ν π ρ ό ς ά π ό σ α ς τ ό ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς (1902, έ π ί Ι ω α κ ε ί μ Γ ι έ ν Ί Κ α ρ μ ί ρ η Δ Σ Μ τ Β σ ζ
27
β ο λ ή ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ω ς σ τ ό Ι ο υ λ ι α ν ό Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο
ά γ ι ώ τ α τ ο ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Μ ε λ έ τ ι ο ς Π η γ α ς
(1590-1601) μ έ α κ α τ α μ ά χ η τ η α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ί ι σ χ υ
ρ ό τ α τ α ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α κ α τ έ κ ρ ι ν ε τ ό π α π ι κ ό η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο
δ ι ό τ ι π ρ ο σ έ κ ρ ο υ ε 1. Σ τ ί ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ς α ρ χ α ί α ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς γ ι ά τ ή ν έ ο Ρ τ Ί τ ο ύ Π ά σ χ α 2. Σ τ ό ν Ζ Ά π ο σ τ ο λ ι κ ό Ί
Κ α ν ό ν α 3. Σ τ ή ν α π ό φ α σ ι τ η ς Ά γ ί α ς Α Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς
Σ υ ν ό δ ο υ κ α ί 4. Σ τ ό ν Α Κ α ν ό ν α τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ η ς Ά ν τ ι ο
χ ε ί α ς Έ π ο μ έ ν ω ς π ρ ο σ κ ρ ο ύ ε ι σ τ ο ύ ς Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς 11
κ α ι ν ο τ ο μ ί α Τ ό π α ρ ά δ ο ξ ο ν ε ί ν α ι δ τ ι ό κ α ι ν ο τ ό μ ο ς α ρ χ ι
ε π ί σ κ ο π ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς α π ο δ ε χ ό τ α ν τ ί ς
ά π ό ψ ε ι ς τ ο ύ ί ε ρ ο ϋ Μ ε λ ε τ ί ο υ Π η γ α ι .. (22)
Ά λ λ ά κ α ί σ τ ά δ ό γ μ α τ α π ρ ο σ κ ρ ο ύ ε ι ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α
τ ο ύ ν έ ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ε φ δ σ ο ν τ ό ν έ ο δ ι α σ π α τ ή ν έ ο ρ
τ ο λ ο γ ι κ ή κ α ί λ α τ ρ ε υ τ ι κ ή έ ν ό τ η τ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ί
δ ι α ι ρ ε ϊ τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α δ έ ν π ρ ο σ β ά λ λ ε ι έ τ σ ι ε υ θ έ ω ς κ α ί
τ ό Δ ό γ μ α τ η ς Μ ι α ς Ά γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α ί Ά π ο σ τ ο λ ι κ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς ό π ο ί α ς σ τ ο ι χ ε ϊ ο έ ν ό τ η τ ο ς ε ί ν α ι ή Λ α
τ ρ ε ί α κ α ί σ υ ν ε π ω ς κ α ί τ ό Έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο κ α ί τ ό Έ κ
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο
Α ξ ι ο π α ρ α τ ή ρ η τ ο δ τ ι ή Μ ε γ ά λ η Σ ύ ν ο δ ο ς π ο ύ σ υ ν η λ θ ε
σ τ ή ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι τ ό έ τ ο ς 1503, π α ρ ό ν τ ω ν τ ω ν Π α
τ ρ ι α ρ χ ώ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς Ί ε ρ ε μ ί ο υ Β Ά λ ε ξ α ν
δ ρ ε ί α ς Μ ε λ ε τ ί ο υ Π η γ α α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ ο ς κ α ί τ ό ν
Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς Ι ω α κ ε ί μ Ζ κ α ί Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ
22. Β λ Χ ρ υ σ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς σ
628·9, •Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α 1935.
23. Κ α θ ό σ ο ν δ ε ν γ έ ν ε ι ι λ α τ ρ ε ί α ε Ι ν α ι ε κ φ ρ α σ ι ς δ μ α κ α ί β ε β α ί ω σ ι ς τ η ς
π ί σ τ ε ω ς ε Ι ν α π ρ ο φ α ν έ ς δ η κ α ί ι τ ή ρ η σ ι ς τ η ς α ύ τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς ε φ δ σ ο ν
α ϋ τ η σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ε π ί δ ο γ μ α τ ι κ ω ν β ά σ ε ω ν , ε ί ν α ι ε τ ε ρ ο ν γ ν ώ ρ ι σ μ α
δ μ α κ α ί σ τ ο ι χ ε ϊ ο ν έ ν ό τ η τ ο ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς Β λ Χ ρ Α ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ Δ ο γ μ α τ ι κ ή ...,
ο 274, Έ ν Α θ ή ν α ι ς 1907).
Ι
f1
-----------1
11
28
Ό
α ς
υ
ι ο
η
) Ί
η ς
ι ο
ς ή
χ ι
τ ί ς
μ ί α
ρ
κ α ί
κ α ί
ι κ η ς
Λ α
Έ κ
η λ θ ε
Ι
, Π α
ξ α ν
ί τ ό ν
ο ν ί ο υ
ε ί α ς σ
ι
,
σ ι ς τ η ς
φ ό σ ο ν
ν ώ ρ ι σ μ α
μ α τ ι κ ή ...,
Δ κ α ί σ α ρ ά ν τ α α κ ό μ η ε ν ε ν ε ρ γ ε ί ι χ Ά ρ χ ι ε ρ έ ω ν ά π ε β ά
λ ε τ ο τ α ύ τ η ν τ ή ν π α ρ ά β α σ ι ν μ ά λ λ ο ν η δ ι ό ρ θ ω σ ι ν τ ο ύ
ά γ ί ο υ Π ά σ χ α τ ο ύ π ά π α Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ι Γ ώ ς έ π ι σ φ α λ η
ώ ς μ ή ά ν α γ κ α ί α ν ώ ς ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν η ν τ ο ϊ ς ί ε ρ ο ϊ ς Κ α ν ό σ ι
κ α ί ώ ς π ρ ό ξ ε ν ο ν π ο λ λ ω ν σ κ α ν δ ά λ ω ν ε ί ς π ά ν τ α τ ά
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά ε θ ν η ...»(24)
Τ ά μ ε τ ά τ ή ν α λ λ α γ ή ν
Π ο ί ο ν ε ί ν α ι σ ή μ ε ρ ο ν τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ς α υ θ α ι ρ έ
τ ο υ τ η ς α σ ε β ο υ ς τ η ς κ ρ η μ ν ι σ τ ι κ η ς Κ α ν ό ν ω ν κ α ί Π α
ρ α δ ό σ ε ω ν π ρ α ξ ι κ ο π η μ α τ ι κ η ς π ρ ά ξ ε ω ς τ ο υ α ρ χ η γ ο υ τ η ς
Έ λ λ η ν ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι ά τ ή ν ε π ι β ο λ ή ν τ η ς ό π ο ί α ς ε ξ η
π α τ ή θ η ό λ η 11 Ι ε ρ α ρ χ ί α ε ξ η π α τ ή θ η 11 κ ο ι ν γ ν ώ μ η η σ κ ή
θ η δ έ κ α ί ε κ β ί α σ ι ς ο υ μ ό ν ο ν ε π ί τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς α λ λ ά
κ α ί ε π α υ τ ο υ τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Τ ί α π έ φ ε ρ ε ν
ή π ρ ο σ β ο λ ή α ύ τ η τ ο υ δ ό γ μ α τ ο ς τ η ς Ε ν ό τ η τ ο ς ε ν τ η λ α
τ ρ ε ί ι χ 11 π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ ι ς κ α ί κ α τ α π ά τ η σ ι ς τ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς 11 α σ ε β ή ς α ν υ π α κ ο ή π ρ ό ς τ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν κ α ί τ ο π ι κ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν κ α ί π ρ ό ς τ ά κ ε
λ ε ύ σ μ α τ α τ ό σ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Τ ί α π έ φ ε ρ ε ν ό κ ο σ μ ο π ο λ ι τ ι κ ό ς α υ τ ό ς ν ε ω τ ε ρ ι σ μ ό ς
ε ι ς τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν Σ κ ά ν δ α λ ο ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν π ι σ τ ω ν δ ι α ί
ρ ε σ ι ν α υ τ ω ν ε Ι ς δ ύ ο σ τ ρ α τ ό π ε δ α α π ό σ χ ι σ ι ν α τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς α π ό τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ η ς ό λ η ς Ό ρ θ ο
24. Β λ Δ ο σ ι θ έ ο υ Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Δ ω δ ε κ ά ι λ ο ς ι λ Ι Α κ φ Η σ 57,
Θ ε σ σ 1983.•,Α π α ν τ α τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς κ ε φ α λ α ί ο υ π ε ρ ί τ η ς ά λ λ α γ η ς έ λ ή φ θ η σ α ν
έ κ τ η ς μ ε λ έ τ η ς τ ο υ Μ η τ ρ Ώ ρ ω π ο υ κ α ί Φ υ λ η ς Κ υ π ρ ι α ν ο υ Τ ί ε Ί ν α ι ο ί Π α
λ α ι η μ ε ρ λ γ ί τ ε ς κ α ί τ ί έ π ι δ ι ώ κ ο υ ν σ ε λ 14-9, Κ ο ι ν ό τ η ς Α γ Γ ε ω ρ γ ί ο υ
Ή λ ε ί α ς 1988. ,
α Ό ρ θ ό τ ε ρ ο ν έ ρ τ λ γ Ι ή ν ά π ό σ χ ι σ ι ν
Ι
"
29
ι
δ ο ξ ί α ς σ ύ γ χ υ σ ι ν ε Ι ς έ ο ρ τ ά ς κ α ί ν η σ τ ε ί α ς κ α τ ά ρ γ η σ ι ν
τ ο ϋ τ α υ τ ο χ ρ ό ν ο υ έ ο ρ τ α σ μ ο ϋ τ ω ν δ ε σ π ο τ ι κ ω ν κ α ί α λ λ ω ν
έ ο ρ τ ω ν Θ ε ο μ η τ ο ρ ι κ ω ν κ α ί α γ ί ω ν ε Ι ς α π ά σ α ς τ ά ς Ό ρ θ ο δ ό
ξ ο υ ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ο ρ τ α σ τ ι κ ό ν χ ω ρ ι σ μ ό ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς α π ό τ ή ς α γ ι ω τ ά τ η ς Μ η τ ρ ό ς τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ω ν τ η ς Ί ε ρ ο υ σ α λ ή μ κ α ί κ ί ν δ υ ν ο ν ε π ι σ ή μ ο υ
σ χ ί σ μ α τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς σ χ ί σ μ α τ ο ς ύ φ ι
σ τ α μ έ ν ο υ κ α ί ή δ η ο υ σ ι α σ τ ι κ ω ς τ υ π ι κ ω ς δ έ μ ό ν ο ν μ ή
κ η ρ υ σ σ ο μ έ ν ο υ ύ π ό τ ω ν λ ο ι π ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν (25)
Ε ί ν α ι α υ τ ό έ ν ό τ η ς π ί σ τ ε ω ς Ε ί ν α ι α υ τ ό Μ ί α Ε κ
κ λ η σ ί α Ε ί ν α ι κ ο ι ν ή λ α τ ρ ε ί α κ ο ι ν ή έ ο ρ τ ή κ ο ι ν ή α ν ά
μ ν η σ ι ς κ ο ι ν ή θ ρ η σ κ ε ί α Κ α ί μ ό ν ο α υ τ ό έ μ ε ί ω σ ε π ο λ ύ
τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α σ τ ά μ ά τ ι α Ό λ ω ν τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν τ ω ν α λ λ ο
θ ρ ή σ κ ω ν κ α ί α υ τ ω ν α κ ό μ η τ ω ν α π ί σ τ ω ν (26)
Κ α ί ν ά σ κ ε φ θ η κ α ν ε ί ς ό τ ι ό ί δ ι ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α
π α δ ό π ο υ λ ο ς ώ ς α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς τ ό 1922, σ υ μ μ ε τ έ χ ω ν ε Ι ς
τ ή ν Έ π ι τ ρ ο π ή ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν δ ι ά τ ό θ έ μ α τ ο ϋ Ή μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ ε ί χ ε ύ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ή ν Έ κ θ ε σ ι ν π ο ύ έ σ τ ε ι λ α ν ο ί
α ν ω τ έ ρ ω ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς σ τ ό Ύ π ο υ ρ γ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ή ό π ο ί α
μ ε τ α ξ ύ τ ω ν α λ λ ω ν έ γ ρ α φ ε
«... Ή Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς ώ ς κ α ί α ί λ ο ι π α ί ό ρ θ ό
δ ο ξ ο ι α υ τ ο κ έ φ α λ ο ι Έ κ κ λ η σ ί α ι ά ν κ α ί α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι ε σ ω
τ ε ρ ι κ ω ς ε ί ν α ι ό μ ω ς σ τ ε ν ώ ς σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α ι π ρ ό ς α λ λ ή λ α ς
κ α ί η ν ω μ έ ν α ι δ ι ά τ η ς α ρ χ η ς τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α π ο τ ε λ ο ϋ σ α ι μ ί α ν κ α ί μ ό ν η ν τ ή ν Ό ρ θ ό
"."."
δ ο ξ ο ν Έ κ κ λ η σ ί α ν κ α ί σ υ ν ε π ω ς ο υ δ ε μ ί α τ ο ύ τ ω ν δ ύ ν α τ α ι


..

ν ά χ ω ρ ι σ θ η τ ω ν λ ο ι π ώ ν κ α ί α π ο δ ε χ θ η ν έ ο ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν
χ ω ρ ί ς ν ά κ α τ α σ τ η σ χ ι σ μ α τ ι κ ή α π έ ν α ν τ ι τ ω ν ά λ λ ω ν Ό
θ ε ν κ α ί η Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς δ π ω ς μ ε τ α β ά λ η τ ό
25. Γ ρ η γ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ μ ν έ ρ γ ο ν ο 174-5.
26. Μ ο τ ρ Ω ρ ω η ο ϋ κ α ί Φ υ λ ς Κ υ ρ ι α ν ο ϋ μ ν έ ρ γ ο ν σ 19.
30
-
lv
ν
ν

ς
υ
ι
ι ή

,
'1.­
ύ

α
,
ι ς
'0­
ό
ω
.. α ς
τ ο ς
θ ό
τ α ι
ι ο ν

Ι τ ό
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ν η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν α υ τ η ς ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ν
κ α ί ό φ ε ί λ ε ι ϊ ν α μ ή α π ο σ χ ι σ θ η τ ω ν λ ο ι π ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ω ν τ ο ύ θ δ π ε ρ ο ύ μ ό ν ο ν τ ή ν έ ν ό τ η τ α κ α ί ά ρ μ ο
ν ί α ν τ η ς δ λ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς θ έ λ ε ι κ α τ α σ τ ρ έ
ψ ε ι κ α ί τ ή ν δ ύ ν α μ ι ν α ύ τ η ς μ ε ι ώ σ ε ι α λ λ ά κ α ί α π ό Έ θ ν ι
κ η ς α π ό ψ ε ω ς ε ί ν α ι α σ ύ μ φ ο ρ ο ν κ α ί ε π ι ζ ή μ ι ο ν ν ά σ υ ν
ε ν ν ο η θ η π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ω ς α π ο φ α ί ν ε τ α ι α ν ω τ έ ρ ω κ α ί η
Ι ε ρ ά Σ ύ ν ο δ ο ς ή μ ω ν μ ε τ ά τ ω ν λ ο ι π ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η
σ ι ω ν (27)
Ό α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς δ μ ω ς ό χ ι μ ό ν ο δ έ ν ύ π ε λ ό γ ι σ ε τ ά
γ ν ώ μ α ς τ ω ν λ ο ι π ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω ν κ α ί α υ τ ο
κ ε φ ά λ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν α ί ό π ο ι α ι η ρ ν ο ύ ν τ ο τ ή ν α λ λ α γ Ι ν
α λ λ ά τ ό ε γ κ λ η μ α τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν τ ά ς α π έ κ ρ υ ψ ε α π ό τ ή ν Ί ε
ρ α ρ χ ί α ν ω σ τ ε ν ά γ ί ν η τ ό π α ρ ά ν ο μ ο ν θ έ λ η μ ά τ ο υ
Ό Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ς Γ ε ρ μ α ν ό ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς α ρ γ ό τ ε ρ ο ν
ε ι ς μ ί α ν σ υ ν ε δ ρ ί α ν τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς ε ι ς τ ή ν α π ό κ ρ υ ψ ι ν
α υ τ ή ν λ έ γ ε ι τ ά έ ξ η ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν Έ ζ ή τ η σ α δ έ
τ ρ ί ς ν ά κ α τ α τ ε θ ω σ ι τ ά έ γ γ ρ α φ α τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω ν κ α ί
δ έ ν κ α τ ε τ έ θ η σ α ν δ ι ά τ ο ύ τ ο ο υ δ έ α ν ε γ ν ώ σ θ η σ α ν ι ν α δ ι α
φ ω τ ι σ θ ω κ α ί ε γ ώ κ α ί η Ι ε ρ α ρ χ ί α Κ α ί α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ι ς
τ ά Π ρ α κ τ ι κ ά δ τ ι ε ζ ή τ η σ α τ ά έ γ γ ρ α φ α τ α ύ τ α α λ λ ά δ έ ν
α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι α λ η θ ω ς δ τ ι κ α τ ε τ έ θ η σ α ν Δ υ σ τ υ χ ω ς δ τ ι
έ φ ο β ο ύ μ η ν ε γ έ ν ε τ ο Τ ά τ ρ ί α Π α τ ρ ι α ρ χ ε ι α ε μ μ έ ν ο υ σ ι ν ε ι ς
τ ό Π α λ α ι ό ν Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν κ α ί ε φ θ ά σ α μ ε ν ε ι ς τ ό σ η μ ε ι ο ν
ν ά δ ι α κ ο π η η έ ν ό τ η ς τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν κ α ί ν ά έ ο ρ τ ά ζ ω μ ε ν
η ι ν Γ έ ν ν η σ ι ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ δ έ κ α τ ρ ε ι ς η μ έ ρ α ς ε ν ω ρ ί τ ε ρ ο ν
α π ό τ ή ν Β η θ λ ε έ μ κ α ί τ ά ά λ λ α π α τ ρ ι α ρ χ ε ι α (28)
Ι δ ο ύ η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο ύ κ α ι ν ο τ ό μ ο υ Ά ρ χ π ο υ π ρ ό ς
τ ο ύ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ Ι ε ρ ά ρ χ α ς Α ν λ ο ι π ό ν π ρ ό ς α υ τ ο ύ ς
27. Α ύ τ ό θ ι σ 21.
28. Ά ρ χ ι μ Θ ε ο κ λ Σ τ ρ ά γ κ μ ν ε ρ γ ο ν τ Γ σ 1533-4 κ ί 1646-7.
%7
31
,>'(:,!'
; 1 ·
σ υ μ π ε ρ ι ε φ έ ρ θ η κ α τ ά τ ο ι ο υ τ ο ν τ ρ ό π ο ν δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά ε κ
π λ η σ σ ώ μ ε θ α δ ι α τ ί ε ν σ υ ν ε χ ε ί χ μ έ τ ά ς δ ι α τ α γ ά ς τ ο υ κ α ί
τ ή ν β ο ή θ ε ι α ν π ά ν τ ο τ ε τ ο υ χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ο ς έ γ ι ν ε ό η θ ι κ ό ς
α ύ τ ο υ ρ γ ό ς τ ω ν ά ν α τ ρ ι χ ι α σ τ ι κ α ν δ ι ω γ μ ω ν ε ι κ ο ν ο μ α χ ι κ ο υ
τ ύ π ο υ ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν π ι σ τ ω ν τ ο υ π α λ α ι ο υ
Κ α τ ά τ ο ύ ς δ ι ω γ μ ο ύ ς ε κ ε ί ν ο υ ς «... τ ε λ ο υ μ έ ν η ς τ η ς φ ρ ι
κ τ η ς ι ε ρ γ ο υ ρ γ ί α ς έ ρ ρ ι ψ α ν ε π ί τ ο υ ε δ ά φ ο υ ς τ ά Τ ί μ ι α Δ ω ρ α
κ α ί κ α τ ε π ά τ η σ α ν τ ό Σ α μ α τ ό Δ ε σ π ο τ ι κ ό ν κ α ί ά ν ε
τ ί ν α ξ α ν ε κ κ λ η σ ί α ν δ ι ά δ υ ν α μ ί τ ι δ ο ς κ α ί ι ε ρ ε ϊ ς δ ι ά τ η ς
β ί α ς α π ε σ χ η μ ά τ ι σ α ν κ α ί ε κ α κ ο π ο ί η σ α ν ε ι ς τ ά υ π ό γ ε ι α
τ η ς ά ρ χ ι ε π ι σ κ ο π η ς κ α ί κ α λ ο γ ρ α ί α ς δ ι ε κ ω μ ώ δ η σ α ν ε ν φ
ο ι ι ε ρ ε ϊ ς τ ω ν δ ι ά π ε λ έ κ ε ω ν σ υ ν έ τ ρ ι β ο ν δ ί κ η ν ν έ ω ν Ί σ α ύ
ρ ω ν κ α ί α π έ σ π ω ν ε ι κ ό ν α ς τ ω ν π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ω ν
ν α ω ν κ α ί σ υ ν έ τ ρ ι β α ν τ ο ύ ς ε π ι τ α φ ί ο υ ς κ α ί ε β ε β Ι λ ω ν α ν
τ ο υ ε ν τ α φ ι α σ θ έ ν τ ο ς Χ ρ ι σ Τ Ο ύ τ ό ό μ ο ί ω μ α έ π ι σ σ ω ρ ε ύ
ο ν τ ε ς έ α υ τ ο ϊ ς ό ρ γ ή ν ε ν ή μ έ ρ χ ό ρ γ η ς κ α ί δ ι κ α ι ο κ ρ ι σ ί α ς
τ ο ϋ Σ ω τ ή ρ ο ς Χ ρ ι σ τ ο ϋ ο υ α ί υ μ ϊ ν δ τ ι κ ό π τ ε σ θ ε δ ι ά τ ά ς
ε π ι θ έ σ ε ι ς τ ω ν ο υ ν ι τ ω ν Τ σ ε χ ο σ λ ο β ά κ ω ν κ α τ ά τ ω ν Ό ρ θ ο
δ ό ξ ω ν κ α ί υ μ ε ι ς υ π ο τ ι θ έ μ ε ν ο ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι έ κ α κ ο π ο ι ή σ α τ ε
ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς λ ε υ ί τ α ς κ α ί τ ά ά γ ι α τ ω ν ά γ ί ω ν έ β ε β η λ ώ σ α τ ε
(29)
Τ α ϋ τ α π ά ν τ α δ έ ν τ ά έ β λ ε π α ν ο ι κ α λ ο π ρ ο α ί ρ ε τ ο ι ε κ
τ ω ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν η ο ι σ η μ ε ρ ι ν ο ί δ ι ά δ ο χ ο ί
τ ω ν Ά σ φ α λ ω ς ν α ί ά λ λ ά ή ό μ ο λ ο γ ί α τ η ς α λ η θ ε ί α ς χ ρ ε ι ά
ζ ε τ α ι α υ τ α π ά ρ ν η σ ι ν κ α ί ή ρ ω ϊ σ μ ό ν ά ρ ε τ α ί σ π ά ν ι α ι σ τ ό ν
, ­
α ι ω ν α μ α ς
Ύ π η ρ ξ α ν π ά ν τ ω ς κ α ί α ί κ α λ α ί ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς ό π ω ς ε κ ε ί
ν η τ ο υ Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ τ η ς Λ ο γ γ ο β ά ρ δ α ς π Φ ι λ ο θ έ ο υ Ζ ε ρ
29. Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ Τ ό ά ν τ ί δ ο τ ο ν Ά ν α ί ρ ε σ ι ς τ ω ν κ α τ ά τ ο υ ζ η λ ω
σ μ ί ό ρ θ ρ ω ν τ ο υ λ ί ο υ Τ Α Δ Υ Ο Α Κ Ρ Α τ ο υ ά ρ χ ι μ Έ π ι φ α ν ί ο υ Θ ε ο δ ω ρ ο
π ο ύ λ ο υ σ 35, Ά θ π ν α 1990.
32
β ά κ ο υ ό ό π ο ι ο ς π λ ε ι σ τ ά κ ι ς δ ι ύ π ο μ ν η μ ά τ ω ν κ α ί ε π ι σ τ ο
κ
λ ω ν π ρ ό ς τ ο ύ ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ α ς π ρ ο έ τ ρ ε π ε
α ί
ε ι ς τ ή ν ε π ι σ τ ρ ο φ ή ν τ ο ϋ π α λ α ι ο ϋ Τ ε λ ε υ τ α ι α μ ά λ ι σ τ α σ έ
ό ς
μ ι ά ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ π ρ ό ς τ ό ν ε π ί σ κ ο π ο ν Φ λ ω ρ ί ν η ς Α υ γ ο υ
ο υ
σ τ ι ν ο ν γ ρ ά φ ε ι μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν
« ... Έ π ε ι δ ή τ ό π α λ α ι ό ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν ε ί ν α ι π α ρ ά δ ο σ ι ς
Η
έ γ γ ρ α φ ο ς ε π ε ι δ ή τ ό ν έ ο ν ε ί ν α ι κ α ι ν ο τ ο μ ί α π α π ι κ η ς κ α ί
ρ α
μ α σ ο ν ι κ η ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς Ό σ ο ι κ α τ α φ ρ ο ν ο ϋ ν τ ό π α λ α ι ό ν έ
ε
ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν κ α ί α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ό ν έ ο ν ε ί ν α ι ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο ι
η ς
τ φ α ν α θ έ μ α τ ι Κ ά θ ε π ρ ό φ α σ ι ς κ α ί δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ε ί ν α ι α δ ι
ι α
κ α ι ο λ ό γ η τ ο ς κ α ί π ρ ό φ α σ ι ς ε ν α μ α ρ τ ί α ι ς Κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ε ι
ν φ
,
Ή ν α γ κ ά σ θ η τ ή ν π α ρ ε λ θ ο ϋ σ α ν Κ υ ρ ι α κ ή ν ν ά α ν έ λ θ ω
υ
ε ι ς τ ή ν κ ο ρ υ φ ή ν τ ω ν Α γ ί ω ν Π ά ν τ ω ν κ α ί τ ο ϋ π ρ ο φ ή τ ο υ
Ο ν
Ή λ ι ο ύ ... κ α ί γ ο ν υ π ε τ ή σ α ς έ μ π ρ ο σ θ ε ν τ η ς π α ν σ έ π τ ο υ
α ν
,
ε ι κ ό ν ο ς α υ τ ω ν μ ε τ ά δ α κ ρ ύ ω ν ε ζ ή τ η σ α π α ρ α υ τ ω ν ν ά
υ
μ ο ί α π ο κ α λ ύ ψ ο υ ν π ο ι ο ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν ό φ ε ί λ ω κ α γ ώ ό ε λ ά
α ς
,
χ ι σ τ ς κ α ί ο Ι α δ ε λ φ ο ί μ ο υ τ ά π ν ε υ μ α τ ι κ ά μ ο υ τ έ κ ν α
α ς
κ α ί π ά ν τ ε ς ο Ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ν ά α κ ο λ ο υ θ ω μ ε ν

Π ρ ί ν έ τ ι τ ε λ ε ι ώ σ ω τ ή ν ο Ι κ τ ρ ά ν τ α π ε ι ν ή ν μ ο υ δ έ η σ ι ν
τ ε
η κ ο υ σ α φ ω ν η ς έ ν δ ο θ έ ν μ ο ι λ ε γ ο ύ σ η ς τ ό π α λ α ι ό ν έ ο ρ τ ο
ε
λ ό γ ι ο ν ν ά α κ ο λ ο υ θ ή σ ε τ ε τ ό ό π ο ι ο ν σ α ς π α ρ έ δ ω κ α ν ο Ι
,
τ ά ς έ π τ ά α γ ί α ς Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ά ς Σ υ ν ό δ ο υ ς σ υ γ κ ρ ο τ ή σ α ν τ ε ς
ε κ
,
κ α ί τ ή ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ί σ τ ι ν σ τ η ρ ί ξ α ν τ ε ς θ ε ο φ ό ρ ο ι Π α τ έ
Ο ι
,
,
ρ ε ς κ α ί ο υ χ ί τ ό ν έ ο ν τ ω ν π α π ω ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς τ ω ν τ ή ν
α
,
Μ ί α ν Ά γ ί α ν Κ α θ ο λ ι κ ή ν κ α ί Ά π ο σ τ ο λ ι κ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
ο ν
Ι
Ά
σ χ ι σ ά ν τ ω ν κ α ί τ ά ς Ά π ο σ τ ο λ ι κ ά ς κ α ί π α τ ρ ι κ ά ς π α ρ α δ ό
,
, σ ε ι ς κ α τ α φ ρ ο ν η σ ά ν τ ω ν
ι ­

Τ ο ι α ύ τ η ν σ υ γ κ ί ν η σ ι ν τ ο ι α ύ τ η ν χ α ρ ά ν τ ο ι α ύ τ η ν
ρ
ε λ π ί δ α τ ο ι α ύ τ η ν α ν δ ρ ε ί α ν κ α ί μ ε γ α λ ο ψ υ χ ί α ν ή σ θ ά ν θ η ν
τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν ε κ ε ί ν η ν ο ϊ α ν σ π α ν ί α ς σ τ ι γ μ ά ς ή σ θ ά ν θ η ν
ι ω
)0­
ε Ι ς δ λ η ν τ ή ν ζ ω ή ν ε ν OOpq.. π ρ ο σ ε υ χ η ς ...
ί Ι
,<
5[/
Ν Ι t
33
μ ι
,.'-:;'
Μ ή ν ο μ ί ζ ο μ ε ν ώ ς μ η δ α μ ι ν ό ν τ ό δ τ ι α κ ο λ ο υ θ ο υ μ ε ν
τ ό π α π ι κ ό ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν Ε ί ν α ι π α ρ ά δ ο σ ι ς κ α ί ώ ς π α ρ ά
δ ο σ ι ν ό φ ε ί λ ο μ ε ν ν ά τ ή ν φ υ λ ά ξ ω μ ε ν δ ι ό τ ι ύ π ο κ ε ί μ ε θ α
ε ί ς α ν ά θ ε μ α Ε ί τ ι ς π α σ α ν π α ρ ά δ ο σ ι ν έ γ γ ρ α φ ο ν 11 ά γ ρ α
φ ο ν α θ ε τ ε ι α ν ά θ ε μ α ό ρ ί ζ ε ι ή Ζ Ο Ι κ Σ ύ ν ο δ ο ς ... Λ ο ι π ό ν
δ έ ν ε ί ν α ι κ α ι ρ ό ς ν ά σ ι ω π α τ ε π λ έ ο ν ... μ Ι α ν α β ά λ λ ε τ ε
.σ π ε ύ σ α τ ε Π ά ρ ο ς 6/19 Ι ο υ ν ί ο υ 1968) (30) 'r
Κ α ί ε Ι ς ά λ λ ο σ η μ ε ι ο ν τ η ς α υ τ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς α ν α φ έ
ρ ε ι δ τ ι ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς τ ο υ ε ί π ε σ έ μ ι ά
σ υ ν ά ν τ η σ ί τ ο υ ς Ν ά μ ή τ ό έ σ ω ν α ν ά μ ή τ ό έ σ ω ν α Α ύ τ ό ς
ό δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο ς ό Μ ε τ α ξ ά κ η ς μ έ π η ρ ε σ τ ό λ α ι μ ό τ ο υ
·0 ό π ο ι ο ς Μ ε τ α ξ ά κ η ς β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς ύ π ό τ η ς α σ θ ε ν ε ί α ς
κ α ί τ υ π τ ό μ ε ν ο ς ύ π ό τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ε Ι ς τ ά ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς
σ τ ι γ μ ά ς τ ο υ θ α ν ά τ ο υ τ ο υ ε ί π ε Β α σ α ν ί ζ ο μ α ι δ ι ό τ ι ε σ χ ι
σ α τ ή ν λ η σ ί α ν
Δ υ σ τ υ χ ω ς δ έ ν ε σ π ε υ σ ε ν ο ύ τ ε ό Σ ε β Φ λ ω ρ ί ν η ς ο ύ τ ε
ά λ λ ο ς ε κ τ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν κ α ί
κ λ η ρ ι κ ω ν μ έ α π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν τ ή ν π α ρ α μ ο ν ή ν
τ ο υ ς σ τ ή ν η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α κ α ί τ ή ν α ϊ ρ ε σ ι ν
τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ . ." Α ς ε υ χ η θ ω μ ε ν ν ά α ν α ν Ι ψ ο υ ν τ ό
σ υ ν τ ο μ ώ τ ε ρ ο ν δ ι ό τ ι ε ί ν α ι τ ρ α γ ι κ ό ν ν ά ό μ ι λ η κ α ν ε ί ς Ό λ η
τ ο υ τ ή ν ζ ω ή ν δ ι ά Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ α ί Π α ρ α δ ό σ ε ι ς κ α ί σ τ ή ν
ο υ σ ί α ν ά ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι μ α κ ρ ά ν α υ τ ω ν
Σ υ μ π ε ρ α ί ν ο ν τ ε ς δ υ ν ά μ ε θ α ν ά γ ρ ά ψ ω μ ε ν δ τ ι ό τ ρ ό π ο ς
τ η ς α λ λ α γ η ς α φ έ ν ό ς κ α ί ο ί δ ι ω γ μ ο ί κ α τ ά τ ω ν π ι σ τ ω ν
α φ έ τ έ ρ ο υ φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν κ α θ α ρ ά π ο υ σ τ ό χ ε υ α ν ο ί κ α ι ν ο
, C" _ C" _ ." , Ι Ι
τ ο μ ο ι ο ι υ π ο κ ρ ι τ ι κ ω ς κ ο π τ ο μ ε ν ο ι υ π ε ρ τ η ς α γ α π η ς κ α ι
ύ π έ ρ τ ο υ σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ο υ μ ε τ ά τ ω ν δ υ τ ι κ ω ν α δ ε λ φ ω ν
Ε υ κ α ί κ α λ ω ς α γ ά π η λ ο ι π ό ν κ α ί σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ς π ω ς
30. β λ Ά γ ι ο ρ ε ί τ η ς Ί α ν 1985, σ 3 - 4.
34
ν
δ μ ω ς σ υ μ β ι β ά ζ ο ν τ α ι α υ τ ά μ έ τ ο ύ ς ε π α ί σ χ υ ν τ ο υ ς δ ι ω γ
μ ύ ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν α δ ε λ φ ω ν τ ο υ ς ο ί ό π ο ϊ ο ι
α
α κ ρ ι β ω ς γ α υ τ ό η γ ω ν ί ζ ο ν τ ο ω σ τ ε ν α μ ή δ ι α κ ο π η ό μ ε τ ά
τ ω ν λ ο ι π ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ς α φ ο υ
ν
ώ ς γ ν ω σ τ ό ν α υ τ α ι ώ ς κ α ί ο ί π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι έ μ ε ι
..

ν α ν π ι σ τ α ί ε Ι ς τ ό π α τ ρ ω ο ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν
Ο Ώ σ τ ε ώ ς τ ά π ρ ά γ μ α τ α κ α θ α ρ ά δ ε ί χ ν ο υ ν ο ί κ α ι
ν τ ό μ ι ε π ε δ ί ω κ ο ν τ ό ν μ ε τ ά τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν σ υ ν ε ο ρ
, " ., "_.,, " Ι Υ
τ α σ μ ο ν κ α ι τ η ν μ ε τ α υ τ ω ν α γ α π η ν ε σ τ ω κ α ι α ν α υ τ ο
.'
ς
.
α π α ι τ ο υ σ ε ν ά χ ω ρ ι σ θ ο υ ν ε κ τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν α δ ε λ φ ω ν
τ ο υ ς τ ο ύ ς θ ε ρ μ ο τ έ ρ ο υ ς τ ω ν ό π ο ί ω ν κ α θ α ι ρ ο υ σ α ν κ α ί ε
δ ί ω α ν κ α ί ε φ υ λ ά κ ι ζ α ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά δ ι α τ η Ρ σ ο υ ν
τ ό ν μ ε τ ά τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν δ υ τ ι κ ω ν ε ν α γ ά π η σ υ ν ε ο ρ τ α σ μ ό ν
Έ ρ ω τ ω μ ε ν ε ι ς τ ί δ ι α φ έ ρ ε ι 11 δ ι α γ ω γ ή τ ω ν α υ τ ή τ η ς
τ ω ν Ε ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν κ α ί λ ο ι π ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν Κ α ί ν ά σ κ ε φ θ η
...
"
κ α ν ε ί ς δ τ ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α π λ ε ϊ σ τ ο ι ε κ τ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν
ί
τ η ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι α τ η ρ ο υ ν τ ή ν α υ τ ή ν
/
σ τ ά σ ι ν ε λ λ ε ί ψ ε ι γ ν η σ ί ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ β ι ώ μ α τ ο ς κ α ί
Ι
α λ η θ ο ύ ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ε Ι ς τ ή ν Π ο λ ι τ ε ί α ν
,
)
1
,
Ι
* * *
) Π λ ή ν δ μ ω ς τ ο ύ τ ω ν ή Έ κ κ λ η σ ί α τ η ς Ο Ε λ λ ά δ ο ς κ α ί
α π ό Ν ο μ ι κ η ς α π ό ψ ε ω ς ε ί ν α ι π α ρ ά ν ο μ ο ς κ α ί α ν τ ι σ υ ν τ α γ
μ α τ ι κ ή δ ι ό τ ι ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ η ς ε γ έ ν ε τ ο κ α τ ά π α ρ ά β α σ ι ν

, .
τ ο υ Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ο υ Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς τ η ς η ς Ί α ν 1923, τ ό
ό π ο ϊ ο ν ε π ι κ υ ρ ώ ν ε ι τ ό Ί ο υ λ ι α ν ό ν Ο Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ώ ς έ ξ η ς
:-;"­
•.:<."[
.fi!..
,j Δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι ε ν ι σ χ ύ ι τ ό Ί ο υ λ ι α ν ό ν Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν δ σ ο ν
,"',:;
ά φ ο ρ α ε ν γ έ ν ε ι τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν κ α ί τ ά ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά ς
έ ο ρ τ ά ς Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ τ ι τ ό α ν ω τ έ ρ ω Δ ι ά τ α γ μ α ο υ δ έ π ο τ ε
35

«
t
:
α ν ε κ λ ή θ η
Ά λ λ ά κ α ί Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ω ς ε ν τ η ο υ σ ί χ δ έ ν δ ύ ν α τ α ι
ό Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ό ς ν ά ι σ χ υ ρ ι σ θ η ο τ ι ε ί ν α ι ή Ό ρ θ ό
δ ο ξ ο ς Έ κ κ λ ή σ ί α τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς δ ι ό τ ι δ έ ν τ η ρ ε ί α π α ρ α
σ α λ ε ύ τ ω ς τ ο ύ ς ί ε ρ ο ύ ς Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ύ ς κ α ί Σ υ ν ο δ ι κ ο ύ ς
Κ α ν ό ν α ς κ α ί τ ά ς Ι ε ρ ά ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς ώ ς π ρ ο β λ έ π ε τ α ι
ύ φ α π ά ν τ ω ν τ ω ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν Σ υ ν τ α γ μ ά τ ω ν τ η ς Χ ώ
ρ α ς ...
·0 Σ ύ μ β ο υ λ ο ς τ η ς Έ π ι κ ρ α τ ε ί α ς κ Ά ν Μ α ρ ί ν ο ς ε ι ς
ε ι σ η γ η τ ι κ ή ν τ ο υ Έ κ θ ε σ ι ν τ η ς 10.3.1981 λ έ γ ε ι σ χ ε τ ι κ ω ς
Ή Ι ε ρ ά Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς ε ί ν α ι ε λ ε υ θ έ ρ α ν ά
π α ρ α β ι ά ζ η τ ο ύ ς Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς δ ι ό τ ι ι σ χ ύ ε ι ε ν Ε λ λ ά δ ι
ή θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ε λ ε υ θ ε ρ ί α Έ ν τ ο ι α ύ τ η ο μ ω ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι
δ ύ ν α τ α ι τ ό Κ ρ ά τ ο ς ν ά π ρ ο β η ώ ς δ ι δ ά σ κ ε ι κ α ί ό Κ α θ η
γ η τ ή ς Σ β ω λ ο ς β λ Ά λ Σ β ώ λ ο υ Γ Β λ ά χ ο υ Τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α
τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Ά θ η ν α ι 1954, τ ό μ ο Α σ ε λ 60) ε ι ς ά ρ σ ι ν
τ ο ύ χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ύ α ύ τ η ς ώ ς Σ υ ν ό δ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
τ η ς ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς δ ι ό τ ι Έ κ κ λ η σ ί α τ η ς ε π ι
κ ρ α τ ο ύ σ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς ε ί ν α ι μ ό ν ο ν ε κ ε ί ν η ή Σ ύ ν ο δ ο ς ή
ό π ο ί α τ η ρ ε ί κ α ί δ ή ά π α ρ α σ α λ ε ύ τ ω ς ώ ς κ α ί α ί λ ο ι π α ί
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Έ κ κ λ η σ ί α ι κ α τ ά τ ό ά ρ θ ρ ο ν 3 τ ο ύ Σ υ ν τ ά γ
μ α τ ς τ ο ύ ς μ ή δ ε κ τ ι κ ο ύ ς μ ε τ α β ο λ η ς κ α ν ό ν α ς ο υ χ ί δ έ
κ α ί ή Έ κ κ λ η σ ί α ε κ ε ί ν η ή ό π ο ί α π α ρ α β ι ά ζ ε ι τ ο ύ ς τ ο ι ο ύ
τ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς
Δ η λ α δ ή θ ά Τ Ο δ υ ν α τ ό ν ν ά ύ π ο σ τ η ρ ι χ θ η ο τ ι ε ά ν 11
Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς Έ λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς σ υ ν ε χ ί σ η ν ά π α ρ α
β ι ά ζ η τ ο ύ ς τ ο ι ο ύ τ ο υ ς κ α ν ό ν α ς ο ί ο ι ε ί ν α ι κ α ί ο ί α φ ο
ρ ω ν τ ε ς ε ι ς τ ή ν ε ν τ η έ κ κ λ η σ ί ι χ θ έ σ ι ν τ ο ύ ε π ι σ κ ό π ο υ τ ό τ ε
ε ί ν α ι ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο ν ν ά π ρ ο κ λ η θ η δ ι α κ ο π ή τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς
μ ε τ ά τ ω ν λ ο ι π ώ ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ό π ό τ ε π λ έ ο ν
έ κ λ ι π ο ύ σ η ς τ η ς ύ π ό τ ο ύ ά ρ θ ρ ο υ 3 τ ο ύ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς τ ε θ ε ι
36
μ έ ν η ς π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ς π ε ρ ί α π α ρ α σ α λ ε ύ τ ο υ τ η ρ ή σ ε ω ς τ ω ν
ι
Ί Κ α ν ό ν ω ν η Π ο λ ι τ ε ί α δ ι κ α ι ο υ τ α ι ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς δ έ κ α ί
ύ π ο χ ρ ε ο υ τ α ι ν ά ά ρ η τ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ν τ η ς Ι ε ρ ά ς Σ υ ν ό
δ υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς κ α ί ν ά
ς
α π ο ν ε ί μ η τ ο υ τ ο ν ε Ι ς τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο ν έ τ έ ρ α ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Κ ο ι
ι ν ό τ η τ ς η ό π ο ί α θ ά δ ι α τ η ρ Τ κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ ά τ ω ν ά λ λ ω ν
ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν Κ α ί η μ ε τ α β ο λ ή α ϋ τ η ε ί ν α ι δ υ ν α
τ ό ν ν ά ε π έ λ θ η δ ι ά π λ ο υ ν ό μ ο υ ά ν ε υ τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ω ς τ ο υ
ς Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς δ ο θ έ ν τ ο ς δ τ ι τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α δ έ ν π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι
..
)'
τ ή ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ν έ κ ά σ τ ο τ ε Σ ύ ν ο δ ο ν α λ λ ά τ ή ν Σ ύ ν ο δ ο ν
i
τ ή ν τ η ρ ο υ σ α ν τ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς Π ρ ο τ ι μ ά τ ή ν λ ύ σ ι ν α υ τ ή ν
ι
ή Ι ε ρ ά Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς (31)
ι Ά δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ ο ς λ ο ι π ό ν η η μ ε ρ ο λ ο γ ι α Κ κ α ι ν ο τ ο μ ί α
ω ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή α ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ή κ α ί α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α
1. τ ι Κ Κ α ί ό μ ω ς Κ α ί τ ο ι ε γ ρ ά φ η σ α ν π λ ε ί σ τ α π ε ρ ί α υ τ η ς
V τ ά ό π ο ί α τ ή ν ε σ τ έ ρ η σ α ν π α ν τ ό ς ε ρ ε ί σ μ α τ ο ς κ α ί δ ι κ α ι ο
ς λ γ ί α ς ε ν τ ο ύ τ ο ι ς μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί κ α ί θ ε ο λ ό γ ο ι
τ η ς κ α ι ν ο τ ό μ ο υ Έ λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π α ρ α μ έ ν ο υ ν
η ά γ ε υ σ τ ο ι τ ω ν τ ρ ο μ α κ τ ι κ ω ν σ υ ν ε π ε ι ω ν τ η ς τ ω ν δ ο λ ί ω ν
ί σ κ ο π ω ν τ η ς χ λ ε υ ά ζ ο ν τ ε ς ε Ι ρ ω ν ι κ ω ς - ε λ λ ε ί ψ ε ι ε π ι χ ε ι
ρ η μ ά τ ω ν - τ ο ύ ς τ η ρ η τ ά ς τ ω ν π α τ ρ φ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν
έ ,Α κ ρ ι β ω ς γ ι α υ τ ό τ ό ν λ ό γ ο ε π έ τ ρ ε ψ ε ν ό Θ ε ό ς ν ά α κ ο
λ ο υ θ ο υ ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν τ ή ν π α ν α ί ρ ε σ ι ν τ ο υ ο ι κ ο υ μ ε ν ι
σ μ ο υ τ η ς ό π ο ί α ς π ρ ώ τ η π ρ α κ τ ι Κ ε φ α ρ μ ο γ ή α π ο τ ε λ ε ί ή
η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α Έ τ σ ι π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι γ ι ά μ ι ά
α κ ό μ η φ ο ρ ά α υ τ ό π ο ύ ε ί π ε τ ό α ψ ε υ δ έ ς σ τ ό μ α τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ
ό π ι σ τ ό ς ε ν ε λ α χ ί σ τ φ κ α ί ε ν π ο λ λ φ π ι σ τ ό ς ε σ τ ι κ α ί ό ε ν
ε ε λ α χ ί σ τ φ ά δ ι κ ο ς κ α ί ε ν π ο λ λ φ ά δ ι κ ό ς ε σ τ ι ν Λ κ 16.10)
ς
v
31. Έ λ Γ κ ο υ τ ζ ί δ ο υ μ ν ε ρ γ ο ν ο 21-2.
37
rH π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α τ ί Ι Α θ η ν α γ ό ρ ο υ
Κ α ί α υ τ ά μ έ ν π ε ρ ί τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς
ή ό π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί ώ ς γ ν ω σ τ ό ν τ ή ν π ρ ώ τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή ν
ε φ α ρ μ ο γ ή ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ϋ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ
Ά λ λ ά ό Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς ό π α τ ή ρ τ ο ϋ ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι ­
σ μ ο ϋ α σ φ α λ ω ς δ έ ν ε ί χ ε ι σ κ ο π ό ν ν ά σ τ α μ α τ ή σ η έ ω ς έ δ ω
α υ τ ό η τ ο ά π λ ω ς τ ό π ρ ω τ ο β η μ α Μ έ τ ή ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή ν
ά ν ο δ ο τ ο ϋ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ τ ό 1949 ε Ι ς τ ό ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν
Θ ρ ό ν ο ν α ρ χ ί ζ ε ι ν έ α έ π ο χ ή δ ι ά τ ό Φ α ν ά ρ ι έ π ο χ ή κ α κ ο ­
δ ο ξ ί α ς κ α ί α π ο σ τ α σ ί α ς π ο ύ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ρ ω μ α λ έ ω ς κ α ί
σ τ ί ς τ μ έ ρ ε ς μ α ς
Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά γ ί ν η ή κ α τ ά λ η ψ ι ς τ ο ϋ Θ ρ ό ν ο υ έ ξ η
ν ά γ κ α σ α ν ε Ι ς π α ρ α ί τ η σ ι ν τ ό ν ν ό μ ι μ ο ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Κ
Μ ά ξ ι μ ο ν κ α ί έ τ ο π ο θ έ τ η σ α ν τ ό ν μ α σ ω ν ο ν υ β α θ μ ο ϋ
Κ Ά θ η ν α γ ό ρ α ν Ο ύ τ ο ς ε ι ς τ ό ν έ ν θ ρ ο ν ι σ τ ή ρ ι ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ
ε ξ ε π έ ρ α σ ε τ ο ύ ς δ ρ ο υ ς τ η ς ... μ α σ ο ν ι κ η ς δ υ σ σ ε β ο ϋ ς έ γ κ υ
κ λ ί ο υ τ ο ϋ 1920 κ α ί δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε ν κ α ί τ ό δ ό γ μ α τ η ς π α ν
θ ρ η σ κ ε ί α ς Ε ί π ε ν ό Κ Ά θ η ν α γ ό ρ α ς Ά π α τ ώ μ ε θ α κ α ί
ά μ α ρ τ ά ν ο μ ε ν ε ά ν ν ο μ ί ζ ο μ ε ν δ τ ι ή ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς π ί σ τ ι ς κ α
τ η λ θ ε ν ε ξ ο υ ρ α ν ο ϋ κ α ί Ό τ ι τ ά ά λ λ α δ ό γ μ α τ α ε ί ν α ι α ν ά
ξ ι α Τ ρ ι α κ ό σ ι α έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α α ν θ ρ ώ π ω ν ε ξ έ λ ε ξ α ν τ ό ν
μ ο υ σ ο υ λ μ α ν ι σ μ ό ν δ ι ά ν ά φ θ ά σ ο υ ν ε Ι ς τ ό ν Θ ε ό ν κ α ί ά λ
λ α ι έ κ α τ ο ν τ ά δ ε ς έ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν ε ί ν α ι Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ι
Κ α θ ο λ ι κ ο ί Β ο υ δ ι σ τ α ί Σ κ ο π ό ς κ ά θ ε θ ρ η σ κ ε ί α ς ε ί ν α ι ν ά
β ε λ τ ι ώ σ η τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν Ε φ η μ ε ρ ί ς Χ ρ ό ν ο ς Κ ω ν / λ ε ω ς
20 Μ α ρ τ ί ο υ 1949 κ α ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς φ 94, Δ ε κ 1968).
Δ υ σ τ υ χ ω ς Ό μ ω ς ο υ δ ε ί ς σ υ ν ε κ ι ν ή θ η α π ό τ ά ς α ν ω τ έ
ρ ω β λ α σ φ η μ ί α ς Κ α μ μ ί α α ν τ ί δ ρ α σ ι ς α π ό τ ο ύ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς
κ α ί τ ά ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά ς ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς Ά π ό τ ό 1967 ε Ι ς τ ό
α ν ό σ ι ο ν έ ρ γ ο ν τ ο υ θ ά έ χ η ί κ α ν ό ν σ ύ μ μ α χ ο ν τ ό ν π α ρ ο
38
μ ο ί ω ς μ έ α υ τ ό ν α ν ε λ θ ό ν τ α ε Ι ς τ ό ν α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ι κ ό ν θ ρ ό
ν ο ν τ ω ν Ά θ η ν ω ν μ έ α ρ ι σ τ ί ν δ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν Ί ε ρ ώ ν υ μ ο ν
.,
κ ο τ σ ώ ν η ν ο κ α ν ο ν ι κ ό ς α ρ χ / π ο ς ,Α θ η ν ω ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
ι
έ π α ύ θ η δ ι ά ν ό μ ο υ τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς δ ι ό τ ι α ν τ ε τ ά χ θ η ε Ι ς τ ό
σ χ έ δ ι ο ν τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς Η α ν τ ί δ ρ α σ ί ς τ ο υ ε ξ ε δ η λ ώ θ η Ι δ ι α ι
τ έ ρ ω ς μ ε τ ά τ ή ν σ υ ν ά ν τ η σ ι ν π ά π α - Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ ε Ι ς τ ό
Φ α ν ά ρ ι Ε Ι ς Σ υ ν ο δ ι κ ή ν α ν α κ ο ί ν ω σ ι ν μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν ε ί π ε
δ τ ι α ί α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι ε ν έ ρ γ ε ι α ι τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α τ α
τ ε ί ν ο υ ν ε ί ς τ ή ν π λ ή ρ η ύ π ο δ ο ύ λ ω σ ι ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
ε ί ς τ ό ν π ά π α ν ...» Μ ε σ η μ β ρ ι ν Ί ι 8.3.1967). Η δ ι α γ ω γ ή τ ο υ
α υ τ ή τ ο ύ ε σ τ ο ί χ ι σ ε τ ό ν Θ ρ ό ν ο ν
ο δ ι ά δ ο χ ό ς τ ο υ Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς Κ ο τ σ ώ ν η ς γ ν ω σ τ ό ς ο Ι
κ ο υ μ ε ν ι σ τ ή ς σ π ε ύ δ ε ι α μ έ σ ω ς ν ά π ά η ε Ι ς τ ό Φ α ν ά ρ ι π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ε υ λ ο γ η θ η α π ό τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν κ α ί ν ά
χ α ρ ά ξ ο υ ν κ ο ι ν ή ν γ ρ α μ μ ή ν ... π ρ ο δ ο σ ί α ς Μ ε τ ά μ ά λ ι σ τ α
τ ό τ α ξ ί δ ι τ ο ύ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ ε Ι ς Ρ ώ μ η ν κ α ί τ ά ς γ ε ν ο μ έ ν α ς
ε κ ε ϊ π ρ ο δ ο τ ι κ ά ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ά ς κ α ί α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς ό
Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς ε κ δ ί δ ε ι τ ό α κ ό λ ο υ θ ο ν α ν α κ ο ι ν ω θ έ ν «... ή σ υ
ν ά ν τ η σ ι ς έ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α τ ά τ ή ν δ ι ά π υ ρ ο ν ε ύ χ ή ν
κ α ί π ρ ο σ δ ο κ ί α ν τ η ς Ι ε ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ κ α ί τ ο ύ ε ύ σ ε β ο ύ ς
π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Έ τ σ ι ό Ά θ η ν α γ ό ρ α ς μ έ
ί κ α ν ο ύ ς σ υ μ μ ά χ ο υ ς τ ή ν Ε λ λ α δ ι κ ή ν Ι ε ρ α ρ χ ί α ν κ α ί τ ή ν
Ι ε ρ ά ν Κ ο ι ν ό τ η τ α τ ο ύ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς π ρ ο χ ω ρ ε ϊ α κ ά θ ε κ τ ο ς
π ρ ό ς τ ά ς α γ κ ά λ α ς τ ο ύ π α π ι σ μ ο ύ
Ό α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ά θ η ν ω ν μ ά λ ι σ τ α δ ι ά τ ά ς π ρ ο δ ο
τ ι κ ά ς τ ο υ ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ό ν α π ο κ α λ ε ϊ π ρ ο φ η τ α π ό σ τ ο λ ο ν
ο ί δ έ Α γ ι ο ρ ε ι τ α ι χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν μ έ τ ή ν σ ε ι ρ ά τ ο υ ς α
σ θ ε ν ε ί ς τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ν π α ρ α σ υ ν α γ ώ γ ο υ ς κ α ί α γ ν ο
ο ύ ν τ α ς τ ό π ο λ ί τ ε υ μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς (32) δ σ ο υ ς ε κ τ ω ν
32. Ύ π ό ά γ ι ο ρ ε η ω ν Μ ο ν α χ ω ν Ό τ α ν ο ί φ ύ λ α κ ε ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν σ ε λ 28. Ά θ π ν α
,
39
Μ ο ν α χ ω ν α ν τ ι δ ρ ο υ ν ε Ι ς τ ή ν έ ν ω τ ι κ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή ν τ ο υ Φ α
ν α ρ ί ο υ
Ό Α θ η ν α γ ό ρ α ς ε π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε σ υ ν ο λ ι κ ω ς τ ρ ε ϊ ς
σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς μ έ τ ό ν π ο ν τ ί φ η κ α τ η ς Ρ ώ μ η ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ
χ η θ ε ί ς μ ε τ α υ τ ο υ ε ν φ ο ί χ ο ρ ω δ ί ε ς έ ψ α λ λ ο ν τ ό ν π ο λ υ
χ ρ ο ν ι σ μ ό ν τ ο υ π ά π α κ α ί μ έ σ α ε Ι ς α υ τ ό ν τ ό ν Ν α ό ν τ ω ν
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω ν
Π ο ι ό ς θ ά τ ό ε π ί σ τ ε υ ε ό τ ι 65 χ ρ ό ν ι α μ ε τ ά τ ή ν Έ γ
κ ύ κ λ ι ο ν τ ο υ Ι ω α κ ε ί μ Γ ε Ι ς τ ή ν ό π ο ί α ν π ρ ο έ τ ρ ε π ε τ ο ύ ς
α π α ν τ α χ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ί ε ρ ά ρ χ α ς ε Ι ς α κ α τ ά π α υ σ τ ο ν κ α ί
ά γ ρ υ π ν ο ν ύ π ε ρ ά σ π ι σ ι ν τ ω ν π ε π ι σ τ ε υ μ έ ν ω ν α υ τ ο ϊ ς λ ο γ ι
κ ω ν π ρ ο β ά τ ω ν α π ό τ ω ν α δ ι α λ ε ί π τ ω ν ε π ι β ο υ λ ω ν κ α ί π ο
λ υ ε ι δ ω ν δ ε λ ε α σ μ ά τ ω ν τ ω ν λ α τ ί ν ω ν ...», ό Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς
θ ρ ό ν ο ς τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς θ ά α π ε κ ά λ ε ι τ ό ν π ά π α ν Ά γ ι ώ τ α
τ ο ν π ρ ω τ ο ν ε ν τ η Έ κ κ λ η σ ί ι χ τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ μ έ μ υ σ τ ή ρ ι α
κ α ί Ά π ο σ τ ο λ ι κ ή ν δ ι α δ ο χ ή ν ..
Δ έ ν θ ά ε π ι μ ε ί ν ω μ ε ό μ ω ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ε ι ς τ ά ς κ α κ ο
δ ό ξ ο υ ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο υ ' Α θ η ν α γ ό ρ α δ ι ό τ ι θ ά τ ί ς δ ο υ μ ε ε ν
σ υ ν ε χ ε ί ι χ λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν ν ά α ν α ζ ο υ ν σ τ ί ς δ ρ α σ τ η
ρ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ δ η θ ε ν τ α π ε ι ν ο υ κ α ί η σ υ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ο υ
α γ ί ο υ ώ ς τ ό ν α π ο κ α λ ο υ ν ο ί α φ ε λ ε ϊ ς θ α υ μ α σ τ α ί τ ο υ
Δ έ ν μ α ς ε ξ η γ ο υ ν ό μ ω ς π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ε ί ν α ι
α γ ι ο ς κ α ί τ α π ε ι ν ό ς α φ ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ϊ π ι σ τ ω ς τ ή ν κ α κ ό
δ ο ξ ο ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ τ ο υ Σ α υ τ ό δ έ ν μ α ς α π α ν
τ ο υ ν ο ί θ α υ μ α σ τ α ί τ ο υ κ α ί ε ί ν α ι ε υ ε ξ ή γ η τ ο ν τ ό δ ι α τ ί
δ τ α ν έ χ ο υ ν μ ά θ ε ι ν ά σ ι γ ο ϋ ν μ π ρ ο σ τ ά σ τ ή ν π ρ ο δ ο σ ί α
τ η ς π ί σ τ ε ω ς γ ι α τ ί ν α π ο λ ο γ η θ ο υ ν τ ώ ρ α π ρ ό ς ή μ α ς Λ η
σ μ ο ν ο υ ν ό μ ω ς ό τ ι ό τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν σ ι γ ω ν κ ρ ύ π τ ε ι Χ ρ ι
σ τ ό ν ε ν τ ά φ φ ό π ω ς ο ί φ ο ν ε υ τ α ί τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ Έ β ρ α ϊ ο ι
Ό τ α ν δ έ μ α ζ ί μ έ τ ή ν σ ι γ ή τ ο υ ς π ρ ο σ θ έ σ ω μ ε ν κ α ί τ ό ν
δ ι ω γ μ ό ν π ο ύ ε ν ε ρ γ ο υ ν ε ν α ν τ ί ο ν ε κ ε ί ν ω ν π ο ύ θ έ λ ο υ ν ν ά
40
δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ο ύ ν τ ό τ ε α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι ό κ α θ έ ν α ς τ ό μ έ
γ ε θ ο ς τ η ς ε υ θ ύ ν η ς τ ω ν
Κ α ι ρ ό ς δ μ ω ς ν ά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν σ τ ό έ π ό μ ε ν ο κ ε
φ ά λ α ι τ ή ν π α ν ώ λ ε θ ρ ο ν δ ι ά τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν δ ρ α σ τ η
ρ ι ό τ η τ α τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ό ν ό π ο ι ο ν ή δ ι ε θ ν ή ς
μ α σ ο ν ί α π ο ύ κ υ β ε ρ ν ά κ α ί τ ή ν Τ ο υ ρ κ ί α τ ό ν ε ν έ τ α ξ ε ν ε Ι ς
τ ή ν μ η τ έ ρ α σ τ ο ά ν τ η ς Τ ο υ ρ κ ί α ς τ η ς ό π ο ί α ς φ έ ρ ε ι κ α ί
τ ό ν ν β α θ μ ό ν Ό κ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ε ί ν α ι ε π ί σ η ς μ έ λ ο ς τ η ς
ε ν Τ ο υ ρ κ ί ι χ έ λ λ η ν ο φ ώ ν ο υ μ α σ ο ν ι κ η ς σ τ ο ά ς χ ο υ λ ο ύ ς
ε Ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α ώ ς κ α ί τ η ς σ τ ο ά ς χ α κ ι κ ά τ α λ ή θ ε ι α μ έ
- , ."., -, ."
σ φ τ ω ν ο π ο ι ω ν α π Ό α ρ κ ε τ ο υ χ ρ ο ν ο υ ε υ ρ ι σ κ ε τ α ι ε ι ς ε π α
φ ή ν κ α ί μ έ τ ή ν μ η τ έ ρ α σ τ ο ά ν τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ
Ό τ ι ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ε ξ έ κ λ ι ν ε τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
π ί σ τ ε ω ς κ α ί α λ η θ ε ί α ς κ α κ ο δ ο ξ ω ν κ α ί λ α τ ι ν ο φ ρ ο ν ω ν
δ η μ ο σ ί ι χ θ ά η ρ κ ε ι ν ά τ ό α π ο δ ε ί ξ η κ α ί μ ό ν ο ν ό ε ν θ ρ ο ν ι
σ τ ή ρ ι ο ς α υ τ ο ύ λ ό γ ο ς Ε Ι ς α υ τ ό ν ά ν ε υ σ υ σ τ ο λ η ς τ ι ν ο ς η
δ ι π λ ό η ς κ α ί τ ο ι ο ί π ά ν τ ε ς ε γ ν ώ ρ ι ζ ο ν τ ό φ θ ο ρ ο π ο ι ό ν κ α ί
κ α κ ό δ ο ξ ο ν έ ρ γ ο ν τ ο ύ μ α σ ώ ν ο υ κ α ί ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ο ύ π ρ ο κ α
τ ό χ υ τ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ε δ ή λ ω σ ε ν α ν ε ρ υ θ ρ ι ά
σ τ ω ς π ρ ό ς α π α ν τ α τ ό ν κ ό σ μ ο ν τ ά κ ά τ ω θ ι Κ α ί δ ι α δ η λ ο ύ
μ ε ν τ ή ν π ρ ό θ ε σ ι ν ή μ ω ν ό π ω ς έ ν π ι σ τ ό τ η τ ι π ρ ό ς τ ή ν μ έ
χ ρ ι τ ο ύ δ ε γ ρ α μ μ ή ν τ ο ύ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ
ά κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τ ή ν ά γ ί α ν κ α ί μ ε γ ά λ η ν γ ρ α μ μ ή ν τ ο ύ
μ ε γ ά λ ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ ή μ ω ν τ ο ύ ά ο ι δ ί μ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ τ ο ύ Α Κ α ί μ ε τ ό λ ί γ ο ν ε υ κ α ι ρ ί α ς δ ο θ ε ί
"
'"
33. Ή π ρ ο δ ο σ ί α τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ σ 15, ε κ δ π ε ρ ι ο δ ι κ ο υ .,Α γ ι ο ς
•Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς Έ σ φ ι γ μ ε ν ί τ η ς
41
σ η ς Τ ό έ ρ γ ο ν τ ό ό π ο ϊ ο ν μ ε τ ά τ ό σ η ς ε ί λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς κ α ί
ζ ή λ ο υ η ρ χ ι σ ε ν ό μ α κ α ρ ί α ς μ ν ή μ η ς μ ε γ ά λ ο ς π ρ ο κ ά τ ο χ ο ς
ή μ ω ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς θ η ν α γ ό ρ α ς θ ά σ υ ν ε χ ι σ θ η μ ε τ ά τ η ς
ί δ ί α ς σ υ ν ε π ε ί α ς κ α ί α θ ό λ ο ν τ ό δ ι ά σ τ η μ α π ο ύ ό Θ ε ό ς
θ ά έ π ι τ ρ έ ψ η ν ά ε ύ ρ ι σ κ ώ μ ε θ α ε ι ς τ ή ν δ ι α κ ο ν ί α ν τ α ύ τ η ν
Ε π ί σ κ ε ψ ι ς Ν ο 90, σ 14). Υ π ά ρ χ ε ι δ μ ω ς κ α ί ή α ξ ι ο θ ρ ή
ν η τ ο ς σ υ ν έ χ ε ι α
2. Δ ι ε ι δ ι κ ο υ Δ ι α γ γ έ λ μ α τ ο ς ε π ί τ η ε τ ί ι χ τ ο υ Π Σ
Έ κ κ λ η σ ι ω ν ό Κ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ε π α ι ν ε ϊ τ ο ύ ς δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α ς
τ ο υ τ ο ε υ χ ό μ ε ν ο ς μ α κ ρ ά ν κ α ί ε υ λ ο γ η μ έ ν η ν ε φ έ ξ η ς π ο
ρ ε ί α ν Έ ν σ υ ν ε χ ε ί ι χ ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ή ν β α θ ε ι α ν ί κ α ν ο π ο ί η σ ί ν
τ ο υ ώ ς κ α ί τ η ς π ε ρ ί α υ τ ό ν Σ υ ν ό δ ο υ δ ι ά τ ά ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς
τ ω ν π ρ ο κ α τ ό χ ω ν τ ω ν Έ κ τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω ε ν ε ρ γ ε ι ω ν ι δ ι α ι
τ έ ρ ω ς τ ο ν ί ζ ε τ α ι Η ε γ κ ύ κ λ ι ο ς π ρ ό ς τ ά ς ά π α ν τ α χ ο υ Έ κ
κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ τ ο υ 1920. Κ α τ α υ τ ή ν ώ ς γ ν ω σ τ ό ν
ε π ι β ά λ λ ε τ α ι ϊ ν α α ν α ζ ω π υ ρ ω θ η κ α ί ε ν ι σ χ υ θ η π ρ ό π α ν τ ό ς
ή α γ ά π η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν μ ή λ ο γ ι ζ ο μ έ ν α ς α λ λ ή
λ α ς ώ ς ξ έ ν α ς κ α ί α λ λ ο τ ρ ί α ς α λ λ ώ ς σ υ γ γ ε ν ε ι ς κ α ί ο ι κ ε ί
α ς ε ν Χ ρ ι σ τ φ κ α ί σ υ γ κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς κ α ί σ υ σ σ ώ μ ο υ ς τ η ς
ε π α γ γ ε λ ί α ς τ ο υ Θ ε ο υ ε ν τ φ Χ ρ ι σ τ φ Ε π ί σ κ ε ψ ι ς Ν ο 90,
σ 14). Έ ρ ω τ ω μ ε ν τ ο ύ ς ύ π ε ρ α σ π ι σ τ ά ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ Έ ά ν
π α ς ό α π ο δ ε χ ό μ ε ν ο ς κ α ί μ ό ν ο ν τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω ε γ κ ύ κ λ ι ο ν
κ α θ ί σ τ α τ α ι α υ τ ό χ ρ η μ α α ί ρ ε τ ι κ ό ς ό κ α ί ε π α ι ν ω ν α υ τ ή ν
κ α ί μ ά λ ι σ τ α ε κ τ ο υ β ή μ α τ ο ς τ ο υ σ ι κ Θ ρ ό ν ο υ π ω ς δ έ ο ν
ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ η
3. Μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι τ ο υ π ά π α ε ν τ ο ι ς δ ι π τ ύ χ ο ι ς ε ξ α κ ο λ ο υ
θ ω ν τ ό α ν ό σ ι ο ν έ ρ γ ο ν τ ο υ π ρ ο κ α τ ό χ ο υ τ ο υ Ό ρ θ Τ ύ π ο ς
ι
1.12:69, ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ τ η ς Ρ Δ ι α
σ π ο ρ α ς
4. Ά ν ε γ ν ώ ρ ι σ ε τ ό ν π α π ι σ μ ό ν ώ ς Έ κ κ λ η σ ί α ν ό ρ γ α ν ο ν
δ η λ σ ω τ η ρ ί α ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν ώ ς τ υ γ χ ά ν ε ι κ α ί ή Ό ρ
42
v
)
,
,
"
a


J
E·IJ··········'··,···
:f.
·'t!:rl
ν
θ ό δ ο ξ ο ς Έ κ κ λ η σ ί α Ε π ί σ κ ε ψ ι ς Ν ο 90, σ 18)
5. Δ ι ό κ α ί δ έ χ ε τ α ι τ ό ν π ά π α ν ω ς σ ε β ά σ μ ι ο ν α δ ε λ φ ό ν
κ α ί π ρ ω τ ο ν ε ν τ η κ α θ ό λ ο υ Έ κ κ λ η σ ί ι χ τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ε φ
δ σ ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι κ α τ ά τ ο ύ ς ι δ ί ο υ ς τ ο υ λ ό γ ο υ ς ό μ ό τ ρ ο π ο ς
κ α ί ό μ ό ζ η λ ο ς τ ω ν π ρ ω τ ο κ ο ρ υ φ α ί ω ν Π έ τ ρ ο υ κ α ί Π α ύ λ ο υ
Ε π ί σ κ ε ψ ι ς 15.12:77, σ 3 κ α ί 4 κ α ί Ν ο 139, 159, 161,214
έ ν θ α τ ο ν ί ζ ο ν τ α ι α ί α υ τ α ί κ α κ ό δ ο ξ ο ι θ έ σ ε ι ς
6. Σ υ ν ε χ ά ρ η ε γ κ α ρ δ ί ω ς τ ό ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ή ν Μ η τ ρ ο
π ο λ ί τ η ν Θ υ α τ ε ί ρ ω ν Ά θ η ν α γ ό ρ α ν δ ι ά τ ή ν σ υ γ γ ρ α φ ή ν τ ο υ
έ ρ γ ο υ τ ο υ Ό μ ο λ ο γ ί α Θ υ α τ ε ί ρ ω ν ε Ι ς τ Ί ν ό π ο ί α ν π ε ρ ι
έ ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν κ α ί α ί κ ά τ ω θ ι β λ α σ φ η μ ί α ι
Ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί π ι σ τ ε ύ ο υ ν δ τ ι α λ η θ ι ν ή χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α κ α ί
Ι ε ρ ω σ ύ ν η έ χ ο υ ν κ α ί μ ε τ α δ ί δ ο υ ν ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ε π ί σ κ ο π ο ι
ο ί Κ ο π τ ο α ρ μ έ ν ι ο ι κ α ί Α Ι θ ί ο π ε ς ε π ί σ κ ο π ο ι ο ί Ά γ γ λ ι κ α ν ο ί
ε π ί σ κ ο π ο ι ... Δ ι α υ τ ό κ α ί τ ά μ υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν Ά γ γ λ ι κ α ν ω ν
ε ί ν α ι μ υ σ τ ή ρ ι α τ η ς Μ ι α ς Α γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α ί Ά π ο
σ τ ο λ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ω ς ε ί ν α ι κ α ί τ ά μ υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν
Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ ω ν Κ α ί ι ν α π α ρ α λ ε ί ψ ω μ ε ν ά λ λ α ς κ α κ ο
δ ο ξ ί α ς τ ο υ α ν α φ έ ρ ο μ ε ν τ ό μ α σ ο ν ι κ ό ν σ ύ ν θ η μ ά τ ο υ Δ ι
α υ τ ό ή ι δ έ α δ τ ι ή Μ α σ ο ν ί α ε ί ν α ι θ ρ η σ κ ε ί α ε ί ν α ι λ α ν θ α
σ μ έ ν η Π α ρ ο μ ο ί α ν π ω ς σ τ ά σ ι ν α π έ ν α ν τ ι τ η ς Μ α σ ο ν ί α ς
ε τ ή ρ η σ ε κ α ί ό ε π α ι ν έ τ η ς τ ο υ κ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς α π ο φ υ γ ώ ν ν ά
κ α τ α δ ι κ ά σ η τ ή ν Μ α σ ο ν ί α ν κ α ί ν ά α π ο σ ε ί σ η τ ή ν κ α τ
α υ τ ο υ δ η μ ο σ ί α ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν ε π ί μ α σ ο ν ι σ μ φ Μ η τ ρ Θ υ α
τ ε ί ρ ω ν Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ Κ ο κ κ ι ν ά κ η Η Ο μ ο λ ο γ ί α Θ υ α
τ ε ί ρ ω ν Λ ο ν δ ί ν ο ν 1975, σ 203, 273, 283).
7. Π α ρ ο υ σ ί ι χ τ ο υ ε π ί τ η έ π ι σ κ έ ψ ε ι τ ο υ π ά π α ε ι ς τ ό
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν ε ψ ά λ η ε ν τ φ π α τ ρ ι α ρ χ ι κ φ ν α φ ή φ ή μ η
τ ο ϋ α ί ρ ε τ ι κ ο ϋ π ο ν τ ί φ η κ ο ς Έ ν σ υ ν ε χ ε ί ι χ ε τ ε λ έ σ θ η έ ν ω τ ι κ ή
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α χ ο ρ ο σ τ α τ ο ϋ ν τ ο ς τ ο ϋ Δ η μ η τ ρ ί ο υ κ α ί π α ρ ι
σ τ α μ έ ν ο υ τ ο ϋ π ά π α κ α ί τ ω ν σ ύ ν α υ τ φ Κ α τ α υ τ ή ν ό
43
π ά π α ς α π ή γ γ ε ι λ ε τ ό Π ά τ ε ρ τ ι μ ω ν κ α ί ε ν τ φ α γ α π ή σ ω μ ε ν
α λ λ ή λ ο υ ς ο ί δ ύ ο π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ι α λ λ η λ ο η σ π ά σ θ η σ α ν
Ε π ί σ κ ε ψ ι ς 1.12:79, σ 4, 12, 18).
8. Τ ό 1982 ύ π ε δ έ χ θ η τ ό ν α ρ χ η γ ό ν τ ω ν Ά γ γ λ ι κ α ν ω ν
ε ν φ ή χ ο ρ ω δ ί α τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ έ ψ α λ λ ε τ ή ν φ ή μ η ν τ ο ύ
α ί ρ ε τ ι κ ο ύ π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ ο υ Ε π ί σ κ ε ψ ι ς 1.9.1982, σ 2)
9. Δ έ χ ε τ α ι δ τ ι δ λ ο ι ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ο ί π ι σ τ ε ύ ο ν τ ε ς ε Ι ς
τ ό ν Ί η σ ο ύ ν Χ ρ ι σ τ ό ν ώ ς γ ί ό ν τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α ί σ ω τ η ρ α τ ο ύ
κ ό σ μ ο υ ε ί μ ε θ α ε ν σ ω μ α ...»· κ α τ α π ό λ υ τ ο ν ο ί κ ο ν ο μ ί α ν
ε ν α ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς μ π ο ρ ε ί ν ά μ ε τ α λ ά β η σ έ Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο
λ ι ή Έ κ κ λ η σ ί α Ε κ α τ έ ρ α τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ή μ ω ν Ό ρ
θ ο δ ό ξ ο υ κ α ί Π α π ι κ ς έ χ ε ι π α ρ α λ ά β ε ι κ α ί τ ε λ ε ί τ ά α υ τ ά
ί ε ρ ά μ υ σ τ ή ρ ι α δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι μ ε τ α ξ ύ μ α ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ α ί
Π α π ι κ ω ν δ ι α φ ο ρ ά ε ι ς τ ό θ έ μ α τ η ς α π ο σ τ ο λ ι κ η ς δ ι α δ ο χ η ς
Ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν τ ό ν Π ά π α ν ώ ς δ ι ά δ ο χ ο ν τ ω ν π σ τ ό λ ω ν
δ π ω ς η μ ε ί ς ε ί μ ε θ α δ ι ά δ ο χ ο ς τ ω ν Ά π ο σ τ ό λ ω ν (34)
10. Tf] ε υ λ γ ί τ ο υ σ υ μ π ρ ο σ η υ χ ή θ η ε ν Ά σ σ ί ζ (1986)
ώ ς ε κ π ρ ό σ ω π ό ς τ ο υ ό Θ υ α τ ε ί ρ ω ν Μ ε θ ό δ ι ο ς μ ε τ ά π ά ν τ ω ν
τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ώ ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν δ λ ω ν τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ν
ό μ ο λ ο γ ι ω ν κ α ί θ ρ η σ κ ε ι ω ν μ έ χ ρ ι κ α ί α υ τ ώ ν τ ω ν μ ά γ ω ν
κ α ί π υ ρ ο λ α τ ρ ω ν τ η ς ·Α μ ε ρ ι κ η ς
11. Δ έ χ ε τ α ι τ ί ς α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ Α υ σ τ ρ α
λ ί α ς κ Σ τ υ λ ι α ν ο υ δ τ ι ε ι ς τ ά ς ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ ά ς α κ ο
λ ο υ θ ί α ς ε ί ν α ι π α ρ ώ ν ό ί δ ι ο ς Κ ύ ρ ι ο ς η σ ο ϋ ς κ α ί δ τ ι
τ ό π α ν σ θ ε ν ο υ ρ γ ό ν Π ν ε ύ μ α ε ί ν α ι τ ό τ ε λ ε ι ο ϋ ν δ λ α ς τ ά ς
ί ε ρ ο υ ρ γ ί α ς κ α ί τ ά μ υ σ τ ή ρ ι α ε ν τ η Έ κ κ λ η σ ί α μ φ ο τ έ
ρ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ α ί Π α π ι κ ω ν
34. Β λ Ε π ί σ κ ε ψ ι ς ό ρ 380/15.6.1987' Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή 6.8.1987 κ α ί Μ α κ ε δ ο ν ί α
7.8.1987' Κ α θ ο λ ι κ ή 22.12.1987, σ 5· Κ Γ Ο Δ ε κ '87, σ 11.
35. Φ ω ν ή τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν π ε ρ Β ό ρ 1, Ν ο έ 1987.
36. Β λ Κ α θ ο λ ι κ ή 23.6.1987.
44
12. Δ έ χ ε τ α ι δ σ α α σ ε β η δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε κ α ί μ ά λ ι σ τ α σ τ ό ν
έ σ π ε ρ ι ν ό τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ κ α ί ε ν ώ π ι ο ν δ ι α φ ό ρ ω ν
α ί ρ ε τ ι κ ω ν π ο λ λ ω ν ε π ι σ ή μ ω ν α λ λ ά κ α ί ε π ι σ κ ό π ω ν τ ο υ
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ Κ ω ν λ ε ω ς ό μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Π ε ρ γ ά μ ο υ κ
Ι ω ά ν ν η ς Ζ η ζ ι ο ύ λ α ς π ε ρ ί ν α ρ κ ι σ σ ε υ ο μ έ ν η ς ρ θ δ
ξ ί α ς κ α ί π ε ρ ί δ ι ε υ ρ ύ ν σ ε ω ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ κ κ λ η σ ί α ς
π έ ρ α τ ω ν ό ρ ί ω ν τ η ς
13. Έ π ή ν ε σ ε δ η μ ο σ ί τ ή ν σ υ ν ι τ ι κ ή έ β δ ο μ α δ ι α ί α ε φ η
μ ε ρ ί δ α Κ α θ ο λ ι κ ή γ ι ά τ ά 60 χ ρ ό ν ι α ά γ ρ ί ο υ π ρ ο σ η λ υ τ ι
σ μ ο ϋ ύ π α υ τ η ς τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ρ α γ μ α π ο ύ έ π ρ α ξ ε κ α ί
ό α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Α θ η ν ω ν Σ ε ρ α φ ε ί μ μ
ι 14. Σ υ ν ε λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε ε ί ς Ρ ώ μ η ν τ ό ν Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ν τ ο υ
1987 μ ε τ ά τ ο υ π ά π α Π α ύ λ ο υ Β α π ο δ ε ί ξ α ς π λ έ ο ν φ α ν ε ρ ω ς
κ α ί μ ε τ ά π α ρ ρ η σ ί α ς δ τ ι θ ε ω ρ ε ϊ τ ό ν π α π ι σ μ ό ν Έ κ κ λ η σ ί α ν
ε ν α ν τ ι θ έ σ ε ι π ρ ό ς τ ο ύ ς ά γ ί ο υ ς Π α τ έ ρ α ς π ο ύ τ ό ν θ ε ω ρ ο υ ν
α ν τ ι ε κ κ λ η σ ί α ν
)
,
,
,
15. Κ α τ ά τ ή ν π ρ ό σ φ α τ ο ν ε π ί σ κ ε ψ ί ν τ ο υ ε ί ς Ά μ ε ρ ι κ ή ν
Ι ο υ λ '89) σ υ μ π ρ ο σ η υ χ ή θ η μ έ ... γ υ ν α ϊ κ α ς ί έ ρ ε ι α ς
Τ ζ ό α ν Κ ά μ π ε λ κ α ί Π α τ ρ ί τ σ ι α Μ ά κ Κ λ έ ρ γ κ μ έ π ά ν κ ς
κ α ί π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ ε ς ε ί ς Η Π Α Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή 16 Ι ο υ λ ί ο υ
1990).
Τ ό δ έ τ ρ α γ ι κ ό ν ε ί ν α ι δ τ ι μ ε τ ά τ ν δ ι α κ ω μ ώ δ η σ ι ν
α υ τ ή ν τ η ς π ί σ τ ε ώ ς μ α ς ε π η γ ε κ α ί ε ί ς ο Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς δ ι ά
ι ν ά ε υ λ ο γ ή σ η τ ο ύ ς π α τ έ ρ α ς ο ί ό π ο ϊ ο ι δ υ σ τ υ χ ω ς τ ω ν
-
, π ρ ο σ ε κ ύ ν η σ α ν χ ω ρ ί ς κ α μ μ ί α ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν (!) π λ ή ν
ε ν ν ο ε ϊ τ α ι τ ω ν ζ η λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν τ η ς Ί Μ ο ν η ς Έ σ φ ι γ
μ έ ν ο υ κ α ί τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν κ ε λ λ ί ω ν τ ο υ Ό ρ ο υ ς
Α ί α ν ω τ έ ρ ω ε ν έ ρ γ ε ι α ι τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε ν φ τ ό ν κ α θ ι
Ι
37. Β λ Ε κ κ λ η σ ί α α ρ 7/1.5.1988.
38. Β λ Κ α θ ο λ ι κ ή 15.11."88' 13.12:88' 3.1:89' 10.1."89.
39. Β λ Κ α θ ο λ ι κ ή 22.12."87.
45
.
σ τ ο ύ ν κ α θ α ι ρ ε τ έ ο ν κ α ί α φ ω ρ ι σ τ έ ο ν δ ε σ μ ο ύ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς
ε ν π ο ι κ ί λ 11 ε υ θ ύ ν η ε π ι τ ι μ ί φ κ α ί α κ ο ι ν ω ν η σ ί ι χ κ α ί τ ο ύ ς
t! _ , ., , , ,
α π α ν τ α χ ο υ σ υ μ μ α χ ο υ ς ε π α ι ν ε τ α ς κ α ι κ ο ι ν ω ν ο υ ς τ ο υ
ώ ς κ α ί τ ο ύ ς ε ν σ ι γ η θ ε α τ ά ς τ η ς π ρ ό ς Ρ ώ μ η ν τ ε κ α ί Γ ε
ν ε ύ η ν π ο ρ ε ί α ς τ ο υ ε ξ ω ν 11 Ε λ λ α δ ι κ ή Ι ε ρ α ρ χ ί α κ α τ έ χ ε ι
ε π ί ζ η λ ο ν θ έ σ ι ν ...
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ
Α λ λ ά μ ή π ω ς ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς Ό κ τ 1991)
ύ π η ρ ξ ε κ α λ ύ τ ε ρ ο ς τ ο ύ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Ο χ ι μ ό ν ο ν η κ ο λ ο ύ θ η σ ε
, ., , t!t <Oj _., ",
κ α ι ε π ε σ φ ρ α γ ι σ ε ν ο τ ι ε κ ε ι ν ο ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν κ α ι π α ρ α
ν ο μ ο ν δ ι έ π ρ α ξ ε ν δ π ω ς ε ί ν α ι κ α ί ή ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς τ ω ν
α ί ρ ε τ ι κ ω ν Μ ο ν ο φ υ σ ι τ ω ν Σ α μ π ε ζ ύ 1990), α λ λ ά τ ό 1993
μ έ τ ή ν ε υ λ ο γ ί α ν τ ο υ ύ π ε γ ρ ά φ η ε ι ς τ ό ν Λ ί β α ν ο ν ή έ ν ω σ ι ς
τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν μ ε τ ά τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν ο υ ν ι τ ω ν κ α ί π α π ι
κ α ν ω σ τ ε ν ά θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι τ ο ύ λ ο ι π ο ύ α δ ε λ φ έ ς Έ κ κ λ η
σ ί ε ς Κ α ί ε ι ς α π ό δ ε ι ξ ι ν τ ο ύ τ ο υ τ ό 1995, σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί
σ τ ό Β α τ ι κ α ν ό ν μ έ τ ό ν π ά π α ν Β ο ϊ τ ύ λ α ν ύ π ο γ ρ ά ψ α ς ε ν
σ υ ν ε χ ε ί ι χ κ ο ι ν ή ν δ ή λ ω σ ι ν δ τ ι έ χ ο υ ν α μ φ ό τ ε ρ α ι α ί ε κ
κ λ η σ ί α ι τ ω ν ί ε ρ ω σ ύ ν η ν μ υ σ τ ή ρ ι α κ α ί ε ί ν α ι α δ ε λ φ α ί
ε κ κ λ η σ ί α ι
Ε τ σ ι ε ν φ ή Έ κ κ λ η σ ί α ε ν τ έ λ λ ε τ α ι δ ι ά τ η ς Ζ Ό ι κ ο υ
μ ε ν ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ ν ά λ έ γ ο υ ν ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί δ λ ο ι ς τ ο ί ς
α ί ρ ε τ ι κ ο ϊ ς α ν ά θ ε μ α ό Κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς π ρ ά τ τ ε ι α κ ρ ι β ω ς
τ ό α ν τ ί θ ε τ ο ν α ν α γ ν ω ρ ί ζ ω ν α υ τ ο ύ ς ώ ς μ έ λ η τ ί μ ι α τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ
Τ έ λ ο ς σ τ ή ν θ ρ ο ν ι κ ή έ ο ρ η τ ο ύ Φ α ν α ρ ί ο υ (30.11.98),
π ρ ο σ φ ω ν ω ν τ ή ν π α π ι κ ή ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α ν ε τ ό ν ι σ ε τ ή ν
α ν ά γ κ η ν π λ ή ρ ο υ ς έ ν ώ σ ε ω ς μ ε τ ά τ η ς Ρ ώ μ η ς Ά ν α ζ η τ ω ν
ε ν σ υ ν ε χ ε ί ι χ τ ο ύ ς ύ π α ι τ ί ο υ ς τ ο ύ σ χ ί σ μ α τ ο ς θ ε ω ρ ε ί σ υ ν υ
46
\
ι
π ε υ θ ύ ν ο υ ς γ ι α υ τ ό π α π ι κ ο ύ ς κ α ί ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς τ ο ν ί ζ ο ν τ α ς
δ τ ι ή μ ε τ ά ν ο ι α ή μ ω ν δ ι ά τ ό π α ρ ε λ θ ό ν ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ς
π ρ ο σ έ θ ε σ ε δ έ κ α ί κ ά τ ι π ο ύ ο υ δ έ π ο τ ε έ τ ό λ μ η σ α ν ν ά π ρ ο
φ έ ρ ο υ ν ο ρ θ ό δ ο ξ α χ ε ί λ η κ α ί μ ά λ ι σ τ α α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ά Ο ί
κ λ η ρ ο δ ο τ ή σ α ν τ ε ς ε ί ς ή μ α ς τ ή ν δ ι ά σ π α σ ι ν π ρ ο π ά τ ο ρ ε ς
ή μ ω ν ύ π η ρ ξ α ν α τ υ χ η θ ύ μ α τ α τ ο ύ α ρ χ ε κ ά κ ο υ ό φ ε ω ς
κ α ί ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ή δ η ε ί ς χ ε ί ρ α ς τ ο ύ δ ι κ α ι ο κ ρ ί τ ο υ Θ ε
ύ Έ κ κ λ Ά λ ή θ ε ι α 16.12:98)
Σ υ ν ε π ω ς κ α τ α υ τ ό ν ο λ ο ι ο ί ά γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς α π ό τ ή ν
έ π ο χ ή ν τ ο ύ τ ε λ ι κ ο ύ σ χ ί σ μ α τ ο ς (1054) μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α ο ί
α γ ω ν ι σ θ έ ν τ ε ς δ ι ά τ ή ν π α ρ α μ ο ν ή ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε Ι ς
τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν κ α ί α ρ ν η θ έ ν τ ε ς τ ή ν ύ π ο τ α γ ή ν τ η ς ε Ι ς τ ή ν
π α π ι κ ή ν α ϊ ρ ε σ ι ν ύ π η ρ ξ α ν θ ύ μ α τ α τ ο ύ Δ ι α β ό λ ο υ Π ο ί ο ς
ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς θ α ν ε χ θ η ν ά β λ α σ φ η μ ο ύ ν τ α ι κ α τ α υ τ ό ν τ ό ν
κ υ ν ι κ ό ν τ ρ ό π ο ν ο ί γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς τ ο υ π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν
ν ά π α ρ α μ έ ν η σ τ ό ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν Θ ρ ό ν ο ν ε ν α ς τ έ τ ο ι ο ς
ί ε ρ ά ρ χ η ς κ α ί ν ά τ ι μ ά τ α ι μ ά λ ι σ τ α Ι δ ι α ζ ό ν τ ω ς ύ π ό τ ο ύ
α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Ά θ η ν ω ν κ Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ Ν ά μ ν η μ ο
ν ε ύ ε τ α ι δ έ α π ό ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ή ν Έ λ λ α δ ι κ ή ν ί ε ρ α ρ χ ί α ν κ α ί
τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς ώ ς ο ρ θ ο τ ο μ ω ν τ ό ν λ ό γ ο ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς
Κ α ί ύ σ τ ε ρ α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε θ α δ ι α τ ί θ ε ρ ί ζ ο υ ν τ ή ν ν ε ο λ α ί α
τ ά ν α ρ κ ω τ ι κ ά κ α ί τ ό sex. Ό τ α ν β λ έ π ο υ ν τ ή ν ύ π ο κ ρ ι σ ί α ν
κ α ί τ ή ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν τ ω ν π ο ι μ έ ν ω ν τ ο υ ς π ο ι ό ς θ ά τ ο λ
μ ή σ η ν ά τ ο ύ ς μ ι λ ι Ί σ η γ ι ά Ι δ α ν ι κ ά κ α ί ή θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Σ υ ν ε π ω ς γ ι ά τ ο ύ ς έ ν ω τ ι κ ο ύ ς Φ α ν α ρ ι ω τ ε ς κ α ί τ ο ύ ς
π ο ι κ ί λ ο υ ς δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ ς τ ο υ ς ο λ ε ς ο ί α ί ρ έ σ ε ι ς ό δ η γ ο ύ ν σ τ ό ν
Χ ρ ι σ τ ό ν Κ α ί α υ τ ό δ ι ό τ ι ο ί έ ν ω τ ι κ ο ί ε ί ν α ι σ υ γ κ ρ η τ ι σ τ α ί
Δ έ ν τ ο ύ ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ή σ υ γ χ ώ ν ε υ σ ι ς α λ λ ά ή σ υ ν ύ π α ρ ξ ι ς .
.. Ό λ ο ι σ τ ό Θ ε ό π η γ α ί ν ο υ μ ε ό κ α θ έ ν α ς α π ό τ ό δ ι κ ό τ ο υ
δ ρ ό μ ο Η Α υ τ ό τ ό μ α σ ο ν ι κ ό μ ο τ ί β ο ε ί ν α ι ή π ε μ π τ ο υ σ ί α
47
τ ο ύ σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ο ύ ... Γ ι ά τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο ύ θ ά π ο τ ι
σ θ ο υ ν μ έ τ ό δ η λ η τ ή ρ ι ο τ ο ύ σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ο υ ό Χ ρ ι σ τ ό ς ε ί ν α ι
έ ν α ς μ ε γ ά λ ο ς μ ύ σ τ η ς έ ν α ς μ ε γ ά λ ο ς φ ι λ ό σ ο φ ο ς ... Ε ί ν α ι
έ ν α ς δ ρ ό μ ο ς ό χ ι δ μ ω ς Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Ε ί ν α ι μ ι ά α λ ή θ ε ι α
ό χ ι δ μ ω ς Η Α Λ Η Θ Ε Ι Α ...».
Ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ε ί ν α ι έ ν α ς δ ρ ό μ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι δ μ ω ς ό
δ ρ ό μ ο ς Ύ π ά ρ χ ο υ ν ά λ λ ο ι δ ρ ό μ ο ι ε ξ ί σ ο υ κ α λ ο ί Δ έ ν π ρ ό
ε ι τ α ι ν ά γ ί ν η σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η Ό κ α θ έ ν α ς ά ς κ ρ α τ ή σ η τ ό ν
δ ρ ό μ ο τ ο υ Φ θ ά ν ε ι ν ά μ ή ν ε ί ν α ι φ α ν α τ ι κ ό ς ν ά μ ή ν ο μ ί ζ η
π ώ ς μ ό ν ο ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ύ π ά ρ χ ε ι σ τ ό ν κ ό σ μ ο κ α ί τ ί π ο τ ε
ά λ λ ο Ν ά μ ή ν ο μ ί ζ η π ώ ς μ ό ν ο ο ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Έ π ί σ κ ο π ο ι
ε ί ν α ι Έ π ί σ κ ο π ο ι κ α ί ο ι α ι ρ ε τ ι κ ο ί δ έ ν ε ί ν α ι τ ί π ο τ ε Ν ά
μ ή ν ο μ ί ζ η π ώ ς μ ό ν ο ε ν Χ ρ ι σ τ φ γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α ν ε ί ς τ ό ν Θ ε ό
κ α ί δ τ ι τ ό σ α έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α Έ β ρ α ϊ ο ι Μ ω α μ ε θ α ν ο ί Β ο υ δ
δ ι σ τ α ί κ λ π ε ί ν α ι μ α κ ρ υ ά α π ό τ ό ν Θ ε ό ν
Α υ τ ή ε ί ν α ι ή α ϊ ρ ε σ η μ έ τ ή ν ό π ο ί α ν π α λ ε ύ ο υ ν ο ί
π ι σ τ ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι σ ή μ ε ρ ο ν κ α ί ό χ ι γ ι ά κ ά π ο ι α ν ε ν ω σ ι
μ έ τ ό ν π ά π α π ο ύ α κ ό μ η φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ω ς δ έ ν έ γ ι ν ε π λ ή ρ ω ς
Ε ί ν α ι ή ά ρ ν η σ ι ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ί τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Ή
α ϊ ρ ε σ ι ς α υ τ ή έ χ ε ι δ ι α π ο τ ί σ ε ι α π ά κ ρ ο υ σ έ ά κ ρ ο τ ό ν έ λ
λ η ν ι κ ό χ ω ρ ο έ γ ι ν ε π ι ά τ ρ ό π ο ς τ ο υ σ κ έ π τ ε σ θ α ι κ α ί β ί ω μ α
τ ω ν Ρ ω μ ι ω ν Κ α ί δ μ ω ς ε ν γ ν ώ σ ε ι τ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς ν α
ν υ ρ ί ζ υ ν ο ί δ ά σ κ α λ ο ι α υ τ ο ί τ ά π ν ε υ μ α τ ι κ ά τ ο υ ς π α ι δ ι ά
μ έ τ ό Α ν ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς π ρ ο χ ω ρ ή σ η α κ ό μ η ά ν π ρ ο β η
ε ι ς έ ν ώ σ ε ι ς τ ό τ ε θ ά ί δ η ς ... ».
Ά λ λ ά έ ν ώ σ ε ι ς τ έ τ ο ι ε ς δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι π ο τ έ ν ά γ ί
ν ο υ ν κ α ί ο ι α φ ε λ ε ι ς μ α θ η τ α ί τ ο υ ς δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι π ο τ έ ν ά
ι δ ο ύ ν ...» Α Κ α λ ο μ ο ί ρ ο υ Τ ό σ ύ γ κ ρ ι μ α σ ε λ 23 - 5, Θ ε σ
σ α λ ν ί η 1976).
Α λ λ ο ε π ί σ η ς σ ύ ν θ η μ α π ο ύ π ι π ι λ ί ζ ο υ ν ο ι ν ε ο η μ ε ρ ο
λ ο γ ι τ α ι κ λ η ρ ι κ ο ί π ρ ό ς τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς τ ω ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
48
u
ν ά μ ή φ ύ γ ο υ ν α π ό κ ο ν τ ά τ ο υ ς ε ί ν α ι τ ό γ ν ω σ τ ό ν Ά ν ε υ
ε π ι σ κ ό π ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ο υ κ α λ ε ϊ τ α ι Β ε β α ί ω ς δ έ ν κ α
λ ε ϊ τ α ι δ τ α ν ό ε π ί σ κ ο π ο ς ό ρ θ ο δ ο ξ η δ τ α ν δ μ ω ς κ α κ ο δ ο ξ η
τ ό τ ε ό Μ Ά θ α ν ά σ ι ο ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς ν ά φ ε ύ γ ο υ ν
μ α κ ρ ά ν τ ο υ « Έ ά ν ό ε π ί σ κ ο π ο ς 11 ό π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς ο ί ό ν τ ε ς
ό φ θ α λ μ ο ί τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α κ ω ς α ν α σ τ ρ έ φ ω ν τ α ι κ α ί
σ κ α ν δ α λ ί ζ ω σ ι τ ό ν λ α ό ν χ ρ ή α υ τ ο ύ ς ε κ β ά λ λ ε σ θ α ι Σ υ μ
φ έ ρ ο ν γ ά ρ ά ν ε υ α υ τ ω ν σ υ ν α θ ρ ο ί ζ ε σ θ α ι ε Ι ς ε υ κ τ ή ρ ι ο ν
ο ί κ ο ν Ί Ί μ ε τ α υ τ ω ν ε μ β λ η θ η ν α ι ώ ς μ ε τ ά Ά ν ν α κ α ί Κ α ϊ ά
φ α ε Ι ς τ ή ν γ έ ε ν ν α τ ο ϋ π υ ρ ό ς Β Ε Π Ε Σ 33, 199). Έ π ε ι δ ή
δ μ ω ς τ ό θ έ μ α ε ί ν α ι σ ο β α ρ ό ν π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν ε ν α σ χ ε τ ι κ ό ν
σ χ ό λ ι ο ν ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ε ρ ι ο δ ι κ ο ϋ π ο ύ β ά ζ ε ι π ο λ ύ ώ ρ α ϊ α
τ ά π ρ ά γ μ α τ α σ τ ή θ έ σ ι τ ο υ ς
Γ ι α τ ί Ό μ ω ς α Ι σ θ ά ν ο ν τ α ι ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί τ ό σ ο π ο λ ύ
έ ν τ ο ν α τ ή ν α ν ά γ κ η ν ά κ α τ α φ ύ γ ο υ ν ό π ω σ δ ή π ο τ ε σ έ μ ι ά
δ ι ο ι κ η τ ι κ ά ό ρ γ α ν ω μ έ ν η Έ κ κ λ η σ ί α Α υ τ ό γ ί ν ε τ α ι γ ι α τ ί
11 Ι σ τ ο ρ ί α έ χ ε ι μ ε γ ά λ η δ ύ ν α μ η σ τ ή ν ψ υ χ ή μ α ς Έ π ε ι δ ή
τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α μ έ σ α σ τ ο ύ ς α ι ω ν ε ς τ ή ν γ ν ω ρ ί σ α μ ε ό ρ γ α
ν ω μ έ ν η σ έ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ϊ α κ α ί σ έ Σ υ ν ό δ ο υ ς τ ή ν τ α υ τ ί σ α μ ε
μ έ τ ή ν ό ρ γ ά ν ω σ ή τ η ς α υ τ ή ν ξ ε χ ν ώ ν τ α ς δ τ ι κ α τ ά τ ή ν
δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ω ν α ί ρ έ σ ε ω ν ή ό ρ γ ά ν ω σ η α υ τ ή χ α ν ό τ α ν γ ι ά
τ ο ύ ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς κ α ί γ ι ν ό τ α ν τ ό δ π λ ο τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς
ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ς Ό μ ω ς σ τ ο ύ ς α π ο κ α λ υ π τ ι κ ο ύ ς κ α ι ρ ο ύ ς
π ο ύ ζ Ο ύ μ ε έ χ ο υ μ ε α φ ή σ ε ι π ι ά π ί σ ω τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α κ α ί
μ π ή κ α μ ε σ τ ή ν Έ σ χ α τ ο λ ο γ ί α Η π ν ε υ μ α τ ι κ ή μ α ς ε π ι β ί ω σ η
ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό Τ ν σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί η σ η α υ τ ο ϋ τ ο ύ γ ε γ ο ν ό τ ο ς
Έ π ε σ α ν π ι ά δ λ α τ ά ί σ τ ο ρ ι κ ά μ α ς α ν τ ε ρ ε ί σ μ α τ α Η α π ο
σ τ α σ ί α ά λ λ α ξ ε τ ο ύ ς π ο ι μ έ ν α ς σ έ λ ύ κ ο υ ς κ α ί ή ό ρ γ α ν ω
μ έ ν η Έ κ κ λ η σ ί α π ο ύ ξ έ ρ α μ ε ε ί ν α ι π ι ά σ ή μ ε ρ α α γ έ λ η λ ύ
κ ω ν κ α ί θ ά ν α τ ο ς π ρ ο β ά τ ω ν Ο δ ι ά β ο λ ο ς ε ί ν α ι π ι ά λ υ
μ έ ν ο ς Γ ι ά ν ά ε π β ι ώ σ ο υ μ ε π ρ έ π ε ι ν ά δ ο ύ μ ε τ ή ν Έ κ
49
i
Γ
κ λ η σ ί α σ τ ή μ υ σ Τ Ι Κ κ α ί μ υ σ τ η ρ ι α κ ή τ η ς ο υ σ ί α γ υ μ ν ω
μ έ ν η α π ό τ ή δ ι ο ι κ η τ ι κ ή τ η ς ό ρ γ ά ν ω σ η π ο ύ γ ν ω ρ ί σ α μ ε
σ τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α Σ τ ή ν α ρ έ ν α ο ί μ ά ρ τ υ ρ ε ς γ υ μ ν ο ί α ν τ ι μ ε
τ ώ π ι ζ α ν τ ά θ η ρ ί α Γ υ μ ν ή κ α ί 11 σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν η Έ κ κ λ η σ ί α
τ ω ν ε σ χ ά τ ω ν κ α ι ρ ω ν θ ά π α λ έ ψ ε ι μ α ζ ί τ ο υ ς χ ω ρ ί ς Σ υ ν ό
δ υ ς χ ω ρ ί ς Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α χ ω ρ ί ς σ ύ ν δ ε σ μ ο τ ω ν κ α τ ά τ ό
π ο υ ς μ ι κ ρ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ά λ λ ο ν α π ό τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί
τ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α τ ο υ ς μ έ τ ή θ ρ ι α μ β ε ύ ο υ σ α Έ κ κ λ η σ ί α
Τ ό σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο λ ο ι π ό ν ε ρ ώ τ η μ α Κ α λ ά ν ά φ ύ γ ο υ μ ε
α π ό τ ό ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό α λ λ ά σ έ π ο ι ά Έ κ κ λ η σ ί α ν ά
π α μ ε δ έ ν έ χ ε ι τ ή θ έ σ η τ ο υ σ ή μ ε ρ α Γ ι α τ ί δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι
ν ά π α μ ε π ο υ θ ε ν ά α λ λ ά ν ά μ ε ί ν ο υ μ ε σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο υ σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ν α ρ ν η θ ο υ μ ε
τ ί ς π α ρ α π ο ι ή σ ε ι ς κ α ί ν ά μ ε ί ν ο υ μ ε σ τ ή ν α λ ή θ ε ι α π ο ύ
α π ό ά π α λ ω ν ό ν ύ χ ω ν γ ν ω ρ ί σ α μ ε α λ λ ά δ υ σ κ ο λ ε υ ό μ α σ τ ε
π ι ά ν α ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ μ ε σ α υ τ ό π ο ύ μ α ς λ έ γ ο υ ν σ τ ι ε ί ν α ι
δ η θ ε ν Έ κ κ λ η σ ί α Α υ τ ή τ ή ν ά ρ ν η σ η τ ο υ ψ ε ύ δ ο υ ς κ α ί τ ω ν
π α ρ α π ο ι ή σ ε ω ν θ ά τ ή ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε ε κ ε ί π ο ύ
β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε δ ι α κ ό π τ ο ν τ α ς ά π λ ά κ ά θ ε κ ο ι ν ω ν ί α μ α ζ ί
τ η ς Κ α ί τ ό τ ε σ τ α ν θ ά έ χ ο υ μ ε κ ά ν ε ι τ ό π ρ ω τ ο β η μ α π ο ύ
π ε ρ ι μ έ ν ε ι α π ό μ α ς ό Θ ε ό ς θ ά έ λ θ ε ι ό ί δ ι ο ς σ έ σ υ ν ά ν τ η σ ή
μ α ς κ α ί θ α ν ο ί ξ ε ι τ ά μ ά τ ι α μ α ς π ο ύ μ έ χ ρ ι τ ό τ ε ό ν ο μ α
ε ί χ α ν σ τ ι β λ έ π ο υ ν α λ λ ά η τ α ν α ν ί κ α ν α ν ά δ ο υ ν τ ό ν
α λ η θ ι ν ό Χ ρ ι σ τ ό Κ α ί σ τ α ν τ ό ν δ ο υ μ ε θ ά τ ρ έ ξ ο υ μ ε σ τ ό ν
π ι ό α κ ρ ι β ό μ α ς φ ί λ ο σ π ω ς έ τ ρ ε ξ ε ό Φ ί λ ι π π ο ς σ τ ό ν Ν α θ α
ν α ή λ κ α ί θ ά τ ό ν κ α λ έ σ ο υ μ ε ν ά ρ θ η ν ά δ ε ί κ ι α υ τ ό ς σ σ ο
κ ι ά ν α μ φ ι β ά λ λ ε ι γ ι ά τ ό κ α λ ό π ο ύ μ π ο ρ ε ί ν ά έ ρ θ ε ι α π ό
τ ή Ν α ζ α ρ έ τ Έ τ σ ι σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι τ ό μ ι κ ρ ό π ο ί μ ν ι ο ή
μ ι κ ρ ή τ ο π ι κ ή ε κ κ λ η σ ί α Ο ί α λ η θ ι ν ο ί Ι σ ρ α η λ ί τ ε ς β ρ ί σ κ ο υ ν
ό έ ν α ς τ ό ν ά λ λ ο ν κ α ί έ ρ χ ο ν τ α ι μ α ζ ί σ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό λ α ϊ κ ο ί
κ α ί ί ε ρ ε ί ς κ α ί Ε π ί σ κ ο π ο ι
50
Α υ τ ή ή δ ρ α μ α τ ι κ ή α λ λ ά ε υ λ ο γ η μ έ ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α
ε ί ν α ι ή δ η α π ό δ ε κ α ε τ ί ε ς γ ν ω σ η σ τ ή Ρ ω σ ί α Ή λ ε γ ο μ έ
ν η Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν Κ α τ α κ ο μ β ω ν δ έ ν έ χ ε ι κ α μ ι ά ε ξ ω τ ε
ρ ι κ ή ό μ ο ι ό τ η τ α μ έ τ ί ς ό ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς π ο ύ ξ έ
ρ υ μ ε κ α ί μ ό ν ο ν μ έ τ ί ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς τ η ς ε π ο χ η ς τ ω ν μ ε γ ά
λ ω ν δ ι ω γ μ ω ν ό μ ο ι ά ζ ε ι Ή κ α τ ά σ τ α σ η π ο ύ ε π ι κ ρ α τ ε ί τ ώ ρ α
σ τ ή Ρ ω σ ί α σ ι γ ά σ ι γ ά θ ά γ ε ν ι κ ε υ θ ε ί π α ν τ ο υ Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
Έ π ί σ κ ο π ο ι ε λ ά χ ι σ τ ο ι δ ι ά σ π α ρ τ ο ι σ τ ό ν κ ό σ μ ο κ ρ υ μ μ έ
ν ι κ α ί ά γ ν ω σ τ ο ι σ τ ο ύ ς π ο λ λ ο ύ ς Ι ε ρ ε ί ς μ ε τ ρ η μ έ ν ο ι θ ά
ε κ τ ε λ ο υ ν α π ο σ τ ο λ ι κ έ ς π ε ρ ι ο δ ε ί ε ς α π ό π ό λ η σ έ π ό λ η α π ό
ε ν ο ρ ί α σ έ ε ν ο ρ ί α α π ό χ ώ ρ α σ έ χ ώ ρ α α ν α κ ο υ φ ί ζ ο ν τ α ς
τ ί ς π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν π ι σ τ ω ν κ α ί έ ν ώ ν ο ν τ ά ς τ ο υ ς
δ λ ο υ ς γ ν ω σ τ ο ύ ς κ α ί α γ ν ώ σ τ ο υ ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς μ έ τ ο ύ ς
ά φ θ α ρ τ ο υ ς δ ε σ μ ο ύ ς τ ο υ α ν α σ τ η μ έ ν ο υ Σ ώ μ α τ ο ς κ α ί Α ϊ μ α ­
τ ο ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ...
Κ α ί ή ε π ο χ ή τ ο υ Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ θ ά π ρ ο χ ω ρ ε ί π ρ ό ς τ ή ν
α π ο κ ο ρ ύ φ ω σ η τ η ς Τ ό π ο ί μ ν ι ο τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ δ λ ο κ α ί θ ά
μ ι κ ρ α ί ν ε ι Ό μ ω ς δ σ ο π ι ό δ υ ν α τ ό ς ό π ό ν ο ς τ ω ν ή μ ε ρ ω ν
π ο ύ έ ρ χ ο ν τ α ι τ ό σ ο κ ο ν τ ύ τ ε ρ ά μ α ς θ ά ε ί ν α ι ό Κ ύ ρ ι ο ς
φ θ ά ν ε ι ν ά μ ε ί ν ο υ μ ε π ι σ τ ο ί μ έ χ ρ ι τ ό τ έ λ ο ς Τ ό π λ ο ί ο π ο ύ
μ α ς έ φ ε ρ ε μ έ χ ρ ι ε δ ω ή σ υ ν ο δ ι κ ή δ ι ο ι κ η τ ι Κ ό ρ γ α ν ω μ έ
ν η μ ο ρ φ ή τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ξ ώ κ ε ι λ ε σ τ ά ρ η χ ά τ η ς α π ο
σ τ α σ ί α ς κ α ί δ ι α λ ύ ε τ α ι α π ό τ ή β ί α τ ω ν κ υ μ ά τ ω ν ...». Π ε
ρ ι δ ι ό ν ο ί Ρ ί ζ ε ς Δ ε κ 1982, σ 3-4).
Δ ι ά τ ή ν κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η λ ο ι π ό ν κ α ί μ ό ν ο ν α ϊ ρ ε σ ι ν τ ο υ
Σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ο υ τ ό Φ α ν ά ρ ι ο ν ε ί ν α ι ά ξ ι ο ν π ά σ η ς α κ ο ι ν ω
ν η σ ί α ς Τ ό δ τ ι κ ο ι ν ω ν ε ί σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ί τ ο ί ς α ί ρ ε τ ι κ ο ί ς
λ α τ ί ν ο ι ς τ ο υ τ ο ε ί ν α ι ά λ λ ο κ ε φ ά λ α ι ο ν τ ό ό π ο ί ο ν ε π α υ
ξ ά ν ε ι κ α ί δ έ ν ε λ α τ τ ώ ν ε ι τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν τ ω ν
π ι σ τ ω ν
Π ά ν τ α τ α υ τ α τ ν ά γ κ α σ α ν κ α ί μ ή ζ η λ ω τ ι κ ά δ η μ ο
51
σ ι ο γ ρ α φ ι κ ά φ ύ λ λ α τ ω ν Ά θ η ν ω ν ν ά ε π ι τ ε θ ο ϋ ν δ ρ ι μ έ ω ς
κ α τ ά τ ο ϋ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α ί τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ γ ρ ά φ ο ν τ ε ς
μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν κ α ί τ ά ε ξ η ς
Κ λ α ύ σ α τ ε κ α ί α ν α γ γ ε ί λ α τ ε Π έ π τ ω κ ε Δ η μ ή τ ρ ι ο ς κ α ί
ο ί σ ύ ν α υ τ φ κ α ί δ ι α θ έ σ ε ι κ α ί φ ρ ο ν ή μ α τ ι κ α ί λ ό γ φ κ α ί
π ρ ά ξ ε ι Ή θ έ τ η σ ε ό δ υ σ τ υ χ ή ς κ α ί θ ε ο π α ρ ά δ ο τ α δ ό γ μ α τ α
κ α ί θ ε ί ο υ ς ν ό μ ο υ ς κ α ί ά γ ί ο υ ς Π α τ έ ρ α ς κ α ί Ί ε ρ ά ν Π α ρ ά
δ σ ι ν κ α ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Έ κ κ λ η σ ί α ν κ α ί γ ε ν ι κ ω ς τ ή ν π ί σ τ ι ν
τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ό κ ο ι ν ω ν ω ν Δ η μ η τ ρ ί φ α ί ρ έ σ ε ι κ ο ι ν ω ν ε ι
Ό μ ν η μ ο ν ε ύ ω ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν σ υ ν α π ά γ ε τ α ι μ ε τ ά τ ο ύ τ ο υ τ τ ι
α ί ρ ε τ ι κ Τ ι α π ω λ ε ί ι χ ... Ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς λ ο ι π ό ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ς κ α ί
ο ί σ ύ ν α υ τ φ κ α τ ά τ ο ύ ς Ί Κ α ν ό ν α ς ε ί ν α ι κ α ί α φ ω ρ ι σ μ έ
ν ο ι κ α ί κ α θ η ρ η μ έ ν ο ι ... Ο ί μ ή κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ ε ς Δ η μ η τ ρ ί φ κ α ί
τ ο ι ς σ ύ ν α υ τ φ ε ί ν α ι τ ι μ η ς κ α ί α π ο δ ο χ η ς ά ξ ι ο ι ώ ς ο ί
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι π α ρ α γ γ έ λ ο υ σ ι ν ο ί γ ι ο ι δ ι ά τ ο ϋ ά γ ί ο υ Σ ω
φ ρ ο ν ί ο υ Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Ε Π 87, 3369-3372) κ α ί τ ο ϋ Ι Ε
Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ Κ α λ ή Ό μ ο λ ο γ ί α
1.1.'80).
Μ ε τ ά τ ά α ν ω τ έ ρ ω α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ν ε ί ς π ό σ ο μ α
τ α ι ο π ο ν ο ϋ ν δ σ ο ι π ρ ο σ π α θ ο ϋ ν κ λ η ρ ι κ ο ί 11 λ α ϊ κ ο ί ν ά
δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν τ ή ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ α τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α
κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς Μ ε τ α ξ ύ α υ τ ώ ν κ α ί ό Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς
Κ Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς ό ό π ο ι ο ς σ έ σ χ ε τ ι κ ή μ ε λ έ τ η τ ο υ α π ό τ ό
1982 π ρ ο σ π α θ ε ι ν ά α μ ν η σ τ ε ύ σ η τ ά ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο ϋ σ υ ν α
δ έ λ φ υ τ ο υ Χ ρ υ σ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ κ α ί ν ά κ α τ α δ ι κ ά σ η
σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ή ν α ν τ ί δ ρ α σ ι ν τ ο ϋ π ι σ τ ο ϋ λ α ο ϋ
Έ σ χ ά τ ω ς τ ό ν ε μ ι μ ή θ η κ α ί ό Κ Δ Κ ό κ ο ρ η ς τ ο ν ί ζ ω ν
σ έ σ χ ε τ ι κ ή μ ε λ έ τ η τ ο υ δ τ ι η τ ο ε π ι β ε β λ η μ έ ν η ή α λ λ α γ ή
τ ο ϋ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ α δ ι α φ ο ρ ώ ν ά ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α τ ό 80%
τ ο ϋ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς γ η ς α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ό π α λ α ι ό ν
ε ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν ρ ω τ ω μ ε ν ' Α φ ο ϋ η τ ο λ ο ι π ό ν ε π ι β ε β λ η μ έ ν η
52
κ α ί ο ρ θ ή ή α λ λ α γ ή τ ό τ ε δ ι α τ ί έ ώ ρ τ α σ α ν τ ό 1999 ο λ ο ι ο Ι
ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ι σ τ ά Ί ε ρ ο σ ό λ υ μ α μ έ τ ό
π α λ α ι ό ν τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α Δ υ σ τ υ χ ω ς τ ό π ε ϊ σ μ α τ η ς
κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς έ χ ε ι π ά ν τ ο τ ε ώ ς κ α τ ά λ η ξ ι ν τ ή ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν
π ο ύ τ ό σ ο φ α ν ε ρ ά α κ ο λ ο υ θ ο υ ν σ Ι μ ε ρ α ο Ι κ α ι ν ο τ ό μ ο ι ...
τ α ψ ε ύ δ η τ ω ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν
Τ ό δ υ σ τ ύ χ η μ α ε ί ν α ι ο τ ι ε ν ω ο Ι ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ε ς κ λ η
ρ ι κ ο ί κ α ί λ ο ι π ο ί θ ε ο λ ό γ ο ι β λ έ π ο υ ν τ ή ν π ρ ο δ ο σ ί α τ η ς Π ί
σ τ ε ω ς π ο ύ σ υ ν τ ε λ ε ι τ α ι π λ έ ο ν α π ρ ο κ α λ ύ π τ ω ς ό χ ι μ ό ν ο
δ έ ν δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι κ α ί δ έ ν δ ι α χ ω ρ ί ζ ο υ ν ε υ θ υ ν ε ς α λ λ ά
γ ι ά ν ά σ υ γ κ ρ α τ ή σ ο υ ν τ ό ν ε υ σ ε β η Λ α ό τ ο υ Θ ε ο υ π ο ύ
σ κ α ν δ α λ ί ζ ε τ α ι α π ό τ ί ς π α ρ α σ π ο ν δ ί ε ς τ ω ν π ο ι μ έ ν ω ν τ ο υ
ψ ε ύ δ ο ν τ α ι κ α ί α λ λ ο υ Δ ι α δ ί δ ο υ ν δ η λ α δ ή ψ ε υ δ ό μ ε ν ο ι ε ν
γ ν ώ σ ε ι τ ο υ ς ο τ ι τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν τ ά μ υ σ τ ή ρ ι α
δ έ ν α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ή ν Π ο λ ι τ ε ί α
Δ υ σ τ υ χ ω ς δ μ ω ς γ ι α υ τ ο ύ ς κ α ί μ έ α υ τ ό τ ό ε ν σ υ ν ε ί
δ η τ ο ψ ε υ δ ο ς τ ο υ ς δ ε ί χ ν ο υ ν π ό σ ο ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ ο υ ή μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ κ α ί ή α ί ρ ε σ ι ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ τ ο ύ ς έ χ ο υ ν
α π ο μ α κ ρ ύ ν ε ι α π ό Τ Ι ν α λ ή θ ε ι α κ α ί τ ή ν α γ ά π η τ ο υ Χ ρ ι
σ τ ο υ δ ι ό τ ι ο Ι Κ λ η ρ ι κ ο ί τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν
α Ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ό κ ρ ά τ ο ς ώ ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
Κ λ η ρ ι κ ο ί
β Τ ε λ ο υ ν α ν ε μ π ό δ ι σ τ α δ λ ε ς τ ί ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ε ς Ι ε ρ ο
π ρ α ξ ί ε ς σ έ Ι δ ι α ι τ έ ρ ο υ ς Ν α ο ύ ς ο Ι ό π ο ϊ ο ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ ν 11
α ν ε γ ε ί ρ ο ν τ α ι μ έ κ α ν ο ν ι κ ή ά δ ε ι α
ι
40. Β λ Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Υ γ ε ί α ς Π ρ ο ν ο ί α ς κ α ί Κ ο ι ν ω ν κ ω ν Ά σ φ α λ ί σ ε ω ν
,Α π ό φ α σ ι ς 30.9.1985. ;
41. Β λ Ε γ κ υ κ λ ί ο υ ς υ ρ γ ε ί υ Χ Ο Π ύ π ά ρ ι θ μ 137/15.10.1981 κ α ί
53
γ Τ ά τ ε λ ο ύ μ ε ν α α π ό α υ τ ο ύ ς Ι ε ρ ά Μ υ σ τ ή ρ ι α Β α
π τ ί σ ε ι ς Γ ά μ ο ι α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι ύ π ό τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς
δ Κ α ί κ α τ α χ ω ρ ο υ ν τ α ι σ τ ά Λ η ξ ι α ρ χ ι κ ά Β ι β λ ί α τ ο υ
Κ ρ ά τ ο υ ς
ε Ό λ α α υ τ ά τ ά ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι ή δ ή λ ω σ ι ς τ ο ύ Υ π ο υ ρ
γ ε ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς κ α ί Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν π ο ύ α π ο τ ε λ ε ί μ έ ρ ο ς
τ ο υ ν έ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς (1975): Ο ί ο ύ τ ω ς α υ τ ο
α π ο κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι Γ ν ι Ί σ ι ο ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί Π α λ α ι ο
η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι δ ύ ν α ν τ α ι ν ά τ ε λ ο υ ν α κ ω λ ύ τ ω ς τ ά λ α τ ρ ε υ
τ ι κ ά
ι
ι
Ι
.,
Ι
ι
Ι
1/
ι
Ι
t
τ ω ν κ α θ ή κ ο ν τ α Μ η τ ρ Κ υ π ρ ι α ν ο υ μ ν έ ρ γ σ 33).
91/1.6.1982. Ε π ί σ η ς Ε γ κ υ κ λ ί ο υ ς Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς δ π ά ρ ι θ μ
132010/17.12.1966, 40289/14.4.1967 κ α ί 33159:18.3.1969. Κ α ί τ ό
κ υ ρ ι ώ τ ε ρ ο ν τ ή ν γ ν ω μ ο δ ό τ η σ ι ν τ η ς Ό λ ο μ ε λ ε ί α ς τ ώ ν Ν ο μ ι κ ώ ν Σ υ μ β ο ύ λ ω ν
Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς δ η ά ρ ι θ μ 749/1986 κ α ί δ π ό ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν η ς Σ ε π τ 1986
γ ε ν ο μ έ ν η ν δ ε κ τ ή ν κ α ί ά π ό ά ρ μ ό δ ι ο ν Υ π ο υ ρ γ ό ν δ ι ό τ η ς ό π ο ί α ς ε κ ρ ί θ η κ α ί
μ ά λ ι σ τ α δ ι ό σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ η ς π λ ε ι ο ψ η φ ί α Ο Τ Ι δ ι ό τ ή ν ά ν έ γ ε ρ σ ι ν Ι ε ρ ώ ν Ν α ώ ν
Γ ν η σ ί ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ά ρ κ ε ί ή ε φ α ρ μ ο γ ή τ ώ ν Γ ε ν ι κ ώ ν Π ο λ ε ο
δ ο μ ι κ ώ ν Δ ι α τ ά ξ ε ω ν κ ο ί μ ό ν ο ν Μ η τ ρ Κ υ π ρ ι α ν ο υ μ ν ε ρ γ ο ν σ 33).
54
Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Α Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ
Α Π Ο Τ Ο Ν Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ο Κ Α Ν Α Δ Α
Μ ε τ ά μ ε γ ά λ η ς χ α ρ α ς κ α ί ί κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς δ η μ ο σ ι ε ύ ο
μ ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω τ ή ν σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ν π ο ύ π α ρ ε χ ώ ρ η σ ε ό κ Δ
Ο Ι κ ο ν ο μ ό π ο υ λ ο ς κ ά τ ο ι κ ο ς Μ ο ν τ ρ ε ά λ Μ ε Ι ς τ ό ν
δ ι ε υ θ υ ν τ ή ν τ ο ύ Έ λ λ η ν ι κ ο ύ Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ο ύ Σ τ α θ μ ο ύ τ ο ύ
Β α ν κ ο ύ β ε ρ Β κ Π α ρ ί σ η ν Σ ά β β α ν
Ο Η μ ο ν α δ ι κ ό τ η ς τ η ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ς α υ τ η ς έ γ κ ε ι τ α ι ε Ι ς
τ ό δ τ ι δ ι ά π ρ ώ τ η ν φ ο ρ ά ν μ ε τ ε δ ό θ η α π ό Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ό ν
Σ τ α θ μ ό ν τ ο ύ Κ α ν α δ ά τ ό ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν μ ή ν υ μ α τ η ς α π ο τ ε ι
χ ί σ ε ω ς α π ο μ α κ ρ ύ ν σ ε ω ς τ ω ν π ι σ τ ω ν α π ό τ ο ύ ς κ α κ ο ­
δ ο ξ ο ύ ν τ α ς π ο ι μ έ ν α ς τ ω ν μ έ σ α φ ή ν ε ι α ν κ α ί π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ν
θ ε μ ε λ ί ω σ ι ν Τ ά ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ η ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ς ε κ φ ρ ά
ζ ο υ ν α π ο λ ύ τ ω ς τ ό π α τ ε ρ ι κ ό ν - α γ ω ν ι σ τ ι κ ό ν π ν ε ύ μ α τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ί έ ρ χ ο ν τ α ι ε Ι ς μ ί α ν κ ρ ί σ ι μ ο ν ω ρ α ν ν ά
β ο η θ ή σ ο υ ν δ σ ο υ ς δ ι α τ ε λ ο ύ ν α κ ό μ η ε ν κ ο ι ν ω ν ί ι χ μ έ τ ο ύ ς
ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς ψ ε υ δ ο π ο ι μ έ ν α ς τ ω ν φ ο β ο ύ μ ε ν ο ι ν ά τ ο ύ ς
α π ο δ ο κ ι μ ά σ ο υ ν μ ή π ω ς κ α ί ε ύ ρ ε θ ο ύ ν ... ε κ τ ό ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς Δ υ σ τ υ χ ω ς μ ε ρ ι κ ο ί ε κ τ ω ν δ ο κ ο ύ ν τ ω ν ό ρ θ ο δ ο ξ ε ι ν
:";'i';'
έ χ ο υ ν τ α λ α ι π ω ρ ή σ ε ι κ α ί σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν ν ά τ α λ α ι π ω ρ ο ύ ν
i τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς π ο ύ ε π ι θ υ μ ο ύ ν κ α θ α ρ ά ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν χ ω ρ ί ς
!
σ υ μ β ι β α σ μ ο ύ ς κ α ί α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς ό μ ο λ ο γ ί ε ς π ο ύ έ χ ο υ ν
ώ ς α π ο τ έ λ ε σ μ α ή ν ... π α ρ α μ ο ν ή ν τ ο ύ π ο ι μ ν ί ο υ ύ π ό τ ό ν
55
κ α κ ό δ ο ξ ο ν π ο ι μ έ ν α τ ο υ
Ή ε ύ θ ύ ν η τ ω ν ό μ ο γ ε ν ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν τ ο υ Κ α ν α δ α ­
δ σ ω ν ή κ ο υ σ α ν τ ή ν σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ν - γ ί ν ε τ α ι π λ έ ο ν μ ε γ α λ υ
τ έ ρ α ε ά ν τ υ χ ό ν α δ ι α φ ο ρ ή σ ο υ ν σ τ ό μ ή ν υ μ ά τ η ς Ό Α γ ι ο ς
Ν ι κ ό δ η μ ο ς ό Ά γ ι ο ρ ε ί τ η ς έ γ ρ α ψ ε δ τ ι δ τ α ν ο ί Ί ε ρ ά ρ χ α ι
δ έ ν ό ρ θ ο δ ο ξ ο υ ν τ ό τ ε τ ό ν λ ό γ ο ν ν ά τ ό ν έ χ ο υ ν ο ί Μ ο ν α χ ο ί
Κ α ι ρ ό ς ν ά π ρ ο σ τ ε θ Ί Ί κ α ί δ τ α ν κ α ί α υ τ ο ί σ τ ή ν π λ ε ι ο ν ό
τ η τ ά τ ω ν α δ ι α φ ο ρ ή σ ο υ ν τ ό τ ε τ ό ν λ ό γ ο ν ν ά τ ό ν έ χ η ό
π ι σ τ ό ς λ α ό ς τ ο ύ Θ ε ο ύ δ π ω ς α κ ρ ι β ω ς ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι δ ι ά
τ η ς Έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν τ η ς Ά ν α τ ο λ η ς (1848).
Ε Ι ς τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω Έ γ κ ύ κ λ ι ο ν σ α φ ω ς τ ο ν ί ζ ε τ α ι δ τ ι «...
ύ π ε ρ α σ π ι σ τ ή ς τ η ς Θ ρ η σ κ ε ί α ς έ σ τ ί ν α ύ τ ό τ ό σ ω μ α τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ή τ ο ι α υ τ ό ς ό λ α ό ς δ σ τ ι ς ε θ έ λ ε ι τ ό θ ρ ή
σ ε υ μ α α ύ τ ο υ α Ι ω ν ί ω ς α μ ε τ ά β λ η τ ο ν κ α ί ό μ ο ε ι δ έ ς τ φ
- ,
τ ω ν π α τ ε ρ ω ν α υ τ ο υ ...».
Ά π ό τ ή ν Έ λ λ ά δ α σ τ έ λ λ ο μ ε ν τ ά θ ε ρ μ ά μ α ς σ υ γ χ α ρ η
τ ή ρ ι α σ τ ά δ ύ ο ε κ λ ε κ τ ά κ α ί ε υ σ ε β η τ έ κ ν α τ η ς δ ι ά τ ή ν
μ ε γ ί σ τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά ν τ ω ν π ρ ό ς τ ο ύ ς ε ν Κ α ν α δ ζ Χ Ό ρ θ ο δ ό
ξ ο υ ς ό μ ο γ ε ν ε ί ς Ε υ χ ό μ ε θ α ε κ κ α ρ δ ί α ς ό λ ό γ ο ς τ ω ν ν ά
t:/ , ι , _ _ , , ,
ε υ ρ η α π η χ η σ ι ν σ τ ι ς ψ υ χ ε ς τ ω ν π ι σ τ ω ν κ α ι σ υ ν τ ο μ ω ς ν α
π ρ ο σ τ ε θ ο υ ν π ο λ λ ο ί ε ξ α υ τ ω ν - ε ί θ ε ο ί π ά ν τ ε ς - σ τ ό ή δ η
ά π ό τ ή ν δ ε κ α ε τ ί α ν τ ο ύ 1970 ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ν μ έ τ ω π ο ν τ η ς
ε ν Κ α ν α δ ζ Χ α κ α ι ν ο τ ο μ Ι τ ο υ ρ θ δ ξ ί α ς
Ε ί θ ε ε π ί σ η ς ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ς α υ τ ή ν ά γ ί ν η α Ι τ ί α α υ τ ο
κ ρ ι τ ι κ η ς τ ω ν ε ν Ε λ λ ά δ ι ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν κ α ί λ α ϊ
κ ω ν ο ί ό π ο ί ο ι ε π ί δ ε κ α ε τ ί ε ς τ ώ ρ α κ ο ι ν ω ν ο υ ν α τ α ρ ά χ ω ς
μ ε τ ά τ ω ν Έ π ι σ κ ό π ω ν τ ω ν τ ω ν ύ π ο σ τ η ρ ι κ τ ω ν κ α ί δ ο ρ υ
φ ό ρ ω ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ύ α ί ω ν ο ς μ α ς
Τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν π ο ύ α κ ο λ ο υ θ ε ί α π ο τ ε λ ε ί μ έ ρ ο ς τ η ς σ υ ν
ε ν τ ε ύ ξ ε ω ς τ ή ν ό π ο ί α ε λ π ί ζ ο μ ε ν ν ά ό λ ο κ λ η ρ ώ σ ω μ ε ν π ρ ο
σ ε χ ω ς
56
Β - Α δ ε λ φ έ Δ η μ ή τ ρ ι ε ή ι ε ρ ά ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ς ε Ι ς τ ό ν ά
σ υ μ β ά λ λ ω ε Ι ς τ ό ξ ε σ κ έ π α σ μ α τ ω ν δ ο λ ι ο φ θ ο ρ έ ω ν τ η ς ό ρ
θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ώ ς μ α ς κ α ί τ ω ν ε χ θ ρ ω ν α υ τ η ς π ο ύ σ κ ε υ ω
ρ ο υ ν ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ί ή ε π ι θ υ μ ί α μ ο υ δ π ω ς
ο ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Έ λ λ η ν ε ς γ ν ω ρ ί σ ο υ ν β α θ ύ τ ε ρ ο ν τ ή ν α λ ή
θ ε ι α ν μ έ φ έ ρ ν ε ι γ ι ά μ ι ά α κ ό μ η φ ο ρ ά σ έ τ η λ ε φ ω ν ι κ ή
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α μ α ζ ί σ α ς γ ι ά ν ά σ υ ζ η τ ή σ ω μ ε τ ό π ά ν τ α ε π ί
κ α ι ρ ο ν θ έ μ α τ ο υ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ
Μ Ά δ ε λ φ έ μ ο υ Π α ρ ί σ η δ π ω ς π ά ν τ α έ τ σ ι κ α ί τ ώ ρ α
ε ί μ α ι π ρ ό θ υ μ ο ς ν ά σ υ ζ η τ ή σ ω μ ε ν ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ ε ς κ α ί τ ί ς ά λ
λ ε ς π λ ε υ ρ έ ς τ ο υ π ε ρ ί Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ θ έ μ α τ ο ς χ ά ρ ι ν τ η ς
α λ η θ ε ί α ς ή γ ν ω σ ι ς τ η ς ό π ο ί α ς ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν
α π ό π ά σ η ς π λ ά ν η ς κ α ί π α γ ί δ ο ς
Β - Α ρ χ ί ζ ω μ έ τ ν π ρ ώ τ η ν ε ρ ώ τ η σ ι ν Τ ί ζ η τ ε ϊ ό Θ ε ό ς
κ α ί ή Έ κ κ λ η σ ί α ν ά π ρ ά ξ ο υ ν ο ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί
κ λ η ρ ι κ ο ί κ α ί λ α ϊ κ ο ί δ τ α ν ό ε π ί σ κ ο π ό ς τ ω ν ε ί ν α ι ύ π ο
σ τ η ρ ι κ τ ή ς τ η ς π α ν α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
Μ Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι ή Έ κ κ λ η σ ί α ε ί ν α ι μ ί α μ ί α ε ί ν α ι
κ α ί 11 ε υ θ ύ ν η π ο ύ β α ρ ύ ν ε ι δ λ ο υ ς δ λ α τ ά μ έ λ η τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς έ ν α ν τ ι τ η ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς Σ τ ή ν π ρ ο
κ ε ι μ έ ν η π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ο ι π ι σ τ ο ί π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο υ ν μ έ α γ ω ν ί α
ν ά δ ο υ ν π ω ς θ ά α ν τ ι δ ρ ά σ η ό ε π ί σ κ ο π ό ς τ ω ν 11 ά λ λ ο ι
ε π ί σ κ ο π ο ι ά λ λ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν δ ι ά ν ά ε ν ε ρ
γ ή σ υ ν α ν α λ ό γ ω ς

ι
Β - Δ η λ α δ Ι ά ν ό ε π ί σ κ ο π ό ς τ ω ν α ν τ ι δ ρ ά σ η π α τ ε ρ ι κ ω ς "·-i:
..." i
τ ό τ ε ύ π ο χ ρ ε Ο ύ ν τ α ι ν ά τ ο υ σ υ μ π α ρ α σ τ α θ ο υ ν μ έ κ ά θ ε δ υ
1 __ . _
' ..Ά ι ..;.'· .. .f,_
ν α τ ό ν τ ρ ό π ο ν α υ τ ό δ έ ν θ έ λ ε τ ε ν ά π η τ ε

Μ - Ν α ί α υ τ ό α κ ρ ι β ω ς
Β - Α ν δ μ ω ς δ έ ν α ν τ ι δ ρ ά σ η ό ε π ί σ κ ο π ό ς τ ω ν ο ύ τ ε
ο ι σ υ ν ε π ί σ κ ο π ο ί τ ο υ κ α ί α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν ε π ί σ κ ο π ο ι α λ λ ω ν
ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ύ π ο χ ρ ε ο υ ν τ α ι ν ά σ υ μ π α ρ α σ τ α
57
..
,
θ ο ϋ ν σ ' α υ τ ο ύ ς ;
Μ . ­ Π ι σ τ ε ύ ω δ τ ι ύ π ο χ ρ ε ο ϋ ν τ α ι . Κ α ί μ ά λ ι σ τ α α ν ο ί
α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ε κ ε ί ν ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν κ λ ι μ α ­
κ ω θ ο υ ν κ α ί κ α τ α λ ή ξ ο υ ν ε ι ς δ ι α κ ο π ή ν τ η ς ε κ κ λ η σ ι α ­
σ τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ ά τ ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν ,
τ ό τ ε ο ί π ι σ τ ο ί , δ σ ο ι κ λ η ρ ι κ ο ί κ α ί λ α ϊ κ ο ί π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν
π ι σ τ ο ί ε ι ς τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν , ύ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι ν ά έ χ ο υ ν ε κ ­
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ό ν ο ν μ έ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ε π ι σ κ ό ­
π ο υ ς , ε ι τ ε α υ τ ο ί ε ί ν α ι < Έ λ λ η ν ε ς , ε ι τ ε ρ ω σ ο ι , ε ι τ ε Σ έ ρ β ο ι
κ . λ π . , α ρ κ ε ι ν ά ε ί ν α ι ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α ί ό χ ι ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί .
. Ι
Ο ί π α τ έ ρ ε ς τ η ς ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο ν ί ζ ο υ ν δ τ ι ε χ θ ρ ο ί τ ο ϋ Θ ε ο ύ
ε ί ν α ι ό χ ι μ ό ν ο ν ο ί δ ι ά φ ο ρ ο ι α ί ρ ε τ ι κ ο ί , α λ λ ά κ α ί ο ί έ χ ο ­
ν τ ε ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ ' α υ τ ω ν .
Β . - < Υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν μ ε ρ ι κ ο ί , δ τ ι ο ί π ι σ τ ο ί π ρ έ π ε ι ν ά
π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν π ρ ω τ α τ ή ν Σ υ ν ο δ ι κ ή ν κ α τ α δ ί κ η ν τ ο υ ε π ι ­
σ κ ό π ο υ ε κ ε ί ν ο υ π ο ύ κ η ρ ύ τ τ ε ι α ϊ ρ ε σ ι ν κ α ί κ α τ ό π ι ν ν ά
α π ο σ χ ι σ θ ο ύ ν α π ' α υ τ ό ν . Δ ι ό τ ι , α ν α π ο σ χ ι σ θ ο ύ ν π ρ ό σ υ ν ο ­
δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ μ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ϋ ν τ ά χ α σ χ ί σ μ α ε ν τ η Έ κ ­
κ λ η σ ί C ; Χ . Έ σ ε ι ς π ω ς τ ό σ χ ο λ ι ά ζ ε τ ε α υ τ ό ;
Μ . ­ Ο ί λ έ γ ο ν τ ε ς α υ τ ά έ ρ χ ο ν τ α ι ε ι ς α ν τ ί θ ε σ ι ν μ έ τ ο ύ ς
α γ ί ο υ ς π α τ έ ρ α ς . Ο ί π α τ έ ρ ε ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς σ τ ή ν ε π ο χ ή
τ ο υ ς , σ έ π α ρ ό μ ο ι ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , δ έ ν ή θ ε λ α ν κ α μ μ ί α ν ε κ ­
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ έ τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς . < Η α π ό ­
σ χ ι σ ι ς α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι , δ τ α ν ό ε π ί σ κ ο π ο ς σ φ ά λ λ η ω ς α τ ο ­
μ ο ν , σ τ ή ν ι δ ι ω τ ι κ ή τ ο υ ζ ω ή . < Ό τ α ν δ μ ω ς σ φ ά λ λ η π ε ρ ί
" ~ ., ι _.".­
τ η ν π ι σ τ ι ν , η α π ο τ ε ι Χ ι σ ι ς σ υ ν ι σ τ α τ α ι ε κ μ ε ρ ο υ ς τ ω ν π α ­
τ έ ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς , τ ω ν < Ι . Κ α ν ό ν ω ν κ α ί τ η ς < Α γ ί α ς
.' Γ ρ α φ η ς .
, .
,··1·' Ι
58
Π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς α π ο φ ά σ ε ω ς
Β . - Π α ρ α κ α λ ω ν ά μ α ς α ν α φ έ ρ ε τ ε ο ν ό μ α τ α α γ ί ω ν π α ­
τ έ ρ ω ν π ο ύ α π ε σ χ ί σ θ η σ α ν α μ έ σ ω ς α π ό τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ ε π ι ­
σ κ ό π ο υ , π ρ ο τ ο υ ν ά κ α τ α δ ι κ α σ θ η ό α ί ρ ε τ ι κ ό ς ε π ί σ κ ο π ο ς
ύ π ό τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ .
Μ . - Σ α ς α ν α φ έ ρ ω τ ό ν α γ ι ώ τ α τ ο ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Ά λ ε ­
ξ α ν δ ρ ε ί α ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ν , ό ό π ο ϊ ο ς π ρ ο έ τ ρ ε π ε τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς
τ η ς Κ ω ν / λ ε ω ς , κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α ί λ α ϊ κ ο ύ ς , ν ά α π έ χ ο υ ν τ η ς
κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ά κ η ρ ύ σ σ ο ν τ ο ς Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ , α ν κ α ί
δ ε ν ε ί χ ε σ υ ν έ λ θ η α κ ό μ η σ ύ ν ο δ ο ς π ρ ό ς κ α τ α δ ί κ η ν τ ο υ .
Κ α ί σ η μ ε ι ώ σ α τ ε , δ τ ι δ τ α ν ό θ ε ί ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς π ρ ο έ τ ρ ε π ε
μ έ τ ά λ ό γ ι α α υ τ ά τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς τ η ς Κ ω ν / λ ε ω ς , α υ τ ο ί
ε ί χ α ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς δ ι α κ ό ψ ε ι κ ο ι ν ω ν ί α ν μ έ τ ό ν κ α κ ό ­
δ ο ξ ο ν π ο ι μ ε ν ά ρ χ η τ ω ν , τ ό ν Ν ε σ τ ό ρ ι ο ν . Έ π ί σ η ς ό α γ ι ο ς
Ύ π ά τ ι ο ς , π ο ύ μ ό λ ι ς ε π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η τ ή ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν τ ο υ
Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ , δ ι έ κ ο ψ ε τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ό τ ο υ , π ρ ί ν κ α ν σ υ ν έ λ ­
θ η Σ ύ ν ο δ ο ς π ρ ό ς κ α τ α δ ί κ η ν τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ .
"Α λ λ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α : Ό α γ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς ό ό μ ο λ ο γ η τ ή ς δ ι ­
. {$
'_1
έ κ ο ψ ε π α σ α ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ό σ υ ν ο δ ι κ η ς
δ ι α γ ν ώ μ η ς , μ ε θ Ό δ λ φ ν σ χ ε δ ό ν τ ω ν θ ρ ό ν ω ν Ά ν α τ ο λ η ς κ α ί
Δ ύ σ ε ω ς , έ ν ε κ α τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Μ ο ν ο θ ε λ η τ ι σ μ ο υ , ω σ τ ε
ν ά θ ε ω ρ η τ α ι ύ π ό τ ω ν α ν τ ι π ά λ ω ν τ ο υ ώ ς ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς
τ ά χ α ε κ τ ό ς Έ κ κ λ η σ ί α ς . τ ο υ έ λ ε γ α ν : π ο ι α ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
ε ί σ α ι ; τ ο υ Β υ ζ α ν τ ί ο υ , τ η ς Ρ ώ μ η ς , τ η ς Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς , τ η ς
,Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς ; π ο ί α ς ; δ λ α ι α υ τ α ί έ χ ο υ ν έ ν ω θ η . Έ ά ν λ ο ι ­
π ό ν ε ί σ α ι μ έ λ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ ν ώ σ ο υ κ α ί σ ύ . Κ α ί
τ ό τ ε ό α γ ι ο ς α π ή ν τ η σ ε ν : « μ έ λ η τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ί ν α ι δ σ ο ι
έ χ ο υ ν τ ή ν ό μ ο λ ο γ ί α ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς χ ά ρ ι ν α υ ­
τ η ς ε ί μ α ι έ τ ο ι μ ο ς κ α ί ν ά α π ο θ ά ν ω » . Κ α ί τ έ λ ο ς , ο ί π ρ ό
τ η ς έ β δ ό μ η ς σ ι κ . Σ υ ν ό δ ο υ α θ λ ή σ α ν τ ε ς ε Ι κ ο ν ό φ ι λ ο ι , κ λ η ­
59
ρ ι κ ο ί κ α ί λ α ϊ κ ο ί δ ι ε τ έ λ ε σ α ν ε ν α κ ο ι ν ω ν η σ ί χ π ρ ό ς τ ο ύ ς
ε ι κ ο ν ο μ ά χ ο υ ς ε π ί ό λ ο κ λ ή ρ ο υ ς δ ε κ α ε τ ί α ς γ ι ά τ ή ν κ α λ ή
ό μ ο λ ο γ ί α τ η ς π ί σ τ ε ω ς
Β - Μ έ α υ τ ά π ο ύ μ ο υ ε ί π α τ ε κ Ο Ι κ ο ν ο μ ό π ο υ λ ε μ ο υ
ύ π ε ν θ υ μ ί σ α τ ε τ ό ν γ Θ ε ό δ ω ρ ο ν τ ό ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν π ο ύ έ γ ρ α
ψ ε ο τ ι μ ο λ υ σ μ ό ν έ χ ε ι ή κ ο ι ν ω ν ί α ε κ μ ό ν ο υ τ ο ϋ μ ν η μ ο
ν ε υ ε ι ν τ ό ν ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο ν ε π ί σ κ ο π ο ν έ σ τ ω κ α ί ά ν ό μ ν η μ ο
ν ε ύ ω ν ε ί ν α ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς
Μ Π ο λ ύ σ ω σ τ ά Ά ς μ ή μ α τ α ι ο π ο ν ο υ ν λ ο ι π ό ν ο λ ο ι
, ­
ε κ ε ι ν ο ι π ο ύ κ α κ ω ς π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν ά δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν τ ά
α δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ α
Β Κ ύ ρ ι ε Ο Ι κ ο ν ο μ ό π ο υ λ ε σ χ ε τ ι κ ω ς μ έ δ λ α α υ τ ά θ ε ω
ρ ω α ν α γ κ α ι ο ν ν ά ε ξ ε τ α σ θ η ό τ ρ ό π ο ς μ έ τ ό ν ό π ο ι ο ν η
Έ κ κ λ η σ ί α α ν τ ι μ ε τ ώ π ι ζ ε τ ί ς έ κ ά σ τ ο τ ε ε μ φ α ν ι ζ ό μ ε ν ε ς α ί
ρ έ σ ε ι ς π ρ ί ν δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο υ ν ο ί σ χ ε τ ι κ ο ί Ι Κ α ν ό ν ε ς
Μ Π ρ ί ν δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν ο ί Κ α ν ό ν ε ς τ ί ς α ί ρ έ σ ε ι ς η
Έ κ κ λ η σ ί α τ ά ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι ζ ε ν β ά σ ε ι τ η ς ά γ Γ ρ α φ η ς η
ό π ο ί α λ έ γ ε ι Α ί ρ ε τ ι κ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν μ ε τ ά μ ί α ν κ α ί δ ε υ τ έ
ρ α ν ν ο υ θ ε σ ί α ν π α ρ α ι τ ο υ Τ ι τ 3, 10). Κ α ί π ά λ ι ν Ά λ λ
α ν η μ ε ι ς η ά γ γ ε λ ο ς ε ξ ο υ ρ α ν ο ύ ε υ α γ γ ε λ ί ζ ε τ α ι ύ μ ι ν π α ρ
ο ε υ α γ γ ε λ ι σ ά μ ε θ α ύ μ ι ν α ν ά θ ε μ α έ σ τ ω Γ α λ 1, 8). Έ π ί
σ η ς γ ρ ά φ ε ι Κ ρ α τ ε ϊ ν τ ά ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς α ς ε δ ι δ ά χ θ η μ ε ν
ε ι τ ε δ ι ά λ ό γ ο υ ε ί τ ε δ ι ε π ι σ τ ο λ η ς τ ω ν α π ο σ τ ό λ ω ν κ α ί
μ έ ν ε ι ν ε ν ο ί ς ε μ ά θ ο μ ε ν κ α ί ε π ι σ τ ώ θ η μ ε ν Κ α ί μ ή π λ α
ν α σ θ α ι ύ π ό τ ω ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν α λ λ ά γ ρ η γ ο ρ ε ϊ ν σ τ ή κ ε ι ν
,
ε ν τ η π ί σ τ ε ι έ δ ρ α ί ο υ ς γ ί γ ν ε σ θ α ι α μ ε τ α κ ι ν ή τ ο υ ς Κ α ί ό
ά γ ι ο ς Ι γ ν ά τ ι ο ς λ έ γ ε ι Φ ε ύ γ ε τ ε τ ά ς α ί ρ έ σ ε ι ς δ ι ό τ ι ε ί ν α ι
τ ο ύ δ ι α β ό λ ο υ ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς Κ α ί ό γ Έ π ι φ ά ν ι ο ς Ά π ο
σ τ ρ ε φ ε σ θ ε π ά σ α ς τ ά ς α ί ρ έ σ ε ι ς σ ά ν θ η ρ ί α έ χ ο ν τ α θ α ν α
τ η φ ό ρ ο ν δ η λ η τ ή ρ ι ο ν
Β - Δ η λ α δ ή α ί ρ ε τ ι κ ο ί ε ί ν α ι ό χ ι μ ό ν ο ν ο ί α ρ ν ο ύ μ ε ν ο ι
60
τ ά θ ε ί α δ ό γ μ α τ α α λ λ ά κ α ί ο ί α ρ ν ο ύ μ ε ν ο ι τ ό ν Ε υ α γ
γ ε λ ι κ ό ν ν ό μ ο ν ο ί α ρ ν ο ύ μ ε ν ο ι τ ά Γ ρ α φ ι κ ά ε δ ά φ ι α π ο ύ
μ α ς α ν α φ έ ρ α τ ε
Μ Μ ά λ ι σ τ α Κ α ί ό α γ Χ ρ υ σ τ ό σ τ ο μ ο ς λ έ γ ε ι Υ π ά ρ
χ ε ι κ α ί κ α λ ό σ χ ί σ μ α ύ π ά ρ χ ε ι κ α ί κ α κ ή ό μ ό ν ο ι α α λ λ ά
κ α ί κ α λ ή δ ι α φ ω ν ί α Λ ο ι π ό ν Ό σ ο ι σ υ μ φ ω ν ο ύ ν α π ο λ ύ τ ω ς
μ έ τ ή ν γ Γ ρ α φ ή ν μ έ τ ο ύ ς Ι Κ α ν ό ν α ς κ α ί γ ε ν ι κ ά μ έ
τ ή ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ α ν τ ι λ α μ
β ά ν ο ν α ι Ό τ ι 11 σ υ ν έ χ ι σ ι ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ
τ ο ύ ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς κ α θ ι σ τ α τ ό ν ο ί ο ν δ ή π ο τ ε
μ ε τ ά τ η ς μ ε ρ ί δ ο ς τ ο ϋ α ί ρ ε τ ι κ ο ϋ Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ο ί μ ή κ ο ι ν ω
ν ο ύ ν τ ε ς μ έ τ ο ύ ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν
τ ή ν ύ γ ι α α ν τ ί δ ρ α σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Ά π ο τ ε λ ο ύ ν μ έ ά λ λ α
λ ό γ ι α τ ό ύ γ ι έ ς μ έ ρ ο ς α υ τ η ς Α υ τ ό δ ι δ ά σ κ ε ι ή ί σ τ ο ρ ί α
τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς α υ τ ά π α ρ ε λ ά β ο μ ε ν ύ π ό τ ω ν
γ Π α τ έ ρ ω ν Ε ν ώ π ι ο ν α υ τ η ς τ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς έ π ρ ε π ε ό
κ ά θ ε α ν τ ι φ ρ ο ν ω ν ν ά τ α π ε ι ν ώ σ η τ ό ν έ α υ τ ό ν τ ο υ κ α ί ν ά
μ ή σ ο φ ί ζ ε τ α ι π ε ρ ι τ τ ά κ α ί ά δ ι κ α α κ ο λ ο υ θ ω ν δ ι κ ή τ ο υ
π ο λ ι τ ι κ ή ν δ ι ά τ η ς ό π ο ί α ς β λ ά π τ ε ι κ α ί τ ό ν έ α υ τ ό ν τ ο υ
κ α ί Ό σ ο υ ς κ α λ η τ η π ί σ τ ε ι σ υ μ φ ω ν ο ύ ν μ α ζ ί τ ο υ Ο Θ ε ό ς
κ α ί ή Έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ ε π ι θ υ μ ο ύ ν τ ή ν α π ο μ ά κ ρ υ ν σ ι ν τ ω ν
π ι σ τ ω ν ε κ τ ω ν α ί ρ ε τ ι ζ ό ν τ ω ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν κ α ί τ Ί ν μ έ
χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ ό μ ο λ ο γ ί α ν τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς
Β Σ υ ν ε π ω ς σ ή μ ε ρ ο ν π ο ύ 11 α ϊ ρ ε σ ι ς κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι ύ π ό
τ ω ν ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν ε π ί τ η β ά σ ε ι π ρ ο δ ο τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ κ α ί
α ί α ί ρ ε τ ι κ α ί π α ρ α σ υ ν α γ ω γ α ί χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι ώ ς α
δ ε λ φ α ί ε κ κ λ η σ ί α ι π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν τ ά ό ρ θ ό δ ο ξ α μ έ λ η
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ν ά δ ι κ α ι ο λ ο γ η θ ο ύ ν δ ι ά τ ή ν κ α τ ά κ ρ ι τ ο ν
σ ι ω π ή ν τ ω ν κ α ί Τ μ ε τ ά τ ω ν π ρ ο δ ο τ ω ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι σ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ω ν
Μ ­ Τ ό ε ρ ώ τ η μ ά σ α ς π ρ έ π ε ι ν ά α π α σ χ ο λ ή σ ε ι δ λ ο υ ς
61
.If
t
1111
Ι ί
)1
ti1
f'
ι
ι
;
τ ο ύ ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς δ ι ό τ ι ή π ρ ο δ ο σ ί α έ χ ε ι λ ά β ε ι π ο λ ύ μ ε γ ά
λ α ς δ ι α σ τ ά σ ε ι Ι δ ο ύ δ ι α τ ί α Έ γ ι ν ε α ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς τ ω ν
δ υ τ ι κ ω ν ώ ς α δ ε λ φ ω ν ε κ κ λ η σ ι ω ν β ε ξ ί σ ω σ ι ς Ό ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς Π α π ι σ μ ο ϋ κ α ί Μ ο ν ο φ υ σ ι τ ι σ μ ο υ γ ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
Κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς ε χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ν τ ο ύ ς Ι κ α ν ό ν α ς ώ ς τ ε ί
χ η α ι σ χ ο υ ς δ ο ί ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί α π η γ ό ρ ε υ σ α ν τ ό ν α ν α
β α π τ ι σ μ ό ν τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν κ α ί ά ρ α τ ή ν μ ε τ ά ν ο ι α ν α υ τ ω ν
;. "
\
ε ε π ι δ ι ώ κ ε τ α ι ά ρ χ ο ν τ ι ά ε ν τ η Έ κ κ λ η σ ί ι χ ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ
κ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ ώ ς π ά π α τ η ς Ά ν α τ ο λ η ς ... Ό λ ι α υ τ ο ί
ο ί ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί κ α τ α δ ι κ ά ζ ο υ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς δ ί χ ω ς ν ά
..
δ ι κ ά ζ ο υ ν Ο ί ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί ε κ ο ι ν ώ ν η σ α ν ε κ κ λ η
ι
σ ι α σ τ ι κ ω ς μ ε τ ά τ ω ν α μ ε τ α ν ο ή τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν Π α π ι κ ω ν
Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ω ν Μ ο ν ο φ υ σ ι τ ω ν σ υ ν ε ώ ρ τ α σ α ν σ υ μ π ρ ο σ ε υ
χ ή θ η σ α ν σ υ λ λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν α λ λ η λ ο ε υ λ ο γ ή θ η σ α ν κ α ί
",
Ι
,J
δ λ α α υ τ ά α ν τ ί θ ε τ α π ρ ό ς τ ή ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ί σ τ ι ν Λ ά β ε τ ε "
ύ π ό ψ ι ν σ α ς δ τ ι ό α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς λ έ γ ε ι
δ τ ι ο ί έ χ ο ν τ ε ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ έ α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς
δ έ ν λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι π ι σ τ ο ί
Τ ό π ρ ό β λ η μ α τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς
Β - Κ α τ ό π ι ν δ λ ω ν α υ τ ω ν ε ί ν α ι σ ο β α ρ ώ τ α τ ο ν κ α ί ε π ι
··1
1
. τ α κ τ ι κ ώ τ α τ ο ν τ ό ζ ή τ η μ α τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ε ν ν ο ω τ ή ν σ χ έ
Ι
ι
:1
σ ι ν τ ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ι σ τ ω ν έ ν α ν τ ι τ ω ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν
Ι
1I ε π ι σ κ ό π ω ν κ α ί ί ε ρ έ ω ν Π ο λ λ ο ί ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ε ύ
11,
ii.
ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ έ α π ο ρ ί α Δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν τ ί ν ά κ ά ν ο υ ν κ α ί
J.
1I
ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο υ ν ε κ κ λ η σ ι α ζ ό μ ε ν ο ι σ έ ν α ο ύ ς δ π ο υ λ ε ι τ ο υ ρ


i.1
γ ο υ ν κ λ η ρ ι κ ο ί ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ί Α λ λ ο ι π ά λ ι ν γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ ε ς
IJ
β α θ ύ τ ε ρ ο ν τ ό θ έ μ α κ α ί ε π ι θ υ μ ο υ ν τ ε ς ν ά ο ρ θ ο δ ο ξ ο υ ν ό χ ι
μ ό ν ο ν θ ε ω ρ η τ ι κ ω ς α λ λ ά κ α ί π ρ α κ τ ι κ ω ς κ α ί μ έ σ υ ν έ π ε ι α
α π ο τ ε ι χ ί ζ ο ν τ α ι ε κ τ ω ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν κ α ί ε κ κ λ η σ ι ά
62
: ι
ζ ο ν τ α ι σ έ ν α ο ύ ς π ο ύ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ ν ί ε ρ ε ί ς ό χ ι ο ι κ ο υ μ ε ν ι
σ τ α ί α λ λ ά ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ο ί ό π ο ι ο ι π ο λ ε μ ο υ ν κ α ί α ν α θ ε μ α
τ ί ζ υ ν τ ό ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ν ε ί τ ε ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί α υ τ ο ί ε ί ν α ι
Έ λ λ η ν ε ς ε ί τ ε ρ ω σ ο ι τ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς κ λ π α ρ κ ε ί ν ά ε ί ν α ι
π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι π ω ς τ ό β λ έ π ε τ ε α υ τ ό
Μ - Α δ ε λ φ έ μ ο υ ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ω δ τ ι κ α λ ω ς π ρ ά τ τ ο υ ν
δ λ ο ι ε κ ε ί ν ο ι π ο ύ α π ο μ α κ ρ ύ ν θ η σ α ν α π ό τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς
κ α ί π ρ ο δ ό τ α ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς δ ι ό τ ι α κ ρ ι β ω ς α υ τ ό κ η ρ ύ σ
σ ε ι κ α ί ή Α γ ί α Γ ρ α φ ή κ α ί ο ί Π α τ έ ρ ε ς ... Λ ο ι π ό ν ο ί Ό ρ θ ό
δ ο ξ ο ι π ρ έ π ε ι ν ά σ υ ν τ α σ σ ώ μ ε θ α μ έ τ ή ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ί σ τ ι ν
κ α ί ν ά έ χ ω μ ε κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ό ν ο ν μ έ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς
Β Δ ι ε ρ ω τ ω μ α ι γ ι ά π ο ι ό λ ό γ ο ν ε π ι κ ρ α τ ε ί σ τ ί ς ή μ έ
ρ ε ς μ α ς τ ό σ ο φ ο β ε ρ ή α δ ρ ά ν ε ι α τ ό σ η α φ α σ ί α γ ι ά τ ά θ έ
μ α τ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς α φ α σ ί α π ο ύ α π ό κ α ι ρ ό έ χ ε ι π ε ρ ά σ ε ι
" , - ,- -
π ι α σ τ η ν π ε ρ ι ο χ η τ η ς κ α τ α φ ρ ο ν η σ ε ω ς τ ω ν ι ε ρ ω ν κ α ι ο
σ ί ω ν κ α ί δ έ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι ν ά δ ι ο ρ θ ώ σ ο υ ν δ ι ά τ ο υ
σ ω τ η ρ ί ο υ ε λ έ γ χ ο υ κ α ί τ η ς κ α τ α λ λ ή λ ο υ α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς τ ο ύ ς
κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς
C:, ι
. ι
Μ - Ό λ ο ι ο ί π ι σ τ ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί κ α ί λ α ϊ κ ο ί α π ό τ ή ν
σ τ ι γ μ ή ν π ο ύ θ ά π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ο υ ν τ ή ν κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η κ α κ ο
δ ο ξ ί α ν κ α θ ί σ τ α ν τ α ι σ υ ν υ π ε ύ θ υ ν ο ι μ έ τ ό ν α ί ρ ε τ ι κ ό ν ε ά ν
δ έ ν κ ά ν ο υ ν τ ό π α ν γ ι ά ν ά τ ό ν ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν σ τ ή ν α λ ή θ ε ι α
τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς Η ε φ δ σ ο ν
π α ρ α μ έ ν ε ι α μ ε τ α ν ό η τ ο ς ν ά τ ό ν α π ο β ά λ ο υ ν τ ό σ υ ν τ ο
μ ώ τ ε ρ ο ν α π ό τ ό σ ω μ α τ η ς Ε ί ν α ι α π ο κ α ρ δ ι ω τ ι κ ή ή α δ ρ ά
, Ι
ν ε ι α κ α ί σ υ ν ο δ ο ι π ο ρ ί α τ ό σ ω ν κ α ί τ ό σ ω ν κ α θ η σ υ χ α σ τ ω ν
ο ί ό π ο ί ο ι ε ν ω σ τ η λ ι τ ε ύ ο υ ν τ ο ύ ς π ρ ο δ ό τ α ς δ έ ν α π ο χ ω ρ ί
ζ ν τ α ι α π α υ τ ω ν
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ ν δ τ ι λ ύ κ ο ι β α ρ ε ί ς μ έ έ ν δ υ μ α π ρ ο β ά τ ο υ
κ α τ έ χ ο υ ν τ ο ύ ς π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ς θ ρ ό ν ο υ ς κ α ί τ ο ύ ς π ε ρ ι σ σ ο
τ έ ρ ο υ ς Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς α λ λ ά δ έ ν α π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι α π
.. Ι
63
!,
α
-.-­
Ι
:r[.
\:
:1 ι ,·
1
ι
Ι Ι
Ι
f!
I11
α υ τ ω ν ο ύ τ ε κ α ί τ ά λ ο γ ι κ ά π ρ ό β α τ α τ ά α Ι σ θ α ν ό μ ε ν α
τ ή ν π α ρ ο υ σ ί α ν τ ω ν λ ύ κ ω ν α φ ή ν ο υ ν ν ά α π ο τ ε ι χ ι σ θ ο ϋ ν
11
. i α λ λ ά κ α ί π α ρ ο τ ρ ύ ν ο υ ν ν ά μ ε ί ν ο υ ν ε Ι ς τ ή ν τ ά ξ ι ν τ ο ϋ
Ι
Ι
i
i π ο ι μ ν ί ο υ μ α ζ ί μ έ τ ο ύ ς λ ύ κ ο υ ς Μ α κ ρ υ ά α π ό τ ο ύ ς χ ρ ι
!
σ τ ο κ α π ή λ ο υ ς χ ρ ι σ τ ε μ π ό ρ ο υ ς κ α ί π ρ ο δ ό τ α ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς
"
Ύ π α κ ο ή σ τ ο ύ ς ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς Ι σ ο δ υ ν α μ ε ι μ έ π α ρ α κ ο ή
π ρ ό ς τ ο ύ ς θ ε ο φ ό ρ ο υ ς π α τ έ ρ α ς κ α ί σ υ ν ε π ω ς α π ε ί θ ε ι α π ρ ό ς
τ ό Ά γ ι ο ν Π ν ε ϋ μ α δ ι ά τ ο ϋ ό π ο ί ο υ ε λ ά λ η σ α ν ο ί Π α τ έ ρ ε ς
Α λ λ ω ς τ ε π ω ς θ ά φ α ν η ή δ ι α φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ ε κ ε ί ν ω ν π ο ύ
π ρ ο δ ί δ ο υ ν κ α ί ε κ ε ί ν ω ν π ο ύ δ έ ν π ρ ο δ ί δ ο υ ν ε ά ν κ α ί ο ί μ έ ν
κ α ί ο ί δ έ σ υ μ π ρ ο σ ε ύ χ ω ν τ α ι κ α ί σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ϋ ν
Μ έ τ έ τ ο ι ο υ ς β ο η θ ο ύ ς π ο ύ σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ϋ ν κ α ί τ ό ν
." μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν ό Β α ρ θ ο λ ο μ α ι ο ς π ρ ο χ ω ρ ε ί α ν ε μ π ό δ ι σ τ α .
Α κ ο υ σ ε α δ ε λ φ έ μ ο υ τ ή ν ε ύ θ ύ ν η ν π ο ύ έ χ ο υ ν σ ή μ ε ρ ο ν
ο ί π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ε ς σ τ ή ν ν ε ό τ η τ α π ο ρ ν ό κ α ί ν α ρ κ ω τ ι κ ά
τ ή ν Ι δ ί α ν έ χ ο υ ν κ α ί ο ί σ ι ω π ω ν τ ε ς κ α ί μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς
τ ο ύ ς ψ ε υ δ ε π ι σ κ ό π ο υ ς τ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ Κ α ί α ς έ χ ω μ ε
ύ π ό ψ ε ι μ α ς δ τ ι μ ν η μ ό σ υ ν ο ν σ η μ α ί ν ε ι ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν

,.
: κ ο ι ν ω ν ί α ν

Ι
Β Τ ό ά σ χ η μ ο ε ί ν α ι δ τ ι μ ε ρ ι κ ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί δ έ ν θ έ λ ο υ ν
,.
'.
,
ι
ν ά π α ρ α δ ε χ θ ο ϋ ν δ τ ι δ έ ν π η γ α ί ν ο υ ν κ α λ ά Ο χ ι μ ό ν ο ν
11
α ρ ν ο ϋ ν τ α ι τ ό ν δ ί κ α ι ο ν έ λ ε γ χ ο ν α λ λ ά χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν
ω ς φ α ν α τ ι κ ό ν κ α ί α δ ι ά κ ρ ι τ ο ν κ α ί ε κ τ ό ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
τ ό ν ε λ έ γ χ ο ν τ α
Μ - Μ ά α υ τ ό α κ ρ ι β ω ς θ έ λ ε ι κ α ί ό κ ά θ ε π ρ α γ μ α τ ι κ ά
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς θ έ λ ε ι ν ά ε ί ν α ι ε κ τ ό ς μ ι α ς τ έ τ ο ι α ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς π ο ύ δ έ ν π α ρ α δ έ χ ε τ α ι τ Ί ι ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ ά τ η ς
α λ λ α γ κ α λ ι ά ζ ε ι ω ς α δ ε λ φ ή Έ κ κ λ η σ ί α τ ή ν π α π ω σ ύ ν η ν
, - ." -
τ ο τ α μ ε ι ο ν α υ τ ο τ ω ν α ι ρ ε σ ε ω ν
Β - π ω ς α ν α π α ύ ο υ ν τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ί ν τ ω ν ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί
α υ τ ο ί α λ λ ά κ α Ι τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς π ο ύ α ν η σ υ χ ο ϋ ν
64
Μ - Ά δ ε λ φ έ μ ο υ έ χ ο υ ν β ρ η ε ν α κ α κ ό η χ ο ν τ ρ ο π ά ρ ι ο ν
Ά ρ γ ό τ ε ρ α λ έ γ ο υ ν θ ά α ν τ ι δ ρ ά σ ω μ ε ν δ τ α ν θ ά έ λ θ η ό
κ α τ ά λ λ η λ ο ς κ α ι ρ ό ς Μ έ χ ρ ι τ ώ ρ α έ λ ε γ α ν ά ν γ ί ν η σ υ λ
λ ε ί τ ο υ ρ γ ο μ έ τ ό ν π ά π α ν θ ά δ ι α χ ω ρ ί σ ω μ ε ν τ ί ς ε υ θ ϋ ν ε ς
μ α ς κ α τ ό π ι ν ά λ λ α ξ α ν τ ό χ ρ ο ν ι κ ό ν σ η μ ε ι ο ν α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς
Τ ώ ρ α λ έ γ ο υ ν δ τ ι θ ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν ά ν ό Β α ρ θ ο λ ο μ α ι ο ς
τ ο λ μ ή σ η κ α ί α λ λ ά ξ η τ ό Π α σ χ ά λ ι ο ν ... Α ί σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ι ς
τ ω ν Θ ρ η σ κ ε ι ω ν σ κ ο π ε ύ ο υ ν ε ι ς τ ή ν κ α τ ά ρ γ η σ ι ν τ η ς ρ
θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς Τ ό ν Ό κ τ ώ β ρ ι ο ν τ ο ϋ 1996 σ υ ν η λ θ ο ν
ε ι ς τ ή ν Ρ ώ μ η ν 200 ε κ π ρ ό σ ω π ο ι 12 δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ω ν θ ρ η
σ κ ε ι ω ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ό π ο ί ω ν κ α ί ό ε κ π ρ ό σ ω π ο ς τ ο ϋ π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Ε λ β ε τ ί α ς κ
Δ α μ α σ κ η ν ό ς ... Ε ι ς α υ τ ή ν τ ή ν δ α ι μ ο ν ι κ ή ν σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ν
π α ρ έ σ τ η σ α ν α κ ό μ η κ α ί π υ ρ ο λ ά τ ρ α ι Σ α τ α ν ι σ τ α ί κ α ί
μ ε τ ε μ ψ υ χ ω τ α ί μ ά γ ο ι τ ο ϋ Β ο ύ δ α Κ α ί τ ώ ρ α τ ί θ ε τ α ι τ ό
ε ρ ώ τ η μ α π ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ α ι ε ν α ς π α
τ ρ ι ά ρ χ η ς π ο ύ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι δ ι έ κ π ρ ο σ ώ π ο υ τ ο υ ε ί ς σ α
τ α ν ι κ ά ς σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ι ς
Η κ α τ ά κ ρ ι τ ο ς έ ν ό τ η ς ...
Β Μ ε ρ ι κ ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί λ έ γ ο υ ν δ τ ι θ ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν α λ
λ ά α ρ γ ό τ ε ρ α δ τ α ν θ ά έ λ θ η κ α τ ά τ ή ν γ ν ώ μ η ν τ ω ν ό κ α
τ ά λ λ η λ ς κ α ι ρ ό ς Ό τ α ν Π χ τ ο λ μ ή σ ο υ ν τ ή ν α λ λ α γ ή ν τ ο ϋ
Π α σ χ α λ ί ο υ π ο ύ σ υ ζ η τ ε ι τ α ι ή κ ά τ ι ά λ λ ο Κ α ί ε ρ ω τ ω
Π ο ι ό ς τ ο ύ ς ε γ γ υ α τ α ι δ τ ι θ ά ζ ή σ ο υ ν μ έ χ ρ ι τ ό τ ε ή δ τ ι μ έ
τ ή ν τ α κ τ ι κ ή τ ο υ ς α υ τ ή ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ ή ν σ ω τ η ρ ί α τ ω ν
, --, .", _t:' , -...,
α φ ο υ γ ι ν ο ν τ α ι α ι τ ι α ν α π ρ ο χ ω ρ η η π α ν α ι ρ ε σ ι ς τ ο υ ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ μ ο ϋ κ α ί ν ά χ ά ν ω ν τ α ι ψ υ χ α ί
Μ Έ χ ε τ ε δ ί κ η ο Ά λ λ ω ς τ ε δ τ α ν ό Κ ύ ρ ι ο ς ε ί π ε α υ τ ό ς
65
π ο ύ θ ά φ α ν η π ι σ τ ό ς ε ι ς τ ό ό λ ί γ ο ν θ ά φ α ν η π ι σ τ ό ς κ α ί
ε Ι ς τ ό π ο λ ύ α υ τ ό δ έ ν ή θ ε λ ε ν ά δ ι δ ά ξ η Ό τ ι δ η λ α δ ή μ ό ν ο ν
α υ τ ό ς π ο ύ π ο λ ε μ ά α μ έ σ ω ς χ ω ρ ί ς α ν α β ο λ ή τ ό ο ί ο δ ή π ο τ ε
κ α κ ό θ ά φ α ν η τ ε λ ι κ ά ν ι κ η τ ή ς τ ο ύ κ α κ ο ύ Έ π α υ τ ο ύ
π ρ ο σ έ ξ α τ ε τ ί λ έ γ ε ι ό α γ ι ο ς Χ ρ υ σ τ ό σ τ ο μ ο ς Δ ι ό τ ι ε ά ν ο ί
τ ο λ μ ω ν τ ε ς ν ά κ α τ α ρ γ Ι σ ο υ ν τ ο ύ ς θ ε ί ο υ ς θ ε σ μ ο ύ ς κ α ί
π α ρ α δ ό σ ε ι ς έ σ τ ω κ α ί κ α τ ά μ ι κ ρ ό ν ε δ έ χ ο ν τ ο έ γ κ α ί ρ ω ς
τ ό ν ά ρ μ ό δ ι ο ν έ λ ε γ χ ο ν δ έ ν θ ά ε γ ί ν ε τ ο ή π α ρ ο ϋ σ α σ υ μ
φ ο ρ ά ο ύ τ ε θ ά κ α τ ε λ ά μ β α ν ε τ Ι ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ έ τ ο ι ο ς χ ε ι
μ ω ν α ς Κ α ί τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι ό α ν α τ ρ έ π ω ν κ α ί τ ό ε λ ά χ ι σ τ ο ν
τ η ς ό ρ θ η ς π ί σ τ ε ω ς κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι τ ό δ λ ο ν
Δ υ σ τ υ χ ώ ς α δ ε λ φ έ μ ο υ έ χ ο υ ν δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι μ ί α ν ε κ
κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α ν κ α τ ά τ ή ν ό π ο ί α ν η μ π ο ρ ε ί ό ε π ί σ κ ο π ο ς ν ά
έ χ η δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ν π ί σ τ ι ν α π ό τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν τ ο υ κ α ί ό
ί ε ρ έ α ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ν π ί σ τ ι ν α π ό τ ό ν ε π ί σ κ ο π ό ν τ ο υ κ α ί
α υ τ ό ν ά μ ή γ ί ν ε τ α ι α ί τ ί α σ χ ί σ μ α τ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά
δ ι α τ η ρ η θ η ή έ ν ό τ η ς Α λ λ ά μ ι ά τ έ τ ο ι α έ ν ό τ η ς δ έ ν ε ί ν α ι
τ ο υ Θ ε ο υ ε ί ν α ι τ η ς π α π ω σ ύ ν η ς α ν ε υ ά λ η θ ε ί α ς κ α ί α ν ε υ
Π ν ε ύ μ α τ ο ς ά γ ί ο υ
Β Δ ι ε ρ ω τ ώ μ α ι τ ί σ υ μ β α ί ν ε ι μ έ τ ο ύ ς ρ α σ ο φ ό ρ ο υ ς
ε κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ ε ί ν α ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α ί έ χ ο υ ν μ ό ρ φ ω σ ι ν κ α ί
φ ή μ η ν ώ ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί π α τ έ ρ ε ς ώ ς ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς π ρ ο
σ ε υ χ η ς ο λ ο ι α υ τ ο ί δ έ ν θ ά έ π ρ ε π ε ν ά σ α λ π ί σ ο υ ν
σ υ ν α γ ε ρ μ ό ν σ τ ε ν ά κ α τ α λ ά β ο υ ν τ ά λ ο γ ι κ ά π ρ ό β α τ α
τ ό ν κ ί ν δ υ ν ο ν
Μ - Σ υ μ β α ί ν ε ι τ ό έ ξ η ς Α ύ τ ο ί ά ν α π α ύ ο ν τ α ι σ τ ή ν
π ρ ο σ ε υ χ ή μ έ τ ό κ ο μ β ο σ χ ο ί ν ι τ ο υ ς Α δ ι α φ ο ρ Ο ύ ν γ ι ά τ ό
τ ί γ ί ν ε τ α ι γ ύ ρ ω τ ο υ ς γ ι ά τ ό π ο ι ο ύ ς μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν γ ι ά τ ό
τ ί λ έ γ ο υ ν σ χ ε τ ι κ ω ς ο ί Ι Κ α ν ό ν ε ς γ ι ά κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ κ ρ α
τ ο ύ ν μ ι ά τ έ τ ο ι α σ τ ά σ ι σ έ κ α ι ρ ό κ η ρ υ σ σ ο μ έ ν η ς α ί ρ έ σ ε ω ς
"
ο π ω ς σ η μ ε ρ α ...
66
"Α ν τ ή ν ί δ ι α σ τ ά σ ι π ο ύ κ ρ α τ ο ύ ν σ ή μ ε ρ α ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
α υ τ ο ί π ο ύ μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ά ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς τ ή ν
κ ρ α τ ο υ σ α ν σ τ ή ν ε π ο χ ή τ ο υ ς κ α ί ό Μ Ά θ α ν ά σ ι ο ς ό γ
Μ ά ξ ι μ ο ς ό γ Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς ο ί λ α μ π ρ ο ί α υ τ ο ί
ό μ ο λ ο γ η τ α ί ή α κ ό μ η κ α ί ο ί ε π ί Β έ κ κ ο υ μ α ρ τ υ ρ Ι σ α ν τ ε ς
Ά γ ι ο ρ ε ϊ τ ε ς Π α τ έ ρ ε ς θ ά ε ί χ α μ ε έ μ ε ϊ ς σ ή μ ε ρ α Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α
Σ τ ί ς ή μ έ ρ ε ς μ α ς α υ τ ο ί π ο ύ μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν ο ι κ ο υ μ ε ν ι
σ τ ά ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς κ ρ α τ ο υ ν θ έ σ ι ν θ ε α τ ο υ κ α ί μ ό ν ο ν Θ ε α
τ ο υ β υ θ ι σ μ έ ν ο υ σ τ ό ν κ ό σ μ ο ν τ ο υ σ τ ί ς α π ό ψ ε ι ς τ ο υ σ τ ό ν
α ν θ ρ ώ π ι ν ο ν ο υ τ ο υ Ο μ ω ς ο ί Ι Κ α ν ό ν ε ς κ α ί ο ί γ ι ο ι τ η ς
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο τ ρ έ π ο υ ν τ ό ν ε υ σ ε β η κ λ η ρ ο ν
κ α ί λ α ό ν ν ά φ ε ύ γ ο υ ν α μ έ σ ω ς μ α κ ρ υ ά α π ό τ ό ν π ο ι μ έ ν α
π ο ύ θ ά κ α κ ο δ ο ξ ο υ σ ε γ ε ν ό μ ε ν ο ς ο ύ τ ω λ ύ κ ο ς α ν τ ί κ α λ ο ύ
π ο ι μ έ ν ο ς ·0 γ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς ό Ο μ ο λ ο γ η τ ή ς λ έ γ ε ι δ τ ι κ α
ν ε ί ς ν ά μ ή ν ο θ ε ύ η τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο υ Θ ε ο υ κ α ί ν ά μ ή ν α π ο
κ ρ ύ π τ η τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν γ ι ά ν ά μ ή γ ί ν η ύ π ό δ ι κ ο ς δ ι ά τ ή ν
π α ρ ά β α σ ι ν τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ Θ ε ο υ
Β Δ η λ α δ ή ή Έ κ κ λ η σ ί α τ ο ύ ς έ κ α ν ε ε π ι σ κ ό π ο υ ς δ ι ά
ν ά δ ι δ ά ξ ο υ ν κ α ί φ υ λ ά ξ ο υ ν τ ό ν λ ό γ ο ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς τ η ς
α κ έ ρ α ι ο ν κ α ί α ν ό θ ε υ τ ο ν κ ρ α τ ώ ν τ α ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ά π ρ ό
β α τ ά τ η ς μ α κ ρ ά ν α π ό τ ά λ ι β ά δ ι α τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν κ α ί
α υ τ ο ί τ ά ε γ κ α τ α λ ε ί π ο υ ν α π ρ ο σ τ ά τ ε υ τ α μ έ χ ρ ι τ ό σ τ ό μ α
τ ο υ λ ύ κ ο υ Π ό τ ε θ ά α ν τ ι λ η φ θ ο υ ν ο λ ο ι α ύ τ ο ί ο τ ι έ ν α
Ο Χ Ι σ τ ή ν α ϊ ρ ε σ ι α ξ ί ζ ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό κ ά θ ε ί ε ρ α
π ο σ τ ο λ ι κ ή δ ρ ά σ ι κ α ί ο τ ι γ ι α ύ τ ό τ ό Ο Χ Ι έ φ ό ρ ε σ α ν τ ό
ρ ά σ ο
Μ - Ο ί π ο ι μ έ ν ε ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π ρ έ π ε ι ν ά α ν τ ι λ 11 ­
φ θ ο υ ν τ ή ν φ ο β ε ρ ή ε υ θ ύ ν η τ ο υ ς κ α ί ν ά α π ο φ α σ ί σ ο υ ν ν ά
δ ώ σ ο υ ν τ ό π α ρ ό ν ε ι ς τ ό ώ ρ α ϊ ο ν μ έ τ ω π ο ν τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς
κ α ί ν α ν α δ ε ι χ θ ο υ ν σ τ ρ α τ ι ω τ α ι τ η ς α λ η θ ε ί α ς π ρ ό ς δ ό ξ α ν
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ί τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ί σ ω τ η ρ ί α τ ο ύ λ α ο ύ
67
.........
Ι
j
Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α μ ε τ ά τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν δ έ ν ε ί ν α ι
., ,." , , Ι ι ι ι
α ρ ε τ η ε ι ν α ι α μ α ρ τ ι α ι σ η π ρ ο ς μ ο ι χ ε ι α ν κ α τ α τ ο ν α γ ι ο ν
Θ ε ό δ ω ρ ο ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν Δ ι ά τ α ϋ τ α ο υ δ ε μ ί α κ ο ι ν ω ν ί α μ έ
τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς . ." Ά ρ ν η σ ι ς μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ
Ε ι ς τ ά ς ή μ έ ρ α ς μ α ς ό π α π ι σ μ ό ς α ν ε γ ν ω ρ ί σ θ η ύ π ό
τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ - μ έ τ ή ν α ν ο χ ή κ α ί τ ω ν
ά λ λ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν - ώ ς σ ε β α σ μ ί α α δ ε λ φ Ι
Έ κ κ λ η σ ί α Π ο ι ό ς ό π α π ι σ μ ό ς Ό δ έ π ά π α ς ώ ς π ρ ω τ ο ς
ε π ί σ κ ο π ο ς ό λ ο κ λ ή ρ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Π α ρ ά
Ι
ι
τ α ύ τ α π ο ι μ έ ν ε ς κ α ί π ο ι μ α ι ν ό μ ε ν ο ι ε κ τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι π ο ι ό ς θ ά φ α ν η α π α θ έ σ τ ε ρ ο ς κ α ί ε υ γ ε ν έ σ τ ε
ρ ς σ τ ό ξ ε π ο ύ λ η μ α τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Κ α ί ά ς δ ι α μ α ρ τ ύ
ρ ε τ α ι ό α γ ι ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς ό Ό μ ο λ ο γ η τ ή ς γ ρ ά φ ω ν σ τ ι π ά σ α
α π ο δ ο χ ή τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν ί σ ο δ υ ν α μ ε ϊ π ρ ό ς π ρ ο δ ο σ ί α ν τ η ς
π ί σ τ ε ω ς Κ α ί δ τ ι ή α γ ά π η π ρ ό ς α μ ε τ α ν ο ή τ ο υ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς
α π ο τ ε λ ε ί μ ι σ α ν θ ρ ω π ί α ν (7 Φ ε β ρ 1997).
ii
1
1]
(<< rzopei τ η ς Ά π ρ '97)
68
Η Α Γ Ω Ν Ι Α Ε Ν Τ Ω
Κ Η Π Ω Γ Ε Σ Θ Η Μ Α Ν Η
Τ ό κ α τ ω τ έ ρ ω κ ε ί μ ε ν ο ν α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν ε ι σ α γ ω γ ή ν τ η ς
λ α μ π ρ α ς μ ε λ έ τ η ς Η α γ ω ν ί α ε ν τ φ κ ή π φ Γ ε σ θ η μ α ν η
τ ο υ θ ε ο λ ό γ ο υ κ Σ τ α ύ ρ ο υ Κ α ρ α μ ή τ σ ο υ Έ κ δ β 1999, σ
484), τ ή ν ό π ο ί α ν θ ε ρ μ ω ς σ υ ν ι σ τ ω μ ε ν
Ή α ν ω τ έ ρ ω ε ι σ α γ ω γ ή έ χ ε ι γ ρ α φ η α π ό τ ό ν ε π ι μ ε λ η τ Ι ν
τ ο υ έ ρ γ ο υ Κ α θ η γ η τ ή ν Α ι δ ε σ ι μ ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ν π Ν ι κ ό λ α ο ν
Δ η μ α ρ α ν Δ ι δ ά κ τ ο ρ α τ η ς Ν ο μ ι κ η ς κ α ί ε φ η μ έ ρ ι ο ν τ ο υ
Ι ε ρ ο υ Ν α ο υ τ ω ν Α γ ί ω ν Π ά ν τ ω ν Π α τ ρ ω ν Γ Ο Χ
Τ ή ν σ υ μ π ε ρ ι ε λ ά β α μ ε σ χ ε δ ό ν α ύ τ ο υ σ ί α ν ε ι ς τ ή ν π α
ρ ο υ σ α ν έ κ δ ο σ ι ν λ ό γ φ τ η ς σ π ο υ δ α ι ό τ η τ ό ς τ η ς κ α ί δ ι ά
τ ή ν Κ α ν ο ν ι κ ή τ η ς α κ ρ ί β ε ι α ν σ φ α ι ρ ι κ ό τ η τ α π α τ ε ρ ι κ ή ν
ζ ω ν τ ά ν ι α κ α ί ό μ ο λ ο γ ι α κ ή ν π α ρ ρ η σ ί α ν
"'1
π ί σ τ ι ς τ ω ν ρ θ δ ό ξ ω ν κ α ί ή α λ λ ο ί ω σ ί ς τ η ς
α π ό τ ο ύ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ έ ς
Έ χ ε ι γ ί ν ε ι π λ έ ο ν φ α ν ε ρ ό σ έ δ λ ο υ ς κ α ί σ τ ο ύ ς π λ έ ο ν
α δ α ε ί ς δ τ ι ο ί Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς - Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ έ ς ψ ε υ δ ο
π ο ι μ έ ν ε ς δ έ ν έ χ ο υ ν τ ή ν ί δ ι α Π ί σ τ ι ν μ έ μ α ς τ ο ύ ς Ό ρ θ ο
δ ό ξ ο υ ς Έ μ ε ι ς μ έ ν ο υ μ ε π ι σ τ ο ί σ τ ή ν έ ν ι α ί α ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν
τ ω ν <Α γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α ί φ υ λ ά σ σ ο υ μ ε ώ ς κ ό ρ η ό φ θ α λ μ ο υ
τ ή ν α π α ξ τ ο ί ς ά γ ί ο ι ς π α ρ α δ ο θ ε ι σ α ν π ί σ τ ι ν Κ α ί κ υ ρ ί ω ς
δ έ ν έ χ ο υ μ ε κ α μ μ ί α ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ έ τ ά μ ο λ υ σ μ έ ν α θ υ σ ι α
69
:i
.. }

.

bJ!!iiOtlJa!!II,,,=>..... ..;__..'..... __ ι ι _
r
1
1
Ι
Ι
σ τ ή ρ ι ά τ ο υ ς κ α τ ά τ ό ν Ά γ ι ο ν Θ ε ό δ ω ρ ο ν τ ό ν Σ τ ο υ δ ί τ η ν
έ χ ο ν τ α ς κ α ν ο ν ι κ ω ς α π ο τ ε ι χ ι σ θ ε ι α π ό τ ο ύ ς σ χ ι σ μ α τ ο
α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς α ύ τ ο ύ ς σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ν Λ Α Κ α ν ό ν α τ ω ν
Ά γ ί ω ν Ά π ο σ τ ό λ ω ν κ α ί τ ό ν Ι Ε τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό
δ υ
Ο Ι π ρ ώ τ α ρ χ ο ι τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο ϋ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ σ τ ό
Φ α ν ά ρ ι π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Β α ρ θ ο λ ο μ α ι ο ς κ α ί ο ί ό μ ο ι ο ί τ ο υ
1j
μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ε ς τ ω ν ν έ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν χ ω ρ ω ν π ο ύ τ ό ν μ ν η
IJ'
μ ο ν ε ύ ο υ ν α ρ ν Ο ϋ ν τ α ι τ ό Σ ύ μ β ο λ ο ν τ η ς Π ί σ τ ε ω ς Ν ι κ α ί α ς
1
Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς Έ σ τ ω κ α ί α ν τ ό π ρ ο φ έ ρ ο υ ν μ έ
ι
ι
ι
t,·.J
'
τ ά χ ε ί λ η ό μ ω ς ή π ρ ά ξ ι ς κ α ί ή ε π Έ κ κ λ η σ ί α ς κ ή ρ υ ξ ι ς
ι ι
Η
τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ο ϋ ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
1I
,;11
, , ­
ί ί
ι α υ τ ο π ι σ τ ο π ο ι ο υ ν
:::j '1
1
μ
':'
Ο Ι α Ι ρ ε τ ι κ έ ς δ η λ ώ σ ε ι ς κ α ί δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς τ ω ν Ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι σ τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν έ χ ο υ ν ξ ε π ε ρ ά σ ε ι σ έ κ α
κ ο δ ο ξ ί α κ α ί ά λ α ζ ο ν ί α δ λ ο υ ς τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς τ ω ν π ρ ο η
γ υ μ έ ν ω ν α Ι ώ ν ω ν Ά ρ ε ί ο υ ς Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ ς Μ α κ ε δ ο ν ί ο υ ς
Δ ι ο σ κ ό ρ ο υ ς Π ύ ρ ρ ο υ ς Π έ τ ρ ο υ ς κ α ί Ε ι κ ο ν ο μ ά χ ο υ ς
- Γ ι α τ ί ή ν έ α α ύ τ ή α ϊ ρ ε σ ι ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ά ν α
τ ρ έ π ε ι ε κ θ ε μ ε λ ί ω ν δ λ η τ ή ν Ό ρ θ ό δ ο ξ η Έ κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α
- Σ τ ρ έ φ ε τ α ι κ α τ ά τ ο ϋ ε ρ γ ο υ τ ο υ Ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς
δ ι ά μ έ σ ο υ τ ω ν α Ι ώ ν ω ν
- Ή κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α α υ τ ή Π α ν α ί ρ ε σ ι ς τ ο υ ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
δ έ ν ε ί ν α ι μ ί α α ϊ ρ ε σ ι ς π ο ύ τ ά δ ρ ι ά τ η ς ε ί ν α ι κ α θ ο ρ ι σ μ έ
ν α ά λ λ ά ξ ε π ε ρ ν ά ε ι π λ έ ο ν τ ά ό ρ ι α τ ο ϋ π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ϋ
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο υ κ ό σ μ ο υ κ α ί α ν ο ί γ ε τ α ι χ ω ρ ί ς κ α ν έ ν α ν ε ν
δ ο ι α σ μ ό σ τ ό ν δ ι α θ ρ η σ κ ε ι α κ ό Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό
'0 π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς Ι γ ν ά τ ι ο ς γ ρ ά φ ε ι Ά
σ φ α λ ω ς ύ π ά ρ χ ο υ ν δ ι α φ ο ρ έ ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν θ ρ η σ κ ε ι ω ν η
μ ά λ λ ο ν α ν τ ι θ έ σ ε ι ς Ε μ ε ί ς μ π ο ρ ο υ μ ε ν ά θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε
ο
., λ
ε ς τ ι ς
' θ " ("')
ε ο φ α ν ε ι ε ς ο ο 0.0
70
d
Ι
Κ α τ ά δ έ τ ό ν μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Έ λ β ε τ ί α ς Δ α μ α σ κ η ν ό
Μ ί α ε κ κ λ η σ ί α 11 ε ν α τ έ μ ε ν ο ς ... α π ο β λ έ π ο υ ν σ τ ή ν ί δ ι α
π ν ε υ μ α τ ι κ ή κ α τ α ξ ί ω σ ι ν τ ο ύ ά ν θ ρ ώ π ο υ ... (!!!)
ν ε ο ε κ λ ε γ ε ί ς π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Π έ τ ρ ο ς
α κ ο λ ο υ θ ε ι κ α τ ά π ό δ α ς τ ό ν κ α ί σ ω μ α τ ι κ ά π λ έ ο ν ν ε κ ρ ό ν
μ α σ ω ν ο ν π ρ ο κ ά τ ο χ ό τ ο υ Π α ρ θ έ ν ι ο ν δ η λ ώ ν ο ν τ α ς Η Ο ι
υ μ ε ν ι ή π ο ρ ε ί α ε ί ν α ι ή φ ύ σ ι ς κ α ί ή π α ρ ά δ ο σ ι ς τ η ς
ε κ κ λ η σ ί α ς ... Χ ρ έ ο ς μ α ς ε ί ν α ι ό έ ν α ς Π ο ι μ ή ν ό Χ ρ ι σ τ ό ς
κ α ί ή μ ί α Π ο ί μ ν η ή έ ν ό τ η τ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς δ λ ω ν τ ω ν Έ κ
κ λ η σ ι ω ν δ λ η ς τ η ς Ο ι κ ο υ μ έ ν η ς Ε ι ς α υ τ ή ν τ ή ν π ο ρ ε ί α ν
π ρ ό ς τ ή ν έ ν ω σ ι ν δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ή μ ί α Ε κ κ λ η σ ί α ν ά ύ π ο
τ ά ξ η τ ή ν ά λ λ η ν α λ λ ά δ λ α ι μ α ζ ί π ρ ό ς τ ό ν κ ο ι ν ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν
κ α ί Σ ω τ η ρ α μ α ς ν ά β α δ ί σ ω μ ε ν κ α ί ν ά ε π α ν ι δ ρ ύ σ ω μ ε ν
τ ή ν α ρ χ α ί α ν Μ ί α ν Α γ ί α ν Κ α θ ο λ ι κ ή ν κ α ί π σ τ λ ι
κ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν Κ α ί ό δ ι ά λ ο γ ο ς α ύ τ ό ς τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς
ν ά π ρ ο χ ω ρ ή σ η ε ί ς μ η κ ο ς κ α ί ε ί ς β ά θ ο ς μ ε θ ό λ ω ν τ ω ν
θ ρ η σ κ ε ι ω ν κ α ί π ρ ο π ά ν τ ω ν τ ω ν Μ ο ν ο θ ε ϊ σ τ ι κ ω ν θ ρ η
σ κ ε ι ω ν ώ ς τ ό Ι σ λ ά μ κ α ί ό Μ ω α μ ε θ α ν ι κ ό ς κ ό σ μ ο ς ...»(!!!)
Σ ύ γ κ λ η σ ι ς ψ ε υ δ ο σ υ ν ό δ ο υ τ ό 2000
Γ ι α υ τ ό τ ό λ ό γ ο σ υ γ κ α λ ε ι τ α ι π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ τ ι κ ή σ ύ ν ο δ ο ς α π ό τ ό ν κ α κ ό δ ο ξ ο κ α ί ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ή
π Β α ρ θ ο λ ο μ α ι ο ό ό π ο ι ο ς έ μ φ ο ρ ε ι τ α ι α π ό τ ό ι δ ι ο ν ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ τ ι κ ό ν π ν ε ύ μ α μ έ τ ό ν π ρ ο κ ά τ ο χ ό ν τ ο υ τ υ μ π α ν ι α ι ο ν
μ α σ ω ν ο ν Ά θ η ν α γ ό ρ α ·0 Ά θ η ν α γ ό ρ α ς η τ α ν ό π ρ ω τ ο ς ό
ό π ο ι ο ς μ ί λ η σ ε γ ι ά τ ή ν ε π α ν ί δ ρ υ σ ι ν τ η ς Μ ί α ς Ά γ ί α ς
Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α ί Α π ο σ τ ο λ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς (!!!) β λ σ χ ε
τ ι ά Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν α ρ ι θ μ φ ύ λ λ ο 1244 σ ε λ 1 κ α ί
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν τ η ς 25.09.97).
71
Ν ά ή κ ή ρ υ ξ ι ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς Α υ τ ο ί κ η ρ ύ σ σ ο υ ν δ τ ι ...
θ ά ε π α ν ι δ ρ ύ σ ο υ ν τ ή ν λ η σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ Δ ι α
ψ ε ύ δ ε τ α ι ό Κ ύ ρ ι ό ς μ α ς π ο ύ ε ί π ε δ τ ι ο ύ τ ε ο ί π υ λ ε ς τ ο υ
Α δ ο υ δ έ ν θ ά κ α τ ι σ χ ύ σ ο υ ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Τ ο υ (!!!) α φ ο υ
χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ... ε π α ν ί δ ρ υ σ ι ς τ η ς ε κ κ λ η σ ί α ς ...
Ή σ ύ ν ο δ ο ς π ο ύ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ε τ α ι γ ι ά τ ό 2000 π ρ ό
κ ε ι τ α ι ν ά σ υ ν έ λ θ η ό χ ι γ ι ά ν ά λ ύ σ η π ρ ο β λ ή μ α τ α α λ λ ά
γ ι ά ν ά α ν α ν ε ω θ η ή ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ζ ω ή ν ά π ρ ο σ α ρ μ ο σ θ η
δ η λ σ τ ή ν ν έ α ε π ο χ ή Κ α ί α υ τ ό θ ά ί κ α ν ο π ο ι ή σ η κ υ ρ ί ω ς
τ ό Β α τ ι κ α ν ό ν π ο ύ ν α ν α μ έ ν ε ι ε ν α γ ω ν ί ω ς β λ έ φ η
μ ε ρ ί δ α Έ π ε ν δ υ τ ή ν τ η ς 12.1 Ο 97).
Μ έ ε ν τ ε ι ν ο μ έ ν η ν π ρ ο π α γ ά ν δ α ν ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι σ τ ω ν π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ε τ α ι δ ι ο ρ θ ο δ ό ξ ω ς ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ή
σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ ι ς γ ρ ά φ ε ι ό Ο Τ α ρ ι θ μ φ ύ λ ο 1255), μ έ
π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ ο τ ί τ λ ο
Ά π ό φ α σ ι ς Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ ε κ τ έ λ ε σ ι ς Δ α μ α σ κ η ν ο υ
Ε λ β ε τ ί α ς Μ υ σ τ ι κ ή δ ι π λ ω μ α τ ί α Ο Η ε υ θ ύ ν η τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Κ α ί ε ν ω χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι δ λ ο ι α υ τ ο ί ώ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ί
Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ έ ς κ α ί α π ό τ ο ύ ς π ά λ α ι π ο τ έ σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ύ ς
ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς δ έ χ ο ν τ α ι ο ί Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς ν ά ε ί ν α ι α κ ό
μ 11 κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί π ρ ό ς α υ τ ο ύ ς
Ν ά κ ο ι ν ω ν ο υ ν α π ό τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς κ α ί α π ό τ ό ί δ ι ο
π ο τ ή ρ ι ο
Ν ά τ ο ύ ς φ ι λ ο υ ν τ ό χ έ ρ ι
Ν ά τ ο ύ ς α π ο κ α λ ο υ ν π α ν α γ ι ω τ ά τ ο υ ς
Ν ά τ ο ύ ς μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν έ π Έ κ κ λ η σ ί α ς
Ό ν τ ω ς τ ρ α γ ι κ ή σ χ ι ζ ο φ ρ έ ν ε ι α ...
Δ έ ν μ α ς ν ο ι ά ζ ε ι λ έ ν ε τ ί κ ά ν ο υ ν κ α ί τ ί π ι σ τ ε ύ ο υ ν
α υ τ ο ί α ρ κ ε ί π ο ύ ε μ ε ί ς ε ί μ α σ τ ε ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι
α π ό μ έ σ α τ ο υ ς π ο ύ π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ο ρ θ ά π ο ύ δ έ ν κ ά ν ο υ μ ε
72
σ υ λ λ ε ί τ ο υ ρ γ α κ α ί σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ έ ς μ έ τ ο ύ ς λ α τ ί ν ο υ ς τ ο ύ ς
π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ ε ς κ α ί τ ο ύ ς μ ο ν ο φ υ σ ι τ ε ς δ π ω ς ο ί π α τ ρ ι ά ρ χ ε ς
μ α ς κ α ί ο ί ε π ί σ κ ο π ο ί μ α ς
Κ α ί έ τ σ ι α ν α π α ύ ο υ ν 11 μ α λ λ ο ν α π ο κ ο ι μ ί ζ ο υ ν τ Ί ι ν
σ υ ν ε ί δ η σ ί ν τ ο υ ς α φ ο υ σ τ ή ν π ρ α ξ ι ν κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ έ τ ή ν
α ι ρ ε σ ι ν μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ α ς τ έ τ ο ι ο υ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς κ α ί σ υ λ λ ε ι
τ ο υ ρ γ ω ν τ α ς μ α ζ ί τ ο υ ς κ α ί μ α υ τ ό ν τ ό ν τ ρ ό π ο ν ό ρ θ ο δ ο
ξ ο υ ν μ ό ν ο θ ε ω ρ η τ ι κ ά (!!!)
Ε ί ν α ι α ξ ί ω μ α ε κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ι κ ό κ α ί π α ρ ά δ ο σ ι ς α Ι ώ ν ι α
τ η ς Α γ ί α ς μ α ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ τ ι ύ π ά ρ χ ε ι τ α ύ τ ι σ ι ς κ α ί
π λ ή ρ η ς κ ο ι ν ω ν ί α μ ν η μ ο ν ε υ ο μ έ ν ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν κ α ί μ ν η μ ο ­
ν ε υ τ α ν ί ε ρ έ ω ν κ α ί λ α ο υ Ά π ό τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ή ν α ν α
φ ο ρ ά ν δ η λ α δ ή τ ο υ ό ν ό μ α τ ο ς τ ο υ Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ά ρ χ ι ε ρ έ
ω ς γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι ή Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Έ κ κ λ η σ ί α μ έ τ ή ν ό π ο ί α β ρ ί
σ ν τ α ι σ έ κ ο ι ν ω ν ί α ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι π ι σ τ ο ί
Έ ά ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ α ι Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ή ς -Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ η ς
ε π ί σ κ ο π ο ς τ ό τ ε κ α ί ο ί κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ ε ς κ α ί μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς
α υ τ ο ύ ς κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ έ τ ή ν σ α τ α ν ι κ ή ν α ι ρ ε σ ί ν τ ο υ ς γ ι α τ ί
α π ο τ ε λ ο υ ν ε ν α σ α μ α ό κ ο λ λ ώ μ ε ν ο ς τ η π ό ρ ν η α ί ρ έ σ ε ι
ε ν σ α μ α ε σ τ ι ν
Α υ τ έ ς τ ί ς α π λ έ ς ε κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ι κ έ ς α λ ή θ ε ι ε ς τ ί ς έ χ ο υ ν
ξ ε κ α θ α ρ ί σ ε ι ο ί γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς κ α ί τ ί ς γ ν α μ ε ς τ ο υ ς τ ί ς
έ χ ο υ μ ε κ α τ ε π α ν ά λ η ψ ι ν α ν α φ έ ρ ε ι
Γ ι ά δ σ ο υ ς ν ο μ ί ζ ο υ ν δ τ ι α ρ κ ε ι ή θ ε ω ρ η τ ι κ ή ά ρ ν η σ ι ς
...,""'t
τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς ε ν φ σ τ ή ν π ρ α ξ ι ν κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ έ α υ τ ή ν μ έ
σ φ τ ο ϋ α ί ρ ε τ ι κ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ π ο ύ μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν ό Ά γ ι ο ς
Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς λ έ ε ι έ σ τ ω κ α ί ά ν α υ τ ο ί δ έ ν κ α τ α
π ο ν τ ί σ τ η κ α ν μ έ τ ο ύ ς λ ο γ ι σ μ ο ύ ς π α ρ α μ έ ν ο υ ν δ η λ α δ ή
α π ό μ έ σ α τ ο υ ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι δ μ ω ς μ έ τ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς
α ί ρ έ σ ε ω ς χ ά ν ο ν τ α ι τ η κ ο ι ν ω ν ί ι χ τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς σ υ ν ό λ
λ υ ν τ α ι
".==-' ••.__ .........--­ .....""",,,.,.,
73
------------
--------------------
Ι
ί
"
ο '
.. ι
, ','
·0 Ι Ε Ι ε ρ ό ς Κ α ν ό ν α ς τ η ς Α Β Σ υ ν ό δ ο υ ε π ι β ά λ λ ε ι
σ τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς κ λ η ρ ο κ α ί λ α ό τ ή ν ά μ ε σ η δ ι α κ ο π ή τ η ς
κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ί τ ο ϋ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ ο ϋ δ η μ ο σ ί χ κ α ί α π ε κ
λ η σ ί α ς α Ι ρ ε τ ι κ ά κ η ρ ύ σ σ ο ν τ ο ς π ρ ο έ δ ρ ο υ ε ί τ ε ε π ί σ κ ο π ο ς
..,. "." Ι ." , ι ,
ε ι ν α ι α υ τ ο ς ε ι τ ε ι ε ρ ε υ ς ε ι τ ε π ν ε υ μ α τ ι κ ο ς η γ ο υ μ ε ν ο ς γ ε
ρ ο ν τ α ς
·0 π ρ ό ε δ ρ ο ς π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς 11 τ η ς
ε ν ο ρ ί α ς 11 κ α ί μ ι κ ρ η ς ό μ ά δ ο ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ε ί τ ε π α τ ρ ι ά ρ
η ς ε ί ν α ι ε ί τ ε μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς ε ί τ ε ε π ί σ κ ο π ο ς ε ί τ ε κ α θ η
γ ο ύ μ ε ν ο ς Μ ο ν α σ τ η ρ ί ο υ ε ί τ ε γ έ ρ ο ν τ α ς σ υ ν ο δ ί α ς ε ί τ ε γ έ
_ Υ ι t!, _c!
ρ ο ν τ α ς ε ν ο ς μ ο ν α χ ο υ ε ι τ ε π ν ε υ μ α τ ι κ ο ς ε ν ο ς π ι σ τ ο υ ο τ α ν
κ η ρ ύ σ σ η δ η μ ο σ ί χ γ υ μ ν η τ η κ ε φ α λ η μ ί α ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν
κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η ν κ α τ ε δ ι κ α σ μ έ ν η ν ύ π ό Σ υ ν ό δ ο υ 11 ύ π ό
Α γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ ό τ ε ό κ λ η ρ ο ς κ α ί ό λ α ό ς π ο ύ π ο ι μ α ί ν ε
τ α ι α π α υ τ ό ν α λ λ ά κ α ί δ λ ο ι δ σ ο ι λ α μ β ά ν ο υ ν γ ν ω σ ι ν
τ ω ν κ α κ ο δ ο ξ ι ω ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί α π ο κ τ ο ϋ ν α μ έ σ ω ς τ ό
δ ι κ α ί ω μ α κ α ί έ χ ο υ ν κ α θ η κ ο ν α π ό τ ό ν Ι ε ρ ό Κ α ν ό ν α ν ά
τ ό ν α π ο κ η ρ ύ ξ ο υ ν κ α ί ν ά α π ο μ α κ ρ υ ν θ ο ϋ ν α π ό τ ή ν κ ο ι ν ω
ν ί α ν τ ο υ ε ά ν θ έ λ ο υ ν ν ά ε ί ν α ι κ α ί ν ά λ έ γ ο ν τ α ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί κ α ί ό χ ι α Ι ρ ε τ ι κ ο ί ώ ς α Ι ρ ε τ ι κ ό ν π ε ρ ι π ο ι ο ύ
μ ε ν ι κ α τ ά τ ό ν ά γ ι ο ν Δ ο σ ί θ ε ο ν τ ω ν Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν Β λ
σ χ ε τ ι κ ά Π ε ρ ί έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ί μ ν η μ ο
σ ύ ν ο υ κ α ί τ ο ύ σ χ ε τ ι κ ο ύ α υ τ ο ϊ ς Ι Ε Ι ε ρ ο ύ Κ α ν ό ν ο ς τ η ς
Α κ α ί Β Ά γ ί α ς Σ υ ν ό δ ο υ έ κ δ Ά γ ι ο ς Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς
Έ σ φ ι γ μ ε ν ί τ η ς ., Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς 1993, σ ε λ 19).
Π ά ν ω λ ο ι π ό ν α π ό κ ά θ ε π ρ ό ε δ ρ ο ν έ θ ε σ α ν ο Ι Π α τ έ ρ ε ς
μ α ς τ ί ς Ι ε ρ έ ς Γ ρ α φ έ ς τ ή ν Ά γ ί α ν Π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς μ α ς τ ί ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν Α γ ί ω ν Σ υ ν ό δ ω ν τ ό Σ ύ ν τ α γ
μ α τ ω ν Θ ε ί ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ί τ ο ύ ς ·Α γ ί ο υ ς τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς
κ α ί α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν χ ω ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο ϋ α Ι ρ ε
τ ι κ ο ϋ π ρ ο έ δ ρ ο υ κ α ί δ ι α κ ό π τ ο ν τ ε ς τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ό ν τ ο υ Ο Ι
74
ι
i
',,,
.,.
α δ ι ά φ ο ρ ο ι γ ι ά τ ή ν Ά γ ί α ν Π ί σ τ ι ν ο ί κ ό λ α κ ε ς ο ί τ υ χ ο
δ ι ω κ τ ε ς κ α ί γ ε ν ι κ ω ν δ λ ο τ ό σ ύ σ τ η μ α τ ω ν ύ π η ρ ε τ ω ν ε ν ό
χ ω ν σ κ ο π ι μ ο τ ή τ ω ν τ ο ϋ α ι ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ϋ σ α ν
τ ο ύ ς λ υ κ ο π ο ι μ έ ν ε ς β ο η θ ώ ν τ α ς τ ο υ ς σ τ ό ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο τ ο υ ς
έ ρ γ ο δ π σ ε λ 22).
Τ ο ύ ς α γ ί ο υ ς δ μ ω ς Π α τ έ ρ ε ς κ α ί Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς μ ι μ ή
θ η κ α ν κ α ί ο ί Ά γ ι ο ρ ε ι τ ε ς Ό σ ι ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς π ο ύ μ α ρ τ ύ ρ η σ α ν
ε π ί Β έ κ κ ο υ τ ο ϋ Α α τ ι ν ό φ ρ ο ν ο ς κ α ί έ γ ρ α ψ α ν τ Ί ι ν π ε ρ ί φ η μ η
ε κ ε ί ν η ε π ι σ τ ο λ ή π ρ ό ς τ ό ν Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Μ ι χ α ή λ τ ό ν Π α
λ α ι ο λ ό γ ο ν ή ό π ο ί α ε ί ν α ι θ ε ο λ ο γ ι κ ω τ ά τ η κ α ί π λ ή ρ η ς Θ ε ί
ω ν α λ η θ ε ι ω ν Σ τ ή ν ε π ι σ τ ο λ ή α υ τ ή μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν π ε ρ ι
λ α μ β ά ν ο ν τ α ν κ α ί τ ά έ ξ η ς
Έ μ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι δ έ κ α ί σ τ ό ν Ι Ε Κ α ν ό ν α τ η ς α γ ί α ς
κ α ί μ ε γ ά λ η ς Α κ α ί Β ε π ο ν ο μ α σ θ ε ί σ η ς Σ υ ν ό δ ο υ δ τ ι δ χ ι
μ ό ν ο ν α ν ε ύ θ υ ν ο ι ε ί ν α ι α λ λ ά κ α ί δ τ ι π ρ έ π ε ι ν ά ε π α ι
ν ο ϋ ν τ α ι α υ τ ο ί ο ί ό π ο ι ο ι α π ο σ χ ί ζ ο ν τ α ι α π ό α υ τ ο ύ ς π ο ύ
ε ί ν α ι π ρ ο φ α ν ω ς α ί ρ ε τ ι κ ο ί κ α ί δ ι δ ά σ κ ο υ ν δ η μ ό σ ι α α ί ρ ε
τ ι κ ά δ ι δ ά γ μ α τ α κ α ί π ρ ί ν ν ά ύ π ά ρ ξ η σ υ ν ο δ ι κ ή κ α τ α δ ί κ η
τ ο υ ς α κ ρ ι β ω ς ε π ε ι δ ή ή ρ θ ό δ ξ ς τ ο ο Χ ρ ι σ τ ο Ο
κ λ η σ ί α τ ή ν α ν α φ ο ρ ά ν τ ο Ο ό ν ό μ α τ ο ς τ ο Ο α ρ χ ι ε ρ έ ω ς κ α τ ά
τ ή ν τ έ λ ε σ ι ν τ η ς α ν α ι μ ά κ τ ο υ θ υ σ ί α ς τ ή ν θ ε ω ρ ο Ο σ ε π ά
ν τ τ ε σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ε λ ε ί α ν μ έ τ ό ν μ ν η μ ο ν ε υ ό μ ε ν ο ν
α ρ χ ι ε ρ έ α κ α ί τ ό φ ρ ό ν η μ ά τ ο υ Δ ι ό τ ι έ χ ε ι γ ρ α φ ε ι σ τ ή ν
έ ξ ή γ η σ ι ν τ η ς Θ ε ί α ς Α ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς δ τ ι α ν α φ έ ρ ε ι ό ί ε ρ ο υ ρ
_ " ." _ ., , , r, ......
γ ω ν κ α ι τ ο ο ν ο μ α τ ο υ α ρ χ ι ε ρ ε ω ς ... κ α ι ο τ ι ε ι ν α ι κ ο ι ν ω
ν ό ς aiJto'O κ α ί τ η ς π ί σ τ ε ω ς κ α ί δ ι ά δ ο χ ο ς τ ω ν Θ ε ί ω ν
μ υ σ τ η ρ ί ω ν ... κ α ί σ τ ι μ ο λ υ σ μ ό ν ε χ ε ι ή κ ο ι ν ω ν ί α μ έ
μ ό ν η ν τ ή ν α ν α φ ο ρ ά ν aiJto'O, ε σ τ ω κ α ί α ν ε ί ν α ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς
ό α ν α φ έ ρ ω ν Δ ο κ ί μ ι ο ν Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν Μ ο ν α χ ο ϋ Κ α λ λ ί σ τ ο υ
Β λ α σ τ ο υ σ ε λ 1
7S
δ ύ ν α τ η ή σ ω τ η ρ ί α τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν
, - , ,"},
κ α ι τ ω ν Κ Ο Ι ν ω ν ο υ ν τ ω ν μ ε α υ τ ο υ ς
Ή Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Έ κ κ λ η σ ί α θ ε ω ρ ο υ σ ε π ά ν τ ο τ ε δ τ ι η
α ι ρ ε σ ι ς ε ί ν α ι θ α ν α τ η φ ό ρ ο ς α μ α ρ τ ί α κ α ί τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν
τ ό ν μ ο λ υ σ μ έ ν ο ν μ έ τ ή ν τ ρ ο μ ε ρ ή α ρ ρ ώ σ τ ι α τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς
δ τ ι ε ί ν α ι π ν ε υ μ α τ ι κ ά ν ε κ ρ ό ς ξ έ ν ο ς π ρ ό ς τ ή ν Θ ε ί α ν Χ ά ρ ι ν
κ α ί Σ ω τ η ρ ί α ν σ έ κ ο ι ν ω ν ί α μ έ τ ό ν δ ι ά β ο λ ο ν κ α ί τ ή ν ό
λ έ θ ρ ι α σ υ ν ο δ ί α τ ο υ
Α ϊ ρ ε σ ι ς ε ί ν α ι ά μ α ρ τ ί α τ ο υ ν ο ό ς Α ϊ ρ ε σ ι ς ε ί ν α ι π ι ό
π ο λ ύ δ α ι μ ο ν ι κ ή π α ρ ά ή ά ν θ ρ ώ π ι ν η ά μ α ρ τ ί α ε ί ν α ι ή
κ ό ρ η τ ο υ δ ι α β ό λ ο υ ή κ λ η ρ ο ν ο μ ί α τ ο υ ή ά σ έ β ε ι ά τ ο υ
σ χ ε δ ό ν ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ε ί α
Ο ί Π α τ έ ρ ε ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ό ν ο μ ά ζ ο υ ν τ ή ν ε ί δ ω λ ο
λ α τ ρ ε ί α ά σ έ β ε ι α κ α ί τ ή ν α ϊ ρ ε σ ι δ ι α φ θ ο ρ ά Σ τ ή ν ε ί δ ω
λ ο λ α τ ρ ε ί α ό δ ι ά β ο λ ο ς λ α μ β ά ν ε ι τ ή ν λ α τ ρ ε ί α ν π ο ύ
ό φ ε ί λ ε τ α ι σ τ ό ν Θ ε ό ά π ό τ υ φ λ ω μ έ ν ο υ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς ε ν ω
σ τ ί ς α ί ρ έ σ ε ι ς σ υ σ σ ω μ α τ ο π ο ι ε ι τ ή ν τ υ φ λ ω μ έ ν η α ν
θ ρ ω π ό τ η τ α σ τ ή ν κ υ ρ ι ώ τ ε ρ η ά μ α ρ τ ί α τ ο υ τ ή ν β λ α σ φ η μ ί α
Έ ά ν κ α ν ε ί ς δ ι α β ά σ η τ ί ς Π ρ ά ξ ε ι ς τ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν μ έ
π ρ ο σ ο χ ή θ ά π ε ι σ θ η δ τ ι ό χ α ρ α κ τ ή ρ α ς τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν ε ί ν α ι
σ α τ α ν ι σ τ ι κ ό ς Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε γ ι ά τ ή ν τ ρ ο μ α κ τ ι κ ή τ ο υ ς ύ π ό
κ ρ ι σ ι ν γ ι ά τ ή ν ά μ ε τ ρ η ύ π ε ρ η φ ά ν ε ι ά τ ο υ ς Β λ έ π ο υ μ ε τ ή ν
ι ι ι (! _ _
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ α τ ο υ ς ν α υ π ο κ ι ν η τ α ι α π ο σ υ ν ε χ η ψ ε μ μ α τ α
Π α ρ α τ η ρ ο υ μ ε δ τ ι ε ί ν α ι α ι χ μ ά λ ω τ ο ι σ τ ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α π ά
θ η Ό π ο τ ε ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ε ι ς α υ τ ο ύ ς δ ι α π ρ ά τ τ ο υ ν τ ά χ ε ι
ρ ό τ ε ρ α ε γ κ λ ή μ α τ α κ α ί τ ί ς π ι ό τ ρ ο μ α κ τ ι κ έ ς θ η ρ ι ω δ ί ε ς
Τ ό α σ ύ γ κ ρ ι τ ο μ ί σ ο ς τ ο υ ς π ρ ό ς τ ά μ έ λ η τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ί ν α ι ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς π α ρ α τ η ρ η μ έ ν ο Ή α ϊ ρ ε σ ι ς
σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι α π ό μ ί α σ κ λ ή ρ υ ν σ ι τ η ς κ α ρ δ ί α ς α π ό μ ί α
φ ο β ε ρ ά σ κ ο τ ί ζ ο υ σ α β λ ά β η τ ο υ ν ο ό ς α π ό μ ί α ν ι σ χ υ ρ ο
76
< ι
γ ν ώ μ ο ν α ε π ι θ υ μ ί α τ η ς ψ υ χ η ς ν ά π α ρ α μ έ ν η μ ο λ υ σ μ έ ν η
κ α ί α π ό μ ί α δ υ σ κ ο λ ί α σ τ ή θ ε ρ α π ε ί α τ ο ϋ π ρ ο σ ώ π ο υ π ο ύ
π ά σ χ ε ι α π ό α υ τ ή τ Ί ι ν α σ θ έ ν ε ι α ν
Κ ά θ ε α ί ρ ε σ ι ς ε ί ν α ι β λ α σ φ η μ ί α κ α τ ά τ ο ύ Α γ ί ο υ
Π ν ε ύ μ α τ ο ς Ή α ί ρ ε σ ι ς δ έ ν β λ α σ φ η μ ε ι μ ό ν ο ν τ ό δ ό γ μ α
π ε ρ ί τ ο ύ Ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς η τ ή ν έ ν έ ρ γ ε ι ά Τ ο υ ά λ λ ά
β λ α σ φ η μ ε ι τ ό Ά γ ι ο ν Π ν ε ύ μ α σ τ ή ν ό λ ό τ η τ ά Τ ο υ Ή ο υ
σ ί α δ λ ω ν τ ω ν α ί ρ έ σ ε ω ν ε ί ν α ι ή β λ α σ φ η μ ί α
Ό λ ε ς ο ί π α λ α ι έ ς α ί ρ έ σ ε ι ς κ ά τ ω α π ό δ ι ά φ ο ρ ε ς β ι τ ρ ί
ν ε ς α π έ β λ ε π α ν σ έ ε ν α μ ο ν ά χ α σ τ ό χ ο Ή ρ ν ο ϋ ν τ ο τ ή ν
Θ ε ό τ η τ α τ ο ϋ Θ ε ο ϋ Λ ό γ ο υ κ α ί δ ι έ σ τ ρ ε φ ο ν τ ό δ ό γ μ α τ η ς
ε ν σ α ρ κ ώ σ ε ώ ς Τ ο υ Ο ί ν ε ώ τ ε ρ ε ς α ί ρ έ σ ε ι ς ά π ο β λ έ π ο υ ν
σ τ ή ν ά π ο κ ή ρ υ ξ ι ν τ η ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο ύ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς
β λ Ά γ ι ο ι Κ ο λ λ υ β ά δ ε ς α ρ ι θ μ φ ύ λ ο 7, σ ε λ 3-4 μ έ τ ή ν
σ χ ε τ ι κ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ ο ϋ Ά γ ί ο υ Ί γ ν α τ ί ο υ Μ π ρ ι α ν τ σ ά
ν ι ν ω φ + 1867).
Γ ι ά τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή φ ο β ε Ρ α ϊ ρ ε σ ι ν τ ο ϋ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ
ε ί χ ε π ρ ο φ η τ ι κ ω ς μ ι λ ή σ ε ι κ α ί ό μ ε γ ά λ ο ς σ τ ά ρ ε τ ς τ η ς
Ό π τ ι ν α ά γ ι ο ς Α ν α τ ό λ ι ο ς
«... Ό ε χ θ ρ ό ς τ ο ϋ α ν θ ρ ω π ί ν ο υ γ έ ν ο υ ς θ ά ε ν ε ρ γ η μ έ
π ο ν η ρ ί α μ έ σ κ ο π ό ν ά έ λ κ ύ σ η ε ν τ ό ς τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς ε ά ν
η τ ο δ υ ν α τ ό ν α κ ό μ η κ α ί τ ο ύ ς ε κ λ ε κ τ ο ύ ς Δ έ ν θ ά α ρ χ ί σ η
κ α τ ε υ θ ε ί α ν ω μ ω ς ν ά α π ο ρ ρ ί π τ η τ ά δ ό γ μ α τ α τ η ς Α γ ί α ς
Τ ρ ι ά δ ο ς τ ή ν Θ ε ό τ η τ α τ ο ϋ Ί η σ ο ϋ Χ ρ ι σ τ ο ϋ κ α ί τ ή ν α ρ ε τ ή ν
τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ α λ λ ά θ ά α ρ χ ί σ η α ν ε π α ι σ θ ή τ ω ς ν ά δ ι α σ τ ρ έ
φ η τ ί ς δ ι δ α σ κ α λ ί ε ς κ α ί τ ο ύ ς θ ε σ μ ο ύ ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
κ α ί τ ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν ό η μ ά τ ο υ ς δ π ω ς μ α ς π α ρ ε δ ό θ η σ α ν
α π ό τ ο ύ ς Ά γ ί ο υ ς Π α τ έ ρ ε ς ε ν ά γ ί φ Π ν ε ύ μ α τ ι Ό λ ί γ ο ι θ ά
α ν τ ι λ η φ θ ο ϋ ν α υ τ έ ς τ ί ς π α ν ο υ ρ γ ί ε ς τ ο ϋ ε χ θ ρ ο ϋ ε κ ε ί ν ο ι
μ ό ν ο ν ο ί π λ έ ο ν π ε π ε ι ρ α μ έ ν ο ι ε Ι ς τ ή ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν ζ ω ή ν
Ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο ί θ ά π ά ρ ο υ ν τ ή ν ε ξ ο υ σ ί α ν ε π ί τ η ς ε κ κ λ η σ ί α ς
77
κ α ί θ ά τ ο π ο θ ε τ ή σ ο υ ν Ι δ ι κ ο ύ ς τ ο υ ς ύ π η ρ έ τ ε ς π α ν τ ο υ , ο ί
δ έ π ι σ τ ο ί θ ά κ α τ α φ ρ ο ν ο ύ ν τ α ι ... Γ ι ' α υ τ ό π α ι δ ί μ ο υ , δ τ α ν
ί δ η ς τ ή ν π α ρ ά β α σ ι ν τ η ς π α τ ε ρ ι κ η ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς κ α ί τ η ς
Θ ε ί α ς Τ ά ξ ε ω ς , π ο ύ ε γ κ α θ ι δ ρ ύ θ η ά π ό τ ό ν ί δ ι ο ν τ ό ν Θ ε ό ν ,
γ ν ώ ρ ι ζ ε δ τ ι ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο ί έ χ ο υ ν ή δ η ε μ φ α ν ι σ θ ε ι , α ν κ α ί
π ρ ό ς τ ό π α ρ ό ν μ π ο ρ ε ι ν ά α π ο κ ρ ύ π τ ο υ ν τ ή ν α σ έ β ε ι ά τ ο υ ς .
Ά κ ό μ η θ ά δ ι α σ τ ρ έ φ ο υ ν τ ή ν ά γ ί α ν Π ί σ τ ι ν ( Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν )
α ν ε π α ι σ θ ή τ ω ς , μ έ σ κ ο π ό ν ά ε π ι τ ύ χ ο υ ν κ α λ λ ί τ ε ρ α ν ά
π α ρ α π λ α ν ή σ ο υ ν κ α ί δ ε λ ε ά σ ο υ ν τ ο ύ ς α π ε ί ρ ο υ ς σ τ ά δ ί κ τ υ ά
τ ο υ ς . Ό δ ι ω γ μ ό ς δ έ ν θ ά σ τ ρ έ φ ε τ α ι μ ό ν ο ν ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ν
π ο ι μ έ ν ω ν , α λ λ ά ε ν α ν τ ί ο ν δ λ ω ν τ ω ν ύ π η ρ ε τ ω ν τ ο υ Θ ε ο υ ,
δ ι ό τ ι δ λ ο ι ε κ ε ι ν ο ι π ο ύ θ ά κ υ β ε ρ ν ω ν τ α ι α π ό τ ή ν α ϊ ρ ε σ ι ν
δ έ ν θ ά α ν έ χ ο ν τ α ι τ ή ν ε υ σ έ β ε ι α ν . Ν ά α ν α γ ν ω ρ ί ζ η ς α υ τ ο ύ ς
τ ο ύ ς λ ύ κ ο υ ς μ έ έ ν δ υ μ α π ρ ο β ά τ ο υ α π ό τ ί ς ύ π ε ρ ή φ α ν ε ς
δ ι α θ έ σ ε ι ς τ ο υ ς κ α ί τ ή ν α γ ά π η τ ο υ ς γ ι ά τ ή ν ε ξ ο υ σ ί α . Θ ά
ε ί ν α ι σ υ κ ο φ ά ν τ ε ς , π ρ ο δ ό τ ε ς , έ ν σ π ε ί ρ ο ν τ ε ς π α ν τ α χ ο υ ε χ ­
θ ρ α ν κ α ί κ α κ ί α ν · γ ι ' α υ τ ό ό Κ ύ ρ ι ο ς ε ί π ε ν δ τ ι α π ό τ ο ύ ς
κ α ρ π ο ύ ς α υ τ ω ν θ ά τ ο ύ ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε . Ο ί α λ η θ ι ν ο ί ύ π η ­
ρ έ τ ε ς τ ο υ Θ ε ο υ ε ί ν α ι τ α π ε ι ν ο ί , α γ α π ο υ ν τ ό ν π λ η σ ί ο ν
κ α ί ε ί ν α ι ύ π ή κ ο ο ι ε Ι ς τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν ...
Ο ί π ι σ τ ο ί τ ό τ ε π ο ύ δ έ ν έ χ ο υ ν δ ε ί ξ ε ι τ ί π ο τ ε α λ λ ε ς α ­
ρ ε τ έ ς θ ά λ ά β ο υ ν σ τ ε φ ά ν ο υ ς μ ό ν ο ν κ α ί μ ό ν ο ν , ε π ε ι δ ή
ε σ τ ά θ η σ α ν σ τ ε ρ ε ο ί ε Ι ς τ ή ν π ί σ τ ι ν .
Ν ά φ ο β ά σ α ι τ ό ν Κ ύ ρ ι ο ν π α ι δ ί μ ο υ . Ν ά φ ο β ά σ α ι μ ή π ω ς
α π ω λ έ σ η ς τ ό ν σ τ έ φ α ν ο ν π ο ύ έ τ ο ι μ ά σ θ η κ ε γ ι ά σ έ ν α . Ν ά
φ ο β ά σ α ι μ ή ν α π ο β λ η θ η ς π α ρ ά τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ε Ι ς τ ό σ κ ό τ ο ς
τ ό ε ξ ώ τ ε ρ ο ν κ α ί τ ή ν α ι ώ ν ι ο ν κ ό λ α σ ι ν . Σ τ έ κ ε α ν δ ρ ε ί ω ς
ε ι ς τ ή ν π ί σ τ ι ν , κ α ί α ν ε ί ν α ι α ν α γ κ α ι ο ν ύ π ό μ ε ν ε δ ι ω γ μ ο ύ ς
κ α ί α λ λ ε ς θ λ ί ψ ε ι ς , δ ι ό τ ι ό Κ ύ ρ ι ο ς θ ά ε ί ν α ι μ α ζ ί σ ο υ ·
κ α ί ο ί < Ά γ ι ο ι Μ ά ρ τ υ ρ ε ς κ α ί Ό μ ο λ ο γ η τ έ ς θ ά β λ έ π ο υ ν μ έ
χ α ρ ά τ ο ύ ς α γ ω ν ε ς σ ο υ . < Ό μ ω ς ά λ λ ο ί μ ο ν ο ν σ τ ο ύ ς μ ο ν α ­
78
- Ι
- Ι
, !
χ ο ύ ς σ α ύ τ έ ς τ ί ς ή μ έ ρ ε ς π ο ύ θ ά ε ί ν α ι δ ε μ έ ν ο ι μ έ ύ π ά ρ
χ ο ν τ α κ α ί π λ ο ύ τ η ο ί ό π ο ί ο ι έ ν ε κ ε ν τ η ς ά γ ά π η ς τ η ς
ε ι ρ ή ν η ς θ ά ε ί ν α ι έ τ ο ι μ ο ι ν ά ύ π ο τ α χ θ Ο ύ ν ε ί ς τ ο ύ ς α ί ρ ε
τ ι κ ο ύ ς Α ύ τ ο ί θ ά ά π ο κ ο ι μ ί ζ ο υ ν τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ί ν τ ο υ ς μ έ
τ ό ν ά λ έ ν ε έ μ ε ί ς σ υ ν τ η ρ ο ύ μ ε κ α ί σ ώ ζ ο υ μ ε τ ό μ ο ν α σ τ ή
ρ ι κ α ί ό Κ ύ ρ ι ο ς θ ά μ α ς σ υ γ χ ω ρ ή σ η Ο ί τ α λ α ί π ω ρ ο ι
κ α ί τ υ φ λ ο ί δ έ ν ά ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ί σ τ ι δ ι ά μ έ σ ο υ τ η ς α ί ρ έ
σ ε ω ς ο ί δ α ί μ ο ν ε ς θ ά ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι σ τ ό μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ό ό
π ο ί ο ν δ έ ν θ ά ε ί ν α ι π λ έ ο ν τ ό τ ε έ ν α μ ο ν α σ τ ή ρ ι ά λ λ ά
γ υ μ ν ο ί τ ο ί χ ο ι ά π ό σ π ο υ ή χ ά ρ ι ς θ ά ά π ο χ ω ρ η
Ό Θ ε ό ς ε ί ν α ι ό π ω σ δ ή π ο τ ε ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ς ά π ό τ ο ύ ς ε χ
θ ρ ύ ς κ α ί π ο τ έ δ έ ν θ ά ε γ κ α τ α λ ε ί ψ η τ ο ύ ς ύ π η ρ έ τ ε ς τ ο υ
Ά λ η θ ι ν ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί θ ά ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι έ ω ς τ έ λ ο υ ς τ ο ϋ
α ι ώ ν ο ς τ ο ύ τ ο υ μ ό ν ο ν π ο ύ θ ά π ρ ο τ ι μ ο ϋ ν ν ά ζ ο ϋ ν σ έ ά π ο
μ α κ ρ υ σ μ έ ν ο υ ς κ α ί ε ρ η μ ι κ ο ύ ς τ ό π ο υ ς Ν ά μ ή ν φ ο β α σ α ι
τ ί ς θ λ ί ψ ε ι ς ά λ λ ά μ α λ λ ο ν ν ά φ ο β α σ α ι τ ή ν ό λ έ θ ρ ι α α ϊ
ρ ε σ ι ν δ ι ό τ ι α ύ τ ό ε ί ν α ι π ο ύ μ α ς γ υ μ ν ώ ν ε ι ά π ό τ ή ν Θ ε ί α ν
Χ ά ρ ι ν κ α ί μ α ς χ ω ρ ί ζ ε ι ά π ό τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν Α υ τ ό ς ε ί ν α ι
κ α ί ό λ ό γ ο ς δ ι ά τ ό ν ό π ο ι ο ν δ Κ ύ ρ ι ο ς μ α ς έ δ ω σ ε τ ή ν
ε ν τ ο λ ή ν ν ά θ ε ω ρ ο ϋ μ ε τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς ώ ς Χ ρ ι σ τ ο κ α
π ή λ ο υ ς κ α ί ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς Κ α ί έ τ σ ι π α ι δ ί μ ο υ ε ν δ υ ν α μ ο υ
μ έ τ ή ν Χ ά ρ ι ν τ ο υ Ι η σ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Β ι ά σ ο υ ν ά ό μ ο λ ο γ ή σ η ς
ύ π έ ρ τ η ς Π ί σ τ ε ω ς κ α ί ν ά ύ π ο μ έ ν η ς θ λ ί ψ ε ι ς ώ ς κ α λ ό ς
σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ Ι η σ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Β Τ ι μ ό θ β 1­
3), ό Ό π ο ι ο ς ε ί π ε γ ί ν ο υ π ι σ τ ό ς ά χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ κ α ί δ ώ σ ω
σ ο ι τ ό ν σ τ έ φ α ν ο ν τ η ς ζ ω η ς Ά π ο κ β 1Ο Ε ι ς Α υ τ ό ν
σ ύ ν τ φ Π α τ ρ ί κ α ί τ φ Ά γ ί φ Π ν ε ύ μ α τ ι ά ς ε ί ν α ι δ ό ξ α τ ι μ ή
κ α ί κ ρ ά τ ο ς ε ι ς α ι α ν α ς α ι ώ ν ω ν Ά μ ή ν Α π ό έ ν α γ ρ ά μ μ α
τ ο υ Ά γ ί ο υ Ά ν α τ ο λ ί ο υ τ η ς Ό π τ ι ν α + 1927, π ο ύ μ ε τ α
φ ρ ά σ τ η κ ε ά π ό τ ή ν Ι ε ρ ά ν Μ ο ν ή ν Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ
79
t Ι
ί 1
ι ι
,11
f
f
* * *
Δ ι ά μ έ σ ο υ τ ω ν α ι ώ ν ω ν Ό λ ο ι Ό σ ο ι θ έ λ η σ α ν ν ά α κ ο
λ ο υ θ ή σ ο υ ν τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν μ α ς κ α ί τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν Τ ο υ
t Ι
ύ π έ σ τ η σ α ν τ ά π ά ν δ ε ι ν α Δ ι ώ ξ ε ι ς ε ξ ο ρ ί ε ς φ υ λ α κ ί σ ε ι ς
flj
'.'.·1' : β α σ α ν ι σ μ ο ύ ς κ α ί θ ά ν α τ ο ν
·.; .. ; ;1: :
Α υ τ ό σ υ ν έ β η κ α τ ε π α ν ά λ η ψ ι ν σ τ Ί ι ν ί σ τ ο ρ ί α ν τ η ς Έ κ
ii ί
Ι κ λ η σ ί α ς κ α ί σ υ μ β α ί ν ε ι α κ ό μ η κ α ί σ τ ί ς ή μ έ ρ ε ς μ α ς γ ι α τ ί "11t j

β ε β α ί ω ς ό μ ι σ ό κ α λ ο ς δ ι ά β ο λ ο ς δ έ ν έ π α ψ ε ν ά π ο λ ε μ α τ ή ν
"
ι
j'
#1 i
Ν ύ μ φ η ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ τ ή ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Έ κ κ λ η σ ί α ν μ α ς
Έ τ σ ι μ έ σ α σ τ ό ν ε ι κ ο σ τ ό α ι ω ν α σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α μ α ς α λ λ ά
κ α ί σ έ π ο λ λ έ ς σ λ α υ ι κ έ ς χ ω ρ ε ς κ α τ ά τ ά σ κ ο τ ε ι ν ά χ ρ ό ν ι α
τ η ς τ ι μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ί τ η ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ η ς
α λ λ ο φ ρ ο σ ύ ν η ς ο ί Γ ν ή σ ι ο ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι δ ι ώ χ θ η κ α ν
Ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς ί ε ρ ε ι ς α π ε σ χ η μ α
τ ί σ θ η σ α ν Ο ί ε κ κ λ η σ ί ε ς σ φ ρ α γ ί σ θ η κ α ν 11 κ α τ ε δ α φ ί σ τ η
σ α ν Ο ί π ι σ τ ο ί σ ύ ρ θ η κ α ν σ τ ί ς φ υ λ α κ έ ς Α ί μ α Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
α γ ω ν ι σ τ ω ν έ β α ψ ε τ ό χ ω μ α σ τ ή ν Ό ρ θ ό δ ο ξ η Έ λ λ ά δ α Τ ό
ί δ ι ο σ υ ν έ β η π α ν τ ο υ Ό π ο υ θ έ λ η σ α ν ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ν ά π α
ρ α μ ε ί ν ο υ ν π ι σ τ ο ί σ τ ί ς π α ρ α κ α τ α θ η κ ε ς τ ω ν π ρ ο γ ό ν ω ν τ ο υ ς
ij'
li·

ν ά δ ι α κ ρ α τ ή σ ο υ ν τ ό Π ά τ ρ ι ο ν Έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν κ α ί ν ά μ ή
Τ
κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν μ έ τ ό ν ό λ έ θ ρ ι ο Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ό Ο ι κ ο υ
!
ι
μ ε ν ι σ μ ό κ α ί τ ο ύ ς π ρ ο δ ό τ ε ς α ρ χ ι ε ρ ε ι ς κ α ί ί ε ρ ε ϊ ς π ο ύ
i
j .1
τ ό ν ύ π η ρ έ τ η σ α ν κ α ί τ ό ν ύ π η ρ ε τ ο υ ν π ι σ τ ά μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α
i
!
Έ φ τ α σ α ν ο ί Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ έ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς μ έ χ ρ ι

τ ο υ σ η μ ε ί ο υ ν ά α ν α τ ρ έ ψ ο υ ν Έ π ι τ α φ ί ο υ ς ν ά σ υ ν τ ρ ί ψ ο υ ν
j
μ έ τ σ ε κ ο ύ ρ ι α ώ ς ά λ λ ο ι ε ι κ ο ν ο μ ά χ ο ι Ί σ α υ ρ ο ι τ ί ς σ ε π τ έ ς
'. 1,: ,
i i
Ι
Ε ι κ ό ν ε ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ω ν Ν α ω ν α κ ό μ η κ α ί
ν ά χ ύ σ ο υ ν σ τ ι ι γ η κ α ί ν ά κ α τ α π α Τ σ ο υ ν τ ό Δ ε σ π ο τ ι κ ό ν
ι
i
, '
Σ ω μ α κ α ί τ ό Τ ί μ ι ο ν Α ί μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ τ ή ν Ώ ρ α ν τ η ς
φ ρ ι κ τ η ς Τ ε λ ε σ ι ο υ ρ γ ί α ς τ η ς Θ ε ί α ς Α ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ε π ι σ ω
Ι
80
ρ ε ύ ο ν τ ε ς ό ρ γ ή ν ε π ί τ ά ς κ ε φ α λ ά ς α υ τ ω ν ε ν τ η ή μ έ ρ χ τ η ς
Φ ο β ε ρ α ς Κ ρ ί σ ε ω ς β λ σ χ ε τ ι κ ά Τ ά π ά τ ρ ι α σ ε β Έ π ι
σ κ ό π ο υ Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς κ Κ α λ λ ι ο π ί ο υ Π ε ι ρ α ι ε ύ ς 1987. Μ έ
χ ρ ι σ ή μ ε ρ α τ ό μ ο ι 11, β λ ε φ η μ ε ρ Σ κ ρ ί π 9/ 22 -11- 97).
Ο ι Κ α ι ν ο τ ό μ ο ι Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς έ χ ο υ ν β α μ μ έ ν α τ ά
χ έ ρ ι α τ ο υ ς σ τ ό α ί μ α Η Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή α λ λ α γ ή κ α ί ή
φ ο β ε ρ ή π α ν α ί ρ ε σ ι ς τ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ σ τ η ρ ί χ τ η κ ε σ τ ό
α ί μ α σ τ ή β ί α κ α ί σ τ ο ύ ς δ ι ω γ μ ο ύ ς Γ ι α υ τ ό α π έ σ τ ρ ε ψ ε ό
Θ ε ό ς τ ό π ρ ό σ ω π ό ν Τ ο υ α π ό τ ο ύ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς κ α ί
ε υ λ ό γ η σ ε δ λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι τ ό ν α γ ω ν α
τ ό ν κ α λ ό ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς κ α ί τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς
Σ έ π ί σ τ ω σ ι ν τ ο ύ δ ι κ α ί ο υ α γ ω ν ο ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο
λ ο γ ι τ ω ν ε φ ά ν η κ α ί ό Τ ί μ ι ο ς Σ τ α υ ρ ό ς τ ή ν ν ύ χ τ α τ η ς
π α ρ α μ ο ν η ς τ η ς Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Υ ψ ώ σ ε ώ ς Τ ο υ δ τ α ν μ α ζ ε ύ
τ η α ν ο ι Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς π ι σ τ ο ί μ έ σ α σ έ κ λ ί μ α φ ό
β ο υ κ α ί δ ι ω γ μ ο ύ γ ι ά ν ά α γ ρ υ π ν ή σ ο υ ν κ α ί ν ά έ ο ρ τ ά σ ο υ ν
τ ή ν μ ε γ ά λ η ν Ε ο ρ τ ή ν μ έ τ ό Π ά τ ρ ι ο ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν τ ό 1925.
Χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν ο ι Κ α ι ν ο τ ό μ ο ι κ α ί π ε ρ ι φ ρ ο ν η τ έ ς τ ω ν
Ο σ ί ω ν κ α ί τ ω ν Α γ ί ω ν κ α Ι .. τ ί ς κ α θ α ι ρ έ σ ε ι ς γ ι ά ν ά
κ ά μ ψ ο υ ν τ ο ύ ς α γ ω ν ι σ τ έ ς Γ ι ά ν ά μ π ο ρ ο ύ ν ν ά σ ύ ρ ο υ ν
ε π ί α ν τ ι π ο ι ή σ ε ι δ έ σ μ ι ο υ ς σ τ ί ς φ υ λ α κ έ ς τ ο ύ ς Γ ν η σ ί ο υ ς
Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς Ι ε ρ ε ι ς κ α ί Ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς τ ο ύ ς κ α λ ο ύ ς Π ο ι μ έ
ν ε ς π ο ύ τ ι Ί ν ψ υ χ ή ν α υ τ ω ν έ θ υ σ α ν ύ π έ ρ τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί
τ ω ν φ ί λ ω ν α υ τ ο ύ ...
Π ό σ α δ ά κ ρ υ α π ό σ ο ς π ό ν ο ς π ό σ ε ς α κ ο λ ο υ θ ί ε ς έ μ ε ι
ν α ν α τ ε λ ε ί ω τ ε ς γ ι α τ ί σ ύ ρ θ η κ α ν μ έ τ ή β ί α ο ι Π α λ α ι ο η μ ε
ρ λ γ ί τ ε ς Ι ε ρ ε ί ς κ α ί Ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς σ τ ί ς φ υ λ α κ έ ς δ έ σ μ ι ο ι
Π ό σ ο μ ε γ ά λ η ε ι ν α ι ή ε υ θ ύ ν η δ λ ω ν ε κ ε ί ν ω ν τ ω ν λ ε γ ο
μ έ ν ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ο ύ μ έ ν ο υ ν α κ ό μ η κ α ί
σ ή μ ε ρ α σ έ κ ο ι ν ω ν ί α μ έ τ ο ύ ς δ ι ω κ τ ε ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Κ α ί ό χ ι μ ό ν ο ν α υ τ ο ί δ έ ν π ε ρ ν α ν ε σ τ ό χ ω ρ ο τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς
81
..
Χ ι
α λ λ ά κ α ί ε κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ θ έ λ ο υ ν ν ά α γ ω ν ι σ θ ο ϋ ν κ ρ α Τ ο ϋ ν
μ έ σ α σ τ ό κ α ρ κ ι ν ο γ ό ν ο σ ω μ α τ ο υ θ α ν α τ η φ ό ρ ο υ Ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ μ ο υ
Έ τ σ ι δ ε σ μ ε υ μ έ ν ο ι ο ί κ α λ ο π ρ ο α ί ρ ε τ ο ι π ι σ τ ο ί α π ό τ ο ύ ς
μ ε γ ά λ ο υ ς κ α ί ό ν ο μ α σ τ ο ύ ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο
γ ί τ ε ς δ έ ν μ π ο ρ ο υ ν ν ά α ν α π ν ε ύ σ ο υ ν τ ό ν μ υ ρ ω μ έ ν ο α έ ρ α
τ η ς φ ι λ τ ά τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Δ έ ν μ π ο ρ ο υ ν ν ά μ ε τ α λ ά β ο υ ν
τ ο υ Ά γ ι α σ μ ο υ τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ί α σ φ υ κ τ ι ο υ ν α π ό τ ό ν
θ α ν ά σ ι μ ο ε ν α γ κ α λ ι σ μ ό τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς Δ η λ η τ η ρ ι ά ζ ο ν τ α ι
κ ο ι ν ω ν ω ν τ α ς ε ι ς κ ρ ί μ α κ α ί ε ι ς κ α τ ά κ ρ ι μ α α π ό τ ά μ ο λ υ
σ μ έ ν α κ α ί κ α κ ό δ ο ξ α θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι α τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ­
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ κ α ί δ λ ω ν ε κ ε ί ν ω ν π ο ύ
"'1J" , , ."
ε ι ν α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ο ι μ ε α υ τ ο
Ο ί γ ν ω σ τ ι κ ο ί κ α ί σ ο β α ρ ο ί Γ ε ρ ο ν τ ά δ ε ς α π ο κ ο ι
μ ί ζ υ ν τ ά π ν ε υ μ α τ ι κ ο π α ί δ ι α τ ο υ ς κ α ί κ α θ η σ υ χ ά ζ ο υ ν τ ί ς
σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς τ ο υ ς π ι σ τ ε ύ ο ν τ α ς κ α ί κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ς δ τ ι ο ί
Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς δ έ ν έ χ ο υ ν ί ε ρ ω σ ύ ν η γ ι α τ ί ε ί ν α ι
κ α θ η ρ η μ έ ν ο ι κ α ί δ τ ι δ έ ν α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι τ ά Μ υ σ τ ή ρ ι ά
τ ο υ ς α π ό τ ή ν Π ο λ ι τ ε ί α (!!!).
Μ ά π ι σ τ ε ύ ο υ ν ο ί α ν θ ρ ω π ο ι α υ τ ο ί δ τ ι ό Θ ε ό ς ε ί ν α ι
δ ο υ λ ο ς τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν κ α ί α ί ρ ε τ ι κ ω ν Ά ρ χ ι ε ρ έ ω ν Ό τ ι
ε ί ν α ι ύ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς ν ά α φ α ι ρ η τ ή ν Χ ά ρ ι ν Τ ο υ α π ό δ ι
κ α ί ο υ ς κ α ί Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς δ π ο τ ε τ ο υ τ ό ζ η τ ή σ ο υ ν α υ τ ο ί
Κ α ί δ μ ω ς π ρ ά γ μ α τ ι τ ό κ η ρ ύ σ σ ο υ ν α υ τ ό γ ι α τ ί ή ε κ
κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α τ ο υ ς δ έ ν ε ί ν α ι ό ρ θ ό δ ο ξ η α λ λ ά π α π ι κ ή
Γ ι α υ τ ο ύ ς τ ό ί ε ρ α τ ε ί ο α δ ι ά φ ο ρ ο α π ό τ ό τ ί π ι σ τ ε ύ ε ι
α π ό τ ό α ν ε ί ν α ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ο ί α ρ χ ι ε ρ ε ί ς κ α ί ο ί ί ε ρ ε ί ς
ε ί ν α ι ό δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ί ο ί
κ α θ α ι ρ έ σ ε ι ς τ ο υ ς ε ί ν α ι κ α θ α ι ρ έ σ ε ι ς έ σ τ ω κ α ί α ν ε ί ν α ι
α δ ι κ ε ς κ α ί ε π ι β ά λ λ ο ν τ α ι α π ό α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς γ ι ά ν ά φ ι μ ώ
σ ο υ ν τ ο ύ ς Ό ρ θ ό ξ υ ς
82
..• Ι
Μ ά τ ά ί δ ι α δ έ ν λ έ ε ι κ α ί ό π ά π α ς
Έ μ ε ι ς δ μ ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε α π ό τ ή ν Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή μ α ς
π α ι δ ε ί α κ α ί τ ή ν ε μ π ε ι ρ ί α δ τ ι 11 α ϊ ρ ε σ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό
κ ά θ ε ά λ λ η α μ α ρ τ ί α α π ο ξ ε ν ώ ν ε ι τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς α π ό τ ό ν
Θ ε ό Ό α ί ρ ε τ ι κ ό ς α υ τ ό ς δ η λ α δ ή π ο ύ κ η ρ ύ σ σ ε ι α ϊ ρ ε σ ι ν
κ α ί ο σ ο ι τ ό ν α κ ο λ ο υ θ ο υ ν ε ν γ ν ώ σ ε ι τ ο υ Ο Τ Ι κ η ρ ύ σ σ ε ι
α ί ρ ε σ ι ν β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ έ α ν τ ί θ ε σ ι ν μ έ τ ή ν λ η σ ί α Ή
α ϊ ρ ε σ ι ς ε ί ν α ι σ κ ό τ ο ς Τ ό σ κ ο τ ά δ ι δ έ ν μ π ο ρ ε ι ν ά σ υ ν υ
π ά ρ ξ ε ι μ έ τ ό φ ω ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ ο υ Θ ε ο υ
Ό Θ ε ό ς φ ω ς ε σ τ ι ν κ α ί σ κ ο τ ί α ε ν α υ τ φ ο υ κ έ σ τ ι ν
ο υ δ ε μ ί α γ ρ ά φ ε ι ό α γ α π η μ έ ν ο ς μ α θ η τ ή ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ μ α ς
Έ ά ν ε ί π ω μ ε ν δ τ ι κ ο ι ν ω ν ί α ν έ χ ω μ ε ν μ ε τ Α υ τ ο υ κ α ί ε ν
τ φ σ κ ό τ ε ι π ε ρ ι π α τ ω μ ε ν ψ ε υ δ ό μ ε θ α κ α ί ο υ π ο ι ο υ μ ε ν τ ή ν
α λ ή θ ε ι α ν ε ά ν δ έ ε ν τ φ φ ω τ ί π ε ρ ι π α τ ω μ ε ν ώ ς Α υ τ ό ς ε σ τ ι ν
ε ν τ φ φ ω τ ί κ ο ι ν ω ν ί α ν έ χ ο μ ε ν μ ε τ α λ λ ή λ ω ν κ α ί τ ό α ί μ α
Ι η σ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ τ ο υ γ ί ο υ Α υ τ ο υ κ α θ α ρ ί ζ ε ι ή μ α ς α π ό
π ά σ η ς α μ α ρ τ ί α ς Α Ι ω ά ν α 5- 7). π α ς ό π α ρ α β α ί ν ω ν
κ α ί μ ή μ έ ν ω ν ε ν τ η δ ι δ α χ η τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Θ ε ό ν ο υ κ έ χ ε ι
ό μ έ ν ω ν ε ν τ η δ ι δ α χ η τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ο ύ τ ο ς κ α ί τ ό ν Π α τ έ
ρ α κ α ί τ ό ν γ ί ό ν έ χ ε ι Π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ς γ ι ά ν ά έ χ ο υ ν ο ί
ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ν Χ ά ρ ι ν τ ο υ Θ ε ο υ ε ί ν α ι τ ό ν ά έ χ ο υ ν τ ή ν
Ά λ ή θ ε ι α γ ι α τ ί δ π ω ς λ έ γ ε ι ό Ά γ ι ο ς Σ υ μ ε ώ ν ό Ν έ ο ς Θ ε ο
λ ό γ ο ς
Η Ά λ ή θ ε ι α δ έ ν ε ί ν α ι ά λ λ ο τ ι π α ρ ά ή Χ ά ρ ι ς τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο υ Λ ό γ ς π ω ς λ ο ι π ό ν μ π ο ρ ε ι ν ά έ χ η τ ό α ί μ α
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ π ο ύ κ α θ α ρ ί ζ ε ι α π ό π ά σ η ς α μ α ρ τ ί α ς ό α ί ρ ε
τ ι κ ό ς π ο ύ β ρ ί σ κ ε τ α ι σ έ α ν τ ί θ ε σ ι ν μ έ τ ή ν Ά λ ή θ ε ι α ν κ α ί
έ π ο μ έ ν ω ς μ έ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν ή ό π ο ί α ε ί ν α ι σ τ υ λ ο ς κ α ί
έ δ ρ α ί ω μ α τ η ς α λ η θ ε ί α ς
Έ ν α ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς κ α ί δ ί κ α ι ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς ε φ δ σ ο ν
ε ί ν α ι έ ν ω μ έ ν ο ς μ έ τ ή ν Ά λ θ ε ι α ε ί ν α ι κ α ί μ έ τ ή ν Κ α θ ό
83
ί Ι
!
Ι
.. '..i•.•. '.
Ι
Ι
! i
i
Ι
• '.1".
j ι
11'·':·'
t
ί
ί i
'
:1
, ,
Ι
λ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ν έ ν ω μ έ ν ο ς κ α ί β ρ ί σ κ ε τ α ι μ έ σ ι γ ο υ ρ ι ά μ έ
σ α σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α Σ έ δ σ ο υ ς α φ ο ρ ι σ μ ο ύ ς σ έ δ σ α α ν α
θ έ μ α τ α σ έ δ σ ε ς κ α θ α ι ρ έ σ ε ι ς κ α ί α ν ύ π ο β λ η θ η α π ό τ ο ύ ς
κ α ι ν ο τ ό μ ο υ ς κ α ί α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς σ τ έ κ ε τ α ι ζ ω ν τ α ν ό ς κ α ί
α κ λ ό ν η τ ο ς μ έ σ α σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ε λ έ γ χ ω ν
κ α ί ύ π ο ύ δ ε ν ό ς ε λ ε γ χ ό μ ε ν ο ς
Ε ά ν π α ρ ά τ ό ν σ κ ο π ό ν τ ο υ Θ ε ο υ α φ ο ρ ί σ η ό Ι ε ρ ά ρ χ η ς
Ο υ χ έ π ε τ α ι α ύ τ φ τ ό θ ε ί ο ν κ ρ ί μ α λ έ γ ε ι ό Ά γ ι ς Μ ά ξ ι μ ο ς
ό Ό μ ο λ ο γ η τ ή ς π ο ύ κ ά τ ι ή ξ ε ρ ε α π ό τ έ τ ο ι ο υ ς α φ ο ρ ι σ μ ο ύ ς
Κ α ί ό Ά γ ι ο ς Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ό Ά ρ ε ο π α γ ί τ η ς γ ρ ά φ ε ι ο υ τ ω
κ α ί τ ά ς α φ ο ρ ι σ τ ι κ ά ς έ χ ο υ σ ι ν ο ι ι ε ρ ά ρ χ α ι δ υ ν ά μ ε ι ς ώ ς
ε κ φ α ν τ ο ρ ι κ ο ί τ ω ν θ ε ί ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ο ύ χ ώ ς τ α ί ς α υ τ ω ν
α λ ό γ ο ι ς ό ρ μ α ί ς τ η ς π α ν σ ό φ ο υ θ ε α ρ χ ί α ς ε ύ φ ή μ ω ς ε ι π ε ί ν
ύ π η ρ ε τ ι κ ω ς έ π ο μ έ ν η ς α λ λ ώ ς α ύ τ ω ν ύ π ο φ ο ι τ ι κ ω ς ύ π ο κ ι
ν ο υ ν τ ι τ φ τ ε λ ε τ α ρ χ ι κ φ π ν ε ύ μ α τ ι τ ο ύ ς κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ς Θ ε φ
κ α τ α ξ ί α ν α φ ο ρ ι ζ ό ν τ ω ν Π ε ρ ί τ η ς Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς
ε ρ α ρ χ ί α ς κ ε φ Ζ
Ό Θ ε ό ς δ έ ν ε ί ν α ι ύ π η ρ έ τ η ς τ ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν Ά ρ χ ι ε
ρ έ ω ν ω σ τ ε κ α θ ύ π ό δ ε ι ξ ί ν τ ο υ ς ν ά α φ α ι ρ έ σ η τ ή ν Χ ά ρ ι ν
τ η ς Ι ε ρ ω σ ύ ν η ς α π ό κ α τ ά π ά ν τ α Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς κ α ί δ ι κ α ί ο υ ς
Ι ε ρ ε ί ς κ α ί Ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς
π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά φ α ν τ α σ θ η κ α ν ε ί ς δ τ ι ό Θ ε ό ς
τ ι μ ω ρ ε ί τ ο ύ ς δ ο ύ λ ο υ ς Τ ο υ ε π ε ι δ ή κ ά ν ο υ ν ύ π α κ ο ή σ τ ό
γ ι ο θ έ λ η μ ά Τ ο υ κ α ί ό χ ι σ τ ό θ έ λ η μ α τ ω ν π α ρ α ν ο μ ο ύ ν τ ω ν
κ α ί κ α κ ο δ ό ξ ω ν Ι ε ρ α ρ χ ω ν ...
Κ α ί ε ά ν σ τ ό π α ρ ε λ θ ό ν τ ά π ρ ά γ μ α τ α δ έ ν η σ α ν τ ό σ ο
ξ ε κ ά θ α ρ α γ ι α υ τ ο ύ ς π ο ύ ε π έ μ ε ν α ν ν ά σ υ γ κ ρ α τ ή σ ο υ ν μ έ
κ ά θ ε θ υ σ ί α τ ό π ο ί μ ν ι ο ε ν τ ό ς τ ω ν τ ε ι χ ω ν σ έ κ ο ι ν ω ν ί α
δ η λ μ έ τ ο ύ ς σ χ ι σ μ α τ ο α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς ψ ε υ δ ο π ο ι μ έ ν ε ς μ ι ά
κ α ί τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α τ ή ν τ α ύ τ ι σ α ν μ έ τ ο ύ ς δ ι ο ι κ η τ έ ς τ η ς
γ ι α τ ί α υ τ ό τ ο ύ ς β ό λ ε υ ε κ α ί τ ο ύ ς β ο λ ε ύ ε ι σ ή μ ε ρ α δ λ ο ι
84
Ι


Υ
Ι
α υ τ ο ί δ ι α ψ ε ύ δ ο ν τ α ι α π ό τ ά α δ ι ά ψ ε υ σ τ α κ α ί σ υ γ κ λ ο ν ι
σ τ ι κ ά γ ε γ ο ν ό τ α σ έ π α γ κ ό σ μ ι α κ λ ί μ α κ α Σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι
κ ρ α υ γ α λ έ α ή Κ Ι ρ υ ξ ι ς τ η ς ψ υ χ ο κ τ ό ν ο υ α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ϋ
Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ο ϋ -Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ
'0 Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ η ς ψ ε υ δ ο π ο ι μ έ ν α ς Σ ω τ ή ρ ι ο ς τ ο υ
Κ α ν α δ ά ε ι σ ο δ ε ύ ε ι μ ε τ ά τ ο ϋ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ μ έ α λ λ ό θ ρ η
σ κ υ ς κ α ί μ έ γ υ ν α ί κ ε ς σ έ ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ή τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ί α
Ό Σ τ υ λ ι α ν ό ς τ η ς Α ύ σ τ ρ α λ ί α ς ε ι σ έ ρ χ ε τ α ι σ τ ή ν δ α ι μ ο
ν ι κ ή ν σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ν σ τ ή ν Κ α μ π έ ρ α μ έ γ υ ν α ί κ α ί έ ρ ε ι α π ο ύ
χ ο ρ ε ύ ε ι κ α ί α κ ο λ ο υ θ ε ί ό τ ό τ ε Χ α λ κ η δ ό ν ο ς κ α ί ν ϋ ν
π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς Σ τ ή ν δ α ι μ ο ν ι κ ή ν α υ τ ή ν
σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ν σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν κ α ί ό Μ ε λ έ τ ι ο ς Κ α λ α μ α ρ ά ς
κ α ί ό Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ς Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς Ό Α λ β α ν ί α ς ν α
σ τ ά σ ι ο ς σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι λ α τ ρ ε υ τ ι κ ά σ έ π α ν θ ρ η σ κ ε ι α κ ή σ υ μ
π ρ ο σ ε υ χ ή κ α ί τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ί α α ν ά β ο ν τ α ς κ ε ρ ι ά σ τ ό β ω μ ό
τ ω ν δ α ι μ ό ν ω ν Ό κ α κ ό δ ο ξ ο ς Δ α μ α σ κ η ν ό ς Ε λ β ε τ ί α ς κ η
ρ ύ σ σ ε ι π λ έ ο ν α ν ο ι χ τ ά ό τ ι ή ε κ κ λ η σ ί α θ ά π ρ έ π ε ι ν ά
ε π α ν ι δ ρ υ θ η α π ό τ ί ς ε π ι μ έ ρ ο υ ς ό μ ο λ ο γ ί ε ς
Ό π Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς σ τ ί ς 6 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ κ ά ν ε ι δ ο ξ ο λ ο γ ί α
μ έ τ ό ν π α π ι κ ό Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο τ ο ϋ Σ ά ν Φ ρ α ν τ σ ί σ κ ο κ α ί
μ ε τ ά τ ή ν τ ε λ ε τ ή α κ ο λ ο υ θ ε ί μ ε γ ά λ ο χ ο ρ ε υ τ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α
Έ ν ω σ τ ί ς 5 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ ε ί χ ε λ ά β ε ι μ έ ρ ο ς σ έ ο ι κ ο υ μ ε ν ι
σ τ ι κ ή τ ε λ ε τ ή σ τ ή ν Π λ α τ ε ί α τ ω ν Ε υ χ α ρ ι σ τ ι ω ν μ ί α π λ α
τ ε ί α π ο ύ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε τ ό 1977 ώ ς ε ν α π ο λ ύ π ο λ υ τ ι
σ μ ι κ ό ν κ α ί ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό ν Κ έ ν τ ρ ο ν λ α τ ρ ε ί α ς γ ι ά τ ή ν π ρ ο
σ ε υ χ ή κ α ί τ ή ν ε υ χ α ρ ι σ τ ι α Κ Ι π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς Ά μ ε ρ ι κ η ς
Ή τ ε λ ε τ ή π ε ρ ι λ ά μ β α ν ε ό μ ά δ ε ς π α ι δ ι ω ν α π ό τ ή ν ι σ λ α μ ι κ ή
Ά κ α δ η μ ί α Τ Ι ν Ά κ α δ η μ ί α τ ω ν Π ρ ώ τ ω ν Β α π τ ι σ τ ω ν κ α ί
τ ό Σ χ ο λ ε ί ο τ η ς Έ λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Ά γ ί α ς
Τ ρ ι ά δ ο ς Έ π ί σ η ς έ λ α β α ν μ έ ρ ο ς ε ν α ς Β ο υ δ ι σ τ ή ς φ λ α ο υ
τ ί σ τ α ς ε ν α μ έ λ ο ς τ η ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς Σ ί χ π ο ύ έ π α ι ξ ε μ ο υ σ ι
85
@i
ί i
ι
Ι
Ι
κ ά ό ρ γ α ν α τ ω ν Ι ν δ ι ω ν κ α ί μ ί α μ π ά ν τ α τ ο υ Σ α λ β έ ι σ ο ν
"Α ρ μ υ Α λ λ ε ς θ ρ η σ κ ε ι ε ς κ α ί ό μ ο λ ο γ ί ε ς π ο ύ ε κ π ρ ο σ ω π ή
θ η κ α ν η τ α ν ο Ι Ζ ω ρ ο α σ τ ρ ι α ν ο ί Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ ο ί
Έ π ι σ κ ο π ε λ ι α ν ο ί Ι ν δ ο υ ι σ τ έ ς Β α π τ ι σ τ έ ς Μ ε θ ο δ ι σ τ έ ς
Χ ά ρ ε Κ ρ ί σ ν α κ α ί Τ ζ α ϊ ν ί τ ε ς μ έ β α θ υ κ ί τ ρ ι ν ε ς ρ ό μ π ε ς
β λ Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς 21.11.97, σ ε λ 3 κ α ί 4).
Κ α τ ά τ ά ά λ λ α δ έ ν τ ρ έ χ ε ι τ ί π ο τ ε Ό λ α π α ν ε κ α λ ά
γ ι ά τ ο ύ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς
Κ α ί μ ε τ ά μ α ς λ έ ν ε ν ά μ ε ί ν ο υ μ ε α κ ό μ η σ έ κ ο ι ν ω ν ί α
μ έ Ό λ ο υ ς α υ τ ο ύ ς τ ο ύ ς ψ ε υ δ ο π ο ι μ έ ν ε ς κ α ί ψ ε υ δ ο π α τ ρ ι ά ρ
χ ε ς γ ι ά ν ά κ ο ι ν ω ν ο ϋ μ ε τ ο ϋ π ο τ η ρ ί ο υ τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ϋ
ό π ο ί ο υ κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν κ α ί α ύ τ ο ί
Γ ι α υ τ ό κ ά ν ο υ μ ε έ κ κ λ η σ ι γ ι ά π ο λ λ ο σ τ ή φ ο ρ ά σ έ
Ό λ ο υ ς τ ο ύ ς κ α λ ο π ρ ο α ί ρ ε τ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς τ ο υ Ν έ ο υ Η μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ ν ά δ ι α κ ό ψ ο υ ν κ ά θ ε κ ο ι ν ω ν ί α μ έ τ ο ύ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς
π ο ι μ έ ν ε ς τ ο υ ς Ν ά κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν τ ο υ Α γ ι α σ μ ο υ τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ν ά π ε ρ ά σ ο υ ν σ τ ό χ ω ρ ο τ η ς Ο μ ο λ ο
γ ί α ς κ α ί τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς Ν ά μ ε τ ά σ χ ο υ ν τ ο υ γ λ υ κ υ τ ά τ ο υ
Φ ω τ ό ς τ η ς Ά μ ω μ Ι τ ο υ Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Μ ε γ ά λ η ε υ θ ύ ν η έ χ ο υ ν
π ρ ω τ α ρ χ ι κ ά ο Ι κ λ η ρ ι κ ο ί κ α ί ο Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί π ο ύ δ έ ν
θ ά π ρ έ π ε ι ν ά φ ο β ο υ ν τ α ι τ ί ς κ α θ α ι ρ έ σ ε ι ς π ο ύ δ έ ν π ι ά
ν ο υ ν Ό π ω ς λ έ ε ι κ α ί ό λ α ό ς μ α ς δ τ α ν α υ τ έ ς γ ί ν ο ν τ α ι
α π ό τ ο ύ ς π α ρ α ν ο μ ο υ ν τ ε ς α π ό τ ο ύ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς Ο Ι κ ο υ μ ε
ν ι σ τ έ ς κ α ί τ ο ύ ς Λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ε ς ...
ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς τ ω ν ε ρ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν
τ ω ν τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν ύ π ό Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ί ε ρ έ ω ν
Σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ά ρ θ ρ ο 13 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς π α ρ 1:
Ή ε λ ε υ θ ε ρ ί α τ η ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ε ί ν α ι α π α
86
ρ α β ί α σ τ η Ή α π ό λ α υ σ η τ ω ν α τ ο μ ι κ ω ν κ α ί π ο λ ι τ ι κ ω ν δ ι
κ α ι ω μ ά τ ω ν δ έ ν ε ξ α ρ τ α τ α ι α π ό τ ί ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς π ε π ο ι
θ ή σ ε ι ς τ ο ϋ κ α θ ε ν ό ς
Κ α τ ά δ έ τ ή ν π α ρ 2: Κ ά θ ε γ ν ω σ τ ή θ ρ η σ κ ε ί α ε ί ν α ι
ε λ ε ύ θ ε ρ η κ α ί τ ά τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς τ η ς τ ε λ ο ϋ ν τ α ι α κ ω λ ύ τ ω ς
, ", ,-,
κ α τ ω α π ο τ η ν π ρ ο σ τ α σ ι α τ ω ν ν ο μ ω ν
Έ π ί σ η ς σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ή δ ι ε θ ν η σ ύ μ β α σ η τ η ς Ρ ώ μ η ς
τ η ς η ς Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1950 Γ ι ά τ ή ν π ρ ο ά σ π ι σ η τ ω ν δ ι κ α ι ω
μ ά τ ω ν τ ο ϋ α ν θ ρ ώ π ο υ κ α ί τ ω ν θ ε μ ε λ ι ω δ ω ν ε λ ε υ θ ε ρ ι ω ν
κ α ί τ ό α ρ θ ρ ο 9 : § 1.
Κ ά θ ε π ρ ό σ ω π ο έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α σ τ ή ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α τ η ς
σ κ έ ψ ε ω ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς κ α ί θ ρ η σ κ ε ί α ς κ α ί τ ό δ ι κ α ί ω μ α
α υ τ ό ε π ά γ ε τ α ι ... κ α ί τ ή ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ς τ η ς θ ρ η
σ ε ί α ς 11 κ α ί τ ω ν π ε π ο ι θ σ ε ω ν 11 μ ε μ ο ν ω μ έ ν ω ς 11 σ υ λ
λ ο γ ι κ ω ς δ η μ ο σ ί ι χ 11 κ α τ ι δ ί α ν μ έ τ ή ν λ α τ ρ ε ί α ν τ ή ν π α ι
δ ε ί α ν κ α ί τ ή ν ά σ κ η σ ι ν τ ω ν θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ω ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν
κ α ί τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι ω ν
Κ α τ ά δ έ τ ή ν π α ρ 2: κ α ν έ ν α ς ά λ λ ο ς π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς δ έ ν
μ π ο ρ ε ι ν ά ε π ι β λ η θ η π έ ρ α α π ό ε κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ ε ί ν α ι α ν α
γ κ α ι ο ι γ ι ά τ ή ν δ η μ ό σ ι α α σ φ ά λ ε ι α τ ή ν π ρ ο ά σ π ι σ η τ η ς
δ η μ ο σ ί α ς τ ά ξ ε ω ς τ η ς ύ γ ε ί α ς κ α ί τ η ς ή θ ι κ η ς 11 γ ι ά τ ή ν
π ρ ο ά σ π ι σ η τ ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν κ α ί τ ω ν ε λ ε υ θ ε ρ ι ω ν τ ω ν
ά λ λ ω ν Ή σ ύ μ β α σ η α υ τ ή έ χ ε ι ε π ι κ υ ρ ω θ η μ έ Ν ό μ ο κ α ί
κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α α π ο τ ε λ ε ι α ν α π ό σ π α σ τ ο μ έ ρ ο ς τ ο ϋ ε σ ω
τ ε ρ ι κ ο ϋ Ε λ λ η ν ι κ ο ϋ Δ ι κ α ί ο υ κ α ί ύ π ε ρ ι σ χ ύ ε ι κ ά θ ε ά λ λ η ς
α ν τ ί θ ε τ η ς δ ι α τ ά ξ ε ω ς Ν ό μ ο υ κ α τ ά τ ό α ρ θ ρ ο 28 π α ρ 1 τ ο ϋ
Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς
Κ α ί σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ά ρ θ ρ ο 3 π α ρ 1 τ ο ϋ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς
ο Ι Γ ν ή σ ι ο ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ο Ι ό π ο ι ο ι τ η ρ ο ϋ ν α π α
ρ α σ α λ ε ύ τ ω ς τ ο ύ ς Ι ε ρ ο ύ ς Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ύ ς κ α ί Σ υ ν ο δ ι κ ο ύ ς
Κ α ν ό ν ε ς κ α ί τ ί ς ί ε ρ έ ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Ά ν α τ ο λ ι κ η ς Ό ρ
87
θ ο δ ό ξ ο υ τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν ό χ ι μ ό
ν ο α ν ε μ π ό δ ι σ τ α κ ά θ ε θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς α λ λ ά κ α ί
α π ο τ ε λ ο υ ν μ έ λ η τ η ς ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς σ η Ί ν Ε λ
λ ά δ α
Έ φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ς μ έ σ υ ν έ π ε ι α τ ί ς π α ρ α π ά ν ω σ υ ν
τ α γ μ α τ ι έ ς έ π ι τ α γ έ ς τ ο ϋ θ ε σ π ι σ θ έ ν τ ο ς τ ό τ ε Σ υ ν τ ά γ μ α
τ ο ς κ α ί σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ή ν δ ι ε θ ν η σ ύ μ β α σ η τ η ς Ρ ώ μ η ς
σ τ ά έ π ί σ η μ α Π ρ α κ τ ι κ ά τ η ς Ε Α ν α θ ε ω ρ η τ ι κ η ς Β ο υ λ η ς
τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν π ε ρ ι ε λ ή φ θ η ε ί δ ι κ ή δ ή λ ω σ ι ς τ ο ϋ ά ρ μ ο δ ί ο υ
ryπ ο υ ρ γ ο ϋ κ α τ ά τ ή ν ό π ο ί α «Oi ο ύ τ ω α ύ τ ο α π ο κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι
Γ ν ή σ ι ο ι Ό ρ θ ό δ ο ς ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι δ ύ
ν α ν τ α ι ν ά τ ε λ ο υ ν ά κ ω λ ύ τ ω ς τ ά λ α τ ρ ε υ τ ι κ ά τ ο υ ς κ α θ ή
κ ο ν τ α Σ υ ν ε δ ρ ί α β τ η ς Τ ε τ ά ρ τ η ς η ς Ά π ρ ι λ ί ο υ 1975,
β λ κ α ί Υ π ό μ ν η μ α Π Σ μ α ι λ η ε π ι τ Γ ε ν Δ ι ε υ θ υ ν τ ο υ Υ
π υ ρ γ ε ί υ Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς Γ ν ω μ ο δ ό τ η σ ι ν Φ Σ π υ ρ ό π ο υ λ ο υ
κ α θ η γ η τ ο υ τ ο υ Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο υ Δ ι κ α ί ο υ τ ο υ Π α ν ε π ι
σ τ η μ ί ο υ Ά θ η ν ω ν κ α ί Θ Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο υ Δ ι κ η γ ό ρ ο υ π α ρ
Ά ρ ε ί φ Π ά γ φ σ τ ά Π ά τ ρ ι α Έ π ι σ κ ό π ο υ Π ε ν τ α π ό λ ε ω ς
Κ α λ λ ι ο π ί ο υ Γ ι α ν ν α κ ο υ λ ο π ο ύ λ ο υ Π ε ι ρ α ι ε ύ ς 1994, σ ε λ
119 έ π
Α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ό κ ρ ά τ ο ς ώ ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
Κ λ η ρ ι κ ο ί Ά π ό φ α σ ι ς 30.09.1985 Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Υ γ ε ί α ς
Π ρ ο ν ο ί α ς κ α ί Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν Ά σ φ α λ ί σ ε ω ν
Τ ε λ ο ϋ ν α ν ε μ π ό δ ι σ τ α δ λ ε ς τ ί ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς Ί ε ρ ο π ρ α
ξ ί ε ς σ έ ι δ ι α ί τ ε ρ ο υ ς Ν α ο ύ ς ο ί ό π ο ϊ ο ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ϋ ν η α ν ε
γ ε ί ρ ο ν τ α ι μ έ κ α ν ο ν ι κ ή κ ρ α τ ι κ ή ά δ ε ι α Ε γ κ ύ κ λ ι ο ι Υ
π ο υ Ρ Υ ε ί ο υ Χ Ο Π 137/15.10.81 κ α ί 91/01.06.82).
Τ ά τ ε λ ο ύ μ ε ν α α π ό α υ τ ο ύ ς Ι ε ρ ά Μ υ σ τ ή ρ ι α Β α π τ ί
σ ε ι ς Γ ά μ ο ι α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ή ν Ε λ λ η ν ι κ ή Δ ι
κ α ι ο σ ύ ν η Γ Α γ γ Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο υ Ε Ι σ α γ γ ε λ έ ω ς Γ ν ω μ ο
δ ό τ η σ ι ς ύ π α ρ ι θ 1/71/1947 Θ έ μ ι ς ε τ Ν Η 1.2 -15.3.1947
88
,,;
σ ε λ 70-1, α π ό φ α σ ι ς Π ο λ υ μ ε λ ο ϋ ς Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο υ Π ε ι ρ α ι ω ς
!/
1
ι κ λ π
f!
Κ α ί κ α τ α χ ω ρ ο ύ ν τ α ι σ τ ά Λ η ξ ι α ρ χ ι κ ά Β ι β λ ί α τ ο ύ
Ι
Κ ρ ά τ ο υ ς μ έ τ ή ν α π ό φ α σ ι τ ο ύ π ο υ ρ γ ε ί ο υ τ ω ν Έ σ ω
i1
τ ε ρ ι κ ω ν Β λ ε γ κ ύ κ λ ι ο υ π α ρ ι θ μ 62/5.4/1969 μ έ θ έ μ α
Κ α τ α χ ώ ρ η σ ι ς ε ν τ ο ϊ ς Λ η ξ ι α ρ χ ι κ ο ϊ ς Β ι β λ ί ο ι ς Γ ά μ ω ν κ α ί
Β α π τ ί σ ε ω ν τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν υ π ό Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν Έ φ η
μ ε ρ ί ω ν Τ ά Μ υ σ τ ή ρ ι α τ ά τ ε λ ο ύ μ ε ν α α π ό Π α λ α ι ο η
μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ε ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α τ α χ ω ρ ο ϋ ν τ α ι μ έ β ά σ ι ν π ρ ό σ φ α
τ η α π ό φ α σ η τ ο ϋ Ύ π ο υ ρ γ ο ϋ τ ω ν Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω ν κ Θ Π ά γ κ α
λ ο υ κ α ί σ τ ά Λ η ξ ι α ρ χ ι κ ά Β ι β λ ί α τ ω ν Έ λ λ η ν ι κ ω ν Π ρ ο ξ ε
ν ε ί ω ν τ ο ϋ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ϋ (613/2.4:96)
Σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ί ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ η ς ό λ ο μ ε λ ε ί α ς τ ο ύ Ά ρ ε ί
ο Π ά γ ο 378 κ α ί 379 τ ο ύ 1980, ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς
δ έ ν ε ί ν α ι ο ύ τ ε σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί ο ύ τ ε α ί ρ ε τ ι κ ο ί
Σ ύ μ φ ω ν α τ έ λ ο ς μ έ τ ί ς α π ο φ ά σ ε ι ς 494/1997 κ α ί 495/
1997 τ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Π Ι ρ α τ ε ί α ς δ έ ν ε ί ν α ι 11 Ν ε ο η
μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ή Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς α ρ
μ ό δ ι α ν ά α π ο φ α ί ν ε τ α ι γ ι ά τ ή ν Ι δ ι ό τ η τ α τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν
κ α ί τ ω ν μ ο ν α χ ω ν τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν Μ έ β ά σ η
τ ί ς α π ο φ ά σ ε ι ς α υ τ έ ς κ α ί ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Έ θ ν ι κ η ς Ά μ ύ ν η ς
κ Ά π ό σ τ ο λ ο ς -Ά θ α ν ά σ ι ο ς Τ σ ο χ α τ ζ ό π ο υ λ ο ς ε ξ έ δ ω κ ε α π ό
φ α σ ι ν μ έ τ ή ν ό π ο ί α ν κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι ο π ω ς σ τ ό έ ξ η ς α ρ μ ό δ ι α
α ρ χ ή γ ι ά ν α π ο φ α ί ν ε τ α ι σ χ ε τ ι κ ά μ έ τ ή ν Ι δ ι ό τ η τ α τ ο υ
1'';:
11 θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ 11 μ ο ν α χ ο ϋ τ η ς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ η ς

κ ο ι ν ό τ η τ ο ς τ ω ν ό π α δ ω ν τ ο ϋ π α λ α ι ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ Π α
,
..... !
ι
;

Ι

λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ε ί ν α ι ή ο Ι κ ε ί α Ι ε ρ ά Μ η τ ρ ό π ο λ η σ τ ή ν
ό π ο ί α α υ τ ή α ν ή κ ε ι Γ ι ά τ ή ν ε γ κ υ ρ ό τ η τ α τ η ς π α ρ α π ά ν ω
Ι δ ι ό τ η τ ο ς θ ά α π ο φ α ί ν ε τ α ι ή α ρ μ ό δ ι α Ι ε ρ ά Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς
π ρ ο α ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ς κ ο ι ν ό τ η τ ο ς
Α υ τ ό σ η μ α ί ν ε ι ο τ ι ε ξ ι σ ώ ν ο ν τ α ι π λ έ ο ν κ α ί σ τ ό θ έ μ α
89
α υ τ ό ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς μ έ τ ο ύ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς
κ α ί α π α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι α π ό τ ή ν ύ π ο χ ρ έ ω σ η σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω ς
ο ί κ λ η ρ ι κ ο ί ο ί μ ο ν α χ ο ί κ α ί ο ί δ ό κ ι μ ο ι μ ο ν α χ ο ί π ο ύ α κ ο
λ ο υ θ ο υ ν τ ό Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ε ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν
Σ ύ μ φ ω ν α λ ο ι π ό ν μ έ τ ό Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό Δ ί κ α ι ο τ ή ν
κ ε ί μ ε ν η κ ο ι ν ή Ν ο μ ο θ ε σ ί α κ α ί τ ή ν π ά γ ι α Ν ο μ ο λ ο γ ί α τ ω ν
Ε λ λ η ν ι κ ω ν Δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν ή ν ο μ ι κ ή θ έ σ η τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
τ ο υ Π α τ ρ ί ο υ Ε ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ ε ί ν α ι σ α φ Ι ς κ α ί δ έ ν χ ρ ή ζ ε ι
κ α μ μ ι α ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς Ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο
γ ί τ ε ς δ ύ ν α ν τ α ι ν ά τ ε λ ο υ ν α κ ω λ ύ τ ω ς τ ά λ α τ ρ ε υ τ ι κ ά τ ο υ ς
κ α θ ή κ ο ν τ α σ ύ μ φ ω ν α π ρ ό ς τ ο ύ ς ί ε ρ ο ύ ς Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ύ ς
κ α ί Σ υ ν ο δ ι κ ο ύ ς Κ α ν ό ν ε ς κ α ί τ ί ς ί ε ρ έ ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς δ π ω ς
ε κ ε ί α υ τ ά ρ υ θ μ ί ζ ο ν τ α ι κ α ί π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι
Η α ν α γ ν ώ ρ ι σ η τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν α π ό τ Ί ν
Π ο λ ι τ ε ί α ε ί ν α ι ύ π α ρ κ τ ή κ α ί δ ε δ ο μ έ ν η κ α τ ά τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α
Έ κ ε ι ν ο τ ό ό π ο ί ο α π α ι τ ε ί τ α ι ε ί ν α ι ν ά τ η ρ ο υ ν κ α ί ν ά
σ έ β ο ν τ α ι δ λ α τ ά ό ρ γ α ν α τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς τ ί ς Σ υ ν τ α γ μ α τ ι
κ έ ς κ α ί τ ί ς σ χ ε τ ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ κ ο ι ν ο υ Δ ι κ α ί ο υ κ α ί
ν ά δ ι α σ φ α λ ί ζ ο υ ν έ τ σ ι τ ή ν α κ ώ λ υ τ η ά σ κ η σ η τ ω ν λ α
τ ρ ε υ τ ι κ ω ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο
γ ι τ ω ν
Α ύ τ ό ε ί ν α ι π ρ ώ τ ι σ τ ο κ α θ η κ ο ν τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς γ ι α τ ί
σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό ά ρ θ ρ ο 25 § 1 τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς Τ ά δ ι
α ι ώ μ α τ α τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ ώ ς α τ ό μ ο υ κ α ί ώ ς μ έ λ ο υ ς τ ο υ
κ ο ι ν ω ν ι κ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ε λ ο υ ν ύ π ό τ ή ν ε γ γ ύ η σ η τ ο υ Κ ρ ά
τ ο υ ς δ λ α τ ά κ ρ α τ ι κ ά ό ρ γ α ν α ύ π ο χ ρ ε ο υ ν τ α ι ν ά δ ι α σ φ α
λ ί ζ ο υ ν τ ή ν α ν ε μ π ό δ ι σ τ η ά σ κ η σ ή τ ο υ ς
90
Τ ό π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ό ν
Λ ί γ ο ι έ χ ο υ ν , δ υ σ τ υ χ ω ς , ε ν ν ο ή σ ε ι τ ή ν σ η μ α σ ί α τ ο υ
« π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ο υ » , δ π ω ς ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι , ζ η τ ή μ α τ ο ς .
Ο ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ο δ ί δ ο υ ν σ έ σ τ ε ν ο κ ε φ α λ ι ά τ ο υ α γ ρ α μ ­
μ ά τ ο υ λ α ο υ τ ή ν α ν τ ί δ ρ α σ ι τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ,
δ ε ί γ μ α κ ι α υ τ ό τ η ς β α θ ε ι α ς π ε ρ ι φ ρ ο ν ή σ ε ω ς π ο ύ τ ρ έ φ ο υ ν
ο ί ο ι η μ α τ ί ε ς ε γ γ ρ ά μ μ α τ ο ι π ρ ό ς τ ο ύ ς α γ ρ α μ μ ά τ ο υ ς . Ο Ό μ ω ς
ο ί α γ ρ ά μ μ α τ ο ι α υ τ ο ί , γ ι ά ν ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν δ π ω ς α ν τ έ ­
δ ρ α σ α ν , θ ά έ π ρ ε π ε ν ά έ χ ο υ ν , α ν μ ή τ ι α λ λ ο , θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό ν
ζ η λ ο κ α ί ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α π ν ε υ μ α τ ι κ ά , π ο ύ τ ά ε σ τ ε ρ ε ί τ ο ή
μ ά ζ α τ ω ν α δ ι α φ ό ρ ω ν π ο ύ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν , χ ω ρ ί ς κ α ν ν ά
γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν π ω ς τ ί θ ε τ α ι τ ό π ρ ό β λ η μ α , τ ή ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν
ί ε ρ α ρ χ ω ν . Κ α ν ε ί ς α π ό τ ο ύ ς φ ω τ ι σ μ έ ν ο υ ς θ ε ο λ ό γ ο υ ς κ α ί
ο π α δ ο ύ ς τ ω ν δ έ ν έ δ ε ι ξ ε π ά ν τ ω ς σ η μ ε ί α α γ ω ν ί α ς μ π ρ ο ­
σ τ ά σ τ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο τ ο υ δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο υ τ η ς έ λ λ η ν ι κ η ς Έ κ ­
κ λ η σ ί α ς , ο ύ τ ε ζ ή τ η σ ε ν ά β ρ η μ ι ά α π ά ν τ η σ ι σ τ ή ν γ ε μ ά τ η
π ό ν ο κ ρ α υ γ ή τ ό σ ω ν χ ι λ ι ά δ ω ν π ι σ τ ω ν . Ο Η π λ ε ι ο ψ η φ ί α
η τ α ν μ έ τ ό μ έ ρ ο ς τ ω ν . Ο ί α ρ ι θ μ ο ί π ά ν τ ο τ ε τ ο ύ ς έ δ ι ν α ν τ ό
α ί σ θ η μ α τ η ς α σ φ α λ ε ί α ς . Σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α δ μ ω ς , ο ύ τ ε
τ ο ύ ς α ρ ι θ μ ο ύ ς δ έ ν ε ί χ α ν μ έ τ ό μ έ ρ ο ς τ ω ν . Γ ι α τ ί α ν η τ α ν
λ ί γ ε ς χ ι λ ι ά δ ε ς ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς κ α ί έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α
ο ί α κ ο λ ο υ θ ή σ α ν τ ε ς τ ό ν έ ο Ο Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο , δ μ ω ς α υ τ έ ς ο ί
λ ί γ ε ς χ ι λ ι ά δ ε ς η τ α ν χ ι λ ι ά δ ε ς π ι σ τ ω ν , π ο ν ο ύ ν τ ω ν τ ή ν Έ κ : ­
κ : λ η σ ί α . Έ ν ω μ έ σ α σ τ ά έ κ : α τ ο μ μ ύ ρ ι α τ ω ν α δ ι α φ ό ρ ω ν , τ ω ν
ύ λ ι σ τ ω ν , τ ω ν α θ έ ω ν , ο π α δ ω ν τ ο υ ν έ ο υ Ο Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ , η τ α ν
91
.
ζ ή τ η μ α α ν μ π ο ρ ο υ σ ε ς ν ά β ρ η ς λ ί γ ε ς χ ι λ ι ά δ ε ς π ρ α γ μ α τ ι
κ ω ν π ι σ τ ω ν Έ χ λ ε ύ α σ α ν μ ό ν ο ν τ ο ύ ς ά π λ ο ϊ κ ο ύ ς α υ τ ο ύ ς
ν έ ο υ ς ό μ ο λ ο γ η τ ά ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς λ έ γ ο ν τ α ς δ τ ι α π ό δ ε ι
σ ι δ α ι μ ν ί α δ έ ν θ έ λ ο υ ν ν ά δ ι ο ρ θ ώ σ ο υ ν τ ό ώ ρ ο λ ό γ ι τ ο υ ς
π ο ύ δ έ ν π ά ε ι κ α λ ά
Ό μ ω ς δ έ ν ή τ α ν ε κ ε ϊ τ ό π ρ ό β λ η μ α Δ έ ν ε ί χ α ν δ ί κ ι ο
ν ά κ α τ η γ ο ρ ο υ ν τ ο ύ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ε ς δ τ ι μ α λ ώ ν ο υ ν
γ ι ά έ ν α Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο Τ ό ζ Ι τ η μ α δ έ ν ή τ α ν π ο ι ό α π ό τ ά
δ ύ ο Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι α ε ί ν α ι σ ω σ τ ό Ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ό τ ι κ α ί τ ά
δ ύ ο Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι α ε ί ν α ι α ν α κ ρ ι β ή Ο ύ τ ε ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο
λ ο γ ί τ ε ς ε π έ μ ε ι ν α ν σ τ ό π α λ ι ό Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ο ύ τ ε ο ί Ν ε ο η ­
μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ε ς έ φ ε ρ α ν τ ό ν έ ο Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο γ ι ά λ ό γ ο υ ς
α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ η ς α κ ρ ι β ε ί α ς
Ή α λ λ α γ ή τ ο υ Ί μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ή τ α ν ή π ρ ώ τ η π ρ ά ξ η τ ο υ
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ ή π ρ ώ τ η ε μ π ρ ά γ μ α τ η ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ Μ έ
τ ή ν ε ι σ α γ ω γ Ι τ ο ϋ δ υ τ ι κ ο ϋ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α
τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε ή έ ο ρ τ ο λ ο γ ι κ ή έ ν ω σ ή
τ η ς μ έ τ ο ύ ς Π α π ι κ ο ύ ς κ α ί τ ο ύ ς Π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ ε ς Τ ά σ τ ά δ ι α
τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν Ά ν α τ ο λ ι κ ω ν μ έ τ ο ύ ς Δ υ τ ι κ ο ύ ς ε ί χ α ν
π ε ρ ι γ ρ α φ ε ϊ ε π ί σ η μ α σ τ ή ν π ε ρ ί φ η μ 11 ε γ κ ύ κ λ ι ο π ρ ό ς τ ά ς
ά π α ν τ α χ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ π ο ύ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε
τ ό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό Π α τ ρ ι α ρ χ ε Ί ο σ ό λ ε ς τ ί ς α ί ρ ε τ ι κ έ ς κ α ί
ό ρ θ ό δ ο ξ ε ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς τ ό 1920, τ έ σ σ ε ρ α χ ρ ό ν ι α π ρ ί ν α π ό
Τ Ι ν α λ λ α γ Ι τ ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α β λ έ π ε 1.
Κ α ρ μ ί ρ η Δ ο γ μ α τ ι κ ά κ α ί Σ υ μ β ο λ ι κ ά Μ ν η μ ε ϊ α τ η ς Ό ρ θ ο
δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ό μ ο ς β Σ τ ή ν ε γ κ ύ κ λ ι ο α υ τ ή ή
α λ λ α γ ή τ ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι σ ά ν τ ό π ρ ω τ ο β η
μ α ή π ρ ώ τ η φ ά σ η τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν π ο ύ π ρ έ
π ε ι ν ά π ρ ο η γ η θ δ λ ω ν τ ω ν ά λ λ ω ν
Ό λ ό γ ο ς ό μ ω ς τ η ς α ρ ν ή σ ε ω ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι
τ ω ν ν ά σ υ μ μ ο ρ φ ω θ ο υ ν η τ α ν θ ε ο λ ο γ ι κ ώ τ α τ ο ς κ α ί ε π ή γ α ζ ε
92
α π ό β α θ ε ι ά ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή σ υ ν ε ί δ η σ ι Π ρ ά γ μ α τ ι ή
λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή α ρ μ ο ν ί α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ δ ι ε κ υ
β ε ύ ε τ ο χ ά ρ ι ν π ο λ ι τ ι κ ω ν σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν Μ έ τ ή ν α λ λ α γ ή
τ ο ύ Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί σ υ ε π ή ρ χ ε τ ο δ ι ά σ π α σ ι ς τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς
σ υ μ π ν ο ί α ς μ ε τ α ξ ύ τ η ς έ λ λ η ν ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ί ό λ ω ν
τ ω ν ά λ λ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ο ί ό π ο ι ε ς δ ι α τ η ρ ο ύ ν
μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α τ ό π α λ ι ό Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο Κ α ί δ έ ν ε π ρ ό κ ε ι τ ο
μ ό ν ο ν γ ι ά μ ι ά α κ α τ α σ τ α σ ί α σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ζ ω τ η ς
σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α λ λ ά δ ι ε κ ό π τ ε τ ο κ α ί ή σ υ ν
έ χ ε ι α τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς ζ ω η ς τ η ς σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν η ς μ έ τ ή ν
θ ρ ι α μ β ε ύ ο υ σ α Έ κ κ λ η σ ί α
Ό τ α ν σ τ ή ν Ε λ λ ά δ α ο ί κ α μ π ά ν ε ς κ α λ ο ύ ν τ ο ύ ς π ι
σ τ ύ ς ν ά γ ι ο ρ τ ά σ ο υ ν τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α κ α ί ο ί ψ α λ τ ά δ ε ς
ψ έ λ ν ο υ ν χ α ρ μ ό σ υ ν α τ ό Χ ρ ι σ τ ό ς γ ε ν ν ά τ α ι δ ο ξ ά σ α τ ε
τ ά έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τ ω ν ρ θ δ ό ξ ω ν α δ ε λ φ ω ν μ α ς σ ό λ ό
κ λ η ρ ο τ ό ν ύ π ό λ ο ι π ο κ ό σ μ ο κ α ί σ τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς β ρ ί σ κ ο
ν τ α ι α κ ό μ η σ η ν Σ α ρ α κ ο σ τ ή κ α ί δ έ ν α κ ο ύ ν τ ί ς κ α μ π ά ν ε ς
ο ύ τ ε ψ έ λ ν ο υ ν μ α ζ ί μ α ς τ ο ύ ς χ α ρ ο ύ μ ε ν ο υ ς ϋ μ ν ο υ ς τ ω ν
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν
Τ ί χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο μ π ο ρ ε ι ν ά φ α ν τ α σ θ η κ α ν ε ί ς γ ι ά τ ή ν
λ η σ ί α α π ό τ ή δ ι ά σ π α σ ι α υ τ ή ν τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς σ υ μ
, ,.-., , , Υ , "
π ν ο ι α ς π ο υ μ α ς α π ο μ α κ ρ υ ν ε ι ψ υ χ ι κ α ο χ ι μ ο ν ο ν α π ο
τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς α λ λ ά κ α ί α π ό τ ο ύ ς π ρ ό ή μ ω ν
Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς α π ό τ ή ν θ ρ ι α μ β ε ύ ο υ σ α Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν ε ν
Χ ρ ι σ τ φ κ ο ι μ η θ έ ν τ ω ν α π ό τ ο ύ ς α γ ί ο υ ς π ο ύ έ ώ ρ τ α ζ α ν κ α ί
λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α ν μ έ τ ό π α λ ι ό Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο π ο ύ α ρ ν η θ ή κ α μ ε
ε μ ε ι ς
Τ ό σ ο ι κ ό π ο ι τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν μ α ς τ ό σ α ι Σ ύ ν ο δ ο ι χ ρ ε ι ά
σ θ η α ν γ ι ά ν ά θ ε σ π ι σ θ η τ ό έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο α υ τ ό Κ α ί ό λ α
α υ τ ά γ ι ά ν ά ύ π ά ρ ξ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ε υ ρ υ θ μ ί α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ α ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν Γ ι α τ ί α υ τ ή ή ε υ ρ υ θ μ ί α κ α ί
93
σ ύ μ π ν ο ι α ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ή ν ε σ ω τ ε ρ ι κ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή έ ν ό τ η τ α
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Α υ τ ή ε ί ν α ι π ο ύ κ ά ν ε ι τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α
κ α ί α ι σ θ η τ α ς Μ ί α π α ρ ά τ ή ν π ο λ λ α π λ ό τ η τ α τ α ν κ α τ ά
τ ό π ο υ ς Έ κ κ λ η σ ι ω ν Τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α δ έ ν τ ή ν έ ν ο π ο ι ε ϊ δ π ω ς
ν ο μ ί ζ ε ι ό Π α π ι σ μ ό ς 11 σ κ λ η ρ ή π ε ι θ α ρ χ ί α κ α ί 11 ύ π α κ ο ή
σ έ μ ι ά κ α θ ω ρ ι σ μ έ ν η ι ε ρ α ρ χ ί α π ο ύ έ χ ε ι γ ι α κ ο ρ υ φ ή ε ν α
κ α ί μ ό ν ο ά τ ο μ ο π ο ύ Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι δ τ ι α ν τ ι κ α θ ι σ τ α τ ό ν
Χ ρ ι σ τ ό ε π ί τ η ς γ η ς α λ λ ά ή μ υ σ τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α σ τ ό σ α μ α
κ α ί σ τ ό α ί μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Κ ά θ ε ε κ κ λ η σ ί α δ π ο υ τ ε λ ε ϊ τ α ι
ή Θ ε ί α Ε υ χ α ρ ι σ τ ί α κ α ί δ π ο υ ε ί ν α ι σ υ ν α γ μ έ ν ο ι ο ι π ι σ τ ο ί
ε π ί τ ό α υ τ ό α π ο τ ε λ ε ϊ τ ή ν ώ λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ε ι κ ό ν α τ η ς
Μ ι α ς Α γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α ί Ά π ο σ τ ο λ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Α υ τ ό π ο ύ κ ά ν ε ι ω σ τ ε μ ί α ε ν ο ρ ί α ν ά α π ο τ ε λ fl έ ν α σ α μ α
μ έ τ ί ς ά λ λ ε ς ε ν ο ρ ί ε ς κ α ί μ ί α ε π ι σ κ ο π ή ν ά α π ο τ ε λ η έ ν α
σ α μ α μ έ τ ί ς ά λ λ ε ς ε π ι σ κ ο π έ ς ε ί ν α ι ή μ υ σ τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α
δ λ ω ν σ τ ό σ α μ α κ α ί τ ό α ί μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ε ν Ά γ ί φ π ν ε ύ
μ α τ ι κ α ί α λ η θ ε ί ι χ
Η έ ν ό τ η ς λ ο ι π ό ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ί ν α ι δ ε σ μ ό ς μ υ σ τ ι
κ ό ς π ο ύ χ α λ κ ε ύ ε τ α ι κ α τ ά Τ ν Θ ε ί α Ε υ χ α ρ ι σ τ ί α δ τ α ν ο ι
π ι σ τ ο ί μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν τ ό σ α μ α κ α ί τ ό α ί μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ
Ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ε ί ν α ι ε ν α σ α μ α τ ό σ ο δ σ ο ι ζ ο υ ν ε σ ή μ ε ρ α
ε π ά ν ω σ τ ή γ η δ σ ο κ α ί α υ τ ο ί π ο ύ έ ζ η σ α ν π ρ ί ν α π ό μ α ς
σ τ ο ύ ς α ι α ν ε ς π ο ύ π έ ρ α σ α ν κ α ί δ σ ο ι θ ά ζ ή σ ο υ ν σ τ ά χ ρ ό
ν ι α π ο ύ θ ά ρ θ ο υ ν κ ι α υ τ ό γ ι α τ ί έ χ ο υ μ ε κ ο ι ν ή ρ ί ζ α τ ό
σ α μ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ε ί ς ά ρ τ ο ς ε ν σ α μ α ο ι π ο λ λ ο ί ε σ μ ε ν
ο ι γ ά ρ π ά ν τ ε ς ε κ τ ο υ έ ν ό ς ά ρ τ ο υ μ ε τ έ χ ο μ ε ν Α Κ ο ρ ι ι
17).
Δ έ ν ε ί ν α ι λ ο ι π ό ν δ ι ο ι κ η τ ι κ ή δ έ ν ε ί ν α ι π ε ι θ α ρ χ ι κ ή
ο ύ τ ε ό ρ γ α ν ω τ ι κ ή ή έ ν ό τ η ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α λ λ ά λ ε ι τ ο υ ρ
γ ι κ ή Γ ι α υ τ ό έ χ ε ι τ ό σ ο μ ε γ ά λ η σ η μ α σ ί α τ ό έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο
Η έ ν ό τ η ς π ο ύ π η γ ά ζ ε ι α π ό τ ή ν Θ ε ί α Ε υ χ α ρ ι σ τ ί α τ ή ν
94
: ι

.,
μ ί α Π ί σ τ ι κ α ί τ ό ε ν α Β ά π τ ι σ μ α , π α ύ ε ι ν ά ε ί ν α ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά
έ κ δ η λ η , δ τ α ν ύ π ά ρ χ ε ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή α ν α ρ χ ί α . Ή μ ο ρ φ ή
κ α ί τ ά λ ό γ ι α τ η ς Α ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς έ χ ο υ ν κ α θ ο ρ ι σ θ η , ω σ τ ε
δ λ ε ς ο ί ε κ κ λ η σ ί ε ς ν ά λ α τ ρ ε ύ ο υ ν κ α τ ά τ ό ν ί δ ι ο τ ρ ό π ο
τ ό ν Θ ε ό . Κ α ί τ ά μ η ν α ϊ α π ε ρ ι έ χ ο υ ν , τ ό τ ί θ ά ψ α λ η σ έ
κ ά θ ε ε ο ρ τ ή . ' Έ τ σ ι κ α μ μ ι ά π α ρ α φ ω ν ί α δ έ ν μ π ο ρ ε ι ν ά δ ι α ­
τ α ρ ά ξ η τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή α ρ μ ο ν ί α , γ ι α τ ί ή μ ο υ σ ι κ ή κ α ί ή
ε Ι κ ο ν ο γ ρ α φ ί α , π ο ύ λ έ γ ο ν τ α ι κ ι α υ τ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ έ ς τ έ ­
χ ν ε ς , έ χ ο υ ν τ ό ί δ ι ο κ α θ ο ρ ι σ θ η , ω σ τ ε ν ά μ ή μ π ο ρ η ό κ ά θ ε
α γ ι ο γ ρ ά φ ο ς 11 ό κ ά θ ε ψ ά λ τ η ς ν ά ε Ι κ ο ν ο γ ρ α φ η 11 ν ά ψ ά λ λ η
κ α τ ά τ ή ν φ α ν τ α σ ί α τ ο υ , α λ λ ά ν ά ε ί ν α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ς
, Ι , ", , r:
ν α π ρ ο σ α ρ μ ο σ η τ η ν π ρ ο σ ω π ι κ η τ ο υ τ ε χ ν η κ α ι τ η ν ι κ α ­
ν ό τ η τ α σ τ ά π ρ ό τ υ π α τ ο υ π ι ό α υ σ τ η ρ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ ρ ε α ­
λ ι σ μ ο υ . ' Έ τ σ ι έ χ ε ι κ α θ ο ρ ι σ θ η κ α ί τ ό ε ο ρ τ ο λ ό γ ι ο , γ ι ά ν ά
μ ή μ π ο ρ η ό κ ά θ ε ί ε ρ ε ύ ς ν ά ε ο ρ τ ά ζ η , ο π ο τ ε θ έ λ η τ ί ς ε ο ρ ­
τ έ ς π ο ύ θ έ λ ε ι , α λ λ ά ν ά ύ π ά ρ χ η π λ ή ρ η ς κ ο ι ν ω ν ί α π ρ ο σ ε υ ­
χ α / ν α ν ά μ ε σ α σ ' δ λ ο υ ς τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς τ η ς γ η ς .
' Ό , τ ι λ ο ι π ό ν κ ά ν ε ι ό ζ ω γ ρ ά φ ο ς , π ο ύ ζ ω γ ρ α φ ί ζ ε ι κ α τ ά
τ ά δ ι κ ά τ ο υ γ ο υ σ τ α τ ί ς ε Ι κ ό ν ε ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ,
π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ ν τ α ς τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι , ο π ω ς κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι τ ή ν
λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ε υ ρ υ θ μ ί α ό ψ ά λ τ η ς , π ο ύ α ν τ ί ν ά ψ ά λ λ η ,
τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι μ έ σ α σ τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α θ ε α τ ρ ι κ ά , έ τ σ ι ε χ ά λ α ­
σ α ν τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή α ρ μ ο ν ί α τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς
ο ί ' Έ λ λ η ν ε ς ί ε ρ ά ρ χ α ι , π ο ύ α π ο φ ά σ ι σ α ν ν ά α κ ο λ ο υ θ ο υ ν
σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α ά λ λ ο ε ο ρ τ ο λ ό γ ι ο , δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό α π ό ε κ ε ι ν ο
π ο ύ α κ ο λ ο υ θ ο υ ν ο ί ά λ λ ε ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ε ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς κ α ί τ ό
' Ά γ ι ο ν ' Ό ρ ο ς . ' Έ τ σ ι ά λ λ ο ν α γ ι ο ν ε ο ρ τ ά ζ ο υ ν κ α ί ά λ λ α
τ ρ ο π ά ρ ι α ψ ά λ λ ο υ ν σ τ ό ' Ά γ ι ο ν ' Ό ρ ο ς , κ α ί ά λ λ ο ν α γ ι ο ν έ ­
ο ρ τ ά ζ ο υ ν κ α ί ά λ λ α τ ρ ο π ά ρ ι α ψ ά λ λ ο υ ν σ τ ή ν Θ ε σ σ α ­
λ ο ν ί κ η · ά λ λ η μ έ ρ ( Χ ε ο ρ τ ά ζ ε τ α ι ή Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ ι ς τ ο υ
Κ υ ρ ί ο υ σ τ ή ν Ά θ ή ν α κ α ί ά λ λ η σ τ ά ' Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α , σ τ ή ν
R
95
Ά ν τ ι ό χ ε ι α ' Ι Ί σ τ ή Μ ό σ χ α .
Τ ό π ό σ ο τ ρ α γ ι κ ή ε Ι ν α ι α υ τ ή ή π α ρ α φ ω ν ί α , ε Ι ν α ι
δ ύ σ κ ο λ ο ν ά γ ί ν η α ν τ ι λ η π τ ό σ τ ή χ ώ ρ α μ α ς , λ ό γ φ τ ω ν
α π ο σ τ ά σ ε ω ν . Γ ί ν ε τ α ι ό μ ω ς π ο λ ύ ό δ υ ν η ρ ά α ν τ ι λ η π τ ό α π '
α υ τ ό ν π ο ύ τ α ξ ι δ ε ύ ε ι σ τ ή ν Ε υ ρ ώ π η , κ α ί ό ό π ο ι ο ς β λ έ π ε ι
μ έ σ α σ τ ή ν ί δ ι α π ό λ ι , σ έ γ ε ι τ ο ν ι κ έ ς σ υ ν ο ι κ ί ε ς , τ ο ύ ς μ έ ν
Ρ ώ σ ο υ ς ν ά έ ο ρ τ ά ζ ο υ ν ά λ λ η έ ο ρ τ ή , τ ο ύ ς δ έ ' Έ λ λ η ν α ς ά λ λ η .
" ' Η α κ ο ύ ε ι τ ί ς κ α μ π ά ν ε ς τ η ς έ λ λ η ν ι κ η ς ' Ε κ κ λ η σ ί α ς ν ά
κ α λ σ υ ν τ ο ύ ς π ι σ τ ο ύ ς , δ τ α ν ο ί κ α μ π ά ν ε ς τ η ς ρ ω σ ι κ η ς
' Ε κ κ λ η σ ί α ς π α ρ α μ έ ν ο υ ν β ο υ β έ ς . Κ α ί δ ι ε ρ ω τ α τ α ι τ ό τ ε , ά ν
κ α ί ο ί δ ύ ο Έ κ κ λ η σ ί ε ς ε Ι ν α ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ε ς .
Δ έ ν ε γ ι ν ε λ ο ι π ό ν α ν τ ι λ η π τ ό σ τ ή ν ' Ε λ λ ά δ α , τ ό π ό σ ο
σ ο β α ρ ά ύ π ο χ ώ ρ η σ ι ς ύ π η ρ ξ ε π ρ ό ς τ ά σ τ ο ι χ ε ι α τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ ,
κ α ί τ ί π λ η γ μ α κ α τ ε φ έ ρ ε τ ο κ α τ ά τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ έ τ ή ν
κ α τ ά ρ γ η σ ι τ ο ϋ π α λ ι ο ϋ κ α ί τ ή ν ε ι σ α γ ω γ ή τ ο ϋ ν έ ο υ έ ο ρ ­
τ ο λ ο γ ί ο υ . ' Α λ λ ά κ α ί ά ν μ ε ρ ι κ ο ί τ ό α ν τ ε λ ή φ θ η σ α ν , δ έ ν
ε Ι χ
α ν
τ ή ν δ ύ ν α μ ι ν ά σ η κ ώ σ ο υ ν τ ό α ν ά σ τ η μ ά τ ο υ ς κ α ί
ν ά κ η ρ ύ ξ ο υ ν τ ή ν α λ ή θ ε ι α . Κ α ν έ ν α ς σ ο φ ό ς κ α ί κ α ν έ ν α ς
δ υ ν α τ ό ς , κ α τ ά κ ό σ μ ο ν , δ έ ν β ρ η κ ε λ έ ξ ε ι ς ν ά δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ η .
" ' Ε τ σ ι α π ε δ ε ί χ θ η γ ι ά π ο λ λ ο σ τ ή φ ο ρ ά , δ τ ι « ό Θ ε ό ς τ ά α σ θ ε ­
ν η τ ο ύ κ ό σ μ ο υ ε ξ ε λ έ ξ α τ ο , ϊ ν α κ α τ α ι σ χ ύ ν η τ ά Ι σ χ υ ρ ά »
κ α ί δ τ ι « ε μ ώ ρ α ν ε ν ό Θ ε ό ς τ ή ν σ ο φ ί α ν τ ω ν σ ο φ ω ν » . Γ ι α τ ί ,
ε ν ώ ο ί σ ο φ ο ί σ ι ω π ο ύ σ α ν κ α ί α π ε δ έ χ ο ν τ ο , ο ί α γ ρ ά μ μ α τ ο ι
π ι σ τ ο ί ε ξ ε γ ε ί ρ ο ν τ ο . Κ α ί α υ τ ο ί « ο υ χ ω σ π ε ρ ο ί μ ω ρ ο ί τ ο ύ
κ ό σ μ ο υ σ ο φ ο ί μ ω ρ ά ε λ ά λ η σ α ν » . Δ έ ν α ν α λ ύ θ η κ : α ν σ έ
α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ έ ς θ ε ω ρ ί ε ς κ α ί μ α θ η μ α τ ι κ ο ύ ς υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς ,
α λ λ ά μ ί λ η σ α ν σ τ ό ό ν ο μ α τ η ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς , τ ή ν ό π ο ί α
α Ι σ θ ά ν ο ν τ α ν σ ά ν π ρ α γ μ α ί ε ρ ό , π ο ύ δ έ ν μ π ο ρ ε ί κ α ν ε ί ς
" - Ι _ -, "
ν α τ ο κ α τ α π α τ η , χ α ρ ι ν τ η ς σ υ ν ε χ ω ς α π α ρ ν ο υ μ ε ν η ς τ ι ς
α π ό ψ ε ι ς τ η ς ε π ι σ τ ή μ η ς ή τ ο ύ π ο λ ι τ ι κ ο ύ κ α ί ο Ι κ ο ν ο μ Ι Κ Ο ύ
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς μ ι α ς χ ώ ρ α ς .
96
,Α λ λ ά τ ο ύ ς δ ι δ α κ τ ο ύ ς Θ ε ο υ ο ί μ α θ η τ α ί τ ω ν σ ο φ ω ν
τ ο υ α ι ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ α ν θ ρ ώ π ω ν ή γ ο υ ν τ α ι μ ω ρ ο ύ ς Έ τ σ ι
α π ό τ ή ν α ρ χ ή κ α ί μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α τ ο ύ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί
τ α ς τ ο ύ ς θ ε ω ρ ο υ ν μ ω ρ ο ύ ς θ ρ η σ κ ό λ η π τ ο υ ς δ ε ι σ ι δ α ί μ ο ν α ς
κ τ τ κ α ί χ α ί ρ ο ν τ α ι γ ι ά τ ή ν δ ι κ ή τ ο υ ς γ ν ω σ ι π ο ύ τ ο ύ ς
κ ά ν ε ι ν ά σ τ έ κ ω ν τ α ι π ά ν ω α π ό α υ τ έ ς τ ί ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς
κ α ί ν ά μ ή δ η μ ι ο υ ρ γ ο υ ν ζ η τ ή μ α τ α γ ι ά τ ό τ ί π ο τ ε
Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι σ μ ό ς ί σ ο ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς
Ο ί Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ε ς ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι δ τ ι δ ι ώ ρ θ ω σ α ν τ ό
η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο γ ι ά κ α θ α ρ ά α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ α ν
λ έ γ ο υ ν ν τ ρ ο π ή ν ά α κ ο λ ο υ θ ο υ μ ε ε ν α λ α ν θ α σ μ έ ν ο κ α ί
α π η ρ χ α ι ω μ έ ν ο η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π ο λ ύ κ α λ ά Τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α
β έ β α ι α δ έ ν τ ή ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι η α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ή α κ ρ ί β ε ι α τ ο υ
ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ τ ή ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι μ ό ν ο ν 11 λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή κ α ί έ
ο ρ τ ο λ ο γ ι κ ή έ ν ό τ η τ α κ α ί τ ά ξ η τ ω ν κ α τ ά τ ό π ο υ ς Έ κ κ λ η
σ ι ω ν Ά λ λ ά έ σ τ ω ά ς ύ π ο θ έ σ ο υ μ ε δ τ ι π ρ ά γ μ α τ ι γ ι ά τ ή ν
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή α κ ρ Ι β ε ι α α γ ω ν ι ο υ σ α ν ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι α υ τ ο ί
Τ ό τ ε γ ι α τ ί δ έ ν δ ι ώ ρ θ ω σ α ν π ρ ά γ μ α τ ι τ ό η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο μ έ
β ά σ η τ ά ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α τ ο υ υ α ι ω ν ο ς α λ λ ά
ε φ ή ρ μ ο σ α ν ε ν α ε π ί σ η ς λ α ν θ α σ μ έ ν ο ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο χ ρ ο ν ο
λ γ ύ μ ε ν α π ό τ ό ν 160 α ι ω ν α τ ό η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο τ ο υ Π ά π α
Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Ι Γ
Γ ι α τ ί δ έ ν ε φ ή ρ μ ο σ α ν τ ό τ ό σ ο μ ε λ ε τ η μ έ ν ο τ ο υ Π έ τ ρ ο υ
Δ ρ α γ γ ί τ ς π ο ύ ύ π ε β λ ή θ η σ τ ό δ η θ ε ν π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο σ υ ν έ
δ ρ ι τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς τ ο υ 1923;
Δ ι ό τ ι ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς σ κ ο π ό ς δ έ ν η τ α ν η ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή
δ ι ό ρ θ ω σ η τ ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ π ρ α γ μ α ε ν τ ε λ ω ς ά χ ρ η σ τ ο α π ό
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς α ό ψ ε ω ς Ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς σ κ ο π ό ς η τ α ν
2
97
ή έ ο ρ τ ο λ ο γ ι κ ή έ ν ω σ η τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν κ α ί α υ τ ή δ έ ν
μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ η π α ρ ά μ ό ν ο ν μ έ τ ή ν π ρ ο σ
ώ ρ η σ η τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν σ τ ό Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ό ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο τ ω ν
Π α π ι κ ω ν κ α ί τ ω ν Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ω ν γ ι ά ν ά έ χ ο υ ν δ λ ο ι τ ό
ί δ ι ο έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο κ α ί ν ά α ρ χ ί σ η α π ό κ ά π ο υ ν ά π ρ α γ μ α
τ ο π ο ι η τ α ι τ ό π ρ ω τ ο σ τ ά δ ι ο τ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ ή έ ν ω σ η
τ ω ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ω ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν
Δ έ ν ε ί ν α ι λ ο ι π ό ν α π ό π α θ ο λ ο γ ι κ ή α γ ά π η π ρ ό ς δ ε κ α
τ ρ ε ι ς (13) χ α μ έ ν ε ς ή μ έ ρ ε ς π ο ύ ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς
έ κ ο ψ α ν τ ή ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α μ έ τ ή ν κ α ι ν ο τ ό μ ο
Έ κ κ λ η σ ί α α λ λ ά γ ι ά ν ά μ ε ί ν ο υ ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Ν ε ο η μ ε ρ ο
λ ο γ ι τ ι σ μ ό ς ί σ ο ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς ί σ ο ν ά ρ ν η σ η τ η ς Α λ η
θ ε ί α ς ά ρ ν η σ η τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Μ ι α ς κ α ί Ά γ ί α ς ά ρ ν η
σ η τ η ς ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ά ρ ν η σ η τ η ς σ υ ν ε χ ο ύ ς π α ρ ο υ
σ ί α ς τ ο ύ Ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς μ έ σ α σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α Ο ί
Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς έ Κ Ι ρ υ ξ α ν λ α ν θ α σ μ έ ν η η ν έ ο ρ τ ο λ ο γ ι κ ή
τ ά ξ η τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α ν έ τ ρ ε ψ α ν τ ή ν έ ο ρ τ ο
λ ο γ ι κ ή σ χ έ σ η μ ε τ α ξ ύ π α σ χ α λ ί ο υ κ α ί α κ ι ν ή τ ω ν έ ο ρ τ ω ν
κ α τ ή ρ γ η σ α ν ν η σ τ ε ι ε ς μ ε τ έ τ ρ ε ψ α ν α κ ί ν η τ ε ς έ ο ρ τ έ ς σ έ
κ ι ν η τ έ ς - π χ τ ο ύ Ά γ Γ ε ω ρ γ ί ο υ - κ α τ έ σ τ ρ ε ψ α ν τ ή ν έ ο ρ
τ ο λ ο γ ι κ ή ά ρ μ ο ν ί α κ α ί έ ν ό τ η τ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς
λ λ ά δ ς κ α ί τ ω ν ά λ λ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν π ο ύ
δ έ ν ά λ λ α ξ α ν έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο κ α ί δ λ α α υ τ ά γ ι ά ν ά σ υ ν ε ο ρ
τ ά ζ ο υ ν μ έ τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς τ η ς Δ ύ σ ε ω ς Π ρ ο τ ί μ η σ α ν ν ά
έ ο ρ τ ά ζ ο υ ν δ τ α ν ο ί ά λ λ ο ι α δ ε λ φ ο ί τ ο υ ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ν η
σ τ ε ύ ο υ ν γ ι ά ν ά π α ν η γ υ ρ ί ζ ο υ ν μ έ τ ο ύ ς Π α π ι κ ο ύ ς κ α ί
τ ο ύ ς Π ρ ο τ ε σ τ ά ν τ ε ς Κ α ί τ ί έ γ ι ν ε μ έ τ ί ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν
Σ υ ν ό δ ω ν τ ο ύ 1583, τ ο ύ 1587 κ α ί τ ο ύ 1593, ο ί ό π ο ι ε ς έ π α
ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς ε ί χ ο ν α φ ο ρ ί σ ε ι π ά ν τ α ς δ σ ο υ ς θ ά έ δ έ χ ο ν τ ο
τ ή ν γ ρ η γ ο ρ ι α ν ή ν μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ν Έ κ α ν α ν π ώ ς δ έ ν τ ί ς
ή ξ ε ρ α ν ή τ ί ς π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ α ν μ έ τ ή ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α δ ι α ν
98
τ ρ ο π ι ά
Ά γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε λ ο ι π ό ν γ ι ά ν ά μ ε ί ν ο υ μ ε Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
π α ρ ά τ ή σ ύ γ χ ρ ο ν η α ϊ ρ ε σ η τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ π ο ύ έ χ ε ι
δ ι α β ρ ώ σ ε ι τ ά π ά ν τ α μ έ σ α σ τ ή ν κ ρ α τ ι κ ή κ λ η σ ί α Mil
π ι σ τ έ ψ ε τ ε π ο τ έ α υ τ ο ύ ς π ο ύ θ ά θ ε λ ή σ ο υ ν ν ά σ α ς α π α τ ή
σ ο υ ν μ έ τ ό σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο ψ έ μ α γ ι ά τ ο ύ ς α φ ε λ ε ί ς Θ ά σ α ς
π ο υ ν Τ ί σ ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ε σ έ ν α ά ν ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ε ί ν α ι
α ί ρ ε τ ι κ ό ς κ α ί ά ν ό Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς κ α ί ο ί Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ε ς
μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η Ά ρ χ η γ ό ς μ α ς δ έ ν ε ί ν α ι ό
Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς α λ λ ά ό Χ ρ ι σ τ ό ς Έ μ ε ί ς ξ έ ρ ο υ μ ε τ ή ν κ α ρ δ ι ά
μ α ς κ α ί τ ή ν π ί σ τ η μ α ς Ε ί μ α σ τ ε Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Ό Π α τ ρ ι ά ρ
χ η ς ά ς κ η ρ ύ τ τ η δ π ο ι α α ϊ ρ ε σ η θ έ λ ε ι Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς
ά ς μ ν η μ ο ν ε ύ η δ π ο ι ο ν α ί ρ ε τ ι κ ό θ έ λ ε ι Α υ τ ο ί θ ά δ ώ σ ο υ ν
λ ό γ ο γ ι ά τ ή ν ψ υ χ ή τ ο υ ς κ ι ε μ ε ί ς γ ι ά τ ή ν δ ι κ ή μ α ς Έ ξ
ά λ λ ο υ ε μ ε ί ς ε ί μ α σ τ ε π ρ ό β α τ α κ α ί δ έ ν μ α ς π έ φ τ ε ι λ ό γ ο ς
Έ χ ο υ σ ι γ ν α σ ι ν ο ί π ο ι μ έ ν ε ς Ό Χ ρ ι σ τ ό ς ε ί π ε δ τ ι π ρ ό ς
τ ό ν Π α τ έ ρ α δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά π λ η σ ι ά σ η κ α ν ε ί ς π α ρ ά μ ό ν ο ν
δ ι ά τ ο υ γ ί ο υ Έ τ σ ι κ α ί π ρ ό ς τ ό ν γ ί ό δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά π λ η
σ ι ά σ η κ α ν ε ί ς π α ρ ά μ ό ν ο ν δ ι ά τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς
δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά ύ π ά ρ ξ η σ ά ν ά τ ο μ ο ύ π ά ρ χ ε ι μ ό ν ο σ ά ν μ έ
λ ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Κ α ί ή κ κ λ η σ ί α ύ π ά ρ χ ε ι μ ό ν ο ν
δ π ο υ ό μ ο λ ο γ ε ί τ α ι ή Ά λ ή θ ε ι α Έ κ ε ί δ π ο υ ό μ ο λ ο γ ε ί τ α ι ό
Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς δ η λ α δ ή τ ό ψ ε υ δ ο ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι Ε κ κ λ η
σ ί α δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι Χ ρ ι σ τ ό ς Κ α ί μ ή ν ο μ ί σ ε τ ε δ τ ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι
ν ά α ν ε β η κ α ν ε ί ς σ τ ό ν ά μ β ω ν α κ α ί ν ά κ ά ν η ο Ι κ ο υ μ ε ν ι
σ τ ι κ ό κ ή ρ υ γ μ α ά ν κ α ί π ό σ ο σ υ χ ν ά δ έ ν γ ί ν ε τ α ι κ ι α υ τ ό
Σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ό μ ο λ ο γ ο υ μ ε τ ή ν π ί σ τ η μ α ς μ έ τ ό ό ν ο μ α
τ ο υ Έ π ι σ κ ό π ο υ π ο ύ μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ μ ε Ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι μ ν η μ ο
ν ε ύ ο υ ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο Έ π ί σ κ ο π ο ο ί Ά ρ ε ι α ν ο ί Ά ρ ε ι α ν ό ο ί
{
ι
Μ ο ν ο φ υ σ ί τ ε ς Μ ο ν ο φ υ σ ί τ η ο ί Ε Ι κ ο ν ο κ λ α σ τ ε ς Ε Ι κ ο ν ο
κ λ ά σ τ η ο ί ο υ ν ί τ ε ς ο υ ν ί τ η κ α ί ο ί Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ έ ς Ο Ι κ ο υ

ι
Ι 99
"1
μ ε ν ι σ τ ή Μ π ο ρ ε ί τ ά π ά ν τ α ν ά φ α ί ν ω ν τ α ι ό ρ θ ό δ ο ξ α μ έ σ α
σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α δ μ ω ς ό Έ π ί σ κ ο π ο ς π ο ύ θ ά μ ν η μ ο ν ε ύ σ η
ό π α π π α ς θ ά μ α ς κ ά ν η ν ά κ α τ α λ ά β ο υ μ ε π ο ϋ β ρ ι σ κ ό
μ α σ τ ε Σ έ μ ι ά ο υ ν ί τ ι κ η ε κ κ λ η σ ί α τ ά π ά ν τ α φ α ί ν ο ν τ α ι
ό ρ θ ό δ ο ξ α Ί σ ω ς μ ά λ ι σ τ α κ α ί ή γ ε ν ε ι ά δ α κ α ί τ ά μ α λ λ ι ά
τ ο ϋ π α π π α ν ά ε ί ν α ι π ι ό μ α κ ρ υ ά α π ό τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
κ α ί ή ψ α λ μ ω δ ί α π ι ό β υ ζ α ν τ ι ν ή κ α ί ο ί ε Ι κ ό ν ε ς π ι ό α υ
σ τ η ρ έ ς κ α ί τ ό Π ι σ τ ε ύ ω α κ ό μ η ν ά ε ί ν α ι χ ω ρ ί ς τ ό φ ι
λ ι ό κ β ε Ό μ ω ς ό π α π π α ς μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι τ ό ν Έ π ί σ κ ο π ο τ ω ν
ο υ ν ι τ ω ν κ α ί ό Έ π ί σ κ ο π ο ς τ ω ν ο υ ν ι τ ω ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι τ ό ν
Π ά π α κ α ί δ λ η ή φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α π ά ε ι π ε ρ ί π α τ ο
Μ π ο ρ ε ί τ ε ν ά π η τ ε δ τ ι δ έ ν σ α ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ί μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι
ό π α π π α ς α φ ο ϋ ε σ α ς ή κ α ρ δ ι ά σ α ς ε ί ν α ι Ό ρ θ ό δ ο ξ η Θ ά

μ έ ν α τ ε ν ά κ ο ι ν ω ν ή σ ε τ ε σ έ μ ι ά ο υ ν ί τ ι κ η ε κ κ λ η σ ί α Ό μ ω ς
σ έ μ ι ά Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ ή ε κ κ λ η σ ί α μ έ ν ε τ ε Ό λ α φ α ί
ν ν τ α ι ο ρ θ ό δ ο ξ α Ό π α π π α ς μ π ο ρ ε ί ν ά έ χ η α κ ό μ η σ τ ή ν
ε ν ο ρ ί α σ α ς γ έ ν ε ι α κ α ί μ α λ λ ι ά κ α ί μ π ο ρ ε ί ν ά μ ή σ α ς
έ χ ο υ ν σ τ ε ί λ ε ι α κ ό μ η π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ό ν ί ε ρ ο κ ή ρ υ κ α Ό μ ω ς
π ο ι ό ν Έ π ί σ κ ο π ο μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ό π α π π α ς Κ α ί α υ τ ό ς ό Έ π ί
σ κ ο π ο ς π ο ι ο ύ ς Π α τ ρ ι ά ρ χ α ς κ α ί Ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ ς κ α ί
Σ υ ν ό δ ο υ ς μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ε κ φ ώ ν ω ς 11 σ τ ά δ ί π τ υ χ α Μ ν η μ ο
ν ε ύ υ ν τ ό ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς Δ η μ ή τ ρ ι ο - α ν μ ά λ ι σ τ α
ε ί σ α σ τ ε σ τ ή Β ό ρ ε ι ο Έ λ λ ά δ α δ τ α ν λ ε ι τ ο υ ρ γ η Έ π ί σ κ ο π ο ς
θ ά α κ ο ύ σ ε τ ε τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο τ ο ϋ Δ η μ η τ ρ ί ο υ ε κ φ ώ ν ω ς Κ α ί
ό Δ η μ ή τ ρ ι ο ς κ α ί ό σ η μ ε ρ ι ν ό ς Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς π ο ι ό ν έ χ ε ι
γ ρ α μ μ έ ν Ω ν σ τ ά δ ί π τ υ χ α κ α ί τ ό ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι σ έ κ ά θ ε λ ε ι
τ υ ρ γ ί α Τ ό ν π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο α δ ε λ φ ό τ ο υ δ π ω ς τ ό ν ο ν ο μ ά ζ ε ι
σ έ κ ά θ ε ε υ κ α ι ρ ί α τ ό ν Π ά π α Ρ ώ μ η ς Π α ϋ λ ο τ ό ν Σ Τ 11 τ ό ν
σ η μ ε ρ ι ν ό Β ο ϊ τ ύ λ α Γ ι α τ ί λ ο ι π ό ν φ ε ύ γ ε τ ε α π ό τ ο ύ ς ο υ ν ί
τ ε ς α φ ο ύ έ τ σ ι κ α ί α λ λ ι ω ς τ ό ν Π ά π α μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ ε
100
Τ ό μ ι κ ρ ό ν π ο ί μ ν ι ο ν
Π ρ ό β α τ α ε ι μ α σ τ ε α λ λ ά π ρ ό β α τ α λ ο γ ι κ ά Έ π ο μ έ ν ω ς
μ α ς π έ φ τ ε ι λ ό γ ο ς Ο Ό σ ο γ ι ά τ ο ύ ς π ο ι μ έ ν ε ς ό Π ο ι μ ή ν ό
κ α λ ό ς μ α ς έ χ ε ι π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ή σ ε ι δ τ ι π ο λ λ ο ί α π α υ τ ο ύ ς
ε ί ν α ι κ λ έ π τ α ι κ α ί λ η σ τ α ί μ ή ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι δ ι ά τ η ς θ ύ ρ α ς
Τ ά λ ο γ ι κ ά π ρ ό β α τ α α κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ό ν κ α λ ό π ο ι μ έ ν α δ τ ι
ο ί δ α σ ι τ ή ν φ ω ν ή ν α υ τ ο υ α λ λ ο τ ρ ί φ δ έ ο υ μ ή α κ ο λ ο υ θ ή
σ ω σ ι ν α λ λ ά φ ε ύ ξ ο ν τ α ι α π α υ τ ο υ δ τ ι ο υ κ ο ί δ α σ ι τ ω ν
α λ λ ο τ ρ ί ω ν τ ή ν φ ω ν ή ν
00 Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς ε ί ν α ι φ ω ν ή α λ λ ο τ ρ ί ω ν Ο ί ο ι κ ο υ
μ ε ν ι σ τ α ί π ο ι μ έ ν ε ς δ σ ο κ α ί α ν θ έ λ ο υ ν ν ά φ α ί ν ω ν τ α ι
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι γ ι ά ν ά ε ξ α π α τ ή σ ο υ ν ε ί ν α ι σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι
ό τ η τ α λ ύ κ ο ι ε ν π ρ ο β ά τ ο υ δ ο ρ χ φ θ ο ρ ά ν π ρ ο β ά τ ω ν κ α τ ε ρ
γ α ζ ό μ ε ν ο ι Τ ά π ρ ό β α τ α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α τ ά λ α β α ν μ έ
π ο ι ο ύ ς έ χ ο υ ν ν ά κ ά ν ο υ ν κ α ί έ φ υ γ α ν μ α κ ρ υ ά α π ό τ ο ύ ς
λ υ κ ο π ο ι μ έ ν ε ς κ α τ ά τ ή ν έ ν τ ο λ ή τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ τ ω ν Ά π ο
σ τ ό λ ω ν τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν Κ α ί ή π α ρ ε μ β ο λ ή τ ω ν λ υ κ ο π ο ι
μ έ ν ω ν τ ο ύ ς ο ν ό μ α σ ε χ λ ε υ α σ τ ι κ ά Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ε ς
δ π ω ς ω ν ό μ α ζ α ν κ ά π ο τ ε χ λ ε υ α σ τ ι κ ά τ ο ύ ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς
Ν α ζ ω ρ α ί ο υ ς </0 ό χ λ ο ς ο ύ τ ο ς ό μ ή γ ι ν ώ σ κ ω ν τ ό ν ν ό μ ο ν
Ά λ λ ά ξ έ χ α σ α ν δ τ ι τ ά α σ θ ε ν η τ ο ύ κ ό σ μ ο υ κ α ί τ ά έ ξ ο υ
θ ε ν η μ έ ν α ε ξ ε λ έ ξ α τ ο ό Θ ε ό ς ϊ ν α τ ο ύ ς σ ο φ ο ύ ς κ α τ α ι
σ χ ύ ν η Ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ο ί γ ν ή σ ι ο ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι η σ α ν π ά ν τ ο
τ ε τ ό μ ι κ ρ ό ν π ο ί μ ν ι ο ν π ά ν τ ο τ ε χ λ ε υ α ζ ό μ ε ν ο ι π ά ν τ ο τ ε
δ ι ω κ ό μ ε ν ο ι Ά λ λ ό Κ ύ ρ ι ο ς ε ί π ε Μ ή φ ο β ο ύ τ ό μ ι κ ρ ό ν
π ο ί μ ν ι ο ν δ τ ι η υ δ ό κ η σ ε ν ό Π α τ ή ρ μ ο υ δ ο ύ ν α ι ύ μ ι ν τ ή ν
β α σ ι λ ε ί α ν Τ ί η τ α ν ο ί π ρ ω τ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί γ ι ά τ ο ύ ς
Ο Ε β ρ α ί ο υ ς π ο ύ δ έ ν π ί σ τ ε ψ α ν δ η λ α δ ή τ ή ν μ ε γ ά λ η π λ ε ι ο
ψ η φ ί α Τ ί η τ α ν γ ι ά τ ο ύ ς α υ τ ο θ α υ μ α ζ ό μ ε ν ο υ ς γ ι ά τ ή ν
κ ο σ μ ι κ ή σ ο φ ί α τ ο υ ς Έ θ ν ι κ ο ύ ς Ρ ω τ η σ τ ε τ ή ν σ υ ν ε ί δ η σ ή
101
σ α ς κ α ί θ ά σ α ς α π α ν τ ή σ η τ α ν κ ά τ ι σ ά ν τ ο ύ ς σ η μ ε
ρ ι ν ο ύ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ε ς
Π ό σ ο μ ι κ ρ ό η τ α ν π ά ν τ ο τ ε τ ό π ο ί μ ν ι ο τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ
Τ ό μ ι κ ρ ό ν π ο ί μ ν ι ο ν Κ α ί τ ί σ α θ ρ ά π ή λ ι ν α κ α ί ό σ τ ρ ά
κ ι ν α σ κ ε ύ η ε ί ν α ι ο λ ο ι α υ τ ο ί π ο ύ έ μ ε ι ν α ν ν ά μ α ρ τ υ ρ ο ϋ ν
σ τ ό ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο κ ό σ μ ο τ ή ν Α λ ή θ ε ι α Ό α γ ρ ά μ μ α τ ο ς ό χ λ ο ς
ό μ ή γ ι ν ώ σ κ ω ν τ ό ν ν ό μ ο ν μ έ τ ά π ά θ η τ ο υ κ α ί τ ί ς
δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς τ ο υ τ ί ς σ τ ε ν ο κ ε φ α λ ι έ ς τ ο υ Μ ή τ ι ς έ κ τ ω ν
α ρ χ ό ν τ ω ν ε π ί σ τ ε υ σ ε ν ε ι ς α υ τ ό ν 11 ε κ τ ω ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν
ρ ω τ ο υ ν ο Ι Γ ρ α μ μ α τ ε ϊ ς τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν Ά λ λ ό
ό χ λ ο ς ο ύ τ ο ς ό μ ή γ ι ν ώ σ κ ω ν τ ό ν ν ό μ ο ν ε π ι κ α τ ά ρ α τ ο ί
ε Ι σ ι Έ γ ι ν ε μ ή π ω ς κ α ν έ ν α ς θ ε ο λ ό γ ο ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο
γ ί τ η ς Έ γ ι ν ε κ α ν έ ν α ς κ α θ η γ η τ ή ς Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Π α λ α ι
ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ η ς Έ γ ι ν ε κ α ν έ ν α ς α π ό τ ο ύ ς σ η μ ε ρ ι ν ο ύ ς
κ α θ α ρ ο ύ ς Έ π ι σ κ ό π ο υ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ η ς Ό χ ι κ α ν έ
ν α ς σ ο φ ό ς κ α ί κ α ν έ ν α ς ι σ χ υ ρ ό ς τ ο υ α ι ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ δ έ ν
α κ ο λ ο ύ θ η σ ε τ ό ν α γ ρ ά μ μ α τ ο ό χ λ ο τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο
γ ι τ ω ν α υ τ ο ύ ς τ ο ύ ς ό λ ί γ ο υ ς Γ α λ ι λ α ί ο υ ς π ο ύ φ ω ν ά ζ ο υ ν
π ω ς δ ή θ ε ν - ά κ ο υ σ ο ν ά κ ο υ σ ο ν - ή Έ λ λ α δ ι κ ή Έ κ κ λ η σ ί α
σ υ μ φ ω ν ε ϊ μ έ τ ό ν Ά θ η ν α γ ό ρ α κ α ί τ ό ν Δ η μ ή τ ρ ι ο κ α ί τ ό ν
σ η μ ε ρ ι ν ό Β α ρ θ ο λ ο μ α ϊ ο κ α ί κ τ υ π ο υ ν τ ό ξ ύ λ ο δ π ω ς ά λ λ ο
τ ε ό Ν ω ε γ ι ά ν ά μ π ο υ ν τ ά ζ ω α μ έ σ α σ τ ή ν Κ ι β ω τ ό τ ο υ ς
κ ο ι τ α ξ τ ε γ ύ ρ ω σ α ς τ ί η σ υ χ α π ο ύ κ ά θ ο ν τ α ι ο Ι ά ν θ ρ ω π ο ι
τ ί φ ρ ό ν η μ α π ο ύ π α ν ε ν ά π α ν τ ρ ε υ τ ο υ ν κ α ί ν ά β α π τ ι σ θ ο ϋ ν
σ τ ί ς μ ε γ ά λ ε ς ε κ κ λ η σ ί ε ς κ α ί μ έ τ ί κ α τ ά ν υ ξ η β ά ζ ο υ ν σ τ ά
π α ι δ ι ά τ ο υ ς τ ό μ ύ ρ ο τ ο ϋ π λ έ ο ν α π α ι σ ί ο υ σ υ γ κ ρ η τ ι σ τ ο ϋ
Ά θ η ν α γ ό ρ α κ ο ι τ α ξ τ ε τ ί π λ ή θ ο ς ε ί ν α ι δ λ ο ι α υ τ ο ί κ α ί
τ ί σ π ο υ δ α ϊ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι Ί ε ρ ε ι ς κ α ί Ά ρ χ ι ε ρ ε ϊ ς έ π ι σ τ ή
μ ο ν ε ς ά ρ χ ο ν τ ε ς Γ ρ α μ μ α τ ε ϊ ς Φ α ρ ι σ α ϊ ο ι Ν ο μ ο δ ι δ ά σ κ α
λ ο ι Δ έ ν ξ έ ρ ο υ ν ό λ ο ι α υ τ ο ί κ α ί ξ έ ρ ο υ ν ο Ι α γ ρ ά μ μ α τ ο ι
Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς
102
.,
----------------------_.J
Ο ί α γ ρ ά μ μ α τ ο ι Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς μ π ο ρ ε ί ν ά μ ή
ξ έ ρ ο υ ν τ ί π ο τ ε Ο Έ ν α μ ό ν ο ν ξ έ ρ ο υ ν σ τ ι σ υ μ φ ω ν ο υ ν μ έ τ ο ύ ς
ν ε ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ ς ό μ ο λ ο γ η τ έ ς τ ο ύ ς Π α τ έ ρ ε ς τ ο ύ ς α ν α
χ ω ρ η τ έ ς τ ο ύ ς π α λ ι ο ύ ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ ς Α π ο σ τ ό λ ο υ ς Δ έ ν
τ ο ύ ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ά ν ε ί ν α ι λ ί γ ο ι γ ι α τ ί λ ί γ ο ι η τ α ν π ά ν τ ο τ ε
ο ί π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί δ έ ν τ ο ύ ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι α ν ε ί ν α ι
α δ ύ ν α τ ο ι γ ι α τ ί α δ ύ ν α τ ο ι η τ α ν κ α ί ο ί Ά π ό σ τ ο λ ο ι δ έ ν
τ ο ύ ς π ε ι ρ ά ζ ε ι π ο ύ ε ί ν α ι α γ ρ ά μ μ α τ ο ι Γ ι ά ε ν α π ρ ά γ μ α
μ ό ν ο α γ ω ν ι ο υ ν π ω ς ν ά μ ε ί ν ο υ ν π ι σ τ ο ί σ τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α
π ω ς ν ά μ ε ί ν ο υ ν μ έ σ α σ τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α π ω ς ν ά τ ρ έ ξ ο υ ν
σ τ ή ν Κ ι β ω τ ό Σ τ ο ύ ς δ έ δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο
γ ι τ ω ν π ο ύ ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο υ ν τ ο ύ ς ό π α δ ο ύ ς τ ο υ ς μ έ τ ά π λ ή θ η
τ η ς α ν ά τ ή ν Ο ι κ ο υ μ έ ν η ν Έ κ κ λ η σ ί α ς α π α ν τ ο υ ν μ έ τ ό ν
ο ι Α γ ι ο Θ ε ό δ ω ρ ο τ ό ν Σ τ ο υ δ ί τ η Ε ί ς ε ύ δ ο κ ι μ ω ν ε ί ς τ ό Θ ε ϊ
ο ν π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ς ύ π έ ρ μ υ ρ ι ά δ α ς α ύ θ α δ ε ί Ι σ ε μ ν υ ν ο μ έ
ν α ς Ά λ λ ά σ ύ μ έ ν π ρ ο τ ί μ η σ ο ν ε ί δ ο κ ε ϊ τ ο ύ σ ω ζ ο μ έ ν ο υ
Ν α ε τ ό ύ π ο β ρ ύ χ ι ο ν π λ η θ ο ς έ μ ο ί δ έ σ υ γ χ ώ ρ η σ ο ν τ ο ϊ ς
ό λ ί γ ο ι ς τ η Κ ι β ω τ φ π ρ ο σ δ ρ α μ ε ϊ ν
00 α γ ώ ν α ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν η τ α ν κ α ί ε ί ν α ι
γ ι ά τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α Ο Η α λ λ α γ ή τ ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ δ έ ν η τ α ν
μ ό ν ο μ ί α κ α τ α π ά τ η σ η κ α ν ό ν ω ν τ α ν ή α ρ χ ή τ η ς κ α τ ε
δ α φ ί σ ε ω ς τ ω ν τ ε ι χ ώ ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς μ ι ά ς κ α τ ε δ α φ ί σ ε ω ς
π ο ύ π ρ ο ε τ ο ι μ α ζ ό τ α ν α π ό τ ή ν ε π ο χ ή α κ ό μ η τ ο υ Θ ε ο κ λ ή τ ο υ
Φ α ρ μ α κ ί δ η Α ν ο ί α γ ω ν ι σ τ α ί τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς α π ε κ λ ή
θ η σ α ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς α ύ τ ό ό φ ε ί λ ε τ α ι σ τ ό γ ε γ ο ν ό ς
σ τ ι ο ί ε χ θ ρ ο ί τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς α π ε φ ά σ ι σ α ν ν ά α ρ χ ί σ ο υ ν
,., , "., Ι _
τ η ν α ν α τ ρ ο π η τ η ς μ ε τ η ν ε ι σ α γ ω γ η τ ο υ π α π ι κ ο υ ε ο ρ τ ο
λ ο γ ί ο υ Ά ν ε ί χ α ν α ρ χ ί σ ε ι α π ό α λ λ ο υ ά λ λ η θ ά η τ α ν
τ ώ ρ α ή μ ο ρ φ ή τ ο υ α γ ω ν ο ς κ α ί ά λ λ ο τ ό ό ν ο μ α τ ω ν α γ ω ν ι
σ τ ω ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς π ο ύ σ ή μ ε ρ α ό ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι Π α λ α ι ο η
μ ε ρ λ γ ί τ ε ς
103
Ο ί ε χ θ ρ ο ί τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ ά ν ο υ ν , π ώ ς δ έ ν κ α τ α λ α ­
β α ί ν ο υ ν τ ό ν ό η μ α τ ο υ α γ ω ν ο ς τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν .
« Π ρ ά γ μ α μ ε γ έ θ ο υ ς Ο Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς , λ έ γ ο υ ν , π ν ί γ ε τ α ι
π α ρ ' α υ τ ο ί ς ε ι ς 13 σ τ α γ ό ν α ς ϋ δ α τ ο ς . Α ί 13 ή μ έ ρ α ι τ ο υ
η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ δ ι α φ ο ρ ά τ ρ ο μ α κ τ ι κ ή , θ έ μ α σ ω τ η ρ ί α ς , δ ό γ μ α
π ί σ τ ε ω ς » . Κ λ α σ σ ι κ ή ε κ δ ή λ ω σ η α δ υ ν α μ ί α ς μ π ρ ο σ τ ά σ τ ή ν
α λ ή θ ε ι α ή δ ι α σ τ ρ έ β λ ω σ ή τ η ς . Ο ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς
π ο τ έ δ έ ν α γ ω ν ί σ τ η κ α ν γ ι ά δ ε κ α τ ρ ε ί ς ή μ έ ρ ε ς κ α ί γ ι ά ή μ ε ­
ρ ο λ ό γ ι α . Ή α σ τ ρ ο ν ο μ Ι Κ 1 1 α κ ρ ί β ε ι α η τ α ν ή δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α
τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν . Ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α τ ό
1924 ε ί δ α ν ν ά α ν α τ ρ έ π ε τ α ι ή λ α τ ρ ε υ τ ι κ ή α ρ μ ο ν ί α τ η ς
α ν ά τ ό ν κ ό σ μ ο Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ χ ρ ι σ τ ο υ , α ρ μ ο ν ί α π ο ύ
β α σ ί λ ε υ ε 16 ό λ ό κ λ η ρ ο υ ς α ι ω ν ε ς . Ε ί δ α ν τ ή ν π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ η
π ρ ό ς τ ί ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς , ε ί δ α ν Τ Ι 1 ν σ υ γ ­
κ ρ η τ ι σ τ ι κ ή ε ρ ω τ ο τ ρ ο π ί α μ έ τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς τ η ς Δ ύ σ ε ω ς ,
π ο ύ η τ α ν ή π ρ α γ μ α τ ι κ ή α ι τ ί α τ η ς ε ι σ α γ ω γ η ς τ ο υ δ υ τ ι κ ο υ
κ α λ ε ν δ α ρ ί ο υ , κ α ί τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο α π ' ό λ α ε ί δ α ν τ ή ν κ ρ υ μ ­
μ έ ν η ά ρ ν η σ η τ ο υ α λ ά θ η τ ο υ τ ω ν α π ο φ ά σ ε ω ν τ η ς Έ κ κ λ η ­
σ ί α ς , π ο ύ τ ε λ ι κ ά φ α ν ε ρ ώ θ η κ ε σ έ ό λ η τ η ς τ ή δ ό ξ α μ έ τ ή ν
ά ρ σ η τ ο υ α ν α θ έ μ α τ ο ς κ α τ ά τ ο υ Π α π ι σ μ ο υ τ ό 1965. Μ έ
ά λ λ α λ ό γ ι α α ν τ ι λ ή φ θ η κ α ν , ό τ ι τ ό σ κ ά φ ο ς τ η ς Έ λ λ α δ ι κ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ί χ ε π ρ ο σ κ ρ ο ύ σ ε ι σ έ ϋ φ α λ ο κ α ί ά ρ χ ι σ ε ν ά
κ ά ν η ν ε ρ ά .
Ή α λ λ α γ ή τ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ η τ α ν ή π ρ ώ τ η μ π α λ τ α δ ι ά
σ τ ό ν κ ο ρ μ ό τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς , τ η ς ο π ο ί α ς τ ό κ ό ψ ι μ ο σ χ ε δ ι α ­
ζ ό τ α ν α π ό μ α κ ρ ο υ . Θ ά έ π ρ ε π ε ν ά ε ί ν α ι τ υ φ λ ό ς κ α ν ε ί ς
γ ι ά ν ά μ ή δ η κ α ί ν ά μ ή κ α τ α λ ά β η , ό τ ι α υ τ ο ί π ο ύ έ δ ω σ α ν
τ ή ν π ρ ώ τ η μ π α λ τ α δ ι ά δ έ ν θ ά σ τ α μ α τ ο υ σ α ν , α λ λ ά θ ά σ υ ν ­
έ χ ι ζ α ν . Σ κ ο π ό ς τ ο υ ς δ έ ν ή τ α ν ή π ρ ώ τ η μ π α λ τ α δ ι ά , α λ λ ά
τ ό ρ ί ξ ι μ ο τ ο υ δ έ ν δ ρ ο υ . < Ό σ ο ι ε ί χ α ν ε υ σ έ β ε ι α τ ό κ α τ ά λ α ­
β α ν α υ τ ό π ο λ ύ κ ' α λ ά κ α ί β λ έ π ο υ μ ε τ ώ ρ α , ό τ ι ε ί χ α ν δ ί κ ι ο .
104
Η α λ λ α γ ή τ ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ δ έ ν ή τ α ν ε ν α α π λ ό κ α ί
α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο γ ε γ ο ν ό ς δ έ ν η τ ο μ ι ά τ υ χ α ί α έ μ π ν ε υ σ η έ ν ό ς
Ά ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Ί Ί τ α ν ή π ρ ώ τ η έ κ ρ η ξ η έ ν ό ς ή φ α ι σ τ ε ί ο υ
π ο ύ έ β ρ α ζ ε α π ό κ α ι ρ ό έ κ ρ η ξ η π ο ύ π ρ ο μ ή ν υ ε τ ί ς ά λ λ ε ς
ε κ ρ ή ξ ε ι ς π ο ύ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν κ α ί τ ω ν ό π ο ί ω ν ε ί μ α σ τ ε μ ά
ρ τ υ ρ ε ς Έ τ σ ι ε ί δ α ν τ ό έ ο ρ τ ο λ ο γ ι κ ό ζ ή τ η μ α ο ί Π α λ α ι ο η
μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ε ς κ α ί ο ί κ α ι ρ ο ί έ δ ε ι ξ α ν δ τ ι ε ί δ α ν σ ω σ τ ά
Ά π ο σ π ά σ μ α τ α έ κ τ ω ν ά ν θ ε ν ω τ ι κ ω ν έ ρ γ ω ν τ ο Ο ί α τ ρ ο Ο
Ά λ ε ξ Κ α λ ό μ ο ι ρ ο υ +): Κ α τ ά έ ν ω τ ι κ ω ν κ α ί Τ ό σ ύ γ κ ρ ι μ α
105
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Ό κ ό σ μ ο ς κ α ί ό δ ι ά β ο λ ο ς ό δ η γ ο υ ν τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α σ έ
τ ό σ ο φ ο β ε ρ έ ς δ ο κ ι μ α σ ί ε ς π ο ύ μ π ο ρ ε Ί ν ά έ λ θ η ή μ έ ρ α δ λ ο ι ο ϊ
Ε π ί σ κ ο π ο ι μ ι α ς χ ώ ρ α ς ν ά έ λ θ ο υ ν σ έ κ ο ι ν ω ν ί α μ έ τ ο ύ ς α ϊ ρ ε ­
Ι ι κ ο ύ ς Τ ί θ ά κ ά ν ο υ ν τ ό τ ε ο ϊ π ι σ τ ο ί Τ ί θ ά κ ά ν ο υ ν ο ϊ λ ί γ ο ι
έ κ ε ί ν ο ι π ο ύ θ ά έ χ ο υ ν τ ό ν ή ρ ω ϊ σ μ ό ν ά μ ή ν ά κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν
τ ή ν μ α ζ α ν ά μ ή ν ά κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν τ ο ύ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ ο ύ ς γ ε π ό
ν ο υ ς κ α ί τ ο ύ ς σ υ μ π ο λ ί τ α ς τ ω ν
Θ ά ρ έ π η δ λ ο ι ο ϊ π ι σ τ ο ί ν ά κ α τ α λ ά β ο υ ν δ η ή Ε κ κ λ η σ ί α
δ έ ν ε Τ ν ο ι έ κ ε ί π ο ύ φ ο ί ν ε τ ο ι Ο ϊ Λ ε π ο υ ρ γ ί ε ς θ ά έ ξ α κ ο λ ο υ
θ ή σ ο υ ν ν ά γ ί ν ω ν τ α ι κ α ί ο ϊ ν α ο ί ν ά γ ε μ ί ζ ο υ ν ά π ό π ι σ τ ο ύ ς
δ μ ω ς ή Ε κ κ λ η σ ί α δ έ ν θ ά έ χ η κ α μ μ ί α σ χ έ σ ι μ έ τ ο ύ ς ν α ο ύ ς
" "" - " " , ,
ε κ ε ι ν ο υ ς ο υ τ ε μ ε κ ε ι ν α τ α ρ α σ α κ ι ε κ ε ι ν ο υ ς τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς
f!H Ε κ κ λ η σ ί α ε Ι ν α ι έ κ ε Τ onov ό π ό ρ χ ε ι ό ά λ ή θ ε ι α Π ι σ τ ο ί
ε Ί ν α ι έ κ ε Ί ν ο ι π ο ύ σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν τ ή ν ά δ ι ά κ ο π η π α ρ ά δ ο σ τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ό έ ρ γ ο α ύ τ ό τ ο υ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς Ι ε ρ ε ί ς
ε Ί ν α ι έ κ ε ί ν ο π ο ύ σ κ έ π τ ο ν τ α ι ζ ο υ ν κ α ί δ ι δ ά σ κ ο υ ν δ π ω ς ο ϊ
Π α τ έ ρ ε ς κ α ί ο ϊ Α γ ι ο τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν π ο ύ δ έ ν
τ ο ύ ς ά ρ ν ο υ ν τ α μ έ τ ή ν δ ι δ α χ ή τ ο υ ς Ό π ο υ δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι α ύ τ ή
ή σ υ ν έ χ ε ι α σ κ έ ψ ε ω ς κ α ί ζ ω η ς ε Ί ν α ι π λ ά ν η ν ά ό μ ι λ ο υ μ ε γ ι ά
Ε κ κ λ η σ ί α έ σ τ ω κ α ί α ν δ λ α τ ά έ ξ ω τ ε ρ ι κ ά φ α ι ν ό μ ε ν α μ ι λ ο υ ν
, , ,
γ ι α υ τ η ν
Π ά ν τ α θ α ρ ε θ η ε ν α ς κ α ν ο ν ι κ ό ς ϊ ε ρ ε ύ ς χ ε ι ρ ο τ ο ν η μ έ
ν ς ά π ό ε ν α ν κ α ν ο ν ι κ ό Έ π ί σ κ ο π ο π ο ύ ν ά α κ ο λ ο υ θ η τ ή ν
Π α ρ ά δ ο σ η Γ ύ ρ ω σ έ τ έ τ ο ι ο υ ς ί ε ρ ε ί ς θ ά σ υ σ π ε ι ρ ώ ν ο ν τ α ι ο ϊ
μ ι κ ρ έ ς ό μ ά δ ε ς τ ω ν π ι σ τ ω ν π ο ύ θ ά ά π ο μ ε ί ν ο υ ν σ τ ό τ έ λ ο ς
τ ω ν κ α ι ρ ω ν Α ύ τ έ ς ο ϊ μ ι κ ρ έ ς ό μ ά δ ε ς θ ά ε Ί ν α ι ή κ ά θ ε μ ί α
106
ο υ ς κ α ί ό π ό μ ί α ο π ι κ ή Κ α θ ο λ ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί α ο υ Θ ε ο υ
π ι σ ό ς θ ά Β ρ ί σ κ η μ έ σ α σ α ύ έ ς δ λ ο ό π λ ή ρ ω μ α η ς Χ ά Ρ Η ο ς
ο υ Θ ε ο υ Δ έ ν θ ά έ χ ο υ ν ό ν ά γ κ η ό π ό δ ι ο ι κ η η κ ο ύ ς ί ά λ λ ο υ ς
δ ε σ μ ο ύ ς γ ι α ί ή κ ο ι ν ω ν ί α π ο ύ θ ά ύ π ά ρ χ η μ ε ο ξ ύ ο υ ς θ ά
ε ί ν α ι ή ε λ ε ι ό ε ρ η π ο ύ μ π ο ρ ε ί ν ά ύ π ά ρ ξ η Θ ά ε ί ν α ι ή κ ο ι ν ω ν ί α
σ ό Σ ω μ α κ α ί ό Α Τ μ α ο υ Χ ρ ι σ ο υ ή Κ ο ι ν ω ν ί α σ ό Π ν ε υ μ α
ό tI Α γ ι ο Ο ί χ ρ υ σ ο ί κ ρ ί κ ο ι η ς ό ν α λ λ ο ί ω η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ
Π α ρ α δ ό σ ε ω ς θ ά σ υ ν δ έ ο υ ν ί ς Ε κ κ λ η σ ί ε ς α ί η έ ς μ ε α ξ ύ ο υ ς
κ α θ ώ ς κ α ί μ έ ί ς Ε κ κ λ η σ ί ε ς ο υ π α ρ ε λ θ ό ν ο ς μ έ ή ν θ ρ ι α μ ­
Β ε ύ ο υ σ α Ε κ κ λ η σ ί α ω ν ο ύ ρ α ν ω ν Μ έ σ α σ α υ τ έ ς τ ί ς μ ι κ ρ έ ς
δ μ ά δ ε ς θ ό δ ι α τ η ρ η θ ι έ ρ α ι η ι Μ ί α eAyla, Κ α θ ο λ ι κ ή
κ α ί Α π ο σ τ ο λ ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί α
Β έ α ι α ε ί ν α ι θ α υ μ ά σ ι ο ν ά μ π ο ρ η ν ά ύ π ά ρ χ η ά ξ ι ς κ α ί
σ υ ν ο ν ι σ μ ό ς σ ί ς έ ξ ω ε ρ ι κ έ ς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν Ε κ
κ λ η σ ι ω ν κ α ί ο ί δ λ ι γ ώ ε ρ ο σ η μ α ν η κ έ ς Ε κ κ λ η σ ί ε ς ν ά π α ί ρ
ν ο υ ν κ α ε υ θ ύ ν σ ε ι ς κ α ί ό δ η γ ί ε ς ό π ό ί ς π ι ό σ η μ α ν η κ έ ς δ π ω ς
γ ί ν ε α ι ώ ρ α ό ν ά μ ε σ α σ ί ς Ε π ι σ κ ο π έ ς ί ς Μ η ρ ο π ό λ ε ι ς ί ς
,Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π έ ς κ α ί ά Π α ρ ι α ρ χ ε ί α Ό μ ω ς σ ό έ λ ο ς ω ν
κ α ι ρ ω ν έ ο ι ε ς έ ξ ω ε ρ ι κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς κ α ί έ π α φ έ ς θ ά ε ί ν α ι ί ς
π ε ρ ι σ σ ό ε ρ ε ς φ ο ρ έ ς ό δ ύ ν α ε ς Θ ά ύ π ά ρ χ η έ ο ι α σ ύ γ χ υ σ ι ς
σ ό ν κ ό σ μ ο π ο ύ ή μ ί α Ε κ κ λ η σ ί α δ έ ν θ ά μ π ο ρ η ν ά ε ί ν α ι
ό σ ο σ ί γ ο υ ρ η γ ι ά ή ν δ ρ θ ο δ ο ξ ί α η ς ά λ λ η ς λ ό γ φ ο υ π λ ή θ ο υ ς
ω ν ψ ε υ δ ο π ρ ο φ η ω ν π ο ύ θ ά έ χ ο υ ν γ ε μ ί σ ε ι ό ν κ ό σ μ ο κ α ί
θ ά λ έ γ ο υ ν έ δ ω ό Χ ρ ι σ ό ς κ α ί έ κ ε ί ό Χ ρ ι σ ό ς Ι ό ν ο ν μ έ σ α
σ έ μ ι κ ρ έ ς ό μ ά δ ε ς θ ά δ ι α η ρ η α ι ή Β ε Β α ι ό η ς η ς δ ρ θ η ς π ί
σ ε ω ς κ α ί ζ ω η ς Μ π ο ρ ε ί ν ά ύ π ά ρ χ ο υ ν κ α ί π α ρ ε ξ η γ ή σ ε ι ς ό ν ά
μ ε σ α σ έ π ρ α γ μ α η κ ά Ο ρ θ ό δ ο ξ ε ς Ε κ κ λ η σ ί ε ς λ ό γ φ η ς σ υ ν
χ ύ σ ε ω ς ω ν γ λ ω σ σ ω ν π ο ύ ύ π ά ρ χ ε ι σ ή ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο Β α έ λ
Ό μ ω ς ί π ο ε ό π α ύ ά δ έ ν θ ά δ ι α σ π α ή ν ο ύ σ ι α σ η κ ή έ ν ό η α
η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
Σ ό έ λ ο ς ω ν κ α ι ρ ω ν δ λ ο ι θ ά ί σ χ υ ρ ί ζ ω ν α ι δ η ε ί ν α ι
Χ ρ ι σ η α ν ο ί Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α ί δ η ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ε ί ν α ι δ π ω ς ή ν
κ α α λ α α ί ν ο υ ν α ύ ο ί Π α ρ δ λ α α ύ ά δ μ ω ς δ σ ο ι θ ά έ χ ο υ ν
κ α θ α ρ ή κ α ρ δ ι ά κ α φ ω η σ μ έ ν ο ό π ό ή θ ε ί α Χ ά ρ ι ν ο υ θ ά
ό ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν ή ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο Ε κ κ λ η σ ί α π α ρ δ λ ε ς ί ς φ α ι ν ο
....
107
ι ,
Ι
ι
Ι Ι
ι
ι
ί
11
Ι
Ι ;
1I Ι
ι 111;
t! 11·
Ι Ι Ι Ι
ι • ι


.!
.. ; ..••.
·1
:1 •.
,
·1·
mt
i
j
ji
ι
,
j
Η
Ι
Ι
Ι
i
t
i
μ ε ν ι κ έ ς δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς κ α ί τ ή ν ό λ ο σ χ ε ρ η έ λ λ ε ι ψ ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ ς
α ί γ λ η ς Θ ά σ υ σ π ε ι ρ ώ ν ω ν τ α ι γ ύ ρ ω σ τ ο ύ ς π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ ς ί ε ρ ε Ί ς
κ α ί θ ά γ ί ν ω ν τ α ι ο ί σ τ υ λ ο ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Α ς κ ά ν ο υ ν δ τ ι
θ έ λ ο υ ν ο ί α ν θ ρ ω π ο ι τ ο υ κ ό σ μ ο υ Α ς γ ί ν ω ν τ α ι ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ά
σ υ ν έ δ ρ ι α α ς έ ν ώ ν ω ν τ α ι ο ί Ε κ κ λ η σ ί ε ς α ς ν ο θ ε ύ ε τ α ι ό Χ ρ ι ­
σ τ ι α ν ι σ μ ό ς α ς ό λ λ ο ι ώ ν ε τ α ι ή π α ρ ά δ ο σ ι ς κ α ί ή ζ ω ή α ς έ
ν ώ ν ω ν τ α ι ο ί θ ρ η σ κ ε Ί ε ς Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ θ ά μ έ ν η
ό ν α λ λ ο ί ω τ η γ ι α τ ί δ π ω ς λ έ γ ε ι ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς έ σ τ ω κ α ί ε ν α ς
σ τ υ λ ο ς τ η ς α ν π α ρ α μ ε ί ν η ό ρ θ ι ο ς ή Έ κ κ λ η σ ί α δ έ ν θ ά π έ σ η
Ο ύ δ έ ν Έ κ κ λ η σ ί α ς ί σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ν τ ο υ ο υ ρ α ν ο υ ύ ψ η λ ο τ έ ρ α
ε σ τ ί τ η ς γ η ς π λ α τ υ τ έ ρ α ε σ τ ί ν Ο ύ δ έ π ο τ ε γ η ρ ό ε ί δ έ ό κ μ ά ζ ε ι
Σ τ υ λ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε Ί ν α ι ό κ ά θ ε π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς π ι σ τ ό ς
π ο ύ μ έ ν ε ι κ ο λ λ η μ έ ν ο ς σ τ ή ν Π α ρ ά δ ο σ ι τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν π α ρ
δ λ α τ ά φ ο β ε ρ ά ρ ε ύ μ α τ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ο ύ δ ο κ ι μ ά ζ ο υ ν ν ά τ ό ν
π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν Τ έ τ ο ι ο ι σ τ υ λ ο ι θ ά ύ π ά ρ χ ο υ ν μ έ χ ρ ι τ ή ν σ υ ν τ έ
λ ε ι α τ ο υ κ ό σ μ ο υ δ τ ι κ α ί ν ά γ ί ν η Έ ξ α λ λ ο υ δ τ α ν φ θ ά σ ο υ ν
ν ά γ ί ν ο υ ν ο υ τ ά τ ά π ρ ά γ μ α τ α ό ε ρ χ ο μ ό ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ δ έ ν θ ά
ε Ί ν α ι μ α κ ρ ι ά Α υ τ ή ή
σ η μ ά δ ι δ η κ ο ν τ ε ύ ε ι ό
τ έ λ ο ς
κ α τ ά σ τ α σ ι ς θ ά ε Ί ν α ι τ ό π ι ό φ ο β ε ρ ό
ε ρ χ ο μ ό ς Τ ο υ Τ ό τ ε ό κ ρ ι β ω ς η ξ ε ι τ ό
Ο ί γ λ υ κ α ν ά λ α τ ο ι κ α ί σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί θ ε ω
ρ ο υ ν τ ά π α ρ α π ά ν ω σ ά ν ύ π ε ρ β ο λ ι κ ή κ α ί ά π ο κ ρ ο υ σ τ ι κ ή ά π α ι ­
σ ι ο δ ο ξ ί α Σ ύ μ μ α χ ο ι τ ο υ κ ό σ μ ο υ δ έ ν μ π ο ρ ο υ ν ν ά ί δ ο υ ν τ ή ν
σ φ ρ α γ ί δ α τ ο υ δ ι α β ό λ ο υ σ α υ τ ό π ο ύ ο ί ί δ ι ο ι ε π ι κ ρ ο τ ο υ ν Ο ύ τ ε
μ π ο ρ ο υ ν ν ά ό ν α μ ε τ ρ ή σ ο υ ν τ ό τ ε ρ ά σ τ ι ο χ ά ο ς π ο ύ χ ω ρ ί ζ ε ι
τ ό ν κ ό σ μ ο ά π ό τ ό ν Θ ε ό γ ι α τ ί τ ό τ ε θ ά ε Ί ν α ι ά ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι
ν ά π α ρ α δ ε Χ θ ο υ ν δ τ ι τ ό ί δ ι ο χ ά ο ς χ ω ρ ί ζ ε ι κ α ί τ ο ύ ς ί δ ι ο υ ς
ό π ό τ ό ν Θ ε ό
Δ έ ν μ π ο ρ ο υ ν λ ο ι π ό ν ν ά ό ν ε χ θ ο υ ν ν ά ε Ί ν α ι κ α ν ε ί ς ά π α ι ­
σ ι ό δ ο ξ ο ς γ ι ά τ ή ν σ ύ γ χ ρ ο ν η Β α Β έ λ Ε Ί ν α ι τ ό σ ο ί κ α ν ο π ο ι η μ έ
ν ο ι ά π ό τ ή ν ε π ο χ ή τ ο υ ς Β λ έ π ο υ ν τ ό μ έ λ λ ο ν τ ό σ ο λ α Ι π ρ ό
eo Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς γ ι α υ τ ο ύ ς ε Ί ν α ι τ ό σ ο σ υ μ Β α τ ό ς μ έ τ ό ν
κ ό σ μ ο κ α ί ε Ί ν α ι τ ό σ ο ε υ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν ο ι γ ι α υ τ ό π ο ύ δ έ ν θ ά
σ έ σ υ γ χ ω ρ ή σ ο υ ν ν τ ο ύ ς δ ε ί ξ η ς δ τ ι π λ α ν ω ν τ α ι
Ο ρ α μ α τ ί ζ ο ν τ α ι σ τ ό μ έ λ λ ο ν μ ι ά π α γ κ ό σ μ ι α έ ν ω μ έ ν η
108
Έ κ κ λ η σ ί α μ έ ο λ ο υ ς τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς έ ν ω μ έ ν ο υ ς μ έ τ ό ν δ ε
σ μ ό τ η ς ά γ ά π η ς Ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο ί τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ά π ο χ ρ ώ σ ε ω ν
ε Τ ν α ι γ ι α υ τ ο ύ ς ο ί ά δ ε λ φ ο ί τ ο υ ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ά π ό τ ο ύ ς ό π ο ί
ο υ ς τ ο ύ ς έ χ ώ ρ ι σ α ν ο ί έ γ ω ϊ σ μ ο ί κ α ί ο ί σ τ ε ν ο κ ε φ α λ ι έ ς π α ρ ω
, , ­
χ η μ ε ν ω ν ε π ο χ ω ν ...
Γ ι ά τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο υ κ ό σ μ ο υ α υ τ ή ή π ρ ο ο π τ ι κ ή τ ο υ
π α γ κ ο σ μ ί ο υ κ ρ ά τ ο υ ς κ α ί τ η ς π α γ κ ο σ μ ί ο υ θ ρ η σ κ ε ί α ς ε Τ ν α ι
κ ά τ ι τ ό π ο λ ύ ε υ χ ά ρ ι σ τ ο Τ ό ί δ ι ο σ υ μ β α ί ν ε ι κ α ί γ ι ά ο σ ο υ ς
π ο θ ο υ ν σ ή μ ε ρ α τ ή ν ε ν ω σ ι τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν κ α ί δ έ ν δ ί δ ο υ ν
σ η μ α σ ί α σ τ ή ν ά λ ή θ ε ι α Γ ι ά τ ο ύ ς τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς α υ τ ο ύ ς τ ά δ ο γ
μ α τ ι ά θ έ μ α τ α ε Τ ν α ι μ ι σ ε ρ έ ς β υ ζ α ν τ ι ν ο λ ο γ ί ε ς Ά λ λ ά δ ι ά τ ο υ τ ο
π έ μ ψ ε ι α τ ο Ι ς δ Θ ε ό ς έ ν έ Ρ Υ ε ι α ν π λ ά ν η ς ε Ι ς τ ό π ι σ τ ε υ σ α ι
α τ ο ύ ς τ φ ψ ε ύ δ ε ι Υ ν α κ ρ ι θ ω σ ι π ά ν τ ε ς Ο Ι μ ή π ι σ τ ε ύ σ α ν τ ε ς
τ μ ά λ η θ ε ί ά λ λ ε δ ο κ ή σ α ν τ ε ς έ ν τ μ ά δ ι κ ί
Μ έ σ α σ α υ τ ή ν τ ή ν κ ο ι ν ω ν ί α τ ο υ ' Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ο ί λ ί γ ο ι
π ο ύ θ ά μ ε ί ν ο υ ν γ ν ή σ ι ο ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί θ ά ά π ο τ ε λ ο υ ν
τ ή ν π έ τ ρ α τ ο υ σ κ α ν δ ά λ ο υ τ ή ν μ ό ν η π α ρ α φ ω ν ί α μ έ σ α σ τ ή ν
τ ό σ η δ ι α β ο λ ι κ ή ά ρ μ ο ν ί α Γ ι α υ τ ο ύ ς ο ί μ έ ρ ε ς έ κ ε ί ν ε ς θ ά ε Τ ν α ι
ή μ έ ρ ε ς θ λ ί ψ ε ω ς μ ε γ ά λ η ς Κ α ί ε σ ε σ θ ε μ ι σ ο ύ μ ε ν ο ι ύ π ό ή ά ν τ ω ν
τ ω ν έ θ ν ω ν δ ι ά τ ό ό ν ο μ ά μ ο υ Θ ά ε Τ ν α ι μ ί α ν έ α π ε ρ ί ο δ ο ς
, , , -' ­
μ α ρ τ υ ρ ι ο υ μ α ρ τ υ ρ ι ο υ π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο ψ υ χ ι κ ο υ π α ρ α σ ω μ α τ ι κ ο υ
Ο ί Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί θ ά ε Τ ν α ι μ έ σ α σ τ ό ά π έ ρ α ν τ ο π α γ κ ό ­
σ μ ι ο κ ρ ά τ ο ς ο ί ά π ό κ λ η ρ ο τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς Κ α ί π ο ι ή σ ρ ο σ ο ι
α ν μ ή π ρ ο σ κ υ ν ή σ ω σ ι τ ρ ε ί κ ό ν τ ο υ θ η ρ ί ο υ ί ν α ά π ο κ τ α ν θ ω
σ ι Κ α ί π ο ι ε ί π ά ν τ α ς τ ο ύ ς μ ι κ ρ ο ύ ς κ α ί τ ο ύ ς μ ε γ ά λ ο υ ς κ α ί
τ ο ύ ς π λ ο υ σ ί ο υ ς κ α ί τ ο ύ ς π τ ω χ ο ύ ς κ α ί τ ο ύ ς έ λ ε υ θ έ ρ ο υ ς κ α ί
τ ο ύ ς δ ο ύ λ ο υ ς ί ν α δ ώ σ ω σ ι ν α υ τ ο ί ς χ ά ρ α γ μ α έ π ί τ η ς χ ε ι ρ ό ς
α υ τ ω ν τ η ς δ ε ξ ι ο ς ii έ π ί τ ω ν μ ε τ ώ π ω ν α υ τ ω ν κ α ί ί ν α μ ή τ ι ς
δ ύ ν α τ α ι ά γ ο ρ ά σ α ι ii π ω λ η σ α ι ε ί μ ή ό ε χ ω ν τ ό χ ά ρ α γ μ α τ ό
ό ν ο μ α τ ο υ θ η ρ ί ο υ ii τ ό ν ά ρ ι θ μ ό ν τ ο υ ό ν ό μ α τ ο ς α υ τ ο υ (' Α π ο κ
13, 15)
Ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς δ έ ν έ τ ο ι μ ά ζ ε ι λ ο ι π ό ν κ α μ μ ι ά έ π ί γ ε ι α
β α σ ι λ ε ί α κ α μ μ ι ά έ π ί Υ ε ι α π ο λ ι τ ε ί α δ έ ν ε χ ε ι τ ί π ο τ ε τ ό κ ο ι ν ό
μ έ τ ο ύ ς π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ς κ α ί τ ά έ γ κ ό σ μ ι α σ υ σ τ ή μ α τ α δ έ ν ε χ ε ι
, , ":,, " ,
τ ι π ο τ ε τ ο κ ο ι ν ο μ ε τ ο υ ς κ α ι σ α ρ ε ς κ α ι τ ο υ ς π α π ο κ α ι σ α ρ ε ς
109

ι


Ι

l'
.1
Ό λ α α ύ τ ά π ο ύ ε π ι δ ι ώ κ ο υ ν ο ί α ν θ ρ ω π ο ι τ ο υ κ ό σ μ ο υ
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ό ε π ί π ε δ ο τ η ς φ θ ο ρ α ς Ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς σ κ έ π τ ε τ α ι
ζ η κ α ί κ ι ν ε Τ τ α ι μ έ σ α σ τ ό ν κ ό σ μ ο τ η ς α φ θ α ρ σ ί α ς
Α ύ τ ο ί π ο ύ θ έ λ ο υ ν ν ά έ ν ώ σ ο υ ν τ ί ς χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς λ ε γ ό μ ε
ν ε ς Ε κ κ λ η σ ί ε ς δ έ ν π ι σ τ ε ύ ο υ ν σ τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α δ έ ν π ι σ τ ε ύ
ο υ ν σ τ ή θ ρ η σ κ ε ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Τ ή ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ ν ά π λ ω ς
Τ ή ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ ν γ ι ά τ ο ύ ς δ ι κ ο ύ ς τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς Σ κ ο π ό ς
τ ο υ ς ε Τ ν α ι ή ε π ί γ ε ι α Π ο λ ι τ ε ί α σ τ ή ν ό π ο ί α θ έ λ ο υ ν ν ά ύ π ο τ ά ξ ο υ ν
ό λ ο υ ς τ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς
Δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α θ έ μ α έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν
ο , Χ ' , θ
Ι
Χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν ι π ρ α γ μ α τ ι κ ο ι ρ ι σ τ ι α ν ο ι η τ α ν ε ι ν α ι κ α ι α
, " ι ι θ , ι
ε ι ν α ι π α ν τ ο τ ε ε ν ω μ ε ν ο ι τ α ν ε ι ν α ι κ α ι α ε ι ν α ι μ ι α π ο ι μ ν η
μ έ ε ν α ν Π ο ι μ έ ν α Ο ί α ν θ ρ ω π ο ι ό π ο ι ο δ ή π ο τ ε ο ν ο μ α κ ι α ν
Ι ι
έ χ ο υ ν σ έ ό π ο ι α δ ή π ο τ ε θ ρ η σ κ ε ί α κ α ί α ν α ν ή κ ο υ ν έ χ ο υ ν ε ν α ν
π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ν ό β ρ ο υ ν τ ή ν Μ ί α Ά γ ί α Κ α θ ο λ ι κ ή κ α ί Ά π ο
il
σ τ ο λ ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ί ν ά π ι ο υ ν α π ό τ ό ύ δ ω ρ
11
τ ό ά λ λ ό μ ε ν ο ν ε ι ς ζ ω ή ν α ι ώ ν ι ο ν Η Ε κ κ λ η σ ί α ε Τ ν α ι Μ ί α
Ο ί α ν θ ρ ω π ο ι ε Τ ν α ι π ο λ λ ο ί κ α ί λ ί γ ο ι α π α ύ τ ο ύ ς ε Τ ν α ι π α ι δ ι ά
τ η ς Ι
['
Ό σ ο π ε ρ ν ά ε ι ό κ α ι ρ ό ς τ ό σ ο π ι ό α δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ ο ι ε Τ ν α ι

ό σ ο ι ε θ ε λ ο τ υ φ λ ο υ ν Η Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ litov π ό ν τ α
.. '
τ ό μ ι κ ρ ό τ ό π ε ρ ι φ ρ ο ν η μ έ ν ο τ ό κ α τ α δ ι ω γ μ έ ν ο π ο ί μ ν ι ο τ ό
Ι
Ι
φ τ ω χ ό τ ό χ ω ρ ί ς κ ο σ μ ι κ ή δ ό ξ α κ α ί κ α τ ό κ ό σ μ ο ν σ ο φ ί α Ο ύ
π ο λ λ ο ί σ ο φ ο ί ο ύ π ο λ λ ο ί σ υ ν ε τ ο ί α λ λ ά τ ό μ ω ρ ό τ ο υ κ ό σ μ ο υ

11
,
'
.
'.
κ α ί τ ό ε ξ ο υ θ ε ν η μ έ ν α ε ξ ε λ έ ξ α τ ο ό Θ ε ό ς ί ν α τ ο ύ ς σ ο φ ο ύ ς
i1 11"" .
ι j
κ α τ α ι σ χ ύ ν η Ή σ ο φ ί α τ ω ν σ ο φ ω ν κ α ί τ ω ν σ υ ν ε τ ω ν τ ο υ
:f j ι
Ι i
Ι
α ι ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ δ έ ν τ ο ύ ς χ ρ η σ ί μ ε υ σ ε π α ρ ό μ ό ν ο γ ι ό ν ά φ θ ά
ι ι
σ υ ν σ τ ή ν ο ί η σ η τ ή ν ο ί η σ η π ο ύ κ α τ α φ ρ ο ν ε ί τ ο ύ ς λ ί γ ο υ ς
'·1' π ο ύ έ μ ε ι ν α ν δ ι α σ ώ ζ ο ν τ ε ς τ ή ν α λ ή θ ε ι α ν Α ύ τ ό ς ό δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς Ι
ι
σ έ Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ Τ τ ε ς κ α ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ Τ τ ε ς ε Τ ν α ι γ ι ό τ ή ν
Ι
!
Ε κ κ λ η σ ί α σ ω τ ή ρ ι ο ς Ο ί π ο λ λ ο ί π ο ύ έ χ ο υ ν τ ό π ν ε υ μ α τ ο υ
κ ό σ μ ο υ θ ό μ ε ί ν ο υ ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ Τ τ ε ς ξ ε κ α θ α ρ ί ζ ο ν τ α ς έ τ σ ι
τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ α π ό ό λ ο υ ς α ύ τ ο ύ ς π ο ύ ε Τ ν α ι Χ ρ ι
σ τ ι α ν ί ε π ε ι δ ή έ τ υ χ ε ν ό γ ε ν ν η θ ο υ ν σ έ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή χ ώ ρ α
Σ τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ θ ό κ α τ α φ ύ γ ο υ ν ο ί λ ί γ ο ι π ο ύ
1
.
110
έ χ ο υ ν τ ό π ν ε υ μ α τ ω ν ά λ ι έ ω ν Σ τ ί ς μ έ ρ ε ς μ α ς π α ρ ι σ τ ά μ ε θ α
μ ά ρ τ υ ρ ε ς έ ν ό ς ί σ τ ο ρ ι κ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς ή γ ν ή σ ι α Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο υ σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α σ τ ή Ρ ω σ σ ί α σ τ ό ν κ ό σ μ ο ό λ ό κ λ η ρ ο
γ λ υ τ ώ ν ε ι ά π ό τ ό ν ά σ φ υ κ τ ι κ ό έ ν α γ κ α λ ι σ μ ό τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ο ύ
π ά ν τ ο τ ε σ τ ά θ η κ ε έ χ θ ρ ό ς τ ο υ Θ ε ο υ ' Α π α γ κ ι σ τ ρ ω μ έ ν η ά π ό
τ ί ς ά ρ χ έ ς κ α ί τ ί ς έ ξ ο υ σ ί ε ς π ο ύ τ ο ύ ς τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς α ί ω ν ε ς τ η ς
ε Τ χ α ν π ρ ο σ φ έ ρ ε ι μ ι ά τ υ ρ α ν ν ι κ ή φ ι λ ί α β γ α ί ν ε ι μ α τ ω μ έ ν η
π λ η γ ω μ έ ν η φ έ ρ ο υ σ α τ ό ν ν ε ι δ ι σ μ ό ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ί τ ά
σ τ ί γ μ α τ ά τ ο υ σ τ ό Σ ω μ α τ η ς ά λ λ ά ά ε ί ζ ω σ α κ α ί ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν η
κ ό σ μ ο ς ο μ ω ς έ χ ο ν τ α ς ά π ο τ ι ν ά ξ ε ι τ ί ς θ ε ο κ ρ α τ ι κ έ ς έ ξ ο υ σ ί ε ς
τ ο υ ά π ώ τ ε ρ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς π έ τ α ξ ε μ α ζ ί τ ο υ ς τ ί ς μ ά σ κ ε ς κ α ί
τ ά π ρ ο σ χ ή μ α τ α κ α ί β α δ ί ζ ε ι ά φ η ν ι α σ μ έ ν ο ς τ ό ν δ ρ ό μ ο τ η ς
ε σ χ α τ η ς ά π ο σ τ α σ ί α ς κ ό σ μ ο ς α ύ τ ό ς θ ά κ ρ α τ ή σ η σ τ ή ν
ά γ κ α λ ι ά τ ο υ ο σ ο υ ς ε Τ ν α ι κ α τ ά β ά θ ο ς δ ι κ ο ί τ ο υ έ σ τ ω κ α ί α ν
φ έ ρ ο υ ν τ ό ό ν ο μ α τ ο υ Ό ρ θ ό δ ο ξ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ο υ λ α ϊ κ ο ύ ς μ ο
ν α ύ ς ί ε ρ ε ί ς κ α ί ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς κ α ί θ ά τ ο ύ ς ά φ ο μ ο ι ώ σ η σ ι γ ά
σ ι γ ά μ έ δ ι α β ο λ ι κ ή μ ε θ ο δ ι κ ό τ η τ α
Α ν θ ρ ω π ο ι μ έ τ ό π ν ε υ μ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ ύ π ά ρ χ ο υ ν κ α ί μ έ
σ α σ τ ο ύ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς π ο λ λ ο ί Α ύ τ ο ί ο τ α ν θ ά ά ν τ ι
λ η φ θ ο υ ν ο τ ι έ χ α σ α ν τ ή ν θ α λ π ω ρ ή τ η ς ά γ κ α λ ι α ς α ύ τ ο υ τ ο υ
κ ό σ μ ο υ θ ά π ά ψ ο υ ν ν ά ε Τ ν α ι Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α ί θ ά έ π ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν
έ π ί τ ό ί δ ι ο ν έ ξ έ ρ α μ α Κ α ί α λ λ ο ι π ο λ λ ο ί Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ε ς
π ο ύ ά σ φ υ Κ υ ν σ ή μ ε ρ α κ ά τ ω ά π ό τ ο ύ ς μ ε γ α λ ο π ρ ε π ε ί ς τ ρ ο ύ λ
λ ο υ ς μ ι α ς έ κ κ ο σ μ ι κ ε υ μ έ ν η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς θ ά β ρ ο υ ν ι ό ν δ ρ ό μ ο
τ ο υ ς π ί σ ω σ τ ή ν τ α π ε ι ν ή φ τ ω χ ι κ ή κ α ί π ε ρ ι φ ρ ο ν η μ έ ν η Ε κ
λ η σ ί α τ ω ν ά λ ι έ ω ν Α ν α κ α τ α τ ά ξ ε ι ς θ ά γ ί ν ο υ ν Ε κ κ λ η σ ί α
ο μ ω ς θ ά π α ρ α μ ε ί ν η α ύ τ ή π ο ύ δ τ α ν π ά ν τ α μ έ χ ρ ι τ ή ν ή μ έ ρ α
τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ τ ή ν φ ο β ε ρ ή κ α ί έ ν δ ο ξ η
Σ η μ 1) Ά λ ε ξ Κ α λ ο μ ο ί ρ ο υ Κ α τ ά ν ω ω ν σ 93 έ ξ
2) τ ο υ α ύ τ ο υ Τ ό σ ύ γ κ ρ ι μ α σ 80 - 1.
111
ι
-
..•.
.. __ ..

Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ
1. Α γ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς δ ε ρ ά ρ χ η ς δ λ ό γ ι ο ς δ ά σ κ η τ ή ς
,Α θ η ν α ι 1970, σ σ 238. Έ κ δ β ,Α θ η ν α ι 1977.
2. Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς έ ρ ή μ ο υ π ε ρ ί Ο κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ' Α θ η ν α ι 1971,
σ ο 308.
3. Ε ό χ α ρ ι σ τ η ρ ι α κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή έ ν γ ί φ Ό ρ ε ι Ά θ η ν α ι
1972, 00. 278.
4. μ ε ρ λ γ ι α ά - Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ά Ά θ η ν α ι - Θ ε ο ο α λ 1972- 6,
σ ο 308.
5. Ε ό χ α ρ ι σ τ ι α κ ά ' Α θ π ν α ι Θ ε ο ο α λ 1973- 4, σ ο 48.
6. Α ο κ α λ υ τ Ρ Ι μ ι α ς ά γ Ι μ ό χ ο υ Μ ο α Χ ς Ά θ η ν α ι 1976,
00. 104.
7. Μ ο ν α χ ι σ μ ό ς κ α ί α ρ ε σ ι ς Ά θ π ν α ι 1977, σ σ 276.
8. Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α ί α ρ ε σ ι ς ' Α θ η ν α ι 1982, σ σ 112.
9. Α β β α κ ο ύ μ δ ά ν υ π ό δ η τ ο ς ' Α θ π ν α ι 1986, σ σ 76.
10. Α π ο λ ο γ ί α έ ν ό ς γ ι ρ ε ί τ υ Ά θ π ν α ι 1986, σ σ 48.
11. Τ ό Α ν τ ί δ ο τ ο ν Ά θ π ν α ι 1990, σ σ 220.
12. Ά ν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς κ α ί τ ό χ ά ρ α γ μ ά τ ο υ Ά θ π ν α ι 1998, σ σ
96.
Έ π ι μ ε λ ε ί
1. Ν ε ο φ ύ τ ο υ Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ - Ι ε ρ ο δ ι α κ ό ν ο υ Π ε ρ ί τ η ς
σ υ ν ε χ ο υ ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ' Α θ ν α ι α χ σ σ 232.
2. Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς μ α ρ τ υ ρ ί α ' Α θ π ν α ι 1985, ο σ 84.
3. Ά θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ Π α ρ ί ο υ Δ ή λ ω σ ι ς τ η ς έ ν τ φ Α γ ί φ Ό ρ ε ι
τ α ρ α χ ω ν ά λ η θ ε ί α ς ' Α θ π ν α ι 1988, σ σ 126.
4. Ν ε ο φ ύ τ ο υ Μ ο ν α χ ο υ τ ο υ ε ξ Ε β ρ α ί ω ν Α ν α τ ρ ο π ή τ η ς
θ ρ η σ κ ε ί α ς τ ω ν Ε β ρ α ί ω ν ,Α θ π ν α ι 1980, σ σ 178.
112

Related Interests