Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ

Α Γ Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Π Ο Τ Ε Κ Α Ι Π Ω Σ
Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ω Μ Ε
Α Κ Ρ Ι Β Η Σ Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
Τ Η Σ Ε Ν Π Ρ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Δ Ι Δ Α Χ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Α Ξ Ε Ο Σ Τ Η Σ Ε Κ Κ λ Η Σ Α Σ
•Α ν α ί ρ ε σ ι ς σ χ ε τ ι κ ώ ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι σ κ ώ ν α ρ θ ρ ω ν δ η μ ο σ ι ε υ θ έ ν τ ω ν
ε ι ς τ α π ε ρ ι ο δ ι κ ά Α Γ Ι Ο Σ Σ Ι Μ Ω Ν κ α ί Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ
ι μ ε ς ά λ λ ο μ έ τ ρ ο ν δ ε ν ε χ ο μ ε ν ε Ι ς τ ή ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν π ά ρ ά μ ό
ν ο ν ο υ ς ι κ α ν ό ν α τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α ί δ λ η ς τ Ε κ κ λ η σ ί α ς
1 τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ η γ ο ι ι ν ν α κ ο ι ν ω ν ω μ ε ν α ν ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν κ α ί
Ι
Κ Α Θ Σ Ή Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ
κ α ώ ς δ ι α λ α μ ο ά ν ε ι δ Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς κ α Ι ό ε ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
η τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν Κ Α Θ Ε Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Ν κ α ί τ ά λ ο ι ..τ ά
έ ο ρ τ α σ ί μ ο υ ς η μ έ ρ α ς ( Α γ ι ο ι Μ α κ ά ρ ι ο ς Κ ο ρ ί ν ο υ κ α Ι Ν ι
δ η μ ο ς Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς
«... τ Ο ν ο ύ δ ε ν σ υ ν ε ι δ ό τ α φ α υ λ ο ν κ α έ κ ά σ τ η ν δ ε
- π ρ ο σ ι έ ν α ι τ η ν η μ έ ρ α ν ('1. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
Α Γ ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α λ Ο Ν Κ Η 1974
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Π Ο Τ Ε Κ Α Ι Π Ω Σ
Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ω Μ Ε Ν
Α Κ Ρ Ι Β Η Σ Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
Τ Η Σ Ε Ν Π Ρ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Δ Ι Δ Α Χ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Α Ξ Ε Ω Σ Τ Η Σ Ε Κ Κ λ Η Σ ι Α Σ
Ι
Ά ν α ί ρ ε σ ι ς σ χ ε τ ι κ ώ ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν α ρ θ ρ ω ν δ η μ ο σ ι ε υ θ έ ν τ ω ν
ε Ι ς τ α π ε ρ ι ο δ ι κ ά Α Γ Ι Ο Σ Σ Ι Μ Ω Ν κ α ι Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ
f
,
ι
r
ι
Η μ ε ς ά λ λ ο μ έ τ ρ ο ν δ έ ν ε χ ο μ ε ν ε Ι ς ι η ν μ ε ι ά λ η ψ ι ν π ά ρ ά μ ό
'VO'V τ ο υ ς 1. κ α ν ό ν α ς -c{jyy Α π ο ι π ό λ ω ν κ α Ι δ λ η ς τ ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
ο ϋ Χ ρ ι σ ι ο ί ί η γ ο υ ν ν ά κ ο ι ω ν ω μ ε ν α ν ε Ι ν α ι δ υ ν α ι ό ν κ α Ι
Κ Α Θ Ε Κ Α Σ Τ Η Ν Ή Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ
κ α ω ς δ ι α λ α μ δ ά ε ό Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς κ α Ι ό ι ε Τ ο ς Χ ρ υ σ ό σ ι ο μ ο ς
η ο ί ι λ ά χ ι σ ι ο ν Κ Α Θ Ε Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Ν κ α Ι ι ά ς λ ο ι π ά ς
Ι '
έ ο ρ ι α σ ί μ ο υ ς ή μ έ ρ α ς Ά γ ι ο ι Μ α κ ά ρ ι ο ς KoQLV'ltou κ α Ι NLx6­
δ η μ ο ς γ Ο ε η ς
«... τ ό ν ο ύ δ έ ν σ u ν ε ι δ ό τ α φ α ϋ λ ο ν κ α έ κ ά σ τ η ν δ ε
ι ρ ο σ ι έ ν α ι η ν ή μ έ ρ α ν ('1. Χ ρ υ σ ό σ ι ο μ ο ς •
• Γ Ο Ρ Ο Σ - Θ Ε Σ Σ Α λ Ο Ν Κ Η 1974
.
,
Λ ί α ν ά γ α π η τ έ μ ο ι Ι ω ά ν ν η χ α ί ρ ο ι ς ε ν Κ υ ρ ί φ π ά ν τ ο τ ε ..
Έ λ α ο ο ν π ρ ο κ ι ρ ύ τ η ν ε π ι σ τ ο λ ή ν σ ο υ ώ ς κ α Ι τ α ε ν α ύ τ σ υ ν η μ μ έ ν α
κ α Ι σ ε ύ χ α ρ ι σ τ ω ε ρ μ ω ς Ι Ω ς i}" ά ν τ ε λ ή ψ η ς κ α λ ω ς fJ ά ρ γ ο π ο ρ ί α τ η ς π α
ρ ο ύ σ η ς ά π α ν τ ή σ ε ώ ς μ ο υ ώ φ ε ί λ ε τ ο ε Ι ς λ ό γ ο υ ς π ρ ο ε ρ α ί ό τ η τ ο ς κ α Ι μ ό ν ο ν
δ ι τ ι π ρ ε π ε ε ν τ φ μ ε τ α ξ υ ν ν τ α π ο κ ρ ι ω κ α Ι ε Ι ς ε τ έ ρ α ς μ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς
Δ ι α τ α τ ε έ ν τ α ε ρ ω τ ή μ α τ ά σ ο υ ά ν α φ ρ ι ω ς π ρ ο ς τ α ρ ρ α τ α δ η μ σ
ί Η ε υ έ ν τ α ε Ι ς Α Γ Ι Ο Ν Σ Ι Μ Ω Ν Α 1 κ α Ι Φ Ω Ν Η Ν Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ \
i}a ή δ υ ν ά μ η ν ε υ χ ε ρ ω ς ν α σ ε π α ρ α π έ μ ψ ε Ι ς ι ά ς σ χ ε τ ι Κ α ς σ λ ί δ α ς τ ο ύ ι
λ ί ο υ μ ο υ Η Ε Τ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Κ Η Σ Τ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Ν Α Γ Ι Ω Ο Ρ Ε π ε
ρ α ι τ έ ρ ω χ ά ρ ι ν σ υ ν τ ο μ ί α ς α σ η μ ε ι ο ϋ τ α ι ώ ς Ε Σ κ α ο σ ο ν α π α ν τ α σ χ ε δ ο ν
τ α ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω α Ρ Ρ Ο ρ ά φ ω ν ν α τ ρ έ π ο ν τ α ι έ κ ε ϊ μ ε τ α π ά
σ η ς λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς Κ α Ι ε ί ν α ι α λ η έ ς σ τ ι ο υ δ έ π ο τ ε α ε ί χ ε τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α
τ ο σ α ύ η ς π ο ι κ ι λ ί α ς κ α Ι ε ν η μ ε ρ ό η τ ο ς τ ο ά ν ω τ έ ρ ω ε ρ γ ο ν ε α ν α λ λ ο ι ε ν ω ρ ί
τ ε ρ ο ν τ ω ν ε ν λ ό γ φ ρ ρ ο γ ρ ά φ ω ν κ α Ι π λ έ ο ν ί κ α ν ώ τ ε ρ ο ι τ ο ύ τ ω ν δ ε ν ε ί χ ο ν
έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι π ά σ σ ί ν α σ υ γ κ ρ α ή σ ο υ ν τ α ε κ ε μ ε λ ί ω ν κ λ ο ν ι ζ μ ε ν α κ α Ι
ε Ι ς σ ω ρ ο ν κ ι ν δ υ ν ε ύ ο ν τ α ό σ η μ έ ρ α ι ν α σ ω ρ ι α σ ο ϋ ν ή η κ α Ι ε ι μ α τ η ς ά γ γ ε
λ ο μ ό ρ φ ο υ π λ ά ν η ς τ η ς {, π ο Χ Ρ ε ω τ ι κ η ς ρ α ι α ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ε ν τ φ
Π ο τ η ρ ί φ τ η ς Ζ ω η ς ε ν ε κ α δ η ε ν μ ε ί ζ ο ν ο ς σ ω μ α τ ι κ η ς π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς ...
Έ π ε ι δ η ο μ ω ς γ ν ω ρ ί ζ ω ο τ ι δ ε λ ε ύ ε ρ ο ς χ ρ ό ν ο ς σ ο υ ε ί ν α ι π ο λ υ π ε ρ ι ω
ρ ι σ μ έ ν ο ς α σ ο ύ ά ν α π τ ύ ξ ω ε ν τ Ί π α ρ ο ύ σ υ ε π ι σ τ ο λ Ί μ ο υ μ ε τ α π ά σ η ς δ υ ν α
τ η ς σ υ ν τ ο μ ί α ς τ ο μ έ γ ε ο ς τ η ς ε π ι χ ε ι ρ η ε ί σ η ς δ ι α σ τ ρ ο φ η ς η τ ι ς σ υ ν ι σ τ π λ έ
Ό ν κ α α ρ α ν έ τ ε Ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ν δ η μ ο σ ι ε υ ε ϊ σ α ν μ ά λ ι σ τ α κ α Ι ε Ι ς
ό ρ ό δ ο ξ α ε ρ ι δ ι κ ά σ ε μ ν υ ν ό μ ε ν α δ ι α τ η ν α ύ σ τ η ρ α ν κ α Ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ν τ ω ν
, ,
Ύ ρ α μ μ η ν ....
Ι Ω ς κ α Ι ά λ λ ο τ ε σ ο ύ ε γ ρ α ψ , α π ρ ο ε τ ί μ ω ν μ ε τ α τ ο ύ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ
1. Τ ο ι έ μ α τ η ς ι ε α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ α ν η σ τ ε ί α ς π Η λ ί α Μ ο ν α χ ο ϋ Α Ύ ι α ν
α ν ι τ υ σ ε λ 18 - 22 τ ο υ τ ε ύ χ ο υ ς Σ ε π τ - Ό κ τ 197;J.
2. Η ν η σ τ ε ί α Π Ο τ η ς ε ί α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ τ ο υ Α ρ χ ι ε π Γ Ο Χ κ Α ύ ξ ε ν τ υ
σ ε λ 7 - 9 1;OU φ ύ λ λ ο υ τ η ς 25 Δ ε 19'73. Ω ς ι α π α ρ ε τ ή ρ η σ ε ς Τ σ ω ς ά μ φ ό τ ε ρ ο ι ά π ο
φ ε υ Ύ Ο Ν ν ά σ χ ο λ η ο ϋ ν μ έ τ ο υ Ρ Ι ω ς έ μ α η ο ι τ ή ν ν η σ τ ε ί α ν π ρ ο τ η ς Σ Τ Ν Ε Χ Ο Τ Σ
ι μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ ε ς ο τ ο ε Ι ς Ρ Ύ Ε ν ι κ ώ ς ν η σ τ ε ύ ε ι ν π ρ ό 1;OU μ ε τ α λ α
δ ε π ρ ο ς δ η μ ι ο ν Ρ Ύ ε α ν σ ν Ύ χ ύ σ ε ω ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ Ι ή μ ε ς ά π ο τ η ν σ ρ χ ή ν τ ς σ χ ε ι χ η ς
. . . .
δ η μ ο σ Ο Ύ α φ ί α ς μ α ς έ τ ί σ α μ ε ν τ α ς δ ι α φ ο ρ α ς τ α ι ν δ ύ ο τ ο ύ τ ω ν τ ά ξ ε ω ν
.. i.A
4
ν α μ η ά π α ν τ ω τ ο ί ς κ α ω π λ ι σ μ έ ν ο ι ς τ φ ψ ε ύ δ ε ι ά ν τ ι π ά λ ο ι ς μ ο υ δ ι ό τ ι ο ύ
δ έ π ο τ ε α δ τ ο ι α π α ύ σ ο υ ν τ α ς κ α τ μ υ σ υ γ γ ρ α φ ά ς τ ω ν σ υ ν ε χ ώ ς μ ε τ α ι
ά ν α τ ρ ο π η ν τ ώ ν π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν τ ω ν ν έ α τ ο ι α υ τ α κ α Ι π λ έ ο ν τ ω ν π ρ ώ τ ω ν ά π έ
χ ο ν τ α π ά σ η ς ά λ η ε ί α ς κ α Ι σ ο α ρ ό τ η τ ο ς φ ε υ ρ ί σ κ ν τ ε ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά π ο
δ ε ί ξ ο υ ν τ ο φ ω ς σ κ ό τ ο ς Κ α Ι τ η ν ά λ ή ε ι α ν π λ ά ν η ν Έ π ε ι δ η ο μ ω ς τ ο
δ ι ε λ έ γ χ ε ι ν τ α υ ς σ υ Κ ο φ ά ν τ α ς ι ά π ο τ ε λ ε ί Κ α ή κ ο ν π α ν τ ο ς ά γ α π ω ν τ ο ς -rTtv
ά λ ή ε ι α ν α π ρ ο σ π α ή σ ω δ ι α μ ί α ν ά κ ό μ η ψ ο ρ α ν τ ο χ α ρ ι α ύ τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς
ά ν α ι ρ έ σ ε ω ς ο υ χ ί β ε β α ί ω ς Κ α Ι π ά λ ι ν μ ε σ κ ο π ο ν ν α π ε ί σ ω τ α υ ς ά ν τ ι φ ρ ο ν ο υ ν
τ α ς -. τ ο υ τ ο μ ό ν ο ν ή χ ά ρ ι ς τ ο υ Θ ε ο υ α ή δ ύ ν α τ ο ν α κ α τ ο ρ ώ σ υ - ά λ λ α
ν α δ ι α σ φ α λ ί σ ω τ ο υ ς ά π λ ο υ σ τ έ ρ ο υ ς τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ώ ν τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι ο δ ι
:r"
κ ώ ν έ κ τ ο υ ί ο τ η ς π ρ ο σ φ ε ρ ε ί σ η ς έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς δ ι α κ ο ν ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς
μ ί α ν έ π α ω ν α ς π ο λ ε μ Ι μ έ ν η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς ο ύ χ Ι δ υ σ τ υ χ ώ ς
ά π ο τ ο υ ς ε χ ρ ο υ ς α ύ τ η ς ά λ λ α ά π ο τ ο υ ς ε ρ α π ε υ τ ά ς φ ε υ τ ω ν Ι ε ρ ω ν τ η ς
,
π α ρ α δ ο σ ε ω ν ....
8' ά ρ χ ί σ ω λ ο ι π ό ν μ ε τ ο ρ ρ ο ν τ ο υ π Η λ ί α Ά γ ι α ν ν α ν ί τ ο υ δ ι α
\ λ \ \ e \" \ - Α Γ Ο Χ Α •ξ ,
ν α τ ε ε ι ω σ ω μ ε τ ο υ π ο γ Ρ α φ ε ν υ π ο τ ο υ ρ χ ι ε π . . . Κ 11 ε ν τ ι ο υ
Π ε ρ ί ν η σ τ ε ί α ς κ ί έ γ κ ρ τ ε ί ς
Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς π ρ ο ς έ ν τ υ π ω σ ι α σ μ ο ν τ ο ϋ ά ν α γ ν ώ σ τ Ι δ π Ή λ ί α ς ο λ ω ς
ψ ε υ δ ώ ς μ ε π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ώ ς .. , κ α ι ν ο τ ό μ ο ν ά ρ ν ο ύ μ ε ν ο ν τ ο ν π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ν
χ α ρ α κ τ ή ρ α τ η ς ν ή σ τ ε ί α ς π ρ ο τ ς ε ί α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς Ι Ο μ ο λ ο γ ώ ν ε π ί σ η ς σ τ ι
έ μ ε λ έ τ η σ ε τ ο ε ρ γ ο ν μ ο υ κ α Ι έ π ι μ ω ν ε ν μ π ρ ο τ ά σ ε ι ν ά ν α Π ύ ξ τ ι τ ο π ε ρ ι ε
χ ό μ ε ν ό ν τ ο υ γ ρ ά φ ε ι Τ Ο έ μ α λ ο ι π ο ν τ ο δ π ο ί ο ν π ρ ά Ε τ α ι π ρ ο ή μ ω ν
ώ ς π ρ ό δ λ η μ α π ρ ο ς λ ύ σ ι ν ε Τ ν α ι ε α ν δ π ο χ ρ ε ο ϋ τ α ι ι ο χ ι δ π ι σ τ ο ς ν α δ π λ η
.-&fi ε Ι ς ε ί δ ι Κ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν σ υ ν ι σ τ α μ έ ν η ν σ υ ν τ ς Ί λ λ ι ς κ α Ι έ κ ν η σ τ ε ί α ς
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ α δ τ ο ς ν α π ρ ο σ έ λ τ ι ε Ι ς τ η ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν τ ω ν Ά χ ρ ά ν τ ω ν Μ υ σ τ η
. ρ ί ω ν ι ο π Θ ε ο δ ό η τ ο ς δ ι α τ ο ρ γ υ τ ο υ π ρ ο σ π α ε ί ν ά π ο δ ε ί ξ τ ι τ ο 0­
χ ι ... > σ β
Ό τ ι τ α ά ν ω τ έ ρ ω ά π ο τ ε λ ο ϋ ν π α Ρ α π ο ι ή σ ε ι ς τ η ς α λ η ε ί α ς κ α Ι
δ ι α σ τ Ρ ο φ η ν π ρ ώ τ ο υ μ ε γ έ ο υ ς δ ε ν Ι ά π α ι τ η φ ρ ο ν ω κ ό π ο ς π ο λ υ ς
π ρ ο ς ά π ό δ ε ι ξ ι ν Σ ο ϋ π α ρ α έ τ ω ε ς Κ α τ ω τ έ ρ ω σ χ ε τ ι κ η ν π ε ρ ι κ ο π η ν τ ο ϋ ρ
Y()IJ μ ο υ ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η Δ κ ρ ι ω ς ε Ι ς τ η ν ά π α ι τ ο υ μ έ ν η ν σ ω μ α τ ι κ η ν
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν ο ύ μ ό ν ο ν τ ω ν σ υ ν ε χ ω ς ά λ λ α κ α Ι ά ρ α ι ώ ς μ ε τ α λ α μ α ν ό ν τ ω ν
Ι Η π α ρ α τ η ρ ο υ μ έ ν η α ύ τ η δ ά φ ο ρ ο ς τ ά ξ ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί κ λ ί
μ α κ ά τ ι ν α ώ ς π ρ ο ς τ Ί ν σ ω μ α τ ι κ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν η τ ι ς ά ρ χ ε τ α ι δ ι α μ ε ν τ ο υ ς
τ α κ τ ι κ ω ς κ α Ι ά δ ι ο ρ ί σ τ ω ς κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ α ς έ κ τ η ς έ γ κ ρ α τ ε α ς π ε ρ α τ ο ϋ τ α ι δ ε
δ ι α τ ο υ ς α ρ α ι ώ ς Τ ι κ α ώ ρ ι σ μ έ ν α δ ι α σ τ ή μ α τ α κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ α ς δ ι α τ η ς Ν Η
Σ Τ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Λ Ο Γ Ω Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν ... ι σ ε λ 74_& 198) ..,
Ό τ α ν δ α ν α λ ο γ ι σ θ τ ι ς Ο τ ι τ η ν π α ρ ο μ ο ί α ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν ε Τ χ ε ν ε κ σ τ ο
μ ί σ ε ι μ ό λ ι ς π ρ ο ό λ ί γ ω ν μ η ν ω ν δ Μ ο ν α χ ο ς π Π α ύ λ ο ς ε κ τ ω ν σ τ η λ ω ν τ ο
α υ τ ο ϋ π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ κ α ι τ η ν δ π ο ί α ν ε χ ω ε ν π λ ά τ ε ι α ν α ι ρ έ σ ε ι ε ι τ ο ψ υ λ λ ά
δ ι ο ν Ο Τ Α Ν Α Ι Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Ν Ω Ν Τ Α Ι Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Α Ι
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ ... Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ ώ ς κ α ι ε Ι ς σ χ ε τ ι κ η ν ά π ά ν τ η σ ί ν
μ ο υ π ρ ο ς τ ο ν α ύ τ ο ν Μ ο ν α χ ο ν ε ν τ φ π ε ρ ι ο δ ι κ φ Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο
Ξ Ι Α Σ φ ύ λ λ ο ν 15 Σ ε π τ 1973 σ 11-14), α ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ α ι τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ή ς
π ν ε υ μ α τ ι κ η ς π τ ώ σ ε ω ς τ ο ύ ν έ ο υ ε π ι κ ρ ι τ ο ύ μ ο σ σ τ ι ς μ ά λ ι σ τ α ε Ι ς τ ο τ έ λ ο ς
τ ο ύ α ρ ρ ο υ tO'U δ ε ν έ δ ε ι λ ί α σ ε ν α γ ρ ά Ψ Ό κ α ι τ ο έ ξ η ς Δ ε ν θ α έ π ε κ τ α θ ί ί
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν δ ι ό τ ι α σ φ α λ ω ς δ ε ν α δ υ ν η θ ω ν α α π ο φ ύ γ ω τ ο ν π ε ι ρ α σ μ ο ν
τ η ς κ α τ α κ ρ ί σ ε ω ς ... Ε ά ν τ ο κ α α ρ ο ν ψ ε ύ δ ο ς δ ε ν α π ο τ ε λ ϋ κ α τ ά κ ρ ι σ ι ν τ ό
τ ε α σ φ α λ ώ ς δ π Η λ ί α ς ο ύ δ έ π ο τ ε α α Ι σ θ α ν ϋ σ τ ι κ α τ α κ ρ ί ν ε ι τ ο ν ά δ ε λ
φ ό ν τ ο υ '. π ω ς ε Τ ν α ι ε π ί σ η ς δ ν α τ ο ν ν α ρ ν ο ύ μ α ι -co.v π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ν χ α
ρ α κ τ η ρ α η ς π ρ ο τ ή ς ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς Η σ τ ε ί α ς ώ ς κ α τ η γ ο ρ ή θ η ν σ τ α ν
έ ν σ ε λ 75 η ς Ε Σ γ ρ ά φ ω Ε κ τ ω ν ά ν ω έ ρ ω σ α φ ώ ς κ α α φ α ί ν ε τ α ι σ τ ι ι
ώ ς π ρ ο ε ρ ρ έ θ η α ν ά λ ο γ ο ς έ φ α ρ μ ο γ η ό σ ο ν η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς δ σ ο ν κ α Ι Τ Ή Σ
Ν Ή Σ Τ Ε Ι Α Σ α π ο τ ε λ ο ύ ν ο ν τ ω ς -ccL α π α Ρ α ( τ η τ α σ τ ο ι Χ ε ί α δ ι α τ η ν
σ ω μ α τ ι κ η ν ρ ε τ ι μ α ί α ν τ ο ύ π ι σ τ ο ύ κ α Ι τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν α υ τ ο ύ ε Ι ς τ η ν
ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν
ι ο α γ Ν ι κ ό δ η μ ο ς α ν α φ έ ρ ω ν ε Ι ς τ η ν ύ Π Ο η μ ε ί ω σ ι ν τ ή ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ο ύ
Ι Γ Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Σ Τ Ο κ ο μ ε ν ι κ η ς σ τ ι «... ε Τ ν α ι α ρ κ ε τ η ε Ι ς α ύ τ ν τ η ν
Τ κ ο ι ν ω ν ί α ν δ η λ f] τ ρ ι ή μ ε ρ ο ς ν η σ τ ε ί α " ο Ι δ ε δ υ ν ά μ ε ν ο ι ν η σ τ ε ύ ε ι ν π ρ ο
α ύ τ η ς κ α Ι ό λ ό κ λ η ρ ο ν ε β δ ο μ ά δ α κ α λ ώ ς π ο ι ο ύ σ ι η ο ύ δ ε ν ε ρ ο ν έ π ε ύ μ ε ι ν α
τ ο ν ί Ό Ό ο π α ρ α -co π ώ ς π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ω ν τ α ι σ ω μ α τ ι κ ώ ς ο Ι α ρ α ι ω ς
π ρ ό σ ε ς κ α Ι ε γ γ α μ ο ι κ α ι κ α τ ά μ η ν α τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ ε ς
[.
Π ό θ ε ν σ υ μ π ε ρ α ί ν ω τ ο ύ τ ο Ε κ τ ω ν Ι δ ί ω ν λ ό γ ω ν τ ο ύ δ σ ί ο υ π α τ ρ ό ς τ ω ν
ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν ε ι ς τ η ν ύ π ο σ 1. τ ο ύ Θ Ά π Κ α ν ό ν ο ς Ά λ λ ά κ α Ι f] Ό ρ
Ό ό δ ο ξ ο ς Ο μ ο λ ο γ ί α .( <1. Π Ι λ έ γ ε ι Ι ο Ι ε ύ λ α έ σ ε ρ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο Ι ν α έ ξ
μ ο λ ο γ ο ϊ ί ν τ α ι κ ά ε μ η ν α Ε ι δ ε τ ο ύ τ ο δ η λ ο ν π ρ ο σ έ ε ι δ α γ ι ο ς π α τ ή ρ ο τ ι
κ α Ι ν α κ ο ι ν ω ν ο ύ ν Κ Α Θ Ε Μ Η Ν Α σ μ ω ς μ ε τ η ν π ρ έ π ο υ σ α ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν
τ η ς σ υ ν τ ρ ι η ς .. κ α Ι τ η ς κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ς π ε Ρ Ι 11 ς ο ρ α κ α Ι
τ η ν ύ π ο σ η μ ε Ι ω σ ι ν τ ο ϋ Ι Γ τ fj ς Έ κ τ η ς Τ ί σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν
τ ο ύ τ ο υ δ ι α τ ο ν έ π ι θ υ μ ο ύ ν τ α ε ν ν ο ε ί τ α ι ν α ά ν α γ ι ν ώ σ κ η μ ε ρ ο λ ή π τ ω ς κ α Ι
ά π α ω ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ω ν ά γ Ι ω ν π α τ έ ρ ω ν Δ ι α τ Ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς ο μ ω ς μ ε τ α λ α μ
ά ν ο ν τ α ς π ω ς ή τ ο δ υ ν α τ ο ν ν α α π α ι ή δ α γ ι ο ς π α τ η ρ τ η ν π α ρ ο μ ο ί α ν σ ω μ α
τ ι κ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν ο τ α ν α ύ τ η ν τ η ν σ υ χ ν ό τ η τ α ε ν ν ο Ό κ α Ι δ ι δ ά σ κ υ ώ ς ά κ ο
λ ο ύ ω ς Ή μ ε ι ς .0. λ λ ο μ έ τ Ρ ο ν δ ε ν ε χ ο μ ε ν ε Ι ς τ η ν μ ε τ ά
λ η Ψ L ν π α ρ α μ 6 ν ο υ ς τ ο 11 ς Lε Ρ ο ύ ς κ α ν ό ν α ς τ ω ν Α
π ο σ τ ό λ ω ν κ α Ι ο λ η ς τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ
11 γ ο υ ν ν α κ ο ι ν ω ν ω μ ε ν α ν ε ν α ι δ υ ν α τ ό ν Κ Α Ι Κ Α Θ
Ε Κ Α Σ Τ Η Ν Ή Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ κ a1t ω ς δ ι α λ α μ
6 ά ν ε ι δ Μ Β α σ ί λ ε Ι ο ς Κ α Ι δ Θ ε ί ο ς Χ Ρ υ σ 6' σ τ ο μ Ο ς Ή
Τ Ο Τ Λ Α Χ Ι Σ Τ Ο Ν Κ Ά Θ Ε Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Ν κ α Ι τ α λ ο Ι π α ς
έ ο Ρ τ α σ ί μ σ υ ς ή μ έ Ρ α ς Π ε ρ Ι σ υ ν Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ 96, ε κ δ 1961).,
Έ ρ τ ώ μ ε ν τ ο ν π Ή λ ί α κ α Ι π ά ν τ α ς τ ο υ ς δ μ ό φ ρ ο ν ά ς ε σ ύ π ω ς ο Ι μ ε τ α
λ α μ ά ν ο ν τ ε ς κ α έ κ ά σ τ η ν 11 τ έ τ α ρ τ ο ν τ η ς έ δ ο μ ά δ ο ς α ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν π ρ ο η
γ ο υ μ έ ν ω ς τ η ν τ ρ ι ή μ ε ρ ο ν ν η σ τ ε α ν Τ ι σ τ ω κ α Ι τ ή ς μ ι α ς ή μ έ ρ α ς Π ό τ ε ε ν
τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ο ύ τ ο ι α κ α τ α λ ύ ο υ ν Ή μ ή π ω ς ή Ε κ κ λ η σ ί α τ η ν σ υ ν ε χ η
μ ε τ ά λ η ψ ι ν σ υ ν έ δ ε σ ε ν ά ρ ρ ή κ τ ω ς Κ α Ι μ ε τ α τ η ς σ υ ν ε χ ο ύ ς ν η σ τ ε ί α ς ω σ τ ε δ έ π ι
υ μ ω ν ν α τ η ρ ή σ τ η ν π ρ ώ τ η ν ν α μ η δ ύ ν α τ α ι ι ν ά π ο φ ύ η ι τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν Π ί
ο ς π α τ η ρ η Ι ε ρ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν α ν α φ έ ρ ε ι π ο υ τ ο ι ο ύ τ ό ν τ ι Ό τ α ν δ ι α έ μ α τ α π ο
λ υ μ ι Κ ρ ο τ έ ρ α ς τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς σ η μ α σ ί α ς ο Ι ι ί γ ι ο ι π α τ έ ρ ε ς π ρ ο έ β λ ε ψ α ν κ α Ι μ ε τ α
π ο λ λ η ς λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς κ α Ι σ ο φ ί α ς σ υ ν ε κ ρ ό τ η σ α ν τ ο ώ ρ α ί ο ν ο Ι κ ο δ ό μ η μ α τ η ς
Ι ε ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς π ω ς ή τ ο δ υ ν α τ ό ν λ έ γ ω ν α ά μ ε λ ή σ ο υ ν δ ι ε ν τ ο σ α ύ τ η ς
σ π ο υ δ α ι ό τ η τ ο ς κ α Ι σ ο δ α ρ ό τ η τ ο ς έ μ α Δ ι α τ ο ύ τ ο κ ρ ι β ω ς oiJtE ο ϊ ϊ ε ρ ο Ι Κ α
ν ό ν ε ς ο τ ε τ ι ς τ ω ν ά γ ί ω ν δ ι η ρ μ ή ν ε υ σ ε ν Τ ι ώ μ ί λ η σ ε ν π ε ρ Ι τ η ς α α τ α δ ύ ν α μ ι ν
ν η σ τ ε ί α ς ώ ς σ η μ α ι ν ο ύ σ η ς ώ Ρ ι σ μ έ ν η ς μ ο ρ φ η ς δ ί α ι τ α ν δ ι ό τ ι έ γ ν ώ
ρ ι ζ ο ν π ο λ υ κ α λ ω ς σ τ ι δ ι α μ ε ν τ ο υ ς σ υ ν ε χ ώ ς μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ α ς ς Π χ ο Ι '
Ι ε ρ ε ί ς α ύ τ η iJa σ υ ν ί σ τ α Τ ν α φ ε σ π έ ρ α ς έ γ κ ρ ά τ ε ι α ν τ ο ύ τ ω ν δ ι α δ ε τ ο υ ς
ρ α ι ω ς τ η ν ν η σ τ ε ί α ν ά ν α λ ό γ ω ν μ ε ρ ώ ν κ α τ α τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν έ κ ά σ τ ο υ
....'.
π ε ρ Ι τ ω ν δ π ο ί ω ν ώ μ ί λ η σ α σ α φ ώ ς κ α Ι π λ ε ι σ τ ά Κ ι ς Ε Σ σ 151 - 203).
Ά ν τ ι έ τ ω ς μ ά λ ι σ τ α ο Ι Ι ε ρ ο Ι Κ α ν ό ν ε ς δ ρ ί ζ ο υ ν κ α τ ά λ υ σ ι ν έ ν Σ α β ά τ ψ
κ α ί τ ο ι έ γ ν ώ ρ ι ζ ο ν σ α φ ω ς ο Ι σ υ ν τ ά ξ α ν τ ε ς α ύ τ ο υ ς σ τ ι ή Κ υ ρ ι α κ η ά π ο τ ε λ ε ί τ η ν
κ α τ έ ξ χ η ν Ι μ έ ρ α ν π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς τ ω ν π ι σ τ ω ν ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν Π ο ί α τ ρ α
Υ ο τ έ ρ α ά π ό δ ε ι ξ ι ς τ ο ύ τ ο υ ά π α ι τ ε ί τ α ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ δ π Η λ ί α ς κ α Ι ο Ι σ υ μ φ ω
ν ο ύ ν τ ε ς α ύ τ φ ν ά ν τ ι λ η ψ θ ο ύ ν τ ο ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν κ α Ι ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ Ο ν τ η ς
δ ι δ α χ ή ς τ ω ν Δ ι α τ ι π ρ ο σ έ χ ο υ ν α ύ τ ο π ο υ Ci α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς π ρ ο έ τ ε ι ν ε
δ ι ά τ ο υ ς ά ρ α ι ω ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ο ύ χ Ι ύ π α μ ο ρ φ η ν ν τ λ η ς
ά π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ ε ς ο μ ω ς τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ο ύ α ύ τ ο ύ π α τ ρ ό ς τ ο υ ς έ κ φ ρ ά
ζ ο ν τ α ς τ η ν π λ ι α ν π α ρ ά δ σ ι ν α Ι π ρ α ξ ι ν τ η ς Ε κ Κ λ η σ ί α ς δ ι α τ ο υ ς δ ι ο
ρ σ τ ω ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν π ω ς δ π Ή λ α ς δ ε ν σ κ α ν δ α λ ί
ζ ε τ α ι λ π ω ν σ υ χ ν ό τ α τ α τ ο υ ς Ι ε ρ ε ί ς π ο υ ι τ ο ν μ ε τ α λ α μ ά ν ο υ ν Υ α κ α τ α
λ ύ ο υ ν κ π ά ν τ ω ν ά φ έ σ π έ Ρ α ς κ α Ι τ η ν π ρ ω ί α ν ν α λ ε ι τ ο υ ρ
γ ο ύ ν π ω ς δ ε ν τ ο υ ς σ υ ν έ σ τ η σ ε τ ό σ α ε τ η π ο υ ζ ϋ μ α ζ ί τ ω ν J σ τ ι ι α ν ω τ έ ρ ω
π ρ α ξ ι ς τ ω ν ά π ο τ ε λ ε ί ά σ έ ε ι α ν π ρ ο ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς δ ι ά ν α λ ε ι
τ ο υ ρ γ ο ύ ν σ υ ν ε χ ω ς π ρ έ Π ε ν α ν η σ τ ε ύ ο υ ν κ α ι σ υ ν ε χ ώ ς Ή μ ή π ω ς π έ φ υ γ ε
ν α τ ο υ ς σ υ σ τ ή Σ τ α ά ν ω τ ε ρ ω δ ι ό τ ι έ τ ύ γ χ α ν ο ν Ι ε ρ ε ί ς Μ α μ ή π ω ς ο Ι λ α ϊ κ ο Ι
κ α ι π σ λ λ φ μ α λ λ ο ν 01. Μ ο ν α χ ο Ι δ ε ν ε χ ο υ ν τ α α ύ τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α μ ε α ύ τ ς
•......
7
α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ ο σ η μ ε ί ο ν α υ τ ό Α ς α ν α γ ν ώ σ Ό π ρ ο σ ε κ τ ι κ ω ς τ α ς σ ε λ
78 - 80 τ ο ϋ π ε ρ Ι σ υ ν ε χ ο υ ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ε ρ γ ο υ τ ω ν γ ν ώ σ τ ω ν ά γ ί ω ν δ ι α ν
α ν τ ι λ η ψ θ Ί ι π ό σ ο ν ε ν ά ν τ ι α π ρ ο ς α ύ τ ο υ ς δ ι δ ά σ κ ε ι κ α Ι .. ν ο μ ο ε τ ε ί
Α ϊ ό ρ θ ό δ ο ξ ο ό μ ο λ Ο Υ ί ο
.. Α ς ί δ ω μ ε ν τ ώ ρ α α γ α π η τ έ μ ο ι Ι ω ά ν ν η κ α Ι τ ο φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ω ς κ υ ρ ι ώ
τ ε ρ ο ν ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ ο υ α ν α ι ρ ο υ μ έ ν ο υ α ρ ρ ο υ τ ο τ ω ν ό ρ ο δ ό ξ ω ν ή τ ο ι Ι Ο μ ο
λ ο γ ι ω ν Έ ν τ α υ α ι σ ύ γ χ υ σ ι ς ύ π ε ρ β α ί ν ε ι π α ν α ρ ι Ο Ύ Γ ρ ά φ ω τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι
ε ν φ δ π Η λ ι α ς ε κ λ α μ β ά ν ε ι τ α ύ τ α ς τ α ς Ι Ο μ ο λ ο γ ί α ς Μ ο γ ί λ α κ α Ι Κ ρ ι τ ο π ο ύ
λ ο υ ω ς π ε ρ ι ε χ ο ύ σ α ς μ ί α ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ν κ α ι ύ π ε ύ υ ν ο ν δ ι α τ ύ π ω σ ι ν π ε ρ Ι
τ ο υ π ω ς π ρ Ε π ε ι ν α π ρ ο σ έ ρ χ ε τ α ί τ ι ς ε Ι ς τ η ν ε ί α ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν κ α ι ω ς ε κ
φ ρ α σ ι ν τ ή ς π α γ ι ω ε ί σ η ς τ ά ξ ε ω ς ε π ι τ ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ο ύ δ α μ ο υ
τ ο υ α ρ ρ ο υ τ ο υ μ α ς α ν α φ έ ρ ε ι π ο Ι α ε ί ν α ι α ύ τ η ι ε κ φ ρ α ζ ο μ έ ν η δ ι α τ ύ η ω σ ι ς ...
Έ ξ α ύ τ α ν ι μ ε ν τ ό υ Μ ο γ ί λ α δ μ ι λ ε ί ά π λ ω ς π ε ρ Ι ν η σ Τ ε ί α ς π ρ ο τ η ς
Θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς χ ω ρ Ι ς ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ η κ α ό λ ο υ α ύ τ ή ν ι δ ε τ ο υ Κ ρ ι τ ο π ο ύ
λ ο υ α ν α φ έ ρ ε ι τ ο δ ι ά σ τ η μ α μ ι α ς κ α Ι μ ό ν ο ν ι μ έ ρ α ς Σ υ ν ε π ω ς π ω ς at ό ρ ό δ ο
ξ ο ι Ι Ο μ ο λ ο γ ί α ι π ε ρ ι έ χ ο υ ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ν δ ι α τ ύ π ω σ ι ν π ε ρ Ι τ ο υ έ μ α τ ό ς
μ α ς Ε φ α σ ο ν δ ε κ α Ι ε γ ω ω μ ί λ η σ α σ α φ ω ς κ α Ι μ ά λ ι σ τ α π ο λ υ α ύ σ τ η ρ ό τ ε
ρ ο ν τ ο ύ Κ ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ π ε ρ Ι ν η σ τ ε ί α ς α ν α λ ό γ ω ν ι μ ε Ρ ω ν δ ι α τ ο υ ς
ά ρ α ι ω ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς π ρ ο ς τ ί ι α ν α φ ο ρ α τ ο υ π Ή λ ί α ε Ι ς τ α ς α ν ω τ έ ρ ω
Ο μ ο λ ο γ ί α ς Έ α ν η λ ή ε υ ε ν ε Ι ς τ η ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς α ν α ι ρ ε ε ί σ α ν κ α τ η γ ο
ρ ί α ν τ ο υ α τ ι δ η λ ά π ο ρ ρ ί π τ ω τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς δ ι α ν η σ τ ε ί α ς
τ ω ν μ ε λ λ ό ν τ ω ν μ ε τ α λ α β ε ί ν τ ό τ ε .fiQ. ε ί χ ε κ ά π ο ι ο ν λ ό γ ο ν ι α ν α φ ρ α τ ω ν α ν ω
τ έ ρ ω κ ε ι μ έ ν ω ν α τ α ν α μ ω ς έ ξ έ φ ρ α σ α έ ν π ά σ π λ η ρ ό τ η τ ι κ α ι σ α φ η ν ε ί ι ι τ η ν
κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ν δ ι α π ά σ α ς τ α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς τ ω ν μ ε τ α λ η ψ Ό μ έ ν ω ν
δ ε χ ε ι ς κ α Ι τ η ν ν η σ τ ε ί α ν κ α ι τ η ν ε γ κ ρ ά τ ε ι α ν ω ς α π α Ρ α ι τ ή τ ο υ ς Ο
1
Ρ ο υ ς δ ι α ύ τ ή ν τ ό τ ε δ ε ν α π ο τ ε λ ε ί π α σ ι φ α ν η κ α κ ο π ι σ τ ί α ν ι α ν ω τ έ ρ ω
, -Q. ,
Ι
π ρ ο σ π α υ ε ι α τ ο υ
Έ α ν μ ό ν ο ν δ ι α ν η σ τ ε ί α ς έ π ε τ ρ έ π ε τ ο ν α π ρ ο σ ε ρ χ ώ μ ε α ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή
ρ ι ο ν α π ο κ λ ε ι ο μ έ ν η ς π α ν τ ε λ ω ς τ η ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ς τ η ς ε γ κ ρ α τ ε ί α ς τ ό τ ε
ι
1) Δ Ι Α Τ Ι ot Ι ε ρ ο ι Κ α ν ό ν ε ς κ α Ι ο Ι ι ι π α τ έ ρ ε ς σ υ ν ι σ τ ο ύ ν ε Ι δ υ

ν α τ ό ν κ α η μ ε ρ ι ν η ν ε ί α ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν δ ι α ν ά ... λ ι μ α γ χ ο ν ή σ ο υ ν τ ο υ ς π ι
σ τ ο ύ ς .
2) Δ Ι Α Τ Ι ο Ι ά γ ι ο ι έ τ ό ν ι σ α ν κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ν κ α Ι δ ε ν ε ί
π ο ν δ ι α ν η σ τ ε ί α ς μ ι α ς η π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν ι μ ε ρ ω ν ο υ χ ι δ ι ό τ ι η ε λ ο ν ν α
σ υ μ π ε ρ ι λ ά β ο υ ν κ α ι τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ι τ ή ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς ε Ι ς τ ο ν α ν ω τ έ ρ ω σ ρ ο ν
3) Δ Ι Α Τ Ι ο Ι Ι ε ρ ο Ι Κ α ν ό ν ε ς α π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ η ν ε ν Σ α β β ά τ φ ν η σ τ ε ί α ν
ε ν ψ έ α ν μ ό ν ο ν δ ι α ν η σ τ ε ί α ς ε π ε τ ρ έ π ε τ ο ι π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν α

8
ε π ρ ε π ε ά τ ι θ έ τ ω ς ν α ε π ι /) ά λ λ ο υ ν τ α ύ τ η ν ε ν Σ α β β ά τ φ δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ
τ Ι ν Κ υ ρ ι α Κ ή ν ώ ς ε θ ι σ τ α ι κ ο ι ν ω ν ο ύ ν ο Ι π ι σ τ ο ί
4) Δ Ι Α Τ Ι κ α Ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Ι Ο μ ο λ ο γ ί α τ ο ύ Κ ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ ώ ς κ α Ι ή
π ε ρ Ι τ ρ ι η μ έ ρ ο υ φ ρ ά σ ι ς τ ο ύ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ε Ι ς ά ρ α ι ω ς ε Ι ς
Α Ν Α Μ Ή Ν Α η τ ο ι κ α Ι π λ έ ο ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ α ς ο ύ χ Ι δ ι ό τ ι ε π ε θ ύ μ ο υ ν ν α δ ι α
σ τ ε ί λ ο υ ν τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ ω ν σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ β α ν ό ν τ ω ν ο Ι δ π ο ί ο ι π ά ν τ ο τ ε
θ α ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν τ η ν δ ι ε γ κ ρ α τ ε ί α ς π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν κ α τ α τ α ν έ κ α θ ε ν κ ρ α
τ ή σ α ν τ α ε ν τ η σ ρ ο δ ό ξ φ Έ κ Κ λ η σ ί π ρ α γ μ α τ ο δ π ο ί ο ν β λ έ π ο μ ε ν σ α φ έ σ τ α
τ α ε κ φ ρ α ζ ό μ ε ν ο ν ε Ι ς τ η ν π ο λ ι τ ε ί α ν τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν
Ι
5) Δ Ι Α Τ Ι ο Ι ά γ ι ο ι Μ α κ ά ρ ι ο ς κ α Ι Ν ι κ ό δ η μ ο ς ν α ν τ ι φ έ ρ ω ν τ α ι π ρ ο ς
τ ο υ ς Ι Α γ ι ο ρ ε ί τ α ς τ ο ύ ο υ α ι ω Υ ο ς ο Ι δ π ο ί ο ι έ ν ή σ τ ε υ ο ν δ λ ό κ λ η ρ ο ν έ β δ ο μ ά δ α
π ρ ο τ η ς ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ι ε ω ς Έ α ν ε Τ ν α ι κ α λ ο ν τ ο ν α ν η σ τ ε ύ η τ ι ς τ ρ ε Ι ς ή
μ έ ρ α ς δ ι α τ Ι ν α μ η ν ε Τ ν α ι κ ά λ λ ι σ τ ο ν τ ο ν α ν η σ τ ε ύ υ δ λ ό κ λ η ρ ο ν ε β δ ο μ ά δ α 3 ;
Ο ύ χ Ι δ ι ό τ ι δ ι α τ ο ύ τ ρ ό π ο υ α υ τ ο ύ π ρ ο σ έ κ ρ ο υ α ν π ρ ο ς τ Ο υ ς Ι ε ρ Ο υ ς κ α ν ό ν α ς
μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α κ α τ α λ ή ξ ο υ ν ε Ι ς τ ο τ ρ ι σ ε π ά ρ α τ ο ν κ α τ α τ ο ν Ν ε ό φ υ τ ο ν
τ ε τ ρ ά κ ι ς τ ο ύ ε ν ι α υ τ ο ύ κ α Ι τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι ν ά ν έ ξ ο υ ν τ ο δ ά ρ ο ς
τ η ς Μ δ ο μ α δ ι α ί α ς ά ν ε λ α ί ο υ δ ι α ί τ η ς π ρ ο ε κ ά σ τ η ς -&. κ ο ι ν ω ν ί α ς π ρ σ ε τ ί μ η
Ι

σ α ν ν α κ α τ α Ρ γ ή σ ο υ ν τ η ν έ λ ε υ θ έ ρ α ν κ α Ι δ η σ υ ν ε χ ή μ ε τ ά λ η ψ ι ν δ ρ ί
σ α ν τ ε ς τ α κ τ α ς μ έ ρ α ς π ρ ο σ ό δ ο υ τ α ς δ π ο ί α ς ο ύ δ ε Ι ς ή δ ύ ν α τ ο ν α π α ρ α δ ϋ
Δ ι α τ ο ύ τ ο ή κ α τ α δ ύ ν α μ ι ς ν η σ τ ε ί α δ ε ν ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α σ η μ α ί ν υ τ ο υ
λ ά χ ι σ τ ο ν μ ι α ς ή μ έ ρ α ς ν η σ τ ε ί α ά λ λ ω ς ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ε ί α μ ε τ ά λ η ψ ι ς ά λ λ α
τ ή ν κ α τ α τ η ν δ ι ά κ ρ ι σ ι ν τ ο ύ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ κ α Ι τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ ο ύ π ι σ τ ο ύ
σ ύ μ μ ε τ ρ ο ν ά π ο χ η ν τ ω ν κ α τ α λ υ σ ί μ ω ν τ ρ ο φ ω ν η τ ι ς α π ο χ ή δ ι α τ Ο υ ς ά σ θ ε
ν ε ί ς κ α Ι τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ α ς ά ν α γ κ α ί ω ς λ α μ β ά ν ε ι τ η ν μ ο ρ φ η ν
τ η ς φ έ ρ π ρ α ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς έ ν ψ δ ι α τ ο υ ς ά ρ α ι ω ς - η τ ο ι τ ο ύ ς ε ν € π ι
τ ι μ ί φ κ α τ α τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς - κ ά λ λ ι σ τ α δ ύ ν α τ α ι ν α ε γ γ ί σ υ
κ α Ι τ α ο ρ ι α μ ι α ς δ λ σ κ λ ή ρ ο υ ε β δ ο μ ά δ ο ς
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω ν τ ί ς δ ύ ν α τ α ι ν α Ι σ χ υ ρ ι σ ο τ ι α Ι ό ρ ό δ ο ξ ο ι Ό μ ο λ ο
γ ί α ι ά π ο κ λ ε ί ο υ ν τ η ν δ ι ε γ κ ρ α τ ε ί α ς π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ ω ν σ υ ν ε
χ ω ς κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν j Γ ρ ά φ ω τ ο ύ τ ο ο υ μ ό ν ο ν ε ν ε κ α τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ε κ τ ε έ ν τ ω ν
κ α Ι τ η ν η ν ά π ό Κ ι σ ι ν τ η ς δ μ ο λ ο γ ί α ς τ ο ύ Μ ο γ ί λ α ε ν α ε π α ι ν ε ί τ α ι δ σ υ
χ ν α κ ο ι ν ω ν ω τ ο ύ μ υ σ τ η ρ ί ο υ ά λ λ ί δ ί ω ς δ ι α τ η ν η ν ά π ό κ ρ ι σ ι ν α ύ τ η ς
Β Γ ά φ ω δ γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ο Ι δ ν ά μ ε ν ι δ ε ν η σ τ ε ύ ε ι ν nQo α ύ τ ς κ α Ι λ ό
κ λ η έ δ ο μ ά δ α κ α λ ώ ς π ο ι ο ϋ σ ι Δ Ε Ν Η Ν Ο Ε Ι τ ο υ ς σ ε χ ω ι Π ο σ ε χ ο μ έ ο ν ι ά λ λ ά
τ ο υ ς σ ή ε ι ς π ι σ τ ο υ ς τ η ς έ π ο χ η ς τ ο υ ο Ι δ π ο ι μ ε τ ε λ ά μ α ν τ ε Τ ά κ ι ς τ ο Ό έ ν ι α υ τ ί
ο Ι δ ί ι λ α έ σ τ ε ρ ο ι δ ε κ ά κ ι ς
4. Γ ρ ά φ ο μ ε ν κ α τ ά τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι ό τ ι α ύ τ η μ 6v Ο v τ η ν u­
π α ξ ι ν έ μ π ο δ ί ο υ ε ω ε ί ώ ς δ ί κ α ι λ γ η μ Έ η ν ά π ο χ η ν έ κ τ ο ν μ υ σ τ η ί ο υ Τ ά ς μ Ο
φ α ς τ ο ύ τ ο υ oQa ε Ι ς Ε Σ σ 87, σ η μ 61. ,
5. Ι Κ α μ η Δ ο γ μ α τ ι κ ά κ α Ι Σ υ μ λ ι κ α Μ ν η μ ε ί α Τ ό μ Β σ ε λ 640.
;,,:1;
9
σ π ο υ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι σ τ ι ε π ι ο ύ σ ι ο ς ά ρ τ ο ς κ α τ α τ η ν Κ υ ρ ι α κ η ν π ρ ο σ ε υ χ ή ν
δ ε ν ε Τ Υ α ι μ ό ν ο ν δ λ ό γ ο ς τ ο ϋ Θ ε ο ϋ ά λ λ α κ α ι ή ά λ λ η ρ ω σ ι ς τ η ς ψ υ χ η ς ή
γ ο υ ν ή κ ο ι ν ω ν ί α τ ο ύ σ ώ μ α τ ο ς κ α Ι τ ο ϋ α ί μ α τ ο ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ϋ Έ φ σ σ ο ν δ ε
τ ο ν ύ λ ι κ ο ν κ α ι ε π ι ο ύ σ ι ο ν ά ρ τ ο ν ζ η τ ο ϋ μ ε ν κ α η μ ε ρ ι ν ω ς δ η λ ό ν ε σ τ ι σ τ ι τ ο
α ύ τ ο ύ π ο χ ρ ε ο ύ μ ε α ν α π ρ ά τ τ ω μ ε ν κ α ι δ ι α τ ο ν ε π ο υ ρ ά ν ι ο ν τ ο ι ο ϋ τ ο ν σ υ μ
φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ω ν ά γ ί ω ν 6, ί ν α Κ α Ι ε ν τ α ϋ α ύ π ά ρ ξ τ ι α υ μ α σ τ η
ή ρ μ ο ν ί α μ ε τ α ξ υ τ ω ν ρ η μ ά τ ω ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν κ α ι τ ω ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω
Γ Ο μ ο λ ο γ ί α ς
Γ ν ω ρ ί ζ ω ν τ α ϋ τ α κ α λ ω ς δ π ο λ υ ς Ν ε ό φ υ τ ο ς σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι σ τ ο χ α σ τ ι κ ω ς
Ω Δ ε 11 ό ρ ό δ ο ξ ο ς Γ Ο μ ο λ ο γ ί α ά ρ α τ ο υ ς σ υ χ ν ό τ ε ρ ο ν δ ο κ ι μ ά ζ ο ν τ α ς ε α υ τ ο ύ ς
κ α τ α τ ο ν Α π ό σ τ ο λ ο ν τ η ς σ υ χ ν η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ά π ε ί ρ γ ε ι ε μ π ο δ ί ζ ε ι Ί δ ο υ
λ ο ι π ο ν σ τ ι κ α ι 1i Γ Ο μ ο λ ο γ ί α ε Ι σ έ τ ι π ρ ο τ ρ έ π ε ι τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ε Ι ς τ η ν ε κ π λ ή ρ ω
σ ι ν τ ω ν Ά π ο σ τ ο λ ι κ ώ ν φ ω ν ω ν τ η ν σ υ ν ε χ η ή τ ο ι κ ο ι ν ω ν ί α ν ε α ν ε α ί ω ς
α ν α γ ν ω σ α π ρ ο κ α τ α λ ύ π τ ω ς κ α ι μ ε τ α γ ν ώ σ ε ω ς Κ α Ι σ υ ν ε π ω ς κ α Ι η π ρ ο σ έ
λ ε υ σ ι ς ε Ι ς α ύ τ η ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι δ ι ε γ κ ρ α τ ε ί α ς δ ι α ν α μ η ε ί π ω μ ε ν ε π ι ά λ λ ε
τ α ι ε φ σ σ ο ν Ο Τ Δ Ε Ι Σ Ο Τ Δ Α Μ Ο Τ Κ Α Ι Ο Τ Δ Ε Π Ο Τ Ε τ ω ν ά γ ί ω ν π α τ έ
ρ ω ν π ρ ο έ τ ρ ε ψ ε ε Ι ς σ υ ν ε χ η κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ι α σ υ ν ε χ ο ϋ ς ν η σ τ ε ί α ς (!), α λ λ
α ν τ ι έ τ ω ς μ ά λ ι σ τ α ή α π α Ι ώ ν ω ν π ρ ά ξ ι ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ μ ι λ ε ί δ ι α .1'0 α
κ ρ ι β ώ ς ε ν α ν τ ί ο ν
Δ ι α π ά ν τ α ά κ ρ ι β ω ς τ α ά ν ω τ έ ρ ψ ο υ ε ή τ ά ξ ι ς τ ω ν Α γ ι ο ρ ε Ι ω ν ϋ
17O'U - υ α Ι ώ ν ο ς ε ξ έ φ ρ α ζ ε η ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ κ α ν ο ν ι κ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς
Έ κ Κ λ η σ ί α ς ώ ς α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι κ α Ι ε κ τ ο ϋ κ ε ι μ έ ν ο υ τ η ς ε Π Ι ρ ο π η ς τ η ς Ί
Κ ο ι ν ό η τ ο ς ο ϋ Γ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς η ι ς μ ε λ ε τ ή σ α σ α ε Ι δ ι κ ω ς 1'0 π α ρ ο ν έ μ α
α π ε ψ ά ν η σ η σ υ ν ί σ τ α α ϋ η τ η ν ε π L κ Ρ α τ ο ϋ σ α ν π λ ά ν η ν τ η ς π
Ο ψ ι ν π ε ρ ι ό δ ο υ '. Σ υ ν ε π ω ς π ω ς ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ο ν ή τ ά ξ ι ς α ύ τ η τ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ
, σ ε ω ς ν α δ ί δ υ μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν ε μ φ α σ ι ν ε Ι ς η ν Ι ε ρ ό τ η α τ ο ύ μ υ σ τ η ρ ί ο υ κ α α
,
Ι

τ η ν ε κ φ ρ α σ ι ν ο ϋ π Η λ ί α D1'av ο Ι ε ϊ ο ι π α τ έ ρ ε ς τ η ν α ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω Υ η ν
,
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν ώ ς α π ο σ ρ ο φ η ν π ρ ο ς τ ο μ υ σ ή ρ ι ο ν π α ρ α η ν φ α ι ν ο μ ε ν ι
ι
κ ω ς α γ γ ε λ ό μ ο ρ φ ο ν ε μ φ ά ν ι σ ί ν τ η ς ύ π α τ η ν δ ο ρ α ν τ η ς ... μ ε ί ζ ο ν ο ς π ρ ο ε τ ο ι
J
, r
μ α σ ι α ς ... ,
Έ α ν 1'0 σ π α ν ί ω ς Τ ι α ρ α ι ω ς π ρ ο σ έ ρ χ ε σ θ α ι ά π ο τ ε λ ε ϊ ε κ φ ρ α σ ι ν ε ύ λ α

β ε ί α ς ό ε δ ε ν θ α π ρ έ π τ ή δ ι δ α χ η τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π ε ρ ι σ υ ν ε χ ο ϋ ς π ρ ο σ ε λ ε ύ
,
"
Ι
-'
σ ε ω ς ν α σ υ ν ι σ τ ε κ φ ρ α σ ι ν " α ν ε υ λ α β ε ί α ς π ρ α γ μ α β λ ά σ φ η μ ο ν κ α Ι μ ό ν ο ν
ά κ ο υ ό μ ε ν ο ν Ί δ ο υ ε Ι ς δ π ο ί α ς ρ α γ ι κ α ς α ν ι έ σ ε ι ς κ α Ι έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ Κ α λ ί α ς
κ α τ α λ ή γ ο υ ν ο Ι α δ ι α φ ο ρ ο ϋ ν ε ς δ ι α ο υ ς λ ό γ ο υ ς ω ν Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν έ ο ν
τ ε ς π ε ρ ά ν ω α ύ τ ω ν τ υ π ι κ ά σ υ ν η ε ί α ς κ α Ι γ ε ν ι κ α α Ι σ ή μ α τ α τ ο ύ π ε ρ ι
6. Μ α κ α ρ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Π ε ρ ί σ υ ν ε χ ο ϋ ς ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ ε λ 34 - 5, ε κ δ
1961.
10
β ά λ λ ο ν τ ο ς μ ε μ ο ν α δ ι κ ο ν σ κ ο π ο ν ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν μ ί α ν κ ρ α υ γ α λ έ α ν λ ε ι
τ ο υ ρ γ ι κ η ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ α ϋ Ι Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς η τ ι ς ώ ς κ α ρ κ ι ν ώ δ η ς ο γ κ ο ς
ά π μ υ ζ π α σ α ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν α ύ τ ο ύ ε κ φ ρ α σ ι ν έ π Ι σ υ ν ε χ ε ί ς έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ί
δ α ς
Ι
Ι Ο π Ή λ ί α ς μ ε κ α τ η γ ο ρ ε ί ε π ί σ η ς Ο Τ Ι Μ ε ώ ρ η σ α τ α ς δ ρ ο δ ό ξ ο υ ς δ μ ο
λ ο γ ί α ς ώ ς ε ν α ά ν τ ι ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ν κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ν ε ν τ η Έ κ κ λ η σ ί ι λ ό γ φ τ η ς
μ α κ ρ ο χ ρ ο ν ί ο υ δ ο υ λ ε ί α ς τ ο ύ Γ έ ν ο υ ς Ο ύ δ ε ν τ ο ύ τ ο υ α ν α λ η θ έ σ τ ε ρ ο ν Ε ν τ Ρ
σ χ ε Τ Ι φ κ ε φ α λ α ί φ τ η ς Ε Σ σ α φ ω ς α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι ο τ ι α π ο τ ε λ ο ϋ ν π ε ρ ι σ τ α
τ ι κ α ς π ε ρ ι γ ρ α φ α ς τ ω ν ύ π α ρ χ ό ν τ ω ν α ν τ ι χ α ν ο ν ι κ ω ν σ υ ν η ε ι ω ν ο ύ δ ό λ ω ς ε
λ ή σ α Ο α ι ν α ο ι χ ο ν ο μ ή σ σ υ ν τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς η κ ν ν α υ π α ρ α
μ ό ν ι μ ο ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν έ τ ι μ ι κ ύ δ ι κ α Ι ο υ ε ν τ ϋ Ε κ κ λ η σ ί δ ε δ ο μ έ ν ο υ ο τ ι ο ύ
δ ε ν € ι μ ν η τ υ π ι κ ο ν ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν ά ν τ ι σ τ ρ α τ ε υ π ρ ο ς τ ο υ ς Ι ε ρ ο υ ς Κ α
ν ό ν α ς '(<1. 140). Σ υ ν ε π ω ς κ α Ι ε ν τ α ϋ α δ ε ν μ α ς α η ε λ ή ψ η κ α λ ω ς κ α Ι
δ ι κ α ί ψ ς ε ξ έ φ ρ α σ ε τ η ν έ π Ι τ ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ α μ φ ι ο λ ί α ν τ ο υ σ β
Π ρ έ π ε ι ε π ί σ η ς ν α γ ν ω ρ ί ζ ς Ι ω ά ν ν η ο τ ι ο ύ τ ε ή γ ν ώ μ η έ ν α ς α ν δ ρ ό ς
ε σ τ ω κ α Ι ά γ ί ο υ ο ϋ τ ε ο Ι α δ ή π ο τ ε ό ρ ό δ ο ξ ο ς Ι Ο μ ο λ ο γ ί α ε σ τ ω κ α Ι ύ π ο π ο λ
λ ω ν Ι ε ρ α ρ χ ω ν ύ π ο γ ρ α ι φ ε ί σ α α π ο τ ε λ ο ύ ν α λ ς ι ή τ ο υ ς ε κ φ ρ ά σ ε ι ς η ύ π ο χ ρ ε ω
τ ι κ α ς δ ι α τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς α π ο φ ά ν σ ε ι ς έ φ ο σ ο ν δ ε ν α ε ύ ρ ί σ χ ω η α ι ε ι ς π λ ή ρ η
ά ρ μ ο ν ί α ν π ρ ο ς τ η ν γ ε ν ι κ η ν π α ρ ά δ ο σ ι ν κ α ι π ρ α ξ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Θ έ λ ε ι ς
α π ο δ ε ί ξ ε ι ς Ι δ ο υ α ύ τ η α ύ τ η ή ό ρ ό δ ο ξ ο ς Ι Ο μ ο λ ο γ ί α τ ο ύ Μ ο γ ί λ α μ ε τ ο
π λ η ο ς τ ω ν λ α τ ι ν ι κ ω ν έ π ι δ ρ ά σ ε ω ν ε ι ς τ ο κ ε ί μ ε ν ό ν τ η ς α ς κ α Ι α ν α π τ ύ σ σ ω
ε ι ς τ η ν σ 135 τ η ς Ε Σ ε ν Ρ ή τ ο ύ Κ ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ Τ Ο Ι ά ύ τ η π ε ρ ι έ χ ε ι τ α έ ξ η ς
μ η μ α ρ τ υ ρ ο ύ μ ε ν α ο υ δ α μ ο ύ τ η ς δ ρ ο δ ό ξ ο υ π α ρ α δ ό σ ε ω ς
α Α ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ε ι ς τ η ν ν η Ο τ ε ί α ν τ η ς Μ Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ η ς γ ρ ά φ ε ι
t Έ σ ί ο μ ε ν δ ε ο π ώ ρ α ς ο σ π ρ ι α κ α Ι λ ά χ α ν α ά ρ τ ύ ο ν τ ε ς α ύ τ α Β Ρ Α Χ Ε Ι Ε
Λ Α Ι Ω Π ί ν ο μ ε ν δ ε κ α Ι ο λ ί γ ο ν ο ί ν ο ν ϋ δ α τ ι κ ε κ ρ α μ έ ν ο ν Κ α Ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω
Κ α τ α δ ε τ ά ς Τ ε τ ά ρ τ α ς κ α Ι Έ κ τ α ς (= Π α ρ α σ κ ε υ α ς τ ω ν τ ο ύ ε ν ι α υ τ ο ϋ
ε β δ ο μ ά δ ω ν ά π ε χ ό μ ε θ α μ ε ν κ ρ έ α τ ο ς κ α ι π ά ν τ ω ν τ ω ν α π ε κ ε ί ν ο υ ώ ς ε ί ρ η
τ α ι t Χ 1} υ ω ν δ ε ο v π ά ν τ ε ς Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Σ γ α ρ δ ο κ ε ί ή τ ο ύ τ ω ν
ρ ω σ ι ς κ α τ α τ α ς ή έ ρ α ς έ κ ε ί ν α ς Σ ε α φ ή ν ω μ ό ν ο ν Ο ο υ ν α σ κ ε φ ς τ ί
ο α έ γ Ι ν ε τ ο ε α ν ε τ ό λ μ ω ν π ο τ ε ν ά ε φ α ρ μ ό σ ω τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω tO_
μ ο λ ο γ ί α ς η ο Ι ο σ δ ή π ο τ ε π ι σ τ ό ς ε σ ί Η ω ν ε τ ά ρ τ α ς κ α Ι Π α ρ α σ κ ε υ α ς ψ ά ρ ι α
κ α τ α τ η ν δ ι δ α χ ή ν τ η ς 7! ...
β Κ α τ α τ η ν α ύ η Ι ν Ι Ο μ ο λ ο γ ί α ν ο ί μ έ λ λ ο ν τ ε ς ν α μ ε τ α λ ά β ο υ ν σ ύ ζ υ γ ο ι
π ρ ο τ ρ έ π ο ν τ α ι ε Ι ς μ ι α ς ή μ έ ρ α ς α π ο χ ή ν β π α ρ α τ α λ ε γ ό μ ε ν α ύ π ο τ ο ύ δ γ ί ο υ
Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ε Ι ς τ η ν σ η μ τ ο ρ Ι Γ Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Σ Τ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς δ σ τ ι ς Ν ι
7. Ί Κ α ρ μ ρ η α Ι Π σ 552 - 3.
8. ι Κ α ρ μ ί ρ η α ύ τ σ 537.
Ι
Ι
ι
.'
11
κ ό δ η μ ο ς α κ ο λ ο υ ω ν τ η ν α π ό φ α σ ι ν τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ν Κ ω ν λ ε ω ς Λ ο υ κ α κ α Ι
τ τ ι ς σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ δ έ χ ε τ α ι τ η ν τ Ρ ι ή μ ε Ρ ο ν α π ο χ ή ν Έ ν τ α ύ α δ η λ χ
μ ε ν δ ι ε ν κ α Ι τ ο α ύ τ ο έ μ α δ ύ ο δ ι α φ ό ρ ο υ ς γ ν ώ μ α ς σ υ γ ό δ ω ν κ α Ι ε π ι π ρ ο σ έ
τ ω ς τ η ν γ ν ώ μ η ν τ ο ύ ά γ ί ο υ σ υ μ φ ω ν ο ύ σ α ν π ρ ο ς τ ν μ ί α ν ε ξ α ύ τ ω ν
Σ υ ν ε π ω ς δ π α ρ χ ό ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν έ ρ μ η ν ε ι ω ν
τ ω ν ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ α ς δ π ο ί α ς ε ω ρ ε ί τ α ι κ α λ λ ί σ τ η
σ υ ν ή -6 ε ι α ε Ι δ υ ν α τ ό ν κ α η μ ε ρ ι ν η ο ε ί α μ ε τ ά λ η ψ ι ς ο ύ δ ε μ ί α ν δ έ σ ι
' " , " •• δ ' • ι δ ξ Ι Ο λ ' .(' • δ
δ υ ν α ν τ α ι ν α ε χ ο υ ν α ι ο ι α ι ν η π ο τ ε ο ρ υ ο Ο ο ι μ ο ο γ ι α ι κ α ι τ ο ι ω ς ε ι 0­
μ ε ν α Ι τ ο υ Μ ο γ ί λ α κ α Ι Κ ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ μ ε τ α π ρ ο σ ο χ η ς α ν α γ ι ν ω σ κ ό μ ε ν α ι σ υ μ
φ ω ν ο ύ ν κ α Ι α ο τ α ι ε ί ς τ ο ύ τ ο Τ ι α Ι ί δ ι ω τ ι κ α Ι γ ν ω μ α ι τ ο ύ α η β π ρ ο σ ώ π ο υ
1'1 Ι ε ρ ά ς τ ι ν ο ς Σ υ ν ό δ ο υ
Δ ι α τ ο ύ τ ο δ υ ν ά μ ε α σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ω ς ν α ε ί π ω μ ε ν ο τ ι σ υ ν ε χ η ς
α φ έ ν ο ς π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς ε ί ς τ ο ν Μ υ σ τ ι κ ο ν Δ ε ί π ν ο ν τ ο ύ Θ ε ο υ ά π ο τ ε λ ε ί δ ι α υ
γ ε σ τ ά τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς δ ι α τ ρ έ χ ο υ σ α ν ο λ η ν τ η ν μ α κ ρ α ί ω ν α
ζ ω η ν α ύ τ η ς - π α ρ α τ α ς σ η μ ε ι ω ε ί σ α ς κ α τ α τ η ν Ό ω μ α ν ι κ η ν ί δ κ α τ ο
χ η ν ε κ τ ρ ο π α ς - ή δ ε φ α ρ μ ο γ η α ύ τ η ς φ έ τ έ ρ ο υ ώ ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι ε κ τ η ς
π ρ ά ξ ε ω ς κ α τ ο ρ ο ύ τ α ι μ ό ν ο ν δ ι α τ ή ς ε γ κ ρ α τ ε ί α ς Ε ν ν ο ε ί τ α ι δ ι α τ α ς ή μ έ
ρ α ς ε ν θ α ε π ί τ ρ έ π ε τ α ι κ α τ ά λ υ σ ι ς Ο Ι δ ά ν τ ι φ ρ ο ν ο ύ ν τ ε ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ δ ι
ο σ ω ν γ ρ ά φ ο υ ν ο ύ δ ε ν ε τ ε ρ ο ν ε π ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν π α ρ α ν α ε μ φ α ν ί σ ο υ ν έ α υ τ ο υ ς
π ο λ ε μ ί ο υ ς τ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π α ρ α δ ό σ ε ω ν π ρ ο φ ά σ ε ι μ ε ν ύ π ε ρ α σ κ η τ ι κ ό τ η
τ ο ς σ ε μ ν υ ν ό μ ε ν ο ι τ ϊ δ ά λ η ε ί έ τ ε ρ δ ι δ α σ κ α ί α ς ί ο ν φ ο β ε ρ ο ν π ρ ο σ φ έ ρ ο ν
τ ε ς τ ο ί ς ά π λ ο υ σ τ έ ρ ο ι ς τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ω ν τ ω ν ...
Π ε ρ ί τ ο ύ π ό τ ε κ ί π ώ ς
Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ύ π ο τ ο ύ α ύ τ ο ύ Μ ο ν α χ ο ύ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι τ ο έ ξ η ς ε ύ λ ο
γ ο φ α ν ε ς ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ ο ό π ο ί ο ν ο τ α ν α ί δ υ ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω ά ν α ι ρ ο ύ μ ε ν ο ν θ α
φ ρ ι κ ι ά σ η ς δ ι α τ ο ν κ ρ υ π τ ό μ ε ν ο ν δ α ί μ ο ν α κ ά τ ω ε ν τ η ς " ά γ γ ε λ ι κ η ς π α ρ ε ρ
μ η ν ε ί α ς τ ω ν λ ο γ ί ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Γ ρ ά φ ε ι Α ν α γ α π η τ έ π Π α ν τ ε λ ε ή
μ ω ν ή σ ω τ η ρ ί α τ η ς ψ υ χ η ς μ ο υ ε ξ η ρ τ α τ ο ά π ο τ ο π ό σ α ς φ ο ρ α ς τ η ν έ β δ ο μ ά
δ α η τ ο ν μ η ν α Τ ι τ ο ε τ ο ς α π ρ έ π υ ν α κ ο ι ν ω ν ή σ ω ο α ή δ υ ν ά μ η ν κ ά π ω ς
ν α ν ν ή σ ω τ α ν π Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ν ά φ ο ύ ο μ ω ς ή σ ω τ η ρ ί α μ ο υ έ ξ α ρ τ α τ α ι ά π ο
τ ο π ω ς α κ ο ι ν ω ν ή σ ω τ ό τ ε τ ο ο λ ο ν ε ρ γ ο ν τ ο ύ π Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ ε ί ν α ι δ ι έ μ έ
τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν π ο μ φ ό λ υ ξ .... ).
Ι Ω ς ά ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ α ι δ ε π ι κ ρ ι τ ή ς μ α ς δ ε ν δ ί δ ε ι ο vδ ε μ ί α ν σ η μ α
σ ί α ν ε ί ς τ ο π ό τ ε λ λ α π α σ α ν τ η ν π ρ ο σ ο χ ή ν τ ο υ κ α Ι τ η ν δ ύ ν α μ ι ν τ ω ν
ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν τ ο υ ε ξ α ν τ λ ε ί ε ί ς τ η ν σ η μ α σ ί α ν τ ο ύ π ώ ς Α ς ί δ ω μ ε ν λ ο ι
π ο ν μ ε τ α π ρ ο σ ο χ η ς τ ο τ ί λ έ γ ε ι ο χ ι δ Ή λ ί α ς Τ ι δ Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς ά λ λ α ή δ ι δ α
σ κ α λ ί α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ε ρ Ι έ ν α ς έ κ ά σ τ ο υ ί δ ι α ι τ έ ρ ω ς η τ ο ι π ε ρ Ι τ ο υ π ό τ ε
, ­
κ α ι π ω ς
12
Κ α Ι δ α μ ε ν τ ο π ό τ ε ε χ ο μ ε ν τ α κ ε ί μ ε ν α τ ο ϋ Θ Α π ο σ τ ο λ ι κ ο ύ κ α Ι
τ ο ύ τ η ς ε ν Α ν τ ι ο χ ε ί Β Κ α ν ό ν ο ς τ α δ π ο ί α μ ε τ α π ά σ η ς μ φ ά σ ε ω ς κ α ι
ε ύ κ ρ ι ν ε ί α ς τ ο ν ί ζ ο υ ν τ ο ά π α ρ α ί τ η τ ο ν κ α Ι ά ν α γ κ α Lο ν τ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς
ε ν έ κ ά σ τ υ {} ε ί Qo λ ε ι τ ο υ Ρ γ ί Qo, έ ν φ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ ς Κ α ν ω ν
τ η ς Σ Τ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς κ α Ι δ ς τ η ς ε ν Σ α ρ δ ι κ ϋ Σ υ ν ό δ ο υ ά π α Ύ 0­
Ρ ε ύ ο υ ν ν ά π ο υ σ ι ά ζ υ δ π ι σ τ ο ς ά π ο τ η ν θ ε ί α ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν
τ ω ν τ ρ ι ω ν έ β δ ο μ ά δ ω ν Ο Ι ά γ ι ο ι Μ α κ ά ρ ι ο ς κ α Ι κ ό δ η μ ς ε ρ μ η ν ε ύ ο ν τ ε ς τ α υ ς
ά ν ω τ έ ρ ω Ι ε ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς γ ρ ά φ ο υ ν
Λ ο ι π ο ν ύ π ο τ ο ε π ι τ ί μ ι ο ν τ ο ύ Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Τ ε ί σ α ι ύ π ο κ ε ί μ ε ν σ ς ά γ α
π η τ έ ε α γ μ η κ ά μ Ί Ι ς κ α Ι τ α δ ύ ο ν α π η γ α ί ν τ Ι ς δ η λ α δ η ε ι ς τ η ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν
κ α Ι Υ α ε τ ο ι μ ά ζ ε σ α ι ο σ ο ν δ ύ ν α σ α ι Ν Α Μ Ε Τ Α Λ Α Μ Β Α Ν Η Σ α ν δ ε ν ε χ ς
ε μ π ό δ ι ο ν Κ Α Ι Μ Η Τ Ε Τ Ο Ε Ν Α Η Μ Π Ο Ρ Ε Ι Σ Ν Α Π Α Ρ Α Β Η Σ Μ Η Τ Ε
Τ Ο Α Λ Λ Ο .. Β λ έ π ε τ ε λ ο ι π ό ν ά δ ε λ φ ο ί μ ο υ Ο τ ι ε Τ ν α ι ύ π ο κ ε ί
μ ε ν ο ι ε Ι ς ά ν ά Ύ κ η ν Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Τ κ α Ι π Ρ έ π ε ι ν α μ ε τ α
λ α μ β ά ν ο υ ν Σ Τ Χ Ν Α Ο λ ο ι ο Ι Χ Ρ ι d τ L α ν ο ί κ α Ι σ τ ι ε ί ν α ι
Β Ι Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι ν α π ρ ά τ τ ο υ ν τ ο ύ τ ο Ε Ι Σ Ε Κ Α Σ Τ Η Ν Θ Ε Ι Α Ν Λ Ε Ι Τ Ο Τ Ρ
Γ Ι Α Ν Δ Ι Α Ν Α Μ Η Α Φ Ο Ρ Ι Σ Θ Ω Σ Ι κ α Ι ά π ο τ α υ ς Ι ε ρ ο ύ ς Α π ο σ τ ό λ ο υ ς κ α Ι
ά π ο τ η ν ά γ ί α ν Σ ύ ν ο δ ο ν ;». Κ α Ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω Ο ύ τ ω π ο ι ω ν φ υ λ ά τ τ ε ι ς σ λ α ς
τ α ς Ι ε ρ ο π ρ α ξ ί α ς τ ή ς ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ώ ς π ρ σ ε ί π ο μ ε ν κ α Ι δ ε ν Π Α Ρ Α
Β Α Ι Ν Ε Ι Σ τ η ν τ ά ξ ι ν ι ν π α ρ έ λ α β ε Τ ι Έ κ κ λ η σ ί α ά π α α υ τ ο ν τ α ν Κ ύ ρ ι ό ν μ α ς
α π α Ά π ο σ τ ό λ ο υ ς ά π α Σ υ ν δ ο υ ς κ α Ι ά π α τ ο υ ς κ α τ α μ έ ρ ο ς ά γ ί ο υ ς Κ α Ι Τ ι
τ ά ξ ι ς ε ί ν α ι α ύ τ ή Ν Α Μ Ε Λ Ι Ζ Ε Τ Α Ι Ο Α Γ Ι Ο Σ Α Ρ Τ Ο Σ Ε Ι Σ Κ Α Θ Ε Λ Ε Ι
Τ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Ν Κ Α Ι Ν Α Π Η Γ Α Ι Ν Ο Τ Ν Ο Ι η Ι Σ Τ Ο Ι Ο Σ Ο Ι Δ Ε Ν Κ Ω
Λ Τ Ο Ν Τ Α Ι Ν Α Μ Ε Τ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Τ Ν Π ε ρ Ι σ υ ν Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ
47, 53 - 54).
Π ε ρ Ι δ ε τ ο ϋ π ω ς δ ε ν ν ο μ ί ζ ω ο τ ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α σ ο ύ γ ρ ά ψ ω π ο λ λ ά
Ε ί ν α ι α υ τ ο ν ό η τ ο ν σ τ ι π ρ έ π ε π ά ν τ ο τ ε ά ξ ί ω ς α ν ε υ τ ι ν ό ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ
κ ω λ ύ μ α τ ο ς μ ε τ η ν δ έ ο υ σ α ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν κ α Ι σ ω μ α ι κ η ν π ρ ο ε ο ι μ α σ ί α ν ι ο
Α π ό σ τ ο λ ο ς τ ω ν έ ν ω ν σ α φ έ σ τ α τ α έ δ ή λ ω σ ε τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α ο ϋ Δ ο κ ι μ α
ζ έ τ ω α ν θ ρ ω π ο ς ε α υ τ ο ν κ α Ι ο ύ τ ω ς ε κ τ ο ύ α ρ τ ο υ έ σ θ ι έ τ ω κ α Ι bG τ ο ύ π ο η ,
QLo'U π ι ν έ τ ω Ή τ ο ι α ξ ι ο ν δ ό κ ι μ ο ν α ς κ ά μ ν υ ι ς τ ό ν ε α υ ό ν τ ο υ κ α Ι
ο ύ τ ω ν α μ ε τ α λ α μ ά ν κ α Ι ο χ ι ώ ς φ α ν τ ά ζ ο ν τ α ι ο ί π ο λ λ ο ί κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ο Ι
π ρ ο σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι κ α α τ ο γ ο ύ σ τ ο ο υ ς ε ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν κ α Ι ύ π έ ρ μ α χ ο ι ώ ς ε κ
ο ύ τ ο υ τ ο ύ π ω ς «a; δ ο κ ι μ ά ζ η δ α ν θ ρ ω π ο ς τ ο ν ε α υ τ ό ν τ ο υ κ α Ι ο ύ τ ω ς α ς
μ ε τ α λ α μ β ά ν υ η α ς α π ε ω ο σ ο ν έ λ ε ι Ι Η δ ο κ ι μ α σ ί α δ η λ ε χ ε κ α Ι α υ τ
τ ο υ ς ν ο μ ί μ ο υ ς ρ υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ώ ς τ η ς α λ λ ω ς κ α τ α ν τ ε Ι ς ά δ ι
κ α ι ο λ ό γ η τ ο ν π ρ ο ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ύ π ε ρ ε υ λ ά ε ι α ν δ ε ξ ι α π τ ω σ ι ς η α δ ι α φ ο
ρ ί α ά ν τ ι έ τ ω ς π ρ ο ς α ύ τ ο κ α Ι π ρ ο π έ τ ε ι α π τ ω σ ι ς ε ξ ά ρ ι σ τ ε ρ ω ν μ φ ό τ ε ρ α
έ π ι β ο υ λ ε υ τ ι κ α τ ή ς σ ω τ η ρ ί α ς τ ο ύ π ι σ ο ϋ τ η ν ά λ η έ ρ μ η ν ε ί α τ ο ύ α ν ω έ ρ ω
.,..
..
,
'r
!

, 1
ι
13
Π α υ λ ε ί σ υ χ ω ρ ί υ σ ρ α ε Ι ς Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ν Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Σ Ί Ν Ε Χ Ο Τ Σ
Μ Ε Τ Α Λ Η Ψ Ε Ω Σ σ 24 - 8, Β ε ν ε τ ί α 1777. ι ο t. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς π ρ ο χ ε ι μ έ ν ο υ
ν α τ ο ν ί σ υ τ ο α π α ρ α ί τ η τ ο ν τ ή ς α ξ ι ό τ η τ ο ς δ ι έ κ ά σ τ η ν θ μ ε τ ά λ η ψ ι ν δ η μ ι ο υ ρ
γ ε ί τ ο έ ξ η ς ε ρ ώ τ η μ α Π ο ί ο υ ς π ρ έ π ε ι ν α δ ε χ ώ μ ε θ α σ τ ι π ρ ά τ τ ο υ ν κ α λ ώ ς
ο Ι σ υ χ ν ά κ ι ς μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ ε ς ο Ι α ρ α ι ω ς Τ ι ο Ι α π α ξ μ ό ν ο ν τ ο ϋ ε τ ο υ ς Κ α Ι
α π α ν τ ω ν δ ί δ ι ο ς γ ρ ά φ ε ι Ο ύ τ ε τ α υ ς α π α ξ ο ύ τ ε τ ο υ ς π ο λ λ ά χ ι ς ο ύ τ ε τ ο ύ ς
ό λ ι γ ά κ ι ς α λ λ α τ ο υ ς μ ε τ α κ α α ρ ο ϋ σ υ ν ε ι δ ό τ ο ς τ ο ύ ς μ ε τ α κ α θ α ρ α ς κ α ρ δ ί α ς
τ ο ύ ς μ ε τ α β ί ο υ α λ ή π τ ο υ ο Ι τ ο ι ο ϋ τ ο ι α ε Ι π ρ ο σ ί τ ω σ α ν ο Ι δ ε μ η τ ο ι ο ϋ τ ο ι
δ ι ξ
ο υ ε α π α ».
Μ ε α υ τ ο π ο ύ λ έ γ ε ι δ ε ϊ ο ς π α τ η ρ δ ε ν έ λ ε ι ν α ε ί π υ σ τ ι ε ί ν α ι α δ ι ά
φ ο ρ ο ν τ ο π ό τ ε θ α μ ε τ α λ α μ β ά ν ω μ ε ν α λ λ α τ η ν α ν ά γ κ η ν τ ο ϋ α ξ ί ω ς
π ρ ο σ έ ρ χ ε σ α ι ε Ι ς τ η ν -&. κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ι ό τ ι κ α Ι ε Ι ς τ η ν ε π ο χ ή ν τ ο υ ί π η ρ χ ε
π α ρ α τ ο ί ς π ο λ λ ο ί ς ι π ρ ό λ η ψ ι ς ώ ς δ υ σ τ υ χ ώ ς κ α Ι τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν σ τ ι δ π ρ ο σ ε ρ
χ ό μ ε ν ο ς ά ρ α ι ό τ ε ρ ο ν π ρ ο σ έ ρ χ ε τ α ι κ α Ι α ξ ι ώ τ ε ρ ο ν Σ υ ν ε π ώ ς σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς
τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω ε κ τ ε ε ί σ α ς π η γ ά ς π ρ έ π ε ι ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ω μ ε ν ε Ι ς ε κ σ τ η ν
{}. λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν π ο ύ α π α ρ ε υ ρ ι σ κ ώ μ ε α ε Ι δ υ ν α τ ό ν χ α Ι π ά ν τ ο τ ε α ξ ί ω ζ κ α Ι
ο χ ι ώ ς γ ρ ά φ ε ι δ π Ή λ ί α ς σ τ ι τ υ γ χ ά ν ε ι α δ ι ά φ ο ρ ο ν τ ο .π ό τ ε κ α Ι μ ό ν ο ν τ ο
α ξ ί ω ς ε χ ε ι σ η μ α σ ί α ν ώ ς δ η ε ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ ό ν ο ν τ ο ϋ τ ο ά π α ι τ ο ύ σ η ς
Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ ε σ τ ι ι σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς ε Ι ς τ ο ν Μ υ σ τ ι κ ο ν Δ ε ί π ν ο ν τ ο ϋ Τ Ι ο ϋ τ ο ϋ
Θ ε ο ϋ ά π ο τ ε λ ε ί έ ν τ ο λ η ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ ώ ν τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς π α τ έ ρ ω ν ε ί ν α ι π ο λ ύ φ υ σ ι κ ο ν ν ά π α ι τ η τ α ι α ύ τ ο π ο ύ ε ί δ ο μ ε ν α ν ω
τ έ ρ ω η τ ο ι τ ο σ υ ν ε Χ ω ς κ α Ι α ξ ί ω ς Δ ι ό τ ι σ ε ε ρ ω τ ω ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν
ν α τ η ρ Ϊ τ ι ς τ α ς δ έ κ α ε ν τ ο λ α ς τ η ν Δ ε υ τ έ ρ α ν κ α Ι τ η ν Τ ε τ ά ρ τ η ν α Ι τ α ς λ ο ι
π α ς ή μ έ ρ α ς ν α τ α ς κ α τ α φ ρ ν Α σ φ α λ ώ ς ο χ ι δ ι ό τ ι δ τ ο ι ο υ τ ο ς δ ε ν α η τ ο
τ η ρ η τ η ς τ ο ϋ ν ό μ ο υ ά λ λ ι ... κ α τ α ι φ ρ ο ν η τ η ς α ύ τ ο ύ Ά λ λ ο τ ό σ ο ν δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α
τ ο ν ν α π α ρ ι σ τ ά μ ε α σ υ χ ν ώ ς ε Ι ς τ η ν τ έ λ ε σ ι ν τ η ς {}. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ Ι ν α μ ε τ έ χ ω
μ ε ν μ ό ν ο ν ώ ρ ι σ μ έ ν α ς φ ο ρ α ς ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν κ α Ι τ ο υ τ ο ο χ ι δ ι ό τ ι ε χ ο υ μ ε κ α ν έ
, λ ' λ λ \ δ " " , 2. ' λ λ Α λ ί '
ν α κ ω υ μ α α α ι ο τ ι ε τ σ ι α ρ ε σ ε ι σ τ ο π ε ρ ι υ α ο ν μ α ς κ α ι ε τ σ ι υ ε ο υ ν α σ υ ν η ...
θ ε ι α ι τ ο ϋ τ ό π ο υ μ α ς Τ Ί τ ο γ ο ϋ σ τ ο τ ο δ ι κ ό μ α Δ υ σ τ υ χ ω ς δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν α Ι ώ
ν ω ν ε χ ο υ ν σ υ σ σ ω ρ ε υ η τ ό σ α ι π ρ ο λ ή ψ ε ι ς κ α Ι κ α κ ο δ α ι μ ο ν ί α ι γ ύ ρ ω α π ο τ ο β α
σ ι κ ώ τ α τ ο ν α ύ τ ο έ μ α ω σ τ ε μ ί α σ υ γ γ ρ α φ ή τ ο υ ς {}' α π ε τ έ λ ε ι τ ό μ ο ν δ λ ό Κ λ η
9. τ η ν σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α τ ο υ π ό τ ε κ α Ι τ η ν σ η μ α σ ί α ν α υ τ ο ύ δ ι α τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν
ζ ω η ν τ ο ύ π ι σ τ ο ύ π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι λ ί α ν ά ν α γ λ ύ φ ω ς ό α τ ό ς ί ο π α τ ρ ε Ι ς τ η ν α ν δ μ ι λ ί α ν
τ ο υ ε Ι ς τ ό κ α τ α Μ α τ α ο ν ε γ γ έ λ ι ο ν γ ρ ά φ ω ν Μ η τ ί ν ν ρ α μ ω μ ε ν τ ο ι α ύ τ η ς
ή ξ ι ω μ έ ν ο ι ά γ ά π η ς τ ε κ α ί τ ι μ η ς ο ύ χ δ ρ ά τ ε τ α π α ι δ ί α μ ε δ σ η ς π ρ ο μ ί α ς δ ρ ά σ σ ε τ α ι
τ ο ύ μ α σ τ ο ύ μ ε δ σ η ς ό ρ μ η ς έ μ π ή γ ν υ σ ι τ τ Ί η λ τ Ί τ α χ ε ί λ η Μ ε τ α τ ο σ α ύ τ η ς π ρ ο σ ί ω μ ε ν
κ α Ι ή μ ε ί ς τ τ Ί Τ ρ α π έ ζ τ ι τ α ύ τ τ ι κ α Ι τ τ Ί η λ τ Ί τ α χ ε ί λ η Μ ε τ α τ ο σ α ύ τ η ς π ρ ο σ ί ω μ ε ν κ α Ι
η μ ε ί ς 'tii Τ ρ α π έ ζ υ τ α υ τ υ κ α Ι τ τ Ί η λ Ό τ ο ύ π ο τ η ρ ί ο υ τ ο ύ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ μ ά λ λ ο ν δ ε κ α Ι
μ ε α π λ ε ί ο ν ο ς έ λ κ ύ σ ω μ ε ν ω ς π α ι δ ί α ύ π ο μ ά ζ ι α τ ο ύ Π ν ε ύ μ α τ ο ς τ η ν χ ά ρ ι ν κ α Ι μ ί α
l σ τ ω ό δ ύ ν η τ ό μ η μ ε τ έ χ ε L ν τ α uτ η ς τ 11 ς τ Ρ α φ 11 9.
- .. . '
= :::
14
ρ ο ν ώ ς δ ύ ν α σ α ι ά λ λ ω ς τ ε ν α ε α ι ώ σ η ς κ α Ι ά π ο τ ο ε ρ γ ο ν π ε ρ Ι σ υ ν ε χ ο ϋ ς -&.
Μ ε τ α λ Υ ψ ε ω ς τ ω ν ά γ ί ω ν Μ α κ α ρ ί ο υ - Ν ι κ ο δ ή μ ο υ κ α Ι τ α ς σ ε λ ί δ α ς 83 - 258
τ η ς Ε Τ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Κ Η Σ Σ Τ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Ε Ν Α Γ Ι Ω Ο Ρ Ε Ι .
..AAuooC; ά ν τ ι φ ά α ε ω ν κ ί ά ν τ ι ν ο μ ι ώ ν
Α Ε Ι ς μ ί α ν ά π ε γ ν ω σ μ έ ν η ν π ρ ο σ π ά ε ι α ν ύ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ω ς τ η ς έ τ ε ρ ο δ ι
δ α σ κ α λ ί α ς τ ο υ δ π Η λ ί α ς ά ν α φ έ ρ ε ι ώ ς α ε π ρ ό σ ε ξ ε ς τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ς
έ π ι ε ω ρ ή σ ε ω ς μ ι α ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς μ ο ν ά δ ο ς ύ π ο τ ο ϋ ά ρ χ η γ ο ϋ τ ο ϋ Κ ρ ά τ ο υ ς
τ ο ν ί ζ ω ν τ η ν Ι δ ι α ι τ έ ρ α ν π ρ ό ν ο ι α ν τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν ω σ τ ε ν α τ ο ν ύ π ο δ ε χ ο ϋ ν
τ ο δ υ ν α τ ο ν κ α α ρ ώ τ ε ρ ο ι κ α Ι ε ύ π ρ ε έ σ τ ε ρ ο ι Κ α τ α λ ή γ ε ι δ ε ώ ς έ ξ η ς Α ν
δ ε ε Ι ς τ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς έ ν α ς ε π ι γ ε ί ο υ α ρ χ ο ν τ ο ς ε ι κ ρ α τ ε ί μ ί α τ ο ι α ύ τ η ν ο ο
τ ρ ο π ί α ά ν τ ι λ α μ ά ν ε σ ε τ ί Τ α π ρ έ Π Ί ν α σ υ μ α ί ν Ί ε Ι ς ή μ α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α
δ ε χ ω μ ε ν έ ν τ ο ς ή μ ω ν τ ο ν Ά ρ χ ο ν τ α τ η ς Ε Ι ρ ή ν η ς κ α Ι τ ς Ι Α γ ι ό τ η τ ο ς
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ έ ρ ω τ ω μ ε ν τ ο ν π Ή λ ί α ν κ α Ι π ά ν τ α ς τ ο υ ς σ υ μ φ ω
ν ο ϋ ν τ α ς μ ε α ύ τ ό ν /
Α π ο τ ε λ ε ί έ κ ά σ τ η ,'}. λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο ν χ ρ ό ν ο ν έ π ι ε ω ρ ή σ ε ω ς τ ο ϋ
Ά ρ χ ο ν τ ο ς τ ς Ε Ι ρ ή ν η ς τ ω ν ψ υ χ ω ν ή μ ω ν η Ο χ ι Π ρ έ π ε ι ο Ι π ι σ τ ο ί σ υ μ φ ώ
ν ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς Ι Κ α ν ό ν α ς κ α Ι τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ω ν ά γ ί ω ν ν α τ ο ν ύ π ο δ έ χ ω ν τ α ι
δ ι α τ η ς ε ί α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς π α ρ ε κ τ ο ς λ ό γ ο υ ε μ π ο δ ί ο υ η 0lL; Έ χ ε ι ε π ί σ η ς
ή Ι δ ί α Ε κ κ λ η σ ί α δ ρ ί σ ε ι τ η ν σ ω μ α τ ι κ η ν ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ ω ν μ ε λ λ ό ν τ ω ν ν α
ύ ο δ ε χ ο ϋ ν έ ν τ ό ς τ ω ν τ ο ν α ν ω τ έ ρ ω ά ρ χ ο ν τ α τ η ς ά γ ι ό τ η τ ο ς Α σ φ α λ ώ ς ν α ί
ά π α Ι ώ ν ω ν π ο λ λ ω ν δ ι α τ ω ν ν ε ν ο μ ι σ μ έ ν ω ν ν η σ τ ε ι ω ν ο λ ο υ τ ο ϋ ε ν ι α υ τ ο ϋ κ α Ι
τ η ς α α τ α δ ύ ν α μ η τ ο ι α ύ τ η ς ή δ π ο ί α ώ ς π ο λ λ ά κ ι ς ά ν ε π τ ύ ξ α μ ε ν ο δ σ α π α
τ ε ρ ι κ η δ ι δ ά χ η κ υ μ α ί ν ε τ α ι ά π ο τ ο τ ρ ι ή μ ε ρ ο ν τ ο ϋ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ δ ι α τ ο υ ς
ά ρ α ι ω ς κ α Ι ά ν α μ η ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς μ έ χ ρ ι τ η ς ά φ έ σ π έ ρ α ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς
δ ι α τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ α ς ώ ς λ έ π ο μ ε ν ν α π ρ ά τ τ ο υ ν ο Ι κ λ η Ρ Κ Ο Ι δ ι α
τ ρ α ν ο ϋ ν τ ε ς τ η ν ά π α Ι ώ ν ω ν σ χ ε τ ι κ η ν π ρ α ξ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Σ υ ν ε π ω ς ε φ ο σ ο ν δ π Ή λ ί α ς κ α Ι ο Ι σ υ μ φ ω ν ο ϋ ν τ ε ς α ύ τ φ ο χ ι μ ό ν ο ν
δ ε ν ύ π ο δ έ χ ο ν τ α έ π ι ε ω ρ ο ϋ ν τ α ε Ι ς έ κ ά σ τ η ν ,'}. λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν τ α ς ψ υ χ α ς
τ ώ ν π ι σ τ ώ ν Κ ύ ρ ι ο ν ά λ λ α κ α Ι τ ο ϋ Α Ρ Ν Ο Τ Ν Τ Α Ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ ο ϋ τ ο δ Ρ ί
σ α ν τ ε ς ο Ι Τ δ ι ο ι χ ρ ό ν ο υ ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ώ ς τ ο υ π ρ ς
ι _Cl..", , , " 2.' \'
ι π ι υ ε ω Ρ η σ ι ν τ ω ν ν α π ρ ε Π Ί ν α σ υ μ υ α ι ν ο υ ν τ α κ α τ ω υ Ι
α Η δ ε ν τ η ρ ο ϋ ν τ α ς κ ε κ α ν ο ν ι σ μ έ ν α ς ν η σ τ ε ί α ς κ α Ι τ η ν κ α τ α δ ύ ν α
μ ι ν τ ο ι α ύ τ η ν
β η έ π ι υ μ ο ϋ ν ν α ν η σ τ ε ύ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ν η σ τ ε ι ω ν
μ ε ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν α π α Η ν ο υ ν κ ά τ ι π α ρ ό μ ο ι ο ν τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν τ ο υ
ο υ α Ι ώ ν ο ς
γ η ά δ ι α φ ο ρ ο ϋ ν δ ι α τ ο ν Έ π ι ε ω ρ η τ η ν κ α Ι τ η ν έ π ι ε ώ ρ η σ ί ν τ ο υ
., ι ι
..
,
j
-
15
Τ ι δ ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ υ χ ν ώ ς ύ π ο ε π ι τ ί μ ι ο ν π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ π α τ ρ ο ς κ α Ι ε ν
τ ρ ε π ό μ ε ν ο ι ν α τ ο ε ί π ο υ ν t κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι ο π ι σ θ ε ν λ ό γ ω ν ε ύ λ α ε ί α ς κ α Ι μ ε ί
ζ ο ν ο ς ,. π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς ά λ λ ο ς λ ό γ ς δ ε ν χ ω ρ ε ί "
Ά λ λ α α ι τ ρ ε ί ς α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ώ ς α Π Ο ε λ ο ύ σ α ι ε κ φ ρ α σ ι ν ά ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς - ώ ς μ η δ ι δ α σ κ ό μ ε ν α ι ύ π ο τ η ς Ι Ι ε ρ α ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς κ α Ι π ρ ά
ξ ε ω ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν ε π ι λ ή ψ ι μ ο ι κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς Α Π Ο Β Λ Η Τ Ο Ι
Μ ό ν ο ν ό δ λ ό γ ο ς δ ύ ν α τ α ι ν α ε ω ρ η η δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν ο ς κ α Ι κ α λ ώ ς π ρ ά τ
τ ο υ ν - av υ φ ί σ τ α τ α ι ο υ τ ο ς - κ α Ι α π έ χ ο υ ν τ ο ύ μ υ σ τ η ρ ί ο υ Κ Α Κ Ω Σ ο μ ω ς
έ π ι υ μ ο ύ ν δ ι α π α ν τ ο ς τ ρ ό π ο υ ν α κ α λ ύ ψ ο υ ν τ η ν π τ ώ ν τ ω ν ύ π ο τ ο ε ν δ υ μ α
τ η ς μ ε ί ζ ο ν ο ς ε ύ λ α ε ί α ς ε μ π ο δ ί ζ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α Ι κ α τ η γ ο ρ ο ϋ ν τ ε ς τ ο υ ς
δ υ ν α μ έ ν ο υ ς κ α Ι ε π ι υ μ ο ϋ ν τ α ς ν α μ ε τ α λ ά υ ν Ά ν ρ ώ π ι ν ο ν ε ί ν α ι ν α EX'll τ ι ς
ε μ π ό δ ι ο ν -- π ο ί ο ς τ υ γ χ ά ν ε ι κ α α ρ ο ς α π ο ρ ύ π ο υ - κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς ε ν ε κ α τ ο ύ
τ ο υ ν α π έ Χ Ί τ ο ύ Δ ε ί π ν ο υ κ α ί τ ο ι π ρ έ π ε ι κ α Ι τ ό τ ε ν α θ ρ η δ ι α τ η ν σ τ έ ρ η
σ ι ν έ ν α ς τ ο ι ο ύ τ ο υ α γ α ο ύ κ α Ι ο ύ χ Ι ν α τ ο ε ω ρ Τ Ι α δ ι ά φ ο Ρ ο ν δ η μ ι ο υ ρ
γ ω ν μ ά λ ι σ τ α π ρ ο ς κ α θ η σ ύ χ α σ ι ν τ η ς δ π ω σ δ ή π ο τ ε τ α ρ α γ μ έ ν η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ώ ς
τ ο υ π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ ς ε ω ρ ί α ς π ε ρ Ι τ ο ύ π ό τ ε κ α Ι π ώ ς κ λ π α π ο τ ε λ ε ί ο μ ω ς &­
μ α ρ τ ί α ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ο υ μ ι κ ρ ά ν τ ό δ ι ό τ ι ε χ ε ι τ ι ς ε μ π ό δ ι ο ν η υ π η ρ ε τ ε ί σ υ ν η
ε ί α ς α ν ρ ω π ί ν α ς κ α ι α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ α ς π ο υ τ ο ν κ ρ α τ ο ύ ν μ α κ ρ α ν τ ο ϋ Π ο τ η
ρ ί ο υ τ η ς Ζ ω η ς ν α δ ι α ά λ λ υ κ α Ι κ α τ η γ ο ρ Τ Ι π ο ι κ ί λ ω ς τ ο υ ς υ π α κ ο ύ ο ν τ α ς ε Ι ς τ η ν
φ ω ν η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς σ υ ν ε χ ώ ς κ α Ι α δ ι ο ρ ί σ τ ω ς ε Ι ς τ ο
s:t - "
υ ε ι ο ν μ υ σ τ η ρ ι ο ν ....

Β τ α π ε ρ Ι σ κ α ν δ ά λ ο υ λ ε γ ό μ ε ν α ε Ι ς τ ο ρ θ ρ ο ν τ ο ϋ π Ή λ ί α μ ε τ α α π ο
ο σ α ε γ ρ α ψ α ε Ι ς τ α ς σ ε λ 213 - 221 τ η ς Ε Σ ε γ γ ί ζ ο υ ν ο ν τ ω ς Τ ι μ α λ λ ο ν α π ο
τ ε λ ο ύ ν ί λ α ρ α τ ρ α γ ι κ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν Τ Ο ν α μ ε τ α λ α μ ο ά ν η κ α ν ε Ι ς κ α τ α τ α ς α π ο
φ ά σ ε ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς α π ο τ ε λ ε ί υ π ο χ ρ έ ω σ ι ν π α ν τ ο ς π ι σ τ ο ύ τ η ν δ π ο ί α ν δ Έ ν
ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ο υ τ ε ν α σ κ ε ψ ώ μ ε ν κ α ν ο τ ι δ ύ ν α τ α ι ν α τ η ν κ α τ α ρ γ ή σ η τ ο γ ε
ν ι κ ο ν α ί σ Β η μ α τ ο ϋ π ε ρ ι ά λ λ ο ν τ ο ς κ α κ ώ ς σ υ ν η ι σ μ έ ν ο υ κ α Ι σ κ α ν δ α λ ι ζ ο μ έ
ν ο υ ώ ς ε κ τ ο ύ τ ο υ α δ ί κ ω ς κ α Ι α λ ό γ ω ς δ ι α τ η ν α ν ω τ έ ρ ω κ α ν ο ν ι κ η ν τ ά ξ ι ν ι ο
Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς ε χ ε ι σ α φ ώ ς α π ο φ α ν η ε π ι τ ο ϋ π α ρ ό ν τ ο ς Έ ν τ ο ί τ ο ϋ
Κ υ Ρ ί ο υ i} ε λ ή μ α σ ι κ α ν σ κ α ν δ α λ Ι ζ ω ν τ α ί τ ι ν ε α ν έ ν
δ ο τ ο ν δ ε ί έ π ε δ ε ί κ ν υ σ {} α ι τ η ν π α Ρ Ρ η σ ί α 'V». Μ ή π ω ς τ ο ύ
τ ο δ ε ν ε π ρ α τ τ ε ν κ Ι δ π Ή λ ί α ς ε π ι σ ε ι ρ α ν ε τ ώ ν υ π ά ρ χ ω ν ζ η λ ω τ ή ς π α ρ α τ ο
γ ε ν ι κ ο ν α ί σ η μ α τ ο ύ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ό ς τ ο υ τ ο ό π ο ί ο ν ε ε ώ ρ ε ι τ ο ν ζ η λ ω τ ι
σ μ ο ν μ ω ρ ί α ν Δ ι α τ Ι ο μ ω ς ή δ ι α φ ό ρ ε ι δ ι α π ά σ α ς τ α ς π ι κ ρ ο χ ό λ ο υ ς ε Ι ρ ω ν ε ί α ς
τ ώ ν σ υ ν α σ κ η τ ω ν τ ο υ ο υ χ ι δ ι ό τ ι ε π ε ύ μ ε ι ν α τ η ρ ή σ Ί τ α ς Ι ε ρ α ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Π ώ ς λ ο ι π ο ν τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α έ μ α π ο λ λ ά κ ι ς α ν ώ τ ε ρ ο ν κ α Ι
υ π ο π λ ε ί σ τ ω ν π α τ ε ρ ι κ ω ν φ ω ν ώ ν ε α ι ω ε ν κ α Ι κ η ρ υ χ θ ε ν ε π ι κ α λ ε ί τ α ι π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν α τ ο π ο λ ε μ ή σ ι ι τ ο γ ε ν ι κ ο ν α ί η μ α τ ο ύ π ε ρ ά λ λ ο ν τ ο ς ...
16
. Σ η μ ε ω τ έ ν ε π ί σ η ς ο τ ι τ ο σ κ α ν δ α λ ί ζ ο ν δ ε ν ε ί ν α ι ο ρ ώ μ α ώ ς ά τ υ
χ ω ς τ ο Χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ά λ λ ή κ α κ η σ υ ν ή Τ ε ι α τ ο υ σ κ α ν δ α λ ι ζ ο μ έ ν ο υ
Α π ό δ ε ι ξ ι ς ο ί ε ν τ α ύ α Ι ε ρ ε ί ς ο Ι ο π ο ί ο ι κ α ί τ ο ι κ α τ α λ ύ ο υ ν κ α Ι ά φ ε σ π έ ρ α ς
ε Ι σ έ τ ι κ α Ι τ η ν π ρ ω ί α ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ο ύ δ έ ν α τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν
σ κ α ν δ α λ ί ζ ε ι τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι ά π λ ο ύ σ τ α τ α ε χ ο υ ν σ υ ν η Τ ί σ ε ι π λ έ ο ν " Ι Ε τ έ ρ α ά π ό
δ ε ι ξ ι ς ή π ε ρ ί ο δ ο ς τ η ς Μ Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ η ς ε ν α . κ α ί τ ο ι ε π ι κ ρ α τ ε ί σ υ ν ε χ η ς
ν η σ τ ε ί α ε ν τ ο ύ τ ο ι ς κ α Ι π ά λ ι ν δ ε ν ε ί ν α ι ε λ ε υ έ ρ α ή ε ί α μ ε τ ά λ η ψ ι ς ά π α γ ο
ρ ε υ ο μ έ ν η ά π ά σ α ς τ α ς Κ υ ρ ι α κ ά ς Δ ε υ τ έ ρ α ς Τ ρ ί τ α ς Π έ μ π τ α ς ά κ ρ ι ο ω ς δ ι ό
τ ι δ ε ν ε χ ε ι σ υ ν η ί σ ε ι τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ν α π ρ ο σ έ ρ χ ε τ α ι ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν σ υ
-, Τ ' ι δ ι δ Ε Σ
χ ν ω ς . . α π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ α υ ν α σ α ι ν α ι υ ς ε ι ς , .

Γ Ι Π α ρ ο μ ο ί ω ς π ρ ο ς τ ο ν ε τ ε ρ ρ ν έ π ι κ ρ ι τ ή ν μ ο υ τ ο ν π Π α ύ λ ο ν έ λ ί
η μ ε γ ά λ ω ς κ α Ι δ π Ή λ ί α ς δ ι ό τ ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ω τ η ν δ η μ ο σ Ι Ο Υ ρ α φ ί α ν π ρ ο ς
ά ν α ί ρ ε σ ι ν τ ω ν κ α κ ο β ο ύ λ ω ν κ α Ι δ ι α σ τ ρ ό φ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν τ ο υ έ π ι Ο υ μ ω ν ν α
Τ ό υ ς ά φ ή ν ω .... σ ύ χ ο υ ς ν α ά π ο κ α λ ο ύ ν τ ο φ ω ς .. ' σ κ ό τ ο ς κ α Ι τ ο π ι κ ρ ό ν ...
γ λ υ κ ύ Ε φ ο σ ο π ι σ τ ε ύ ο υ ν ο τ ι ε χ ο υ ν τ η ν ά λ ή ε ι α ν δ ι α τ ί Τ ο ρ υ β ο ύ ν τ α ι κ α Ι
Τ ε ω ρ ο ϋ ν ά π ε λ π ι σ τ ι κ α λ ι π ο β α ρ ε ί ς ε Ι ς π ν ε υ μ α τ ί κ ό τ η τ α τ Ο υ ς ά ν α ι ρ ο ύ ν τ α ς
τ α ς ά γ γ ε λ ο σ χ ή μ ο υ ς π λ ά ν α ς κ α Ι έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ω ν Π ο ύ η κ ο ύ σ η π ο τ ε
ν α ύ ρ ί ζ η κ α ι δ ι α ά λ λ η κ α Ι ψ ε ύ δ ε τ α ί τ ι ς ά σ υ σ τ ό λ ω ς μ η δ ε χ ό μ ε ν ο ς ε ν σ υ ν ε
χ ε ί ι ι ά ν α ί ρ ε σ ι ν .τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν τ ό υ δ ι ό τ ι τ ο ύ τ ο δ ε ν ά π ο τ ε λ ε ί π ν ε ύ μ α τ ι κ η
δ ι α γ ω γ η τ ο υ δ ι α α λ λ ο μ έ ν ο υ Τ ο ύ τ ο α ε ί χ ε κ ά π ο ι α ν έ σ ι ν ε α ν α ί κ α τ η
γ ο ρ ί α ι τ ο υ π ε ρ ι ω ρ ί ζ ο ν τ ο μ ό ν ο ν ε Ι ς τ ο ν Ι δ ι ω τ ι κ ό ν μ ο υ ο ί ο ν Ό τ α ν ο μ ω ς δ ι
σ σ ω ν Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι ά λ λ ο ι ο ί κ α ι ν ο ε ύ υ τ η ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ δ ι α υ γ ε σ τ ά τ η ν ά λ ή
ε ι α ν η ι ς ε Ι δ ι κ ω ς δ ι α τ ο Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς Ε η ρ ύ χ η ο ν τ ω ς δ ι ά γ ώ ν ω ν μ έ
χ ρ ι ς α ί μ α τ ο ς τ ό τ ε π α σ α σ ι γ η Τ α Ι σ ο δ υ ν ά μ ε ι μ ε ε π ι κ ρ ό τ η ι ν τ η ς έ τ ε ρ ο δ ι δ α
σ λ ί α ς τ ο υ ι α Ι σ υ ν ε π ω ς σ υ ν ε ν ο χ η ν ε Ι ς τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς ε π ι τ ε λ ο υ μ έ ν η ς ν ο ε ί α ς
τ ω ν Ι ε ρ ω ν λ ο γ ί ω ν κ α Ι π α ρ α δ ό σ ε ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς .
Δ ι α τ ί ε ρ ω τ ω δ ύ π ε ύ υ ν ς τ ο ύ π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ Α Γ Ι Ο Σ Σ Ι Μ Ω Ν ά κ
ς Μ ο ν α χ ό ς δ κ α υ χ ώ μ ε ν ο ς δ ι α τ η ν σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ν τ ο ύ ά ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ ο ύ
ε π ε ι δ η σ υ ν ε φ ώ ν ε ι π ο ς τ α ς ά π ό ψ ε ι ς t01J, δ ι α τ Ι δ ε ν έ δ έ Χ {} η ν α δ η μ ο
σ ι ε ύ σ τ ι κ α Ι τ η ν ά π ά ν τ η σ ί ν μ ο υ ω σ τ ε ν α δ ο υ ν ο Ι ά ν α γ ν ω σ τ α ι τ ο υ π ο ί ο ς έ τ ε
Ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ε ί ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ α τ ι σ υ ν έ π ε ι α ν μ ε τ α ε ν λ ό γ φ π α ρ ά
10. Σ η μ ε ι ω έ ο ν δ ε δ ι δ ε ν -lj-co ή π ρ ώ η φ ο ρ α π ο υ ή ρ ν ε Τ Ο ε Ι χ ε η δ η έ π α ν α λ ά ε ι
-co α ά μ ά ρ η μ α δ ί ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς δ α ν δ ι α ά ρ ρ ο γ ρ α φ ί α ς -cou Μ ο ν α χ ο ύ π Π α ύ
λ ο υ δ η μ ο σ ι ε ε ί σ α ς ε ί ς ο ε ρ ι ο δ ι κ ό ν τ ο υ κ α Ι έ ν α ν ί ο ν έ μ ο ϋ σ ρ ε φ ο μ έ ν α ς Η Ρ Ν Η Θ Η
ν α δ η μ ο σ ι ε ύ σ τ ι α ς ά π σ α λ ε ι σ α ς ε ί ς α ύ τ ν ά π α ν τ ή σ ε ι ς μ ο υ
Ε Ι ς τ ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν -cou μ ά λ ι σ α π ρ ό ς μ ε έ π ι σ τ ο λ η ν ύ π ο ή μ ε ρ ο 17.12.73, δ ι η ς
ά π έ Ρ Ρ Π τ ε ι α η σ ί ν μ α ν ο π ω ς δ ε χ κ α ί δ η μ ο σ ι ε ύ σ τ ι ά π ά ν η σ ί ν μ ο υ ε ί ς τ ο ν
-coij Π Ή λ ί α κ α έ λ η γ ώ ς έ ξ η ς Τ ι σ ή λ η -cou π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ ε Ι ν α ι δ ι α η ν π α ρ ο υ σ ί α σ ι ν
17
·"
π ο ν ά τ ο υ ο υ δ ε ν τ ε ρ ν ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι π α ρ ά τ η ν ά δ υ ν α μ ί α ν τ η ς έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α
λ ί α ς τ ο υ μ η δ υ ν α μ έ ν η ς ν ά ν έ ξ τ ο φ ω ς τ η ς ά λ η ε ί α ς ..

Δ Π ρ ο ς κ ά λ υ ψ ι ν τ η ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ς δ ι δ α χ η ς τ ο ύ α ρ ρ ο υ τ ο υ δ α ύ
τ ο ς Μ ο ν α χ ο ς δ ε ν δ ι σ τ ά ζ ε ι ν ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ τ ι π λ η ν τ ο ύ ψ ε ύ δ σ υ ς κ α Ι ύ π ο κ ρ ι
τ ι κ η ν δ ε ξ ι ό τ η τ α ... Α π ε υ υ ν ό μ ε ν ο ς ο Ό τ ο ς π ρ ο ς τ ο ν π Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν α τ ο ν
π ρ ο τ ρ έ π ε ι μ ε τ ά κ α τ α φ α ν ο ύ ς σ υ γ κ ι ν ή σ ε ω ς σ π ω ς α ύ τ ο ς δ ί δ ι ο ς ά λ λ α κ α Ι ή
σ υ ν ο δ ε ί α τ ο υ π ρ ο σ έ ρ χ ω ν τ α ι ε ί ς τ η ν ε ί α ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν ο ό ο ν τ ο δ υ ν α τ ο ν σ υ ν
τ ο μ ώ τ ε ρ ο ν δ ύ ν α ν τ α ι Π ι θ α ν ο ν ν ά σ κ ε φ ς Κ α κ ώ ς π ρ ά τ τ ε ι γ ρ ά φ ω ν ο ύ
τ ω ς Ά σ φ α λ ώ ς ο χ ι ε ά ν ή ν ό ε ι τ η ν σ υ χ ν ό τ η τ α ο π ω ς τ η ν δ ι δ ά σ κ ε ι ή Ε κ
κ λ η σ ί α Ο ύ τ ο ς ο μ ω ς ά κ ρ ι β ώ ς α ν ε ν τ η ς ε ν λ ό Υ φ π ρ ο τ ρ ο π η ς π ρ ο ς τ ο ν π
Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν α τ ο ν σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε ι κ ά τ ι α λ λ ο π ο λ υ σ ο Ο Ο ρ ό ν Π ο ί ο ν Ν ά δ ι α
φ υ λ ά τ τ Ί ο σ α κ α λ ώ ς ε δ ι δ ά Χ -ft η κ α ε μ α θ ε ά π ο τ ο υ ς r έ
ρ ο ν τ ά ς τ ο υ ά ν α φ ο ρ ι Κ ώ ς π ρ ο ς τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε ί ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν Ο Ι
Γ έ ρ ο ν τ ε ς ό μ ω ς τ ο ύ π Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς ά κ ο λ ο υ ο ύ ν τ ε ς τ η ν γ ε ν ι Κ η ν τ ά ξ ι ν
κ α Ι τ ο τ υ π ι κ ά τ ο ύ Τ ό π ο υ δ ε ν ε π έ τ ρ ε π ο ν ε ί ς τ η ν σ υ ν ο δ ε ί α ν τ ο υ ς τ η ν π ρ ο σ έ
λ ε υ σ ι ν ε ί ς τ ο Π ο τ ή ρ ι ο ν τ η ς ω ς π α ρ ά ά ν α δ Ε α π ε ν ή μ ε ρ ο ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α
Μ Ο Ν Ο Ν Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν
Π ώ ς λ ο ι π ο ν τ ο ν σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε ι ν ά έ ι φ α ρ μ ό ζ τ η ν σ υ ν ε χ η {}. μ ε τ ά λ η ψ ι ν
κ α Ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ν ά τ η ρ Ώ κ α λ ώ ς ο σ α ε δ ι δ ά χ η ά π ο τ ο υ ς Γ έ ρ ο ν τ ά ς τ ο υ ...
Δ υ σ τ υ χ ώ ς Τ ι μ ά λ λ ο ν ε υ τ υ χ ώ ς π ο λ ι τ ι κ η ε ν τ η Έ κ κ λ η σ ί ς ι δ ε ν χ ω ρ ε ί δ ε ν δ ύ
ν α τ α ι ν ά κ α τ η γ ο Ρ ϋ τ ο υ ς σ υ ν ε χ ώ ς μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ α ς Κ α Ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ν ά π ρ ο
τ ρ έ π η ά λ λ ο υ ς ε ί ς ... σ υ ν ε χ η {}. μ ε τ ά λ η ψ ι ν δ ι ά ν ά μ η φ α ν Ώ ο τ ι έ ν α ν τ ι ο ϋ τ α ι
ί ς τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ο Ι λ ό γ ο ι τ η ς Έ κ Κ λ η σ ί α ς δ ε ν ε ί ν α ι σ υ ζ η
, e. λ ε ' " \ δ \ \ , λ -Q.- \' ,
τ η σ ε ι ς .. υ ο υ υ τ η ρ ι ο υ η τ α ε χ ε τ α ι τ ι ς κ α ι τ α α κ ο ο υ υ ε ι ι r τ α α π ο ρ ρ ι
1CtEL κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς γ ί ν ε τ α ι π ο λ έ μ ι ο ς κ α ι ε χ ρ ο ς α υ τ ώ ν μ έ σ η λ ύ σ ι ς δ ε ν ύ π ά ρ
χ ε ι Τ ι μ α λ λ ο ν ύ π ά ρ χ ε ί ή τ ο ύ " Π ν η ρ
Έ α ν δ ε τ έ λ ο ς ε π ι υ μ ω ν ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ η ϋ ε ί Π σ τ ι ε π ι υ μ ω σ υ ν ε χ ή
ι ε ί α ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν ά λ λ δ μ ε τ ά ν η σ τ ε ί α ς ώ ς π α ρ έ λ α β ο η τ ό τ ε ο ύ κ ο ί δ ε τ ί α ί
τ ώ ν ά π ό ψ ε ω ν τ ώ ν σ υ μ φ ω ν ο ύ ν τ ω ν μ ε ή μ ά ς κ α Ι μ ό ν ο ν ... Κ ι ι ί μ ό ν ο ν ά π ο τ ά ά ν ω τ έ ρ ω
έ κ τ ε έ ν τ α ε Τ ν α ι ύ π ε ρ ά ρ κ ε τ ο ν ν ά κ ρ ί τ ι ς π ο ί ο ς ε χ ε ι τ ο δ ί κ α ι ο ν ό κ α τ η γ ο ρ ώ ν κ α Ι
δ ι α σ τ ρ έ φ ω ν μ η δ ε χ ό μ ε ν ο ς έ ν σ υ ν ε χ ε ί δ ι ά λ ο γ ο ν η δ έ π ι Ι υ μ ώ ν έ ν φ ω τ ί κ α Ι π α ρ ο υ
atq. τ ο ν δ ι ά λ ο γ ο ν τ η ς ά λ η Ι ε ί α ς Δ ι ά τ ο υ τ ο ά κ ρ ι Ι ώ ς έ κ ρ ί η ά ν α γ κ α ί ο ν μ έ σ ο ν ή χ ρ η σ ι
μ ο π ο ί η σ ι ς τ ο υ δ ι κ α σ τ ι κ ο υ έ π ι μ ε λ η τ ο υ τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν δ ι ά τ η ν Φ Ω Ν Η Ν Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο
Ξ Ι Α Σ φ ι ς κ α Ι α ύ τ η ή ρ ν ή Ι η ν ά δ η μ σ ι ε ύ σ τ η ν α ν ε ν δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ έ π ι μ ε λ η τ ο ϋ τ ο π ρ ώ
τ ο ν ά π ο σ τ α λ ε ί σ α ν ά π ά ν τ η σ ί ν μ α ς ω σ τ ε ν ά δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ω μ ε ν τ ο υ ς π α ρ α α ί ν ο ν τ α ς η ν
ε ί α ν κ α Ι ά ν Ι ρ ω π ί ν η ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ έ π ι α γ η ν τ ο ύ δ ι κ α ί ο υ ν ά έ φ α ρ μ ό σ ο υ ν τ ο ύ λ ά χ ι
σ τ ο ν τ η ν δ ε ν τ έ ρ α ν κ α Ι ο υ τ ο π ρ ο ς μ ε τ ρ ι α σ μ ό ν τ η ς έ ν ο χ η ς τ ω ν σ υ ν ε π ώ ς κ α λ ό ν ρ γ ν
ε Ι ρ γ ά σ η μ ε ν ε Ι ς α ύ τ ο ύ ...
18
τ ε ί τ α ι δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ Ι π α σ ά ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ η ν η σ τ ε ί α π Ρ σ τ η ς σ υ ν ε Χ ο υ ς
11. μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς - π λ ν ω ν ύ π σ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν - τ υ γ χ ά ν ε ι
ά ν α ι ρ ε τ ι κ η α ύ τ η ς ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ η ο μ ω ς δ ι α τ ο υ ς ά ρ α ι ω ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς
Σ υ ν ε π ω ς τ α π ρ ά γ μ α τ α ε Τ ν α ι κ α ι α ρ ά κ α ι ό κ α α ρ σ ς ε κ λ έ γ ε ι ε ν ε Ι
ρ ή ν υ χ ω ρ Ι ς ν α δ ι α ά λ λ υ Τ ι ν α π α ρ α π ο ι Ώ τ η ν ά λ ή ι ε ι α ν ...

Ε Ι Δ ι α τ α π ε ρ Ι τ ή ς ν ε ό τ η τ ο ς ή μ ω ν γ ρ α φ έ ν τ α τ ο ύ ε ύ τ ρ α φ ο ύ ς η ς
έ α ς ώ ς κ α Ι τ ο ύ ό λ ι γ α ρ ί μ ο υ δ ε ν %0. ε Ι τ τ ω ο ύ δ ε ν EVLQij-lJa. Ε ι ς τ ο ς σ ε λ
263 - 5 τ η ς Ε Σ δ ύ ν α σ α ι ν α ί δ η ς ά ν α ι ρ ο υ μ έ ν α ς κ α Ι ύ τ α ς τ α ς ε κ τ σ ς
i} έ μ α τ ο ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς α π έ λ π ι δ α ς π ρ ο σ π α ε ί α ς ο ύ ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ ο ύ
δ σ τ ι ς σ τ ε ρ ο ύ μ ε ν ο ς ε ο λ ο γ ι κ ω ν κ α Ι Κ α ν ο ν ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν κ α τ η λ ε ν ε Ι ς
έ π ί π ε δ ο ν σ ν τ ω ς π ε ζ ο δ ρ ο μ ι α κ ο υ κ ο υ τ σ ο μ π ο λ ι ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ η μ Ι Ο γ ή
σ υ ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς ε Ι ς τ ο υ ς ά φ ε λ ε σ τ έ Ρ ς τ ώ ν ά κ ρ ο α τ ώ ν τ ο υ Ι Ω ς φ α ί ν ε τ α ι ι
σ υ ν ε κ ι ν ή η ά π σ τ η ν τ α κ ι κ η ν τ ο ύ π Κ α λ λ ί σ τ ο υ ο σ τ ι ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ή σ α ς
π ρ ο κ α ι ρ ο ύ κ α ή μ ω ν ε χ ρ η σ ι μ ο π ο η σ ε ν ώ ς ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ η ς δ ή ι ε ν ά ν τ ι κ α
ν ο ν ι κ η ς π ο ρ ε ί α ς μ α ς κ α ι τ ί ς κ α τ σ α ρ ό λ ε ς τ η ς κ ο υ ζ ί ν α ς μ α ς τ Ι ς ό π ο ί ε ς
ω ς γ ρ ά φ ε ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν (25 ώ ρ ε ς τ ο ε Ι κ ο σ ι τ ε τ ρ ά ω ρ ο ν ...
11. ν Κ α λ λ ί σ τ ο υ Π ο λ α τ ί δ η κ α λ ή π ο ρ ε ί α σ ε λ 47 -'8. Α γ Ό ρ ο ς
1973 π ο λ υ α
..
Κ α Ι ή δ η α γ α π η τ έ μ ο ι Ι ω ά ν ν η α ς ε ρ ε υ ν ή σ ω μ ε ν π ε ρ Ι τ η ς α σ ι κ ό τ η
) τ ο ς τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν Τ Ο ύ α ρ ρ ο υ Ή ν η σ τ ε ί α π ρ ο τ η ς ε ί α ς Κ ο ι ν ω ν ί α ς
τ ο ύ ύ π ο γ ρ α φ έ ν τ ο ς ύ π ο τ ο ύ α ρ χ Γ Ο Χ κ Α ύ ξ ε ν τ ί ο υ Κ α Ι κ α τ α π ρ ω τ ο ν α ς
ι ε ξ ε τ ά σ ω μ ε ν τ ο κ υ ρ ι ώ τ ε ρ ο ν έ π ι χ ε ί ρ η μ α τ ο ύ τ ο υ τ α ς σ υ ν ο δ ι κ α ς ή τ ο ι ε γ κ υ
κ λ ί ο υ ς τ ώ ν ε τ ώ ν 1819, 1878 κ α Ι 1905, ώ ς α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι ε Ι ς τ α ς π α ρ α γ ρ ά
φ ο υ ς 2 κ α Ι 4 τ ο ύ ώ ς α ν ω κ ε ι μ έ ν ο υ ,
Κ α Ι δ ι α μ ε ν τ η ν π ρ ώ τ η ν σ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ώ ο τ ι σ υ ν ε τ α γ η ε ν Κ ω ν λ ε ι τ ο
1819 ύ π ο τ ο ύ έ ν ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς Γ ρ η γ ρ ί ι τ ο ύ Ε Ι κ α Ι τ η ς π ε ρ Ι α υ τ ο ν σ υ ν ό
δ ο υ α π ο σ τ α λ ε ί σ α ε Ι δ ι Κ ώ ς π ρ ο ς τ ο υ ς ε ρ ί ζ ο ν τ α ς μ έ χ ρ ι τ η ς ε π ο χ η ς ε κ ε ί ν η ς
Α γ ι ο ρ ε ί τ α ς δ ι α τ ο έ μ α τ η ς σ υ ν ε χ ο ύ ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ε ν τ η ε ί Μ ε τ ά λ ή
ψ ε Ε Ι ς α ύ τ ή ν ε ν ι ρ ο ύ δ ε ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι π ε ρ Ι ώ ρ ι σ μ έ ν η ς π ρ ο τ η ς {}. κ ο ι ν ω
ν ί α ς ν η σ τ ε ί α ς τ ο ν ί ζ ε τ α ι ε ν τ ο ύ τ ο ι ς τ ο κ α τ ω τ έ ρ ω Π ε ρ Ι δ ε τ η ς ε ί α ς κ α Ι
\,'
Ι ε ρ α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς έ σ τ ε έ α ι ο ι κ α ι γ ι ν ώ σ κ ε τ ε ο τ ι Χ Ρ Ε Ο Σ ε χ ο υ σ ι ν ο Ι ε ύ
σ ε ε ί ς Ε Ν Ε Κ Α Σ Τ Η LeQiJ μ υ σ τ α γ ω γ ί ν α π ρ ο σ έ ρ χ ω ν τ α ι κ α ι ν α μ ε τ α λ α μ
β ά ν ω σ ι ν τ ο ύ ζ ω ο π ο ι ο ύ σ ώ μ α τ ο ς δ ι α τ ο ύ τ ο , κ α Ι π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τ α ι π α ρ α
τ ο ύ Ι ε ρ έ ω ς ε ν τ φ Μ ε τ α ψ ό υ Θ ε ο ύ π ί σ τ ε ω ς κ α Ι α γ ά π η ς π ρ ο σ έ λ ε τ ε ...
Σ χ ε τ ι κ ώ ς δ ε μ ε τ η ν σ υ ν ο δ ι κ η ν ε γ κ ύ κ λ ι ο ν τ ο ύ 1878, τ η ν σ υ γ γ ρ α φ ε ί
σ α ν ε Ι δ ι κ ώ ς δ ι α τ α ς έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ο ύ Μ α κ ρ ά κ η α ύ τ η ο λ ω ς ά ν ο ι κ ε ί ω ς
δ ι α σ υ ν ο δ ι κ ο ν ε γ γ ρ α φ ο ν κ α τ έ ρ χ ε τ α ι ε Ι ς ε π ί π ε δ ο ν σ ν τ ω ς δ ι α σ τ ρ ο φ η ς κ α Ι
π λ α σ τ γ ρ α φ ή σ ε ς τ η ς α λ η ε ί α ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α κ α τ η γ ο ρ ή σ η τ ο ν Σ ί φ ν ι ο ν
δ ι δ ά σ κ α λ ο ν ώ ς μ η κ α λ ώ ς Ι ρ μ η ν ε ί ι ο ν τ α κ α ι ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α τ ο θ έ μ α τ η ς σ ω μ α
τ ι κ ή ς π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς τ ο ύ μ έ λ λ ο ν τ ο ς ν α μ ε τ α λ ά η π ι σ τ υ Π ρ ο ς τ ο ύ τ ο δ ε ν
έ δ ε ι μ α σ ε ν τ ο α ν ω τ έ ρ ω ε γ γ ρ α φ ο ν ν α π α ρ ι σ ι ά σ υ τ ο ν Ι ε ρ ο ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν
κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν δ η ε ν μ ό ν ο ν μ ε τ α τ α ς τ ε σ σ α ρ α
κ ο σ τ α ς τ ώ ν ν η σ τ ε ι ώ ν ( ! ), μ ι μ η έ ν τ ε ς ο ί σ υ ν τ ά κ τ α ι τ ο υ τ α ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ώ ν
π ρ ο 100 π ε ρ ί π ο υ ε τ ώ ν π λ α σ τ ο γ ρ α φ η σ ά ν τ ω ν τ ο ν α ύ τ ο ν α γ ι ο ν α ν τ ι κ ο λ λ υ ά
δ ω ν Μ ο ν α χ ώ ν δ ι α ν Ι α ν α ι ρ ε ο ύ ν μ ε τ ο λ ί γ ο ν ε ύ λ ό λ ω ς α π ο τ ο υ ς ό ξ υ γ ρ ά
( φ ο υ ς κ α λ ά μ ο υ ς τ ώ ν ά γ ί ω ν Μ α κ α ρ ί ο υ - Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ε Ι ς τ ο π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ν ε ρ γ ο ν

τ ω ν π ε ρ Ι τ η ς σ υ ν ε χ ο ύ ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς σ 80 - 86).
··-rr
Τ ε λ ι κ ώ ς ο μ ω ς κ α Ι ο ί σ υ ν τ ά κ τ α ι τ η ς ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο ύ 1878, π ι ε ζ ό μ ε ν ο ι
π ο τ η ς δ ι δ α χ η ς τ η ς Έ κ Κ λ η σ ί α ς κ α ι τ η ς π ρ ά ξ ε ώ ς τ η ς η ν α γ κ ά σ η σ α ν ν α
ι
ό μ ο λ ο γ ή σ ο υ ν κ α Ι α κ ο ν τ ε ς σ τ ι ε ν έ κ ά σ τ τ ι %Et't λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ι ι ε ί ν α ι ε λ ε ύ θ ε
ρ ο ι ο Ι π ι σ τ ο Ι ν α π ρ ο σ έ ρ χ ω ν τ α ι ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν χ ω ρ ι ς ν α ν α φ έ ρ ο υ ν Ο Τ
Δ Ε Ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ν π ε ρ Ι τ η ς α π α ι τ ο υ μ έ ν η ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς σ ω μ α τ ι κ η ς π ρ ο
20
ε τ ο ι μ α σ ί α ς δ ι ό τ ι Ο τ ι δ α ω ρ ι ζ ο ν δ ι α ύ τ ο υ ς ε π ρ ε π ε ν α ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν κ α ι ο ί
ί δ ι ο ι δ ι ο κ α ι π ρ ο ε τ ί μ η σ α ν σ ω φ ρ ό ν ω ς τ ή ν '. σ ι γ ή ν
Π α ρ α τ η ν ά λ ή ε ι α ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω

δ σ υ ν τ ά κ τ η ς τ ο ύ σ χ ε τ ι κ ο ύ ρ ρ ο υ
τ η ς Φ Ω Ν Η Σ ε ω ρ ε ί Ο Τ Ι ά ί α ν ω τ έ ρ ω ε γ κ ύ κ λ ι ο ι δ ι ε τ ύ π ω σ α ν τ η ν ύ π ο τ ς
δ λ ό τ η τ ο ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ε κ π ε φ ρ α σ μ έ ν η ν ε ο λ ο γ ι κ η ν γ ν ώ μ η ν έ ν Ψ ώ ς
ε ί δ ο μ ε ν Ο Τ Δ Ε Ν ά ν α φ έ ρ ο υ ν π ε ρ Ι ο ύ τ ρ ό π ο υ τ η ς σ ω μ α τ ι κ η ς π ρ ο ε τ ο ι μ α
σ ί α ς τ ω ν σ υ ν ε χ ω ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ω ν π ρ α γ μ α π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ ο κ α '(' ε ξ ο χ η ν
α π α σ χ ο λ ο ύ ν ή μ α ς έ μ α ε ν ψ ά μ ι φ ό τ ε ρ α ι έ π ε κ ρ ό τ η σ α ν τ ο σ υ ν ε χ ε ς κ α Ι έ λ ε ύ ε
ρ ο ν τ η ς π ρ ο σ ό δ ο υ ε ω ρ ή σ α σ α ι μ ά λ ι σ τ α τ ο ύ τ ο ώ ς έ π ι 6 α λ λ ό μ ε ν ο ν
ό π ο τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
Ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς δ έ τ έ λ ο ς π ρ ο ς τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ η ς ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο ύ 1905, τ ο
δ π ο ί ο ν κ α Ι π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι ύ π ο τ ο ύ σ υ ν τ ά Κ τ ο υ ώ ς Ι σ χ υ ρ ό τ α τ ο ν ε π ι χ ε ί ρ η μ α
κ α τ α π α ν τ ο ς σ υ ν ε χ ω ς Κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ ο ς δ ι α μ ό ν η ς τ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς σ ο ύ γ ρ ά φ ω
τ α έ ξ η ς Ε Ι ν α ι ά λ η ε ς Ο Τ Ι ε ι ς τ ι σ η μ ε ί ο ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ε γ κ υ κ λ ί ο υ ά ν α φ έ ρ ε
τ α ι ο τ ι ο ί π ν ε υ μ α τ ι κ ο ι π ρ έ π ε ι ν Ι ά π α ι τ ο ύ ν ν η σ τ ε ί α ν ο υ μ ό ν ο ν π α ρ α τ ω ν
τ ε τ ρ ά κ ι ς τ ο ύ ε τ ο υ ς ή κ α ι σ π α ν ι ώ τ ε ρ ο ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν ά λ λ α κ α Ι π α ρ α τ ω ν
σ υ χ ν ό τ ε ρ ο ν ε Ι ς μ ε τ ά λ η ψ ι ν τ ο ύ Δ ε σ π ο τ ι κ ο ύ Σ ώ μ α τ ο ς κ α Ι Α ί μ α τ ο ς π ρ ο σ ε ρ χ ο
μ έ ν ω ν Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς δ ε τ η ν π ρ ο χ η ν α ύ τ ω ν ε π ι τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν τ ο ύ τ ω ν έ φ ι
σ τ ω ν τ ε ς μ η δ έ π ο τ ε ε ν ε κ α τ η ς σ υ χ ν η ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς π α ρ α μ ε λ ο ύ ν τ ε ς τ η ν ύ π ο
χ ρ έ ω σ ι ν τ η ς δ ι α λ η φ ε ί σ η ς π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ η ς ... >.
Ι Ω ς ο μ ω ς ή έ γ Κ ύ κ λ ι ο ς τ ο ύ 1878 σ υ γ γ ρ α ι φ ε ί σ α κ α τ α τ ω ν έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α
λ ι ω ν τ ο ύ Μ α κ ρ ά κ η ά ν έ μ ι ζ ε ε ν α ύ τ Π κ α Ι τ η ν χ ο λ η ν τ ο ύ ψ ε ύ δ ο υ ς κ α ι τ η ς π ρ ο σ ω
π ι κ η ς έ μ π α ε ί α ς κ α τ α τ ο ύ έ λ έ γ χ ο ν τ ο ς τ α ς π α ρ α β ά σ ε ι ς τ ω ν σ υ ν ο δ ι κ ώ ν ά ν
δ ρ ό ς ο ύ τ ω κ α ι τ ο ύ 1905 σ υ ν ε γ ρ ά φ η ε κ π α ρ ο μ ο ί ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν λ ό γ ω ν
κ α τ α τ ο ύ Λ υ κ ε ί ά ρ χ ο υ - Θ ε ο λ ό γ ο υ Κ Δ ι α λ η σ μ Σ ι φ ν ί ο υ ο σ τ ι ς ε δ έ χ ε τ ο
κ α Ι έ δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ε ι ύ π ε ρ τ η ς σ υ ν ε χ ο ύ ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς δ ι α τ η ς έ γ κ ρ α ι ε ί α ς κ α Ι
μ ό ν ο ν σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς ι α ά ν έ κ α ε ν κ ρ α τ ή σ α ν τ α ε ν τ Ό ρ ο δ ό ξ φ Έ κ κ λ η
σ ί Τ ο ύ τ ο ο μ ω ς ή ρ έ ι σ ε σ φ ό δ ρ α τ ο ν έ π Ι ε τ η π ο λ έ μ ι ο ν τ ο υ Μ α κ ρ ά κ η έ π ί
σ κ ο π ο ν Γ ό ρ τ υ ν ο ς κ α Ι Μ ε γ α λ ό π ό λ ε ω ς Ι ω ά ν ν η ν Μ α ρ τ ί ν ο ν ο σ τ ι ς έ κ π ά ο υ ς
κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ς κ α ι α δ ι α φ ρ ω ν δ ι α τ η ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ά λ ή ε ι α ν π α ρ έ σ υ ρ ε τ η ν
σ ύ ν ο δ ο ν τ ο ύ 1905, η ς Κ α Ι μ έ λ ο ς ύ π η ρ χ ε ε Ι ς ι η ν σ ύ ν ι α ξ ι ν τ ο ύ ά ν ω τ έ ρ ω ε γ
γ ρ ά φ ο υ Π ο ί ο ς β ε α ι ο ί τ α ά ν ω τ έ ρ ω '0 κ α η γ η τ η ς κ Π Τ ρ ε μ π έ λ α ς ε ι ς
α ρ ρ ο ν τ ο ύ δ η μ ο σ ι ε ε ν ε Ι ς τ ο ν ά ν α μ ν η σ τ ι κ ο ν π ε ρ τ ο ύ κ Δ ι α λ η σ μ α ν τ ό
μ ο ν τ ο ύ ε τ ο υ ς 1946, ύ π ο τ ο ν ι ί ι λ ο ν Κ ω ν σ ι α ν τ ί ν ο ς Δ ι α λ η σ μ α ς Σ Ο υ Ί ι ε τ α
φ έ ρ ω τ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ι μ α ς τ μ ή μ α
Ά π ο τ ο υ ς ό λ λ ο υ ς α γ ω ν α ς τ ο ύ Δ ι α λ η σ μ α ά ξ ι ο μ ν η μ ό ν ε υ τ ο ς τ υ γ χ ά ν ε ι
κ α Ι δ π ε ρ Ι τ η ς σ υ ν ε χ ο ύ ς ε ί α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ε Ι ς τ ο ν δ π ο ι ο ν ε ν ε π λ ά κ η λ ό γ φ σ φ ο
δ ρ α ς κ α Ι ά δ ι κ α ι ο λ ο γ ή τ ο υ έ π ι μ ο ν η ς τ ο ύ ά ο ι δ ί μ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ Γ ό ρ τ υ ν ο ς κ α Ι
Μ ε γ α λ ο υ π ό λ ε ω ς Ι ω ά ν ν ο υ Μ α ρ τ ί ν ο υ tO Δ ι α λ η σ μ α ς ε ί χ ε δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ή σ ε ι

21
ε ν τ «' Α ν α π λ ά σ ε ι π ε ρ Ι τ ο υ ζ η τ ή μ α ς τ ο ύ τ ο υ τ η ν ά ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α ν τ ο υ δ
, ξ δ
t; ω κ ε
\'
ε ι ς
δ
τ ε υ χ ι ε ι ς
\
π ο ι α
-
α ν ε π τ υ σ σ ε
"
κ α
Ι δ δ δ
ε κ ε ι ν η ν ε κ α ι υ ο ι α τ α σ π ε ε ι
κ ν υ ε π ε ι σ τ ι κ ώ τ α τ α π ρ ω τ ο ν μ έ ν Ο Τ Ι σ υ ν ε χ η ς θ ε ί α κ ο ι ν ω ν ί α Ο χ ι μ ό ν ο ν ε π ι
τ ρ έ π ε τ α ι ά λ λ ά π ο τ ε λ ε ί κ α Ι ύ π ο Χ Ρ έ ω σ ι ν ε π ι β ε β λ η μ έ ν η ν ε Ι ς π ά ν τ α
ο ρ θ ω ς κ α Ι ε π ι μ ε λ ο ύ μ ε ν ο ν τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς ζ ω η ς χ ρ ι σ τ ι α ν ό ν ε π ε ι τ α δ έ Ο Τ Ι
ν η σ τ ε ί α κ α τ α τ α ς π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ έ ρ α ς δ ν ε Π Ι β ά λ λ ε τ α ι ύ π ο τ ω ν
Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ά λ λ ε π ε κ ρ ά τ η σ ε ν α ύ τ η ε ξ ε ο υ ς κ α Ι μ ό ν ο ν
ι ο ε π ί σ π ς Γ ό ρ τ υ ν ο ς π α ρ α τ υ χ ω ν ε ν Α ή ν α ι ς κ α τ α τ α ε α ρ τ ο υ
1905 δ ι ε δ ή λ ω σ ε ν ε ι ς δ η μ ό σ ι α ε π ε κ κ λ η σ ί α ι ς κ η ρ ύ γ μ α τ α τ η ν Ο ξ ε ί α ν δ ι α φ ω
ν ί α ν τ ο υ π ρ ο ς τ α ς ά π ό ψ ι ε ι ς τ ο υ Δ ι α λ η σ μ α π ε ί λ ε ι δ ε ο τ ι ο τ α ν μ ε τ ό λ ί γ ο υ ς
μ η ν α ς θ α έ κ α λ ε ί τ ο ώ ς σ υ ν ο δ ι κ ό ς θ α ά φ ώ ρ ι ζ ε ν τ ο υ τ ο ν κ α Ι ο α ε κ λ ε ι ε τ α ε κ
π α ι δ ε υ τ ή ρ ι α α υ τ ο υ Ι Ο Δ ι α λ η σ μ α ς ό λ ί γ ν π ρ ο σ έ χ ω ν τ α ς ά π ε ι λ α ς τ α ύ τ α ς
ε ξ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν ά ν α π τ ύ σ σ ω ν τ α ς ά π ό ψ ε ι ς τ ο υ τ ό τ ε δ ε ά κ ρ ι β ω ς π ρ ο έ β η κ α ι
ε Ι ς τ η ν ε ι δ ο σ ι ν τ ω ν μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν τ ω ν δ ύ ο τ ε υ χ ι δ ί ω ν Ά λ λ α δ ε π ί σ κ ο π ο ς Γ ό ρ
τ υ ν ο ς ε ύ ο υ ς ώ ς ά ν έ λ α β ε ν ώ ς σ υ ν ο δ ι κ ο ς τ α κ α ή κ ο ν τ α α υ τ ο υ ή γ ε ι ρ ε σ φ ο
δ ρ ο ν ζ ή τ η μ α ε ν τ ϋ σ υ ν ό δ φ σ υ ν ε δ ι ά σ θ η δ ε π ρ ο ς τ ο υ ς ε π ι σ κ ό π ο υ ς Θ η β ω ν
Κ α Ι Λ ε β α δ ε ί α ς Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ν κ α Ι Γ υ ε ί ο υ κ α Ι Ο Ι τ ύ λ ο υ Π α ρ έ ν ι ο ν σ υ ν ο δ ι
κ ο υ ς σ υ ν έ δ ρ ο υ ς δ ι α τ ε λ ο υ ν τ α ς ε Ι ς σ υ ν ν ε ν ό η σ ι ν π ρ ο ς ε π ι β ο υ λ ε υ ο μ έ ν ο υ ς τ η ν
ά ν α τ ρ ο π η ν τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Θ ε ϊ λ ή τ υ π α ρ ά γ ο ν τ α ς κ α Ι π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς
Ι Η δ ι α μ ά χ η π ρ ο ε λ ά μ β α ν ε ο ύ τ ω σ ο β α ρ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ α τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ
Γ ό ρ τ υ ν ο ς ε π ι μ έ ν ο ν τ ο ς ν α π ε ρ ι λ ά Ί ε Ι ς τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ ο υ μ ό
ν ο ν τ ο ν Δ ι α λ η σ μ α ν ά λ λ α κ α Ι π ά ν τ α ς τ ο υ ς ε Ι ς τ η ν Ά ν ά π λ α σ ι ν ν α κ α τ α
Κ ρ ι δ ε κ α Ι α υ τ ο τ ο π ε ρ ι σ δ ι κ ό ν ι ο μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Θ ε ό κ λ η τ ο ς δ ε ξ ι ω ς τ ό τ ε
χ ε ι ρ ι σ θ ε Ι ς τ ο ζ ή τ η μ α ε π ε ι σ ε τ ο υ ς π ε ρ Ι τ η ν Ά ν ά π λ α σ ι ν ν α ύ π ο γ ρ ά ψ ω σ ι
δ ή λ ω σ ι ν δ ι α τ η ς ό π ο ί α ς ά ν ε γ ν ω ρ ί ζ ε τ ο έ ξ έ ν ο ς μ ε ν Ο τ ι ή σ υ ν ε χ η ς ε ί α κ ο ι
ν ω ν ί α ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι έ ξ ε τ έ ρ ο υ δ έ ο τ ι π ρ ο α υ τ η ς ν η σ τ ε ί α ά π ο τ ε λ ε ί ε θ ο ς Ι ε
ρ ό ν τ ο υ ό π ο ί ο υ δ ε ν π ρ ο ε τ ί θ ε ν τ ο α υ τ ο ι ν α κ η ρ ύ ξ ω σ ι τ η ν ά έ τ η σ ι ν Μ ε Ο
π Ρ ο ς , ι κ α ν ο π ο ί η σ ι ν κ α Ι τ ο υ ε π ί σ κ ό π ο υ Γ ό ρ τ υ ν ο ς σ υ γ κ α τ ε τ έ η 0­
π ω ς ύ π ο γ ρ α ψ η κ α Ι ε γ κ ύ κ λ ι ο ς σ υ ν ο δ ι κ ή ε Ι ς τ η ν δ π ο ί α ν γ ε ν ι κ ω ς σ υ ν ι
σ τ α τ ο π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ς κ α Ι ν η σ τ ε ί α κ α Ι ε Ι ς ε κ ε ί ν ο υ ς
ε τ ι τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν ο ί τ ι ν ε ς σ υ χ ν ό τ ε ρ ο ν π ρ ο σ ή ρ χ ο ν τ ο ε Ι ς τ η ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν
σ 29 - 30).
Ο ύ τ ω ς ή ε μ π ά ε ι α κ α Ι ο λ ί γ η π α ι δ ε ί α έ ν ο ς ε π ι σ κ ό π ο υ ε γ έ ν ε τ ο α Ι
τ ί α ν α π α ρ ο υ σ ι α σ θ ϋ μ ί α σ ύ ν ο δ ο ς ά γ ν ο ο υ σ α τ η ν κ α ν ο ν ι κ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς κ α Ι π ρ ο κ α λ ο υ σ α σ ύ γ χ υ σ ι ν ε ν α ε π ρ ε π ε ν α ε π ι κ ρ α τ ϋ π λ ή ρ η ς ε Ι ρ ή ν η
κ α Ι τ ά ξ ι ς Τ ο ν ί ζ ω τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ ι ό τ ι ε α ν η λ ή ε υ ο ν ε Ι ς τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ω ν ο Ι .
σ ι ν τ ά κ τ α ι τ η ς ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ 1905 κ α Ι ύ π ο τ η ν λ έ ξ ι ν σ υ χ ν ό τ ε ρ ο η η ν ό ο υ ν
κ α Ι τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς τ ό τ ε γ ε ν ν α τ α ι δ ι α υ τ ο υ ς τ ο ε ξ η ς τ ρ α
γ ι κ ο ν ε ρ ώ τ η μ α Δ ι α τ Ι δ ε ν έ τ ή ρ ο υ ν κ α Ι ο Ι Τ δ ι ο ι δ π α ε ε ώ ρ ο υ ν δ ι α τ ο υ ς π ι
\ "
-
22
σ ο ύ ς ώ ς ύ π ο χ ρ ε ω ι κ α κ α Ι ά ν α γ κ α ϊ α ε φ ο σ ο ν κ α Ι Ι π ρ ο σ ή ρ χ ο ν τ ο σ υ ν ε
χ ώ ς Μ ή π ω ς ε π ε ι δ η η σ α ν κ λ η ρ ι κ ο ί Μ α α ύ τ ο έ ρ μ η ν ε υ ό μ ε ν ο ν σ η μ α ί ν ε ι ο τ ι
ε Ι ς τ ο ύ ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς ε π ε τ ρ ά π η ν ά π α ρ α ν ο μ ο ύ ν (!), ο π ε ρ Κ α Ι ά κ ο υ ό μ ε ν ο ν
μ ό ν ο ν π ρ ο κ α λ ε τ η ν ά π ο σ τ ρ ο ψ Ί ν τ ο υ σ ώ φ ρ ο ν ο ς ά κ ρ ο α τ ο ύ Δ ι α ν α μ η λ έ γ ω
ο μ ω ς ε π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ Ι δ ι κ ά ς μ ο υ σ κ έ ψ ε ι ς σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω κ α τ ω τ έ ρ ω τ ί
α ν α φ έ ρ ε ι σ χ ε τ ι κ ώ ς ε π α ύ τ ο υ δ π ρ ώ τ ο ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ς ά ρ χ η γ ο ς ώ ν Κ ο λ λ υ ά
δ ω ν δ π ο λ ύ ς ε ν γ ν ώ σ ε ι κ α Ι ά ρ ε τ ϋ Ν ε ό φ υ τ ο ς δ Κ α υ σ ι κ α λ υ ί τ η ς
J
Κ α Ι π ο ύ τ ω ν Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν ώ ρ ί σ Τ η π ο τ ε ο Ι μ ε ν Ι ε ρ ε ϊ ς ν α μ η ν η
σ τ ε ύ ο υ ν ο Ι δ ά λ λ ο ι ν α Υ η σ τ ε ύ ο υ ν τ α γ ε ν ι κ ώ ς κ α Ι δ ι ο λ ο υ ς ε π ι τ ρ ε π ό μ ε ν α
η ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν α ε ν τ ω ν δ π ο ί ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι κ α Ι ή ν η σ τ ε ί α ώ ς κ α Ι ή κ α τ ά λ υ
σ ι ς α ύ τ η ς δ ε ν ξ ε χ ω ρ ί ζ ο υ ν π ρ ό σ ω π α ω σ τ ε ε Ι ς τ ο υ ς μ ε ν ν α ε π ι τ ρ έ π ο υ ν ε Ι ς
δ ε τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς ν α μ η ε π ι τ ρ έ π ο υ ν ά λ λ ε χ ο υ ν κ α ν ο ν ι σ δ ι ο λ ο υ ς π α ρ ο
,.
μ ο ι ω ς
) Έ α ν λ ο ι π ο ν ε Χ Ό ά π α γ ρ ε υ ι ν α κ α τ α λ ύ η δ Ι ε ρ ε ύ ς π ω δ ε ν ε ν τ ρ έ
π ε τ α ι η μ ά λ λ ο ν π ώ ς δ ε ν π ά ε ι ν α κ ρ υ φ κ ά π ο υ δ α ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν α π ρ ά τ τ ω ν
π α π α ς Δ ι ό τ ι τ ο ν α λ έ γ υ ε γ ω ε μ α ι π α π α ς κ α Ι δ ε ν ύ π ο χ ρ ε ο υ μ α ι ν α ν η
σ τ ε ύ ω τ ο υ τ ο ο υ δ έ ν ί λ λ ε ν α ι π α ρ α σ α ν ν α λ έ υ ε Ι ς ε μ έ τ ο ν π α π α έ π ι
τ ρ έ π ε τ α ι ν α π ρ ά τ τ ω τ α ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν α π ρ ά γ μ α τ ο ς τ ο υ δ π ο ί ο υ τ ί ά λ λ ο ε λ ε
ε ν α ι π α ρ α λ ο γ ώ τ ε ρ ο ν
Έ α ν π ά λ Ι Ν ε Π ρ έ π ε α υ ι -t}. κ ο ι ν ω ν ί α δ η λ κ α Ι α ν ε υ ν η σ ε ί α ς δ ι α τ Ι
λ ο ι π ο ν κ α Ι ε κ π ο ί ο υ δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς τ Δ δ ι σ λ ο υ ς κ ο ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ϊ μ ό ν ο ν δ ι
έ α υ τ ό ν
>Tb λ ε γ ό μ ε ν ο ν δ κ ο π ι ω ν γ ε ω ρ γ ο ς π ρ έ π ε ι π ρ ώ τ ο ς ν α μ ε τ α λ α μ ά ν υ
τ ω ν κ α ρ π ώ ν τ ο υ κ ό π ο υ τ ο υ έ τ έ θ η ά ν τ Ι τ ο υ α ύ τ α π ο υ δ ι δ ά σ κ ε ι ι ς τ ο ύ ς
ά λ λ ο υ ς ν α π ρ ά τ τ ο υ ν π ρ έ π ε ι α υ τ ο ς δ ί δ ς ν α ε Τ ν α ε φ α ρ μ ο σ τ ή ς κ α α τ ο ν
ά γ ι ο ν Κ ύ ρ ι λ λ ο ν Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Σ υ ν ε π ώ ς κ α Ι κ α τ ά ν ά γ κ η ν η δ ί ε ρ ε ύ ς
π ρ ώ τ ο ς Τ α έ φ α ρ μ ό ζ η τ η ν ν η σ τ ε ί α ν π ο ύ δ ι δ ά σ κ ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν ο Ι ά λ λ ο ι Τ ι δ ε ν
α Κ α τ α ν α γ κ ά ζ υ τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς ν α τ η ρ ο υ ν π α ρ α τ ο υ ς κ α ν ό ν α ς σ σ α α υ τ ο ς δ έ ν
έ φ ή ρ μ ο σ ε ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς Ο π ό τ ε ε α ν ε κ ε ί ν ο ς δ ε ν ν η σ τ ε ύ υ τ ε ο Ι ά λ λ ο ι
ύ π ά ρ χ ε ι α ν ά γ κ η ν α ν η σ τ ε ύ ν τ ο Σ ά β β α τ ο ν κ α Ι τ η ν Κ υ ρ ι α κ η ν κ α Ι γ ε ν ι κ ώ ς
τ α ς έ ο ρ τ α σ ί μ ο υ ς μ έ ρ α ς ο π ο υ ύ π ά ρ χ ε ι κ α τ ά λ υ σ ι ς ά ν τ ω έ τ ω ς μ ά λ ι σ τ α σ
π ω ς τ α ς ν η σ τ η σ ί μ ο υ ς τ ώ ν ή μ ε ρ ώ ν ν η σ τ ε ύ ο υ ν ο Ι π ι σ τ ο ί ο ύ τ ω ς κ α Ι τ α ς έ π ι
τ ρ ε π ο ύ σ α ς κ α τ ά λ υ σ ι ν i}d κ α τ α λ ύ ο υ ν Ο Χ Ι Μ Ο Ν Ο Ν Δ Η Λ Α Δ Η Ο Μ Η Κ Ο Ι
Ν Ω Ν Ω Ν Α Λ Λ Α Κ Α Ι Ο Μ Ε λ Ω Ν Ν Α Μ Ε Τ Α Λ Α Β Η
Ο ύ τ ω ς ο ύ τ ε τ α ς ή μ έ ρ α ς π ο ύ ε ξ α ρ τ α τ α ι α π ο ή μ α ς ν α τ α ς ν η σ τ ε ύ ο
μ ε ν Τ ι ο χ ι ε ν ν ο ώ τ η ν Δ ε υ τ έ ρ α ν Τ ρ ί τ η ν κ α Ι Π έ μ π τ η ν π ά σ β ί π ρ έ π ε ι
ν α α ς ν η σ τ ε ύ ω μ ε ν ε κ τ ο ς λ ό γ φ έ π ι τ ι μ ί ο υ Δ Ε Ν Ε Ν Ν Ο Ω Ε Ν Ε Κ Α Τ Η Σ
Θ Ε Ι Α Σ Κ Ο Ι Ω Ν Ι Α Σ Π Ο Τ Θ Α Λ Α Β Ω Μ Ε Ν λ λ α δ ι α κ ά τ ι π ο ύ ή μ α ρ
τ ή σ α μ ε ν κ α Ι τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι ome τ α ύ π ο τ ω ν Ι ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν έ ν τ ε λ λ ό μ ε ν α
.; ι
23
έ ξ α ρ τ α τ α ι α π ο τ ο γ ο ϋ σ τ ο μ α ς ν α τ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν η Ο ι χ ι ο υ τ ε π ά λ ι ν τ α ε ξ α ρ
τ ώ μ ε ν α ά π α τ η ν έ λ η σ ί ν μ α ς ε ί μ ε α ή ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι ο π ω σ δ ή π ο τ ε ν α έ φ α ρ
μ ό σ ω μ ε
Δ ι α ν α σ ο ϋ ά π ο δ ε ί ξ ω ο μ ω ς ά κ ό μ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν τ ο α τ ο π ο ν τ ο υ σ υ ν
τ ά κ τ ο υ τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω α ρ ρ ο υ τ η ς Φ Ω Ν Η Σ μ ε τ ο ν α ε π ι κ α λ ε σ η τ η ν ε γ κ ύ
κ λ ι ο ν τ ο υ 1905 π ρ ο ς ε ν ί σ χ υ σ ι ν κ α Ι α π ό δ ε ι ξ ι ν τ ω ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ω ν τ ο υ
ά π ό ψ ε ω ν σ ο ϋ γ ρ ά φ ω κ α Ι τ α έ ξ η ς
Έ α ν π α σ α σ υ ν ο δ ι κ η ε γ κ ύ κ λ ι ο ς ά π ε τ έ λ η ά λ ά η τ ο ν ε κ φ ρ α σ ι ν τ η ς δ ι
δ α σ κ α λ ί α ς τ η ς Ε κ λ η σ ί α ς - δ ι ό τ ι ώ ς τ ο ι α ύ τ η μ α ς τ η ν ε π α ρ ο υ σ ί α σ ε ν ο σ υ ν
τ ά κ τ η ς τ ο ύ ά ν α ι ρ ο υ μ έ ν ο υ α ρ ρ ο υ - τ ό τ ε τ ο ν ε ρ ω τ ω μ ε ν π ω ς α ϊ ά π ο φ ά σ ε ι ς
τ ω ν Ο ί κ π α τ ρ ι α ρ χ ω ν Γ α β ρ ι η λ κ α Ι Π ρ ο κ ο π ί ο υ α ϊ κ α α δ ι κ ά σ α σ α ι τ ο π ε ρ Ι
σ υ ν ε χ ο ϋ ς -&. μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ε ρ γ ο ν -coov ά γ ί ω ν Μ α κ α ρ ί ο υ - Ν ι κ ο δ ή μ ο υ έ π ι β α
λ ο ϋ σ α ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς β α ρ ύ τ α τ α ε π ι τ ί μ ι α κ α Ι ε ί ς τ ο υ ς τ ο λ μ ή σ α ν τ α ς -cTjv α ν ά
γ ν ω σ ί ν τ ο υ κ α τ ε φ Ρ ο ν ή -& η ο α ν ύ π ο Τ υ δ ι α δ ό χ ο υ τ ω ν Ν ε ο φ ύ τ ο υ
τ ο ϋ Ζ ά θ ω ώ σ α ν ο ς π α ν η γ υ ρ ι κ ω ς μ ε τ α τ η ς σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ τ ο ά ν ω τ έ ρ ω ε ρ
γ ο ν ο π ε ρ κ α Ι έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ α ν ώ ς π ά ν υ ψ ι χ φ ε λ ε ς κ α Ι σ ω τ ή ρ ι ο ν π ω ς
1i ε γ κ ύ κ λ ι ο ς τ ο υ 1878 τ η ς Ι Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ή κ α τ α δ ι κ ά σ α σ α τ ο ν τ ρ ό
\-'
π ο ν π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ε ί ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ ω ν ό π α δ ω ν τ ο υ Μ α κ ρ ά κ η α ν α ι ρ ε ί τ α ι
ύ π α τ η ς τ ο υ ε τ ο υ ς 1886 σ υ ν ο δ ι κ η ς ε γ κ ρ ί σ ε ω ς δ ι η ς έ π ε υ λ ο γ ε ί τ ο ή ε π α ν έ κ
δ ο σ ι ς τ ο ϋ π ε ρ Ι σ υ ν ε χ ο υ ς -&, μ ε τ α λ ψ ε ώ ς ε ρ γ ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ι σ έ ν τ ο ς μ ά λ ι σ τ α
ώ ς λ ί α ν χ ρ η σ ί μ ο υ κ α Ι ώ φ ε λ ί μ ο υ δ ι α τ ο χ ρ ι σ τ ε π ώ ν υ μ ο ν π λ ή ρ ω μ α ε ν ψ ώ ς
γ ν ω σ τ ό ν τ ο ε ν λ ό γ φ ε ρ γ ο ν π λ έ κ ε ι τ ο υ ς ώ ρ α ι ο τ έ ρ ο υ ς ύ μ ν ο υ ς δ ι α τ ο υ ς κ α Ι
κ α -& η μ έ Ρ α ν ε ί σ έ τ ι δ υ ν α μ έ ν ο υ ς ν α μ ε τ α λ ά μ ά ν ο υ ν κ α Ι σ υ ν ε π ω ς μ ό ν ο ν
δ ι έ γ κ ρ α τ ε ί α ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς ώ ς δ η λ α δ η κ α Ι ο ι κ λ η ρ ι κ ο ί
π ω ς ε π ί σ η ς δ π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ά ν ι μ ο ς Κ ω ν λ ε ω ς ε π ε κ ύ ρ ω σ ε τ ο β ι
δ λ ί ο ν π ε ρ Ι σ υ ν ε χ ο υ ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς τ ο υ Κ Δ ι α λ η μ α ε ν φ π ρ Ι ν 2 ε τ η ώ ς
π α ρ η κ ο λ ο ύ η σ α ς 1) ε γ κ ύ κ λ ι ο ς τ ο υ 1905 ε Τ χ ε σ υ γ γ ρ α φ η ε ί δ ι κ ω ς π ρ ο ς κ α τ α
π ο λ έ μ η σ ι ν τ ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τ ο υ ν ω τ έ ρ ω ε ρ γ ο υ ο π ε ρ ε ν ο μ ί ζ ε τ ο ώ ς κ α κ ό
δ ο ξ ο ν Κ α Ι σ υ ν ε χ ί ζ ο μ ε ν Έ α ν δ σ υ ν τ ά κ τ η ς τ ο υ ν ω τ έ ρ ω α ρ ρ ο υ η ς Φ Ω
Ν Η Σ π ι σ τ ε ύ ε ι ο τ ι π α σ α σ υ ν ο δ ι κ η ε γ κ ύ κ λ ι ο ς τ υ γ χ ά ν ά λ ά θ η τ ο ς κ α Ι δ ι κ α ί α
τ ό τ ε Δ Ι Α Τ Ι Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ι τ α ς σ υ ν ο δ ι κ α ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν ε τ ω ν 1926,
1935, 1950, 1951 τ η ς Ι Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α ω ν δ π ο ί ω ν ά π ο φ ά σ ε ω ν
ο ϊ Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι ε χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ ο ώ ς σ χ ι σ μ α ι κ ο Ι κ α Ι κ α ρ υ ν τ
ο ϊ ά ρ χ ι ε ρ ε ί ς τ ω ν " Ο ύ χ Ι δ ι ό τ ι ά ν τ ε φ έ ρ ο ν τ ο π ρ ο ς τ α ς ί ε ρ α ς π α ρ α δ ό ε ι ς
κ α Ι τ η ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ά λ ή ε ι α ν
Δ ι α τ ο ϋ τ ο ά κ ρ ι β ω ς ά γ α π η τ ε Ι ω ά ν ν η ά ν α ι φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς ο λ α ς τ α ς
12. θ ε ο δ ο σ Ι ο υ Α γ ι ο π α υ λ Ι τ ο υ Μ ο ν α χ ο ύ Ό Α γ ν ο η μ έ ν ο ς Θ η σ α υ ρ ό ς σ 58, θ ε σ
σ α λ ο ν Ι κ η
24
σ υ ν ο δ ι κ α ς ά π ο φ ά σ ε ι ς ά κ ό μ η κ α ι τ ώ ν λ ε γ ο μ έ ν ω ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ώ ν σ υ ν ό δ ω ν
α ι σ χ ύ Ό α υ τ ο τ ο δ π ο ί ο ν π ρ ο α ι ώ ν ω ν π ο λ λ ώ ν δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε ν δ μ έ γ α ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς
δ Σ τ ο υ δ ί τ η ς Σ ύ ν ο δ ο ι τ ο ί ν υ ν ο υ τ ο τ ο ά π λ ώ ς σ υ ν ά γ ε σ α ι Ι ε ρ ά ρ χ α ς τ ε κ α Ι
..
Ι ε ρ ε ί ς κ α ν π ο λ λ ο ι cI>aLY, ά λ λ α κ α ι τ ο ε ν ο ν ό μ α τ ι Κ υ ρ ί ο υ έ ν τ Ό ε ι ρ ή ν υ
κ α t φ υ λ α κ 11 τ ώ ν κ α ν ό ν ω ν κ α Ι τ ο δ ε σ μ ε ί ν κ α Ι λ ύ ε ι ν ο ύ χ ώ ς ε τ υ
χ ε ν ά λ λ ω ς δ ο κ ε ί τ η ά λ η θ ε ί κ α ι τ φ κ α ν ό ν ι κ α Ι γ ν ώ μ ο ν ι τ η ς ά κ ρ ι β ε ί α ς
Σ υ ν ε π ώ ς τ ο ά ν ω τ έ ρ ω ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ ώ ν ε γ κ υ κ λ ί ω ν ω ς δ η ε ν μ η ε π ι τ ρ ε π ο υ
σ ω ν σ υ ν ε χ η {}. μ ε τ ά λ η ψ ι ν δ ι έ γ κ ρ α τ ε ί α ς κ α Ι μ ό ν ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι ά ν α λ η θ ε ς κ α Ι
, ,
α π ο ρ ρ ι π τ ε ο ν
Ο ύ δ ε μ ί α δ ι α φ ο ρ ά κ λ ή ρ ο υ κ α ί λ α ο ύ
, Έ π ε ι δ η π ο λ λ ά κ ι ς τ ο ν ί ζ ω Ο Τ Ι δ ε ν ύ φ ί σ τ α τ α ι ο υ δ ε μ ί α δ ι α φ ο ρ α μ ε τ α ξ υ
κ λ ή ρ ο υ κ α Ι λ α ο υ ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς π ρ ο ς τ ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε Ι ς τ ο ε ί ο ν μ υ σ τ ή
ρ ι ο ν κ α Ι έ π ι υ μ ω ν ν α μ η α φ ή σ ω α ν α π ό δ ε ι κ τ ο ν κ α Ι τ ο ν λ ό γ ο ν μ ο υ τ ο ύ τ ο ν
σ ο υ π α ρ α έ τ ω κ α τ ω τ έ ρ ω τ η ν σ χ ε τ ι κ η ν δ ι δ α χ η ν τ ω ν ά γ ί ω ν σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν τ ο ϋ
π ε ρ Ι σ υ ν ε χ ο ύ ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ε ρ γ ο υ
Ι Τ π ά ρ χ ο υ σ ι τ ι ν ε ς ε ύ λ α ε ί ς ο Ι δ π ο ί ο ι μ η ε Ι δ ό τ ε ς τ α ς Γ ρ ά φ ά ς σ τ α ν
Τ δ ω σ ι χ ρ ι σ τ ι α ν ό ν τ ι ν α ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν Ό σ υ χ ν ά τ ο ν ε μ π ο δ ί ζ ο υ ν κ α Ι τ ο ν ό ν ε ι
δ ί ζ ο υ σ ι λ έ γ ο ν τ ε ς ο η ω ν Ι ε ρ έ ω ν ε ί ν α τ ο υ τ ο ϊ δ ι ο ν α ν έ λ τ ι ς ν α κ ο ι ν ω ν ϋ ς
σ υ χ ν α γ ί ν ο υ κ α Ι σ υ Ι ε ρ ε ύ ς Π ρ ο ς ο υ ς ο ι ο ύ τ ο υ ς ά π ο κ ρ ι ν ό μ ε θ α ο χ ι λ ό γ ι α
Ι δ ι κ ά μ α ς α λ λ α ώ ν ά γ ί ω ν Γ ρ α φ ώ ν Ι ε ρ ώ ν σ υ ν ό δ ω ν κ α Ι τ ώ ν κ α τ α μ έ ρ ο ς
ά γ ί ω ν κ α Ι δ ι δ α σ κ ά λ ω ν η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Κ α Ι λ έ γ ο μ ε ν Ο Τ Ι τ ο ά ξ ί ω μ α ώ ν Ι ε
ρ έ ω ν ε ί ν α ι δ ι α ν α π ρ ο σ φ έ ρ ω σ ι κ α Ι ε λ ε ι ώ ν ω σ ι τ α ε ί α δ ώ ρ α ω ς ο ρ γ α ν α
δ ι α η ς ε π ι φ ι ή ε ω ς τ ο υ ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α Ι δ ι α τ Ι μ ε σ ι τ ε ύ ω σ ι π ρ ο ς τ ο ν
Θ ε ο ν δ ι α ο ν λ α ό ν ε τ ι δ ε κ α Ι α ς ά λ λ α ς Ι ε ρ ο π ρ α ξ ί α ς τ α ς δ π ο ί α ς δ ε ν ή μ π ο
ρ ε ί ν α έ ν ε ρ γ ή σ υ ά λ λ ο ς τ ι ς Ε ν τ φ κ α ι ρ φ τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς δ η λ α δ η ο τ α ν έ
λ ο υ ν ν α μ ε τ α λ ά β υ ν Κ Α Μ Μ Ι Α Ν Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ν δ ε ν ε χ ο υ ν ο Ι Ι ε Ρ ε ί ς
ά π ό τ ο υ ς λ α i: κ ο υ ς η μ ο ν α Χ Ο ύ ς ε Ι μ η μ ό ν ο ν α ύ τ η ν ο τ ι ο Ι
μ ε ν μ ε α δ ί δ ο υ σ ι ν ο Ι δ ε λ α ϊ Ι μ ε έ χ ο υ σ ι κ α Ι Ο Τ Ι ο Ι μ ε ν Ι ε ρ ε ί ς μ έ σ α ε Ι ς ';0
η μ α κ α Ι ά μ έ σ ω ς χ ω ρ Ι ς τ η ν Ι ε ρ α ν λ α β ί δ α ο Ι δ ε λ α ϊ κ ο Ι κ α Ι μ ο ν α χ ο Ι ε ξ ω τ ο υ
β ή μ α τ ο ς Κ α Ι ε μ μ έ σ ω ς δ ι α η ς ί ε ρ α ς λ α β ί δ ο ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ σ ι ν Κ α Ι κ α τ α
λ ή γ ο υ ν π ε ρ α ι τ έ ρ ω <.'0 σ ο ι δ ε t ε Ρ ε ί ς δ ε ν μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν
τ ο υ ς μ ε τ ε υ λ α 6 ε ί α ς κ α Ι π ί σ τ ε ω ς π Ρ ο σ ε Ρ Χ ο μ έ ν ο υ ς
Χ Ρ ι σ τ ι α ν ο υ ς έ ι ς τ η ν {} ε ί α ν κ ο ι ν ω ν ί α ν ω ς Φ Ο Ν Ε Ι Σ
κ Ρ ί ν ο ν τ α ι ι π ό τ ο ϋ Θ ε ο ϋ κ α {} ω ς ε ί ν α ι γ ε γ Ρ α μ μ έ ν ο ν '
ε ι ς τ b ν π Ρ ο φ Τ ι τ η ν Ω σ η ι •. σ 78 - 80).
ι ο δ ε γ ν ω σ τ ό ς μ α ς Ν ε ό φ υ τ ο ς σ τ ο ι χ ω ν τ ο ί ς π ρ ο α ύ τ ο υ ά γ ί ο ι ς κ α Ι τ η
κ α ν ο ν ι κ Τ Ι δ ι δ α χ η τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ρ ι μ έ ω ς ε λ έ γ χ ε ι ο υ ς Ι ε ρ ε ί ς ε κ ε ί ν ο υ ς ο Ι
, ••
25
δ π ι α ρ ν ο ύ ν τ α ι τ η ν μ ε τ ά δ ο σ ι ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν ε Ι ς τ α υ ς π ι Ο τ ο ύ ς ε ν ε κ α π ο ι
κ Ι λ ώ ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ν λ ό γ ω ν ε ν φ π ε ρ ί π τ ω σ ι ς κ ω λ ύ μ α τ ο ς δ ε ν ύ φ ί σ τ α τ α ι
Ή λ ο ι π ο ν α δ ε σ υ fta. μ ε τ α λ ά Ό ς γ ρ ά φ ε ι π ρ ο ς τ ο ν Ι ε ρ έ α η α ν α
μ ε τ α λ ά Ό ς π ρ έ π ε ι ν α μ ε τ α δ ώ σ η ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν κ α ι ε Ι ς τ ο υ ς δ μ ο ί ο υ ς π ρ ο ς
σ ε π ι σ τ ο ύ ς ο Ι δ π ο ί ο ι δ ι α τ η ς μ ε τ α ν ο ί α ς κ α α ι ρ ό μ ε ν ο ι γ ί ν ο ν τ α ι κ α ι ά ξ ι ο ι
π ρ ο ς ύ π ο δ ο χ η ν τ ο ύ τ ο υ ... Κ α Ι α ν ε Τ ν α ι τ ο ι ο ύ τ ο ς δ ι α σ ε π α ς δ έ κ κ λ η σ ι ζ ό
μ ε ν ο ς λ α ό ς ο μ ο ι ο ς δ η λ α δ η π ρ ο ς τ ο ν ε ν τ φ ε ύ α γ γ ε λ ί φ δ μ α ρ τ ω λ Ο ν τ ε λ ώ ν η ν
π ο ί ο υ ς λ ο ι π ο ν κ α Ι π ρ σ κ α λ ε ς δ ι α τ ο ύ Μ ε τ α φ ό β ο υ Θ ε ο ύ π ί σ τ ε ω ς κ α ι α
γ ά π η ς ); Μ ή π ω ς ε Τ ν α ι ft έ α τ Ρ ο ν ή Έ κ Κ ο λ η σ ί α Π Ρ ό σ ε
Χ ε Φ α Ρ ι σ α ί ε ύ π ο κ Ρ ι τ ά ... , μ ή π ω ς α ύ τ ο ς δ π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ μ ε ν ο ς ύ π ο
σ ο ύ λ α ό ς ό ς ν α ή τ ο ά μ α ρ τ ω λ ο ς κ α ι ο μ ο ι ο ς π ρ Ο ς τ Ο ν τ ε λ ώ ν η ν κ α τ έ λ Ό ε κ
τ ο ύ ν α ο ύ δ ε δ ι κ α ι ω μ έ ν ο ς κ α ί τ ο ι δ ε ν α μ ε τ α λ ά Ό π α ρ α σ ύ σ σ τ ι ς μ ι μ ο ύ μ ε
ν ο ς τ ο ν Φ α ρ ι σ α ί ο ν π ρ ο σ ε ύ χ ε σ α ι ε ν ε π ά ρ σ ε ι κ α Ι μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ς ώ ς δ η ε ν
ά ξ ι ο ς Κ α Ι λ έ γ ω τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι δ ι α τ η ν Ι δ ι κ ή ν σ ο υ τ ρ ι σ ε π ά ρ α τ ο ν ν ο μ ο ε σ ί α ν
τ η ς α ρ α ι α ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς σ τ έ κ ε τ α ι ά μ ε τ ό χ ω ς κ α Ι π ε ρ ι φ ρ ν η τ ι κ ω ς € ν ώ Π Ι ν
τ ω ν ά χ ρ ά ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν π α ρ α δ ι α τ α ς ά μ α ρ τ ί α ς τ ο υ
Τ α ύ τ α γ ρ ά φ ο υ ν ο Ι α γ ι ο ι κ α Ι δ ι δ ά σ κ α λ ο ι τ ω ν Ι ε ρ ω ν λ ο γ ί ω ν δ ι ό τ ι γ ν ω
\.'
ρ ί ζ ο υ ν κ α λ ώ ς ο τ ι ο ύ τ ε ά γ ι ώ τ ε ρ ο ι ο ύ τ ε ά ξ ι ώ τ ε ρ ο ι γ ί ν ο ν τ α ι ο Ι Ι ε ρ ε ί ς τ ω ν
κ ο σ μ ι κ ώ ν λ ό γ φ τ η ς Ι ε ρ ω σ ύ ν η ς κ α Ι μ ό ν ο ν fH Ε κ κ λ η σ ί α π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ δ ι α τ η ν
π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν δ ε ν δ ι έ κ ρ ι ν ε ν Ι ε ρ ε ί ς ά π ο λ α ί κ ο ύ ς ά λ λ έ κ
- π ά ν τ ω ν ά π ή τ η σ ε ν χ ι τ ω ν α γ ά μ ο υ ή τ ο ι τ η ν μ η ϋ π α ρ ξ ι ν π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ κ ω
λ ύ μ α τ ο ς κ α Ι ο ύ δ ε ν π λ έ ο ν
Τ ο ν ί ζ ω τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ ι ό τ ι ε Τ ν α ι π ρ ά γ μ α τ ι τ ρ ο μ ε ρ ο ν ε ι ς τ η ν σ η μ ε ρ ι
ν η ν ε π ο χ ή ν μ α ς σ π ο υ μ ε τ α π ο μ ο ύ κ ό π ο υ κ α Ι ά γ ω ν ο ς δ ι α τ η ρ ε ί τ α ί τ ι ς ε ι ς
κ α τ ά σ τ α σ ι ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ς ε γ ρ η γ ό ρ σ ε ω ς κ α Ι δ υ ν α τ ό τ η τ ο ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ε ι ς
τ ο ε ί ο ν μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ν α Φ Ο Β Α Τ Α Ι ν α π λ η σ ι ά σ Ό ε λ ε υ έ ρ ω ς τ ο Ά γ ι ο ν Π ο
τ ή ρ ι ο ν δ ι ό τ ι α τ ο ν ά π ο δ ι ώ ξ Ό π ς fO λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν Ι ε ρ ε ι ς σ σ τ ι ς ά γ ν ω
τ η ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι ε φ α ρ μ ό ζ ω ν ι δ ι κ ά τ ο υ τ υ π ι κ α
Α Ι .,' Γ Ι , '" δ λ ι (')'
π α ρ α λ η ψ υ ε ν τ α α π ο τ ο ν ε ρ ο ν τ α τ ο υ η τ ο ν π α ρ α ε φ ο ν τ ο υ . , α ν α γ
κ ά ζ ε ι τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ε ι ς ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ η ν ά ρ α ι α ν ft. κ ο ι ν ω ν ί α ν ο ύ χ Ι δ ι α λ ό γ ο υ ς
ά μ α ρ τ η μ ά τ ω ν ά λ λ α ε ν ε κ α Ι δ ι κ ω ν τ ο υ π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α Ι τ υ π ι κ ω ν
Ο ϋ τ ω β ά σ ε ι τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ί μ ω ν ή π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς κ α τ α τ η ν Κ υ ρ ι α
κ η ν ε Ι ς τ ο Π ο τ ή ρ ι ο ν τ η ς Ι ω η ς τ η ν κ α τ ε ξ ο χ η ν δ η λ α δ η ή μ έ ρ α τ η ς ε ί α ς
Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς ε ω ρ ε ί τ α ι κ α ι ν ο τ ο μ ί α κ α Ι ά σ έ β ε ι α (!), ώ ς ε π ί σ η ς κ α Ι τ ο
σ υ χ ν ω ς μ ε τ α λ α μ ά ν ε ι ν π ρ ά γ μ α τ α δ η λ α δ η τ α δ π ο ί α κ α τ ε ξ ο χ η ν ή Ε κ κ λ η
σ ί α ά π α ι τ ε κ α Ι θ ε ω ρ ε ί ώ ς σ η μ ε α ε ο σ ε ε ί α ς τ ο ύ π ι σ τ ο ύ κ α ι σ ε α σ μ ο ύ π ρ ο ς
, Ι
τ η ν φ ω ν η ν τ η ς
Δ ε ν σ κ έ π τ ο ν τ α ι ο μ ω ς ο Ι ά ν ω τ έ ρ ω Ι ε ρ ε ς κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί ο τ ι κ ά π ο τ ε
δ λ α ο ς α γ ν ω ρ ί σ Ό τ η ν ε ν π ρ ο κ ε ψ έ ν φ ά λ ή ε ι α ν κ Ι τ α κ α τ α π α τ ο ύ μ ε ν α ά σ υ
26
σ τ ό λ ω ς δ ι κ α ι ώ μ α τ ά τ ο υ κ α Ι δ ε ν ;}' avsx1}fi π λ έ ο ν τ η ν α ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω γ η ν
ω ν π ο ι μ έ ν ω ν τ ο υ ο Ι ό π ο ί ο ι ά ν τ Ι ν α τ ρ έ φ ο υ ν τ α λ ο γ ι κ ά τ ω ν π ρ ό β α τ α τ ά ...
λ ι μ ο κ τ ο ν ο ϋ ν κ υ ρ ι ο λ ε Κ τ ι κ ω ς μ ε τ α ς π ρ ο σ ω π ι κ ά ς τ ω ν ί δ ι ο ρ ρ υ μ ί α ς έ ν φ ο Ι
ί δ ι ο ι Δ Ε Ν Π Ρ Α Τ Τ Ο Τ Ν Ο Τ Δ Ε Ν τ ω ν σ σ ω ν ά α Ι τ ϋ ν ά π α υ τ ά ... Π ό
ε ν έ δ ι δ ά χ η σ α ν σ τ ι τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν δ ύ ν α ν τ α ι ν α δ ι α έ τ ο υ ν κ α τ α τ η ν β ο ύ
λ η σ ί ν τ ω ν κ α Ι ο ύ χ Ι κ α τ α τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι τ ω ν ά γ ί ω ν Π α
τ έ ρ ω ν Π ο ί ι ι Ι ε ρ α π α ρ ά δ ο σ ι ς δ μ ι λ ε ί π ε ρ Ι τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω τ υ π ι κ ω ν τ ω ν τ ω ν
κ α ρ π ώ ν τ ο ύ τ ω ν τ η ς κ ρ α υ γ α λ έ α ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς Π ό τ ε α
ε λ ή σ ο υ ν ν α κ α ρ π ω ο ϋ ν τ ο υ ς μ ό χ ο υ ς ά γ ί ω ν ά ν δ ρ ω ν ο ί τ ι ν ε ς ή Υ ω ν ί σ η
σ α ν α χ ρ ι α ί μ α τ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι α τ ρ α ν ώ σ ο υ ν τ ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ
ν φ ά λ ή ε ι α ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ν έ λ ε υ {} έ Ρ α ν ή τ ο ι κ α Ι ά κ ώ λ υ τ ο ν π ρ ο σ έ
λ ε υ σ ι ν τ ω ν μ η έ χ ό ν τ ω ν ε μ π ό δ ι ο ν π ι σ τ ω ν ε ι ς τ ο ν Δ ε ί π ν ο ν τ ο ϋ Θ ε ο ύ
Σ υ ν ε π ώ ς ο Ι Ι ε ρ ε ί ς κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο Ι π ο υ δ ρ ί ζ ο υ ν δ ι α τ ο υ ς μ η ύ ρ ι κ
μ έ ν ο υ ς ε ν έ π ι τ ι μ ί ο ι ς π ι Ο τ ο υ ς ώ ρ ι σ μ έ ν ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς κ α Ι κ α ι ρ α υ ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς
τ ω ν ε ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν Δ ε ν ε τ ε ρ ο ν π ρ ά τ τ ο υ ν π α ρ α ν α π α ρ α β α ί ν ο υ ν κ α τ α
ι ρ ά τ ο ς τ ο υ ς ί Κ α ν ό ν τ α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ύ π ο Κ ε ί μ ε ν ο ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α Ι ο Ι
ί δ Ι Ι ε Ι ς τ ο τ η ς ύ π ο κ Ρ ι σ ί α ς κ ρ ί μ α μ ε τ ο ν α ζ η τ ο ύ ν π ρ ά γ μ α τ α τ α δ π ο ί α

ο ύ τ ε δ ι α τ ο ύ δ α κ τ ύ λ ο υ τ ω ν δ ε ν έ π ι υ μ ο ϋ ν ν α π ρ ι ψ α ύ σ υ ν Έ κ τ ο ς ε α ν
----_._- -­
13. Ό γ ν ω σ τ ο ς ή μ ϊ ν Κ α υ σ ο κ α λ υ ί τ η ς λ ό γ ι ο ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε Ι ς τ ή ν ά ν ω τ έ ρ ω
δ ι α γ ω γ ω ν τ ω ν Ι ε ρ έ ω ν ο ί τ ι ν ε ς ζ η τ ο ϋ ν ά π α τ ο υ ς π ι σ τ ο Ι Ι ς ν η σ τ ε ί α ς τ α ς δ π ο ί α ς ο Ι ί δ ι ο ι
ο ί ι δ ό λ ω ς τ η ρ ο ϋ ν γ ρ ά φ ε ι τ α έ ξ η ς ε Ι ς τ ο ν π ε ρ ί φ η μ ο ν Ν ο μ ο κ ά ν ο ν ά τ ο υ •
. τ ω ν α ρ α ί ε ρ ο υ ο ύ ν τ ω ν ν η σ τ ε ί α ν έ π Ι τ Ό μ ε τ α λ ή ψ ε ι δ η ε ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν α ύ
τ ο Ι μ έ ν μ ή τ η ρ ο ϋ ν τ ε ς έ τ έ ρ ο ι ς δ έ ν ο μ ο ε τ ο ϋ ν τ ε ς ά κ ο ύ ε ι ν μ ο ι μ ο ν ο υ χ Ι δ ο κ ο ϋ σ ι κ α Ι
μ ν τ ο ί ς ν ο μ ι κ ο ϊ ς ο ί ι α ί δ η φ ο ρ τ ί ζ ε τ ε τ ο υ ς ά ν ρ π ο υ ς φ ο ρ τ ί α κ α Ι α Ι Ι τ ο Ι έ ν Ι τ φ δ α κ τ ύ
λ φ ν μ ω ν ο ί ι π ρ ο σ ψ α υ ε τ ε τ ο ί ς φ ο ρ τ ί ο ι ς Κ α Ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω Ε Ι τ ω ν τ ο ϋ Θ ε ο ϋ κ τ ι σ μ ά
τ ω ν ή έ ν τ α ί ς ν β μ ι σ μ έ ν α ι ς η τ α ϊ ς έ φ ή μ ί ν ή μ έ ρ α ι ς μ ε τ ε ί ι χ α ρ ι σ τ Ι α ς μ ε τ ά λ η ψ ι ς
ά π ε Ι ρ γ ε ι (= έ μ π ο δ ί ζ ε ι τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν κ ά λ λ ω ς δ τ ι μ ή ώ ς κ ο ι ν ο ϋ σ α (= μ ο λ ί
ν ο υ σ α ά π ε ί ρ γ ε ι π ω ς ο ύ ν σ u μ ό ν ο ς τ ω ν ά π ά ν τ ω ν ά μ ό λ υ ν τ ο ς
μ ε τ α λ α μ ά ν ω ν ά δ ε ω ς τ ω ν κ α τ α σ ε κ ο ι ν ο ύ ν τ ω ν τ ο υ ς τ ο ύ τ ω ν μ ε τ α λ α μ ά ν τ α ς •.. Ε Ι
δ έ σ έ ο ύ κ ο ι ν ο ί ώ σ π ε ο ο ϋ ν ο ύ δ έ κ ο ι ν ο ί π ω ς ά λ λ ο ι ς τ ά φ ύ σ ε ι ά κ ο ι ν ω τ α κ ο ι ν ο ϊ ς ί Δ ι α
6 ο λ ι κ ή Ο ν τ ω ς ή π Ι ν ο ι τ ο υ ς τ ω ν τ ο ϋ Θ ε ο ϋ κ τ ι σ μ ά τ ω ν ώ ς δ η ε ν κ ο ι ν ο ύ ν
τ ω ν κ α Ι ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς κ α Ι κ α ν ο ν ι κ ς μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ α ς ά π ε Ι ρ γ ε ι ν τ η ς τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν
μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ά ξ ι ά γ α σ τ ο ν μ έ ν γ ά ρ τ ο τ η ς ν η σ τ ε ί α ς χ ρ η μ α ά λ λ ο ύ π α ρ ά τ ο ϋ τ ο έ π ί
μ ε μ π τ ο σ ή τ ω ν χ ρ ω μ ά τ ω ν έ ν τ α ϊ ς έ φ ή μ ί ν κ α Ι τ α ϊ ς μ ε Ύ α ω ν ύ μ ι ς τ ω ν ή μ ε ρ ω ν μ ε τ
ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς μ ε τ ά λ η ψ ι ς Κ α Ι π ά λ ι ν ά λ λ α χ ο ϋ έ μ φ α ν τ ι κ ώ τ ε ρ
π υ σ υ κ α Ι τ ο υ ς έ ν κ υ ρ ι ω ν ύ μ φ μ έ ν μ ε τ α λ α ε ί ν π α ρ α σ κ ε υ α ζ ο μ έ ν ο υ ς τ ο π ρ ο
α ύ τ η ς Σ ά α τ ο ν ν η σ τ ε ύ ε ι ν κ α τ α ν α γ κ ά σ ε ι ς τ ο δ ε Σ ά α τ ο ν μ ή ν η σ τ ε ύ σ α ν τ α ς ά π ε Ι ρ
ξ ε ι ς έ ν τ έ ξ η ς κ ρ ι ω μ φ τ η ς μ ε α λ ή ψ ε ω ς Α λ λ ά ο ύ τ ω ς ω έ λ τ ι σ τ ε κ α τ α τ ο ς
Ι ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς ά φ ο Ρ ι σ μ φ vπ ε υ i}. υ ν ο υ ς α ύ τ ο ύ ς Τ ν α μ ή λ έ γ ω κ α t σ α υ τ Ο ν
κ α τ α σ τ ή σ ε ι ς κ α i}' έ κ ά τ ε Q α ό Ύ Λ ρ Α π ό σ τ ο λ ο ς ο ύ χ ί π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ν η σ τ ε υ έ τ ω
δ ο κ ι μ α ζ έ τ ω φ η σ Ι ν ε κ α σ τ ο ς έ α υ τ ό ν κ α Ι ο ύ τ ω ς έ κ τ ο α ρ τ ο υ έ σ ι έ τ ω κ α Ι τ ο ϋ π ο τ η ρ ί σ υ
π ι ν έ τ ω Δ ο κ ι μ ά ζ ε ι δ έ τ ι ς έ α υ τ ό ν Ο έ σ τ ι δ ό κ ι μ ο ν τ α ύ τ α ν ε Ι Π ε ί ν δ ε κ τ ι κ Ο ν τ ω ν μ υ σ τ η
ρ ί ω ν π ο ι ε ί ο ύ π ά ν τ ω ς έ ν ν η σ τ ε Ι ά π λ ω ς ά λ λ ώ ς έ ν ά λ λ ο ι ς ή μ ί ν π λ α ύ τ ε ρ ο ν π ε π ρ α
27
ύ π ά Ρ Χ Ί Ε ε ρ ο ν ε υ α γ γ έ λ ι ο ν κ α Ι Π η δ ά λ ι ο ν δ ι α υ ο υ ς α δ π ο ί α ο υ ς ε π ι ρ έ
π ο υ ν α λ λ α ν α κ η ρ ύ σ ο υ ν κ α Ι ε ε ρ α ν α π ρ ά ο υ ν α ο υ ς ε ί μ ε α ύ π ό χ ρ ε ο ι
έ α ν μ α ς ε γ ν ώ ρ ι ζ ο ν ο υ ς τ Ι τ λ ο υ ς ω ν α ν ω έ ρ ω β ι λ Ι ω ν ...
Θ ε ί α Κ ο ι ν ω ν ί α κ α ί Ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ς
Π α ρ ο μ ο Ι ω ς ε π ί σ η ς υ γ χ ά ν ε ι λ ί α ν α δ ό κ ι μ ο ς ι δ ι δ α χ η τ η ς η ς π α
ρ α γ ρ ά φ ο υ τ ο ϋ ε ν λ ό γ φ ά ρ ρ ο υ δ μ ι λ ο ύ σ η ς π ε ρ Ι τ η ς α ν α ι α ί α ς έ ξ ο μ ο λ ο γ ή
α ε ω ς π ρ ο ε κ ά σ τ η ς {}, κ ο ι ν ω ν ί α ς Τ ο ϋ τ ο α π α Ι ε ί τ α ι μ ό ν ο ν O1'av ύ π ά ρ
χ ο υ ν π ρ ο ς ε ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ν ά μ α ρ τ ή μ α α μ ε γ ά λ α κ α Ι δ ε ό μ ε ν α ώ ς ε κ τ ο ύ τ ο υ
ε π ι τ ρ α χ η λ ί ο υ Δ ι α α λ ο ι π ά α Λ ε γ ό μ ε ν α σ υ γ γ ν ω σ ά ε ί ν α ι Ι κ α ν η ι κ α τ
Ι δ ί α ν ε κ ζ ή η σ ι ς ύ π ο τ ο υ π ι σ τ ο ϋ τ ο υ ε Ι ο υ ε λ έ ο υ ς κ α Ι τ η ς σ υ γ γ ν ώ μ η ς δ ι α
τ η ς π ρ ο σ ε υ χ η ς Δ ι α τ ο υ τ ο α κ ρ ι β ώ ς λ έ γ ο μ ε ν κ α Ι ε ι ς τ η ν Κ υ ρ ι α κ η ν π ρ ο σ ε υ
χ η ν ι α Ι ά φ ε ς ι μ ί ν τ α ο φ ε ι λ ή μ α τ α ι μ ώ ν δ ι α τ ο ϋ τ ο κ α Ι δ ε ί ο ς Χ ρ υ ό σ τ ο
μ ο ς ε κ ή ρ υ τ ε ν κ α Ι γ α ρ κ α Ι Π Ρ Ο ε υ χ η ς δ ύ ν α μ ι ς ά μ α ρ τ η μ ά τ ω ν φ ύ σ ι ν σ β ε ν
ν ύ ε ι κ α Ι α φ α ν ί ζ ε ι ρ α δ ί ω ς κ α Ι τ α χ έ ω ς π ε ρ Ι α κ α τ α λ ε κ α Ι π ε ρ Ι π ρ ο σ ε υ
\,'
χ η ς α ε ν φ δ Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς ε ι ς τ ο ν π ε ρ Ι μ ε τ α ν ο ί α ς λ ό γ ο ν τ ο υ γ ρ ά φ ε ι
Τ ί ε υ χ ό μ ε υ α tva α φ ε ω σ ι ν ι μ ί ν α Ι ά μ α ρ τ ί α ι Τ α υ α ε χ ο ν τ ε ς ύ π ο ψ ι ν
τ ω ν κ α Ι ο Ι α γ ι ο ι Μ α κ ά ρ ι ο ς κ α Ι Ν ι κ ό δ η μ ο ς α ν α φ έ ρ ο υ ν τ α κ ά τ ω θ ι η μ α ν τ ι
κ α ε ι ς τ ο γ ν ω σ τ ό ν τ ω ν ε ρ γ ο ν
Ώ μ ε γ α λ ε ί α τ α δ π ο ί α ά π ο λ α μ β ά ν ο υ ι ν ο Ι Χ Ρ Ι τ ι α ν ο Ι α π ο τ η ν σ υ
χ ν η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν κ α Ι ε ι ς τ η ν π α ρ ο υ σ α ν ζ ω η ν κ α Ι ε ι ς τ η ν μ έ λ λ ο υ σ α ν Α γ α
π α ς χ ρ ι σ τ ι α ν έ ν α α φ ε ο υ ν κ α Ι τ α π α ρ α μ ι κ ρ α ε κ ε ί ν α σ φ ά λ μ α τ α ο σ α ώ ς
α ν ρ ω π ο ς σ φ ά λ λ ε ι ς ε ί τ ε μ ε τ α ο μ μ α α ε ί τ ε μ ε τ α ώ ί α σ ο υ π λ η ί α ζ ε ε ι ς
τ α μ υ σ τ ή ρ ι α μ ε φ β ο ν κ α Ι σ υ ν τ ε τ ρ ι μ μ έ ν η ν α ρ δ ί α ν κ α Ι έ λ ο υ ν α φ ε ο ϋ ν κ α Ι
σ υ γ χ ω ρ η ο ϋ ν Τ ο ϋ τ ο β ε β α ι ώ ν ε ι δ α γ ι ο ς Ά ν α σ τ ά σ ι ο ς Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς λ έ γ ω ν
ά ν ί σ ω ς κ α Ι σ φ ά λ λ ω μ ε ν ε ί ς τ ι ν α π α ρ α μ ι κ ρ α κ α Ι σ υ γ γ ν ω σ τ α ά μ α ρ τ ή μ α τ α Ί
κ α ο α ν ρ ω π ο ι η μ ε η ν γ λ ώ σ α ν Τ ι μ ε τ α ώ τ ί α Τ ι μ ε τ α ο μ μ ά τ ι ά μ α ς κ α Ι
ά π α τ ώ μ ε ν ο ι π ί π τ ο μ ε ν ε ι ς κ ε ν ο δ ο ξ Ι α ν Τ ι λ ύ π η ν Τ ι υ μ ό ν η ε ι ς κ α ν έ ν α ά λ λ ο
π α ρ ό μ ο ι ο ν α ς κ α τ α κ ρ ί ν ω μ ε ν τ ο ν ε α υ τ ό ν μ α ς κ α Ι α ς ε ξ ο μ ο λ ο γ ο ύ μ ε α ε ι ς
τ ό ν Θ ε ό ν κ α Ι ο ϋ ω ς α ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ω μ ε ν Π Ι τ ε ύ ο ν τ ε ς Ο Τ Ι ι ά γ ί α Κ ο ι ν ω ν ί α
μ α ς κ α α ρ ί ζ ε ι ά π ο τ ο ι α ϋ τ α π α ρ α μ ι κ ρ α ά μ α ρ τ ή μ α Τ ά Ε Ι δ ε κ α Ι κ ά μ ν ο μ ε ν
ά μ α ρ τ ή μ α τ α β α ρ έ α σ α ρ κ ι κ α κ α Ι α κ ά α ρ τ α κ α Ι ε χ ο μ ε ν μ ε τ ο ν ά δ ε λ φ ό ν μ α ς
μ ν η σ ι κ α κ ί α ν μ έ χ ρ ι ς ο Ό μ ε τ α ν ο ή σ ω μ ε ν α π ο τ α τ ο ι α υ τ α ά μ α ρ τ ή μ α τ α α ς μ η
ο λ μ ή σ ω μ ε ν ν α π λ η σ ι ά σ ω μ ε ν ε ι ς τ ο υ ε ί α μ υ σ τ ή ρ ι α σ ε λ 71 κ α Ι 100).,
Κ α Ι δ ι α ν α -roVLcrOVV ε Ι σ έ ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν η ν γ ε ν ο μ έ ν η ν ε Ι ς τ η ν ψ
γ μ ά τ ε υ τ α ι δ ι α τ ω ν ί ι π ε ν α ν τ ί ω ν ο ί ς ά δ ό κ ι μ ο ν α υ τ ό ν κ τ έ σ τ η σ ε ν 11 τ ί ν κ α Ι σ ο Ι
ν η σ τ ε υ τ έ ο ν η ο ό δ ε έ κ ε ί ν ο ι ς ο Ι ς ο ί ι δ ε ν η τ τ ο ν σ ο Ι μ ε ή μ έ ρ α ν μ ε τ α λ η π τ έ ν
28
i
χ η ν ε ύ ε ρ γ ε σ Ι α ν ε κ τ η ς ά φ έ σ ε ω ς τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν π α ρ α π τ ω μ ά τ ω ν δ ι α τ η ς α υ ν ε
χ ο ύ ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ α ί τ η ς π α ρ ε χ ο μ έ ν η ς ο ύ τ ω δ υ ν α τ ό τ η τ ο ς ν α ε ύ ρ ί σ κ ω ν τ α ι
01. π ι α τ ο ί σ υ ν ε χ ώ ς ε ι ς κ α τ ά σ τ α σ ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ς έ γ ρ η γ ό ρ σ ε ω ς κ α Ι κ α α ρ τ η
τ ο ς . π ρ ο σ έ τ ο υ ν :
Α κ ο ύ ε ι ς χ ρ ι σ τ ι α ν έ μ ο υ π ό σ α χ α ρ ί σ μ α τ α λ α μ β ά ν ε ι ς ά π α τ η ν α υ χ ν η ν
κ ο ι ν ω ν ί α ν Ό τ ι κ α Ι τ α π α ρ α μ ι κ ρ α ε κ ε ί ν α ά μ α ρ τ ή μ α τ ά σ ο υ κ α ί τ α σ υ γ γ ν ω
σ τ α σ υ γ χ ω ρ ο ύ ν τ α ι κ α Ι α Ι π λ η γ α ί σ ο υ ί α τ ρ ε ύ ο ν α ι κ α ί γ ί ν ε α α ι ο λ ο ς ί γ ι ή ς
Τ ί ά λ λ ο μ α κ α ρ ι ώ τ ε ρ ο ν ε Τ ν α ι ά π ο τ ο ν α π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ε σ α ι π ά ν τ ο ε ν α μ ε τ α
λ α μ ά ν υ ς κ α Ι μ ε τ η ν 6 ο ή {} ε ι α ν κ α Ι π Ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ η ς
{). μ ε τ α λ ή Ψ ε ω ς ν α ε ύ Ρ ί σ κ ε τ α ι π ά ν τ ο τ ε ε λ ε ύ {} ε Ρ ο ς
, '" , Κ λ λ ' δ ' -,.,
α 11: ο α μ α Ρ τ ι α ς . . α ι π ο ι α α η ε υ α ι μ ο ν ι α μ π ο ρ ε ι ν α ε ι ν α ι μ ε γ α
λ υ τ έ ρ α ά π ο α ύ ή ν σ 72).
Π ρ ο ς τ ί ο μ ω ς α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ά π ο δ ε ί ξ ε ι ς σ τ ι δ ε ν ε Τ ν α ι ά ν α γ κ α ί α 'ti
έ ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ς π ρ ο έ κ ά σ τ η ς -{}. κ ο ι ν ω ν ί α ς μ η ύ π α ρ χ ό ν τ ω ν σ ο β α ρ ώ ν ά μ α ρ τ
μ ά τ ω ν Μ ή π ω ς ο Ι Ι ε ρ ε ί ς δ ε ν π ρ ά τ τ ο υ ν π α ρ ο μ ο ί ω ς τ α π ρ ό σ ω π α δ η λ α δ η τ α
δ π ο ί α π ρ έ π ε ι ν α ε χ ο υ ν ώ ς π Ρ ό τ υ π ο ν ο Ι π ι σ ο ί ε ι ς τ ο ν β ί ο ν τ ω ν α
Π ε ρ ί ν η ε ί ς κ α ί μ ε τ α ν ο ί α ς
ι Ω ς λ ο ι π ο ν δ ύ ν α τ α Ι τ ι ς ν α π ρ ο σ έ ρ χ ε τ α ι ε ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν κ α Ι α ν ε υ π ρ ο η
γ ο υ μ έ ν η ς ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ω ς χ ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ π ε ρ ί α υ γ γ ν ω σ τ ώ ν ά μ α ρ τ η μ ά τ ω ν ο ύ
τ ω δ ύ ν α α ι ν α π ρ ο σ έ ρ χ ε α ι κ α Ι δ ι α μ ό ν η ς η ς ε γ κ ρ α τ ε ί α ς χ ω ρ Ι ς ε ν τ ο ύ τ ο ι ς
ν ά κ α α φ ρ ο ν ϋ τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ φ ε τ ά ν ο ι α χ ω ρ Ι ς ν η σ τ ε ί ά ρ γ ή
κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς ώ ζ α ν ε υ δ η ε ν μ ε τ α ν ο ί α ς π ρ ο σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ς ν ε κ α τ η ς έ γ κ ρ α ε ί α ς
Ό Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς ε ι π ω ν ε ν τ φ β α ύ ο ϋ λ ό γ φ π ε ρ Ι ν η σ τ ε ί α ς ι π ά ν α χ ρ ό ν ο ν
ή ν η σ τ ε ί α ώ έ λ ψ ο ς ε σ τ ι ν δ ε ν σ υ μ π ε ρ ι έ λ α ε ν ε ι ς τ ο ν χ ρ ό ν ο ν α ύ τ ο ν κ α Ι τ α ς
α Κ α τ ω τ έ ρ ω π α ρ α έ τ ο μ ε ν κ α Ι π ά λ ι ν λ ό γ ο υ ς τ ο μ ε γ ά λ ο υ Κ α υ σ ο κ α λ υ ί τ ο υ
Ι ε ρ ο δ ι α κ ό ν ο υ δ ι δ ν ά π δ ε ι κ ί ι ε τ α ι ή ά λ ή ε ι α τ ω ν ά ν ω έ ρ ω λ ό γ ω ν μ α ς κ α Ι ή ••. ά δ ι έ
ξ ο δ ο ς ε Ι ς ν κ α τ α λ ή γ ε ι π ι ς κ λ η ρ ι κ ό ς ο σ τ ι ς α π ε ί ι μ ε ι ν α έ Π ά λ λ ε Ι ς σ ε χ ω ς κ α Ι
ά δ ι ο ρ ί σ τ ω ς Κ Ο ν ω ν ο ί ν τ α Π σ τ ό ν π ρ ά γ μ α τ α τ ω ν δ π ο ί ω ν δ ί δ ι ο ς δ ε ν τ υ γ χ ά ν ε έ φ α ρ μ ο
σ τ ή ς
,
Ο ι δ ε γ α Q ά ν ά Υ κ η τ ο ύ ς μ ε i}' ή μ έ ρ α ν μ ε τ α α μ 6 ά ν ο ν τ α ς
κ α Ι τ ω ν σ Ι γ γ ν ω σ -r: ω ν ά μ α Ρ -r: η μ ά τ ω ν gμ μ ε σ ο ν μ ε i}' ή μ έ Q α Υ
π ο L ε ί σ it α L τ η ν έ ξ α γ ό Q ε u σ ι ν έ π ε Ι Δ α ι ο ι ο Ι μ ε ή μ έ ρ α ν Ι ε ρ ο υ γ ο ε ς
κ α υ χ ή σ ο ν τ α ι ά γ ν η ν ε χ ε ι ν τ η ν κ α ο δ ί α ν ά π α ρ ί ι π ο υ ο ύ δ α ν η μ ί α ή μ έ α ή ζ ω η α ί τ ω ν
έ π Ι τ η ς η ς ά μ α ί α ι ς κ α Ι α ί ι τ ο Ι π ρ ο σ η λ ω μ έ ν ο ι κ α τ α τ ό ν Χ ρ σ ό σ ο μ ο ν ό μ ι λ ε Ι ς
Α π ό σ τ Π έ ο ν κ α Ι Η λ ί α ν τ ό ν π ρ ι φ ή τ η ν τ ό μ α Ί σ 756). Α λ λ α κ α Ι ί ο ι μ ε
ή μ έ ρ α ν Ι ε ρ ο υ ρ γ ο τ ε ς ο ν μ ε ή μ έ ρ α ν κ α Ι έ μ μ έ σ ω ς έ ξ α γ ο ρ ε ί ι ο υ σ ι π ά ν τ ω ς τ α κ α α
δ ι ό ν ο ι α ν ο Τ κ α Ι ώ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ο Ι μ ά λ ι σ τ α π ά ν τ ω ν έ ξ α γ ο ρ ε ύ ε ι ν δ φ ε ( λ ο ν τ ε ς Ν ο
μ ο κ ά ν ω ν φ υ λ 386 β
_
29
έ ο ρ τ α σ ί μ ο υ ς ή μ έ ρ α ς ο ύ τ ε ε π ί σ η ς ε κ ε ί ν α ς ε ί ς τ α ς δ π ο ί α ς f] Έ κ κ λ η σ ί ά π α γ ο
ρ ε ύ ε ι τ η ν ν η σ τ ε ί α ν Τ ι ε π ι τ ρ έ π ε ι τ η ν κ α τ ά λ υ σ ι ν Μ ί α τ ο ι α ύ τ η ε κ δ ο χ η κ α Ι έ ρ
μ η ν ε ί α α μ α ς δ δ η γ ή σ υ ε ί ς τ ο σ υ μ π έ ρ α σ μ α σ τ ι δ ε ν δ υ ν ά μ ε α ν α ε χ ω μ ε ν π ν ε ϋ
μ α μ ε τ α ν ο ί α ς κ α τ α τ α ς Δ ε υ τ έ ρ α ς Τ ρ ί τ α ς κ α Ι Π έ μ π τ α ς τ η ς έ δ ο μ ά δ ο ς κ α Ι
σ τ ι μ ε τ ά ν ο ι α τ η ς Μ Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ η ς χ ά ν ε τ α ι κ α Ι κ α τ α σ τ ρ έ φ ε τ α Ι κ α τ α τ α
Σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ α τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ τ α ύ τ η ς λ ό γ φ τ η ς ύ π α ρ χ ο ύ σ η ς κ α τ α λ ύ σ ε ω ς
Π ο ί ο ς σ μ ω ς σ ο β α ρ Ο ς α ν ρ ω π ο ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ί σ χ υ ρ ι σ κ ά τ ι τ έ τ ο ι ο
Δ έ ο ν π ί σ η ς ν α ι σ τ ι δ Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς ε ν τ φ α π ε ρ Ι μ ε τ α ν ο ί α ς
λ ό γ φ τ ο υ ά ν έ φ ε ρ ε ν κ α Ι τ ο έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ ο ν τ ο ό π ο ί ο ν τ ε λ ε ί ω ς γ ν ό η σ ε ν δ
κ α λ ο ς σ υ ν τ ά κ τ η ς τ ο ϋ α ρ ρ ο υ τ η ς Φ Ω Ν Η Σ Μ η ε ν τ ϋ ά π ο Χ υ μ ό
ν υ τ ω ν β Ρ ω μ ά τ ω ν τ ο ε κ τ η ς ν η σ τ ε ί CL· ς ά γ α {} ο ν ό ρ ί
ζ ο υ Ν η σ τ ε ί α γ α ρ ά λ η {} ή ς ε υ ά Ρ ε σ τ ο ς τ φ Θ ε φ f] τ ω ν
κ α κ ω ν ά λ λ ο τ Ρ ί ω σ ι ς Δ ι α τ ο ϋ τ ο κ α Ι δ ε ί ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ε τ ό ν ι ζ ε ν
Ν η σ τ ε ί α f] τ ω ν ά μ α ρ τ η μ ά τ ω ν ά ν α χ ώ ρ η σ ι ς Σ υ ν ε π ω ς σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι σ χ ε τ ι
κ ω ς δ π ο λ υ ς Ν ε ό φ υ τ ο ς τ ω ν κ α κ ω ν α λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ς α λ η θ η ς λ έ γ ω ν η σ τ ε ί α
α ύ τ η ε σ τ Ι ν τ η ς Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α Σ Α Ρ Χ Η Δ ι ό τ ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ο ϊ δ ρ ί ζ ο ν τ ε ς τ η ν
ν η σ τ ε ί α ν ε ν μ ό ν η τ η ν τ ω ν β ρ ω μ ά τ ω ν α π ο χ ή ν ν μ ε τ ϋ ν π ρ α γ μ α ε ν ά ν τ ι ο ν
ε ί ς τ α υ ς ί ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς μ ε τ ο ν α ε π ι β ά λ λ ο υ ν δ η λ Τ ι α π ο χ η ν τ ω ν β ρ ω μ ά τ ω ν \..
κ α τ α τ ο Σ ά β β α τ ο ν δ ι σ σ ο υ ς α μ ε τ α λ ά β ο υ ν τ η ν Κ υ ρ ι α κ η ν - δ ι α ν α ε ί ν α ι
δ η ε ν ε ν μ ε τ α ν ο ί μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς τ ο ϋ μ υ σ τ η ρ ί ο υ - Τ ι α π ο χ η ν τ η ς ε ί α ς κ ο ι ν ω
ν ί α ς ε ν τ Ώ Κ υ ρ ι α κ Ό ώ ς τ υ γ χ ά ν ο ν τ ε ς α μ ε τ α ν ό η τ ο ι ο Ι τ ο Σ ά δ β α τ ο ν μ η ν η
σ τ ε ύ σ α ν τ ε ς π ρ ά γ μ α τ α δ η λ α δ η ά μ ι φ ό τ ε ρ α ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν α ύ π ο τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς 14.
14, Ό τ ι ο ύ χ Ι δ ι α τ η ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν lxow ν ο μ ε τ η ή α Ι ν η σ τ ε ϊ α ι
φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν ά φ έ ν ο ς μ ε ν ο Ι Α π ο σ τ ο λ ι κ ο Ι Κ α ν ό ν ε ς ο ί τ ι ν ε ς ά π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ η ν έ ν Σ α
ά τ ψ ν η σ τ ε ί α ν έ ν Ι Ρ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ο υ ς π α ρ ε υ ρ ι σ κ ο μ έ ν ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ε Ι ς τ η ν τ έ λ ε σ ι ν τ ο ϋ
μ υ σ τ η ρ ί ο υ ά φ ο ρ ί ζ ο υ ν έ α ν δ ε ν μ ε τ α λ ά ο υ ν - τ ο υ τ ο δ ε γ ί ν ε τ α ι κ α τ έ ξ ο χ η ν τ η ν
ή μ έ ρ α ν τ η ς Κ υ ρ ι α κ η ς π ρ έ π ε ι γ α ρ ν α μ ε τ α λ ά ω μ ε ν κ α τ α ύ τ ν τ ω ν φ ρ ι κ τ ώ ν μ υ σ τ η
ρ ί ω ν κ α Ι κ α τ α τ ε ί ο ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν - ά φ έ τ έ ρ ο υ δ ε φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν κ α Ι amot ο Ι
Ι ε ρ ε ϊ ς ο Ι δ π ο ϊ ο ι π ρ ο π ά ν τ ω ν ε Π Ρ π ε ν α ν η σ τ ε ύ ο υ ν κ α ό τ ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ϋ ν α ύ τ ο Ι ο μ ω ς
π ρ ο σ ψ α ύ ο υ ν κ α Ι μ η ν η σ τ ε ύ ο ν τ ε ς κ α έ κ ά σ τ η ν τ α μ υ σ τ ή ρ ι α Κ α Ι κ α τ α λ ή γ ε ι μ ε τ α
έ ξ η ς σ ο α ρ ώ τ α τ α ο Ι π ν ε υ μ α τ L κ Ο Ι α ρ α π ο υ κ α τ α ν α γ κ ά ζ ο υ ν δ L α
π α ν τ ο ς τ ρ ό π ο υ α ύ τ ο υ ς π ο υ α μ ε τ α λ ά υ ν τ η ν Κ υ ρ ι α κ η ν ν α
ν η σ τ ε ύ σ ο υ ν τ ο Σ ά 6 6 α τ Ο ν ί α ύ τ ο υ ς δ ε π ά λ ι ν έ κ τ ω ν π ι σ τ ω ν
π ο υ δ ε ν ν η σ τ ε ύ ο υ ν τ Ο Σ ά 6 6 α τ ο ν ν α μ η μ ε τ α λ ά 6 ο υ ν τ η ν Κ u­
Ρ ι α κ ή ν δ ε ν ά ν τ L λ α μ 6 ά ν ο ν τ α L δ τ L μ ε α ύ τ Ό π ο υ κ ά ν ο υ ν ά μ α ρ
τ ά ν ο υ ν . δ L Π λ ί Ο ς δ L ό τ L κ α -& L σ τ ο ϋ ν τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω π L σ τ ο υ ς ύ
π ε υ -& ύ ν ο υ ς ε t ς - τ ο ν ά φ ο Ρ L σ μ Ο ν τ ω ν Ι ε Ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Ε ν ν ο ο u­
μ ε ν ε α ί ω ς τ ο υ ς μ η ε χ ο ν τ α ς κ ώ λ υ μ α ... > Κ α Ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω Α ν ά γ κ η
α α τ ο υ ς λ η ψ ο μ έ ν ο υ ς έ ν Κ υ ρ ι α κ ϋ 11 ν η σ τ ε ύ σ ν τ α ς τ ο Σ ά α τ ο ν ά φ ο ρ t ζ ε σ -& α L μ ε ν
τ ο υ ς λ α ϊ κ ο ύ ς κ α α ι ρ ί σ α ι δ ε τ ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς 11 λ ύ ο ν τ α ς τ ο Σ ά α τ ο ν μ η λ α ε ί ν έ ν
ο υ τ ω σ υ ν ε χ ί ζ ε ι κ α τ α τ η ν ν έ α ν τ ω ν ά γ ρ α μ μ ά τ ω ν γ ρ α μ μ α τ έ ω ν κ α Ι
ν ο μ ι κ ω ν ν ο μ ο ε σ ί α ν 1tQ. π ρ έ Π Ί ά ν α γ κ α ί ω ς κ α Ι έ ν α ν τ ί ω ς π ρ ο ς τ ο ν κ α ν ό ν α
τ ο ν ν τ η ς Σ Τ ), 1) ν α ν η σ τ ε ύ α υ ν ο Ι μ έ λ λ ο ν τ ε ς ν α κ α τ α τ ρ υ φ ή σ ο υ ν ο υ μ υ
σ τ η ρ ί ο υ τ η ν δ ι α κ α ι ν ή σ ι μ ο ν έ β δ ο μ ά δ α Τ ι μ η ν η σ τ ε ν τ ε ς μ η δ έ τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν
ν α μ ε έ ξ ο υ ν ώ ς δ η ε ν ά μ ε τ α ν ό η τ ο ι Κ α Ι κ α τ α λ ή γ ω ν σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι τ α κ ά
ι μ ε τ η ν γ ν ω σ τ ή ν τ ο υ δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ν Μ α λ λ ο ν δ έ ε π ε ι δ η δ ι α π ά ν τ α ς κ α Ι
π ά ν τ ο τ ε κ α Ι κ α η μ ε ρ ι ν ω ς λ έ γ ω τ υ γ χ ά ν ε ι ά π α ρ α ί τ η τ ο ς ι μ ε τ ά ν ο ι α κ α Ο Τ Ι
ο ύ δ ε Ι ς ά ν α μ ά ρ τ η τ ο ς ε σ τ ω κ α Ι α ν ο β ί ο ς τ ο υ ε ί ν α ι μ α ς ή μ έ ρ α ς έ π Ι τ η ς γ η ς
ά ν ά γ κ η π α σ α κ α τ α τ ο υ ς ο ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν ν η σ τ ε ί α ν μ ό ν ο ν ε Ι ς τ η ν τ ω ν β ρ ω μ ά
τ ω ν ά π ο χ ή ν κ α Ι έ π ο μ έ ν ω ς κ α Ι τ η ν μ ε τ ά ν ο ι α ν ν α σ υ μ β α ί ν ο υ ν δ ύ ο α τ ο π α τ α ς
μ ε γ α λ ω ν ύ μ ο υ ς τ ω ν ι μ ε ρ ω ν fvtta ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ι κ α τ ά λ υ σ ι ς η λ ό γ φ τ η ς ά π α
γ ο ρ ε ύ σ ε ω ς ύ π ο τ ω ν Ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν τ η ς ν η σ τ ε ί α ς κ α τ α τ α ς ή μ έ ρ α ς α ύ τ α ς ν α
ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι κ α Ι ή μ ε τ ά ν ο ι α η λ ό γ φ τ ο ϋ ά π α ρ α ι τ ή τ ο υ κ α Ι σ υ ν ε χ ο υ ς τ η ς μ ε τ α
ν ο ί α ς ν α ε Ι σ ά γ ε τ α ι κ α Ι ε Ι ς τ α ς ή μ έ ρ α ς α ύ τ α ς α ν α γ κ α ί ω ς κ α Ι ή ν η σ τ ε ί ω ...
Ί δ ο υ τ α τ ρ α γ ι κ α ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς μ ο ν ο μ ε ρ ο υ ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν
λ ο γ ί ω ν τ α δ π ο ί α έ ρ μ η ν ε ύ σ α ς δ κ σ υ ν τ ά κ τ η ς κ α τ α τ ο δ ο κ ο υ ν η μ ά λ λ ο ν ύ π ο
σ τ ή ρ ι ξ ι ν έ ν α ς π ρ ο κ α ω ρ ι σ μ έ ν ο υ σ κ ο π ο υ κ α τ έ λ η ξ ε ν ε Ι ς ο λ ω ς ε ν α ν τ ί α τ η ς ί ε
ρ α ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α ε Ι ς μ ί α ν κ α α ρ ά ν .. έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ν μ ι
μ η θ ε Ι ς ε Ι ς τ ο υ τ ο τ ω ν π ρ ο κ α ι ρ ο υ κ α τ α κ ρ ε ο υ ρ γ ή σ α ν τ α ε τ ε ρ ο ν χ ω ρ ί ο ν τ ο υ
Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ Μ ο ν α χ ο ν Π α ϋ λ ο τ ο ϋ δ π ο ί ο υ τ η ν σ χ ε τ ι κ η ν ά ν α ί ρ ε σ ι ν δ ύ ν α
σ α ι Ι ω ά ν ν η ν α ί δ Ί ς ε Ι ς τ ο τ ε ϋ χ ο ς Ο Τ Α Ν Α Ι Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Ν Ω Ν
Τ Α Ι Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Α Ι Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ ... Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ
Ε Ι ς π ρ ο σ ή κ η ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α Ι β ε β α ί ω σ ι ν κ α ι δ ι α ν α μ η λ έ γ ω μ ε ν
ο σ α δ ε ν ε ί π α ν ο Ι π α τ έ ρ ε ς σ ο ϋ π α ρ α έ τ ω σ χ ε τ ι κ α ς γ ν ώ μ α ς τ ο υ ο ν τ ω ς ε ύ χ α
ρ ι σ τ ι α κ ο υ π α τ ρ ό ς θ ε ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Τ ι μ η γ α ρ ν η σ τ ε ί α ς γ ρ ά φ ε ι ο ύ χ Ι
11 τ ω ν σ ι τ ί ω ν π χ ή ά λ λ
Ι
ά μ α ρ τ η μ ά τ ω ν ά ν α χ ώ ρ η σ ι ς κ α ο σ ο ν δ δ ρ ί ζ ω ν τ η ν
ν η σ τ ε ί α ν ε ί ς μ ό ν η ν τ η ν τ ω ν β ρ ω μ ά τ ω ν ά π ο χ η ν ο {j τ ο ς ε σ τ ι ν δ τ α μ έ
γ ι σ τ α ά τ ι μ ά ζ ω ν τ η ν ν η σ τ ε ί α ν Τ α υ τ α κ α Ι τ ε ρ α τ ο υ ε ί ο υ
π α τ ρ ο ς ε χ ω ν ύ π Ο ψ ι ν τ ο υ κ α Ι ο Ι Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς σ ο ψ ο ς γ ρ ά φ ε ι Τ ό σ ο ν ε ί ν α ι ή
ν η σ τ ε ί α μ ό ν η τ η ς ά δ ρ α ν η ς κ α Ι ά δ ύ ν α τ ο ς ν ά ξ ι ώ σ τ ο ν α ν ρ ω π ο ν ω σ τ ε κ α Ι
τ ε σ σ α α κ ο ν ή μ ε ρ ο ς τ ι α η ν α μ η ά ρ κ Π π ρ ο ς 1t. μ ε τ ά λ η ψ ι ν χ ω ρ Ι ς τ η ν ά ρ ε
Κ υ ρ ι α κ Ή κ α Ι τ ς α ί ι τ ο ς π ά λ ι ν έ Π Ι Τ μ ί ι ς έ ν έ χ ε σ α ι ο ρ α ς η ν δ π ο λ ν ς α ν ρ ω π ο ς Ι χ ε ι
π ρ ό λ η ψ ι ν π φ έ ρ ο υ σ α τ ο ν ς α ί ι τ η ς κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι τ ρ φ ί μ υ ς κ ω δ ι ξ Α κ α δ η μ ί α ς Β ο υ
κ ο υ ρ ε σ τ ί ο υ 222, φ ύ λ 352 α κ α Ι 1185 α
Κ α τ ό π ι ν -c{jyy ά ν ω τ έ ρ ω ε Τ ν α ι φ α ν ε ρ Ο ν δ η δ ε ν ά ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι π ρ ο τ ή ν έ κ κ λ η
σ ι α σ τ ι κ ή ν π ρ ι ξ ι ν κ α Ι τ ο ν ς ί ε ρ ο ν ς Κ α ν ό ν α ς τ α δ η μ σ ι ε υ έ ν α ε Ι ς Ο ν Ό ρ ό δ ξ ν
Τ ύ π ο ν α ρ ρ α τ ω ν α Κ α η γ ο υ μ έ ν ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ κ Γ α β ρ ι ή λ φ ύ λ λ ο ν 1 Ν ο ε μ 1
1972), β π Α λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ φ ύ λ λ Ι α ν 1973) κ α Ι γ Μ ι χ Τ σ ί ρ ι μ π α φ ύ λ λ ο ν 1
Μ α ρ ί ο υ 1973) έ π ι μ έ ν ο ν α ε ί ς τ ο ά δ ύ ν α τ ο ν τ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς έ ν τ φ Μ υ σ τ η ρ ί φ δ ι
έ γ κ ρ α τ ε ί α ς κ α Ι μ ό ν ο ν τ ω ν σ υ ν ε χ ω ς κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν
.,.
31
τ η ν τ η ς ψ υ χ η ς κ α τ α τ ο ν ί ρ ι σ ό σ τ μ ν Π ρ Ο ς Ά ν τ ι ο χ κ β Ό κ α Ι ό μ ι λ ο ι ζ
π ρ ο ς Έ φ ε σ τ ό σ ο ν δ ε π ά λ ι ν ή κ α τ α τ η ν ψ υ χ η ν α ρ ε τ ή τ ο ύ σ υ ν ε ι δ ό τ ο ς λ έ
γ ω η κ ά θ α ρ σ ι ς ε ί ν α ι ί κ α ν ή ώ σ τ ε κ α τ α τ ο ν α ύ τ ο ν π α τ έ ρ α Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ι Σ
Ν Η Σ Τ Ε Ι Α Σ ν α δ ύ ν α τ α Ι τ ι ς ν α π ρ ο σ έ λ ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν Ε Ι ς τ ο ύ ς τ α
π ρ ώ τ α π ά σ χ α ... ). Δ υ σ τ υ χ ώ ς κ α Ι ε Ι ς τ η ν ε π ο χ η ν τ ο ύ μ ε γ ά λ ο υ π α τ ρ ο ς δ ε ν
ε λ ε ι π ο ν α ί π ε ρ Ι τ η ς σ π ο υ δ α ι ό τ η τ ο ς τ η ς Η σ τ ε Ι α ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ι π ρ α γ μ α ο π ε ρ
ή ν ά γ κ α σ ε τ ο ν π ρ ύ τ α η ν τ ο ύ ά μ β ω ν ο ς ν α ε ί Π Ό π ε ρ Ι α ύ τ η ς Α λ γ ώ γ α ρ σ τ α ν
τ ω ν ά λ λ ω ν μ ε λ η μ έ ν ω ν τ ο ι α ύ τ η ν ν ο μ ί ζ η τ ε α ρ κ ε ί ν ε Ι ς σ ω τ η ρ ί α ν η μ ω ν τ b
Έ σ Χ α τ ο ν τ ο ύ Χ ο Ρ ο ύ τ ω ν α ρ ε τ ώ ν ε χ ο υ σ α μ έ Ρ Ο ς μ ζ
ε Ι ς Μ α τ
Σ υ ν ε π ώ ς κ α ι ρ δ ς ν α κ α τ α λ ή ξ ω μ ε ν κ α Ι η μ ε ί ς τ ώ ρ α μ ε τ ο κ α τ ω τ έ ρ ω σ υ μ
π έ ρ α σ μ α τ ο ύ Κ α υ σ Ο κ α λ υ β ί τ ο υ λ ο γ ί ο υ Κ α Ι τ ί λ έ γ ω ' Λ α μ π Ρ ο φ ό
ρ ο ν κ α Ι τ η ν τ ο ύ ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς ε β δ ο μ ά δ α κ α Ι
Κ υ Ρ ι α κ η ν ε κ ά σ τ η ν Π Α Σ Α Σ Τ Ν Α Ξ Ι Σ Τ Ω Ν Π 1­
Σ Τ Ω Ν Ε Ι Τ Ε Ε Χ Ε Ι Π Ρ Ο Η Γ Ο Τ Μ Ε Ν Η Ν Η Μ Ε ρ Α Ν
Ν Η Σ Τ Η Σ Ι Μ Ο Ν Ε Ι Τ Ε Ο Χ Ι π ρ ο σ κ α α λ ε ί λ ό γ φ τ η ς
φ ύ σ ώ ς τ η ς Π Α Ν Τ Α Σ Π λ η ν τ ω ν ε χ ό ν τ ω ν ε μ π ό δ ι ο ν
ν α σ υ μ μ e: τ ά σ Χ ο υ ν τ η ς ύ rt ε ρ α ύ τ ώ ν α κ ρ ι β ω ς :rc Ρ ο σ ε
,,"
ν ε Χ -& ε ί σ η ς -& υ σ ί α ς
Ά γ α π η τ έ μ ο ι Ι ω ά ν ν η
Ι Ο μ η ε χ ω ν κ ώ λ υ μ ά τ ι κ α Ι ά ρ α μ η ύ π ά ρ χ ω ν ύ π δ κ α ν ό ν α π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ
Κ α τ α τ η ν τ ά ξ ι ν κ α Ι π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς δ ύ ν α τ α ι ν α μ ε τ έ Χ Ό ε Ι ς
π α σ α ν υ σ ί α ν μ υ σ τ ι κ η ν ε ι ς η ν κ α Ι π α ρ ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς α ν τ η ν
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν ύ π η ρ χ ε κ α τ ά λ υ σ ι ς η ο χ ι α ρ κ ε ί ά φ ε σ π έ ρ α ς ν α ε χ υ τ η ρ ή σ υ
τ ν τ ω ν ί ε ρ έ ω ν ε Ι ς τ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ν φ υ λ λ ά δ α δ ι α λ α μ β α ν μ έ Η ν ε γ κ ρ ά τ ε ι α ν
κ α Ι ν α τ η ρ Ί τ α ς τ ο ύ ε ν ι α υ τ ο ύ ν η σ τ ε ί α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Μ ό ν ο ν η ά μ α ρ τ ί α
δ ε ν ο μ ι λ ω π ε ρ Ι τ η ς σ υ γ γ ν ω σ τ η ς - ύ π ο χ ρ ε ώ ν ε ι τ ο ν π ι σ τ ο ν ν α π ρ ο σ έ λ Ό π ρ ο
η γ ο υ μ έ ν ω ς δ ι α τ η ς δ ε ο ύ σ η ς μ ε τ α ν ο ί α ς π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ά σ α ς ε α υ τ ό ν ε ι ς τ η ν έ ξ ο
μ ο λ ό γ η σ ι ν κ α Ι ν α ύ π ο β λ η ε Ι ς τ ο σ χ ε τ ι κ ο ν ε π ι τ ί μ ι ο ν τ ο ύ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ π ε ρ ι έ
χ
ο ν
ε ν έ α υ τ φ κ α Ι τ η ν ν η σ τ ε ί α ν τ η ν ο π ο ί α ν π ά ν τ ο τ ε π ρ έ π ε ι ν α έ ρ μ η ν ε ύ υ ώ ς
δ ι α τ η ν Α Μ Α Ρ Τ Ι Α Ν ύ π ο λ η θ ε ί σ α ν ε ι ς α ύ τ ο ν κ α Ι ο ύ χ Ι δ ι α τ η ν μ έ λ λ ο υ σ α ν
π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ώ ς π ε ρ ι τ ρ ά ν ω ς α π ε δ ε ί χ η κ α Ι ε κ τ ω ν π ρ ο ε
κ τ ε έ ν τ ω ν
Π α ρ ε ρ μ η ν ε ι ώ ν σ υ ν έ χ ε ι α
τ α λ ε γ ό μ ε ν α ε π ί σ η ς ύ π ο τ ο ύ Ρ Ρ γ ρ ά φ ο υ ε ι ς τ α ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 5,
6, 7 κ α Ι 12 .( δ δ ε ν ε χ ο υ ν ο ύ δ ε μ ί α ν σ χ έ σ ι ν μ ε τ ο θ έ μ α μ α ς ε φ ο σ ο ν
ο μ ι λ ο ύ ν γ ε ν ι κ ω ς π ε ρ Ι τ ο ύ α γ α θ ο ύ τ η ς ν η σ τ ε ί α ς κ α Ι ο ύ χ Ι π ε ρ Ι τ η ς π ρ ο τ η ς
32
θ ε ί α ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς τ ο ι α ύ τ η ς Ι Ω ς α ν τ ι λ α μ ά ν ε α ι ε τ έ θ η σ α ν δ ι α λ ό γ ο υ ς δ η
μ α γ ω γ Ι α ς κ α Ι μ ό ν ο ν ω σ τ ε α ν α γ ι ν ώ σ κ ω ν τ α ϋ τ α δ ά π λ ο ϋ ς α ν α γ ν ώ σ τ η ς ν α
φ α ν τ α σ κ α Ι π ι σ τ ε ύ σ υ ο τ ι π ρ ό κ ε ι τ α ι έ ν τ α ϋ α π ε ρ Ι κ α τ α ρ γ ή σ ε ω ς τ ο ϋ ε
σ μ ο ϋ τ η ς ν η σ τ ε ί α ς τ ο ϋ δ ι α τ ρ έ χ ο ν τ ο ς ο λ ο ν τ ο ν ν ι α υ τ ν κ α Ι ά γ ι ά ζ ο ν τ ο ς τ ο υ ς
π ι σ τ ο ύ ς τ α τ ω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 8 κ α Ι 9 α ν υ ρ έ η σ α ν ε ν τ ο ϊ ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο ι ς
π λ ή ρ ω ς τ ο δ ε χ ω ρ ί ο ν τ ο ύ ά γ ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ ό μ Ο η τ ε ύ ο μ ε ν έ π ε ι δ η μ έ λ λ ο
μ ε ν μ υ σ τ η ρ ί ο ι ς π ρ ο σ ι έ ν α ι τ ο δ π ο ί ο ν δ σ υ ν τ ά κ τ η ς α π ο σ π ά σ α ς α π ο τ η ν ό ρ
α ν ι κ ή ν τ ο υ έ ν ό τ η τ α τ ή ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 8 π α ρ έ ε σ ε ν μ ό ν ο ν τ ο υ κ α Ι α ύ τ ο τ ε
λ ω ς ε ν τ ϋ π α ρ α γ ρ ά φ φ 12 ε ώ ς 'r:o σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ο ν δ η ε ν π ι σ τ ε ύ ω τ ο ύ
ά γ ί ο υ π α τ ρ ό ς α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς π α σ α ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε ν τ φ μ υ σ τ η ρ ί φ ά π ο
τ ε λ ε ί έ τ έ ρ α ν " π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ν τ ω ν Ι δ ε ω ν τ ο ύ Ί ρ υ σ ο ύ ρ ή τ ο ρ ο ς κ α ι έ ξ η
γ ο υ μ α ι τ ο δ ι α τ ί
Ε ν π ρ ώ Τ Ο ς σ ο υ π α ρ α έ τ ω τ η ν π λ ή ρ η π ρ ό τ α σ ι ν έ ν τ ο ς τ η ς δ π ο ί α ς ε ύ
ρ ί σ κ ε ι τ η ν ό ρ ή ν τ ο υ ε ρ μ η ν ε ί α ν τ ο ά ν ω τ έ ρ ω χ ω ρ ί ο ν ι Ο ύ γ α ρ δ ι α τ ο π ά
σ χ α ν η σ τ ε ύ ο μ ε ν ο υ δ έ δ ι α τ ο ν σ τ α υ ρ ό ν ά λ λ α δ ι α τ α ά μ α ρ τ ή μ α τ α τ α ή μ έ
τ ε ρ α έ π ε ι δ η μ έ λ λ ο μ ε ν μ υ σ τ η ρ ί ο ι ς π ρ ο σ ι έ ν α ι Ί δ ο υ κ α Ι ή έ ρ μ η ν ε ί α τ ο υ
Δ ι ό τ ι δ ε ν ν η σ τ ε ύ ο μ ε ν δ ι α τ ο χ α ρ μ ό σ υ ν ο ν γ ε γ ο ν ο ς τ ο υ Π ά σ χ α ο ύ δ ε δ ι α
τ ο ν σ τ α υ ρ ό ν π ο υ ύ π έ μ ε ι ν ε δ Κ ύ ρ ι ο ς π ρ ο ς σ ω τ η ρ ί α ν μ α ς Α Λ Λ Α Δ Ι Α Τ Α
Α Μ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Μ Α Σ έ π ε ι δ η π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α μ ε τ α λ ά β ω μ ε ν κ α ι ή ν η σ τ ε ί α
σ υ ν ε ρ γ ε ί π ρ ο ς έ ξ ι λ έ ω σ ί ν τ ω ν Ά σ φ α λ ω ς κ α Ι μ ό ν ο ν ά π α τ η ν ε ρ μ η ν ε ί α ν θ α
δ ι έ γ ν ω σ ε ς τ ν π α ρ α π ο ί η σ ι ν η ν ύ π έ σ τ η σ α ν τ α Ι ε ρ α λ ό γ ι α Π α ρ ο μ ο ί ω ς έ ρ
μ η ν ε ύ ω ν τ α ς σ κ έ ψ ε ι ς τ ο ύ Ι ε ρ ο υ π α τ ρ ο ς κ α ι δ Ν ε ό φ υ τ ο ς γ ρ ά φ ε ι Ο ύ δ ε γ α ρ
δ ι α τ ο ν σ τ α υ ρ ό ν Τ ι τ ο Π ά σ χ α ε ί τ ο υ ν (= δ η λ α δ τ ι τ η ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν
μ ε τ ά λ η ψ ι ν ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ό ς φ η σ ι ν ν η σ τ ε ύ ο μ ε ν ι
Ά λ α κ α ε κ τ η ς σ υ ν ε χ ε ί α ς τ ω ν λ ό γ ω ν τ ο υ Ι ε ρ ο ϋ π α τ ρ ο ς δ υ ν ά μ ε α
ν α ε α ι ώ σ ω μ ε ν τ α α ν ω τ έ ρ ω Ε Ι τ ο ί ν υ ν α γ ά π η ς δ π ό ε σ ι ς κ α Ι κ α ύ χ η μ α
δ σ τ α υ ρ ό ς λ έ γ ε ι δ ί π α τ ή ρ μ η λ έ γ ω μ ε ν Ο Τ Ι δ ι α ύ τ ο ν π ε ν ο ϋ μ ε ν 0'6 γ α ρ
π ε ν ο μ ε ν δ ι ε κ ε ί ν ο ν μ η γ έ ν ο ι τ ο ά λ λ α δ ι α τ α ο t κ ε ί α ά μ α Ρ τ ή
μ α τ α Δ Ι Α Τ Ο Τ Τ Ο Ν Η Σ Τ Ε Τ Ο Μ Ε Ν δ γ ο ύ ν κ α τ η χ ο ύ μ ε ν ο ς ο ύ δ έ π ο τ ε
π ά σ χ α ε π ι τ ε λ ε ί (lltot μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι σ ή μ κ α ί τ ο ι ν η σ τ ε ύ ω ν κ α τ ε ν ι α υ
τ ό ν έ π ε ι δ η π ρ ο σ φ ο ρ α ς ο ύ Κ Ο ι ν ω ν ε ί Κ α ι κ α τ α λ ή γ ε ι Ώ σ τ ε δ σ ά κ ι ς α ν π ρ ο
σ ί ς μ ε τ α κ α α ρ ο ϋ σ υ ν ε ι δ ό τ ο ς π ά σ χ α ε π ι τ ε λ ε ί ς Ο Τ Χ Ό Τ Α Ν Ν Η Σ Τ Ε Τ
Σ Η Σ α λ λ σ τ α ν τ η ς ο υ σ ί α ς έ κ ε ί ν η ς μ ε τ ά σ χ η ς Ο σ ά κ ι ς γ α ρ α ν φ η σ ι ν ε σ ί
η τ ε " τ ο ν ά ν α τ ο ν τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α τ α γ γ έ λ λ ε τ ε π ά σ χ α δ έ ε σ τ ι τ ο ν ά ν α τ ο ν
- Κ ' λ λ "' δ t ι , " , ,
τ ο υ υ ρ ι ο υ κ α τ α γ γ ε ε ι ν ο σ α κ ι ς ε ε ι π ω ν κ υ ρ ι ο ν ε Π Ο η σ ε τ ο ν π ρ ο σ ι ο ν τ α
π ά σ η ς 1) μ ε Ρ ω ν π α Ρ α τ η Ρ ή σ ε ω ς α π α λ λ ά ξ α ς α ύ τ ό ν
κ α ι ο ί ο ν ε ι π α ν η γ υ ρ ί ζ ω ν δ ι α τ ν ω τ έ ρ ω δ π ο λ λ α π α ω ν δ ι α τ η ν έ π ι κ ρ ά
τ η σ ι ν τ η ς έ λ ε υ έ ρ α ς κ α ι σ υ ν ε χ ο ύ ς π ρ ο σ ό δ ο υ Ν ε ό φ υ τ ο ς δ Ι ε ρ ο δ ι ά κ ο ν ο ς σ υ μ
π ε ρ α ί ν ε ι
.,.
33
c"Α ς φ ι μ ω ο υ ν λ ο ι π ό ν ο Ι ν ο μ ε τ ο υ ν τ ε ς σ τ ι δ η ε ν τ ε τ ρ ά κ ι ς τ ο υ χ ρ ό
ν ο υ ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι μ ό ν ο ν ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν ω μ ε ν κ α Ι ο τ ι ά π α Ρ α ι τ ή τ ω ς
π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο η γ η τ α ι ν η σ τ ε ί α π ρ ο τ η ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ά κ ο ύ ο ν τ ε ς ά φ έ ν α ς μ ε ν
τ ο υ Ά π ο σ τ ό λ ο υ ν α π ο ι Τ Ι α ύ τ ε ξ ο ύ σ ι ο ν τ ο ν μ έ λ λ ο ν τ α μ ε τ α λ α β ε ί ν ω σ τ ε κ α Ι
τ ε τ ρ ά κ ι ς τ η ς έ β δ ο μ ά δ ο ς ν α μ ε τ έ Χ Ί μ ά λ λ ο ν δ ε ο σ α ς φ ο ρ α ς έ λ ε ι ά φ έ τ έ
ρ ο υ δ τ ο υ θ ε ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ο ύ χ ά π λ ω ς ε ν ν η σ τ ε ί ά λ λ ε ν σ υ ν ε ι δ ό τ ι
κ α α ρ φ κ ρ ί ο ν τ ο ς τ η ν ά ρ ί σ τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν Έ α ν β ε β α ί ω ς λ έ γ ε ι δ π α τ ή ρ
κ α Ι δ μ η ν η σ τ ε ύ ω ν μ ε τ α κ α α ρ ο υ π ρ σ έ λ τ σ υ ν ε ι δ ό τ ο ς π ά σ χ α ε π ι τ ε λ ε ί ώ ς
μ η μ ο λ υ ν ο ύ σ η ς τ η ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ν ι τ ω ν β ρ ω μ ά τ ω ν ε π ι τ ρ ε π ο μ έ ν η μ ε τ ά λ η ψ ι ς
τ ο ϋ τ ο γ α ρ ε ί ν α ι ε ρ γ ο ν τ η ς ά κ Ρ α σ ί α ς ά π ο τ η ν δ π ο ί α ν κ α Ι ν η σ τ ε ύ ω ν
τ ι ς δ ύ ν α τ α ι ν α μ ο λ ύ ν ε τ α ι ε φ ο σ ο ν η ε λ ε ά π ο λ α ύ σ ε ι τ η ν ξ η ρ ο φ ά γ ο ν τ ρ ο
φ ή ν τ ο υ μ ε τ α π ε ρ ι σ σ η ς λ α ι μ α ρ γ ί α ς κ α Ι π λ ε ο ν α σ μ ο υ
Ι Ω ς π ι σ τ ε ύ ω ν ά ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ α ι ά ν α φ έ ρ ω ν τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ο υ
ε ί ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ κ α Ι τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ Ν ε ο φ ύ τ ο υ δ ε ν ε π ι υ μ ω ν α κ η ρ ύ ξ ω
τ η ν κ α τ ά ρ γ η σ ι ν τ η ς π ρ ο τ η ς ε ί α ς μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ν η σ τ ε ί α ς δ ι α τ ο υ ς ά Ρ α ι ω ς
π ρ ο σ ε Ρ Χ ο μ έ ν ο υ ς ώ ς π ο λ λ ά κ ι ς μ ε δ ι α ά λ λ ο υ ν σ τ ι ε π ι υ μ ω ά λ λ α δ ι α
\'.
ν α σ ο υ ά π ο δ ε ί ξ ω τ η ν ε π ι τ ε λ ε σ ε ϊ σ α ν ά φ έ ν ο ς π λ α σ τ ο γ ρ ά φ η σ ι ν ε ν π ρ ο κ ε ι
μ έ ν φ τ ω ν Ι δ ε ώ ν τ ο υ Ι ε ρ ο υ π α τ ρ ό ς κ α Ι τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ά φ ε τ έ ρ ο υ π ρ ο σ ε
λ ε ύ σ ε ω ς ε Ι ς τ ο μ υ σ τ ή ρ ι ο ν κ α Ι α ν ε υ ν η σ τ ε ί α ς δ ι α μ ό ν η ς τ η ς ά φ ε σ π έ ρ α ς ε
κ ρ α τ ε ί α ς π ά ν τ ω ν τ ω ν σ υ χ ν ω ς π ρ ο σ ε ρ χ ό μ έ ν ω ν ώ ς π ε ρ ι ρ ά ν ω ς κ α Ι π α σ ι φ α
ν ω ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι κ α Ι ω ν ο ί ο υ ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς π ρ ά ξ ε ω ς κ α ι ο υ ς λ ό
- e, ,
γ ο υ ς τ ω ν α γ ι ω ν π α τ ε ρ ω ν
Δ ι α α ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 14, 15, ε ν α ά ν α φ έ ρ ε τ α ι ι κ α τ α δ ύ ν α μ ι ς ν η
σ τ ε ί α ο υ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ Ύ μ ο υ ί ν α ε ί π ω Ε ί κ ο σ ι δ λ ο κ λ ή ρ ο υ ς σ ε λ ί δ α ς ά φ ι έ
ρ ω α ε Ι ς τ ο σ χ ε τ ι κ ο ν κ ε φ ά λ α ι ο ν τ ο υ ι λ ί ο υ π ε ρ Ι α ύ τ η ς Ε Σ σ 178 - 198)
δ
-" ,
ε ν τ ο υ η ρ κ ε σ α ν ....
Τ έ λ ο ς ι 13 π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ε γ γ ί ζ ε ι α ο ρ ι α τ ο υ κ ω μ ι κ ο υ δ ι ο σ α π α ρ α
έ τ ε ι έ λ ω ν α ύ π σ τ η ρ ί ξ Ί ώ ς ά π α Ρ α ί -r η τ ο ν τ η ν π ρ ο τ η ς θ κ ο ι
ν ω ν ί α ς ν η σ τ ε ί α ν δ ι α π ά ν τ α ς Έ α ν ο ν τ ω ς ι Ε κ κ λ η σ ί α ω ρ ι σ ε ν η σ τ ε ί α ν
τ η ν π α ρ α μ ο ν η ν τ ω ν Θ ε ο φ α ν ε ί ω ν ε κ α τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ ά γ ι α σ μ ο υ ώ ς γ ρ ά φ ε ι
τ ό τ ε δ Ι α Ι δ ε ν ω ρ ι σ ε κ α Ι τ η ν π Ρ ο π α Ρ α μ ο ν η ν τ η ς ε ο ρ τ η ς ν η σ τ ε ί α ν
ά φ ο ϋ κ α Ι τ η ν π α ρ α μ ο ν η ν γ ί ν ε τ α ι μ έ γ α ς ά γ ι α σ μ α ς τ ο υ δ π ο ί ο υ μ ε τ έ χ ο υ ν ο Ι
π ι σ τ ο ί Έ α ν ή τ ο ά ν α γ κ α ί α ι ν η σ τ ε ί α δ ι α τ ο ν ά γ ι α σ μ ο ν κ α Ι σ υ ν ε π ω ς π ο λ υ
π ι ο ά ν α γ κ α ί α δ ι α τ η ν %. μ ε τ ά λ η ψ ι ν ώ ς Ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι τ ό τ ε δ ι α τ Ι ι Ε κ κ λ η
aLq. τ η ν π α ρ α μ ο ν η ν τ η ς κ α τ ε ξ ο χ η ν ι μ έ ρ α ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς τ ω ν π ι σ τ ω ν ε Ι ς
τ α μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή ν ω ρ ι σ ε ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ η ν κ α τ ά λ υ σ ι ν ε ν Σ α β ά τ φ
έ ν φ α ε π ρ ε π ε έ α ν ε ί χ ε δ κ α ι ν δ ά ρ ρ ο γ ρ ά φ ο ς τ η ς Φ Ω Ν Η Σ ν α π ρ ά ξ Ί
τ ο ά κ ρ ι β ω ς έ ν α ν τ ί ο ν ... Κ α Ι δ ι α ν α μ ν η σ ω μ ε ν κ α Ι π ά λ ι ν τ ο υ Ι Α
Ύ ι ο ρ ε ί τ ο υ σ ο φ ο υ Ε α ν δ π ω σ δ ή π ο τ ε τ υ γ χ ά ν ε ι π α ρ α ί τ η τ ο ς ι ν η σ τ ε ί α τ ο ϊ ς
34
μ έ λ λ ο υ σ ι ν α μ ε τ α λ ά β ο υ ν π ώ ς δ ί Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι τ α υ ς ε χ ο ν τ α ς κ α
α ρ α ν τ η ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ν ν α κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν κ α ι α ν ε υ ν η σ τ ε ί α ς π ώ ς π ά λ ι ν ο Ι Ι ε
ρ ε ί ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν α ν ε ν η σ τ ε ί α ς έ ν φ ε Ι δ ι κ ώ ς α ν τ ο ί ώ ς κ α ι π ρ ο σ ψ α ύ ο ν τ ε ς
τ ο ύ Ά μ ν ο ύ Τ α ε π ρ ε π ε ν α ν η σ τ ε ύ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν
Τ α ύ τ α ά ν φ ο ρ ι κ ώ ς π ρ ο ς τ ο ε ο λ ο γ ι κ ο ν κ α ι κ α ν ο ν ι κ ο ν μ έ ρ ο ς τ ο ύ ά ν α ι
ρ ε έ ν τ ο ς α ρ ρ ο υ δ ι α ν α π α ρ α λ ε ί ψ ω τ η ν γ ε ν ο μ έ ν η ν π α ρ α π ο ί η σ ι ν κ α Ι σ υ ν ε
π ώ ς π λ α σ τ ο γ ρ ά φ η σ ι ν τ ή ς ά λ η ε ί α ς ε ν ή π α ρ α γ ρ ά φ φ 3 α υ τ ο ύ ε ν α ά ν α
φ έ ρ ο ν τ α ι τ έ σ σ α ρ ε ς δ η ε ν έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ι δ ι ί σ α ρ ί μ ω ν π ρ ο τ ά σ ε ω ν Γ ρ ά
φ ω τ ο υ τ ο δ ι ό η α φ έ ν α ς α π α σ α ι α Ι δ η ε ν έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ι ε ν τ ό ρ ϋ
τ ω ν ε ρ μ η ν ε ί α ά π ο τ ε λ ο ύ ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά ψ ε τ έ ρ ο υ δ έ σ τ ε
ρ ο ύ ν τ α ι ε γ κ υ ρ ό τ η τ ο ς έ φ ο σ ο ν δ ε ν ά ν α ψ έ ρ ε τ α ι ύ π ό τ ο υ σ υ ν τ ά κ τ ο υ π ο υ
ύ π ο π ο ί ο υ κ α Ι π α ς α κ Ρ ι 6 α ς έ λ έ χ η σ α ν Τ ι ε γ ρ ά φ η σ α ν Σ χ ε τ ι
κ α ς δ ε μ ε η Ί ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν τ ο ύ τ ω ν τ ι ς ι ο τ ε λ ε ί Ι δ ι κ ή ν μ ο υ π ρ ό τ α σ ν ε ν τ ε
λ ι ο ς π α Ρ α π ε π ο ι η μ έ ν η ν κ α ι κ ε κ ο λ ο 6 ω μ έ ν η ν σ ε α ρ α π έ μ
π ω ε Ι ς τ η ν σ ε λ ί δ α 184 τ ο υ ε ρ γ ό υ μ ο υ δ ι α ν α ί δ υ ς τ η ν α λ η ή τ η ς μ ο ρ φ η ν
κ α Ι ν α κ ρ ί ν Ό ς π ε ρ ι τ ο υ έ π ι τ ε λ ε σ έ ν τ ο ς γ ν η σ ί ω ς π α ρ α μ ο ρ φ ω τ ι κ ο ϋ ε ρ γ ο υ τ ο υ
Α ' Ι .
α ρ υ ρ ο γ ρ α φ ο υ ....
Κ α τ ό π ι ν τ Ο ύ ω ν δ ε ν 'fi'ct ε ί χ ε δ ί κ α ί ο ν ι ς ν α κ α τ η γ ο ρ ή σ η ο ϋ τ ο ν ο υ
μ ό ν ο ν ώ ς ε μ π α η κ α ι π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο ν τ η ς ά λ η ε ί α ς ά λ λ α κ α ι ε τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α
λ ο ύ ν τ α μ ε τ ο π ρ ό σ ε τ ο ν σ υ ν ο ί ς ά λ λ ο ι ς ά μ ά ρ τ η μ α τ η ς π α ρ α π λ α ν ή σ ε ω ς τ ο υ
α ρ χ ι ε π κ Α υ ξ ε ν τ ί ο υ ο σ τ ι ς α σ φ α λ ώ ς ώ ς έ λ ω ν α π ι σ τ ε ύ ω κ α λ ϋ τ ϋ π ί
σ τ ε ι ε δ έ χ η ν α ύ π ο γ ρ ά ψ ι ι μ ί α ν τ ό ι α ύ τ η ν ά ρ ρ ο γ ρ α φ ί α ν
35
·En ι λ ε γ ό μ ε ν α
Α γ α π η τ έ μ ο ι Ί ω ά ν η
Ί σ ω ς ν α σ έ ζ ά λ ι σ α μ ε τ α γ ρ α φ ό μ ε ν ά μ ο υ α λ λ ο ι σ μ ω ς ε χ ο υ ν τ ο κ ρ ί
μ α δ ι α υ τ ό κ α ί τ ο ι έ λ ω ν α π ι σ τ ε ύ ω σ τ ι -&0. σ υ ν έ η τ ο α κ ρ ι β ω ς α ν τ ί 11 ε
τ ο ν κ α ι μ ε τ ά ν α κ ο υ φ ί σ ε ω ς 170. δ ι ε π ί σ τ ω σ ε ς σ τ ι δ π α λ α ι ό ς σ ο υ φ ί λ ο ς κ α ι
σ υ μ μ α η τ η ς δ ε ν ε ξ ε ρ ά π η -cii; ε ύ ε ί α ς ο υ δ ε έ γ έ ν ε ο κ η ρ υ ξ έ ε ρ ο δ ι δ α
σ κ α λ ί α ς ...
Ί λ ι ε ρ ο ν π ά ν τ ω ς ε ι ς σ λ η ν α υ τ η ν -cijv. Ι σ τ ο ρ ί α ν ε ί ν α ι τ ο έ ξ η ς i]
α ν έ ν -c ι μ ο ς τ α κ τ ι κ η ω ν ά ν τ ι φ ρ ο ν ο ύ ν τ ω ν ο Ι δ π ο ί ο ι ά ν τ ι ν α ε ρ ε υ ν ή
σ ο υ ν ώ ς ω φ ε ι λ ο ν α π ρ ο κ α λ ύ π τ ω ς κ α ι ε υ γ ε ν ω ς π ε ρ Ι τ ο υ π ο υ κ ε ί τ α ι ή έ ν
ρ ο κ ε ι μ έ ν φ α λ ή ε ι α ο Ο τ ο ι ε ξ ν ι έ ο υ ή ν α λ ώ 17 η σ α ν κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι
κ ω ς ε ι ς -cilv έ ξ ε ύ ρ ε σ ι ν ρ ό π ω ν κ α ι μ ε ό δ ω ν σ υ σ κ ο τ ί σ ε ω ς κ α ι π α Ρ ε ρ
μ η ν ε ί α ς τ η ς π ρ α γ μ α σ π ε ρ ά ν α λ υ ό μ ε ν ο ν ο ύ δ ε ν ε ρ ο ν σ η μ α ί ν ε ι π α ρ α
γ ν ω σ ι ν τ ο υ ά ν α λ η 11 ο υ ς τ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ω ν κ α ι π ρ ο σ π ά ε ι α ν
ε λ λ ε ί ψ ε ι τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς δ ι α κ ο ν ί α ς aiI-c-Tl; δ ι α π α ν τ ο ς τ ρ ό π ο υ κ α ι μ έ σ ο υ
\ -'
Α ς ε υ χ η ω μ ε ν δ ι α μ ί α ν τ α χ ε ί α ν ά ν ά ν η ψ ι ν κ α ι ε π ι σ τ ρ ο φ ή ν ω ν ε ν
π ν ε ύ μ α ά λ η υ ς α π ε ι ν ώ σ ε ω ς κ α Ι μ α η τ ε ί α ς ε ι ς τ ο ά λ ά η τ ο ν δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο ν
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ω σ τ ε δ σ π ο ρ ε υ ς τ ω ν ε ν τ φ α γ ρ φ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ζ ι ζ ν ί ω ν
ν α δ ε χ κ α ι ρ ί α ν κ α ι ε ξ α υ τ ω ν τ η ν π λ η γ ή ν ό ρ ω ν τ ο ύ ς π ο τ ε κ α τ η γ ό ρ ο υ ς
τ η ς ά λ η ε ί α ς σ υ ν η γ ό ρ ο υ ς α υ τ η ς κ α Ι π ι σ τ ο υ ς Ί ι α θ η τ ά ς ...
τ ο υ ς θ ε ρ μ ο υ ς χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς μ ο υ ε ι ς π ά ν τ α ς τ ο υ ς ε ν Χ ρ ι σ τ φ ά δ ε λ φ ο ύ ς
Ε υ χ ό μ ε ν ο ς ν α δ ι έ λ Ώ ς ε ν ύ γ ε ί ε γ κ ρ α τ ε ί κ α ι φ υ λ α κ ϋ τ ω ν α ι σ θ ή
σ ε ω ν κ α Ι τ ο ύ π ό λ ο ι π ο ν τ η ς ά γ ί α ς Τ ε σ σ α ρ ά κ ο σ τ η ς δ ι α τ ε λ ω μ ε τ α τ η ς ε ν Κ υ
, , ,
ρ ι φ α γ α π η ς
Ι Ι ε ρ α Σ κ ή τ η Ι Α γ ί α ς Ά ν ν η ς - Δ ε υ τ έ ρ α Κ υ ρ ι α κ η τ ω ν Ν η σ τ ε ι ω ν τ ο υ
σ ω τ η ρ ί ο υ ε τ ο υ ς 1974.
Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
Ί ε ρ Σ κ ή τ η Ά γ Ι α ς ο ι Α ν ν η ς
Δ ε υ τ έ ρ α Κ υ ρ ι α κ η τ ω ν Ν η σ ε ι ω ν
τ ο υ σ ω η ρ Ι ο υ ε τ ο υ ς 1974.
ν L Κ η ν κ α Ι κ α τ α π ά ν τ α σ 11 μ φ α ν ο ν π Ρ ό ς τ η ν δ L δ α χ η ν κ α Ι π Q α
ξ L ν τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς π ο Ρ ε Ι α ν τ ο υ Α Ύ ι ο 6 α σ ι λ ε ι ά τ ο υ ά σ κ η τ ο ϋ
Ε ρ ω ω μ ε ν δ ι α μ ί α ν ε Ι σ έ τ ι φ ο ρ ά ν Δ ι α τ Ι δ έ ν ε ρ χ ο ν τ α ι ε Ι ς τ ό φ ω ς τ ij ς ,
δ η μ ο σ ι ό τ η τ ο ς τ α ά ν ω τ έ Ρ α σ τ ο ι χ ε ϊ α Δ ι α τ Ι ο Ι κ ά τ ο χ ο Ι τ ω ν
φ ο 6 ο υ ν τ α ι ν α τ α έ μ φ α ν ί σ ο υ ν Δ έ ν ά ν τ ι λ α μ ά ν ο ν τ α ι δ τ ι μ ό ν ο ν δ τ α φ α ύ
λ α π ρ ά σ σ ω ν μ ι σ έ ϊ τ ό φ ω ς ί ν α μ η έ λ ε γ χ Ό τ α ε ρ γ α α ύ τ ϋ Δ ι α π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ α ς
λ ε π τ ο μ ε ρ ε Ι α ς δ υ λ ό μ ε ν ο ς α ς ά ν α γ ν ώ σ τ α ς σ ε λ 46 - 51" κ α Ι 60 - 62 τ η ς Ε Τ Χ Α Ρ Ι
Σ Τ Ι Α Κ Η Σ Σ Τ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Ε Ν Α Γ Ι Ω Ο Ρ Ε Ι