Ι

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ ο Υ
ArIOPEITOY
Τ Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι Ο Ν
Σ Χ Ι Σ Μ Α
Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Ή Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
Ά π ά ν τ η σ ι ς ε ί ς σ χ ε τ ι κ ή ν έ π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ δ σ ι ο λ Ο Υ ι ω τ ά τ ο
έ ν Μ ο ν α χ ο ί ς π Μ Α Ρ Κ Ο Υ Χ Α Ν Ι Ω Τ Ο Υ
'\.
.
Ε α ν δ έ
Μ ν μ ή
κ α ι ά θ λ η τ ι ς diI σ τ ε φ α ν ο ϋ τ α ι
ν ο μ ί μ ro ι ά θ λ ή σ τ ι
- ........
=-,-;..
Α Π Ο Ν • Α θ Η Ν Α Ι 1973
Ι \
Σ ε ρ α α τ έ μ ο ι π Μ ά ρ κ ε ε ό λ Ο Ύ ε ϊ τ ε
Μ ε τ α π ο λ λ η ς π ρ ο σ ο χ η ς κ α Ι θ λ ί ψ ε ω ς α μ α α ν ε γ ν ώ σ α μ ε ν τ η ν π ρ ο ς ή μ α ς
ε π ι σ τ ο λ ή ν σ α ς ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν Μ ά ί ο ς 1'973». Ε π α ν α λ α μ δ ά ν ο μ ε ν κ α Ι π ά
λ ι ν δ τ ι μ ε τ α θ λ ί ψ ε ω ς δ ι ε ξ ή λ θ ο μ ε ν τ α ύ τ η ν δ ι ό τ ι ο υ δ έ π ο τ ε ε φ α ν τ α ζ ό μ ε θ α δ τ ι
θ α ε σ υ ν ε χ Ι ζ ε τ ε μ έ χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν τ ο α δ ό κ ι μ ο ν κ ή ρ υ γ μ α τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Μ α τ
θ α ί ο υ τ ο ό π ο ί ο ν σ η μ ε ι ω τ έ ο ν η σ π ά σ θ η τ ε α π ο τ ο ύ ε τ ο υ ς 1937 κ α Ι μ ε τ α ζ ή
λ ο υ α κ ρ ί τ ο υ δ ι η κ ο ν ή σ α τ ε α χ ρ ι τ ώ ν ή μ ε ρ ώ ν μ α ς
Κ α Ι ε ν φ π ο λ λ ά κ ι ς σ α ς ε δ ό θ η ή ε υ κ α ι ρ ί α ο υ μ ό ν ο ν θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς α λ λ α
κ α Ι π ρ α κ τ ι κ ώ ς ν α ν τ ι λ η φ θ η τ ε τ ο ή μ α ρ τ η μ έ ν ο ν τ η ς π ο ρ ε ί α ς σ α ς ε ν τ ο ύ
τ ο ι ς τ ε λ ι κ ώ ς δ ε ν η δ υ ν ή θ η τ ε ν α ύ π ε ρ η τ ε τ η ν α δ υ ν α μ ί α ν σ α ς τ α ύ τ η ν ε μ
φ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν κ α Ι π ά λ ι ν μ α θ η τ ή ς Τ ι μ α λ λ ο ν κ α θ η γ η τ η ς μ ι α ς δ ι
δ α χ η ς ή ό π ο ί α ε δ ί χ α σ ε τ ο ν ί ε ρ δ ν α γ ώ ν α τ ο ν ό π ο ί ο ν κ α Ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ε ι σ έ τ ι ν α
δ α τ η ρ η δ ι η ρ η μ έ ν ο ν Κ ι α Ι ε ν τ α π ε ι ν ώ σ ε ι
Κ α Ι π ά ν τ α τ α ύ τ α δ ι ό τ ι ε π ι θ υ μ ε ί τ ε ν α π ο ρ ρ ί π τ ε τ ε σ υ ν ε χ ώ ς κ α Ι π ε ι σ μ ό
ν ω ς ο υ μ ό ν ο ν ύ μ ε ί ς α λ λ α κ α Ι ο ί π ο ι κ ί λ ο ι σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ι σ α ς τ η ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν
δ ι δ α χ η ν π ε ρ Ι τ η ς δ υ ν α τ ό τ η τ ο ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς δ υ ν ά μ ε ι σ χ ί σ μ α τ ο ς ε ν τ η Ε κ
κ λ η σ π α ρ α σ υ ρ ό μ ε ν ο ς α π ο σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι σ μ ο υ ς κ α Ι π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ς ά γ ι ο π α
τ ε ρ ι κ ώ ν ρ ή σ ε ω ν ε χ ο ν τ ε ς σ υ μ μ ά χ ο υ ς ε ι ς τ ο ύ τ ο ε υ σ ε δ ε ί ς μ ε ν π ι σ τ ο ύ ς μ η
δ υ ν α μ έ ν ο υ ς δ μ ω ς ε ν τ φ α κ ρ ί τ φ α υ τ ώ ν ζ ή λ φ κ α Ι ι δ ί ε ν ε κ α τ η ς α ν ε π α ρ κ ο ύ ς
τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ς ν α α ν τ ι λ η φ θ ο ύ ν τ η ν α σ ι λ ι κ η ν ό δ ο ν τ η ν ό π ο ί α ν κ α ι
ε π ρ ε π ε ν α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν α ν τ ι δ ρ ώ ν τ ε ς ε ι ς τ η ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν
τ ο ύ 1924.
Δ ι α τ ο ύ τ ο π ρ Ι ν 11 π ρ α δ ώ μ ε ν ε ι ς μ ί α ν λ ε π τ ο μ ε ρ η α ν α ί ρ ε σ ι ν τ η ς ε π ι σ τ ο
λ η ς σ α ς ε π ι θ υ μ ο ύ μ ε ν ν α ε ί π ω μ ε ν κ α Ι π ά λ ι ν ό λ ί γ α τ ι ν α π ε ρ Ι σ χ ί σ μ α τ ο ς ε ν
τ η Ό ρ ο δ ό ξ φ Ε κ κ λ η σ ί τ α ό π ο ί α ι ο ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν θ α δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν τ α μ έ
γ ι σ τ α ε Ι ς τ η ν κ α τ α ν ό η σ ι ν τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς α π α ν τ ή σ ε ω ς ή μ ώ ν
-2­
Ι ό έ ν δ υ ν ά μ ε ι σ Χ ί σ μ α
Ώ ς γ ν ω σ τ ό ν π α ν σ χ ί σ μ α χ ω ρ ί ζ ε ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι ά π ο σ τ ε ρ ε ί τ ο ν
δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν τ ο υ ω ς ε π ί σ η ς κ α Ι τ ο υ ς α κ ο λ ο ύ θ ο υ ς α υ τ ο ύ τ ώ ν χ α ρ ί τ ω ν κ α Ι δ ω
ρ ε ώ ν α υ τ η ς Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ε α ν ή α ι τ ί α τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ τ υ γ χ ά ν ε ι δ ι ο ι
κ η τ ι κ η ς η δ ο γ μ α τ ι κ η ς φ ύ σ ε ω ς 11 κ α τ ό π ι ν δ ι κ α ί α ς σ υ ν ο δ ι κ η ς ά π ο φ ά σ ε ω ς ε κ
κ ο π η τ ο ύ ε ν α ν τ ι ο υ μ έ ν ο υ ε ι ς τ η ν κ α θ ο λ ι κ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς κ λ η σ ί α ς π ι σ τ ί
κ α θ ι σ τ τ ο ύ τ ο ν α υ τ ο μ ά τ ω ς ε κ τ ο ς α υ τ η ς μ ε τ α ς σ χ ε τ ι κ α ς δ α ρ υ τ ά τ α ς σ υ ν ε
π ε ί α ς (1)
Κ α Ι ε ν φ τ ο ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ά σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ό ς κ α Ι μ ό ν ο ν κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ν δ ε ν ά π ο
τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ο σ ι ν ε ν τ κ κ λ η σ ί ω ς δ ε ν α π ο τ ε λ ε ί τ ο ι α ύ τ η ν ή λ λ η ν ι κ η η
ή δ ρ α ί κ η γ λ ώ σ σ α κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς ο Ι ο ν δ ή π ο τ ε η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ Ώ ύ π ο τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά ρ κ ε ί ν α μ η π ρ ο σ δ ά λ η τ α ς ε ν π ρ ο κ ε ι
μ έ ν φ π α ρ α δ ό σ ε ι ς α υ τ η ς η τ ο ι τ ο ά π α ι ώ ν ο ς κ α θ ι ε ρ ω θ ε ν ε ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν (2) ε ν
τ ο ύ τ ο ι ς ό τ ρ ό π ο ς κ α θ ο ν ε ν η ρ γ ή θ η ή ε ι σ α γ ω γ η τ ο ύ ν έ ο υ τ ο ι ο ύ τ ο υ κ α Ι τ α
ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ α ό π ο ί α ε π έ φ ε ρ ε ν ε ι ς τ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ν ε ν ό τ η τ α κ α Ι ε κ φ ρ α
σ ι ν τ η ς σ υ ν ό λ ο υ Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς λ ό γ φ ά κ ρ ι δ ώ ς τ ώ ν δ ι α δ λ η τ ώ ν κ α ι ε φ α μ ά ρ
τ ω ν σ κ ο π ώ ν τ ώ ν τ ε ε ι σ η γ η τ ώ ν κ α Ι ε κ τ ε λ ε σ τ ώ ν τ η ς π ρ ά ξ ε ω ς τ α ύ τ η ς δ η μ ι
ο υ ρ γ ο ύ ν α υ τ μ ά ω ς λ ό γ ο υ ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς τ η ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς κ α Ι δ ι
κ α ί ω μ α ά π ο κ η ρ ύ ξ ε ω ς τ ώ ν κ α ι ν ο τ ο μ η σ ά ν τ ω ν .
ε ι ώ ς λ ο ι π ο ν κ α Ι κ α λ ώ ς τ ο μ ι κ ρ ο ν π ο ί μ ν ι ο ν η ρ ν ή θ η κ α Ι π ά λ ι ν ύ π α
κ ο η ν ε ι ς μ ί α ν τ ο ι α ύ τ η ν δ ά ν α υ σ ο ν κ α Ι λ ί α ν α ν τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ν τ η ς
Κ α ν ο ν ι κ η ς ε υ τ α ξ ί α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι η ς ά π ω λ έ σ θ η τ ο γ ν ώ ρ ι σ μ α τ η ς
ε ν ό τ η τ ο ς α υ τ η ς μ ι μ η θ ε ν ε ι ς τ ο υ τ ο τ ο υ ς π ά λ α ι ό μ ο λ ο γ η τ α ς κ α ι ύ π ε ρ α σ π ι
σ τ α ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς κ α Ι τ ώ ν ί ε ρ ώ ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α κ ώ ς δ ε α ί τ υ
π ι κ ώ ς ε μ μ ε ί ν α σ α ι Ε κ κ λ η σ ί α ι ε ι ς τ η ν π ε ρ ι ο χ η ν τ ο ύ α κ α ι ν ο τ ο μ ή τ ο υ ε π έ τ ρ ε
ψ α ν τ η ν ε φ α ρ μ ο γ η ν δ ύ ο ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ω ν μ ή ω ς κ α θ η κ ό ν τ ω ς ω φ ε ι λ ε σ υ ν ε λ
θ ο ύ σ α ι ε γ κ α ί ρ ω ς ε ν Σ υ ν ό δ φ π ρ ο ς τ α κ τ ο π ο ί η σ ι ν κ α Ι π ά τ α ξ ι ν τ η ς δ η μ ι ο υ ρ
γ η θ ε ί σ η ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς τ η ς σ ν τ ω ς μ ο ν α δ ι κ ή ς ε ι ς τ α χ ρ ο ν ι κ α τ η ς Ό ρ θ
δ ο ξ ί α ς
Σ υ μ φ ω ν ο ύ ν τ ε ς λ ο ι π ό ν ό σ ι σ λ ο γ ι ώ τ α τ ε ε ι ς τ ο σ τ ι δ ι κ α ί ω ς κ α ι κ α λ ώ ς
ά ν τ έ δ ρ α σ ε ν
μ ε ν ρ ι ζ ι κ ώ ς
ό Λ α ο ς τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ δ ι α
ω ς π ρ ο ς τ ο ν ε π ι δ ο θ έ ν τ α
τ η ν γ ε ν ο μ έ ν η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν δ ι α φ ω ν ο ύ
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ Ο ν τ ώ ν ά π ο δ ε χ θ έ ν τ ω ν τ η ν \
,
1. Κ α Μ σ ο ν δ ε α ί ρ ε τ ι κ ο Ι κ α Ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ο Ι ε ν τ η π ρ ο ς τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν σ χ έ σ ε ι σ υ μ
π ί π τ ο υ σ ι κ α Ι ά π ο κ λ ε ί ο ν τ α ι ά μ φ ό τ ε ρ ο ι ε ξ ί σ ο υ ά π α ύ τ η ς κ α Ι κ α ό σ ο ν τ ο σ χ ί σ μ α ε ί ν α ι
Τ ι ά φ ε τ η ρ ί α ώ ς τ α π ο λ λ α ε Ι ς έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ε ί ν α ι π ρ φ α ν ς Τ ι μ η δ ι ά κ Q 1.­
σ ι ς ά μ φ ο τ έ ρ ω ν ε ν τ υ π ρ ά ξ ε ι ...» Χ Α ν δ ρ ο ύ τ σ ο υ Δ ο γ μ α τ σ 276 ε κ δ 6' 1956.
2. Ω ς γ ν ω σ τ ό ν τ ο έ ο ρ τ ο λ ό γ ι ο ν σ υ ν ι σ τ ο υ ν α Α Ι ά κ ί ν η τ ο ι έ ο ρ τ α Ι β Α Ι κ ι ν η τ α Ι
τ ο ι α υ τ α ι μ ε κ έ ν τ ρ ο ν τ ο α γ ι ο ν Π ά σ χ α κ α Ι γ Ή π α σ χ ά λ ι ο ς Κ υ ρ ι α κ η ή μ έ ρ α τ ο ϋ έ δ ο
μ α δ α ί ο υ κ ί κ λ ο υ
-0­
α ν ω τ έ ρ ω π ρ α ι ι ν τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς ύ μ ε ί ς θ ε ω ρ ε ί τ ε ε ν ε ρ γ ε ί α κ α Ι de facto σ χ ι
ο σ μ α τ ι κ ο ύ ς ο α ν ω τ έ ρ ω α δ ό κ ι μ ο ς λ ο γ ι σ μ ό ς σ ά ς ο δ η γ ε ί κ α Ι ε ι ς τ ο ε τ ι χ ε ί
ρ ο ν τ ο ύ τ ο υ τ ο ο π ο ί ο ν δ μ ω ς α π ο τ ε λ ε ί α ν α γ κ α ί α ν σ υ ν έ π ε ι α ν τ η ς π ρ ώ τ η ς
ύ μ ώ ν ε κ δ ο χ η ς ε ι ς τ ο ν α δ ι α κ η ρ ύ ξ η τ ε δ η λ α δ η τ η ν α π ώ λ ε ι α ν τ η ς θ ε ί α ς Χ ά
ρ ι τ ο ς ε κ π ά σ η ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
Ό τ ι τ ο ύ τ ο θ α ε γ ί ν ε τ ο μ ό ν ο ν κ α τ ό π ι ν σ υ ν ο δ ι κ η ς κ α τ α δ ί κ η ς τ ώ ν κ α ι ν ο
τ ο μ η σ α σ ώ ν ε κ κ λ η ι ώ ν δ ι α τ ρ α ν ο ί η θ ε μ ε λ ι ώ δ η ς α ρ χ η τ ο ύ Κ α ν ο ν ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ
κ α θ η ν π ά σ α ν π α ρ ά ο α σ ι ν Ι κ α ν ό ν ο ς 11 ί ε ρ α ς τ ι ν ο ς π α ρ α δ ό ε ω ς δ ι ε κ δ ι κ ε ί
Ο ο ζ ώ ν ε π ί σ κ ο π ο ς τ η ς ε π α ρ χ ί α ς 11 ή τ ο π ι κ η α υ τ η ς σ ύ ν ο δ ο ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ δ ε
ή π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς τ ο ι α ύ τ η λ ό γ φ α κ ρ ι ο ώ ς τ η ς φ ύ σ ε ω ς τ ο ύ π α ρ α π τ ώ μ α τ ο ς 11
μ λ λ ο ν ε γ κ λ ή μ α τ ο ς Ά ν ε υ τ ο ι α ύ τ η ς α π ο φ ά σ ε ω ς α ί κ α ι ν ο τ ο μ ή σ α σ α ι κ κ η
σ ί α ι θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι μ ό ν ο ν σ χ ι σ μ α τ ι κ α ί η τ ο ι ύ π ό δ ι κ ο ι ε ι ς μ έ λ λ ο υ
σ α ν ν α σ υ ν έ λ θ η π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν σ ύ ν ο δ ο ν σ ί ε ρ ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ε ί ν α ι ε π α υ τ ο ύ
,
σ α φ ε σ τ α τ ο ς ο
Π ρ έ π ε ι ν α η ξ ε ν ρ ω μ ε ν δ τ ι τ α ε π ι τ ί μ ι α ο π ο ύ δ ι ο ρ ί ζ ο υ ν ο ί Κ α ν ό ν ε ς
η γ ο υ ν τ ο κ α θ α ι ρ ε ί σ θ ω τ ο α φ ο ρ ι ζ έ σ θ ω κ α Ι τ ό α ν ά θ ε μ α ε σ τ ω α υ τ α κ α τ α
τ η ν γ ρ α μ μ α τ ι κ η ν τ έ χ ν η ν ε ί ν α ι γ π ρ ο σ Π Ο υ π ρ ο σ τ α κ τ ι κ ο ύ μ η π α ρ ό ν τ ο ς ε ι ς
, τ ο ο π ο ί ο ν δ ι α ν α μ ε τ α δ ο θ ή π ρ ο σ τ α γ η α ν τ η ε ξ α ν ά γ κ η ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α
ε ί ν α ι β π ρ ό σ ω π ο ν π α ρ ό ν Τ Ο ε ξ η γ ώ κ α λ λ ι ώ τ ε ρ α Ο ί Κ α ν ό ν ε ς π ρ ο σ τ ά ζ ο υ σ ι
τ η ν σ ύ ν ο δ ο ν τ ο ν ζ ώ ν τ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν ν α κ α θ α ί ρ ο υ ν τ α υ ς ί ε ρ ε ί ς Τ ι ν α α φ ο
ο ρ ί ζ ο υ ν 11 ν α α ν α θ ε μ α τ ί ζ ο υ ν τ ο υ ς λ α ί κ ο ύ ς δ π ο υ π α ρ α ο α ί ν ο υ ν τ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς
Ό μ ω ς α ν ή σ ύ ν ο δ ο ς δ ε ν ε ν ε ρ γ ή σ η ε μ π ρ ά κ τ ω ς τ η ν κ α θ α ί ρ ε σ ι ν τ ώ ν ί ε ρ έ ω ν
"11 τ ο ν α φ ο ρ ι σ μ ό ν 11 α ν α θ ε μ α τ ι σ μ ο ν τ ώ ν λ α ί κ ώ ν ο ί ί ε ρ ε ί ς α υ τ ο ι κ α Ι ο ί λ α ί
ο κ ο ί ο υ τ ε κ α θ η ρ η μ έ ν ο ι ε ί ν α ι ε ν ε ρ γ ε ί ο υ τ ε α φ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι Τ ι α ν α θ ε μ α τ ι σ μ έ ν ο ι
ύ π ό δ ι κ ο ι δ μ ω ς ε δ ώ μ ε ν ε ι ς τ η ν κ α θ α ί ρ ε σ ι ν κ α Ι α φ ο ρ ι σ μ ό ν Τ ι α ν α θ ε μ α τ ι σ μ ό ν
ε κ ε ί δ ε ε ι ς τ η ν θ ε ί α ν δ ί κ η ν
Κ α θ ω ς κ α Ι δ τ α ν ε ν α ς α σ ι λ ε υ ς π ρ ο σ τ ά ξ η τ ο ν δ ο ύ λ ο ν τ ο υ ν α δ ε Ρ Ή ε ν α ν
λ λ ο ν ο π ο ύ τ ο ύ ε σ φ α λ ε ν α δ π ρ ο σ τ α χ θ ε ι ς δ ο ύ λ ο ς δ ε ν έ ν ε ρ γ ή σ η τ ο ύ α
σ ι λ έ ω ς τ η ν π ρ ο σ τ α γ ή ν δ α ρ τ ο ς ε μ ε ι ν ε ν ε κ ε ί ν ο ς ό π ο ύ ε σ φ α λ ε ν ε ι ς τ ο ν α
σ ι λ έ α ύ π ό δ ι κ ο ς δ μ ω ς ε ι ς τ ο ν δ α ρ μ ό ν Ό Θ Ε Ν Σ Φ Α Λ Λ Ο Υ Σ Ι Μ Ε Γ Α Λ Ω Σ
ε κ ε ί ν ο ι ο ί α ν ό η τ ο ι ο π ο ύ λ έ γ ο υ σ ι ν δ τ ι ε ι ς τ ο υ ς π α ρ ό ν τ α ς κ α ι ρ ο υ ς δ λ ο ι ο ί
" θ ' < , ., , , θ ' Ι
π α ρ α κ α ν ο ν α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν η ε ν τ ε ς ι ε ρ ω μ ε ν ο ι ε ι ν α ι ε ν ε ρ γ ε ι κ α η ρ η μ ε ν ο ι ε ρ ο
κ α τ ή γ ο ρ ο ς γ λ ώ σ σ α ε ί ν α ι ε κ ε ί ν η ό π ο ύ α ν ο ή τ ω ς τ α τ ο ι α ύ τ α λ ό γ ι α φ λ υ α ρ ε ί μ η
ν ο ο ύ σ α δ τ ι ή π ρ ο σ τ α γ η τ ν Κ α ν ό ν ω ν χ ω ρ Ι ς τ η ν ε μ π ρ α κ τ ο ν ε ν έ ρ γ ε ι α ν τ ο ύ
Ο β π ρ ο σ ώ π ο υ η τ ο ι τ η ς Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ ε ί ν α ι Α Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ο Σ α μ έ σ ω ς κ α Ι π ρ ο
κ ρ ί σ ε ω ς μ η ε ν ε ρ γ ο ύ σ α Κ Α Θ Ε Α Τ Τ Η Ν
Α υ τ ο ι ο ί ί δ ι ο ι ο ί θ ε ί ο ι Α π ό σ τ ο λ ο ι φ α ν ε ρ α έ ξ η γ ο ύ σ ι τ ο ν έ α υ τ ό ν τ ο υ ς μ ε
τ ο ν Μ Σ Τ Κ α ν ό ν α τ ο υ ς ε π ε ι δ η δ ε ν λ έ γ ο υ σ ι π ώ ς η δ η ε υ θ υ ς ε ν ε Ρ γ ε Ι q.
ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι κ α θ η ρ η μ έ ν ο ς δ π ο ι ο ς ε π ί σ κ ο π ο ς 11 π ρ ε σ ύ τ ε ρ ο ς δ ε χ θ η τ ο τ ώ ν α ί
ρ ε τ ι κ ώ ν ά π τ ι σ μ α α λ λ α κ α θ α ι ρ ε ί σ θ α ι π ρ ο σ τ ά ζ ο μ ε ν i)youv ν α
ε ι ς κ ρ ί σ ι ν κ α Ι α ν α π ο δ ε ι χ θ π ώ ς τ ο ύ τ ο ε κ α μ ε τ ό τ ε α ς γ υ μ ν ω θ η μ ε τ η ν
δ ι κ η ν σ α ς α π ό φ α σ ι ν α π ο τ η ν ί ε ρ ω σ ύ ν η ν τ ο ύ τ ο π ρ ο σ τ ά σ σ ο
-4­
μ ε ν Σ η μ ε ί ω σ ι ς ε ι ς τ ο ν Γ Ά π ο σ τ Κ α ν ό ν α
Σ υ ν ε π ω ς ό ε υ σ ε δ η ς Λ α ο ς τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ κ α λ ω ς δ ι ι δ ώ ν τ ο υ ς α λ λ ο τ ρ ί ο υ ς
κ α ι μ α κ ρ α ν π ά σ η ς α λ η θ ο ύ ς κ α ι γ ν η σ ί α ς π ο ι μ α ν τ ι κ η ς φ ρ ο ν τ ί δ ο ς σ κ ο π ο υ ς τ ο ύ
δ η θ ε ν Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε δ ρ ί ο υ τ ο ύ 1923 κ α ι τ ω ν ε π ι κ ρ ο τ η σ ά ν τ ω ν τ ο ύ τ ο
δ ι κ α ί ω ς λ έ γ ο μ ε ν κ α ι κ α λ ω ς α π ε μ α κ ρ ύ ν θ η τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν π ο ι μ έ ν ω ν τ α υ
α δ ί κ ω ς Ό μ ω ς ε ξ έ φ ε ρ ε τ ε λ ε σ ί δ ι κ ο ν κ ρ ί σ ι ν δ ι α τ ο υ ς ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς θ ε ω
ρ ή σ α ς κ α Ι δ ι α κ η ρ ύ ξ α ς τ ο ύ τ ο υ ς ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο υ ς ε ν έ ν ε ρ γ ε ί κ α Ι σ υ ν ε π ω ς
ε σ τ ε ρ η μ έ ν ο υ ς τ η ς θ Χ ά ρ ι τ ο ς
Κ α ι ε ν φ ε ί ν α ι τ ο ί ς π ά σ ι γ ν ω σ τ η ή κ α τ α δ ί κ η τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο
τ ο μ ί α ς τ η ς π ρ ε σ δ υ τ έ ρ α ς Ρ ι ί μ η ς ύ π ο τ ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν σ υ ν ό δ ω ν 1583, 1587,
κ α ι 1593, ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ή κ α τ α δ ί κ η α ϋ τ η τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω σ υ ν ό δ ω ν ο υ δ ό λ ω ς δ ι α
φ έ ρ ε ι τ ο ύ ο ί ο υ δ ή π ο τ ε κ α θ α ι ρ ε ί σ θ ω α φ ο ρ ι ζ έ σ θ ω 11 κ α ι α ν α θ ε μ α τ ι ζ έ σ θ ω
" e - ,
π α ν τ ο ς ι ε ρ ο υ κ α ν ο ν ο ς
Λ έ γ ο μ ε ν τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι ώ ς δ ι α π ά σ α ν π α ρ ά δ α σ ι ν α π α ι τ ε ί τ α ι σ ύ ν ο δ ο ς ζ ώ ν
" , "-,, _ - e, ", \ , _
τ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν ε ν τ η ε π χ τ τ ω ν ο π ο ι ω ν ε γ ε ν ε τ ο α υ τ η π ρ ο ς τ ι μ ω ρ ι α ν τ ο υ
π α ρ α δ ά τ ο υ ο ϋ τ ω κ α Ι δ ι α τ α ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω σ υ ν ό δ ω ν α π α ι τ ε ί τ α ι
λ έ γ ο μ ε ν π α ρ ο μ ο ί ω ς σ ύ ν ο δ ο ς ζ ι ο ν τ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν π ρ ο ς κ α τ α δ ί κ η ν τ ω ν κ α ι ν ό
τ ο μ η σ ά ν τ ω ν κ α θ ό σ ό ν μ ά λ ι σ τ α α υ τ α ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν α φ έ ν ο ς μ ε ν μ ι κ ρ τ ρ α ς
σ α ς τ ω ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν Π ρ δ λ Π η δ ά λ ι ο ν σ ε λ 19, ε κ δ 1864)
α φ ε τ έ ρ ο υ δ ε α π έ χ ο υ ν 400 δ λ ό κ λ η ρ α ε τ η α π ο τ η ς ε π ο χ η ς κ α θ η ν ε λ α δ ε ν
,. ,
χ ω ρ α ν η κ α ι ν ο τ ο μ ι α
fQ; ε κ τ ο ύ τ ο υ ο υ δ ε μ ί α ν θ έ σ ι ν ε χ ο υ ν δ ι α τ η ν ε κ τ ί μ η σ ι ν τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α
. κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς ο ί π ε ρ ι σ χ ι σ μ ά τ ω ν κ α Ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ω ν ί ε ρ ο Ι κ α ν ό ν ε ς δ ε δ ο
μ έ ν ο υ Ό τ ι ή ε π ι τ ε υ χ θ ε ί σ α κ α ι ν ο τ ο μ ί α κ α τ έ σ τ η σ ε δ υ ν ά μ ε ι μ ό ν ο ν σ χ ι
σ μ α τ ι κ α ς τ α ς α π ο δ ε χ θ ε ί σ α ς τ α ύ τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ξ ο Ώ κ α Ι ή σ υ ν ε χ ι σ θ ε ί σ α
κ ι ν ω ν α τ ω ν π ρ ο ς τ α ς π α ρ α μ ε ι ν ά σ α ε ν τ η π ε ρ ι ο χ η τ ο υ α κ α ι ν ο τ ο μ ή τ ο υ π α
λ α ι ο ύ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ τ ο ι α ύ τ α ς
Δ ι α ν α γ ί ν ω μ ε ν Ό μ ω ς π λ έ ο ν α ν τ ι λ η π τ ο ί π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ Ρ ί α ε ι σ έ ί Ι
π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ε χ ο ν τ α α μ ε σ ο ν σ χ έ σ ι ν μ ε τ η ν σ η μ ε ρ ι ν η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α κ α Ι
, ι θ
τ ο π ρ ο κ ε ι ι μ ε ν ο ν ε μ α
α fQ; γ ν ω σ τ ό ν ο ί ί ε ρ ο Ι κ α ν ό ν ε ς κ α θ α ι ρ ο ύ ν π ά ν τ α κ λ η ρ ι κ ο ν δ δ π ο ί ο ς
η θ ε λ ε δ ι α μ ε ί ν ε ι ο μ ο ύ μ ε τ α γ υ ν α ι κ ω ν ε σ τ ω κ α Ι μ ο ν α ζ ο υ σ ω ν σ υ ν ε ί σ α κ τ ο ι
Έ ρ ω τ ω μ ε ν ή α ν ω τ έ ρ ω π α ρ ά δ α σ ι ς ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι ε ι ς τ α ς ή μ έ ρ α ς μ α ς κ α Ι δ η
ε ι ς τ α ς τ ά ξ ε ι ς Γ Ο Χ Δ υ σ τ υ χ ω ς ν α Ι κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ε ι ς μ ε γ ί σ τ η ν κ λ ί μ α κ α
, • δ ., ." - δ 1583
ε ί ν α ι ί κ α ν α ι κ α ι α υ τ ά ρ κ ε ι ς μ η δ ε ό μ ε ν α ι ο υ δ ε μ ι ά ς ν ε ω τ έ ρ α ς α π ο φ ά σ ε ω ς π ρ ο ς
κ α τ α δ ί κ η ν τ ω ν π α ρ α δ α τ ω ν τ ω ν κ α τ α τ η ν ι δ ί α ν έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ η ν κ α Ι μ έ θ ο δ ο ν
π ρ έ π ε ι ν α δ ε χ θ ο ύ ν Ό τ ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν π α ρ ο μ ο ί ω ς κ α θ τ ι Ρ η μ έ ν ο ι κ α Ι
π ά ν τ ε ς ο ί α ν ω τ έ ρ ω π α ρ α δ ά τ α ι τ ω ν Ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν ... Τ Ο τ ί Ό μ ω ς θ α
Κ α τ α σ υ ν ε π ε ι α ν ο ι ε χ ο μ ε ν ο ι ο τ ι α ι α π ο φ α σ ε ι ς τ ω ν σ υ ν ο ω ν . . ....
, ."", , _ , e _, " ,
π ρ ο ε κ υ π τ ε ν α π ο τ η ν ε φ α ρ μ ο γ η ν μ ι α ς τ ο ι α υ τ η ς ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ η ς τ ο α φ ι ν ο μ ε ν
",,, , " "
ε ι ς τ ο ν α ν α γ ν ω σ τ η ν ν α τ ο σ υ μ π ε ρ α ν η ....
δ Κ α τ α τ ο ν Θ Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ν Κ α ν ό ν α κ α Ι τ ο ν Β Ά ν τ ι χ ε α ς ά φ ο ρ ί ζ ε

τ α ι ώ σ α ύ τ ω ς π α ς π ι σ τ ο ς δ σ τ ι ς π α ρ ι σ τ ά μ ε ν ο ς ε ν τ η Θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί κ α ι ι μ η
ε χ ω ν κ ώ λ υ μ ά τ ι δ ε ν μ ε τ α λ α μ δ ά ν ε ι Έ ρ ω τ ώ μ ε ν κ α ι π ά λ ι ν Τ ί ς ό τ η ρ ώ ν τ ο ν
κ α ν ό ν α τ ο ύ τ ο ν Τ ν α μ η ε ί π ω μ ε ν τ ί ς ε κ τ ό ν Γ Ο Χ δ ε ν σ κ α ν δ α λ ί ζ ε τ α ι δ τ α ν δ ε ν
κ α τ η γ ο ρ η κ α ι δ ι ώ κ η ώ κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς τ α υ ς τ η ρ ο ί τ α ς τ ο υ ς κ α ν ό ν α ς τ ο ύ
τ ο υ ς !...
γ Ε κ ε ί ν ο σ μ ω ς τ ο ό π ο ί ο ν α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ή λ ί ο υ φ α ε ι ν ό τ ε ρ ο ν τ ο α τ ο π ο ν .....
τ ο ύ σ υ λ λ ο γ Ι σ μ ο ύ σ τ ι δ η λ α δ η δ ε ν α π α ι τ ε ί τ α ι ν έ α κ α τ α δ ί κ η τ ώ ν κ α ι ν τ ό μ ω
τ ο ύ 1924, ε φ δ σ ό ν ε χ ε ι κ α τ α δ ι κ α σ θ η ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α α ϋ τ Υ α π ο τ ο 1583, ε Ι ν α ι
. α υ τ η τ α ύ τ η ή σ ύ ν ο δ ο ς τ ο ύ 1583 ώ ς κ α Ι α ί λ ο ι π α ι δ ύ ο μ ε τ α υ τ ή ν η τ ο ι τ ο ύ
1587 κ α ι 1593.
Έ ρ ω τ ώ μ ε ν δ ι α τ Ι ν α π α ρ α σ τ ή α ν ά γ κ η σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ώ ς τ ω ν τ η ν σ τ ι γ μ η ν
δ π ο υ η δ η π ο τ ο ν Ζ Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ν Κ α ν ό ν α ε ί χ ε κ α τ α δ ι κ α σ θ η ή κ α ι ν ο τ ο
μ ί α τ η ς α λ λ α γ η ς τ ο ύ Π α σ σ χ α λ ί ο υ η τ ι ς θ α π ρ ο ε κ ά λ ε ι α ν α γ κ α σ τ ι κ ο ν έ ο ρ τ α
σ μ ο ν τ ο ύ Π ά σ χ α ό μ ο ύ μ ε τ α Ι ο υ δ α ί ω ν η π ρ ο τ ο ύ Π ά σ χ α τ ο ύ τ ω ν α μ φ ό τ ε ρ α
α π η γ ο ρ ε υ μ έ ν α Η μ ή π ω ς φ ρ ο ν ε ί τ ε ό σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε σ τ ι ο ί Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ι κ α
ν ό ν ε ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν μ ι κ ρ ο τ έ ρ α ς ι σ Χ ς τ ώ ν α π ο φ ά σ ε ω ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω ο ρ θ ο δ ό
ξ ω ν σ υ ν ό δ ω ν κ α Ι κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν α π η τ ε ί τ ο ή σ υ γ κ ρ ό τ η σ ί ς τ ω ν ,Α λ λ α κ α Ι
κ ά τ ι α λ λ ο δ ι α τ ί ν α σ υ ν έ λ θ η ή τ ο ύ 1587, ε φ ο σ ο ν ε ί χ ε ν π ρ ο η γ η θ η ή τ ο ύ
1583-;! Δ ι α τ Ι δ ε κ α Ι ή τ ο ύ 1;193, ε φ δ σ ο ν ε Τ χ ο ν π ρ ο η γ η θ η α ί ε τ ε ρ α ι
δ ύ ο ! ! 1. ..
Έ α ν δ ε λ η φ θ η ύ π Ο ψ ι ν δ τ ι ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α α ϋ τ η τ ο κ α τ α ρ χ η ν (1582),
ε λ α δ ε χ ώ ρ α ν μ ό ν ο ν ε ν τ η Δ υ τ ι κ ή Ε κ κ λ η σ ί τ η π α ν τ ε λ ώ ς α π η λ λ ο τ ρ ι ω μ έ ν η
π ρ ο 5.00 η δ η ε τ ώ ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ό τ ε π α ς τ ι ς α ν τ ι λ α μ δ ά
ν ε τ α ι σ τ ι ή σ ο δ ο ς ntlv ε π ι σ κ ό π ω ν έ κ ά σ τ η ς ε π ο χ 11 ς ο υ μ ό ν ο ν
α π α ι τ ε ί τ α ι σ π ω ς δ ι α τ ρ α ν ο ί τ α π α ρ α δ ο θ έ ν τ α κ α Ι δ ι δ α σ κ ό μ ε ν α ύ π ο τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς α λ λ α κ α Ι σ π ω ς α ν α ν ε ο ί τ α ύ τ α α ν ά γ κ η ς ε μ φ α ν ι σ θ ε ί σ η ς κ α ι σ υ ν ε χ ώ ς
ε π ι σ ε ί η τ η ν α π ε ι λ η ν τ ό ν ε π ι τ ι μ ί ω ν κ α Ι δ ι α τ α η δ η π ρ ο κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν α ς Κ α ι
ν ο τ ο μ ί α ς 11 κ α κ ο δ ο ξ ί α Δ ι α τ η ς α ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω γ η ς τ η ς α Π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι α
τ η ν δ ο υ λ η ν κ α Ι δ ι δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ ί α ν κ α Ι κ α θ ο λ ι κ ή ν β τ η ν α ν ά γ
κ η ν μ ι α ς ε κ ν έ ο υ κ α τ α δ ί κ η ς π ά σ η ς κ α κ δ ξ ί α ς π ρ ο κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η ς η μ ή π ρ ο ς
δ ι α φ ύ λ α ξ ι ν α φ έ ν ό ς τ ο ύ έ κ ά σ τ ο τ ε π ο ι μ ν ί ο υ τ η ς δ ι κ α ί α ν τ ι μ ω ρ ί α ν α φ έ τ έ
ρ ο υ ο ί ο υ δ ή π ο τ ε κ α ι ν ο τ ό μ ο υ η α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ δ σ τ ι ς π ι θ α ν ο ν ε ξ α γ ν ο ί α ς τ η ς δ ι
δ α χ η ς τ η ς Έ κ λ η σ ί α ς ν α π ο λ ε μ η τ α ί τ η ν κ α Ι τ η ν δ ι α τ ρ ά ν ω σ ι ν τ έ λ ο ς τ ώ ν
μ α ρ τ υ ρ ί ω ν τ ο ύ Θ ε ο ύ μ έ χ ρ ι τ ε ρ μ ά τ ω ν α ι ώ ν ο ς ς ε μ φ α ί ν ε τ α ι τ ο ύ τ ο χ α ρ α κ τ Υ
ρ ι σ τ ι κ ώ ς π ο τ ο ν α κ ν ό ν α τ η ς Σ Τ κ α Ι Ζ Ά Ι κ υ ν ι η ς
Έ π ί σ η ς δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ η δ τ ι ή σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς σ υ ν ό δ ο υ π ρ ο ς κ α τ α δ ί κ η ν
τ η ς α η β κ α κ ο δ ο ξ ί α ς ε σ τ ω κ α ι α ν α ϋ τ ε χ ε ι Π Ρ Ο Κ ι α τ α δ ε δ ι κ α σ θ η ύ π ο
έ τ έ ρ α ς τ ο ι α ί ι τ η ς τ υ γ χ ά ν ε ι α π ο λ ύ τ ω ς ε π ι δ ε δ λ η μ έ ν η κ α θ ό
σ ο ν ε ν α υ τ η θ α δ ι κ α σ θ η δ ι α φ ό Ρ ω ς ε κ α σ τ ο ς τ ώ ν π ρ ω τ ε ρ γ α τ ώ ν κ α Ι σ υ ν
ε ρ γ α τ ώ ν τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς δ ά σ ε ι π ά ν τ ο τ ε π ο ι κ ί λ ω ν κ ρ ι τ η ρ ί ω ν ώ ς λ έ π ο μ ε ν
τ ο ύ τ ο ε ν α ρ γ έ σ τ α τ α ε ι ς τ α π ρ α κ τ ι κ α τ ώ ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ώ ν Σ υ ν ό δ ω ν κ α ι ί δ ί
τ η ς Ζ κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς τ υ γ χ ά ν ε ι τ ο ο λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν ά φ ε λ ε ς κ α Ι ά ν τ ι
/
-6­
/
π α Ρ α δ ο σ ι α κ ο ν τ ο φ ε ρ ό μ ε ν ο ν ώ ς ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ ω ν ε ν α ν τ ί α φ ρ ο ν ο ύ ν
τ ω ν Π ρ ο ς τ ί ή α ν ά γ κ η σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ω ς σ υ ν ό δ ο υ ε φ δ σ ο ν ε χ ε ι π ρ ο κ α τ α δ ε
δ ι κ α σ θ η 11 α 11 β κ α ι ν ο τ ο μ ί α
π Τ ν α ν ω τ έ ρ ω ε σ φ α λ μ έ ν η ν λ ο γ ι κ ή ν δ ε ν α π α ι τ ε ί τ α ι τ ό τ ε δ δ ι α
τ η ν κ α τ α δ ί κ η ν τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο ύ σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ Σ ύ ν ο δ ο ς δ ε δ ο μ έ
ν ο υ σ τ ι δ λ α ι α ί ε π ι μ έ ρ ο υ ς κ α κ ο δ ο ξ Ι α ι α ί τ ι ν ε ς τ ο ν σ υ ν ι σ τ ο ύ ν ε χ ο υ ν π ρ ο κ α τ α
δ ε δ tma η α π ο
"
π
λ ε
ι σ τ α ς
"
κ α ι
,
σ υ ν ο ο υ ς

π ο
' ,
θ
-
τ ο π ι κ α ς
ο
ι κ ο υ μ ε ν ι κ α ς
δ
τ ο ι α υ τ α ς
δ μ ω ς π ρ ο υ π ο θ έ σ ε ι ς π ο ι μ α ν τ ι κ η ς π ω ς θ α π λ η ρ ο φ ο ρ η θ η Ο Λ α ο ς τ ο ύ Θ ε ο
δ τ ι ο ί π ο ι μ α ί ν ο ν τ ε ς α υ τ ο ν τ υ γ χ ά ν ο υ ν λ ύ κ ο ι δ α ρ ε ί ς Π ώ ς ε π ι σ ή μ ω ζ κ α Ι τ ε
λ ι κ ώ ς θ α α π ο δ λ η θ ο ύ ν ο υ τ ο ι τ ώ ν θ ρ ό ν ω ν τ ω ν α ν ε υ α π ο φ ά σ ε ω ς σ υ ν ό δ Ο ύ τ η ζ
ο π α ί α ς τ α μ έ λ η τ υ γ χ ά ν ο υ ν α κ ρ ι δ ώ ς ο ί ζ ί ν τ ε ς γ ν ή σ ι ο ι ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι ε π ί σ κ ο π ο ι
", , - el
κ α τ α τ η ν ε π ο χ η ν τ η ς α ι ρ ε σ ε ω ς
. Σ α ς ε ρ ω τ ώ μ ε ν Μ ή π ω ς δ ε ν ε ί ν α ι π ρ ο κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν ο ν ύ π ο τ ω ν ί ε ρ ω ν
κ α ν ό ν ω ν τ ο ν α δ ι α τ ε λ ί ε ν κ α Ι τ ο α υ τ ο π ρ ό σ ω π ο ν ε κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ς κ α Ι π ο λ ι τ ι
κ ο ς α ρ χ ω ν ο μ ο ύ ; Α σ φ α λ ώ ς ν α ί Ί δ ο υ σ μ ω ς δ τ ι τ ο ύ τ ο δ ε ν ή τ ο α ρ κ ε τ ο ν δ ι α
, .
ν α κ α θ α ι ρ ε θ Ο π ά λ α ι τ η ς Κ ύ π ρ ο υ Μ α κ ά ρ ι ο ς ε α ν δ ε ν κ α τ ε δ ι κ ά ζ ε τ ο ύ π Ο
τ ώ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν τ ο υ α ρ χ ι ε ρ έ ω ν κ α Ι π ά λ ι ν η τ ο ι τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν ω σ τ ε ν α ε λ θ η
ε ι ς π ρ α ξ ι ν δ τ ι ώ ς λ ό γ ο ς η τ ο ι δ υ ν ά μ ε ι δ ι ε τ ά σ σ ε τ ο ύ π ο τ ώ ν ί ε ρ ώ ν α
ν ό ν ω ν Ό ρ α σ χ ε τ ι κ ώ ς τ ο τ έ λ ο ς τ η ς θ α υ μ α σ ί α ς σ η μ ε ι ώ ε ω ς ε ι ς τ ο ν Γ Α
π ο σ τ Κ α ν ό ν α τ ο ύ ά γ Ι ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ή ο π ο ί α τ υ γ χ ά ν ε ι α κ ρ ι δ ι ο ς π α ρ ά λ λ η λ ο ς
π ρ ο ς τ α α ν ω τ έ ρ ω λ ε χ θ έ ν τ α .
Ί δ α υ σ ε δ α σ τ έ μ α ι π Μ α ρ κ ε δ ι α τ Ι α ν α γ κ α ί α π ά ν τ ο τ ε . ή
σ υ ν α δ ι κ η α π ό φ α σ ι ς π ρ ο ς κ α τ α δ ί κ η ν ο χ ι τ ό σ ν τ η ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς
ή ο π ο ί α π ι θ α ν ο ν ν α ε ι ν α ι κ α Ι Ί ρ κ α τ α δ ε δ ι κ α σ μ έ ν η ώ ς ε ι ς τ η π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
τ ο ύ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ δ σ ο ν τ ώ ν κ α κ α δ ο ξ ο ύ ν τ ω ν α τ ό μ ω ν
τ ώ ν φ ο ρ έ ω ν δ η λ α δ η κ α Ι κ η ρ ύ κ ω ν τ η ς κ α κ ο δ ξ ί α ς τ α ο π ο ί α δ έ ο ν σ π ω ς π ά ν
τ ο τ ε δ ι κ ά ζ ω ν τ α ι κ α Ι κ α τ α δ ι κ ά ζ ω ν τ α ι ύ π ο σ υ γ Χ Ρ ό ν ω ν τ ω ν δ ρ θ ο δ ό ξ ω ν
π ο ι μ ε ν α ρ χ ώ ν
Γ ρ ά φ ο μ ε ν τ ο ύ τ ο κ α Ι έ π ι μ έ ν ο μ ε ν τ ο σ ο ύ τ ο ν δ ι ό τ ι τ ο π ο ί μ ν ι ο ν τ η ς κ
κ λ η σ ί α ς ο υ δ έ π ο τ ε κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι α π ο τ ά ς ... π ρ ο κ α τ α δ ε δ ι κ α σ μ έ ν α ς α ί ρ έ σ ε ι ς η ν ι έ ο
φ α ν ε ί ς τ ο ι α ύ τ α ς ε σ τ ω κ α Ι κ α λ ώ ς δ ι α τ ε τ υ π ω μ έ ν α ς κ α Ι α ρ ί σ τ ω ς π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι
σ μ έ ν α ς π λ η ν ε ύ ρ ι σ κ ο μ έ ν α ς ε ι ς τ ό γ ρ α φ ε ί ο ν τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς
κ α Ι π α τ ρ ό ς τ ω ν Ε κ π α ρ α λ λ ή λ ο υ π ά λ ι ν ο υ δ ε Ι ς α ί ρ ε τ ι κ ο ς κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι ε κ
τ ώ ν .... -γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν κ α Ι ε ι ς τ ο ... Π η δ ά λ ι ο ν ε ύ ρ ι σ κ ο μ έ ν ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν
έ α ν δ ν ύ π ά ρ χ ή ζ ώ σ α σ ύ ν ο δ ο ς τ ώ ν ε π ι σ κ ό π ω ν ή ο π ο ί α κ α Ι θ α ε φ α ρ μ ό σ η
α υ τ ο ύ ς
Δ ι α τ ο ύ τ ο κ α Ι ο Ι Ε Κ α ν ω ν τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ α ς Σ υ ν ό δ ο υ π α ρ α γ γ έ λ λ ε ι
,
τ Ί ν δ ι α κ ο π η ν τ ο ύ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ σ υ ν ε π ώ ς δ ε κ α Ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ α π α ν τ ο ς γ υ
ί '
μ ν η τ κ ε φ α λ η κ η ρ ύ σ σ ο ν τ ο ς α ϊ ρ ε σ ί ν τ ι ν α ε π ε ι δ η α κ ρ ι δ ώ ς α π Ο τ η ς σ τ ι γ μ η ς
"." δ \', < , Ν '
ε κ ε ι ν η ς α Ρ Χ ε τ α ι ν α κ ι ν υ ν ε υ '!1 τ ο π ο ι μ ν ι ο ν τ η ς ι ε ρ ο ς ι κ ο
δ η μ ο ς σ χ ο λ ι ά ζ ω ν τ η ν α ν ω τ έ ρ ω π ε ί π τ ω σ ι ν σ η μ ε ι ο ί
«'Α π σ τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο ύ τ ο ν τ ο ύ Κ α ν ό ν ο ς φ α ί ν ε τ α ι δ τ ι δ ε ν π ρ έ π ε ι τ ι ν α ς ν α
./
-7­
χ ω ρ ί ζ η τ α ι κ α τ α τ ο ν Β α λ σ α μ ω ν α α π ο τ ο ν Ε π ί σ κ ο π ό ν τ ο υ ε ι ν α υ τ ο ς ε χ η
μ ε ν κ α μ μ ί α ν α ϊ ρ ε σ ι ν τ η ν φ υ λ ά τ τ ε ι δ μ ω ς ε ί ς τ ο κ ρ υ π τ ο ν κ α Ι δ ε ν τ η ν κ η ρ ύ τ
τ ε ι τ υ χ ο ν γ α ρ α υ τ ο ς π ά λ ι ν α φ ε α υ τ ο ύ μ ε τ α τ α ύ τ α ν α δ ι ρ θ ω θ ι
Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ω ς λ ο ό ε π α ν α λ α μ Β ά ν ο μ ε ν δ τ ι α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ε α ν μ ί α
κ α κ ο δ ο ξ ί α 11 κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ υ γ χ ά ν ε ι π ρ ο κ α τ ε γ ν ω σ μ έ ν η 11 π ρ ο κ α τ α δ ε δ ι κ ι α σ μ έ ν η
ύ π ο π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς σ υ ν ό δ ο υ π ρ ο ς κ α τ α δ ί κ η ν τ ω ν ε κ ά σ τ ο τ ε ε μ φ α ν ι ζ ο μ έ ν ω ν
φ ο Ρ έ ω ν α υ τ η ς ο ί δ π ο ί ο ι ε Ι ν α ι π ι θ α ν δ ν ν α ε μ φ α ν ι σ θ ο ύ ν μ έ τ α 50,
100 11 400 χ ρ ό ν ι α ω ς ε γ έ ν ε τ ο κ α Ι μ ι ε τ η ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν ε π
ά λ λ ε τ α ι ή ε κ ν έ ο υ σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς σ υ ν ό δ ο υ π ρ ο ς κ α τ α δ ί κ η ν τ ω ν δ ι α
, \.,,, λ λ ' ζ 12 - • , .
π Ρ ω τ η ν cp ο Ρ α ν ο υ τ ω ς η α ω ς ε μ φ α ν ι ο μ ε ν ω ν π α ρ α υ α τ ω ν ω ς ε ν
π λ ά τ ε ι α π ε δ ε χ θ η α ν ω τ έ ρ ω (").
, .
Κ α ι Ρ δ ς ο μ ω ς ν α γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν κ α Ι τ ο λ ο ι π ο ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ η ς ε π ι σ τ ο
λ η ς σ α ς τ ο ό π ο ί ο ν δ σ τ υ χ ς τ υ γ χ ά ν ε ι α φ έ ν ο ς μ ν ε κ τ ο ς π Ρ α γ μ α
τ ι κ ό τ η τ ο ς α φ έ τ έ ρ ο υ δ ε τ ε λ ε ί ω ς α σ υ ν ε π ε ς . π ρ ο ς τ α ς λ ο ι π α ς
ε ν ε ρ γ ε ί α ς ύ μ ω ν κ α Ι τ η ς Π Ρ Ο ί σ τ α μ έ ν η ς σ α ς ,Α ρ χ η ς
Ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α έ κ τ ό Π Ρ α Υ μ τ κ ό τ π τ ο
Ό τ ι τ α ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ ά σ α ς ό σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι έ κ τ ο ς π ά σ η ς
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α α π ο δ ε ι κ ν ί ε τ α ι λ ί α ν ε υ κ ό λ ω ς ε ξ α υ τ η ς τ α ύ τ η ς τ η ς φ ύ σ ε ώ ς
τ ω ν Γ ρ ά φ α μ ε ν τ Ο υ τ ο δ ι ό τ ι ε π ι θ υ μ ύ ν τ ς ν α δ ι α κ η ρ ύ ξ η τ ε τ η ν θ ε ω ρ ί α ν τ η ς
, .
./
α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς χ ι α τ α φ ε ύ γ ε τ ε ε ι ς τ α ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ α ς χ ι α Ι τ ο ύ τ α υ τ ο
. δ λ α σ φ ή μ ο υ ς κ α Ι α ί ρ ε τ ι κ α ς ε ν ε ρ γ ε ί α ί ε ρ α ρ χ ω ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ
..χ ε ί ο υ κ α Ι τ η λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α α ί δ ί α ι δ μ ω ς η ρ χ ι σ α ν ν α ε κ δ η λ ο ϋ ν
τ α ι α π ο τ α ς α ρ χ α ς τ ο ύ 1965 δ ι ά τ ω ν π ο ι κ ί λ ω ν σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ω ν μ ε θ Χ ί ρ ε τ ι κ ω ν
τ η ς α φ α ι ρ έ σ ε ω ς ε ι κ ο ν ο σ τ α σ ί ω ν ε κ δ ι α φ ό ρ ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ν α ω ν τ η ς μ ε τ α δ ό
3. Π t1tavov ν α μ α ς τ ε η ε ν τ α υ α τ ο α κ ό λ ο υ ο ν ε ρ ώ τ η μ α Κ α Ι ε φ ο σ ο ν μ έ χ ρ ι
τ η ς σ μ ε ρ ο ν ο υ δ ε μ ί α π ρ ό ε σ ι ς τ α κ τ ο π ο ι ή σ ε ω ς τ η ς ή μ ε ρ ο κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς π α ρ ε τ η ρ ή η ά λ λ α
τ ο υ ν α ν τ ί ο ν ζ ω η ρ α Ι κ α Ι ε ρ γ ώ δ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι π ρ ο σ π ά ε ι α ι π ρ ο ς δ ι κ α ί ω σ ι ν ε ν τ η μ ε λ λ ο ύ σ η
π α ν ο ρ δ ό ξ φ σ υ ν ό δ φ ο ύ μ Ί ν ο ν τ ώ ν π ρ ω τ ε ρ γ α τ ώ ν τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ί ν ο τ ο μ ί α ς
ά λ λ α κ α Ι τ ώ ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν κ α Ι τ ο υ τ α ύ τ ο α Ι ρ ε τ ι κ ώ ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ώ ν τ α α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ Ι
δ υ ν ά μ ε ι σ χ ί σ μ α τ ο ς κ α Ι μ υ σ τ η ρ ί ω ν μ έ χ ρ ι π ό τ ε α ι σ χ ύ ο υ ν
Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς τ ο έ μ α ε ί ν α ι μ έ γ α κ α Ι δ ε ν λ ύ ε τ α ι ε ι ς μ ί α ν ύ π ο σ η μ ε ί φ σ ι ν Ε κ δ ε υ τ έ
ρ ο υ δ ι α ν λ μ η π ο λ υ π ρ α γ μ ο ν ι ο μ ε ν η μ α λ λ ο ν ο ι κ ο δ ο μ ω μ ε ν ε π ι σ α ρ ώ ν ε μ ε λ ί ω ν λ 0­
γ ι κ ω ς ε π ι δ ά λ λ ε τ α ι ν α γ ν ω ρ ί ζ ω μ ε ν ε α ν ό ε ρ ω τ ω ν ά π ε δ έ χ η τ α ς μ έ χ ρ ι τ ο υ δ ε δ ι α
τ υ π ω ε ί σ α ς έ σ ε ι ς ή μ ω ν κ α Ι κ α τ ό π ι ν α λ ά η τ η ν δ έ ο υ σ α ν ά π ά ν τ η σ ι ν .
. Τ έ λ ο ς δ ε ν α η τ ο φ Ρ ο ν ι μ ι ό τ ε Ρ ο ν κ α Ι ά ν α γ κ α ι ό ε Ρ ν π α ν τ ό ς
α λ λ ο υ ν α γ ν ω ρ ί ζ ό έ ρ ω τ ώ ν τ ί π ι σ τ ε ύ ε ι ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ή Ρ Δ ι α σ π ο ρ ά ή
π ν ε υ μ α τ ι κ η μ ή τ η ρ ά μ φ ο τ έ ρ ω ν τ ώ ν π α ρ α τ σ ξ ε ω ν ....
-8­
σ ε ω ς τ ω ν θ ε ί ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν ε ι ς π α π ι κ α ύ ς τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν τ ο ύ
π ε λ θ ό ν τ ς Α θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α ι τ ο ύ ν ύ ν ε π α ξ ί ο υ δ ι α δ ό χ ο υ τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ο ύ
Θ υ α τ ε ί ρ ω ν Α θ η ν α Υ ό ρ τ ο υ Α μ ε ρ ι κ η Ι α κ ώ β ο υ τ η ς κ α τ α σ τ ρ α τ η γ ή σ ε ω ς
τ ω ν θ ε ί ω ν κ α ι ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ε π ι σ ή μ ω ς π λ έ ο ν κ α ι ε μ φ α ν ω ς δ ι α τ ο ύ Κ α τ α
σ τ α τ ι κ ο ύ Χ ά ρ τ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς λ λ ά δ ς κ λ π
Π ά ν τ α δ μ ω ς τ α ν ω τ έ ρ ω σ ε δ α σ τ έ μ ο ι π Μ ά ρ κ ε ε γ έ ν ο ν τ ο 40 δ λ α ε τ η
μ ε τ α τ Ί ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ν κ α ι ν ο τ ο μ Ι α ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς α δ υ ν α τ ο ύ ν ν α σ ά ς
δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν ε ι ς τ α ά ν α λ η θ η σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ ά σ α ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι έ ξ ε τ ά ζ ο μ ε ν
τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς τ ο ύ 1924 κ α ι ο υ χ ι τ α τ η ς
σ η μ ε ρ ι ν η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς
Τ ο π ά θ η μ α ε π ί η τ ο ύ μ α θ η τ ο ύ τ ο ύ ά γ ί ο υ Π α ί σ ί ο υ τ ο δ π ο ί ο ν π α ρ ο υ
σ ι ά ζ ε τ ε ε ι ς τ η ν σ ε λ ί δ α 3 τ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς σ α ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ι ι τ η ν Π ρ ο σ 00­
, "", θ ,
π ι κ η ν - α τ ο μ ι κ η ν κ α ι μ ο ν ο ν σ χ ε σ ι ν χ α ρ ι τ ο ς κ α ι α ν ρ ω π ο υ κ α ι
ο υ χ ι ε ι ς τ η ν ε κ τ ή ς χ ά ρ ι τ ο ς τ η ς ί ε ρ ω σ ύ ν η ς ά π ο ρ ρ έ σ υ σ α ν δ υ ν α τ ό τ η τ α Ί ε λ έ σ ε ω ς
τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν Ί α δ π ο ί α ι ο ς γ ν ω σ τ ό ν τ ε λ ο ύ ν τ α ι κ α ι θ α τ ε λ ω ν τ α ι ά ν ε ξ α ρ τ η
τ ω ς τ ο ύ ο α θ μ ο ύ π ί σ τ ε ω ς κ α Ι η θ ι κ η ς Ί ο ύ ε κ ά σ τ ο τ ε κ λ η ρ ι κ ο ύ
Α ν τ ι λ α μ δ ά ν ε σ θ ε κ α τ ό π ι ν Ί ο ύ τ ω ν δ π ο ί α ν σ ύ γ χ υ σ ι ν δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ε ε ι ς
τ ο υ ς ά π λ ο υ σ τ έ ρ ο υ ς τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ω ν σ α ς δ ι α τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ε ω ν Κ α ι
δ ι α τ ί π ά ν τ α τ α ύ τ α Δ ι ό τ ι ε π ι 40 κ α ι π λ έ ο ν ε τ η δ ε ν η θ ε λ ή σ α τ ε ν ά ν τ ι
λ η φ θ η τ ε τ η ν τ ε ρ α σ τ ί α ν δ ι α φ ο ρ α ν μ ε τ α ξ υ ε ν ο ς δ υ ν ά μ ε ι κ α Ι ε ν ε ρ γ ε ί σ χ ί σ μ α
, ".'t:l -: , , . , - e -, , 3 , ,
τ ο ς π α ρ ε χ ο ν τ ε ο υ τ ω κ α ι ε ι ς τ α γ η ρ α τ ε ι α υ μ ω ν ε ν ι σ χ υ σ ε ι ε ι ς τ ο υ ς Π ο ι κ ι
λ ο υ ς ε χ θ ρ ό υ ς α φ ε ν ο ς τ ο ύ ί ε ρ ο ύ α γ ω ν α ς κ α ι tQU; κ α π η λ ε υ τ α ς α υ τ ο ύ ά φ
ε τ έ ρ ο υ ...
)
Ε Ι ν α ι κ α ι ρ ο π λ έ ο ν ν ά ν τ ι λ η φ θ η τ ε δ τ ι δ ι δ σ ω ν ε γ ρ ά ψ α τ ε π α λ α ι ό τ ε ρ ο ν
κ α ι ά ν α ν ε ώ σ α τ ε δ υ σ τ υ χ ώ ς Κ ι α τ α υ τ α ς δ ι α τ η ς π ρ ό μ θ ε π ι σ τ ο λ η ς σ α ς ο υ δ έ ν
τ ι ε τ ε ρ ο ν π ρ ά π ε τ ε ε ι μ η ν α ε ι κ ρ ο τ η τ ε κ α Ι δ ι κ α ι σ ί τ ε τ ο ά φ ε λ ε ς κ α ι α ν τ ι
π α ρ α δ ο σ ι α κ σ ν κ ή ρ υ γ μ α τ ο ύ π Ε Ι γ ε ν ί ο υ ό ό π ο ί α ς ε υ κ α ί ρ ω ς - ά ι α ί ρ ω ς ε ι ς
π ά ν τ α ε λ ε γ κ τ η ν ί η κ α τ α κ ρ Τ τ ο υ θ ε ω ρ ί α ς τ ο υ τ η ς ε χ ο ύ σ η ς τ ο σ α ύ τ η ν ό μ ο ι ό
, " " , -" 1937 (4)' θ , ,
τ η τ α π ρ ο ς τ η ν υ μ ε τ ε ρ α ν τ ο ι α υ τ η ν τ ο υ ε τ ο υ ς , α π ε υ υ ν ε ι τ α κ α
τ ω θ ι
Κ α ι α ν (QJ ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι ε χ ο υ ν χ ά ρ ι ν ε ι ς π ο ί ο ν κ α ν ό ν α θ α σ τ η ρ ι
χ θ ω μ ε ν ή μ ε ί ς ι ν α ά π ο κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ α ύ τ η ν Κ α ι δ ι α τ ί ν α τ η ν
α π ο κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν ά φ ο ύ ε χ ε ι χ ά ρ ι ν κ α ι σ ω ζ ό μ ε θ α κ α ι ε κ ε ί Κ α ι τ ό τ ε δ ι α τ ι ν α
4. Κ α ι έ τ ο ι α ύ Τ π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι δ ί κ α ί ω ς δ ύ ν α τ α ι ν α έ ρ ω τ ή σ π α ς π ι σ τ ό ς Δ ι α τ ί
τ ό τ ε ή Ε κ κ λ η σ ί α ν α ε Ι ν α ι δ Ι ρ η μ έ ν η δ ι α τ ί ν α ύ φ ί σ τ α α ι ά γ ω ν Ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ κ α ι ν α
ύ φ ί σ τ α ν τ α ι ο ι α ύ τ η ν τ α λ α ι π ω ρ ί α ν ο Ι π ι σ τ ο ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι έ π ι τ ό σ α ε τ η Δ ι α τ ί τ ό τ ε ο Ι Α
γ ι ο ρ ε ί τ α ι ν α έ γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν τ α ή σ υ χ α σ τ ή ρ ι ά τ ω ν κ α ι ν α ύ π ο ά λ λ ω ν τ α ι ε Ι ς μ υ ρ ί ο υ ς κ ι ν
δ ύ ν ο υ ς έ ν μ έ σ φ τ ο υ κ ό σ μ ο υ έ α ν τ α μ υ σ τ ή Ρ ι α τ ω ν σ Χ ι σ μ α τ ο α ι
Ρ ε τ ι κ ω ν ν ε ο η μ ε Ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ε l ν α ι έ ν τ ά ξ ε ι (' Α π ό σ π α σ μ α
τ η ς ύ μ ε τ έ ρ α ς έ π ι σ τ ο λ η ς π ρ ο ς τ ο υ ς ά ρ χ ι ε ρ ε ί π Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ς Γ ε ρ μ α ν ο ν κ α ι π Φ λ ω ρ ί
ν η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν ύ π σ ή μ ε ρ ο μ 10 Ι ο υ λ ί ο υ 1937).
c •
-9­
δ ι ω κ ώ μ ε θ α τ α λ α ι π ω ρ ο ύ μ ε θ α κ ο π ι μ ε ν φ υ λ α κ ι ζ ώ μ ε θ α ε ξ ρ ι ζ ώ μ ε θ κ α Ι κ α
κ ο π α θ ώ μ ε ν α σ κ ό π ω ς Κ α Ι ν λ ο ι π ό ν ο ί σ χ ι σ μ α τ ι κ ο Ι ε χ ο υ ν α κ ό μ η χ ά ρ ι ν τ ό τ ε
α λ λ ο ί μ ο ν ο ν ε ι ς ή μ ά ς δ η μ ι σ υ ρ γ ή σ ν τ α ς σ χ ί σ μ α κ α Ι χ ω ρ ι σ θ έ ν τ α ς α π α υ
τ ώ ν ! (5)
Α ς ί δ ω μ ε ν λ ο ι π ο ν π ρ ο σ ε κ τ ι κ ω ς τ ο π έ λ α γ ο ς τ η ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς τ ο ό π ο ί ο ν
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν ο ί α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο ι μ ε τ α π ά σ η ς δ υ ν α τ η ς σ υ ν τ ο μ ί α ς
Ε ι ς τ η ν α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι κ π η δ ε χ ό μ ε ν ο ς τ ο υ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί α ς de facto
κ α Ι ε ν ε ρ γ ε ί σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς δ ι α ρ ρ η γ ν ύ ε ι τ α ί μ ά τ ι ά τ ο υ κ α Ι μ ό ν ο ν ε π ι τ η
σ κ έ ψ ε ι ύ π ά ρ ξ ε ω ς χ ά ρ ι τ ο ς π α ρ α υ τ ο ί ς Ό τ ι δ μ ω ς ο ί σ χ ι σ μ α τ ι κ ο Ι σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι
θ ε Ι α ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ Ι ς α γ ν ο ε ί Α σ φ α λ ώ ς ο υ δ ε ί ς Ε ν τ α ύ θ α δ μ ω ς λ α δ η ε Ι ς
τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ ι ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ α ν ω ς σ α φ ώ ς ε ί δ ο μ ε ν ε κ τ ω ν λ ό γ ω ν τ ο ύ
ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ α λ λ α κ α ι τ ω ν α ν α φ ε ρ θ έ ν τ ω ν τ ρ ι ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν π α ρ α δ ε ι γ μ ά
τ ω ν ο υ τ ο ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν δ υ ν ά μ ε ι μ ό ν ο ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί π ρ ά γ μ α τ ο ό π ο ί ο ν
ο υ δ ό λ ω ς λ α μ β ά ν ε ι ύ π Ο ψ ι ν τ ο υ τ ε ό π Ε υ γ έ ν ι ο ς ο υ τ ε ύ μ ε ί ς δ ι ο κ α Ι π ε ρ ι
π ί π τ ε τ ε ε ι ς μ ί α ν μ α κ ρ α ν α λ υ σ ο ν α ν φ ά σ ε ω ν ω ς θ α δ ε ί ξ τ ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω ό λ ό
γ ο ς
Σ υ ν ε χ ί ζ ω ν τ ο ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ν τ ο υ ό π Ε υ γ έ ν ι ο ς τ ο ν ί ζ ε ι
δ τ ι ε α ν ε χ ο υ ν χ ρ ι ν ο ί Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι τ ό τ ε ε ι ς Π ί ο ν Κ ι α ν ό ν α θ α σ τ η ρ ι
χ θ ώ μ ε ν ή μ ε ί ς ϊ ν ά α π ο κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ α ύ τ η ν Τ ί τ ο ύ τ ο υ α φ ε
λ έ σ τ ε ρ ο ν κ α Ι aν τ ι Π α Ρ α δ α σ ι α κ ώ τ ε Ρ ο ν ο υ δ έ π ο τ ε α σ φ α λ ω ς θ α
α ν έ γ ν ω σ ε τ ο υ ς ώ ρ α ι ο τ ά τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ό ό π ο ί ο ς ε Ι ς τ ο
θ α υ μ ά σ ι ο ν ε ρ γ ο ν τ ο υ Π ε ρ ι τ η ς σ υ ν ε χ ο ύ ς θ ε ί α ς ε Τ λ ή ψ ε ώ ς γ ρ ά φ ε ι τ α
κ ά τ ω θ ι λ ί α ν ά ρ μ ό δ ι α ε ι ς τ η π ε ρ ί π τ ω σ ί ν μ α ς </0 χ ρ ό ν ο ς δ ν θ έ λ ε ι μ ε φ θ ά
σ ε ι ε Ι ς τ ο ν α α π α ρ ι θ μ ώ μ ύ ρ ι α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α τ ό σ ω ν κ α ι τ ό σ ω ν ά γ ί ω ν ο ί τ ι ν ε ς
ε α κ π ά θ η σ α ν κ α Ι α π έ θ α ν ο ν δ ι α τ ο υ ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο υ ς θ ε σ μ σ υ ς Κ ι α Ι Κ ι α ν ό ν α ς Γ
σ ε λ 108 ε κ δ 1962-). Ε ν α λ λ ο ι ς λ ό γ ο ι ς δ ι α π ά ν τ α κ ι ι ν ό ν α δ ό ί ς κ α τ α
π α τ ε ί τ α ι δ ι α π ά ν τ α ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ν θ ε σ μ ο ν δ σ τ ι ς α Π Ο τ ε λ ε ί π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς
<, Ο θ δ ξ Ι θ - , e' λ λ <,- -" δ
α γ ι α ς Ρ ο ο ι α ς κ α ι
\,
α ε τ ε ι τ α ι ε π ι υ α ε τ α ι ο π ι σ τ ο ς ν α ν τ ι ρ α
σ η κ α Ι ν α χ ύ σ τ ι ε Ι σ έ τ ι κ α Ι α ι τ ο Τ Ο α ί μ α τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α
φ έ ρ η ε μ π ό δ ι ο ν ε Ι ς τ ο ε ρ γ ο ν τ α ν κ α ι ν ο τ ο μ ο ύ ν τ ω ν Θ α ή τ ο α λ η θ η ς μ ω ρ ί α ν α
α ν έ μ ε ν ο ν ο ί π ι σ τ ο Ι δ π ω ς α π ω λ ε σ θ ο ύ ν τ α μ υ σ τ ή ρ ι α π ρ ω τ ο ν ε κ τ η ς κ α ι ν ο τ Ο
μ ο ύ σ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ω ς θ α τ ο ε π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο κ α Ι κ α τ ό π ί ν ν α ν τ ι δ ρ ά
σ ο υ ν κ ά Ι χ ω ρ ί σ ο υ ν τ α ς ε υ θ ύ ν α ς τ ω ν δ ι ό τ ι α υ τ ο α κ ρ ι ώ ς δ ι δ ά σ κ ε ι ό π Ε υ
γ έ ν ι ο ς κ α Ι ύ μ ε ί ς π Μ ά ρ κ ε δ ι α τ η ς π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ θ ε ω ρ ί α ς σ α ς
τ α σ χ ε τ ι κ α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ς λ έ γ ε ι α ν ω τ έ ρ ω ό α γ ι ο ς ε ί ν α ι α ν α ρ ί θ μ η
τ α κ α Ι ο ύ δ ε ν ε τ ε ρ ο ν δ ι α τ ρ α ν ο ύ ν κ α Ι κ η ρ ύ τ τ ο υ ν ε Ι μ η til" γ ε ν ι κ η ν ύ π ο χ ρ έ ω
σ ι ν τ ω ν π ι σ τ ω ν δ π ω ς α ν τ ι δ ρ ο ύ ν κ α ι ρ ί ω ς κ α Ι α μ έ σ ω ς κ α τ α π ά σ η ς π ρ ο σ
λ η ς ί ε ρ ο ύ κ α ν ό ν ο ς 11 π α ρ α δ ό σ ε ω ς ό π ο θ ε ν δ ή π ο τ ε π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν η ς Α ν α φ έ ρ ο μ ε ν
μ ε ρ ι κ α ε κ τ η ς Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς ί σ τ ο ρ ί α ς
5. Ο ρ α Ε Τ ό μ π ρ ο υ Π ρ ο ς ε ύ λ α δ έ σ τ α τ ο ν ί ε ρ έ α μ ο χ ο ϋ ν τ α σ ε λ 3-' AiH'jvaL
1972.
-10­
α Δ ι α τ ο υ ς ί ε ρ ο ι ι ς κ α ν ό ν α ς ο ί τ ι ν ε ς κ α τ ε π α Τ θ η σ α ν ε π ι ά γ ί ο υ Χ ρ υ σ ο
σ τ ό μ ο υ ο ί φ λ ι α υ τ ο ύ Ί ω α ν ν ί τ α ι ε π ί σ κ ο π ο ι μ ε τ α π λ ή θ ο υ ς π ι σ τ ώ ν α ν τ έ
δ ρ α σ α ν μ ε γ ά λ ω ς κ α Ι μ έ χ ρ ι σ χ σ μ α τ ο ς δ ι α τ η ν α π ό φ α σ ι ν τ η ς α δ ί κ ο υ ε ξ ο ρ ί α ς
τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ π α τ ρ ό ς
β Δ ι α τ ο ν α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο ν 11 Ε κ κ λ η σ ί α τ η ς Ρ ώ μ η ς τ ο 407 δ ι έ κ ο ψ ε τ α ς
σ χ έ σ ε ι ς τ η ς μ ε τ α τ ώ ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Α ν τ ι ο χ ε ί α ς κ α Ι Κ ω ν π ό
λ ε ω ς Ο ί ί σ τ ο ρ ι κ ο ι τ ο χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν ώ ς τ ο π ρ ώ τ ο ν σ χ ί σ μ α μ ε τ α ξ υ Α ν α τ ο
λ η ς κ α Ι Δ ύ σ ε ω ς κ α Ι τ ο ύ τ ο δ ι α τ η ν α δ ι κ ο ν κ α ι μ ό ν ο ν ε ξ ο ρ ί α ν έ ν α ς Π α τ ρ ι ά ρ
χ ο υ ( !) κ α Ι ε ρ χ ε τ α ι κ α τ ό π ι ν δ π Ε υ γ έ ν ι ο ς ε ρ ω τ ώ ν α ν ε ρ υ θ ρ ι ά σ τ ω ς Ε ι ς
π ο ί ο ν κ α ν ό ν α θ α σ τ η Ρ ι Χ θ ώ μ ε ν ή μ ε ί ς ί ν α α π ο κ η Ρ ύ ξ 00­
μ ε ν τ η ν Έ κ λ η σ ί α ν τ α ύ τ η ν Ε ι ς π ο ί ο ν κ α ν ό ν α Ε ι ς τ η ν π Ρ (i' ξ ι ν
α κ Ρ ι 6 ώ ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ή τ ι ς Κ ι α Ι ε θ ε σ μ ο θ έ τ η σ ε ν
α ρ γ ό τ ε ρ ο ν τ ο υ ς σ χ ε Τ Ι Κ Ο Ί ς ί ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς ν Ά π ο σ τ ν τ η ς Α Β
Σ υ ν ό δ ο υ ώ ς α ν α γ λ ύ φ ω ς κ α Ι λ ί α ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ ς ε μ φ α ί ν ε τ α ι ε ι ς τ α ς π ε ρ ι
.γ ρ α φ ο μ έ ν α ς ν υ ν χ ε τ ι κ α ς π ε Ρ Ι Π Τ σ ε ι ς Δ υ σ τ υ χ ω α υ τ α σ υ μ α ί ν ο υ ν δ τ α ν τ ο ι
ο ύ τ ο υ ς α γ ώ ν α ς δ ι ε υ θ ύ ν ο υ ν α ν θ ρ ω π ο ι ο λ ί γ η ς π α ι δ ε ί α ς κ α Ι τ ο χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν ό λ ι
, , ,., ­
γ ω τ ε ρ α ς σ υ ν ε σ ε ω ς κ α ι σ υ ν ε π ε ι α ς .....
γ Τ ο ν Η α ι ώ ν α δ α γ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί α λ η θ ε ς
σ χ ί σ μ α ό μ ο ύ μ ε τ α κ λ ή ρ ο υ κ α Ι λ α ο ύ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ν τ ι δ ρ ά σ υ ε ι ς τ ο ν π α ρ ά
ν ο μ ο ν Δ γ ά μ ο ν τ ο ύ α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τ ο ύ Σ Τ
- δ Τ ο ν Θ α ι ω ν α χ ι ι ε ν τ ο σ χ ί σ μ α μ ε τ α ξ υ τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν Ι γ ν α τ ί ο υ
κ α Ι Φ ω τ ί ο υ α κ ρ ι ω ς δ ι α ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν α ν ο δ ο ν τ ο ύ δ ε υ τ έ ρ ο υ ε ι ς τ ο ν Π α
τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ν θ ρ ό ν ο ν α σ χ έ τ ω ς α ν τ ο ύ τ ο α π ε τ έ λ ε ι τ η ν υ λ η ν κ α Ι ε π ι θ υ μ ί α ν τ ο ύ
δ ι ο ι κ ο ύ ν τ ο ς τ ό τ ε τ α τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς π α ν ι σ χ ύ ρ ο υ Β ά ρ δ α Κ α τ α τ ο υ ς ί σ τ ο ρ ι κ ο ύ ς
κ α Ι π ά λ ι ν τ ο α ν ω τ έ ρ ω σ χ ί σ μ α δ ι ή ρ κ ε σ ε ν υ ε ρ τ α 30 ε τ η
ε Τ έ λ η τ ο ύ Θ α ι ω ν ο ς ε χ ο μ ε ν π ά λ ι ν ν έ ο ν σ χ ί σ μ α μ ε τ α ξ υ τ ω ν ο π α δ ώ ν τ ω ν
Π α τ ρ ι α ρ χ ώ ν Ν ι κ ο λ ά ο υ κ α ι τ ο ύ α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ύ δ ι α δ ό χ ο υ τ ο υ Ε υ θ υ μ ί ο υ α κ ρ ι ώ ς
δ ι α τ ο ν δ ι γ ά μ ο ν τ ο ύ α υ ω ρ ά τ ο ρ σ ς Λ έ ο ν τ ο ς τ ο ύ Σ ο φ ο ύ ώ ς δ η λ α δ η κ α Ι έ π Ι
ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ
σ τ Τ ο ν Ι Γ α ι ω ν α ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς έ ν ω τ ι κ η ς σ υ ν ό δ ο υ τ η ς Λ υ ω ν (1275) α ν
τ ι δ ρ ά ό λ α ο ς κ α ι μ έ γ α μ έ ρ ο τ ο υ κ λ ή ρ ο υ τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς τ α β ί α ι α μ έ τ ρ α τ ο ύ α υ
τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Μ ι χ α η λ Η ω Ι τ ο υ έ ν ω τ ι κ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ι ω ά ν ν ο υ Β έ κ κ ο υ ε ι ς
ο υ δ Ε ν ί σ χ υ σ α ν Τ Ο Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς ε ι ς τ η ν ε ν λ ό γ φ π ε ρ ί ο δ ο ν π ρ ο σ έ φ ε ρ ε ν ύ π ε ρ
τ ο υ ς π ε ν τ ή κ ο ν τ α μ ά ρ τ υ ρ α α ρ ν η θ έ ν τ α ς ν α ύ π ο κ ύ ψ ο υ ν ε ι ς τ α ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ η ς
" δ ο υ α ν ω τ ε ρ ω σ υ ν ο
ζ τ α α υ τ α σ υ μ β α ί ν Ο ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ε ι ς μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν κ λ ί μ α κ α ε π ι τ ί ϊ ψ ε υ
δ ε ν ώ σ ε ι τ η ς Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς (1438-9). Ο ϋ τ ε ε ι ς τ η ν α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ο ϋ τ ε
ε ν τ α ύ θ α ε χ σ μ ε ν μ α ρ τ υ ρ ί α ς σ τ ι δ λ α ο ς Τ ι δ κ λ η ρ ο ς α ν έ μ ε ν ε σ π ω ς α π ω λ ε σ θ ο ύ ν τ α
μ υ σ τ ή ρ ι α ε κ τ ω ν φ ι λ ε ν ω τ κ ω ν κ α Ι κ α τ ό π ι ν ν α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν Ο ύ δ ε Ι ς ί σ τ ο ρ ι κ ο ς
α ν α φ έ ρ ε ι δ τ ι ε κ η ρ ύ χ θ η π α ρ ά τ ι ν ο ς τ ο ι α ύ τ η δ ι δ α χ ή
-11­
η Τ ο ν Ι Γ α ι ώ ν α ε χ ο μ ε ν ε π ί σ η ς τ ο ε ι ς π ο λ υ ο λ ί γ ο υ ς γ ν ω σ τ ο ν σ χ ί σ μ α τ ώ ν ­
Ά ρ σ ε ν ι α τ ώ ν (1250-1372) α κ ρ ι ς ε ξ α ι τ ί α ς μ ι ά ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ς α ν ό δ ο υ ε ι ς
τ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ν θ ρ ό ν ο ν τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς τ ο ύ Ε φ έ σ ο υ Ν ι κ η φ ό ρ ο υ
θ Τ έ λ ο ς π ρ ο δ ι α κ ο σ ί ω ν π ε ρ ί π ο υ ε τ ώ ν (1754-180'9) ε ν γ ί φ Ό ρ ε ι
λ α μ ο ά ν ε ι χ ώ ρ α ν τ ο π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ν Κ ο λ λ υ ο α δ ι κ ο ν κ ί ν η μ α μ ε π λ ή ρ η ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν
δ ι α κ ο π η ν τ ώ ν δ ύ ο α ν τ ι μ α χ ο μ έ ν ω ν π α ρ α τ ά ξ ε ω ν Ο Ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι Ζ η λ ω τ α ί γ ι
ρ ε ί τ α ι π α τ έ ρ ε ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι υ ο ε τ ο ς 1934 ε ι ς α υ τ ό γ ρ ά φ ο υ ν τ α έ ξ η ς χ α ρ α
κ τ η ρ ι σ τ ι κ α ε ι ς τ η ν Ά π ο λ ο γ ί α ν τ ω ν
ο ι τ η ρ η τ α Ι τ η ς α ρ χ α ί α ς ε κ κ λ η σ ι σ τ ι κ η ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς υ π έ σ τ η σ α ν μ α ρ τ ύ
ρ ι α δ λ ό κ λ η ρ α υ π ο τ ώ ν α ν τ ι φ ρ ο ν ο ύ ν τ ω ν ... Τ ί μ ε γ ά λ ο ν π ρ ά γ μ α ή τ ο ε α ν π α ρ ε
ο ί α ζ ο ν ο λ ί γ ο ν τ η ν π α ρ ά δ ο σ ι ν 01. μ α κ ά ρ ι ο ι ε κ ε ί ν ο ι κ α Ι ε τ έ λ ο υ ν τ α μ ν η μ ό σ υ ν α κ α Ι
κ α τ α Κ υ ρ ι α κ ή ν Δ ε ν τ ο ε π ρ α ξ α ν δ μ ω ς π ρ ο τ ι μ ή σ α ν τ ε ς τ ο ν θ ά ν α τ ο ν π ρ ο ξ ε ν ή
σ α ν τ α α υ τ ο ί ς τ η ν α ι ώ ν ι ο ν ζ ω η ν κ α Ι τ ο ν σ τ έ φ α ν ο ν τ ο ύ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ σ ε λ 36)."
Μ ή π ω ς π ά ν τ α τ α α ν ω τ έ ρ ω σ χ ί σ μ α τ α ε γ έ ν ο ν τ ο ε π ε ι δ η α Ι α ν τ ί θ ε τ ο ι π α ρ α
τ ά ξ ε ι ς ε ί χ ο ν α π ω λ έ σ ε ι π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς τ η ν θ ε ί α ν Χ ά ρ ι ν ; Α σ φ α λ ώ ς ο χ ι δ ε δ ο μ έ
ν ο υ δ η ο υ δ α μ ο ύ μ α ρ τ υ ρ ε ί τ α ι τ ο ύ τ ο α λ λ ά π λ ώ ς δ ι ό τ ι π α ρ ε ο ι ά σ θ η σ α ν Ι ε ρ ο ί τ ι ν ε ς
κ α ν ό ν ε ς 11 κ α Ι μ ί α μ ό ν ο ν Ι ε ρ α π α ρ ά δ ο σ ι ς Κ α Ι δ μ ω ς δ σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε δ π α ρ ο μ ο ί α ς
μ ε θ υ μ ώ ν ν ο ο τ ρ ο π ί α ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ π Ε υ γ έ ν ι ο ς σ τ ε ν τ ο ρ ε ί ω ς δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Κ α Ι δ ι α τ ί ν α τ η ν α π ο κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν τ η ν Έ λ λ α δ Ι Κ ι ν Έ κ κ λ η σ ί α ν α φ ο ύ ε χ ε ι χ ά
ρ ι ν κ α Ι σ ω ζ ώ μ ε θ α κ α Ι ε κ ε ί Π ο ί ο ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α μ φ ι ά λ ι δ τ ι τ α ρ ή μ α τ α
τ α ύ τ α δ ε ν α π ο τ ε λ ο ύ ν κ α τ ε υ θ ε ί α ν β λ α σ φ η μ ί α ν τ η ς Ι ε ρ ά ς μ ν ή μ η ς π ά ν τ ω ν τ ώ ν
α γ ω ν ι σ θ έ ν τ ω ν ε ι ς τ α π ρ ο ο λ ί γ ο υ α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α ε π α ι ν ε τ α σ Χ ί σ μ α τ α
κ α Ι 01. δ π ο ί ο ι δ ι α τ η ς σ τ ά σ ε ώ ς τ ω ν α υ τ η ς δ ι έ σ ω σ α ν τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ ω ν α π ο τ α
ζ , , δ
μ ε ι ο ν α κ α ι χ ε ι ρ ο τ ε ρ α ε ι ν α
Κ α Ι δ μ ω ς δ ι α τ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς σ α ς π Μ ά ρ κ ε ο Ι α ν ω τ έ ρ ω ά γ ώ ν ε ς θ ε ω
ρ ο ύ ν τ α ι τ ε λ ε ί ω ς α σ κ ο π ο Ι ώ ς ά κ ρ ι ο ώ ς γ ρ ά φ ο υ ν Δ ι α τ ί ν α δ ι ω κ ώ
μ ε θ α κ ο π ι ώ μ ε ν φ υ λ α κ ι ζ ό μ ε θ α ά σ κ ό π ω ς Έ ρ ω τ ώ μ ε ν υ π ά ρ χ ε ι
π λ έ ο ν ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ν κ ή ρ υ γ μ α τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω δ ι δ α χ η ς Έ α ν ο Ι π ι σ τ ο Ι ε π ρ ε π ε
ν ά γ ω ν ί ζ ω ν τ α ι μ ό ν ο ν δ τ α ν ε χ η π λ έ ο ν χ α θ ή η χ ά ρ ι ς ε κ τ ώ ν Έ κ κ λ η σ ι ώ ν τ ω ν
ε ρ ω τ ώ μ ε ν δ ε ν θ α η σ α ν ο Ι π λ έ ο ν χ λ ι α ρ ο Ι κ α Ι δ ε ι λ ο Ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ε φ δ σ ο ν ε π έ τ ρ ε
ψ α ν ν α φ θ ά σ η η Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν ε ι ς μ ί α ν τ ο ι α ύ τ η ν ά θ λ ι ε σ τ ά τ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν Δ ε ν
θ α ε π ρ ε π ε κ α τ α τ ο ν ί ε ρ ο ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν ν ά ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν ε φ δ σ ο ν ή τ ο μ ι κ ρ α
ε ι σ έ τ ι η κ α ι ν ο τ ο μ ί α κ α Ι τ ο κ α κ ο ν ν η π ι ά ζ ο ν κ α Ι ε ν τ ή ά ν α π τ ύ ξ ε ι τ ο υ δ υ ν ά μ ε ν ο ν
κ α τ α τ ο ν ψ α λ μ φ δ ο ν ν α ε δ α φ ι σ θ ή ε π ι τ η ν π έ τ ρ α ν τ η ς δ μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν η ς ά ν τ ι δ ρ ά
,
σ ε ω ς τ ω ν
Ή μ ή π ω ς φ ρ ο ν ε ί τ ε δ τ ι η ά ν τ ί δ ρ α σ ί ς τ ω ν ε π ρ ε π ε ν α π ε Ρ ρ ι σ θ ή ε ι ς λ ό γ ο υ ς
" ." :), , -, ­
κ α ι μ ο ν ο ν α ρ κ ο υ μ ε ν ο ι η τ ο ι ε ι ς μ ι α ν σ υ γ χ ρ ο ν ο υ μ ο ρ φ η ς σ υ ν ε σ ι ν τ ω ν σ υ ν ε
χ ώ ς ... ρ ή μ α σ ι μ ό ν ο ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ο μ έ ν ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ώ ν Ι ε ρ α ρ χ ώ ν
κ α τ α τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ Δ ι α τ ο ύ τ ο ά κ ρ ι ο ώ ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν δ τ ι μ ε
τ έ χ ε ι τ η ς β λ α σ φ η μ ί α ς κ α ι δ ε τ ε ρ ο ς λ ό γ ο ς τ ο ύ σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ο ύ σ α ς ε ν τ ή π ρ ο κ ε ι μ έ
, Ε δ '
ν η π ε ρ ι π τ ω σ ε ι π υ γ ε ν ι σ υ ι α κ η ρ υ σ σ σ ν τ σ ς
Τ ό τ ε ά λ λ ο ί μ ο ν σ ν ε ι ς η μ ά ς δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ α ν τ α ς σ χ ί σ μ α κ α Ι χ ω ρ ι σ θ έ ν τ α ς
-12­
α π α Ί τ ω ν δ η λ α δ η τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι ν Ό χ ι α γ α π η τ έ μ ο ι π ά τ ε ρ ο υ δ ε ν
α λ λ ο ί μ ο ν ο ν α ν ή κ ε ι ε ι ς τ α υ ς α ν τ ι δ ρ ά σ α ν τ α ς κ α τ α τ η ς μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο
, " λ λ θ " , Τ \ , λ λ ' ", ,
μ ι α ς π ι σ τ σ υ ς α α ν τ ι ε τ ω ς ε π α ι ν ο ς κ α ι τ ι μ η ο α ο ι μ ο ν ο ν α ν η κ ε ι ε ι ς τ ο υ ς
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ς σ τ ι π ρ έ π ε ι ν α μ η δ ι α κ ό π τ ω μ ε ν κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ι α τ υ χ ο ν κ α ι ν ο τ ο
μ ί α ν ε ν τ η Ε κ κ λ η σ ί ς α λ λ α μ ό ν ο ν σ τ α ν γ ί ν η τ ο ι α ύ τ η ω σ τ ε ν α π ρ ο κ α λ έ σ η τ η ν
α π ώ λ ε ι α ν τ ή ς χ ά ρ ι τ ο ς Ε ν τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι α λ λ ο ί μ ο ν ο ν ε ι ς τ η ν Ε κ
κ λ η σ ί α ν η τ ι ς θ α ε χ η τ ο ι ο ύ τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ο ί ο π ο ί ο ι α λ η θ ω ς ε ι ς ο υ δ ε ν θ α
δ ι α φ έ ρ ο υ ν μ ε τ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς ε κ ε ί ν ο υ ς ο ί ο π ο ί ο ι φ υ λ ά σ σ ο ν τ ε ς τ η ν π σ λ ι ο ρ κ ο υ
μ έ ν η ν π ό λ ι ν τ ω ν α φ ή ν ο υ ν ν α ν έ υ ν ε ι ς τ α τ ε ί χ η κ α Ι ν α ε ι σ έ λ θ ο υ ν δ ι α τ η ς
π ύ λ η ς τ η ς σ ί ε χ θ ρ ο Ι κ α Ι τ ό τ ε μ ό ν ο ν λ α μ ά ν ο υ ν τ α σ π λ α π ρ ο ς α ν τ ι μ ε τ ώ
π ι σ ί ν τ ω ν Π ο ί ο ς δ ε ν δ ι α κ ρ ί ν ε ι τ ο ε ν ο Χ ο ν κ α Ι μ ά τ α ι ο ν μ ι α ς
ι . Ι ,
τ ο ι α υ τ η ς α ν τ ι δ ρ α σ ε ω ς
Ί δ ο υ ε ν ο λ ί γ ο ι ς π Μ ά ρ κ ε η θ ε ο λ ο γ ί α τ ω ν σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ω ν σ α ς κ α Ι ύ μ ω ν
τ ω ν ι δ ί ω ν Α ς ί δ ω μ ε ν σ μ ω ς ν υ ν κ α Ι τ α ς φ ο ε ρ α ς α σ υ ν ε π ε ί α τ η ς π ρ ό ς μ ε ε π ι
σ τ ο λ η ς σ α ς
έ ά ν ι ι φ ά σ ε ι
Α Ε ι ς τ η ν π σ λ υ γ ρ α φ η θ ε ί σ α ν α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ν σ α ς τ η ν δ ι α μ ε ι φ θ ε ί σ α ν
μ ε τ α τ ο υ Σ ε Π ε ι ρ α ι ω ς κ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ε ν ε τ ε ι 1966, ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς π ρ ο σ ε ­
φ ω ν ε ί τ ε τ ο υ τ ο ν ώ ς έ ξ η ς
α Σ ε α σ μ ι ώ τ α τ ε μ ε τ α τ ο υ π ρ ο σ ή κ ο ν τ ο ς σ ε α σ μ ο υ ε π ι φ ω ν υ μ ε ν τ α
π ε ι ν ω Π ο λ λ α τ α ε τ η Τ μ ω ν ε ί η σ α ν Ε χ ά ρ η μ ε ν σ φ ό δ ρ α α ν α γ ν ό ν τ ε ς μ ε τ α
π ρ ο σ ο χ η ς α υ τ η ν τ ν ε π ι σ τ ο λ η ν κ α Ι δ ι α γ ν ό ν τ ε ς ε ν α υ τ η τ ο κ α τ ε ξ ο χ η ν δ ι α
κ ρ ι τ ι κ ο ν τ ο ϋ α λ η θ ο υ ς π ο ι μ έ ν ο ς γ ν ώ ρ σ μ α ... ».
β Ε υ λ α ω ς π ρ ο σ φ έ ρ ο μ ε ν τ ο ν π ρ ο σ ή κ ο ν τ α σ ε α σ μ ο ν ε υ χ ό μ ε ν ο ι τ α π ε ι
ν ω ς δ π ω ς ο Δ ο μ η τ ο ρ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α φ υ λ ά τ τ ε ι τ η ν Τ μ ε τ έ ρ α ν τ ι μ ί ν Σ ε α
σ μ ι ό τ η τ α ώ ς κ ό ρ η ν Ο φ θ α λ μ ο υ ... » κ α Ι
γ Σ υ ν α λ γ ο υ ν τ ε ς μ ε τ α τ η ς τ ι μ ί α ς Τ μ ε τ έ ρ α ς Σ ε α σ μ ι ό τ η τ ο ς δ ι η ν
ύ π έ σ τ η τ ε δ ο κ ι μ α σ ί α ν κ α Ι ε ν τ 0 π Ρ ο σ ώ π Ψ Τ μ ν ή
Α γ ί α τ ο υ Θ ε ο υ η μ ώ ν Ε κ κ λ η σ ί α .. "».
Σ α ς ε ρ ω τ ω μ ε ν Ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε π ο ί ο ς α ν α γ ν ώ σ τ η ς τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο σ φ ω
ν ή σ ε ώ ν σ α ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν π ο τ ε ν α φ α ν τ α σ θ η σ τ ι α Ό τ α ι α π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι ε ι ς ί ε ρ ά ρ
χ η ν ... ε σ τ ε ρ η μ έ ν ο ν τ η ς θ ε ί α ς χ ά ρ ι τ ο ς κ α Ι σ υ ν ε π ω ς ε ι ς τ α ς τ ά ξ ε ι ς τ ω ν σ χ ι σ μ α
τ ο α ι ρ ε τ ι κ ω ν δ ι α τ ε λ ο ύ ν τ α Ό τ α ν δ ε π λ η ρ ο φ ο ρ η θ η ε ν σ υ ν ε χ ε ί δ τ ι ο π ρ ο σ .
φ ω ν ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι κ α Ι ο π α δ Ο ς τ η ς θ ε ω ρ ί α ς τ η ς α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς λ ό γ ψ τ η ς
η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς δ ε ν θ α φ ρ ι κ ι ά σ η κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς δ ι α τ η ν α σ υ ν έ
, ,
π ε ι α ν τ ο υ τ α υ τ η ν
Β Ε ι ς τ η ν μ ε λ έ τ η ν σ α ς ε π ί σ η ς Η Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ε ν π ο λ έ μ φ σ 16, ε ξ ε
τ ά ζ ο ν τ ε ς τ η ν έ π ι τ ε λ σ υ μ έ ν η ν δ ι ά ρ ω σ ι ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ά ρ χ η ς γ ε ν ο μ έ ν η ς ά π ο
1
Ι
ι
ι
-13­
τ ο 1924, ο υ δ α μ ο υ α ν α φ έ ρ ε τ ε Ό τ ι ά π ω λ έ σ θ η ή χ ά ρ ι ς ε κ τ ώ ν Ν ε ο η μ ε ρ ο
λ ο γ ι τ ώ ν ά λ λ ά ν τ ι θ έ τ ω ς ω ς ε ί π ο μ ε ν τ ο υ ς κ α τ η γ ο ρ ε ί τ ε δ ι ό τ ι δ ί δ ο υ ν τ α μ υ σ τ ή
ρ ι ά τ ω ν ε ι ς τ ο υ ς α ί ρ ε τ ι κ σ υ ς Π α π ι κ ο ύ ς ... Π ρ ο ς τ ί τ ό τ ε μ α ς π α ρ α π έ μ π ε τ ε ε ι ς
τ η ν α ν ω τ έ ρ ω μ ε λ έ τ η ν σ α ς Δ ι α ν α ί δ ω μ ε ν τ ί Τ Ύ ν ϋ π α ρ ξ ι ν τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς ε ν τ η
Ε λ , ,:) ,e,.,'
κ κ η σ ι τ ω ν κ α ι τ η ν ε ν σ υ ν χ ε ι υ μ ε π ρ α ν α σ υ ν ε π ε ι α ν ..
Γ Π ώ ς π ά λ ι ν σ ι λ γ ι ώ τ α τ ε κ α τ ό π ι ν τ ο ι ο ύ τ ο υ π ι σ τ ε ύ ω ε δ έ χ θ η τ ε ώ ς
α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ό ν σ α ς τ ο ν κ υ ρ ο ν Α κ ά κ ι ο ν Π α π α ν τ η ν σ τ ί γ μ η ν δ π ο υ ο ύ τ ο ς ε ί χ ε
χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ η ε ν ε τ ε ι 1960 ύ π ο ί ε ρ α ρ χ ώ ν τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ή ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς . κ ο ι
ν ;; ν ο ύ ν τ ω ν π λ ή Ρ ω ς μ ε τ α τ ώ ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν Π ώ ς ε ί ν α ι δ υ ν α
τ ο ν ν α δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε τ ε α φ έ ν ο ς τ α ύ π ε ύ θ υ ν ο ν κ α Ι κ α τ α κ ρ ι τ έ ο ν τ ώ ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν
τ ο ί ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ι κ α Ι κ α τ ό π ι ν ν α ε π α ν α π α ύ ε σ θ ε δ ι α π ο ι μ ε ν ό μ ε ν ο ς ύ π ο α ρ
χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ έ ν τ ο ς α π ο τ ο ι ο ύ τ ο υ ς κ α τ α κ ρ ί τ ο υ ς κ α Ι ύ π ε υ θ ύ ν ο υ ς ! ..
Έ α ν δ ε α ν α μ ν η σ θ η τ ι ς δ η ή α ν ω τ έ ρ ω Σ ύ ν ο δ ο ς Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Η Σ Σ Η Μ Ε
Ρ Ο Ν δ Έ ν ε χ ε ι Ο Ι δ α μ ο ύ δ η λ ι ί σ ε ι Ο Τ Ι σ υ μ φ ω ν ε ί π ρ ο ς τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Μ α τ
θ α ί ο υ α λ λ ο υ δ ε κ α ν τ ι δ α κ ό π τ ε ι κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ο ς τ α ς λ ο ι π α ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ε κ
κ λ η σ ί α ς π ώ ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ε π α ν α λ α μ ά ν ο μ ε ν ν α ε ι ρ η ν ε ύ ε τ ε κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ ε ς μ ε τ
α ν τ η ς α π α θ ώ ς ε ν ό θ α ε π ρ ε π ε ά π ο τ η ν π ρ ώ τ η ν σ τ ι γ μ η ν π ο υ τ ο α ν τ ε λ ή φ θ η τ ε
ν α δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ η τ ε ε ν τ ό ν ω ς κ α Ι ύ μ ε ί ς κ α Ι ή Σ ύ ν ο δ ό ς σ α ς (6)
Π ώ ς ε π ί σ η ς ή έ τ έ α π α ρ ά τ α ξ ι ς τ ώ ν Μ α τ θ α ι ί κ ω ν ή δ ή θ ε ν α υ σ τ η ρ ω τ έ ρ α
π ά σ η ς α λ λ η ς ή δ ι ϋ λ ί ζ ο υ σ α τ ο ν κ ν ω π α κ α τ α τ ο λ ό γ ι ο ν μ ή π ω ς κ α Ι μ ο λ υ ν θ η
ε σ τ ω κ α Ι ε ξ ά π λ ο ύ χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ο υ π ώ ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν λ έ γ ο μ ε ν ν α
μ η π ρ ο κ α λ Ώ τ ο ν γ έ λ ω τ α ε ι ς τ ο υ ς α ν α γ ν ώ σ τ α ς τ ο ύ π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ τ η ς δ τ α ν σ υ ν ε χ ώ ς
σ ε μ ν ύ ν ε τ α ι ε α υ τ ψ δ ι α τ η ν ι ν ω ν ί α ν τ η ς μ ε τ α τ η ς α ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ό δ ο υ ω ς ε π ί
- σ η ς κ α Ι δ ι α τ α σ υ λ λ ε ί τ ο υ ρ γ α τ ο ύ Σ ε Κ α λ λ ί σ τ ο υ μ ε τ α ε π ι σ κ ό π ω ν τ η ς Ρ Δ ι α
σ π ο ρ ά ς τ η ν σ τ ι γ μ η ν ο π ο υ ό ί δ ι ο ς δ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς κ Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς σ υ ν ε λ ε ι τ ο ύ ρ
6. Ε ν τ α υ α α π ρ έ π η ν α τ μ ε ι ω ί π ρ ο ς α ρ ι ν τ υ χ ο ν π α ρ ε ξ η γ ή ε ω ς Ο Τ Ι γ ρ ά
φ ο ν τ ε ς κ α Ι ό μ ι λ ο ϋ ν τ ε ς π ε ρ ι κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς Ρ Δ ι α π ο ρ α ς μ ε τ α τ ω ν υ γ χ ρ ό ν ω ν Ν ε ο
η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ο ύ δ έ π ο τ ε ύ π ε λ ά ο ο μ ε ν τ α ύ τ η ν ώ ς έ π ί <1 η μ ο ν γ ε ν ι κ η ν 11 κ α ν
τ α κ τ ι κ ή ν ώ ς σ υ μ ο α ί ν ε ι μ ε τ α ς λ ο α ς Ό ρ ο δ ό ξ ο υ ς Έ κ κ λ η ί α ς Ά π λ ω ς ώ ς έ κ
τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν δ ύ ν α τ α ί τ ι ς ε ύ κ ό λ ω ς ν α δ ι α γ ν ώ η α ύ τ η τ υ γ χ ά ν ε ι π ε Ρ ι <1 τ α τ ι κ ή
ώ ς έ ξ α ί ρ ε σ ι ς έ μ φ α ν ι ζ ο μ έ ν η κ α Ι δ η μ ε τ α κ λ η ρ ι κ ω ν τ η ς Σ ε ρ β ι κ η ς Έ κ κ λ η ί α ς λ ό γ φ
α σ φ α λ ω ς τ η ς γ ν ω τ η ς ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ η ς έ ε ω ς η ν ε λ α ο ε ν ε ν α ν τ ι τ η ς Ρ Δ ι α π ο ρ α ς κ α τ α
τ η ν έ μ π ε ρ ί σ τ α τ ο ν τ α ύ τ η ς π ρ ο π ο λ ε μ ι κ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν
Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς κ α ι ή έ ξ α ί ρ ε ι ς α ύ τ η δ ε ν π α ε ι ν α ε ί ν α ι λ ί α ν έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ς
δ ι α τ η ν έ ν Έ λ λ ά δ ι Έ κ κ λ η ί α ν τ ώ ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν α κ ρ ι β ω ς λ ό γ φ τ η ς
μ ε τ α ι Ί τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς - ε Ι ς μ ί α ν μ ά λ Ι τ α έ π ο χ η ν τ ο ι α ύ τ η ς ο ί κ ο υ μ ε ν Ι τ ι κ η ς δ ρ α σ τ η
ρ ι ό τ η τ ο ς κ α ι ά ε Τ ε ω ς τ ω ν ί ε ρ ω ν τ η ς -' Ο ρ ο δ ο ξ ί α ς Π α ρ α δ ό ε ω ν - η μ ε ί ο ν ί λ λ ω ς
τ ε ί κ α ν ω ς π α ρ α τ η ρ η ε ν ύ π ο τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ο ν ω τ ε α ν ε ρ υ ρ ι ά τ ω ς ν α α τ ο φ α ί
ν ω ν τ α ι Σ υ ν ε π ώ ς τ ί ν α δ ι α φ ο ρ α ν ε χ ο μ ε ν μ ε τ α τ ό ν Π α λ γ ι τ ω ν ο τ α ν δ ι α μ έ υ τ η ς Ρ
Δ Ι π ο ρ α ς κ α ι τ ω ν Σ έ ρ ο ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν κ ο ι ν ω ν ο ί ν κ α Ι ο Ό τ ο ι ε τ ω κ α Ι έ μ μ έ σ ω ς μ ε ή μ ω ν
Τ Ο έ ρ ώ τ η μ α κ α ί τ α τ α ι τ ρ α γ ι κ ο ν δ ι α τ ο ν μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ν ν α δ ι ί δ η τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν τ ο υ
α ξ ί α ν ά π λ ο ύ ν λ α ο ν τ ω ν Γ Ο Χ δ ι ο κ α ι τ ο ν λ ό γ ο ν ώ ς κ α ι τ η ν χ ε τ ι κ η ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ
ε Μ ύ ν η ν φ έ ρ ε ι κ α ό λ ο κ λ η ρ ί α ν ή ή γ ε ί τ ο υ Ι .,'
-14­
γ η σ ε κ α Ι τ ο 1972 μ ε τ α τ ο ύ Σ έ ρ ο υ ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ Α θ α ν Γ έ τ ι τ ς ε ν Π α
ρ ι σ ί ο ι δ σ τ ι κ α τ α τ α ς ι δ ί α α υ τ ο ύ δ η λ ώ σ ε ι ς κ α ι μ ε τ ο ν έ ο ν λ ε ι τ ρ υ ρ γ ε ί κ α ι
τ ο ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ,
Ό τ α ν δ ε σ κ ε φ θ ί τ ι ς δ τ ι ή μ ε ί ς τ ο 19 ί l' δ ι ε ν π α ρ ό μ ο ι ο ν ω ς τ ο α ν ω
τ έ ρ ω σ υ λ λ ε ί τ ο υ ρ γ ο ν η ρ ν ή θ η μ ε ν ν α χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ ω μ ε ν ύ π α υ τ ό ύ τ ο υ ι δ ί ο υ Μ η τ ρ ο .
π ο λ ί τ ο υ α ί δ ε Μ α τ θ α ι ϊ κ ο ι α ρ χ ι ε ρ ε ί ς τ η ν ι δ ί α ν ή μ έ ρ α ν Ε Χ Ε ι ρ ο Θ Ε Τ Ο Τ Ν Τ Ο
ύ π ο τ η ς α ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ό δ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α γ ί ν ο υ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ο ι μ ε τ α υ τ η ς ε ξ α υ
τ ο ύ κ α ι μ ό ν ο ν ε ί ν α ι ί κ α Υ ο ν ν α ν τ ι λ η φ θ ί τ ό μ έ τ ρ ο ν σ υ ν ε π ε ί α ς τ η α ν ω τ έ ρ ω π α
ρ α τ ά ξ ε ω ς α λ λ α κ α ι ύ μ ω ν τ ω ν ι δ ί ω ν ο ί ο π ο ί ο ι ύ π ό τ α γ ν ω σ τ α σ υ ν θ ή μ α τ α τ η
α π ω λ ε ί α ς σ π ε ύ δ ε τ ε ν α ε ν ω θ η τ ε μ ε τ α τ ω ν Μ α τ θ α ι ί κ ω ν α δ ι α φ ο ρ ο ύ ν τ ε ς δ ι α J'O
π α ι ζ ό ί ε ν ν θ έ α τ ρ ο ν ε ι ς β ά ρ ο ς τ η ς δ λ η ς θ ε ο λ ο γ ι κ η ς ε μ φ α ν ί σ ε ω ς κ α ι π ρ ο λ η ς
τ ο υ α γ ω ν ! . '
),.
Δ Π ρ ο ς ε ν ί σ χ υ σ ι ν κ α ι π ά λ ι ν τ ν α π ό ψ ε ό Υ σ α ς μ α ς π α ρ α π έ μ π ε τ ε ε ι ς τ η ν
Α λ " δ 1934 \ " , "' ,
μ ε λ ε τ η ν π σ τ α σ α ς ε ε γ χ ο ς ε κ . τ η ν ο π ω α ν ω γ ρ α φ ε τ ε σ υ ν ξ γ ρ α
ψ α Υ ο ί 1Ο π ν ε υ μ α τ ι κ ο ι γ ι ο ρ ε ί τ α ι
Ό ν τ ω ς ε ν σ ε λ 331 ε ί δ ο μ ε ν τ α ς ε ν ν έ α ύ π ο γ ρ α φ α ς τ ω ν σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν τ η ς
α ν ω τ έ ρ ω μ ε λ έ τ η ς κ α θ ή μ α ς π ά ν τ ω ς τ υ γ χ ά ν ε ι ε ί ς Ο σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς ή ύ μ ε
, " λ ' ) " '" Α
τ ε ρ α ο σ ι ο ο γ ι ο τ η ς , κ α ι τ ε τ α ρ τ ο ν κ α τ α σ ε ι ρ α ν α ν ε γ ν ω σ α μ ε ν κ α κ ι ο ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ι τ ο ύ γ ν ω σ τ ο ύ α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ τ ο ύ ω ς κ α ι
ύ μ ε ί ς ε π ι α ρ κ ε τ ό ν δ ι ά σ τ η μ α δ ι α τ ε λ έ σ α ν τ ο ς α ν τ ι π ά λ ο υ τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ
κ α Ι κ α τ ό π ι ν γ ε ν ο μ έ ν ο υ ω ς α ν ω τ έ ρ ω ε ί π ο μ ε ν Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ τ ω ν Γ Ο Χ Κ α τ ό
π ι ν δ μ ω ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι γ ρ α φ ε ί σ η ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ α υ φ ρ ο ν ε ί τ ε π ά ρ κ ε δ τ ι
δ ύ ν α σ θ ε ν α ε ν ι σ χ υ θ η τ ε ε ι ς τ α α π ό ψ ε ι ς σ α ς α π ο τ ο ι ο ύ τ ο υ ε ί δ ο υ ς ε π ι χ ε ι ρ ή μ α
τ α Ε υ τ υ χ ω ς τ ο μ ό ν ο ν τ ο ο π ο ί ο ν ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ ε ε ί ν α ι ν ά ... ε π ι κ ρ ο τ η τ ε τ α ς ι δ ι
, θ ' \,δ \ f':f ,
f κ α ς μ α ς ε σ ε ι ς κ α ι ο υ ε ν ε τ ε ρ ο ν ...
Ε Α λ λ α τ ο ε τ ι τ ρ α γ ι κ ώ τ ε ρ ο ν ε ί ν α ι ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ τ ο γ ρ α φ ό μ ε ν ο ν ε ν
σ ε α τ η ς μ ε λ έ τ η ς σ α ς Η Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ε ν π ο λ έ μ ι ρ δ π ε ρ μ ά λ ι σ τ α ε π α ν α λ α μ
β ά ν ε τ ε κ α Ι ε ι ς τ η ν σ ε λ 2 τ η ς π ρ ο ς ή μ ά ς α ν ο ι κ τ ή ς ε π ι σ τ ο λ η ς σ α ς Ε ι ς α μ φ ο τ έ ρ α ς /
τ α ς α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε σ θ ε ε ν τ ό ν ω ς δ ι ό τ ι ή λ λ α δ ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α
π α ρ έ χ ε τ α Μ υ σ τ ή ρ ι α ε ί ς τ ι ν α ς π α π ι κ ο ύ ς .
Σ ά ς ε ρ ω τ ω μ ε ν π Μ ά ρ κ ε π ο ί α μ υ σ τ ή ρ ι α μ ε τ έ δ ω κ ε ν ε φ δ σ ο ν ω ς ι σ χ υ
ρ ί ζ ε σ θ ε α π ώ λ ε σ ε ν τ η ν χ ά ρ ι ν η δ η π ρ ό ί κ α ν ω ν δ ε κ α ε τ ι ώ ν Ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν Ο
α ν ε υ χ ά ρ ι τ ο ς ν α μ ε τ α δ ί δ η ... χ ά ρ ι ν Α λ η θ ώ ς ο σ ι ο λ ο γ ι τ α τ ε κ α Ι μ ό ν ο ν ή α ν ς
τ έ ρ α ν τ ί φ α σ ί ς σ α ς ε ί ν ι ί κ α ν η ν α π ο δ ε ί ξ η λ ό γ ο ν κ ε ν Ο ν ο λ ό κ λ η ρ ο ν
τ ο ν π ύ ρ γ ο ν τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν σ α ς π ε ρ ι α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς κ λ π
Α ί έ ν κ ύ κ Α ο 1948 κ ο ί 1950..
π τ η ν ε π ή ρ ε ι α ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω α π ο δ ε ι χ θ ε ι σ ω ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ν α ν τ ι φ α
τ ι κ ώ ν κ α ι τ ο ύ τ α υ τ ο α δ ο κ ί μ ω ν μ α ρ τ υ ρ ι ω ν κ α τ α λ Ί γ ε τ ε ε ι ς τ ο τ ρ α γ ι κ ο ν σ υ μ π έ
-15­
ρ α σ μ α δ τ ι τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ η ς α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς α π ο τ ε λ ε ί τ η ν ι δ ε ο λ ο γ ί α ν Τ ϋ
ί ε ρ ο υ α γ ώ ν α ς ε φ δ σ ο ν ώ ς γ ρ ά φ ε τ ε κ α Ι ό κ υ ρ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ε κ ή ρ υ ξ ε
κ α τ ε π α ν ά λ η ψ ι ν τ ο ύ τ ο Α ς ί δ ω μ ε ν λ ο ι π ο ν ε α ν α λ η θ ε ύ ε τ ε κ α Ι ε ι ς τ ο α ν ω
, " , Ί
τ ε ρ ω ε π ι χ ε ι ρ η μ α σ α ς
α Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς ε ι ς ο υ δ ε μ ί α ν σ υ γ γ ρ α φ ή ν τ ο υ ό α ε ί μ ν η σ τ ο ς ή γ έ
τ η ς τ ο υ ί ε ρ ο υ α γ ώ ν ο ς ε κ ή ρ υ ξ ε τ ο α ν ω τ έ ρ ω α δ ό κ ι μ ο ν κ ή ρ υ γ μ α ο υ δ ε κ α Ι ε ν α υ τ η
τ η ε ν τ η ε ξ ο ρ ί ι ι τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ ε ί σ ε ν ε τ ε ι 1950,' π α ρ α μ ό ν ο ν ε ι ς τ ρ ε ί ς π ε ρ ι π τ ώ
σ ε ι ς κ α τ ο π ι ν ό κ η θ ε ί σ η ς Ι Η α ς τ α υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ό ς τ ο υ Ε ξ η γ ο ύ μ ε θ α π λ α τ ύ τ ε Ρ ο ν
Τ Ο 1935 η ν α γ κ ά σ θ η τ ο π Ρ Ο τ ο ν , ό μ ο υ μ ε τ α τ ω ν δ ύ ο σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν τ ο υ ί ε ρ α ρ χ ώ ν
Δ η μ η τ ρ ι ά δ α ς κ α Ι Ζ α κ ύ ν θ ο υ ν α ό μ ι λ ή σ π ε ρ Ι τ η ς α ν ω τ έ ρ ω α π ω λ ε ί α ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ
δ τ ι τ ο υ τ ο α π ε τ έ λ ε ι α π α Ρ α ί τ η τ ο ν π Ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ν π ρ ο ς α ν ά λ η ,
ψ ι ν τ η ς κ α ν ο ν ι κ η ς η γ ε σ ί α ς τ ο υ α γ ώ ν ο ς τ η ν ό π ο ί α ν κ α τ ο υ δ έ ν α λ ό γ ο ν π α ρ έ δ ι
δ ο ν ο ί ά γ ι ο ρ ε ί τ α ι ί ε ρ ο μ ό ν α χ ο ι ε ι μ η κ α τ ό π ι ν δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ω ς τ η ς α δ ο κ ί μ ο υ θ ε
ω ρ ί α ς τ ν τ η ς ό π ο ί α ς ή ε μ φ ά ν ι σ ι ς σ η μ ε ι ο υ τ α ι δ ι α π ρ ώ τ η ν φ ο ρ α ν ε γ γ ρ ά φ ω ς
τ ο ε τ ο ς 1934.
β Τ ο !948 δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ε π ί σ η ς τ ο α υ τ ό α κ Ρ ι β ώ ς Ο λ ί γ α ς ή
μ έ ρ α ς μ ε τ α τ α ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ ο υ
κ υ Ρ ο υ . Μ α τ θ α ί ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ δ π ω ς π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ τ ο ν ά π λ ο ύ ν π ι σ τ ο ν
λ α ο ν δ σ τ ι ς η κ ο λ ο ύ θ ε ι τ ο υ τ ο ν κ α Ι τ ο ν ό δ η γ ή σ ο ϋ τ ω μ α κ ρ α ν τ η ς ε π ι ρ ρ ο η ς τ ο υ
ύ π ε ρ α ρ θ έ ν τ ο ς ύ π ε ρ τ α ο Ι κ ε ί α μ έ τ ρ α ε π ι σ κ ό π ο υ Β ρ ε σ θ έ ν η ς Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ μ ω ς
ο υ δ έ ν α κ α ρ π ο ν ε π έ φ ε ρ ε κ α Ι 11 ε ν έ ρ γ ε ι ά τ ο υ α ύ τ η δ ι α π ο λ λ ο υ ς β ε β α ί ω ς λ ό γ υ ς
κ υ ρ ι ώ τ ε ρ α ι τ ώ ν ό π ο ί ω ν τ υ γ χ ά ν ο υ ν κ α θ η μ α ς α φ έ ν ο ς μ έ ν η τ υ φ λ η ύ π α κ ό η
τ ο υ λ α ο υ ε ι ς τ ο ν ... μ ο ν α δ ι κ ό ν ι ί ς ε π ί σ τ ε υ ε π ρ ο σ τ ά τ η ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς Μ α τ
θ α ί α ν α φ έ τ έ ρ ο υ δ έ η μ η ε υ λ ο γ ί α τ α υ Θ ε ο υ ε ι ς τ ο ι α ύ τ α ς π ο λ ι τ ι κ ά ς π ω ς ε υ ε
λ ι ξ ί α ς ...
γ Τ έ λ ο ς τ ο 1950 ε π α ν α λ α μ δ ά ν ε ι ώ ς γ ν ω σ τ ο ν τ ο α ι π ο α δ ό κ ι μ ο ν κ ή ρ υ γ μ α
α κ ρ ι β ώ ς 12 η μ έ ρ α ς μ ε τ α η ν κ ο ί μ η σ ι ν τ ο υ κ υ ρ ο ύ Μ ά τ θ α ί ο υ (14 Μ α ι ο ν ε λ π ί
ζ ω ν ε ι ς μ ί α ν σ υ σ π ε ί ρ ω σ ι τ ο υ λ α ο υ τ ο υ π ε ρ Ι α υ τ ό ν μ ι α κ α Ι ε ξ έ λ ι π ε ν ό α ί τ ι ο ς
τ η ς π ν ε υ μ τ ι κ η α ν τ α ρ σ ί α ς τ ο υ α γ ώ ν ο ς Κ α Ι π ά λ ι ν δ μ ω ς ο υ δ Ε ν κ α τ ω ρ θ ώ θ η
α σ φ α λ ώ ς δ ι α τ ο υ ς α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ι γ ρ α φ έ ν τ α λ ό γ ο υ ς
Δ ι α τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν μ ά λ ι σ τ α ε γ κ ι κ λ ι ο ν η τ ί ς κ α Ι π ρ ο ε κ ά λ ε σ ε τ ο ν μ ε τ α
τ α υ τ α β α ρ υ ν δ ι ω γ μ ο ν τ η ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α τ α τ ο ν Γ Ο Χ ε ί χ ε ε ί π ε ι τ α
κ ά τ ω θ ι π ρ ο τ η ς ύ π ο γ ρ α φ η ς κ α Ι κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς τ η ς π ρ ο ς τ ο υ ς ε π ι τ ε λ ε ί ς alJrov, α ί
.. ό π ο ί ο ι δ υ σ τ υ χ ώ ς ε π έ μ ε ν ο ν ε ι ς τ η ν α ν ά γ κ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς τ η ς Ε γ ω ύ π ο γ ρ ά
φ ω α λ λ η β α λ ί τ σ α μ ο υ ε ί ν α ι ε τ ο ι μ η δ ι α τ η ν ε ξ ο ρ ί ς ι ν π ο υ θ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ... »
Ι • C 'f ", (7)
Κ α ι ο ν τ ω ς ω ς ε LJrE κ α ι ε γ ε ν ε τ ο .
7. Π ι σ τ ε ί ο μ ε ν ά π ο ω τ ω ς σ τ ι ι η τ ο π ο λ υ ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ο ν δ ι α Τ ν μ έ λ λ σ α ν Κ α ν ο
. ν ι κ η ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ ά γ ώ ν ο ς σ π ω ς ο ί ε ί σ έ τ ι ζ ι ο ν τ ε ς σ υ ν ε ρ γ ά τ α ι τ ο υ π Φ λ ω ρ ί ν η ς κ υ ρ ο υ
Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ κ α ι α υ τ ή κ ο ο ι γ ε γ ο ν ό τ ε ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω ρ η μ ά τ ω ν 6 ε 6 α ι ώ
σ ο υ ν τ α υ τ α τ η ν σ ή μ ε Ρ ο ν δ ι έ γ γ ρ ά φ ο υ μ α Ρ τ υ Ρ ί α ς
τ ω ν ω σ τ ε α υ τ ο τ ο ό π ο ί ο ν δ ε ν η δ υ ν ή η ν α π ρ ά ξ η ό α ο ί δ ι μ ο ς π ρ Ι ν η α π έ λ η τ ο υ
ί ο ύ τ ο ύ τ ο υ ά ν α π λ η ρ ώ σ ο υ ν ο ί δ ι α μ ε μ ε ν η κ ό τ ε ς μ ε τ α υ τ ο ύ έ ν τ ο ί ς π ε ι ρ α σ μ ο ί ς τ ο υ ... »
-16­
Ο ϋ τ ω β λ έ π ο μ ε ν δ τ ι α π ο τ ο 1937, ε τ ο ς α π ο σ χ ί σ ε ω ς τ ο υ Μ α τ θ α ί ο υ μ έ χ ρ ι τ ο
1948, ε τ ο ς τ ω ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ν χ ε ι ρ τ ν ι ί ν τ ο υ ο υ δ ό λ ω ς π έ κ υ ψ ε ν δ ε υ γ ε ν η ς
ο ύ τ ο ς γ ό ν ο ς τ ο υ Π ό ν τ ο υ ε ι ς τ ο α δ ό κ ι μ ο ν κ ή ρ υ γ μ α τ η ς α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς
α λ λ α ν τ ι θ έ τ ω ς τ ο ε π ο λ έ μ η σ ε μ ε δ λ α ς τ ο υ τ α δ υ ν ά μ ε ι ς Π ώ ς ή τ ο λ ο ι π ο ν δ υ ν α τ ο ν
α υ τ ο ς δ δ π ο ί ο ς ε π ι ε ν δ ε κ α σ υ ν ε χ η ε τ η η ρ ν ε ί τ ο ν α ύ π ο κ ύ ψ Ι ε ι ς τ α ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι
κ α ς α ξ ι ώ σ ε ι ς τ ο υ α π ο σ τ α τ ή σ α ν τ ο Β ρ ε σ θ έ ν η ς ν α λ λ ά ξ η α υ τ ο α ά τ ω ς π ι σ τ ε ύ ω
, θ ' , λ <, '" , Ι , -,λ
κ α ι π ε π ο ι η σ ε ι ς ο ι γ α ς η μ ε ρ α ς μ ε τ α τ α α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ α ς χ ε ι ρ ο τ ν ι α ς τ ο υ π α α ι
e." - , , c ,
α γ Ι ρ ε ι τ ι ε ρ σ μ ο ν α χ ο υ
Ά π ο τ ο υ 1935 ---' ε τ ο ς π ρ ο σ χ ω ρ ή σ ε ώ ς τ ο υ ε ι ς τ ο ν ι ε ρ ο ν α γ ώ ν α -, α χ ρ ι
τ η ς τ ε λ ε υ τ η ς τ ο υ τ ο π ρ ο σ ω π ι κ ό ν τ ο υ π ι σ τ ε ύ ω σ υ ν ε κ ε φ α λ α ι ο ύ τ ο ε ι ς τ η ν π ρ ό τ α
σ ι ν Μ α κ ρ α ν τ ω ν κ α ι ν ο τ ό μ ω ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι η ο ν α χ ρ ι τ ε λ ι κ η ς δ ί κ η ς κ α Ι κ α τ α
δ ί κ η ς τ ο υ σ χ ί σ μ α τ ο ς ύ π ο Π α ν ο ρ θ σ δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό δ ο υ
Ε ν τ α υ θ α δ μ ω ς π Μ ά ρ κ ε ε ί μ ε θ α ύ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι π ρ ο α π ό δ ε ι ξ ι ν τ ώ ν γ ρ α
φ μ έ ω ν μ α ς ν α α ν α φ ε ρ θ ώ μ ε ν ε ι ς γ ε γ ο ν α ς η κ ι σ τ α κ ο λ α κ ε υ τ ι κ ο ν δ ι ύ μ ά ς π λ η ν
δ μ ω ς λ ί α ν ω φ ε λ ί μ ο υ π ρ ο ς ε ξ α γ ω γ η ν α λ η θ ο υ ς σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ ο ς ε ι τ η ν π α ρ ο ύ σ α ν
ε ρ ε υ ν ά ν μ α ς Π ο ί ο ν τ η ν δ ι α μ ε ι φ θ ε ί σ α ν α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ν μ ε τ α ξ υ τ ο υ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ
σ ο σ τ ό μ ο υ κ α Ι τ η ς ύ μ ε τ έ ρ α ς Ό σ ι ο λ ο γ ι ό τ η τ ο ς ε ν ε τ ε ι 1937 κ α ι δ η τ α ς π α ρ α μ ο
ν α ς τ ο ύ ε π α ρ ά τ ο υ σ χ ί σ μ α τ ο ς
Ε ν τ φ α π α ν τ η τ ι κ ψ ε γ γ ρ ά φ φ τ η Ι Σ υ ν ό δ ο υ ε ι ς Ι ν π ο λ υ σ έ λ ι δ ο ν ύ μ ε τ έ
ρ α ν ε π ι σ τ ο λ ή ν α π ο κ α λ ε ί σ θ ε η θ ι κ ο ς α υ τ ο υ ρ γ ό ς τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς α ν τ α ρ σ ί α ς
τ ώ ν ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν Γ ε δ ε ο ν κ α Ι Ι λ α ρ ί ω ν ο ς π α τ ο ν η δ η α ρ χ ί ζ ο ν τ α ν α α ν ε ξ α ρ τ ο
π ο ι ε ί τ α ι ε π ί σ κ ο π ο ν Μ α τ θ α ί ο ν
Π α ρ α τ α ύ τ α ο υ τ ε ή μ ε τ έ ρ α α π ο σ κ ί ρ τ η σ ι ς ο υ τ ε ή τ ο υ Β ρ ε σ θ έ ν η ς μ ε τ α
δ ε κ ά δ ο ς σ χ ε δ ο ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν κ α Ι π λ ή θ η λ α ο υ η δ υ ν ή θ η σ α ν ν α κ ά μ
ψ ο υ ν τ ο ν α ο ί δ ι μ ο ν α ν δ ρ α κ α Ι ν α τ ο ν α ν α γ κ ά σ ο υ ν ν α κ ο λ ο υ θ ή σ η τ ο κ ή ρ υ γ μ ά
σ α ς Ή λ π ι ζ ε δ τ ι σ υ ν τ ό μ ω ς θ α ν τ ε λ α μ ά ν ε σ θ ε τ η ν α λ ή θ ε ι α ν κ α Ι θ α ε π ά ν ή ρ
χ ε σ θ ε κ α ι π ά λ ι ν ε ι ς τ η ν ό ρ θ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ν ό π ο ί α ν ο ύ τ ο ς κ α λ ώ ς κ α Ι ε υ ό ρ κ ω ς
δ ι η κ ό ν ε ι Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ μ ω ς ή μ ε τ α τ α ύ τ α ε ί σ ο δ ο ς τ ο υ π Ε υ γ ε ν ί σ υ κ α Ι τ η ς Μ α
ρ ι α μ ε ι ς τ ο ν ι ε ρ ο ν α γ ώ ν α ώ δ ή γ η σ α ν τ ο ν Μ α τ θ α ί ο ν ε ι ς τ α α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ α ς Χ Ε Ι
ρ ο τ ο ν ί α ς τ ο υ γ ε γ ο ν ο ς τ ο ό π ο ί ο ν ε μ ε λ λ ε ν α δ ι ε υ ρ ύ ν η π λ έ ο ν ε π ι σ ή μ ω ς κ α Ι θ ε τ ι
κ ώ ς τ ο ε ν α ρ ξ ά μ ε ν ο ν σ χ ί σ μ α ώ ς α σ φ α λ ώ ς κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ε μ ο ύ θ α γ ν ω ρ ί ζ η ή ύ μ ε
τ έ ρ α δ σ ι ο λ ο γ ι ό τ η ς
Κ α τ ό π ι ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω α σ φ α λ ώ ς θ α μ α ς ε ρ ω τ ή σ η τ ε Τ ό τ δ ι α τ ί α φ ο υ
τ ο σ ο υ τ ο ν ι σ χ υ ρ ώ ς η ν α ν τ ι ο υ τ ο ε ι ς τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς σ υ ν έ γ ρ α ψ ε ν ε ν
ε τ ε ι 1948 κ α Ι 1'950 τ α γ ν ω σ τ α ε γ κ υ κ λ ί ο υ ς δ ι α τ ώ ν ό π ο ί ω ν σ υ ν ε φ ώ ν ε ι π λ ή
ρ ω ς π ρ ο ς τ α δ ι α κ η ρ υ χ θ έ ν τ α δ η α π ο τ ο 1937 ύ π ο τ ο υ κ υ ρ ο υ Μ α τ θ α ί ο υ Ά
π α ν τ ώ μ ε ν ε κ π ό ν ο υ κ α Ι μ ό ν ο ν π ρ ο ς τ ο ν α γ ώ ν α τ ο ν ό π ο ί ο ν ε λ ε π ε σ χ ε δ Ο ν ν α υ
α γ ο ύ ν τ α κ α τ ό π ι ν τ ο υ ε μ φ υ λ ί ο υ δ ι χ α σ μ ο υ Η θ έ λ η σ ε κ α Ι τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν σ τ ι
γ μ η ν ν α δ ι α σ ώ σ η τ ο υ ς π ο ρ ε υ ο μ έ ν ο υ ς ο π ι σ θ ε ν τ ο υ α ρ χ η γ ο υ τ η ς α ν τ α ρ σ ί α ς Μ α τ
θ α ί ο υ κ α Ι ο ϋ τ ω ν α π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ η τ ο γ ό η τ ρ ο ν κ α Ι τ η ν μ έ λ λ ο υ σ α ν π ρ σ α γ ω γ η ν τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ώ ν Γ Ο Χ α σ χ έ τ ω ς α ν τ ε λ ι κ ό δ ι ε ψ ε ύ σ θ η τ ώ ν ε λ π ί δ ω ν τ ο υ
Ό τ ι α χ ρ ι τ έ λ ο υ ς τ ο υ β ί ο υ τ ο υ π α ρ έ μ ε ι ν ε π ι σ τ ο ε ι τ ο π ν ε υ μ α κ α Ι γ ρ ά μ μ α
-17­
τ η κ α τ ω τ έ ρ ω δ η μ ο σ ι ε υ ο μ έ ν η ς ε π ι σ τ ο λ η ς τ ο υ
, , , , Β λ
π Ρ ο ς τ Ο ν ε π ι σ κ () π ο ν ε Ρ μ α ν ο ν α Ρ υ κ ο π ο υ ο ν
δ ρ π ε ρ α ι τ έ ρ ω τ α ύ τ η ν δ ι α ο ε ο α ι ο ί κ α Ι τ ο γ ε γ ο ν ο ς τ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς τ ο υ σ τ ά
σ ω ς κ α Ι δ ι α γ ω γ η μ ε τ α Τ ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω ε γ κ υ
κ λ ί ω ν Γ ρ ά φ ο μ ε ν τ ο ύ τ ο δ ι ι τ ι ο ι δ α μ ο ύ ε ν α Ι τ α ί ς ζ η τ ε ί σ υ γ χ ρ η σ ι ν δ ι α τ ο α χ ρ ι
τ ή ς σ τ ι γ μ η ε κ ε ί ν η ς κ ή ρ υ γ μ ά τ ο υ ο υ δ α μ ο ύ ε κ φ ρ ά ζ ε ι ε π ι θ υ μ ί α ν ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς
ε ι ς τ η ν Π ν ά τ α ξ ι ν τ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς ώ ς α Π τ ε ι ή π ε ρ ί π τ ω σ ί ς τ ο υ α λ λ α ν τ ι θ ε
τ ω ς κ α λ ε ί α π α ν τ α ς ε ι ς ε ν ω σ ι ν ύ π ο τ η ν ε ρ α ν α υ τ ο ύ Σ ύ ν ο δ ο ν κ α Ι ο υ δ ε ν
π λ έ ο ν
Α λ λ α ς ί δ ω μ ε ν λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν τ α γ ε γ ο ν ό τ α Κ α Ι ε ν π ρ ώ τ ο ι ς δ ι α τ η ν
ε γ κ ύ κ λ ι ο ν τ ο ύ 1948 ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ο ν τ ο ί ς π ά σ ι σ τ ι α φ ο ρ μ η ν ε κ δ ό σ ε ώ ς τ η ς ε δ ω
κ ε τ ο γ ε γ ο ν ο ς τ ώ ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ν χ ε ι ρ ο τ ο ν Η ν τ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς
Ε π ε υ κ α ι ρ ί τ ο ί γ ε γ ο ν ό τ ο ς τ ο ύ τ ο υ κ α Ι θ έ λ ω ν ν α π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ η τ ο π λ ή
ρ ω μ α τ ο ο π ο ί ο ν η κ ο λ ο ύ θ ε ι α κ ρ ί τ ω ς τ ο ν ε π ί σ κ ο π ο ν Μ α τ θ α ί ο ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί τ η ν
α ν ω τ έ ρ ω έ γ κ ί κ λ ι ο ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν (1J; σ ω τ ή ρ ι ο ν δ ό λ ω μ α κ α Ι τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ η ς
α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς α ν ε υ σ μ ω ς ο ι ι δ ε μ ι α ς σ υ ν ε π ε ί α ς α π έ ν α ν τ ι τ ο ύ τ ο υ ά π λ ώ ς
κ α Ι μ ό ν ο ν ε σ τ η λ ί τ ε υ σ ε τ η ν δ ι α γ ω γ η ν τ ο ύ ώ ς τ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι π α ρ α σ υ ν α γ ώ
γ ο υ Β ρ ε σ θ έ ν η ς κ α λ ώ ν τ α υ ς ο π α δ ο ύ ς τ ο υ σ π ω ς π ά σ η δ υ ν ά μ ε ι α π ο μ α κ ρ υ ν θ ο ύ ν
τ ο σ υ ν τ ο μ ώ τ ρ ο ν τ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ώ ς τ ο υ Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ α α σ π ά
σ μ α τ α τ η ς ε ν λ ό γ ύ ε γ κ υ κ λ ί ο υ
Θ α ε γ ι ν ε α σ φ α λ ώ ς τ ο ί ς π ά σ ι γ ν ω σ τ ο ν δ τ ι π ρ ο ή μ ε ρ ω ν Ο Σ ε Ο Β ρ ε σ θ έ ν η ς
Μ α τ θ α ί ο ς π α ρ α τ ο υ ί ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς κ α ι μ ε τ α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ τ ο υ α σ ε ο ε ί α ς π ρ ο ς
τ α ύ π ο τ ή ς α ι ω ν ο ο ί ο υ π ρ ά ξ ε ω ς τ ή ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο ν Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α θ ι ε ρ ω θ έ ν τ α
π ρ ο έ ο η μ ό ν ο ς ε ι ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν ε π ι σ κ ό π ω ν γ ε γ ο ν ο ς δ π ε ρ κ α τ έ σ τ η σ ε τ ο ύ τ ο ν κ α Ι
τ ο υ ς ύ π α υ τ ο ύ χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ έ ν τ α ς ε ν ό χ ο υ ς ε ν α ν τ ι τ ο ύ Θ ε ο ύ κ α Ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
ώ ς κ α Ι π ά ν τ α ς τ ο υ ς π α ρ α υ τ ω ν δ ε χ ο μ έ ν ο υ ς ε υ λ ο γ ί α ς
Δ ι ο κ α Ι ε κ π ο ι μ α ν τ ο ρ ι κ ο ύ κ α θ ή κ ο ν τ ο ς σ υ ν ι σ τ ώ μ ε ν ε ι ς τ ο υ ς ο π α δ ο υ ς τ η ς
ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π α ρ α τ ά ξ ε ω ς ή μ ώ ν σ π ω α π ο φ ε ύ γ ω σ ι κ α Ι μ η δ ε μ ί α ν π ρ σ σ ο χ η ν δ ί δ ω
σ ι ν ε ι ς τ α ς φ λ η ν α φ ί α ς κ α Ι μ ω Ρ α ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς τ ο ύ π α ρ α
σ υ ν α γ ώ γ ο υ Ε π ι σ κ ό π ο υ Β ρ ε σ θ έ ν η ς δ ι ω ν π ρ ο σ π α θ ε ί ο ύ τ ο ς ύ π ο τ ο π Ρ ό
σ Χ η μ α δ η θ € ν τ η ς cl κ η Ρ ά τ ο υ ο Ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ν α π α γ ι
δ ε ύ σ η τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς κ α Ι ι α ε γ χ ύ σ η ε ι ς τ α ς ψ υ χ α ς α υ τ ώ ν τ ο δ η λ η τ ή ρ ι ο ν τ η ς
π λ ά ν η ς π α ρ α σ ύ ρ ω ν α υ τ ο υ ς ε ι ς τ ο ν κ ρ η μ ν ο ν τ η ς ψ υ χ ι κ η ς α π ω λ ε ί α ς ... Ε π ί σ η ς ε ι ς
τ ο υ ς κ α λ η τ η π ί σ τ η κ α Ι ε ξ α γ α θ ο ύ τ ο ύ σ υ ν ε ι δ ό τ ο α κ λ υ θ ν τ α τ ο ν π α ρ α σ υ
. ν ά γ ω γ ο ν Ε π ί σ κ ο π ο ν ε κ π ο ι μ α ν τ ο ρ ι κ ή ς π ρ ο ν ο ί α ς α ν θ έ λ ω σ ι ν ύ τ ι τ η ν ψ υ χ ι
κ η ν α υ τ ώ ν σ ω τ η ρ ί α ν σ υ ν ι σ τ ω μ ε ν σ π ω ς α π ο κ η ρ ύ ξ ω σ ι ν α υ τ ο ν κ α Ι τ α ς α ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ α ς κ α Ι ξ ε ν ο φ ώ ν ο υ δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ α ς
ι , \ e, ,
α ν τ ι κ ε ι μ ε ν α ς ε ι ς τ ο υ γ ι ε κ α ι α κ ρ α ι φ ν ε ς
π ν ε ύ μ α τ η ς Ο Ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Έ ρ ω τ ώ μ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν μ ε τ α α π ο τ ο ι α ύ τ α ρ ή μ α τ α ν α π ι σ τ ε ύ σ ω μ ε ν π ο
<, < Χ δ -, , , λ ξ δ λ '
τ ε ο η ο κ υ ρ ο ρ υ σ ο σ τ σ μ ο ς ι α τ η α ν ω τ ε ρ ω ε γ κ υ κ ω υ τ ο υ ε ε η ω ν ε μ ε τ α
\' ι _ ,
ν ο ι α ν κ α ι ε π ι σ τ ρ ο φ η ν ε ι ς τ α α ρ χ α κ α ι τ ο κ η ρ υ γ μ α τ ο υ π α ρ α σ υ ν α γ ω γ ο υ
Β ρ ε σ θ έ ν η ς !
1
i
-18­
Τ ί ς δ ε ν δ ι α κ ρ ί ν ε ι ε υ κ ρ ι ν έ σ τ α τ α ο τ ι α π ο τ ε λ ε ί σ τ η λ ι τ ε υ τ ι κ η ν
ε γ κ ί κ λ ι ο ν ο υ μ ό ν ο ν τ ώ ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ο ν τ ο υ α λ λ α κ α ι τ η ς γ ε ν ε
σ ι ο υ ρ γ ο ύ α ι τ ί α ς α υ τ ώ ν Ί τ ο ι τ ο ύ α δ ο κ ί μ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ η ς α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά
ρ ι τ ο ς δ π ε ρ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ό α ο ί δ ι μ ο ς α ν η ρ ς α ν η κ α ν ο ν ι κ η ν κ α ι ξ ε ν ό φ ω ν ο ν
δ ι δ α σ κ α λ ί α ν π λ ή ρ η φ λ η ν α φ ι ώ ν κ α ι μ ω ρ ώ ν σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν π ρ ο σ θ έ τ ω ν χ α ρ α
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ο ς ύ π Ο τ Ο π Ρ ό σ Χ η μ α δ η θ ε ν τ η ς α κ η Ρ ά
τ ο υ Ό Ρ Ι Ο δ ο ξ ί α ς
Δ ι ό Τ Ι ' , ε α ν ε ι ς τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς ε π α ν ε π α ύ ε τ ο ή α λ ή θ ε ι α έ ρ ω
τ ώ μ ε ν δ ι α τ ί ν α κ α τ η γ ο ρ η τ ο ν Μ α τ θ α ί ο ν δ ι α τ α ς γ ε ν ο μ έ ν α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς ε φ 0­
σ ο ν ε κ τ ώ ν π ρ α γ μ ά τ ω ν π λ έ ο ν π ε δ ε ι κ ν ύ ε τ ο ο τ ι ή τ ο ό μ ό ν ο ς α λ η θ ε ύ ω ν κ α ι
α κ ρ α ι φ ν η ς ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ε π ί σ κ ο π ο ς ε ν Tc"tJ κ ό σ μ φ ό μ ο ύ μ ε τ α τ ο ύ σ υ ν α δ έ λ φ ο υ
υ ε π ί τ ι δ ι ά σ τ η μ α Γ ε ρ μ α ν ο ύ Β α ρ υ κ ο π ο ύ λ ο υ π ά ν τ ω ν τ ώ ν λ ο ι π ώ ν ύ π α ρ χ ό ν
τ ω ν ε ν π ο ι κ ί λ η κ α κ δ ξ ί μ η δ ε α ι τ ο ύ τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ο υ
α κ ρ ί β ώ ς δ ι ό τ ι δ ε ν σ υ ν ε φ ώ ν ε ι π ρ ο ς τ ο α δ ό κ ι μ ο ν κ ή ρ υ γ μ ά τ ο υ
Π ώ ς π ά λ ι ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α δ ε χ θ η ι ε ν τ ο ύ π ο π ο λ λ ώ ν ύ π ο σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ο ν
δ η δ η θ ε ν ε ν τ η α ν ω τ έ ρ ω ε γ κ υ κ λ ί φ σ τ η λ ι τ ε ύ ε τ α ι ό Β ρ ε σ θ έ ν η ς δ ι ό τ ι ε χ ε ι ρ ο τ
ν η σ ε μ ό ν ο ς κ α ι ι τ ϊ Ί σ υ ν ε ρ γ α σ ί τ ο ύ ε π ι σ κ π ο υ Γ ε ρ μ α ν ο ύ ε φ δ σ ο ν
ύ π ο τ ο ύ α ο ι δ ί μ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ κ α ι ό Γ ε ρ μ α ν ο ς ο τ ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι δ μ ό τ ρ ο π ο ς κ α Ι
σ υ ν υ π ε ύ θ υ ν ο ς τ ι ι α τ θ α ί φ α κ ρ ι β ώ ς δ ι ό τ ι ή κ ο λ ο ύ θ ε ι τ Ύ ι ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ α π ο
κ η ρ ύ ξ α ς τ ο ν π Φ λ ω ρ ί ν η ς
Σ υ ν ε π ώ ς δ ύ ο α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ι ε π ί σ κ ο π ο ι ο υ δ έ π ο τ ε ε ν ε ρ γ ο ύ ν κ α ν ο ν ι κ α ς χ ε ι
ρ ο τ ο ν ί α ς ε σ τ ω κ α ι α ν α υ ξ η θ ο ύ ν ε ι ς 3 η 4, ε φ ο σ ο ν ή α ι τ ί α η τ ι ς τ ο υ ς α π ε μ ά
- δ " " λ
κ ρ υ ν ε τ η ς ι "'"' υ ν ο ο υ τ ω ν τ υ γ χ α ν ε ι α ν η κ α ν ο ν ι κ η π α ρ α ν ο μ ο ς κ α ι π ε π α ν η
μ έ ν η
Δ ι α τ ο ύ τ ο α κ ρ ι Ω ώ ς κ α ι δ ν π ε χ ώ ρ η σ ε ο υ δ Ε ε π ι σ τ ι γ μ η ν τ η ς θ έ σ ε ώ ς τ ο υ
ό π ο λ ι ο ς κ α ι σ ε β ά σ μ ι ο ς ί ε ρ ά ρ χ η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς π ι σ τ ε ύ ω ν α π ο λ ύ τ ω ς δ η ο ί α π
μ α κ ρ υ ν θ έ ν τ ε ς ε π ρ ε π ε ν α ε π α ν α κ ά μ ψ ο υ ν ε ι ς τ η ν π ο τ έ ρ α ν τ ω ν ε κ κ λ α ρ χ η ν ε ν
μ ε τ α ν ί ι κ α ι ο υ χ ι α υ τ ο ς ν α α κ ο λ ο υ θ ή σ η τ ο ύ τ ο υ ς ε ι ς τ η ν α ν τ α ρ σ ί α ν τ ω ν
* * *
Α δ ' Ι , -, λ
ς ι ω μ ε ν ε ν σ υ ν ε χ ε ι ι κ α ι τ α ς π ε ρ ι σ τ α σ ε ι ς σ υ γ Ί ρ α φ η ς τ η ς ε Ί κ υ κ ι ο υ
Ν ο 13 τ ο ύ 1950. Κ υ κ λ ο φ Ο Ρ σ α σ α ώ ς ε ι π ο μ ε ν 12 μ έ ρ α ς μ ε τ α τ η ν κ ο ί μ η σ ι
τ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς η τ ο ι τ η ν η ν Λ Ι α ι ο υ ο υ δ α μ ο ύ κ α ι π ά λ ι ν ε ν α υ τ η δ ι α
κ ρ ί ν ε ι τ ι ς δ ι ά θ ε σ ι ν ε π ι σ τ ρ ο φ η ς τ ο ύ σ υ ν τ ά κ τ ο υ τ η ς ύ π ο τ ο υ ς δ ι α δ ό χ ο υ ς
τ ο ύ Μ α τ θ α ί ο υ α λ λ α ν τ ι θ έ τ ω ς κ α λ ε ί π ι ν τ α ς π ρ ο ς ε ν ω σ ι ν ε ν φ ό ί δ ι ο ς π α ρ ι
ι , θ ",
μ ε ν ε ι ε ι ς τ η ν ε σ ι ν τ ο υ α ν α μ ε ν ω ν
Β ε β α ί ω ς ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ι π ά λ ι ν ε ν α υ τ ι Ί τ ο atlTi> κ ή ρ υ γ μ α τ η ς α π ω
' - ι , λ λ ' \ \ -, ο ι ο δ - Β θ ι
λ ε ι α ς τ η ς χ α ρ ι τ ο α α μ ε τ ο ν π ρ ο φ α ν η σ ι ο π ο ν ο π ω ς ο ι ο π α ο ι τ ο υ ρ ε σ -!'­
ν η ς ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν κ α ι π ά λ ι ν π α τ η ν σ ύ ν ο δ ο ν τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ώ ς α π ο
δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι τ ο ύ τ ο κ α ι ε ξ ε τ έ ρ ω ν λ ό γ ι ο ν κ α ι φ ρ ω ε ω ν τ η ε ν λ ό γ φ ε γ κ υ κ λ ί ο υ
Γ ρ ά φ ο μ ε ν τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι ε ν φ α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι ε ν α υ τ η Τ ν α π ώ λ ε ι α ν τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς κ ι ι ι
α ρ α ε δ ι κ α ί ω ν ε - φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ο ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν - τ ο ν ι α τ θ α ί ν ε ν τ ο ύ τ ο ι ς δ ε ν
--19­
δ υ σ κ ο λ ε ύ ε τ α ι ν α π ρ ο σ θ έ σ η χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ω ς κ α Ι τ α κ ά τ ω θ ι Τ α ύ τ α π ά ν τ α δ η
λ ο ύ μ ε ν δ ι ύ σ τ ά τ η ν φ ο ρ α ν χ ά ρ ι ν τ ω ν σ κ α ν δ α λ ι σ θ έ ν τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ω ν ε π ι Η υ
- \ , , \"", ,
μ ο υ μ ε ν τ η ν ψ υ χ ι κ η ν σ ω τ η ρ ι α ν ... », χ ω ρ ι ς τ ο π α ρ α π α ν ν α σ π ε υ σ η ε ν μ ε τ α ν ο ι
π ρ ο ς τ ή ν ... Κ ε ρ α τ έ α ν ϊ ν α ε ν ώ π ι ο ν τ ώ ν δ ι α δ ό χ ω ν τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Μ α τ θ α ί ο υ ε κ
φ ρ ά σ η τ η ν μ ε τ ά ν ο ι ά ν τ ο υ κ α Ι ζ η τ ή σ ι ι τ η ν ύ π α 1) τ ο υ ς ύ π α γ ω γ η ν α Ι
τ ο ύ κ α Ι τ ώ ν δ ύ ο σ υ ν ε π ι σ κ ό π ω ν τ ο υ
Π ρ Ό ς σ ω τ η ρ ί α ν λ ο ι π ο ν τ ώ ν ά π λ ώ ν ζ η λ ω τ ώ ν τ η ς π ο λ ε μ ο υ μ έ ν η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί
α ς π ρ ο ε τ ί μ η σ ε ν α ο ι κ ο ν ο μ ή σ ι ι κ α Ι π ά λ ι ν τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ χ α ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ ο
ί α ι ο ν κ α Ι α μ α θ ε ς κ λ ή ρ ο υ κ α Ι λ α ο ύ τ ο υ ώ ς τ ο π ά λ α ι ό π ρ ο φ ή τ η ς Α α ρ ώ ν δ σ τ ι ς
α κ ω ν κ α Ι λ υ π ο ύ μ ε ν ο ς ε μ ο σ χ ο π ο ί η σ ε ν ε ν τ η ε ρ ή μ φ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ε μ π ο δ ί σ η τ η ν
ε π ι σ τ ρ ο φ η ν τ ο ύ σ κ λ η ρ ο ύ κ α Ι α π ε ι θ ο ύ ς λ α ο ύ τ ο υ ε ι ς τ η ν Α ί γ υ π τ ο ν τ η ς δ ο υ λ ε ί
, -, θ
α ς κ α ι τ η ς α π ο σ υ ν ε σ ε ω ς ...
Δ υ σ τ υ χ ώ ς Ό μ ω ς κ α Ι π ά λ ι ν δ ι ε ψ ε ύ σ θ η η ο ν α γ α θ ώ ν τ ο υ ε λ π ί δ ω ν
Ε α ν ε π ί σ η ς ώ ς ι σ χ υ ρ ί ζ ε σ θ ε ή ι δ ε ο λ ο γ ί α τ ο ύ ι ε ρ ο ύ α γ ώ ν ο ς η τ ο ή α π ώ
λ ε ι α τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς λ ό γ φ τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς π ρ ά γ μ α Ό π ε ρ μ ε τ α
φ α ν α τ ι σ μ ο ύ ύ π ε σ τ ή ρ ι ξ ε ν μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς τ ο ύ β ί ο υ τ ο υ ό κ υ ρ ο ς Μ α τ θ α ί ο ς τ ό
ό σ ι λ γ ι τ α τ ε κ α τ α δ ή ρ ι τ ο ν α ν ά γ κ η ν ή π α ρ ά τ α ξ ι ς τ ο ύ π Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ ρ υ
σ ο σ τ ό μ ο υ ά π ο τ ο 1937 μ έ χ ρ ι τ ο ύ 1948, Τ Ο Ι ε π ι 11 σ υ ν ε χ η ε τ η ε υ ρ ί σ κ ε τ ο
, ι ι θ - ι \ -, , θ ς
ε ν σ Χ ι σ μ α τ ι ω ς α π ο κ η ρ υ χ ε ι σ α υ π ο τ ο υ μ ο ν ο υ τ ο τ ε ο ρ ·Ouu­
ξ ο ύ ν τ ο ς ε π ι σ κ ό π ο υ π ά ν τ ω ν τ ώ ν λ ο ι π ώ ν ύ π α ρ χ ό ν τ ω ν ε ν κ α κ ο δ ο ξ ί κ α τ α τ η ν
ε κ φ ρ α σ ι ν τ ώ ν ι δ ί ω ν τ ώ ν Μ α τ θ α ι ί κ ώ ν (8 )
Σ υ ν ε π ώ ς τ ί θ α ε π ρ ε π ε ν α σ υ μ ε ι ς μ ί α ν μ έ λ λ ο υ σ α ν ε ν ω σ ι ν τ ώ ν δ ύ ο π α
ρ α τ ά ξ ε ω ν ο υ δ ε ν ε τ ε ρ ο ν ε ι μ η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν '11 Χ Ε Ι Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Α τ ώ ν Χ ρ υ σ ο
σ τ ο μ ι κ ώ ν ύ π ο τ ώ ν Μ α τ θ α ι ί κ ώ ν π ρ ο ς ε π α ν α σ ύ ν δ ε σ ί ν τ ω ν μ ε τ ή ν Ε κ κ λ η
σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ τ η ν α κ ρ α ι φ ν η κ α Ι α μ ω μ ο ν ..
Α ι σ χ ε τ ι κ α Ι Ό μ ω ς ε γ κ κ λ ι ο ι τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ο υ δ α μ ο ύ π α
ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ε π ι κ ρ ο τ ο ύ σ α ι ε ν τ ο ι ο ύ τ ο ν κ ή ρ υ γ μ α α ν τ ι θ έ τ ω ς μ ά λ ι σ τ α ώ ς ε ί δ ο
ε ν κ α λ ο ύ ν δ ι ύ σ τ ά τ η ν φ ο ρ α ν ο ο υ ς σ κ α ν δ α λ ι σ θ έ ν τ α ς χ ρ ι σ τ ι α ν υ ς π ρ ο ς
ε ν ω σ ι ν κ α ί .. ο υ δ ε ν π λ έ ο ν
Ά λ λ α κ α Ι ύ π ο τ ο φ ώ ς τ ώ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν ε α ν ε ξ ε τ ά σ ω μ ε ν τ ο κ ή
ρ υ γ μ α τ ο ύ Μ α τ θ α ί ο υ κ α Ι τ ώ ν δ ι α δ ό χ ω ν τ ο υ θ α τ ο ε ϋ ρ ω μ ε ν Ε Ν ό Χ Ο Ν κ α Ι
ύ π ό δ ι κ ο ν ε ν ώ π ι ο ν τ η ς π ο ρ ε ί α ς τ ο ύ π Φ λ ω ρ ί ν η ς κ α Ι τ ώ ν δ ι α δ ό χ ω ν τ ο υ
δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ό τ ι ή Σ ύ ν ο δ ο ς τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ ά ς τ η ν ό π ο ί α ν α μ φ ό τ ε ρ α ι α ι π α ρ α τ ά
ξ ε ι ς α ν ε γ ν ώ ρ ι σ α ν ώ ς δ υ ν α μ έ ν η ν α π α ί ξ ι ι τ ο ν ρ ό λ ν δ ι α ι τ η τ ο ύ κ α Ι
κ Ρ ι ί Ο ύ α υ τ η λ έ γ ο μ ε ν η σ ύ ν ο δ ο ς ε ν τ έ λ λ ε α ι α φ έ ν ο ς μ έ ν δ ι ε π ι σ ί ο λ η ς
τ η ς ύ π ο ή μ ε ρ ο μ 17 Δ ε κ 1969 π ρ ο ς τ ο ν Ά ρ χ ι ε π Α υ ξ έ ν ο ν Ό π ω ς π ρ ο σ δ έ χ ε
τ α ι Ι α τ θ α ι ί κ ο υ ς ι ε ρ ε ί ς δ ι α χ ε ι Ρ ο θ ε σ ί α ς α φ έ τ έ ρ ο υ δ έ μ ε ί τ η ν
α ν α Υ ν ώ ρ ι σ ι ν ά π ά σ η ς τ η ς Μ α τ θ ι Χ Ι ί κ η ς π α ρ α ί ά ξ ε ω ς κ α Ι π ά λ ι ν δ ι α Χ Ε Ι Ρ Ο Θ Ε
8. Π ρ Ι λ Κ ή ρ υ ξ Ε κ κ λ η σ ί α ς Ό ρ ο δ ό ξ ω ν ρ τ ι ς 1961, σ ε λ 14., κ α ι Β ι
Α ν ο ι κ τ η Έ π ι σ τ ο λ η ή μ ώ ν π ρ ο ς π Ε ύ γ έ ν ι ο ν σ ε λ 13.
-20­
Σ Ι Α Σ σ π ω έ ν ω θ η Τ Π Ο τ ο ν Α Ρ Χ Π Ω Λ υ ξ έ ν Τ Ι Ω ν σ υ μ φ ι ν ω τ η σ χ ε τ ι κ η
α π ο φ ά σ ε ι τ η 15 Σ ε π τ 1971.
Τ ί σ η μ α ί ν ο υ ν π ά ν τ α τ α α ν ω τ έ ρ ω ο υ χ ι τ ο α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν τ η ς τ ώ ν Μ α τ
θ α ι ϊ κ ι ο ν π α ρ α τ ά ξ ε ω ς -- ε ξ Ο δ κ α ι ή χ ε ι ρ ο θ ε σ ί α τ ω ν - π ρ ά γ μ α τ ο ό π ο ί ο ν
ο υ δ έ π ο τ ε ε π ρ ε π ε ν α σ υ μ β ε α ν ο ν τ ω η α ι τ ί α α π ο σ χ ί σ ε ω ς τ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς ε κ
τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο ύ π Φ λ ω ρ ί ν η ς η τ ο Ύ μ ι ο λ ο γ η μ έ ν η κ α ι δ ι κ α ί α Δ ι ό τ ι ε α ν δ ι κ α ί α
π ώ ς ν υ ν ύ π σ χ ε ι ρ ο θ ε σ ί α ν Ε α ν π ά λ ι ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή ώ ς κ α ι η τ ο δ ι α τ ί ν α μ η
η τ ο π α ρ ο μ ο ί ω ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η κ α ι η τ ο ύ κ υ ρ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ μ ε τ α τ η ν α π ο δ ο χ η ν
δ ι α τ ώ ν σ χ ε τ ι κ ι δ ν ε γ κ υ κ λ ί ω ν τ ο ύ α ν ω τ έ ρ ω π ε π λ α ν η μ έ ν ο υ κ η ρ γ ύ μ α τ ο ς τ ο ύ Μ α τ
θ α ί ο υ Ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η δ ε π ά λ ι ν ο ο σ α δ ι α τ ι ν α π α ρ α μ ε ί ν η α χ ε ι Ρ ο θ έ τ η
τ ο κ α ι ο υ μ ό ν ο ν τ ο ύ τ ο α λ λ ν α δ ι κ α ι ο ύ τ α ι σ π ω χ ε ι ρ ο θ ε τ η κ α ι τ ο υ ς Μ α τ
θ α ι ί κ ο υ ς κ α ι η γ ε ί τ α ι α υ τ ώ ν ε ν μ ι ι μ ε λ λ ο ί σ η έ ν ώ σ ε ι τ ω ν !
Μ η α υ τ α π α τ ώ μ ε θ α σ ε β α σ τ έ μ ο ι π Μ Ε ί ρ κ ε Μ α τ θ α ι ί κ η π α ρ ά τ α ξ ι ς δ ι α
τ ο ύ τ ο π α ρ α σ υ ν ά γ ω γ ο κ α ι α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή ι α π ο σ χ ι σ θ ε ί σ α α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ς τ ο ύ
π Φ λ ω ρ ί ν η ς κ α ι τ ώ ν ε π ι σ κ ό π ω ν Ο ο υ Α ι τ ο δ ε τ ο α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι
τ η ν ύ φ έ ν ο χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν τ ι ί ν ο π α δ ώ ν τ ο υ δ ι ό τ ι τ ό τ ε δ ε ν θ α ε π ρ ε π ε ν α α π ο
κ α λ η τ α ι ώ ς τ ο ι α ί τ η κ α ι Π Ρ Ο τ ώ ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ώ ν λ λ α τ η ν α ν ε υ κ α ν ο ν ι κ ο ύ
λ ό γ ο υ σ ύ μ π η ξ ι ν ι δ ί ο υ θ υ σ ι α σ τ η ρ ί ο υ π ρ ο φ ά σ ε ι μ ε ί ζ ο ν ο Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α δ ι α τ ή ς
δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ω ς τ η α π ω λ ε ί α τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς κ λ π
Α ί γ ι ν ό μ ε ν α ι μ ε τ α τ α ύ τ α χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ι (1948) α π λ ώ ς ε π ι σ η μ ο π ο ί η σ α ν τ ο
σ χ ί σ μ α κ α ι η υ ξ η σ α ν τ η ν ε ν ο χ η ν τ ο υ Μ α τ θ α ί ο υ κ α ι τ ώ ν ο π α δ ώ ν τ ο υ Τ ο κ α κ ο ν
ε ί χ ε γ ί ν ε ι η δ η α π ο τ ο 1937.
Κ α τ ό π ι ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι π ά ς σ υ ν ε τ ο ς α ν α γ ν ώ σ τ η ς ό π ο ί ο ν
π ν ε υ μ α τ ι κ ο ν ε γ κ λ η μ α ε π ι τ ε λ ε ί τ ε ϊ ν α μ η ε ί π ω μ ε ν κ α π η λ ε ί α ν - δ ι ό τ ι γ ν ω ρ ί ζ ο
μ ε ν τ ο ά π λ ο ύ ν κ α ι α γ ν ο ν τ ο ύ η θ ο υ ς σ α ς - σ τ α ν π ο σ τ η ρ ί ζ ο ν τ ε ς δ ι α ρ θ ρ ο υ
σ α ς υ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν «11 δ ί κ η τ Ύ Ί ς Κ ο ζ ά ν η τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς Μ ο ν α χ ή ς Μ α γ δ α λ η
ν η ς δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε τ ε τ α κ ά τ ω θ ι
σ υ γ γ ρ α φ ε υ ς ε ν τ ι Τ ί π δ ί κ η ν β ι δ λ ί φ α υ τ ή ς α ν α φ έ ρ ε ι ο ρ θ ώ ς
σ τ ι ε σ τ ε ρ ή θ η η Ε κ κ λ η σ ί α τ ώ ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν τ η ν ο υ σ ί α ν τ η ν χ ά ρ ι ν τ η ν
α γ ι ό τ η τ α κ α ι τ ο π λ έ ο ν λ υ π η ρ ο ν τ ν ρ θ ν π ί σ τ ι ν ... ». Δ ε ν δ ύ ν α τ α ι έ π ο μ έ ν ω
ν α δ ι ε κ δ ι κ ή σ η τ ο δ ι κ α ί ω μ α ο τ ι τ α τ ε λ ο ύ μ ε ν α υ π α ι τ η ς Μ υ σ τ ή ρ ι α ε χ ο υ ν τ η ν
α γ ι α σ τ ι Κ η ν χ ά ρ ι ν τ ο ύ Π α ν α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς δ ι ό τ ι Ί θ έ τ η σ ε τ η ν π ά ν σ ε π τ ο ν τ ή ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς α ρ χ α ί α ν π α ρ ά δ ο σ ι ν ... β λ α σ φ η μ ο ύ σ α ε ι Α υ τ ο τ ο Π α ν ά γ ι ο ν Π ν ε ύ
μ α Δ η λ α δ ή ε ν α λ λ α ι λ ό γ ο ι ε π ι κ ρ ο τ ε ί τ ε τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς
τ ο τ ο σ ο ύ τ ο ν π λ ε μ η θ ν ύ π ο τ ο ύ α ο ι δ ί μ ο υ π Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ τ ο ν ό π ο ί
ο ν ε ν τ α ύ θ α τ ο ο λ ι γ ι ε ρ ο ν ε μ φ α ν ί ζ ε τ ε ε ν ο χ ο ν κ α ι π α ρ α β ά τ η ν ε ν ώ π ι ο ν τ ο ύ
, , λ <' -"
α π ο σ τ α τ η σ α ν τ ο π α α ι α γ ι ο ρ ε ι τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ ....
Έ π ε τ ρ έ π ε τ ο σ μ ω δ ι α τ ν ο σ ι ο λ ο γ ι ό τ η τ ά σ α ς μ ε τ α π ο τ ό σ α γ ε γ ο ν ό τ α
τ α ό π ο ί α π α ρ η κ ο λ ο υ θ σ α τ ε ε κ τ ο ύ σ ύ ν ε γ γ υ ς κ α ι τ ώ ν ο π ο ί ω ν τ η ν α λ λ η λ ο υ χ ί α ν
μ ό λ ι ς π ρ ο ο λ ί γ ο υ π ε ρ ι ε γ ρ ά ψ α μ ε ν ν α ε ρ χ ε σ θ ε κ α ι ν α ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ ε τ ο α μ ά ρ '
τ η μ α τ ο ύ ε τ ο υ ς 1937;
Π ρ ο ς Θ ε ο ύ Μ η π ρ ο σ π α θ ε ί τ ε ε ι ς τ ο τ έ λ ο ς τ ο ύ β ί ο υ σ α ς ν α ε π ι φ έ ρ η τ ε ν έ ο ν
- 21 ­
τ ρ α ύ μ α κ α τ α τ η ς έ ν ό τ η τ ο κ α ι θ ε ο λ ο γ ί α τ ο ύ ι ε ρ ο ύ α γ ω ν ο δ ι ό τ ι κ α λ ω ς
γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ό π ο ί α κ α ι ό π ό σ α δ ά κ ρ υ α κ α ι κ α ν ό ν α π ρ ο σ ε φ έ ρ α τ ε τ ψ Θ ε ψ δ ι α
τ η ν π ρ ώ τ η ν σ α π τ ω σ ι ν ... Μ η λ ο ι π ο ν δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ε δ ι α τ η ν έ α ς σ α ς τ α ύ τ η ς
π ρ ο σ π α θ ε ί α ς ν έ ο υ ... Ε υ γ ε ν ί ο υ κ α ί .. , Μ α ρ ι φ ε ι ς τ ο σ ώ μ α τ ω ν Γ Ο Χ λ
λ ά δ ο ς κ α ν ν γ α ρ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν ...
Η μ ή π ω ς φ ρ ο ν ε ί τ ε Ο Τ Ι δ ε ν ή μ ά ρ τ η σ ε ν π α ρ ο μ ο ί ω π ρ ο ύ μ α κ α Ι ή δ ι ε ύ
θ υ ν σ ι ς τ η Φ ω ν η ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α δ η μ ο σ ι ε ύ σ α σ α μ ό λ ι ς π ρ ο δ ι ε τ ί α ς τ ε ύ
χ ο ς 627-8 τ η ς 15) 9) 71 ε π ι σ τ ο λ η ν Μ α τ θ α ι ί κ ο ύ ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ε π α ι ν Ν τ ς
τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ η ς κ α Ι δ ι α κ η ρ ύ τ τ ο ν τ α σ τ ε ν τ ο ρ ε ί ω ς τ η ν α π ώ
λ ε ι α ν τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς α μ α τ η ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η κ α ι ν ο τ ο μ ί ς ι ( !), δ ι α σ α λ π ί ζ φ ν σ υ γ
χ ρ ό ν ω ς κ α Ι ω ς ... α π ό δ ε ι ξ ι ν τ η ς θ ε ω ρ ί α ς τ ο υ φ έ ρ ω ν τ ο ε ρ γ ο ν Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ρ Ο Μ Φ Α Ι Α τ ο ύ ό π ο ί ο υ μ ε τ α φ έ ρ ο μ ε ν ε ι Ύ θ υ ς α μ έ σ ω ς τ ο ν τ ί τ λ ο ν τ ο ύ Β κ ε φ α
λ α ί ο υ τ ο υ π ρ ο ς α π ό δ ε ι ξ ι ν τ η ς μ ε γ ά λ η ς α τ ο π ί α ς τ η ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς τ ο ύ α ν ω
τ έ ρ ω π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ ε π ι τ ρ ε ψ ά σ η ς τ η ν δ η μ ο σ ί ε υ σ ι ν τ η α ω τ έ ρ ω ε π ι σ τ ο λ η ς
Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Τ Ω Ν Ν Ε Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Τ Ω Ν Σ Τ Ν Α Γ Ω Γ Η π ο
Ν Η Ρ Α Ο Ι Δ Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ο Τ Ν Τ Ε Σ Α Ί Τ Η Ν Κ Α Ι Π Α Ν Τ Ε Σ Ο Ι Μ Ε Τ
Α Τ Τ Ω Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Τ Ν Τ Ε Σ Τ Η Σ Θ Ε Ι Α Σ Χ Α Ρ Ι Τ Ο Σ Α Μ Ο Ι Ρ Ο Ι
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω ε ρ ω τ ω μ ε ν τ ι ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν τ η ς Φ ω ν η ς κ α Ι ύ μ α ς
< λ '
ο σ ι ο ο γ ι ω τ α τ ε
Ε α ν α λ η θ ε ί ι η τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ ή ρ υ γ μ α Δ Ι Α Τ Ι ν α χ ε ι ρ ο θ ε τ ή σ η τ ε σ ε ί ς τ ο υ ς
Μ α τ θ α ι ί κ ο υ ς κ α τ α τ η ν ε π ι σ τ ο λ η ν τ ο ύ Ί η τ ρ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ κ α Ι ο υ χ ι α υ τ ο Ι
ύ μ α ς ε φ δ σ ο ν α π ο τ ο 1937 μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν π α ρ α μ έ ν ο υ ν σ υ ν ε χ ω ς π ι σ τ ο Ι
ε ι ς τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ ή ρ υ γ μ α
Τ ί ε ί δ ο υ ς ε π ί σ η ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν ε λ α ο ν ό κ υ ρ ο ς Α κ ά κ ι ο ς ε ν Α μ ε ρ ι κ η κ α Ι
. α τ ό π ι ν ι δ ι ά δ χ ι α υ τ ο ύ δ τ α ν ο ι χ ε ι ρ ο τ ο ν ή σ α ν τ ε α υ τ ο ί ς κ α τ α τ ε π α ι ν ο ύ
μ ε ν α κ ε ί μ ε ν α υ π ο η ς Ι Σ υ ν ό δ υ σ α ε τ ύ γ χ α ν ο ν α μ ο ι ρ ο ι θ ε ί α χ α ρ ι τ ο ς ! ! !
Ε ά ν α λ η θ ε ύ η τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ ή ρ υ γ μ α κ α Ι ο υ μ ό ν ο ν α λ η θ έ ύ ε ι α λ λ α xdt
γ ί ν ε τ α ι α σ π α σ τ ο ν α π ο τ η ν Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν σ α ς α ρ χ ή ν κ α Ι ε φ δ σ ο ν μ ε τ α
τ ο ν θ ά ν α τ ο ν τ ο ύ π ρ ώ η ν Φ λ ω ρ ί ν η ς ο υ δ ε Ι ε π ί σ κ ο π ο ς ύ π η ρ χ ε ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ­
κ α τ α τ η ν ε ν ν ο ι α ν κ α Ι α π α ί τ η σ ι ν τ ο ύ α ν ω τ έ ρ ω κ η ρ ύ γ μ α τ ο ς Δ Ι Α Τ Ι λ έ γ ο
μ ε ν ο ι ε ξ α Ρ Χ ο ι τ ο ν Χ Ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν ι ε Ρ ο μ ο ν ά Χ ω ν
δ ε ν π ρ ο σ η λ θ ο ν ε ι ς τ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ δ ν Μ α τ θ α ι ί κ ω ν π ρ ο ς δ έ ο υ σ α ν ε ν σ ω μ ά
τ ω σ ί ν τ ω ν ε φ δ σ ο ν ο υ δ ε μ ί α έ τ έ ρ α Σ ί ν δ ς ε ν τ ψ κ ό σ μ ψ ε π λ ή ρ ο υ τ ο υ ς
δ ρ ο υ ς τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς ο τ ο ι κ α Ι ε π ε θ ύ μ ο υ ν
Δ ι α τ ί π ρ ο ε τ ί μ η σ α ν ν α λ ά ο ο υ ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς α π ο α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ α ς τ ο π α λ α ι Ό ν
μ ε ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ α δ μ ω Π Λ Η Ρ Ω Σ μ ε τ α π ά ν τ ω ν τ ω ν Ν ε ο η μ ε
- - Χ Ι , ' e , " θ t:!!
ρ ο λ ο γ ι τ ω ν τ ω ν α ν ε υ α ρ ι τ ο ς κ α τ α υ τ ο υ ς α Ρ ν η ε ν τ ε ς ο υ τ ω υ π α
κ ο η ν κ α Ι ύ π ο τ α γ η ν ε ι ς τ η ν μ ο ν α δ ι κ η ν ε ν τ η Ο ι κ ο υ μ έ ν η κ α τ α τ ο π ι σ τ ε ύ ω τ ω ν
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ ω ν Μ α τ θ α ι ί κ ω ν !
Κ α τ ό π ι ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ω ν κ α Ι τ η ς μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α σ α λ π ί
σ ε ω ς ύ π ο τ ώ ν ι δ ί ω ν τ ώ ν α ν ω τ έ ρ ω α δ ο κ ί μ ω ν κ α Ι τ ο υ τ α υ τ ο κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι κ ώ ν
δ ι α υ τ ο υ ς θ ε ω ρ ι ω ν κ α Ι θ έ σ ε ω ν π ω ς ν α μ η ε χ η ι σ χ υ ν ή ύ π α ρ ι θ 24 α π ό
r
-22­
φ α σ ι ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ώ ν Ι α τ θ α ι ί κ ώ ν τ η ς 13)11)60 δ ι η ς ε κ ρ ί ν ο ν τ ο ε ν ο χ ο ι
τ υ ρ ε ί α ς φ α τ ρ ί α ς κ α ι σ υ ν ω μ ο σ ί α ς κ α τ α τ ο ύ ι ε ρ ο ύ α γ ώ ν ο ς κ α Ι κ α θ η ρ ο ύ ν
τ ο α π α ν τ ε ς ο ι α ν ω τ έ ρ ω ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ι α κ ρ ι δ ώ ς λ ό γ ψ δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς Ι δ ι κ ο ύ τ ω ν
.", θ υ σ ι α σ τ η ρ ω υ ' ......
Ί δ ο υ τ α δ π ο τ ε λ έ σ μ α τ α π Μ ά ρ κ ε τ η ς θ ε ο λ ο γ ί α ς τ η ς α π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά
ρ ι τ ο ς Ι δ ο υ π ο ί ο ι τ ε λ ι κ ώ ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ... θ ρ ι α μ δ ε ύ σ ο υ ν - ε α ν
π ο τ ε η λ ή θ ε υ ε α κ ρ ι δ ώ ς α υ τ ο ι τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς π ο λ λ ο ι α π ο ύ μ ά ς θ ε ω ρ ε ί τ ε
" <, θ λ
α ν ι ε ρ ο υ ς υ π ο Χ α α ι ρ ε σ ι ν κ ..π .....
Σ υ ν ε π ώ ς Τ ι σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ή σ α ς π ρ ό τ α σ ι ς η α ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ε Ι ς τ η ν π ε ρ Ι
α π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς δ ι δ α χ ή ν θ α π ρ έ π η ν α τ ρ ο π ο π ο ι η θ η ώ ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς
Α υ τ η ε ί ν α ι η Ι δ ε ο λ ο γ ί α τ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς τ ώ ν Μ α τ θ α ι ί κ ώ ν Μ ό ν ο ν ε Ι ς μ ί α ν
τ ο ι α ύ τ η ν π ρ ό τ α σ ι ν θ α μ α ς ε ϋ ρ η τ ε α π ο λ ύ τ ω ς σ υ μ φ ώ ν ο υ
τ α α ν ω τ έ ρ ω σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α η μ ώ ν θ α η δ ύ ν α τ ό τ ι ς ι α ε ξ α γ ά γ η λ ί α ν ε υ
κ ό λ ω ς κ α Ι ε κ μ α ς κ α Ι μ ό ν ο ν α ν α γ ν ώ σ ε ω ς τ η ς π ρ ο ς ύ μ α ς α π α ν τ η τ ι κ η ς ε π ι σ τ ο
λ η ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ώ ν Γ Ο Χ τ ο ύ ε τ ο υ ς 1937 κ α Ι τ η ν ο π ο ί α ν π ρ σ ε τ ι θ έ μ ε θ α
ν α δ η μ ο σ ι ε ύ σ ω μ ε ν Τ ε λ ι κ ώ ς δ μ ω ς ε κ ρ ί ν ο μ ε ν σ κ ό π ι μ ο ν ν α π α ρ ο υ σ ι ά σ ω μ ε ν α ν τ
α υ τ η ς τ η ν α π ά ν τ η σ ι ν τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Σ ε δ Κ υ κ λ ά δ ω ν κ υ ρ ο ν
Γ ε ρ μ α ν ο ν Β α ρ υ κ ό π ο υ λ ο ν κ α Ι δ ι α λ λ ο υ ς μ ε ν λ ό γ ο υ ς Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς δ μ ω ς δ ι α
τ ο υ ς κ ά τ ω θ ι δ ύ ο Π ρ ώ τ ο ν μ έ ν δ ι ό τ ι σ υ ν ε γ ρ ά φ η δ ύ ο μ η ν α ς μ ε τ α τ η ν α π ο κ ή
ρ υ ξ ι ν τ ο ύ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ύ π ο τ ο ύ Β ρ ε σ θ έ ν η ς Μ α τ θ α ί ο υ κ α Ι ώ ς ε κ τ ο ύ
τ ο υ ε ν έ χ ε ι τ ε ρ α σ τ ί α ν σ η μ α σ ί α ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι ε ξ α υ τ η ς θ α ε ξ η ρ τ α τ σ τ ο μ έ λ
λ ο ν τ η ς π ο ρ ε ί α ς τ ο ύ α γ ώ ν ο ς δ ε ύ τ ε ρ ο ν δ έ π ρ ο ς α π ο φ υ γ η ν τ α υ τ ο λ ο γ ί α ς κ α ι
α σ κ ό π ο υ κ α τ α π ο ν ή σ ε ω ς τ ώ ν α ν α γ ν ω σ τ ώ ν μ α ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ τ ι ε ξ α ν τ λ ε ί π λ ή
Ρ ω ς κ α Ι α π α ν τ α τ α ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ η ς ύ μ ε τ έ ρ α ς ε π ι σ τ ο λ η ς π ε ρ ι έ
χ ο υ σ α σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α Ι ε τ ε ρ ά τ ι ν α λ ί α ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ λ λ ε ί π ν τ α δ ε ε κ τ η ς
, t _ ,
π ρ ο ς υ μ α ς τ σ ι α υ τ η ς
Μ ε τ α τ η ν π α ρ ά θ ε σ ι ν τ ο ύ α ν ω τ έ ρ ω ε π ι σ ή μ ο υ κ ε ι μ έ ν ο υ κ α Ι τ η ν γ ν ω ρ ι
ι ι ι ι ι - e- ι - , ,­
μ ι α ν ο υ τ ω τ ω ν α ν α γ ν ω σ τ ω ν η μ ω ν μ ε τ ο υ γ ι ε ς φ ρ ο ν η μ α τ ο υ σ υ ν τ α κ τ ο υ α υ τ η ς
θ α ε π α ν έ λ θ ω μ ε ν π ρ ο ς ε ξ α γ ω γ η ν τ ώ ν τ ε λ ι κ ώ ν μ α ς σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν
Έ Π Ι ι ί τ ο Α ή τ ο ύ π Φ Α ω ρ ί ν π ι
Ά κ ρ ι β έ ς ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν α ύ τ η ς π ρ ο ς τ ο ν Θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ο ν Έ π ί σ κ ο π ο ν
Κ υ κ λ ά δ ω ν κ υ ρ ο ν Γ ε ρ μ α ν ο ν Β α ρ υ κ ό π ο υ λ ο ε ί ς ά π ά ν τ η σ ι ν τ η ς ά π ο η ς
Ό κ τ ω β ρ ί ο υ 1937 Ά ν ο ι κ τ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς τ ο υ δ ε υ τ έ ρ ο υ
Ε ν Α θ ή ν α ι ς tn η Ν ο ε μ δ ρ ί ο υ 1937
Π Ρ ο ς
Τ ο ν Θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ο ν Ε π ί σ κ ο π ο ν Ά γ ι ο ν Κ υ κ λ ά δ ω ν
κ Γ ε ρ μ α ν ο ν
Ε ν τ α ύ θ α
ι e Ο - Ο 12.' , " '''' ,
Τ

υ π ο η μ ε ρ ο μ η ν ι α ν 2 η ς κ τ ω ο ρ ι ο υ α ν τ α π α ν τ η σ ι ν σ α ς π ρ ι ν η ε κ η ν
-23­
τ υ π ώ σ η τ ε κ α ι δ ι ε γ κ υ κ λ ί ω ν α ν α κ σ ι ν ώ σ η τ ε π ρ ο ς τ ο Χ ρ ι σ τ ε π ώ ν υ μ ο ν π λ ή ρ ω μ α
ε ί χ ε τ ε υ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ν α α π ε υ θ ί ι ν η τ ε π ρ ο τ η ς δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ς π ρ ω τ ί σ τ ω ς ε ι ς τ ι μ α ς
κ α τ α τ η ν λ ο γ ι κ η ν α π α ί τ η σ ι ν κ α ι τ η ν σ τ ο ι χ ε ι ο δ η α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α ν Ά λ λ α ε Π Ε ι δ η
δ ε ν ε ί χ ά τ ε τ ο θ ά ρ ρ ο ς κ α ι τ η ν π α ρ ρ η σ ί α ν ν α α ν τ ι κ ρ ύ σ η τ ε ή μ α ς ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς
ε ν τ ρ φ ω τ ι κ α ι α γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ο υ ς μ ε τ ι μ ι ό τ η τ α κ α ι ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α ν ο υ μ η ν α λ λ α
κ α ι μ ε α υ τ α π ά ρ ν η σ ι ν κ α ι α υ τ ο θ υ σ ί α ν ε π ι τ ώ ν α δ α μ α ν τ ί ν ω ν ε π ά λ ξ ε ω ν τ η ς
α λ η θ ε ί α ς κ α ι τ η ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α τ ε φ ύ γ ε τ ε ε ι ς τ ο ν α δ η μ ο σ ι ε ύ σ η τ ε τ η ν α ν τ α
π ά ν τ η σ ί ν σ α ς ε ι ς τ ο ι ω ι ν ό ν δ ι ό τ ι τ ο υ τ ο θ ε ω ρ ε ί τ ε ώ ς ε υ κ ο λ ο ν λ ε ί α ν ε ι ς τ α
δ ί κ τ υ α τ ο υ ψ ε ύ δ ο υ ς κ α ι τ η ς α π ά τ η ς κ α ι τ η ς σ υ κ ο φ α ν τ ί α ς α τ ι ν α μ ε τ α π ά σ η ς
, λ ι " δ ι ( * ) , , δ ι - ' Χ
ε α φ ρ ο ν ε ι α ς κ α ι α σ υ ν ε ι η σ ι α ς ε ι ς τ ο ν ρ ο μ ο ν τ η ς ι μ ε τ ε ρ α ς Ρ ι σ τ ι α
- ,
ν ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ι α ς
Δ ι ο κ α Ι θ α π α ρ η ρ χ ό μ ε θ α δ ι α σ ι γ η ς κ α ι π ε ρ ι φ ρ ο ν ή σ ε ω ς τ η ν α ν τ α π ά ν τ η
σ ι ν Α υ τ η ς κ α ί δ ι ό τ ι ε λ λ ε ί ψ ε ι θ ά ρ ρ ο υ ς κ α ι π α ρ ρ η σ ί α ς τ ο υ γ ρ ά φ ο ν τ ο ς δ ε ν
ε σ τ ά λ η α π ε υ θ ε ί α ς α ϋ τ η π ρ ο ς ή μ α ς κ α ί δ ι ό τ ι α ύ τ η δ ε ν π α ρ έ χ ε ι ν έ ό ν τ ι ε π ι χ ε ί
ρ η μ α α ξ ν λ ό γ ο υ κ α ι α π α ν τ ή σ ε ω ς α ν δ ε ν υ π η ρ χ ε φ ό ς ή σ ι γ η α ύ τ η ν α ε κ
λ η φ θ η υ π ο τ ώ ν α φ ε λ ώ ν κ α ι ε υ π ί σ τ ω ν ο π α δ ώ ν Τ η ς ω ς ε ν δ ε ι ξ ι ς δ τ ι τ α λ ε γ ό μ ε
ν α ε κ δ ε υ τ έ ρ ο υ υ π Α υ τ η ς ε ι σ ι ν α λ η θ η κ α ι α ν ε π ί δ ε κ τ α δ ι α ψ ε ύ σ ε ω ς κ α Ι π ά σ η ς
, ι
α ν α ι ρ ε σ ε ω ς
μ ε τ έ ρ α Θ ε ο φ ι λ ί α ε ν α ρ χ η τ η ς α ν τ α π α ν τ ή σ ε ώ ς Τ η ς δ ι α τ ε ί ν ε τ α ι δ τ ι
ή π ρ ο ς Α υ τ η ν α π ά ν τ η σ ί ς μ ο υ δ ε ν δ ι ε κ ρ ί ν ε τ ο ε π ι ε υ π ρ ε π ε ί π ρ α ό τ η τ ι κ α Ι
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η κ α Ι δ η Α ϋ τ η α π σ λ έ π ο υ σ α δ η θ ε ν π ρ ο ς τ ο ν Ά ρ χ ι π ο ι μ έ ν α Χ ρ ι σ τ ό ν
ώ ς λ έ γ ε ι σ υ γ χ ω ρ ε ί ή μ α ς δ ι α τ ο υ ς α π ρ ε π ε ί ς κ α Ι α δ ί κ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο υ ς τ ο υ
π ρ ο σ ώ π ο υ Τ η ς κ α Ι υ π ε ρ α μ ύ ν ε τ α ι μ ό ν ο ν υ π ε ρ τ η ς α λ η θ ε ί α ς κ α Ι τ η ς Ο ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς
μ ε ί ς θ ε ω ρ σ υ ν τ ε ς π ε ρ ι τ τ ο ν ν α ε ί π ω μ ε ν δ τ ι δ ε ν υ ρ ί ζ ε ι τ ι ς τ ο ν α ν τ ί π α
λ ο ν α λ λ α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι α υ τ ο ν δ ι κ α ί ω ς δ τ α ν α π ο δ ε ι κ ν ύ η ο υ χ ι δ ι α λ ό γ ο υ α λ λ α
δ ι ε ρ γ ω ν κ α Ι α κ α τ α μ α χ ή τ ο υ ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ο λ ο γ ί α ς δ τ ι ο υ τ ο ς ψ ε ύ δ ε τ α ι α ν α ι σ χ ύ ν
τ ω ς σ τ ι χ α λ κ ε ύ ε ι σ τ υ γ ε ρ α ς κ α Ι κ α τ α π τ ύ σ τ ο υ ς σ υ κ ο φ α ν τ ί α ς κ α ι δ τ ι κ α π η λ ε ύ
ε τ α ι θ ε ί ο υ ς κ α Ι ί ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς π ρ ο ς δ η μ ο κ ο π ί α ν κ α Ι ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ι ν έ ν ο ς Ι ε
ρ ο ύ α γ ώ ν ο ς ε ρ χ ό μ ε θ α ν α π ο δ ε ί ξ ω μ ε ν δ τ ι ε π ί σ η ς ψ ε ύ δ ε τ α ι κ α Ι υ π ο κ ρ ί ν ε τ α ι ή
μ ε τ έ ρ α Θ ε ο φ ι λ ί α κ α Ι δ τ α ν δ ι ί σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι δ τ ι υ π ε ρ α μ ύ ν ε τ α ι τ η ς α λ η θ ε ί α ς κ α Ι
υ π ε ρ μ α χ ε ί τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
μ ε τ έ ρ α Θ ε ο φ ι λ ί α ώ ς δ ι δ ά κ τ ω ρ τ η ς Θ ε ο λ ο γ ί α ς κ α Ι δ ι π λ ω μ α τ ο ύ χ ο ς
τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ε α ί ω ς ν α α γ ν ο Ώ τ α έ ξ η ς σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η κ α Ι
θ ε μ ε λ ι ώ δ η δ ι δ ά γ μ α τ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Α ν α τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ν Ε κ κ λ η
σ ί α ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο υ ι δ ρ υ σ α ν ε π ι τ η ς γ η ς ο ί θ ε ί ο ι Α π ό σ τ ο λ ο ι ε φ ο δ ι ά σ α ν τ ε ς κ α Ι
δ π λ ί σ α ν τ ε ς Α υ τ η ν μ ε τ η ν δ ύ ν α μ ι ν τ ο υ Θ ε ο υ κ α Ι τ η ν χ ά ρ ι ν τ ο υ Π α ν α γ ί ο υ
Π ν ε ύ μ α τ ο ς τ η ν μ ε τ α δ ι δ ο μ έ ν η ν ε ι ς τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς δ ι α τ ώ ν γ ί ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν
Σ υ ν ε π ώ ς μ ό ν ο ν ο υ τ ο ι δ ι κ α ι ο ν ν τ α ι ν α σ υ σ τ ή σ ο υ ν 11 ν α κ α ρ α ρ γ ή σ ο υ ν η τ ο ι ν α
( *) Π α ρ ά λ ε ι ψ ι ς α ν τ ι γ ρ α φ Ί λ έ ξ ε ω ς ί σ ω ς δ υ σ α ν α γ ν ώ σ τ ο υ
-.24­
ξ f ", 'i , Ο θ
κ η ρ υ ο υ ν α ι ρ ε τ ι κ η ν η σ χ η μ α τ ι κ η ν μ ι α ν ε Κ Κ Λ η σ ι α ν ε κ τ ρ ε π ο μ ε ν η ν τ η ς Ρ 0­
δ ό ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς κ α Ι ν α κ α τ α σ τ ή σ ω σ ι ν α κ υ ρ ο ν Τ Ο Ι α ν ε ν έ ρ γ η τ ο ν τ η ν χ ά ρ ι ν
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α Ι τ η ν ά γ ι α σ τ ι κ η ν δ ι α Η ν κ α Ι ε ν έ ρ γ ε ι α ν τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν α υ
τ η ς
Τ Ο δ ι κ α ί ω μ α τ ο ύ τ ο η τ ο ι τ ο ύ ί δ ρ ύ ε ι ν κ α Ι κ α τ α λ ε ι ν μ ί α ν Ε κ κ λ η σ ί α ν 0'1.
Ο ε ί ο ι Α π σ τ ο λ ο ι μ ε τ έ δ ω κ α ν ε ι ς τ ο υ ς μ α θ η τ α ς α υ τ ω ν κ α Ι ο τ ο ι ε ι ς τ ο υ ς δ ι α
δ ό χ ο υ ς τ ω ν κ α Ι ο ύ τ ω δ ι α τ ή ς α λ λ η λ δ ι α δ χ α ς τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ ο ύ τ ο π ε ρ ι ή λ θ ε ν
ε ι ς τ η ν ε ξ ο υ σ ί α ν τ ή ς Μ ι α γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ ή ς κ α Ι Α π ο σ τ ο λ ι κ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
Κ α τ α τ η ν θ ε μ ε λ ι ώ δ η τ α ύ τ η ν τ ή ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Α ν α τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
α ρ χ ή ν μ ί α Ε κ κ λ η σ ί α τ ό τ ε μ ό ν ο ν ε χ ε ι κ ύ ρ ο ς κ α Ι τ α μ υ σ τ ή ρ ι α α υ τ ή ς ά γ ι α
σ τ ι κ η ν χ ά ρ ι ν κ α Ι ε ν έ ρ γ ε ι α ν σ τ α ν α ύ τ η σ υ σ τ η θ ί Ί η α ν α γ ν ω ρ ι σ θ η ύ π ο τ η ς
κ α θ ό λ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι τ ό τ ε μ ό ν ο ν α ύ τ η α π ό λ λ υ σ ι τ ο κ ύ ρ ο ς
α υ τ ή ς κ α Ι τ η ν ά γ ι α σ τ ι κ η ν δ ύ ν α μ ι ν κ α Ι ε ν έ ρ γ ε ι α ν τ α Μ υ σ τ ή ρ ι α Α υ τ ή ς σ τ α ν
Α ύ τ η δ ι α μ ί α ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν κ η ρ υ χ θ η α ί ρ ε τ ι κ η 11 Σ χ ι σ μ α τ ι κ η ύ π ο τ η ς δ λ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς η ς τ η ν ε γ κ υ ρ ο ν γ ν ώ μ η ν κ α Ι τ ε λ ε σ ί δ ι κ ο ν α π ό φ α σ ι ν δ ι ε ρ μ η ν ε ύ ε ι ή
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ η κ α Ι Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Σ ύ ν ο δ ο ς
Ε ι ς τ ο ζ ή τ η μ α τ ο ύ τ ο δ ι ι σ τ α τ α ι α φ έ ν ο ς μ ε ν ή Π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ι κ η Ε κ κ λ η
σ ί α η τ ι ς τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ ο ύ τ ο τ η ς α λ η θ ο ύ ς κ α Ι ο ρ θ η ς π ί σ τ ε ω ς π α ρ έ χ ε ι κ α Ι ε ι ς
τ α α τ ο μ α ω ν ή π ρ ο σ ω π ι κ η γ ν ώ μ η κ α Ι α τ ο μ ι κ η α ν τ ί λ η ψ ι ς ε ι ς τ α μ υ σ τ ή ρ ι α
τ η ς π ί σ τ ε ω ς δ ύ ν α τ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ε ύ σ η ώ ς λ υ δ ί α λ ί θ ο ς τ η ς θ ε ί α ς α λ η θ ε ί α ς κ α Ι
α φ έ τ έ ρ ο υ ή Λ α τ ι ν ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α π ε ρ ι ο ρ ί σ α σ α τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ ο ύ τ ο μ ό ν ο ι ν
ε ι ς τ ο ν α ν ώ τ α τ ο ν π ο ν τ ί φ η κ α τ η ς Κ α θ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο ν Π ά π α ν ο ύ ή
γ ν ώ μ η α π ο φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ε κ κ α θ έ δ ρ α ς ε ι ς τ α ζ η τ ή μ α τ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς α π ο τ ε λ ε ί
τ ο α λ ά ν θ α σ τ ο ν κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν τ η ς θ ε ί α ς α λ η θ ε ί α ς κ α Ι τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Δ ι α τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο ύ τ ο ν ή Λ α τ ι ν ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α κ α θ ι έ ρ ω σ ε ν ώ ς Δ ό γ μ α τ ο
α λ ά ν θ α σ τ ο ν τ ο ύ Π ά π α α π ο φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ε κ κ α θ έ δ ρ α ς ε ι ς τ α ζ η τ ή μ α τ α τ η ς π ί
σ τ ε ω ς
Τ ο ύ τ ω ν ο ύ τ ω ς ε χ ό ν τ ω ν π ρ ο τ ε σ τ α ν τ ί ζ ε ι η λ α τ ι ν ί ζ ε ι π α ς 11 π α σ α ε π ι μ έ
ρ ο υ ς Ε κ κ λ η σ ί α σ τ α ν ο ι κ ε ι ο π ο ι ε ί τ α ι 11 σ φ ε τ ε ρ ί ζ ε τ α ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ ή ς π α ν ο ρ
θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ό δ ο υ κ α Ι π ρ ο β α ί ν ε ι δ ι α μ ί α ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν α π ό φ α σ ι ν τ η ς Δ Σ υ
ν ό δ ο υ μ ι α ς ε κ κ λ η σ ί α ς ε ι ς τ η ν κ ή ρ υ ξ ι ν τ α ύ τ η ς ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ η ς κ α Ι τ η ν α κ ύ
ρ ω σ ι ν τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν α υ τ η ς
Ε ι ς τ η ν Π Ρ ο Ο κ ε ι μ έ ν η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν 0'1. κ α ν ό ν ε ς δ ί δ ο υ ν ε ι ς τ α ά τ ο μ α τ ο δ ι
κ α ί ω μ α μ ό ν ο ν ν α π ο κ η ρ ύ ξ ο υ ν τ ο ν π ρ ω τ ο ν ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ο ν τ ω ν ό ρ ί ω ν τ ω ν π α ρ α
δ ό σ ε ω ν κ α Ι ν α δ ι α κ ό ψ ω σ ι π α σ α ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ α υ τ ο ύ κ α Ι
π ρ ο σ υ ν ο δ ι κ ή ς δ ι α γ ν ώ μ η ς κ α Ι ν α κ α τ α γ γ ε ί λ ω σ ι ν α υ τ ο ν ε ι ς π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι ν
Σ ύ ν ο δ Ο μ ό ν η ν ά ρ μ ο δ ί α ν ν α δ ι κ ά σ η κ α Ι ν α κ α τ α δ ι κ ά σ η α υ τ ο ν Κ ι α ι ν α κ η
ρ ύ ξ η α ί ρ ε τ ι κ ο ν 11 σ χ ι σ μ α τ ι κ ό ν Τ ο ύ τ ο ε π ρ ά ξ α μ ε ν κ α Ι ή μ ε ί ς σ τ ο ι χ ο ύ ν τ ε ς τ ο ί ς
θ ε ί ο ι ς κ α Ι ί ε ρ ο ί ς κ α ν ό σ ι κ α Ι δ η τ φ φ τ η ς Α Β Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ς
Α ν δ ε ή μ ε ί ς α π ε ρ χ ό μ ε ν ο ι ε ι ς ε ξ ο ρ ί α ν ν ο μ ά σ α μ ε ν τ ο ν α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν
Α θ η ν ω ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ν κ α Ι τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ή ς Έ λ λ ά δ ο ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ή ν τ η ν λ έ
ξ ι ν σ χ ί σ μ α μ ε τ ε χ ε ι ρ ί σ θ η μ ε ν ο υ χ Ι ύ π ο τ η ν ε ν ν ο ι α ν ύ φ η ν μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι
-25­
τ α ύ τ η ν η Ε κ κ λ η σ ί α ϊ ν α σ η μ ά ν η τ η ν α π ό σ χ ι σ ι ν ε κ τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς
κ α Ι τ η ν σ υ ν ε π ε ί τ α ύ τ η ς α π ο ξ έ ν ω σ ι ν τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α Ι τ ώ ν μ υ
σ τ η ρ ί ω ν α λ λ ι π ο τ η ν ε ν ν ο ι α ν δ τ ι δ α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Α θ η ν ώ ν δ ι α τ η ς έ ο ρ τ ο
λ ο γ ι κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς α π έ σ χ ι σ ε ν έ α υ τ ο ν κ α Ι τ η ν α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν α υ τ ψ Ι ε ρ α ρ
χ ί α ν τ ω ν λ ο ι π ώ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν ε ι ς τ ο ν έ ο ρ τ α σ μ ο ν τ ω ν έ ο ρ τ ω ν κ α Ι
\, - ­
τ η ν τ η ρ η σ ι ν τ ω ν ν η σ τ ε ι ω ν
tH α π ό σ χ ι σ ς α ϋ τ η τ ο υ Ι α κ α ρ ι ω τ ά ο υ κ α Ι τ η ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ η ς Α υ τ φ
ε ρ α ρ χ ί α ς π α ρ έ χ ε ι ε ι ς η μ α ς τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α δ ι α τ υ π ώ σ ω μ ε ν τ η ν π ρ ο σ ω π ι
κ η ν κ α Ι δ λ ω ς α τ ο μ ι κ η ν τ ι μ ί ν γ ν ώ μ η ν δ τ ι δ Μ α χ α ρ ι ώ τ α τ ο ς κ α Ι ο Ι α κ ο λ ο υ
θ ο ύ ν τ ε ς α υ τ ψ α ρ χ ι ε ρ ε ί ς ω ς δ ι α σ π ά σ α ν τ ε ς ε ν ε π ι γ ν ώ σ ε ι τ η ν έ ν ό τ η τ α τ η ς
κ α θ ό λ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ι ς τ ο ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο ν έ ο ρ τ α σ μ ο ν τ ώ ν έ ο ρ
τ ω ν κ α Ι τ η ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο ν τ ή ρ η σ ι ν τ ω ν ν η σ τ ε ι ω ν κ α τ έ σ τ η σ α ν δ υ ν ά μ ε ι
μ ό ν ο ν ο υ χ ι δ ε κ α ι ε ν ε ρ γ ε ί ε κ π τ ω τ ο ι τ η ς θ ε ί α ς Χ ά ρ ι τ ο ς ω ς δ ι α τ ε λ ο ύ ν τ ε ς
ύ π ο τ α ς α ρ α ς κ α ι τ α α ν α θ έ μ α τ α α τ ι ν ά ε ξ ε τ ό ξ ε υ σ α ν ο Ι θ ε ί ο ι π α τ έ ρ ε ς τ ω ν 7
Ο Ι κ Σ υ ν ό δ ω ν ε ν α ν τ ί ο ν τ ό ν α θ ε τ ο ύ ν τ ω ν τ α ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς κ α Ι τ ω ν μ ε τ α κ ι
ν ο ύ ν τ ω ν τ α α ι ώ ν ι α δ ρ ι α α τ ι ν α ε θ η κ α ν ο Ι π α τ έ ρ ε ς η μ ω ν
Α λ λ δ Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ς κ α ι ο Ι δ μ ό φ ρ ο ν ε ς α υ τ τ α ρ χ ι ε ρ ε ί ς τ ό τ ε μ ό ν ο ν θ α
κ α τ α σ τ ω σ ι ν κ α ι ε ν ε ρ γ ε ί ε κ π τ ω τ ο ι τ η ς θ ε ί α ς χ ά ρ ι τ ο ς κ α Ι α λ λ ό τ ρ ι ι ο ι τ ο ύ ο ρ θ ο
δ ό ξ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν δ τ α ν ο τ ο ι κ η ρ υ χ θ ω σ ι τ ο ι ο υ τ ο ι κ α Ι ε ν ε ρ
γ ε ί σ χ ι σ μ α τ ι κ ο Ι ύ π ο π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό δ ο υ μ ό ν η ς δ ι κ α ι ι ο υ μ έ ν η ς π ρ ο ς τ ο υ
τ ο κ α τ α τ α θ έ σ μ ι α τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Α ν α τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
Τ ο ύ τ ο υ ε ν ε κ α κ α ι ο Ι θ ε ί ο ι Α π ό σ τ ο λ ο ι κ α Ι ο Ι θ ε ο φ ό ρ ο ι π α τ έ ρ ε ς π ρ ο μ η
θ ο ύ μ ε ν ο ι τ η ς ψ υ χ ι κ η ς σ ω τ η ρ ί α ς τ ω ν π ι σ τ ω ν τ ω ν ε ξ α γ ν ο ί α ς κ α Ι Κ ι α λ ή τ η
π ί σ τ ε ι α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ω ν τ η ν π λ ά ν η ν τ ο υ α ρ χ η γ ο ύ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ε ν ε ξ ή ρ
τ η σ α ν ε κ τ η ς ά π ο φ ά σ ε ω ς τ ο υ π ρ ώ τ ο υ α λ λ ε κ τ η ς α π ο φ ά σ ε ω ς π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ
σ υ ν ό δ ο υ τ ο π ν ε υ μ α τ ι κ ο ν σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ω ν π ι σ τ ω ν ο ί τ ι ν ε ς τ ό τ ε μ ό ν ο ν κ α τ α δ ι
κ ά ζ ο ν τ α ι ε ι ς τ η ν σ τ έ ρ η σ ι ν τ η ς Θ ε ί α Χ ά ρ ι τ ο ς τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν κ α ι τ ο ν π ν ε υ
μ α τ ι κ ο ν θ ά ν α τ ο ν δ τ α ν κ α ι μ ε τ α τ η ν κ ή ρ υ ξ ι ν τ ο ύ α ρ χ η γ ο ύ ω ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ
σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ύ π ο π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ό δ ο υ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ω σ ι τ η ν μ ε τ α υ τ ο ύ ε π ι
κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ε χ ό μ ε ν ο ι τ η ν ε υ λ ο γ ί α ν α υ τ ο ύ ω ς α λ η θ ο ύ ς Κ ι α ι Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ο ι
,
μ ε ν ο ς
Ό τ ι δ ε η μ ε τ έ ρ α Θ ε ο φ ι λ ί α δ ε ν α γ ν ο ε ί τ η ν κ α ν ο ν ι κ η ν τ α ύ τ η ν κ α Ι θ ε
μ ε λ ι ώ δ η Α ρ χ η ν κ α Ι δ τ ι έ π ο μ έ ν ω ς ψ ε ύ δ ε τ α ι δ τ α ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ η τ α ι Α ύ τ η υ π ε ρ
α σ π ι ζ ο μ έ ν η δ η θ ε ν τ η ν α λ ή θ ε ι α ν κ α Ι ύ π ε ρ α μ υ ν ο μ έ ν η τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ ι α
τ η ς κ η ρ ύ ξ ε ω ς ύ π Α υ τ η ς τ ο ύ Μ α κ Ρ Χ Ό υ ω ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ Κ ι α Ι τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς τ η ς λ λ ά δ ς ω ς σ τ ε ρ ο υ μ έ ν η ς τ η ς θ ι ί α ς Χ ά ρ ι τ ο ς τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν
α π ό δ ε ι ξ ι ς ε ί ν α ι δ τ ι Α ϋ τ η κ α τ α τ η ν δ ι ε ξ α χ θ ε ί σ α ν ε ν τ η τ ε λ ε υ τ α ί Σ υ ν ο δ ι
κ η Σ υ ν ε δ ρ ί σ υ ζ ή τ η σ ι ν π ε ρ ι τ η α ν α μ υ ρ ώ σ ε ω ς ε τ ά χ θ η μ ε τ η ν γ ν ώ μ η ν τ ι μ ώ ν
κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ε π έ κ ρ ι ν ε δ ρ ι μ έ ω ς τ η ν α ν τ ί θ ε τ ο ν γ ν ώ μ η ν τ ο ύ ν ύ ν σ υ ν ε ρ γ ά τ ο υ
τ η ς ά γ ί ο υ Β ρ ε σ θ έ ν η ς μ ε θ ο ε ι ς τ ο τ έ λ ο ς ή λ θ ε κ α Ι ε ι ς π ρ ο σ ω π ι κ α ς α ν τ ε γ
κ λ ή σ ε ι ς ά π ο κ α λ έ σ α σ α α υ τ σ ν Χ Ρ ι σ τ έ μ π ο Ρ ο ν
Ε π ί σ η ς η μ ε τ έ ρ α Θ ε ο φ ι λ ί α ε ι ς τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ η ς Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς

τ ο ζ ή τ η μ α τ ή ς α ν α μ υ ρ ώ σ ε ω ς κ α τ έ κ ρ ι ν ε δ ρ ι μ έ ω ς α ν α π τ ύ ξ α σ α ε ν τ ψ κ η ρ ύ
γ μ α τ ι Α υ τ ή η Ί ν ε ν ν ο ι α ν τ ο υ Μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ ο υ γ ί ο υ Μ ύ ρ ο υ κ α ι χ α ρ α κ τ η ρ ί
σ α σ α π ο λ υ ο ρ θ ώ ς ώ α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν τ η ν ε π α ν ά λ η ψ ι ν τ ο ι τ ο υ ύ π ο τ ω ν π α λ α ι ο
η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ί ε ρ έ ω ν
Κ α τ ό π ι ν π ά ν τ ω ν τ ο ύ τ ω ν τ ί π α θ ο υ σ α ή Τ μ ε τ έ ρ α θ ε ο φ ι λ ί α κ α ι υ π ό τ ι ν ο ς
ε μ π ν ε υ σ θ ε ί σ α π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η ώ ς δ μ ό φ ρ ω ν κ α Ι σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο ύ α γ ί ο υ Β ρ ε σ θ έ ν η ς
κ α Ι χ ω ρ Ι ς ν α ε λ θ η ε ι ς ο υ δ ε μ ί α ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω σ υ ν ά ν τ η σ ι ν μ ε θ ή μ ώ ν α π ε
κ ή ρ υ ξ ε ν ή μ ά ς ώ ε κ π ε σ ό ν τ α δ ή θ ε ν τ ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α Ι ε τ ά χ θ η π α ρ α τ ο
π λ ε υ ρ ο ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ε μ π ό ρ ο υ κ α τ Α υ τ η ν Β ρ ε σ θ έ ν η ς τ ο υ Μ ά ν ε σ η κ α Ι Γ Ο ύ
ν α ρ η ο υ π α ρ ι σ τ ώ ς σ τ υ λ ο υ ά τ α ς τ ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε ν ψ μ έ χ ρ ι ς ε σ χ ά τ ω ν
Α ϋ τ η α π ε κ ά λ ε ι α υ τ ο υ ς ε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ α κ α Ι π ρ ο δ ό τ α ς τ ο ύ α γ ώ ν ο ς !...
Ε e, ι δ ' ,"\ e ' θ λ
π ι σ η ς υ π ο κ ρ ι ν ε τ α ι κ α ι ψ ε υ ε τ α ι α σ υ σ Τ Ο Λ ω ς η 1 μ ε τ ε ρ α ε ο φ ι ι α σ τ α ν
., λ ' '< , θ δ ξ
δ ι α τ ε ι ν η τ α ι σ τ ι π α ρ ε κ ε ι κ α ι π ε ρ ι τ τ ε υ ε ι η σ υ γ κ ρ ο τ η σ ι ς π α ν ο ρ 00 ο υ
Σ υ ν ό δ ο υ Τ ι Μ ε γ ά λ η ς Τ ο π ι κ ή ς Σ υ ν ό δ ο υ δ ι α τ η ν ε γ κ υ ρ ο ν κ α Ι τ ε λ ε σ ί δ ι κ ο ν κ α
τ α δ ί κ η ν τ ή ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α τ ο ύ Α ρ χ π ο υ α φ ο ύ α ί Π α ν Ο ρ θ ό
δ ο ξ ο ι Σ ύ ν ο δ ο ι 1583, 1587, 1593, κ α τ ε δ ί κ α σ α ν τ ο Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ο ν μ ε ρ λ ό
γ ι ο ν
Κ α Ι τ ο ύ τ Ο δ ι ό τ ι γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ ά λ λ ι σ τ α σ τ ι α ϊ ε ι ρ η μ έ ν α ι σ ύ ν ο δ ο ι κ α τ ε δ ί
κ α σ α ν μ ε ν τ ο Γ ρ η γ ο ρ ι α ν ο ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν α λ λ ή κ α τ α δ ί κ η α ϋ τ η α φ ρ τ ο υ
Λ α τ ί ν ο υ ο ϊ τ ι ν ε ς ε θ η κ α ν ε ι ε φ α ρ μ ο γ η ν τ ο σ λ ο ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ε ν ψ δ Ά ρ χ
π ο ς π α ρ έ λ α ο ε ν ε κ τ α ύ τ ο υ τ ο η μ ι σ υ ε φ α ρ μ ό σ α ς α υ τ ο ε ι τ α α κ ι ν ή τ ο υ ς ε ο ρ τ α ς
κ α Ι δ ι α τ η ρ ή σ α τ ο Π α λ α ι α ν δ ι α τ ο Π ά σ χ α κ α Ι τ χ κ ι ν η τ α ς έ ο ρ τ ά ς α κ ρ ι ο ώ ς
ί ν α π α ρ α κ ά μ Ψ η τ ο ν σ κ ό π ε λ ο ν τ η κ α τ α δ ί κ η ς τ α ύ τ η ς
Κ α τ α τ α ύ τ α Ί Ι κ α ι ν ο τ ο μ ί α α υ τ η τ ο ύ Α ρ χ π ο υ ε φ α ρ μ ό σ α ν τ ο ς τ ο Γ ρ η
, λ ' ι ;), e, ,,,, δ ,
γ ο ρ ι α ν ο ν μ ε ρ ο ο γ ι ο ν μ ο ν ο ν ο ι α τ α α κ ι ν η τ ο υ ε ο ρ τ α κ α ι ο υ χ ι ι α τ ο
Π ά σ χ α δ ι Ο κ υ Ρ ί ω ς κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η τ ο Γ Ρ η γ ο Ρ ι α ν ο ν
< λ ' < " ζ Α λ Ι r , ,
η μ ε Ρ ο ο γ ι ο ν ω ς α ν τ ι π ι π τ ο ν π ρ ο ς τ ο ν π ο σ τ ο ι κ ο ν α ν ο ν α α π ο
τ ε λ ε ί ζ ή τ η μ α σ π ε ρ π ρ ώ τ η ν φ ο ρ α ν ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ε ι τ η ν ί σ τ ο ρ ί α ν τ ή Ο ρ θ ο
δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς
Σ υ ν ε π ώ ς ή σ ύ γ κ λ η σ ι ς Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό δ ο υ ο υ μ ό ν ο ν δ ε ν π ε ρ ι τ
, < " , δ ' , θ • λ λ 11 ' • ' Θ λ
τ ε υ ε ι ω α π Ό τ ρ ι π ο ο ς α π ε φ α ν η ω ς α ο α π α η ι μ ε τ ε ρ α ... ε ο φ ι ι α
λ λ α κ α Ι ε π ι Ο ά λ λ ε τ α ι δ ι α τ η ν κ α ν ο ν ι κ η ν κ α Ι ε γ κ υ ρ ο ν κ α τ α δ ί κ η ν
τ ο ύ ζ η τ ή μ α τ ο τ ο ύ τ ο υ
Ο ύ τ ο ς α κ ρ ι ο ς ε Ι ν α ι κ α Ι δ λ ό γ ο δ ι ο ν α ϊ λ ο ι π α Ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Ε κ κ λ η
σ ί α ι α ϊ ί σ τ ά μ ε ν α ι ε π ι τ ο υ ε δ ά φ ο υ τ ο ύ π α τ ρ ί ο υ μ ε ρ λ γ ί υ δ ε ν ε κ ο Ψ α ν τ ή ν
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ α τ ο ύ κ α ι ν ο τ ό μ ο υ Ά ρ χ π ο υ ε π ι φ υ λ α σ σ ό μ ε
ν α ι ν α ε ξ ε ν έ γ κ ω σ ι η Ι ν γ ν ι ψ η ν κ α Ι τ η ν κ ρ ί σ ι ν α υ τ ώ ν ε ι τ η ν μ έ λ λ ο υ σ α ν ν α
σ υ ν έ λ θ η Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Σ ύ ν ο δ ο ν μ ό ν η ν δ ι κ α ι ο υ μ έ ν η ν ν ο δ ι κ ά σ η κ α Ι κ α τ α
Α ", , , ", , Τ
(δ ι κ α σ η υ τ ο ν ε μ μ ε ν ο ν τ α α μ ε τ α π ι σ τ ω ς ε ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ι α ν ο υ
Κ α Ι σ τ α ν 11 Τ μ ε τ έ ρ α θ ε ο φ ι λ ί α δ ι ί λ λ ο ς Π ά π α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ή μ ά ς
ώ ς α ί ρ ε τ ι κ ο υ ς δ ι ό τ ι δ ε ν ε κ η ρ ύ ξ α μ ε ν δ ι α τ ι ι ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ο ύ Ά ρ χ π ο υ Σ χ ι
σ μ α τ ι κ η ν τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ η ς λ λ ά δ ς κ α Ι α κ υ ρ α τ α Μ υ σ τ ή ρ ι α α υ τ ή ς κ α Ι

-27­
π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η μ ε ν μ ό ν ο ν ε ι ς τ η ν δ ι α κ ο π η ν τ η ς ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ
α υ τ ο ύ κ α ι π ρ ο Σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ μ η ς κ α τ α τ ο ν 15 τ η Α Β Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς
' δ ' λ ' '0 θ δ 'i:: Ε λ '" δ δ ,
τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ α τ ο ύ κ α ι ν ο τ ό μ ο υ Ά ρ χ π ο υ π ρ έ π ε ι η Ί μ ε τ έ ρ α θ ε ο φ ι
λ ί α ν α κ η ρ ύ ξ η δ ύ ο φ ο ρ α ς α Ι ρ ε τ ι κ ά ό π ό τ ε μ ό ν ο ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ε ρ ά ρ
χ η ς θ α μ ε ί ν η Α ύ τ η μ ε τ α τ ο ύ ό μ ο τ ρ ό π ο υ κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ Β ρ ε σ θ έ
ν η ς !
Ε ν τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι τ α ύ τ η θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ε θ έ τ ε τ ε τ ε λ ε ί α ν κ α ι π α ύ λ α ν ε ι ς
τ ο ν δ ί ο ν κ α ι τ η ν μ α κ ρ α ί ω ν α ί σ τ ο ρ ί α ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς α φ ο ύ δ λ α ς
σ υ λ λ ή δ δ η ν τ α ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ η ρ ύ σ σ ε τ ε α ί ρ ε τ ι κ α ς δ ι α ψ ε ύ δ ο ν τ ε ς
ο ύ τ ω κ α ι τ η ν ρ ή τ ρ α ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ ε ι π ό ν τ ο ς ε ι ς τ ο υ ς μ α θ η τ ά ς τ ο υ Ί δ ο υ
ε γ ω μ ε θ ύ μ ώ ν ε ι μ ι π ά σ α ς τ α ς η μ έ ρ α ς ε ω ς τ η ς σ υ ν τ ε λ ε ί α ς τ ο ύ α ι ώ ν ο ς
Σ υ ν ο ο υ τ ο τ ε τ α ο ι π α Ρ ο Ο ς ο υ ς κ κ η σ ι α ς α ι τ ι ν ε ς ε ν ι ε Κ Ο ψ α ν κ α ι
Β λ έ π ε τ ε θ Ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ε η τ υ χ ο δ ι ω κ τ ι κ η κ α ι λ α ο π λ ά ν ο ς α ύ τ η π ο λ ι τ ι κ η ε ι ς
π ο ί α α τ ο π α κ α ι α δ υ σ σ ώ δ η β ά ρ α θ ρ α α γ ε ι Τ ν Ί μ ε τ έ ρ α ν θ ε ο φ ι λ ί α ν η τ ι ς ο υ
μ ό ν ο ν κ α τ α σ π ι λ ι ί ν ε ι τ η ν Ι ε ρ ό τ η τ α τ ο υ α γ ώ ν ο ς π ρ ο ς ε ξ υ π η ρ έ τ η σ ι ν τ ο ύ ό π ο ί ο υ
α ν υ ψ ώ σ α μ ε ν Α υ τ η ν ε ι ς τ η ν ε π ι σ κ ο π ι κ η ν σ κ ο π ι α ν κ α ι τ ι μ ή ν α λ λ α κ α Ι κ α τ α ρ γ ε ί
τ η ν ε ν ν ο ι α ν κ α ι τ η ν ύ π ό σ τ α σ ι ν τ η ς κ α θ ό λ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς
Ε e, " δ ' , e , θ λ e' θ '
π ι σ η ς υ π ο κ ρ ι ν ε τ α ι κ α ι ψ ε υ ε τ α ι ε ν γ ν ω σ ε ι η μ ε τ ε ρ α ε ο φ ι ι α ο τ α ν ε
τ η η μ ά ς ε ι ς τ η ν μ ο ί ρ α ν τ ώ ν ε υ α γ ώ ν Μ ο ν ώ ν τ ο ύ Λ γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς α ι τ ι ν ε ς δ ι α τ η ρ ο ύ
σ ι μ ε ν τ ο π ά τ ρ ι ο ν μ ε ρ ο λ ό γ ι σ ν α λ λ α μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ σ ι ε ν τ α ί ς Ι ε ρ ο τ ε λ ε σ τ ί α ι ς α υ τ ώ ν
τ ο ύ ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ο υ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Κ α ι τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι κ ά λ λ ι σ τ α γ ν ω
ρ ί ζ ε ι Α ύ τ η δ τ ι η μ ε ί ς ο υ μ ό ν ο ν δ ε ν μ ν η μ ο ν ε ύ ο μ ε ν τ ο ύ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
ώ ς ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ ο υ κ α ι τ ο ύ κ α ι ν ο τ ό μ ο υ Ά ρ χ π ο υ α λ λ α κ α Ι δ ι ε κ ό ψ α μ ε ν π ά
σ α ν ε κ κ λ η σ ι α σ η Κ ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ α υ τ δ ν μ ό ν ω ν ε υ θ υ ν ο μ έ ν ω ν π ρ ο σ ω π ι
κ ώ ς δ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ α ί τ η ν
Α λ λ η Ί μ ε τ έ ρ α Θ ε ο φ ι λ ί α ο υ κ α ν ε υ σ κ ο π ο ύ ε κ α μ ε τ ο ν π α ρ α λ λ η λ ι σ μ ο ν
τ ο ύ τ ο ν ν ο μ ί ζ ο υ σ α ε ν τ η ε π ι π ο λ α ι ό τ η τ ι Α υ τ η ς δ η ο ύ τ ω θ α θ ί ξ η κ α Ι τ ο ν ε ρ ν
Σ ύ ν δ ε σ μ ο ν τ ώ ν Ζ η λ ω τ ώ ν τ ο υ γ ί υ Ό ρ ο υ ς δ ι ό τ ι ο Ο τ ο ς ε τ ά χ θ η μ ε τ η ν κ α
ν ο ν ι κ η ν κ α Ι Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν γ ν ι ί μ η ν η μ ώ ν κ α Ι α π ε δ ο κ ί μ α σ ε κ α Ι κ α τ έ κ ρ ι ν ε
δ ρ ι μ ύ τ α τ α τ ο υ ς α φ η μ ώ ν α π ο σ τ α τ ή σ α ν τ α ς Ζ η λ ω τ α ς Ι ε ρ ε ί ς Γ ε δ ε ώ ν λ α ρ ί ω ν α
, Α ' e " , " Β θ , Κ λ
κ α ι κ α κ ι ο ν ω ς κ α ι τ ο υ ς φ α τ ρ ι α σ α ν τ α ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς ρ ε σ ε ν η ς κ α ι υ κ α
δ ω ν δ ι α τ η ν δ ι ά σ π α σ ι ν τ η ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π α ρ α τ ά ξ ε ω ς η μ ώ ν κ α Ι δ η ε ι ς τ α ς π α ρ α
μ ο ν α ς τ η ς ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ ο ύ π α τ ρ ί ο υ ε ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ ύ π ο τ η ς ε π ι σ ή μ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς
Κ α τ ό π ι ν π ά ν τ ω ν τ ο ύ τ ω ν ε χ ε ι τ η ν α φ έ λ ε ι α ν ί ν α μ ή τ ι α λ λ ο ν ε ί π ω μ ε ν ή
Ί μ ε τ έ ρ α θ ε ο φ ι λ ί α ν α δ Ι ί σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι α κ ό μ η δ τ ι δ ι ε σ π ά σ α μ ε ν η μ ε ί ς τ η ν ο ρ θ ό δ ο
ξ ο ν π α ρ ά τ α ξ ι ν ε π ι β λ ά β η τ ο ύ α γ ώ ν ο ς ώ σ ε Ι ν α ε ί χ ε α ύ τ η τ Ί ν α ρ χ η γ ί α ν κ α θ
η ς ε π α ν α σ τ α τ ή σ α μ ε ν κ α Ι ο χ ι η μ ε ί ς ο ι τ ι ν ε ς ε σ τ η ρ ί ξ α μ ε ν δ ι δ σ ω ν ε σ τ η ρ ί ξ α μ ε ν
δ ι δ σ ω ν ε γ ρ ά ψ α μ ε ν κ α ι ε ξ ε τ υ π ώ σ α μ ε ν τ ο ν α γ α ν α ύ π ε ρ 0-0 έ θ υ σ ι ά σ α μ ε ν τ α
π ά ν ί α κ α ι θ ρ ό ν ο υ ς κ α ι α π ο λ α υ α ς κ α ι η σ υ χ ί α ν κ α Ι ο ι κ ί α ν κ α Ι σ υ γ γ ε ν ε ί ς μ η δ ε ι
' ι "" δ ' - ι 'f:' , λ '
λ ι α σ α ν τ ε ς ν α α ν τ ι κ ρ υ σ ω μ ε ν κ α ι α υ τ α τ α ε ι ν α τ η ς ε ρ ι α ς κ α ι π α ρ ο ο ν ί Ο
π ρ σ δ ε δ η κ ο ς τ η ς η λ ι κ ί α ε ν ι ν Α ύ τ η ο υ δ ε μ ί α ν α ξ ι ό λ ο γ ο ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν σ μ δ ο λ η ν
σ υ ν ε ι σ ή ν ε γ κ ε ν ε ι ς τ ο ν α γ ώ ν α ε ι ς ο ν π ρ ο σ η λ θ ε ν ί ν α λ ά β η τ ο ν ε π ι σ κ ο π ι κ ο ν β α
-28­
θ μ ο ν κ α ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ τ ο υ τ ο ν π ρ ο ς ε κ π λ ρ ω σ ι ν φ ι λ ο δ ό ξ ω ν ε π ι θ υ μ ι ώ ν κ α ι
ε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ι κ ά ν σ κ ο π ώ ν
< , θ λ ι - , " 1:1 ε '
υ μ ε τ ε ρ α ε ο φ ι ι α ε ι ς τ ο σ ο υ τ ο ν α Π ν ι α ς α φ ι κ ε τ ο ω σ τ ε ν α κ σ τ ο μ ι
σ η π λ α τ ε ί τ φ σ τ ό μ α τ ι θ ε ρ σ ι τ ι κ η τ η γ λ ώ τ τ δ τ ι ή μ ε ί ς ε γ κ α τ α λ ε ί ψ α μ ε ν τ η ν σ η
μ α ί α ν τ ο ύ α γ ώ ν ο ς κ α ι π ρ ο υ δ ό κ α μ ε ν α ι Υ τ ο ν ε ι ς τ ο ν Α ρ χ π ο ν Α θ η ν ώ ν μ ε ί ς
θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ε ε ξ ή λ θ ο μ ε ν ε ι ς τ ο ν α γ ώ ν α ύ π ο τ η ν σ η μ α ί α ν τ η ς ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ ο ύ
π α τ ρ ί ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ ε ι ς τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν θ έ τ τ ο ν τ ε ώ ς κ ύ ρ ι ο ν σ κ ο π ο ν Ο υ χ ι τ η ν
μ ο ν ι μ ο π ο ί η σ ι ν κ α ι τ η ν δ ι α ι ώ ν ι σ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς α λ λ α τ η ν
ε ι ρ ή ν ε υ σ ι ν τ η Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ η ν ε ν ω σ ι ν τ ώ ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν ε ι ς τ ο ν ε ο ρ τ α σ μ ο
τ ώ ν ε ο ρ τ ώ ν Ό τ α ν δ ε α ν ε σ τ η λ ώ σ α μ ε ν τ η ν έ ν ω τ ι κ η ν τ α ύ τ η ν σ η μ α ί α ν τ η ς Ο ρ
θ ο δ ο ξ ί α ς δ ι ε κ η ρ ύ ξ α μ ε ν ε ι θ Ί ς ε ξ α ρ χ η ς σ τ ι ο υ μ ό ν ο ν θ α σ τ η ρ ί ξ ω μ ε ν τ ο ο ρ θ ό
δ ο ξ ο κ ύ ρ ο ς τ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ κ α ι τ η ς λ λ η ν ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
., δ ' l!. <,,, λ < , , λ λ ' θ ' λ '
ο π ε ρ ι ε κ υ υ ε υ σ α ν ω ς μ η ω φ ε ι ε ο ι κ α ι ν σ τ ο μ ο ι α α κ α ι α π ε ρ ι σ τ ε ι ω μ ε ν τ α ς
α κ ρ ό τ η τ α ς ε ι ς α ς ε ξ ε τ ρ έ π ε τ ο ό ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ο α γ ώ ν α φ ε θ ε ι ς α ν ε υ π ο ι μ α ν τ ο ρ ι
κ η ς κ α θ ο δ η γ ή σ ε ω ς τ ώ ν ε π ι κ ε φ α λ η ς τ σ ί τ ο υ ά γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν ί ε ρ έ ω ν ε λ λ ε ί ψ ε ι θ ε ο λ ο
γ ι κ η ς κ α ι κ α ν ο ν ι κ η ς μ ο ρ φ ο σ ε ω ς π ρ ο ο α ι ν ό ν τ ω ν α ν τ ι Κ α ν ο ν ι κ ώ ς ε ι ς
α ν α μ υ ρ ώ σ ε ι ς τ ν τ έ κ ν ω ν τ ω ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ώ ν ε π Ι β λ ά Ο 'tl τ ο ύ
α γ ω ν ο ς Κ α ι μ ε ι σ ε ι τ ο ύ Ο Ρ θ ο δ ό ξ ο υ κ ύ Ρ ο υ ς
α υ τ ο υ
Κ α ι τ η ν σ η μ α ί α ν τ α ύ τ η ν ο υ μ ό ν ο ν δ ε ν ε γ κ α τ ε λ ε ί ψ α μ ε ν α λ λ α κ α ι ε λ α μ π ρ ύ
ν α μ ε ν κ α ι ε δ ο ξ ά σ α μ ε ν κ α ι ε ν θ ρ ι ά μ ο ψ μ ε τ η ν δ ύ ν α μ ι ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ε π ι τ η ς
Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Α κ ρ ο π ό λ ε ω ς τ ο ύ Ο Ι κ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ κ α ι τ η ς λ λ Ε κ κ λ η σ ί α ς
π ρ ο σ ε χ ώ ς θ α α ν α π ε τ ά σ ω μ ε ν Ν α ί θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ε Α ν ρ χ ι σ ε ν α ύ π ο φ ώ σ κ
ρ δ ί ζ ν τ ο ή μ ε ρ ο φ α ε ς λ υ κ α υ γ ε ς τ ο ύ θ ρ ι ά μ ο ο υ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε ι ς τ ο ν ό ρ ί
ζ ο ν τ α τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ τ ο μ ι ε τ α τ η ν δ ύ ν α μ ι ν τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ ο φ ε ί
θ δ " ", "
λ ε τ α ι κ α ι ε ι ς τ η ν ο ρ Ο ο ο ν κ α ι χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η ν κ α ι ο ν τ ω ς α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ η ν σ τ α σ ι ν
n" , , -" Ε λ ,- Π λ δ
η ν ε τ η ρ η σ α μ ε ν α π ε ν α ν τ ι τ η ς ε π ι σ η μ ο υ κ κ η σ ι α ς κ α ι τ η ς ο ι τ ε ι α ς μ η ε ι
λ ι ά σ α ν τ ε ς ν α ο ρ θ ι ο σ ω μ ε ν τ ο α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ο ν α ν ά σ τ η μ α ή μ ώ ν κ α Ι α π έ ν α ν τ ι τ η ς
α σ κ η θ ε ί σ η ς κ α θ ή μ ω ν ο ί α ς ί ν α μ η ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ω μ ε ν κ α Ι π ρ ο δ ώ σ ω μ ε ν τ η ν
ε ν δ ο ξ ο ν κ α ι τ ε ι μ η μ έ ν η ν σ η μ α ί α ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ι ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ή μ ώ ν π ί
,< λ '
σ τ ε ω ς κ α ι ο μ ο ο γ ι α ς
Έ ν φ μ ε ί ς θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ε κ α ι ό σ υ ν α π ο σ τ ά τ η ς Β ρ ε σ θ έ ν η ς τ υ φ ω θ έ ν τ ε ς
ε κ τ η ς α ί γ λ η ς τ ο ύ ε π ι σ κ ο π ι κ ο υ β α θ μ ο ύ ε π α ν ε σ τ α τ ή σ α τ ε κ α θ ή μ ώ ν ε κ φ ι λ α ρ
χ ί α ς κ α ι ε ω σ φ ο ρ ι κ ή ς ύ π ε ρ η φ α ν ί α ς α κ ρ ι ο ώ ς ε Ι ς τ ο κ ρ ί σ ι μ ο ν σ η μ ε ί ο ν τ ο ύ α γ ώ
<f δ ' ,<, " θ δ ξ ξ , ,
ν ο ι ν α ι α σ π α σ η τ ε τ η ν ν ι α ι α ν κ α ι ο ρ ο ο ο ν π α ρ α τ α ι ν κ α ι μ α τ α ι ω σ η τ ε
ο ύ τ ω τ η ν ν ί κ η ν κ α ι τ ο ν θ ρ ί α μ ο ο ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α
Α λ λ ε χ ε τ ε α τ ρ έ μ α ό θ ρ ί α μ β ο ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς θ α π α ν η γ υ ρ ι σ θ ί π ρ ο
σ ε χ ώ ς π α ν δ ή μ ω ς ε ι τ η ν Μ η τ ρ ό π ο λ ι ν τ η ς λ λ Ε κ κ λ η σ ί α ς μ ε τ η ν δ ύ ν α μ ι ν τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α Ι τ η ν ο ν τ ω ς ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν κ α ι π α τ ρ ι ω τ ι κ η ν ε π ι θ υ μ ί α ν τ ο ύ θ ε ο φ ρ ο υ ρ ή
τ ο υ β α σ ι λ έ ω ς κ α Ι τ ο υ μ ε γ α λ ο υ ρ γ ο ύ ή γ έ τ σ υ τ η ς λ λ Κ υ ο ε ρ ν ή σ ε ω ς κ α Ι α π α ν
τ ε ς ο Ι γ ν ή σ ι ο ι δ ρ θ ό δ ο ξ ο ι Έ λ λ η ν ε ς θ α λ ά ο ο υ ν δ ι κ α ί ω ς τ ο ν σ τ έ φ α ν ο ν τ η ς χ α ρ ά ς
κ α Ι τ η ς δ ό ξ η ς ε κ τ ο ς ύ μ ν κ α ι τ ι ο ν ό λ ι γ α ρ ί θ μ ω ν Σ α ς ό π α δ ώ ν ο ί τ ι ν ς ώ ς α ί
-29­
μ ω ρ α ι π α ρ θ έ ν ο ι θ α κ λ ε ι σ θ ή τ ε ε ξ ω τ ο ύ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ν υ μ φ ο ν ο ς κ α Ι θ α θ ρ η ν ή τ ε
μ α τ α ί ω ς τ η ν σ τ έ ρ η σ ι ν τ ή ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή τ α ύ τ η ς χ α ρ ά ς κ α ι θ υ μ η δ ί α ς
Τ α ύ τ α θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ε δ ι α τ ε λ ε υ τ α ί α ν φ ο ρ ά ν π ρ ο ί κ α ν ο π ο ί η σ ι ν τ ή ς α λ η
θ ε ί α ς κ α ι ε υ χ ο μ α ι ε Ι ς τ ο ν Θ ε ο ν σ π ω ε ν τ φ α π ε ί ρ φ Α υ τ ο ύ ε λ έ ε ι κ α Ι μ α κ ρ ο θ υ
μ ί ή μ ά ς μ ε ν ν α σ υ γ χ ω ρ ή σ δ ι α τ ο μ έ γ α μ ά ρ τ η μ α Ό π ε ρ ε π ρ ά ξ α μ ε ν έ π Ι τ η
α ν υ ψ ώ σ ε ι Τ μ ώ ν ε Ι ς τ ο ν ε π ι σ κ ο π ι κ ο ν β α θ μ ό ν Τ μ ά ς δ ε σ υ ν ε τ ί σ κ α Ι ε Ι ς τ α ς
σ ω τ η ρ ί σ υ ς τ ρ ί υ ς τ ή σ υ ν α ι σ θ ή σ ε ω ς κ α Ι τ η ς μ ε τ α ν ο ί α ς δ δ η γ ή σ έ π ι ρ α ε ύ
ω ν α μ α κ α Ι τ ο ν ί ε ρ ο ν α γ ώ ν α ή μ ώ ν δ ι α τ ή ς ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ ο ύ π α τ ρ ί ο υ έ ο ρ τ ο λ ο
γ ί ο υ π ρ ο ς δ ό ξ α ν Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α Ι τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς Α υ τ ο ύ
ύ π ο γ ρ α φ η Ό π Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Δ ι α τ η ς α ν ω τ έ ρ ω ε π ι σ τ ο λ ή ς κ α τ α δ ε ί κ ν υ τ α ι σ ε α σ τ έ μ ο ι π Μ ά ρ κ ε δ τ ι δ
α ε ί μ ν η σ τ ο ς π ο ι μ ε ν ά ρ χ η ς π Φ λ ω ρ ί ν η ς ε ί χ ε κ α τ ο χ υ ρ ώ σ ε ι τ η ν π ο ρ ε ί α ν τ ο ύ ί ε ρ ο ύ
α γ ώ ν ο ς τ ή ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ώ ν Γ Ο Χ Ε λ λ ά δ ο ς α π ο μ ε ν θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς π λ ε υ ρ ά ς δ ι α
τ ο υ θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ κ α ν ο ν ι κ ο ύ Ό ρ ο υ τ ο ύ ε ν δ υ ν ά μ ε ι σ χ ί σ μ α τ ο ς
β ά σ ε ι τ ο ύ δ π ο ί ο υ δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ν α ύ π ο σ τ η ρ ι χ θ η ή α π ώ λ ε ι α τ ή ς χ ά ρ ι τ ο ς έ κ τ ώ ν
μ υ σ τ η ρ ί ω ν τ ώ ν κ α ι ν ο τ ο μ η σ ά ν τ ω ν α π ο δ ε π ρ α κ τ ι κ ή ς δ ι α τ ή ς λ ί α ν α ψ ό γ ο υ κ α Ι
σ υ ν ε π ε σ τ ά τ η ς σ τ ά σ ε ω ς κ α Ι τ α κ τ ι κ η ς τ ο υ η τ ο ι τ ή ς μ ε τ ο υ δ ε ν ο ς ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο Υ ί τ ο υ
κ λ η ρ ι κ ο ύ ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς α υ τ ο ύ π α ρ α τ ο γ ε γ ο ν ο ς δ τ ι ε δ έ χ ε τ ο
τ α υ ς ε ξ α υ τ ώ ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν τ α ς σ π ω ς ε ν τ α χ θ ώ σ ι ν ε Ι ς τ ο ν ύ π α υ τ φ κ λ η ρ ο ν κ α Ι γ ε
ν ι κ ώ ς τ ο έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ν π λ ή ρ ω μ α α ν ε υ α ν α μ υ ρ ώ σ ε ω ν α ν α α π τ ί σ ε ω ν κ α Ι α ν α
χ ε ι ρ ι ο τ ο ν ι ώ ν 11 έ τ έ ρ ω ν δ μ ο λ ο γ ι ώ ν π ί σ τ ε ω ς α λ λ α δ ι α τ η ς ά π λ η ς δ η λ ώ σ ε ω ς
τ ή ς δ ι α κ ο π η ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν μ ε τ α τ ώ ν ν ε ο η μ ε ρ ι ο λ ο γ ι τ ώ ν σ π ε ρ έ σ τ Ι ε μ
π Ρ α κ τ ο ς α π ο κ ή ρ υ ξ ι ς τ ώ ν κ α ι ν ο τ ο μ η σ ά ν τ ω ν
Κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν α π ο τ ε λ ε ί ά μ α ρ τ ί α ν κ α Ι ά μ α ρ τ ί α ν ο υ μ ι κ ρ ά ν σ τ α ν τ α
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ύ π α υ τ ο ύ λ ε χ θ έ ν τ α κ α Ι δ η ο υ χ ι έ κ ο υ σ ί ω ς α λ λ ε ξ α ν ά γ κ η ς κ α Ι
δ ε ι ν ώ ν π ε ρ ι σ τ ά σ ε ω ν π ι ε σ θ ε ί ς (9) ε π ι θ υ μ ε ί τ ε ν α ε μ φ α ν ί σ η τ ε ώ ς ι δ ε ο λ ο γ ί α ν τ ο υ
9. Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω φ ρ ο ν ο ϋ μ ε ν Ο Τ Ι ο ύ δ ε μ ί α δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν π λ έ
ο ν ν α ύ π ά ρ ξ τ ι δ ι α τ ο υ ς έ λ ο ν τ α ς vq. ύ π ο σ τ η ρ ί ξ ο υ ν τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω έ γ κ υ κ λ ί ο υ ς τ ο υ ά ο ι
δ ί μ ο υ ά ν δ ρ ό ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι κ α ι α ύ τ ο ι ο ί Μ α τ α ι ί κ ο Ι δ ρ α σ χ ε τ ι κ ω ς Ο π Φ λ ω ρ ί
ν η ς ό ά ρ ν η τ η ς τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς ... » σ 29 κ α Ι 33), ά λ λ α κ α Ι ο ί π α ρ α κ ο λ ο υ σ α ν τ ε ς τ α
γ ε γ ο ν ό τ α τ η ς έ π ο χ η ς έ κ ε ί ν η ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι δ ρ α Σ π ί α Ί α ν 1970, σ 4),
ά π ο Ρ Ρ ί π τ ο υ ν τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ά π ο δ ο χ η ς ύ π ο τ ο υ κ υ ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ τ ο ύ
π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α Ι γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ γ κ υ κ λ ί ω ν Π α ρ ά α λ ε κ α Ι τ η ν έ γ κ ύ κ λ ι ο ν τ ο υ
α ύ τ ο ύ ά ε ι μ ν ή σ τ ο υ ί ε ρ ά ρ χ ο υ τ η ς η ς Ι ο υ ν ί ο υ 1944, δ ρ α τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν α ύ τ η ς ε Ι ς τ ο
ώ ρ α ϊ ο ν ε ρ γ ο ν τ ο ύ ε ο λ ό γ ο υ κ Σ τ α ύ ρ ο υ Κ α ρ α μ ή τ σ ο υ Ή ά γ ω ν ί α έ ν τ φ κ ή π ψ τ η ς
Γ ε σ η μ α ν η σ ε λ 146 -148), ε ν α έ ρ μ η ν ε ύ ε ι κ α Ι π ά λ ι ν ε Ι ς τ ο σ κ α ν δ α λ ι σ ε ν π ο ί μ ν ι ό ν
τ ο υ τ ο υ ς ο ρ ο υ ς δ υ ν ά μ ε ι κ α Ι έ ν ε Ρ γ ε ί q. κ α τ α τ ο π ν ε ύ μ α τ η ς ύ π ο σ η μ ε ι ώ
σ ε ω ς τ ο ύ Γ Α π ο σ τ ο λ ι κ ο υ Κ α ν ό ν ο ς τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ Α λ λ α κ α Ι α ν δ ε χ ω μ ε ν Ο Τ Ι
τ ο έ π ί σ τ ε υ ε ν τ ο κ ή ρ υ γ μ α α ύ τ ω ν ι ο ς ί σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι ο ί ό π α δ ο ι τ η ς ά δ ο κ ί μ ο υ ε ω ρ ί α ς τ η ς
ά π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς κ α Ι π ά λ ι ν Ο Τ Δ Ε Ν Σ Η Μ Α Ι Ν Ε Ι Τ Ο Τ Τ Ο Δ Ι Η Μ Α Σ Κ Α Ι Τ Η Ν
Ε Ν Π Ρ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η Ν Δ Ι Δ Α Χ Η Ν Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ Ι ι
α ύ τ ή κ α Ι μ ό ν ο ν ή μ ε τ α τ α υ τ α π ρ ά ξ ι ς κ α Ι π ο ρ ε ί α τ ω ν ό π α δ ω ν τ ο υ λ λ ά κ α Ι τ ω ν dVTL­
-3.0­
ι ε ρ ο υ α γ ώ ν ο ς τ ο υ ό π ο ί ο υ ε υ ό ρ κ ω ς π ρ ο έ σ τ η ε π ι ό λ ό κ λ η ρ ο ν ε ι κ ο σ α ε τ ί α ν π ρ ο σ
δ ώ σ α ς α ί γ λ η ν κ α ι π ο ι κ ί λ ω ς σ ω φ ρ ο ν ί σ α ς δ ι α τ ο υ ε ν δ ύ μ α τ ο ς τ η ς θ ε ο λ ο γ ί α ς κ α ι
τ η ς ε υ τ ά κ τ ο υ κ α ι Κ α ν ο ν ι κ η ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ώ ς τ ο υ σ τ ο ι χ ε ί α α τ ι ν α ε σ τ ε ρ ε ί τ ο
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ο ς ε ί δ σ μ ε ν τ ο υ τ ο ό μ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ν π α ρ α τ ο υ ι δ ί ο υ
Έ π 111 ε ν ό μ ε V Ω •
. Ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε
Ε λ π ί ζ Ο λ ε ν ν α ν τ ε λ ή φ θ η τ ε δ τ ι ο υ δ ε μ ί α ν π ρ ό θ ε σ ι ν ε χ ο μ ε ν ν α ύ π ε ρ α σ π ί σ ω
μ ε ν δ ι α τ ώ ν γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν μ α ς τ η ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ η τ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ι μ ό ν ο ν ε ι ς
τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ η ς τ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ α λ λ α π ο λ λ φ μ ά λ λ ο ν ε ι ς τ η ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν
κ α κ ο δ ο ξ ί α ν τ η ς τ η ν ό δ η γ ο ύ σ α ν α υ τ η ν π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ώ ς ε ι ς π λ ή ρ η ε ξ ο μ ο ί ω σ ι ν
π ρ ο ς τ ο υ ς α ι ρ ε τ ι κ ο υ ς Λ α τ ί ν ο υ ς (1 Ο
δ έ π ο τ ε δ μ ω ς π ά λ ι ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ε π ι κ ρ ο τ ή σ ω μ ε ν τ α ς α δ ο κ ί μ ο υ ς
θ έ σ ε ι ς ύ μ ώ ν κ α Ι τ ώ ν σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ω ν σ α ς κ α ι ν α δ ι κ α ι ώ σ ω μ ε ν ο ϋ τ ω τ η ν Μ α τ
θ α ι ί κ η ν π α ρ ά τ α ξ ι ν τ η ν κ υ Ρ ί ω ς α ι τ ί α ν τ η ς τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς τ ο ύ ι ε ρ ο υ α γ ώ
ι ο ς Γ Ο Χ λ λ ά δ ς
Ε ί ν α ι κ α ι ρ ο ς π λ έ ο ν ν α ν τ ι λ η φ θ η τ ε δ τ ι τ ο α ν ω τ έ ρ ω α τ υ χ ε ς κ ή ρ υ γ μ α ο υ
μ ό ν ο ν ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε ν τ ο ε π ά ρ α τ ο ν σ χ ί σ μ α τ ο υ α Υ ώ ν ο ς α λ λ α κ α ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε
ρ ο ν τ ο ν δ ι α τ η ρ ε ί τ ε τ α π ε ι ν ω μ έ ν ο ν κ α ι ε ι ς τ α δ μ μ α τ α τ ώ ν π ο λ λ ώ ν ώ ς π α ρ ά λ λ η
π ά λ ω ν τ ω ν Μ α τ α ι ί κ ω ν Β Ο Α κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς κ α Ι ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ο Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν κ α τ ό
π ι ν μ ά λ ι σ τ α τ ω ν γ ε ν ο μ έ ν ω ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ω ν τ ω ν μ ε ν κ α Ι χ ε ι ρ ο ε σ ι ω ν τ ω ν δ έ ...
Σ υ ν ε π ω ς δ ι ή μ α ς κ α Ι π ά ν τ α ά γ α π ω ν τ α ε Ι λ ι κ ρ ι ν ω ς τ η ν ά λ ή ε ι α ν Δ Ε Ν Ε Χ Ε Ι
Σ Η Μ Α Σ Ι Α Ν τ Ι ε Ι π ε κ α Ι τ Ι ε γ ρ α ψ ε ν ο α 11 ό 6' ή γ έ τ η ς τ ο ϋ ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ σ ϋ κ ι ν ή μ α τ ο ς
κ α τ α τ η ν τ ε τ α ρ α γ μ έ ν η ν έ κ ε ί ν η ν π ε ρ ί ο δ ο ν 1935 - 50, ά λ λ α τ Ι δ ι δ ά σ κ ο υ ν
έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ο Ι Ι ε ρ ο Ι κ α ν ό ν ε ς κ α Ι ή σ ύ ν ο λ ο ς
π Ρ α ξ ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Α Μ Φ Ο Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ν Η Γ Ο Ρ Ο Τ Ν Τ Π Ε Ρ Τ Ω Ν
Α Π Ο Ψ Ε Ω Ν Μ Α Σ
10. Τ ο ϋ τ ο δ ύ ν α τ α ι ν α ά π ο δ ε ι χ Ό ε υ κ ό λ ω ς κ α Ι έ ξ έ τ έ ρ ω ν δ η μ ο σ ι ε υ μ ά τ ω ν ή μ ω ν
Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς Ε ρ τ ι μ ο υ π ε ρ Ι Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ σ ε λ 169 έ ξ Β Ε π ι σ τ ο λ η ς π ρ ο ς π Ε ύ
γ έ ν ι ο ν σ 14, Δ Ε π ι σ τ ο λ η ς π ρ ο ς τ ο ν α ύ τ ο ν π α Ρ α λ ή π τ η ν σ 9 έ ξ Ά π ά ν τ η σ ι ς Α Ι
π ρ ο ς Ε κ κ λ η σ Α γ ω ν α σ 13), ε ν α έ π α ι ν ο ϋ μ ε ν κ α Ι Μ έ π α ι ν ω μ ε ν τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω
ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν τ ο ϋ π ι σ τ ο ϋ κ α Ι μ ι κ ρ ο ϋ π ο ι μ ν ί ο υ τ η ς ά κ α ι ν ο τ ο μ ή τ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς
Τ ο ν α ε ί π ο υ ν δ μ ω ς κ α Ι δ ι α κ η ρ ύ ξ ο υ ν ο π ο ί α δ ι ε κ ή ρ υ ξ ά ν τ ι ν ε ς τ ω ν π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι
τ ω ν τ ο ϋ τ ο μ ε τ α φ ρ ά ζ ε τ α ι τ ο ο λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν ώ ς ύ π έ ρ 6 α σ ι ς τ ο ϋ ά γ ω ν ο ς α ύ τ ω ν
μ ε τ ο ν α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν π ι κ ρ ό τ α τ ο ν κ ρ π ο ν τ η ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς Δ ι α τ ο ϋ τ ο κ α Ι
έ π ι μ έ ν ο μ ε ν έ π α ύ τ ο ϋ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α γ ί ν η ά ν τ ι λ η π τ ο ν κ α Ι έ π α ν ο ρ ω Ο τ ι ά ν τ ι κ α
ν ο ν ι κ ο ν κ α Ι έ σ φ α λ μ έ ν ο ν ε Ι σ ε χ ώ ρ η σ ε ν ε Ι ς τ η ν ύ γ ι α ε ω ρ ί α ν τ ο υ π ε ν τ η κ ο ν τ α ε τ ο υ ς
μ ε τ έ μ π ο δ ί ω ν ά γ ω ν ο ς τ ω ν κ α Ι τ ο ο π ο ί ο ν α ν τ έ λ ι χ ω ς έ π ι τ ε υ χ τ α μ έ γ ι σ τ α α ω φ ε λ ή σ η
τ η ν μ ε λ λ ο ν τ ι κ η ν α ί ι τ ο ϋ π ο ρ ε ί α ν
-31­
λ ό ν τ ι κ ί ν η μ α τ ώ ν π α λ α ι ο π ί σ τ ω ν τ η ς Ρ ω σ ί α ς Δ ε ν α ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ θ ε δ τ ι δ ι δ σ ω ν
ι σ χ υ ρ ί ζ ε σ θ ε κ α ι γ ρ ά φ ε τ ε κ α θ έ α υ τ ώ ν μ α ρ τ υ ρ ε ί τ ε ε φ δ σ ο ν κ ο ι ν ω ν ε ί τ ε π λ ή
ρ ω ς π ρ ο ς τ η ν Ρ Δ ι α σ π ο ρ ά ν τ η ν μ η δ έ π ο τ ε κ α ι ο υ δ α μ ο ύ δ ι α κ η ρ ύ ξ α σ α ν τ α
ύ μ έ τ ε ρ α κ η ρ ύ γ μ α τ α κ α ι ε κ τ ή ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς κ ο λ υ μ β ή θ ρ α τ η ς ό π ο ί α ς ε ξ ή λ θ ε
τ ε α μ φ ό τ ε ρ α ι α ί π α ρ α τ ά ξ ε ι ς ! !
Π ο λ υ φ ο ο ύ μ ε Ο α δ τ ι θ α σ α ς κ α τ α λ ο γ ι σ θ ή μ ε γ ά λ η ε υ θ ύ ν η ε ν ω ρ τ η ς κ ρ ί
σ ε ω ς δ ι α τ η ν σ ύ Υ χ υ σ ι ν τ η ν δ π ο ί α ν δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ε ε ι ς τ η ν θ ε ο λ ο γ ί α ν τ ο ύ ϊ ε ρ ο ύ
α γ ώ ν ο ς κ α ι τ α σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς τ ώ ν π ι σ τ ώ ν ο ί ό π ο ί ο ι μ ε τ α θ λ ί ψ ε ω ς σ α ς π α ρ α κ ο
λ ο υ θ ο ύ ν α λ λ α ν α λ έ γ ε τ ε κ α ι ε τ ε Ρ α ν α π ρ ά τ τ ε τ ε !
Τ ί δ ε ν α ε ι π ω μ ε ν κ α ι δ ι α τ α δ π λ α τ α ό π ο ί α π ρ ο σ φ έ ρ ε τ ε ύ μ ε ί ς ο ϊ ί δ ι ο ι ε ι ς
τ ο υ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ο ϊ τ ι ν ε ς χ α ρ μ ο σ ύ ν ω ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ η ν δ ι α ί ρ ε σ ι ν τ ώ ν
Γ Ο Χ κ α ι τ η ν ε ν σ υ ν ε χ ε ί α σ υ ν έ π ε ι α ν λ ό γ ω ν κ α ι π ρ ά ξ ε ώ ν τ ω ν Κ α Ι π ά ν τ α
τ α ύ τ α δ ι ε ν φ ρ ό ν η μ α τ ο ό π ο ί ο ν κ α ί τ ο ι α ϊ π ρ ά ξ ε ι ς σ α ς α ί ί δ ι α ι τ ο κ α τ α ρ
Ρ ί π τ ο υ ν κ α ι π ε ρ ι τ ρ ά ν ω ς α π ο δ ε ι κ ν ί ο υ ν τ ο ύ τ ο ώ ς π ε π λ α ν η μ έ ν ο ν κ α Ι π ρ α
κ τ ι κ ώ ς α ν ε φ ά ρ μ ο σ τ ο ν ε ν τ ο ί ι τ ο ι ς η ε λ λ ε ι ψ ι ς τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς κ α ι ε υ θ ύ τ η τ ο ς δ ε ν
σ α ς ε π ι τ ρ έ π ε ι ν α ό μ ο λ ο γ ή σ η τ ε τ ο σ φ ά λ μ α σ α ς Α π ό δ ε ι ξ ι ς α ί έ σ χ ά τ ω ς γ ε ν ό
μ ε ν α ι ε ν έ ρ γ ε ι α ι π ρ ο ς ε ν ω σ ι ν ύ π ο τ ο ν κ ύ ρ ι ο ν δ ρ ο ν τ η ς π α ρ α δ ο χ η ς ύ π ο α μ φ ο τ έ
ρ ω ν τ ώ ν π α ρ α τ ά ξ ε ω ν τ ο ύ κ α τ α κ ρ ί τ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ η ς α π ω λ ε ί α ς τ η ς χ ά ρ ι
τ ο ς ! (11 )
Τ ί α λ λ ο σ η μ α ί ν ε ι α υ τ ό π α ρ α π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν δ ι κ α ι ώ σ ε ω ς μ ι α ς έ ν ό χ ο υ π ο
λ υ ε τ ο ύ ς δ ι α κ ο ν ί α ς σ α ς δ ι α λ ό γ ω ν ... ύ π ε ρ ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α ι π ά λ ι ν π ρ ο ς κ ά λ υ
ψ ι ν τ ο ύ α τ υ χ ο ύ ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς (12) Δ ι α τ ί δ ε ν θ έ λ ε τ ε ν α έ ν ν ο ή
σ η τ ε δ τ ι ο υ δ ό λ ω ς θ α μ ε ι ώ σ η τ ο ν ί ε ρ ο ν α γ ώ ν α τ ώ ν Γ Ο Χ λ λ ά δ ς ή α π ο β ο λ η
τ η ς α ν ω τ έ ρ ω α δ ο κ ί μ ο υ κ α ι α τ υ χ ο ύ ς δ ι δ α χ ή ς α λ λ α π ε ν α ν τ ί α ς θ α τ ο ύ π ρ ο σ
δ ώ σ η α ί γ λ η ν κ α ι θ ε ο λ ο γ ι κ η ν σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ν σ τ ο ι χ ε ί α ε ν α λ λ ο ι ς λ ό γ ο ι ς α π α ρ α ί
τ η τ α κ α ι ε κ τ ώ ν ο υ κ α ν ε υ δ ι α τ η ν ϋ π α ρ ξ ι ν π ρ ό ο δ ο ν κ α ι έ π ι τ υ χ ί α ν τ ο υ ύ π ο
τ α σ η μ ε ρ ι ν α δ ε δ ο μ έ ν α
Η μ ή π ω ς ή α ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ι ς σ α ς η τ ο ι ή δ ι α φ ο ρ α λ ό γ ω ν κ α ι π ρ ά ξ ε ω ν δ ε ν
σ α ς ε ξ ο μ ο ω ί π ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ο ί ό ί Ι λ ό γ ο ι ς μ ε ν θ υ σ ι ά
11. Ο ρ α Β ι Θ λ ι δ ε ρ α Ε π ι σ τ ο λ η τ η ς σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ η ς Ε π ι τ ρ ο π η ς έ ν ώ σ ε ω ς Γ Ο Χ
Έ λ λ ά δ ο ς σ ε λ 2, Α η ν α ι 1973, Α π ρ ι λ ί ο υ η
Έ ν τ α ί ί α ε ω ρ ο ί ί μ ε ν κ α η κ ο ν μ α ς ν α ύ π ο μ ν ή σ ω μ ε ν ε Ι ς τ ο υ ς ά γ α π η τ ο υ ς ά δ ε λ φ ο υ ς
τ ο υ ς ά π ο τ ε λ ο υ ν τ α ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι τ ρ ο π ή ν ο τ ι δ ι α ν α τ ε λ ε σ φ ο ρ ή σ Ό ή ά γ α ή τ ω ν κ α Ι
έ π α ι ν ε τ η π ρ ο σ π ά ε ι α Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Α Ρ Κ Ε Τ Ο Ν τ ο ν α σ υ μ φ ω ν ή σ ο υ ν ε ω ρ η τ ι κ ω ς α Ι δ ύ ο
π α ρ α τ ά ξ ε ι ς ά λ λ α κ υ ρ ί ω ς ν α σ υ μ φ ω ν ή σ ο υ ν Ε Ν Α Λ Η Θ Ε Ι Α κ α Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Ι
Π ά σ α μ η έ ν ά λ η ε ί γ ε ν η σ ο μ έ ν η ε ν ω σ ι ς μ ο ι ρ α ί ω ς {t' ά Ί έ φ ή μ ε Ρ ο ς
κ α Ι ύ π ο κ ε ι μ έ ν η ε Ι ς π λ ε ί ο ν α σ χ ί σ μ α τ α τ ω ν ή δ η ύ π α ρ χ ό ν τ ω ν
12. Ε Ι ς τ η ν α υ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν ύ π ά γ ε τ α ι κ α Ι ή ε σ χ ά τ ω ς γ ε ν ο μ έ ν η δ ή λ ω σ ι ς τ ο υ
Α ρ χ π ο υ κ Α υ ξ ε ν τ ί ο υ ε Ι ς τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ο ν Ε π ί κ α ι ρ α Ν ο 212) δ ι α τ η ς δ π ο ί α ς Ο δ τ ο ς
π ε ι ρ ά τ α ι ν α μ ε τ α έ σ Ό ά λ λ α χ ο υ τ η ν α Ι τ ί α ν τ η ς δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς τ ω ν Γ Ο Χ Ε λ λ ά δ ο ς ε ν φ
τ υ γ χ ά ν ε ι τ ο ί ς π ά σ ι γ ν ω σ τ ο ν ο τ ι α ύ τ η ό φ ε ί λ ε τ α ι ε Ι ς τ ο ά ν ω τ έ ρ ω ά δ ό κ ι μ ο ν κ ή ρ υ γ μ α
Π ρ λ Φ ω ν η τ η ς Ό ρ ο δ ο ξ ί α ς τ η ς η ς Ι ο υ ν ί ο υ 1973, σ 14).
-32­
ζ ο υ ν τ α π ά ν τ α δ ι α τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν ε ρ γ ο ι δ ε ο υ δ ε τ ό ... μ ι σ θ ά ρ ι ό ν τ ω ν η
τ η ν π τ ω χ η ν α ί γ λ η ν τ ο ύ ε π α ρ χ ι α κ ο ύ τ ω ν θ ρ ό ν ο υ ..
Ί σ ω ς ν α σ α ς ε θ λ ι ψ ε ν ό σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε τ ο ε ν τ ο ν ο ν π ω ς ϋ φ ο ς τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς
ε π ι σ τ ο λ η ς μ η λ η σ μ ο ν η τ ε δ μ ω δ τ ι κ α Ι ύ μ ε ί ς ε χ ε τ ε θ λ ί ψ ε ι π ο λ λ ο υ ς ο υ μ ό ν ο ν
κ α τ α τ ο π α ρ ε λ θ ο ν α λ λ α κ α Ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α τ η ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ς θ ε ω ρ ι α ς σ α ς
κ α Ι π ρ ώ τ ο ν ε ξ δ λ ω ν τ η ν μ α κ α ρ ί α ν ν ύ ν ψ υ χ η ν τ ο ύ μ ε γ ά λ ο υ ή γ έ τ ο υ τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ
Σ α ς α γ ώ ν ο ς
Δ ε ν π ρ έ π ε ι ε π ί σ η ς ν α δ ι α λ ά θ η τ η ς π ρ ο σ ο χ η ύ μ ώ ν δ τ ι τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ ή ρ υ
γ μ α ώ ς α ν α τ ρ έ π ω ν θ ε μ ε λ ι ώ δ η α ρ χ η ν τ ο ύ Κ α ν ο ν ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ τ η ς Ο ρ θ ο δ ό
ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς π ο λ υ δ ι κ α ί ω ς δ ύ ν α τ α ι ν α σ ά ς π ρ ο σ π ο ρ ί σ η κ α Ι τ ο ν τ ί τ λ ο ν τ ο ύ
... κ α ι ν ο τ ό μ ο υ κ α Ι δ η α π ο τ ο υ ς ι δ ί ο υ ς τ ο υ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ν
Ο ύ τ ε ν α φ α ν τ α σ θ η τ ε π ο τ ε δ τ ι ή ε π ί σ η μ ο ς Κ ρ α τ ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α ε ξ α δ υ ν α μ ί α ς
τ η ς δ ε ν ή δ υ ν ή θ η ν α α ν α τ ρ έ Ψ η τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ ή ρ υ γ μ α ύ μ ώ ν ά π λ ώ ς π ο λ ι τ ι κ ώ ς
ε ν ε ρ γ ο ύ σ α Ι κ α ν ο π ο ι ε ί τ α ι α μ έ τ ρ ω ς ν α σ α ς β λ έ π η δ α τ ε λ ύ ν τ α ς ύ π ο τ ο ι α ύ τ η ν
θ ε ω ρ η τ ι κ η ν α ν α ρ χ ί α ν κ α Ι α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α έ ρ μ η ν ε ί α ν ω σ τ ε ο Ι
μ έ λ λ ο ν τ ε ς ν α π ρ ο σ χ ω ρ ή σ ο υ ν ε ι ς τ α ς τ ά ξ ε ι ς ύ μ ώ ν ν α δ ε ι λ ι ο ύ ν μ ή π ω ς κ α Ι ε ι ς τ α ς
λ ο ι π α ς θ έ σ ε ι ς σ α ς ε π ι κ ρ α τ ε ί ή ο ι τ η α τ υ χ η ς έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ η μ έ θ ο δ ο ς ...
Κ α ι ρ ο ς δ μ ω ς ν α σ τ α μ α τ ή σ ο υ ν 0.1 τ ο ύ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ά μ α ρ τ ί α ι (18) Κ α ι ρ ο ς
π λ έ ο ν ε ν α γ ά π η κ α ι π ο λ λ ή τ α π ε ι ν ώ σ ε ι π ά ν τ ε ς ο Ι Γ Ο Χ ό μ ο υ ε ν π ρ ο σ ε υ χ η κ α Ι
α ν τ α π ο κ ρ ί σ ε ι σ ω τ η ρ ί φ π ρ ο τ α ς α π α ι τ ή σ ε ι ς τ η ς φ ο ε ρ α ς ε π ο χ η ς ή μ ώ ν σ π ω ς
π ρ ο ύ ν ε ι ς τ η ν θ ε ο λ ο γ ι κ η ν κ α Ι Κ α ν ο ν ι κ η ν α ν α σ ύ ν τ α ξ ι ν τ ο ύ α γ ώ ν ο ς τ ω ν ω σ τ ε
ν α π α ύ σ η π λ έ ο ν τ ο θ λ ι ε ρ ο ν φ α ι ν ό μ ε ν ο ν τ η ς ι δ ι α ι τ έ Ρ α ς π ο ρ ε ί α ς κ α ί
... θ ε ο λ ο γ ί α ς έ κ ά σ τ η ς Ι ε ρ α ς Μ ο ν η ς κ α Ι ε ν ο ρ ί α ς
O
f!I " f!f e Ι ." e, " λ ,
υ τ ω κ α ι μ ο ν ο ν ο υ τ ω ς υ π α κ ο υ ο ν τ ε ς η τ ο ι ο ι π α ν τ ε ς ε ι ς τ ο ν π ι σ κ ο π ο ν
τ ω ν α υ τ ο ς τ η Ι ε ρ τ ο υ Σ υ ν ό δ φ κ α Ι α ϋ τ η τ έ λ ο ς ε ι ς τ ο υ ς θ ε ί ο υ ς κ α Ι Ι ε ρ ο υ ς
Κ ι α ν ό ν α ς θ α δ υ ν η θ ώ σ ι ν α δ α ν ύ σ ω σ ι μ ί α ν δ ε υ τ έ ρ α ν ε ν δ ο ξ ο ν π ε ν τ η κ ο ν τ α ε τ ί ο ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν π ρ α γ μ α τ ο ό π ο ί ο ν κ α Ι δ ι α π ύ ρ ω ς ε υ χ ό μ ε θ α
Μ ε τ α σ ε α σ μ ο ύ κ α Ι τ η ς ε ν Κ υ ρ ί φ α γ ά π η ς
θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
Ι ε ρ Σ κ ή τ η τ η ς γ ί α ς Α ν ν η ς τ ή υ Ι ο υ λ ί ο υ 1973 π ή μ
13. Κ α Ι μ ό ν ο ν σ τ ι έ ξ α ί τ ί α ς τ η ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ς τ α ύ τ η ς π ε ρ Ι μ η ύ π ά ρ ξ ε ω ς μ υ σ τ η
ρ ί ω ν .. δ ι δ α χ η ς ό μ ε ν ί ε ρ ο ς ά γ ω ν δ Ι ρ έ η ό δ ε ά ο ί δ ι μ ο ς ή γ έ τ η ς α ύ τ ο υ κ υ ρ ο ς Χ ρ υ
σ ό σ τ ο μ ο ς έ δ ί σ τ α σ ε ν α π ρ ο ε ί ς ν έ α ς έ π ι σ κ ο π ι κ α ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς π ρ ο ς δ ι α δ ο
χ η ν τ ο υ έ π ι σ κ ο π ι κ ο υ ά ξ ι ώ μ α τ ο ς ε ί ς τ α ς τ ά ξ ε ι ς τ ω ν Γ Ο Χ ε Ι ν α ι ί κ α ν ο ν κ α Ι ά π ο δ ε ι
κ τ ι κ ο ν α μ α τ η ς Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η Σ Ε Τ Θ Τ Ν Η Σ τ ω ν δ η μ ι ο υ ρ γ ω ν κ α Ι σ υ μ μ ά χ ω ν τ ο υ ά ν ω
τ έ ρ ω π ε π λ α ν η μ έ ν ο υ κ α Ι κ α ν ο ν ι κ ω ς ά π α ρ α δ έ κ τ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς