You are on page 1of 8

1

SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 2 2011 2 ½ Jam
JABATAN PELAJARAN SELANGOR PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

GERAK GEMPUR SPM 2011 SEJARAH KERTAS 2 SET 1 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. 4. 5. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B Jawab semua soalan daripada Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B. Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di dalam ruangan yang disediakan dalam kertas soalan Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang disediakan Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersama dengan kertas jawapan Bahagian B Untuk kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah

__________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

1249/2

[Lihat sebelah SULIT

2 1 Aktiviti perdagangan tamadun India mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ketiga sebelum Masihi .

(a) Nyatakan dua jenis barang dagangan yang diperdagangkan dalam tamadun India pada masa itu. (i) (ii) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. [2 markah]

(b) Senaraikan dua negara yang menjalankan hubungan perdagangan dengan tamadun India.

(i) (ii)

««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. [2 markah]

(c) Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ketiga SM? (i) (ii) (ii) (iv) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. «««««««««««««««««««««««««««......«««. «««««««««««««««««««««««««««......«««. [4 markah]

(d) Sebagai warganegara Malaysia, apakah peranan anda untuk menjamin perkembangan ekonomi negara dengan pesat? (i) (ii) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. [2 markah]

1249/2

[Lihat sebelah SULIT

3

2

Selepas pemerintahan Khalifah al-Rasyidin, pentadbiran kerajaan Islam seterusnya telah digantikan oleh kerajaan Bani Umaiyah.

(a) Namakan dua pusat pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah. (i). Tahap pertama : ««««««««««««««««....«««««««« (ii.) Tahap kedua : ««««««««««««««««....«««««««« [2 markah]

(b)

Siapakah pengasas kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama? ««««««««««««««««....«««««««.«««««......«««. [1 markah]

(c)

Senaraikan dua sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang politik. (i) (ii) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. [2 markah]

(d)

Nyatakan tiga sumber pendapatan Kerajaan Bani Umaiyah. (i) (ii) (ii) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. «««««««««««««««««««««««««««......«««. [3 markah]

(e)

Pada pandangan anda, bagaimanakah kerajaan Bani Umaiyah mencapai yang cemerlang dalam bidang ekonomi, politik dan sosial?

kejayaan

(i) (ii)

««««««««««««««««««««««««««««««....... ««««««««««««««««««««««««««««««....... [2 markah]

1249/2

[Lihat sebelah SULIT

4 3 Jadual berikut berkaitan dengan perubahan pentadbiran di Asia Tenggara

Perubahan Pentadbiran Sebelum kedatangan Barat Pentadbiran tradisional Selepas kedatangan Barat Sistem Birokrasi

(a)

Nyatakan dua ciri Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara. (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««....... ««««««««««««««««««««««««««««««....... [2 markah]

(b)

Siapakah yang telah memperkenalkan Sistem Birokrasi Barat di Thailand? ««««««««««««««««....«««««««.«««««......«««. [1 markah]

(c)

Nyatakan perubahan pentadbiran yang dilakukan di Thailand. (i) «««««««««««««««««««««««««««..«««...... (ii) .««««««««««««««««««««««««««««««....... [2 markah]

(d)

Apakah kesan perubahan pentadbiran yang dilaksanakan di Thailand? (i) «««««««««««««««««««««««««««..«««...... (ii) .««««««««««««««««««««««««««««««....... [2 markah]

(e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pelaksanaan Sistem Birokrasi Barat?. (i) (ii) (ii) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. «««««««««««««««««««««««««««......«««. [3 markah]

1249/2

[Lihat sebelah SULIT

5

4.

Komanwel telah dibentuk pada tahun 1931 dan dianggotai oleh 54 buah negara di dunia.

(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan negara-negara Komanwel? (i) «««««««««««««««««««««««««««..«««...... (ii) .««««««««««««««««««««««««««««««....... [2 markah]

(b)

Namakan dua negara anggota Komanwel. (i) «««««««««««««««««««««««««««..«««...... (ii) .««««««««««««««««««««««««««««««....... [2 markah]

(c)

Apakah matlamat penubuhan Komanwel ? ««««««««««««««««....«««««««.«««««......«««. [1 markah]

(d)

Nyatakan faedah-faedah yang diperolehi oleh Malaysia sebagai negara anggota Komanwel. (i) (ii) (ii) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. «««««««««««««««««««««««««««......«««. [3 markah]

(e)

Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) di Malaysia telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi yang memberi penekanan kepada mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Pada pandangan anda, mengapakah masalah pencemaran mendapat perhatian utama dalam mesyuarat tersebut. (i) (ii) (ii) ««««««......«««««««««««««««««««.««««« «««««««««««««««««««««««««««......«««. «««««««««««««««««««««««««««......«««. [3 markah] [Lihat sebelah SULIT

1249/2

6 Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan sahaja. 5 Aktiviti perdagangan yang diceburi oleh orang Melayu telah merangsang perkembangan yang berkaitan dengannya seperti penggunaan mata wang, percukaian dan seumpamanya.

(a)

Nyatakan penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. [ 10 markah ] Terangkan perlaksanaan percukaian yang diamalkan oleh Kerajaan Melayu Melaka. [ 6 markah]

(b)

(c)

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan cukai kepada sesebuah negara? [ 4 markah]

6

Kemasukan imigran luar untuk memajukan ekonomi di Tanah Melayu telah berlaku sejak awal abad ke-19.

(a)

Jelaskan sebab yang mendorong buruh dari China dan India berhijrah ke Tanah Melayu. [6 markah] Nyatakan cara kedatangan imigran berikut : (i) Cina [4 markah] (ii) India [4 markah]

(b)

(c)

Pada pendapat anda, apakah peranan generasi muda Malaysia untuk mengekalkan kemakmuran ekonomi negara ? [6 markah]

1249/2

[Lihat sebelah SULIT

7

7 REAKSI TERHADAP MALAYAN UNION ORANG MELAYU MENENTANG ORANG DAGANG MENYOKONG RADIKAL MELAYU MENYOKONG (a) Mengapakah orang Melayu menentang Penubuhan Malayan Union? [ 8 markah] (b) Jelaskan sebab-sebab orang dagang dan radikal Melayu menyokong penubuhan Melayan Union? [ 8 markah ]

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan ke negara kita jika Malayan Union berjaya dilaksanakan oleh penjajah British? [ 4 markah ]

Lambang-lambang Negara  Jata Negara  Bendera Kebangsaan 8. (a) Terangkan maksud lambang-lambang pada Jata Negara. (10 markah)

(b)

Nyatakan kepentingan Jalur Gemilang. (6 markah)

(c)

Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan warganegara Malaysia. (4 markah)

1249/2

[Lihat sebelah SULIT

8 9. Antara matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) negara ialah bagi memupuk perpaduan kaum. (a) Apakah langkah-langkah yang telah diambil melalui Akta Pelajaran 1961 bagi memenuhi hasrat tersebut. [8 markah]

(b)

Terangkan Laporan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kabinet 1974. [6 markah]

(c)

Pada pandangan anda, mengapakah usaha memupuk perpaduan kaum diberi keutamaan dalam bidang pendidikan? [6 markah]

1249/2

[Lihat sebelah SULIT