Isnin, 4 Ogos 2008 Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu oleh Nik Hassan Nik Ab.

Kadir Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 5, Tahun 2007

Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu Nik Hassan Basri Nik Ab.Kadir Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris Pengenalan Komsas ialah akronim bagi perkataan -perkataan µkomponen¶ dan µkesusasteraan Melayu¶. Komsas ialah komponen penting dalam subjek Bahasa Melayu. Bagi pengajaran dan pembelajaran komsas dalam subjek Bahasa Melayu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan I hingga V pascatahun 2003 telah memperuntukkan dua waktu dalam seminggu.

Berdasarkan kepada beberapa penyelidikan yang dijalankan mendapati bahawa umumnya guru Bahasa Melayu kurang memahami falsafah pengajaran dan pembelajaran komsas dalam subjek Bahasa Melayu. Sememangnya, komsas yang juga lebih dikenali sebagai s kecil adalah amat berbeza dengan S besar yang mewakili konsep kesusasteraan sebagai mata pelajaran atau yang mewakil i konsep pendidikan Kesusasteraan Melayu sebenar, khususnya daripada segi matlamat, objektif pengajaran dan pembelajaran serta penilaian atau peperiksaan yang menggunakan kaedah dan metodologi yang tersendiri. Ada beberapa perkara yang mengelirukan mereka sehingga kajian yang dijalankan mendapati bahawa ada antara guru yang mengajar komsas dalam subjek Bahasa Melayu mengajarnya sama seperti mereka mengajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu tulen. Malah, penyelidikan yang dijalankan mendapati mereka juga k urang yakin dan cekap dalam usaha mereka menjalankan tanggungjawab pengajaran komsas di sekolah.
Pertimbangan Guru Guru Bahasa Melayu mestilah mempunyai pengetahuan tentang komsas, di samping bersedia dengan segala perancangan, mental dan fizikal untuk me laksanakan tanggungjawab pengajaran di kelas. Tanpa persediaan yang betul oleh guru, kemungkinan objektif pengajarannya tidak tercapai sepenuhnya, lebih -lebih lagi untuk diaplikasikan dalam konteks yang sebenar dan pelbagai. Oleh itu, peranan guru adalah sangat besar. Malah, guru Bahasa Melayu bukan sahaja perlu menguasai ilmu yang berkaitan dengan bidang µs¶ kecil dan µS¶ besar, persejarahan, variasi bahasa dan gaya, strategi guru dalam pengajaran bahasa, di samping aspek bahasa yang lain tetapi mesti sena ntiasa peka dan berusaha ke arah merancang pengajaran dan pembelajaran yang baik sebelum tampil ke dalam bilik darjah dan memastikan bahawa teks-teks komsas yang ditetapkan bagi setiap tingkatan itu dapat dikuasai oleh setiap orang murid.. Hal ini bermakna guru bahasa yang dedikasi dan prihatin tahu bahawa tiada sesiapapun yang dikecualikan daripada menguasai

komsas, dan menjadi tanggungjawabnya untuk memainkan peranannya agar dirinya bukan sahaja dapat memahami, mengenal pasti dan mampu untuk menyerapkan komsas dalam pengajaran Bahasa Melayu tetapi juga mampu dan memiliki keterampilan untuk mengajar komsas dengan yakin dalam pelbagai keadaan, masa dan konteks. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2005: 104) antara faktor yang menjadi sebab mengapa perlunya untuk mencapai fungsi penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di bilik -bilik darjah harus diberi pertimbangan adalah kerana adanya teks kesusasteraan Melayu yang memiliki sifat sifat yang negatif. Antaranya ialah: i. Wujudnya karya kesusasteraan Melayu yang diklasifikasikan seperti yang berikut: a). Sebagai karya µpop¶, iaitu karya yang mengejar sensasi mahajana semata -mata; b). Sebagai karya µeotis¶, iaitu yang apabila dibaca boleh menghairah pembaca dan mengkhayalkan darah muda); dan c). Sebagai karya µpicisan¶, iaitu rendah mutu seninya. Karya yang sedemikian tidak sesuai untuk bacaan pelajar sekolah. ii. Teks deviasi, iaitu ada teks yang digelar sebagai teks kesusasteraan kerana keseluruhan atau sebahagiannya t erkandung unsur keindahan, iaitu estetik dan artistik. Hal ini kerana ada antara pengarang yang berusaha dan terdorong untuk mendapatkan unsur-unsur estetik dan artistik itu, lalu diusahakan apa sahaja seperti mengeksploitasikan dan memanipulasikan bahasa. Pengarang sebegitu sanggup untuk melanggari hukum bahasa atau menjadikan ayat -ayat yang dibinanya itu bersifat tidak gramatis serta menyimpang tatabahasa dan rumus -rumus bahasa. Sifat yang sedemikian dalam bidang stilistik dikenali sebagai deviasi. iii. Ada teks yang digolongkan sebagai karya kreatif memiliki sifat antimoral, antisosial, antiagama, anticerita dan perbagai anti. Karya -karya yang dihasil itu bersifat avant-garde dan sukar difahami oleh pembaca. Malahan, ada pembaca akan mendapati karya yang sedemikian sukar untuk dihayati isinya. iv. Ada teks yang bentuk dan gaya bahasanya tidak sesuai untuk teks kesusasteraan Melayu. Hal ini kerana dalam penelitian stilistik yang telah dilakukan untuk melihat gaya individualisme, dan indiosinkrasi pengarang, ada bahasa pengarang yang tidak sesuai untuk pengajaran kerana adanya pengarang yang ingin mencapai individualisme itu sanggup melakukan deviasi sama ada penyimpangan bahasa atau penyimpangan terhadap norma bahasa. Lantaran itu timbullah polemik bahawa ti dak semua bahasa pengarang itu sesuai untuk menghasilkan karya atau teks kesusasteraan (Abd. Rahman Hanafiah, 1990). Di samping itu, kesedaran akan pentingnya penggunaan bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kepada mur id-murid sekolah dan pelajar IPT memang sudah dirasakan sejak dari zaman sebelum perang lagi. Bahan-bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sama ada sebelum atau selepas semakan kurikulum Bahasa Melayu yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 itu, digunakan untuk: i. Membangkitkan minat dan kesedaran murid tentang bentuk bahasa yang komunikatif dengan kepelbagaian kosa kata, frasa, ungkapan dan struktur ayat, ii. Membentuk kepekaan murid tentang kelainan, keindahan, kekreat ifan, kerasionalan, keintelektualan, kesaintifikan, keunikan atau kebitaraan mutu dan gaya bahasa kesusasteraan Melayu yang memiliki ciri menghibur atau sebagainya,

iii. Meningkatkan kesedaran dan menghayati nilai -nilai moral dan etika yang wujud dalam teks kesusasteraan Melayu klasik dan moden waima yang berbentuk prosa mahupun puisi, iv. Memupuk dan membangkitkan minat membaca karya-karya lain, v. Memperlihatkan isi dan mesej yang sesuai dan mudah difahami, vi. Menyedari kepentingan ilmu pengetahuan dan c erita tentang pelbagai aspek budaya dan kehidupan masyarakat, dan vii. Menguasai bahasa figuratif secara tersurat dan tersirat baik yang berhubungan dengan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dan selok -belok bahasa Melayu yang lain. Selain itu, bahan kesusasteraan Melayu yang diketengahkan itu memiliki unsur unsur: i. Kemoralan, kemotivasian dan keaspirasian, ii. Keindahan dan kekreatifan, iii. Kerasionalan dan kesaintifikan, iv. Kebitaraan dan keunikan, v. Keintelektualan dan ketera mpilan, vi. Keimanan dan kerohanian, vii. Keharmonian dan realiti kehidupan, viii. Keikhlasan dan bertanggungjawab, dan ix. Kepotensian dan kesejahteraan diri. Dengan demikian, segala unsur yang bersifat positif itu amat bersesuaian untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, untuk pembinaan sahsiah dan memperkembang potensi murid-murid secara menyeluruh dan bersepadu. Unsurunsur kesusasteraan Melayu yang cuba diserapkan dalam pendidikan Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam membentuk budi pekerti yang mulia, jati diri, bertanggungjawab, dan berkeupayaan bagi mencapai kesejahteraan dan citra diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hal seumpama itu pernah dijelaskan oleh para sarjana tempatan dan luar negara. Selain itu, antara pandangan yang menarik tentang kepentingan kesusasteraan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah murid -murid berpeluang untuk membina nilai-nilai murni dan pembinaan sahsiah yang mulia. Di sam ping itu, murid-murid yang gemar dan rajin membaca karya kesusasteraan Melayu atau yang selalu terdedah dengannya didapati lebih memahami maksud karya kesusasteraan Melayu yang dibacanya, khususnya tentang realiti kehidupan. Malahan, dengan membaca karya kesusasteraan Melayu mereka dapat menghayati dan menyelami perasaan insan lain secara kreatif dan kritis seperti yang digambarkan dalam karya yang dibacanya itu, lebih -lebih lagi apabila bentuk, isi dan mesejnya ialah yang berkaitan dengan perihal masyaraka t dan nilai-nilai kehidupan. Bahkan, jika mereka selalu terdedah dengannya, mereka akan memperoleh wadah pemikiran, dan erti sebenar sesuatu karya kesusasteraan Melayu. Dengan demikian, individu yang membacanya akan timbul perasaan seronok akan sesuatu kar ya itu. Kesukaan dan kecintaan yang mendalam terhadap karya kesusasteraan Melayu menjadi punca utama baginya untuk membaca karya-karya kesusasteraan Melayu lain seterusnya.

Dengan ini. kreatif. Sejak itu tidak kukesal lagi goda dan duga di gerimis senja. 2002: 13). Kesusasteraan Melayu. membina sahsiah yang elok. proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu akan dapat memotivasikan murid untuk belajar melalui bahan-bahan yang dibaca. seperti karya-karya seni yang lain bukan sahaja memukau deria rasa dan intelek peminatnya. Sebagai contoh cerpen ³Diari Seorang Pengawas´ memaparkan secara langsung dunia murid. Pengarang mengemukakan watak murid yang bertanggungjawab terhadap tugasnya. menenangkan keadaan huru-hara. dan kebudayaan kebangsaan. khususnya komsas boleh memainkan peranan pe nting dalam pembentukan emosi kerana kesusasteraan Melayu yang merupakan wadah fikiran. Keadaan ini akan memupuk perkembangan daya cipta atau imaginasi murid dalam proses pembelajaran secara berterusan. dan kritis dalam proses pendidikan seumur hidup. semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid sekiranya mereka didedahkan dengan penga jaran komponen kesusasteraan Melayu dalam proses pembelajaran mereka. menerangkan yang gelap dan mencadangkan alternatif untuk mengatasi masalah. murid akan diperkenal dengan unsur -unsur patriotik. dan ia merupakan satu ³role model´ yang wajar bagi seorang murid yang menjadi pengawas di sekolah (Sehijau Warna Daun. Secara singkat hal ini bermakna bahawa unsur -unsur kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid -murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berupaya untuk membentuk dirinya agar menghormati orang lain. bahkan memaparkan kehidupan. Di samping itu. Sebagai contoh sajak ³Di Ruang Gemanya´ yang dinyatakan oleh penyair akan kesetiaannya yang tidak berbelah bagi pada Malaysia dan cintanya tak perlu disangsikan pada negara (Kerusi. Telah kupahatkan lelah umurku pada setiap kerikil dan debu datang dan menghilang . Bahan -bahan komponen kesusasteraan Melayu akan dapat menarik perhatian murid terhadap topik yang akan disampaikan. bahan yang dibaca atau yang didengar akan menyalurkan pemikiran positif. Di bawah ini dipetik rangkap-rangkap sajak tersebut. nilai -nilai estetik yang diajar dalam pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dapat mendidik murid mengamalkan keperibadian yang seimbang. Selain itu.Kelebihan Komsas Kesusasteraan Melayu. Malahan. Melalui pengajaran komponen kesusasteraan Melayu. Proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu akan mewujudkan jati diri murid serta berilmu pengetahuan. dan bersikap toleransi. perpaduan negara. Telah kurangkumkan rebah setiaku pada setiap pilu dan rindu melayang dan mengembang ke hayat gemilang. dan perasaan yang dijalin oleh bahasa yang indah membenarkan murid murid atau kanak-kanak sedar akan perasaan sendiri semasa mereka memikirkan perasaan orang lain. 2002: 50).

(Sehijau Warna Daun. Malah. Dengan nada yang puitis. unsur kemasyarakatan dan nilai kemanusiaan. Hal ini kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu terdapat pelbagai gubahan yang menyingkapkan nilai budaya. Gerimis senja guru pagi adalah titipan maya bakal kukongsikan hati mengukir tadbir di ruang gemanya. Sebagai contoh . yang kedua ini ialah sajak ³Negeri Cinta´ yang mengemukakan tema patriotik yang berjaya mengung kapkan aspirasi dan cita-cita murni penyair untuk mewujudkan perpaduan negara. negeri perpaduan. sekiranya murid dengan bantuan guru dapat menilai dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. negeri gemerlapan lindungilah dari keganasan -keganasan modenisasi negeri cinta. Bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang bertemakan moral dapat membantu murid menghayati nilai-nilai murni. membina moral dan pengajaran. Melalui pembacaan teks-teks atau bahan kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. (Kerusi. 2002: 22) Sebagai contoh. murid dapat meneladani dan menambahkan ilmu pengetahuan. dan estetik. semangat cinta akan tanah air akan tersemat dalam dada setiap murid. Sesudah itu tidak kukenal lagi hampa dan derita di guruh pagi. Pertimbangan utama dalam kehidupan bermasyarakat ialah soal sejauh manakah seseorang itu dapat mengutamakan nilai -nilai murni dalam tindak-tanduk. mereka akan mendengarnya atau membacanya denga n teliti dan tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. Satu perkara lagi yang penting dan menariknya tentang kesusasteraan Melayu dalam pendidikan Bahasa Melayu yang dikenali se bagai s kecil yang ada dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah kerana kesusasteraan Melayu dapat membantu melahirkan manusia yang mempunyai sifat -sifat yang mulia. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah disiplin pada kalangan murid kerana murid tertarik dengan cerita tersebut. 2002: 11) Oleh itu. menyuburkan emosi. penyair menyatakan: Malaysia negeri alam dunia sebelah sini negeri impian. negeri budaya. dan keputusan -keputusannya dalam kehidupan.ke hujung kenang. dengan demikian akan meningkatlah rasa cinta mereka kepada tanah air. Perkara ini disebabkan murid dapat belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam sesebuah karya kesusasteraan Melayu. perancangan.

Oleh yang demikian. dan penerbit -penerbit karya kreatif dan kritis yang lebih bertanggungjawab kerana fenomena yang seumpama itu dapat mengangkatkan taraf kesusasteraan Melayu kita kepada tahap profesional yang tinggi.Kadir. penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang berkesan juga berupaya untuk melahirkan sebilangan besar anggota masyarakat yang dapat menghargai kesusasteraan bangsa. 1997: 189). seperti menghormati hak -hak manusia lain dan menghargai sebarang hal yang secara universalnya diterima sebagai baik dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Islam memaparkan nilai -nilai murni yang diterima sebagai bersesuaian dengan semua agama di dunia. guru Bahasa Melayu perlu sentiasa peka bahawa terdapatnya perubahan yang radikal dan bersifat revolusioner dalam dunia sains kemanusiaan atau dalam dunia era globalisa si atau . Seterusnya. Kadang -kadang. tahap atau keupayaan murid. Malahan. tetapi lebih berupa cerita semata -mata. Oleh itu. pengkritik-pengkritik. proses pengajaran dan pembelajar an unsur kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu sebelum pelaksanaan pada tahun 2000 tidak mencapai objektifnya kepada murid. Malah kajian yang dijalankan sebelum ini juga mendapati bahawa buku -buku bacaan kesusasteraan Melayu yang disenaraikan oleh KPM itu sesetengah daripadanya kurang sesuai untuk bacaan murid kerana berunsur negatif (Nik Hassan Basri Nik Ab. Malah pengetahuan itu akan dapat menjadi daya penarik kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Sekali gus menambahluaskan bilangan pembaca buku kesusasteraan Melayu. Di samping itu. iaitu untuk membina dan mengukuhkan lagi pengetahuan asas kepada cita rasa warisan bangsa Melayu supaya lahir kesedaran. penghasil-penghasil. Hasil atau bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca oleh murid ada kalanya bukannya hasil kesusasteraan Melayu yang sesuai d engan kebolehan. pengetahuan tentang konsep dan teori -teori kesusasteraan yang berhubungan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan sosiologi sastera yang digunakan oleh pengarang dalam men ganalisis karya-karya kesusasteraan Melayu yang estetik dapat meluaskan pengetahuan guru. rasa hormat kepada nilai-nilai Melayu. Hal sedemikian bersesuaianlah dengan dasar pendidikan kebangsaan. yang antara tujuan pentingnya adalah untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. di samping menanamkan bibit -bibit penghayatan yang dapat melahirkan rasa keinginan untuk menyumbang kepada khazanah kesusasteraan kebangsaan yang dimiliki bersama itu. keikhlasan dan kebenaran dalam pemikiran dan perasaan murid -murid yang mempelajari kesusasteraan Melayu. Demikianlah halnya dengan yang lain yang sebahagian besar daripada mereka. Bahkan. terutama yang berpegang kepada agama akan melihat nilai-nilai yang positif. Guru Bahasa Melayu yang terlatih harus sed ar akan adanya perbezaan perkembangan antara sains sosial dan sains kemanusiaan. wajarlah karya-karya kesusasteraan Melayu yang terpilih perlu memancarkan nilai-nilai murni yang dapat membentuk konsep -konsep kebaikan. selari dengan dasarnya. Dalam masa yang sama akan lahir penilai -penilai.seorang individu Muslim sentiasa dipandu oleh nilai -nilai yang sesuai dengan kepercayaan akidah dan akhlak Islam. penggunaan kesusasteraan Melayu melalui pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang berkesan dapat membantu dan mempercepat proses itu. kurikulum baru yang berorientasikan komponen kesusasteraan Melayu lebih berupaya untuk mewujudkan individu yang berminat dengan karya-karya yang bermutu. Selain itu.

wacana. kata. kehendak dan kerestuan daripada Allah s.t. kepimpinan. yang sekarang ini atau yang pada bila -bila masa pun yang dapat menghasilkan kalimat atau menandingi keelokan bunyi. makna dan gaya bahasa. hukum. ungkapan. bimbingan. falsafah. mesej dan keindahan wacana al -Quran. bahkan mengajar erti atau nilai kehidupan itu sendiri.w. pemilik dan penciptanya. teks atau sumber kesusasteraan Melayu tidak hanya sebuah cerita tetapi mampu membawa peru bahan terhadap alam pendidikan atau dunia kehidupan itu sendiri. pemilik. isi. tidaklah pula guru Bahasa Melayu itu akan ketinggalan zaman. Pandangan tentang fenomena itu sering dikaitkan oleh cerdik pandai dengan perkembangan kesusasteraan Melayu yang sentiasa menerima perubahan. hikmat dan petunjuk berkenaan dengan kepercayaan. Apabila seseorang guru itu dapat mengikuti atau menangani perkembangan dalam ilmu sains kemanusiaan yang cepat berubah itu. ialah empunya. isi kitab suci al Quran itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. terpesong dan tersesat. Begitulah dari dahulu sampai kini. Begitu juga dengan kehidupan manusia. penguasa. makhluk dan seorang pun manusia atau pengarang kesusasteraan waima yang dahulu. Sebarang perlakuan atau aktiviti manusia di atas dunia harus berpandu kepada al-Quran. cerita dan berita untuk pengajaran. Kitab suci al-Quran ialah hasil kesusasteraan yang terlalu tinggi tarafnya kerana tidak ada satu pun karya kesusasteraan yang ada di dunia ini yang dapat menyaingi kitab suci al-Quran. peradaban dan budaya yang tinggi yang kini disebut -sebut semula sebagai Islam Hadarah. sejarah. Pengarang atau pencipta sebuah karya kesusasteraan lain juga perlu berlandaskan al-Quran kerana al-Quran ialah suatu petunjuk. Ayat-ayat atau kalimat-kalimat dalam kitab suci al-Quran cantik sekali. kitab al-Quran berisi nilai pengajaran. komponen kesusasteraan Melayu tidak akan hidup seperti sepatutnya. selain al -Quran. Allah s. ayat. Hubungan Vertikal Kita mesti jelas bahawa Allah s. pencita d an penguasa alam dengan segala isinya. Al-Quran memaparkan ilmu. pemilik dan pencipta kesusasteraan yang paling utama. petunjuk dan panduan yang amat berguna untuk umat manusia sepanjang masa dalam menempuh kehid upan di muka bumi. Cantiknya kerana bentuk. atau agama. maka. ayat. al-Quran dapat memberikan bimbingan ke pada insan ke arah kemajuan. dan jika semua perlakuan. Pendeknya. pedoman dan bimbingan serta kebenaran. guru Bahasa Melayu wajar bijak menangani bahawa penggunaan komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu itu bukan sekadar mengajar bahasa. Dengan memahami situasi ini. Melalui kehendakNya. peradaban. Malah. Sehubungan dengan itu. kerja dan kegiatan harian kita berpandukan al -Quran sudah pasti tiada kepincangan dalam segala segi kehidupan. Oleh itu. maka karya-karya kesusasteraan lain dapat kita hasilkan atau yang dapat dihasilkan oleh pencipta -pencipta karya kesusasteraan yang dikenali sebagai pengarang karya. gaya bahasa.t. Tidak ada hidupan.t. ialah empunya.dunia tanpa sempadan berbanding dengan yang lainnya. seni. kata.w. pedoman dala m segala segi dan merupakan panduan utama agar kegiatan manusia tidak terbabas. Demikianlah juga dengan hasil kesusasteraan kerana setiap hasil kesusasteraan ada empunya. makna. keredaan. Seseorang pengarang karya menghasilkan sesebuah karya bukan .w. kemasyarakatan. bentuk. Tanpa memahami segala hal. hasil atau karya kesusasteraan yang ada sekarang yang dicipta oleh manusia di atas dunia ini adalah kerana mendapat keizinan. tergelincir. isi dan mesej yang melibatkan susunan bunyi. keibadatan. ungkapan.

(2) Kesaintifikan dan kebenaran. Malah ada pengarang yang mempersembahkan segala aspek kehidupan itu kepada masyarakatnya bukan untuk mencipta nama. tetapi sama seperti beribadah yang bermacam -macam corak. pemikiran. konsep pencipta juga dapat dikaitkan dengan pengarang karya teragung. dan hubungan dirinya dengan manusia dan alam yang sering dinamai sebagai hubungan horizontal. iaitu: (1) Keimanan dan kesyukurannya terhadap Allah. tetapi semata -mata untuk mencapai empat tujuan yang murni. (3) Kekreatifan dan keindahan. Secara singkatnya. sewajarnya pengarang kesusasteraan Melayu sedar bahawa dirinya memiliki dua wahana hubungan. sama sahaja seperti beribadah atau berbakti kepada Allah. iaitu: . imaginasi. Pengaruh mempengaruhi mungkin berlaku secara sedar atau secara tidak sedar. Malah. Yang berikut ialah contoh -contoh puisi lama dan baru menggunakan unsur -unsur alam semesta atau yang mengaitkan dan mengisahkan alam semesta itu sendiri. atau yang bertunggakkan Islam. lebih -lebih lagi jika dikaitkan dengan hasil-hasil kesusasteraan Melayu. (4) Kemanfaatan dan kepuasan diri. Kesusasteraan amat rapat dengan masyarakat. Dengan demikian. dan menghasilkan kembali aspek alam. Selain itu. membicarakannya. Dengan demikian. hikmahnya adalah untuk mahajana. maka pengarang kesusasteraan Melayu apabila berkarya. Kesusasteraan dicipta kerana Allah untuk manusia. Berdasarkan pengalaman. Jika ditelusuri bukti-bukti lama bahawa lebih kurang 400 tahun sebelum masihi. syair dan sajak. bermegah -megah. seseorang pengarang akan menggunakan teknik yang melambangkan keperibadian. wajarlah setiap pengarang itu apabila berkarya atau bersastera meletakkan dirinya mengikut pendekatan Islam. Dua ung kapan µkerana Allah¶ dan µuntuk manusia¶ amat rapat kerana apabila bersastera kerana Allah.sahaja dipengaruhi oleh masyarakat tetapi juga sebaliknya. sudah bermula pemikiran tentang kesusasteraan apabila seorang ahli falsafah Yunani. maka karyanya seharusnya berseni. iaitu hubungan dirinya dengan Allah yang selalu disebut sebagai hubungan vertikal. Beliau yang merupakan ahli falsafah Yunani membicarakan kesusasteraan sebagai hasil peniruan seniman terhadap alam semesta. atau bukan untuk melalaikan dan mengkhayalkan masyarakat. iaitu seg ala yang dibuatnya itu wajib dilakukan kerana Allah. terutamanya masyarakat Melayu. baik yang ada sekarang atau yang sebelumnya sama ada yang berupa lisan mahupun yang bertulis kerana terdapat banyak hasil kesusasteraan Melayu yang berkisar tentang alam semesta. daya cipta. Antaranya yang menggunakan unsur-unsur alam semesta atau yang mengaitkan hal ehwal alam semesta secara langsung ataupun yang mengisahkan alam semesta itu sendiri ialah hasil atau karya puisi seperti yang terdapat dalam pantun. persekitaran dan ma syarakat sekeliling. Hubungan Horizontal Menyedari adanya hubungan yang sedemikian. dan realitinya yang kesemua dipengaruhi oleh alam. kesusasteraan perlu untuk melengkapkan sesebuah masyaraka t kerana kesusasteraan ialah salah satu unit kebudayaan dalam masyarakat. dengan sendirinya kita yakin tanpa berbelah bagi bahawa setiap yang diperintahkan oleh Allah melalui al -Quran dan al-sunnah adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. persekitaran dan kehidupan masyarakatnya. Tokoh yang dimaksudkan itu tidak lain ialah sarjana agung yang dikenali sebagai Plato. tidak ada yang lain melainkan Allah. Pendapat Plato itu ada kebenarannya juga.

Sekepal dijadikan gunung. (Sehijau Warna Daun. Ambil galah sebatang lintabung. (Anak Laut. 2002:5) Sajak ³Anak Laut´: Segar angin laut mengembalikan rindunya pada kolek bagai buih kecil terapung di air menjaring sedikit rezeki dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong . 2002: 38) Pantun Enam Kerat: Penakik pisau raut. Setitik dijadikan laut. Secupak padi setahil berangan. (Sekalung Budi Sekalung Bahasa. Seludang dijadikan nyiru. Tempat orang sembahyang raya. Tersepak kaki terkehel tangan. 2002: 3) Ayam sabung jangan dipaut. (Sekalung Budi Sekalung Bahasa. Pasirnya putih sangat permai. Asam di gunung ikan di laut. Ombak memecah di tepi pantai. Batunya indah bagai dicanai. Bintang sebiji membawa cahaya. Jika dipaut kalah laganya. (Kerusi. 2002 : 3) Syair Pembunuhan Angreni: Setelah sampai ke tepi pantai. Alam terbentang dijadikan guru. Banyak orang banyak ragam. 2000: 3) Pantun Empat Kerat: Ada kolam ada masjid.Pantun Dua Kerat: Banyak udang banyak garam. Dalam belanga bertemu juga. Tengah malam bulan terbit.

Dengan adanya ciri-ciri tersebut barulah karya kesusasteraan Melayu dikatakan lengkap. angin. Sudah banyak dikata orang bahawa kesusasteraan dengan masyarakat amat rapat sifatnya. laut. Berdasarkan sedikit sinopsis atau ikhtisar Ramayana. Misalnya latar tempat dalam cerita mitos berlaku di dunia luar. Jelaslah bahawa kesusasteraan Melayu tidak dapat lari daripada unsur -unsur alam semesta kerana penceritaannya mesti berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti latar masa. sisik ikan. 2002: 16) Perkataan seperti udang. dewa. Unsur alam semesta juga dapat dilihat daripada watak dalam cerita. Misalnya. berangan. malam. hutan. ikan. ayam. da n raksasa. air. meliputi alam kayangan. Seperti kolek terdampar di pasir menampak urat jalur-jalur tua anak laut itu sudah dapat menerka langkahnya hampir tiba pada muara Pencipta. mitos asal usul nama negeri Melaka sebagaimana yang digambarkan dalam Sejarah Melayu mengambil latar tempat sejarah. batu. dan muara dalam puisi tersebut ialah kata-kata yang mengisahkan atau yang berunsurkan alam semesta. kolam.dan kaki udang yang bersimpati. di dunia kayangan. dan di dasar laut. bulan. pasir. iaitu seorang daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain memasuki dan melawat negeri bawah laut bernama negeri Dika. (Anak Laut. Contohnya yang jelas ialah watak-watak dalam cerita binatang. o mbak. Watak-watak yang digambarkan dalam karya juga merupakan unsur alam semesta. asam. Beliau berkahwin dan mendapat tiga orang anak di negeri bawah laut itu. desa dan gunung -ganang. cahaya. binatang dan sebagainya. berfikir. garam. kaki udang. di bumi. 1988. negeri dasar laut. Malah. Watak-watak itu diberi sifat manusia dan boleh berkata -kata. seludang. dewa-dewi. Latar tempat di dasar laut pula melalui mitos dinasti seperti yang digambarkan dalam Sejarah Melayu. kepala sotong. Watak-watak itu mempunyai kesaktian tertentu seperti yang digambarkan dalam cerita Ramayana. Selain yang berunsur alam semesta yang terdapat dalam puisi. raksasa. latar cerita dalam sesebuah hikayat juga ada memaparkan unsur alam yang luas dan tidak terbatas. Raja Rawana menjelmakan diri menjadi kijang emas dan melarikan Sita ke Langka. buih. Umpamanya watak orang biasa. gunung. kesusasteraan ialah sebagai bahan yang perlu untuk melengkapka n sesebuah masyarakat kerana bahan kesusasteraan merupakan salah satu unsur . Latar tempat sejarah juga terdapat dalam cerita mitos. dapat diketahui terd apat banyak unsur alam semesta yang ditonjolkan dalam cerita tersebut. latar tempat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahimidin Zahari Kulesapkan Resah Sepi. bintang. serta bertindak seperti manusia. seperti watak Sang Kancil dan Pelanduk Jenaka. padi. Unsurunsur itu ialah yang meliputi segala macam makhluk alam lain selain manusia yang terdiri daripada kala ngan jin. pantai. dan watak-watak.

Sebagai contoh di bawah ini diketengahkan pantun dua kerat. Puisi tersebut dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan khalayak murid tingkatan 1. matan atau bekas Pensyara h Ilmu Linguistik di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Pantun Dua Kerat: Siakap senohong gelama ikan duri. pantun budi. Mentimum bongkok di balik tiang. Ayam berkokok alamat nak siang. pemilihan puisi tradisional yang mengandungi pantun dua kerat. Jadi. Raja. kesusasteraan Melayu sebagai salah satu aspek kebudayaan dalam masyarakat Mel ayu wajarlah dijadikan bahan utama dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut suka hati. yang pada tahun 1982 telah menyarankan supaya pengajaran kesusasteraan Melayu di semua peringkat diwajibkan (Berita Harian. tahap atau keupayaan murid. Contohnya. Antaranya ialah Dr. Oleh itu. Selain itu. Kesesuaian bahan dengan murid telah terbukti apabila bahan kesusasteraan Melayu atau komsas yang ditetapkan untuk murid tingkatan 1 adalah lebih mudah dan tidak menuntut murid berfikir panjang berbanding dengan teks untuk murid tingkatan 4 dan 5. . 1982). Kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat bermaksud sesuatu karya atau bahan kesusasteraan yang dihasilkan itu mesti padan dengan peringkat. Mengaku dulang paku serpih. Mukhtaruddin Raja Dain. maka secara langsungnya kita meninjau dua cabang utama. dan pantun kanak kanak yang dipetik daripada antologi Sehijau Warna Daun yang menjadi bahan pengajaran dan pembelajar an murid tingkatan satu.kebudayaan dalam masyarakat. 11 Disember. patutlah apabila kerajaan bersetuju bahawa kesusasteraan Melayu dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam subjek Bahasa Melayu kerana sebelum itu telah ada cadangan dan saranan daripada pelbagai pihak agar pengajaran dan pembelajaran bahan kesusasteraan Melayu digunakan dalam pendidikan di semua peringkat serta hendaklah diwajibkan. kemampuan dan keupayaan penerimanya serta memiliki nilai yang tinggi bagi kegunaan mahajana dalam masyarakat itu sendiri. pantun empat kerat dan syair. dan yang keduanya ialah kesusasteraan yang menjadikan masyarakat sebagai unsur di dalamnya. Mengata orang dia yang lebih. apabila berbicara tentang kesusasteraan dan masyarakat. iaitu kesusasteraan yang dihasilkan oleh ahli masyarakat untuk masyarakat. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Banyak orang banyak ragam. Banyak udang banyak garam. bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang dipilih untuk pengajaran bagi setiap tingkatan haruslah dapat dihayati dan bersesuaian dengan kebolehan. Umpamanya.

Hutang emas boleh dibayar. Tersepak kaki. Secupak padi. Pisang emas dibawa belayar. Kalau ada jarum patah. 2002: 4) . (Sehijau Warna Daun. Matahari masuk bulan keluar. Keli masuk ruan keluar. Masak sebiji di atas peti. Orang berbudi disanjung mulia. Orang nakal memang begitu. Pulau pandan jauh ke tengah. Senduk di dinding. Hati terkenang mulut menyebut. Kapal belayar dalam semak. Dahulu parang sekarang besi. (Sehijau Warna Daun. Tanam serai tanam halia. Sudah tahu bertanya pula. terkehel tangan. Tokok takal muka pintu. setahil berangan. 2002: 3) Pantun Budi: Tenang-tenang air di laut. Hancur badan dikandung tanah. Jangan disimpan di dalam hati. Gunung Daik bercabang tiga. Tanam juga pokok sengkuang. Ke mana pergi tiada terbuang. panggang di atap. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah. Duduk inding enggag tap. Perut lapar semua lemak. Hutang budi dibawa mati.Sudah gaharu cendana pula. Sampan kolek mudik ke tanjung. Budi yang baik dikenang juga. Dahulu sayang sekarang benci. Budi sedikit rasa nak junjung.

Pantun-pantun tersebut ialah pantun empat kerat yang tidak juga menimbulkan masalah pemahaman kepada murid tingkatan 1. Nilai estetik di sini bermaksud nilai keindahan dalam sesebuah karya kesusasteraan. Hal ini bermakna bahawa karya kesusasteraan Melayu yang dihasilkan adalah untuk masyarakat kerana sesuai dengan tahap dan keupayaan penggunanya. (Sehijau Warna Daun. Bintang tujuh sinar berseri. hasil kesusasteraan Melayu mempunyai nilai estetik yang tinggi. Ajaran guru hendaklah dicari. Kepada saudara ibu dan bapa. Selain itu. Nanti lesung dimakan pahat. Terang bulan di malam sepi. 2005 : 122) . baris -baris yang terdapat dalam pantun dua kerat itu dapat menyumbang ke arah pembinaan peribadi yang baik. Contoh sajak beliau yang mempunyai nilai estetik yang tinggi ialah Merbah. sajak sajak Jihaty Abadi sering diiktiraf oleh pe mbicara sastera sebagai mengandungi nilai estetik yang tinggi. Jangan menjadi orang malas. Perut kosong badan tak sihat. Demikian juga dengan Pantun Budi dan Pantun Kanak -anak. Apa yang dapat jangan dilupa.Pantun Kanak-kanak: Jangan gergaji pokok talas. Umpamanya. Nilai estetik ini subjektif sifatnya kerana berkaitan dengan perasaan manusia. Hidup di dunia buatlah bakti. Cahaya memancar ke pokok kelapa. 2002: 5) Daripada segi pendidikan. Bulan purnama datang menerpa. Kadir. Di dingin pagi kicauan burung di dahan perkarangan menghantar pulang usia remaja ke kampung pedalaman berdenak dan bersiul mematikan rimas bahang panas Kubawa ke tepian kamar merbah sepasang di dalam sangkar sewaktu-waktu suara membuka merdu aku terlena dan hanyut mimpi mereguk puas piala madu Ketika terjaga terasa semakin manis hempedu pun menjadi gula aku pun diterbangkan ke ruang lupa (Nik Hassan Basri Nik Ab.

Jelaslah bahawa bahan kesusasteraan Melayu yang dihasilkan itu adalah untuk masyarakat dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kegunaan masyarakat itu sendiri. dan pe rsejarahan. penggubahan. fungsi cerita penglipur lara dan cerita binatang ialah sebagai alat hib uran. ekonomi. aspek teknik serta gaya itulah yang menentukan nilai estetik. unsur -unsur kesusasteraan Melayu mempunyai hubungan dengan kehidupan masyarakat. pendidikan. . kemiskinan. Karya kesusasteraan menganalisis segala pergerakan kehidupan masyarakat. dan bahan ialah sumber daripada masyarakat manusia. Manakala kesusasteraan Melayu yang menjadikan masyara kat sebagai unsur di dalamnya adalah kerana hubungannya dengan masyarakat. dan yang paling utama ialah menganalisis masyarakat itu sendiri. kemajuan. Oleh itu. bukan perkaitannya dengan bahasa semata-mata yang menjadikan dekatnya kesusasteraan dengan masyarakat. penyajak mencatat perihal seorang guru. bercucuk tanam. dan sebagainya serta hal-hal yang berkaitan dengan kepahlawanan. dan sajak seolah -olah mencatat perihal manusia atau perihal masyarakat. kegigihan. Apabila dikaitkan dengan masyarakat. iaitu dikelolakan oleh masyarakat sendiri. segala rintangan dan halangan. menangkap ikan. Sesebuah karya yang menarik mampu menarik perhatian masyarakat dan setiap karya yang dihasilkan bertujuan untuk dijadikan tatapan masyarakat.Oleh itu. Hakikatnya disebabkan kesusasteraan Melayu merupakan institusi masyarakat yang menggunakan bahan yang dipunyai oleh masyarakat berkenaan. Contohnya dalam sajak ³Seorang Guru Tua´. Malah segala hal yang berlaku dalam masyarakat seharian menjadi unsur kepada penciptaan kesusasteraan sebenarnya. karya -karya kesusasteraan Melayu seperti novel. Contohnya. Demikianlah dengan kesusasteraan Melayu tradisional yang mempunyai motif yang sama. Pengkarya memperoleh bahan yang sebahagian besarnya ialah unsur kehidupan. dan kejayaan dalam kehidupan. iaitu untuk menghiburkan masyarakat Melayu. sedangkan guru itu terus berbakti tanpa jemu: Guruku yang baik masih di situ masih memandu kereta lama masih menuju sekolah yang sama tiada kelihatan jemu dari air mukanya tiada kedengaran bosan dari suara bibirnya dia gigih menggenggam tanggungjawab yang diamanahkan. meniru. pembelajaran yang berlaku pada kalangan masyarakat berlangsung secara tidak rasmi. selain dapat juga menjadi kias ibarat. Pengkarya. Kurikulum yang diajar merangkumi perihal adat resam. surau atau sekolah pondok di kampung. khususnya kemahiran mencari nafkah. hal-hal yang berlaku dalam masyarakat. mengangkat keperibadian dan kegigihan nya yang banyak berjasa mendidik murid-muridnya sehingga berjaya dalam hidupnya sebagai menteri dan orang kenamaan. Hal ini jelas terbukti kerana pada zaman dahulu. Kanak -kanak pula menerima pelajaran di rumah. perubatan tradisional. cerpen. Karya kesusasteraan Melayu juga cuba menggambar. dalam sesebuah karya.

Antaranya adalah untuk menguatkan kepercayaan a nggota masyarakat terhadap sesuatu peristiwa yang bercorak sejarah atau untuk berbangga. Motif atau fungsi penting penghasilan karya kesusasteraan Melayu dalam masyarakat adalah untuk keseronokan. Oleh itu. unsur daripada kebudayaan masyarakat dalam penghasilan sesebuah karya kesusasteraan Melayu amat penting. kebajikan. Bagi karya yang sedemikian mungkin berlaku proses transformasi. Oleh itu. Walau bagaimanapun. iaitu kisah hidup masyarakatnya yang menyebarkan fitnah sehingga Mahsuri dijatuhkan hukuman mati. ataupun kontroversi terhadap nilainya. manakala kebudayaan ialah kebulatan daripada pelbagai unsur. Hal ini bermakna adanya unsur kemasyarakatan dalam kesusasteraan Melayu. Kata-kata Hang Tuah. Karya kesusasteraan yang halus sifatnya dilihat sebagai memiliki permulaan. Jika disimpulkan kembali. Contohnya dalam cerpen Hadiah Hari Guru yang mengisahkan perihal kemiskinan seorang murid bernama Ramli yang hanya mampu menghadiahi gurunya pucuk gajus di majlis hari guru kerana tidak mampu memberi hadiah yang lebih istimewa daripada itu. cerita -cerita tentang masyarakat diceritakan dengan memasukkan unsur-unsur mitos dengan tujuan untuk membesar besarkan keistimewaannya sehingga mereka menjadi kebanggaan masyarakat. ³Tak Melayu hilang di dunia´ menjadi sebutan masyarakat Melayu hingga sekarang. kesusasteraan Melayu amat rapat dengan masyarakat. Jadi kebudayaan itu ialah keseluruhan perbuatan dan hasil usaha manusia yang terbit daripada budi bicara serta fikiran seseorang untuk memenuhi keperluan hidup. Perkaitan antara masyarakat dengan kesusasteraan Melayu dapat diperkuatkan lagi dengan adanya cerita legenda yang mengisahkan kehidupan dalam masyarakat tidak kira waima secara fantasi atau kejadian sebenar. Malah.(Sehijau Warna Daun. Misalnya tokoh Hang Tuah menjadi kebanggaan bangsa Melayu. Kemunculan sesebuah karya merupakan satu peristiwa kesusasteraan. masyarakat akan tetap menjadi pengguna hasil kesusasteraan Melayu buat selama-lamanya dan kesusasteraan Melayu juga diterajui oleh masyarakat. 2002: 12) Demikian juga apabila kesusasteraan Melayu cuba menggambarkan realiti kehidupan masyarakat waima kejayaan atau kemiskinan. dan kehidupan yang kua t dan bertenaga. Cerita-cerita yang berkaitan dengan masyarakat tersebut mempunyai tujuan tersendiri. adaptasi. Kesusasteraan Melayu adalah perlu untuk melengkapkan sesebuah masyarakat kerana kesusasteraan Melayu ialah salah satu unsur daripada kebudayaan. Dengan demikian. . kesusasteraan Melayu secara keseluruhannya ialah perbuatan dan hasil usaha manusia yang terbit daripada akal budi bicara serta fikiran individu untuk memenuhi keperluan hidup. amat bermaknalah apabila meletakkan karya sedemikian atas sudut diakronik kronologi. rombakan semula. atau untuk dijadikan teladan dan panduan kepada masyarakat tentang kepahlawanan dan kegagahan tokoh. Hal ini kerana berasaskan tujuan sebenar sesebuah karya kesusasteraan Melayu itu dicipta dan pengkaryanya. Karya klasik biasanya melalui proses ini. Sudut diakronik kronologi digunakan bagi menghubungkan peristiwa kesusasteraan dan perspektif kemajuan pada satu zaman yang panjang. Contohnya ialah cerita tentang Ma hsuri. dan sumber pekerjaan. Sejarah kesusasteraan melihat karya kesusasteraan daripada sudut diakronik kronologi atau perkembangan dari semasa ke semasa.

Dalam konteks masyarakat lama. Walau bagaimanapun. Oleh itu. kita juga mungkin menemui unsur -unsur dasar sekiranya kita melihat tujuan sebenar karya -karya itu dikarang. namun pengkaji memerlukan cabang-cabang ilmu untuk berbicara tentang kesusasteraan secara ilmiah. Karya-karya lama Melayu mengumpul ilmu pengetahuan terbaik untuk pembaca. Setelah membaca hikayat itu pembaca akan memperoleh manfaat. Hanya cara penyampaiannya mungkin berlainan dan juga penekanannya berbeza -beza antara satu sama lain. Sejarah Melayu. Persoalan yang timbul adalah tentang sejarah penghasilan karya dan tujuan penghasilannya. Dari zaman awal sehinggalah sekarang. bidang-bidang itu ada pertaliannya dengan yang lain. ada dua bidang khusus yang mempunyai panduan pengkajian yang tersendiri. kegiatan penghasilan. dan tidak melibatkan banyak masalah. Dengan itu.waima bagi sesebuah genre kesusasteraan. Hikayat Hang Tuah. Akan tetapi karya-karya yang lebih awal juga tidak kurang mementingkan unsur manfaat. waima drama. Kedua. iaitu proses mendengar. Di samping itu. Tetapi. serta mengkajinya berdasarkan teori yang diterima. iaitu proses menghasilkan karya oleh penulis. kesusasteraan juga boleh dianggap sebagai gedung ilmu sesuatu bangsa. Dalam usaha mentakrifkan kesusasteraan. Seseorang pengarang kesusasteraan boleh menentukan dirinya untuk memilih dan mengkhusus satu-satu bidang waima yang berkaitan tentang teori. Hikayat Raja-raja Pasai. pemikir dan seniman lalu dibawa ke dalam karya dengan tujuan supaya ilmu ini dapat membantu pembaca. Dengan itu. Semuanya timbul kerana pemikiran masyarakat. Pertama. Mukadimah Hikayat Isma Yatim menjelaskan tujuan penghasilan karya itu. dan berbagai -bagai kisah lain juga mementingkan sumbangan yang mungkin diberik an oleh pujangga. Walaupun seseorang pengarang it u tidak memerlukan bidang ilmu kajian kesusasteraan untuk melahirkan karya yang baik. misalnya tentang nilai-nilai kerukunan hidup. atau kritikan. khususnya atau pada penciptaan kesusasteraan itu sendiri amnya. Mesej yang ingin disampaikan adalah berbeza-beza antara satu karya dengan karya yang lain. Ilmu ini dikutip daripada berbagai -bagai pujangga. kita melihat banyak bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Melayu menuntut pelajaran dan pengajaran daripada karya karya kesusasteraan Melayu. kesusasteraan sebagai satu fenomena telah menampakkan dua kegiatan yang selari. setelah masyarakat berkembang timbul pula fikiran t entang fenomena ini. atau membaca karya oleh anggota masyarakat. baik dalam aspek -aspek persamaannya atau perbezaannya. Dalam karya prosa misalnya. semua pihak dapat menghayati kesusasteraan dengan lebih mendalam lagi. masyarakat harus pandai memilih karya sastera yang sesuai sebagai p anduan dan penggunaan mereka. bidang -bidang itu kini menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan IPT. Namun. Kajian kesusasteraan rakyat (folklore) melihat fenomena kesusasteraan lisan yang terhasil dalam masyarakat biasa yang memiliki kebudayaan kecil (little cultu re). Manakala kajian kesusasteraan bandingan pula melihat karya kesusasteraan daripada dua masyarakat yang berlainan. Karya-karya yang telah dihasilkan banyak memberi pengajaran kepada pembaca. Di samping itu. kegiatan penghayatan. Karya ini memaparkan contoh dan tradisi kesusasteraan Islam. novel . Selain itu. kedua -dua aktiviti ini berkaitan. sejarah. masyarakat hari ini boleh membuat rujukan daripada karya-karya yang dihasilkan.

masyarakat yang membacanya dapat menilai sesebuah watak dan perwatakan waima baik atau sebaliknya. watak Hilmi tidak disenangi oleh Datin Salmah tetapi dia tabah menjalani kehidupan seharian walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai hinaan da ripada Datin Salmah. Pengarang-pengarang karya yang mempunyai pemikiran yang tajam dapat menganalisisnya sebelum menjadikannya sebagai sebuah karya. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat sikap bantu-membantu mesti ada tidak kira waima kepada orang miskin mahupun orang kaya. keturunan. Daripada ragam ragam hidup masyarakat yang mengalami pelbagai rintangan dan dugaan hidup inilah. Selain itu. terdapat juga watak-watak yang menunjukkan perwatakan yang tidak baik pada akhir penceritaan. Nilai -nilai tersebut dapat dijadikan panduan kepada pembaca novel atau cerpen tersebut. cerpen. Maka. atau sajak ialah lukisan kehidupan masyarakat. plotnya amat menarik dan terdapat unsur kreatif. Pada akhir penceritaan. gaya bahasa. watak-watak yang tidak baik ini akan mengalami penyesalan. Oleh itu. Kekreatifannya dapat dilihat melalui penggunaan kepelbagaian teknik penceritaan. darjat. Misalnya dalam novel Konserto Terakhir. dan harta benda. kepercayaan.mahupun cerpen terdapat nilai -nilai murni yang ditonjolkan. maka pengarang karya dapat menjadikannya sebagai sebuah karya. masyarakat boleh menjadikannya sebagai satu pengajaran dan tidak akan mencontohinya dalam situasi kehidupan mereka. Selain itu. Penilaian terhadap diri seseorang juga tidak harus dibuat berasaskan rupa paras. watak Datin Salmah mengalami penyesalan kerana mengetahui keadaan Hilmi yang jatuh sakit yang juga anak tirinya. sedikit sebanyak novel ini dapat memberi pengajaran dan keinsafan kepada masyarakat. Karya karya yang telah dihasilkan itu pula akan dibaca juga oleh masyarakat berkenaan. Biasanya. pangkat. Hal ini kerana karya kesusasteraan memaparkan penganalisisan aspek-aspek kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sendiri. karya kesusasteraan juga dapat dikaitkan dengan sifat kreatif. pemilihan karya -karya kesusasteraan yang baik adalah perlu. ungkapan-ungkapan khusus. dan meluaskan penggunaan bahasa -bahasa kiasan untuk mencapai kesan yang mendalam. di sini dapat dikatakan bahawa masyarakat membaca cerita mereka sendiri. dan penggunaan plot yang menarik. Pembaca mungkin akan menilai watak Datin Salmah yang seharusnya tidak patut berkelakuan sedemikian kerana Hilmi ialah manusia biasa yang mempunyai hati dan perasaan. Melalui perwatakan tersebut. Pengarang yang kreatif akan cuba menggunakan bahasa seluas mungkin meliput i pemilihan ayat. kedudukan. Oleh itu. sesebuah karya kesusasteraan waima novel. Apabila diteliti daripada sudut bahasa karya -karya kesusasteraanlah sumber yang paling ideal kerana keluasan dan kepelbagaian gaya yang sering dilenturkan untuk menyatakan emosi yang bermacam-macam. Sebagai contoh ialah paparan cerita dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan yang mencatat kisah kehidupan kaum tani yang serba miskin. Namun begitu. drama-drama karya Nordin Hassan seperti drama Anak Tanjung dan drama Sirih Bertepuk Pinang Menari. Implikasi cerita itu sudah pasti pembaca akan mendapat pengajaran daripada sikap yang tidak baik y ang ditonjolkan dalam novel berkenaan. Oleh itu. Karya yang baik untuk murid ialah karya yang . Contohnya. Seperkara lagi ialah sesebuah karya kesusasteraan mempunyai unsur pengajaran yang dikenali sebagai dedaktisme yang menekankan aspek nasihat a tau tunjuk ajar serta dapat membentuk sahsiah murid di samping memantapkan penggunaan bahasa agar mereka berupaya meningkatkan pemikiran kritis.

iaitu yang merupakan satu usaha yang berterusan dari peringkat awal pendidikan hingga ke peringkat seterusnya.mempunyai unsur pengajaran dan panduan yang boleh dicontohi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. ia itu untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani secara menyeluruh dan bersepadu. rohani. berakhlak mulia. Malah dalam FPK juga menjelaskan bahawa pendidikan di negara ini ialah pendidikan yang bersifat berterusan kerana adanya unsur -unsur kesinambungan antara pengajaran dan pembelajaran daripada satu peringkat kepada peringkat yang seterusnya. Usaha itu mempunyai tujuan yang murni. berketerampilan. Kesusasteraan Melayu yang diajar dalam subjek Bahasa Melayu yang dikenali sebagai komsas atau s kecil dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah itu . keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. berilmu pengetahuan. iaitu pembinaan individu yang mulia yang kemudiannya menjadi raky at Malaysia yang berkualiti. FPK itu juga bermakna bahawa pendidikan di Malaysia memiliki fungsi untuk memperkembang bakat dan kemampuan murid waima daripada segi intelek. rohani. FPK itu menegaskan bahawa kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan hendaklah dijadikan teras dalam pengembangan bakat dan kemampuan murid. Unsur-unsur dalam Komsas Dasar Pendidikan di Malaysia ialah dasar pendidikan yang berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). dan harmonis daripada segi intelek. masyarakat dapat menjadikannya sebagai panduan dan pengajaran hidup dalam menghadapi kehidupan yang serba mencabar. berdisiplin. Ekoran d aripadanya. berwawasan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. masyarakat dan negara. pernyataan yang terkandung dalam FPK itu menggambarkan bahawa hasrat pendidikan negara adalah untuk mendidik setiap individu dalam negara ke arah satu hala tuju. yang semata -mata ke arah memperkembang potensi individu secara m enyeluruh dan bersepadu agar kemudiannya akan tercapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. Melalui karya kesusasteraan. Hal ini bermakna matlamat KBSM itu bertepatan dan selaras dengan kehendak FPK. Asas kepada penggubalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ialah FPK. agar tercapai matlamat yang ditetapkan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga. nilai dan hala tuju pendidikan. rohani. yang seimbang. Selanjutnya. berakhlak mulia. Selain itu. maka KPM mewujudkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bertanggungjawab dan berkebolehan. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pengajaran telah diterbitkan pada tahun 1979. seimbang dan bersepadu meliputi aspek -aspek intelek. Jika dihalusi secara umumnya. matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh. emosi dan jasmani serta menjadi warganegara yang bersatu padu. harmonis dan berakhlak mulia. masyarakat dan negara. Laporan itu telah menyentuh hal -hal yang berkaitan dengan prinsip. rohani. Selain itu. iaitu membina murid yang bersahsiah. dan terlatih untuk memberi sumbangan terhadap kesejahteraan diri.

Bau. Unsur intelek dalam FPK mengandungi hikmah atau ilmu yang bermatlamatkan kebenaran. tetapi penghayatannya memang boleh membentuk insan itu berfikir secara . cara mengenal dan memahami karya kesusasteraan Melayu melalui pendidikan Bahasa Melayu itu membolehkan murid dapat memahami manusia di sekitarnya dan mem bolehkan penyerapan nilai-nilai murni serta seterusnya membantu matlamat ke arah usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Sarawak´. 2002: 13) Sebagai ilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. Sebagai contoh. komsas juga memberi peluang kepada mere ka untuk menguasai sistem dan tatabahasa Bahasa Melayu dengan baik. (Sehijau Warna Daun. Lebih lebih lagi kerana setiap bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu. falsafah. moral. Malah. analitik. keluarga. kritis. alam yang segar dan indah di Tasik Biru. Di samping mendidik murid menikmati kehalusan dan keindahan gaya bahasa dalam karya. Namun. Keindahan tasik itu bukan hanya pada lahiriah sahaja tetapi keindahan itu dapat menusuk µmimpi-mimpi abstraksi¶ dalam dirinya: apakah warnanya di sebalik lahiriah ini? biru? hijau atau sesuatu yang baru bukan di depan kenyataan saja tapi jua mimpi-mimpi abstraksi jawapannya terendap di kamar sutera rohani wujud roh menggamit makna. khususnya akan menambah pengetahuan dan pengalaman individu. iaitu yang menggambarkan pemikiran logik. telah mempengaruhi jiwa Kemala untuk menulis sajak ³Tasik Biru. seolah olah kita yang membaca bahan itu akan mengalami segala yang dialami oleh watak watak dalam dunia cereka. Jika diteliti bahan-bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu. kom sas telah membuka dan menambah skop pengalaman kita kerana komsas menyediakan pengalaman pengalaman manusia daripada pelbagai budaya dan dari pelbagai zaman. Bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu mungkin tidak mengetengahkan pernyataannya melalui hujah yang analitis. Justeru. komsas men gandungi kebenaran. kreatif. Kebenaran tersebut dicapai melalui daya khayal dan gerak hati. teks kesusasteraan Melayu dianggap sebagai maklumat tuntas atau ensiklopedia bangsa kerana banyaknya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. imaginatif dan naratif untuk diri. di samping mengalami pengalaman daripada pengarangnya. rohani dan jasmani.memenuhi cita-cita FPK kerana matlamatnya juga mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. emosi. Bahan -bahan kesusasteraan Melayu menggarap hal-hal tersebut dan banyak lagi. bahan tersebut sering diperlakukan sebagai µmaklumat budaya¶ atau bagi bahan -bahan tradisional khususnya. atau lebih tepat disebut sebagai imaginasi dan intuisi. sosiologi dan sejarah ada diketengahkan oleh para pengarang kesusasteraan Melayu. Hal ini sesuai kerana kesusasteraan mencerminkan masyarakat dan budaya serta merupakan manifestasi kesenian melalui media bahasa yang kreatif lagi indah. agama. Sarawak. semua bidang tentang psikologi. Jikalau kita mengharapkan pengalaman semata -mata memanglah tidak cukup kerana pengalaman yang dilalui oleh insan hanya mengajar kita tentang kehidupan yang agak terbatas.

Novel karya Ishak Hj. serta membuat pertimbangan. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu itu boleh disifatkan sebagai menekankan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah memupuk. Sebagai contoh yang dapat dilihat tentang pemikiran dan falsafah yang menyentuh perkembangan intelek adalah seperti yang terkandung dalam novel Putera Gunung Tahan. iaitu keyakinan kepada Tuhan. Sehubungan dengan itu. dan kritis. pusat penceritaan. Manakala.Muhamad ini secara sinis menyindir go longan penjajah yang telah merampas hak dan maruah orang Melayu. menghubungkan nilai murni dengan norma masyarakat. penilaian. serta memperteguh rasa penghargaan. budi bahasa. dan memperkaya kehalusan perasaan. Oleh itu. Ha l ini kerana bahan itu dilihat sebagai suatu bentuk falsafah yang tersimpan dalam bentuk khusus. kebijaksanaan. Demikian juga dengan sajak ³Burung Tempua´ misalnya. Dalam proses penghasilan sesebuah karya kreatif. Hal ini dapat dilihat berasaskan tema. Nilai estetik yang ada dalam pelbagai bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu itu menekankan aspek -aspek pembangunan insan. konsep kritis pula merujuk hal -hal yang berhubungan dengan penghayatan terhadap bahan kesusasteraan Melayu yang memerlukan penilaian dan penaakulan. dan perlambangan ialah suatu usaha untuk mel ukiskan pernyataan. kemantapan jiwa. dan kerohanian manusia. plot. keilmuan waima yang tersurat mahupun yang tersirat. dan persoalan yang dikemukakan. Unsur rohani dalam FPK mengandungi hikmah yang mempunyai matlamat. pemikiran. kepercayaan beragama. dan keindahan terhadap bahan kesusasteraan Melayu.kreatif dan kritis. latar. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu amat penting dalam membina manusia yang kreatif. gaya bahasa. dan pemikiran -pemikiran masyarakat Melayu. falsafah dan saintifik. secara logiknya bergantung waima kepada cetusan perasaan dan pengalaman yang dilalui oleh pengarangnya terhadap sesuatu permasalahan sosial. Malahan bahan kesusasteraan Melayu dianggap sebagai dokumen sejarah. dan keputusan. unsur intelek yang terdapat dalam sesebuah karya itu. dan mempunyai sahsi ah yang mulia. manakala maksudnya adalah tentang psikologi. Penghasilan sesebuah karya dan teknik penyampaian turut membawa kita yang membacanya berfikir. kesimpulan. menyarankan agar pembaca mengambil iktibar daripada sikap burung tempua yang tekun dan rajin berusaha. aspek -aspek struktur seperti tema. watak dan perwatakan. Selalunya konsep kreatif itu merujuk perihal individu yang terpaksa membentuk semula hal tentang pemaknaan. Tanpa mengenal jemu menganyam rapi jerami dan rumput . Namun. ekonomi mahupun politik pada kalangan masyarakat. Bahan kesusasteraan Melayu yang dibaca dalam subjek Bahasa Melayu sering juga disifatkan sebagai bahan yang mempunyai hubungan dengan pemikiran. Lebih -lebih lagi apabila sesetengah bahan kesusasteraan Melayu yang bernilai. dan falsafah. biasanya mendokong pengertian pemikiran. Barisbaris pembayang yang diketengahkan sering berhubung kait dengan alam kehidupan seharian. dan permasalahan masyarakat. merenung dan menilai simbol-simbol yang ada. Hal ini terserlah dalam genre pantun dan sajak kerana memu atkan nilai moral.

dan seterusnya berjaya pula menjalinkan hubungan positif sesama insan. sedih. iaitu keyakinan kepada Tuhan. Kali ini kita biarkanlah perpisahan ini satu pengorbanan yang perlu kerana hidup ini hanya akan bererti bila kita tiba-tiba merasa kehilangan dan diperlukan. drama. Sebagai contoh. Malah. sya ir dan prosa tradisional bukan sahaja berperanan sebagai wahana tetapi mampu menggilap potensi diri murid. Contohnya watak dalam novel Seteguh Karang ada memperlihatkan emosi seperti simpati. kesusasteraan Melayu dalam pengajaran Bahasa Melayu menekankan pembentukan citra atau imej yang baik untuk khalayaknya. sajak. kemantapan jiwa. iaitu untuk mendidik dan memandu emosi manusia bagi menjadikannya lebih stabil apabila berdepan dengan sesuatu tragedi. pasrah dan sebagainya. kecewa. Dalam sistem pendidikan di Malaysia. iaitu untuk mendidik dan membina nilai -nilai akhlak murid. pembaca yang menjiwainya akan turut beremosi dan bersimpati terhadap watak -watak yang terdapat dalam novel tersebut. kesusasteraan Melayu mempunyai sumber yang kaya dengan nilai dan emosi. (Sehijau Warna Daun. Unsur emosi dan kesusasteraan pernah dihubungkaitkan oleh Aristo tle dengan fungsi catharsis. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan emosi. Sebagai contoh. Karya -karya kesusasteraan Melayu yang bermutu tinggi waima yang berupa novel. dan kemelut hidup. antara karya kesusasteraa n Melayu yang memaparkan unsur rohani ialah novel Salina kerana dipusatkan nilai -nilai murni melalui watak utamanya yang memiliki jiwa yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab. kepercayaan beragama. Malahan. Dengan itu. Sesungguhnya. kesusasteraan Melayu patut dimanfaatkan untuk membentuk keperibadian generasi muda. memahami orang lain. hal itu sesuai pula dengan disiplin kesusasteraan Melayu itu sendiri. cerpen. (Sehijau Warna Daun. Imej dalam konteks ini menjurus pembinaan insan.mencipta rumah tempat berlindung membina bilik tempat berteduh dari hujan dan ribut sering merempuh. sekalipun watak utamanya ialah seorang pelacur. Hal sedemikian terpapar melalui pelbagai genre kesusasteraan Melayu. Dalam sistem pendidikan di Malaysia. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam . dalam ³Puisi Buat Mama´ penyajak melukiskan bagaimana perpisahan yang terjadi menyebabkan pengorbanan dan nilai kasih sayang seorang ibu kepada anak tiada dapat diukur dengan kata -kata. Unsur emosi dalam FPK menga ndungi hikmah yang mempunyai matlamat. tekanan emosi. masyarakat silam telah banyak memanfaatkan kesusasteraan untuk tujuan tersebut . 2002: 12) Jika diteliti. menghubungkan nilai murni dengan norma masyarakat dan mempunyai sahsiah yang mulia. Pengurusan emosi yang betul membolehkan manusia mangawal sikap dan perasaannya. 2002: 13) Selain itu. Seseorang murid yang menghayati watak dan perwatakan dalam sesebuah karya yang dibacanya dapat memperkembang emosinya sendiri.

Di samping itu. misalnya yang dilaksanakan oleh gur u adalah untuk mewujudkan perhubungan antara insan dan masyarakat. iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. Hasrat ini telah digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. simulasi. Murid -murid yang didedahkan dengan pelbagai teknik dalam pengajaran kesusaste raan Melayu secara tidak langsung berupaya dalam pergerakan. dan . iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Hal ini juga bermakna bahawa Bahasa Melayu yang merupakan mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah tidak bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. tidak kira kumpulan itu besar ataupun kecil. Melalui aktiviti ini. guru akan meminta murid agar melakonkan permasalahan seperti yang difikirkan oleh mereka. Kemudiannya. kerasionalan. perbincangan. Perkembangan daripada segi jasmani boleh diterapkan melalui teknik -teknik yang biasa digunakan oleh guru yang terlatih seperti teknik penggunaan deria. permainan bahasa kesusasteraan. kesaintifikan. fikiran dan perasaan bagi pelbagai bangsa di Malaysia. pendeknya. Lebihlebih lagi hakikatnya. rohani. rohani. Contohny a apabila pihak sekolah mengadakan aktiviti seperti pertandingan pementasan drama. sesuailah fokus utama pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk memenuhi hasrat Kurikulum Ber sepadu Sekolah Menengah (KBSM). Selain itu. Selepas itu. emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi juga bertujuan untuk melahirkan murid yang memiliki keterampilan dalam bahasa. Malah. Selain itu. Dengan demikian. Daripada apa yang telah dibincangan sebelum ini. kemahiran membaca. dan kuiz. Sejajar dengan itu. pendidikan bahasa dipercayai dapat juga dijadikan sebagai wahana ilmu.Bahasa Melayu ialah unsur yang paling sesuai bagi menerapkan kecerdasan jasmani. Malah mereka akan lebih aktif. kekreatifan. main peranan. lakonan waima secara spontan atau berskrip. teater atau sebagainya yang melibatkan murid untuk bergiat secara aktif dalam sesuatu aktiviti yang telah dijalankan. semata -mata untuk meningkat persefahaman pada kalangan mereka yang terlibat. murid akan belajar untuk bergerak secara berkumpulan. bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia serta sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Teknik sosiodrama. bahasa Melayu yang mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi itu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan kebitaraan. mereka akan berbincang tentang hasil perlakuan tersebut. bercerita. perkembangan daripada segi jasmani ini bukan sahaja melibatkan aktiviti di dalam bilik darjah. pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah bukan sahaja mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. bakat dan kebolehan murid dapat dicungkil. keintelektualan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan . Antara langkah yang boleh dijalankan adalah dengan meminta murid mengemukakan sesuatu masalah. malahan melalui pelbagai aktiviti di luar kelas. dan kerohanian rakyat. pentomin. boneka. dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa ra smi negara. pendidikan Bahasa Melayu KBSM yang meliputi tingkatan satu hingga lima menjanjikan hasrat untuk terus meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa.

tafsiran. kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan aspek intelek dan emosi. 1992: vii). drama. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Bahkan. dengan usaha yang demikian akan mempertingkatka n kemahiran berbahasa murid. sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi negara dan seperti yang terkandung dalam pendidikan Bahasa Melayu KBSM menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. lebih prihatin terhadap pengolahan bahasa. kecekalan hati. Pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu diharapkan dapat menyokong teras pembentukan individu ini. kehalusan budi pekerti. Selain itu. keindahan seni dan kebenaran. Dengan yang demikian dan seperti yang telah dijelaskan. pengamatan. Dalam perpektif tersebut jugalah ternyata bahawa fungsi bahasa Melayu yang semakin meluas. di samping membantunya untuk menghayati pengalaman. Murid -murid bukan sahaja perlu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi. Murid diharapkan juga akan berminat untuk berkarya bagi melahirkan idea dan cita rasa mereka sendiri. pendidikan Bahasa Melayu KBSM sememangnya sudah lama menjadikan kesusasteraan Melayu sebagai unsur atau komponen penting d alam programnya. dan seterusnya menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan. Melalui pendedahan dan penelitian karya -karya seperti itu. kesusasteraan Melayu disediakan bagi memenuhi keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. karya t ersebut dapat juga menjadi wahana bagi murid memahami budaya dan cita rasa masyarakat negara ini. dan pemikiran pengarang terhadap berbagai -bagai fenomena kehidupan di sebalik struktur kata -kata yang indah itu. Rentetan itu. cerpen dan novel. Malahan. tetapi juga perlu memahami sistem bahasa Melayu yang mampu mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan harian selaras dengan peranannya sebagai bahasa perpaduan rakyat. Pengajaran dan pembelajaran komponen kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu mencakupi pendedahan apresiasi karya -karya kesusasteraan Melayu daripada pelbagai genre seperti puisi tradisio nal. sensitiviti. terutamanya daripada segi pemupukan ilmu. Penerapan elemen -elemen ini dalam karya kesusasteraan Melayu yang terpilih mampu menjadikan murid insan yang berfikir tentang kebaikan. . aliran perasaan dan daya intelek. hasrat pendidikan yang ingin dicapai melalui FPK ialah pembentukan individu yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu daripada segi intelek. Selain menggalakkan lagi minat membaca murid. Sehubungan dengan itu. kesusasteraan Melayu telah dijadikan sebagai komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah. prosa klasik. puisi moden. kesantunan berbahasa. keistimewaan unsur atau komponen kesusasteraan Melayu dan manfaat daripada penggunaannya dalam pendidikan Bahasa Melayu KBSM tidak dapat diragukan lagi.kemahiran menulis pada kalangan remaja serta memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa dalam pelbagai keadaan. rohani. kesusasteraan disifatkan berupaya untuk menjadikan seseorang itu lebih peka. emosi dan jasmani. Oleh itu. Justeru. pendidikan Bahasa Melayu KBSM juga menanam kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh me lalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan Melayu (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan V. murid diharapkan dapat mengenal dan menikmati karya -karya kesusasteraan Melayu negara.

2005a. Tg. Nik Hassan Basri Nik Ab.Penutup Sebagai kesimpulannya. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Kesusasteraan dalam Pendidikan Bahasa Malaysia pada 6 dan 7 Oktober. Kadir. Jurnal Peradaban Melayu. Nik Hassan Basri Nik Ab. malah karya ko msas yang disenaraikan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kaya dengan khazanah ilmu. Tg. Kadir. Jilid 5. Bahkan. Penggunaan Bahan Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Disertasi untuk ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden. Universiti Malaya. didapati di dalamnya terangkum dunia keilmuan kesusasteraan yang tidak ada akhirnya yang sekali gus memancarkan perkembangan tamadun sesuatu bangsa. IBKL. Pelajaran kesusasteraan Melayu atau komsas ini penting kepada pelajar. bukan setakat menghafal cerita. termasuk budaya dan evolusi masyarakatnya. nilai. Nik Hassan Basri Nik Ab. etik dan pelbagai lagi. pengajaran dan pembelajaran komsas dapat memperlengkap pengetahu an dan persediaan untuk mengajar dan belajar subjek Bahasa Melayu dengan yakin.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bibliografi Abd. Dengan demikian tidaklah lagi timbul masalah atau perkara yang mengelirukan guru dan pelajar kerana hakikatnya. ³Kesusasteraan dalam Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Sebagai Mata Pelajaran: satu Perbandingan´. Citra Komsas. dan beretika tinggi. pengalaman. Kadir.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Teori Bahasa: Implikasinya Terhadap Pengajaran Tatabahasa. budaya. anjuran Peserta Kursus 14 Minggu. 2003. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu penting dalam pembinaan manusia yang seimbang. Rahman Hanafiah. 1997. prihatin. matang. Tahun 2007 Peranan Bahasa dan Sastera: Umpama Irama dan Lagu Siti Khariah Mohd Zubir Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris . 1990.

rencana dan penulisan kreatif dan pelajar juga diberikan pengetahuan tentang dunia penerbitan dan penyiaran selaras dengan matlamat pembudayaan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan. Dengan cara ini. Ki ta tidak mahu melahirkan satu bangsa seperti robot yang tidak mempunyai nilai -nilai kemanusiaan ketika bertindak atau mengambil keputusan. Karya kesusasteraan dicipta oleh para sasterawan untuk membangunkan peribadi manusia supaya cinta akan keindahan dan cinta akan kebenaran. dibentuk dengan sebaik -baik mungkin. Tia da sesiapapun yang boleh . Apa yang kita boleh lihat sekarang. Samad Said (1997: 35) pula menyatakan bahawa peranan sastera sebagai rakman dan renungan interaksi insan seni dengan masyarakat dan masalah mereka. Dengan adanya pendidikan Kesusasteraan Melayu dapat mencerminkan masyarakat kesenian yang kreatif. kebudayaan. berjati diri dan mempunyai nilai -nilai kemanusiaan. proses pembentukan jati diri dan cinta akan khazanah negara dapat diatur. Akibat daripada itu. kewarganegaraan. Selain itu. sastera mestilah berkhasiat untuk batiniah dan minda manusia. Justeru mengembalikan nilai sejagat yang bersifat kemanusiaan sebenarnya terkandung dalam sastera. Hal ini amat bertepatan dengan konsep membina µmodal insan¶ yang diharap-harapkan oleh pemimpin negara. Cinta di sini maksudnya cinta kepada keindahan dan cinta kepada kebenaran. keruntuhan moral sehingga membawa kepada kemusnahan alam dan manyusahkan masyarakat. Setiap karya yang tercipta. Sementara itu di peringkat pengajian tinggi pelajar didedahkan dengan teknik penulisan ilmiah. A. Oleh latar dan pengaruh itu. kemasyarakatan. Matlamatnya untuk membolehkan pelajar atau rakyat Malaysia khususnya menjiwai unsur dan nilai murni dari segi kerohanian. Di peringkat sekolah Kesusasteran Melayu memainkan peranan sebagi satu cabang ilmu dan senjata yang dapat meresapi dan berkembang dalam pelbagai disiplin ilmu sejajar dengan konsep bahasa merentas kurikulum. ramai bijak pandai dalam bidang sains dan teknologi tetapi sayang mereka gagal da lam usaha melahirkan pemimpin yang bermoral. dilentur. Pemimpin yang tidak berjiwa seperti di atas. mampu mengkaji keindahan karya sastera dan menguasai kemahiran berbahasa bahasa Melayu. sastera juga berperanan dalam usaha pengayaan khazanh ilmu dan persuratan bahasa Melayu wajar diper tingkatkan kepada semua peringkat usia pembelajaran dan pengajarn. menanam perasaan bangga dan cinta akan tanah air dalam satu wawasan budaya kebangsaan yang dihasratkan tercapai. Peranan sastera terutamanya sastera Melayu dapat membina insaniah dalam kehidupan manusia. Shahnon Ahmad (1997: 25) menyatakan bahawa kesusasteraan berperanan sebagai satu cabang kesenian yang berteraskan cinta. masalah rasuah. Proses pengayaan ini merupakan proses yang berterus an dan menjadi agenda utama dasar pentadbiran negara. sedikit sebanyak mendekatkan insan seni itu kepada sebahagian kecil cakerawala Tuhan yang luas.Peranan Sastera Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu telah diperkenalkan sejak tahun 1957. kemanusiaan. merupakan manusia yang hilang pertimbangan ketika bertindak. Manakala Usman Awang (1997: 41) menjelaskan bahawa peranan sastera meliputi semua aspek kehidupan manusia secara luas. di samping menggarapkannya dengan sesam makhluk yang sama -sama mencari dan sama-sama menikmati dan sama-sama terhukum oleh getir-getar kehidupan.

Pahlawan Berkaki Kayu. Pejabat ini telah dibiayai oleh kerajaan Negeri -Negeri Selat dan Negeri-Negeri Bersekutu melalui peruntukan MPSI. Buku -buku untuk bacaan umum. Dussek dan Zaaba di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). seperti cerita mata-mata gelap dan pengembaraan. kesusasteraan dan kebudayaan. Di sini berkumpulnya tenaga -tenaga penulis muda yang bercita -cita tinggal untuk memajukan dan memodenkan bahasa dan sastera Melayu agar sesuai dengan keperluan perkembangan fikiran. Hidup Bujang dan Cerita Rekaan. Hubungan ini dibentuk melalui media tulisan seperti yang terakam dalam ribuan nafkah karya kesusasteraan tradisional Melayu khususnya yang dipelajari oleh Munsyi Abdullah Bin Abdul Kadir melalui Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Hikayat Abd ullah pada pertengahan kurun ke-19. Pusat Penerbitan Akhbar dan majalah yang penting pada waktu itu ialah di Singapura. . Warisan bahasa Melayu ialah yang dimantapkan dan diperkayakan melalui proses yang disebut pensetaraan perkembangan ilmu dan kemajuan fikiran manusia yang menuntut supaya bahasa Melayu memiliki kuasa mutlak linguistik dan korpus sastera tinggi untuk dijadikan wahana kemajuan bangsa. Budaya bersama kita hanya akan lahir daripada penghidupan bersama semua rakyat bukan contoh angkuh daripada sebilangan kecil golongan kaya dan istimewa. Karya -karya dari Barat diterjemah di samping menerbitkan karya asli hasil daripada Peraduan Karang Mengarang anjuran Pejabat Pelajaran. menyatakan bahawa hubungan bahasa Melayu dengan Kesusasteraan Melayu wujud sejak ratusan tahun dahulu.mendakwa bahawa dia mempunyai monopoli terhadap budaya Malaysia. Mestipun tempuhnya amat singkat. Kekalahan Kerajaan Inggeris dan kekejaman pemerintahan Jepun telah menyalakan semangat kebangsaan. ilmu pengetahuan. pergolakan politik s osial dan ekonomi. Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu mula bergerak seiring jalan apabila Jepun mengambil alih tampuk pemerintahan sama ada di Tanah Melayu ataupun di Singapura. namun zaman itu telah ber hasil mendorong dan mendesak orang Melayu melancarkan perjuangan politik ke arah kemerdekaan sama ada melalui parti politik ataupun pertubuhan -pertubuhan yang bersifat bahasa. sedikit sebanyak berjaya memperkenalkan karya popular dari Barat kepada masyarakat Melayu dan membuka mata mereka kepada hasil kesusasteraan dunia yang berbeza daripada hikayat hikayat lama yang diwarisi daripada datuk nenek mereka. T anjong Malim pada tahun 1924. Tujuan utama pejabat ini untuk mengeluarkan sebanyak mungkin buku -buku sekolah dan mengeluarkan bahan bahan bacaan yang berunsur sastera untuk masyarakat Melayu amnya. Bahasa dan sastera umpama irama dan lagu.T. Sumbangan Pejabat Karang Mengarang dalam bidang bahasa dan sastera terbatas kepada anak-anak sekolah dan guru-guru sekolah Melayu. kedua -duanya saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Shamsudin Othman (2006: 301) dalam Kertas Kerjanya yang bertajuk ³Hala Tuju Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Dalam Wahana Pendidikan Nasional´. Peranan Bahasa dan Sastera: Umpama Irama dan Lagu Dari segi sejarah sumbangan Kerajaan Inggeris dalam bidang bahasa dan sastera dapat dikesan melalui kegiatan Pejabat Karang Mengarang yang diasaskan oleh O. umpamanya Cincin Rahsia. Kesedaran terhadap hal ini penting dalam proses meningkatkan pengetahuan orang Melayu untuk mengekalkan kesinambungan tradisi bangsanya.

bahasa tetap dipergunakan sebagai alat untuk berkarya. besar. memahami perasaan orang dan mencanai cara berbudi bahasa dan bertegur sapa. iaitu morfen bebas dan morfen terikat. ³hati batu´ dan ³air tangan´ misalnya. ada dua unit morfologi. morfologi ialah ilmu tentang pembentukan kata. Selain itu. Sebagaimana kita maklum bahasa ialah alat pengucapan atau sebagai al at penyampaian karya sastera. Biar dengan gaya bahasa yang indah atau kaku. fonologi dan semantik. penggandaan dan penggabungan. tetapi juga untuk mengetahui sejarah masa silam yang tidak dialaminya. Proses pengimbuhan menghasilkan kata terbitan. Oleh itu.Ilmu sastera tidak boleh disampaikan melalui ragam bahasa rendah (bertaraf dialek atau kedaerahan). Seseorang yang tidak pernah membesar dalam keluarga berbahasa Melayu dan dalam dunia kebudayaannya sejak kecil tentunya sukar untuk memahami sebenarnya perasaan yang disebut sebagai ³besar hati´. Kata pula terbentuk daripada satu morfen atau lebih. Dalam ilmu bahasa. memahami dan menghayati nilai dan norma. Manakala fonologi pula ialah bidang yang berhubung dengan sistem bunyi sesuatu bahasa dan yang akhir ialah semantik bidang yang berhubung dengan makna. iaitu bahasa yang merangkumi semantik. matanya meliar mencari suara pengait yang sombong . Morfen pula terbahagi dua. Contoh kata yang terdiri daripada lebih sat u morfen ialah memandang. Peranan bahasa dan sastera tidak boleh dipisahkan umpama irama dan lagu. Penulis atau sasterawan amat beruntung jika memiliki ilmu tersebut sebagai asas berkarya. Awang Sariyan (2006: 184) dalam kertas kerjanya bertajuk ³Penerapan Tatabahasa Dalam Karya Kreatif´ menerangkan bahawa adanya hubungan antara ilmu bahasa dengan penghasilan karya kreatif. morfologi ialah bidang yang berhubung dengan pembentukan kata. psikologi. Serta merta. mempelajari dan mentelaah karya sastera memerlukan ilmu bantu. Perhatikanlah bagaimana proses tersebut diterapka n dalam penulisan dengan meneliti contoh yang berikut: Dia tersentak cemas apabila mendengar ratapan dan raungan yang melengking ngeri tiba-tiba. Tiga proses bahasa yang berlaku dalam morfologi ialah pengimbuhan. Begitu juga dengan sastera. lari dan sebagainya. sintaksis ialah bidang yang berhubung dengan pembentu kan ayat. contohnya: pandang. iaiatu morfen dan kata. bukan sahaja untuk pandai membaca. Morfen terikat pula ialah morfen yang tidak dapat wujud sendiri dan hanya dapat berfungsi jika digabungkan dengan morfen bebas. linguistik dan sebagainya. Dalam setiap bahasa. Ilmu bahasa sebenarnya mempunyai pertalian yang amat erat dengan penghasilan karya kreatif dan oleh sebab itu tidak harus dia nggap sebagai batu penghalang dalam usaha menonjolkan gaya bahasa yang indah. Sebagai seorang penulis perlu menguasai beberapa aspek bahasa seperti morfologi. berlari dan membesar dan sebagainya. mantik. perkembangannya di tangan bahasa. sintaksis. mengetahui cerita cerita rakyat yang turun temurun. Morfen bebas ialah morfen yang dapat berdiri sendiri. Kata yang terdiri darpada satu morfen sahaja dapatlah dianggap morfen bebas. menulis dan mengira. Secara ringkas. secara memahami. Keempat -empat aspek tersebut sebenarnya digunakan oleh para penulis setiap kali mereka berkarya. Literasi dalam sesuatu bahasa tulisan mempersiapkan atau menyediakan seseorang itu untuk hidup dalam kebudayaan setempat. Demikianlah pentingnya bahasa yang merujuk kepada makna yang tersirat untuk memperkatakan sesuatu secara tidak langsung.

Dipelupuh isterinya hingga bergul ingan dan akhirnya terhenti dilopak berhampiran kebun asparagus. ayat berkait dan ayat bercampur. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini: i. Pola atau acuan ayat terbentuk daripada dua unsur utama. cuba memecut dan terhinggut -hinggut di atas jalan lori balak yang berlekuk-lekak. Ayat inti ialah ayat yang paling ringkas subjek dan predikatnya. terhinggut-hinggut. Sintaksis berhubung dengan pembentukan ayat. kata kerja kait dapat dibentuk menjadi nama (pelaku). Akhirnya awalan di pada kata kerja dipelupuh ialah bentuk kerja fasih yang terbit daripada kata pelupuh (mempelupuh). Salam Maria: 388) Dengan menerapkan kata ganda kanak-kanak. Semuanya tidak menangis. comot dan terintai-intai. Contoh penggandaan dan penggabungan dapat diperhatikan pada petikan di bawah ini: ³Tiga orang kanak-kanak lagi dicampakkan oleh sebuah kenderaan yang entah datang dari mana. Sintaksis digunakan dalam penghasilan karya. Dengan berpegang kepada dasar ini. Di luar pintu pagar. kata dengar menjadi kata kerja pasif untuk pelaku pertama dan kedua yang ternyata tidak boleh digunakan untuk pelaku ketiga dia seperti dalam ayat di atas. iaitu ³«memecut dan terhinggut-hinggut: jalan lori balak dan berlekak -lekuk. Bagaikan mereka sudah biasa dengan keadaan begitu. lancar dan berkesan ialah pola -pola ayat. (tiba-tiba) Erika Bacia/tersentak (Azmah Nordin. Ayat mengandungi fikiran yang lengkap. Syumul: 2004-2005) Awalan meN digunakan oleh Azmah Nordin sebagai penanda kata kerja aktif mendengar. iaitu pengait. Pola bererti acuan. Dengan menggunakan awalan meN pula. sintaksis menduduki tempat tertinggi. Tiba -tiba saja pada suatu pagi mereka melihat ada sebuah van berwarna putih berhenti di luar pintu pagar. Siti Salina tersenyum . Sekejap sahaja van itu terus berlalu menuju ke Lebuh Raya Timur Barat. Syumul: 10) iii. berpelengkap atau berklausa. Perkara yang paling penting dalam sintak sis yang dapat membantu penulis menggunakan bahasa yang baik. Salam maria: 104) ii. Tanpa awalan tersebut. Dalam hierarki tatabahasa. ayat berlapis. Maria Zaitun/kelam kabut (Fatimah Busu.´ (Fatimah Busu. penulis tidak akan menghasilkan ayat-ayat yang tergantung. terhasil satu kesinambungan antara frasa -frasa yang menjadi predikat. Pintu pagar pun dibuka. Pola ayat boleh dibahagikan kepada ayat selapis. iaitu subjek dan predikat. tiga orang kanak -kanak yang comot terintai-rintai hendak masuk. (Azmah Nordin. Maksud subjek ayat itu tidak mempunyai peneranga n atau tidak bergabung dengan subjek lain dan predikatnya pun tidak berpenerangan.´ Sintaksis merupakan satu lagi aspek bahasa. berlekak-lekuk dan terintai-rintai.dan bongkak.

a yat perintah pasif. ayat tanya pasif biasa. macho dan sebagainya masing-masing menunjukkan erti yang hampir -hampir sama tetapi secara konotatif. Salina: 147) Ayat-ayat di atas tergolong ke dalam ayat inti. Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu ujian kejayaan terhadap penulis dalam hal penggunaan bahasa. padang perjuangan yang mengajarnya erti kehidupan sejak dibesarkan hingga ditinggalkan ibu bapanya. (Osman Ayob. masing-masing kata itu mempunyai erti yang lebih khusus. mahligai.´ Kataku. Cerpen Pesona: 58) iv. iaitu tempat kediaman. ayat tanya songsang. Penerapan semantik dalam penghasilan karya juga tidak kurang pentingnya. ³Ada lagi yang lebih pahit daripada itu. para penulis dapat memanfaatkan ayat negatif. ayat berita pasif biasa. maka itu ia dikatakan bersinonim. ayat penggalan. Tetapi masing -masing kata itu sebenarnya mempunyai erti khusus yang tidak menunjukkan kata µreference¶ yang sama. kata rumah. Maka dalam hal seperti ini bersinonim tidak semestinya mempunyai erti yang benar-benar sama. ayat berita pasif songsang. istana. Ayat transformasi pula terbahagi kepada ayat transformasi satu dasar. ayat transformasi dua dasar dan ayat trasformasi berdasarkan banyak.(A. ayat tanya biasa. Sajak Erti Persahabatan) iii. Diksi ialah pemilihan kata yang bet ul atau tepat dan berkesan. ayat berita songsang. Kesukaran untuk membuat pemilihan kata yang tepat timbul kerana banyak sekali kata yang menunjukkan hal atau keadaan yang hampir sama tetapi konotasinya yang berlainan. Contoh lain. ayat perintah aktif. hiperbola dan personifikasi. ayat penegas dan lain-lain lagi. Contoh: i. ayat tanya pasif songsang. Kepelbagaian struktur ayat merupakan satu cara yang paling penting untuk menimbulkan kesan kepada pembaca. Penggunaan metafora juga amat penting dalam penulisan kreatif. dapat membantu penulis dalam hal diksi. (Hasidah Bisan. metafora. Samad Said. tampan. Manakala ayat trasformasi dua dasar ada pula yang disebut ayat gabungan dan ayat pancangan. Metafora dapat berdiri sendiri sebagai unit sendiri mengambil tempat dan fungsi sendiri dalam struktur sintaksis. Gaya bahasa semantik. Misalnya. Metafora bolehlah ditakrifkan sebagai ungkapan atau simpulan bahasa bermakna bandingan atau analogi. pondok dan teratak memanglah mempunyai erti yang sama. Malahan ayat-ayat inti dapat juga digunakan untuk maksud penekanan atau untuk mempercepatkan jalan cerita. Di sinilah desa kelahiran. Ayat -ayat inti ini dapat pula digunakan untuk mengelakkan kebosanan orang membaca ayat yang panjang -panjang dan kompleks. Dalam ayat transformasi satu dasar. Cerpen Detik Yang Tergugat: 77) . berkepak putih di sayap zaman (Ahmad Sarju. sambil membina jambatan kasih (Zaitun Ajmain. Sajak Burung-Burung Di Puncak Gunung) ii. cuba menyingkap tirai sejarah yang tersembunyi 1001 rahsia. kata kacak. simili. Awang Sariyan (2006: 184) dalam Kertas Kerjanya yang bertajuk ³Penerapan Tatabahasa Dalam Karya Kreatif´ menyatakan penulis yang dapat menguasai pelbagai pola ayat amat beruntung.

Contoh: i. Lalu dengan cepat ia merayu (Jasni Mat Lani. Contoh: i. falsafah dan imej warisan tamadun. Sajak Bila Matahari Berlabuh) ii. 2006. A. 1983. Sastera Kebangsan Isu dan Cabaran. seperti. Bibliografi Abdullah Yusof Ali.) Penutup Apabila berbicara tentang bahasa dan Kesusasteran Melayu akan mengajak kita bersedia berpadu tenaga membina. 2006. Tamadun menjad i kekal dan bertahn melalui tradisi ilmu. Sajak Sebatang Pohon. Jadi bahasa Melayu dan Kesusasteran Melayu berperanan membawa dan menggerakkan kehidupan kebudayan bangsanya meliputi akal fikiran dan daya ciptaan dalam segala tuntutan dan keperluan. Sajak Burung-Burung Di Puncak Gunung) iii. Awang Sariyan. kreativiti dan aktiviti. penghuni rumah orang tua yang kebanyakkannya perempuan telah keluar menyertai acara Walden Walkers di side walk sekitar kawasan Walden Place. (Abdullah Tahir. Oleh itu. Tambahan pula Wind Child menggigit kulit. Jan berasa sangat bosan pada pagi itu. umpama irama dan lagu. Lahore: Sy. Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat kemanusiaan kepada objek-objek bukan manusia. Bahasa ialah alat komunikasi utama dan asas pembinaan sesebuah tamadun. Cerpen penantian di Walden Place:40) ii. ³Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Dalam Menghadapi Wawasan 2020´ dlm. udara di luar cukup sejuk. kesusasteraan. memupuk dan menge mbangkannya. gaya bahasa yang digunakan oleh pengkarya ialah simili. Merompak kemanusiaan seperti dihalalkan (Borhan Md Zain. Text Translation and Commen taries. Rakan -rakan lain. Bagai kilat senja memecah sinar (Ahmad Sarju. Simili didefinisikan sebagai perbandingan sesuatu objek dengan sesuatu objek dengan menggunkan kata sebagai. Bunyi injin menderu -deru bagai angin kencang yang boleh mengoncangkan tangkai. Aziz Deraman. umpama. ³Persuratan dan Peradaban Nas ional Abad Ke-21: Gagasan dan Krangka Strategi Untuk Peradaban Melayu´dlm. peranan bahasa dan sastera. Bahasa Melayu sudah sedia mampu dan oleh sebab itu mesti digerakkan untuk mengisi fikiran dan pemikiran dalam bidang pencapaian ilmu pengetahuan tinggi. Kata sepakat antara bahasa dan sastera akan mampu menunjukkan fikiran. Muhammad Ashraf. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Holy Quran.Persuratan dan Peradaban .Selain itu. laksana dan sebagainya.tangkai padi (Osman Ayob. Cerpen Detik Yang Tergugat: 73) Personifikasi juga merupakan salah satu gaya bahasa yang banyak digunakan dalam penulisan kreatif.

Awang Sariyan. cerpen. Pembelajaran Kesusasteraan Melayu sebagai komponen wajib dalam Bahasa Melayu dilaksanakan secara berperingkat -peringkat mulai Mac 2000 (Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat) dan telah dinilai mulai tahun 2001. sains. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. Sastera Kebangsaan Isu dan Cabaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. Para pelajar diwajibkan membaca dan mendalami buku. peringkat PMR. Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam Bahasa Melayu terdiri daripada puisi. 2006. ³Penerapan Tata Bahasa Dalam Karya Kreatif´ dlm. . Pendekatan pengajaran . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.) Kesusasteraan Melayu telah menjadi komponen wajib dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu di semua sekolah menengah (aliran sastera.pembelajaran subjek ini lebih bersifat menyeluruh iaitu ke arah pembinaan pemikiran akal budi. ³Persuratan dan Peradaban Nasional Penjana Sains dan Teknologi´ dlm. yang banyak terpancar menerusi genre-genre tersebut. agama dan vokasional) di negara ini.com. Shamsudin Othman. Persuratan dan Peradaban Nasional. penggunaan bahan KOMSAS menyumbang pembinaan sastera dalam mata pelajaran Bahasa penghayatan yang tinggi terhadap Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka ARKIB : 15/05/2011 Subjek sastera membina insan Oleh DR AMINUDIN MANSOR (amimasra@gmail.Persuratan dan Per adaban Nasional. peringkat SPM dan tahun 2002. drama dan novel. Sastera Kebangsaan Isu dan Cabaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Melayu kini dilaksanakan melalui KOMSAS. Hamzah Hamdani. teknik.buku sastera Melayu tersebut. 2006.Nasional. Sehubungan itu. ³Hala Tuju Bahasa dan Kesusasteraan Melayu´ dlm. Mohd Yusof Haji Othman.

berkemahiran dan berkemampuan ke arah berteraskan sains dan teknologi khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. dan tiga buah drama. misalnya puisi (seperti pantun) atau perbilangan adat. Semua pelajar diwajibkan mempelajari teks baharu mulai 2010 bagi Tingkatan satu. Kesusasteraan sebagai satu kegiatan kesenian mendapat perhatian penting oleh masyarakat. dan juga masyarakat menganggap pelajaran kesusasteraan tidak penting dalam kehidupan masa depan. Kementerian Pelajaran melalui Kajian Pembangunan Pendidikan 2001 -2010 iaitu Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan menegaskan negara memerlukan ramai tenaga manusia yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Di samping itu. iaitu atas sebab tidak ada batas yang jelas antara kegiatan -kegiatan keagamaan. khususnya bagi masyarakat lama. . jika kita mencintai hasil seni sastera bangsa. enam sajak. Berpengetahuan Hala tuju dunia pendidikan tanah air bagi mengha silkan individu-individu yang berpengetahuan tinggi. telah menetapkan dua teks untuk digunakan di setiap tingkatan. Tingkatan tiga 2012. Dewasa ini kegiatan sedemikian tidak berlaku lagi. Kesemua genre tersebut akan diajarkan dalam 56 waktu setahun. budaya atau pendidikan moral. puisi lama (pantun) dan baru (sajak) yang diajarkan di sekolah me lalui teks pilihan KOMSAS berupaya memberikan pendedahan tentang falsafah akal budi yang luhur. Pada zaman lampau.Dalam hal ini. melalui panel pemilihnya. mata pelajaran kesusasteraan hanya diambil oleh pelajar lemah. pengalaman baru. Kini teks KOMSAS telah memasuki pusingan kedua dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ali Ahmad (1994) menjelaskan. Genre puisi (sajak dan puisi tradisional) akan diajarkan sebanyak 12 waktu setahun manakala genre yang lain hanya 11 waktu setahun. empat prosa tradisional. falsafah dan pemikiran yang terpancar dalam makna tersurat dan tersirat dalam puisi -puisi pilihan tersebut. pelajaran kesusasteraan tidak ada nilai ekonomi sehingga menyebabkan pelajar kurang meminatinya. akan membentuk jiwa dan mendidik rasa kecintaan kepada beberapa genre. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) hasil saranan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena). Di samping itu juga. kita perlu memiliki keteguhan dalam agama dan budaya b angsa yang ada dalam bahan kesusasteraan. Pendapat dan pandangan ini seharusnya dibuang jauh -jauh dari lubuk hati. dua dan empat bagi Tingkatan lima pada 2011. Minat yang sedemikian mendalam. Sehubungan itu. enam cerpen. mudah difahami. Untuk memenuhi keperluan tersebut. kesenian. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan mengapa pelajaran kesusasteraan dianggap kurang penting. Dalam hal ini. Ada pendapat mengatakan. digunakan ketika melaksanakan kegiatan ekonomi. cerpen. Hal in i demikian kerana. sistem pendidikan telah menetapkan dasar 60 : 40 (Sains/Teknikal : Sastera). Teks -teks tersebut ialah sebuah novel (daripada pilihan empat judul) dan sebuah teks antologi yang bermuat enam puisi tradisional. diharapkan KOMSAS yang dalamnya mengandungi genre novel. nilai estetik dan keindahan. dan ekonomi.

Tanggapan negatif ini menjejaskan minat. Oleh sebab itu. Seni sastera menjadi nadi kepada tamadun bangsa mestilah boleh menyumbang ke arah pembinaan budaya yang besar. Sementara itu. Selain itu. Selaras dengan sastera -sastera agung dunia.Pandangan ini sejajar dengan pendapat Roger Webster (2004: 16) yang menyatakan pengajian kesusasteraan dihubungkaitkan secara erat dengan alam pengalaman dan istilah-istilah yang berkaitan seperti "perasaan " dan "emosi". metafora. sinopsis. personifikasi dan lain -lain lagi. Sikap dan minat terhadap saste ra menimbulkan masalah dalam menentukan keberkesanan pengajaran kerana teks membosankan. Rahman Halib (2000) menjelaskan masalah pembe lajaran kesusasteraan Melayu masa kini adalah disebabkan pelajar kurang berminat membaca sedangkan kemahiran membaca amat penting dalam menikmati karya sastera. Namun. Sastera Melayu dewasa ini jelas dimajukan sebagai salah satu mata pelajaran yang diperkenalkan di semua peringkat pendidikan sekolah secara formal. kesusasteraan kita mestilah merupakan sumbangan untuk memahami segala aspek kemanusiaan tanpa mengetepikan estetik dan idealisme. Ciri -ciri kesusasteraan mestilah memperlihatkan wawasan yang jelas dan benar. apresiasi dan penghayatan terhadap sastera. mengadunkan pandangan alam dan garapan seni yang tinggi. dengan analisis dalam penerokaan setiap aspek keinsanan. Disebabkan subjek ini merupakan subjek wajib yang diambil oleh semua pelajar Tingkatan Satu hingga . pendidikan kesusasteraan ini penting dalam peranannya membina pemikiran dan sahsiah manusia kerana dalam kesusasteraan itu banyak mengandungi unsur -unsur mendidik nilai kemanusiaan yang tinggi. Hal yang sama tidak terkecuali berlaku dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesusasteraan. kajian sastera cenderung diletakkan bertentangan dengan sains dan sains sosial oleh persepsi subjek-subjek akademik. Secara jelas. segala kegiatan kehidupan pada zaman moden ini bersifa t khusus. Pelajar juga kurang memahami dan menguasai konsep-konsep sastera yang tertentu misaln ya pelajar tidak dapat memahami konsep plot. mempertahankan kehalusan kesenimanan. Melalui sastera sesiapa juga dapat dididik menjadi pemikir dan pemerhati yang tajam lagi kritis mentafsir pengalaman -pengalaman yang bermakna serta dapat mencabar daya kreatif pihak yang mengukir karya sastera. boleh menghayati pergolakan jiwa dan emosi watak-watak yang ditonjolkan da n berketerampilan dalam penggunaan gaya bahasa sasteranya. Atas dasar itulah Kementerian Pelajaran melakukan pembaharuan yang drastik dengan memasukkan komponen sastera dalam subjek Bahasa Melayu. terutama sekali di institusi -institusi British. ramai sarjana berpendapat antaranya Shahnon Ahmad menyatakan. pelajar mengan ggap sastera tidak mendatangkan sebarang faedah kerana tidak mempunyai nilai ekonomi. Kesan daripada revolusi industri terhasil pembahagian tugas yang khusus bagi proses pengeluaran. Semangat pengkhususan ini menular ke dalam lapangan ilmu. Sikap ini juga menjejaskan apresiasi pelajar terhadap karya sastera. Kelemahan pelajar menguasai konsep menyebabkan pelajar sukar menjawab soalan peperiksaan yang berkaitan dengan konsep sastera.

Sebaliknya.Tingkatan Lima. Pengenalan Insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Bagi memastikan semua pelajar sekolah menengah rendah dan a tas mempelajari kesusasteraan. Hal ini demikian kerana pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada aspe k input bahasa semata-semata. rohani dan jasmani seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dipercayai akan dapat dicapai melalui pendidikan bahasa dan kesusasteraan. aspek -aspek tersebut diberikan penekanan di samping untuk meningkatkan k eupayaan pelajar berbahasa. Komponen Sastera dalam Pendidikan Bahasa Melayu (Komsas) dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Permasalahannya. dan Agama diwajibkan mempelajari Kesusasteraan Melayu dan Kesusasteraan Inggeris. keindahan bahasa. Sains. Aspek nilai estetik. adakah teks genre sastera yang dipilih itu dapat membina akal budi setiap pelajarnya? Hal inilah yang harus difikirkan dan dilakukan oleh pengkaji dan peneliti sastera dalam mengkaji bahan sastera yang sesuai dijadikan bahan P&P dan kajian di sekolah bagi pembangunan akal budi pelajar. Kemudian. Tumpuan kepada pembelajaran bahasa semata -mata tidak memadai kerana pelajar mungkin dapat menguasai bahasa dengan baik dari aspek tatabahasanya. emosi. pelajar sudah didedahkan dengan unsur atau bahan sastera dalam pendidikan bahasa. Teknik. falsafah dan pendidikan diajar dan dikaji semoga dapat diterapkan dalam pemikiran pelajar tanpa mengira kaum da n aliran pelajaran mereka. pada 22 Jun 1999 Menter i Pendidikan Malaysia mengumumkan bahawa semua pelajar sekolah menengah aliran Sastera. Pengajaran Komsas dilaksanakan sepenuhnya daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima pada tahun 2003 dan calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang sulung mengambil peperiksaan dengan kurikulum baru ini pada tahun 2001. Menyedari hal ini. dan sosio budaya yang tergarap dalam karya yang digunakan itu tidak diberikan tumpuan. Namun. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa dan sastera tidak dapat dipisahkan kerana kedua -dua aspek ini lahir daripada sosio budaya masyarakatnya. tetapi dalam aspek keindahan bahasa. Mengapa Komsas? Sebelum Komsas dilaksanakan. bermula pada Mac 2000 untuk tingkatan satu dan tingkatan empat. maka penggunaan karya sastera diwajibkan sebagai komponen dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. daya . manakala calon Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun 2002. diksi. keberkesanannya dalam aspek penghayatan nilai tidak membanggakan. pada tahun 2001 Komsas diperluas ke tingkatan dua dan tingkatan lima . melalui Komsas. Cadangan menjadikan sastera Melayu sebagai satu mata pelajaran di universiti juga harus difikirkan bagi mendidik akal budi manusia. Vokasional.

tetapi juga oleh pelajar bagi mengikis sikap penguasaan ilmu bahasa dan sastera hanya untuk peperiksaan. penguasan ilmu bahasa dan sastera untuk membina dan meningkatkan jati diri pelajar. Atas dasar itu. Hal ini harus disedari bukan sahaja oleh guru. Hal ini jelas tergambar dalam matlamat pengajaran Komsas. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah tidak memisahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera. Ada yang mengatakan bahawa Komsas sukar dipelajari dan Komsas membebankan.intelek. Tetapi sebaliknya. . daya kreatif dan seumpamanya dapat dikuasai melalui ilmu sastera. Belajar tanpa matlamat seumpama kita belayar di lautan yang luas tanpa hala tuju. Tanggapan yang negatif ini dapat dihapuskan jika pelajar memahami matlamat yang digariskan tadi. Maka wujudlah rasa kurang berminat untuk membaca teks Komsas. Pelajar harus menyedari matlamat pembelajaran Komsas bagi memudahkan mereka mengatur strategi pembelajaran. Akhirnya akan timbul tanggapan yang negatif terhadap Komsas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful