Analiza factorială a productivită ii muncii În vederea desprinderii unor concluzii aprofundate, temeinic fundamentate cu privire la situa ia productivită ii muncii

, este necesară, în continuare, efectuarea analizei factoriale a productivită ii muncii. Obiectul analizei factoriale a productivită ii muncii constă în esen ă în explicarea şi aprecierea varia iei nivelului acestui indicator (fa ă de criteriul de compara ie stabilit) prin prisma ac iunii factorilor care au determinat-o, în scopul identificării rezervelor interne menite să contribuie în perspectiva apropiată sau îndepărtată la accelerarea ritmului de creştere a eficien ei economice a muncii vii. Analiza factorială a productivită ii muncii poate fi efectuată atât la nivelul indicatorilor calcula i pe baza produc iei în expresie valorică – pe întreaga activitate, cât şi la nivelul indicatorilor calcula i pe baza produc iei fizice pe fiecare produs – în ambele cazuri sfera investigării fiind exploata ia agricolă sau o structură organizatorică din cadrul acesteia. Modelele utilizate în analiza factorială a productivită ii muncii pot fi grupate în felul următor: 1. bazate pe rela ia matematică de calcul al acestui indicator, care practic permite explicarea varia iei nivelului eficien ei economice a muncii vii prin prisma ac iunii factorilor specifici unei asemenea corela ii de eficien ă: produc ia – ca expresie a efectului economic util şi timpul de muncă ca expresie a efortului uman consumat pentru realizarea acestui efect; 2. bazate pe o serie de rela ii matematice cu caracter probabilist, de tipul func iilor de produc ie, care surprind în dinamică pe o perioadă mai îndelungată de timp însăşi rela ia cauză-efect, respectiv dependen a dintre productivitatea muncii ca variabilă rezultativă şi o serie de factori ai resurselor umane şi tehnico-materiale ca variabile independente. Modelele din prima grupă pot fi separate în următoarele subgrupe: a. modele care se utilizează în analiza factorială a productivită ii muncii, la nivelul întregii activită i productive, calculate pe baza produc iei valorice; b. modele care se utilizează în analiza factorială a productivită ii muncii, la nivel de produs, calculate pe baza produc iei fizice. Modelele din prima subgrupă (a), sfera investigării putând fi exploata ia agricolă sau o structură organizatorică a acesteia, se axează pe următoarele rela ii matematice:

W=

P T sau W = ; în care : T P

W – productivitatea muncii la nivelul întregii activită i productive a exploata iei sau a unei structuri organizatorice; P – produc ia totală a exploata iei sau a unei structuri organizatorice în expresie valorică (valoarea produc iei exerci iului, valoarea produc iei vândute, valoarea adăugată); T – timpul total de muncă consumat de exploata ie sau de o structură organizatorică pentru ob inerea produc iei valorice (numărul mediu anual de persoane, total zile-persoane, total ore-persoane).

(2) produc ia valorică totală. nivelul acestui indicator este o func ie de doi factori cu ac iune directă (în ordinea de analiză): (1) produc ia valorică totală. între cei doi termeni men iona i ai corela iei de eficien ă neexistând o rela ie de tipul propor ionalită ii directe – ca în industrie. de pildă.Prin urmare. nivelul productivită ii muncii este o rezultantă finală a corela iei dintre produc ia ob inută – ca efect economic şi fondul de timp consumat – ca efort. Oportunitatea acestor modele în analiza factorială a productivită ii muncii (ca de altfel şi a modelelor din cea de-a doua subgrupă – b) rezultă din însuşi specificul agriculturii. nivelul acestui indicator este o func ie de doi factori cu ac iune directă (în ordinea de analiză): (1) timpul total de muncă. conform primei variante de calcul al productivită ii muncii. cum se ştie. Modelele din cea de-a doua subgrupă (b) – sfera investigării putând fi exploata ia sau o structură organizatorică a acesteia – se bazează pe următoarele rela ii matematice şi respectiv scheme sinoptice: b.2) când produc ia fizică ob inută luată în calculul productivită ii muncii este exprimată în unită i stas sau în unită i conven ionale de calitatea extra: W=− T Nup ⋅ t = .1) când produc ia fizică ob inută luată în calculul productivită ii muncii este exprimată în unită i naturale: W=− T Nup ⋅ t = . unde. Q Nup ⋅ q ⋅ k W r r Q T Nup q k Nup t . Q Nup ⋅ q W Q T Nup q Nup t b. Iar conform celei de-a doua variante de calcul al productivită ii muncii. (2) timpul total de muncă.

83 Prin urmare. k – coeficientul mediu al calită ii produc iei calculat ca raport între volumul produc iei fizice ob inute exprimate în unită i stas sau în unită i conven ional de calitatea extra (rQ) şi volumul produc iei fizice ob inute exprimate în unită i naturale (Q).–1.76 ore-om pe o tonă stas din care. în primul rând.93 4584. Q – volumul produc iei fizice ob inute exprimate în unită i naturale.59 Realizat în anul curent 850 5800 4930 0.38 – 16.2. S q Q k r Q t T W Realizat în anul anterior 800 5200 4160 0. q – produc ia medie fizică pe unitatea de produc ie (la hectar sau pe animal). 1x6) Productivitatea muncii (rd. 7:5) u/m ha kg to – to ore-om ore-om ore-om pe 1 to stas Sb. 3x4) Timpul de muncă consumat în medie pe 1 ha Timpul de muncă consumat total (rd. 1x2) Coeficientul mediu al calită ii produc iei Produc ia stas totală (rd. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatori Suprafa a cultivată Produc ia medie fizică la hectar Produc ia fizică totală (rd.95 3952 82 65600 16. animale).9 80 68000 14. cuantificarea ac iunii factorilor direc i şi indirec i asupra nivelului acestui indicator: ∆W = W1 – W0 = 14.). în cazul celui de-al doilea model de analiză (b.în care: W – productivitatea muncii pe produs calculată pe baza produc iei fizice ob inute la nivel de exploata ie (ca medie) sau de structură organizatorică (fermă). t – timpul de muncă (în ore-om) consumat în medie pe unitatea de produc ie (la hectar sau pe animal). se are în vedere situa ia productivită ii muncii aferentă produc iei de porumb-boabe în expresie stas dintr-o exploata ie agricolă. utilizând modelul W= T S⋅ t = . r Q – volumul produc iei fizice ob inute exprimate în unită i stas (produc ia fizică în expresie naturală recalculată în func ie de o serie de parametri stas ai calită ii produc iei respective – de regulă cei stabili i prin contract cu clien ii cărora le este destinată această produc ie) sau în unită i conven ionale de calitatea extra (produc ia fizică în expresie naturală recalculată ca produc ie de calitatea extra cu ajutorul coeficien ilor de echivalen ă). datorită: . crt. Pentru ilustrarea metodologiei de analiză factorială a productivită ii muncii pe produs. Nup – numărul unită ilor de produc ie (hectare.59 . T – timpul total de muncă (exprimat în ore-om) consumat pentru ob inerea produc iei respective. Q S⋅q ⋅k r explicarea şi aprecierea dinamicii productivită ii muncii aferentă produc iei de porumb-boabe presupune. Nr.

30 – 16.5 = = 14.95 800 ⋅ 5200 ⋅ 0.00 = +0.93 850 ⋅ 5800 ⋅ 0.5 4199 = = 14.00 – 15.62 = –1.30 – 14.59 = –2.30 .95 65600 65600 − = 4584.95 = 65600 65600 − = 15. ac iunii volumului produc iei stas totale ∆W r Q = ( ) r To To 65600 65600 − r = − = Q1 Q 0 4584.95 65600 65600 − = 4683.9 3952 = 14.30 ore-om pe o tonă stas ∆W r Q = ∆W (S) + ∆Q(q ) + ∆W (k ) ( ) –2.97 ore-om pe o tonă stas b) ac iunii produc iei medii fizice la hectar ∆W (q ) = To To − = S1 ⋅ q1 ⋅ k 0 S1 ⋅ q 0 ⋅ k 0 = 65600 65600 − = 850 ⋅ 5800 ⋅ 0.1.62 − 16.9 4683.59 = 4199 3952 = –0.62 ore-om pe o tonă stas c) ac iunii coeficientului mediu al calită ii produc iei ∆W (k ) = To To − = S1 ⋅ q1 ⋅ k 1 S1 ⋅ q1 ⋅ k 0 = 65600 65600 − = 850 ⋅ 5800 ⋅ 0.29 ore-om pe o tonă stas din care: a) ac iunii suprafe ei cultivate ∆W (S) = To To − = S1 ⋅ q 0 ⋅ k 0 S0 ⋅ q 0 ⋅ k 0 = 65600 65600 − = 850 ⋅ 5200 ⋅ 0.97) + (–1.95 850 ⋅ 5200 ⋅ 0.62) + 0.29 = (–0.

76 ore-om pe o tonă stas ∆W(rQ) = –2.53 ∆W(S) = –0.9 = 68000 69700 − = 4584.9 4584. ac iunii timpului total de muncă consumat ∆W (T ) = r T T1 68000 65600 − r 0 = − = Q1 Q1 4584.30 = + 0.53.9 4584. rezultatele cuantificării ac iunii factorilor asupra nivelului productivită ii muncii se prezintă astfel: ∆W = –1.9 4584. ∆W = ∆W(rQ) + ∆W(T).83 – 14.97 ∆W(q) = –1.9 = 14.37 ore-om pe o tonă stas ∆W(T) = ∆W(S) + ∆W(t).53 = 0.76 = (–2.62 ∆W(k) = +0.9 = 15.9 Q1 Q1 = 69700 65600 − = 4584.9 4584.30 = + 0.90 ∆W(t) = –0.90 – 0.29) + 0.20 – 14.53 ore-om pe o tonă stas din care: a) ac iunii suprafe ei cultivate S ⋅t S ⋅t 850 ⋅ 82 800 ⋅ 82 ∆W (S) = 1 0 − 0 0 = − = r r 4584.2. +0.9 = 14.37 .9 4584.37.83 – 15.90 ore-om pe o tonă stas b) ac iunii timpului de muncă consumat în medie pe un hectar S ⋅t S ⋅t 850 ⋅ 80 850 ⋅ 82 ∆W (t ) = r1 1 − r1 0 = − = Q1 Q1 4584.29 ∆W(T) = +0. –1. Consemnate sinoptic.20 = –0.30 ∆W(S) = +0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful