Κωδ.

Τμ.

ΙΔΡ

127
192
131
133
135
137
147
355
179
153
148
401
403
402
405
404
183
182
139
409
406
408
407
385
386

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
1
1
1
12
12
12
12
1
1

342
176
184
186
124

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

1
15
1
1
15

368

ΑΕΙ

14

154
174
106
153
148
162
401
403
402
405
404
160
134
136
146
169
362
168
103
101
110
114
112
116
108
104
177
145
384
163
165
159
187
167
343
105

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

12
12
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1

Ε.Π. Σ.Β.

1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1

2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1
1ο ΑΕΙ - ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου
Επικοινωνίας Μέσων Μαζικής Ενημέρ.
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης
Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ιταλικής)
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Παν. Μακεδονίας
Μουσικών Σπουδών
Μουσικών Σπουδών
Μουσικών Σπουδών Ιονίου
Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.
Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου-Ειδ. Ισπ. Γλ.&Πολιτ.
1ο ΑΕΙ
Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου
Βαλκανικών - Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας
Βαλκανικών Σπουδών Δυτ.Μακεδονίας
Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξεινίων Χωρών Θράκης
Δημόσιας Διοίκησης Παντείου
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
Ιωαννίνων
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία
Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας
Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου
Επικοινωνίας Μέσων Μαζικής Ενημέρ.
Επιστ. Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/κου Σχεδιασμού Αιγαίου
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης
Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης
Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης
Επιστημών της Εκπαίδ.&της Αγωγής στην Προσχ.Ηλικία
Θεατρικών Σπουδών
Θεατρικών Σπουδών
Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου
Θεάτρου
Θεολογίας
Θεολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης
Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης
Ιστορίας Αρχαιολογ. & Διαχ/σης Πολιτισμ. Αγαθών Πελοπ.
Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρ/γιας Θεσσαλίας
Ιστορίας Ιονίου
Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ)
Κινηματογράφου
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου
Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου
Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελλ/νήσου
Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου
Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης
Κοινωνικής Θεολογίας

Θέσεις 2011
Ειδική
Κατηγ.

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Πειραιάς
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Σέρρες
Τρίκαλα
Κομοτηνή
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Κέρκυρα
Κέρκυρα
Κέρκυρα

20406
20822
9145
6769
15825
16770
18454
17228
17471
18052
18809
15633
15036
13697
13999
13195
12628
8785
7722
18392
16748
10140
7324
19163
6265

260
240
210
80
110
120
60
150
150
120
120
175
220
100
110
290
100
70
80
40
40
90
80
130
130

17
10
24
12
10
10
10
10
18
12
10
54
18
10
10
7
10
26
10
6
7
10
6
6
6

Κέρκυρα
Θεσσαλονίκη
Φλώρινα
Κομοτηνή
Αθήνα

12262
15473
11914
12442
15499

110
70
140
150
280

6
10
6
6
15

Αγρίνιο

11891

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κομοτηνή
Αθήνα
Αθήνα
Ρόδος
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Σέρρες
Τρίκαλα
Κομοτηνή
Αλεξ/πολη
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Αθήνα
Πάτρα
Ναύπλιον
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Αθήνα
Ιωάννινα
Θεσσαλονίκη
Ρέθυμνο
Κομοτηνή
Καλαμάτα
Βόλος
Κέρκυρα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Αθήνα
Κόρινθο
Μυτιλήνη
Κομοτηνή
Αθήνα

17569
17282
15670
18052
18809
15530
15633
15036
13697
13999
13195
16078
17650
16554
14463
12841
12533
15020
12164
12174
16953
15215
16404
14829
14415
14525
15143
14228
15303
15020
14436
14576
14394
13195
13717
11762

75
125
80
210
120
120
180
175
220
100
110
290

6
49
35
8
12
10
6
54
18
10
10
7

165
110
190
60
70
80
50
230
330
210
310
200
180
200
115
110
90
40
60
140
110
120
160
200
0

6
69
10
20
6
6
8
11
11
73
9
61
9
6
6
18
6
5
10
18
10
6
6
7
0

Θέσεις
2011

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

348

ΑΕΙ

Ε.Π. Σ.Β.

1

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1
Κοινωνιολογίας Αιγαίου

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Μυτιλήνη

12997

Θέσεις
2011
100

Θέσεις 2011
Ειδική
Κατηγ.

6

Θέσεις 2011
Ειδική
Κατηγ.

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Ρέθυμνο
Αθήνα
Αθήνα
Ρόδος
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κομοτηνή
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Πάτρα
Ιωάννινα
Ρόδος
Φλώρινα
Βόλος
Αλεξ/πολη
Ρέθυμνο
Βόλος
Ιωάννινα
Φλώρινα
Βόλος
Ρέθυμνο
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Αθήνα

13593
15032
14097
11706
18392
18893
18746
18276
18711
18550
18161
18051
17315
17707
18210
17514
17562
17102
16506
16064
16920
15970
11311
16308
15208

1

Κοινωνιολογίας Κρήτης
Κοινωνιολογίας Παντείου
Μεθοδολογίας Ιστορ.&Θεωρίας της Επιστήμης
Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Παν. Μακεδονίας
Νομικής
Νομικής
Νομικής Θράκης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης
Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πελλοποννήσου

Κόρινθο

14262

90

6

1
1
1
14

Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης
Πολιτικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών Θράκης
Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικ/νίας Αιγαίου

Ρέθυμνο
Θεσσαλονίκη
Κομοτηνή
Μυτιλήνη

13434
16085
14101
11901

190
130
145
150

6
34
6
6

ΑΕΙ

1

Πρόγ/μμα Εκκλ/κής Μουσικής&Ψαλτικής (Ανώτ.Εκκλ.Ακαδ.)

Ηράκλειο

9263

30

3

417

ΑΕΙ

1

Πρόγ/μμα Εκκλ/κής Μουσικής&Ψαλτικής (Ανώτ.Εκκλ.Ακαδ.)

Ιωαννίνων

10175

30

3

416

ΑΕΙ

1

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ανώτ. Εκκλησιαστ. Ακαδ.)

Ηράκλειο

7744

30

3

415

ΑΕΙ

1

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ανώτ. Εκκλησιαστ. Ακαδ.)

Ιωαννίνων

8284

30

3

413

ΑΕΙ

1

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ανώτ. Εκκλησιαστ. Ακαδ.)

Αθήνα

9178

60

12

414
192
367
188
109
111
175
113
115

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

1
1
14
1
1
1
1
1
1

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (Ανώτ. Εκκλησιαστ. Ακαδ.)
Σλαβικών Σπουδών Αθήνας
Τεχνών, Ήχου και Εικόνας Ιονίου
Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σουδών
Φιλολογίας
Φιλολογίας
Φιλολογίας
Φιλολογίας
Φιλολογίας Κρήτης

Θεσσαλονίκη
Κέρκυρα
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ιωάννινα
Ρέθυμνο

8822
13881
13414
13629
17795
17594
16676
16354
15772

60
40
80

6
9
6

60
330
230
245
300
190

10
73
53
10
9
6

189
102
120
122
118
171
138
172
151
170

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Καλαμάτα
Πάτρα
Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Αθήνα
Αθήνα
Ρέθυμνο
Θεσσαλονίκη
Ρέθυμνο
Αθήνα

15956
14820
16537
15513
1618
17769
14543
17943
17308
18059

70
195
170
250
320
110
190
150
145
120

6
10
29
8
68
15
6
15
6
12

831
831
831
841
841
836
836
866
866

ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ

135
135
135
135
135
135
135
135
135

Φιλολογίας Πελοποννήσου
Φιλοσοφίας
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας
Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Πρόγρ. Ψυχ/γίας)
Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης
Ψυχολογίας
Ψυχολογίας Κρήτης
Ψυχολογίας Παντείου
1ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ.3648/α
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

19336
19118
13444
19081
18996
19246
19162
19087
18775

866

ΣΤΡ 135

Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β

Θεσσαλονίκη

7079

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

149
126
173
181
409
117
119
121
140
128
141
130
143
334
164
142
132
178
156
341
166
158
107
123
125

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

1
1
1
1
12
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1

411

ΑΕΙ

351
167
373
354

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

418

Ε.Π. Σ.Β.

2
2

2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1

Θέσεις
2011
180
180
100
140
40
400
350
500
200
210
210
250
230
150
145
280
180
100
200
140
120
150
210
260
170

6
68
10
6
6
80
17
10
79
73
18
9
6
6
6
7
6
6
9
6
6
8
10
44
28

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

Ε.Π. Σ.Β.

846
846
875
875
875

ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ

135
135
135
135
135

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

19076
19026
19386
19143
13465

Θέσεις
2011

Θέσεις 2011
Ειδική
Κατηγ.

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

599
601
694
692
730
741
598
602
661
641
643
696
743
524
748
690

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

Ε.Π. Σ.Β.

1
1
1
1
15
15
15
15
1
1
1
12
1
12
14
12

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1
1ο ΤΕΙ
Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Βρεφονηπιοκομίας
Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιονίων Νησων
Δίοικ.Κοιν-Συνετ.Επιχ.&Οργαν(Συνετ.Οργαν.& Εκμεταλλ.)
Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών σε Διοίκ. & Εμπόρ. Ηπείρου
Κοινωνικής Εργασίας
Κοινωνικής Εργασίας
Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης
Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου
Μουσειολογίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας
Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας
Προστασίας& Συντήρ. Πολιτισμ.Κληρονομιάς Ιονίων Νήσων
Προσχολικής Αγωγής (Βρεφονηπιοκομίας)

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Καστοριά
Αργοστόλι
Μεσολόγγι
Ηγουμενίτσα
Αθήνα
Πάτρα
Ηράκλειο
Άρτα
Πύργος
Πύργος
Ζάκυνθος
Αθήνα

13481
13157
14923
13879
11519
11196
10991
10945
14735
13725
12931
10318
11588
12339
11025
15664

Θέσεις
2011
85
100
110
270
365
250
230
230
85
120
250
200
100
250
170
85

Θέσεις 2011
Ειδική
Κατηγ.

11
20
31
9
22
8
10
9
32
23
8
6
8
10
7
29

Σειρά
Προτίμησης

Σειρά
Προτίμησης

Σειρά
Προτίμησης

Σειρά
Προτίμησης

Σειρά
Προτίμησης

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

401
403
402
405
404
409
406
408
407

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

12
12
12
12
12
12
12
12
12

327
277
279
281
282
310
356
285
287
283
273
360
274
325
275
262
154
174
162
359
328
200
358
324
288
216
323
160
134
136
250
335
246
248
163
187
245
243
247
249
252
251
173
371
272
344
140
128
141
130
143
334
164
142
132
178
156
341
166
158
276
338

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

24
23
23
23
23
2
2
2
2
2
24
24
24
24
24
24
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
12
12
12
2
24
24
2
12
12
2
2
2
2
2
2
12
24
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24

Ε.Π. Σ.Β.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2
2ο ΑΕΙ - ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας
Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Παν. Μακεδονίας
Μουσικών Σπουδών
Μουσικών Σπουδών
Μουσικών Σπουδών Ιονίου
2ο ΑΕΙ
Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ. Γ. Παν. Αθήνας
Βιολογίας
Βιολογίας
Βιολογίας
Βιολογίας Κρήτης
Γεωγραφίας Αιγαίου
Γεωγραφίας Χαροκοπείου
Γεωλογίας
Γεωλογίας
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Γεωπονίας
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβαλ. Θεσσαλίας
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπ. Παν. Αθήνας
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία
Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας
Επιστ. Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/κου Σχεδ. Αιγαίου
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πελοποννήσου
Επιστήμης Ζωικής Παραγ.&Υδατ/ργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας
Επιστήμης των Υλικών
Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας
Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης
Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης
Επιστημών της Εκπαίδ. & της Αγωγ στη Προσχ.Ηλικία
Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας
Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης
Κινηματογράφου
Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου
Μαθηματικών
Μαθηματικών
Μαθηματικών
Μαθηματικών
Μαθηματικών Αιγαίου
Μαθηματικών Κρήτης
Μεθοδολογίας Ιστορ. & Θεωρίας της Επιστήμης
Μηχαν/κων Πληρ/κης και Τηλ/νιων Δυτ. Μακεδονίας
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσ/νίκης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης
Περιβάλλοντος Αιγαίου
Πληροφορικής

ΠΟΛΗ

Βάσεις 2010 Θέσεις
2011

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Σέρρες
Τρίκαλα
Κομοτηνή
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Κέρκυρα

15633
15036
13697
13999
13195
18392
16748
10140
7324

175
220
100
110
290
40
40
90
80

Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ηράκλειο
Μυτιλήνη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Βόλος
Βόλος
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πειραιάς
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Ρόδος
Τρίπολη
Αθήνα
Ηράκλειο
Τρίπολη
Αθήνα
Πάτρα
Ηράκλειο
Αθήνα
Αλεξ/πολη
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Μυτιλήνη
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Ηράκλειο
Θεσσαλονίκη
Κόρινθος
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Πάτρα
Ιωάννινα
Σάμος
Ηράκλειο
Αθήνα
Κοζάνη
Ιωάννινα
Σάμος
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Πάτρα
Ιωάννινα
Ρόδος
Φλώρινα
Βόλος
Αλεξ/πολη
Ρέθυμνο
Βόλος
Ιωάννινα
Φλώρινα
Βόλος
Ρέθυμνο
Μυτηλήνη
Θεσσαλονίκη

13957
18632
18412
18268
18105
9411
14130
14636
13399
15347
15079
13015
14279
16774
13874
15885
17569
17282
15530
14123
17622
12038
15077
13635
12364
15258
14524
16078
17650
16554
8819
17088
17401
14564
15020
14394
17743
17315
16093
16000
15067
15596
14097
16501
12656
14770
18711
18550
18161
18051
17315
17707
18210
17514
17562
17102
16506
16064
16920
15970
11193
17757

90
100
95
105
105
160
50
90
140
90
220
50
60
50
80
165
125
80
180
100
40
100
85
50
120
135
130
165
110
190
70
105
140
110
60
120
160
260
290
260
190
190
100
80
150
175
200
210
210
250
230
150
150
280
180
145
200
140
120
150
70
65

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

339
340
330
366
412
369
333
218
329
253
255
257
259
261
263
265
267
269
270

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

24
24
24
24
24
24
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

801
801
801
806
806
806
821
821
821
826
826
826
864
864
864
863
862
862
863
811
811
811
816
816
818
818
818
817
817
817

ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

543
556
694
554
552
692
550
551
553
541
539
542
540
557
548
696
524
547
546
698
690
555

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

25
24
12
24
24
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
12
12
24
24
24
12
24

Ε.Π. Σ.Β.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2
Πληροφορικής
Πληροφορικής
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής Ιονίου
Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Παν. Στερ. Ελ.
Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου
Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
Φυσικής
Φυσικής
Φυσικής
Φυσικής
Φυσικής Κρήτης
Χημείας
Χημείας
Χημείας
Χημείας
Χημείας Κρήτης
2ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/α
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/β
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/β
Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά
Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ3648/α
Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ3648/β
Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά
Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ.3648/α
Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ.3648/β
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. 3648/α
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. 3648/β
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού(ΣΜΥ)-Ειδ.Κατ 3648/α.
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού(ΣΜΥ)-Οπλα Γεν. Σειρά
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού(ΣΜΥ)-Οπλα -Ειδ.Κατ. 3648/α
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού(ΣΜΥ)-Σώματα Γεν Σειρά
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι Γεν. Σειρά
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι Ειδ. Κατ.3648/α
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι Ειδ. Κατ.3648/β
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί Γεν. Σειρά
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί Ειδ. Κατ. 3648/α
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Πολυτεκ (10%)
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Τριτεκ (3%)
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Πολυτεκ.(10%)
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Τριτεκ.(3%)
2ο ΤΕΙ
Αγροτικής Αναπτ. & Διοίκ. Αγροτ. Επιχειρήσεων
Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου
Βερφονηπιοκομίας Θεσσαλονίκης
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης
Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καβάλας
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Λαμίας
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Λάρισας
Ζωικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας
Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου
Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας
Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου
Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου
Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας
Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργιών Θεσ/νίκης
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ιονίων Νήσων
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικονομίας Ιονίων Νήσων
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Βρεφονηπιοκομίας)
Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης

ΠΟΛΗ

Βάσεις 2010 Θέσεις
2011
Πειραιάς
16925
140
150
Ιωάννινα
16378
Αθήνα
17822
165
50
Κέρκυρα
15582
Αθήνα
16880
40
Λαμίας
15338
75
185
Αθήνα
17217
Σάμος
13249
120
Αθήνα
16542
70
185
Αθήνα
17352
Θεσσαλονίκη
17146
170
175
Πάτρα
16282
Ιωάννινα
15937
170
145
Ηράκλειο
15755
85
Αθήνα
17941
130
Θεσσαλονίκη
17231
Πάτρα
16938
125
150
Ιωάννινα
16431
95
Ηράκλειο
16300
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες

17075
15393
4052
18455
17711
11503
17363
15504
5697
19040
18760
16721
14874
12659
3192
14891
14172
12677
16303
17464
15399
16920
18335
17139
2548
3174
7316
6102
5716
11362

Θεσσαλονίκη
'Αρτα
Θεσσαλονίκη
Καλαμάτα
Ηράκλειο
Ιωάννινα
Δράμα
Καρπενήσι
Καρδίτσα
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Φλώρινα
'Αρτα
Μεσολόγγι
Ηγουμενίτσα
Άρτα
Πύργος
Μουδανιά
Αργοστόλι
Ζάκυνθος
Αθήνα
Μεσολόγγι

9189
4646
14923
1424
3524
13879
5413
3970
3877
2398
8067
1568
1374
2378
1164
10318
12339
4864
1814
3949
15664
2226

80
60
110
0
0
270
60
80
0
60
120
0
0
0
0
200
250
0
0
80
85
0

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

533
531
536
537
538
535

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

Ε.Π. Σ.Β.
24
24
24
24
24
24

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2
Φυτικής Παραγωγής
Φυτικής Παραγωγής
Φυτικής Παραγωγής
Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας
Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου
Φυτικής Παραγωγής Κρήτης

ΠΟΛΗ

Βάσεις 2010 Θέσεις
2011
70
Λάρισα
6080
130
Θεσσαλονίκη
9341
Καλαμάτα
4047
0
Φλώρινα
4490
0
'Αρτα
4227
50
Ηράκλειο
4686
100

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

54
18
10
10
7
6
7
10
6
10
22
12
7
6
6
19
12
8
15
55
6
6
10
35
10
49
35
6
6
10
6
6
10
6
6
12
6
69
10
6
30
10
6
10
6
60
68
10
9
6
6
10
6
10
6
79
73
18
9
6
6
6
7
6
6
9
6
6
8
6
20

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

29
6
36
6
14
5
36
6
9
33
29
10
8
6
33
16
9
8
6

20
6
31
0
0
9
6
8
0
6
32
0
0
0
0
6
10
0
0
9
29
0

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

10
41
0
0
5
6

Σειρά
Προτίμησης

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

277
279
281
282
280
284
294
372
295
297
299
301
300
302
304
307
308
290
306
190
303
305
289
291
293

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

23
23
23
23
34
34
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

851
851
831
831
831
841
841
836
836
866
866
866
846
846
875
875
875

ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ

3
3
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

637
639
633
719
628
747
667
619
621
623
625
618
663
620
655
657
662
645
647
649
651
652
654
744
653
629
635
742
627

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ε.Π. Σ.Β.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3
3ο ΑΕΙ
Βιολογίας
Βιολογίας
Βιολογίας
Βιολογίας Κρήτης
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας
Επιστήμης Διαιτολ. & Διατροφής Χαροκοπείου
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Αιγαίου
Ιατρικής
Ιατρικής
Ιατρικής
Ιατρικής
Ιατρικής Θεσσαλίας
Ιατρικής Θράκης
Ιατρικής Κρήτης
Κτηνιατρικής
Κτηνιατρικής Θεσσαλίας
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης
Νοσηλευτικής
Νοσηλευτικής Πελοποννήσου
Οδοντιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Φαρμακευτικής
Φαρμακευτικής
3ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά
Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ.3648/α
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ.3648/α
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β
3ο ΤΕΙ
Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Δημόσιας Υγιεινής
Διατροφής & Διαιτολογίας
Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης
Διατροφής & Διαιτολογίας Λάρισας
Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας
Εργοθεραπείας
Ιατρικών Εργαστηρίων
Ιατρικών Εργαστηρίων
Ιατρικών Εργαστηρίων
Λογοθεραπείας
Λογοθεραπείας
Λογοθεραπείας Ηπείρου
Μαιευτικής
Μαιευτικής
Μαιευτικής Δυτ. Μακεδονίας
Νοσηλευτικής
Νοσηλευτικής
Νοσηλευτικής
Νοσηλευτικής
Νοσηλευτικής
Νοσηλευτικής Ηπείρου
Νοσηλευτικής Καβάλας
Νοσηλευτικής Κρήτης
Οδοντικής Τεχνολογίας
Οπτικής και Οπτομετρίας
Οπτικής και Οπτομετρίας Πάτρας
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ηράκλειο
Ιωάννινα
Λάρισα
Αθήνα
Λήμνος
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ιωάννινα
Λάρισα
Αλεξ/πολη
Ηράκλειο
Θεσσαλονίκη
Καρδίτσα
Αλεξ/πολη
Αθήνα
Σπάρτη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα

18632
18412
18268
18105
16811
17419
18859
12714
19453
19334
19225
19127
19128
19011
19039
18725
18548
17898
17689
16435
18991
18966
18918
18914
18822

Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

18387
18049
19336
19118
13444
19081
18996
19246
19162
19087
18775
7079
19076
19026
19386
19143
13465

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Σητεία
Καρδίτσα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Πάτρα
Καλαμάτα
Ιωάννινα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κοζάνη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Λάρισα
Λαμία
Ιωάννινα
Διδυμότειχο
Ηράκλειο
Αθήνα
Αθήνα
Αίγιο
Αθήνα

14138
13413
13523
16500
12897
13547
13179
15549
15036
14321
12895
15261
14439
14751
15476
14432
13506
13895
13513
12725
12344
12175
12342
11954
11990
14272
14203
12813
14355

Θέσεις
2011

Θέσεις 2011
Ειδικής
Κατηγ.

100
95
105
105

22
12
7
6

80
80
40
100
160
180
145
125
65
115
105
70
50
100
115
115
85
75
105
80
125

6
6
14
6
43
22
14
9
6
7
6
12
6
6
26
6
10
10
10
9
10

85
130
85
80
150
180
85
85
85
100
260
100
100
250
85
80
80
190
160
220
260
250
300
150
220
85
85
130
85

13
20
13
36
7
18
13
13
30
21
10
19
6
10
32
16
7
71
63
10
22
10
10
5
8
13
17
6
13

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

615
617
659
616

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

Ε.Π. Σ.Β.
3
3
3
3

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3
Φυσικοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας Πάτρας

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Λαμία
Αίγιο

17209
16559
15224
15251

Θέσεις
2011
85
95
100
160

Θέσεις 2011
Ειδικής
Κατηγ.

29
25
8
17

Σειρά
Προτίμησης

Σειρά
Προτίμησης

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

233
232
370
231
236
234
185

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

4
4
4
4
4
4
4

227
225
353
326
327
280
336
284
273
360
274
325
212
275
271
368
365
240
359
328
200
358
324
288
216
335
246
217
219
223
221
331
228
371
272
215
220
241
222
242
224
230
476
214
344
238
363
213
332
211
210
209
229
276
412
338
339
340
330
366
369
333
203
205

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

4
4
45
45
24
34
45
34
24
24
24
24
4
24
45
14
45
45
24
24
24
24
24
24
24
24
24
4
4
4
4
4
4
24
24
4
4
4
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
4
4
24
24
24
24
24
24
24
24
24
4
4

Ε.Π. Σ.Β.

2
2
2
2
2
2
2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4
4ο ΑΕΙ - ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείο Κρήτης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
4ο ΑΕΙ
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτ. Γεωπ. Παν. Αθήνας
Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ. Γ. Παν. Αθήνας
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας
Γεωπονίας
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβαλ. Θεσσαλίας
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπ. Παν. Αθήνας
Δασολογίας & Διαχ/σης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων
Διαχείρ. Πολιτισμικ. Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογ. Ιωαννίνων
Διοίκηση Τεχνολογίας Μακεδονίας
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχν/γίας Οικ. Παν. Αθήνας
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πελοποννήσου
Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν.Αθήνας
Επιστήμης των Υλικών
Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας
Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ
Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης
Μηχ/κών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Αν. Θεσσαλίας
Μηχαν/κων Πληρ/κης και Τηλ/νιων Δυτ. Μακεδονίας
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Παν. Θεσσαλίας
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ
Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολ. Κρήτης
Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης
Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστ. Αιγαίου
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχ/κών Παν. Θεσσαλίας
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ
Περιβάλλοντος Αιγαίου
Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκοπείου
Πληροφορικής
Πληροφορικής
Πληροφορικής
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής Ιονίου
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Παν. Στερ. Ελ.
Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
Πολιτικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών

ΠΟΛΗ

ΒΑΣΕΙΣ
2010

Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Χανιά
Αθήνα
Βόλος
Ξάνθη
Ιωάννινα

21896
21695
20957
22313
21449
20921
8295

100
90
85
100
80
80
100

Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Ορεστιάδα
Αθήνα
Αθήνα
Ιωάννινα
Πειραιάς
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Βόλος
Βόλος
Αθήνα
Ορεστιάδα
Θεσσαλονίκη
Αγρίνιο
Αγρίνιο
Νάουσα
Αθήνα
Τρίπολη
Αθήνα
Ηράκλειο
Τρίπολη
Αθήνα
Πάτρα
Ηράκλειο
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Ξάνθη
Πάτρα
Χανιά
Βόλος
Κοζάνη
Ιωάννινα
Πάτρα
Βόλος
Αθήνα
Χίος
Χανιά
Ξάνθη
Χανιά
Ξάνθη
Χανιά
Σάμος
Σύρος
Βέροια
Πάτρα
Βόλος
Θεσσαλονίκη
Κοζάνη
Αθήνα
Αθήνα
Μυτηλήνη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πειραιάς
Ιωάννινα
Αθήνα
Κέρκυρα
Λαμίας
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα

18206
18278
11855
15368
13957
16811
16523
17419
15079
13015
14279
16774
10279
13874
12033
11891
14456
18427
14123
17622
12038
15077
13635
12364
15258
17088
17401
19234
18842
18215
18622
17333
17300
16501
12656
17623
17453
17099
12706
13538
16484
16318
17191
16759
14770
14930
16481
18326
18215
18770
18056
19112
18891
11193
16880
17757
16925
16378
17822
15582
15338
17217
18879
18685

70
90
100
60
90
110
100
80
220
50
60
50
90
80
100
75
60
130
100
40
100
85
50
120
135
105
140
230
180
265
225
130
70
80
150
180
120
70
90
80
100
130
60
90
175
80
70
155
85
80
100
110
60
70
40
65
140
150
165
50
75
185
160
170

Θέσεις
2011

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

201
208
207
354

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

Ε.Π. Σ.Β.
4
4
4
14

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας
Πολιτικών Μηχανικών Θράκης
Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικ/νίας Αιγαίου

ΠΟΛΗ

ΒΑΣΕΙΣ
2010

Αθήνα
Βόλος
Ξάνθη
Μυτιλήνη

19241
18583
18342
11901

Θέσεις
2011
130
75
145
150

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

419
420
367
323
237
239
235
262

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

4
4
14
24
4
4
4
24

801
801
801
806
806
806
821
821
821
826
826
826
827
827
820
864
864
864
862
862
863
863
811
811
811
816
816
861
861
861
818
818
818
817
817
817

ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ
ΑΕΝ

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
4
4
4
24
24
24
45
45
45
45
24
24
24
24
24
4
4
4
24
24
24
24
24
24

523
738
521
520
517
519
518

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

4
4
4
4
4
4
4

556
528
714
720
722
753
554
552
724
592
510
721
586
550
551
553
726
512
728
751

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

24
4
4
4
4
4
24
24
4
4
4
4

Ε.Π. Σ.Β.

24
24
24
4
4
45
45

2
2
2
2
2
2
2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Τεχνών, Ήχου και Εικόνας Ιονίου
Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας
Χημικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ψηφιακών Συστημάτων
4ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/α
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/β
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/β
Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά
Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ3648/α
Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ3648/β
Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά
Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ.3648/α
Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ.3648/β
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτες Αεράμυνας
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτες Αεράμυνας Ειδ.Κατ.3648/α
Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. 3648/α
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. 3648/β
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - ΄Οπλα Ειδ. Κατ. 3648/α
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι Γεν. Σειρά
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι Ειδ. Κατ.3648/α
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι Ειδ. Κατ.3648/β
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί Γεν. Σειρά
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί Ειδ. Κατ. 3648/α
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) Γεν. Σειρά
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) Ειδ. Κατ. 3648/α
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) Ειδ. Κατ. 3648/β
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Πολυτεκ (10%)
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Τριτεκ (3%)
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Πολυτεκ (10%)
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ. Τριτεκ. (3%)
4ο ΤΕΙ - ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων
Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων
Γραφιστικής
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Τμήμα Εσ.Αρχιτεκτ, Διακόσμ.καιΣχεδ.Αντικειμ.(Διακοσμητικής)
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
4ο ΤΕΙ
Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου
Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας
Αυτοματισμού
Αυτοματισμού
Αυτοματισμού
Αυτοματισμού
Βιολογικών Θερμ.Καλλ. & Ανθοκομίας
Βιολογικών Θερμ.Καλλ. & Ανθοκομίας Κρήτης
Βιομηχανικής Πληροφορικής
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας
Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας
Δαιχείρησης Πληροφοριών
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καβάλας
Δασοπονίας Δασοπ. & Διαχείρ. Φυσικού Περιβάλλοντος Λαμίας
Δασοπονίας Δασοπ. & Διαχείρ. Φυσικού Περιβάλλοντος Λάρισας
Εμπορίας & Ποιοτ. Ελ. Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.
Ενεργειακής Τεχνολογίας
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστ.
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστ. Κρήτης

ΠΟΛΗ

ΒΑΣΕΙΣ
2010

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κέρκυρα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Αθήνα
Πειραιάς

5339
7208
13414
14524
17979
17865
18498
15885

Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες
Διάφορες

17075
4052
15393
18455
17711
11503
17363
15504
5697
19040
18760
16721
18915
18607
15330
14874
12659
3192
12677
14172
16303
14891
17464
15399
16920
18335
17139
17364
15949
6023
2548
3174
7316
6102
5716
11362

Πάτρα
Λάρισα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα

6199
7330
18158
14722
11566
19395
12651

120
0
85
50
85
85
85

'Αρτα
Δράμα
Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Χαλκίδα
Μεσολόγγι
Καλαμάτα
Ηράκλειο
Καβάλα
Κοζάνη
Σέρρες
Κοζάνη
Καβάλα
Δράμα
Καρπενήσι
Καρδίτσα
Φλώρινα
Αθήνα
Πάτρα
Αγ. Νικόλαος

4646
5822
13326
13444
10865
9788
1424
3524
5504
975
9215
868
5888
5413
3970
3877
1000
12999
11012
6383

60
70
120
100
340
120
0
0
180
120
200
120
160
60
80
0
40
85
210
0

Θέσεις
2011
80
50
80
130
75
105
120
165

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

750
519
530
734

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

Ε.Π. Σ.Β.
4
4
4

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4
Εσωτ. Αρχιτεκτ., Διακοσμ. & Σχεδιασμού Αντικειμ.
Εσωτ. Αρχιτεκτ., Διακοσμ. & Σχεδιασμού Αντικειμ.
Επιχειρησιακής Πληροφορικής
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία

ΠΟΛΗ
Σέρρες
Αθήνα
Γρεβενά
Γρεβενά

ΒΑΣΕΙΣ
2010
15311
19395
4302

Θέσεις
2011
100
85
95
190

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

729
733
525
725
541
539
542
540
483
499
487
493
498
489
495
491
501
503
505
705
709
713
557
548
701
545
461
465
479
471
467
475
544
473
469
644
511
718
752
516
735
711
712
727
506
445
455
453
456
443
449
447
451
748
703
522
697
737
547
546
480
698
513
723
710
508
529
716
717
515
739
514
736

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

Ε.Π. Σ.Β.
4
4
4
4
24
24
24
24
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
24
24
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
14
4
4
4
4
4
24
4
24
4
4
45
4
4
4
4
4
4
4
4

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία
Εφαρμογών Πληροφ. στη Διοίκ. & στην Οικονομία Ιονίων Νήσων
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Κρήτης
Ζωικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας
Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας
Ηλεκτρολογίας Κρήτης
Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονικής Κρήτης
Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων
Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας
Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου
Κλωστοϋφαντουργίας
Μηχανικής Βιοσυστημάτων
Μηχανολογίας
Μηχανολογίας
Μηχανολογίας
Μηχανολογίας
Μηχανολογίας
Μηχανολογίας
Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων
Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας
Μηχανολογίας Κρήτης
Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης
Ναυπηγικής
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Καβάλας
Οχημάτων
Πληρ/κής και Τεχνολογίας Υπ/στων Δυτ. Μακεδονίας
Πληροφορικής
Πληροφορικής
Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Πληροφορικής & Τεχνολογίας H/Y
Πολιτικών Δομικών Έργων
Πολιτικών Δομικών Έργων
Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης
Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισας
Πολιτικών Έργων Υποδομής
Πολιτικών Έργων Υποδομής
Πολιτικών Έργων Υποδομής
Πολιτικών Έργων Υποδομής
Προστασίας& Συντήρ. Πολιτισμ.Κληρονομιάς Ιονίων Νήσων
Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας
Τεχν/γίας Ήχου & Μουσ. Οργ. Ηπείρου (Κεφαλονιά)
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας
Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ιονίων Νήσων
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Ιονίων Νήσων
Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηπείρου
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ιονίων Νήσων
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Καλαμάτας
Τεχνολογίας Τροφίμων
Τεχνολογίας Τροφίμων
Τεχνολογίας Τροφίμων
Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Μεσολογγίου

ΠΟΛΗ

ΒΑΣΕΙΣ
2010

Μεσολόγγι
Λευκάδα
Αμαλιάδα
Ηράκλειο
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Φλώρινα
'Αρτα
Πειραιάς
Χαλκίδα
Πάτρα
Καβάλα
Λαμία
Λάρισα
Κοζάνη
Ηράκλειο
Αθήνα
Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Λαμία
Χανιά
Πειραιάς
Μεσολόγγι
Ηγουμενίτσα
Πειραιάς
Λάρισα
Πειραιάς
Πάτρα
Χαλκίδα
Καβάλα
Λάρισα
Σέρρες
Μεσολόγγι
Κοζάνη
Ηράκλειο
Ρέθυμνο
Αθήνα
Αθήνα
Δράμα
Θεσσαλονίκη
Καστοριά
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Σέρρες
Λαμία
Πειραιάς
Σέρρες
Ηράκλειο
Τρίκαλα
Αθήνα
Πάτρα
Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Ζάκυνθος
Κιλκίς
Καρδίτσα
Ληξούρι
Χαλκίδα
Μουδανιά
Αργοστόλι
Αθήνα
Ζάκυνθος
Καβάλα
Λάρισα
Άρτα
Λευκάδα
Σπάρτη
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Καλαμάτα
Καρδίτσα
Κοζάνη
Ναύπακτος

5261
4064
6959
9878
2398
8067
1568
1374
12896
10361
10143
6862
8161
8472
6746
7318
12835
12417
11607
8271
7592
13703
2378
1164
7030
4581
13844
11249
10595
7744
9468
8607
3783
7430
8707
7284
12277
12009
7417
10865
7643
15135
14551
10694
10001
15485
10925
11408
10724
13198
11637
12951
10143
11025
5465
6542
5042
10973
4864
1814
13897
3949
5788
11020
6241
6619
7047
13005
12430
8627
9398
2660
6578

Θέσεις
2011
300
150
190
250
60
120
0
0
110
190
200
120
220
180
175
150
85
130
160
170
130
180
0
0
150
0
130
160
260
200
240
170
0
190
180
100
85
85
0
150
200
85
120
250
260
110
240
250
150
85
160
100
140
170
80
90
80
140
0
0
85
80
100
240
260
0
200
100
90
150
170
100
210

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

509
549
555
532
533
531
536
537
538
535

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

4
45
24
4
24
24
24
24
24
24

457
444
497
507
477

ΑΣΠΤ
ΑΣΠΤ
ΑΣΠΤ
ΑΣΠΤ
ΑΣΠΤ

4
4
4
4
4

Ε.Π. Σ.Β.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4
Τοπογραφίας
Τυποποίησης και Διακίνησης Πριόντων Θεσσαλονίκης
Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης
Φυτικής Παραγωγής
Φυτικής Παραγωγής
Φυτικής Παραγωγής
Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας
Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου
Φυτικής Παραγωγής Κρήτης
ΑΣΠΑΙΤΕ
Εκπαιδ/κών Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΣΠΑΙΤΕ
Εκπαιδ/κών Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΣΠΑΙΤΕ
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ
Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΟΛΗ

ΒΑΣΕΙΣ
2010

Αθήνα
Κατερίνη
Μεσολόγγι
Χανιά
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Καλαμάτα
Φλώρινα
'Αρτα
Ηράκλειο

12996
7060
2226
5884
6080
9341
4047
4490
4227
4686

Θέσεις
2011
85
140
0
100
70
130
0
0
50
100

Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα

14325
13439
13388
13128
13790

80
60
80
80
80

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

10
7
6
39
6
6
6
10
13
7
29
10
7
10
6
55
6
6
10
6
35
6
6
9
10
6
10
6
6
10
6
6
30
10
73
10
7
10
9
6
6
10
30
20
10
6
6
6
9
6
6
6
6
8
10
6
20
6
39
10
6
14
20
29
6
36
6
5
36
10
10

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

36
6
6
6

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

12
3
6
12
10
6
21
10

17
0
13
10
13
30
13
6
5
32
36
65
6
0
0
8
10
6
10
8
6
8
0
8
13
37
0

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

6
30
8
12

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

22
8
15
7
6
32
0
0
39
71
39
8
15
10
12
12
25
42
48
10
7
20
0
0
60
0
48
30
93
8
18
10
0
10
16
8
13
21
0
15
10
13
10
22
18
41
10
7
10
24
10
25
10
7
15
10
9
24
0
0
13
9
12
30
6
0
11
70
31
7
10
7
10

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

13
24
0
6
10
41
0
0
5
6
5
3
5
5
5

Σειρά
Προτίμησης

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

161
157

ΑΕΙ
ΑΕΙ

5
5

353
326
176
336
124
271
150
349
346
365
352
320
374
240
347
337
364
314
180
144
152
315
312
309
311
319
345
350
321
317
361
400
313
316
322
191
318
155

ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ
ΑΕΙ

45
45
15
45
15
45
5
5
5
45
5
5
5
45
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

872
869
872
872
869
869
870
870
870
831
831
831
841
841
862
862
863
863
836
836
867
867
867
866
866
866
871
871
865
865

ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΑΣΤ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΠΥΡ
ΠΥΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
135
135
135
135
135
25
25
25
25
135
135
5
5
5
135
135
135
5
5
5
5

Ε.Π. Σ.Β.

2
1

Διοίκησης Επιχειρήσεων
5ο ΑΕΙ - ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπ. Μακεδονίας
Ναυτιλιακών Σπουδών
5ο ΑΕΙ
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτ. Γεωπ. Παν. Αθήνας
Βαλκανικών - Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
Δημόσιας Διοίκησης Παντείου
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων
Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας
Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης
Διοίκ. Επιχειρ. Αγροτ. Προϊόντων & Τροφ. Ιωαννίνων
Διοίκηση Τεχνολογιών Μακεδονίας
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου
Διοίκησης Επιχειρήσεων Θράκης
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχν/γίας Οικ. Παν. Αθήνας
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Παν. Μακεδονίας
Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας
Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου
Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου
Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου
Οικονομικής Επιστήμης
Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας
Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας
Οικονομικών Επιστημών Κρήτης
Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας
Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου
Οργάνωσης & Διαχ/σης Αθλητισμού Πελοποννήσου
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων Οικ. Π. Αθήνας
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Στ. Ελλάδας
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
5ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γ. Σειρά
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κ.Πολυτεκ.(10%)
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κ.Τριτεκ. (4%)
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ.Τριτεκ.(4%)
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ.Κατ.Πολυτεκ.(10%)
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά
Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ.Πολυτεκ.(10%)
Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ.Τριτεκ. (4%)
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - ΄Οπλα Ειδ. Κατ. 3648/α
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ.3648/α
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά.
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ.3648/α
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ.3648/β
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β
Τμήμα Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά
Τμήμα Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά
Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά
Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 3648/α

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

Θέσεις
2011

Θεσσαλονίκη
Πειραιάς

16022
17394

120
150

Ορεστιάδα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πειραιάς
Αθήνα
Αγρίνιο
Αθήνα
Κομοτηνή
Αγρίνιο
Νάουσα
Πάτρα
Χίος
Κομοτηνή
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Έδεσσα
Αθήνα
Χίος
Αθήνα
Αθήνα
Πειραιάς
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ιωάννινα
Βόλος
Ρέθυμνο
Θεσσαλονίκη
Τρίπολη
Σπάρτη
Αθήνα
Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Λιβαδειά
Πειραιάς
Πειραιάς

11855
15368
15473
16523
15499
12033
16972
14481
12319
14456
16266
14735
15106
18427
18635
18505
14795
17581
14289
16098
15690
17058
17822
16589
16473
15762
15702
15889
15273
17254
15367
10848
18161
17293
17275
14601
15855
17847

100

Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Διάφορες
Διάφορες
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα

17758
18674
16923
17703
18642
18187
15211
13212
14756
19336
19118
13444
19081
18996
12677
14172
16303
14891
19246
19162
19275
19105
18482
19087
18775
7079
11599
2177
18619
15656

60
70
100
280
100
120
210
120
60
180
220
140
130
200
110
70
120
105
40
180
250
200
320
320
245
180
150
210
210
105
80
250
270
220
75
180
125

Κωδ.
Τμ.

ΙΔΡ

Ε.Π. Σ.Β.

ΠΟΛΗ

Βάσεις
2010

846
846
875
875
875

ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ
ΣΤΡ

135
135
135
135
135

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

19076
19026
19386
19143
13465

602
613
614
603
607
609
605
610
611
604

ΤΕΙ
ΑΣΤΕ
ΑΣΤΕ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

15
5
5
5
5
5
5
5
5
5

543
730
741
586
580

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

5
15
15
5
5

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β
5ο ΤΕΙ - ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών σε Διοίκ. & Εμπόρ. Ηπείρου
Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ
Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Κρήτης
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης
Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά
5ο ΤΕΙ
Αγροτικής Ανάπτυξης. & Διοίκησης Αγροτ. Επιχειρησεων
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιονίων Νησων
Διαχείρισης Πληροφοριών
Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας

Ηγουμενίτσα
Ρόδος
Αγ. Νικόλαος
Αθήνα
Πάτρα
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Ηγουμενίτσα
Ηράκλειο
Σπέτσες

10945
5414
4384
13894
4982
5201
9666
6495
5588
4374

230
0
0
85
70
0
130
0
0

Θεσσαλονίκη
Καστοριά
Αργοστόλι
Καβάλα
Καστοριά

9189
11519
11196
5888
2670

80
365
250
160
70

598

ΤΕΙ

15

Δίοικ.Κοινων.-Συνεταιρ.Επιχ.καιΟργαν.(Συνετ.Οργαν & Εκμεταλλεύσεων)

Μεσολόγγι

10991

230

582
585
715
589
597
591
595
593
587
596
590
631
594
749
740
581
583
526
745
746
726
728
751
530
733

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
45
5

Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας
Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων
Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Δυτ.Μακεδονίας
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας
Εμπορίας & Διαφήμισης
Εμπορίας & Διαφήμισης
Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης
Εμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας
Εμπορίας & Διαφήμισης Πάτρας
Εμπορίας & Ποοιοτικού Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδονίας
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστ.
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστ. Κρήτης
Επιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας
Εφαρμ. Πληροφ. σε Διοίκ. & Οικονομία Iονίων Νήσων

Λάρισα
Αθήνα
Πειραιάς
Πάτρα
Χαλκίδα
Λάρισα
Σέρρες
Ηράκλειο
Καβάλα
Κοζάνη
Ληξούρι
Αθήνα
Καλαμάτα
Γρεβενά
Θήβα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Ιεράπετρα
Άμφισσα
Αμαλιάδα
Φλώρινα
Πάτρα
Αγ. Νικόλαος
Γρεβενά
Λευκάδα

3150
14605
14264
12213
11922
10423
7849
8852
6911
5236
3168
13655
2642
2994
2090
14598
13938
3653
6878
9586
1000
11012
6383
5726
4064

240
85
120
270
350
220
300
200
160
100
0
95
200
0
200
105
150
160
160
0
40
210
0
95
150

734
525
729
559
561
563
577
565
575
569
579
571
578
567
584
549
527
731
732
558

ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ
ΤΕΙ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
5
5
5
5

Εφαρμ. Πληροφ. σε Διοίκηση & Οικονομία Δυτ. Μακ.
Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & Οικονομία Πάτρας
Εφαρμογών Πληροφορικής σε Διοίκ. & Οικονομία
Λογιστικής
Λογιστικής
Λογιστικής
Λογιστικής
Λογιστικής
Λογιστικής
Λογιστικής
Λογιστικής
Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας
Λογιστικής Ηπείρου
Λογιστικής Κρήτης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τυποποίησης και Διακίνησης Πριόντων Θεσσαλονίκης
Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης
Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής
Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας

Γρεβενά
Αμαλιάδα
Μεσολόγγι
Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Χαλκίδα
Λάρισα
Σέρρες
Καβάλα
Μεσολόγγι
Κοζάνη
Πρέβεζα
Ηράκλειο
Καλαμάτα
Κατερίνη
Αγ. Νικόλαος
Καλαμάτα
Πρέβεζα
Κοζάνη

4302
6959
5261
14929
14160
13578
12759
11950
10880
9080
9530
7767
8015
10340
3219
7060
2334
1468
3021
2087

190
190
300
170
250
220
430
350
350
380
300
100
350
330
80
140
130
100
120
140

Διοίκησης Επιχειρήσεων
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Θέσεις
2011

100

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

22
27
7
29
10
10
15
6
10
8
6
9
8
6
7
10
11
15
10
10
6
13
18
31
20
29
43
14
9
6
6
24
6
6
58
65
44
5
35
10

Σειρά
Προτίμησης

Θέσεις
2011
Ειδικής
Κατηγ.

9
0
0
13
10
0
10
0
0
10
20
22
8
8
10
10
12
32
50
52
127
19
23
31
8
22
0
31
9
0
95
49
56
7
12
0
8
37
0
8
8
12
15
22
66
88
41
160
24
10
14
11
15
14
22
7
24
7
7
12
9

Σειρά
Προτίμησης

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful