İLAHİ İRADE

İlahi irade; Zati iktizaya (gerekliliğe) göre, Hakkın ilminin tecellisinin sıfatıdır. İşte bu gereken şey iradedir. Kısaca; ilahi ilmin gerektirdiğine göre Hakkın malümatını vücudavarlığa tahsisidir – ayırmasıdır. İşte Hak ta ki bu vasfa sıfata, irade adı verilir. Bizde halk edilen irade Hakkın iradesinin aynıdır. Ancak şu var ki, o irade bize nispet edilince, bize gereken hudüs (sonradan olanlar) da sıfatımıza da gerekli olmuştur. Bu yüzden “bizim irademiz mahlukturhalk edilendir“ denir. Yoksa ALLAH a nispetle ezeli olan ilahi iradenin aynıdır. Eşyayı istenilen yönde – surette açığa çıkarmaktan bizi men eden yasaklayan da iradenin bize nispetidir. İşte bu nispet mahluktur, halk edilmiştir. Bize nispet edilen ait olan-bağlı olan bu irade kaldırılıp da bulunduğu üzere Hakka nispet olunursa, eşya o iradenin tesiri etkisi altında kalır. Nitekim bizim vücudumuz – varlığımız bize nispetle mahluk- halk edilmiştir. Allaha nispetle kadimdir. Bu nispet, zaruri bir hakikat olup ona vakıf olma- öğrenme- bilme, keşf ile zevk ile ayn makamına (hakikat makamına) da bulunan ilmi ile bilinebilir. İradenin halk edilende dokuz mazharı(zuhuru) vardır. 1-kalbin meyli, kalbin istenilene cezp edilmesidir. (çekilmesidir) 2-vefa ; kalbin meylinin(yönelmesinin-sevmesinin) kuvvetlenerek devam etmesidir. 3-sababet; kalbin meylinin daha da şiddetlenerek artması halidir. Buna sababet denilmesinin nedeni kalp kendisini sevdiğine karşı tamamıyla salıverdiğinden – bıraktığından bu haliyle suyun dökülmesine benzediğindendir. Çünkü dökülünce suyun akmama ihtimali yoktur 4-şefaf(şeğaf); kalbin meyli kalbi tamamıyla diğer meşguliyetlerden uzak tutarak kuvvet ve sebat kazanması halidir. 5-heva; kalbin meyli insanın gönlünde sağlam olur ve onu başka şeyle meşgul olmaktan tamamen alıkoyması halidir. 6-garam; kalbin meyli cesette bedende istila hükmünü, bedeni etkisine alma hükmünü gösterecek şekilde şiddetlenmesi halidir. 7-hubb; kalbin meylinin daha da artarak gerekli sebepleri giderecek duruma gelmesi haline hubb(sevgi) denir.

ENVER ARI / İLAHİ İRADE

1

8-vüdd; meyleden kalp, nefsin sevdiklerinden fani edecek derecede heyecanlanırsa buna vudd denir. 9-Aşk; kalbin meyli kalbi kabartarak seveni ve sevileni fani kılacak( yok edecek ) derecede şiddetlenmesi halidir. Bu makamda aşık maşukunu görünce farkına varmaz ve o yine o halde maşukuna feryad eder. Bu mertebede ne aşık ne maşuk kalır, tek başına aşk kalır. İşte böyle aşk, resim isim, sıfat altına girmeyen sırf ve sade zattan ibarettir. Fanilik, gaflet hükmünün istilasıyla insanda meydana gelen şuursuzluktan ibarettir. Aşığın nefsinden kendisinden fani olması kendine şuursuzluğu, mahbubundan (sevgilisinden) fani olması ise varlığının mahbubunun varlğıında mahv ve yok olması demektir. Kısaca fena (fanilik), bir şahsın kendi nefsine ve nefsinin- kendinin gerekliliklerine- lazım olanlarına şuursuzluğudur. Bil ki, halk edilenlerin (mahlukatın) hallerine ve şekillerine ayrılan (tahsis eden) ilahi iradede gerekli sebep yoktur. Çünkü o irade Haktan sebepsiz olarak meydana çıkar. Bu sırf ilahi isteme- seçme ve iradeden ibarettir. İrade azamet (büyüklük-yücelik) hükümlerinden bir hükümdür.uluhiyet vasıflarından bir vasıfdır. Onun kendine mahsus olan uluhiyet ve azameti herhangi bir sebepten meydana gelmemiştir. İrade, ilahi bir şe niyet(fiil) ve zati bir vasıftır. Nitekim Cenab-ı Hak Kuran da açık beyan ile “ve Rabbüke yehlükü ma yeşae üveyatteru” Kasas 28/68 MEALEN “Rabbin istediğini (dilediğini) halk eder ve bu halk etmede muhtardır.(kendi iradesiyle yapar)” Kısaca HAK, Kadir-i Muhtar, Aziz-i Cebbar, Mütekebbir-i Kahhardır.

ENVER ARI / İLAHİ İRADE

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful