Digitized by the Internet Archive

in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/patrologiaecursu206mign

PATllOLOGIiE GOMPLETUS
CCRSUS
SIVK

ItllJMOTHECA IJNIVKUSALIS, INTEdKA. l.\ll'OK.MIS, CO.MMODA, (ECO.NOMICA,

mm\
OMMLM

SS. IMTRlll, DOCTOIILll SCIIirTOllLHOli:

EaiESIASTICOIIlM
III

AB

^VO

APOSTOLICO AD INNOCENTII
KI.OIiCKltU^T
;

TEMPORA

RECUSIO CHRONOLOGICA
UU.K liXSTlTEKE JIONUMDNTORUM GATHOLIC.E TRADITIOMS PER DUODECIM PRIORA

ECCLESl^ S^CULA,
4UXTA
tUlTlONKS ACCIHATISSI.MAS,

INTEH SE CUWQfE NON.NULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, PEBQUAM DILIGENTER CASTIGATA
j ;

DISSEHTATIONIBUS, COiM MENTARllS, LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTEB ILLUSTHATA

OMMBI

S

OPERIBUS

POST

AMPLISSIMAS

EDITIONES QUvE TRIBUS DETECTIS, AUCTa;

NOVISSIMIS

S/ECULIS DEBENTUR

ABSOLUTAS

INDICiniS PAHTICULARIBUS ANALVTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI

SUBSEQUEN'nBUS, DONATA
c:APITri.lS INTIIA
1P.SI'M

;

NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MAHGINEM SUPEHIOBEM DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATEHIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA OPEIUBUS I.IM DIBIIS TUM APOCRVPHIS, ALIQUA VERO AUCTOHITATE IN ORDINE AD THADITIONEM
TE.\TUM BITE DISPOSITIS,
;

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA
:

;

DUOHUS INDICIBUS GENEBALIBUS LOCUPLETATA ALTEHO SCILICET HERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID UNUSQUISQUE PATBUM IN QUODLIBET THEMA SCBIPSEHIT UNO INTUITU CONSPICIATUR ALTEHO SCHIPTUR.-E ?.\CH,i;, Ex Quo lectori comperire sit obvium quinam pathes ET IN QUIBUS OPERUM SUOBU.M LOCIS SINGULOS SINGULOHUM LIBRORUM SCI1IPTUR.E TEXTUS COMMENTATI SIN.T. RniTIO ACCURATISSIMA, C/ETERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR CHARACTERU.M NITIDITAS, c:ilAHT.E QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PEHFECTIO COBHECTIONIS, OPEHUM HECUSORUM TUM VARIETAS TUM NUMERUS, FOHMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO OPERIS DECUBSU CO.NSTANTER SIMILIS, PBETII EXIGUITAS, PR.ESEBTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHHONOLOGICA, SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULOBUMQUE HACTENUS HIG ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPEBIBUS AD OMNES /ETATES, LOCOS, LINGUAS FOBMASQUE PEBTINENTIBUS, COADUNATOBUM.
; :

SERIES
IN

SECU.NDA,

QVX PRODEUNT

DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESLE GR.EG^ A GREGORIO MAGNO AD INNOCENTIUM III.
P.VTRES,

ACCURANTE
nUR.^lUU.M

J.-P.
SIYE

MIGNE,
ECCLE-SI.^.STIC.E

BIBLIOTHEC.t: CLERI i:\IVERS.E.
COMPI.ETORU.M
IN

.«INGULOS

SCIENTI.«

RAMOS EDITORE.

PATROLOGIA BINA EDITIONE TYPIS MAND.\TA EST, ALIA NEMPE LATINA, ALIA GR.ECO-L.\TINA. VENEUNT MILLE ET TRECENTIS FRANCIS SEX.4.GINTA ET DUCENTA VOLUMINA EDITIONIS LATIN/E; OCTINGENTIS ET MILLE TRECENTA GByECO, LATINyE. MERE LATINA UNIVERSOS AUCTORES TUM OCCIDENTALES, TUM ORIENT.\LES ECIUIDEM AMPLECTITUB; HI AUTEM. IN EA, SOLA VERSIONE LATINA DONANTUB.

mi

PATROLOGI^ TOMUS
C(*:LESTl.Nrs
III

CCVI.
E'I'

PONTIFKX ROMAXUS, THOMAS CISTERCFENSIS MOXACHUS ALGRINUS S. R. E. CARDINALIS.

JOAXNES

EXCUDERATUR ET VENIT APUD
IN STA DICTA D'AMBniSE,
SEU

J.-P. MIGNE EDITOREM, PROPE PORTAM LUTETI.E PARISIORUM VULGO D'ENFEli NOMINATAM,

PETIT-MONTROIGE.

I80O.

THE INSTITUTE OF
10

¥ED!/*FVAL STUDIES

CLMSLEY PLACE
6,

TORONTO

CANADA.

DEC -7

1931

s.F.rji.rM

\i[.

CCELESTINl Ul
1{()M.\NI

POXTIFICIS

EIMSTOLyE ET PUIVILEGLI
ORDI.M-:

CIIUONOLOCFCO DIGESTA.
AC.CKniT

THOM

GISTERCIENSIS
l']T

MONACHI

JOAiViMS ALGIiL^VI,
codNOMENTo
(ib

Abbati»iHlla,

s.

u.

i;.

c.\hi)Inalis,

tueololh

docti.ssimi,

GOIKEIIIENTARIUDI IN
ACCURANTE
ltlltLIOTIII<:4.K
J.-P.

GANTIGA

4L,Kltl
SIVE

MIGNE, L'.ll% KKW.K
ECCLESI.\STIC.«

r.lIRSllUJI

COMPLETOHU.M

IN

SINGUI.OS

SCIENTI.-E

K.XMOS

EDITORi;.

TOMLS UMCLIS.
'» a

e B

II

II

VEMT

/

EltANClS C.M.I.ICIS.

KXGUDEBATUK KT VENIT APUD

J.-P.

.MIGNE EDITOHEM,

IN VIA DICTA D'AMB01SE, PR(1PE PORT.\M LUTETI.E PARISIORU.M SEC PETIT-MOTROIGE

VULGO

D-ENFEfi

NOMINATAM,

I80O

KLKXrjUS
AL4 TOUUM KT OI^KUU.U
^IJI

M

Ii04

TOIIO 44 11

4

0.1ITI.\K!VTLU.

THOMAS CISTKRCIKNSIS MONACHIS ET JOANNKS ALGRINLS
Cominenturiuiu
in Canticu.

S.

K. K.

CAKDINALIS.
Cot.
!>

C(*:LESTINUS
EpistolJP
t't

iii

pontifkx romanus.

priviiefria.

^i

l:\

r.v|iis

I.

MKI.M:. an IVnt Montrouf*

TnOM8

CISTEiiCIGMIS
ET

JOANNES ALGRINUS
SANCTiE ECCLESI^ ROMANJi; CARDINALIS

NOTITIi^
(

OuDiN

,

Commentarii

ile

scriploribtis ei *criulis cccksitiilicis

,

loiii.

II

,

col.

1574

;

(niii. Illl,

<

(il.

JZ>)

J.
Tiiojus, Cislerciciisis"alil).ili^ ninn.icliiis. circa nnniiin 1180 clariis iion Unliini in lioc ;ircliicwiioliio. scil cliam in online omiii Cisli-iciciisi exslilil.
llli

A

("aroliis ile Viscli jn

[iihlioihecii

fcripiorinti nidiiiis

Lislrrcieiisis

,

inipressa
apiiil
ii

C"I"iiii'-A,urippiii:c
ltiisx'iiiii, ct
llii;ici

niino
;ini(o

1(i,M, iii-4°. apiiil Jo:iiiiieiii

vir (loctiis alqiie Scripliiris
incililabatiir,

(|ii3Siii inaiiibiis |)i'rpcliio

vnlvemlis assiiluiis, habcbal, inenlcqiic jngiciiin
iiiiillo

1(!19
hiijiis

,

111-4°,

Ji);iiiiieiii

Scriiivicr,

;iiiclorfs

Com»ie)i/«i

facit Ires Tlioinas (livcrsis locis,

tcr

siiipsil

lalioie,

ail

cpiscnpi iiisif;neiii cl prolixnin simiil (JoiHwuiKiirimii IHiii XII iit Citnlirn ri!laiiticorum , ciijiis epistola il«ilii:iloii:i incipil
roiuiiiiii

ClaroinoiilaiiiiMi

et sii i: liibliuUieciv, unuiii Cistercii iiioiiacliiiin, alieriiiii l*crseiiii;e. ac tertiuiu l)e V.ilcellis iii dioecesi C:iiiieracciisi, illosi|iio oiiipagiiiis iiiiiiiniiii
iies lnijiis

olO

jH

:

opcris auciorcs. Mcccpdis
inss. codiciiin
liiijiis

liiit

Viscliiiis

Iiemeiiter
riiritri

obfliipesco,

el ullrit

quam

dici,i>iiS!:it,

ail-

Pii iiiscriplioiic

iion ilesiito,

ol(« Piologiis iiicipil, Tria suiit

Caulica,
Tlioiii;!'

qiii

s:epissinie
in

Commenlarii iit iiiveniiiiiliir sub iioniiiiK
liiljliiitltcca

E}iithiila.i:ii, }irimiim
iiicipil,

bisloricnm, elc. Lilier
siii.

priiiiiis

V.ilcellciisis, u(

iii

Colbertinu

OsctiUlur me osctilo oiis Stjiioijoiiiv, elc, <pieiii viili iiis. iii
ablialiariiin
Liigdiiiii

Itirc

en vox
e(
iin-

coil.

2785,
,

Vicioiiii:!

1'arisioiisi,

lidera F. 18.

iiiiillis

biblioilie-

Secundus
Parislis

Joaiiiies

L^p.n^c,
i,

cis

onliiiis (^isterciensis,

iiiio

1'rivmoitslrnieiibis,
iii-fiil.

lib.

<ap.

a.l52l, lypis Joilini Builii Asceiisii, 15/1, c( alibi. Tciiipus qno liiiiic Couinieii(ariiiiii scripsit Tliomas Cistcrciensis cuiijicerc licel cx pncfalioiie ad /'(;/i(ii(!ii Cltiromuiiiaiiiim episcoputn. A( cer(uiii oiiinlno est cx Callia Chrisli.tna, loino II, pag. SiS, in CUtromontanis eiiiscopis, liuiic 1'oiitiuiii ex abbate Uraiidis6il>« ciClaraivallis, esse a. 1170 creatiim episco|iuiu Claroinuiiiaiium, quani scdein (eiiui( usquc ad a. 1189. i|Uo inoiKur die 'i Aprilis. Lliido Claroiiioulaiius cpiscnpus iiuminatur a. 1175 iii insiruinenlo
|tre.s&uiii 1'sirisiis
c'(

aiino

t<>~<5

Bihliothecic 17, pa^;. 507, ipi»; prodiil apiid j^C liainini

aiic(iK

iteruiii a.

B

aiK !ide alici.a liune CoiiimsiUariiini Tliomiv, cuidinn canonico Yicoitiensis Ecclesin: at(riliui(, u( absqiic diibio ordiiium suum scr.piore cxlraiico ditaret. Ciiiii ilaqiie a. 1U80 Vicoiiiie liaiid paruiii (eniporis li:erereiii, (iiiiiicsi|iie
aflei lalioiie

Taupinard. lliccv

iiisi^nis oliin liiijus bibliullicca;

ces cxculcrein,
le;{i
:

liiinc CoiniTieiilariuin
si

iiianiiscriplos codi-, tenui, volvi,

qiieiii aiioii) iiiuiii,

suluin Thoin;e iiuineii ei

Silviniaccisii»

ab'i>ali<«,

anno

1174

iii

cliarla

S.

iiec ullam i!lic lilterureperi, qiia Vicuiiieiisi canoiiico nlitui allribueieliir. Cuin vero iii iiiuliis jaiii aiioriiin ordiiiuiii

appictuiii excipias,
laiii

inveni,

Marlini Turuiieiisis, c( a 1175 cuui Aiiiardo Saiicd lllidii abbalc, cujiis siiccessori foiKio couUriiijt iloiiiiin eccleAlJc de Valbellez. Cxsial epislula illius ad &laurKiuiii Paiisiciiseiii episcopiim e( S(epliaiiiiiii S. LvuKii abbatcin, ipue esl (er(ia apud Stepliaiiiim Tii! naceiibem, quem Cilidoiics iiiale fetrum pro foiino appellariiiK. Scripsi( ergo lioc opiis Tliuiiias, iiKcr aiiiiuiii 1175, (|ini eleclus cs( in episcopiim Claioiiiuiilaiitim l'oiitiiis, el aniiuiii 118{l,(]uo iiiurluus legKur die :2 Aprdis. Iluiic serius quain par esl collucasse videiur Cuillelitnis Cavus nd aiiiium liUl, in Hisloriu scriptitrum icclestusiicorum, pag. 7t)l, quo (enipore jiiiii inordius lui.>se vidcinr,

biblioibecis
s,v;pius

eiinideni

CoiiiiiieiKariuni
cuiii

reperisseni,
Tliuiiix is(ius

aiioiiyiiiiim,

iillipciiido

Cisleiciensis
tiii

expies^o iiimiiiie, el Kpisiula pnvvta Ponlitim Cliiroiitoitlainim episcopum iiiiu el pniiias (aiii cpistube qu.nii puelatiuiiis ac iibiiprimi sviubul i& meiiiuiitcr po^Mdercm iiilelleM staliiii cs^c ipsuui opiis riuini:i',iiioiiacbi Cislciciclisis, (aiii
:

;

S:e,ie

;i nie Msinn in bililiuilicc.s aliis. Uaque vd boiius Juaiineij Lepaigi; upiuadis csl, (luidniud aiio-

iiyiiiuiiiiiiinss. iiivciiicbatiir Yicoiiieiisibus,
i(t

spectaie

Iralres

Vicoiiieiiscs

;

vel

i.liiis
iii

qtiis

lor.^Kan cx

C

caiioiiicis

Vicuiiieusibus saiis

jui

gralijiii cic-

diilis ipsiiiii lercllit,

quippe qiii jam aO aiiiio llljO llorebat. Dicitiir MXisse UMjuc adanuum IIUO, iiuowsqiie ail itW. Sci ipsertiiit luulli de auclore C'oi!in;«nl(tHi pr;efali, iiiii !cre omiies siinl decepii. 1'riiiuis umniuui

cic.e vel llispjiiicic (tiiiiiiii.itiouis,

Fiaiiabsipie dissiiuu-. latiuiie vel iiivuli.i, aliiim.iie licel. Ttrtius, apcKo .Marle cullalisiiin; liijiiis, (.U!iiiiiciitar;uin huiic aiicturi Fraii':ibcaiii oraiiiis v;ndicaie iino lurari umoiii^iiibus

quud dc

Bcl^jis

Vatuol. CCVI.

:

11
nifienis
lieyi

THOMAS CISTERC. ET
caviilniioniliiis
rniiatiis

JOAN. ALr.lllNlS.
lii-fulio,
iii

tt
Sililiolhcca
iilii
;i

est.

Ilic

1'hiiIiis
iii

A

plariliiis

ni-utinns, iiiiniirlla
S( (iluin
siiiiiii

)iliscrv,iiiiliiiib, <|iii ii'l»

Jo»ii-

Saiirll (•ciin:iiii l>:iri^iciisis,
r):>ginani -iO^ el iilliiiiaiii,

Bencilicliiiorinn pagi >a priiiia ad

|ir;i'|ii)^UMO,

iil

FrainisiMiniin
siilTiiralig

iiisrriliiliir,

Joa^nis iic^s
l>aiili

liiiiic qiiciii

doi-lorem iiibiilem

:i|i|>elhii(l,

ScoTi

iN

Cantica. elc,
eilllioiicin.

jiixl.-)

cilalani

Ki-iiiiti

ailliMc scri|ilis clarioreiii c,i'lcrls (hariorciiK|iiu
iriliiis

Kra-

iniiinill.c

Scd

friiiiliNpiciiiin

ac pniiKi;
ii«

riio lanilein conalii, evnl);arc

Minoiiliiis rcdileiei, aiisii icnier.irio, scd irCoiiiiiicnlaniiin liiiiic
llonisB aiino

pagiiKi' :idjiiiicliis

titiiliis,

TnnMts

CiSTF.ncil.n>is

Ca.ntica CA.NTiciiRiM, opus

conctomiloi ibus nii/iiii-

.iggrcssiis esi
Joiiniiii

1055,

in-folio, c\ lypo-

nmm,
peni

nil

i'iiiiiii'iiiii.iiiiii(iii

el rereieiiilissiiiium firinci-

|;r:iplii,i Sli'|iliuiii C.alialli,

snli ralso

ac lirlo iioiniiie

Uuns

Heoii

.

cnm canliconim Satoiuomt.
Joaiines
|iriivisur

doiloris sublilis, lu/u-r C'(i/i(iQiioil cuiii ivscivissel
Coiiiliat

K. cardiniilem Niiiium. meri pnlalii apo.^.lolici pi ir feclum. el sacri orifin.t Citlerciensit proleclorem clemenlitsiinnm. Dolitil pro> iil

Jiicobum S.

/1.

Malguriiis
gciieralis

,

Biiii:u
oidiiii!!

inoiiaclius
iii

et

(lubln l':iiilus Ui':it niis

i)iio

i

Jo.iiiiiciii

Sroiiini S.in-

Cistercieiisis

curiu

Uoinaiia, iicfariis Paiili itcalini coiialiliiis pro parlti onlinis siii se opposiiil, iiiipiessionciinuic jaiii facl:iin sub Joaniii:> Sioii iioiiiiiic <lislril>iiciiilaiii proneo ul> incoeplo 1'aulns Keatinus liibiilt. liitcrea
ileslilil,
<|ui
siiaiii
aii(lai'i:iiii

clo Tlionia: Ai|iiiiiail siiiiilein, pcr fiiriivaiit Coiiiatilicornni siilisiiiiiliumeiilarll litijits in C»iilica iictii facere iiuii poliiil. iVli|iiu iitinaiii .lUsiis sitiiilcs
<

rensura
bltn

siniili

cotiipiiinerciilur, nei|iie
sinillo

paiiiiiiui|iic

liliiliiin

silii

jiisluni

parcnies

iiiveitlretilnr.
luiiieii

tnl pro luscripluiutit aiioityiiiuriiiii Miillu li;t:i: ijiililcin , iicc
li;ittc
1111111

rcpiilans,

Malgorliiiii

cl liisuiilciii,

lionibus

liiiic

Cisierciciiscin, rciiiii siinul l:i causaiii iraxit. Intciilala lilu, racliarlis alqiie al((iic iiide |iiolails,

brcvioribiis

litcin

jcpiiii;cr<: li,iil

g

('iill

:

de

i|iio

iios ilcruni paiicis
<lu

pustca
&11.1111

'itinuiii

12:20, ul>i de Ju;iiiiiis
re.iius.

Abliaii:>villa

scriptls

Oisso

proliatioiiibiis,

coilicilms ac velustis edilionibus-iii iiiediutn prodiittis, Juaiines Huiis Sco* de^tllug lioc CoiiimciKuiK^ iii Cuiiticn ciinlicori

ex

iiiss.

Ut

aiilcni
l*;iiiliis

snppusiliuiiein
Iteaiiiiiis

tiiipnnc cl

iiiipmlciiler

laceiel pnchiiiuncui

m

operis

1'oiiliu Claroiiionluiiu

cpiscupu

l.tctaiii

abs-

liiliis abiil,

ac Paul. Kcaliiins, niiiiorila ubscrvaiilciiicrllalis ct aiiJaci;c iiitolcrabilis
cteliniliva in foitr.n
iiioyisiri

lliius cuiiliisiis,

lulerat, ct iiotiiun Jjauiiis Scutt, i|iii necUuiii iiuui» crat teiiipuru liiijus eplscupi, i|iio ccnliini et qiia(Iragliita circiler

cuiiviclus. Senieiilia

puVlicn re-

uiitns

|ioslcrior esl,

auclurilale
leitsi

vereiidissimi ,1'aiiit

siicn paluiii aposiolici,

propriu appusiiuiat.

A|;iitit

dc Ibiiina Cistcri

iiriilalua. 1l>b5, iiiiliclioiic viii, die vcroileciiiia (juiiila

Maiiil,

ileliiiitixe pi<iiiuiiii:ivil , Libruin suiier cuiilicorum fuisse ei esse coniputituin, coiifecluiji et euiium,a K. t'. Ihoma Cisierciense ^l), elc. ViUi uiium ex istis Koinuiue iinpressiuiiis ekeiii(|ii.i

l.aiilica

biblwllieca scriplorum uriliiiit Cisiercientis, |i. 51U; Atituiuus Pu»»cviiiits iit .lyipurulu tacro; Uuillelnius C:ivus 111 Uislorta scripiorttm eccletittsticorum ad auiiumlSUl uiulc, ui supra di^iuius.

Caiulus Vis>.bius

lii

II.
Joaiines AlVbikus, S. R. Lcclesix cardinalis, Sabinciisis episcupiis, cognoineiilu de Abluiiisiilla, a iialali soli), ex liac eiiiiii nrbe Ponlivi priniaria orl-

C

undiis

fitii.

Duclor lliuologns
f:icliiin
iil,

i':irisiensis, unito

liiU

ob

doclriiiaiii ('liebre sibi

in Galllls iioineii uci|iilsiliitii;

vit.

Unde

prutiis iiioiiiiits

cxiiniee

ineiilis ctudilioiii

aece ..enlibiis, poslea Anibiuiicnsis

Kidcsia; cclebcniiiiaE ilecanu» luctus sii, i(iii iit Alberlcus i|Uiii(ite iii Clironico nis. srribil, hiiiio
posiridie coiisecratus csl. Idctii Aiia;;iii;e a GreBorio iX., qui enni in iiia^islerio scltol;iritin raris eiisl iiuverut, inetisu Sc(>iciiiliti utini 1227 canliHulis crcaiiir liluli Sancla; Sabiiia; C)iiscupiis, slaiiii><(uo ad vrucialain, ul vocaiil, advursiis Suraieiios pr.cdicaiidaiH, iii LiisiLini.iiii ul lllspaiiiaiii le^aiifs iiiilllutr. Iiidu ab euilcin ad l''i'ldeiJcutii II itii|ieralot'cm dulegalur, quutii :id p,icis anticus coinposilioiies addiixil. llic adjecil i'r«!i'<?» ttoias uil Coiiiiiiuiilarium pioli.xuin Tliuinu; Cislcrl^i^^S,
iii

arcliie|>iscopiiin

Uisiiiiiiiiciisuiii,

suiicli

LiiciC

cvaiigi'lisl,c

el epiteopi SubiUllraiectensi bibliollteca, tiiini. ioi,K. K. ll. ideiii cniii Bida cl aliis su/.er Cuiilica iiiiiii. !2i5, f., iit Calalogits liabei, piirie 1, pag. 9i), libio* niiii iiiipiessoiuni ei iiiaiin.si'ii|iiiiriiiii liiijUs lnblioIbcca-, qui aniiu lb70 iti-lulii) ijllr:ijecli edltiis est. Scri|isll Idedi Ju.iiitics Coiniiieiilariiiin seit Setiiiones lii l'>allurlniii, qni exstiint iiiss, lii bibliuibeca Claricvallis el Loligqioiills Lil>eru A. 4, iii [ullo. Ili qiia ulr.'<qiiU bililtuibcca exslaiil cjisdcin Joinimtd» Abbnlisvida Sermunet in e,'islulut ei evuuyeita lO'

opiis

sub nuniiii« Joniint eardinatit
iiis. iii

nensit.

Uus uuni,
lis

inss., siciil et lii aiil>atiis Satu t.c TiliiitaViiiilocincnsis et ltci>la: iMaiiii* Ul Lyr.i unliiiiit

divl Ucncdicii, ct alibi s:i'piii». Scii)is t tgitiir Sermoiies dt lempore ei tle iuitait ler uuiiunt, ilc qulbiis ila

luqiiilur ilciirlciis

U

tidaveti^is

lii

Ibtu IM

tcripioribus eccleti^itlicit, (ap. 58 : Jdaniius, (Itcdts du Abbulisvilla, ex ina^lsliL ilicolug.ie 1 uii&ils arcliicpiscupus Uisuiilltius, ei iiidc Ikuouc cpiscupiis

n

ciciisls

iii

C.iiitica caiilicoriiiu, ((iiaruiii prulo^its iii-

rlpil
111111

: Ad lioiioiem Ualrit el /'i/ii Cdiitica caniicoexposiLuriit, elc, i(iias cuni diclu Coiiiineniarlo

Tlioiiix Cistorciciisis libiis
lulio 1'arisiis aiiiiu

Xil

dislinclu uiiidil

lil

15it Jududis Uudius Asccnsius. Has uulcin breves nolas dldo Tboiiuu Ct.sleiciensis
Cotiiiiii'iil;iiio Juaiiiics Algrliiiis uiiiiu 1:255, tciii|ioru

taiti de Domiiiicii Lccliuiius evaiigulicas ei apustul.Ciis bi«viicr evpusiiil : )>U9l b.cc scriiiunog valdu ptuli.\u$, lul iiidu^lis Siripluraruin s.iin toruiu tcbiiiiiuiiils, qitui vix possliil iiiciiiuiiie cumiiie,,duii. llabeiilur iieriuuites piolixius iumj>usili, iit>s. Catilabr (;i.i: 111 btbliiilltccu (iitblKa, cud. 4U, ei in aicliN breitas lUUm i'(iiMfiu<ili visciillugii Caii, cudiic 41

c.iviltiialis

,

scii))sli

scriiioiies

qHain

du

fcsilviialibus.

,

l\, adjecil, nl iudicat ctlaui Paiisiuiuis cdtliu Asceiisii, tilsi (juod pl.iiislbilius ac uiruiiiqiie Cuiiiineiitariuiii siniiil veiikiiiiiliiis isi Jiiii^cru iii uililioiic .illata Asccnsiu pro iubilii pla(tuutini Cri'(;oiii
)ia()a;

cuiii

siilis lc( Ituiiuiii ui a|iii;liilicuruni

pusit oiitUits, Uxuiiii
iiiotisis,
cuilict:.

in
;

bibl.uib<'ca culle);ii
<:aitiubti(;iit:
Ii.

brevibns cxLiinullillilnillicca

^71

ni

Puitibrucliiaira.-codicu Ib!).
tlic(
iii

priv:ititn

In

bibltu111

cuciil.

Lxstal

eiiiin

iiis.

iii

bililiolbcca

l'aruiciisi
lu Cuii-

u b.ituiils Luiiilcji, cuil. 155. ttivciiiuiitiir (lari.er
iiiiniriiiii

Cliulclaii;i co.l.

37, Joiiniiis Ue Alibalisiilla
iil

Itisigiiiiirilins (jUlllaiuiti bib:iiitlii'il>,

(icu canlicoruin l..rpoi>ilio u tioiiiniiu t.cclcsiu

upproIdctu

bula onito iiOo,

li.ibcl iiiaiiiisci ipli liliilus.

Kc^ia l'aris cii:>l, cud. *OHi, i>i-lul., i)iii luriiie 4UU cuiu lab.iU iiialcriaruiu. Incipiutil un uruiii csl
,

(I)

Vid«

iiiieiiiain suiitciiilam inria.

15
Cttrii

NOTiri.E.
$acTesnncta malre Ecclesia, elc. Sermo ;>nni«j O.iiin appropiiiqiiassel Jestis Jerosoly-

<4

A

de (Lvangelih,

luis, olc. Eiaiigeliiim istud dcservil
cii, cic. Ikiii co,I.

duabus Dominifiiiem el

4387, a
Iileiii

Col.

19,

;id

4312,

iii-», 5!.0 .iiinornin.

iii

liibliotliec.i

S. VicKnis

PiirisiiMisis, lilieia
fol. {.

Sernioner.
7, el

di;
,

Q. Q. 18, Sermones de Kvanyeliis, l'^j)islu!is, fol. 10'J. Serniones de
fol.

SiiHclorum

t''eslis

154, clc.

Alii

ileni

liUcris

archiepiscopi BiSUTilini, posiea canlinali.i cpiscopi Sabinensis inciilioiiein. « Accedil, inqiiii, ad doloris ciiniiiliiin, iiobilis illa coliimna, qiiu! Lim niagiiifice slnicltiram tcilesi:e snsientabal, locclcnda' videliiel ineinorix doininiis S.<biiiensis, snbiio sublracliis ile m<»dio : molcstia! dolore priniiifi) pcrcusstis, ac poslreniuin inlirmitate leiita vexalii» abiiliii Doinini potenlias ingressiiiiis, luin.x caMiin
sis, olini

K. R.

i.

Iii

bililiollieca Saiicli Geiiii.iiii

P;iiisieiiNis. itodd.
siilt

M'}

vl tiUi, scil iiiale lioc iiIiImio,
veiljis
<|iiibus

iioiiiine JtfoHHii
:

de llspella pio Joanne de Abtxiiisilein
;ilii
iii

lisvilla

naiii

incipiiiiil

rtlinqnens, cuiii geiiiilii ta inoeroris pr.cci|iiia crat scbi-fiHa Giscoriim qiii, e.\pulso imperaloie siio Laiino Balduino, Pelri AnlissioJorensis coimtis liiiu, Gerniaoccasionaj.ti.-r
iiiu(ri

nicrrore.

i

Cinisa

oiiines iiiss. coilices,
celelieriiMi.i

dc

qiiibiis siijira.

Ufiiiqiie

iiuin

palriarcliain
i

Consianliiiupuli;aiiuiii

toiisillii-

cod. 1075 el 174i, et iii culebri bibliotliei a Vallis Liiceiisis, ordinis Cislerciensis, piilpilo 24, Liucris M, il. L. KevcrsiiB Itoiiiuin aniio 125G, ve! polius 1237, qiiarlu Kaleiidas Oclobris obiil, ilc qiio viile Fr;inCotberliiia,
cisciiiiiCliilUi-rniin 'luCiillinCliristiunu rratruiii Saiii-

eruiil antip:ipain, el

didcraiil.
siuiie,

vetenbns erioribus iiovos 3<lVisa, iiiquit. laiila nialilia el oppresGia;ta Ec.
lesi.i

erigiliir

tonlra

Ituinaiiaiii,

inarilianoiiiin, lonio priilio, veilio Disontinenses arcliicpiscoiii
;

cxpelleinlu, ct soli arclnepiscopo snu CunslaiitiiiO|Mlilano, lioiniiie Gcrinano, obedieiidu, (|tii procatiter Grxcoruni errorcs nuii luiituiii veieres, iiiio novos el adiuventos diffniideiis,
siiiiin

inipcr.itoreni

el

J.;cobiiiii

CliilUeiiiiin

iii

opere in-

scripio
apiiil

:

Vesuniio Seqnanorum nietroiiolis. E.Vbluiil

Matiliu'niii Wosuiiuiiaslciiciiseiii,

ad amiiiin

1^57, lilleix iiiagislii Juaiiiiis dc Coluiiiiia, cardiiiadiaconi, ud OliubiiiMiin, Itjjaiuiii liuc uiino apoli'., stolituin in Aiiglia, Saiicti Nicolal in Carccic Tulliaiio diaconuin cardinaleiii, de stalu Kuniaii.c fc)cclesij*.,

a

Joaniieiii
luuiii

qna Gia;ci scse leceiiler div(ilscr:>iit, (|iue de Abbalisvilla cuidiiialcni lioc aiino nior;

eiioiiniler a rcligione calboiica delirat. > A^iint de Jo.inne Abb.ilisvillensi llenrinis Gaiid;iveiisis in liliio be scriinortbus ecciesiusticis. cap. 58", Anberlus Mira^us ad diciuin capiii iii s< liolii^ .tuis ; Amonlus Pusseviniis loino I Apparuius sacri, ful. 81" ; Sa;ciiliiiii V Histcriie nnwersitatii 1'urisiensis, a aiinuin 1237, lul. Ibo, el in Cutalugo illiislriuiii atadeinicuriiiii, fol. 602; Guillelnius Cavns iii Uisioria liileruria Scitiitoruin ecclesiiislicoruiit, ;>d aiinuin 1227,
I

lacil

esse leslanuir M. Joaiinis de

qiiilius

iii

liuerls bunorabileii)

pag. 715, ubi aiate ipsuiii annu 1230 inorluiini &cril/il.

.\brjaiisvilla docloris Paiisien-

SENTENTIA DIFFINITIVA
IN FOKM.\

PUBLICV

UEVKUtNDlSSlMI PATUIS AIAGISTRI SACRl PALATIl,
Qua
tliffinilive

confecluin,

pronunliavil librum supcr Cantica canticorum fuisse, et esse compositu:n, et edituin a Revercndo Palre Thoma Cislercicnse,

Et errontiee.ac |iprpernni per R. P. Paulum Roatinum Minnrilara, el alios litis consoitcs procuralum fiiisse et esse, iinprimi, et publicari suli iiomine Scoti, ciim inliibilionij »e sub nomiiie Scoli impiimatur, vendalur, el usu recipiatur, sed sub solo uomiue Thouiae Cistercietisis.

In

nomine Dumini.
piiblico

.\nien.

inslriiinenio cuiiclis (i1 Iqiic paleat evidenlcr, el sil notuiii qiiod aiino a N:ilivilalc D. a. JliSlJ CIIP.ISTI inillcsiino sexcentesiiiio qiiinqti;igt-siino qiiiiilo, inilictioiic 0(lav:i, die vcio ilerlma qtiinla Martii, Sede v;)c .iile lcl. rec. Iiinocenlii p;ip* ilcciini. Pio Kev. P. Ji)aniie M:ilj;oirez Prociiraiore coiicrali Ord. Cistcriicn. piiiicipali sive cic. (onlia Kev. P. I';iiiliiiii Ko.iliniin) Or.iiii. Min. ObiCivan. b. Francisci noniiniliiis elc. C;iroliis Liiiincnliss. D.Cardinalis Vicarii M;i:idalariiis se die iiiidccinia ejnsdein toraiii Sac. l'alalii Apostolici M;igislro eiiiiidein ciiasse ad videii. pi:txia rtposilioiie a i|iiutiiniqiie (lecrelo piajndii iali leileiaii oiiines, et siiigiilos teriniiius snbsiaiitiales iiiilliier, tl iiirnlcalc tcnlos iii
Pr:i-sciui
viiii qiiuriiinctiiii|iic lutnliatiim videii. iiislantcni absolvi a censnris ad eQectuin cuiitludendiini, ct aiidicmluni scnlenliain ilillinilivani a.l p. d. iiislaiiic eodciii priiicip:ili sive elc. Idein pciiit, el obiiiinil iit snpru, iicc iiiiii contliidi, pruiiiintiari, et seiil('iili:iri proiit in Cedul:i quaiii pra; iiiaiiibus dictiis Kcvereiidissinins P.iter Magislcr Inbciis. vidii, lcgit, ct siibscripsit, el deinde nillii cuusi^iiuvit lenoris inferius registrandi, snper quilnis clc. Acluin in Moiile Qiiiriiiali, et slantils liubiiationis dirii Itevercniliss. P. Wagistii, pr;eseiitibBs Fr. Aiiloiiio Poslerla Roinano Ord. I'ra;d. et D. Sebasliano Triloglio ^epesino lesllbiis, ad pra:diclu oiiinia, ct siiigula vncalis, babilis spetialiler, alque rogatis. Tenor veio snpradiita! Ceilui£ de qiia stipra init racta mciilio, lalis est proiit iiilru seqniiur, vidcliet, CHKISTI tioininc invu calo pro Tiibiiiiuil seilcnles, el Sdlinn Dciini pra; oculis liabeiites, per banc noslraindliriniuvam seiiienli.im ipiaiii de jiirisperitoriiin consilio reriiniis iii liis sciiplis iii causa, ct causis, qux prlino, el in piiina iiiler It. P. Paiiliim Itealiiiiim Ordinis Mliioium Obscrvaii. S. Fraiicisti, el lilis consuilcs aclurcs ex uiia, et Kev. P. Ju:iniieiii M.ilguire/. Piutur;ili)rein geiicraleni Ordiiiis Cislercien. rciiin tonvLMitum, dc el supcr iiiipressioiie, cl publiealione Libri lnlitulali siiper Caiilic:i Caiiiicoiuni sub noiiiine ScoU, et decl;ii:ilio;.e lion luisse cuiiiposilimi, el toiifccluni a Kev. P. Tlioii:a CistcM.ieii. icbusque aliis eic. coraiii iiobis vcis3

IH

Tiiosi.r. cibrLiu;. i;t jo.\n.

ah;iuni

16

Car.linaleiii Jiiliiim Sitrcli.:Unm Rig. Jiiei v.Tiunliir iiisianlia- a<l nos iliam per Lniinetilissiiniim liiiit allcra; |)i.itiins. iiioiiitnciaiiius. ilccruiinus, cl ilifsiili.« Piaff.lum iilliimi loco r.-niiss:ini iiarlil.us v\ coinpnsihim. conf(;scMliMilianins snpiadielum lilirum su|ier Canli.a Canliroriini fuissc, el esse
ftniliv^

clnm.
lilis

iliclnnt lifuissc cl essc, tiii|irimi. el piil.licari suli nominc Scoli, ac propterea posse pul.li.ari. vcmli. el .liclo nomiiie Scoli n.iii tlcliuisse, nec pof.iisse. ne(|uc «lcbrn, ac l.ium sub Itlin cdiliotietn. vcii.liti.insu recipi, cl ail islum cffeclum fuissc, cl csse eis.li-.ii iiiliilicniluui ejusdcin appnneiiilum, et iu.pniiieiuluiii nein, ct rcspetlive sub dicto tioininc Scoli, el ejiis loco fiiisse, cl esse

cl e.!ilum 3<li.io.|.

H.

I».

Tlioiiia Cisl.r.ien. cl

erronec. ac (i.rperam perd.

I». I».

Panlnm.ei

ali.is

consoncs i.iocuraluto

molcslalinnes qnoi|uc \eiaiion.s. iiuitien dicii I'. Tbunix' Cistercien. pioul iiiliibenius, et proliilieinns; lialiiuis fuisse, cl pcruirlialioncs. et praaenlioncs per .licltim rat.-cui l'aulum, ct alios illaias, fa<las, ol l'aulo, el litis cotisor.sse crrou.as, ac .le factu facias, ci lialiitas, ac de, cl super praniissis eideni P. iioli'slias elc. (IrilariMiius, pcrpe tibiis pcrpeiiiiim silciitium iitipoiicn. fuissc, ct esse proiit lalcs diclas tuumque sileiittutn eisdcni iiiipotiiinus, dictum(|iie H. I'. raul.iiii, el lilts consories jnstis de causis, anioveiiiibus ab cxpetisis absolvimus. (iiiatciiiis laiiicn liuic iiostrx seiiteiilix ac(|uie«caul, nosinii
tiiuiii

biit

ntiiius coudciiinaiuus.

El

ila diciiiius ctc. iiott suiuiii eic.

sed

uiiiiii

Qtc.

Ita

prouunciavi Ego Kaimundus Capisuccus Ord. iVxd. Sac. Apusl. Palaiii Mag.

El quia de pramitsis D.
litsimi,
el

LOCO t

«igni.

Joatiiiet Cariias Valeiilinut Curia; Caiit. Emineri' Heverenilissimi U. Cardiiialis Virarii Nolarius lognliit [uil. Ideo ego Anloiiiut Francitcut Maiia Simiut Vitcientit, el Livii Hominmt Not. jiublicut, et in Archivio Romaiuv Curiw detcTiptut Adiniiiitiriitcr
officii

jjradicli U. Jo.

pti, et pubiicaci,

Gnrva;, pTd:seiit senlenlid; InsirumeHium meoq. solilo bigno signavi rog. et requiiilus, etc.

sul)icii-

HOUjE, Ex

Tupoqravliia Rev.

Cam.

Aposiolicee.

SuperioTum peimis^u.

CANTICA CANTICORUM
Cum
ciensis monaclii
villa.

diiobus CoDimenlariis plane egregiis, allero veuerabilis Pairis F. THOMjE Cislcrallero ionge revcreniii cardinalis M. Joannis HALGRIM ab Abbalis;

(laipensls el accuralione Jodoci Badii Ascensii, biblinpolje jurali in lncl|la Parisiorum Acadcniia, aJ nonas Kebr. sub
1'asclia, !j;2l, iD-fol.)

EPISTOLA DEDICATORIA.
Jodoeus Badius Ascensius, inter prmos ohservando Pairi D. EDyuNOO Clarissima domut Clareevallit Citlercien. ordinis anlisiili priidenlissimo S. D. Eccos, abba veneraiule, tiiu muiiorumque efpagiinlionibut expelilot pra-dorli el perquam religioti Palris Thoma; monachi Cislerliensis, in Canlica caniicorum Commentarios, reverendce palernitati itiK prius ac prelo nostro committerentur, visos qui imprimerenlur qunm dignissimot (nnm eoruin ridenJi nnno superivre,

cum apiid i'arrliisios ageres, poletlatem (ecimusj et nunc demum impressos, eidem mullas ob cauins ti mnhcupalos el dican>s. Quarum prinia occurril quod ipsorum author noii solum isliutcidinis ac professionis, sed eiiam doinus ac coliubiiationis fiiisse milii vitus eit. Prce te fert enim diligenlein mellijlui doclorii diri Bernarili in dwinit Scripluris exercitnlionem, et lacieam eloquenliam, el in coUigendis favis e tncra: Scripiurte (loribus Da'daleam el plus q uim apinam ledulitatem. Altera quod in innio ordiiie nuliani domum iiorim, e aua (quod ciira vtiiius cognitiirum privjiKlicium dixerimus) pluret prodierint divince tapieHlia! illutiraterct et tibrorum iion vulgariuin exciillores. Terlia quod riini nullis allerius cwnobii Pairibus innia mihi iiaclenus intercessit fumiliaTitas ac cum venerandis iitii Palribui a Vepria, a Cangeijo : per quos non paucos, uec ycciiilciidos hiiud prius in Cnllia imiireiios emitimus libros, el quiim hic sluilerenl, cuin cliirissiiiiis iheoloduv profciioiibus magisiro Joiinne de Burrey, M. Nicolao Bouchemio, et iiuiie cuin pioxinie nd lauieam vocando, il FranciiCO tliiuroyo, caiidulissiinis prvfecio aiiiniis. Qunrla, nque ea lii, ne lougum faciam, ullima, quod venerabilii huiiiuiiilns, comitai, el pruilenlia tua ante mih\ fuil (iiuod meiiuniili) lioiietlisiitiiK peispeita officiis, quiim iili professioiii dediia. 1'nde miiis luudibus i. te inihi exiollere toleo caeuobii liliui Pniruin el inoilesliam el piudeniiain. Moilesliam quidem, quodiwiiue atniit hCQHe Haialiiim in de^igendo nntislile ratioiiem habuerinl, prudenlia^n vero qttod iiidolii luiv vires ac Iriuliis tel iii flore agnoeennt. Uuiii ilaijue cuiisnle, iinrsidiuin nostrum dulcissimum, uk/hii !ios Commeniarios multa laude digni^^simot huc nomiiie laudubiliorei e.iislinui quod eos cuiididtsiimo iiomini tuo nil lale exipeclanti, NuiitUfi.iri.

iMMs.

Vulc.
in inclyta

I:x chiilcographia notlra

Purrhiiionim A:adeuiia ad

Iditt

Februariat, auHO ad calculum Ro-

nianum .U.U..V.V/.

»

17

COMMENT.

IN

CANTICA CANTIC.

PUyF.FATiO.

18

limiM

CISTERCIENSIS
PR^FATIO

AD PONTIUM CLAROMONTENSEM EPISCOPUM.

Keverendo
roiiioiilcnsi

P;ilri iloiniiio

Pontio, Dei gralia Cla-

A

sponsae ei sponsi, Doi ol aniinx', Cliristi ei Ecclesi:B.

episinpo,

F. TiiOMis qiiaMiuliiscunque
iu

Priinum
I

insiiiuit Dciis

in

Adam

el

Eva, dicens
el

:

Cistcrcicnsis inuiiachus, su lotum

eiisequcndis

Proplcr hoc relinquet liomo patreni
iixori siix';
i

matrcin ct

niandaiis eju; impendcrc.
Velicnienier ubsiupcsco, et ulira
a.lmirarl non ilcsino,

adhxrebit

secnndum, Mariianus agens
et

quam
lam

dici polest

do

iiuptLis

Pliilologia;

Mcrcurii;

leniuni, Salo-

qnod lam sublimis tam parspirilualis

nion io hoc npere traclans de nuptiis spiriiualibus
spoosi et spnnsx. In prinio, prucrcantur liberi nd

\uin,

tam

discriiis tain iinperitum,

l:ini irreligiosuiii,

ad expriiiiendain do CVmiicis canduicediiiein
qii.im nagclto
Qni.s

servienduin Creaiori suo; in seeuiido instruiiiitur
ui cognoscanl aliquid de

liforum

spiritiialem

non

tain

bl.mdiriiniciilis

Dco

;

in lertio,

inviianiur

inenlis iiivilaverii,

fado de

ad rruendiiin ipso. Sed qui ad primuin perlinen!,
«

tluriiatis

coegerii.
iiiella,

euim ciedat

qiiod

post

servieriiiii

magis crealnrx
<

iiiiam Creaiori

'

; i

et

Origenis

Gregoiii pigmcrita, Beda: odoraniuliiplices

qui ad
sicut

secundum,

cuiii

cognovisscni Deuin, non

menia, Leati Uernardi balsaina, quorum
saltcm

Deum

glorificaverunt, aul gralias egerunt'.
<

noii iiiiineraiilnr opes, in aiituroa litterx relinqualur
giilta s|>iriiualis
i

Ideo loco

lortii

tliesaurizani iram in die irx et
jiulicii

intclligcnliae pnsieris c\pri-

revelatiuiiis jnsli

Dei

•. i

Propierea

<

Pater
i

iiieiida? iiaque

angiistix niihi sunt undiqiie. Coar-

misericordiarum et Deus loiius coiisolatioiiis*
honiiiicn)

ut

ctur

eniiii

,

ct e diiobus qiiod

cligam igiioro

'.

i

Si.

perdiluin

ad regna

coelesiia

levocaTel,

eniin hoc c^ero, tiuieo conriisionem
c

insulllcieniix.
>

cum

supernis

civibus habito consilio, lioc habuit

Si aiiiem

non cgero, non eOugiam

fovcam ino-

consilii ut

Filiussuus hac legalioue fuiigerclur.
:

AJ

bedieii(i;e.

Me
:

igiiur

ob reverentiain tam excelleniis
ludibriu, aiiendensque

quein Paler
'*

personx.exponens hominum
illiid

Fide

niiiiisler, ail,
<

juitorum,
iii

iiate,

meorum,
iiiipii
'*.
i

Danielis

<

Pcnransibuiit plurimiet mnhiplex
Moabitides

Vides qiioJ

lerra daia est

inaniis
in

eril gcieniia ',> cuui ituili

qux

dicitur

Periit sanctus de tcrra,
cst.

justus

hominibus non

impiraia,
ii'.

i:i

agro B.ioz

', qiii

dicitur in forlitudine,

est iu Scripiura Cliri$ii, qni est
et alios praelaios

Deus

Tortis, post

ireiii

Origenem

messores, spicas,

id est

c^i,

Omnes iiisldiantur in sangiiiiic. Vir frasuum venalur in morlcm ". Et iiunc quid niihi quia ablalus est populus mous dicit Duminus
:

senientias palea liitera; involutas satago coliigere.

gratis ". Nosti quia
lioet in Sicbiniis.
si

fraires

lui pasciinl

ovcs, sci-

Veruin singulus verkiculus ab inlegumeiito paleaeabsolvo,hrevi sivc conipendiosa exposiiione.Deinde enotlaiainseiiteiitiani.muliirorniidispoQetisdistinctione;

Veni, niitlain ic ad eos ut videas

cuncta prospere aganlur erga eos.
:

Quo rcspon-

C

ileiite

Prxstosum",

adjecit Patcr: Est ibi virgo

postmodum

qiiasi apis

argunientosa percurrens llosctposila sunl ei distincl»,

decura nimis David de semiiie regis, qii« mihi grata
senipor exstitit et merito castilatis ac iiosirx profcssione virtutis. Flat tibi spoiisa
<

culos Scripturarum,

qux

eorum rolioro Noemi, qiia>
iiiani satiare,

aiiesialione.

Qux cum

Tuerit nostrse

ad procreandos
iiutriat

dicilur ptitchra, prxsentata, scilicei

novos

Glios,

quos

in

novam mihi
tibi

gralix

desiderio lanti patris, etsi nou siifliciant cjus ani-

niater infantiam

'^. i

llanc enini

defectum lamen scribentis poterunt
,

Connuliio

jungam
<

stobili

proprianque
et

iticab»

".

cxLUsare :animam, iiiquain
speciosa

pulcliram

qux

lain

Veruiniamen

misericordia

veritas prxcedent

fonna

est el suavis in
:

deliciis sponsi, ul

faciem tuani**,i charilasconiitabitur gressustuos.facietcniiu misericordia eain
siiie siiie

conCdenter clamet

lOsculeturme osculu oris

sui

*.

inacula, veritas sine

De

iribus epithalamiit.
:

ruga, cbaritas sine duritia;
i

macula

iinpurilutis,

Tria sunl epithalainia

priinum historicum, se-

siiic

niga dupliciiatis, sinc durilia obstiiiatiunifi
erigct aJ
ui prope-

cundum philosophic^m,

tertium theologicuin. Pri-

\

Vcritas instruit ad ndem, misericordia
spein, charitas ad dileclionem.

mum
et

agit

de legitiina copula roaris el feniinx; setriviaiis

Tunc rex

cuuduin exprimitconjunclionem

eloquenlix

rarcnt

illis

prxcepit. At illx haud sccus ac. jussx

quadrivialis sapientix; leriium

conjunctioiiem
»

currunt velocius aura.

•Philipp.

l;Dan.

13. 8.

»

Dan. 12.
">

Ruth
9.

2.

'Canl.
7.

I.

•llCor,
sanct.

I.

''•Ovid.AfeMib.il.
Virg. .^neid. lib.
I,

Job

" Mich.
88.

'Gen.a,
Isa. 32.

»

«Rom.
'^

1.

'

Ibid.

"

Cen. 57.

• Roni. 2. OIBc. in Sabb.

V.

63.

Poal.

:

:

:


VeiUuni erat
ail

TliUMiC f.lSTERC ET JOA.N. ALGItl.NI
porlas.tnnc Veritasiilscmperg.iii: «

»
iiiinis in

A Dcus

cl

hiiidabilis
ejiis

civilalc
divili.is

Dci

liostri
:

iii

ileii« vcrlioriini iiuilltaln cl.Tniiivil

Erco ogn slu

ail

inoiilc saiicln

".

i

Aiidi

cjiis

Ipsiim

osliiMii c(

pulsu '\

I

Al niisericor.lia ul (-oiiipaliens
:

Taier consliiuit liicredcm uiiiversoriim ". Aiidi Sapieiiiiani csi
<
:

vereciiiidia! virginali, nioile^iius ailjuiixil

<

Sl quis

<

Pcr

i|iiem recit et Sicciila

".

i

Pultber

aiienierit
tll»

iuilii

intr.-ibo
'".
»

ad

illiiin,

et

('(Viuibo ciiin

ciiiii
. I

sit

splrndor gloriiC
:

cl ligiira

subsiunlix
virlii-

et ipse ineciun

Tiinc Virgo vciiit arcanis
f:uili

ejiis *•
tij

Pnieiis cst
I

<

porlans omni.i verbo
opcreliir
:

puilibuiitld

teneliris

iirngredieiis:

p.niucriint

ejns

'".

Aiidi

quod
i

<

Piirg:ilioiicii!
:

cariliii« v:ilv:c. Olisti piiii

piimonspei

tn piildierrinia

pcccaioiiim fiicicns ".

Auili celsitiidinem
in

Scdcl
ista

Viigo. Al

illa:

saluiaveriiiit eain verliis pariticis in
ail
:

ad deitcram niajcsiaiis
plenius
pcdibiis
:

excelsis ".

Audi

biiiio. Tiiiic
iiiiiiiircsic

vcritas nciiiiiieni p:ilp:ins

<

Oiimiiiiis

Oivcs est cni
ejiis

i

omiiia subjecit Puter sub

veiiiet,
cjiis

Doiiiinus iiosier

iioii silebit. igiiis
iii

ovcs

ct

bovcs universas iiisuper ci
«siinl oini

io cnnspcctii

exarUescct
i

ei

circuitu

ejiis

pecora canipi ".• Sapiciis est quia in eo
spensus

ifinpestus validii"

Ai,

illa

asperiiate boruni terrila

iieslliesaurisapienlix ciscieniia; abiicondiii".

Piil

verburuin, rcs|ion.lit

....
El vos
qiii

cbcresl,
uffertit

qiiiii

<

spcciosiis

i

foriiia prie liliis

Pacem

an atma

*

lioniiiium ",

I

ctijus pulcliritudiiieiii sul el luna niiaiigcli

tandem, quibusadvenislix ab ori«".

^
et

raiilur.

<

Inqucin dcsidcrant
eiiiin

prospiccre ".i

Tiinc iniseriiordia qiiaJam screiiit:itc inodcst:) verba
teinperaiis,placiiIo sic orcprofaiiir
:

«Caiidor
icjiis

esl

liicis

acicinae ".i Polciis esl qui»i

<

Aiiili, fiiia,

poicslas potesias esi quae iion auferclur, ci
'*.
i

viJe

ci

iiicliiiii

.lureni

luam

et obiivisccrc p:urcin

regiium ejus quod iion corriiinpcuir

Boiiiim

tuiini ei

domnm
i

patris tui el concupiscet rcK deco-

operatnr quia

(ler

cuin

«

casci

viilciil, cliindi

ambii-

reiu

luum ".
iion

Non vocaberis

ulira derelicta, et

lerra tua
Doiiiiiio
iii

vocibi ur desoluta, quia cnmplacuii

iaiil. leprosi mundaiilur, surdi aujiunt, moriui resiirgiiiii, paupercs e»:ingeliiaiiliir ". i Kxcclsus est
<

te. Ilabttubil

enim juvenis
iiiculx

ciiin

virginc,

queiii adoraiil doiuinalioiies,
I

treniunt potcsUiles
i

et gauilebit sponsiis siiper sponsain et gaiidebit sii-

".

Talis est

rex

iiosier

>

«

ligo suni veriias ^\

per

ic

Oeus

Iikis

". Nos

bujiis

mundi non
orbein ter-

Ilic esi niisericordia.

Pasilicic
<

vciiimus. Nain rcx
i

suiiiHS,

sed advenae; nec
iti

sic vciiintus in

nosicr csl pax iioslra
llic esi

qui fccit uiraque uiium ".

raruni ui
<

eo libeai consistcre, sed pertraiisire.
eiiiin
iii

fraus.

iii

coelis est pax.

Nain pa«cin siinima

Properamus

ad inelain unain omnes, con*". »

teiienl,

versaiio iiustra

cwlis esl
,

lliiuin
si

Salvatorein

erit

iii

niiniinnsdiscordia reriiin turbat, sed pax terra noslra, cuin venerii. Nani < Gloria in

cxspectas.
iletiir,

Ilic

locus est

qucin

verbis audacia

C

encelsis

Deo
I

cl hi lerra

pax

lioiiiinibiis

boii.x

vo-

liaiid

eqiiidem liineam inagni dikissc palittia

lunlalis ".

Cuin eo

veniei cbarilas, cx qua

per

rcgis. Ibi regi» fulvisemicat aula stolis. Ibi

iiitercissioiieni iiosiram percipies gratiain.

Uex vero

Yellcrc

pmius

alba

ipse dabit gloriain.
veritiiiem
diligil
>

Quia eniin

«

misericordiam el

\irijinns Aijnus ovis, grexque omnis candidui inlral. Uihiibus siia [lorla palel ; qiii militul iniral.
Iiide

Deus, graliam et gloriam dabit

Douiiuus^^

Juin nova ppoqeiiitt ca'to demiliiiur alto. ilac duce si qua maneiit sceteris vesligia noslri irriia perpeiua solvenl furmiiiine pcenas ".

flinc ut virgi.ueo fuerat perfitsa pudore,

Fluva verecundus tinxerat ora rukor,
el sulijecii
:

Et

ilLi

sic ait

<

A

Doinino factum esi istud, etesi mi-

Uaud equidem
lanieji liicc

tanto

nu dignor honore

'*,

rabilc in otulis
fiai niilii

noslris".i— « Ecce

aucilla Douiiiii;

de ore vsriiaiis audire desidero. Tuiic

secuiidum verbum
«

liium ^*.t

Veniat igilur
»

vetitas

:

Quid quserisaudireJNcscis quia t^magnus

rcx iiosler et

osculctur osculo oris sui ".

JOANNIS HALGRINI
AD ABUATISVILLA
Decani Ambianeniis
cl canloris Abbalisvilla), cardinalis

Sabinensis,

AD LAUDEM VIRGINIS MARI^ COMMENTAIUORUM

IN

CANTICA CANTiCOKUM

PROGEMIUiM.
Ad lionorem mairi»
c\p(«siiiiriis,

et Filii Caii/»r<i

fondVoium D auxilinm
ut

nialiis, ci bcueflcininFilii supplicilerpelo,

cgo scnsu paiipcr 5
'•

ci inoditus iiuploro

qni Vcrbiiiii

icleriigm

6<'"">>

'empufo. ">

•'

«• P.snl. 4*. " l»:i. 6S. " '*'"''i;iV, .'• " Virg. ^:/ici./. "«"*;• "iMir. «. 1' >";;'• "«';"' "Psai.u. Wl^:;^ " Pclr. I. " Sap. 7. "D.in. /. "!«'""•'• '/^ "lliid "Psi.1.8. "Colo,s. S. "Psal.44. »' " Lue. 2. •' Psal. 85. " Psal. 117. "Lui. «. " tai.l. t lal. iniss. "KpliesS. Ji.an. U.

"

Aiioc.

ll.id.

";P«:.I.

49.

vir7 *-< .v.7.r3

ii.

«•ibi.i.

l

«•

COMMENT.
laiidibiis

IN

CANTICA CANTtC. A
in niatre.

LIB.

I.

22

Verbi

verbiim impclrei: ei Verbiim Pairis
Virgine,
iii

Hiceiiimnpplaurtil inaierFilio. Hic Filiiisjucundaiur

buiiiaiialuiii

in

m.ilris prxconiis siig-

Hic malris privilegia describit

Filiiis.

Hic

gerai verbuin. Igiinr ciim raiiiiciim viicaiur meniis
exgiilhilio, caiiticiiin
ruiii

excclleiitiam Filii describii clinaler.

Loquunturau-

isiiid

pro excelleniia persoiiaiii

leni iiiboccuiiiicoquaiuorpersoiiae, videlicet inater,

ad

t>e

invicvin
iiieriio

eksulumium
nomina
ur.

eodeiu Canlicuni

ei Filius,

et

angeli,

qui Ftlio assislunt ui Dumino,

canticoruiii

Coiiiinet eiiim lioc

ei adolesceniulx, qua; tanquani

sux

domiiia: adslsiunl

canlicum
Ooin
ui

niatris et Filii, bi-aiae scilicel Virginis, el
jiiciiniluiu ei

Virgini, sicui sequens Scriplurx

series declarabil.

Jesu Cliritli applausuiu

luuiuiim.

REVERENDI PATRIS THOM^
CISTERCIENSIS MONACIH

m
Oiculetur
sluiii

CANTICA CAr^TICORUM
ERUDITISSIM^ COMMENTARII.
LIBER PRIMUS.
\l

CAPUT PRIMUM.
oiculo
firis

B

sui.
est,
qiiae

quarlum melius. Quia vero priimpudicum, secundum iniquum, lerliuin isiud quarlum cognatum, ifiiarium religlosum
terlium
;

bonum

mum

est

:

[THOMis.] Haec vox Syiiagogae
iu

Chri-

prx cxteris elogilaniina sancta. Pi-imum
nii
;

eniin sper*

mundiim

vcnliiruMi

didiceral
ejiis

ab

an-

seciiiidum refiigit; teriium prselerit; qiiarluin
:

gelis,
Rial.i

auilieral

a propbeiis. Iiaqiie
,

inQainotculo

concupiseil. Uiide clamai
tui.

Osculetur
:

me

osculo oriM

deMilerio
sui
,

clanial

:

Otculetur

me
ei

Tria in osciilo nolanliir

Osculanlium lubia $•

oris

lioc
:

est

ad

erudiendum
iioii

salvan-

consociaiit, interiores aiilielitiisconspiraiit, corpora
sibi appropinquaiil. In
in
llu

dum me
in propria

non jaoi angelos,
persona. Osculuin

palriarclias,

non

primo conjiinciionalurarura;
;

mittai proplietas; sed ipse qui veiiiurus est veiiiat
cjiis esl

secundo unio spiriiuum
fii
;

iii

leriio

companicipapassionum,

proprii oris

passloiiiim. Naiiirarum, scilicet Lotniiiis et

erudilio.

Venial igilur el enidiat
oris

me

proprio ore.

Veriii

spiriiuum
et

,

diviui el

liuniani
:

;

Sed
nal.

el

mei

tacium suscipial

patieiiler, id est
iiou

Cliristi

Cliristiani.

be
:

prinio
«Qiii

i

Verbum caro
uniis

ine de via saliilis iiiterroganlem
I^loc

ainlire

sper-

facliimesi";! desecundo
spiritus esi

adhxrei Deo,
:

adimpletum credimus

dfsiileriiiiii,

qiiando
dicciis.

cum eo "

;

>

dc

teriio

<

Si

rompian-

sedens
«

iii

monle docebal
eic.

discipiilos

siios,

lati facti suiiius

similiiudine mortis

illius, siinul et

Beali pauperes spiritii, quoiiiaui ipsorum est recieloruiii **,
>
llii

resurreclioniseriinus'".)
conregnabiiiiiis ".
i

— iSi enimcompatiinur,
in

et

gnum
rieiis

osciiliiindedit, qiiia ape-

item moraliler iabia

s.uut in-

os siinm,
suis.

gaudiiiin

regni

coelesiis apostulis
:

slrumenium sermonuni; ideo designatur
coiijunciione
lioniini. lu
luiitaluiii.

eorum

proirisil
osdiliiin

Est

anlem usculuin quadriiplex Oe priino

muiiia

vicissiiudo fraiernarum ora-

cariiis, osculuiu d:emoiiis, osculuni boini-

conspiratione anliclitus, unanimiias vuIn

nis et osciiliim dilecii.
luxiiriosuin, de
niesliciiiii;

suscipiliir osculuiii

conjunciione corporiim, supporlatio
priuio, lacobiis

secuiiiio

veiicnosum; de leriio do-

oncnim. De
aposlolorum

apostolus

:

<

Orate

de quarlo saiictiim. De priino dicilur
:

pro invicem ut salvemini '^;i desccuodoin Actibus
:

in

Pruverbiis de iiiulieie faiua
el

Apprelieiidii juve-

<

Muliiiudinis credeiitium
>

erat

cur

neiii

densculaia

est

eum
:

^°.

Secundnm

dedit

uiium et aniina una 'K
I

iiem

:

Unus
:

spiriius, et

io.ib Aiiias.c;

quando appielieiidens meiitum ejus
«Salve, fraler, et occi-

una

fides

"

>

erat in

eis.

De
sic

lerlio

<

Alter allelegeiu

osciilaius est eiim, diceiis

riiis

unera

porlate;

et

adiinplebitis
:

diicum ",>

el Jiidas dedii Chrislo,

dicens

:

i

Avc,

Cliristi *'.>

Deliis iribusait Aposlolus

(DeusPa-

rMlbi, el tradiditeuin
fdio suo, dicens
:

<

Da

".«Tertium dedit Isaac Jacub q ler det vobis idipsum sapere in alierutniin ul iinamilii osculum, Gli mi ". > nimes uno ore glorificelis Deuni ei Pairem Dcniiui
I

De i|uarlnApnstolus:
laiicto".
>

Saliilaie

invicem

iii

osciilo

iinsiri Jesii Clirisii **. >

Idipsum sapiuut
iu

in aliern-

Priinum esl nialum, secunduin pejus,

trum, qui

alieiias passiones

corde compaiiendo
»*

^» Mailb. 5. »» Prov. 7. *• H Reg 20. " Mailb. 2G. "0^1.27. " ** Rom. 6. " II Tim. 2. " Jac. 5. " Aci. 4. •" F.phts. 4. Cor. C.

Rom. 16. " Galat.

C.

Joan. 1. *• I " J Cor. 15.

TIIO.M/K CISTEUC.
el corpulc iiiUii-iKlo,
doleiiilo faeiiiiil.

ET

iO.VN.

AI.GUIM
iii.liicns
;

«t
liTliiis,
niiiiii:ituiii

alienos doiuriis siins
:iiiteiii

ciiiii

eis

A

iiii'.is |ii'llici>:is

ror|iiis

Ksl

in liac nsriil:iiionc ilc(isciilalliin,
iid

siiinciis.

rriniiis

cclsiliuliiiom diviiiani

iiidi)jiialii<

sidcrala, Velbuiii osciilaiis, csl carii
lioiiio

esl

csl
d''

;

secuiiJus oliediciiiinin iledignaiiis cst; lerlius
Ti
iiiiiis

Deiis

osiiiliiin. Ileni, est

ostiilnm

pedes,
,

virginc iinsci ilijjnains csi.
seciiiiiliis

pro juslilii

pro

|ieccatoruiii

renii.ssiitne

;

osculiiiii ait nianiis

dodlt iniqnitalciii,
reliciiaieiii
l:ir};itus
;

pro glurij uccepil iul|uino
siiie

pro gratiaruin actioiic; usculiiin ad ns, pro
ctioiie.
Iii

dilC'

lertius piocedens
noliis
siiain

seniine

piinin, prliiiordia iinsir.r
;

conversalinnis
iiidiilgetur
;

csl

Ueilalcin. Priiiiuiii crgo

Jedicaiilur
lerliiiiii

scruiidiiin,

proliciL-nliLiis

iiiciito dicitiir eiisccrabile;
liir

quia illuJ

focii

insidiaH

sola ralioiiis perreclio expcriliir. Ileni, priin

geiicris liiiniaiii scrpciilis fonnaiii assiiinens, qui

mum

esi

confossione, seciiinluin

iii

dcvoiionc,

rclsiiuilinon) diviiiam
iiiii|uiinicm.

indignatus, doJil pro justifia
Paiiliis
:

leniiim in conleinplaiione. Ilcin, raler osculniis,
Filius osculaliis, oscnluni, Spirllns sanclus.

Ue qno

<

tgo

auleiit carnalis

Istud
iii-

suni,

vxnundatus sub pe<;calo".i Et Isaias: «Cratis
'*.
i

teniuin osculuin sapit suavius, gust.iliir rarius,
teiligiliir
difliiiliiis.

v.rnunJali cslis cl nbsqiio nrgoiiln rcJiinoiniiii
lii

Non

qii:ciil
iiuii

suaviiini iiiiod csl
basiiiin,

co

coiivuiicriiiil dlabuliis,
:

Eva,

Adnni. Dlcitoiii-

inipiiilicariim

iiiulieniiii;

quod

csl

nis cniplnr
01
liis

i

Maliini osl, inaluni osl".> Ailain vcro
:

coiijnuaturuin; scd osculuin, qiioJ csl aniicoruni,
ui usculciur sponsus sponsaiii, tlirisiiis Ecclftsiain, Deiis aiilinuin. Spoiisi
laliia, siinl

£va dixerunl
ilitll
:

Bonuiii esi, bonniii e^l
fit

**. .Uiab{0-

I

Uiiiiui

uiarsiipiiim

oniniuin

no-

niisericorJia ol

struni ".> Dinbulus in cn posiill, priiiio, blaiidiinenta
adulalionit:
lerlio,
;

veritas. L:ibia spuiisi.tinior el aiiiur. Eani vero qn:c
peiil osculiini, necesse esi
li

scciiiido, aciiincn siiblilis teiiialionis
falsae

;

ia

lialiere, scilicei poc-

Jeceplioncm

proniissiunis;
iiiiquitails.

qiinrio,

niieiiliani, piiriiaioni, spiriui.ilcin rcrvorein. llDruin
priiiiuni

grave punJiis pernianoiine

UiiJe Eze-

iiiJulgeiitiam,

sci iiiiJiiiii

ill>iiiilii:Uioneni,

cliicl(cap. xxvii) :< Cnnbaginieiises negocialorcs lui

lcniuin virtuluin aiiginenliim coMquiril. Dcbct

cniiii

inipleverunt numlinas
piiinibo.
>

liins,

argonlo, fcrro, slaiinu,
iii

esse

foeiiiieiiiia, qiia

de mnlis

praiicrilis crubcscai.

Priinum accipilur
iti

candorc cl sonori-

Puriias, qiia per boiiani conscieiiii:iin conspeciiii

laicargenti; secundiiui
iii

acuniine (erri, tcrtiimi

Crealuris
riliialis

cuiii liducia muiuliiii se rcpr;i;senlol.

Spi-

iiitore siaiiiii, qiinriuiii iu gravoJiiie pluinbi. Ita-

fcrvor, (|U0 aj subliiiiiorn virliilum sludin

qiic, in

boc inarsupio

puiiit Jiabnliis suggesiioiiein,
uiiiiies

se Beniper acoenJai. In Iioc lcrvore consiJeranda
suiil

Eva

delecialiouein, Adaiii coiiseiisuni,
in

pari-

nmor
ei

et dcsiJcrium

:

anior
;

,

quo bona
JesiJerium,

qii:e

ler peccainin. Iinqiie

priino coininercio, cniuiil
spin:is ci iribulos,

DoHS
rai.

conlulit ardenler Jiligni
qiia;

pf ^

Jciilcs serpeniinos,

in

sccunJo,

quud ad ea
cilialuriuin

nonduin apprelicndil alacrilcr cur
iria

in lerlio,Deuin et aiigelos.
I

AuJi deniesserpenliiios:

Hic possumus
,

osculn consiJerare

:

recon-

remuneraloriuin,

coiilcmplaloriuni.

Mulier conieret capiit luuin, et lu insidiaberis calcaneo ejus ". i Audi secuiidum : « Cuni operaius
fueris lerram,
ei liibulos

Piiimiin ad peJes; secunJuin

aJ

niaiius

;

lerlium

aJ us suiniiur.

Iii

priino accipiiiir leniissio pecca-

gcrminabil

non dabil fructus suos; sed spina» « Velibi "; > de leriio
:

loruiii; iu secunilo

muiius viitulum;

iii

lcrlio co-

niie, einite absquc
niutalione vinum
et

argeiito ot

absqne

ulla

coin-

gniliosecreiorum,
liein, est

lac ".

>

Vinum
:

est Cbristi

osculum doclrinx,

esl iiaiiirae, esi grn-

divinitas, lac vcro ejus
cariie nascilur.

buninnitas

nain Inc de

tix.
iiiiai

Iii

prinio,

per pr:eilicatorcs suniii nobis insi;

Deus dileilioncm

in in

seciinJo, boiii iialuralis
teriio, graii:u specialis
It:iqiie

Secunduin commercium
propagaior
duil; quia

fuil

miserabile

;

in

quu
in-

clariiaie

nos illnstrai;

generis

liuniaiii

tuiiicas

pellieeas

nos charismniibus cxallat.
grniiam niuliiforinein.

habeiiius de pri-

ubedientiain dedignalus est, ct .tccepil
i

nio cliariialem; de seciinJo cbrilaiein;
Iiciii,
iii

dc lerlio

nio gloria infelicitatem. Quippe
iioiiore

lioino,

cum
esl

in

lioc sjDculu inirabile

essei,

iion

iniellexil

;

comparaius

quncrebat sponsa cuinmercium, scilicct nt
divinltns,

vcniret
Iiido
!

D

,„g„lig insiple„tibus, el similis faclusesl
ln bocscilicet coininorcio
:

illis

ju". i

cui nostra
i

jnngerclur liiimaniias.
adiiiirabile

<

Coinmiilaveriiiil eiiiin

canit

Ecclesia.

cominercium

>

Creator generis humaiii, animnlum cnrpus sumens

gluriam suam iii simililudinciu viiuli comedeiiiis IVniim ". I— I Dcdcninl enim proliusa quxque pru
cibo ad refocillandain aniinam "'.
ct pedibus arcessenint
sibi
i

de virgine nasci dignatus
siiie

esl, ei

proccJons lionio
>

Mnnibiis

ciiiiii

seiniiip,

largiius est nubis suniii Deliaiem.

monein.
:

In lioc eiiini

Coninierciuin diciiur a

com

et

mercor. Tiiplex csi

cmerunl

sibi

spinas et Iribulos

tribiilos, id csl lcn-

commerciuin.

Priiiiuni fuil exsecrabilc; sccundiiin
aJniiraJiilc. Primiini fccil iiisi-

inliones, qiix corpiis ninignni c.xterius; spiiias

qux

iniscraltlle, lerliuiu

proliiiidius penclrnnl, iJ esl spiritunles suggeslioiics;

dialor goiieiis liiininui; secuiiduin prupagntur generis

qu:r punganl iiilerins.

Iii

priiiio igilur coiiimer-

biimani

;

lerti-.iin

Creator generis huinnni.
tii-

cio. lioMio qni dcsceiiJobalab ierusaloin in Jericho,

Priinus, llguraiH serpontis assumens; scciindus,

spulialur, iusecundo, vuliioratur,
*'

iii

lertio,

vulnus
Isa.
.'.5.

"
"

Uniu.

H.

'••

U:\. Vl.
10'J.

""

Prnv.

W.
I.

Cc

Prov.

I.

*•

Gen.

j.

IbiJ.

"

ISal.

4«.

P^,il.

"

Tlircii.

25
vino el oleo
lis;

(.O.UMLNT.

l.N

CANTIC.V CA^TIC.


t

LIB.

I.

S6
.M:iIioIi vcrsiili.is iiiip(:tli;il;

perfiliidlliir "". Siioli.Tliir lioiiis
iii

^r.ilni-

X

<'xpc(li:il;

sociiniliiiii,

iit

\ulii)'r4liir

iiuliinilibiis

iloiii^;

pL'iTiiiiiliiiir

tcrliuni,

ut
:

slola

jiiciiii lil;ilis

lior.iiiiCiM

iiisignial.
«

oleo spirlirs, et viiio Doiniiiici

saiigiiiiiis.
«

Dc prinio
('rcaliii

Peccala

iiostra ip.se pcrliilit,
ligiimii *';>di;
iii

scilicci
;

Tciliutn coinnicrciiiiii riiiladiiiirabileiqiii:)
lor gciierisliiiiiiani aiiiinatiim corpiis

corporcsuo supcr
capila

sccuiulo
>

«Coii-

siiiiieiisili'

Ylr-

Iriliiilasli

(trariiiiinii
i

aijiiis.
:

— iCoiifrcgisti

gine
liiine

n:isi"i

<lign;ilus esl, et proceilens

liomo sine sc•

capila (Iracoiiis '";
laiii

ile
:

lerllo
«

«

Cilo proferte sto-

largiliis esl

nobis siiain Ocilatein "'.
llla

Diviiia

priinain ".

>

lieiii

C\iiciitcs vciercin liomi-

eniin «.ipientia incariiaia rnii
<

foriis iniilier, qiiui
:

neiii

lUin actibus

siiis, iiiiliiilc

noviim, ut in nnvibeiiignii.as.

cunsideravit agrnin et eniit

illiini

<lc friiclii

in:iiiitiii-

tale vit;c

anibiilctis

".
(le

>

Ecce

Scqui-

nniini siiamni pbniavit vineain ".
«liis;

>

Ager

est

lur humiliias; quia
(le

Virgiiie nasri ilign:aus cst;
iii

vinea est

Eccli'sia.

Ergo

«

eiiipii estis
iii

prciio

coelo in Nazareili (lcscciiilit,

Bciblcliem nasci

inajEiio.

Glorificate
>

et
:

pnrtate Deinn

corporc

volnit, in Jerusaleiii
iiicdiaiiic

mori

sustiiniit. ilie

dcscensus,
i

vesiro ".

Ecce

ait

<

Venio

cito, ei iiierces iiioa

Virgine, lactiis esl. Ipsaeiiiin
instiluris,

facta cst

iiiecum est '°; prociil et

ile ultiniis liiiibus pretiiini

qu

<si

navis
)

de

loiige

porlans

panem
iii

Ajns ",

>

Ergo ul satureinini ad
eiiiitc ct

lioc coninicrciiiiii

siiiiiii^',

quia virgliiali iiavigio

veiiil deN'az:iretli

prnperaie,
<

coincditc.

Scd
>
:

diciint

luiilii

:

Beililcbein, ipi^e dicitur (iomuj
<

;iaiii<.

Ipsecniincsl
>

Divcs sHin, el
(|iiia
<

imlliiis

indigeo'*.

Scd aspice,
i

lio-

panis viviis qui de C(£lo dcscciidil

'".

Siiiil aiilciii

100,

es miscr ct niiseraliilis
iiiiiicniibijs
te.

niiser
<

iii

lc,

Ircs paiies

2

1'riinuspaiiis lioideacciis, sci undussiibPriiiiiis

iiiisentbilis

Es eniin
qiiia

pauper
noii

ct

cinericlus, teriius siniilagiiicus.

coiiverlen-

iiiulu»

cl

caecus
iii

".

i

Paiipcr,

habcs

lium, sccuiidus fortiier

iiiilit:iiitiiiiii,

leriiusin cccle-

Miesauruin
(':ecii$,

coclis; niiiliis,

carcns veste virtniis;
Iiicarnatioiiis.

stibusdcleclaiitium. Piiniusalii|iiid babel asperilalis,
sccuiidiisnuilluiii bniii:lllatis, tertiiispluriiiiMiii siiaviiaiis. Priiiius piiiigii aciileis pa:iiiieiiii;e, secMinius

noii

intelligcns

mysterium
eiiie

Ergo

in

hoc coninicrcio

aiirum divinilaiis,
(idciii

veslcin viriutis,
liniiis.

cullyrium, sciliccl
aiitciii

lucarna-

cinercin habet dejectionis propriai,
rcin

leriiiis

caiidi)-

Auruin

igniliini ct probaliiin cl pii-

puriiaiis

innocenlia:.

Prinio

pavil

Cbristus

ruin; aiiruni diviiiilaieigiiiliini,cbaviuite probatum,
passiiino puriiin, siiie pcec:i(i polliitionc.
)

qiiinqiic
iii

iiiillia lioiiiiniiin

"; secuiidum

liahuit Elias

De

prinio

:

solaliuiii "^; lertiiis
iii

dc incnsa propositiunis ccdeIpsc eniin Cbristus

Capul ejus auruin optimuni

">

;

>

de scciindo
;

:

bat

usuni
iii

saccrdotuin ".
desertu
"", paiiis

<
I

Dciis iioster ignis coiisumens est

"

>

de lerlio

:

fuit inaiina

de cculo

iii

liorio llo-

Corpiis meuin dedi pcrcutientibus, et gcnas nicas
faciemiiieain non avcrli ab increpanliiii

rido, paiiis

angclorum

in

rcgno.

De

his tribus

Da-

velleiitibiis,

vid

:

iPliiil illis iiianiia

adniaiiducandum,

cl paiiciii

bus, el conspueiiiibus

nic "':

>

dc qiiarto:
est dolns

<

Qiii

(celi
liuiiio

dedit

eis

:

panem angeloruin

iiiaiiducavit

peccaium
(ijus

noii fecil,
>

nec

iiiventiis
:

iii

ore

".

>

";

de

vestibiis

i >

Udur

vcstiiiicniornin
:

Itom (res sunt panes. Priinus subcinericius

,

se-

liiorum sicut odur ibiiris

'*;

de collyrio

«

Olouin

cundus reversatiis

,

tcrtins

nec

sulicinericiiis

,

nec

cflusiim nonicii tiium °\> Igitur eiiiainus

aiiriiiii

ad

reversatus. Primus, csi Dciis liomo;

seciiiuiiis, esl

redimciidum,

vcstciii

ad decoraiidiiin, collyrium ad
i

homo Dcus;

lerlius, Ociis,
;

Dcus meiis. Priinns
iii

aiilc

illuiniiiandunt. Iloc
iiibus
<

aurum
siiis

redemit Isracl ex om>

rcsurrcctioncm

sccnndus
"".

resiirreciioiie; tcrtins

iiiiquilalibiis

".

Vcstis

oriiat
iii

iil

sit

«refurmabilcorpus
corpori clarilatis
cl
aiiimx'
iii
iii

liiiiniliialis
>

iioslrx configuraluin

oinnis gluria

ejiis lilix regis

ab

iiiius

limbriis

siiaB

Priiiius cst cibus corporis

aureis
<

".

>

Collyrium

illiiininal;

qiiia

pcr
qiii

iliiid

percgriuatioiic;
;

scciindus est
est

cibiis

lucem niagnam populus geiilium labat iii leiiebris ".
vidil

ainbu-

aniiiix

exspeetaiione

terlius

cibiis delica:

toruin, in divinilalis adoiiralioiie. Depriino
tria
Iii

i

Paiiis
:

Ecce

adinirabile

commcrcitim. Audi
corpus
iii

qiiaj

qucin ego d.ibo, caro inca
'

est

';

>

de secundo

scqiiuiitiir. Aniiiiatiim

siinieiis, e:c.

prinio

Ego

suni

p;iiiis
:

vivus

qiii

de

Cijelo

desccndi ';

>

apparuii beiiigniias;

scciindo osiciisa-cst bumiSalvatnris.

de

tcnio
'.
>

i

Panem

aiigcloruin
hiiiic

maiiducavit ho-

lilas; in tertio largilas
iios liberavii
iios
;

Primo

a iliabolo
;

mo

Ut

iiiveiiiamiis

paiiem, transeamus

sccuiido nos sibi conformavil

terlio

iis(|ue Beihleliein,

qua! dicilur doinus panis.

Eamus,
qujera-

siio

rcgiio dilavii.

Audi prinium

:

Aiiimatiiin

traiiseainiis,

pcrtraiiseamus.

Prinuim

,

ut

corpiis sunieiis figurain
rizoiiiaia dissuit,

serpeniis coiisuinps<i, pecxiiit.
I<

inus; sccundiim, utvidcanius; lcrtiuin, uiinveniamiis.

tuuicam pclliceam nos
miseriani;
;

Oe
1

iiriiuo
(le

:

i

Itc
:

ei inquiriie
i

diligeiiler

de

priiiio, iioslraiii induit
lioli

iii

secuiido, dia

piiero *;
lcliciii 01

seciiiulo

Transcainiis usque

Iletli

deliililavit

fallaciain

in

tcrlio,

buiiiincm
pccialis

videanius boc Verbuin qiiod facium esl ';>
:

rep:iravil

ad

gloriaiii.

Priiiiiiin,

ul nos a

do tertio

i

Cum
6.

pcrlransii.seiii, iiiveni qiiein diligit

"

Liic.
o.
««

10.
'•

"• OHic.
lirul.
«'

Eccles.

"
"
III

"
\. S.

Prov.

51.

Apoc.

Cant. S.
«"

Psal. 129.
Joaii. 0.

Psal. 44.
6.
'

Isa. 9.

llelir. 12. "^ Pclr. 2.

" Cor. " Isa. 50.
I

"
"
I

Apoc.

22.

"

Pclr. 2.
0.
«'

"'•

Psal.

75

»» Ibid.

"Prcv3l.
'

"Joan.

"

"> Caiit. 4. "A,uc. 1.^. »"

Prov. 51. «» Cant.

Rom.

6.

Ibid.

"
77.

Re^. 19.
Mallli. 2.

" E\od.
»

25-

'" Jyaii.

Psal. 77.

"">

Plidipp.

Ibid.

Psal.

'

Luc. 2.

)7
aiiint.i

TIIOM.C CISTtUC. ET JOAN

ALCUINI
,

U
:

mea
<

*.

.

Au.llamu» crgo Verbum quod prola-

A

misil angoliis
niet
iiiiiii
iii

dicens
ac

<

Spirllu» siiutus supcrv».
:

Innicsl:

ViileunuiK Veibiiiii
biiiii i|iiod

qnod

facUini
".

ciit '.

le

",

i

si liicerrl

Desnper a Patrc
ut,sicut

lninllil

Mligaiiius Vei

laro rariinu csi

1'rimiiin

in te

vciiict

Spiriliit sanriiis,
tc
:

iu

ab

aiigclo, »ecuiiiliiiii in prjeicpio, lerLiuin in Vir^i-

osculo, suiiin

ad

Spiriliim S|iirabil Paler. Dicil

iiiKuiero.
Iloiiiiiie •
iliioil
;

De
1

prlino

:

i

Verba
:

iiiev auribiis

pcrcipc,

ergo beala Virgo
orit stii, id esl
liaiii
iii

Osculelui

me Deus Pater mcm/«
siii

de Reciiiido
esi

<

Viileainui lioc verbuin
leriio
:

osciilo Pilii

osculaiitis liuini-

laiiuui

"

;

»

de

i

Verbuui caro

natiiram

:

iii

i|uo

osrulo babcliir
iluariiin
ail

dulcis unio
iii

rjeuiin esl
iliias;

".

Priniuin, esl angelicx vocis jticuniialiviias; leriiiim, iiiear;

cl delectabilis

conjiinciio dileclionis

iintiiianiin

Cbrislo. Sigiiiiin
s>'ciindiiiii, C.lirisli

baniiiiem Dei, pix
siciit iu

naia Diviirt;is. Auiliainiis oraciiliim
raudiiiii
;

videamus

quuqiie et recouciliaiio Dei et bumiiiis. Li,
ini-

liac peiiiione siia beala

Virgo cuin osciilu Palris.iil

ci.rrainus ad spectaciilum. Oraculuni pio-

seipsam coiijuuxii
luraiii
<
;

uscnliiin Filii

ad buinaiiain
ad
le

iia:

plieiaruin, iniraculuin angelorum, spectaciiliin) pastoriini.

sic

aogelus

cum

dixissel

Virgiiieiii

Priiiium

iios rertilicavii

;

secundum
liius

Ixiin-

Spiritus saiicius siiperveiiiet in
Virgiiieiii

",

t

in

quo

c:itit; teriiuni iius bcatificabit.
solliriiiis

Quid ergo, liomn, es
jaccai in

verbo Putris ad

osciiliim

dcsigiiavil, ei
Filii

de regali sdincio, cuni Dens

q

f,n, |,oj

^j^.,,)^ coiiiiecterel

osculuin
:

ad liuma-

praesepio, cl noii sit ei locus in dtversorio

"? Quid

Naui iiaturani, staiim subjnii.tit
sinii obuiiibraliit tibi *",»

<

El virtus Altis:

ocgitas
vili

ile

vestiineiitii?

Eice Cbristus

involiitus csl

ac

si

ditciet

Tibi, id cst
iioroiiie.

panniculo ". Qiiid laboras de clienlium cultc-

ad bouorcm tuuin,
Virtus
allissiiai

iit

te

mairis Dei hoiioret
is,

giu? Salvator tuiis jacet cuin bovc et asino. Qiiid
aiixiarls de domiiiiuf

Dci Pati

sciliccl Filius qiii virlus
:

Rex

gloria; Joscpli et

Marix
;

Dei Patris dicitur et

bracbiuin

ipse,
faciat.

inquam,
Nani de

obedit

iniperiu.
:

Eece

auilisti

huiiiilitalem

audi

obumbrabit

,

id

est

uinbraculuin

largitalein

<

Pioc«deiis

hnmo
'^.
i

sine seniiiie iargitus
eiiiin

cariic Virgiiiis

carnem assumendo, divinx naturas
sub umbra caniis, splendoreni

csl iiobis siiam Deilai.ein

E\ hac

nativitate

fccit uinbraculuni, ei

dabuuiur

iiobis

pro

sier(|itiliniu lilia,

pro sacco pur-

Divinltatis oblexit.

pnra, pro confusione gloria. Pro
iialis foeditatis,
lilii^

slcrqiiilinio car-

Quia metiora tunl ubera tua vino.
[fattuks.] Acsi diceret
:

jucundx

in

xierniim piirilatis;

Ideo in tuo advenlu luis

pro sacco corruptibilis corporis, purpura immortaiilatis;

uculis lecreari cupio, quia incomparahililer exce-

pro coiirusione inundaiix

calaiiiit.itis,

gloria

duut onmia dona qtix per luos prxcones
Viiium hic iiccipilur fervor scientix

misisli.

diviiix conieniplaiionis.
lein

Vl viileamus uuin regn.iasanclo siue fine.

legalis.

Ubcru
:

cum Palre
me

et Spiriiu

Amen.

C

^.gp^
<

rudimeBia

evangelicx
iioii

lidei.

Lnde
i

l'auliis

Oieutedir

oseulo orit lui.

L:ic poiuiii

dedi vobis
viito,

cscam ".

Meliora

[Caroinalis (I2).J in principio igitur hiijuscaniici
inaier loi|ucns iiiiroducilur, peteus Spiritus sancti

tuul igitur ubera lua
staiiienli
iiiox

quia rudimenta Novi Te-

quoscunque ex aqua etSpiritu regeneranl,
Nibil eiiim ad perfectum
el

graiiam, ci coiijiinciioiieui divin:c naiuix ad
nani
,

hii:n.i-

vitx coelestis introiiu reddunt aptos, qiiod les
: i

dicens

:

Osculetur
verbi

me

otculo orit tui. Tacet
iiomiiiaiivum
,

non pulernt
lex ".
I

adduxii
perfe-

autein

supposiliim

sive

tan-

Kabct

dilectus viiiuni,

sciticet

qiiam ceriuiu ei impressum inenli sux; ct subintelligilur Dciis Paicr.
lius, quia, siciit

ctionein doctrinx, louge uielius viiio legis
scquiiiir luiigc posl
:

De

qiio

Us

atitcin

Pairis dicitur Fi-

<

Dibi viiiiim

meuui cuiu

lacie

ipse Pairis dicitur bracbiuin, pro

nieo ".

I

S.nuiisus

duo habel

iiliera, et s(ionsa

duo.

eoquudper eum cunctnoperaliir
per ipsum spiralilliim
suniiiii,

Pater, ita

eliaiii

os

Primum
scilicet
I

sponsi est loiigaiiimitas,
peccaloris exspoclalionem
,

qux

lac

lial^et,

cjus dicitur, qiiia per ipsum nubis loquiiur Pater, et

ul in

Paulo

:

de qiioscripium est:
dicii

An

diviiias boiiilatis ct
*^
i

patieniix ejus et louxa-

«Facius est repetite de ccelo soniis "-".i Sicut
Gregorius supcr
illuin

nimitalis conteinnis?

Secuiidum est
propbeta

cleuieiitia.

locuin Jub

:

<

Audiet cor

D

^^

habei lac,

scilicet
,

receplionem
ut
:

poeiiiieiiiis
:

vel

ineiim andiiioiiem, in lenore vocisejiis, et

sonum

facilitalcm reiiiittendi

iii

Derelin-

deoie

illius

procedeiilcm ".

i

Veruni

iiio$culati\)iie

quai iinpius viain suam
suas ".
I

et vir iuiquus cogiiJtiunes

iioiaiiiur

pbirima.

Nam
:

persoiia quxosculaluraliain,
,

spirituin suiim spirai ad illam

ci

in lioc intellectu

llabet el spnnsa
tioiiis, ei

duo

iibera.

Prinuim coiignitul»;

ackipiiur hoc verbuni

Oteuleiur.

Habetur quoque
coiijuiictio.

fuuilil lac

exbortationis
lac

sccuudum comScit
eiiita

in osciilo diilcis et dclectabilis

diiorum

passioiiis,
I

et

habel

consolaiionis.
flere

iSigiiuin qiioqiie dileciionis, recoiicilialioiiis el pacis;

et

bxc
:

oninia osciilo connoiauiur.

Di<'.it

ergo beala

gaudcre cuin gaudentibus et kus ". »
llabet et sponsus

cum

Qeuli-

Vitgu

Oscutelur nic Dcus Paier, suuin ad
i|uaiu petitiunein

me

spi-

duo

ulicra

,

qux
"

siini

iniseri-

randu Spiriium,

impleiidain proI.

cordia el veriias

:

misericurdia ad inditlgeiiduin,

Canl. 5.

'

Luc. i

•Joan.

Psal. 6.

"
57.

Luc. 4.
I.

"

Joan. I.

" Luc.
'•Ibid.
•'

2.
I

Ibid.

«••Canl.

"-" Aci. 2. Eccl. iii Vesp. Auiiiii.l " ~ " Isai. " •• Roni. 2. " •• Cant. .'>. 7.
(2) Id esl

"

Jttb.

55.

*•

" Liic. Uom. U.

"

Ibid.

Cor.

5.

"

Habr.

Joannrs Algrinus,

» :

2D

COMMENT.
:

IN

CANTICA CANTIC.

LIB.

I.

30
Voritas
iBiliir
,

TeiilasaJ insirueiuliini. Esl auiein iriplcx Dei miserjcordia
preliosa.

A

siiiisiro

iiberi

sponsi.

coiifessionis

Piiina specios.i, secunda spaiios.n, leriia
n
viliis .'inimariin)

obviat priiDX misericordiae Dci
Iii

.seilicct speciosje.

Spcrios.i piirifical

ct

veriiale eiiini toiifessioiiis, peccatoniin liabemr
uriiiise

corponmi;

spaliosa, loeuple(.il diviliis spirilualiiiin

remissio, quod est
igilur Dei, qtia>

misericurdiie.

Yerilas
iiiise-

cliarisinaiuni; preiiosa accuinulat deliciis ccclcsiiiim
lieJtitiidiniim.

secunda esl, obviat spatiosa;

Primaest speciosa;qtiia racitanimani
sit

ricordlse; qiiia super fideiii veraiii aidifieaiitur eliarisiiiaia spirilalia, quae

speeiosam, ul

omnis

eloria ejus, scilicel

filiaj

smit secuihLc miserieordi».

regisabinlHs"; secunda spaiiosa, quia I a sumiiio c«;lo e^ressio ejus ". » Terlia prcliosa, quia t prociil

Teriia

veriias qiue

esl

omuia veraciier propicr
misericordi*, scilicet

Deum

facerc, obviat tenia;
qiii

et de uhiiiiit fiiiibus pretiiim

ejus ".

»

Prima

preiiosa. Quia

(mu

opera prupier
,

Deum

,

pre-

est speci<isa, qiiia
iiiiidinrem laeie
,

facitanimam

Ciiiididiorem nive,

tioauui recipit pr:i;inium. Itein

ires

veriiates Dei,
1'riiiia euiiii

rubicundiorcm ebore

antiqiio,

tribus niiseiicoidiis humaiiis obvianl.
verii;is

sapphiro pulchrioiem
«

";

sccuiida

spaiiosa, quia
»

Dei est

iu

caiuis assumptioiiC.

Hxc

obviat

atiingil a

finibus nsqiie

ad

finem fortiter";

prima;

iiiiscricor.lia;

bumanae, quse

cst

igimscere

lertia preiiosa,

qu« nos

introducet lin hserediiatein

inimico et pro eo o;are.
ri""

Ad boc

ciiim i^brisius ve-

incornipllliiiem, et

incoiit.iiniiialain, et
:

immarces-

carncm

assumpsit, ut miseriiorliler peccals

cibilem".» Deprima ipropbeta
serieordia
pliivix in
iii

«

Spcciosa est mi-

remillciel. et pro inimicis oiaict. Seeunda verilas
Dei, qu;e esi
rieordi.-e
iis

tenipore iribulaiionis, et quasi niibes
siccitatis **;

promissioiie, obviai secuiid* mise-

lempcre

de secunda
»

:

<
i

Mi-

biimanaj, qu:B esl a pecealo peccatorem

sericordia Doiniiii pieiia est

terra";
;

et

:

DoQuia

avellcre. Talibus

enim

regiiiim

cwlonim

promitiil

miae,

iii

coelo misericordia lua'"

>

dc terita

:

i

Deus. Tertia veritas Dei, qua; est relribuliunis, obviat terlia: inisericordi:e liumana-, qu;c est do bonis

misericordiaui et vcritatem diligil Deus, gratiain 61

gloriam dabil

Doniiiiiis

".

»

Piima

,

quse speciosa

lemporalibus pauperum iuopiam relcvare, quia pro
bonis lcmporalibus et caducis retribuet Deus xterna
ei imniuiabilia boiia.
r.us ail
:

dicilur, qiialuor pulcbriliidines confcrt aiiima; Ilag

qiKcre

iiifra

in secuiido libru. Priiiia coniritioiie
ail

lor

iii

prima obviatione Sieplia-

aCligit, secuiida

aiiiorcm Dei cor eniollit/iertia
coelesti rore perfundit

supcniorum bonorum quasi
et

bnc juxta tripliccm

liujus noiiiinis inlerprclatio,

Domine, ne siatuas illis boe pcccatiim"'» etobviat illi Veritas quse Deusesi.quia «vidii eoelos aperios, et Jesuin staiiiein adexiris Dci ^'.i Et boi

nem. Juxia primani, diciiur n;isericordia
ricordia,

qiiasi

nus Paler misericordia moius est siiper

lilio

pro-

miseruin cor daiis; juxia secundam, diciiur miseq^iasi
niitlciis

q

digo ". Proseeuiida
fiilgebunl
qiiasi

aii

D.miel

:

i

Qiii doeli fuer;nl,

seiirsiim

rigorem tordis;

spleiidor

linnaniciiti,

el

qiii

ad
iii

jiixta terliam, misericordia dicitur
rigaiis corda. lla;c

mira siiavitate

jiistitiam erudierint iimltos, quasi siell* liieida:

dc priino ubere; secundum est

ateriiiiate".» Jesiis Cbristus miseilus esliiiairi»iuveiiis qiii
'*.

veriias. Hsec veritas est triplex. Priina est iu cariiis

assumptione; secuiida
rctributioiie.

iii

promissione;
i

lertla
terr.i

in

De piima
:

:

Veriias de

oria

jam siiblaius cvat eiUa ticria», moriuus De lertia scripiiim esl : i Esurivi el dedisii niilii mandutare ", > etc.
Sequiiur veritas promissionis
:

esl

";

»

de sccnnda
:

i

Sermo
manel

tuus veriias cst

"
>

i

Venite, bcne-

;

dc

tcriia

«

Confiruiaia est siiper nos misericordia
in .-cieniuin

dicti Patris

mei ".

»

iude Samariianiis niibericorinriiilil

ejus, et vciiCas Domini
iiiiliier

".

Si-

dia

niotus vuiiieralo a lalronibtis
;

vinuui el
lii

sponsa duo liabetubera, scilicet misericorveriiaiem. Priina, lac
Iiabet., scilicet

oleum
riis,

el dedit

pro eo duos deiiarios ".

denaiii

diam

el

coin-

lemporale.iubsidiuin; in vino,la;titia daiilis;

passionem, secuiida, cogiiiiinnein
Itein
ista

et

seciiriiatem.
esi igno-

oleo, suavitas

mansuoUidinis desi^iiatur;
diligit

qiiia

«

biiii

triplex esi niisericnrdia.
;

Prima

larem dalorem

Deus

"•',

»

et

maiisueium

scere inimico, et orarc pro eo
loreni aveliere a suo peccato;

secunda est pcccaest

pauperem. ii« obviationes suut

iii

misericirdia
i

tcrtia

paiiperum

^

l>ci

fiplici

:

speciosa, spaliosa, pretiosa.

Aitingil

inopiam relevarede proprio.Item
iiomiiiis.

tres suiit veritates
,

en''" a fine vsque ad linem foriitcr

»,

»

id est te iion
si

Prima

est veritas confessionis

secunda

deseril a priucipio tu» coiiversioiiis,

lameii co-

veriias fidei, tertia veritas univers% operalionis.

milem babeal veritatcm.
te

Ista;

eiiim le coiniianiur,

Cum
sibi

igiitir spoiisa pelit

oseiilum, videt hicc ubcra
iit

prxcedun!,

te sequuiitur. Priiiia

obvia praiiedil;

obviare

in

appropinquaiione corporuin,

sit

secuiida

comilalur;
:

teslia

sequilur.
et

Pr«eeduiit;

sinistra sponsi contra

dexteram,

et dextera contra

sinislram. Uirobique dexiera est veritas, sinistra
niisericordia. Iiaqiic tres veritates

unde David facicm luam

«

Misericoidia
>

verilas pr;cceUti)i
:

'".

Comiiantur; undeidem
aidificabilur
»'.
>

«

Qna-

bunianx tribus

niam niisciicordia

in coelis,

prspara-

Dei niisericordiis ubviant. Dexterum uber spons;e

biiur veriias tua in eis

Siint aulcni

quidam qui

•'

Psal. 4i.

"

5*.
1.1.

"

"Psal.

oS. Dan. 17.

"Prov. 51. » Tl.rcn. 4. "Sap.S. "1 Petr. I. " Ecele. 53. « Psal. 85. " P.sal. 8i. " Joau. 17. " Psal. 11«. " Aft. 7. " Ibid. " Luc 7. »» Matib. 25. " Ibid. " l.uc. 10. ' il Cor. 9. " S.ip. 8. "
Psal. 18.

'M>sa!.

*

L.ic,

Psal. 58.

•'

Psal. t8.

,

31
l.us

tiiomj: ciSTEitr.. kt joan.
iihierifop.lias
qiii
lialiei.l

algrim
:

r,i
iii

rcpclliml

,

miiiI

i|iii

ncnliKniit,
(|iii

A

0|.iis iiosii;i' rudciiipiioiiis

(|iin
:

foniinoiiir

ino-

bniil

iiioiii.'iil:iiicaiii,

«oi.l
,

liaboiit

dus

ci fiiicliis. Ainll

fri.climi

<

Jt.Misiiiam boiiaiii

foiuiniiaiii.
le|>ldi,

l'rinii

suiit

rriiiiiiiosi

secniiili

suiit

cl coiifcrlam el coat;ilaiam cl sii|icrciniicnlo-n

daiii

tcriiliuulabiles,'qHarti conslaiites. D.! priinis
«

bniil

io

sinmii vcstrnm ".

i

Itona cril niciisura

3

ail proplicta.
iioii

iNoii

cs(

niiscricordia,

iioii

cst

gciicr:ili resiirreciioiic,

caiifcna io corporuiii soliiii

veritas,

csl scicnlia

Dci in tcrra. Mal.idiciuin

ditaic, coagiiala in a«ililale, siipcicffliicns

claii-

C*l ineiulaciuin,

furtuin ci lioniici.liuin, ot adiihcci saiigiiissaiigiiiiiem tctigii

lalc el diviiia visionc.

SeJ

cst lliicns, ct esl elllncns,

rimn iniMidavcnint,
de tecnndis
:

",i

ei esi percniiicns, cl csl supcrellliiens.

Flmnscst
iii

iii

«Jndiciuin sinc iiilsciicnrdi.i

lici ei i|iii

prima purgaiiunc pcccaluriim
csl devoiiis pcrleciiis

;

elllucns esl
;

gralia

non

feceril niiscricordiain

";

»

deicniis:
:

<M;gi>ri-

viriiitum.cuin daiiirproxiinocxcnipliiin
iisi|iie

pcrclDiiens
;

cordia vemra <|uasi nubcs inalutina
luaiie

cl
:

qiiasi
«

ros

a.l

obiliiin

siipercf-

pcrtransiens

"

;

»

de qnartis Job
iiie;u

Mecnni

lluens csi abundaniia
a.l

beatiiudinnm, quaiido facic
:

crcvii mis.cr.itio, cl

ile

uleio lualris

cgrcssa est
iiii>e-

facicm videbiinus Deiim

scd in aiiiina suus eril

niccum ",
ricordi.i, ni
Dii iiur ei

»

scd iiuliinduin quod diciiiir Dciis

(ruclus.

Nuuc

in uiiiina videnins
Ilis ralio

raiionem, volnn-

Ulud: «Dciis

iiieiis

niiscriconlia iiiea".»
: i

Uiiem, inemoriain.

sa;pe in judiciis falli-

Dci niisericordia. lliide
t

Misericonli.i
lioiiiiiiis

lur, voluiilas perlurbatioiic jaclalur, ineinoria
vioiic cnnfuni!itiir.
lucis, voluiilaii

ob

i-

Dumiiii plena csi lerra"';
scricordia.
fldelcs
ruiit

diciiur el
«

nii-

Sed

Dciis raiioni erit plenitiido
pacis,

Undc
»

lcgiinus

:

Misericordias

Oavid

niullitndo

niemoriaB conii-

".

Misericordi.iin qu;c
in osiio

Deus

esl snsccp.!-

nualio

aelcriiiiaiis.

Prilnuni

faciet

Deus veriias

;

paties aniiqui

templi, per

lldem c(
siisccpi-

proplieiicani icvclaiionem. >los Clirisiiani

secundum Deiis cliaritas, lertiiim Dcus xiernUas. Mea irinilasse inlricavii erroribus, dolnribus, timoribiis.

inns

per cjus incariMtioiiein. Sns crpieni bcaii in saciario leinpli per glorilicaiionem.
iii

iiiedio icinp i,

Uiide
.

:

« ("/or

meuin coniiirbaiuin

esl
"^: i

":

»

el

iiide dolor

«

Dcretiquit nie virtiis inen

c( inda

Uem, bcaia Virgo
plione,
in sacrar.io

siiscepil

iii

osiio leiiipli

siii

iii

pavor;

«

El liimeu oculorum meoruni, et ipsiim iion

angclica anmiiiliaiicne,

in

niedio (cmpli ia coiiceiii

esi nieciiin

";

»

el indc terror.

Scd tunc iccedet

icmpli

siii

assiiniplione.

^ns
:

err.ir a raiione,

dolor a volnni.iic, liinora nieinori.i.
fuit exiiianiiio Cliri-

quuquc Ues
priuumi
briii
iii

islas Dci

iniscricordias suscepiiiiiis

Mo.lns nuslrx redemplionis
sli,

ostio leinpli, quaiido piirificati de tenc;

qui se exinaiiivit usque ad carnein, ad criicem,
"'.

ad lucein iraiisimus
qiiando in odore

sccundam

iii

nicdio

leiii-

ad iiiorlem

Primnin

fuit linmiliiatis,

secundiim
c.irne

pli,

virliiliiin,

Chrislo obviaiiiii<;

C

digiialionis, terliuin niaiisueindiiiis, sciliccl

lertiam suscipieiniis in sacrariu templi, quando vi>
tlentes Dcuin in snii daritaic perpetuo

indui, criH-elorqneri, inorieniulclari. Iliccungiienia

cum

angelis

dicuniur vel inielliguntur dona grati» spiritunlis,

laudabiinus. Istx sunt tres

filia;

Job
,

:

Prini.i est illa

q"« corda morialium
ciunl et coiiforuni
:

consolanlnr, refoveni, reQ-

qu«
libii

dicilur Die», sccnn.la Cassia

lerlia

Cornus-

ConsolaiKur, (ristiliain remo-

", quia perpeino Deuin laudablmns,
uiitju€Hti$ opiimis,

veiido; icfovent. fragiliscondiiionis onera relevan-

Fragianiia

do

:

rcficiun(,

in(erua dulcedine sananilo

;

conflr-

[Tuo.] Ungueiila oplimasunl doitaSpiri(ussancil,

nianl, clypco paiienlix munieiido.
«

quibus verlia
iniiiisiraiore»

Cliiisti fragranl,

qnia viri apostolici

Coiinrma(e

in

laclis

ev.ingclici. uoclione spirilus,
:

D^vid
ficicl.

rijfovil

De primo Paulus: cocbariiaiein ", e(c. Pro secnndo puerum Amaleciten, ul dux ejus
Sponsa
:

virUitnu)

amore prortciunt; dc qna Joannes

«Uii^*.»

Pio

lerlio aii

«

Conicdite, aniici el
Paiilns
:

ctioncin

quam accepisds ab eo
opiiniis

iii

vobismaiiea(
boiia;

iiicbriainiiii
«lii

cbarissiini

";

»

pro qnarto
ftdei

liem ungueiKis

fragranl

opinionis

oninibus sumenics sculuin

in qiio possitis

Ciijus odcrein loiige lateque dilTundunt vel pncdic.i'

omiiia lela nequissimi igncaexsiiiiguere".»liein,SHiil
,>

lores 8 cut ipsi aiunl

:

«

Deo anicm gratias qui sein-

unguenta boiw.suiil nieliora,
' '

(uiit opliina.

Dona

siiiU

pcr iriunipbai nos inCbristo Jcsn. ct od.ireni snoc notUix maiiilesui pcrnos iii oniiii loco ".» C^i ungiienluni coiiiiiiionis, el csl ungueiitiim .lcvoiionis,
cl esl picialis
:

''-' "•..-li.." " ' ^ consolaiioiiisin recoiiciliaiionepeccatorum, nieliora
cliariiaiis in collaiione virluiuin,
tioiiis
iii

——

oplima

coiiiciiipla-

re^clatioue coilesduoi. Sed caiis;im bariini
:

Priinum pnngilivnin, dolorem facicns,
teriiiiin

iiHpliaruin videaiims

sccunduin (eniperativnin, dolorcin leniens,
sanalivuai, ciiain

Cuiu sumiiins Anifex
sponerci
,

regni coeleslis jura

ili-

iDOrbnm cxpcllcns. Primnin
,

fiin-

(ribus

vir(ulibu»
:

omnein
»igillnni

sui

regHi

ditnr snper pcdcs Chrisii

sccunduiit siippr caput

commisa providenliam
pientix
Iii

poicnti.t;

coronain.

»a-

terliuni sHpcr(o(uin «-orpns.

Priinum bomim, sccniiduin melius, lcilium oplimum. Dc primo liabcmns
dc
scciiiido
s.ilaiiiiin

sceptruin

,

tieiiiKnitali

ciedi.lil.

coroiia singiilarit euiiuentia diviox digniiaiis, in

licnelicinin remissioiiis;

.x-

sultatiunis

;

in icrlio

graiias

agimus

Clirisio propicr

sccplio censura ju»(4: scverilatis, in sigiHo coiuoPicil potcniia l.ilio Incxliausla: pietalis accipitur.
:

"Osc.
J.ia.i.

*.

"
II

i.

"
.'..

Jac. 2. Cor. *.

'

Osp. C.

"J.di. 31.
li.

»
;;i.

Psal.

ri8.

•'

Psal. 5«.

" Lnc.

"

Psal.

"

Psal. 37.

"

Ibid.

" lia. 55. " Pbilipp.

"Job.
4.

41.

•• I

"

11

t«r. S.

"

Caiil.

•'

Kplic

.

(i.

:

55
<

COMMENT.
allcri iion d.ibo '".>

l.N

CANTICA CANTIC.

— LIB.

I.

34
nic.im
<

Honorcin metim

De
»

sapienlia

A

Oslendani et ego

scienli.ini

"». >

Contra

ti*r-

diciiiir: iS.'.pieniia vincil
«

malitiam ";

de pieiale:
ejus ".
»

tjuin aiebat ille Pliarisxus:

Ociis graiins ago tib!,

Miscralioiies cjus

siiper

omiiia opera

quia iinn

suiii

sicut cxleri liomimiin rapiores, adul-

Potcnlix igiiur esi siiperni gloriam lionoris inviolabiliier defciulere;

leri; jejiino bis in

Sabbato ",

elc.

»

sapieniix conleinpiorcs ejusjusia
;

Sccundum
ex quatiior

qiiod liabet vir viuc irrcprtbensibilis,

severilMle deprimcre

liciiigniiaiis,

post casuiii ini-

fil.

Debet ciiim esse irreprchcnsibllis
in

in

scricordiam pctentiluis Ignoscere. Potestaleni liu-

conspeclu Dei,
fratris,
in

conspeclu

niagisiri,

iii

conspettu
ficri

jusmodi Lucifcrille voluitappetere, sedtania; glorix
posse.ssorem.ncc
vi

conspeclu

inimici.

Primiiin

debet

conslriiigerepotuii,qiiia suiiinie

pura conscientia, secundum obedleniia, teriium discipliiia
(
,

polcns erai, sapiens
;

iiec rruiiJe

circumvenire,

qiiia

summe

qiiartum

abstinenlia.

De

priiiio
iii

Job
oiniii

ncc odio suoruni expeliere, quia suroine

Neque enim reprebcndil me cor ineum
<

lienignns; ncc successione sukseqni, qiiia iinmortalis.

vita

mea"; »de secundoDominusrcprebcndit
:

Adaiii

Itaque parturivil injustiiiam siiperbi», concepit
iiividix, el pepcrit iniquiiatem roniuniacis

diceiis
me.-e,

Quia obedisti voci uxoris

tu.^e
;

plusqiiaui

dolorcm

maledicius eris siiper terrain
:

"

>

El Sainuel

auJacix ". Prima quia
BC Condilori appeiiit;

piajferri noii potuit.coaqiiari

ad Saul

<MeIior esl obedienlia qu.im

viciiiiia:

";>

secunda de gloria ejns,
contabuii
;

r.ui

B j^

tenioreprelieiidii PaiilusPetru"ni:.Restiti, ail.ei

ad.Tquari non poiuil,

tcrlia

enm

cujus

in faciem,

quia reprebenslbilis crat".

>

Couiebatiir

majcslatc est oppressus, conlcmpsit.
Item, est unguentiiin boniim, est melius, est opli-

ciiimincircumcisis; deqiiario Aposlolus:<Sitissiiie

rcprehensionc iiiniedio naiioiiis

praviii; ct

perversc,
''. >

nium. Primiim inlcrius sanat et cxierius fuscai
secuiidum inlerius roboral ct cxterius pusiiilas
vigal; terlium exliilaral. Primuin est

;

inter quos biceiis taiiquam luininaria in inuiido

lc-

Et Pelrus

:

(

Obsccro vos tanquam adveiias

ci pe-

liumllilaiis,

regrinos, abstinere vus a cariialibus desideriis, quai
miliianl adversus animani, conversalioncm vestram
intcr gcntcs habeiitcs bonani, nl qui in co qiiodde-

scciindum puritaiis,

tcrtiuin religiosse boncstalis.

Delioc diciiur inExodo: <Caroboniiiiis nnn nngctnr

exco'*.

>

Spiriliis

lioniiiiisdiciliir vir, el

ungitur

traclant de vobis

tanquam dc inulefactoribus ex
uiiiiir vir vil;c

licc Iriplici ungueiilo. Fciiiina dicltiir

caro bominis,
qiii

bonls operibiis ", »etc. Tcrtiiim quo
venerabilis
veritas
;

ol perliibcnliir

niigi isio
iii

secundo

lii

foinincain

lii

ex quatuor. Primuin est docirin;e
in airabilllalc ct vuliu lillaiitus;

duciint vitam. L'nde

Veieri Ycsianieiilo non nui-

secnndiim

liercs lcgiinus iincias, scd virus.

Trcs

virl lils iriluis

teriium, disciplinx gravilas; quariiim, persoiiarum

iiiiguntur

:

priinus est corani boiiiinlbiis

vir vila;

f
iiifinnis

dignilas.

Primuni erudil ad vcrilatem, seciinduin
leriium exiliidit leviJol> lalciii

ronlcniplibilis; sccundiis, vir vil:e irreprclieiislbilis;
lcriiiis, vir

ostciidit cordis benignitatcin, lalcni, (|uaitiiin

vilx vciicrabilis.Per prinuiiii

iii
(

dat ca;ieris aiicioriiaieni.

rcpriii iiur

vana gloria

;

pcr secunduin

:

Obslru-

se exliibebal. Uiide aii: <lL.\speclabaiil

me

sicnt plu-

cluin est os loqdenlium
pcificilur

iniqiia";

>

pertertiuin,

viam

el

aperiebanl os suum,
>

siciit

ad iinlirem sero-

vila ct doclrina.

inde dicilur prinius vir
terliiis

linum

";

ccce primuin
»

:

<

Si ridcliam ad eos
<

nnn

vitaiis ruinain,

secundns

vir vigcns rigore,

credebant";

ecce jsccundum.

El lux vulius inei
<

vir viaiii justitix regens. Per priinum
ligio

iiovell.i

re-

non cadebai ad terram
luissciii

"

;

>

ecre leriiuin.

Si vo>

dcfendiiur a vana gloria, per seciindum robo-

venire ad eos, sedebain priinu^. ".
ait
:

Scd

ratiir virlutuin copia,

per tcrtium lluret el fructin-

ne

liic

supeibiam redoleret,

<

Cumque sederem

cat graiiaruin abunJaniia.

Unde poela de

priiuo

:

qiiasi

rex, circumsiaiite exercilu, eram tamen nioe>

Dum

novu$ tii viridi conle$ci( cortice ramus, C.oitculiat tenerum, quttlibel aura cadet'".
:

rentium ronsolalor ".
Jiib,

Priino itaque erat unctiis

scdens in sterqniliiiio et radens ulcera ". Seiii

Dc sccundo De
leriio:

cuiido, Daniel
reiitis

quo

iit

avellereuir a hiieie regis,

Pust eliam

$palio dttrala reiiitil

''.

non

esi iuvenla nialiiia '^Tcrtio,

Mnyses; cuni enim
Isracl slaiites in

D
'".

ingrederetur ad tabernaculum,
ostiis papiiionuin

(ilii

1'irmaque adoptiva$ arbor habebit opes

suonini,

ejiis iiiRpiciel.ant

poste-

Priiiium ungiieiitum quod liabct vir vilx contcmplibilis

riora

•'. In

figura prinii, pelles supir labernacnluiii

ex
;

tribiis

lii.

Primo enim sedeninnstrat pccca;

liyacinlbinae,et pelles aricluni rubricaix, tcgebaniur

loreiii

secuitdo, abjecium et vilcni

leriio,

survuni

sacco cilicino. Sed juxta textus ordiiiem,

viileliir

inulllcin. Taliier eniin liuinilis

forniam pcrcaioris

quod

pelles byacintbina;

supponercniur

^'.

Sed quia

praeiendit. Gratiait leniporalcs abscondii.
facit parvipcudil.
<

Bona qiix
>

dicilBeda quod saga
diiicin

cillcina inlerinrcm pulcbriliipotiiit fliTi

De

prinio dicebaiillc publicaniis:
inilii

a tciiipesiaie acris defcndebant,

Deus, propitius

esto

pecoalori '^
:

Contra

ut saga in tcmpeslate supponerentur ad defcnsiuiiein
;

secundum aiebal

Eliu, cura diceret

<

Plenus

sum
»

sereno vero aere, pclles rnbricati- et bya.iu-

sermonibus el coarclat

me

spiriius

uleri

mei.

lliiiiae

supponerentur

in

dccorem. Et
G2.
i;>.

sic iiiiclliguii

'» Ibld.

" Sap. 7. " Psal. 144. " Psal. 7. '> Exod. 30. »' '' Luc. 18. " Job 5-2. Liic. 18. Job 27. .«^Geii. 3. Iipp.2. "IPetr.2. " Job 29. «Mbid. «• Ibid. " Ibid. " Ibid. " Exod. 26. 52. "
Isa.

42.

"

" Psul. »M Itcg. " Job 2.

'« Oviil.

"Gal.

2.

" Il.id"Pbi-

"* Daiiiel 0.

"

E.vod.

35
•!iiiii

TIIOM.E CISTEHC. ET JO.VN. ALCRlNI
csl siriilji
snciiiiiii,
iii


«luni

lioc

opere alias

invoiiialiir.

Iii

A

siiprr capiil.

Furnialur super podes airecliinin,
liliro

li|,'ur.i

arca

lllu er.il iiidts e! furi^ Ijiiiiniiiic
iiiii.iiuli

per tioiiam voliiiitatcni electis in

viix a);grc-

",

110 iliiin

:ilii|iia

locuin

ilarei (liluvio.

Iii

gainr; nrniatiir super inaniis,
iiis ei

diiiii

rx operiljiis bo-

llgui» lerlii, aica lcsluinciiti (IraiirHta eral iiitus
riiriN ^iiirii

et

tcsiiinoiiliim r«dJitiir. Coiinrniaiur

snperca-

piirisbiiiiu", ut clura a|iparerei hoiniiiilius

piil,

diim mrriiis ipsius rurona glorios

retriliuitiir.

et l)t'o. Vir >iix' vcnerahilis fuil lientus llcneilicliis.
Itciietlictns
iliiliis

Cliristiis

runnatuin usicmlil

:

i

lii

capitc, aii, libri
discipiilis
siiis
:

iiiiiiicre,

graiia pru;veiiieiite
raiiije

;

Benc;

siripiuni csl de
<

me

'.

i

Umle
De

ait

miiiiinc,

Ikiimiiii oiluroiii

efriiiuleiile
Iii

Gaiiileie et exsuliatc qiinniarn nninina vei^ira scriin

Ui'iii'iIm'1ii> iiiiiniiic, iiiiinla peiriciciile.
Iriliiis

liis

anicin

pla siinl
I

ca'lis ".

>

lestinioiiio opcriini ait

:

e»t iriplcx t;raiia. rriiiia vxl runsuincns, seciiii.>.eniinaiis,

Opera qux cgo
ab

racio

lcsliniuniuni pcrliibent de

ciiiiJu
ineiis
inaii.->

lerlia

consiiniiiiaiis

:

consii-

ine ".) Et Aposloliis: <Tusliiiioninui liabenies
(liiiintiissiinl, et
iis (]ul
:

ab

iit

pcrraiu, runseniiiiaiis opeia bona,
iiienta.

coiisnm-

roris
i

".> Ainli

In Clirisio

Oe

Driina l*auliis:

<

Ciiiii

auieni pla<uil el voca:

conlirnialuin per sigilliiiM
calypsi angclnin

Vidit Joaiiiics in .\pocoelo, ei coroiia

ci (|ui inc

scyiegivil ex iitciu
siiaiu

iiialris ineap,

desccndcnlem de
ejiis

vil

prrgraiiam

";t de

seciiinla, idein

<

Plns

aurca in capile

".
;

i

El
iii

alibi in

eodcin libro:
figiira iiicin

uiiiiiibiis

Liburavi,
; i

noii anlcin cgn, sed gralia bel
:

B

U.\ iris

in capiie ejne '*

cl

ooJeni, in

mcciini ""
tjns nos

Jc

teriia, Jnaiincs

<

l>e

pleniiudine
grati.i '. >

briiriiin Cliristi vidit alios liabenics

sigiium Dci vivi

oiniics
:

accepiinus graiiaui pro
euiii

in frontibus siiis
niaiiiiii

in si^iinin qiiod lestamciituin fir-

De

prima

<

Cognuvit
«

in

bcneiliciionibus
oculisDoiiiini.
»

est super capila

corum ".
/uiim.

suis',
i

etc.

Et;
,

Magiiilicavit
,

coram
in

Oleum e/fusum nomen

Uoiiiiiie

uit

pr:cvciii!>ti

benedictionibus
[Tho.] Diciinr Cliristnsoleiiin propier unrtionem
Spirilns saiicti,
iiaiie actepit.

«lulccdinis'.
iiaiKciii

IKi't loiisuinil

peccata. Andi cuuseniii

per bununi odoreui iiominis:
inei sicut

Eccc,

ini)nit,

qnam non aJ
dicitiir

meiisnrani

;

sed

)ile-

odor
quain

iilii

oJor agri
cst, ait
'.

pleiii

cui beiieJiiiit l>o-

Inde

effuium, nun
liiJc

slill.iluni.
:

niiniis *.i

— iMclius
pcr

Sapicns, ronicn boimin

lindeet Clirislus d cilur unclns.
xit le

David

<

Ui:-

ungiicnla

prctiosa

Qui eniin
aliis

conscmiscininai,

Deiis Deus,

luus oleo Ixiiiix prae consurliigiiiir

nal, id csl
iioiiilne

bonum odurcm cnm
iilnin
:

bus
iiiis

tuis

".I Oleiim

e/jusum

di'.'iiur,

qnia plc-

aterno lixreJilabil

Doininiis

Ocus
iiui

csl Spiritu sanclo, qiiem abuiiJaiilir cftudil pust
iio:i

iiosier

'. •

Audi conseminaiitein

iUcnedictus vir

asccnsioiicin siiain,

soluiii in JtiJicos,
:

sedrliam
<

cunriJii

iii

Uomino,
lisnum
;

ci erii

Dominiis

llducia cjns.
^^

in alio;>, sicut pr:c>!i:icr.it per prupliciaiii
»'•"" ''« sp'f''" "'«<> ^"\»=>

Eflnn.

Kril laiiquani

qiiod plantalum esl secus de-

""'"cni cariiem ".
;

Ksl

cursus aquarum
ces
sii:is
;

quud ad

liumureiii
il

inittlt

radiiLl

olcuiii Splritns sancti.
)ieira,
I

Unde

<

Ut sugercl
''.

inel

de
:

ct

iiuii

limebil ciiin vcnei

xslus.

cril

oleumqiie de saxo durissimu

El Job

luliiiiii cjii»

viride, cl ia teinporu siccitalis

iion eril

Pclra riindebal milii rivus olci ".

Et
i

pro|ilieta

:

sulllciluin, iicc aliquanJo desinel facere rructniii^.i

<

Conipuirescei jiigum a racie oloi ".
:

bsl et olcum

Andi gratiain consninmanlem
iiumiiie
:

in

qua est

ISeiiedlcIns

miscricordix. UnJc David
lata cst propter oleUin ".
>

i

Et caro inea imuiuei

<

BcneJicliunem,
:

ait,

oinnium gcnliuin

Est

olcum
iii

liilaiitaiis.
>

deJll
vii

illi

Doininiis

et teblamciilnm
'.
i

snnm

coiillrni:i-

Undu David: •Ut
ct olcuin

cxliilarct laciem

oleo ".
<

E.M

super rapiii

ejiis

'ln.a eiiini sunt gcnies
:

qua;

cliaritaiis.

Uiide

Salomon

:

Omni

lein-

lum

bencJlctioiiem babuit

Esl geiis paganoruin

pore sinl veslimenia tua candiJa,
pitc luo

ei

oleum dc ca-

csl geiis JuJicoruiii, esi gcns Clirislianorum.

Bene-

diclioiicm pagaiioruiii babuit duni rugicns idolulairiiim

non deficiai *'. > Esi ei uleuiu boiiae conscientlx, quod < pruJciiies quinque acceperunl in
vasis suis cuni lainpa.lilius
laliunls,
'*. >

unins vcri Dci culluin tcnuil. Beiiedictlonem
liiieraiii,
;

Esl et olcuni cuiisua latruiilbus

Jnd:Eovuni prumeruli, sequendo non
s(iirilniii, iiun

sed
ikiii

quud Sainarilaniis vulncialu
Ob-inn aulcin pcccaloris

cxrcinonias, sed >atrainciiluui

InrnJll ". Dlcllur cl ulcuin scriiiu adnlatiuiii!,.
:

Undc

4

Jnriliain lcgis, seJ graiix icnqicranienlum.

iicdiclioneiiiCbrisllanuriini

Be- ^ Davld capnt mcruil, rngicnJo de pec
iii

<

non

iii.)iingucl

iiicuin

".

>

Em

ct olcuni lia^rciicuium snbli-

cato ad sanctilatcni, jisccndcndo de virtiitc

vir-

lis el

blanda decopilo. UnJc Saluinon Je vaga
:

mu-

tutcin, iraiiseiindo dc iniscria miindi ad beaiiiu(iineni
:

licre

(

Et

iiiiidiiis

uleo giittur

cjiis

".

>

dulcis

tuiic ciiiin
cj is.
,

leslainenlnin suiini ruiifirmavil

olci (de

quo bic scimo)

eirusio, iiiebrians an^clos,

super rajiul

Testanientnni
tcrlio

prlns liiriiiatnr

,

suliai:s

saiictus, vivili(ans ni(nluus, pricalurcs Ju-

sccundu llrmalur
Jnni scribiliir
roiKiiinalur
siijicr
•'
, ;

couliiinalnr.
diiiii

Eurn aiur
;

siilicaiis,

mu-slos Ixllficans, iiilcrosJisslp.ins, rcdiIloc nlcum seItegnm )iucruin ". Ilu!

liriiialur,

tcslcs ailliilieiilnr

n

riis

niiiiiduin, rcpurans. cuilnni

duni

slglllnin

ap|>uiiitur.

Kurinainr

pties osciiare lecit i|uarii
riiin

)ird(!S,
i;.

lirinalur super iiianns,
•• l'.)LOil.
"
2.">.

(oiinrmainr
'"
17.
l

oscitatlonnm

()iia

uor ad
-i;.

sciisniii coiiqiunctiu'

Ccn.

.'>.

••Cal.
l.'i.
'

I.

i'.
1.(11.

l'iuv. 2:'.

Ecili.
'•

J.r.

• Eccll. 'Juan I. Cnr. I."). '• • llclir. 10. Kicl^.ii.

ISal. ^O.

*

l.cn.

l.ur.

10.

" Joan.

5.
S!).

" Apoc

1«.

Ibid.
l'sal.

" Apnc.
103.

9

'"l^sal. 1*.

Ihu.

iO.

"

l'sal.
I.

lOH.

"

"Ecclc.

».

" Ua "Maiib.aj.

'II-

"•

Dcul

5i.
l'»al.

"

Jub

"I "

•»

Luc.

10.

"

UO.

" Troy.

b.

"

l\

lli-g.

;

37
iiis
;

COMMENT.
Ires perlinent ai)

IN

CAMICA
A

CANTIC.

- Llu.
in

I.

53
scilirel sl
:

sonum

confessionis. Inlerio-

fldelis consliiil

tril)us,

h:>bcat

s|ieiii

rcni

aBsensiiin reparat qiiailruplici coinpiinrtione,
ei geiiiino mciii. Priiis co-

\enix, spein graiiae,spcin glori:e
peccalnni rciiiitlalvr; graiix,

spein

veiii:r, f|iia

srilicei g<>miiin piidure
(;ll:i

(jiia

bnniiin opercntr;

Doiiiiiiiiiii tuiiin, rnctoreiii iiiiim,

henerjclorcni

glnrix.qiia boniiin qiiodagit reiiinneretiir. Vel, siciit

Pnireni Deiiin.
liiiior luiis,
:i(l

A<l priniuni et uliininni rcspoii(le:it
(liio

ait

s:ipieiis qiiid:ini,

qii:iliior suiit jiiilii^ia,

se-

nieili:!
:

piiilor.

Piirgatiir

con-

cnndiiin pnpscieuliani, secnndiini caii^ani, seciiinlum

scieniia Iriplici iinlicio
Iiiile

Proprio,
niilii
1

aliono, divino.
est nt a vobi* ju<
1

opcralionein, secundiim opciaiioiiein, secuntliiui reiriltutioiieni. Secniidiiiii pra^scieutiaiii,

Pauliis

:

<

Pro

iiiiiiiiito

ab iniiiojuintiis

(licer,
liC(|iie

aul

alj

hiini.1110 die

",
1

lioc alieniiin.

Seil

dirati

suinus

;

scciiii(lnni

caiisain,

qnoiiilie

ineipsiini

jinlico

",

hoc propriiiin.

O'"

juilicamur; secuudiim operalioneni,

jiKlic.iiiiur fiiris
iii

aiiicin jiiilicai

nii-,

Dnuiiiins
ipsi

est",
;

1

lioc diviiiuin.
;

ex nperibns

;

sccundiiiu retriliutionein,

generali

Proprio juilicaniur

nota
lit

alleno diibla

diviiio

juilicio jiidicnbiniwr. Eii liis iliio priiiia suiit orciilia,

prorsus ignolj. Propiiiiin
a-iieiiiiiii

ad

diliiend:ini culpaui
;

diiu ultiiiia

niaiiire^t:!.

iii

duiibiis occuliis jiidii-iiiin
iu judii io operationis,
;

ad

irrigaiid:iiii

pioxiiiin iuraiiiiani

divi-

liuiiiannni

non reiipiiur;
lioniiiiilius

a

liiiin

iie

pcr occnlluin peccatiiiii

iiicid:it ((nis in

(e-

Dco

polestas

ronceditur

judicio retii-

lii;iin:i:ii.

rtiiniiai ilariiie est diligciiler r^icieiiduin,

buiioiiis quisqiie coraiii liouiiitibiis a

Dco judicabisecun-

srcuuiluin virililer sustiiieiidnm, lerliuiii ardenler

lur. Priinuni

occulluin csl el

iiniiiiil:.bile,

appetendum.

In

priino

f.icit judiciiitii el

jiisliliam,

diiin occiilluin cl

iiiuiabile, teriiiiin inanif-.sium et

in seciiitdo proxiiiiiis neqiiitiain, in leriio
sci-icordiaiii.
r/<iiii

Deiis inifllii

muiabile,qu:irluni iiuHiirestum etiniiniil:ib.lu liein,
dicitiiT judicinm ulti Meulentia didatur, et dicitur juJicium ubi seiilcniia profertiir. luHHciaiida seii-

De
:

pri'iio
<

:

1

Jiisle jiidicale,

honii>

".
:

»

lieiii

Feci jndiciuin et jusliliam ".
**,

Itein

<
:

l)ilij;iie
<

justiiiam qui jiulicalis

De

se»

teuiia oinnis judicii judicaMt siuinl Paier et Filins, Ct Spirilus saiicliis.
Iii

cuiido

Tu
lieiii

quis es qui jiidicas fratreiu tuuin
qiiod aliuiit jiidicas
:

"?

prorereinla seiileiiliajndical
dicial

<lii Itoc ciiini

;

leipsuui condein-

solus Filius,

quia

iu diviiiitale i.eiilentiaui
Iii

nub ".
inini

I

«

^olite jiidicare et iion judicabi<

c«m

1'alre ct Spiriiu saiiclo.

huinaniiaie, solus

".

»

liciii

:

Koliie aiiie tenipus jiidicure quoqiii et illuininabil

babet prolerre bcnteiitiani. Uiide de dictauda senteniia gccunduni buiiiauilaiem dixit:
<

usque

veiiial

Domiiius,

absi^ondila
>

Egn

iiuii

ju-

lciiebraruin et

muiilfesiaiiit consilia cordiuni ".
jiidicat nie

dico queinqiiani
teniiae, ait
diciliir:
;

*'.

1

Secunduiii
,

prol:iiii)iiciii

seii-

Uc

lcrliii
:

:

<

Qui auiem

Duminus

esl ".»

<

Sicut aiidio

siu

jiidico*'.
*». »

>

liein
ciiiin

Iteiu
<le

i

Juilica nic Deiis, el (lisceriie

causam meani q
liuc

<Omiiejudiciuin dedit Filio
dict.iiione, sic dicit
Iripliciler
;

Sicul

geiile

nuu

saiicla

'''.

>

iteili
iit

:

<

Diiin jiidicauuir,

audit
dilecli

iii

iii

priilaiioin-.

Nomeu
noiuen

a Domino corripimur
<!aiiinemur
triplici
*'. 1

,

on cum

inuiido

accipiiur.
diciiiir et

Dicilur cniiii

Ecce

qiiatiior oscilatioiies et tres in
iii

diviiia sapieiiiia

deClirislo opinio boiia;

judicio vel

tres

cuiifessioiic siiil,

sicut

dicitur qiioque specialis nolilia.

liToposiluiit csl.

numen
<

Uomiiii

veiiit

de

loiigi^nqiio '".

De primo < Ecce » De secuiido
:

:

Tres
lideli.s.

iii

coiifessione; debeleniincsseliumilis, pnra,

Melius est nomeii

boiiuiii

quaui uiigiienLa pre:

Est auleni bumililas incipieiis, cst profi-

tiosa

".

De
>

tertio

ad Moysen dixit

«

Nuvi

tc

ex

ciens, est pcrllciens. Priuia est in coide, secunda
iu operc, iurtia in susienialione.
ritas in

noniine ".
diffusuin,

Priiiiuui est oleuui eflnsutii, seciiuduiii
Priniiini
iii

Priinam parit ve-

teriiuin profusiiui.

de coeln, se-

corde ex sni cognitioiie, scciiiidam exhibet
iii

cuiiilum

iii

Judaiiiino, lertiuiii
;

inuiido.

Primum

sanctiias
pcrflcit

npcre cx
iii

lioiia

coiiversaiioue, tertiaui
ariiiuta

exinaiiiiioiie

secunduiu ducliiiia,

iiilr.icnlis, coii-

charilas
:

suslciituliuiie

clypeo

versaiioiie

;

tertium evangelica et aposlolica pncdi-

patientia;

lia;c

esi buiitilis coitfesslo. Scciiiidu desiiiit qiia;

caiiune. Iloc oleuin elTusuni est, ut vuliirnii a lairoiiibus
viiliieris

bcl esse piira. Qii.itiior
lera coiifessiouis.

resciiiduiii piiiita

dolor initescerci
;

;

diCTisiiiii,

iit

Sunl

cniiii
:

qni qu:pdum |)cccala

D

Jiid:coium duriiia mollescerel
tiiiii

pcrlusum, ut occulPriiiiiiiii
,

connienlur, qiucduin
Anaiiia et S:ipliira,

iioii

lioc

desigiiatum csl

iii

sacraiiientuiii

spleiidesceret.

ud re-

qiii

purieni

preiiorum ugri
sed
iiiodtiiii,

iiiissioneiii,
lideiii.

scciiiiduin

ad devuliuuem

tcrtiiim ail

retiuueruni ".

Alli totuui coiirneiiiiir,

Inligura priiiii.fuit oleumqiiod Saiiiaritaiiiis
vuliieralo

id C6t circuiusluiilias lacciil.

Quod
:

designavil David,
<

inludil
xit

".

In

figiira

sctuiidi

,

<

ere-

tiim diceret de Suiil ei Junailia
(leruiii fortcs
<
iii

Quomudo
iit

ceci:

Jucub lapidein
>

in litulum, fuiidcits uleuiu
ail

dcsu-

bello

".

>

Alii excusaiil
iiiilii

Adam
>

per ".

In figiira teriii, dixit Doiniiius

Moysen:

Mnlier,

iui|iiit ,

dedit

et cuincdi

^S

Alii

<Facies olcum purissimum deolivis ad euiiciniiaiida

pliuleratis verbis
vcl

tegiint
:

iiiullltiidiiieni
siiiit

peccatoritm
,

luminaria

'*.

>

Prinium

illiid oleuitt,

scllicct divinu
itifiisiiiii.

magititudinem

h:cc

perizomaia
^*.

qiiilius

sapiciiiia est cfltisiim, esl

prorusum, cst

Adaiii et 'iva ie.\cruiit

pudcnda

Coiifes^io au:ein

Elfusuui de Patrls solio; profiisiiin dc Virijinis gre-

»»

I

Cor. 4.
M.iiili. 7.

"
8.

lliid.

"

Ibid.

»

Psal. 57
»• 1'sal.

"
i2.

Psal.

118.
7.

2.

"

"

I

Ciir. i.

"

Ibid.

*'

ICor. 11.
Eccle.

" "
•'

S;(p. 1.
*• Act. 5. Ext!»J. 53.

"Roui.il.
II

aom.
,•>,

Ucg.

1.

*'

»' lliiil.

" Jouu.

"

Jxiii. 5.

'» lljid.

"

Isu

5."

" Luc

10.

Gcu. " Ccu.

18.

"

Exod. 35.

,

;

3'J
iiiio,

TllOMiC; CISiF.llC.
iiifusum

ET iOAN. ALCIUM
t'

M
Clirislo vcnturo. Iliiic est

cordi Imiiiaiio.

i'rniiiiiii, iii lioiiiiiiciii ,\
;

riKc li;iliiieriiia

iii

qubd

perdiliiiii

ad rcgna iiclesiia levocarel
iii

becuiiduiii

di-Miloriuin siiiiin cxpriniciitcs cos «ic re|irxsciiiat

ul AltralKe

biiui

(nlliic.iret

;

terliiiiii, iit

cor

lio-

Fcflesia aiimiaiiiiicanen
(liix

lo

sideinniler
io igiic

:

Adonai ci
Haomia! rubl

miuis

(|uu;

sursiini

siini sa|icret.
:

rropter

|iniiiiiiii

uoii.us

I.>.racl

",
iu

qiii

Moysi

dicluiii csl

ad SaMiiieleiii
>

<

Siiine

rornu

olei ui uiidieitiir,

appariiisii

", ei

ei
iii

Sina legein dcdisii ", voni ad
exienlo
^'.

gas liliuuilsai ".
pcr
coriiu

Pator

ciiiin,

qui poleutia
csi
toia

redimendum nos
sedeiis
iii

liracliiu

Quia pc.pulns
Cliristuni au-

Jciiigiiatiir, aiilniuliiiin.

in

qiio

dcreiisii)

teiieliris et uiiibra
(|ui

mortts"

coriiuturuiii
dieitiir
:

rroiuer seeiiiiduin

eideiii

dicrat veuiuium,
qiii in lielli)

eos a jugo serviluiis liberarct,

i

Siiine lcnticul^iiii olei et iiiiges Saul ".

pr;eccderci, qui ad virlulem inflaniina:

Leiiiirula esi vas li-lile,

sed

qiiadraiiiin.

Hxc

est

ret,

qui vitatn ordiiiarct, claniat

<

Adoiiai,

i

Vii^o Maiia
lalis;

;

lielilis fiiii, id

esl frae'''is. 1»^^ »"0'-

Clc.

Aitcnilcndiim qiiatuor esse, Doniiniim, duccin,
legislatorein. Kst Doniinus,
a

sed

iiuadr:il:i,
i

id

est solida, qiiia inviolaia.

igiieiii,

quo proiegaacrendaimir,

rropter tertiuni,
oleuni in

prndeutcs virgiiies atceperuni
»

niur, dux, qiicm
legisl.ilor

sequamur,
:

igiiis qiio

lampadibus".
lollelnr

vcncraliilis effusio, pcr

quo iiisiruamur
ig„js

Dominus quo protega-

qiiaiu facla est iiifiisio, data esl peilusio,

procuraia
diviiiilatis,
ctinfii-

niur a conveiilu nialigiianiiiini, dux quera seqtiauiur

est

refnsio,

confiisio

!

Infiisio

B aj

|„;i.|j,„„^

quo aceendamur ad diligenduui.
religiosi;

perfiisio devoii(>ni.<, refu>io incorriiptionis,

leglslator

qnu

iiistruauiur ad

vivenJuni.

sioxlern;cexaininatioiiis. Primain Virginc,seciinda
in corde,
iiialoruiii

Domir.us quo

iirotcg:iii:ur

aco<ivcntu malignanliuiii,
<

lertia iu corporc, qiiarla in

bonoruin ci
siciit

ut libcreninr a jugo diaboli,
{'liaraonis iiiipcrio ''\t
liiiiii,
iit

crepli dc diirissiniu

discussiune. Depriino:
'".
»

< < i

Descendet

dux quem sequamur ad prxin

pluvia in vtdlus

Uesecuiido
»

:

Ego vcro

dole-

possimus rcsisierc

dic

ni:ilo

"

;

igiiis,
<

elabor in DoniTiio ".
sieuti

De

tertio
ei

:

Vidcliiuius ciiin
»

qiio acceiidaniur

addiligcndum, uiaudiamiis:
si

Ego
rcli-

csl
:

,

qiioniam
illa
tiiis

similes

erimiis ".

De

diligeiilcs inc diligo; et

qiiis diligil ine diligetiir

quarto
ine ".

<

In dic

non coiifunderis super cunclis
,

a i'airc nieu

'"

;

>

lcgifcr,
<

quo inslruamur ad

adinvenlioiiibiis
»

qiiibus

praevarieatA
<

es

iii

giosc vivcndum, ut
iii

sobrie cl justc el pi« vivanius
priino
.

liifusio faiia esi,

iiuaiido

Verbuni caro
«

lioc

sxculo

"°.

»

De

<

I'rolexisti

iiic

a

facluni esl". i^Perfusio devotionis.qiiia
in

habilavit

r«iiveiitu

inaligiiaiitiuni,

a inullitudine opcranliuni
:

nobis ".

»

Ucfiisio corpoiis qiiaiido

«

vidcliiiiiiis
»

iuii|uilaieiii

"

;

>

dc secuiido

i

Dux

fuisti

iii

ini>

gloriani

ejiis,

glori;nn quasi unigeiiili a Patre "^
,

seriiordla lua popiilo tuo queui reUeniisti
lerilo
:

"'

;

de

Tollelur confnsio iniquilatis
eiini pliMiiiin grali;e ci

qiiando
>

<

vidcliiniiis

i

Igiiem
iit

veni luitieie in terrain

ct

qiiid

vcrilalis".
;

lleni iriplcx esl
.sit
,

volo

iiisi

ardeat"'?»
:

Quartiiui quxTCbal
niibi,

Dj
lii

Dci

iiolili:i.

Prima

(|iiia sit

secund.i quid noii
<

vid cuin dicerei
vi;i

iLegein pone

Dooiine,
,

leriia

qiiid sil.

De
ci

piiiiia

:

.Xcccdenteni
'*.

ail

Dciiin
:

iiia

,

el

dirige
'*.
i

mc

in

seiiiiia

recta

proptrr
antiipi s

primuiii oporlet
Nuii

elcrc, qnia est
iiilelligeiitlu!

»

De
duui

scciiiul:i

iiiiirticos

nieos

Duininus a
:

1'airilius

parva poriio

esi,

iioiidiini

qiixrebaiur
i|iHid

ciiin

dicerel

<
I:)i

Adonal

"

:

»

5
ad

possmiius intelligcre
iioii sit.

qiiid

Deus

sil, iiilelligcre qiiid

iiitorpieiaiur Duminiis.
qiii
lii

niento primo qu.e-

De

li^rlia

:

<

Tiine c()gnosc;iiii euiii sicul ct

nini Doniiiiom

Iribiis cls subveiiirei, t|U;e
eiiiui

cogiiiliis suiii ".»l'riiiia niiiiulat :ib iilsipiciilia briila,

Doiniiiiiin s|iectaiil.

Dcbet

esse jusiiis, liebet c>sc

sccunda punlicat ab idoiolatria
ctilieal et liberat

stuliu, lcrtia saiiiios iiuiic

Hilseiicors, dcbel esse benigiius. Jusliis, qui lebclles

a niorte secunda. i'rotegil

punlai

;

misericors, qui supprcantibiis indulgea;
(|ui

Paler per se,
saiicluiii.

iiuiic

per

I''iliiini,

nuiic pcr Spirituni

liciilgnus,
iiicii

diligrntlbiis ruirlbuat. Uii.le liue
tiiplleiler

no-

De

priiiio

ad

Le\ialli:iii
»

de

Joli

:

<

Vcriiiii:

Doiiiiiuis

intorprelalur

:

juxla pri-

tanieii aiiiiiiaiii cjus scrva '".
rircuiiiJaliil le verilas ejus

Deseeiiiido
»

<

Sciito

iiiuiii

diciiur Doiiiiiiiis, scilicci d .us miiias.
dicilur
Doiiiiniis,
sciiicet

Juxia
niili-

".

De

lertio
»

:

<

Sculo
^)

sc(Uiidiini

dolores

buno; votinilalis iux loionasti nos
Jileu (ii/c/cscciifK/ir tltli.iirunl

^*.

gaiis iiiius;jiiMa terliuiu dicllur
iiiis.

Doininns daiis

uiii-

W
:

ii.mis.

Audi

justiini

:

i

Deus judex

jusiiis furiis cl

[Tuii.].l(/u'(.'sccii(M/tc suiii aiiiiii.e lu (.^liristo reiiata-,

p;itiens.

Nunquld

irascitiir

per sliigulos dios"?» Do
i

abjeclissoidibus vclcrislioiiiinis
(lilii;iiut,

i|ii,e

ideudilecluui
ooii-

iiiisericordia audi

David

:

Si diecbain

:

Mutu.s csl

qiiia ali

eo reiiiissloneiii pcccaloiiini
:iil

pes nieiis,iiiiseriordiatua,Doiiiiiie,a(ljuVabat nie".»
Aiiili beiiigiiuiii.<Eieiiiin daliilDoiiiiiiusbeiiignilateiii

scciiiu: suiit, et doiia Spirllus s:iiicti, i|iiibiiB

vir-

tutes prolicianl, pcrceperiiiil. luidi;
lilas Dei dilTiisa

aiiiiil

:

i

(".lia-

et lerra iiostra
eiiini

dabll

rrucliiiii

siium**.
ciilni

i

ttcirgiiilas

est

iii

cordibiis iiostris pcr Spiii•

cst largiias reruiii.
qiiaiii
:

Ouid

largius potiiit

tuin saiicluni qui dalus esl iiobis".
lideles
aiilii|iii

fiieriiiil eli:ini

dare

seipsiim, qneiu rjtrcs desideranles cla-

adolcs(eiiliil.c,
•••
I

i|iii

cl speiii Mallli. "

\il;e;u'i'..

iiiabaiil

<

Aduiiai

'".
"•

i

lp.se ciiiiii

Doiiiinus, ip>c
•'

"
«•
.';.

I

Ueg.
1.
'•

11).

Ucg. 10.

"'

l\sal.

71.

"
I

i'.^al.

lOV
'•

I

Joan
••

5.
l's..l.

Sopliou. 5.
'•

Jo.iii.

"
.'i.

lliiil.

-

lliid.

'» Ihi.l.

ll.l.r.

II.

"

"

Uoiii.

"
().

Dllic.

l';..lcs.

Kplics.
""

'^ Kxod. ?>. D,- .\ilveiiii, "Jo.ii li. •" Tii. i. •' l'sal.

"

Cor.
"'

I'i.

"» J.di -J.

'JJ.

Iv.l.

Kxotl.
U.-),

I'.t.

Iao.I.

ti.

"

l.iic. I. •'

"

Kvo.l. 15.
Iti.

"M.uc.

IJ.

ISal.

llvinii. •• ;(».

Judilh. 10.

Tsal

7.

"

i'.,al.

i»J.

•»

l'sal.

8i.

»' Jiidllli.

i\

COMMEM.
iii

IN CAiNTIC.i
letiTiiilaie,

CXNTIC—
pralioiicin
%<>l.itiiini,
iliiin
•.

I.IB.

I

«
Kl a«
.•i-lloril

iln.iiiiintor, iosc iToWiiiinhs. Iioininns

A

ci nianiiiiin Mijjsls elov.ui jii^ni '.

iloiiiiiialor

Cx Ittnpoir,
iii

cloiiiin.Tis

iii

opcre. l'iiiiiom
in «.^n,

aogcliis

aqnnin

ct .siiltcineridiirif Iiiijiis

ii.ilNralilcr lisitet
riiiin

liabilti,

sixniidirin

lcr

vnnii

p;iiii'in

Viitc:iMiiis

er.o qnotno.io

ineflcctn. Usiiin

ifiiiiiirci i|«ian»lofiiie habeitiii<,
iii

lohsilium in periciilo
ijarciit-.

lilierat.

Uxc

in Siisaniia

ap-

ftii iion
laiiili,

acinm, ut

e(ji«is

slaliulo liabei iisiim ainbii«
;

Prins

ilixit

:

i

Angtistiae. inihi
*.
>

snnl uHditjiic,
:

clsi

non
:

anilinlnl.

De priino:

Oixil
»

Dominus
:

vl

quid cligam ignoi-o

Sod

«'uli (•leotioiiem

Doti.inA n«;o

Sed*

a dcxlri" niris''"

de secundo

iMclliisesi milii
dt»reliiiqiicre

ijiiiili-re

in ininiiis lioiiiimun, (inam

Ecce

advcfiii doniiiiaior

Ooniiims"!

»(10 tertio:

Ue-

legem

l»ei

mci.
:

»

Dissipavii
al)

Daiiiel
iiivi-

«irdarcinci, OcUsomnipntcnlaiiis doiniiians ".»Idco
fiivocai Cliristuin

consilinm saccrdotum sie
rt-n», cl
;;ita.'ji

»

Scpaiatc cos

Adonai.m

qiii diiuiiiiaiiir
iisii

ab

jelcr-

dijndicabo eos.
:

»
«

El eos convicil. Aiidi libe-

iior.iiri a<i|uali$, doiiiiniiiir

vcnicns ad

iileniiii

a perplcxitate
iii

El salvaiiis cst

s:iiigiiis

in-

ni3Uis,doiiiiiictur acin,rediiireiisiicarccredxmoiii.~.
SVf;t):iiiter

iio\iii6

dieilla.

i

Ecce

diiK iioster dt-dii consiliiiin
in

positum nsl hoc iioinea Adonai, quod

iu perlculo. Aiidi
osteiitl-tiir
iii

auxilium

prsplio

:

quod

noliis;

esl sex littcrarflm, qtiia $cnaii;is priinus rerfectiis
esl,
iit

bcllo Jiid* MacbolKxi. Jiidas

Maclm-

dcnftonStrcttir pirfccic doiiiinari diim ci-eat

;

liicns

«uni reveriitiir dc pislio, extrcmus seipiiiur
coivgrcgni, qiiia advcrsos
;

jtiifecie, diimrcere.il; peifLCtc,

dnm

rcparat. Pii

^ e\irciiium{ dispersos
tiis aniiiii

mo-

niOTO osiendii in mni.di crcatioue, scciiiiduin in pissioiie,

ad iiniiaiem mciitis rcvocat

fessos crigit,

lerHuin 1n naiivitaie. Uiulc qiiantuiii adprtdielms, ct Adani scxia fcria

dutn coiisoladir eosqiiositiiicrisprutcnsi lobcr slringit Cl fr.tt>gil
iic cnpiaiiliir
;

innm

ciiVicla crcavit sex

tardos

ini'rcp;.t

et coriim
;

pigriliam
iie
,

creatus". CJdanmin ad sctimdiim, scxta feria csi fiasSiiS ". Ouaiiium ad terliuni, \\X aiuiil, si^xta fiJiiA
iialus sinc
pecciaii

ab

liosiibiis

acciisat

vulncralos

ilc^^pcrciu inslmit;

sod ad spcm

saliitis insiruit

corruptionc, ut

iiumo

ali

luu

rcvocat et acccndit; oiicratos

siililcv;'tv el

no suc-

niortalitalb pcr ciimrcsiirgcrel iiicoinipnis. Si auleiii

ciimbant oncti

vcrliis ct exemplisiiivital. Viiliicratti»

pcr Doiiiiiinni lilicramnr a
"•
,

di.iltoli

jiigo,
«

quia

diciiims qiios diaboli
niiis.

spicnlis pcfciisios essc vide-

»

adliuc graiidis rcstal via
liomliiis sliper
:

Hn
»

qila

militi.ipst
iit

Onerati

suiit qiii siib oiiere Iiiii^:e

convcrsaiio-

vita

lCivam
iii

•",

nportil

sit diix

iiis.gcmunl dolcnlcs. Ilurtabainr popiilnm pcr viain,
doiico vpnirciit
iii

J6niiis lsra':1
iii

peregriiiaiiilo. In pciiciilo,

giiiialfe

\hu in pra.'lio, diu qiu m.iloium ambinostfoarclat pcipli;xiiis; iti prx-Iio, quo oddiiS

pciiinln,

tcrram

Jiida, id cst confcssioiiis,
fulci cldi\iii:c lauJis.

noii suliiin ppccati; scd

ctiam

Lice auNilium

in

pnclio.

rersarlohinl ims 0|iprimit imporl«iiiias
nandi),
nfe

;

iii

percgrtIii

q

Scqiiiiiir consolaiio in

pcregrinando.
snl.aii<:,

taidio iios faitgci piisilli^iT^iiiias.
isle conslll.iior,
iii

primo

Cunsolatiir diix iste peregrinantes tribus
sciticpl dilectione,

ergo
iii

fit

dui

sccniido anxiliaior,
iit iii

mcdilalioiic, lectioiie. Kjec suiil

icniocoTisDlalor. Coiisili.tlor,

fuga pciplcxiiaiu hillo simiis

tviaqiw
iiiensa

in lciiiploSalomoiiisCiaiit

".Allare

aiireiiiii,

liJ

siniiis disrrctiiiVcS; auxiliiilor,

iil

aurca, candcl^ibriiiii

aiiiciini. Sitigitiir allare

fftil<oris;

coustolator,

ut percgrinemiir alacnores.
i

dilcctio, mciisa leclio,
rii;is

caiuiclabrum mcdil:itio.
csl aiiimus perfectns
iii

Pii-

f rtiiitlm puteM,
li.iirltis •'.
«Itliil
k

qula ipsc csl

uiliitirabilis,

consiuiin-

auri

in

altari

,

dile-

Qimic etgo nmciore coiitnrbaris?
aiit
i

ctionc; purilas

aun

111

mciisa, saiius intcllcclus iu
candclaliro. piiriis alTcclus
cariiaioqu.-erat dilectio,
niliil

conSiliitiils iion cst libi,
itl

consol:itor luus

lcctionc; piirilas auri
iii

iii

dvfceil? Ct

socurtdo dicas
ei
>

:

Oomiiiiis Deiis, an>

tiiedilatione. Itnqtie

iiiliil

iiliiitor iiicuSv
tfeltio

iduo non

stim confiisus •'.

Jn

iiiliil

bxrclicumdoceatlectio,
lu allari

icrieniim cxoplet
lliyiniamala
,

clumal
I

:

Consolamiiii, coiisol.imiiii, populc
dii:t doiiiiis

iiie litatio.

accendiinlur
iii

in

Hiorts ••.
pViiiio
!i'cl;l

lst(!

est TCre

l-rucl, qiiia

in
siei-

mcnsa

ponuniur

paiics,
,

candclaliro
rcfcclioiiis,

lucerna.

cduxit cosde
p(^iplcxil;itis;

lciielirls ei

unibra uioriis "',
t

Tliyininmata
cogiiiiionis.
'' fcciioiictii

oraiioiiis

pancs

lucerna

iu
>

Scciinlld
SVilicct

de necessitfltibns
in

Pcr oraiionem qua;riiur
iii

Deiis,

per rcvidelur.
cogiiitiis

iMiiUliiediixil
I

bbs

',

de piadio;
»

tcrlio

gusialur,

liiminc cdgnitionis

dcihixit cos in

viam rcclam,
in

sciliciH

percgrina'.
>

•jti.croiido desidei atiir,

guslalus dnlcosril,

lioliis, (

ut

irtiit

civilatem liab.taiioiiis

In
',

aiiialiir. ll.iboiit tliyiiiijmala odnreiii, paiies

saporeni,

iransilll lnAriS ftiibrl
Jiiilas

Moyscs

fnit diiii

iii

peririilo

cngiiiiio

aiiioreni. Oiaiio

siquidcm

redolet Deuiii,
aiileiii

Matlialiinis iiipr;ilio

*, lt:q)liael aiigcliis

Tobia:

paiics snpiuiit, cogiiilio diligit. Iiifunlit
oiioii suavilaieiii,

Deiis

poregrin;mdo*.Snli pHbio pcipli-xns pnpnlos cvasii,
^liLl

sapori dulccdinein, aniori delc-

secundo
ToUias
,

tHtlTntiliitit, stib icrtip

jMiri

rtiedici-

fl:iiioiiem. Sit

ergo odorsuavis. gnstiis ddlcis,

amor

iiam

ailnlVt.

Sub

pcrplcxliaie videainiis

dcleciabilis. Ilabes igilnr a

duce

isio in

pcricnlo coii-

Sii53lfrfi;im

silb

phflro

Jdsuc, sub pcregrinatione

silium, in prx-Iio aiixilium, in percgriiiainlo solatiuiii.

siilitcr jilniperliiii
811I1 lioi^

Cliani. Siisainia Iiabuit consiliiiin

Habcs Dominum
iii

,

liabes

ducem.

Scqiiiiiir ut

iiiiiT

ncr Ouiiiclcm '; Jusue auxiliuin per

apparoal

igne per rubuni.

••Ps;d
•• Isai 50. • Ban. 13.

100.

•'

Isai. 3.

"
'»•

"
'

liai. 40.

Jer. 13. Tsal. lOtJ.

"Gon.
'

I.

•'

Mallli, 27.
.'

llnd.
" 1

lliid.

Esnd.

M.
">

"IIIRcg. 19. ^ Macb.
l

"

Job

7.
'

«'

Isui. 9.

5, clc.

Tt»b. 5, eic.

txod. 17.

III

Ueg.

l'J.

Macbab.

i, 5, clc.

II!

Reg.

7.

PlTHOL. CCVI.

2

,

n
As|ieril.<S
<|ii.iiii

TiroM/E r.lSTKIU;
iiilii

(••|

JOAN.

AICUIM
,

u
'.i

r-il

c;\rii

innilalis plnia

iliiliiriliiis,

\

roiirDiilinn
rliiril;ilis

siTiin

;iil

ronrs
Iii

iliirili:iiii ;

irrlia

ad

ite virgiiic aHsiiiii|i<;ii.li;iii.s ;iiiiori'in il<-s'gii:ii,

aliiiiiilantiani.
,

|iriiii;i

rniin aciliir «le
rccii|i<>raii(U ;

i|iirm
liiis

ergn

iio.s

lialniit, riini
i>!tl,

iii

iniiniUini vonit.

Rii-

pnsscssioiic ac(|iiircnila
iii

icriiiciiila,
«]ii;r(Iain

roiiilinri visns

ci

non

csi

i'omliiistiis

"

;

sr.iinita

61111I

prsrcrpla

ddra. qiiTdain

)|iiia

r:iro

<<jiis qii;i> aiiiori>

iioslro hiorliia

cst, visa

r.Treiiioniali.i,

qiiTilani

iiioralia;

in Irrlia itnretur

vst initreiliiii ilat»,
I^iiis

riiiii

lanion glorioslur siirrcxoril.

pecr.inii

iii(liil);cre,

prn perseciiloribiis cxor.ire
nioralis, )|ii« docel

ergorst ainor

l)ei,qiii

sex lialrl pro|irietalcs;

iiiiiiiicos «lilipcrr.

Scd rsl lcx
de diabolo

Kst cniiii siceiis, rsi ruliiliis, esl Irvis, esl iiiobilis,
csi siiLiilis, cst ariiiiis, Sicriis, ut liiiinidos cxsicccl;
caluliis,
iit

viiiiiics anliiiarc,
lioniiiii
illa

iriniiipliarc, cl qiinil
Il.rr

esi in rordc cllcclni

iiiaiiri|i:iic.

siinl

rii^Miliis iiillaiiiiiii'!

;

lovis, nl
,

gravcs

sii-

Iria

qu.T in

|i:iriclc lrin|ili rraiil, cticniliiiii

ol

lilevel, innbilis, ni iiigrnsrxcilei

siiliiilis, iit

gios-

paliiix, ci vari;G pirliir;r proMiiiu'iitc&
diciliir

". Clicriibini
roiiipoiicre

sus rxloniirl; aniliis,

iit

iliiros pciirirct.

Iliiniiilus,
iiiiiiKli

pleniludo

scieiilhv,

ut sciainiis

r:iriiis viilii|it;ilc, rrigiilos

liinorc, gravcs
,

sol-

morcs,
III

Iial)ciilcs7.clii:ii llci
<

sciuinldm

sciciiiiani *',
aiiiiiidare

lirilinruir,

pigros piisillaniinltaie

grossns sensiinm
(lcsicrct

scitniiis

csnrire ct saiiirari, ct
"*.
1

el

licliclalioiic, (liiros olisliiialiniic.

Iliiiiiiilos

pcniiriani pati

Sclaiiius<|iic vnlarc duatins alis.

pii

alisliiifnliam, frigidns

innanimct ad

pnRnileM-

H

scilicct spc ct aiiiorc, cl

diiabus vclare facieiii norriroa csl religiosa
•»

liain, gravcs sublcvel

:;d siipcriia dcsidcria, pigras

stra;ii ciiiiira v:iii.lalcni gli)ii:r.

siiscitut :ul cbarilalis
Irlli^riiiin,
iiiiilos

opcra,

grossos etleniict

inIlii-

vereciiudia,

<|iia ciini

Itcbccca pallio

fjcicin no-

dnros pcnelirt amorosa sapicnlia.
(|iiiliiis

siraiii lcgimiis noleiites viilcri; scciiiiila
pliis favurubilis

cslcunietn-

cxsicrat, de

dicclialiir

:

1

Oiii in sor-

ajn^

popiili, ut

ampiilala aure cuio
Dei
,

ilibiis cs!,

sordescat

ailliiic aiiiplins

".

1

Qui

claiiia-

Malclio a
C.irislo

retro

gladio

vcrbi

posiniuilum

h:inl

:

<

Inlixiis siiin in linio

prcfnndi, cl non esl
:

mereuiimr
ne

saiiari '",

iit

obairciiiiis aureni

siilisiaiiiia

".

1

Scil sirraii dlcitiii

1

Kdiixii

me

de

iioslraiii,

aiiiliaiiiiis

sanguitieiii vaii.r gloiia',

ecoe

lacii iiiiserix. et

de

liilo
:

fa'cis

".

»

Friyidos
siciit

iiiflni:-

cbefiibiiii. Suiil ct pnliiia', id est

de diabulo

triiini-

inal

:

i;iii
1

diccbant

<

Factiis siim

uicr

in

pliiK. In lioc

debenius primo opporlunilalcin con,

pruina ".
ri

Nun>' vcro

iiifl.imnialiiiii esi

cor nicum,
faitiis

giediendi cunsiderare
tertio

sccuiido viriiitcr resislcrc,
Judiiii

renes

nioi eoiiimiilali

snnt; ut jiimentum
oiiiis
:

deiriumpbograiias Deoagere. Sic
doiiec
;

ct>

sniii apiii! te

",

»

porlando
ronle ".

poeniti'iitiap. Gr:i«

S|ie(luvil

ckriiim

ct

doriiiieniciu invenirct

vrs

.siibleval,

qiiibiis

dicolialiir
»

Filii

bominum,
siiis

llelofcrneni

secumln, caput .impuiavii, iertiu cocapiic,

iiS'|uoqiio

gr:»vi

Expaiidit alas siias, ct
iii

nopceiim
(^,

cum

riim

gratiariitii

aciiunc iu

jissHinpsil cos alqne porlavit
«licaiii
:

humeris
iu

ul

lemplo

nbiiilil

"^cce de

diabolo vicioria. Eirecliii
qiind iuius ba-

«

Ai>im.i

mca
iii

ticsi.lirabit te

iiocie,

scd

quoque mancipare dcbcmiis bonum
bcuui»
:

ei spiriiiis inciis

pra-cordiis mi;is, de maiic vini-

ct
in

liae

suul p;ciur;e pruiiiiueiites, id rsl

iablt
t
iii

ad

te

'*.

»

Pigros

cxcilal
iioluil,

qui

audieriiiil

:

iiiterius

opsre proiul maticnles, vcrbi gialia,
iii

Piger proptcr fiigus ararc
.Tslale et
:

meiidirabit cigo
jaiii

nt

appareat beiiigniias

viiltii,

miscrirordia
iii

in

non

dabilitr
iiusli;e

ei '".

Scd

excilali

effcclu, hitiniiitas in liaLitii, inansuclu.lo
l.itioiic,

robabi-

dicunt

<

Maiius
1

toiiialilcs et

aurcx

ploiix

patieiitia
viilin,

iu

Iribitlaliuiie. Benigiiilas

appa»
dulcii

byaciiilbis ".
iiiiaiis;

Tornalilcs, qula sine sorupulo va-

ret

iii

ciim

lioiiio
iti

est miiis

uQaiii

,

aiirex prupicr opcra cliariiaiis; plciiae hya-

aspeciu, verccuiidu:i
iti

gcstii.

Mis:ricordiu apparet

riniis, qiiia

inde

exspcciatiir
<

rciribiiiio rwlestis.

eflrrtii, qii.iiidii roiiipaiiiur

miseriim
peccaiis.

.

siibvcnil
lluiniliias

Crossos

extciiiial.qiii lirant

siciii cqiiiis cl niiilus,
1

egeiiis, Qei

cum

neiiiibus pro
fiicrii

qiiibiis noii esl iiiiellccius'". iQiii

iicscicruiii iicqiic
:

apparet

in liabilii, si

puuperlas
iii

in

vestibus,

iiitellexeruiit"'.
tibi

1 Jaiii

proniiiiiiiir cis
in via

<

liiteileciiiin

viliias iniiperibus, subjcctiu

iiiferioribus.

Apparel

dalio et iiislriiam tc
pcneir;il
:

".

»

Dtiros obstiiiailis

niausiieiudo
porlal,
latiiiiit

iii

robabitatiutiesi libcntcr frairumunera
si
iii

lione

amorosa
<

sa|iiciilia.
(iiti:i

diccbalur
lii

si

discordantes rccoiiciliat,

f.istidioso so-

per propbelam
t!ia aiitea

Sciiiiiis

diirits

cs

cl fniiis
(|ii.i;

prxslat. Apparel paiiciilia
iiuii

tribulal.uiic, pcicuticntciii

".

»

Jani voro

qux

sur.^um
ciiini

qita^riini,

si

nialodiccnli se

roiiialedicit, si

siirsum siuit sapiunl '^Paiiem
ris, Doiiiiiie,
Iriii

de laModcdisii

iion

repercutil,

si

rapienti

sua tribuil. Istx siuil

omne
iii

tleleclamriiluiii sapuris babriiDuiiiiiiiim, liabcs diicciii, li.ibcs
liis

piclune

|iiiiiiiinciiles.

". Kccc liabeb

Qiiia cr^-o l'aires uiitiqui

priiuam lcgcni non

qiige-

igiieni. Scil nisi
iiiliil

nmiiibiis ordinate
:

pruce.bil,

rcbaiit, aUeiaiii qiioijue abliiirrcbaiil, quia austera

:irium cs(. Idco scqiiilui'

Kl

ci in Sin.i

ligcm

erat, ct

nciiiinem ad pcrfcclum
iii

adduxil **, ideo

divllMl. I.cx iriplcx est
s-'ir;i,
li'x
:

qu;ercbaiil iinn

jainpcr Mii)>c;i vctus lcx daretur
iius

Esi cnini lex liiimaita, Icx Mo-

eis,

sed ipsc vcinrcl, ul eiliiccrel
111

de carccre

evangoiic.'».

Prima dala

esi

ad

civilcm

leiiebroso, scilirct rcdiiiie:is

braeliiu exlensu ui

W

'KmI.
'
'

j.
Ui-g.

"Apo(.
'iO.
li.

«i.
.S.

'M's:il.

W.
;•.!.

'

IS.il. 5!).

'*

l'sal.

t !.'<.

"

1'sal.

72.

"

Pkiv.
III

•» C.iiil.

"r.s;.l.
11).

Jo.

"

lliiiii.

'"INal. «I. "1'sil 'M'liilipp 1. "Ccii. i». "

M.

'• Isai.

4S

"

Psal. 4. C.doss. 3

"

ls.ii.

'• S,.p.

L'ic. ii.

"

J.idiih 10

U.

H. br. /.

;5

COMMl.NT.
iii

LN

C.\NTIC\ CANTIC.
vi-


ail

Lin.

I.

J6
.ib

ciiice; ol sic poss;nl siib fivaiigclica

vi'rii:iio

A Pmpicr
cn
siiiil,

li:cc oiiinia
iil

(liligcn.liis esl dilorliis, qiiia
: t

vcre, aniplcxii
spoiisa
:

cjiis asuicli,i'l i>osscnl claiiiarc ciiin
cjiis

J.icobiis

ime

daiiiin
di;

opiiniiiin
iimi

«

Lajva

snb capiie mei), ei dcxlera

iiiqiiil,

cl oninc

dnnuni pcrrecliini
liitniiiiini,

snr

est csl

cjus.iiiiploxaliiliir ine '*. 'Tribiis inoilis (lilexil nns:

di'sc('iiilciis a

Palre

apud qncin
oliu>nlirai!o

iinn
'°.
i

Diiiciier, sapieiitc-r, rnrliier.

biilre luii,

i|iiiiil

pro

tran^miil.itio iirc
cniiii

\ii;i^siliiiliiiis

Pst

nnbis carnein iniluit; sapientia,

i|iinil ciil|iain
iii

cavil;

daliiin

boiinm, csl
Datiim

mclii:s, csl nplimiini, csl
siinl

forie, qiiotl morieni siistinuit. Ilai|ue iios
iju^esivil, in

canic

pcrfcciiiiii.

lioiiiim

liona

lemporalia,

sapicnlia

.lilcxil, in

virtule icdeinit, in
milii,
iii

qnibns

sii.-it.

ijt;iiiiur.

Datiiin mcliiis cst niiscricorili:i,

cariiis assuiiiptionc

coiiilcscenilii

ciilp;e

qiia prccata rciniltnnlur. Daliiin o{ilii!iiiin
(ia,

cst gia-

vilatione consuluil sibi, in iiiorlissusceplione satisfecil P.ilri.

qiia

de virluie

in

virlulem asccndinius. Dattrn
rriiemiir.
diil.i

Amicus

dulcis, coiisiliarius prudons^nilju-

pcrfectum est gloria, qua perpctiio
priino
iii

lor fortis.Iiipriniosalvaremc viill.iiisecundosalvare ine novit, in icriio salvare
r.ic siinililcr '*.
»

Evaiigclio

:

«

Si nostis

bona
;

ilare liliis
:

me

poiesl

:

t

Va

'e,

ci

iii

vcstris ciiin silis inali
lii:iin

",

>

cic.

de seciindo

Qiioi

Oilige dulcitcr, sapicnlcr,
:

rnrliier.

niclior e^t niiscricordia liis siiper vitas ^';
:

dd
i'e

Diili iier.iic illeeli

.sapicntcr,nedcccpii;foriiier, nc
iiiiiiidi

terlio

<
:

Optimuni
i

cst, gralia stabilire

cor

*'

; i

opprcssi :ibaiiiorc Dnniini avcrtamur, nc
ria seu caniis
pr.-c liis

glo-

C

(|uario
in

Occurrcinits
a;taiis

omncs

iii

virum perfectuni.
i

vobiptalc

abdiicaris. Dulcescat libi
:

mensnram
c:>t
;

plunitiid:nis Clirisii "*.
(juia

Pii-

.sapientia Clirijtiis

ne

i^eiliicaris
;

spiritu

miiin
lerra

de dcnrsutn,

icmporalia nasciintur Jc

erroiis, liiccscai tibi vcritas Ciirisliis
lale
fr:ing:iris,

ne advcrsl-

cl .scritndum,

quia miscricordla esl dc pccct

coiiroiiel

le

virtus

Dei Cliristus.

calis qii.r stinl de
sursuiii sutil,
optiiiiiiiii

niundo; tci:iiim
esl gr.ilii
cl

quartiim de-

Q

Zeluiii liiiiin iiiilamiiicl ch:iriias, iiiformcl sticn-

id

gloria, qiiia

dainm
lii-

lia,

Grmet conslanlia
sit

;

sit aiiior

fcrvidus,

sil circiiin-

ci

dimum
i

perlcciiiiii dc^^ccnilil u

Paire

sprctus,

inviclus, iicc tcporem liabeal, ncc dis,

niinum ".
Doinini.

ll:cc

bon.i

susccpeiat J.b dc nianu
:

crclioiie careat

nec

liiiiidus

fiai.

llndc

in

Evaii-

Aiidi

lcmpotalia bona

«

Craiit ei qtiiiii

gelio

:

<

Diliges Domiiiuin
tiia,

Deum

luuin ex lotocordc

gciila jiiga

boiim et i|uiiigeiitx asina! ",
sciliccl

cic.

Audi
ct

iiio el

ex lola anima

ct cx tota virliilc tiia ^'.i
ililigc anliiia,
iii

incllus

biiiiuiii,

niiserlcordi;e

:

<

Vaaiii

Grgodiligelola cordisalleclionc,

idcsl
iiiori

inisoruordiani
divii
spir.liiin
si lliccl
iil
.•

Iribiiisli inilii, ct vibi:aiio

lua

i

iislo-

lolacircuiiispeclionc;diligc tota virtiiie,
liincas

nec

iueum ".
gratijm,

>

Aiidi

trrtiiini
iii

cptiniiiMi
viitiiteiii
iii(|uil,

pro ejus amoie.

boniim,

qiia

de vjitntc
:

Iicui, diligc
lia,

propier temporalia, propter spiritita- „ asceiidit,

propler xteriia bona.
<

....tcinporaiia, Piopicr
..

VI
.

qnoqui

auris audivi

.

Dcuin couteinpletur ... .v>... .....
tc.
,igii

<
1

Anditu,

iNuiic aiilc.n ociiliis iiieus Videt te.

ni.in)

iiibil ileesi

limenlibus Dduni

:

uec

iis
:

Idcirco ine reprclieiidii ct
e| ciiierc
'',
i

paniicniiam

in favill.i

cuni diligiini in veriiate. Propier spiritualia

qiio-

Audl

qi.iji

itun

pcrfeclum bonuro quod
:

rum duo snnl gciiera, prxmium et iiiiscricordia. Unde: < Qiii diligiiis Domiiiiim.odite maluni, cnsiodli Duniiiius aniinas s:incloruiii
dtiin gratia. Uiidc

cxspectabat, scilicct Dei

visioiiein
iii

i

Scio

eiiini

qiioJ Rodcniplor nicus vivil cl lcrra

iiovis>.imo il;e
ii.ea

de

sunrum ".
xicnia,

i

Sccuiifor-

surrccturiis

suni,

ct
i

iii

c:iriic

vid>:bo

David

:

i

Diligain le,

Dominc,
qtiia

Deuin s:ilvatorcin nicuin ".
Coiilia
e»t,

liiudo niea ",

i

ctc. Itcin proptei

Dens

lixc qualuor bon;i siint quatnor mala, ij

diligcntibus sc boiia invisibilia prspparavil, ui ip^uin
in oinuibus cl siiper oninia diligenie!>

qtiatuor geiiera
:

aflbciionum

:

quas

jiai

ent.r

proniissioncs

suslinere debeiiius
poriiin,

Damuuin

!ciuni, alllia o coraiig^JiJa

cjus, qu.^e oiiiiie desidcriuin snperaiil coiisequaiiiiir.
Isia suiil

lontnmeliLt' seiinoiiiiiii,
iii

opcruni.
sic
:

sex

ala>,

sex scrapliira
i

:

<

Sei alx, inquit,
opcra inise:

ILcc Dominus
priino
:

Evatigclio

coinmcmoral

uni el sex alleri".
licordia; ",
<

Al.c scx siint sex

<

Si ab^tiiiciil (juii tibi tnnicaiii, da ei c(
I

pasccre ct putare esurienies, ut iob

palliiiin '*.

Isiud sustinuU Job quaiidti ainisil oiii'

Si coiiiedi bucccllam meani solns, et pupilliis iion
*".
i

iicin siilistaniiain
iii

suain '\

<

Si le ptrcus.sserii qni»
i

comcdit.cx ea
noii

Ye^iire

nuJuin

,

idoin

:

<

Si

inaxillain,

prsebe ei ei alierain ".
Ilatic

De secundc

bencdixcriiil milii

laicra cjus ci de vclleribus

diciiur hoc.

sustinuit Jiib
:

percussi>s iiicere

oviuni iiicaruin calcfactiiin est ".
grimiin,
osliiim
ideiii
:

Suscipere perepcregrinns, el

pessiiiio".

Dc

lertio

<

Oraie prn perieiiiieiilibus cl
i

»

Foris iion

inaiisit
i

calumniantibus vos ".
lile

Iiem

:

«

lieneilicilc tt
sustiiiuit

noJob.

iiieum piiluil vialori ".
:

Coiisolari doleiiqiiasi

nialedicert ".
ait
:

i

Hoc quoqne
iiicrepaiiduin

lem, idetn
slaiiic

<

Cuinque sedcrcin,
,

rcx tircntn*'.
>

Unilc ipse
poniiis
:

«

Ad

ine verba coini

cxercitu

crani inaereiiliuin ronsolaliir
idcin
i
:

«

vcrum
:

taiiien quac cogiiaiis cxpleie ".

\isiiare iiilirnios el incarceralos,
«lictio

<

Bcne-

De

qtiarto

«

Si

angariaverii te quis iit

UDUni
Isiuil
i-.uni

pauperum
;

fiipcr inc vcnicbat '•.

Srpclire
aljc.

inilliare,
qiioi|iie

v;ide

cuni

co duo

miiliaria ".
eiiini

i

morliios
'•
'•

ihcc eral viitiis Tobiac ". Eccc scx

siisliimli

iMfid. Ciim
Isai

cogerel

fanl.

% "
lliid.

Ibi.l.

"
'2.

Lnc. 10. "Ji)b2;>.
I.
'

"
Jnb

M:.rr. 12.

"

^- liiid. I.
1-i.

"
"

To!). I.
Jidi

" "

Eplies. 4.
Jol).
''

"

Jac.
0.

'^Job

" Psal. 17 Ps.d. UG. *'Jic. 1. *2, ctr. »» Job 42. "Jiib 10.
(i.

'

M:Ulli. 7.
l;).
'

«" Job 31. M.llli 2,". "Psal.Ol. "Ilcbr.13. M:iib. 3. " Job I. "Liie. t.

6.

"

l.i:c.

Ui.ii

"Malib.

5.

47
Saul qiiicrere fciilimi prSfpiilia
Diciliir

TIIOMit; CISTLUC.
,

KT
ilo

JOA.N.

AIXIIIM
ernml
in mnniibiii naiiir;

«8

solvil iliKOnla ".
<|""^-

A

.M '•> "'<'r Sieulit

Keiis

riiu-r

liiinimim ", q"":» ^til

eapionlia
Ciinln

:

uor
dii

liiiniii;iiia. Piiiis enini feoil riiiiiiimeiiiiiin,

sc-

qmr

xoliliis, «i
iii

qnnndo nrmcnln

ronihiil,

cuiiilii luniiiiiirla,
iliii
,

scilicel

solcin ct liinam
liis

:

posloa
assi-

Ainiiliioit

Dirnius
:

ir/ico Ariicijiilho;

cl
:

slell:i8

",

li

:i'c

qiialunr

ilonl»

(lo |>iiIoliriiii(lini;

(;n:iiitiir

l.iix

siellarum per viirios radios
esl

tlisiiii-

Nfc tum adeo
Cuin

iiifnrmif,

miyer

me

in liiiore vidi,

guiuir.
iiniiis

Ilaeo

siognlaiis i>ruilcniia,

qua

iisiim

fj/nrii/iim vfiiljt staret inare

rci

ab usu alierius tlisiingucie sciamii»

d

Proplcr lixc qualiior amandus cst
cniin est in orcatione. Uiitle
fiindavit lerrain
I
:

Pc':s.

Sapiciis

iion |icceemus crroTC. Hoc osl

liiinen qiio illumiiiit

<

Dominiis sapientia
gubernaiione, qnia
suscitarc
filios
<\<

Dous oninem liomiiiem veiiioiiiein iii liuiic iimiiraiioiie ilistcrncmli. Liina iiiia; in tluiii ", iil osl pccoala iioiioric lucei csl inspiralio tlivina, qua
slra cognosoimus. Uinlc Daviil
iiioos
I
:

".

»

Poiens
tte

in

Polens

ost
»

Doiis

»

lapiilibus

Abr.ibse ".

Kl

roioslas ojus poleslas ailorna

a

«

lllumiiia oculos
»

non auroreliir".
Paier

Divcscsl, qiiia

i

onuiia

siilij

cil

iie

unqiiam obdormiaiii in

iiiorle *'.
»

Ucm
Stil

:

siib poilibus fcjus,

oves ct bovcs, volucres".
:

Deus mous, illiimina lem.bras mcas *.
«tie

qui
'^

de

lucet cslspiriliialis inielligeiitia.qiia cirlesiia

sipiinus ct

conleinplamiir.
ct

Iiide
;

David
ipsa

:

«

Emii:e

liuom iiKim
riini

vcritatom luani

nic dc liixcliicet,

Speriosiis fornia prx < Scciindum humaniiatem i C:iiifiliis boniiniim "". » Sccundiim diviniliilom dor esi lucis sctcrnac ot spoculnm siiie maculi " , » De lir« « iii qiicni tlesidcrant angeli prospicore ". »
:

".

»

Firm;»menliini qiiod
Undft
:

amplius
illa

esl

Paulus
runi ",

:

«

Qiicm

constitull
;

li:oroilem

in;iverso-

rlarit:is

;cierna.

<

Civiias
in

nnn indiget
Doi
»

»

ecec dives
;

i

per queni
sil

feoii ct s.ieciila

",

>

sole

aiil

luna

ut luceant

ea

,

qiiia cl.iritas

ccce sapicns
siibstantix

t »

qiii

cum
•*,
»

siilendnr gloria; el figilta
omiTi

illumiu.iliit
b.-ec

cam,

ct Agniis crit lncCina

ejus".

Et

",

ecoc pulclirilutlo;< poriansqne

a

dicta suiii,

sccundum
[tiiv]

qualiior iiiiorpret;iIiones

vcrbo vinulis suae

ecce poicntia. Pio

liis

amaii-

liiijns iioiniiiis,

lumen. Primuni ciiim dicitur lumen,
id

dus

esl.

id esl lut!»is,

metic

esl defecium,

t\»x est
id crl

Ilem, alius esi

amor aloloscentnlaruin,
foriior,

alius j«-

ignoranlia rcriini.

Sccundum

dicitiir luiiicn,

venum,
dnliior,
cst

alius

suniim.

Adolescentiibrinn enini est
seniim niaimior. In prniO

luons

iiioiilis
tlii

iiooicm, id c&t tcncbras poccatoriim.

juvenum

TcrtMim

iiur liimcn, id csi Inx mciilis,

qna mons
truii

remissio pe.C:ilorum; in secondo, Cxorciiinm

illiiniinalur

ad
:

tosnosecmlum Deum. Unde ciim
i

virtutiim; in leriio perfoi lio earum. ['rinuis in

Wa-

caeco dicerciur
DoiiiliiC, ut

Qnid

vis

ul f;iciani
»
»

lilii?
:

:

ria

peccanle humilis, in PetrO ferveii^, in Joaiine

vidoain IninCii ".

El David

<

Eniitle

pias et dukis. Secundirs dorniit a srcularibM«, Tigilat in spiriiualibos, languci, qiiia defer,ii in saiu-

liiccm II vcr.iaicm

luam ".
:

Qnartniii diciiur ln-

jiien, id cst liix niuiidi

«

be;iiiciiim
in

mundo

co:de,
'*.
»

lare Del

anima cjus ". Teriins

aiidit

vcrbu ineiTjbi-

qiioniam

ipsi

Dciim viilobnnl
i

pcipctttum

lia, sileniiiim,

Qiioniuin apiid eiiin

noft esi
»

ifansnmlatio iiec viDiio iiotal quibiis obiios, sciliccl

pacem scitit et illara « qn r exsupral jmncm sensum •". « Priinrs oves suas, id esi scnsnalitalis affectus minai ad intcriora deserli, viiiens

cissiiudinis obuiiiLr;ilio".
pciiialiir iioiiiia rcruin

apml

subslan-

riibum qui

iioii

comburoliaiiir

"'.

id est

niyslcrnm

tiarum traiisnnilatio, ei acoidoniiiun sibi siicecdenlium vicissiuido. Truiismulaiio s«bsiaiiii:iruiii est
elcmenioruiii rcciprocaiio, quia terr;i subtiliaiur
iii

incarnationis; sccundiis aseendit in nioni'
dil

m

ei

nn-

a
:

Domino,
«

id

est

abscondilur

iii

alisoomliio

faciei

Tn vero

bic sia

mccum,

et docetia 1« loges
»

aquam, aqna
icrraiA; et

iii

:icrem. aer

iti

igaeai

:

el coonverso.
iii

01
iii

ignis <leii6utiir <n
Ikl-c

aerein,

a«r in aquam, aqna

mandala qu» proponas lilis inonle sepeliiur a Domino, id
>

Israel •'.

Turlius

est abscomlitur in

inuiaiio lacil ui rcs iniiius co^iio-

abscoiidito laciei ejus ".

Prinius audil ab lioniiui>

gcuti.r. Uciii, accideiitium vicissiludo,

qnia res

tju;»

bus

:

<

Ubi esl Dcus tnus? Secundus recordatvr,
aiiimam suani
•*.

iiiodo cst «Iba, uioJo est nigra,

modo
horuin
:

e&t scdeiis,

q

ct cffuiidil «u se
iii

Tertius ipaiiMl
iloinaHi

luodo c«l
rciTiiii

siaiis, etc.

Et
ibi

liaec

vicissitudo obscurai
et ideo ibi

locum tnberiiuculi admirabilis usque ad
»

nolillain.

Sed

uibil

Dei ".

Priinus servit

lidci,

secundiis spei, lerliua
lui-

cril plciia iioiilia Crealuris el crcjluia:. Itciu,

Jiabeo

adhuc unde Oous ditigalur. Quaiuor suiu propier qu« boniines diliguniur :
divilia',

charitati.
iril,

Et

sioiit

lidcs
:

nos Doo geneiiil, $pc«
sic priiiKi;> siaiiis in

cliaritas consiimiiiat

nobis

humanu<n anectum Deo
mat Dcoquc roKformat.
Oiiiii tiiflioiii

dodieoit seoundus ekuit vesuis, lertius

Potenlia, sapiciilia,
gllius
«itiis
:

pulchriludu. Uiidc Vir:

lercm homiiiem cuni aelibus
fual ub, ri

conkum-

ud qucmduo) a quu volcbat ainarl

De

di-

(iia fin».

Lac

niilii

noa
:

a:ttat4

novum non

[rigore desii;

[C.AHii 1

lii

liao

\crboruni soric sub hac diciiono
.

dc poientia

Ircs colliguntur olausul.c

iiiiibws ires eaiisa!

reJ-

•'incg. 18

el

alili.

"

Jao. 1.

*•

Con.

«.

"Apoo.

21.

"Joan.
••

" "

1'sal.

a;llebr. 2.

10. •• Psal.

"
•"

•'
.'i.

Joan.

I.

•• I.

Psal. 12.
"*

"

Psal.

17.

'•Psil. 4«.
'•

Psal. V2.

"
••

M.ilih.
"'
I

'»J.i.'.

Prov. 5.

"
•'

Mailli. 5.
••

Dan. 7.

H.

"

Sap. 7.
5.

Pliilioii. i.

Exod. 5.

Deut.

•* Ibid. •'Ilebr. I. ivir. 1. " Psal. 41. "' Ibid. Psal. 30.

Ibid.
Ibid.

•*

Psal.

lU.

*9
iliinliir,

COVMKNT.
pioplcr ijims
ililigriliij'.
:i1i

I.\

C.\NT(C:\

CAMIC.
si

— LIB.
:

I.

50
(poi;^iiin
:

ailolrsi Ciilnlis
li:c ilii:r ilio
i

l>c;iir> Vir,:;o

A Ac

dlceret

Pcr

iiie

non

so

I

nie

lr.'>li

uil

|iliiriiiiiiiii

hl

»ics,

(|iiii

i:l

l)on:i

npcra

lu:i, cxcinpl.'»,

couvers;ili(i cl ca;lcr.i

i;ii !:

iilco,

scse

rcsjiiiiiiiil. I'o.ssiiiil

arlMii cssc

\eiti:i liii
:)
I

rdigiose el iuiraciilose
viilt
tr:ilit

iii
i

nuiinlo cgisli.
lioiuiiii

l.^lt^

i|iii

ail iiiiilrciii.

fiissiiiil

csse

virli.i :iiiqi'lniiini

vii-

cnniparatiir

(|ii;prriiti

liiiiias

giiiuni
giiii

:

<]ui vi..'ciiics ailolcsC' iiiuhis
:

ussslciiics vir-

margarlins. Iiivenia antcin uiia prctiosa inarg:.riia
aliiit ct

ilicuiit »i\ C.1III

Ideo islx ndoles-.enula: dilequin meliora
sniit

vcndil oninia qiix habuit et
esl

ciiiil

eani ".

i

xeriiiil le iiiinis, iJ rsl pliiiiiiiinii,

llaec inargarita

regniini
:

ca^loiiiiii

quod exspe-

vbera tua

tiiio, (|iiia

uliera liia frngraiilia suiit un-

cMnius. llnde Salomon
denier inleliiget ".
tior
qiiae
,

«

Gemir.a graiissiina cx-

gueiilii Ojiliinis, qtiia oleuin cffusuin esl

iiomcn tuuin.
aniiuic,

speciaiio prxstoiatiiis, qiiocunqiie se vcrterii pni»

Ailiilesccntul.c
vell:c
|icr

vcro dicuntur
iion

rulelis

nuiion

Est

aiitcm

graia, esi
csi

gra-

grallam,
,

veliil:p

per

ciilpaiii,

cst

gralissima.
ialjorai

Gcinnia
in

grai.i

aniiii.i,

seiiio

slei ilcs

scd

doiiis

rcciinilx
iioii

spirilii:ililiiis,

adliuc

bpc
a

percgrinaiione.

Gr.iesi
in

foDe-.
tcs

nOM

ul

:iiius

dcbiles,

cnrv.e

iiec slnlneii:

tior

cst quae jani

exiila

corpore
erii

ailliuc

ociilos siKis liccliiKire in

icnaui

"

»

scd pcr

cxspcctalione.

Graitssinia

qnaiido

reccpiu
graia.
,

coelesie

dcsiilcriuni
islx'

rcci;i',

el

ad coeIos crcitx:

rorpore

plcna

frnctur

Dei

visinne.
,

De

Anima;

pr;c dcvolionis obscquio, lical;c Virgini
iit

B

J

Grala debel liabere
1'uritas
est
iti

piirilaiem

lenilalcin

cla;

seiiiper assisiunl diligcntes cnni, el diligcntcs
lias dileciioiiis

ca

rltatoni.

viiiornm emendalionc
in Dei

\i-

causas polissimas, sciticel
eiiitii

qiiia

nie-

nltas

iii

inoniin composiiione; clariias

consciuali3-

iioru SHiii ubern ejiis rino. Meliura

potcniioris
Virgiiiis
lioiiiinetii

lemplalione.

Oponct

enitn

ul

sit

puritas

absipie

cl

ubcrioris

ellic3ci:e

biiiii

iiliera

bealje

coiit.igio carnalis conciipisceniia;, leiiiias siiie
piilo

i|nain viniiin;

nam

viiiiini

inebiiare potcsi

niiirinuralionis

o.lii

ei

iiividi:e

,

ci.irilas

ul pr3:terii:iiuiii
facilis

sii

iinniciiior

ofluiisaiuin,

et

sii

qiie

scrupulo

ct
:

nubllo

solliciliidinis

mundan.x.

9d coiidotianduin cl largus ad doiiaiuluni.
vlrgiiiis

Andi puritateoi
nicnlo carnis
lenilalein
:

«Eninndcinus nos ab omni inquina-

Ubera vcro
eriint
:

Dcnni qnasi iiiebtiare

polii-

ct spirilus
:

",

»

ail Aposloliis. Aiidi

ac

si

nam postqitatii de iiiauis ubcrilms lac biliil, cnm laclis dulccdine diitcedinciii bibissel iiiiprojccil ab ocnlis
••
:

idein

<

Malcilicimnr, et bonedicitiuis,

pcrseciitioneni paiiiuur, et siisiiiieinns, blasplieinaiiiiir
<

scricordine

siiis

pcccala

noslra
(laiid;tiii

et ol)secr:iinus ".

»

Audi

clarilalctii,

idem

:

posl lergum

cl

factus esl

largns ad

Revelata facie specnlamiir gloriani Dei, nt
iii

lr:in5-

peccaloinm
opcriim

veiiian), largiis

ad dandaui graliain ct
Virgincni

fiirmemiir

c.amdeni iinagineni

a

clariuie

in cla-

justiiiatii.

Ideo quoqne beaiain
(|iiia

Q

ritaieni "".
sciliccl
atiie

>

Geninia graiior siiam b.ibel puriiaiein
peecare,
'.
»

diligmil jiivcticuif ,
unijueniis
ojitimii.

cjus ubera fragraniiora suni
iii

non

|>osse

qiii.i

<

siiie iiiaciila

sunc

Nam

cjits

iiberibus fragrat

ilironum

Dei

Lenitas esl
<

ibi otiinis iiniaii-

odor sugenlls nbera, qui delibuliis iinguentis opliniis cuni plcnitiidine cliarismatiim et medicinaliiim

nitas doloris, quia jani

abstersil

Dcus omnein
,

1

1-

cryinani ab ocnlis sanclorum siiorum
cril lucttis,

ei jaiii

non
qiio-

graliarum
cein, ul
cftiijitgio

veiiil

ad sponsam, vel aniinam peccairilcpra san:iiel,

neque clanior, noqne ullus dolur,
traiisierunl
'.
»

eam omni

qnam

sacro sibi

niam priora
ia;laiilur

Clariias

liix
i

illa qit».

cupularet. Iden qiiuque ab adolescetiiulis
nieriio diligilnr, qnia oleuin

videre clarilatein palri;»; qiiia
laiiiiia '.
»

lux orta

beaia Virgo
tuen suuni.
iialat,

elfusum no-

esijnsto, el reclis corde
rcsurreciione

Jain celcbrala
lii

Nam

sicui ulcutn reruin liquorein sitpcrcjiis

genitns gralissim.^e, erit purilas

sic

notnen cjns ei invocaiio noininis
el

oninium sanciorum noinina
iinin

invocationes nnnti-

corpore incorrupiio, quaitdo corruptibile bociiiduel incorritptclam'. In anima perfLCW
corpore,
in
in Dciira, in

superexccUit, et siipcral in ellicacia subven-

Dominuin intensio, quia adbtic
Deuin iiiiendere donec
illa

babeiil

lionis, ei

nbtenlu divinx grati^ ei

dxmonuiD

fuga.

aiiinix

uliquem rcspccluin ad corpora sua, ul non
in
recipiatif.

Trahe
tnorttm.

me

posl te

:

CHiremHt

iii

odore imgueniorum

pcrlccte

Uiide murinurare videniur aniina; sub
:

aliare Dei,

[Tho.] Htirnsquc Synagoga

qti;e fide ilevnla

ad-

diceiiies

:

<

Usqiiequo iion vindicas, Doraine, saniis qiii in

vciitum Cbrisii exspectabat. Inde in principio cariiiinis
liiijus

gniiicm nosirum ab

tcrra sunl

*

'I

t

Lc-

propbclis

respondil.

Osculetur nie

iiilas ibi iranquillilas eril inier coipiis et aniinaiitT
ila

osculo orii sui, id est prxsentialiter inibi appareat
el

ut caro nec

i

concupiscal advcrsus spiriUim, nec
*.

exempla

niibi vivcndi

ac doiia

l:irgiaiur.
ejiis

Deiiule
qii;e

spiritiis

adversns carnem
spiritiis

»Caro enim

spiriiui '>be-

versiculis seqncntibiis qualia
fidelibiis

suiil
irtc

duna

diel, Naiii
cril
I

nec

a carnc indebitnm aliqiiid c.vigci.
'.i Ibi clarilas

appeicnda oslendit.
scilitei qui

vox Ccclesio: subincarnaiio-

gandebil sponsus super sponsani
corpore, de qua dicilur
iti : <

dilur,
uis

corum

post icmpora

iii

Fnlgebunl
»

justi

ad fidem vcnirent.

illa

rogab:ii ni venirei; isla

sicul sol Dei.

regiio Palris
:

eorum
videns

'.

In

aniina visio
ipsi

vero ut eam posl se
et ul

iraltat ()neiii jain scit
iioi;

ascendisse,

Lnde

<

Bcaii
i

mniido

conle quoniam

cam

trabat qnae pcr se

vnlct ascendcre.
M.illb.
'Jo.
\J>.
'

Deiiin videbuni'.

lla;c

sponsa el deside-

"
«

Psal. 16.

"
'

Isai.

58.
>

"
l'sal.

Piov.
1j.

n.
A|iO('

'• II

r„r

7
5.

"

1

Cor. 4.
Isai. 0-2.

""

Apoc.

U.

Apnc. 21.

H

Cor.

6.

«Gal.i.

'

II Cor. 3Matth. 15.

*

Maltli. j.

51
rdiis. itit
:

lliriM
«

>•

(.i^.TKHc.

i.;t

JOAN. AI.CUIM
lcpi» lloroni, ei

59 hu Imlo
cxptiiiiidir. Hjec csi

Tiihft
i'i

me posHf

'"

>rriiii<i di'|irofuiido
i.i

A

|'im' C{i

liecc.iluriiiii

~ciiciir>lilrr

cxirulniido, sciiiinlo
,

Idiiiih cli»rit:ilis, a

i|ii.i

(lcliciiiiis

iiuijierf
iililor
:

cl

|i:ir-

vij n'i4iliidiril5 persevciaiiier liiriKeiiilM
(lciiiissiiii.
i'i

tenio ariii

viilos c;l:ui)
siiiil

aiiciios iiiilrirc. Vcl
siiiialiviis, hic

Ainy^ilala
<iiiiis
;

biinvisMnii aiHiHis
lulii.

iilTecliiiii
iii

iiitiinis

friicuis
Iii

cxprcssmii,

iiu-

cordi»

ilTuiiil

>".;;

oUiil iiii^iioiiia
|i<itliceiiir
,

(|iirriiin

triii>iis.

(lorc exspcctatioiiis sccuritas
juctiiidiias.
,

iii

juciiii-

oJure ie currcre spoiisa
I

biiiii

siiLdii
>

:

diiaic
saiiitas

(toris, a-toriiu
iiiliriiioriiiii

Esl crgo cliaritas
p:irvuluruir.
,

Cinicimis

ii:

uiloic uiigiiciilorini)

liiiiruiii.

iiutriineiiliim
,

l'iiiiiiiiii uiigiicii^iiiii

cst nii.sericordiu, seriiniluiii
|iiiiiii

e\s|icciaiio
prliiin
:

jiistoriiin

gainlium
iios
:

bcaloriini.
'".
<

De

Bra(i«, tcniuiii

|;liiii:i.

Oior

esl iiiilulgeiitia

;

se-

<

l)iso

cepil el saiiabit
»

Saiia ine,

tiundiiuuiiiliccii(i.i,tertiiiiiagiiilicCntiaPei. Depriiiio:
«

Doniine, ct
g<:iiili

s:»iial)or '";

do secunilo

Quasi modo

Sieut iiijTiiia clciia dedi suaviiatcui oiloris ".
:

>

De
c.ii

inraiites raiioiiabilcs siiic dolo lac coiiciipisI

8i-ciiiii!o

<

IXfti

odor

lilii iiicl

siciil o.lor
<

ngri |dciii.

cilo
dti:is
tis

".

lioiii
,

:

<

Niitriet lioiiio vac<:iiii

houiii el
|.ic-

lieiiiidixit Diiiiiiiiiis

". illctertio:

C.uiii

cssct

i>:\ iii
t

ovcs
>

ct

cvpriiiicl biityniiii
:

prx copia

acciibitii siio, n:inliis iiiea
rriiii.iiii
liii.

dcdit oJorciu suu.ii ".
iraliil, lottiuiii

";

de tertio

i

E.vspeclans cx^-pcctavi Doiiii:

rclialiil,

sccuuduiii

altiafu

iiuiii

cl iiitcndit milii ".> Itcm
iii

i

l.xspecia nic in

i'iinuiiii

de

profiiiiilo

Tiliorum, secundiiiii

B

jj^ rcsurrectionis inCiC
<

fuluru:n

";

>

de qnario:
iit

iicuio vlriiitiim, lertiuiii diilccJino pnciiiioriini. In
«iilon:
|iiiiiii
iii

Rcvehita facic spcciilainiir gfnriain Dei,
in
>

iraiisiii

dinliiil.iiiius

,

iii

oduie iiecunJi cim

li-

formcinur
riiaiem
lia-c
<

eamdcin
Ilxc

inr.ii^iiicm a clariiale

cla-

iniis,
bilis
<
,

o:loro teriii vulamus. I.te est odnr iiicff^diilieiliiiis

'».

ilititur

operari

cliaritjs

:

quia

suiviias

divin.L>.

Uiidc JaceL
at^ri |ileiii,
:

:

opcrat.ir

ncus

in nnljis

propier tiiiniam clia-

Lcrc odur

lilii

mei, sicul odor
'^
>

cui

rilatcni quadilcxil iios". ilhccdoiia siinl Dei, ct ideo
diciiiiiis ;iCiirtemusino.i<jici;tigiiciiioriiiii

liciiedixil Doiiiiiiiis.
iiie coiiciipiaC''iilius

Ct Joanncs

Odur Dc

tiiiis iii

liiorum.>

exciiavil xtcnias.
<

lioc dixit

Vci sic

:

In

famu noininis

tiii

qiiod ronipar.ilur uii,

Jacoli

liliis

suis
:

:

Tollltu

vuLiscitm

de opiiniis

gtionio,

vcliii lide

boiioriim a-ieriiornin

aut

iii

friiciihus lerrx

iiioilicum rciinu; e!

n:elliselsto>

coiisiiioratioiioiiiir:iculoriim liionim. Ciirrc.ims, ail,
iii

racis, et siaiteii, el itroljintlii. el anivgd;:!ir;im ".

oiloie uiigi:ciiioiiiin luoriim.

Post liunc oilinciii

Sutit
tiuii.

Luiii itirr;e

fructus, suni nieliores, sunt op-

HiiiJ.iMi aiiilmlaiil,

quidani currunt, qiiidaui vnlanl.
mullis tciilationihns sniit
iiii-

Doiit suiit painitenlix fructus in e^siirpntione
Sitiii

Amlinhuit qni
poilili,
,,

iulhiic
'lui

viiionmi.

inelioics pia: ilovolionis in e.vcrcilio
ili\iii* conteiiiplationis
iii

curruiil

sitbd;ti)riim ct loiiiporaliiim snl(|iii

virlulum. Snnloiitimi
giiilioiio ccelesliuin.

co-

litiiudine siint rel;ir(laii, vohiiil

omiii so'lici.ii-

Pc.';

resinam

,

;[:iae

est aniara,
,

jiim

iiuiiulaiia siint c.xuli.

Sic auiinalia

tiediielis

desigiialur pi£niloiiii:i

per met consolaiio (jivina
sior:;x

lcgiinti.r

ambiil.isse, ul esl

nuiimquoJqiio coruiii
hicie
siia

quae

p-jBiiiieuii

datiii';

arbor esl
seJ
si

in

Arabia,

aiiie faciciii siiaiii vel

corain

ambnlabal.

de

ciijus virgulis l.iciyiiM Ihiit;

ceciderit in

Eacuciirrisse;

<

Ulii erat, iT:qiiit,

impeliis spiritns,

lerruin, iniiniiiid:i cst.qux' nuteni (leramiscolligilur
niutida cst.'Gulta>

illuc gradiebaiiiur

".

t

Ire eiiim in inipctu spiritits,
<

qux cadnnt

in
iit

terram
saiicli

,

eos desi;

csl ciirrere, et vohissc.

Ei facies,
>

iiniuit, et

|

eiinae
alis

gnuiit qui laciy^iuj funJunt
qii:o

Yideantur

eoriim e\tciil.c cranl
volabaut. Ail Isaias
:

desuper ",

el diiabus

vero adLa;ienl caluiiiis, lacrynias nohis solo
:

Dci amoic fusas desigiiant. Liide David
latiyinas
lobiisti
iii

<

Pusuisli
esl

conspectu

ti:o

".

>

Slacteii
;

virg.i

corticis el

purpiirca

foliJs

colorem

liabct

Vos qui leiitationibns gravali '*. Sed »iestis ", < ambulalc duni luccm habelis ambuleiis", > sicul aniinnlia. dcte qiiomoilocauic Uiiiiniii<iodqiie enim corain facie sua anibiilabal de
viriiiie
ii)

ut pipcris. Virga
niotiis illicitos

modoramon

discipliii:e

csl.qua

viriulcm proficiendo,
<

iion

post

lerKiini
iii

castigamus. itobiir corticis est pa-

ad
<|iii

pcccata recin rcinlo.

Beati

imniaciiluti

via

licnlia i|uj viriliier sustiiieamus.

Purpura digniias
fervor
l)

e»t rcgiii
Cal
,

ad

<iiiod

leiidimiis. Calor piporis

ambulant inloge Oomini ". Qni eiiim ciiin Deo ambiilal, confideiiicr ambulat '*. > De ciirsu sic »licili.T
:

i|uo

semper afcciuliniur

iie lepcscaiiiiis.

Tiia

<

Qiii in

siadio riirruiit, oinnes (|uideiii ciirI

nanii|uo suiit
«cipliiia,

qux saiictum

perliciuiii

liominem. Dipropter de-

riini,

sed uiius accipit

raviiim. Vos sic currile ul
Apusloliis
,

dignilas, charilas. Disciplina
vilioriiiii
,

comprelictid.iiis.
iiuii

Ego,

ait
"'.

sic

curro

,

prossioiiem
virliiliiin,

digiiit.is

propler libcrlateni
profccliis
oiiiiiibus

quasi in incerium

Corramns

igilur ad pioiii

cliiriias propler iiilernl

alfo-

posiluiii

iiobis corta'iicn, asp;<:ieiiles
>

auctorciii

clum.

TcrcLiiilliiis geiierat rcsiiiain

pr:e-

Odci
line
:

el
<

consumiintorem Jesmn ",
Doi.u n ceriainen certavi,
>

ut

dicaiiius In

slaniiorciii. Ila'c
iiis Jcsigii;;it.
(iif;iiii,

lairymas superioiis conipunctioDavid
:

cursum cunsinnet

Iiiilo

<
iii

LUuJi

iii

iiio

animani

mavi ".

Itciii
,

:

Volale qui oxuti eslis a niouilaiia
peiinis
:

<|uoiiiuiii

iiaiisibo
:i.l

locum labertiaculi ad".» AiiivgJala
t!?.
''

solliiiur.liiie

scilicel

anioris

Je>idcrii.

rnirdblli^

usquo
I.

Joiiiiim l>el

citiilS

De quilms
'Mloii. 57.
1's.il.

pbilosoiiliiis

Smil cteiinn

peiin.c

volu-

'•Cant.

Kccli. 'il.
'".ler. 17.

"Ccii.
I

"

(Isee.

(i.

"

'«Canl.
|,;,i.

1.
»•

'•

Ccii

fS.

"
•'
II

Ps.d. 55.

P,'ti. i.

7.

3'J.

"

So|Jioii. 5.

»"i;/.ich. I.

"

Ibid.

"'Is»i. -l.
liiii.
i.

" Ikbr.

"Jjan.

l.-.

^'Eidios.

3.

»' l',al.

118.

"

Cor. 3. Piov. 10.

" Psal. 41. " Kplics. i

"

l

Ur.

9.

l-i.

"

II

,

.

,

53

rOMMCNT.
,

IN

CAN TICA CANTIC.
:

i.in.

I.

r,\
(i'jiii!i

cres milii qiix cnnscc'iil:inl celsa puli

ul

>liraliir

A

pi^ccuM

nliliinntiir, in sceiiiido

areeiiiliitiiiir,

Qui snnt

isli

•|iii

nl

niilics
i

vuhiil ol
licin
:

i|iiasi

co

in leriio iltilcoscciilos siipcrnis ni'oiii:iiib!ts
liir. Iii

odnruii-

lumbx »d
iiiilii

renesiiMS siias ".

i

Qiiis ihibit
rt re<|uie$-

priino diciliir
:

:

i

Lavaiiiiiii, iiiuitili cslote
iioit

'\

i

pciinas siciit cnliinibx ct

vnl.ili»

Ln.le Poirus
ct

<

Doiniiic,
i

laiiiiun peiles iik^os, se.l
iioii :nii',ii:n
iit

caiii
i

"i > a leiiiporuli niiseria. Sicnt Jn.iniies in Apocalypsi :<\u()iti, ail, vocem uiiiusnfiuii.c vnhiiilis

mnnns
I

el cuptil ",
cl

id est

aiTcccis,
i>.!

sed ct opera
siMiindu.
nisi

seiisus, qiue

cspile

vigenl.

per nicdiuin

cacli cl (liceniis:V:c,v;<>,
»

vx

liiiliitiin-

igiicin vcni iniKere in lcrruiii,cli|iiid volii

'

liltus in lcrra "•.

Priiiium v;p propier culpani, seinuiul.inuin, lertiuiii
,

ut

ardeat
in

cun :um propier Iribulaiionein
propter xlerii.iin poenain.

OJor luus

" me

?

iDo

lertio

Joutinos vviingelisl'.

conciipiseciitius e\cil:ivil:eiernns.

Aniltulani

ail, Jesus

IViniiiin confecit
Ittniilalio
,

Maria Jacobi

,

quod dicilur
;

siii)-

ju\U

inare Galilex*

:

<

El exsuliuvit nl gigas ad

quia eo pcccain
,

l;ivnitliir

seittiiiliiin

M

i

currfiiilam viani''; ct asccnillt supcr ilioriiliiin, cl
voluvii super
igilur,

ria .M:ig>luIcii:T;

qiiod

dicllur

tiiirii

IvvlihKthih

,

pennas veniormii**.
aniliuleiiiiis ^'.
iil

i

Aiiibiilciiins
,

qiiin

eo dcbilcs roborantur;
;;»ci/tra
,

lcrliiitii

Mari:i Snlotii:<:,

quiu Ci.rislus aiiibulut
viije
i

nobiscnin

u(

<

iii

quod dtcitur

qnia

islo

pncHicis siipcrna
liis

Noviiuie

Ciirr.iiiiiis, qui.i

ipsc

diilcedo coiirorliir, cl fur-iiliii

M.iriu Miigd.ili-ii.^c
iiui'iriiii
,

ciirrit noiilscuin,

ail

prninissioncs
,

cjiis

siiie i'(-

"

tribiis coulieieiidis iiiieilii!l. l'riiiio

fnut

foiisinne

curr<inius. Voleinus

<|iila

ipse vol:il iin-

ad
ciitti

pe.les

Doitiini vereciiiiila

juccbnl ",

seciiiiiln.

Liscuin
l:ites

ail

siipcriiai^ainlia, ut iiiler iiiiinilanus v.irie-

Duniinuni sepulliiin

(ant.i iiistaiida

qirercliut";

Ibi

iiostra

li\u

sinl

cor

!a

,

ubi

vcr.i

Miiit

teriio, cuiii in spctie liorliiliini rcperio diccb;il:iH:ibboiii
<|iiiid

gaiiilia.

Ilubi't et spoiis:i iiiigiiunlu
vereciiiiilii'!, scciiuiiiini

propria.

1'riiiHini

(quod

dicitiir

inagisicr
,

'"

).§

Ecce gandiuiii
('icclesia.',

rstaiiior

anior rnrtis. (erliiiin
ciiiiiriiiune, oris
(>o

iiiiiiliavit niuiiilo

niinliavit

nnn-

ainor

iliiliis. I'riiiiuni lii
,

ex curdis

tiavit

apostolornm

c.illegiu. Mtinilo, (luin resnr^eiitif

cotiressinne
«

laci

yinaruni

effusioiie.

priino.
ilespi-

iiiiiitia

inuiidum rcplel

Ixiiiia. liioclesiae

:

Nuni

Cur coDlrituni
•';
I

ci

liiiniili.iiuiii,
:

Uoiis, iion

llla muiidi imijeralrix,
Islii Oeiilii )icciiiliix,

cies

(le

sccuii.lo
•';
i

<

Coiiliieniini
:

ulieriiiriiiii

Lielilitv jifimortliit

peciala vcstra

do teiiio

Doilucuiii ociili (ui
l.icryiiiaruin
''.
i

fuderunl
Aposlulorum
collegio,

in licctctiii.

»qu;»s, cl pulpebr.B

lii:e

ruiilo:ii
triliiis f)i.

Ainor quoqiic

rorlis

ex

Speriiil tiinorein,
li-

apprtit (loloiciii,
inorcni, qula
irepiilabo *'?
< i

iioii

ivrugii piiitoreii). Sinjriiit

lio;iiiiins

prolci tur
nie,

vit.-e ii<n,T,

a

quo

Feiens Clirislus (tatriitut Ejus morle irislibus, Lxspeclaia gaudia.
rrinta cclla dicilur aquarin, quia

tt

:

<

Liber.i

Doniine, e( pone

bubci lacryniaj
;

inc jiiiia (c, et ciiju-.visinuiius piigneicontru ine''.i

cuiiirilloiiis; seeiiiidu, lucryiiias co:npassiotiis
tin,

ler-

Appctit dulorcin.ut
sibiis iiieis, cl

:

<

liigreJi:iliir
iil

pulrcJo

iii

os-

lacryinas devoiiotiis. Priinx pcccaloretn lavaiii,

subler nie sc.iteul,
i

reqiiiescani in
niilii

scciindx
Iii

niiscrum poianl,

lortije

devuiutn rigant.
Ijcryinaiits esi

tlie (rilr.il.ilioais *'.

K( Job:
et

<

Qnis

Iribuutut
inibi

lioruin

iigura Cbristus lcrtio
:

venial

pcliiio

luca

,

quoJ

eiiuin

Iributl

stcut legilur
contritioitis
;

Pritno ad sepulcrnm Lazuri "; ec<«
:

Oeus?Qiii cuepit ipse nie coutcrui, soUat inaiiuni
ct succid:il
nii: •*.
i

sccundo
I

<

Videns

civii;>ieiii
;

Qevit sn<|uattdo
,

Non

rorugil piidorein, ut
iiie

:

<Toia

per

illui»

",

eccc coinpassiiniis
Ivit soliis
iii

lertio

,

die verc.

utidi;i

inea catitra

cst seniper, ct con>

iiniiiinente passioite,

iiiiiii(etnorare

".

fusio (uciei
ires

nieu:

cuoperuit
:

me ".

Ainor dulcis

El fuc(us est sudur

ejits
i

sicut guti.e sanguiiiis de<
Ibl

babel species
:

Cotiieiiiptnni

lenipor.ilium, ut
r.i<'i:i

currcntis in terrain ".

lacryinatus esl ex de

Paulus

<

Qux

rueriini inibi hici.i,

^uiit inihi

volioneruturx
illiiis

resiirtcclioitis.ui.iil l'uscliasius
luiiteiil:itioiiis

super

dciriineiila

propier Cbristiiin, propivr

i|iiimii uiiitiia
iit

locuin

Joreinia:
iiiei

:

Divisioiies

deirinicnia reci, ci arbilruiits siini ut sicrcoru,

aipiarutn
j^

dedtixeruiii oculi

in

cuiilriiione

pu-

Clirisluui liicriraciaui '°.i llabet ct speciale ct spi-

piili aiei

".
/<, eic.

ritualo desidcriiiin, ut

:

<

Aiileie
:

oititte (lesidoiiiiin

Trahe ine posi

incmn
bil le
iiieis

et jjeuiilus
iii

".

i

Ct

<

Aiiini:i nicu

di.>sidctn-

[C^RD.] Et peiiiiiet

lioc

verhiim ad Assuinpiiobcalu Virgo seritio

iiucte,

scd ei spiritus nicus in piucordiis
vigilabo ad le
•* > ll:i!jct ct
iti

neiii be:ilx Virgiois, ct ilirigii iiein
c;il
:

de

niaiic
ii(
:

roelostc
>

ad

Filiuiii, diceits

:

Tralte
l';iiiis

me
:

poit

le, ;ic si

di-

gaudiitiii,

<

G:iudens
Jcrusalein

gaudobo
,

Doniitio ",
festuiii ugitc

Tu

assuiiipiiis

:iil

de\l<ruiii,

nssutno

el

:

<

L:etare,

el dieiit

iiiuiretii

ad glutiuni. Kt bcne

ilieit

7'rx/ic ine posl le,

ouiiiesqui diligitis Priinuni Gl
iii

eam;

g:indole gaudin in:igiio '^i
iii

ul

iii

vrrbo

irnlieii.li signill<'o(

<|nod gruiiuquusi per

cella aquuiia, secniidiitn in cellu

cc!la vi-

violoiitinm rcclliicui liberuiii nrliiir.iini. ^uiik curpiis

naria,

toriitini

ar<)m:ttica.

iii

priitio cuiin

quoJ corrumpiliir laggravat
'•
1's.il.

uiiitnain

,

el dc.

••

Isai.

00.
9.

"

Psnl. 54.

"
Jiiun

Apoe.

8.
17.

"
'

Pjal

1«.
'..

(7.
C.

"

ISom.
'

fi.

"
1.

Ps^il.

.',0.

5.

" Jirem

"

l'sal. '»6.
ti|.

57.

"

"

J/.b

ll;tbac. 5.

*"

Job

»> Csal. i,>.

^

l'liilip|..

5.
.111. •
'

" Jac. " l'»i'l.
IJ
II

Isai. it».

"Is;ii.
f>.

'' 0'lii;. Ci-vl.-s.
iiO.

Doio.
••'

i.i

Qu;iili'»!,'

Lnr

12.

•''Jo;iH.
.">.

"

'"iliid.

Joaii.

II.

••'

//Kxik. Luc. 19.

Islii.

-'

J

''

M.1U-. 0.

Liic.

'22.

•• Tliieii.

; :

53
priniil

TirOM/E (ISTKHf.
lermi:)
li»l>ii:itm sriisuin

.

i:t

joan. ai.cuim

r,r,

iniilin

rn;<;il'in-

\

jiistiim,

apcrla csl leria el germinavit Salv;ilnrem ",
I.k
t.i

tcm ".
tloNiiiia;

lAiidiciiie&aniriii jiivoDCiil.i; »s^iiin|iiioiii>iii

per (iiicm
paraliu
iii

csl <uli ci ierr;n rernnciliaiiu.

Kc:

Mia:

siilvjii-iiiiil

:

<

('iirrciiiiis
>

iii

i)«lo-

liiie s:C( iili eril. Iii

icll irio siiiil IrcM cellw

leiii ungiieiiioi

uin (iioiuni ".

(Jirroiiius, vcluces
iii

l'iiiiia disci|iliii;c, scciiiida iiatiiru', tcrlia grali.T.

In

9si'i|ueii(li itesiileriu. Cnrreiiius /orlcs
reiiiiis

lide, ciir-

prima diseisinrcrior cssc,
siipcrior,
sic
:

iii

secniida par, in lcrlia

Iaii4)uaiii
;i(l

levcs
:

oi agilcs,
De|ioueiil('s

sicul

dicii

Apo-

i()

esi siib alio, eiim alro,

super alium; vei
discis

sioliis

llel.*r:vos

t

uniiic |iomiIiis, et

Siibcs.sc, coessc, pr.x-cssc. Priiiio

es&e

riri'uiiisl:iiis

nos |iecc:iluin, per

|i:ilieiiti.iin

ciirra-

iliscipuliis, seciiiiilo snrins, lerlio niaglsier. Ciibiciiliini

niiis

;i(l

|>ro|iosiiuiii iioliis

ceriaincn, rcsiiicienlcs in
qiii

regis

esi arc;inum coitieiuplaiioDis,
«|iiia

8ed

nnii

:iuciurein fidci cl cuiisuiniiiaioreiu Jesuiii,

pro-

uiiuin solnin csl ciibiciiluiii,
ct

iiiullx

subI

regiiiae
|>e(les
<tev<>-

posito
<

sibi
I

giutlio
I

«iistiiiiiit

cruccin,

(onrusione

concubiii». Miilier eniin i|uxdam secus
Altcra n4 capiit
iii

oii oiiipl

''*.

(^urrriiins,

iiii|ti.iiii,

in vdvrciH uiigtiensiiiil

Domiiii soriita rst locum ".
tionein iiivcnii
'".

loriim tnoiinii. (Int-iieiita

:«iilciii

beatu! \irgiiiis

Tliomus
iii

lalere **, Joaiines

in

lonfeclioiies spiriliialiuin cliarismatuin, coujccia; io
ips:is

pcctorc
tiBlo

•', Pelriis

siiiu Palris •*,

Panlus

in tcrtitt

virtiUuin piiigiieiliiics, qu:B

ip^aiii

quusi

sua

"

huiiis scci'c:i cr:iiiam .snnt
;

asseculi.

Prima

SMlisl.iiili;! Iii('ii|.lcl.iiit,

cl iios (lcle: iJiit IVagr.inlia el

iiinller, in iiiio liiiiiiilitatis

sccunda, insolido spct;

O'!oris

ilcl('Cl.itione

a»l

cursiini
ail

Loiii

opcris

iios

Tliomas,
Petriis,
iii

iii

sulido ridci

;

Joannes, iHlaio charitatrs;
iii

iiivit:iiit.

.\ssuiiipia

vero

xtlicreum

tli.ilaiiium
:

luce VL-rii:iii$; Paiilus,

imo Sapicniix.
jura «lecurnit cl

liuaia Vir;j0, cl

asseriita
iii

qiiod pciiit, subdil

Esl

lociis apiid spiiiisiiin <}e i]iio siia
t

liilroilu.iil iiic ri'x

ci:lliiria

iua.

coiisilia dispoiiit,

iii

poiuliic et iiumcro ci inenqitn siipcr
<

[Ttio ] C(

llariii
, iii

regis xteriii suiil intcrna gaudia
(juo! iiiinc inlrodiicia est
,

sura

"^.

lEi cs;l(iciis

iii

re|>robam

animam
iii

pairia: ctclcslis

Ecclesia

vcrsaiur aniiiiadvcrsio judicis.
siliis

Terribilis in cuii-

vancia

per

rideiii

in

fnluro pleniiis iiitroJuccnda

snper
iii

iilios

linuiiiiiiin "*.>

Purro ncc

primo

perrcin. Lo(|uiiiir aiitein ad adolescentulas sponsa,
id est Ecclesia Clirisli

nec

sccuitdo periecla esl

qtil»;s

speculanli. In
sollicitus
;

ad aiiiinas lidcles, sua videIia

priiiio eiiiin Dctis

apparet laiiqiiam

iii

licct nicinbra

nuper

in Clirislo reiuta.

idco

ilc-

sccuiuio, taiiquam lurbatiis. Allcr adjutorinm doceiiiis
,

preeor
ipse,

Cliri^liiiii

$poiisuni,ut nos posl se curreiiics
,

altcr

piictprium judicis.

Sed

esi

terliii»

(l;ita

inaiiu iic dcficiamus

ailjiivel, «tnia
;

jam

lociis

tilii

spousus ccriiilur qnictiis,
sed sponsi.

uoti

magistri,
iii

dulcedincin rcgiii eu'Iesrts praelibavi

jain giistavi,

non

jtidicis,

vcrajquiciis locus

quu

quoiiiam

su.ivi$ est Doiniiius '^. Jaiii liona (|ux milii
iiicoclis, ipso
,

^

cst Deiis uoii qnasi turbatiis ira, iiec disientus pro-

pnrata sunt

revelanlccognovi. Dixcrat
:

spicitnr ciira, scd videiur voluntas
ei

ejiis in

eo boua

<|uia esset ciirreiuliini

et in (jno ciirrcnduin
iii

ercc

benepUiccns ct perfecia ".

quo

currciiiJun),

siiliccl

cellani

vinarian), qiio
lii

Eccc

tiia

icinpoia, tria iiierita, tria
iii

prxmia. In
con-

jain inlroducta csl. Ibi honiines rericiiiiiiur a riiK

liorto leiiipora,

ccllario merita

,

in triplici

fnrrncnii

,

vini et olei sui

".

Rcliciunlnr rniinenio
ct

icmplalione cubiculi prxmia.
ccllas
:

tsta cellaria ires

hahent

ilocirinx erudieiitis. Iiicbri:iiilur viiio spccialis
>piriiiiaif> fcrvoris. lliigmilur

Priina est Scriptur:!e, secuiida aiiim:r, terlii
ai|iia

oleo suavis dcvolionis.
lcrliuni

cslestis pairi.c. lu prima suuiilur
insecuiiila,

rcfectiouis,
,

Piimiim
Priinum

sibi,

sccundiiin
<

Dco,

pro.xinio.
>
i

viniim jucunditatis

,

in

lerlia

oleuin

sibi,

iil

paniscor

hdiniiiis

coiifinnet";

suavitaiis. Aqiia priinx triplex esl. Priina est

ix-

scciimliim Dco,
i(l

iiii

vinuiii l.ciilicct In

cor hoininis ",
piuviiiin,
>

cularis prudenlia, scciiiKla
roeleslis sapienlia.
citiula
,

littcr;ilis scieiiiia,

tertia

est iV;rvor

l;etill(H'I

Deo

;

Icriiiiin

iit

Priiiia est

dc dc

l.icu

lurbido; s«-

ci exleriiist exliilaret facicni

in

olco ".

l>e

prinio
es in

de rivo

lliiido: leriia,
,

fuiiie purissiioo.

«licitnr.

I

Coiirirma hoc, Dciis,

(|iiod oper.itiis
iii

Priitia (le lacu turbido
(111.1;

qiiia
;

de relius

iciiiporalibiis

iiobis

". iDcseciiii(h>: (Caiideie

Doiniito seiiiper
:

animam

pcrturbanl

sccunda dc rivu fluidu,
pliilosophica
,

lieriiin

dico gau(K'ic". iDc tcrtio I'aulus.

«liilarein

D

quia dc

cioiiiietilia et

opiiiioiie

qu:e
:

ilaiorcm diligii Dciis^'.>
lii

cilo quasi riviisnosiram debeiil transirc
tertia

memoriain

lioc

opcre videinus sponsam esse vellc cuni

de

foiiic

piirissimn, quia dc coelestibus
Isti

qux

spotiso, sciiicci in iiorlo, in cellario, in riibiculo
sil

noslram dcbeiil rigare aiiiinam.

sunt Ircs putei

itaque simpleit hisiuria liortus,

ccllarium

mo-

qiios scrvi Isaar foilcriiiit *'. Primuiii ap|)cllavciuul

ralis

sensus,

ciiliiciiliiu)
,

rontemplatioiiis sccretiim.

Calumnias,
dantiam,

seciiiidiim liiimicilias

,

terliiiin

Abuii-

In hisloria suiit tria

sciliccl CiBli cl terr.-e creatio,

vel

Scpiiformcm

,

ipiia

pn» iciii|xualihu»

rec<»nrili.ili««, reiiaratio.

Crea:io est lanijiiam horlit:iiii|ii;iiii

nubis caluiiiiiiaiilurAllophyli.id esl ilxmones alliiia
aniaiues.liilittcraliaiitemscirnlia nubis ininiicantiir,

talitv

vd

pl:iiit;ilio;

recoiii ilialiu,
plaiilaioriiiii.

gcrmiDaiii(|iic

iiatio

Miloruui

vel

Tciupore

n

si

retor(|Ucaiiiiis a
eniiit

I

llieologi;e

iiilelligciiti:im.

I.i

(uu roraiitibus

coBli» tic&iipcr ci

nubibus pliieniibus

septirnriiii

spiiitii

liabcmus graiise aliuudaii

•• a:ip. 9.

"

C.iiil. I.

"

llibr. \i.

•»

Ps;il.

«7.
"•

"

r-M

90.

'•P,,.i|.

1.

"

Ps:il.

I«j.
ai».

Philiiip. i.

'» II

Cor.
t-J.

1».

"

l.„ii. 4.'i.

"

l.iic.

7

"
•"

.M.iU'i.

" *

Ibid.
Juaii.

'•
"i^.

Ibid.
•'

»*

Juao.

tl.

Watlb.

1«,

•'UCur.

"Soip.

ll."

•• l'sal.

(w.

Uum. U.

" Geu. W-

57
tia.n.

COMMt>T.
Prima
esl

IN

f AMIC.V CA.NUC
;

— LIB.
.

I.

88
pl.uiinm
I)ei>

aqua

Jor «lio

rftrriipi;.

"

se-

A

oli:«ru:iiis exnniiiiaii r.^rvoie,
iieiii

refeclio-

ciinda esl aqiia

Mara
.pia!

in deserKi aniara '•; U-rii.i esl
.le

ivliibLMnt. Ciii o»rer;>liir el
.

vinum

l.elilix spi-

aona
aq...-i

(|ii.':ni

ed.ixil Mi.yses

pclr.i".
imiii.l.is
:

P.ii.ia.s'
,

riiu.ilis

qi.iu

hilarcm

.laloreiii

Jiligil

Dens V>

J.!riclifi

Iiilrlligiiiir

id

esl

lla.iiie |ior ista

ineremr Talris
Dcns de

l.eiiodictioiiem, sciU-.rrx. id es'
ra:\i

saiculaiis prudoiilia qii* cornnita esl
qiijeriM.r
iiicus

si aliu.l iii.lc

licel

:

i

f). l

libi

|)iiigiiciliiie
,

quam
s;il,

g;loria Dei. Sc.l tDlisxns, id cst

Dcus

inrcrior.M» coiiiiiniirlionen)
daiiiiaui
*,

et

de rore

ahmi.
Fi-

DomiDus

in vasc

novo

,

id esl in

cordc niiper

id c>l superiore n

coinpunctionc.ii.
talijs

coiiv^rso
poiiit
iii

id csl Pci sapiiicm

poiiil, bine.licil;
:

dclis iuii|iio aiiiiiia
Ijlioiics
.Milijiiiiijit

anliiiadvpricns
:

Dcf coiiso-

aquam,

e^ sic dicil F.lisxns
iii

«Eccu

saii:<>i

aqiias islas, ct oo;i crit

cis ullra

mors

iicqiie

cor-

JnlroJuxit

mc

rex in ceHaiia.

rupiiu ".

Et sic sxcularis

pr.ideiiiia

servil

Dco,

[C*i»D.] /n (etlariacoelettia, ui de p.iiiortlxis tmiiis

sicqiic dcsi:iil csse corriipta. M.ira vero, id csi lilleralis

tuis nic rcfit ial.

Videnlcs aulein

eani

aug^-li

qi.i

scieniia

aniara

csi
iil

aniuia;

rcliglos.F,
iii

uisi

assisluni

Filio
r.

o.xaltalam snper tiioros aiigeteriiiu
giia.
:

lignuni in ea ponatiir,

cst
<

crux Cbrisli
jiidicavi iuc

ca

ad ccelcsiia

el

exsultanies

tte

ipsit» exalia-

prctlicelur, ut Pauliis
iiiler vos, iiisi

:

Nibil

sciro

liuiic si»lijiiiigiiiii

JiSuniCbristiiinelliuiic

crii.'ilix.iiii" t

B

txsuliabimus

el

ta:taHmuT hi

te

:

numorei uherwu
nos de perquotl lciie
i.i

Torlia

esi

;iqiia

dc pelrj,

qiiaiii perc.issil

Mnyscs
iii

luorum

siiper li.iiim.
:

virja*':! Pcir;i aiiiem crat Clirislus",iq.ii
perciiBSUS, aquani do
lalcrc

criice

[Tiio.] y.iasidrccrct

Ne(]naquam

ipsi

pro.luxifei
lionorum.

Sjiiril.iui

ceplis nuiucribus eiilolHiniis, sed in

omni

saiictum miiit".

Ilic cst

<niiiitinis iui^iciiis

qui IxIii

viviinusseniper exsnltal)imus ol hvt:ibimur
iiii*ciiiordia;
picl.ile
lido.

ti.a

liHcat civitatem Dci

",»
Dao

roiis

cclla

nieniorcs
r]iiiiliier

pcr oniuij,

qiianla

iiot

aiiiem esi iriplex viiiuin.
«oiiversioue agiliir

f>rini:iin,

qiiaiidode priui^
:

rc.rearc,

ausierila.ciii legis gratia
:

gratia.

Unde
tlc

«

Obedisiis
iii

cvaiigolic* miligaie digiialus cs

verse co.isoei

auiciu ex cordc in eaui forinam doctrin.'c,
tra.lili

qii.im

laliones. Audile quid fei eril

Jacob cuih occnriit

cslis

".>
:

.Scriiiiiiiim

cst

coiiscicniia;
est
icsiitle

fialerciim qnadringentis viris, id cst

vitiis priiici-

glori;i. Iiiile itlcm
iiiotiiuiii

«Gloria

nostra
•'.
i

b;i;c

palibiis, scilicct liinoris, cupiditatis, gaudii, Joloris.
li.Jc

conscieiiiix nostrx

Terliiim est
:

pocta

:

infiisiiiiie graii.v la;iiiia.

Uinlc ideui

<

Cliariia^ Dci

Ilimctuuiitftupiitni,

gamienlque doleniqHe; nec
[(lurni)
el

i:ifusa csl

ii>

c r ^ibiis iioslris
lii

per Spiriluiii sanciuiii
/{fspiciiiii/, f/i/Msi

Qdi ilains esi iiobis "'.t

tellario ca-lcslis palri»

lemhrii
liliis

carcere ((fco

*.

soiu tiualuor snavitates olei, scilicei coiponim glorificat

^

Piiuio ancilla;
'il.cis

cum

suis,

secundo Lia

cum
'.

o,.iUKcluriimconsociaiio, ad dcxieram Pairis

snis. tcitio

Racbel el Josepb opponniilHr

confessig, Dci visio.

Hacc est
:

illa

Aposloli

suMcrill.i-

IVr

;incillaui Liac

limorprava! actionis, pcr aiicillam

eiuiuens magniludo

iDeua,

iuqiiil,

det vobis
qiiap sit
i

Uacl.el liiuor crroris, per lllios eoruin boiia
illis

qua de
;

mioaios ofulos cnrdis veslri, ui sciaiis

su-

proccduni, signantur
filios

;

per ^iain, viia aciiva
procc.l.inl
;

percminens

piaguiiudo

virluiis

cjus

'.

Mincus

prr

cjus, virtiiles
viia

,

qtia; iii.le
;

pcr
qiii

inagniindo est corporuin glorilicatiu,

eininens cst

Uaibclcni,

coiiioinplaiiva
piiirccius

pcr JDicpb,

angelorMui con«o.'iatio, pcrciiiinenscst ad dexlcram
Pairls sessit/, supercuiinciis esl Dei visio facie ad

nugmenlnni diciiur,
Pi.ipior
le,
lit>c

dcsi^lcrii

Mguainr.

ilicit

:

f!."jr.sn(ial>n»t«i

<( /<iia/'iin»r in

faciem.

Qui vul^ viJerc

Deum

facie

.id

laciem,

ni^mures uberum luoriim

si/;/er

rinwm.
et

Duobus
consula-

oponeteumcsse prope. ad

ipsiim converii, cl iiulIiaqiic ul eiim

niodis
tioue.

bomo
l.i

traliilur,

scilicct liinore
in

lumiulerponator obstaculiiiu.

con-

vi.io

timor,

uberibiis

blandiineiiliim
cons.ila:

lewpleuior, simus projie per sludia jusiili», oinne
obt-at-uliiin

cous.ih.iionis sigiialur. lln.le plus propier

p.xc^ti rcmoveaiuus a nobis per custo-

tiouem quani tiinorcm
1)

Ijeiabiiiiur.

Unde propbeia
(|ui

diaiu iiinocciiiij;.

AU

ipsuin

converiiniur devo'o
Sic Jacob
aiigclos

iL;eiarc, Jenisalein.et festum agiic, omiies
ligiiis

di-

afiectu iiifaiig.ibiUs diligeiiiix.
«idit
*,

eam. gaudcte
nobis de

gaudio

ii!aRiio'i.

Primo

sed

prius vitia fupplauUvii.
,

Et quoinolo?

laeiaiidum esl

ejectioiie

calamiuiis. Sea|icujiis

videamus. Prins ocrJdil hxdos
lCJtio

secundo excoriavil,
nostruiu
;^iiiiiia

cuudo agimus diem fcstum
fesiiviialis vcl

in

adopiione

coxit

'.
Ili

Isli

duo

li:cdi

corpiis

suiit

dignitalis.

Teriio gaudemus gaudio
fcli(;iialis.
;

ei

aiiiiiia.

occiJendi siiiii,qiiia
vcl^iiiia i^,

estocci-

tnaguo propler possessioncin
popul.i lsr;iel cuin
cuiii lcgoiii

L^^tilia fuil

deoda a

vila pcrver^ie

ei

luoniruaiidj

mare

Iraiisiret

diem
iu

festuui egii

caro ab exerciialione pervcisjB vel pravx aciiutiis.
Suiit ct cxcoriaudi, quia
:ib

acciperei et labci-naculum

Deo cousiilerram pro-

ipso siuislr.-c iiiteniionis

tuit;

gaudio m;iguo gnvisus est,

cum

afleclu aiiiiua cst dividt;nd.i el a ili;l'Claiioiio voluplat.s iiiicii.s

iiiisbionis li.Tereditatem acccpil.

Piiiuo potatur lacte;
coii.-t;lationis

caro exspiiliauda. Siinl eico

iiieii.li,

ul

stcuudo saiiatur ab ubeiiius

eju» ',

"

IV

Pos?.
l'j.

-2

•'

F.xod.
9.

I;">.

"

Kxiid. 17.
4.>
'

»'

IV Ho;;. 2.
(=.

•'

!

Cnr. 2.

"
.=;.

Evod. 15.

"

I

Cor.
Ih.ii.

1 ).

"Joan.

"

.\cl. 2.

"

Ps.il

»»

Itoiu.
'

"llCor.
Z'>.
"•

J.

""

iiaoi.

'Kplicsl.
iv
(Jiia
r..g.

'

Geu. S8.
6«.

*Geu. 27.

'ilCor.

Gcii. 27.

V r-.

Gcn

li.lriiit.

uiiss.

H.jiii.

*

.'.<)

Tiit)\i.E
opul..liir ali iiilroiiu glor

r.i

sTi

lu;. i:t

joa.n. alciiini
^''»>

«n
b!vc boiiiiin sivo
cst
lii

tniio

x

i-jiis.

riiiia

siint

A

taciul

qiiiili|uniii

nKiliiin.

)t<'iifiii CMii^olatioiiiiiii.

Kiit cuiisulalio
:

iii

ci't'|itiuMe
sigiiiiiii
iii

ihcc

aiitciii iuEullatiopi'.crigural.i

Sainsoiiciii a

ixriiili.
l''i;

(Jiiilc

U.ivitl

i

P.ic

inerinn

l'liilistliu:is

r.icla

iiisullalioiic. 1'iiiiio cnini
,

ciinick;

iiiiii, iii viilcjiit i|'ii uileriiiit
iii
,

nieel coiiruiKlanliir,
nie ct consoialns es

cxoivciunl;

scciiiido

ad

iiKilain

dc|iui.i\cruMt
III. i

(|iiiiniaiii
iiie

liuuiiiii-, ailjiivisti

tcilio ftiraiii sc ludcrc

rcceriint

".

ciiiin ciit.i-

'*.

>

biht

ci cunsolaiio
:

iii

coiisecuiionc

ilesifllios

tiu ilcsidinat caiciliiieiii illaiii, i|iia

putaiii Dciiin s^ia
dcsit;ii:it

(lt'1'ii.

Iiiile

UoMiiinu

iSicut iiiater cotisolaiur

ijjiiorare

pcccala.

Molu:

vero

ilcpuiaiiu

suus, iiaetegi) cuiisoliljur vos, ct, Jorusalem, coiisiil.iliimiiii

Cliristo

ab

cis

iniptisiiaiii

passioiiciii

cx culpa ct

"

>.

tlt

ct

consolalio
:

iii

nieilitaiiuiie
si

pociia, ciini tanicii ciilpa carncril.

Ui«ii:i vcrbi.
siiiil
|i

(Iiitlc

1'aulus

<

Quxcuinqiie
scri|it:i
siiiit,

ripta

^us vcrn
iliias (]<ia$i

ipiasi
II

;;raiiiiiii

Iruiiiciiti

tcriiiiur

iiitcr
S.1111-

ad

iiusltiiii

doclrinani

ul

pct
spcin

olas, sciliccl culpani cl paciiaiii.

iDeiiiiaiii

ei

iiiiisolatiuiicni
I£st

Si.ii|)lurariiiii
iii

soiiciii

luderc raciiinl, duiii dcludiinl
:

cjiis riitiiriiiii

li.ilieaimis
Itis

".>

cvNin/nfor
:

perccplioiie Spiri-

jnditiiiin

scd et

liicc

niuraliter dc

«ipiiilii.

Saiiisun
Ilui.c

saiicli.

Imlc PoiiiiMus

<

.Msi ego abieni,

Para".

cst

>piriliis

Ituniaiius,

Pliilislliiiin i!a:inoiic$.
iiil('llifjeiili:c

tlctu.^ iioii veiiict. Si aiilein assuiiiptus fiiero, iiiiiiatn
e:i;ii.

piiiiiu

cxc.ccant aurciciitlo
ilniii

spirituin.

P.iraclciiis ciiiiii coiisolaior iiitcrprel.itiir
i|iii

>

D

.Molcic f .ciiint,
caliiiii

Tal.orarc

faciiiiil

operainlo («c-

Siiiit

lico insuUaiit,

suut

(|iii

sibi

saliaiit,

Curani sc iiulcrc

faciiiiil, dniii

Uccnlcr eva: <

suiil (|ui

Dco

pia^snltaiii, sunl

qui
,

Duu
lcriii

cxsMll.iiit.

gari

raciiiiit

|icr oiiiiic illicitnni.

Dc
siio
:

priiiio

Quo>irj;iii1

1'riiiii siiiil iiiipii,
ijii.irii
.•-ioiiciii

scciindi tciitali

coiisulaii,

ii.o.lu olitcxii

raliginc
1

iii

fnrore

Duiniiiiis

dcvuti

;

priiiii, Ciiristu huniilitaleni cl

pas-

nciii niiani

Siuit"?

Dcsecuiido

1

Uniiics persci

suani

iiiiperaiido

;

secundi,
,

difllcultatcs
siia

torcs cjus apprclieiidcruni eani

iiitcr aiigiisiius *'.
,

leniaiioiiuin traiisileiiito; tcrtii
liiiiie

de

ronsolaIjt-

De

teiiio

:

<

('eccafiiin

pcccavit Jcrusaleiii
est *'.
>

proqiii

Ddi

grati.is rcfcrciiilu
aiiiurij
liiiii

;

i|iiarii,

xternaiii

plcrca

itistaliilis

facta

Sallanl

silii

tii:aiii iliviiil

soluni voce, sed ei
Iiisultantes

gesiii
ciiiiii

li':insiliuiil fuss.ini

diabolicx

frainlis.
priiii:i

Fossain dcspc:

iiieiiiliruruiii
diciiiiiiir

luris

cnpiiiiiciido.
s:illaiilcs.

r:iiioiiis,

fossain erroris.

Dc
cffili

<

Viilpes fo:

(uiiira

Sallantes

siiiiplicitir

veas linbcnt, ei volncres
I

nidos ". iDcsecundo
iii

(liciinini'

l'iei|iieiitcr'
ail

saliciites.

Rcsuliaiiles
id

di-

Laciiiii apcriiitel cirudit cuni, ci incidii
'". >

foveun
in

tuii.iir i|iiaiitniii

vocciii

reirosalieiites,
graii:iruMi

est

qiiani fccil
iiperit qiii

Lacus

esl inuiKliis.

lluiic
(luiiec

fndienilo

bcnelicia acccila a

Dco

p<'r

aclio:icni
s:iliciiics.

cjiis

scquilur vulupiatcs,

pruiii

ei rudilci.tcs. Exsiiltaiitcs

dicuniur cxtra
ad
:

riindnin
(•

nialuru:n veniens coiitemnit

".

Cadit

sc rci't

dc

Ixliiia
t.1

cordis
iinaiiios

gcstnin

rorporis.
Jii.Jso:

fovcain, quiiidn prnpter magnitudiiiein
iii

peccaturuiii

Dco
riiiii.

iiisullaliani
>

<

Ave

,

lU-x

(lcsperationcni cadil. Haiic
leilia
iti

fecil

(Iiiin

peccavii.

'*

Sibi

saliarc doccbat

proplicia diceiis

Dc

d'Ci(iir

:

<

Si ca^ciis cx-cuin diicil, iiunnc

<K;;rciliu:ini

dc Caliylotic, el
Cliri.^tus

fuj^ite

a Clialdais.
:

>

••

iunbu

fuveain cailiinl
di.it

"?

>

De

saS aiililuis ullra
:

lu-

Rcscl abai ipse

cu.ii

dixit

<

Gi':iiias

vcas islas

Saiiiiicl

ad Saul
iii

<

Invenies diius
Bcnj.iinin

9

lilii,

l'aler, «piia seiiiper ine auilis
:

"

>.

Exstiilaie

viros jiixta scptilcriiin Itachcl
iii

flnilius
>

cuiclial D.iviil ciini diccrci
Jiitf
II

<

Uiiiiics genies, pl:iu-

inoridie, salieiites fuvcas

magiias".

Isii

dnoviri
vitoi
in

a:iibuii

".

>

ll:cc uiiiiiia faiilus iu
lilasplieiiins

sc (.sicndil.
(|uia
;

siint spiriliis ct corpii;.
virliitibiis.

Spiriius esi \ir,

qiii.i

Priiis

ait

:

<

Fui

ct
>

pcrsecutor,

Corpiis est vir, duin obedii

spiriliii

pcr-ci
<

i:l'is S' in

Eccbsiaiii Uei ",

ccce

iiisiiit.itio
'*, >

virUtiiim o|>criliiis. Tres isias fuveas saliiint.

Fos-

c>iiiliiii:o i:uii
<

acijuicvi cariii ct s.iiigiiini
siiiii

ecce ecce

snin diabolicx fiaiidis saliunt juxta

srpulcriiiu

Ra.

saliaiiu;

^rMiia l>ci
<

id

quud

suiii

",

>

cbel. Kaclicl iiitcrpretainr onij vel videiis priiicipiuin.

rcsiiltalio.
iiianiis

Vu!» riios in omni loco oiare puras
cicc per
iiiuniis iiisulialio.
iii-

Sepiilcruin ejiis cst
plicitas, cl vidoiidi

iii

corde, in qiio est ovina 8ininiuiiis veritas.

lcvai.tcs",

ad disccrncniluin
iioii

siiliani

Dco per
cjiiS

c:rcitatt'in,

p.-r vitx> inliiniilaiciii,

Advcrsiis lalcs Irauilcs
dcsperaliuiiis

obstat
iii

fuvca.

Foveani

iniiiiiiiiieiida
piit.iiit

p<i;csialcm. Pcr ciccitaiein, diim
vii.c iiilirinila-

sal.iiiil i|(ii siiiit

liiiilnis
iil

Itcnjaniin.
csi Clirisuiil

Dcuin sua pccc.ila lalcre. Pcr
crciliiiil
;

bcnjaiiiiii iiilerprciaiiir filiui Jexterir,
tliis qiii scilct
scciiiiiliiiii
;>il

tciii, duiii
tciii iioii

ijisuin

pru

di^lictii pi0|iiiii

iiior-

(lexicr:iin

Palris.

Fines cjus

su tiiiuisse
cicdiiiil

diiiiiiiiicndo
sit
:

cjus poicslatciii, (|uia

liiiiiiaiiilatciii, pr:ii('ipiiim

cl cxiliis, id csl

qiiud

vciitiiriis

fcccaia jiidicaro.
iieqiie
iiisi-

bninilitas iiativilalis cl exiliis murlis.

Dc

priiiio (lixcriiiii

i

Nun
>

vidcbit Domiiius
scciin>lo
:

ScqncntcS igitur
vari

liuiiiililaletu, coiiliJenles

sc

s.il-

iiiiclli;;ei

Dciis J.icub ".
lurili: siio
:
:

Dc
csl

<

Dnil

pcr

cjus
iii

|ia'sioiicni.
liiiliiis

Fove:iiii

despcraiioniit

piciis

iii

Nun
>

Dciis".

>

Itciii,

Judj:'

s:iliiiiit ipii

Bciijaiiiiii. Doiij:iiiiin iiilcrprc-

ad

ril.iliiiii

<

Si nuii cssct

liic

nialcfactor, iiun libi

lalnr /i/iiu ilcxlcriv,
^aliiiiit (pi.inilii siiiit

itl

csl Clir slos.

Fossam erruii*
in nicra

tradidissciiius cuiii ".
'•

Dc

lcrtio

pcr proplict:ini
Roiii.
I,"..
I

:

iii

moridie, id

ut
iS.

die,

i's:.i.
.lli.

,'.::

"
I

Isai.
I.

C«.

"

"

Joaii.

II!.

"
.<.

M.ilili.

27.
•,•.'..

"

Isai.
l'sjl.

"

J.iau.
J..:iii.

II.

" "

l'S;il.

'

Tiin.

"
'2.

Cil. 1.

"

C«.r. i:;.
"• Ibi.l.

"Iliiii. i.

"
'

I

'4»

I

"
'•

13.

"
•*

M.
13.

>* Jil.lic.
1

ili.
Iii.

Tlircn.

" Tlnon

1.

"

M.itlli

r>»l.

/.

l'iov. Us.

.«aitli.

lli',;.

;

'

,

fit

(:OMMI'iST. IN r.ANTICA

CANTIC.
\

— Vlli.
".
>

«.

C2
i

liiMlicel qiuiidiiliiilien! siiiiliiMi iiilrlligpnliii' iini iinn

\

Ooiiiii

iilciilts.

riiini (lifhiil

r,xsii!i;il.,'
: i

Di-n niV,n.

siiiiU'os tMiMie

Itoo resiillaiil.

gr:Hi:is

iigonli-s. In

ttiri ntisiit»

Siciiii.Iis tlitiliii
ilet

Ivxs.ilmir^, jusli,
>

iriliiis i;r;ili;is ;>f;iiiil

lleo

:

De

iiialis qii;r |icr

gr:ilium

in Doniino, rcclos
«

d

Kill.iinl.itio "'.

Oe

l.it.l»

:

Dci poltieriinl fiigere;

tleliciiis qii:t

Dco:iiiolorc pos-

qinin glnriosiiin esl
oiiines
;

regniiiii
!

iii

(|in» ciini lilirislo
iili(]iiiil

SMiil ricore; tlc lionis c(nleslil>iis qii;e cxs|)iTl;iiil
.

ej

gniitteiit

sancli
iii

"

>

In

|"iiiiis

csl
iii

ejiis

proiiiisRioiic.
Riiliri

D.j

iis

lilii

Isniel posl lr;insiliini

ainaiiliitlinis
iiTliis toliiin
g;iiii'eiiles
l)ili
iii

seciiinlis

iniilliim
priiiiis
:

siiavil;'lis;
«

inaris

gralias
,

;ij;ol):inl

Heo,

ciiin tlicereiil

:

(elicilalis.

Oe

lb;i:i! :i|if>sii)li

«Canli2iiitis Doii.ino

gloriosc eiiiin Iionorifitaliisest
in iiiare ".
»

conspecHi coiuilii,

(|iioiii;>in tli;;iii li;i-

qiiaiiilo ciiuiini ci

asconsorcm projccit
Forii:tiilo nica el
:

suiit

pro noinine Clnisli
:

coiitiinieliani p;iii
in
Diiiiiiiio,
iii.lnil

'

Eioc prinium
iin»

:

laiis
iii

niea

Domipo-

De

sccnntlis

i

Gnitlons gantlibo
iiioa
iii

ot
11:0

".

t

De

socunil:)
reilcinisii
;

i

DiiT

fiiisli

vila liia
iii

cxsiiltabil

ai:inia

Doo
De

iir-o, niii.i
:

pii!o, qneiii

el

porlasli

oinn

fnriiin-.

vesliinetitis

saliiiis

".

)

loiiiis
iii

1

Kxsiili.ibniii
siii.

«line liiaa.l lialiilaciiliim sanoiiiin liiiini '•,»occfi lor-

sancti in ijluiia,
Isli
stiiil

hclabiiiiUir

rnliilibns

".

»

liinn.
<le

De pri:io

l>a\il

:

<

ri':piiis:i

aiiiiii;ini
,

meaiii

ineiiioros
scil
liis

uIiorHui

S|!Oiisi, qii:i>
111111.1111.

snnl conliiMiltaiilo.i

1101 to,

ociilos
;

iiioos
pi
I

a

lacryniis

pciles
:

nieos
<

solalinncs;

diiroronlor

a lapsn

"

»

ccoe
i|iii

De
iribull

secmi.lo
inilii

Caiilorllcin
'''.

B

eniin saniiiiiiicm

clicinnl, sall:iii!os

lai;

sngiiiil, reoi!i)raiiieiiia
vi

labo Doiniro
tio
:

ona
iii

";

»

ile
»

siillatilcs viiiuiii expriiiiiiiil. C.iiiilonlos

(

Pl.c.-bo Ooiniiiu
:

regioiie vivoriiin

",

peri

i|)iiiMl, saiigiiiiioni

noiiiiilia",

lai'

(loclriii;!-,

de primo

<
<

Bcneilio, aiiinia

moa

,

Doiniiio

»

nuiii siiiritnalis

fcrviiris, oilt)r:iiiu;iita

stiperiKe sualac qmii!

Quare?
lioc

giiia

propilialnr oinnibns

iiiiiiiicis

inisqni
1

vitalis

:

saiigiiiiicin

qui iiisUtin ^inuin
qtiuj

iiiti:rlici.it,

sanal oiniies inrirniilalos tuas,

qni.reileiiiil

",

eto.

parvulos

nuiriai,

lopiilos
in

talclaci.n,

dc

prinio.

De

sccuikIo

:

<

Qiii coroiial te in nii-

Oiloraiiienta (piibus anitiia in
niial cl

pace

itlipsiiin
:

dor-

sericortlia et niiseraiioiiibus, qui reploi in boiiis tlcsitleriiiin

roqiiioscal

•'.

)

De priino
eliiil

dititnr

Qui ve-

tuiim

*'.

»

De
".
»

tcilio
lii

:

<

Uenovaliitnr

iil

lienienler pieiiiil
ciinilo
:

ubera,

siiiigiiineiii.

Dc

so-

aqiiila*

jnvcnliis

iiia

figiira

buiuin

Iriiiiu

<

Ut poleniini
cjiia

a lactc, et sugoiis ab iiberi-

in Levitico invcnimiis
Hiii.o saiTillcala '',

Iria

gonora

aiiiiiialiuiii

Do-

bus loiisolalionis
sequilur
:

".

»

De

lerlio,

in Iioc

opere
".
a

scilioet

aiiiiii;i!ia

iiiiiniiii(b,Mit
;

<

Kl

eruntubera lua sicnl
dictuin
viiio,

lolri

vi(ie;i'
:

csl c;ipia,

qiw

luiiiiriosnm cst

;iiiiuial

et lioc pro
iii

De quailo
suiil

jaiii
liin

csl

iii

lioc

opcrc

Jlit/ioru
optiiHi:^.

priino.

Aniioalia inninla, ul

bos, ovis, scilicct
siirsuiii

vbera
siinl

friiijyitiilin

iniijueHtiii

figiiia seciindi.

Turlur

ot

columba, qux

vo-

Primi

mfnifrcs iilierum
vinuiii,
l>:rni

li.iiiiiii

cotiua viiiuin,

lanl

iii

figiira
i;i

lcilii.

Dco

cxsullaiil, beliliani do siiIii

seoiiiuli

iiifra

piopier vinuni, quarli

pcriiis

corde

siio

conoipienlos.

tribus esl liitc
iii

super

viiiuin.

cxsuUaiio. EvsiiIlaiiS eniin debcl li:ibcre jubiliini
ore, psulieriiiiM
in

Exsuilnbiiniis et Iwlabimur
[(^.vtin
]

corde, lyinpaiium
Deiiiii

in

corpnre.

t'.isu(/<((;j/)iti.s,

quasi iimnlamgeslu nosiruiii
iii

Jnbiluin stilicot vooeiii, qiia
fiuiii

laiidal; psalle-

eviirimeiilcs gaudiuin,cl iiiciitol;ct;ibiiiiur

le.

Qnia
:

scilicet
;

spiritnalcin

l;i'liliani

de siipernis

i|iix'

vcru prius di>:craiil angeli

:id

be.itaiii

Virgiiiein

dosiderat

tympanuin,

scilicel

gcsluin corporis
:

in

Idco iidoleseenlulce dilexerr.nl
suiil

le iiimis,

quin iiteliora

qiio utruinqiieexpriiiiat. Inde

David

<

Jubilalc

Dco
»

ubern lua

tiino, iie

in

saiielis atiimabus,

quas

Jacob, sninite psalierium, cl dale

lympanum ".
»

adolesceiiiuUis vocabaiil

iioineii

f.tnininigcncris ali-

I

Psallain &pirilu,psallaniet nioiiit:",

.liiApnsloet

qiiiJ iiifiinm^iiis iiiiiueroi,
plicaiii, et

eani.lem seiiienliain revocaveraiit a.lole,

lus

de duobuspriniis.

I

De lerlio:Glorificatc
vestro ".
»

por-

easdein aninias quas

laie rieuin in corpore

llx'c
iii

iria

agcbat

scentulas, rcctos vocanl, qitasi viriles
ii.itos
;

iioii

efToini-

D.ivil, cuin iidiluccret arc.ini Doniini
<

Jerus.Iem.
de
priiiio.

re. tos,
:

iion

sencttuie viiiosa

ciirvatos, ci

Deiliiccbal, ail, art
:

aiii

dojnbilo";

t

Iioc

dicuiit

Dc setuiido
oMuli ".
»

1

Doiuiiie, ail, uiiivoisa b.co libi Ixtus
leiiio ditiiur iiiiod
viilii,

d

Recli

ililiguiil le.

De

.Mieliol lilia

[Tiio.] Kleo

uon

in

nobis ipsis, jcdiiile exsuiiabii|iiia

Saul David
ciiin
iii

s;illaiilein
"'.

curain arta Duiniiii, el spievil

inus inciiiorcs doiioruiii Uioruin,

oiniiestiui

i.oii

corde suo

turvo, sed reclo suiil corde,
quidatn c.vsiilhint
:

le

aule oiiinia ti supor
liui

Notaiidum

tjiuid
iii

cxsuUair.iuin

oinnia

diligunt ;Miee

rccii

esse possuut,

luo

Poiiiiiio, quid.1111

Uoiiiiuo, iiuidaui cuiii Doiiiino

amori
ril
:

^jliquid prieponuiil.

Cuin vero supcrius dixole
,

Doiiiinii, a peccatis
Do:iiii.o, jiisli; tniii

ct

tiiliulaliunibus liberali

;

in

.\:lolesceniu!w
rocliluJiiiein
ii:si

dilexerunl
disit.

aJolesceiili;ini
recli

Domiiio, boati. 1'rimi pro libcra;

(ordis

Ileni,

diiHjniil le,

tione stilicot sua grali.is :igeiilcs
buiibficiis

siciiiidi, prii suis
I

quia

iiiilii

rctli verc Deuni
jnslilia'

possuiit diligcre.

Oeuin

laiuiaiiles

;

leili',

;cic

ad

faci

111

Qiiicuii.iiie

letliludinein

actu, vel

verbo,

"
'•'

Exod.

13.
l:);il.
'>'
-'•'

"IbiJ.

»"

Ibiil. »»
1's.il.

"

Psiil.

.^.'i.

"Psal.
[i.

1-2.

"
Cor

i'.s;il.
(i.

I

4.
II

"

P>al. 105.

"
•'

Ibi.i.

lliiil.

"
li.

"Lov.U.
l',a!.

80.

'•'I

Cd;.

"

1

»»

Kog. 0.
""l',.!!.

»

l':ii*li|i.

'-3.

"liUe-.
»»

80.

^'

P,»l. :.'.

"

Uffit. Lr.;l.

'•Atl.

.'..

"is.ii.

lil.

UU.

Pi..!.

i.

Isiii. Ul).

Cani. 7.

,

M
Tnl rA>;ii4iioi)«i
cinlii.
Ilj-o
viiilii\'ti,

iliUM.E. ClSTr.lir.. I:T JOA.N. ALGHINi
l'iiisir;i
«ic

G4
iiumero
e(
afTociioiiis, id eal
i|i

liciiiii
ii:iii

ililigfro

A

<iira

leiMsncaiil
1)0

;

iii

fei'liiii.'o

,iiPn'is

csl,

r(ir|ioii.>i
:iil c.ii liliii

r>iriii:i,

iiironiiis

incoiiipobii)

reiicmeai;

iu

i|iianivi!t fupii' ail lnu' li.iliojl luriib oriil.is

|in.ij(iie niiiori^,

uL

«ci.imiii. i|ii:i|itiiin gtiilitM!> |>eiiili

cnritw. Qui
losiiii,
<lii»p

ebiiii qiiivriml
.siiiii.

loiri

m,
k'

t-i.irii

,

(jni

«iiutii>ii

ilebo^t;
clioiiein,
iii

iii

li.ciikiir)

oporuni,

iil

(les

iiiajori

subje-

fwii

«

(j»;i> siirsiiui
i

9(iiii

(inairilc,

|i:iri

si>cic't;iUiii,

iorciiori

protociioiieiu;

siiiil

Mi|)ui

loiraiu ".

tn

\>>K\n

" tfrmm,

uiciiiiiiM

^oriiHiiiiiiM, libi ruiirussiitiiom, |iroiiiiMi

l'foiiiii]Nc ciiiH .s;ii-(MM/

ammiiliii enlera
ia-liii\iqn« lueti

|ii;t>(lic.ilioii(;(il »

tiU

ct,

|ir(i\iiiio

ur;iliuiiciii

,

l>eo

th

Ifomiiii «kii.iiN/- (Uilil.

laudvin
litallii

;

(11

(lumvro dclxl lidiur Dei
,

iiioius seiisiinliiicni

•/<»*'(» «( e.ricios

ad

iiilcra lalU-re vtiliiis.
iii,

1'crrciiaio
r;ili()

inlciitio

aU

(.lciiitiim

siispi-

Oirviii
vi.lts,

M,

(I

pro|oi;iui el(>ri;ini (loirris. fti^reuli
(lelr..liis,

i.irc,

iiioduiii

i^DilnLUuili

dis|iniiere,
iii

affoctio-

ftlisiMili

rc^Minis

l.i.doiili

lc.

JlecU-

1(0, sicitl

r:i(iii

OFdiiiiiverd, ;iiiibiil:ire;

poiidcre
fii-

tii '(» b:i'C iiiiiltis iiioilis

scrv;iiida csi. Sil qnigtjuQ reSil le;

ai|ioi'i^, iil

\ideniui|3 qiiid iil i.ppolcnduiii, (juid
(iniil

rln.i cosiiiiiioiic, voliin(:iir, artidno, oOicin.

gicndinn,

pi:«'vioi:eiiilnMi,

(|iilil

poslponciidniii.
si.ilicci

ciii&cogil.itivii(>, ul dcldsoria
6id:i
t

plmnt

siii:il:i

r(iiipu:it

Ad
«

litioiniii

dicH

Aii^'iisiiuu^

:

lu iiionsura

se inielligonli.i veril;ilis otdcciot.
paiasiii

l'ii,lo

p:ivid:
ii:iin

niagnitndiuis cl
i

p;ir(il;iiis,

in

niimero inulliiudiiiis

In

diroctioncs,
•',
I

jiilii iiiMi

et just

in

paucii.itis, in

pondeie

lcviKjlis el giavil.iiis. Iicin,
siiie

Jacoli Ui fccisii
jiiiliciuin
I

Dirociio iiaijne

ad nuiaucui,

Dous
iimro,
:iliiu!

csl uiciioiira

sine (iieusura, iiuineriis

niiniliil

ad

iiiicUrcluiii, jusHii;»
i'i

^d clcclioiiein rc-

pondus
csi

lioi!

pqudcre,
(|uj;

lietn,

recliludo

rtnr,

^aui r»lio

i-^t, iii|.'!l.H

ins jikIx^I, >oliiiii:is

(|uaiii jusiiii.i
:

pacein opor.itiir, Uiidc
»

'••'gii.

Ad

teciiiudineui igimr c^^a Ipiionum '^peclal

diciiiiu esi

Justiiia cl

pax osculatae sunl",

iJ
(;l

amies
|»idicit)

iiKiius cufijis

ad iiorwaj» rniinuii

diiij;frc,

osi juiiiii.i liomivis et paj, Qoi.

^cm,

jiistiiia

Pei

veriiaiis
in(cllociiii

piM HK^dilaLoiiibus

iiilisrcre.

Sc-

p;n liomioU- Iriplc» C5
naiiiraliii
.siicui;is
;

jUsiiliM lma>iiiis. Priina

«jsl

cuudo
«iw,
ftita

Ucu

plai ii.c voliinlaiis allcriiis in-

a-nuitas; sccMud:i.
leriia

virimum

,sub cliarilaie

nc»ibi|iior «iviapi*. N^i«,
S|>ir«iHiilis vir

sicui
iii

aii

boaius AugusiisaliUeiii, in

est pecrali

ininiuMitas. Prinia ci.

sicut

carpore
it.i

co-

cliidn
l':icit

nijiunosum, sccnuda facil reliiiosuin, Uriia

ioi««

solam vcrii»(cni,

ct

in

aclione solan»

jjldriosnni.
:

Priniam doceba» Cliristus
i,

cum

dj»

uiiiiur [lacem (ib>erv.ii o. L^i ei fociiludn olTicii cuiii

eoici

i

Qiiod
sic

tibi iioii vis fici
:

alii

ne fcceris ".
]iislilia

pro

«>l\itio sibi iiiiui!((Q(|uoil

mjle

cl,

lioneslum cs<
(piis rccii

{iociindam
plu:» i|ii;iin

«

Nisi

abundaverit

vcsira

cxsiipii coiiteti(!i(. li^jct icclitudo,
iMiliiveiii

cum

Sciibaruui cl Pbarisxorum, non inirabi-

Qordis cxtcmlil «J rcrtiiudiuein seniioiiis.
:

^

iis

iii

rcgiiiim coclorum

".

»

Teriiam

sic

:

i

Ful>

lliide
l)ei

Paiilus
>

i

lii,

siiis, iiKjuil,

siinpiiccs el

Clii
iii

gobuiii jusli sieul, sol iu
Priiiia

rogoo Pairis eorum ".
;

",

id est siiicori

piiro

corde, el

siinplices
iii

dci

liiiai

a

inalo

sccuiida

facil

boiiuin

;

liiriiioiic.

Esl cl rccruudo qiiando nienlcs
posii;e

jiroin
:

(cilia iiiclci in g.iujio. Piiiua viLit ciilpam,

secunjj
bonedi-

«pi Tii>'c

divinam cleincntiam lamlaiii,
pc«ca.la
acciisaiit.
Iinle

rccta vin curril ad palriam, terlia
ctioiiib gloriaiu.

recipiel

V Ivoisiiale

sua

David

De

prinia

David:

Foci judiciuiu

Quaiii boiius Ur;u;l r>eiisitsqui rciMosmit corlc''''!
4>(

»

c( jusiiliam, uoii (rnj.is uiccaliimuiaiiiibus

me

'* ;,»

Ksi

ill.i

reciiiudo snpcr oinncs

sciv;!iiil:i,

qu^iiido

de sccuiida
icclas,
1

:

Justum
illi

deduxil Doininiis per
icgiiiim Doi
oniiies

via>
»

oiiuie tjius

quod agilur pcr rcctJMi
Oeuiii, qiii

iiiieJiliuiicm

aj

ci vslcndil
in

";

»

de leriia

cqLdcSili^ dirigilur.

Gluriabuiilur

le

qui

diliguul
»

UQiue

IgiUir rccii diliguni

*ola

divina qua;-

iiiiiiii,

qiiuniaiii tu

benedices juslo ".

tuiu, sqla c<)ele5iia diliguni, solis

g[;ieriiis boiiis
iii

pcr-

lieiu,irc$suiil(>4ces
silalo,

Dei.Primaabbomiuumperver,

f|ui cuniiiiiiscHHi. Dclicl cssc recii.iido
(ipcrc,
I
i|i

corde, in

sctunda

:\leiilJtioiie, teriia a corriiplioiiisdo-

sormonc. In cordc,

liuiia

cogilaiido, qiiia,

loie.llascouimemoraiDavid. Deprima nPropterfia(ros

jiixta esl

Duiiiiiius bis qui rcclo siiiil
i

corde ";

»

iu operc, racicndo boiia, quia reo(i
4

pcdes curum pcdcs
(licendo.

"^ t (tc. U( soKuoue, Dn scMiioiiom lociiim cl
•'.
*

botia
bciio

Uiide
iii

:

D Dc secunda ;«Fiaipax iii virtuiclua (14 gi lurribuT tuis "; »(le leriia
:

mcoseiproiioius meosloquebarpaceoide lc". • 10 e(abundan
1

Uoi^aic

qux

ad

souaiiiem
:

os
ille
:

paccni
le "'.
»

siiiil

Jcrusalom

ct
:

abundjiiliu
«

Jiligentibus

mcum
I

De priinQ diciiyr do Job
ictt.ys

«

Erai vir

De piiina Job
".
1

Uc$ti;e
;

lcrra;

pacifice

fcimplox
Si

cl

"
I

;

»

Je socundo

aj ciinKlcm

enioi

libi

De

sccuiida,

idem

«

Si dilucuio $ur-

mmulu^
aj

cl
10

iO( tus

inoo-sseris, siaiim icilio
iu
,

Dominus
:

loxeris ad
si

Doum

cl

omnipotcnlem rucrisdcprecaliis;
«J
jii>iiiiue luje *'. •

cviRilabil

",

Uo

diciun auiicis Job
coiis|ieciu
deliot

iiiundiis ct rccius iucesseris, siati o evigilabii
ct paoaiiiii!

Noii csiis

locyii reci|iiiu

meo

siciii

le

roddol lialiiiaculuui
;

servus^
iii

ii|(.(fs

^qU

'".

1

l(«tu

cssc reciiuido
In

Do

lorlia D.iviJ

«lii

pacc

iii

idipsum Jormiain oi re-

ponderc

ei

nuiucro qi nieiisura ".

mcnsura
eanl vel
2.

iiuicscam''^» Priuia pax elpriina justiuaseosculaiiUir.

o|ieruni cl sernionum,
*•

ne

iiltra

modum
98

Uiido.

«

Suscipi.iiil

m(u;les
••

paconi populo rl
I.
•'

Coloss.
I.

").

«'

Ovi.l.
8.
'-

"
118.

Ps:il.

"Pbilipp.

"

P^il.

T^i.

*•
'•

J.ib

••

Job

Joli

Maiib

13.

"

H.
" (mic

"

Ps.il.

•• J.ili S

"

ISap. Ixclo».

II.

"
P.al.

IS
li.

I.

Ni.

" P^al. " J»l'
lil.

V..
l;

Eiocb.
1.

M»llb.

"

Job

8. 5.

^lalib.

"

"

I'mI.

""Il.i.l

"

Ibi.l.

"

Job 4,

l-sal. 4.

; ,

,

:

CK
colIes]iislili;iiii "'.
i

COMMr.NT. IN

r..\NTIC.\ CV.NTIC.. se

r

in.

l.
i<;

Scriiiii1:i p:ix ot s''CUii(l:i jiisiiii:i
«

A

l"'t>>

",

>

qnilins iios (lof
'"''

mo
: ,

los s.llibraclionis.

bt

osciil.inlur. Ciide:

Orioliir
I
«

iii

iliolnis

ejiis juNlilia,

s^iciiinlo

;iil

SaiUieti^"'
AniiHHin rege

ei

al)iiiiil.ibi«.

p:u ".
riiilo
:

Ter.iy p.ix el teni.i
Mtilliplic.ibiinf
ej(i<

jusiiii;»

fjui

nisi pflrel

sp flsciilaiilur.
riiijni

iinpi'-

ImpCTHI

:

hnnc
:

(renis,

liiiiic

la coiilunde /liigellis,

el pacis noii eril Iniis. Siiper soliiim O.iviil et

Oe
bis

leriio
qiii

«

Visitavil hos oriciis e\ allo, illuinin.ive

Kiiper

regnum
iii

ejns.scillciiMilronrirnici lllnd ei corrori jiislilifk

iii

lenelifis el in uiiibra

moriis
p:ici$

seiltfii,

ad

borel
iripler

jiiilit.io

".

llcm econvcrso

dirigriidos pcdcj nosll-os in viain
diligore iiicipiiiiit,
|i'itii

".

>

l'vi«ii

est jnsiili.i

Dei

,

cl ifiplex

pax Imininis

i

.«cnindi in dilcclione cfesciiiii,
dilectidiiis
,

<Hi:c se iiivicem osriilaiiliir.

ad

snrtiiiiuili

graduin

|ierve!iiiint.

Priina

igiiiir jiisiilia

est

iii

renini ordioaiiuiie
in

Hecti diligniu le
triniim.

meinorcs uberum (uonint siiftt

teciinila in jiKlicioriiin ;ci|iiildte, terlia e&l

pec-

caioruni inimitnitale.
in poiidere, el

Prim.i

:

Oninia

dlspoiiiiiiiiir
•'
;

[Cahd

]

.\c

si

dical

:

l.li-o

le dilinniit,

qiii.i

ln

nuniero, ei incnsiira
optr.i
:

sccunil.i

:

moniori.i siia
lii.-)

fixiini gcriitil, (pii.i inilioi.i siinl iiliera

Reildet

unicuiqiie, jiiM:i

divinaessentia.

Dc primadicitur

"; leriia csi ii» < Crcatoronmimn
jlislus

supcr

Viniiin, siiiil in pr;Ciiiissis osl expdsiluiii.
,

Nigrn sinn, sed formosn

/iliiv

Jerusnteni,
iii

rcrum Deiis.
cors
••
;

lerribilis cl foriis,
:

ct iiiiieri,

B
sii

[Jxin

]

rosl(|ii.im
,

smcn

Ecclosia

rellaiTaCltri-

»

de scciMula

Jnsiiis es, Duhtiiic
;

el

tt,

penhicia est

scilicet

per cogiiitinlicni el spein

cimii judiciuiii tiiuin^'
jiislilia
iii

>

do leni)

\

i

Jiti;itia lua

ra'lcsliuni boiioriini, posliiuini reclO
at>pic in

corde

dilis>!re

a:teriiuin *'.
scciiii.la

>

Priiha dur6iii

habcl sa-

rjus

soliihi

graiiim gandere el exsnliaro

picntiani

,

comiicm habcl

iniserii^orjiaoi,
:

didicii, rcsiat osiendi qiiid pro cOtlcni

amore
lioc

illins

lerlia pertiiiCi

nd poleiiliam, sapieiiiiam

qiix cst

ac pro ncqiiisVtioiic lioiiofum qiix gcstavil ceflamrnis siibeal,
qiiid ^idliciionis

Filius. Mlscricordiain dii Spirivtis Sancliis.
lia esl

PoU-n-

lolerci

:

seilicci;

Pat>T xtcrniis.

Piimaehim per

sapiciiliaiu

qiiod dicit, Piigra jiim, tcd formosa. Nigra ad\en>ilale
iiiiu

gnbernatur, sccuDda pcr niiseTicordiam teiiiperalur,
leriia
priiiiji

prcssurariim,
t:inio
in

sed foniins:» decorc virtuiom
ctii

:

pcr potciitiSm absqiie
:

dcfectn possideiur.
:

De
sta-

consp'

Dei

rormosior qaanie ani-

<

Domiiius sipienlia fuiiJavil lerrain
prudcniia'";
luineu
)

plioribus insipiciriiim vcxata pres&iiris. Fllias Ji;fus.;l4m quibiis !i:cc loqiiito^, .^niinas dicii coelesiihi S
sacraiiieiirts
iiiibutas
,

bilivit

citlos
iii

de secund.-i
feciis,
: i

:

t

Exor-

tum

esl

l^iiebfis

inisericors el
l*oicstas ejus,
ci rcgnaiti ejuS

rn-loslis
:

lubilaiione palri.c
le,

iniseralOr ct jusius •*;

dc tcriia

siispirantes.
noii recla

Quia dixcfai

Recti diti^anl
,

ne

fotlft

poiesias xiefiia,
qiiod

i|u:i:

non aurcrctur,
'*.
»

xiderctliy

(iifiruiioribus

qiros Idc torat

non cdrruiiipclur
ils

niias Jerusaiciti propier ir^biil.iiioncs qiia? snstiiiet,
«jiia: C;is

Ex
P.ix

pendeiit tres paces,

Asciil.niiur

:

ait, cisi

Sum

nigra

tiibiilaiionibos

,

tamen

infcrrns

iiiuiidi,

pax generis buniani, pax Dei.
sccunda cx graiia
proliibct
,

Priiii.i

siim rurinosa

Chartiaie.

Nigr.i suin pressnrts, for-

c»!

in nalura,
Priiiia
facil
iii

leilii

eril

iii

mnsa
liiini

\irtuiibiis.

Mgra Sum

sludiu bumilitaTis
;

,

sed

gloria.
seciiiida

elemeniohnn
,

coiiciirsuiu

fofiiiDsa coeleslibus dcsidcrlis
,

iiigra oCulis iiisipien;

o

lire iiialum

ct

ililig^el-e

Detini ct

sed rorinosa iiiluHectibiis pt-udentium

nigra

proximuMi;

tertia

Ucus

iniperirnb.iHts

ui noii

priiptcr metiioriam peccaioriim, sed fiirnio.sapropier

acceilai ad eini!

iiialuiii ci flagcttoilii *'.

Pfima pax

conieiiiplalioiiem cdclestiiiln

;

nigra

pcnefiC

»lvcti-

ci priiiia jnsiiiia sese osculantUr;

secunda pax et
jnsliiia. Priina
,

libus, x-lerna supplicia coiiiiiiinanilO;

fnrniosa sart-

secuiida

jiistiiia

;

teriia

pax el lertia

cie conversaiitlbiis, xlerna gaudi.i proinitiendo; ni-

pax

esi

cx proporiionala creatiofid

fi^andi

secuiid:i

gra percorporiSvllitaitmetliniiiilliaieiii, foriilosa per
aiiiiiia;

ex liinofc judicii, lcriia quia non potest essc turbalio

saiiclitalem. Nigra sun) in lervis, t.iriirosa
iiigra

ill

apuJ Deiim

,

ubi

non

esl

macula poCcaii.

Ai!

bd£

tuclis;

mah

lenporalia

paioiidd, forino a
loiiiro-ani
:
:

rccie laburaiii ut pcr

primam

nic babeaiit leiiipora,

bona seinpiicnia

spera:iiIo.
**.
»
t

Audi

t

Spe,

lem iraiiquiUiiateAi lem
,

,

per secuiidam

curdis puiitabeaiiluditiem.

n

inquil

,

gaudentes

.\udi iiigriim

i

hi trib>iia-

per leriiam

,

summam

illam

lione palieiiles "*.

Mgiir erat PatilUS Uipi.lains',

Sed

recii ad reciiludifiem iriplici

graUu asccnduiii.

rormosuSad
I

teriiuih coelitm rapius'.
liiijus
'.
»

Niger dicebat:

Priino ciiim corriguni, secundo regunl, lerlio diriguiit.

Tanquampargamenta
iisque

mundi sumtisomnium

Corriguni iuiquiiatein

,

reguiii

suam

simpliii-

peripseina
I

idliuc

Formnsus
vel
in

dicebiil

lalein, dirlguni gressiis suos
leni. Corrigtitit
ciritiain
platiotiis

ad

illaiii
,

pacis civiia-

Revclaia fncie spcculamur Oei glnrlani

S

»

Tvii
qiiia

per saiisfaciioncui

reguiit per do-

bulatio prxcipua esivia ad
I

Deum
i

regniim,
CliriSli)

icgularem, dirigunt per

iiitcrioris conieiir,

omiies

qul

pie Vulunt
'.

vivcriS

JCaU,

clariiaiem. Corrigunt per coniritionein
,

pelrseciirioneiti paiiuiiiiH-

IdeC isla in bae pfere-

coiifessioneiti
ciiiuditiis.

satisracrtonem. Hic esi perfeclio rc:

grinaliotie posita

;

clainai,

Sigra suni

,

Sed

for-

De primo David i In quo corrigit aJolesceniior viam suam , in cuslodieQdo sernioncs

incfa.

Tria suiii

qux
11

percgrinaiihis afDigunt
I.

:

liiilioiilias

M P,!f k.
"Ibid.

MiV ^'IlCor. r
II

M P'-' p ^ii.
li.

>;:• ^\
«

^'P- <'•

" ^
Cor. 3.

2.
• II

»

Macbab.
•'•

"

Psal.
1.

US.

'•

II

i,l.

•/^'- „..«•'?•, '^^
Jbid.

MCor.

"

i^sal.

90.

Psal. »18.

4.

Ml

lloral.

Luc.

" Uom. U.

Tim. 3

, .

VI

TIIOM/K «;isTEnC. ET JOAN.

ALGUIM
iii

C8

viarmii. i:\iiiiliwlairoiiuni, giavilasoiioiiiiii. Q;i;i;iior
Miiil \i»riiMi clilli<-iill:ai>s
lo«!r, clivosai!
iiiiii
,
:

A

Siciil

crxo

iliviiio oloi|iii(i liifiiiiliir »iiii|ilic.l'.T
;

siiiil eiiiiii

lniosr,

!><-iii|iii>

C:iiilica,

ol (M<iilic.i caiilicuriiiii

il.i

cl oiicr:i siiii-

,

riiiiios;r. Liilosx*
hipiililiiis

p;tlii<lilnis vnliipl:!,

plifilcr, cl oiicr.i oiicruiii.
s:iigiilu criiiiiii.i
,

Unera

siiiipliiiior siir.l

scriipiilosiv

scaiiiluloriiiii

clivos:c

vcl siiigiila iiiWiilalioiitiiii geiicra.

prospcril.iiiliiis
vors'>t:iliiiii.
iii

.sIii'i'<'smiiiiii,

riiiiiiisa" (Irfccliliiis ;iil-

Oiicr;t

vero

aiieniiii
iiiiiii.i.

rnlparuiii

vel

trilinlaiiiiiiiiiii
:

I>>:

liitnsis

iliiliiiii

ost

:

i

liilixits

sipii

iiiiniciisilas

Trla iKilnr

siiiit

oncnini oncr.i

liiiio
:

priiriiiKli ct
«
I

111)11

cst sulislantia '; ile scniatl l.ipiilciii
:

Vaiiiias, inijiiitiis,

calaniiias. V:iniias niuntli,

iiii-

pnliisis

iie ii:ii|iiaiii
ilo

olTonilas

potloin

qniias aninii
<)iiilas

,

caluiiiiliis orci. Vaiiiias

cxcal, iniinuiiili

liiiiiii^;

rniniKa

(I (livds.i siiiiiil

i

Ascciiiliiiil
t

prxcipital, calaniilas crnci.it. Vanilas

iisqiic a<l cuilos, ci il-scoirlunl

iisiinoail aliyssos".
iioii

r<vle>tin:n aiirorl conlcnipl.itioncin, iniqnilas

animi
affe-

liebetcr;,o via csso iuiiinli, roria, plaii;i,
liio.a,
Ul
ilhiil

icne,

Doi et proxitni ililocrionciii,
itiiiii

c;il.iniiia9 lariari

mm
:

lnliriia. Miii.li

sil

a cariiali roiiiagio
via cjiis
lio,
".

lioni

cl

aiiiiiii

<levotin:ioni.

Vaniias

iniin<li

<

Driis nioiis,
pl.in:i
ii!

iiiiii(illill;i

Ivrcla

Tiicil

xitiosiiin, itiiqiiilasaiiiini roililit odiosiini,

ra-

iiiloiiiiiino,

a siiiiulilo,
I

o

ira,

iini.lia,

l:iinilas orci siippliciositm.

V;iniias hicit iiiccsliiui

ilolracliiiiio,

siiit
»

pr.iva

iii

iliro.ta cl

aspora

iii

iiiiquiias

reililil

iiiroslniii,

ralaniitas

porpetiiun

vias pUiias ",
liiliriia;
illiiriiin

m
ot

noii sint toiicliros:v crroic,
,

ucc
via

B

,„uBsliiin, Vaiiiias ilcf.riiiiit, iniqiiilas ciirvai et
v.ii,

gra-

lcvitalo et ilissoliiiioiio
ivMiolir.e
iii

ul

iion
lioni

sit
,

<

calaniiias rrangii. Iloriiin o:ieriiin aliml porta,

liili:iciiiii

".

insiili.c

tnr in capiic

aliuil

iii

liracliiis,
iii

aliii<l
;

in liiiineris.
in bracliiis,

lalronuiii

via aini^uiit porogrinos. Toiiilunt oiiini
in

Oniis

iii

capiie, vanilas
iti

ineiiio

onus

laqucus
iiicdio,

aliiiiiainlo
;<lii|iiaii(l<i

piincipio vi.c
Iii

,

aI:qii:iii(lo
:

iii

inii|<iilas
lioiiii:i;.

oporc.

Onns

in

liiinieris, calaniitas

gc-

in liiio.

priiicipio, ul

i

Pr:i.>nc,

IViina

rucilat afroctiitn;

secunda

iiilioiiesiat
liis trib:is

ciipaveintii
1
iii

inc

laqiici

niorli;^

".

t

Iii

niodio

iit

:

actuiii; teriia niortirirat

siibjcciiiin.

De

via bar

qiia aiiibuljliain abscoiidcriiiii laqiiciiin

per Oscc dicilur

:

<

Arastis tnipieiaieui, inessuiilis
*

iiilhi

".

*

De

laqiico qui rsl iu

riiis

(fiouul saiicii

:

iniqiiilaloin, coincdistis rructuin inendacii **.

liu-

l.aq;ious cdiiiiitus csl ct iios liberaii siiiiius ".
iiivdiii A.laiii

pieias aratiir, qiiando quis cx
laiciii

siiidio
,

inundi vaniqiiando ci co-

riiiniiin

"
iii

;

sRciindinii

dcccin

viri

inediialnr; iiiiqiiiialoin nietit
;

qiii vciiicLiaiil

aiioraro

Jonisaloiii, qttoioccidit in
'*
;

giiaiiono praviun optis colligit

mondacii frucluin
corpore apinl iualii

wcilia

\ia

Isinaoi

dc sansuine rcgio

iiltiniiii.^t

coniedii,

qiiaiiilo

pruul gossit
alii

ii:

Jo:iallias niiiis Saiil,
coiiicilii

qiiando in linc victbri.x su;r
". Dc priiiio dioilur
''';
»
:

foius rccipil. Vaiiiiaii
torales,
alii

suiit

subilili,

colla-

favum

nicllis
in
,

i

F.ioti
<

superposiii.

Priini carnales, secundi
d;iiil

smit bostos ojus
Ilaii
liitio

capilo

do scciin.lo
sciiiila
,

:

Fiai

spiriiuales, tertii inielloctuales. Priiiii

scnsuni
;

coluber in via
:

ocrastes

iii

"

;

i

de nl-

curiosiiati

;

.socundi
siudciil

liiimaii;C

iiecessiiaii

lerlii

I

Mnlier

ciiiiierot capiil suuiii
ijiis *°.
>

et

tii

iiisidia-

coiilcinplandu:

voiituti.

Li

priino

ordinc

loris
allligit
alii

takanoo

lioiii

,

gravilas oiioruin

soiisus sordidaliir ot cogilaiio;

in sccuiido

ornalur

poic^riiios. Alii dicuiil qtiihqiie osso oiieia;

ancctus et iionosiaiur aciiu;
iiiieliecins

iii

tortiu

sulili!iiaiiir

un(lcii:ii,

iill-.aias";

alii

iria taiilnin
:

,

<\\is-

cl

vegctatur

ratio.

Priini

se

iiiun lu

ilicnntiir

unera

oiieriini. L)c illis quiiique
:

Pi iniuin

spunie subjiciunl,
ii.|iii

secitiidi liolenies
spcritiiiit. leiiii

innndo scrv.uiil,
Priiiii

dioiiur lcx.

Uiiilo

IIoc

est

onus

i

ipiud
»

«ec

iios

muiiduin poniius
secundi aoiivi
,

ergu

suiit

ucc patros

niisiii iioiiare

pouiiinus '^
:

Sociiiiiluiii

biiili,

coiitoinplulivi.

Sed

el

dli:itur lalior upcruiit.
qiii

Undc
Uiido

i

Venite ad nie,

umnos

deiiiiquitate similia possuinus iliccro.
(pie iuitpiiialcin diliguiil,

Quidam
;

na:iin.iii-

labuiatis

ct

uiiorali cstis
:

".

»

Toriiuiii dicitur

sod nun prxdicaiil
alii diligiint

loiiiiiuralis r.iiseria.
lilio»

«

Grave jugnm super
oiiiiiiiiui
:

imlli ei dilignnt ot pixdioaiil;

pr.wl.-

Adaiu a die cxiius dc veiilre malris euruiii,
iii

canl ct

dere.iiliiiil.
:

Tres igilnr piiucip.iles iiiiquilas
^cfas quuii-

usi(tie

diom

sopuluir.c.

iii

niatiein

''

>

babei spocies
|)
luiii

iieras, sceliis, inaliliani.

Quaiiuni
cos
qiii

diciliir peccatiiin.

iiidc Ijuias

«

Diniilic

ad Oouiii,
iSor.iiii
iii

sccliis

ad soipsuiii, roalilia ad proxi-

cuiilVaoii
'*.
»

siiiii

libcros, ct ointic onus disdicilur
jtiiliciuiti
«

iiiutii.

suiit

inand.iia cunieniiiendo, scele>ii
,

ruu.po
ill.t

Quiiilum
uiiseria.
i

Dci

,

vol uiius

siipsus

\iti.i

prxoipilaiidu

inulitiusi,
,

pruxiiiius

xicriia

Liidc

:

Liiusquisqtic

cortuiiipoiidi..

Fiiuius or<lo csi
iii

i

<|uuiuiu

Deus
se-

suuin purlabit ".
oiiera
''
,

Apiid isaiain nndocini legiimis
:

veiiior est, Ct gloiia
ciiiidus

cunrusioiie ipsuiiitii
qiti

";

li;cc

scilicct

onus Buliylouis,

oiiiis

ordo

cst

eoruin

peocut;i

sua piu^dicave-

Pliilisliiiiiii,

iiiiusMuab, uniisDaniasci,oiiiis .'L-ypli,
oiius Duiiia,

niitl sioul Suduiii.i

";

toiiins ooiu.ii qni lacli suiil
<|ui

uiius dosciti iiiaris,

unus iiiArabiu,
jiiiimnloruui

quasi scntu lusilia ". Piiinus ouruiii
in lerrain
cuiit
:

pr<)je<'eruiil
<|ui
ili-

onus

vallis visiuiiis,

unns.Tyri,

oiiiis

intiiiia

sua "; sccuiidus eoriiin
iios rusis anieipi.im

austri.

Ilj'c e.\ ipsu iiuiiioru traiisgtcssiouoin sigiii-

1

Coiuiicmus
li.ic

marcosoaiit,

Ccuiil pooiali.

ipiuiiiam

cst pais

ttosira el li.co ost sors

uu-

'

Ps;-I.C8.

'

Psl.
'•

'JD

Psul. UIO.

«Psil.

17.

'«1,00.

.".

"
'•

Psil. 5».

"• l'sal.

143.

Uoii. I «...,...

Joi.

-11.

"

I

Itig.

14, 14,010. " Aol. 15. "Mallli. 11. liroli lu. •• Pliilipp lU. " Uui. 3. " Jubil. " K/ocb. 3.

"

U. "
-2'.i

"

lliivn. I.

"CnW.
1.

"I'sil.
Isui.
l.".,

17
I

"PNal. Ml.

•* (;.-ii. 3.

"

l».ii. *"

13.

Is.ii.

58.

G

b.

"

i, Clc.

Ol.

;

,

<>»

f.OMMi.M.
";
>

I.\

CA.NflCA C.4N
\ Dco

ilC.

1,11!.

I.

70
;

slra
iinii

lerliiis eoriiin ((ui
»

(ilniiil

:

«

Vi.i l»oii;iiii
iii

ftl

(irlipin pon.iiir

scciiiul is eoriini oiii c;iiiieiii
slii"iila in-

est acqii:! *•.
iii

rriiiioijiilur iicnanl

iVitrciii,
lii

.si!:ini

111

icciaiil; leriiiis Coiiiui qtii pcr

.scciinilo

Filiiiin, lcrllo in S|)irlliiiii

sniiciiiiii,
;

coiiimoi!.! |iro!wiinnnim clKirilnlu se viihri-riiiit.
I)ispciis:ui() iri:i s;ili

Patreni, ngcinlo
ci^ntra ilMiis rnntr.i
illiiis

coiilr.i cjiis voliinuieiii
,

lii

Filliini,

se coiilincl

(iner:i

:

rriMium

i

liiinillil;itcin

in

S[>iriliin)

sniictiiii)
iiifcriii

oci iiii:Uioiicin cxtcrioruiii, scciindiiiii solliciliiiliiiem
nii.liiii,

cli.iiii.itcm. Cnl.iniit.is

qiin<|iic

tertiiim
siili(lii(iriim

inU)!eraiili:iin
iiiilitat

ir.coimnodorum.
,

ircs lialicl spccics.
.

Piinia esi .iinariiuilo cnnscicnjiisiiiiu;,

Piinio
nioriim

ii(?cpssil:iii

secniido

ii:c,

sccn!id;i

(i(liiiiii

leriia

dcspcr.ilia
;

iirovidci

c.islitiiii ,

leriio

prout

expcdit
iniinJi
;

veni.*.

Primi

iniseri, qiii;i niordcl

eos conscienti.i
;

sii|iplic:it

ndvcrsilali.

Primuiii
sui
;

negotiiim
icriiuni
,

sccundi

misciiorcs, qnin disidicct jnslitia
qiiln

tcrtii

siciiiidiini circiimspcctio

sollicitiido

miserrimi,

vcniu: milla resppcial clemcnlia.

pioviiiii. Neccssnriiis csi in prinio
ciiiiilo, irili.s in tcrlio.

lioiioslus in sc-

Cumsiiil

ilaqiic is!a oiier;i oiieriim, s'int alia qiisc
(iiiera.

Netcssariiis, ne

immuderate
vivendo
qii:i-

laiilum suiit
posniniiis,

Isai:e siipcrlus

iiiidccim oiiera

siipMlIiia
aliiiiiiin

.l|ip 'lat,

lioiicsiiis, iie c/reiiiinaie
;

(|ii;e

vi'ioriim
gi-iiera,

Iccini et niidcciiii ticgi)-

morcs

vcl iiirntes corriiiiip.-.l
gr:iiiain
,

iililis,

tioriim expiiiniiiit

ae prlmiiin dc vitiis,

'>^'"'s

ad veiiiani, ad

ad glori.im siilidltus
,

ileinde de ncgoilis disseramns. In
nolaliir supcrhia; in Mnal)
arrogaiiti;i;
iii

oneic

Baliyl;)nls

B

pr.tcrdat.

Ncccssarius

igitiir vila

lioiieslus

faina,

iiidignalio,

el niaxiiiic

mdis
'>

doctrina. Ileliglo

qiioqiic

iii

trilus coiisiat

Pliilislliiim sigllhitiiii sciisiiniii
iii

prava

<^-"'n's scilicct morti(icaiiiiiie, in
(

aHiinidevotione

curiositas; in Dainasci exprcsse rapaciias;
pti
,

M^y-

'" pi'oxiiiii coiiipassione. et jejiinio el
'''
•''J

jide S.ilv.uor deorationc

omiiino crapnla ct ebrietas; in dc>crii m:iris,
iii

eleemosyna

adiiioiiens, jcjuiiiiiiii rctu,

singuhiritaiis |ir:csuiiiptiu;

ldunije;e, siiperstitlo
visloiiis,
aiiinii
;

rariiis

ir.ortllicaiioiicm

plceiiiosynam ad

iuArabiie,
cxcTcalio;
iii

(icla dilecllo;
ii)

in vallis

["'"''iini

coinpassioiicin, oratioiiein
Priiiriiin cst

ad

aidiiii
,

dsvo-

Tyri, jactaiitia diviliaruin

et elalio

lioncin.

alistiiiciitia iiiali
piirific:iti

scaiiidiiiii

jiimeutoriiin auslri, rellgionis exprimitur disso-

fragr^intia

boni, tertium

l:i'tiii;i

aninil.

luiio.

Hacc sunt vitiorum gcncra. Niinc negotioriiin

Dilcciiouls

veio

iria

suiit

oiiera.

Siqiiidiui aliiid

iinnantur onera. Ilorum primiim esl miiiidana po^entia; seciiiidiiiii cilinica scicntia, lertiuiii caiiiiia
facuiidia,
iiiislas

exigitur a nobis a proxinio, aliud ab aiigclu, aliud »

neo. Proximus namqiie
l'urilalcm,

a iioliis

p ei:iicm

,

angflus

qiiartiim claritas taiiguinis, quiiitum ve-

Deus pcrfcctam

cxigii cliaritaiem.
,

Pro-

corporis, scxtnui honestum conjiigis, sepiisobolis,

ximiis exigii
, '"''alis
'

liumaniiaiis obsc<|iiia
stiidia

aitgeliis

siuce-

nium

exciiiplar

octaviim lidcs amicorui»),

dcsidcria, Dciis

siiavitalo

niJiiaiitia.

nonuin liumile

obsc(|iiiiim

subdilorum, dccimiim
undcciiiiiim

Proxiinus dcvoinm

n.i^ltai acliiin,

Dens

|iiiiissiiiium

bonoruni lciiipor.illum

ainiiciitia,

omgc-

''>^'g''i"'el!ectiiiii.Eci

esnpcrioribiisoniuibusducrat
liis

niiim prxfuloriiin possessio qnicta. Vanlt;is

igiliir

sponsa

;

Nigia^nm;

dicit, serf /'«rmosij.
:

Siciit

iicgoliis, iiiiqiiilas siippoiiiliir viliis, calaiiiilas
lieniiae

ciilin ait spuiikiis

in codoiii caiitico

i

Piilclira
iil

es

«nppliciis.
testatiir

Qiiod

vaiiil;is
:

iiiiiltos
,

dcprimat

ainica

mea,

siiavis et dceora,
**.
>

leriibilis

castro-

oncre,
jecta

Apostolus

i

Vaiiiiaii
>

inquit, sub-

r'"" acics ordliiaia

Pulclir;i iiinnilo,

snavis affama',

esi

crcalura non volcns ".
:

In

psalmo de

fcttn, dccora inielleclu. Piilclira lioiicstate
siiavis iililiiale
cessit:iie.

oiicre iiiiijuilatis
siint capiit

i

Iniqniiaics

mea; siipcrgress:e

doclrinx, dcioia

vii;c

subiimis ut-

meum
>

et sicut oiiiis

grave gravai:e snnl
:

Pulclira

eiempio,

siiavis

vcrbo, ilecora

siiper nie ".
I

De onere

ca1amii;itis, ail Salvaior
>

consllio. Piilcltra opcribus, suavis iiioribiis,
ineitlis ciccssibiis.

Torcul.ir calcavi solns ".

De prima

iii

Ecclesia>

decora Pulcbra proxinio, suavis aiigelo,
i

stc

"

•.

I

V:iiiitas
iii

vnnitatum
:

et

oinnia vanilas;

dc

decora spuiiso. Ilein de ej diciiiir:
cs, ainica

Tota pnlcbra
le*'.
>

teciiiida

Z;icliaria

i

Super talenluin plumhi sc:

mea,el

ni;iciila iioii

est

iii

Ei vert

det

iiiiqiiitas

".

>

De

leitio iiiPsalmo

i

Contrilio ot
cl
alia

1"'^ nec lioste vinciiur, ticc iiiuiulo

corrumpitur.
elidiiur,

infelicitas

in

viis

eoriini

".

>

\\

Suiit

nec proxiino seduciiiir,
niciile crigiliir.

ncc

carne

nec
coi-

oiicra

liis

valde dissimilia. Esl enini priiiiurn dispeiiscciiiidum religioiiis
porlaiit prxlati,
,
,

Verc

piilclira, qiiain

ncc

acliis

s.itioiiis,

lerliiiin dileclionis.

ruMipil, ncc iiffccius infiiil, nec intellectiis impedit;
aciiis iuli|iiitaic,

Primiini

sccuaduni

biiic

niiindo
Priiui

aHeclus vanllate, iiitellecius a ca>ca est niacuia, iu qiia nec malignl

iiiorlilicati

terliuiii

iii

cubiio cuiisiiiniuaii.

lcsiliim claiitaic.
Niilla igilur
iii

siaium Ecclesix roboraiit, sccuudi faciem ejus oriiuiil,

lertiiini
:

ejusdein vlriutem comiiiciidant. Prioiiiiiiiiui Eccleslariiiii iiislaui

pr;ev;\lct sugijcsiio.

Mundi suidciU
tiilllatio,

iiiiiiai

vel pro-

niis dicit liaiiiea

i

Sulliciludo

missio, cariiis jacel

niciilis

siiflucatiir

quulidtana ".

Secuiidus :i Elcgit suspcii**.
t

elatio. Oiicra igitnr coiisl;il esse

quadrinaria. Alla

dium anima
I

inca, ct iiiortcin ossa luea

Tcriius

:

nainquesiint Dui
iiii''rni.

,

alia siint aiiiini, alia miindi, :ilia

Sive Paiiliis,
*'.
>

sive

Ccpbas

,

sivcApollo, omnia
qiii

Ista snpcriiis sulidivisiniiis, iiiinc alia vide-

mca

Priuiusordo eorum est

curvaniursub

aiiuis.

Qiuedatii

bouu

suiil

ad aniiiix

saiiilalcti).

"

Sap. 2.
11.
•'

'ilCor.

Ezcch. Job 7.

IS.

"

I

» llom. 8. " rs:il. '» Caiil. C. Cor. 3.

:.7.
•»

»'lsii
Caiil. 4.

G5.

"Cap.

I.

"/.ath.

5.

"

Psal. 13.

"it

TII0M.£ CISTEnC. ET JOAN. AI.Gi\lM
qna^ilaui
Ail

7f

i|ii;tnllni ait riini'':\tcin,

(Iroorcm, nlhi
jii«liii;i,
,

A

:ili>r

«1

('iiiiiiiniiino.
iii

\\x

inlcii
i

iliiiiiiis

rjns,

|iciitf-

•il

.tniplilii; ii!>iirin

;

.til

saiiii.iiriii

ail

lir-

lijiitcs

iiireriiir;)

innHis ".

.Sri'iinil;i, (|ii;«< ilici-

iiiilaiein riiriiliiilo,
|ilifitnlii<iioiii

Ad (lccurcin

prii(leiili;i

ml

»111-

liir (>vci-ll(!nli:i

iiiiiikII,
lii

km

ill.i

q>i;c dicitiir f
(liiinii^
> •iii;tf

«lnha
siipe^
: i

\cn)ptr»nli:i.

Sii|iii(luiii i|iiaiiiiir

suiil

cl

rl;iiii(is.'>,
iii

se1cii:i

fdTilniS

iliij^.iiilinaiiitrniliiiii^iii-n.inl.iiisiiiuuiil ct rnlior:iiii.

srllnin
i!st
<

cxcclsii urliis lnco **.

.\il cl isia

Qnl

IIjpc sciliCclcoUsilia,olisC(]iii:i,sul)siili.i, rcincili.i.

Ad
r<;-

pai'viilus dccruict a inc, *;
diili'iiir*>s «iltil,

vccorili lornla cst:

pruilcnliaiii COlKilia,
liiuiliiicin

ad
»il

|iisiili:in) ol)$ei|ula,
tciii|ici-;iii\Jmii

ail

Tor-

Aqiix rnrtivaC
t
ilii

clpaiiis aliscbiiditn^
1

snbsidia,

pertinciii

Kiiavis ^*.
gi'^aiilcs

Scd

aUili

liiicin
iii

:

Ll ignnravil qiind
inrcriii

iiicdi:». CUiisiri.^ illiiinitinnl

cccos, obsequi» rcdJunt

siiil,

ct

proriiiiilis

convivdi

tlev6loS, ^iibsidia foLrurantinvalidos^remedia sanant
»-grotiis. Consilia fekpclluiil i(>noianliaiii,ol)suqiiia in-

*i"^ ""I)

Tertia

iiiuiicr coiiira

ulrasquc

loqtiiirrr, ct

utrinsq»'! socictaie revocai audiciitct.
<

Sic
iid

ciiiiii

vidinm
tt-lH.

,

^ilbstdia

iiilirinii^iiciii

,

rciiicdia ciipi.lilajiistilj,i>

^ii^:

viri

ad vos clainiio

;

vox

iiica
qiii

filiot

SjpKtiilift raciiiiil iloilurcs, obscqiiia

liuMiiiiiiin.

Bcaliis lioino qui ainlit me,
,

vijilal :ld
oslil

.Tinaiorcs, sdlisidia
fcli' ilalis
sii;i>

vcriiaiis

dcfeiisores

,

rcincdia

fors s iiieas qiiotidic
nici. 0'ii

ei

oliscrvat ad posies

dilcrliircs.

Hoc

ipsc Cliristiis Kcrlrsi.-c
nliscqiiia

">« i'iVciiciil iiivcniel vilain, cl lianricl a

roiiliilil,

siqnidcni

C(iiisili;i ilcilit vii.T,

()<>'"'"0

salulcni

;

qiii

auiciii

iii

ine

pccc;ivcrit,
qiia:

jiftlili:p,

sulibidia

coiiilaiilia',

rcn.cdia

pcciiilcniiirtias

Ixilcl aniniain snaiii '•.»
iiitniiliiciiiitiM'
,

Tics crgosuiii pcrsonx
niiiliurcs.

tix

:

cniisili;i lioiiiiiics

duccmlo ", obscqiiii

scilic

t

Tres ad

qiias

p;isccnilu

*\

siibsidia viilux ct pupilli
,

caiisas judi-

loi|iiuiilur,
l(ii|iiiiur

Iria

dc

qiiibiis loquutilur. Priina nuiliir
,

caiidu

'*, retiifdi.i perlraiiseiiiiild
ii

<

cl oiiuics

op-

jiivciii

mollia

alicra

p:irvulu

&iibliiiiia,
sl

prcssos
iii

diabolu saii.^ndo

^*.

>

Coiisilia Igiliir dcilil
iii

tcrtia viris ct
^'iii

liliis

buiiiiiiuin saliibria.

Nosaulein
Dei esl;
,

Diniilc, ol>sci|iiia jiixia

inare,

coenaculo siibsivciiit aiiiina at)
oriciiliili.

siiniiis

:

vir cniiii iniago et gloria

eaiii

«Ka,

incruce

rciiicdia. rcrcoiisilia

'l"i

virilia

loqnitur aiidiainus. Aiidiaiiins Ihcc

scd pri-

iRiioraiitia iiaiiirali

laiiqunm a parie

Pcr

'"""' adeaiinis.

eiiiin csl inulicr furlis. ciijns

oliscqiiia

rcdil a

fcrvore conoupisceniia: lanqnain

laus in

liiie

parabolarniii

caiiilur, ciijus facics esl
inielli^eiiiiae

a plaga ansirali. Per siibsidia rclrabiinr a frigure
ntaliiix

imago Palris,
cii]iis

cujus oculi

clarita»,

laiiqiiam

a tlaritate scptentrionali.
iiccasu vitiunim

Pcr

piilcbrilndo

cacitor esl lucis, ciijus nalura,

rcniedia alidiiciUir ab

iaii>|i!am a
mainl;it.-i,

splcndnr ct fignra subslanli* Dci. Audiainus igilur

plaga occiitciilali. \n ea snnl ad snniiaicin

cam

;

scJ

primum adeamus. Adcamus, sed primuin
facit viain

ad

iniiriiiiiaiem coiisilia,

ad (lecorein cbarismata, r q";cramiis. Priina inulier
;

iinmundain,

aJ ainplificationem

prxdicainciila

ad

saiiitalcui

sccuiida facii tortuosain, lerlia ^acil reclain.

Cum

obedicntia, aJ firinitaicm

coiisianlia, nd

lccorcm
:

p<iiHa cniin ;inil>ulaiil iinmtindi, oura secunda elati,
cniii teriia boaii.

patieniia, ai! aniplilic:itiuncm paMiiicnii;v rcmcdia

Uta nainqnc de

viiiis

edncit, per

aposloli ad
virj;incs

saiiii:iicm

,

inaiiyrcs

ad firinitalcm,

virtiiies
ti^t
^ilra

addncii, in patriani
nij^ra sed

iiulucil.

Mulier alia

ad dccorein, confcssores ad nmplircjaiinnis
:

"on

formosa,alia nigra et forinosa,

odurcm

ad

sanitaliMii

cliariias,

ad

lirmii;iicn)

iicc iiigra

scd rorinosa, alia
coeli
,

non formosa seJ
in

liumilitas, ad

decorcm
iliud

coniiiiciilia,ad ampllficalio:

nigra.
spoiisa

Prlnia cst rcgiiia

secunda
,

terris
coiijiiK

uein clcmciilia. Talibus ornata dicll
el /'ormoso,

Nigra tum
in Parabolis

Agni,

icriia

u.vo^

nuindi

quaria

juMa

quod invcnilnr

diabuli. Prinia

csl
;

cnim cornm

qiii

la.-taiilnr

cuin

Salonionis.

Clirlslo
:

iii

toclis

sccniid.i, fidclium pcrcgrinaiiliuin

Tres snnt inulicres
sludia, lerlia

du.c fcedi seqnnninr cariiis
ilagilla,

in lcrris; lcriia,

coriim quos uiundi vanitas absoraOligit iniquiias,

murum imprubai
esi

lcgcs ex-

bnit;qnarta, coium qnos pocnis

plical lioiiustaiis, facienlibus eas pacein proinitiil ct

apud

Itireros cruciai calamiias.

glnriain.

Prima

dnlccdo carnis, secniida pompa

Qnaiuor suut gcncra sponsalium qnibns dcspon»

sa:ciilaris, lerlia sapicnlia spiritualis.
iciital

Dnlcedocarnis

^

saiiiur pixf.itarum
lciiipl;iliuiii$

gcnera niulieruin
,

;

scilicet
,

con-

pcr leiiilateni, vincit per voluiiialcm. Poiiipa

divinx U'lilia

vcnix gratia

inundi

sxcularis tental
liain
;

pcr

gloriaiii, viih it

pcr cxccllcn-

concuplsccnila, inferni iniseria. Priino dcsponsaiur

sapicntiu spirilnalis incliuai pcr anslcriialem,

bcaiuriim angcloruin sucieias

;

secumlo, justoruni

iraliii

pcr jiicnndidalein. Quxlibct
loquilur"'.
t

<

cx nliiindanlia
nuxia,

liuminum gloriosa

unanimitas, tcrtiu rcpruburuiu

cordis

Prlma

lurpia, secuiida

perniciosa vaiiilas,qnarto apud infcros pcssimoruiii
liorrciida infcliciias. Priii.i sunl in requie, secundi

teriia niedicinalia. Priina,
I

qux
;

a

Saloinone dicilur

garrnla el vaga

,

qniclis inipaliciis, ncc valciis In
niinc furis, niinc
iii

stant in acie

«

lcriii

inrpiicr prosirali, quarti car-

domo
<

conslstere pedibns snis

ccri iniiiiiscricurditcr

mancipali.
inaler

Prinia
;

csl

qna
;

platcis, iiuiic jiixla angnlos insidiaiis
liitcini
fuiiibiis

"

;

>

ail ciiiiii:

suiMim
lerlia,

csi

Jernsalcin

nostra

secinKia el
cl
Iii

Ucium

iiieuin, siravi lapeiibus

iii

Duniiiiica arc.i, iriiicuin siiiinl
iiilkius

palea

pictis

eXiOgyplu;
I.
••

aspersi cubilc

nicuin

iii>rrba

qiiaria

apnd

lurqucliir iiiiseria.

iirnua

"Marc.

"

"

JbiJ.

Ibid,

ioan. C. •' Jcr. 5«. •• Piuv. 8.

••

Acl. 10.

••

M.ittb.

12.

Prov. 7.

"

Ibid.

»•

Ptov. 9.

:

J3

CO^i.MrM
gloriap,

IN

CANTICA
iinil-

CANTI.':.
f

-

LIB.

I.

74
'in

«mnia
(iiiii

soH

nihil

niisftri.-r

;

iij

seciindn
iii

mul-AsIf:

Nigrn sum skut (ab^rnacuta Cedar
fratrihus
;

cariin-

glorijR, spil qiiiildi»
niiscriae, sfni
niniiiiin

n

iiiisorise;

terlia
ii)

Iilius(>t fiilsis

formosn sicul

pelles Salo«;V(i(

iniii
Tiiliil

\\x

.,ii([»'-\

gimiip;

qiiiirin,

moiiisin

spiritii.nliliiis

Ve\:?ligra dirilur
isti

tabcr-

glorinr,

scil

(.niiiia

iiiiscri».
,

Piiina

nncnln

(.>rf(ir,propli^r

CIm

passiourm, /'ormosa sicu!

ifiiiir

surKiiiH

|j>li;uir
,

ciini

Chrisln

setiinOa
iiiiindn,

;)e//eiSn/onioMij proplcrfjiis plorios.im rcsiirreclioiiCiii.Qiialuor Ir^jiiims

|ir;r|i;treliir

sponsfl

/prlia forniroliir
ijiiihnlo.

fnm

genora tiilioroacuioi iim. TiiliciIvlon
(jiiod

qiMiia

rriicifiiir <'iin)

Scriiml;) ii:ii|uc sic

nariiiiiiii IiIiiiikv.dhimi, al;
I

iliciUir

cdii-

pr:r|inrcliir

sponsa, in

iiigrn

fcit

pcr
per

pirnilciitiiiiiT,
liiitiiilll;ilcn),

iiini;

lalNTiiariiliini

Cedar; tabeiniciilum Jaiob;
virtiiliini.

se.l r<>riiinsa pcrnlii\llciili;in); iiigr»

tabcniariilum

Doniini

l)e

priino

:

(

Adboc

roriiiosa
giia
,

per

(i);inialciii

;

nigr.l

teiilalionuin
;

piinii-

vcrsum

le icsiaiiienliim

disposuciiinl
»

labcrn.nciila
i''

sfd forinos;!
feil
,

virliitiiifi

constantia
;

nigra

iiliim;i'onim cl IsiDaelilx ".

De seiiindo
'"

nisierio.
relijjionis

ruiviiosa

di'siilcrJo

iiigra

excrciiio
;

loro; de lertio

:

«

l)ili<>il

Doininiis pori;is Sioii, su-

fonnosn

sinccrit.itc
ruriiiosfl
iii

ronteinpIalioDit

pcr oninia
<

labcniarnla

Jarob

;

i

dc

qunrio

:

iiigra lu carn;ilil>iis,

spiriiiialibiis; ni-

Qiiani

dilrcla
>

(abernaciila

(iia

,

Riimiiio

virlii-

^ia

in

artivis,

roiiiin!;.i
fiiit,

in

contoirplalivis.

Ipse

(iiin

".

Priniiiin csl iiinbra

iniiinbinic

vol>ipl;itis.

Clirlsiiis iiiger

(amon piiHier
pAUnis

in siia uigrciliiic.
,

" Serundiim
(alin
ii)

alTIictio pcciiiiriirialis.

Teitium nelcc-

Viilc

«ligniin

scilirct

sordiibituin
piilliiliiin
;

spiills

siipcrnis. Qiiaptiini
<

fclii liabilalio fiiiprrnx

iililuiN,
I

plagls

lividiiiii,

minle
filiis

cl tanien
i

civitnlis. in priino sunl

cwnis rurain
«

faciciitcs iu

S|iecinsii6

Coriii»

pr?c

liomimiiii

".

Ecce

drsidcriis ";

i

in

secuiido

qui rarncni suani crii.•

spcriosus in sua
r.itioiie,

nigicdinc, fnrinosns in
lii

Iraniflgu-

cifixerunt riim vitiis el coiHii|iiscciiliis,
f

iii

(crlio,

forinusns

rcsiirrcrtioiie,

fonnosns in diiii

qiioriim

coiivcrsatio est

iii

coclis";
qiiod
i

»

in

qiiarto

vinitDtc. SimlliiiT
diiie
iliidfi Paiiliis

aiiiiii;i
:

foriiiosa est
siilucii
r

siia

nigro

qiii

jam cxpcrimeiito didircrunt
siiiit iii

i

niansiones
priniO est

«

Noii

autiMii
:

scd gloLibpiilcr,

miiU;c

donio Dei Palris ".

Jn

riaiiiiir

in Iritiiilatiuiiibus
iii

'".

Ideiu

<

(:iberii<)culiiu)

pcrratnrHiii, In scriindo cstniiibraruin lcrlio siiniiis
iii

inqiiii, gluriiilxir
I

inlirmitatibiis incis
nisi
ifl

'^. >

Idcin:

luin

ab xsUi viiioruin,

scciiritale

Mibi

uli«ii

gluriari
>

cruce Dninlni nosiri
:

a liirbiiie

mnndanac
Dcus

coiiversalionis, in quarto eri-

Jesti r.lirisli '".
<

riilrlu-a csl coiiscieniia, ul illiid
b:ci'

mus

In

ab&consionc a
*
iii

pluvia

fl'ii;la;

morialitatis.

(iloiia iiosira

csl
iii

tcslimoniiiiii

roiisriciitisu

rrimus dcdil
jfprobiim
r.

passimies ignoniinix ct in
quoe

iiostr.r
I

".

I

Piili lira

virliiium

ropia.
iii

Unde
rnnbrils
iii

scnsiiin ul facianl ca

non rouvo:

dmiiis gloria

cjiis

filix regis

ab

inliis

niuiii
te

".

»

Qui

iii

scciiiidis s^ijtl, claiiKnit
>

«Propler
iii"

aiircis

circiiindata

varictalc ". j Pulcliia
:

coh-

Hiorlifiramur tola die ".
<

Qiii
lii

.siinl

lcrliis

(cmpliilionc.

Lnde

i

[tcvehiia
iii

fariu

spcciilamiir
ini;i^i-

(/iruiil:

Sinil oridi

aiicill;c

n'anlliii8

(!ni»iiii;e

glorkim Dei

tit Iraiisrnriiiciniir

c;ini<lcni

siKc, ita ociili

nostri ad Doininuin

Dema
qui
i;i

noslriim
sujit
iji

iienio «dnriiiile in clarliatcni ".
ct (oi«ii* Kpnnsi.
Siciit tiil^ni9cula

>

Jlacdc nigrcdinc
Sdloinnnis.

doncc

niiscrealiir iinslri
i

".

j

De

jiis

quarlis dicilur:
Ceiiar, .sicut
pelles

Drali

qiii l);ibilanl

donio
>

\i\x,

Domine,
in

in <;icciila £<rculoruin li:udabiini le '".
siiiit, ni;inciit
cliiiiii

Qiii

^Tnn.] Cednr
cst
:

lilius liiil

Isuiaclis, dc qiio

dirnim

primis

cxtra alriiim
illiciln.

t;ibcrlii

iMiiiiuii;

cjnf ooiitra omncs, ct inaiiiis oinniiim

Haculi

Moysl vaganu-s liciteper

Qul vero

coiitra
ciiiii

emn

".

>

De

lioc diciuin

cst

:

<

Il;ibitavl

seciii)di&, inaiieiii In atrio

Inimolanieg Deo corporis
aiilem
in
tcriiis uiaiienl,
ulii siiiit

liabilantibiis Ced;ir

".

>

Coilar tciicbnc iiilcrpopiili

et aniica! sacrilicin. Qiii
lii

pietaliir.

Ab co
tiriil

drsi^ciKlcnles

parcm
sicut

ali-

prinio labcrii.TciiIo qiioii diriiur s;inrla,

qu;>n>U> neNtifriiut balipic.Quiil esl crgo, AJijira siiw
5^(/

seplcni liiccriix randelalira data a
Spiriiiis
saiicil
iii

Cliristo

scplcm
siinl

[ifrmosn

laliernncuta

Cettar,

peltes

dona. Qui

vero in

quariis

SiUomonit

.'ila tlii.tiiiguc iil iiigra sit sicul

labernaS;iiirta

iiiancnl

si^rnndo laiieniaculo, quod diciiiir saii'nriiin, ubi viilcnl

f «iii Cr«/(jr,
qiiipiie

formosa «iful
ii;i

pp/</ci

SaloiHonis.

D

cla

12

sam

rlicnibiin, et arcani
in-

iMolesia

«.T)>e olikciiraiiir

afniciiouibus
csset nii-

dcaiiralain ct propilialoriiiin. Ibi onini plenain
vciiliiiit srieiiliain.

inlidoliuiii qiiasi
iiistra.

iniinili
:

(oiiiis geiicriills

Ibl vidciil

cariiein Ciirisli glori-

Unde

D<iniinii4i

*

Eriiis ojio omnibiis iio''.
>

ficaiam.

Ibl

vidcnl Chrisiiiiin advocaiiim pro nobis
iit

miiiibus profiier iiomeji nieiiiu
lopia
furicliat

Salonion Icr-

apiid Palrcin,

nobis

im)ielrel, Iiic gr;i(i.iin,

ilii

de

pclliliiis
liis

mnrtuuruiii aiiiin;dium,
inurtificant

gloriam.

Ilscc qiialuor

tabernacula

circiiivil Klias.

Sic

Do»ii»us dc

qni

se

propier

Prinium cniin vilabat

cuni Ecdesiain

su»m

coiistituit. In<le

ipse ait :<Qiil
cl
loll;it
iii-

secundo

liabitabal,
pcloiis

fiigicns afacie jcj.ibcl "; in quando obdorniivit subier iinam
.sii.ic

vnlt vcniin; post «iic, aUiicgPt seiwclipsiiin

juni)>cruiii

aniina;

ul Jiioreicliir *"; al

rruotiB soatii 61 soiivstur nic*'.i
<)ul(,ii)cmbr3
v,Mil.ru iniiC


II

<

Morlifioate,

terliiim fcsliimbal, leiidens ad moiilein Dci

Horcb";
eijiils

suiil siipcr

lcrram

''.

»

Vd

ailqnartuiii Iransibat, qiiando ciirru ignco o(

"
«'

Gc«.

" "Il

» IWim. K. Psa4. U. " Pkal. Iiy, Wi. " Koai. 13. '> r>;il. 83.
Kiir. 19.

"
««

(.or.

12.
10.

•"

Ualal. 6.
Mallli.

"11
I.

II

Cor.

\.
:..

'•

Psai.

W.

"

il

Cor.
I'3:il.

5,
8<i.

Miillli

"

IC.

'M nloss.
"

«• l'.sal.

C:iliit. 5.

"

Jnii.

).

'"l:i,i,i,

Uoin. 8.

82. "I'.v:d.l2i.

'"

"

l'sal.

Sj.

"

llii'!.

"

llii.l.

l'4inoL. CCVI.

3

7S
tfitteis

THOMi« CISTEHC. ET ^OAN. ALGniSI
rcicliAlur in
qiii

19
**, qiiia

csliim

**.

riimum

(liilmiit

Mu A
Qui

timt lahrriiariila Ceilar
hominilius

sic poeiiilcnlei

ab
la-

ina-ori
riiiiii
lii

siuii

iinpaiiriiies

«lisiineniise.

rcpiitaiiliir Irnrlirnsi.

Hoc eliam
Srrnnduiii

rst

eo

sniil, rraiigunl
,

iiallenli.im,
:

corriinipiint

beriiaruliiin
Iriiiin

racliim

Mojrsi

•'.

lioriim

piidiriiiiim
giiiil

evacnant niiserironliam
ictnnili
<>xaiiirniiii

primi
lertil

qni.i

lalicinariiloruin esl Elix racluiii*".

Hocdiit-

miirmnrosi,
noii

liiiiirioDi,

avari.

mns

tabcrnaculiiin Jacob ". In lioc inveniiiir sancti

Miirnuirosi
Deiis;
iils qiii
iifiiis

vorem
Iiabirat

i|iia

rorrigit eos
liliiis;

Spiriliis sccrrla ronsnlatio, dc siiperiuirum spcciiia-

In

luvuriosis

non

Virgins

lione piilrliriliido, dc jiisiiiia
siipcriioriim
in
<

siin

et spc b«incruin

aiilenl

avarilia pra; c.t;icris prxparalusist

l.iudem proruinpens eisiillaiio.

De
d« o
iii

retornii<i.
iii

Pe primis

diiiinr

:

« F.i miiriniir.i-

primo Job
ciilo

:

Qiiaiiilo
iii

Dous sccroio crat

in

laberna•

^einiit

lal^ernaciilis

suis,

non

ciamliKl
Ooniini]*'.
i

cos

meo,
in

et

circiiiiu

nieo piicri iiiei'";
ail

Deiis [Viilg.,

non

ciauilicriinl
:

scciinilis Aposioliis
h;ibeiit

poieslatcm
)

Te lialicmus de qno non • Allarc eilcie qiii tabcrnaciilo dcscf

vocem

secundo
Israel

liliro

Niimcri
lua
<

Balaam
,

:

<

Qiiani pul-

chra tabernaciila
' ;

J.icob

et

lcnioria

tna,

de tcrtio:

Voi
*.

eisultaiioiiis et g:>!uli$
>

viunl",
I

iJ csl

rarnali voliiplsti.
talioriiaculi
i

Ignis ilevoraliii

De lcrliis Jnli eorum qiii niunera
in lioc
liic

:

lalicrnaciilis jusioriim

Tcrlium

t:iberiiaculiini
lioc csl
»

dicilur Jesii, qiiia

in

co rsl

saliis iiostra,
liiijus
:

llbciiier

accipiuni".
lialiiias,
<

Quia vero
si

labernaIria

p

i

non manuractum,
bor

id cst

non

creationis*.
niali

culo non

noininc,

*is farianiiis

Ail

Irlplici (;radu

asccndilur

vilalioni>,

laberiiacula,
lla-c

libi iiniiin,

Moysi iiniim, Eli* uniim".i

lioni

npcratione, sctundo oralioni!, leriio sangnini»

sunt tria talieniacnla a nobis proiio-iila, abjc-

effiisinne.

Dc primo
i

:

<

Domine,
esl

i|uis
:

hahitabil in

clo primo. Ilorinn iiaqiie iriuin
qiii dicitiir

primum

cst Moysi,

labernacnlo lun?
sinc
<

Kesponsiim

t

Qniin{;rediiur
i

tahntns dt

atjuit, «liiia

in illo

de aqiiis
diciliir in

inaciila el

operatur jnsiiiiam*;

de sccnndo:
in

prccatonim cvadimus. Secunduin

E1i;e, qiii

liitrnibimns in labcrnaciilum ejiis,
iibi

adorabimus
:

Deui meui Domiinis, iiiiia xnigmatc Dciim vidcmus
dicitur salviiior,
(|ula

iii

illo

pcr speculuni et

loco
siiis

siclcriiiu

pedes cjiis';

i

de lertio

<

Cliri-

•'.

Teriiiim est Jesii

qui

assistens piintifcx fiilniorum bonoruin per

am-

pcr Jcsum salulcm corporis
In
liis

plius et pcrfectiiis

labernnculnm

noii

manii factum,

et aniiiiae ibi recipicmiis.
illa;

tribus deJicaliones

id cst iion liujiis creaiionis,

net per sanguiuem bir-

faciend» sunl, qnas in Vctcri Testamenio leginiiis. Priinam fecit Salonion (ledicaink) leinplum in

coruin aui viiuloniin
iniroivii

:

sed per proprium sanf^uinem
.•elcrna

semel in sancta,
I

rcdempiione

iii-

aiilunino"; sccuiidam.
plivitale Kabyionis

lilii

Israel

redeuiites a ta-

venta

*.

licm,

Cbiislus tria

b:ibuil

labcrnacula

siib Crro rcge in vere **; terista. PiiiiMini babuit labemacnliim Ccdar iii pa»am, Judas Macliabxiis in liiemc •. Prima dcdic.ilio c sione, et cliani in lola soa in mundo convcrsaiione. t appcllaia csi, secunda scriinpcgia, lerlia encseiiia. scd cum sancliiaie; seciindHin , in resnrreelione lertiuin in sinii palerna glori*. Vhiina igilur convenit piiino tabcrnacnln, seniinda el asecnsione
;

iccundo,

'.ertia icriio.

Dedicare esl de communi usu

Primum
De primo
simus^
;

sanciilalc vencraliilc,

secundHui clarilale

ad cclebrem

et

divinum usum cvcbcrc, vel noviter
In

spcctabile, icriiuin :impliliidiiic gloriae admirabiie.
:

usum

suiiin

rcinrboarc.
;

prinio

iiaqne

lioniin

«SauctiOcavit labernaculnm
inseciindo
:

luum

Aliis-

trium tria inTenimns

Priinum,

(|iiod

conscienlia

I I

<

Insole posuit labernaculuBi
in lociim

noslra exonerata, quasi quiKlain peccaioriim sarcina, B tcrra ad bene opeianduin sublevaiiir;
sc-

siium •;
ciili

de teriio

:

<

Traiisibo

taberna•. i

adinir.ibilis

iiS(|uo

ad

doinu:n Dei

£cc«

cnndum,

iiuod in

co tam violcnla quam fraudulenia
;

quoinodo tponsa nigra
Sequiiur
:

sil tktit

labeiHatula Cedaf.

lcniaiionc abscondilur el prolcjiitur

tcrliinn

quoil

pro gravamiiic qiiod seniimus iii eo gemiiniis, ul iii cornipiionc vesliamur. De primo Job < Si absliile:

Quontodo formosa
sunt geiicra pclliuin
dian,
siinl pelles

ticut petlet
!

S(i/»mouh . Qualiior
pellcs

Siint

enim

icrr»

ris

iniquilaicm
liio

qux

in

nunii tua esl, et

iii

tabcr-

dc

sacrifieiis,

siiiit

pelles

MaAdau.

naculo

non

fuerii injiisiitia,
i

tunc levaie potcris

suiit pelles

Salomonis. Priinx
,

suiil

pravae coiiver-

f.icicm tiiain
<

absque matula ".
iiic iii

De serundo David:
labcmaciiti
siimiis
in

sationis appareniia

secundae de bonis oporibu»
lertije in

Quoniam abscomlit
proiciit
»

iabcrnaculo suo, in dic
abscondilo
:

quxsiia gloria vana,

prrssuris paiienlia.

maliiruin
sui ".

me

in

quarlx
Prim.x

siinl in
diciinliir

boiils

opcribus boiiesias et graiia.
ciiiiii

De

leriio .^poslolii»

<

Nos qni
•*.

lerrx Madian. M.idi:in

jit-

labernaciilo isto

ingeiniscimus gravali, eo
i

quod
liis

dicio iiilcrpretatiir. Tiilcs eniin turbanliir pro peccaiis suis,
<

noiuiiius expoSijri, scd snpervcsliri

lii

ha-

rmurum
pelles

timciit judiciiim. liiide dicitur:

biiani qni priinorum hahilaiioncm refiiginnl.
<

Undc:

Turbabuiiliir pelles terr»

Madian

'•. i

SecundA

Klcgi ablect;is csse in donio Dei inei magis quain
i.ilicrnaciilis

diiuiilur
<

de

s:icriflcii$.
ile

Unde

in Lcviilco:
vrl evibu*.
i

babiiare in

prccalorum
I

•*. <

Vcloi cst
Isia

Cuin

nbiiilerit

sacrincium
in friisia 13.
I

bnbus

ibposilio labemaciili biijus,

ait Aposioliis*'.

dc;racia

pclle arius

concidcs ",
7.
I.

id

Mi
«.

••IVftrg.
•'
I

?.

"Psal.JOS.
•'J.ibll.
••Gcii.

M;icliab. 4.

"

"Ilfibr. 13 "J.ibiri. Pkal. 26. "llC.r. li.
Ji.l.

"Mallli. 17.
•'I'sal

•'Cr.

"llPsal.

"lEsdr.

«>.

••lllVlr.
Hrl.r.
1.

"Canl.

"
'

Kiod. fC.
IVil. 15».

'IIIHcg. 10.

35.

•"

'20.

'

Niiu.

i».
'•

Psal. 117.

!l.

Ps.l. 14.

Uclir.

i».

'

r=al. 45

«Psal. 1«.

•Pi..l. 41.

ll.il.ac. 3.

"l.ovit.

; :

rt
Tan.im
glori.iin

COMMENT.
dc Adani. Fecii
cniiii

IN

CANTICA CANTIC.
Tiriix

— LIB.

I.

78

bniiis (\ux ogis (letr.ilios.

A

vcro in ngro labor.int fiiscos solent liaberc, im Ecclcsia in

dicuiitiir peiles

Doniiniis ei post

pace candid.i videlur
spiriiualia

:

qiii

vero ardfntins

pecc.itiim

lunicas pellicc.is ", id esl veslivit hac

ad

siiidia

se

accingil,

eo arduniius
Qiiia igiinr

teniporuli iiiiscria, iilp.nloreuir in piunilo pressiiras.
In lioc loco lialicnliir
scilicel

advcrsiis

esm

diaboli

saevil

leiitaiio.

qiinrlx <|ux dicunliir

sponsa

interiiis (ide

ex virliilibus esi dccora, exteadiisia, caus.im csse Cliiistnni
:

pclles Salonioiiis.
inaculos:!*,
lerli.-e

Priiii.T

suiil

pilosx

,

seriindx

rius iriliulaiioiiibiis

nibricaix, qnarl.T

liyacinlliiiiie.

dicit. Triplcj; e.sl color aniniae sancl.t

Priniiis siib-

Priinx

pilns.!! siini liacdoriiin, qiios

Jacoli palri
*'.

suo
Ilic

limilas,

secundus

votiiptas,

lerliiis

cbarilas. Sul/li-

paravil, cl sc ut pilnsiis piiiareiiir eis (cxii
fuii Clirislus
qiii
iii

siiiiilitiidiiicin

caruis Patri np-

mitas, qiiia niagniis coram Dco et bominibiis reputainr; vobipias, qiia spirilnaliier in Deo delcclaliir,

paruil '\ Scciindx
lege aiiiiual
liiboliir

maculosx

diciintiir.

Unde,

in

cbariias, qiia coclesiia contempl ilur.
:

Dc primo
", cic,
i

quod

liabcl niaciilam
ei>ini

a sacrificiis proqiii

Apostolus

«

Sic nos exisiimcl

homo
:

". Maciilain

babet

bcne

f.ncii.-ns

hem:
sod ",

t

Providcnlcs boiia non lanlum cnram Dco,
1

inde hudcs biiniar.as qiiarit ". Tortia! diciinliir
liricat:e

rii-

cic.

De socnndo
suaviiaiis
111»
t

David

«

Mcmoriam
ei
jiisliiia

propior efl°u<ioncin sangiiinis
in aliis qiii

in niariyr^biis,

abun(lanli:n

cruciahunl
volupiaie

ci

eiiam

paraii siinl sangiiincm
qiii

siiuni

"

'"™
«

cxsiillabiinl

".

De

lcgiiur

effimdere pro Cliristo,
lis,

et

circiiicrnnt

iii

inelo-

Pbniavoral
>

Dominiis
ot
:

paradisum

vnliipiaiis

a

in pcllibiis

capriiiis ". Qiiarlae diountur hyavilne coelcslis,

principio";
iiitcricrunl

1

Qni vcsccbanlur volnpluoso
1

cinliiiHue

propler pulcliriiudincin

Inds

in

viis •>,
In.-c
;

ct

:

«

[nebriabniunr

iib
titSB

S{>nn$a dicitur

bic {oimosa, sicul pelUs Salomonis.
:

«berlaie

domns
>

ei torreniis volnptaiis
:

De

his duobiis diciliir

t

Snpor

lalipriuciiliiin loedc-

polabis eo$ •.

D<\

terlio

«

Rnvo laia
iis

facic

spc-

ris eraiil pcllcs liyaciiilbinx, 01 pcllcs

nricinm

rii-

fulamur gloriam Dci •<.>

De
Hic
«

diclnin

est
> «

ad

bricala:

'".

>

Aliis pr.Tlerniissis againus de pellibus

Abraham
cst

:

<

Ibat .Abrabam

snccresceiis ".
esl

Hic

Salonioiiis.

primns,

el profioicns '».
>

secundns,

ad

Isl« a iribiis siint cominon(l.tbilos

:

a fdiiitiidiiie,

mcridicin

•*.

» ntnlliiie, a piilchrilndino. Priiniim facit palienlia
in adveisis,

cst".

>

Et in

Doncc magniis fioHis Cbrislo hos Ircs colores invenimns:
teriiu»

Ecce

scLundum obedienlia
cnnriciiiiiiiir,

e.xhibila

magiiyiiiir

Subliiiiilatem in miraciilnriim oslcnsione, vohipta-

stris, lcriiiim variiis

oriialus virlulis.

Primo

tem

in

orairono,
dicilnr,
>

claril:iom

in

iransfigiiratione.

jcllos

isia.'

scciindo unguninr, Icrlio

De priino
Gratias
lertio

qnia

<

sicui

propbciain

eiim

pingiinliir.

Coiilitiuiilnr, confeclionc disoiplinx rc-

liabcbant".
<

De sccundo ad sopulcrMm Lazari
Paler,
qiiia

gidaris; niignnlur iinciione graii* spiriiualis, pingiinlnr virniiibns variis.

libi,
:

senipcr nic audis".
ejtis

>

Ad prinium nos

mlttil

Dc

<

Resplenduil facies

sicut sol, cl

Aposlobis diccns
cuin
aclibiis
:

:

<

E\iienies vos vdcrein hoiiiincm
iniliiiie

vcsiiinenla cjns sicut nix
lcst facerc fullo

candida, qualia non po'". t

siiis
<

,

novuin hoinincin ".

»

snpcr ierra:u

Sol vero multis
qiii

El

S:ilnnioii

Fdi, aiidi discipliiiam pairis lui, el
iiia;

niodisaccipiliir. Ilic inveiiinius Ires seles,

Rpon-

lcgem qialns
«

ne diniiiias".

Oe

secuiido:

sani

^08

mi( tioneni

habeiis a Spiiiiii sancto, ei Ipsa
et nosiis

colore decolorant. Prirniis sol esl Chiislns, sccundus lyrannira perseciitio, loriiiis
liic Iriplici

«locet vos

de omnibns [Vu'g.,
:

o.nnia]".

>

leniaiio.

De primo

:

«

S.il et

lnna
in

sieienini in ha:

Oe lenio

«Oinnis gloiia
<

ojiis lilix

rcgis .nb iiilus,

bilaciilo siio

"

;

dc sccnndo

Evangclin
,

«

Sc-

infiuibriis anreis

ircniiidaia variclaie ".1

Dcpriino:

miiia

qii.-c
»

non liabebanl
dc teriio

radicoiii
:

orlo sole anie-

Pclloin pro

|iclle, 01
1

quidqiiid babel liomo dabil
:

nint";
rit

in lege

<

Si qnis pollulns fneci b.tc»
»

pro aninia sna ".
Iiim
ciiin
siciil

De srciindo
>

1

E\iendens c«!coiiiiiicndaiiir

nociurno somnio,

maneat exlra castra,

pcllcm.

llic

lcniuni

aqna posl occasum

soli.s

redeat in oasira '.

Pri-

dicilur'*: Sponsa

(ornwsa

siciil

pelles Siilo-

miis sol decolorat amore, secuni'us dolore, leriiu»

moms.
Notiie cotisiderare quod fiisca $im quia decoloravit

n

Primus sol decolorat aniinam, diim ejii» amore de subiimilatc desccn.iii ad humilitaiem
niflcrore.

mfsol.

sccundus
]

,

duin

volupias

qna delectalur
;

in

Do-

[Tbo
lite

Qiiasi difcrcl

:

aniniae

Deo

dcvola;, 110siin,
qiiia

inino niiniiilnr pcr tribnlaiionem
riias qiia coelesiia

terlius duin cl:<-

niirari

qiiod

boiiiiiiibiis

despccla
inicriia
iiie

speculatiir, obsciiratiir

pcr im-

leiil:ilioiiiim

scsliis qiias

pro

mea

pulchri-

niundani siiggesiionem.
D:ivi(l,

tudiiie

susUnerc

iion cesso, foris

reddit obscii-

De primo dat exeinpbim diim de sul.liniiiaie regia amore primi solis.
sciirra

ram,

qiiain

tamen

gratia ccElesiis inlerius vcniisiam

id osl Clirisli, qiiasi

niidalus
^*.

descendil a

I

esse doiiavii.

Yeru.s

enim Sol

justili^ic

pro

cujiis
ii

saliandiim corain arca Domiiii
Ilic

De secundo Job.
peisccnin

aniore

Ii.tc

sustinco est in causa. Sirut enim
arliis solcnt

qiii

cnim scciindo

sole,

id

est Salana:

domi rcsidcnt

liabcrc
«•

candidos, qni
8.

lioi.e, nsiiis a

deleriaiionc, qiiam habebal

Deum
2.".

"Gen.
'Epl«s.
l'sal.

3.

"G<n.
"Pn.v.

27.
I.

Rom.
l.

"

Lovii.

«,

olo.

"
2.
5.

Malili. 6

"

Hebr. Jl.
I

" Emd.

4.

«iJoan.«.

"

Psal. 4t.
Ps.1l. 5.^.

" Job
"
II

"

Psal. 103.

144.

"Gon.

-2.

»

Ti.r-n.

"
"

Cu.

'Mallb. 13.

"Joan. n.

'VMaic.

9,

llal.ac.

r..

"

Mailii. 13.

"Gen. '26. " Deul. 23.

" Cr. 4. •• Rom. S5. " Ibul. " Ibid. " IhH.

"H

Rfg

7.

:

TIIOMvf: CISTKRC.
S)>i]ucreiur

ET JOAN. ALCIUM
riitns

M
cum
dlcerel
:

diaiinulum, sic iVircns
ineu,
el
soli

:

i

Vrrsa esl

iii

A

«rai Aposfnlus,

i

Cinn

a:i(oi

Indiiin
liciiiiiini

rilliara

gaiulium

nicuin in voces
sc

pbcuil
iiir.T,

13

ei

qiii

inc

srgrcga^it ci ulcrn niatris

".
,

»

Tvriio

<lo.ci)lorsiiiiii

qorrimr
sc
:

cl

Micavit per graiiani suani, (uiiliniio noii
et

l'a;ilniisia

dunt

osiriidil

iier
,

icniaiioncni
sriliccl

«rqnievi carni
F.zeclii.-is

stmguini
:

**.

>

Dccoloratus cr:a

a

snpern3

spccublione

l.i|isiiin

dicciis

cnm

dicerel

i

Prxcisa esi vclut a tcxeinc
**, > scill-

Cor ineuni roniurbatiiin
ine.i,

esi,

ilcrcliii^uil

mc

vir-

viia roea, dnin

adbuc ordircr succidlt me
i

iiit

ct

luineii

ociiloruin

cl

ipsum non

est

cei graiiain

subirahens. necnlorari volcb.il David
:

mecum
lioiie.

**• >

Secnndo qunqiie
Irilnis

tolc,

id csl tribnl.i-

post perraiJini ciim dicerct
sabitaris
tiii

Kedile mrlii la>iiinni

Ab
in

iis

coloribus decolnraiur aniiiia.
:

".

>

Prinint igilnr tol facri animani

Uude

Job, de prinio eiercitu
>
,

i

Cum

sedercm quasi rcx,
tainen
i

aiiiore paindain,

secnndus labore fnscam,

icriiiis

rircumstanle
ronsolalor ",

«ram
ccce

niffirentiuia

ni(£rorc liiimiilam. Klci
liincl

enim ob

iripllcciD cansain:

erce

siiblimilas.
^', •
i

Nunc dcridenl
qiix dc-

enini per leniaiinneni incurrere

lurpiiudi-

me
ei

juniores leiiipore

liuniililas,

iiein, inlirniilateni,

niortem. Aiiinia cnini inicrprefit

rolorat.

Dc sccundo

:

Lavabain pcdct nicus buiyro
rivos oloi ",
>

laiioni succun.bcn^, prinio

inrpis,

secundo

iit.

pelra fundebal

inilii
i

hoc c&l
nieaiii
i

in

rirma, lerlio mortua.

Turpis csi fn priina cogitadici
:

Driim exsnllaiio.
iiiex",
(lct

Ta'del

aniniain

vit.c

"

lionc. Uiide
tiiea.

non poicsi
iii

ToM

//ii/f/ird

«,

oiHitfi

>

ecce decoloralio. De lcrlio:
jiixia
iiic,

Quis

milii

Inlirma dl
:

cogitationis deleriaiiune. Untle
Doniiiie, et
>

ul

sim

menses

pristinos

:

in (|uibiis

Deus
ejiis

rlainal

i

Sana me,

s.iiial>or,

ialviim

tisioJiclal

qiMiidu splundelial luceriui

me

fac ei salvus ero*'.

Morlua

in (icccaii

perpc-

siipcr capul lciiebris ".
I

ineum, et ad lumcn cjus ambulabani
>

in
f.i-

Iraiione.
rieliir. >

Unde

:

i

Aniiiia

qux

pcccavcrit, ipsa

mo-

Lcce

clariias spccuiaiionis.

i

Cur

iein

luaiii
>

abscondis, ct arbilraris

me

iniinicum
suic, id

Sciendum quoqiie quod
fiindll
biijiis niiscria';

.ininia

devola qualnor eleiiini

luiim*°?

ecce decoloraiio icriio

qiioi|iie

gencra lacrymaruin. Flcl

pio inculaiu

rsi icnlalione.

Ab

his tribiis culuribus dccoloratur.

sccuiido, pro irisiitia riilpae; lenin,

Uiidc
«

Jcreiiiias

in

Lamciitatiunibus

de

priinu:
>

pro borrore gelicnnx; quaiio, pru dcsidcriupairix.

Princcps provincianim tacia est sub tribuio ";
stciindu
:

Primx potanl silieniem

aiiiinam, sccundic lavaul

i!e

i

Qiii vesccbaiiUir

volnpiuosc intcrie-

iniinundam, lertix bumcctanl

anlmam aridam, quar:

rtini in viis.

Qni iiutriebantiir
>

in croceis, ainplcxali

tx rignnl jain fecundain. De priniis dicilur
inin dabis nubis in lacryniis
in

i

Pude

sniiijtercora";

de lenio:

i

Quomodooblixil
filiani

cali-

inensura

ginc in furore suo Dnminus virglnein
Item, priimis sol,
rnvil,
id esl

Sion ".>

Q

secnndis:

i

Lavabo per singulas noctcs
Eiipuil Doininus

lecluiii
>

Cbrislus Lcclcsiam colonali-

mcam,
Ot

lacrymis ineis siratuin nicuni rigabo ";
i

decoluravit,

rccoloravit. Coluravit in
in passione,

tertiis:

aniniam

ineam de

\ilate, dcculuravil

recoloravii in reclariialc.

morie, oculos nieos a lacrymis,
psu*';
rigalH)
>

pedcs nieos a la-

Mirrrriionc.
I

Iii

nativliate,
in

nova

Unde:
ei:

de quartis:

i

l.acryniib

meis stralnm ineum
qn.x-

Lxorlum
".
i

csl
in

lcnebris

lumen

rerlis''';>
nioriis

".

>

Isix suiit quaiiiur numiiia

exennl
diciiur

Uabiianlibus
est cis
>

rcgioiie

umbrx

lux oria

de paradiso. Priinx sunt
Pliison

priiniis Ibivius qiii
i

In passionc

tcncbrarum obscurationc.
ler-

quod
quia

iiiierpreiaiur mtiiaiio orit,
>

qiii

cir-

Unde: ram "
lioiie

Tenebrx fjclx sunt snpcr universam

cuil lerram Evilath **;
riens,
ibi

quod interprctatur
isiis

pariii-

>

dum

pendertt

in

cruce. Ei etiani dcspcra-

sunt cuin lacryinis

dulorcs

ul

quoruniil.im, et ti:nore ct fuga, qiuc cu:ilixtt
ejus in passionc.
Iii

parluricnlis, pro miserix poiulcre niiilalio oris, id
cst

discipiilis

rcsurrcctiunc rccu-

corrupiio' in corrnptioiicin

circim)d.ibii,

ubi
l>'rra

luravii carnis glorilicaiione, et quaiido estclcvaius
in iiiibibus
iiuiiiilitalis

eiiani nasciiur aurnni

optimum, qnia de hac
Jeriis;ilcin

et

spem

fecit

quod reformabil Curpus
cl:iriiaiis

corruptibili

rtct

anrum,
plale.T
la>

id esl incoTriipiibile corpas,

nostrx connguralum corpori
qiioque sol bealam

qiiando

omncs
'*.

slerncnlur auvo
secundiis Oovius
«

sux
iii

'^. Isie

virginem coloravit

D

iniindu

Seciindx

ryinx

stiul

conceptione, decoloravii in passionc, recoloravii

qui dicitur

Cchon

id
>

cst liiaiui

Itrrir, et

circuit

in assuuipiione. Coloraiio fnii graiix subveiiieiit s;

lcrrain Altliiopix ".

i£lliiopcs pccraluribus
qiiia

cum-

deciiloralio,

dolor

passinnis

;

recoloratio,
<

gluria
gi.i|ia

pirantur proptcr iiigredinem,
pecrnlis
iiiiii
il.i

lacryinx pro
inducaiit hia-

imniortaliialis. Aiidi

colorcm
i

:

Ave, Marin,

cirruount peccalorcs,
.id

m

plrna; Doniinus
«
1

lecuin ".
filius

.\iidi
>

(lccoloraiiuiicni

icrrx,

c>t conlis

per confessioiiem. Tertijp
Assyrios ".

Miilier,
Viiii

ecce

lius ".

Audi recoloraiionem:

Uicrynix sunt tortius fluvius qui dicitar Tigris, proptrr vcluciia:ein, el
i

spcciosam a>cendcn(cnrsicut culumbani de>

\adii cuiitra

siiprr rivos aqu.iriiin ".

Aniniani
,

qiioi|iir

islo sol

Assyrios
sicui
liic,

iii

niuUis lons pro advrrsariis invcninnus
advcisaii siint iniis Krarl.

colorat

graiijc iiifusionc

deculoral cjiisdem sub-

qtiia inuliuni

iractionc, recnlural siibirartionis rcpar:ilioiie. Culu-

Vidcntrs

ciiini

pcccaiurcs pa'nas quas adrcrsariiisii

"J.il. 30.
••

Tbfcn.
I...I.

4.

"P>al.37. "Jol.29. "Job50. " Job. "Tliivn'4 "P^al. IH. "l-i.i.O. •
•'

'JO.
*

•J.ililO.
'27.

"J..b49.
Pl.dipp. 5.

•*J.ibl3.

"TUirn.

I.

M.iilb

"

" "

l.uc. I.

"

J(uiii. I.

"

I.
(j.

ls:.i.

.W.
i.

••

l's..l.

50.

'«Jcr.

17.
i.

•»Ki.vli. 18

PmI.

7S>.

Ps..l

6.

•' P>;.l

101.

••Ps.l.

•'

Cen

Tuli. 13.

"

Gen.

"

llnd.

:

91
prxparabaril
ni.ilis

COMMENT.
prorumpuiil velociier

IN
in

CAMICA
laciy-

CAiNTIC.

LIB.

I.

83
\ivi'itiiii>

A

Chriblo, crediimi» quia
rnirplaiilali

onid

i()Si>.

Si pniui
ipsiu>i

mas,

m ab

liis

liher.iri nicroaiitiir; el siv fluviiis isic

facli buniiis siiiitlitiidiiii

niortis

vadit C04iUa Assyrios.

QumIx

lacryiiiaR »iinl

quar-

siinul cl rcsnrrcctionis criinus

".

i lii

pciino sunius

(ut fliivius <|ui iliciuir Riipliraies, «t iiil«r|>relaliir
[fuciifer, qiiia lacryni» ilevaiioiiis
iiiultiiiit

rogaii, in seciindo pla.-ilaii,
ri;tali

in lortio cuinplaiitati

friiclum
aliqiiain

rore

grali.-n,

planlaii Gdei radicalione, coni-

balient.
tcrraiii,

I>ii;

llnviiis

iion

iliciliir

eircuire

plaiilali niorlis p.irlicipaiiono. Ui priuio tcrru cordi.s
iii

quia devolioiiis lacrynu'> inagis oirca proaii

nnstri luollescit; in scciindii radix liUei caluscil;
lcrlio liuinana iKitiira co.ilescit.

priuin cor, quani
Isia;
«-igaiii,

rom

alienniii

se

dilTundiinl.

De priuM):

Kru

(^it c«r

liuniiiiis

qiiadam pinguodiiie

qiixsi

ros; Israel
:

genoinql/u qnasi lilmm ",
inibri< cl

et

atliuiuiit.

Ilis se
i

lacrymis lavamluin grniuluiur Da-

iaaias

QiiouiaduiGiiuui

nix

ilcscoiiilil

«ul dircns:
l>or
fiiil

LavaLis

we

el

6iip«ip

uivain dealituiii

ca-io, ei inebrial terrani et iufuiidit cain, ct

gsmii-

".

I

Sol priiniis, scilicei Clii'i>tus
In
reiiurrei.iioiie

passione

nare eani

facil, sic eril

verbuu) quoil «grcdielur do
«

deioJoraiiis.

veto ciariiale
rcfulsii sul

oie«co". lOesecnudo;
lasii
'

VincaindcyEKyi^'o'"Jlisii,

gloiia: rccoluralur.

L'iide:

Cuiii

qni

ejccibti geiites et planlasii cani

".

>

Itcin:
> i

i

Piaii-

prius cral iu luibilo, acteiiaus csl

ij{uit>

uMgiUiS, ila

rudices rjusel iniplevil terraui ".

lieiertio:

ul

omnas
Sc-

inirarenliir

'^.

>

Sol

i»(e Clirisius est qiii
lialtuli

I

Si coinplantali facli sutnits **, elc.

elCliiistus

priine

iiivolvii in iii.licin,

socuiido feivorein,

aplei:ffcit

liliis

Zcbedxi
siiiii

:

Polesti.s
>

biltero caliccin qiicni

ego

liureni, larlio emisil l^iiis
adiuiraiioiieiii
:

qusrlo

liiblturus

".

Eccc

sul isie fuit

iii

vestc sor:

Nubcin assuiupi^einlirHiiiaiis,
liu>M;iniiaiis,

splcit-

dida, in carne florida, in iacie splendlda
sorilitla

in veste

doiein

glurincaije

igncm

cliaritaiis,

nostrx coiriipiionis;
iii

in

carne llorida rcsurclarilicaiiuiii:}.

aiUtifatitiiieiu ni.ijcstaii^. Piiiuuni, ul ejus

cxeniplo

icctionis;
In priiiio
I

facio splenijida

paiernx

w>iiu«aiims passioiies
iti

Iwijos teiiipQris
i

"; sccuuduui,

uoiiiiuse>iiii t|ua^i ioprusuui et
>

percussum
i

su-pireiiiHs ad gloiiani
>

q«ue revelaltftuf iu no-

a

Deo

ei liuiniliatiiiu''';

in sei.uiido i'ater

jocunsiijier

Lis '*;

lerliiiin ut

i
i

cli:.rilas

Dui

ililTusa

sit

tn

tlitatcin
euiii

et
1

cxsuliaiiouein
i

tliesaurlzavit

corililius Moslris
Hiii-abilis sil

"

;

qnarlum, ut vi.laawus

(|ua;n

".

Tcrliuin est

lux

vera

qiia:

illutniii.it
>

Dous

in sanctis siiis '*.

Jutla iM-iinum
babiiit
nul>ilo,

onmein boniineni venientein
Audi vestein sordidam:
luentuin
<

in Itunc

niunduni '".

sul jMiiilx luibuii ortuin, i>»biiit obsouriHn,

Qiiarc rubruiti esi iiidu-

«ccasuiii

:

ortuui iu slabulo,
lii

obscurum

in
ilc

luum

el vestinienium
i

luuni sicut calcait-

occasiiin

palibulii. i'riinuiH nasc<-:ido

Virgiiic,

tiuin in lorciilari '?

Itent

:

i

Aspcrsus cst

^aiigiiis

secun.luin
gravantiiie.
fiuiil •*.)

ex

cariiis

volxiMiHC,

icnium pussionls r coiuin
niea

su|ier vesliineitla
iiiqiiiiiavi '. >

niea cl uiif.ia
cniin
est

indunicnla

Dc prinio: i Orlus csl sol et «ongregati De slauiiloailllabaeuc: i Cunsideraviupe•* in

tlic

Josus saceidos

luagitus qui in Zacliaria visus cst in sordidis vesti-

ra lua et eipavi

niedio duuiii aninialiuin

;

>

de

bus

*.

Vcstis

Itxc est limica ^oscpli qiiani fraires
*.

seeundo:

i

Duin*'consuininaiuinesseitabernaculuni,
>

tiiixeruiil

sanguine bocJi

Ilac vcste surdida in-

iiubescuoperniiillud,
ei
:

ei:

i

Soleni nubelegam**;

>

«lutuscstaute resurreciioiicu!. In resurrectione vcro

I

Asiciidei DoHiinuft super iiubeni levcin, ei in•'
: ;

carnc llurida. Liide

:

<

Ei icflorui! caro

r.iea*.

Lcce
>

Krcdielnr yEgyptnm

« i

do leilio:
Oxiilci sol
in

«

Sol cognovil
iiteridie •*.>

hicins iransilt, Qores appariicruiiiin lerra nostru'.

occMsiim suiiin ",> et
In priino a|iparuil

iii

Vereflores. Tribnscniin Ouribu^ piivilcgi:ita lloruil

nova gratia,

secundo fki

|j-

caro

Clirisli.

Priinusfuit rosa,

id esi

llos

cainpi,

iwil sapienlia, in lerlio osteiisa csl prndcHlia. Pii-

secuiidtis lilium cuiivalliuiu, icriius flos ainygdali.

miim ad

iiioruni conllrHiaiiuneHi, secundiini

ad

tidei

Pritnus

fiiii

pcccali intniuniias, sccuii4u^ dc virgiiie

probationein, leriiuin ad risuriectionein. Primuni,
ut iioHCsie vivanius; secuiiil^iu, ul creiiainus; lerliuui, Ht cuin Cltrislu vivaiuus.

virginiias, leitius resurrectionis jocunaitas. Priinus

nascitur de lerra spinosa

siiic

spina; sccundus, do

De priino:

i

Appa''

lcrra inculta sine uiacuia; tertiiis de iielra sinu
riiia.

duihi

ru>l grtiia Dei salvaioris uosiri oniiiibus boniinibus

Priuius

eiiiii)

de populo Jinlaico, secundus

eruiliMis nas, ui alMteganics iH>|>iciaieinel sxcularia
desiileii:! sol>ric el jiiile et p:e

Virgiiii^ utcro, teriius

de scpiilcni. Priiiius est d^
' ;

vlvaimis in boc s:bi

virga

Aarun, i\ux

fluruii

secundus, de radic«
lluruii*,

culo**.> lies«cuiiiluaii M.nilia:
tii

es Cbnstiis Filiiis Dci vivi, qui

iii

Es» bunc

croduli, quia

Ji'ssc proccssit •; tertius

de ainygd.ilo quae

niiiuduin

per qiiam liunio

iit

doinuiii a:teMiiiatis redibit. Priid esi rosa ipiue

venisti
vivi **.

".> Kt Pclrus:
>

i

Tu

es Cbrislus Filios Dei

luus esi Uos canipi,

nasciiur de

L'(tde:

i

Fides est substantia reriiin spe*'.
>

spina nescieils aculeutn, quia Clirisius natus est de

ranibriini, argutuentMHi nou nppareniiuu)
l.iia
fitit

Ve-

pociatoribus,

qui nuii lccit peccatuni ".
et

>

Seciinlilium,
virgiiii-

sapieiiiU,

quando
i

<

Verbuin caro factuiu

dus est vailcns

nascens de virenii

silpite

esl

**.

>

De

teriio:

Si euiiu inoriui

sumus cum
'

quia Virgo virgiijem Cbrislum peperit, nec

"PvjI.r.O.
•'
h..\iiil.

40.
20.

•' i:;/.!

"Machali. I. Ii. Zi
•'Joait.
1.

" l!om. 8. " U.1I. la.
"
••

Ibid.

"
105.

Itoui. 5.

'«Psalti".

"Nal.iiii!. 3.
•'J.iaii.

••Ilaiiac. I.
II.

«

P,jl.

•» Aiiiiis. 8.

"'Tit. 4.

••Maiili.

10.

"lU-br.
.«aiili,

II.

'

" Um.
Caut
i.

y,.
'

• P^.il.

^7.

.Nii:i,.

»- Om^ "Piai. 7i. » Ibid. "Is:ii..55. Koiu. U. li. '" Jiiau. I. ' is.i 03. • ll.id, • 2acl». 3. tcili. 15. " Kcclo. 11. * Uai. "•I Pcir. 2. 17. II.

"

llo:ii.

tj.

Gen.

57.

n
dali,

TIIOM.*: CISTF.aC.
llus

ET

JO.\N.

ALCRIN»
iii

U
operaiione, iiiiraculo>
tiansliguraliune, luiura: gloriae

laiispassa e»l deiriiiienium. loitius e%i
qux* pracaeieris aiboriinis

amyg- A

ei anKelorutii revclaiiuiie;

noiein produiil,

ruin ciliibitione;

iti

quia Cbiistus resurreiil priinitix iloniiicniiuin ",
vcl inorienliuiii, sivc priinogetiiliis niortiiorinii
Igiiiir qiii

manireslatione.
iii

iii

priuio moiisiralur qtiod veneril;
iii

".

sccundo, auis veiietit,

ietliu,

ad quid venerit.
**. .\d

iniinJi a pcccatis essc qiixritis, quasi

Qtiod vcnerit, quciii prxdixcrat piupbclia. Quis ve<
iiirit, scilicei

rusa piaiiiau super rivos aqiiaruin IVuciiricaie. Qui
virgiiiiiati
lialiclf. 'vSui

Dci virtusetUci sapicniia

quid

studetis,

quasi

liliuni

odorcm

suavilalis

venorit, scilicet ul transfcrat nos ad gloriain ab lii:
iniseiia.

ad resurrccliunein aspiratis, respicilu

Audi priraum
Sul
*'
:

:

t

Orieiur

vo'bis liiiieniibus
iii

pcr quani rediliii liunio iii doniuiii xnciiiitatis siw "'. H.ec aniygdalus liabuit fuliuin,
ainygJaluin,
lialuit flureni, habuit rructuin. Poliuni scilicei verItuiii

iioiiicii inciiin

j>isiiiix
i

".

t

Undc
i

uriu Duinitii

canii Kcclcsia

Lux

fulgebii
;

liodie

super
:

nos

quia natns esl nobis Unniinus
luna bteteruiit in liabiia<:nlo

de secundo

<

Sol e(

citidiiionis, flurein jucuiidilatis rcsurrcctinuis,

siio, in

lucem sagiilafiilgoris liabiejtis
t

fructuni patenix cenrcssicnis. Priinuni in praidica(ioiic, seciiiiduni in

rum

luaruni ",

t

id esl in
«

splendoie

resnneciione, icrliuin

iii

ascen'

taiiunis l:i»^;

de tcrtiu:

Uespienduit facies

sioMC.

Per pritnum liabuiiuus cogiiiiionem

veriiaiis;

sicut sul, el vcsiitneitla ejiis alba sicut nit ".

Ex
iii

per sccuiiduin babebinius slolani jocunditatis; per

^

''"C sole sic
igiiis isie

lefulgenic accinsus csl ignis magnus.
esl:
Igiiis
igiiis
iii

leriium ilariialenidiYiiiit;'.Li$. Oe priniu:
cjus

<

El

fuliuiii

triplcx

in

sepuKro,

igiiis

non

difluel ".
>

>

liein:
<

<

Lt cril

fuliuiii

rjus

aposluloruin collegiu,

corde

liiiniano.
ei

Pri-

Tiritlc

";

dc secundo:

Stola jucundiialis liiduil
«

inus fulget aiinualiier, secundus seniel
ter,

singularifuil

eum

Doniiitiis

";
'*.

>

de lertio,
claritale

Clarifica

me, Pater,

tertius frcquenlcr el spiriiualiter.
iii

Primus

amul lemrtipsiini
iniindiis ilcrel
florlda.

i|tiaiii

liabiii p.-^iusquaiii

niagnus el

teslimnniuni resurrecliunis Ciirisli;
et in sigiium advenicntis Spiritus

t

Eccc vestis sordida, ecce caro
liac diciiur:

secundus m^ignus,
Chrislus

Sequilur facics splciidida. De

sancti; tertiuj inagtius, quein
uiisil
iii

Duiitinus uosier Jesus

Spleiidida facia est f.<cics Moysi, duni respiccrel ia

lerrain, el viiluil vcbcmciiter acoiniies ailmirauiur resurrectiunts

euni Doiniiius

*'.

Muyscs

ille

Cbristus cst,

quem

ccndi
Filii

*".

In

primo
iii

rcspc^it Uuminns, duiii susciiavit euni a morluis.

vcritatcm;
;

secundo, Patris poienlLjin el maSpiritus benigniUteiH.
ille i|ucni ille

Unde:
tia tiie

<

Dcus vero snsciiavit
t

Jebtiin a

moriuis ler-

jcsiatem

in teriio, sancti

".

liaque refulsil koI qui prius eral in nu-

Priinum igncm flguravil ignis
dil iu

Muyses

vi-

bilo, sol cuitii iste fulsii, infulsil, refulsil. Fulsit in

rubo ". S:cul

cum

igtiis

nibiini qui cur-

Blorificala carne, infulsil
i:i

i,.

lideli

nosiro corpurc. Pninu cxsitaciiala; carnis gloria,

videbaiur, incorruplibilcm aenioiistravit. menle, refulsil C '""'P' ignis ille pasclialii^, i|ui aiiutiuiim ad septtlcruni
viiiiius^acceuuitur,
tcslatur; de

ac
di-^

eecunclo devuiione ei intclligentia, tctiio opere et
patieiitia.

veram Domiui
<

resuri-ticiiuiiiyu

De primo Juannes
<

in

Apocalypsi ", vidii

secundo:

Apparuerunl apusiolis disiii»

virutn el sua.
t

sperlilx lingiia:, tanquain ignis, seditque !>upra
lacies

ejus siciil sul fiiljei in virluie

De secunJo

gulus euruiii'';
.\nibiOsius:
Clirislus:
<

>

de

lerlio dixil
iii

ipse Sul, scilicci
leirain, el
i|uid

Igiieni veui miiiere
i

VVrus^iie sol Uiabere, Micaiis iiiiore perpeii, Jitbarque saiicii Spirilut

volu nisi ul aideai ^'?

llic igiiis c&t

cbaiilas.

Nigra sum, sed

loriiiota, clc.
lioc

liifunJe nostrissensibiis.
Uiiile:
<

[Caed] Muie pruplieix pruccdit
lux
clarilaiis
iiaui subilo iituial

cauticum,

Nova
t

nientis nusirx ucutis
leriio:
<

persoiias, subiio inulat et teiu-

infulsit**.

De

llefulsil sol in

clypeos auiii

pora. Locuta

cnim

erai patilo atilc bcata Virgo de

reos ".

t

Coiiira

priuium, sol

isle latuit

nubilo

gaudio
aiigeli:

assuii.piiuiiis sii;e, et

de codeni locuti eraul

iniscrix; coiilra secuitduni.nubilu ignorantix; conIra leniuin,
in

iiuuc beata Virgu luquiturde dulure
lilii

quem
smn

nubilo deformilionis
**
:

nosirae.

primo

iii

Apucul.
;

<

Facius est
:

sol quasi

De saccum D uionem suuin ad
aufet

h.ibuil icnipure pa:>sioiiis

sui: et convertit sei-

adulescentiilas, diccns: Aii/ia

vilicinum

t

de secundo

<

Sicut cera qu3e

niiit

unimi muerorc coiifecta. Vel sic: Nigra tuiu, despeCia,ofl'uscata,ubsi urala,decoloraia,i;uia decoloraeU

rettlur, supercecidit ignls ei noii vidi runtsoleiii";

de

tertio in

Apocal.

:

<

Unus de
plenas
t

septciii anpelisqtii
ira:

me

lul niuiiciis; deculureui ...c fecit sul
:

ubscuratus
ubscura:

liabebat seplem

pliialas

Dci

,

eiTmlit

c( olTuscaius

de qua

noiis ufluscaiione ci

phiulain

suam

in sole

*\

id est in Clirislo.

Phiala

tione dicil Isaias, loqtiens de Clirisii passioiic
csi species

i

Noii

iix Dei elTunditur,
litis,

dum

peccatis noslris

exigenti*

nequedecur,
i;t

el vidiinus

eum.ct

iioii

erai

a nobis patientlaChristi, et fornia operandi, vcl
noti conservatur.

aspccius, despectutii

ttiivissimutii

virorum,

viruiii

nobis iton conferiur, vel colluta
Iiein sol istu refuUil
iii

dulurum et^cicnieni
diiu;> eat

iiilirniiiaieiii; ei qiia»i

ab>cou-

nativiiale, refulsit in opera-

vuliusejus, ei despecius; unde uec retiucuiti *^.
i

Mjiie, refulsitiutransnguratioiiu. In nativiiate,tlclla;

tavimus

In pas^ione
'•

enim
45.
6.

iu Chrislu

uuu
17.

"1

Cor.
34.
5.

"

"Exud.
"i.\ud.

Atioc. 1.

"Coloss. 1. '• Ecclc. 12. " Psal. I. " Cap. 1. '• Pral.it. miss. *' Act. 13. *» I Cor. 1. •• Malac. *' Mis». iii g«|li caiilu. ".\ct. 5. "Luc. 12. •• hai. b3.
15.

"
I

"

Jcr. 17 Macliab. e.

Eccle.

'•

Joan.
P»al.
••

" Apuc.
••

*•

n,
1«.

"

llabac. 5.

Uaiih. 17.

Luc.

: ,

•3
apparuii «pecies vel

COMMENT.
tlecor niajestads,

IK

CANTICA CANTIC. A
cai* vero
sicnt

LIB.I!.
Cliiislo

»6
Tero
pai.irico.

scd quaji

Saliiiiioni,

Mjiii,

leprosus, ob simililuiliiieni carnis peccaii
csl.
siiin

lepnuiuj

lllx pclles arrani t^picani

coiitiiiucruni,

sic

Lnde
",
>

Isaius:

«

Va pulaviinus
iii

eum

qiiasi lepro-

ego intra inca visccra veram arcam coiilinni, Cliiisliim viilclicet, cujiis caro
ciijus aiiinia

abscaiiiiiliis eiiiin fuii

co vnlius poientix

bigniritalnr pcr arcani,
uiiiaiii

iliviiix, ei

apparuit in doloribus

iiirirmii.is liuniana:

designalur per

aureani,

qu»

14

u^ilurje.

Lliide el lialiitus esl despecliis
I>"'i

",

nec

ciat in arca, ct Ocitas desigiialiir in inaiina: et siC"
iil

rcpuiatus esl

Filius ". Ip»u ii;ilur sic despoclo,

pi-lles

prolegebaiit lotuni tabcriuHiiliini, sic sub
dcfeiisioiiis
siinilis pclli
tiiicta

(lespecla esl el inaler; ipso s c

oQuscaio, oirnscata

iinibra nicje

prolego

lol:iin

Lcclesiam.

esl iiiaier, iiec Dei Ceniirix repuia:a cst. Dicit erj;o

L^o quidein
niilis

lubricalx'; qiiia pcr

com-

Migra «um

iii

itpparciilia ct

iit

upiiiione lioniiiiuni

passioneni dulnris

suni

iii

piit^biune Filii. Sl-

iiiQdcliuin, («(/ in verilate /'oriuosa suin.
In appureiilia

Kigra ium

quoque

pelli liyaciiitlilnx conteiiiplatione c(£-

et

dospecta

laii<iiiniii

inaler lepiosi,

lesliun: ct aniore.

Nolile ergo

coiisiderare,

o fiHoe

ted lormota

iii

verilalls Hnistenlia, et laiiquain veri

Hieruiiiiem, qnod (usca
/'uriuota

sum; sed
sna
<

coiisideratc ^iiaii

Uei Geiiiiiix ^luriosj. yiigra

sum

sicul inbernacula
jiisti-

ium. Nani idco

/'usco iu»i, f/iiia decoioravit
iioii fuit

CeJar; quia
tia;,

iion

repuior lalicrnaculuin rcgis

me

tol, cui iiipassione

species iiei|ua

seJ sicui ta;ier:e niaties, quaniin veiilies labcrlilioruin niCKroris
<u(i£riiui'u/a

B dccor

".

»

Uotipicl autcni spcciem ei decorcin, el
siniililer

iMCula sunt

Cl

tenebiarnni: sic
iiitcr-

eyo cuni ipso

recipiam. Nain per gloriaiu

tepulita suiit intcr

Cedar, qiiod

rcsuircctionis credeior ipse Ucus;
Geiiitrix Dci.Di;
i,\^
iii

credar et ego

{iretalur unebrie vel

maror, Veruintanicii e^o forSaioirenii. Sicul pellei deJih5.

bac

aiitciu

obfuscatioiiebeaix Yirgi-

mciia

«nm
Ibid.

tictil pellei •• Isai.

opiiiioiie Juda.'Oruin inlidcliuin, subdit ipsa:

"

"

Marc. 13.

•• Isai.

53.

LIDER SECUNDUS.
FiKi niatrii m«(r pugnuveiuiil couira me.
IThjo.]

puiiim
ipsa

ineum sub me".i Dc secundis conqueritu»
:

Vox

lix-c

est priiiiitivx Ecclesiae

qu£ ab

Aposlolus, dicciis

clnrelix ego

sum

lioino,

quU

S/iiagoga, de qua c.iruis oiij^inem
liuiium
bella
susliiiuit,

duxil,

Iribula-

ine liberabit de corpore niorlis

liiijus ?

Gralia Dcl

sicul

Ailus aposlolonii»
erat llicrosolyiiiis
'

per Jcsuin Cliristuni
dicciis
:

"

;

»

ile

tertiis

rosabal David,

ftlenissiiiie

doccui.

Una

autcin

Eripe ine de inimicis incis, Deir, nieiis.el
io nie libera nie '".
»

Lcclesia qiix per orbciii lerrariiiii dispersa est, per

ab insiirgentilius
(

Ueiii

de bis;

pugnain
iiostra

isiaiii

ut plures
Ila;c

ex ea iiaiccreniur. Mater
lilios.
iilii

Snpra

dorsum
:

nieum

fabricaveruiit
iii

peccato*

est

tva.

ins gcnuii

Ipsa

eiiiiii

res •.» Iiein
qiii

«

llunio pacis inea;

quo sperabani,
siipcr
iiie

esi niater oiniiium vlveiiiiuiii. Trcs

qaos gcnuit
per-

edebai paiics
»

iiicos niagniiicavil

siip-

Kuni m«tus ciilpabiUii, aOBictioues poeiiaies,
versi fratres.
niiseria venil

planiatioiieni ".
rei
:

De
iiie

bis Iribus rogabai cuin diceiit

Cx ea
in

iianique ciilpa babuil iniliuin,

<

Eripe
;

mc
<

de

liito

non

iiifigar

",

i

eccS
i

inunduin, naiuin csl cx ca genns
qui pngiianl

priiiiuiii

<

libcra
et

ab bis qui oderuiil nie^',
t

buinar.uin.
coiilra noK,

Isli suiil lilii iiialris iiosiiu!

ercc tcriium,

de profiindis aquaruin ",

ecc»

secundus clrca nos;
:

lcrtiiis coiilra iios.

scciiiidum. Scd (|iioiiiodo de bis valeas triunipliarc^

Oe

pritno ait Aposloliis

<

liiveniu aliaui

legem

in

Audi

coiitra

prinium
;

:

llabcto aiite oculos Dtorlii

atembrisiiieisrepiigiianteii) legi nientis
vuiiicni iiiesub lcge peccati^*.
4
t

mexetcapiiDe «ecuiido David
:

coinmemoralioncm
iiccesbitaie

conlra

«ecuiKlum
:

:

Fac

de

viriulein; cuiitra terlium

lii

oiiiiiibus

Circunidederunt

me

dolores
^*
;

iiioriis,

et pericula

tcipsam

pnebe

irreprehcnsibilcm.

Moriis

eniin

inferiii

iiiveneniul ine
:

t

de leriio in libio M.isuiit

comnicnior:itio faciet ne priini bosles id esl niolui
illiciii

cbalu-oruni
ludiiie
iiiigiiant

i

Congregata;
ut

geates in
iios ^'.
t

niiiUi-

babcaiit elTeciuni.
,

Necessitas coiiversa

in

gravi

dimicent contra
sccuiidi

Piiiui
lcrtii

virluiem

afferct

libi

ineriliira.

Si te in oninibii*

niaiulando,

iiiortincando,

pra'bcas irreprebeiisibilem, cuiifuiides adversarium.

iiiurinurandu.
diceiis
:

De primis coiiqucriiur

rsaliiiisia

Audl de primo
iiovissiiiia

:

<

Fili,

ait

Saloinon,

meinorare
i

<

Deus, veiiernnt gcnies in

iixreditateiii

tua et in seieriuim non peccabis ",
:

Sic

luam, poliiienini leinpUini saiicium iuuni*'.i Genles
illae suiii

cniin sciipiiim csl
niori.i

<

inors quain
i

amara

esl

me-

iurp«s nioius

;

bairediias debet esse cor
<

ina lioniini justo ".

Ihcc am:iriiuilo refic-

uostruin.

Oe sccundis
t

:

Circuindedcruni ine doterliis
:

nabit delcctati^oes cog laiioiiiim. Audi de scciiiido:
<

ktres niorlis ".

Ait

idein de
aniariliiliiie

<

Qiiuium
est
^*. i

Paler, alt Salvator,

si

Geri potcst,

traiiseal a

ma

os inalediclioiic ct

plenum

calix isic. Sin autciii
illuin, liat

iioii

potest traasiie nisi

bibam

De

priiiiis

se lilicruliiin glurlalur Psalmistn, ilicens:
et in

volunlas tua
suls,
faciie

•'. »

Si sic necesse est, ait
»

tPcoieciur ineus
*•

ipso speravi qui subdis po-

Jacob

filiis

quod vuliis":

crgo et lu

••

Rom. Rom. 7.

0.

"

Psal. 17. " Psal. &8.
2->.
»*

"

"1
Psal.

M.cbab.
128.
'•

I.

"

Psal. "8.
40.
»•

Psal.

" Psal. Psal. 68.

17.

"

Psal.

13.
Ibid.

"

Ibid.

"

" Psa! U5. " i;«li. 7.

••Ettli. 41.

••Maitb.

Cen. 43.

:

:

87
lantis exeniplis pruvociius in
noiiiiiio
:

THOM.f: ClSTfUC. ET JOAN.
amni
»

ALCKIM

angtibtia

U1.-1

dic

A

i

F;;il

vitluiilas
:

lua ".

Auili el ile l«rlio

quid dicul
«xenipliini

A|ii>sU>liis

< lil

oinitiliiis Ifipsiiiti

prsbe
gri-

Qui pflil exctUu d>:bcl vilare riiiiiuin. Qui juccl in lend, non bubei uiiilt cadal, Diaeo vero <|ui fenentis csl naturx, signiflcal nsm
iiiiiiioderutain.
fiatrl

De

liac uii S.ilvator

:

«

Qiii ira&cilur

boiioruiit

operuni, in iloclrliia,

lii

vilaie, in iulinriiaie, >crl>uiii sanuin, irreprelieiisibilc,
III

6M0, rcus

crit coiisiliu

".

»

Auili poctani

is

qui ex
ni:iluiii

:idvciso csl

vciLalur.
1

niliil lia-

Qh\ nnn muderabitur irir, Infeclim veUl ase dolur quod tuaiiiii et ment.
Idciii
:

bcns dicere
Iii
filii

de iiobis".
iriuni
ciiiii

Ci^uTd lioruin
Israel,

liiliiis

pugnaveruiii

/i(i

(nror brevis eit
;

;

anlmam

rrge

;

qai

iitii

pgrel,

(eiidenies ad

ierr:iiii

pniinissioiiis chiii

7m;)iiul
<

hu,ic jrenit^ liunt lu, ctunuul» fiin)tHit.
»

besliis cl scrpenlibiis, euiii

spiiiis

el

(ribnlis

«te-

Inscimini, ct noliie peccare ".
:

Hiini»«am est

serli, vuin udversuiiis lii>iiiiiiibus. Isli serpenies et

iiasci

sed viiiuni csl diu
:

lii

Ca uiOfttrK Unile ail

besiiu*
Is(i

sunl

inolus

uniinx

venenosi cl besihiles.

Horaiiiis de seipso

auteni molus aniiiix principales sunt qnaiuor
ulii

ivaui

[acilii,

lamen

al plarabHtt

miAH.
Ev*,

ad i|uos oinnes
luptaiis,

rereniiitiii, scilicct

an;or vo-

Eece

priiiius hosiis,
jHioiii,

cuin quu pugnunKis, sei'icet
lilii

invidia qu;e est
ira

odium
dieerei

alieii* feliciiaiis,
li

^

,„o,„s

qui sont

nialris «•stix*

ainor siibliinitalis,
cxpicssii Psulinisl;i,

indouiabilis.
:

ic qnaiiior

q„i;, ips„s ge,tuii.

cum

i

Supcr aspideni

Isix sniii beittix el serpremes cuin qiiibos fHignaveriiiil
lllii

et basillsciiii) ainliiilabis et
tlraciiiicin

concnlcabis leoiiein cl
cst

Isruftl. Piigiiavcruiil ctiani
:

<

inni spinis

".

»

.\spls

igilur

unior volupialis.

et iribiilis in dcscrto ''
lui'

»

per

qn» UMtra

designa-

Siciit

enim aspis

blaiidiiur rueie et liabst aciileuiii

miscria.

Cuni

priiiiis

pugnuvimns luoflcm rede nccejsiiaie vinnlcni
Uiide

in
iii

raudu qiio
iisu

puiigit, sic volupias

blamla esl uimIc

mcniurando,

cum

bis vero

babclur, sed piingii in
iii

line, duiii pueiiitciilia

faeicudo, et sic tucrum
Miiialcin
1

nobis (aciemiis cuin iunr-

aglUir, vel
<

iiilcruu

piiiiilur.
'".
a

Scripiuinest ciHiH:
IJii>lc uit

Hoslram
llaec csl

recognoficemns.
iii

DaviJ

:

Yoliipias liabei pceiiain

poela

'^

:

Cunvorsus suni
»

Sperne

vuluiiiaics, nvcct enipla dolore votuolas,

spina ".
liis

xrumna niea, Adx malediclio
Deus,
noii

duni coiifigiiur
:

<

Cum

operafruclus

£t

aiius

:

fucris

tcrram, ait

lUbil

Pauca
Qui
sic

totuplali, debenlur plura salnU.
agii,

siios '*,

scd spinas ei tribulos gerininabil

tibi

".

1

Oic bustrs nnnquani deflciel, dunec iinpleatur
auibolat supcr aspidein. Basiliscus
Sicui eiiim basiliscus visu
siio

illiid

proplietx,

s' ilicel

Oeee

:

«

Adducet Domiitus \«ninteriHi Cbii-

invidVam

sigiiincai.

^

,„„,

urcntem de deserw,

et rieabil lorreBiein «pi
»

ccciiK(euinqu''ni videt, sic invidusalicna lrm<itconihioda, 01 seipsuiu poenis prius occidii quaiii
aliiini.
,

iiaraiD, et Siccabit

venas morlis ".

s(us adveiiiens, gratia &ua

spiii;'S rigavii, iit

levius

Undo Salamon
cl

:

<

Komiuem

suiluiin oecidit inviUJa
'*. »

posscnt sustineri. Ullimu3

liosiis, scilicet frater

de-

p;irvut(im iiiierlicit

iracundia

El pueia

:

irahciis, sicul dicto:n pcr irreprelieiisibilitaiem vincitur. Uiide
in

Juslius insiitlA

niliil Cit ; qua protinus ipsum Auctortni roUil, cxcrucians aniinum.

Lpislola

cauonica

:

<

Quis sipiciis

Scaipt.T eiiim, ui

idciii ail

"

et disciplinalus inter
:

vos ostendat ex bona convi«r-

Invidua akcrius rtbu4 niacreuil opimit,
Ciide illud poc(u)
'*

salione opera sua ul faciui obinniesccre impruJenliain

boiniiiuin
lilii

et igiioranlium
aiicilla;,

"?

>

liein |nignuul
lilii

Invilit Siculi nun invnnrt lyrunni

CDnira nos
tilii

Ulii

noverta!,

sororis,

Uajus
l.( .ilius

lormeiiluin.

malris.

Koverca nostra est Svnngoga Judaio«nioruni piigna s»i«s «si freliie

"

:

ruin vel paganoroin, qnciis et aperta.
gnaiit coiilra nos

Livor intrs

tifiuMi, mores iiom exit in alloi, Uiijue latens inia vipern serpit liumo.

De qna
filii

non

agit«r.

Sed pu-

anci!l«, id «st inolus cariiis,
miliiaHtis,
:

Leo vero qui rex

dicitur animaliuni signiflcat
Ilis

amodi-

^.

et

filii

sororis. ki esi Lcclesia;

id

csi

rcm
citur

subliiiii(a(is.
:

au(em

ijiii

banc appedint
>
<

pr.claii, lyrsniii, baereiici.

Pe

qn-a

«Soior
libcra

iioslra
«•!

<

Muli aliiini sapcre, sed tiine ".

Excel-

pai-vula
Klii

est,

et
id

ubera non liabcl
est

••. »

1'iignaut

siis eniiii Doiiiiiius

buinilia respicil, el ulta a lungc

niulris,

JerusalcMi

qux

csl, ci

ciigiiuscit

°'.

>

1

Vox

cniin

Domini

confriiigciilis ce'*,
1

suisuiii estqu;e esl Hiaier nostru, scilicel uiali uiigcli
;

ilros, et conrriiigct

Doininus ccdros Libaiii

id

qui

uto

snpcrbiaM retesseruut ab ea.

1'riuia

cst subliincs. Uiide ipse Doininiis, qUi cst supienlia

igiiur

tum torpore
ijirctico;

mislr»; setunda cuin prmlaio,
lerda cuni dlub<*to. Ui prima
:

Pairis aii
si-ijuitur
:

:

<

Cyriiiu coeli clrcuivi sola ".» Kt sub-

lyraiiBO
esl

<

Et oniniuin superborum ct subliniiuni
cctla

lugic.iduiu.

Un.k Aposlotns
si

«

Kugile foriiicu-

pinpria virlulc
«

calcavi ".

»

Kt
>

iii

l>saliiio
:

:

liiiiiciii

".

r

In

CHiida
qiii

et>l

puiienier sustiMeudinii.
lci»Ulioii.cui

Dcjccisli cos Juni allevarenlur

'*.

l*ro;ilcrea

Iiulc

:

illcalus vir

sttlfcil

".

»

In

"
•'

Mallti. 20.

•• Til. i.
l)e l>cnl.,

•'
III.

riil.
J.

W.
"

llii.l.


3.

OviJ.

Un.
«.

"

l'ial.
J.ic.

71.

"

"

"

Uuilb. CaiK, S.

R.
""
I

"
Cor

fsal. 4.

" ioan. i " Uuin. II " li.dic. «.
1

"

lloiai.
l',.;l.

I.

I.

K.
Ucii.

"JviblS.

••

Uoral.i,*. 57.

157.

^'tsal. 2».

Ecrle. 41.
5.

"

Ibi.l.

'

isai. oi.

"

i.

"i;en.

"

osc. r>.

J..r.

\.

89
4criia virililer
biJti cl fiigia

COMMIINT. IN CANTItA CANTIC.
rcsisleiuluui. Iiide
I
:

-

UB.

II.


;

i

lleiisrne iliaseiiueinilius

A
*

ipso

vivciili;

rcliniiuaiiir

de

leriia

iiicbrfaiiir

a vobis ".

SeJ Jc his

iii

Salv;il.ir

qnaiiiid
viiio

faclus csl taiKHiaiii polens craHl pro ea

(liffiisins «liceliir.

pulaliis a

",
et

>

morialur; (|uartam
esl,
el
iii

Filii miilrit

mew

piignareruiit, elc.

plaiilavii

Noe

iucbiiaiiis
ct

IJlieriia-

(CAR».].Filii iiiairis nie:e S;iiagiig.e pugii.iveruiit

culo suK

.l«'iiiiitatiis

a

lilio

£uo

illusiis

". Qiiarexcoli

coHlra

me

negaiitcfc iiic iiiatreni Uei, el
;

liliiiiii iiieiiin

laiu Jiximiis
dcl;.;at,

(duseiciiliaiii,

(|iiac

(luoinoilu

licgaiile» Deiiiii Ct

el

(|iiia

irpulrnint
pcrrnli.i
,

uprm

iniMiii
ail
:

ex

ui-.ilerialis

15

viitea!

pcrpcnJilur cnliura.
suiil
«iiise

operaui

,

relicla

curiiin

lijiisixi

Iiilcr

ca-leros

a|»p:iraliis

(piaiiior

a«l

ciKlit.liaiii gentiuiii G<li;tiii>ii.lloc esl i|iioil £H'i|iiiliir

excoiouiiaiii

vineum conctirriint,
fossio.

olilaqiieatio,

pK-

iotueruHt me cmladcm iu

vium

:

viiteam

meam
«le
iil

lalio, propugatio,

01ilia(|iie:irc

cst lerr.im

noH iUiiodivi.
['luii.l

circa raJicciti
si

apcrirc,

ci (piasi

lacus raccie, per

Ac

iliccrel

:

Hoc

conseciita

«itin

qiios a«|ua,

iic siii iiiinielale
iiiiitilia

ii(hc;iI. pos?il ellliiere;

|>vir>e('iilioue

ut rierem cuiilos pliiriuni viiiearuui
;

piilaro vero csl

sariiienta abst iiulcre; |iroiii

usl

l.Lcloslarujii

pos((|iiaiu ilU
(|iiaiii

priini'.iva llieruso-

pagare est
dcre, (pcjsi

nagclliiin

siib tcrra

loiigniii

pmtcn-

lytiis

ruiulala

est,

euriiiii

lurbo

(li;<persit.

porro paiii»ere;

(«iilefc cst

«irea raJiccll»
Iii

Noii cusloJisse
»<1 liwiiiii

aiiteiii

viiicaiii iiou

aJ nicnU^ui scd
eisi

terram aperieiiJo

viliiiin cxqiiirerc.

«bl;ii|uea:

icfeiviiJiuu est. Naui
laiiieii

niaicriu

ite-

liouc rtiiicJia roiifcssiouis accipiiuns. Uiiile Jncl
«

i.lrucui
<|iiilur

&il,

iiilcgrius liJei periiiaiisil. Luiii

ScinJiK.'

corJa veslra

el iion vestiiiieiita

vesiia".»

spuiisa
iu

uliiiuaiiJo

persoiiu
iil

suliJiliiriiiii,
liic.

Piilalio csl per

p.i;uilei!liaiii

el vII;b

uiiilalioiiem
«

nlii|iiuiiju
isl.i

pcrsuiia
\el

pr.rlaluruin
auiiiia in

Viiiea
iii

pcccaioniiii abcisio. litJo in coiise(|iieiiiiliui:

Tem-

('sl

Eiclesia

liile

planlala,

pus pulili.mis advenil ",
:iiccplaliili',

»

ci

:

«

E.ce

iiiinc
»

teuipus
Eiil el

cliarilale railicala, sarculo Ji^cipliiix Jcrossa, po)iiitciitiiiiii

eccc

iiiiuc

Jics saliilis ".

lacryiiiis sicrioiata, pr.eJic.iiiiiiini
;

vlm-

aliuJ pulatiouis

lemp.is, qiiando corruplibile
iii

hoc

bi» rigata
iJ est
fidei:!,

ct sic

cxubcrat
licui

viiio iu ipio cst la;tiiia,
liiijii^
;

inJuet iiicorruptclaui *". Propagatio est

virlii-

Jevulio saiiila.
vilciu
;

viiic,x>

Jicaiiiiis

Iwn
vilis

excrcilio

consiainia

,

q.ix

liiiiiiiliuite
i

qnasi
Bimnii»

virtuics,

paliiiilcs

liulriini,

opiis;

icrrx tegitur cespiie.

Iii.le

Aposlolus:

Juvotiunciii,
aj^ricola,

viitutii.

Ileiigio cst viiica, ciijiis
suiit paliiiiics.

Paler

auleiu facii-nles noii Jcnciainiis. Tcniporc eiiim sii«
meiciitiis iimi delicieiitcs
'. »

l''ilius viiis, jiisii

Paier cst

Per fossionem acciubi
se-

;igi'icola, 4|iiia

roJil

iii

confessione cl coiiiriiione,
salisraclioiic
(iu:c
,

pinitis (|iioiiJiauaiii cor.lis nosiri Jisciissiunein,

piilal

iii

poeiiiteiitlu;

stcrcoral

iii

nos oporlct

priiiio

liaberc circuinspectioiiem,

Jaciyuiaruju cllusionc. Vitis,
rel icrru! est Filius qui

raJicibus aJlia"- „ ciiinlo Jiscrciioiiein, icrtio dcliberarioiicm. In criest
iii

fiiiijaiiiciiiiiiii

reli

ciinispcciioiie
pr;cleriluiii

Jrprchenililiir

pcccatum
discrctioiic

praeaens,

^ionc;fi|uiafiindaiiieiitiiiu aliuJ iioiiiupotesi poiierc

ct
;

fuluritm

;

iii

juJidtur
sil

prxlcr
Mis
"*
:

iJ

qiioJ posituni esl,
(|iio

quod

cst Clirisiiis Jc-

dcprebciisuiu
ageiiJiiui

in delibcrationc,
iioii

urJinalur quid
priiiio
: i

in

oniiiis a-Jilii alio coiislructa crescit
iii

vcl

ageiiJum.
tiiuin,

In

Oiimi

iu teiipiiim saiicium
jnsli

Doitiiiio".

>

Paliiiiics suiii

cusioilia scrva
dit '";
>

cor
i

qnia ex ipso vila proceserviiiiiein
D..'i,

qui du vite Clirislu

iiascuntiir,

ct abunJaiil

iiein

;

AcceJeus aJ
*

praj-

in ejiis virore el hiiiuiiic.

Il;i(nic Piitcr ptirgat, i"\-

para aiiimam

tiiain

aj lcnlalionem
:

ct dcpriine

cor

lius fiinJat. Palines in viiure cl litiiiiurc

exubcrat;

tuum, ci sustiue
cMolIat; sustine,
sccuiiJo dicatur
iii
:

i

Jcpriuie, ne iu
iii

prosperiiale
Iti

l'alcr purg:ii,

ui

sii

i

rcllgio

iiiuu.Ja
iii

et iiiiinucu-

nc
i

adversitate corruat.

tala

'°.

>

Filius fuiiJal,
*'.

ul sit

churitate raJicaia
iJ

Feci judiciuni et jnstitiam
nie
fucerii

*, >

<t fniidala

Paliucs
iii

liuniore,
<

esl gratia vitis

leriio

:

i

Doinine, doce

voluiiiateni
auteiii

«xubcrat, ut

tcDiaiiiinibus
eaiii

a

prcssura Qunimse
igiiis

tiiam, qiiiu Deiis nieiis es lu
coli

'. >

Quoniodo

quae circumdcJit
u:&tuata ".
>

in

iuc.li»
«iiir;r.

non

sil

debe-ut lix'c viiiea
I

Joriiit

Dominus

Jereiuiaiii

Quatiior

suiu

Priiiia

cst in
:

sic*:

l^ccc cniisiitui te super geiites et regiu, u|

periiuris
viiiea

gauJiis icproliorum. Uiidc Jicitur
viiiea

<

De D

cvellas, el Jeslruas, et
xililiccs, ct pluiitcs.
«l.ciiioiics.
>

disperJas, cl Jistipes, e(.
siiiit

SoJoinorum

eorum

"". >

Sccuiida cst

Geiilcs et rcgtia
slatnuiitiir

viiia cl

icligiosat

coitversationis qiiam

Aclidb conciipi^ii,
csl viiiea Kccle.-C^ivpto iraiis»

Suiil crgo qui
;

siiper geiiles

ut aufcr'cet eain
si.T,

Naboih ". Terlia
:

ci

regiiu
rcgtia,

sinit

i|ui

iii.stitiiuiitur

snper

geiite&

de qua diciiur

i

Vinram dc

ei

sunt qui
siiiil

coiistitiiuiiiur

siiper geiitcs ct
siiis

tiilisii, ejccisii

gciiics, et planiasii eaiii •'.

Quari»

rcgiia.

Primi
°
;

a couciipis«:eiitiis

abstracti

csl in CMiscieiitiis
iJ usl

bimis. priniu
liliahus

liicc csl viiica

Surcc

"
iii

ct illccii

sccuiiJi leciuliiin fuloiiiaiiis cusioiiiiiiii,

elcci».

Dc

Lut,
suis,

iJ cft

dccliiiaus

lciiciiles gluilios ei

ad bclla doclissiini ';
Dei
*.

tertii

sunt

iiioiiiibus

Juabus

srlliccl

gloria

el

triir.iipliatoies

et amici

Priiiios Domiiiiis re;

cnpiJitatc propinaiilibiis iiicbriuliir,
uperatiir

ct

incesliiin

vocat

«le

scrvitute peccati, aJ gratije liberiuiem

"; pro
79.
•' II

scdiitiia
".

inorilur

N.ibolli

"

iic
''

seciiiiJos iitviiat

ad

loiigaiiiiiiitateiii

;

trriios iiistrui^

•* J:ic. 4.
'IX.
•'

"-lCer.
•'

"

Kphes. 2.
lli.

"Jacl.
tO.
'

Kplics. 5
lic;;.

"Kccli. 51.

"
*

Deut. 3i.

Psal.

J.iJic.
»i.

"
*

Ceji.
!.'>.

'•

IH
G.

2».
4.

"
'

Psa!. 77.

••

Cca.

9.

"IH.Reg, " Joel t.
»

••Caut.
C^ji.

2.

Cor.
1.

'"•

ICi.r.

G.il.

" Pr.n.

Ecdi.

1

Psal.

121.

Psal. 14J.

l.

'Jao.

'Caiil. 3.

Jac, 2.

91
ail

rHOM.E ClSTEnC KT JOAN.
rralnim uiililatem. Piiiui
*, ile

ALCUI.^tl
iii

M
disperda»", sciiiccl ui fanciiiiipieuitis
iii

!.ervieiiies iii.liilo ei

A

•"^itiiaiii

ilcslrualur;

l.uere

.•Eijyplo egrcdliiiilur cuiii

cuiidl cuiii Aiii.ilecilis

pugnaiii suli
viaiu

Mnysc " seJdsue "; icrtli
;

ciili

depriiiieiiles, cl

ouines colligaliuiies

dissnlvaiiiiir

", ei di.sipet iiiurus Jcricliu
a-dillrel

vocire-

praulicantes
i:e

Clirislo

pi-.rparaiil
i|iiia,
<

ciim Joaii-

raiioiie

'\ et

aiiruni, nrgciiiuin,

lapide»
<

". PrinKis plaiigit Ect lesia,

pnrviili

eoruin

prcliosos In dilectione ". Et plantet ligniiin
cliniiii

pul-

ilucii suiil cjplivi aiile racicin siiltsei|iicntis. Oiiincii
eiiini pcrseciitoies

visn

,

e(

ad

vescendiiin

suave ".

i

Ilcin,

cjns apprelieiuleriiiil
Pauliis
:

eaiii

iiilcr

cvcllal

iiiiliiiiii

iiiaKc

volunlulis, et ileslrual

pluai-

aiigiislias

".

I

liiile

<

Surgc,

ijui

doriiiis,
'^. >

buin, :cs, fcrruiii ponilciusu! iiMpietalis,et dispcrdat
imiliiiiidiiiein

ei exsurge a inortuis ci illuiiiinabit ic Cliri»liis

agKrcgat;c
,

iiii<|iiiialis

,

ct

dissipel

Et

Diiiiiiiius
iii

pcr propliclain

:

i

Qnid est,
iii

Isracl,

duriliain

olistiiiaiiunis

et xdilicet lialjilaculiini di-

guiid

tcrra iiiiiiiiconiiii es;

iiivctciasti

tcrra

lcciioiiis,ciplaiiiel virnrcin sii|ieriia:dcleciatioiiis

".

aliciia, «oiiiqiiiiiauis es cuiii

iiiorinis,

ilepiii:iins
t

es

Gvellcre crgo debeiniis radiceiii
qiiein dicil
pigri, ci

inalaiii

de agro
lioiiiinl!»

cuin
plicia

descbiiileiilibus
:

iii

iiircrniiin

".

liide

pro-

Saloinon

:

i

Tr.insivi per agriini
slnlii, el

I

Excuicre do pulverc, coiisurgc, scde, Jelilia

per vineain

viri
spiiia;

ecce nrtirae re-

rusaleiii, solve vinciilacolli lui, captiva licin
:

Sion".i

plcveraut oinnia, ct

opcruerant supprDciesD
iion crellas
tiio

f

G);reiliiiiiiii
>

dc Baliyloiie, et figilc a Clial:

g

cjus ".
<

i

Si liariim

licrli:ii'iiiii

radiceni,

da:i$
cl

".

Secundis diiiiur
cuiii anliijuo

<

Estolc rories

in bello

eveilei te

Deus de

laiiernaciilo
»

el
eiiini

radiceiu
securis

pugnale
iiisi

scrpcnic;

iioii ciiiin

cor«>-

titani

dc lcrra

vivciitiuin ".

Jani

nubitur

qui lcgitiinc ccrtaverit ".>

Itciii

:

Non

est

posiia est aj radicein arboris tux^", Ergo Venifnii occurriie morbo,

coiona ubi non est pugna, sed loiigaiiimes estote,
qnia
liiiis,

non piigna coroiiat.
piigiiai

JVam mala rndices
xlcrna

attiut arbor atjit.

Qui ergo

dcbet a

iioxiis abi^tiiicre,

Ergo

si

vis radicein

externiiiiare inalae voluiitalis,

pi;iniia rcspicere, caiitc iiiiiuiciini appclere.

De

liis

Princiiiiit obsta. tero
'•'""'

medicina pnratur

tribus ait apostolus Paiiliis ".
coiiicnilit, ali
<

«

Oinnis qui
i

iii

agona
:

""i'"

pc

lunijas convnliiere

morat ".

oninibus se absiinei,
iioii ijiiasi iii

cccc de priino
>

Qui lianc radiccin lcrram
:iperirc,

viilt

cvillcrc, prius debct ligor.a

Egn

i;;iliir
;

sic ciirro
<

ijiccrtnin;

ecoc

secuiido

radicem

nperiam
nianu
:

iiianii

de sccuiido
raiis;
iii
I

Sic piigiio

iioii

qiiasi
tertiis
:

aerein vcrbei

apprebciidcre ct cxlrabcre, teriio rnrcn exiraclain
dispergere
:

ccce dc tcrtio.

De

Pasciie
liicri

qiii

ligoiie

confessionis,

satisfaiiiibi,
iiK-i

vobis esl grcgcin

Doir.iiii,

non turpis
">. >

graiia,

ciionis, furca ubjcclioiiis.

Ue
:

prinio
<

i

Aperi

|ii'C

quasi doiiiiiiaul<'S in cleris

Debcnt ergo

soror

iiiea

spunsa ".

>
:

Iteiii

Pessuluin

ostii

prufcepta Dei siiiipliiiier disiribueie, super

gregem C apcrui

dilecto
>

meo
>

al

ille

declinaverat
:

atquu

Dci suHicitiidineiii gererc, peccatiiribus inisericordiicr iiiilulgere. Inde Pauliis
pliciiate, qiii
iii
:

iraiisicrat ^'.

Inde ad Ezccliici

<

Fili

boiuii:is,

<

Qui

tribiiit in siinijui

foJe parietem ^S
Mbi

prxest in sullicitudinc,

niiserelur

dolor

ibi

Appone inaiinm ul maiius, ne qua radix

evcllus, quia
aniari.uilinis

liilaritale

".

>

sursuin germiiians iinpediat ut pereain inquincntur
mulli. Si
iicc
«

Dcliet ergo argiiere .nviios, obsecrarc bcncToIos,

abscondit piger iiianuin
>

siiaiii

subascella,
appoiiatiir

inrrepare obsliiiaios.liide Aposioliis
cra, increpa ".
>

:

i

Aigue, obseiii

ad os siium applicat eain ".
:

Tenlo
«

Hu;c tria

iiiveiila suiil

Joanne.
propter

cl fnrca dispersionis ut dicaiur

Iniqiiitatein od.o

De

priiiio

:

i

Argucbal Joaniies llcroilem
>

babui ei aboniinalus suni
a morino,
si

*•.

Qui cnim baptiialir

lldodiadeii.";
apjiropiiiqiiabit
I

de setundo

:

i

ruciiiicnl.am agile,

itcrum tangil niortuuin, quij proJesl
>

legnuin coBloruin

";

>

de lcilio

:

lavatio illa"?

Scd

iiuuc

laudemus virum glorioniirabisaii-

Gciiimiiia

viperarum qnis vos
Qiiia ergo

ducuil fugcre a

suin,

qiii

propositns cst iiobis ut evellat;

venluraira"?i
I

Joanncs primos pcrrccii,
super ouiiicin
i

lcm

iiativitate, niiiabilcm utilitate,
iiiiraciilosa,

mirabilcm

coiistituit eiim Doniiniis priiicipeni

ctitale. Naiivitalc

utililale

fructuos.t,

terrain",> quia beiic pMgnavii cuin secundis,
Uiit ci

sla-

sanctilaie gloriosa. Vcre «ativitaie iiilracul»s«, iu

Domiiiiis tcstamciiiuiii pacis
:

"

>

quia alius

qua

slerilitas

fccundaliir; uiililale rriicluosa,
sanciitate

qua
a

insi7uxil
constiiiiit

fuit

<

lidclis

servus ct

pnulciis
>

queiH
quia

peccator juslifuatur;
Douiiiio comniciidalur.
est scxtus
i
illi

gloriosa,
:

qua

Doininus supra famHiam suam ",
fucrint fiilgebniit

qui

ilocti

quasi s|ilendor iirmamiilios quasi

Audi primuin qua; vocatur slcrilis ";
praeparavit
iu

«

Hic mensis
:

>

de scoiiiido

niemi, el qui ad jnstiiiani eriidiunt
stellas
iii

Qui viain Domiiii
i

erRino";>(!e
mirabilis,

perpcluas xternilates ".

>

Ideo constiluii

leriio:

liiter

naios inulierum non surretil niajnr
>

cum
tatio
ei

Dotninus ut evellat ", id est ui oinnis plaoqiiain iion plantavit

Joaiine Baptisia ".

Vir isle
in

riiit

amaMira-

Patcr meus

"

cvellalur;

Lilis, inclTabilis. Mirabilis

nativilaie,

landaLilis

destriiai, scilicet ut

oicne quod wdilical ad gc-

in pi'xdicaiio;ic, ineflTabilis in tonyersatione.

'Exiiil. I,

"Is.ii..'i2.
'

'

••

" Rarncli n. " M.illli. 3. "Tln-en. I. " Kplie^. "JiiSiieO. 10. clc. •• I IVir. lim. *. "lC.or. 0. r,. "Ui.n. |-2. "Illim. 4. " l.iic. 5. Slai 1. .•>. •• Ibid. " Onic. c.clcN. " Ibid. " ll.i.l '•Daii.n. '• Jcr I. " Mallb. «5. •' Ibi.l. Is.ii. .';s. " J,-r. I. " Piov. -21. " P.al. r.l. ' " Maltb. 3. ••J.isimC. » Cor. 5. •« Ccii. 3. Oviil ' C.ini. t. » IbiJ *> Liccb. «. " l'iov. la. " Psal. 118. ' Eccli. W. " l.uc. I.
.''..

" Evod. 12 " Isi.i 48. "

II

I

M.itili.

.i.

" Luc.7.

99
bilis,

tOMMbM.
qiiia

l.N

tAMlCA
A

CA.NTIC.

LIB.

II.

»t
f^icilo

qu!a fecit sicrHis redorescere naliiram; aniaprxilicalioiie

uciuiiMilaiio viiiurun)
ruiii;
lei tla

;

ssdcuiiJa

cun^piraiul'riiiia

bilis,

rcparjtil
iii

lapsi

boniinis

caiigregalio liu:relicoruiii.

ini-

jacluraiii; ioeffabilis, quia

lauile exces&ii generis
niilla

piiguai, quasi iniuspiignat; scciiiidaop4iugiini,qiiasl

huniani
scientia
iiciiiia;
;

inensurain. Priinum
in

coinprelieiidit
huniiiiis

obcdienliu! piigiiat; leriia repiignai,
Ecclesia;
piign:it.

i|iiasi

rcsistciidu

secunilo repar^ta esi
niilla

conti-

Priiiia
;

l.cdit

coiiscieiitiaiii;

se-

lertiiiin

potest explicari

cl<)i|neiitia.

cunda

fiigit

ubcdiciitiaiu

tnrtia

ui.s:>uhil Etclesiae
:

Fuil

eniiii pliilusoplioruni
diviii:»:

prodigiuni, desolali

coii-

consonaiitiain.
jiisqiie
ciisis

De
lic

priino in Caiiiicis

<

Liuiiiscu-

siliiim,

laudis
<

privilegiuiii.
i|iii

Vere pliil»so-

super femiir suuin
>

propier

liinures

pliornin prudigiuiii,
iioii
riiiit.

ciini cogiiuvisseiit 1)l-u:ii,

iiocliirnos

";

secundo

:

filii mdlrii
:

mem

pn^

siciii

Deiiin glorincaveruiii, aut gratias egeiii

giiaierunl

cuntia

me

;

de tcrtio

<

Capiie luibis
»

Idco Jcdit eos Duniiiiiis
>

reprobiini
:

sen-

vulpcs
piiiiio:
iiieuiii,

|iai viilas
<

qiix dcv;istaiit viiicas ".
iiicx

Itcni,

de

suiii

".

Dcsnlati consiliuin. Uiide

<

Pu;iiilentiain
ca'loniiii
:

lniiiuilrles

sii|iergress4c sniil

capiil

agilr,

appropiiiqiiavii eniiii regniiiii
divinie

".

»

et
>

sicut oiiiis
:

gravc gravala: suht supcr
i

ISabuil
liaios

laudis

iniilierum,
j

Undo < Iiiicr non surrexit iiiajor Juannu 13aprivlligiuin.

inc

*\

dc secuiido
du
lcrliu
,
:

Miilauius

ligiiiiin

iii

panit
iu

ejiis";>

<

Cungrcgatio
excluiiani

laururiiiit

piisia ",
llic

°
a;difiIJa;c

vaccis

populoruin

ut

eos qui

prubali

eliam posiliis esl ul destnial peccati
a;di(icatio

siiiil arjciilii

".

I

1'iiiiii

lciicl

ligiiiani ille qiii colii;

caLioneiii.

Iriplcx
alla

cst.

Eat cniin

gen.^ ligiia
qiii

iii

Sabbalu,

lapiilatiis csl
siiaiii a

secuiidi

Cura

sedilicatiu alia

ad geliennaiii,
Priiiia
e.si

ad purg:>lnriuiii,

proptcr coiispiratiuiiciii

tcrra est absor-

alia

ad gloriain.

peccata inorialia, selii

ptiis

";

tcrlii

Acb:-.7.

filius

Cliariiii,

qui
:

proptcr

cunda

venialia, tcrtia
pliiiiibuni
,

cbaritatis opera.
a:s,

priiiia
11-

furtiiiii

lapidibub cst aSirulus ". Soi|uitur

jeiiincalur
giiuiii,
tiiiii,

rcrruiii

;

in

sccunda

£l disslpct,scilicctiiiiiros
obstiiiaiioiiis
,

JeritUi), id est
E:>t

duritiam
diiriiia

reiiuin,

stipiila;

in

lcriia,

auruiii,

argen-

(|ii:e

triplex est.

eniiii

lapides preliosi. Scil iiiinc
:

de priuia

quain

qu:u prupriuin scquitiir cniisiliiiin et nou alieiiiiin;
ei cst
i|ii.c

destruxit Joaiiiics
inii,

iii

ea est

pliiiiibiiin

quod oppri-

ruiiiiet

din pcccaiuui

:

el est

q>i:B
lii

pi-

:es

qiiod dccipil, ferruin ijuod conlcrit opera;

griiiii icddillia:iiiiicni

ad

raciendiiiii boiiuin.

priniu

ijuia est poiiderosiiin,

decipit per colorein :(ureiiin;
,

oliosa esl discrelio,
iii

iii

seciindo spernilur coiifessio,

cuiiterit,

qnia est duruin. Priinuni
;

quia esi pcc;

tcrlio parvi pendiiur dileclio. Unlio qiix iiieiiteui

caiuin
durilla

mortale

seciindiim
in
:

inuiulannm

lertiuui

iiluii.iiiat,

cniifessio

qux

cor cxaininat, discretia
Aliig:iil

obstiii:itionis

fraicrno

odio ci pcccaio
co: ruiiipiiiir

p qux

invidiain

eliitiiiiat.
:

De priino
scuin ".

ad DaviiJ

;iposia$i:e.

He primo
el

i

Corpus

ijiiud

de viro sno Mabal
et stultus jiixia
«

<

Doraine

lioiiio iste
>

durus esl,
:

aggravat

aniiiiani

lerreiia
>

liabllatio

(lcPiimit
talciiiiini

iiomeii

De secuiiUo

Sensuin multa cogllanlein *\
(iliinibi in

lloc e&l

SecuniUiin duriiiain uutcm
tilii

tiiain ct

ccr iniposn!-'

ore ainpliorx, in qna erat iinpiclas. Dc

lcns tliesuurizas
esl cor

irain

iii

die">.» ilac iiidiiratuni
:

scciindo

scilicet

de

peccaio

inundano,
:

quod

est

Pliaraums ". De icriio

«

Diira cervice e(

fjilax gloria ct vana, ail

Salomun
>

<

Vaniias
:

vaiil-

incircniiicioi
rilui
leiii

eurdibus cl asiribus, vos scinpcr Spiresistitis ^'.
>

lutuni cl

oiiiiiia

vaiiltas";

et

Isuias

i

.Aurum

sancto

itciii

:

<

Qui

obtiirat auiioii

tuuiii icruginaiiiin csi

".

>

De

isto el

de icnio sciScinius qiiia

suaiii :ul clainorcin pauperi.^;,
>

clamabil, et

Ikel feiro, dicit proplieta Isaias
(Itiruscs
lerrciis.
tii

"

:

<

e.vaudieiur ".

Vis

iius

ircs

duriiias

dissipare,
:

et froiis

lua

anea,

el cervix tiiu iicrvus
:
i

audi

qiioniodo
iiiuros

iiiuri

Jericlio

corrueruni
sccuiulo

prinio

>

Dc

lertio ail

Siepliaiius

Diira ccrvice

Israelitu;

circuieruul;

vucilerati

el incircumcisi Spiriiui suiicto

cordibns ct auribus, vos
resistiiis

seniper
ferriim

suiit; tcrtio tuuis

sonucrunt. Conira priuium erju
iiicoiiiinod!
,

".

>

Siciil

eiiiia

ut dissipctnr quid cuiiiinodi quid

ex
fre-

cuitcra nictalla sua

doinal duiitia, ila ob^tiuationis

pcuprio vel aliciio cousilio proveuiat,

ilcbcs

diiritia, qu:ie est cuiitra cburilaicni, ca;teras destruii

^

queiiier ciicuire; contra secuiiduin,

cuiiressioiie ei

virtutes.
qiieiis

Ubi enini

cbarilas

destruitur,

consePriinuni

oralione vociferare; cuntra leitium, tubis prxdicalionis sonare.
silio, ct
e

est

ul iiulla ulia virius rcnianeat.
iii

De primo

:

<

Omiiia facite cnin cuu>

dcslrucbat
duiii

scipsu

Joannes carneiii
edebai, ct
2.oiia

doniaiulo,

post f.ictum non posiiilcbil";

deseciindo:
iueaiii
>

inel et locuslas

pcllicca cin-

Di.vl, Coiiiilcbor adversuiii ine

iiiJMstiliam

gcbat

lunibus suos ". SectiiuUiin deslruebnl, cuin
:

Domino. Pro
dc
rain
tertio
'".
i :

liac

orabil aU te umiiis sanctus";
jiistiliam
.itililices,
:

posset dici Clirisiiis, noluit, sed oii

<

^on

suiii

i

Diligite
:

qiii

judicalis ttu-

ego Cbrisius ".
diccret
:

>

Teriiuin docebat destiucrc cuin

Sequitiir

scilicci aiiriiu!,

uiar-

<

1'ceiiitenllaiii

agite".»

Sci|t!itur dispersio
:

gentuni, lapides pretiosos
gciituin

Anriiiii

riibeum
•'.

,

culligationum iinpictalis,

qu*

ires siinl

Priiiia csi

candi

luiii

,

hipidcs

splendidcs

Auiiuu

• Rom.

f
"

Matlb. 3.

"

"= Lm. 7 Matlb. 5. ''Sip. 9. Joan. I. "Maijb. 5. " f.iml. o. Num. 16. "Josue 7.' •» I RcR. io. '« Koni. 2. '• S?p. I. " I Cor. 5. Pbul. 51.

I.

"

"

E.cle. I.
2.
7.
'*

'Msai. 00.
Psal. 57.

»'

Cap.

48.

"

Act. T.

"

"

Caiil.

" Exod.

"

Act, 7.

"Jer. II. " Nmn. I.S. "Prov.2l. "Eccli.52.

93

TIIOM.t: CISTLUC. I:T JO.VN. AI.dlll.M

06
;

iiibcimi esi cliariciiik ii.nuiiiiiiaiio\ai'gi'iiiuin raii«liiiuiii
,

A

fui°»i'><i*i

w<l

roniiaiis

uoo pcrsdiiigi^us
;

ociilu»

inau(.x>iiiis
pf^r

magisiri

prx'<lit'aiiii

;

l:i|iiil<'s

turpui
II

is,

Sf J la-tifitaiis raciuiii tunlis
iitui

nrala aiuuri»

S|ilt:nJiiJi,

Liuiu

npera
li{(iiiiiii

rruliis

iliiiMiitialio.

El

utc,

coluiu.

Uuuc

(likriuin gna-runl ali;

p.iliiiiies plaiilas. Ilut;

rst

Cliriisliit>, 1)111 |tlaii111

i|naiiihi lioiii,

alii|u:iiiilu

oiaii

ivil

iiuxruul iiue

lanilus est

iii

cuitliliirs noslris. Ipsiiiii ciii«i
viiiu, ail vesteiiiliiiii siiave.

mtlu

J llirciili, <iMia
iiiiiHl niali
;

iiivtiiiuiil iMini
(|uii|

dilctluiu, iiou iiiv^-

lene, piilfliruiii

PiiMtnii

et <|ii:Hruiii,
Al.v.°>>us

Quu

ciuiveiiiei.lcr
esi in uie, «H

in iiiiinilaiia citilale, $i>iMiiiiliiin ilcposii.i iiiui-i:>lital«>,
t«rliuiii
iii

qiiaMiiiii.

I

«iiiin

Jicii,

Nou

xteriia
in

liliiilalK.

1'riiiiiiiii

111

paiit;iidit

uisirK lo(|iiiiiir, Nuii i].^iiieciiiii.
iii

ScJ

iic(|ue iiivcniiui'

lia

;

secunihJiii
I

rt-siirreciiuiiis

gloria;

ler>

lcrra su:ivilur vivriiiiiiui
;

'*. 1

Aliyssus esi pro;

lio

:

Paiioin aiijjcluruiii

maiiJiicavit Ikiiiiu

"

iu

fuiiJa ciiriokiias
vitiT vivuiiiiuni

niare tuiiMr sxciili

tcrra
est
liic

suas«tl •

gluria.

c:iriialis vitkipias.

Mon

Putuerunl
[(..\lii>.]

me

(us'oitein in

riiit^is

(jeiKiuni.

I

proiiil ct

Je

uliiuiis
siiie

liiiibus pielioiii

ejos".t
pcrvcnicl ci
suiu-

Viiicain iiieain

tlo (|iia

iiaia suin, siiliccl

Uuatiiur
iiilroibii
|iiiis,
iii

siiiil

quibiis
Ooniiiii
;

iicino

SYiiai-agaiii,
divi.

propler

suam

iiilitlelilali.Mii

nuii ciislo-

|»oicniias
io

Sciciiiia via*,

\Q

Quia Virgo beaia cusio.lfin gc
ul sciat
inJi(':iri
i|iiis
!>ilii

tli\iMal
t:t

caiilcla

via

coiitra liosles,
iie

Jui^ via'. Via
raiilel:i,

viiic.iruiii,

p:iliiies sil

in vile,

i|uis
<|iiie

"

facil iie erres,
libi

sun'plus,
,

Jclicias;

ul

cxlra vikiii
sil
iil

pelit a lilio ile uvilius,

prxviJeas

dux JcJucil

et pra-bel auxiliiiui.

grcge

Doiniiii, i|UJb sil exlra gingein, iie taii-

Sic rccie (|ua'ris, seciirus
Jicilur libi
:

iiic-eJis, la'tiis

acccJis, ct
iiii*'.
1

qiiani

iucerta

vagctiir cl Jnhia,
:

i|i.'ibi;s

suas

iui-

«liili.i

tii

gaiiJiuin

Doiiiini
aij

pcuilat (ipcias. Ilicil crgo
liiilicu iHilii i;tieiii

Locus
aiiiii:a

igiiur s|ieclat

aJ gauJiuin, via

conipcu-

dihiju

mco

ubi pnsciit

Jiuiii, suiiiptos

aJ

victiini,

cautela aJ tlocunicntiiin,
via aii S:ilvaior
:

vbi cubei in meridie.

dux ad
meiile diine

obsequiiiiii.

Ue

:

< <

Ego
Qiiis

[Tbo

I

Ac

si

Jiieret: IJcirco le lota
niliil

suin *ia, veritas
vulciis

ei

vita *'.i

De suiuptu
Oe caulela

ligo, qiiia sinogr.ilia tiia

viiluiis

babcre

;rjilicarc turrih),
•iiitt

iion priiis ciinipuui suiu-

|>usse (oiispicio.
ctiiii

I|isuiii

eliain

paslurein

Jesignat,
:

ptus qui uecessarii
priiJeiiies

*^?

r

:

<

Lslote
co-

iHeil,

ubi pascus, iutta illuJ tvaitgelii
i|ui

<

Lgo
iiiler

hicul scrpeulcs,

el simplices ^icul

»uin publor liomis",»

pasco oves uieas, el
cniiii

luiiibx ".t

De

ducibiis

:

Angeli eoruni semper Tiiii

eas ciiLoin

iiicrijie.
11

(

orJa

siiuruiii, iie inlc-

Jciii racieni Pairis i|ui esl
e^l sciciiiia viu:;

ccclis

".»

fiilis

ergo

rius arescaui,

etnoria

sttiiernae

suaviiaiis reficit,
«J

quia sunt v.x quae
suiii,

videiitur lio-

ei qnasi nieriJiaiio
.:.

fervnre
r.
:

igiic cliarilaiis
.
.

accc»- ^ uiinibus recix cl iion
.

elcautela noii quidcu»

.\

(!il.

Qiiia
t

.

Jiicral
id esi
;

I

-

.

.

<

PoMterunt nie cusloilcui

t:

..

111

uiuiii!i, (jiiia <

.• j ... «i prudciitia rarnis iiiiiiiicacsl Dco *'.t

viueis",

ad scrvaiulas Ecrlesias,
noii

aiiiuias,
,

Sumpius qiioquo
liu:,
ilii.\

iioii

de «rermenloiualitix ct iieqni-

coiiMienlias
ipSMNi rujus

ei

baliei
:

undc
:

eusiodiat

si

scd

iu azyuiis

sinceriiatis ci verilatis '*.t

Lst

sunl igiiorat

claui:il

Indica

milii

liabcuJus,

iioii <|ui

se iransligural in ;iii{eluiu
iniroivil in orbeui ler-

rueittilUigu aiiima mca. In icgiio apparebil
siciit est
*'
;

uiiiiiiIiils

liicis '',t

cu]us Juclu
:

mors

In

exsilii»
:

iiualiior
«

luodis

apfiarut.

raiuiii

"*

sed qui

sii

beuevolus, proviJus,

ioti-

friiiio
iiii

iu rebiis creaiis

intisibilia eiiiiu a crca-

cius. UciieNuliis, ui cOiigaiiJcal; providus, sulat
diiin
;

ut coi:-

a

maudi per ra
(|iiia

i|ua! Cacia
iii

suui iutcllecU cougpipolcutia ct

iiivittus, ui dcfeiidat.

Friuio iiai|ue, viileusuinptii, tcitlo

ciHntur "^t
s.-ip««)nlia.

liis

apparct Dei

cslde

via,

serundo de

de cau-

Seifiimlo sicui aftparuil
iji

aiili<|uii> visibiiilius

tcla, <|uarl-j

Je duce. Ad

cugniliuiieni vix li.cc Iria

(iguris,

iil

igno
iit

", niibc

•»,

rolniiiba
i««

",

ct in
iii

couciuruiil

:

via, signuni, i.uuierus. la via tribuilur

fcpe«i« angeliea,
•)ii» (

Aliralix

•. Teilia

cariie,

coiiipeudiiiiu, ceriitudu
ruiidiias speritur

pcr signuiu, uiysieiii pro-

visiscsi In lerri», cl cuni lioiiiinibus coiivei•'.
t

per uuiueruin. lu via, persuuaiu
;

Mtu(«6i
lioiie.

Quario spirilualiier
spoiisa desi.lerat

iii

roaieiupla-

noJeiiipioris ajoro

iii

sigiio, iiislruiuentHiu saluiis
iiilclligo.

Ittic
:

iiioilo

vidcre

cuui

agiiusru; iu iiumero, causas iiiyslrrioruiu
Sciiariiis

diiit

/«i<fMa

mi/i«

quein

diligii

tiiima ttun, ul
**,

iiumerns peisoiiain Jcsignal
'

huiiiiuis, qni

Itosleii

vidcaleinn

iu palria,

kituii osl

ubi

uun
uuu

scxiu Jie (uiiJiliis

cjusjoiu quoquo

«iici

csi

liuia

f.-tsit.li«(

aviiliia». noii
veiir..s, i,ou

se

suinialiei euaviias,
a:iciniias.
iiica
Iiitle

sexla iep;iralUb. Niacrgi», cl uumerus, et sigiiuui
suiil llcdeiiipior,

fraudabil
tl«sid«rio
iu iiueie,

Jelit ict

pra
le

reJemplus,

inoilusqiie rejeoipiiu-

rlauial

:

«

Aiiima

U«>wJcraljit

uis. Ilaqiic via, Cbrislus Cst;
«

cna
'. 1

vix signuiu, soJ
Tali via venil aJ
illiccret
;

seJ

<jt

gpiriiu iiieu tu praM-orJiis lueis *'.i
Itei

sigiiiiui

cui coiiiraJicebatiir
scilii.'et

Sed

tuuiiui veibuHi

spiriiiiaJ;icr

se

maui-

uus Cbiisliis,
»ibi 1106
;

aspera subeuuJo, ul

fcsl:it iiiUts; qiiia

verbiiiu

liL-lraus;

iiou

tuquax,

pe»tj clliiax; nuil aiiiibus
fu.

ot

iiini soiiaiis, setl

saliitari.i

doccn.lo, ut iiislrucret nos
iios
;

111-

digiia

poiforcndo, ui acqiiircret
ut rcJimeiel
iius.

pro

iiobis

Obstrepcns, scj aireclibns l.lauJie s;
'• *•

ns
i.

csl

nuu
I

liioiioiiiio,

Ilanc
5.
•'

viaiii rcliqiiit

Psal.
i.i.
J>.

77.
••

'*

J„:in.
->"*.

«0.

•'Caiii.
lliiuili.
••

•'

Ja.i:i.

>

•'

MjIiIi. 3.

Ccn.
I,

"

Kmi.
13.

'iO
-ii.

" K\o "
8.
Jiili

I.

•»

KiiiJ

iJ.

5.
!ltj

•"
ib.

I

Joiii.

5.

.'•N.ii.

Mauli
••*

•' Jo.iti.
'

IX,

I.uc. ti.

10.

"

.«Jttb

"

Uiiui

i8 '*ICor.

«'lo*.

M.

5.

**HCor.

11.

Itum.

Gcu

Liic, i.

;

97
iiolii^; nl

COMMr.NT. IN C.ANTICA CANTIC.
«n anilwJeiniK;,
si

-

I.ID.

I!.

98

non

\\<-v

a>oiialiiatc,

A

iiiqu«in, coR«iatio

sancta

cum

impplil» SHOcnmljii,
vcH coiirRiiiliinr criliji'

siinilitniliiie ntoniiii, pielali:*

cultti, iiiiilJlione vir-

vel aotia

tlulceilinc

flociitiir,

tnHiiu. Ilnnc
vitlcre, lioaio

(jnia

iion
iii

pntcnuiiiui iu
lioniiniliiis,
iii

sua naltira

rnrc,

vd

aspcriialc leiitniionls

iiur. Cnnir.i

iri.i

appaniit

r:i(li'i!> iii

nubc,
in

opponnntnr
rilalis

ilulccdn, veriias, roriitiiilu. Dnli eilo >p>-

luuiMi

iii

:tl)Scoii.«o,
iii

afTeitiK

e(k'clu,

vcrliirNfi

nllicil,

vfrilAt iiistniit,
;

roriiliiilo

ilurciidit.

carne, diviiiilas
4|ui

linninnitate.

Soqucrc eAUV

cgo
caput

Dnlceilo gciicr.il gainHiini
locliiin
;

vcrltiis

illiiMiiiiat iiklel:

pro te palluil in morle,

tnrliatuse&l in cnice,

ri)rlihv<lo

niinistnt siibsitliuin
iit ilisriiii:is,

g:iii<liii!ii

ut

illilns racieni sputis, cacsiiK flao'clIis, aruiiiline

fcrvcas, intellccliini
ciiintias. Miilli
iiccipiuiil, 4

subsidinin
a

iie siic-

percussus, in cruce visccra leusus.
cogiies,
si loi|iiaris, si

Si

Ii.tc

ergo
»i

du'lrciliiirm
iiosciiiiil
riiiiii

lianc

Spiiiu
:iiit

saniclo

corripias,

si

cxlioruris,
vi*i

scd

iiikIc vciii-ii,

>(iii>

va-

tlcboftarU, viam ieup.s iu coclis. In liuc
etl vcx-illuni
,

sigiium

dat *.> Ncsciiint
niit

uiniin

a^l

suaiii iililil:ilcin,
si

ct

<

cnl«iMu.t iiuliis pcr
'.«

dlcni, et co$i{;iiiiin

deiriuicnliiin

aoccprriiiit.

Qiiare

diilcc liiio

iiiiMha 1(1118 pur iiortem

E.xcinplar

cst

siisccpla, <li$('ipliii« vcrilatis

non
<

oliscrviitiir, pnlct
:i!iCiinte,

vuiiti, vcjiilliiin pra'liiinli,

iiubcs piuficienti,
Sl.^iiiini

ignis

ingrcE«us errocinn, cl,
liliir
''

sic

SpiiUii

tol-

lalioranli, cxfuipl.ir oprraiiti.

fng.il

LilU-

pariler

(1iiKs'ilo.

Sic

ilaque

Spiriliis Kaiirlus
ci<|;il:itio-

ciain

;

vexlliuni arinat
;

ad

piignan'; iiulics prxsL:it

discipliHX

cfriigict ficKiin, cl

anreiel i« a

unibraciilniii

iguis lncis obscqiiiiini. Kxcniplar virIii

lijbus, ijiKC siMit siiiciiil(:IIectii'.»Sic igltur iie(csse

luiuin

ct

opcraiioiiis spcctaculiiin.

liac via

ircs
iii

esl tliilcetliiicin luiniiic vcrilalis
g:iiuloas In daln,

aoccndi, ui parilcr
c(igii(isc:is.
iii

•int luajisloncs,
dcserlo. Andi
ei deccnicr
: :

ut cainns

itiT
via,

tiiiiin

dicnnu

cl

diiitlis

piiicsliiloni
liiilienl,

< lii

£gn

siiin

veriUas cl vlia

* ;>

SiKit

aiileni

qiii

nliiiiii(|n(>
<

scd

Irnt.i-

<

ipso eiiiin viviuuis, ci inoveniiir,
cuiii-

tinnc forles

nnn snnl.

\x

bis qni

pciiliiioiunl

ei snniuB '.I llxc tria tribus verbl.>i prxinissis

siislineiitiaui'°.> lisuiit

i filii

E{ilirciii iiileiiilenlcs.et
iii

pcluul. ^iain vila viviiiius,
vcrilalc consisliimis. Trcs
£il via, sccuiida vorilas,

iii

via

inuveiuur,

in

inillcnlcs arcniii, oimversi siml
enliii
(

dio bclli ".» Siint

siint niaiK>ioiios.

rrinia

(|iiasi liilliiiii (|iind

veiil<4 rnpiliir

",

el

^iciit

tcrtia vila.
esl pociiitciilia.

pnlvis qiicni projiclt
lliis

vciiliis a facio tcri.e

".>

llc-

Deyrima ma^iione. rriina inansiu
lic, seciiiidniu in

igitur«M liabeio veias qnanuliilccs oogitaiionei,
ct fiirtc«4|iiaiii <liil<cs et veras.
ilii

Ilac lriabalititca:iiacub. Priinuni in abicMiiiillaiioparciinonia, terliuin
iii

cl iiiuliiis vciiis

L'4ti

discipllna.
sujici'-

crgo bicc
iibi

iria suiil,
iioii

ei»t

unclio Spinliis saiicli;
illccebra, scductio,

Alireuuniialioesl ex iinperio, parciinonia dc
ilius, (iiMt-^iliaa^e iieccssarlis.

vero

siiiii,

iiiicrvcii-it

Abreniiuiiaiio isi rcs

lcvitas. Sil crgoco^tlalioihilois, nt liluial; sit vcrj,
iic

ncreMit:ilis, ^arciinoiiia res volnnlalis, disclpllna rcs
lllieri9tig.Ei)goiliscijilinaresec3tiiciia ctiieccssjria
;

ee<lHcal; sii

ftfriifi,

tit

uoniiiicat.

Diilcis sil,

u*

cxaspcict,

ne coiMjiiiiici;

vcra,

nl

reniniicret

parciiiiiinia liiUil ilricila cisiipcrflna; abreniiiilialio,
jiioliiliiia cl

fiii4is, ipiiii iice aiii:ibilis

polcsl essc cogitatio, uisi
;

peieiiiploria.rrliiindHninaliirdelii liiin;
dcsidciiiiin;
lcitl')

deleciel; nec
nor:iliilis,

l.vHilabilis, iiisi pun-licet

liec roiiiw-

eeciiudo corrigidir

cuiuiilaliir

nisi pcrscverct.

PioiKcr

li.tc

ina

dii il;ir

ni:>joris gialia; nicrilum.

Non

aiileni

Mnncs
siiiii

possuiit

quia Spiritus saiictiis

ftciciiliaiii

baliet vecis,

quia
lo-

asceiidorc superius, quia dlvcrsiiales
el
disliiioiioiics jrervcniciiliiini,

dintiiiin,

facit li.',bcrc qiios implcl.

TrHnis

cnini

v(K.'itiiis

ol
iii

giadiis :isccii-

qiiilur Spiriliis

saiiclii» rogivitloniiiiis, cl qi:i st rnliiigii-.e
;

drntiiiin. Ciii
lorliuni
<

nnn

esl data f.iriilln»
iii

sccuiidnin

aiit

l:Uor est

ejirs,

fil

illlus

undilor.
csl

Pprma

«•sl

'.

acn:iculujii inlrolre,

piiiiio

sc collocct

Acoipc qiiod olTevKir
liilcUige
tiini

thilrc

eiiim. SecHiKla

i

buinililcr. In jiriino gradii luorctur doiicc
<

audiat

:

donuin

cl r3(is.iin
:

donl qnod oirerliir; mlel iiilellt-

.\niica, asceiide

snperlus

'.i

Si ergu pcrcinploria
|uiiiia:

esl enlin. Terlia

Cnsioili doiinni

pcrcinisti
iiilroisti
;

primuni
si

cociiaciiluin

inaiisionit

genliani
cst.

dnni qnod

ofl\;rtiir;

|Kitenlishitnii«i

enim

rescca&ti

supcrfliia,

seciiiiduin

ascen;

Prima

cst liifusio dulccdlnis, scc-unib InqnisiJio

disli

;

si

toiiarls

eliani

nccessaiia

coliibejc

ct

p

vorilatis, tcrtia ulriusqiic Itoriiin

persovcrantln
&iileni

assuiiipitis es in icrtiuiii.

icuiuneralione
triliiis

fnrtiliidinis.
iii

Tnnc

aiiiuia

Soqniiur dc sccuiida
riills. Il.cc

niansionc. ct
rcclitudo

cueiia

trientiaiH liabct vocis ctiin
laplaliir,
dll:iiat<ir,

pl(>nilud!iic unciioiiis
«liiJciier
,

prinia

est

operatiufiis.

Uxc
»iif-

rolioialur,

fidolilAr,

sccunda dicilur
ficil

piiritas medilalionis.
nisi

Mon

eniin

fcliciter, fiiiniler.

Sic iiicnsenHiila, splritns
preoscnliain
iic

atulil
*Ii<ii:ii-

piingari qiiod foris est,

intcriora iiiundciieictil ail

loqiiclain,
liciido,

«uscipil

s«iili««iilo,

Uir. Ilxc

aulcm
:

Jil

pcr cuslodiam cnrdis,
ciistodi

cnslodionao,

qiia bodiiclionc
.lti<

SMn.i:

ln

S:ilonu>n

t

Ouiiii cnsludia

vcl serva

cor

pi^inio rteiiarnlo policiuuir lic
in fieiundii

^ux

aptiotiis-iiutr.

tiinni, qiiia

ex

ipta vila proccililV» llxc cu.slodia
viiloruiii aiii-

disoiMi;i us,

iii

lei:iie

lalior)>.inii&,

ui

Iriparlilo diviJiliir, qiiia Iriplici acie
itins imjiugiiatiir in

jiigls sit delcotatio; el ccrta
lioii<<io.

appotilorum roniprc-

suis rogiUJiniiibns. Lnip^gnatur

cuiin pcr diilcia,
E\oil.
Ps:il.

per fatlicia,
'

pcr «sitcra,

Oinnis,

De
'

letlin

tiiunsione.

Adopla
'

priiiia

inani-io::(;.

i:

loan. 14.

Aci.

17

Liic.

'

n.

U.

Prov.

*.

Joan.

5.

S.ip.

1.

"

Eccli.

3.

;

M
srilirft rccliliuline

TIIOMJ! CI5TERC. ET JOAN. ALGRINt
operU,
el

IM
Ipsum le
qiiatiior

scruiula, srilicel pii-

A

prTScnlni in
riebiis

lioe r.irniinOi

fa-

rllaie innlitaiioiiiii, acrcilaiiius

ad leriiain,

scilicet

prxsunlanicm adverliinus.
oscnlis

Alifjii.^Muln eniii)

siihliniliaiiMii roiilein|ilatioiiis. Bliiiislrat
leriiir:<, nrilin.-it

rorputexDomini,
coelcslia,
siiis

instar vererumli spnnsi auiinnp sanclx secretos petit
ainpleiiis ct
ilclerlaliir.
Iliile

anima

iiilerii>r.i,

rniiiciiiplaiiir spiiii

claiiiat llla :

ritiis

siiiieriora';

sir salvaliiiur

dicin
s.-ipiat

Oscttleiur tne oscuto

orh

tui.

Niinc vcro in nleo et
,

spiiiliis, aiiinia, el rnrpiis, si
li^cc
inO'lit<'liir
riilii>M;iliii'a,

illc Iiic

nn^ncntis

niciliriiin

sc exliibci

propter lener.is et
:

in

scii>iliiis

infirinas aninias. Iiide rlainant

Curremnt
vialor

in oilore

oidiiifl inrcrioia. Sniit aiilcin rnrpoiales \isinnes,
Siinl
suiil,

ungiieiilorum

luoriini.

Niinc (|uasi

spons»

plianlasiicn,

siiiil

inlellcrlnalcr,.

Corporales

siinnl cl ailolcsreiilnlje se associal. dnlciliiis coiif,-»liiilaiinniliiis a lalinre

por nnas corpora \idciiliir;

pli iiilaslir;r,
;

pcr

vix relevat,
i

til

alacres dicanl

qiias riirpiiriiiii siiiMliliuliiies

iiispiciiinlitr

iniellc-

Tralie nie pott

le. Iicni

<

Noiine cor nostnim ardcns
iii

clus vfiii csl cariiin rciiiin
rciil

qiia?

diinciisioiiil tis

rnsiii

erat

iii

itolils diiin

Inqiicrelnr nnliis

via ".

i

Ali-

Itcruni
siitit

iiilcMeiiiialiiitit

ali.c

sunl, (|ux

iii

qiiaiidoocciirrii quasi pnediTcs palcrf.imilias. ostensitrtis divilias

naiiira

sine aiigiiiciito ct diuiiitnlinne, ul
poiidtts.
.Mi.i
iil

nu-

stns. Uuilc

:

c

Vcni

iii

lioriiim

meum,
iit

iiictiis, iiiciisiira,

i\\\x

loniporalilcr

soror

ttica

spnusa, tncssui inyrrliam nteam cuin ant>

aciiduiil cl vaiialiilla siinl,
rilas
suitl,
;

esl lides, spcs, clia-

D

in:ililiiis

meis ".

Et

sie inirodniit spoiisaxi
i

«c-

alia,
iit

qur

naliirallier
itigciiiiini,

dciiduni, el variabili-i
nicitinria
;

crelis suis.
Btii

Ncc iniruin!
rcdeinit

Confldii in e» cor viri

c^i rulio,

alla

qtise,

".

1

Qiiain

inopcni, proliavlt fidelem,
Iii

si dici

poirsl, suitt senipilerna
priiitoriiiit

Dei

virlns ei diviIii

amplexaliir amibilettt.

osculis affevliiusuin

ct

nilas. Tiiiiin

lia'U

csl ralio

primis

blaudiini, in olen alcpie ungiiunlis clcinenteiii el af»
niic;ilcin visceribiis piei-iiis et coiiipassionis,
iit

Insrnuiiur disposilio, in SfCtiiidis

visiliilioiti.s iiispi-

via

mio,
rtim

in leniis ralioualis
qii;»'

rtigniiin.

Dispositio, cocoruitt qui rcnatiiralla
stiiit.

Itilarcm

ct

anabilcm plenuin
diviilaruin
:

grali.-c el

solaiii,in

fari:<

sniil

;

inspirniio,

osioiisione

largiim

se reinnneralorcm
diligil

dcuipii suttl; cogiiitio, coruiii qii;e

dcmonstral

Indiea mihi,

quem
niihi

anima mea
:

,

In ultinils ortriliM' iialiira
tia;
iil

;

in niedlis acci|iiliir (;ra-

uhi fnsrns, nbi cubet in meridie. Ail
liias, Dnniiite,

Spnnsa

Vias

priniis

cnii<:iiloral;ir

oniuiuin

naliirililcr

demonstra

",

>

id est jiislitiam.
jtistiti.T *'.
>

viia. hi iiliiuiis iutelll^it aiiinia liuiiorcin, qiin for-

Undc

alibi

:

f
I

Dcdiixii nie siiper semilas
liidicn
itiilii,

innla csl ad Dci
tnciliis

iuiagiiieti), qiii

fccil

illaiii"; in
slniili,

Iteiii aliiis

:

cur nie

iia

jiidices

".

>

vcnrratur gralium, qiia rurmatur ad
elegileain;
iii

Tria isln nnittia curins:i Dci iton cessat
sciliccl jusiitiain, judiiiuni,

iiiqiiirere,

(udiiieiii cjiis qiii

priinis spccnlaliir

lorum habiiaiinnis gli^
qtin

e\eiiivilar,
stiii

ad quod. et per qiiod omiiia Dcits dispoillaiii.

n^

spunsi, laiiquatn wiain

itt

ambulet, caulelam
<|un

", reforntnvii cl

Qiiaria res quain Deiis
Filins,
laiii

qiia atnliitlci, matisinttetn
l^ropliel-j
itt
:

ad qiiam ambulei. De

Trinilas; Tres
saiiclns.
iliijiis

persoiia;,

T.iier,

Spiriius

<

Uita n pct>i a Donihio, liane rcqiilratn,
iti

solius

coitleiiiplaiii!

preilosa
Alin-r
<|ii:iiii
Iii

itiliabifm
>

doiiio Dotiiini otnnibiis diebiis
lia-c iria

vli.-e

est

qitaiii

rara.
iii

ilxc divlsio trlp.iriita esl.
soipso
;

mo.-c".
itistiii;e

Mcrilo
sil

qnxrit spnitsa,ut

<le

furina

eiiiiii

csi Dciis

alilcr

in

iin:>gii:c

formosa, de jtldicioriim
qiiia

iiniiiin c:itiia,

feiit ipsc; alltcr ln crealiiri»
inaiisioiic
sub>iuiiii.t*

quas

r<'Cil

ipsc.

liac

de ilosiderio gluri:c spoiisi casia,
ntitii <l<-cet

sponsain DofCt

priintiin
iii

raeiiaculuiii

esl

visiu diviiix
visin
iii

essc pulcltrain, eriiditam et casiam.
pciiiln

iialuris;

scciiiiduin,

iiiin-

lt:rc

nliiina

pctilur n sponsn.
splcndiilinr.
itt

In

ineriilio

giiic

;

lcriKiiu,

visio

in

seipso. Si

ergo

illo

ocnli

sul

csl a'tior,

furvuiiiinr,

In

lllortim

spiiiiit-alos tlcvcnliir, invciiiliir

(lilcrl^is,

i|uautiim

curdlbiis Doiitlntis

culial qui
Iii

sublimi sanclit')lis
:

dtilur
aiileiii

iitlicitiilaii iioslra<

iii

boc

cx>il.o. i'osliiiodum

proposiio
lesiis

luaiipiii.

illis pa^Hciiiir

qiii

nrdore cce-

u bealis plcnius
«

ittvciiie;ur, et

vidcbltur

iii

desiderli rervonl,

Ab

illis

diligilnr qiii rlari-

rcgiio.

Niitic eiiiiii

lilii

Dci

siiiiiiis,

ct iioitdiiiii ap-

Inlc

supenix
pji
iilii

sapioiili:e rulgeitt. Ilciu, culiat in lcclo.
iii

paiiii! qiiid uriiiiiis. Sciiiius

:iitleiii, tiiiti

app:iruerii,

p

,]iij

p„rj conscienlia; pasiilitr
ost virluluui
nflliiciilia
;

ccllario corin

(|uoiiiatit sliiilU-soioriiiiiis;qii<Hiiaiii vidi'liliiiiis
fcioiili

uuai

<lis,

diligilur

liorlo

osl

"

>

iii

Kl^jria

siia.

Igilur

jiixia

priinam

spiriliialis

nOuclio^tis, ubi dcvolioiiibus quasi vcr-

.iiaiisiiiiteui

viJcbiiiir

ct

iiivfliiiuiur
;

Ci'e:iior.
jiiil.i

17

nantibiis lloribu.^ j<iriiiid:iiur grniia.
Iieiii,

Jiixla scoiiiKbim

iiivcnictur aiii:ilor
lifl

lertiam

Iriplcx csl mcriiliiM, jnila liiijus 'nomlai*
.

invctilelur Salvaior, lioc aiilein

qiiando absor"''<

Iripliociii tttirrprclattoitcin

k'riiiiiis

esl clarilas roit-

pla fucril niors iu victoria ".> 0"«"'

vi.iobitnr,

lemplaiivoriiin
naliuiii;
;

qtii

adliiic

laboranl in hac pcrogri-

ipstiin cril iiobis purleola gloria.Scil iulcrini vlilerc

seriiiidiis

oslrlarilas s:iiirluruiit qui ciiili
siiiil
iit

in Iioc
iiiale
iiicn.

ensillo,
>

saltoni

por spoiuiitm ol
iiiigiia

in

«nig-

a corporibus adliiic

c\specl.iliu"e; lerlius
vidobuiil ilaiins Douin
faciein j.im

",

csl iiobi»

consolalio

el \iiC leva-

nngelortim et snnrloruin

qiii

qiiam

seciinill,

quia lac e

aii

celebrai»

Ln.lc ndverlcniium rsl qtiibits

modl» sc

iiobis

rcsurreciioue.

Priniu» diciiur ineridles qua»i niCB-

"Ccn.
•' IS:il.

I.

ii,

" "

Snp. II.
r».il.

"I
•'

2a.

Joan. .x Job 10.

"
'

i;or.

r;

ICor

15.

"

l,ur

4t.

"Canl.5.

•'

Pro». 51.

Psal. 40.

401
reii» die»,

COMMENT.
ouia
in

IN

CANTICA CANTIC.
A
«

LIB.

II.

<09
el

ea fl moerrtriiis pcccala
incremiMila
iil
;

iiostr.'»,

cx

pnrie
i

cognnsciinus,

ei

p»rie

prnplicia-

ei niereinur viriuliini

scciiniliis ilitiiiir
incili.i

nius".

nieriilics

quasi

meiliilies,

esl

dies, qiiia
«

De

lioc tii|ilici

meridic respnndii Daviil ad Acliis:

cbriias ejus clarior esl prinia, scd ob-iCiirior lerlia; icriinsdicilur ineridiesquasi iiiera dies.quia cl.irior
cjrleris.

lJbipr.x>dalusesli3die? Al illc:

Ad

nieridiein Jnd.r,

Not.induni quod pascitur dilecliis
iii

iii

nol>is

ad ineridiem Juramccl, ad meridicni Ceni ". > Primus csl mcridics Judxqiil diciliir coM^essio. iii qno
n^"»

delcclando, rultai
in liona

nol)is qiiiescfliido.

Pascitur \ero

viduniaie; pascitur in operibus misericor-

prnedatur qni vidciis peccalum siiuin per confessiose eripil a di:it.olo ; secundus est ineridies
in

di:c; pascilur in caslil;i!e.

De

prinio
qiii

:

i

Meus cibus
P.i-

Jeramccl,
*''*'"
•>«'

quo prsdalur qni pcr Dci
de
li.tc

niiscriciir-

esl

iii

faciain

vnliinl.iicm
:

cjus

misil nie
dodislis

"<''l"iein

niiseria traiisrertnr pcr siia

tris";» de sccnndo
s<pins",
aspirel

«

Esurivi
:

el

mibi
lilia

opera

:

Jerameel cnini

diciliir
liic

misericon/ia Dei. Est

nianduc:.ie";» de leriio
»

«

Qui pascit inler
lilia

misericordia Dei, qua

solvinnir a pcccaio.

Sed

elc; Iiem

:

t

Qui pascii inier

doncc

**' '""J*"" '•'isericonlia Doi in coelo, qu.i lilierainur
!>"''»« ab liocexsilio.
<^'*'^'*'''

dies et inclincntur
iii

nmlirx".

»

Idein cuha»

Unde

i

noiniiie, inccelomisori-

in cliaritativis, ciibal

humilibus et quieiis, cubal

'"=' *'• »

Ad meridiem Ceni
iii

pr.Tidalur, qiii liic

in sanctificalione uuilatis.
git

De prinio

:

«

Si quis dili-

^*^ pra^datiir nt
'"«^g"»

me, sermonem

meum

scrvai, et ad eiiin venie-

coipore glniilicao coraMi Deo in Rrauileior. Ceni enim diciinr nidus meus, v.f
vcl pnssesiio

iniis, et

maiisionem apud
I

emn faciemus ";

»

de se*

*'«"««.
^*"'''
'***

men. Dc priino
,

:

i

P:isser in-

cuiido

:

Siipef qiiem requiesret spirilus mciis, nisi

''•'''

domiim

el liiriur nid
:

ulii

re|ioiiai piililie-

supcr bumilem ei quieium et treinentem serinones
incos
lili-r

siios*';» de sccundo
in coelo'*;
*'.
i
»

i

Tlicsauiiiaie vobis
:

"?

»

de terlio
»

:

i

lu civitaic s.Tnciifi. aia siini-

sauros

dc

lcrtii»

<

ln lorra sua diipli-

requievi ".

In secuiido vero et leriio nieridie
et
iii

"^

possi lebiint

Tcrtius nicridics diciiiir mera
nicre, id
religiusi

ab ipso pascemur,
ipsi pasceiilr.r et

ipso

reqiiicsccmus. (Jndo

dies, qiiia
qiieiii

Deus

tiinc

csl piire

videliiinr
in

acrnbahnnt, ci non esl qni oxicrin nslio lalier-

niodo

videiit

per speciiluni el

reat. In priino

Ahrahain cnin essct

xniginate

**, cl

qnaluor niodis. Videiniis ejns natn-

naculi sui in ipso fervore mcridiano, vidil Ires aii-

ram,
lia/n

ct imslrain dnleiniis iniseriain. Sic viilii

Abracu;ii

gelus et pavit eos siib

ilioe

Mambre,

scilii

ei p.inibus

cuin di«il

;

<

Loqiiar «d Doininnin
i

nieiiiii

azymis, id esl anim.-c ct corporis castiiate, et solirietate, el lacle, sciiicet inlenlionis simplicitale, et

sim

ciiiis ct piilvis '".

Secundo

vi.lenius ejus ihiih-

diliani, cl

pcccaloriiin nnstrprtiiii rcspieiiiiiis imct

liutyro,

scilicel

devniionis

pingiiedine,

et

viinli) y.

miHidiliam,

ernhesciinus,

siciit

Isaias

:

<

Va»
lioc

saginalo, Siilicet hilsri Garnis iinimdutionc ". In

niihl, iiiqnil, qiiia vir poilnlns labiis

ego siini,ct

secundo Jacob

in ipso fervore diel. id est in
iibi

meridie

paslqiiani

vidi
**.
i

Doiniiiuin

sed<Mitein

supcr

suliiiin
ic,

uvcs suas adaquabat in canalibiis

ponebat vir-

excelsum

Et Job

:

<

Aiidiiu

an.-is
»

andivi

gulas pnpiilins et amygdaliiias, et dc plaianis corain
Aciilis

nuiic aiitein

ocitlus nieiis vidct le ".
et
.-«go

lilcirco inu
el

oviuin coenntiiim ex parte
fetiis

reprnhendo
decorilcatis, nt
est

poenilcniiani

in favilla

ci-

similes
ille

conciperent". Jacob

bonus pastor

nerc. Tertio videmus ejns diviiias, el nostram gc-

qni

animam suam
siio

posuit pro ovihiis suis ", ct
esl,
iit

mimiis paupprialem. Umle Daniel ciim vidisscl angoliim
:

pro grege

mori dignalns

«

sitpplaniarct
p.iscn.-c

Cecidi, inquii,

in

tcrratn, nec

rctnai sit
*'.
»

vilia nostra.

Nos aulein popnlns ejus cioves

in nie spiriliis,

ncc

liabui
:

quidqitam viriuin vox

Et

aninialia Eicchicls

i

ejns". Aqntnsnnlsuprrna gandia sanclornm. Unde:
<

Cuiii ficrel

siijicr firina-

Fluminis

inipetiis Ixliflcat civilateni Dei
ail

".

ineiitiim qiiod eral

>

Ad
si-

snpor capiia conim, stabant ei
i

sub^iitlebinl alas

suas",

i!l3S

nos dncit qiioties
erigit. Ibi

conlemplanda ida gaiidin
iit

le le

I.

Iiuinilianlia (»iV),

posl
lcii!,

aiidilas divilias, siiain (Jiiarlo vidcinns cnni

cogiioscciaia panpcrla-

nns

ponit virgiilariini tria genera,

qnasi

f.icie

ad faciem,

miles feius faciamns, id est sanctoiuin paticiiilam
et liuinililalcm, Cliristi
(•baril.iteni,

^

eiim videmns cuin miseiicordem,

et

de s.duie nosir :>

angclornin

pti-

sollioitum, sicul Jacobvidii: iVidi, iiiqiiii,Domiiiiiin
facie ad faciein, ct salva facia esl aninia

rilatein. rriinnin design.itnr

pcr virgidiis popiileas,

quia de popnlo

fil

ungnenitim pcr coniiisioncm qiio
residf^nt.

Eccc nieridies
ciim frnlribiis
I

In

qnu Joseph

coinesiuriis csl

mea ". » panem

tnmores vulnernm

Ei

hTC

est s.<nctoriiin
si-

siiis, id

est^Chrislns, sicut proinisit.

liumililas et palienlia.
gnaliir Christi

Pcr amygdalinas virgas

Vos

estis, inqiiil, qui perniaiisistis incciiin In teii-

cbaritas, quia de eis expriinitnr lac
et

talione, et cgo

dispusiiS vobis rcgnniii ut edalis ct

ad nutricndiim,

cst

cibiis

sanalivns. Cbarilas

bihatis super inensani

meam

i:i

regno meo ".

»

Jo-

eniin pcccaia sanal, et niitrit patvulns.

Pcr virgns

scph niigmenium inlerpnkainr. Chrisius enim aiigincntatus cst in no.slra oot rnptiMne, setale et sapienlia;
iii

de

plaiaiiis,

pnrius angolornin

,

qnia

pl.ilani frii-

clnin

non faciunt. Ex parie sunt
Jo.in. i.
•*

dt-cortioal.T, qiiia

"-esiirreciionc, in

iiiimoitaliialis

gloria

;

in

"
«8.
»'

"
TiO.

Mallli.

S.").

"

C.nnt. f.

"Canl.

2.
1'sal.

"

G.n.
I.

"

Joan. «0
G.

"

Joan.

Psal. 78.
»>
I

"

U.
18

'•

ImI. 6«
«.">.

"
I
•'

Eccli. «».
»«

"
Psal

Cen.
3."..

1.".

•»!

Psal. 85.

"

Eiocb.

" Malih "Geu.

Cor.

"
C.

Res. 27.
Jo!i *i.

"Isai.6l.
"'1.110.22,

Cor. 13.

'»0011

"

Kai.

"

Dan. <«.

32.

»03
asoensione, ex:illali(ine,
iiprali
!ii

TiioM;*:
Palris di-xlera
>miiii
iii

nsTtRc.
:

r.T jo.^n.
l'riiniis

Ai.CRni
vrigns, qn.tsi

101
varia

iii

rp-

A

iliri'iir

n^vn^,
iil

«'iliri»!

lesiirrcciiono.ruin ad

colligclnr iiiililans
|>ero|;riiin(iiiiie
((i/ii/i(

romiiiipcnilo
sinalicus,
iiibiis

iinii:ilcin (lilci. Scciiniln»,

(».1

sclii-

Errle,<ia. Tnleiii oplal viilerc

li^ic

(riciliir

vagns,

id csl v;is .i^niiis, (liiin

ago-

spoiis»
iMcn.
vi:ire.

ciiiii

(licil

:

Indica

iiit/ii

qiiem

aiitma

siiis

tnrlwl p;iccin.

Tcrlliis, id cst ni:ilc viiil

Qiiia

»inc

>isioiic

cjiis,

de

facili

polosl «lc-

vcns
diiin

(>:illio|iciis,

diriiiir v:i;»iis,
liitiiliiiiM',

trsl

v,in.'«

Knslaiis,
gii-

Cd^ilalionc,
vaiiitalcin.
rtici

0()'r:iii()i>c, ii.iiinii
<\u'n\

Nf

iiicifiiam

vagari pott gregei todnlium luoriiin.

sl3t

ll«-in,scio

di\cril

,

djeinniir*

[Tuo.jSoilalespossHnt appcll.irilijRrctici, inco(|uoil
noiiiinis ijiis vel coiifcs>ioiieiii vrl niystcria
ferriil.

nicriln

sodalc», eo
()iios

«)iiod

«c

trnnsfigiireitl

ii

rircnm-

.ingcliim liicis **,

non

i|;iioraniiK siiis -vvrsntiis
Cliiisii iu siios

Sndalcs (]noquc
ni^ili,

cjiis diciniliir qiiilibcl fidcics

lioiiiiiics ilcciprri', et s,c|te

gicge»
fiirBrc.

jre-

qnsmvis

scliisinaiici, fiircs, iiicrrciiarii, Siiiiok''*'(!*s

gcs iraiisferrc, ct siios

1'roptcrea
iil

niiiiqiri

lijici, ct c:cteri talcs: (|iinriini

v:igaiido

iiiii-

Patics claniatiant inagnn desidcrio,
Sol Sol
el
jiisiitia:
,

orirelnr «is
3>tcrii« ei

(r<tnr, ciiiciMiqiiR pr:ivis

eoniin vel doj^iiiatibns vcl

sic

:

Oi

iiMis

spVndor

hicis

opcri'

tis

se conform.it, ignorans quid de cis

Oco

jiisiiti.r, vciii; ct illiiuiina

scdenlein \n tCHuhris

pLiical vci displircnt. Idcirco spnnsa se
pciil ilb

illiiiiiiii:iri

iiiiilir:i

inorlis.

meridiana luce,

qiiain

sursum

iiilialiiiat }>

Trcs

iioliis

occnrriiiil Innge dhssimilc»
fnit

:

ItialKdus,

dileiiiis, qiiia nuiii

mniic datuni optiiniiin ci oniiic dodciiiiisiiii)
c;,l

Adain, Clirislus. rrinms

inilium

ciilpjp, scctin-

pcrfrctimi

ilcsccndciis a P^ilrc

din liuinaiKC
li;r.

n)iscri:r, terliiis
fiiit

rcdeiiiplionis cl gra-

luinjiniii

".

L'l)i

cst inciidirs incninoiiitaliilis. Tria
l^lirisii.

rriiniis cuini

corruriis, sccnndus tisbitator

ijicnnlur i;ci)era sod:iliiim
niiiic,
rriiiii

Noiiiinc iion iiu-

liicis ,Tlcrii;r,

tcrlins elcvans. Prinins ascciidit soloin

niitiiero

non

inciilo,

corporc noii nicnic.
iii:ilc

nialili:c, sccniidiis
giisli:c, lcrtins rilalciii

scnsil solem tribiilationis ct

'iii-

siinl li.Trctici, seciiiidi scliisiii:iiici, lcriii

Sol cst JMStiti;?. rriiniis pcrdidit cl»
coborlis, seciiiido!:
dcscen.lil
Ui

\ivcnlcs Calliolici. Vel Clirisliis diciliir
dalcs, sciliccl virliilcs.
l|i>iiesl:i!i;

li:il)pic .10-

aiigclic;e

Scd

qiiia

vitia se

pallianl,

raligincni
scdciitciii

iiiiscr»
iii

sorUs, lerlins venil ilUHninare
uiwbra
iiiorlis*'.

virtiilum, liaiic

liiiict

v:igatiOiieii.

Naii»

Iciiobris ct

Priiuii*
cikIu,

insidix priidciitiain, lcnicrilas

rDrliliiiliiieiu, coiilii-

iliqnc

(li:il)i>liis

corriiit lri|diciicr: corriiil
iii

niacia Iilicrtaie;ii, iiiqiiieiiulo stieiiuitalcin, pigritia
nioriiin
lialici

corrnit in nniiido, corriiit
sitpcibiain
;

iiireriiu. tViiito

pT«i|HeT

gr:ivita!ciii siinulunl.

Vugalio auinii pliires

sccuiido
in

proplcr

Cliii^li

violori:iin;

cxiliis, sclicel
[lc

cogilatioiiis, loruliiiuis, opecoriIi>
»

tcnio eadit

gclicniiaiH.
:

Iluii<:

iripliocin

casma

raiiuiiis

vngatioiie

:iit

li.ivid

:

<

(lor

coniinciiiorat haias sic
fcr,
<

<

Qiioniotln ucciilisti, Luii'^;
>

mciiin

dereliqiiit luc »'.
:

.C De vagalione Idcuiionis
nior^ ei vita
'*.
>

de ra'lo.

qiii

ninne oriebarii»
qui

«ccc priwiiia.

S.i!oiii(Ni

t lii
I

uiaiiibus

liiigii:*;

El
po-

Coiruisli ia tcr:*in

tuliicrabas scii:e$":i
:

Jaciiliiis

:

Li!ij;'iaiii

iiullus

lioiiiiiiinu
:

diiiiiiic

crce seriindiiin. E( paulo poKt a't
Icrniitii dctialicris

<

L°B(|<tt iii ii>-

lesl

".

»

l>e v.igitioiic (iiiiTiiiii Isaias

M:iiins dis1

",

1

cccc

lerliiiin.
.11«

soliilas

el

geii!i:i

dcbiUa
pcr

rolioralc •.
iiiordiiialain

Uti

siciil

Pi-inio

il

iipie dociit
;

nos

iion s<HH-rl>ire,

peocO'

Caiu
liaiii
;

''

vagi

suiit,

Cinicnpisccii-

nius

iii

DcMin

secuiido iiou iiivtdcro,
teilio
iii

iie >)>r«:ceniut

profugi, per peccairiceu» coiiscieiiiiain. Inde

in proxiniiiiii; in
tos, iic
litci*

Mon

essi;

iii

nubis ulii^iinifiiii

aplc

coiiipi-til cis

qnod

ilixil f.aiii
»

:

«

OiiiciMiqnc inciiini d'v;iio

desceiiilainiis
il.'CC

iufcrniMu. Isic
r.itio

rtjitiu^

vcnerii nie, occidel inc ".

Mcnicni

iiilcrn.t.

e^l

truNiaiiii ilbiiuiu:iUi

«

licscrtam coiisilio, qiix-cuiniiic
siiliveilit.

leiilalio iuipclicrit,

Dco
li.c

triplici

ralioiie.

sciliccl scb'iili:c,

iulclligcu-

lleui, liaerclici f.iciuiit v;ig;iii
,

gicgcs smis
\ivciilcs

ct s :ip:eiiii:c. Scicutij?.

qua

u-:ii$ rcriiiii iciii|>ora-

d!)'^iiiaic, scliisnialiii conspir.ilioiic

iiiali'

liiiiii

IS

'''^^''''"'"''''"'i
;

iHieUtgeiiluc,
«.i^iientiic
,

quj dc
(|ua

uivi.si-

Calliolici enciiiplo convcrsalioiils iiial.r. rriiiii };rc-

bililiiis

plulosopli.irclin'

D.ciit

co-

gcs scipiiiuliir

iii

fidei
iii

cimicni,

scci:nili,

iii

pacis

giKisccrcliir ct aiiiarctiir. Ila;c
i>

sitiil

Irij biniinaria.
iliin
iiia|;iia
,

Iiirbatioiieiii, lcrti',

iiioriiiu dissulutioiiciii.
ii:( ri

Kigulsiiu:?I

ttu

quibus

dictniii

cst

:

1

Fccil Ueus

raiM priiiiiiruiii,
qiii

i.l

cst

ucoriini

linrt

Iiiiiiiiiaria, liiiiiiiiarc niajiis, iil

pr;epssct diei
ct siell.is

el ln-

Kcparaliis csl ab
;iiiiiit,

Is.i.ic

rciiro siio, cuiii

i|iin

Iiulc-

iiiiiiatu iiiiniis

ulpi:ccsscl
raptiit

iiooil.

">
iii

Scd

bat, ut

aliter iiuaiii oporlerct '*. Dicilur ciiiin
i

di.ibiduii

sciciili:)iii

qiian.lo fccil

iil

.^<laiii

qiuid ciiui cogebal :iilor:irc
id ('»1 Kr.bisiiialicoriitii,
iiius

Itil.i

sua

;

seciiiiiloriitn,

coiivcriercl usiiin in abiisiiin, iniclligcnli.iiii
raiili:iin
li:iiii
,

igiio-

fi;;iir:iiii

tcitct

Caiu,

ipii

pri-

sapicnli.un

iii

oblivionrni Dei.
siiiiin >ic
:

Ad
Si

scieii-

parciii liiibavit
csl

occidcmld

fralicin

siiniii"':
fi>;iiiaiii

iiisliurbal loliias l.linni

<

iiiiillutil

teiiuiiuut, id

«r.ilc

vi\ciiliiiio,

Icncl

lilii

fiictit, »biiiid:iiitcr liiliuc; cl si rnigiiu>ii, cli:iiii
>

biua

lilia

Jacobqiix cgressa
icgionis,

csi
ct

de caslris
lapuit
ircs

Isr.icl, iit

illiidslinlclibciilcriinpertiri'";

el

:

1

(Jiii

bene

iiiiiii-

vidcrct
filiiis

lunlicrcs
cl

cam

Sicbcin
(liciinliir

Sliavcril, gr:idiiiii|ioiiiinisibiarquiici**.> .^d
gciili.iDi D.ivid
;

iiilelli-

l'ltiior,

(iirriipil ^'. Alii

vagi

El

iiiiiic,

rcgcs,
>

iiilelligile, criili:

scriuidum

lpipIirU'ii iiiijus

nDniinis iii(er|N'ct;iliuuCHi.
'*
II

uuui,
,

ipii jiid;c:iii.« lerrAiii

",
4.

Ei Uoiuiniis di>cipiili»

"
«•

C
"

Jar.
II.
I

1.

"Psol.
3.
'•

50.

i.

" Cin. H.
Psal.

"
2.

Piov. 18, " Jac. '" Liic. 1. Cor. It.

»' l.ii,

:>:<.

"

Ccc,

"

IJiid.

'•

C'Mi.

il.
lol>.

Ivai. 14.

"

lliiil.

'• h.id.

"

Gc:i

I.

4.

liiii.

:

;,

105
«

COMMKNT.
<

IN

CANTICA CANTIC.
Ad A

LIB.

11.

f06
illiiniin.i

NiinnuiJ c( vos ndliuc
:

siiic iiKcllcclii cstis **.>

incain, Doniinc D»ii$

mcus,

lcnobras ntcas;

sapicnlium Aposlolus

Qiix siirsuin sunt snpite,
»

quoiiiam in
li.im ait

lc cripiar
:

a tcniatione

"'. »

Contra tcrvcriial«ii>

non

qii.x

siiper terrain ".
liicis

Kccc quomodo csl dia-

iilciii

<

Emille liicem iiiam cl

bolus raptor

intcrncc. Seniiitiir f|iioiiiorlo aciiiiiiis

tuain

'', t id

cst

vcram luccin

lu:im

,

quia nostiu

rcinlil <-oIem iiinlili.T. Islc sol mnlili^,
ni^il,

iiiflam-

vana
T'.-

cst. 11.TC Iria cunspicicns, dicebat
,

Jub:

<

U<ia-

graviicr cxsiccal,

itiiportiiiic illiimiiial, iiifluni-

data csl niisero lux
,

ci «ila iis qui in amarilu,

niat Irnlntioiio, cxsictal (leviilionc, illtiiiiinut osteii-

diiie aniiiix siini
vciiii,

qui exsprctaiil niorlcm

e(

non
ac-

Uilionc. Cuiitra
«

primiim promittit

noliis

David
|:er

sic

:

quasi cfludienies lliesauriim

"?

>

rriiiius

Pcr

diciii

sol iion urcl le

iicque luna
illiid

noc-

cciidit

solcm

iiialiiiue.

Isto

vero

sciitit

solom

triliii-

lem".iAd

scciindiim spcctat

seiucii

cvjnge-

luiionis e( aii^Misiix. Islc tol acceiidil .xsius
iiiiiii

rania,

liciim ilc i|uo

Doniinus

ail

:

<

Orlo sulc cxsiccaluin
'^.i

(cnlaiioiiiiin

,

mnleslias pcrscciiiiuniim

vii.c

csl, qiiia iion
<

babcbai liiimorem

Si vidi solcin, ciim riilgcrel, ci
'*.
>

De lunam

lcrilo

Job

:

Ixdiuni.

I'riiiiuni (rabit

ad iiiacnlain, sccunduiii aj
acidiaiii. I)e

iiucdenieiii

iiiipalienli.iiii,
iii

lcrlium ad

primo dicilur

clare

Per liunc

solcin ipse di:iliuliis perdidil
coliorlis.
Dciiin,

lege

:

<

Oi>i

poHuius fucrit
ad

noct>iriio soiiinio
solis

chirilatcm angclico;

Conlra cnim quod
iCbristuscninanivit ^

noii rcveriaiur in c.isira iisqiie
id

ocrusum

'* >
:

pccravitpcrsnpcrbinmiii
sciiieiipsum ",
i

cs( ccssaiioncm lcnlalioiium.

In figurn secundi
i

cl
<

excinplo

cjiis

nc pcrccmus

in

Sol exarsi( super caput Jonu; proplictx".
lii

Un o
<

prflxiiiiiim. Alioqiii
ria

evpcdil nobis ui mola asinain

ei impaliciis f:it(usesl.
ci(

figura tertii

:

Sol calcfu:

snspciidatur in tollo nnstro cl demrrgilur

capul pucri

filii

Sunainiiis, qni clamaba(
sciisil

Ca-

profniidiiin

".> Nec siinus obstinnti sicut ipsc, qira

pu(

mcum

dulco"*.» Ilxc (ria

Elias cuni c&sct

Dumlniis

<

gliidiiim

suum
",

vibravil, arcuin siiiim (clcii>

sub

jiiiiipcro

"
;

:

ten(ationcin carnis fu^icbat, cuni

di(, cl pnravit illuin

ul lalcs

i

mitlat in (ciic-

fugcrct a futiu Jezabei
lcos juiiiperi

"

;

porgecutiunein pcr acupeleret aniinx

bras cxleriores, ubi crit llelus ct stridor dciiliuni
'".
>

lcrlium

cum

sux ut

Eccc quod primus

,

id

csl diabolus fuit

cor-

ihorerciur.
ncscit
;

Iii

ortu

solis jiisiilix

inundus rejuve»

rucns.
Seqiiitiir

in

splcndore rcflurc5ci(; .ipparcnlc solc rcca-

qnod liomo
in

priiniis fuit
:

morirns pcr
illi

ip>

lcscit.

(lcjuvciicscit

emcrgente

rcruin

noviuilc

siim.

Unde

Apocnlypsi

<

Nonicn

murs".

reflurescit otplosa roruni varic(a(c; rucalescU,
piilsa iioclis frigiiliiaie.
iii

cx-

lloriiiir

crgu

lioiiio

(cmpornliier; moriinr spirimaci dami:abiii-

Erclesia qnippe rciiov:itur

litcr ci uiillicr;

morilur spiriiunli(er
geiicrali

Clirisli

Incanialione; rcflorcscil in rcsurrcci oiie;
:

ter.

Primo morilur

morirndi Irgc; scciwdo

rcculcscii in asrcnsione
*^

iii

Incarnaiioiic

,

peicalo-

moritur culpx,

tcrdo

jo.sliiix.

Primam
:

Cl.risius

"""
Eccc

'""'"'fc''^'"'»; '" 'cs»'"'"ec(ioiie, liiitia; in

ascen:

sustopil, scciiiiilnm doruit, lcrliain damiiavll.
priiiin

De
lot

sione, inissa scpiirormis Spiritus
vciiict

gratia.
,

De primo
II

frcqiienicr audilur

in

Cciicsi
:

<

Vixil

prupbeO
:

iiia^niis

c( ipse

i'cnovabi(

aniiis et inortuus csl*'.i

De secunda
cst
qu.TB

<

Moriiii

cnim

llierusalem. E(

<

Vidi

civiialciii-santiani
:

cru-

cstis ct viia vesira abscoiidila

cum

Clirislo in

salein novain ".> E( angclus

<

Evcu nova facin
amygdaliis, ct

Dco

"i

Dc

(ertia
»

:

<

Anima
,

pcccavcril ipsa
fiiii

omnia**.

>

De secundo:

<

Florelii(

inoriotur ".

Dialiolns

qui corriicns

irrcme-

inipiiigiiabitur locusla, el dissipabiiiir capparis
<

".


,

diabiliier; liomo vero
Clirlslus

moricns reparabiliier. Vcnit
ille,

Et vidi forlcm angcbiin doccndcnieu) de coclo
gloria
cjus"''.>
,

oricns,

non ut

scd

i.ste

rcvivisceret
;

el (o(a (crra illuminata esl lio
nisi
:

De

ler-

iniscricorditcr. llle fuii
liabiialor lucls

raptor Jucis interux

is(e

«

Ignein veni iiiilicro in lerrani
*'

ct qiiid volo

xlcrnx. I*rop(er hoc vcnil splendor
xtcrna quant babilal liomo,
pleiia

utardeat?>

Unde:

<

Slctit angclusjuvla

aram
siia
:

lutis ariernx; lux

tenipli

liabcns lliuribulnin
illud

aureum
,

in

inanu

est

iiiiseriis

*''.

Iliibct

enim interniplionein
:

,

liabet

et implevit

dc igne

altaris

e( inisi( in

tcr-

(eii(aiionem,

habel dcceptionem

inierruptionein,

ram*<.i

inlcrpolatione

nocdum

;

(cnotioiiem, qnia occurril
dccepiioncin
,

D

Notandum quod
in nobis
,

sol iste orilur

dc iiobis; oritur

lurbn concupiscibilium

;

quia liiimaigitiir

oriuir

pro nobis. Dc nobis corporaliier, pro nobis
caiisaliter.

num sxpc
flcii;

fallilur

judicinm. Per
iiilerficii;

primum

de-

in nobis spiritualiter,

Tcm-

pcr sccundum
iiiqiiisillonem

per leriium adversi-

poraliier elcorporalilcr,

unde suslinuit morlis decausa ut con:

latis

non

suflicit.

Contra primain

feclum

;

spiriiualiter
,

,

inspiranilo sui amoris afl°ecfiiit

pclcbat qni dicebat

tum; causalitcr
tpirnl novtttn, sol et

qiiia ovliis ejiis

Lnmenque noi

scquereniur saluiis cffectum. Dc primo

i

Oriiiir
°*
:

Qttod nulla nox interpolet, Hdeque jugi tuceal.
Coiitra

occidit,ctad locum suuni rcverlilur
:

>

De secundo
illuminas lucernam

i

Orius est

sid et congrcgati sun(, e(
>

sccundam David

:

i

Tu

in cubilibus suis collocabuiiiur '°°.

Congrcgabun-

'•

Mnldi. IS. "Coloss. 5. Psal. 120. «' •• Apoc. 6. '• Matth. ±1. Psnl. 7. " Job 5. "•Deul. 23. "• Ps.d. <2. \1
.

"

'»Ma(lh. 13. " " Coloss. Gcn. 5
Joii. 4.

J..b

31.
•=

Philipp. 2.

3.
l.

E/.cch. 18.
III

"

"

Maiili.
«'

18

Jub

U.

Paul.

"

21

•' fliid.

'"'

F.erlc. 12.

"

Apoc. 18.

"

Luc. 12.

"

IV Reg Apoc. 8.

"

nrg

Ifl.

"

Ibid.

"Apoc.
4.

»'

Eccle. I.

'"Psal. 103.

r*TROL, CCVl.

;

4<)7

TIIOMvE ClSTEftC. ET JO\N. ALC.niNl
m.Ualem
fi.lei'. ct

108

lui in

collocal.mUur

iii

cub.liliu»

K cUim

fucral alligabo, Cl qiioil iiifirimim crs' «"n'».
»

conlimii

siioiinn rc.|iiiesrenics in lion.i conscienliii.
:

solidabo, cl foiic ci liiiguc cusiodiam
/;((/ifa nii//i
liiiii

Vcl sic:

De lenio
ii;i',

sol iiisiiiix

Oiicinr ^olii linicniibiis noincii incuiii i *.» Iileni qnoqiiccsl crcalor lucis c\ier-

iibi

fascit

:

iibi

vidcliccl lu cibas

popua(|irj

tnuni

I

pancvita; ct

iiitcllecliis, cl

polas

inspiralor Incis intcriiic, splciidor lucis llerna;;
cxieiii:c
:ul

sapiciili;c
fiJiliiiin.

s;iliiiaris

",

»

quoJ lotum
cubos
i
,

lit iii

E>clesia

liicis

visioiiciii

cl

usum creaiiirarmn
;

;

ludica milii

iibi

lioc est in

qiionim

lucis

inierii.t; ail

salulcin aniniaruni

lucis sciernx
:

n)cn:ibiis rcqiiiescas, quia
ci volurres coeli
liabcl iibi

viilpcs fovcas lia?;cni,

ad gloriam
ct facia esi

lieaioriini.

De prinio
:

rlixil
«

«

fial

l"'',

nidos

,

Filius aulcin
II.cc

buuiinis vix
lain

lux

*.

»

De secundo
in
il

In liice sagiil.i-

capui reclincL".»

autcm oninia

niin tiianim

itiiini

s|ilcmiore tiilgurautis liastie
varii niotus
cliaritalis

sollicilc rei|uiro, iie coriini
iioii

cognitionc ct discrctioiic
ct iiiccrla, qnibiis

Uu;V»
tio

Sagilla; isl;c su

in

babila, cgo lanqiiam diibia

corde. Liix c.inin! cst
:

s|iiriiiis iniclligentiu;.
,

Oe

ler*.

solliciludincm ir.alcmx' cnslodix i!el:cani imprnleic,

Iicm

(li:

Lui iHMpoiiia Dco iliciinr
luceui

liicebil sanciis luis
r|uii(l

Domiiie

incipiam taguri cl o|>cra$ mcas cxpcndcre
,

iiost

(soltis li;ibel iimnortalit.i*.
»

vagns gieget

nnn

liios,

sod

sndaliiiiii
,

fuoruni. So-

icni, el

bubitat iiiaccessibilcm

Primam
et
iii

dalcs anieni Clirisii didit
Cbrisli giege furaiilur, ct

lixrcticos

qui ovcs

i!o

'viJeirus in iiaiivilale;
3pni;<inate
siib sole
;
;

secundam per speculuin
verilate.
tcriia

cas vagas et erroneas
.

lciiia videbimiis in
in sole
;

Prinia esl

pcr crrorcs deducunt
Si igiioias
el abi
le,

ct dcvia

scciind»
Vidi
,

siipra solem.

De
:

o pul.lieirimu iKlerinul ertt, egre.lert
ijrcgiim
,

priina

:

(

ait

Salonion, cniieia qua^ suut sub
vanit:is
'.
>

posl

testiyia

el

fiasce liardos

luoi

Mle
I

,

ei

cccc

oinnia

De secunda
,

juxia

luberiiaciila
si

paslorum,
:

Vidoiniis nuiic

pcr specuKini in a-nigmnle
fucieni
*.
>
:

Innc
iii

[Tno.J Ac

dicerct (blcclus

Qiiid quereris quasi
,

autmn facie ad
hunc miinJiim
insiuuai.

vcra, (|nx illiiminat

omncm

De te rtia < Eiat lux bomincin vcniciilem in

tcmatioiiG a inc possis
iioslra

rcliHi|iii

ei te iu cuslo-

dicnda viuca
quaiii j.tni

pcrseciitionibus denigraiani
,

•.» Hnjiis lnci&Clirisiiis ei^t splciidor,

piilcbram baplisinate fcci

el piilcbriiw

duni, iulgciiiibus cjus miraculis, banc esse siipcrins
Diciiur quo^iic Cbristus
,

rciii Iribiilaiioiium

exHniinc rcildcmbiin disposui. Si
,

sol juslitije

'*.

vero
<

li;rc

ignoras

nec

rcmiiiisccris

quia ncnio
>

llxc
(loiia

jiislilia triboil

dislribuil

,

rcliibuil.
reiriltuil

Tribuit
pra-inia

coronabitt^r oisi qui legitiine certavcril",

egre-

gratuila

,

disiribuit donata
:

,

dere a

meo

opnsortio

,

et abi

post tesiigia greg>iiK,
iiiuiare
,

mcrilis.
liuisli ei
iit
I

Dc primo

(

Jicsidcrium
:

cordis ejus Iri-

id csl vaiios

^ranliiim

actus:

«t

pasce

".» De secundo

«

Distribuiie donios ejus,
'*.
i

q

ha-Jos luosjuxta labernacula pnslorHin, Iioc est perditos iiutii audiiofcs, seciita iusipientium docirinsa

enarrelis in progcnic
Si

ahera

Et Aposiolus:

disiribnero
,

Qmr.es

facultates

mcas

in

cor
iiibil

niagistroruui.

Te namque

inees agiios p.iscere jussi

pauperum

cbaritatem

aiiteni
:

non babcaiu,

luibi prodesi

".» Oc lerlio

«

lletribuc servo luo

vorbo declrime et fro cis advcrsa pali el eiiain mori. Si igitur ignoi\is le bac conditione niilii dcspoiisatam
,

viviGca me, ct custodiaui serroones tuos '^> rrinia,

(iid« licedfs

pasce erralicis et alioruin
:

Deus

«

justilicai

impiuni ",
,

»

socunda

,

«

dividit
,

niagisirornm doctrinis. Qu:a dixerat
(fuem
diligii aiiima
,

liidica

mihi
coiinisi

singulis proiit vuli

uipoio
'•.

geiiera
t

linguarum

in-

nua, yolebai piovebi ad Dei

terprclaiiones seroionuin

Teriia,

rcdJei Deus

lemplaiioneni

ad quaii\ Tcnire non poteral

inercedem bboruin sanctorom suorum ". Priina esl
sol jiisliiloD, quia lucei
iii

prius baberei sui coguitioveni.
liic

Ad

eain

quxrendam
cogniiionein

corde religioso; secunda

iiivilaiurcuni diciiur
,

:

Si ignoras le, o pulcher-

lucel niuiido; leriia lucebil in judicio. Primaediicit

rima

cic.
:

Tribus
Uiio
,

niodis

^J

noslri

honiinein

de lencbris culp»

;

gecunda de tcnebris

rcdimus
riani

quanilo pe<caia iiosira ad meino,

ignoraiiiiae; icrtia

dc umbra moriis mundanx miseriue.
diligil

reducimus

ci qiiain

deformes
:

in

cis fuiuius

indiVa mihi qiiem

unima mea, ubi

pascis.

reiraciamus.

Imle

David

«

Iniqiiiiatcs

iiie*

ubicubus
soilaliuin

in meridie, ne ragari incipiam post greges

^

siiiierKrcssa;

sunl capui

incii|ii, ei

sicul onus gia-

tuorum.

\c gravatx
dical
:

suiil

supcr nie. Pgtrnerunt ei coirupije
a facie iiisipicniije uicae •'.» bl
suiii

[CKfiD.] speeiali
lioe

Ac

si

fili

mi

,

quem
luibi

affeclu

sunt cicatriccs inde
.-lii

mex
:

diligii

anima

niea, indica

meridie,

Paulus
suiii

<

Ego

niininius aposiolorum.

cst in

plcno

luiiiine

cl manifcsia cogiiiiione,

qui uon

dignus vocari aposiolus, quoiiiam pcrDei ".
»

iibipascis,

boc est ubi pasloris

imples omciuin,ei

sccutus
esl
,

sum Ecclesiam

ubi cubas, lioc csi ubi oves cubare facias, sicut lu dicis per Ezecbicl < Ego pasc.im oves
:

becundus moJus
ego
»

quando miseriam nosiram

recogiiosciinus, disiiin,

meas

,

et

ccnies

cnm
cx

Aposlolo

:

<

lufelii

cgo accubarc cas faciam '*.> El de pasiori» ollicio, qnod excrcel. subdit ( Quod pericrat requiram,' ei quod abjcctum luerai rcducam, cl qiiod confra:

quis uie

libciabit dc corporc
buiiiiliat

niortis biijiis ?

"

1'riina

nos

iiiciiiori;i iiiiquiiaiis; isia iios
illa

cuulrisial,

cx couditione pi;cseiilis inrdicitaiis;
» Ps.il.

submissos.

I

Elil.es. *.

«

Malacli. 4.
4.
|'.i.>

'

• Joaii. 1.

r..r

'• Malacb. •»vi...«;.

"

Ccn «
|s.,|. -^>•/•"•,

llabac. 3.

1-29.

I

Tim.

6.

"

l'»al.

47.

"

I

Coi.

13.

"»'>:,!.

Eccle. '* 118.
'

I.

Cor 13
4

R m

"

l

,

:

109
li.TC

COMMENT.
sollicilos
rejilil.

IN

CANTICA
A
Imlibiiis

CANTIC—
periiiicl

LID.
«

11.

HO
fccii

^cc miriim

ciiin

se videal

quoJ

Moyscs

laLrum a^neum Ja

Iio;tiO ptfriculis

circiiiiiriisiim,

dxniontiin

speciilis niiilierum

qnx

excubalianl ad osiium la-

oliiioxiuni, lioininiim pci vprsoiiiiii siibjectiim
biiis, rraiKliilcnioriim

oppro-

bnrnaciili ".

i

Saiictx miiliores sui.t sancix

animx,
est

pnicre

iiisiiliis,

leiilalioiiibiis

qu;c

excuiiant

aJ oslium taberiiaculi,

id

ad

faligari

,

pnispoiilalibiis impclli, aJversilalibiis ad

contemplaiioncm
culiim bcatorum.

patii.c cifilestis, qujc esl

tabcrna-

leilialcin irisliliani
nioiliis csl

impclli vcl

pcriirgcri.

Teriiiis

Undc

:

i

liHroibimus in t-berna-

cnm

digitilaiein illam

qna siimus ad Oei

culum

ejiis

".

i

De

speciilis

earum,

id est

Je conin qiio

siiiiililiiJiiicm et

imaginein coiiQili"contemplamiir.

leinplaiiuiiibiis eariim, fccil labiiim

xiieum,

Ab

liac

conicniplalioiic aiiimaiii nc{;ligeiilciii luiige

lavabaiilur sacerJolcs.iJ esl afflucnliamlacrymaiuui

percgrinanlcm
Israel

Proplieia

argiiit

sic

:

<

Q:iiJ

cst

de

coiiiemplatioiiibus
iii

aggregavil.

De

bis

autem

qnnd

in lerra iniinicorum

cs

?

Invcicrasii in

speculis

seqiiciiiibus iliceliir
:

pleiiiiis;

dc bis coii-

lerra alieiia,

commoralus es
,

,

vcl coiiniimeratiis cs
iis

lcmplatoribus ailSalomoii
lux

<

cum

morliiis

dcputaiiis es ciim

qiii

in iiifcrno

spkndens proccJit,
>

ci crescit

Semila jusloium quasi usqoe ad perfecium
esi svniiia ini-

sunl ".t Terra naniqiic noslra mcmoria esl nosiri
Cre.iloris,
niiis, ct
iii

diein ".

Est semiia

scdiictorum,

qiia semiiia flJei

et nioriim

Neniiiuidiviiis: ct
iii!-

piorum,

e.-.l

scmiia jusioriim. Priiiia quasi lux fal-

ex ea rructiiin coiiiempbtinnis

lens excedit, secunda quasi iux blamliens inciJii,

xicriix beatiluJiiiis meiimiis. Aliciia icrra qiix

lcnia quasi lux

splenJcns proceJit. Prima falsam

niicorum esl, oblivio Dei

Jiciiiir. In

lcrra ergo ini-

promlitit rcquicm; secunda allicil per nuiiidi spcciein
;

niicnrum

est, qiii

pcccanifo
,

Ocum

olJivisciliir. Iiivc-

terascit in

terra alieiin
traUitiir.

qiininlo pcccaiiim
cuiii

in ciui-

prima
".

:

tenia crescit usquc ad perfectum diem. Da < Fiat Dan coluber in via; cerastes ia se<
I

siicluJincm

Coininuratur

mortiiis
in iiifcr-

mlla '\
I

Et Job

:

<

Coiisiderale semiias

Tbemaa
:

qnanJo

in arlu dcleciatiir.
cuiii

Ciim

iiis qiii

Tbeinan diciiur ausier,
rete, id est Jcteptio.
>

scilicGl viix dissolutio.

no sunt Jcpulatur',
spcraiioncm

in.-igiiiiuJinc pcccati in

Jc-

Saba

Hxc

eiceJil. inde
Itii

<Nuli

Jucitiir.
siii

essc iniiius justus ".
Jccoris cogniiionem liabeal,
s.im promiitit

llxc quasi
<

falleus

faU

Ut aiiiem aiiima

requiem, quando
iii

angelus Saiaiua
i

lisc Iria coiisiJeranJa siint. Oigniias, scicniia, virtus. Digiiitas,

Iraiisngurat
<

se

angelum

lucis ".
i

Desacuiida:
occurrit Doel sepiani
>

qua se piiEsiarc
,

caeieris animalibiis
li.i-

Scmila impiorum tciicbrosa ".
sic
:

liig

gauJeat
berc
lus
,

;

scieiiiia

,

cl a

sc

qua eamJcin Jigiiiiaiciii se non liabcre sciat vcl cogiioscal
;

minus

<

Scpiain

viaiii

tuam spinis;

vir-

eam maceria,

ct semitas itias noii
<

inveniei".
iis

Hsec

qua Deum ad
iiiveiilo
,

ciijiis

imagincin facia esl •%

r

iiicedil

quasi lux bl.iiidiens.

Vx

qui pntani tci

OHaereie, el
igiiorat
iligia

aJlixrcre coiiienJai. Si Locc

nebras lucem, ei lucem, tcnebras ".
cst nianens. Inde in

Hxc

lui uoit

anima
,

iion se cognoscii, scd abit poti ve-

Jub

:

t

Auferctur ab impiis lux

gregum
iJ

id est

cogitaliOMum niundi

,

vcl gre-

sua
filii

*'.

>

lixc

Iiii

est sxculi bujus

qux

allicit,

<

quia
in

gum,

esianimarumseJuciaium. Dequibiis dictitm
superius. Jiixtu tubeinncula patlorum, in;

liujus

sxculi prudeiitiores
>

suni

liliis

luciii

19
quit.

esl

geiieratione sua ".
siiis.

Hi

claudicaverunl a seiniiit
semitaro jusiorum.
*',

Tabernacula sunt Iranseuiitium

Jomus vero

Nunc ergo revertamiir ad
esi jusius qni

inancntiuin.
niuiidi, quae

Tabcrnacula igiiur suni dcletlaiioiies

SeJ

ei Gde vivii

ei est justut
se eri-

transeunt; vel corpora nosira volupialibus vacanlia. Ilorum paslores sunl qui bcne pa-

qui quasi leo conlidii ^^ Prinius a teireuis
gii,

sccundus subditum

corrigii, teriius vebeinenlcr

scunt ea, rtl cxcmplo snb ad lioc alios luviiant. Juxia eos pascunliir bocJi, id esl lascivi moliis. Vel pasioressunt Lsresiarchae, juxia
id esi conveiiiicula

Jiligii.

PrimOs reciam ingrcJiiur semiiam, secundus

Jespicit niortein subiiam, tcrtius aJ-veram suspirat

quorum

taberiiacula,

viiam.

Primum

Jeducil Domiiius per Gemilain

man-

pascuntur boedi,

id csl

peccaio-

daioruin, osienJit piiinum bonorum, Jut scientiam

res.

illomo,

cum

inlionoreessci, non inicllexit, loin>

ad discreiionem bonorura et maiorum. Inde diciiur

paratus csl jumenlis insipieutibus ".
Vii, stilicet

Duo ignora-

D

<

Jusium deJuxit Domiiius per viasrectas",
;

> i

ecca
ecce

se esse lutum, et in lioc comparaius esi
et

primum

<

et osiendit

illi

regiium Dei ",

jnmenlis; ignoravit

Dci juJiLium,

quo puniciur

seciindum; el dedit

illi
:

scicutiani
<

sanclorum ",
recia esl,
:

liomo, noii bcstia. Hic eigoabit posi vestigia gregum.

ecce teniuni. De primo
rectuscallis justi aJ

Semita

jusii

PrimumestreceJcnti aiiimx

a

Deoignoraresc, i"no-

rare Dei juJicium '•; s.cunJumesi cgreJi dcspiriiu ad carnisviiia, de bonis aniiui ad sxcularia desidcria, de interna requie meniis ad niunJi sirepiium
et

ambulanjum ^*. > lieni i Deduc me insemitam manJaiorum tuoruin,quia ipsain volui". > SecunJum quxrcbat qux dicebat. < Indica mibi quem Jiligil anima mea : ubi pascas, ubi
cubes
iu

tcrlium est ire post gregum vesiigia, quia qni inodu coniparatur junieiilo in lascivia, crii Jelerior

onera;

meriJie ".
I

>

Et Moyses
:

:

<

OslenJe

luibi

leipsum ".
plus

scieniia

<
}

Scientiam

Dej volui
:

jamenio
1.

iii

pcena.

AJ

lianc sui cogiiiiionem
'"

quaro liulocaustum ".

Ac

sl

Jiceret

<

Si

"Gcn.
tani.

"IJariicli. 3.

Ccn.
7.

i.

•'
II

»»Geii. tO. Luc. 16.
1.

"JoliG.

" Ecde.
>» »'

"

" "

Psal. 48. Cor. 11.

"
"

Isai. 28.

" Exod.

38.

"Psal. 13!.

"Prov.*.

Crov. i.

» "

Osu. 2.

llabar. 2. Exod. 33.

Piov. 8. Osc. (>.

"

Oflic.

Ectl.

"

IbiJ.

ibid.

"

Isai. 5. »" Isai. iti.

"

"

Job. 38. Psal 11».

" "

,,,
!,tiiel paie.ra.niii..s
.i....

'illUW-*'; C'i>rF.ilC.

ET
iii

JO.VN.
a.l

AIXMM
|.c.ius. iNi.uus
ii.

11«
p.<:piii..ioiio.sccima.is
iii

l.oia fn.

v.M.i.-^.
'
.

...

..o.io,

A UtUus
niOiiis
i.eiii
,

no.i

sii.tret

pcrf-.li

i.....um

i>»mu

»

Sfi.i; .lns

laberiiaci.li
II

refecloii", lcui.is
r.iiinis

anrco Salercniinii),

j..siU!i iiou V1II1.4
l.i...

iii..ilemsiiliic;m.; viacieiiim paial)e..s mal..iil..l'-.ii ;ul

trn.:.l(irio.

inveni.'l

i.fngi..m. Ibl

fousilii.n.,
l>c

sccniiil.is

toiisol.iioiis

reffciionein
: <

lcrOe.is,

«lUi.i
pii.i.o:
li

iiiii.i.iriili.iiim
«

'"

ixcn.iiljic

aiixilium.

lius

piirein

cl .lcvolioncm.
iiiil.i

1'rinius ilicil

Ji.sii.3 si

n.oile
I>o

piaoccupains
:

fneiil, in ic-

piopiliuK eslo
li.r

pccralori

";

>

|.rosccuiitlo<li<'iri'sl.i(

igc.io eiil
esi

".

>

secun.lo

«

Senctlu» vciiW;»-

Cliu!
I

:

<

S.irge. couiedc, ijraiiilis cniiii libi
:

liilis

non

iliulurna uci|i.e uuii.cro
lcrlio
:

pnUla ".» De
tiiiaia

«

il".las

aunorom couiscncclulis viu iniu.a-

via '';
iiiiul,

ct spi.nMa

<

Coii.ctlllc,

aii.ici, ci
:

inebri.i-

cti«ris$imi ".

»

Pro
»

lcriio

<

Ego

Jorniiu el

".

»

Terli.is j.ini

sc g;i.ulel C6SC in Dei proii.lVri.i affliclioi.c. in p.icis

ciir

nicuni

^igilai'".

rriiiiuin
"'
;

accipit

»J pe.les
aposluli
iii

leclione. in

nnii.cic

al)

D.Hiiii.i

lli.ia

Magilalenc

scciiiitluiii
iiii

l.ilurnm ilolectalioi.c.
iii

Dc
»

priiiio

;

<

J.isl.irn.ii
:

aninia;

ciiMia

",

leri.iii.i

8i.|icr|eclus Doii

rccumliens

iionn Dci sunl"

;

do sccunUo

«

Kl non Uuijci
:

cvaii{;.'tis(:i

Juanncs ".
jiisti,

ilios

U.rmenUini

in:iliii* •";» «le

lcnio

<

Visi smil
ii.

Quilibcl isioruinetil qnaslscinila

qu:c quasi
l.ix qiio)

uculis

iiisipiei.ii.i.n

moii,

iHi

aiiieiii

s.inl

pacc

ln\ spleiulcl.

i.u.ic

isla Iriplex csl

:

l'^sl

cnini

".

»

Isii

sunl ires maisi.

Priiiu.s
"».

iilTe.i

mynliaiii, ^ Cl.risluin

iuiiiiiai; C8t

«puc aJ Clirisliini «lucil; est

seCunJus ihu», tcrlius anrnm
smariUiJii.c.n
«l.iiiioi.is
iiis.
;

Myrrliam, stiluel
oJorcni
boiia;

i|u.c Cl.ribluiii glorilical. Niiiuial vci.lentcin, deilucit
ail

satibf..ctioiiis;

Ibus

snli\eiiiciiicm, glorilicai in Clirido (lervcniciiicm.

auruin
:

spIei.Jorem superna: illgstraiio<

l'i'OpriniacaiiliiUir:<L.u\ lulgebit liudicsnper iios";»

Priinus ail
el Jigiti

Maiiiis

mcu; Jisiilla^cruul myryrrba probalissima»'.
»

pru sccunda
spleiidiirc

:

<

lii

l.icc 6:.gill3ri.in luaruiii

ibunt

iii

rbam,

mci

plci.i n

fi.lguraiitig

li.isix

lux

'*. »

Pro

icrlia

:

Nec niirum,
milii ".
»

.(nia <l'asci<nlus
:

myrrba;
<

Jilccliis

mcus

<Lu\
tres

perpciiia luccbii saiictis luis, Doniinc ".»
l.ii

Iii.lc

SecuiiJis, Jiciti.r
Ihui
<

O.lor

vcslimcnlorum
Jiebiis

cs

apparui^sc pro Clirislo lcgimus. Prin..i
<|.iia
iii <

Uiorum sicnt oJor
k>l..s
sislalis

is

".

>

Nec

iiiiruni, <iuia Ji-

pastorib.is in naliviiaic,
fulbil
I

clnrilas Dei circuin:

meii*

fuil

qiiasi

rcdoleiis

llius

iii

ill.is

"

;

»

EccunJa

slelkc apparilioiic. Uiiile

".

»

Pro

lcrliis

Jicilur:

«

Kefulsil

Sol

in

Slclla sicnl

namnia
<

coriiscai

";

i

lcrlia in Iruns-

«hpcos aureos ei xreos, resplenJuerunt inoutes ab De Jilecio ciii.i. Jicitur < Caput ejiis aueis ".
1 :

rigiiraiioiic. liiJe:

ilcfi.Lit .'..cles cjiis sicul sol'".»

]'er priiiiam

appaniit Clir;sli liuniaiiiUis, pcr secun-

i'Hin

opiim.n.i ".

>

Piiiii.ts

ergo

Deum

oral; secun-

dum

benigiiitas, per lcriiuni verilas. Ilumaiiitas, pet'

<ius Dc.i.i

aJoral:
i.i

tcrii..s

ri'gcm boiioral. Primiis in - f|nam
cbariiaie. Priiiio

diaboli

niiiiiiit

poiesuicni;

beiiigniias, per
;

spc, secu.iJus
dicilur
:

liJe,

lcriius in

quani nostram
ijuam

rclcvavil iiilirn.iialcin
Iii

vcriias, pcr

<

SubJitus eslo
iii

D..ii.iiio, ct

ora

cum ";

»
:

suaiii osienJii relicilalcm.
;

priinu iiuslram
reeil

pro secuiido
<

Apocalypsi
'•;
» »

iiiigelus
«

ad Joani.em

astunipsii iniseriam

iii

seciiiiJu

suam

nobis-

Dominum aJora
diligii

pio tenio:

llonor r.gis juiii

ciim niiscricu!'diani
sublevubit
<Lii\
iii

;

iii

lcilio

nos ad

aiigeloruiii

Jitium

".

In

prinio rcJemploreni,

se-

cncclleniium.

Dc

prinia

lucc

dicitur

:

cuiulo justificato.em, in teriio reparatorem. Pri.niis
c.fto vaJit scniilain

leiiebrislucei''*;» Je sctuiula

^«Drathix vera
iii

Juram, secuiiJus

sciiiilaiii

rc-

q..;c illumiiKit uiiiiiem

liumincm vcnienlem
:

bunc

tl;im, lerli.is
bulai
iii

semilam pacilicam.
iit

Piiiiius e.iim
;

am-

Jefeclu; sctuiulus

profcclu

tcriius in

miinJum '"; > Jc lcrliii « tt ", » Per priinam ergolibcraii
lilicati,

viia erat lii\ l.oiiiinis a

diabolu suinus Ixeni|ili,

alfocui.
ri.i.i
I

Dc piimo
(UtjioJivi

:

i

Piopler vcrba h.biorum UioJuras
""
;

per sccunJain a Cl.risto
:

por

lerli.tni

ego
";

vias

»

Je

sccunJo: aJ
aii.liu-

Sen.iia jusii iccia eii,rccU.s callis
»

j..sii

eiimus cxallaii. Dc prima cl reciis corJe belilia ",

i

Liix

oria

c»t jiislo,
«

»

Unilc legiiur:

Erat

l.ii J.iiii

Jc lertio

: i

V i«
»

ejiis vi;c

pulcbr* ci omnes
mullain babct

civiias parvu' el pauci viri in ea, cl rc\ poiciis ob-

seinii;c ejus

pacifitx".
in

Priinus suani piangit ncvirlntibiis

seJit

cam

:

ot

iiiveiiius

est vir uiius

puuper

iu ea.

gligentiam, secunJus
vi6il....iiaii!, leiiiii»
liiliel
iji

D

qui lilieravil

cam

si.per sapieiitiam, el puslea

iiemo

auiorc scrvando niullam ad-

rccordalus esl
in .|uo
Cl.risliis

illiiis

".

»

Livilns

lia;c
:

niundus csl,

Jiligeiiiiam. Priinus suuiii conlilelur lurpilu;

naius
:

csl.

CnJe

<

El buinu naius

Jii.e...

sccui;dus comilciH liabcl

sullitiluJiiicm

;

csi
Cl

iii

ca '^;> ci

lllc libcravii

pau|M;reni a poie.iie,

leili.ii oCferl
<

Dco Jevuliuiiispi..gueJinein. De

priinu:

pauperem
:

cui

noii er;.l ailj..itir

".

>

l'io l.ae Ji-

Ji.su.s
:

III
«

prii.cipio accusalor csl sui
siiiini

"
;

;

»

J« »c-

citur

Liit
;

Jeluce apparu^sli.t^lirisle.
:

Cliiii.(us Jicilur

i'..iij(.

Juslus cor

iraJit

ad

vigilaiiJuin
>

tinciMS

ipse cnini ui.gil no.s. hiJe

«Oleiini elTnitum
<

Jilnculo ad Uuniinum qni fetit iliuin
<

"
>

Je lcriio:

nuii:en luiiin.
iicsti»
tluc.l
i|.ii:i

lluc

lucc appuruil lienignilat.

Ai)

U;ilaiiu j.sli iii.piiigiial
iuuiii

allaie ".

Prinius jtlcrt

bciiig..ilas
:

Dei ad puM.ilei.tiam

le

ud-

iiiiii...»

aJ

|'('Jes Cliiisli; tci

uuJuii ad ii.ai.us;

".

>

De le.ua

«

Lccc Uomiiius

veiiijl, tt uiu-

"
"
U
jtl.
;

l.i.t.

M
1.

"

S.ip. 4.
l.^ai.

"Ibid.
"Ktcli.!)0.

"

ll.id.
'•
I

"
*'

Sap. 3.
ti.

"
'•

ll.i.l.

"
"

ll.id.

"

.Matili. 2.

"
«'i.

Laiil.

«M.aul. 4.

.Macliab.
l'.(.v.

"

Canl.

t.

(.aiil.

5.

Isi.l. 3'i.

"
E

i'J.

" Ps.l. 10. '"liani.;;.
Ketlcs.
'J.

•' (JHic.

" l'.ov.5. " ''iG. " Luc 10. Ibid. " OUiv. lictles. "I.ne. 'i.
ttli.

18.

Kttli. 3;».

"

.\poe.
tlcs.

" Psal.

Maiili. i(i.

"

K.tli. :>5.

"Luc.«5.
llid.

Jt.ai..

'i.

'MlHie.
'"

•» maiil..
'i.

17.

"

"Joaii.

1.

IbiJ.

"

Lt-iio.

"'PsJ.

"

" llabac 5, " PwL SH».

"U

Psal. 7«.

"

JU.m.

, .

413
iics santli cjus

cOMMEM
cum
eo, el erii in die iUa
»

liS

CAMICA CAMIC.
maena A
^'

-

Lin.

(;.

1U
"
p.isccpeLf.atiirt.s,
lilii
ijiii

liix

azymis

sinrcriiaiis al Ve«"l!iiis
cl iinmiiiiitilix

"

Ha;c lux fatil perrectum usque aa <\uoA cicscii
Jieh- r.icliis,

q\ii siiiit !ia.-di
tAiiicii tdi

per culpaiii; «rd
liCRdi

semiia jiisloruin. ScJ noUiidumijuoi! csi
cl esi dies inr^^ctus,
«;l

sniit

pcr

'laliirain,

suiit juriit
ipii

esl dies refccius, ct cst dics

laberniiculn ))nUortim saiiclciuiii. !!a'rciici 'Miur.

pcrfuclus. Priuius

fuil

grulix infusio, «eciindus du

pcr isios liavjos «iynilicitnmr

,

jtixdi

inberito. iilu

pcccaio conrusio,
glorix

icriiiis Ctiristi incariiatio, <|Uartus

jKiiloriim snniloriini csfc dicunliir, ith raiionc, uuia,
licct
«>or,

cxliiLiiiio. 1'riiiiuin ciiiiii

Dcns

iiispiriYit, se-

inipcdiiil faUit.i."S

iiiiiiiui^B "}'• hiiil

in i:;lwr-

cuiidiiin

tieccatuni

oliscuravil,

i.crtluin

icparuvlt,

iiaculis Ecdosi;'.', laiiieii

iion.

riiimlim ioiige

sunl

..

quarliiin
f

Dcus

ab.isleriinjiisiib pracparavil.

Ocpriino;
*'",
i.

labcriiacMlis, nnJa Dliquid retii<eiil
riiaiis.

dc d<M.-inna ve-

Erit

liix dici

unius,

c:icui

Uix scpiciii dieruiu
S:incti
,

scilicet

srpiciii

donuruin Spiiiius
:

qtijc

iti

Eqniltitui tneo in curribHa

Phuraonit assim'4a>.i

•>.

Adani fiicrunt; de sccuiido
naius
siini

<

Pereai dies in qua
iioii

aniiia men.

", >ct
;

:

<
«

Dicni iionnuis

dcsidcravi,
decliiia-

ITho.] Id cst,

dttin

nialopcf andoa<!lmc esses
te crinitMiti

in ciir-

lu scis "•

»

ei

:

Dics
; <

niei

sictil iiinSjra

ribiii PliaMosiij,

cgo

meo

asiiiHiliivi, at-

veruiit ';
<;erei
iii

»

de

lerlio
:

Abrjliaiii cssuliavit ui vi-

tciidcns <j«od te pmtesiinavcriin, ct equis nieis le
**

diim

nic.iin

viilii
: i

eigavisns tsi
iliruiius

'

;

nlofniario
sicut

conipaiavi.
ciirriiMj

Omncs

enini qui male vituiil sunieiiui
id

iii

lioc
>

loco.
iii

Item
<

Llt

c.ius

dics

Vharuonis,

cst

Siib regiiiiine

C'jiis

qni

cQcli ',

<iiia

vidcliitur Dciis dcoruiii iu Siun^.»
<

curnis Cjus
bciie v.ivunt

diicii, sciiicci liiaboli.
ii'

Uiiincs eiiim qui

Ad

qiiiini

iios

pcrducal ipse Cliristus Jesns,
iii

cni
»

currilms

Dci suni, Id est sub ejcs

cst iioiior ct gliiria

saecnla aa^ciiloruiii

*.

Aiueii.

r/!gimiiic, et ipsc est

asccnsor coruni. Quia sponsap
ali.sqiie
illl

Si igiiorat tc, o piilclieirtinu iuler mu/icivs.

pra^siimpiio diirc cl
nialris
trislior

rc rcpiclicnsa ciai, nc
alii;iiii

[Caiio

]

liicc eiiiin siini

vciba

lilii, qiii

ad

reniancrct, lioia
iiiciiioiiam

qiiii; jaiii

acceqiiic

iiiterrog.itioueiii iiou rc-qi iiidet,

scd inagis ostciidil

pcMt ad
iion

icMiciintur,

rt

aliqiia

quod
iis

illa

qiiiESlio

iiou

li:ili<

al locuin, prii eu ijund

accepcrat proinitliiiilui. Sod ct piiUlira pcrliici di< itiir
:

iiialer ejus

non guluni
scd

iis(;iii siiut iii

grcgc, Rcd eliaiu
piliiiiiibus

bcUir cl appcllalur aniic»,
fcci ul

(''uilciii

le

qui de groce
iii

ikui

siiiii; n-jii

suliiiii

piigiios

toiilra
iii

curius

riiara;>nis.
!bi

Belliim

qiii suiit

vilc,

eiiaiii iis

qui do vile sunt pric:

i&lud
liis

acltialc

njbis est

spifituale.
liic

popu-

cisi

prodesse valeat ct «lcbcal

ei iiuu snlinu pnssii

cductus

de jEpypio,

buiiio

dc sseculo;

juslis coHservare

giatiiini, .scd
:

cliam
le,

icis

vcuiain ignosi
(;

20 ibi Pliarao csl prosirauis.
rusPbaraoilis siibvcfliliiiur ",

bic diabolus; ibi ciirliic

proniercri. Dicil crgo

iii

iynurus

id csi aii

carnalia dcsiilciia

ras lc; ei debei proiiiuitiari lc

cuiii

poiideic, ac
,

qux

mi!I;niit

.iilvcreiis
;

dic»t:An ignoras
iion

lc,

quod

sis

sttlla ii.aiis

qua!

liut-tibiis, islJ flclllrtis

animuin subruuniiir ". Itii nmari isti. Tres rtarilll il!<
, :

solum benc mcrciilcs

iliriijis.

sed ctiam inaii-

sunl curius Pllnrai^nis
luxuriie
,

prllmi* niaiitii£

,

seciiiiilus

ics et devios rcducis ad poriiiiii salutis?
ic,

An

lijnoias

lcrKiis
,

atarilisc.

Coirug
,

nialiiisB qiiaiimr
,

quod

sis nicdiutrix

Dei ci

lioiiiiiiiiin, iii

pcccuio-

liabcl rotas

scillcet

S!«\ilitilii

impatienliam
isic

au-

rcs discordaiiles a

lilio liiu

icducas ad cuiicordiaiu?
iiiulicriiin, et

daiiain, i'iipuJeiiiiain. \cloi
elTundoiidUiri saiiguiiieni ", qui

csi

ciirrcs

»u

An

ignorjs qiiod sis piilclierriina

Ideo

ncc

iiiiiocenlia si^^liliiiiore freiiatur.

in iiitcrcedcndu pro peccaluribus potciiiissiina?
igiioras i|uod prupter pulcliritudiiicm tuani sii

Au
vot
\i~

lur, iiec paiiciilia i-clafdalur,

luc

ncc

padore

iiiiiibclOr.

Trabitur

auiem

duolias

(ua diilcis
lid.c?

*,

ct

iiiilii

dcsidcriibilis, et prcccs
i

tu.-c

pcrniclbiis equii), scilicet leneiia pntenlifl, el
lari

sxch-

Ciidc iiifcrius

<

Soiiet
'
,

vox
>

liia

in

auribus

ponipa. His prKsUlciil diio aungs!, scillcei tutct

nicis,

vux

cniiii
<

lua

dukis

idco qiiidcni diUcis
». »

mor

livor.
lii

TuniOr pOmpain

,

livor
lisl

polciiiiani

esl, id cst qiiia

lacics lua csl decura

Mis igitur

agil. Qiii

se firni.ter slol,
,

tiimorc

pressiK
,

auditis ei
filii

iiiicllcctiit |dciiius

inaler cx paiicis vcrbis

gravitiiie

niodcstus

liuiiiililaie

sol lUis

puiit:iie
rapiciiit.
,

luulla colligeiisei ililelllyens, (iiiod

«on lamum !
qu.x>

saims. Aura bujiis vauiialis

iioti l.^vitcr

jiisiis,

scd

pcccmoiibiis, iion ovibus

suni ih

LuxuriiB vcro tnrrus tiabei qiislnoi roias
YCiiiristngliivicni, coilUS
lilicni
,

sciluc'.
m.il

ovili,

scd Gtiam urrantlbiis suas ileboat oj.eras, sia:

libidinciii,

vesiium

tim pro eis preces assuiiiit ad bliuni, diceiis
tlere, et

hgrelicetlos
:

Otli

saporisque
scilicct
Ilis
,

rcsolulioncni.

Tralnlnr
iibiiii-

obi }iuu

vettlgid f/reyum,

et

pasce
si

dnobus cquis,
daiilia

prospeiitalc vitu, et

iuo$
cuisii

juitn tuberuuctila pasloriim.

Ac

diiat

Dii-

rcrum.

dlio

prxsideul aurigae
securilas.
Ili

,

scilicel

me,

lili

:

Jani uori Iguuio

me

stcllam maris ei

ignavix lorpor
iicc
n.igell.t

infida

iicc calcaria

reconcillairicem crione.iriKn ovlum. El i|(iia iii lioc a le sum cdocia, snpplico llbi, i:ii cliarissiHic, tgreilere

babenl; scd pro his utuiitur coimpfi)
uiiilnam
,

ad

faciciid.iin

et

llabello

ad

tit.iiidiiiti

de clausiris sevcrilalis
ei

.-,d

t.iliindinciii nilseri,

veiiliiiu.

Conopeuiii

csl

dissimulatio
;

unibr;uii la
flalielliim
<

cordiiE,

abi post
iii

HiOgia ijregwn
tiiis

iit

oves fuRiiivas
reporlcs
*,

clciis et protcgeiis

ab

.cstu C(ir..ruin

et crniiiCiis

liunicris

ad

ovile

fusio est,

VfiUum
'

adiilatioiiis

appori.iiis.

i.

m
85.

cj

"
13.

OfRc.
10.

li.

clfs.
'^

•Kom.

"Isai. 50. ' Ibid. Canl. 2.

Jobo.
Uiid.
'

""'Jcr. i7.
l.iie
l.'>.

'P=al

!0I.
i>.

Joan.

.S.
I

»

I'sal.

88.

l>;

A.

"ICor.

" Exo.l. 13,

i.

"

i

Pch

'••Fsai.

115

TIIOM/E CISTLRC. ET JOAN. AI.CIUNI

||6
ainoie Dui conti.oi.l. Iicni,
Priina esi
coiilriii|iiiis

•variiix qualuor rolls vertllur vitioruin. Ilxc siint
|>U!iillaniniil.is
,

A

nuclii
i.slc

cnim suni

(]ui

inliuinanilas,

conloiii|>tiis
,

Dui,
i

iiabct

qiiuluor

roias.

«blivio mortis
Caciias.
iuiit
Ilis

,

juincnla Iralicnlia

tcnncitas ct
anioi'.

a>
Ili

coilus, pro
siolus
:

coiitMgio canialis inaculx. (liide
fccit lioino
,

Apucxira
suiiiii

est

unus auriga,
Suiit
et

liabcniii

<

Oinne pcccaliiin qiiod

currus

i>liar:ionis.

cunus
,

Dci Ircs.
et

corpus csi; qui
pcccal ",
I

auiciii ri)riiicatur, iu
illuil

corpus

Tst enini

currus Elijs. et curnis El as
i'C);iiia-.

cunus
quo

siilicct

inaculandii.

Sccunda cst
siiie

ruiiuclil Canilacis

Currus Elias
paier
ini,

est dc

rjiisdem odium, quia vix potest csse
adiiiislione.

peccaii

claniai Elisciis
ct aurigaejiis
tus
,

:

< t

Paicr

nii,

currus Isracl

Unde
a

rornicalor dicilur propric iixoris

'^.

Qui eniiu palienter porlat subitii|ui

aiiiaior ardcnliur, a l'$oxiop)'lli»;;orico.

Teitiacsl

sicut Elias Isracl, ipsc csl ciirrus isle

dicilur

ab^lineiitia
viri et

coitu

,

quia inipcditur vacalio Dei

liatienilx

vel

paternilalis. Qiiaiuor
,

liabcl

roias

:

rcmina: consensu ot prolis educatioiie.
:

Uuda

Priina lemporaliiim ailniinistralio

scruinla
in

inlir-

Apostolus
inodi ".
tciii
»

<

Tribulaiioiicin
absiinciitia

liabebunl

liujus-

initatum operosa coinpassio,
consolatio, quarta
gloriatio.
iii

leriia

tenlaiioiic

Quaria esl

propler digiiita:

iiijuria

a

subililis
:

irrogaia
iribuit in

virtuiis

casiiinonix. VuJ<2 Augiisliniis
r.onjugalis

Nulla
poiest
inira-

De

priina ait Apostoliis

<

Qni

fcciindiias

saiiclx
suiil

virginiiaii

i>in.plii'iiaic",icl :<Qiii Leiic niinistraverit,

gradtim

B

compar:iri.
ciila
Iii

Duo

cqiii
,

duo
in

privilcgiata

tonum acquiret";
onera portaie,
cti

t

de sccuiula

:

<

Alicr :ilierius
lcgein
Cliriiii

ct

singulaiia

.>>rilicct

Clirislo
iit

et

Maria.

et
:

sic
<

aJiinplebiiis

Maria, quia pcpcrit virgiiiilas;

Clirislo, qiiia

"

;

I

de

lerlia

Si

occupatus rucrit lionio
esiis
>

virgiiu-iiibuinaiiitalcunivitsibi diviiiilas. Auriga esl
pi':ciiiiuiii
iii

aliquo dclicio, vos
Iiujusmodi
<

qui spirilales
leiiiiaiis
,

instruiic
qiiarla
:

patria, scilicci qiiia virgiiu'3 raniiliarius
:

in

spiritu

"

;

de

ca-teris Clirisio adlixrebiiul, sicut aii Aiiguslinus
Aiii

Maledirimur et benedicimus
siisiiiienies ".
i

pcrseciiiioticni p.ieqiii

Cliristuin

iu

rcgno
iii

scqucntur iu

oniiiibus,
incedit.
in

tienles et

Duu

Iraliunl iiuiic
,

pi;ctcrqiiaiii
Iii

cuiu

dccure

virgiiiitaiis

currum,

scilicei niisericordia

cum
Qiii

liilarilale

sol-

tali

curru scdct eunuclius,
iii
,

sciliccl

quilibet
<

licitudo de Iratris salule, cl de

icilJciuIa

ratioiie.

Cliristo coiitincns. Et legiiur

Isaia

:

Siciit ovis

Du

liis

duobus Aposioliis

:

<

pra-esi
>

in sollici>t

ad

0( cisionein

duclus cst
siint

"

>

quia

lales Clirisli

citudine,qui minislral in

liilarilalc "'.

Auriga

p.i.ssioiicm
virgiiiiias ail

yVijitu

prxdicare.

Scd qnia

sola

ipse docior qui insiruii. IJcm eiiim ciirrus Isracl
et auriga ejus. Est auteni currus Elix igneus
,

inlclligcndum non sullicil, Pliilippiis

de

qui

inlcrprclatur oi
ut qiiud
• .

lampadii,

\n

codem curru
inlclligcrc
1

quo dicilur

:

<

Currus igneus
.1
.
:

scrunt iilrumqiic ";

>

el cqiii igiiei divi.1..:. .:. /^ i>lc csi cliarilaiis, Quaiuor

^

- scdct ",

pcr se non

poiest

< •. ivirgu, su|iplcal aiidilus iiiagistroruni. Currus liixuria:

ejus roi;e suiii quaiuor fervores. Priinus csi zclus

pcrscqiiiiur Isracl, nc carueiii

$uam cum

viiiis

Del ul boiiorclur. Unde
tlii

:

<Zelus doiniis lux coiueproximi,
ui salvetur.
i

eiconcuplscentiis cruciligat "; currus avariiix, ne

me
:

".I Secundus esi
I

zcliis

peccala sua clecmnsynis
ricordiis pauperuin

ei

inii|iiiiates

;

suas inisenialilix,

Uiide

i£niiilor cniin vos Dei
:

xniubiione ".
iiiira

rciliinal
,

currus

Pro

isto

<

Concaluit

cor nieiim

ine

*^. >

ul non siinpliciicr agai

sed fialrem suuni iu omiii

Proprimo:<

lu mcditaliaiie

meaexardescilignis".>

negolio circiiinveniat

^'. I)is

opponuniur
poriat

trcs alii

macerandx carnis. Qui cniin C.hrisii sunl, carnem suam rrucifixeruDl cuiu viiiis el coocupiscenliis ". Uude : In igiie cuim zcli inei
Teriius est fervor
«ievorabitur

currus

:

currus euiui

pudiciliar

cos

ullra

aquas voliiplaium; currus

paliciitix ducit eos per

dcsertum; currgs vero charilaiis de Jurdaiie iraus*
iiiillit

omuis terra

",

id esi
<

oiune lcrrcnuiii.
cor

in

icrram palrum suorum
qui
vuluiit
aiile se,

^'.
,

Quarlus esl devolionis. Isio

inflaiiinialuiii csl

Itaque

fiigLre

iCgyplum

aliquandu

ineum

,

et sic renes

mei commutaii

suiit

".

>

ludc

babeul mare

aliquando circa se, aliquaudu

Eliam : < Quid bic agis, Elia? Zcposl sc. Marc csi inundus, quem liabei bonio anie Domino ". > De Lis duobiis dictum ^ se ad impcdimentum, circa sc iii auxilium, posl < Ure rcues meos et est cor roeum ". > Duo cqui se iii Uruianientum. Ad impedimenium, nc coiiirabunl bunc currum scilicct amor et dcsidcrium. verlalur in auxiliuin, ul leniationibus cxercitaius De primo < Furlis esl ul mors dilcciio lua.i ctc. " oiiosus noD iiivenialur; ad firinanientuni ui prorDe secundo < Nonne cor noslruiii ardeiis er.it in siis abjecia mundi voluplatc, diabulo via lcniandi
dirtuin csi ad

lans zclo pro
:

,

:

,

:

iiobis

de Jcsu,

duiii

loquerelur nobis
,

iii

via?

i

"

non

rcliiiqiialur

.

Iii

prinio cst tinior, iu secundu la-

ilujus auriga
islos.

esl cunteiupljlio
:

qux' ducil

cquo

bor, in lcrliodolor.

Timor (uturorum

pcriculoriiui,

Undc David
saiiciuiu

<

Eiiiiiic luccin

luam

ci veri-

l.ibor iiistaiiiiuin ccriaiiiinum, dolur

pr.tsleriiorum
iii

laicm luam, ipsa

mc

deduxeruiit et adduxerunt iu
i

uialoruiii. Tiiiior ex pusillaniniiiaie, labur

vir-

monicin

luum ".

Est ct currus cuuuclii

tulo

palicniix,

dolor

cx conipuiiciiuiio. In curru

Caiiilacis rcgiiia:

", scilicct pudicilix currus. Lu5.
'•

lu\uria:

sedcb-iul

duo prosbytcri qiucrentcs ince4.

"
t

"Psal 68,

IV Reg. 15. "Rnm. I». '• I Tim Jo:in.i. "llCor.ll.

"

Cnl. C.

"IbM.
Ibi.l.

"ICur.

"

ll.un.

12.

" IV

Uc};.

U.'-. 10.

"

Ps;.l.

.

.-1.

"

Isai.

63.

"Act.

8.

" Ciiii. "Gal.S.

•*.

Psal. 5«. •luo. ii.
l.

"

"

'^ r!,al.

44.

" rsal. li. "I Cal. 5. "Sui.b. 1. " Act. 8. " 1 Uur. ii. » I Cor. I
li.

"

D.iii

"

I

Tlic^s

4.

" Exod

,

»17
tuire Susaiiiiaiii ".
Aiiatii.iin
iii

COMMENT,
ciirru
iii

IN

CAM ICA
seilere

CANTIC.

-

LIR.

II.

1lg
,

nvaiiiije

sciu

A

conira dialiuliim mililavit

scdciis

iii

eqiio caiiiis.
:

ei S;i|>liirjiii '^;
Eiiaiii ^'.

curru maliiix Jezabe!
,

De

qiio cqiiitalii dicit llaliacuc

ad

Dominum

<

Et

perseqiiciilciii

lieni

in ciirru

pudiciliae
iii

eqiiiialiis luiis
iiisulliis

salus'".
fiiit

i

Nam

equiialiis ejiis contra

eedlt Susaiiii:i,

ln

ciirru pailenii;H,

Juh,

ciirru

diaboli,

saliis

liominuin. In Iioc qno:

cbarilalis Siaria Magilaleiia. Siis:iniia ctim reciisat
siupruni,Jul>iii adversiiaic lauiIaiisDeiiiii.Mariadiini
<

quc
llic

loco dicil

alia

Iranslatio
assiinilavi

<

Eqiio ineo

in
>

ciirribus

IMiaraonis
ille

te

,

amica mea.
:

diiiiissa suiil ei
I

peccaia

niulia
:

,

(|uoiiiani

dileitit

esl

cqiius dc qiio dicit Zacliarias

<

Vidi

mulluni ".

Canial Susniiiia
Melius est

<

INon

derctiiiqiiam

per noclem,et ecce vir asccndcns supcr eqiiiim
rufiiiii'-'.
I

lcgem Dei
iioiiiinitin

niei.

niilii
:

jiicidere in iiianu,s

llic

est

";

i

cantal Jub

<

Sicut Doiuino placult
t

propriosangiiine ruliricaiiis

equus bumanilaiis assumplx, ciii veliil eqno insidcns
:

ita racluiD esl, sit

nonicn Doiiiini benedictuiii ^;
:

Ueus

,

de diabolo iriunipliavit.

Dicii

crgo

tilius

:

caiilat

Maria Magilalena
,

i

Tulerunl

Doniinuni
i

In curribus Pbaraonis el eiterreiidis et conierendis, ct si

nieuni

et nescio

ubi posuerunt

eum ".
iii

in prinio

non

ad^eqiiavi,

tamen assimilavi

te

equiiaiui
licet

Ecdeiis Jfisus Clirislus elcvatiis esl
<

cocluin

",

ciuia

meo, sive equo meo,o materdilcciissima,quia,
in

currus Dei deccin niilljbus
iii

iDiiliiplci. Dnininiis in

exicrrendis el

conicrendis casiris diaboli
deiiali

nou

eis

Sinai sanclo
,

";

i

in

sccundo sedeiis Elias
cr|iii

" adxqualur
in
liis

buinaiia

nialeriialis virginilas,

est iranslatus

qiiia

currus igneiu et
iii

ignei

tameii eitlem assiniilaior pr;v cajieiis. Post

eum

diviserunl ab Elisco";

leriio

scdens eu-

bxc

auieni

pulcbriiudiiiem

nialris

conimcndal

,

cit

iiuclius baptizalus esl a Pliilippo

".
naimilmii

dicil.

EquUalui meo
le
,

in

cunibu$

l'linrnonis

Pulchrae

umi

geiiw lua: sicut turiUiis.
p.iri

aniica mea.

[Tho.J Consiicindo est turliiris amisso
filii

suo,

[Cahi>.]
isie

Verba sunt

;:d

mairrrn, ct rcpicit

alii

dcinceps adlKcrerc

,

sed scirper suliiarius esse
saiicta
aniiiia
,
,

vcrsiiulus

cum
,

se(|iicniilius
:

ad iMiim versieuignoras le.o
piii-

geiiiii abseniiaiii. Il.ei^ cst

qii;e

de-

ium siiperiorem
docci

sciliccl

<

Si

siderio sponsi
videiiir, duiii

,

id

est

Clirisii

geniil

(tuo

carere

clierrima inler niulieres?
liic

i

Ui enim iion sc ignorel,
poieiiii.c

in

iioc

coiivcrsaiur exsitio; el
alieiio

dum

eam quanlx

sil

conira spiiipiilclierripiilcliri,

qiiein diligil

non inveuit,ab omni
;

amor^

liialcs

nequJli:is.

Et quia

vocavil

eaiii

se subiialiil

el sic

quadani \erccuiidia exteriurcin
el

iiiam
liidine

mulieruin

,

conscnitiMiicr de ipsius
Dicit ci go
:

geiiam,

sciliccl

sinisiram
riibore

dexierain, scibcet

subjinigit.
niilii

amicn mea
ciirribiis

pra

interiorem

quodam

aHiciens, pulcbriiudiiie

caeieris

dilocla,

c^n

in

Pliarannis

P

caslitaiis splendcsccre facii, scilicet cxlerins disci-

drterreiidis et conierendis,

assimilavi te equiniiui
siinl

plinani,

interius

casiimoniam coiiservans. Vere,

meo. Curnis Pbaraonis,
conira
lllat,

iMaliiio:

Saianx,

qiii

ciindiam spoiisx revelal

laudans cain a pudore,
iiiiciiiio.

fidcles

animas vclul in
Eqiiil:ilus

(|iialuor roiis

ini-

a caslitate. Facics sponsa; est
res et caus-i, id esl

Uux
vcl

gcnie,

in

quaiuor

viiiis (iiiatiior viriiiiibns

canliiia,

quid

inieiilai et

propler quid.
defor-

libiis

opposilis.

auliMii

Clirisli
in

potf^l

Ex
iioii

bis eniiii

duobus, vel dccor aniinas,
Iiiiciidcre
in

inlelligi

sanciorum
corporibus,
fieiio

exercilus,
velut

qnoruin

acie

iiiilas

jiidicaiiir.

aiiicin
,

quasi in Deuiii
sxciilaris

spirilus

cqnitcs

prasidenies
iio

in
iiec

Deuni

,

sed

sxculum

anim£

carncm
pilet

tcnipcranlis rciinenl,

se pracci-

esl

,

liabci

aliquani gcnaruiii pulcliraii). Iiitenin

currendo post coiicupiscentias,
,

el

eaindem ne
boiii

dere aiiieni
bypocrisis

quasi
e>i.

Deum
eisi

el iion propier Deuiii
uiia

pigra sit el inobeiliens
divini

siimulis timoris et amoris

Ilxc

facics
Si

videinr
aulcni

urgenl,

veliii
ci|iii,

calcaribiis
qiius

ad

ciirsiiin

decora
iii

,

caiii

l:inion

siiiiulalio
vita:

dtuiirpal.

operis. Hi sunl

Josue siibncrvasse, non
et

Ucuni iiiicudal ob
pusillaiiiiuilalis
iii

prxsentis iiecessilalem,
ejus diciiuiis sububiii

occidissc
ar:iiris ei
euiiii

lcgiinr,

nc

niinis ciirrerenl,

lamcn
Caio
ne su-

vilio

faciciii

portandis oneiibus coiiipeiereiii

"'*.

scurani. Sin anlem

aliud lendal quaui

Dcuin

,

occideiiila
8it

non

esl,
ct

sed castiganda,

D

laiiicii

propter Deuin oQicium implel Moriliaj, neo

pcrba

ct lasciva,

ut ad bona obcJiens sit
Eqiiiiaitis

dicinius

eam

lurpeni, sed ad perrecluin decoris

iiuii

opera

in

serviluiem
islc,
ei

ruiligcnda.

igiiur

pervcnit.

Iiiier

sublimia snnctoruin cverciiia

b:c

s ve cxcrcinis

cui assimilatur
ct

beaia virgo in

virtuies pracipiix shiiI, quia et
iiiiiiilius

Dco charos
scilicet

et
,

hove-

dcicrrendis,
liialibus

periiirbaiulis
est
illa

elTugandis spiri-

exhilient

revereiidos,
Irugalilas,
el
iii

lides
,

ncqiiiiiis,

saiiciorum

caslroraim

rccundia,
ccnlia
,

pudicili:i,
,

huiiiililas
iii

iiino-

acics ordiiialn,quibus omiiibiis ipsa una beata Virgo
coniparaiiir incuiiendo
biis.

siiiiplicilas

siibliinis

diviiia nieiilis

lerrurcni
:

nialigiiis

spiriii-

inteiilio.

Sic accipe
duHi

iiiruirt\

Fidem
locari

in

viio
;

Ubi

inreriiis diciiur
i

<

Terribilis, ut caslro-

scrvat

,

co

inorluo
qua;

alleri

recusai

ruin acies ordiiiala ".
tatus Chrisli

Potest autem eiiam equi>
triunipbalit

verccundia ornalur,
nullius

absque
pudicilia

legiiiino

jure
qiise

iiilelligi illa

iuilitia,qua

copulam

paliiur;

fulget,

"
•'

Dan. 13.

*•

r»al. 07.

"

Acl. o. IV Ueg.

"

III

Reg. 49.
'

"Luc.

7.

" Oan.

43.

»•

±

»'

Acl. 8.

Josue 11.

"

Caiil. e.

"

Job I. HaUac.

"Ju^ii. 20.
3.

»• 1.

Acl. l.

" Zachar.

,

;,

119
niliil

TIIOM^ CISTEiU:. ET JOAN. ALCrtlN
Indeccns,
;

120

niliil

lurb

'luiii

m\»
qua;
;

inoriUiis

A

tis

Iransccndii
,

;

rrnuiluleiil^i,

qux
;

aiiiniuin seilucilt

exhibel
iiilius,

rrugaliiaio
scil

ilecoraiur,

non

ca.--

pcr|ilexa

qux
,

variit \iiih impelil.

Dc prinia
<

,

<|u:e

piiro

graiio

vesritur
gi-miliiiii

liutnililaiuin

diritiir iiii|iurluna, in

Job dicilur

LapiJcin cxcalorra consuini-

•crtai

,

qiiu:

pro

ranln

rcli'brai

;

in-

vaiM

a<|iii>
>

et

aliluvione panlalim

nocriiiiatn sei|iiiiur, (juju ncc miiiiinig
nialiliiis Ixsioneiii

(|uiil('iii aiii;

tui".
«

licin

du sccunJa

(tiliccl

Jnbia

in

Job

:

inrerruTdgiinsiilur

simpliciiaic

IJcirco cogilaliones nicx varix siicccilunl sibi, cl
iii

t^aiiJii,

qux
ci

iicc

cum

dolosis avibiis iloluni ctcrccic
nli|iic

niciis iiiea

Jiversa rapilur ".
:

i

Dc

lcrtia scilicel

co;(niisriliir.
(liligil,
.suiil

Moiiiliiiii

aibonim

subliiiiia

subita

,

per Jercmiam Jicilur

«

Velociores fucrunl
i

tolivaga

bitigiilariialo
<iiiu

l;i:i.ilur.

Tiia
qiiis

pcrsecuiorcs nostri aqnilis
tionibiis
aiiiini.

cdeli

":

iJ cst

spccula-

gciiera verecuniliarum,

poccala sua
cst
:

Pro quaria
:

sciliccl occulia

Jub ro-

iliccro
piiis

rrubescil.
aiiii.iiis

Uuplcx

luutlabilc

quu
botia
esl,

gabat LVimiiium, Jiccns
ics
iniiii
t

i

Qiiaiitas lialieo iuii|uiia-

coraiti
oniiic

Dco

ct

lioininibiis

ci

peccaia

,

ccelera

uica

et

Jelicla

osienJc
qiiinia
:

proxiileiis

"

,

iiiioJ coraiii

Dco inJcccns
ct
incnli;

".

I

lieni

Job Je violcnia qux est

et

aiite

lioniiiies

inJecoruin
,

,

eogi-

Qiiasi ruplo inuro ct apcrta j.iniia, sic irriicrunt

lare, lnigiia prororre

el

operc perpelrare omiiibiis
apiiJ
lioiiii-

In

mc

,

et

ad nicas miserias

cvoliiii siinl
;

"'.
<

i

Iti
viae

21
ncs
i|isi

iiioJis erulicscit. Viitiis piuliciti.c
iios

B

sexla seilicel frauJuloiita, ait S;ilomoii

Sunl

redilit

veiier.Tbilos
aiiiiie

,

aiigclis JesiJcrabilcs,

qux

videniur liominibus rcctx
i

;

iiovissima

autcm

Dco probabiles

am.tbilcs. Il;cc virlus loii-

cariiin ducuiii aJ niorteiii '^.

Do

septiina, iJ esl

6('ii'niiain inuiidui,
iiiiiial,

servat alTectiini, iiitcllcciuin itlupro|:(>sitiiiii
,

pcrploxa,Jiciliirde Vcbooiolli
cjns pcrplexi
<

;

«Nervi icslicnluruni

piiim in aiiinin

robor^il, aniieiis

'^*.

i

Coiilra lias scpicin Jixil David:
libi

iilliahit,

reprim-it acUetsos

coiifiinilit

dx-moncs

,

Septios in dic laiiJeni Ji\i

".

i

Lt nolanJtini

inxliat angolos, «laudii iiircios,
lidu<.ia
ipsi

coclns apcrii,

cum

qiioJ priiiia pcriculosior cst qiiam sceimJa, Cl tcrlia*
ct sic

Dco

assistil.
:

Iti

lurliire ctiain coininenfiniiiUis viia*, suaviias
,

pcr orJincm

cxleris.

llos

sepiem
Jieit:
«

iiioJos

Jaiitr iiuioceiiiia

li;cc

e^t

lcntaiioiiis brcviicr ponit

DaviJ

cum

Sctito

coiiiiii.'ni'X, iraiiquilliias

aiiiiiJ

sociiriias cordis

circumdabil
qiKv
lur:

te verilas ejns "•'.
,

Conlra primaiii
,

sciies viriuli;;

,

aiila

sapiciiii;e. r.ontcieiiiia
iii

nosira

iiiiportiitia cst
<

sciiltiin

oppooimus

cum
i

Jiet-

faries intcrioiis esi liominis. Uniio
<

si^qncntibits:
tiia
ii)

Seuto rireumdabit
<

tc

vcritas cjus.
i

Coiitra
eiii:.i
:

OstcnJc

niilii
»

racicin liiani

,

soitct

va\

au-

Jubiain Juilur:
iiocte ni

A
i

tiinorc nociurnu.

QuoJ

riliiis

meis ".

Per eam

eiiiin

Deo

co^iiosciiniir.

Jubiuin

c.st.

Propier
quia
,

siiliiiain dicilur

i

A

|lu'C Jiias liaboi

genas. Prima est

ptului'. qiia p;iiiic;iiaii>iniliiis
;

sagitla
gitia

volantc

*°,

subiiu

vtiliicral.

Isia sa-

ficala

conscicniiu crubescit
(tc

pulsaia

aliqiiaitJo
<

in noclc

aliquatido

in

Jic vulat.

secunda est qua crubeseit

bunis

qn.i^ .igil

vanis

In nO(te,ul

Paravcninl sagitias

sitas in

pbarelra,
i

Cllolli favoribiis. Tentaliniiiim

aut Jo
est

qiiibtis
iiiipi)r

eiuitna
,

ul sagilienl in
vol.ii

obBcuro recios corJe "'.
,

lii

nocie

beseil septem sni)t

genera

:

prima

cuiii

subiio anitnuui pulsat

et

malum quoJ
esse

feciinda Jubia, lcrtiu snbiia, qiiaria occuli.i,
violeiiia, tcxla rraiululenta,
piiriuiia est illa

qiiiiiia

suaJci bonuni

esse disslinulai. In Jie volal cuin
,

sepiitna

porpLx.i: im-

prxcipiuntcr maluin suggerit

qiiod inaiuin

qnam

a rccor.Saiiotiis no-^ira! ncilis
:

non
quia
<

ignor;il.
:

UiiJe:
<

<

A

sagilta volaiilc in Jic

".

i

atiiovere
rcilit cl

vix

possiimns

qiia;

sxpe

aiiidta,

s:rpe

Dc oceulta
1

A

ncgoiioperanibulaiiic in tctiebris",i
agii, oJil litcein

aiiimum inqnieiarc
aniniuni
iia

iion

desiiiit. Illa

dubia
ut

qiii

male

^*.

>

De

viulenta

:

esi

qux

dubietaiis nubilo involvit,

Ab
<

incursu

'",

quia contra
est.

violeiilum bosieti)

qiiiJ cciiuin tcocrc Jelieai

disceniorc

iies(.i:it.

Su-

rortitcr
ini':

currenJuin

Conlra rrauJulenlani Jicii

bila esl qiiu: jiidiciniii rationis pra:venil, itaiit tnens
iiiipelii

A Jxmonio

meriJiaiio ".

In incriJic sol ct

p:xvciita,ejit$ insijias prxvciiire

non

possil,

splenJidior esl et rerveuiior. Tuiic eiiim aJ nos diaboliisctim splcnJoreet fervore vctrti,scilicet

ft ciiiiis Jcleciaiiuiie Iraiisigiitir, qtiani circutiispc-

quando
a

ciione muiiialur. Occulia cst pcr qitam

fil

s^epe ui
ciiiiii

D

iransllgnrat se in
tur;
<

angelum

lucis.

Do

tnuliipliei diei-

ibi iiegligainus ubi sulliejti cssc ilebemus. Ipsa

CaJciit a laiere
tiiis

tiio niille, ct

dcccm

inillia
iii

facit ul res noiia

in
qit.-e

coiisidei-atlottcin noii

adduealiuniaiia

dcxiris
Ira

".

i

Milcs in sitiislra elypeiitn,

dex-

lur. Violenta

est

vin

aut

niiiii|uam

ftladium gerii. iK^m suni Juu genera «itiurum,
:ilia

iiidustiia superari polest. Frauduleiiia csi
liiiiiii

(|ii:c

ani-

stilicei carnalia ct spiriiuali», ei sic

o.vcrceniur
ilai|iic

sediicil, ila ul

bunum

dicat

iiialiin

et ccoii-

caiiialiter,

alia spiriliialiicr.
,

Carnalia

suiil

vcrso. 1'eipleta est ijua sub uno
ii.eiis

ciiileiiiqiio

itiiipore

aJ
qiix

sinistram
siiiil

spirilualia aJ Joileratn.

llxe crgo
el,Y|>ei

varils viliis iinpctitiir, ut vcl

in iiiio biliiiiir.
:

aJ siiilstram spirilualia, iinpulsu
dcxtcrain,
ielii

iniporiuiia

esl qitx procat iler

i;isislil

Jiibia,

qii;i;

qnx vero ad
piiiia

gladii repelliiiiii». Disci-

lininiuiii niibilo
dii
itiiii

dubiiUulis iiivuMl; suliila,
pixviiiil
;

ijita' jii-

corporis ad sinislram,
poiiiiiir.

Jisciplina spiriltis
i

a.l
liio

i'.nioiii5

occdlla

,

qii.-o

jiiilieiiiin

Joxieraui

Dc

iniportuiia dicilnr:
;

iula

dcliler;iiiu.iis suliteiiV^it; violciila, quac virCs nicn-

cunsliluebatii

pt':«dia ^'

de dubia
"' Job

:

t

Effusj csl

"• Jol.*l). " l'6ul. U8. '•J'*«l-Uy. " Ibid. "Ibid.

" IC

II

(nr

8.

"

Canl. «.

"

Jub.

U.
l'sul.

•'

J.ib

20.

"

"•

90.

"

Ibid.

" Job 15. Job !iO. "• P»al. 10. " 1'i.al.

5('.

"

Prov.
5.

W.

«

iuJ.

"

Je.li;.

"Psal. 13«.

,

171

COMMENT.
,

IN

CANTK.A CANTIC.

LIB.

l\.

m
pracdicalores

conlenlio Siiper principes
invio el
ritnt

ci

crrare fccil eos in
:

^

Colliiin sponsaB

sunl
iii

Ectlesl*. \n

nou

in via '*; »

Je subiu
; »

<
:

Pr^occupave«

moiiilibus

geininx

auro

ponuniur. Pur auruin
cxpriiniiiiliir.
,

me laqnei

niorlis

"

ile
,

occulia

Qnoniaiii tu
,

sapienlia, pur lapides opera

Colluin

illiiinin.13
illiiiiiiiia

liiecrnain nieani

Doniinc
»

,

Deus ineus
:

orgo ^^ponsse

siciit

moiiilla rxistlt

qiiia pruillc^iior

lctfbias

ineas

";

dc violcnla
in

«

lioce
»

el sapieiilia se

iiitcrius

indnll

,

cl

npnr:t

exlvriiis

ri'pcriinl
ilu

animani nicam, irnicrunl
:

ineforics";

cxcrcct

iiua;

in

sapientia

iiiilei.

Capiit gpirliuali;,

frauilulciiU
iiiiqiiis,

i

Doiiiiiic, libora
liiigiia

aiiiinain inca;it a
>

Clirislus; colluin, iniellectus; corpus, ittoresct aflccliis.

l:iliii!>

cl a

dolosa ";

ile noulii|)lici

:

Igitur

pcr collum istuJ a capiic Cliristo

in

<

Miiirtplicali siiiit siipcr ittcqiii oilcritnlinegr.ilis",
:

>

corpus nioruin ct alTcctuum spirilualis gralia
clbiis Iransfutiililur.
iitoiiili,

i|iij$i

h''Hi (le iniporluiia

<

Tota dlc iuipii^Mians
Iti

Ir

bulavit
liia-

Hoc

Colluni
el
,

non lain oriialur
propter
inicllecti:s

nie";! de
(|uo$o ";
Clionis
>

diibia

:

<llrravcniiti
'

soIiluJine in

qiiani

comparatur

dc subita
;

Pr>vvL'iteriiitl
:

me

in dic allllittcis

puriiaiein, veritatein, lcititnlcm. Puritas a crimine,

tiie:e **

»

pru occulla

« Ali

occultis

vcrllas in

coclcotliim
Iicin
,

cognlliniic, lcnltas in

nioriiin

inuiida

mc, Domiiie, clab
:

allcnis parce scrvoiiio

";>

coniposliioiic.

pci colluin prxiitcaiorcs ilcsipru!ilicalioiiis prulcrun',
.

de rraudulcnla
grcssus meos

< t

Qiii

cogliavcriint
iiiuliipllci
:

supplantarc

giianiur, per qiioJ verbuin
ct sccrcluni cordis apcriliir
capiti Clirislo

*^

;

pro

<
>

Non (imcbo

Et

sic

curpus Ecclvsia-,

millia populi circunidantis
aitinuini iii(|iiiclarc;

nie

»'.

liiiporlun;e cst

copnlalur. Motiilc vcio niullebrc esl

dubi:c anlitiiiin seiiipor cxagi-

oriiaiticitiutn, qtiod
iial, et

icgcnda

vol.it,
Iii

ct exlcriora oflioc triplcx
ciiiin

laie; subitac, sauclarc; occulu-c, anlutum eic;ccarc;
violenta', aiiiinuin sciitper nppriincrc, fraiidiilcnicr

corriiplorcs propulsjt.
.

doclo-

nim
l.tni,

sii;iia:ur Piovideiitia

Quldain
.

diccnda

iiifaluarc

;

niiiUiplici:i

,

aiiiuiiitn

dlLinhire.

ltai|iie

de Scriptiiiis veibis
ci ^^rcgciu

revol:itit

quidain diccnda vea ciirriiptoribus

prinia inquielat, secitiida ci:>;{llat, leitia viiliicral,

sibi

coiiiitlssiiin

quarla cicauat

,

quiiila

cuiMvat

,

scsita infaluat

,

lia-rct.cis scrvaitt. Prctiosiini nioiiilo

ostcndil Moysct

scpiiina dilmlai.

Ecce

ptilclira

est

una gcna

,

cuin
si

cum
a

de

sacriflciis

quxdain

soll l)>:o

ducuitoflcrenJa

scnipcr
Lon's

liis

vcrciuiidatur. Piilclira crit alia
iion

,

de

per igncm,

qii.'cdain a

saccrdotibns taiitutu, qn.^cdaui
ciiiiiiti
,

siils

cxiollilnr
ct
,

vanis
I

favoribus. Solcul
aspiceie, et
laudaittiir.
siio

saccrdoilliits
iii

ct

flliis

(|ti;cik(tii

cliani a
siiiit

vaiii siia
aliis

bona opcra
;

ipsi

Ujnier
ali
iii

Inlds

cibitin
S'jli
<

siinictula.

1'riiiia

iiitanliiiii

ostcndorc

sccundo

cuin

aliis

ucculta ut

Doo

siiil i'oliiii|;icii la. L,''ii!e

de lypic»ii<iliu-

llbeiiter audiie; tertio, seipsos

corde

nia^ni-

co agno
rclur ".

:

Si qiiid
Qii.c a

residiiiiin

fin.'iii,

ijne

ficarc.

Quaito, npera sua ore

stio

picci!ic:irc, Il.cc
<

>

solo sacordolc
,

sj^int

coiiicdoiida»
aiii.i-

qiiatuor a sc Job reiiiovcbal, cuin dicerct:
sdIciu

Si vidi
luiiani

q

ca
re,

^-^unl qii.a;

spirllu:iIos copiuitt
:

ul ea pdssinl
liicQ';il)ilia

cum

fulgcrel ",
>

>

ecce priiniim.
secuitilitni.
>

i

El

iioii

doccre. Uitdc lllud

lAudivi
>

verba

incedenlcin clare ",
est
<

ecce

<

Si l;ci:Uiim
leriiuiii.
"',
>

qii.c

n():i

licct Itoiiiiiii loqui •'.

Qtia; a liliissacerstibliniia ridei'i

cor mcutn

iii

absooitdlio '",

ccce

dotiini

pra'CCi)ta pcrrectioiiis, et ilU
i|ii:e

Et deosculatus

&um

inauuni inram ore inco
cnliii
,

ni)s;crlu,

ciiiit

saccrdolibus

sitnl coiitr..ctanda

ccce quartum. Soletii

vldcrc esl

siia

buita

dcsiijtiaiiiiir, «iii.T

cuni

laicis cuftiinunicanda;

com-

opcra libenter aspiccre

cl aliis oslendere.

Lnde
>

nuiiiia

vii.v

salubris instiiuia, qiix a cnrriipioribus

Doiniuus

:

<

Videte nc justiliani
,

veslrain

faciaiis

doft^iiduni, ciim se

pro doitto Dei lixrelicis

et scbi-

corain liouiinibus
splendel cuni

ut

vldcaiiiiiil
iti

ab

eis

".

Luiia
qiii

sinaticis ct vluleuiis initruin
piti iio.^iritiii

oppottunl ". (icm, caItiiinaniias. Culluin

fania versuliir
;

orc populi ",
:

est dlviitllas,
,

curpus

Kunt venditores olci

sed dicat

<

Oloum
".
,

autcni

bcaia Virgo
£si
,

in qiia di^inllas liuniniiitali

conjunctu

pccraioiis uou impiusnet cupiii
I

mcum

t

Et Isalas:

ipi.^c siciit

moiiilis dicittir esse, proptor iiiclTibl-

Popiile uicus, qui lc dicuiit beatiiin

ipsi tc iJccl-

lciti

cjuscastllaccni qiiaiiiitioiiillssiguincai Percolluin

|iiunl

".

>

LiCianlitr

in

abscoiidiio
,

iii

cordc suo

iiiterior

ner

cniitiitiir,

et cjterlor attrabliur inius,

qnaiido, bis visis ct au:liiis

inagiios sc xstiitiunt.
all(|uid

qiiia ipsa

niedlanle intcrlor devollo iiostra

Oco pne-

Sed occnrrit Apnsiolits
essc, cuin nibil
!>ii,

:

<

Qui sc xsilnut
'*.
>

D

scniaiur, ct Dci itiisericordia redoiiatur nobis. Iicin

ipic ^c scduclt

M.iiiuin siiam
siia

per

oolliiiii

sallva a capile iu corpus Iraliitur, qiiia pcr

oreproprloosciilaiitur, quattdo oreproprio
prjedicaitt
tibi
,

opcra

cniii

gr:itia n
:

Doo

lititnnno goitcri impclrnlur.

Iiide

iil

ille Pliaiis:ciis

:

<

Dciis giatias
lioiiiiniitii

agn
i

Joli
iit

<

(jsqitcqiio

non pnrcis
nie:iiii?
i|iiin
>

niibi itcc

diniiitis iiid

quia
:

noii
<

sum

siciit
iii

cxlcri
S.ibb;ilo

".

El

glutiain snllvnui
cttiiltiliir,

""

Iteiii,

pcr

itdliini

delnde
nluin

Jcjiiiio bls

,

do decimas

iiin-

vcrbuin
iinlum
(|iiia
f;ii
I

ex en Vcrliuin Patris iiicar,

qii;c

pussidoo ".

>

Cuin
i-t

lijoe

crnl:escil sponsa,
:

naliiiii cst.

Vorbutn, lirjuam
iiisiiiii

nclivi generis,
et
sliie

pulclirn csi altcrn goun,

dicitur el

Pulclinv tuni

oninia prr
esi
nibil

l.icla

siiiil

Ipsu

gena: tuw sical Inituiis.

luui

'.

>

Veiliiiiii

pniisivi geiterls

qHia

Colluin

luum

sicut monilia.

<

passiis cst pio iiobls, volds rerttiqueiis

exeniplum

' Psal. 10«. '»Psnl. 17. " Ibid "Psnl.o». "Psnl. Ilfi. " ?.•.:! I.^ uo. »« «Psnl. 55. "^ 1 s:ii. i(. - i sni. ii:'. "iiii. t bai. luu. loiii. .'.iii. i>u. i siii. on. G8. ' »" Jnli 51, 10«. " Psnl. 17. »M'snl. 18. '• Psnl. Id!). •• Psal. " il.ld. '» Ibid, lliid, •• Matlb. G. " llio nliquid (lecssc viilcliir. "' Psnl. liO. "C.iip. 5. ^» Gal. G. " Luc. 18. •' Exod. 12. " 11 Cor. 12. '» fzccb.l3, "" Job I. ' Joan. 1.
'
i

"'

l's;il. i .^.ii.

."..

«" «" lliid.

.

"

liiid.

;; :

m
"t scqiiamiiii vcstigia cjns
*.
i

THOMyE CISTEQC. RT
Voibnin
ilepaiieiilis
,\

JffAN.

ALGKINI
lulum vasis
ci
:

til
(lolilis
:

liii&".i Aiuli
iiiiis

<

Veiiilo, iiiiplea*",
>

generis; deposuit

eiiiiii

iii

morie

siuiin siiiiplain vc-

nos

viiiu

unKueniis
i

pruiiuitis
iii

e(c.
el

iiistatcni ei iiosirain

diiplam, scilicct

suam poenam
:

De
iioii

cutlcni
cst
1

David

Iiilixiis siiiii
>

liiiiu

proluudi

et

nostram

ciilp.iiii
tiilil
,

el

pamam. UnJe
,

<

Languures
ipse

siibstuniiu ".

indc

(;aiidc(

se

lilicradiiii

nostros ipsc
vit
'.
I

ct

ilolorcs noslros
i|iiando
i

poria-

sic

:

ICdiixit nie

dclacu miscrijc ct dc
Deiis vcnlcr

lutu Ittcis".»
>

I

Depnsuit ciilpain

peccula nostra
>

Isti suiit
I

iquorum
i.Tciiciil

csi";

scd Duminiis
>

pcrtiilit in

curporesuosuperligiuiin^.

Depoiieipu!-

taiiquam
:

v.as figuli conrriiigul

eos ".

Audi quo;

nam,

qiiamlo irerorniMbit corpus liumilitatis nosirx
corpori
clariiatis
siije
'.
»

iiiiido

lympanuin ct cidiaram
;

gandent

cuiinKur.itiim
nciitri gcncris,

Verliiiiii

ad sonilum orgnni
piiiicto
ail
iii
1

ducuiit in boiiis dics siios ct in

quia nec puriis

homo

est,

nec piirus

inrcrna

dcsccndunl ".

>

Lignum

qiioil

Dcus. Verbiim cominunis genecis, quia liomo est ct Deus. .Monilia nuat ex
ct magisl.ri

crcscil
istiiiii
:

ultum desigiiat supcrbiam. Audi vetiliim
ait

auro

et lapiJibus preliosis

Ascciidam,

Salanas, stiper alliltidinein
'^.>

debenl esso vasa

aurea in

domo Dci
opein
,

iiiibinin, siiiiilis
vuiiiis
iii

ero AUissiino

Uiide Jub

:

iVir

coiidila sapiunlia,

el lapidibus preiiosis, id esl

supcibiain erigitur, ct quasi
>

piilliim otiagri

ribus bonis

quibus nuciita grntix propincnliir
script,uii)
,

sc iiberum naluiu piital '^

ludc ad ipsum dicitur:
ct qiiusi fiingtia cogilaiis
lales coiirringcl

pupulo.

Unde

esi

:

<

Simoii

filius

Oui^e

"

Quid I& elcvat cor tuum,

quasi vas auri sotiduin
lioso
,

ornaiuiu omni lapide pre

aliunitos liabes oculos?>
niinus.

" Scd

Do-

Quetua gruiix piopinavit in popiilo, el accegloria!

Nam

i

oculos supcrboruin bumiliabii, et con-

pil stolain

in

consummalione

viriuiis

*.

>

friugel Doiuiiiiis cedros Libatii".> Vasn xiiea sunl

Sed notaudun) quod suni quiuque genera vasoruin. Simt cui;n vasa linen sunt lignca suiil «ueu , suiit
, ,

paenilcntes.

De

liis

dictutu cst in lege

:

i

Lavabitur

nqua vas xncum, ct dcrricabilur ct nuindum erii".i
Lavnbitur aqiia
iii

argculca, sunl aurca. Priuia sunl carnales, secuiida
supej-bientes
,

conressioiie

,

dcfricabiiur in sa-

lertia

pfleuitcntes

,

qiiarla

conliiieulu;

lisruclione, eiit muniluiu coiiversaiione.

Mrce inyilcciuni

tes, quiiila prxlati supienies.

Prima
lcriiis
:

coiiiincni

rba.

De

priuio

>

i

Lavabo per siugulas noclcs
iiieis
ali

luiu; sccuiida, vcntiiiu

;

in

e^l myrrlia

iii

iiinuui,

lacrymis
I

sirauim inciim rigabo".> Et

^uaniSililia

;

iii

quintis, arouiala

iiiium luxiiriic,
pocnitcuiiae

Aposlolus:

Emundcniustios

omni

inqiiiiiaiiiciito
:

^cnlum
lilin,

sujierbiae,

myrrha ainaritudo Dc qualuar
'.

caniis el spiritus '".> De sccuiido idem

lOlisccro

candor

piiritatis virgineae; aroinata, odoraiiiata

\irtiitis iut.;riine.

ait

Apostolus

:

i

Nou

vos ul cxliibcatis corpora vcstra bosliam vivenlein Banctnin Deo placcntem ". • D* tertio iilem i Om:

soluin suiit

i.n

inagiia doino vusa
>

uurea

et argeiilea,

nia racite ihie luurmiiratiuuc et lutsilntiuuibii«, ul

sed ^t lignea cl lutea

De

.r.nco dicilur in

lege

:

^

siiis

sine qucrcli ei simpliccs

lilii

Dci, siiic reprelieu>

Si vas in

quo offertur sacrilicium
aqua
,

fuerii
'.

ineum,
>

sioue in inedio naiiunis
Isaias:
«

prava; -el pcrvcrsa: ".

radcliir el luvnbilur
.<ii,iiil

et inunilum erit

Prima
miseri-

Lavauiini, mundi csioie".» Vusn argcnlea
,

vasa conluiiieliai

secuiiJa

irae, lertia

sunl virgines

scilicct

i

argeiilum igue exuniiuat

roi dia;,

quarla iraDsmigrationis, quiiitaelectionis. De
I

tum '\i

\<i

csi lcntaiioiies curiiis. Isti suiil
scilicet

pcnnx

pfiino
aliiid

:

llabel

flgulus
,

polcsiatcm dc
aliud
in

liiio

raccre
'.
>

colunibx dcargeniala!",>
est. H'ijus
I

Ecclcsixqu* viigo
sequuniur
lilia

vas in

bonorcm
:

conlumcliam

caput cst Cbristus ".» Pcunte, virgiiies
alliiis

Pc sccundo el lertio i lu mulia palienlia sustinuit Oeusvusa irx qux sunt apta in intcritum.nlosieiidercl diviiias glorix sux iu vasa misericoirdix ". » Prima duo sunt vasa pasloris sliilli De quarlo Doiiiiuus aitad Etecbielem: i Fac libi vasa iransil)igr.itionis •'. > De quinto ait Dominus de Paulo
. :

qux

cxloris

volant.
»

Num

«

Aguum

quocunque
viiginuni,

ieiil

".

ln

liis suiil

in qiiibus ic-

quicscit Cbristiis, qui p.nscit inler libasepluscboreii
i

qui

puscil

inlcr
*'.

lilia
>

doiicc

nspirct
:

dies, ct iiicliiiculur

umbrx

Quibus Pauliis

iDcspoiiJi vos

uiii

viio virgineni caslam cxbiberc

«

Yas eleclionis

milii

cst isie,
>

ul

porlel
:

iionien

Cbrisio ".> Suiit ct vasa aurea, sciliecl sapicutes in
j.

mcum

in geiililius

".

Audi

liituiii

i

Coinmilii-

iiiiam eos ut

pulvercm

aiiie
>

racicni

\cnii, ul
:

quibus sunt odorameuta virtulum. Sid uoiandum quod sunt vas;i ad ablulionem, vas» visa ad Dci vcneraiiouem. Priina nos Dco rcconciliant; sccunda proximuiu ciudiuut;

tuiu plaiearum delcbo cos ".

Et ventum
>

i

Vcn-

ad

icl.cliouciii

,

ins

lurbiiiis
I

venil ab aquilone '\

Ei myrrhuin

22

Fasciculus tiiycrlix dilcctus mciis luibi iniec

lcrtia Dciiiii

ad

amorcm

iiuslruiii invilaiil.

lii

figiira

ubera mca

coinmorabitur ".

>

Et

lilia

:

i

Siiiiilis

rsl
p.i-

dilcclus nicus

caprcx hiunuluque ccrvoruui; qui

panciu subpriiiioniiu posuii aiigclus ad capui Eli* ". Et Jucob liliis suir : iTolctvas aqux

cineri.ium

ccilur

iiiler liliu,

doiiec aspiret dies, ct iiicliiieiaiir
:

umbr»

".

>

Ei uromaia

i

Siirge,

ai|iiili),

cl voui,
il-

vums lerra: lue voliiscum dc opiimis Iruciibiis Uicldcfcric viro muiiera".» De secumlis
vo.^iris,

m

ausier, perQa liorium ineuni et

Quenl aruiuata
i.

citur
Ti

:

In conviviis Assueri rcgis

i

bibebaiit qui
'

iii-

•IPetr.
0.
">

2.

»18^1..«.

llPeir.

Phil pp.
Psal.
17.

licli. 50.
l',/.cli.

'

II

Tiiu. 2.
I.

IbiJ.

"

r.zecb. «i.

"
'"

Aci. 9.
iS.il.

"

».
-2,

" Caut.

* Lcvil. 6. '"l.uul. 2.

Uom.

i.

"

Sap. 2.

"Piul.

1*8.

59.
^"

"
0.

Pbilipp.

"
(i.
1

i'sal.
>•

"
7

Jub

il
r.oiii.

"

Isai-

" <uni.

"

J"''

II.

JobtS

"

Psal. 28.

l.cv.l.

"

r-sal.

'" II l-oi

"

"Isai.l. »»P^al. 10. " Ccu, 45.

II.

"Ps.J. 07.

tplies. 5.

"

Apiic.

1.

Cuiil. 2.

"IMilipp. 8. "II Cor. II. " Ui Ucji?
1'i.

m
cibl inferebanlur ''.i
<

COMllEiM. IN
aliis

CAMICA CAMIi.
\
iiircre-

LIB.

II.

HG
corpus eailiqniil
cl tonl.i

vitati eianl auieis poculis, ei

aique

aliis vasis

lalionihus sculijunt,

(Jiiiii

£( niius niatri vasa
:

obscrvant.
alios

Isii

sunt etiain porlic, quia suo exfinpla

Lal, ei

illa

inrunilebai ".i Propler lcnia

<

Sapicn-

dncuni ad regnuni. Tale vas aureuin Uueiita
siint fluenia gratije, stilicel

lesvirgincs acceperuiit oleum in vasis suis

cum lamaro-

graiix pnipinavil in popula.
.

padibus ei exieruiil obviam sponso et sponsx^Vi
Siiiil auteiii

Tria

lacrymosa poeinundans.

vasa aiirea

qux uunquam babcnl
;

nilcntia, lilteralisscientia, cwlcstis sapicnlia. Prinia
est

niata

;

suiit

qux

liabent et noii retiociil ea

sunl

qux

mundans, secnnJa fecundans,
;

tertia

liubenl et ca seirpcr scrvant iilibata. Priini sunl sa-

Priina eniin laval fctoreni

scciinda instruit in anio-

pienles fiil^-cntes scienlia absque virlute; secundi snpientcs
aniiituiii
(iil;,'eiitcs
iii

rcin; lertia infuiidit saporcni.

De

prinia
,

:

<

Lavabo

scientia
;

cum

viriuie,quani laincn

pcr singnlas nocles Icctum nicuni
stratum
clino
iii

lacrymij nieis
: <

tcniatione
,

tcrlii

sunt sapienles
in

cum

mcum
De
",i

rigabo *'.t Dc secunda

Ecce de-

scicntia ei viriute

quam

conservant

soliiliiate.

C09, ut fluincn
teriia
:

pacis ",i quod esl (raterna

Ue priuis
iiiini,

:

<

Calix .nureus Uabyloiiis in nianu Dooniiies genies

cliariias.
gciiiiuiii

<

El ul torrens iiiunJans glurix
siiperiius.

de vino ejns bibcrunl
princcpj
Jcreniias
esii

"%i Se-

qux

est sapoi;
iii

De

prinio

:

1'uiiJa ^uiii

vasa lejnpli ilicrusalem,

qux Nabuzarin Babyloiie

Fliicnia gralix propinavii

popuio, ul invileluraa

ilam

cocorum
:

Iranslulil

".

"

pa'nilcnliani.

Desccundo

:Fluciila giatix propinavit

Unde

<

iiintalns

culor

Unomodo obscuratum esi aurum, optiiiius? • '' De lcrliis dicitur in
:

iiideio, ul inslruanlur ad ndcin calliolicain. De
(criio
piaiit
:

Flueiiiagrutix propi:iavil

iii

clausiro,

iil

sa'^,>

Apocalypsi de scnioribus
lliaras

<

ilabebanl singuli ci*".>

<

qux
<

stirsuin

siiiil,

noii

qux super lerram

aureas
:

ct pliialas
<

plenas ojoranienlorum
(iliuiii

ci idco

accepil slulain glorix ui

cuii$uuiuiaiione

Inde dicitur
soliduiii,

Sinioii

Oiiix quasi vas auri

virluiis

".»
jiisiiiiam vtl

ornatuin

oiiini

lapide pretiost),
<

(lucnta

Scd noiandum qnod prinio acripinuis
sapientix
terlio siolain glurix

graiix propinavil in populo, rix
iii

ei accepit stoiam glo*'. •

stulam justilix; secnndo, {lulani salularis Ixiiiix el
;
:

co;iSuniniatioiic viriulis
<

De sccuudis

di-

prlinani

iii

inclina-

cilur
csl

Quoniodo obscuraluir. esl aurum, niutatus color optiinus ". i De bnc ditilur < Taiiquam
: :

lione viriutis;

seciindani

in

perreciione \iriuti'-;
:

(ertiaui inconsuinnialioiie virlulis

cuiii priina enilil
;

vas auri sollJum

"'.»

De

tcrtiis ditilur

:

i

Dispersi

actipiinus jusliliani; cuin sccunda qiiitlis Ixtiliain

snnl lapidcs sanrtiiarii in capile oiniiiurn plalear
ruiu ".I

cuin lertia intorrupiibilis tor|ioiis gloriani. De prinia
:

De

islo
illiiis

:

<

Omalus
<

oiiini lapide preiioso

".i
iii- r;

Paier

ille

prxcepit rcverlcnti prudigo suo pro-

Ex

defcciu

:

Qiii
»

vcscebantur volupiuose,
islo
: :

fcrri

slolaiu priiiiaiu ".
:

De sccuiido

(littiim ctt in

terieruql in yiis ".
pinavii
iii

De

Flucnla gr.lix pio.

Apocalypsi

<

Datx sunt
cuiii

tis sliigulx slolx

albx*'.*
cuiii,
iiic

populo. Dc isio

<

Qui niiiriebaiiuir

iii

De
<

icrlio

:

Ainavii

Doininus cl ornavii

croceis amplcxaii sunl siercora ".»

De

islo

;

<Ac-

slula glurix

iiiiliril

cuin ".»

De

Itrtio
:

:

<

lnduil

ccpit slolam glorix in consuiniDatione vi.riulum ".i
lllud itaque est

vcsiiinciilu salulis

".i De prinia

<

E( indunienlo

ornainni oiiini lapide prctioso. La;

justilix circunidcdil nie''.i

pides pretiosi suni viriutes in babiiu
liosi

lapides pre-

Pulchra' iunt gcncu lutS sicul lut-lurit,collitm tuuin
sicut monit.a.

sunl opera

in nctu

;

lapides preiiosi suiii reli-

giosi in

convcniu. Primi sunl ornamcniuni spirileriii

[Card.J

Iii

gciiis

pukbritudo

niulicris clucct, si-

luum

,

secundi corporuin,

congregalioiiuin.
,

Interius ilaquc

uriial jiisium
;

virtutuin conneiio

gminique noiaiur. In luriure eniin dcsigoaliir pudiciiia. Coinmendat crgo lilius gcnas niatris, iioii a
nitore culis, sed a dccorc verecundix cl pudititix
virginalis. Muiiilia eiiiin oriiameiila suiit colli, cl col-

exterius
lalio.

operum disiinctio a lalerereligiusi conso<Oiniiis lapis preDe primo ad Lucifcruni
:

liosus operinientuni
<

luuin ".» De sccundo Paulus

:

luin conslriiigunt.

Per tolliim auiein egrediiur vox,
ergo coUi ejus rucruoi,
teinperjiitia
;

Alii

xdincant

aiiruin, argcnluin,
:

lapidcs

pretio-

cl iiigrediiur cibus. Moiiilia

sos ".I
in

De
<

(erlio

<

Dispersi

siiiii

lapidcs sanctuarii

d vcrborum
betur
ciie
iii

iiiodesiia, el

ciborum

nequ3

capite oninium
:

platcaruni ".» Do bis quoque
ordiiiein lapides tuos, ei lun-

eiiim (anquain garrula, inuUa lucu(aes(,

scduiba('.<-

Isaias

Stcrnam per

Evangelio

:

<

Oinnia verba

iii

oorde suo

dabo

le in sapplilris, ei

ponaai jaspidcm propiigna'".•

coiiservabat ",> e(

lanquam pcr

abstinenliahi

Ciila (ua, e(

porlas luas in lapidcs stulptus

Sapsuiit

cxsitcala, sesc paulo ante pellibus Salonioiiis coiiiparavit.

pbirus cst coelcslls culuris, scilitet viriuies

qux

De

ipsius qiioque oriianientis subdit niius
libi, veriincututas

:

fuiidaiiienluin oniiie adilitiispiritualis. jaspisvireuiis culorls,

iluienulas tiureas [ucicmus
gen:o.

ar-

suni opera boiia qiue non marct^scunl decdini pugnanius.

feclu, e( suii( propugiiacula. Ilis

[Tho.] Muieniilx sunt catenulx qiiibus
collo ligaiitur,
i|uia sapiciilia el

nioniiia

Stulpli lapides suii( religiosi, qui se assiduis flagel-

rcligio prxditato-

"
5.
•«

Estber.

1.

"
"

IV lie?. i.
Tliren.' 4.
-^"

"•

Mailli.
C.or.

25.
'

"
"
»5.

Jer.
i.

31.
-i.

"

Eccli. 50. " E.cli. 50.
Ibid.
''»

"

"Kecll.

5U.

Ezcib. 48.

"

1

5.

"

Tbicii. Tl.r.n.

" "
(j.

Jer. 5-2. A|u.e. «1. ImI. dI.
''

" Tbren.
»'
«'

4.

>•«

Apoc.
O.j.

Tlncn.
1'sil.

i.

"

Tlireii. 4.
l.sai.
•"

6.

^^'

" "

Coloss. 3.

l.ctli.

50.

"

Ljc.

" Apot.

Ectli.

i"'.

"

L-ai. Cl.

Ibi.l.

Luc. 2.

:

127
riliiis

TIIOMt
a scrlpturis ailjiingiiin'
;

CISlKrtC.

ET JOAN. ALr.RINI

m
dixinam qiixiiura
sigillnni

i|iii:i

per iniirennl;is

A

><>>"

quoj argcnto,

el sa|)ieii(ian)

g»rra Scriplnt-a

Intelliijiiur. Il;n liene aiire;i: ci >cr;

designalur iiistructa, sapienler nbcdial;

miciilatx argeiilo (ticiintnr

qnla rt sapicniia •sancia

pndiriiiu', iie (nrpis inotns i.'as(i(a(cm iiifltial. Sigiliiiin

Scri|ilura rnl(;cl, cl soiinia |>rncilica(inii(' crudldirpcr nitiiulnm. Siciit eniiii |icr auniin sapiciitia, sic jier

iiuiniliiiin

iria racil. ln(eriora cclat,

nc

si qiia

litrpis cngitatio

conlra propnsiluni caslilalis surgit,
,

argcntiiin prx.licalio ilenionstradir. Qnia plnraiitcr

luras criinipat. Kxtcriora oruai
niodcsia; graviliilis
iUicilo taclil

ul

verccunda cl
iuipudicas ab

diclnm
(l:iliniii

csi racicmiis, crcdimiis poiius lianc cs»e

sii-

appun'a(.

Manus
lacliini

vocein qiiani spon.si. Diicrat spuiisa
(liligit

:

Indka
enim

rcfreiial,

ne per

carnis alieiix

Nii/ii

quem
nisi

aiiiiiin iiieu.

Sed quia non pulcsi
:

>^m^

IuviiiIj;

rcrvcal. Ksl cliaiii spnnsa ornala vo-

vi leri

inundis oculis cordiiiiu
ipsi

«

Ucati

slilms.

niunilocorde,quon!an)
aiitoni essc iion

Deum vidcliunt^'.» Mnndi
per
fiiiciii
,

Tiiplex csi veslis sponsa:. Prinia csl candor icli-

pussnnl

nisi

siciil scii-

giosx cnnvcrsalitHiis; scoiinda corpuralis cuslitaii>
;

p:iim csl
dilii '*.»

:

<

I''i,lc

miindans torda ",

cl liilos cx anpriiis.

lcrtia

iiinuccnlix

d

iliariialia.
iii

riiina vcsliliir

Ideo poniliir oniatus :iuriuin
:

Ac

si

in dicbus laboris;
lcrlia in

scciinda

dicbus solcmnitaiis;

dicercnl
ilc:is

«Andi, filia.cl viilc".» Amli prius u(
eiiiiii

vl-

susccpiiune rcgis. rriuia ve&lilur pruxiiiio;
lcrlia

poslinndiini. Aiidiiiii

tiio

(l.-iliii

sandi

sccunda angclo;
.'cdificatur; >»
iii

Dco. Iiiprima cnini proxiiniis

el I.Ttiliam

"

sponsng, cuin vidcbis

ciiin.

Murennlni
iil

scciinda .angeiiis dc miiiiditia ixlalur;
Dciis delectasiragiiIri-

«urem uncninl
((noscal
(|iii(l

ei, vermiculatas nrgnnto,

lide ro-

lcrlia
l>e

dc innoccnlia cl tbarilule
:

sit ci

crcdcndnm de auio,

id csi divi-

''»'•

priino

i

Mulier

illa

forlis vcslein

nilalisspli'ndorc el argcnio, scilicil
iiilaie. IIa;c cst ilia
c

(".lirisli

biinia:

lalam
l"'*

spcfics clcclri dc qn;i Ezccliicl
i

C

fecil sibi '»,» qiuisi

Iriangulalam, quia in
;

religiusa tonversaiiu

\cl jiixia alios sira<|iia

Dc

iiicdio ejiis
igiiis.

quasi spccies clccin ",

bnc csl
lii

t\c

giil;iiaiii

a siratii, qiiia vcsiis Csi

sintiis opcriiii

niedio

Elecirum Cnim cx .irgenio
,

cl anro.

Inr, cl

nibiluminus eo lioniu vcsiiiur. Uiide
(riangiilus puiatiii,
in ohedicniia
iii

nio-

Vcl per aiiruin sapieniia

pcr anniin cloqiicmia,
pr;T-< .'(i:ii
,

duin

pallii
,

cuniineniia
,

mcm-

quibiis pi-x>(licel subditis snis, ut

dcJidc
Lia el

briTum

iiiandaioium
dicilur
:

in p:iiiciiiia yiii obtnial

Seiiualiiropl.na spcnisi visio,

sicul Jatoli

iii

pciscculioiiuiii ".

De primu

<

U.iibcl oslcndii'".

Itcm, solenl anmtoics s|o:isis
iit

aurcs suas nc aiidial saugiiinein, et
s<ios iic videal nialuiii ^'.i

thiiidil oeiilos
:

suis prcliosa ornameiita p!';csiare,

cnriini crj;a sc

Dc sctundo
lcrlio
:

•Melinr csl
palieulia

aniorcm
si;c.

fervoiitiiis

accendant. Sic riiribius Ectlelavaeio mundjt, cor.

obcdicnti.i quain

viciinKo Dc

i lii

E;im nam.iiie

li;ipii.-iiiails

r

vcslra

possidcbitis aiiimas vcsiras ".
:

i

Do sccunfcci!,

poris sui el «ianguiiiis sai raincnlo confirmal, el roboral. Nam Scriplurarnin iiivsicriis illuniiii:it,
liccl ut diligal

da

vesle

t

Eadcm mulicr siudoiicm
irjdidit

cl
i

sciil-

23

vendidil cl ciiigiilnni

Clian:iiix'0 **.
,

suuin mundatoitin

,

(lelcnsorcm

,

Sinduneiii scilicci

candorem
id

castiiaiis

cinguluni

liiminalorem. liix cnim mnrenuia; aiirea: sunt divina scripla, propler sapicnli;c cl argentum cloqneni\£. Ips:ecniin sunt oriiaiiienta aiiriiim, stilicet f\tcnul.e
c.\

Ciiananxo
tiiiiiis.

trudidil,

esl rcfreiiaiiunem

commu-

Cbananxus
cl

e

nim

toninioiio diciiur, ei caro

Cli;isti coiivulula csl in sindoiic
<

". Dc

lerlia vcsle
•*.
i

auro, scd argenlo subliliicr
:

in nioduin

Purpnra

bjssiis

indumcnluui cjus

Pur-

vcrmis figuralo

qiii

ditilur lcrcdo vei tcrcbclla, co

piira cbariiaiis,

byssus iiinoccniia!. Priaia Cbiishjs
Naiii
» i

quod
lia-

dur;i ligna pcrforci. It;iqueisl;e

ninrenuhc

aiiro

vustilus cst in lrausfigiirati(>ne.

facia suiii
:

snpcrnae sapiciili:c fulgcnl, areenlo vicdis cluqncnsplciidenl, ct

vcslimenla

cjiis

ulba slcni nix ".
'*.

Sccunda
iii

Duu

modo pcr
pci

corrcpiioncs,

modo

pcr

\iri iu asccnsloiic

Teriia

angelus

ros.irij-

consolaiioiies, niolo pcr blandiincnla promissicniiin
coelesiiiim, ct

ciionc ".Nani faties cral nibca propler cbariiaiem.
Vcalis alba propter vitam iunoccntcni. In prinia csl

modo

miuas infcrnalium

|H»ii;irniii,

dura rnrda einolliunl.

Triliiis

spctiablcr ornamciilis

odor

tbiiris;

iii

sctnnda odor

iii.csliiiuliils
:

;

in

qua- in linc Canlico iiivcninuis, ornari solciit spoiis.c.
sciiicet annulis,
1'lciia;
f

^

ul iiiamis cjus loniatilcs, et uiirc;c

odor plcnilndinis. De prima < Odor vcslinienlorum limruin sicut odor Iburls •; i de sclerlia

hyncintliis ".> Iloc diciuir

do sponso. Scd

cunda

:

«

Ciijiisudur
;

inxstimabilis crai
leriia
:

niinit

in

aniiuios ad

boc crcdinins ciim

poisilcrc, nl cis

\esiiiuentis ejus

>

de

Cuni<|uc sciisissct
: i

spoiisam oviiaret. Mnrtiuibis ul snpr;i. Mureuulns
nurccji /'arieiuiij liii. Et munililiiis,
sicut monilia.
Iii
iil

Isaac vcsiiinciituruiii
filii

fr;ii;raiiliuiii, ail

Eccc udur

cvlluin

luum

inci sitiil
>

odor agri plcni tui bcncdikil Doiniilc

aiiiiulls, ciii{;nlum;

iti

mnrciiiilis,

niis".

Etcc

oriialu

vesliuin

s|iunsa!.

Adbuc

sigmiin; in monilibiis, sigilluin. Ciiignliim tcinpcranliic, bi.^nnm obcdiciili:r, sigilliini pudicili;c. ClnKiilniii leiiipcraiiii;i-,

ad majoreni cjus pnltbriludiucni snperadditur alius
uriialiis
1

cv sc<|iitiilibus,

(pioil sil oni.iia tlarililc

:

nc inanus

;id llliijla

opera dis-

Uiiial:i llorniii \.iilclalc.i l'iidc scqiiitur:tEl sltiil

suivat;

gigiium

obedicnlix, ul pcr cloquium divi-

dics vcriii

tirtumdabanl

eani Qoras

ios;iruiii

,

C|

"

Mailb.

.1.

'"A<l.
I'inv. 51.

\V,.
"'

"
'•

"

nnih
r.3.

10.

"IVil.
4.
»•

41.

'•

P.tal.

,'»0.

"

E;.ecb. I.

"
43.

C.cn. 2!>.

Caiil. .').."

Isai

"«Ertle.

Sl.

"

Mallb. 17.

"•Acl.

i.

M.iitb. il8.

* ri..v. 51. "I.ur. «1. •' Ccn. «7. Caiil. i

"

Liic.

"

Pltiv.

;

I<j0
litidiii oiiiv.illiiiiii

COMMEM'.
".
»

IN C\NiU:.\
siiiil

(

VMiC.
cl


iii

LIU.

II.

130
liCb hiitivitates Iros scpriin:i
l;:liiit
;

llic siicmlijiii
iiiti riii,

csl

i|ii(>il

A

f<i;li'>lis

gloria. istas
lii

ilics liilicinl,

siinl

tlics

siiiil

dies

vciiii.
lcriii

(|iiiiiitiM' qiiailragi.-siiiiir

iii

sccuiiila
:id

IViiiil

siiiil

lriii)inr:ili"i,
|>riiiii'>
i
;

sccuiiili

siiiritiulcs,
iioii

lal)iii;ivil

;

iii

lcrtia

c\siill:i\il.
.1

rnsl
;

priiii.iiii

toclcslcs.

Dc

<

Diiv.n liciitiiiis
:

ilcsiJc-

leiiipliiai

dclaliis

csl

parciiic

pust secuinlaiii
;

ravi,

iti

scis •';

Jc

scciinilis

Npclciii

vcrloriiiit
;

supia
iii

lcm|»liiin localus est :ib liostu
:i

posl

(criiam

iii ilieiii,

<t
:

riir--iiiii

posi

lciic!>r;ts

spcro

liiceiii '*
»

»
lii

(Oelitin assuiiipliis

Palrc.

Ilaipie
,

priinus qua-.scriinitus

i!c leriiis
|ii'iiiiis
iiiiiii
;

l'A iliioiiiis ijiis

siciil

dics caeli".

dr.i<;eiiarius lolus cst
liatidiiis,

piirilicaliiiiiis

pro-

uiiiiii.1
iii

circiiiiiihiliir

c:iUiiiiiuie

Iribiilnliuiii

lerliiis

ciiiileiiipl.itiuiii.s.
,

Iii

priiiio
,

caro

scciiiiilis, nr<luriliiis ilcsiJeriuriiiii;

lerliiil
i

acipiiril

caslilalciii

:iiiiiii:i

scciiritatcnt
ciiiiii

spiritus
lit

lliiiiliiis

rosuriiiii cl lilioriiiii.
iii

Oo

priiiiis
;

Jol

:

Pir-

udliialcm
dior,
iii

el sitlililiiaieiii. Sic

earo

iimiii-

r;il
I

liics

qii.i

ii^iliis

suiii ''

>

du
dics

scciiiulis:

ai.iiir.:

rorliur, spiriliis clarior. Iliiic

esl (|Uod

Dics dici cruclnl

vcrliiini, cl
:

iiox

iiocli iiiilicul

piiiiflcationc qiix scpiidir

piiinam ((uadra^eii-

sciciitiaiii

";
c:iiii

»

dc

lcrtiis

FA

siciit

vcriii cir-

iiiam,'lri9i .minialia c.\

pr;cccp(o legis oirereljantiir,
c:irnis
c:istitalciii,
(|ii!.«

cuiiidaiil

nures

ios»riiiii cl

liliiiin
:

coiivalliiiiii.

Turdir ((uidcni
coiijiigia

ilcsiKiiat

ilxc

aiiiaia

sic

illuniiiula .-iscccdit
scciiinlo,

Priiiio,
;

per

noii iloral.

Agniis designal
(|iiia
,

paliciiliaiii el

(.radiis

viilulum;

ad cor

alluiii

lcrlio,
iii

n

iHaijSiieludiitcHi aiiiiii;r,
giial

peiciisstis inin repii-

aj

;i'(licrciiiii ili.ilaniiiiii.

Dc

priiiio:< .\scciisioncs
iii

Columba
,

spiritiis

sriliiel

liuuiililatcm

et

cordc

siio disposuii. Ibiint
:

dcvirlule
ail

virliitcin '".1

siilitililatcm

qiiia alliiis
'°,

volal.
(|iii

Priinain

jcjiinavit

f)c scciiiido

<

Asrcnihil
>

csr
:

alluiii
1

liomo ct

Klias liiclciis Jczalicl
C3l
curiiis
illui

diciliir nuxiis vaiiu^^, id

cxaltabitiir

Dciis ".

l>c

(criiu

Maria virgo
Iii

ebra

;

9ci:iind:im

Clirisiiis
;

iii

de-

nssunipia cst ad
ascciidit

:r(licrciiiii ili:il:iiiiiim "**.»
iii

prinio

scrin ", proliatiis

liilcr (ribiilos cL spiiias

lerliain

pocrusa,

scciinilo
:

precios.i,

in

tcrdo

Moyscs
Iileu
(pii:i

In inunlc.siispicirns diviiii cluijiiii di\itia&

".

gliiriosa. !Scc iiiiriini
a(|iiariiiii.

ascciidit cniiii ilo.siiper rivos

auicni in lioc
(pi:idr:igcsima
iii

numeio

ji^jin.ia

isia pusiia sunt,

riiniii asccinlil

de

vallc

lacrynianiin

Ires lialict
;

ditisiones lanliini.
in
(|iia(iior

sccunilo, dc
voliiptatiioi.

fliiciiio grali:iruiii;
tii

(crlio
iii

do turiciiie
reciiiiiii

Piiiiia

diios
;

viiciiarius
iii

scciinda
iii

piiino iniindala,

scciindo

dciiarios

lcrii:i

ocio

i|iiiiiaiios.

priiiia enini
(|iiiiiii:ie

data, in (iTlio saliata.

Do priino:
vallu
<

<

Asccnsiones
iiuiii

(|iiadragcsiiiia

piii ilii';i(iuiiis
iit

jcjiinaiiius

coidc

siiu ilisposnit

i<i

laciyinariiin

....-

sciisiis culiiliciitcs,

caid iiuslra rccipiat uciai/aui
,

liiiin';»
rivilalciii

dcscctiiido:
l)ci *
;

rhiniinis iinpctiis
lerlio
:

l.clifical

icsiirrccliuiiis

;

iii

scriinda

siilicct

prubalionis,
iil

>

de

<

Incbriabuiitur ab

jcjunaiiius qiialiior virlulcs iioljis

con)par:iiilcs,

tibcrlalc iloniiis

liiu: '.

>

Itcin ttipiex csl (li:ilaniiis:
;

~
Es( onini virginens; csi 6pcc::ilis ci spiriiuabs
et xdicrciis. I)c prinio
:

^

rccipial

aiiiiii:i

denarium,

qiicni patciramilias dcdit
iii

cst

|:iburaiitibus opcraiiis

",

lcrlia sciliccl coiileiii-

*

l^i
^. >

ipsc

lanquam
;<

spuiisus

plaliunis jcjuiiainus, nt lamiuaiii diios

vircnarius,
Iii

procedcns dc (lialamo suo
llialainuin

Dc secuaJo
siispice

Adorna
Cliri-

rccipiamiis slulam

iilrani<|iic glurilicaliuiiis.

priira

(unin,

Sion,

ct

rcgciii

crgo, scilicct piirilicalionis,

purilicciiir

caro ab

aiuin

'.

»

Dc

(cilio :<

Maria \irgu assumpla cst ad
'.
» Iii

opcrc, aiiinia a cogilalioiK',
Il;cc Cbl priiiia

liii;^iia

a nialo seiinoiic.

^'tlicrcuni

tlialamum
;

priino iiostram sumpsit
iios(r« devolionis

qiiadrapesinia piM'ilical'Ol>is. Sequienini

iiifirmitatcm

in

sccundu

sciitil

lur sccniida
Lciiiiir, cl

prubaliuiiis. Jcjuuaiiius

ul pro-

Fiiavi(a(em
iii

;

iii

tcrtio siiam
1

osiciidit

m;ijcstalcm.
fa-

probalioiiem sustincre posgimus. Nul.iii»

priiiio

ciiim csl

in siniililuilincin lioniinis
iit

dnin aulcin
priiiia ni

qnod

(liplex

csl

probatio

,

videliccl

(tus, ct bubilii
I

invcnliis

lioiiio '.

>

Iii

sciiiiido
*. '.
> »

ductu raiiunis, sccniida expcrieiilia, lerlia
Priina cst pliilosopliica
,

rcquiescil tanqiiam passcr solitariiis in tccio

!iiir:iculis.

secunda acliva,

in

lenin

:

<

Rcx

regiiin

sdllato

scdct soliu

icriia

anagogica.

rerprimam
rubusiior
;

esl liomo discreiiur;

Spoiisa ilaqnc sic uniala asccnditad sponsiiin siium.
Iii

per

secuiidain

pcr lcriiani dcvotiur.

viiginis iitcio

riiil

piiina

Clirisli

iialivil::s

,

scj
re-

Discreliur, qiiia raiioiic disccriiil a falsu vcriiatem;

qiiasi

sccnnda

in

bapdsmalc,
liic

qiiasi

lcrlia

iii

D

robustior,

pcr lolcraiilix assiiluilalem;
visa:ii ci

devulior.

siirrcclionc.

Do

qnibiis

agitur.
in

Qiiadi:igcsiino

propler mirabiliuin
I)c prinia ali

novitateni.
1

dic a naiivitale sua, Domiiius
sciit:itiis.

lcinplo cst pr;cjcjiiiians

Aposiolus:

Oinnia probale, quod
inaia

A

baptisnuuc qii;idragin(a
tcntatns
ei

dic-

ijoiium

cst
>

lcnelc,

ab omni

spc

absdncte
lioii

biis,

a

diabolo es(
positiis.

supra

piniiacnliiiii

vos

'^.

lianc

ciiiin

probalioncin
:

volcbat
<

tenipli

A

rcsurrcctionc

quadraginta a
qiiasi
;

diictu rationis.
lcni sclpsuni

De scninda diccbal

Probct aucdat el de

Palrc in coeluin
vitolcs: Priiiia

assnmptus. Eccc Ircs
canialis, scd

nati-

liomo ct sic de paiic

ilio

sine cnlpa
,

secuiida

calicc biliai ".» ll.vr ciiim volcbal licri per tribiila'(ioiiinn

K:iciamciitalis, scil in ipsu sinc efTicacia
caliiin nuii liabiiii <|uod

qiiia

peclcilia

exp ricniiam. Dc

lcrtja

:

<

Tciitavcruiil

iiie

dilcrct
'•
'

b.iplismns;

paircs vesiri,probavcrunlet videruiil opera inea '%

•• F.icli.

50.
»

"
'

"» Omc. Eecles.

Jer. 17. Psal. 83.

Job 17. Psal. 45.
Ucg.

"
'

Psal.

"lCor.

101. II.

Onic. Eccles.

'" III

»« Job 3. " Psal. IS. "«Psal. 8>. Psal. 88. ' OHic. liiclcs. ' lbi;l. 1'sal. 35. ''Psal. I}). " MaKb. 4. 'M,\uil. "20. " Maitb. iO. 19.

"
'

"

'M

Psal. 63. Pbil pp. 2. Tliess. 5.

Psal. y*.

131
iciliccl

TIlOMiE ClSTtRC. ET JOAN.
miraciib qii»
iii.-ire,

ALCIUM
(..(ifiiiut
lia;c

13t
liH murenulat auieni.
Virgiiiis

fci

i

eis
t

iii

ileserlo, ul, cuin
Ail

A

Spirilui saiicliis,

siccavit

pluil iiiniiiia,

olc.
:

priinani nos

Nam

ad

oriiameiita

confert

Palcr

iiisinicbai l\iuliis cuin ilicerfi

«

liivi:>ibilia

Dci a

obediciitix virluteiii, Filins splciidorcm bapienii.t;,
ct Spiriliis saiicliis (lilcrlionis

cre:iluia

iiiuikIi

per
I

ca (|ux faria sunt inlellcrta
<

rervnicm

,

qiia:

Iria

coiispiciiiiiliM'

".

A(l scciinilani sic:

In oninibus
in

velut virgiib;
ctuiitiir.

iii

catciiulis deceiiii

ariiricio

cnnne-

eiliilieamus

nos nellpsos
i

sicut

Dci ministros

Chariias eniin qu:c rcrvct jungiliir ohcpigra; obedieiilia qiix tiumilis est,

niulla p:uicnlia ".
irct

Tcrlium acccpit Pauliini cuin
voreiii aiiilivit ct

diciiti:c, iic sil

natn.iscuin

,

quia

iieniiiicm

jiiiigitur srienliaR, iic sii iiifl:ila
qu.i; ilirigii, dileciioni jiingitiir
tio.
siiiit

"
nc

scicnlia

niilciii

vl(lit,i|iiaiiilu

iciaiilasDci

riiciiiiiriiliit illnin, ei

post

sil

erroiiea zela-

cxc:cc:ilii5 esl

".

I'cr li:ec ciiiin
i

mirtcula probavil
In

Mureniilx autcin

ist.e vcriiiiculatni vel dislinctaa

Cliristiiin cssc

Dcum. UikIc
qiiuiiiam

prxdicahal
cst

Synaut

argcnlo. Nain cindor carnnlis inundiliusqucin

gng.1

aflirinans

liic

Clirisliis Filiiis

designai argeniiiMi, ad vcnnstalcin ct dccoiein pr:c-

Dci

".

I

Tcniani

qiia<lr:igi;siiiiam

jcjiinainiH,

dirtarum

graii:iiiim

acrcdil.

Vcriim
aniicani
(|ii.x

qiiia

liliiis

siiniis

aj

coiiiciiipl:iniliim subtiliores.

Qiianto riiim
spiriliis

malrem
vcril
;

sunni paulo aiite*^
ainica

suain vucact aniatur et

aiiipliiis

caro ailcnuatiii'
Tria
.lulcm

,

laiilo aniiilins

aulcin

vera csl
qiiid

Siibiiliiilur.

siipciiiis
;

coiitcmplaniiir.
l.iiti-

U

aiiiat

:

osieiidit

coiiiiniie

Dcus

ainavit
sc.

iii

Siiperiia: civilalis upulciiliuni

civiuni illius

ea, et quantuin ipsa dilcxil diligenlcm
crgo
:

Dicit

tiam

;

regis

.'>jus

gluriani. Opiilenlia, quia omiiiiius
qitia

bonis replobitur; kctitia,

Deus

Tacie

ad raciem
siibjisiii
iit

6'iini

eiset rtx

in accubitu siio

nardut niea dedit

inspicielur; gbiria, quia oniiiis cro.iiuia
cietui'. Opuleiitia, qiii:i iiioii

Doo

oilorein (iitim.

esurieni, neqiie

[Tno.] Cliristiisacciibilum inlravil, quaiido
ascendil. Ibi
qiiaiiilo viriiis

cocliis
siiiiiii,

anipiius
()o.'nus

jiisti

",
i

i

iibi

i

iiichriabiiiiliM'

ab iibcrUitc
cl r\
:il:

n.irdus

sponsx dedit odorein
Iiide

Dei ".

Uiidc:

i

Jiisli opiileiitur
i

l'^crlcsi:e

longc laleque suavein faeiiim Spirilum
saii-

lcnl in

coiispcclu
i

Dci ".

I/jRliiia

cril

civibiis

inain sparsit
ctiiiii

boiiitaiis.

L'ndc:

lu lerra sua

duplida pussidcbuiit,
i

la.'iliia

niisil

iiiiplenlcm

aposlolus

graiia

",

qiia

.«eiiipiicrna crit cis *'.
tu sicut qiii Ix-taiitur
liis
iii

Qiiia

i

laiiabaiiiur

corain
suiii iu

luqiiciiilo

opcraiido bnnuin
Christi

odorcm Tamx
et

darctii,
qiiia

nicssc ".

iLxlalus

scilicct

humililalis

chariiaiis,

qu:u dicla suiil
I

milii,

in (luinuin
,

Dou:iiii

ibi-

Rar.us esi

herba parva cl calida. Ex

increpatione

nuis ".

Regis crit gloria
siiis

quia
iii

i

tnirabitis

erit

sponsi sponsa genas pariim sulTiisa rubore respon-

Dciis in saiiciis

gloriosus

inajcslulc sua ".

p

dct sodalibus cjus, qiiid de co scnserint in

illa

in-

Quia plrna

ciil

omnis tcrra

iiuijesiaie cjiis. liaqiie
,

crcpaiionc

:

et

hxc per

^'ia sequentia capitula.
sciliccl,

vidc civiiaiis dccorem, ci\ium ainoreui
iiorcm. Dccorcin ex claritatc,
tatc,
tate
:

regis liocliaiii-

In primo,
in seruiido
,

humiliiatem,

eum

etttt rex,

amorcm ex
".> Ipsa
ciiiiii

chaiitatem, scilicei fatcieulut piyirhn:,
boirut rypTi. Nar-

bonurem cx majeslaie.
<

.\u(li

dccurcin cx clai
i

in lenio, jucuiiditaieni, scilicel

Luce spleadida

lulgebii

iiun

dus

lierba rst calida el parva,

per quani designalur

cgel sule ei luna, quia
AiiUi
cliarilaicni
:

Agnus

erii luceriia ejiis".i

buiniliias,
dic-o, qiiia

qu.% esl cx
est

lerveiiii ainore.

Quod ideo
veritas
;

i

Cbaritas

nunquam

cxcidii ",

liiiinilitas

quam

paril

et

aq-j:e cuiiii niiiUo:

talem, ct
lioniirem
:

fluiniiia

non poleruiit cxsiinguere ciiariiion obrucnl eaui ". • Audi re^^is
:

iion

li:ibei

caloreni, et esi humiliias
iiiflaniiiial.

quam formnC

cliaritas
illa in

cl

El hxc quideiii in airectu,

In Apoc:ilypsi legilur

<

Viginti qiiatuor

cogiiiliune consistil. Priina docel noii aliuiii
iu.uiiie

seiiiores (ccidciunt in lacics suas,
dcnleiii
in tliruiio
,

adoraiiics sc>
coroiias siias
lionor. Ilic

sapcre ",
spuiiic

veritatis

redargutum

;

secunda

el dcposucruiil

hiiinilibus conscniire
1'riiiiuiii

"

,

inuiierc cbaritaiis

aiiie pciics sedciilis in

ilirono ".

i

Eece

adjiitiiiu.

csi

neccssitaiis, secunduiu y<h

cst accubitus rrgis
j'e:n.

iii

quo nardus
libi

spuiisa: dat

odo-

luuiatis. ilxc spuiis:c humilitas spargii

bouuin ododcvo-

De quo sequitur.
aureas faciemu$
vermiculalat ar-

D

icin

suum

lanqiiaui iiardus. Aniorc calens,
opiiiionc

Murenulii»
gciuo.

tiune

vigeiis,

redolens.
csi
,

IIxc

bumiliias

vulunlaria esl; perpuiua

rnictilica est.

AccuPatre

[Carii.] Miirelunx ciiiin ornainenia

sunl inulic-

hitiis

regis

siiiusest Pairis, quia

semper

in

rum,

(|ua:dain vidclicct cateiiul.c
:

,

virgulis aiireis et

Filiiis.

Vcl accubiius dicilur rcqiiies in glnria posi

argenieis context»;

cl ideo diruntur auio el
disliiirtje.
Iii

ar-

asceiisinnein.

Regis

acciihitus

,

tranquillitas

esl

gcnto vermiculatae vel
rxieris mctallis
dieiilia.

aiiru, qiiia

prx
obe-

cordis,por qiiani Verbuin Dci pio rocuiuhit inconle,
ct ibi
iius

Iractabiliiis esl,

designaiur

ad ainorcm
iii

et liumiliialem acceiidii, qui

Propier

pretium

signilicatur

preiiosiur
cliarilalis

24 designaiitur
(licil
ileitil
:

fcrvore el parviiate nardi.
tuo, uardut

cunclii) opibus sai:ieiilia.

Fcrvor qiioque
,

Cum

ts^el

rex in offubilu
,

Unde mea

proplcr

colorciii igncuiii
:

nolatur

iii

auru. Dirit
el Filius ei
'• "«

odorciii

sumn

id

ost iiiludil

liuiiiililaleui

crgo Cbrislus

i

iSus

,

1'aler scilicct

,

ct

chariiaiem. Odor aliquaihlo eiit
Psal.
••
I

ex concreiua-

" Rom.
"Isai. ».
4.
••
I

1.

'•

llCor. 6.

"
I.

Act.

'J.

Ibid.

"

Psal. \i\.

"

Ps.il. ti7.

Ti.b.

Cor. 8.

"

C,ii:I.

"

13

" Apoc. 7. " "Apoc. i\.
U.

5.S.

"

Psal. 67.
»'

"

Isai.

61,

Cor. 15.

Caut. 8.

Acl. 2.

"

" Amk.

I

Tim.

" Uoui. «2.

:

135
lione, ali.|ii.iiido c\

COMMENT.
si.ir.ilioi)e

IN

CANTlCA CANTIC.
nli-

-

LIB

II.

«34

flabilis

aiir«,

^

'li»em nostrro veiusiaiis.
linniiiiis,

FM

ni.i.-m d.ii.lex veliisias

niiando cx speoieiiini conl.islmie.
siicccnsiiscx igiie.liNiiii
cl cicietis

Cnm

igiinr iili.iuis

sciliccl culpx- el
pflPi..T.

p(B;i.-c. .^ller.nni

.iSMinipsil

aniorisvacaicleeinosynis
cl cli,.rilatis, ipsis

Clnisliis, scilicel
iliiabns nociibus,

C.mIc in

scpnlcio

jatuii

opcribns niisericordiae

scMicel pioplcr nostr:ini ilnplam
niia

vidcniibns spargit o.l..iem cx concremationc.

Cnm

veinsialcm,

ci

dic

propicr snam simplain.

vcro alMiHcm virtutn.n giatja
siim,
(;loria

spiritualinm
,

copio-

Velnslatcm cnlp.n dclevil pralerita peccala remitlendo,
pr.Tese..lia,

vel

doctrina!

splendorc

vcl

iniraciilornm

ab

eis liomines

averlcn.lo cl

rc-

landabilem famam longe
floribus

dllatarc cogi.overis;

iiiiltc.ilo. [•'iilura iinii

rcmitlcndo, sed

q.ia possuiit

ex

diviiiis

liagrai.tia

aera

repleiiiein

vilari

gratiam

coiifereiitlo.

Veiusialein

poemo
pe-

cogiioscc.

Quod

si

ali.iuem

morboriim

incoininq.iic

delevil;

scniam

ul pfleuitciites non
;

sei.liani,
ei

modis
lar!,

faligari, scu

pcrsecntiouum mnlesliis
coiitritionibus
praii.ns

nilus exterminaiulo
iie.i.lo
;

pnrgatoiiani,
niiseriain

tenninum

po-

anl

supplicionim

depriini
el

lemporalem
se.l

non peniins exlcnniet ne limerei.lfaeieii-

propter U.;um, 01 in
laito aiiinio

omiiibns
vnliii

agere,

namlo,
'!o.

lamen dcbiliiando,
.ad

atqnc alarri
e\

omnia snslinere

coii-

Unde

Peiriis qui

vocem amllhc negaviv",
Clirislns, cuiisil
si.i
,

posl

spexeris.

roninsionc pietio^arum

specieriim,

n.yriliam passionis spoulc se morti obtnlil. In leilio
id

Bloii.snm
ra re.

odorem usque ad
ai:c.ibitiis

coelos ascendeic

mi- ^ acciibiln bolius,

esl

vinum

j.!-

cuuditalis, id csl gratiam

a.noris. Vii.iim

nalu-

Triplcx csl
giiiis iitcro,
soliii.

sponsi

:

priimis est
tcrlins
iii

iii

vir-

laliler incbriat, calef.icil
Cl.risti i..ebriavil

la.'iilicat;

similiier anicr

secuiidus in sepnlcro,
drciiur
:

p:itris

posl rcsurreciioiiem aposlolos
;

ad

De

pri 1.0

<lssacbar
>

asiiiiis

furiis

n.iindi

coniemplum
mirari
si

accendit pcr Dei

desidcrium:
prinio
:

2Ci'iib.iiis iiiti'r teiiniiios '*.

lss:icliar dicitiir

merccs,

l:n;ilicavii in
<

spc fiilurorum bonnrii.n. De
odil vos ui....ilus
*'. t
Ili

Dileeius enim pro nubis se dedit preiium. Accnb.iit
ii.ter tcrniiiifts, q.iia n.c.Ii.is

iNolite

dicunt
>

t

fuil

iiilcr

divinitatcni

I

Mil.i crucifixus csl
:

muud.is el ego nviiido ".
noine.i tiiiim

Do
te
»

cl liuiiianitateiii. Divinilas ilaquc
liiimaiiil:.s
ii.cdii.s

majur exlreinilns,
ex bis
(lnub.is,
,

secuudo

iDominc,

memorialc tuuni

ininor; Cbristus

qiii

csl

in desiderio
iii

animx. Ei anima mca desiderahit
iii

lerniiims. It:iqiie faciamus sylliigisuin:.^

ct
,

iiocle,

sed et spiriius mens
:

prxcordiis meis".
in Uoiiiino,
,

pnr.lirctnr major de me.lio, iiicdiuiii
sic per
lcniiir
:

dc

iiiinuri

ct

De

tertio

<

Gaudens gaiidebo
in

et

cxnic

medium major

de niinori,ut sie

argiinienisliis,
:

siiltabit aiiima nica

Deo mco

quia

iiiOuit

Clirislns esl Dcus, sed el liniiio est Clii

vesiiinciito

salutis,
>

el

iiidumento

lu^tilix circiiiii-

ergo liomo csl Deus. De seciindo accubitu
i

dit ilur

q

dedit

me

".

li.dnet nie vcsliuicnto saliiiis, quaii-

Reqiiifsccns

accubuisti

ut

li'0

atque

le:ciia

".

>

do

ai!

simililudinem

Dominicx
:

resurreciioiiis
jiisii-

In

primo

asiiius fuil
iii

ex liumanitate, scd

lorlis

cx

vestiet tne gloria incorrupiiunis

induinciito

diviniiatc.

sccundu accubuil ex bninanilaic, scd
surrcxit ex
divinilale.

tix circumdal.il nie,

quando

glorificabil

aiiiinam

ul
1

leo

forlis

De

tcrlio crit

:

faciens eato

immunein a peccato
s.ia

ct passione: ei sic

Ouiiiis pascentiir el accubabuiil, et noii
>

qiii

omnes

in

lerra

duplicia possidebunt, id

est

exterrcai ".

Pasceniur Dei visione,
xteriia

accnbabuiit
noii erit

glnriam corporis cl
liabel acc.ibilum,
lis

ai.im.i-.

Anima quuquc
convivia
;

tripliceni

iininuncs a lahoribus in

requie;

i.i

qiio cuin spoiiso relicitur

cpu-

qni exicrreai, quia securi erunt in Dei protectioiie.
Iii

spiritualilius. Tria
:

ilaquc

in

qiiibus
aiiiuia-

primo, nardus nostra dedit odoreui bumiliialis;
sec.indo,

reficilur

primum, corpornm
In
riobis

secunduin,

in

myrrha

dclevit

piiirediiien.

nostr.Ti

ruiu

;

tcrtium, angelorum.

primo coniediinns id
i:)

vciustaiis; in terlio, bolrus emisit
lis

vinum

spiritua-

comparandam

foriiludinem,
in

secnndo ad
ad
vol.ip-

jucTindilatis cl

jiicunda;

spiritiialiiaiis.

Odor

consolaudam aiiinix esuriein,

lerlio

humililatis tres bahel giadus.

Est enim

humllitas

luosam satietatcm. Pri.no

utuiitnr servi, in secuiido

quain parit veriias,
litas, teitia

secunda

quam

cxliibet sanciii

comcdunl amici,

in

tertio

incbriantur charissimi.

quam

pcrficit charilas; pri.na

cordc,

D

sccunda

in operis

exhibitione,

tcrtia in
>'.
>

passione.

Piima, ihumiles

spiritu salvabil

De secunda
omiiibus"_>

boium Cbristum lcgiu.us tria convivia celebraniem. Primum immincnte passioi.e, quando pascha cum discipulis siiis coinetlil "'. Secundum
In figura
iii

<Quanto inajor

es, tanlo Iiumilia le

In

asceiisione,

qnando coinesceiis
Ego,
ait,

iie

ab Jeroso-

De
dit

lertia

:

^Afdiclus

sum

et liuniiliatus
>

sum

niii.is

,

lymis disccdcrcut pr;ccepii ", Tcrtiiim suis mililibus promisit
:

rugieham

a

gemilu cordis mei ".
:

Priinam ostenet

<

dispono vobis regnum

David, ciim diceret

<Ego sum vcrmis

non
**. >

ut cdatis ct bihatis snper

inensam

mcam

in

regiio

bo.no, opprohrinm

huminum el abjectio plebis Sccundam cum saliarct corain arca Domini " ; lcrtia.n tum la)iidaret enin Semei, ei nialediceret
regi ". In secuudo

meo".> De primo
ciiim morieuuir ".

:

iConicdainus^t blbamus, cras

»

Dc seruiido: iComedilc pinguia
Angelus ad Tobiaui:
et polu qui videri

ctbibiic
<

ulsi.i..

"".» l!e leitio

accul.iiu .i:yrrha

delcvit

putre-

Ego cibo immortali

non potcsi,

"Gcn.

49.
2.
»'

»

-Ibid.

"Sopli.

5.

*'

Psal.

5.>.

"

Ectli. 5.
6.

"

"IIIU.
Aci.

g.
I.

" I Joau. 3. " Galal. "M.itih. 26. ••lCor. 15. "' Prcv. 9. Liic. 22.

"

*» Psal. 37. Psal. 154.

" "

Ps:d. 21.

Isai. tJl.

"

Reg. 0. II Maith. iil».

,

iss
utor ".
cilio,

TiioM/E osrKiu:. CT JO.VN.
In
|iriino
'lcl)Ciiiiii
,

ALCIUM
scilicet
>

136

srrviiiii

siisliiieru

^\

aqiiaruni dcduxcrunl oculi niei^'.i Istx tuul inun(lunlus

tli<)ci|>liiu

uriiare

o|ieiil>us

oneraiv.

Uiide

aquv,

iFluininis

iin|>clu$

Ixtifical
Iii

cibiaria,cl vlr|;a, el uiius asiiin, |Kinisel ilisci|iliiia,
ci

civitalcm Dei^*.

Kccc

piiiiiuni coiiviviuin.

bc-

opus

«i-rvu.
;

Iii

priino

3iile<|u:iiii

•oiiicilai, jiibius
:

ciindu aiiiein convivio anto<|uain

couieilam rcspiro

suspiral
Ni

iii

teCuiitlo, aiile<|iiaiii coinctlal, rc^piial

iminiinda
senlit

contcicniia.

tNon

cnim

quiesrit

i|ni

lerliu,

»nici|uani
i.i
:

coiiirJat,
iii

aspiral.
pur.i

Suspiial,
:

limciit, h<'l juilit

rrs|iiral
|jau>lia.

coii9i:ieiitia

vcnnem pravx couscicntix, a qua noicns absulviiiir. Semper cniiii piaestiinil
tiiibala
conscieiitia.

nenio
sa'va
liabct

aspiril
Iii

ail

supcnia
ilui|iie

Dona

conscieiitia
tiinet

liic

priiMO

uliserv.iDiliiin
iic

qiiiil,

quaiituni,
ileii:

iria

:

IinIicI

cniin

gloriam, noii

infainiuin,
:

qu.inilii

coincihiimis. I>riuiuin,
.

i|iixraiilur

oxspcciat
nnstra
lia.'c

roronam. De
pocta
nidis

primo Paulus

<

(jloria

ci:v:

tecuiiilnin

iio iranscaiiiiis

(iicius intjigcnliic

est icsiiinonium contcicnlia:
:

nosiix^'.i

lcriiiini,

nr

pi'«lcruiillainus

tt;iiipus
);r:ilij
:

abslincr.lio!.

Dc

scciinilu
('.on.^cin

rriiiiii, iie ailuiillalur
ilA

uraliuiiis
:

secunilo,

iit

rei°ri

(uma: menUticiii ridet.

rcliquiis llal eleeinusyna
niili>i|iiani

lcrliu, ul

agaturpicui-

D<: tcrlio

:

teiiiia. Itlcn
ii.l!

cuinc lamiis, tria (lcbciiius
eiiini

Profmin digna

fcrti

ineiit ijiiir

*iH coniein
quatuoi

recii eil.

er<; Kiispirln.
i

Priuto

suspiranius

ut

fngia:

n

lii

tiiic

convivio spiriiuali sunt

fercuU

:

nius infei mmui

secuiulo,

ui deleatiir

|>cccatum
:

Priiniim csl iiinorci.tia ci siii'plicilat in «pcraiioue,
sccniiduni

torlio, ul revcriiiinur aJ rcHimin.

De

Uis

<Bona

e^it

conscicut'a

iuiinunia.
in

a peceali

cerru-

oniiio Cnni

Jcjnnio

ei

cle«iiiosyn»

inagis qiuin

piionc,

lertiiim

suaviias
:>ngcloit
:

lievoiiune;
ilice

quarluni

coinpfirinrc llicsauros

auri. Ips» est
farii

qus

l<ber.:ii>a

Alir.ilcini

pnvit

#ub

Msnibre. Pro
:

ninrie ci piirg.il pocc.iliini cl
ajierii:iiH *».
Oiiiiillt: iiic
»

inveiiirc Yiinin
:

piiino. ilcdil

l'r(i

priuio, «nspirnliat Jot>, (lici;ns

|iutum

(lciii,

undc Apostolvs < Lac Aubis Jiou escnui '^. 1 Pro tccuuiU, paucs
lac
:

pniiliiiiini iit

plnugani dulorein niouni
ati

a/yuii)8. Iileni

i

lipulcniur

in

a7.yuii6 ftincciiiatis
.

anit;<]iiaiu vatlMin et

iion revnrlar
inoriis

ten-uni twici

Ct voriiutis '*.
siirsiini

f

Pro

tcrlio, buiyruin. IJoiii
>

«Uuai

lirusani, Pi

opciiam
:

caliginc ".

Pro sctibl,

eunt sapite".

Pro quario, coxit vituium
in

(uiiilu, su<:piral sic

Pcccavi. Quii! faciani
iioii

o

dc aniKnlo, uiulo sponsa

Canticis

:

<

Cuinetliic,

custos lioininiini? Ciir
ci (inaro
icriio,
iioii

lollis

pecca(u:n
nicaiii ?
>

niciiin
"•

aniici, et incbiiamiiii, cbarissinii ^'.i

i'iopier liwi<

aiifers

iiiiiiulialcin
:

Pro

ccdiiiciu cniin

p:issioiii$

Cbrisius conicdii

parieiii

snspiral

kIc

<

Sirut

cervus

iksiJcrat
ruu^iii

piscis assi ct

lavum incllis".>
i lii

lluc ideni ei':iliiiiel

uiiibrain, ct sicut

nierceiiarius

praeslolatur

sylvctlm Joannis".

lcriio

couvivio
:

anteipiaui
niiiiua

opcris sui

;

sic

cgo tiabui nicnscs vaciios, ol nodcs
niilii "'.
i

C

cuincdaiil aspirant.
iiicn
ail

Uiido

David

iSitivit
:

laboriusas nuincravi
itt

Scil cuiii su.^pirniur

Dcuni

fuiilcni vivuni"'.!

Ubi tic

iii>

vuce
|::i

curde,

lit

nigllus orailonis
ast l.ii'iyMi.e.

iii

oro, in ocuiis inuiiit:ii)uc

cxsiiluiiiunis et confussiuiiis sonus cp<ilaulis".i

ilanlcs aqu.c, il

Tiia

suspjri:!

spunsa
aiiiina
illo

iu

Canlicis
ulii

:

<

liulica luibi.qucin diliijil
i

Ii:ibenl li<es riigitus.

Kst eniin riigitus comiiiiuantis,
est ct rtigiiufi ilcsid>)i auiis.
pliiii)ji'iilis

niea,

jiascas, ubi cnJlics in iuerid:e
:

in

cst ei rugiiiis
Coniiiiiii.-iiilis

.pl:iii(;rnii^,

cuiivivio
I

lenio

<

Paiiciu aiigoloruiu

uiai>iJ|i-

iiirerniiin,

iiicointnoduni,
riigiet, clqiiis

cuvit buuio",
liuiil, el
liui:l

ubi uinncs

ipasceiiiur

cl

accuba-

(lesiderantis rc^iiuin.
iioiitiineliii ?
>

He

piiiiio

:

<

Leo

non

eril qui cxtcrreat"'.!

Tunc

igaudeviiio

"

Et inoiiiiiuis
siiain "^.
I

ilc

Sitni rugiel,
:

etdc
«Ir-

de boiiis

Doiniui

supcr

fruineuto,

el

ejcelsu dabii
Fiigiil aiitein

voccm
Ksau

Do Bcundo
ii<|ii:is

olco"* :i super fruinenio, quia

f.lurilicalain

vidc-

cl:iniorc

niagno vcl

velicincnti''^.)

buuKMirisli

liiiiii.iiiituleui

;

vino, quia expcriineiilo
;

Dc

lertio in liuc loco.

Primiis liabct

fecuii-

Ciigiiusceiit Doi Patris cli.irilalcin

ulco, qiiia gustiicrilqiie

dantcs,

sccuiidus inuiulanti^s, lcitiiis
ai|ua>,
iil

muiulanies.
ntl

bunl

saiicti

Spiritiis

tuavitateiu

aiiima

Priinx cnini

cst I:icryiiiie,

inliodiicunt

Coruniqu:isi burtus irrigiius ct ultra uuu csnrieut **,•
qiiia saliabimiir cuiu

paccni, scciinila: lavniit turpiliuliiieui, lerlia:
•lunt saporein.

iiifnii-

appaniit gluria tua,

Doiiiliie**.

Dc prlino
>

:

i

Ectc decrmo
:

in

eos,

in

(|iia

cum

1'atrc ct Spiritii sauclo vivts ei

rcgnw

ul flunieii paris ".

lie

loriiis

<

Et ut

inrrcns

Deus, per oinnia $a'cnla sxciiluruin. Anicii.

iuuntlans gluiixgeiiiiinn ">.>

De secuudis: iLavaJio
nieuin,
In llgiira

Qui

suiil in prinio

convivio disciiiiibunt ln novisiii

pcr singulat iioctcs lcctuui
stratuin incuni ri^abo
^'.
>

lacrynii* nieis
liaruiii

simo locu; qui
nicdiu
;

sunt

sccuudu

discnmbunl
'.n

iii

lacry-

qui sunt in terlio di^cumbiiiil

priint).

inaniiu

lertio

larryiiiatus cst
Iiciii
:

Jusiis,
i

srillccl

»d

Primi
terlii

pcr

linmililatciu,
:

scciiudi

pcr veriiatein
quia sc

Mipulcrum
llcvil

Laiari ".
lllaiii

Vitlciis

riTitalcm

pcr diguilaicin

per
;

liuiiiilit:!lriii,

supcr

".1 Tcrtin, iminiiicnlc passiuiio,
iii

iudignus coelo
si(lcr:iiiles

rcpulaiii

pcr veriiatcin ,,quia coii-

quaudo

soliii

oravit

iiioiitu '*,

ilii

larryiii:iliis
<

univcrsa
;

tcinporalia

spcrnunl,

et

*d

csi. Ait Pascliasius

super Jcrciniam

:

Divisiuncii

s>ipci

na

aiilicl.inl

piuptcr

(li(;iiitalciii,

quia cuiu

"
CC.

Toli. 1».
••

""Iliil.
'

"Jo').
t).

Il>.

•'

Jub 7
'
fi.

""

Ibid.
1'J.

*

Ibul.
I.
•'

ISal.
I

'•
?i.

J...I1I

II.

Luc.
'*

"
••

II

Cor.

''

Cur.
"'

"

I

Cur.
•'

Pbal.

II.

lliJ.

P»al. 77.

Suplion. 3.

Coluss. "' J«r. 31.

*• Isai; Ainos 3. "Auiosl. *' Geo. 27. '" Mattb. »1. '• Psal. 4S " ihrun. 3. '• Ma'll». 5. '* Lhc. il. " Cani. Ei. 3.
"' Ibid. •"

Psal.

It».

;

;

«7
r.lirisco

COMMENT.
reg-janl.

IN CAINTICA C.*>TIC

— Lin.

II.

13,<

Dc primis
:

;

reccavi suiH,r nuPaiilus
:

A

appliaii»
iii

nipriim arenac maris

tle

scciimlis

«Qiirr

mconini amariiii.lincs percaloriiin srcunda fuluram iiicorriiinionem mci cnrpori.i
tii>i

posleriora suni
siinl

oljliviscciis

ad ca qure anieriora

dicavii. Memciilote

quod

spons.i poriavilin iilicriiiu
iji

meipsuin cxicmlc:is, pi-iscqiior

ad liravium
:

medio, Maria
'

in «lcro,

Siiiieon

lir.icliio,

Jiscpli

supernx
•ecnli

vocaiionis"

;

»

<!<;

lerliis

Citident

in

in liumero. Inter ulicra piirlnmns ipsuin cogitaiidn;
in

rcelis aniiiix sancloriini, qni Clirisii

vcsiigia

iiinl

ulcro, sancla dcvolione

iiuiriendo

;

in bracliin,

opcra ejus imiiando;
eiset rtx in aecubitu tiio,

in liumcris, libcnlcr cjus pas-

Cum

Hiirdu*

mta
cl

deitil

sioiics

susiinendo. Myrrba am:ira
:

csl

ci jotuiida
r,

odorem suum.
[C*»o.] Nardiisciiiiii osilierlia
liiiniilis,
:

odore
liuitiiti-

qiia

corpora |>eriincla nesciiiMi piurt.diiie

scilicel

propler

amariiudiiicm

;

scd graiuin dedit

laicm

dcgign.-il, esl

cigo scnsos
ailliiic

C»m
:

enet rex i»
iii

odorein. Uiidc Joannes audii non s'ilum lioiiiineni,
scil aiigcliis cxsiiliaiitcs

tccubilu
Palris,

$H0,

cuin

esscl

Ftlius
nari^iit

sinii
i.l

ci

diccnlcs

;

i

Digmis csi

noiidiiin

facms
,

visiliitls

mea,

Agiiiis qui

occisusesl accipcrc virtiiicm, eidivin:-

csl liuiiiililas
sttiim
I

mc»

iii

lOiispcrlii cjns dedii

odorem
tiiinii-

laiein, ci sapientiam, el foitiiudiiicm, et lionoicj!,
el gloiiain, et bencdictioncni in

:

cl sic ei

cmnplaiuii. «Qiiia rcsp^xii

sxcula

s:i;ciil(iriiiii.

(atcin aiicillx

sux

,

ocre

eiiiiii

ei

lioc

beaiani

r

Anicii ".i Accipil virluiein

in iiaiiviiuic, qn.i sine
in b;iplisin(i,

ine

diccni uiniios gciicralioncs ".i
ipsiiis

De

tlilerlione

peccaio de Virgine naiiis; divinliaicm
qiia

TCro

ad

filiuin.

voce pjicrna Filius Dci
:

dilecliis (oelilus est

dc-

Faicicutut
titera

myrr/iiF

dileclut

meut mihi
»

,

iiifer

claraius"

Sapieniiam

in

praediraiiuiie, fortittiiliiii

mea commombilur.
corptiia servat

nein in passlone, lionorem

rcsurreci-one,
iii

glo-

[Tho.] Myrrlia
aiiiariiudiiie.

pntredioe
adliibeinus

siia

riam

in

asconsione, bcnedictioncin

clvciorum ad

Hanc
cuin

corpvribus

ne
per

cceleslia colleciionc.

Ecce ad quaiilain vcnit Cbriignoiniiiiam

pulicscanl

,

eorpnr:;

Oicmplo Cbrisii
sine
:

slus gloriani pcr myrrliam et
nis, ut ejus

pass o-

ninrtificalioncm
ttringiinus,
nieiiio,

carnis a puiredine
,

luxuria: recoikIIfasci-

eiemplo

aniniati, pcr passioiicin spere-

ne

si

ca

r«liii(|iiamiis

nms

porvenire ad

ejiis

glorios.im
:

resurrectioni:».
<

esca fiant
diciiiir,

vcriiiilnis

pcrpcluis
iii

qiii

Ejus lanicn gratia

prxaniOtil»

Nnii enini siint
atl

(uliis

qiii:i

virliiics

iitibis

colli^-alx

ctmdignX passioncs
ncra pnssiohum.
leiiipuris
;

biijus lciii|ioris
iii

fiiliiraiii

glo-

25
xiini

l<a'Uin

graYediiiis

diligeiiiibus
in

liabcnt.

Intcr

riam, qiix revel^bitur

nubis".i Tria
passioiics

suiii

gcli

iilicra

conimoraiiir,
Cli
,

qiii.i

dilcctionc
;

Doi ct prorci, inmlo

Sunt cniin

prxlcr
;

islti

li:ibil:iliti

p::raiur

anlc
,

sonl passiones

liiijiis

ICiiipnris
siiiit

siiiit

dilccius

aiilc

in

arciibiln

legio

moilo
ciii

iiilrr

C

pussioiics nullius temporis.
ccssiiaiis;

Primx

iiinictx iic-

spoiisx ubera.

Magna

liiiniilitaiis
f:iril(!

virtus,

sc di-

seciindx

libcrx vulunlatis; lcrllx

ex

vinilatis inajtslas lain

inrliiMl. Myrrlia

amara,

scrvitule perpeiux rorrupiioiiis. De priniis Apostuliis
:

res diira cl a.^^prr»,
dilciii
iil

lriLi:l.ilioiiciii sigiiilicat.

Ea

sibi

<

Yaniiaii

creaiura omiils siibjecio
:

esi,

iion

raiis:i

iinin

ncrc prospiriciis, gratulabiiiid.i
sc oninia viriblcr subitiiram.
last iciiiuni diiil, cl parvuiii

^ulcns";» de secundis

<

Nus

priniitias

spirltus

loqiiiliir, conliilcns

liabenles ipsl inlra nos geniinius, adoptioneni Rlioriiiii

Iiloo

non

f:isccin,

scd

Dci exspectanies ledempiioiiein rariiis nosliu<.
lcrliis
:

diicii, qnidqiiiil

prn cjns aniore
i

siisliiiucril.

Itriie

";• de
Doi '".

<

Omnis creatura
iii

libcrabitur a gcr-

fasciciiliis.qiiia
fasciciiliis.
biijiis
liir

parvi;Iii$
c

nalus

csl noliis

", • bciic
passiones
rcvclabi-

vilute corruptionis
Piiin.-B

libcrtalcin

glorix filiuriim

qiiia

non

sunt

rondigii.T

excluseriint

prxlerilom gloriaHi
sed non
siiiit

lcinpoiis ad fiituram

glori.^iin, qii.p

srcundx operaolur ad
condignae

prxsciiicin,
;

in iiobls"'.!

Iicm,

quod

pr.rseiis esl iiiomenin «ubliinitate xtor-

ad

fuluram

tcrii:c

non prrtineit ad
:

taiieiini

ar lcvo siipra

modiim

eain. Prxierila gtoria fuii in paratliso

prxscnt

iu

iinui

glorix poiidiis opcinlur

iii

iiobis

".• Eril

ali-

cordc buinann;

fuiiira

erit
;

in

rcgno.

Prlina, rx
piira
coii-

quantbi nobis ingens cninuliis glurix, qui niudoost
fasciciilus niyrili:t

primi siains lempcrantij

seciinda, in

",

rt

iie

vidoaliir do so pr*siiliabct
iii

scientia; lertia,quando cessabii bujus iulseriu- inolcsiia. Priiiia iraiislii,
vcriiiil gloriain

niere, sed
dicit
:

du ndjutnrio Dci

qiiotl

cordc,

qiiia

prinii

pareiiies nintacoiiiofliis
.1

Interubera mea commorobilur. Liidc seciirc
:

suain in sin)i!lliidinem viluli
'

potcst dicerc

<

Si

aniliiilavero

iii

mediu

iiiiibrx

dciitis

fciiuiii

,

cl

omnis

gloria

cjiis
tlit;ilur

qiiasi
:

moriis iion liniolm

iiiala, qiioiiiaMi lu

mccuines"'.i
coiiiuiiic-

feni

'.

De sccunda
1

qiix esl in corde

tGlnr

Myrrbain
lias,

illain

aniaram meiiio
rl.tvos,

di.\eriiii,

noslra hxccsi, tcslimoniuin conscicnii.o iiosirx'.i

spula,

cobiplios,

criicciii,
siisliniiil.

el cxicr.is

Deiertio

:

Saii.iliifr,

cuni appaiuiTii gloria iua

'.>

aiiiariiiidines, qiias
leriiiill:<iii
iiiyi rli:iiii

pro

iiobis

Noii

pne",

Ui

auleiii pcrfecliim

babcal

lcsliiiiuniiiin

:

friini
1-

t|Ua in criitrc

cst pot.iliis
In

liabeat deroieiii, scciimlu fervoiciii,

lerlio splrinl

nec

lllain

qua

iii

scpiili

ro

ctt iiikIiis ".

piiiii:i

rem. Dccorcni

piirilaiis, fcrvorrin

1

lKir.l;His,s|il 11-

"

'••J.ian

'• Lnr. Pbilipp. 3. 1», "A|>(ic..S
»

I.

"

l.:ii.

<).

•«

"

M.i.tli. 3.

"

Hiim. 8. Uoii. 8.

"

II

Cor

4.

"

Canl.

I.

"fNa 1.2-2
'

"Ma
'

v

\;i.

"

lliiil.

"

lliid.

""

ll.i I.

I',:il

10.1.

ls.il

iu.

H

l.or. I.

l's;il.

Ui.
1.

Patuol. C1I\

; ,

»3«
cVireiii veiiialis. ruiiuti-iii,
Itliii.
iitl

IIIOM.E CiSTERC. ET JU.VN.
iil

.VLGII..NI
Jesii

UO
T. riiiiin liabot

iioii

lialKMl

|il'cc.i-

\

nnliii
liiiilc

«

do

".»

splenJorcm.

i;ii;iiilalt'iii,

«iiia

ililigal Ditiiii, /.tliiin

Ii;iI)im'

diriior:i Itovol. la rutic speriilaninr gloriam
i(i

iiriiNiiiiiiiii,

(lcbiilcritiiii

passiuiiuiii

;

VtTitaicni

ui (ruiisrorinoiniir

cainileni imagiiiein *'.» Dicati:r
:

(]iia

cogiinsial
:

lir.iiiitidiiieiii
»

aii^i:loiuti),

De

liii»

crgo,

liis

tribus gradibiis fcrvoris liabilis

<

Gloria

irilius tliciliir

Gloiia Libaiii dala cst
'.
i

ci, ilccor

iiostr.i lix'c csi, It-siinioniiim
tlc

conscicntix noslra:*^,»

Caniirli cl S.iton
ciiiiicisioiiis,

C;iniicius

iliciliir

ideiiiiu cii;

jirinio

:

<

Qiiis gloriulur
scctiiii'o
i\e.
:

niunduin
iii

sc

Iiabcro
glori:i:

qii.T

porliiul
:itl

ad

priiiiuiti
;

Sarun $uei^iiiir
;i

cor

"

T >

dc

<

Glorianiur

spe

eeaio,
balio^

<\tix

|icriiiiri

sccutiiliiiii

Libaiius dcut-

liliortiin

Dei;»
iii

lei(io:i Noii soliini auictn, sed et

(\ux
iii

spcctal

atl

lerliuui.

('.ircuiiuiili
;

gloriaiiiur
isio

tribula(ionibi:8
tion

".1

In splendore igi(ur

oporlcl

con!e

ab
;

illitita
iii

cogilalioiic
iii;ilo

in orc,

videnius qiiod
(ciiqioris

suii(

condignx pnssiones

supcrllui locuiioiic
priitio
:

corpoic.a

uperc.

[>c

liiijiis

ad
1

fiituratii

gloriain,

qux

rcvelabi<(aia

I

Prrvcrsx
scciiiiilo
iiiliil

ciiiin
:

cogiialioiies

separaiil a

liir

in

nobis ".

ISunc qiiidem

revelaia esl,

Rco*;»
lioiic

ilc

«

Abstiiiclc vos a iiiuiiiiiiraa

taiitiim (viJenius per
rniiii
lilii

spcculum iuxi)igina(e"i.Nutie
apparucrit, qiinuiain si-

qiix
';

(Miiilesl, ct

ilciraclione

parc

lo.

Doi suuius et nonJiiiii appartiil quiJ criciiiii

lingux

»

tlc

lcrlio

:

Oiinic optis
:

servilc

iiiiii

nius.

Sciiiius ati(en)

faciciis '.» liiJc Apostoliis

lluMiaiiiini tlico pro-

"

tiiilos ei

eriinus
1

:

i|iiia

vidcbiiniis eutn sicuti

os(".i

plcr

iiiliriiiiiaieni

c;irtiis

iioslra), sicul cvliibuisiis
iiiii^uiiuli

Qiiia
onitiis

tiiiic

rcvcl. bitur gloiia

Duinini, c( videbit

iiiiiiibia

veslra serviic iiiiiaiiuiliiix ei
iia

ad

carosalutarc Dei nostri ".» i£dincabiirniiii
Sioii,
<

iirti|uiiatciii,

cxliibitu

iiieiubra
*.
i

\esira
:

scrvire
i

Doiiiilius

cl

vidcbilur in

gloria

sna

'*; t

mundiiiic

iii

sanriiGcaiionciii

Iteiii

Graiias

quando
Tuiic

lolleiur

<

iinpius ne vidcat gloriaiii Dei

".»

Pco

qiiod
iii

fuislis aliijiiaiido bcrvi

pcccati, oliedislis
iii

igiliir

inanifcsluni crit
liiijus
iii

quod
ail

iiioii siiHt coiidi-

aiiicin

cain
>

roriiiaiu

doclriiix

1(113111

tradiii
((iix

giix passioiies

tt^nporis

ftiliirani

gloiiam

esiis ".

Kcci:
iii

dccor Cnrtncli, ccte
Saron,
iii

sinii!;i

qiix rcvclubitiir
iiiiuo i.ostro

iiubis",» luiic prxstaiiic

Doiii

Dco

iiffertur

sacriftcio.

id

cst si/ffe«sio,

Jcsu Clirislo, cul csi bonor el gloria

cst irijilcx fcrvor. 1'iiiiius,

Dci

dileciiouc-; seiii

sxcula sxculoruni.
Faseiculus nnjrrli(e dileclus meut milti :
iitter

ciindus, in

cari!is

tuaceraiione;

lerliiis,

fiair;»

uiera

corrcpiiuiic. iicco docoqiiiiur simila, hoc est eiiini

Iriplcx suciiliciuci
iiiiiur

:

l^riinnin

dc

clibaiio,

scilicet

mea eommorubilur. [CAitD.] Ac si dical
siiigiilariicr ci

:

Dilcctus qui incus cst, milii

Dci;

Ecciiiidiiiii

dc cralicula,
saii.igiiie,

srilicet afflittio

S(;crialiter, ipsc est

fasciculus injrcoiigrcg;iiio

i^ariiis;

teriiiitn

de
:

sciiiccl

corrcpiio
igiiis

P

rlia>, id

csi iiiiiliaruiii

aiiiarituiliuuiii

fiatris.

De

piiino

1

Lanipades
»

cjiis

lanipadcs

colli.^ala.

Ei

istu

fusciculus

coniniorabiltir iulcr

alrjuc llaiiiiiiaruii)
i|iiasi

;

"

ct

:

<

SiiiiililiiJo aiiiinaliuiii

uliCra iiica, in curdu tneo conclusus, qiiia
siiiii

non

(los-

carbuniiii) igiiis ardentiuiii ei tjuasi aspccliis

ei iion co:iipali,

non possuni

ei

iion coinniori,
iiuii

);i;iipad;iruin

".i Supeifundilur

oleuni

devutioni^.

qiifiii

gciiiii, ((iiciii laclavi, ci

iliiiiii

aroarc

tic-

1'iide

:

I

Impingiiasii in

ulcu capui

iii.o«iiii

".

»

De

qiiaquaiii vuloo, qiii pro nic lot aiiiariluilines (ulerav.t.

fiocundo:iliigredialurpiiiredo inossibus incis",» cic.

Quia \cro dixerut qnantum amarica(a
liiii,

riiissel ia

Li Jub
fl quotl

:

I

Qiiis iiiibi

iribuat ui vcnial petiiio
iribiiai

mea,
Qiii

pa^siuiie

de gaiidio resuircctinnis cjiisdeui et
duluris
sui
,

exspeclo
i(>sc
II

inilii

Doiuii.'is

".»

consoluiiuiie

iii

fruciu

(lassionis

coDpil

c

coiileral,
>

solvai

tiianum

siia>ii

et

suLdit

:

'

succiJai

iiiu
(

".

l|ic

qiioqiie

[leiriinijiliir oleuiii

Bo.rui
gaddi.
[Tt)0
]

Cypri dileclut mtus m.hi i» viaeit

£v

liilarilalis,

ut cvliiluret faciciN

in olcu

".» IMa-

icin ciiiiu d^lciiiu diligil
lias
:

Dcus
siiin

'^.

Dc

loiliu .Malliaiii;ila
1

InCypio

ni.ijorcs

vinca; qiiatn alibi sunl.
t(iia-

<

Lt
>

qiiid

iiaiub
iu

vidore
:

geiiiis

C>prus
iiiiiiil

csi uiii\eisulis Ecclc»ia,

niullas vineas

iiiex
I

"?
".»

El Elias

pcira

sians

Zclatis zclo

duin ccclesiis particularibus

qt:od

lifiiiicet tii;;;<ddi

ro Doniinu, quia dcreliqiicruni
liic

lilii

Israel

pacium D (or

lioniiiiis

"

gigiili

viiiuiii

cliariialis.

.jiis i|iiod

si:pcrfiinJiiur
Saiiiarilaiiiis

oleuin

coiisolaiionis

dicitiir /u/is

liisdi.

Ilccdns
lia>di

piu [icrcaiis
cst

quoii.l;tni

infundit

vultieraui a lairoiiibiis
id

iiiiiuulubaiur ".
qiio dutn

Kuus

baptis)))us Clirisii,
qiii

". Ecce Saroii. Scqiiiiur Libanus
lii

est deall'alw.
:

corpiis

mcrgiiur, per liJcni Cbristi

priino

liabiiii

decorem, ui

dicerciur

i

Toia
sc-

piu peccatis inortuus cs( a [K'ccu(is lavatur.
/iiil
<

Qui

pulclira cs ainica inca, loia pulclira es ".»

Iii

iiiyrrlia
ciiiiii

iii

iiiorie

,

botrus cs(

iii

r«surrcctiotic.
iit>.s(ia,

cundo

fervoroiii,
iii

iii

ilicaiur

:

<

Conraliiit cor

ntoum
>

Qui

niurluus cst

proplcr

(lecrata

iiitra ine, ct

iiiediiaiionc niea rxardescel t};nis ",

rcsurrexK priqilcr
pccrutis iiioriui.
gciido
|ioocuta,

iustilioatioiicin

noslram
^*.
>

**,

ut
lii-

cl :i liinaiiiiii;uiiiii rst

cur

iniMiin ct

rcncs iiioiconi-

jiisiilia;

vivanitis

Itaqiic

inulaii sunl 'V

>

Nonne cur
I.
'

iiosirinii ardciis oial in

bibisti

ti>)trlix aiiiaritiidiiteni. Si

» isa". sr;

'Sap.

Ibid.
Ihid.

Nuni. 28.
"J'sal.
I0:>.

*

" "
;..
}i.

ii.iiiuc.

r.

Ciiii. 4.

••J.Jiti I'»ul, 08.
H.

'•

I'sal.

"
1

l.iic.

" Ibid. " Caiil. 8. Roni. G. " .1 Cor. l». "• I .Maol:;ili. i>. " " II Cor. 5. •' II C.r. 1. i\.
"
ls;ii.
l

"
III

Eiecl».

'•

Psal.

2\
>iti.

Uo-.

I!).

*'I.hc. «7.

"
"

(•|..v.
I

iO.
'iti.

" U

"Uoiii.

"

I

Cor.
l.cvit.

15.
«<».

."

Joaii. 2.
Kutii. 4.

48

;

Lur. 5.

"

ISal.

01.

ai

"U,.ui.

"

i'»;.l.

103.

»

"

"

l'eh

i.

:

;

Ul
auleiii rcspirasli
iii

COMMRNT.
spcin
vila;, bibisii

liN

CANTICA CAMIC.
(iiiod

LIB.

II.

n?
esl
in
coelis.

vinum

A

adoratiir. I'oi>s graiiariini

Sed du

ii

Ixlificnlcor lioniinis. ii^iigaddi dicilur [oiit hosdi, vcl
oculiis leiilalioiiis.
qiii siinl in

pcr angelos nubis
eifuiidiiur.

iniiiistratur,

quasi pcr

canaks

Viiie.is
li;fdi,
iil

liabcl,

sciliccl

populos
vcl

fnnle

esl in

b.-)piismale

Gloiia isla est liiplex, qiiia triplcx
Priina
cst niiraculosa
,

rcsurreclio.
tevii.i

lacryiiiis puciiilciitiiini, cl
lioiics vidciil vcineiiles.
fiiiidciis viiiuiii, id csl

habcnl

ociiliini

qui lcnla-

sccunda

virtiiosa,

His nst (lileclus boinis cfbrliliam
sii.c

gloriosa. Prinia cst dc

morlc

leniporali
spiriiiiali

ad

viLim

rcsurrcclionis,

temporalcin
spirilualmn

;

secunda do ninrte
lorlia

ad viiain

quain et

ipsi

snspiranl

sibi iic abiindaiiiiiiri Irislilia

;

de morte
prinia
;

Seiiiporali

ad viiain

absorbeaiUur ".»
i«a;i'or dicilur,
iii

.Moraliicr,

Cyprus

Iristis

vel

incorniplibilciii.

In

Ecclesia coalescil; in
iii
c

(jiia

cst isic bolrusl;rli(icans.Qi;o-

sccuiida spiriius reviviscit
tura refloiescit.

luriia

iiuinaiia

na-

niani in siudio

coriipiinciionis,
:

invcniiur gaiidium
lirgeiit,

De

prinia

:

.\cce|icruiit

mulicres
:

coiisolalioiiis. Uiide

<

Di,Mli

(jiii

quoniain

dc resurrecliinc
audiiint
lur ".i
,

iiioniios

siios

".t

llein

«

Siirdi

ipsi coiisohibiinliir *'.* Ilic

ordo ctinm

Iiislorialilcr

niortui resiirgiiiii,
«:

paiipercs cvangcbran:

invenilur. Priino cnini Maria Magdalcnc capui Doniini et p-^-des

Dc secunda

Nunlia\criint Jarob

JosppU

icciinibcntis prelioso nardi
discipiili

per.^^iidil

(ilius liiiis vivil.

Qiio audilorcvixit spirilns cjus";»

oiUire ". Deiiiile
xcriiiil
g-.iiidio

crucifiiiiim
factiis

myrrba nncst,

el

:

«

Filius ineus

moriuus
".» Dc

crai, ci revixit
leriia
:

;

pcrie-

". Deiiide boirus cypri
rcsurrcciioiiis

quando
gau-

ral, el invcnliis cst

<

Ciirisius rc:

cxliilaravil.

Audi

surrcsil priniiiix. donnicniiuiii

",

>

ci

<

Redoruit
»

tkiuni
«

:

caro
DoDiiniis,
ei

mca ",»
<

cl

:

<

Juslus

iii

palina
liliiini,

floicbii «';
(/t

Surrcjit
:

oceurrens
el

niiilicribus

ct

:

Juslus goriiiinabil

siciil

florcbit
csi in

aii

Avete.

Tunc acccsseruiU,
quod

lenuerunt pedcs

'" acicrniim

apud Dominuin ".< riiina facu
filio

ejus*».»Trianobis |»o>ilasmit divinrc piclaiis suavitaleiii rcdoleiiiia, scilicct

Lazaro

;

sccuiida in
qiiia
:

prodigo; lcnia in Clir sio.
susciiavit ".
ciini

siirrcxii,

quod niu-

A

Clirislo,

ircs
<

mortuos
**.»

Cuni

berilius occurrii, qiiod salutavit. In
iioliis

primo proposuit
;

Christo, uiidc

Si consurrexisiis
lii

Clirislo,

glnriani; in

seciindo dcdit

confideniiani

in

l"* sursum
<

sunt quxritc

Clirisio, qiii»
,

leriin conliilil Ixilliaiii. Gloriiim,

ad

quam
per

siispirc-

Situl

in

Adam omnes

moriiii.lur
•'.
»

iia

ei

id

nius; cnnlidtiiiiani, pcr qnaiii afipircmus; bciitiam,

Cbristo
riosa.

omncs

vivificabuntur

Prinia

glo-

sub qna

ri;spiiciiiiis.

Siispiroimis

ilcsideria,

Lnrte Doininus ad Waribain
:

:

26

'

Nonne
»

aspircmiis cx piira con.scieiiiia, rcspirciiius a moeroris angiistia. SuspiiMbat sponsa,

dixi tibi

Si credidcris,

vidcbis
<

t;loriaiii

Oci ".

cum

in Cantiiis

C

^«-'cu"d;>
fi''C
«

gloriosior,

qnia
»

Oniiii.

gloiia

ejus
:

diccret

:

<

Nuntiale dileclc, qnia
cnin diccrel
:

air.ore

bingnco

rcgis

ab

iiiius";

tcrlia

glorios ss m.i

";

I

aspiiiibal

<

Suig.MU

cl circiini-

Sen.iiiatnr corpiis ignobilc,

Miigt^i in

gknia

•'

ibo civitaicui, dWigit
<

pcr

vicos et plateas, qu.-cram qiieio
*'
;

«juaiide revclata f.»cie specul.ibiiiiiir gloriaiii Dci •'.»

aniiiia iiica
cjiis siib

»

respirabal

cuni

dicerct

liac suriexit Domiiiiis, ct Ostendit gloiiain

siiain.

La;va

capite

meo,
in

ei dexiera

illius

ain-

ut ad

eam

suspironius.

ll.ec resnricciio
perfociiiii»,

impcrfe-

plexabilur nie

»*.» in

qnani vebcmenti amplexu

amla-

cluin

nosirum adduxit ad Primuin

(•jcciun)

no-

pbxalns
tere,

cst

mc

cnice

:

qua

fluxit

aqna dc

siriim rcdiixit ad paradisnin, ad vilaiii rcdiixit nosiruin iiioriiium.
i

manavit sanguis de

corde, aiiiina

rccessil a

sic docuii ipsc

rcsnrgens

:

torporc. Dives isle insiiior nieiccs snas in advciitii

Si vis pcrfecius essc,

vcnde

oiniiia qiui; liabcs, ct
''.
;

sno iniplicilas

atliilil.

limle
»

:

«

F.cte vcnio cilo
«

;

et

d.i

paiiDiMiliUb

",

>

de secuiido dicilui

mcrccs
iiium,

iiiea nieciiin

esi".

Quij

oiiine datura npli-

i.si eUviiiiii iiiibiiiits, ii: s/'C»; lecit cii;dcH'.iu;is

ei

onine doiMiia

perfccinm
•'
«
«

licsnrsnm est

Apeiieiis pni.idi.siini,

descendeiis a Paire iumiiiuiii

tn p.Assione sac-

Qneni
jj

piolojila^iiKS cliivserat.
iii

cus

concisus

fuit.

Undc

:

CosicidisSi

saccisni

De

tertio

:

<

Slcui

Adati! oin?ics moriuiiinr, iia

iii

ineuin et circnmdclisii

me

Ixliiia

".»

!ii

quo

viji-

Clirisio oi!!nes

viviricabuiiliir

",

»

qiiia

pcccaior

mus
lala

cuiii

leprosum, el pcrcussuni a Deo ei binni-

liomo morluurs crat, ei revixii,

;icricrat cnlpa
'*.

Ada,

liatum '.lii rcsurrcciiono !)uipuraii!exp!osil. Ueveeiiiii!

inveniiis esl Cbrisio a morluis iTsurgcnie

facie specnl-.ininr giori;iiii Doniini,
«

cic."

»

Secunilo occurrit niulieribns
deisiiam. qiiam aspiretiius.

Vel

sic

:

Coina; capiiis
jl^tc

cjiis

sicui pnrpura

regis

'*, ut narel conHOccnnit Dominiis in-

jiiiicla caiialilius '*.•

pnipiira esi c.sro Cliiisli
,

iiimis, occnrril des(d;iiis, occiicrii.
iids, ui

saiiciis.
iit

Infir-

glnrificaia,

caput

.'poiis.'»;

Cbrisius;
rcgis

capilii

ejij.';,

confirmct palioniia
,

,

dcsohiiis,

reformci

iiiiliaiores ijns, qni snni cis dcbctiir

(in;isi

pnrpnra,

qiiia
jiiij-

hi bctilia

saiiclis, ui s:ilicl
jira;acii!ia.

cor
Jii.\la

dcsiicriiiiii sio-.
(Mliiiiur.

resnneclioiiis gloria. !'iirpu;;i b.cc
ijina
j:i!ii
iii

cfiiali^
v.ilit sibi

cariiis

Peitiis
oc-:

cta esl canaiibus,

ca>li3

afc

angeiis

Ciirisiuin occnrr.;!e,

in.Ma sccnniium

"I! Cor.
>"

2.

CmiiI. *.
M;iMli. 11.

•"

•=

"Liic.

7

el

"H

Cor. 5.

^" " M.illU. 20. " r.;Mi{. 5 " Canl. 5. ;;. Ul. M tiii. 28. " Jw. I. •' Psal 20 '« Biiiil. 7. " iicb. i i. " ii Ctir. Isai. r)3. " Ofiic. eceks-. »' C.'ii. i5. " Liic. !5. " Cor. «.S. «• \'s:x\. 27. !'s:il. 'Jl. " Coloss. 5. " Coi-. 15. " io;in. II " Ccr. 1'). Ps;.l. ii. 8;JoMi.. II. '= Lnc. 15. " Oilic ccdcs. '» " iUi; '"Ma.tb. iO. 13. Cjr. 15.
••

Malili.

Apoc. 22

!•">.

l

•'

i

I

»

,^j

lllOMyE CISTKRC. KT JOA^. ALGUIINi
lei iiu<«

Ui
.

o,rrU inuUeril.us . j.ula
»sc«n«ioiitf.
I

occurrii angfU. in

^

sic

:

.

Kjiio
.

.1«

B..U>l.me. ci fuijilc a Cliald»i» ".

A sniiimo enim
ii»'|ue
;>il

C»rlo rgressio ojus, el
»

dcsciuiiilo.

Aceoililcail euiii, el illumiiiabiiniiii**,»
K|{<i

occursus ejus

suininum cjo» ".

In ligura

de lcriio

:

diii in excessu iiMiiiis
**.
»

mca

:

Pr*>

priuii veiiii Uatt<;

ui

occursuni

llci>ccc.c,

cl

ips.n

jechu suiil a
pc<'liis,
lialiciit

facic ocnlnruni hiornni

NoMiHlam
quulatn

)>«litiiiia diciuir. «Uscendil Jc cauielo .'V Htbecca secondi nccurril paier p/odigo filio ". Iii In ligur»

uuiciii qiiod (]uid;im

lcncul

ped<'8

ejiit,

qnidam
erga ejus

cnpiil.

Pedes lenenl qui aff^eliim
pcciiis qui divini-

figura
vii.o

icrlii

oecuriii Mclcliised«cl.

cum pane

ei

liiiiiiauit»loin,

". Ecce dabil Al>ralinin rcveiicnli de praelio
Avcle ",
ul
l;fiiiia

lalis cl liiimauilktis

a<lmiranlur !inioHcm. capiil qni
riiiui

ndnciaio ut jspircnius.
Teriio sul)junxil.
«

cniilcmplaniur
»

inajest.ilcii).

pncsiimiinl

ilo

rcspiii-

niiscricnrdia ei veriiaie, secnikJi ferv. ni cbarit:)lc,
lorlii

pleiias dcvo> inus. Tres iiiveniiniis .saliiialioncs Dci " . sePrim.iin ailnlil Uapliacl ad Tol)iani
lioiie.

splciidciit

claciialc.
diciiiii
:

Priiiii
<

iiaqiie leiinerunl

pcilcs ejiis,

ei

Clirisiiis

passus cst pro
iit

cniidam Gabiiel ad Mariam »',lerliam hodie Domiiius

nobis. vobis rtlinquens

eicni|i|iini,

sei|naniiiii

ad

mulicrculam. Priniara

mlsil el dislulil.
oblulil ci al

veMigia
I

ejiis

".

I

Sei uiidi

adiniranles
iii

dicunl
nubis ";

:

secundam mandavil
lulil. Dcpriiiia
:

ci allulil, lerlia

Vcrbitm caro facluni csi

ci babilavil

secuuda
ineo
est
•*.

:

•*, »
»

In piinia

de " K'''" Jicuni : . ReveUiia facie, s|ic.'ulamur glori;.ni Det '*. I Pedes tennit Marla Magilalcna, quaiido salulari . Exsuliavil spiriiiis iiieus in Deo lacryniis pcrfudil "; peclus Joannes etaiigclisia, lua de lerlia : » Salus iiostra in manu qiiaiido supra pectiis l>o;iiiMi in ctena rccubnlt '*•; fuii affotlus lardior, in secunda
.

Q.ii

mniidas

s-aluies J:.cob

".

»

discreiior, in icrlia fcrveniwr. !n priina
ail

enim cuin
ail Ti^-

caput

ill»

luutier

qux
'.
i

nariluiii
Qiii

supra capiii

ipsliis

angeUis
:

:

«

Gaudiu;n
niilii

libi

sil

semper,
»

recuiubfiUtis efTildil

lenont pccliis

cniii

JoSic

Inas
aii

Qiiod gaudium
:

eril »»,

elc. In secu;ida

scpb, iiobilidcCMrJouc*. sepelliinl
eiiini

enm

iti

i:ordi>.

Maria

.

Qiiomodo
'*.
»

fiel

istud,
;

quoniam

viruiii

cuni Josepb aromatibiisc<.n>liunl, in
invoivunt. lapidem claudunt
*.
i

sindoM

iion

cognosco

h» lerti»
i

.

Accesseruiii ei teiii

muiiila

Aromaii»

iiuerunl p«des ejus ".

llte

qni salutat

anicre
sal.i-

bus

desiilcrii et ainoris,

sindone purilatis, lapidc
niiiic

lenetur avidius. in nicinoria validjus, in spe
tirius.

forlitudlnis.
rortiLiido

Per lapldeni v«ro,

duriiia, iiune
furiiitiiliiieitt
ail

dc$igii;iiur.
iti

Itaque propter

Unde juxla

iria

verba

s:>lulaiionis,

legimns
iii

in

anioris,

lipiile cst claiidendus.
i(uoil
iii

Scd ne

ero-

Scripturis Iria verba
iiulla salus perfect.i,

defceliv.'»,

qnia

bac via

gandiun bniiiim

nobis laici

diiri simuj», al>

scilicet aveie, valeic, salvcic.

angclo m;igui consilli
duritia rcmoveiida.

^

lapis est rcvolveudus, id csl

Juxla primum
isiud

dicilur

avcie,

quasi avide leucic.

ave q.ialcr lcgimus scrlpluin. Piimuni f.iil cominoiiiiorinm, sccuiiduin dcccplorium, leiiiuni
illusoriuiu,
lit ail

Triplex csl

lix-c

durilia

:

prima obslinali p<;ccaleriia severac forii-

loris, sccun.la avari sapic«lis,

quartum

consolatoriuin. Prlmiini
'".

aliii-

tndlnis.
riis *,

Prima estlapissub

qiio putrcscebat LaxS'*,

M;iriain

angclus

seciinilnm Cbristo disci-

secuiida, sub quo tegcbalur puieus

lerlia,

puUis ".

leriiiiiu

cruclBxo
•'.

paganus ", quarium
cst

lapis in
volvii

quo sepultus crat Domiii>iS
secuiiilntn

\

Priiiium re-

Cbrisius mulienbus
virgiiie*
lacsa;

Priinum secuius
secuniliim

frucius

Jiid%iis,

J.icob

ciim pastiirlbus.
prinio eiiiiu aii

fecundilalis,

incurrit crimcii

lertiiiin

magni

consilii angelits.
:

Dc

majesialis,

leriiiim peccatuin ingralitudinis.

Dominns

Juda;is

.

Tollilelapidcni*. t.Judxuscon-

quartuin concepit secnritalcm latn Dominlcx qiiam iiuslnc rcsiirrectiunls. Iii prliiio novani laudamu.s
gratiain.
coiilia
coiiira
secuiiiluiii

filens interpreiaiur.

quia confessio aufcil diiriiiani
;

•bstinalioiils.

Du

•ecuiiilo dlciinr
iliciliir,
iii

.

Dum

liei

Jaeoti
Sjri;t<.
*
:

qnxramus cauiclam,
pialienii;iiu.
iii

qui siipplantator

Mcsopoianiiain

terlium quxranius
la.'iitiain.

quarto

lapidcm ab ore piuci revulvil cuin pastoribns
id cst

cc4.ciplmus

Juxta seciindum, valeic, quasi
terlium. s;»lvcle,
la^iiiia,
:

Cbrislus qni siipplanlat peccau
^**'**'*' ="8'"" *«-'«""=""
*1''^"'
:

cum

ilnclo-

alldo teneie. juxla

id

cst

salu-

d

^*'»"*

'"*«
.

•»''»««"-

tcm vcslrani lencie. tcce
niiis.

snb qua respir.v
.

diini, aliis crogeiil.
niliii

De

tcrllodiciiiir
»

Aiigebis Du-

De
>

liac scUicel salulatioiie

Tiinc acccsse. iit

accedeiis rcvolvii lapidein ",

id esl (.brislu*

ruiit,

cx liducia
•'.

scilicel s;>lutatioiiis,
»

nppre-

su«

visitaliuitc ellicil, ut qui forlcs stint

in

amore,

bciiderei.t oiim

Primo

dcbcjiius rccederc, se-

rejccta severitaiis austcrilate,
plaiil diilces csse.

ad pruxiiuo» uici-

rundo
Ini.i

acccilcre, icriio e.NCcdcrc. Uecedeie.

pcccv
sii-

fiigiemlo; accoilcn', Clirlstnm imilandn; cxccsiijieii.a

llotiut
giidili.

riiiiTi

diltciut

tmut

mi/ii,

in riiMi* Eit'

doir,

i-a.idla conleiii|il;itiilo.
iii

Iii

prinio

iiius ex|i<'ilitl(ii'ei,

scciitido si'<uriotrs. in leitin
iins
ailiiioiiclial
|iMi[tlirl.i

[C.AnD.]

Cypriis iustila lioiros gr;iiidcs et ilulcu

iocuiiiliorcs.

Ad

priiii.iiii

gcncral. Cypius auiciii liitcrprciaiur Oorilio Osicii14.

"
43.
''

Ps.il.


I

"
»'

i;.Mi
I..

27.

"1,110.
'"

«.">

"

<'.en

"

Mallb. 28.

*•

Tidi.

5.

*'

l.iic.

I.

Psal.
** ll *

"'1.110.

•M..
7.
'

47.
aii.

li.b

5.

»"1.01'.

"Mailb.iS.
35.

"Lnc.

I.

"
I

Milib.

4li.

"

Mallli. CT.
I

Matib.

-m.
"1,111

M.illli.
'•»

"

Isal.

48.

•'

l'sal.

"

Psal. 30.

U

Pcir.

i

"

Ji.ai..

lior. 3.

Joaii. il.

11.

•Goii. iS

Ma

lli

27.

'Marc. 14. 'Marc. I."». • Mailh. i7. «Juan. II..* Gen. 28. " M.ilib. 'iX.

Msal. 9

JiiM. LX.\.

Joa«.

»5

COM EM. INCAMICA CANTiC.
inaler gaudiiim tuiiin Je resurrerliono
Dileciiis
nieiis

HU.

II.

116
acccnderai,

dcris auleni
filii,

A

eaiii a<i ekltibciid:ini saiictl »uaviialeiii

dicil

:

esl mihi boirns cypri,

Ijudat passioiieni, qua

eaiti

ad pjtieniluiii

qux

virtu-

dulcc scilicel

floriiioiiis

gaiidiuiii.

Rcfloruit eniiii

tum

e.st

outrix, infi>rinavi>r:il, magolflcai resurrec-

caro

ejiis,

el

amariiudo mea

vcrs.1 es( in dulcedi-

lionis

gloriam qiiaeam ndspein bcat» iminorialitalif

ncm,
rgo

et dolor ineus

convcrsu* est in g.iudiuni, ei

eiexcrai, exalial spiriiiis sciliccl gratiain, q<ta
in virtnicin iiiduiierat.

tnm

<|iiae iii

iiiorie ejus

tum

ipso ciii:ircuur.iin, riiui
niilii

Eice sponsi picias ejus ofB-

ipso florcfllu rcfloresco; ipse (iuoi|iie f;tc(us cst

cioitissimani $edulit:ilein (;rataiitrr aspiril, clcinen-

l>Mru( cypri, id est dulce cl magiiuin gaiidiuiii
vineit

in

tcr suscipii; ct sic dccorein cjiis piutdicnndo
trinlit iliceiis
:

os-

Engaddi, cuni videticel

rriiciuui

pasbiiiiiii

cjus coiisiilero, qui apparei in viueis Engaddi. E,!
aiileni

tcce lu putcltra
liiis

et,

amica mea
e( jtisie ei

:

Piilclira in op<'ri-

EngaJdi

liiciis iibi
qiiiii

sunl arlioios

liiil

aiiii,

niius

iniindis,

sobrie

pie

viveiiilo

"'

appellal viucas,

vincnriira

morc

cnliiiiiin.

In-

piilclira

siinplicilalu

conlis,

pro sola

inli^nlioiie

terprcl;itur aiit.m EKgndilt

foiis licedi.
<-l
i;

Tcr aiborcs
iiiEiig;!:!(li,

grlrriiitati';, boii<s
p!'lciii':<

aciibiis insisionilo, pulclira viia,
iii

ergo
fi

l):ilsanii

qu;c nnsciinliir

c&iuul
iii

docirina, pnlclira

legis ohservaiilia :jusie

lcles

Cbristi

sigtiinc.-iiiliir, qiii
iii

Kitgaiidi, id esl

di.<;peiibaiis

irmporalia, piilchru in evaiigelica perfcc-

In fuiidu bceili, id cst
vaiiir

fuiilc li:ip(is:it.iiis,

nbi la-

^

lione, proptcr

Dcum

rcliiiqneiis oniiiia,
c.iriiis

pulcbra in
siiperando,

boedus oi
r^iilic.nli

fii

agnus

spii-iiuolilcr n.iscuiiiur, ei
pioriciuiit, ul,

corpore,

voliipiates

viriliter

in

liile

crcsniiii, cl

sicul

pulcltra in aiiinia, cupiJiiates inundi nb anifflo fuiidiiiis

iirliores

balsami,

gpfiiiuali pnigiteiliiic fluanl.

His

essiirpando

:

piilchra
ineiito,

in

carne, caslitatem
el

•^ie r

ifilcrposilis a

m.Tlre,

reiln iilius

ad
:

prosc-

servanilo,

piilclira iu

crga Deuin

proxl-

qiieiiil:ini

pulcliriiiiJiurm

mairis, diieiis

miiin
iii

charitatem inviolabilcin observando, pulchra

t'cce
ociili lui

tn

pnlchra, amiea mea; ccce la pulclira

:

prosperiiate,

non siipcrbiendu; pulcbra
perinaiiendo
iii
;

in

adver-

coluiiibnrum.
Itis

6it;i(e

imperturbabilis

pulcbra in

[Tho.|
c.ioiieni

dicic

pulcliram. Qiiippe cui dat dileci

siibjcclioiie

obcJiendu, piilchVa

prjelaiiono, sult-

Dei el proxinii,

duplicem pulcliriludiqiiaiti

jrctis

ducalum vit« sernionibus
pulchra
in sccrcio,

el ekemplis miiiiiii

nem
oculi

inscril,

qua delecialur,

l«tidal, ciijus in

Gtrando,

pulcbra

publico,

dicuiitur

columbarum

,

qiiia

dum

tempo-

pulclira in silentio,
in

pulclira
in

in iui|uenilo, pulchra

lalibut gcmii, ad iKieriia desidcrio rapiiur, In siinplicitale
gcniil.

mansueiudine, pulchra

snperburum

perseciiiii

suos cusiodit sciisut. Columb* pro cantu
est sauela tnima,

(ione.

Nunc

qualiter isia pulcbritudo fonnelur

If:i>c

qux cum vvim

in

miiore

mundi reprobos

q

nubis, cxeiiipio vidcamus.

garrienle». ipsa in coelesti

Qoi facturus esi puklirain imagincm, primo do
nalurali

dcsiderio tttendil, liinens ne amiliai quod diligii,

radicc ligiium
iii

pr.-escindil,

deinde rainis
id

dum

differlur. Vel ocoli

columb.v

siiui

prxdicaio-

prxseclit
collocat
;

loco

opportuno

ad

fuciendum
;

le», qui simpticilalam
visibilia

quam

praedicant scrvanl, ct

posinioduin iniaginem forinat, dealbal

po-

contemnenlet, ad xterna gemiiibus muliis

slca pulcbre culoruin varictale dcpingit. Cogitemus

««ibelani.

E» ainnre

sponssc praesumptio, ei
iia

a»ore

iiaque aliquando
lcrra.'. Naiii

viliis iiiha.'reiitcm, qtiasi
siciil

arboreui
iii

tpoiisi initignatio;

quod

esiius prubat. Est ciiim
;

hoiiiinem aibor dbaigiiat,

EvanPrinio
r:i-

foitsecuta praesumptioiiem eorrepiio

correplioncm
J;tin ccdit

gelio

:

<

Arbor

liona fructus boiios facit

"

>

etnimdalio, eniHinl.itloneni remiiiieraiio.
f.isint, ttbi invalcscii

iiaqiie

separemiis bominein a inundanis, sicul

amoris alTectus.
vocal
ainicain,

Iitde est

quod

diceiii a lerrn. Deiiide

rainus viiioriim in aplo locu

emuiidalnm
rltram,

dilectiis
iiiox

replieal pul-

ponitiir, cuiii in religioiie loc:iiur.
niiuir, cuiii

Cui forma iinpriDealbalur

eamdem

vicissiiudinem .tudicus ^b ea.

ad
:

iuiagiiiein Dei iiilorniatur.

Ilic dicit

pulchrain. qiiia diiplex est decor

animx,
:

iiinorcntia

varieias coloriiin esi pulcbritudo vir;

tcilicet bumilii.is et iniii:ccnti:t. Uiide

David

i

lutum

;

cainpus culuruin, cor buinaiium el puruin

perges nie, Domine, bjisopo et iniinJabor, id esi
linmililatem, qusc per herb->m

D

naiH cur impuruin co,;it:ilionuiu
ali.v

alia dissipani,

parvam designatur.
siiper iiivem dealba-

Miflammaiil, alia: distenduul, alix contrahunt,
.tlia;

Ei seqiiitur

:

<

Lavabis

me

cl

alix iiiquinant,
cunila>,

perturbatit. Dissipaiit ut ira-

bor ',

>

quia lutus a te innocnis ero. El quia iu-

iiinuniiiiant

nt

superbse

:

distendunt
inquinanl,

ut
ui

crepata abeoqiiod peticrat, scilirci vidore dileclnm

anibitiosx; coiitrahuiit, ul iiuiid«

;

ad

fasciculurii

niyrrbae,
:

videndo sr humitiaverat,
coluinbariim, id ett simin tnagnis ncqiie

liixuriosx; pcrlurbant, ut vaiia:. Dehiscnini sic ait
Isai.is

nieruit audire
plires,,
iii

Uculi

iui

"

:

<

Ibi

cubabunt

bcsliae, et

draconcs rc-

eo qnud }ara non ambules

qiiiescent ibi;
s;ilt:iliuiil

ibi

habitabuut slrutliiones, et pilo^i

inirabilibus
iii

super

me

'*. i

Vel quia Spiritiis

ibi; ibi reiH)oiidel)unt sibi
iii

invicem

iiliilx,

sanctus
vibio,

hac ave .tpparuii, [sgiriialis inlelligitur

et sircnes

dehibris volupiatis.

>

Bestiuc ilisKipant,

ad quain

modo

pervcliitiir

per snam

liuiiiili-

dr;i":uHes

iiin.iiiiiiKiiit,

sliulliioncs dislcndiiiit, pi-

latcm. Laudavcrat

spons.'<

rccubitnm
'••

spoiisi,

quod

lusi tiirbaiit, ulula'

cuiiirnhuni, sirenes inqiiinaut.

•'Pb»l. 50.

"Psal. 150.

Fii.lS.

"

Maiih. 7.

'Cap.

13.

»

,

U1
Vculi, \nq\iU, tui columlinTum
tiinplex
,

TIIOM/E riSTKUr.
IJhi ociiliis

KT JOAN.
A
plicitaleiii.

AI.Gfti.M

It8
ran9rir:ili:i.
c:iiiiliil:),

verc

sit

lA

lioc ile
u:>.'i:i

Klior roliiisiiim

Jeliet

li:iberc

iii

iiiU iitioiic ('harilalcin, in

aniinal e&l, cujns

proccKsti

leniporis

clectionc vcrii.ilcni. UikIc

Doiiiiiiiis

:

<

Ksiotc

(irii-

riiliorein coiilrainint.
tel

Qnia

lieiic

convtTsaiiie^t oporc:)iRlitltis,
;

«lentessiculscrpentcs.etsiuiplicrssiciitfoluinli*'*.!
Ilanc ergo l)abe:it purii:iieniiil t:illiTe nolii, <n
c:ii!.iliiis

ei»e robustos in exertiiio
iiiioreni

viriuliiiii;

proplcr

cxcinpli

ml

proJiiiiiiim
«lc

rubcos

lelam ul fallere non possii.
cst liOMUS, :ilius moIiDr, uiiiis

Itein,

oculorun)
aliiis

propter rervorein justoriin). Ilxc
S.ippliinis ca'li
livo3, qui
sigiiat

coiiversatione.

inalus,

pcjor.

!<abet colortMn
consitlerniil.

propier contemplaJuiliili

Esl
liic

ciiiin t]ui,bonuin ililigil, ct ni:iluiii

ncscius agil:
;

ctKlcstia

casiit:ilcin

est bOMiis

non

t:in)en sinipicx, scti iiiullipicx

et

in ctijus spccie r:iptus csl liolorcrnes, ciijus

tslfiiiii>onumngii,elpiutleiiteriiileliigit:biceslsiin-

capiil al)scidil,

nc corriimpeicl

caiii

".

1'ulclirilii-

plcx

;

ct cst qiii "<»>

boiium
:

inieliigil, ct inuliim asii ei

diiicm conscienti;c ilcsignsit Abisag Sunainilis,
furnios» juvcnciil:i fuvcb:il pcilcs
csl affcctus
D:ivi(l seiiis

qiia;

27
«

<lili!^it

hic

cst

ncqun:n.

f>e

primo
cor ";

:

",

id

Kjihiaiin

cohimba
:

scdii(.ta cl nuii ii:tbciis
siciit

t

nostros.

Iii

spccie Saia;, specics con-

(!e

sccuiido

«

Esiotc pnuloiitcs

surpcntcs ct
(licitiir (|iioii
liliis

vcrs.^lionis, (\i\\w Piiarao r:ipiciis propier

specicm
cl

siinpliccs siciit
kinl
i

columbx ";
filii
»

t

do lerlio
s;cc(iii
:

suam non

puluil corruiiipcre

Dco protcgcntc,
ctiiii

prudciiliorcs

liujiis

lucis

in

B

rovcrsa csl

ad

virum

siiuiii

iiiuiieribus

".

pcocrationc sua
insipicns cnr

"

;

dc qiiarto
ct
tiaditi

«

Cbsciiratun) csl
iii

Spccies Raciicl

"

cst spet ics coiilcniplaiionis. Piiina

corum

suiit

rcprobiini

spccics csl coiilra spiriiiim ruriiic:iliunis; seciind»,

«cnsiim ".
(IcsiKiiat

>

r^tiiuniba aliqiiando Spiriiiiin sanrtiim

contra

spiriUiin

inriilie

scciiiiialis;

tcrlia,

cuniia
quarla,
:

III,

Vidi sponsaiii ascciideiiicui sicut co>

spiiituni
cuiilr;)

piisillaniiiiilaiis

el (liss:iluiiuiiis;

luip.biin

00 ramis arbnnini ";
«

aliqiiaiulo faluila-

spiiiliim cxciialis.
;

Dc pnma raulus

i

Fu>

icni slulloi iiin, ul,
iion

Epliraim coiumba seducia, ci
aliqiiamlo siinplicitalein
:

gitc r^jriiicatioiicisi

foriiitaiorcs et .idiiiieros jiidi:

habons cor ";

i

sanul

cabil

Ucus"
I

;

i

de sccunda
qiii

licalus lioiiio qiii

semiii

ciorum intcnlionem. Vnile
jiiihcs voiaiii ci
CoIiiiiil)a

«

Qui siml

isti

qiil

pcr cst pavidus ", el
iiialiiin. *• lie

dHi;c mciitis corriict

quasi

colniiibai;

ad fcneslras suas ".

vcsciiur puro giaiio, geiiiiiiim pro cantu

Res eu

solliciii
:

plcnn limoris c/isr,coiisolaiiiiiii
iiiier

edil, in aquis
lii

volaium accipitris cx

iiinbia percipit,

lcrlio Panliis

i

Corripite inquiclos,
;

|ietia iiidilical,

sine fcllo csi, grcg.iiiin
inluciur.
Ilaec

volal,

pusillanimcs ".

»

Idem

«

Awdio qiiosdam
dc quarto David

vos
oiii-

oiiiiii:)

simpliciicr

oiniiia

spoiisx

inorJiiiate ambulare,

niliil
»

opcris faciciilcs, sed
:

epiriiualilcr coiigrumit.
j>iiro

Puriiaie
pia

eiiiin

viac,

quasi

nia cuiiosc agciites";

«

Pcr

grano
iii

deieciaiiir,

cordis

coinpiinctionc
iiisidias

C

secuUis csl
tcrra viutni

iniiiiiciis

aiiimain iiicain,
iiic

l:iiniiliavit in

ixtJtiir;

sacris
et

Scripiuris da;inunun)
iii

mc:im, collucavit
*'.
»
iii

in

obscuris ski»;
aiigcii iuali

oomprcliendii

cavei;

vulncribus

passioiiis
coiisiriiii
;

niortuos sxculi

Isii

siiiil

quatuur
«

Chrisii tiulce sibi
siiic

nicnlis reciinaloriuin

quos

vijil

Joannes

Apocaljrpsi.

\iJi, aii,

nualuur
ei

amariiudiiic

malitiae,

contra

(!cliiii|iiciiliuiii

aiigcios
lciicbaiii
raiii

sluiitcs

supur qualuor angnlus
vcii;0S,
iic

tcrr.c,

peccata s;cvit,
cuiiqiic
viilci,

rralniiii
siiie

coueordiam

diligil,

,juae-

(jii:iiiior
>

naiciil

SKpcr icr-

cupidiiate ccrnit,
:

sine

aiiibi-

*,

scillcel qiiaiuor U.iUis Spiriius sancii qiii

lioiic coiisidcrai.
tfi.-c;

Dicalur crgo

tias pulcliriiiidiiics

opeiantur. I'rimus vciilus

a-stuii»

<u \iuUUia cs. mnica

mea, ecce
:

tu pulchrii.
iii

iibidinis rcfrigcral;

sccundiis arc.iin cun^ciciitix a
icriius
id jst

Qiiatuor sunl pulcbriii\li;ics spons»
in conscieiiii.c puriiatc, in
i.:

casiilatc,

luicis pci versaniiii coiiiiaiioiium cinuinlai;

:'xicriori coiivcrsaloiic,
:

sua scicnitaic iiiorilinaiuin rigorcin

iiicini-.,
;

conicinplaiioDc.
pulciira
»

Iii

castilaie dicilur

i

Lccc
cliari-

dibsoinlioiicm ct pusillaiiimiiaicio cliuiiiial
iiubein luuiidanx' soiiiciiudinis cxpellii,

r,

i|uartu«

quam
laie'*;

cst

casta
:

gciicraiio,
i

cum

ut liberiiis
Ilos
iciienl

de coiiscitniia
|ialris
»

Olilivisccic popiilum
re.\

coiiiciiiplatione
isli

((ciiiui
iic

apparcai.
spoiis.im

Kiuin cl doinuni
coreiii luiiiii";

iiii,

quia couciipivit
:

de-

'|ualuur
ciani.

spiiilus,

pulchr:iiii

la-

dc coiitcrsaiionc
cjus

i

Foriiuido ct
:

(iecor

indiiincnhiin

"

;

,

dc

conlcini>Iatione

Oculi Uii

cuiuiiib:'.ruin.

Siint ocuii
:

uiilvi;

snnl

Veiiioiis
»

de

Lil);ino, qdaiii piilclira f.icla cs, aiiiica
(if.

oculi ci)luiiibariiin.
iii

Dc
i

priiiiis

i

Oculi
<

stiiliuruiii

inca ".

l.ciii

bis qnaliior
l.iclc,

dictum

csi

:

i

(;:iiiili-

lines lcrrx **
in

;

do sccundis
i

:

Ocuii

s.ipicii-

«liorcs iiiic,

nilidioics

niliicuiuliorcs
i

cborc
iiitis

lis

capilo cjus ".

Terra

diciiiiiur

lencni
lcii;f,
,

aiiiiquo,

sappinro piilclitiorcs ".
i

Oandor

sciiicct anianlcs lorrona. Trcssiinl
St iliccl siiiil

.'i;ics liujiis

dcsi^;ii.il nKiiiilltiaiii

oriioriiiii

;

fiigiis

cordis rclri-

voliipias,

vaiiilas,

iiialnjnitas.

Iltni

Ins
I)«

giMiiiiil

,

cl

Imc

iii

casruato;
cibiis cst

c:ili(Ii)r

l.uiis d''j!^n:t

oculi sliiiiiiriini, lascivus, clatii.s,
diciuii
:

ncqiciin.

iiiiioccmi:iiii,

i|iii)il

p:irtui(iruiii,

ct siiii-

iascvu

i

liiipudicus ocuiiis

iiiipiidic;i:

mcii-

'•

M.iiili.

1(1.

'-

O-i;.

;.

>

.M.iiil,

lit.

"•

Kai.

l.i:c.

Ii;.

•' Sap. i. •» OO. |'i.;,i. 41, »1 "' "<;ril. 20. Ccii. 29. i l.in UJ. "'-.Vpoc. 7. " l'ru\. i;.

"
4.

lii.io.

I.

Ollic.

c('(ics.

"

Om'. 7.

•«

»»
t>.

I

lov

."1,

"
-:!j.

(Jaiil.

"

"

i'itiv.
.)

"

Ovid.

•" Jniliili. 13. lliiin. 4 •'Illli''^-. I. ''I II KSS. J. ' " l'>ui. II Tiil.S4. 3.

;

149
lis

r.OMMEiNT. IN C\MIC.\ CANTIC.
esl iiuiiliiis;
»

-

LIB.

II.

»50
viilei

de

cl;iio

:

«

r.eiiernii<)
;illiiiii

rnjus cx>

A

licciu exliilil, (inx oculis coliiiiibjn

regcm

iii

celsi suiit oculi, el (dlpcLra;

iii

snlirccla: '°,
fiici ii,
iii

dccnrc
lioc csl

siio.

Qiiod dicit pnlciirnin ct aildil decornni,

de

neqiiaiii

:

Si ociiliis iniis

iicr|ii.iiii
>

iiitiiin

sccnnduin uiraiiiqiiR nalurain. Pulclier et
dii iliir dilcctiis, qiiia dilij;enli
iii

cnrpiis luiini tenebrosiiin crit ".
voliiplatis,

Lascivus

ruiciii
iii

dccorns

sc el in

liu-

cblus

iii

riiicni

vaiiUaiis,

iicqiiain

nianilalc el

divinitatc sine

macula aspicitur redcsiilcrio scqniliir,

fincm inaligKilaiis dirigitnr. Las^ ivuin
quaiido vldil ligiiuin puUliruin
iliiiii

lialinii Ailaiii,

prebeiisionis, qna: diiin aniina

visii,

et ad vesccn-

tcrrcna oblivisciiiir cl

piilclirii.r

cfliciiur;

puUlicr

suave, el illuininati

siuiit

otuli

ainlioruin ^'
vi-

oninia crUiiKlu, dccorns pcrdila rediiiiciido; pulclier
in xqnnlilate 1'alris Vcrbiiiii

claluiu liabuit Jonallias,
<

qnando posi peraclani
iiicllis,

Dcus apud Dcuin, decaro
l.icluin

loriain

cumcdit niodicuni Dalaac, qno
:

it ill:ini:iiali siiiit

coriis

iii

vir^iiiilatc nialris Vcrbiiiii
jiisiis

";

oruliejus^*;
coiifiliiiin

iieqiiain li.ibiiii
lilii

Ualaam, qiiandu dedit
**.
i
:

pulclicr

bcaiani gloriam loiircrcndo; dccurus
iiidnlgcniiani
iii

Israel deiipcreiitnr

pa-nitrnlihns
pnlclicr
qii.t:

Iribuendo.
,

Ksi eliain
Ecclcsia
:

liide diciiur

i

Vir ccjus obiuralus cst oculus

"

non suluin
Uccor.un

se

scd cl in

qni c.ideiis apcrios liabct oculos; oculi snpiciitcs in
c:ipiie ejiis ^'
:

csi

corpus suuni"; qiiain
iii

puli:liraiii fccit

in

i

Tria

siint c:i|)it:i.
:

S|iiriUis nosler,
i

cie.iliiinc.
:iK<:iliilis,

rcdciiipliuiic ut sil spoiiso
lioiiis oniniliiis

Cbristns, Dciis.
vir; capui

Inde Apns'.oliis
c.:piit

Capiit

iiiiilicrij
i

angrlis dcsidcribilis,

vc<

xiri Clirisius;

Cliris:i

Dciis ".

iirraliilis.
iii

ynaliicr sunl sponsi pulciirilndiiics. Pnnia

Vir cst spiritus, uiulier laro.

itc.ii

trcs suiit oculi

iiibrtali

corpore

:

qiiia fuil
iii

<

spcc osus Surnia pra:
:

Culunibx. Primiis circiiinspecl onis;

secundus

fi\x

lilii^
<

buininum'*.iSecund,i
siciil

transli,;ur^iiuiie.LiiJe
ejiis allia

curiosilatis; lerlius cuntcniplaiionis. Depiiiiio cen-

l''acics cjiis
I

sol, veslinieiila

!>icnt
:

queiitur David

:

Liini n uciiltiruin incuruin
i

,

ipsiim
Piit.is

Ki\ ".
<

Terlia

in

gloriricala

hiiinaiiilalc.
tiiiclis

Undc
".

non cst mecuin
ociili
isti

*';

dc sccunJo, Siincon

:

i

Qiiis est islc, qui vciiit

dc Edoin

vcslibus
>

videbunl, pcr qnciii oculi cordis rcvcl.i:

ilc

Uosra. Isle furmosus in slola
in diviniiate.

siia gradieiis

bunliir; do leriio
liabilas
in ccclis

i

Ad
i

tc Icvavi

ocnlus incos, qni
iH
ca|iiit

Qnarla est
sio

Undc
"'. •

:

<

llegem

in

dccore

".

Piinius
:

iliii^^ilnr

vidcbiiiil oculi

cjus

In prinia

noslram bu-

iiuod esi spirilus.

Undc

<

liluniina
'''. >

oculos mcos,

iioravil iiiflrmitaleni;

iii

sccunJa oslcndil fulurx
iii

ue unquain obdurniiani
caput quod csi
luca clavorum cuin
ci

in inorte

Seiundns, in

bcaliludinis quiililalcin
piionis veriiaieni
;

;

tcrlia

fulur.TC
in

incorrq-

Cliiistiis.

L'iide

:

<

Posti|iiam \iJcio
:

iu <|iiari:i

pcidiiam

Adain rc~
illa

Tliui:i:i,

dicam

i

Duiiiinus nicus

forinabit imnL;inciii ct

siniiliiudincin,

quaiulu

Deus meiis ".
:

i

Tcilius in caput quud cst Deus.
*''.

spocie parlicip.ibuntiir iiicinbra, et jain in pr.csenli

L'nde

'

Indica mlbi qiiein dihgit aninia
>

pascas, ubi cubcs in incridie

Priiiius cst cir-

mea, nbi C dccoraiimr, nun balnliiaiu cor|)(irnm, scd commciid.ilione virluluin. Ll aiilcni dc plniibiis niiuin tiahanius
in

cumspcctionis ad e\i;liisioneni v.lioruin ct cusin(tiani

exoni|ihim

:

Talis csl

illc

ainicns sponsi
lali
:

viriulum; secundus
Cbrisli

pia^ cuiiusit.ilis
;

ad mc-

(.liiur.nem liaplistam luqiior) qui

dc

pnlclnilu<

nioriani

bciicnciurum

lei^ius conieinpla-

dine cuiiimcndaius est in Evangelio sic

Pucr

iste

ticnis ad cognilioncni caplcsliuin.

magnus

ciit corain

Domiiiu; vinuin ct siccrain nOH
iiuii

Kcce
lui

lu j)utclirtt

es,amica mea, ecce tu pulchra; ocu.t

bibct ct oiiinc imnuinJiiin

inanducabil; ct innlli
>

columbarum.
iiar.li

in nalivilale ejus gandcbiiiil "'.

Ecce

Iiic

in Iribust

[Cabd.] Quia odur
filium.

dc niatrc fiagravcrat ad
calida.
:

i:ivunitur.
eiiiiii

Nardus

eiiini

csl licrba liumilis cl
cl dicil

Dc pnlchriiudiiu; coinmciidabilis, Esi conimciidahilis apiul Deiini, (Jistrtcius apud
lii

Ecce niairem comiiicndat ab niroquc
(H

Ecce
docu-

scip>uni, graliosus apiid prt.xiiniiin.
ciiiiiiciitia

priino pra'-

puUhra

tt,

mnica mea, proplcr

liiimililatis

saiutilalis,

iii

sccnnJo

coiiliiicnria vuln-

lem ; ecce

lu pnlchra cs |)ioiiier caluiciii dilcctionis;

pialis,

in

et propter pulchritudiiTeniesan>ica;eipruplcrsinipli-

siiiJcimis

tcriio gaudium naliviialis. Per priiuuni Dcu ilacere; per secnndum nos cusio-

citatem tuam es

mea

singubirilcr et pro|iri<>. Quaii:
diceiis
:

diic; per lerlluin proximuni alliccre.

quidein simplicitatem cxpriinii,

Ocuit

liti

^

I

coiumbatum.

Nam

in coliimbis sigi.alur simpiicilas,

iiiagiius

ei innocenii.'). Ocnli aiiiem suiil duo, inicllectiis vi-

csi

iiiqiiil, magnus corani Dumiiio. i Esi coram seipso; esl niagnus coram sxculu; inagnus coram rcligioso; cst magiiiis coram Do-

Eril,

dolicct ct alTcclus.

Isti

oiuli cohiiiibini

siiiil

inno-

iiiiiio.

Prinius ex coiiscienlia alicujus gratiic;

sc-

ccntes et simpliccs, cuni iniellccuis CdI sine crrurc;
et in veriialc Sciiptura^
uiliil iiilLlligit

ciiiiclus

cx poieMlia,

divitiis,
;

nobilitaic,

dignilalc;
cli.iriiuiis
;

nisi

vcrila-

icriius cx

bona conversalione

quartus cx

tcm,

cum

alTccius in
et
iii

Dcum

est

absque inundana
niliil

pci fcciionu.
ciiiulus

Primus deformatiir rum diabolo
liuic

sc-

coiicupisrcntia,

opcrc Dci

concupistit

confurmjtur

sxculo

;

tcrlius reforma-

luundanum,

nibil qu.ifrii nisi

Dcum.

inr a Cluisio; quarliis informaiur a Spiriiu saiicio.

Ecce lu puicher

et, dilecte mi, ei decorus.

Apud

sc fuit magiius diabolus cuin dicerei allituJincu:

:

<

Ascen-

[Tho.] In eicclso stat, ei in sublime mcntis vcr-

dam supcr
II.
»'

nubium,
ll.id.

ct siniilis cro Aiiis-

"
II.

Prov. 50.

*'

.M;iUli.

(j.

"

G'.'n.

3.

"lUi^g.

.N:iin.
*'•

21.
tai.I.

"
!.

"Eccii.2.
Joaii. 1.
"•'

"

I

Ccr.

"Psal. 37. " Pjal. "Psal. 44. "Malib. 17.

l-i2.
»•

"
Is.ii.

•' Juan. 20. Psal. 1-:?. " Isai. 63. »* Ljc. 63.

"

Col'.ifS

U

l.

,

151
iiuiu ".
.ili<|iieiii
I

1U0M.£ USTKAC. tt JO\N.
t'iitl«;

.AI.CniMI
iftottim rnnfra le $titre

m
yaienlnm
te
pecitit

uiijm

Siiiioii .ttag\is
i>eci)'itlu
*'.
i
:

pNlabjt se esie

A

'* lncii»t

iiiagiiuni **.

Dc

llxc dicil rv»

flotilila$. itmrum^fie l»ttin fra-ltert ]>»4tiid!$.

•iiagiius,

rei Ai»yriuriiui
tii' illr

Pro

lerlio dicilur ile

Quia

:

Job

:

Krui
:

iiiAgiins

iii

«Mtiiii

opere

*'. t

l)e

" Omut «imi
Ei:

riliiiri <<iji<» (on$iitciim<. ih

C)imtH tnbel. quauln qui
ifuaiio
i

mnjw

kuieimf

lliai Is.^ir <>ii>'<-rcsceiis ei |m urieiciis «loiioc

iiiagiiMi
^iiiis

velieiiifi.lcr

rneotn»
ili.ili«liis
:

e!>l **.

>

l'tiiiiii«

iiim•' .ifiirrnnt "'.

.'«|iml

bo

riikt

Dc
ei

tH atioium iHcumbeie
lllii

fniiur.

<|u<>

E/eclitel

\i)ui!a |irxgr-jiidis iiia^naniiii alariiiii Jloiigu
(iliiiii:ii

iMoiIlem
*'
liis

iiruruiii itiiciii, liabciis
«ciiil
.iil

v.iriekiies luuuas,
ccilri et Iraiis-

inThersiict, riummodo ln $it /Eacida:iimili$, VnUaaiaiiuenrmii inpestns: (/ii<m/ u Tbettine timiltmt proJuc.d Ainilttt.
:

Bnlo i>aw

Lib.iiiuiii el iHlii ii.e:liillaiii

l>uri:>\ii

raui

III

(cir:im Sciiiia:ir [r.liaiKiaii].

De

Non hent eoiivenimni
Majtilat
tl

uec in

itiia

stdt moraHluf

umor.

«IJcil Apiisioliis

{JHi

sc

ctls;iiii:il .iliijiril esisc cuiii

u

lii(

si

,

i|>st;

s.;

sc.liii ii *'. t

El:
lieiii
:

Qiiiil

lijkes
*^

t|iMi(J

iiiiii

accvpisti? Si :iici'|>i>l\i|iiid
i

j;li<riaris

quasi
liii-

^obHiittt tnb
a

nmore

jattl.
,

iMii artepeii^*'?
uiiliu ic
I

l^iuir

;

Quai.lii

nriguuics,

llx'C

ie

:iiiu»\t'l);ii
iii

David

aicens
.

28
>

!>'«

:

iii

oiuiiilius
Jiv<:li;it

".
:

I

Apiiil sk

ina^ius
iil

i-rii l^liu-

Ntspio

auibuLi\i
iiie **.
»

niagiiis

iit'i|ue
:

iu uiirabi-

i;>.t'i|S

<um
vciul

Nun

suni sn

r;fltri iiuii:i>

libus siiper

Et
cs

ioaiiiica

<

Elias e« lu T
*'.

ii'iii

,

eiiaiii

liii;

l'ublic:ii|ii^ "*.
:

Nuii
i;it'

eral
veiiil

Koii siiiu.

Prupbcia

lu ?

Noii

Diviiiis

Ji>aiii!es>

uiagiius

iilii)

diccicl
i'ii;iis

i

(Jiii

po»l

eral

luajsiui:»
;

divcs

ilk; qiii iiidueliatiir
)|ii<ilidie
:

pui-pura el
*'.
>

uiiie

iiie

fjciiis esi,

unn sum
>

dlgiiiis

sulvere

bykso

el

epuiaiutur

spkndide

bt

<'iirii^i.:iii ^iif.i

cjlcc.^ineiili sui *'.
i|>iia
:

liic

ulisse

Jerurtiiat

iUe, cul djxit UiMiiuus
rtiii aiiiuiaui tuaiii

i

Slulte, b:ic iiuite rcquictijiis

.hauolo,
Diti

priintrs
<

id iiuagipcii et siuiiiiluiiisi-

aie: -iux auiein pra^parasli
suni
sapieuiia qui
i

'liiiiiiii

facius

Ciiinparaius est jntueiiiis
»

eruui*'?>

liagni

sapieutc»
iioluiil**. >
,

^•leiHibiis

et siuiilis Ijclus esi illis '*
I'i'iitiu

£i>t

ulius

suut ul facijut luala, bene aultsui facere
«

iiiagiius

corini (lopulo.

poiesiate qua super-

^oii c&t isia sapictitia
,

iti-sufsuiii

desceiidens
tii

sed

Ini iioii au»iideiis ()iia.>iiudo Naiiucliodoiiusor eccidit
(

teirciia

aiiiiiialis

,

diabulica

**. >

cu u c»>

uui diccvei

:

<

Niuiiic

iiic

esi Dabyloii
iitei

quaiu cuu>

guuvissem beuui,
aulgralias
uilius suis
,

u'>o sicut Oeuiti
;

glorjlicavcruiit
iii

Miuxi, sluiijin ei dcioiuiii regni
K'uii.1.

".

Ecce poeiiiiti

e^eruut

sed evaiiiieiuui

cogiUiiiostuiti

Sed

nulia pnlciitia lunga csi.
:

Vox

ad
:

diceiiies se e^i^e

upiciiiM

facti

ciim r.cta est

<

Tlbi >Uc>ti;r, N;ibiicbodon«sor rei

Q

&u>)t

"•

>

<

Perdaw,
Ueu^

aii

,

sapieuti.tiii sipienliuin,

«

Ui-gaiiiu iranslcriur a ic

",

t

ei

niutalus est iu bo-

prudentiaai
iiiuitdi eiefjti

prudeniiiuu

reprobabo ".

>

i
;

SiuUa
ioiinua
oiuiies

>cin. iieii),diguiiaie prael.iti niigiii suut, «ic quibos:
I

ut eonfundcrci sapienics
furiia

Egre:>&a

.hit

iuiqiiiias
>

• se^iiiaribus qui tli-bi^baol

qnoquc

ciegil

ui coulunilit
iion
,

".

t

lb<«

legero popukim ".
oneiciiii.'s
iHirni

lii

suni ^adab et Abiud,
miiruii suul
Ciiiii

i|iii

de sua m.igniiuiline

egeruut graiiasbeo, Mcui
qiii

i^iieni
liis

^ilir-iiiiiii

i-tMaiu

l>u-

seuioiei iM Apucal)rp»i
siias, ut

ceciJoruiit tn
iii

faiics

'. De

in

lige

:

<

clegeriiij iiuum ilo

aJorarcni sedeuteiu
aiiic

ibrouo, ct depusiie*'.

iiovisslm s iiusiris, iiun

iiiuili)iliialiit
>

cquus, iiuu re-

ninl coronas suas

tbroiium

Ili

euiifur*

diaci piipuliim

tle

,€gypu>'».

lii

laburaiil ul ina:

uuuiur buic
(uriiiari

sa'culo. Diidc Apostulus:

Noliic couCl.fitio

tni vidc.iiiiur a populo. Et tur

iioii oiiiiiia ciiui sil

buir

«.etulo

**.
<

>

Teriiis

,

quia

"

!}• iiifi

ex liumiti

tiini:iia i:U (m$ lyia

nium
lurmenia

r<.luriiiaiiiur diiiiur, sed

tolurniaiMiini iu uuiilaie

ExuUii qnoiiet
IMiuiilus
di.

votiiii

(oiluna joiati.

scusus vesiri ".
eicui
t

>

lli

tiia^ni siuii
iiitcr

coraiu religioso,
uriept;tlM*'.
t

iiir:

iob uiagnus erai
ciiiiu

omues

<

1'oieutcs poleuter

Oiiciiialcs
paiiciiiur. Ii;s auteiii qiii pr;csiiiil durissiuuiii judiiiii>ii

suui qui
cfrt

iiitipiunl

cogiuiscere

Deuui. Iplcr bus

Job nuignus, Uuiu coiivcrs;uio,

Uet ",

>

id cst praHatis.
i

Qui

iiiagiii suiii iiobi-

D

neni cjus adwiraiiies

euiu scquuiilur.

Uude

4 i|Mt

litue dicuiil

:

Sciiien Abrali.e siiuiiis, el nvuiiiii.
>

ad
iii

justiiiatu crudiiiui niulios, fulgebiiiit quabi sieUje

tcitiiviiniis uiii|ii:im '".

Audi

pliil<is.>plium

:

perpeliias xieriiiiaies

>*.

>

Unde

:

Utui aiubui^iU
>

"

Qniil qeiius, et inonrdt slrepilii .Si pi iinnrdin vestra, i\iicluiemqiic Lieum tjifcles,

l.ireiil jiiliiialiii

ambulabaul

paiiiftr ei

juiia
:

CJ

** :>

bli clsibi ctpitixiiiuipiovlilejit. Uiiile pueia
t'l

A'h/(m»

(irijeiier

exiial

mottt

ifist

luai

et

iiiili

ittpicil almi.

Ni

etiiis fiejvTA

Invtni

|lalM.>tit ciiini

duas pciiuas,

qiiibkis

vlcaitlin, diias
:

1'roiiriniH dtsciiil

oilum.

i|iiibus subdili

protcgiiiiiur.

UiiIq

<

Du.e

peiiii;*

%i inaliis cs

siiiguluruiw lUMgebauliii

<**. > id

est spC6 el

aiuoi,

*•

Uai
.'i.

U.
••

"A. 1«.
l.iic.

F.icli.

18.
.^.

•' Uai 36. "^^arc. I. '•

*'

Jub

I.

fi-al.

4S.

17.
llnd.
J.<:
•'

'•

Juveii.
••

I':ii.

""Stap.

(i.

'* Juaii. 8.

Uiid
"•

"Ovil.
I.
l'

"Miit.
ir.ur
i.

••INal. 150.

3.

Uoi».
t.

"
iJ,

"

li.sJ.

••

" lien. «6. •' C-ip 17. " Cal. Q. *• Cor 4. " " Nyiii. 3. " l»«i.l " l»au. 4. " Ibid. " D.ui. " Boel. 0« roi/jo/u/. p*i/«»o, *. *• Jnvi-u. SjI. 8 " " Juau. I. •' l.iic. Iti. "Lnc. I^. *' J. niu. 4 •* " Uum. t«. " Ibid. " Jub 1. " l>ail \i. Apiit.
I I.'i.
.=>.

tjeeh.

""

453
i

lOMMENT.
du«
liTJcbai.l curuii»
,

I.N

l.WMCA
\
S'io,

CA.NTIC.

Llli.

II.

V>i
ciboruiii iliffcre;i:

el

coqiura',

>

kciliicl liiiior

ti .iii>l.ilizc(iii
li.iiii.

in ;<Ueruiii pioiitcr

e\

jHEiiiitini.'

'{'IX

|if*tlicai

d(Kior corpori

I>e tlirabus priiuis .\pott«lus

«

Scio-esiirire
i

ii-ilirel siitiilitis,

ijiioiu;» ipse est capiil. Talis erat

cl saii.iri.-ci abu:ulaiv et pciiuri.im pali ".
liH
: •

Oe

t<T**. i

imigiius Joaiiiivs

Uapiisia prK.iicaiiiMie ci eoii»erElisalietli

Niliil

MMefrugaiikes prupier

«eiii.cieikiiain

kaliuDC. Uiide
geiiuil,
I

:

ZjWis-ia' iii»giiiim viruin

(.nii^cicwtiaHi

«Iko

iiOii

tuain,

se'!
:

alterius.
<

.\iiili
iii

Joaimcin

Bd(ilislaiii

prxcursorim

Uinniiii

:

i}j(oiHailu gralius4>6

«pud

prokiHiuiii
i

Ct

Hiiilli

yni

lcceril el (looiieiil sic lioiiiincs, liic
iii

ningiius

itaiiviuiv «.jus giiiiilebuMt'**.

Tre(> c^'>^r«T<iiis na-

toc;ibilur

icgno

r^lir.s i'. >

O"""'' ^ Spirilu s.mvirinies (ler cli:int;isnperiia gamlia Ibat

livH:Ucs:

cio reforinaiiliir,
ii-ni,

Jiiiii

oiiiiics

u

JiKiiiiiis, be«ita:
iiiiei'

YirniHis, Sjlvjuoris. Pri;

u.cka Atui
liltaHi

grjli;iin ei le-^eiu

sectuiJx
,

qu£

esl roriiia virluiHni, od

iuier

Virgiiiis

ei pi-cc;.(orein

;

lertia

inter

rclcruiiKir.

Oe

tiis (licluin

cst

<

:

l«aac

suc*.

Iteutti et liAiiiiHUiii. 4*rinui fuil
lii(:;iii.i,secuiiil;i
(|ii;isi

stcUa lucifvri iit«tcriia (|Ha«i

tiesccus

ct profieieiis Uoiicc inagiius effecius esl

fulgciis aurora,

Prinio siiccrcscit Uauc, id «si gaudens a pcceato

sul eiufirgeiic al> utiuiilali plaga.

Uc

priiiiii

poela ":

roccJenJo, piolicit
ilciiilo.

ile

\irliUC
.iliis

iii

Tirtutoni

asceii-

Hauere, ^atjue diem

veuleiti uge, Lueif$r,

nHum.

Magiiiis cRkiiur,
iii
(

proricieuUo: vciienieii-

Ue Muuiiiia

:<

Uui< eil
»

ista quce tnogrcitiiur
l)e leilia
:

<^»ik uuli-

tor utssnns, tolus
iiir
:

celo coii»er^au-lo. liidc iliii:

C

'"«'J «Mi.iurj{<}a* »•?

Onalur vubU
".
;

I

Kiliiis :ici rrsi eiis Joscpli
Iii

tiikis

ac^rcscciis el

lueiilibut

iiuiiiui

u:euiu

sul jus4iti.jii
fMu:4iuiili;ivil

»

Joainie*
pr<i:-

tleconis asp'.'ctu *.»
III

priiiio csi lilius accresceiis,

iuccMi, il
uuiiliatuii

cst Cbrislutu
pittuiiil
;

M.ma
ttc

secuiitlo

Joscph

,

in

lertio

Gtius accresccns,

iii

CUrulus

pruKitus

ultiro

(|u.iita (loconis

aspectu. DimIc lieneitixit cuin paier
liciieilicet

iiiimJuiu illuiiiijMKii. diosira (jduijue tnplcx est iialivil.is
:

sic
(leli

:

I

Oiiiiiip;itens

tibi

beiie.lictiunibiis

l'riinj

,

tci.poialtei
,

«eciinda

,

bpiiiluulisi

(tesuper,

beiic.licii'jiii!ii;s alijrssi

iacenlis (ieuri

t'Ttia, iiiwiiiMrialiii. iti ptiiiw
kucuiiii^
iiia:
(

nabciiiiur

hiuikIo;

iii

siiiH, beiiC(licti'iiiibits

nberuii' cl viilvx*.

Bene.liqu.ioilo

os Oco;

iii

lcrlia, ciiiiiiiscuiiiDco. l)c pri-

ciiuiiciii

jaceiitis
ciiiii

ttcuisuin liabuti

Juanucs
co-li
;

Mulicr

cuiii

purit,

tri;>liti .111

liabci; scd cuni
^;iudi.i
:

\is.la\it

C'.iri;lus

in 'iii;'eriio;

desupcr,

pcpcril jaiu iiuu

iiieiiiiuil

pucu:e
1

prx

iiiiia

luando
la<:i

in

tirlc.u

ascfcii.iit

cuiu

illo

uberuui col-

naius

e:,t

lioiiio

iii

iiiuudo

**.

De sccuiida

t

Unine
:<

esl ci gratia, i|ua lac
;

tloctriiix
tti;

prxbuit prosl»
ip^o racla sunl
est,

qiiuU iialuiu esi ei
i{uis

Oco

viiicii iiiuuduiu''.»

Kt

Msi
i

nm
lii

rulv-,e,
lii

per luir.icuia qnae
vciiire eiiim

renalus rucrit ex aqiia et Splrilu
:

taiicto**.

utero.

conceptus

ab aujjelo

Uc

icrtia

^atibtia
:

saucturiiui

pruuuntiaiitur

iu

uiiiiliatus. Im vciiire c-st

sanciincaios. In veiitre est

p

tcdesia. Ei Job

i

Cum

toiisuuiptuoi te putavcri»,

nitvusprupbeiaracius.
tiis. '

ituni Ctiristus

ab eo esi

«"iii-

oricris ui L.ucirer ".» Quusi

coiisuinptuin se pulai
iii

Eicca
: I

eeram
'.

DoiirnH)

magniis, cicut ait Clici

boniu

iii

luorie, sed onetiir ui Lut.i[cr
e!>l

resurre-*

siu«

Inier natos niiiiieruin
1

non

«tjrrctii

m^vjor

Cki(;uegener:i!i. Prliua

Iteiudis, srcunila UarisB

Joaniie Uaplista
t

fiiiie

pra;
*
:

tx

cris

dictus est

et iuauiits, teriia Salvatoris. lu pritiia gaudeiil lerrciii,
iii

liiceina ardens, ct liicciis

>

ardciti vcbeiiieiiter

sccuiidj jnsti, in lertia sancii. Pr.nia lcq«

Oiligcndo, luceni'

Cliristum

denionstraiido digilo.

dit

ad

dclectuiii,

secuuda

li;ilH^t

pcr.'cciuui, teiti^
1

Efcc quoiiiodo
Scqiiiliir
Yiiiiiiii
iiuii
iii

coiiiineiidabilis aptid

Ociin.
seiiielipsuiii.

ci>usuuimaleQectuni. De
iialus est
1

jiiiinu

gaudct niulier,

quia

quoiiioilo distric*tus
siceraiii

apud

houio

in

inuiido".» Dc secnnda et ler;ia:

ei

nuii bibet' et
tii

oinne iniinuiiduni

Gaudetein Duiniiioseiuper,iteru.ii dico guudele".>
priiiio:i

niaiiduiabit".

viiiu intcllii;itur itiepta lj.-lilia,

De

Muiidusgaudcbit, vos
:

cuiit;istaliiiiiini".

1

siccn, abundaiis
Coiilra

trisiitia; in iiii-iiundo, carnis

Dc scciindo
diuiii

<

Tiistilia
:

vestia
Gaudiiiiii
t

vcrtcuir in gaiivcblruui
iieiiia
ci-^

peiulaiiiia.
cjiitra
pilis

priiiiiim

locusl;is

dcvorabat

".

>

De
".

tcrtio
1

t

secunduni

uicl

conicdebat; conira tertiuni

lollel a vubis

Priini,

leiieiit

lyinpaiiniu et

caineluruin se vcstiebat.
;

ViimiQ est de viiiea
noniine dicatur
liic

iliaram, et gauilent ad soiiiluiu
tis

uigani

btaiidieii«

Su

:oii:uraiii

sicera, cuin generali

"

>

Secuiidi,

t

bnuriuiit
>

aqii;is in gaiidiu

de

o:iuiis

polns qui
ftl

poiest iiieliri.ie,

$peci:iliter

loiitibus S.ilvuturis **.
piuiit

Terlii, cipcriiiiciiuiiii ca-<
:

dicimr qnod

de succc poinoruin, et esi austedicitnr quidijuid ad Cuniedcnduin
ait

vjirbi iltius etaiigclici

t

(JjiiJtHe ei eiitnt'.

niiii. linn.iuHiluiii

late i|uoiii'jin nierces

veAlra Hinlia est iu C(str«'**.t
Miisccbititr, el
licin
:

csl illicituni.
iiiniidis,

<

OiniiiJ,

Apobtulus, sunt iiiunda
ei
iiiiiiiiMidis

Dc punKi
giiiihi

:

<

I\isu3 du!ori
'*.
>

(nireina

coinquitiaiis

anlem
csl

nibil cst

luctus occupal

:

'

Htsuni deputiivi
iusiri»

muiiduin, sed inquinata

corum

nicns et conlia-

(rrorciii, et in
rib

gaudio dixi
ait

(juid
:

tlecipe-

(icDti.i".» Muiidis uiitur, qui »(tu;iiiiinitatcin
bci

"

?

»

Propterca
iii

Jjcubus

<

Kisiia vester revcstruiii in
>

tolcrandi

iudigentiain

;

teinperaiiliam

,

iic

se

vcriatiir
11eiiliii:n

lutluiii, ct gaiidiiiin
»

voccs
ail

Coriuui.pU per

aliiuitUiitiaiii;

cluiriLUen

,

ue ipse

".

<

Caudiuiii
ille
:

iibi sit
t

scnip«r ",

auerit

Siiiiicndo scaiid..liict

altcrius cunscitniiaiu, vel ne

i;elus

ad Tubi.iui. Ei
'

Qu.id gaudiinu
5.
.

inilii

'Ibd.
'

.Malili. i.

G.M1. 2C.

'

Ccii. 19.

• ll.id.

l.uc.
l.iic.

I.
I.

l.iif.

7.
|lj.

* J.i:iii.

"llvHl. 11.
Mdlacli

'ri.
'^

I

"

Liic. I,
•'Jo.iii.

llii!ip|.. »

'•IC.r.
(i.

I<i.

'•

Vii'g.

Kriir;

S, (7.
l'iiili|ip.

•• C.-iiil. (>.

U.

J-,;ii,.

"lj„.(ii.

•» Jii.i». 3.

10.

"

.bi.l.

•I;,id

"Jjbl.

•I.vii. 12.

'«.Hli.

o.

"J.lilt. ' piuv

"
11.

4.11.1

4

"E-xlc.

2.

"J.it.

t.

" Tub 3

<5S
qiii

TIIOM.i: CISTF.tlC.
In
leiieliiis
<

ET JOVN. ALCRlNl
A
<'I-ii-'i>»iiii

ISO
g.\U(liiiin, elgaiiJiiini
:

sciten,

rt

lunicn

cuuli

viilcrc

iion

vcro csl oninc

illuj

possuiu ".

llor teiii|iurale gaudiuin p,irvipen<lcii!i,
gauiliiiin (licinin esi
:

iit'1110 liillel

a vuliis".» Uiidc proplieU
,

Gaiidens gauin l)eo
:

pruplcr lerliiim
rNsalein, ei

i

Lx'l:irc Jc-

deliii

in

Uoniinu
I

ct exsiillabii aiiimu inea
iii

iliciu

restuin

:igiio
iii:igiio

oiiines qiii ililigiiis

iiieo
I

".

liiilc

(licluin csl

liistoria

figuralivc

caiii".><Gauik'le gaiidiu
li»

oinncs
:

qiii lu(;ulia-

M:irdo( licUb cj;rcdiciis

dc

p.iLiliu cl

do ciiiispeclu
P.itris

luper eaui ". Du

seciiinlu

dicit

<

Non
Si

esl

icgiiti-

rcgi.s°*, id csi Clirislus vciiiciis

dc secreto

ad

guuni Dei esca
tliuui in

el poiu$, scil justilia.cl
i

pax, ct

lrauircrendosclcclus,< rnlgebit vesiibus reglis,liyaciiitliiiiis

Spiriiu sancio ".

llciit

:

<

(liligctelis
i

ei xriiiis",

i

id est saiiciis aiigelis cuiii
jiidiciiiin
:

eo

ine, gauderetis uiiqiic, quia
liein
Isii <
:

vjdo ad Pairein ".

desursuin vciiienlibus ad
ciniliiis
ris, qiii
,

<|iii

siiiil

liya-

<

Ycniain ad vos, ei Ksodeliii cnr veslriim".i
iti

saiicli

niiiiidi liujus, qiii !>uiit

xriiii culo-

hauriunl aqiias
»

g:iudio de runiilius Salva-

non de ccelo, tamen
:

qiiasi

sunl in aere a

loris '*.

tcrrciiis suspciisi
qiii clTiiiiduiil

coron:im aiircam porlans in ca-

Trcs sunl rontcs
roelo
:

noLis aqiinm dc
foiis

pile'^,

I

scilicel

signum

i'ugi:c

dignilalis,
iJ esi

<

aini-

Fons

inisericor<ii:c, roiis giali:c,
foiis
,

glorix.
lior-

ctus

pullio serico
qii.-c

alquc pmpureo ",

canie

I'rinnis, |est

lia'.li>riiiii

;

scciindiis, fons

gloriricata,

diciiur scrica, qiiia nascitur de v«r-

lonim;

lerliiis

foiis

iH.iioiuiii.

riimus la\al
pulat

im- B
siii-

"'il»"S el Clirislus dc moilaliljus.
iiiis

Undc

cl ipsc ver<

iiiun liiui, scciindiis rigat

aridiiiii, terliiis

ditilur,

purpurca propler
la.>l:iU

passioiiciii.

Ft oni-

bunduin. De

priiiio

:

«

Eril fons patcns donius Da*'.
»

iiis

civjiasci&uluvil, cl

esi",

>

id csl IDccle-

vid in abluiione pcccaloris cl menstriiaix seeuiidu
liiiiii
:

Dc

sia Iriuiiipbans
l(i\

ab eo sii$cepia.<

Jiulx'is qiioqiic iiova
<

I

Funs liorlorum puieus aqiiarum vlvcnlertio

oiiii visa csl,i id csl \cru coiilileiitibus, cl
lioiior, ci

gau-

".

I

Du

Doctius

:

diuin, ct

Iripudiuia".

>

Tunc

ciiim oni-

Da Uu
De

paier auginlum foiiltiii luilrare
<

inciiiit

coiucendere ttdein,

ncs

<

veiiiciil

ct

gaudebuni dc
oleu ",
i

buiiis
iii

Doniini suptr

boiii,

fiunieiiiu,
iii

viiio ci

el

videiido l'aire, ei
diii.ur Assuerus,
rjus.

priuio,

liaurimiis
>

aqnas

gandio de rontibus

Filio, ct

Spirilu sancio.

Ucx

illc

Salvaloris
Aiigelis

*',

duiii
i

gaudeiniis de peccato rcmisso.

qui dicilur bc:itiludu ejus, vcl

alriiiiii

Ejus

quoque

csl

gaudium
i

siiper uiio peccntsrc

uior Esibur,
adliuc lalel
<

id csl abscoiis.i. lla:c csl Cccle^ia qujc
iii

pccnitcniian)

agenie'^.
,

Kt
;

ille

palcr
filius

:

<

Fili, aii.

cal giiie liujus ini^crio). Juxla ilUid

:

vporlcbal gaudcre

epulari
;

quia

ineus niori

Muiic

Ii1ii

Dui siimus, cl iioiidum app.ruil quij

tuus erai el revixit

periei.il ct
qii:iiido

invcntus esl ".
iti

crimus, scimus auieni
iniius
ui
^

cum

.ipp^iruciii, quoiiiaui si-

De secundo

liaurimiis
:

nobis nascitur.
*'
,

crinius".
si.jllim

>

Maidocliuus dieilur
dicius

niyrrha
piuptur

Unde gnuilemus
id est aiiima quse

Mulicr ciiim qu:c pcperil
puenilcnliam agil,
<

i

C

,„„„j;i

Clirisius
:

myrriia

jain noii nic-

aiuariiudiuem pussiouis

luuiida, quia sine pucca.i»
iii

ininit pressura;, quia
ildcc esi ii:iiiviias

naius est liomo in muiido''.i

occurrut nobis, ut nos iransrcrat
Iris.

rugiiuni Dci

Pu-

Joaiinis, qui diciiur graiia

Doeaiii.

Tunccril vubis gaudiuiii,
cx

dciiu^ila luriupliiiiie,

miiii, in

qiia

iiiulii

gaudcnt cuni suscipiunt
<|iii

iioiior

Dui vuealiuue, iripudium cx cuiporum

Dc

lcriio baiiriiiiit

supcrna gaudia

coiicipiuiil,

ajjiliiaic.

Ct pr:c

^udio

sustineiii iribulaiioucs. Uiulc :< ibanl

tlueiii pulclier

es,

dilecie iiii,ci aecorus.

apostoli gaiideiiies a conspeclu concilii,
digiii
baliili
I

qiiuniam

[Carb.] Leciulus iiOMlcr iluridus, li^ua
iioslrariim
ccdriiiu, laqueaiia
noslr.i

domorum

suiit

pro

iioiiiiiic
:

Jcsu coniumcliam

cypres-^ina.

pali **.

liidc

dc Stepbaiio

Laudcs crgo pro Liudibus
Lccf, Jitfcle
,

ivfurl inalcr lil:u,(liecns:

llle, fuiralo lerlice

M(i,

iii

putcher es setuiidiim Dcil.iiuui,

Guiideut iiiicepil

lujiidet.

el sciuiidiim liuiiiaiiiiaicm decorui.Li.

quoiuam

ipsd

Ei Laurciiiius

:

pluiiusjam
('nii(,'.?o iiliitie,

ipsain
in

amicani

vocavcrat, ainitus au,

iciii

et

aiiiiea

eodcm
II

ici lo

ct in

cadcm

doiiio

Quiii

.','i.s/ia

coliabiuiit. Siaii
<

ipsa liactal dc lecto

Cldo doiuo.

Chiiiii
JUcriii.

f/|Si.i

Maiiei siquidum Cliiislus iu co qni diligii euiii
diligii liliuin, diligii ul
iii

",i

De primo,
lerlio,

propin;il Filius pcccata
saiicli

iciuiiienilo

;
;

dc

Sfd qui
maiiet

maiicm,ci
SeJ

ita

uierque
alitur ct

secuiidn, Spii iius

gr:itiani

inruiideiido

dc

co qui
<

diligil altcruni.

taiucii

fater gaiidia
<

iiobib

propuneiidu.

I)c quituis

alilcr. .Naiii in
iiilialiiianlcui
ipsiiis,

onlc

diliijcuiis se

manct

lilius

per

<licilur;
iii

Oiiine gaiidiuin exist.uialc. IValres, euiii

grniiam. M.iicr

vcio per devoiioiicm
,

lcniatioucs varias incidcrilis".i Tciiiporalcenini
csl i:ulhiiii.

ci iiiieparabile cuiisoriium nulris et Ulii
:

iu

i;audiiiin

Spiritualc aliquoJ gaudiuin.

p

X'

dileciiunis alleelu. Uicii cr^o

•Mliid.

"Oflic eeelcs. iuquaru Dan.ljiiadia-.
»'
•/.leli.

"

Isai. fiO.

»"Uai. 12 "J.ie. .K
»"

1.

»•

C:iiil.

4.

"

I.

»J,.:iii.

K!
.'1.

»'ls:.i.

(il.

'^ Lue IJ. Isu. 12. " LMlier. 8. "llid.

"Uom. li. •• Joan. U. " Jo.-in. H'. " ll.i.l. " Joan. 10. *' IbiJ. '• Aci. " Ibld. "Ibld " Ibid. " ll.iJ.

Juieni. 51.

"

I

Jo.iii.

'" Joaii. 0.

:

157

COMMENT.

IN

CANTICA CVNTIC.-LIB.

111.

15S

LlBEli TERTIUS.
primiis csl sonliilus femie lnxiiri.c; secundiis solitlns

29
sum
ceat
Imii

Lecluhis notler Horiant.

A
iiiiiiuli

(Tuo.l Lcciul'.is.iiiiiiia!iniicsesi,qiii;i. <liiinspoiisiiiS"''»'''^''

m.irilalis H.lei

coiijerv;Ui<.iH;

;

leriiiis noii.l««

•""•'"

.

a perliir!.:.ii<iiie
.

pnilcril.e viuc

t:.ii(jiiani

dc

iiigrctlii.c in

raiiJorcm

qiianluin polcst sc alienal
ci

el virlnics

.jiiilius

pla-

iniilalionc; .piarlus candi.liis viigiiial.s jocumlil;ilis

aggrcgal, el lUini tcii.poralia spcinil,
sleinit
,

lutlii-

tr;in(|iiillil;itis ei

qiii virtiituiii lliiiibus
iliiiii

amoenitale. Priinu» csl fornicalunini, sccuii.liis conjiigalorum, icrtiiis coiiliiieiuiuin, quartiis virgiiium.

jociiiiilanir. Spoiiia, opporluiiilate inveiiia,orn
iiniiliat

De

priii.o aii .Aposloiiis

:

<

Non
qni

iii

coinessalioiiibiis

tlialamum

,

leiluluiii
,

digilo

d.'iiioiislrans.

ot cliriclalibiis,

non

iii

cubilibiis el iinpuiliciliis
(

".

Dilectus inviiat

ad re.iuiein
iioii

ei

cum

cuniibus

iii

Ad

liunc leclum pei

tiiieiil,

exarscniut iuvicera
iii

Kninians ardorcm cordis
pertrabit hospiliiiui.
et coin
liic

sustiiiciis

nd meiiUs
coinpcllil,

in concupiscenliis sui^, iiias.

iili

inascnlos tiirpiregiinin

Secum pcrnoctaie
:

ludiiiem opcrantcs.

»

Se.l « q.ii t.ilia aguiit,
>

Petto UKiuilur
>

«

Doiiiine

,

boMiiin cst iios

Hei noii oonsequeiilur ".
j)ci

Si q.iis
illuni

eiiiui
'".

tcinpluin
.Nescit:s

esse ".

Iloc c.ipliulo ct duol'..s sciiuenlibiis,

violavcrit

,

disper.let

D.mis

apte status Ecclesiae demonslratur. Cbrisius auciorilas pra.'bnoriiiii, clcri decor,

qunniam menibra vtstra
cli

templuiii esl Spiritiis saiif.icieiis
,

monacbornm
iii

qiiies,
iii

"

?

El

t.illcns
'».

inembra Cbrisli
:

ineiiibra

popnli discipiiiia. In Ecclcsia Itclulum puio
(|uicscitur, claustra et monasieria
iiius
,

qu..

^

nicretricis

Iicm

«

Qui loruicaiur

in

coipus

qiiibiis

vata-

suum peccal".»

Aliipian.lo veniiinl sonles ist» ex

a curis sxcularibus. Hic lcctulus riuridiis cs(,

inaU consueiudine. Undc pocla

'

:,

iiistituiis

ralrum

el eveiuplis, quibiis qiiasi Ouriliiis
i

resper»a est fralruni
laris coiiventirs
bliiiii po.sita,
i.l

oiivcrs itio.

Doinus est pupuligna
iii

Kos cumenu siimus

el [iiiges contiiinere

naO,

Cbrislianonini,
esi

i|iios

su-

Sy.oiiii Pciiciopei, r.chnUiiiC', Mciiioiqne... Ciii pulclniim [iiit iii nieilioi durniire ilies, el

printipes Ecclcsianini prote,

Ad
JVli

$trepilum

cilliiira:

cesinlum

diiceii: curiiin.

guiit. Lai|uearia

qiuc ajoniaiil

sunl

niorcs tleri

|uando cx

divitiis. L'ii,le aliiis po.ila''

bcne

coiiiposili.

Quod

aiuci.i tigiia

CKdiinact laquoapra'!..ti

ria cypiessiiia

dituiitur,
aliis

boc esl quod

ct

i)irU\<e (uiui [fegi^rniil secciil» tuxii. DUiliis aHinr tuxiiriosus iimor''^'.

clerus boiiuni odoreui
rnpiibiles
leclulus

dare dcbcaiit,

ei i::curh'.e

Unde Doraiius
.

iii

bbro [.rimo Seniioiiunt "i
rinioia
eniii
jiiiii

ne

viiiis

corriinipaiilur periiiaiiero
'iu;c

K!ilrii,ii!us cuicuiiqiie iioccre lolebat.
:

fst

juslilia ? Siis

jiisiilia

:

i

Supir
supcr

yp^ti,„e„i,i' <!abal

b.:ilii:i

qiiein, iiiquit, requicscct spirilus nicus, iiisi
liiiinileni el qiiiutuni, el

Voimiet

in

liici-in,

tcoito posipomt lioiieslum

tieinciitciii
lit

scriuuiics iiicos

p
'

Oljiciuri,

"?

»

Si qais

crgo
flos
,

l.dis fiicril,

Icctuhis Dei. Ni>,

Qui

in

boc jaicnl

lccl.ilo sciant

qiioui^im foriiica-

tanduni quoJ
lactu

prxbel

in asp'jciii vciiustaleiii

iii

". lores ct :.dul|eros iuJicabit Deiis

leiiilali'111

iii

o.lore bii..vilatein. It.nnic in dc-

Scfundus

leduiiis soli.lus csl.DciiS

eiiiin

dixil

core conteuiplaiionem, quae desiJsrabiliter iuviiat,
^uaviier
lieiitiam
Iraliit,
,

ardcnter accendit

;

in

lenilate pa-

qii;e

coniiniiiaiilibus el

nialcdicciitibns

conjunxit boiiio non separet ".» Ilic < Quod Dcus excusat a peccato fides qiia alieno conjuges iioii tomiiiis'.cnlur , spes piolis (|iia! culliii diviiio inantipetnr
;

oreurrit, pcrseqiientibus oralionibus obviat, IxJciilibiis
dlt; in
Ili

sacr;iiiicntiiiii

,

.jiiia iii
iii

cis Clirisiiis et

Ec-

bcnignitatein

,

odieutibus cbarilaleiii

repcii-

clesia ligur:ilur". iu Iribus

boc lccnilo

coiijiigali

oJure
:

Julceiii
t

Deo sancioruin

raiirjui

accipc.
'^'.

debenl babere puritalem. I).:bcnt eniin
nali

si'ji

in

car-

diciint

Cbrisli

bohus odor suuius Dco
refuxet

»

couiincrcio

paiilor

obedlre.

Ilic

est

ieciiis

rios

iste speiii^sigiiat ct
lciiilale

ali.niaiuio paiiDiiti.iiii sau,

Abralii, qui

diciiiir

palcr excelius ad
ei

rcg.-iiiluni, el
iii

clorum, quia

aspeciu obleclai

,

S:ira; qii:c dicilur

printeps, ipra
;

a viro

dcbito

udiire deinulcet. Slc pi.licnles, iracundus iiiai.suctuilliie,

solvendo esset obe.lienduin
piiiii-iin.
1>

buc uiciuin est pnipior
lctlus Isaac, qni dicilur

invidos

Iiuiiiililaie, (.o;itoiitioaos
le<.l'.ilii8

oio sileiitio

Seciiudum iiguiat

superarc coiitcnduni. Lvgo

»pii;tiia!ls
iilis

co-

gnuiiiuiii,cl Ribccja; qnac dicilur piiiieiitia, eo

quod

puLc

inerilo IloriJus diciiur

,

«i.aia

iii

torJibus

Cliristus

suavitcr liuicscit

,

.iii

quibus poicbritujo

pariitTsit cis gauJcnduii! ct susliiiciiduiii, iil es! iii coiisciisii qiiaciviidis sui.eiuis gauJiis cx cuniuiuui
p-.iicnler

sapieiitijc, tranquillitas

pruJeuii*, s.iavis oJur spci

dcbonl

va.:aic.

Teiiiuiu

(Isuiv.l

leclus

icgnat supcrirjc.

diciJacol.. (pii dicitur siiuplanlator, ot r.aciicl .|ua;
'eciiili.

Quatuor suut

Priuius cit sordidus

,

sc-

tiii-

viilc:ii

p;nii>piiiiii

,

.inia

pariliM eis

suiit

vilia

cuudus

solidus, tertiiis caiidiiliis, iiiiarlns lluiidiis;
.)

s,;HMilai>l:iiiJ:\ et ii.iu.lia

aLtorna

.interijiid.i.

Dco dcCor. 3.
13.

"

.M.itili.
(i.

i:.

''

Isal.

60.
l!o;..i.
;;.

...

'

!!

i

.M
"'

ll<illi.

13.
.

'"

llom

1.

Cal. S.

"I

" "

Ulur.
M.11111.


19.

lliiJ.
•-

"

;;:.

I.

J.l\C!i1. s:.i

0.

' Ovid.

'Epis!.,!S.

"Ilobr.

Li':.i'3.

:

<59

TIIOMil!
inienli oralloiii v.^rando
,

aSTKRC. KT JOAN. ALCRIM
supptan- A
niuiis, viola liumiliiatit.
ros.i rliarilniis,

IM
quia sin«
Iii

vilia

luiiilo |>ro|U('r r.o '*.
Ilis

iiicoiiliiiciiliam

iii

idipsiiiii rrverlcii-

bis irilms niiiius perrccla esi virpinit.is.
lalilins

let

loto

iilii|ii.iiiJo

iiiilicitnr

ul

silii

ubtutinnl
iil

norilms
:

oilur:iio ciiliai spoii:>u<
i

,

ut

possii ci

fiopliT
II

liiki

liriiitlalcin; al;qii:inilo |>ertiiiii!cinr,

dicere sponsa

Ciiiii

cssoi

rcx

iii

iircubilii siio,
lli

ciiiiipifxilius

alj9ti:ieani
,

piopier oratioiiein
aniplcxiiin

;

ali-

nanins inea dedil oilurem

smiiui **.
>

i

sequunlui

i|ii:iiiili)

iiiJulguidr

iit »il

rcverlaiilur
:

Agnuin qiiocuni|ne

icrit

",

propicr

iiiliriiiiialciii

". De primo Panlus
,

<

Vir

piiieslaiein
iiiiiiiiT

sui

corporit nou liabet
siii
:

«imI
,

niulier
scil

fJbi rellere prirriiis iilho,

Yirginii Atjnus ovit, ijnxque onniis cunitidut inntl,
scilicci pcr

pnlcslaleni

corpnris
«

iinii

li;ilie(

vir

'*,»
iiisi

1* «ciiiiido
liirte

iilein

Nolile

frauU.ire invicein,
,
iit

amtvua

viicla. Iiiuiiliiaspriini est a tico

ci coiisciisu aj leiiipns
sulijiiii{;il
.

vacctis ura>

eloiigaiio;utiliiassccuii<ii, Itiinifnigcneritprctgagaiin;
tiliiilas ierlii,

tiuiii

".I Et
iii

de lenio

:

i

Fa pusLca rcverpropler

bco vacalio:

utililas qitarli, angoloniiit
iii
l;ili

liinini

iiJipsniu

iie

nos
'*.
i

tciitei iii:it:uias

rognitio. Leclutuf notier floriiiui, quia

lcclo

incoiiiiiiriiii;iui

noslram

Oe

vacaiiniie oraiioiiis

conicmpiainur,roiiteiiiplaladiiUitcrs;ipinius,proplor

dic^inr
t|K>ns:i

:

(

U^rciliattu-

spuusiis
*'.»

dc

luiiili

siio

,

el
'^

gMSialiinisaporeiiikiiipcnins.llorUoiiSMiAdaui vulnil
<)s:eudi cniii ail Sciiplur'j
:

de Uial.iuio suo

<

liiiiiiisii

Dumiiiiis s^ipo-

Qiii jaroiit in lioc Xertio lectulo, iion possiint

con-

rein in Adaiii **.» Nolainlitm

qi.ud
:

iiiiinisil

noniimis

templationi vacarc

^roplcr

soliiuiiiiilineiii eoriiiu,
;

snporcm

,

saporcni, sinpoieni
;

So|!ureiii

qno Denni

qux
ituiii.

periiiienl

^d
:

nmiriinujMuiii
<
lii

«jiiasi

in leiicliris

coiiieiiipl;>reuir

s ipuioni qii» in ciiiiiciii|H:>tis ile-

Uiidc

Jul)

tciieUrLs
iii

siravi

iccluluni

tocluroinr; slupci>:iii quo peccAtuiii aliumiiiarelur.
Ih

iiiouui
«

".» Unde ipsa sponsa
gii;rsivi

lioc

slaiu posiiii ait
()iicin dili^il
ciiiii

primo Eva>n runnavit**;
;

iii

seciinilu

Aiiam po-

lii

lcclulo lueo

pei' iiocics

iiiuin giistavii **

iu tcrtio a rarie

D.i se abscumtit

:iiruii.i

niea, (;u:eNivi et

iioii

iiiveoi.

Pauluiuin

".
til

lla-c cniiii iria

qiix iledii Deiis ni
;

nsum,
Qn.!!

ruiiver,

pertransissein iiivcHi qnein diligit aiiinia niea,
i'.luiii,

lciiui

bomo

in

abusuin

De primo

:

<
:

C([>>
«

dorniio

et

iiec
,

dimiliain doiiec

iiilroiliicaiii

iii

doiiiuni
>

ror Hieuni vigilal **,» de sorundo
siinl

snrsiim

nicaiii

et in

cubicolutn geiiilricis niex
:

**.

Piota

sapile";

»

de lcitio

:

<

VnWi
cM

coincderunl

verburuni ordiiiein
in <:;ibi<;uliiui

Transit, iiivenii, teuct, inducil
,

iivain scertiam, ei ilcntes filioruw Dlistnpeticuui '**.»

mairis snae, ceiitinentiuni

qui aptus

Unde scieiidum
fovciida: laiquiuiis
^.

quoil iripies
;

sopor. Primus

est

ad cuniemplanduin. Transii priinos ainplexus
,

secundus, recreanda.* infipwiI>e

rtilnqucndo; invenit
(to
;

puriori inictlcclii cogiioscen-

latis;
1

tcnius, coiaemplaiids m^usuiis.
el
niltil

pfimo

:

leiiei, virililer ei constaiili
;

proposito

ci adli.T-

Durmicruni soiaiiuiu suuwi
viri
<

iiiTeneriuil
'i •

icndo
et
<

inducit in cubirulum uicuiii in caslo corde
Isli
,

oinaes
ruiido:

diviliarum

iii

nianiixis suis

d« se:

corpore dutci devoilone aitrabciidn.

dicilur

:

Si doTinit salvus cril *;>
iiK<:r iiicdioei

de

ieriio
:

<

Si

Cnm
iu

orns tntra in ciiliiculnm lunin
*'.
»

ct clauno

dormbius
q'io
,

clcros
:

'. >
i

De primo
i):ii

<

Usiiue,

us se

nra Pjtrrin luinn
:

l:ite

iiiquiciaiiiiljus

|Ug>'r,

dorniis
';

'7 t cl
»

Surfe

dor.nis

«t
ili

respondrt

i

Nuli

iiiilii

molcstns csse. Jain Cnini
,

exsurgc
coiit
:

a

moruiis
C!>l

ct

:

<

Qui dormiuirt norte

iisiiuin
kiiiit

inciiin rlaustiin

csi

ei

pncri

nici inccuin

iiora

jain lius de souino Sttrf<-rv *.i lb>riiin

in riilili

meo ", >
:

id esl boiia

opcru

iu

caslo

qnidam

(loniiiunt

sub pccrandt
sileulio

sttiilio;
;

alii

<(i>ia

iiiiilo, Iste caiidid<is csl, qiiia

lolus lacryiNis pcenisiiigulas iiocie»

peccatum abscoiidunt sul

tefUi qiiia

gmIrrin

leiilix.

Unde David

<

Lavabo per

vanlur sa.tisfariiouis l»dio. Priini excaeeaniur Dei
jiiilicio, scciinitns suscital pFnxilui

|cit'jiii iiii'tuii, lacryiii s

nuis, slratum lueuin rigabo
siiniii,

aihnonilio
(uit

;

•*.

>

rorl.iljam parilyiiiiis ^ralialum

a

ijiio

lios excilai Dci cuii.>i<>laiio.

Primus
Jonas

Sainson

priiis
tii

ponaiiatur ".

Ll Jiidilb casla vldna

ociidil

gremio Dalitx
tiiijc'; terlius

' ,

seciiiidtis

iu pr»(nn>lo

scu.

istolIulofL'riicni'*,scUiccimolumcarnis.llirlerius
osteudit Aposiolns sic
:

ionas snb uiubro jnni|)eri acuWai^c
:

t,iiaiiio uieliur sii m;iriiati,

D De
cus

boc

ilicitur

<

Duin dormireat iKuniiics,
>

ininii-

Suluta es a lcge

viri, iiuli

qnasrcre inalriiiionium
:

**.

liOfflo

snpcrseBiiiiavil ziiaiiiain ".

Sniit eiiiin

Seqiiilur qiiarlus, sciticet quies virginalis
sniit flurcs

Ties
Pri-

Iria semiiia

quibns diabolus siipcrsemiiril laania,

privilcgiaii qnibus fluriilus dicilur.

duni bic sonino dormiiiia Immtiies. Est cnim seiueu
diviuus scrnio
sius.
;

mus Clirisliis,

sccniulus virgo Maria, lcrtius Joaiines
riiiiii
Iii

cst
:

semcn

viriiis

;

csi srnicii Cliri»

i'vangeli6ta. Cbristu»
l.liuin conv;Uliiiiii **.>

ail

:

<

E^o Dus

caiiipi el

De primo
<

<

Scmen
: <

esl

verliam Dvi ";

do

ll^iira beal:oViigiiiis,

virga

secundo
iiietet
iii

Qui seininai

in lacrymis In «uulialioiie

Aarou

floruit

"
*'

Ex

iiiciiie virginilniis in

sepnlcro

";> de tertio

Nisi graiiuui fninkeiili cadciis

Joaimis inventum est
niuralitcr
isli siiiil

manna pro

corporc. Srd ct
vlrgi••

terrani.
:

moriuum

fueril,

ipsum sulmn maiuH ".•
«iiiites

ircs njies, scilicel liliiim
H.id.
li

Item
•'

<

lii

semine luo beiicdiceuiur
•• Joti 17.
•'
•'

|ea«.
I.

"ICor.

7.
•'


*'

Mtid.

'•

Ibid.

Ibid.
i:>.

Joet

i,
.'..

Cint. 5.
.Viin. 17.
••• *

•* MtiSlfc.

"
••

l.ur. II.

l>al
(iiii.

Marc. i.
••
(i.
'

'• Jninili.

\por. 1*.
Jo.in.

"

i.

•* Itid.

Geii. .V

••Mor. 7. " tliid " Cn".
.'.

••Caiii. i.

" C.ui
'

"
'

Colos». 5.
Itf.

Jor. Sl.

l'».>l.

76.

H.

P,al.

«7

Priiv.
l'.«l.

liplics.

tl.>.ii.

1.^.

JiMlic

Jon.il i.

*

Jona»4.

Mlilib. »3.

"

Ibid.

"

U5

"

Jo.in. li.

:

tci
tes '».
Itein
:

COMMKNT.
»
<

IN

CAMICA CAMIC
i

-

Lin,

III.

!62

IWMi

:

I

Cisomiiii luo.qui toiClirisius ".

A

(laiiwn

imiUiliiliiJicin

»'.

Ecce irea
cinillil,

Jormiiiono'!,

Msi
i|ii.ti>i

Dniniiuis exerciiuiim reii(;uis$el noliis
Su<taiiia

quaruin priniani
niittil,

Doiuinu!

secuiidam prrquo<|ii(

•cmen

ruisscmus

'*.

>

Ecce priniA
(|ii9e

lerliaiii

iiiimillit.

Immisit Doniiixis

«lormiiioiils
cre;iuil;i'

in('oniii)ail.i.
: <

Dc
Si

scruncla

,

esl rc-

s:ipoi'ciii:
.siiiit

soJ

suiit

quiJHm qui

sapiiinl caniRli.",

iurinuiiaiis

dedero soniniim nculis
>

i|ui

sapiunl ««eUslia ". Primi
eliricl.iie,
6cciinili

Jelcctaittur
in

Iv

mrit
t

,

cl |ul,iolins

meis Jormiliilinncin ".
'*.
i

llcin :

coiiicssaiiiine cl
tertii
jii

vaiiii.iie,

Surge, proptra, auiica mca

Siirgc
lUtrs

,

iic

Dcuiii

verilaie.
ileripil,
Qiii
>

Priinus sapnr
loriius

spirilum

inneii,

oliliviscaris. Pnipcr.'), tic
ail

urCMpcl
>

moclis. Vcnt
l)-:iiisiil

soriiuiliis

aj rc^iiiim
<]iia:

Jeiliiiit.

D<

i;aiiiliasupcruj! solciiMiil.itis.
<
i

llieius

",

>

priiiio

:

1

in cariic

suni
:

carnis si:nt sasapienlrs
t

scilicel<Uim>r js|icrjlaiis.

liiilier jliiil'°,> scilirct

piiiitl *'.

De

seciinilo

«

Non
setl

;ilta

*'

;

>

mnor

iuiiikI^ikx voliipi.iiis;

llnros apparucruiii

",i

ct
<
<

:

<

Moli aliiim

snpere,

lime".
>

De

lertio

:

iJ csl spes

supcrnx
Dci

jocuuilil^iliS' Taiis eiiiin liicnis

Qiix snrsuiii
Niinqiiiil

sutit

sapiic ".

Dc primn Job
,
:

:

oblivioiiviu

iiiJucil.

Talis
T;ills
liis

pUnia vclociialem
spes aJ tupcruam

pot(;sl

aliqiils
?
>

giistaro

qnoj
<

gu^laiiiiii

fugicuJi

pociius iinpcJil,
iii
:

afferl

ninrtcm

"

Dc &eeuDilu

Clirisinii

rcm

tolemnilatciu acccii

lu

(ribus J.tcob souiniim

gusiassei ar«iiim fellc iiiisiuiu

uoiuit

bibere

"

;

>
:

imperasse
ireiii

iuveHiiiiiis

De

piiiiio

ciim rugcrct Tia,

"

scllicct rr.iiiiles el
(

am.vriluJines luiinJI. De toiiiq
et
<

Jormiens

siipor l.iplileni se croKil
:

et uii cvi-

Miilior foriis gn.suvii
>

vKJii qiioni.^iiti buiia csl

^ilans a suuiiio

<

Veiv Doiuinus crai
i

iii

locu islo,

ncgntiaiio cjus".

bleu
^^.
1

giisiaic ei viilcta

quuiiKin

ei rgo iicsi ieliam ".

Ac

si
,

Jicerei

:

Quoniaiit Jiit

suavis cst Dominiis

Itos

iies

sapope* giisia-

Jormivi Dcuiu
cuin.
t

oliliius

suin
,

scJ evigilaiis iuvenio
est

vcruni
bauiiir

filii

Isncl

iii

ileserio. PriiHiint
,

cum
:

revoricJabil

Coiiira sccuikIuui
ilie
,

iil

voluniaiem
;

ait

:

ad olas cariiinin

Jiccnies

<

Qiiis

Niicle ei

golu ei xstu
>

u»ehar

somiius ub
:

nubis carues ut iiiandiirjunus
iliccreui
:

"
iu

? »

SocunJiim, cuui
|iopoii(^?,

ociilis i»u'is liigieb.il *',

Pro
filius

lcriio Jiciiiic

«

NunaiiJilo

t

Veuiuni
alut
>

Hobis

meDlein

tiaTcruiii

Jacob: Josepli
cjiis
,

Imis

vivii.

Quo
>

porri, repe, ei

'*. >

leriiuio,

qu;inJo maniia

revixil

splritiig

el cvi^-ilnas quasi

Je gravi.

coiiiuJerunt ".
pniuiiiii

Primuin

U»buii

Adani,

qn»nJi>
sor-

tAuino

ait
t

:

Vailaiii cl

viJebo

eoiii *».

Oe

priiuoi

comciilt

";

scrtiiiJHin,

((uanJo Jixii

divitur:

Coiisnrgc iu iiocie. in priocipio vigjliarunt
>

pci:s

:

t

Griiis siciil dii

";

>

lerliiiiii

aiile l;ipsimi,

luariiiii **.

SecunJu

Joruiiiioiie Joiiuicr4Jut

r.aua

qiiaiiilo

'riiobalur calluijjiiu Dci. Posl lipsiiiii

vcro
nl

virji.icn

ierli.\, priiJciiies.

Siceniin scriplujii esi-;
,

iiaiHisit

sinporem
<

ile

peccatn iicrpeiraio,
iite

iia

lfur;ini aiiloiu raciciilc spoiiso

Jorinitavoj'ujit nin.

Q

pussot Jiooio:
lis; ilolorcs

ClrDnindederiuil

gcmitus
>

iiioi'-

Mcs ci Jurniiciuiit ". ScJ Jiiroreiilcr: Faiua; ouliu;
priiiio iiinJo;

Inreriii

rircuiitJeUcranl iiic".

SeJ

Cit

piuJuntcs secuujo. Dc
Jjcilur
:
:

lerii;i,

qiix esl
el

gemltiis

inortis,. est- gLUittus

luedicinuits, cst

go-

ca:iicniplaiii!x u|;ijcst;itis

<

Rgo JorwJtr
'".

mitus
toriius

viialis.

Prinius (ircuinJ;ti, Bocundus niunJat,
:

cor

meum

vigilnt *';> ei illuj

<

Sl Juniiiaiis iiitor
>

fccuuJat

clrcumiktl, ul iiispiciuBius iniinejiis

niedios cleres,
Inler

pcnnx
,

coliimlKR denrgeniuix'
est inier

Juui, ei rugianiu&
rclnrein;
rciii

Ueeorom;

iiiunditi

pecca

i

meJios

cleios

ii(

Novuin ct Vetus.

recuiulat» ut aSTcclus

cpcscai in superio:

Testninciiiiini, vol inter limporulla eiciclcslia, iiiber

ainorera.

De priiuo

in linc Io< o
:

<

AiilcqiKnii
ii»

qiuc

,

iii

uirisqiie
:

nictlllujiilo

,

siisiienJiiur iiiiiuia.
atiiiiia
:

ruiiieJam siispiru
getitiiu
inoiiin,
liiile

"

;

i

Jc seriinjo
siugnlus

<

L;ib<iravi

InJe Jub
lcui

<

Klogil siispeiiJluiii
>

mca, ct-morrequicm q>iod

inco,

Idv.ibo pi r
iiieiS'

noclcs lccium.
»

ossa

mea ".

liiiie

diciiur

<

Issacbar asinus

hicrjitiis
:

strauttn

ncuiu rigobO'".
licm

fnrtis :icriib;iiis iiiler leriniiios

viilii

Joroiiii.is

\ji nohis quia
iiosiii

p::'.'caviiiiu», qHi:i'
>
:

essci

l)i>ii:i,

ei icrr:ini qiio.l

oplima

'°.i

ceclJlt cnroiiaci:rilla

capkis

".

<

Misor4tiou
<

hie

sic Jorniieiis contciiipljiur
,

scilicci liirerna,,

Dei qiiia

non

suiniis- cousuuipli;
>

quia
:

nunJaiia

caelesliu
;

:

lurorna
,

,

iii

qiiibns invenit
iiiveiili

Jefoceruiil iMiser;iiiones cjiis-*'.

Oe

leriio

Do-

CalMuii.iicin
lia;

miiiijaiia
iii

in

quibus

luuiabi.»

D

hhiic, aiiie i«
tur<is a tc

oiiiiic

JrsiJertum nieuH>, ei

"oinitu-i.
<

suporna
viJit

,

qnijiiis

repcrit felicilalem.

Ilxc
:

uun. est aljscoiKiilus'*'. » luJe<:

Slltvit
:

tria
<
<

Abraliaiu

qii^iilo

snpor invasil eiim
".
>

aiilina inea

ad Deuia runium vivmn ".

>

llem

<

lii-

Facla csl cnini caligo
t)v viJll-clib.inuiit

leiiebrns;»

>

Elcce

iiiun<l:iii.t

Jic» mibi qnoni Jiligii aiHiua
r.iibes

mca, ubi
:

p;iseas, ubl
ii:reriti

riimaiitem ".

scllicei infcriia; scili<c4
cotletti.i.

in

meridie ".

>

Scquiiiw
i

«

Dokircs

<.l4 luiupudeu)
ftfi.

fulg^'nletii

",

i

circiiiitJcdcriiiit lue

".

Siint tlolores

inleriii,

^unt

itriino

,

pl.siur

Piiar.ioiiis
**.

iii

carceie

su.uti

dolures

miiii<li, ipios lioino

putiuiiier sus:|iie;ii; siNit

SMum;iv:iieuilatloiiem

Pro

leriio, pi<iccrna suaiii

dolores cnrJis
cili;ii.

biiinaiii, quibiis
siistiiiet
;

bo:no sc OeO rec^it-

30>
in

^'''"^^i»"*^'"
itiui£

'*

l*!^ mcitio,

Pbaran somni:ivi(
niucileiilis

Piittios

bomo

pro iniquiiaie; se-

v<iccis

pitignilius,. tiiinc

muut

cuiiilos
'

e\

iieccsslUite
2.
'•
Iliiil.

leriius

cx

vobiiitate.
Ibid.
Joli 7.
Il.iil.

Dit

'»Gen. 28.
'iS.

VI. 18.

" Gal. 3. '« "lieii. 51. "Goii. »5. " GoM. 15. " llml.

ls:«i.

1.

"

" Tliion 2. " " llinl. " Geii
'
Juii

Psal, |5S. Mattli
'lO'

Cuiil.

"
Ps;il.

llild.

5.
"-111111.

"

C:iiil. 3.

"

67.
:

" Goi,. " Gc

.

"Hoin. M.
tliiil.

"

Culiiss. 3.

6.

M;iilli.

27.
Jul>

" "

Gon. 41. " Knm. 3. " p,;il. Prov. 18.
•sal.

Unm.
11.
3.

^'

Miiin.

"

Ibid.

"

Geii. 3.

"
1.

llilil.

"

PmiI-

"

17.

g<

H.

"

Ibiti'.

3

,

**' Tiircii.

Psal.

'

Psul.

"

Caiii.

"

Pial. 17.

;

m
priniis
iii

TIIOiMyfi CISTi: IIC. F.T
lioc

JOAN. AIXIIIM
Ali oiiiiilc jiisliis siisciiatiir,

ICl

looo

:

i

Diiniue

ine

pniiliil
:iil

m
Irr-

a orlenic'*?»
De scinnilo
Dcilicl

dnm

pcr

plaiigain ilolnrcni iiiciim, aiilci|inni vailain
r;ini

illniiiinalioiiciii gr:ili:e d.:

pccraloic jnsliis rdlcilur.
ioeriilie
iii

lcncbros ar.i ct opcilani

iiiorli^

c,tli);iiic

";

i

<

Asrcndil Alir»li:im a
domiit Dei
iliiiii

de

seciinilis,

David

:

<

Dcflcil

in iliilore vila inca cl
(lictiiin
i

".

Itcilicl

diriiiir.

A

meriilie

»iini
<

inri

iii

i;cniiiil)iis **.

lii.lc

esl
A(I:b
i

Kvx
:

:

crgo
iii

in

llclhcl :isrciiililiir,

fcrvoie dileclioiiis
:

In

(lolorc

parics
lni

filios

luos

*'.

Et ".

t

In
:

co-Io

convcrsiuiir.
siiiiin

Dc

icriio

<

Sol

coj;novit
,

sii
I

!nrc

viillus
ail
»

vcsrciis

p:iiio

tiio

F.l

J

ili

oc('a<iMii

".

»

Sol

orrasnni rognosril

diiiii

lloiiio
'*.

lalioreiii

nasiiliir,
:

cl

avis ad

vol:iii-

roiilciiipl:itivis siiic siii

delrinicnlo ad niinislrandiini
tnrbinis
vciiil

dum
<|iii:i

Pc

lcrliis

<

Qnandiu ponain
rdidc
iiieo
liniiiili:tliin>

consili.i in
i

rcdil.

De

qiiario

:

<

Vciiuk

vcnicbai «b

aiiiina mc.i, (lolornn

:n

pcr diciii*';

.iqniloiic '«.

Vcnliis

tnrliinis

ab aqiiilone,
<

cor
I

roiilritii.il

cl

Dcns

iion dcspi-

dum

tcntnlio iiispiraiiir a ibrmone.

Scd

iii

niedio

cicl".
luis.se

llis

iribiis doloribiis lcgiliir

Clirisliis

do-

csl spccics clcclri
riiiin Clirisii.

",

>

dum

in

c;i

senliintis adjiitodi-

pro liiiniano gcncrc. rriniiim
til
:

susiiiinit (|iinn(lo

Ad

oricnicni cubat spnnsa, diiui
cst
isla
qiiac

piniani
Jcrciiiias

a
<

iiobis

cxcludcrcliir

Uilcnivit.

Iiido

cc!:at ei

:

<

Qii:p

progreditiir

ipiasi

Vcre

l:ingiiorcs

noslros
•'. »

ipsc tulil,

tt

aiirora
liarc,

consnrgcns
diccrcl
:

'*?»
«

Ad
ciibes

incriilicm

voltbat
diligil

ru-

dolorcs

iinslros

ipse

portavil

Kt

secuudos, B
viruni

cum

Indic.i

mibi qncn!
iii

aninia

iiem:

«

Vi.liimis
»

cum novissimum viromin,
:

inca, ubi pascas, ubi

iiicridie
,

".

»

Ad oc:

doloruin "'.
qiii traiisiiis

Kt teitios, inde idcm

<

vos

omnes
si

cidcntein
1

formidabal

dcsccii.lcrc

cum

diccrel

per viain

,

aucndile ei vidcle
i

esl

Lavi pcdcs nieos, quomodo inqiiinDlio
:

illos '•? i

dolor

siciit ilolov

inciis".

Lertiilus nosier floiidus.

[C.VRD.]

Ac

si

dicat
:

:

Lectuliis

si

nosler esl, flo-

Unde dilectiis i Surge, propera, amica inca ••. • Ad aqiiiloiieni ciib:iliat,cum diccret Surgc, a.inilo, oiveni, anstcr". Ad oricntcm ergo figit iciitoriiiin
:

<

I

ridus csl, boc est

Si ciijusquain conscicniia nobis

Judas, Issicbar, Zaliiilon.
cliar,

Jiidas,

confeisio;

Issa-

esi nuielis leclultts, ipsa csl florida, liabens

p:uiicr

ct odoreia,

nt

sil

dccorcm decora pcr ornamenl»
pcr cxempluni.

merccs; Kabulon, habilaculum

foimidinis inlioino
roiili-

terprelatur. rriiniim
lealnr, scciindo nl

cnim oporicl

ut

viriiiiiim, et

in opcribus odorifcra

mcrccs ccgnoscatur,

terlio ut

Dcinde dc doinibiis subditiir.
Titiita

fonitiido habcatur.

Perprimum,
;'

ut su:im revclct
qniil

itom:.rum noiirariim cedrina.

conscientiam
siiain
A.

;

per sccunduni, nl scial propier
lcniiim, ut

[Tnn.\ Per ligna csdrina pra-'dicatorcs accipimns.
Siriit

etcrceat maliiiam
poenileiiiiam.

siiHiciat

ad
iie

enim ccdrus

ligiinm csl impiiirilileet ailiim,

ageudam

Exciibat

ergo Jiidas,
;

sic

pr.T.licalores ncc

prctio dcbent

corrunipi,

iit

coufessioncm impcdiat vcrecundia
langiiescal iiiercodis ignoraniia;

Issachar, no
pii:

fleciaMliir a jiisiiti:!, ct qnnc siirsiim siint qiiccrere,

Zabulon, ne

ct qii.c sursiiin
ceelcstliini, qiiap

sunt

sapere

*•.

Tecium spes

est

sillanimiiatc cessct

laboris cxpericiilia.

De priino

diim ab appetitu icinporalium nos
tcnipnraliiim pcr paticntiam
ci

Confitcmini
"*;

allcrulri

pcccata
:

vestra

ci oraie
ei

Tctrabit, a tcmpeslalc
iios

pro invicem

dc sccnndo
'*
;

<

Qui viccrit dabo
:

coii.scrval.

Nam

ipsa pjiienlia loco

ligno-

calciilum c:iiiiiidiim
confoiiamiiii ".

»

dc tcrtio

<

Pusillanimes

rnm

cst

qnx

qiiidiiiiid

spes coclesiis eicrcet, vclnt
suiit, qiiia

<

Maiius soliilas crigiie el gcniia
i

tecii tabiilas siisiinct.
ticiiti.i

Tigna ccdrina

pa-

debilia robnr.ue ".

llxc

tria

iii

Issacliar consiiiiter

pioximis vidciUibus

bnnum

dat odorcm, ncc
cii-

dcra

:

<

,\sinus

forlis

accubniis

terininos,

sinii

pnircscerc suljcctiiin sibi per viiia, quia

vidit rcqiiicm qliod csset

lona,

et

lcrram quod opporlanilum
•'.
i

slodit.

Do custodia
ISiiiiieri

hiijiis

donius scriptiim cst
labcriiaculi, sic
• :

In

lima, cl snpposnit

biimcruiii ad
a

libro

siib

numiiic

«

Ad
iil

Requies bona est cestalio
rcgnuin qiiod dabilur
rnin ad portanduiii
in

prccaio, lcrra opiini.i

oricnlcin Judas
islud rst

figct

tentorla ".
,

Tab.'rn:iciiliiiii

praMnio; stippoiiii buine-

cor

iiostnim

circa

ipsum jubetur,

virililur

luborando. In bis Iri: <

Judas

teniorium ad orieiiiem, Rubcn ad nieridieui'*, Epliraim ad occidenlcm ", Daii aJ aquifigat

D

bus

fuii

Paulus.

Dc

priino

Fui

bl.ispbemiis et

perseculor, qiiia persccutus

lonem ". Oricns
iiiinislraiio,

csi gratiac

illuminaiio,

nieridics

ccce Jndas; de scctindo
inihi
iii

:

<

sum Kcclesiain Dei":i Dc rcliquo reposita esi
inilii

rbarilaiis inflaiiimatio,
aqiiilo

occidcns lcniporaliiiin adiiiquietatio.

corona jnsiitix
dic *•;
»

qiiam reddcl
:

Domiiius

teiitaiionis
solliciiiis

Ad

illa

de leriio
lcr

<

Tcr

virgis ca*siis iuin;
fcci •*.
»

orieiilcm excubai

homo

nt siios videat
,

scmel lapidatus suui,
trla in

nanfrigium

ll*c

rxcessus cl
diligat, ct

corrigat;
e:i

nd mcridiem

iit

snperna

David

figur:ita siiiil.Primo eiiini
<

confessusctt

ad

cor siium crigai; ad orcidcnicni,

inlirmitaicin suani, diceiis:
tus inccdcic
•'
;

.Non possiim sic

arms-

nt dnin temporalia minislral,

mnud

sibi suhigal

»

scciindo, filiam Saul exspcctavit

ad aqniloiicm,
l)e
priiiio

iit

lciiialioncs pncvideat ct abigil.
:

in pr:eiiiio'^; tcrtio. forlis fuit

srcrnendo adversact

pnqdieia

i

Quis

siiaciiavit

jiisium

.vb

riuiu. lCere ad

oricntem Judas, l^sachar
|0

Zabulon.

*•
lbi.l.

Jol. 10.

"

Psal.
I.

30.
«•

•'

Cen.
Ibid.
••

3.

"•Ihrcn.
105.
••

Ci.Ioss, 5.

'•

l's:.l.
r..

"

" lbi,|. " ^um. 2.
"Canl.
Ikbr. II.
U.

•• '•

J„i, s.
||„.l.

•» |.,;,|.

»
5.
l.

{v.i.

j.o.

•*

Uai.

55.

•'•

"

L/ct-h. I.

"

Jar.
»'
I

Afoc.
17.

Rrg.

J!

•• Isai.

5^.

•'

" «:anl. I. Gm. 4'J.

Ibid.

"
r.inl

ll.i.l.

"
•• II

l>ai.

41.
I.

"
"
il

Cen.

L\
•»

*'(..i.t.

•'C.r.l. i.

"•

I

Tim.

Tini.

.

Cur. 11.

•• Ibld.

:

.

.

IC5
Scrjuiiur ad nicriJiem,

COMMEiNT. IN
Rubcn, Si.ucou

CAMICA
ri;ul.

CANTIC.
ailliibprc.

I.IB. III,
ciiiiii

160
ir;iclant
:

el

A

T.ilcs

De

viliis

stiltiliio-

Rubcn,
tiiielui.

ilitilur lisio;

Simeoii, cbedkns;
iiifl:iiniii.ilioni>ni

G:iil,

nc-

ruin, dc iisu
Iiim.
Di:i
Iii

leinporaliiiiu, di: ordliialioiie digiiiia-

Qui

Ciiiili
iit

:!iiioris

vnl( cuolieili:il,

priiiio s:i'pc frucliis virliiluiii miniiilur,

ninor

Stodire,

oporUl

priiis

vidcal,

scciin.io
perill,

eMeiiualiir,
iii

amor

niiiiidi

iiieinorLe

inngiinr.
lan^

(erlio se acciiig.1l.

Prinio ul sint
ail

seiiiiiiio

Vix enim
el

priiuo potcst
niin

lioiiio
«

dc

viliis Irai eiiiin

subjecli, tcrlio expediii. Perili

coiiieiii|il:)Lionein
ail

niaciil.ini

iiieurrcre.

Qiii

t;tigerit

glorix. siilijecli Dei jusiitix, expoiiili
lri«.

viani pacsl

|iiceiii

ini|iiiiKibiliir :ib
: 1

ca

'°.

>

Di^ liis ait

Doininns

De primo DaviJ

:

<

hillaniMialiiin
>

cor

per prnplielam
Vix coniiiigii

Ex-peetavi vincam iiieam ut fa>

meuni
c

et rcnes niei commiilali sunt''^;

ilb

scciindo

tcrcl uvas, el fecil bibriisias ".

licni in seciindo ct
niiniis
:

r

Ut jumeniuiii racius suin apud
1

(n, ct ef;o

scinper

iraciare

leniporalia
ail

oon

lecum";
mcaiii

de cenio

:

«

Tenuifti nianiini i'c\ier:»ni
liia

amaie
qnisqiie

cccleslia.

Sic

ciiiin

Gregoriiis

Quanlo

cl in

volnnlale
Deiis

dediivisii

nic

".

t

Per

anioii

mnnili

iiiieiidiliir,
:

lanio

ali

amore
fuerl».
•.

priuuim

esi

dcsiderabllior;

pcr

seruiidum

caelesliiiin dlsjiingilur. UiiUc

«

Ciiiii

opcrauis
".
»

cleinenlio;';

per teniuni proiiiiKiuior. Desideralii-

lerram,
,

noii

dabil fnicluin
liigiiilalibus

suuiii

In

terlio

liorem

sciiserat

sponsa

ciiin

aii

:

<

Ciiiinr
>

illiiis

Vi.\ polcsl

dc

ordinari, cl cariini ain-

suavissimus et

lolus desidcrabilis

'°.

Clemenlio,

bitione

non mordcii. Dc
:

bis iiein

Doiniiim pcr piopiintipcs

lem

Ezecliia^, cui vil.nn
:

suam prolongavii
:

o,tiia
.

plietam

<

Ipji el

rcgn:ivcrunt

:ibsqiio ine,
>

Doinino obedivit

ail enini

f

Menieulo, Domine,
1

exstiteruiii,
loria

non cognovi ".

Figaiit

ergo len-

quomodo

nmbul.ivciiin cnrain te ",
est
:

scilicel

obe-

,

ad occiilenlcm Epbraiiii, Denjamin cl M.ipeccatuin extermi-

diendo. Uein 6pnnfi:c raeliis
acciiicla fuil

propin<)iiior, qiiia

.

iiasses. Epliraini orcurrit eis qiii
iiaiil; Oeiijrimiii, iis

ad qtuprenduiii
(|iieiii

aii ciiiiii

ct plateas quxraiii

dlligit

Per vjcos aiiima inca ". > Ki
: 1

qni

dc lcniporalibiis Iraclanl;

Maiiasscs,
iiivitcliir

iii qiii

digiiilalcm ordiiiaiil.
ulillt:iicni;

Primus

ergi>

inde scquiliir veni

:

1

Paiilulum

cniii pertraiiiiissein, in-

ad frucUnni
;

seciinihH ad ainn>
anibitionis

qnem
I

diligil aniina niea

".> Ecce propiiiqnior.

ris

suavitaieiii

lerlius

ad

rugiendain
:

Sic crgo
ul sit

fliiben

U-^-.a

lciiloriiiiii
,

ad ineridiem '",
iit

1

vaiiiialcin.

Dc priino

dicaliir

<

Quasi rosa planlala

ofuliis
G.-id,

apcrtiis; Siincon
111

sit
:

prompins
ocii'us,
iie

Mipcr rivos aqiiaruiii IVuctificate
I

";

»

secundis

:

animus;

sil

gi-c*sii8
;

rcrins

Be

Iinitaiorcs Dei csluie sicut niii charissimi; ei aniin dilectioiic

tiirbelnr soilieilnilinc uiiind.iiia

aiiimus,

ineur-

biilaie

";

>

teriiis

:

<

Oblivisceic po.
>

vciur

voliiiiiae

|iio!iii:i

;

gres<iiis,

ne

iniiiediaiit
fiat

puluni

luum
1

el doiiitim p:ilris

iiii

'*.

Primis diclt
>

peccalorum pomlera. Priiiium, ne Buben
liirundiiiis

Tobias C Cliiisius;
iie
<

E:iiis cl rructuni affcralis

";

seciindis

slercore

cxcxcaius

'

;

secuiidum,

Si quis diiigil nie, sermoiiem iiieum
eiiin

scrvabii, e:
«

Simcon
KiUis*.

sil

Cboie pro

iiiobcdicjiiia igne devoraiiis';
filii

Patcr nicus diligel
ccpislis
luneiii.
,

";
»

>

teriiis

:

Gratis ar-

lcriiuin, iic Ga:', sicia

Ijrael^liiio cl latere
:

one-

gralis

datc ".

Trurseamns ad
non

aqui-

Diceret
£l

cnim Kuben

<

Lu\nen oculorum
;

meoriim
iikeiiia

ipscm

noii esl mccur.i '

t

Simcon
et

:

<

Cor

Sunt lenlati qu<
sunt
q:ii

v:riiiii a fulso
siiaiii

discernii!!:;
siii:l

caiitiiibaliim esl, dereliquil
<

iiie virltis

mea';>

in

muiido salulem
iiiciri

consl'li)nnl;

Gad

:

Jiifi.vus
*.
1

siim

iii

limo

profoiidi

rod

cst

qui dcspcranl. Primi
tonil dccepli.
spiriliim
iiiiliiilan?c

iimspccli, sccuiidi illecii,

fMbsiaotia
jiabebaiit

Dc

iluobiis
in

priiiiis

angiilis. In lege

31

Ini^^ircuiuspecli

quia

iioii

'.ahciil

lilii

I$r.iel

quatuor nngulis palliuruin
,

devolionis cl discrctiuiiis;
diie<'lioMis
;

illcrli

a:nore
diviii:i;

siiorum
lionc.s

qnaliior

fiiiibri.is

i:e

seqiianinr

cogila-

deccpli
:

.'gnoraiitia
1

siias, ct

ocnlos siios in res varias fornicancsl

iniseraliiinis.

Primis dirilur
el
iiialiini

V;e his

qiii
>

diciinl
:

les '.

Palliuiii,

conversiilio

nosira

:

qiiatuor

bbMUiii iiialum
<

buiiiim '";
noii

seciindi

Iiabei

cornua

;

coiiversaiio iioslra deboi

rcspicere

Kullum

sil

prnluiii

quod

[icrtianse:!! inxuria

Deiim, nos, proii^iilim, iiiiinicuin, ul stilicet faciat

nosiia, qiioniaui

iiocc cti
:

pars nosira et ha'c est sors

Deo

lioiiore<n,

niilii
;

d&coretn,

pruxinio nniorem,

D

noslra
iit

"

;

1

lenii

<

Major est iniquiias mea qiiani
>

iiiimico tiinorem

limbri^ tnnt Dei inandai.i qiiasiii,

vciiiaiii

nieicar ".

llt

crgo
,

cii£iodi;!iitiir,

'tti

luor specialia, dilectio Dei,
vita byaciiilbina, qiix
iiioria pairiie ccelcslis,

proximl, iiiimici

;

figuiil tcnloria

sua ad Rquilonem
qiii

Dan, qul

dicilur

babel

cceli

cnlorem, esl mc-

jiidiiium

;

.Ascr,

dicitiir

/V/iVi/H»; Neplbaliui

qiiam assidiie deiieinus ha-

qi:i ilicilur diluiii!io.

D:iii,

inviict

ad

jiuliciiiiii

vcii-

bere. Figal ergo Uubeii lcntoriuiii ad fDeridiem et
dicat
:

laiis;

Aser

:id

amoreiii sujieniae felicilalis; iSepIiiiiiscralinnis. Oaii
>

<

Ad

le lcvavi aiiiiii:im

mcam, Dcus
Et

iiiens;

Ihaliin,
<

ad speni divinx
lilii

dicai.

:

in le confiilo, noii

crubescani

•. >

Gad

:

<

Vcniie,

Juste julicaic,

l.ominum ";
iii

Aser

:

<

qu;iiii

ascendaniiis ad niuiilein Doinini ei ad doniuni Dei

gloriusum esl regnum
oiiiiii
-

qiio cuiii Cbristo

gaudent
111

Jaoob

'. )

Ad occidciuem
:iil

leiitorium

ligere

esl u

saiicll '*;

>

Ne|ili>!i;!liii:

dlcat

:

<

Sperale

coiileinplallone

activam desceiuJciili

ciisiodiaiii

eo,

oiiiiii:j

loiigiegaiio popuii, ctfundile coraiii illo

:

"Psal.
Tob. 2.
••

7-2.

''llii.I.
-2(;.

"
r>.

Ibid.
I.

'

Caiil.

S.

«'

IV Ucg.

-20.

"

Canl.

5.

Itiid.
"

'" Niim. 2.
24.

«

.Nuin.

'LmmI.
''

MSil.

o7.

Mliid.
Lci

' Ps:il.
!i.
r.!!.

Kceii, 13.

"

Isal.

G.n. 4.

"

ioMi.

U.

Mallb. 10.

"

Isai. 5.

"O^e. 8 " S;ip. 2.

"

Go:i. 4.

' 6K. Dnil. "> Kplies. 5. *' P,a!. 57.

22.

Ps:il.

M^:ii. 2. Jo:in,

Psai. 4».

"

15.

•• Ollic.

cctlns.

ifi7
fiirila

TiiOMit; ci-^Triir.

kt joan. \|(;ium
\
liocirsLi
i}{;iir

ic«
Il.inoi;

VAiM, beui
(i'i.i

niljiitor
iiivciiio.
;

noslor

iii

ori(<riiiiiii

".
;

»
iii

oiniversnliun^.
(icccnlnres,

linnir

uoti,,

eornm

In ilgnls IsTiV

MnKislri iluiMrliiam
tllsfiiiirlo

ins

(|iiolfliiir

dolorcs

ciiin <lct)en(

(IcsoIjiIs iiils^cl^iconlixm

iii

obcdicnll.im.

msruislri s:iiinre, s.Tpc ipsi
iHlnpiiiiiiir

in.igi;,lri aiidiioniiir ciir-

Ipsi
iiis,

(iiiiii

|>oriaiii (ei;iiLi$' qii:isi

sii^iiirmics snlMfi-

pcrTCisiLtle, qni diuiiiiinm rapillornm

cl

icgiitx

sc .iiiiinrniii

iNls laiiitn.ini ritriiKiiti

ra«liinl, iluni

bouos iN.ciores iiiornm sno cxcinplo
li.irti:r

:iceiplCiiies » in:iginr<i. In
iiins irurlriiiani

iiiIiglsUA idKinc iiivciiicl
ofkci^iiin';
;

er

p:ii ir

diinlnniint. Uiniiiliiim
cflii lu>:l
;

rnduiil, ditra

vcili^trilin, inOriiul

in

cnS dcbilliircs

vestcs

di cnr(.inl,

diMN in

dcsoliids, ini.scrirui<ri:iin coireolutionuin
IHilis
I
,

In

Jfscl-

coiivcrsatinnc boiia sollto nrgli;;cn(iurcs redduitt;
ci
sic
.ip|i:iiciii

olicdiiMiiiam

iii

cvscnilionc

m.Mlitii(oi'iini.
rii>-

coniit)

sierCora, diim iminiitiiu
:

lfjL'C

airiinplcvil Cliristlis qiKiiiilo <lcrcrcltalilr
iiificiis ni:iirrs siiir
,

bOlii coiivcrsutloiic npp^irifiit' cnriini |ierra(a
nMjfislri
corill.i.
ilociriii:i
;

crc*t

fuiirlu^niiUs
iliceiis
:

".

t

Verlio eruilivit
:

.se«|ni(ur,

in

<IC5ol:Ui$

niiscvr-

I

Aiiulescciis

tibi

ili<'.0

Surgc

'**.

>

Arcessii

iiioriliu;,

loruluiii lciigit opcriliiis.
viilit Doiiiliins
»

Miscrifleiilos,

Sed
Priiiia

nolaiidiini qiiod csl niisrriconli;» proprii, c«l

rordia
ci
I

iii

dc$ol:ilis, qti:iiiilo

misericonlla

rralcnia, esi
,

inlscricorilia

p;iicrn.i.

iiiiscriconlia motiis cst ".
i-jiis t

Ol)c<licnil:i

quando
".
«
»

ad

scipsnin

scccnda' ad pniximiiin, leriia
'

ad iniporiiim

rcscilit qni cr.il niortiiiis lialjcro (lor(or,

^

patrisad

llliiiin.

Priina ni pcr comriiioncin, scciin

Vcrli.t docirina:

dcbc(

quia

l:ibia

sarcrdolis
ejiis

ciislodiniit

sciciiliam, ct legcin cx ore
angctiis
siiiit

rci|iiinini,
>

qnia
c;vci

Ooniini cxciciliiiim

percompassioncm, tertiapcrcorrcpiioiiein. Do piim.i dicitur « Miscrerc aiiiinx liix pt:irens' Dco ** • de secunda dlciiur Saniariiaiius miserlcordia ino: ;
:

vsi ".

Aliiiqiiiii

diircs

caTnriim

:

t

Si

tns inrudit vinuin ei
ct Doinlmi.-;
:

olcnm

vuliicrato a latrotiibos'*',
,

nnlnin
dniit

c.ccns
t

C:c('iini
:

diic.il,
«

anibo in forcain caejiis

<

Bo:iii

niisericordcs
»

qnonlant

ipsi

".

E( Isalas

Spcciihitorcs
iion

ccci

om>

nnscrirordTam conse.jneniur ".
cordia tria
r;icit
:

Paierna iniseri-

ncs, iinivcrsi cancs inuti
IVbciit «nim vcrbis

valcnlcs latr.ire ".
ninribiis
:

Diiniitlt rcatiim, corrigii crr:ihitn,
:

atlralicrc,

ariiccre,

consotatur amaiicatiim. De priino diciiur
ille

i

Doniit

operlljiis inviiare. Sic ait Aposlnliis

«

In oniniliiis
in

paicr a imige vldciis niiuin siiuin rcver(en(ein,

leipsuin pra-bc e.xcinplum bonoruni
ciriii:»',

opcnim,
".
»

do-

scliicct
ci

prudigum
»

,

niiscricordia
:

molus occurrii
Donilnus
rc-

in graviiaic, in
iii

iiilcgriiaie
iii

In dcclrina

";

dc scnnido ilicimr

«

Cu"! iradis fneTi*

vcrlioriim,
riiiii.

gravilatc inoruni,

inlcgrilate opc-

iiiisciicorilijc rccordaiieris ^^.

i

Qiieiii ciiim

Kcc

soliiiii
:

niornm graiilalc, scd etsuaviiaic.
Qiil pr;pes(
iii

diligil,

cunlpit; nagcllai autem uiiincm
<

qucm

L'ndc Pauliii
biiii
iii

<

soltici(ud1ne, qiii Iri'

f

ccpiniliniii^'.

Longaiiiinis

cnim cslcl

iiiiiIiiim nii-

slmplicilaie, qiii inl;crcl'ir in bitariiatc
:

sericors^'.iQniaiion inperpoluiiin irasr.clur, ncqiic
iit

Ki

iii

discipnlis
linniilitaie

<

Obsccro vos,

iit

iligne anibiiletis

xtcrnnni coniminabilur ". E( idco
el

iiiodo irasiiin

ciiiii

ct

inanstictiidine,

cuni

paticntia

(ur

conigii.

Dc

lordo

liabcmus

pr;eson(i

tupporlantes in\iccin in cliari(a(c, sollicid serrvarc
iiiiii;ilciii

spiridis in vinculo pacis

'*. »
:

Qualcs cnim

excmplo. Vidii enim Jesus viduani ncn(cni, c( (urbani copiosam coni ca, el niiscriconlia inoius cs(".

kuiil niagisiri tales raciiini discipnlo.s

Ecce

ile

niiseiicontia. Scqiiiiiir

<le

obcilicniia.

Hanc

maler Imnetlos, Ant iitiof nioret qnnm qms habel : uille- porro, filiolum itiri)i teiuliB inoelucert lurpem ".
<

Scilicel exsiieclat ut iniilnl

ciliibult

adolcsccns nionuns,
1

qi.ia

ad
»

iinpcriiini

Doniini
qiror|iic
iii:ijori,

resedlt qui crat mortiiiis ".
(riplic-x

Scicndum
exliibctiir

qiiod

cslobediciilia.
lerlia

Prima

Ciini

ciiiiiT

anibuhircnt
c;i.

aiirii);ilia,

anibniabant pa-

scciinda pari,

iiifcriori. Priina

esl

ritcr ci rola! jnnla

Et cuin clcvarcnt.ir a (erra,
»

ncccssitatis, sccirnda benif^riitniis, leriia liuiiiiliiaiis.

elovaliandir parilor ct lota-, scqncnics ca ".
<!c
iit

Et

Prlma sohit dcliitum
leriii
«

;

sccunda pra-siat obscquinm;

opcnlms

:

<

Luceai

liix

Tcstra rrtram tiomhiibiis
ci gloriftcciit
»

csl

proiligium.

Primam
Filii

Clirisius

iniplcvii,
»

viflcaiit opi^rti veslra liona

paircin

fartiis Palri ot>edi«iis iisqu»!

ait

morlem ".


ve-

vcslniin qni inruclis es( ".

l(cnr
'•.
»

:

<

LH luccni.t!

bsc
strls

ail

Apostolus
»
>

:

i

,

obediie parentibus veubtfdllO' doniinis

ardenies

iii

inaiiibns

vcsiMs

Alioqirin'

cru.t

".

Etillud':
Eli ilhid
:

<
i

Serri,

iiuntii qiios D.lvid inisil

ad llanon, qui remiSil cns, ad

Stris

".

Oimiis aninta snbliinioriliHS
»

rasilqiic ilimiiHiini

liarbx et drmrdiiiiii capltlorum,
iialcs,
iiniiiii
iit

poie«(ali..v
«

si(snbdita".

Dc sectuidn
i

dicil

idem

:

e( dcciirtavil vcstcs eoniiii iisqiic
rcrciil curiini

appa-

lloiiore
:

ii.vlciM prxvonicnles ".

Idcm

dicil ik:

siorcora**. Dorittres
iiiinlianl

siintD;iscriiion«.
iil

(cr(ia

i

Sukdlli
•'.

csloic oiniii
i

Ii4ln«aai«

crcaiiir.u

vid

,

ciiiii

peccaturibns
qiii

mandata
in riirde

piopter Dcirm

Ad liw

sp«Tlal qnoil sta^iil
illis':

Capillos liabctit

dc rapitc prnduiit

cl ornanl.
;

Jcsiis parviiliim iu ined^» discipwioriim, ct ait
«

cat oritaHim aiiini:c botios

nmrcs

liarbain

^isi clTiri.iniiiii sicut p.irviilus iste,

non
:

inlrabiti*
Qiii

babciil, scllicct signuin viillitalis, nl slnl rorirs ct

in

fcgnimi cirluriiin
iii

**.

>

El

alibi

ibcil
>

ina-

cnnslantcs

iti

advcrsilaic; vcslibiis ornantur,

scllli

ot

jor cst

vobis, Hai sicut niiiior ".

Sed

ei i|»so

"Psal. Cl.
S.

"

Uoiii

12

'•Lnc. 7. "• " fphcs. 4.
l.iic.
III;

lliitt.

"
.';.

ll.nl.

"

jRVcn.

"

Eccli, .W. "l.iic. 7.

"

"

*hinli.
ti.

Mjllii.

18.

" ll.i.l. " " L-ic. 1i.

IMiih^ip.

"

" Maltli {^. " ls»i. .MJ. " Til. Maladi. S. " Uallb. S. '• l.iir. «2. " II Iti-L-. «0. " l.nr. 1.%. *• «kil.ao. 5. " llobn li " l'>.il \\H *' lli .1 •' Kom. Cidi.ss. 5. •' "lUid. •' Kom. li 2. "IPcir. 4
'•

llml.

"

«at.

C.

"Eiroli.l.

'

.

169
iiihililiis
fiiii

r.o.Mi;r-NT. i.Nc.vNric .\

CANTIC.
Tigiia

LIB. IIL

170
ctdrina, laquearia no-

Mari^e

el

Josepli

". liem,

lavit peiles

A

domorum nostiayum
Tigna siqiiidcm

(lisripiiliiruiii

M!nriiin",cuin lamen

!i!:ij(>r
ii:

cs^et

illis.

6tia iijpreisina.
[CAr.f.]
niiis
:

N<ilaniliiin (|iioil (|iii<lani morMiiiliir
riiis; qiiiilani

aiiinia inleolisti-

in

corpore

exlerins; quidam

laqucaria suiii ad

nali
iii

siiiil

iii

aiiiboliiis.

I'rimi siniplicilcr nioriiiiitiir

siini aniiiise

ad forlitndinem dodecorem. Domii^ auteni sanct;e. Tigna crgo siini virUitcs el grasiint

aniiiia iiileriiis, seciinili

dnpliciler, tertii et iiio-

li«, siiie

qnibus

non

cst

salus

;

laquearia. vero

riiiniiir ei sepcliiinlur.
qiia;
liir

Ue

prinio (licilur

:

<

Aniina

sunldivisiones admiiiislratioiiiim el opi'ralionum, et

peccaviTil, ipsa nioriedir
iii

";

>

dc scciinilo diciinortc moria-

quxdain
iioii

gratia; qiiu; suiit

ail

dccorL'm Miiin.c,

lici'l

l('i;o .
»

<

Qiii rccit lioc vrl iiliid,
:

iicccssario

requirantur ad
linguaruiii,
'',

saliilcm, nt siint
virliitcs,
vcliii

Inr "';

de leriio diciuir

«

.Moiiniis esi
lii

dives ei

proplicliu!,

geriera

discretiu
lai|ueariu

sepultus est in inforniiiii ".
inortiia est
in llialainn

>

fignra prinii puella
in figura

spirituuin, cl

iis siinilia

qua:

matris

";

secundi

curruunt
er);o

,

si

tignis

foitiier noii adh.xreant. Tigiia
iil

juveiiis isle

filiiis iiniciis

niatri sii.t,
iii

jam rercbalur
Lazarug
aniiiia,
infir-

dumoiuin cedrina dcbeiit csso
,

viilulcs noii

extra pnrtain

civilalis

''*;

n^iira lcrlii,

vciinisranl
In

iicc

piitrcscant

;

scd

pcr bumililalcin
iii

quatridiiaiuis crat relorc lioniliilis ".
sicul
alilii dictiiin

Sed

prufuiidum

radicalx,

crcscaiil

imincnsuin

cst, priiislit ttirpis,
Iii

sccnndo

"

sicul cedriis.

uialiir,
I

lortio

iiioritiir.

primo nun potesl
".
el
»

Uici

:

Luqutiivia nnslra cijpressina.
[Tiiu.] Laqnc;iria duiiium

Tola
:

piik-lira cs, aiiiica nica
<

[)c

scciiiido di-

impleiil ci ornanl.
inipuiribilia
,

Cc-

filiir
<

Saiia ine,

Ooniiiie

,

sanalior
tibi

"

;

ei
t

;

drus et cyprcssiis qua;

siinl

clecios
(iu.-il;

S;iiia
:

aiiiiiiain iiieani,
<

qnia prccavi
ijisa

**.

l)%
t

figuraiit qui cuiiteiiinenies tempor.ilia ;etcriii
di:sidcraiilt'$

ICilio

Aiiiiiia iiiix

peccavciit,
csi

inorielur".

a;lcriia
Iii

,

ad ornaluin,

iil

dicluin esi,

Cor

eiiiin

sic
iii

tentaium

anipliora qiiani

vidil

snnt

ta(|iicariu.

inbus auicni persuiils

oriiainr

Zacliarias,

ciijus iiicdlo scdci iinpielas

". Ct dii«
:

Kiclcsia. Kst eiiiin ornatus principiiui;

cst ornaius

inulieres deportaliant

eam

in lerrain Seiinaar

qiiod

prK;latorum
enini
iii

;

est

ornatiis

subdiioruni.

rrinclprs

diciiur

/'ftoj'

eorum. Scd ang(?lus inastain plumbeain
os arnpliorx, ne iiiipielas cxcal,
Clirislus
olijicit

Ecclosia ornaniiirjusiitia; prx'lati,sclcnila,
;

piojccit in

id esl

et sapieiilia, ct lolci-aniia
dieiilia. in priino esl

siibdiii, disciplina et

obe-

diOiculiaicin

coiicepta:

Iniqiiitati,

princeps tcrribilis;
in

in

sodindo

ne ad aciunipcrTeniat. Quaiiior bajuli, qui adole-

pr;(l;ilus vcrier;ibilis;

lerlio

siibilitiis

ainabili^.

scentcm dcfunciiim portant, sunl
oiium, luxuria,
<

isia

:

j^iilusiias,
:

I'ropier b.xc iria

in

basihus lempli crant sciilpla,

niolliiics ciiliiis.
,

Oe

lioc Ezecliiel

q

leones eiboves el cherubiiu", sciiiieljifenidirfo scienliiv,

Aqiiila

prxgiandis

ma^nariitn

alanim

loiigo

pra'lali,

boves, qui

jiiguni

porlanl

siibdili.

iiiciiiljroruni

dudu

,

liabeiis
el

plnnias ei
lulil

varictaio»
ceJri,

In

primu eiiim cral
in llirunc

Assucriis terribilis, qiioiiiant

tiiulla-i, Veii-it';\d tiliaiiuin,

medullam
»

scdens

.lebai

scepirum aiircuiu

:

qucm
caput

sainii!it:iics

frondiirm cjus avulsit".

Veiiit

ad Li-

niiii lidtssei E.>tlier rcgiiia pc;nc pr;c tiinore corruit
iii

baniim qiiod

candldaiio

dicitiir,

id

esi

Ecclesia;

tcrram

;

una anlem fmiiilarnm
iii

SiisiiMCbal

tubt incilulhim cedri, id csi devoiioiieni cordis priiis
«diiriferi cl
alli
;

cjiis iie

cadercl

tcrram

;

pariiuni cjii> siisliiicb;!!

suinniitalem Iroiidium aviilsil, id
illud
»
:

aliora ". Priniu fanuila

esi

confidwiia inicrlnris

c»l
riiiis

vuiboruni utilil.itcm, juxla

<

Melior est

innocenttse, qua: susiinetcaput, id e-t rationcib ne
pussit

oialionis quani principiuin ".

Tran.sportavit

dcviare; aliera f.imula esl

conliilciuia

de

a

lena Clianaan, qiiud dicitur

c(jinniotio, .scilicei
priiiia;

boiils opcribus, qiix suslinci palliiim, id esi lion.im

aqnilonis, scilicni a
sutiunis iiioiiciido,
<

bonis opcribus
ct

coaveriii

coiivorsaiioiieni, ne cadai
qiia

iii

piiivere, id cst

iic

ali-

Iranspnrlavii eain

ter-

noia lurpiiiidinis
Iii

coram

jiidlce qutsqiie valcat
:

lam Seniiaar ".
pter lcntandi
ctii,

»

Magnariim dicilur .ilarum pro;

eani depravare.
gnaiioiic

(igiiia

secimdi

Aaion

iii

drsi-

vclocilalem

Inngo iiieniliruruin dua

.sciciiiia!

porialwi logion, id esi ratloiiale

proplcr pcrniissam

sibi

Deo

puiesialciii;

D

in

pcctore ";
;

in sigiiiiiii lolcranli», in bunicris su-

plunias, propler leniiaiciu; varietates, propter multifariain dcceplioiieiii.

perliiiineralc

laininam vero aiiream in fionie ",
sapleiiii.^e.

iii

De

illo

i|iialriduano dicilur in
iiiiniico-

Sigiiilicalionc

Sciciiliani

liabcre dcbct,

piopliela
riiin

:

(Juid esl, Isracl, qiiod iu t«»ria

qiia scial EcLlosiain ordlnare; Inlcraiiliam, qiia dc-

cs? invetcrasti in lcria alieiia, conimoralus cs
niorliiis, dcpnlaliis cs ciiiii ii^
'^.
»

bcl inlirmorum poilarc oncra.
logion istud el

Ilitic

cst eiiini qiiod
(lesigiiantur

ciini

qiii

in

infcrno

supcrbunicrale
ii!

in

quo

suni

In

icrra

inimicoriim

est
iii

peccator per
lerra

onera cairnulis aureis,
ril:ilis, craiit

esl mniiiis operiliiis clia-

nialam operalionein; iiivelcrascit
per ciinsucliKlincni; coiiiinoraiur
diifcclloneiii;
siini

alicna

conneia. Dcbcl prselalus liabere aucasirmoniain. Primiim, ad ty-

cnm
iis

niorluis

per

daciain,

scieiiliain,

dcpntatus esl

cum

qui in iiifcrno

ranniiin;

seciindiim,

per despcraiioncm.

seipsuiu. Ut

sd snbditnm; tcitiiiiii, ad lyrannum corripiat, «it sulidituin cra-

Liic 2. ••Criiil.4.
i.

"

"Joan,
•'

C
••
I

••

Eiecb. 18.
"• III

Jer. 17.

Psal. .10.
I"2.

"

B.inieb. 5.

"

Cnr.

" Evod. 21. " Luc. 16. "Loc. 8. •• Liic. 7. " E-.cle. Eze.b. tS. "> Z'.\cliar. .n. "' Kzccli. 17. Kog. 7. " fcl.ilir-, IS. ." Levii. 8. " Ibid.

•• J<.an.

11.

"

7,

"
6

Oaii,

.

Patbol. CLVl.

n\
rii:il,

JIIQUJE CISTERC. ET JOAN. ALGRINI
ui ipse irrpprcliensihilis appareal.
Isia

ili
»

sunt
iiiil-

A

vebuiit

niuluo

*.

Etce quara bonum
iii

et quani

Iria lius

qux bene
.iniiiialis

gradiunlur.
occiirsiini

Priumm

\eo, qiii

ad
ul

jui-iiiidum lialiitarc fralrcs

nnum

'

;

i

ct Joanncs:

pavel, qiiia

jiisliis

lt!0

confiilil

".

Seciiiuliini, aries iliix

oviiiiii, qiii ptiiiat
•',

aniiiKini

siiain

pro ovibiis suis
Isaao
*'.

ut sil arics qtii
esi.
<

< Congregavit nos iii unum Cbrisli amor;limeamusct amemus Cbrisinm Deum;i et Pelru$:<Estolo conipalieiilcs, fralcrnilalis amaiores';i leriiuni

iinnioIalHS

est pro

Tcrliiiin

galliis

<

Est

lcpiisciiliis

plebs iiiTalida

qui

ponit cubilc
', i

succinclus lunibos suos

•',

• liic

esi gallus qui ja;

Buum

in

pcira^
:

;

peira auicm erat Cbristus

qua:

centes cxciial cl soinnolenlos increpai, cui diciiur
(

aii Petro

<

Siiper
*.

banc pelrain, inquil, xdificabo
i

Siiil lunibi

veslri prsRcincti

".

»

In

figiira

teriii,

Ecclesiam

meam

fllil

Isracl
•".
;

acccdentcs ad allare erant

\csiiti lincu

Ad

lianc pcir.im cniiriigiiinl pelris irreliti, tenla-

stricia

Liiica vcslis mollis est. et quasvis plicas

tionibus gravaii, virliiiibus prxditi. Priini, ul con-

recipit

qiiod speclat ad ubediciitiain

qux

paiata

vcrianlur; secundi, ut liberentur;
gratia augcaiur.

tertii,

ut

in eis

esl ad uiiinia.

De primo

:

<

Pclra refiigium beri-

Qiiod siriela

cst refcrtur

atl

disciplinara

,

qu;e

naciis

'

>

iii

quibus

spiiia:

dcsignant peccata; de

Slriiigit dissoluta.

Prinius ornaius seilicet

jusiiii^e
'

secuiido liicjsciliccli lepusculus, plebs invalida, cubile

qiialiior liabcl.

Sic debet csse judex
,

discreius, ut

&iium
nica,

poiiit

iii

peira

;

>

de lertio:

<

Veni, sponsa

consoleUir miscruni

inqiiirat diligcutcr si

quid oc-

columba

mea, rorniosa niea
macerix*.
in

in

roraminibus
esl <sicllio
•*. •

currit dubiiini, secuiiduin

niodum
sum, et
:

32

ciilpx piiiiial

peirar, in cavcriia
qiii

Quartum

reuni, miscricordiier liberet oppiessuui.

Do

bis ait

maiiibus graditur cl
eiiiin

domo
:

rcgis liabitat

Job

:

<

Justilia

iiidulus

qiiasi

diadeinale

Maiiilms

debemus laborare
labore
dieitur

et spirilu in CAiluiu
<

judieia

meo".» De
i

priaio

i

Cunii)uc sedeicin quasi

habilure.

De
et

Labores manuuai
ci

icx circuinsianie excicilii, crain laiiien inoereniiiiir,
coiisolator •';

luarum quia manducabis, bcalus es
erit •;
>
:

bene

tibi

baiii ililigciilcr

iCausam quam iguorainvcstigabain •'; • ilc lertio i Condc secundo
: :

<

Aiiima mea
<

in

manibus meis ",

scilicet ul dicas.

leicbaiii liiiilas iniqui

";

t

de quarlo:
"'.

<

Et de dcn-

rbani et digiti
Igilur
<

Manus mcx dislillaverunt niyrmei plcni myrrba probaiissima ". •
potest

libus ejus uurereliain prxdaui

De

prxlalis

Apo-

quidqiiid

invcnire nianiis tua, iaratio,
,

stolus

:

iSaceidules

qiii

benc prxsiint,
>
:

diiplici

stanter operare quia nec opus, nec
pienlia, nec scicntia est

nec

s.!-

lioiiorc habcaiiliir di;jiii

",

scilicel propler scicn-

apud inferos

quo

tu pro-

liain

ei

sapieniiam. Iiein

<

Vulo episeopuni esse
piitlieum,
ornatiiiH

pcras

**.
:

>

Spiritiis

iii

cceluin

interim debet cohbabitare.
'•;

irrcprclieiisibilom,

hospiialeiii,
<

q

versari

quod
<

est

in

domo

rCjjis

Unde

",

I

ita ut

implcalur.
i

Luccal

lux vusira
:

coram

Panlus

:

Conversaiio nosira in coclis esi

et:

honiiiiibus ".

Dc

sulidiiis ail

idcm

<

Obsecrovos
palieiilis

iQux

siirsumsuntsapilc,

nonqox super tcrram".^
in lerris
ciiin

ut digne anibulelis vocatioiic qua vocali cstis cuni
oiniii
liiiiniliiaie

Corporc Slepbaiuis luborabat
deiis lapidcs susciperel
in coelis cuin
'•
<
;

gau-

el

mansuetuiliiie,
iii

cnm

inierim conversabatiir
coclos aperios,

siipporlaiilcs invicem
iu viiiculo pacis '*. In

cbaiilalc fidei vel spirilus

dicerel

:

Ecce video

quatuor debent subdili proinliiaie, uii<ie vi-

el

Jcsum siaiiiem

a dextris viriutis Dei ";
:

Primo
<

ricerc. Priiiio spiriiualibiis lucris

cuni sic cst

ornatus, dicilur

<

Dileiisti

jusliiiain
:

Tant

;

poslnioduiii se collcgio religiosuruin aggi egasil

et odisti iniquitalem

".

i

Prxlati audieot

Col-

re, ut

iier

sccurum;

icrtio

de

Iribulationibus

laudubuot multi sapienliam cjus, et usque In sxch-

suis confiigere ad

Deum

;

quarlo corporc laborare,
siiiit

lum non

delebitur

nomen

cjus

'*.

Subditi cln-

spirilu conversari iu cokIuui. Ista

qualuor mi-

idma lerrx;
Priniuin
io
:

c! iipsa suiit

sapieniiura sapienlibus.
iii

maiit :<Coniiaiem, ctdiseiplinam, etscieniiam doce me ''-" ; • ul postea possini dicere : <Discipliiu

<

Formica qux laborat
:

xsiaie ut vivat

tua coriexii

mc

in

Gnem,

ct discipnna tua ipsa v.:e
si lalia
:

hieme. Unde Saloinon

<

Vadu aJ ronnicain.

docebit ".iLaquearia isia,

iiiveniantur, cy<

o piger, et conlcmplare viasejus; el discc sapieiiliam ". > liiide : < Eece nunc leiiipiis acccplabile,
eccc nnnc dies salutis
lat«:
•*.
i

^

pressina sunt, et

dicciur de eis

Beaiu» vir qui
:

iiisapientia inorabitur
iiijustitia

";

>

pro prxlaiis

<

Et qui
<

Ll Dnininus
;

:

<

.\iiibi:-

medilabitur ^';>pro principibus
**.

:

Ei

iii

duiii

Juccni
esi
'*.

babetis

"

>

ct

:

<

Ncgotiainini, locusia
(|iix
*'. i

scnsu cogilabil circumspcciioiicm Dei
ci si vilium

»

Verum

diim dies

Sccuiidnm est

<

inveiiiatur a laiere,
verlii gralia
:

non eruntcedrlna
faciendoju;

regem
iion

iioii

babel

ct iinivcrsa volat
religioiieiii se

pcr turnias

laquearia,
siitiani

si priiicipein

Subdiii eniin
habcitt

ad
iii
:

conferentes rcgeiii
siiiiul

corrumpat prxmiuin

vel gratia

si

prxlato

lioc iiiundo;
<

sed
si

habiianl

dc scienlia vel sapicntia adhxreat anibiiio vel suporbia
sil
;

(>roplcr illud

Vx
»

soli,
:

quia
Si

cecidcrii noii babcl

si in

snbdiio de disciplina

cl

obedieiiiia
ait

Biiblevaiiiem '";
*•

cl

<

dormicrinl duo, sc fo-

liypucrisis cl
*•
•'
I

vana

gloria.

Do principibus

Prov. 28.
»' Ibid.

29.
4.

"

Prov.

'•
I

0.

•• Joan. 10. Gen. 22. •« Job -2'.». •Iliiil. lliid. •• II Cur »' Juan. •" (i. 12.

"

"

*' Prnv 30. "ITiin. 5.

Luc. Liic. 12.

Tim.

155. 1«7.
fl.

Pcir. 3.

Piov. 30.
'•

l'>alH8.

"Eccli.:».

•'-'"

•" Piov. 37. Luc. 10. Cur. 10. 'Mmib. Hi. ' Ps.il. 103. " luelr. 0. '• Pliilip 3. •M:i.li>ss. 3. " Acl. 7. Caiil. 5. Psal. IIS. " Eccli. M. " Ibid. " Ibid. "I'sal. 17.

I

" Exod. «8. " Joh "Mallli.fi. •' Ephe». "* Ecclc. * ' IMI. Ibi I. • C:uii. i I'* Prov. 30. 'I's.il.
3.
'

"

Ibid

iVil.

:

m
Isaias
:

rOMMENT.
<

IN

CANTICA
om- A
*'.
»

CA.NTIC.

I.lfl.

III.

m
t

riincines

lui ihfiJelcs, socii

furuin,

fliimesiiii liliroMacliabaorum:
li'iii|)Ii

Ornavcnini

faciein

iies ililiginii r.iiiner.i,
liifiildes

seqimnlur reiribiiliones

coronis aurcis, el dedicaverunt altaria Dn-

siinl

smini negligenlcs ollicium, socii Tuvcruni, diliijunlniuiicra, scquiinel iileo noii
iilcin
:

iiiiiio*';

Tenipluni Deisanctum est quod estis vos".

>

rum abscondcnles
lur retribiiJiones
falsuui.
:

1'aties cjus est exlerior convcrsaiio,

pcr qiiam c»-

abborrenl juiiicare
tuuni xn>gi-

giiDsciiur

bomo ab bominibus,
:in

quasi per facicm,

De

prxlalis

i

.\urum

ulnim bonus reputetur
ornalur coronis aureis,

inalus. Iiaqne facies ista

Argentuni luum versum esl in scoriam, vinum lunm niislum rst aqua ". i Auruni
natiiincsl".

dum

convcrsalione exieriori

cjus sapienlia pcrcipitur, qui sic vi\eiido

coronam

taum

esi sapientia.

Uxc

xruginalur,
in

dum
sux

superbla
diini

niereiur qui interius qualiicr e.xterius conversatur,
se iiiforinat. Uiide sequitur
laria Dumiiio,
>
:

ailmiscciur; argenlum

scoriam verliiur,

«

Et dcdicaverunt al-

prxdiraloris eloqueniia propier vitx

inlionc:

id esl

cor suuin,

quod

est aliare

,

siaiem vilipendimr
charilas rcfrigescil.
prrclato Siib

;

vinum miscelur aqua dum Unde in Apocalypsi", ciiidam
:i

gcmendo in eo peccaia sua deplorant, Deo ipsum interius Iraclaiido dedicant. Sic
duin
«Perfecli sunt
coeli, et lerra, ei

ei sic
igilur,

nomine angeli dicitur

llabeo aliquid

oinnis ornatus eo-

adTersiim

le, qiiia
:

priniam cliarilatem dereliquisti.

delabriim

Prima opera fac alioquin veniam ei inovebo canluum dc loco suo. > liem de liis :< Filii
Sion inclyti et amicti auro priino, qiiomodo repusunt

rum **. > Ccelum eiiim dicitnr anina, lioc ornaliir cum anima viriutibus dccoralur. Corpus autcui diB
cilur torra, quia dc terra faclum cst
:

lixc ierr:i
agitiir.

ornalur, quando boiia conversaiio exlcrius
Priini sunl Bcl deus.\ccaron,
ii

tali

iii

vasa testeaopus

manuum

figuli *'. >

Ausiint

tiis

luleus, exierius

rum
cit
in

dicli sunt,

qiiando sapicnles eraiit.

Modo

T£sa leslcn, quia lutosi perculpam. De sulidiiisdi-

xneus; secundl, tcniplum Salomonis, exlerius lapidciim, inlerius aureum; lerlii, arca Doniini deauraia
intns ei cxlcrius auro piirissimo. luique laisia

idem
viis
;

:

c

Qui vescebaiitiir volupiuose iiitiTieruni
nutriebanlur
>

qui

in

croceis

,

ainplexati

qucaria

sunt cypressina,

si

bono proposiio

in

sunt siercora",
liiiquentcs

dum

pcccatis se

implicanl reqiii

talibus fueiit coiifirniata, iia ut

non possini cor-

proximum. Volnpiuose vesciiur,

dulci

rumpi aliqua daunonis
sia,

vcl muiidi vct caruis pliaiiia:

docirina magislri pascilur. Sed inlerierunt in viis

sicul

ait
?

.\posloliis

<

Quis

iios

separabit a

qiibus regnum cuflorum qiiaerilur,

dum

negligeiiles

chariiaie Dci

iribulaiio,
aii

an

aiigusiia,

an perse-

doctriiiam, erranl in proposilo suo, el sic in anima

cuiio, an fuines,

nudiljs, ao periculum, an gla-

moriuHUir. Crocus boiiuni dat odorcni el splendidum
liabet

dius

"?

> <

colorem.

In

croeeis itaqne

;iutriunti;r qui

llxc forsilan audieral:

Adorna ihalamum tiium,
>

boiio
liuin

odori fanix proiinii sui et claritaii apparen-

Sion, et suscipe regem Cliriilum":
spirituoi alTecla dicil se ornasse,

ei vcliementi

operuni confonnanlur. Sed ainplexantur sterin

noii soJuin iba-

cora, duin

peccatis se implicani, relinquenles

lamum, sed

et leciuin et

domuin. Ilaberaus euim
publicorum
negoiinruui

proximum
in

et opera.
in

domum
corpore,
scilicet
,

carnis nostrx, llialanium cordis, leciulum
Iii

Esl quoquc moralis ornaius scilicet

conscieiilix.

doiiio

lil

anima,

in

uiroque. Sed qui est exierior

adminislraiio; in Uialamo,
creia delibcralio
eiiini siiala
:

adininislrandorum se-

in corpore, cstnullus ornalns.

Qiiiauiem in anima
iii

;

in

leclulo dijudicaiio.
buiia faciinns
iii

Membris
iii

est aliqiiis ornnlus

;

qui vero
:

iilroiiiie, csl

oinnis

nostris

quandoque
iitipieiaieui

quandoqua
scilicet

ornaius. De prinio aii David
posilae
,

<

Fili;e

corum coin>

niala scilicel scelus
,

nos, iiiiquilatein
,

circumornatae ut simililudo lenipli ".
Dei, sed lanien

proxinuiin
(ipera

iu

Dcuni. Boiia

Non enim vere sunt lemplum
«

lia-

prcnilcnlix in nos, misericordix
In

ia pro&i-

bent siiniliiudiiiem templi. De qiiibus Dominus
Altendiie a
falsis proplietis,

niuin, pieUlis

Deuni. in

ibalamu

dcllberaiiius

qui

veiiiiinl

ad vos

in

vesiimenlis oviuin, inlrinsecus aiiiem sunl Inpi ra-

paces ".

>

liem

Pliarisxos vocat s^epulcra

deal-

facicndacl eoruin circumsianiias, bxc scilicei: Quis, quid, ubi, nuibus atuiliit, cur, quomodo, quando.

^

baia, quia furis virent, iulrinsecus autein sunl plena

In conscieniia dijudicamus
cla, vera sunt
aii

ossibusmorluorum etomni spurcitia '"-". lode Paulusailuni lalium^scilicetAnanisesacerdoii
liat le

falsa,

ulnim deliberata vel fabona an mala, commoda

;<

Percu-

vel
nisi

incommoda. Sed quia omnis ornalus inanisesi,
ornanda prius iiiundenlur, conscientia contrillialaiiius

Doroinus, paries dealbaie".
<

>

Inde Doiiiinus

aposiolis suis aiebat

: Videie ne justiiiam vesiram faciaiis corain hominibus, ui videaniini ab eis ". >

tione iniindetur,

cordis coiifessione, dosaiisfatlione.

mus

corporis poenilentix

Vera cjI
:

De ornaiu

inleriori dictuin esl in Job

:

<

Spiritus

Douiini urnavit coelos,

el obslelricanie nianu ejus
>
>

< Dolor conirilio, si de pecca;o doleat. Unde David nieus in conspeclu ineo seinper ". > Si odial. si

educlus est coluber lorluosus".
gloria ejus
filise

lode

regis ab inlus ".

< Omnis De lUroque di:

aboinineiur.

Lnde idem
suin".

:

«

Iniqiiilaicm odio Iiabui

ei aboornialus

Confessioncm quaiuor im-

"Kai.

I.

"J.1C
««

"-"M:.ilh.25.
"R.JIII. 8.

5. i" Isai. 1 "Acl. 25. ^' Mallb.

"
6.

Apoc. 2. " Job 26.
:

" Tbreii. 4. " Psal. 44.

"* lliid.

"

Ps.-il.

lO.i.^

"

Maiib.

7.

'-IM;.. h.4.

"

l

Cor. o

"

Cen. i.

Ollic.

«cdes.

i!i

.Pnrific.

"

Psal. 37.

"

Psal. 108.

ns
peOiunl. SiiiU
diiii(,

TIIOMJ flSTKRC. RT JOAN. .\I.CIUM
cnim
qiii

«76
llgiia

p.irlom pecraii Fui alisc».!i

A

cl lapide •";
iii

sciundo

odorifcra;
cst
el

iPiiiii aiiiiim.

sicut

Ananiasel

Sapliir.i |i.ineiii |>fcmii.K".
,

('asmcnto

quod
;

lutiiiii

IjIci

inlor s.iiia,

Siinl

qui oinnia
qii;vrtli;il

cmiliientur

soii

nioiluin
: i

ucnii.

aiiior

vcrccuiidiis

per lapiilos, foitis;

por

ligiia

Moiluni

Daviii cuin iliicrct
iii

Quoiiiiiclo

oiloriler», suavis; pcr auruiii, sapiens. Vcicciin.lui
in trilius esi
:

ceciileruiil
lieiido
iibi,

fortes

bcllo ".

i

In

modo

coiiipro

in

lidei
riiiin

Ixsioiie, in fnrto,

iii

Irudi-

omnc» cin

uuislanlias

pra;ili(

M,
«

qiiiil,

qnis,

lione.
qii.ini

Ouliosiit voverat
in

quod
;

lidein la-sii

peccando,

clc. Siinl qui lotuiii dicunl el
siciil

pusluiodum cmi:

b.ipiismo

criiliescit (pi(ii|iic (|iiod

rii«ii(ur, &ed exciisaiii

Ailam

Mulier, iiiquit,
»

furtiim focil, peccaia uccullando;
qiiani Iraditioneiii fecit
qii;G oiuiil
,

erubescil ciiam

qiiam dcdisli
qiii

inilii,

dedit milii, cl coincdi ".

Sniii

cor suuni ct nipnibra tua,

vcrbis

plialcralis

dicunl,

ut pccca(uiii ininii*
foliis

Dci liabilaculuni, dxiiioni tradcndo. Dfl
:

videaiur.
facta
,

Il«c sunl periiomata dc

arborinn

priino aii Apostiilus
riint

<

Primain
:

fideni irrilam fcce-

quilius primi
»

parenlcs

tcxcrunt

pudcnda
lloja-

"

;

I

de sccundo Job

<

Si abscondi quasi

sua
lius

'*.

Nam

folia verlia siguilicaiit.

Unde

lionio pcccatiim nieuin, et celavi iiiiqniiatcm nieaiii
in sinu

"

:

inco^';
,

>

de tcrlio

:

< i

Teinpluiii Doi san-

Ul $ihct foliU pronoi mutaiitur in nNiiot. Prirna cuiliiiit, ila verborwu veiin iiiUrit (ela$.
Purgalur donius corpuris pieniiciitia.
painiteiitia, qiiia, aut
fil

cliim esl

quod

esiis

vos

•'.

Tollcns ergo

mem:

U

bra Dei faciam meuibra insrelricis''^ Et Doniiniit
<

Triplex esl
purgatorin,

Yulpes fuvcasbabenl,
liominis

ci|voluci'es coeli niilos, Filius

in vita, aut

iii

auiem
net

aut
lis
;

in gelienna.

Priina csi voluiilaria el lerminabiet tcriniiiabilis
;

sccunda neccssaria

(ertia

ne-

non babei ubi caput suiini recliFonis anior in Iribiis csl 33 >^pcrnit limorcm, appctil duloiem, iion rofiigit piidorein. Do
*".
>
:

j

1

cess.iria ei interminabilis.

llas proposuit Douiinns

primo

:

<

Dominus
>

illuinin:itio

inea ct
:

salus

mea

Duvid per Gad,
raiulo

videnteiii

quando peccavil nuinepcstileniiam iu terra

qncin tiniebo ".
Doiiiine, el
giicl

Dc secundo Jub
jiixia
>

<

Libera mc,

populuin, scilicet
;

aiit

poiieme

lc ei

cujusvis niaiius pu:

sua, qiix est prima

aui faineni in terra,

sccnnda
tcriia.

;

aui comprelicndi ab bostibus,
ei levior

qux qux

est cst

coiilra
iii

mo

".

Et Ilabacuc

<

Ingrediatur

puiredo

ossibus nieis, et subier inc scaieat ut
>

Ei data cst

scilicet,

quia tlivinx

requiescnra in die irilulationis"'.
<

De

tcriio

David

:

ilisposiiioiii

totum

reliquil.

Ornaiur doinus corpori*

Qiioniain propter (c susliiiui opprobrium, operuit

boiia conversalionc.

coiilusio facicin
:

nieam ".

i

Isli siini

Ires fories qui

Conversalio auiem triplcx est

Debemus enim
mundo,
coii-

attuleruni David de fonlc, qui est in porta Beiblelicm,scilicet Elcazar,

coiiversari in claustro, conversari in

Scmeias
,

ct

Jesboam. Eleazar
;

versaii in coelo. In chiusiro cuin
•is
;

fralrihus religioin coulo,

^

dicitur Dei mei aiijuioriiim

bic assignalur primo
et

in

mundo, ciim perversis

;

cum an-

Senicias diciitir obcdiens Ooniiiii,

convenit sc»

gclis.

Cum
;
;

fratribiis,

nos

iii

disciplina cis conforcoiitunielias susti-

cundo
qiiia

;

Jcsboam

dicitnr deiipitceni ci convciiit ler-

niaiuto

cuin porversis,

earum

tio. Fuiis ille esl dulcis nienioria coelcsiis

patrix,

iiendo

cuin angclis,
<

de caMestibiis cogiiando. De
passioiium sustinui>

pcr isiam tripliccin fortiiudincm, vcnilur ad
cl

primo
slis
;

:

Magiium
i

cerlaincii

illam diilcedlnem

siiavilatem, qunc per odoreui

>

in altero:
:

Opprobriis et iribulaiionibus;

ligni ryprcssini signilicaiur.
Irilnis, scilicel in
iii

Ainor Dci suavis est in
iii

in altcro

<

Tallter coiivorsaniiuin participes cf-

misericordia,

graiia, in gloria:
;

fccti, ail aposlolus

Paulus

'°.

>

Dc

sccuiidu

:

<

Obad-

iiiisoricordi;),
:

pro reiiiissione peecatorum
univcrsis
cjus

unde
pro

sccro vos laiiqiinm advenas el peregrinos,
linealis a

ut alis-

Dnvid

<Suavis

canialibus desidcriis,

qiiae niililant

tjiis, et siiper

Dominus omnia opera

iiiiserationcs
lu gratia

".

»

versus animani, conversationeni nostram liabenies

inrusione spiritualium di)iioiuin. Uiide

David

:

<Me-

boiiam

iiiicr

gontcs,

ut

in

co

quod detrcctant de
Noslra auieni

inoiiam

abiiiul:inli;c siiavilatis tn;e

eruclabunl, et

iiobis t.tnquain
iii

de malefacloribus glorincenl Dcuin
»

justilia tuaeisiilt;.biint".

>lngluriaproexspcctalione

die visilatiunis ''.

Dc

lcrtia
>

:

<

supenioruingaudioru.n.Undc idcniDavid :<Guslateet
videtc qu;.ni su;iviscstl>oiiiiiius^*.> Sapicnscst ainor
aslutias diabuli vilando. Aiiioris principiuiii e( fliiem

conversaiiu in cielis esi ".

Inde est quod supcr
cilicina, ei

tabernaculum Moysi ciant saga
arletuin
Uesigiianl

pelles

rubricai*, ei pelles bjacinlbinx ". Saga,
suiii
,

cunsidcraiidu.

Iii

ascojisu de uii» ad aliuin airocius
viiicit nKilitiam, a(-

quje

vilia

convcrsalioncm
icpuiant.

clau-

suos urdiiiaiido. Uiide Sapieiida
lingit

straliiiin, qiii

se viles

el

alijoclos

Pcl-

crgua

riiio siiu

principio iisquead

nnem

siiiini

les

rubrical;c

(icrtiiicnt

ad paticnliaiu

pcrversns

cxtrcmiim. El disposuii oinnia suaviier suos aOectus
in ascciKlendo^*.

sustineiitiuni.

rdles vero

liyaciiuliln;f,quia toeli cii-

Ecce duinus, ecce ibalainui.

Sc-

luieni liabonl, perlineiil ad coiitcniplalioiiciii aiigeloruin. Oniatiir

quitiir lcctulus ronscieniix.

tbalamus Dui

et pruiiiiiii dileciiune.

Scieiidum auicm quod conscioniiaruin
i.auicriala
;

alia

esi

Esl aulcni ainor verecuiidus, foriin, siiavis, sapicns.
Iiido

uiidc 1'aulus
;

:

<

Cautcriaiam
uiulc

lialiciiies

in teniplo

Salomnnis eral paries dc c;cincnlo
1.
III

coiiscicntiuin •'
'•

>

alia buiia

;

idcm

:

<

De rord«
'•

"
li|..

Aci.
3.

;;.

"IIReg.

'•

•• ISiil.

•« Kxod. itt. •' Job 17. aG. '•

Crn. 3. 'Ml.id. Ucg. 5. «' I Tii... K.
3.
•• l's;.l.

De
•'

nri. yoel.

'• llol.r.

10.
•»

''I Poli. S.
I

Pl.i-

Job 31.
••Psal
lii.

"I

Cor.

J.

(.01

(i.

•• l.iic

9,

•»

lla^jac.

68,

•Ml.id.

•• Psiil.

33.

•>Sap. 7.

Tiiii.14

!77
piiro ei tOMStieniia

COMMENT.
bona
et flde
:c

IN

CANTICA CANTIC.
i

— UB.

HI.

»78

non flcia";

alia

A

«liam

;

scciumIuii)

ad iniiocenliani.

Ecce qiioinodn
discussi» pacnilcn-

floriJa; iiiide iJeni

Glnria iioslra lixc etl, testiino>

de riiiidamento liinoris surgit parics innoccnlix.

niuin conscieiilia< nosirx".
culjia:,

C:uiieri.ila esi

obnoxia

Timor Donuni general
sui cognitiiineiK
;

sui discDSsioiiem

;

buna sinc criininc. Florida

mulla omata

cognitio, poenileiiliam
,

;

viiiule et specijliler viola, lilio, rosa, u( sit conscia
liis

lia,dolorcin; doloi
<l.itionein
;

conressionam

;

coiifessio,
;

cmcn-

Clirisii
eiiiii!

liuinilit:ilis, castitatis, cliariiaiis.
:

Pro

enieiiduiio,

purgationem

piirgatio, pii-

snbscquiiiir spniisus

<

Ego

flos

canipi et

riiaiein

;

puritas

pcrreclam praestal iiinocentiam

liliuiii

coiivalliuin

"

;

i

vcl ila

:

Citnscienliaiuni alia
:

Ecce cx

alia polcstatc (iiiomodo, pariesniiscricordiae
:

bnna, alia niala. Boiia iriplcx est
esl secura
,

esl cniin boiia,

gnrgit ex tiniore

liinor miseroruin

gcnerat consi-

esl gloriosa. Priiiia
:

sana, secunda se-

ileraliancm; consideraiio, compassioiiein;coinpassio,

rcna, leriia ainuena
laie
;

saiia, (|iiia iinmiinis

ab iniqui-

afrccuim snbvenlionis
virliim

;

nneclus subvenicndi
niiserici>rdi;e
:

,

juvia

scrciia,

cxoneiaia a inuiKlaiia solliciiudine;
coiivcrsatur
:

facnliatem, plenam

cxercet

aiiioeiia, <|uia jani

iii

angeloruin jucuiiile
i
iii

viriiiiem.

illlate.

De

priiiia

<

PleniUido legis esl rbaritas
flile

»

iiialo ei

Adbos nos invilatDavid dicens fac bonum ". t Tectuin spes

<Dcclina

esi ccele-

corde piiro ei conscia boiia ci
lioin

non

ficia

".

siiiiin.

Ilxc

dum

appctitn lemporaliuin nos rctrabil.

buna subslamia qux

noii

babet peccaluin

p

a linipcstate leinporaliuin

per paiicniiam nos coiiloco

conscienlia.
si

De bac
tibi
,

in lcge :<

Cnni ccpcris

capti\tiin,

scrval.

Naiii el ipsa

paiientia

tignorum

esi.

placueril

rades oiniies pilos carnis siix
:

"
in

<Euiidamcnliim aliud

ncmo

poiest ponere prxtcr id
,

ci

duces

eaiii

uxorcni. Dc sctuiida Job
et conscius

<

Ecce

quod posiiuin
sldlus '*.
I

est

(|ui

cst Jesiis Clirislus

ail

Apo-

('(clo tesiis

meus,

ineus in excelsii

""*.

Voicnles xdiflcare, dcLcnl considerare
esl cur-

Ihec esl

illa

fonis miilicr,

qux providet domui iux,
terlia ;<

rnndum, fundaincntnni, fundatum. Fnmlus
dis locus; fundaineiiium, Cbrislus
;

ei lexeiis
I

maiiio vesteiu ncgoiialur. De

Glo-

fnndatuin, boI1.1-

ia

nustralixc cst tesliinoniuni conscientix nosin£'.>

nnmopus
lieat

tain inierins
,

quam

cxtcrius. Primuin
,

llxc est gponsa,
l'riiiia

qux

in

osculo sponsi .delectaliir.

puritalcm

secundom slabililaiem
sii iiistabile

tcrtiuni
liniuin

dicil :<

lavipcdes meos, qiioniodo inqiiiuabo

r<ictain

ordinaiioiiein. Primiim,

ne babeal

illos.

Exspnliavi
>

me

lunica niea,
:

quomodo
et

iiiduar
ineuiii
i

peccatorum; secundiim, ne
lcrtium, ne quid
<

propositum;
:

illa* ?

Seciinda dicit
I

< <

Ego dorniio

cor

flal

inordinaium.De priino Paiilus
iiiqiiinanieiito carnis

vigilat*.

Toitia dicit

:

Lcclulus noster floridus'.

Einundemus nos ab omni
I

ac

liein niala alia, cautcriata, alia inqiiinata, aiia liir-

gpirilus".

De secundo

:

<

Quis nun separabit a an angusiia, an per,

bala

:

cauteriala, quia inaaiiiinala
;

pravi desidcrii

cliaritale Christi ? tribulaiio?

ardore
scil
in

iiiquiiiaia,

quia perpeiuo desiderio pulrebiiic

^

seculio,
gladitis

an fames, an nudiias
'" 1
iii

an
in

pericnliini

,

aii

sleicurc; turbata, qnia
inreriii

videns pecca-

de lertio dicii spunsa

Caniicis
:

:

1

Or-

luni, indc pueiias

seniper peccans vivit in
:

dinavii

inccharitalem ". lAudi de primo

<

Prx-

borrore.

De

priina Aposiolus

<

Suni quidain suam
>

paraie corda vcsira
fuiulameiiluin
luHi
:

"

,

>

eccc fniidus Doniino; ecc©
illi

cauteriaiain habeiiies cuiiscieniiam*.
<

Isiam reguiit
:

:

<

Et servite

suli '*

:

eccc funda-

dux

filia!

sanguisngx, qiix dicunt seinper

Afler,

1

Sic xdiGcata dumuserit ill.i.iDe <|ua diciiur:
Tiiido qiiam nuilus Qualil, aul viiyaiitet Diruuiit veiiii,

affei',! id cst volupias ct avaritia.
<

De secunda

idein:
', >

Inquiiiata, esl ei

nieiis

eorum

ei

conscienii:>
,

iixc sedct in

ampbora

* cuiii

impielate

quam
el

dnna
fc-

Venelranlque nimbi.

inulicres portaut in lerra lor

Sennnar', qiiod <liciiur

eorum,

sciliccl

mundaiia prospcriias
Pro
tcriia
:

lempo-

Non

eniii)

pcitctranl

fundum nimbi

carnalis volu-

raliuiD rcruin afllueniia.

<

Conlendebant

ptaiig,

fundamentuin non qnaiit
iioii

tiirbo adversitatls,

dux

mulieres meretrices anie regemSaioraoneni",i
sccuritas.

fundatum
dabal meis

diruunt venli vanilalis.
: <

Locnm mun-

id esl liiiior ei inflda

Tiinor enim vuli
se-

David dicens
et palpebris

Si dedero

soinnum oculis

lilium

suum,

id est

opus bonuin vivere, inflda

d

meis doriniiarioiicin, doiiec in-

ruritas morliGcare.

turbaia conscicnlia.

Unde senipcr prxsumit snva Domus Dei estanima justi. Ibi
li-

vciiiam locuni Domino, labernaculuni Doo Jacob '*.>
Si

cnim

fueiit liinosus fundus, iion suppoiieiur fun:

rundamentnm

cst linior, quia <iiiitiuin sapienlia*
>

dainenlum Clirislus, sed claniabit
luto, ut
clain.ibit

<

Eripc

mc

de

mor

Duiniui ".

Inde surgnnt duo parielcs,

scili-

non
:

inflgar^'.

>

Si aiilera furie intraverit,
linio

cet innoceiitia et nilsericordia. In bis cniin
filruclura sulidatur. Ijiidelicatus
<

oinnis
:

i

Innxns sum in
1

profundi ct

iiuii

Jacobus apostulus

cst subsinnlia ".

Religio niunda et inuiiaculata
liaic

apud Deum

ci

Pa-

aget

:

Paler

<

Cum egrestus fucrit, sic gratias cduxii me de lacu miscrix et d&, luio
tria xili-

trem

est

:

Visilare pupillos, el viduas in iri-

f;i;cis •'. >

Super hoc fundant peccatoros

bulatioiiibus eoruin, ci iininaculatani

se cusiodlre

liiia.

Ponuni enim fundamentum (cmporalia
lieiii

boiia,

ab hoc suMiilo ".

>

Primuin
C.ir.

refertiir

ad niisericor2.

supcra:diflcant superbiain.

poiiuiu fundaiiien-

"
K.

Tim.

I.

•'

II

«.

Ca.it.

"
3.

1

Tim.
'

I.

" Nnm.

• ll.i.l.

'^Caiil. 1.

«ITim.
-).

4.
I

Prov. ^O.

Til. I.

8. Zicli. 5.
8.

'"Job.

16.

'

II

Cor.
I

1.

Canl.
Psal.
Ibid.

Daii. 1.

III

Itcg. 3.

110.

"

Jac. 1.
l.'.l.

"

Psal.

"

Cor

"

fs.l.

"

Psal. G8.

"

Ibid.

"

Gor. 7. Psal. 3D.
II

"

" Kom.

"

Cani. 2.

'•

Ueg. 7.

" "

179
liiin

THOMiE CISTEnC. ET
carnis COUCHpiscciUiani, superaiilincanl loscipoiiniii

JO.VN
qiix'

ALCHIM
aiileriora siiiK mcipsiira
Iiraviuin

480
exicnJens, perse*'.
i

a

ea

viani. Iiein

pora>(lillcant l<l:isplicini.iin,

riinJamenlum garriiMtalem, sunuirmurationem, conlurris Baliylonis,

quor aJ
itaqiie

supcniaj
iii

vocalionis
periciilum
lerlii
;

Priini
li-

Jimillmil in imo

sccnnJi

luincliam. Priinum xJ.fuium esl
facla Je lalcrilnis leres cruJi
siiiit

brant in niejio in speciilum;
nio in
tiiiiliini
:

crigunt in gura-

•*, iJ

csi Loiiis tcmporalibiis.

La-

priiiii
sii.x'

in

periculu damnalionis, se,

Loiia

iciiiporalia, uialti quxsita et

cunJi
Ji\iiix'

in

speculo

cognitioiiis

tcrlii in

liiulo

luiuriose cipensa.
aeJificaLiinuj.

UnJc

Jiciiur

:

Laterilius cruJi»
boi):i tciiiporalia

I.iuJis.

Priini

eiiim

:

«

Ciiin

cognovissent

Latercs eoeii

euiit

Deiim

iion

&icut

I>euin

elonficavcrunl aut graiias
>

inale qua-siia. Hi eoquuniur, Juiii nialc reiineiido

rgeriint.seJevanucruiit in cogitationibussuis";
secuii Jis
res,
: i

Je

homo obsiiiiaiur. InJc est q:ioJ lilii Israel in Mfjplo Pliaraoiii lateres coquebant ". Et Isaias it I Vciiler mcus aJ Moab quasi cilb:ira sonaliil,
in
liis
:

Si ignoras lc, o piilclicrrima intcr miilie*'.»

egreJere ct abi post ve^ii^iagregum tuoriiin

leriii Jiciint:

iLauJaho Uenm
inel,
:

iiieuin in viia
lertii

inea".

cl viscera niea
alia siint

aj muruin cocli

lalcri.s

".

i

Diio

Primi runJuiil

sccundi viiinm.

rundunl

Qlcutn desuper mcl carnalis vulii|)iaiis, vinuni :iuPharaoni". SccunJuni steritaiis paMiitcniialis, oleuui Jcvutionis. Mcl isiuJ igiltir a.-Jificium est Rainesscs qnoJ inlcrpreialur u a sacrilicio proliibelur. Vinum ei olcum vulneraio commoiiu lineai, scilicet carnalis cupijiias. icniuui a latroiiibus per Saiiiaiitaniiin iiiriiiKJunlur ^. Lccu
filii

Philhora et Raiiiesscs, qiias «ilificaveriint
in ./Egypto

Israel

regi

xJifieiuiii esl

Pliilhom quoddicitur ot /liaiis.scilitel
Iii

Je fuiid:imcnlo
Jain xJificant

:

<

Super

lioc

rutiJamenluin
silpulam*^,
i

qiiie-

inulilis loquacilas.
riira

lalirunJo sunt
»

<

reptilia qiioin lali fuiido

lign.t,

foiitim,

iJ

cst

non

esi

numeriis ".
ait

Oporict crgo
:

qiiosJam

iiiolus veiiialium ul cst vaiiiias

Je operibiis
cst
fe-

prius foJerc, sicui

Ezechicl

«

Fili boiniuis,roJe

qui sunt ligna.

De

gratia

corporum, quod
>

parietein.i Ei foJit, et invenii iinagincs quaJrupe-

num, quia
aiitii|ui,

<

ouinis caro renum ".
siipula,

Desplendore ter-

tlum cl repliliuni el volucruin ".> QuaJrupeJia
qui

sutit

niunum qui sunt
In

qua caniare consueverunt
Paulus, cura colligeret
qu.i: iiitus iatcbat,

manibus quasi pedibus quibusJain laiigenJu
Tultipiuosi qiii repuni, ore
:

figura

priiiii,

lcrram, ullra nioJum traclant lcmporalia. Reptilia,
siiiii
,

sarmecta, de his
et
lii

esLsiliil

vipera,

pcctoie, vcnlre cl

aJhxsit manui ejus, qui viriliter eiciissil catn".
figura

cauJa

oic, lascivia loqucnJo; pectore, cogitaiiJo;
in his

secundi, Absalon sejil super liiulum, id

venlre, eflcciui mancipaiiJo; cauJa,
veranJo.
purgantur, ut doniiis
« Nisi

pcrse-

est carnein ratuani, et capilloscjus, id est cogitaiio-

Volucies vero sunl superbi.

Itaque isia
cnitn
:

nes cordis; vciitus elatioDis

lulii

iu

altuiu, et

iii

x Jilicetur. Scriptura est
>

Dominus

P

qiicrcuin adlixserunt, id esl in JuriliaobstiiiationiSi.
bup''rveiill Joab, iJ est diabolus, iribus laiiceis

xJificavcrit doniuiii, ia vanuin laIn

con-

boraveruiit qni xJificanl eani".

qua

<

funJamenquuJ posi-

Cxil cor illius",qu:e sunt
Jelis itileriori, inJignaiur

islte

:

Siipcrbuseiiini cru-

tiim aliuj iiemopotesi poiiere pr.-eler iJ

dc

pari,iiivi.let superiuri.

luin est.quiesi Jcsus Cliri&tus".» Illc ergu

laoquam
:

Coiilra priinum, juita

poetam Jeberel":
el
:

lapis punilur in funJaniento Je qiio Jicitiir

<

Ein

Parcere subjeclis

dcbcUuTe tuyerbot.

reiit Jacob lapiJem in

liluluni funJciig oraiioiiem

Je secunJo Jiiit alius^'

Domino
iiu«;

".

i

IIuoc lapiJcm.

QuiJam

Jiii)iliuiit

quidam suspcnJuiii

in iiieJio;

qu:Jam

crigiinl
Iti

Kec quidquam jam Pompeiutve i>arcm.
figura
icrtii viJit
iii

/'err« poleil

CanttTtt priorem

in suinino. Priini suiil carnalcs, secumli tncJiocriler vivcnies, lcrlii
beiit
qiiitin

Joannes

in

Apocalypsi

«

tres

Dco
;

v.-icanies. Priiiii
<

(iJeiii

ba-

spirilus

immuiiJos
i

nioJuin ranaruin exeiinics Je
<

ncc operaiiliir
noii

secuuJi
;

nluntur niiinJo lancoelo
:

ore Jraconis ".

Alii

supera:dificanl aiiruni
•'
:

,

ar-

ulaniur"

i

leriii in

conversan«

gcniuin, lapiJes pretiosos
ci
cliaritalis,

»

aurum
ei

sapiciiii»
rastilalis,

tur". De
operibiis

priinis aii

Jacobus aposiolus
»

FiJcssiue

argeiilum

iiiiioceiiiix

aii Joannes Qui babuerii subsianli:im munJi hujuset viderit rralreni suuni iiecessitaicin habere ct

nioriuaest".
:

Jc secuuJis

hipiJes preliosos, inieriuris et ciierioris operis. In

apostolus

<

n

ligura priini

,

cranl Juo cherubiin aurea

iii

laberna-

«Jaiiscrit visccra
uiaiiei
in illo

sua ab eo
»

,

qiioiiioJo
:

cbarilas Dei

".

I>tls

Jiciiur

<

Nuliie Jiligcie
»

Juas luba» argenicas ei Juciilcs babuil Moyses. quibus convocabalur popu" ; in ligura teriii, Jiciiur de aniinaliis iii Jeicrio
culo

";

infigura secundi,

munJum, neque .ea dicunl cum PjuIo
:

qii» in inuiiJostiiit ";
<

icitii

llbus Ezecbii
luiiiis
iii

lis

:

<

Sub pennis eoruui manus ho»

Qus

rucrunt mihi lucra,

h-

quatuor partibus ".
opera
,

Peun.c enini sunt
ciieriora.

cia tunt niihi detriiuenu proptcr Cbriiium piopicr

inieriora

iiiaiius

lioroinis

Qua

qucin onuiia deiriineiila
<u>ra,
4

reci

:

el arbilror
t

ui

sier:

sub pcnnis
poiiora.
priiiio

suiii,

quia

iuteriora, suiit
iii

exierioiibus

ui Chrisiuiii

lucriraciam ".

liein

idem

Exieriora

suiit

quatuor pariibus, quia

Uuum autcm qux
"Gen.il.

poslcriora »uni ubliviscens, ad

operalur

sibi

boino opera puiniientia;; se-

•'
•• »'
<.'

" ExoJ. 1. " Eiod. 1. " Psal. 103. " Kie.h, 8. " Ptal. 146. "Isai. 16. » Cen. 35. " Cor. 7. «^ Philip. 3. " Jac. i. " Jo:in. 3. *' Joaii. 1. •' Ph.lip 5. Ibid. "Rom. I. " Canl. 1. " Psal. M.'i. •> Luc. 10. " Cor. ^. "I Peir. I. " Aci. 15. " Viig. ^neiil. vi, 333. " Lucan. "• Apoc. «C. " Cor. 3. '• EioJ. «5. II Reg. 1«. 125.
I

Cor. i.

I

I

I

I

i,

I

iNuni, 10.

•>

Ezech.

I.

181
CuikIo,

COMMENT.
proximo opera misrricordia!;
;

IN CANTICA CANTIC.

LIB.

m.

182
i.i

lerlio, iniinico

A suam

nobis ad inemoriam dulcedinem inducii,

opera peiTectionis
tatis.

quarln, nuiii in Ddiiin opera pie-

ad gaiidluin beatx socielaiis sux liostruni invlict
.inioroni. I'cr

Ei

Uxc dc

a^diricaiione iloiiius spiriiualis.

suavilalem

floris incfTabilem siia; poc-

34

Loqiiearia debent esse cypressina.
ill;c giiui.T;,

nilciilix deloclaliunoiii nobis pioiiiiliit. In caiiipo

[Cabd.] Quia, elsi

qiia-

per laqncaria

laliludo
tiir. Iii

coiisidoralur
bis ergu

;

iii

valle, profunditas ceini-

«lcsignaiilur, dilaiant iiiferiiis el manircsianiur

ad

qui sc dllalaiit
se

chailtato sil flos
liumilitate
sit
:

utiliiatem

proxiiiioruin, lendunl tanicn in acniuni,
et

caiiipi; in liis qui

subsiernunl
in
iii

ul cypressus,
duiit

conslringunlur
qiii

in

unum. Teninteii.

Uus coiivallium.

Iieni

iillo tria

considorantur

enim

in illum

vcre est nnus, et

viror in foliis, caiidor

floribiis,

aurcus color in

pi.'lii

: i Unain hanc requirain ". « Quia vero pronuserat do leclulo florido '% oslendit fillus qnod

tliint in

illam iinani, de qiia dicii Troplieta

granis. In virore

ij;ilur

qui prodcst oculis fides ac-

a Doniino,

cipilur. In florc autcin candido, quia iiide fruclus
|ii'ocudit

spes nobis insinualur.
,

Iii

aurco graiio,
nobis
piopo-

lectus non floret,
et

iiisi

per iiuniilitatein

sit

lccinlus,
si

tuin

prclio

tuui

colure

cliarilas

quod nuilus
»'.

florei, nisi ipse in

eo (lorcal,

qui-

nilur.
l'go (ioi

dem noo
lcm

requiescii spiriius ejus, nisi

super

liuini-

campi

el

lilium coiivallium, ac

si

dicerel:

^ Ego
Ego
flts

suin qui cbaritalc dilatalos
qiii

glorifico, qiii liu-

eampi

el

liliHm conralliHtn,

miles exallo,

credenles

illamiiio,

spcrantes
qiiod flos

[Tho.] Bene Clirisius sc florein appellat, qnia
spinas peccatorum etterminat,
piikbritudinein iiislilix

dum

coiiflrmo, ani:.iiies acceiido. Notandiiiii

mentem sponsx ei exornal, et dum maribus
iii

aliquando dicilur vanitag, aii<|iiando nuiein virtuluiii

gralia

el suaviias.

Allquaiidu

spcs

Iriicius,

cordis cceleste desidcrinin appplical, iiiteriora animl

allquando supernorum jucuiidiias dcsignaiur.

£i
Sc-

quasi odore
iilbus,

rcfocillai.

Qnod

cainpo est, patei

om-

hocjuxla quaiuor

liiijus

iiuminis ciyniolugias.

Bcilicei viula

luimiliialis

qna subslernit se
se difTundit beneIii

cuiidum priniain acccpiionein diciiur
labei'S lionor

flus qiiasi feni

oinnibus, ei rosa charitaiis,

qux

seorsum; secuiiduin

sigiiiriuaiioitcm
;

faciendo, etiam in inalc agcniibus.

eonvallibus

secundam
jiixta

dicitur Ous fuiidens laie odorci: .'UMin
flos,
s'

solent horli claudi, quia pinguis cst locus. Ibi est
lilium caslitatis,
iieri.

leriiam signilicaiioncm dicliur

ilicct

quae

gaudct scmper clausura leurnaius non a sponsa, sed a
sponsus,

fructiis Hbaiis

opem

sequaiitis

;

sucunduiii quarlaiu

Quis vero bic
est,

acceptioiiem diciiur flos.scilicct facieiis I.cluni odorein
suaviiaiis.

sponso

insinuat

cum

aii

:

Ego

flos

Pro

flore nativltatis

dictum iiiveninius in

tampi

et lilium

comallium. Flos aliqu.nndo

in tba-

q

Isaia

lamo, allqiiando in cainpo, aliquando in borlo esl:
Tlialanius est conscieniia floribus bonoruni
reTerla;
flos

Omiiis caro fcnuin et omnis gloria ejus quasi flos feni ". > Juxta sccundam acceptioneni,
:

<

opeium
sed ex

scilicet

pro virlutum gratia et su:ivitalc invenitin:<

in

tlialamo non nasciliir, scd aliunde

dictum
cl

Florete, florcs, quasi lilium, dale
graiia ".
:

odorem

aCTcrtur, quia

bona opera .noa ex

iiobis,

frondete in

»

In teriia sigiiiricaiioiie

Dei fiunt gratia. Canipus qui floret

siiic ciillu liu-

pro spc dicilur
florcs

mano
lus
cst

beata Yirgo est,
cor boiniiiis;
id

flos Filius cjus.
ibi

Itcm, Iior-

< Videainus si floruit vlnea, si riuclum parluriunt ". > ^ecuiidum qiiarlam

flos

cbarilatis
;

buniano
illud

acccpiioncm de jiicunditaic supernorum

logiiiius
iii

:

cultu nascitur,

esl Cbristus

est tanicn

Jusius germiiiabit sicut lllium el florebil
°'. >

seteriii-

magis divinum quam

liiiinanuin. Iiem,

flos virgini-

nuni apud Domiiium

Apud Salomonem
cl

trcs

tas; flos inalrinionii, flos aciio bona. la liorto vir-

veniinus species vanitatis quasi invululas sub hoc

giniias, in

canipo niairinionium,

bonuni opus

in

scrmone
dicit

:

<

Vanilas vaniiaiuni
>

uniiiia vaiiitas,

llialamo, bene in esl amica.

liorio est virgiiiitas
in

cui soliludo

Ecclcsiasles'*.

E\

bis liabcuius (juod vanialia ciijiidiiatis, alia

Congrue

canipo malres, quia ludlbiio

laiuin

alia est mutabilitalis,

omnium exponuniur. Meriio eiiam in tbalamo actio liona, qux conscienliam et qiiieiam facit et lutain D
reddit. Doniiiius ergo Oos

pognalilalis.

Prima

esi in caducis rebus,

nx eariun

cundillonc

;

secunda

in cord'.<, ex iiiordinata
u.x

rerum

boni,

Virgo viiga Vir-

dlleclionc; lertia in curpore,
est naluralis et

inorlalitate. Priina

gine natus. Idem, flos csl campi, niariyr niarly-

congrua

;

secunda, culpabilis quia
est

rum

corona, marlyril forma.

Deiiiqiie foras civiligiio

perversa; lurtia

esijipoeiialis ct niisera. Priina

latem est eductus, extra caslra passiis", in suspensus'*, et sic muliifarie
flori

causa

pcccati

;

sccunda

est

peccalum;

lertia est

est

Clirisiiis

puena peccaii. Tiinia arsiiil secundam,

ierlia puuit

comparaius. Naturaliter
aspectu jucundus;
L't

Oos bcius est. Est enim
dulcis,
taciu
suavis.

eam. Piinii

cst vaiiilas, qnia

osiendll se

babere

olfactu

crgo ad beaiiiudinem

siia;

vikionis
floris

nosirum desiiafloris

quod non babet, et iioii polest permancre in co quod liaboi; in sccunda csl < concupisceiitia carnis,
cl coiiciipiicenlia oculoruni, et

sideriuro excilel, per

dtcnrom
iit

suaiu puldiri-

superbla vila;";

i

fidiiiem iiobis proponit,
vitatis nostros

ad gustiim intornae

in tertia vero esl aiiritio et dissolulio. Altriiio cst
qiia bosiio

accendai

afl^ectus.

Per odorem
Isai. C6.

per niiseriain lumporalcni quotidie Cap. 40.

aflli-

"
59,'.

Psalm. 26. "Caiit. 7.

"Cani.l.

"

"

llebr. 15.

"

Mailli. 27; Act. 10.

'

"

/•.ctli.

"

Oilic ecclos.

"

Eccle. 1.

"

Joan. 2.

««5
Ijilur;
ili»soliilio

TliOM,€ CISTEUC. ET JO.\N. ALCHINI
vero
,

^u
leligionein pr«lenilit ;ob;

qiki

.ii>iii)a

a

ior|,(>re

in

\ inlciius

m;ilii<, citteiii(S

niorle se|i;ir3liir. Ilai|ui; IiiIms
diii

iioiii» vaim.i!., riiuiii-

scuiilas, (|ua ncc se iiec Deiini cognoscil

iniquiua
ina-

con-^rvalur in

lioc

iiiiscrnliili oxsilio. Klorciii

qua proxi
nis

ii

olTeDdii.
reiigio
tcrtio
:

Iii

|iriino

:

i

Torraesi
noii
»
: i

«llaiii

iiiM-iiiiims diii urn»tuiii virluluin. Irrssiiiil
:

",

>

qiiij
;

siiie

fuiidainento

habci
qnia

ornaliis

priinus est

soliiis

cxlerioris coiivuisiiiiosiiiiiil

liriiiilatcin iniqiiit;is

iii

iTerra esl vjciu ",
;

nis;biMunilns vcro, exlerioris coiiversa:ioiiis

oxpcllii

cliariialcin

in

secundo
t

Te-

el iiilirioris inoruni coiii|iusiiiuni$; icrlius vcrii csl
fuiiiii|)liela.

iicbrx

siiiii

supcr facicin abyssi
(

"

quia ncc se

iiiconupiiunis. Piiniuiii expelil Isaias prociini ilicil
;

cognoscil nec creatorcin. ?ed

Spirilus Doniini feuiicipi-

<

.\uforei iioniinus a voliis ornacl

rcbatur stiper aquas ",

»

exspecians qnasi
Noiandiini

iHeiii.i.ti

liiiiul.is,
ilc
<

sppcula Je calceamcniis
iii

ve-

lem

per.raioiis

revocaiioneni.
venil,

slris

"

aiitcni

;

I

sccuii;lo, iovcniinus

libio Macclia-

quod
cuin

iniquilas
priiiio

pcrvonil, supcrvenil. Veiiil,

b:eoruni

:

Orii:ncruiil

facieni

leiiipli

coroiiisau-

invadil;

pervenil,
:id

qiiando
aciuin

lcnlalu»

reis cl dotlicaveninl aliaria Doinino •';ifacicin, scilicel exlcrioris coiivcrsalioiiis
ilis;
;

consenlit; supcrvcnii qiiando

perducere

allnre, scilicei cor-

disponit. In priino eniin siudiuiii saiicix* coiivorsalioiiis ct

de leriio

:

Viili

civiiaiein sanclani Jerusalein

medilalionis cliqnosoit
;

;

in

secimdo, bona

iiovain (lescendciitei!) de cu;lo, a

Dco paralain,
i

sic-

B

volunlas ovancscil

iii

lorlio, cliarilas rcfrigescil.
sic ruvoci'-

ul spoiisain onialain viro suo

".

l'rinius esl hy-

Ecce terra vacua, scd contra priinum
lur
< I
:

pocrilaruni,

secnndns rellgiosorun),
;

lerlius bcalo-

iVciii, sanrte Spiriii:s •*;

»

conira sccunduin:
»

ruin. Pi iiiuis esi boni siinulatio

ralio

;

leriius

lioiii

consiiiinnalio.

secundus boni odoSpcs eiiam iriplcx

Reple
El
tui

tiioruni

corda (idclium;
igiiem

conira leiiium
>

:

anioris in cis

accende.

iljec est

esi. Priina spcs

venix, secunda spes graiix, lcriia
priiiia
:

nubes Spiritus sancli. Unde
labcrnaciiliiin,
iniiii

cuiii

consunimareiur
et gloria

spcs (^lorix.
nosiri,

I)c

i

In lo spcraveriinl paires

nubes operuit
illud

illud,

Do-

sper;ivcriini el

liberasii
:

eos ",
i

»

siilicei a

im|dcvii

".

Cliristiis

fabricavii, gloria
in

peccaiis;
el

de

seciinda dicilnr

In le

speraverunl
;

iipplevii,

nnbes opcruit. rrimuin
iii

passiuno, se-

non sunl conlusi ", » sed gralia infusi de lerliajob: i Vidcbo Dcum salvaioiem niouin. » V.t
:

cunduin

resurrcclionc ci asccnsione,

lcriium in
fabricainus
si

saiicti Spiriiiis

missione. E( in

iiobis

addidil
ir.eo

i

Rcpo.siia

esi

lisec

spes

iiica

in

siini

imitando

Cliristi

passioncm

;

gloria

implct,

su;

licm triplex esl jucundius snperna, scilicei corpornni incorrnpiio, socieias angelorum, Dei
»

".

spiramus ad ejus resurrectioneiu
iiubcs operit per
conir.i

ei asieiisiunem

sancti Spiriius

niissionein

,

el

visio.

Ad

priinaiii
(ilia

nos vocat proplicla,
»

sic
i

:

i

Juel
:

bxc

tria

legimus Spiriliim sanclum

in tribiis

cuiiilare,

Sion ";

scciiiida
iii

:

Eril
'*
;

bonuiii

C

liguris apparuissc, coiiira dnplioiiatem :n culuiiiba:

jucunduni liabiiare Iratres
Jucundiiaieni
siiper
liliuiu

umini

»

dc leriia

specic,
igiie,

ecce in
rosa

campo
colorc
iii

;

coiitra
;

ubscuriiatoin in

el

exsultaiionein

Ibesaurizavil
i

ecce

igneo

conira iniquitaiem

eum

".

»

lleni,dileciiis dicitur
i

llos

campi,

in nulic,

ecce lilium

valle, ncsciens solis

ardo-

convallium ".

Quod

in

campo
qui

e«l omnibuii

rcm,

iiitcrpositx

nebulx niaiuiinx
;

solaiio. Priiiium

paiel. Flos canipi esi rosa, qtiae c>t igiiei coloris

ad

ul dupliciiatem icsimplet

secundum,

ut obscurl-

designaiidum

Spiritniii saiiclum,
iiatiira

iii

igne appa-

latem illuminet; lertium, ul xstuin
quitatis stillanti lorc rerrigcret.
spiriliis unilalis;

leiitanlis iui-

ruil ". Lilium

candidum

esl Cbristus,
laiiien

de

Per piiiiium
Uniiatis in

rsdit

peccaloribus iiaius laniiuain de torra,
liiiii

nul-

per secuiidum, spiritus veritaiis;
iiiori-

liomiiiis

pcccalum.

Iii

vallibus

nebube perse-

per tertium, spiritus cbaritaiis.

verantins
inentia.

stint cl

proteguui Mia ab ardoris incle-

bus, vcriiatis
iiibus.

in serinoiiibus, cbaritaiis in alfecii»:

Iiaque in cainpo est conversalionis Cliristi
in

De

priino

<

Sulliciti

servsre unilateni spide secundo
:

cvidcnlia;

igneo colore

ros.-c

sancii Spirilusin
iutclligentia
ciijiis iii
;

riius

iii

viiiculo pacis

"
;

;

»

i

Uogabo
vobis,
iii

co cbaritas, ul

illiiininatio, id est

in

Paircin
spirituin

menm
Dumiiie,

ei aliuin Paraclctuin

iiiitlel

niiLe proleclio in ouini tcntatione.

Clirisio

veritali»

"

»

de

teriio";

iSpiiiiuiii
»

non babuii locum
prubalur
el
in

sxviiia.

In

bis

eniin

Iribus

nobis,

tu.-e
;

cbarilalis infunde ".

Trej

eo

fuissc
Cuiiira

Spirilu.s

saiicti

pleiiilndo
:

suiit duplicilates

priina malitiu;, socunda vaiia; glo-

abundantia.

priinum

dicitur
''
;

Spiriius

rix,

lcrli-4

proprix
est

voluntatis

et

inconstanliu;.
tin^it diligere

sanclusdiscipliiix elTugiet lictum

»

contra sc-

Prima enim
coiitra

qua se quis aliquem

cunduni
suni

:

<

Ei auferci sc a cogiiat oiiibus
;

"
i

,

qux

quem maluin

niacbinalur; secuiida qua se
liumaiia habeatur
;

siiic iniellectu

»

contra

tcrtiiiin

:

Et cor-

ringil bypocrita ui laus

leriii,

ripietur a supervciiicute iniqiiilate".
liij

>

lla'c cniin

qua

stultus ul tuiia riutJlur, qiia boiiio iiicuiislans,
regiila vival,

Spiriium s;incuiin cxpclluni
diipliciias,

a

corde liominis:
obscuiiias, ter-

cum sub
liic

aliler

debere

ficri

jiidicai,

primuni est
liuiii

secuiidiiili

sibi cxteris

sapientiur videiiir.

De

priiua dude
oc-

iiiiquilas.

Dnplicilas, qiia bypocrila, cuin sil

in agro.

Iste esl

enim agcr

in

quo Abel a Caiu

"Isai.

"
1.

3.

•'Macbah.

4.
'"

"Apoc.tt.

Eocl. 15.

"
"

C.inl.

".Ibid.

Acl. t. Invoc. :ad Spir. gantt.
t.

"

Sap.

"Psal.il. " I.
III

"

Ibid.

"'

Job. 49.
lliid.
».

"
Ccn.

/ach.
1.

9.

"

Ps»l.

152.

Ibid.

"

"
"

"

Ibid.

" Ccn.

"

Rog.

8.

"

bphcs.

Joan.

U.

"

OlUc. eccle».

:;

CONfMENT. IN C.VNTICA C.ANTIC.
ciiliiiir
'

L1I5. III.
i

188
ul illu-

De
iu

secii.ii!;»

dua;

iii

leciii

iu

quo

ililcdus

X

ignequo(|uc appaniit Spiiilus sanclus ",
niinel cor obsciiruin.
Spiriliiin

nocle

qii>Ti:iliir,
i|iia

el

iidii

invoiiiuir

". De

lerlia dii;p

Tria eiiim

sunt peccala

in

in iiiob,
occidiliir

c:i|>ti\a ciiin

priniogcnUis iCgY|iii

sancluiii

qux

oltsciirant cor. Priinuin esl
;

".

I'rinii suiit, ijiiii

loquundir pacein
iii

tum
;

peccaluni desperalioiiis
ptioiiis; tcrliuin

secnndiim esl

pr«sum»

proximo suo ", inab
(le

aiiicui a

cnnlitms eonini
iiiopliuiis

t

csl inviitcnlia fralerii.i; cliarilatis.
:

secnndis

:

(

Atieiuiiie
in

falsis

qui

De
iit
I

priino, ail Caiii
veiiiain

<

M;ijor esl iiiii|nilas niea quani
»

veniunl aJ vns

vesliiMCiilis oviuin,

iuPiuseciis
:

autem
l)is qiii

siint

lupi

rapaces ";

i

ile lerliis

<

Y.e vo-

s:ipicnles eslis in oculis

veslris,
:

ct

coraiu

vobisnielipsis
C'jrde

priulenlcs
siiiil

"*.

i

Priiiii

« «
i

In

ore et
\ob'<s

ie seciindo iii Apocaljpsi Sedeo regina.ei vidua min siiin, ct tncliiin non videlio ";i de lerlio ail Joannes in Kpistola canoiiica : « Esl peccatuiii ad niorlcin, pro eo iioii
merear'*;
dico ut qni» orcl ".
»

loculi

"

;

>

ile

secunilis

:

Vae

qni duplices corde cslis"; de

tertiis

:

llonio du-

Ul
rainci

igitur illumiiif t, conlra
in igne, ut

boc apparel Spiiilus
iit

plex incon^>lans etl in oiniiilius viis
Coiitra
lias

siiis

".

>

sanctus
triplcs
:

consuniat.

accendat, ut illuiit

Ires

dupliciiatcs

inveiiitiir

ut

coiisumat

pcccaiiiin,

accendal ad

uiiilas Spiritiissancti. Coiitra priinain uiiilas cordis

opera
j} ,.„,„_

virtuium, illuniinet

ad revclalionem superno:

ad

rratieiii;

i

onira secuiidain, uniias cordis ad ex;

Unjg

pliilosoptii

dicunl

Igms

est acuius,

mo-

irinsecam u|ieratioiicm
Canlicis

conira tcrliain

,

uiiiias

Lilis, subiilis. Igiiisilaque Spiriiiis

sancii acutuscsl,

cordis ad oLiservaiiiiaiu regularcm. Inde de spoiisa
diciliir
iii
:

quiapuiigii. dumcoiiiriiioiie cor poccatoris penelrati
moliilis cst, ilum
ail

«

Liia

osl

coliiinba
sii;c

mca, una
luce
cl
Iri-

opciamluin pigrum
rcvclal.

cxciial

csl

foriiiosa
uiiil;is.
iii

inca, uiia csl iiialii

".

i

sublilis esl
in

dum snperna

In priiiio puiigit,

plex

Dc
cis,

priina

:

«

D11115

spirilus,

una
cral
Ik)-

secundo jungit, in

lerlio ungil. Pungil criiiiin.i,

lides erat

cl iniiliiludiiiis crcdoiilinin

jungil foedora. ungil viscora. Criniina pungil aiualiwdiiie coiilrilionis
iiifusionis
;

cor uiiuin ei aniuia uiia

"

;

1

ei

:

<

Ecce quani
iii

;

roeJera jungil pigiiore spirilus
In

nutuet<|uam jncuiiduin liabilare
Iii

fr.itres

unnm*"''.!

viscer»

ungil «uaviiale dilcciionis.
»

ligiira

sccumli
',

:

«

Angelus Uoinini dcsccndebat
li^iira
lerlii
:

priino

<

facius cst; repeiite de coelo sonus ",
qiiasi

qui

in pisciiiain

cic.i

lii

<

Dcocni

le-

pungendo

prosi

niuiidali

suiil, el

non

cst reversiis nisi

unus

qui darel gloriaiii
<

Deo

'. 1

Propter prinium dicilur:

increpalione poccalum consuniat; '» qui acin secundo advenil Spiriius vohemens tci tio replcl tolaiii doinum ", iluin ad iii ; cenilai

Diix

iii

agro

iinj

assuiiictur,
<

sciiiccl

anima

et

videnda Mipcrna

illuiiiiiiat. iii

priino est vebeineus

qnx

csl in

priiiia uiiilate,

allcra roliiiquilur ',»

quasiva;adimeii.s;iiisecuiidodicilurveticmciis,quasi

scilicet aiiiina qii»; esl in alteritale; piopter secuii-

C

vclicns nicnicm

;

in lerlio dicilur

vehemcns, quasi

dum

:

<

Dua;
1

iii

lecio,

una assuiiielur
icitiiiiu
:

cl altora reiii

linquelur';

propier

<

Dua;
*
;

inola,

una
lias

assumciur el alicKa rctinqnetiir
liguranteiu.

»

proptcr

vcbcns a mente. Audi arutuni, pungcniem et tonsumciitem pcccaia : . Accipite Spiriium saneium, quorum remiseriiis peccala, rcmiituntur eis ". »
Ei Job
•'
:

Ires uiiilales triplicom lcgiinus culuiiibam Spirituin
sr.ncluin

Cum me
:

Prinu

fuil in

arca sub dilu-

rueruni

pili

pracsenielransirei spiritus, borcarnis iiie», idest peccnta. Inde dicilur
<

vio "; secundani
cio
^
;

Moyses pr.Tcepit
Dominuiii

cffcrri in sacriri-

in Ezechiete

teriia

siipcr

apparuit in

bapti-

intla siiper interfcctos isios
ciiis

Vcni, spiriius, a quatuor veniis, et ut rcvivisranl ". » Sali-

sino *. Prima ciiini rniuuin olivx attulit ad arcam, idesl paccin secunda ofTerlur < i-eiorio ca;

cniin spiriius venit ct adducit spiritum divinae

inspirationis,

ab occidente,

dum

lapsnni pcccaloris
<

pitc

ad peniiutas,

>

ut duceaiiir

bypocrita caput

reparat. Vcnit

ab aquitoiie, unde
iii

p.imlilur

omne

qiiod est aniina rcfcrre ad ponnulas, id esl ad cxte-

inaluni",'» quanilo diaboli
piigiiat
;

nobis lcnlalionem ex-

rioreni virtutisoperaiioiiein

:

lcnia mansitsupcr Do-

veuil a nieridie qiiando ad diligendum cor
;

minum,

ut duplicilalein inconstaniix rcvocct ad sla-

nosiriini iiiOamiiiai

venil ab oricnle,
illuiiiiiial.

quando adco-

Liliiaiem, id est conira propriam voluntatcm. IJnde . .

giioscenda

supcrna

Scd quibus videlur

Dominiis

:

<

Noii

vcni
ejtis

faccre qui

vo!unlatcm
nio. '.. >

nieam,

sed votuntateni
plius
ficluin

misil

Eccc aiuofTugict

absurduni.quod spirituoadducil spiriluin,scianlquod proprie dicunlur spirilus, tres iinpropric pioIrcs
:

Spiriius
"*
,

saiictus

disciplinae

non

pric, spirilus divinus

,

spirilus

bumanus,

spiritus

quia duplicilas

resiniplala

esl

per

angfclicus lani

bonus qna.n

matu.s.

Tres iinproprie:
lio-

Spiritum sanctum.

Sed corripitur

35 *

sui^i^rve-

priuius dialiolica: siiggftstionis,
iiiiiiis,

secuiidus llatus

nionie iniquilale ", id est ab :csiu tcniationis, qiix

prinlertius divinsc inspiraiionis. Tres ergo

poccatum inducit. Contra
spparuit in nubo ", rore

baiic Spiriius
stillaiiie

sanctus
<

cip.ilos, ircs

adducniil iinproprios.
;

refrigerii.

lii

Do priino

<

Nos non spirituw Imjus mundi ac••

"Gen.
•'
' Ibid. »

4.
•'

"

CaiU. 5.
Jac. ».
Ce.i. 8.

Eccte. 2.
Ibid.
>' '•

" EmuI, "•Canl.6.
'

II.

'•

P.sM. 27.

"

Act. 4.

I

'" Psal. 132.
Maiih. 3.
Joaii.
'

'

Lcvii.

1,

5, cic.

" Isai. n. Matlb. 7. • Luc. 17. ' Joan. IS. " Sap. Joan. 6. " Sap. 4,
Acl. 2.
'•

"

Psal.

Ij,

'Mallti. 24.
«•

17.

Acl. 2.
4.

" Job

'• Apoc. 18. "•Ccii.4. KiecU. 37. ".Jer. 1.

"

5.

"

Ibid.

"

Ibid-

"

Maiii. , Joan. 20.

1K7

TIIOM/E CISTtHnC. ET JOAN. ALGRINI
i

183

rrpimus
IJeiii
:

ail

Aposlolus
suiil

*^,

Mcsl supnrbiam
spirilu

niundi.

^

Tendiiiiv.i in Lalivin, ledei ubi fala qiiitlat
Oitiuiiliiiit.

«

Quiilaii)

iiinaii

cariiis &u;u

",
lico

I

id esl caniaii volupuiie, liic aJdiicitiii' a dialiO"
!>|iiritu.

Qii:uraiiius
liiiidalur,
Ii!

ergo ut
secuiido

prinio

Spirllus saiicius

iii-

Dc

sccuiiilii,

idein

Aposlolus
**,
i

:

<

Si

diHoiulalur,

teriio ciriindaiur.

liiijjua

orein, spiritus nieiis orat

id csl (latus.

priiiio u( saiicti Spirilus coi
iiitiina

Jj iiostra niunJel inferiuiilel^

Istiini
iii

adducil

llaluni et spiriius liuiiiaiuis. I)e lertiu
:

fusio ei tni roris

aspersioiie
p:\raiain

ni

Apocalypsi

«

Gratia vobis et p:i\
iii

ali

eo eta se".i

bpiiitu? saiiclus advetiicns
iiiveiii.it

sibi
i>t illo

iii

iiobis
'f^iie

pteiii spirililius

qui suiit

lircuilu

lliioiii ejiis

iiiansioneni

^^.

>

In scciindo

nos

Septein islispiritussiiiiisepteiii doiia Spirliiis saiicii,
fckut, ait

Spirilus

saniUi

iiinauiiiiel

qiicni

Doniinus nosler
vchcnientcr
diOosit esl
<ia-

Haniiiosuper Apocalypsiiii, scilicclspiriius

Jesiis Cbristus niisitiu lcirain ot voluit
,iccciii!i
iii

sapii.uiix, iiitellectiis, coiisiiii.lortitiidinis icienti:;!,
piclalis,
liinoris Doniiiii
"*. Iste

", ul dic:i'nus

:

<

Cbarilas Dei

spirilus adduciuir
iie paralu|jizeiiiiir
iioiniiiiiiii

corilibiis iioslris
i

pcr Spirituiii sanclum qui
iii

a

S|iirilu

sancio. Iia:c dixiiiius,
aii aliis,

lnb esi nubis'''.
:i>lini|iloatiir

In lerlio, ulclTundaliir
:

nos, ei

a scipsis vel

qui

virttitis

siiiit

ilbid Joelis proplieiu:

<

EITuiidain

dc

ijjnari. Diciliir etiaii: spirilus ira Dei.

Umlc

:

INoii
II

Spiriiu uieo
buiit
lilii

siipar

oinncin

carnein ei proplieta-

peniianebil Spiriius ineus

iii

boiniiiibus istis, qiiiu

veslri el filix vestix

", ul

nicnlcs no-

curo

siinl

",

»

id

cst

non danuiabo cos pcvpetuu,
facti suiit, sed angelos

siras Spiritus qui a Tatre prucedil iliuniiiiet, et nos
i:idu(.at
tate:ii,
iii

quia de fragili materia
spiritus sunt.

qui

omnein, sicut cjus proniiii( Filius, vcri**,

De

his in Apocalypsi

lcgilur:
iic

<

Qua^°.>

Doininus iioslcr Jesus Christus
sxcula sxculorum.
:

cu: es(

luor aiigeli tcncbani qiialuur veiitos,

Garent
:

lioiior ci gloria in

Amcn.
munlium, sed
dusuii(

Audi

inobileni, cl acccdenlein ad opera
,

<

Ubi urat
Item

[Cad.]
/los

Non
et

dicil

£ijo

sum

ilos

impclus spiritus

illuc

(>radiebantur
illo

rumyi,

lilium coniallium. Signatur atitem
iii

Quocunquc
b:iiitiir
<

ibat spiriius,

eunte spiritus gradie*'.
>

plex huinilitas

caiiipo et

coiivallibus.

Nam
:

pariler

ut roix scqiicnles cuin

El

:

quidam qui

huuiiliaii*. se inajoribus,

cl seipsos sibi el isii

Ductus

cst Jesns in
'*.
i

desertum a
c

spirilii,

ut tenta-

ct coHiparibus suis bumiliier comuietiiiiiliir

retur a dlabolo

Luslrans enin; uiiiversa in

dcsignanlur pcr canipos. Taleni se UotcnJebai Ap»slolus,

circuitu peigil spiriitis, et in clrculos suos reverti(ur, ail Salonion
'*. t

cum

diceret

:

<

Moii cniin audenius inserere
qiii

Luslral, duin

scriilaliir

cor

aut comparare iios quibusdam
daiit,

scipsos coinnieii-

propter peccala

cogitationis; deiude inciiibia pro-

snd

ipsi in iiobis

nosiiielipsos

mciientes,
iii

e(

ptcr prcraia opcrationis; postiiioduni llnguaia, pro|)ier

coiiiparaiites

nosmetipsos nobis, non
sunt
qtii

iiiimciisum

pcccala locutionis,
teitis

<

quoniain renuin,

iiiquit

,

gloriainur

^*. i Alii

humiliaiit se sub coiii-

illiiis

esl Deus, ei
illius

cordis rjus scruiaior «st
>

paiibussuis et ininoribus, sicut lcrra
liiaie

quxabxquaEgn
suin mi-

verus et lingiix

audllor ".

In circulos

suos

sua descendit ei facit coiivalleni. Talem sc
:

revertiiur, quaiido iicniiii
;

reditad cor, u( uccendai

oslendebal Apostolus, cuin diccbat
iiiinus

<

ad diligendum ud luembra, ulexciieiadopcranduni;
ad
liiiguani,

nposlolorum, qui
>

non sum dignus vocari
conscenJii

ul excilet ad coiirilcndum etlaudan-

aposiulus ".

iliud

eiiam aliciideiiduin est, (lued
ei furtiori siipite
iii

diiin

Dcuin. Spirilus eniiu Doinini replet

rariini**,

queni aniuiam niundi dicuiK.

orbem (erUndc Virgilius:
liquenles,

lihum
lloreui
pliis

aliiori

etiam

qiiam berbx rxterx, ei quia majorhuniililas
ci prolicit, et niiiior

1'riHfipio ccclum nc lerras

camposque

asceuJil

bumilitas miiius

,

lilaniaque Uilra, Siiirilut iiiius atil, luiamque in[usa per arlus Mens agilat moleni, et niagnn secorpore miscet ".
globitin
liiiiar,

Lucenttmque

iJcoflos atlribuiuir cainpo,
assignalur, sed quia

ct

liliuin

convallibus

quantum nnusquisque per h«(antum Chrisius creconvallium.

inililalem crescil in Christo,
scit in

<Qui spiiitu Dei agunliir,

lii

11111

suiil Dei

".

>

.AuJi

eo
:

;

u( lioc

ipsum Cbrisius ostcndat, Ju s«
flos

•iib(ileme( illuiniiiaiilcin:<Spiritus,aiiPaulu$,scriiipso dicit

Ego sum

campi

et lilium

(a(ur omni», etiam
<

profunJa Dei ".

i

Ideiii aii

:

Nobis revclavit Deus pcr Spiriium suuin ".

D

Deliidccoinmendationem mairisquaiii cijeperat,proseqiiitur dicens
:

Qiii ei

«cc.iidumspiriliinisuu*, quispirilussuntsciiliiiiil".
Ituxii me,aiiEzecliiel,spirliiis
iii

Sicut lilium inter spinas
I

:

stc

amica meaimer

/itias.

moniein magiiiimct
pio

luu.] Bene sponsa diciiur «irul lilium intcr tpi'
qiila

Utuni, closleiidit

niilii

xdificiuiii civilalisvcrgciilis

aJ austriiiu

'*;

I

lixccst coeleslis palria.
caiii pcrvciiiaaiu^,

qui
^'

nm,

cum
iiuii

Ecclcsia Cliristuin

muUi

verlio

eon-

nteiitiir,

uperibus,
illa

sed

miindi

sollicliudiiies
.

laburamus, ul ad

duee Spiriui
seqiiiiniur.
:

Snla

anima

lilii

digiia est dignitaie

sancloeiconsol.inte l:<bures noslros,siciil:iitpocta
.
.

qux ad
ilil,

lOeleslem piilihiituJiiioni se erigens, cieancordis et corpori» sibi ipsi

.

(iirtan et h<rc olim
el

meminisse juvabit.
hi>.

iloreiii iiuinJitlx

cuslo-

Diiniif

tosmel

Tebiis servate sccuiidis.

O

piissi

graviora, dahil Dcus

qiioque finein

el proxinios boii.c opcratiuiiis

oJoie

relicil, el

l'cr ta^io» cuiui \)er tul discriinina rcruiii,

oJuicm boiix

opinluiii» iiiler liumines spargens ad

»»

1

Cor. 2.
5.

*'

I

Cor. i.

"I
8.

Ei.il).

"
*'

"

l

(or
ti.

2.

*•

"••d. IbiJ
'i.

»
"
*•

Maiili. 4.
Itoin.
Olli.

"
"

Cor. li. Eccle.
r,/.ei li.

" Apoc.
\.

1.

"
I.

Isai.

H.
*'
i.

"Crn.
Vlr„'.
•'

(!.
I.

»•

Apoc.

7.

*'

"
>•

>>.i|i.

•"lliiJ.

fiiiiJ.

VI.
'*

Uuni.

Jocl

ceclc».

"

II

10 Cor,

Vir;
"'
I

10.

.Kiuid. I. Cor. 15.

OlVic. cccles.

" »om. l.iic. M.


k<

189.

COMMENT. INCANTICA CANTIC.
A
iii

— L!B.

1».

190

beneconvcrsaiHlumaccendit.Eillilium infraspiiia»;
csililiuiu inlcr
liiini

qiio erant scyplii, ct splicrulj', ei lilia

"

:

scyplii

spinas
:

;

est lilium super spinas. Li-

ad propiiiandum subdiiis sapientiam
splierul*

el cliariiaiem;

est casiilatis

lioc esl lilium iiilra spiiias

quanilo

qux argiimenlo

lornatiir.Te

levigaiilur

ab

li;>belur virgiiiilas runi criinine,
spiiia, et

quia et crimenesl

omni scrupulo perferlam
nein;
lilia

pei

sanctam conversalio-

leiilnlio spina.

Undo

<

conversus suni in

casliialis jueuiidilalein.

a.Tumnaimeadumconfigiiarspina"'".>Inicr5pinasest
lilium,
tioiie.

Notaiidum quoque qnod intribuslocis invenirililia
Scriptiira

quando

virgiiiilas niulta

impugnalur lenlasuperala tentalio-

commemorat.
dicilur
•".
t

In convalle,
:

in spinclo, in et lilium

Supor spinas est

lilium,

agro.

De primo

liie

«

Ego flos c ampi
:

nuiii

impugiiaiione.
:

Primis oommiiiaiur Deiis per
cos gladius, et intus

convallium

proplietam

<

Foris vastabil

nas; de leriio
lilia

Da secumio Siciit lilium inier spiDominus iii Evangelio < Considerale
:

pavor, juvcncm simul ac virginem, lacieiilcm cuin
lioniine
seiie

agri

quomodo

crescunt. Aroen dico vobis quia
in

".

i

De secundis

ait

Jeremias

:

<

Sa-

nec Saloinon

sic vcsiitus cst
isiis

omni

gloria sua

,

verdoics ejus gemenies, virgines ejus
ipsa oppressa

squylid* ct
:

sicul iinum ex

".

j

In vallc igiuir esi
iii

liliiim,

amariiudine ".
scquuniur

>

De

loiiiis

<

Vir-

scilicci virginilas in Siumilitate fiiiidaia';
palieiiiia
in Iribwlaiione

spino.lo,

gines enim sunt et
icrit

Agiiuin qiiocunqiie
fatuae virgiiies,
iiiix'

probai.i;

in

agro fru<iu

".

I

Priinum repraesenlanl
vi>Kiiiiialis

" ccnlesimo fecundala
in liur.iililale
<

el evidciiiia

jucumlala. Ejus
qii;e

lulgenicslampades
cliaritaiis

babueruni, sed yicuin

crat virginilas lociMidala,

di\il

:

virgines,

non acceperunt '*. Secunduin sapienies quae et lampades virginiialis liubueruiit
tcr.ta*'.
i

RcspexiiDominus

liuinilitalcm aiifilla; su:e".i In

beata
oci
>di

Anna

fuit paiieiilia
Iii

probaia.qux polius elegil
illis

etolcuin cliarilalis acceperunt, sed faiigala;
lionibus
<

quam corrumpi.
ieril

esl fruclu

ccnle^imo

dormilaverunl oinnes et dormicrunt

tuniulata,

qui merilo faslilalis< seqiiiiiilur Agiiuni

Teriium repraiseniaveruiil, quando, deposila
gollicitudiiie,

oiiiiii

quocunque
qiiia

",

I

el

in evidf nti. Diidc:

<

Qiiam
Itcm,

cum sponso ad
qiiae
lilia

nuptias intraverunt ".
id est fili:c

pulclira esi casta generalio cuin tliarilalc

^'. >

Prinia virginitas fuit puellx saltantis,

laudarerat

eam

sponsus, ne forie niinia secu-

Ikrudiadis ",

eral peccaii

;

setuiida fuit

rilale detipialur.dicil

a:iimam
,

in liac vila iioii

pcsse

beatx Agiietis, qux passionem susiinuil ncsnrvirct

vivnre
spiii.i'^

siiie leut.uioiiibus

ipsain coinparaiis lilio,
lili.is

copulx
gralia

eoiijugali

;

teriia fuii

bealx Virginis Mariu*,
libidiiiis,

lciil:ilionibus vcl lcnlalurilius, qiios liie
lioiia; liliae

qua> nulluin scnsit aculeum
Spiriius saiicli.

obuinbraia
iii

appcllal, propter inlinniialein. Noii
piiiigunt
:

hum

Notaiidum auicui qiiod
masculino
ipsi

et

ideo ab bis limcnduui.

Sjiiiia

culpa
vitinus

Scriptiira sacra aliquando virginitas lilio

compara- „
:

csl, spina poena, spina falsus

fralcr, spiiia
i;i

lur

iii

scxu femineo, quandoque

in

ali-

malus.
liia

Siiina;

in lerra suiit,

acre

suiil, in

carne

quando Chrislus virgo coinparalur
primoliic dicitur: Sicur

lilio.

Dc

sunl. In bis coiivcrsari ct
,

non Lcdi,
;

diviiix est

/i7itim iiiter spinas,
:

tienmica
,

polenlirc
virlulis
giia:ilcs

non

virtuiis

liumanx
vivcre,
,

opus
iiilcr

tst
nialicuiii

mea

inter fiiins';

de secuiido
i

<

Justus

g<:rmiii:il)il
:

iiiler

malos

bene

sicut liiiuin

"

;

de lerlio dictuiii est
i

<

Egu

flos

iiinoccniiam
oderiiiit

retinerc
,

ci

majus
essc

canipi et lilium convallium ".
nilas.

Eece

triplex vir^iforiior, tei lia
ciil-

his

qiii

p;ic(;in

pacirirum

",

ci

Prima

esl verecundior,

secunda

pcrfeciiiis

eos diligere ei

cis bencfaeere,

Lilium

perfeclior: prima verecundior, quia ronsticntia
pac, qiia; lioiiiiiicm seduxit;

ainari saporiscsi, et suavis oiloris. Ipse esl Clirislus
qiii

secuiub

furlior roborc

per giisium aniani; passiuiiis, nobis fragraiiliam

ei

discretione,

quae se

et muliereni

rcgii; terlia

eiriulil a;terna? salulis. Itein,

mcdilaiionc etoratione
sit

perfectior, quia Cbristiini carnis

aculeus nun
est

mo-

niciis

saiiaiidu est et

componeiida; ne
sil

ventosa

mordit. Proplcr

primum diclum

quia

inulier

per vaiiam gloriain, nc

tuinida pcr siiperbiain,
iiiutiieni
Iristi-

debet velare fatiem suam ", et mulier sub polestate
viri erit

putrida pcr invidiam, dejecta per
liam, dissoluta pcr
iiicplaiii

"

;

propter secundum dicitur;
<

«

Vir gloria

Ixliliam, cuntracia pcr

Dei est, quia ab eo creaius:

mulier vero gloria
dictuiii esi

D

inanem

tumoreji, scissa per iracuiidiam, t;c<a per

\iri", »a quo guberiiatur;de tertio

quod

avaritiam, catcnata per iiigluvicm, pollula per libidinKiii, vaiia

Cbrislus

<

peccaium non
i

fecit

nec invenius esi do-

per curiosiiaiem. Audi tumorem

su-

lus in ore ejiis ".
prarlatis in

Cliristi

itaque perfcciior csi, quie
ut perfeclam
:

perbix:<Ecce Doniiiius Iransii subvericns munies ct
coiiterens saxa",i, cto.
«

esemplum proponilur. Sed

Audi veiitum vaiix
Audi mci<

glori;»

:

vitam babeai prslaius, baec coiiciirrani

in

corde

Venit venius a regionc deserli, tr concussit qua>,

habeatundeproximoproficialcondinienliimsapieniij;
ei cbariiaiis; in exleriori boinine

tuor augiilos doiiius".

elc.
<

'"im

pulridam

ad cxempliiin for-

per

iiividiaiii,

Saloinon:

Vila carniiiin sai. iis cor-

niam rcligiosx conversatioiiis;

iiitcrius el exleriiis
c;istitatis.

dis, putredo

ossium

inviilia

".

>

De

inuiili

ir -Miia
:

ad rcfrenandum luxuriam, munditiam
In>le cniin esi

Aposlolus,
«

quomodo

dejecil

menlein

ct
»

occidii

quod

iii

tabernaculo cral caiidelabruni.

Trisiitia s.Tculi

niorlem operatur ".

Audi de

"Deiil.32. "Tliren.l. " Apor. 14. Os...1i "lCor. II. «T.fn.r.. " Cur. 1 "Canl. 2 6. "Liii-. 1. "Apof.U. '»Sap.i. '" )'s:il. TJ. "
"•Ps:iI.ol.
I I

•• JSaltli. 2;;. i.
II!

"
«•

Ibid.

"

Ibid.

•'

M;itili.
"'
II

U.
Cur.

"
i.

"f'tli. 2.

Ufg. 19.

"

Kxod.Sri. Joh. 1.

Canl. 2.

M;.Uli.

"PiovH. "

; ,

»1
ini'p(a Ixtitia,
ilii

rilOM^CCISTERC. ET JOVN. ALCUINI
qiioinoJo
iiieiiieiii

IM
.irJore

diiisolval

:

Se-

A quinque modis;
Es:<u
lil>>

naiurali
appeiivii

appetilns

,

si«(it
iil

jxipiilus iiKiiuliicarc ci bilicru,

ct

hinrcxerunt

leiiticiilam

*
;

pretiusiiiri

cibu,

36
ei

luilere

'Vi

el<'li;iin

iJoUaituruvoiuiit.

De

iiiaiii

Israel qiii recurrebaiil aiiiuio

ud uhis caniiuiB
fllii

liiiutrv aiiili
iinliiit
;

Salomoueiii:) l>igi'rpro|ii<'r rrigus
cr^ii
iii

:ir:ire

jf.gypti
criiilas
:i

"

;

accuraiiori apparatu, ul

Hell

i|iii

iiie iillcabit

:i'),ia(c

ct

noii ilabiiur

liliis

Uracl exigebaal cariies, ul accuratiu»
,

".

I

Aii.ll

qiioiiioilo

ir.iriiiiili.<

ineiilcai siliiillt.

appariireiit sibi
Sirlfituni csi

phis suiiieinlo ut SoJoinilic, siciil
luil

Conit^ilioiics

iracuiidi

,

vipcre

$uiil £Ciicraiioiics

". I:iiquitas SuJunioniin oliobiias
,

qu*

iii

veiitre coiiiKiliiiit iuairoin suain.
i

Aiidi

qii')-

ct satletas paiiis

pixvcnieniJo

lioraiii

neccssliatis

niodo avaritia nieiiicui evca-iai.
cxrn-caiii sipienies

Miiiiei'.i

etiain

ut Joiiatlias flliu.sSauI,
piisl vlciori:im '*.
aiiiina', iiinle

duiii conieJii
:

favum

rncltis

".

»

l'er iiigliivieni iiieiis c:i(eciiii

Dc Mcundo
:

Oiiosilas iuiinica est

nalur, qiija nicns tigala per
citur. Libiilo lascivienics
esl,
qiiia
I
«

pcr univcisa dn-

poela

polliiit.

Quod

in evidciili

Oiiti ti lotlat perire cupidinit arlei.

(|iii

fornicatin' in
ciir
iii

corpus

suiiin,

pcc-

''eni

:

cat ".
(locet

Qiiod ruriosilas

tlislciulal,

Dliia

suo

<'''"

eorpui alunt, aiiimmqne paicilur

illit.

cxeinplo ". Liliitm

railice fiilein sigiiificat,
;

Itiijus

cxeniplum sunt Sodoinilx', sicui
:

dictiiin cst.

q»x

latet in tcrra, qnia fi:les osi de occnltis
;

tiasiile
;

^

•*<-'

imi»

«

Noii in vestepreiiosa.

non

iii

lortis cri-

qiiod in aliuiii siirgii, speni

llos,
iii

castKaiein

giana

nibiis aiil aiiio aut

margarilis ".
qiise

llujiis

cxeinpluni

inlus aiirca, cliarilatcm

;

clava

inediu, tiuiorein.

»nni

Moabiiidrs iniilicres,
lii

sc ornavcriint ut

Ridlx

pa|liii;i
:

estperquoil signifiratur poeniicnlia
Iriplcx esi, scllicei in ab$liiieniia
:

f.irerenl
dicit

sc
:

pcccare
«

filios

Isracl ".

De

i|uario

fidet.uin

liaec

,

proplieia

liigressa csl

inors per fenesira»

iinJo Doniinus

<

Cum
;

jejunalis

iiolite

ficri

siciit

veslras,
ibi filios

ei iiigressa ost

doiniim veslrain, disperdere
i

tiypocrila; irislcs ••

>
<

secuiida elccniosyiiaruin do-

vcstros

parvulos",

siciil

dictum est dc
:

riationc; iiiide
lulia

itluil
»

:

Cum

facis cleeinu^yiiain, nuli
;

Dina,
biis

caiiere*';
:

terlia

lairymaMli oratione
*'. >

iiide

Jacob ". De quinto legltur liiigu:c mors et vila ". i llcm :
filia

<

In inani-

<

Corruinpunl

diciiiir

<

Ciim oras, intra

in riiliieiiliiiii 111111«, ei

boiios niores colloquia
ris .Td Josepli
ail Pauliis
:

mala

'•',

1

ul uxor Pulipha'. »

clauso otio ora fatreni luum
liabei fulla.

lla»iile vircniia

«

Dorrai mecuin, ini|uii
:

De seit»

ad Timolheum
»

<

Ailolcscentulas juniofilia

Spes eniui quatiior viriulibiis canlinal.bus

viret.
I

res
•'>

<ie vita '.

Unde Thamar

David corrupta esi
illo

Spes

eniiii jiisia esl, si tribuil uiiiiiilqi>e qiio
: «

suiim

fraire siio Airmon, quia sola cuni

iulravil iliascilicel

esl. Uiide
.iniiqiiiim
iiioiiuni

lisioie forics in lielloci piignate coiilra
>

r

laniuni*. Iiiira llorem sunt sex

aurca grana,

scrpenlem.
falsorum

Prudcns

sil,

ut caveal

ila;-

charilas. Tribus
1*"*

enlm inodis

ililigitur

Deus,

ct tri-

el

fralriim suggeslioncs.
siciii scrp^iiiies

Dnde
>

de cansis. Diligilur eniin dulciler, forlilcr, sa-

illud

:

<

Eslule piiideiiles
violeiit.-iin
qii;r.
>

".

Sit

pienler.
ccliat
:

Erce
<

Ircs inodi dulciier diligebal, qui di-

fonis cunlra

tentaiioiiein et adversitatein.

Quam

niagna multiludo dulcedinis tax,

Unde
stint

:

«

Rcddite

snui Cxsaris Caisari

,

et qiix

qnamabscondisliliineniibus ie*,»Dei scitiecttimore.
'1»'

Dei

Deo ".

Sii ipiDperaiiis
,

liomo in verbo,
corporis

comitaiur amorein. Fortiter volebat diligere,
:

in

operc, in cogilaiioiie
tii

et

iii

aliiiieniis

qui diccbai
niea*.
• 1

<

Diligam

le

,

Domine,
*. >

foriiludo
:

bibe.il sobrietaiein.

cogilatioiie (liciiur:< Sol noii
>

Sapieiiter docebat diligcre

qui dicebal

occldai supcr iraciindiam vesiram ".
<

De opere

:

Fideles in

dileclione acquiesceat
scilicct

Tribus de

Qui fiirabaiur jani
siiis

non

fiirciiir;

inagis

aulem

eausis diligilur,

propler temporalia bona;
;

laborei niniiibus

ipiod lioiium esi nt lialieai iinde

propter spiriliialla in via

propier xterna iu pairia.

tribual iicressiiatempaticnti".

scrmo

nialits <le
<
iii

orc vcslro
iu

Omnis non procedal". > De
1

lii

verlio

:

<

Propter teniporalia
esl,

:

quia limentibus
diligunt
:

Dcum
'.

nihil de-

nec

iis
;

qui

eum

iii

vcritate
qiiis

Propler
nic,

sobrieiate:
tibus, noii

Noii

comessalionibus

ei
>

ebriei.i-

spiriliialia

unde Cbrislus
eiiin
>

Si

diligil

cubiiibus et iinpudlciiiis ".

Flusqiii

castiiaiem signifirai, sex candida liabet fulia, quia

^ sermonem eum, et ad
fuciemus
noii
'.

meiiin s;'rvabit, ei

Pater lueus diliget

vcniemus

ei

luansioucm apud
:

eum

sex

suiil,

qnx

incorniptaui servant castitutein, liKC
,

llem propter Kterna

<

Quia oculus
cor liominis
•.
>

scilicet sobrlet.is
bilio

operatio, asperiias
seriiioiiis

ciiltiis,

colii-

vidil,
,

ncc auris audivii, nec

iii

sensuiim, rliariias

cum

honesiaic,

ascnidit

qu;e prxparavil Deus diligeniibus se
priinis diciiiir
:

deviiallo opporiiiniijiiis, el persoii:i', et loci, ct teiu-,
pnris.

Pro tnbiis
iiiiiin

«

Diliges t>uuiiuum

Deum

Do priino,
••

sii

ut jain ilictuiu est, iion in
iion
iii

com-

e\ toio curde luo, ct ex tota auiiiia tua
>

ess:>lionilius
iinpiidiciliis

et cbriclatilius;
:

cubilibus et
Lol. qui
fit

lcta inc^iilc tua ".
scriiiiiliiiii
,

ek , Primuin desideraudo dulcilcr
in

«

llnjus

exenipliim esl
••.
>

disrernendu sapieutcr; lerliuni

me-

incbriaius pcrpclravit inccstum

Giilosiia

iiioiia leiifuilo furiiter.

Pio tribus
Mallb. 0.
"11.111.
••

aiiis

dicilur. <ln

"
•*.'!.

CximI.
10.

r.l.

"

Prov. 20.
ti.
i.
'

"

Pnil.
4.

1«.

"
•' II
I

I

Cor. 6.
•'

"

C.ii.
"-

T.i.

"

"

ll.id.
I;».

"
»'

ll.il.

•' M.iiili.

"
lli.

Malili.

"

Isi.li.s.

«' ll.id.

Ibid.

"

i:»<iil

•' l\.'g.
II

»'

"
'

Pi.iv. IS.

'••

Cor.

!t.

I lUg. 2. Ccn. T.O.

fim.
fi.
I'.!.

i.
• tt

H ". ^um.
Kig.
.'..

J3.
i.i.
» l'sj|.

Ccn.

G.u.

"

Jereni. 9.

"

Cext.
S.«|».

H5.

'

iiiii.

30.

ISal. 17.

Ectle

l'i

'Ju^iii. II.

'tCor.

2.

'•

Maic.

;

:

,

,

193
(|iiu

COMMEM.
vivliniis,
iit

IN

CAMIC.V
,

CAMIC-

IJB.

111.
(!i.>L(iio
,

191
I

niovcniiir.

e\ siimus ".

i

Piiniiiin

A stram, noliie locuin djrc
ira.

Triple^

fist

qtiia

vivnniiis
;

lPiii|.of..liler

coiifrt iiobis

usiiiii

Esl oniin ira peccatoris

csl ira fralris, est ira

ii'iii|)oi:iliniii

niovoimir,
siimiis
,

asceiuleiiilo

por yradus

docioris.

Prima

liabel

peccatiiin,

secnnda nescit
in patieiilia

spiriliialiiiiii

;

lil

jnila isla teniporalia apIii

|icccatnin, toriia fiigit

peccatom. Prinia
dolet
,

|irelieiiilainiis
lilii

a*leriiani

vitam angploriini.

nieilio

lcrvct, sccniida dc peccato
rcuiovel.

lerlia

peccaluni

csl cla>a, scilicct liinor Dei.

Sed clava

ista Iri-

cornis est, quia
tiint (iniorcs.

propter naluraleni tiuiorein ires

tcrtia efrccUiiP.

Prima babei defectum, secuuda affecium, De prima scrlpium est. Ira enim
operatur ". De seciinda David et
:

viri jusiiiiain iioii

Prlntu.s servilis, seciindus inllialis, tertius fllialis.

Apostoliis, sicnt (liciuin est

i

Irascimini et noliie
:

Servilis liinorest qtio tiinetur pcrna el
jiistitia. Isle linior

non amatur

pcccare ".

»

De

lertia

llabacuc dixK

< »

Cum
De

ir:i-

non

cs( in charllate.

De

islo ait

tus fucris iiiistricordiae recordaberis ".

prinia

poeia

"

:

poela dicit
:

"
:

:

Oderunt peccnre mali formidine paenee 'fu nilixl admiliet in te virttnis amore.
Initialis
liin

Ira (uror brevis est

;

animum

rege

:

qui

tiisi

parel

Impernt
,

hunc

frenis,

hunc (u cumpti>te caltms.

(imor esl qoo parlim limedir poena
jiistilia.

par-

Idein
.

"

:

anialnr
tiiiior

Undi< David
i

:

i

initiuiii

sapienqiio sic
:

,

.

.

Oiii

tix

Domini ".
iil

Firulis timbr es(

InfeCum
itcm

volel esse dolor
:

non moderabituT irw quod luaserit et

nttiis.

ainatur justilia
I

iion

timeatur pocna. Unde David

Uociiiis

Timor
".
>

Doniini sancius pernianet in

sxculum

sse-

Qiii se ciipii cssc

poieniem,

Aiiimos

doiiicl ille feroces.

(•..ili

Pallor poeiii(enii:e peccatum
irriia.Vinir virtutiim

compescii,

i:e sit riiles

mores componit|ne
aiirca cliariias catiinorcliarit:iteni

sit

spcs

vana; scnarius numerus foliorum casline
sit

i:iloiii

cusioilit.

cnrrupta

;

licet uUinia lunge Tellus lna ira Iremiscat : Kl scnuit idtiiiiu Tyle : Tamen alras viuceie curas : Miserasqiic fugnre queielas

tlenim

siiiaiem rccnndat,
piingil,

m sit Iruciuos.T:

Non
IdciQ

posse polt:niiu non

etl.

ne

sit

rcniissa. (iiim lioc liliuin ita sitordina-

"
Lalius regiies uviduin aomiinrio Siiiritum qtiam si Libijfiui lemolis Cnditius jnngui et ulerque l'ociius Scrcint uiii.

(uin,

tamen lcniaiionuinseiililspinas; liabcteiiimspi
Imbci juxla se, liabet intra
siili

nas

siib sc, liabei rirca se,

sc, liabcl siipra se. Ilaliel

sc spinas dtvitiarinn;
iiiier

iindo dicilnr
liabct

:

«

Soiiieii
spiii:is
:

reciilil

spinas ";

i

circa

se

fiilsorum rratniin.

Inde

ait

,

Ilcm
li':im

:

<

t)"i irascitiir frntri

suo, reus Cat

iiiortis •». »
,

Nahiiiii proplieta

<

Sicut spinx toniplecienies se
ei

non pcrficcre,

aii
:

beaius Bened'ctiis. De liuc
<

invicem, epulanies
liir '*.
I

polantes simul

confundeii-

ait Jcrcmi.is

Subditi

eniiii

coiilra niagistros scsc coni-

deo

,

et

Ollam sucritnsaoi ego vifacics ejus a facie aquilonis ". » Olla eiiiui
prophcla
est
;

pleciunlur pcr conspiraiioneiii; babetjux(asesplna$
cariiales scilicet
vuliipiaies.
:

succcnsa

cor iiinaniinaium

ira,

cujus

f:icies, id

Unde Ooininus cuin
operatus fueris lerram
et Iribulos per-

cst intcntio, est

conversa ad aquiloncm,

id est

diairaoi

nialedieerct Adain

>

Cnm

buliiin, qiii Q:indo, id est
in.igis

amplius inspirando,
figura

non daldt fnictnm suuin, sed spinas
nniKibit liLi ".

ac magis accendii. In

secuntl:e

vi-

liitra

sespinas babcnt slnllarumco.
: i

dit Ezccliiel liumiiiem

ab umbilico superiiis quas'
desigiiat

gitationum. Unde

ait

Salunion

Traniivi pcr
viri

agrum

ilainiiiam

ignis^', qiiod

ardorem
iii

ira: ia

liominis pigri, et pcr

vineam

stulii,

e( eccc

corde, scilicet ira qiia irascitiir fratcr
coiiira peccatuni suiini.

corde suo

nriiex replcveranl oninia, et spin^e operiierant superricicm
ejiis '«.
i

Inde David

:

<

Vidi pr.-evaiiia

Ager

ille

cor humaniim est

;

habet
aere.

ricaiiones et tabescebani; qiiia cloquia

iion

cu-

siipra se spinas, d.-emones scificei qni sunt

iii

slodieruni ".

»

Itein

:

<

Tabescere

me

focil

zelus
»

Inde David

:

<

Convcrsus suin

in xriiinna inea,
iii

diim

mcus

,

quia
:

obliii

sunt verba tua

iiiiinici

mei ".
*^. t

Conrigiturspin.i '*.» Spina; tres conflguniur

corde

d

Ktillnd

<

Zelus doinus iux comodit nie
in

Hxc

hominis.

<

llae sniit tres
i

lancex qnas Joab

fixit in

cst siinila olco confrixa peccatiini corripii,

sart:igine.

Tcrlia ira,

corde Absalon ".
iie

Priiiio

enim

iiopeilit

diabolus,

nunc verbo, nuiic opere. Verbo
>

fial

bonuin; secundo exstingiiit perpe(ra(u:n
iii

sic:

1

El scintillxquasi aspectus xris candciitis".
ait
,

lerdo ducil

obstinatiuncm, ne de his qiiaeratpeca

inde Pauliis
pusillaniines

:

<

Corripiet inqnietos, consolainini
:

catorum
pessima
,

pfleniieniijf!

Dco remedium. Est
interius,
ait

spiiia
:

suscipilt inrirmos ". Ideiii

<

Argue,
Galatx,

quae puiigil

scilicet ira
:

banc

obsctra

,

inrrepa ".
fasciiiavit
:

Idem

:

<

iiisensali
verii:iti

docebat cavendam esse qni
nolite peccarc ".
i

i

Irasciniini; et

quis vos

non obedire
Iii

"?

»

De
>
:

lloc

ideni docct Apostulus ad-

opere invenitur
scilicet

<

manu

ejus

ignea lnx

";

jungons

:

<

Sol non occidat super iracundiam vc17.

qui visus est a Moyse. Imle ait Aposiolus

"
<.

Acl.

"iNabiiml.

" llorai. Kpist. " Gen. 4. '» Prov.

iv,

Ep.

16.
Ps:il.

" P.sal. 4. " Haliac. 3. " lloral. Etmt. I. i, rp. 2, vers «, vcrs 0. " .Mailh. 5. " iercm. i. ^' Tbren. 2. " Pi;.l. 18. " Calat. » Dcul. 35. " I Th. ss. 5. " II Tiiii. 4.
.

2i.

"

vers. 51.

.'i'?.

"
Rcg.

Psal.
18.

"

II

" Ps:.!. IC. " Liir. 8. HO. " Psal. i. " Ei.lios. *. " Jac. " lliid. " Huiat. 01., n, ode (i5.

»

II.mI.

»»

P^al.

(>8.

-"El.tb,

tos
«

TiioM.c cis.ii:nc. et joan. alcrini
ii>

im
dum
casliiali
Insidiaiiir;

QuiiiviiUis,

virga vciiiam
»

»«1

vos, an

iii

spiriui j^
ciiin

lcniiani Irridel; in slipile, (Iiim virtuosse convctsiiliuni iiiviilci; iiiflnrc,

inaiisiiciuilinis

"?

Ihic

iu fcrvcbai

Pliiin-cs,

in

iriitus .TrrcplJin

|Migiuiic Isiaulilain

cocuiiieiii

cuiii

graiiis,
liiiinrein

(liim
Di'i

cliaiitaii advcrsaiiir;

in

clava

,

diim
irri;

MaJiaiiilidc, Iraiisfixil in locis gcnilalibu>*'. Siinililcr
Mallialliias
,

abuminatur. Primo |iiBniiciiliam

diim conlrcinncrunl lenes
Israelilis iniinnlaiilem

cjiis,
:

dci dicciis liypoirisim csse vcl indiscretionem

se-

vidciis uiiiim
I

ile

idolis, ail

ciindo conversalioni virluosx invidel
iion polcst
siitaii

,

i|uia

ad cjut
ca-

Vuc milii
;

,

ul quid nalus suin vidcre niala gcnlis
truciilavit

ascendcre xstiinaiionem

;

37

lcriio

iiica!
liis
:

cl

ilii

cum

**.

i

Et Jacobus aposlo-

insidialur,

ul iinplcat caniis siix polluiiout semiiict iiiter

«

Siijuis eriavciit et convericrit qiiiseum, scirc
qiii

iiem; quarlo charitati advcrsalnr,
rr.ilics

dcbc» quoiiiam

conveili feoerit peccalorem ub
»

dissensioncni

:

quinto limoiem aboiiiinaiur.

criMrc vix-sux, salvabit aiiiinam cjus a mortc ".

asserens pusillaniniitatis esse illusioncin.

Eccc

ties iiiC.

Sub

primani

sol

occidit;
:

ad

seaiife-

J
I

cundam

.leicdil;

tcrliam accrndit

orcidit

remlo claiiialcm, accedil ronfcreiido pnriialcm
acixMidil iidlaniiiiaiiilo cliarilalem.

In radice pungebat uxor Tobiic cuin dic^rel ei : Nuncapparcnl eleemosynx luaeet orationc»". > lAdbuc tu permanes iii Et uxor Job diccns ei
:

simplicitato tua, benedic

Deo

et

morere ".
bi

»

Sed
ali-

Nolaiiduia qiiod sol aliquando occidit
diain, aliiiuandu
jracuiuliain
:

sub iracnnobscurat
ira

B

his dicetur in judicio

:

«

Nonne

sunt nuns

iii

iraciindiam
,

,

aliquando siipcr
ira
,

quaiido babuiums in derisum ct in similiiudincm
imnroporii.
fllios
iri

siili

iiMcumliam
:

quando

lciiiporaliiiiii scioiiliaiu

in

iracnndiam
;

qiiando

Dci

*•.

Eccc qnomodo compiitati sunl inier » In stipite pnngebat Caiii invidcns fraJoscpb invidcnies fralres sui
altcrius
«

oliscur.il spiiiliialinm

inlflli|,'cnliani

supcr iracun-

sno

*', et

•', et

Sanl

iliam, ((iiandu ira

obsiural cuclealium sapicntiaii).
:

David
reliiis

Qnia

sirtit ait qiiidain

Scmpcr eniin invidiis npiinis. Unde Apostolns
•*.

macrescit

:

Ne
**.

silis
»

invicem

Impedit iio (luimam
Iii

iie

posiil cernere

verum.

invidcnies,

invicem

provocanles
peccare

Invideiilia

primo ciiim

t

factns Cit sol quasi sacciis cilici«

eiiini fratcrnse graiiae est

in

Spirilum san-

nus*'. Prosccuiido dicitur:

Solein nnbc togam**.

»

clnin

:

Unde Job

:

«

Stultum interHcil iracundia,
".
>

Proptcr tcriitim

:

Occidil sul in
cst in

mcridie".

»

In
in
iii

cl parviilum occidit invidia

htud de
csl
:

primiiiTis
dia-

prima ilaqne
secuiiila

ira in

sol

occasn vesprrtino;
in

esi viiiis uiium, sicul scriptum
boli

«

Invidia
*'.
>

csi

ortu

maliilino,
:

lertia

rst

mors

inlroivii in

orbcm lcrrarum

In flore
siii-

ceulro mcridiano. De prinio

«

Occidet sol

in ineri-

puiigcbat inulicr

dum

compellarct Josepli de

die";

>

dc secuiido

:

<

Orietur vobis limcntibns
>

pro ", ei sacerdoles

iiOincn iiieuin sol jiisiitix *°;

dc

icriio

:

<

Nuliic
iiic
:

C

ninr

Susannam ", el Amnon TbaMulier < sororem suam ". Inde Salomon
:

coiisidcrarc qnod
sol *'.
« »

riisca

sim

,

quia decoloravil

sinlia blande

apprebeiidit juvenem.et deosculatur

Ad
»

scciin lain

accedit sol. Uiide dicilur

eiim, el inducit iu

doinum suam.

lllc

aiilem sequitnr

Acccssil Jcsus cl teiigil loculum adolesceniis descilicet coiiscienii.x scrupulosae,

eam

qiiasi
>

bos
Iii

ductus ad victimam, ncsciens qno
granis aurois
cbariialis

funcli »°,

ut vi-

vadal".
Isracl '".

pungebani
Utinaiii

vat cliaritative dolcndo dc peocato proiiiiii.
accciiilii
;

Teriiam

Dalban, et Abiron, cl Corc perturbaiilc» populuni

undc

:

<

Ignem

veni miliere in lerr.im, et
>

De

talibus

ait

Apostobis

:

«

ali-

qiiid volo

liisi iit
:

artical ".

sciiidantur qui nos coiilurbaiil.»El Dominusostemlit

Seqiiitiir

«

Noliie locuin dare

diabolo". Priino
;

qiiid Hicreatiir".

»

«

Qiiiiscaiidaliiaverii unuiii

de

enim

daiil diabolo jocnni;

srcundo focnm
diiiii

lcrlio

pusiliis '". Ciini

iiitraveritis, inquit,

lerrain quani

locuiii.

Dal

liuiiio

jociim

,

lalUiciis diabuli in-

DoMrnins daturns c^t nnbis, xdiricate allare Domiiio de lapidibus quos ferrum non
religio
leiigil '*.
»

visiliililer

sedncitnr; focuin,

dnm

violenla tentalione
,

Terra esl
;

inducitur, vel iiicciiditiir;

locmii

dnin
:

in

ntr.iqne

quam intramus;

altare csl uniias fratrum
fit

obslinalus cQiciliir.

De

priiiio dicitur

«

Nolilc crcsi

lapidessunt corda noslra ex quibus
Ilos lapides
,

bxc

uiiiias.
Iii
:

dcre oinni spiritui
snnl

,

scd probalc spiriins
eiiiin

cx Deo

non debet langere ferrum discordix.
cuin dicerel
Deiis no cumedaiis
»

"

'

:

«

Angclus

Sat.inx translignrat se in
:

clava limnris pungebal diabolus
«

Ev»

angeliim
diali(il(i<t

liicis '*;

dc secundo

«

Adversariiis vcster

Quare prxcepit vobis
id est
:

de fru-

lanqiiam lco nigiens
»

circiiil

qiucrens

qnem
el

clii

scientix boni etmali?
>

El

illa

:

<

Ne

fortc nio-

devmel";
volucrcs
bet
iibi

de

lorlio

:

«

Viilpcs l'ovc;is

lialiciil,

riamur,

euni limeinus; ne forle nos occi<

coeli iiidos;

lilius

aiilein boininis
»

non balilio.

dal. Et illc

Nuliie liinere.

Nequaquam moric<

capiitsiiiim roclinct ".
pitiigii
iii

Itein,

de

mini

'*.

»

Ail latro ad latronem.

Nequc
>

tu

Deuni

Spina alii|(iando
iii

lilium
florc
:

iii

radice, aliquandu

tiinrs, qiiod In

cadem
iiilfi-

daiiin.iliniie es '*.

stipilc

,

ullqiiaiido
iii

,

aiiqiiando pniigit

Sicul /ifiiim
[i.xn.]

tjiiniij.iic
:

amicamea

tHter fitia$.

(jraiia,

ali(|uaiido

cl.iva

iii

radice,

dum

pceiii-

\c

si

dical

Sicul

tiliuin spinis est

iu-

"

' Niim. 2o. " Mac. 2. " J.ic. 5. •• Apoc. 0. Cor. *. I "Cant. 1. "I.iic. T. *' l.uc. 1-2. »• Kpiics. 4. Malach. 4. •M;,n. 4. "Inc. ». *' Toli. 'i. •• Jol. 2. " Sap. IVlr b. •• •' Uai.icl 15. •' Cen " J.d>. y. •• Sap. 2. 59. II Uog. 15. " .\latil. 18. '* Dcui •il. =' Grii. 5. " Lnc. 23.

"

I

" E^rcb. 5i. " Ji.an. 4.
I

,'..

f.oii.

57.
7.

I'ro».

" Anios. 8. " Ibid. »'*IU;or. H. •' Cal. •' Urg. 18. ' Ual. 5. '• Num. «6.
I

"I V

i97
coinpar;il)il<-,
nie.-e

COMMKNT.
sic iiilcr filias liomiiium
;

IN CANTir.A
niatri

CANTiC— LIB.
de oilore
:

IH.
<

198
noii mistiini 0(for

null.i

A

>ia ilicit

B:ilfamum

coinpar.ibills inveiiiiiir
isi.*)

oiiiiies

eiiim ali;n sni-

ineus
cat

•'.

Balsainiim fjuo clirismn conficilur, signifi-

nas liabcnt;

nitel ut

liliiini
:

sine spina. Scqui»

liic

sacramenla

Ecclesia',

pcr

qu* cum
fide

graiise

tur aiilein ex persona ni:,tris

divina; aspir.i|ioiie siiscipientes ea

S.ipientia pnrili-

Siait tnalas inter ligna sihdium, sic diUctus
inier /iliot.

meu>

cat,

exallat,

illiiniinat.

riirificut

divinomni

niysleriorum, exaliai spe coeleslium prxmiornin;
illuniinalchariiaiecontcinplalioiiis et divini amoris.

[Tho-] Laudat eum laudata ab eo. Parva laus, quoniam parvi esl laus. lllc veio iion laud.niir. « Magnus Dominus ei lauilabills nimls",» scil par-

De saporc
mel dulcis

scripiuin est
et
liscredilas

:

f

Spiriiiis' nieus

super
cl

niea

siiper

mel

fa-

Tus Dominus
scilicet
qiii

et

amabills nimis

:

p.-irviilus,
liic

ille

nalus est nobls ".

Nnn

altollitur

majeslas, scd coniniendatar liumilitas. Ilic liomi-

vum ". > Mcnioria niea in generaiione sanclorum ". > In verbis eiiam Doinini lixc Iria invenimus fratres ubi dicit : i Ego sum via, veritas et
viia
esi

ntim

fortiludini ct sapleiili.-c antprertur, qiii
iiirriiotiiosa,

siint

".
:

>

Via ejus pra;ccpla ejus

siini.

Inde dictuin
seniiisp ejiis

llgna silvarum
Qiiia

ipse

facieiis fructnin.

I

Vlaj ejus virc pulclirx, el
>

omnes

ergo sponsx
altollil

id

dulcius qiiod se niinuil snpit.

pacificx ".

Veril;is odori coiiiparaiur, quia sicut
it.i

libeiitiiis

gratlam, prxfert misericordiani,
siiit steriles,

B odor

trabltur dc occullis,
:

quoqne sapor esl
consiliis,

in

siupet dignaiioiicm. Tales cuin
filios

tamen
filios

p;ilria

<

In
>

pace

in

idipsnm doriniam et reqiiieiii

vocat, qiins proprin sanguiiic

spnnsus

scam ".

Et est species ejus
sapor
In

odor

in

fecit Palrl suo. IIxc

malus est

<le ciijiis

umbra

et

proinissis,

prxmiis. Similiter nos siinus
odoriferi, conieir.florcs, alii

fruclu in seqiienti*biis spnnsa sc lartani exliibcllioc
iiiodo
:

innocenlia

piilcbri, obedienlia

«

Sub innbra

illius

quam desidcraveram
".
>

platione saporosi. Ilein inalornin
allii, alii

sunt
dile-

scdi, el rruclus cjiis dnlcis giilluri nieo

Merilo

purpurci,

alii

rosei.

Caiididus

fult

•jus desideral unibram,

unde refugium refrigcriimi
Cxiera
elsi

cius sinc peciaio de Vircine nascendo; purpiireus

el refectionem pariicr erat acccplura.

per passioncm, de dialiolo
roseiis, resurreciionis
in biciiie cetcris esl

triumphando; decore

liabent
slsnt.

umbram
Sed

solatli,

frucliiin

vilx non prxet

gloriam nianifestando. Malns
in aestale

Clirislus refrigerai

ab xstu vitic>'um,

arboribus abjectior;

pascit deleciaiione viriutiim. llmbra ejus caro
est.

ejiis

cuiictisesl pulclirior. Tales siinljusli qui snnt
alijecil.

mudo
fiunc

Unibra ejus est
Cliristi.

fidcs

cjiis.

Marix

obiiinbravit

in

patria

prx cxleris

florcbuiit.

<

caro

Mibi aulcm obuinbravit fidcsCbrisli.

eiiim

filii

Nos

Cliristi

inlerim carne

pascaniur, nijsteria vefidem
servi'mus
:

erimiis.

sumus, cl nundum apparuil q^tid Sciinus auiem qiioniain cum appurnerit,
Dei

nereniur, exempla scctemur,
sic in

ei

sliiiilcs ci

erimus,

quonlam videbiraus

euiii

sicuti

unibra ejus vivemus. Sed non

diiii sponsa,

est»'.>

— <Cuni enimapparueritCliristus
gravamur lcntalionibus.
legis
;
:

vila noslra,
'^.

vivemus; sed, sedi qiiod inajusesl, qiiiaqiiiesceniis;
esl
slal
et lixc
qiiies est in

lunc el vos appnrebllis cuin ipso in gloria

>Iliijo3
coiifii-

contcniplatione qua deguait
:

arboris unibra esl divina protectio ad quain
ginius quotics

superna gaudia. Unde

<

El fruclus

ejiis

Pruciiis csi

diilcis gutuiri

meo".
iii

>

Scd

islud in uinbra, qula pcr
:id fa-

spiritualis intelligcnlia

qiiain

liabeni in

orc

speciiliim

et

xniginate, sed posiea faclu

qui sapicnles nolunt videri
Deiiin

in

gutture qui in corde

ciem ". Diiectus bene nialo comparatur,
cies et

cujiis

spe-

amant.
qii.-im

liominum

et angeloruni

atiperat speciem,

Forsitan lixc est arlior N:ibiichodoiiosur,
vidil in somiiis, qi:x eral

odor suaviiateia.
<

sapor

dulcedincm.
filiis

Dc specle
>

:

magna
:

in

medio

leri.f;

ct

Speciosus forma prx

honiinum ".
<

Scd

aUitiido ejus uiinia ". Noia
alta fiiit; in

H:i'e arlior

niagna fuii;

hoc de hoininibus. Quld dc angells?
coiicuplscunt
<

In

quein
:

media

terr.-c fult;

ad multa el lu.igna
alta se erigcbat,

angeii

Odor

cjus siiper

De oilore omnia aromaia ". > Hunc odoprospicerc.
>
:

"

se dllaiabal, per virlntein.
suiiiilliaieni
;

Ad

pcr

etiam

iii

intiinis stabat,

per

iiitei.-<

rem sensitbealus

Joan.ics qui ali

<

Odor luus
> >

in

d Uoncm;

ad fortia se extendebat; ad

summa

se eri-

me
<

concupiscentias exciluvil xiernas.
:

De saporo
El
iliuj
:

gebat, et in intimis fixa manebat; in magnis fuit

diciiur

<

Dulcis el rectus Dominus

'*.

pcr excrciiium
»iis,

;

in

summis, pcr studium;
bona desldcrabat,
in

in inli-

Panem de
••.
i

coelo dedisli eis, oiiinen) liabentem sa-

per desiderium. Quia ergo fortia agebat, mainllnia

porem

g:<a eral; qiiia

incdia

Igitur niirabilis est cujiis

specles

omnem

iran-

lerroa eral

;

quia de subliniibus

.sublililcr senliebat,

Ecendil decorem, odor suaTitatem, sapor dulccdinein. El
si

.iltiludo ejus

inagna

eral.

t

Magiia crat, inqult, et

in

eo quod est sapientia Patiis

coiisi-

foriis
M:igii;>

:

cliam proceritas

ejiis
;

langens cceluin ".
forlis,

>

derentus, vidcnius pulibritudlnem inxsiiniabilcm,

ciat ad boiia agenda

ad mala

tole-

odurcm

inelTabilein,
r<

suporcm iiicoinparabilem. Dc
>

raiida; procera, ad subliniia cnntcmplanda.
iii

Ma^na

specieaudl

C-indoresiliicisailcrnx".

Ipsa Sap'.cn-

aclibus, furlis in conteiXDlalionibus, sublimis in
<"

"
f^

Psal. 9S.

"
«»
I

Isai.

9.

Psal.

21.

Sap.
Joaii

I(i.

»' Psiil. 4.

"

5.

" Cant. 2. " Ibid. 30 1 c.nT. 15. " Snp, 7. " Kccli. 24. ««Ibld. " Colosi. 3. »» Daniel i. " ibid.

Psal.

U

...

"Pctr.
Joan,
1.».

I.

"

Ibid..

»•

"

"Cant.
Vrov.

*.

5.

:

m
iiivesiigalioiiibiis. Ailliuu itiritnr
piiiclii'rrini.i,

TnOM-ECISTERC. ET JOAN. ALGUI.M
de ca.
<

900
iiiile

Fnliu pjus
esc:i iiiii-

A

'XiK^ ^'iveiiluin

Cliiisd;
ilouiu

ilicid r

:

<

V'<iii,

ct

cl frucliiii ejus

iiiiiiiiis,

i't

eJuu

viiicluni <le

carccris rt
,

iiiiibr.1

iiiDrtiii.

versoruiu
scieiiiia, in

in

ca

*'.

t

lii

foliis

vcrlia,

in

rriiclu

Uiurl.^ csi aliscoiisiu pccculi
tciiclire el iioii
ibi
e:>l

iiiiilc

Juli

:

Nun simt
iiin-

csra iloctrina.
rriiclus

Fuli:i piilclicrrima

snnt

uiiibra inoriis,
*.
>

iit

ubsronliintiir

vrrlia iliserla,

«opiosus,

sciisus eriiilitus,

qui oporanliir iuiqiiilalcin

Tri|il('X esl

miilliplcx iiilellcrius.
eruiliiio oiniiiiiin,
«

Esra

uiiivcrsoriini, esl plciia

l)>a rcfrii-crii

rriina u ciilpa, scruiula a lcnl:iiione,

iliscrela

adinoiHtio siugulorum.

lcriia a iribnlalioiie.

A

ciilpa. Uiidc

.lit

Job

:

Sir

Siibier caiii babilaui

aniuialia ct besii:c. Et in
'*.
i

cut ccrviis dcsidcrai uiiibrain, ct
prx'slol:iiiir
liiichi

siciit

mirrenariiis
niciiscs
:

raiiiis cjiis

coiiversabaiitur volucrc» ruili
boniiiics

Ani-

opcris

sui,

iia

b.iliui

maii:i suiit

lcinporatia
spiriiu:ilcs.

tcnlaiilos; bestix

vuciios
<

'.

I

A

leiiiuliono. Uiido aiiKclus

ad .Mariain
et

raniulcs; vulucrcs
ejus
siiiit

Sub

potoiiiia enini

Spiritus

saiiciiis

siipcrveiiict
*. >

iii

ic

virius

tain cariialcs
iii

<|uuni
ci

carnalia Irarlantes.

Allissiini obunibiabit libi

A

triliiiluliono.

Unile
i

Viciuius qiiusi
tuiiieii

runiis
:i

aJliuiiciil .s|iiritiialcs. Ili

dirilur

:

<

Snb

uiiibru uluruin

lii:iriiiii

protege

iiic*.

<|uuiiiloqiie

coiilcnipl:ilioiie

licsccnduiit

Umbra
lum
jus

scruru: (|uiclis crit in rrgiio, scilicct lalierClirisli gioriltcuium, erit

uiide orilur sol, el occidil ct
vcrtilur.

ad locum sunin read conteniplalio;

naculum corpus

unibracu-

Oriiur sul

inicltectiis

diei, id cst jnsli

ab xsUi tciiiationnni, n tinbine
uinbra
lin-

iiCiii; occiilil

prr siipcrni Inniiuis rcvrrberalioncm

Iribulalioiiuiii, a plnviu perrutoriini. Siib
iiiali

ad

locuiii siiuin

levn

liiur per sui rirciiiiispeclionem

qiiidaiu siispirant,

qiii(l:iiii

rcspirunl, i|Ui-

vel cogniiioiiem.

Ibique
i;yral

renasreiis se cogiiiio ad

dam

:ispirunt.

Siib

prinia

siispiuiiil

gruvi oiiere,

coiiiemplandum
ril.ilis

per ineriiiiem supern.-e claaqniloiiriii

sub secuinia respir:int niitiguiu
liain aspir:iiil
;

luii|;iiore;

ud ter-

cl

neclilur

ad

per coiilcmpla-

ul careanl unini doloic. ilnjiis inali

lioncin iiircrna: rcticitatis. Tresarbores ruerant in paradiso ". Prinia scieniix boni cl inali qua lioiiiinisnbcdientia probareiur; seruiula qiia lioino alerc-

rrucius,(|uibiisdaiiiest ailinnriiiilatiMn,(|Uibusituin

ad

saniiaieni.quibusdani ailjucuiidiiaicm.

Ad

inflrinita.n!

'c"^ inlidcliLus, ad sanitalcni pffiiiiteiilibiis,

juruii-

lur
est

;

lcriia vil;c, qtia
lioiiio
l:)psiis

vila conservarelitr. In

prima

dtlalein smaloribus. Inrnlelibiis est
'lui^ '<»)

:id

iiifiriiiiiaieni,

iiiculpuni;
;

a

secunda scparatus,
d:iinnum
Il.^ec

sapil

eis; pceiiiientibus
uiilis
;

ad

saiiiiatem,

pcrdiilii aliinuiiiam

teriia
lior

privaius in corruptiunis
iriplex
resli-

quibiis csi

umarus, sed
ilicnni

ainatoribiis ad jucun:

gloriani.

Idcoqne

ui

diiatcin, qui

ciiiii
i

spoiisa

«

l^^ruclus
i

ejus

iiiaiur, Ctiristiis

itiulo
;

romparatur.

malus

iu
iii

dulcis

guKuri

nitfo '".

Dc

prinio

:

Vade rctro

bieiiie csi

rugosa
:

in

auiiimnu c«l rrnciuosa;

C

Salaiia, noii

s:ipis

ca qu:u Dri sunt ". Eis Deus
coriiin
:

xslaie spc-ciosa
ciiiosa,

rugosa, frigoris

aspcritatc, fru,

vciitcr est, ct
tcrreiiu s:ipiiini
is qiii foris esl

gloiia in coiifusiune

i|ii3e

pomorum

ubertate; sprciosa

noruin

jii-

".

>

Dc

seciiiido diciiiir

<

Licei
is

cuiidiiuie.

rriiniiin baliuit Cliiisius in paNsione; secunduni, in pi.xdicatione vel sancti Spiritns missionc; leniiiiii, iii rcsiirreriione. Andi primuni
:

veius liooio iioslcr currnnipatur,
iii

ijincn qui intus csi reunvalur de dic

dicm ".

Dc
riae

leriio
>

:

c

iiiebnuliuoiur
:

ab

iibertate

doiniis

Non
liiiii

esl

specics

ei

tieqncdccor; et viuiinus
a

ciiin

tua: '^.

Et
".

illiid
>

<

Epulabunuir ab introiiu glosuiit
lilii