You are on page 1of 14

1.

Wprowadzenie
Przeszo
U pocztkw tej historii stoi przepowiednia. Przepowiednia wieszczki Zeusa, poredniczki midzy bogami a mieszkacami Thery. Przepowiednia, zapowiadajca zagad. Pan bogw przekaza swoim wyznawcom wie: za 10 lat ogie z podziemnej kuni Hefajstosa wydostanie si na powierzchni. Wybuch grujcego nad wysp wulkanu przyniesie zagad. Nikt, kto bdzie znajdowa si wwczas na wyspie nie przeyje. Zeus jednak postanowi da ludziom szans na ocalenie. Da im dekad, aby zapobiegli katastrofie. Nie mog donikd uciec jeli osiedl si gdzie indziej na Ziemi czeka na nich gniew bogw. Nie mog liczy, e mier uchroni ich przed uczestnictwem w tragedii na 10 lat Thanatos odwrci od Thery swj wzrok. W dniu, w ktrym wieszczka otrzymaa wizj rozpocz si czas prby. Mieszkacy Thery wyszli z niej zwycisko. Dotarli w niemal wszystkie zaktki wiata. Odkryli mnstwo tajemnic, poznali wiele sekretw. Nie wahali si przed niczym, aby zdoby wiedz, ktra mogaby pomc im w wykonaniu powierzonego przez Zeusa zadania. Nie znaleli ratunku na Ziemi przyszed on z gwiazd. Spotkanie z przybyszami z kosmosu, zafascynowanymi ras ludzk, przynioso Grekom ratunek. Nikt nie zastanawia si, kim s obcy i jaki maj cel w pomaganiu ziemianom. Najwaniejszy by fakt, e zdecydowali si przekaza garstce mieszkacw Thery tajniki swej technologii. Spisane na szeciu pergaminach traktaty, a take bezporednia pomoc kosmitw, pozwoliy na zbudowanie we wntrzu wulkanu Hermesa potnego statku kosmicznego, ktry mia zabra w kosmos ca populacj wyspy. Gdy nadszed dzie katastrofy mieszkacy Thery byli na niego

gotowi. Gdy lawa, suca za paliwo wypenia przewody wewntrz wehikuu ten momentalnie odlecia w kierunku wybranej przez kosmitw galaktyki, pozostawiajc za sob niszczon przez wulkan wysp. By to dzie Exodusu dzie, ktry rozpocz w dziejach Grekw z Thery now er. Upieni na czas lotu ludzie obudzili si ju w nowym wiecie. Galaktyka, nazwana przez nich pniej Heliosk, okazaa si miejscem zdatnym do kolonizacji. Z pomoc zgromadzonych na pokadzie Hermesa maszyn Grecy natychmiast zaczli budowa na wchodzcych w jej skad planetach swe domostwa. Garstka ludzi, dziki bogosawiestwu bogw, przeya w niegocinnym kosmosie. Przez setki lat ich populacja powikszaa si w niezwykym tempie. Prawa, zawarte w Szeciu Traktatach byy wci rozwijane i udoskonalane. Po pewnym czasie zaczy si pojawia pierwsze podziay, spory. Planeta, nazwana pniej Aten, na ktrej wyldowali ludzie po pewnym czasie przestaa im wystarczy. Rozpoczo si kolonizowanie innych, najbliej lecych cia niebieskich. Garstka mieszkacw Thery zmienia si w prnie rozwijajc si cywilizacj.

Teraniejszo
Wolne planety Jest rok 500 Po Exodusie. Sytuacja w Galaktyce Olimpijskiej ustabilizowaa si. Potomkowie kolonizatorw z Thery zasiedlili sze planet, z ktrych kada jest niezalena od pozostaych, a powicona zostaa jednemu z gwnych bstw: Aresowi, Atenie, Demeter, Hadesowi, Hefajstosowi lub Posejdonowi. Wszystkie one kr wok serca Galaktyki Olimpu, gwiazdy, bdcej domem bogw i siedzib ich wadcy, Zeusa. Ares to dom onierzy, planeta rzdzona przez reim wojskowy, gdzie ludzi ocenia si wedle ich odwagi i

sprawnoci fizycznej. Cikie warunki przyrodnicze zmuszaj Aresjan do cigego wysiku fizycznego. Gdy nie trwa akurat adna wojna, w ktr Aresjanie mogliby si zaangaowa, wrogiem staje si sama planeta, ktrej z mozoem wydzierane s skrawki yznej ziemi. Kady, kto urodzi si na Aresie, wie od dziecka, co znaczy wysiek i mordercza praca. Przeznaczeniem Aresjan s zwycistwa w potyczkach zarwno na wojnie, jak i w darzonym ogromnym szacunkiem sporcie - lub mier. Nie ma trzeciej drogi. Atena patronuje planecie, bdcej centrum kultury i nauki. Kady, kto szuka wiedzy czy te chce zaprezentowa swoje pogldy prdzej czy pniej przybywa na t planet. Na przybyszw czekaj dziesitki przernych akademii i bibliotek, wyposaonych w setki tysicy pism take tych zapisanych na prawdziwym papierze. Na Atenie, w przeciwiestwie do Aresa, konflikty rozwizuje si drog rozmw, a od siy stokro bardziej cenione s zdolnoci w dyplomacji. Podczas, gdy na innych planetach ludzie yj teraniejszoci, myl zazwyczaj o przyziemnych problemach, Ateczycy powicaj si studiowaniu zawiych problemw filozoficznych i badaniem otaczajcego ich wiata. W kocu od tego, jak zdoby pienidze waniejsze jest, czy s one w ogle ludziom potrzebne. Zoliwi twierdz, e Demeter jest starcw. Rzeczywicie, planet osiemdziesit procent populacji planety stanowi ludzie starsi, jednak nie ma si co temu dziwi. Planeta ta ma najlepsze warunki do ycia spord wszystkich w Galaktyce Olimpijskiej. Ciepe powietrze przez cay rok, ogromne poacie k i lasw czyni z niej idealne miejsce na spdzenie ostatnich lat ycia. Jednak Demeter to nie tylko planeta starcw, ale rwnie dzieci bogw. Wikszo obdarzonych boskimi mocami dzieci rodzi si wanie tutaj, majc za rodzicw najczciej osoby posunite w latach.

Pono gdyby nie fakt, e ulubion zabaw obdarzonych mocami dzieci jest walka z potworami, kryjcymi si w lasach Demeter, populacja bestii zaczaby stanowi zagroenie dla miertelnych mieszkacw planety. Na Hades, najblisz Olimpowi planet, nikt nie wybiera si bez bardzo wanego powodu. 200 lat temu Cypher sztuczna inteligencja, zarzdzajca polem siowym, ktre chronio Hadesjan przed zabjczymi temperaturami i promieniowaniem, zbuntowaa si. Pod grob zdjcia osony nakazaa ludziom opuszczenie planety. Nieliczni, ktrzy pozostali, ukrywaj si pod powierzchni planety, prowadzc walk z maszynami sztucznej inteligencji. Niedawno Cypher ogosi si krlem Hadesa, jednak adna z wolnych planet - oprcz Aresa - nie uznaa jego wadztwa. Problemw z sytuacj polityczn nie ma industrialny Hefajstos. Nikt nie dy do wadzy nad innymi, gdy wymagaoby to oderwania si od pracy. Dziesitki kopalni, hut i fabryk daj zatrudnienie ogromnym ilociom osb to Hefajstos przyj przed dwustu laty uchodcw z Hadesa. W pracach pomagaj maszyny, wszystkie jednak obsugiwane s przez ludzi. Powodowane jest to nie tylko strachem przed buntem sztucznych inteligencji, lecz take polityk szefw fabryk i kopal, ktrzy wci zachcaj pracownikw do rywalizacji o przecigania si w osigniciach. Wierz, e ludzka pomysowo, w przeciwiestwie do moliwoci programw, nie zna granic. Ostatnia z wolnych planet, Posejdon, jest niemale w caoci pokryta wod. Ludzie mieszkaj tam jedynie na nielicznych wyspach lub w pywajcych miastach. Dla Posejdonidw najwyszym dobrem jest wasna wsplnota. Inne spoecznoci traktowane s z rezerw, a jeli posiadaj potrzebne dobra, z wrogoci. Statki-miasta czsto tocz midzy sob bitwy o poywienie i sodk wod, a wysepki s tak naprawd silnie bronionymi twierdzami. Obcy, jeli s

skorzy do handlu, znajd gocin na Posejdonie. Bd jednak musieli bardzo szybko zadeklarowa, po stronie ktrej ze spoecznoci stoj konflikty rodz si na tej planecie w mgnieniu oka, a na wojnie trzeba wiedzie, z kim i przeciw komu si walczy. Przyroda wiat Kosmogonii zamieszkuj zarwno zwyke, ziemskie zwierzta, jak i stworzenia mityczne. Dla zamieszkujcych Galaktyk Grekw s one jednak najzupeniej prawdziwe. Spotkanie pegaza, chimery czy satyra (nie s one jednak, podobnie, jak centaury, obdarzone ludzkim intelektem) nikogo nie dziwi ani nie przeraa. Niektre naprawd potne istoty, jak tytani czy hydry spotykane s jednak bardzo rzadko, a przez zwykych obywateli wolnych planet uwaane s za zmylone. Kada z planet ma pewne charakterystyczne gatunki flory i fauny, o ktrych jej mieszkacy posiadaj wiksz wiedz. W wyniku rnych wydarze wikszo z endemitw zasiedlia znalaza si take na innych planetach. Cho ogromne puchacze z pocztku zamieszkiway jedynie Aten, to jednak obecnie spotka je mona take na innych planetach. Gdy jednak demeteriaski rolnik ma problem z sowami, atakujcymi jego owce, po pomoc woli zwrci si do Ateczyka ni do przedstawiciela innego narodu. Warunki spoeczne Pierwsi kolonici niedugo po ldowaniu Hermesa, wyzwolili swoich niewolnikw. Potrzeba byo ludzi do kolonizowania planet, a take do powikszania populacji. Obecnie, po piciu wiekach w kosmosie, rwnie wszyscy obywatele Galaktyki s wolni. Nie znaczy to jednak, e posiadaj na swych planetach rwne prawa Ateczycy mog wybiera swoich wadcw drog demokratycznych wyborw, natomiast Ares rzdzony jest przez wojskowy reim.

Nierwny jest take poziom wyksztacenia mieszkacw Galaktyki. Na niektrych planetach wszyscy obywatele musza ukoczy przynajmniej gimnazjon szko dla modziey, na innych za funkcjonuje jedynie jedna lub dwie Akademie wysze uczelnie. Wszdzie natomiast znale mona lecznice. Obcy przekazali kolonizatorom podstawow wiedz o ludzkim organizmie, co pozwolio na znaczce zmniejszenie miertelnoci dzieci i dorosych. Medycyna jednak opiera si gwnie na leczeniu sposobami naturalnymi przez lata rozwoju nauk technicznych biologia i chemia traktowane byy po macoszemu. Ich poziom nie jest wyszy, ni w Europie na pocztku XIX wieku. Kultura i nauka Technologia wci bazuje na zasadach, zawartych w Szeciu Traktatach, jednak praktycznie wszystkie dziedziny nauki zostay rozwinite. Kybernatyka przez kolonistw wykorzystana jedynie do sterowania Hermesem i maszynami kolonizatorskimi dzi stanowi wany element codziennego ycia. Personalny abak znale mona w praktycznie kadym domu. Mimo to ludzie cay czas czuj silne przywizanie do przeszoci, tradycji. Wyraa si to w ksztatach nowoczesnych maszyn, urzdze, a nawet uzbrojenia. Gwiezdne statki przypominaj wygldem galery, jakimi mieszkacy Thery pywali po Morzy Egejskim. Personalne abaki to dotykowe ekrany, ktre da si zwin jak papirusy. Podstawow broni armii kadej z planet s miotajce plazm proce, energowcznie i monomiecze. Take w sferze kultury wida zjawisko kultu przeszoci. Frontony budynkw zdobione s przez tympanony, wywietlajce cyfrowe obrazy. Tuniki wci najpopularniejszy grecki ubir szyte s z syntetycznych wkien. Rol rzebiarzy przejli natomiast kybernatycy, specjalizujcy si w modelowaniu trjwymiarowych hologramw.

Skd ta tendencja? Czemu szanujcy si Grek nie wyobraa sobie poruszania si po ziemi pojazdem innym, ni mechaniczny rydwan? Powodem nie jest gupota przeciwnie, wielu dostrzega wady silnego powizania nauki i kultury z tradycj. Jest nim lk. Lk przed bogami, ktrzy ukarz ludzi za porzucenie przeszoci. W Galaktyce Olimpijskiej Zeus naprawd razi piorunami, a Posejdon zsya sztormy. To bogowie, ze znanych tylko sobie przyczyn dbaj, aby mieszkacy wolnych planet pamitali, e ich domy to kolonie, a oni sami, cho mieszkaj tysice lat wietlnych od Ziemi, s Grekami. Powizanie z Ziemi Midzy Galaktyk Heliosk a Ukadem Sonecznym istnieje komunikacja. Co prawda jest jedynie jednokierunkowa, ale funkcjonuje. Pitagoras nie stworzy samemu podstaw geometrii, a Ajschylos koncepcji teatru tragicznego. Mieszkacy Galaktyki na polecenie bogw ingeruj co pewien czas w losy ziemskiej Grecji, ledzc zachodzce w niej jednoczenie przemiany, szczeglnie w dziedzinach architektury i sztuki, i wprowadzajc je w ycie na swych planetach. Podobiestwo Ziemi i Galaktyki wida take w sferze sytuacji spoecznopolitycznej. Oto dwa rozwijajce si rwnolegle wiaty Hellada i planetykolonie staj przed niemal identycznym Poszukiwanie nowych zagroeniem. terytoriw - na Ziemi polegajce na zakadaniu poza Peloponezem nowych miast, w Galaktyce na badaniu lecych dalej od Olimpu planet doprowadzio do zderzenia z obc, wrog si. Zniszczenie Miletu byo dla Hellenw niespodziewanym ciosem. Podobnym szokiem byo dla Grekw z kosmicznych kolonii odkrycie istnienia Xenosw obcej i zdecydowanie nieprzyjanie nastawionej rasy. Atak Xenosw

Nihil by jedn z licznych gwiezdnych galer, ktrymi dni sawy podrnicy przemierzali Galaktyk w poszukiwaniu dalszych planet. Zazwyczaj wyprawy takie koczyy si odnalezieniem nowej planetoidy, zamieszkanej przez dzikie bestie lub szybkim powrotem z powodu koczcego si prowiantu. Zaog Nihila spotka jednak inny los. W jej skad wchodzili bardzo dowiadczeni eglarze, ktrzy dokadnie zaplanowali wypraw. Ich celem byo odnalezienie nowej planety dla jego wykonania gotowi byli ponie wiele konsekwencji. Sw galer dolecieli tak daleko, jak jeszcze nikt dotd w obszary mroku, ledwie owietlane przez promienie Olimpu. Tam, pord wiecznej nocy, odnaleli planet, nazwan pniej Xen. Moment ldowania Nihila na jej powierzchni sta si pocztkiem pierwszej w dziejach Galaktyki wojny Grekw z obcymi. Xenosi, mroczni mieszkacy Xeny, po przejciu galery i wymordowaniu jej zaogi nadali wolnym planetom komunikat: zakcilicie nasz spokj, szykujcie si do walki. Niedugo pniej rozpoczy si pierwsze ataki na pooone w dalszej odlegoci od Olimpu kolonie na planetoidach. Atak Xenosw na wolne planety moe nastpi w kadej chwili.

Przyszo
Zblia si Rada Planet spotkanie przywdcw Galaktyki, ktre tym razem dotyczy bdzie kwestii zagroenia ze strony Xenosw. Tegorocznym gospodarzem bdzie Demeter. Decyzje podjte w czasie Rady bd brzemienne w skutkach, a moe nawet zadecyduj o losach wojny. Jednak nie tylko przywdcy planet zastanawiaj si nad losami znanej Grekom czci wszechwiata. Odkrycie Xenosw uwiadomio ludziom, jak mao wiedz o Galaktyce, w ktrej mieszkaj. Czsto biae plamy odnale mona nawet na mapach zamieszkanych planet. Powoli zaczto dostrzega letarg, w jaki zapada Galaktyka po utworzeniu wolnych planet,

zapominajc, jak wiele jeszcze zostao do zrobienia. W tych ciekawych czasach na arenie dziejw pojawiaj si Oni bohaterowie Kosmogonii. Stoj przed nimi rne zadania. Kada z wolnych planet ma swoje wewntrzne problemy i miejsca do zbadania. Nowe rejony Galaktyki take nie odkryj si same. Cho od czasu katastrofy Nihila pd do kolonizowania nowych ziem zmala, to jednak paradoksalnie wanie teraz naley intensywniej bada przestrze: w poszukiwaniu pomocy w walce lub schronienia na wypadek poraki. Wiele przygd zapewniaj take bogowie, ktrzy czsto zlecaj ludziom bezporednio swe zadania. Na pewno nie nale one do najatwiejszych, jednak suba bogom to obowizek kadego Greka. Ostatnim, najwaniejszym problemem jest sprawa Xenosw. Konflikt musi zosta jako rozwizany: drog rozmw lub drog siy. Bohaterowie Kosmogonii bardzo rni si od siebie. Nie wszyscy s dziemi bogw wielu to miertelnicy, ktrzy jednak czym wyrniaj si spord swych pobratymcw. Mog to by niezwyke umiejtnoci, spryt, wiedza. To co pomoe im stawi czoa przeciwnociom w czekajcych ich przygodach. Nie wszyscy z wasnej woli zdecydowali si na ywot awanturnika. Niektrzy zostali wpltani w wydarzenia, ktre ju wkrtce zmieni losy Galaktyki. Cz bohaterw czeka kolonizowanie nowych ldw, inni wkrocz do wiata polityki. Jedni zwiedz niezwyke, opuszczone przez kilkaset lat miejsca, cz czekaj z pozoru banalne sprawy do rozwizania. Cho bohaterowie Kosmogonii s tak bardzo rni, czy ich jedno ich nemezis jest dokona wielkich czynw.

2. Bohaterowie
Proces tworzenia bohatera rni si od tego, zaproponowanego w Savage Worlds Edycja Polska jedynie w kilku szczegach. Zaprezentowane poniej kolejne kroki w kreacji postaci s wic w duej mierze odnonikami do tego podrcznika.

1. Rasa
W Kosmogonii jedyn dostpn ras s ludzie. Nie znaczy to jednak, e wszyscy s tacy sami wrcz przeciwnie, Aresjanin i Ateczyk to pod wzgldem charakteru i umiejtnoci zupenie rne istoty. W mechanice gry obie te narodowoci s osobnymi rasami kada posiada inne zdolnoci, ale t sam warto Pochodzenia (wicej o tym wspczynniku w dalszej czci rozdziau).

by gimnazjon przy sierocicu lub Akademia Ateny. Zamiowanie do wiedzy masz we krwi na Atenie nawet zwykli robotnicy dyskutuj o filozofii. W krgu filozofw codziennie stykasz si z nauk, mimowolnie poznajesz nowe teorie i odkrycia. Zaczynasz z k6 w dwch dowolnych rodzajach Wiedzy. Duma z pochodzenia pochodzisz z Ateny, najduej zamieszkanej planety Galaktyki. A oprcz tego oczywicie najlepszej. Zaczynasz gr z zawad Arogancki.

Demeterianin (Demeterianka)
Pochodzenie: 1 Niezalenie od tego, w ktrym miejscu planety si urodzie, jeste ze wsi. Szybkie, pene stresu i emocji ycie, domena metropolii Hefajstosa czy Ateny, jest ci obce. Moe mieszkacy innych planet potrafi streci Sze Traktatw, ale na pewno nigdy w yciu nie ujedali pegaza. Wi z przyrod od dziecka miae kontakt z natur, dziki wasnym dowiadczeniom i wiedzy innych poznae wiele jej sekretw. Zaczynasz gr z k6 w umiejtnociach Przetrwanie i Wiedza (przyroda). Ze wsi w caej Galaktyce wiadomo, e Demeterianie to ludzie sympatyczni, ale proci i niewyksztaceni. Niestety, to prawda znasz si wycznie na przyrodzie. Zaczynasz gr z zawad Tpak.

Aresjanin (Aresjanka)
Pochodzenie: 1 Dla Aresjanina najwysz wartoci jest sia. Od dziecka wmawiano ci, e osigniesz co tylko, jeli bdziesz twardy i nieugity. Twoj planet rzdzi wojskowy reim, wic si rzeczy jeste bardzo zwizany z armi. By moe sam nie jeste onierzem, ale i tak wojaczka nie jest ci obca. Twarde wychowanie twoje dziecistwo byo naprawd bardzo cikie. I nie chodzi bynajmniej o konieczno wstawania o wschodzie Olimpu to naprawd by najmniejszy problem. Mordercze wojskowe treningi uczyniy ci silnym otrzymujesz bonus +1 do Wytrzymaoci. Brutal wiesz, e posiadasz si i potrafisz jej uywa. Zaczynasz gr z zawad Krwioerczy.

Hadesjanin (Hadesjanka)
Pochodzenie: 1 Jeste jednym z nielicznych ludzi, ktrzy postanowili pozosta na ojczystej planecie po rebelii Cyphera. Wikszo ycia spdzie pod ziemi, ukrywajc si przed maszynami sztucznej inteligencji i prowadzc przeciwko niej partyzanck walk. Wierzysz, e kiedy nastanie dzie, w ktrym ludzie na powrt obejm wadz na planecie.

Ateczyk (Atenka)
Pochodzenie: 1 Niezalenie od tego, jak bogaty jeste, na pewno skoczye jak szko. Mg to

Wikszo ras traktuje ciebie neutralnie, jednak Aresjanie s ci wrodzy. Ich wadze uznay Cyphera prawowitym wadc planety, wic w oczach wikszo mieszkacw Aresa jeste przestpc. Chocia, jeli wykaesz si si i sprawnoci fizyczn, mogliby ciebie zaakceptowa Zwinny setki ucieczek przed maszynami Cyphera i ycie w ciasnych, podziemnych tunelach sprawiy, e potrafisz porusza si zwinniej, ni normalni ludzie. Zaczynasz gr ze zrcznoci na k6. Chorowity ycie pod ziemi nie jest dobre dla zdrowia. Jeste cherlawy i chorowity otrzymujesz kar -1 do Wytrzymaoci.

Hefajst (Hefajstka)
Pochodzenie: 1 Niezalenie od tego, czy jeste pracownikiem jednej z setek kopalni, hut czy fabryk czy pracodawc, kierujcym olbrzymi zaog robotnikw, liczy si dla ciebie jedno: efektywna praca. Z dum powtarzasz, e wikszo przedmiotw i technologii w Galaktyce pochodzi z Hefajstosa. Ludzi oceniasz wedug ich pracowitoci leniwi, choby byli wadcami planet, nie zdobd twojego szacunku. 300 % normy robisz wicej i lepiej, ni inni. W kocu na Hefajstosie tego si od ciebie wymaga. Gdy wykonujesz dwie akcje w rundzie moesz zignorowa kar -4 do jednej z nich. Mechanik maszyny otaczay ci od urodzenia. Zaczynasz gr z Reperowaniem na k6. Tchrz moesz reperowa laserowe miecze, ale za adne skarby nie bdziesz takim walczy. Jeszcze mgby si skaleczy! Zaczynasz gr z zawad Tchrz.

wyspy jeste. W swojej spoecznoci grae konkretn rol: wynalazcy, tworzcego ze wszystkiego, co ma pod rk, wilka morskiego, stranika porzdku lub powaanego uczonego. Cho opucie Posejdon, ot jednak wci pamitasz o swojej wsplnocie a jednoczenie szukasz nowej grupy, ktrej czci mgby si sta. Woda w yach cae ycie spdzie pord otaczajcych ci ze wszystkich stron wd. Zaczynasz gr z k6 w umiejtnociach Pywanie i eglowanie. Przyjaciel na dobre i na ze Posejdonianin czuje przemon potrzeb bycia zawsze z grup i cigego podkrelania swojego zycia si z ni. Zaczynasz gr z zawadami Lojalny i Nawyk (Ale przecie jestemy druyn!, Za adne skarby nie moemy si rozdziela.).

2. Cechy
Cechy podstawowe i umiejtnoci w Kosmogonii, s takie same jak w podrczniku podstawowym Savage Worlds. Jedyn rnic s konkretne specjalizacje w umiejtnoci Wiedza, np.: kybernatyka, bogowie, Ziemia. Rnice pojawiaj si dopiero przy cechach pochodnych. Oprcz Obrony, Wytrzymaoci, Tempa i Charyzmy bohatera Kosmogonii charakteryzuje take poziom Pochodzenia.

Pochodzenie
Znaczenie Pochodzenia i zasady jego zdobywania. Z pocztku wszyscy posiadaj j na poziomie 1. Oznacza to, e czuj si obywatelami danej planety, ale nie s z ni w wyjtkowy sposb zyci. Wysze wartoci oznaczaj wiksze zasugi dla ojczyzny, nisze negatywny stosunek wspobywateli do bohatera. Znaczenie w wiecie gry kolejnych wartoci Pochodzenia i warto odpowiednich

Posejdonianin (Posejdonianka)
Pochodzenie: 1 przedstawiasz zawsze Gdy si dodajesz, z ktrego miasta lub ktrej

modyfikatorw do testw (patrz dalej) ilustruje Tabela 1. Bardzo wan kwesti jest odpowiednie przyznawanie przez Mistrza Gry punktw tej cechy. Generalna zasada brzmi: im wicej, tym trudniej. Zwikszenie cechy o 1 moe by efektem jednej sesji, zdobycie 6 punktu przynajmniej finau kampanii. Obnianie poziomu Pochodzenia powinno si zdarza jeszcze rzadziej. To bardzo surowa kara, adekwatna albo do w peni wiadomych dziaa druyny, albo niezwykle zowrogich spiskw przeciwko nim.

Bohater pomg w wanej sprawie wspobywatelom. 4 +2 Bohater pomg w wanej sprawie wadzom ojczyzny lub innym jej wanym obywatelom. 5 +2 Bohater wpyn na przyszo rodzinnej planety. 6 +3 Caym swym yciem bohater zasuy na miano bohatera narodowego Poch. Warto Pochodzenia; Mod. modyfikator do testw.

+1

Modyfikatory z Pochodzenia Modyfikator z pochodzenia stosuje si we wszystkich sytuacjach, ktre zwizane s ze znajomoci swojej ojczyzny przez bohatera, z jego saw na rodzinnej planecie i z wszystkimi innymi kwestiami, zwizanymi z domem postaci. Sprytni gracze bd si stara stosowa bonus przy wikszoci testw. Oczywicie to od Mistrza Gry zaley, czy uzna, e w konkretnej sytuacji wiedza o swojej ojczynie lub sawa wrd wspobywateli pomoe bohaterowi w rozwizaniu problemu.
Tabela 1: Wpyw Pochodzenia na bohatera

3. Przewagi i zawady
W Kosmogonii dostpna jest wikszo przewag i zawad z podrcznika podstawowego Savage Worlds Edycja Polska, a take kilka zupenie nowych. Niedostpne dla bohaterw lub dostpne w s przewagi: Czarodziej, Uczony, Mentalista, Wojownik wiata/Ciemnoci, Wybraniec, Zdolnoci nadprzyrodzone (magia, psionika). Ponadto Zdolno nadprzyrodzona (supermoce) zostaa zastpiona przez przewag Dziecko bogw (patrz dalej), a przewagi Obrzydliwie bogaty, Szczciarz i Cholerny szczciarz ulegy drobnej zmianie (dodatkowe wymagania efekty lub inna nazwa).

Poch. -4

Mod. -4

-3 -2 -1

-3 -2 -1

0 1 2

0 0 +1

Skutek Posta jest cigana przez wspobywateli na innych planetach. Posta jest wrogiem swojej ojczyzny. Posta jest nielubiana przez wspobywateli. Bohater jest nielubiany przez jednostki na swojej planecie. Bohater nie utosamia si z adn planet Bohater uwaa si za obywatela danej planety. Bohater pomg w drobnej sprawie wspobywatelom

Zawady
Antytalent kybernatyczny (drobna)
Sze Traktatw to dla postaci czarna magia. Nie potrafi ona nawet obsugiwa osobistego abaka, a szczytem jej moliwoci jest kierowanie rydwanem mechanicznym. Gdy bohater z t zawad ma wykona test Wiedzy (kybernatyka) lub dowolnej innej, zwizanej w danej sytuacji z technologi Grekw, otrzymuje kar -2 do testu. Ponadto, gdy w tym tecie wyrzuca krytyczny pech, program zostaje uszkodzony.

Kltwa (powana)
Rodzina bohatera zostaa przeklta przez jedno z bstw. By moe posta nie wie, co przyczynio si do naoenia tej kary, niemniej jej efekty s widoczne. Posta dostaje kar -2 do Charyzmy w kontaktach z kapanami i wyznawcami bstwa, ktre je przeklo. Poza tym za kadym razem, gdy wyrzuci krytyczny pech, dzieje si co strasznego co konkretnie zaley ju od Mistrza Gry. Przy spenieniu konkretnych warunkw mona wykupi t zawad jest to jednak naprawd trudne zadanie.

moliwo zrobi cos naprawd wyjtkowego, co zostanie zapamitane w opowieciach (np. wej na niezdobyt gr, zmierzy si z przedwiecznym potworem, rozwiza arcytrudn zagadk), korzysta z niej.

Ofiara Xenosw (drobna)


Ucieke z kolonii, zaatakowanej przez Xenosw. Ta naga agresja potwornych istot pozostawia w tobie gboki uraz - we wszystkich sytuacjach, zwizanymi z najedcami z kosmosu (niewane, czy jest to bezporednie starcie z obcymi, czy zwyk rozmowa na ich temat) otrzymujesz kar -2.

Lk przed bogami (drobna lub powana)


Posta boi si kary od bogw. Zalenie, czy jest to drobna czy powana zawada, bohater taki moe albo jedynie samemu nie uczestniczy w dziaaniach, ktre wyjtkowo mog rozgniewa bogw i cigle uwaa, aby ich nie urazi, albo panicznie wystrzega si nawet drobnych wykrocze przeciwko potgom jak nieprzestrzeganie zapomnianej tradycji czy niewstpienie do mijanej w czasie pocigu rydwanami kaplicy bstwa opiekuczego

Obca krew (drobna lub powana)


Na pokadzie Hermesa w kosmos poleciao take kilku nie-Grekw, ktrzy zadomowili si na wyspie. Jeden z nich by twoim przodkiem, co wida po twojej fizjonomii. Jeeli zawada jest powana, to nadal kultywujesz ich tradycje by moe nawet po cichu wyznajesz innych bogw. Przy drobnej wersji tej zawady otrzymujesz kar -2 do Charyzmy w kontaktach z Grekami z czystych rodzin (patrz dalej). Jeli zawada jest powana, to otrzymujesz t kar przy kontaktach ze wszystkimi Grekami.

Lk przed kosmosem (drobna lub powana)


Cho podre po kosmosie s w Galaktyce popularne, to jednak nie wszyscy s do nich przekonani. Zalenie o tego, czy zawada ta jest drobna czy powana, posta albo czuje si nieswojo w czasie duszych lotw kosmicznych, albo w ogle wzbrania si przed wylotem w przestrze.

Z kolonii (drobna)
Chocia formalnie jeste obywatelem jednej wolnych planet, to jednak w praktyce bardziej utosamiasz si z zamieszkiwan przez siebie koloni najczciej niewielk planetoid. Zaczynasz gr z Pochodzeniem na 0, nie otrzymujesz take zdolnoci, zwizanych z narodowoci.

Na Olimp (powana)
Bohater owadnity jest marzeniem o osigniciu niemiertelnoci i dostaniu si na Olimp. Jego styl bycia cechuj patos i brawura. Za kadym razem, gdy posta ma

Przewagi wrodzone
Czysta rodzina
Wymagania: Nowicjusz, Wiedza (Ziemia) k8. Czyste rodziny to te, ktre potrafi wyprowadzi swoje drzewo genealogiczne a do czasw sprzed ldowania Hermesa. Kultywuje si w nich pami o ziemskich przodkach i przykada du wag do wiedzy o Ziemi. Bohaterowie z czystych rodzin w kontaktach ze zwykymi Grekami maj bonus +2 do Charyzmy. Raz na jaki czas mog take poprosi odpowiednie suby o nawizanie specjalnie dla siebie kontaktu z Ziemi, na przykad w celu przekazania wiadomoci lub zdobycia informacji.

Szalestwo?
Wymagania: Dowiadczony, Duch k6, Pochodzenie 2 Aresjanin, Hefajst i Hadesjanin natrafili na zamknite drzwi. Pierwszy zniszczy je ciosem monomiecza, drugi rozmontuje zamek, natomiast trzeci odnajdzie drug, sekretn drog. Dla kadego z nich sposb pozostaych bdzie si zdawa idiotyczny, a wasny najrozsdniejszy. Za kadym razem, gdy bohater dziaa zgodnie z duchem swojej planety, a kto kwestionuje suszno takiego rozwizania, posta otrzymuje bonus +2 do testu.

Wasna galera
Wymagania: Nowicjusz Obecnie wyprawy w przestrze kosmiczne w poszukiwaniu kolonii nie s ju tak popularne, jak kiedy. W spadku od bliskich otrzymae wasn galer (patrz rozdzia Pojazdy i ekwipunek) kiedy suya ona do podboju Galaktyki, dzi bdzie suy druynie w rnych przygodach.

Dziecko muz
Wymagania: Nowicjusz Muzy pobogosawiy bohatera talentem. Otrzymuje bonus +2 do testw Wystpw.

Dziecko bogw
Wymagania: Nowicjusz, Demeterianin (patrz opis), Wiara k8, Na Olimp. Cho na wiat przyszli w rodzinach ludzi, to jednak od urodzenia byo wiadomo, e nie s zwykymi miertelnikami. Wikszo dzieci bogw z nich, nie wiedzie czemu, przychodzi na wiat na Demeter. Jednak, jeeli Mistrz Gry si zgodzi, bohater taki moe pochodzi take z innej planety. Dzieci bogw cechuje niezwyka sia ta cecha wzrasta o jedn ko i magiczne zdolnoci, bdce darem od bogw. Jako jedyni bohaterowie w Galaktyce maj oni dostp do Zdolnoci nadprzyrodzonej (supermoce).

Wsparcie bogw
Wymagania: Nowicjusz, Wiara k6 Za zasugi twojej rodziny bogowie od czasu do czasu si do ciebie umiechaj. Kad sesj zaczynasz z jednym fuksem wicej tak, jak przy przewadze Szczciarz.

Ulubieniec bogw
Wymagania: Nowicjusz, Wsparcie bogw, Wiara k8 Bogowie bardzo czsto sprzyjaj ci w twoich dziaaniach. Kad sesj zaczynasz z dwoma fuksami wicej tak, jak przy przewadze Cholerny szczciarz.

Wyrocznia
Wymagania: Nowicjusz, Zdolnoci nadprzyrodzone (cuda), Wiara k6, Duch k6 Niektre naprawd oddane bstwom osoby otrzymay od nich dar przepowiadania przyszoci. Oprcz wykorzystania fabularnego takiej postaci przez Mistrza Gry, gracz moe raz na sesje zadeklarowa, e automatycznie zda najbliszy test przekazali mu to bogowie. Ponadto wyrocznia, z racji swojego autorytetu, zaczyna z Przekonywaniem i Wypytywaniem na k6.

zabjcze. Gdy bohater korzysta z procy na pociski plazmowe i wykonuje atak mierzony w gow przeciwnika, to po sukcesie otrzymuje bonus +4 do obrae.

Silne rami
Wymagania: Nowicjusz, Sia k6, Strzelanie k8 Niektrzy posiadaj w rkach si, pozwalajc im posya pociski celniej i dalej, ni inni. Gdy bohater korzysta z broni rzucanej (energowcznia, wietlny dysk patrz rozdzia Pojazdy i ekwipunek) traktuje ich zasig jakby by dwa razy wyszy.

Przewagi bojowe
Falanga
Wymagania: Hoplita, Dowiadczony, Walka k8+ Walka rami w rami to dla Grekw klasyczny sposb prowadzenia star. Dwch dobrze uzupeniajcych si wojownikw potrafi w ten sposb zdziaa wicej, ni liczny, ale chaotycznie walczcy oddzia. Jeeli przynajmniej dwch bohaterw wykonuje w swoich rundach te same akcje, to zapewniaj sobie nawzajem premi +2 do testu ataku. Jeeli obydwaj posiadaj przewag Falanga, to premia ta ronie do +4.

Walka w cieniu
Wymagania: Nowicjusz, Hadesjanin, Spostrzegawczo k6, Skradanie k8, Walka k6 W mrocznych podziemiach Hadesa walki toczy si zupenie inaczej, ni na powierzchni. Jeli posiadacz tego manewru jest ukryty w lub pmroku lub mroku i nie wykonuje adnych akcji, to ataki wzgldem niego licz si, jakby znajdowa si na obszarze kompletnej ciemnoci. Ponadto w czasie walki w dowolnym rodzaju ciemnoci dostaje bonus +2 do testw ataku.

eb urwa hydrze
Wymagania: Nowicjusz, owca bestii, Odwaga k6, Walka k8 Wrd owcw potworw najwikszym sukcesem jest nie samo pokonanie bestii, lecz dokonanie tego bez pomocy uzbrojenia. Gdy bohater walczy z potworem bez pomocy jakiejkolwiek broni czy pancerza otrzymuje bonus +2 do testw ataku.

Z tarcz lub na tarczy


Wymagania: Weteran, Aresjanin, Duch k6. Przeznaczeniem Aresjanina jest zwyciy w boju lub zgin. Jeeli majcy co najmniej dwie rany bohater zrezygnuje w swojej rundzie z Wyparowania, a zamiast tego wykona akcj ataku moe wyda fuksa, aby zwikszy o jeden rodzaj koci ataku i obrae.

Procarz wyborowy
Wymagania: Dowiadczony, Strzelanie k8+ Trafienie pociskiem w rodek czoa przeciwnika potrafi by naprawd

Przewagi zawodowe
Filozof
Wymagania: Nowicjusz, Ateczyk/Hefajst (patrz opis), Spryt k10, Duch k6, dowolne dwa rodzaje Wiedzy na k10 Filozofowie miujcy wiedz to absolwenci Akademii, najlepszych szk w galaktyce. Wikszo z nich znajduje si na Atenie i Hefajstosie (gwnie zajmujce si kybernatyka, matematyk, fizyk), ale nieliczne znale mona take w innych czciach galaktyki MG moe dopuci, aby filozofem bya posta innej narodowoci. Osoby, posiadajce t przewag to myliciele, ktrzy kad decyzj musz dokadnie przemyle. Filozof moe powici dowoln ilo rund w walce na ocenienie sytuacji. Gdy zdecyduje si na dziaanie, otrzymuje modyfikator do rzutu o wartoci liczby puszczonych rund razy dwa. Ponadto filozofowie zdaj bez rzutw wszystkie testy Wiedzy o PT mniejszym (w wyniku rnych modyfikatorw) od 4.

Kapani to porednicy midzy bstwami i ludmi. Posiadaj wielk wiedz o niemiertelnych bytach, a take ogromny szacunek u ludzi. Maj dostp do potnych mocy pomoc opiekuczego bstwa towarzyszy im zawsze. Raz na sesj, gdy kapan nie ma ju punktw mocy, moe wykona test Wiary o PT: 4. Udany pozwoli mu na uycie darmowej mocy. Ponadto kapan otrzymuje premi +2 do Charyzmy, gdy wykorzystuje swj autorytet w kontaktach z innymi wyznawcami swojego bstwa lub kar -2, gdy rozmwca wierzy w inn potg..

owca bestii
Wymagania: Nowicjusz, Sia k8, Wiedza (przyroda) k6, Przetrwanie k8 Pierwsi kolonici wiele wycierpieli od yjcych na swych planetach bestii. Dzikie satyry czy hydry paralioway strachem Grekw, znajcych dotd te stworzenia z mitw. Po pewnym czasie zaczli si pojawia ludzie, specjalizujcy si w walce przeciw potworom. yj oni do dzi, dbajc, aby populacje monstrw nie zagraay ludzkim osiedlom. owcy to znawcy zwyczajw potworw, w walce przeciwko nim otrzymuj bonus +2 do ataku i obrae, a take do Sztuczek przeciwko nim.

Hoplita
Wymagania: Nowicjusz, Walka k10, Strzelanie k8, Duch k6 Bohater jest hoplit czonkiem armii swojej ojczystej planety i mistrzem w posugiwaniu si hoplonem du tarcz siow (patrz rozdzia Pojazdy i ekwipunek). Otrzymuje bonus +2 do Obrony, ponadto gdy wykonje manewr Penej obrony jego ko figury to k8. Hoplita ma jednak take obowizki. Jeli jego planeta znajdzie si w stanie wojny musi wrci do armii lub zdoby specjaln przepustk.

Kybernatyk
Wymagania: Nowicjusz, Ateczyk/Hefajst, Spryt k8, Wiedza (kybernatyka) k10 wiat cigw liczb i programw dla wikszoci Grekw jest zupenie niezrozumiay. O ile posugiwanie si gotowym oprogramowaniem abakw nie stanowi dla nich problemu, o tyle tworzenie nowych to zadanie dla specjalistw kybernatykw. Studiujc dokadnie Sze Traktatw i inne teksty posiedli potrzebne umiejtnoci, ktre nastpnie w czasie nauki w Akademiach na Hefajstosie lub Atenie rozwijali.

Kapan
Wymagania: Nowicjusz, Zdolno nadprzyrodzona (cuda), Spryt k6, Wiara k10, Wiedza (bogowie) k8

Jeli bohater ma dostp do abaka moe raz na sesj lub po wydaniu fuksa wykona test Wiedzy (kybernatyka) o PT 4. Za podbicie otrzymuje bonus +2 do testw Hazardu, Pilotowania, Wiedzy (dowolnej), Wyszukiwania.

eglarz
Wymagania: Nowicjusz Posejdonianin (patrz opis), Wigor k6, eglowanie k10, Pywanie k6 Pomimo ogromnego rozwoju technologicznego tradycyjna umiejtno eglugi wci jest w cenie. Wikszo wilkw morskich pochodzi z zalanego wod Posejdona na innych planetach s to jedynie pojedyncze osoby. eglarz zaczyna gr z galer morsk (patrz rozdzia Pojazdy i ekwipunek), ponadto przy testach Pywania i eglowania jego ko figury zmienia si na k8.

Pieniarz
Wymagania: Nowicjusz, Wystpy k10, Wiedza (historia) k8, Spryt k6 Pieniarz to nie tylko artysta. To take pisarz, historyk czy nauczyciel. Jego rol jest opowiadanie o zamierzchych czasach, o czynach dzieci bogw, o sprawach bogw. Pieniarz moe zagrza do boju innego bohatera ze swojej druyny wykonujc udany test Wystpw o PT: 4. W przypadku sukcesu zapewnia towarzyszowi bonus +2 do testu, a take o niszy o jeden zakres asw. Oprcz tego pieniarz moe w Prbach woli korzysta z Wystpw z kar -2 zamiast Zastraszania lub Wymiewania.

Przewagi spoeczne
Mwca
Wymagania: k10 Gdy mwca zaczyna swoj mow nikt nie jest w stanie mu przerwa. Zalany potokiem sw przeciwnik najczciej traci mow. Jeli bohater posiadajcy t przewag uzyska dwa przebicia w Prbie woli, jego oponent traci rund. Dowiadczony, Duch

Sportowiec
Wymagania: Nowicjusz, Aresjanin/Demeterianin/Posejdonianin, Sia k6, Wigor k8. Ares, Demeter i Posejdon syn ze sportowcw. Kult fizycznoci na pierwszej z tych planet i cigy kontakt z przyrod na dwch pozostaych sprawiaj, e ich mieszkacy s naprawd sprawni fizycznie. Bohater, nie do, e pochodzi z jednej z tych planet, od dziecka szkolony by do uprawiania sportu. Na pewno moe si poszczyci jakimi sukcesami w zawodach a moe nawet na Olimpiadzie. Zalenie od dyscypliny, jaka uprawia, otrzymuje jedn z poniszych zdolnoci: Biegi przewaga Chyy Rzut dyskiem/oszczepem Rzucanie wzrasta o poziom koci Zapasy Walka wzrasta o poziom koci. Wycigi rydwanw Prowadzenia wzrasta o poziom koci.

Polemika
Wymagania: Nowicjusz, Duch k6, Przekonywanie k8 Posta potrafi stoczy prawdziwy bj na sowa, aby dowie susznoci swoich racji. Za kadym razem, gdy prezentuje stanowisko kracowo odmienne od zdania oponenta w dyskusji otrzymuje bonus +2 do rzutu.

Przewagi legendarne
Niemiertelny
Wymagania: Legendarny, Dziecko bogw, Wytrzymao k12+, Pochodzenie 3 Dziki swym dokonaniom bohater uzyska od bogw ask niemiertelnoci, jednak nie zdecydowa si na zamieszkanie

na Olimpie. Mimo to zyska ask niemiertelnoci zgin moe jedynie z woli bogw. Bohater umiera jedynie w wypadku krytycznego pecha w tecie Wigoru lub Ducha.

Strateg
Wymagania: Legendarny, Pochodzenie 5, Spryt k12, dowolne dwa przewagi przywdcze Wyjtkowo utalentowani przywdcy mog zosta wybrani przez wadcw swych planet na generaw wojsk strategw. Posta taka zawsze ma przy sobie wyszkolon stra przyboczn (patrz Weterani SWEPl s. 81). Ponadto jego sojusznicy awansuj przy wyniku 3-6 na k6, a nie 5-6 jak normalnie.