1/43

TUSDATA EYLÜL 2011 DÖNEMİ 1. DENEME SINAVI SORULARI ve DOĞRU CEVAP ANAHTARI

1.

Aşağıdaki eklemlerden hangisi gomphosis tipi bir eklemdir? A) B) C) D) E) Articulatio radioulnaris proximalis Articulatio tibiofibularis distalis Articulatio talocruralis Articulatio dentoalveolaris Articulatio atlantooccipitalis

2.

Kola ya da önkola hareket yaptıran aşağıdaki kaslardan hangisinin humerus´a tutunması yoktur? A) B) C) D) E) Musculus biceps brachii Musculus triceps brachii Musculus brachioradialis Musculus teres major Musculus pectoralis major

3.

Humerus gövdesi kırığından kaynaklanan aşağıdakilerden hangisi görülür? A) B) C) D) E) Önkolun pronasyon hareketinde bozulma

nervus

radialis

zedelenmesinde

El başparmağının oppozisyon hareketinde bozulma Tenar bölgede deri duyusu kaybı Elin ekstensiyon hareketinde bozulma El başparmağının adduksiyon hareketinde bozulma

4.

Aşağıdaki kaslardan hangisi ele fleksiyon ve adduksiyon yaptırır? A) B) C) D) E) Musculus palmaris longus Musculus pronator quadratus Musculus flexor carpi ulnaris Musculus pronator teres Musculus flexor digitorum profundus

5.

Arteria pancreatica magna, aşağıdaki arterlerden hangisinin dalıdır? A) B) C) D) Arteria hepatica communis Arteria mesenterica inferior Arteria mesenterica superior Arteria gastroomentalis sinistra

2/43

E)

Arteria splenica

6.

Ureter´ler aşağıdakilerden hangisini önden çaprazlamaz? A) B) C) D) E) Nervus genitofemoralis Vena ovarica Arteria umbilicalis Vena iliaca communis Nervus obturatorius

7.

Confluens sinuum´a açılan dural sinüs aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Sinus rectus Sinus sagittalis inferior Sinus occipitalis Sinus transversus Sinus petrosus inferior

8.

Aşağıdaki sinirlerden hangisi plexus sacralis´in dalıdır? A) B) C) D) E) Nervus iliohypogastricus Nervus genitofemoralis Nervus obturatorius Nervus ilioinguinalis Nervus ischiadicus

9.

Beyin sapını sulcus retroolivaris´ten terk eden seçeneklerden hangisinde en doğru verilmiştir? A) B) C) D) E)

kranyal

sinirler

aşağıdaki

Nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius Nervus abducens, nervus facialis, nervus vestibulocochlearis Nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis Nervus vagus, nervus accessorius, nervus hypoglossus Nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus hypoglossus

10. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı nervus hypoglossus felcinde görülür? A) B) C) D) E) İpsilateral dilin 2/3 ön bölümünde somatik duyu kaybı Kontralateral dil yarısında atrofi İpsilateral glossopleji Dil dışarı çıkarıldığında lezyonun karşı tarafına deviyasyon Kontralateral sadece musculus genioglossus´da işlev kaybı

3/43

11. Aşağıdaki hücrelerden hangisi mononükleer fagositer sistemin üyesi değildir? A) B) C) D) E) Alveoler makrofaj Kupffer hücresi Histiyosit Osteoblast Mikrogliya

12. Sindirim sistemi histolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Dudak epidermisi elaidin proteini içerir. Ağız boşluğu çok katlı yassı epitelle örtülüdür. Dilde bulunan papillalardan foliat papilla insanda rudimenterdir. Fungiform papilla, tat tomurcuğu içermez. Sirkumvallat papillalar, insanda sulkus terminalisin etrafında yerleşmişlerdir.

13. Hücre içeriğinin tamamının boşaltılarak yapılan salgılama tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Seröz Parakrin Müköz Holokrin Merokrin

14. Işık mikroskobuyla bakıldığında hücrede fırçamsı kenar görüntüsünü oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Vimentin Desmin Sitokeratin Mikrovillus Dynein

15. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında fibröz kıkırdak bulunur? A) B) C) D) E) Larinks Trakea Menisküsler Plika vokalisler Epiglottis

16. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu salgılanmasını artırır? A) Hiperglisemi

4/43

B) C) D) E)

Egzersiz Somatostatin Hipotermi Serbest yağ asitleri

17. Gastrik mukozada bulunan aşağıdaki hücrelerden hangisi eritropoezis ile ilişkilidir? A) B) C) D) E) Zimogenik hücreler Müköz boyun hücreleri Pariyetal hücreler Enteroendokrin hücreler Yüzey prizmatik hücreler

18. Aşağıdakilerden hangisi anjiyotensin-II´nin etkilerinden birisi değildir? A) B) C) D) E) Vazopressin salınımını artırması Organum Vaskulosum Lamina Terminalis (OVLT) ´i uyarması Vazokonstriksiyon yapması Adrenal medulladan aldosteron salgısını uyarması Norepinefrin salınımını kolaylaştırması

19. B12 vitamini ve transferrinin hücre içine alınma şekli olan reseptör aracılı endositozda görev yapan protein aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Ubikuitin Demsin Klatrin Vimentin Sitokeratin

20. Aşağıdakilerin hangisinin sonucu ekspirasyon yedek hacmini verir? A) B) C) D) E) Total akciğer kapasitesi - İnspirasyon kapasitesi Total akciğer kapasitesi - Vital kapasite İnspirasyon kapasitesi - Tidal volüm Vital kapasite - Tidal volüm Fonksiyonel rezidüel kapasite - Rezidüel volüm

21. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde ya da hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenmektedir? I. ATP sentaz II. Fosfogliserat kinaz III. Fosfofruktokinaz-1 IV. Pirüvat kinaz V. Glukoz 6-fosfataz

5/43

A) B) C) D) E)

I II ve III II ve IV III ve IV IV ve V

22. Glikojen depoları tamamen tükendiğinde, "glikogenin" adı verilen proteinde glikozil kalıntılarının eklendiği aminoasit aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Valin Triptofan Glisin Tirozin Alanin

23. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi asidik bir aminoasidin yüksüz türevidir? A) B) C) D) E) Valin Hidroksiprolin Arjinin Sistin Asparajin

24. Glutamat dekarboksilaz enziminin koenzimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Pridoksal fosfat Riboflavin Tiyamin pirofosfat Pantotenik asit Biyotin

25. Herediter fruktoz intoleransında eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Fruktoz 1, 6 bifosfataz Aldolaz B Fosfoglukoizomeraz Fosfofruktokinaz-1 Fruktokinaz

26. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi transaminasyona uğramaz? A) B) Alanin Fenilalanin

6/43

C) D) E)

Lizin Lösin Aspartat

27. Üre siklusunun hız kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

enzimi

ve

bu

enzimin

allosterik

aktivatörü

Sitoplazmik karbamoil fosfat sentetaz, fosforibozil pirofosfat Arjinaz, arjinin Arjinaz, N-asetil glutamat Sitoplazmik karbamoil fosfat sentetaz, N-asetil glutamat Mitokondriyal karbamoil fosfat sentetaz, N-asetil glutamat

28. Apoprotein - E eksik ve şilomikron kalıntıları temizlenemiyorsa; hangi tip hiperlipidemi görülür? A) B) C) D) E) Tip I Tip II Tip III Tip IV Tip V

29. Pentamer yapılı immünglobülin aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Immunglobülin A Immunglobülin M Immunglobülin D Immunglobülin G Immunglobülin E

30. Seramid aşağıdaki bileşiklerden hangisinin öncülüdür? A) B) C) D) E) Sfingomiyelin Sefalin Kardiyolipin Lesitin Platelet aktive edici faktör

31. Glutatyon yapısında yer alan aminoasitler hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) Glutamat, serin, glisin Glisin, arjinin, metiyonin Lizin, metiyonin Glutamat, sistein, glisin

7/43

E)

Histidin, β-alanin

32. Hangi reaksiyonda vitamin B12´nin, metilkobalamin formu koenzim olarak kullanılır? A) B) C) D) E) Metilmalonil KoA → Süksinil KoA dUMP → dTMP Propiyonil KoA → Metilmalonil KoA Homosistein → Metyonin Homosistein → Sistationin

33. Aşağıdakilerden hangisi tek karbon sayılı yağ asitlerinin sitrik asit siklusuna giriş noktasıdır? A) B) C) D) E) Propiyonil KoA Süksinil KoA Palmitoil KoA Fumarat Okzaloasetat

34. İnsülin aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini azaltır? A) B) C) D) E) Glikojen fosforilaz Fosfodiesteraz Piruvat dehidrogenaz Piruvat kinaz Asetil-KoA karboksilaz

35. Aşağıdakilerden hangisi pentoz fosfat yolunda iki karbonlu birim transferinde rol alan bir enzimdir? A) B) C) D) E) Hekzokinaz Transketolaz HMG KoA redüktaz Süksinat dehidrogenaz Glukoz 6-fosfataz

36. Hücre sitoplazmasında aşağıdakilerden hangisinin artması protein fosforilasyonunu artırıcı etkiye neden olmaz? A) B) C) D) E) Nitrik oksit Glukagon Parathormon Adrenokortikotropik hormon Estradiol

8/43

37. RNA polimerazın çalışması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) B) C) D) E) DNA kalıbı Primerler Transkripsiyon faktörleri Ribonükleozid trifosfatlar Metal iyonları

38. Histon proteini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Beş adet histon proteini vardır. Ökaryotik DNA ve histon proteininin oluşturduğu komplekse nükleozom adı verilir. Histonlar birbiriyle özgül olarak etkileşir. Histon 1 nükleozomun merkezinde yer alır. Histon proteinleri bazik aminoasitlerden zengindir.

39. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesinin artması hiperürisemiye neden olur? A) B) C) D) E) Hipoksantin - guanin fosforibozil transferaz Karbamoil fosfat sentetaz-II Ksantin oksidaz Timidilat sentaz Fosforibozil pirofosfat (PRPP) sentetaz

40. Aşağıdaki enzimlerden salgılanmaz? A) B) C) D) E) Maltaz Trehalaz Ribonükleaz Laktaz Dipeptidaz

hangisi

ince

bağırsak

mukoza

hücreleri

tarafından

41. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotlarda bulunmaz? A) B) C) D) E) Sitoplazma membranı Mannoproteinler Ribozom Sitoplazmik granül Hücre duvarı

42. Elli altı yaşında böbrek transplantasyonu yapılan bir hasta; ateş, konfüzyon, baş ağrısı, ishal, öksürük ve nefes alma güçlüğü ile hastaneye yatırılmıştır. Hastanın balgam örneğinin

9/43

gram boyamasında bol lokosit görülmesine rağmen bakteri saptanmamıştır. Hastada etkene yönelik yapılan idrarda antijen testi pozitif olarak bulunmuştur. Yukarda tanımlanan olguya neden olan etkenin en önemli virülans faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Kapsül Kord faktör Ekzotoksin üretimi Hücre içi üreme özelliği Elastaz

43. Streptococcus pyogenes türünün serotiplendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) B) C) D) E) Kapsüler antijen Hücre duvarı antijenleri Flajella antijeni O antijeni M antijeni

44. Kedi ısırığı sonrası elinde yara infeksiyonu gelişen 3 yaşındaki bir kız çocuğunda yaradan alınan örnek kanlı agara ekilmiş ve gram negatif kokobasil morfolojisinde bir bakteriyel etken üretilmiştir. Bu hastada tablodan sorumlu olabilme olasılığı en fazla etken aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bacteroides fragilis Beta hemolitik streptokok Capnocytophaga canimorsis Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida

45. Genital bölgesinde ağrısız bir ülserle gelen 26 yaşındaki bir erkek hastanın ülserinden alınan örneğin karanlık alan mikroskobik incelemesinde spiroket benzeri bakteriler saptanmıştır. Hastaya etkene yönelik tedavi verilmezse 6 hafta - 6 ay içerisinde aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi en olasıdır? A) B) C) D) E) Ataksi Bunama Yaygın döküntü Böbrek yetmezliği Hepar lobatum

46. Aşağıdaki dezenfektanlardan hangisinin bakteri endosporlarına etkinliği en azdır? A) B) Glutaraldehit Hidrojen peroksit

10/43

C) D) E)

Perasetik asit Formaldehit Benzalkonyum

47. Pseudomonas aeruginosa septisemisi gelişen 61 yaşında bir diyaliz hastasında sadece aerobik gram negatif çomaklara etkili olan, gram pozitif bakterilere etkinliği bulunmayan bir antibiyotik tedavisi verilmiştir. Tedavide uygulanan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Aztreonam Seftriakson Sefaleksin Gentamisin İmipenem

48. Aşağıdaki bakteri eşlemelerinden hangileri Gram boyama ile birbirinden ayırt edilebilir? A) B) C) D) E) Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis Nocardia asteroides, Actinomyces israelii Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis

49. Bel ağrısı şikâyetiyle başvuran 50 yaşındaki kadın hastada yapılan incelemede vertebral osteomiyelit saptanmış, yapılan kemik biyopsisi ve kan kültüründe gram negatif çomak morfolojisinde boyanan, oksidaz negatif, glukozu fermente eden, laktozu fermente etmeyen, hareketli ve H2S pozitif bakteriler üremiştir. Aşağıdakilerden hangisi en olası etkendir? A) B) C) D) E) Pseudomonas aeruginosa Esherscia coli Salmonella enteritidis Shigella sonnei Aeromonas hydrophila

50. HIV infeksiyonu tedavisinde kullanılan ve virüsün CCR5 kemokin reseptörlerine bağlanmasını engelleyen V3 lup inhibitörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Fomivirsen Maravirok Boseprevir Ritonavir Efavirenz

11/43

51. İnfluenza virüsünün peplomerleri I. RNA´ya bağımlı RNA II. III. Helikal IV. A) B) C) D) E) I, II ve IV I ve III II ve III II, III ve IV II, IV

aşağıdakilerden polimeraz

hangisidir? enzimleri Hemaglütinin nükleokapsid Nöraminidaz

52. Aşağıdakilerden hangisi genç erişkinlerde Epstein-Barr virüsü mononükleozda en sık görülen semptom ve bulgular topluluğudur? A) B) C) D) E) Karın ağrısı - Ateş - Lökopeni - Relatif monositoz - LAP Boğaz ağrısı - Ateş - Lökositoz - Atipik lenfositoz - Hepatosplenomegali Eklem ağrısı - Veziküler raş - Lenfopeni - Splenomegali - ALT yüksekliği Baş ağrısı - Gece terlemesi - Postnazal akıntı - Lökositoz - Hepatomegali İshal - İkter - Ateş - Eozinofili - Splenomegali - Püstüler raş

infeksiyöz

53. CD4+ T lenfositlerde CD40 ligand genlerindeki mutasyon nedeniyle meydana gelen CD40 ligand eksikliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişme olasılığı en fazladır? A) B) C) D) E) Wiskott-Aldrich sendromu Di George sendromu Hiper IgM sendromu X´e bağımlı lenfoproliferatif sendrom Chediak-Higashi sendromu

54. Opsonizasyon ve fagositozda aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) C-reaktif protein Haptoglobulin İmmünoglobülin E Kompleman Lektin

rol

oynayan

en

önemli

plazma

proteini

55. Doku makrofajlarının sitoplazmik membranlarında yer alan ve bir bakterinin dokuya invaze olması durumunda proinflamatuvar sitokinlerin yapımını uyaran alarm molekülleri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) Toll-like reseptörler CD4 molekülleri

12/43

C) D) E)

CXCR4 kemokin reseptörleri CCR5 kemokin reseptörleri Makrofaj inflamatuvar protein-1

56. Aşağıdakilerden hangi tanımlamada, erişkin parazitin seksüel olgunluğa ulaştığı ve eşeyli üremenin gerçekleştiği konak ifade edilmektedir? A) B) C) D) E) Monoksen Heteroksen Yalancı parazitizm Son konak Ara konak

57. Onbir yıl önce HIV infeksiyonu tanısı konulan ve periyodik izlenmeye alınan, ancak son 10 aydır kontrollerini yaptırmak üzere tıbbi merkeze başvurmamış olan 41 yaşındaki erkek bir hasta, vücudunun sol yarısında uyuşma ve güç kaybı yakınmaları ile ailesi tarafından getiriliyor. Yapılan muayenede şuur açık, koopere, sol kol ve bacaklarda hiporefleksi ve 3 güç kaybı belirleniyor. Tetkiklerinde CD4+ T lenfosit sayısı 80/mm olarak saptanıyor. Hastanın beyin manyetik rezonans görüntülemesinde sağ hemisfer oksipital lobda üç adet, çevresi ödemli apse ile uyumlu lezyon olduğu bildiriliyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Kriptokok menenjiti Primer beyin lenfoması Toksoplazma ensefaliti Bakteriyel beyin apsesi HIV ensefalopatisi

58. İnsan sistiserkozunun etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Taenia saginata Taenia solium Echinococcus multilocularis Chlonorchis sinensis Multiceps multiceps

59. Aşağıdakilerden hangisi germ tüp testi pozitif Candida türüdür? A) B) C) D) E) Candida lusitaniae Candida glabrata Candida dubliniensis Candida krusei Candida tropicalis

60. Dermatofitozlarda söz konusu olan cilt lezyonu aşağıdakilerden hangisidir?

13/43

A) B) C) D) E)

Eritema multiforme Favus Kerion Sferül Tinea

61. Aşağıda sayılan terimlerden hangisi bir gelişim bozukluğunu ifade etmez? A) B) C) D) E) Agenezi Aplazi Atrofi Displazi Hipoplazi

62. Atrofiye giden bir hücrede, aşağıda sıralanan hücresel değişikliklerden hangisinin görülmesi beklenmez? A) B) C) D) E) Protein parçalanmasında artma Otofajide artma Organel sayısında azalma Protein sentezinde azalma Proteazom aktivitesinde azalma

63. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülen granülom nötrofil içerir? A) B) C) D) E) Kedi tırmığı Sarkoidoz Tüberküloz Lepra Sifiliz

64. Ağız kuruluğu ve tükürük bezlerinde çift taraflı büyüme şikayeti olan kadın hastada serumda anti SS-A antikor pozitifliği saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastadan yapılacak tükürük bezi biyopsisinde ön planda beklenen bir bulgu değildir? A) B) C) D) E) Duktus iltihabı Lenfositik infiltrasyon Duktus obstruksiyonu Glandüler hiperplazi Fibrozis

65. Diyaliz tedavisi altındaki bir böbrek yetmezliği hastasında karpal tünel sendromu gelişiyor. Bu kliniğin en olası sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

14/43

A) B) C) D) E)

Amiloidoz gelişimi Renal hücreli karsinom gelişimi Üremi gelişimi Hipokalsemi gelişimi Palmar fibromatozis

66. Kardiyojenik şok tablosuna giren bir hastada bir süre sonra asidoz gelişebilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Solunum sıkıntısı gelişmesi Akut tübüler nekroz gelişmesi Periferik vazokonstriksiyon gelişimi Uygulanan tedavi Vücutta ısı artışı

67. Tümör hücrelerinde çekirdekler arasında boyut ve şekil farklılığı olmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Atipi Displazi Desmoplazi Pleomorfizm Anaplazi

68. Aşağıdakilerden hangisi, hücrelerde uzun zincirli yağ asidi birikmesi ve hücresel disfonksiyonla karakterize bir hastalıktır? A) B) C) D) E) Pompe hastalığı Adrenolökodistrofi Konjenital adrenal hiperplazi Alfa 1 antitripsin eksikliği Hemakromatozis

69. Aşağıda sayılan akciğer lezyonlarından hangisi adenokarsinoma öncül bir lezyon olarak kabul edilebilir? A) B) C) D) E) Deskuamatif interstisyel pnömoni Atipik adenomatöz hiperplazi Skuamöz metaplazi Plevral fibroz plaklar Alveol epitel nekrozu

70. Aşağıdakilerden hangisi ön planda malign bir damar tümörü olarak kabul edilir? A) Kistik higroma

15/43

B) C) D) E)

Hemanjiyoperisitoma Kaposi sarkomu Glomanjiyoma Basiller anjiyomatozis

71. Aşağıda ekstranodal olarak lenfoma gelişen bazı organlar sıralanmıştır. Bunlardan hangisinde lenfomalar ön planda anjiyosentrik paternde olma eğilimi gösterir? A) B) C) D) E) Karaciğer Akciğer Beyin Mide Testis

72. Safra kesesinde en sık beklenen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Skuamöz hücreli karsinom Klasik adenokarsinom Taşlı yüzük hücreli karsinom Kolanjiyokarsinom Klatskin tümörü

73. On bir yaşında kız çocuğu hematüri ve hipertansiyon nedeniyle kliniğe yatırılıyor. Bu hastadan yapılan böbrek biyopsisinde immünfloresan incelemede glomerüler bazal membran boyunca lineer immünglobülin birikimi saptanıyor. Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Bir süre önce streptokok infeksiyonu geçirmiştir Glomerüllerde ışık mikroskobunda hiç bir bulgu tespit edilemez Otoimmün bir hastalıktır Diğer böbrek sağlam olabilir Serumda ANCA pozitifliği beklenir

74. Memede ve beyinde çok sayıda tümör odakları tespit edilen 55 yaşında bir kadın hastada ilk akla gelmesi gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Metastatik meme kanseri Li-Fraumeni sendromu Metastatik beyin kanseri Turcot sendromu Peutz-Jeghers sendromu

75. Over tümörü olan hastada, çıkarılan kitlenin nekrotik ve kanamalı bir kitle olduğu, tümörün anaplastik bir histoloji oluşturan diferansiyasyonu kötü hücrelerden oluştuğu, serumda human koryonik gonadotropin (hCG) ve alfa fetoprotein (AFP) seviyelerinin yüksek olduğu

16/43

tespit Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) İmmatür teratom Yolk sac tümörü Koryokarsinom Embriyonal karsinom Disgerminom

ediliyor.

76. Aşağıda tanımlanan endometriyal lezyonlardan hangisinin histopatolojisinde ön planda bazal endometriyum yapılarının görülmesi beklenir? A) B) C) D) E) Endometriyal polip Endometriyal hiperplazi Endometriyozis Endometriyal karsinom Adenomiyozis

77. Hangisi östrojen, progesteron ve Her2/NEU reseptörlerinin üçünün de negatif olacağı bir meme karsinomu tipi değildir? A) B) C) D) E) Santral fibrotik odağı olan karsinom Bazaloid karsinom Medüller karsinom Luminal A karsinom Metaplastik karsinom

78. Elli beş yaşında erkek hastada, iliak kemikte meduller kaviteyi doldurup korteksi invaze eden bir kitle saptanıyor. Yapılan biyopside tümörün, kıkırdak üreten miksoid görünümlü bir tümör olduğu saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Liposarkom Osteosarkom Kondrosarkom Enkondrom Metastatik adenokarsinom

79. Melanomun gözdeki en sık yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Uvea Konjunktiva Kornea Tenon kapsülü Retina

17/43

80. Subepidermal veziküler lezyonları olan 25 yaşında erkek hastadan yapılan deri biyopsisinin incelenmesinde, dermal papillalarda mikroapseler ve immünofloresanda granüler IgA depozitleri saptandığı görülmüştür. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Epidermolizis bülloza Pemfigus vulgaris Büllöz pemfigoid Dermatitis herpetiformis Liken planus

81. Aşağıdakilerden hangisi oral yolla alınan ilacın biyoyararlanımını etkilemez? A) B) C) D) E) Bağırsaklardan emilime uğrayan madde miktarı Böbreklerden atılan miktarı İlacın bağırsakta ya da bağırsak duvarında metabolize olması İlacın portal dolaşım ya da karaciğerde metabolize olması İlacın farmasötik şekli

82. Çok miktarda ve sık sık alkol alan bir kişinin anestezi işleminin güç olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) B) C) D) E) Fizyolojik antagonizma Çapraz tolerans Taşiflaksi Desensitizasyon Farmakolojik antagonizma

83. İlaçların yıkım yollarındaki bozukluklar ve sonuçları eşleştirilmiştir. Açıklamaya uygun olmayan hangisidir? A) B) C) D) E) Süksinilkolin, psödokolinesteraz eksikliği → Apne Varfarin, hidroksilasyon bozukluğu → Kanama Tolbutamid, hidroliz bozukluğu → Kardiyotoksisite İzoniazid, N-asetilasyon bozukluğu → Periferal nöropati Hidralazin, N-metilasyon bozukluğu → Hipertansiyon

84. Aşağıdaki etkilerden hangisi otonomik gangliyon blokörlerine ait değildir? A) B) C) D) E) Midriyazis İdrar retansiyonu Ağız kuruluğu İmpotans Hipertansiyon

18/43

85. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin uyarılmasıyla böbrek damarlarında dilatasyon olur? A) B) C) D) E) Dopamin D1 reseptörleri Dopamin D2 reseptörleri Alfa1 reseptörleri Alfa2 reseptörleri Beta1 reseptörleri

86. Aşağıdakilerden hangisinde sempatomimetik bir ajan tercih edilmez? A) B) C) D) E) Dar açılı glokom Anafilaktik şok Midriyazis oluşturmak için Hipotansiyon Kardiyak arrest

87. Hiperkalemi tedavisinde seçilecek en uygun diüretik aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Ozmotik diüretikler Kıvrım diüretikleri Tiyazidler Vazopresin reseptör antagonistleri Potasyum tutucu diüretikler

88. Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç olan karvedilolün etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Alfa-adrenerjik antagonist Beta-adrenerjik agonist Beta-adrenerjik antagonist Karma alfa ve beta agonist Karma alfa ve beta antagonist

89. Aşağıdaki HMG KoA redüktaz inhibitörlerinden hangisi ön ilaçtır? A) B) C) D) E) Atorvastatin Serivastatin Fluvastatin Pravastatin Simvastatin

90. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkisini trombositlerde fosfodiesteraz enzimini inhibe

19/43

ederek gösterir? A) B) C) D) E) Sülfinpirazon Aspirin Dipridamol Streptokinaz Tiklopidin

91. Akut migren ve Cluster tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Pizotifen Siproheptadin Sisaprid Sumatriptan Metiserjid

baş

ağrısında

etkili

serotonin

agonisti

ilaç

92. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi alkol içme isteğini azaltan bir GABA analoğudur? A) B) C) D) E) Akamprosat Bupropion Buspiron Fluoksetin Zonisamid

93. İndometazinin etkisi aşağıdakilerden hangisi değildir? A) B) C) D) E) Frontal baş ağrısı Su - tuz retansiyonu Hipoaldosteronizm Kan basıncında düşme Konvülsiyon

94. Parkinson hastalığının tedavisinde L-dopa ile birlikte aşağıdakilerden hangilerinin verilmesi L-dopanın santral etkinliğini artırır? I. Entakapon II. Piridoksin III. Karbidopa A) B) C) D) E) Yalnız l Yalnız II I ve III II ve III I, II ve III

20/43

95. Genel anestezi için kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi halüsinasyon, disoryantasyon, eksitasyon ve ayılma sırasında korkulu rüya ile karakterize geçici bir psikoz hali oluşturabilir? A) B) C) D) E) Sevofluran Ketamin İzofluran Metoksifluran Desfluran

96. Lityum ve tiyazid grubu diüretikler arasındaki etkileşim tipi hangisidir? A) B) C) D) E) Lityum diüretik metabolitlerinin birikmesine neden olur. Her ikisi de diürez yaptırıp dehidratasyona neden olurlar. Diüretiklerin itrahını lityum azaltır. Tiyazidler lityumun kan seviyesini yükseltir. Lityumun metabolizmasını diüretikler artırır.

97. Astım tedavisinde yararlı olabilen IgE antikoru aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Omalizumab Muromonab Ritüksimab Palivizumab İnfliksimab

98. Aşağıdakilerden hangisi beta laktamaza dirençli bir penisilin değildir? A) B) C) D) E) Metisilin Nafsilin Karbenisilin Oksasilin Kloksasilin

99. Aşağıda verilen antibiyotik ve yan etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Kloramfenikol - Gri bebek sendromu Eritromisin - Kolestatik hepatit Amikasin - Aplastik anemi Doksisiklin - Psödotümör serebri Klindamisin - Psödomembranöz enterokolit

100. Aşağıdakilerden hangisi kalsitonin kullanımı için bir endikasyondur?

21/43

A) B) C) D) E)

Kronik böbrek yetmezliği Hipoparatiroidizm İntestinal osteodistrofi Paget hastalığı Raşitizm

22/43

101. Otuz beş yaşında erkek hasta yaklaşık 1 yıldır eforla ilişkili, dinlendiğinde gerileyen baskı tarzında göğüs ağrısı ile acil servise geliyor. Bu hastada öncelikle yapılacak tetkik aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Koroner anjiyografi Elektrokardiyografi Egzersiz testi PA akciğer grafisi Ekokardiyografi

102. Aşağıdaki

elektrokardiyografi

aşağıdakilerden

hangisi

ile

uyumludur?

A) B) C) D) E)

Ventriküler ekstrasistol Wolf-Parkinson-White sendromu Atriyal ekstrasistol Atriyal flutter Atriyal fibrilasyon

103. Aşağıdaki durumların hangisinde kalp yetmezliği telekardiyografide kardiyotorasik oranda artmamıştır? A) B) C) D) E) Konjestif kalp yetmezliği Mitral stenoz Restriktif kardiyomiyopati Sol atrial miksoma Aort yetmezliği

olmasına

rağmen

104. Miyokarda infiltrasyon eğilimi en yüksek olan tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Malign melanom Akciğer kanseri Anjiyosarkom Miksoma Rabdomiyom

105. Tek taraflı plevral effüzyon gelişen yirmi yedi yaşında bayan hastada yapılan plevral sıvı analizinde eksüda ve sıvı sitolojisinde lenfosit hakimiyeti saptanıyor. Plevra biyopsisinde ise kazeifikasyon gösteren granülomatöz plörit saptanmıştır. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

23/43

A) B) C) D) E)

Malign plevral mezotelyoma Apse Kalp yetmezliği Plevra tüberkülozu Sarkoidoz

106. Soğuk aglütinasyon testi aşağıdaki infeksiyonlardan hangisinin tanısında kullanılır? A) B) C) D) E) Klamidya pnomonisi İnfeksiyoz mononükleoz Mikoplazma pnömonisi Legionella pnömonisi Pnömokok pnömonisi

107. Otuz iki yaşında bayan hasta sağ yan ağrısı ile başvuruyor. Fizik muayenede perküsyonda matite, vokal fremitusta azalma, solunum seslerinde azalma ve sağ hemitoraksta solunuma az katılma gözleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Pnömoni Plevral effüzyon Kronik obstruktif akciğer hastalığı Atelektazi Pnömotoraks

108. Otuz yaşında bayan hasta; halsizlik ve yorgunluk ile geliyor. Fizik muayenede cilt ve mukozalar soluk. Skleralar subikterik, laboratuvarında hemoglobin 8 gr/dL, milimetre küpte lökosit 3000, trombosit 40000, indirekt bilirubin 5 mg/dL, LDH 1200 U/L, retikülosit % 7, idrar sedimenti demir boyası ile boyandığı zaman idrarda demir pozitif olarak bulunuyor. Dopplerli batın ultrasonografisinde vena portae´de de trombüs saptanıyor. Bu hastada tedavide aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkilidir? A) B) C) D) E) Kortikosteroid Thalidomid İmatinip Eculizimab Anagralid

109. Multipl miyelom ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Genellikle 40-45 yaşlarında bayanlarda görülür Yaygın lenfadenopati ve organomegaliye neden olur Periferik yaymada ve kemik iliğinde lenfoplazmositer hücrelerde artış görülür Protein elektroforezinde poliklonal gamopati saptanır. 65 yaşından küçüklerde tedavide kemoterapi ve otolog stem cell transplantasyonu yapılır.

24/43

110. Kırk yaşında erkek hasta fıtık operasyonu sonrası kesi yerinde kanamaların devam ettiği ve yara iyileşmesinin kötü olduğunu öğreniyorsunuz. Hastanın yapılan testlerinde kanama zamanı 3 dk, protrombin zamanı 12 sn, aPTT 25 sn ve trombosit sayısı normal. Bu hastada aşağıdaki kogülasyon faktörlerinde hangisinde eksiklik olma olasılığı en yüksektir? A) B) C) D) E) Faktör 1 Faktör 5 Faktör 8 Faktör 12 Faktör 13

111. Tümör lizis sendromu ile ilgili hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) En sık Burkitt lenfomalı hastalarda görülür Hastalarda en önemli sorun akut tübüler nekroza bağlı akut böbrek yetmezliğidir Laboratuvarında serum kalsiyumu, fosforu, ürik asit, LDH düzeyleri yüksektir Tedavide ilk yapılması gereken hidrasyondur Hiperürisemiye yönelik allopürinol verilmelidir

112. Kırk altı yaşında bayan hasta halsizlik ve çarpıntı şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvuruyor. Hastanın 3 aydır çarpıntısı, sıcağa karşı tahammülsüzlüğü olduğu ve 4 kilo kaybettiği öğreniliyor. Yapılan muayenesinde cilt sıcak nemli, tansiyon 150/75 mmHg tespit ediliyor. EKG de atrial fibrilasyon izleniliyor. Laboratuvarda TSH 9,7 (0.2-4.2 mikroIU/mL), sT4 32 (12-22 pg/mL), sT3 10 (2.5-7 pg/mL) ve radyoaktif iyot uptake yüksek olduğu tespit ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Graves Hastalığı Toksik adenom Tirotoksikozis faciata TSH salgılayan adenom Subakut granulomatöz tiroidit

113. Cushing hastalığında aşağıdaki klinik ve laboratuvar bulgularından hangisi görülmez? A) B) C) D) E) Hiperglisemi Eozinofili Psikoz Osteoporoz Alkaloz

114. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizmde görülen bulgulardan biri değildir?

25/43

A) B) C) D) E)

Metabolik alkaloz Miyopati Poliüri Kondrokalsinozis Osteitis fibroza sistika

115. Kırk yaşında bayan hastanın yapılan tam idrar testinde büyük büyütmede her sahada 2025 eritrosit olduğu saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisinin olma olasılığı en azdır? A) B) C) D) E) Minimal lezyon hastalığı Mesane kanseri Böbrek taşı Berger hastalığı Sistemik lupus eritematozus

116. Aşağıdakilerden hangisinin kalsiyum oksalat taşı yapma olasılığı en düşüktür? A) B) C) D) E) Hiperkalsiüri Hiperürikozüri Hiperokalüri Hipersitratüri İleal rezeksiyon

117. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliği için yanlıştır? A) B) C) D) E) Bikarbonat düşüktür Lenfosit sayısında azalma olabilir Eritropoetin düzeyleri düşüktür Amilaz düzeyleri yüksektir Kalsiyum düşük, fosfor yüksek, parathormon düşüktür

118. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer sirozu nedeniyle takip edilen bir hastada hepatik ensefalopati gelişimini kolaylaştıran faktörlerden değildir? A) B) C) D) E) Diüretik kullanımı Hipokalemi Özefagus varis kanaması L-ornitin L-aspartat Hipovolemi

119. Aşağıdakilerden hangisi kolon kanseri için predispozan değildir? A) B) Akromegali Streptococcus bakteriyemisi

26/43

C) D) E)

Aspirin kullanımı Crohn hastalığı Adenomatöz polip

120. Aşağıdaki otoantikorlardan hangisi sistemik lupus eritematozusta (SLE) gözlenen antifosfolipit antikor sendromundan sorumludur? A) B) C) D) E) Anti - Mi antikoru Anti ds DNA Antihiston antikor Anti - Ro antikoru Antikardiyolipin antikor

121. Psödobulber paralizinin özelliklerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bulbus´ta lezyon yoktur. İki taraflı piramidal traktus hasarı vardır. Hastanın gülme ağlama nöbetleri vardır. Disfaji görülür. Dilde fasikülasyon görülür.

122. Aşağıdakilerden hangisi Freidrich ataksisi için yanlıştır? A) B) C) D) E) Başlangıç semptomu genellikle dengesizliktir. Otozomal resesif geçişlidir. Skolyoz görülür. Derin duyu kaybı olmaz. Kardiyomyopati görülebilir.

123. Otuziki yaşında baş ağrısı şikâyeti ile başvuran erkek hasta son 1 ay içinde günde iki kez gelen ataklar tanımlamaktadır. Her atak yaklaşık bir saat sürmekte, alkol alınca ortaya çıkmakta ve hastayı uykusundan uyandırmaktadır. Hasta ataklar ile birlikte terleme, bulantı, gözde yaşarma ve nazal dolgunluktan şikâyet etmektedir. Ağrının derin, çok şiddetli ve başın sağ tarafına lokalize olduğu görülmüştür. Bu hastanın baş ağrısı ile ilgili olarak aşağıdaki tanılardan hangisi öncelikle düşünülmelidir? A) B) C) D) E) Migren baş ağrısı Cluster baş ağrısı Gerginlik baş ağrısı Beyin tümörü Dev hücreli arterit

124. Aşağıdakilerden hangisi ankilozan spondilitin tipik radyolojik bulgularından biridir? A) Osteofit

27/43

B) C) D) E)

Osteopeni Periartiküler osteoporoz Sindesmofit Erozyon

125. Meme kanseri risk faktörlerini araştırmak amacıyla son 5 yılda meme kanseri tanısı konulan 200 kişi ile sağlıklı 300 kişiye sigara içip içmedikleri soruluyor. Meme kanseri olanların 150 tanesi, kanser olmayanların 120 tanesi sigara içiyor. Bu çalışma ne tür bir epidemiyolojik çalışmadır? A) B) C) D) E) Vaka-kontrol Kohort Kesitsel Tanımlayıcı Deneysel

126. Bir tarama programında muayene edilen 2000 kişiden 100 tanesi hastalık yönünden şüpheli bulunmuştur. İleri inceleme sonucunda 90 kişi hasta tanısı almıştır. Hastaların 10 tanesi tarama testinin sağlam olarak değerlendirdiği gruptadır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Tarama testinin duyarlılığı 90×100/100 dür. Tarama testinin seçiciliği 1890×100/1900 dir. Testin pozitif prediktif değeri 90×100/120 dir. Tarama testinin yanlış pozitif sayısı 10´dur Tarama testinin doğruluğu 1980×100/2000´dir

127. Daha çok postmenapozal kadınlarda görülen yüzde eritem, telenjiektaziler üstünde papül ve püstül gelişimiyle karakterize rinofimaya neden olabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Akne vulgaris Akne rozasea Seboreik dermatit Scrofuloderma Lepra

128. Şizofreni hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Hastaların % 50´si 25 yaşın altındadır. Kadın ve erkekte görülme sıklığı eşittir. Gerçeği değerlendirme yetisi bozulmuştur. Negatif semptomlar tedaviye daha iyi cevap verir. Hastaların % 50´sinden fazlası intihar girişiminde bulunur

28/43

129. Aşağıdakilerden hangisi ani işitme kaybına neden olmaz? A) B) C) D) E) Perilenf fistülü Viral labirentit Labirent arter embolisi Presbiakuzi Ototoksik ilaçlar

130. Yirmi yaşında erkek hasta bahar aylarında olan gözde yanma, sulanma, kaşınma şikâyetleri ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde hipertrofik papiller, kaldırım taşı manzarası saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Saman nezlesi konjunktiviti Atopik konjunktivit Dev papiller konjunktivit Trahom Vernal konjunktivit

131. Doğum ağırlığı, boyu ve baş çevresi 90. persantilin üzerinde olan bir yenidoğanda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Seckel sendromu Prader-Willi sendromu Sotos sendromu Cornelia de Lange sendromu Williams sendromu

132. Term ve preterm yenidoğanlarda fulminan seyir gösterebilen ve bu yaş grubunda en sık pnömoni etkeni olarak kabul edilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Pneumocystis carinii Klamidya Sitomegalovirus Grup B streptokoklar Staphylococcus aureus

133. Aşağıdakilerin hangisinde kraniotabes görülmez? A) B) C) D) E) Hidrosefali Raşitizm Sifiliz Vitamin B hipervitaminozu Osteogenezis imperfekta

29/43

134. Doğum ağırlığı 4500 gram olan bir term yenidoğanın annesinde diabetes mellitus olduğu öğreniliyor. Bebekte 1-2 gün içinde abdominal distansiyon ve kusma ortaya çıkıyor. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir? A) B) C) D) E) Pilor stenozu Gastroözofageal reflü Meckel divertikülü Küçük sol kolon sendromu Hirschsprung hastalığı

135. Aşağıdakilerden hangisi Klinefelter sendromunda tipik olarak gözlenen bulgulardan birisidir? A) B) C) D) E) Kubitus valgus Artmış testosteron Azalmış gonadotropinler Boy kısalığı Küçük testisler

136. Aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanan bir annenin bebeğini emzirmesinde herhangi bir sakınca olmayıp bebeğin bu açıdan özel olarak izlenmesi gerekmez? A) B) C) D) E) Kemoterapötik Metimazol Ampisilin Tetrasiklin Radyoaktif iyot

137. Aşağıdakilerden hangisi intramusküler yoldan uygulanan bir aşı değildir? A) B) C) D) E) Hepatit B aşısı Tetanoz aşısı Hepatit A aşısı DBT aşısı Rotavirus aşısı

138. Aşağıdakilerden hangisi doğumdan sonraki ilk 2 ay içerisinde kalp yetmezliği belirtisi vermesi beklenen hastalıklardan biri değildir? A) B) C) D) E) Trunkus arteriyozus Hipoplastik sol kalp sendromu Fallot tetralojisi Kritik aort koarktasyonu Total anormal pulmoner venöz dönüş

30/43

139. Dört aylık bir bebek solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik muayenede taşikardi, takipne, sıçrayıcı nabız, interkostal retraksiyonlar, gallop ritmi, hepatomegali ve sol klavikula altında devamlı üfürüm saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Pnömoni Ventriküler septal defekt Patent duktus arteriyozus Atrial septal defekt Respiratuvar distres sendromu

140. Still üfürümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) En sık 3-7 yaş arasında görülür. Sternum orta-sol sınırı ve mid-sternal bölgede duyulur. Patolojik bir üfürümdür Genellikle 2°-3°/6° şiddetindedir. Ateş ve egzersiz ile şiddeti artar.

141. Beş yaşında obstrüktif uyku apnesi olan bir çocukta altta yatan en sık neden aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Obezite Down sendromu Adenotonsiller hipertrofi Pierre Robin sekansı Krup sendromu

142. Üç yaşında erkek çocuk yüksek ateş, ani gelişen stridor ve dispne bulguları ile getiriliyor. Lateral boyun grafisinde "başparmak" işareti görülüyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Laringotrakeit Epiglottit Trakeit Yabancı cisim aspirasyonu Spazmodik krup

143. Beş yaşında bir çocuk, yıllardır devam eden, günde 5-6 kez bol ve yumuşak kıvamda kansız, mukussuz dışkılama, kilo alamama yakınmaları ile getiriliyor. Boy ve vücut ağırlığı persantilleri % 10´un altında saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Ülseratif kolit Wolman hastalığı Primer intestinal lenfanjiektazi Glutene duyarlı enteropati

31/43

E)

İnek sütü protein allerjisi

144. Meckel divertikülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Semptomlar çoğunlukla ektopik gastrik mukoza içermesine bağlıdır Omfalomezenterik duktusun kapanma defektleri içinde en sık görülenidir Ağrısız rektal kanama atakları ile karakterizedir. Tedavisi cerrahidir. Tanısında kolonoskopi önemlidir

145. Aşağıdaki durumların hangisinde hücresel (nöronal) migrasyon defekti vardır? A) B) C) D) E) Lizensefali Tüberoskleroz Waardenburg sendromu Sturge-Weber sendromu Refsum hastalığı

146. Komplike ateşli nöbet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) 15 dakikayı geçen nöbetlerdir Postiktal dönemde fokal bulgular görülür 24 saat içinde sık tekrarlanır İleride epilepsi görülme sıklığı artar Jeneralize tonik-klonik nöbetler şeklindedir

147. Ağır hemofili A hastalığında, aşağıdaki laboratuvar testlerden hangisinde değişiklik gözlenmez? A) B) C) D) E) Protrombin zamanı Parsiyel tromboplastin zamanı Aktive parsiyel tromboplastin zamanı Pıhtılaşma zamanı Tromboplastin jenerasyon testi

148. Altı yaşındaki bir çocukta solunum yolu infeksiyonunu takiben sarılık ve splenomegali gelişiyor. Laboratuvar incelemede hemoglobinüri, periferik yaymada sferositler, poikilositoz ve polikromazi saptanıyor. Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Sıcak antikorlu otoimmün hemolitik anemi Paroksismal nokturnal hemoglobinüri Orak hücreli anemi Megaloblastik anemi Eliptositoz

32/43

149. Onsekiz aylık çocuk kilo alımında azlık şikayetiyle polikliniğe getiriliyor. Büyüme gelişme geriliği nedeniyle araştırılan çocuğun fizik muayenesinde abdominal distansiyon saptanıyor ve derin tendon refleksleri alınamıyor. Periferal yayma incelemesinde akantositoz ile kötü kokulu yağlı diyare saptanıyor. Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Akrodermatitis enteropatika Abetalipoproteinemi Wolman hastalığı Çölyak hastalığı Crohn hastalığı

150. Aşağıdaki jüvenil romatoid artrit tiplerinin hangisinde sakroileit ve entesit gelişme riski en yüksektir? A) B) C) D) E) Sistemik tip Romatoid faktör pozitif poliartiküler tip ANA pozitif oligoartiküler tip HLA B27 pozitif oligoartiküler tip Seronegatif poliartiküler tip

151. Beş yaşındaki kız çocuğu üçüncü kez geçirdiği meningokokal menenjit atağı nedeniyle hospitalize ediliyor. Bu hastada tanıya yönelik olarak öncelikle yapılması gereken laboratuvar inceleme aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Kantitatif immünglobülin seviyeleri T-hücresi alt grup analizi CH50 (total kompleman aktivitesi) testi Kantitatif nitro mavisi tetrazolyum testi Gecikmiş hipersensitivite cilt testi

152. Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatitin majör tanı kriterlerinden biri değildir? A) B) C) D) E) Kaşıntı İnfantta yüz ve ekstansör bölgelerde egzema Kronik ve tekrarlayıcı dermatit Serum Ig E artışı Adölesanda fleksural egzema

153. Aşağıdakilerden hangisi nöroblastomada iyi prognoz göstergelerinden biridir? A) B) C) N-MYC geni amplifikasyonu 1p delesyonu Çocuğun 1 yaşından büyük olması

33/43

D) E)

Evre IV S hastalık Abdomende lokalize tümör

154. Akut lenfoblastik lösemi tanısı konularak kemoterapi başlanan bir çocukta hiperglisemi ve protrombin zamanı ile parsiyel tromboplastin zamanında uzama saptanıyor. Bu duruma yol açması beklenen en olası ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Metotreksat L-Asparajinaz Cisplatin Doksorubisin Vinkristin

155. Çocukluk çağında edinsel hipotiroidinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Akut tiroidit Subakut tiroidit Kronik lenfositik tiroidit TSH yetersizliği Geç başlayan tiroid dishormonogenizisi

156. Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon salınımında beklenen bir bulgu değildir? A) B) C) D) E) Hiponatremi İdrar ozmolaritesinde artış Plazma ozmolaritesinde düşüş Hiperürisemi Hipernatriüri

157. Tetrahidrobiopteridin eksikliği tanısı konulan ancak düzenli bir tedavi kullanmayan hastada beklenen karakteristik laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Hipertirozinemi Hiperprolaktinemi Epinefrin yüksekliği Norepinefrin yüksekliği Dopamin yüksekliği

158. Anne ve babası teyze çocukları olan, yenidoğan döneminde E.coli sepsisi tanısıyla hospitalize edilmiş olan ve uzamış sarılık nedeniyle araştırılan bir çocukta hepatomegali ve asit saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) Galaktokinaz eksikliği Klasik galaktozemi

34/43

C) D) E)

Herediter fruktoz intoleransı Esansiyel fruktozüri Pompe hastalığı

159. Çocuklarda tekrarlayan makroskobik hematürinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) IgA nefropatisi Good-Pasture hastalığı Üriner infeksiyon Akut glomerülonefrit İdyopatik hiperkalsiüri

160. Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunda görülen bulgulardan biri değildir? A) B) C) D) E) Hiperkalsiüri Hipokloremi Hipotansiyon Artmış plazma renin konsantrasyonu Metabolik asidoz

161. Tek kadrandaki lobüler karsinoma in situ´nun en uygun tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Lumpektomi İzlem Lumpektomi ve radyoterapi Mastektomi Radyoterapi

162. Kolonik obstrüksiyon nedeni ile laparotomi yapılarak sigmoid kolon kanseri tanısı konulup rezeksiyon yapılan 63 yaşındaki erkek hastanın ameliyat sonrası 5. günde yarasından pansumanı ve üstünü batıracak kadar bol miktarda berrak, sarı-turuncu renkte sıvı drenajı oluyor. Ateşi olmayan hastanın beyaz küre sayımı normal sınırlarda tespit ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Yara infeksiyonu Atelektazi Yara ayrılması Abdominal kompartman sendromu Enterokütan fistül

163. Prognozu en iyi meme kanseri aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvazif lobüler karsinom

35/43

B) C) D) E)

İnvazif papiller karsinom İnvazif tübüler karsinom İntraduktal karsinom Medüller karsinom

164. Özofageal akalazya tanısı aşağıdakilerden hangisi ile doğrulanır? A) B) C) D) E) Özofagografide kuş gagası görünümü Endoskopide distal özofajit varlığı Özofagus gövdesinde hiperperistaltizm Manometrede alt özofagus sfinkterinde gevşeme olmaması Manometrede özofagus lümen içi basıncının atmosfer basıncından düşük olması

165. Multifokal bilateral medüller tiroid karsinomu tanısı alan bir hastada, fizik muayenede dilde mukozal nöromalar bulunduğu ve plazma serbest metanefrin düzeyinin yüksek olduğu saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) MEN-1 MEN-2A MEN-2B Familyal medüller tiroid karsinomu Sporadik meduller karsinom

166. Benign ince bağırsak tümörleri en sık hangi şekilde ortaya çıkar? A) B) C) D) E) Obstrüksiyon Kanama Kilo kaybı Bağırsak perforasyonu Laparotomide tesadüfen

167. Multipl kırıkları olan hipovolemik şoktaki bir hastaya öncelikle aşağıdakilerden hangisi verilmelidir? A) B) C) D) E) Eritrosit süspansiyonu Albümin Hipertonik sodyum klorür solüsyonu Taze dondurulmuş plazma Laktatlı ringer

168. Yüksekten düşme nedeniyle acile getirilen 30 yaşındaki erkek hastanın kan basıncı 90/40 mmHg, nabız 100/dk bulunuyor. Batın muayenesinde hafif bir hassasiyet saptanan bu hastaya ilk yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

36/43

A) B) C) D) E)

Batın tomografisi Laparotomi Laparoskopi Batın ultrasonografi Peritoneal lavaj

169. Familyal adenomatöz polipozis vakalarında kolorektal kanserden sonra en sık hangi kanser görülür? A) B) C) D) E) Tiroid kanseri Mide kanseri Duodenum kanseri Pankreas kanseri Beyin kanseri

170. Aşağıdakilerden hangisi laparoskopik kolesistektominin avantajlarından değildir? A) B) C) D) E) İntraabdominal kanamanın daha az olması Daha az ağrı Solunum sistemi ile ilişkili komplikasyonlarda azalma Kısa hospitalizasyon Yara infeksiyon oranında azalma

171. Safra yolu kanserleri ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Bu kanserler en sık hepatik kanal bifurkasyonunda görülür. Sklerozan kolanjit ve koledok kistleri önemli risk faktörlerindendir. Tanı için öncelikle Ultrasonografi veya Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemesi yapılmalıdır. Hepatolitiazis risk faktörü değildir. Hastaların çoğu sarılıkla başvurur.

172. Aşağıdakilerden hangisi enterokutan fistüllerin spontan kapanmasını engelleyen faktörlerden değildir? A) B) C) D) E) Distalde obstrüksiyon Fistül yolunun 2,5 cm´den uzun olması Radyasyon enteriti Aktif inflamatuvar bağırsak hastalığı Debinin 500 mL´den fazla olması

173. Aşağıdakilerden hangisi ekstrasellüler sıvı kaybının bulgularından değildir? A) B) Paralitik ileus Taşikardi

37/43

C) D) E)

Vücut ısısının düşmesi Apati Venöz basınçta artış

174. Erişkinlerde ince bağırsak kaynaklı kanamaların en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Anjiyodisplazi Meckel divertikülü İnce bağırsak kanseri Crohn hastalığı Adenom

175. Medikal tedaviye yanıt alınamayan inatçı duodenum ülserlerinde en uygun cerrahi tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Paryetal hücre vagotomisi Trunkal vagotomi ve piloroplasti Distal gastrektomi Billroth I Gastrektomi Billroth II Trunkal vagotomi ve antrektomi

176. Graves hastası 25 yaşında kadın hastaya 1 yıl süreyle uygun dozlarda propiltiyourasil verilmesine rağmen remisyon sağlanamamıştır. Bu noktada en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bilateral totale yakın tiroidektomi 1 yıl daha aynı tedavi 1 yıl metimazol tedavisi Radyoaktif iyot tedavisi Bir yıl süreyle propiltiourasil ve propranolol tedavisi

177. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde anorektal fistül ve apse beklenmez? A) B) C) D) E) Crohn hastalığı Divertikülozis Tüberküloz Aktinomikoz Granülomatöz kolit

178. Akut alt GİS kanaması ile gelen erişkin bir hastaya nazogastrik sonda takılıyor ve berrak safralı içerik görülüyor. Daha sonra proktoskopi yapılıyor ve odak görülemiyor. Kanamanın masif olarak devam ettiği bu hastaya bu aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Gastroskopi

38/43

B) C) D) E)

Kanama sintigrafisi Mezenterik arteriografi Kolonoskopi Total kolektomi

179. Travma sonrası metabolizma ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Enerji tüketiminde artış görülür. Travma sonrası ana enerji kaynağı serbest yağ asitleridir. Majör travma ketogenezi azaltır. Glutamin stres hallerinde gastrointestinal sistem için major enerji kaynağıdır. Travma sonrası ilk faz erken anabolik fazdır.

180. Budd-Chiari Sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Hastaların çoğu kadındır. Kliniği belirgin hastalarda iki veya daha fazla major hepatik vende obstrüksiyon vardır. Karın ağrısı görülmez. Asit sıkça görülür. En iyi tanı metodu hepatik venografidir.

181. Otuz yaşında bayan hastanın göz muayenesinde bitemporal hemianopsi, çekilen BT´sinde suprasellar yerleşimli, duvarlarında kalsifikasyonlar bulunan kistik bir kitle tespit edilmiştir. Serum prolaktin seviyesi de hafif artmış olan bu hastada en olası tanı nedir? A) B) C) D) E) Optik gliom Oligodendroglioma Ependimom Prolaktinoma Kraniyofarengioma

182. Granülomatöz üveitte iris ön yüzünde iltihabi hücrelerin oluşturduğu lezyona ne ad verilir? A) B) C) D) E) Koeppe nodülleri Busacca nodülleri Keratik presipitat Hipopiyon Tindal

183. Submandibüler tükürük bezinin en sık görülen malign tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) Mikst adenom Mukoepidermoid karsinom

39/43

C) D) E)

Skuamöz hücreli korsinom Adenoid kistik karsinom Adenokarsinom

184. Monteggia kırıklı çıkığında kırık hangi kemiktedir? A) B) C) D) E) Radius Ulna Femur Tibia Humerus

185. Böbrek tümörü için predispozan olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Kronik analjezik kullanımı Kurşun UV Sigara Taşlar

186. Aşağıdaki ligamentlerden hangisi hem uterusa hem de overe tutunur? A) B) C) D) E) İnfundibulopelvik ligament Round ligament Sakrouterin ligament Ligamentum ovari proprium Kardinal ligament

187. Endometriyozis tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılamaz? A) B) C) D) E) Anastrazol Gestrinon Megestrol asetat Mifepriston Tamoksifen

188. Aşağıdakilerden hangisinde histeroskopi tercih edilmez? A) B) C) D) E) Endometriyal polip tanısı Tubal açıklığın test edilmesi İntrauterin sineşilerin açılması Submüköz miyom tanısı Tubal sterilizasyon

40/43

189. En sık malprezentasyon şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Alın gelişi Yüz gelişi Transvers geliş Birleşik prezentasyon Makat geliş

190. Aşağıdakilerden hangisi human plasental laktojen (hPL) için doğru değildir? A) B) C) D) E) Annede serbest yağ asitlerinin düzeyini arttırır. İnsülin rezistansına neden olarak diabetojenik etki gösterir. 28. haftadan sonra düzeyi azalır. Doğum sonrası kandan en hızlı temizlenen hormondur. Plasentadan aminoasit transportunu arttırır

191. Preeklamptik hastalarda aşağıdakilerden hangisinin gözlenme olasılığı daha azdır? A) B) C) D) E) İntrauterin gelişme geriliği Oligohidroamnios Ablasyo plasenta Makrozomi Uteroplasental yetmezlik

192. Tokoliz tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi fetusta serebral palsi görülme olasılığını azaltır? A) B) C) D) E) Kalsiyum kanal blokerleri Magnezyum sülfat Prostoglandin inhibitörleri Beta mimetikler Oksitosin antagonisti

193. Gebe bir kadının değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi biyofizik profil parametrelerinden birisi değildir? A) B) C) D) E) Kontraksiyon stres test Fetal tonus Fetal solunum Amniyon sıvı miktarı Fetal hareketler

194. Endometriyum kanseri için risk faktörü olmayan hangisidir?

41/43

A) B) C) D) E)

Medroksiprogesteron asetat kullanmak Granüloza hücreli over tümörü Nulliparite Lynch 2 sendromu Obezite

195. Ellibeş yaşındaki hastaya tarama amaçlı yapılan pap smear sonucu LGSIL (low grade skuamöz intraepitelyal lezyon) olarak rapor ediliyor. Bunun üzerine kolposkopi eşliğinde servikal biopsi yapılıyor ve sonucu HGSIL (high grade skuamöz intraepitelyal lezyon) olarak geliyor. Bu hastaya bu aşamada yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Histerektomi Konizasyon Endoservikal biyopsi Kriyoterapi Servikal koterizasyon

196. Primer amenore şikayeti ile polikliniğe başvuran hastadan istenen FSH değeri 30 IU/mL olarak geliyor. Alınan bukkal smear´de barr cisimciği izlenmiyor. Ultrasonda uterus atrofik boyutlarda saptanıyor. Boyu normal olan bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Ekzojen hormon tedavisi ile kanama olur. Mental gerilik yoktur. Gonadların çıkartılmasına gerek yoktur. Sekonder seksüel karakterler gelişmemiştir. İşitme testi yapılmasına gerek yoktur.

197. Hirsutizm tedavisinde kullanılan ajanlardan hangisi aynı zamanda kombine oral kontraseptifler içinde de yer alır? A) B) C) D) E) Spironolakton Flutamid Simetidin Deksametazon Siproteron asetat

198. Aşağıdakilerden hangisi asenkron pubertaya yol açar? A) B) C) D) E) Testiküler feminizasyon Polikistik over sendromu Swyer sendromu Konjenital adrenal hiperplazi Hipotalamik hamartom

42/43

199. Aşağıdaki oluşumlardan diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) E) Mesane Üretra Vajina inferior ucu Serviks Bartolin bezi

hangisinin

embriyolojik

gelişim

açısından

kökeni

200. Kombine oral kontraseptif haplar aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığını azaltmaz? A) B) C) D) E) Endometrium kanseri Anemi Meme kanseri Fonksiyonel over kisti Pelvik inflamatuvar hastalık

43/43

EYLÜL 2011 DÖNEMİ 1. DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI TEMEL BİLİMLER 1. D 2. A 3. D 4. C 5. E 6. B 7. C 8. E 9. A 10. C 20. E 30. A 40. C 50. B 60. E 70. B 80. D 90. C 100. D 11. D 21. C 31. D 41. B 51. E 61. C 71. C 81. B 91. D 12. D 22. D 32. D 42. D 52. B 62. E 72. B 82. B 92. A 13. D 23. E 33. B 43. E 53. C 63. A 73. C 83. E 93. D 14. D 24. A 34. A 44. E 54. D 64. D 74. A 84. E 94. C 15. C 25. B 35. B 45. C 55. A 65. A 75. D 85. A 95. B 16. B 26. C 36. E 46. E 56. D 66. C 76. E 86. A 96. D 17. C 27. E 37. B 47. A 57. C 67. D 77. D 87. B 97. A 18. D 28. C 38. D 48. C 58. B 68. B 78. C 88. E 98. C 19. C 29. B 39. E 49. C 59. C 69. B 79. A 89. E 99. C

KLİNİK BİLİMLER 101. B 111. C 121. E 131. C 141. C 151. C 161. B 171. D 181. E 191. D 102. E 112. D 122. D 132. D 142. B 152. D 162. C 172. B 182. B 192. B 103. C 113. B 123. B 133. D 143. D 153. D 163. D 173. E 183. D 193. A 104. A 114. A 124. D 134. D 144. E 154. B 164. D 174. A 184. B 194. A 105. D 115. A 125. A 135. E 145. A 155. C 165. C 175. A 185. C 195. B 106. C 116. D 126. C 136. C 146. E 156. D 166. A 176. A 186. D 196. C 107. B 117. E 127. B 137. E 147. A 157. B 167. E 177. B 187. E 197. E 108. D 118. D 128. D 138. C 148. A 158. B 168. D 178. C 188. B 198. A 109. E 119. C 129. D 139. C 149. B 159. A 169. C 179. E 189. E 199. D 110. E 120. E 130. E 140. C 150. D 160. E 170. A 180. C 190. C 200. C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful