Stilurile functionale ale Iimbii romane.

Texte functionale,
CATRINA MIRCEA-IONUT

Referent ~tiintific:
Conf. univ. dr. Claudia Costin, Universitatea eel Mare", Sueeava "Stefan

Stilurile functionale ale limbii , romane. Texte functionale. ,
A

CATRINA MIRCEA-IONUT

2008

2

ARGUMENT
Prezenta luerare se doreste a fi un instrument efieient, aflat la indemana elevilor de gimnaziu ~i lieeu, confruntati eu cerintele invatamantului actual, in conditiile integrarii in Uniunea Europeana. S-a remareat tendinta vorbitorilor de a denatura limba literara, fapt ee se regaseste ~i in actele(doeumentele) redaetate de aceiasi vorbitori. Aeest lueru dovedeste 0 cunoastere insuficienta a normelor lingvistice in vigoare. Caraeterul praetie al aeestui auxiliar este evident, venind in intfunpinarea multora dintre noi, confruntati eu diverse situatii de eomunieare, fie scrisa, fie orala.

Autorul

3

STILURILE FUNCTIONALE ALE LIMBII
Stilurile functionale reprezinta forma pe care 0 dobandeste limba prin intrebuintarea in diversele domenii ale cunoasterii umane. Etimologic, cuvantul "stil" se regaseste in limba greaca, de unde avem semnificatia de "condei" instrument de scris, dar si de "mod de a scrie, a vorbi". Calitatile generale ale stilului au in vedere urmatoarele aspecte: a) Claritatea stilului - implica utilizarea cuvintelor ~i a expresiilor usor de inteles, evitarea constructiilor sintactic~ ~i termenilor contradictorii, imprecisi. In situatia in care se observa un limbaj lin, accesibil al unei persoane, avem de-a face cu un fin cunoscator al limbii romane, ce manevreaza cu abilitate lexicul, trecand dintr-un registru stilistic in altul. b) Proprietatea stilului - este data de utilizarea cuvintelor potrivite in anurnite contexte, a constructiilor sintactice care sa permita 0 comunicare eficienta. Sinonimia limbii romane ofera un spectru larg vorbitorilor, de aceea este extrem de important sa alegi exact sensul dorit al unui cuvant, in cadrul comunicarii. c) Precizia stilului - impune 0 intrebuitare a cuvintelor strict necesare actului comunicarii, inlaturand tot ceea ce este de prisos; nu se renunta insa la specificul stilistic, care genereaza expresivitatea limbii. Structurile lingvistice ce nu respecta aceasta trasatura conduc la tautologii, exprimari echivoce, constructii pleonastice,etc. d) Corectitudinea, puritatea stilului - presupune utilizarea cuvintelor intelese de absolut toti vorbitorii unei limbi. Exista tnsa si abateri de la aceasta trasatura, regasite in expresii stridente, bombastice, deseori vulgare( cu evidente referiri de natura sexuala):

Blugii ostia sunt beton riiu de ton!

4

Ce poza nasoalal Filmul ala de aseard e bengos! Lsam facut pe portofel pe gagiu! Exista 0 serie de trasaturi particulare ale stilului, dintre care amintim: simplitatea, naturaletea, COnCIZIa, finetea, oralitatea; ele defmesc modul de exprimare al unui individ in contextullingvistic al societatii ill care acesta traieste. Incercand 0 definitie uzuala a stilului, ajungem la conc1uzia ca reprezinta modul, felul de exprimare a resurselor limbii de catre fiecare individ. Acest termen se regaseste des in domeniul artistic(ill literatura, muzica, balet, pictura.etc.), dar ~i in domenii de activitate variate ale societatii. Stiulu functional reprezinta 0 varianta a limbii care are functii de comunicare intr-un anurnit domeniu de activitate
umaria,

Limba roman a contemporana admite ca variante ale limbii folosite in domenii de activitate umana urmatoarele stiluri functionale: a) stilul artistic(beletrisitc); b) stilul juridico-administrativ; c) stilul stiintific; d) stilul publicistictjournalistic); e) stilul colocvial(familiar).

5

Se urmareste nu atat transmiterea de informatii.. care au rolul de a realiza mental imagini artistice(auditive. comparatii. prin procedee specifice numite figuri de stil. dativul posesiv. realitatea descrisa de autor este imaginara. -stabilirea unei relatii speciale intre autor ~i cititoriascultiitor. Acestea sunt de mai multe tipuri: 1) Figuri din domeniul foneticii si fonologiei: aliteratia. tautologia. in urma careia emotiile defmesc receptarea mesajului artistic. metafore. 4) Figuri din domeniul sintaxei: anacolutul. la nivelul imaginatiei ~i afectivitatii cititorului sau ascultatorului. Scopul unei comunicari ce beneficiazii de aportul acestui stil este de a trezi emotia estetica din partea cititorului. etc. estetic: descrierea.STILUL ARTISTIC (BELETRISTIC) Acest stil are in vedere transmiterea unui mesaj prin modalitati specifice domeniului artistic. -utilizarea unor moduri de expunere: naratiunea.. vizuale. De foarte multe ori. descrierea. dialogul.etc. dialogul( cu forma specifica a acestuia. etc. fiind 0 fictiune a autorului. sincopa. naratiunea. 3) Figuri din domeniul morfologiei: dativul etic. diverse superlative. epitete. utilizate diferit de fiecare scriitor.olfactive). Stilul artistic utilizeazii multiple posibilitati de expresie ale limbii. 2) Figuri din domeniullexicului: epitete. monologul). ce implica registre lingvistice variate. asonanta. 6 . apocopa. dit mai ales sugerarea unor idei ~i sentimente. -abundenta unor termeni cu sens figurat si/sau secundar. -utilizarea unui vocabular extrem de diversificat. Specificul acestui stil este dat de urmatoarele trasaturi: -prezenta caracterului subiectiv(manifestat intens din partea autorului).. personificiiri. elipsa.

Eminescu Neguri albe. in seara riizvriititii care vine De la strdbunii mei panii la tine. dupii moarte. Prin rapi §i gropi addnci Suite de bdtranii mei pe brtinci $i care. Dedit un nume adunat pe 0 carte. S-adunflori In sezdtoare De painjen tort sii rumpa. b) Testament de T. $i anina-n haina noptii Boabe mari de piatrd scumpii. striilucite Naste luna argintie. taniir. ARGHEZI Nu-ti voi lasa drept bunuri. fiule. 7 . Ea le scoate peste ape. Le tntinde pe ctimpie.Exemple de texte: a) Crdiasa din pove¢ de M. 0 treaptii. sii le urei te-asteapta Cartea mea-i.

refarat. rara figuri de stil). -Autorul unei opere are urmdtoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide daca.STILUL JURIDICO-ADMINISTRA TIV Acest stil este utilizat in relatiile oficiale. proceverbal. daca prejudiciazd onoarea sau reputatia sa. clare. astfel.( informari. ca modalitate de comunicare eficienta in acte ~i documente de natura administrativa. daca este 8 . d) dreptul de a pretinde respectarea integritdtii operei si de a se opune oricarei modificari. fiind precise. aceste documente sunt formale.etc. diplomatica. etc. Nu se admite folosirea subiectivitatii sau afectivitatii. ordinante. c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica. dosar. impersonale ~i obiective. Denumirile specifice acestor documente si acte se refera la: cerere. articol. despdgubind. b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitati! de autor al operei. lege. e) dreptul de a retracta opera. decizii. Exemple de texte: LEGEA DREPfULUI DE AUTOR CAPITOLUL IV Contlnutul dreptului de autor Art.) Toate aceste acte ~i documente respecta normele limbii literare. precum ~i oricarei atingeri aduse operei. 10. rara trimiteri artistice(deci. adresa circulara. politico-economica. adeverinta. caci nu este permisa 0 multipla interpretare a mesajului. in ce mod si ciind vafi adusa opera la cunostinta publica. juridica. metodologii. decrete. paragraf. etc.

LEGEA CONTABILITATII CAPITOLUL I: Dispozipi generale Art. precum si persoanele fizice care desfiisoarii activitdti producatoare de venituri au. societatile/companiile nationale. potrivit legislatiei civile. asociatiile §i celelalte persoane juridice cu §ifara scop patrimonial. dupa caz. organismului cu eel mai mare numdr de membri. 10 lit. Dacd nu existd mostenitori.cazul. contabilitatea de gestiune. Art. obligatio sa organizeze §i sa conducd contabilitatea proprie. b) si d) se transmite prin mostenire. 9 . a). pe duratd nelimitata. respectiv contabilitatea financiard §i. respectiv contabilitatea financiard. . institutele nationale de cercetaredezvoltare. prejudiciati prin exercitarea retractdrii. exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivd care a administrat drepturile autorului sau. potrivit prezentei legi. din domeniul respectiv de creatie. §i contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitiitii: (2) Institutiile publice. 11. 1 (1) Societatile comerciale. societatile cooperatiste §i celelalte persoane juridice au obligatio sa organizeze §i sa conducd contabilitatea proprie.(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntdri sau instrdindri. (2) Dupa moartea autorului. de asemenea. exercitiul drepturilor prevazute la art. dupa caz. pe titularii drepturilor de utilizare. regiile autonome.

-numele ~i prenumele solicitantului. se recomnda mentionarea bazei legale in virtutea careia se asteapta solutionarea cererii.subsemnatul . -functia persoanei careia Ii adesezi cererea. -motivarea solicitarii(de ce doresc acest lucru?). Atunci cand situatia 0 impune. in cererea referitoare la rezolvarea unei probleme de interes personal. solutionarea cererii de catre persoana in cauza) ~i In partea stanga a paginii( eventuale perform ~iindosariere). astfel: se lasa loc In partea stanga sus (urmeaza. urmata obligatoriu de virgula. -domiciliul sau ocupatia. cererea contine: -formula de adresare. Structural. se foloseste obligatoriu 0 coala A4 intreaga. concisa a solicitarii(ce doresc?). -semnatura solicitantului. prin care se solicita rezolvarea unei probleme de interes personal sau chiar general. In principiu. fiind 0 apozitiefcine sunt?).reprezinta un text cu destinatie oficiala. unde stau?). institutia pe care aceasta 0 reprezinta. locul de munca al solicitantului(cu ce ma ocup?.prin virguld. 10 . Pentru scrierea unei cereri.(cui ma adesez?). despartit de termenul precedent . -formularea clara.Tipuri de texte: CEREREA . aflata la 0 distanta de 5 em de marginea de sus (precizeaza functia persoanei careie i te adresezi). deoarece avem de-a face cu 0 formula de adresare In cazul Vocativ.

elev in c1asa a VII-a C la Scoala Generala nr. domieiliat in Tftrgu-Jiu.11.2. Subsemnatul.20. Mentionez ea aeeasta imi este necesara pentru dedueerea de impozit a parintilor. Targu-Jiu 11 . Targu-Jiu. 12.2007 GrecuMihai Domnului Director al Scolii Generale nr. Bl. 4. se. 16. 12 din Targu-Jiu. str. ap. va rog sa binevoiti a-mi elibera 0 adeverinta din care sa rezulte ea nu benefieiez de bursa sociala ill aeest an scolar. Greeu Mihai. Aleea Teilor.Modele de cereri: Domnule Director.

Zambilelor.Doamna Director. 37. nr. Targu-Jlu.2007 Biidoi Aurelia Doamnei Director a1 Grupului Scolar Forestier. eleva in clasa a X-a A in cadrul Grupului Scolar Forestier din Tflrgu-Jiu. sectia Dans Modern. solicit eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa ca sunt eleva acestei scoli. Targu-Jiu 12 .10. str. 05. domiciliata in orasul Motru. Badoi Aurelia. Adeverinta imi este necesara pentru inscrierea la Scoala Populara de Arte. Subsemnata.

data si locul intocmirii. conc1uziile celui care conduce adunarea sau ~edinta) 3) INCHEIEREA (formula specifica de incheiere. 13 . a un~i sedinte. -intocmit individual. procesul-verbal are doua variante: -tip formular. deciziile adoptate. persoanele participante ~i eventualii invitati. continutul interventiilor acestora. care respecta anurnite cerinte: introducerea. motivul adunarii) 2) CUPRINSUL (materialele prezentate. norninalizarea celor care iau cuvantul. incheierea. in care se intaInesc formule stereotipe: ordinea de zi. tncheiat astasi. Structural. cuprinsul. procesul-verbal poa~ inregistra activitatea unei institutii sau a unei persoane. drept pentru care s-a tncheiat prezentul proces-verbal. anuntarea ordinii de zi. care se completeaza la rubricatia data. evidenta prezentei.PROCESUL . sedinte. dar ~i hotarflrile unei adunari. 0 i'ntfunplare.etc. In egala masura. se aduc in discutie urmdtoarele. Procesul-verbal intocmit individual se prezinta astfel: 1) INTRODUCEREA (cuprinde data ~i locul desfasurarii activitatii. In cadrul acestui document se prezinta diverse interventii ale unor persoane. Acest tip de act oficial beneficiaza de un limbaj adecvat.VERBAL reprezinta un act oficial. semnaturile tuturor participantilor). ori se consemneaza un 0 situatie. in care se noteaza desfasurarea unei adunari.

03.Modele de procese-verbale: Proces-verbal. Situatia a fost anuntata conducerii scolii. ill urma efectuarii serviciului pe scoala de catre profesorul Catrina MirceaIonu]. dar ~i supravegherea in pauze a acestora.2008 14 . 12.2008.03. Drept pentru care s-a incheiat prezentul procesverbal. pentru a se evita orice eveniment neplacut. illsa ill mod neintentionat. S-a constatat ca la clasa a IX-a D. Semnatura: . Programul s-a desfasurat normal. In timpul serviciului pe scoala s-a monitorizat activitatea la clasa a elevilor. Grup Scolar Forestier 12. elevul Popescu Ilie a deteriorat mobilierul clasei. Nu s-au inregistrat alte evenimente deosebite. Incheiat astazi. ill conformitate cu orarul stabilit.

prof.09. La sedinta participa: dl. Dornnul Popescu Ion subliniaza ideea inceperii pregatirii suplimentate m scoala. zilele urmatoare. Propunerea este sustinuta m totalitate. Discutarea situatiei elevilor c1asei.2007 15 . Dornnul diriginte sustine necesitatea acordarii unei atentii sporite elevilor. Dornnul diriginte propune ca dornnii Popescu Ionpresedinte.2008) ~i se multumeste pentru participare. Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 2. sa faca parte din comitetul de parinti al clasei. Ordinea de zi este urmatoarea: 1. diriginte. dupa consultarile cu ceilalti profesori implicati m pregatirea acestui examen. 3.09. dit mai repede cu putinta. de intocmirea graficului pregatirii pentru examenul de bacalaureat. in cadrul colectivului clasei a Xll-a B.Proces-verbal. parintii elevilor. prin irnplicarea activa a parintilor in viata scolara a elevilor. Dumitrescu Sorin-trezorier ~i doarnna Petrescu Mariana-membru. intrunind rnajoritatea absoluta la votare. dat fiind faptul ca sunt in c1asa a Xll-a. Vasilescu Gheorghe. Semnaturile: Grup Scolar Forestier 17.vicepresedinte. 17. Pentru intocmirea procesului-verbal a fost desernnat dornnul Florea Ion. Se anunta data urmatoarei sedinte (22. Incheiat astazi.2007. Diverse. cu ocazia efectuarii sedintei cu parintii. Stabilirea comitetului de parinti pe clasa.10. aflati in an terminal. Dornnul diriginte i~i ia angajamentul ca se va ocupa. Catrina Mircea-Ionut.

masurarea rezultatelor obtinute. DAREA DE SEAMA reprezinta un raport privind activitatea unui grup. suporta rigorile legislatiei in vigoare la data respectiva. fie din perspectiva participarii directe. Persoana care intocmeste declaratia este responsabila in totalitate de ceea ce va scrie in aceasta. conflicte spontane. de tip obiectiv. 0 problema de actualitate. dar ~i esecul. furturi. eel care nu respecta indicatiile. DECLARA TIA este un act ce cuprinde 0 relatare sumara. intr-o maniera obiectiva. "prezentare personala". reprezinta totalitatea informatiilor prin care 0 persoana interesata de ocuparea unui anumit loc de munca. CURRICULUM VITAE. cunoscut ~i sub denumirea abreviata de CV. de foarte multe ori. pornindu-se de la proiectele ~i propunerile asumate la debutul unei actiuni. fie din perspectiva unui rnartor al acelor fapte. aceasta constructie lingvistica provine din limba latina ~i inseamna "parcursul vietii'. se dezbat cauzele. 16 . ~i finalizandu-se cu inregistrarea. Analizarea cuprinde realizarile. colectiv pe 0 perioada data.REFERA TUL reprezinta 0 relatare despre un fapt. efectele scontate si cele obtinute-indiferent daca sunt pozitive sau negative. altercatii verbale. urmate de masurile intreprinse in acest sens. Etimologic. lara nicio apreciere de natura subiectiva. se face cunoscuta. Persoana care intocmeste declaratia este obligata sa respecte adevarul. aunor fapte cunoscute. metodele de lucru. nerealizarile. accidente rutiere sau de munca. Acest tip de document priveste certurile intre diverse persoane. se emit pareri ~i opinii cu privire la deciziile ce trebuie luate in acest sens. finita. in cadrul acestui tip de document.

17 . noteaza paoa cand este valabila cea curenta (Ex. Un CV foarte bine facut arata prin el Insu~i ce angajat valoros ai putea fi. Daca nu esti cetatean roman.Propriu-zis. noteaza si cetatenia. Daca incluzi ~i 0 adresa de pagina WEB personala. scrie ~i un numar de telefon unde I'ti pot fi lasate mesaje. sa ajungi cercetator In domeniul Bioingineriei Umane este un obiectiv de cariera. Sectlunile importante ale unui CV l)Nume. 2)Obiectivul de carierdl obiectivul pentru pozipa solicitatd Pentru locurile de munca cu program redus sau pentru diversele colaborari. "Obiectivul de cariera" se intinde pe 0 perioada mai mare de timp. obiectivul de cariera nu este esential. fotografii etc. e-mail. Daca I'ti vei schimba adresa. In timp ce obiectivul personal pentru postul vizat se refera la primii pasi pe care Ii vei face In organizatie (de ex. CV -ul tiiu este 0 dovada a capacitatii tale de a comunica ~i de ate organiza. adresa web Nicio alta informatie nu este ceruta. Scopul unui bun CV este sa realizeze o invitatie la un interviu. exemple ale activitatii profesionale. telefon. obiectivul personal pentru postul vizat este esential. paoa la 15 iulie 2002). I'n timp ce acceptarea pozitiei de Tehnician de laborator este un obiectiv pentru postul dorit). pe baza de contract de munca. EI ofera totusi angajatorului 0 idee despre ce ai de gaod sa facio Pentru slujbele permanente. adresa. asigurate ca formatul este unul profesional. Situl tau poate sa includa un CV. Daca nu poti raspunde la telefon I'n timpul orelor de serviciu. un CV este un memoriu de activitate care se trimite unei institutii sau firme cu scopul de a 0 informa asupra persoanei tale.

folosind substantive si adjective (nu verbe de actiune).) Pregateste-ti mai multe versiuni de CV -uri i'n care sa-ti descrii aptitudinile relationat strict la cerintele locului de munca spre care aspiri. Obiectivul trebuie formulat dupa locul de munca pe care i'l vrei acum (ex. In aceasta sectiune angajatorul va regasi i'n tine persoana ideala pentru postul pe care i'l ofera. Nu incerca sa 0 scrii pana cand n-ai scris restul CV -ului. sa faci pentru un angajator" ~i nu "ce poate angajatorul sa faca pentru tine". Mergi pe urmele experientei tale de munca.. sa incIuzi 3-7 subpuncte.".. surprinzator. Acestea vor putea fi usor folosite i'n bazele de date ale angajatorilor. scop. sa incIuzi cateva cuvinte cheie. Doar scrie-le.. Evita expresiile precum ". accentueaza aptitudinile pe care le-ai dezvoltat i'n termenii relatiilor A 18 .unde imi voi putea folosi cunostintele ~i aptitudinile pentru a-mi largi nivelul de expertiza in . pentru ate gasi mai tarziu. Pop. etc. 3)Su~ulcalijicdrUOr Aceasta sectiune este. Programator sau Asistent Social).nand seama de obiectivele decIarate de tine. obiective atinse. Pop.Obiectivele trebuie formulate i'n termeni de genul "ce pop. Ea este poate CEA MAl IMPORTANTA COMPONENTA a CV-ului. va regasi avantajele competitive pe care le pui la dispozitie. Comunicare. Aceasta este cea mai grea sectiune pe care 0 ai de scris i'n CV -ul tau. Sectiunea va oferi 0 imagine concisa asupra calificarilor tale. a celei din pozitia de voluntar si/sau pe baza unor activitati extracurriculare i'n termeni de durata. sau dupa aria i'n care vei lucra (ex. p. Relatii Publice etc. Ai nevoie sa vezi si sa intelegi informatia scrisa inainte de a 0 rezuma. Evita redactarea cronologica a valorilor pe care le oferi.. Aici vrea orice angajator sa ajunga cand citeste un CV. Daca nu ai experienta relevanta. eliminata de majoritatea celor care i'~iredacteaza un CV.

scrierea rapoartelor. Are in components 3-6 subpuncte care subliniaza cele mai relevante puncte forte pe care Ie detii pentru locul de munca solicitat. creativitate etc. 4)Sumarul aptitudinilor (In locul obiectivului pentru pozitia solicitata ~i a sumarului calificarilor) Aceasta sectiune este esentiala in cazul CV -urilor care omit obiectivul pentru pozitia solicitata si a sumarului calificarilor. relationat la numeroasele componente ~i aspecte ale postului spre care aspiri (ex. A patra fraza se refera la baza academica pe care 0 ai. A cincea fraza enumera caracteristicile si atitudinile tale personale. a celei din pozitia de voluntar si/sau pe baza urn activitati extracurriculare in termeni de durata.).). asa cum sunt ele cerute de locul de munca solicitat (de incredere. A treia fraza descrie numeroasele aptitudini pe care Ie ai pentru a indeplini efectiv cerintele locului de munca (ex. Mergi pe urmele experientei tale de munca. managementul timpului etc.capacitatea de a rezolva probleme. scop.valorile pe care Ie oferi. etc. etc. bugetare. planificare etc. organizationale. un an experienta in design grafic). organizationale etc. Descrie avantajele tale competitive . capacitatile de comunicare. abilitatea de a lucra sub presiune. evaluarea resurselor. Ea va fi inserata imediat dupa sectiunea "Nume ~i Adresa''. Prima fraza se rezuma la experienta pe care 0 ai. design.).interpersonale. Mentioneaza formele de educatie/training formale sau 19 . accentueaza aptitudinile pe care le-ai dezvoltat in termenii relatiilor interpersonale. Daca nu ai experienta relevanta. Ea completeaza experienta practica acumulata (ex.). marketing etc. A doua fraza descrie cunostintele tale. obiective atinse. tinand seama de obiectivul declarat (ex.

Cursuri Relevante In aceasta . o sub-sectiune . 20 . evita enumerarea haotica. flexibilitate. prin titlullui. Bucuresti. poti scrie ~i specializarea obtinuta (ex. instrumentare stiintifica. Numele diplomelor obtinute nu se abreviaza. este cea a cursurilor care au relevanta in raport cu locul de munca dorit. Enumera principalele arii in care posezi abilitati (ex. 1 Oct. data si. diploma pe care urmeaza sa 0 obtina. disciplina pe care i~i focalizeaza interesele.profesionale. Liceul"Ion Necu1ce". 1999). Diploma de Bacalaureat.Banci.). Nu este necesar sa treci ill CV scoala primara ~i gimnaziul absolvit. etc. Finante . entuziasm. diploma obtinuta. daca doresti. Daca unul dintre cursuri nu aduce. dedit daca au fost institutii prestigioase.Proiecte sub-sectiune pot fi scrise proiectele relevante.). atentie la detalii. Mentioneaza liceul absolvit. Alege 6-10 cursuri care au legatura cu obiectivul decIarat. universitatea. utilizarea calculatorului. etc. Poate avea aspect tabelar pentru 0 mai buna citire. 5)Educafia Studentii in anii terminali vor scrie ill CV daca sunt studenti in sistem de stat sau privat. Poate fi folositor sa mentionezi ~i cunoasterea altor limbi (engleza. Lista va trebui "aranjatii" in ordinea prioritatilor.l999 . explica separat de ce a fost introdus in lista. franceza. etc. diversele titluri obtinute sau spre care aspira (ex.paua in prezent). student ASE. Enumera ~i caracteristicile tale personale care sunt cerute de pozitia pe care 0 soliciti (ex.). informatii relevante cu privire la legatura cu obiectivul decIarat. anul inceperii facultatii. germana. Bucuresti.Jn orice caz. Toate etapele educationale vor fi scrise in ordine inversa absolvirii lor (cea mai recenta prima).

8)Cercetare §tiinfificii. burse Mentioneaza numele prerniului. 21 . incearca un CV cronologic modificat. tinand cont de obiectivul postului. numele institutiei care ti-a acordat prerniul ~i data. Limbaje de programare. dit ~i cele obtinute in liceu. pe care le-ai pregatit (cu ghilimele). Ordinea lor va fi invers cronologica. Poate fi realizat un tabel cu sectiunile: Hardware. Explica ce inseamna acel prerniu daca cititorul nu poate intelege importanta. certificare Prezinta 0 lista a calificarilor. atat cele obtinute In facultate.rapoartele. Operating Systems. Incearca acest format pentru inceput. dit ~i cele practice. Daca adaugi ~i date. incearca CV -ul functional. Daca titlul este suficient de expresiv. va fi scris rara a fi date explicatii suplimentare. tezele etc. 9)Premii. Daca nu poti sa subliniezi punctele tale forte inca de pe prima pagina. Mentioneaza prerniile importante. ordinea va fi cea invers cronologica. Software. 7)Experien(a profesionala CV -ul cronologic este cea mai acceptata forma pentru sublinierea experientei profesionale. Daca nici acesta nu ajuta. 6)Experien(a IT&C Vor fi mentionate atat cunostintele teoretice.

Daca vrei sa subliniezi chiar activitatile In cauza. Poti sa incluzi activitatile de voluntariat In aceasta sectiune daca vrei sa demonstrezi modul de petrecere a timpului liber. 12)Limbi strdine Mentioneaza In primul rand limbile in care poti vorbi fluent si In care poti sa Iti desfasori activitatea (altele decat limba romana). ll)Articole publicate Vor fi mentionate numai articolele aparute in revistele care ar trebui sa prezinte interes pentru angajator. In functie de mesajul pe care vrei sa-l transmiti. Poti sa inc1uzi activitatea de voluntariat si In cadrul 22 . etc. Incepe fiecare punct din lista ta cu un verb.10)Afilieri profesionale Vor fi listate numai eel care au relevanta pentru pozitia solicitata. seminarii. 13)Activitdfil interese Activitatile desfasurate ca voluntar pot fi inc1use In mai multe moduri. Mentioneaza ce anume a fost publicat ~i ce a fost trimis spre publicare. Mentioneaza daca poti sa vorbesti si/sau sa scrii In limba respectiva. Aici vei putea sa mentionezi si organizatiile sub umbrela carora Iti desfasori activitatea de voluntar. mentioneaza numai rnaterialele relevante pentru postul solicitat. Daca lista este foarte lunga. contributiile pe care le aduci etc. poti sa creezi 0 sectiune separata numita "Activitati voluntare". Mentioneaza documentele pe care le-ai prezentat din pozitia de invitat special sau vorbitor invitat in cadrul diverselor conferinte.

proiectare). trebuie sa te asiguri ce va spune in cazul in care va fi contactata telefonic de angajator. Fara nume de referinta in CV. persoanele care iti dau referintele. De asemenea. atunci adauga-le la inceputul CV-ului. va trebui sa te "vinzi" singur in fata angajatorului. trebuie sa 0 ai. pop sa renunti la ea. sporturi sau activitati relaxante). pop sa incluzi interesele tale (ex.sectiunii care descrie experienta de munca daca activitatile prestate ip pot crea avantaje (ex. Daca ai dubii asupra acestei sectiuni. Realizarea unei mape personale ia ceva timp. hobby-uri. educatie fizica. Dadi aplici pentru 0 slujba in care acestea conteaza. angajatorii vor sa stie cum ip petreci timpul liber (ex. Ca sa 0 prezinti. Persoana aleasa sa-p dea referintele trebuie intrebata daca accepta folosirea numelui sau in CV. In general. in general. Assistant Managervolunteer). Nu scrie "Curriculum 23 . El va dori sa va intalneasca datorita prezentei respectivei persoane. nationalitate sau starea civila. asa ca trebuie pregatita continuu. La fmalul acestei sectiuni. nu vor fi deranjate cu telefoane inutile. III Alte trucuri III Pop sa omiti informatii personale ca: varstii. in activitati independente/de echipa). grafic design. 14)Referinfel mapa personalli Nota: "referinte la cerere" indica caracterul optional al acestora. Trebuie sa stii ca. Adaugati numele persoanei care va recomanda daca ea este bine cunoscuta de catre angajator. Organizarea activitatilor va fi facuta in ordine invers cronologica. va trebui sa 0 prezinti. Ip va mentiona punctele puternice sau pe cele slabe? Daca un angajator cere 0 mapa personala (ex.

toate notitele pe care le-ai folosit la realizarea Un CV trebuie pastrat la zi. Nici data la care ti-ai scris CV-ul.V. chiar inainte de a 0 tipari. ~i referinte (pe 0 foaie separata). dosarul tau trebuie sa contina alaturi de C.V. Daca anuntul privind postul nu ofera numele unei persoane de contact. Incercati sa contactati telefonic angajatorul (dar nu ~i in 24 . va fi nevoie sa-l completezi din timp in timp. investigati putin si aflati care este persoana cea mai indicata a-i adresa scrisoarea d-voastra. Include numarul paginilor pe toate paginile. cu exceptia primei. De aceea. Scrisoarea de intentie trebuie sa fie scurta si intr-o forma de adresare directa. Verifica ultima forma.Vitae" sau "Resume" la inceputul CV-ului tau. pentru acuratete. Pastreaza CV-ului. 0 scrisoare de intentie prin care sa ii spui angajatorului cine esti ~i de ce ii trimiti C. Vezi daca nu ai omis ceva. adresati scrisoarea unei persoane anume.-ul. Asiguri-te ca numele tau este scris in partea de sus a fiecarei pagini. Foloseste un dictionar pentru intelegerea clara a aptitudinilor/abilitatilor cerute de locul de munca ~i a contributiilor pe care le poti aduce tu ill cadrul companiei. Verifici prima forma. Intotdeauna cand vrei sa te angajezi. SFATURI LA INTENTIE: REALIZAREA SCRISORII DE Daca se poate. pentru greseli. de preferat in partea de sus a paginii.

cum ar fi: "cu consideratie".. Scrisoarea trebuie sa prezinte contributia d-voastra la companie.Stimate Recruiter". altfel Yeti lasa impresia ca trimiteti scrisori in masa.In atentia D-nuluiID-nei Manager de Recrutare" sau "In atentia D-nuluilD-nei Manager de Resurse Umane" sau .Eu". Trebuie sa gasiti manierea de a sublinia verbal calificarile care va recomanda pentru acel job. care sa va faca usor de recunoscut.. nu trebuie sa vorbeasca despre d-voastra. Nu terminati scrisoarea d-voastra cu banalul "va multumesc pentru consideratie" sau "cu stima". ~i cereti receptionerei numele managerului care recruteaza personal. Asigurati-va ca personalizati scrisoarea d-voastra de intentie in asa fel indlt sa se potriveasca postului pe care 11 doriti. accentuate sau subliniate. "cu deosebita stima" sau "cu adanc respect".cazul in care anuntul ne previne . Daca aplicati pentru mai multe pozitii similare la mai multe companii. daca nu puteti afla care este numele Managerului de recrutare utilizati forml!la .Draga Mihai". Incercati sa evitati utilizarea repetata a cuvantului . utilizand bullets. Transformati-l in "dumneavoastra" de dlte ori este po sibil. Yeti fi tentat sa creeati 0 singura scrisoare de intentie ~i apoi s-o modificati abia sesizabil pentru fiecare angajator in 25 . asigurati-va ca este semnata de mana. "al d-voastra. Incercati ceva diferit care sa va diferentieze. Nu folositi literele italice. Daca expediati prin posta scrisoarea de intentie. intotdeauna". Pastrati totul scrisorii dlt mai profesional adresandu-va cu "Stimate D-nule Popescu" ~i nu . cu respect". Cand scrieti 0 scrisoare de intentie. Utilizati fontul Times New Roman de 12. si incercati sa va structurati ideile in paragrafe scurte. " al d-voastra.nu sunati"). Nu folositi niciodata sintagma " In atentia celor interesati" . incercati sa folositi cuvinte cheie pentru postul dorit. Intentia dvoastra este sa scoateti in evidenta continutul textului.

Evitati folosirea unor fraze uzitate cum ar fi expresia .nu este acela de a redacta un alt CV. Cand sunteti succint in exprimare. fiti cinstit ~i vorbiti doar despre realizarile ~i punctele d-voastra tari. etc. dar ASIGURATI-VA ca ali schimbat toate referirile la companiile anterioare din scrisoarea d-voastra de intentie. Daca acestea nu vor fi descoperite la interviu. decat in cazul cand dispuneti de exemplele unor realizari concrete care sa le justifice. Chiar daca nu dispuneti de toate calificarile cerute in anunt. Un alt manager cu recrutarea a primit doua zaruri ~i un bilet in care scria: "da cu zarul si da-mi si mie 0 sansa". Altfel. 0 persoana care aplica pentru un post a trimis 0 data intr-un plic doi dinti de plastic. "inascute valente de lider". eel mult. Aceste documente reprezinta prima impresie pe care doriti s-o creeati. folositi hartie de calitate ~i un printer de asemenea. Niciodata sa nu exagerati experienta sau abilitatile de care dispuneti atunci cand alcatuiti 0 scrisoare de intentie. demonstrati ca intelegeti valoarea timpului pe care il consuma persoana care va citi. dvoastra va veti simti cu siguranta descoperit daca veti capata slujba.parte. Incercati sa subliati intr-o maniera sau alta cele mai importante realizari sau abilitati. Scrieti 0 scrisoare de intentie care sa nu depaseasca 0 jumatate de pagina . Pentru realizarea de copii ale scrisorii d-voastre de intentie (si a CV -ului) . Este bine ~i asa. de jucarie.trei sferturi. va cresteti sansele de a fi remarcat.. Selectand una sau doua. "excelente abilitati de relationare". in cazul in care realizarile sunt intr-adevar remarcabile. Scopul unei astfel de scrisori este de a-l determina pe managerul de recrutari sa va parcurga CV-ul. 0 scrisoare de intentie ~i 0 notita care zicea: "Mi-a~ da dintii din fata pentru un interviu".intreprinzator". Astfel de 26 . astfel mcat fiti siguri ca e una profesionala.. Evitati inovatiile. veti creea senzatia ca aruncati cu vorbe nejustificate.

punctuatia. Nu asteptati ca acest . rugati pe cineva in care aveti incredere.lucruri sunt invechite ~i de obicei nu-si ating scopul. poate. singura exceptie fiind. corectandu-va scrierea. 27 . Cand scrieti 0 scrisoare de intentie.altcineva" sa fie insusi Managerul de recrutare. Nu folositi cuvinte in scrisoarea d-voastra pe care nu le-ati folosi in viata de zi cu zi. ~i in sfar~it. faceti-o folosind un ton conversational. Dvvoastra puteti citi scrisoarea de zece ori lara sa sesizati 0 greseala la vedere pe care un altul ar vedea-o imediat. posturile din v§nzan. obisnuit. sa va citeasca scrisoarea de intentie. eventualele erori gramaticale.

Stimate(a) Domnl(Doamna).Am absolvit de curand Faeultatea de •••••••• din eadrul •••••••••••• Interesul meu ill . Recent am observat rec1arna dvs. pentru un post de •••••••••.MODEL scrisoare de intentie D-luilD-nei: Adresa: Data: . rezulta nu numai din faptul eii am studiat aceasta disciplina In eadrul facultatii. . dar ~i din experienta mea de ••••ani In timpul studiilor. am luerat In ealitate de •••••••••• la •••••••• . 28 . Din dite puteti vedea In CV -ul alaturat.Mi-ar face placere sii am un interviu eu ••••••••• pentru aeest post sau oriee alte posturi pe care le aveti pe acest domeniu (•••••••••• ) Sper eii yeti eonsidera pregatirea mea potrivita ~i astept eu nerabdare sii vii telefonez ill ziua de ••••••pentru a diseuta aceasta posibilitate. . Vii eontaetez In legatura eu posibilitatea de angajare In eadrul firmei •••••••••. AlDvs. 0 parte din responsabilitatile mele era sii •••••••••..

Data nasterii. Activitip ~i respensabllitatl principale: Educatie ~i formare socio prefesionala.2007.2006 3) 01.1977. EXPERIENTA PROFESIONALA: Perioada: 1) 01. Sex: masculin. ap 15. 23.01. b13.2003 5) 01.2003.com.2006.MODEL INFORMATII CURRICULUM VITAE PERSONALE: Nume ~i prenume: Popescu Ion Adresi: str. Eminescu.08. 29 .08. 31. Telefon: 0253/223344 Fax: 02531223344 E-mail: popescu_ion@gmail. 31.09.2007 2) 01. 31. 31. M.09. Naponaiitate: Romana. Gorj.2002 - prezent.2005 4) 01.08.2004. Gorj. sc. 3.08. Facultatea de litere si ~tiinte sociale Targu-Jiu.09. Functla sau postul ocupat: 1) profesor limba ~i literatura 2) profesor limba ~i literatura 3) profesor limba ~i literatura 4) Invatator 5) profesor limba ~i literatura romana romana romana engleza. LOCUL DE MUNCA VIZAT: Asistent universitar In cadrul Universitatii "Constantin Brancusi". Tg-Jiu.09.09.

Suceava.. Tg Jiu. Suceava 5) Scoala cu cis.Filologie 4) Grad didactic defmitivat 5) Diploma de Bacalaureat -Invatatorl Educator Disciplinele principale studiate I competente profesionale dobandite: 1) Stiintele comunicarii ~i mass-mediei 2) Utilizarea metodelor active de predare. Adaptarea curriculum-ului la contextul rural. I-VIII Reuseni.5 "Jean Bart". educational. Gorj 3) Scoala cu cis. Bumbesti Jiu. I-VIII Ciocadia.. Tipul activitatii sau sectorul de activitate: 1) 2) 3) 4) 5) educational. Mijloace de evaluare continua. educational. educational. educational. EDUCA TIE ~I FORMARE: Perioada: I)Octombrie 2005-Februarie 2007 2)Septembrie-Decembrie 2005 3)Octombrie 2001-lunie 2005 4) Septembrie 2003-August 2004 5)Septembrie 1996-August 2001 Calificarea! diploma obtinuta: 1) Masterat . nivelliceal nivelliceal nivel gimnazial nivel primar nivel gimnazial. Gorj 2) Colegiul . Cunoasterea stilului de invaptre al 30 .Mihai Viteazul".Numele ~i adresa angajatorului: 1) Grup Scolar Forestier.Mass-media si Comunicarea" 2) Atestat de formare continua a personalului didactic 3) Diploma de licenta . Gorj 4) Scoala nr.

Limba ~i Literatura Engleza . Facultatea de Filosofie si Jurnalisml Universitate particulara acreditata Unitatea de Management a Proiectului pentru Invatamantul Rural! Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar Universitatea . Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Colegiul National "Spiru Haret". Tg-Jiu Nivelul in clasificarea nationala ~ilsau lnternatlonala. Utilizarea calculatorului in procesul de predare-invatare. Suceava. 1) 2) 3) Masterat acreditat ~i recunoscut la nivel national ~i international Licenta acreditata si recunoscuta la nivel national si international Nivelliceal acreditat ~i recunoscut la nivel national ~I COMPETENTE PERSONALE: 4) 5) APTITUDINI Limba materna: romana Limbi strafne eunoscute: 31 .~tefan eel Mare". Bucuresti. Facultatea de Literel Universitate acreditata de Stat Universitatea . specializarea Invatatorl Educator furnizorului Numele ~i tipul institutiei de invatibnantl deformare: 1) 2) 3) 4) 5) Universitatea "Spiru Haret".Limba ~i Literatura Romana Definitivarea in lnvatamant Discipline specifice profilului Pedagogic.~tefan eel Mare".. Predarea simultana.3) 4) 5) elevilor. Suceava..

vorbire-B2. pronuntat spirit de echipa. disponibilitate la efort sustinut. Competente ~i aptitudini tehnice: Depanare radio.V. in mare parte. sunt. scrisoare de intentie. scriere-B2) Competente ~i abilitap sociale: Comunicare si socializare. este conceput dupa modelul european. Competente ~i aptitudini organizatorice: Calitati de lider. univ. documente de formare socio-profesionala. spirit oratoric. spontaneitate.engleza(intelegere-C2. 32 . dr. Dan Mihailovici.Tv( nivel amator) Competente ~i aptitudini de utilizare a calculatorului: Cunostinte avansate de utilizare PC ~i Intemet( cursuri de formare) Sisteme hardware si software Competente ~i aptitudini artistice: Calitati vocale(studiile liceale). Universitatea Bucuresti. franceza(m!elegere-B2. Nota: Acest C. ale autorului. bun tactician Permis de conducere: CategoriaB Informatii suplimentaretreferlnte). actoricesti Aile competente ~i aptitudini: Pronuntat spirit ecologist. randament maxim in conditii de stres. scriere-C2). Prof. Datele utilizate in acest C. jovialitate. Anexe: Acte de studii.V. vorbire-C2. fiind realizat dupa ultimele cerinte din partea Uniunii Europene.

dezbaterilor. deoarece apa acumulatii tntr-un lac artificial poate fi folositii In acelasi timp pentru producerea de energie. hiperaciditate. pisciculturii. dar ~i din cuvinte compuse cu sufixiode sau prefixoide: cosinus. au luptat de-a lungul secolelor pentru a subjuga popoarele vecine. -elemente de morfo-sintaxa specifice: infinitivul cu sens imperativ. substantive abstracte.etc.STILUL ~TIINTIFIC Acest stil indeplineste functia de comunicare in domeniul stiintei ~i tehnicii. Asirienii. cei mai vestiti pentru cruzimea lor. La apogeul puterii. integrala. sinus. accesibil doar cercetatorilor unui anurnit domeniu al stiintei ~i tehnicii. prin intennediul lucrarilor tehnico-stiintifice. Specifice acestui stil sunt urmatoarele trasaturi: -caracterul obiectiv a1 comunicarii. bemol. agrement. Exemple de texte: -istorie: Dintre popoarele antice ale Orientului Apropiat. -respectarea nonnelor limbii literare. a1 prelegerilor. -limbaj specializat. tangents. alimentarea cu apii potabilii sau industrialii a centrelor apropiate. desene. compus in mare parte din neologisme. harti. care au rolul de a aduce detalieri sau Iamuriri suplimentare asupra problemei discutate. a1 schimburilor de opinii sau a1 comunic1irilor stiintifice. fotografii. hipoacustic. 33 . combaterea eroziunii solului. lobgitudine. prin care au unui imperiu urias. Deseori. antebelic. alimentarea cu apii a zone lor agricole (irigatii) . lucrarile stiintifice sau tehnice apar insotite de diverse schite. Ei au ~i ai carelor de rarboi. unul din cele mai rarboinice popoare din istorie. expunerilor. -geografie: Amenajiirile hidroenergetice constituie un exemplu de folosinta complexd. etc. scheme. imperiullor se tntindea panii la Golful Persic # cuprindea chiar ~i Egiptul. pluralul autorului. -folosirea tennenilor cu sensul propriu.etc. desi aceasta l-a costat propria riimas In istorie ca primii utilizatori ai cavaleriei asirienii au fost devenit stiipanii existentd. filosofie.

produsele textile si din iutii etc. de baza are un pH cuprins intre 7 si 14. -economie: Taxele speciale de consumatie sau accizele sunt asezate asupra unor produse care se consumd in cantitati mari si care nu pot fi tnlocuite de cumparatori cu altele. o solutie o solutie de acid are un pH cuprins intre 0 si 7. coloane. berea. spirtul. (in India). produsele petroliere. pH-ul unei solutii reprezinta puterea cu semn schimbat a bazei 10 din concentratia ionilor de hidrogen. atunci valoarea determinantului este O. 34 . (in Marea Britanie). produsele din tutun. coloane sunt proportionate. Drept urmare. accizele se instituie asupra unor produse care au 0 cerere neelastica. uleiurile minerale etc. atunci valoarea determinantului este o. Altfel spus. tutunul. uleiurile minerale etc. elementele de pe 0 linie. zaharul etc. 4)Daca intr-un determinant schimbdm 2 linii. vinul. pentru ca in acest fel impozitul sa aiM in mod constant un randament fiscal cat mai ridicat. apele minerale etc. cidrul. berea. atunci determinantul nou obtinut este =" . cidrul. produsele industriei chimice. 3)Daca intr-un determinant 2 linii. alcoolul. coloand sunt 0. bduturile nealcoolice ~i cimentul (in Thailanda) etc. cum sunt: vinul." determinantul initial. cafeaua. spirtul. hidrocarburile (in Tunisia). (in Indonesia): produsele petroliere. uleiurile vegetale. (in Franta). (in Germania). are -matematici: Unele proprietati # reguli 1)det A = det A" de calculare a determinantilor: 2)Daca tntr-un determinant de ordinul n. tutunul. ceaiul.-chimie: PH-ul reprezinta logaritmul cu semn schimbat al concentratiei ionilor de hidrogen (hidroniu) din solutie: pH=-log[H+J. zaharul. tutunul. o solutie apoasii neutrii din punct de vedere acido-bazic pH=7.

acest tip de stil utilizeaza trassaturi ale stilului artistic: sensul figurat. informatia imbraca. in acest caz. date. In acest sens.. conceptii sau atitudini .Acesta avanseaza. comentarii din domeniile politicului. influentare sau emotionare a publicului cititor si/sau ascultator cu stiri.. se pregateste sa suteze la poartd. pasd la care ajunge varful rosalbastrilor .cu rol de informare.. dar ~i de a influenta. economicului. artisticului. totul in ideea de a capta atentia si imaginatia cititorului sau ascultatorului.Incredibild ratare! Pe langa respectarea normelor lingvistice. a unor elemente argotice sau familiare. tnsa interventia fundasului advers face ca scorul sa nu capete proportii . vorbirea directa si/sau indirecta. Astfel s-a ajuns la aparitia ziarelor. forme diversificate. a radioului. Scopul major al oricarui tip de text ce apartine acestui stil este de a propaga anumite idei.. repetitii. a regionalismelor. -respectarea partiala a normelor gramaticale. socialului. avand de cele mai multe ori rol de informare. Fata de celelalte stiluri ale limbii romane. antiteze-deseori folosite cu sens ironic. -varietatea lexicului.. acest stil se deosebeste prin: -imbinarea caracterului obiectiv cu eel subiectic. polemic sau malitios.etc.STILUL PUBLICISTIC Acest stil se inta1ne~te in diverse forme ale comuniciirii. dit si a celor cu sens figurat. revistelor. urmariti 0 transmisie sau un comentariu sportiv. a televiziunii. -utilizarea atat a termenilor cu sens propriu. afectiv... inversiuni. este extrem de pronuntat: Pasa lunga in addncime. ce permite folosirea neologismelor. Subiectivismul. Concert din muzicd de (May)Bach . comparatii. publicatiilor de tot felul. 35 . etc. in zilele noastre. mobilza sau emotiona cititorul/ascultatorul.

iar raspunsurile evidentiaza aspecte semnificative. prin intermediul ironiei. el reprezinta sursa de conflicte sau scandaluri. ANCHETA presupune 0 confruntare de idei. 36 . REPORTAJUL presupune prezentarea unor intfunpliiri. cu un aspect al realitatii. personaje. economic. pertinente. FOILETONUL reprezinta acel tip de text publicitar care comenteaza realitati. Domeniul artistic este eel care beneficiaza de cronici: literare. de viziuni sau optica ale unor persoane in legatura cu 0 problema de actualitate. i'ntfunplari. sportiv). nu mai este decat un pas. CRONICA are rolul de a sernnala opiniei publice aspecte diverse ale realitatii inconjuratoare. etc. fapte. tratare bazata pe argumente temeinice. RECENZIA presupune 0 prezentare succinta a unei lucrari din domeniul literaturii. de obicei. iar conc1uziile sunt adeseori tendentioase. alaturi de informatii concrete. de pareri personale. intrebiirile sunt bine alese. teatrale. Mijloacele audio-video sunt esentiale i'n acest caz. sportive. avizate. Aprecierile. De aici parra la aparitia contradictiilor. polemicii. notele critice sunt facute. Acest tip de text este intalnit in toate ziarele din lume si.etc. succese sau insuccese. muzicale. imagini reale. ARTICOLUL reprezinta tratarea unor teme apartinand unor domenii variate(politic. stiintei sau tehnicii. raspunderea penala apartinandu-i autorului articolului. De aici rezulta deseori comentarii mai mult sau mai putin competente. de persoane avizate. asupra unui subiect de interes general sau asupra unei teme de actualitate. locuri. satirei. fapte. a caror competenta este recunoscuta. social.Tipuri de texte INTERVIUL reprezinta redarea in scris sau pe banda audio-video a unor discutii cu diverse persoane. deseori. lucruri care de obicei intereseaza un segment pronuntat al populatiei.

10.02. 37 . 10.02.2008). 10.2008). 10. "Trezegol" tnscrie §i fn/amilie!(Adevarul.2008).2008) Alesii au votat pe neve Tratatul de la Lisabona( Adevarul.Daca parra in 1989.02.02.Ne iubim pe muzica lui Elvis" (Libertatea.2008). 10. spre deliciul publicului larg: Au facut circ!(Gazeta Sporturilor. "Moartea din Carpati". prieten cu Dumnezeu (Evenimentul Zilei. . acum se remarca 0 libertate extraordinara a cuvantului.02. acest stil avea un caracter aservit regimului comunist.

elemente de jargon ~i argou. unui grup de prieteni. relaxata. personal al acestui stil. deseori inutile. de condoleante. de multumire. beneficiind de prezenta dirninutivelor. in functie de gradul de instruire al acestuia. in scris. -constructii eliptice. in functie de orizontul cultural al vorbitorului. Exprimarea este adesea peiorativa. -abundenta constructiilor incidente. de rugiirninte-cerere. oficiala. a comparatiilor. putem intaIni: regionalisme. -abateri de la norma lingvistica. trebuie mentionate: -lexic bogat ~i diversificat. Ca trasaturi ale acestui stil. plina de satira si umor. sau chiar relatiile ocazionale-evenimente de natura mondena. Datorita caracterului amical. augmentativeloe. scrisoarea poate fi: 1) cu caracter oficial: (de recomandare. cu rol de lamuriri suplimentare. care cuprinde relatiile interumane particulare. Dupa natura relatiilor dintre expeditor ~i destinatar. de natura intima. diverse situatii.STILUL COLOCVIAL Acest stil are 0 arie de utilizare mai restransa. cu 0 puternica inciircatura afectiva. dar si dupa varietatea mesajului comunicat. unui cere de apropiati). Tipuri de texte SCRISOAREA reprezinta eel mai utilizat mod de comunicare umana. de justificare. literara) 38 . de afaceri. -spontaneitatea discursiva. de invitatie. expresii vulgare. enunturi interogative sau exc1amative. comunicarea este naturals. clisee lingvistice. cu caracter neoficial (in cadrul unei familii. etc. impregnata cu ticuri verbale. de felicitare. termeni de argou. -exprimarea relativ corecta a vorbitorului.

. -blocul. Apreciez deschiderea pe care 0 aveti ~i cred ca din moment ce obiectivul dumneavoastrd este acela de a lucra fn domeniul [.cu caracter colocvial: (amicala. La redactarea scrisorii. numarul. Sunt sigur ca veti gdsi un post care sa va satisfacd 39 . etajul. Pe cele doua fete ale plicului se vor trece datele de identificare a adresei destinatarului ~i a expeditorului: -numele ~i prenumele.cazul Vocativ impune acest lucru. se va tine searna de urmatoarele trasaturi bligatorii: data ~i locul. Cu respect. A fost 0 placere sa ma tntalnesc cu dumneavoastra ~i sa discutam despre studiile ~i obiectivele profesionale pe care le aveti. apartarnentul. -strada. pluralul politetii. Atunci cand scriem 0 scrisoare oficiali.. se face dovada respectului pentru acea persoana. dar ~i pentru propria persoana. familiala. Model: [Data]: [Adresa]: Stimate[nume ]. aria noastrd de activitate nu ne permite sa va oferim noi aceasta sansa. cu un scris lizibil. scara. ar trebui sa tncercati sa obtineti un post la 0 firma care va da posibilitatea sa c~tigati experienta in domeniul respectiv. J. formula de incheiere ~i semnatura.. formula de adresare. Se recomanda redactarea scrisorii cu cerneala. de dragoste). utilizam constructii sobre. -codul strazii. formule de adresare specifice (Mult stimatd doamnd.).. introducere. urmata de virgula . Din pdcate. judetul. astfel. rara stersaturi. -localitatea. continut.. al 2) dumneavoastrd recunoscator .

Va rog sa tmi acceptati cele mai sincere urdri privind reusita In cariera. Al dumneavoastra. [nume] 40 .din acest punct de vedere §i sa va integrati repede.

lata-ma ajuns "acasa". ci si psihic. Acest tip de epistola are urmatoarea structura: locul si data redactarii. Aici am gasi: totul asa cum era si.Scrisoarea familiala contine un stil direct. lngerasul meu scump §i drag. etc. in casa copilariei mele lipsite de griji. beneficiind de prezenta unor constructii apartinand exprimarii orale (sa vezi dracia dracu'. nu am liniste pana nu rezolv cumva probleme. Nu-ti ascund faptul ca. imi voi relua munca. sarbatori nationale. Gandurile cele mai sincere sunt 41 . vazandu-te mai lipsita de puteri.tncepttnd chiar de mdine-cdci azi ma voi relaxa. fie cu prilejul unor succese deosebite in activitatea socio-profesionala. nuantat afectiv.dectu te stiam eu inainte Calatoria. datorita peisajului mereu schimbat si a forfotei din gari. felicitarea propriu-zisa. 14 ianuarie 2007 Dragd mamd. nu a fost plictisitoare.) si unor formule specifice de adresare (Pisoias. etc. mai putin vesela si mai " altfel"-nu doar fizic. formula de adresare. te voi tine la curent cu tot ceea ce te-ar putea interesa. Abia astept urmatoarea vacanta cand ma voi putea tntoarce in acele locuri §i voi trdi bucuria de a te revedea. Mihai Scrisoarea de felicitare se adreseaza fie cu prilejul unor aniversari. Al tdu fiu drag. am simtit §i 0 undd vagii de tristete. acolo. etc. semnatura. Va sarut mainile. dupa minunatele zile petrecute alaturi de Ioana si de tine.) Model: Bucuresti. Pana atunci. simplu. formula de incheiere. draga mea amica. Cu dragoste. in tot acest rdstimp.) ~i de incheiere (Va pup dulce. desi destul de lungi: §i chiar obositoare.

la interviul organizat de firma . Elementele eomponente ale unei serisori de multumire sunt aceleasi ea in eazul unei epistole obisnuite. Model: Stimate Domnule . inca 0 data. De abia acum vei putea spune ca Ii s-a tmplinit un vis: acela de a urma cursurile prestigioasei universitdti de la Harvard. in tot ceea ce-ti propui.transmise fata de eei apropiati. Desi nu ti-am spus-o. eu oeazia unui eveniment important. Astept vesti de la tine. tu Te salut. Doar printr-o munca asidua ai reusit acest lucru. In functie de destinatar. sincere felicitari §i multd bafta in continuare. Va multumesc pentru prilejul pe care mi l-ati oferit de a participa in data de. eram convins ca vei fi admis la Facultatea de Jurnalism. Model: 15 august 2006 Tg-Jiu Dragd Mihai. dumneavoastrd pentru ocuparea postului de 42 . Nu iIi pop imagina cat sunt de bucuros pentru reusita tao trim it aceasta scrisoare pentru a te felicita. ofieial sau amieal. Alin Scrisoarea de multumire euprinde multumirile voastre fata de 0 anumita persoana sau faptul ea sunteti indatorati pentru un serviciu facut... se poate adopta un stil familiar.

Formulele de adresare si cele de incheiere exprima legaturi de prietenie sincera.cuvinte ~i expresii spontane. iar tu . Scrisoarea amicala relationeaza doi anuci. utilizate frecvent de cei doi amici. muntii.. am simtit nevoia sa-ti fac 0 marturisire: amintirile recentei excursii sunt Inca auu de vii.eel guraliv 43 . Cui puteam sa-i spun aceasta. Modul de exprimare este neprotocolar. lesiserdm impreund foarte devreme si. ca la inceputul lumii. dintr-o data. la anumite aspecte de natura personala-uneori intima. dacd nu tie. le-am simtit prezenta masivd ~i coplesitoare. pentru tnuiia oara In via/a. plin de inciircatura afectiva. 16 august 2005 Dragul meu prieten. fiicfuld referire la fapte de interes reciproc. Cu toate ca au trecut numai trei zile de ciind ne-am despartit. Model: Bucuresti.Consider ca postul pe care tl scoate la concurs firma dumneavoastrd este foarte interesant ~i de aceea va informez ca ~ fi bucuros sa lucre: In echipa pe care conduceti. Sper ca interviul pe care tl voi sustine sa 0 demonstreze capacitatea mea de a face fa/a postului pentru care concurez: Cu respect. cand am vazut. eel care mi-ai fost alaturiin acele zile luminoase? lmi revine In minte prima dimineatd petrecutd la cabana. doua cunostinte. tncat imi simt ~i acum sufletul plin de bucurie. Eram singuriin apropierea lor. direct.

INVIT A TIA reprezintii formularea unei dorinte de participare la un eveniment important din societate sau din viata particulara a unei persoane. -numele celui care Ianseaza invitatia. care este transmisa prin intermediul unor mijoace tehnice extrem de rapide. -cuprinsul (precizarea locului.Caragiale" din cadrul Colegiului National "Al. rugamintea de participare).L.2007. urmata de virgula.nu? Pana atunci. -formula de adresare. Evenimentul are loc cu ocazia restaurdrii colegiului.ramasesesi extaziat. datei. Dan. orele 19. 05. devenind pared asa cum este el in esenta sa: etem.05.2007. Intelegi.05.alta data . Iasi TELEGRAMA se prezinta sub forma unei comumcan extrem de scurte. Telegrama cuprinde stiri urgente (urari. atunci cand vei reveni in Capitola: asta inseamna inca 5 zile. 13. -formula de incheiere. Orice invitatie se compune din urmatoarele elemente: -data redactiirii.l. -formula introductiva. chiar mut de utmtre. uneori redusa la 0 singura propozitie. redactate intr-o nota ceremonioasa. cred. Model: INVITATIE Sunteti invitat sa participati sambiita. de ce mi-au rdmas in suflet acele zile: pentru senzatia ca timpul s-a oprit. de informare. orei desfasurarii manifestiirii. Va multumim si speram sa ne onorati cu prezenta dumneavoastrd. Se utilizeaza formule de respect. Astept cu nerabdare sa ne tntalnim. 44 . raman al tau prieten. la inaugurarea Amfiteatrului "1.00. parte componentd a patimoniului cultural european. Cuza" din Iasi.

Reguli de redactare a unei telegrame: -alegerea exacta a cuvintelor (care sa comunice infonnatia intocmai cum a fost conceputa). Datorita formularii clare ~i concise. chiar ~i predicatele. de anunturi. etc. -utilizarea corecta a semnelor de punctuatie. iar uneori. de raspuns.felicitari. Numai bine! Marius Adresa expeditorului 45 . Popescu/on Adresa expeditorului 2) Adresa destinatarului Sosesc cu trenul de 3. oficiale.30. Adresa expeditorului 3) Adresa destinatarului Multumesc pentru veste. Plecare amanata. Modele: 1) Adresa destinatarului Afacerea (este) rezolvata. pe formularul tipizat. Nu ma asteptati: Viorel. dispar elementele de legatura din textul gfmdit initial. datele privind expeditorul ~i destinatarul. Este important sa completezi.) exista mai multe tipuri de telegrame: de felicitae. evenimente. de condoleante. -aranjarea cuvintelor pentru alcatuirea unui mesaj clar.

2006 Dragamea. 10. formula de incheiere.. caci spatiul destinat textului este redus.CARTEA PO~TALA reprezinta un mijloc de comunicare scrisa utilizat frecvent. semnatura.12. Te tmbratise: cu drag. 17. dar poate. Vremea in statiune este excelenta. mesajul. Ti-am luat ceva dragut. Mi-ar fi pldcut sa Jim cu totii aici. localitatea. textul este concis. Cartea postala nu trebuie sa cuprinda detalii strict personale. Am vizitat 0 multime de obiective turistice. iar noi ne simtim minunat. Al tau.. Alin Destinatar . Destinatar . Andrei Londra. data viitoare . 46 . Completare unei cilr!i postale are in vedere: data.2007 Dragd mama. formula de adresare.07. Ma simt extrordinar aici. Modele: Sinaia.

0 frantura de viata.2006 Draga Ioana. atitudini ~i manifestiiri. Bunul tau am ic.12. Sunt prezentate fapte. iar continutul sau cuprinde comunicari simple. Este redus la cateva randuri. Cred ea ajung acasa pe la finalul lunii viitoare. M. Preda. rude sau cunoscuti. Alin 47 . Am uitat sa te anunt ea peste 3 zile sdrbdioresc implinirea a 25 de ani. Se ajunge uneori ca aceste notari sa devina veritabile eseuri. E. care trateaza 0 conceptie.12.2007 Seumpa mea mama. 06. care de obicei se transrnite prin intermediul unei terte persoane. Al tau fiu. In acest sens. a se observa valoarea literar-documentara a jumalelor lui M. Eliade. Profit de ocazie sa te anunt ea mi s-a aprobat eererea de eoneediu pentru vara. Mi-ar placea sa pop ajunge la petreeerea de la hole lui Roman. toate prin prisma subiectivismului celui care asteme pe foaie ideile. Modele: 1) Luni. Transmite-i lui Mihai dacd vii.JURNALUL INTIM este un mod aparte al comunicarii scrise. impresii. BILETUL este un rnijloc de adresare scrisa catre prieteni. cuprinzand insemnari zilnice ale unei persoane.05. Ionut 2) Joi. Barbu. Abia astept sa te revad. etc.

factura fiscala. -data expedierii ~i. foaia de depunere (de varsamant). -semnatura destinatarului. ulterior. -suma de bani (trecuta in lietre ~i in cifre). cea a primirii. avizul de insotire a marfii. Alte tipuri de forrnulare tipizate: ordinul de plata. exista 0 rubrics unde se poate scrie si un scurt mesaj pentru destinatar. care trebuie completate cu atentie.MANDATUL PO~TAL (TELEGRAFIC) reprezinta un forrnular tipizat prin care se expediaza 0 sum de bani. a caror completare corecta este obligatorie: -numele ~i adresa expeditorului ~i ale destinatarului. La finalul acestui forrnular tipizat. etc. Acest forrnular are cateva rubrici. ordinul de deplasare. 48 . ~i acestea au rubrici speciale.

49 . a unei cladiri. ALOCUTIUNEA este 0 compunere scurta. rostita cu prilejul unei ocazii. Se poate incepe cu formule de genul: "Asa cum bine stiti". Alocutiunea cuprinde: formula de adresare. manifestarilor sportive sau culturale. Auditoriul trebuie atras. ceea ce afecteaza vizibil capacitatea de exprimare a tinerilor din ziua de azi. introducerea-pentru captarea atentiei. La diverse petreceri. a unui discurs sau chiar a unei alocutiuni. etc. cursuri de retorica (arta vorbirii) nu se prea mai tin in facultati. manifestatii sau ocazii mondene. ocazional. tinutii. inaugurarii unui vemisaj. convins si chiar sensibilizat de cuvintele rostite. Aceste tipuri de comunicare au un grad ridicat de originalitate. se apeleaza si la mimica. conc1uzia. se impune rostirea unui toast. etc. cuprinsul-expunerea gradata a ideilor.Din nefericire. Se rosteste cu prilejul: deschiderii unu centru cultural. al unui evenirnent festiv. spontan. gestica. "In esenta". Alocutiunea nu are un caracter stiintific. ci strict afectiv. Cel care rosteste alocutiunea traieste afectiv momentul. investirii In diverse functii oficiale. participa din plin la evenimentul respectiv. Pe langii rnijloacele lingvistice. aniversarii unor date istorice sau cu caracter personal. dat in mare parte de caracterul improvizat al comunicarii. "Dupa cum ~titi" ~i se poate sfar~i prin formulari ca: "In concluzie".adecvata momentului.

2005 50 . privim cu tncredere studentii si tntregul personal didactic ~i nedidactic al Academiei Navale "Mircea eel Batran". De peste 130 de ani. pregiitind generatii intregi de ofiteri pentru Marina Civila si Marina Militard. In plus. iar dascalilor vostri le urez succes deplin In intreaga lor activitate! Prefectura judetulul CONSTANTA . sunt doar cdteva din conditiile esentiale prin care se va atinge obiectivul prioritar al actualei guverndri: integrarea In Uniunea Europeand. consolidarea statutului Romdniei ca stat membru NATO ~i dezvoltarea projilului strategic In cadrul acestei organizatii reprezinta un obiectiv de 0 importantd capitola al politicii de aparare a Romdniei pentru acest prim deceniu al secolului al XX1-lea.03. care sa tst lase 0 amprenta stralucitd In pregatirea carierei pe care ati ales-o. Academia Navald. va doresc un an universitar plin de succes. mai ales. cu prilejul deschiderii anului universitar 2005-20061a Academia Navala "Mircea eel Biltran" Este 0 onoare deosebitd sa tmpartasesc astazi. Investitia In capitalul uman. ce poarta cu cinste numele marelui domnitor "Mircea eel Batran ". Dragi studenti. este 0 emblemd a tnvatamantului superior constantean. Prefectul Judetulul Constanta. aici. In aceastd institutie unicii In Romania prin projilul ei.10. transformarea educatiei In resursa de baza a modemiziirii Romdniei.Modele: 1) Alecutlunea domnului Danut Culetu. de maine. caci performantele lor reprezinta un rdspuns la cerintele Romdniei de astazi si. emotia unui nou tnceput de an universitar. compaiibilizarea europeand a fnvatamiintului universitar . De aceea.

aici In Casa Ostirii. 20 deeembrie 2007 Distinsa asistenla.2) Alecuthmea ministrului apararii. Teodor Melescanu. eadrele militare in rezerva . rostita la Cereul Militar National. Bucurestl. stimati veterani de rdzboi. Tanara generatie a avut si are ce tnvata de la dumneavoastrd. Doresc sa va adrese: un ciilduras salut §i sa exprim tntreaga mea recunostinta §i pretuire pentru curajul §i spiritul de sacriflciu de care ati dat dovadd pe cdmpurile de luptd. In ajunul uneia dintre cele mai mari §i luminoase sdrbatori ale cre§tinatalii. pentru ca sunteti oamenii calili la flacara dragostei fala de lara. dar §i In viata profesionald (§i cotidiand). Nasterea Domnului. mai ales lectia de patriotism. rostlta la intiilnirea eu veteranii de riizboi. inaltelor idealuri ale 51 . precum si pentru faptul ca ali trecut cu bine si cu Jruntea sus peste greutatile vietii. lmi face 0 deosebita placere sa flu astazi alaturi de dumneavoastrd. desi suferintele luptei §i trecerea anilor v-au marcat existenta.i retragere. Vreau sa va spun ca suntem datori sa continudm proiectele tncepute de dumneavoastrd si. cadre militare In rezerva §i In retragere. Noi va simtim Inca tineri §i In putere. va marturisesc.

Prin tot ceea ce ati facut dumneavoastrd. catre toti aceia care s-au jertifit pentru suveranitatea si integritatea Romdniei. bine antrenatd ~i echipatd cu mijloace de luptd ~i echipamente mode me. Stiu ca problemele de zi cu zi ale vietii nu va ocolesc. Prin ceea ce facem dorim sa fim la fnaltimea exigentelor dumneavoastrii si faptul ca va simtim aldturi conteaza foarte mult pentru noi. fapta chibtuitii ~i mai ales tenacitatea de a face un lucru bun. impreund cu aliatii sai. ca Armata Romani: functioneaza eficient. pundnd mai presus de propria lor via/a cauza natiunii romdne. Vreau sa ~titi ca armata de maine a Romdniei trebuie sa fie 0 armata de profesionisti. trebuie ca si noi sa facem multe sacrijicii. sa indrept un gand de recunostinta independenta. compatibile cu cele ale aliatilor si pentru asta trebuie sa muncim mult.do rim sa imprumutdm de la dumneavoastrii gandirea temeinicd. prin tot ce fac militarii care sunt azi fn activitate. ati demonstrat si demonstram profesionist. Sacrijiciullor sa ddinuie fn timp. vrem sa valorificam din plin experienta de viata ~i profesionala pe care 0 aveti. in aceste momente. A~ dori. cu oameni cu adevdrat dedicati misiunii de asigurare a securitatii tarii. Avem nevoie de sfatul dumneavoastrd tntelept ~i calijicat. Problemele cu care va confruntati imi sunt nu a fost zadamic si a facu: ca tara 52 .

ro 53 . Ne mdndrim ca ne sunteti aldturi §i vreau sa §ti/i ca forta Armatei romdne modeme sta §i pe umerii dumneavoastrd. multd sanatate. Fie ca Sarbdtorile de lama sa va aduca.guv. fericire. lmi face pldcere sa va doresc din inimd. fericire si viata indelungatd. Dati-mi voie sa va multumesc dumneavoastrd. cadre lor militare in rezerva si fn retragere. mai multii sanatate.ro 2) www. tuturor dorintelor.cunoscute §i direct §i prin consilierul meu care se ocupii de activitatea veteranilor §i cadre lor militare in rezerva §i retragere. pentru eforturile §i sacrijiciile facute. sub semnul colindului stramosesc. dumneavoastrd si celor care va sunt dragi si apropiati.mapn. Va asigur ca meritati pe deplin increderea acordata de noi §i de cdtre popor. tuturor veteranilor de riizboi. Eu tmi fac 0 datorie de onoare sa va asigur ca ne preocupa fn permanenta sa gasim solutii pentru a va sprijini sa aveti un trai cat mai decent. un an mai bun §i tmplinirea La multi ani ~iDumnezeu sa ne ajute! Sursa celor doua alocutiuni: l)www.

Cluj-Napoca. 54 . 1984.. 8) *** ..Craiova. Buc. . Morfologie. Ion .. Mioara .Gramatica limbii romane.Gramatica pentru toti. 7) Irimia. Sintaxd. Stilistica.BIBLIOGRAFIE 1)*** . 1998. 1990.Ed.Sinteze de limba romana.Dictionarul explicativ al limbii romdne . 2)*** ..Gramaticd. 6) Hristea.Gramatica limbii romane . Dumitru . 5) Goga. Mircea .Texte functionale . .Gramatica limbii romane fara profesor . 2005. 1997.Buc. 1997. Academiei Romane. Buc. Academiei Romane. 3) Avram. 1995.Iasi.. Buc. 2003. .Ed. Theodor . Academiei Romane. Buc. Compozitie. 4) Coteanu.Ed.

.33 . Stilul artistic Stilul juridico-administarativ Stilul stiintific Stilul publicistic Stilul colocvial.4 6 8 ..35 38 55 .CUPRINS Stilurile functionale ale limbii..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful