KOMUNIKASYON

Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Ang Araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya na pinag-aaralan ang komunikasyon. Ito rin ay ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa.

MGA NILALAMAN Iba't ibang kahulugan
y

y

y y y y

y

Diksyunaryong Webster: Ang komunikasyon ay pagpapahayag, pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan. Barnhart (American College Dictionary): Ang komunikasyon ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya, opinyon o impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat, o pagsenyas. Sikologo: Napiling pagtugon o reaksyon. Dalubwika: Ang komunikasyon ay ang pakikibahagi ng tao sa kanyang kapwa at pakikibagay niya sa kanyang kapaligiran. Aristotle: Nagsasalita, sinasabi, nakikinig Wilbur Schurman: o Pinanggalingan - taong nagsasalita, sumusulat, gumuguhit, kumukumpas atbp. o Mensahe pamamagitan ng simbolo, mga usapan, liham atbp. o Destinasyon taong nakikinig, nagbabasa, nanonood atbp. Richard Swanson at Charles Marquandt: o Ang pinanggalingan ng mensahe (participant na nagsulat o nagbasa) o Ang ideya o mensahe (binuong kaisipan) o Kodigo (wika, kumpas, ekspresyon ng mukha) o Tsanel (paraan ng paghahatid sa pamamagitan ng telepono, teleponong selular, liham, karaniwang usapan, atbp.) o Tumatanggap ng mensahe (kasali na nagbabasa o nakikinig)

Uri ng komunikasyon
y y

y y y y y

Komunikasyon ng hayop Komunikasyong interpersonal o Marketing o Propaganda o Kapakanang pampubliko o Ugnayang pampubliko Komunikasyong intrapersonal Komunikasyong di pasalita Komunikasyong pasalita Komunikasyong cross-cultural Telekomunikasyon o Komunikasyong gamit ang kompyuter

Anyo at sangkap ng komunikasyong pantao Nakikipagusap ang mga tao upang maipamahagi o maitukoy ang karanasan at kaalaman ng bawat isa. Maaari din na intrapersonal o interpersonal ang komunikasyon. May mga ilang teoriya ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao. Ito ay isang sistemang pagkaiintindihan sa bawat taong nagkakaintindihan. Maaari na intensyonal o di intensyonal, interaktib, transaktib,ang komunikasyon; maaari din na di pasalita o pasalita ito. puwede rin intrapersonal o kaya'y interpersonal ang komunikasyon pantao. May mga ilang paktor ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao.

Teknolohiya ng komunikasyon Sa telekomunikasyon, nangyari sa pinakaunang transatlantic na pamamahayag gamit ang two-way radio noong Hulyo 25, 1940. (Tingnan din: semaphore, telegraphy, telephony, at radioteletype- kilala din bilang Public Switched Telephone Network, communications satellites, ethernet, at ang internet - isang network ng mga kabit-kabit na computer network.) Habang bumabalangkas ang teknolohiya, kailangan din bumalangkas ang communication protocol; halimbawa, kailangang matuklasan ni Thomas Edison na kaunti lamang pagiging ambiguous ng pagbati ng hello sa pamamagitan ng boses sa malayong distansya; di maintindihan o nawawala ang transmission ng mga naunang pagbati katulad ng hail. Maaaring paghiwalay ang pagkomunikasyon ng bawat tao sa iba't ibang larangan sa pagtubo ng palitang kaisipan sa pagitan ng maliliit na numerong ng tao (debate, talk radio, e-mail, personal na sulat) at sa mga malawak na pagkakalat ng isang payak na mensahe (ugnayang pampubliko, telebisyon, pelikula). Hindi nagtatapos sa salitang ugat ng Latin na "communicare" ang pagkakautang natin sa mga Romano sa larangan ng komunikasyon. Sila ang kauna-unahang gumawa na maaari nating tawagin na tunay na sulat o sistemang koreo upang gawing sentro ang pagkontrol sa buong imperyo ng Roma. Dahil sa sistemang ito, madaling natipon ng Roma ang kaalaman ukol sa kaganapan ng karamihan sa kanilang laganap na lalawigan. Isang mahalagang usapin sa komunikasyong gamit ang kompyuter ang virtual management. Nagbabago ang komunikasyon sa pagunawa nito. Habang nagbabago ang mundo, nagbabago din ang paraan kung paano makipag-usap at mag-organisa. Sa katotohanan, ang pagbabago sa teknolohiya ng komunikasyon ang gumagawa sa pinakamalimit at laganap na pagpababago ng pilipino - tignan natin ang halimbawa ng pagtaas ng gamit ng web cam chat at iba pang biswal na komunikasyon na gumagamit ng network sa pagitan ng mga magkakalayong tao.

Mga hadlang sa komunikasyon Communication apprehension ang tawag sa komunikasyon na may kasamang pagkabalisa. Maaring naimpluwensiyahan ng sariling-pagkakilala ang pagkabalisang iyon. At saka, maaari din maging sagabal sa komunikasyon ang bypassing (lumalagtaw), diskriminasyon at polarisasyon. Isa sa mahalagang hadlang sa maraming pook sa mundo ang pagkabigong ibahagi ang karaniwang wika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful