II l

-

TOMO I

Jll]]ego de:co~~a!l~ pulsera y aretes con eslabones

y:a,f(niS,

pl::ateados:

I tad!e;na gru esa

de eslaborH~l"S,
AUc:ate depico Alicate plano de' IOfo

gr:8indes (:SOem)
15

em d:ecaJdierlii: de!gada

I biU8i.IP~atead!El N~'~. 0
13 MUllis N"S CilbuchlOrl!:~s lp:tate:ad'o$

A!i.cate de certe
Aik;~tce de' punta.

Am'gollas N° .5 14 alfi[etes l~argo:s,degloblto I par dI'e.gam:hos :pan ,a~rete

'i.14 ~Qg. ~brir 'f.~~ E:l1g..5 II!n un ~1i11::i6:n . 7.. . aretes y II! pul~r".:J Wlbr.e$Ia.S.$ 14 bil]~. CO!'lI~ ITH~"l~ pl~S Cillte ilrrno.~de Ia. SiguiendQ 10i PilS¢-$ 6•.trgol~iI:. ~ 10. ~pal'3r los I ". N'<. Imrod!il~lr 2 .u'md3.eadena.boJ.I IguiEm:io el ml~mo 11w::r:.)J"Zilm IllnUJ de 5 .

. <II o.o .IooJ"lei'l ~s. . de 10m..p~d~. (lollai": 'IlMilimbbr~s pi~t .lIite p1t:. POr"~ bUbl W I 0 ~on III pie:z.lir.• CeITa:F eilOlSlab6n ~Il ij)"lJ4Jl..dadebs ~ Eingl'lrDr Un"".1 esraoo.grande. pima 3!TrI<I& I. ~I CO~O' S'Iil<l.t.trQ &ad!!>de ~<I bolial . ton esliliOOI1GS.e. Friljdirlo:>'Wn ot-rrQpar de :argolllls N°-6.eWl~do <If'\rm.de! :. Rf)petir 101> pa:s. 10.ii 7 Y'S wi'll ~s ~~J>.11K.IPASO A PASO' 8 .

.

cara~~@ p~31J\1a 2"'ll .ur'Or~ b.$V'hIIOOvsl<.iQ:)k.tic::ille:ra H]la 'n)f~loflN'" 25 Base.m (!l~ ~u nta COf"ti~'.~or A~IEi/.!~f l:JDg: ~i~ m~~_dlas ~h!!c3isICJQ.Aguja mOl').oreall !{c!l"is~iinos.4S'W'afOvsk:f :il.t Alt~ca:t:e de . Idie Broche·e: ~rQ~ @Iepl~n .I"''eIQ _2. .llr "(:~''.

J"I"M'. p<lsaf' iiugUJII ~qu~daGQn~· por el h~·A::IeT reloj. IfI.:oo~. <:l!!ll.dn. pas:ar po.Ajl.t1I!r ~ ~i!Qnyl'on. I«:pet]r IOj pa~as· I ·ail 5 ha)5..rnil.ail':l4 '1.s. dl) 11 :!"fI~~dll~ para farmar 1.4 [l'!JosJ!.iernt3S 3JW("!.om l'avuejrn 31 hrlp pGJ' bs ~ma.dbli piimel'O's .a.ditG$.de ~O~.ci·. cor<>~r des ITI~' ci~las. lmost1.~~~~o con I~ ~ru.adra"'iOOiS"d~ h Iba.ta 'log-.:~Jletir .OWG hGy~ poner otn.d~pa_1"<! C!..d~11I!S r dar ~~vuelta 6.e.s~.s: rrasila 'forlilta:reliw~!"to ooadr<ldit(:l. .l':S. llas ')' dar t.sca:c:lItlas. c!iJ. :c.da~no. IUInlom: IJbi~I' ra$" .I!I:i~ CQ~~ d~1 rceloj" R:epetir los IWCI:l.l"el . pol'ocar 2 l'Ilo.5" In!!rod!!lcir 6\i'inos· tl.jo1Uas (c!I'u:.: ~aI 6 pan fOm:JiI!rIa .

I 0" till ~m.s !~'il~ .de b.il.. 1.dil~ Ill'. .~I'I.tn::I d!eben' in' quedantlill .de :'I'PU~JzyQ.3CUa.se ~pr:eit.ru3drnde oa.da oorr.e. Hawr IO:iT<~Cti8y9 e~ !!il'S Z'I. d~.9.41~ ff~IV'S. irnoo~a1'lldo ~OI>'CEtlt»'~i!': .

.

:lmfemas.'$ c.acHcDs .Ufoo de alarnbre de . Chan Ancare de puntas pIarm.I ro.8s>t:ll.01 Ipaca ~ ~jra deC.jQ de mul"'U10 I~ B~rr.: AHcate de corte Alka te de puntas redondas :2 ganc:lhos de aretes 8:U~asN° 2.

:dn:.l IPJJ!.i[l af.! pri!1leril 'f ~Iti~a: . ip!W.· 13 .. :mrmr el colyn"lie. ~1i!I... ·-<I$~w<!r.e~exD'lel'l't~ de!. PreIl1QlT. Cuaod~ cQnnpJ:e~e las o~eJitas ilse.dCi!dm del e~p'i:rol 6.Il'ldo Y 'eJ <lir"rIlIbre' PQr II.elriiQ!~cotlldnualt" furm~~doOJ~i~iS.:5. rO.!f'ooli'!ijl <JJM~JI)I.1l't11bre <te' alpaC3)p<1rn.rmar U(iJ~li1g~:r~ ce . .pre· el i~icio !ill final.lIIr~dQel pMQ am:.0 glob<> d!'!il'lkio...orej~.s~g. pll.nO 7.

o Y'UIil1l.rotoocienl.. PASO 'cler~.a!me 0' !Iobo de ".wrn- {41'r-iillilll.er~r'e$ dela lPi~ de' ~p~. billa 'f los :O'~ rdios:eoouri ea~~ y db:~Pll~s. e.la ' . P.g<I~F ilps eofganm. II" EIl.ta!r:et. inf. ~!'UI" UlflI j. SilOi"end:O 105 pa~os'deI1 a~ . .(f Ia.'nddOICI"O 1!f1ig.IfQS 1OO:.!I:I QScaj.PASO A.gl.o ~.aJr el calambr~form.Iih'Jili1ii!" IQs. c:or. "GElJciJ2Itrohillas') 'em las Qr-eji~.!eg9IU de dos.biUa_ f..a_ur un rucajp r 4 Il:Iillas p~Ufifi~..extMrmis>r:I. 1110. '(~o.sde '1!Jrta l~illOli en 1~.n I.otros Co~ganm. Cerr.)!' 31 medio.~l. pi~ COil c.e.hailC<lidlro .

.

a~:' PUiI':!il. :2 <I rgoHas NO> 1:2 Cadena.11"0 PaS'ta de: cE!nimk:rl. y 27 euentas de ce.pla[~adlas de cew3lmica ~n fdo Erma pa ra cent mica ]6 . en fdo de c(J~or negro EstreJUtas . de fanta~{!ili lH~rr. fun!}' 0 delgru:la.Collar de:cuatre Yue!tflis eadena cuentas de c:eri.ami.rnmiea.on largo AHcat~ die cc FiIlf! AIiC:ilte piee de 10.m~ca.en1.

¢s 'f 117 .:. s. Pucrle h. 'J. .u'nr las 17 (.~n:o.~ Cild!!l1~ de I 0 en . COl] III <l:liore tOrIiI~r III ~Ifilier dall o. y6. en.5 ern.. pon>e"do UI1.~~eilldo los p~~~ ~.!S. Dividlr [1<1 c~rlcna~1!I piKas de 3. IEng.~€:na~ de ceraf!1lC<l.gar. de 10 em oro ~GlL UrlO (je 105 C'(tre~.tl'O ex~ y oobla'T110 eon 1<1 yerna dill dedo en r9nllil de L p:arn fOflTl31' UI:1 6\.u:dr d OJ11<l lw-go ~<)IOO1ndo eadana .:e. Co:rtar el ~oedeiflte d~ 1lJlfi~~.

B. ~l"z'i:r
:;!p~i ...

Ia:!l (ll.lem:as." tal

1a.('lid:jima:::l.

"'. Cerrnlr -el en,gillitD

CiOrmo. s:e

.o.~~2'4
~ll dll C<!!dli?iROl
las, Gill!1Ij'o

'" ..gl'o'bod~ 'Cile!lTe,iCOn ..:yud(\ dell aiiCGm pioo

d!l' ~Q:I'O.p.<I'1'3 ~ii!Jr·ra
cadellll,

~~~Iemilb p;!i:IQ$> 8" foS.

IE '. Bn IJna de rru; jlI'goil~ firandes ool~F

Y 9': Arm-ar

ns

C~RO'O'

..

l;OU:a[,tas

se mUe<5,tJr;a ,en

ode! coHar Como ·1iI 'row,•

-de !as t1lid'6rlI<JS,

El5~abo!"l~S de

I'lrimeros eada I.!n~

5:" PfiS<lrla .SI:!&il.IlIlda· ~rgotla pc~IDS '3 ~I!rcon~.

6. Lue,go p;l.:w Iii m:lSniIJ !!'fgQlb por

~0Il;

1. Re"petir el'pflSQ ;S, )' 6 con Ia a~Ma;c:ilIiea"

qulMoses.:1abones ..

21

hsar otIr.::rQ.PAgO A PASO '9.olia5dobles. pOi!"!s:~~!'t)e!1tl~ N 'f qI.'. ~.Ef~-. nnvodudr una'~el!Cera ii~lliI N tr 20 pcr 1~f.lfliil.~I'Ii1 y Cerr-af' h :~l1lolla 1.I.eIT.0.511:.'l 3rgi@lIa.5 qu·il'!!to~ esl<l:bOlle~de !II G1d. O.l!J'I(QS··e. . ~ L6. Repruir :llo$lf~aSlOS' y III im1:l Db(E"fll1' 9 S ~ci:ttelildas de :~rg.:~.

.

s N° G H'eJfr.alf)gosm. Altta:[e pice de ~oiro· A!kate pla:r!o 2.' encerado 3 ~irculos d. C:Q!pnoo~ Argo!! i~ pla:t¢adas ~ breche ~.Onlon enc:erado .·a"ce'sorios '!I eerdcn .AUreate de COtW: C:O:rd6i1'1e. m de c.Gargarndlla.ncerndo eardl~tos pa~.e mica!'" e'O:I'orlurqjUesa ~ II biUa. eondrc!ulos de n "'e-"'iw.m~ ~Inta$: .a.

. e'il 8.rn O~i'(l nudo. Il>s bmiis. des.Jdo. irnllrOd~dr I:iM bllla!'ll'lcada l'Iilo y ~ialril:JJSoo.lntero'll!i!~. jlue~.. I~ed[i 11 "C~d~!!ado del ca:rrilT~o. se aplFedn.gresado.$ _pasos ! forrn. 2 y 3d!t)~ ~es: ri~.l.Q.5" Ha. .comO. ~u<.' Y 411 $ Ulna 'oi'e'Z n:las.1'l11 .jM':!' J. '1.el'~n nlJa:io. ern de~ (J~flmo'1JI.. de ih~bel' in.

'l.de r.lI::@.Ui'ollit. Cerr. ~I~r:zar 1:1ilI'goJl~ en e4 af'() 'de'l b<lrriHw. en el hoycu:ie Cilidi! de los di"CUlQ$ de. EI~lere. ar~oo . GorOC>lJr um ..Uno 10. nacar ~ 2.llia COI'l >del all~a~e.

.

S crista~'es S~rovs. Hllc n:y~6n 0.~ negl'lo 5 crtseales Swar6v:5 l\i:i rojos l Ag!l.stadUa cheea pl3imada.0 iN Q 28 . Herram~!Slil1ta.k.lfra Ill(!lSU!C n lie'F!!.2.II Mb.

Ill.~ .s 1:e.llj~.r!J!1' en ~i .]iS. ..ctiS[3:1 r II!!cgro.e:pe<tilr .los: p2iSOS' 3 Y 4 ha.dt~do d~i!lf'QSol' d:il!1dooo.A"'U1'W leon 3g.egr~. Cargal" 16 rnQS~c~!a..anf'J.dllp~n.!!1'lo~ dn~:o cll"i~tlirlllSll.4 i'!1Of>!aciii!i!S.. "I.5" R. il:!epet:1Fe~p. 6..."U¢!i ~!ete veces..

~dlrru. mUI'.s mOG~ol. ~. (:ef!I'<Ir i1~ uisJ:<!& Fo1'o 'I (j~ mOi!it\101ll~." !la5 d. !i!:nfllar los ~lnooc~i\t1.~~5 8 Y 9 ~:rn.IO.. de ilil:tIm de Cirr$.ilIeii oj@$.I ilN del anil~. w~qF R ~G$ P.JIl"I:l:rldc l u'l'a I'Ifm&mcHlay ce~i'lIdo gn ~~ npo. ~i"&"lr 2 mmtac1l1aiS. eli] '1IlISdos: 'uldm~.e. UW!~tas dOliilillas de. .I!'1osc.1}.. r III I.~I~n~~.

.

.te de puntas redondas ~9 c uentas me'li.b6 . Al3"mlbre de alpaea N~' Herramief'lt.i~nas 119C'!.IenCilS .[acililills Cnl2ca I broeha rnarlnere Profesora: RotSario Valencia Mednano .~S ern de eadena de deble les~'a..hkas. 4'01g de mos.lS: A:licCi~ede cone 3: I cuenta grande AHCil.

6. ~~u~l~ SO" I5. $uJetm. d~ la..ir:el acl'Q 1.!).s pulsern i rI\~'. II ~ OlJlal'l'lDre. Los r. ell..5.lllla1iOS .:1 ID.r e~ 31ambre con 1.~e -en Yri ~lalb6n de la cadeC[\a. 1.trermJ del'im~ 'roo glrnf' tOGo. Irt1~dl. eel :il1caite Iil'aiSCilfov"~lU" un :arn"Endefl!Gr ~~ WJlo. Y 17 QTI_ 3 .l] 3lii:lite !d:e p~nta lredondil.

SJt. .PASGA PAS··O '0'. ~ eres WelWi al ru. Iillrnl ipiedra chit<!.mbre ~ra8JUS. slg!1Jienre ~sfuloon. Qt!m predrn (:i:riCll.SL II f. 'Co!oear '12~oofgilll~te de des ~iledms :e!illel ~a y !OOrrarcon eJ pu mo rOi1&lriQ.~' Wl· CUt:!mlt:l. mo~~d·· ill~2.ntdllla. Pasalf lima mOl...J()illa. UM mQ. UrI\!.

.

dQglobo i par '~\easas para.Ullo:s medj.:li'iQS de I'u'lcar 16 bmas 2 cueneas <lr~.i!rr-amienru: III 8 dN:..l1lQs 1: . H.rlad:tls de' murano A!ica~~de pll! ntas redondas A~ kate p~'a no 4 cabuthoJl1las eh kos 4\ c:abudones rn edit'a.dl!s '2 ~Ulleres con C<I beta.A c c es 0 · Ir~0 S.(1 rgcd las trenzolI. areees A~nas .

o:s del· . e ar:goll~.: lngI'e. '7~ Agre~r "'!1<1i no]uel\a d.'i<!!' 4 bilb~el'l um Cerr. ~miF' e!e'~. 37' .5.l\-c.!!" 12'1ngas~e.hoy. I&.1Il) trernzaiClo.r! !'iI~ca:F '1 Um! dro:ltlo del n.s. Adlomo'.lIf' mi'UI!-6nl.e PQr iJ I"!O dt: IQ~.

nte:s en argotl'li[t'eirliOa~!a.etl.6.r 'I:!!:tepaso p3rn~enei" 'trES 'wJg.gollas cQlg.. . 'en :e~Ili!'l~~g: d~I'rr!~r.. ~e~F 'a.ia.. Rep.Oemall. 6i18iln'i'lF 0 pam.gf)llra. ~' .are!te5.m~'L t..nS3ilifilblil:r ~a~ a r.liQil!l1li! di. U111 J!lJuC ch6l1fil cni. ~J I::OffiO .~tl!~.PASO A P:ASO I . . Elil .im!gr~~r!. ~~.mQ Ii!~ a$! i ~.~I 8.lnIiI bUla. y um p'I.sa Olflrec. las pIlSO!! p<!I<I!IO rmrur el OUo .l ffiicar. E.

.

··' 4'0. 2r dras de pi!sd. 2: argoilUitas .C!ol~alr e perlas die ama:tt.do~ 'C:ad'ena I broche mosq.QiS reeon.5.3QI 2.. .JIja mo!1tadlllerll..u1etOIl1l 4· bol~aJ:S de m-ostaJcil ~s Iiias l 1 th'03iS de piedras narurnll:e's de alfia~ista.Ga:blU~c.al1llWtillos y mO'stacmllll~as.l?equeFl!as: .a'c CiS.iil'lias rosadas N° 2. N!" :B He:llramienta:s: Ag!.sta y cuarze rosade can d ('. y N~' .o'nes pl:a!tieai.h. bols:3is de c:aoUirtUI. . . ~..as de cuarze N°S HUa nyl6n UII~l 4 belsas de QlilutiiUos recortades rosadcs 4· bols~!i ell!! mostac.

e.pecd)il(..lentaS. ~~ c~' eJ :elllf¥~' Q!e:l'~11a!i"~ .ru coo h:iI~ nlflan 'W· 3(J'.Iii.enl p'aaCifS ilJili1e'5.Amarrar ~~~~ m.:Ie' un ~t! fOrmllj~ UmJ. 6.d'<Indo-.l ii!l1li~~~ec<lrJ!aQ ~~rlb . lJoh!~ F El"veces.. eel hi1Ci.- ¢~fI ~~I':u.a 1C!l6 re.!do.1.. a tI'es: '1" e1l_eJ le'xmr~l(I'Ie .~r un.~Ogas!te: I nylon OO:~ jJOliS' C!l. vll1..).

~e'reI bro~'he mMq!JIet6nh .'Ir. Cotocar li.\$te e!l1 el alambre"l CO'''tllr el ~.mb!Jc:~6n p'ilra qUill se .w~. .uel'l~ en su lO:tilllidad. 110. Po.o:e1 'g~ Ba:jllr~l.!.mi'! .n:~roduzi:'1ln h~c.oed'e)u.Koolm..8..l1Ir !<lcadena.ArnvesaF c!I cab.11'1 I~~g.. CQ:I'! el: -:lI1a:mt.4i!~ I I.~11imen el engast~1 'f enVL'r:Z. e~~.Harer 1.

.

bh~COI1l ln1!idonda una arg.oil:fll. 1mllir.base d~ an GHogradui1!i.u'ijo:s. bronce ~.ados II .:~ N 24 C 44- . WIlli ranos derados He rram~e!'ltas: Alilctte de OJ rte Alli:tllte de '~!lHrta 3 rnu rancs cabre 2.Aillilio con mu ranos el"'lgal"'z.S rn del'iiik)· de ~IpaJt. I.

.5. en ~ ".d~t'!w rlIcllll!!:rnblf1l.ll1l'~fl~~ el ill!lmbre con .u.ro has(. 'GIV~.cn ~u!<il~~. '6.nyl.C<l las plec:i. r!'ltrOOUl. 'ir c'ie d~1!J que !~ mli:ntas.. EJlgarzar el ~nil!ste en eillt"P dl.!f '~nillb. Ccr~r el ex:ce.I c.

!".I.rmgas:~:d .en:cre I ~-j. da alpa((\.er 1(1.)s·~~i!lndo pil'!<O£ !os d'l'!l I OIl 3.Inl'Jr~dLlcir ell OtPO e)(!)I'emllO' d~~ali<!l)litlr~ I~:>cyentas . .cdlo. .cando 110$ mU!<!!l!.mOO-""tl! lJli:I: b!!:storrdoo IlO la pIJnrn. . ha".. :FijM~ IJaiS:lt' Uri mlU71i~'tQ ~Ol' ~~ O!I~. lit.

.

Alk:i1 de: puntasredoo ee Alic3.54 billas de :tliprlca N ~ '2 de.3 em de di:&m~uo .d1ta~: alrpilca de .1le d e eerte II tabo das dos 3 S c:h'afl.AILnnbre die 'lI.Bellol collar die alamsre de' alpaca frOrjado -con canutillos entorchados checos III .lpaca N"'2i11 57 unldades de cihutiUos ento""cha~ Heframientas.~_a.

punro Gllna:5it1t n adornos 'Y w dilf !avliJe'lm.tI!. 49 .a!lpaca en eada urna. mo de Qd~ uno) d:~ les en O!!n tLI1I .il!rlqt~ d~J em. ~<l<d<l ba'jo a dill d. IOIKl!lllo. de. 7'" Co'lQC<Ir laschil:l'Jca· . 'C. lF1ii~FeI otW adcmes ~t!'e..gas~ !" ada.li14 l!. hm:mr iles.omo se "'prE:dai die p!iJnw C~I'lll_~. !:ira dep"'lno canas[a"tlJl 6·.)II1lISt<i q~g hi.~np'Htlcer uni'l. $eg. ill a~fl1b"e: pvC' (:I de W df.til!fa.:do«.s.i\\iJl!CiU.!HIdli pieza.Iege h~cer ch'<!ncadlw.de .mb"~.uilu'tlilos ~n Ill.mfe" r~nda p..::sde la ora de iPunto >. 10$ en.t<iJ 001T!iO sO! flI1~~ra. lad~~~rta!:!~.I.bo de IiJfl •. l~fWt"J'l.~. ClentNI' die :a!lpaca en un .os!e'KtJ1e1nQ$ ~~Ilf' em del dial"' df1be~ metro de If! ~l~!. de ~Mdrcul!1re.5. carron d~ i. di:tils .

.

I a a.6 4 a:c~"Hi~tol$.as AUli leras de 2 em I bl"loclheT Herrsm ian tas~ Aiitate de corte AlftatE' plalflo Alic:ate pica de IQl'o .r.gQilas de me'ta~N" 14 2argQi ~iliS'N° . re'Cmngtlllca r .

i1rgolliiS Nq :6.r.~~I~~ '1111]. l 53 . basta tafileiF6 IIttgOmas.g9ir~!u~ rzarle ocho .. :6. "1.0[1<1.A la p1ez:a (If) <!IJ'!... C~IiI<!.!!i:. Condl)tAA~ ~1fIc!Q o}~ .

c-oFft IUJj<J.'~I'i1i:1.!!f !~~rgQIII~ cwU'o. $epOlr.:Q .'l pe. :u:g!ZIl'la . N'~·6>I.d)f: 9.qUil:i1i~. Unrr eiliiJt..8 •.il~ d~ grQl1JOS. ip~~ 011 '1.

.

!!f%lS de.~et:e.e de 'CIO n'~e I tllm d'e!i IpE!r~a.s ma oc:uro AI~cam die puntas planas AI.~C:3:te e puneas redeedas d I hi~o nylon I breeh e~ T . d!e~mostlldn'a s cheeas p~Jt~d~.s I tiiifa Her«mientas: rp.i. Illi Ihll dea 1'0 Alifcat.I paq.

os hllo~.e~olt'Q 4a'16.n. pt. Esw coll.6. Il1TIO$.5.es.en dli"eC.S"obrant:e iMitiroaucir S moltlt:tIlitIs.don ih~da @:i centro d~ (Qlar. 5 .'t3clllt.IT!yr. Con el mlSTTIO piI~O 5".mQ-l y blll.c~ 8 fI1GS1!:3cilbs:. En ~I hUo . !::i!ilQ9' I.AjU!5ll'ill' r. l:Iilijll j. peria. Repeur II~ pa~o~ 'i 0"W<l1 y ~~r .JJ" c-en p-e rl<l!S. G()I~car en un hll'o U:11If! perla de color li'Iil.l~rla.'.. en dll: tru: ni!os.dal.dlbp~:n~atl\t.J!l')~ 1 I'!1Q~~..er. una. y .ar ~ plifide IlIIbal. ~n:tod~dr. trei"~ 'Y 'l'ec.mo hil!o poreU".le-dtl de:slll"l"<'li lar I~~aretes 'I I~ p-u!§. 't. tlhtOllOLlI'G . ClI.iF'M:ar ea aguJa por Iii! ~!!i~a oseu!"a. clal'o.

Pasar 1·'2 '1'I"W~!i3. pens. l!s~r la ag~jO!.! y ~tns I~ sllguleru:e perla UI~ o[!:curel P. Iha-~GlLru.rtll "f etr.lnJtrodLocir ~-o m9~cJll~:5.. 1112..l$ 1 ~4m$1.jl~i'II<I!~.'e~ E I~.'IS 00"(:£1IIiIl0~tadll~!S:.s.u' ~ aguja poor la .o .Cirfa!i' una perra ~.!I:IOi! pe..O~I". dtez.:UI'O.m~stacilfa:>-".. v~~. R~p.wr~r r lIma p(lrl.So A PAS() I IJ)".etir el pairo -4 v'e~. !'Illrodtltfir 14 m.lte.PA.epeclr el pa:s9 'I '\.par iii slg)iliien>R 00' p€lI'bi lilll' O~C.5~uT~te .~'r -cl pa:s. P-b-:.omdlra.

.

.e celores II V!.on .elrdre~i m6tl Alicate para ~ iC3!OO para Plumi6:l1 .e~eb:I'e MlaquilA<IJ pa.@wIUl.!lIe PUiIiSelf'3 vltr'O'~:USi()n con.r'a cortar viddo en Regia P~~UTlef~to transparente Hiomo prtlfil ""lrrotusi.. "I !.drio impolliudo "a:~nj~d3!n)" Hierrami.S: GOfUldar de IYidr1:o.drculos..lI! .s naJrr:aln~a fuerte 'f '!i.iiI' f • .• ldrl ". dOit'~e redo QOrniE! curvo All icatlepalNl mosslcos ind. VI rIOSlmpOrtili~O::i d .

i I jil'!)m-:d.. p~.i1il:!w lrn: elo::MeI'lRs· del vidTIi6 con e~alitate <ii~mIiIlc>'" o'~ra ~W'''II'M~ .5. aJt~ grad~a~l2Ipara.fiI~ep:ll.i!lrIO~..m pbdelf'rirnr el drc~lQ.~.o de "I.rnerr~.ir.oojiD pan ~filoJ1J.e llit.d:rijQ.rt3r. Una ve.ilf" cl. :R.Si no p~e. !O!pe:ar 101.e· djll. Presiarmr 0(:)1'11 ~ <diM dE!QQr~~ ~... 6.JrI.oel \I~drlo!. Il!bU!ll~r U1l't clm.pli. mUIC.. 8.a.!llr~ren"'i:lt '~!' de. ~. Usnrla m~~l~ pam c'orltar . <ifu~r.maqurr'la.s~i t ..z'rayad.. IOIflf lineasha1f". euadr~dims. Parn:rtlirnd~ de ra drc~!1rer!lnsa.

vidno ~~ re:GC!'!iC'e:1if ~ ~ h.g..Jiiliclrndo d~ I CM '&l1i1 el v1drio.l.a. No. "fMliZ3. Apilicar p~~ment0 U<lfi'S'pa.~ ak9hol. ~'i.:!r.siO.ren~ sbbre pi~::a bm.eli'il ·e~.~f'fB:i1IOO"el'liu.I.4esqui!l'l<!s Eon !. C'.idrf.er .Q'Il.I.Ie e~ IUlil. un iGl.l"'. la . . q.l b~n l!' ~ill1ilplaJr10 .. pilro.o COri d~rn.dig.laYillI" ell v. mD~~jGQS.II'! an~te p.p.Qmc'. II~ .de cdloli ~S!r.C'.DFllal" las .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful