\ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU PENGKALAN CHEPA, KELANTAN

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN( PKU 3106)

NAMA

: MOHAMAD HANIFF BIN ABDUL MURAD (890511-11-5107)

NAMA PENSYARAH: PN HJH SITI ZAINAB BT BAKAR TARIKH SERAHAN : 18 APRIL 2011

0

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui bahawa karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Yang benar,

«««««««««««««. NAMA : MOHD HANIFF BIN ABDUL MURAD NO IC : 890511115107

1

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus Anatomi dan Fisiologi dengan jayanya. Kami juga telah dapat menghantar tugasan ini tepat pada masanya tanpa sebarang masalah. Kami berasa amat gembira kerana ditugaskan oleh pensyarah kami, Pn Hjh Siti Zainab Bte Bakar untuk menyiapkan kerja kursus ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang banyak membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini

dengan jayanya. Kepada rakan-rakan yang sering membantu kami juga diucapkan terima kasih kepada mereka.

Walaupun pelbagai rintangan serta dugaan dalam mencari maklumat mengenai tajuk yang kami bincangkan ini tetapi dapat kami atasinya iaitu dengan bantuan rakanrakan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat.

Kerjasama dan kesungguhan serta komitmen yang jitu antara ahli kumpulan yang banyak bertungkus lumus dalam menyiapkan kerja khusus ini adalah amat dititikberatkan sama sekali dan kami bersyukur kerana ianya membuahkan hasil yang amat berguna kepada kita semua. Sampai di sini sajalah yang dapat kami coretkan sebagai renungan dan sebagai pedoman serta penghargaan terhadap pihak yang terlibat.

2

ISI KANDUNGAN Soalan Tugasan 1.0 2.0 Pengenalan Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas Kanak- kanak Bermasalah Dyslexia 2.1 3.0 Peta Konsep 10 3 7

Pelaksanaan Pentaksiran 3.1 3.2 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran Instrument pentaksiran 3.2.1 Kemahiran sosial 3.2.2 Tingkah laku 3.2.3 Aspek kebolehan pembelajaran asas

4.0 5.0 6.0 7.0

Hasil Kajian Rumusan hasil kajian Refleksi Bibliografi Lampiran

24 29 31 36

3

Tambahan lagi ia penting bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Amalan ini sejajar dengan keperluan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) . la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996.Dalam konteks kurikulum ini. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.guru-guru menggunakan penilaian yang lebih menjurus kepada keperluan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam perkara berikut iaitu mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.0 PENGENALAN Dalam bidang pendidikan.menyebabkan penilaian berasaskan rujukan kriteria atau juga dikenali sebagai penilaian berasaskan objektif digunakan secara meluas di sekolah.Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.Selain itu pentaksiran juga digunakan untuk mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluru dan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. afektif dan psikomotor. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka.Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid. 4 .Keprihatinan masyarakat terhadap akauntabiliti guru memberikan pengajaran yang berkesan dan membantu pembelajaran pelajar.penilaian perlu disepadukan dengan aktiviti-aktiviti bilik darjah supaya penilaian dapat memainkan peranannya membantu pelajar dan guru meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. (Akta 550).1.

Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. mengumpul.Seterusnya produk yang 5 . menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat.Selain itu. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran.pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.Tambahan lagi pentaksiran digunakan bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari masa ke semasa dan mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. mengumpul.Penghakiman ialah proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid serta mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.Melalui proses iaitu Langkah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Secara tuntasnya . merekod. pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat.Maklumat yang diperolehi menjadi: bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.Mengikut pakar dan penulis buku yang terkenal dalam bidang berkenaan iaitu David Payne dalam bukunya Applied Educational Assessment Edisi Kedua tahun 2003.Tujuan pentaksiran adalah bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. merekod. KONSEP PENTAKSIRAN Dalam konteks pendidikan.

untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya.penganalisisan dan penyimpulan.pengukuran. strategi pengajaran dan program penempatan serta sebagai satu alat untuk membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu berkeperluan khas atau sebaliknya.Prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti yang berikut : Peringkat Persediaan ujian Peringkat pentadbiran ujian Peringkat pemeriksaan dan pengukuran Peringkat analisis Peringkat Interprestasi dan tindakan Secara kesimpulannya. Berdasarkan keterangan diatas.dihasilkan ialah pengetahuan. penaksiran boleh merujuk kepada satu proses yang sistematik dalam mengumpul data dan maklumat. 6 .seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. merekod dengan menggunakan alat dan teknik yang tertentu dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian.pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti-aktiviti utama dalam aktiviti penilaian. Pentaksiran ialah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. menterjemah.Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan.

Penaksiran pendidikan dan psikologi kanak-kanak khas melibatkan pengumpulan maklumat yang berkaitan dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian. Taylor ( 2000 ) merujuk kepada proses mengumpul maklumat yang berkaitan untuk membantu individu membuat keputusan. lembaran kerja. merekod. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. menulis. portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. 2000). Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya.Manakala David Lambert & David Lines ( 2000 ) menyatakan penaksiran adalah proses mengumpul. Seterusnya.(Akta 550) Penaksiran mengikut Ronald L.Menurut Raymond ( 2000 ) pula penaksiran digunakan sebagai alat membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu mempunyai keperluan khas ataupun tidak. mengumpul.DEFINISI PENTAKSIRAN Pentaksiran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog. memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca.Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. jurnal.Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.Ia hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. strategi pengajaran dan program penempatan. mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. menterjemah. merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon 7 . maklumat yang diperolehi hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya.

Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan. matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. menulis. Mengikut pemahaman saya.htm iaitu satu laman web pendidikan khas. Merujuk http://specialed.com/od/assessment/a/Aandee. lembaran kerja. jurnal. Manakala Gearheart & Gearheart ( 1990 ) pula menyatakan penaksiran satu proses yang sistematik untuk mengumpul dan mengintepretasikan data untuk tujuan keputusan intervensi dan penempatan pelajarpelajar khas. Mc Cluhan ( 1994 ). pembelajaran dan perundangan berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog. Mengikut pemahaman saya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Sementara itu . mendefinisikan pentaksiran adalah satu proses sistematik mengumpul data dan maklumat yang relevan bertujuan untuk membuat keputusan. Pentaksiran memberikan murid.pelajar kepada tugas pendidikan. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk penempatan. potensi murid bagi memperkukuhkan dan mempertingkatkan perkembangan mereka serta membolehkan guru mengambil 8 . Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. mengira mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca.about. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. menulis. mengira dan sebagainya. ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Segala bukti dan data tersebut menggambarkan tahap kebolehan.

0 Kanak.afektif dan psikomotor. 2.1 Peta Konsep sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan symbol visual dengan bunyi DYSLEXIA Mereka mungkin mengalami kesukaran Dianggarkan 4 ± 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Mempunyai keupayaan intelek yang normal Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan Membaca Menulis Memahami Mengeja Mengira 9 .tindakan susulan yang berkesan dalam mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.kanak Bermasalah Pembelajaran µDYSLEXIA¶ Kanak-kanak Disleksia mempunyai 2.

µ hari ini¶ . perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 ³was´ menjadi ³saw´ µb¶ dengan µd¶µ Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti µsemalam¶. mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf. mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah 10 .Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : Lambat bertutur Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri Payah mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan. kanak-kanak Disleksia mungkin : Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. menulis. µesok¶ Kesukaran memahami.

kecelaruan tingkahlaku)  Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : o o o Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : o o o o o o o o Terapi pertuturan Latihan pendengaran dengan bantuan komputer Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) Merasa pergerakan bibir Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : o o o Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur Pengulangan semasa mengajar (konsep ajar berlebihan) Gunakan video atau kaset untuk belajar Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia o Program pemulihan khusus : o 11 . artis (Leonardo da Vinci) dan saintis(Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? Masalah yang mungkin dialaminya Salah sangka dan digelar sebagai Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (LeeKuan Yew). amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan. bodoh atau lembab Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan  Gangguan emosi (seperti kemurungan)  Masalah tingkahlaku (seperti melawan. pelakon (Whoopi Goldberg). malas.

Membina Instrumen: Instrumen yang dibina perlu mempunyai ciri-ciri berikut: 1. 5.0 Pelaksanaan Pentaksiran 3. Menepati apa yang hendak dinilai.1.2 MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN 1. Bagaimana pentaksiran dilaksanakan? Dalam pendidikan prasekolah pentaksiran dan penilaian dilakukan melalui pemerhatian. Tujuan yang jelas. Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja. Item boleh diukur.3. b. Mengenal pasti murid yang hendak dinilai. guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut: 1. 3.1 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN a. 2. 4. 3.1. 2.1 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran 3. Menentukan instrumen yang hendak digunakan. 6. Merancang: sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. Menentukan aspek yang hendak diperhatikan. Menentukan tempoh masa pemerhatian. 4. Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran. 2. Apa maksud pemerhatian? 12 . 3. 3.

13 . Contohnya:‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bermain pondok-pondok bersama rakan-rakan. Pemerhatian ialah pengamatan kepada pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka.Perbualan atau interaksi antara murid dengan guru/murid dengan murid. Berlari sambil melompat. -Interaksi murid dengan bahan. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat clan merekodnya dengan tepat. -Bacaan. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. -Nyanyian. ii. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid yang boleh diperhati dan dinilai adalah seperti berikut: . Mengikat tali kasut. -Bersoal jawab. 6. Apakah yang diperhatikan? Pemerhatian dibuat terhadap tingkah laku. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid.4. 5. Tingkah laku. Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. -Main peranan. -Hasil kerja murid. perbualan dan hasil kerja seperti berikut: i. Dalam konteks pentaksiran. Menyelesaikan masalah bersama rakan. Membuat kolaj dalam kumpulan.

kemahiran. Rekod Anekdot d. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. ‡ ‡ ‡ Sesuatu tingkah laku/ciri ada atau dapat diperhatikan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada. Rekod Berterusan (Running Record) Senarai Semak. kebolehan. Sesuatu perlakuan telah dilakukan.3 MEREKOD MAKLUMAT Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Senarai Semak b. Digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi.3. f) Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat/ kekal. Skala Kadar c. Contoh rekod seperti berikut: a. sikap dan kebolehan. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Kekerapan sesuatu tingkah laku. g) Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau hasil pembelajaran atau tingkah laku murid. Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas. 14 .1. Prosedur Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak: a) b) c) d) e) Disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. kemajuan dan pencapaian murid.

15 . b. d. e. merangkumi kelebihan dan kekurangan. c. bila clan di mana berlaku. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah: a. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Rekod Anekdot Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Rekod Berterusan Rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit.Rekod Skala Kadar Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan clan pencapaian sesuatu tingkah laku murid.Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Mengenal pasti peristiwa itu penting clan signifikan kepada aspek perkembangan murid. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. unik dan signifikan untuk direkod. Menulis apa yang dilihat secara objektif.

iv. ii. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan mereka tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. iii. usaha. Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara sendirian serta yang diperolehi bersama rakan-rakan lain.Perlu dinilai dan diberi ulasan . Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Rekod hendaklah tepat dan padat. iii.Pemilihan menunjukkan peningkatan dalam pencapaian .Prosedur menyediakan rekod berterusan i. ii. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. 16 . Portfolio adalah untuk merekod pengalaman. iv. Pelaporan Perkembangan Murid Rekod Peribadi Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Hasil Kerja terpilih . Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah i.Pemilihan hasil kerja murid perlu dipilih dan dinilai dari setiap komponen sekurangnya 2 bulan sekali. v.

penentuan kriteria untuk menilai dan bukti refleksi yang dibuat oleh murid. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. penentuan kriteria pemilihan isi kandungan. REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri murid.Tulisan .Binaan yang disempurnakan . sikap dan mengenalpasti kemajuan tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran. pengetahuan dan amalan nilai-nilai murni.HASIL KERJA MURID Hasil kerja murid yang terpilih sahaja perlu dimasukkan di dalam portfolio. sudah boleh menulis huruf.Gambar atau lukisan . Pemilihan hasil kerja hendaklah dibuat oleh murid bersama guru. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada guru Tahun Satu apabila murid masuk ke sekolah formal. Hasil kerja murid termasuklah: . Koleksi hasil kerja murid dalam portfolio harus mengandungi hasil kerja yang melibatkan murid khususnya semasa pemilihan isi kandungan. contohnya sudah boleh membuat bulatan. Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. Manakala bagi murid yang bermasalah dari segi 17 .Cerita yang ditulis .Maklumat daripada hasil kerja murid ini membantu guru memahami murid dari segi perasaan. maklumat keluarga murid dan maklumat fizikal.Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas setiap hasil kerja murid yang telah dipilih setelah dianalisis dan dinilai.

kemahiran berfikir. penerapan nilai. ‡ Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang telah diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka. ‡ Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan. kemahiran belajar. 1.Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: ‡ Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru clan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Maklumat Fizikal 5. Maklumat Kesihatan 4. Contoh Rekod Peribadi Murid 2. kemahiran menyelesaikan masalah. kemahiran. Contoh Maklumat Keluarga 3. 18 .kesihatannya maka Rekod Peribadi ini penting sebagai bahan rujukan untuk guru mengambil tindakan sewajarnya. sikap dan pencapaian murid. Kecemasan Sila Hubungi Rujuk Buku Pentaksiran dan Rekod Penilaian yang diedarkan oleh BPK. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan.

keluarga.REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Rekod Perkembangan clan Kemajuan Murid merupakan rumusan yang dibuat oleh guru hasil daripada maklumat yang dikumpul dan dianalisis mengenai perkembangan diri murid secara menyeluruh dan spesifik. Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Perkembangan Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Perkembangan Kreativiti Maklumat yang perlu ada semasa membuat rumusan mengenai perkembangan murid melalui keenam-enam komponen perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: Pengetahuan Aspek pengetahuan murid meliputi: ‡ Diri. e. rakan sebaya dan masyarakat ‡ Kepelbagaian hidupan di persekitaran ‡ Kewujudan fenomena alam ‡ Agama ‡ Pengalaman berdasarkan multimedia 19 . Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid yang boleh diukur melalui keenam-enam komponen berikut: a. c. la berbentuk ulasan berdasarkan item-item yang telah dibina melalui hasil pembelajaran yang hendak dicapai berasaskan Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan KanakKanak. d. f. b.

20 . bahan kitar semula ‡ Merekacipta sesuatu hasilan berdasarkan pengalaman dan fantasi.Kemahiran Aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid meliputi: ‡ Kemahiran mendengar. bertutur. tertib dan teratur ‡ Melakukan pengucapan bertatasusila menggunakan bahasa yang betul ‡ Berinteraksi secara `non verbal' (bahasa isyarat) dan boleh difahami ‡ Memberi pendapat yang boleh diterima pakai. membaca dan menulis ‡ Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah ‡ Kemahiran motor halus dan motor kasar semasa menjalankan aktiviti harian dan aktiviti pembelajaran. Kreativiti Kreativiti murid boleh dinilai dalam: ‡ Menghasilkan objek dengan menggunakan bahan secara kreatif (contoh: bahan semulajadi. kumpulan dan rakan sebaya Komunikasi Kebolehan berkomunikasi murid yang boleh dinilai adalah seperti: ‡ Berinteraksi secara sopan. Sikap Dan Sahsiah Aspek tingkah laku murid yang boleh dinilai adalah: ‡ Amalan nilai-nilai murni ‡ Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan/peraturan ‡ Sifat menghargai hasil kerja sendiri.

..... Turun tangga tanpa bantuan 4.............. Memanjat tangga .... ..................... .. Berdiri dengan satu kaki untuk 3 hingga 5 saat 2.............. . 21 .. Melompat dengan sebelah kaki sejauh lima langkah 10 Melompat kehadapan sebanyak 10 kali tanpa jatuh............... 13 Boleh menyepak dan melontar bola ............................................... Berlari dan menyepak bola yang sedang bergerak 6................... 12 Memukul bola tennis dengan bat .... Hop dengan sebelah kaki (1-3 kali ) 8. 14 Melantun dan menangkap semula bola besar (10 ± 12 .......... Berjalan di atas garisan lurus 3... Bil PERKARA YA 1............................ TARIKH :««««««««««««. Berlari sambil menarik atau menolak sesuatu objek 5......... ³diameter´) TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««..................... Melompat melepasi tali setinggi 6 inci 9..........PENGAMATAN KINESTATIK SENARAI SEMAK PENGAMATAN KINESTETIK NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««.. ....... 11 Menangkap bola kecil (bola tennis) dari 5-8 kaki...pokok dan playground equipment yang tinggi 7....

bola plastisin(gumpalan plastisin). NAMA MURID : NAMA PENGUJI : TARIKH : ULASAN : «««««««««««««««««««««««««««««««««. biji getah dan penutup botol. ««««««««««««««««««««««««««««««««««. 22 . bahan-bahan tersebut hendaklah sama saiz. ««««««««««««««««««««««««««««««««««.) y Mata murid ditutup.(pastikan yang murid tersebut memahami tentang objek tersebut. ARAHAN: y Murid diberitahu nama-nama objek tadi. y Murid meneka nama objek yang dipegangnya. manik... ( Jika boleh.).PENGAMATAN TAKTIL CONTOH PENGUJIAN AKTIVITI : MENEKA ALATAN : Guli. ««««««««««««««««««««««««««««««« «««.

............................................ 23 ..................... Menjawab soalan apabila ditanya oleh guru atau kawankawan 10 Menghormati guru ...... pembelajaran TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««....... Memarahi kawan jika kawan melakukan sesuatu yang tidak diingini 4......... Mengasingkan diri setelah diejek oleh kawan-kawan 7......................... TARIKH :««««««««««««.......... Bil PERKARA YA 1..... Ketawa apabila guru membuat lawak atau jenaka 3.............. Sedih apabila dimarahi guru 5............ ..... 11 Bersalaman dengan guru selepas tamat waktu ............PENGAMATAN HAPTIC SENARAI SEMAK PENGAMATAN HAPTIC NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««................... .................. Menyukai pujian 8... Menangis apabila dicubit oleh kawan 2.... Merasa sakit dipukul oleh kawan 6..... Bersimpati apabila kawan-kawan mengalami kecederaan 9......................

..................1 Instrument Kemahiran Sosial INSTRUMEN SOAL SELIDIK KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Sekolah Kebangsaan Alor Keladi.... Adakah murid ini mempunyai ramai kawan? Adakah murid ini suka memberikan senyuman? Adakah murid ini suka berbual? Adakah murid ini memiliki budi pekerti yang baik? Adakah murid ini berminat terhadap aktivti berkumpulan? 6........ : . KEMAHIRAN SOSIAL MURID Sila berikan jawapan anda mengenai kemahiran sosial murid di atas.. Terengganu............................... NAMA MURID KELAS KELAS : ........... 4.... 2................... INDIVIDU YANG DISOAL SELIDIK : ......3.................................2.......... A..... Besut.................. PERTALIAN DENGAN MURID : ............. 3............. 5.............................. BIL SOALAN RESPON YA 1............... 22000 Jerteh..................................... Adakah murid ini mempunyai rasa empati terhadap TIDAK 24 .

Adakah murid ini pandai berdikari? Adakah murid ini memiliki nilai kendiri yang tinggi? Catatan (jika ada): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________ B. TINGKAH LAKU MURID Sila berikan jawapan anda mengenai tingkah laku murid di atas.orang lain? 7. ibu bapa dan gurunya? 5. 3. Adakah murid ini suka berkerjasama? Adakah murid ini jujur dan ikhlas? Adakah murid ini mengamalkan sikap berjimat cermat? 8. 6. Adakah murid ini sentiasa menjaga kebersihan diri? Adakah murid ini patuh kepada arahan? Adakah murid ini bersopan-santun? Adakah murid ini menghormati dan menghargai rakan. 4. 7. 10. BIL SOALAN RESPON YA 1. Adakah murid ini seorang yang adil? Adakah murid ini seorang yang bertanggungjawab? TIDAK 25 . 8. 2. 9. Adakah murid ini suka bergaul? Bolehkah murid ini berkongsi alatan belajar dan permainan dengan rakan? 9.

.. Perlakuan : ...2....... Respon Ya 1......... Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar atau kesat Meludah Cepat marah atau meradang Tidak 26 ........ 7................................ 2...................1 Instrument Tingkah Laku Instrumen komponen tingkah laku NAMA MURID KELAS KELAS Bil.... Adakah murid ini memberi sepenuh tumpuan dan minat dalam pelajaran? Catatan (jika ada): ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________ 3.... 5......................10....... 6. 8. 3......... : ...................................... 4.

.....1 bertindak balas ke arah bunyi 27 ......2..9....... 20. 17..... Menjerit..................... Pengamatan pendengaran 1......... : ......... Bil............. 15..3 Instrumen Aspek Kebolehan Pembelajaran Asas Instrument kemahiran pengamatan NAMA MURID KELAS KELAS : . Kemahiran Penguasaan Ya menguasai Tidak menguasai 1........... 12..... 18..... 14.. 10...... 19. menangis atau ketawa tanpa sebab Tidak boleh duduk diam Ingkar atau tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap bersendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 3. 13.. 11............................. 16..............................

3 menyalin semula bentuk huruf Jumlah kecil 28 . jantina) 3. Kemahiran lisan 3. bacaan 4.4 menceritakan tentang hobi / makanan/ permainan 4.2 Mengorientasikan kedudukan (sama/ tidak sama) 2.2 menyalin semula bentuk2 5.2 Menamakan anggota badan 3.3 Mengingat kembali (3 benda maujud) 3. Pengamatan penglihatan 2.4 memadankan huruf vokal dengan gambar 4.2 Mengajuk bunyi yang didengar 1.1 Mendiskriminasikan benda/ objek (saiz/bentuk/warna) 2.3 Mengikut arahan mudah 1.1 menyambung titik-titik 5.4 Menunjuk arah bunyi yang didengar 1.3 menyebut nama ayah dan ibu 3.1.2 membunyikan huruf vokal 4.3 membunyikan huruf konsonan 4.1 menamakan gambar (kenderaan/ lori) 4.5 Menamakan bunyi yang didengar 2.5 memadankan huruf konsonan dengan gambar 5 Tulisan 5.1 menceritakan perihal diri (nama.

Mereka berdua kelihatan seperti kanak. saya mendapati pelajar tidak mempunyai masalah yang teruk dalam kemahiran mendiskriminasi benda yang sama atau hampir sama.4. menyebut perkataan yang hampr sama. Setelah melakukan ujian diagnostik. Ariff boleh dikatakan sebagai pelajar yang aktif dalam kelas beliau selalu mengingkari arahan yang di keluarkan oleh guru. Keupayaan 29 . Tidak seperti rakan. Pelajar ini bernama Mohd Amirrul Haizzat Bin Nor Hizam Kamal dan Mohd Ariff bin Musa.kanak normal yang lain.rakannya yang lain. Tujuan pentaksiran adalah untuk menilai kebolehan pelajar dari aspek kebolehan pembelajaran asas serta kemahiran sosial dan tingkah laku pelajar tersebut. Sebelum membina instrumen pentaksiran. Pelajar dyslexia ini juga tidak mempunyai masalah yang banyak bagi kemahiran mengingat kembali pula. beliau juga berkelakuan baik dan pendiam berbanding dengan Ariff pelajar ini kurang menunjukkan kelakuan yang baik dan tidak sebagai pendiam. dan beberapa jenis kemahiran lagi. Tujuan saya menjalankan ujian diagnostik ini adalah untuk mengenalpasti terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini. Amirrul tidak mempunyai banyak masalah.0 Hasil Kajian Kes Saya telah menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak Dyslexia ketika pengalaman berasaskan sekolah yang lalu. Saya telah memilih beberapa jenis kemahiran yang terdapat di dalam ujian diagnostik pengamatan iaitu menyebut nama huruf besar dan kecil. untuk menyalin iaitu melukis semula rajah juga memberangsangkan. pelajar ini dapat menyebut semula gambar-gambar yang telah saya tunjukkan kepadanya. Setelah menjalankan ujian diagnostik. Amirul dan Ariff telah dikenalpasti menghadapi masalah Dyslexia oleh doctor. Saya juga turut mengkaji rekod lama pelajar ini bagi mengetahu serba sedikit latar belakangnya. saya telah menjalankan ujian diagnostik pengamatan. pemerhatian dan hasil kerja murid. saya telah membina beberapa instrument pentaksiran seperti soal selidik. mengeja suku kata yang hampir sama.

Amirrul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius tetapi kadangkala ada masa yang dia akan µmoody¶ dan tidak akan menghiraukan sesiapa pun. Amirul tidak mempunyai masalah dalam pengamatan terutamanya pengamatan visual. Amirrul mampu untuk mengenalpasti jenis-jenis bunyi yang didengar. Namun Ariff kurang untuk bermesra dengan orang lain walaupun beliau seorang yang boleh dikatakan sebagai hyperaktif. Dia boleh dikategorikan sebagai pelajar pendidikan khas yang tidak mempunyai masalah dalam kata lain dia sudah beransur pulih dari masalah yang beliau hadapi. Semasa menemubual Puan Sharifah. Namun andaian saya 30 . Menurut Puan Sharifah. Walaupun tulisan Amirul buruk tetapi masih boleh dibaca oleh guru-guru pendidikan khas disekolah itu. Dia juga dapat bergaul mesra dengan rakan-rakannya yang lain tanpa sebarang masalah. Menurut Puan Sharifah lagi. Namun begitu saya telah melihat dan mengenalpasti pemasalahan pelajar yang bernama Ariff beliau mempunyai masalah dalam penyebutan kata-kata dan tidak boleh membezakan objek yang di pegang oleh beliau. Amirul mempunyai kemahiran sosial yang baik. Disamping itu. Pada mulanya. Andaian pertama bahawa Amirul merupakan kanak-kanak yang anti-sosial kerana semasa saya sampai ke kelasnya dia hanya memerhati dari belakang dan hanya diam. Amirul mempunyai sedikit masalah mengenai tulisannya yang agak buruk berbangding dengan Ariff tulisan beliau tidak boleh dibaca terus oleh guru disebabkan beliau kurang untuk menulis dan sensori motor halus beliau kurang di gunakan.Saya juga turut melihat hasil kerja Amirrul. Bagi pengamatan sensori motor pula. Beliau juga sering bertukar dengan benda yang di pegang olehnya. Menurut guru pendidikan khas sekolah itu. Dia dapat mendiskriminasi benda yang sama dan juga benda yang ganjil serta tidak dapat mengingat kembali gambar-gambar yang ditunjukkan. Dia mempunyai pengamatan auditori yang agak baik. saya melihat bahawa Ariff boleh bermesra dengan dan boleh di ajar dan mudah bergaul. semasa proses pembelajaran baru lah saya tahu yang dia sebenarnya peramah dan tidak bermasalah. guru pendidikan khas di situ mengenai kemahiran pengamatan Amirul dan juga kemahiran sosial dan tingkah lakunya. Dia sangat mudah mesra dengan orang lain.

Berbeza dengan Ariff yang sukar untuk diajak berbual dan 31 . Amirul juga mempunyai sifat penyayang yang mendalam. Berdasarkan pemerhatian. Berbeza dengan Ariff beliau mudah untuk menggangu rakan sekelas dan sukar untuk bergaul dengan rakan sekelas mereka. Namun. selain itu peratusan mendapat dyslexia ini lebih tinggi untuk kanak. saya mendapati Amirul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius.silap bahawa beliau sukar untuk di jinakkan. Contohnya. Ariff sering kali meletuskan pergaduhan dalam kelas dan sifat beliau kurang bermesra dan penyayang kepada rakan sekelas. dia sangat mudah mesra dalam pergaulan namun kurang bijak dalam memulakan pergaulan dimana dia akan diam sahaja jika orang tidak dikenali atau tidak biasa dengannya. kita yang harus bijak memulakan pergaulan tersebut. secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa Amirrul mempunyai kemahiran sosial yang baik. bersifat manja dan suka mengambil perhatian orang bila dia dikacau oleh rakan sekelas yang lain. Kanak ± kanak dyslexia ini sebenarnya mempunyai pemikiran sama seperti kanakkanak normal yang lain Cuma mereka mempunyai masalah dalam mendiskriminasikan huruf yang hampir sama seperti µb¶ dan µd¶. beliau kurang bersikap moody dan selalunya akan happy bila berada di sekolah. Dia tidak mempunyai tingkah laku yang begitu teruk. Bagi aspek kemahiran sosial pula. Amirul tidak mengganggu rakan-rakan di dalam kelas. Menurut guru sekolah. Antaranya. Dia tidak menganggu rakan-rakan di dalam kelas. Dia juga jarang ponteng sekolah dan tidak pernah tidur di dalam kelas. Beliau tidak macam ada apa-apa masalah dan selalunya happy sepanjang saya melakukan pengalaman berasaskan sekolah (PBS) Saya juga turut menjalankan soal selidik berdasarkan kemahiran pengamatan dan kemahiran sosial dan tingkah laku kanak-kanak Dslexia.kanak lelaki berbanding perempuan. Dari aspek tingkah laku pula. saya mendapati Amirul mudah untuk diajak bergaul. jadi kita yang harus memulakan perbualan dan selepas itu dia akan menerima kita. dia akan senyum jika kita menyapanya dan membalas sapaan tersebut. Saya juga sempat melakukan pemerhatian terhadap kemahiran sosial dan tingkah laku Amirrul dan Ariff.

6. 12. 15. ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI 1. digunakan mestilah sesuai dengan pelajar tersebut KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku BIL. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk Kaedah yang menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 14. Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit. 3. 8. 2. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 32 YA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 13. 9. 11.bergaul dengan rakan sekelas yang lain. Ganguan semasa guru mengajar amat suka beliau lakukan dan tingkah laku beliau merupakan tingkah laku yang kurang disenangi oleh rakan sekelas dan guru-guru di sekolah tersebut Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 4. kemahiran sosial Amirul selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. 16. 5. 7.

9. 7.17. Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI YA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1. kemahiran sosial Ariff selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 5. mestilah sesuai dengan pelajar tersebut Kaedah yang digunakan BIL. Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu 1 1 1 0 0 0 0 1 33 . 4. 20. 13. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. 2. menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 6. 8. 19. 12. 18. 11. 3.

proses pengamatan. Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS Kemahiran pembelajaran asas merangkumi proses bagaimana kanak-kanak mengamati atau dalam erti kata lain. 18. Learner (1971) dalam bukunya ´Children With Learning Disabilities´ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera ataupun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. 16. 15. 17. Janet W. Antara kemahiran yang diuji dalam ujian diagnostik pengamatan ialah: BIL 1 2 3 4 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI Diskriminasi yang sama Diskriminasi yang ganjil Diskriminasi saiz Ingat kembali Orientasi kedudukan BIL SOALAN 10 10 10 10 10 34 . 20.14. 19. Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental.

Saya dapat rumuskan bahawa Amirrul tidak mempunyai banyak masalah.0 Rumusan Kajian Kes Setelah melakukan pelbagai pentaksiran dan ujian terhadap pelajar yang bernama Mohd Amirrul Haizzat dan Mohd Ariff bin Musa ini saya dapat rumuskan bahawa pentaksiran merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan khas. jadi pentaksiran dijalankan dengan mengunakan beberapa pendekatan dan instrument. Seperti mana yang kita tahu kanak. membezakan huruf yang hampir sama. mempunyai masalah dalam mengira dan pelbagai lagi. Contohnya Amirul merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah dyslexia.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Turutan Menyudah atau melengkapkan Menyalin Rajah latar belakang atau bertindih Koordinasi motor mata tangan Pertalian jarak atau ruang Gambar bersiri Kekalan atau keabadian bentuk Mazing atau cari jalan keluar Benda tersembunyi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 JUMLAH SOALAN 5. Dengan cara ini kita dapat mengenal pasti tahap kebolehan pelajar.kanak yang mempunyai masalah ini sukar untuk memahami petikan.pelajar kita samada kebolehan atau kelemahan yang dihadapi oleh beliau. Selepas menjalankan beberapa instrument penilaian barulah kita akan mendapat hasilnya. Oleh itu untuk mengetahui tahap pelajar kita. dari ketigatiga aspek yang dinilai . semuanya memberikan respon yang baik dan hanya sedikit 35 .

Contohnya Ariff dalam pembelajaran telah sukar untuk mengenal hasil huruf-huruf dan sering kali bertukar huruf dan tidak dalam masalah mengira. Jadi disini kita harus menekankan aspek memulakan pergaulan kepada beliau. beliau boleh mengira. 36 . Contohnya. Beliau sudah dapat mengenal pasti semua huruf tanpa bantuan guru. Cuma disini beliau perlu dibaiki dan diberiakan penekan kepada penulisan beliau. membaca. Masalah mengecam huruf yang hampir sama sudah tidak menjadi masalah kepadanya sekarang. ia mengambarkan amirul adalah seorang pelajar yang baik dan peramah walaupun pada mulanya agak pendiam dan hanya memerhati dari hujung kelas. Dari segi tingkah laku dan sosial. Amirull tidak mempunyai masalah untuk menyelesaikan beberapa tugasan untuk kemahiran asas yang telah diberikan. Berbanding dengan Ariff beliau kurang peramah terhadap rakan sekelas dan sering kali membuat bising semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Beliau yang kurang untuk berkomunikasi dengan rakan lain telah mendatangkan masalah apabila kerja berkumpulan telah dijalankan Dari segi kemahiran asas pula. Guru perlu menjalankan aktiviti motor halus dengan lebih kerap dan sentiasa mengawasi penulisan beliau. Amirul hanya mempunyai masalah dalam penulisan.masalah yang kecil yang boleh diperhalusi lagi. Manakala Ariff pula merupakan pelajar yang tidak boleh membaca dan tahap menulis yang rendah. dan juga menulis. Penekanan kepada aktiviti motor halus perlu dalam aktiviti menulis dan pengenalan kepada huruf-huruf kepada pelajar. Pada pemerhatian saya. Ariff semasa penilaian yang dilakukan oleh saya beliau kurang memberi kerjasama yang baik kepada saya dan saya mempunyai banyak masalah dalam menilai beliau dan komitmen yang diberikan kepada saya amat tidak memuaskan. sikap Ariff ini perlu diperhalusi lagi dan dibaik pulih agar beliau mudah untuk bergaul dengan rakan sekelas dan masyarakat. Komunikasi antara rakan juga tidak menjadi masalah kepada beliau kerana dari hasil pemerhatian beliau sdikit pun tiada masalah dalam pergaulan begitu juga dengan kerja berkumpulan. Namun dalam proses mengira beliau boleh melakukan dengan baik tetapi guru perlu melakukan aktiviti penulisan dan pembacaan bagi memberikan beliau kurang was-was dalam aktiviti tersebut.

saya amat berpuas hati dengan hasil kajian yang dijalankan pada kali ini. 37 .Kesimpulannya. kerana dengan adanya pentaksiran ini membuatkan kita lebih mengenali dan memerhatikan pelajar kita dengan lebih dengan lebih terperinci dan kita akan temui jaaln penyelsaian terhadap semua perkara yang berlaku serta tidak akan terlepas pandang kepada keperluan pelajar-pelajar kita.

Dari segi pemerolehan ilmu.ciri yang terdapat pada mereka.kanak bermasalah pembelajaran. Tujuan saya menyiapkan tugasan ini bukanlah semata-mata untuk melengkapkan jam kredit.6. masalah pembelajaran asas serta kemahiran sosial mereka. Saya juga dapat mengetahui cara. sedikit sebanyak saya dapat memahami tentang tingkah laku kanak. Rakan38 . maka inilah yang dapat saya hasilkan dalam tugasan kerja kursus panjang bagi mata pelajaran Pentaksiran dalam Pendidikan Khas. Walaupun hasilnya tidak seberapa. Pada hari pertama saya menerima tugasan ini. ciri.kanak berkeperluan khas. Pengalaman selama seminggu berada di sekolah bersama kanak. saya mulai faham perkara yang dikehendaki oleh soalan.kanak khas terbela.0 Refleksi Pertama sekali saya panjatkan rasa kesyukuran pada Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus panjang ini pada masa yang ditetapkan. Kesempitan masa dan kerja juga turut menjadikan saya kecelaruan emosi dalam menyiapkan tugasan ini.cara untuk memodifikasikan tingkah laku dan pembelajaran asas kanak. Saya juga dapat mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah bagi memastikan kehidupan kanak. Banyak input yang berguna dan bermanfaat dapat diperoleh untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. saya menghadapi masalah untuk memahami kehendak soalan tetapi setelah diberi penerangan oleh pensyarah pembimbing iaitu Puan Zainab. malah adalah untuk mendalami subjek Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas serta sebagai persediaan untuk menjadi pendidik pada masa akan datang. Setelah hampir lapan minggu proses menghasilkan kerja kursus yang diberi. tetapi saya berasa sangat bangga kerana dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Pemerolehan saya dalam mendapat maklumat telah menyebabkan saya kurang senang hati untuk melakukan perkerjaan lain tetapi dengan kemudahan yang diberikan dan penerangan yang diberikan oleh pensyarah pembimbing telah menjadikan saya lebih berani dalam melakukan kerja kursus ini. Penhantaran kerja kursus ini saya telah berusaha untuk menjadikan kerja kursus ini dihantar pada masa yang telah di tetapkan.kanak khas sedikit sebanyak mengajar saya kehidupan mereka .

itu semua tidak mematahkan semangat saya malah ia mengajar erti kesabaran agar kerja yang dihasilkan ini diterima. Saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan berasa bangga kerana dapat mendalami topik ini. berenang. mengajar saya agar bersabar dengan segala masalah yang timbul. Saya menerima semua pendapat yang diutarakan dengan hati yang terbuka Kesulitan yang saya alami sepanjang menyiapkan tugasan. bersenang kemudian´. bersakit dahulu.rakan seperjuangan banyak membantu saya dalam proses menyelesaikan tugasan ini. Walau bagaimanapun.renang kemudian. Melalui tugasan ini saya berpegang pada prinsip ³ berakit ke hulu. 39 . Mereka tidak lokek untuk berkongsi ilmu yang dimiliki serta turut sama memberi buah fikiran masing-masing.

A.com/ http://www.scribd. Assessment of Exceptional Students Education. Singapore Ronald L. PTS Professional Sdn.my/myhealth/bm/kanak_content.org.scribd. Rhaziyah (2005).myhealth.html http://downsyndromesarawak.blogspot.htm   40 . Florida Atlantic University (b) Internet       http://ms. Prentice Hall.php http://ccsgkasai. National Institute of Education Nanyang Technological University.blogspot. Bhd Levan Lim.spe-ed. Marilyn Mayling Quah (2004). Menjadi Guru Pendidikan Khas.0 BIBLIOGRAFI (a) Buku Jamila K.com%2Fdocument_downloads%2F1 2730767%3Fextension%3Dppt%26skip_interstitial%3Dtrue http://www.net/ld-bp. Bhd K.htm http://www.com/2010/01/psikologi-perkembangankanak-kanak. Mc Graw Hill Education.phkks. Taylor (1989).com/suggested_users?from=download&next_url= http%3A%2F%2Fwww.org/wiki/Sindrom_Down http://www. A.gov. Educating Learners with Diverse Abilities.sabah. Mohamad (2005).wikipedia.my/bm/nasihat/artikel_kesihatan/sindrom_do wn.7.org/bm/info_syndown. PTS Professional Publishing Sdn.jsp?lang= kanak&sub=0&bhs=may&storyid=1154954018982 http://www. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful