\ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU PENGKALAN CHEPA, KELANTAN

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN( PKU 3106)

NAMA

: MOHAMAD HANIFF BIN ABDUL MURAD (890511-11-5107)

NAMA PENSYARAH: PN HJH SITI ZAINAB BT BAKAR TARIKH SERAHAN : 18 APRIL 2011

0

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui bahawa karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Yang benar,

«««««««««««««. NAMA : MOHD HANIFF BIN ABDUL MURAD NO IC : 890511115107

1

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus Anatomi dan Fisiologi dengan jayanya. Kami juga telah dapat menghantar tugasan ini tepat pada masanya tanpa sebarang masalah. Kami berasa amat gembira kerana ditugaskan oleh pensyarah kami, Pn Hjh Siti Zainab Bte Bakar untuk menyiapkan kerja kursus ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang banyak membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini

dengan jayanya. Kepada rakan-rakan yang sering membantu kami juga diucapkan terima kasih kepada mereka.

Walaupun pelbagai rintangan serta dugaan dalam mencari maklumat mengenai tajuk yang kami bincangkan ini tetapi dapat kami atasinya iaitu dengan bantuan rakanrakan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat.

Kerjasama dan kesungguhan serta komitmen yang jitu antara ahli kumpulan yang banyak bertungkus lumus dalam menyiapkan kerja khusus ini adalah amat dititikberatkan sama sekali dan kami bersyukur kerana ianya membuahkan hasil yang amat berguna kepada kita semua. Sampai di sini sajalah yang dapat kami coretkan sebagai renungan dan sebagai pedoman serta penghargaan terhadap pihak yang terlibat.

2

ISI KANDUNGAN Soalan Tugasan 1.0 2.0 Pengenalan Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas Kanak- kanak Bermasalah Dyslexia 2.1 3.0 Peta Konsep 10 3 7

Pelaksanaan Pentaksiran 3.1 3.2 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran Instrument pentaksiran 3.2.1 Kemahiran sosial 3.2.2 Tingkah laku 3.2.3 Aspek kebolehan pembelajaran asas

4.0 5.0 6.0 7.0

Hasil Kajian Rumusan hasil kajian Refleksi Bibliografi Lampiran

24 29 31 36

3

la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996. 4 . Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka.0 PENGENALAN Dalam bidang pendidikan.Tambahan lagi ia penting bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.Dalam konteks kurikulum ini.Hasil pentaksiran membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.guru-guru menggunakan penilaian yang lebih menjurus kepada keperluan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.1. (Akta 550). Amalan ini sejajar dengan keperluan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) .penilaian perlu disepadukan dengan aktiviti-aktiviti bilik darjah supaya penilaian dapat memainkan peranannya membantu pelajar dan guru meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.Selain itu pentaksiran juga digunakan untuk mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluru dan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam perkara berikut iaitu mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah.Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.menyebabkan penilaian berasaskan rujukan kriteria atau juga dikenali sebagai penilaian berasaskan objektif digunakan secara meluas di sekolah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. afektif dan psikomotor.Keprihatinan masyarakat terhadap akauntabiliti guru memberikan pengajaran yang berkesan dan membantu pembelajaran pelajar.

Selain itu. pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat. merekod. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. KONSEP PENTAKSIRAN Dalam konteks pendidikan.Seterusnya produk yang 5 .Tambahan lagi pentaksiran digunakan bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari masa ke semasa dan mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat.pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid serta mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Secara tuntasnya . Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.Mengikut pakar dan penulis buku yang terkenal dalam bidang berkenaan iaitu David Payne dalam bukunya Applied Educational Assessment Edisi Kedua tahun 2003. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. mengumpul. mengumpul.Penghakiman ialah proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar.Melalui proses iaitu Langkah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.Tujuan pentaksiran adalah bagi mengesan keberkesanan pengajaran dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. merekod.Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.Maklumat yang diperolehi menjadi: bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir.

Prosedur penilaian ini boleh dilaksanakan dalam lima peringkat yang dihuraikan secara ringkas seperti yang berikut : Peringkat Persediaan ujian Peringkat pentadbiran ujian Peringkat pemeriksaan dan pengukuran Peringkat analisis Peringkat Interprestasi dan tindakan Secara kesimpulannya. penaksiran boleh merujuk kepada satu proses yang sistematik dalam mengumpul data dan maklumat. Pentaksiran ialah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.pengujian dan pengukuran merupakan aktiviti-aktiviti utama dalam aktiviti penilaian.dihasilkan ialah pengetahuan.penganalisisan dan penyimpulan.seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. 6 . kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan. menterjemah.pengukuran.untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Berdasarkan keterangan diatas. merekod dengan menggunakan alat dan teknik yang tertentu dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian. strategi pengajaran dan program penempatan serta sebagai satu alat untuk membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu berkeperluan khas atau sebaliknya.Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian.

Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. maklumat yang diperolehi hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya.Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. lembaran kerja. Taylor ( 2000 ) merujuk kepada proses mengumpul maklumat yang berkaitan untuk membantu individu membuat keputusan. jurnal. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. strategi pengajaran dan program penempatan. Penaksiran pendidikan dan psikologi kanak-kanak khas melibatkan pengumpulan maklumat yang berkaitan dalam membuat keputusan berkaitan dengan matlamat dan objektif yang bersesuaian.(Akta 550) Penaksiran mengikut Ronald L. mengumpul. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog. portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. 2000). Seterusnya. menterjemah. Pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca.Ia hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996. mengira dan sebagainya. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. merekod. menulis.Menurut Raymond ( 2000 ) pula penaksiran digunakan sebagai alat membuat klasifikasi bagi menentukan seseorang individu itu mempunyai keperluan khas ataupun tidak.DEFINISI PENTAKSIRAN Pentaksiran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.Manakala David Lambert & David Lines ( 2000 ) menyatakan penaksiran adalah proses mengumpul.Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon 7 . Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia.

portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. menulis. Merujuk http://specialed. mengira dan sebagainya.com/od/assessment/a/Aandee.htm iaitu satu laman web pendidikan khas. matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog.pelajar kepada tugas pendidikan. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. Ia juga dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. Mc Cluhan ( 1994 ). potensi murid bagi memperkukuhkan dan mempertingkatkan perkembangan mereka serta membolehkan guru mengambil 8 .about. pentaksiran dalam Pendidikan Khas adalah untuk memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca. menulis. lembaran kerja. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Segala bukti dan data tersebut menggambarkan tahap kebolehan. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Mengikut pemahaman saya. Sementara itu . Pentaksiran memberikan murid. kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk penempatan. pembelajaran dan perundangan berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. mengira mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi. Mengikut pemahaman saya. mendefinisikan pentaksiran adalah satu proses sistematik mengumpul data dan maklumat yang relevan bertujuan untuk membuat keputusan. jurnal. Manakala Gearheart & Gearheart ( 1990 ) pula menyatakan penaksiran satu proses yang sistematik untuk mengumpul dan mengintepretasikan data untuk tujuan keputusan intervensi dan penempatan pelajarpelajar khas. Secara keseluruhannya pentaksiran bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan.

tindakan susulan yang berkesan dalam mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif.kanak Bermasalah Pembelajaran µDYSLEXIA¶ Kanak-kanak Disleksia mempunyai 2.afektif dan psikomotor.1 Peta Konsep sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan symbol visual dengan bunyi DYSLEXIA Mereka mungkin mengalami kesukaran Dianggarkan 4 ± 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Mempunyai keupayaan intelek yang normal Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan Membaca Menulis Memahami Mengeja Mengira 9 .0 Kanak. 2.

mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah 10 . µ hari ini¶ . perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 ³was´ menjadi ³saw´ µb¶ dengan µd¶µ Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti µsemalam¶. kanak-kanak Disleksia mungkin : Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca. µesok¶ Kesukaran memahami. mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf. menulis.Apakah ciri-ciri Disleksia? Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : Lambat bertutur Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri Payah mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan.

amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan. malas. pelakon (Whoopi Goldberg). bodoh atau lembab Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan  Gangguan emosi (seperti kemurungan)  Masalah tingkahlaku (seperti melawan.Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? Masalah yang mungkin dialaminya Salah sangka dan digelar sebagai Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (LeeKuan Yew). kecelaruan tingkahlaku)  Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah) Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah : o o o Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : o o o o o o o o Terapi pertuturan Latihan pendengaran dengan bantuan komputer Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran) Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf) Merasa pergerakan bibir Menulis huruf atau perkataan Langkah-langkah pemulihan : o o o Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur Pengulangan semasa mengajar (konsep ajar berlebihan) Gunakan video atau kaset untuk belajar Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia o Program pemulihan khusus : o 11 . artis (Leonardo da Vinci) dan saintis(Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi.

Menepati apa yang hendak dinilai. Mengenal pasti murid yang hendak dinilai. 3. 2. Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai.1 PROSES PELAKSANAAN PENTAKSIRAN a. Bagaimana pentaksiran dilaksanakan? Dalam pendidikan prasekolah pentaksiran dan penilaian dilakukan melalui pemerhatian.2 MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN 1. Menentukan tempoh masa pemerhatian. 3. Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran. 4. Merancang: sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. 2. Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja. 6. 3. Membina Instrumen: Instrumen yang dibina perlu mempunyai ciri-ciri berikut: 1.0 Pelaksanaan Pentaksiran 3. Menentukan aspek yang hendak diperhatikan.1.1. 5. Item boleh diukur.3. 3. 4. Tujuan yang jelas.1 Merekod maklumat mengunakan instrument pentaksiran 3. 2. b. Menentukan instrumen yang hendak digunakan. Apa maksud pemerhatian? 12 . guru hendaklah merancang perkara-perkara berikut: 1.

Membuat kolaj dalam kumpulan. Pemerhatian ialah pengamatan kepada pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. 5. Berlari sambil melompat. -Interaksi murid dengan bahan. Contohnya:‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bermain pondok-pondok bersama rakan-rakan. ii. 6.Perbualan atau interaksi antara murid dengan guru/murid dengan murid. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat clan merekodnya dengan tepat. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid.4. Dalam konteks pentaksiran. Menyelesaikan masalah bersama rakan. 13 . -Bersoal jawab. Apakah yang diperhatikan? Pemerhatian dibuat terhadap tingkah laku. Perbualan/Interaksi/Lisan Murid yang boleh diperhati dan dinilai adalah seperti berikut: . Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. Tingkah laku. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. perbualan dan hasil kerja seperti berikut: i. Mengikat tali kasut. -Hasil kerja murid. -Nyanyian. -Bacaan. -Main peranan.

3 MEREKOD MAKLUMAT Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Sesuatu perlakuan telah dilakukan.1. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Skala Kadar c. g) Tidak menunjukkan darjah kemajuan hasil pembelajaran atau hasil pembelajaran atau tingkah laku murid. Rekod Berterusan (Running Record) Senarai Semak. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada. sikap dan kebolehan. Prosedur Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak: a) b) c) d) e) Disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Kekerapan sesuatu tingkah laku. Rekod Anekdot d. Contoh rekod seperti berikut: a. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkas dan jelas. kemajuan dan pencapaian murid.3. kebolehan. Digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. 14 . f) Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat/ kekal. kemahiran. Senarai Semak b. ‡ ‡ ‡ Sesuatu tingkah laku/ciri ada atau dapat diperhatikan. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan.

15 . Rekod Anekdot Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. e.Rekod Skala Kadar Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan clan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. merangkumi kelebihan dan kekurangan. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah: a. b. Mengenal pasti peristiwa itu penting clan signifikan kepada aspek perkembangan murid. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. Rekod Berterusan Rekod berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. d. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. c. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. unik dan signifikan untuk direkod. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. bila clan di mana berlaku. Menulis apa yang dilihat secara objektif. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi.

Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. iii. Rekod hendaklah tepat dan padat. ii. Portfolio adalah untuk merekod pengalaman. ii. Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah i. usaha.Perlu dinilai dan diberi ulasan . Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan mereka tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan.Pemilihan hasil kerja murid perlu dipilih dan dinilai dari setiap komponen sekurangnya 2 bulan sekali. Pelaporan Perkembangan Murid Rekod Peribadi Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Hasil Kerja terpilih . iii.Pemilihan menunjukkan peningkatan dalam pencapaian . Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. iv. iv. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. v.Prosedur menyediakan rekod berterusan i. Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. 16 . kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara sendirian serta yang diperolehi bersama rakan-rakan lain.

Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas setiap hasil kerja murid yang telah dipilih setelah dianalisis dan dinilai. penentuan kriteria pemilihan isi kandungan. Manakala bagi murid yang bermasalah dari segi 17 .Binaan yang disempurnakan . penentuan kriteria untuk menilai dan bukti refleksi yang dibuat oleh murid.Maklumat daripada hasil kerja murid ini membantu guru memahami murid dari segi perasaan.Tulisan .Gambar atau lukisan . REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri murid. contohnya sudah boleh membuat bulatan.HASIL KERJA MURID Hasil kerja murid yang terpilih sahaja perlu dimasukkan di dalam portfolio. sudah boleh menulis huruf. sikap dan mengenalpasti kemajuan tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran. Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. Pemilihan hasil kerja hendaklah dibuat oleh murid bersama guru. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada guru Tahun Satu apabila murid masuk ke sekolah formal. Hasil kerja murid termasuklah: .Cerita yang ditulis . Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. pengetahuan dan amalan nilai-nilai murni. Koleksi hasil kerja murid dalam portfolio harus mengandungi hasil kerja yang melibatkan murid khususnya semasa pemilihan isi kandungan. maklumat keluarga murid dan maklumat fizikal.

18 . Contoh Rekod Peribadi Murid 2. Kecemasan Sila Hubungi Rujuk Buku Pentaksiran dan Rekod Penilaian yang diedarkan oleh BPK. Maklumat Kesihatan 4. penerapan nilai. Contoh Maklumat Keluarga 3. Maklumat Fizikal 5.Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: ‡ Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru clan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. ‡ Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang telah diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka.kesihatannya maka Rekod Peribadi ini penting sebagai bahan rujukan untuk guru mengambil tindakan sewajarnya. ‡ Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan. 1. kemahiran. kemahiran belajar. kemahiran menyelesaikan masalah. sikap dan pencapaian murid. kemahiran berfikir.

REKOD PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Rekod Perkembangan clan Kemajuan Murid merupakan rumusan yang dibuat oleh guru hasil daripada maklumat yang dikumpul dan dianalisis mengenai perkembangan diri murid secara menyeluruh dan spesifik. rakan sebaya dan masyarakat ‡ Kepelbagaian hidupan di persekitaran ‡ Kewujudan fenomena alam ‡ Agama ‡ Pengalaman berdasarkan multimedia 19 . c. f. e. Perkembangan Bahasa Dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Perkembangan Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Perkembangan Kreativiti Maklumat yang perlu ada semasa membuat rumusan mengenai perkembangan murid melalui keenam-enam komponen perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: Pengetahuan Aspek pengetahuan murid meliputi: ‡ Diri. la berbentuk ulasan berdasarkan item-item yang telah dibina melalui hasil pembelajaran yang hendak dicapai berasaskan Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan KanakKanak. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid yang boleh diukur melalui keenam-enam komponen berikut: a. b. keluarga. d.

Kreativiti Kreativiti murid boleh dinilai dalam: ‡ Menghasilkan objek dengan menggunakan bahan secara kreatif (contoh: bahan semulajadi. membaca dan menulis ‡ Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah ‡ Kemahiran motor halus dan motor kasar semasa menjalankan aktiviti harian dan aktiviti pembelajaran. kumpulan dan rakan sebaya Komunikasi Kebolehan berkomunikasi murid yang boleh dinilai adalah seperti: ‡ Berinteraksi secara sopan. bahan kitar semula ‡ Merekacipta sesuatu hasilan berdasarkan pengalaman dan fantasi.Kemahiran Aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid meliputi: ‡ Kemahiran mendengar. Sikap Dan Sahsiah Aspek tingkah laku murid yang boleh dinilai adalah: ‡ Amalan nilai-nilai murni ‡ Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan/peraturan ‡ Sifat menghargai hasil kerja sendiri. bertutur. 20 . tertib dan teratur ‡ Melakukan pengucapan bertatasusila menggunakan bahasa yang betul ‡ Berinteraksi secara `non verbal' (bahasa isyarat) dan boleh difahami ‡ Memberi pendapat yang boleh diterima pakai.

.......................... Berdiri dengan satu kaki untuk 3 hingga 5 saat 2.................. 12 Memukul bola tennis dengan bat ......... .. 13 Boleh menyepak dan melontar bola ...... .. ... 21 .......... Berlari sambil menarik atau menolak sesuatu objek 5....... ³diameter´) TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««....... Melompat dengan sebelah kaki sejauh lima langkah 10 Melompat kehadapan sebanyak 10 kali tanpa jatuh............ Berjalan di atas garisan lurus 3............. 11 Menangkap bola kecil (bola tennis) dari 5-8 kaki.......... Turun tangga tanpa bantuan 4........... Melompat melepasi tali setinggi 6 inci 9............. 14 Melantun dan menangkap semula bola besar (10 ± 12 .......... Hop dengan sebelah kaki (1-3 kali ) 8......... Memanjat tangga ... Bil PERKARA YA 1...................... TARIKH :««««««««««««..................... Berlari dan menyepak bola yang sedang bergerak 6.............pokok dan playground equipment yang tinggi 7. ..PENGAMATAN KINESTATIK SENARAI SEMAK PENGAMATAN KINESTETIK NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««.................

bahan-bahan tersebut hendaklah sama saiz.. NAMA MURID : NAMA PENGUJI : TARIKH : ULASAN : «««««««««««««««««««««««««««««««««. 22 .PENGAMATAN TAKTIL CONTOH PENGUJIAN AKTIVITI : MENEKA ALATAN : Guli. biji getah dan penutup botol. y Murid meneka nama objek yang dipegangnya. ««««««««««««««««««««««««««««««««««.) y Mata murid ditutup. ARAHAN: y Murid diberitahu nama-nama objek tadi.(pastikan yang murid tersebut memahami tentang objek tersebut. ««««««««««««««««««««««««««««««« «««. bola plastisin(gumpalan plastisin).. manik. ««««««««««««««««««««««««««««««««««.). ( Jika boleh.

.................... Bersimpati apabila kawan-kawan mengalami kecederaan 9.................................. 23 ........................... 11 Bersalaman dengan guru selepas tamat waktu .... ................................ Sedih apabila dimarahi guru 5........ Menjawab soalan apabila ditanya oleh guru atau kawankawan 10 Menghormati guru .. Memarahi kawan jika kawan melakukan sesuatu yang tidak diingini 4........... Bil PERKARA YA 1.............. Mengasingkan diri setelah diejek oleh kawan-kawan 7........................ pembelajaran TIDAK Ulasan / Komen : ««««««««««««««««««««««««««««««««««««...... Merasa sakit dipukul oleh kawan 6... TARIKH :««««««««««««. Menangis apabila dicubit oleh kawan 2.................... Menyukai pujian 8....... Ketawa apabila guru membuat lawak atau jenaka 3............PENGAMATAN HAPTIC SENARAI SEMAK PENGAMATAN HAPTIC NAMA MURID :««««««««««««« KELAS :««««««««««««« NAMA PENGUJI:««««««««««««................

...................... KEMAHIRAN SOSIAL MURID Sila berikan jawapan anda mengenai kemahiran sosial murid di atas................... 22000 Jerteh..1 Instrument Kemahiran Sosial INSTRUMEN SOAL SELIDIK KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Sekolah Kebangsaan Alor Keladi.........................3. PERTALIAN DENGAN MURID : .............................. 3..... Adakah murid ini mempunyai ramai kawan? Adakah murid ini suka memberikan senyuman? Adakah murid ini suka berbual? Adakah murid ini memiliki budi pekerti yang baik? Adakah murid ini berminat terhadap aktivti berkumpulan? 6....... NAMA MURID KELAS KELAS : ....... Adakah murid ini mempunyai rasa empati terhadap TIDAK 24 ...... BIL SOALAN RESPON YA 1...................... INDIVIDU YANG DISOAL SELIDIK : ........... 2.............. : .................... 5.......... A....................................................... Terengganu.. Besut. 4.2...................

Adakah murid ini sentiasa menjaga kebersihan diri? Adakah murid ini patuh kepada arahan? Adakah murid ini bersopan-santun? Adakah murid ini menghormati dan menghargai rakan. 10. 9. 3. TINGKAH LAKU MURID Sila berikan jawapan anda mengenai tingkah laku murid di atas. 7. BIL SOALAN RESPON YA 1. 8. Adakah murid ini suka bergaul? Bolehkah murid ini berkongsi alatan belajar dan permainan dengan rakan? 9. Adakah murid ini seorang yang adil? Adakah murid ini seorang yang bertanggungjawab? TIDAK 25 . ibu bapa dan gurunya? 5. Adakah murid ini pandai berdikari? Adakah murid ini memiliki nilai kendiri yang tinggi? Catatan (jika ada): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________ B. 2. 6. 4. Adakah murid ini suka berkerjasama? Adakah murid ini jujur dan ikhlas? Adakah murid ini mengamalkan sikap berjimat cermat? 8.orang lain? 7.

....... 7... 4......................... 8.... 3..............10...1 Instrument Tingkah Laku Instrumen komponen tingkah laku NAMA MURID KELAS KELAS Bil........... 2.... Perlakuan : ............... 5... : ........ 6.............. Respon Ya 1... Adakah murid ini memberi sepenuh tumpuan dan minat dalam pelajaran? Catatan (jika ada): ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________ 3............... Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar atau kesat Meludah Cepat marah atau meradang Tidak 26 ..............2........................

. 16...... 20......... 14. 12........ 11... Menjerit....3 Instrumen Aspek Kebolehan Pembelajaran Asas Instrument kemahiran pengamatan NAMA MURID KELAS KELAS : ........ 18. Kemahiran Penguasaan Ya menguasai Tidak menguasai 1............... 19..............1 bertindak balas ke arah bunyi 27 ... 17.2................. 10... Bil.......... Pengamatan pendengaran 1................ 15................9.. 13............................ : ... menangis atau ketawa tanpa sebab Tidak boleh duduk diam Ingkar atau tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap bersendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 3....

3 menyalin semula bentuk huruf Jumlah kecil 28 .1 menyambung titik-titik 5.4 memadankan huruf vokal dengan gambar 4.5 Menamakan bunyi yang didengar 2.3 Mengikut arahan mudah 1. jantina) 3.1 Mendiskriminasikan benda/ objek (saiz/bentuk/warna) 2.3 Mengingat kembali (3 benda maujud) 3.1 menamakan gambar (kenderaan/ lori) 4.4 menceritakan tentang hobi / makanan/ permainan 4.2 Menamakan anggota badan 3.2 menyalin semula bentuk2 5. Kemahiran lisan 3.5 memadankan huruf konsonan dengan gambar 5 Tulisan 5.4 Menunjuk arah bunyi yang didengar 1.1 menceritakan perihal diri (nama. Pengamatan penglihatan 2.2 Mengajuk bunyi yang didengar 1. bacaan 4.2 Mengorientasikan kedudukan (sama/ tidak sama) 2.3 membunyikan huruf konsonan 4.1.2 membunyikan huruf vokal 4.3 menyebut nama ayah dan ibu 3.

Setelah melakukan ujian diagnostik. Tujuan pentaksiran adalah untuk menilai kebolehan pelajar dari aspek kebolehan pembelajaran asas serta kemahiran sosial dan tingkah laku pelajar tersebut. mengeja suku kata yang hampir sama. untuk menyalin iaitu melukis semula rajah juga memberangsangkan. Ariff boleh dikatakan sebagai pelajar yang aktif dalam kelas beliau selalu mengingkari arahan yang di keluarkan oleh guru. saya telah menjalankan ujian diagnostik pengamatan. Mereka berdua kelihatan seperti kanak. Pelajar dyslexia ini juga tidak mempunyai masalah yang banyak bagi kemahiran mengingat kembali pula. Sebelum membina instrumen pentaksiran. Saya telah memilih beberapa jenis kemahiran yang terdapat di dalam ujian diagnostik pengamatan iaitu menyebut nama huruf besar dan kecil. Setelah menjalankan ujian diagnostik. Tujuan saya menjalankan ujian diagnostik ini adalah untuk mengenalpasti terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini.rakannya yang lain. Keupayaan 29 . Saya juga turut mengkaji rekod lama pelajar ini bagi mengetahu serba sedikit latar belakangnya. dan beberapa jenis kemahiran lagi. pelajar ini dapat menyebut semula gambar-gambar yang telah saya tunjukkan kepadanya. Tidak seperti rakan. saya telah membina beberapa instrument pentaksiran seperti soal selidik. menyebut perkataan yang hampr sama.kanak normal yang lain. Pelajar ini bernama Mohd Amirrul Haizzat Bin Nor Hizam Kamal dan Mohd Ariff bin Musa. pemerhatian dan hasil kerja murid.4. beliau juga berkelakuan baik dan pendiam berbanding dengan Ariff pelajar ini kurang menunjukkan kelakuan yang baik dan tidak sebagai pendiam.0 Hasil Kajian Kes Saya telah menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak Dyslexia ketika pengalaman berasaskan sekolah yang lalu. saya mendapati pelajar tidak mempunyai masalah yang teruk dalam kemahiran mendiskriminasi benda yang sama atau hampir sama. Amirrul tidak mempunyai banyak masalah. Amirul dan Ariff telah dikenalpasti menghadapi masalah Dyslexia oleh doctor.

Menurut Puan Sharifah lagi. Walaupun tulisan Amirul buruk tetapi masih boleh dibaca oleh guru-guru pendidikan khas disekolah itu. Amirul mempunyai sedikit masalah mengenai tulisannya yang agak buruk berbangding dengan Ariff tulisan beliau tidak boleh dibaca terus oleh guru disebabkan beliau kurang untuk menulis dan sensori motor halus beliau kurang di gunakan. Amirul mempunyai kemahiran sosial yang baik. guru pendidikan khas di situ mengenai kemahiran pengamatan Amirul dan juga kemahiran sosial dan tingkah lakunya. Namun andaian saya 30 . Amirrul mampu untuk mengenalpasti jenis-jenis bunyi yang didengar. Dia juga dapat bergaul mesra dengan rakan-rakannya yang lain tanpa sebarang masalah. Beliau juga sering bertukar dengan benda yang di pegang olehnya. Namun Ariff kurang untuk bermesra dengan orang lain walaupun beliau seorang yang boleh dikatakan sebagai hyperaktif. Dia mempunyai pengamatan auditori yang agak baik. saya melihat bahawa Ariff boleh bermesra dengan dan boleh di ajar dan mudah bergaul. Andaian pertama bahawa Amirul merupakan kanak-kanak yang anti-sosial kerana semasa saya sampai ke kelasnya dia hanya memerhati dari belakang dan hanya diam. semasa proses pembelajaran baru lah saya tahu yang dia sebenarnya peramah dan tidak bermasalah. Dia sangat mudah mesra dengan orang lain. Menurut Puan Sharifah. Dia boleh dikategorikan sebagai pelajar pendidikan khas yang tidak mempunyai masalah dalam kata lain dia sudah beransur pulih dari masalah yang beliau hadapi. Semasa menemubual Puan Sharifah. Disamping itu.Saya juga turut melihat hasil kerja Amirrul. Menurut guru pendidikan khas sekolah itu. Namun begitu saya telah melihat dan mengenalpasti pemasalahan pelajar yang bernama Ariff beliau mempunyai masalah dalam penyebutan kata-kata dan tidak boleh membezakan objek yang di pegang oleh beliau. Amirrul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius tetapi kadangkala ada masa yang dia akan µmoody¶ dan tidak akan menghiraukan sesiapa pun. Dia dapat mendiskriminasi benda yang sama dan juga benda yang ganjil serta tidak dapat mengingat kembali gambar-gambar yang ditunjukkan. Pada mulanya. Bagi pengamatan sensori motor pula. Amirul tidak mempunyai masalah dalam pengamatan terutamanya pengamatan visual.

Amirul tidak mengganggu rakan-rakan di dalam kelas. jadi kita yang harus memulakan perbualan dan selepas itu dia akan menerima kita. saya mendapati Amirul tidak mempunyai masalah tingkah laku yang serius. selain itu peratusan mendapat dyslexia ini lebih tinggi untuk kanak. Contohnya. Menurut guru sekolah. secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa Amirrul mempunyai kemahiran sosial yang baik. Berbeza dengan Ariff yang sukar untuk diajak berbual dan 31 . saya mendapati Amirul mudah untuk diajak bergaul. Bagi aspek kemahiran sosial pula. Amirul juga mempunyai sifat penyayang yang mendalam.silap bahawa beliau sukar untuk di jinakkan. dia sangat mudah mesra dalam pergaulan namun kurang bijak dalam memulakan pergaulan dimana dia akan diam sahaja jika orang tidak dikenali atau tidak biasa dengannya. Dia juga jarang ponteng sekolah dan tidak pernah tidur di dalam kelas. Dari aspek tingkah laku pula. Dia tidak menganggu rakan-rakan di dalam kelas. beliau kurang bersikap moody dan selalunya akan happy bila berada di sekolah. Ariff sering kali meletuskan pergaduhan dalam kelas dan sifat beliau kurang bermesra dan penyayang kepada rakan sekelas. Antaranya. kita yang harus bijak memulakan pergaulan tersebut. dia akan senyum jika kita menyapanya dan membalas sapaan tersebut. Berbeza dengan Ariff beliau mudah untuk menggangu rakan sekelas dan sukar untuk bergaul dengan rakan sekelas mereka. Beliau tidak macam ada apa-apa masalah dan selalunya happy sepanjang saya melakukan pengalaman berasaskan sekolah (PBS) Saya juga turut menjalankan soal selidik berdasarkan kemahiran pengamatan dan kemahiran sosial dan tingkah laku kanak-kanak Dslexia. Namun. Dia tidak mempunyai tingkah laku yang begitu teruk. Saya juga sempat melakukan pemerhatian terhadap kemahiran sosial dan tingkah laku Amirrul dan Ariff. Kanak ± kanak dyslexia ini sebenarnya mempunyai pemikiran sama seperti kanakkanak normal yang lain Cuma mereka mempunyai masalah dalam mendiskriminasikan huruf yang hampir sama seperti µb¶ dan µd¶. bersifat manja dan suka mengambil perhatian orang bila dia dikacau oleh rakan sekelas yang lain.kanak lelaki berbanding perempuan. Berdasarkan pemerhatian.

7. 14. 8. 6. 11. 4. 9. 13. kemahiran sosial Amirul selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk Kaedah yang menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 12. 15. Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit.bergaul dengan rakan sekelas yang lain. Ganguan semasa guru mengajar amat suka beliau lakukan dan tingkah laku beliau merupakan tingkah laku yang kurang disenangi oleh rakan sekelas dan guru-guru di sekolah tersebut Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 2. 3. 16. 5. digunakan mestilah sesuai dengan pelajar tersebut KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku BIL. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 32 YA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI 1.

5. 7. menangis atau ketawa tanpa sebab 10. 19. 3. 12.17. 11. 4. 8. mestilah sesuai dengan pelajar tersebut Kaedah yang digunakan BIL. 18. 6. 9. 20. 13. Tidak boleh duduk diam Ingkar / tidak menurut perintah Membuat bising Perhatian mudah terganggu 1 1 1 0 0 0 0 1 33 . Merosakkan harta benda Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Berkelahi secara lisan Berkelahi secara fizikal Berbahasa kasar / kesat Meludah Cepat marah / meradang Menjerit. Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ Saya telah dapat mengetahui sejauhmana tahap kemahiran pengamatan. 2. kemahiran sosial Ariff selepas melalui pentaksiran yang dijalankan terhadapnya. Terdapat pelbagai lagi kaedah yang boleh digunakan untuk menjalankan pentaksiran terhadap kanak-kanak istimewa ini. Kemahiran yang Diuji Dalam Ujian Diagnostik Sosial dan Tingkah Laku ASPEK TINGKAH LAKU RESPON YANG DINILAI YA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 TIDAK 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1.

Janet W. Memencilkan diri Lembap pergerakan Bercakap sendirian Mengajuk percakapan Gelisah Berkhayal atau termenung Membuat sesuatu tanpa tujuan Jumlah kecil 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 JUMLAH KESELURUHAN : _________________________ KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ASAS Kemahiran pembelajaran asas merangkumi proses bagaimana kanak-kanak mengamati atau dalam erti kata lain. Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. Antara kemahiran yang diuji dalam ujian diagnostik pengamatan ialah: BIL 1 2 3 4 5 KEMAHIRAN YANG DIUJI Diskriminasi yang sama Diskriminasi yang ganjil Diskriminasi saiz Ingat kembali Orientasi kedudukan BIL SOALAN 10 10 10 10 10 34 .14. 18. 19. 17. proses pengamatan. 16. 15. 20. Learner (1971) dalam bukunya ´Children With Learning Disabilities´ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera ataupun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek.

Dengan cara ini kita dapat mengenal pasti tahap kebolehan pelajar. mempunyai masalah dalam mengira dan pelbagai lagi. dari ketigatiga aspek yang dinilai . semuanya memberikan respon yang baik dan hanya sedikit 35 .kanak yang mempunyai masalah ini sukar untuk memahami petikan.0 Rumusan Kajian Kes Setelah melakukan pelbagai pentaksiran dan ujian terhadap pelajar yang bernama Mohd Amirrul Haizzat dan Mohd Ariff bin Musa ini saya dapat rumuskan bahawa pentaksiran merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan khas. Seperti mana yang kita tahu kanak. Selepas menjalankan beberapa instrument penilaian barulah kita akan mendapat hasilnya. Contohnya Amirul merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah dyslexia.pelajar kita samada kebolehan atau kelemahan yang dihadapi oleh beliau. membezakan huruf yang hampir sama. jadi pentaksiran dijalankan dengan mengunakan beberapa pendekatan dan instrument. Saya dapat rumuskan bahawa Amirrul tidak mempunyai banyak masalah.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Turutan Menyudah atau melengkapkan Menyalin Rajah latar belakang atau bertindih Koordinasi motor mata tangan Pertalian jarak atau ruang Gambar bersiri Kekalan atau keabadian bentuk Mazing atau cari jalan keluar Benda tersembunyi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 JUMLAH SOALAN 5. Oleh itu untuk mengetahui tahap pelajar kita.

dan juga menulis.masalah yang kecil yang boleh diperhalusi lagi. Manakala Ariff pula merupakan pelajar yang tidak boleh membaca dan tahap menulis yang rendah. Namun dalam proses mengira beliau boleh melakukan dengan baik tetapi guru perlu melakukan aktiviti penulisan dan pembacaan bagi memberikan beliau kurang was-was dalam aktiviti tersebut. Dari segi tingkah laku dan sosial. 36 . Cuma disini beliau perlu dibaiki dan diberiakan penekan kepada penulisan beliau. Pada pemerhatian saya. Beliau yang kurang untuk berkomunikasi dengan rakan lain telah mendatangkan masalah apabila kerja berkumpulan telah dijalankan Dari segi kemahiran asas pula. membaca. Berbanding dengan Ariff beliau kurang peramah terhadap rakan sekelas dan sering kali membuat bising semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. sikap Ariff ini perlu diperhalusi lagi dan dibaik pulih agar beliau mudah untuk bergaul dengan rakan sekelas dan masyarakat. ia mengambarkan amirul adalah seorang pelajar yang baik dan peramah walaupun pada mulanya agak pendiam dan hanya memerhati dari hujung kelas. Ariff semasa penilaian yang dilakukan oleh saya beliau kurang memberi kerjasama yang baik kepada saya dan saya mempunyai banyak masalah dalam menilai beliau dan komitmen yang diberikan kepada saya amat tidak memuaskan. Komunikasi antara rakan juga tidak menjadi masalah kepada beliau kerana dari hasil pemerhatian beliau sdikit pun tiada masalah dalam pergaulan begitu juga dengan kerja berkumpulan. beliau boleh mengira. Guru perlu menjalankan aktiviti motor halus dengan lebih kerap dan sentiasa mengawasi penulisan beliau. Beliau sudah dapat mengenal pasti semua huruf tanpa bantuan guru. Amirul hanya mempunyai masalah dalam penulisan. Amirull tidak mempunyai masalah untuk menyelesaikan beberapa tugasan untuk kemahiran asas yang telah diberikan. Contohnya Ariff dalam pembelajaran telah sukar untuk mengenal hasil huruf-huruf dan sering kali bertukar huruf dan tidak dalam masalah mengira. Masalah mengecam huruf yang hampir sama sudah tidak menjadi masalah kepadanya sekarang. Penekanan kepada aktiviti motor halus perlu dalam aktiviti menulis dan pengenalan kepada huruf-huruf kepada pelajar. Jadi disini kita harus menekankan aspek memulakan pergaulan kepada beliau. Contohnya.

Kesimpulannya. saya amat berpuas hati dengan hasil kajian yang dijalankan pada kali ini. 37 . kerana dengan adanya pentaksiran ini membuatkan kita lebih mengenali dan memerhatikan pelajar kita dengan lebih dengan lebih terperinci dan kita akan temui jaaln penyelsaian terhadap semua perkara yang berlaku serta tidak akan terlepas pandang kepada keperluan pelajar-pelajar kita.

saya mulai faham perkara yang dikehendaki oleh soalan.kanak bermasalah pembelajaran. Saya juga dapat mengetahui cara. Pengalaman selama seminggu berada di sekolah bersama kanak. masalah pembelajaran asas serta kemahiran sosial mereka.6.kanak khas sedikit sebanyak mengajar saya kehidupan mereka . saya menghadapi masalah untuk memahami kehendak soalan tetapi setelah diberi penerangan oleh pensyarah pembimbing iaitu Puan Zainab.0 Refleksi Pertama sekali saya panjatkan rasa kesyukuran pada Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus panjang ini pada masa yang ditetapkan. Banyak input yang berguna dan bermanfaat dapat diperoleh untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Dari segi pemerolehan ilmu. Tujuan saya menyiapkan tugasan ini bukanlah semata-mata untuk melengkapkan jam kredit.cara untuk memodifikasikan tingkah laku dan pembelajaran asas kanak. Walaupun hasilnya tidak seberapa. Rakan38 . Pemerolehan saya dalam mendapat maklumat telah menyebabkan saya kurang senang hati untuk melakukan perkerjaan lain tetapi dengan kemudahan yang diberikan dan penerangan yang diberikan oleh pensyarah pembimbing telah menjadikan saya lebih berani dalam melakukan kerja kursus ini. tetapi saya berasa sangat bangga kerana dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Kesempitan masa dan kerja juga turut menjadikan saya kecelaruan emosi dalam menyiapkan tugasan ini.kanak berkeperluan khas. sedikit sebanyak saya dapat memahami tentang tingkah laku kanak. Saya juga dapat mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah bagi memastikan kehidupan kanak. Penhantaran kerja kursus ini saya telah berusaha untuk menjadikan kerja kursus ini dihantar pada masa yang telah di tetapkan. Setelah hampir lapan minggu proses menghasilkan kerja kursus yang diberi. malah adalah untuk mendalami subjek Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas serta sebagai persediaan untuk menjadi pendidik pada masa akan datang. ciri. Pada hari pertama saya menerima tugasan ini.ciri yang terdapat pada mereka.kanak khas terbela. maka inilah yang dapat saya hasilkan dalam tugasan kerja kursus panjang bagi mata pelajaran Pentaksiran dalam Pendidikan Khas.

bersakit dahulu. Saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan berasa bangga kerana dapat mendalami topik ini. bersenang kemudian´. mengajar saya agar bersabar dengan segala masalah yang timbul. Melalui tugasan ini saya berpegang pada prinsip ³ berakit ke hulu. Saya menerima semua pendapat yang diutarakan dengan hati yang terbuka Kesulitan yang saya alami sepanjang menyiapkan tugasan. itu semua tidak mematahkan semangat saya malah ia mengajar erti kesabaran agar kerja yang dihasilkan ini diterima.renang kemudian.rakan seperjuangan banyak membantu saya dalam proses menyelesaikan tugasan ini. Walau bagaimanapun. berenang. 39 . Mereka tidak lokek untuk berkongsi ilmu yang dimiliki serta turut sama memberi buah fikiran masing-masing.

com/ http://www.blogspot.wikipedia.my/bm/nasihat/artikel_kesihatan/sindrom_do wn.org/bm/info_syndown. Bhd K. PTS Professional Publishing Sdn.com%2Fdocument_downloads%2F1 2730767%3Fextension%3Dppt%26skip_interstitial%3Dtrue http://www. A.my/myhealth/bm/kanak_content.net/ld-bp. Florida Atlantic University (b) Internet       http://ms.html http://downsyndromesarawak. Singapore Ronald L. Taylor (1989). Assessment of Exceptional Students Education. Mc Graw Hill Education.htm   40 .scribd. A.org/wiki/Sindrom_Down http://www.phkks.com/suggested_users?from=download&next_url= http%3A%2F%2Fwww. Rhaziyah (2005). Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.0 BIBLIOGRAFI (a) Buku Jamila K. Marilyn Mayling Quah (2004).com/2010/01/psikologi-perkembangankanak-kanak.php http://ccsgkasai. PTS Professional Sdn.7. Prentice Hall. Bhd Levan Lim.org.spe-ed.blogspot.myhealth. Educating Learners with Diverse Abilities.sabah.htm http://www.jsp?lang= kanak&sub=0&bhs=may&storyid=1154954018982 http://www. Mohamad (2005). Menjadi Guru Pendidikan Khas.gov.scribd. National Institute of Education Nanyang Technological University.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful