You are on page 1of 63

Dziennik Ustaw Nr 127

7614

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.06.20 14:58:18 +02'00'

Poz. 721

721
OBWIESZCZENIE MARSZAKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogasza si w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776), z uwzgldnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustaw z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1082), 2) ustaw z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 99, poz. 628),

13) ustaw z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249), 14) ustaw z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459),

3) ustaw z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektrych ustaw okrelajcych kompetencje organw administracji publicznej w zwizku z reform ustrojow pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 4) ustaw z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887),

5) ustaw z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1019), 6) ustaw z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), 7) ustaw z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z wdroeniem reformy ustrojowej pastwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

8) ustaw z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 49, poz. 486), 9) ustaw z dnia 8 padziernika 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy spoecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1001),

ww

10) ustaw z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), 11) ustaw z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 111, poz. 1280),

12) ustaw z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

w. rcl

.go

15) ustaw z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89),

16) ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), 17) ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1825), 18) ustaw z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy spoecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1792), 19) ustaw z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw oraz o zakresie dziaania ministrw, ustawy o dziaach administracji rzdowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), 20) ustaw z dnia 12 wrzenia 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387),

21) ustaw z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), 22) ustaw z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683), 23) ustaw z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074),

v.p l

Dziennik Ustaw Nr 127

7615

Poz. 721

39) ustaw z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pastwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pastwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), 40) wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt P 25/06 (Dz. U. Nr 23, poz. 144),

25) ustaw z dnia 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. Nr 90, poz. 844), 26) ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. o subie zastpczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217), 27) ustaw z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262), 28) ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektrych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), 29) ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), 30) ustaw z dnia 8 padziernika 2004 r. o zmianie ustawy o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2407), 31) ustaw z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniajc ustaw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych i ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 44, poz. 422), 32) ustaw z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o subie cywilnej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110),

41) ustaw z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791),

42) ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1288), 43) ustaw z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 247, poz. 1822)

33) ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursw na stanowiska kierownikw centralnych urzdw administracji rzdowej, prezesw agencji pastwowych oraz prezesw zarzdw pastwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362),

ww

34) ustaw z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366), 35) ustaw z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), 36) ustaw z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 440), 37) wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05 (Dz. U. Nr 49, poz. 359),

w. rcl

.go

ujtych w obwieszczeniu Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92), 44) ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (Dz. U. Nr 223, poz. 1463), 45) ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o subie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505),

46) ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652),

47) ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), 48) ustaw z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektrych upowanie do wydawania aktw wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817),

49) ustaw z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802), 50) ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578), 51) ustaw z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektrych ustaw zwizanych z realizacj wydatkw budetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706), 52) ustaw z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223),

v.p l

24) ustaw z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79),

38) ustaw z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651),

Dziennik Ustaw Nr 127

7616

Poz. 721

ujtych w obwieszczeniu Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 padziernika 2010 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1407), 54) ustaw z dnia 24 wrzenia 2010 r. o ewidencji ludnoci (Dz. U. Nr 217, poz. 1427), 55) ustaw z dnia 29 padziernika 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), 56) ustaw z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektrych ustaw zwizanych z realizacj ustawy budetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), 57) ustaw z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdroeniu niektrych przepisw Unii Europejskiej w zakresie rwnego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700),

58) ustaw z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) oraz zmian wynikajcych z przepisw ogoszonych przed dniem 11 maja 2011 r.

1) art. 5761, 68, 68a i 68b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776), ktre stanowi:

Art. 57. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592 i Nr 121, poz. 770) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 35 wyrazy w ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych zastpuje si wyrazami w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych,; 2) w art. 23 w ust. 1 pkt 29 otrzymuje brzmienie: 29) wpat, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776);

ww

w. rcl

2. Podany w zaczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

.go

v.p l

53) ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146)

3) w art. 38 w ust. 2 po wyrazach zakadami pracy chronionej dodaje si wyrazy lub zakadami aktywnoci zawodowej. Art. 58. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754 i Nr 121, poz. 770) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 16 w ust. 1 pkt 36 otrzymuje brzmienie: 36) wpat, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776); 2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 10 wyrazy w ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych zastpuje si wyrazami w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych,. Art. 59. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722) po art. 14 dodaje si art. 14a w brzmieniu: Art. 14a. 1. Zwalnia si prowadzcego zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej od wpat do urzdu skarbowego nalenoci w zakresie dziaalnoci tego zakadu, z tytuu podatku od towarw i usug, stanowicej rnic midzy podatkiem nalenym a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2, z zastrzeeniem ust. 3. 2. Przez prowadzcego zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej rozumie si podmiot speniajcy warunki okrelone w art. 28 i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776).

Dziennik Ustaw Nr 127

7617

Poz. 721

ww

w. rcl
5. Zwolnienie, o ktrym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania: 1) w przypadku gdy prowadzcy zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej nie przekaza rnicy, o ktrej mowa w ust. 3, na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, 2) w stosunku do tej czci rnicy midzy podatkiem nalenym a naliczonym, ktra odpowiada kwocie sankcji okrelonych w art. 27 ust. 5, 6 i 8, 3) do kwot podatku, o ktrych mowa w art. 28 i art. 29 ust. 2 i art. 33, 4) w przypadku gdy organ podatkowy okreli obrt prowadzonego zakadu pracy chronionej lub zakadu aktywnoci zawodowej na podstawie art. 17 ust. 1. 6. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do wyrobw opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
a)

4. Przez najnisze wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 3, rozumie si najnisze wynagrodzenie pracownikw ogoszone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie Kodeksu pracy. Do wylicze przyjmuje si najnisze wynagrodzenie obowizujce w kwartale poprzedzajcym miesic obliczeniowy.

.go
Art. 68a.a) W 1998 roku:

3. Jeeli kwota zwolnienia, o ktrym mowa w ust. 1, jest wysza od kwoty stanowicej iloczyn liczby osb niepenosprawnych zatrudnionych w zakadzie pracy chronionej lub zakadzie aktywnoci zawodowej w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy oraz trzykrotnoci najniszego wynagrodzenia, rnica podlega przekazaniu na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, o ktrym mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, w terminach przewidzianych dla rozlicze z tytuu podatku od towarw i usug.

Art. 61. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692 i Nr 121, poz. 770) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 9 wyrazy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych zastpuje si wyrazami o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych;

Art. 68. Do czasu wydania przepisw wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie duej jednak ni przez okres 12 miesicy od dnia jej wejcia w ycie, zachowuj moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jeeli nie s sprzeczne z ustaw.

Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1019), ktry wszed w ycie z moc od dnia 1 stycznia 1998 r.

v.p l
2) w art. 54 po wyrazach Zakady pracy chronionej dodaje si wyrazy lub zakady aktywnoci zawodowej. 1) obnienie wpat, o ktrym mowa w art. 22, oraz ulga w podatku dochodowym, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1, przysuguj zakadowi pracy, o ktrym mowa w art. 4 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577, z 1996 r. Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 123, poz. 776), 2) skadka na ubezpieczenie spoeczne osb niepenosprawnych, o ktrej mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, dotyczy osb niepenosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, zatrudnionych przez pracodawc zatrudniajcego mniej ni 50 pracownikw, bez przeliczania na peny wymiar zatrudnienia,

Art. 60. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153) w art. 17 w ust. 3 po wyrazach zakady pracy chronionej dodaje si wyrazy lub zakady aktywnoci zawodowej.

Dziennik Ustaw Nr 127

7618

Poz. 721

4) wpaty, o ktrych mowa w art. 4 ustawy, o ktrej mowa w pkt 1, s przychodami Funduszu i maj do nich zastosowanie przepisy art. 49. Art. 68b.b) 1.c) W 2004 r. i 2005 r. zadanie, o ktrym mowa w art. 26a, moe zosta sfinansowane ze rodkw Funduszu, poza dotacj celow z budetu pastwa, do wysokoci 45% rodkw zapewniajcych jego realizacj.

2.d) W 2006 r. zadanie, o ktrym mowa w art. 26a, moe zosta sfinansowane ze rodkw Funduszu, poza dotacj celow z budetu pastwa, do wysokoci 75% rodkw zapewniajcych jego realizacj.; 2) art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1082), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.;

3) art. 2 ustawy z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 99, poz. 628), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia z moc od dnia 1 lipca 1998 r.;

4) art. 149 i 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektrych ustaw okrelajcych kompetencje organw administracji publicznej w zwizku z reform ustrojow pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), ktre stanowi:
b)

Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.; ze zmian wprowadzon przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniajcej ustaw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych i ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 44, poz. 422), ktra wesza w ycie z moc od dnia 1 stycznia 2005 r. c) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 440), ktra wesza w ycie z moc od dnia 1 stycznia 2006 r. d) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku c.

ww

w. rcl

.go

Art. 150. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjtkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 13, 510 i 1236 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.;

5) art. 127 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), ktry stanowi: Art. 127. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjtkiem: 1) art. 2431, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10 oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 24, art. 119 i 120, ktre wchodz w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia,

6) art. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1019), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia, z tym e art. 1 pkt 1 i 3 wchodz w ycie z moc od dnia 1 stycznia 1998 r.;

7) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), ktry stanowi: Art. 196. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym e art. 182 wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.; 8) art. 34 i 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z wdroeniem reformy ustrojowej pastwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), ktre stanowi: Art. 34. Z dniem 1 stycznia 1999 r. waciwi starostowie staj si stron dotychczasowych umw cywilnoprawnych, dotycz-

v.p l
2) art. 108, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 grudnia 1998 r., 3) art. 39 ust. 14, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 1999 r., 4) art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2000 r., 5) art. 22 ust. 4, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.;

3) z wpat, o ktrych mowa w art. 4 ustawy, o ktrej mowa w pkt 1, zwolnione s pastwowe i gminne jednostki organizacyjne bdce jednostkami, zakadami budetowymi lub gospodarstwami pomocniczymi,

Art. 149. Waciwi ministrowie, do dnia 30 czerwca 2000 r., ogosz w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustaw, o ktrych mowa w art. 14, 15, 18, 19, 23, 27, 33, 36, 47, 5053, 60, 61, 62, 64, 7476, 78, 82, 86, 90, 91, 97, 107, 126, 137, 139, z uwzgldnieniem zmian wynikajcych z przepisw ogoszonych przed dniem wydania jednolitych tekstw ustaw.

Dziennik Ustaw Nr 127

7619

Poz. 721

Art. 38. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.; 9) art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 49, poz. 486), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia, z tym e art. 1 pkt 1 lit. b), pkt 3 oraz pkt 4 lit. a) pierwsze tiret wchodz w ycie z dniem 1 czerwca 1999 r.;

Art. 12. Ustawa wchodzi w ycie po upywie miesica od dnia ogoszenia, z wyjtkiem przepisw art. 1 pkt 2, 46, 13 lit. b) i c), pkt 18, 19 lit. c), pkt 20, 2224, 26, 33 lit. d), pkt 34 lit. d), pkt 3538 oraz pkt 63, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia.;

16) art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89), ktry stanowi:

10) art. 4 i 5 ustawy z dnia 8 padziernika 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy spoecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1001), ktre stanowi: Art. 4. Do wnioskw pracodawcw o przyznanie statusu zakadu pracy chronionej, zoonych i nierozpatrzonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si przepis art. 28 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. Art. 5. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

11) art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), ktry stanowi:

Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2000 r. i ma zastosowanie, z zastrzeeniem art. 3, do dochodw (strat) uzyskanych od tego dnia.; 12) art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 111, poz. 1280), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.; 13) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), ktry stanowi: Art. 57. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.;

ww

14) art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249), ktry stanowi: Art. 5. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 31 grudnia 2000 r., z wyjtkiem art. 4, ktry wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.;

w. rcl

.go

Art. 36. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 1 miesica od dnia ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 21 i 22, art. 25 pkt 2 oraz art. 31, ktre wchodz w ycie po upywie 2 miesicy od dnia powoania pierwszego skadu Komisji, 1a) art. 1618, ktre wchodz w ycie z dniem 1 marca 2002 r.,

17) art. 15 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), ktry stanowi: Art. 15. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.;

18) art. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1825), ktry stanowi: Art. 6. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjtkiem art. 1 pkt 16 lit. b), ktry wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia, oraz art. 1 pkt 54 lit. c), ktry wchodzi w ycie z dniem 1 czerwca 2002 r., a take art. 1 pkt 34 w zakresie art. 72 ust. 1 pkt 7, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. oraz art. 1 pkt 81 w zakresie art. 124a ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 2, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2006 r.;

19) art. 813 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy spoecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1792), ktre stanowi:

v.p l
2) art. 19, 24, 26, 28 i 29, ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2002 r.;

cych realizacji przejtych przez samorzdy powiatowe zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudniania osb niepenosprawnych, w miejsce dyrektorw wojewdzkich urzdw pracy.

15) art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459), ktry stanowi:

Dziennik Ustaw Nr 127

7620

Poz. 721

Art. 9. Czonkowie zespow orzekajcych powoani do zespow na podstawie dotychczas obowizujcych przepisw obowizani s do uzyskania, w okresie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy, zawiadcze uprawniajcych do orzekania o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy. Art. 10. Do czasu wydania rozporzdzenia, o ktrym mowa w art. 4a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy, stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 11. Umowy cywilnoprawne zawarte przez Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na podstawie dotychczas obowizujcych przepisw ustawy, wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy, w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)e) ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, zachowuj moc do czasu zakoczenia ich realizacji. Art. 12. Sprawy wszczte, a niezakoczone przed dniem wejcia w ycie ustawy, podlegaj rozpatrzeniu na podstawie dotychczas obowizujcych przepisw ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy. Art. 13. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.;

Art. 30. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.;

22) art. 26 ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), ktry stanowi: Art. 26. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.;

20) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw oraz o zakresie dziaania ministrw, ustawy o dziaach administracji rzdowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), ktry stanowi: Art. 53. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjtkiem:

ww

w. rcl
1) art. 14 pkt 5, ktry wchodzi w ycie z dniem 10 stycznia 2002 r., 2) art. 32 pkt 1 i art. 41, ktre wchodz w ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r., 3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39, ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2002 r., 4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 14, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., 5) art. 25 pkt 2, ktry wchodzi w ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej.;

.go

23) art. 9 i 11 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683), ktre stanowi:

Art. 9. W stosunku do prowadzcych zakady pracy chronionej lub zakady aktywnoci zawodowej, ktrzy uzyskali status prowadzcych te zakady przed wejciem w ycie niniejszej ustawy, zwolnienie z podatku od nieruchomoci stosuje si na zasadach dotychczasowych, nie duej ni do upywu 3-letniego terminu wynikajcego z decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia 2003 r. przyznajcej status prowadzcego zakad. Art. 11. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjtkiem art. 1 pkt 4 w czci dotyczcej art. 7a ust. 1 i 2, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005 r., oraz art. 1 pkt 3, w czci dotyczcej art. 5 i art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opatach lokalnych i pkt 6, 8, 10, 15, 16 i 18, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia.;

24) art. 23 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074), ktry stanowi: Art. 23. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjtkiem: 1) art. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 i 4 w czci dotyczcej rozdziau 4a, ktre wchodz w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia; 2) art. 3 pkt 4 w czci dotyczcej rozdziau 4b, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2004 r.; 25) art. 917 i 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79), ktre stanowi: Art. 9. 1. Maksymalne dofinansowanie ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych kosztw:

v.p l

Art. 8. Do czasu powoania, na podstawie art. 6 i 6a ustawy, o ktrej mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, zespow orzekajcych o niepenosprawnoci dziaaj dotychczasowe zespoy orzekajce o stopniu niepenosprawnoci.

21) art. 30 ustawy z dnia 12 wrzenia 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), ktry stanowi:

Dziennik Ustaw Nr 127

7621

Poz. 721

1) (uchylony);e) 2) tworzenia warsztatu terapii zajciowej wynosi: a) w 2003 r. 90% tych kosztw, b) w 2004 r. 80% tych kosztw, c) (uchylona),f) d) (uchylona).f) 2. (uchylony).g) Art. 10. 1. Dotychczasowe wpisy do rejestru orodkw zachowuj wano do czasu ich wyganicia. 2. Rejestr organizatorw turnusw, o ktrym mowa w art. 10c ust. 2 pkt 1, obowizuje od dnia 1 stycznia 2004 r. Art. 11. Pracodawcy, ktrzy uzyskali status zakadu pracy chronionej przed dniem wejcia w ycie ustawy, s obowizani w terminie 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy do: 1) zwikszenia stanu zatrudnienia do co najmniej 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy; 2) przekazywania na rachunek bankowy niewykorzystanych rodkw zakadowego funduszu nieprzeznaczanych na pomoc indywidualn dla niepenosprawnych pracownikw. Art. 12. Rady, o ktrych mowa w art. 1 pkt 39 w zakresie dotyczcym art. 44a i 44b oraz w art. 1 pkt 47 w zakresie dotyczcym art. 50 ust. 2, zostan powoane do dnia 30 marca 2003 r. na zasadach i w skadzie okrelonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Art. 13. 1. Sprawy wszczte, a niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy podlegaj rozpatrzeniu wedug przepisw dotychczasowych, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. 2. W przypadku gdy kompetencje w zakresie realizacji zadania zostay z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy przekazane do waciwoci innego organu, zadanie to realizuje organ waciwy na podstawie przepisw niniejszej ustawy. 3. W przypadku zmian zakresu zadania wraz z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, zadanie podlega realizacji w zakresie przewidzianym w niniejszej ustawie.

ww
e)

Przez art. 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniajcej ustaw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych i ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 44, poz. 422), ktra wesza w ycie z moc od dnia 1 stycznia 2005 r. f) Przez art. 2 lit. a tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku e. g) Przez art. 2 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku e.

w. rcl

.go

Art. 15. Informacje o ustalonej na zasadach obowizujcych do dnia 31 grudnia 2003 r. wysokoci obnienia wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, o ktrych mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, z tytuu zakupu produkcji lub usugi w zakadzie pracy chronionej lub w zakadzie aktywnoci zawodowej dokonanego do dnia 31 grudnia 2003 r., mog by uwzgldniane przez pracodawc zobowizanego do wpat: 1) a do wyczerpania w przypadku informacji wystawionych do dnia 31 grudnia 1998 r.; 2) w terminie do 12 miesicy po dniu uzyskania informacji w przypadku informacji wystawianych od dnia 1 stycznia 1999 r.

Art. 16. Prowadzcy zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej w stosunku do tego zakadu otrzymuje zwrot podatku od towarw i usug na podstawie przepisw odrbnych za okresy miesiczne w 2003 r., nie duej jednak ni za grudzie 2003 r. Art. 17. Prowadzcy zakad pracy chronionej ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, za okresy miesiczne w 2003 r., nie duej jednak ni za grudzie 2003 r., moe na wniosek otrzyma dla tego zakadu: 1) dofinansowanie lub refundacj wynagrodze osb niepenosprawnych, u ktrych stwierdzono chorob psychiczn, upoledzenie umysowe lub epilepsj oraz pracownikw niewidomych, w wysokoci 75% najniszego wynagrodzenia; 2) dofinansowanie w zwizku z zatrudnianiem osb niepenosprawnych w przypadku braku podstaw do zwrotu podatku od towarw i usug lub gdy jest on niszy o 90% od wynikajcego z wyliczenia dokonanego na podstawie przepisw odrbnych.

Art. 19. Ustawa wchodzi w ycie pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym ustawa zostaa ogoszona, z wyjtkiem: 1) art. 1 pkt 44 lit. b, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2003 r.; 2) art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczcym art. 10b ust. 35, pkt 15, pkt 16, pkt 18, pkt 24 w zakresie dotyczcym art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz art. 35, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

v.p l

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisw upowaniajcych, zmienianych niniejsz ustaw, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie nowych przepisw wykonawczych oraz mog by zmieniane na podstawie upowanienia w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Dziennik Ustaw Nr 127

7622

Poz. 721

26) art. 30 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. Nr 90, poz. 844), ktry stanowi: Art. 30. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjtkiem art. 15, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2003 r.; 27) art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o subie zastpczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217), ktry stanowi: Art. 52. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.; 28) art. 3 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262), ktre stanowi:

Art. 13. 1. Kadencja Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osb Niepenosprawnych oraz Rady Nadzorczej Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, rozpoczta przed dniem wejcia w ycie ustawy, koczy si z upywem okresu tej kadencji.

29) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektrych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), ktry stanowi: Art. 113. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjtkiem:

ww

30) art. 152 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), ktry stanowi: Art. 152. Ustawa wchodzi w ycie pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 138 pkt 57, ktre wchodz w ycie z dniem 1 maja 2004 r.; 2) art. 12 ust. 2, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2004 r.; 3) art. 101 ust. 2, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

w. rcl
Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.; 1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, ktre wchodz w ycie z dniem 30 kwietnia 2004 r.; 2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczcym art. 456 ust. 1, ktry wchodzi w ycie z dniem 2 maja 2004 r.;

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b niniejszej ustawy.

.go

Art. 14. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

32) art. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniajcej ustaw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych i ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 44, poz. 422), ktry stanowi: Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia z moc od dnia 1 stycznia 2005 r.; 33) art. 19 i 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o subie cywilnej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), ktre stanowi:

v.p l
2. W trakcie trwania kadencji, o ktrej mowa w ust. 1, w skad Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osb Niepenosprawnych oraz Rady Nadzorczej Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych powouje si przedstawiciela organizacji pracodawcw lub organizacji zwizkowej, ktra w dniu wejcia w ycie ustawy spenia cznie nastpujce warunki: 1) posiada orzeczenie o stwierdzeniu reprezentatywnoci; 2) nie wchodzi w skad Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osb Niepenosprawnych oraz Rady Nadzorczej Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. 3. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji, o ktrej mowa w ust. 1, organizacja pracodawcw lub organizacja zwizkowa stanie si organizacj reprezentatywn, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego, przedstawiciela tej organizacji powouje si w skad Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osb Niepenosprawnych oraz Rady Nadzorczej Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

3) art. 2, 7 i 8, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia, z moc od dnia 1 stycznia 2003 r.;

31) art. 13 i 14 ustawy z dnia 8 padziernika 2004 r. o zmianie ustawy o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2407), ktre stanowi:

Dziennik Ustaw Nr 127

7623

Poz. 721

Art. 21. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.; 34) art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursw na stanowiska kierownikw centralnych urzdw administracji rzdowej, prezesw agencji pastwowych oraz prezesw zarzdw pastwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), ktry stanowi: Art. 48. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2005 r.; 35) art. 22 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366), ktry stanowi:

Art. 9. Orzeczenie o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji wydane przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pn. zm.h)), jest traktowane na rwni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci. Art. 10. Na wniosek osoby, ktra otrzymaa poyczk na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej albo rolniczej ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, starosta moe: 1) umorzy do 50% kwoty poyczki pod warunkiem prowadzenia przez dunika dziaalnoci gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesicy oraz po spenieniu pozostaych warunkw umowy, 2) odroczy termin spaty poyczki, rozoy jej spat na raty lub umorzy spat w czci albo w caoci, jeeli poyczka staa si wymagalna w przypadku uzasadnionym trudn sytuacj materialn lub losow dunika zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis.

36) art. 151 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), ktry stanowi: Art. 151. Ustawa wchodzi w ycie po upywie szeciu miesicy od dnia ogoszenia.;

37) art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 440), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia, z moc od dnia 1 stycznia 2006 r.;

ww

38) art. 30 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), ktry stanowi: Art. 30. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.;
h)

39) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pastwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pastwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), ktry stanowi: Art. 89. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.;

w. rcl

Art. 22. Ustawa wchodzi w ycie pierwszego dnia trzeciego miesica nastpujcego po miesicu ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7, 32, 35, 39 lit. b, pkt 64 i 67 lit. c, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.; 2) art. 1 pkt 13 lit. a, ktry wchodzi w ycie z dniem 30 czerwca 2006 r.; 3) art. 2 pkt 1, ktry wchodzi w ycie z dniem ogoszenia i ma zastosowanie do dochodw uzyskanych od dnia 1 stycznia 2005 r.; 4) art. 11 pkt 13 i 59, ktre wchodz w ycie z dniem 1 wrzenia 2005 r.; 5) art. 11 pkt 4 i 10, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia.;

.go

Art. 11. 1. Finansowanie skadek na ubezpieczenia spoeczne, na zasadach okrelonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu obowizujcym do dnia 31 grudnia 2007 r., przysuguje nie duej ni do skadek rozliczanych w dokumentach skadanych za miesic grudzie 2007 r. 2. Nie podlegaj finansowaniu na zasadach okrelonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu obowizujcym do dnia 31 grudnia 2007 r., zalege skadki na ubezpieczenia spoeczne rozliczane w dokumentach skadanych za okres do miesica grudnia 2007 r., jeeli zoenie tych dokumentw do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych nastpi po dniu 30 czerwca 2008 r.

Art. 12. Z dniem 31 grudnia 2008 r. ulegaj umorzeniu wzajemne nalenoci i zobowizania midzy Zakadem Ubezpiecze Spoecznych a budetem pastwa i PastwoZmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.

v.p l

Art. 19. Sprawy, ktre zostay wszczte, a niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, podlegaj rozpoznaniu wedug przepisw ustaw, o ktrych mowa w art. 118, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

40) art. 921 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791), ktre stanowi:

Dziennik Ustaw Nr 127

7624

Poz. 721

Art. 13. W 2007 r. Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych otrzymuje dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zadania, o ktrym mowa w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1, w wysokoci do 25% rodkw zapewniajcych jego realizacj. Art. 14. W zakresie dofinansowania do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych, o ktrym mowa w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1, przysugujcego za okres do dnia 31 grudnia 2007 r., pracodawcy skadaj: 1) miesiczne informacje, o ktrych mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw w terminie do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, ktrego informacja dotyczy; 2) wniosek, o ktrym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, za dwa miesice w terminie do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicach, ktrych wniosek dotyczy.

Art. 18. Opat prolongacyjn, o ktrej mowa w art. 49 ust. 5d ustawy, o ktrej mowa w art. 1, nalicza si w odniesieniu do nalenoci z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a ustawy wymienionej w art. 1, w przypadku decyzji wydawanych poczwszy od dnia wejcia w ycie ustawy. Art. 19. Sprawy wszczte, a niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy podlegaj rozpatrzeniu wedug przepisw dotychczasowych.

ww

w. rcl
Art. 15. 1. Pracodawcy, ktrzy przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy przeznaczyli w przypadku zagroenia utraty pynnoci finansowej, na okres przejciowy, nie duszy ni 12 miesicy, do 70% rodkw zakadowego funduszu rehabilitacji na spat zobowiza w celu utrzymania zagroonych likwidacj miejsc pracy osb niepenosprawnych, s zobowizani do zwrotu tych rodkw na rachunek zakadowego funduszu rehabilitacji osb niepenosprawnych w terminie 12 miesicy od dnia ich przeznaczenia, jednak nie pniej ni do dnia 31 grudnia 2007 r. 2. W przypadku przekroczenia terminu wymienionego w ust. 1 pracodawca jest zobowizany do dokonania wpaty okrelonej w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 1. Art. 16. Pracodawcy, ktrzy zachowali zakadowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane rodki tego funduszu na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu obowizujcym przed dniem wejcia w ycie ustawy, zachowuj zakadowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane rodki tego funduszu na dotychczasowych zasadach, z uwzgldnieniem obowizujcych przepisw dotyczcych pomocy publicznej.

.go

Art. 20. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26c ust. 6, art. 29 ust. 2 i 4, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 9, art. 36 ust. 2 i art. 44 ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie nowych przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 26c ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 9, art. 36 ust. 4 i art. 44 ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Art. 21. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 1 pkt 5 i art. 13, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia, z moc od dnia 1 stycznia 2007 r.; 2) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz art. 5, 11 i 12, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.; 3) art. 8, ktry wchodzi w ycie z dniem 30 czerwca 2007 r.;

41) art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1288), ktry stanowi: Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

42) art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 247, poz. 1822), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia, z moc od dnia 1 stycznia 2008 r.. 43) art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (Dz. U. Nr 223, poz. 1463), ktre stanowi:

v.p l

wym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych powstae z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne nalenych za okres do dnia 31 grudnia 2007 r., ktre podlegay finansowaniu ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych i budetu pastwa.

Art. 17. Rada, okrelona w art. 42 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, powoana przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, wykonuje swoje zadania do czasu powoania nowej, nie duej jednak ni do dnia 31 grudnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 127

7625

Poz. 721

Art. 4. Do dnia 30 czerwca 2010 r. osoby korzystajce z pomocy psw asystujcych korzystaj z uprawnie, o ktrych mowa w art. 20a ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie dotychczas posiadanych dokumentw. Art. 5. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia.; 44) art. 202 i 216 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o subie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), ktre stanowi: Art. 202. W okresie 10 lat od dnia wejcia w ycie ustawy warunek posiadania kompetencji kierowniczych na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 52 oraz w ustawach zmienianych w art. 135139, 141143, 145147, 149156, 158, 159, 161185 oraz 187189, uwaa si za speniony przez osoby, ktre: 1) uzyskay wiadectwo potwierdzajce kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku pastwowym, wydane na podstawie art. 7 ust. 5 lub art. 8 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 214; 2) w wyniku postpowania kwalifikacyjnego dla pracownikw suby cywilnej ubiegajcych si o mianowanie w subie cywilnej osigny miejsce uprawniajce do mianowania na podstawie ustawy uchylanej w art. 215. Art. 216. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 7 ust. 1, art. 4043, art. 45, art. 4749, art. 160 i art. 186 pkt 26, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.; 45) art. 610 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652), ktre stanowi: Art. 6. Do stosunkw prawnych powstaych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 7. Sprawy wszczte, a niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy rozpatruje si wedug przepisw dotychczasowych. Art. 8. Postpowania wszczte na podstawie art. 26f lub art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu obowizujcym do dnia 31 grudnia 2008 r., a niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy umarza si. Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25d ust. 4, art. 26c ust. 6 oraz art. 32 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 25d ust. 4, art. 26c ust. 6 oraz art. 32 ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie duej jednak ni do dnia 31 grudnia 2009 r. Art. 10. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.;

Art. 22. 1. Osoby, ktre do dnia wejcia w ycie ustawy zostay skierowane na szkolenie, sta i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, kontynuuj je na zasadach okrelonych w dotychczasowych przepisach. 2. Dodatki szkoleniowe i stypendia przyznane przed dniem wejcia w ycie ustawy staj si stypendiami w rozumieniu niniejszej ustawy, z zastrzeeniem ust. 3.

ww

w. rcl

.go

v.p l
3. Stypendia przyznane przed dniem wejcia w ycie ustawy osobom skierowanym na sta s wypacane w wysokoci wynikajcej z dotychczasowych przepisw. 4. Osoby, ktrym starosta przed dniem wejcia w ycie ustawy przyzna dofinansowanie kosztw studiw podyplomowych, uzyskuj z dniem wejcia w ycie ustawy prawo do stypendium, o ktrym mowa w art. 42a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. 5. W 2009 r. wysoko stypendium w okresie odbywania stau, o ktrym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 wynosi: 1) 773 z w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 maja 2009 r.; 2) 791 z w okresie od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 6. W 2009 r. wysoko stypendium w okresie odbywania szkolenia, o ktrym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 wynosi miesicznie 100% zasiku, o ktrym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowizujcym do dnia wejcia w ycie ustawy, a dla bezrobotnych: 1) posiadajcych wyksztacenie gminazjalne lub nisze lub 2) bez kwalifikacji zawodowych lub 3) powyszej 50 roku ycia lub 4) z prawem do zasiku 120% zasiku, o ktrym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowizujcym do dnia wejcia w ycie ustawy. 7. W 2009 r. wysoko stypendium w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosych, o ktrym mowa w art. 53g ust. 1 ustawy zmienianej

46) art. 2240 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), ktre stanowi:

Dziennik Ustaw Nr 127

7626

Poz. 721

1) posiadajcych wyksztacenie gminazjalne lub nisze lub 2) bez kwalifikacji zawodowych lub 3) powyszej 50 roku ycia 120% zasiku, o ktrym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowizujcym do dnia wejcia w ycie ustawy. Art. 23. Umowy z instytucjami szkoleniowymi, pracodawcami i innymi podmiotami dotyczce skierowania bezrobotnych lub poszukujcych pracy, o ktrych mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, na szkolenie, sta lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zawarte przed dniem wejcia w ycie ustawy, s kontynuowane na zasadach okrelonych w dotychczasowych przepisach. Art. 24. Zasiki dla bezrobotnych przyznane przed dniem wejcia w ycie ustawy s wypacane w wysokoci i przez okres wynikajcy z dotychczasowych przepisw. Art. 25. Terminem pocztkowym, od ktrego naley oblicza liczb odmw, o ktrych mowa w art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, jest dzie wejcia w ycie ustawy. Art. 26. Zwolnienie z opacania skadek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, o ktrym mowa w art. 104b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, dotyczy osb zatrudnionych po dniu 30 czerwca 2009 r. Art. 27. Sprawy, w ktrych przed dniem wejcia w ycie ustawy wszczto postpowanie odwoawcze lub postpowanie przed sdem administracyjnym, podlegaj rozpatrzeniu wedug dotychczasowych przepisw.

Art. 30. 1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. wyodrbnienie w ramach powiatowych urzdw pracy centrw aktywizacji zawodowej, o ktrych mowa w art. 9b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie jest obowizkowe.

ww
3) art. 58 ust. w art. 10,

Art. 28. Projekty lokalne i programy regionalne realizowane w dniu wejcia w ycie ustawy s realizowane na zasadach okrelonych w dotychczasowych przepisach. Art. 29. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 1) art. 4 ust. 2, art. 19 ust. 22, art. 33 ust. 5, art. 35 ust. 3 i 4, art. 46 ust. 6, art. 53 ust. 9, art. 83 i art. 90 ust. 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, 2) art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, 3 ustawy zmienianej

w. rcl

.go

Art. 31. 1. Osoba, ktra moe wykaza, e w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy bya zatrudniona przez co najmniej 12 miesicy na stanowisku doradcy EURES lub asystenta EURES albo przez co najmniej 12 miesicy wykonywaa zadania w zakresie wiadczenia usug EURES w co najmniej poowie penego wymiaru czasu pracy bdc zatrudnion na innym stanowisku, spenia warunek, o ktrym mowa w art. 92 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, i moe wystpi o nadanie licencji zawodowej porednika pracy, nie duej ni do dnia 31 grudnia 2010 r. 2. Osoba, ktra moe wykaza, e w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy bya zatrudniona przez co najmniej 24 miesice na stanowisku doradcy EURES, asystenta EURES lub porednika pracy i wykonywaa zadania w zakresie wiadczenia usug EURES, spenia warunek, o ktrym mowa w art. 92 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, i po uzyskaniu licencji, o ktrej mowa w ust. 1 moe wystpi o nadanie licencji zawodowej porednika pracy I stopnia, nie duej ni do dnia 31 grudnia 2010 r.

v.p l
2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przedsiwzicia, o ktrych mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, na wniosek starosty zaopiniowany przez rad powiatu s dofinansowane ze rodkw Funduszu Pracy pozostajcych w dyspozycji ministra waciwego do spraw pracy do wysokoci 80% kosztw ich utworzenia, nie wicej ni 80-krotno przecitnego wynagrodzenia obowizujcego w kwartale bezporednio poprzedzajcym finansowanie tych kosztw. 3. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, zatrudnione w powiatowym urzdzie pracy, mog realizowa zadania w zakresie porednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES bez posiadania licencji zawodowej porednika pracy nie duej ni do dnia 31 grudnia 2010 r.

w art. 1 wynosi miesicznie 100% zasiku, o ktrym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowizujcym do dnia wejcia w ycie ustawy, a dla bezrobotnych:

4) art. 108 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 zachowuj moc do czasu wydania nowych przepisw wykonawczych na podstawie upowanie w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Dziennik Ustaw Nr 127

7627

Poz. 721

1) wykonyway zadania na stanowisku porednika pracy staysty przez okres krtszy ni 12 miesicy w publicznych subach zatrudnienia, 2) wykonyway zadania na stanowisku porednika pracy staysty, przez okres co najmniej 12 miesicy w publicznych subach zatrudnienia, 3) otrzymay licencj zawodow porednika pracy mog uzyska licencj porednika pracy I stopnia bez speniania warunku, o ktrym mowa w art. 92 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 33. Osoby zatrudnione w urzdach pracy lub Ochotniczych Hufcach Pracy, ktre otrzymay licencj zawodow przed dniem wejcia w ycie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1243) i wykonyway zadania w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesicy speniaj warunek, o ktrym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1. Art. 34. 1. Do postpowa w sprawach zezwole na prac dla cudzoziemcw, rozpocztych przed dniem wejcia w ycie ustawy i niezakoczonych ostateczn decyzj, stosuje si dotychczasowe przepisy.

ww
i)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109.

w. rcl
2. W postpowaniach w sprawach zezwole na prac cudzoziemcw rozpocztych po dniu wejcia w ycie ustawy, do czasu wydania przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego obwieszczenia, o ktrym mowa w art. 90 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, wysoko wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 88c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, ustala si na podstawie obwieszczenia Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego, wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektrych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z pn. zm.i)). 3. Do czasu wydania przez wojewod kryteriw, o ktrych mowa w art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, przepisw art. 88c ust. 3 pkt 1 i art. 88e ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje si.

.go

Art. 36. Okres 180 dni, o ktrym mowa w art. 34a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla osb zarejestrowanych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy biegnie od dnia jej wejcia w ycie.

Art. 37. 1. Zasiki przedemerytalne, wiadczenia przedemerytalne i zasiki pogrzebowe nalene za okres do dnia 31 grudnia 2008 r. s finansowane na zasadach dotychczasowych. 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztw ksztacenia modocianych pracownikw nalene za okres do dnia 31 grudnia 2008 r. odbywa si na zasadach dotychczasowych.

Art. 38. 1. Minister waciwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem waciwym do spraw zdrowia przekazuje w 2009 r., na wyodrbniony rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia, rodki Funduszu Pracy w kwocie 567 583 tys. z z przeznaczeniem w 2009 r. na: 1) stae podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystw, o ktrych mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

v.p l
2. Marszaek wojewdztwa wydaje certyfikat potwierdzajcy bezterminowy wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz dokonuje wpisu do rejestru podmiotom: 1) posiadajcym certyfikaty wstpne, w okresie do 3 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy; 2) posiadajcym certyfikaty, w okresie do 6 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy. 3. Wydanie certyfikatu, o ktrym mowa w ust. 2, jest zwolnione z opaty, o ktrej mowa w art. 18k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 4. Wnioski o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, zoone i nierozpatrzone przed dniem wejcia w ycie ustawy, s rozpatrywane na podstawie przepisw ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 5. Do spraw wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie ustawy w zakresie opat od wydawanych certyfikatw i zawiadcze stosuje si dotychczasowe przepisy.

Art. 32. Osoby, ktre w dniu wejcia w ycie ustawy speniay jeden z nastpujcych warunkw:

Art. 35. 1. Podmioty posiadajce w dniu wejcia w ycie ustawy status agencji porednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego, agencji poradnictwa zawodowego oraz agencji pracy tymczasowej, potwierdzony wydanymi certyfikatami wstpnymi lub certyfikatami, z mocy prawa otrzymuj status agencji zatrudnienia w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw Nr 127

7628

Poz. 721

2. Umowa, o ktrej mowa w ust. 1, powinna okrela w szczeglnoci tryb przekazywania otrzymanych rodkw oraz ich rozliczenia. 3. Minister waciwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umw zawartych z: 1) marszakami wojewdztw, 2) wojewodami, 3) jednostkami organizacyjnymi prowadzcymi specjalizacje, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz podmiotami uprawnionymi do szkolenia specjalizacyjnego, o ktrych mowa w art. 16 ust. 4a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 4) organizatorami ksztacenia, o ktrych mowa w art. 10w ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej rodki, o ktrych mowa w ust. 1, na cele okrelone w ust. 1.

47) art. 37 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektrych upowanie do wydawania aktw wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817), ktry stanowi: Art. 37. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

ww

Art. 39. Wydatki faktycznie poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia wejcia w ycie ustawy przeznaczone odpowiednio z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest: 1) minister waciwy do spraw zdrowia oraz wojewoda na stae podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystw, o ktrych mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a take stae podyplomowe oraz specjalizacje pielgniarek i poonych, o ktrych mowa w przepisach o zawodach pielgniarki i poonej, 2) Zakad Ubezpiecze Spoecznych na zasiki i wiadczenia przedemerytalne oraz zasiki pogrzebowe wraz z kosztami obsugi ich wypat przez ZUS, o ktrych mowa w przepisach o wiadczeniach przedemerytalnych, 3) wojewoda na dofinansowanie kosztw ksztacenia modocianych pracownikw, o ktrych mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty s refundowane przez ministra waciwego do spraw pracy ze rodkw Funduszu Pracy w ramach wydatkw ujtych w planie finansowym Funduszu. Art. 40. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 39, ktry wchodzi w ycie z dniem wejcia w ycie ustawy, z moc od dnia 1 stycznia 2009 r.;

w. rcl

.go

48) art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802), ktry stanowi: Art. 8. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 90 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 1 pkt 1 i 37 oraz pkt 10, w zakresie dotyczcym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7, ktre wchodz w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

49) art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578), ktry stanowi: Art. 123. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjtkiem: 1) art. 13 pkt 35, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia; 2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 i art. 50, ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2010 r.; 3) art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 20, art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39 pkt 26, art. 40, art. 41, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. ce oraz pkt 25, art. 57 pkt 2, art. 58, art. 59 pkt 13, art. 60, art. 63, art. 65 pkt 35, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78, art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.; 4) art. 16, art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.; 5) (uchylony).;

50) art. 26 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektrych ustaw zwizanych z realizacj wydatkw budetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706), ktry stanowi: Art. 26. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjtkiem art. 19, ktry wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.; 51) art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

v.p l

2) stae podyplomowe oraz specjalizacje pielgniarek i poonych, o ktrych mowa w przepisach o zawodach pielgniarki i poonej.

2) art. 1 pkt 75 i art. 18, ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2009 r.; 3) art. 1 pkt 49, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

Dziennik Ustaw Nr 127

7629

Poz. 721

Art. 26. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 1 pkt 27, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2010 r.; 2) art. 3 pkt 2 i art. 11, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.; 53) art. 80 ustawy z dnia 24 wrzenia 2010 r. o ewidencji ludnoci (Dz. U. Nr 217, poz. 1427), ktry stanowi: Art. 80. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 sierpnia 2011 r.; 54) art. 714 ustawy z dnia 29 padziernika 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), ktre stanowi:

Art. 12. 1. Miesiczne dofinansowanie przysuguje na zasadach wynikajcych z art. 26a ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, poczwszy od dofinansowania za miesic stycze 2013 r., z zastrzeeniem ust. 2 i 3. 2. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepenosprawnego przysuguje w kwocie: 1) 170% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepenosprawnoci; 2) 125% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci; 3) 50% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepenosprawnoci.

Art. 7. Przepis art. 4 stosuje si do zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych, naliczonych od wynagrodze i innych dochodw nalenych za okresy przypadajce po dniu 1 stycznia 2011 r. Art. 8. 1. Pracodawca, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy naby prawo do obnienia wpat moe je wykorzysta na warunkach dotychczasowych.

ww

Art. 10. W latach 2011 i 2012 przez najnisze wynagrodzenie, o ktrym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, rozumie si minimalne wynagrodzenie za prac obowizujce w grudniu 2009 r.

w. rcl
2. Pracodawca, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy dokona zakupu uprawniajcego do obnienia wpat moe, na warunkach dotychczasowych, naby ulgi z tego tytuu oraz wykorzysta je do obnienia wpat. Art. 9. W latach 2011 i 2012: 1) pracodawcy zatrudniajcemu w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy mniej ni 25 pracownikw oraz pracodawcy zatrudniajcemu co najmniej 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i osigajcemu wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w wysokoci co najmniej 6% przysuguje miesiczne dofinansowanie w wysokoci: a) 70% kwot, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, b) 90% kwot, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy, o ktrej mowa w art. 1; 2) pracodawcy prowadzcemu zakad pracy chronionej przysuguje 100% kwot dofinansowania, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy, o ktrej mowa w art. 1.

.go

Art. 13. 1. rodki funduszu rehabilitacji pochodzce ze zwolnie, o ktrych mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych, o ktrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, uzyskane przed dniem 1 stycznia 2011 r., ktre nie zostay wykorzystane do dnia 31 grudnia 2011 r., podlegaj wpacie do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r. 2. Do wpat, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

v.p l
3. W okresie od dnia 1 lipca 2012 r. miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepenosprawnego przysuguje w kwocie: 1) 180% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepenosprawnoci; 2) 115% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci; 3) 45% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepenosprawnoci.

52) art. 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), ktry stanowi:

Art. 11. Pracodawcy, ktrzy przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy uzyskali status zakadu pracy chronionej, s zobowizani do zwikszenia wskanikw zatrudnienia osb niepenosprawnych do wysokoci okrelonej w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

Dziennik Ustaw Nr 127

7630

Poz. 721

Art. 14. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjtkiem: 1) art. 1 pkt 10 lit. b, ktry wchodzi w ycie pierwszego dnia miesica nastpujcego po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia; 2) art. 1 pkt 5 i 8, ktre wchodz w ycie pierwszego dnia miesica nastpujcego po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia; 3) art. 1 pkt 4 i 14, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.; 55) art. 47 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektrych ustaw zwizanych z realizacj ustawy budetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), ktry stanowi: Art. 47. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjtkiem:

Art. 33. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

57) art. 30 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), ktry stanowi: Art. 30. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjtkiem:

1) art. 16, art. 21, art. 29, art. 41 i art. 42, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia;

2) art. 2, art. 3, art. 4, art. 12, art. 15, art. 17, art. 18, art. 24, art. 25, art. 33 i art. 46, ktre wchodz w ycie z dniem 1 marca 2011 r.; 3) art. 28, art. 36 i art. 37, ktre wchodz w ycie z dniem 1 maja 2011 r.; 4) art. 5 pkt 1 lit. b i art. 26, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

ww
1)

Art. 1. Ustawa dotyczy osb, ktrych niepenosprawno zostaa potwierdzona orzeczeniem:


Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiajcej oglne warunki ramowe rwnego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000). Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

w. rcl
USTA WA z dnia 27 sierpnia 1997 r. Rozdzia 1 Przepisy oglne

o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych1) 1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekajce do jednego z trzech stopni niepenosprawnoci okrelonych w art. 3 lub 2) o cakowitej lub czciowej niezdolnoci do pracy na podstawie odrbnych przepisw, lub 3) o niepenosprawnoci, wydanym przed ukoczeniem 16 roku ycia zwanych dalej osobami niepenosprawnymi. Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o: 1) najniszym wynagrodzeniu oznacza to minimalne wynagrodzenie za prac obowizujce w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrbnych przepisw;

.go

Zacznik do obwieszczenia Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. (poz. 721)

v.p l
1) 21 i art. 22, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia; 2) art. 1 pkt 1, 6, 1215 i 17, art. 25, art. 7, art. 8, art. 1012, art. 1417, art. 19, art. 20 oraz art. 23, ktre wchodz w ycie po upywie 4 miesicy od dnia ogoszenia; 3) art. 1 pkt 16, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.. Marszaek Sejmu: G. Schetyna

56) art. 33 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdroeniu niektrych przepisw Unii Europejskiej w zakresie rwnego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), ktry stanowi:

Dziennik Ustaw Nr 127

7631

Poz. 721

3) organizacjach pozarzdowych oznacza to organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536); 4) przecitnym wynagrodzeniu oznacza to przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastpnego miesica po ogoszeniu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pn. zm.3)); 4a) kosztach pacy oznacza to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawc obowizkowe skadki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowizkowe skadki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych; 5) uczestnictwie w yciu spoecznym oznacza to moliwo penienia rl spoecznych oraz pokonywania barier, w szczeglnoci psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu si;

10) niepenosprawnoci oznacza to trwa lub okresow niezdolno do wypeniania rl spoecznych z powodu staego lub dugotrwaego naruszenia sprawnoci organizmu, w szczeglnoci powodujc niezdolno do pracy;

11) psie asystujcym oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczeglnoci psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzcej oraz psa asystenta osoby niepenosprawnej ruchowo, ktry uatwia osobie niepenosprawnej aktywne uczestnictwo w yciu spoecznym.

6) wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych oznacza to przecitny miesiczny udzia procentowy osb niepenosprawnych w zatrudnieniu ogem, w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy; 7) warunkach pracy chronionej oznacza to warunki, o ktrych mowa w art. 28 albo art. 29, i uzyskanie statusu zakadu pracy chronionej albo zakadu aktywnoci zawodowej;

w. rcl
1) znaczny; 3) lekki.
4)

8) przystosowanym stanowisku pracy osoby niepenosprawnej oznacza to stanowisko pracy, ktre jest oprzyrzdowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikajcych z rodzaju i stopnia niepenosprawnoci;
2)

ww

Obecnie: przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stosownie do art. 145 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235), ktra wesza w ycie z dniem 1 czerwca 2004 r. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

.go
Rozdzia 2 2) umiarkowany;

Art. 2a.4) 1. Osob niepenosprawn wlicza si do stanu zatrudnienia osb niepenosprawnych poczwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzajcego niepenosprawno. 2. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzajcego niepenosprawno, osob niepenosprawn wlicza si do stanu zatrudnienia osb niepenosprawnych poczwszy od dnia zoenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeeli z orzeczenia wynika, e w tym okresie osoba ta bya niepenosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia zosta zoony nie pniej ni w dniu nastpujcym po dniu, w ktrym upyn termin wanoci poprzedniego orzeczenia potwierdzajcego niepenosprawno, z zastrzeeniem ust. 3.

3. Bez wzgldu na dat zoenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzajcego niepenosprawno, osob niepenosprawn wlicza si do stanu zatrudnienia osb niepenosprawnych rwnie w okresie do 3 miesicy poprzedzajcych dzie przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeeli z treci tego orzeczenia wynika, e w tym okresie osoba ta bya niepenosprawna. 4. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do dokumentw potwierdzajcych wystpienie u pracownika schorze, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1b, lub schorze okrelonych na podstawie art. 21 ust. 7.

Art. 3. 1. Ustala si trzy stopnie niepenosprawnoci, ktre stosuje si do realizacji celw okrelonych ustaw:

2. Orzeczenie ustalajce stopie niepenosprawnoci stanowi take podstaw do przyznania ulg i uprawnie na podstawie odrbnych przepisw.
Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 padziernika 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

v.p l
Orzekanie o niepenosprawnoci

2) osobie niepenosprawnej bezrobotnej lub niepenosprawnej poszukujcej pracy oznacza to osob niepenosprawn bezrobotn lub niepenosprawn poszukujc pracy w rozumieniu przepisw o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu 2);

9) starocie oznacza to take prezydenta miasta na prawach powiatu;

Dziennik Ustaw Nr 127

7632

Poz. 721

2. Do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci zalicza si osob z naruszon sprawnoci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagajc czasowej albo czciowej pomocy innych osb w celu penienia rl spoecznych. 3. Do lekkiego stopnia niepenosprawnoci zalicza si osob o naruszonej sprawnoci organizmu, powodujcej w sposb istotny obnienie zdolnoci do wykonywania pracy, w porwnaniu do zdolnoci, jak wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pen sprawnoci psychiczn i fizyczn, lub majca ograniczenia w penieniu rl spoecznych dajce si kompensowa przy pomocy wyposaenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze lub rodki techniczne. 4. Niezdolno do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawnoci organizmu w stopniu uniemoliwiajcym zaspokajanie bez pomocy innych osb podstawowych potrzeb yciowych, za ktre uwaa si przede wszystkim samoobsug, poruszanie si i komunikacj.

1) cakowitej niezdolnoci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych traktowane jest na rwni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci; 1a) niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na rwni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

5. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci osoby, o ktrej mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza moliwoci zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniajcego warunkw pracy chronionej, w przypadkach: 1) przystosowania przez pracodawc stanowiska pracy do potrzeb osoby niepenosprawnej; 2) zatrudnienia w formie telepracy.

6. Kontrol w zakresie speniania warunku, o ktrym mowa w ust. 5 pkt 1, przeprowadza Pastwowa Inspekcja Pracy.

ww

Art. 4a. 1. Osoby, ktre nie ukoczyy 16 roku ycia zaliczane s do osb niepenosprawnych, jeeli maj naruszon sprawno fizyczn lub psychiczn o przewidywanym okresie trwania powyej 12 miesicy, z powodu wady wrodzonej, dugotrwaej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodujc konieczno zapewnienia im cakowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb yciowych w sposb przewyszajcy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

2. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, kryteria oceny niepenosprawnoci u osb w wieku do 16 roku ycia.

w. rcl

.go

2) cakowitej niezdolnoci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na rwni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci;

3) czciowej niezdolnoci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowoci przekwalifikowania, o ktrym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na rwni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepenosprawnoci.

Art. 5a. 1. Osoby posiadajce wane orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidw, niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym, o ktrych mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o ktrych mowa w art. 5, mog skada do zespou do spraw orzekania o niepenosprawnoci wniosek o ustalenie stopnia niepenosprawnoci i wskaza, o ktrych mowa w art. 6b ust. 3, dla celw korzystania z ulg i uprawnie na podstawie odrbnych przepisw.

2. W postpowaniu w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci wydaje orzeczenie, w ktrym: 1) stopie niepenosprawnoci okrela si na podstawie przedoonych orzecze, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami, o ktrych mowa w art. 5 i 62;

2) wskazania, o ktrych mowa w art. 6b ust. 3, ustala si stosownie do naruszonej sprawnoci organizmu i ogranicze funkcjonalnych uzasadniajcych korzystanie z ulg i uprawnie na podstawie odrbnych przepisw.

3. Zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci ma prawo da od waciwych organw rentowych udostpnienia kopii orzecze, o ktrych mowa w ust. 1, a organy te s obowizane do ich udostpniania. 4. Od orzeczenia, o ktrym mowa w ust. 2, nie suy odwoanie. Art. 6. 1. Powouje si zespoy orzekajce o niepenosprawnoci: 1) powiatowe zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci jako pierwsza instancja; 2) wojewdzkie zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci jako druga instancja.

v.p l

Art. 4. 1. Do znacznego stopnia niepenosprawnoci zalicza si osob z naruszon sprawnoci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajc, w celu penienia rl spoecznych, staej lub dugotrwaej opieki i pomocy innych osb w zwizku z niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.

Art. 5. Orzeczenie lekarza orzecznika Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o:

Dziennik Ustaw Nr 127

7633

Poz. 721

2.5) Waciwo miejscow powiatowego i wojewdzkiego zespou do spraw orzekania o niepenosprawnoci ustala si wedug miejsca staego pobytu w rozumieniu przepisw o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych.
2.6) Waciwo miejscow powiatowego i wojewdzkiego zespou do spraw orzekania o niepenosprawnoci ustala si wedug miejsca staego pobytu w rozumieniu przepisw o ewidencji ludnoci.

2. Orodki pomocy spoecznej mog uczestniczy na prawach strony w sprawach, w ktrych orzekaj powiatowe zespoy.

3. W orzeczeniu powiatowego zespou, poza ustaleniem niepenosprawnoci lub stopnia niepenosprawnoci, powinny by zawarte wskazania dotyczce w szczeglnoci: 1) odpowiedniego zatrudnienia uwzgldniajcego psychofizyczne moliwoci danej osoby; 2) szkolenia, w tym specjalistycznego;

1) bezdomnych;

2) przebywajcych poza miejscem staego pobytu ponad dwa miesice ze wzgldw zdrowotnych lub rodzinnych; 3) przebywajcych w zakadach karnych i poprawczych;

4) przebywajcych w domach pomocy spoecznej i orodkach wsparcia w rozumieniu przepisw o pomocy spoecznej.

4. W przypadku osb, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 24, zesp orzekajcy o niepenosprawnoci jest obowizany przesa zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespou do spraw orzekania o niepenosprawnoci waciwego zgodnie z ust. 2.

Art. 6a. 1. Starosta w ramach zada z zakresu administracji rzdowej powouje i odwouje powiatowy zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci, zwany dalej powiatowym zespoem, po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedkada wojewodzie informacje o realizacji zada.

2. Wojewoda po zasigniciu opinii starostw ustala obszar dziaania powiatowego zespou do spraw orzekania o niepenosprawnoci, ktry moe obejmowa swoim zasigiem wicej ni jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych skadw orzekajcych w powiatach, w ktrych nie powoano powiatowego zespou. 3. Powiatowy zesp dziaajcy w miecie na prawach powiatu moe by nazwany miejskim zespoem do spraw orzekania o niepenosprawnoci. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio. 4. Wojewdzki zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci, zwany dalej wojewdzkim zespoem, powouje i odwouje wojewoda.

ww
5)

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 6. 6) W brzmieniu ustalonym przez art. 63 ustawy z dnia 24 wrzenia 2010 r. o ewidencji ludnoci (Dz. U. Nr 217, poz. 1427), ktra wejdzie w ycie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

w. rcl
7)

.go

3. Waciwo miejscow zespou orzekajcego o niepenosprawnoci ustala si wedug miejsca pobytu w przypadku osb:

3) zatrudnienia w zakadzie aktywnoci zawodowej; 4) uczestnictwa w terapii zajciowej; 5) koniecznoci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, uatwiajce funkcjonowanie danej osoby; 6) korzystania z systemu rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie si korzystanie z usug socjalnych, opiekuczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych wiadczonych przez sie instytucji pomocy spoecznej, organizacje pozarzdowe oraz inne placwki;

7) koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji; 8) koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 9) speniania przez osob niepenosprawn przesanek okrelonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.7)), przy czym w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepenosprawnoci spenienie tych przesanek moe zosta stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepenosprawnoci oznaczonej symbolem 05-R (upoledzenie narzdu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151.

v.p l

1a. Wydatki zwizane z tworzeniem i dziaalnoci zespow s pokrywane ze rodkw finansowych budetu pastwa. Wydatki te mog by rwnie pokrywane ze rodkw finansowych jednostek samorzdu terytorialnego.

Art. 6b. 1. Powiatowe zespoy orzekaj na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgod, na wniosek orodka pomocy spoecznej.

Dziennik Ustaw Nr 127

7634

Poz. 721

7. W wojewdzkim zespole prowadzi si rejestr bada w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego. Rejestr ten powinien zawiera: 1) numer ewidencyjny badania;

2. Skierowanie powinno zawiera: 1) nazw zespou, ktrego lekarz lub psycholog kieruje na badania; 2) rodzaj badania, na ktre jest kierowana osoba zainteresowana; 3) imi (imiona) i nazwisko osoby skierowanej; 4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzajcego obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadajcego numeru PESEL; 5) dat urodzenia;

2) dane osobowe osoby badanej, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 36; 3) dat skierowania na badania; 4) dat wykonania badania;

5) imi i nazwisko lekarza lub psychologa wykonujcego badania.

6) miejsce zameldowania albo pobytu; 7) dat wystawienia skierowania;

8) uzasadnienie do skierowania na badania;

9) podpis i piecztk osoby kierujcej i akceptujcej przeprowadzenie badania.

3. Wyniki bada s sporzdzane w formie pisemnej na formularzu badania, do ktrego docza si wydruki komputerowe lub wykonane zdjcia. 4. Formularz badania zawiera nastpujce dane: 1) numer ewidencyjny badania;

2) nazw wojewdzkiego zespou, w ktrym badanie zostao wykonane; 3) imi (imiona) i nazwisko osoby badanej;

4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzajcego obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadajcego numeru PESEL; 5) dat urodzenia;

ww
7) dat wykonania badania; 9) informacj o zacznikach;

6) miejsce zameldowania albo pobytu;

8) wynik badania wraz z opisem;

10) podpis i piecztk odpowiednio lekarza lub psychologa wykonujcego badanie.

5. Wyniki bada s przesyane do zespou, ktrego lekarz lub psycholog wystawi skierowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty ich sporzdzenia; drugi egzemplarz wynikw jest przechowywany w wojewdzkim zespole cznie z wydrukiem komputerowym lub wykonanymi zdjciami.

w. rcl

.go
2) powiatowym zespoom.

8. Wojewdzki zesp jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osb badanych w celu wydania orzeczenia o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci. 9. Dane zgromadzone w formularzu badania lub zaczniki udostpnia si, o ile s one niezbdne, do realizacji zada okrelonych w ustawie: 1) Penomocnikowi Rzdu do Spraw Osb Niepenosprawnych;

10. Formularz badania i zaczniki ulegaj zniszczeniu po upywie 50 lat od dnia sporzdzenia formularza badania. 11. Wojewdzki zesp jest obowizany prowadzi odpowiedni ewidencj oraz zapewni przechowywanie i ochron przed uszkodzeniem, zniszczeniem bd utrat dokumentacji dotyczcej bada.

12. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wykonywanych bada oraz tryb i warunki kierowania na te badania, 2) warunki organizacyjne wykonywania bada, 3) warunki techniczne pomieszcze, w ktrych s wykonywane badania majc na wzgldzie zapewnienie sprawnego przebiegu procesu orzekania o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci. Art. 6c. 1. Penomocnik Rzdu do Spraw Osb Niepenosprawnych, zwany dalej Penomocnikiem, sprawuje nadzr nad orzekaniem o niepenosprawnoci i o stopniu niepenosprawnoci. 2. Nadzr, o ktrym mowa w ust. 1, polega na: 1) kontroli orzecze co do ich zgodnoci z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczcymi orzekania o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci;

v.p l

Art. 6b1. 1. W wojewdzkim zespole przeprowadza si specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, zwane dalej badaniami, osb ubiegajcych si o wydanie orzeczenia o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci, na podstawie skierowa wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologw czonkw zespow orzekajcych o niepenosprawnoci.

6. Na wniosek osoby badanej lub jej przedstawiciela ustawowego wydaje si kopie wynikw bada.

Dziennik Ustaw Nr 127

7635

Poz. 721

3) szkoleniu czonkw wojewdzkich zespow; 4) udzielaniu wyjanie w zakresie stosowania przepisw regulujcych postpowanie w sprawach dotyczcych orzekania o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci. 3. Jeeli w ramach nadzoru Penomocnik stwierdzi, e istnieje uzasadniona wtpliwo co do zgodnoci orzeczenia ze stanem faktycznym lub e orzeczenie zostao wydane w sposb sprzeczny z przepisami dotyczcymi orzekania o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci, moe zwrci si do waciwego organu o: 1) stwierdzenie niewanoci orzeczenia; 2) wznowienie postpowania.

3) warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny spenia pomieszczenia zespow orzekajcych, majc na wzgldzie zapewnienie dostpu do tych pomieszcze osobom niepenosprawnym; 4) tryb przeprowadzania szkole i minima programowe szkole dla specjalistw powoywanych do zespow orzekajcych oraz sposb wyboru orodkw szkoleniowych upowanionych do prowadzenia szkole, kierujc si koniecznoci zapewnienia waciwego poziomu ksztacenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej;

4. Penomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidowoci, moe wystpi:

1) do organu, ktry powoa zesp do spraw orzekania o niepenosprawnoci, o odwoanie czonkw zespou odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidowoci; 2) do wojewody o cofnicie zgody na powoanie powiatowego zespou.

5. Nadzr, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w imieniu Penomocnika realizuj upowanione przez niego osoby, posiadajce wiedz niezbdn do przeprowadzania kontroli. Pisemne upowanienie jest wydawane na czas okrelony, nie duszy ni 2 lata. 6. Wojewoda peni bezporedni nadzr nad powiatowymi zespoami. Przepisy ust. 2, 3, 4 pkt 1 i ust. 5 stosuje si odpowiednio.

7. Wojewoda przestawia Penomocnikowi informacje o realizacji zada: 1) powiatowych zespow, sporzdzane na podstawie informacji otrzymanych od starostw; 2) wojewdzkiego zespou.

ww

8. Od orzeczenia wojewdzkiego zespou przysuguje odwoanie do sdu pracy i ubezpiecze spoecznych w terminie 30 dni od dnia dorczenia orzeczenia. Odwoanie wnosi si za porednictwem wojewdzkiego zespou, ktry orzeczenie wyda. Jeeli wojewdzki zesp uzna, e odwoanie zasuguje w caoci na uwzgldnienie, wydaje orzeczenie, w ktrym uchyla lub zmienia zaskarone orzeczenie.

9. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe zasady wydawania orzecze, o ktrych mowa w art. 5a, orzekania o niepenosprawnoci i o stopniu niepenosprawnoci, uwzgldniajc tryb postpowania przy orzekaniu oraz skad i sposb powoywania i odwoywania czonkw zespow orzekajcych, a take sposb dziaania tych zespow;

w. rcl

.go
a) amortyzacji,

5) standardy w zakresie kwalifikowania oraz postpowania dotyczcego orzekania o niepenosprawnoci i o stopniu niepenosprawnoci, uwzgldniajc schorzenia naruszajce sprawno organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej sprawnoci, powodujce zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepenosprawnoci, a take oznaczenie symboli przyczyn niepenosprawnoci; 6) wzory i terminy skadania informacji, o ktrych mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1, uwzgldniajc elementy informacji o realizacji zada, przyjtych wnioskach, wydanych orzeczeniach i wydanych legitymacjach, wydatkach oraz elementy zestawie zbiorczych;

7) wzory legitymacji dokumentujcych niepenosprawno lub stopie niepenosprawnoci oraz organy uprawnione do ich wystawiania, majc na wzgldzie zachowanie jednolitoci dokumentu potwierdzajcego podstaw do korzystania z ulg i uprawnie.

Art. 6d. 1. Tworzy si Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepenosprawnoci, zwany dalej systemem, w ktrym przetwarza si dane w celu usprawnienia i podniesienia jakoci orzekania o niepenosprawnoci. 2. Powiatowe zespoy i wojewdzkie zespoy oraz Penomocnik s administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu. 3. W systemie gromadzi si dane dotyczce:

1) osb, ktre zoyy wniosek o ustalenie niepenosprawnoci albo o ustalenie stopnia niepenosprawnoci; 2) przedstawicieli ustawowych osb, o ktrych mowa w pkt 1; 3) czonkw powiatowych zespow i wojewdzkich zespow; 4) innych osb zatrudnionych w zespoach; 5) kosztw funkcjonowania powiatowych zespow i wojewdzkich zespow, w tym:

v.p l

2) kontroli prawidowoci i jednolitoci stosowania przepisw, standardw i procedur postpowania w sprawach dotyczcych orzekania o niepenosprawnoci i o stopniu niepenosprawnoci;

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji czonkw zespow orzekajcych oraz tryb postpowania przy wydawaniu zawiadcze uprawniajcych do orzekania o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci, uwzgldniajc konieczno zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania;

Dziennik Ustaw Nr 127

7636

Poz. 721

Art. 8. 1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu uatwienie osobie niepenosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umoliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i porednictwa pracy.

2. Do realizacji celu, o ktrym mowa w ust. 1, niezbdne jest: 1) dokonanie oceny zdolnoci do pracy, w szczeglnoci przez:

4. Dane gromadzone w systemie obejmuj: 1) dane dotyczce osb, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 13: a) imi (imiona) i nazwisko, b) dat i miejsce urodzenia, c) pe, d) adres miejsca zameldowania, e) adres miejsca pobytu, f) cechy dokumentw tosamoci: rodzaj dokumentu, numer i seri dokumentu, g) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadajcego numeru PESEL; 2) dane dotyczce wyksztacenia i zawodu osb, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1 i 3;

3) dane dotyczce formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osb, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 3;

4) dane dotyczce liczby osb, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i wymiaru czasu pracy;

5) dane dotyczce daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepenosprawnoci, daty powstania niepenosprawnoci lub stopnia niepenosprawnoci, okresu, na jaki zostao wydane orzeczenie, wskaza, o ktrych mowa w art. 6b ust. 3.

5. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego zapewnia warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu. 6. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposb oraz tryb gromadzenia i usuwania danych z systemu, majc na wzgldzie ich zabezpieczenie przed dostpem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Rozdzia 3

ww

Art. 7. 1. Rehabilitacja osb niepenosprawnych oznacza zesp dziaa, w szczeglnoci organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i spoecznych, zmierzajcych do osignicia, przy aktywnym uczestnictwie tych osb, moliwie najwyszego poziomu ich funkcjonowania, jakoci ycia i integracji spoecznej.

w. rcl
Rehabilitacja osb niepenosprawnych

.go

a) przeprowadzenie bada lekarskich i psychologicznych umoliwiajcych okrelenie sprawnoci fizycznej, psychicznej i umysowej do wykonywania zawodu oraz ocen moliwoci zwikszenia tej sprawnoci, b) ustalenie kwalifikacji, dowiadcze zawodowych, uzdolnie i zainteresowa;

2) prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzgldniajcego ocen zdolnoci do pracy oraz umoliwiajcego wybr odpowiedniego zawodu i szkolenia; 3) przygotowanie zawodowe z uwzgldnieniem perspektyw zatrudnienia; 4) dobr odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposaenie; 5) okrelenie rodkw technicznych umoliwiajcych lub uatwiajcych wykonywanie pracy, a w razie potrzeby przedmiotw ortopedycznych, rodkw pomocniczych, sprztu rehabilitacyjnego itp.

Art. 9. 1. Rehabilitacja spoeczna ma na celu umoliwianie osobom niepenosprawnym uczestnictwa w yciu spoecznym. 2. Rehabilitacja spoeczna realizowana jest przede wszystkim przez: 1) wyrabianie zaradnoci osobistej i pobudzanie aktywnoci spoecznej osoby niepenosprawnej; 2) wyrabianie umiejtnoci samodzielnego wypeniania rl spoecznych;

3) likwidacj barier, w szczeglnoci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu si i dostpie do informacji; 4) ksztatowanie w spoeczestwie waciwych postaw i zachowa sprzyjajcych integracji z osobami niepenosprawnymi.

Art. 10. Do podstawowych form aktywnoci wspomagajcej proces rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych zalicza si uczestnictwo tych osb w: 1) warsztatach terapii zajciowej, zwanych dalej warsztatami; 2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej turnusami.

v.p l

b) zuycia materiaw i energii, c) wynagrodze, obowizkowych skadek i innych wiadcze, w tym na pracownikw wykonujcych badania lub wykonujcych czynnoci pomocnicze przy wykonywaniu tych bada, d) umw cywilnoprawnych, w tym umw zawartych z osobami wykonujcymi badania lub wykonujcych czynnoci pomocnicze przy wykonywaniu tych bada, e) pozostaych rodzajowo wyej niewymienionych, w podziale na finansowane z budetu pastwa i budetu jednostki samorzdu terytorialnego.

2. Rehabilitacja lecznicza osb niepenosprawnych odbywa si na podstawie odrbnych przepisw.

Dziennik Ustaw Nr 127

7637

Poz. 721

2. Realizacja przez warsztat celu, o ktrym mowa w ust. 1, odbywa si przy zastosowaniu technik terapii zajciowej, zmierzajcych do rozwijania: 1) umiejtnoci wykonywania czynnoci ycia codziennego oraz zaradnoci osobistej; 2) psychofizycznych sprawnoci oraz podstawowych i specjalistycznych umiejtnoci zawodowych, umoliwiajcych uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjcie pracy. 3. Terapi realizuje si na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w ktrym okrela si: 1) formy rehabilitacji; 2) zakres rehabilitacji;

a) pozytywne rokowania co do przyszych postpw w rehabilitacji, umoliwiajcych podjcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

b) okresowy brak moliwoci podjcia zatrudnienia, c) okresowy brak moliwoci skierowania osoby niepenosprawnej do orodka wsparcia, o ktrym mowa w pkt 2.

3) metody i zakres nauki umiejtnoci, o ktrych mowa w ust. 2; 4) formy wsppracy z rodzin lub opiekunami; 5) planowane efekty rehabilitacji;

4. W warsztacie dziaa rada programowa, w skad ktrej wchodz: 1) kierownik warsztatu;

2) specjalici do spraw rehabilitacji lub rewalidacji; 3) instruktorzy terapii zajciowej; 4) psycholog;

5) doradca zawodowy lub instruktor zawodu w miar potrzeb. 5. Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej ni co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osignitych przez niego postpw w rehabilitacji, uzasadniajcych: 1) podjcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;

ww

2) potrzeb skierowania osoby niepenosprawnej do orodka wsparcia, w rozumieniu przepisw o pomocy spoecznej, ze wzgldu na brak postpw w rehabilitacji i ze rokowania co do moliwoci osignicia postpw uzasadniajcych podjcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;

w. rcl

6) osoby odpowiedzialne za realizacj programu rehabilitacji.

.go

Art. 10b. 1. Warsztaty mog by organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. 2. Koszty utworzenia, dziaalnoci i wynikajce ze zwikszenia liczby uczestnikw warsztatu s wspfinansowane ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, zwanego dalej Funduszem oraz ze rodkw samorzdu powiatowego, lub innych rde, z zastrzeeniem ust. 2a, 2b, 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1. 2a. Koszty dziaalnoci warsztatu s finansowane ze rodkw samorzdu powiatowego w wysokoci co najmniej 10% tych kosztw. 2b. Procentowy udzia w kosztach, o ktrych mowa w ust. 2a, moe by zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych rde finansowania, przeznaczanych w szczeglnoci na rozwj dziaalnoci warsztatu. 3. Dofinansowanie ze rodkw Funduszu kosztw uczestnictwa w warsztacie osb niepenosprawnych przebywajcych w jednostkach organizacyjnych obowizanych do zapewnienia terapii zajciowej na podstawie odrbnych przepisw, jest obniane w zalenoci od procentowego wskanika udziau tych osb w oglnej liczbie uczestnikw warsztatu, zwanego dalej wskanikiem udziau, z zastrzeeniem ust. 4 i 5. 4. Ze rodkw Funduszu nie mog by dofinansowane koszty, o ktrych mowa w ust. 3, w przypadku gdy wskanik udziau wynosi co najmniej 80%. 5. Koszty, o ktrych mowa w ust. 3, nie ulegaj obnieniu w przypadku, gdy wskanik udziau nie przekracza 30%.

6. Powiat, ktrego mieszkacy s uczestnikami rehabilitacji w warsztacie dziaajcym na terenie innego powiatu, jest obowizany do pokrywania kosztw rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkacw, w czci nieobjtej dofinansowaniem ze rodkw Funduszu, w wysokoci i na zasadach okrelonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie ktrego dziaa warsztat. 6a. Powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzaj co najmniej raz w roku kontrol warsztatw.

v.p l

Art. 10a. 1. Warsztat oznacza wyodrbnion organizacyjnie i finansowo placwk stwarzajc osobom niepenosprawnym niezdolnym do podjcia pracy moliwo rehabilitacji spoecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejtnoci niezbdnych do podjcia zatrudnienia.

3) przeduenie uczestnictwa w terapii ze wzgldu na:

Dziennik Ustaw Nr 127

7638

Poz. 721

1) stacjonarnej;

2) niestacjonarnej.

1) wzory, tryb skadania oraz sposb rozpatrywania wnioskw o dofinansowanie kosztw utworzenia, dziaalnoci i kosztw wynikajcych ze zwikszonej liczby uczestnikw warsztatu, 2) sposb dofinansowania kosztw utworzenia, dziaalnoci i kosztw wynikajcych ze zwikszonej liczby uczestnikw warsztatw, 3) sposb sporzdzania informacji o wykorzystaniu rodkw oraz sprawozda z dziaalnoci warsztatu,

6. Program turnusu okrela:

1) rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajw schorze osb niepenosprawnych; 2) rodzaje zaj kulturalno-owiatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zaj wynikajcych ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzgldnieniem zaj indywidualnych i grupowych;

4) szczegowe zasady obniania dofinansowania w zalenoci od wskanika udziau,

5) szczegowy zakres dziaania rady programowej oraz sposb dokonywania oceny postpw osb uczestniczcych w rehabilitacji majc na wzgldzie zapewnienie prawidowego funkcjonowania warsztatw i odpowiedniego poziomu rehabilitacji.

2. Turnusy mog by organizowane:

1) przez osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktre prowadz co najmniej przez 2 lata dziaalno na rzecz osb niepenosprawnych i uzyskay wpis do rejestru organizatorw prowadzonego przez wojewod, zwane dalej organizatorem turnusw; 2) wycznie w orodkach, ktre uzyskay wpis do rejestru orodkw prowadzonego przez wojewod z wyczeniem turnusw organizowanych w formie, o ktrej mowa w ust. 5 pkt 2, z zastrzeeniem ust. 3.

ww

3. W domach pomocy spoecznej lub w innych placwkach opiekuczych turnusy mog by organizowane wycznie dla osb niepenosprawnych niebdcych staymi podopiecznymi takich jednostek. 4. Orodki, w ktrych organizowane s turnusy, zapewniaj osobom niepenosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepenosprawnoci uczestnikw turnusu, oraz baz do prowadzenia rehabilitacji i realizacji okrelonego programu turnusu.

w. rcl

Art. 10c. 1. Turnus oznacza zorganizowan form aktywnej rehabilitacji poczonej z elementami wypoczynku, ktrej celem jest oglna poprawa psychofizycznej sprawnoci oraz rozwijanie umiejtnoci spoecznych uczestnikw, midzy innymi przez nawizywanie i rozwijanie kontaktw spoecznych, realizacj i rozwijanie zainteresowa, a take przez udzia w innych zajciach przewidzianych programem turnusu.

.go

3) kadr odpowiedzialn za realizacj programu turnusu. 7. Organizator turnusw jest obowizany do:

1) zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposb gwarantujcy osobom niepenosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie; 2) opracowania i realizacji programu turnusu; 3) udostpniania waciwemu ze wzgldu na miejsce prowadzenia dziaalnoci powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji zawierajcych: a) nazwy orodka i miejscowoci, w ktrej bd odbyway si turnusy, b) daty rozpoczcia i zakoczenia turnusw, c) warunki pobytu w orodku, w ktrym organizuje si turnusy,

d) program turnusu, o ktrym mowa w ust. 6, e) koszt uczestnictwa w turnusie;

4) przesania do waciwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakoczenia turnusu, sporzdzonej odrbnie dla kadego uczestnika korzystajcego z dofinansowania ze rodkw Funduszu; 5) przechowywania dokumentw dotyczcych przebiegu turnusu przez okres 3 lat.

Art. 10d. 1. Wojewoda prowadzi rejestr orodkw oraz rejestr organizatorw turnusw i dokonuje wpisu do tych rejestrw na okres 3 lat po spenieniu przez orodek lub organizatora turnusw warunkw okrelonych zgodnie z ust. 8 pkt 3. 2. Orodki ubiegajce si o uzyskanie wpisu do rejestru orodkw przyjmujcych grupy turnusowe skadaj wniosek o wpis do rejestru do waciwego terytorialnie samorzdu wojewdztwa, ktry po zaopiniowaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego wpywu przekazuje wniosek wojewodzie.

v.p l

7. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady tworzenia, dziaania i dofinansowywania warsztatw, skad i zakres dziaania zespou rozpatrujcego wnioski oraz zakres dziaania rady programowej warsztatu, a take zakres i tryb przeprowadzania kontroli warsztatw przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:

5. Czas trwania turnusw, o ktrych mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje si wycznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczcych nie mniej ni 20 uczestnikw, w formie:

Dziennik Ustaw Nr 127

7639

Poz. 721

4. Rozpatrzenie przez wojewod wniosku nastpuje w terminie 30 dni od dnia jego wpywu. O sposobie rozpatrzenia wnioskw, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, wojewoda zawiadamia odpowiednio orodek i samorzd wojewdztwa albo organizatora turnusu. 5. Orodek lub organizator turnusu, ktry uzyska wpis do rejestru, jest obowizany do niezwocznego powiadomienia wojewody o kadej zmianie warunkw stanowicych podstaw uzyskania wpisu do rejestru orodkw lub rejestru organizatorw turnusw. 6. Wojewoda wykrela orodek lub organizatora turnusu z rejestru w razie: 1) niespeniania warunkw okrelonych na podstawie ust. 8 pkt 3; 2) uniemoliwienia kontroli orodka lub organizatora turnusu.

1) 50% przecitnego wynagrodzenia na osob we wsplnym gospodarstwie domowym; 2) 65% przecitnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o ktrych mowa w ust. 1, kwot dofinansowania pomniejsza si o kwot, o ktr dochd ten zosta przekroczony, z zastrzeeniem ust. 3.

8. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) rodzaje turnusw organizowanych przy udziale rodkw Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach,

2) warunki, jakie powinny spenia osoby niepenosprawne ubiegajce si o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, tryb skadania i rozpatrywania wnioskw o dofinansowanie, wysoko oraz sposb przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze rodkw Funduszu,

3) warunki, jakie powinni spenia organizatorzy turnusw i orodki, w ktrych odbywaj si turnusy, sposb oceny speniania tych warunkw i dokonywania wpisu do rejestrw oraz zasady prowadzenia rejestrw,

w. rcl
8)

7. O wpisie lub wykreleniu z rejestrw, o ktrych mowa w ust. 1, wojewoda informuje w cigu 14 dni Penomocnika, ktry prowadzi centraln baz danych orodkw i organizatorw turnusw posiadajcych wpis do rejestru wojewody oraz wydaje krajowy informator o orodkach i organizatorach turnusw posiadajcych taki wpis.

ww

4) zakres, sposb i tryb kontroli organizatorw oraz orodkw wpisanych do rejestrw, prowadzonej przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub wojewod i obowizki zwizane z t kontrol, 5) zakres przekazywanych przez wojewod informacji o orodkach i organizatorach turnusw posiadajcych wpis do rejestrw, o ktrych mowa w ust. 1, zasady prowadzenia centralnej bazy danych orodkw i organizatorw turnusw posiadajcych taki wpis oraz udostpniania danych znajdujcych si w tej bazie,

6) wzory wnioskw, zawiadomie i informacji majc na wzgldzie zapewnienie odpowiedniego poziomu rehabilitacji.

.go
Rozdzia 4

3. W przypadku uzasadnionym trudn sytuacj materialn lub losow osoby niepenosprawnej dofinansowanie ze rodkw Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna moe zosta przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o ktrych mowa w ust. 1. 4. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepenosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. Art. 10f. 1. Osoby niepenosprawne s kierowane do uczestnictwa w: 1) warsztacie zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci;

2) turnusie na wniosek lekarza, pod ktrego opiek znajduje si ta osoba.

2. Podmiot zamierzajcy zorganizowa lub prowadzcy warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgoszenie osb do uczestnictwa w warsztacie. 3. Wnioski osb niepenosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie s skadane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Art. 11. 1. Osoba niepenosprawna zarejestrowana w powiatowym urzdzie pracy jako bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu ma prawo korzysta z usug lub instrumentw rynku pracy na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pn. zm.8)), zwanej dalej ustaw o promocji.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

v.p l
Uprawnienia osb niepenosprawnych

3. Podmioty ubiegajce si o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorw turnusw skadaj wniosek o wpis do tego rejestru do wojewody waciwego ze wzgldu na siedzib organizatora turnusu.

Art. 10e. 1. Osoba niepenosprawna moe ubiega si o dofinansowanie ze rodkw Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeeli przecitny miesiczny dochd, w rozumieniu przepisw o wiadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczb osb we wsplnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwarta poprzedzajcy miesic zoenia wniosku, nie przekracza kwoty:

Dziennik Ustaw Nr 127

7640

Poz. 721

3) wzr wniosku i niezbdne elementy umowy dotyczcej przyznania rodkw okrelonych w ust. 1

1) szkole; 2) stau; 3) prac interwencyjnych; 4) przygotowania zawodowego dorosych; 5) bada lekarskich lub psychologicznych, o ktrych mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji; 6) zwrotu kosztw, o ktrych mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji; 7) finansowania kosztw, o ktrych mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji; 8) studiw podyplomowych.

majc na wzgldzie zwikszenie aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych, zapewnienie zgodnoci udzielanej pomocy z reguami przyznawania pomocy publicznej w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie rodkami Funduszu.

3. Wydatki na instrumenty lub usugi rynku pracy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, s finansowane w odniesieniu do osb niepenosprawnych zarejestrowanych jako: 1) bezrobotne ze rodkw Funduszu Pracy;

Art. 12. (uchylony).9)

Art. 12a. 1.10) Osoba niepenosprawna, o ktrej mowa w art. 11 ust. 1, moe otrzyma ze rodkw Funduszu jednorazowo rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkadu do spdzielni socjalnej w wysokoci okrelonej w umowie zawartej ze starost, nie wicej jednak ni do wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia, jeeli nie otrzymaa bezzwrotnych rodkw publicznych na ten cel.

ww
9)

2. Osoba niepenosprawna, ktra otrzymaa jednorazowo rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkadu do spdzielni socjalnej, jest obowizana do zwrotu otrzymanych rodkw wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, jeeli z przyczyn lecych po jej stronie zostay naruszone warunki umowy, o ktrej mowa w ust. 1. 3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu rodkw, o ktrych mowa w ust. 1,

Przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791), ktra wesza w ycie z dniem 30 lipca 2007 r. 10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

w. rcl
11)

2) poszukujce pracy niepozostajce w zatrudnieniu ze rodkw Funduszu.

.go

Art. 13. 1.11) Osoba niepenosprawna prowadzca dziaalno gospodarcz albo wasne lub dzierawione gospodarstwo rolne moe otrzyma, ze rodkw Funduszu, dofinansowanie do wysokoci 50% oprocentowania kredytu bankowego zacignitego na kontynuowanie tej dziaalnoci, jeeli: 1) nie korzystaa z poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej lub rolniczej albo poyczka zostaa w caoci spacona lub umorzona; 2) nie otrzymaa bezzwrotnych rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej lub rolniczej albo prowadzia t dziaalno co najmniej przez 24 miesice od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

2. Dofinansowanie nastpuje na podstawie umowy zawartej przez starost z osob, o ktrej mowa w ust. 1. Art. 14. 1. Osobie zatrudnionej, ktra w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracia zdolno do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowizany wydzieli lub zorganizowa odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie pniej ni w okresie trzech miesicy od daty zgoszenia przez t osob gotowoci przystpienia do pracy. Zgoszenie gotowoci przystpienia do pracy powinno nastpi w cigu miesica od dnia uznania za osob niepenosprawn. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si, gdy wyczn przyczyn wypadku przy pracy byo naruszenie przepisw w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzewoci udowodnione przez pracodawc. Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepenosprawnej nie moe przekracza 8 godzin na dob i 40 godzin tygodniowo.

2.12) Czas pracy osoby niepenosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci nie moe przekracza 7 godzin na dob i 35 godzin tygodniowo.

2.13) Czas pracy osoby niepenosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci nie moe przekracza 7 godzin na dob i 35 godzin tygoW brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 12) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 13. 13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

v.p l

2. Osoba niepenosprawna zarejestrowana w powiatowym urzdzie pracy jako poszukujca pracy niepozostajca w zatrudnieniu moe rwnie korzysta na zasadach takich jak bezrobotni z nastpujcych usug lub instrumentw okrelonych w ustawie o promocji:

2) formy zabezpieczenia zwrotu rodkw, o ktrych mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia warunkw umowy dotyczcej ich przyznania,

Dziennik Ustaw Nr 127

7641

Poz. 721

2a.14) Normy czasu pracy, o ktrych mowa w ust. 2, stosuje si od dnia przedstawienia pracodawcy zawiadczenia o celowoci stosowania skrconej normy czasu pracy. 3. Osoba niepenosprawna nie moe by zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 4.15) Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowizuje od dnia nastpujcego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepenosprawnoci.
4.16) Koszty bada, o ktrych mowa w ust. 2, ponosi pracodawca.

2. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadajce osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejciu na normy czasu pracy, o ktrych mowa w art. 15, ulegaj podwyszeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Art. 16. 1. Przepisw art. 15 nie stosuje si:

1) do osb zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzajcy badania profilaktyczne pracownikw lub w razie jego braku lekarz sprawujcy opiek nad t osob wyrazi na to zgod. 2. Koszty bada, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Art. 17. Osoba niepenosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastyk usprawniajc lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.17)).
14)

Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 15) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 16. 16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.

ww

w. rcl

.go

Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci przysuguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepenosprawnoci.

2. Urlop, o ktrym mowa w ust. 1, nie przysuguje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczajcym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrbnych przepisw. 3. Jeeli wymiar urlopu dodatkowego, o ktrym mowa w ust. 2, jest niszy ni 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysuguje urlop dodatkowy okrelony w ust. 1. Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie czciej ni raz w roku, z zastrzeeniem art. 10f ust. 1 pkt 2; 2) w celu wykonania bada specjalistycznych, zabiegw leczniczych lub usprawniajcych, a take w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeeli czynnoci te nie mog by wykonane poza godzinami pracy.

2. Wynagrodzenie za czas zwolnie od pracy, o ktrych mowa w ust. 1, oblicza si jak ekwiwalent pieniny za urlop wypoczynkowy. 3. czny wymiar urlopu okrelonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, nie moe przekroczy 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. 4. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady udzielania zwolnie od pracy, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1. Art. 20a. 1. Osoba niepenosprawna wraz z psem asystujcym ma prawo wstpu do obiektw uytecznoci publicznej, w szczeglnoci: budynkw i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoci, kultury, owiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spoecznej i socjalnej, obsugi bankowej, handlu, gastronomii, usug, turystyki, sportu, obsugi pasaerw w transporcie kolejowym, drogowym, lotni-

v.p l

dniowo, jeeli lekarz przeprowadzajcy badania profilaktyczne pracownikw lub w razie jego braku lekarz sprawujcy opiek nad osob niepenosprawn wyda w odniesieniu do tej osoby zawiadczenie o celowoci stosowania skrconej normy czasu pracy.

Art. 18. 1. Stosowanie norm czasu pracy, o ktrych mowa w art. 15, nie powoduje obnienia wysokoci wynagrodzenia wypacanego w staej miesicznej wysokoci.

Dziennik Ustaw Nr 127

7642

Poz. 721

1) rodzaje psw asystujcych, dla ktrych moliwe jest wydawanie certyfikatw;

2. Uprawnienie, o ktrym mowa w ust. 1, przysuguje rwnie w rodkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych rodkach komunikacji publicznej. 3. Uprawnienie, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepenosprawnej z odpowiedzialnoci za szkody wyrzdzone przez psa asystujcego. 4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposaenie psa asystujcego w uprz oraz posiadanie przez osob niepenosprawn certyfikatu potwierdzajcego status psa asystujcego i zawiadczenia o wykonaniu wymaganych szczepie weterynaryjnych.

2) warunki, jakie powinny spenia podmioty uprawnione do wydawania certyfikatw oraz sposb oceny speniania tych warunkw; 3) tryb skadania i rozpatrywania wnioskw o finansowanie kosztw wydawania certyfikatw, wysoko oraz sposb przyznawania i przekazywania rodkw Funduszu na ten cel;

5. Z uprawnienia, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, moe korzysta trener psa szkolonego na psa asystujcego na podstawie zawiadczenia wydanego przez podmiot prowadzcy szkolenie psw asystujcych. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje si odpowiednio. 6. Osoba niepenosprawna nie jest zobowizana do zakadania psu asystujcemu kagaca oraz prowadzenia go na smyczy. Art. 20b. 1. Status psa asystujcego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

2. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzcy szkolenie psw asystujcych, wpisany do rejestru podmiotw uprawnionych do wydawania certyfikatw. 3. Koszty wydania certyfikatu finansowane s ze rodkw Funduszu na wniosek podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatw. 4. Rejestr, o ktrym mowa w ust. 2, prowadzi Penomocnik.

w. rcl
18)

ww

5. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek podmiotu prowadzcego szkolenie psw asystujcych.

6. Penomocnik zawiadamia podmiot, ktry zoy wniosek o wpis do rejestru, o wpisie lub odmowie dokonania wpisu do rejestru. 7. Penomocnik moe przeprowadza kontrol podmiotw uprawnionych do wydawania certyfikatw w zakresie speniania warunkw okrelonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

8. Penomocnik dokonuje wykrelenia z rejestru w przypadku niespeniania warunkw okrelonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, o czym zawiadamia podmiot wykrelony.

.go
Rozdzia 5

4) tryb skadania i rozpatrywania wnioskw o wpis do rejestru podmiotw uprawnionych do wydawania certyfikatw;

5) sposb dokonywania wpisu i zmian w rejestrze podmiotw uprawnionych do wydawania certyfikatw, zakres danych objtych rejestrem oraz sposb prowadzenia tego rejestru; 6) wzory wnioskw, o ktrych mowa w pkt 3 i 4 oraz zawiadomie o wpisie, odmowie dokonania wpisu, a take o wykreleniu z rejestru podmiotw uprawnionych do wydawania certyfikatw;

7) sposb oznaczania psw asystujcych i psw w trakcie szkolenia.

Art. 20c.18) Osobie niepenosprawnej przysuguj uprawnienia pracownicze okrelone w niniejszym rozdziale odpowiednio od dnia, od ktrego osoba niepenosprawna zostaa wliczona do stanu zatrudnienia osb niepenosprawnych na podstawie art. 2a.

Szczeglne obowizki i uprawnienia pracodawcw w zwizku z zatrudnianiem osb niepenosprawnych

Art. 21. 1. Pracodawca zatrudniajcy co najmniej 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy jest obowizany, z zastrzeeniem ust. 25 i art. 22, dokonywa miesicznych wpat na Fundusz, w wysokoci kwoty stanowicej iloczyn 40,65% przecitnego wynagrodzenia i liczby pracownikw odpowiadajcej rnicy midzy zatrudnieniem zapewniajcym osignicie wskanika zatrudnienia osb niepenosprawnych w wysokoci 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osb niepenosprawnych.

2. Z wpat, o ktrych mowa w ust. 1, zwolnieni s pracodawcy, u ktrych wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych wynosi co najmniej 6%. 2a.19) Dla pastwowych i samorzdowych jednostek organizacyjnych bdcych jednostkami budetowymi, zakadami budetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujcych si statutowo ochron dbr
Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wszed w ycie z dniem 1 czerwca 2011 r. 19) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 20.

v.p l

czym, morskim lub wodnym rdldowym, wiadczenia usug pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych oglnodostpnych budynkw przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym take budynkw biurowych i socjalnych.

9. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, majc na uwadze sprawno szkolenia i certyfikacji, okreli, w drodze rozporzdzenia:

Dziennik Ustaw Nr 127

7643

Poz. 721

2a. (uchylony).20)

2b. Dla pastwowych i niepastwowych szk wyszych 21), wyszych szk zawodowych, publicznych i niepublicznych szk, zakadw ksztacenia nauczycieli oraz placwek opiekuczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych, o ktrym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 0,5% w roku 2000, 1% w latach 20012004 i 2% w roku 2005 oraz w latach nastpnych. 2c. Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w jednostkach, o ktrych mowa w ust. 2b, oblicza si jako sum wskanika zatrudnienia osb niepenosprawnych i podwojonego wskanika wychowankw, uczniw, studentw lub suchaczy bdcych osobami niepenosprawnymi i uczcych si lub studiujcych w ramach oglnie obowizujcych w danej jednostce regulaminw nauczania lub studiowania. 2d. Wskanik wychowankw, uczniw, studentw lub suchaczy niepenosprawnych, o ktrym mowa w ust. 2c oznacza ich udzia procentowy w liczbie ogem odpowiednio: wychowankw, uczniw, studentw lub suchaczy, wedug stanu w roku ubiegym.

2f.23) Pracodawcy osigajcy wskaniki zatrudnienia osb niepenosprawnych, o ktrych mowa w ust. 2 i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w ust. 2e, skadaj Penomocnikowi informacje miesiczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osb niepenosprawnych, o zatrudnieniu i ksztaceniu osb niepenosprawnych lub o dziaalnoci na rzecz osb niepenosprawnych wedug wzoru ustalonego, w drodze rozporzdzenia, przez ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego. Informacja miesiczna skadana jest w terminie do dnia 20 miesica nastpujcego po miesicu, ktrego dotyczy informacja, a informacja roczna do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.

2e. Z wpat, o ktrych mowa w ust. 1, zwolnione s publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziaajce w celu osignicia zysku, ktrych wycznym przedmiotem prowadzonej dziaalnoci jest rehabilitacja spoeczna i lecznicza, edukacja osb niepenosprawnych lub opieka nad osobami niepenosprawnymi.

2f.22) Pracodawcy osigajcy wskaniki zatrudnienia osb niepenosprawnych, o ktrych mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w ust. 2e, skadaj Zarzdowi Funduszu informacje miesiczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osb niepenosprawnych, o zatrudnieniu i ksztaceniu osb niepenosprawnych lub o dziaalnoci na rzecz osb niepenosprawnych wedug wzoru ustalonego, w drodze rozporzdzenia, przez ministra
20)

Przez art. 33 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578), ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 21) Obecnie: publicznych i niepublicznych uczelni, stosownie do art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455), ktra wesza w ycie z dniem 1 wrzenia 2005 r. 22) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 23.

ww

w. rcl
23)

.go

2f1.24) Pracodawca skada miesiczne i roczne informacje, o ktrych mowa w ust. 2f, poprzez teletransmisj danych w formie dokumentu elektronicznego.

2g.25) Pracodawcy, o ktrych mowa w ust. 2a i 2b, nieosigajcy wskanikw zatrudnienia osb niepenosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonuj wpat na zasadach okrelonych w art. 49.
2g.26) Pracodawcy, o ktrych mowa w ust. 2b, nieosigajcy wskanikw zatrudnienia osb niepenosprawnych wymienionych w ust. 2b dokonuj wpat na zasadach okrelonych w art. 49.

3. Z wpat, o ktrych mowa w ust. 1, zwolnieni s pracodawcy prowadzcy zakady pracy bdce w likwidacji albo co do ktrych ogoszono upado.

4. Wskanik, o ktrym mowa w ust. 2, moe zosta obniony w razie zatrudnienia osb niepenosprawnych ze schorzeniami szczeglnie utrudniajcymi wykonywanie pracy. 5.27) Do liczby pracownikw, o ktrej mowa w ust. 1, nie wlicza si osb niepenosprawnych przebywajcych na urlopach bezpatnych oraz osb niebdcych osobami niepenosprawnymi zatrudnionych: 1) na podstawie umowy o prac w celu przygotowania zawodowego; 2) przebywajcych na urlopach wychowawczych; 3) niewiadczcych pracy w zwizku z odbywaniem suby wojskowej albo suby zastpczej; 4) bdcych uczestnikami Ochotniczych Hufcw Pracy;

W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 1 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 24) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 25) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 26. 26) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 1 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

v.p l

kultury uznanych za pomnik historii wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych, o ktrym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach nastpnych.

waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego. Informacja miesiczna skadana jest w terminie do dnia 20 miesica nastpujcego po miesicu, ktrego dotyczy informacja, a informacja roczna do 20 stycznia za rok poprzedni.

Dziennik Ustaw Nr 127

7644

Poz. 721

5) niewiadczcych pracy w zwizku z uzyskaniem wiadczenia rehabilitacyjnego; 6) przebywajcych na urlopach bezpatnych, ktrych obowizek udzielenia okrelaj odrbne ustawy. 6. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 1) placwek dyplomatycznych i urzdw konsularnych; 2) przedstawicielstw i misji zagranicznych. 7. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Spoecznej 28), okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje schorze uzasadniajcych obnienie wskanika, o ktrym mowa w ust. 2, oraz sposb jego obniania. Art. 22. 1.29) Wpaty na Fundusz, o ktrych mowa w art. 21, ulegaj obnieniu z tytuu zakupu usugi, z wyczeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniajcego co najmniej 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy, ktry osiga wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych bdcych: 1) osobami niepenosprawnymi zaliczonymi znacznego stopnia niepenosprawnoci lub

5. Wspczynnik wynagrodze pracownikw niepenosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, o ktrym mowa w ust. 4, stanowi iloraz sumy wynagrodze tych pracownikw niepenosprawnych pomniejszonych o nalene od nich skadki na ubezpieczenia spoeczne i liczby pracownikw niepenosprawnych ogem w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy.

w wysokoci co najmniej 30%, zwanego dalej sprzedajcym.

2. Warunkiem obnienia wpaty jest terminowe uregulowanie nalenoci za zrealizowan produkcj lub usug oraz otrzymanie informacji o kwocie obnienia. 3. Kwota obnienia, o ktrej mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskanika wynagrodze niepenosprawnych pracownikw sprzedajcego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci i wskanika udziau przychodw. 4. Wskanik wynagrodze niepenosprawnych pracownikw sprzedajcego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, o ktrym mowa w ust. 3, stanowi iloczyn wspczyn28)

ww

Obecnie: ministrem waciwym do spraw zdrowia, stosownie do art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 28 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732 i Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592), ktra wesza w ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

w. rcl
30)

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upoledzonymi umysowo lub osobami z caociowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsj zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci,

.go
do

6. Wskanik udziau przychodw, o ktrym mowa w ust. 3, stanowi iloraz przychodu ze sprzeday wasnych usug, z wyczeniem handlu, lub produkcji sprzedajcego, zrealizowanych w danym miesicu na rzecz pracodawcy zobowizanego do wpat, o ktrych mowa w art. 21, zwanego dalej nabywc, i przychodu ogem uzyskanego w tym miesicu ze sprzeday wasnej produkcji lub usug, z wyczeniem handlu.

7. Informacj o kwocie obnienia sprzedajcy przekazuje nabywcy niezwocznie po uregulowaniu nalenoci w terminie okrelonym na fakturze. W przypadku patnoci realizowanych za porednictwem banku za dat uregulowania nalenoci uwaa si dat obcienia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu. 8. W przypadku gdy kwota obnienia przewysza:

1) warto zrealizowanej produkcji lub usugi, obnienie wpaty przysuguje tylko do wysokoci kwoty okrelonej na fakturze, o ktrej mowa w ust. 7; 2) wysoko 80% wpaty na Fundusz, do ktrej obowizany jest nabywca w danym miesicu, rnic zalicza si na obnienie wpaty z tego tytuu w nastpnych miesicach.

9. Przysugujca, a niewykorzystana kwota obnienia moe by uwzgldniana we wpatach na Fundusz przez okres nie duszy ni 12 miesicy, liczc od dnia uzyskania informacji o kwocie obnienia.

Art. 23. Jeeli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, o ktrej mowa w art. 14, obowizany jest dokona, w dniu rozwizania stosunku pracy z t osob, wpaty na Fundusz w wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia za pracownika. Art. 23a.30) 1. Pracodawca jest obowizany zapewni niezbdne racjonalne usprawnienia dla osoby niepenosprawnej pozostajcej z nim w stosunku pracy, uczestniczcej w procesie rekrutacji lub odbywajcej szkolenie, sta, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Niezbdne racjonalne usprawnienia polegaj na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowa do
Dodany przez art. 27 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdroeniu niektrych przepisw Unii Europejskiej w zakresie rwnego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

v.p l

nika wynagrodze tych pracownikw i liczby etatw odpowiadajcej rnicy midzy rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracownikw niepenosprawnych, a zatrudnieniem zapewniajcym osignicie wskanika zatrudnienia osb niepenosprawnych w wysokoci 6%.

Dziennik Ustaw Nr 127

7645

Poz. 721

2. Obcienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie s nieproporcjonalne, jeeli s w wystarczajcym stopniu rekompensowane ze rodkw publicznych. 3. Niedokonanie niezbdnych racjonalnych usprawnie, o ktrych mowa w ust. 1, uwaa si za naruszenie zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisw art. 183a 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Art. 24. (uchylony).31) Art. 25. (uchylony).32) Art. 25a. 1. Fundusz refunduje:33)

3) 30% kwoty obowizkowych skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osb zaliczonych do lekkiego stopnia niepenosprawnoci.

2. Skadki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, osobie niepenosprawnej wykonujcej dziaalno gospodarcz nalicza si i opaca na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych.

1. Ze rodkw Funduszu refundowane s:34)

2) niepenosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowizanemu do opacania skadek za niepenosprawnego domownika, skadki na ubezpieczenia spoeczne rolnikw wypadkowe, chorobowe, macierzyskie oraz emerytalno-rentowe pod warunkiem terminowego opacenia tych skadek w caoci. 1a.37) Refundacja, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, przysuguje w wysokoci:

1) 100% kwoty obowizkowych skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osb zaliczonych do znacznego stopnia niepenosprawnoci;
31)

Przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2000 r. 32) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. 33) Zdanie wstpne w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 34. 34) Zdanie wstpne w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wszed w ycie z dniem 1 czerwca 2011 r. 36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 75, poz. 398. 37) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wejdzie w ycie z dniem 1 czerwca 2011 r.

ww

w. rcl
38)

1)35) osobie niepenosprawnej wykonujcej dziaalno gospodarcz obowizkowe skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokoci odpowiadajcej wysokoci skadki, ktrej podstaw wymiaru jest kwota okrelona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z pn. zm.36)), z zastrzeeniem ust. 1a,

.go
Art. 25b. (uchylony).39) 3. (uchylony).42)

3. Skadki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, niepenosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowizanemu do opacania skadek za niepenosprawnego domownika nalicza si i opaca na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pn. zm.38)).

Art. 25c. 1.40) Osoba niepenosprawna wykonujca dziaalno gospodarcz skada Funduszowi wniosek o wypat refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne za dany miesic.
1.41) Osoba niepenosprawna wykonujca dziaalno gospodarcz skada Penomocnikowi wniosek o wypat refundacji skadek na ubezpieczenie spoeczne za dany miesic.

2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do niepenosprawnego rolnika lub rolnika zobowizanego do opacania skadek za niepenosprawnego domownika, z tym e rolnik skada wniosek o wypat refundacji skadek w miesicu nastpujcym po miesicu, w ktrym terminowo dokona zapaty skadek za dany kwarta.

4. Osoba niepenosprawna wykonujca dziaalno gospodarcz, niepenosprawny rolnik lub rolnik zobowizany do opacania skadek za niepenosprawnego domownika, zwany dalej wnioskodawc, przekazuje wniosek o wypat refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisj danych oraz pobiera drog elektroniczn potwierdzenie wysanego wniosku. Wnioskodawca moe przekaza wniosek rwnie w formie dokumentu pisemnego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800. 39) Przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. 40) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 41. 41) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 3 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 42) Przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39.

v.p l

szczeglnych, zgoszonych pracodawcy potrzeb wynikajcych z niepenosprawnoci danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowa nie skutkowaoby naoeniem na pracodawc nieproporcjonalnie wysokich obcie, z zastrzeeniem ust. 2.

2) 60% kwoty obowizkowych skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osb zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci;

Dziennik Ustaw Nr 127

7646

Poz. 721

5.44) W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidowo wypenionego wniosku o wypat refundacji skadek na ubezpieczenie spoeczne Penomocnik przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne w wysokoci ustalonej na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz informuje wnioskodawc o sposobie jej ustalenia, jeeli kwota ta rni si od kwoty wskazanej we wniosku.

5a.44) W przypadku nieterminowego przekazania przez Penomocnika kwoty refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne od kwoty nalenej nalicza si odsetki, w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych.

6.43) Jeeli wnioskodawca posiada zalegoci w zobowizaniach wobec Funduszu przekraczajce ogem kwot 100 z, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj o wstrzymaniu refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne do czasu uregulowania zalegoci przez wnioskodawc. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

ww
43)

6.44) Jeeli wnioskodawca posiada zalegoci w zobowizaniach wobec Funduszu przekraczajce ogem kwot 100 z, Penomocnik wydaje decyzj o wstrzymaniu refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne do czasu uregulowania zalegoci przez wnioskodawc. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

7.43) W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawc zalegoci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku nastpujcego po roku, za ktry wnioskodawcy przysuguje refundacja, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj o odmowie wypaty refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne za okres wskazany w decyzji, o ktrej mowa w ust. 6.

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 44. 44) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 3 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
45)

5a.43) W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne od kwoty nalenej nalicza si odsetki, w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych.

.go
9. (uchylony).45) 10. (uchylony).45)

5.43) W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidowo wypenionego wniosku o wypat refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne Fundusz przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwot refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne w wysokoci ustalonej na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz informuje wnioskodawc o sposobie jej ustalenia, jeeli kwota ta rni si od kwoty wskazanej we wniosku.

8.43) W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne jest inna ni kwota refundacji wykazana we wniosku, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj o wysokoci refundacji, na wniosek zoony przez wnioskodawc, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokoci przysugujcej refundacji.
8.44) W przypadku gdy ustalona przez Penomocnika kwota refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne jest inna ni kwota refundacji wykazana we wniosku, Penomocnik wydaje decyzj o wysokoci refundacji, na wniosek zoony przez wnioskodawc, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokoci przysugujcej refundacji.

11. Refundacja skadek na ubezpieczenia spoeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, okrelonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Art. 25d. 1.46) Prezes Zarzdu Funduszu moe przeprowadza kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidowoci, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj nakazujc zwrot wypaconej refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidowoci.
1.47) Penomocnik moe przeprowadza kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidowoci Penomocnik wydaje decyzj nakazujc zwrot wypaconej refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidowoci.

2.46) Od decyzji Prezesa Zarzdu Funduszu, o ktrych mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 68, przysuguje odwoanie do ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.
2.47) Od decyzji Penomocnika, o ktrych mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 68, przysuguje prawo wystpienia z wnioskiem do Penomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3.46) W przypadku koniecznoci przeprowadzenia kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, Fundusz moe nieodpatnie korzysta z danych zgromadzonych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.
Przez art. 1 pkt 5 lit. g ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 46) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 47. 47) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

v.p l

4a. Wniosek o wypat refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne w formie wydruku z oprogramowania informatycznego Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, osoba niepenosprawna wykonujca dziaalno gospodarcz moe nieodpatnie sporzdzi w terenowej jednostce organizacyjnej Zakadu, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym Zakadu.

7.44) W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawc zalegoci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku nastpujcego po roku, za ktry wnioskodawcy przysuguje refundacja, Penomocnik wydaje decyzj o odmowie wypaty refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne za okres wskazany w decyzji, o ktrej mowa w ust. 6.

Dziennik Ustaw Nr 127

7647

Poz. 721

ww
48)

1a. Zwrot kosztw, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w art. 26d, dotyczy wycznie dodatkowych kosztw pracodawcy wynikajcych z zatrudnienia osb niepenosprawnych.

2. Zwrot kosztw dotyczy osb niepenosprawnych: 1) bezrobotnych lub poszukujcych pracy i niepozostajcych w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urzd pracy; 2) pozostajcych w zatrudnieniu u pracodawcy wystpujcego o zwrot kosztw, jeeli niepenosprawno tych osb powstaa w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjtkiem przypadPrzez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39.

w. rcl
49)

Art. 26. 1. Pracodawca, ktry przez okres co najmniej 36 miesicy zatrudni osoby niepenosprawne speniajce warunki okrelone w ust. 2, moe otrzyma, na wniosek, ze rodkw Funduszu zwrot kosztw: 1) adaptacji pomieszcze zakadu pracy do potrzeb osb niepenosprawnych, w szczeglnoci poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla tych osb, stosownie do potrzeb wynikajcych z ich niepenosprawnoci; 1a) (uchylony);48) 1b) adaptacji lub nabycia urzdze uatwiajcych osobie niepenosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakadzie pracy; 1c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na uytek pracownikw niepenosprawnych oraz urzdze technologii wspomagajcych lub przystosowanych do potrzeb wynikajcych z ich niepenosprawnoci; 2) rozpoznania przez suby medycyny pracy potrzeb, o ktrych mowa w pkt 11c.

.go

4. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne, 2) termin skadania, wzr wniosku, o ktrym mowa w art. 25c ust. 1, oraz wykaz dokumentw zaczanych do wniosku, 3) wymogi, jakie musz spenia wnioskodawcy przekazujcy dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisj danych uwzgldniajc potrzeb zapewnienia zgodnoci z zasadami udzielania pomocy w ramach zasady de minimis, jednolitych warunkw niezbdnych do prawidowego przekazywania dokumentw oraz okrelenia zakresu danych niezbdnych do udzielenia pomocy, a take racjonalnego gospodarowania rodkami Funduszu.

3. Zwrot kosztw nie moe przekracza dwudziestokrotnego przecitnego wynagrodzenia za kade przystosowane stanowisko pracy osoby niepenosprawnej.

4. Zwrotu kosztw dokonuje starosta na warunkach i w wysokoci okrelonych umow zawart z pracodawc, z tym e: 1) zwrotowi nie podlegaj koszty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 11c, poniesione przez pracodawc przed dniem podpisania umowy;

2) kwota zwrotu kosztw poniesionych w zwizku z rozpoznaniem potrzeb osb niepenosprawnych nie moe przekracza 15% kosztw zwizanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy do potrzeb osb niepenosprawnych.

5.49) Umowy z pracodawc, ktrym jest starosta, zawiera Prezes Zarzdu Funduszu.
5.50) Umowy z pracodawc, ktrym jest starosta, zawiera Penomocnik.

6.51) Warunkiem zwrotu kosztw jest uzyskanie pozytywnej opinii Pastwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spenieniu warunkw bezpieczestwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakadu pracy, o ktrych mowa w ust. 1.

6a.52) Zwrot kosztw jednostkom budetowym nastpuje na wydzielony rachunek dochodw wasnych, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych53) (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pn. zm.54)). Warunkiem zwrotu kosztw jest ich poniesienie przez jednostk budetow ze rodkw uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

W tym brzmieniu obowizuje do dnia wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 50. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 5 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 52) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 55. 53) Ustawa utracia moc z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjtkiem art. 23, ktry utraci moc z dniem 30 czerwca 2010 r., art. 22, art. 24 ust. 110, art. 26 ust. 19 i art. 29 ust. 17, ktre utraciy moc z dniem 31 grudnia 2010 r., oraz art. 169171, ktre trac moc z dniem 31 grudnia 2013 r. 54) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

v.p l

3.47) W przypadku przeprowadzenia kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, Penomocnik moe nieodpatnie korzysta z danych zgromadzonych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.

kw, gdy przyczyn powstania niepenosprawnoci byo zawinione przez pracodawc lub przez pracownika naruszenie przepisw, w tym przepisw prawa pracy.

Dziennik Ustaw Nr 127


6a. (uchylony).55)

7648

Poz. 721

2) 100% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci;

3) 40% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepenosprawnoci.

9. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i sposb postpowania w sprawach, o ktrych mowa w ust. 18 oraz w art. 26d, w tym wzr wniosku i elementy umowy, dokumentacj niezbdn do zwrotu kosztw oraz sposb i terminy rozpatrywania wnioskw, majc na wzgldzie prawidowe dokonywanie zwrotu kosztw. Art. 26a. 1.56) Pracodawcy przysuguje ze rodkw Funduszu miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepenosprawnego, o ile pracownik ten zosta ujty w ewidencji zatrudnionych osb niepenosprawnych, o ktrej mowa w art. 26b ust. 1.57) Miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepenosprawnego, zwane dalej miesicznym dofinansowaniem, przysuguje w kwocie: 1) 180% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepenosprawnoci;

2) 100% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci; 3) 40% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepenosprawnoci.

ww
55)

1.56) Pracodawcy przysuguje ze rodkw Funduszu miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepenosprawnego, o ile pracownik ten zosta ujty w ewidencji zatrudnionych osb niepenosprawnych, o ktrej mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Penomocnika.58) Miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepenosprawnego, zwane dalej miesicznym dofinansowaniem, przysuguje w kwocie:

Przez art. 33 pkt 5 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 57) Zdanie pierwsze w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 58. 58) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 6 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
59)

.go
2. (uchylony).62) 3. (uchylony).62) 5. (uchylony).63)

8. Pracodawca nie zwraca rodkw, o ktrych mowa w ust. 7, jeeli zatrudni w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepenosprawn inn osob niepenosprawn, skierowan do pracy przez powiatowy urzd pracy, przy czym wynikajca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o ktrym mowa w ust. 1.

1a.59) Miesiczne dofinansowanie nie przysuguje pracodawcy zatrudniajcemu co najmniej 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i nieosigajcemu wskanika zatrudnienia osb niepenosprawnych w wysokoci co najmniej 6%. 1a1.60) Miesiczne dofinansowanie nie przysuguje na pracownikw zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepenosprawnoci, ktrzy maj ustalone prawo do emerytury.

1b.61) Kwoty, o ktrych mowa w ust. 1, zwiksza si o 40% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych, w odniesieniu do ktrych orzeczono chorob psychiczn, upoledzenie umysowe, caociowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsj oraz niewidomych.

4. Kwota miesicznego dofinansowania nie moe przekroczy kwoty 90% faktycznie poniesionych miesicznych kosztw pacy, a w przypadku pracodawcy wykonujcego dziaalno gospodarcz, w rozumieniu przepisw o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej, zwanego dalej pracodawc wykonujcym dziaalno gospodarcz, 75% tych kosztw.

6.64) Miesiczne dofinansowanie wypaca Fundusz w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach okrelonych w art. 26b i 26c.

Z dniem 27 marca 2006 r. utraci moc w zakresie, w jakim pozbawia pracodawcw zatrudniajcych osoby niepenosprawne, ktre osigny wiek emerytalny, dofinansowania do wynagrodze tych osb w okresie niezbdnym do skutecznego wypowiedzenia tym osobom umw o prac, zgodnie z wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05 (Dz. U. Nr 49, poz. 359). 60) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wszed w ycie z dniem 1 marca 2011 r. 61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 62) Przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 63) Przez art. 1 pkt 8 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 64) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 65.

v.p l

7. Jeeli okres zatrudnienia osoby niepenosprawnej bdzie krtszy ni 36 miesicy, pracodawca jest obowizany zwrci Funduszowi za porednictwem starosty rodki w wysokoci rwnej 1/36 oglnej kwoty zwrotu za kady miesic brakujcy do upywu okresu, o ktrym mowa w ust. 1, jednak w wysokoci nie mniejszej ni 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepenosprawn.

1) 180% najniszego wynagrodzenia w przypadku osb niepenosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepenosprawnoci;

Dziennik Ustaw Nr 127

7649

Poz. 721

7. (uchylony).66) Jeeli pracodawca posiada zalegoci w zobowizaniach wobec Funduszu przekraczajce ogem kwot 100 zotych, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj o wstrzymaniu miesicznego dofinansowania do czasu uregulowania zalegoci przez pracodawc. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.
8.68) Jeeli pracodawca posiada zalegoci w zobowizaniach wobec Funduszu przekraczajce ogem kwot 100 zotych, Penomocnik wydaje decyzj o wstrzymaniu miesicznego dofinansowania do czasu uregulowania zalegoci przez pracodawc. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

8.67)

11.68) W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci w wyniku kontroli Penomocnik wydaje decyzj nakazujc zwrot wypaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidowoci.

12.67) Od decyzji Prezesa Zarzdu Funduszu, o ktrych mowa w ust. 89a i 11, przysuguje odwoanie do ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.
12.68) Od decyzji Penomocnika, o ktrych mowa w ust. 89a i 11, przysuguje prawo wystpienia z wnioskiem do Penomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku nieuregulowania przez pracodawc zalegoci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku nastpujcego po roku, za ktry pracodawcy przysuguje miesiczne dofinansowanie, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj o odmowie wypaty miesicznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o ktrej mowa w ust. 8.
9.68) W przypadku nieuregulowania przez pracodawc zalegoci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku nastpujcego po roku, za ktry pracodawcy przysuguje miesiczne dofinansowanie, Penomocnik wydaje decyzj o odmowie wypaty miesicznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o ktrej mowa w ust. 8.

9.67)

9a.69) W przypadkach, o ktrych mowa w art. 48a ust. 3, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj o odmowie wypaty miesicznego dofinansowania.

9a.68) W przypadkach, o ktrych mowa w art. 48a ust. 3, Penomocnik wydaje decyzj o odmowie wypaty miesicznego dofinansowania.

Prezes Zarzdu Funduszu moe przeprowadza kontrole pracodawcy w zakresie miesicznego dofinansowania, w szczeglnoci dotyczce ustalania wysokoci miesicznego dofinansowania i wypaty wynagrodze pracownikw niepenosprawnych.

10.67)

ww
65)

10.68) Penomocnik moe przeprowadza kontrole pracodawcy w zakresie miesicznego dofinansowania, w szczeglnoci dotyczce ustalania wysokoci miesicznego dofinansowania i wypaty wynagrodze pracownikw niepenosprawnych.

W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 6 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 66) Przez art. 1 pkt 8 lit. g ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 67) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 68. 68) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 6 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 69) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 68.

w. rcl
70)

.go

Art. 26b. 1.70) Miesiczne dofinansowanie przysuguje na osoby niepenosprawne z tytuu zatrudnienia, ujte w ewidencji zatrudnionych osb niepenosprawnych, ktr prowadzi Fundusz, wykorzystujc numer PESEL i NIP oraz przekazywane drog elektroniczn do Funduszu informacje, z zastrzeeniem art. 26c ust. 1a.

1.71) Miesiczne dofinansowanie przysuguje na osoby niepenosprawne z tytuu zatrudnienia, ujte w ewidencji zatrudnionych osb niepenosprawnych, ktr prowadzi Penomocnik, wykorzystujc numer PESEL i NIP oraz przekazywane drog elektroniczn Penomocnikowi informacje, z zastrzeeniem art. 26c ust. 1a.

2. W przypadku gdy osoba niepenosprawna jest zatrudniona u wicej ni jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczajcym ogem penego wymiaru czasu pracy, miesiczne dofinansowanie przyznaje si na t osob pracodawcom, u ktrych jest ona zatrudniona, w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

2a.72) W przypadku, gdy osoba, o ktrej mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczajcym ogem peny wymiar czasu pracy, miesiczne dofinansowanie przyznaje si na t osob w wysokoci nieprzekraczajcej kwoty miesicznego dofinansowania przyznawanego na osob zatrudnion w penym wymiarze czasu pracy. Miesiczne dofinansowanie w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejnoci przyznaje si pracodawcy, ktry wczeniej zatrudni t osob. 3. Zatrudnienie i wskanik, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala si odpowiednio na zasadach okrelonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 71. 71) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 7 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 72) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

v.p l

6.65) Miesiczne dofinansowanie wypaca Penomocnik w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach okrelonych w art. 26b i art. 26c.

11.67) W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci w wyniku kontroli Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj nakazujc zwrot wypaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidowoci.

Dziennik Ustaw Nr 127

7650

Poz. 721

2) wniosek o wypat miesicznego dofinansowania za dany miesic; 3) (uchylony).74)

1) z przyczyn okrelonych w art. 52 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 2) za wypowiedzeniem zoonym przez pracownika; 3) na mocy porozumienia stron; 4) wskutek przejcia pracownika na rent z tytuu niezdolnoci do pracy; 5) z upywem czasu, na ktry zostaa zawarta;

6) z dniem ukoczenia pracy, dla ktrej wykonania bya zawarta. 5. Jeeli nie s spenione warunki, o ktrych mowa w ust. 4, miesiczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepenosprawnego przysuguje w przypadku gdy jego miejsce pracy powstao w wyniku: 1) wyganicia umowy o prac;

6. Wzrost netto zatrudnienia ogem oraz wzrost netto zatrudnienia pracownikw niepenosprawnych ustala si w stosunku do odpowiednio przecitnego zatrudnienia ogem i przecitnego zatrudnienia osb niepenosprawnych w okresie poprzedzajcych 12 miesicy. 7. Miesiczne dofinansowanie nie przysuguje do wynagrodzenia pracownika w czci finansowanej ze rodkw publicznych.

Art. 26c. 1. Pracodawca, o ktrym mowa w art. 26a, skada Funduszowi:73)

ww
3) (uchylony).74)
73)

1) miesiczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepenosprawnoci pracownikw niepenosprawnych, z uwzgldnieniem pracownikw, u ktrych stwierdzono chorob psychiczn, upoledzenie umysowe lub epilepsj oraz pracownikw niewidomych; 2) wniosek o wypat miesicznego dofinansowania za dany miesic;

1. Pracodawca, o ktrym mowa w art. 26a, skada Penomocnikowi:75) Zdanie wstpne w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 75. 74) Przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 75) Zdanie wstpne w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 8 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
76)

2) zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika na jego wniosek.

.go
1b. (uchylony).76) 2. (uchylony).77)

1a. Informacje i wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisj danych oraz pobiera drog elektroniczn potwierdzenie wysanej informacji lub wniosku. Pracodawca moe przekaza informacje i wniosek rwnie w formie dokumentu pisemnego.

3.78) W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidowo wypenionego wniosku o wypat miesicznego dofinansowania Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesiczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawc o sposobie jej ustalenia, jeeli kwota ta rni si od kwoty wskazanej we wniosku.

3.79) W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidowo wypenionego wniosku o wypat miesicznego dofinansowania Penomocnik przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesiczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawc o sposobie jej ustalenia, jeeli kwota ta rni si od kwoty wskazanej we wniosku.

3a.80) W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty miesicznego dofinansowania od kwoty nalenej nalicza si odsetki, w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych.

3a.79) W przypadku nieterminowego przekazania przez Penomocnika kwoty miesicznego dofinansowania od kwoty nalenej nalicza si odsetki w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowej.

4.80) W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna ni kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarzdu Funduszu wydaje decyzj o wysokoci dofinansowania, na wniosek pracodawcy zoony w terminie

Przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 77) Przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9. 78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 80. 79) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 8 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 80) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 79.

v.p l

4. Jeeli zatrudnienie nowych pracownikw niepenosprawnych w danym miesicu, u pracodawcy wykonujcego dziaalno gospodarcz, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogem i wzrostu netto zatrudnienia pracownikw niepenosprawnych miesiczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepenosprawnego nie przysuguje, jeeli jego zatrudnienie nastpio w wyniku rozwizania umowy o prac z innym pracownikiem, chyba e umowa o prac ulega rozwizaniu:

1) miesiczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepenosprawnoci pracownikw niepenosprawnych, z uwzgldnieniem pracownikw, u ktrych stwierdzono chorob psychiczn, upoledzenie umysowe lub epilepsj oraz pracownikw niewidomych;

Dziennik Ustaw Nr 127

7651

Poz. 721

4.79) W przypadku gdy ustalona przez Penomocnika kwota dofinansowania jest inna ni kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Penomocnik wydaje decyzj o wysokoci dofinansowania, na wniosek pracodawcy zoony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokoci przysugujcego dofinansowania do wynagrodzenia.

3. Liczba godzin przeznaczonych wycznie na pomoc pracownikowi niepenosprawnemu nie moe przekracza liczby godzin odpowiadajcej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesicu. 4. Przepisy art. 26 ust. 46 stosuje si odpowiednio.

4a. (uchylony).81) 4b.82) Od decyzji, o ktrej mowa w ust. 4, przysuguje odwoanie do ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.
4b.83) Od decyzji, o ktrej mowa w ust. 4, przysuguje prawo wystpienia z wnioskiem do Penomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.

5. (uchylony).84)

6. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesicznego dofinansowania,

3) wymogi, jakie musz spenia pracodawcy, przekazujc dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisj danych

uwzgldniajc potrzeb zapewnienia zgodnoci z warunkami dopuszczalnoci pomocy publicznej na zatrudnianie, okrelonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej, zapewnienia jednolitych warunkw niezbdnych do prawidowego przekazywania dokumentw oraz okrelenia zakresu danych niezbdnych do udzielenia pomocy, a take racjonalnego gospodarowania rodkami Funduszu. Art. 26c1. (uchylony).85)

ww
81)

Art. 26d. 1. Pracodawca, ktry zatrudnia pracownika niepenosprawnego, moe otrzyma ze rodkw Funduszu zwrot miesicznych kosztw zatrudnienia pracownikw pomagajcych pracownikowi niepenosprawnemu w pracy w zakresie czynnoci uatwiajcych komunikowanie si z otoczeniem, a take czynnoci niemoliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepenosprawnego na stanowisku pracy.

Przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9. 82) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 83. 83) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 8 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 84) Przez art. 1 pkt 10 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 85) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39.

w. rcl
86)

2) terminy skadania, wzory informacji i wniosku, o ktrych mowa w ust. 1, oraz wykaz dokumentw zaczanych do wniosku,

.go
4. (uchylony).89)

Art. 26e. 1. Pracodawca, ktry przez okres co najmniej 36 miesicy zatrudni osob niepenosprawn zarejestrowan w powiatowym urzdzie pracy jako bezrobotna albo poszukujca pracy niepozostajc w zatrudnieniu, moe otrzyma, na wniosek, ze rodkw Funduszu zwrot kosztw wyposaenia stanowiska pracy do wysokoci pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. 2. Zwrotu kosztw, o ktrych mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w wysokoci okrelonych umow zawart z pracodawc, z tym e zwrotowi nie podlegaj koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. 3.86) Umowy z pracodawc, ktrym jest starosta, zawiera Prezes Zarzdu Funduszu.

3.87) Umowy z pracodawc, ktrym jest starosta, zawiera Penomocnik.

4.88) Zwrot kosztw jednostkom budetowym nastpuje na wydzielony rachunek dochodw wasnych, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztw jest ich poniesienie przez jednostk budetow ze rodkw uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

5.90) Warunkiem zwrotu kosztw, o ktrych mowa w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Pastwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikajcych z niepenosprawnoci osoby zatrudnionej na wyposaanym stanowisku pracy lub o spenieniu warunkw bezpieczestwa i higieny pracy na tym stanowisku. 6. Jeeli okres zatrudnienia osoby niepenosprawnej bdzie krtszy ni 36 miesicy, pracodawca jest obowizany zwrci Funduszowi za porednictwem starosty rodki w wysokoci rwnej 1/36 oglnej kwoty zwrotu za kady miesic brakujcy do upywu okre-

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 87. 87) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 9 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 88) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 89. 89) Przez art. 33 pkt 9 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

v.p l

14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokoci przysugujcego dofinansowania do wynagrodzenia.

2. Wysoko zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniszego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesicu przeznaczonych wycznie na pomoc pracownikowi niepenosprawnemu i miesicznej liczby godzin pracy pracownika niepenosprawnego w miesicu, z zastrzeeniem ust. 3.

Dziennik Ustaw Nr 127

7652

Poz. 721
a)94) co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogu zatrudnionych stanowi osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, albo

7. Pracodawca nie zwraca rodkw, o ktrych mowa w ust. 5, jeeli zatrudni w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepenosprawn inn osob niepenosprawn, zarejestrowan w powiatowym urzdzie pracy jako bezrobotna lub poszukujca pracy i niepozostajc w zatrudnieniu, przy czym wynikajca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o ktrym mowa w ust. 1. 8. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) tryb postpowania w sprawach, o ktrych mowa w ust. 16,

b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upoledzonych umysowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci; 2) obiekty i pomieszczenia uytkowane przez zakad pracy:

a) odpowiadaj przepisom i zasadom bezpieczestwa i higieny pracy,

2) wzr wniosku i elementy umowy oraz dokumentacj niezbdn do zwrotu kosztw, o ktrych mowa w ust. 1, 3) sposb i terminy rozpatrywania wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1,

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodkw w przypadku niedotrzymania warunkw umowy dotyczcych ich przyznania majc na wzgldzie zwikszenie poziomu zatrudnienia osb niepenosprawnych, dokonywanie zwrotu kosztw zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie rodkami Funduszu. Art. 26f. (uchylony).91) Art. 27. (uchylony).92)

Zakady pracy chronionej i zakady aktywnoci zawodowej

Art. 28. 1. Pracodawca prowadzcy dziaalno gospodarcz przez okres co najmniej 12 miesicy, zatrudniajcy nie mniej ni 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i osigajcy wskaniki zatrudnienia osb niepenosprawnych, o ktrych mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesicy, uzyskuje status pracodawcy prowadzcego zakad pracy chronionej, jeeli: 1) wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych wynosi: a)93)

ww
91)

Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 92) Przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79), ktra wesza w ycie z dniem 1 lutego 2003 r. 93) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 94.

w. rcl
Rozdzia 6 co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogu zatrudnionych stanowi osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, albo
94)

.go
a take

b) uwzgldniaj potrzeby osb niepenosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszcze higienicznosanitarnych i cigw komunikacyjnych oraz speniaj wymagania dostpnoci do nich,

3) jest zapewniona dorana i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usugi rehabilitacyjne; 4) wystpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzcego zakad pracy chronionej.

1a. Spdzielnia socjalna, powstaa w wyniku przeksztacenia spdzielni inwalidw lub spdzielni niewidomych majcej status pracodawcy prowadzcego zakad pracy chronionej, uzyskuje status pracodawcy prowadzcego zakad pracy chronionej, jeeli wystpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesicy od daty wpisu tej spdzielni do Krajowego Rejestru Sdowego. 2. Okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza na wniosek pracodawcy Pastwowa Inspekcja Pracy, z wyjtkiem okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b w stosunku do osb zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia. 3. Do pracownikw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza si, z zastrzeeniem ust. 46, take osoby niepenosprawne wykonujce prac nakadcz, jeeli ich wynagrodzenie zostao ustalone co najmniej w wysokoci: 1) najniszego wynagrodzenia w stosunku do wykonawcw, dla ktrych praca nakadcza stanowi jedyne rdo utrzymania; 2) poowy najniszego wynagrodzenia w stosunku do pozostaych wykonawcw. 4. Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o ktrych mowa w ust. 3, ustala si jako iloraz wysokoci ustalonego wynagrodzenia i najniszego wynagrodzenia. 5. Maksymalny wymiar czasu pracy ustalony na podstawie ust. 4 nie moe przekracza jednego etatu. 6. Przepis art. 21 ust. 5 stosuje si odpowiednio.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

v.p l

su, o ktrym mowa w ust. 1, jednak w wysokoci nie mniejszej ni 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy z osob niepenosprawn.

Dziennik Ustaw Nr 127

7653

Poz. 721

2) spenia warunki, o ktrych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przeznacza uzyskane dochody na zakadowy fundusz aktywnoci; 4) uzyska pozytywn opini starosty o potrzebie utworzenia zakadu aktywnoci zawodowej.

1b.96) Stany zatrudnienia stanowice podstaw do wyliczenia wskanikw okrelonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustala si w osobach. 2. (uchylony).97) 3. Koszty:

1) utworzenia zakadw aktywnoci zawodowej s wspfinansowane ze rodkw Funduszu, z zastrzeeniem art. 68c ust. 2 pkt 2, organizatora i innych rde; zakady te nie mog prowadzi dziaalnoci polegajcej na wytwarzaniu wyrobw przemysu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a take pozostaych wyrobw alkoholowych o zawartoci alkoholu powyej 1,5% oraz wyrobw z metali szlachetnych albo z udziaem tych metali lub handlu tymi wyrobami; 2) dziaania zakadw aktywnoci zawodowej s wspfinansowane ze rodkw Funduszu, z zastrzeeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze rodkw samorzdu wojewdztwa w wysokoci co najmniej 10%, z tym e procentowy udzia samorzdu wojewdztwa w kosztach moe by zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych rde finansowania dziaania zakadu aktywnoci zawodowej.

ww
95)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 96) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 97) Przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9.

w. rcl
98)

1a.95) Stan zatrudnienia osb niepenosprawnych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie moe by wyszy ni 35% ogu zatrudnionych.

.go

1) co najmniej 70% ogu osb zatrudnionych w tej jednostce stanowi osoby niepenosprawne, w szczeglnoci skierowane do pracy przez powiatowe urzdy pracy: a) zaliczone do znacznego stopnia niepenosprawnoci, b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, u ktrych stwierdzono autyzm, upoledzenie umysowe lub chorob psychiczn, w tym osb, w stosunku do ktrych rada programowa, o ktrej mowa w art. 10a ust. 4, zaja stanowisko uzasadniajce podjcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;

3a1.98) W przypadku wydatkowania zakadowego funduszu aktywnoci niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub w razie nieprzekazania niewykorzystanych rodkw zakadowego funduszu aktywnoci na wyodrbniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w ktrym uzyskano te rodki, pracodawca jest obowizany do dokonania: 1) zwrotu 100% kwoty tych rodkw na zakadowy fundusz aktywnoci oraz

2) wpaty w wysokoci 30% tych rodkw na Fundusz w terminie do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio ujawnienie odpowiednio wydatkowania zakadowego funduszu aktywnoci niezgodnego z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub niedotrzymania terminu do przekazania niewykorzystanych rodkw zakadowego funduszu aktywnoci na wyodrbniony rachunek bankowy.

3a2.98) Wpata, o ktrej mowa w ust. 3a1 pkt 2 nie obcia zakadowego funduszu aktywnoci.

3b.99) W razie likwidacji lub utraty statusu zakadu aktywnoci zawodowej, wykrelenia organizatora z ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sdowego, likwidacji lub upadoci organizatora zakadu aktywnoci zawodowej, rodki publiczne otrzymane na utworzenie zakadu oraz niewykorzystane wedug stanu na dzie zaistnienia ktrejkolwiek z tych okolicznoci rodki zakadowego funduszu aktywnoci podlegaj niezwocznie wpacie do Funduszu, z zastrzeeniem ust. 3c. 3c. Wpacie do Funduszu podlega take kwota odpowiadajca kwocie wydatkowanej ze rodkw zakadowego funduszu aktywnoci na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie rodkw trwaych w zwizku z modernizacj zakadu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osb niepenosprawnych w czci, ktra nie zostaa pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikajcych z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzie zaistnienia okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 3b. 3d. Przepisu ust. 3b i 3c nie stosuje si w przypadku, gdy likwidacja zakadu nastpuje w zwizku z przejciem zakadu przez inny zakad aktywnoci zawodowej lub w wyniku poczenia z zakadem aktywnoci zawodowej, a niewykorzystane rodki funduszu podlegaj przekazaniu w terminie do 3 miesicy na zakadowy fundusz aktywnoci zakadu przejmujcego zakad likwidowany.

Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

v.p l

Art. 29. 1. Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja spoeczna, ktrej statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych, zwane dalej organizatorem, moe utworzy wyodrbnion organizacyjnie i finansowo jednostk i uzyska dla tej jednostki status zakadu aktywnoci zawodowej, jeeli:

3a. Dofinansowania ze rodkw Funduszu kosztw, o ktrych mowa w ust. 3, dokonuje samorzd wojewdztwa na warunkach i w wysokoci okrelonych umow zawart z jednostk okrelon w ust. 1.

Dziennik Ustaw Nr 127

7654

Poz. 721

4. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowy sposb, tryb i warunki tworzenia, finansowania i dziaania zakadw aktywnoci zawodowej, 2) czas pracy i rehabilitacji osb zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, 3) sposb tworzenia i wykorzystywania zakadowego funduszu aktywnoci majc na wzgldzie jednolite zasady funkcjonowania zakadw aktywnoci zawodowej. Art. 30. 1. Decyzj w sprawie przyznania statusu zakadu pracy chronionej lub zakadu aktywnoci zawodowej, potwierdzajc spenianie warunkw, o ktrych mowa w art. 28 lub 29, wydaje wojewoda.

2b. Wojewoda moe wyda decyzj, o ktrej mowa w ust. 2a, w przypadku gdy pracodawca: 1) utrzyma zatrudnienie pracownikw zakadu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji oraz 2) spenia pozostae warunki, o ktrych mowa w art. 28, w dniu wystpienia z wnioskiem o przyznanie statusu zakadu pracy chronionej lub udokumentowania przejcia zakadu.

2. Wojewoda moe, w drodze decyzji, zwolni na czas okrelony, nie duej jednak ni na sze miesicy, prowadzcego zakad pracy chronionej od spenienia warunku, o ktrym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, jeeli: 1) zatrudnia co najmniej 60% osb niepenosprawnych oraz

2a. Wojewoda moe, w drodze decyzji, zwolni z obowizku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez okres 12 miesicy poprzedzajcych zoenie wniosku o przyznanie statusu zakadu pracy chronionej lub z obowizku utrzymywania wskanikw zatrudnienia osb niepenosprawnych, okrelonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, w okresie 6 miesicy poprzedzajcych dzie zoenia wniosku o przyznanie statusu zakadu pracy chronionej pracodawc, ktry: 1) przej wraz ze wszystkimi pracownikami zakad pracy chronionej w upadoci lub w likwidacji albo zagroony likwidacj lub upadoci, z wyczeniem przejcia dokonanego na podstawie Kodeksu spek handlowych lub ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pn. zm.100));

ww
100)

1a)101) przej pracownikw zakadu pracy chronionej w zwizku z podziaem lub nabyciem tego zakadu lub jego czci albo w wyniku zmiany formy organizacyjno-prawnej zakadu pracy chronionej prowadzonego przez osob fizyczn;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649. 101) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

w. rcl

2) waciwy powiatowy urzd pracy nie moe skierowa wymaganej liczby osb niepenosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci, posiadajcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub nadajcych si do przekwalifikowania.

.go

2c. Pracodawca, w stosunku do ktrego wojewoda podj z urzdu decyzj, o ktrej mowa w ust. 3, moe wystpi do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przyznania statusu zakadu pracy chronionej z moc od dnia ponownego spenienia warunkw, o ktrych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 13 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, jeeli: 1) pracodawca w dniu zoenia wniosku wykae si: a) spenianiem warunkw, o ktrych mowa w art. 28 ust. 13 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, za okres od dnia ponownego speniania warunkw do dnia poprzedzajcego dzie zoenia wniosku, b) dokonaniem zwrotu nienalenie pobranej pomocy publicznej otrzymanej w zwizku z legitymowaniem si statusem zakadu pracy chronionej wraz z odsetkami za okres od dnia stwierdzonej decyzj, o ktrej mowa w ust. 3, utraty statusu do dnia ponownego speniania warunkw, o ktrych mowa w art. 28 ust. 13 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2;

2) czny okres niespeniania warunkw, o ktrych mowa w art. 28 ust. 13 oraz art. 33 ust. 1 lub 3, by nie duszy ni 3 miesice; 3) w okresie, o ktrym mowa w pkt 2, wskanik, o ktrym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, nie uleg zmniejszeniu o wicej ni 20% tego wskanika;

4) naruszenie art. 28 ust. 2 i 3 lub art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2 nie byo race.

3. Wojewoda podejmuje decyzj stwierdzajc utrat przyznanego statusu zakadu pracy chronionej lub zakadu aktywnoci zawodowej w razie niespeniania warunkw lub obowizkw, o ktrych mowa w art. 28 ust. 13 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, lub odpowiednio art. 28 ust. 1 pkt 13, art. 29 lub 30 ust. 2b, z dniem zaprzestania speniania jakiegokolwiek z tych warunkw lub obowizkw. 3a. Od decyzji wojewody, o ktrych mowa w ust. 13, pracodawcy przysuguje odwoanie do ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego. 3b. Organy wymienione w ust. 3a mog przeprowadza okresowe, nie rzadziej ni co dwa lata, i dorane kontrole speniania warunkw i obowizkw, z uwzgldnieniem art. 28 i 29.

v.p l

2) przej w drodze darowizny od osoby nalecej w stosunku do niego do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisw o podatku od spadkw i darowizn zakad pracy chronionej prowadzony przez jedn lub wicej osb fizycznych.

Dziennik Ustaw Nr 127

7655

Poz. 721

1) podatku od gier;

3d. Wojewoda i Pastwowa Inspekcja Pracy przedstawiaj Penomocnikowi informacje o wynikach kontroli, o ktrych mowa w ust. 3b i 3c, przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym, w terminie do koca I kwartau roku nastpnego. 4. Prowadzcy zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej jest obowizany: 1) poinformowa wojewod o kadej zmianie dotyczcej spenienia warunkw i realizacji obowizkw, o ktrych mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany; 2) przedstawia wojewodzie proczne informacje, dotyczce speniania tych warunkw.

2) podatku od towarw i usug oraz podatku akcyzowego; 3) ca;

4) podatkw dochodowych;

5) podatku od rodkw transportowych.

3. Prowadzcy zakad pracy chronionej speniajcy warunek, o ktrym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, przekazuje rodki uzyskane:103) 1) z tytuu zwolnie, o ktrych mowa w ust. 1, na: a) Fundusz w wysokoci 10%, b) zakadowy fundusz rehabilitacji osb niepenosprawnych w wysokoci 90%;

5. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr informacji, o ktrej mowa w ust. 4, oraz sposb jej przedstawienia.

6. Wojewoda jest obowizany przedkada Penomocnikowi zbiorcze informacje proczne dotyczce wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakadach pracy chronionej i zakadach aktywnoci zawodowej, w terminach: 1) do dnia 20 sierpnia za pierwsze procze; 2) do dnia 20 lutego za drugie procze.

7. Na wniosek Penomocnika wojewoda jest obowizany udzieli informacji dotyczcych wydanych decyzji, o ktrych mowa w ust. 13, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie moe by krtszy ni 30 dni od dnia dorczenia wniosku.

8. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr informacji, o ktrych mowa w ust. 6, oraz sposb ich przekazywania, majc na wzgldzie zapewnienie sprawnego i terminowego przekazywania tych informacji. Art. 31. 1. Prowadzcy zakad pracy chronionej speniajcy warunek, o ktrym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakad aktywnoci zawodowej w stosunku do tego zakadu jest zwolniony z:102)

ww
102)

1) podatkw, z zastrzeeniem ust. 2, z tym e: a) z podatkw od nieruchomoci, rolnego i lenego na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych, b) z podatku od czynnoci cywilnoprawnych jeeli czynno przez niego dokonana pozostaje w bezporednim zwizku z prowadzeniem zakadu;

2) opat, z wyjtkiem opaty skarbowej i opat o charakterze sankcyjnym.


Zdanie wstpne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

w. rcl
103)

.go
2) (uchylony).104)

4. Prowadzcy zakad aktywnoci zawodowej przekazuje rodki uzyskane z tytuu zwolnie, o ktrych mowa w ust. 1, oraz wpywy z dochodu zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej na zakadowy fundusz aktywnoci. 5. Wykaz opat o charakterze sankcyjnym, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, okreli, w drodze rozporzdzenia, minister waciwy do spraw finansw publicznych w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zabezpieczenia spoecznego, uwzgldniajc charakter opat podlegajcych wyczeniu. Art. 32. 1. Pracodawca prowadzcy zakad pracy chronionej moe, na wniosek, otrzyma ze rodkw Funduszu: 1) dofinansowanie w wysokoci do 50% oprocentowania zacignitych kredytw bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytw na cele zwizane z rehabilitacj zawodow i spoeczn osb niepenosprawnych; 2) zwrot kosztw: a) budowy lub rozbudowy obiektw i pomieszcze zakadu, b) transportowych, c) administracyjnych. 2. Zwrot kosztw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2: 1) dotyczy wycznie dodatkowych kosztw pracodawcy wynikajcych z zatrudnienia osb niepenosprawnych; 2) moe by przyznany pracodawcy prowadzcemu zakad pracy chronionej u ktrego wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Zdanie wstpne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 104) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39.

v.p l

3c. Pastwowa Inspekcja Pracy przeprowadza, nie rzadziej ni co trzy lata, kontrol w zakadach pracy chronionej i w zakadach aktywnoci zawodowej w zakresie przestrzegania przepisw ustawy, w szczeglnoci art. 28 ust. 1 pkt 2.

2. Zwolnienie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:

Dziennik Ustaw Nr 127

7656

Poz. 721

4) przeznaczania co najmniej 15% rodkw funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji; 5) przeznaczania co najmniej 10% rodkw funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualn dla niepenosprawnych pracownikw i byych niepracujcych niepenosprawnych pracownikw tego zakadu.

Art. 32a.106) Penomocnik, na podstawie umowy zawartej z pracodawc prowadzcym zakad pracy chronionej, udziela pracodawcy pomocy, o ktrej mowa w art. 32 ust. 1.

Art. 33. 1. Prowadzcy zakad pracy chronionej tworzy zakadowy fundusz rehabilitacji osb niepenosprawnych, zwany dalej funduszem rehabilitacji. 2. Fundusz rehabilitacji tworzy si w szczeglnoci:

1) ze rodkw, o ktrych mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b;

2) z czci zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych, zgodnie z odrbnymi przepisami; 3) z wpyww z zapisw i darowizn;

4) z odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;

5) ze rodkw pochodzcych ze zbycia rodkw trwaych zakupionych ze rodkw funduszu, w czci niezamortyzowanej. 3. Pracodawca prowadzcy zakad pracy chronionej jest obowizany do: 1) prowadzenia ewidencji rodkw funduszu rehabilitacji;

ww
105)

2)107) prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego rodkw tego funduszu;

2a)108) wydatkowania rodkw tego funduszu wycznie z rachunku bankowego rodkw tego funduszu, z zastrzeeniem ust. 3a;

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 106. 106) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 10 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret pierwsze ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 108) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

w. rcl
109)

.go

Art. 32a.105) Fundusz, na podstawie umowy zawartej z pracodawc prowadzcym zakad pracy chronionej, udziela pracodawcy pomocy, o ktrej mowa w art. 32 ust. 1.

3a.109) rodki zakadowego funduszu rehabilitacji mog by wypacane z rachunku bankowego rodkw tego funduszu, do kasy zakadowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypaty osobom niepenosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze rodkw tego funduszu. 3b.109) rodki zakadowego funduszu rehabilitacji nie podlegaj egzekucji sdowej ani administracyjnej oraz nie mog by obciane w jakikolwiek sposb, z zastrzeeniem ust. 4. 4. rodki funduszu rehabilitacji s przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, spoecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osb niepenosprawnych opracowywane przez powoane przez pracodawcw komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osb niepenosprawnych, zgodnie z zakadowym regulaminem wykorzystania tych rodkw. 4a. W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia rodkw funduszu rehabilitacji, pracodawca jest obowizany do dokonania: 1) zwrotu 100% kwoty tych rodkw na fundusz rehabilitacji oraz 2) wpaty w wysokoci 30% tych rodkw na Fundusz w terminie do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio ujawnienie niezgodnego z ustaw przeznaczenia rodkw funduszu rehabilitacji, a take niedotrzymanie terminu, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 3.

4a1.110) Na rwni z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem rodkw funduszu rehabilitacji traktuje si nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji rodkw funduszu rehabilitacji lub nieprowadzenie rachunku bankowego rodkw tego funduszu, z tym e kwota wpaty, o ktrej mowa w ust. 4a pkt 2, jest rwna 30% kwoty rodkw funduszu rehabilitacji ustalonej na podstawie ust. 13. 4b. Wpata, o ktrej mowa w ust. 4a pkt 2, nie obcia funduszu rehabilitacji. 4c.111) Uzyskane w danym roku kalendarzowym rodki funduszu rehabilitacji pochodzce ze zwolnie, o ktrych mowa w art. 31 ust. 1, oraz kwoty pobra-

Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 110) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 111) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

v.p l

3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki udzielania dofinansowania i zwrotu kosztw, o ktrych mowa w ust. 1, tryb postpowania w tych sprawach, w tym terminy skadania oraz rozpatrywania wnioskw, sposb i tryb sporzdzania informacji o wykorzystaniu rodkw, majc na wzgldzie zapewnienie sprawnoci udzielanej pomocy, zgodnoci z warunkami dopuszczalnoci pomocy publicznej, okrelonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych warunkw niezbdnych do prawidowego przekazywania dokumentw oraz okrelenie zakresu danych niezbdnych do udzielenia pomocy, a take racjonalne gospodarowanie rodkami Funduszu.

3) przekazywania rodkw funduszu rehabilitacji na rachunek, o ktrym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w ktrym rodki te uzyskano;

Dziennik Ustaw Nr 127

7657

Poz. 721

5. Pracodawcy prowadzcy zakad pracy chronionej mog gromadzi do 10% rodkw funduszu rehabilitacji na realizacj wsplnych zada zgodnych z ustaw. 6. Kontrola prawidowoci realizacji przepisw ust. 14a wykonywana jest przez waciwe terenowo urzdy skarbowe. 7. W razie likwidacji, upadoci albo wykrelenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej prowadzonego przez pracodawc zakadu pracy chronionej lub utraty statusu zakadu pracy chronionej niewykorzystane wedug stanu na dzie likwidacji, upadoci lub utraty statusu zakadu pracy chronionej rodki funduszu rehabilitacji podlegaj niezwocznie wpacie do Funduszu, z zastrzeeniem ust. 7a i 7b.

7b. W przypadku utraty statusu zakadu pracy chronionej i osigania stanu zatrudnienia ogem w wysokoci co najmniej 15 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy oraz wskanika zatrudnienia osb niepenosprawnych w wysokoci co najmniej 25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane rodki tego funduszu. 7c. (uchylony).112)

7d. (uchylony).112)

ww
8a.113)
112)

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje si w przypadku, gdy likwidacja zakadu nastpuje w zwizku z przejciem zakadu przez inny zakad pracy chronionej lub w wyniku poczenia z takim zakadem, a niewykorzystane rodki funduszu podlegaj przekazaniu w terminie do 3 miesicy na fundusz rehabilitacji zakadu przejmujcego zakad likwidowany.

W przypadkach okrelonych w art. 30 w ust. 2a stosuje si ust. 8, z tym e rodki funduszu rehabilitacji podlegaj: 1) podziaowi pomidzy pracodawc, o ktrym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 1a, oraz pracodawc

w. rcl

7a. Wpacie do Funduszu podlega take kwota odpowiadajca kwocie wydatkowanej ze rodkw funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie rodkw trwaych w zwizku z modernizacj zakadu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osb niepenosprawnych, budow lub rozbudow bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup rodkw transportu w czci, ktra nie zostaa pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikajcych z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzie zaistnienia okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 7.

Przez art. 1 pkt 23 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9. 113) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

.go
Rozdzia 7

2) przekazaniu do Funduszu tytuem wpaty, o ktrej mowa w art. 33 ust. 7, w kwocie stanowicej rnic pomidzy kwot rodkw funduszu rehabilitacji pracodawcy dotychczas legitymujcego si statusem zakadu pracy chronionej wedug stanu na dzie podziau lub zbycia czci lub caoci zakadu pracy chronionej a sum kwot przypadajc poszczeglnym pracodawcom na podstawie pkt 1 w terminie 3 miesicy od dnia dokonania podziau lub zbycia zakadu pracy chronionej lub jego czci.

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakadowego funduszu aktywnoci jest pracodawca. 10. Prowadzcy zakad pracy chronionej moe udziela, ze rodkw funduszu rehabilitacji, pomocy niepracujcym osobom niepenosprawnym byym pracownikom tego zakadu, na cele zwizane z rehabilitacj lecznicz i spoeczn.

11. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw finansw publicznych oraz ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) rodzaje wydatkw ze rodkw funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de minimis, 2) warunki wykorzystania rodkw funduszu rehabilitacji, 3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej, 4) tryb ustalania zakadowego regulaminu wykorzystania tych rodkw, 5) warunki tworzenia indywidualnych programw rehabilitacji, w tym skad i zakres dziaania komisji rehabilitacyjnej tworzcej te programy majc na wzgldzie prawidowe wykorzystanie rodkw tego funduszu. Art. 33a. Przepisy art. 33 stosuje si do pracodawcw, o ktrych mowa w art. 33 ust. 7b.

Zadania i organizacja sub dziaajcych na rzecz osb niepenosprawnych Art. 34. 1. Wykonanie zada wynikajcych z ustawy nadzoruje Penomocnik bdcy sekretarzem stanu w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.

v.p l

nych zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 2, ktre nie zostay wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia nastpnego roku, podlegaj wpacie do Funduszu.

dotychczas legitymujcego si statusem zakadu pracy chronionej, ktry pozosta dysponentem tego funduszu proporcjonalnie do procentowego udziau stanu zatrudnienia przejtych pracownikw niepenosprawnych zakadu pracy chronionej w stanie zatrudnienia osb niepenosprawnych pracodawcy dotychczas legitymujcego si statusem zakadu pracy chronionej ustalonego w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy, wedug stanu na dzie podziau lub zbycia zakadu pracy chronionej lub jego czci oraz

Dziennik Ustaw Nr 127

7658

Poz. 721

2. Nadzr, o ktrym mowa w ust. 1, jest wykonywany przez: 1) koordynacj realizacji zada wynikajcych z ustawy; 2) inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli realizacji zada wynikajcych z ustawy. 3. Koordynacja, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, polega na: 1) daniu od podmiotw informacji, dokumentw i sprawozda okresowych dotyczcych realizowanych zada okrelonych w ustawie; 2) organizowaniu szkole i konferencji; 3) udzielaniu informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudniania osb niepenosprawnych; 4) opracowywaniu standardw w zakresie realizacji zada okrelonych w ustawie;

5) wsppraca z organizacjami pozarzdowymi i fundacjami dziaajcymi na rzecz osb niepenosprawnych; 6)116) dokonywanie wyboru przedsiwzi do finansowania ze rodkw Funduszu;

7)116) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spat i umarzania poyczek;

8)116) opracowywanie programw sucych rehabilitacji spoecznej i zawodowej, w szczeglnoci adresowanych do osb niepenosprawnych oraz do rodzin, ktrych czonkami s osoby niepenosprawne; 9)116) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem rodkw Funduszu przekazywanych na realizacj zada okrelonych ustaw.

5) realizacji zada wynikajcych z programw rzdowych, o ktrych mowa w ust. 6 pkt 2; 6) realizacji dziaa zmierzajcych do ograniczenia skutkw niepenosprawnoci i barier, utrudniajcych osobom niepenosprawnym funkcjonowanie w spoeczestwie.

1) dziaa na rzecz realizacji praw osb niepenosprawnych; 2) realizacji zada okrelonych w ustawie;

3) speniania przez pracodawcw warunkw okrelonych w art. 28 ust. 1, art. 29, art. 30 ust. 2b i art. 33.

5. Penomocnik moe przeprowadzi kontrol w zakresie okrelonym w ust. 4. 6. Do zada Penomocnika naley take:

1) opracowywanie oraz opiniowanie projektw aktw normatywnych dotyczcych zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunkw ycia osb niepenosprawnych;

ww
114)

2) opracowywanie projektw programw rzdowych dotyczcych rozwizywania problemw osb niepenosprawnych; 3)114) ustalanie zaoe do rocznych planw rzeczowo-finansowych dotyczcych realizacji zada wynikajcych z ustawy;

3)115) opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu;

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 115. 115) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 11 lit. a tiret pierwsze ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
116)

4. Inicjowanie kontroli, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy:

.go

6a.117) Penomocnik moe da niezwocznego zwrotu caoci lub czci rodkw do Funduszu lub zawiesi wypat dalszych kwot, jeeli w cigu roku budetowego, w wyniku kontroli, o ktrej mowa w ust. 6 pkt 9, stwierdzi nieprawidowoci polegajce na wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem rodkw otrzymanych z Funduszu. 6b.117) Do oceny prawidowoci wykorzystania rodkw Funduszu stosuje si przepisy o finansach publicznych.

6c.117) Penomocnik moe dokona podziau rodkw nieprzekazanych lub zwrconych, o ktrych mowa w ust. 6a, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.

7.118) Zadania wynikajce z ustawy realizuj organy administracji rzdowej, organy jednostek samorzdu terytorialnego i Fundusz.
7.119) Zadania wynikajce z ustawy realizuj organy administracji rzdowej, organy jednostek samorzdu terytorialnego i Penomocnik.

8. Penomocnika powouje i odwouje Prezes Rady Ministrw, na wniosek ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.

9.120) Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i sposb przeprowadzania kontroli przez organy upowanione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzgldniajc potrzeb zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidowego przebiegu kontroli.

Dodany przez art. 33 pkt 11 lit. a tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 117) Dodany przez art. 33 pkt 11 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 118) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 119. 119) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 11 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 120) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 121.

v.p l

4) inicjowanie dziaa zmierzajcych do ograniczenia skutkw niepenosprawnoci i barier utrudniajcych osobom niepenosprawnym funkcjonowanie w spoeczestwie;

Dziennik Ustaw Nr 127

7659

Poz. 721

10.120) Penomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Penomocnika, ktre stanowi wyodrbnion komrk organizacyjn w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.
10.121) Penomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Penomocnika, ktre stanowi wyodrbnion komrk organizacyjn w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego, z zastrzeeniem art. 45 ust. 3.

3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, zadania samorzdu wojewdztwa, ktre mog by dofinansowane ze rodkw Funduszu oraz warunki i tryb dofinansowywania robt budowlanych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 5, majc na wzgldzie potrzeby w zakresie realizacji zada na rzecz osb niepenosprawnych. Art. 35a. 1. Do zada powiatu naley:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatow strategi dotyczc rozwizywania problemw spoecznych, powiatowych programw dziaa na rzecz osb niepenosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji spoecznej,

Art. 35. 1. Do zada samorzdu wojewdztwa realizowanych w ramach ustawy naley:

1) opracowanie i realizacja wojewdzkich programw dotyczcych wyrwnywania szans osb niepenosprawnych i przeciwdziaania ich wykluczeniu spoecznemu oraz pomocy w realizacji zada na rzecz zatrudniania osb niepenosprawnych; 2) (uchylony);122)

4) (uchylony);123)

5) dofinansowanie robt budowlanych w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczcych obiektw sucych rehabilitacji, w zwizku z potrzebami osb niepenosprawnych, z wyjtkiem rozbirki tych obiektw; 6) dofinansowanie kosztw tworzenia i dziaania zakadw aktywnoci zawodowej;

7) wsppraca z organami administracji rzdowej oraz powiatami i gminami w realizacji zada wynikajcych z ustawy;

ww
121)

8) wsppraca z organizacjami pozarzdowymi i fundacjami dziaajcymi na rzecz osb niepenosprawnych; 9) opiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o ktrym mowa w art. 10d ust. 2.

W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 11 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 122) Przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych oraz ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. 123) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

w. rcl

3) opracowywanie i przedstawianie Penomocnikowi informacji o prowadzonej dziaalnoci;

.go
7) dofinansowanie:

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, c) przestrzegania praw osb niepenosprawnych;

2) wsppraca z instytucjami administracji rzdowej i samorzdowej w opracowywaniu i realizacji programw, o ktrych mowa w pkt 1; 3) udostpnianie na potrzeby Penomocnika i samorzdu wojewdztwa oraz przekazywanie waciwemu wojewodzie uchwalonych przez rad powiatu programw, o ktrych mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji; 4) podejmowanie dziaa zmierzajcych do ograniczania skutkw niepenosprawnoci; 5) opracowywanie i przedstawianie planw zada i informacji z prowadzonej dziaalnoci oraz ich udostpnianie na potrzeby samorzdu wojewdztwa; 6) wsppraca z organizacjami pozarzdowymi i fundacjami dziaajcymi na rzecz osb niepenosprawnych w zakresie rehabilitacji spoecznej i zawodowej tych osb; 6a) finansowanie z Funduszu wydatkw na instrumenty lub usugi rynku pracy okrelone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osb niepenosprawnych zarejestrowanych jako poszukujce pracy niepozostajce w zatrudnieniu;

a) uczestnictwa osb niepenosprawnych i ich opiekunw w turnusach rehabilitacyjnych, b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepenosprawnych, c) zaopatrzenia w sprzt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze przyznawane osobom niepenosprawnym na podstawie odrbnych przepisw, d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych, w zwizku z indywidualnymi potrzebami osb niepenosprawnych, e) rehabilitacji dzieci i modziey;

v.p l

9.121) Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i sposb przeprowadzania kontroli przez organy upowanione do kontroli na podstawie ust. 6 pkt 9, art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzgldniajc potrzeb zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidowego przebiegu kontroli.

2. Sejmik wojewdztwa w formie uchway okrela zadania, na ktre przeznacza rodki okrelone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

Dziennik Ustaw Nr 127

7660

Poz. 721

8) dofinansowanie kosztw tworzenia i dziaania warsztatw terapii zajciowej; 9) porednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osb niepenosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie; 9a) przyznawanie w art. 12a; rodkw, o ktrych mowa

2. (uchylony).126)

9b) realizacja zada, o ktrych mowa w art. 26, art. 26d i art. 26e; 9c) zlecanie zada zgodnie z art. 36; 10) kierowanie osb niepenosprawnych, ktre wymagaj specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i spoecznej, do specjalistycznego orodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placwki szkoleniowej; 11) wsppraca z organami rentowymi w zakresie wynikajcym z odrbnych przepisw;

Art. 35c.127) 1. Zarzdy wojewdztw i zarzdy powiatw przedstawiaj Penomocnikowi sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze rodkw Funduszu.

2. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i sposoby rozlicze finansowych samorzdu z Penomocnikiem w zakresie otrzymanych rodkw Funduszu, majc na uwadze prawidowe gospodarowanie rodkami Funduszu.

12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie dziaalnoci gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepenosprawne; 13) wsppraca z waciwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osb niepenosprawnych. 2. Zadania, o ktrych mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w czci dotyczcej rehabilitacji spoecznej osb niepenosprawnych, a take w pkt 4, 5, 7 i 8 s realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie; 2) w pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w czci dotyczcej rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych, a take w pkt 99b oraz 1013 s realizowane przez powiatowe urzdy pracy. 3. Rada powiatu w formie uchway okrela zadania, na ktre przeznacza rodki okrelone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

ww
Art. 35b. (uchylony).124)
124)

4. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje zada, o ktrych mowa w ust. 1, ktre mog by finansowane ze rodkw Funduszu, uwzgldniajc w szczeglnoci wymagania, jakie powinny spenia podmioty ubiegajce si o dofinansowanie tych zada, a take tryb postpowania i zasady ich dofinansowania ze rodkw Funduszu.

w. rcl
125)

Przez art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy spoecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie podu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ciy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1792), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

.go
Rozdzia 8

Art. 36. 1.128) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych mog by realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarzdowe.

1.129) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych mog by realizowane na zlecenie Penomocnika przez fundacje oraz organizacje pozarzdowe.

2. Zadania, o ktrych mowa w ust. 1, mog by realizowane ze rodkw Funduszu przez fundacje i organizacje pozarzdowe rwnie na zlecenie samorzdu wojewdztwa lub powiatu. 3. Do zlecania zada, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 4. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych, ktre mog by zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarzdowym, majc na wzgldzie zapewnienie realizacji potrzeb osb niepenosprawnych.

Art. 37. Szkolenie osb niepenosprawnych odbywa si w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyszenia kwalifikacji.
W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 127. 126) Przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektrych upowanie do wydawania aktw wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817), ktra wesza w ycie z dniem 10 lipca 2009 r. 127) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 12 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 128) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 129. 129) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 13 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

v.p l
Szkolenie osb niepenosprawnych

Art. 35c.125) 1. Zarzdy wojewdztw i zarzdy powiatw przedstawiaj Prezesowi Zarzdu Funduszu sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu rodkw.

Dziennik Ustaw Nr 127

7661

Poz. 721

1) z wasnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia waciwego organu;

1) braku kwalifikacji zawodowych; 2) koniecznoci zmiany kwalifikacji w zwizku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia; 3) utraty zdolnoci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. 2. Szkoleniem, o ktrym mowa w ust. 1, mog by objte rwnie osoby niepenosprawne bdce w okresie wypowiedzenia umowy o prac z przyczyn niedotyczcych pracownikw. Art. 38a. (uchylony).130)

2) wskazane przez t osob, jeeli zostanie uprawdopodobnione, e szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i speniony jest przynajmniej jeden z warunkw wymienionych w art. 38; koszt tego szkolenia nie moe przekroczy dziesiciokrotnego przecitnego wynagrodzenia. 2. Koszty szkolenia obejmuj w szczeglnoci:

1) uprzednio uzgodnion naleno przysugujc jednostce szkolcej;

Art. 39. 1. Szkolenie osb niepenosprawnych moe odbywa si: 1) w placwkach szkolcych;

2) w specjalistycznych orodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, zwanych dalej specjalistycznymi orodkami, zapewniajcych warunki realizacji zada okrelonych w ust. 3.

2. Specjalistyczne orodki s tworzone i likwidowane przez marszaka wojewdztwa w porozumieniu z Penomocnikiem. Samorzd wojewdztwa moe zleca innym podmiotom zadania, o ktrych mowa w ust. 3. 3. Do zada specjalistycznego orodka naley:

1) prowadzenie szkolenia osb, ktre z powodu niepenosprawnoci maj utrudniony lub uniemoliwiony dostp do korzystania ze szkolenia w innych placwkach; 2) okrelanie psychofizycznej sprawnoci danej osoby w stosunku do wymaga rnych zawodw;

3) okrelanie, przez zastosowanie odpowiednich testw sprawnoci i prb praktycznych, uzdolnienia i moliwoci rozwoju zdolnoci danej osoby;

ww
130)

4) zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wyywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usug rehabilitacyjnych.

4. Koszty utworzenia, dziaalnoci oraz realizacji zada specjalistycznego orodka powinny by pokrywane ze rodkw Funduszu. 5. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb tworzenia, dziaania i finansowania specjalistycznych orodkw, a take zlecania zada, o ktrych mowa w ust. 3, oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich dziaalnoci.
Przez art. 19 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 126.

w. rcl
131)

.go
4. (uchylony).131)

2) koszt ubezpieczenia od nieszczliwych wypadkw; 3) koszt zakwaterowania i wyywienia w czci albo w caoci; 4) koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepenosprawnoci; 5) koszt usug tumacza jzyka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszcej osobie niepenosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepenosprawnoci; 6) koszt niezbdnych bada lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usug rehabilitacyjnych. 3. Szkolenie trwa nie duej ni 36 miesicy.

4. Koszty szkolenia s finansowane ze rodkw Funduszu. 5. Osoba niepenosprawna, ktra nie ukoczya szkolenia z wasnej winy, jest obowizana do zwrotu jego kosztw, chyba e powodem nieukoczenia szkolenia byo podjcie zatrudnienia. Art. 41. 1. Szkolenie osb niepenosprawnych moe by organizowane take przez pracodawc. 2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osb niepenosprawnych mog by zrefundowane ze rodkw Funduszu do wysokoci 80% tych kosztw, nie wicej jednak ni do wysokoci dwukrotnego przecitnego wynagrodzenia na jedn osob. 3. Zwrotu kosztw, o ktrych mowa w ust. 2, dokonuje starosta na warunkach i w wysokoci okrelonych w umowie zawartej z pracodawc. Zwrotowi nie podlegaj koszty poniesione przez pracodawc przed dat podpisania umowy.

Przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9.

v.p l

Art. 38. 1. Kierownik powiatowego urzdu pracy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osb niepenosprawnych lub innych osb niepenosprawnych poszukujcych pracy i niepozostajcych w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzdzie pracy, w celu zwikszenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyszenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwikszenia aktywnoci zawodowej, a w szczeglnoci w razie:

Art. 40. 1. Kierownik powiatowego urzdu pracy kieruje osob niepenosprawn, o ktrej mowa w art. 38, na szkolenie:

Dziennik Ustaw Nr 127

7662

Poz. 721

Art. 41a. 1. Placwki szkolce i specjalistyczne orodki oraz pracodawcy przeprowadzajcy szkolenia przesyaj samorzdowi wojewdztwa proczne informacje o przebiegu szkole. 2. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1, przekazuje si, na jego wniosek, kierownikowi powiatowego urzdu pracy, ktry skierowa osob niepenosprawn na szkolenie. Rozdzia 9

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osb Niepenosprawnych

Art. 42. 1. Powouje si Krajow Rad Konsultacyjn do Spraw Osb Niepenosprawnych, zwan dalej Rad. 2. Rada jest organem doradczym Penomocnika stanowicym forum wspdziaania, na rzecz osb niepenosprawnych, organw administracji rzdowej, samorzdu terytorialnego oraz organizacji pozarzdowych. 3. Do zakresu dziaania Rady naley: 1) przedstawianie Penomocnikowi:

a) propozycji przedsiwzi zmierzajcych do integracji osb niepenosprawnych, b) propozycji rozwiza w zakresie zaspokajania potrzeb osb niepenosprawnych, wynikajcych z niepenosprawnoci, c) opinii do dokumentw przedkadanych Radzie przez Penomocnika, w tym do projektw:

ww

d) rocznych informacji o dziaalnoci Rady;

2) sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisw dotyczcych sytuacji osb niepenosprawnych. Art. 43. 1. Rada skada si z:

1) piciu przedstawicieli organw administracji rzdowej, w tym jednego przedstawiciela ministra waciwego do spraw finansw publicznych; 2) piciu przedstawicieli jednostek samorzdu terytorialnego;

w. rcl
aktw prawnych majcych lub mogcych mie wpyw na sytuacj osb niepenosprawnych, planw finansowych oraz sprawozda Funduszu, rzdowych programw dziaa na rzecz osb niepenosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
132)

.go
5. Kadencja Rady trwa 4 lata.

1a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawcw lub organizacja zwizkowa stanie si organizacj reprezentatywn w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skad Rady. 2. Czonkw Rady powouje minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego na wniosek Penomocnika, a w przypadku czonkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, na wniosek tych organizacji. 3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego moe odwoa czonka Rady przed upywem kadencji: 1) na jego wniosek; 2) na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji; 3) na wniosek Penomocnika po zasigniciu opinii organu lub organizacji, ktr czonek Rady reprezentuje. 4. Posiedzenia Rady s zwoywane przez jej przewodniczcego lub co najmniej 5 czonkw Rady nie rzadziej ni raz na kwarta oraz w kadym czasie na wniosek Penomocnika.

Art. 44. 1. Wydatki zwizane z obsug Rady s finansowane ze rodkw urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego. 2. Pracodawca jest obowizany zwolni pracownika od pracy w celu wzicia udziau w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wedug zasad obowizujcych przy obliczaniu ekwiwalentu pieninego za urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawc s refundowane ze rodkw urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

v.p l

5. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb dokonywania refundacji kosztw szkolenia, majc na wzgldzie zapewnienie skutecznoci udzielanej pomocy oraz prawidowe dokonywanie refundacji zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy na szkolenia.

3) przedstawicieli organizacji pozarzdowych, w tym: a) po jednym przedstawicielu kadej organizacji pracodawcw, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z pn. zm.132)), zwanej dalej ustaw o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, b) po jednym przedstawicielu kadej organizacji zwizkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, c) przedstawicieli innych ni wymienione w lit. a i b organizacji pozarzdowych w liczbie rwnej przedstawicielom tych organizacji; przepis ust. 1a stosuje si odpowiednio.

Dziennik Ustaw Nr 127

7663

Poz. 721

5. Czonek rady moe zosta odwoany: 1) na swj wniosek;

Art. 44a. 1. Przy marszakach wojewdztw tworzy si wojewdzkie spoeczne rady do spraw osb niepenosprawnych, zwane dalej wojewdzkimi radami, bdce organami opiniodawczo-doradczymi. 2. Do zakresu dziaania wojewdzkich rad naley: 1) inspirowanie przedsiwzi zmierzajcych do: a) integracji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych, b) realizacji praw osb niepenosprawnych; 2) opiniowanie projektw wojewdzkich programw dziaa na rzecz osb niepenosprawnych; 3) ocena realizacji programw;

2) na wniosek organizacji lub organu, ktre zgosiy jego kandydatur; 3) na wniosek marszaka lub starosty, po zasigniciu opinii organizacji lub organu, ktre zgosiy jego kandydatur. 6. Kadencja rad trwa 4 lata.

4) opiniowanie projektw uchwa i programw przyjmowanych przez sejmik wojewdztwa pod ktem ich skutkw dla osb niepenosprawnych.

Art. 44b. 1. Przy starostach tworzy si powiatowe spoeczne rady do spraw osb niepenosprawnych, zwane dalej powiatowymi radami, bdce organami opiniodawczo-doradczymi. 2. Do zakresu dziaania powiatowych rad naley: 1) inspirowanie przedsiwzi zmierzajcych do:

a) integracji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych, b) realizacji praw osb niepenosprawnych;

2) opiniowanie projektw powiatowych programw dziaa na rzecz osb niepenosprawnych; 3) ocena realizacji programw;

w. rcl
133)

4) opiniowanie projektw uchwa i programw przyjmowanych przez rad powiatu pod ktem ich skutkw dla osb niepenosprawnych. Art. 44c. 1. Wojewdzkie rady skadaj si z 7 osb powoywanych spord przedstawicieli dziaajcych na terenie wojewdztwa organizacji pozarzdowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorzdu terytorialnego (powiatw i gmin).

ww

2. Powiatowe rady skadaj si z 5 osb, powoywanych spord przedstawicieli dziaajcych na terenie danego powiatu organizacji pozarzdowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorzdu terytorialnego (powiatw i gmin). 3. Czonkw wojewdzkich rad powouje i odwouje marszaek wojewdztwa, a czonkw powiatowych rad starosta, spord kandydatw zgoszonych przez organizacje i organy, o ktrych mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

.go
Rozdzia 10

7. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, organizacj oraz tryb dziaania wojewdzkich i powiatowych rad, w tym sposb powoywania i odwoywania czonkw rad oraz czstotliwo posiedze, majc na wzgldzie zapewnienie waciwego wykonywania zada przez te rady. 8. Pracodawca jest obowizany zwolni pracownika od pracy w celu wzicia udziau w posiedzeniach rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wedug zasad obowizujcych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

9. Na wniosek czonkw rad zamieszkaych poza miejscem obrad rady mog by finansowane, odpowiednio z budetu samorzdu wojewdztwa i powiatu, koszty ich przejazdw publicznymi rodkami komunikacji, na zasadach okrelonych w przepisach w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

Art. 45.133) 1. Fundusz jest pastwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisw o finansach publicznych. 2. Fundusz posiada osobowo prawn.

3. Fundusz stosuje zasady rachunkowoci okrelone dla podmiotw, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278). 3a. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Fundusz, w zakresie nieuregulowanym w odrbnych przepisach, stosuje si przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego.
W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 134.

v.p l
Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb i tryb dziaania Rady, w tym jej organizacj, majc na wzgldzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

4. Rady, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, wybieraj przewodniczcego spord swoich czonkw.

Dziennik Ustaw Nr 127

7664

Poz. 721

Art. 45.134) 1. Fundusz jest pastwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.135)). 2. Dysponentem Funduszu jest minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego. 3. Dysponent Funduszu wykonuje zadania, o ktrych mowa w art. 25c ust. 58, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 6 i 811, art. 26b ust. 1, art. 26c ust. 3, 3a i 4, art. 34 ust. 6 pkt 3 i 8, ust. 6a i 6c, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 1, 3, 5a i 5c, art. 49a ust. 1 i 2 oraz art. 49b ust. 4, przy pomocy Biura Obsugi Funduszu funkcjonujcego w formie jednostki budetowej.

8) dywidendy;

8a) odsetki od rodkw, o ktrych mowa w art. 48 ust. 1; 9) inne wpaty.

4. Koszty obsugi Biura Obsugi Funduszu s finansowane z budetu pastwa.

Art. 46. Przychodami Funduszu s:

1) wpaty pracodawcw, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 2 31) oraz art. 31 ust. 3 pkt 1;

3) spadki, zapisy i darowizny;

4) dobrowolne wpaty pracodawcw;

5)136) dochody z oprocentowania poyczek oraz wolnych rodkw przekazanych w zarzdzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 6)137) dochody z dziaalnoci gospodarczej;
6) (uchylony);138)

ww
134)

7) wpaty, o ktrych mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, spaty poyczek udzielonych z Funduszu na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej albo rolniczej, wraz z oprocentowaniem, oraz zwroty rodkw pobranych przez pracodawcw z Funduszu na szkolenie osoby niepenosprawnej, ktra z przyczyn dotyczcych pracodawcy nie bdzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub bdzie zatrudniona przez okres krtszy ni

W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 14 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 135) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 136) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), ktry wszed w ycie z dniem 1 maja 2011 r. 137) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 138. 138) Przez art. 33 pkt 15 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
139)

2) dotacje z budetu pastwa oraz inne dotacje i subwencje;

.go
1a) (uchylony);139)

Art. 46a. 1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budetu pastwa: 1) na zadanie, o ktrym mowa w art. 26a w wysokoci 55% rodkw;

2) na zadanie, o ktrym mowa w art. 47 ust. 2 w wysokoci 50% utraconych dochodw gmin z tytuu zastosowania zwolnie ustawowych, o ktrych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.

2. Kwoty dotacji, o ktrych mowa w ust. 1, ustala si i rozlicza zgodnie z zasadami przyjtymi w budecie pastwa.

3.140) Dotacje, o ktrych mowa w ust. 1, s przekazywane na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach przez ministra waciwego do spraw finansw publicznych, w sposb umoliwiajcy pene i terminowe wykonywanie zadania.
3.141) Dotacje, o ktrych mowa w ust. 1, s przekazywane w sposb umoliwiajcy pene i terminowe wykonywanie zadania.

Art. 47. 1. rodki Funduszu, w wysokoci do 30% wydatkw, przeznacza si na: 1) realizacj dziaa wyrwnujcych rnice midzy regionami, w szczeglnoci w jednostkach samorzdu terytorialnego, na terenie ktrych stopa bezrobocia jest wysza ni 110% redniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajciowej albo zakadu aktywnoci zawodowej;

1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarzdowe; 2) realizacj programw wspieranych ze rodkw pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osb niepenosprawnych przewidzianych do wdroenia w danym roku;
Przez art. 1 pkt 21 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 140) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 141. 141) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 16 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

v.p l

4. Nadzr nad Funduszem sprawuje minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, ktry na wniosek Prezesa Zarzdu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Penomocnika, zatwierdza statut okrelajcy organizacj, szczegowe zasady i tryb dziaania Funduszu, w tym jego organw.

24 miesice, wraz z odsetkami, a take zwroty rodkw pobranych przez pracodawcw z Funduszu na pokrycie 60% wynagrodzenia osoby niepenosprawnej przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz 60% jej obowizkowych skadek na ubezpieczenia spoeczne od tego wynagrodzenia, ktra z przyczyn dotyczcych pracodawcy bdzie zatrudniona przez okres krtszy ni 12 miesicy, wraz z odsetkami;

Dziennik Ustaw Nr 127

7665

Poz. 721

4) zadania inne ni wymienione w ustawie: a)142) programy zatwierdzone przez Rad Nadzorcz, suce rehabilitacji spoecznej i zawodowej, w szczeglnoci adresowane do osb niepenosprawnych oraz do rodzin, ktrych czonkami s osoby niepenosprawne,
a)143) programy suce rehabilitacji spoecznej i zawodowej, w szczeglnoci adresowane do osb niepenosprawnych oraz do rodzin, ktrych czonkami s osoby niepenosprawne,

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego wykazujc przewidywane roczne skutki zwolnie, wynikajce z decyzji, dokonanych czynnoci cywilnoprawnych w formie aktw notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, wedug stanu na dzie 30 czerwca roku podatkowego, za ktry sporzdzany jest wniosek; 2) do dnia 25 marca roku nastpujcego po roku podatkowym wykazujc faktyczne roczne skutki zwolnie, wynikajce z decyzji, dokonanych czynnoci cywilnoprawnych w formie aktw notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, wedug stanu na dzie 31 grudnia roku podatkowego, za ktry sporzdzany jest wniosek.

b) finansowanie w czci lub caoci bada, ekspertyz i analiz dotyczcych rehabilitacji zawodowej i spoecznej. 1a.144) W celu realizacji zada, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz moe:

2) udziela dotacji, poyczek oraz finansowa odsetki od kredytw udzielonych projektodawcom na realizacj programw zgodnie z umow okrelajc w szczeglnoci warunki korzystania z tych form pomocy, zawart z realizatorami programw.
1a.145) W celu realizacji zada, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, ze rodkw Funduszu mog by: 1) przekazywane instytucji wdraajcej rodki na realizacj projektw na rzecz osb niepenosprawnych na podstawie umowy, ktra moe by zawarta na okres duszy ni rok;

ww
142)

2) udzielane dotacje, poyczki oraz finansowane odsetki od kredytw udzielonych projektodawcom na realizacj programw zgodnie z umow okrelajc w szczeglnoci warunki korzystania z tych form pomocy, zawart z realizatorami programw.

2. rodki Funduszu przeznacza si rwnie na zrekompensowanie gminom dochodw utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnie, o ktrych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, w wysokoci utraconych dochodw.
W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 143. 143) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 17 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 144) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 145. 145) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 17 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
146)

1) przekazywa instytucji wdraajcej rodki na realizacj projektw na rzecz osb niepenosprawnych na podstawie umowy, ktra moe by zawarta na okres duszy ni rok;

.go

2a.146) Gminy skadaj Penomocnikowi wnioski o wypat kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytuu zwolnie w terminach:148) 1) do dnia 31 lipca roku podatkowego wykazujc przewidywane roczne skutki zwolnie, wynikajce z decyzji, dokonanych czynnoci cywilnoprawnych w formie aktw notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, wedug stanu na dzie 30 czerwca roku podatkowego, za ktry sporzdzany jest wniosek; 2) do dnia 25 marca roku nastpujcego po roku podatkowym wykazujc faktyczne roczne skutki zwolnie, wynikajce z decyzji, dokonanych czynnoci cywilnoprawnych w formie aktw notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, wedug stanu na dzie 31 grudnia roku podatkowego, za ktry sporzdzany jest wniosek.

2b.146) W przypadku niezoenia wniosku, o ktrym mowa w ust. 2a pkt 2, gmina zwraca do Funduszu otrzymane rodki wykazane we wniosku, o ktrym mowa w ust. 2a pkt 1, wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, w terminie 3 miesicy od dnia upywu terminu do dnia zoenia wniosku, o ktrym mowa w ust. 2a pkt 2.

3.149) Czasowo wolne rodki Funduszu, z wyczeniem dotacji, o ktrych mowa w art. 46a ust. 1, mog by lokowane: 1) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych przez Skarb Pastwa albo Narodowy Bank Polski; 2) na lokatach terminowych w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4. 147) Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 148. 148) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 17 lit. ba ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 149) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 150.

v.p l

3) dofinansowanie zada wynikajcych z programw rzdowych, w tym ukierunkowanych na rozwj zasobw ludzkich oraz przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu osb niepenosprawnych, a take pomoc rodzinom, ktrych czonkami s osoby niepenosprawne;

2a.146) Gminy skadaj do Funduszu wnioski o wypat kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytuu zwolnie w terminach:147)

Dziennik Ustaw Nr 127


3. (uchylony).150)

7666

Poz. 721

5.152) Darowizna dokonywana ze rodkw Funduszu na rzecz osoby niepenosprawnej w celach wynikajcych z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn.
5. (uchylony).153)

6. (uchylony).151) 7. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw finansw publicznych, po zasigniciu opinii Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego, okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej, o ktrej mowa w ust. 2, z uwzgldnieniem wnioskw gmin, zawierajcych dane o rocznych skutkach zastosowania zwolnie, o ktrych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, majc na wzgldzie zrekompensowanie gminom utraconych dochodw. Art. 48. 1.154) rodki Funduszu s przekazywane przez Prezesa Zarzdu tego Funduszu:

Art. 48a. 1. rodki Funduszu nie mog zosta przeznaczone na realizacj celw, zada i wydatkw w czci w jakiej zostay sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych rodkw publicznych.

1) samorzdom wojewdzkim i powiatowym na realizacj okrelonych zada lub rodzajw zada, na wyodrbniony rachunek bankowy wedug algorytmu; 2) podmiotom realizujcym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikajce z ustawy na podstawie zawartych z nimi umw.

1.155) rodki Funduszu s przekazywane przez Penomocnika: 1) samorzdom wojewdzkim i powiatowym na realizacj okrelonych zada lub rodzajw zada, na wyodrbniony rachunek bankowy wedug algorytmu; 2) podmiotom realizujcym zadania zlecone przez Penomocnika lub inne zadania wynikajce z ustawy na podstawie zawartych z nimi umw.

1a. (uchylony).156)

ww
150)

2. Rada Ministrw okrela, w drodze rozporzdzenia, algorytm, o ktrym mowa w ust. 1, a take sposb zasady ustalania maksymalnych wysokoci kwot zobowiza przypadajcych do wypaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez stron samorzdow Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego.

Przez art. 5 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 136. 151) Przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9. 152) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 153. 153) Przez art. 33 pkt 17 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 154) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 155. 155) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 18 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 156) Przez art. 1 pkt 43 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 92.

w. rcl
157)

.go

2. rodki Funduszu, przyznane pracodawcy wykonujcemu dziaalno gospodarcz na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 stanowi pomoc na zatrudnienie pracownikw niepenosprawnych w rozumieniu rozporzdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajcego niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (oglnego rozporzdzenia w sprawie wycze blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 3. Pomoc ze rodkw Funduszu nie moe zosta udzielona lub wypacona pracodawcy wykonujcemu dziaalno gospodarcz: 1) znajdujcemu si w trudnej sytuacji ekonomicznej wedug kryteriw okrelonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczcych udzielania pomocy publicznej157); 2) na ktrym ciy obowizek zwrotu pomocy, wynikajcy z wczeniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznajcych pomoc za niezgodn z prawem oraz ze wsplnym rynkiem; 3) jeeli udzielenie pomocy w formie miesicznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowaoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracownikw niepenosprawnych u tego pracodawcy.

Art. 49. 1.158) Do wpat, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c, art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.159)) stosuje si odpowiednio, z zastrzeeniem ust. 5a5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy

Kryteria te s okrelone w pkt 911 Wytycznych wsplnotowych dotyczcych pomocy pastwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroonych przedsibiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). 158) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4; w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 161. 159) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398 i Nr 84, poz. 455.

v.p l

4. (uchylony).151)

3. Algorytm, o ktrym mowa w ust. 1, powinien uwzgldnia w szczeglnoci liczb mieszkacw, liczb osb niepenosprawnych i liczb uczestnikw funkcjonujcych warsztatw terapii zajciowej w powiecie oraz kwot przewidzian w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizacj przez samorzdy zada, kwot zobowiza finansowanych ze rodkw Funduszu z tytuu realizacji umw zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzajcego rok, dla ktrego jest obliczana wysoko rodkw.

Dziennik Ustaw Nr 127

7667

Poz. 721

5. (uchylony).163)

1.161) Do wpat, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c, art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.159)) stosuje si odpowiednio, z zastrzeeniem ust. 5a5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.160)), zwanej dalej Ordynacj podatkow, z tym e uprawnienia organw podatkowych okrelone w tej ustawie przysuguj Penomocnikowi.

5a.164) Zalegoci z tytuu wpat, odsetki za zwok lub opata prolongacyjna mog by umarzane w caoci lub w czci decyzj Prezesa Zarzdu Funduszu wycznie w przypadku ich cakowitej niecigalnoci.
5a.165) Zalegoci z tytuu wpat, odsetki za zwok lub opata prolongacyjna mog by umarzane w caoci lub w czci decyzj Penomocnika wycznie w przypadku ich cakowitej niecigalnoci.

3.162) Do egzekucji wpat, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si przepisy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym e tytu wykonawczy wystawia Prezes Zarzdu Funduszu.
3.161) Do egzekucji wpat stosuje si przepisy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym e tytu wykonawczy wystawia Penomocnik.

Od decyzji Prezesa Zarzdu Funduszu dotyczcych wpat, o ktrych mowa w ust. 1, pracodawcy przysuguje odwoanie do ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.
160)

4.162)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173 i Nr 75, poz. 398. 161) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 19 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 162) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 161.

ww

w. rcl
163)

2.161) Pracodawcy dokonuj wpat na wyodrbniony rachunek bankowy Funduszu, w terminie do dnia 20 nastpnego miesica po miesicu, w ktrym zaistniay okolicznoci powodujce powstanie obowizku wpat, skadajc rwnoczenie Penomocnikowi deklaracje miesiczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego wedug wzoru ustalonego, w drodze rozporzdzenia, przez ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.

.go

2.162) Pracodawcy dokonuj wpat, o ktrych mowa w ust. 1, w terminie do dnia 20 nastpnego miesica po miesicu, w ktrym zaistniay okolicznoci powodujce powstanie obowizku wpat, skadajc rwnoczenie Zarzdowi Funduszu deklaracje miesiczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego wedug wzoru ustalonego, w drodze rozporzdzenia, przez ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.

5b. Cakowita niecigalno, o ktrej mowa w ust. 5a, zachodzi, gdy:

1) dunik zmar, nie pozostawiajc adnego majtku lub pozostawi ruchomoci niepodlegajce egzekucji na podstawie odrbnych przepisw albo pozostawi przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty stanowicej trzykrotno przecitnego wynagrodzenia, i jednoczenie brak jest nastpcw prawnych oraz nie ma moliwoci przeniesienia odpowiedzialnoci na osoby trzecie, w rozumieniu przepisw Ordynacji podatkowej; 2) sd oddali wniosek o ogoszenie upadoci dunika lub umorzy postpowanie upadociowe z przyczyn, o ktrych mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadociowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z pn. zm.166));

3) nastpio trwae zaprzestanie prowadzenia dziaalnoci przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona egzekwowa nalenoci maonka, nastpcw prawnych, moliwoci przeniesienia odpowiedzialnoci na osoby trzecie w rozumieniu przepisw Ordynacji podatkowej; 4) nie nastpio zaspokojenie nalenoci w zakoczonym postpowaniu likwidacyjnym; 5) wysoko zalegej wpaty nie przekracza piciokrotnej kwoty kosztw upomnienia w postpowaniu egzekucyjnym; 6) stwierdzono brak majtku, z ktrego mona prowadzi egzekucj; 7) jest oczywiste, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwot przekraczajcych wydatki egzekucyjne.

Przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 9. 164) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 165. 165) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 19 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 166) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458.

v.p l

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.160)), zwanej dalej Ordynacj podatkow, z tym e uprawnienia organw podatkowych okrelone w tej ustawie przysuguj Prezesowi Zarzdu Funduszu.

4.161) Od decyzji dotyczcych wpat pracodawcy przysuguje prawo wystpienia z wnioskiem do Penomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dziennik Ustaw Nr 127

7668

Poz. 721

1) odroczy termin patnoci nalenoci lub rozoy ich zapat na raty, 2) odroczy termin patnoci zalegoci z tytuu wpat, odsetek za zwok lub rozoy ich zapat na raty uwzgldniajc moliwoci patnicze pracodawcy oraz stan finansw Funduszu.
5c. Penomocnik, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym wanym interesem pracodawcy lub interesem publicznym moe:168) 1) odroczy termin patnoci nalenoci lub rozoy ich zapat na raty, 2) odroczy termin patnoci zalegoci z tytuu wpat, odsetek za zwok lub rozoy ich zapat na raty

4. Do hipoteki, o ktrej mowa w ust. 3, stosuje si odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczce hipoteki przymusowej.

Art. 49b. 1. Nalenoci z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1, s zabezpieczane ustawowym prawem zastawu na ruchomociach i prawach zbywalnych dunika.

uwzgldniajc moliwoci patnicze pracodawcy oraz stan finansw Funduszu.

5d. W przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 5c, naliczana jest opata prolongacyjna, na zasadach okrelonych w Ordynacji podatkowej.

Art. 49a. 1.169) Prezes Zarzdu Funduszu ma prawo wystpowania z wnioskiem o zaoenie ksigi wieczystej dla nieruchomoci dunika zalegajcego z opat z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1.
ksigi wieczystej dla nieruchomoci dunika zalegajcego z opat z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1.

1.170) Penomocnik moe zoy wniosek o zaoenie

2.169) Wystawione przez Prezesa Zarzdu Funduszu dokumenty stwierdzajce istnienie nalenoci z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysoko s podstaw wpisu hipoteki do ksigi wieczystej nieruchomoci stanowicej wasno zobowizanego. Jeeli nieruchomo nie posiada ksigi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez zoenie tych dokumentw do zbioru dokumentw.
Wystawione przez Penomocnika dokumenty stwierdzajce istnienie nalenoci z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysoko s podstaw wpisu hipoteki do ksigi wieczystej nieruchomoci stanowicej wasno zobowizanego. Jeeli nieruchomo nie posiada ksigi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez zoenie tych dokumentw do zbioru dokumentw.
167)

ww

2.170)

Zdanie wstpne w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 168. 168) Zdanie wstpne w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 19 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 169) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 170. 170) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 20 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
171)

6. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw cznoci, moe, w drodze rozporzdzenia, okreli wzr formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu, majc na wzgldzie ustalenie tosamoci wpacajcego oraz tytu zobowizania.

.go
4) w Centralnej Bazie RCIPESEL.
4) w Centralnej Bazie RCIPESEL.

2. Do zastawu, o ktrym mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczce zastaww skarbowych.

3. Zastaw, o ktrym mowa w ust. 1, wpisuje si do rejestru zastaww skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 Ordynacji podatkowej.

4.171) Wypis z rejestru zastaww, o ktrym mowa w art. 46 1 Ordynacji podatkowej, wydawany jest na wniosek Prezesa Zarzdu Funduszu nieodpatnie.

4.172) Wypis z rejestru zastaww, o ktrym mowa w art. 46 1 Ordynacji podatkowej, jest wydawany na wniosek Penomocnika nieodpatnie.

Art. 49c. Fundusz jest uprawniony do nieodpatnego korzystania z danych zgromadzonych:173) 1) w Krajowej Ewidencji Podatnikw; 2) w krajowym rejestrze urzdowym podmiotw gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego; 3) przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych;

Art. 49c. Penomocnik jest uprawniony do nieodpatnego korzystania z danych zgromadzonych:174) 1) w Krajowej Ewidencji Podatnikw; 2) w krajowym rejestrze urzdowym podmiotw gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego; 3) przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych;

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 172. 172) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 21 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 173) Zdanie wstpne w tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 174. 174) Zdanie wstpne w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 22 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

v.p l

5c. Prezes Zarzdu Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym wanym interesem pracodawcy lub interesem publicznym moe:167)

3. Nalenoci z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1, s zabezpieczane hipotek przymusow na wszystkich nieruchomociach dunika. Podstaw ustanowienia hipoteki jest dorczona decyzja okrelajca wysoko nalenoci z tytuu wpat, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1.

Dziennik Ustaw Nr 127

7669

Poz. 721

1) do dnia 15 sierpnia za pierwsze procze; 2) do dnia 15 lutego za drugie procze roku poprzedniego. 2. Prezes Zarzdu Funduszu jest obowizany udziela, na wniosek Penomocnika, informacji o pracodawcach obowizanych do skadania informacji, o ktrych mowa w art. 21 ust. 2f, lub deklaracji, o ktrych mowa w art. 49 ust. 2, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie moe by krtszy ni 30 dni od dnia dorczenia wniosku. 3. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory informacji, o ktrych mowa w ust. 1, oraz sposb ich przekazywania, majc na wzgldzie zapewnienie prawidowego przepywu informacji.
Art. 49d. (uchylony).176)

2) rozoy na raty spat tych nalenoci lub odroczy termin ich patnoci, w drodze umowy

w przypadku uzasadnionym wanym interesem dunika, interesem publicznym, wzgldami gospodarczymi lub spoecznymi, lub innymi przyczynami zasugujcymi na uwzgldnienie, w szczeglnoci w razie cakowitej niecigalnoci w rozumieniu art. 49 ust. 5b. 2.178) W przypadku umarzania nalenoci wynikajcych z umw okrelonych w ust. 1, do ktrych zawierania zosta powoany Fundusz decyzj w sprawie umorzenia wydaje Prezes Zarzdu Funduszu.
2.179) W przypadku umarzania nalenoci wynikajcych z umw okrelonych w ust. 1, do ktrych zawierania zosta powoany Fundusz lub Penomocnik decyzj w sprawie umorzenia wydaje Penomocnik.

2. Zwrotu, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje si w terminie 3 miesicy od dnia otrzymania wezwania do zapaty lub ujawnienia okolicznoci powodujcych obowizek zwrotu. 3. Jeeli rodki Funduszu zostay wypacone w wysokoci niszej od nalenej, kwot stanowic rnic midzy kwot nalen a kwot wypacon, wypaca si wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych w terminie 3 miesicy od dnia przedoenia dania wypaty tej kwoty lub ujawnienia okolicznoci powodujcych obowizek jej wypacenia.

ww
175)

4. Odsetek nie nalicza si w przypadku gdy wystpienie okolicznoci powodujcych obowizek zwrotu lub wypaty rodkw byo niezalene od zobowizanego do zapaty.

Art. 49f.177) 1. Na wniosek dunika lub strony umowy, ktrej przedmiot obejmuje dokonanie wydatkw ze rodkw Funduszu, organy i podmioty powoane do zawierania takich umw mog:
W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 176. 176) Przez art. 33 pkt 23 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 177) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 4.

w. rcl
178)

Art. 49e. 1. rodki Funduszu podlegaj zwrotowi w kwocie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokoci lub ustalonej w wyniku kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidowoci, okrelonej w drodze decyzji nakazujcej zwrot wypaconych rodkw wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych.

.go
2. Rada Nadzorcza skada si z:

3. W przypadku umarzania nalenoci wynikajcych z umw okrelonych w ust. 1, do ktrych zawierania zosta powoany dyrektor powiatowego urzdu pracy, lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, decyzj w sprawie umorzenia wydaje starosta. 4. Przepisy art. 67b i art. 67d 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje si odpowiednio. Art. 50.180) 1. Organami Funduszu s Rada Nadzorcza i Zarzd.

1) Prezesa Rady Nadzorczej, ktrym jest Penomocnik; 1a) przedstawiciela ministra waciwego do spraw finansw publicznych; 2) przedstawicieli organizacji pozarzdowych, w tym: a) po jednym przedstawicielu kadej organizacji pracodawcw reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, b) po jednym przedstawicielu kadej organizacji zwizkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, c) dwch przedstawicieli innych ni wymienione w lit. a i b organizacji pozarzdowych.

2a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawcw lub organizacja zwizkowa stanie si organizacj reprezentatywn w rozumieniu ustawy o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skad Rady.
W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 179. 179) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 23a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 180) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 182.

v.p l

Art. 49d.175) 1. Prezes Zarzdu Funduszu jest obowizany skada Penomocnikowi proczne informacje o pracodawcach zwolnionych z wpat na Fundusz lub zobowizanych do tych wpat, w terminach:

1) umorzy w czci lub w caoci nalenoci pienine majce charakter cywilnoprawny, w drodze decyzji, z zastrzeeniem ust. 2 i 3, lub

Dziennik Ustaw Nr 127

7670

Poz. 721

1a. (uchylony).183)

4. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego moe odwoa czonka Rady Nadzorczej przed upywem kadencji: 1) na jego wniosek; 2) na wniosek reprezentowanego podmiotu; 3) na wniosek Penomocnika, zaopiniowany przez reprezentowany podmiot. 5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata. 6. Do zada Rady Nadzorczej naley w szczeglnoci:

2. Zastpcw Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Rad Nadzorcz, powouje minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego, spord osb wyonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego odwouje zastpcw Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Rad Nadzorcz. 3. Do zada Zarzdu naley w szczeglnoci:

1) zatwierdzanie planw dziaalnoci i projektu planu finansowego Funduszu;

2) opiniowanie kryteriw wyboru przedsiwzi finansowanych ze rodkw Funduszu, zgodnie z kierunkowymi zaoeniami polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych, okrelonymi przez Penomocnika; 3) zatwierdzanie wnioskw Zarzdu w sprawach zacigania przez Fundusz poyczek; 4) (uchylony);181)

5) opiniowanie wnioskw w sprawie powoania i odwoania kadego z zastpcw Prezesa Zarzdu; 6) dokonywanie kontroli i oceny dziaalnoci Zarzdu; 7) zatwierdzanie rocznych sprawozda Funduszu;

8) skadanie ministrowi waciwemu do spraw zabezpieczenia spoecznego, w terminie do dnia 20 marca kadego roku, sprawozda z dziaalnoci Funduszu.

7. Obsug Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Funduszu. 8. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i tryb powoywania oraz odwoywania czonkw Rady Nadzorczej, a take szczegowe zasady dziaania Rady Nadzorczej i szkolenia jej czonkw oraz wysoko ich wynagrodzenia za udzia w posiedzeniach Rady.
Art. 50. (uchylony).182)

ww
181)

Art. 51.180) 1. W skad Zarzdu Funduszu wchodz Prezes Zarzdu Funduszu, zwany dalej Prezesem, i dwaj jego zastpcy. Prezesa powouje Prezes Rady
Przez art. 1 pkt 47 lit. c tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 92. 182) Przez art. 33 pkt 24 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20.

w. rcl
183)

.go
7) (uchylony);184) 8) (uchylony);184)

1) opracowywanie projektw planw dziaalnoci Funduszu i projektu planu finansowego; 2) dokonywanie wyboru przedsiwzi do finansowania ze rodkw Funduszu; 3) gospodarowanie rodkami Funduszu; 4) opracowywanie szczegowych zasad finansowania realizacji zada, o ktrych mowa w ustawie; 5) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spat i umarzania poyczek; 6) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem rodkw Funduszu przekazywanych na realizacj zada okrelonych ustaw;

9) wsppraca z organizacjami pozarzdowymi;

10) skadanie Radzie Nadzorczej sprawozda z dziaalnoci Funduszu. 3a. Zarzd Funduszu uzgadnia z ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego projekty planw dziaalnoci Funduszu i projekt planu finansowego, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1, w trybie okrelonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego185) (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z pn. zm.186)). 3b. Zadania Zarzdu, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, nie dotycz rodkw, o ktrych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.

Przez art. 49 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pastwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pastwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), ktra wesza w ycie z dniem 27 padziernika 2006 r. 184) Przez art. 3 pkt 16 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 124. 185) Ustawa utracia moc z dniem 8 czerwca 2004 r. na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). 186) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.

v.p l

3. Czonkw Rady Nadzorczej powouje na wniosek Penomocnika, a w przypadku przedstawicieli, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek uprawnionych organizacji, minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego.

Ministrw, spord osb wyonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego. Prezes Rady Ministrw odwouje Prezesa.

Dziennik Ustaw Nr 127

7671

Poz. 721

1) nazw i adres Funduszu; 2) okrelenie stanowiska;

3d. Do oceny prawidowoci wykorzystania rodkw Funduszu stosuje si przepisy o finansach publicznych. 3e. Zarzd Funduszu moe dokona podziau rodkw nieprzekazanych lub zwrconych, o ktrych mowa w ust. 3c, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Funduszu i ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego. 3f. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i zasady sprawowania przez Fundusz kontroli, o ktrej mowa w ust. 3 pkt 6. 4. Zarzd udostpnia Radzie Nadzorczej, na jej danie, dokumenty i materiay dotyczce dziaalnoci Funduszu. 5. Obsug Zarzdu sprawuje Biuro Funduszu.
Art. 51. (uchylony).182)

3) wymagania zwizane ze stanowiskiem wynikajce z przepisw prawa; 4) zakres zada wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentw;

6) termin i miejsce skadania dokumentw;

7) informacj o metodach i technikach naboru.

Art. 51a.187) 1. Stanowisko Prezesa moe zajmowa osoba, ktra:

1) posiada tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny; 2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z peni praw publicznych;

4) nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe; 5) posiada kompetencje kierownicze;

ww
187)

6) posiada co najmniej 6-letni sta pracy, w tym co najmniej 3-letni sta pracy na stanowisku kierowniczym; 7) posiada wyksztacenie i wiedz z zakresu spraw nalecych do waciwoci Funduszu.

2. Informacj o naborze na stanowisko Prezesa ogasza si przez umieszczenie ogoszenia w miejscu powszechnie dostpnym w siedzibie Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o ktrym mowa w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pn.
W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 182.

w. rcl
188)

.go
1) nazw i adres Funduszu; 6) skad zespou.

3. Termin, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 6, nie moe by krtszy ni 10 dni od dnia opublikowania ogoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.

4. Nabr na stanowisko Prezesa przeprowadza zesp, powoany przez ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego, liczcy co najmniej 3 osoby, ktrych wiedza i dowiadczenie daj rkojmi wyonienia najlepszych kandydatw. W toku naboru ocenia si dowiadczenie zawodowe kandydata, wiedz niezbdn do wykonywania zada na stanowisku, na ktre jest przeprowadzany nabr, oraz kompetencje kierownicze. 5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o ktrych mowa w ust. 4, moe by dokonana na zlecenie zespou przez osob niebdc czonkiem zespou, ktra posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 6. Czonek zespou oraz osoba, o ktrej mowa w ust. 5, maj obowizek zachowania w tajemnicy informacji dotyczcych osb ubiegajcych si o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 7. W toku naboru zesp wyania nie wicej ni 3 kandydatw, ktrych przedstawia ministrowi waciwemu do spraw zabezpieczenia spoecznego. 8. Z przeprowadzonego naboru zesp sporzdza protok zawierajcy: 2) okrelenie stanowiska, na ktre by prowadzony nabr, oraz liczb kandydatw; 3) imiona, nazwiska i adresy nie wicej ni 3 najlepszych kandydatw uszeregowanych wedug poziomu speniania przez nich wymaga okrelonych w ogoszeniu o naborze; 4) informacj o zastosowanych metodach i technikach naboru; 5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyonienia kandydata;

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

v.p l

3c. Zarzd Funduszu moe da niezwocznego zwrotu caoci lub czci rodkw do Funduszu lub zawiesi wypat dalszych kwot, jeeli w cigu roku budetowego, w wyniku kontroli, o ktrej mowa w ust. 3 pkt 6, stwierdzi nieprawidowoci polegajce na wykorzystaniu przekazanych rodkw z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

zm.188)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw. Ogoszenie powinno zawiera:

Dziennik Ustaw Nr 127

7672
Art. 53b. (uchylony).182)

Poz. 721

1) nazw i adres Funduszu; 2) okrelenie stanowiska, na ktre by prowadzony nabr; 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatw oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego albo informacj o niewyonieniu kandydata. 10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw ogoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpatne. 11. Zesp przeprowadzajcy nabr na stanowiska zastpcw Prezesa powouje Prezes. 12. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko zastpcy Prezesa stosuje si odpowiednio ust. 110.
Art. 51a. (uchylony).182)

Art. 53c. (uchylony).182)

Art. 53d.180) 1. Po upywie terminu do skadania dokumentw okrelonego w ogoszeniu o naborze niezwocznie upowszechnia si list kandydatw, ktrzy speniaj wymagania formalne okrelone w ogoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostpnym w jednostce organizacyjnej, w ktrej jest prowadzony nabr, a take przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Lista, o ktrej mowa w ust. 1, zawiera imi i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego.
Art. 53d. (uchylony).182)

Art. 52.180) 1. Zarzd Funduszu moe tworzy i znosi oddziay Funduszu oraz okrela zakres i obszar ich dziaania. 2. Dyrektora oddziau powouje i odwouje Prezes Zarzdu.
Art. 52. (uchylony).182)

Art. 53.180) 1. Prezes Zarzdu reprezentuje Fundusz na zewntrz. 2. Prezes moe powoywa penomocnikw Zarzdu, ustalajc granice ich umocowania.

3. Do skadania owiadcze w zakresie praw i obowizkw majtkowych Funduszu s upowanieni: 1) Prezes lub kady z jego zastpcw samodzielnie; 2) dwaj penomocnicy dziaajcy cznie.

4. Prezes wykonuje za pracodawc czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownikw Funduszu.
Art. 53. (uchylony).182)

ww
Art. 53a. (uchylony).182)

Art. 53a.180) 1. Nabr kandydatw do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w biurze Funduszu jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogoszenie o naborze zamieszcza si w Biuletynie Informacji Publicznej, o ktrym mowa w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, oraz w miejscu powszechnie dostpnym w jednostce organizacyjnej, w ktrej jest prowadzony nabr.

Art. 53b.180) Informacje o kandydatach, ktrzy zgosili si do naboru, stanowi informacj publiczn w zakresie objtym wymaganiami okrelonymi w ogoszeniu o naborze.

w. rcl

.go
Art. 53e. (uchylony).182)

Art. 53e.180) 1. Sporzdza si protok przeprowadzonego naboru kandydatw do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu. 2. Protok zawiera w szczeglnoci:

1) okrelenie stanowiska pracy, na ktre by prowadzony nabr, liczb kandydatw oraz imiona, nazwiska i adresy nie wicej ni 5 najlepszych kandydatw uszeregowanych wedug poziomu speniania przez nich wymaga okrelonych w ogoszeniu o naborze; 2) informacj o zastosowanych metodach i technikach naboru; 3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 53f.180) 1. Informacj o wyniku naboru upowszechnia si w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakoczenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszo do zatrudnienia adnego kandydata. 2. Informacja, o ktrej mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw i adres urzdu; 2) okrelenie stanowiska pracy; 3) imi i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego; 4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia adnego kandydata.

3. Informacj o wyniku naboru upowszechnia si w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostpnym w jednostce organizacyjnej, w ktrej by prowadzony nabr.
Art. 53f. (uchylony).182)

v.p l

9. Wynik naboru ogasza si niezwocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji publicznej, o ktrych mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

Art. 53c.180) Termin do skadania dokumentw, okrelony w ogoszeniu o naborze, nie moe by krtszy ni 14 dni od dnia opublikowania tego ogoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziennik Ustaw Nr 127

7673

Poz. 721

Art. 53g. (uchylony).182)

2) II grupy inwalidw traktowane jest na rwni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci;

Art. 54. Ze rodkw Funduszu pokrywane s: 1)189) koszty jego dziaalnoci;


1)190) koszty obsugi wyodrbnionego rachunku bankowego Funduszu;

3) III grupy inwalidw traktowane jest na rwni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepenosprawnoci.

2) (uchylony);191) 3) koszty obsugi zada realizowanych przez samorzdy powiatowe i wojewdzkie w wysokoci faktycznie poniesionej, nie wicej ni 2,5% rodkw wykorzystanych na realizacj zada, o ktrych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1; 4)192) wpaty do budetu pastwa w wysokoci wydatkw poniesionych w miesicu poprzednim na koszty dziaalnoci Biura Obsugi Funduszu, o ktrych mowa w art. 45 ust. 4 w terminie do koca miesica. Art. 55. (uchylony).193)

3. Osoby o staej albo dugotrwaej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje si za niepenosprawne, z tym e:

Zmiany w przepisach obowizujcych, przepisy przejciowe i kocowe Art. 57. (pominity).194)

Art. 58. (pominity).194) Art. 59. (pominity).194)

Art. 60. (pominity).194) Art. 61. (pominity).194)

ww
189)

Art. 62. 1. Osoby, ktre przed dniem wejcia w ycie ustawy zostay zaliczone do jednej z grup inwalidw, s osobami niepenosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeeli przed t dat orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidw nie utracio mocy.

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 190. 190) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 25 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 191) Przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 92. 192) Dodany przez art. 33 pkt 25 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 20. 193) Przez art. 140 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), ktra wesza w ycie z dniem 2 marca 2006 r. 194) Zamieszczony w obwieszczeniu.

w. rcl
Rozdzia 11
195)

Art. 56. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego skada Radzie Ministrw corocznie informacj o dziaalnoci Funduszu.

.go
Art. 64. (uchylony).195) Art. 65. (uchylony).196) Art. 68. (pominity).194) Art. 68a. (pominity).194) Art. 68b. (pominity).194)

1) osoby, ktrym przysuguje zasiek pielgnacyjny, traktuje si jako zaliczone do znacznego stopnia niepenosprawnoci; 2) pozostae osoby traktuje si jako zaliczone do lekkiego stopnia niepenosprawnoci.

Art. 63. Osoby niepenosprawne, o ktrych mowa w art. 62, ktre przed dniem wejcia w ycie ustawy nabyy prawo do wiadcze lub ulg na podstawie odrbnych przepisw, zachowuj dotychczasowe uprawnienia.

Art. 66. W sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje si Kodeks postpowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy. Art. 67. Sprawy, ktre zostay wszczte, a niezakoczone przed dniem wejcia w ycie ustawy, podlegaj rozpoznaniu wedug przepisw tej ustawy.

Art. 68c. 1. Maksymalne dofinansowanie ze rodkw Funduszu kosztw: 1) dziaalnoci, w tym wynikajcych ze zwikszonej liczby uczestnikw warsztatu terapii zajciowej, wynosi: a) w 2007 r. 95% tych kosztw,

Przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 99, poz. 628), ktra wesza w ycie z dniem 4 sierpnia 1998 r. z moc od dnia 1 lipca 1998 r. 196) Przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 111, poz. 1280), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.

v.p l

Art. 53g.180) Jeeli stosunek pracy osoby wyonionej w drodze naboru usta w cigu 3 miesicy od dnia nawizania stosunku pracy, mona zatrudni na tym samym stanowisku kolejn osob spord najlepszych kandydatw wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 53f stosuje si odpowiednio.

2. Orzeczenie o zaliczeniu do: 1) I grupy inwalidw traktowane jest na rwni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci;

Dziennik Ustaw Nr 127

7674

Poz. 721

2) tworzenia warsztatu terapii zajciowej wynosi w 2005 r. i latach nastpnych 70% tych kosztw. 2. Maksymalne dofinansowanie ze rodkw Funduszu kosztw: 1) dziaania zakadu aktywnoci zawodowej wynosi: a) w 2007 r. 95% tych kosztw, b) w 2008 r. i w latach nastpnych 90% tych kosztw; 2) utworzenia zakadu aktywnoci zawodowej wynosi: a) w 2007 r. 85% tych kosztw, b) w 2008 r. 75% tych kosztw, c) w 2009 r. i w latach nastpnych 65% tych kosztw. Art. 68d. W 2008 r. Fundusz otrzymuje dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zadania, o ktrym mowa w art. 26a, w wysokoci do 25% rodkw zapewniajcych jego realizacj.

a) 70% kwot, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1,

b) 90% kwot, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1 i 1b; 2) pracodawcy prowadzcemu zakad pracy chronionej przysuguje 100% kwot dofinansowania, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1 i 1b. Art. 68ga.200) W roku 2011:

Art. 68f. W 2010 r. Fundusz otrzymuje dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zadania, o ktrym mowa w art. 26a, w wysokoci do 30% rodkw zaplanowanych na realizacj tego zadania na ten rok.

Art. 68fa.199) W roku 2011 Fundusz otrzymuje dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zadania, o ktrym mowa w art. 26a, w wysokoci do 30% rodkw zaplanowanych na realizacj tego zadania na ten rok. Art. 68g. W 2010 r.:

1) pracodawcy zatrudniajcemu w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy mniej ni 25 pracowni197)

ww

Przez art. 1 pkt 25 lit. a tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 39. 198) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektrych ustaw zwizanych z realizacj ustawy budetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. 199) Dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 198.

w. rcl
200)

Art. 68e.198) W roku 2009 Fundusz otrzymuje dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zadania, o ktrym mowa w art. 26a, w wysokoci nie mniejszej ni 30% rodkw zaplanowanych na realizacj tego zadania na ten rok.

.go

1) pracodawcy zatrudniajcemu w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy mniej ni 25 pracownikw oraz pracodawcy zatrudniajcemu co najmniej 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i osigajcemu wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w wysokoci co najmniej 6% przysuguje miesiczne dofinansowanie w wysokoci: a) 70% kwot, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1, b) 90% kwot, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1 i 1b;

2) pracodawcy prowadzcemu zakad pracy chronionej przysuguje 100% kwot dofinansowania, o ktrych mowa w art. 26a ust. 1 i 1b.

Art. 69. Traci moc ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461), z tym e: 1) art. 4 obowizuje do dnia 31 grudnia 1998 r.; 2) art. 19 obowizuje do dnia 30 czerwca 1998 r.

Art. 70. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym e: 1) art. 6 ust. 7 wchodzi w ycie z dniem ogoszenia z moc od dnia 1 wrzenia 1997 r.; 2) art. 21 wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.; 3) art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodz w ycie z dniem ogoszenia201).

Dodany przez art. 11 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 198. 201) Ustawa zostaa ogoszona w dniu 9 padziernika 1997 r.

v.p l

b) w 2008 r. i w latach nastpnych 90% tych kosztw. c) (uchylona);197)

kw oraz pracodawcy zatrudniajcemu co najmniej 25 pracownikw w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i osigajcemu wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w wysokoci co najmniej 6% przysuguje miesiczne dofinansowanie w wysokoci:

ww
7675

w. rcl .go v.p l

7676

ww
Zam. 1476/W/C/2011

w. rcl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Redakcja: Rzdowe Centrum Legislacji Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skad, druk i kolporta: Centrum Usug Wsplnych Wydzia Wydawnictw i Poligrai, ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Toczono z polecenia Prezesa Rady Ministrw w Centrum Usug Wsplnych Wydzia Wydawnictw i Poligrai, ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa

.go
ISSN 0867-3411

v.p l
Cena 7,60 z (w tym VAT)