You are on page 1of 14

Jawab semua soalan 1 Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan reka bentuk dan penghasilan projek.

Pernyataan di atas merujuk pada A uji kaji B perancangan C reka bentuk D teknologi 2 Rajah di bawah ini menunjukkan proses kerja menggunakan sesiku L.

Apakah proses kerja yang ditunjukkan di atas? A Mengukur lebar kayu B Menguji kerataan permukaan kayu C Menentukan kelicinan permukaan kayu D Menguji ketepatan segi muka kayu dan tepi kayu 3 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan tanggam lekap T? A C

Antara alatan tangan yang berikut, yang manakah tidak digunakan untuk membuat tanggam? A C

Rajah di bawah ini menunjukkan langkah membersihkan permukaan kayu

Apakah kegunaan bahan yang bertanda X? A Sebagai lapisan penyudah projek B Menutup liang-liang atau celahan pada permukaan kayu C Sebagai lapisan asas sebelum menyapu cat licau D Bagi mendapatkan tekanan yang sama pada permukaan kayu

Rajah di bawah ini menunjukkan sebuah mesin gergaji jig.

Bahagian yang bertanda Y dalam rajah di atas ialah A suis B pemegang C tapak penahan D batang penahan suis 7 Rajah di bawah ini menunjukkan sejenis alatan tangan.

Apakah alatan tangan yang ditunjukkan? A Rivetter B Glu Gun C Sepana boleh laras D Cordless screw driver 8 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan faktor utama reka bentuk? I Fungsi II Ketahanan produk III Pemilihan alatan IV Kesesuaian bahan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Pernyataan di bawah ini berkaitan bahan yang digunakan dalam projek reka cipta.

Apakah bahan yang dimaksudkan di atas? A Papan lapis B Perspek C Mounting Board D Medium Density Fibre Board (MDF) 10 Jadual di bawah ini menunjukkan pengiraan kos bagi 35 unit tempat penyimpanan alat tulis.

Sekiranya keuntungan ditetapkan sebanyak RM3.00 bagi setiap unit, berapakah harga setiap unit yang sepatutnya dijual? A RM9.50 B RM9.00 C RM8.50 D RM8.00 11 Apakah yang dimaksudkan dengan reka cipta? A Menghasilkan barang tiruan B Mencipta sesuatu barang baru C Menghasilkan suatu konsep pemikiran baru D Mencipta atau mengubahsuai sesuatu produk Apakah bahan pelarut bagi syelek? A Air B Thinner C Turpentin D Spirit methil Apakah maksud kos pengeluaran seunit? A Kos bahan B Kos bahan + kos upah C Kos bahan + kos upah + kos overhed D Jumlah kos pengeluaran kuantiti pengeluaran

12

13

14

Apakah yang sepatutnya dilakukan setelah mendapat beberapa idea dan alternatif penyelesaian masalah? A Idea baru ini boleh dijual kepada yang berminat B Menggunakan semua idea baru bagi mereka bentuk C Satu idea terbaik dipilih untuk proses perekaan projek selanjutnya D Idea baru ini boleh disimpan untuk kegunaan pada masa akan datang Apakah tujuan utama membuat beberapa lakaran reka bentuk? I Memastikan ketepatan projek II Memperkembangkan idea III Menilai dan memilih reka bentuk terbaik IV Memperbaik rupa bentuk dan lakaran A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah fungsi utama meter kilowatt jam? A Mencegah berlaku litar pintas B Mengawal semua suis di dalam rumah C Merekod kuantiti jumlah tenaga elektrik yang digunakan D Melindungi peralatan elektrik daripada arus berlebihan Rajah di bawah ini menunjukkan bahagian utama motor DC.

15

16

17

Apakah bahagian yang bertanda X? A Gegelung angker B Magnet kekal C Komutator D Rangka utama

18

Jadual di bawah ini menunjukkan penggunaan tenaga elektrik.

Berapakah jumlah bayaran tenaga elektrik yang digunakan? A RM109.88 B RM120.80 C RM123.37 D RM133.64 19 Apakah prinsip pergerakan motor DC? A Tekanan kutub magnet B Pantulan kutub magnet C Tarikan dan tolakan kutub magnet D Tarikan dan pantulan kutub magnet Rajah di bawah ini menunjukkan bahagian-bahagian motor DC.

20

Apakah fungsi bahagian yang berlabel X? A Memusingkan gegelung angker B Memutuskan arus elektrik C Membekalkan arus kepada gegelung angker D Menyongsangkan arus yang mengalir ke dalam gegelung

21

Gambar rajah di bawah ini menunjukkan sambungan dua mentol di dalam satu litar.

Apakah nama litar tersebut? A Litar siri B Litar pintas C Litar selari D Litar siri-selari 22 Voltmeter digunakan untuk menyukat A daya gerak elektrik B arus C rintangan D julat Rajah di bawah ini menunjukkan sambungan dua buah perintang di dalam litar selari.

23

Hitung jumlah rintangan di dalam litar tersebut. A 24 B 46 C 108 D 210 24 Antara yang berikut, yang manakah rumus untuk mendapatkan jumlah voltan di dalam litar selari? A VJ = V1 + V2 + V3 B VJ = V1 X V2 X V3 C VJ = V1 - V2 - V3 D VJ = V1 = V2 = V3

25

Rajah di bawah ini menunjukkan sambungan tiga unit perintang di dalam satu litar.

Hitung jumlah rintangan di dalam litar tersebut. A 50 ohm B 40 ohm C 30 ohm D 20 ohm 26 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan sejenis komponen elektronik.

Apakah nama komponen tersebut? A Sel B Diod C Perintang D Kapasitor elektrolit 27 Antara yang berikut, yang manakah simbol bagi diod zener?

28

Rajah di bawah ini menunjukkan struktur binaan perintang peka cahaya.

Merujuk pada rajah di atas, bahagian manakah yang diperbuat daripada aloi selenium? A P B Q C R D S 29 Rajah di bawah ini menunjukkan susunan beberapa komponen elektronik di dalam satu litar.

Apakah yang akan berlaku apabila LDR didedahkan kepada cahaya? I Nilai rintangan menjadi semakin tinggi II Nilai rintangan menjadi semakin rendah III Mentol menyala dengan terang IV Mentol menjadi semakin malap A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV

30

Gambar rajah di bawah ini menunjukkan litar skematik dan litar bergambar satu projek elektronik.

Antara padanan komponen yang diberikan, yang manakah betul? I Y dan R II X dan Q III Z dan S IV W dan P A I , II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV 31 Pernyataan di bawah ini menerangkan tentang jenis lukisan teknik.
Merupakan sejenis lukisan piktorial Menunjukkan pandangan tiga dimensi iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi Dilukis pada sudut 30 0 dari garisan mengufuk

Apakah jenis lukisan yang dimaksudkan? A Ortografik B Isometrik C Hamparan D Keratan penuh

32

Rajah di bawah ini menunjukkan pandangan hadapan dan pandangan sisi satu bongkah.

Pandangan hadapan

Pandangan sisi

Antara yang berikut, yang manakah lukisan isometrik bagi rajah di atas?

33

Rajah di bawah ini menunjukkan lukisan hamparan bagi satu objek.

Antara yang berikut, yang manakah objek bagi lukisan hamparan di atas?

34

Rajah di bawah ini menunjukkan lukisan keratan penuh satu bongkah.

Berapakah sudut untuk melukis garisan X? A 300 condong ke kiri B 450 condong ke kiri C 300 condong ke kanan D 450 condong ke kanan

35

Pernyataan di bawah ini menerangkan tentang suatu proses. Garisan yang terlibat di dalam proses ini ialah garisan dimensi, garisan tambahan dan anak panah. Apakah proses yang dimaksudkan? A Melakar B Melukis C Mendimensi D Melukis garisan sempadan

36

Ciri-ciri yang berikut merupakan ciri-ciri usahawan, kecuali A kreatif B bijak mengambil peluang C daya usaha yang berterusan D membuat untung yang maksimum Antara yang berikut, yang manakah sifat seorang usahawan yang kreatif? A Menangani masalah harga barang yang tidak stabil B Membuat jangkaan permintaan barang yang dihasilkan C Mewujudkan sesuatu pasaran untuk barang yang baru diciptanya D Mewujudkan pasaran untuk barang yang diubahsuaikan menjadi lebih bermutu Rajah di bawah ini menunjukkan sebuah agensi kerajaan di Malaysia.

37

38

Bantuan yang diberikan oleh agensi kerajaan tersebut kepada usahawan ialah A memberikan bimbingan dan latihan B menjalankan usaha sama dengan syarikat tempatan dan syarikat asing C menjalankan kajian dan penyelidikan tentang hasil keluaran minyak sawit D menyampaikan maklumat tentang penemuan baru dalam bidang pengeluaran

39

Pernyataan yang berikut menunjukkan fungsi satu agensi kerajaan.

Namakan agensi itu. A Pusat Daya Pengeluaran Negara B Perbadanan Pembangunan Bandar C Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri D Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia 40 Maklumat di bawah ini berkaitan dengan perniagaan barang elektrik di Malaysia. Kerajaan hanya membenarkan lapan ribu unit penyaman udara buatan Rusia diimport ke Malaysia dalam setahun. Tindakan kerajaan di atas akan menyebabkan A pendapatan kerajaan bertambah B harga penyaman udara di Malaysia menurun C penyaman udara tempatan dijual ke Rusia D pengeluaran penyaman udara tempatan bertambah

Disediakan & disemak oleh : En. Low Chor Peng Ketua Panitia KH

Disahkan oleh : . Tn. Hj Ismail Abdullah GKMP Tek & Vok