JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JALAN DATO' HAMZAH KARUNG BERKUNCI NO.6 70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBI LAN DARUL KHUSUS Tel: 06-7653100 Fax: 06-7639969 "Cintailah. (/3aliasa 1(ita"

Pengetua Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Maktab Rendah Sains MARA Sekolah Pertukangan Perantis Tentera Oarat, PO Sekolah Agama Negeri / Swasta

Ruj. Kami : JPNS.SPP/04/03/10 Tarikh : 18 JANUARI 2011 M 13 SAFAR 1432 H

Jld.2(05)

NEGERI SEMBI LAN DARUL KHUSUS. Y. Bhg. Datin/Tuan/Puan, PENTAKSIRAN BERASASKAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Dengan sukacitanya SEKOLAH (PBS) (SPM) 2011

perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) wajib dilaksanakan oleh semua calon peperiksaan SPM yang mendaftar untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS seperti format yang telah ditetapkan. 3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan telah menyediakan instrumen pentaksiran serta tugasan bagi PBS untuk rujukan pihak sekolah. Instrumen ini akan dimuat naik di laman Web Lembaga Peperiksaan mulai 1 Februari 2011. Selain daripada itu, pihak Lembaga Peperiksaan juga menyediakan peraturan pentadbiran perlaksanaan PBS (Lampiran A dan Lampiran A 1). 4. Sehubungan dengan itu, disertakan Lampiran A dan Lampiran A1 untuk makluman dan tindakan pihak Y. Bhg. DatiniTuan/Puan selanjutnya. Sekian, terima kasih. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

(ABDUL H Pengarah Pelajara Negeri Sembilan Darul Khusus.
MAl/msk 18101/2011

D:\SPM\SPM

2011\10

KERJA KHUSUS\01-17Iringan

Pentaksir

Berasaskan

Sekolah.doc

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSiA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 1, 2, 5 - 13, BLOK E 11 KOMPL.EKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA MAL.AYSIA EXAMINATIONS SYNDICATE MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA L.EVEL 1, 2, 5 -13, BL.OCK E 11 GOVERNMENT COMPL.EX PARCEL E FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE 62604 PUTRAJAYA

TelefrY'~':

Pengarah (Talian Terus) PejabatAm : 03-88843010 Director of Examinations (Direct Line) Office 03-88843010

Faks Telephone

Fax CENTRE

Ruj. Tuan Your Ref Ruj. Kami Our Ref Tarikh Date

:KP.LP.004.07.04.01( 2 )

I JA

'ALAM

Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri (u.p.: Ketua Sektor,Sektor Tuan, PENTAI<:SfRAN BE PEPERI PEPERI

Timbatan en.garah Pelajaran b/p Pengarah Petalaran Negeri Sembilan Darui Khu9US

2 Januari 2011

2.

3.

4. Pihak Lembaga Peperiksaan mengenai perkara berkenaankepada Sekian, terima kasih.

kerj?Sama pihak tuan untuk dibaw?h pentadbiran tuan.

memaklumkan

"BERKHIDMAT

UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

C{ 'p'

{- JI SUFA'AT BI MIN) Penqarah Peperiks Lernbaqa Peperiksaan Kernenterian Pelajaran MalaysiJv10HD

~.,~~G
A

A

R

"Ketua Sektor Penilaian dan Peperl Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

RAZIB,B!N A A ,

IWkJ;

Ju ~

Lampiran A PENTAKSIRAN PERATURAN PENTADBIRAN AM 1. Calon sekolah yang mengambil mata pelajaran dengan komponen rnelaksanakan PBS mengikut sylat yang ditetapkan dalam Lampiran At. Calon persendirian yang mengambil rnata pelajaran dengan komponen melaksanakan PBS mengikut syarat yang dltetapkan dalarn Lampiran A2. 2. Pihak sekolah hendaklah memastikan infrastruktur dan pelaksanaan mata pelajaran dengan komponen PBS menawarkan rnata Pihak sekolah yang akan menawarkan mata pelajaran dengan komponen pertama hendaklah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Permohonan hendaklah dikemukakan dua (2) tahun sebelum peperiksaan Pihak sekolah hendaklah mengendalikan PBS bagi calon sekolah. Pihak JPN hendaklah menguruskan pengendalian PBS bag; calon Pihak sekolah hendaklah memastikan calon sekolah ditaksir oleh guru penjawat awam. Pihak JPN hendaklah menguruskan pelantikan pentaksir dalam kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk mengendalikan PBS bagi calon persendirian. Calon yang memerlukan pengecualian PBS hendaklah memohon kepada pihak sekolah pada tahun peperiksaan dengan mengemukakan dokumen sokongan seperti laporan perubatan tahun semasa atau kad OKU. Pihak sekolah hendaklah Pengarah Pelajaran Negeri. mengemukakan permohonan pengecualian PBS kepada PBS hendaklah BERASASKAN SEKOLAH

3.

Negeri

4.

5.

6.

7.

8.

Pengarah Pelajaran Negeri hendakfah mengeluarkan surat pengesahan pengecualian PBS dan menghantar satu (1) salinan surat pengesahan berserta dokumen sokongan kepada Pengarah Peperiksaan, Pengarah Peperiksaan akan mengeluarkan Pengarah Pelajaran Negeri. surat kelulusan pengecualian PBS kepada

9.

10.

Pentaksir hendaklah memastikan eaton sendiri melaksanakan PBS dan memberikan skor yang sah berdasarkan bahan bukti dalam bentuk proses dan/atau produk yang dihasilkan ofeh calon,

11.

Pihak sekolah dan JPN hendaklah memastikan dokumen skor dan bahan bukti disimpan di tempat yang selarnat dan mematuhi prosedur keselarnatan. Tempoh penyimpanan dokumen skor dan bahan bukti ialah enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan, Dalam tempoh tersebut, calon boleh mendapatkan bahan bukti daripada pihak sekolah untuk tujuan rasmi dan mengembalikannya setelah selesai digunakan. Selepas tempoh penyimpanan tarnat, pihak sekolah boleh menyerahkan kepada calon yang memerlukannya. Pengetua hendaklah melupuskan han tempoh penyimpanan tarnat. bahan bukti

bahan bukti yang tidak dituntut oleh calon selepas 30

12.

Bag; calon pindah pusat, sekolah asal hendaklah dokumen bukti mudah alih eaton kepada sekolah baru. Sekolah baru hendaklah menghantar rnarkah eaton kepada Lembaga Peperiksaan. Bagi calon menumpang, Lembaga Peperiksaan. Bagi eaton persendirian, Peperiksaan. sekolah asal hendaklah menghantar markah eaton kepada

JPN hendaklah

menghantar markah calon kepada Lembaga

13.

Pihak sekolah/JPN hendaklah menghantar markah PBS ke Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan mengikut tarikh yang ditetapkan dalam Jadual Kerja2011. Pihalo.sekolah/Jl-N hendaklah mengeluarkan pelaporan pencapaian calon dalam bentuk siji! selewat-Iewatnya pada tarikh pengumuman keputusan.

14.

Larnpiran Ai PENTAKSIRAN CALON SEKOLAH 1. 1.1 PENTAKSIRAN L1SAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BERASASKAN SEKOLAH

Cal on sekolah hendaklah melaksanakan PLBS bag; mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab Komunikasi, Bahasa Cina, Bahasa Arab Tinggi dan Pendidikan Al-Ouran dan Al-Sunnah. Hanya calon pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan memohon kelulusan daripada Pengarah Peperiksaan.

1.2

2.

PENTAKSIRAN KERJA AMALI (PEKA)

2.2

Calon buta dan buta warna dikecualikan daripada melaksanakan PEKA. Calon berkeperluan khas lain yang memerlukan pengecualian hendaklah kelulusan daripada Pengarah Peperiksaan. KERJA KURSUS/PROJEK Caton sekolah yang mendaftar bagi mana-mana mata pelajaran yang rnempunyai komponen kerja kursus/projek hendaklah rnelaksanakan kerja kursus/projek mata pelajaran berkenaan. Calon berkeperluan khas yang memerlukan kelulusan daripada Pengarah Peperiksaan. MODUL Cal on sekolah yang mendaftar rnata pelajaran Mata Pelajaran Vokasional (MPV) dan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) hendaklah melaksanakan modul mata pelajaran berkenaan. Calon hendaklah menyelesaikan 50% daripada modul Tingkatan Empat (4) atau yang setara dengannya dan disahkan oleh Pengetua untuk melayakkan calon mendaftar peperiksaan bertulis MPV dan MPAVo Calon yang menyelesaikan kurang 50% daripada modul Tingkatan Empat (4) atau yang setara dengannya tidak layak mendaftar peperiksaan bertulis MPV dan MPAV. Calon akan menerima sijil modular yang mencatatkan pencapaian modul yang telah diselesaikan. pengecualian hendaklah memohon

3. 3.1

3.2

4. 4.1

4.2

4.3

4.4

5. 5.1

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESENIAN Calon Sekolah Kesenian. Seni Malaysia hendaklah melaksanakan pentaksiran Pendidikan

5.2 5.3

Pelaporan pencapaian eaton adalah berdasarkan band yang telah ditetapkan. Calon akan menerima sijil Pendidikan Kesenian yang mencatatkan pencapaian setiap bidang.

Lampiran A2 PENTAKSIRAN CALON PERSENDIRIAN Calon persendirian wajib melaksanakan komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) seperti berikut pad a tahun peperiksaan. PBS ULKCP Ujian Lisan Khusus Cal on PELAKSANAAN BERASASKAN SEKOLAH

1.1

Calon persendirian yang mendaftar peperiksaan SPM.

pertama

kali

1.2

Calon persendirian yang mengulang selepas tempoh tiga tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM. Calon persendirian yang mengulang dalarn tempoh tiga tahun dar; tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan mendapat keputusan G (GAGAL) atau T (TIDAK HADIR).

1.3

2.

Calon persendirian tidak wajib melaksanakan ULKCP sekiranya eaton mengulang dalam tempoh tiga tahun (2008 hingga 2010) dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM atau SPM(U) dan LULUS Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris. Calon pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ULKCP tanpa memohon kelulusan daripada Pengarah Peperiksaan.

3.

---------~---------

PBS

MATA PELAJARAN
1.

PERATURAN
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Calon persendirian wajib sekiranya eaton termasuk kategori berikut: 1.1 melaksanakan PLBS dalarn satu daripada

PLBS

Bahasa Arab Tinggi Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan AI Quran Dan Al-Sunnah

Calon persendirian yang rnendaftar peperiksaan SPM. Calon persendirian tempoh tahun rnenduduki Calon persendirian yang tempoh tiga tahun (2008 tarikh akhir menduduki dan rnendapat keputusan (TIDAK HADIR).

pertama

kali

1.2

tarikh

akhir

1.3

mengulang hingga 2010) dari peperiksaan SPM G (GAGAL) atauT

2.

Calon persendirian tidak wajib melaksanakan PLBS sekiranya calon mengulang dalarn tempoh tiga tahun dari tarikh akhir menduduki peperiksaan SPM dan LULUS Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasil Pendidikan Al-Ouran Dan AISunnah Hanya calon pekak dan bisu dikecualikan danpada rnelaksanakan PLBS tanpa rnemohon kelulusan daripada Pengarah Peperiksaan .
.-,-:-:----~.-.------.---.--.-------.-

3.

PEKA

Science Physics Chemistry Biology Additional Science

Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian peperiksaan SPM.

..-----.- ..---.-

Kerja Kursus

Pendidikan AIQuran Dan AISunnah

Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian peperiksaan SPM.

Kerja Kursus

-------- - ---.-.-.---------+---.-----.- ..... .. ... .. ..... ---.-.----.--

Pendidikan Moral

Tidak wajib dilaksanakan bagi calon persendirian peperiksaan SPM

.. --.---.-----···-·------···----.c--··-·--···.j

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful