Betonul armat cu fibre metalice (de oìel).

Armarea cu fibre a materialelor casante are o vechime milenar . C r mizile nearse au fost armate cu paie sau cu p r de animale pentru a evita fisurarea i mic orarea rezisten ei dup apari ia unei fisuri. Extrapolarea s-a realizat de la argil la ciment. Betonul armat cu fibre de o el are o istorie de peste un secol, elementele de construc ii cu forme diferite sau realizarea din acest material având o rezisten m rit i o lucrabilitate mai bun .

Primul patent ce se refer la elemente din beton armat cu fibre, dateaz din 1874 i a fost realizat în California (SUA) de A. Berard, care a încercat s fortifice betonul prin ad ugarea unor resturi inegale de o el. În prezent fibrele metalice ce se amestec în beton arat ca în fotografia de mai jos:

În anii urm tori au aparut noi patente în SUA, Fran a i Germania. Îns utilizarea pe scar larg a acestui material a fost limitat de costurile ridicate, dar în special de dezvoltarea betonului armat obi nuit i pân la începutul anilor µ60 se observ o dezvoltare incert a acestui material, marcata doar de utiliz ri în cadrul unor lucr ri de mic importan . În continuare se poate eviden ia o etap de dezvoltare ascendent . În paralel cu formularea principiilor teoretice, s-a dezvoltat un domeniu larg de utilizare a betonul armat cu fibre metalice. La începutul anilor µ70 s-a extins cercetarea pe plan interna ional. Men ion m cercet rile din Germania de la Universitatea Ruhr din Bochum, în realizarea betonului armat cu fibre de o el, utilizat la pere ii interiori ai metroului. S-au studiat propriet ile mecanice, tehnologice ale materialului i tehnologii de fabrica ie ale betonului denumit mai nou "torcretat". În 1972 s-a realizat o utilizare practic a acestui material la lucr rile de consolidare a unui tunel din Idaho - SUA. În perioada 1974-1976 s-au realizat cercet ri sistematice în Germania, la Institutul pentru Construc ii Inginere ti de la Universtatea Ruhr din Bochum, cu privire la utilizarea betonului torcretat cu fibre de o el, la construc iile miniere din mun ii Alpi. În 1989 se utilizeaz cu succes acest material la construc ia unui tunel de metrou (de 100 metri) în Bielefeld - Germania.

Domenii de utilizare:
Betonul armat cu fibre metalice nu poate înlocui betonul armat obi nuit. Exist îns domenii de utilizare, în care betonul armat cu fibre de o el poate fi folosit alternativ sau în completare la cel cu armatur din o el-beton, oferind avantaje constructive dar i economice. Fibrele metalice îmbun t esc propriet ile

datorit elimin rii arm turii din o el-beton. ob inându- . Posibilit ile de utilizare se m resc. sau în cazul arm rii constructive a betonului armat obi nuit. din zid rii sau beton a tunelurilor existente par ial avariate. ziduri de sprijin. ai tunelului. la care se poate m ri capacitate de preluare a energiei prin ad ugarea de fibre metalice în beton. Fibrele metalice îmbun t esc semnificativ propriet ile betonului din pere ii tunelului simplificând astfel tehnologia de execu ie a acestor construc ii. utilizarea betonului torcretat cu fibre de o el m re te siguran a în construc ia de tuneluri. trepte prefabricate. Astfel. datorit îmbun t irii comport rii la fisurare. Avantajele acestui material îl constituie tehnologia simpl de fabrica ie. Un domeniu important îl constituie elementele de construc ie solicitate dinamic.betonului simplu. ce conduce la m rirea durabilit ii i siguran ei prin protec ia la coroziune a arm turii. funda ii de ma ini-unelte. cu un strat suplimentar sau ca un element unic de consolidare la c ptu irea stâlpilor structurali. a mic or rii deforma iilor din contrac ii prin uscare sau din m rirea rezisten ei la forfecare. piste pentru aeroporturi. Mai jos ave i imaginea unei sec iuni dintr-o pardoseal armat cu fibre metalice: În constructia de tuneluri betonul armat cu fibre metalice poate fi utilizat sub form torcretat (beton proasp t. Betonul pompat cu fibre metalice este folosit pentru consolidarea pere ilor interiori. O arie larg de utilizare este i consolidarea pere ilor. Oportunitatea utiliz rii arm rii cu fibre de o el apare în situa ia folosirii unui procent mic de armare. elemente sub iri de fa ad . din care men ion m: conducte din beton. lucr ri de consolidare la tuneluri cu beton torcretat. În prezent domeniul de utilizare a betonului armat cu fibre metalice are o arie extins . ofer avantajul renun rii la executarea lucr rilor de cofrare. turnat la fa a locului) sau elemente prefabricate. Acest material a modernizat i dezvoltat construc ia clasic de tuneluri. Acest material este i o solu ie. pentru între inerea construc iilor. cofraje pierdute. Betonul torcretat armat suplimentar cu bare de o el este folosit pentru consolidarea pere ilor supu i împingerii p mântului sau pentru asigurarea în prealabil a interiorului unui tunel. Folosirea betonului torcretat cu fibre metalice la concep ia i execu ia pere ilor multistrat. în cazul necesit ii unei acoperiri optime a arm turii din bare. mic orând timpul i costurile execu iei. etc.

Armarea cu fibre metalice se utilizeaz la elemente prefabricate cum sunt: pere i sub iri pentru fa ad . Funda ii cu solicitare dinamic . Rezisten a ini ial mai mare a betonului armat cu fibre metalice accelereaz procesul de fabrica ie. Betonul armat cu fibre metalice are avantaje comparativ cu betonul armat tradi ional. de sute milioane EU). cantitatea de arm tur va fi mai mare pentru a conferi durabilitate in timp betonului. spa ii de p trundere. solicit rile variate. ceea ce conduce la reducerea cheltuielilor de produc ie. Din acest motiv s-au luat în considerare i în exploatarea minier dezvoltarea concep iei de construire i consolidare utilizând betonul armat cu fibre metalice. Betonul pompat cu fibre metalice poate fi utilizat în produc ia extrudat împreun cu scuturile de tunel. Avantajele folosirii betonului armat cu fibre metalice sunt evidente la prefabricatele cu dimensiuni reduse. Confec ionarea este simpl . Astfel. Se mic oreaz astfel riscul fisur rii tuburilor la transport sau la introducerea prin împingere. Rezisten a la solicitarea dinamic pentru majoritatea materialelor de construc ii este mai mic decât la solicitarea statica. conduce la o între inere neeconomic . Galeriile sunt realizate cu arcade de o el. realizîndu-se astfel un sistem în care se va pompa beton torcretat ce va umple toate golurile. ceea ce faciliteaz reducerea arm turii sub form de etrieri. În cazul unor înc rc turi mari sau la un ecartament de îmbinare m rit apare necesitatea arm rii suplimentare cu fibre metalice. Tuneluri din elemente prefabricate. îmbun t e te durabilitatea betonului. Pentru a preveni supraînc rcarea la trecerea mijloacelor de transport de tonaj mare se recomand turnarea unor pl ci de beton cu grosimea de 15-25cm. Betonul torcretat cu fibre metalice poate deveni un element important în concep ia galeriilor. etc) cu solicit ri dinamice. a comport rii favorabile la amortizarea vibra iilor dar i la deformare. datorit rezisten ei sporite la oc.se o omogenitate a betonului ce îl recomand la cofraje de c ptu ire sau a cofrajelor alunec toare. Construc ii inginere ti i elemente prefabricate din beton armat cu fibre metalice în combina ie cu bare din o el-beton. Cre terea adâncimii galeriilor în teren stâncos cu o durat de exploatare de 12 ani i mai mare. la col urile golurilor unde sunt preluate prin armarea constructiv . La aceast grosime a pl cilor se reduce riscul apari iei fisurilor i mai trebuie avut în vedere. având o utilizare eficient la pardoselile industriale i la pl cile carosabile. dintre care p r i importante se realizeaza în teren stâncos. În rile dezvoltate. În exploatarea minier . De asemenea se recomand ca îmbin rile solicitate la încovoiere s fie combinate cu rosturi longitudinale. prin eliminarea timpului necesar realiz rii arm turii de o el). în zonele cu concentr ri de eforturi. Comportarea favorabil se datoreaz capacit ii de a prelua eforturile ce apar în faza de hidratare. se deschid anual galerii cu lungimi mari (sute de km). În SUA au fost construite din beton armat cu fibre de o el piste de decolare i de aterizare pentru avioane. la care costurile de armare cu bare sunt ridicate. armarea cu fibre de o el al turi de barele din o el-beton va prelua eforturile de contrac ie. strunguri. Chiar i dup producerea fisurilor materialul torcretat prezint totu i o rezisten ce ofer o siguran sporit în exploatare. mic oreaz tendin a de contrac ie. Dale carosabile utilizate la suprastructura i la pl cile de fundare ale c ilor de comunca ii. ce reduc riscul producerii unor deform ri semnificative. Aceasta conduce la mic orarea timpului de execu ie. Se ob ine un sistem închis de sus inere între suprafa a scutului de tunel pân la tavanul s p turii. a ductilit ii i a comport rii favorabile dup fisurare în compara ie cu betonul armat obi nuit. ziduri cu travers ri multiple. Betonul armat cu fibre metalice este avantajos în realizarea funda iilor de ma ini (utilaje. garaje.Utilizarea elementelor de construc ie din beton armat cu fibre de o el poate reduce cheltuielile lucr rilor de armare. în cazul diferen elor de temperatur (sezonalitatea iarn var ). iar din motive constructive. reducând riscul fisur rii ulterioare a betonul armat cu fibre de o el. a rezisten ei ini iale m rite. Betonul armat cu fibre metalice poate fi utilizat i pentru confec ionarea elementelor sub form de tuburi prefabricate. datorit presiunilor mari. Armarea cu fibre de o el conduce i la m rirea rezisten ei betonului la forfecare. cu omogenitate sporit datorit elimin rii arm turilor din bare de o el-beton. Betonul armat cu fibre de o el se utilizeaz la elementele în care solicitarea la încovoiere este nesemnificativ . c mine de vizitare. în cazul propriet ilor mecanice specifice de tipul rezisten ei la oc i la uzur . la . monolitizând astfel structura. îmbun t ind comportarea la fisurare i realizeaz o acoperire favorabil a arm turii (barele de o el) previnind astfel coroziunea. iar cheltuielile anuale sunt foarte mari (în cazul companiilor miniere mari. Galeriile trebuie îns între inute în permanen . u oar . datorit timpului redus de execu ie.

avalan e). datorit unei bune adapt ri a leg turii la structura terenului i mic orarea timpului în procesele de armare. Rezisten a la uzur i la ocuri ofer condi ii superioare pentru protejarea constant a versan ilor împotriva ac iunilor climatice (precipita ii. poate fi folosit eficient betonul armat cu fibre de o el ce ofer o alternativ la arm tura conven ional . Impactul poate proveni din rezultatul unei împu c turi.5m. Conducte. solicit ri dinamice din seism. Avantajele tehnice i economice ale betonului armat cu fibre metalice la funda iile de ma ini cu solicitare dinamic se concretizeaz prin economii la arm tura longitudinala. adic peste medie. Rezisten a la foc este m rit prin utilizarea betonului armat cu fibre metalice.ocuri repetate. La solicit ri de întindere circular prin încovoiere. supuse eroziunii. îns folosirea betonului armat cu fibre metalice s-a dovedit eficient pentru stâlpii cu sec iune redus . având ca avantaj timpul i costurile de execu ie reduse a lucr rilor de între inere. În Ungaria anilor µ70 s-au realizat conducte din beton armat cu fibre metalice având diametru de 1-1. pentru un con inut de fibre de 55kg/mc beton i o valoare a raportului ap /ciment de 0. Deterior rile betonului din construc ii sunt influen ate de condi iile de mediu i luarea în considerare a uzurii i a suprasolicit rilor este necesar pentru a readuce construc ia în starea de exploatare normal . în situa ia când în sec iunea longitudinal se asigur introducerea direct a sarcinii. s-a stabilit c fibrele metalice pot înlocui arm tura puternic din etrieri. Armarea cu fibre de o el a redus astfel riscul apari iei fisurilor în condi ii de solicitare prin varia ia temperaturii dar i a contrac iei betonului dup turnare. Stâlpi structurali. indiferent de presiunea ce trebuie suportat i adaptat oric rei geometrii prestabilite. Conductele din beton pozate în p mânt pot fi supuse unor solicit ri de compresiune la partea superioar existând posibilitatea de m rire a grosimii pere ilor. Construc ii rezistente la solicitari de impact. înghe . pot fi absorbite de betonul armat cu fibre de o el. (spre exemplu prin dispunerea unei pl ci rigide de beton în cap tul stâlpului). (etrieri) i la viteza de punere în oper . comportare bun la fisurare precum i mic orarea contrac iei betonului. etc. În aceste situa ii folosirea betonului cu fibre metalice reduce grosimea noului strat de protec ie. Belgia. feroviar i de persoane. longitudinal i transversal . influen ate favorabil de lungimea i procentul de armarea al fibrelor de o el din compozi ia betonului. Betonul torcretat cu fibre metalice se dovede te o solu ie eficient pentru între inerea în stare bun a construc iilor din beton cu avantaje tehnico-economice cum ar fi: conservare pe termen mai lung. Recapitulare: La toate aceste elemente de construc ii enumerate mai sus s-au eviden iat avantajele utiliz rii betonului armat cu fibre metalice (de oìel) dup cum urmeaz : . În cazul stâlpilor structurali solicita i doar la compresiune nu se observ nici un avantaj economic evident la folosirea fibrelor de o el. pentru a men ine zona de trafic în siguran . solicita i la compresiune cu flambaj. Consolidarea taluzurilor. versan ilor i a pere ilor stânco i ce s-ar putea pr bu i din cauza ac iunilor climatice. unde se înregistreaz deterior ri prin fisurarea betonului la îmbin ri. Betonul torcretat cu fibre metalice poate fi utilizat imediat dup cur area suprafe ei ce trebuie reparat . Propriet ile cum sunt rezisten a m rit la uzur i la întindere a betonului armat cu fibre metalice sunt folosite la adaptarea solu iilor tehnice constructive pentru repararea i consolidarea sistemelor de canalizare. liber circula iei rutier . de mic orare a lungimii conductelor i de armare suplimentar a acestora. ce protejeaz arm tura din bare. Consolidarea cu beton torcretat cu fibre metalice a versan ilor stânco i i a taluzurilor are de asemenea avantaje tehnico-economice. La între inerea i consolidarea construc iilor hidrotehnice. Repararea i consolidarea elementelor de construc ie din beton supuse uzurii de natur mecanic sau datorit exploat rii îndelungate a cl dirii. În Marea Britanie. Austria i Olanda conductele din beton armat cu fibre metalice se folosesc în mod curent. În zonele în care se transmite o sarcin mare. Criteriile esen iale în comportarea la impact a betonului sunt preluarea i amortizarea energiei. Taluzurile abrupte de-a lungul oselelor i c ilor ferate trebuie asigurate în mod constant.36 s-a ob inut o rezisten la întindere prin încovoiere de 12-14N/mm2. fisurarea rezervoarelor. Aceast solu ie este recomandat în cazul în care suprafe ele deteriorate ce trebuie consolidate au grosimi diferite.

reducerea lucr rilor de armare. . din bare de o el-beton. comportare foarte bun la fisurare.y y y y rezisten a îmbun t ita în stare proaspata. rezisten a la solicitarea de întindere circulara prin încovoiere.