PROGRAMI EVROPSKE UNIJE

,,Vrednost je najveća vrlina javnih institucija, kao što je istina najveća vrlina sistema misli,,

* Dokument, Programi EU, sačinjen je u cilju informisanja građana o aspektima procesa evropskih integracija, koje zahtevaju zajednički rad i kordinaciju svih aktera društvene zajednice. Zajednički napori nacionalnih i lokanih administracija, civilnog društva i građana, kao i podrška privrednih partnera iz Srbije i EU, pomoći će građanima Bora, da se što bolje informišu o mogućnostima koje pružaju saradnja i puna integracija u evropske strukture i programe, pri čemu će ovaj dokument predstavljati podsticaj, brojnim značajnim inicijativama naše lokalne. * Programi EU imaju razvojni kontinuitet ciljeva i aktivnosti, ali su im prvobitna imena i funkcionalni okviri, uglavnom zadržani. * U prilogu dokumenta, predstavljen je kratak opis nekih strateških dokumenata, kojima se definišu dugoročne politike EU u određenim oblastima i koji predstavljaju osnovni okvir za donošenje programa prikazanih u dokumentu.

INTEGRACIJA DRŽAVA ČLANICA EU
http://europa.eu/index_sl.htm
* Politička i ekonomska integracija država članica EU, ukazuje na značaj da sve Politič drž znač države članice, moraju donositi zajedničke odluke o mnogim pitanjima i zbog toga drž lanice, zajednič definišu zajedničke politike u različitim oblastima - od poljoprivrede do obrazovanja definiš zajednič različ i kulture, od zaštite potrošača do konkurencije, od životne sredine, energetike i zaš potroš transporta do trgovine. * Radi sprovođenja dogovorenih politika utvrđuju se višegodišnji programi (akcioni viš egodiš planovi za ostvarivanja ciljeva), koje su Evropska unija i države članice postavile drž u određenim sektorima. Za države članice EU, programi predstavljaju značajne drž znač instrumente za definisanje I sprovođenje internih politika EU. EU. * Učešće u internim programima Evropske unije izuzetno je značajno za neposredno znač upoznavanje naših institucija i građana sa sistemom vrednosti Evropske unije, naš unije, sa njenim politikama u različitim oblastima, pravnim propisima i njihovom primenom različ u praksi, uspešnim rešenjima i iskustvima država članica, kao i načinom i pravilima uspeš reš drž nač funkcionisanja EU. Prilikom priprema za učešće u ovim programima, potrebno je uč sagledati koji su to programi i šta nude. Ovaj dokument predstavlja prvi korak na tom .

OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJA, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I OGLEDNE AKTIVNOSTI
http://cordis.europa.eu/home_en.html
* Uloga i ciljevi - Okvirni program je glavni instrument za sprovođenje naučnoistraživačke politike EU i obuhvata sve aktivnosti EU naučnoistraživač u oblasti istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Ovo je najkompleksniji program, koji predstavlja treći po veličini operativni budžet istraž tehnološ treć velič budž u okviru ukupnog budžeta EU, posle Zajedničke poljoprivredne politike i Regionalne politike. Okvirni program je jedan od ključnih budž Zajednič ključ instrumenata za realizaciju Lisabonske strategije i kreiranje Evropskog istraživačkog prostora - unutrašnjeg tržišta za istraživanja i znanja, istraživač unutraš trž istraž u kojem će biti bolje integrisane aktivnosti EU i država članica u ovoj oblasti. Ciljne grupe predstavlja, najširi krug organizacija i institucija drž najš koje se bave naučnoistraživačkim radom i pojedinci istraživači. čnoistraživač živač nau istra * Aktivnosti programa - su strukturirane u 3 posebna programa: struktur A - ,,Fokusiranje i integrisanje evropskog istraživačkog rada,, koji obuhvata: istraživač obuhvata: 7 prioritetnih tematskih oblasti: - Prirodne nauke, genomika i biotehnologija u službi zdravlja, služ - Tehnologije za informaciono društvo, druš - Nanotehnologije i nanonauke, multifunkcionalni materijali zasnovani na znanju, novi proizvodni procesi i uređaji, zasnovani uređaji, - Aeronautika i kosmos, - Kvalitet i zaštita hrane, zaš - Održivi razvoj, globalne promene i ekosistemi (održivi energetski sistemi, održivi kopneni transport, globalne promene i ekosistemi), Održ (održ održ - Građani i upravljanje u društvu zasnovanom na znanju. druš 4 horizontalna posebna potprograma: potprograma: - Međunarodna saradnja (INCO), - Istraživanja vezana za mala i srednja preduzeća, Istraž preduzeć - Nove nauke i tehnologije (NEST), - Istraživanja vezana za definisanje politika. Istraž B - ,,Struktuiranje Evropskog istraživačkog prostora,, - mere koje stimulišu inovacije, mobilnost istraživača (stipendije), unapređenje istraživač stimuliš istraživač (stipendije), unapređenje istraživačke infrastrukture, kao i odnos. istraživač odnos. C - ,,Jačanje temelja Evropskog istraživačkog prostora,, - koordinacija istraživanja na nivou EU sa istraživanjima, koja se sprovode ,,Jač istraživač istraž istraž u državama članicama i unapređenja politika u oblasti istraživanja i inovacija. drž istraž

TEMPUS
http://www.tempus.ac.rs/sr/home/o-programu/uloga-i-ciljevi-programa/ http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
* Uloga i ciljevi - Poseban program iz oblasti visokog obrazovanja, koji ima cilj da se kroz zajedničku saradnju država zajednič drž članica EU i država u procesu pristupanja EU, pomogne državama budućim članicama EU da reformišu i unaprede drž drž buduć reformiš svoje sisteme visokog obrazovanja u sklopu širih ekonomskih i društvenih reformi. Okviri u koje aktivnosti TEMPUS-a druš TEMPUStreba da se uklope jesu: koherentnost sa Bolonjskim procesom, temelji Evropskog prostora visokog obrazovanja (na prvom mestu koncept celoživotnog učenja) i posebni prioriteti država u procesu pridruživanja EU. Ciljne grupe celož drž pridruž predstavljaju, širok krug institucija i organizacija, od visokoškolskih do nevladinih organizacija, poslovne firme, visokoš preduzeća, državne administracije, kao i pojedinci koji ispunjavaju uslove za stipendije. preduzeć drž * Aktivnosti: Aktivnosti: A - Zajednički evropski projekti Zajednič - Razvoj nastavnih planova i programa, - Reforma univerzitetske uprave, uprave, - Kursevi obuke za unapređenje rada institucija. institucija. B. Stipendije za pojedince - za nastavno i administrativno osoblje univerziteta i predstavnike studentskih organizacija. predstavnike C. Strukturne i komplementarne mere - kraći projekti krać - Razvoj i primena sistema kredita, - Razvoj i primena sistema osiguranja kvaliteta, - Novi instrumenti i oblici stvarne uključenosti studenata u proces nastave, uključ - Jačanje studentskih asocijacija i službi. Jač služ

ERASMUS MUNDUS
http://www.tempus.ac.rs/sr/erasmus-mundus/o-programu-2/ http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
* Uloga i cilevi - Program koji ima cilj jačanja kvaliteta evropskog visokog obrazovanja i promocija međukulturnog jač međukulturnog dijaloga kroz saradnju sa ,,trećim,, državama. Centralnu aktivnost predstavlja kreiranje programa ,,Master studije EU,, ,,treć drž ,,Master na evropskim univerzitetima i obezbeđivanje stipendija za master studente, predavače i istraživače. Program je predavač istraž ivač osnovan u okviru Lisabonske strategije i uključen je u novi Integrisani program za celoživotno učenje. Ciljne grupe uključ celož uč predstavljaju, visokoškolske institucije, studenti koji su stekli prvi stepen visokog obrazovanja, predavači i ispitivači, š visoko predavač ispitivač kao i ostale javne i privatne organizacije koje deluju u oblasti visokog obrazovanja. * Aktivnosti: Aktivnosti: Akcija 1 - Erasmus Mundus master studija maste studija Centralna komponenta programa je kreiranje programa ,,Master studije EU,,. Predviđeno je da konzorcijumi najmanje ,,Master 3 univerziteta iz najmanje tri različite evropske države osnuju tzv. integrisane master sudije (planiranje studiranja na različ drž maste najmanje dva univerziteta, uz dobijanje odgovarajućih diploma na kraju studija). Akcenat je na kvalitetu i na brendu odgovarajuć ,,evropski,,. Akcija 2 - Erasmus Mundus stipendije Za postdiplomce, predavače i istraživače iz ,,trećih država,,. predavač istraživač ,,treć drž Akcija 3 - Partnerstva Sa institucijama visokog obrazovanja u ,,trećim,, državama (konzorcijumi iz Akcije 1 i visokoškolske ustanove u ,,treć drž visokoš ,,trećim,, državama). ,,treć drž Akcija 4 - Popularizacija i prateće mere prateć Uzajamno priznavanje kvalifikacija sa ,,trećim,, državama. ,,treć drž

OMLADINA
http://www.hajdeda.org.rs/08_download/program_omladina_detalji.d oc http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
* Uloga i cilevi - Program podstiče povezivanje i saradnju mladih u Evropi u okviru koncepta celoživotnog učenja podstič celož uč i osposobljava ih da budu aktivni građani Evrope. Evropska komisija je zajedno sa Vladom Republike Slovenije Evrope. osnovala Informativni centar za program omladine u Jugoistočnoj Evropi, koji nacionalnim agencijama za ovaj Jugoistoč program u državama članicama EU i državama u procesu pridruživanja EU, pruža informacije o potencijalnim drž drž pridruž pruž partnerima u Jugoistočnoj Evropi. Ciljne grupe predstavljaju, mladi od 15 do 25 godina, omladinske organizacije, č Jugoisto godina, omladinski lideri, treneri, neprofitne omladinske organizacije i udruženja. udruž * Aktivnosti Akcija 1 - Omladina za Evropu - Grupne razmene mladih od 15 do 25 godina, - Upoznavanje sa različitim kulturama, različ - Istraživanje zajedničkih tema. Istraž zajednič Akcija 2 - Evropska volonterska služba služ Pojedinci od 18 do 25 godina mogu provesti do 12 meseci u inostranstvu, kao volonteri u raznim vrstama lokalnihprojekata. inostranstvu, Akcija 3 - Omladinske inicijative Podrška projektima na lokalnom nivou. Podrš Akcija 4 - Zajedničke aktivnosti Zajednič Povezivanje sa projektima Sokrat (obrazovanje) i Leonardo da Vinči (stručno obučavanje i usavršavanje). Vinč (struč obuč usavrš Akcija 5 - Mere podrške za osobe koje rade sa mladima podrš - Razvoj novih projekata, projekata, - Unapređenje kvaliteta projekata, projekata, - Mere podrške za ostale . podrš

OMLADINA U AKCIJI
http://www.2007-2013.eu/by_scope_youth.php
* Uloga i cilevi - U odnosu na program Omladina, program Omladina u akciji je operativniji, decentralizovaniji operativniji, decentralizovaniji i namenjen je mladim ljudima između 13 i 30 godina u državama članicama EU i ,,trećim,, državama, posebno drž ,,treć drž novim susedima nakon proširenja EU. Program podržava aktivnosti koje među mladima razvijaju osećanje lične proš podrž oseć lič odgovornosti, inicijativnost, solidarnost i podstiču ih da budu građani koji aktivno učestvuju u procesima na lokalnom, č č podsti u regionalnom i evropskom nivou. * Aktivnosti 1. Omladina za Evropu Projekti razmene mladih, podsticanje mobilnosti i pokretanje inicijativa usmerenih na aktivno učešće inicijativa uč mladih u demokratskom životu. 2. Evropska volonterska služba. služ 3. Omladina sveta Saradnja i uzajamno upoznavanje mladih, uključujući mlade u novim susednim državama proširene EU, uključ ujuć drž proš kao i u ,,trećim,, državama. ,,treć drž 4. Organizaciona potpora i obuka omladinskih trenera - Unapređenje rada omladinskih organizacija, finansijska pomoć evropskim omladinskim organizacijama, organizacija, pomoć posebno Evropskom omladinskom forumu, - Stimulisanje razmene, obuke i informisanja omladinskih trenera, kao i partnerstva sa regionalnim i lokalnim strukturama. 5. Saradnja u domenu kreiranja politike Dijalog između mladih i organizacija nadležnih za definisanje politike, saradnja sa međunarodnim organizacijama i nadlež saradnja mere za bolje upoznavanje i razumevanje mladih.

LIFE +
http://ec.europa.eu/environment/life/ http://www.2007-2013.eu/by_scope_life.php
* Uloga i cilevi - Finansijski instrument za podršku sprovođenja politike EU u oblasti zaštite životne sredine. podrš zaš Sufinansira inicijative i projekte u državama članicama EU i određenim graničnim ,,trećim,, državama drž granič ,,treć drž mediteranskog i baltičkog basena. Cilj programa je da, u okviru koncepta održivog razvoja, doprinese baltič održ implementaciji, razvoju i jačanju politike i zakonodavstva EU u oblasti zaštite životne sredine, kao i integraciji č š ja za ove problematike u druge politike EU. Ciljne grupe predstavljaju, sva pravna lica. predstavljaju, * Aktivnosti - su obuhvaćene kroz 3 tematska potprograma: obuhvać 1. LIFE - Priroda Zaštita prirodnih staništa, divlje flore i faune od posebnog interesa za EU (u skladu sa odgovarajućim direktivama Zaš staniš odgovarajuć - Ptice, Staništa). Podržava implementaciju politike EU o zaštiti prirode i funkcionisanja mreže zaštićenih područja Staniš Podrž zaš mrež zaš tić područ Natura 2000. 2. LIFE - Životna sredina Razvoj inovacionih tehnika i metoda za zaštitu i unapređenje životne sredine, posebno u oblastima: zaš - Prostorno planiranje, - Upravljanje vodama, - Smanjenje uticaja privrednih aktivnosti na životnu sredinu, - Tretiranje otpadnog materijala. 3. LIFE - ,,Treće,, države ,,Treć drž Tehnička pomoć za aktivnosti od šireg interesa: Tehnič pomoć - Unapređenje administrativnih kapaciteta, kapaciteta, - Razvoj politike zaštite životne sredine, zaš - Razmena informacija i iskustava sa drugim .

BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
* Uloga i cilevi - Program podržava aktivnosti usmerene na borbu protiv različitih vidova diskriminacije po osnovu podrž različ rase, etničkog porekla, religije ili ubeđenja, fizičkog hendikepa, godina starosti ili seksualne orijentacije. Osnovni etnič religije ubeđenja, fizič Osnovni ciljevi programa su bolje razumevanje pitanja vezanih za diskriminaciju, izgradnja kapaciteta za njeno efikasno diskriminaciju, eliminisanje i promovisanje vrednosti koje su u osnovi borbe protiv nje. Prioriteti programa su analize i evaluacija, protiv jačanja kapaciteta za prevenciju i borbu protiv diskriminacije i jačanje svesti o njoj. Ciljne grupe predstavljaju, jač jač državne institucije i druge odgovarajuće organizacije, asocijacije , NVO, socijalni partneri, univerziteti i drž odgovarajuć univerziteti naučnoistraživački instituti, statistički zavodi i mediji. naučnoistraživač statistič * Aktivnosti 1. Analize i evaluacija - Evaluacija rada Evropskog monitoring centra za rasizam i ksenofobiju I smernice za njegov dalji rad, ksenofobiju - Analize i izveštaji više grupa nezavisnih eksperata za razne oblasti (članovi iz svake države članice EU), čija je izveš viš (č drž uloga da pomognu Komisiji i državama članicama EU u praćenju transpozicije antidiskriminatorskih direktiva u drž prać nacionalno zakonodavstvo, - Sakupljanje podataka, - Studije, - Evaluacija programa. 2. Jačanje kapaciteta Jač - Razmena iskustva i informacija, - Podrška rada 4 evropske mreže NVO (Evropskoj mreži protiv rasizma, Evropskom forumu o hendikepiranosti, Podrš mrež mrež Međunarodnoj asocijaciji lezbejki i homoseksualaca i Asocojaciji starijih ljudi AGE), kao i podrška radu evropskih podrš asocijacija slepih, gluvih, autističnih i hendikepiranih. autistič 3. Jačanje svesti Jač Pomoć vladama država članica EU u organizovanju konferencija, seminara i kampanja vezanih za implementaciju Pomoć drž evropskog prava u oblasti nediskriminacije i promociju evropskih vrednosti na nacionalnom nivou.

BORBA PROTIV SOCIJALNE ISKLJUČIVOSTI
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
* Uloga i cilevi - Program stimuliše saradnju i koordinaciju nacionalnih strategija i programa stimuliš za efikasniju borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Program je deo tzv. metoda otvorene siromaš isključ Program koordinacije između država članica EU, koji podrazumeva postavljanje odgovarajućih zajedničkih drž odgovarajuć zajednič ciljeva na nivou Unije i njihovu realizaciju putem nacionalnih akcionih planova. Ciljne grupe akcionih predstavljaju, nadležni državni organi, lokalne i regionalne vlasti, socijalni partneri, socijalne službe, nadlež drž socijalne služ NVO, univerziteti i istraživački instituti, statistički zavodi i mediji. istraživač statistič * Aktivnosti 1. Bolje razumevanje problema Socijalne isključenosti i siromaštva, praćenje uporedivih pokazatelja, analiza karakteristika, uzroka, isključ siromaš prać procesa i trendova, uključujući statističko praćenje, analiza kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja, uključ ujuć statistič prać definisanje zajedničkih metodologija i izrada tematskih studija. zajednič 2. Razmena informacija Iskustva i uspešnih rešenja u implementaciji politike i realizaciji nacionalnih planova. uspeš reš planova. 3. Jačanje kapaciteta Jač Obučavanje učesnika u procesu efikasnog smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti i Obuč uč siromaš isključ promovisanje inovativnih modela - stimulisanje dijaloga između različitih aktera i podrška različ podrš povezivanju na evropskom nivou relavantnih organizacija ( NVO).

RODNA JEDNAKOST
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418
* Uloga i cilevi - Program predstavlja jedan od instrumenata za sprovođenje Okvirne strategije EU za rodnu jednakost, Okvirne koji obezbeđuje implementaciju aktivnosti, pre svega usmerenih na unapređenje rodne jednakosti u ekonomskom i aktivnosti, pre društvenom životu, njene zastupljenosti u državnim organima i pri ostvarivanju građanskih prava, kao i na promenu druš drž prava, uvreženih stereotipa o ženama i muškarcima. ž š uvre mu * Aktivnosti 1. Jačanje svesti Jač - Organizovanje konferencija, seminara i drugih događaja na evropskom nivou, konferencija, seminara nivou, - Vođenje medijskih kampanja, uključujući dodeljivanje godišnje nagrade kompanijama za uspešno sprovođenje kampanja, uključ ujuć godiš uspeš rodne jednakosti, - Štampanje materijala o rezultatima Programa, - Transnacionalne aktivnosti (skupovi, seminari, kampanje), - Seminari o implementaciji pravnih propisa EU o rodnoj jednakosti, posebno za države u procesu pridruživanja EU. jednakosti, drž pridruž 2. Analize i evaluacija - Uporedni statistički pregledi, statistič - Razvoj metodologija i pokazatelja za evaluaciju politika i njihovog ostvarivanja u zemljama EU, njihovog - Analize o položaju žena na tržištu rada, implementaciji relevantnih propisa, učešću žena u procesima odlučivanja. polož trž odluč 3. Jačanje kapaciteta Jač Razmena informacija, iskustava i uspešnih rešenja između organizacija iz najmanje tri zemlje članice EU. uspeš reš Učesnici mogu biti NVO ili socijalni partneri na evropskom nivou, kao i transnacionalne mreže regionalnih mrež i lokalnih organizacija.

DAPHNE
http://ec.europa.eu/justice/funding/intro/funding_intro_en.htm
* Uloga i cilevi - Program predstavlja pružanje podrške organizacijama u kreiranju i sprovođenu mera pruž podrš i akcija za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja nad decom, mladim osobama i ženama, spreč osobama kao i u zaštiti žrtava i rizičnih grupa. Program podstiče NVO da kreiraju ili unapređuju evropske mreže zaš rizič podstič mrež i podržava implementaciju inovativnih projekata od šireg značaja za države i regione. Ciljne grupe podrž znač drž predstavljaju, javne i privatne neprofitne organizacioje i institucije (lokalne vlasti, univerziteti i istraživački institucije istraživač centri), NVO, multisektorske organizacije, volonterske grupe. Minimum učinka u projektu podrazumeva Minimum uč dve organizacije iz dve različite države. različ drž * Aktivnosti 1. Identifikovanje i razmena dobrih rešenja i iskustava, koji mogu da pomognu u primeni preventivnih reš mera i pružanju pomoći žrtvama. pruž pomoć 2. Rad na terenu uz učešće korisničkih grupa u svim fazama definisanja, implementacije i evaluacije uč korisnič projekta. 3. Kreiranje održivih multidisciplinarnih mreža. održ mrež 4. Obuka u izradi edukacionih paketa. 5. Razvoj i implemantacija programa za sprovođenje terapije i pomoći žrtvama I rizičnim grupama, kao i pomoć rizič počiniocima nasilja. poč 6. Izrada pregleda, studija i sprovođenje istraživanja. studija istraž 7. Kreiranje i realizacija usmerenih na podizanje svesti određenih kategorija šire javnosti.

ZAŠTITA POTROŠAČA
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/general_framework_and_priorities/l32052_en.htm http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/general_framework_and_priorities/l32052_en.htm http://www.2007-2013.eu/by_scope_consumer.php http://www.2007-

* Uloga i cilevi - Program pruža podršku ostvarivanju Strategije EU za zaštitu potrošača, pruž podrš zaš potroš posebno u ostvarivanju višeg stepena zaštite zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa viš zaš potrošača, kao i u unapređivanju prava potrošača na informacije, obrazovanje i potroš potroš organizovanje, sa ciljem zaštite njihovih interesa. Ciljne grupe podrazumevaju, javne, zaš neprofitne organizacije zadužene za zaštitu potrošača, NVO, razne evropske organizacije zaduž zaš potroš potrošača, kao i ostali odgovarajući pravni subjekti. potroš odgovarajuć * Aktivnosti 1. Zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača u oblasti usluga i proizvoda, izuzev prehrambenih. Zaš potroš 2. Zaštita ekonomskih i pravnih interesa potrošača. Zaš potroš 3. Unapređenje informisanja i edukacije potrošača. potroš 4. Jačanje kapaciteta organizacija potrošača, koje su od šireg značaja. Jač potroš znač

ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
* Uloga i cilevi - Program pruža podršku realizaciji Strategije EU za unapređivanje javnog zdravlja, kao i implementaciji nacionalnih politika pruž podrš zdravlja, za zaštitu zdravlja ljudi i unapređenje javnog zdravlja. Program ima tri osnovna cilja: unapređenje informisanja i znanja, jačanje kapaciteta zaš zdravlja. Program unapređenje znanja, jač za hitno reagovanje na opasnosti po zdravlje i unapređivanje zdravlja delovanjem na zdravstvene determinante (životni stil, socijalno ekonomski zdravlja (ž uslovi, okruženje i genetski faktor). Ostvarivanje ovih ciljeva povezano je sa ostvarivanjem ciljeva drugih programa EU, kao što su: zaštita okruž sa zaš potrošača, socijalna zaštita, zapošljavanje, istraživanja i tehnološki razvoj, unutrašnje tržište, informaciono društvo, statistika, poljoprivreda, potroš zaš zapoš istraž tehnološ unutraš trž druš obrazovanje, transport, industrija i životna sredina. Ciljne grupe predstavljaju, nadležni organi, zdravstvene ustanove, specijalizovane nadlež organizacije, istraživačke laboratorije i NVO. istraživač * Aktivnosti 1. Praćenje i sistemi za hitno reagovanje Prać - Povezivanje nadležnih struktura u državama članicama EU i drugih aktivnosti za praćenje javnog zdravlja i širenje informacije, nadlež drž prać - Ustanovljavanje glavnih opasnosti po zdravlje i koordinirano reagovanje. reagovanje. 2. Delovanje na zdravstvene determinante - Promovisanje zdravlja i uključivanje preventivnih aktivnosti u okvir svih politika EU, uključ - Angažovanje NVO, Angaž - Inovacioni ili pilot projekti i stvaranje mreže nacionalnih institucija i aktivnosti. mrež 3. Zakonodavstvo - Priprema pravnih instrumenata Zajednice, - Procena učinka pravnih propisa Zajednice na stanje zdravlja, uč - Usaglašavanje pozicija EU i država članica za nastup na širim forumima. Usaglaš drž 4. Konsultacije, sticanje znanja i informisanje Izrada i upućivanje informacija o zdravlju i najnovijim saznanjima (uključujući statističke izveštaje, analize i savete) nadležnim organima, upuć (uključujuć statistič izveš nadlež zdravstvenim ustanovama, ekspertima i širim slojevima stanovništva. stanovniš 5. Unapređenje koordinacije delovanja NVO na evropskom nivou

SOCRAT
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning* Uloga i cilevi - Akcioni program EU za unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke, i kreiranje otvorenog Evropskog obrazovnog prostora u okviru strateš kog koncepta celoživotnog obuke, strateš celož uč enja. Program obuhvata sve vrste obrazovanja, formalnog i neformalnog, kao i sve stepene, od predškolskog do univerzitetskog i obrazovanja odraslih. Glavni ciljevi su: jačanje neformalnog, predš ciljevi jač evropske dimenzije na svim nivoima obrazovanja, stimuliusanje učenja evropskih jezika, podsticanje saradnje i mobilnosti u oblasti obrazovanja, stimulisanje korišć enja novih uč oblasti koriš tehnologija u procesu obrazovanja, osavremenjavanje sistema obrazovanja i promovisanje principa ravnopravnosti u svim segmentima obrazovanja. Program Sokrat obuhvata obrazovanja osam potprograma: Komenius, Erasmus i Grundtvig - vertikalni programi, dok su Lingva, Minerva, Inovacije, Zajedničke akcije i Prateće mere - horizontalni programi. U svim Zajednič Prateć državama koje učestvuju u programu osnovane su nacionalne agencije za program Sokrat. Ciljne grupe predstavljaju, najširi krug - uč enici, studenti, nastavnički kadar, obrazovne drž uč Sokrat. najš nastavnič institucije, NVO, asocijacije, državni organi, socijalni partneri i poslovni krugovi. drž * Aktivnosti 1. Komenius - školsko obrazovanje (od predškolskog do kraja srednje škole) predš Akcenat je na multikulturnom okruženju, uključivanju hendikepiranih i borbi protiv lošeg uspeha i socijalne isključenosti. Uključen je širi krug učesnika, od nastavnika, učenika i roditelja okruž uključ loš isključ Uključ uč uč do socijalnih partnera, NVO, lokalnih vlasti i poslovnih krugova. Osnovni ciljevi su: krugova. Osnovni - Unapređenje kvaliteta nastave, nastave, - Jačanje evropske dimenzije, Jač - Unapređenje nastave stranih jezika. jezika. 2. Erasmus - visoko obrazovanje (stipendije i projekti za studente i nastavno osoblje) nastavno - Studenti - mogu da kombinuju studiranje na više univerziteta (3-12 meseci na univerzitetu u drugoj državi). Bitan preduslov je primena Evropskog sistema transfera kredita viš (3drž kredita (ECTS) radi priznavanja studija na drugom univerzitetu, - Nastavno osoblje - razmena predavača (kombinovanje predavačkih ciklusa na partnerskim univerzitetima), zajednička priprema nastavnioh programa (tri institucije iz tri države), predavač predavač zajednič drž organizovanje intenzivnih kurseva (tri institucije iz tri države) i izgradnja tematskih mreža. drž mrež 3. Grundtvig - obrazovanje odraslih Zajednički projekti (nastavni programi, metode, učila, mobilnost, seminari, stručni sastanci), partnerski projekti (saradnja na lokalnom nivou između više država), stipendije za Zajednič uč struč između viš drž nastavno i administrativno osoblje i izgradnja tematskih i projektnih mreža. projektnih mrež 4. Lingva - uč enje evropskih jezika Projekti usmereni na podsticanje učenja stranih jezika i projekti razvoja nastavnih programa i učila (učešć e najmanje tri države, prednost ima učenje manje zastupljenih jezika EU). uč uč (uč drž uč 5. Minerva - informacione i komunikacione tehnologije (IKT) u obrazovanju Akcenat je na učenju na daljinu, multimedijalnosti i korišć enju novih IKT u svim segmentima obrazovanja. Projekti su fokusirani na: bolje razumevanje i primenu inovacija, izradu uč koriš fokusirani odgovarajućih novih nastavnih metoda i resursa, širenje informacija o rezultatima i uspešnim rešenjima i umrežavanje-povezivanje. odgovarajuć uspeš reš umrež avanje6. Inovacije - Upoznavanje sistema obrazovanja u drugim zemljama, korišć enje iskustava i uvođenje inovacija u obrazovne sisteme i politike, koriš politike, - Komparativni pregledi nacionalnih politika i sistema (Eurydice - informativna mreža o obrazovanju u Evropi), mrež - Studijske posete odgovornih za donošenje odluka i kreiranje politike radi direktnog upoznavanja sa reformama i sistemima drugih država (Arion), korišć enje NARIS mreže donoš reformama drž koriš mrež (mreže nacionalnih centara za priznavanje akademskih kvalifikacija), pilot projekti (evaluacija kvaliteta obrazovanja) i razmena iskustava i znanja. (mrež iskustava 7. Zajedničke akcije sa drugim evropskim programima Zajednič Integrativni projekti koji obezbeđuju sinergiju pojedinih tema, koje pokrivaju programi Sokrat, Leonardo da Vinči i Omladina. tema, Vinč 8. Prateće mere Prateć Konferencije, seminari, mere za unapređenje funkcionisanja programa, obuka za upravljanje projektima, podrška ,,horizontalnim,, prioritetima (ravnopravnost, međukulturna saradnja). mere programa, podrš ,,horizontalnim,, (ravnopravnost, međukulturna saradnja).

LEONARDO DA VINČI
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
* Uloga i cilevi - Program predstavlja akcioni plan za implementaciju politike EU u oblasti stručnog obučavanja, struč obuč koji podržava i dopunjuje aktivnosti u državama članicama EU. Opšti ciljevi su: unapređenje kvaliteta, podsticanje podrž drž Opš kvaliteta, inovacija i jačanje evropske dimenzije u sistemima stručnog obučavanja. Posebni ciljevi su: olakšati profesionalno jač struč obuč olakš integrisanje u svet rada, unaprediti kvalitet i pristupačnost stručnog obučavanja i podstači inovativnost. Jedan od č č č č pristupa stru obu podsta uslova za uključivanje u program jeste osnivanje nacionalne agencije za ovaj program. Ciljne grupe predstavljaju, uključ program. širi krug javnih i privatnih organizacija i institucija, koje se bave stručnim obučavanjem (pojedinci ne mogu struč obuč konkurisati). * Aktivnosti 1. Organizovana mobilnost Studijski boravci, razmena i stažiranje, posebno za mlade koji su u procesu pripreme za zapošljevanje staž zapoš ili su zaposleni, studente završnih godina, kao i trenere, rukovodioce kadrovskih službi i organizatore obuke. završ služ 2. Pilot projekti Kreiranje, razvoj, testiranje i širenje informacija o inovativnim rešenjima koja se odnose na metode, sadržaje reš sadrž ili proizvode u oblasti stručnog obučavanja. struč obuč 3. Učenje stranih jezika Uč Kreiranje, testiranje, ocenjivanje i razmena nastavnih materijala, kao i novih nastavnih metoda prilagođenih materijala, specifičnim potrebama određenih profila stručnjaka. č č specifi stru 4. Transnacionalne mreže mrež Podržavanje organizovanja mreža u cilju prikupljanja podataka, unapređivanja znanja, kao i razmene iskustava Podrž mrež znanja, i znanja u odgovarajućim stručnim krugovima. odgovarajuć struč 5. Pomoćni materijali Pomoć Izrada i inoviranje referentnih materijala u okviru EU: pregledi, analize, statistički uporedni pregledi i informisanje. pregledi, statistič

PODRŠKA EVROPSKIM ORGANIZACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTI OBRAZOVANJA I OBUKE
* Uloga i cilevi - Programom se finansira rad organizacija i tela u oblasti obrazovanja i obuke, obrazovanja čije su aktivnosti od šireg evropskog interesa, kao i posebnih akcija koje promovišu delovanje EU promoviš u pomenutim oblastima i informišu o evropskoj integraciji i ciljevima EU, kako u međunarodnim informiš odnosima, tako i u državama članicama. Od 2007.godine ovaj program se nastavlja u okviru novog drž novog programa pod nazivom - Integrisani program za celoživotno učenje. Ciljne grupe predstavljaju, celož uč pravni subjekti koji se prvenstveno bave oblastima obrazovanja i obuke (registrovani najmanje dve godine). * Aktivnosti 1. Sufinansiranje određenih evropskih institucija (Evropski koledž u Brižu i Natolinu, Institut evropskog koledž Briž univerziteta u Firenci, Evropski institut za javnu upravu, Evropska akademija za pravo). Evropska 2. Sufinasiranje evropskih asocijacija koje su aktivne u oblasti obrazovanja i obuke, i čiji su članovi najmanje 12 država članica EU. Asocijacije mogu biti na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou i drž lokalnom bitno je da se većina njihovih aktivnosti odvija u državama članicama EU. već drž 3. Podrška aktivnostima u oblasti visokog obrazovanja, koje se odnose na evropske integracije Podrš (evropske studije na univerzitetima, nacionalne asocijacije učitelja specijalizovanih za tematiku uč evropskih integracija, stimulisanje naučnoistraživačkog rada po temama koje su prioritetne za EU, nauč noistraž ivač studije i analize o budućim kretanjima obrazovanja, kao i obuka sudija za evropsko pravo). buduć pravo).

ELEKTRONSKO UČENJE
* Uloga i cilevi - Program za efikasno integrisanje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u sisteme obrazovanja i obuke u Evropi. Cilj je da se mobilišu obrazovni i kulturni krugovi, kao i ekonomski i socijalni akteri mobiliš akteri u Evropi radi ubrzanja promena u sistemima obrazovanja i obuke u pravcu izgradnje društva zasnovanog druš na znanju. Ovaj program predstavlja korak napred prema viziji tehnologije u službi doživotnog učenja. Fokusiran hnologije služ dož te uč je na oblasti od posebnog značaja za modernizaciju evropskih obrazovnih sistema. Ciljne grupe predstavljaju, znač đaci, profesori, škole. đaci, * Aktivnosti 1. Unapređenje digitalne pismenosti - Sticanje novih veština i znanja za lični i profesionalni razvoj pojedinca, veš lič - Doprinos IKT obrazovanju, posebno kategorija stanovništva koje imaju otežan pristup obrazovnim institucijama stanovniš otež (udaljeni krajevi, socijalno ekonomski problemi, hendikepirane osobe). osobe). 2. Evropski virtuelni kampusi Prioritet je da se doda virtuelna dimenzija evropskoj saradnji u oblasti visokog obrazovanja (razvoj organizacionih modela evropskih univerziteta kroz virtuelne kampuse i sheme razmene studenata kroz virtuelnu mobilnost). Oslanja se razmene na postojeće sheme saradnje, kao što je Erasmus, kome se dodaje elektronska komponenta. postojeć 3. e-Bratimljenje škola u Evropi i usavršavanje nastavnika eusavrš Kreiranje i jačanje mreža između škola, sa ciljem da svi učenici srednjih škola imaju priliku da zajedno sa nastavnicima č ž ja mre uč učestvuju u projektima sa vršnjacima iz drugih država EU. e-Bratimljenje škola treba da pomogne nastavnicima da vrš drž eusavrše svoje znanje o korišćenju IKT u obrazovanju. usavrš koriš 4. Akcije za unapređenje e-učenja u Evropi eŠirenje rezultata značajnih projekata o e-učenju, podrška evropskim mrežama, izradi posebnih pregleda i studija, č zna epodrš mrež izradi organizovanju događaja i saradnji sa drugim međunarodnim projektima, posebno OECD i UNESCO. projektima,

INTEGRISANI PROGRAM ZA CELOŽIVOTNO UČENJE
http://www.tempus.ac.rs/sr/konkursi/program-celozivotnog-ucenja-konkurs/
* Uloga i cilevi - Novi integrisani program EU koji se bazira na programima iz oblasti obrazovanja i obučavanja: Sokrat, Leonardo da Vinči, oblasti obuč Vinč Elektronsko učenje, Program podrške evropskim organizacijama u oblasti obrazovanja i obuke i Erasmus Mundus. Imajući u vidu izuzetno uč podrš Erasmus Imajuć značajnu ulogu obrazovanja i obuke u izgradnji evropskog društva zasnovanog na znanju, reformisani program treba da omogući konkretnu znač druš omoguć realizaciju dugoročnih razvojnih i integrativnih ciljeva EU, posebno ciljeva Lisabonske strategije, Bolonjskog i Kopengagenškog procesa. dugoroč Lisabonske Kopengagenš Integrisani program obuhvata četiri specifična programa: Komenius, Erasmus, Leonardo da Vinči i Grundtvig, Transverzalni program i novi specifič Vinč program Žan Mone. Novine su: jedinstvena upravljačka struktura, značajno povećan budžet, pojednostavljenje procedura i veći stepen upravljač znač poveć budž već decentralizacije, odnosno veća uloga nacionalnih agencija u implementaciji određenih vrsta aktivnosti. U skladu sa Solunskom agendom, već aktivnosti. skladu predviđena je mogućnost učešća država Zapadnog Balkana. moguć uč drž * Aktivnosti 1. Komenius Sva pitanja vezana za učenje i podučavanje, počevši od predškolskog, zaključno sa srednjim obrazovanjem. uč poduč počevš predš zaključ 2. Erasmus Svi aspekti formalnog visokog obrazovanja, kao i stručno obrazovanje i obuka na visokoškolskom nivou struč visokoš (bitna promena je prebacivanje višeg stručnog obrazovanja iz Leonarda u Erasmus). viš struč 3. Leonardo da Vinči Vinč Svi aspekti stručnog obrazovanja i obuke, uključujući inicijalno i doživotno stručno obučavanje (osim višeg stručnog obrazovanja i obuke -Erasmus). struč uključujuć dož struč obuč viš struč 4. Grundtvig Svi oblici obrazovanja odraslih. 5. Transverzalni program - četiri ključne aktivnosti ključ - Saradnja u oblasti kreiranja obrazovne politike, - Učenje stranih jezika, - Korišćenje IKT, Koriš - Širenje rezultata i uspešnih rešenja. uspeš reš 6. Žan Mone Tematski fokusiran na akademske kurseve istraživački rad u vezi sa evropskim integracijama. Obezbeđuje nastavak sufinansiranja za četiri istraživač evropske institucije: Evropski koledž, Institut evropskog univerziteta u Firenci, Evropski institut za javnu upravu i Evropsku akademiju za pravo. koledž za

MEDIA
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

* Uloga i cilevi - Programi Mediji Plus, Mediji Obuka i srodne medijske aktivnosti spojene su u jedan nov program Mediji 2007, čiji je osnovni cilj, ekonomsko jačanje audiovizuelnog jač sektora, kako bi bio sposoban da efikasno obavi svoju kulturnu misiju. Ciljevi programa su: misiju. očuvanje i jačanje evropske kulturne raznolikosti i njene filmske i audiovizuelne baštine, jač audiovizuelne baš otvoren pristup svim građanima Evrope i unapređenje međukulturnog dijaloga, veća međukulturnog već cirkulacija evropske audiovizuelne produkcije u okviru i van EU, jačanje konkurentnosti jač evropskog audiovizuelnog sektora na otvorenom evropskom tržištu. trž * Aktivnosti 1. Sticanje i usavršavanje veština i stvaranje evropske audiovizuelne produkcije. usavrš veš 2. Distribucija i promocija evropskih audiovizuelnih dela. 3. Pilot projekti, radi provere da li je program prilagođen kretanjima na tržištu. radi trž

KULTURA
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
* Uloga i cilevi - Program podržava projekte i saradnju u svim oblastima kulturnog i umetničkog podrž umetnič delovanja, sa osnovnim ciljem promovisanja kulturnog dijaloga i sticanja znanja o kulturi i istoriji evropskih naroda (scenske umetnosti, vizuelne umetnosti, literatura, kulturno nasleđe, istorija literatura, kulturno nasleđe, istorija kulture). Program takođe podstiče kreativno stvaralaštvo, mobilnost, međukulturni dijalog Program podstič stvaralaš mobilnost, međukulturni i proučavanje istorije, kao i otvorenost kulture za sve građane, razmenu umetničkih i kulturnih prouč građane, umetnič sadržaja (festivali, izložbe, nova produkcija, prevodi, konferencije, multimedijalni sadržaji, kreiranje sadrž izlož sadrž vebsajtova, diskusioni forumi). Ciljne grupe predstavljaju, umetnici, kulturni radnici, širi krugovi, umetnici, posebno mladi, socijalno i ekonomski hendikepirane kategorije građana. Širi cilj novog Programa građana. Kultura 2007, predstavlja jačanje evropskog kulturnog identiteta kroz podsticanje saradnje između jač između država članica EU. Novi program, koji je egzistentniji i sveobuhvatniji. Finansira mobilnost i drž saradnju između stvaralaca, kulturnih radnika i institucija, kao i cirkulaciju umetničkih dela i stvaralaca, umetnič međukulturni dijalog. dijalog. * Aktivnosti 1. Podrška projektima i akcijama u oblasti kulture. Podrš 2. Sufinansiranje delatnosti evropskih organizacija u oblasti kulture, pomoć za održavanje kulture, pomoć održ memorijalnih kompleksa (npr. bivši nacistički logori) i arhivske građe o velikim progonima i bivš nacistič stradanjima, radi čuvanja uspomena na žrtve takvih događaja. događaja. 3. Finansiranje izrade analiza, prikupljanja i širenja informacija u oblasti kulture.

AKTIVNI GRAĐANI EVROPE
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.p hp

* Uloga i cilevi - Program promoviše vrednosti i ciljeva Evropske unije, približavanje EU građanima promoviš približ i podsticanje njihovog aktivnog učešća u javnim debatama o aktuelnim pitanjima, jačanje veza uč jač između građana različitih država, poosebno kroz bratimljenje gradova i stimulisanje raznih oblika različ drž aktivnog ostvarivanja građanskih prava. Program obezbeđuje sredstva za sufinansiranje redovnih prava. Program aktivnosti organizacija i institucija civilnog društva, koje se odnose na promovisanje evropskih druš građanskih prava, kao i aktivnosti sa istim ciljem. Ciljne grupe predstavljaju Navedene prava, Organizacije - NVO. NVO. * Aktivnosti 1. Finansiranje programa rada određenih organizacija Asocijacija ,,Naša Evropa,, , Kuća Žana Monea, Kuća Roberta Šumana, Platforma evropskih NVO, ,,Naš Kuć Kuć Evropski savet za izbeglice. 2. Finansiranje programa rada drugih evropskih organizacija koje se bave ostvarivanjem ciljeva EU i okviru koncepta ,,Aktivnog evropskog građanstva,, ,,Aktivnog građanstva,, - Dan Evrope, Prijatelji Evrope, Međunarodni pokret, think-tank organizacije. Prijatelji Međunarodni pokret, think3. Aktivnosti NVO, asocijacija i federacija evropskog karaktera i bratimljenje gradova.

ELEKTRONSKI SADRŽAJI
* Uloga i cilevi - Program je doprineo da se postave osnove tržišta digitalnih sadržaja (podsticao je trž sadrž produkciju, korišćenje i distribuciju evropskih digitalnih sadržaja na globalnim mrežama). Cilj programa koriš sadrž mrež predstavlja mogućnost da se digitalni sadržaj učini pristupnijim, korisnijim i manipulativnijim, kao i da moguć sadrž uč olakša kreiranje i širenje informacija i znanja u oblastima od javnog interesa za EU. Program treba da olakš omogući povoljnije uslove za pristupanje i upravljanje digitalnim sadržajima i uslugama u višejezičnim omoguć sadrž viš ejezič i višekulturnim sredinama. Ciljne grupe predstavljaju, pravna lica, pravni i javni sektor. viš pravna * Aktivnosti 1. Olakšavanje pristupa, korišćenja digitalnih sadržaja Olakš koriš sadrž Sektori javnog informisanja, prostornog planiranja, obrazovanja i kulture. 2. Unapređenje kvaliteta i podrška najboljim rešenjima vezanim za digitalne sadržaje podrš reš sadrž Lakša identifikacija i široka distribucija najboljih metoda, procesa, operacija usmerenih na kvalitetnije, Lakš usmerenih efikasnije i efektivnije stvaranje, korišćenje i distribuiranje digitalnih sadržaja. koriš sadrž 3. Unapređenje saradnje i stepena informisanosti između glavnih aktera u javnom sektoru, aktera ostalih nosilaca poslova, kao i korisnika.

SIGURNIJI INTERNET +
* Uloga i cilevi - Program predstavlja, unapređivanje sigurnosti korišćenja Interneta i novih on-line tehnologija, unapređivanje koriš onposebno za decu, i borba protiv nelegalnih i štetnih sadržaja, uključujući rasizam i nasilje. Poseban cilj programa sadrž uključ ujuć predstavlja osnaživanje krajnjih korisnika, posebno roditelja, nastavnog osoblja i dece. Namera je da se povežu osnaž povež različiti akteri čija je saradnja neophodna, a koje je teško povezati ukoliko se ne izgradi odgovarajuća struktura. različ teš odgovarajuć Međunarodna saradnja je sastavni deo svih aktivnosti. Ciljne grupe predstavljaju, širok krug aktera, od državnih drž organa, mrežnih operatera do roditelja, nastavnika i školskih vlasti. mrež * Aktivnosti 1. Borba protiv nelegalnih sadržaja sadrž Uspostavljanje ,,dežurnih telefona,, za prijavljivanje nelegalnih sadržaja koji će tu prijavu proslediti nadležnim ,,dež sadrž nadlež organima radi preduzimanja akcija. Program finansira uspostavljanje individualnih ,,dežurnih telefona,, i postojeće ,,dež postojeć koordinacione mreže, kao i telefonskih linija za pomoć deci uznemirenoj nelegalnim i štetnim sadržajem. mrež pomoć sadrž 2. Zaštita od neželjenih i štetnih sadržaja Zaš než sadrž Osnaživanje krajnjih korisnika, finansiranje tehnoloških aplikacija za ograničavanje prijema neželjenih i štetnih Osnaž tehnološ ogranič než sadržaja, kao i za testiranje efikasnosti raspoloživih filtara. Takođe, moguće je finansiranje razvoja savršenijih sadrž raspolož Takođe, moguć savrš filtara, kao i stimulisanje razmene informacija i uspešnih rešenja u primeni propisa o sprečavanju širenja neželjene uspeš reš spreč než elektronske pošte. poš 3. Promovisanje sigurnijeg okruženja okruž Izgradnja sistema samoregulacije kao suštinskog elementa u ograničavanju protoka štetnih i nelegalnih sadržaja suš ogranič sadrž (utvrđivanje pravila ponašanja svih aktera, osnivanje koordinacionih tela, evaluacija utvrđenih pravila i prakse). (utvrđivanje ponaš evaluacija prakse). Jedna od značajnih mera jeste organizovanje Foruma za sigurniji Internet, u kojem predstavnici industrije, znač kojem pravosudnih organa, organizacija za zaštitu dece, nadležnih organa za kreiranje politike, razmenjuju mišljenja zaš nadlež miš i iskustva o unapređenju sigurnosti Interneta. Interneta. 4. Podizanje svesti Podrška razmeni informacija o sigurnijem korišćenju Interneta, posebno za personalizovane, interaktivne i mobilne Podrš koriš aplikacije, informisanje o raznim oblicima nelegalnih, neželjenih i štetnih sadržaja (nisu za decu, šire rasizam než sadrž i ksenofobiju, neželjena e-pošta), kao i o pravima potrošača, zaštiti podataka i virusima na než e-poš potroš zaš .

CARINA
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_2007/index_en.htm http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_2007/index_en.htm * Uloga i cilevi - Program je doprineo da se postave osnove tržišta digitalnih sadržaja (podsticao je trž sadrž produkciju, korišćenje i distribuciju evropskih digitalnih sadržaja na globalnim mrežama). Cilj programa koriš sadrž mrež predstavlja mogućnost da se digitalni sadržaj učini pristupnijim, korisnijim i manipulativnijim, kao i da moguć sadrž uč olakša kreiranje i širenje informacija i znanja u oblastima od javnog interesa za EU. Program treba da olakš omogući povoljnije uslove za pristupanje i upravljanje digitalnim sadržajima i uslugama u višejezičnim omoguć sadrž viš ejezič i višekulturnim sredinama. Ciljne grupe predstavljaju, pravna lica, pravni i javni sektor. viš pravna * Aktivnosti 1. Olakšavanje pristupa, korišćenja digitalnih sadržaja Olakš koriš sadrž Sektori javnog informisanja, prostornog planiranja, obrazovanja i kulture. 2. Unapređenje kvaliteta i podrška najboljim rešenjima vezanim za digitalne sadržaje podrš reš sadrž Lakša identifikacija i široka distribucija najboljih metoda, procesa, operacija usmerenih na kvalitetnije, Lakš usmerenih efikasnije i efektivnije stvaranje, korišćenje i distribuiranje digitalnih sadržaja. koriš sadrž 3. Unapređenje saradnje i stepena informisanosti između glavnih aktera u javnom sektoru, aktera ostalih nosilaca poslova, kao i korisnika.

FISCALIS
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2007/index_en.htm http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2007/index_en.htm * Uloga i cilevi - Program treba da doprinese unapređenju funkcionisanja poreskih sistema na unutrašnjem tržištu, putem jačanja saradnje između država koje učestvuju, njihovih unutraš trž jač drž uč administracija i službenika. Ciljne grupe predstavljaju, poreske administracije. služ * Aktivnosti 1. Razvoj elektronskih sistema komunikacije i razmene informacija informacija Između nacionalnih administracija, koje su od vitalnog značaja za unapređenje funkcionisanja poreskih sistema. znač sistema. Finansijska i pravna podrška za postojeće elektronske sisteme za PDV (VAT), kao i za podrš postojeć kreiranje sistema za nove podatke (npr. o direktnom oporezivanju). oporezivanju). 2. Multilateralne kontrole Podrazumevaju integrisanu saradnju najmanje tri administracije sa ciljem kontrole poreskih sa obveznika u te tri države. Uspešno sprovedeno za PDV, nastavak za direktno oporezivanje. drž Uspeš 3. Razmena kadrova i obuka Poreskih službenika i stručnjaka (seminari, radionice i projekti). služ struč 4. Seminari Razrada jedinstvenih programa za seminare. 5. Zajednički programi obuke. Zajednič

HERCULE
http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html
* Uloga i cilevi - Program predstavlja zaštitu finansijskih interesa Zajednice i podržavanje zaš titu podrž aktivnosti usmerenih na preventivno delovanje u sprečavanju finansijskih pronevera, kao i spreč na mere borbe protiv njih. Ciljne grupe predstavljaju, nadležni organi i tela. nadlež * Aktivnosti 1. Organizovanje seminara i konferencija. 2. Promocija naučnih studija i rasprava o politikama EU u oblasti zaštite finansijskih interesa. nauč zaš 3. Koordinacija relevantnih aktivnosti. 4. Obuka i informisanje. 5. Razmena stručnjaka. struč 6. Razvoj i primena specifičnih IKT programa. specifič 7. Tehnička pomoć. Tehnič pomoć 8. Podsticanje razmene podataka.

MARCO POLO
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/
* Uloga i cilevi - Program reguliše alternativno smanjenje drumskog teretnog saobraćaja reguliš saobrać i njegovo prebacivanje na pomorski, železnički i rečni transport, kao i razvoj eleznič reč multimodalnog transporta sa minimalnim deonicama drumskog prevoza. Program je tržišno orijentisan za razliku od ostalih programa EU u oblasti transporta, koji podržavaju trž podrž istraživačke i razvojne aktivnosti. Ciljne grupe predstavljaju, komercijalna preduzeća istraživač komercijalna preduzeć (konzorcijum od dva ili više preduzeća iz najmanje dve zemlje EU ili jedne članice i jedne viš preduzeć susedne ,,treće,, države). ,,treć drž * Aktivnosti 1. Prebacivanje drumskog saobraćaja na druge vrste prevoza saobrać Inicijalna podrška za prebacivanje teretnog prevoza u što većoj meri na prevoz podrš već morskim putem (kratke relacije), železnicom i unutrašnjim vodnim tokovima, unutraš pri važečim tržišnim uslovima. važ trž 2. Otklanjanje strukturnih barijera za efikasno funkcionisanje novih načina prevoza novih nač 3. Saradnja u sektoru logistike Unapređenje znanja, metoda i procedura za efikasno funkcionisanje transportnih lanaca. znanja,

INTELIGENTNA ENERGIJA ZA EVROPU
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
* Uloga i cilevi - Program podržava realizaciju politika EU u oblasti energije u kontekstu održivog razvoja: sigurnost podrž održ snabdevanja energijom, konkurentnost i zaštitu životne sredine. Posebno je usmeren na ,,netehnološke,, aktivnosti zaš ,,netehnološ vezane za energetsku efiksnost i obnovljive izvore energije, kao i energetske aspekte saobraćaja. Glavni cilj predstavlja saobrać smanjenje zavisnosti od spoljnih izvora energije i ispunjenje obaveza iz Kjoto sporazuma, koje se odnose na promenu aveza ob klime. Ciljne grupe predstavljaju, sva pravna lica * Aktivnosti 1. Save Poboljšanje energetske efikasnosti i racionalno korišćenje energije, posebno u stambenim i industijskim zonama. Poboljš koriš 2. Altener Stimulisanje korišćenja novih i obvnovljivih izvora energije za centralizovanu i decentralizovanu proizvodnju električne koriš decentralizovanu električ energije i grejanje, kao i njihovo integrisanje u lokalnu životnu sredinu i energetske sisteme. 3. Steer Podrška inicijativama vezanim za sve energetske aspekte saobraćaja i diversifikaciju goriva putem razvoja novih i Podrš saobrać obnovljivih izvora energije, stimulisanja korišćenja obnovljivih goriva (biogoriva) i energetske efikasnosti u saobraćaju. koriš saobrać 4. Coopener Podrška inicijativama vezanim za promovisanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u okviru saradnje EU Podrš energije sa zemljama u razvoju u Aziji, Africi, Latinskoj Americi i na Pacifiku. Pacifiku. 5. Ključne akcije Ključ Inicijative koje kombinuju više napred pomenutih oblasti i odnose se na prioritete EU (npr. održivi razvoj u najudaljenijim viš odr regionima)

LISABONSKA STRATEGIJA LISABONSKI PROCES
http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/
* Na specijalnom sastanku, održanom 23. i 24. marta 2000.godine u Lisabonu, Evropski Savet održ je postavio novi strateški cilj Evropske unije, da do 2010.godine postane najkonkurentnija i strateš najkonkurentnija najdinamičnija privreda sveta zasnovana na znanju i sposobna da ostvari održivi ekonomski rast najdinamič odr sa kvantitativno i kvalitativno boljim zapošljavanjem i većom socijalnom kohezijom. zapoš već * Usvojena je sveobuhvatna reformska agenda pod nazivom ,,Zapošljavanje, ekonomske reforme ,,Zapoš i socijalna kohezija - put ka Evropi zasnovanoj na informacijama i znanju,, poznata kao Lisabonska strategija - LS. Njena suština je u konzistentnom povezivanju delovanja u okviru Unije sa onim suš u samim državama članicama, kao i povezivanju svih politika EU u ekonomskoj, socijalnoj i sferi drž životne sredine. Kao tri ključne oblasti za ostvarivanje ciljeva LS identifikovane su: ključ 1. Istraživanja i inovacije, Istraž 2. Informacione i komunikacione tehnologije i Informacione 3. Obrazovanje i obučavanje. Obrazovanje obuč * U pozadini ovog koraka bila je analiza uzroka zaostajanja EU za SAD i Japanom. Konstatovano je da SAD, zahvaljujući novim tehnologijama i Internetu, zadržavaju visok nivo produktivnosti, čak i u zahvaljujuć zadrž vreme recesije, i da suština nove strategije EU treba da bude veće ulaganje u informacione suš već tehnologije, reorganizacija poslovanja i administriranja u pravcu većeg korišćenja on-line opcije, pravcu već koriš onkao i investiranje u razvoj ljudskih resursa, odnosno u sticanje odgovarajućih znanja i veština. odgovarajuć veš

EUROPE 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/nova_evropska_razvojna_strategija_do_leta_2020/ http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/nova_evropska_razvojna_strategija_do_leta_2020/

NOVA LISABONSKA RAZVOJNA STRATEGIJA EVROPE ZA NOVU DEKADU DO 2020 GODINE
http://www.emins.org/sr/publikacije/knjige/11-vodic-kroz-evropu-2020.pdf

EVROPSKI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/era/ * Polazeći od velike uloge koju istraživanja i razvoj imaju u generisanju ekonomskog rasta i zapošljavanja, kao i jačinu socijalne kohezije, Lisabonska strategija je kao jedan od bitnih ciljeva postavila kreiranje Evropskog istraživačkog prostora - EIP. * Osnovna ideja je da se ogroman, ali suviše fragmentisan, potencijal Evrope integriše i organizovano koordinira, sa ciljem maksimalnog korišćenja njegovog kapaciteta i rezultata. * Donete su mere koje će obezbediti da se povežu svi programi i aktivnosti u oblasti istraživanja i inovacija u Evropi: nacionalni programi u državama članicama i kandidatima, multilateralni programi, kao što su Okvirni program EU, COST, EUREKA... * Bitna karakteristika EIP je otvorenost prema državama izvan EU, kao što su npr. države Balkana.

CELOŽIVOTNO UČENJE
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm http://www.tempus.ac.rs/sr/konkursi/program-celozivotnog-ucenja-konkurs/

* Jedan od temelja Lisabonske strategije jeste razvoj ljudskih resursa, odnosno obrazovanje resursa, i obučavanje svih građana za život i rad u društvu zasnovanom na znanju. obuč druš * Odgovor na pitanje kako to ostvariti jeste - pomoću koncepta celoživotnog (doživotnog) učenja, pomoć celož (doživotnog) koji je EU usvojila kao vodeći princip u definisanju svih politika u oblasti obrazovanja i obučavanja. vodeć obuč * Ukratko rečeno, permanentno učenje obuhvata sve vrste učenja u toku života, sa ciljem reč uč uč unapređivanja znanja, veština i sposobnosti za lične potrebe, zbog okruženja i za potrebe posla. znanja, veš lič okruž To znači, sticanje i inoviranje svih vrsta kvalifikacija, veština i znanja, od predškolskog uzrasta znač veš predš do poznih godina života. * Uključeni su svi oblici učenja: kroz formalni sistem opšteg i stručnog obrazovanja i obučavanja, Uključ uč opš struč obuč stručno usavršavanje na radnom mestu, samoinicijativno sticanje veština i znanja tokom celog struč usavrš veš života... * Reforme obrazovanja u Evropi usmerene su u pravcu otvorenijih i fleksibilnijih formalnih sistema obrazovanja, kao i u kreiranju novih modela obrazovanja i obučavanja, koji će zadovoljiti različite obuč različ kategorije sadašnjih i budućih ,,učenika,,. sadaš buduć ,,uč

BOLONJSKA DEKLARACIJA BOLONJSKI PROCES
http://www.mp.gov.rs/userfiles/dokumenti/visoko/Bolonjska.PDF http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf
* Osnovni cilj Bolonjskog procesa jeste, kreiranje Evropskog prostora visokog obrazovanja, prostora radi unapređenja zapošljavanja i mobilnosti stanovništva, kao i međunarodne konkurentnosti zapoš stanovniš kao evropskog visokog obrazovanja. * Suočena sa sve većim problemom nekonkurentnosti visokog obrazovanja, Evropska unija je, Suoč već potpisivanjem Bolonjske deklaracije 1999.godine, pokrenula Bolonjski proces u kojem već već učestvuje oko 40 država. Srbija je Bolonjsku deklaraciju potpisala 2003.godine u Berlinu. drž * Potpisivanjem ovog dokumenta, države su se dobrovoljno obavezale da reformišu svoje sisteme drž reformiš visokog obrazovanja u skladu sa dogovorenim prioritetima, kako bi se obezbedili uporedivost i bi povezivanje na evropskom nivou. Bolonjski proces poštuje princip autonomije i raznolikosti poš i ne predstavlja pokušaj standardizacije i uniformisanja evropskog sistema visokog školstva. pokuš * Prioriteti Bolonjskog procesa su: usvajanje zajedničkog okvira za uporedivost diploma, uvođenje zajednič uvođenje zejedničkih dodiplomskih i poslediplomskih stepena u svim državama, uvođenje Evropskog sistema zejednič drž uvođenje transfera kredita (koeficijenti opterećenja studenata) i evropskih standarda za obezbeđivanje kvaliteta optereć visokog obrazovanja, kao i otklanjanje ostalih prepreka za slobodno kretanje studenata i nastavnika. * Rok za kreiranje Evropskog prostora visokog obrazovanja je 2010.godina.

KOPENHAGENŠKA DEKLARACIJA KOPENHAGENŠKI PROCES
http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf * Kopenhagenški proces je iniciran novembra 2002.godine u Kopenhagenu, usvajanjem Deklaracije o unapređivanju evropske saradnje u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja - SOO. I ovaj proces je deo Lisabonske strategije, u kojoj SOO ima značajnu ulogu u ostvarivanju koncepta doživotnog učenja i razvoja visokokvalifikovane radne snage, koja će biti u stanju da ostvari cilj EU da ima najkonkurentniju i najdinamičniju privredu na svetu. Neophodno je pojačati kvalitet i atraktivnost SOO u pravcu formiranja kvalifikovane, prilagodljive i pokretljive radne snage u evropskim okvirima. * Osnovni ciljevi Kopenhagenške Deklaracije su: 1. Jačanje evropske dimenzije u SOO, 2. Jedinstven okvir za transparentnost kvalifikacija i kompetencija, 3. Uporedivost i priznavanje kvalifikacija, uključujući uvođenje sistema transfera kredita za SOO, 4. Osiguranje kvaliteta u SOO.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
http://www.seio.gov.rs/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0.1.html http://www.seio.gov.rs/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0.1.html

* Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, koja je glavni koordinator svih aktivnosti državnih i lokalnih organa u vezi sa procesom evropskih integracija u Republici Srbiji, zadužena je i za sprovođenje Strategije komunikacije Vlade Srbije o Procesu stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, čiji je osnovni cilj da pravovremeno i objektivno informiše građane o procesu evropskih integracija i na taj način doprinese razumevanju zajedničkog vlasništva svih građana nad ovim procesom.

NAJVAŽNIJI ZADATAK LOKALNE ZAJEDNICE

IZGRADNJA I RAZVOJ STRATEŠKIH KAPACITETA
za partnerske projekte integracije sa EU

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I INTEGRACIJU BORA
* U cilju informisanja građana, privrede i javnih institucija o svim aspektima procesa ekonomskog razvoja i integracije lokalne zajednice i prepoznavanja zajedničkih potreba na putu evropskih integracija države, koji zahtevaju zajednički rad i koordinaciju svih aktera lokalne, regionalne i društvene zajednice - Opština Bor, mora formirati Kancelariju za ekonomski razvoj i integraciju lokalne zajednice, koja će biti operativna logistička podrška razvojnim građanskim, privredim i javnim inicijativama, u procesu planiranja i implementacije Strategije lokalnog razvoja i integracije Bora, u koordinaciji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

STRATEŠKI RAZVOJ EU-2020 PRIMER ZA SRBIJU
http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/
* Ciljevi koje je postavila EU u strategiji za održivi razvoj Evropa 2020 dobar su pokazatelj održ čemu Srbija treba da teži na svom putu ka članstvu. Iako naša država, kao i njene tež naš drž lokalne i regionalne zajednice, nisu u stanju da u potpunosti dostignu te kriterijume, nisu dostignu oni su dobar parametar i pokazatelj za formiranje sopstvenih strategija razvoja. sopstvenih strategija razvoja. * Pet osnovnih cijeva do 2020. godine su: 1. Podizanje stope zaposlenosti populacije od 20 do 64 godina starosti sa 69% na 75%. Podizanje starosti 75%. 2. Povećanje stope BDP-a koji se izdvaja za obrazovanje sa 1,9% na 3%, Poveć BDP3%, 3. Smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 20%, povećanje Smanjenje baš poveć udela obnovljivih izvora energije za 20% i energetske efikasnosti za 20%, efikasnosti 20%, 4. Smanjenje stope prevremenog napuštanja škole ispod 10% i povećanje broja građana Smanjenje napuš poveć sa visokoškolskom diplomom na 40%, visokoš 40%, 5. Kao i smanjenje broja ljudi koji žive ispod linije siromaštva za 25%. Kao siromaš

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija). Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF). Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.