You are on page 1of 41

PROGRAMIPROGRAMI EVROPSKEEVROPSKE UNIJEUNIJE

PROGRAMI PROGRAMI EVROPSKE EVROPSKE UNIJE UNIJE ,,Vrednost ,,Vrednost je je najve najve ć ć a a

,,Vrednost,,Vrednost jeje najvenajveććaa vrlinavrlina javnihjavnih institucija,institucija, kaokao šštoto jeje istinaistina najvenajveććaa vrlinavrlina sistemasistema misli,,misli,,

** Dokument,Dokument, ProgramiProgrami EU,EU, sasaččinjeninjen jeje uu ciljucilju informisanjainformisanja građanagrađana oo aspektimaaspektima procesaprocesa evropskihevropskih integracija,integracija, kojekoje zahtevajuzahtevaju zajednizajedniččkiki radrad ii kordinacijukordinaciju svihsvih akteraaktera drudrušštvenetvene zajednice.zajednice. ZajedniZajedniččkiki naporinapori nacionalnihnacionalnih ii lokanihlokanih administracija,administracija, civilnogcivilnog drudrušštvatva ii građanagrađana,, kaokao ii podrpodršškaka privrednihprivrednih partnerapartnera iziz SrbijeSrbije ii EU,EU, pomopomoććii ććee građanigrađanimama Bora,Bora, dada sese šštoto boljebolje informiinformiššuu oo mogumoguććnostimanostima kojekoje prupružžajuaju saradnjasaradnja ii punapuna integracijaintegracija uu evropskeevropske strukturestrukture ii programe,programe, pripri ččemuemu ććee ovajovaj dokumentdokument predstavljatipredstavljati podsticajpodsticaj,, brojnimbrojnim znaznaččajnimajnim inicijativamainicijativama nanaššee lokalne.lokalne.

** ProgramiProgrami EUEU imajuimaju razvojnirazvojni kontinuitetkontinuitet ciljevaciljeva ii aktivnosti,aktivnosti, aliali susu imim prvobitnaprvobitna imenaimena ii funkcionalnifunkcionalni okviri,okviri, uglavnomuglavnom zadrzadržžani.ani.

** UU priloguprilogu dokumenta,dokumenta, predstavljenpredstavljen jeje kratakkratak opisopis nekihnekih stratestratešškihkih dokumenata,dokumenata, kojimakojima sese definidefiniššuu dugorodugoroččnene politikepolitike EUEU uu određenimodređenim oblastimaoblastima ii kojikoji predstavljajupredstavljaju osnovniosnovni okvirokvir zaza donodonoššenjeenje programaprograma prikazanihprikazanih uu dokumentu.dokumentu.

INTEGRACIJAINTEGRACIJA DRDRŽŽAVAAVA ČČLANICALANICA EUEU

http://europa.eu/index_sl.htmhttp://europa.eu/index_sl.htm

** PolitiPolitiččkaka ii ekonomskaekonomska integracijaintegracija drdržžavaava ččlanicalanica EU,EU, ukazujeukazuje nana znaznaččajaj dada svesve drdržžaveave ččlanicelanice,, morajumoraju donositidonositi zajednizajedniččkeke odlukeodluke oo mnogimmnogim pitanjimapitanjima ii zbogzbog togatoga definidefiniššuu zajednizajedniččkeke politikepolitike uu razlirazliččitimitim oblastimaoblastima -- odod poljoprivredepoljoprivrede dodo obrazovanjaobrazovanja ii kulture,kulture, odod zazašštitetite potropotroššaaččaa dodo konkurencije,konkurencije, odod žživotneivotne sredine,sredine, energetikeenergetike ii transportatransporta dodo trgovine.trgovine.

** RadiRadi sprovođenjasprovođenja dogovorenihdogovorenih politikapolitika utvrđujuutvrđuju sese viviššegodiegodiššnjinji programiprogrami (akcioni(akcioni planoviplanovi zaza ostvarivanjaostvarivanja ciljeva),ciljeva), kojekoje susu EvropskaEvropska unijaunija ii drdržžaveave ččlanicelanice postavilepostavile uu određenimodređenim sektorima.sektorima. ZaZa drdržžaveave ččlanicelanice EU,EU, programiprogrami predstavljajupredstavljaju znaznaččajneajne instrumenteinstrumente zaza definisanjedefinisanje II sprovođenjesprovođenje internihinternih politikapolitika EUEU

** UUččeeššććee uu interniminternim programimaprogramima EvropskeEvropske unijeunije izuzetnoizuzetno jeje znaznaččajnoajno zaza nneposrednoeposredno upoznavanjeupoznavanje nanaššihih institucijainstitucija ii građanagrađana sasa sistemomsistemom vrednostivrednosti EvropskeEvropske unijeunije,, sasa njenimnjenim politikamapolitikama uu razlirazliččitimitim oblastima,oblastima, pravnimpravnim propisimapropisima ii njihovomnjihovom primenomprimenom uu praksi,praksi, uspeuspeššnimnim rereššenjimaenjima ii iskustvimaiskustvima drdržžavaava ččlanica,lanica, kaokao ii nanaččinominom ii pravilimapravilima funkcionisanjafunkcionisanja EU.EU. PrilikomPrilikom pripremapriprema zaza uuččeeššććee uu ovimovim programima,programima, potrebnopotrebno jeje sagledatisagledati kojikoji susu toto programiprogrami ii šštata nude.nude. OvajOvaj dokumentdokument predstavljapredstavlja prviprvi korakkorak nana tomtom

OKVIRNIOKVIRNI PROGRAMPROGRAM ZAZA ISTRAISTRAŽŽIVANJA,IVANJA, TEHNOLOTEHNOLOŠŠKIKI RAZVOJRAZVOJ II OGLEDNEOGLEDNE AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI

http://cordis.europa.eu/home_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/home_en.html

** UlogaUloga ii ciljeviciljevi -- OkvirniOkvirni programprogram jeje glavniglavni instrumentinstrument zaza sprovođenjesprovođenje naunauččnoistranoistražživaivaččkeke politikepolitike EUEU ii obuhvataobuhvata svesve aktivnostiaktivnosti EUEU uu oblastioblasti istraistražživanja,ivanja, tehnolotehnološškogkog razvojarazvoja ii inovacija.inovacija. OvoOvo jeje najkompleksnijinajkompleksniji program,program, kojikoji predstavljapredstavlja tretreććii popo veliveliččiniini operativnioperativni budbudžžetet uu okviruokviru ukupnogukupnog budbudžžetaeta EU,EU, posleposle ZajedniZajedniččkeke poljoprivrednepoljoprivredne politikepolitike ii RegionalneRegionalne politike.politike. OkvirniOkvirni programprogram jeje jedanjedan odod kljuključčnihnih instrumenatainstrumenata zaza realizacijurealizaciju LisabonskeLisabonske strategijestrategije ii kreiranjekreiranje EvropskogEvropskog istraistražživaivaččkogkog prostoraprostora -- unutraunutraššnjegnjeg trtržžiišštata zaza istraistražživanjaivanja ii znanja,znanja, uu kojemkojem ććee bitibiti boljebolje integrisaneintegrisane aktivnostiaktivnosti EUEU ii drdržžavaava ččlanicalanica uu ovojovoj oblasti.oblasti. CiljneCiljne grupegrupe predstavlja,predstavlja, nnajajšširiiri krugkrug organizacijaorganizacija ii institucijainstitucija kojekoje sese bavebave naunauččnoistranoistražživaivaččkimkim radomradom ii pojedincipojedinci istraistražživaivačči.i.

** AktivnostiAktivnosti programaprograma -- susu struktustrukturriraneirane uu 33 posebnaposebna programa:programa:

AA

-- ,,Fokusiranje,,Fokusiranje ii integrisanjeintegrisanje evropskogevropskog istraistražživaivaččkogkog rada,,rada,, kojikoji obuhvataobuhvata::

77

prioritetnihprioritetnih tematskihtematskih oblasti:oblasti:

-- PrirodnePrirodne nauke,nauke, genomikagenomika ii biotehnologijabiotehnologija uu sluslužžbibi zdravlja,zdravlja, -- TehnologijeTehnologije zaza informacionoinformaciono drudrušštvo,tvo, -- NanotehnologijeNanotehnologije ii nanonauke,nanonauke, multifunkcionalnimultifunkcionalni materijalimaterijali zasnozasnovanivani nana znanju,znanju, novinovi proizvodniproizvodni procesiprocesi ii uređajiuređaji,, -- AeronautikaAeronautika ii kosmos,kosmos, -- KvalitetKvalitet ii zazašštitatita hrane,hrane, -- OdrOdržživiivi razvoj,razvoj, globalneglobalne promenepromene ii ekosistemiekosistemi (odr(održživiivi energetskienergetski sistemi,sistemi, odrodržživiivi kopnenikopneni transport,transport, globalneglobalne promenepromene ii ekosistemi),ekosistemi), -- GrađaniGrađani ii upravljanjeupravljanje uu drudrušštvutvu zasnovanomzasnovanom nana znanju.znanju.

44

horizontalnahorizontalna posebnaposebna potprogramapotprograma::

-- MeđunarodnaMeđunarodna saradnjasaradnja (INCO),(INCO), -- IstraIstražživanjaivanja vezanavezana zaza malamala ii srednjasrednja preduzepreduzećća,a, -- NoveNove naukenauke ii tehnologijetehnologije (NEST),(NEST), -- IstraIstražživanjaivanja vezanavezana zaza definisanjedefinisanje politika.politika.

BB

-- ,,Struktuiranje,,Struktuiranje EvropskogEvropskog istraistražživaivaččkogkog prostora,,prostora,, -- meremere kojekoje stimulistimuliššuu inovacije,inovacije, mobilnostmobilnost istraistražživaivaččaa ((stipendije),stipendije), unaprunapređenjeeđenje

istraistražživaivaččkeke infrastrukture,infrastrukture, kaokao ii odnosodnos

CC

-- ,,Ja,,Jaččanjeanje temeljatemelja EvropskogEvropskog istraistražživaivaččkogkog prostora,,prostora,, -- koordinacijakoordinacija istraistražživanjaivanja nana nivounivou EUEU sasa istraistražživanjima,ivanjima, kojakoja sese sprovodesprovode

uu

drdržžavamaavama ččlanicamalanicama ii unapređenjaunapređenja politikapolitika uu oblastioblasti istraistražživanjaivanja ii inovacija.inovacija.

TEMPUSTEMPUS

http://www.tempus.ac.rs/sr/home/ohttp://www.tempus.ac.rs/sr/home/o--programu/ulogaprogramu/uloga--ii--ciljeviciljevi--programa/programa/

http://http://eacea.ec.europa.eu/tempus/eacea.ec.europa.eu/tempus/

** UlogaUloga ii ciljeviciljevi -- PPosebanoseban programprogram iziz oblastioblasti visokogvisokog obrazovanja,obrazovanja, kojikoji imaima ciljcilj dada sese krozkroz zajednizajedniččkuku ssaradnjuaradnju drdržžavaava ččlanicalanica EUEU ii drdržžavaava uu procesuprocesu pristupanjapristupanja EU,EU, pomognepomogne drdržžavamaavama budubuduććimim ččlanicamalanicama EUEU dada reformireformiššuu ii unapredeunaprede svojesvoje sistemesisteme visokogvisokog obrazovanjaobrazovanja uu sklopusklopu šširihirih ekonomskihekonomskih ii drudrušštvenihtvenih reformi.reformi. OkviriOkviri uu kojekoje aktivnostiaktivnosti TEMPUSTEMPUS--aa trebatreba dada sese uklopeuklope jesu:jesu: koherentnostkoherentnost sasa BolonjskimBolonjskim procesom,procesom, temeljitemelji EvropskogEvropskog prostoraprostora visokogvisokog obrazovanjaobrazovanja (na(na prvomprvom mestumestu konceptkoncept celoceložživotnogivotnog uuččenja)enja) ii posebniposebni prioritetiprioriteti drdržžavaava uu procesuprocesu pridrupridružživanjaivanja EU.EU. CiljneCiljne grupegrupe predstavljaju,predstavljaju, šširokirok krugkrug institucijainstitucija ii organizacija,organizacija, odod visokovisokošškolskihkolskih dodo nevladinihnevladinih organizacija,organizacija, pposlovneoslovne firme,firme, preduzepreduzećća,a, drdržžavneavne administracije,administracije, kaokao ii pojedincipojedinci kojikoji ispunjavajuispunjavaju usloveuslove zaza stipendije.stipendije.

** AktivnostiAktivnosti::

AA -- ZajedniZajedniččkiki evropskievropski projektiprojekti -- RazvojRazvoj nastavnihnastavnih planovaplanova ii programa,programa, -- ReformaReforma univerzitetskeuniverzitetske upraveuprave,, -- KurseviKursevi obukeobuke zaza unapređenjeunapređenje radarada institucijainstitucija

B.B. StipendijeStipendije zaza pojedincepojedince -- zaza nastavnonastavno ii administrativnoadministrativno osobljeosoblje univerzitetauniverziteta ii predstavnipredstavnikeke studentskihstudentskih organizacija.organizacija.

C.C. StrukturneStrukturne ii komplementarnekomplementarne meremere -- krakraććii projektiprojekti -- RazvojRazvoj ii primenaprimena sistemasistema kredita,kredita, -- RazvojRazvoj ii primenaprimena sistemasistema osiguranjaosiguranja kvaliteta,kvaliteta, -- NoviNovi instrumentiinstrumenti ii oblicioblici stvarnestvarne ukljuuključčenostienosti studenatastudenata uu procesproces nastave,nastave, -- JaJaččanjeanje studentskihstudentskih asocijacijaasocijacija ii sluslužžbi.bi.

ERASMUSERASMUS MUNDUSMUNDUS

http://www.tempus.ac.rs/sr/erasmushttp://www.tempus.ac.rs/sr/erasmus--mundus/omundus/o--programuprogramu--2/2/

httphttp://ec.europa.eu/education/external://ec.europa.eu/education/external--relationrelation--programmes/doc72_en.htmprogrammes/doc72_en.htm

** UlogaUloga ii cilevicilevi -- ProgramProgram kojikoji imaima ciljcilj jajaččanjaanja kvalitetakvaliteta evropskogevropskog visokogvisokog obrazovanjaobrazovanja ii promocijapromocija međukulmeđukulturnogturnog dijalogadijaloga krozkroz saradnjusaradnju sasa ,,tre,,treććim,,im,, drdržžavama.avama. CentralnuCentralnu aktivnostaktivnost predstavljapredstavlja kreiranjekreiranje programaprograma ,,Mast,,Masterer studijestudije EU,,EU,, nana evropskimevropskim univerzitetimauniverzitetima ii obezbeđivanjeobezbeđivanje stipendijastipendija zaza mastermaster studente,studente, predavapredavaččee ii istraistražživaivačče.e. ProgramProgram jeje osnovanosnovan uu okviruokviru LisabonskeLisabonske strategijestrategije ii ukljuuključčenen jeje uu novinovi IntegrisaniIntegrisani programprogram zaza celoceložživotnoivotno uuččenje.enje. CiljneCiljne grupegrupe predstavljaju,predstavljaju, visokovisokošškolskekolske institucije,institucije, studentistudenti kojikoji susu steklistekli prviprvi stepenstepen visokogvisokog obrazovanja,obrazovanja, predavapredavaččii ii ispitivaispitivačči,i, kaokao ii ostaleostale javnejavne ii privatneprivatne organizacijeorganizacije kojekoje delujudeluju uu oblastioblasti visokogvisokog obrazovanja.obrazovanja.

** AktivnostiAktivnosti::

AkcijaAkcija 11 -- ErasmusErasmus MundusMundus mastmasteerr studijstudijaa CentralnaCentralna komponentakomponenta programaprograma jeje kreiranjekreiranje programaprograma ,,Mast,,Masterer studijestudije EU,,.EU,,. PredviđenoPredviđeno jeje dada konzorcijumikonzorcijumi najmanjenajmanje 33 univerzitetauniverziteta iziz najmanjenajmanje tritri razlirazliččiteite evropskeevropske drdržžaveave osnujuosnuju tzv.tzv. integrisaneintegrisane mastmasteerr sudijesudije (planiranje(planiranje studiranjastudiranja nana najmanjenajmanje dvadva univerziteta,univerziteta, uzuz dobijanjedobijanje odgovarajuodgovarajuććihih diplomadiploma nana krajukraju studija).studija). AkcenatAkcenat jeje nana kvalitetukvalitetu ii nana brendubrendu ,,evropski,,.,,evropski,,.

AkcijaAkcija 22 -- ErasmusErasmus MundusMundus stipendijestipendije ZaZa postdiplomce,postdiplomce, predavapredavaččee ii istraistražživaivaččee iziz ,,tre,,treććihih drdržžava,,.ava,,.

AkcijaAkcija 33 -- PartnerstvaPartnerstva SaSa institucijamainstitucijama visokogvisokog obrazovanjaobrazovanja uu ,,tre,,treććim,,im,, drdržžavamaavama (konzorcijumi(konzorcijumi iziz AkcijeAkcije 11 ii visokovisokošškolskekolske ustanoveustanove uu ,,tre,,treććim,,im,, drdržžavama).avama).

AkcijaAkcija 44 -- PopularizacijaPopularizacija ii prateprateććee meremere UzajamnoUzajamno priznavanjepriznavanje kvalifikacijakvalifikacija sasa ,,tre,,treććim,,im,, drdržžavama.avama.

OMLADINAOMLADINA

http://www.hajdeda.org.rs/08_download/program_omladina_detalji.dhttp://www.hajdeda.org.rs/08_download/program_omladina_detalji.dococ

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

** UlogaUloga ii cilevicilevi -- ProgramProgram podstipodstiččee povezivanjepovezivanje ii saradnjusaradnju mladihmladih uu EvropiEvropi uu okviruokviru konceptakoncepta celoceložživotnogivotnog uuččenjaenja ii osposobljavaosposobljava ihih dada budubudu aktivniaktivni građanigrađani EvropeEvrope EvropskaEvropska komisijakomisija jeje zajednozajedno sasa VladomVladom RepublikeRepublike SlovenijeSlovenije osnovalaosnovala InformativniInformativni centarcentar zaza programprogram omladineomladine uu JugoistoJugoistoččnojnoj Evropi,Evropi, kojikoji nacionalnimnacionalnim agencijamaagencijama zaza ovajovaj programprogram uu drdržžavamaavama ččlanicamalanicama EUEU ii drdržžavamaavama uu procesuprocesu pridrupridružživanjaivanja EU,EU, prupružžaa informacijeinformacije oo potencijalnimpotencijalnim partnerimapartnerima uu JugoistoJugoistoččnojnoj Evropi.Evropi. CiljneCiljne grupegrupe predstavljaju,predstavljaju, mladimladi odod 1515 dodo 2525 godinagodina,, omladinskeomladinske organizacije,organizacije, omladinskiomladinski lideri,lideri, treneri,treneri, neprofitneneprofitne omladinskeomladinske organizacijeorganizacije ii udruudružženja.enja.

** AktivnostiAktivnosti

AkcijaAkcija 11 -- OmladinaOmladina zaza EvropuEvropu -- GrupneGrupne razmenerazmene mladihmladih odod 1515 dodo 2525 godina,godina, -- UpoznavanjeUpoznavanje sasa razlirazliččitimitim kulturama,kulturama, -- IstraIstražživanjeivanje zajednizajedniččkihkih tema.tema.

AkcijaAkcija 22 -- EvropskaEvropska volonterskavolonterska sluslužžbaba PojedinciPojedinci odod 1818 dodo 2525 godinagodina mogumogu provestiprovesti dodo 1212 mesecimeseci uu inostrinostranstvu,anstvu, kaokao volonterivolonteri uu raznimraznim vrstamavrstama lokalnihprojekata.lokalnihprojekata.

AkcijaAkcija 33 -- OmladinskeOmladinske inicijativeinicijative PodrPodršškaka projektimaprojektima nana lokalnomlokalnom nivou.nivou.

AkcijaAkcija 44 -- ZajedniZajedniččkeke aktivnostiaktivnosti PovezivanjePovezivanje sasa projektimaprojektima SokratSokrat (obrazovanje)(obrazovanje) ii LeonardoLeonardo dada VinVinččii (stru(struččnono obuobuččavanjeavanje ii usavrusavrššavanje).avanje).

AkcijaAkcija 55 -- MereMere podrpodršškeke zaza osobeosobe kojekoje raderade sasa mladimamladima -- RazvojRazvoj novihnovih projekataprojekata,, -- UnapređenjeUnapređenje kvalitetakvaliteta projekataprojekata,, -- MereMere podrpodršškeke zaza ostaleostale

OMLADINAOMLADINA UU AKCIJIAKCIJI

http://www.2007http://www.2007--2013.eu/by_scope_youth.php2013.eu/by_scope_youth.php

** UlogaUloga ii cilevicilevi -- UU odnosuodnosu nana programprogram Omladina,Omladina, programprogram OmladinaOmladina uu akcijiakciji jeje operaoperativniji,tivniji, decentdecentralizovanijiralizovaniji ii namenjennamenjen jeje mladimmladim ljudimaljudima izmeđuizmeđu 1313 ii 3030 godinagodina uu drdržžavamaavama ččlanicamalanicama EUEU ii ,,tre,,treććim,,im,, drdržžavama,avama, posebnoposebno novimnovim susedimasusedima nakonnakon proprošširenjairenja EU.EU. ProgramProgram podrpodržžavaava aktivnostiaktivnosti kojekoje međumeđu mladimamladima razvijajurazvijaju oseoseććanjeanje liliččnene odgovornosti,odgovornosti, inicijativnost,inicijativnost, solidarnostsolidarnost ii podstipodstiččuu ihih dada budubudu građanigrađani kojikoji aktivnoaktivno uuččestvujuestvuju uu procesimaprocesima nana lokalnom,lokalnom, regionalnomregionalnom ii evropskomevropskom nivou.nivou.

** AktivnostiAktivnosti

1.1. OmladinaOmladina zaza EvropuEvropu

ProjektiProjekti razmenerazmene mladih,mladih, podsticanjepodsticanje mobilnostimobilnosti ii pokretanjepokretanje iniinicijativacijativa usmerenihusmerenih nana aktivnoaktivno uuččeeššććee

mladihmladih uu demokratskomdemokratskom žživotu.ivotu.

2.2. EvropskaEvropska volonterskavolonterska sluslužžba.ba.

3.3. OmladinaOmladina svetasveta

SaradnjaSaradnja ii uzajamnouzajamno upoznavanjeupoznavanje mladih,mladih, ukljuuključčujuujuććii mlademlade uu novimnovim susednimsusednim drdržžavamaavama proproššireneirene EU,EU,

kaokao ii uu ,,tre,,treććim,,im,, drdržžavama.avama.

4.4. OrganizacionaOrganizaciona potporapotpora ii obukaobuka omladinskihomladinskih treneratrenera

-- UnapređenjeUnapređenje radarada omladinskihomladinskih organizacijaorganizacija,, finansijskafinansijska pomopomoćć evropskimevropskim omladinskimomladinskim organizacijama,organizacijama, posebnoposebno EvropskomEvropskom omladinskomomladinskom forumu,forumu,

-- StimulisanjeStimulisanje razmene,razmene, obukeobuke ii informisanjainformisanja omladinskihomladinskih trenera,trenera, kaokao ii partnerstvapartnerstva sasa regionalnimregionalnim ii lokalnimlokalnim strukturama.strukturama.

5.5. SaradnjaSaradnja uu domenudomenu kreiranjakreiranja politikepolitike

DijalogDijalog izmeđuizmeđu mladihmladih ii organizacijaorganizacija nadlenadležžnihnih zaza definisanjedefinisanje politike,politike, ssaradnjaaradnja sasa međunarodnimmeđunarodnim organizacijamaorganizacijama ii

meremere zaza boljebolje upoznavanjeupoznavanje ii razumevanjerazumevanje mladih.mladih.

LIFELIFE ++

http://ec.europa.eu/environment/life/http://ec.europa.eu/environment/life/

http://www.2007http://www.2007--2013.eu/by_scope_life.php2013.eu/by_scope_life.php

** UlogaUloga ii cilevicilevi -- FinansijskiFinansijski instrumentinstrument zaza podrpodršškuku sprovođenjasprovođenja politikepolitike EUEU uu oblastioblasti zazašštitetite žživotneivotne sredine.sredine. SufinansiraSufinansira inicijativeinicijative ii projekteprojekte uu drdržžavamaavama ččlanicamalanicama EUEU ii određenimodređenim granigraniččnimnim ,,tre,,treććim,,im,, drdržžavamaavama mediteranskogmediteranskog ii baltibaltiččkogkog basena.basena. CiljCilj programaprograma jeje da,da, uu okviruokviru konceptakoncepta odrodržživogivog razvoja,razvoja, doprinesedoprinese implementaciji,implementaciji, razvojurazvoju ii jajaččanjuanju politikepolitike ii zakonodavstvazakonodavstva EUEU uu oblastioblasti zazašštitetite žživotneivotne sredine,sredine, kaokao ii integracijiintegraciji oveove problematikeproblematike uu drugedruge politikepolitike EU.EU. CiljneCiljne grupegrupe predstavljajupredstavljaju,, svasva pravnapravna lica.lica.

** AktivnostiAktivnosti -- susu obuhvaobuhvaććeneene krozkroz 33 tematskatematska potprograma:potprograma:

1.1. LIFELIFE -- PrirodaPriroda

ZaZašštitatita prirodnihprirodnih stanistaniššta,ta, divljedivlje floreflore ii faunefaune odod posebnogposebnog interesainteresa zaza EUEU (u(u skladuskladu sasa odgovarajuodgovarajuććimim direktivamadirektivama -- Ptice,Ptice, StaniStaniššta).ta). PodrPodržžavaava implementacijuimplementaciju politikepolitike EUEU oo zazašštitititi prirodeprirode ii funkcionisanjafunkcionisanja mremrežžee zazašštitiććenihenih podrupodruččjaja

NaturaNatura 2000.2000.

2.2. LIFELIFE -- ŽŽivotnaivotna sredinasredina

RazvojRazvoj inovacionihinovacionih tehnikatehnika ii metodametoda zaza zazašštitutitu ii unapređenjeunapređenje žživotneivotne sredine,sredine, posebnoposebno uu oblastima:oblastima:

-- ProstornoProstorno planiranje,planiranje, -- UpravljanjeUpravljanje vodama,vodama, -- SmanjenjeSmanjenje uticajauticaja privrednihprivrednih aktivnostiaktivnosti nana žživotnuivotnu sredinu,sredinu, -- TretiranjeTretiranje otpadnogotpadnog materijala.materijala.

3.3. LIFELIFE -- ,,Tre,,Trećće,,e,, drdržžaveave

TehniTehniččkaka pomopomoćć zaza aktivnostiaktivnosti odod šširegireg interesa:interesa:

-- UnapređenjeUnapređenje administrativnihadministrativnih kapacitetakapaciteta,, -- RazvojRazvoj politikepolitike zazašštitetite žživotneivotne sredine,sredine, -- RazmenaRazmena informacijainformacija ii iskustavaiskustava sasa drugimdrugim

BORBABORBA PROTIVPROTIV DISKRIMINACIJEDISKRIMINACIJE

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=enhttp://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

** UlogaUloga ii cilevicilevi -- ProgramProgram podrpodržžavaava aktivnostiaktivnosti usmereneusmerene nana borbuborbu protivprotiv razlirazliččitihitih vidovavidova diskriminacijediskriminacije popo osnovuosnovu rase,rase, etnietniččkogkog porekla,porekla, rreligijeeligije iliili ubeđenjaubeđenja,, fizifiziččkogkog hendikepa,hendikepa, godinagodina starostistarosti iliili seksualneseksualne orijentacije.orijentacije. OsnovOsnovnini ciljeviciljevi programaprograma susu boljebolje razumevanjerazumevanje pitanjapitanja vezanihvezanih zaza diskrimdiskriminaciju,inaciju, izgradnjaizgradnja kapacitetakapaciteta zaza njenonjeno efikasnoefikasno eliminisanjeeliminisanje ii promovisanjepromovisanje vrednostivrednosti kojekoje susu uu osnoviosnovi borbeborbe proprotivtiv nje.nje. PrioritetiPrioriteti programaprograma susu analizeanalize ii evaluacija,evaluacija, jajaččanjaanja kapacitetakapaciteta zaza prevencijuprevenciju ii borbuborbu protivprotiv diskriminacijediskriminacije ii jajaččanjeanje svestisvesti oo njoj.njoj. CiljneCiljne grupegrupe predstavljaju,predstavljaju, drdržžavneavne institucijeinstitucije ii drugedruge odgovarajuodgovarajuććee organizacije,organizacije, asocijacijeasocijacije ,, NVO,NVO, socijalnisocijalni partneri,partneri, univerzituniverzitetieti ii naunauččnoistranoistražživaivaččkiki instituti,instituti, statististatističčkiki zavodizavodi ii mediji.mediji.

** AktivnostiAktivnosti

1.1. AnalizeAnalize ii evaluacijaevaluacija

-- EvaluacijaEvaluacija radarada EvropskogEvropskog monitoringmonitoring centracentra zaza rasizamrasizam ii ksenofksenofobijuobiju II smernicesmernice zaza njegovnjegov daljidalji rad,rad, -- AnalizeAnalize ii izveizvešštajitaji viviššee grupagrupa nezavisnihnezavisnih eksperataeksperata zaza raznerazne oblastioblasti ((ččlanovilanovi iziz svakesvake drdržžaveave ččlanicelanice EU),EU), ččijaija jeje ulogauloga dada pomognupomognu KomisijiKomisiji ii drdržžavamaavama ččlanicamalanicama EUEU uu prapraććenjuenju transpozicijetranspozicije antidiskriminatorskihantidiskriminatorskih direktivadirektiva uu

nacionalnonacionalno zakonodavstvo,zakonodavstvo, -- SakupljanjeSakupljanje podataka,podataka, -- Studije,Studije, -- EvaluacijaEvaluacija programa.programa.

2.2. JaJaččanjeanje kapacitetakapaciteta

-- RazmenaRazmena iskustvaiskustva ii informacija,informacija, -- PodrPodršškaka radarada 44 evropskeevropske mremrežžee NVONVO (Evropskoj(Evropskoj mremrežžii protivprotiv rasizma,rasizma, EvropskomEvropskom forumuforumu oo hendikepiranosti,hendikepiranosti, MeđunarodnojMeđunarodnoj asocijacijiasocijaciji lezbejkilezbejki ii homoseksualacahomoseksualaca ii AsocojacijiAsocojaciji starijihstarijih ljudiljudi AGE),AGE), kaokao ii podrpodršškaka raduradu evropskihevropskih asocijacijaasocijacija slepih,slepih, gluvih,gluvih, autistiautističčnihnih ii hendikepiranih.hendikepiranih.

3.3. JaJaččanjeanje svestisvesti

PomoPomoćć vladamavladama drdržžavaava ččlanicalanica EUEU uu organizovanjuorganizovanju konferencija,konferencija, seminaraseminara ii kampanjakampanja vezanihvezanih zaza implementacijuimplementaciju

evropskogevropskog pravaprava uu oblastioblasti nediskriminacijenediskriminacije ii promocijupromociju evropskihevropskih vrednostivrednosti nana nacionalnomnacionalnom nivou.nivou.

BORBABORBA PROTIVPROTIV SOCIJALNESOCIJALNE ISKLJUISKLJUČČIVOSTIIVOSTI

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=enhttp://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

** UlogaUloga ii cilevicilevi -- ProgramProgram stimulistimuliššee saradnjusaradnju ii koordinacijukoordinaciju nacionalnihnacionalnih strategijastrategija ii programaprograma zaza efikasnijuefikasniju borbuborbu protivprotiv siromasiromašštvatva ii socijalnesocijalne iskljuisključčenosti.enosti. ProgrProgramam jeje deodeo tzv.tzv. metodametoda otvoreneotvorene koordinacijekoordinacije izmeđuizmeđu drdržžavaava ččlanicalanica EU,EU, kojikoji podrazumevapodrazumeva postavljanjepostavljanje odgovarajuodgovarajuććihih zajednizajedniččkihkih ciljevaciljeva nana nivounivou UnijeUnije ii njihovunjihovu realizacijurealizaciju putemputem nacionalnihnacionalnih aakcionihkcionih planova.planova. CiljneCiljne grupegrupe predstavljaju,predstavljaju, nadlenadležžnini drdržžavniavni organi,organi, lokalnelokalne ii regionalneregionalne vlasti,vlasti, socijalnisocijalni partneri,partneri, sosocijalnecijalne sluslužžbe,be, NVO,NVO, univerzitetiuniverziteti ii istraistražživaivaččkiki instituti,instituti, statististatističčkiki zavodizavodi ii mediji.mediji.

** AktivnostiAktivnosti

1.1. BoljeBolje razumevanjerazumevanje problemaproblema

SocijalneSocijalne iskljuisključčenostienosti ii siromasiromašštva,tva, prapraććenjeenje uporedivihuporedivih pokazatelja,pokazatelja, analizaanaliza karakteristika,karakteristika, uzroka,uzroka, procesaprocesa ii trendova,trendova, ukljuuključčujuujuććii statististatističčkoko prapraććenje,enje, analizaanaliza kvantitativnihkvantitativnih ii kvalitativnihkvalitativnih pokazatelja,pokazatelja, definisanjedefinisanje zajednizajedniččkihkih metodologijametodologija ii izradaizrada tematskihtematskih studija.studija.

2.2. RazmenaRazmena informacijainformacija

IskustvaIskustva ii uspeuspeššnihnih rereššenjaenja uu implementacijiimplementaciji politikepolitike ii realizacijirealizaciji nacionalnihnacionalnih planovaplanova

3.3. JaJaččanjeanje kapacitetakapaciteta

ObuObuččavanjeavanje uuččesnikaesnika uu procesuprocesu efikasnogefikasnog smanjenjasmanjenja siromasiromašštvatva ii socijalnesocijalne iskljuisključčenostienosti ii promovisanjepromovisanje inovativnihinovativnih modelamodela -- stimulisanjestimulisanje dijalogadijaloga izmeđuizmeđu razlirazliččitihitih akteraaktera ii podrpodršškaka povezivanjupovezivanju nana evropskomevropskom nivounivou relavantnihrelavantnih organizacijaorganizacija (( NVO).NVO).

RODNARODNA JEDNAKOSTJEDNAKOST

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

** UlogaUloga ii cilevicilevi -- ProgramProgram predstavljapredstavlja jedanjedan odod instrumenatainstrumenata zaza sprovođenjesprovođenje OkvirnOkvirnee strategijestrategije EUEU zaza rodnurodnu jednakost,jednakost, kojikoji obezbeđujeobezbeđuje implementacijuimplementaciju aktivnostiaktivnosti,, pprere svegasvega usmerenihusmerenih nana unapređenjeunapređenje rodnerodne jednakostijednakosti uu ekonomskomekonomskom ii drudrušštvenomtvenom žživotu,ivotu, njenenjene zastupljenostizastupljenosti uu drdržžavnimavnim organimaorganima ii pripri ostvarivanjuostvarivanju građanskihgrađanskih pravaprava,, kaokao ii nana promenupromenu uvreuvrežženihenih stereotipastereotipa oo žženamaenama ii mumušškarcima.karcima.

** AktivnostiAktivnosti

1.1. JaJaččanjeanje svestisvesti

--

OrganizovanjeOrganizovanje konferencijakonferencija,, sseminaraeminara ii drugihdrugih događajadogađaja nana evropskomevropskom nivounivou,,

--

VođenjeVođenje medijskihmedijskih kampanjakampanja,, ukljuuključčujuujuććii dodeljivanjedodeljivanje godigodiššnjenje nagradenagrade kompanijamakompanijama zaza uspeuspeššnono sprovođenjesprovođenje

rodnerodne jednakosti,jednakosti,

--

ŠŠtampanjetampanje materijalamaterijala oo rezultatimarezultatima Programa,Programa,

--

TransnacionalneTransnacionalne aktivnostiaktivnosti (skupovi,(skupovi, seminari,seminari, kampanje),kampanje),

--

SeminariSeminari