SC

Nume saIariat:
Prenume saIariat:
InitiaIa tataIui
Adresa:
Act identitate, seria, nr.:
CNP:
CIM ( nr /din data ):
Data inceperii activitatii:
Functia:
ACT
1 Situatia locurilor de munca vacante -> se depune cu .Da .Nu
minim 1 zi inaintea angajarii la ghiseu SOMAJ, ÌTM
2
3 Minuta de informare (prealabila conform articol 17)
4
5 ACTE DOSAR PERSONAL
Copie Certificat de nastere .Da .Nu .Nu este cazuI
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Copie Carte de identitate /BuIetin de Identitate /Pasaport.Da .Nu .Nu este cazuI
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Copie Certificat de casatorie .Da .Nu .Nu este cazuI
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Copie Hotarare de divort /Sentinta .Da .Nu .Nu este cazuI
sau data la care a fost primit................. semnatura...........
DipIoma de studii .Da .Nu .Nu este cazuI
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Acte referitoare Ia cursuri de perfectionare .Da .Nu .Nu este cazuI
Detaliere:
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Detaliere:
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Copie Acte referitoare Ia caIificari .Da .Nu .Nu este cazuI
Detaliere:
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Detaliere:
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Detaliere:
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Copie Certificat de nastere aI fiecarui copiI .Da .Nu .Nu este cazuI
Detaliere:
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Detaliere:
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Carnet de munca .Da .Nu .Nu este cazuI
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
6 ADEVERINTE
Adeverinta MedicaIa /Fisa medicaIa - TaIon .Da .Nu .Nu este cazuI
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
Analize medicale - dosar medical verde ; se completeaza de catre angajator si ramane la
Cab. Medical, care elibeaza "Fisa de aptitudini"in 2 exemplare ( unul alb si unul verde );
1 exemplar -dosar personal (fara fisa de aptitudini nu ai voie sa primiesti persoana la munca )
Adeverinta saIariu in uItimeIe 6 Iuni de Ia fostuI Ioc de m.Da .Nu .Nu este cazuI
5entru calcul concediu medical)
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
sau data la care a fost primit................. semnatura...........
(pentru calcul concediu medical)
DecIaratie pe propria raspundere
Ref persoane in intretinere .Da .Nu
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
Cerere de angajare (in care este trecut salariul de
incadrare) cu aprobarile angajatorului: 1. Per. nedeterm./
determ. 2. functie de baza/ cumul functii 3. data
incepere activitate 4. nr.ore/ zi 5. denumirea functiei 6.
salariul brut
Contract de munca -> incheiat cu minim 1 zi inainte de a
incepe activitatea, dar in aceeasi zi, sau dupa data
"Situatiei locurilor de munca vacante¨
8v Camella Coaalnlceanuţ wwwŦarLllahLlnaŦro
.......... .......... ......
Ref nedetinere carnet de munca .Da .Nu
Data la care a fost primit Semnatura de predare Semnatura de primire
.......... .......... ......
8 DecIaratia Protectia Muncii - descriere .Da .Nu
traseu pana Ia IocuI de munca .Da .Nu
9 Fisa de protectia Muncii .Da .Nu
10 Fisa PSI .Da .Nu
11 ROI ( reguIament de ordine interioara .Da .Nu
semnat si datat) .Da .Nu
12 Fisa postuIui semnata .Da .Nu
13 Cerere pIanificare concediu odihna .Da .Nu
14 Cerere pIecare concediu .Da .Nu
15 Programare concedii de odihna .Da .Nu
16 Minuta de informare .Da .Nu
( de facut inainte de orice act aditionaI)
1 Acte aditionaIe ( mjorari saIarii, schimbari functii, modif. durata de munca, etc )
18 Semnatura in RegistruI ContracteIor de Munca
8v Camella Coaalnlceanuţ wwwŦarLllahLlnaŦro
REGISTRU DE PERSONAL ( Registru CIM) sau evidenta contracteIor de munca in firma SC
Numar
curent-
umar
de
ordine
normaI
a in
registr
u
Nr.
contrac
tuIui
individu
aI de
munca
Nume si prenume
saIariat, cu initiaIa tataIui
Ia prenume
Date de identificare a
saIariatuIui ( domiciIiu,
actidentitate,CNP)
Data
incheie
rii
contra
ctuIui
individ
uaI de
munca
Data
incepe
rii
activit
atii
Durata
contra
ctuIui
indivi
duaI
de
munca
Durata
muncii
( ore/zi)
Durata
perioad
ei de
proba
LocuI de
munca
Ocupatia (
functia si /sau
meseria)
cod COR
SaIariuI de
baza
Modificarea,
suspendarea
contractuIui de
munca
Data incetarii
contractuIui
individuaI de
munca si
temeiuI IegaI
aI incetarii
acestuia
NumeIe,
prenumeIe si
semnatura
pers. care
face
inscrierea
Semnatura de
primire si de Iuare
Ia cunostinta a -
ReguIamentuIui
Intern; -si a
documenteIor
intocmite Ia
angajare :- Fisa
post ;fisa
instructajSSM;PSI
Semnatura de
primire a
notei de
Iichidare
1
2
3
4
5
6
7
8
8v Camella Coaalnlceanu Ť wwwŦarLllahLlnaŦro
Catre SC
DecIaratie pe proprie raspundere
Subsemnatul............................................................
posesor al CÌ/BÌ seria....... nr...............
domiciliat in ............................................................................................................ ..............
CNP..................................................... declar pe proprie raspundere ca:
Am / Nu am persoane in intretinere (persoane in intretinere ex: copii, sotie,
sot, persoane care nu au un loc de munca sau nu obtin alte venituri).
Ìn termen de 5 zile am sa predau copii de pe certificatul de nastere
a/ale persoanei/persoanelor in intretinere
Data: ......................... Nume si prenume
Semnatura
Catre SC
DecIaratie pe proprie raspundere
Subsemnatul............................................................
posesor al CÌ/BÌ seria....... nr...............
domiciliat in ............................................................................................................ ..............
CNP..................................................... declar pe proprie raspundere ca:
Nu detin si nu am avut carnet de munca intocmit de alta societate.
Ma oblig ca in termen de 30 de zile de la angajare sa aduc carnetul de munca
la firma ........
Data: ......................... Nume si prenume
Semnatura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful