Seminarski rad

Bankarski poslovi-pojam i vrste

Literatura
1. Bjelica V., Bankarstvo, teorija i praksa, Novi Sad, 2001. god.
2. ðurić D. M., Prekajac Z., Vidas Bubanja M.: Meñunarodna
Ekonomija, Beograd, 2000.
3. ðurić J., Meñunarodni ekonomski odnosi, Beograd, 2002.
4. Kostadinović D., Osnove privrednog prava, 2004.
5. Kostadinović S., i drugi, Poslovno pravo, Beograd, 2002.
6. Kostadinović S., Meñunarodno privredno pravo, Subotica, 2005.
7. Kostadinović S., Mrkšić D., Kompanijsko pravo, N.Sad, 2004.
8. Krasulja D., Ivanišević M., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet,
Beograd, 2004.
9. Pušara K., Meñunarodne finansije, Beograd, 2000.
10.Stanković V, Pravo privrednog sistema, Beograd, 1995.
11.Vasiljević M., Poslovno pravo, Beograd, 1999.
12.Zakon o obligacionim odnosima (Sl. glasnik SRJ br. 31/93-681)

17

........................................................................................................................................................ 17 18 ..................................................... 3 Vrste bankarskih poslova .................... založnica i drugih hartija od vrednosti od strane banke.......................................................................................................................................................... 12 Poslovi akreditiva ................... 13 Kompenzacioni poslovi ............................Seminarski rad Bankarski poslovi-pojam i vrste Sadržaj Uvod ............................. 2 Subjekti bankarskih poslova ............................ 1 Bankarski poslovi ...................................................................................... 3 Aktivni bankarski poslovi .........................................7 Pasivni bankarski poslovi.................................... 15 Zaključak............................ 8 Bankarski novčani depozit.......... 14 Klirinški poslovi........................................... 9 Izdavanje obveznica...................................................................................................................................................................................................................... 4 Eskontni kredit......................................................... 10 Ugovor o sefu . 2 Pojam i vrste bankarskih poslova ............................ 6 Stand-by krediti .................................................................... 4 Ugovori o kreditu ......................... 10 Bankarski tekući račun................................................. 5 Lombardni kredit ......................................................................................................... 8 Emisioni poslovi ...................................................................................................................................................................... 16 Literatura ..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful