You are on page 1of 4

RANCANGAN MENGAJAR

Subjek :Ekonomi Asas


Topik :Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu

Sederhana
1. Ciri-Ciri Kelas

Tngkatan: 4 Akaun
a) Tingkatan / Tahun

Murid telah menguasai tajuk Penggunaan Pendapatan Boleh


b) Pengetahuan Sedia Ada Guna.
Pelajar mempunyai pengetahuan tentang perisian MsWord ,MS
PowerPoint dan melayari Internet.

2. Peruntukan Masa 40 minit

3. Tema Pelajaran / Topik


Konsep Pelaburan

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan maksud pelaburan.
4. a) Hasil Pembelajaran
2. Menyatakan tujuan melabur

3. Menerangkan cara melabur


b) Nilai Murni
4. Membandingkan pelbagai cara melabur

5. Bijak merebut peluang


c) KBKK
6. Gigih

7. Memberi sebab

8. Membanding

5. Objektif Pembelajaran Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:


1. menerangkan maksud pelaburan.

2. menyatakan tujuan melabur.

3. menerangkan cara melabur

4. membanding pelbagai cara melabur.

5. Dapat menggunakan persembahan slaid dalam belajar


sendiri.

6. Dapat memahirkan pelajar melayari laman web

7. Dapat memahirkan pelajar menggunakan komunikasi


elektronik dalam P&P.
1. Menyediakan peralatan TMK yang berkaitan dengan P&P.
6. Persediaan TMK
2. Memastikan Projektor LCD, rangkaian komputer dan
perisian MS Office berfungsi.

3. Set slaid MS PowerPoint sebagai Bahan Bantu Mengajar


yang mengandungi gambar-gambar dan nota.

4. Set soalan untuk melengkapkan jawapan dalam MS


Excel dan MS Power Point yang dipaut ke slaid BBM.

5. Menyediakan senarai laman web yang berkaitan.

1. Pelajar dapat pengetahuan tentang persembahan MS


PowerPoint dan Internet.
7. Penerapan TMK
2. Pelajar dapat menggunakan komunikasi elektronik.

3. Pelajar dapat melayari internet melalui kaedah belajar


sendiri.

1. Gambar- gambar.
8. Persediaan Guru Bukan TMK
2. Buku bacaan

1. Sebagai set induksi,guru menayangkan satu slaid


mengenai wang.

2. Membincangkan kegunaan wang dan cara untuk


menggandakan wang berpandukan perisian komputer MS
PowerPoint.
9. Aktiviti Pelajaran
3. Melayari Internet untuk mencari maklumat tambahan
berkaitan dengan isi pelajaran.

4. Menjawab soalan interaktif MS Excel dan MS PowerPoint.

10. Aktiviti Guru 1. Guru bertanya tentang kegunaan wang dan cara untuk
menggandakan wang untuk set induksi.

2. Guru menjurus jawapan pelajar kepada tajuk P&P dgn


memaparkan slaid Ms Power Point tentang maksud
pelaburan ,cara-cara melabur dan tujuan pelaburan.

3. Guru mengarahkan pelajar untuk melayari internet bagi


mengetahui lebih mendalam mengenai pelaburan.

4. Guru memberi latihan interaktif Ms Excel dan MS


PowerPoint sebagai aktiviti pengukuhan.

1.Murid memberi sumbangsaran mengenai pelaburan.

2.Murid memerhati dan memahami isi kandungan pelajaran


melalui persembahan slaid Power point.
11. Aktiviti Pelajar
3.Murid melayari internet untuk mendapat maklumat
tambahan mengenai pelaburan.

4.Murid membuat latihan interaktif MS Excel dan


PowerPoint..

Meliputi kandungan mata pelajaran, pedagogi serta


12. Liputan Kurikulum
penilaian seperti yang terkandung dalam KBSM

13. Keperluan Khusus Tidak berkenaan

1. Pelajar membaca nota dalam internet.


2. Pelajar menterjemah data-data dari internet.
3. Menyertai perbincangan.
4. Melakukan latihan interaktif MS PowerPoint dan
MS Excel.
5. Pelaburan
14. Literasi
6. Aset
7. Barang Modal
8. Bahan Mentah
9. Stok/Barang Niaga

15. Numerasi Tidak berkenaan

16. a) Penilaian 1. Adakah pilihan topik dibuat selaras dan sesuai dengan
keperluan pengintegrasian TMK?

2. Adakah guru benar-benar telah memahami isi kandungan


topik yang dipilih dan telah menyampaikan dengan
berkesan?

3. Adakah guru berpuas hati dengan hasil tugasan pelajar,


kandungan dan pengintegrasian TMK, menggunakan
persembahan PowerPoint?

b) Refleksi 1. Adakah pelajar merasa gembira semasa melalui proses


pembelajaran ini?

2.Adakah murid dapat mengikuti proses p & p dengan


menggunakan pilihan pengintegrasian TMK yang
dirancang?

1. Slaid persembahan.
17. Bahan Rujukan TMK dan
2. Internet.
bukan TMK

www.jutawanharta
18. Laman Web www.freespaces.com
www.fmutm.com.my

Panduan Piawai Profesional untuk seluruh negara:


1. TIDAK dibenarkan menggunakan font selain ARIAL saiz 10 dalam
lajur kanan.
2. Gunakan / pilih SATU bahasa sahaja (BM atau BI) dalam lajur kiri.
BUANGkan mana yang tidak berkenaan.3.
3. PADAMKAN nota pada akhir template.
5. Aktiviti Pelajaran (Item 9) perlu berteraskan Teori Kontruktivisme (5E)
seboleh mungkin tanpa menafikan teori pembelajaran lain yang sesuai.
6. Aktiviti murid dicatatkan dengan lebih terperinci untuk membolehkan rakan
guru dari tempat lain, yang mahu download RM , memahami dan
menggunakannya dengan lebih berkesan, tanpa kehadiran pengarang.
7. Gunakan soalan yang akan membantu refleksi post-teaching untuk Item
refleksi ( Item 16b ).