'.~ .. ' (_;'.

: ...,;:\."F ..'.·~~~'

'.~"'~""'.'. ~

...

;

.... ,.

.

.

,
Ce am

. sa avep impm3t§rre ca noi, Iar imparta§irea noastra este cu Tatal §i ell Fiul San, Iisus Hristos, ,
<

vazu! §i am auzit, vii vestim

§i VOUa,

ca

§i voi

~i acestea noi vi Ie scriem, ca bucuria voastra deplina,

sa fie

(I loan, I, 3-4) .

~tiu faptele tale, iata am lasat inaintea ta 0 U§8 deschisa, pe care nimeni nu poate sa 0 lnchida, fiindca, . de§i ai putere mica, tu ai pazit cuvantul Meu §i nu ai tagaduit numele Meu,
i
!

(Apoc., III, 8)

Drept aceea, adu-ti aminte cum ai primit §i auzit §i pastreaza §i te pocaieste, Iar de nu vei priveghea, voi , veni ca un fur §i nu vei §ti in care ceas voi vern asupra tao

(Apoc.,

m 3)

Autocontrol

Introducere

"lnaintea mea Cararea, kilornetru dupa kilometru, secole dupa secole se intinde alba ... iar drumul, In panta imperceptibila, urea mereu ... (Jiddu Krishnamurti,

"Cararea")

sa 0 c~umpcre.

Spirituald, 1993) ~j nici 0 carte de sine statatoare. Ea se adrescaza au1t cclor care au inceput deja Autocorurolul §i il practica, la nivclul prezcntat in lucrarca arnlntita, cal ~i celor care nu au rcusit introductive ered ca

continuare

Lucrarca

a "Inuieri! In Autocontrol"

cc

0

[li in

mana

de data

(Ed. Arhetip - Renasterea

asta

nu cstc

nici

0

Inaintc insa de a in cepe, cateva cuvinte sunt necesare.

Inaintea ta Divinitatea a pus 0 carare, difcrita de Ia om la om, carafe la Smr~iLul carcia este exarnenul eel marc dinaintea saltului spre lurnilc supcrioarc. Parcurgand aceasta carare avem doua !cluri: acurnularca de cunostinje ~i "facerea de bine". Primul dczidcrat nu poalc fi indcplinit Intr-o viata, tocmai de aceea avem posinilitatca de a ne relmoarcc pcntru 0 noua "clasa" de inv3lare.
7
'.,',"~:c. -'! '
', ,.. _ • _ .. _" ..~" \ . ... '.

~.

c

t:

:::

=
..i ". . .

,,',

,

.

.'

~

I
I I

I Dan Seracu
f\!0?ul d~ ll.?1, l'l.r Pam~nt. In dar ~Iecare est~ msa de pU§1 curnva

Autocontrol

de medltal1~.. Ar~lln~csc do~r cateva din ele: Yoga, Mind Con-' 8,5 Hz..

In care absolvim aceste clase depinde numai §i nurnai intcr~~necteaza cele doua emisfere ccrcbrf.ll~: drc~~ta (intuitiva, de ac~asta depinde nurnarul de reincarnari pe acest folo~lta rar, ca. d~ cx~mplu 1.3a..:~cultarea unet b~~a!I, ~lIzIc~lc, !a ce pnveste "a face bine", aiel caile sunt nenumarate adrnirarca unci pictun etc) ~I stanga (cu rol analitic §l smtcuc - In avem bine definita calea din [ala noastra, Problem; cazul dreptacilor; la stangaci situatia estc inversa). Tot trccventa a afla care este calea ce ne-a pus-o El In fa!~L Suntern de 10 Hz este atribuita "frontierei PSI", adica sub accasta ap.ar in situatia ccnducatoruju; auto care cauta intrarea e. toate fcnornenele din parapslhologie, cum sunt telcpatia, aLHo_:trada \J~de are 0 b~~da a lui, imr-un ora§ necunoscur §i fa~a;PCr.cept~a ~xlr~ascn7.orial.a C?SE,.ESP), ~clcki[Jezia, prel!l0~iii~, etc. harta. I'10d~htate.a. u§llfafji gasirii "iOlrarii" 0 avcrn prin tehnicile .Chiar §I Pamantul prezmla 0 vibratie III acest dorneniu, In JUf de

.

.

.

..

.

. Exislii patru .rnari tipuri de untie cerebrate, lnregistrabile 13 sa efcctuczc in mod automat 0 seric de op?ra~ii. D.iminca!3 l~, once elcctrocncefalograf: . trczcsti, te ridici din pat, tc imbraci, i~ileg1 sircturilc, conduct - Undele BETA - cu frecvenjclc cuprinse intre 14 ~i 21 Hz, rnasina - Wale accstca [lira a tc ga.ndi miicar up ~()mcnl la ~cl.e: care apar preponde,rcnt in stares de veghe: Prill parcurgcrca .celor cc lI:-n:.eaza VCI r~lea_ mvup .~um sa !l~ - Undele ALfA - cu frecventele cuprinse intre 7 ~j 14 Hz folosc~ti subconsticntul In dirijarca consucnra a V1C~!1 tale vel care apar prcponderen: in starea de scrnisornn; . 'pulea inva~a sa-ti Ioloscsu creierul pcntru: , - U[i~eUe 'fET~ ~ avand domcnlut de frc(."Venlc intre 4 ~i7 Hz, - ado~mirca !a.o ora yoarecare; corespunzatoare staw de somn; ...trezirca la once ora; - U~deie DELTA - ell frccvenjc sub 4 Hz, corcspunzatoare - ramancrea in stare de veghc, In cal: de sornnolcnta; somnului profund, _ lnlaturarea unci durer! (de cap de cxcrnplu); D0'!lcniul Bet~ ~~resp.un,_de lumii fizicc; aici exisla imagine, ""rezolvarca unor proh~c~c aparutc: su?et, mlros,.gusl, prpait, exista timp §i spatlu. - rcnunjarca 1a u?clc VICll;. . .pon:~nltll ARfll corc~pun?e nivelulu! constiinje; interioare, - :qi.:lcrea u§o~r~. a unor liste lungi: Iumli spiritualc. Nu mal eXISla notiunile de spajiu §i tirnp, - mvatarca mal. e~lc~ce~. .. _ .. Frecventa de 10 Hz corespunde frecventei la care se - corcctarca oncarc: schimbari aparutc In corpul tau;
A

puun accasta 110!IUI1C.

aceasta superstrcssama in care' trairn. ~oern~l, de aceea, vei observa ca nu gase~ti pozitii care de care mai c'~mph:a{c, ~a de ex~rnplu asanalc din Yoga, ci IIi recornand sa te a.§ezl cal mal c<}mod lfltr-~n Iotohu, sail sa i!i alegi pozilia care iIi tihneste eel man mult (POll sta chiar §i in cap dadi asta iIi convine), . Dar, P:_1l1ru. ca am amiruit deja de undele Alfa, sa dctalicrn - salut~ra, cred, in epoca

de exernplu

trol-ul, tChmcl~e. vajate p~m cursurile Meditation Grup for the : m D~mctHul T_:ta estc acuvat In timpul somnului, dar ~l pHn ~ew Age, rugacrunea cresuna, tehnicile extrern orientale ca bu- .anestcztc generals. dismul, ~Z.e~ et~_, folosirea cristalului de cuaq §i allele. In cele ce ~ Domeniul Delta corespundc inconsticntului. urme~za ill VOl prezenta 0 tehnica pusa la punet din cele de sus, i D?ci ::o~a Alfa (0 vom numi pc scm! nAira"). c,!rcspundc preluand dc la fiecare tot ceca ce mi s-a parut ca nu este nociv (de' dorncniului III care frccvcntelc cerebra lc sunt dirninuatc la exen:'pl~, i~ Yoga. estc de-a dreptul periculos sa revii brusc ! aproximativ jumatate din siarea de, vegne, Ccrcc.tatorii care au med!taJle; m .tehmca noastra - nurnita 'AU'a' dupa nurnele undelor utilizat biofeedback, sau EEG (clectrocnccfalografic), au onservai cereb~ale actlv~te In ~o? ~on§licnt - nu exista acest pericol). De •.ca la pacienjii cu zona AJfa activa St. jmb~nata!?§tc actjvit~tcy<1 asernenca am cautat sa diminuez la maxim eoniJitiile restrictive (ca : organelor supuse stressului, se normalizeaza tcnsiunca arterials,

ain

0

anumWi alimcmatie)

§i

sa ofer

° comodttare

maxima

pulsul devine uniform,

Iuncuonarea

automata

a corpului

ajungc

i

mai mull sub controlul nostru, crcste capacitatea cerebrala dincolo de dublul norrnalului ctc.. . ". _. Dar, toa~c ~accstea. ~l nu llUm3! ~lc P(:t _fl. ot:11~utc ~.l !n mod consticnt. activand volitiv Alfa, adlc~ daca III Jl~tn~CZ: l~ mod voluntar frecvcntelc cerebrale, iocmar cc doresc sa tc mva] In ccle cc ul"mcaza.. _. ..'
Crcicrul tau deja I-al programat de ncnurnaratc
Or! in

vtala

(,1

8

9

. Accasta ili va lua 4()·50 de zilc. sub forma unor 'pa~i mental: sun pll. ia pe rand cclclaltc tchnici prczentate.~". Nu dispcra: Dupa o pen().~ • "A.elap~ de prcgarire (psihica §i : metoda rna! lenta ~i pujln mm!jficata [a\a de cele foloxitc la uncle Il~l:d. ~n ... Teate accstca vor fi utilizatc ncnefic ~i de corpul tau. pana dnd: ajungc in situatia de a-ji clibcra Iortcle irnaginatici pcntru a-Ii ~CC~la nu~merge binc . .c.~g~" ~.lse~ll) doal~al:H pop rcallza..-..sa . ~ !11 r. Vl'i Invilla tchnici: p~ntru Imhunala\ifea mcrnorici. COnllll~a asnel. vci putca Invala intr-un limp: ~:l.)pl:e~~e-..pcrtc~l pe c~J d~nain~e. ~'F()ale acc~tea. I •• _.dr~l~ g. sa nc ocupam altul.. (kJ~1 re..r.~.... alat de solida indi.-('. _ . p:nlru . . Daca Ia un moment dat II se pare ca tc-ai poticnit ca nu mal' I doar de inval~uea mcduatici."j. n:~lt mal ~curt . de Ia un capirot Ia i rczolva 0 scrie de problcme.ajurorarca altora in cal. Daca rczultatul este tot un : Daca invcti doar mediiatia..cuplarca sirnultana a arnbelor rczolvarca unci sarcini oarecare: .itc. . NU-li va fi grcu: atunci) rcra _tl~ ~ntle tc-ai "poticnit". trcptat. . Dcoarccc vel invi11a ffirii.dec}l prin tchnicile: d. ·'~1·. ajung! pc nivclc tlll rnai profundc ale Eului tau §i simti tot mai puicrnic pacea suflctcasca intcrioara. cele~ciI.'0" .. .a~:~ }C~lrl. ell altc cuvintc. Dar.. dar . Pentru I II Ir inccput vei observa di in tirnpul rncditajiei disparc orice sentiment de supararc.. . .coma~dsa nu trcci la urmarorut capitol panii cand' Alfa sub control. de angoass.. Lasa . inconunuarc vci inva~a cum sa atragi tot mai mull sub coordonarea: ta con~l!cnla ~()ndc considerate In mod clasic apartrnatoarc: suhWll~l~entuIL~I. Pe ma$ura ce rncditczi.. un ghiJ experimental. pcntru a mcdita. de boala: etc. m. dupa care vs_i intrcrupc.". acordarca primului ajutor.-~.apl.. penlflt inccput.. . :()hah!l.I". In timpul mcditatici intri intr-un tcritoriu minunat. frumuscjca intalnila arc un elect crninarncnrc calmant." apoi .~m.).j-~IIIn~u.i Autocontrol emisfere cerebrate pentru . chiar ~i c~ec..~nll a a~unci cam! jei aceasra carte pcntru prima' 7 oar~ In mana sa 0 CllC~ll ca pc un roman ~tiin~ifico-fant3stic (ChI3f' dac~ acc~q ~en~y:~1 cstc eel mal corcct in cazul (]I..!nce cal.. Ioartc grcu de rcdat In cuviruc. voi folosi o .'" M.! nu poatc fi distrusa de nimic In viat~'i..:.. '.. Urrneaza zilnic cdc mcnt)()~late: In continuarc.. Dad vci inva~a accasia...• d13 deja vci pUlea rezolva anumite problcmc..'__ •••• • " "~< :-:.. de boala... clirninarca unor obiceiuri I CIC.j" ". CUM SA MEBJrTAM proa'i_tc ta ~! a altora in cal'. cum ar n Yoga.l ()..c tipul "La inceput m .'. I . Una din frumusctilc mcditatiei in Alta cS1C di acolo nu p01i sa duci cu tine sub nici 0 forma scntimernul l() L '''''_t . §i nu nurnai atat.•.1-"• '.uil. ".:. [ :: :: .~da~c ump (Ill care insa nu abandona celc lnva!atc pana '. Probahi . dupa care !e).e.. ~"...' .. nu ~.an:~ sau dO..'.~. ~i inccput II! voi prczcrua modul de invajarc a acuvarii con~! rente a zoncr Alfa.:c(~m.i Je)'1 capitolu] Cum sa meditezl.r[). ajutorarea clasicc . 1.) fa!3..'. . rcnurua ~J !(llllSC~le doar celc invatate pana acolo.~ll. _ . -.' .:.Dan Seracu . ' In cclc ce urmeaza III voi da primii pa§i pcntru a-~i atrage AICI._ ~um ar 1'i funqiilc vitalc.. VOl mcerca sa tc ajut ell niste ~abl()ane' rccepuv. d~vcnirca ma: crcativ.'.C "cri~lal!zl'zc" '-. cursuri. vel _Iii ~~y.

Dar lasa Inca ceva tirnp pentru asta. _ :J~ 12 .15 m_lnU(c. t~··l~ at.~. SO de zllc.lO rc~(~~and. : pentru a mtra III Alfa. el .!.l In praCti(:arca acestci mcditajif.. Dad poatc fi rnodificata dupa cum iIi convine.11('.1tla pc care ~e!a 0. cat de contractat poate S3-!l fie corpul: ?reap. <ls.• _. dar imrarca in Alfa cstc mult u~unHain aCCSLC condi!ii.dC.Cn!la spre crcstetul capul~l~ apO! cobo~ra meet spre fa!a~ pe ~e.bmc dec~t Inainte". aserncnca scntimcnte (sa dear Ia numararcl Numara rar! Simll cum te afunzi tot mai mult! !c num~m). dar data inceputa ~umva_ ~par ascmcnea sen limen rc in tirnpul mcditauc] (praede i inva!~rca astfel. apor mea 10 zile de la ~u. Numara ~CUIl1 ~~cet de la _50 la folosmd u~ rcct:ppc. pc rniisura' ce : care pronunli numcrelc~s~ nu fic..hi 51a 1 ddl~ ~~r. a ~~nJeca pc cineva. oricurn dar sa fie 0 pozijic care .l!1al. N. al. ~S!C Iisus Hristos Noi doar ajutam.~re propr!l_ dc_autovindccarc Incorporate din sian . ~:l. ~~------------------ Dan Seracu · I Autocontrol lOtuS. in cap.b. . mCt.:a curnva vci adormi din nou (sc In!ampla· 1~lv~rs). nu 0 mai schimbal lmpo. Acum spune (mental) 0 propozuie de fclul: "Nurnar far de Ia ~upa:artl. urmeaza etapa invalarii tcnsturnlc.dedesuht.l . . s~nt trea_~complct: relaxat . corpul.ato_arclc ~O 7.~Jc nu sunl inca clarific3tc. m~i mica de 1 sc.energia ce 0 primqti dc Sus sa 0 <'lJc. Vel conS_la~a?C la pnma spare cu :n~l~a stanga m!insa pc lfinga corp cu palma in sus. In prirncle 10 zitc incepe numaratut de la 100. _ .lO lIle ~lcrzl necon~rojal. apOl. t~)~ 10 111e~ S. s~u. Desehl.Cu . SrGnnacii nroccdcaza Acum una-tc sprc un punct aflat la (:(.de ochii undeva mtre 3 ~l 4.: 0 ur ! ? aRihK~m .. TU andu-l Beta.ccva dedI d:i as~mcn~a giinduri carc ' m~i e~ersczi .de la 10 la L In ~1~im~le 10 zi!c numara d. I urnina de ascmcnca. mtrarn In Alfa §I In alta poziue. al angoasei.~Jh!I). Daca la I~ceput min u§or In ~fa sub ~n ung. arhc~. ~l.d~. II dchJocam mecanismcle cc le-a primit de Ia I sectln~dc.a cstc it~este cornoda. -.lmn. ii I?upa ce al ..ii Ie ccr dcoarccc in palma sUlng~ cXi:. Propozitia Jar cand rcvn. !.. ~c masura ec exersezi.~()c<:nlroluL Fac 0 ~aranlcza: prohabil ~tii ctf nu Iolesesc nici 0 ! 25 Ja 1.sa. £on§llc~la a zonct.!C de..0013 1._. Ele raman totdcauna "la usa" ! . iqi pJhii at~Hii dac. Accstc mecanisme sun! tnsa blocatc de un mental care a uitat i In urmatoarele 10 zile numar~ de [3 SOla 1.nd de I~.ili:J I. ~ai bine savureaza catcva minute aceasta stare ' irnbolnavcs« corp~l ~l sptritul cHI fos: ncutralizatc com plci. SC~lJm~1 §l mctaholizar(.50 de zile.cundiL ~ii atent avanscz. • El Y .la §! f~ccm. ia~ apoi. MoUv(. =-:"'-'y'-'-'=y ~. de la_l~l §I mea 10 z!l~ de la ~.~pUl sau perfect ("A fost creal dupa chi §i !.m. Ju~a care rcvrno in pat §i punc ceasul sa rnai sune 0 data stanga dl!asu_rr~.ll·ll lasa caput sa atar~e! R~laxeaza-y. Pune-]l rnainile lcjer I? poala.~ s. una dc cmisie. In ur~. m_p~lmcle 10 zilc num~:a ~e la 1.Dllllln<:_atLl. paoa :4rcasl:.Jn~ tire.spunc mental 0 propozitle de fclul: "~u.:: """. cl'1ll~ Ie \~unct dc. lnchldc ochil §i privc~te (sub plcoapc) in sus. Pcntru acca~la . ell ~u!pnnderc.:cgrcLului.plcoapclc ingrcunate. ci pc accla de a ajuta. j'! putcrn rcda cnergiilc impd~lialC. este bme daca II excrseZI Ie! 3 m de tIDe.Uhcare Prl~C§!1dm POZl!13 §czand Ull obiect anal Ja 2 m de sol §i EXCrCI!JUI ncmalfllnd legal de dlmmeata. nu eXlsla~pen. Pentru aceasta aseaza-te corned la!ii ~c ai de fdcut pentru a lnvli!a intrarca in Alta: intr-un fotoliu. ~hdomc~uI. "rnalcfice" se vor indcpana tot mai mutt de tine. ~t!t ~ceasta sa 0 fael tr~p de .~~nu. wr .nse. ~unosc doar un singuf Om care a vindccat In ~ Inca din pnma zr rnvata §! metoda de "iesire".:C li-o a~ler:lOr pWp07. mecpl !l~ma~atul de I.a Ie ~)Ol~n~1 I.hl d? c~a 20 wade.ar~.:Il. Indr~ap. Ace:.e.:1de I~ 25. Prin POi'.~l 11!asimt m~~[{a~l~ esrc pnmul pas cu ajuroru] caruia pO!i ajungc Ioarte rna.nlru. Astrel ar mvatat acuvarca zonei in cca 5 ~()c.000 dc.a 2~.t~rmin~t ce!~ .a IlpltJ cu parma de corp oriundc..lt In JOS. Frecventa cu :c~e~lI_ . n~:O!e._. placuta.o. Sa rcvcnim: in aUlo&m irol.! a cncrgiilor SUblik) secundara [a~1 s~ se mchl~~. lar mccrcare. de reverure In ultimii . tar! Cand ai ajuns fa I esti gata de a folosi Alfa pcntru 0 scrie de mtr-o ZI vel c:)flstata ca ele au disparUI ell dcsavarsirc din viaja tao 'i problcrnc avantajoase.lo~le ca do~r sj~pla numara~c de la 100 !a te aj~la sa as:~d~~rc~ ~UI). pa§n(ca! ~o~tr~ .alluw.l'olul ca.'tJ 0 c~k. vci constata cil au fast luate de cineva.al . picioarelc. asta da~.1niilO/ Arc :'atcn:-czl~ In Alfa~ 31 ncyr~. ' rar . Siai rclaxat pc s~ !ll.!~ Bc~a~~u tirnpul. pentru _3 !nva!a acuvarca m~:a~JSm:l.a o['i~. iar la 5 dcparrc In ~cbl(?c[-!rea Iorjclor curative ale or~anismului ro riu C§ll intr-adcvar cornplet treaz §I relaxat. ~O. pana 13 1 §i intru in celc rnai adanci zone din Alfa". dup~ cc tc-ai trczit.~ Ios: proicctat Sa Iie S.[a I la ~cv~n In Beta.§i fo::c~za-I pa?a_lii simli.'put): ~!sa ra~i~)ul dim inuat.:.~pla -.~. . d~eapl~. Cor ul .uerez! III ascrncnca conllilii. In accl moment ai §i fost pur §i sirnplu "dcbarcat" ai:. sal! turceste. As(ca. u~c()n .~e vindcca. mcearea ~ ~oua ~7. J?CCI.:tafd . brajelc.<1 45 grade deasuprn ~nv<:rs.. nc spnJl~e In aceasta munca.! unghi CSle cchivalent c:u cel numa:3.?ar pc. arnbcle ~u palmcle m sus_ (~tangaCll yor face peste .!.

. Astfcl tnveti sa ili 1.? .. ili apar to! .sIC :apabll s~ .lampla ca e~ranul sa fl~ Ma ~ntrChj: "Bine. cat~ 10 zile. Nu schimba fruetul in cursu) ~accleiaJi z!l~! yiz~alizc.:·~c. !nccarca S~-I ... Dad mal rc~p~r. vizualizarea. disparand din campul tau Conform Meditation Group for the New Ag(.ion~zi .. <.pc cta~e _c!emcntarc in n:cdilalic: Mcdila!ia reflectiva. efcctucaza-u excrcitiilc in mud stoic. hi a doua tu vei fi accla.. nu le bruscal Irnpinge-lc incet la 0 parte ~l rcvmo putcrnice... ramanern aici Iiind suficient.':~'='::c'··". Vizualizarca cste dcoscbit de importanta Pana aiunci insii...::aza . Pentru asta.:c caz ID umpul primelor zilc).r~ma[Jand . in lm~lgl~c~cat m<l~ ecrfccta~ cromauca (0 objii chiar din prima zi). ~ . In acest caz. Vci obscrva ca el gliseaza. dupa cum vel meditatia conternplativa.: I . lnsu~indu-l! toate acestea vei fi capabil sa-1i activezi Alfa In are nici 0 urma... CiC. eel care emile C§li chiar Crcierul arc 0 foqa prea mare pcntru a it lasat f~ra control. numita de noi "ecran mental". crcicrul. baza din Alfa"."'h·~""._I.· 'spre drcapia. etc.". "In Alfa orice estc posibil". adica vel cxcrsa vizualizarea.·. !?ra foloscsc?" .a unui spatiu dreptunghiular pc organismul tau nu va av~a dc~at de cil~t!g<lt.ccrariul ce aparc dedesubt. I IS ~"'-'_4··"~. arm de la 25. ~1ai I. sa nu homarcasca pe undc vrca .... Chiar ~i daca vel face dear ~lil. TIm sarrm peste pnma forma §l exersarn din prima zi ciectucze lucruri surprinzatoarc in Iolosul nostru.ii sub conl.. ci a celui energetic). ale univcrsila!ii din Irving.·. ~n A!fa.activare a zonei Al[a. California (ca.~:·~::"·"·'-·:·"~'·:. rcalizarea vcdca mai tarziu. '_...tcn<!r~l? ~u§?l. I?a{. rcred.insista! La un moment dat cineva sc va plictisi §I sunt srgur ca nu tezi asup~a llnor nojiuni ca "Iubire".:tea?j pc acest ecran mental un consumului de oxigen §i a expiriirii bioxidului de c(Jroon. sa il obligi sa lucrcze doar asupra "tcmci" pc care i-ai ~~ mcd}l<!!!c reccpl. studiaza-i in. dar mornentan s5 sa-ti comanzi crcicrul. Nu este Yorba de un In accst mod vei Invala mcditatia practicata de toartc multi In ecr~n .i(~ara. la ore difcntc Astfel Invcti intrarca in Alfa in Iruct un mar sau 0 para S] inccarca sa-l vtzualizezi cal mai in mice moment al zilei.•. . fC1Aulde Imaglnl p<lra~ZIl~."""""". cea contem. troleu. iar in cea de a patra.l. ci de 0 simpla lume. Vel fi surprins .:). rncntala a unci imagini.. desfii-l in doua.Pu!in p.tlla (aces tea Ie vet objinc mai incet. ~utohus. opac. obicctul respccliv sau fiinta respectiva sa Ie proiectezi. .~.~1mal reate ol~actlva. Masuratofl f~l"utc de care sa II! prolcClcZl apOI ImaglnIle. U~tJma parte a invalat~lui este oriundc..gustul. C§li "dcbarcat" imcdiat din Alfa. ... [ :: :: .. Nu il imagina imediat inapoia l<lhoratoarclc SpitalulUl Ora~enesc dm Boston. "tcrna de casa" .camp~l ti'i~ . cea receptiva §l cca emitiva.cal ~e . apoi de la 10 §! in final de lagustul..um 5c1 de la cinematograt.. ~ ~ once moment §l 111orice loc. Daca te Pernru incepur. pcrturbatoare. in scopul vizualizarf trebuie sa-!i crcezi 0 cnelv~zi. eu mal intra din cand in dnd ji gfmdun strame In imagme . 0 floarc. sa a~i!1tcsc doar ~a. dupa cc a [051 sectionatl . Din prima zi pruic<. j~t:Ct. _gus.C1.. fructul rcunn nu mal . lcgca d~ 5. de cdc mcditalici. cu mana stanga (In Alfa natural nu Iolosirn mana Din r~ima zi de activate a zonci Alfa vci inccpe §i mcditatia corpului flzic. .· ~.!cl.t §i ~nin:ic ~~i mult. " . De J4 ::.c. t~(.lnc§lc cdc dou:~ jurnarau §l at mvalal..~ tu msup. dAc accea eS1C nine sa te straduic~ti pentru a obtine 0 Excrscaza-ti crcicrul sa ajunga u'~or ~i._'. exista palm vizual doar imaginile sianjcnitoarc. ~'.. un fruct.ro~ contcmpli un obiect..:i fa cca 2 m in fala tal [ndifcrcnt care este tema: Univcrsitatca Harvard (Thorndike Memorial Laboratory). "A fac~ bine". plutlva. dclIm~t~r~ III . La inceput sc poate tn. . Alfa §i conccntrcaza-tc asupra realizarii unor imagmi c. dl~ cl §I sl~te-l relaA!1umar~tlll de la 50.vizu~l.Dan Seracu Autocontrol 0(' 2-3 ori pc zi.latlva. ~i ce esie dat:a am ajuns in Alfa? La cc sa 0 acoperit aproape complet cu "parazi]i".~ or:<.detal'i_l.. scula utila. In cca de a trcia forma. Iucru foarte uti! pcntru activitatea Se spune eil creierul nostru este en 0 maimuta bcata' Face ul!cr. pcr._. m~l . din punctul tic vcdcrc al tuturor organcl~)f dC~~!nl!: L~ lnce_rut vo.oti lI::hn..:c-ti transmit altii (pamantcni sau alte dat-e.De.'.umtc de plcoapelor. : vorn invata sa it coordoniim activi~atca. em. Acurn n.~a~ta cey rutin In AHa): fll~lc g~ndlloarc)." . ir:taglnJl~ para~lte. prcc.'_. Inimaginea tridimensionala.ncolo In carte Iii voi rna: prczcnta §i alte Goua oricc in Hfara de ceca ~c lrchuie. in ympu! drumului spre §i de la scrvici. a~oma~ lr~mVal.p:uokr:nc.Slm!l. dar in. '.. atunci ('. FlI ala! efcctelc pe care po!i sconta in Autocontrol 'lor fi mal: tolerant cu ele.. Cu cal vei vizualiza mai bine. . fa~·a. ci "parazitii". . Mai tarziu vci vedea ~i aile posibi!ita~i· dintre etc) au aratat chiar §i 1a inccpaton 0 dlInmuare senslhlla a de a-I folosi...l~va totdeauna pc aces! ecran. impinge lin ~cran~l d~ la stan~a contcmplatlVii. In prima forma siai si reflec.'~. : la sincura ta sarcina dln acest moment.a hrusca.r~PJue d. colorate..

loti muschii. va fj 0poli simIi fizic relaxarca. lata cateva idei pcntru a.. .~ . sau "visczi".duce la 0 marire cantitativa a in sp. 1591 17 .'> . Inchide-ti ochii ~i continua meditatia 0 jumatate dupa modul . precum ~i pc cercetari Intreprinse subconstientului. orice succes rcprezinta punctul de plccare pcntru dataunor cauze necunoscuse inca.~~-. spune-ti in grind: "de ficcare data cand rna relaxez astfel. iar eu tirnpul acestc "plirnhari" vor fi lot mai naturale §i nuanjacand Ii relaxezi? de "aventura" dispare. a tensiunii arteriale.. I~~earc~ sa nu cllpcsril Nu-]i ridica §i capull uua-te in sus 5ra ~ ridica . Orice m~)dificare ._'-'. Nu auzi canteee de sirene §i nici trambije nu te intamplna la intrarea in Alfa.ar la . Contractcaza-]i rnuschii pido~rclo:! F~ expericnta interesanta ajungerea pc nivelcle profundc ale sufletu-Ia Iel ell muschii maxilarelor' Nu-l a§3 cii cste 0 scnzaue plaeuta lui. c~.§l ~pul! ca pcrnru ncvoic de 50 de zilc.z. :-. Totus: c§ti in Alfa §i ili atragi tot rnai mull sub control accasta zona ~. [nchide-ti pumnul: Strange-I bine: Mai tare! lipsitc de strcssul cotidian al ornului de rand. unde Alta.. Multi parasesc mcdltajia in acest moment. a cantW'i. Inainte de a terrnina meditatia prin numararea de 1a.. Pentru UI! moment sa ne reimprospatam memoria cu participa activ la relaxare. pou folosc§ti tot mai uul tchnicile Autocontrolului irstarea de meditajie: un ascmenea lucru simplu sa ai sa Iii cont ea in AHa orice rczultar L Sa nu uili sa "prh'e§ti" putin In sus sub pleoape. Pare copilaric sa ! Daca sirnti nevoia de a clipi." .duce do.. care face trimitere la nivelul merabolismului anacrob . . Bazati pc expcrienta altora. Teate cclulclc corpului tau. Profita din plin de acestc ~omcntesen7. in mod normal dupa cca de minut.eu cca urrnatoarc. ':"_ I" Dan Seracu ascmcnea s-a stabilit 0 diminuare a ritmului respirator. Cateva idei pentru aprofundarea starii de . dar mai ales cand 1(.a1ia "relaxiirii". a nivclu!ui acidului lactic din sange.. §tii unde te afli §i ce faci..1. producjiei de. rclaxczi.: . oboseste-i privind fix intr-un prirnul pas (poate) 1.:' . meditatie Starea de meditatie este 0 stare naturala.1 la 5. momentul in care In cazul in care totusi coruinui ~i dupa cdc 50 de zilc. dar trcbuie 0 . 1. .limp ~i mClo~a:.poti chiar ctcde ca "nu S-3 rntamplat nimic''. ca fundal al aClivilaiii diurnc. Nu cstc nimic extraordinar In asta. toatc oasele. ajung in 4. ridicarea ochilor u~or in sus . toti nervii 2. Datorita bun. Dcoarece auzi vocile celor dill jurul tau.~. zil nic csti "ac010". Teate aceste schimbari tizlologice nici nu le scsizezi cat limp scopul aungerii tc!urilur talc._giu.j drumul: Acesta este mornentul relaxarii.' .iniarzicri.'11 cclei mai importantc calatorii din viata IOf-punet situat la cca 45 grade deasupra orizonta~ci. 'invJVlt. zone tot mai profunde ale lui AHa". Ei uita di nu particlpa Ia 0 "cxcursic' de unul singur. Autocontrol star §i meditezi ell ochii lnchisi.. mai mull: te §i gandc§ti la asta.lii de acr schimbat. De aceea trebuie sa fie procedeul acelasi totdcauna -20 grade ccasupra orizontalei . r' 16 : 23SK. ci ca este 3. In timpul excrsaru apar §I avantajele fiziologice.· .~ -'.' • :! '. putea aprofunda dirijat. DiI . Inainte de a tnchide ochii. Dcgcaba ai astcpta §i un cornunicat oficial. Pc masura cc §tjj sa rneditczi rot mat bine in modmal multe zeci de ani.

Dar.de care esu legal printr-o aciivitate praciica din trccut §l conccpc-u des pre 0 imagine rncntala.nd ai visa! De cc ai conccpui 0 anumita imagine? Toate acestca reprczlnta conccptii crenate ~esprc vi~u~lizarc §i Imag_!nalj~..~i imagin~\~a "sunt d~)U.~~ri c. deoarecc l~ e~ti ce~ car~ sene 'paes~.eni irnplicJ!i): Vizualizarca .n~ial? ~a~~ l nu 11 se rna! pare curios sa sacrifici cateva minute zilnic pentru "a coniribuic 13 crcsterea capacitam tale de clarvazator.ti o casu pc care ai vazut-o. ~umcn rek~m!a.IH pcntru a ti'CCC de Ia rneditatia pas iva fa CSIC [) picrdcrc de limp sirnpla imaginare.~lzcaz-o~ Readu-]i in imagine amintirile des~re aceasta casa.. Vizualizarea in alara corpului Autocontrol tau! lmaginea sa fie acolo "i~ line de Alfa. a u~or obiecte. ~lzua.cum proicCIC<JizJ-!i in fal. in limp ce citcsti.SU~1 neuronii cmisfcrci drepte (Ia drcpiacij. ~ Astfcl. Tocmai de accca t~ fO¥ sa exersczi vizualizarca de rnai rnulte ori pc zi.:icMtlri de roua scurgandu-se pc petalele unui trandafir in trccut Dczvolta irnaginca. fi:i-i sa dispara. 0 ban~nma _proaspat ic§ita de 13 tipar.sc.. D~PJ :clc 50 de _zilc ~and (a. cu . . de prcfcrmj] cat mal colorate.ochn 'CSlC de dorncniul lui Beta. re uiti pujin in s. care in afara culorilor contin §i miscare! Astfel: . !ar rezultatele ajuta m accelerarea §! aUlomatizarca oojinutc la fiecare ~cdinta intrarii in Alfa._esti prega. u. revillo Ia imaginea ortginata! Daca ~eja "merge" bine. Cu cal ai mai muhc ascmcnea p~nclC de ~edinla. El.). ziua.Fiecare repetare reprezinta cate un punct de referinta pentru De ficcare data cand te intinzi comod in pal pcntru 0 nou~ . ~ A. . Tocmai de accea cclc de pfma acurn SUn( mai ffililHiccat suficicnte in cclc 5G d~ z}l? de Invatare. .ala~ mai .". Nu tc consurna daca dISr~re! Este un obicci fixat binc in noi de a sari de la 0 idee la alta: _Ill. Jar mamtc de Devine un tcruoriu cunoscut. dupa ee all spus ce au avut de spus. cand sc arrunteste ceva de care esu lcgat _ . . De 12 medimtia pasiva la cea activa aduci arniruc de prca multe in timpul mcditaue]. vcdc~e:: cu . Iucru cand auzi 0 discutic. Iacita §i mai avantajoasa cste mcditatia indiiral de la 5 la 1) acorzi catcva minute vizualizarii. TI se par~ ca face ~imic. Acclc catcva minute pc Care lc pcireci djmin~aia ~u rcalizarca irnaginilor mcntale ac!ivc~~ii . Vcdcrea norrnala reprezinta nivclul Bela. 11' va [I mai greu sa trcci de ta Beta la Alfa._ r- : . ma~ amin_tc~tllue mairnuta bcata? Nu-ji ie§i din fire! Lasa-p rdcilc sa 3p_ara_pc ccran ca actorii pe 0 sccna.' .Pe un cer senin plutesc nori albi. oprcste-te §i rcamintcstc . vizualizarca rcprczirua nivclul AHa.ii. 0 Uimaie. ocaZl.Parau care curge vesel printre pierre.eelulcle. de contribuind in mod escnjial fa diminuarca nurnarului de clarvazaiori. 1.la fcl ca Jupa trczirc. 0 salata. creand un fel de cmcmatograi scaldat HI scare. Ca ~i cca dinarmca. iii inchizi ochii. d. cl 18 2* 19 [ . mcntall _..3.2. Oricare ar fi obiectut. obicctele cunoscutc. U1cfol()slt~ din crcicr . reflectand in curcubcu razele acestuia. trcci la imagini mai complcxc. a revcni in Beta nurneri rar de 13 1 la 5. Vizualizcaza in alara corpului afara". .us s~b_pl. Cum pnti sa-Ii rnarestf eapacitatea vizualizare? de _ . pro~ec~caza-l pc ccranul merna! catcva sccunde. le pune ta munca in scopul reah?~ml scopurilor talc. oprc~tc-tc l~ un cuvarn. POl! sa-li proiectezl astfcl 0 pOrlOC<lJa.Dan Seracu . Dad de cxernplu citcsu 9c~pn~_o casa.s~rn~nca alL?r oam. Fa ~ccla§l .a ~rmatoa!e. H pa~~~r~l'lUi~ sa-1i 1. rar rolul lor CSlC escntial [~ activitatca ta viitoarc.c~ap~.

1. accst fruct. l(lt~ ~ca!i~ca~a imagil1i rncntale eu ochii ~rninlii·. Ran Seracu Autocontrol 1. Inchldt-l~ or.·· . vizualizczi 0 trangisca. . 20 21 . Eu nu te.taL ~tunn. cu intcriorul sprc nne. a picptanatului...Ce ~i mai O?Scrval in afara coj~i verzi? Probabil pulpa rostc ~I It! vizualizezi problcmclc? Elc sc intarcsc' din mtcrror. . .. ..:«: -.T~rlUl ~cn. detaliile sale Iiindu-ti barbrcrttului. . cu . . Iar schirnbarca cc urrncaza cstc dcoscbita' 'lit. Dar. ~nChl~e. dctaliilc ili apar irncdiat In minto . cc este . chiar dad! nu irnprcuna. Dad _ Dar. ~$c~\ial i~sa cste sa ai in cap .•. al~z~~z~!. c!. -~:.. 1~~'I. •deoarcce a! vazin deja pcpcni.panea La ~in ci~tig. ImaglO:3 ~e ecranul mental. POl! sa-ii proicctezi mult mai usor:?U ai. ea n~ da nici 0 importanja intrcgii im~ . dcoarccc ~i tu figurczi in aceasta imagine.4. . . Programcaza 1i cveni~cnlc. Imaginatla realists lme_.I!... .ct<:. Imaginitc.fd?Ca. b~)mho~~ TC~3 pUr~ll r~sul'! TotU§.Im. coaja lrucrloara alba. In fond cc sc pcpcnc verde.lra~g_isca. Meditatia dinamica cste creativa.. accasta iti va merge si Sa oc opnm un moment.':.agmca deja parca vine de p~:)o.." .' a~a?Jcaza fr~za. scminjclc ncgrc. ~:. Ea tc programcaza atat pel o. Nu ti S-3 mai lntamplat asa ccva'liie tot mai bine.0 imagine mentala importanta . • ~rolc. Ili fad prOJ..Olcct:HC pc ecranul Hiu mental sum urnbrclc unor Iucruri din mccput perfect pcruru un viitor clarvazator. vutor.l. cc iIi fu ce vlzuahzc7. Dar nu cstc escntial. pc ecran.1 nu ~SlC nici u~ impcdi~cnt c~ grm. Unii reanzcaza usor imagmi mentale dctaliatc. jar cole viilutc lc r~ccp~ioneaza Cf! cunoscute dinaintc.cc!!::~[pe. cu modu! de a realiza 0 anumita lucrarc.. ' ~~ :roli _~izl . La fcl lace §! barbatul cand sc privestc in o~'linda in timpul sa poata creicrul tau sa formczc imaginca.:l:lI §! projc~tcaz<l-1l pc ccran o jumatate de ~ra~an. m a Prin metoda Auiocontrolului nu vizualizczi problcmclc d rugal sa vizualrzczi toatc acestca. cula sine. probabil. Nu cstc imagine'? De ce'! Pcntru ca habar Tocmai de accca.. intr-adcvar III vizualizczi propria imagine pc ccranul mental. r~ fl:nd. Mcrnorcaza-ji nu-]i face prohlcme! Fii rcla. dh ~i pc allii. Estc un P!.ii ~izualizarca.'. cstc ncvoie ca nu ai Ii va~Ul_jndl. cll tcrmcnc. _ . Repeta excrcitiul pana cand .S.agm~aobpnuta ell rea din oglinda.mrla i~ rc~lilale cand te a~czi cornod intr-un fotuliu sau' in pat . Le-al vizualizat in mod automat rczolvarca lor. Acum inccarca sa pc ceva natural.oarccc nojiunca de "pepcnc verde" Ic include ~i pc accstea.. Deschidc ochii §i ~~)mra!a . III inchipui proolcmclc. tc framanUi.rididHi privirea sub plcoape u§or in sus §i cxcrsarca ~I totul va merge din ce m co mal binc.. nu-ti pO!i forma irnaginca pc ecran.m~(U pozrpa ta.xat §i_ conlinu. Dad!' pc ecranul menta! imaginca unci portocale decal propria-p f~1iL imagmca oh!muta Ill1 cadrul antrenarncntclor nu estc "pc ccran 13L" POii ~a i~hunatalc§ti situatia: Uita-te in ~glinda. ale unor cvcnimcntc din viitor! Pc masura ce incepi vizualizarca cotidiana..a:-a·l1. In cadrul excrcitiilor sa inccpi sa tc vizualizczi. Inchidc la loc ochii ~l rcfa-l: ~n:a~lnea.ochi].. ai avea problcmc cu imaginea. Continua rala: ..conccPJia a c~ea.: .le. de cxcrnplu crrt'd isi Dad! ~i-a§ spu~c a_cum sa vizu~lizezi un ur~ polar in bikini WI. !m. .':-_-.0 f~mcic s~ Hila Ioartc des in oglinda.

ie pot • conduce de asemenea intr-o stare sufleteasca de meditaue calma..1(~!~C!I:Ui cnc~gia ce o cedczl 'In tirnpul vizualizaru dar >" III Alfa arc efcct creator AI V["" sa.'.?' corpul tau..~?iti.IC§11 rntr-o locuinFi rnai marc. in mod constient sau riu. ~I. in Autocontrol orice rezultat .. l • I I m. Asucl... • .cell: cc urnlL!<izJvci aflq ~i rnai multe des rc cncf1i~ La mednatia _pasiva g j'ajunge ~i pc alte cal. •.'\. se fac niste legaturi in creicrul . r r ::: .sal! de p~ /ormcazu'il 0 rmagmc simnoiicij dcsprc sine care s3-1i " rc .cu suhal..~'..' ~t!i. " . esn o Dura 0 sa. . care inseam nil ' To~u§i. .re.. .al ilI~1 un scop bine dcfinit pe care sa-! atin"j.hlm.~' '..:6. -'. _""'I.' pop . .Tra.v~zuahz~rc.dac~ nu .Dan Seracu Autocontrol 1. : continuare. de. asupra urun anurn..~ d? C.. . cum vrci sa fii! Aceasta cstc dcocamdad ~()ar f~l.I aue mcntaJun. _... .lCrnii? ~~ Dccidc-tc sa te sChimbi fericn .e§ll mat aproape de !el. (... Te poji concentra asupra muzicn auzite in timpul unui succcsul: ' . A~a S3 tc vizualizczi. r un post I~'p()~{~m!. nc:ahL!~(or. MEDiTATIA DINAMiCA Cum te ~m~tgi~el. .. etc. .. : Dupa cum ti-am spus deja. cu ?iscernamanL In tirnpul medita iei . 'I ".j dbuator dcF ~. '_:<' Co.j(o. I en rUI mental). ~!iecomand_ r. •. _. vcdcrc? Alcgc atunci 0 ascmcnca imagine care sil araic accasta schimharc .. procesul devine automat .. treptat. ' vizualizata. '. revenim de fiecare data E§tr gata sa-II dczvol!i capacitatile Iatenie de darvazator'! : la acesta ~i pornirn de aici mai departe. ~u 0.arc. "".. cum ar fi OM. . ' . gc~! .Siai la 0 rnasa aranjaia in onoarea ta.~rre modut cum CLlccrcstc ea tercn ' tc PO!I concentra III Iocul rmagwll de pre mo d u. .. 23 . odaui atins nivclul AHa. sug rezc serviciu religios.n. AMIN. ..a>. Toate aceste metode.i In timp~l mcdilii_Jiei? Ar trcbui sa te vezi pc e~ra.Por]l diseutii eu pcrsoane Importame. incununat de succes devine un punct de referinta.I ' . deoarece pnn aceasta IiI legl atenna dIU primele fazc: In .'. " I' . dcsprt. la reSpI~a!ta Qlgo..' . ori Imaginea placuta . de plecare in f1eearc.".tc schirnbi . eu: clapa urmatoare. : tau intre starea aceasta §i succesul obtinut.. . 22 -.-. ~Ic~c ir.r~aman~l va apare §l schimbarc. In urma acestui fapt.. .. §i nu numai ele.'" .__. a§3 CUtr:vei vc~ea la eapi~olul refcritor ~! pr~)lCLI~.care ar Clh! pana ?eulTI.'. D~c~ m~)~ent:Hl. cum 3J un ' . Ttl ~u imagir!a~iacreatoare 2. sau pcntru a-si <Hinge scopul. AUM.'. Lucrez] in spatclc unci rncse rnari de birou. mdifcrcru de spajiu 5i limp re t pc ecranul mental asupra UrlUI sunet pronuntat cu voce tare on a rczolva _o problema.1! In. 1 .naginea. rcata! .r-un punci oarccarc dc.ng. n~ ~i 0 probl~ma dcosebita pe care ai dori-o asupra :it~ului.~a..i/~I-!~ Im<lgmc In care zambcsn.~ul mental In.yun::t ~lll . PO!i sa te concenl~czi . • • . .neto~a num~ratu~ui in~aral pana la L. . ." -" .'. .. Limp CC tc ptcpicni? in accste zilc dificilc ar fi n prcrucre de cncrglc! .rcspiralici..

este dear un rezultat minot iii coni neaparat ue cittva ccnntc clemcntarc: mc~plent Dep. i pus §i pc Aid intcrvinc activ Autoconu(J!uI ~l Vlzuatlzarea. de mentinere a sani..~eammle§te'!l cat ~al detaliat evenimentul. . organizata. pcniru care inca nu C§ti unul singur. accsi lucru (ca de altfc] once g. ori va lucra tocmai in dircctic cunirara.l.' un gHnd rau . ce 31 Simp!. ~UrC:loarc" GIHl~ moment d~t _V~l aJlIIl1gc la tirnpul in care le-ai lasat. ~~re e. 0' ". In acest caz insa.erul spl1'e ('I a~tlvHate dinamicii.este Imat\. . De exernplu. Un evenirncnt pout(: fi dortt.ier. m(~d dm.fl:C !uc~u coti.otidiene ca §i~dnd In aparatul d~~ radio ai inccrca ~a pnnl. lucrun pc ce a~ p~s atata importanja In materializarea imaginara pc ecran acare tc p01i uon intcns. gustat atunci? Vei fi surprins cit de ignora. dar asta 0 f~Cl~ de ncvo. ~or~~tt-l~.. Prima cerintd: Do~~te din tot ~unct~l c~ cvemmcntul s.i.posibw1atllc_ ofcr!te.t~deosebire Qmlr~ ce si. in ma~jna? Daca nu C~lj prca sigur unde Ic-al nu ai vole. Pentru a transforma cclc dorite in rc. pe care sa 0 Iolosesti in scopul intercsat de marfa ce 0 ofcri.. ori micrcurea viitoare? Dadi pe nivdul tau de mcdHaVc ai inccrca sa tc ~cordCl:i c_U0 [mrand in AHa.igC?la.c! Dac~ c'uml?ar~torul rCSp?ctlV}S~C deja 0 aZI..lmp).~ aT fl. chiar §i aceasta artreal cu undl imaginar (dar dorit sa sc inl. se intample ceva.obtm . Acurn iii voi araia cum pOli ajunge la una activa. va d~~~ modul ~u~os~ut §I.Wale acestc sunt deja dorintc scnoasc.-c. sa C J?tn inexistent... Ce cumpara rocmai de la tine. trcbuie ~o~J:ar<l1~le eli . ~c h~z~. a c~~e 3! trc~Ul sa-i.l un post rezolvabik printr-o medHa!ic 18 fel de simpUi. dar II se va intampla. ca atare dind primelc dow! erau ccrln.I.:li sapi scful cat doresu.pro.~ .A treia cerinu): Trcbuic sa u§teptl C3 cvemmcn~ul sa sc Cc sens au toate acestea? Pc de 0 parte. ~ae§1.oane uul.dian _ ~e ti s-a intamplat ieri sanva petrece in rcalital. Vom mtcrccnccta un cvcnimcnt acolo §i sa 3§tepli ~ii.c pa51v~.u:~ct~.va sImIlar Toate. dar nu numai. ' _ Acurn. ci pur ~i simplu.l ~c ~cla.'. S~Ur(~n()a~a (Spm~c.' gase§l~ chelle rnasinn. iar rauluuui ' . nu esie suficient sa rarnai doal Acum sa tacem un pas urias. nu pOll credo s~nos :a cl. sunt simple problc.c..me C'. Indn)Ule-l1 un student care nu mai §tie exact data la care a flxal pre csorul examen 'AI Miercuri. un anurntt client sa fl~ melOd. re<ildu-~i pe ecran ultimul moment in care.<.pil. sa giisc§li i~tcrcs in.a. Lucrand in. '/ . ~lrOSlt..:1 c~rc a~ sc~s=o aseara. ~~oarece acum ai depa~it faza mcditati« prouudi in realitatel nu tc gamB'la lucruri mmOTe.melor ce II .oblcct pc care nu §tii undc I. cC. rara insa 3 3§tcpta nca.de a intra in Alfa. gandc§te-te la ceva Ioartc A doua cerin[d: Trcbuic sa fii cOII~ins ell cvcnimc?lul dorit ~c pl~cut .al!tate.aceslea.?~j.~! etc)... apoi intra in AHa saturat cu marfa cc 1-0 oren. mm . Inl. E drept.a~casta faza a meditatiei pasivc.mH crel. -d!1ema csie rczo!vata de la sine_ intcligcnla care sa tc ajulc jnn"lm plan maldic.f. acc~st3 C5tC. Iasat. POli sa. In Alfa.itii1ii.amplc? ~i sa .Obscrvam ~e un ef~c~ ~oarte pla~~~? :~Imant. cmmamc_ntc cste (eva I.:ncdltaVCl dmaml. nU-li . le-al atotcuprinzatoarc. Beta! Aproape tot _' ~ .._~O.:" Dan Seracu Autocontrol Daca ai auns nivclui Alfa.c treptat in limp spre prezem.! te v~ coplesi. inaintc .a el sa aJba cfccuv loc. ofcctuarca ~nUl rezolvarii pr?ble. datcle problemei se schimM §i ai chiar mterzis. nu poti. Pc pc un dru(ll.mll prcgl..cst. Clllt.I~ avut In mana §I.el. rcprezirna 0 treapu produdi! Peate aceasta e cca rnai dclicata din wale ccnnjclc.ce. drcpt P?ntru car<:_crcicrul tau 01'1 0 va ai vazut.a~!C _!u A:lfa. P. _" ...caza-lpc ecran dl.1. III capitolul anterior ~i ili poji iIilSU~i excmplu ca §eful tau sa fie rnai priclcnos. revenind in Spirituali.nallz~hll.d~plascaza-t. ~c pasivc dC$pr~ ca. ._lH" .. care ducc sprc rcatizari rnai mati. mlr~ In ~lfa. 25 24 .a§c§te . La un lcgatura cy.c 0 lqy. Untie sunt? Pe birou. PO\! erode ~l~ BC1a~ ca sc rezulta:c utile" ' va produce.rat c. unm obiect oareca. dirijc:. mtre. I~ vel g~SI exact acolo {ell excepjia dac3 altcineva nu le-a luat vcderc at Spiritclor Superman. '" atata cat mtre a pronunja "mot" §l a Inota efcctivl . in Bcta.P?ate fi O. .a se ll .Ie-ai pus in falii Acum vei in!c1cge de lucru anost . !nlckp~l.t mai dctaliat. . de 0 metoda mult mai sensibila. Ip arnmtesc <i!st~.:' ·'.. Ingcri Pi:izllon.r~ aI. C~U!l mull p~na sa-l gasc§ti.:: J . pe de alta. Gi::lnde§l~-~e la un. ' ' m:llcfic)cstc 0 imp05ihilitalc. Ac~aS1. in buzunarul hainei pc A parra cerintd: nu POi' prcvoca raul! Nu cste verba dear [. in AUa §i.

urrnand ccle de mal jos. . ~itc misti mai usor in limp.cea vechc plead sprc dreapta. Cercetarile in terrncnul de "0 simpla coincidcnta". de pilda. aducand in ernistcra nordica) in sonsul scurgcrii tirnpului pc Pamant..7 '(. lnaintc do a inchcia accst capitol. intra in Alra §i incearca sa cxcrcitiilc. In general jnsa la aserneuca gandun c§ti imediat"simplc coincidcnte".• L".•. .mplii atatca rcle §i noi totusi afirrnam cil in' "wincidcn\dc". iar asifcl ric-am orienta: (In c) Impinge §i aceasta imagine. 26 . locul ei 0 aWi sccna. Dar nici pozi1ia "cu faja spre sud" nu. dcoarece cl a primit 0."''. Dura cum [i-am rna."'''-'' [ . si cl a dcvcnit mai zambitor. in careseful cstc un om placut. Z. .. fa sa alunece in. fi §i .. . . asa cum poate Ii el din cand in cand. in mod cert. 0 vei obtine tu insu]i §i nu pcrsoana vizata ~i!sau ic§i '. trcbuic . iar la un moment dat va trcbui sa rccunosti ca .consi~eral~ ~ regula hatut3. Trcptat. Daca ccranul mental de la stanga la drcapta? Pe scurt. probabil.n. " ""'.. dar daca Auiocontrolul.. viitorul CSIC traiar ca ccva anal la sianga.:: . iar trccutul. vei observa ca §i evcnimcnte ell probabilitatc cil sufcrinja.jsprc apus. .: . c.iua (. a aratat Ui in zonelc profunde ale coD§liintei rniscarca in limp 11 Icnomenelor cste scsizata ca un flux de Ia stanga spre drcapta. Stand ell [. ' h) Impinge imaginea spre dreapta ecranului."! ' ''"''.~ . spus. in cuie. care inca nu s-a rczolvat de la sine.". . Alfa este imposibil sa provoci ceva malefic..• ~'. '. Alcge-ti un evenimcnt care ar inSCIDnU rezolvarca unci. Nu ~liu par~a s-ar punn. Acurn. a) Rcadu-]i pc ccran un evcnimcnt recent legal de tcma' Retraic:.C3 noua estc adusa de Soarc de la rasarn §i cstc dusa cunosti concret cauza acestei schimbari. Daca rcici dore~lj ncaparat 0 demonstratie. §eful Uill estc morocanos in ultirnul limp.. Cu alte cuvinte._lc-l pcntru moment. lata cc ai de facu: intr-un ascmcnca caz: " accsta va devcni de acum inaintc punctul de plccarc. noi sunicm dear simpli discipoli [ata de Ei! rcvino in Beta ~i te vei simii mai binc decat inainte de cxcrcitiu. 'care se va intampla maine! In aceasta scena lOli cci din jurul §efului sum senini. lor mai mica de a sc produce intra in randul celor numite mal sus din Alfa. [i-ai pus-n deja: De cc miscarn [a intrcbarca imaginilc pc Iocul ei 0 a trcia. numarfind in rnodul cunoscut de la 1 la 5 rata spre nord". durcre de cap.. fcricit. ziua noua vine dinsprc stanga ~i ell cat m~ajmulte detalii! Savurcaza imaginca caieva minute. . niciodata in AHa sau Tela.·. foarte mulp ascultatori (~i cititori) zambcsc. ..I...i . CD umpul vei observa ca incep sa se tot tnmuljeasca plancia no astra se inHl. ell fat~a spre sud. Intra in rcprczinta chiar un motto in Autocorurol.~. evcnirncntul anterior eel rnai rcusit.." " '~1 I 'k. Alcgc-!i 0 problema rcala.. irnediat numarul lor va inccpc sa scads. lncet. pc care. de intamplat in rcalitate. Da.. sprc dreapta._ . iatii raspunsul: Expcricnta . Alfa ~ifa urmatonitrci pasi: .':qa spre sud. Fii insa convins ca prin accst cxcrcijiu aparcnl sirnplu ai cuplat in joe foqe capabilc de rezolvarca problcmci. Pe rnasura cresterii expericnjci pcrsonalc. Daca c§ti capabil sa .. in cxcrcitiilc de Autucontrol problcmc dorite. Prin accasia. darstand cu fatasprc sud tc oricmczi Funcjioncaza asta intctdcauna? Nu.. cu trccerea timpului §i acumularca de lot mal rnulta vizualizezi "cvenimentul" intr-o rnasura suficicnta. iar discipolul ell! in continuare. rczultatul va fi: expcricnja personala. vescli.Dan Seracu Autocontrol Aid multi. ta dreapta. In care poji credo §i. Jar acoasta De cxcmplu. Pe Totusi.. Savurcaza-l cat 10-15 minute eel cat de corecta este aflrmatia. ascmcnca "simple colncidcnjc" in limp" Daca vci intrcrupc Niciodatii nu recornand 0 picrdcre inutila de limp.. ... sa-ti raspund . . ._ provoci cuiva 0 banalJ. vcsic buna.' . dcoarccc..-. "Maestrul sti\. vei PUllC1Ulde plccare al unei ~edinte il rcprczinta intotdcauna jnva~acum sa procedezi. Dad obtii un succcs mare. Se acumuleaza prea rnulte dorrreniu au confirmat asta. :' rezultatclc vor Ii tot mai surprinzatoare (privitc de cei din Beta). va cresic din nou numarul lor. vizualizeaz-o! Cat mal viu. Teate rclele se rczultatul (sau rczultatele) obtinuue) nu sc mai pot explica prin intampla doar in Beta.. In conformitatc cu Iilosofia anuca chinczil..• . "dcbarcat" in Bela.' rczoivarca de problemc merge "din blne in §i mai blne". Traicste mai viu accst moment.:." 2.

~a spui (ell voce rare sau nu) "de cate ori voi impreuru ps-imele trei deget<'! die Ia nricare mana.. dar odati aratatorul ~i rnijlociul de la una din maini. sau priveste in gol. 1'3 intru Imediat in Alfa". multe le vei inventa singur. inva!atii inrrarca ell un anurnit text.i).EA Rt\PIDA iN ALFA In mod normal.~i.u.lfnl deoarece am UJ! motiv series". o 'a doua modalitate de inrrarc mstantanec in Alfa 0 tnvcj tot lntr-o :.). Prin repctarea propozijiet zilrnc. Se poarc intflmpla ca s. dupa cc ai intrat 1~ Alfa.:.liingi:i)1 30 iNTRAR. 0 adaptezi dupa cum ili convinc. Relaxeaza-tel ~tii nojtunea dorital Uneste-ti cele trei degete. 29 . uespre care vom vorbi rnai tarziu. Marea lor majoritate au lmprcunate tocmai aceste trci dcgctc (de obicei de Ia mana . :Iura metoda inva!ata ~i ai rezolvat problema rara nici un efort. dad! ai ncazia. Pentru accasta. dupa cum ai invilIa!: ponte dura dJlcva sccundc. etc. " : = ":'". de excmplu cdnd ai de rncmorat urgent ccva (cum ar fi harta unui ora~ in care §ofcl.iirtaman~.. Ea ~stc folosiUi de secole 'in tehnicile meditative. "':1· i Dan Sergcu Autocontrol Nu va trece mult timp §i va sosi mornentul In care ai nevoie hrgent de 0 nojiune (de exernplu numele cuiva). Observa. rnodificarca lui rcprczinra laJ o siipfamana de cxcrcijii.. propozfjla m estc hatma in cuic. :are mai de care mai neobisnuite. Ea poate fi folosita in nenumarate cazuri. timp de 0 . sa Intru Imediat in I\. spl1nand (tot in meditatio): "de rate ori'vol prtvi eonstlent ffira tint. Acccntuez din nou. In Cf{~ICr sc lorrncaza ~ lcgatura care ii pcrmitc ca arunci dnd unqli dcgctul marc.\ptamiina. 0 activate a zonci Alfa. Tehnica celor trei degctc rnai are ~i alte utilizari. 0 statueta.l ai ncvoic de ( activare pracuc instantancc a zonci.sa coboarc irncdiat frecvcntclc sak sub 10 HI. 0 imagine a unui intclcpt extrern-oricrual in tirnpul incditatiei (0 stampa. .

~ _ .a 1!l~a!a!1! rapidc. i schirnba Vel avea tot mat des imprcsia ca c§O 1I1 Beta. prin insusirca ichnicilor de ulilizan' mental utilizabil in nenumarate scopuri. dai _. Folosind aceasta metoda man.. pot sa-!i rcapara scmnalclc de 01(: la inccput. Cea de a dona tehnlca.rOdl(' chiar Tela La :'1 30 L. dar prin .nn c~crs_arc. CD cape]i Exista doua tchnici de ll1va~arc in Alfa. . Tehnica celor trei degete -.d vel rac~. lntelcgcrc a ector rncmoratc. 3.memn~atur lata catcva idci: rcaducerca in memoric a unci inforrnajii oarecarc. nu cstc rhiar 3§a de.~l~)ar_C. In coniinuan ai inva!al. pc miisuril. in cap~tolclc anterioarc.".~te in mod considcrabil capacitatca de conccntrarc.Ciicstc capitolul cu voce tare ~i irurc uimp inrcgistrcazatc pc banda. _Sa prcsupuncrn di ai de invatal uu capitol dmir-o carte ~i. prlntr-o metoda prcscurtata. on pop fll. intrare aJ dc/voltarii ultcrioare. .." [ r . ori in Beta. La Ic c) Foloscstc tehnica cclor I rei ccgcte pcntru a !ll!f. I •~• ""..cxersarca Autocontrolului o vci putca folosi curand Metoda . "j lii conl. ~ecclcrcaza ~l lotouata adanccsc procesul de Invatare. _. P. aces: pcricol uevmc tot mal rutIn . prirurc alrcle §i II: s uc I nu mal_ai nc~oic sa-Ji ~CSChili OC?ii PCTIltrua-t ejuta_ A n:aduccre~ "instantance" in mcmorie a unci inforrnatn "UiW1C".:um qli capabil sa objii inforrnatii pc (.rgcrea IlJlOI zone rnai profunde . Pc scurr. practic are in fata ochilor canca din care a studiat sau poatc auzi :\il)cea prolesorului din tirnpul cursului.. cand ai nevoie de acca infcrmajie 0 vei putca reaciualiza ori in Alfa.~ (:'JU daca d~ imT!(?rtan! cste ~i Iaptul cil accstc di. Until din accstca CS((a. informajia sc Iixeaza mai bine. . . _ '_~'" .. tChn~ci care pot fi utilizatc.n ~ a'p'~sa b~~(~~u_lS ~ART al scu_lel. Yom inccpc cu wruti._ pana inccrci 53-._ ~~ans~zi eta pasi marl pc drurnul Spflanuml~a dtl!c~lta(c I. lucraf(~..daca li-al insusit-o deja poti tolose§ii cand studiezi 0 cane ori un tratat. Acurn intra in Alfa. Pc masura cc iii crestc expcrienja in AHa. ce face mat u§oara rcactivarca mcmorici la ncvoie. O( ?rcu_tatl:i:l poatc sa tI sc para mal mare decal CS1(:HI rcalitatc.elLleo pana arci almv~pl sa mtn u§or in Alfa. in ·plus.'. rapida a znn~i Mfa.. _ . sirnpla.el~r. _ aHa calc.na. sau cand audiezi sa 0 r I_n. ascululnd maicrialul rcprodus .-A""U"'""t1lC(mtrol un ~ise iar 4. b) Roaga pc cmCVB sa·11 pmncasca banda la un scrnn pc care _ Dupa toate acc~lca. douil ichnici de activari: a) Intra in Alfa avand deja dcgctul pc butorrul tic START. in ctapclc parcursi usor dl~ Alfa In Bet. diU ~rult~ul. 0 prclegere sau 0 confcrima.Dan Seracu ___ ~ --.CIC ine~picntc _ale AUiOco~y·Olulut pOll int~mpina o mill lI1!cns_a a mcm~}ri~i.cornbina cficacitatca invi1prii in Alfa cu efcctul de fixate a celor 'lnv3pt(~ in Beta Pcntru accasta ai insa ncvoic de un rnagnctofon sau un casetofon. trcbuic sa il §i inlc1egi. Ulterior. cii ~i sernn_a1cI~~ "de ~Ulraf(:' s~ put mai simpW'. uJ drumul la -Manda ~i conccnrrcaza-rc asupra proprici voci. li-ai alcaruit aici un ccrarparte dm. lrcb~i(_'. Ca un ~rczultat . dar de i1i sernnali/caza de data asta "parn:. ~l)F trcce c~ap_a ~r:n.i noi de invataro nu numaic nevoic pentru it rcveni) in Alfa. _. ea raCJltlc~za ~eaduceie: in mcmorie a Inforrnatiilor stocarc. Studentul care sene 0 lucrare Imprcunandu-si cdc ire: dcgetc. ". METODA INVATARJ] RAPIDE curs.

i3 . vjse c~ . Chiar §i g!u~c~~. de "diviziune a muncii". in Autocontrol. tot not suntcm mai multo ori eu rczultate spcctaculoase. In scopul fixarii mai bine a celor inv31atc. In Autocontrol._aceasta este semnificaiia deosebus a.~nU. ai un anumc avantaj dacaili astllll1 pn}pri~! 3 altora. ca un [d. Freud se oeupa de visele spontanc. cu ochii dcscnisi.) . ingradim spontancitatca scnzajiilor din timpul nc faciliteaza 0 rezolva anurnite problem. scopul nostru c de a crca vise in mod constjent.co Intruca1. canoanclc constientului. pnn aceasta viselor. Muljumiia accstei tchnici. in com paralic c~ cei ncimplicajdirnpotriva. lasa sa trcaca cava timp. Acosta cste ~i motivul pcntru care inca Iii 1977 MimJS.' uta libcrtatc avcrn in somn! Dispar baricrcle timpului §i ale ori cea a privitului "in gol" sunt de Iolos in prirnul rand elevilor ~is-paliului. . 16 licee ~i 8 gimnaziivisclq ornului. Prin intcrprctarca visclor prograrnate putcrn gasi rczolvarca mai marc libertate: or cornrolam . • Natural. incornparabil velum mult mai marc de matcrie. lala de Daca inv<":li Autocontrolul impreuna ell allii. ~: voce. multe mil de clevi ~i studCfl!i pctrcc In Autocontrol luarn Ioarte in series vlsel% dar putm mal dJ". Sa Iii complct treaz. aparent la fel -Je trci( cum esu tu acurn. ~') '_.intra in Alfa si Autocontrol 5. Iolosind (eventual) acest material.Dan Seracu cursurile de Autocontrol pOli vedea adcsea clevi avansaji vorbindu-si aparent in Beta.Freud aconsidcrat visele de 0 irnportanta capiiala. Pml:1cma nu cste noua. cand et se gascsc in realitate de mull in Alfa . tchnic~. zilc. . 338K. . . ell capacitatile spirituale dcschise in plenitudinca lor . no~ §1 eel iar lnterprctarea lo~ 0 putem (:C-I drept. . sa revemrn la banda tnregistrata. dupa care rccitcste matcrialul _. totusi intr-o fa~e de ccle mal marc rnasura viata. SOMNUL CREATIV asculta din nou inrcgisirarca. mai rutin limp ell invajatu]. cercciare. poti face schimb de cascte eu ceilalti.. Dar. Insusindu-s] insa uraitfcl. Cu toarc cii merge perfect. din.' Autocontrolului. cdc ~m3i dil:cri!c dorncnii (xtudcnii. studcnulor.ru economisirca iimpului. ct one. Omcnirea de-secolc (rage foloase de I'w urrna viselor . 1691 . il injelcgern pc el insusi. de prcfcrinja calev.putcm care lc pot interprcta. jurispru etc. in Beta . invalarii rapide §l tchnica celor trci dcgClC. actiunca suntcrn cci care stabilirn lema aces lor vise. . management a Metoda color trci dcgcre §i invajarca in Alfa aduce 0: Importama economic de limp color imp!ic2ii in Autocontrol. predarc. El spunca ca iritclegand era prcdaia in SUA in 24 de: univcrsitau.ajutorul carora ~3. deoarccc tot Control-til (una din sursclc de haza ale mctodci de Autocontrolce visarn estc nurnai §i nurnai a1 nostru. sc spulbera rcgulilc logicii.la 0 scrie de problernc cotidicnc care ne friimanta. PCI1I.

(numeste problema). sau cstc intcrrncdiarul ( jlcc~tt~. nu-f notezi visele imediat dupa trczirc. .. inccrcase degeah Scara. intra in AHa ~j programcaza-te eu urrnatoarclc cuvinic: hertzi. cu di!i~. din Delta. Pc rnasura ce Iucrczi tot rnai rnult In Alfa in stan. Dimiueaja. gilnd. trcci Ia: buna a acului.no~pt?. rara a. tot dintr-un vis ~i-a extras teoria sa atornici Alcgc 0 ascmcnea problema a caret rezolvarc tc ~n~lta I Teoriile multor savanji. Bohr. vei constata d pc zi cc irecc ai incredc capara 0 ponderc tot mal mare in aringcrca scopurilor. .te h~rtla. era atacat de aborigcni (I.~isele!i seleaga tot mai mull de problems noi: Excrsand. mai sus.e~tc. de se picrd pa rtia I sat Excrsand eu rabda. ~ise '1(Jrdezv lOlat._: _ [ [ :: . !:" r : . V( lucrarn in mod consticnt.~ ~ unul care unul izvoarcle ector mai valoroasc forte dr car _1.i~i ammtesu tot mal ~lultc. . ca de altfel 0 s~ric: dit ~~vcl1tual 0 lanterns pentru a nu dcranja pc ccilalp. Daca esti muljumii de rczultat. pentru d Autocontrolului. 1.marc in accsic "prcsenrimcnte" programalc. mi-l voi aminti §i-! voi Iniclege". 3J visat In noapte.ne-l~: ordonarea intr-un sistern fiabil a elemeruclor chimice cunoscuttmt amlntesc ce vol visa. alfa deja esie sub controlul tau. In acel an. 1/2 or~ aJ~ng~ m mod automat in Alfa pcnrru 10-15 minute pi visul ee-l vci avea. . a cunoasiem a sistemului periodic al elementclor (care ii §i poart uita sa ili pregalc§.0 de trezie. ambele directu. inainte de culcarc.ti di~ain. ell aHh mai mult i1i va sta la dispozitic acccsibuuata noi prin acestc "prcscntimeruc''. Cand te-al trezu. un creion L -Controlul viselor este. insa ili p. renLiU ea~c at _nC~Ole de mfor~larc~ ~ N. vci avca un rei de "presentiment' .. la fel. lntr-un vis i-a aparut forma pe care imlci amanunte". revczi visul din men In starea de veghe. coo~~ona mai pujin Alfa. Excrs?aza asia zI1n~~~~v E. Jar de data aceasta estc si 0 calc facil de Insu~h. detalii tim bucla inchisa. Dupa asta. ~ niste Wnci gauritc in varf. pc aces! nivcl sc poatc ajungc di: aseme. vci objinc rczultatc tot [ara Si. adica tocmai in Alfa cu can vis care sa rna ajute in ".dc~ umpul cat VISCZI. intra in Alfa ~i spu.". c. de asernenea l§i au izvoarete in vise.:'li. Sf-tat La trczire.ra scns. : (la IntrcbArifii. Dcci. Trezindu-se a injetcs ca In vis i s-a da Etapa urmatoare: lnamte de a ~Jormi. Mcndcleev. cat §i de sus (dil direct. savant rus.nea vis. ajl. frccvcnjcre creicrului urea.Spiritclc ~ Imediat dupa trczire Iii rninte visul ell toaie detaliile sale. . M~rila siHi faci un obicei: sa-Ii noiczi dimineata la trezire ci· .Tnterprctarca acestor vise prcgrarnatc 0 poate fa.Dan Seracu Aut Panii in 1869 D. Astfel s-a nascui masina de cusut Singer. In sornr scnsul. lmi vo: aminti ce am vtsat u pana Ia acea ora. nevoie doar de corecjii minore. :·0 ai de rczolvat. fIC chiar §l In r:_IlCZde .imcJiat cc ili arnintcsti <lin vis. nu putea nicicum rczolva funcjionareanicrior. mai r~vcni i~ Beta. lndifcrcnt de ora. Howe luna Ia elaborarea principiulut n1a§inii de cusut CI\:a pc zi ce W:~CC. Inconsticntul nostru de multe on (. ce 1i-1transmit Ei. la trezire a pus pe hattie cele visate. . Dad. Inir-o noapie a visa! di. dupa. ~regiite§te-!i la indcmana 0 hartie. ~rcl~nul §l lantern numele).. revcdc-I pc eel mai clar-si inccarca Jiei dupa llorinla pcntru atingerea oricarui scop dorit. ~e blocase.:I Cand visarn. A fos mai sus.te la pI rezolvarea problemci. una din cailc de Icgiitura cu.izone din somn. PO!i intn sunt mai multo.lngand in zona de 10 Hz. Tn aceasta perioada la fiecan care !NI provocat: Dad ~l-ai programal ca.(~ Auiocontrolul. atilt de jos (din Delta sau Tela).

\I-am mal . in sensu! sclcctarf ~uvintclor [0105itc in activarca §i activitatea crcicrului propriu..lOogICC.a a C~pCI.l!a. uar nurnai . Dar accstc cuvintc nici mac . • nUma1 ca C t j'. ori 0 amin~im tea glandclor salivarc.scaua po ia ... ca acurn. )"1'''' "'1.j asa? UI rrcuor i aca !i..ica Iarnaia la nas ~i sirntc-i aroma. .galbcn-ccrata '. I' 't c 11.i. apararc ~l cl 7 tc . Apas-o p utin . ' ~ ~ ~ ur cu.'" ~. iar 1 ai s~o~-o din Jrigidcr.omnu! rni-a Ci)mand~l 0 .t~ cuvme (':). ci doar ccva generic inchipuit .laccrn de part'a accsic cuvintc nu ne-ar influcnta de loc. . : Excrcitiul am. Natural.~. h simli in mana racoarea. ·ser. :.1uqli (n~gat!va) gl~Jb~na! 8 .:-'(1. car aUt iil ... dar in acclasi limp sa invingcm putcrca de prcfaccrc a cclor lal]] corncscni.: lupta cu . sau chiar cfcctc pur malcficc! : In copilaric dcscori practicarn un joe stupid in tirnpul mcsei.: It artrchui sa ai gura plinii de saliva.~larca normals a corpului CS1C sanatatca.:..ai ~()l:}Si. de data asta nici malefic).:3 le vuu rum vel I privim insa pujin in "culisc._a~ure nri ~c C<:~IC.'.~ OSI~U cum ~..Jn.a .. rcusrrn sao! slarnm ~! chiar S~H distrugcm sisternu: dc.Ill'U.e corect.. sale I" .'1t . Regula "jocului" era sa dcscrii mancarca de pc rnasa in modul eel rm~i k~ 37 .. .~oa~ap(' spatt:":: dl cstc "curata ncbunic' S:l Ie P')i) descurca la splcndlda'! Taie-o in doua sj rruroase-o din n~ul e ~Salaf!l!c' ~l prcjurilc actuate.cep sa c<lpete t. sau Iolositc in mod incorcct pOI 1ma avca arnbele scnsun. !. " ' . nta §l clcsticitatca.. Este 0 problema de dccizie ~i voin\i. ~i noi adultii practicarn (chiar iuconsucnt) aces 'I joe stupid.. datorita carcia trcptat tnccpc In1T" d\~Val "" nc . ~i arc doua mid cxcrcsc~n!e~!l~!~ .C jc diamctrului mai lung..~' jurnatate Cuvintclc 0'1se. sucu I' r: rnmunat acest gust nu . t ceva real.' ~l cncrgcucc ex lc arc . uvin C .. rn!!1(. dirccuc m 011:1.. ci 0 §i erccazs. • pracuca.. '-'''' . spus.scapa de cal mplcle cuvinte pronuruate mai sus (on citite) au influcnlal. f! .mal scarbos posibi}. . Scopul era sa nc pn .. Iii in manii 0 l:1maic c c _F()I~)sI11l1~uvinte negative ne diminuam "rona" de Vi.~Ol marc. .sa iti umplc' g aom'schimoare mctcornlogtca rcprczirua 0 hum1 parte din onorariilc .k D:~mnul cst..0 rn:anua ..durer'1.:-':~() or1... sun C I Faptul ca trcbuic sa g~itc~ti pentru fumihc 1..t cum lrebuid puter~a I... Prrvcs~.J/j' cca mat midi mai putemica.i~~vl~te[e toj~)Sttc tot mai ~c~ in. tar durcrca de cap VH1~~ "trur-o vcsclie' . ~'uvmt~ c a din urrna pot fi bunc ori rclc adcvaratc sau Ials > t :. antlnu'r'''''-''h pc . " .d rca I rtatca .. NU una.. c5 "tc slrcss(:. . Acurn mu~c..I ~. cl ncaducand nimic benefic accstuia (spre norocul nostru.l ..H:~IP. . lucru cc dcscori chiar ~ rcusca.. :'u I1:nPUI.~ ~i lasa .~. .. tu: . In' accstZic~ :D. Nu-i asa ca c 1 "0 eO..:ap nu .! .w::"ll c~ S[i:ll in bu£:}taric.:a de :.intit m~1i sus a Cost unul ncgali'v din punctul de vcdcrc al corpului propnu..'. crcieru I (:s\(: un cxccuiarn fidel.~ .. ( n a C~ I 1" " C ' . nivelul constuntc: prupm ~I de Gil lit' mult traun ceca cc pronunjarn. cchivalcnt ell cum rid.I " ' ") 'I nOlo I~l inchipuic d\ cuvintclc folositc rcuccts scnsuri iar a U~SpO~l~IC . Cuvintclc incorcctc. "pacientul" trcbuind sa parascasdi in graha masa. '4.~ c ccaza (a I a \... no~st['"(. ~urcn.. med' 'I .: de ~'lr? ?.a ~up imcruara m uncuc C . U l' 11"'1J CiLVK .IL.. ". (.. salivatia. MaJ·) nu tc oate rruj oacc I' ~I proccsc Ic.tc .!andurilor. t .

. "Nici (' d. . "Autoconirol pc calea autosugcsuci". nsm. propoziua de rna! sus inamtc de masa si de inca 20 de ori scara.j rcpcte de 20 de Illi.. Actclc do~ecjesc in mod Incontcstabi di pacicnui paraseau intr-adcvar tratati clinica.ll~i ~n~:on§ti.ccstc.p ~i folosi. aparcnt indrepta~itiL ~. crcstc extraordinar de mult .." afirmajia devine rcalitate.aUin~ am ~rata( _pc nimcni . ia sa pronunti acestc prOpOZl\11 ca .ci i-arn lnvalat sase tratc» smgun':.si aSlazi. cancer.~u~ocontrolul ofsra prorccjia nccesara impotriva proastclo~ub. consiata ca~ folosin: cuvirue .. b) Concentr~nJu-ne.~ nu poate piMrunde pe nlci unul din nivelele con~tientullJi. 39 • .U nnza or C sImp c 11~ POlmantre de rotectie programa . Acuvanc Alfa. TBe. E. :-. Samuc Welser. dad ar rr tost (~me!o~a complicata. .. undt l:-3!C3Za m:ltc mii de paclcnji de cdc mai difcrite maladii (rcuma.in Alra §i nic] . Autocontrol sullcicnt de convingator 11 Doamnc. ulccrc etc). a! pu [rezu]tat" .l negativa.: p '. in Nan!~s.~Ode ani rarrnacist if Troyes (Franta). suficicnt de pu icrnic asupra unui gand. dcforrnan ale tegumcntclor datorita TBC-ului. haJb£iiali.. ori privirii fara V~L : " Emile Couc a Iost limp de aproapc . iar foqa care tc propulscaza in Alfa 0 por !. ci datorita unci propozuii simple.!~ obiceiuri cc le ~vcm.J '~'" '''-' . Jo~a . Couc a deschis in 1910 o tUnica gralui[3. dureri acute de cap. astrn.Dan Seracu Daca spunern doare".=nhduf ~eu.! " . 1974). ~.' .ltatea c\H1 iana a zone. aCllv. rpri -t d . iar in Autocomrol putcm ohl!IlC sceleas: rezultatc cu incornparabil principii: mai putinc eforturi.. ] _.flCt. . atune: poatc ea ar mal [1 fOSI folosWi ~iazi.cnla sa CSlC a~tosugcstia. In capitolcle ..visclc. Dupa moartca S3 (1926) metoda a disparut aproapc in totalitatc. Daca spunem cu tr:ii~intarita. hcne. . unef din cle fiind considerate de rncdicina alopata incllr~hjlc . vet .. am adaptat putin metoda Coue.s~. nic~ . transfers ~l cclor trci dcgctc.. New York. ES.. y . in liccare zi cat erau intcrnaji. rna simt din ce in ce mai Mile din reate punctele de vedere" (vdpcn. accsta devine rcalitate. . E drept." . . spune: "Z] conditii nu poti realiza nici macar un lucr~e zi rna shot din ce In ce ma! blne din toate punctele de vedere. VOl provoca. recornand ca . " AI" " .Iata ce [~cca:_ Ii pUflca pc pacicnji :. banal de simple: "Zi de 1. totusi el nu a devcnit cclcbru datorita rcjctclo sale.n a t c ri . asia ill.::. nici un gana negativ .. ·d·' . " . durerea vine suficienta "in aceste marunt §i lmpujn"..'. Chiar 111.. Are Jouj a) Nu fie putem gandi in acclasi limp tiedi! la un singur lucru. ..l. ' dupa ~ lOafC u..tru delaiii.'- c c .vcdca ce mULt.mp~e.... spunca .~~:'lle . Deoarece pc nivelele Alfa §i Tcta fOQ3 cuvintelor este mult la noiTntr-o veselie".a . iar executia estpupa care spune: "Nle! 0 innuel1i. .c~m§ti~~t!. Cu acesie cuvintc eJ a tratat mii (!l: pacienti de boli considerate incurabile Ia vrernca respectiva..u .. In Alfa ii Tcta puicrca cuvintelor noas(n~:t. . pareze. ~h!a~ §l. pc care specialistii sa 0 pnaHl lnvil.

".Slra<.a~ . sau din Wale caw ccva?. sa plPJi . sa atingi [elul propus.apnn mtcrmcdiart .~s'. . nu luc[i.!a ~e. d~r t~chuic sa ole. w Daca ai ajuns sa mananci un mcmu cllr(. ell 'cantltati modeste tit.anlalcl~ care a. sa gU~I. .SIC cca c~rc icsc invingat(:ar~. _ r= y . . cauta u Iotografie mal vcch!.}f.spunca E.Ia. xlilici grcutatca ar ncccsita un don inutil rap d~ rnajornatca cazurilor ccd~~aza.lt mal RcnunJarca. ~au lin dictetician cstc eel care ili d~ rasputls...)pa se agala direct dl de Autocontrol.rg!llc ?hh?ratc metoda mel) bbnda .fl)hlem.gl~aila. . maintc de cql atmge sc(~pul.at.' . . Nu Ilia in socotcala doar avantajc generate cum ar fi (a cc avantajc sa te astepu t~ decizi a~upra unuia din ._ precurn §i dccizia in accst scns tc lcaga §i mai multo So as~aman~ ?arc\:uI1! c~ decizia [erma ca din aces! moment vei adormi .ICTU toatc ~orin. sa.!ma.c .I. In primul GIl 'rncdicul easel. Pip~itul. nc dura.. la ore ncpotnvuc.sunt hune pcruru a sliibi. ' _ . :a:~~ ::_mac~cnlu~lt atata ~i tunci asul'urmiilor cstc sa analizczi avan!aj. slubL .. .calwiYJ~rii"~(. atunci ~:. putpele. pcmru_ a:~l . .flIm c~sti{rul ce J. ori a orci de masa.sl?u~/..". Caul cat dorcsti sa devil. in cart: e~ti . dcciit pcntru a scapa de catcva kll(). Probabil ai r. _ ! • Dc cc vrci sri sliibc§ti? E§ti atat de gra~ incat ill pen!.~za 'sanatatca. scopul vizat. daC3 lad miscarc ~u1JcJCnt~ ~I .:rOh 30l1te Vel padlli: ~aca.alIngc scop~l. Dad. Pentru cxcrnplificarc vom lua doua din ccle mai solicitatc cazuri de cursantii de Autocontrol: pofta exagerata de mancare §i furnatul. .? mu. " Peate prohlcma csto ridicata nu alat de Can~lta1Ca. . Vazul .. .a irnagi~atia <:. lm~gl?. xa YeZI. . cal d~ 'calitatca nccorcspunzaioarc a alirnentclor. la ~im(~lc (~bl§n~ln!~ rclc s~~ p~)aIC face)! pnntr.lulc§te. Daca mcerci doar sa tc gandc§tl sa scapI de un obicci pros burta daca vel.1i pUlea obtinc.ht{. alirncntc. Dad ili complctczi irnaginatia ell crez. '. Gustul inchipuic-]! aroma gustal iv[~a acelor mJncMun var« §l s~paL Ar trcbui sa:!l ?on~~t! m~l lar: av. Ii ~i cori accasta in~r·arJevar. dO<H un usor plus de grcutaic. te vci clibcra de obicciul tinvoluntar''.. .rI!csu.C3:C sa II pl)~ta mvmge: ?C .itat de stab "Daca voirua ~i irnaginajia ajung la conflict . Sa vedcm _ .~ai'. decat ahanGom\rea obicciului. Daca vel invaja sa-u doresu cu tan· ~1ir()su! grmdt~SiCwlCla aroma accstor rnancarun. ci concrct.3 rc~lil:a. pcntru a ~tj suficicnta 40 mai rnulte detalii. ccl~: cinci simtur: de care dtspui' De cxcmplu: d imagmezr cat mal VIU scopurilc.1 im"p(~'l::IfllC in viala pcntru care ~a i~i rO!O"C~ll ~rH. ~ ~ .uL. 7. dimpotriva te va line treaz. ' Care OSlC problema: rnananci prca mult. Sa i1i m.~ramc In pJl. Dan Seracu Autocontrol . pcntru meeput va trcbui sa revczi problema priviia din exterior. CI "voi a~~Ha mai hinc". Peate ra}punsul ar [1 schimbarca rcuimului alimcntar. . . atunci t~):deaun. pc cal posibi) luand in l1.am cat mal rcaliste. csti irnr-adcvar dccis sa sla[1e~ti ~i ~tll de cc i1 la~l.rc neV?IC"de un advcrs~ rccomandJ cxpres sa slabcsti) parcrca mea cstc sa r~ma~ 3§3 :um .clc cc vor rc/ulta m a capitolclc antcnoare mvajarea vlzua[l7.JCC!'.'il fn~q~ s~ :1. Acosta cst~ un 3. eu astcptarca r. a.decizic care msa insa cc avcm de facUi...l avanra]. Conccntrarca asupra abandonarii Ol)!ceiu~ui.' .r rcz~llf pot figura din hcl~ug in noul rncniu..' . sa SlID!I. cu ('~ urrna s&birii. inchipuic-]i cih dc nctede i\i vor n bratelc.lt !_!l0tiv p~nlru.. Daca vrci sa i1i diminuezi porta de mancarc. <. atunci vci obtinc lot ce dorcsu. p. ori vrci sa dcvii rnai atractiv sEihind'? Ambclc ~Otl:.. FORTA [l\1AGINATIEI faci prca putina miscarc. atunci (eli cxecp1ia~:al:d ~~Cdlcull!1 VOlnla.'.

'jl. ran~{ cand §! lD BeLl m. • "a a cum ar fi: "cc hine ar piC3 0 bUl.l: dispara accsia imagine in trccut (drcapta).n. ('.. alai I starea suflcwusdi" iar Prin AUloconlwl tl se va rrnnun . .. ~tJ.. cum doresti . vom."". cand tc v(\ .. ~.In aces't caz l' . chiur sc multipltca. .• ..c nouor instrucuuru l venue umsprc crete._ scapi .. 11. intra in Alfa.~isa obi~nuit'·. \_ •. .. inarasat la [! DC. Ie . " . rr kilogramclc donte~. " Metoda arc nenurnaratc vanante. l~ . C!_ )1 cal mananci de O~)l(':Cl....' '..~rC/. va ccda cu hucune » .' ") .. ~C\'(.J .ilrur!lol' de evitat! . . II •. >"m lntr-unul din Cauitokle urmal.lckvar usor ar'11i ca Audrev~ Hepburn . olu u . ..~a~c ccranul menta! ~i proicclcaziHi pc cl imagines aciuala. . ~ .' Inlpul sa mol indoiese dl."c. ori Mark Spitz'".all .l1U creste vltaIiwlca.. Alcge-o pc (. T e vczi calm .1..• 1\1I'T"" user dcia rn-arn ~i . '.' -. " . nou sa re plirnbi pc plaja? Sil nu i~i ara rau de tirnpul pc care Hl. . O"'voi<' $..l.ue accsre hainc? Land pO\I.' > 0-cum.C\C ~J . .!:J.Avand Wale accsica in mime.. - >.' e.mod ~JrI11ar ell :-.... vee h'j meS3JC a Ic COI'pUI'Ul pOI sa mal . sa zrccrn P Fu arcnt ra pe umpul mcdr!allCl sa nu apara rmagmi ale" cat dc. . . r.bitIn'"continuare.~..urma"l'oarc:"1 .-_.'.0 !'H.!~c...:a!ic:i de ciocolaHi". ~:<l..stu om lm. . Esenl1ale sunt §l sentimcntcle.._cc ..Ul1ta'l \/')1' """"V"I'a [aptul eli in . Foriarca p()alC repr\. man.' '. Probabil h: ~t!l rna: nine G ..sand limp hercchct Cor~UlUl sa l... . Daca ai un surplus de 25 de' tirnpul accsun ccas m.' . [ [ . renun~ .."... "'( d' Auto~ontwL Din sccstia 15 s ·au prczcnta~ Is flc. -Ii' "r--'" .llc ce pot !un~ciona rnai bine.. :)clJ~at in lin~pu~ l.. p""e'ansa [)cntn.csJiD.3 ..1cva lIld~'mnuri menta le.! '7" '" ..: Ie primul cea:i fara fumal! Acurn d Vl.H. ~t. .~ .--'." .i In ce "voga" It vci sirn]! dupa ce vel da jar otrivcste eel mar bine.-'" .\I~H<:.. b'urmatnrulUI ceJs. de cxcrnplu).i eorpul lull.:.' . • '" -'. -~'-_-.l de acum. . I .....ca.'.~l ~~u\ll I.a reluat dlnli:irirca aCi. "1 "\' "I' ... <> '.1. e :. meu nil arc nevorc de mai mull.. pc hal. • . -. -.~. nu va . ( e lme msup ".. 51 pu p P i! chcltuiesti eli roaic accstca ."..• 'd c'.u na com let -. iar <lin stilnga impinge ~~ur~...en (a ''}...~ . . ~ .Trcci prin roaie cole cinci organe ..n:t I.. pc: acui~t.( . mm sus.:lsa deel ell acum psi~... '.I dal. tial la funUlOnarea optima a va contnbUl mtr-un mo . kg intr-o IUl1a! TO!l au slahll..'~. .simi! [name}i nu mine'l .v!:>!it .ingur lucru asa cum am arninrit Din punctul de veucrc al cxtcnow!ut nu mal L: ... incearca si grcut3tea..:. . . (!l ~1l'n~al:(r~ci ill n:. l. vel reus: .:i.'J St arc. ..?. .~J <liege mancarur. I"'" S 1/' V)J [":!1Ul1'a a I ... .o.. ".' \ \uzu!·" inceraca sa··li inchioui cc vor zice oamcnn I' ..r "' j . . ""~" ~." din C1 au mal S . .'3 i'" .: ." care ti tie vizualiza profund.sca-" supttment ".:uafl in p\m~!a in c:m: il~ .' 8 (12 srlm~-li: "lneepam.SLt'. modulo nh:Ui. {~r~an. ..ilci §i nu ai ~li~p de nH.]. .aceasta • f Autocontrol .} mancarc.~~. 'Icee r -. ' ~ Ie" '. sum prea cunoscutc: 111 d . '.(. . !' .... iara a /ltci.~"'\i-' .uHaldc co.cul. r .: N' " S . C?aT nici accsl~ dnc~ sirnjun r~u su~t suficicnte pcmru a PUlCisurpluSu! de greutate avu:.!stOf 15 §i s-a constal~t ca imagine (poatc fi 0 fotografic rnai vechc de-a In) in care ara!i a§~pu?a l~ca 0 ~l. scarilc? 'D ar cam.'1 In r ell accasia ili terrr~inimeJjta~. un obicel '" I Iu acurn ln .' dul de lucru." _" • ~-~.. .c ~ .. la-u Cu di.'. ~\. .' • '. apara..'nstit ucuarccc pSlhlcul :~l nu corpul tau t::S!(..a~il. '1 . k:oschilil sa ill pUI un let real in faFi. . ~ii.. ... '.sen.-. Spunc-ti: "corpui 1 .:} Ja un :.1 unui nu .. Lasa si~llr~~n.dc.. nua il1 . .x ..1 srrn]: tap.l mal [umc.~'. • .. .:\..u " In urnpul acestui program de slabire este de 0 importanja mtrc 7 t : ~l'.0 til " .corpu ..."...... C[c~lucazJ o· ~~~c~~u:~~ ::rl. lmprc~~caza~p cele .~l. In." All" 11ruicctca:ii-tc pI. "I •.k.1 fwrmilc-mi RCT)(:tiiaccska.." Inchipuie-l.!~ita!ic.:itic dOll_a ~)rip~ . ~~I:W... . privJrlu neccsitalCa Jictei pcntru corpul tall.. .[a. la fcI ~i vHi\a. . t .' . Dt: a[~[cl. . kg nu POli g~'mJi scrios ea inir-o s:1ptamana sa scaoi de accstca . slab'! Cc vel ~'lm\l cand te VCI aplcca sa Ip leg. ~i-au rncntinut . CauHJ ~i folO~C§~c··(:. iar ccilal]] P.lu-~e . U~I. J .menlul I~U (:bi~~lm ... "'''. . .3 sim! \. ". . r r(' intr '. .Dan Seracu vcdca usa de slao. 3r.ndim.rumczi 'r '<1 na a sosi: momcl1tu :. ~. Daca c~ti .} imaginaliei. _ .:: vei Ol1ilnC. 1 "'. ~. Cat limp tc ohservi (mental) in aceasta ipostaza.". r . ~ roo uro sa awe'.' • . In pnme 1 Zi C. Rcalizeaza-L.~.-.. 'Vtdll1 e medic ell 2. Tc ajuta daca in acesl n.. . In .'. '_" ~ ..a~at de 'oerkulos pcntru organis!TI iti irnauinczi CIJ dl! mai mulie dctalii: cc vci simti cand vci fi alat de:' Fumatui c. ..ca. .. I limp itt arund 0 privire pc 0 fotografic mai veche. ~I:nl nama! ~:~.~. (rCI lj~gC(c. sircturilc? Dar candmcat daca uml.p C~ un cxcm lu. devii dupa cura . ')r't' va inmnc scrnna I"' sa pnm. I .sa !'a~_a arc ~~ t ce lnsplrap(: a~anea. . . ~ <:a .7 folu:-" If ~.' .: d:'_UC ..aea VCI rCU~L :putlctam \ avantajclc renulllarll I" Iumat: .(.I.t tema V\)ffi m cunuscu[ dcp ~l readu-p In rnmk CUVlIUcJC tolOSll(~ lfl Al fa.. .~ y J ~i 42 ..0..~. '." '. sma ornanizat 0 mtalmrc saptamanaia a.a fl rontane rntrc mcsc (mOrCOVl.tJ rl!~\~ ~lglulca face in afara fumatul~L D~ca. ~ .

Dar estc DaTC ceva mai incxplicabil decit pasiunea unor pacicnji pcntru teancurile de retctc pline de medicarncnte prescrise de medici de sufcrinta ale multi care considera tolosesc forta cuvantul ANTIBIOTIC'? Daca da.~.lrl. ili spun eu. Te dud la medic §i insi§li sa-li dea cele mai puterrrice medicamente. rcnu nla:-ca la Iurnat.n~ _§l ". iar de acoin revii acasa ell 0 punga de Aprozar plina cu antibiouce.in ~od\. inspir ~~~...l'Ursany de Autocorurol care ::IU rcnunja . ca in sW:hirc_ Totuji _x:s:<:I SuJ. rnotiv (crcd suficicnt Aurocontroturur pCnlru_ a stimuia In abanuonarca ~i pc Iumatului. . organismului? Sli nu l-am rcpctat deja de nenumarate ori in diferite cercuri: copilul a inccput s~Hituscasca. E drcpt.r _ b) ]~ o~cle ~n c~rc_mcall~ ai renuntat. intreaba-te: "Doresc eu intr-adcvar accasi lIgara'?" YCi ram<1nc surprins de de multo ori vci online NU ~~apta cu urmaioarea ~igara pana dlno raspunsut va fi din n~ a) ~chimba.(. de la ella farmacie. nyu exista smgur.. mai mult sau mai putin banala... adidi IMPOTRIVA VIETII! ~i asta in cazul unci raccli banale . Iolosind a.lcl. pentru ameliorarea starilor . calc psihica ceva rnistic ~i inexplicabil.a. on ..~ rar. de ~_cc~sUi metoda de baza pentru a rcnunja la furna o sene tnircaga de alto tchnici.::: .cc. j Autocontrol Dan Seracu Catcva idei: ma~ dc_ssorti_mcntul de tigari_ .sccolc. inca alat di ~.. FOLOSliREA SUBCON~TIENTULUI PENTRU AMELIORAREA STARn PROPRH DE SANATATE vci Iuma: . pc care pOli sa ti lc caul . allii "J Inccrcc folosira Estc surprinzator dl.lc~~~CUVlnIC din nmpul mcdit:jlici .ll cunoseu~t. ~mprcunc~~a-ll celc l~Cl dcgctc .c sa reCUDOSC faPIUI ea nu cxislil.rtc pnvmt!. de care or] intentione S~-ll ~aprmzl 0 llgara. ~ . clihcratl:i_ deja de ligara corpul totusi Iii eei ~n~...~.cal i i ~ cat accasta ora nu fumczi " ~g~t in (~ra. . mcdicarncnte cu efecte secundare asupra Iuam deCal un simplu exernplu. .n! de mUl\I.. de .di ii ~) Dad §! nrci nu 8. pc care pcntru cutare sau cutare rnaladie. de la ANT! §i BIOS. (unde exisla nenumarate rctcte naturiste foarte eficace §i inccrcate . unde 0 tot ala1 de banala 4·1 45 . trcb~i. .U dirninuat scnsihil nurnarulxlc l'igari zilnicc. <:I. Ai uitat cumva de unde provine Poatc tocrnai de aceca exists arat de tratarncntul pc.. ori in cazul unei (USC banale. .l de putlnl 1§1 subconsticntului corpului.

i rcpcd~ mo:ncn~ul cand Jf1tr-ad~var.n!C ~ul~U~IllC ca sa p. EI cunosdindu-nextcnor. .ul a fost crest de EJ Jupa ehipul(1c ai"J>ot fi Ioartc Jealc.a perfect. dcouni AJ doileu pas..) plica tc (chiar daca nu in totalitate. El ne-a dotat si cu "scule i Al treilea pas.ITwditultau.sprc ioeui untie eslc TI('VOll' (. sau eu 0 simpla sulfamidmunca:. cu alai va lrcbUl sa apclczc mai far j. putcrn trage 0 concluzie foartc importanliconsider-o ca ~idnd ar Ii escnja finaW. adlca perfect Dar._. :::'un! comins ciidaC:.. :(vezi cap.~' ~tla di?3.a dea te vindeca. Daca in paralel aplici §l administrarea anubioticelor estc necesara. r= ullla~c:' neccsarc Tocrnai pcntru de accea..l_~. mobiliza forjcle rcgcncratoarc. ctapa arc dl~:.iza" accstc >cule §i utilajc".-:'" . . mctilcma alopat<i Privind ins a nivdul actual . C:~Har ~I metoda lUI Couc a avul succes in cele THai tiiferili ma!a~l!~ cu WaLa simplitalea sa.~a.lc insa prell muh accst.:le cUTative a~t~)mt:dl<. cchilihrului._. _remm a·l. .~U cat CS1C ~incvJ mai pcrfcqionai1imp c~ aSla.hJ!aJie cu cca: d: . iar ~a. In Alfa nu sc poate intra co elc. Le la~l la u~a .'" c .I).or putc~ aparea diferitc dcreglillJar panii rcvii arc cincva gri ja sa Ie ia de acolo provocate sau nu direct de nOI.. . pcntru ~i mal bin~: ~rCbllIe saJ~1 ~onl C3_0 boala o~a~a aJ~nsa ~l mstala~a eject cat. probabil ai ncvoic de 0 curatcrnc mcntala generalil 1I11ota!lWlC..-'-. _C~rcclJrile medicate ~dUj tot rnai multo din legatunle cal" Prrmul. supararca on scntimentclc ncgauve pc care .inJc_lcs ca.a vindccarii tale. chiar In stadiul incipient uaminw) pc acest nivcl al subconsricntului sc anihileaza t(~a~c cun()a~. toli am uvea corpurile [un pa~ enorrn cale. capiiole "zllnicc"). apllca ~l metoua Cow:!.C~ cazurilc grave.. •. Chiar ~l accasia rcprczinta deja ~omclllul CSIc .. un rol dcoschit de purcmic.. unde once l:llta metoda 211' fi un esec tOI. ~u crcd d}l ~ital. ~a. Totusi.':). . icrtator... c~ este _p~ca th. poate f. restabiurca . tar cl (med~cuI) va fi plikut. e~lsta mire subconsucni §i corpuj fizic. nu Iaci altceva decat sa il ajuli in CC p. Dar. Eventual.iP?vcstc~ti cun: ai ~'s~i. hillC cunoscutc :ii .-.Ol fi tratate p~ ~31c nat~lri$ta. dar §tii ca elL:sunt traitc dOli.!TICdlc!lor.~ Prin diferi~:conccpc-li dorinja u1 vci face (J cura!cnie rncntala gcncrala tchnici (nu doar Autocontrolj noi nu faccm altccva dedi s'dcoscbilii.··R_~·~·_·· . su~prins ce administrarca antibioricclor din cc in ce mai putcrnice si in dopine ai rcactlonat Ia traramcm. Natural.H mlul de a-it t:unCt~ntra Toq<. inlaturata mull mar bine ~! rnai usor pnn astronorrucc! Ca ~. dt ~i ccle psihicc de care vorbim ak ascmcnea problcme. . m tot~!lt~t.pentru a lace ceca cc "trebllw sa rae} pnn natura sa: sa sc asuel sa putcm mvmgc cu mal mull sucres bolilc. a tuturor Iucrurilor! Pcntru ~uhcon~licnlul juad.l!"! corpul flzic. '-::-.u!cm actiona mental" asupra fizicul:tcle 40 de.k:ele.unci dungi eLI mu~tarfted.i:llC ca v.iHc eli sufcrinla.sine . dcsprc al ciiror ~ol \10m rcVC~1 ll~ . §: .ucoarc. iru r<1in Alb.~no~ll. [ala de alte cazun. ~ar c~)rpul tau pnrnestc calc l!~cra !)Cl~~r~ ~a-J tnW!I. vorbcstc-p menta! dcspre pnmul pas.cste ncvorc de un antibiotic.w:cme da~ii W~iii gandit deja 1a "pcnsiona~e3" rnasa .:a!te pSlhlca. dar cJe sum dcstul ~lOt mai iubiioarc (~i implicit lertatoarc). Dar in cazurile baniclC cunoscute prin Autocontrol. i.'t merodclc Autocontrolului ar fi nil . incepe prin a 10 considers (in Beta) a fj 0 pcrso3fl:ii.pozitiv. avcrn dCil:\Clivil:11ijenegative \suparUri.'. care sa dca peste cap cchilibn . arc cfccle mult intaritc.~ ~. Tehnica AU10conlroluluL cari' Al patrulea pas.d~ ..t1cparte de a ~ CPUiZ3..11Autocontrolului In - .Dan Seracu Autocontrol in.cman~rca Lu~ (Gcncza)..a nu mal vorbcsc de efcctcle sccundare: jmunca conccrtata a medicului ~i a ta. autorepare. ES!C. ... cunosc sa cxiste in rnedicajia alternativa (prin asta iOlclcgand'aeAutotratamemul este formal din sase po"i destul de simpli: mctodclc naruristc "clasice". p~ nivc. simle boala! au pkn.a sc adrninistrczc dO.apcleaza la cl cand c ncvoic.~.mulat" ~orpul i~ a se ~in?cc~. t~Hmai rnasivc nu face aliccva decal sa oblige tuata'micro~fauna fJi41tcrior (cu anumitc "riscuri" de a nu Ii crew I in iotalitatc) poli nne (san d~n c_opil) sa _I§i prorluc~ su§c de rczistcnja..la pr. cli vrci de acum inaintc sa gandl:§li nurnai in mod "puncm ... '. nccunoscut imiKcasta insa. _ T •__'.mu~c~el. boal::J ce 0 ai. ~'FDlose~lc ecranul mental. iar iubirca (aproapclui) disparate.. vizualizca7. di vrci sa devii un orniubitor cu toata lumca. $1 in con~muare ~Iscuta la ~el pro~l~mcle ce Ie ~l. de cat scsizabil ircbuic :. ori trasarca .t~'rc ::l Autocorurnluju] ~i j posibilitajltor sale. in Beta. ca "om.r'Puterca cuvintclor").mire baza galulUJ baza stcrnului Iac rninunil Nu ncg.l :1o.ce (uup~ ~um ~m mai stare de Iunctionarc pcrfccta.

savureaz-o §i fii constient ca ai. intarc§tc"li lndi 0 data curatcnia mentalai termini! spunand (tot in AHa): "Zi de zi rna sinn din cc in ce !TIl. iar de 1<1un sa cxagerczi dcoarecc "ii sc poatc Sed Ia cap".:: scninc. dupJ. Excrseaza-l in Bela.sufic~c. estc ncvoic til: un rnic lxcrcijlu._'L'_~L _ .: ' '. Cat limp §i clit de des sa Iaci asia? ~cJ.prin Autocoritrol nu nc indrcp(a~o\i scsiza 0 rcvcrhcrajic a acrului.C I1C indcpartcaza de lumc.. !calaltii. [cscris rnai sus Dati) pcrsoancle rnauifcsta una f.n~ajorit:.c hni PO.am 15 minut~ sU. bine din ioatc punctele de vcdcre". dar eel puun zilnic.spune di norncnt ddt. Conform clarvazatorilor. un excrcitiu scun.: " .hiar sa o YCJ'i in culori' Pcruru accasta insa." . Dupa un anumit :xcrci~iu. noi TIC Indrcptarn atenua tocmai sprc rczolvartorpului''. pOii ajungc sa vczi aura in jurul Intrcgii pcrsoanc. rneritat-o. Sirntc.o.. Sa rae 0 midi pararneza in Icgatura cu "3 sari peste cal". Dan Seracu usor imagines "suferinda" Spl.. traicstc rubirea [ala de aIlii! Daca in timjnorncnt dat sc contopcstc cu revcrberatia ccluilalt Daca insa rilei simti ca-ti sJahc§tc acest sentiment.ai obscrvat tkja en In !. primul pas Iiind facut. inccpe s. cstc adcvarai sau nu. \.11t. Pfma aiel a~ Il de acoru cu tine H. Aiel tcalitatc. dar nu dCSplr fi hurna sau varul. cxista cncrgcticc !. corpul cstc formal din surnumul atilt al corpului fL~ic.cag3.I. • I?upa :!I?dcst:a .. iar dadl ziua cstc foartc noroasa. "celeste".:it(lf mj~ci1rii Brownicnc) al unor c hid cerculc]« cu un punct central.1. dar nu c hirnai mull in sp3~iu.trI. lclor {joua miini pard sc at rage. . I . drcapta §j Inlocuieste-o cu una unde apari complet vindccat ] fericit! Sirnte. spre evitaneasupra unui rc~ou electric Vci cxclarna: "csic cfcctul caldurii lor.!tc cxplica prin "dklura animula". . .lOrii()f. ci dimpotriva.lId.l sc inunda ~i la un Alfa. nconjoara. §aptc corpuri cncrgcticc "tcrcstrc". sun! tot mai dificil Ul: V3. impinge Natura (alii de tine. urmatorenumcmc tic arracpc. Intarirea aurei AI saselea pas. Sc . Autocontrol. huloul Iiccarcia pare. •• _".)inccpc <I sc rctraga.Hca oarncnilor [n!c!cg prin "corp" doar pc eel fizic. chiar ~ide vizualizat._~. _ . Dcspre alte tchniu Vilma psralcla cu u!:lpcrcte vopsit intr-o culoarc dcschisa. in Tcta. Iii constient ca in accas' stare de sanatate complcta csti in acord dcplin Cll vointcle cc Ie al AI ciacilea pas. Poti . observi un dans (a~t:m. iar sub efcctul ci nc ocupam prca mult r Un cxcrcijiu slrnplu de a vcdca "<Iura" ~S!C sJ qi mtinzi mana noi insine. In Excrcitiul sa II [an cat de des posibil. Noi acccntuarn cii.' '. Aura rcprczmta totaliiatca corpurilor in afara corpului flzie. ' r-- Autocontrol 8. sc i:1liml tot ca ai auzit voci spunand ca mcditajia cste "ccva bun". stai un timp acol. Poatc . cum de rncditajie sc poate (eventual) afirma asta.: cr. urrnatc de allele. In jurul dcgctclor. spre gasirca cailor dh mai simple care sa ne ajutc in accasscrsoanc sa j~i apropc mainilc in ta~a UTIui percle de tipul cclui lar acest lucru nu poatc fi facut niciodata "in execs".i\:1 de alta Rcvcnind la autovindccare. Pc masur<1 I':C ric "indcpilrtarn" de corpul fizic.tm.:xpcricnFi ce . Poaorpurilc cncrgctice dcvin din cc in cc rna! subtile. acurn dona lor. unca IC ui1i lS91 . savureaza Iericirca §i libertatea starii de a te: vindecat complet! Rarnai la aceasta imagine.nt . lmprcuncaza-]i ccle Ilkrsoandc respective manifcsul scntimeutc adverse una hP de dcgcte ~i cl va rcvcni imediat. !n zilclc cu ccr acopcrn iumfirul lor ~C' diminucaza. .:. acestca sum 1381(. Nu §tiu dad.di! exisia riscul de "a sari peste cal"! j al celor encrgcucc. vci observe ca acca u~lJanl revcrbcrajic a vine in moll automat §i tot ap rnai dcparte. etc jot (jproapl' sa dispara C(lnfllrm d<lr}~'ilil. ascmaniitoare ~:u cca tic atentia spre ridicarca deasupra problcrnclor practice. Asia deja nu s.

aceste l1i\ca.acum VOl vcdea aura lUI 'deschideri circularc.:anr..'nlHlv.:Ufl fda! nurnai 1:1 II. din corp pc Rcvenind la aura.auriu (amlfllL:~lCl.:ra lk rrdiinii s\.~lc mvcrsa.sdli~[! in ~U> sprc.ic.~c. dar tlir~jj ~i in' lunctic .'diferitcle sLari maladivc sau ::..itll~l!Ia (. Lumina lin! este caJaliza.. gCIltmChl.aginca ~jn.alta. 'MOUld_ Alfa ~l spunandu-]i .aprop~ata ~c a ~iC?$tuja. la cateva zcci..u ~l re "acordezi' acel eo~p §l_ !medJ<l.lc sex.IStfe]. Amin coroana unui porn. La 'lfi~:~i.~torul.ExIst<1 ~artc ll.("I.la un in ~teiner (Tco~ofia).mcnl."sub f~1f1. care rn~:rgc. Este "aura" pornul • Daca ~u!U vantul..tula in ccle cc urrncaz. Pomii mctabolizeaza aceasta energie subtila. ExploramJ forma unci GIJ.ltceva de tacut ~C~1uat('.ectlindu-l pc ?cran.. dlliva cernimcrn. mar ~. ..' rurn ti-arn arninur.IC). - . cc depa§qlc cupilt)lul pr':7. Cclc prlnel pal~ ~un~ v-izualizezi ~n anumn corp cn~r~ctlc.:cp\lC'~ l:l antrcna.Pc icoa~e). Elc au f\)la~i('.Jtl' Maruuuorul cstc t.d: Daea dorckiorului etc. .tlnllie.. Urm.In fa. "orgon" etc. sau colorat.- [ .indl. in mod normal (incepJnd cu cakra 1 sprc Vll). (UlliHC la mJjm!I~lIca gfavunltJr Prirnul corp energetic.u . pOli_ gasi 0 dcscr!erc Steiner nu estc singura sursa docurnentara.. estc :orpul e~"er)rCLcntal u palma rnainii sLi. malllllc']Ut:fU .'~ . vei obscrva in jurul ei un Iel de Hac~t: ' rnov-palidc."-'.: "Ie face prin 'VOii1!ll t ' 50 51 .mila capa. in Iuncnc de ernul rcspectiv..§i :.. Daca aCUTI1IIi indrcpji pri"'if~~ :~Iltuluj Duh.~ rc.m.: ..tc . Dacii -pinu! Ill: drep.- .rue[~lr~ SU. Pnli treimie. (} all. Dan Seracu Autocontrol .a m.nH.rc(care in iraduccrc libcra inscarnna "roW) . c Clarva:at~)m ~l vad . . Tot c.2.. Am tba~ sum al tcrnativ i. galbcn. "Iru. . .! de "prana". mal subtil decal prcccdcnrul. in numele TutaJui " Fiuiu] ~i a! al particulclc de cnerzie cunoscute de extrem-orientali s1. J_UIJicqii dorsalc. CU!10SCU[C din filosufiaindiana sub nurnclc r= a lor. IH Juncnc Nu uita sii I!i incepi mcditajia cu propozitiilc Jnl/alate.IIbnumJumare.ir~lf. dcschldc-]i palr.san I_!laI mull sprc flL.. mal distantat in jurul . tile dilcr: de 111 o mil.asClcolul ce la~nc§te dill ca.§l/sau vlzuah~:aza m~r-o nua~!. '"I "'. 01 In nu~JC tunctie de upul p... ~CCJ c~rl)dlJsc in Mica Biblic "\proapc in W.t:1l1 . :ml inrur. dup~ cum _ii-am . ce-mi [.i(lr:H..:trc principalc ~i'mai III ulic sure secu~lIJ.>Li etc Spmii cakrclor mal adaugi una.'~ cum particulclc de orgon parca sunt at rase '~i intra In at pornului. maL ell. Ia c~..:o~ Lnimi~a_ ILl~ HriS!filrale. Ia :1116.u La (1 IcmClt. Cakrele §i activarea lor mai ai dcc~t un pas p~na la dczvoltarea capacitajil de a vedca ali. ~c pc ec.izualizcz.l "'pre inrclcctual.:. tot rc realize. srr~ im. pana C'\pc partca dorsill[i arc () rotLltil~ anuoT<lr. .'l~l:C ?xi~[a un nurnar 'Intrand -. ~u exista "impo~lb: Atal pc corpu: ri:r. eel mal aproplat de eel Iizic. "Qi".a vrcl. situulia l'SH' in~'ers5.' Iu l' liristos "_'. i'I'· ~. ' :khidcrc hiconica.n~ai spus.hqic. dar a~I:1 CSl~'.eil:.. ell 0 miscare unduitoare usoara. De aici!' 8. pe Sfiin.ranul n_:lc~tal. C:ll ~i pc cdc .in al lUT poa!c 1"1 rnod ific.crsoaneJ in ca~z.V} a. C8 sa fat tot ce vreau ~i am tot ce nell Cil sa fue i:otl)~1cum p-am spu~. unui om! In genera! ea se intinde in jurul intrcgului corp de. cS:~Srdcma. nu .fnga ~j "crnlsic'' 13 crcapta.~ aUTa. Dup.lmagmca ~u '.." Sonsul ~I' rotatn: aura Itt devine alb-stralucitoare. lie la o pcisoana Li.~ n §l 31 pc ~cran In.:i.t ~j spui:.erh:rgl. ''1:atal. Alie cakrc sccunilarc CXl:iI~l pe urncn. la inchcictur a !~Ih(i mal apropiat III rest.. un spin care uif<. ~e II ln~onJoara. proi...~. !.a(cu aell~'ltal(. Vcderea directa a unui corp energetic nCccSIlatra sccundara.?l!la :nai .nUl ~alo.uf1d<'::. '. .) ra. conul cakrci l:t)rcspun!JLOJ~l balcl~~a-p . fa I. ell varfurile unite.lupa un anumit exercijiu poji obSCl.lci ~..1ngi sprea-I primi Lumina. carl' au in mod nor mal p~)/itJa de "rc.:_apului)jnci.. dar ~i 0 anu.al cakrci vcntralc v~tc oral.caJ. Urrncaza corpul astral . A§u sa ma ajute Dumnezeu.e creez. dar:' in fU'lC1i-C de antrenamcntul ochiului interior. rugandu-L Sa-!! trirnita dID Lum~·lca vcntrala sau dorsals (la cakrelc principalc de-pre care \ urn lui atal dh ai ncvoie pcntru a-li intari aura. . <. ia:.al a.a albast~a·(\:lreapla sprc popor).rui sunt dcplasare usor in direqi(' care bate. Jar cakrclv lI~. Dad e~li aicnt.i). intr-adevar ii . lndreptandu-u palma miii(bkra la eakra. in palme cxista catc d corpului fizic. detaliata (i (I sunt un canal curat §I perfect.t.HC. in Ul'eplul de :'aura" ~fin~jJor de.a. D. .~C Lon~tJ!<1 C£I ~~:~ aparc ca 0 ._ mental.ingi d(.i). in Alfa." . pc parica vcnirala a corpului. argmllU.

Aparc in culoare azuric . Roaga pcndulul s. sistemul rC~1f11 cristalul csic cuvarful sprc scnsul de rotauc at vor(c~)are in culoarca galbcn panii la aunu cakrci. scnzu111iclulc aurii Cakra dorsal1. limfa. tinand cu sla. toaic drci cakra dor0~ti sa 0 cxplorczi sa sc culcc ~i apropic pcndu[u~idclc ca siingelc.i·ti indicc spinul cakrei. respectiv sintcza vasoprcsmci §l pinntrmct. oajvoc'ca). qoare portocalic. iransccndcrca aspectclor tcrnporarc. intrc spranccnc. inc~pi sii cobori trcpiat crista~ur in IU1fm::ului. maxilarclc. ia. I sc coordoncaza auzul ~i tiroida Irnprcuna cu mirosul.n moment.suhonjoneaza plamanii. masur5 chinc~a pentru l_ungiml\ Iiind cgata ell J~iimca deg~llcpatjc Coordonca_za toatc sim!ur.cr. \:( Cakra a cincea . 1'<1111. pILlman!! apoi a cclor dorsalc. Aparc colorata in pU!SUIUI. pc orizoQralJ inimii. Pc cd fizie. Astfd. cnergie SU~clectuala.I" sc ana proicctaul pc lrunte Ia ] tu-n (VC!.on~I). cncrgia suhtila . prm(uatil pc orizoutala cakrci vcntralc. de. de ascmcnca coordoncazi sangcle ~i Iorrnarca cclulclor. stornacul.Dan Seracu . cncrgia Soarclui. soliditatc. Dirurc org. unghiilc.. Ajna Cakra (Aharn Granthi).-2 sccundc) 0 u~oar~ accc1cral~cstiv.ril. cca 2.f i~ s~q~m.mck de ~iml cooruOI1\lUra spirituala.a spatclc superior.crista~ de cuar] (dcsprc crislal:ic de crmonilor rcspcctivi (ocstrogcnc ~i tcstost.. uaca pulsed sc dirninucaza. dat.<l lhi". 0 ai. moment dat cl va inccpc sa sc roteasca. Continuand -niscarca in lungul corpului.~isintcza un. cavnaica ioracica. Acurn. rcrioad~ s~!Jr1il.. ccruru de cornanda rncntala. dircctla de rotatic fHnd! a ~rinu[ui ca~rci ins'pcela~c. Visuddha Cakra (Vyoma Granthi). pancrcasul. cncrgia subtila a s\~sil. clarviziunc. prccurn ~j in aura are de nbicci culoarca rP~jc ca focul. la r~ 0. ceafa. cncrgia subliia a apci. sperma etc. "nchiul lui $i\'. lr.I la i\ doua cakra .a PUISlll. sucurilc digestive. iclurici.nga antchra\u. in~pceta~J ~o~pul de sus pana. intcgrarc socials.. ambelc picioarc.1 ctcrului (Akasa " . rcctul. Caractcristici: vitalitatc. Aparc in cakra pc vcnicaia. A treia cakra .. violcnta.i Prima cakra . iar dirnrc glandclc endocrine I sc subordoTI\ratiroida. Apare In cnergia insrinctclor.. lo(alizata pc locul ornonirn. ~. cristalul \'nncasul. piclca. feriori.(1. dintil. mainilc. cun (unitatc IraJil[onalicmata dcoscbita. coordonand sintcza adrcnalinci ~i noradrcmi[.ractcristicl: arnbitic. .~~=-~------------------------------------------- Autocontrol stabili §i tu dircctia de rotajic a unci anurnite cakrc ell ajutbrdoncazii gustul ~i organclc de reproduccre."iiri sublime de sornnolcnta.Is~ apron~. Coorooncuza II'. cxpansivitaic. A §usea cakra _. intcxtinclc. inJ.ui pcndul. Coordoncaza va/ul §i linici rncdianc 3 corpului. In corp i ~(" tangential cu cunul unci cakrc. conformism. In corp i ~uprarcnalck.Muladhara Cakra (Prithivi Granuu). sistcmul ncuro-vcgctativ rr: rdc cu lin punct rt)l in ccmru. Manipura Cakra {Agni Graruhi). lcgaiura ell Pamantul.. . In cazul 'in care ~im~i pentloordonead spatule inferior. cncrgiilc magnUoarc albastru inchis pana b indigo. irHictivilhindusa). cart ilajclc. precu~m . el cstc in dircctia of: .ta modaliratc este G.ilc. Anahata Okra (Vayu Granthi). cvtc proicctata rutin ~. bronhiilc. Catcodata cstc punctata ~'U lunare. "al lrd~(. gatkju\. corp i sc '101 rCVCl1l mal pc larg In capitolcle urmatoarcj.\ 52 . Ficcare din cakrclc Il·Y arc dlLc 0 corcspondcrua dorsHla partca infcrioara a corpului: anusut.t:ligcnlu pura. csofagul. aparatul de vorbirc In corp i sc mai subordoneaza wale paqile tari. Caracieristici: intuitic jumatatca pcrincului. Caractcnlpofiza. respcctiv biosintcza insulinci. coloana. Caractcristici: tcrc ombilicalii" cstc siruatf la era 2. cavitaica abdominala. inicracjiunc gm~j(.. rinichii. In.dintr-un .ul cndocr~n marc LIe la mana drcapta. Jsta) al pcrsoanci ccrcctate. "c7kra H) ucasupra ochilor. spji~a. A patra eakra .ordoncaza pipaitul ~i timu~u! (ht)rmo~ul tirnian) . stimulcaza biosintcza hormonului tiroxina. Roaga persoa~()rdoneaza organclc de rcproduccrc. "cakra mana drcapta un cristal twul orizontal de corpul (vertical de~xului solar" cstc siiuata pc locul ornonirn de pc corp. "cakr a puhi:mi'i" eS1C situata exact in prclungirca coloanei vcnchrJiizci gatului". vezica. ajungand la pa:.5 em) sub ornbilic. ~ZU! 0c ai sus. sisicrnul circulator.uh orizontala. La ':!. mirnctism. putsul va prczcnta 0 rnodifrcarc mv/mii" se aflii Iocalizata in ccntrul plcptului. "cakra diamctral (}rU~a a cakrci. l~ cO:P ~ s~ rO~l sa-t srabilcst: sonsul de rola~te al (iccarci cakrc vcntralcpordonc31. vointiL dinamism..Swadhistana Cakra (Varuna G ranthi). rrurna. de limp .

A ~.:. . . ~ez~ltatcle (erninamente benefice) le PO!] In aces! moment vei vizualiza un Iascicol de Lumina alba cnbora~sonstata de la pnma ~edmp! !n cakra palmer ~liVlgi. .s. Cli palma tot paralel ell Iinia medians a corpului: "ci coroanci cstc xituata In malcola ~lll crestetul ~a~~IUl. sau de Ia dlSlan\a (!I"am spus s: in Alfa nu exrsta distanjel). 0 stare inexplicabita "faca·se voia Ta.acuva aura ~! cakrcle JIl general. de JOs m ~US. 54 .schimbari imprcsionanle atat in stabilirea HI afcctiva.a apara. In timpul accstei encrgizari poti aplica oricare dintrc metodc .t :a \. Cobcara acum ta .. Ca~aclenSllel: starea Yculoarc m§ie ca focul.accstci lnti1~iri.l. ~apu~UI"." (idem.t? u . Vlr. indreapta-ji palma eu degetele unite spre ireimea din scroroninci.poli ~12lica [~ri de . proccscle energctice:··.. In general..:. ci () poti situa ~i paralel cu coql:. La cakr.. mal Corcet pcntru parapsiho]ogie) este: Lrimi~Jnd un fascicol vcrdc-smaragd.mn ~sa Cll~ !l·am ~sp~s..r-. . B).'. B).~ ~ ".(cu p~lma l~! inspre ra~nitnt) pc linia mc~iana ventrala ~ corpului.<mg. :xtaf.. .( . odat. Pnatt: ap:lrt:a violcta.. la~ palma m~llnl1 drct'care te gasc~t i acurn.: . . la corpul Cleric lucreaza . 10). .i ajunsa in dreptul cakrci VII. ele VOir veni C'&nde~ti copt solm (Ill) _. Dan SenKu '$.:l~rci. sah~srara .. pent!u ~ incheia ap?i f~ . l.lr~~. . Cu umpul vel observa ca nu rna! cstc ncvoic . al.:UfllJO \pre~~m_f.a dorsaJa a corpului §i balci~za orgamsmului.I0~ C~l ya. ered..0tCqlC ~l. ..5".. spunc-ji prop(J:r.:.~ ~.~ptea ~~kra ~ . Ja tel mental cu galbcn-aurtu. -+:.pifiza .'. de "YH:~Imparalia I a. on de care on doresu. dcschid" tar aura devine alba . estc rnai mult Jec~t sutici~nt sa pall spre cakra a \. rcalizarc spirituals suprCI~a. Autocontrol . CRezultatcle flU vor intarzia ::. " ... .' (idem. dreptul tntc1epClU.~. (idem. lnccpc sa SpUI Rugaciunea Domncasca: "horgamsm sau In psihic. .tcntalu! l'()ntrulc3i.'.lc.·hl.:. :'spunand: 1!§1 puterea (Idem.m~em~r: "u~~ care.1!1 drcapta.r. sflnteasca-se numele Tau" (ME.pnma cakra... ana~ ra~l I. spunand . 1" .!. 13). panca supcnoara " a ga U lUI.~~.i pe pamant". ' '55 .\cum. inimii spu(.. ca ~cti\'a cakrele §i aura mea" (daca activezi pe altcincva. .v(~i eut~a inccrca.:crml~a l:U JUI:l~tal~.El. 10). r~~JCc L:az~..irnplu "Eul" tau piir£isql(' corpul fif': .5('. cand din palma mainii ... nume~tctrfletoda suplirnentara.~drepte va emerge un fascicol de lumina aurie..Jizicii.tra-azuric. §i ajutorar~a.·'. Pur ~i . a .plIne: "~i nc iarta rlQua grE§akle noaPi"~jilreculI(pentru a lelnlelege". s.!. I l' . . Spunc: ''Do3Il1nC....rgcntri devine alha:-. ve~i.o~p.nc. ca~rclc~ l§i ~ntcnsiricii viteza de rotatie ccranul menial. lucrcaza S~ rntoarcc ~prc cl ~L('§fl r. dc~\.glands pineala .!:llu. insa.. In u~ma..inchcjerca rugaelUnu: Amm.l. vorbim de t...H (idem.a I1dor~al. dupa care la cakra plcxuL~NIl'cauta ell tot dinadinm. Vel obscrva schimbarea cull\~aproape. ' c c . Rcstul de pa§1 VOr veil! de 13 sine dcasupra crcstct ului capului..tora.." coordonand sinl(' In final..'.:cakra II §i spune: "~i nu ne duce pe noi II'l. 13). ~r.. liar de cclc mai multe ori arc culoarca alf)n limp ce din varfurile degetclor trimili un fascicol tat de oomina sau auric ~'i:l!bil. cncrgia crnisa. ." . cand fascicoluI emis va [1 de • ~unmeu~ ca "~oak.i eu mana drcapti'i in drcptul cakrei :!'rm val de dildura benefica cc Ie inunda corpu!.spu?and.l l-a...!a alt~~~tl!l antenor~ PUIlCll' LIe rnctaboli/are a cncrgiilor subtile ·Lluma. ~~ dorsal:'! a craniului..spunand: "C~ a Ta este impara~ia" (idem.capta la cca de a VI:u cakra §i co~tinua spunai. Ea va antrena nostru Care estilo cerurl.'lpt~ LOt una alba pa~run~i::' Metoda o..~uni~tu albastru-ccnusiu.. traicctoria ci va coti in sus. .ys in . coboara pe trcimca din dreapta . I sc subordoncazii creicrul marc ~i caleta crania(stanga a pariii ventrale a corpului §i ffidnd 0 baleierc de sus in jos. . (:1 de Eu).-te!. pentru a patrunde ABSOLUTl)L. Pentru faza in . ~u rna intrcba ce se intampia! Una din legilC fundamentale in "Painea rwastra cea spre mn!a da"i1e~o GOUa llistazi. Daca t~cbuic sa Inti1rC§fiu~ anumit corp energetic.d~·lJ palm~ mainu sr~ng[ (nal.. iar in' momentul in care va ajunge in. Treci pt: parle..rpul fmc. va cou sprc ea·':: .spuniln~: "~i slava".i.d explica!ii. . raz~ cm(.. De excrnplu. cl(4c bine. ~_ ' .. m..~apl. dcci ~i activitatca cakrclor care TIU sunt altceva deli?.PSlOJllcii (termenul.'" (idem.:atC u~i com. sp~e.. Cl~nSOna~!ai:)lesch~dciii C. intra in AHa. .• . precnnl in cer .i!jilc[. 12). da din Lumina Ta atat car trebuie pcnlli)C de activare alternativa a cakrclor prczentatc in tabelul I.e~ din :. cat ~i in cea O~bo~rii :n~na d.stralucitoarc pn)[C(lC![ pc ccran . I p .taJi ~ slabiciune in 111 cakra a Vll-a.a pracric ((lJIC. rme diia I su b au'anci it U ra de I' b. iar o_ince~ dre. revelarca DJVINULCI m tunja. fascicolului emergent din alb striilucitor in albastru-violct.. majoritalea simt sll'lulc aurii Contl!lu. ispim. ca... Jldcm. LucreLcxact III deschiderea eL irnprcuna eli (. ." C' kn 'M"· G h')" ·'kJri~i!iind upfasciCol de lumina portoc~li. (.' d . Cu iimpul. Ja pun~:ne izbave~te de eel rau" (idem. a ..~cu culorile corcspunzatoare..pe m4sura ce 1i se acumuleaza rezultarelepractice. 13). icctcr .a. continua in sus /.e.•·noi iertam gresifiJor !1Io"td.13) §l Pcntru a act iva cakrclc... Nu cstc ncvore sa III poziuonczi mana drcat·.-.Idem.

(.J --. 57 . I 1- 56 t'.

u sa ghiccasca In prcalabil ce ~carte va ill r UI. Rh Ill. e 'r n C' I' nne 11pUlI (m 8 cia). ..'" A f' 'OSI N~...simtuluilPES).uc de milion de i. cu I'oarca. din viitor. VIOIct....\ ua yxpcrwDlck accsica la Universiratea din Duke !u:. Imag1J:.UIUlTIl c.Obscrva c prOJCC an.fnaintca ta un leI mult rnai marc: S~linvc1i sa tc puql ca medium in . :llat tcorcticii.. Estc un lapt dcmonstrat (:' .. .n car~ tnC~ nu . . CI' ne 'l. apol ' iJ'm nou . rrurosui.agcf)c.. . ... .. " Pcnrru a invalu in cadrul Autocontrolului PES. poate ar fi mai core '.tl:'~" \"(~~:" II1CCP: _:Ll .i u puaui" n :~Jnsu~indu-li reate ichnicilc prczcntatc p[mii aid. I' cfc '( ( " 1 ~l " .. un mcdiu l. . ce~e mal ~ICl ( eta I!.nou in camera ~ ~1 SlluC3nHC ru 1<ila t a perote Ic .a~rJ m ascmcnca c{)ntli!ii incat sa cxcJuda intamplarL. care tocmai.UIoarca Impala.. . eEL DE~ALSASELEA SIMT.~i cnl~u ~ccas(a! p Ill~Ol f11. " Nu dispcra: Pana acum mai mull UC 0 jumat. .ohun{l parte din drurnul sprc PES.l ':.l ~ [I . patrundc in cl' Probabil 11 sc . "1 ' 1 . naintc Ca um nrezcnr. P!' .i iotur.hpHilit Cdin plin..~tl~J ~rea. Tic. xtracorporaliza.u aCl!Va[. I?.1.ESP se Ioloseasca In aces: cal.. r' . ~i cvcnimcntc ': tangibilc ('U oricarc din celt: cinci sirnturi..('::~I. ~ I d: a: CL In OC I.udCn(li pOL deja in . rntcnsrve a '" ~ . Acurn lC~l din . temperatura. u!l<.~~~~----------------. sU'Ai~ rmagmapc: crc3tJ. iar viata Sa ti sc "schimbe cornplct.'-:~ -.. Alia In pachct t. ".~ . .~l oprcstctc vel> . mccrcan.. DIAGNOSTICAREA mull mai din plin "iuaWmik" spiritualiU\1ii. 3Ja asupra puncrului rcspcctiv in continuumul ' r • -tirm mconJoara:~. " A . cle Iormcaza "capacitaiea '" de I. ~ar..' iar ap.'J parca CL'..: :. lTI vcr dC.:clc drrii de joe.~ I..':'- Dan Seracu ------- Aut()control . nu avcm simple pcrcepnr UCCSl rncdiu nou pcruru tine. P(~dle [r-au cazut III mana rapoartc privind experienj 1 1:". Pu(i deja intra III zonclc cclc '::'mai protundc ale spiritului ramCli 3CO[0 ill mod conyucnr d. ~pa . .H ~~ J. ."lrccc tie ll~a.OI. vizualizcaza tot ce tc 'llent ' . ill va lua lX·VJ. t ~'::!:asc~m:onala (ESP)". ." bscrva~ alent LOIU..~!proiccrczc FU-l in aLlra corpului c .In (.. nccarca sa vizualizezi 1 1" . Exi~la eel dC-~1 §i1selea sirnj? Azi.: pen l ru unui " ca line. • .e psihic. I ESIC ccva pcrrcct posibi 'I . vom pun. 1 . ialaca a :'eni[ ~rcmea .. (ci ~ Iml ' 'I . care a irecut oJ c ctapa cxersaru .~lamcni . . a Ib astru. ~.. ntra~. joe ~e anucsu '..'.. rarin cca tic-a [reb zi sc pot ~:.. .. cal ~i practica. J'. d u!rec pnn cc C cmci organe (]C sim].c a sim ... r. apoi ziua In P In scare.care 1)1 punca studcnjii sa cXlraga carri de e di tC_ l':: Iantasncu I'UI. Noi insa.aSla alln~gc pcretclc ell m~n3." r 0 ~lfi...C I.:.10 AUI()controJ. 'perceplt I "1' . tcrrncnul de proieetare efectiva a . Celal:CII [ OS. . de aproape sau d'SI in . Intra mtr-o stare de mcditatic cal m~1l adanca ~l . ai ~i parcurs deja :'"ccu de-a duua 'Ii sa aqiofH'!. . " "..: ~. prea limitativ 3 'ceca in prin Aut ocon t ro l'r ocmai de accca. . . Iiind la un curs "prin corcspondcnui"..~?n 1~'. I) ~ ~ t..· ara a I..u~ raspuns ~~ir~llatjv. 10 ro~u.ybla de toatc zilclc.'ii s::i i. " . .:.'j" =":'.u~ p:lffilHl ncconrcnn tnformalu tim exterior in afara cclo bti I: cxcrcuru sirnplu. lmlt. . C .at urnblnr".. I) 'a ciocancstc umsprc mrcnor pcrele Ie). .. dar ctortul III va fi ri. lnformauue acestea t lPUHHC III ala u~n eaSCI sau apartarncntu UI tau. propriu.>1-III ncgru.C. intr-un mod atat de excitant WI.'-. izua I' izcaza. I . III Beta.f .\U inva!u[ asta: de cc ai fi tocma: tu eel care ~..:~ ell ala sprc perct(~ 1 su di V' c rc. I' [ -. >. oricc am <.l faci ~a·!i apara in faFi obi(~tl(.~.u: ~ de la c po l' d." ie ... " .cre inrr-un scns prea pasiv. insa.dorcsti. cunoscand asia. ' 10 trccut.. nsivc" de Au! ocont rot. .:~crioa~a.l "I a o pcnsu I"" ~l' vopSC~I<.$ . .at ntc~ de ti"mp §~nici de spatiu. ~amna scura cu toatc '•. rnai mull limp."' .mc hi U·· . ~ .:itt de ci:. c . pot) S. tapadtalile native de medium.[ .:l.\'ade ordinul J . S\lf r. al. .p(~rcte vc: l~liillll " La cursurilc "in 1(. duritatca exact' aco I' on dt: 'it gase~tl: informa1ia dorita. ..'. de sus pan a lO~. In .:t[ sii ~im'(i .ata r"p. urn prezcnt. an. r oduc ... '' . r . care functioncaza prin "al saselea " 'I:' urmru c apnnsc. Perce~Pi:lltuestc r materia u IUl. Pcntru accasta ai ncvoic de 0 prcgatirc dcstul de !:. I '. G"·1 B . :ldi. 58 ·1: )9 " " . (Ill ai nevoic sa 9.. I J .. Acestea a1 folosi eventual doar p('mru a'11 testa .

nu:l. ~al P(\i clcctrom.i. urnk.. Estc·ccva culo3rl~a f(lrma. ~J ncvol~~ ::<1 I~[~.l1Ucu 0 frc!..(probabiJ a. schirnba.~I. pe scaunul din fa!!' fundalului ~i cxamincaza-l pc indclctc . ajutorarea ~:!t()ra. Mcrg~n~.rik interioarc ti k ~tahlk~tl dura ~unuJ l.('~l :lInle Su-.H. sau.u~ ~lTale) p~ s~au~~l din ~rate.CI. C()I)(~'H~ u leva rna I r~. Jar a cnusfcrci care coordoncazl mental. tymc ccl~ pa~ru anorirnpun.~na. mal :u ncvorc de l) on>l-S~IfJ~.C~~I: a~.. (c~npcra(ura.I.Volliim fortcle de inchipuirc..lnln':l _Am tot corpul unUI anImal. a. Fa accla~1 Iucru cu un Irurt colorat: pepcne verdc.~~~ . c vorba dUnlrcahil"v3 merge?". Acum. Ifll. viaja ~dc c!cl~rullmaginalici creative (emisfcra drcaptaj.chl.?eaz. j Autocontrol Dan Seracu cxammcaz<i.tld~! c. VIC de pc rrcapra urma!oarc. cca .:((.G. ~nima!clc'! yEste: i. Ai . . ..:':': -. ~ce~.J .simtitla fella. .1~I lost a~clo. .ic in intcriorul lui..llc de suhstan!c n_Ulrilivc. rnainlC: ~k a continua ell l:\'a mat cxcitarua . . Pa§c§.:e~l C~jofl!e.n. ~tc.. Emisfcra (!fc~pla~ dalOrila anlrcnamenlului rcpctat. in. cr!l. Ai obscrvat ccva? In AHa nu pa~e§ti.mJs~e~a s!Jnga. cursaruii ajunst la accst sta~[U~ s-~u. structurn sa cristalinil.uelelc ~i Ilorilc sale.uahzc. prO!~ctca7..~area.ca ccvyaabsolut crnisfcra stanga.i ~~ inghcsui. H.d! cc .vel proccda exact ca ~J m cazul colouna. race un al..ulll . ~imtl1(. d: Z!". V~l pUled. dupa curatcnia rncntala gcnerala sa ai afi:mi c~ aI8 pcr~lc1ui in limp cc n "zlJgravc§ti" din nou ianu-]] iubcsti fralii mai mid .aEi c~tc_pc.Utll<1 cre~alIva (ernisfcrs drcapta). dar In Alfil).{fld. pbnWI111. p~()JCc~c~z<i-(e~poi in frunzcle.t ce vl'eau ell sa fat(' tot mal ned Poaw la primclc pagini dnd nc-am irIH11nit tc-a~ n difki~'! Ridica un scaun (in Alfa const<* c~ cste Tara grcurarej ~icrczul. NU-i a~a di nu cste dcloc grcu? afirma lii cs(~~fanti. . altfcl nu d~:!alla sursa m!()nnai!!lor tale~.nu ai intalnit! Tc credo ~j ell am . S!ilng3ci. coastclc. Elc sum mcntinute in in care crcicrul tJu a cornandat "Acum imru In cr.~ r~~mlalul.= . a~lLlal. . ..i citit deja de ca: criSlal-planW-a~jmal.rp~tl galbcn.~l'.. Intra In dctalu Yl1. ~)Ji intr~I.lld r I~ Sci ~.u (:~ c.. plac.~? Prczint. hrunh iilc. care I~ l~l. ic~i ~i cxarnincaza GC~l!n animal~l ~Jin exterior ignora as[~. ~. de dranu! artci. (atcnl!c. ~~li)~~ "me (.Il1 . .11: alt loc vrajil! $tii doar foane poalc travcrsa sp:J!iur ~i tirnpul c~m rJorC§.xammcaza pcntru citcva mmutc .o nwuitatic.aza structura intima a dcschidcri IM~. sus: "Nu-rni afirrna c<1 qli absolut de loc. etc.r. de suhslanlc pcntrl.] intre limp culoarca etc. Asta entn. ci mtra direct. vizualizarca inlcr. ponocats.Ii~ ':IlOTTIcntU! a~c~a§1 ma~ura ~c erose §l Iortclc psihice.:cJ[oarc). In ordinea IO(!idi a ".il~.CaZa-1. enorm: tc VC! proiccla in rcnun1a Ja . nc t!cl. poat~. dar acum. daC1 t031C Culon!e.c~le rnai dife. ci pard ptutcsu.~U superh. aura mov-vlOj(!1 paJa ce 31 vazuI-O eu oehii .1 §C/. proicctcaza anirnalul pc accsta. v~~ OblCctul~i ~ludlat. Mai alirrn: ell CSlC (eva <Micii'! Vczi cc simplu .:%ic pura? C.I In Contmuare In Iotoliu!" craniana in crcicrul viu! E.Analizeaza. "Sculc:\c" insa sunt cMm~iale. Nu mai e~!i material.l! i ~CO!:): nUc. dt. (.in mot! similar cu :Studcnli(dc]a cursu' de ncimagina: .rile me talc.(::~I~ u~u[ !?crctc. de encr¥lJ_ V~ZI acum (dar eu all1 ochi) ce eSlc ell acca· la Teta undc sa-ti crc~~l.dm c::_tcnor.l.} lr~Ju~tru Exumi.mpo~i~ll. consldcral1d-~) . .fC este ·imo!. lamal~. rJurilat~a.1 salt marc. dar_cu vltcz~ " I~ urm~l.nuxur.: d.·I~ moco. vczi In jurul tili1.~cn[r. Eml~fcra slanga (_lJ. oricc animal in casa.:n fa~a ~cran. p~ masura ce. .:oarecc ell ck VCl l~~cra l>~ pnmCI~ cxpcr~?n!~ de ac~st gen. tic la simplu Ia complex. apoi int~.lm'l~:I(. ~C CI1CrglC.l\'c~~tur<l d:n Vl<l\a trcptcl?~ VIC.ctapa. dotil.orpului fizic.<l.. apor volanului. Nu ~[ll anaiorrua an.. ~lncal ruci nu se rna! f.ar de ~xcrql(". sarc de toracicc.~i am t(. De obicci.. E§(j E~crg[c-. l:i:l av~~sat~.Oarca.Iu-l.ai un cuinc. crislalc ~e. .LW-l<ISla msa SChl~l?a oblct'!Clc tic S!W.~I: lnlf:: Ill.i un laborator ~len~aL <:onstruC1. cdt de aproapc ai Iost de rCall!a~c. H)! cc Inl~I~!C~.. m acda~~ ~upe~m~c~S. ci ell ~cop!ll ca In ca/u] in ~arc c()~~ta~l ~e'v. lkoarecc: In Ulrt1a m.:vcnla cal msi orizont In linn.ur.-Iln a~(~~arca P':rJlI_Iogice a creicrului (iIi mai arnintesti. VC/..a he ~: pcr~o. DC'jos. accstet crape (\1 Iacu: un pas important spr~ aratca medii imposibilc de rcalizat in B~ta..a.e cu s!guranp. atomii. rnirosut. (eva e~' inca.c~t l(lh()nnor. anormaI sK pllil ajula organismul rcsrc:c~iv. r(~alC.'1l 01 . ra.Srm.'l f~)sj!. tlllonl~ tm'lgJJ1a!~a. '.! mal pro!unrJa.1 nu ai ("OSl intr aclcvar in .tc... in morncntul in care we: S.:'ia n~ aina limp sa Inccapa i<lra~i L:U vizualizut unui medic vcterinar. Nu~ .l inccpul llltr. acum te vci proiecta lrur-o fiinJii mtcaprcgatlrc .l In Dcoarccc nu v!zua!u('!! inicriorul corpului urnan. ~rre alxlomcn. . fr.: r~~.deauna ell "NU sc poatc" in normal (cum tic alifcl ~i csic. 0 pisica. fluxurilc d(~' rarnanc "ur'1ri·m.} fiiyunucva.I c~v ~' ~are .oua a em pului urnan. n~-l doarc l1l ~a spune [II t1':lpul cxcrciliului (k ma... iruma. nu uita 101uJcste invers'] proicctcaza .a r Clar~~ 60 . ~'~ u~ tI(. :n tl~. c: N~ sc P?a(c ... mvartn ~~ La lc~ml.ac~)lo!.CJ. ~·l~uaIII. :~'. Nu-ml ~punc ca l?u jubc~!i animaJclc ea nu te' ce-mi trehuie ell sa fat tot te vreau .IV. tc vel proiccta In difcrite corpuri anorganice:' moment csu dcia acolo: Acurn conccntrcaza-tc asuprn zonci CU~.! inccput. un porn Iructifer.

filicc' i. va trebm sa lucrczi de fa~a cu rl()~ .ranul mental. prc:u..acca~ta . drn inicnor.. il.~ e .. Pnmul sene p~ 0 hartic III Iuncjie de nccesllal1 11 Ic vci "confccjiona" singur: 0 sila foartc]umclc unui cunoscut (nu uhligaloriu cunoscut al amandurora): fina pcniru "(ih rurea" illlplirilfqilor pe care Ic vci vcdca in sange: If/arsta scxul.un ~'ca. a Ghizilor Spirilu:di.tc ~oc. Rolul tau cstc sa. 4S ani din Buc~rqlI". iar tu. Cu reate ca foarte rar sc inlllmpH't sa te. _plimhi:\-·lc prin e~.at. de ca rc sc leapl direct tluxu I de C~I11J1dinxterior.ru p5!hj~ ~de limbaj ~I!ii.:esIC "iucilr n" s-ur putca S~lajungl ill\ .l". ai ncvoic de eel pujin inca o.. In fel ca mulu alpl. SplJl1C-ml Wl CC non Si~t~}!.~li. l~ acel moment II ~i ai in "mnn. Crcd c.:-:il L"l)nVIDS :.uj.TO~U§I. Spuflc-mi care sunt aty.(n~1 .czi. .c CC ~n'cr3\ E~a!m~~aza..<i. pOll cticnu In u]ulL)r pe llm':HlC i . lmuO!t~lr .zde nevoic con<. niciodata nu vei 11dezamagit de sfa~unl? primite' .-. ungucntc pcntru acopcrirca pc pcrioada vindccaril Cfind ai scmnalizat Gi ~i-ai activat z~~nJ. . dC'()an:.u putca sa ai nevoic dC:intc~ior.a Jc> vcz. dcoarcc~ frll. <.. ~(\111(i1 :~i Spt~l~I-Ufj "virorugc" ~i "virocidc". _<1 SfctlllCilor. lndrunuitor: ~.. vizuali7. ..()nafit~ilj "Irerule" dm iumca nu-asLr:).1! alb (calcar) Jill i~cheicluriJ~ in!Cpclli1.._aiba vc~~n m~l 1~~gl. ~O! :lSI~ J.!l~ trc 11~amtrat in rci1c~ la ficcare activate a z~mc! f~Jfa) d()lCaZa-. sa nu ~rll C}~ e mal Dine dt.c de care arc cuno~linl.~ sa n tldl~ pcnll...I.:a~. ~i te aji. a nodulilor. Vlata "Beta".:_l!1lt. ajutat de cineva . In. 0 asuel de ~cdmp po:!lC dccurgc l am a~d. (:<1 rnunca. Cu~tirnpul. "Ai un barbat.' .lal.. ll)gJca §l cat de <1proapc de IInagm31lC ~l simbolisuca.~pcciali§(i In uDfficniu:.lI.: Iacut. adica csu III 0Jr~. "spune-mi ~i atunci dind 1\1 face . . rilor etc.lipc dificilc s-.: . dupa care schimba]i rolurilc. dm pro(." gasc~lc (in ~al'~l a~H:l tan. ~l ai ~c unpas. ~oplila". Popescu inn. chislu'~lt:iina oara pupn cam nesigur in privinja a cc va ~r_ma .llC.j ai jnv{l\albbicei cste suficienta i<. Jocaliwtca untlc s.f ni c~ ulci pcntru roloana vertebrata.mlu1 n~)SI.aaCC.lc\lUlJ~a :a[!lr~ virusurilc "\1 iau din loc". J~ :leeS1C l'.:. .a-1. accsrc nivcle prolundc ale subconsticntutui arc UJ{. fantczie pura. etc.. ori sunr distrusc.kj<J'L3sa ca imagina1ia sJ alcag5.. sit nu fii sigur care I!~et.dcparte sc g[ISC~lC si. VCI 11 (~peraturul ~(1~)1 ~tl cum s.. intr-adcvar indifcreru de ce ai ncvoie penrru un cai~c.lfl c<!. poatc pcnrru u.( ~e ~:\emp~lI in caml spraY-l1r!~. <If II lUC<. InleicPlii sunt pre/en!l it ci.l 11 se li}[.Il0<JfC cu ulci special pcntru inchcicturi ~l um~eca cc va urma prczirua riscul netncrcccrn.i.stc ~orlila. IIi dau catcva excmplc.UaIIZ.l~a de ciite (Iii ld:pare d. pnctcm. ?f<.. sexul.l. Dcci cxercil1u[ va trcbui sa 1. Pentru a intclcge 3. morncruan (ell toate ca deja pronunjarea accstci man Acum intr-adcvar te afli in fa!a celui mal mare pas din v!<. cllm:i.t cc gasc~ti.Hlsmul. Prive~le-i corpul dill exterIor. Jl1 ~qCln g:rlJ?ak. stahilqli d. pcr:. . ctcctputcrnic ~i<lsupn:l lurnii rcalc.... Vorhc~lc in eontinuarc.l/olvarca dcpuncrilor drn irucriorul artcrclor. nurnclc .~.cLivarc.u "-'I f.ci~sihic).(II llk~Te!or. CC Dat:(1 ll1c.. • ".a iruri in ca ~i. clcctuata pl:.:flo:n:l cald.C ~i/sa~'a ceri ajutorul unui ~c~i~. l?ac5.i.este eXl'mp.. a Ingcrilor PAzilori.de 0 \:lCC "lnl.I~!Tevoi ajuta sa te proieciczt intr-un corp ~n:~n ~]~~ acu~ ~n~a I!!bura~orul. .ajut~ c~iar pcrsoana oarccarc..ulla-!I. iOrila.. csu in cr. Sa nu dai imporlan\3 da. _.. .lrtarClllnaladii sau surcrin. dcindrurrdHllful iti d[l primul caz: varsta.. (rei din cck mal Inlcrcsant(: loeun: I(.i:i.pers. te \C1Comlngey Ill.~.(!(:. Vizualil.ln~n(. dOlalii. ."tl. adicil suhlabor.CCSl pas rrcbuic sa 1\1 acccntucz dUIU mai po Ii aqiona de unul singer.cc~y~" .simli. ered u} (. :1JUll~1 la .l.coarccl' arum llrmc~lza ~i:i iIi d01C/i laooratorul cu "srulclc' jiiursan!i.lu.!r{l~i ell "A~a ccva CnhligalOriu). rcpcicnt.il dcp~~:r~l. '.lc.Ma!ontalca ~or ~unL sculc ~i ytilajc pe can' in. tll1 at:cli. u~ lmp(~Slhll".1:k~cnt cum Ii nlHn'. ::: ::: " .<.:.ntcrcsantc: care Ii-au sari! in ochi.iexaminaTii sa ii spui [(.lqj "voce" nid nu (..legate de cl (sau ca). [nurumiHorul re va Limp 10 :1~ruJ urg<J. date mai important(."".on PS] cc 1] tnrm]: spr~~ pcrsoana in CallZa.~llbJcJc" ncccsarc care sa 1(' ajutc in vindccarca psihic« a corpuluii cfectuezi in prczcnja cuiva.m ~i pt:rK moalc.lura optima./Balciaz3 corpul in continuare.:Ia).:l~j :-.oana: . (ul1r:i rccCj1~i<1 "ernisici" iaic) S{l inceapa :J. Acceniue Primul exerci~iu CSIC studiul mtcnor a dOl. baleiai'ii-l de su~ in j05. e . . ilzi. ci una normaia.l.cl::.' . Studiu efcctuat alicrnativ. p~:na.jllC{Hil" III ~Llnt'pcrs()ana. dar ~ii.)r~ de mai~impTcsia di doar ghi. ~~:. Sii nu lnccpi i.mod normal n~ Acosta te va orienta psihic. picaturi ~i soluji: pentrurnai "elementar hun simi medical"! Intra in Alfa..alO[ul in prcajrnii.ll. de jos in su~. ca ~~ P')\l inlckge t. . .. d.cUi'. In 12mpu! h:crului cu ...~lslc!mulul.c(J_Ie mmu I:) prima .('C: d urci O~~C) 0 plCUr.IC'.()f de ~)].c.:.~'.).l nu htl VlZUJJJI.' Dan Seracu Autocontrol ce trebUi(:". un ~. 'i. flux care IIi dctcrminuchiar intrcaha-li "pacicntut". pOll. cu [) pompip de il'pirarc pentTu [mkp.unl.

tll~ ~laladl1[c ~l suknnt."~uh~i_re. .. Tirnpul de parcurgere a dlst~nlcl hU:l. t:n~I es~e_ cakl '" d_rc~_pt~cste par~ca ~cva mal recc'lindc arc ncvoic tile stimulul dorintci.r. . C 0 nebunic cur~H<I!E:.a ~atr:dio. Dur9 a dcloc pnm'Jl. pana Ia urrnatoarca sa garda.nsa P!CP!~!U1 .bun. O. A~!capJ. mtr-o ZI sau In !!1a1 . PU!1ll m~l C~ZUl. ASlfc[ nu fae ~ I Unii dau catcva cron la primclc cazurr.dat accst ~a~. Dura cateva :c.alta expenema de ll) 1()1tstuuei1tJ~.e la ~Cdlcul cu pe~tc".. cclci de-.lC Impotriva a wI ceca I.. irucnsiv".~!la ~u il salta pc culmi ncbanuitc ~l d~Ja.._Va\! . Psihicul nostru nu este limitat doa.:1ind ~il 13cla~l..: • 1 lC. . Pentru ca .:arc \lei in[e!cgc ca aid nu c vorha 01' hnlas1nagoric Ai inv. D~j<l d t..na ncbunic!' . Vitczc hipcrluminicc? Tind sa cred.0 opcranc mal vcchc b unxhc.tca Ce al Slmpl pcniru ca daia VJJIl):'H~ accstca ~d III ile pUj~c(ullhtle sc ana cazul codificdnd cazurilc cu care un nurnar.cnt. vcdcm acurn grczna. ~gilc care cXl:-." '-- Autocontrol I c.pknJHJ: t:: cur. unora nu Ic rell~q~. poatc intra in Icgatura c~ oncinc ~1~O~lCC. la sm.zurilc sub f(.czolv. Pcntru a clirnina su"'piciunea. RI. dar \-C1'1..11e!Indruma. diagnosticarca 0 rczolvam canova.. trebuit sa elimin SUSP1cxciama: A rOS! :.si. . Aceasta mi-a arnintit de c~'pc~len\a el ca 'ccva ote".: ~ .ca ~lIU.:-a cXpCnCil\!. .~m sr~u~.. d Am avut cazuri §i de peste ocean §I din ~amer~ gnp ~I s<I-1prcvn ca lot ceca ce va urrna va Iriza eel mal clcmcm"cina sauchiar de langa mine."mt rotocolul cxpcricntclor. sc poatc considcra absolvcnt al indlllnui/or:.}S')( . . P?litJa . am m()~lf[c~t vcdea (All~~1.i" j -!. . . ~nL'et (W . ca aKl llltra In Joe 0 rCClltwlC mull mal sCrJoasa.-:ifrc facuscm primclc cxperimcnte. altii .. Jar viaja l-a invatat Spiritul f~m1!11~.el .dala .~ n mtinuarc.-1691 . taictura de la urcche. ~[ie I. 85fYc din simptorne).:n\C .='"'""'""" .' .: CX!stcl~!C_la sU~le<:9 mcat sUII~canului. Crcd ~a_a~ta cs:c cam t~Hul . rar timpul in Care 65 5 aatt.ltal sa crezi in (X vizualizc..1a §Itrecc Ti~. Dcscric-mi cc suny . avand X-9 cal uri rczolvatc. .d. radIO . "'" Dan Seraeu .GaJ. _ ...unea~ . Cazurilc cc lc pnmeam d.. Intrcrupt~. De data aS. u:l~mnalul a ajuns pc Parnant a fast ~ai scurt dcc~t p..m~ dr-I !111!1UI.: Dcscric-m] ll.r~!lul.. Ca~d in in diagnosricarc mld~ge . D!j~)a d.}l '. rc!maryd rcferimii ~l (it: plccare. u~c..>nvcn!ionalc (radio.i~.ascmcnea legatu.reu~~s~ dour . ~ D aca• esne c deschisa.. Sa n~ uuam ~n cOlidaml coruinuurnul spatiu-iimp. spcrania eo.. cxccptand giczna sianga .orul sa nu spuna nlCl. .cl. la al p~trulca.ilt iocmai asa.) l(llel~~a a~anca . unda purtatoarc a ei parcurge orice dis~an....~ r-am ceru!.f.-~ rUrSlJIUl!.. It lipsesre plamanul drcpt "'jl 'ani 'i i: l:. Intr-adcvar. asta-t tot !casta avanscaza nu cste inca plm de spcranta. video) erau intrerupte...sa ~se pOl:l"la I. ~or~vlO~1 Gi nu "mal'~ v()~h?-~c "slmr!~ COlilclJr. fast cfcctuata dintr-un ~ubma~m.!n.cc gl inu arata . ~spunsul corect. rrsului tic initicrc in Autocontrol. atlidi ~crCChi~c num~r ." cilnvin~?c~ nc ~~para este instantaneu.. sa~m~ .1rma unci liste cuprinzand va~sta. ~i t~trcr~rCf. • ".!al treilc~. un de de.r ~a tT~lcr. EX(!CUllln.c[easi (peste.erau . §l!U..rC\3 cazuri r. La inecru.l. Jar apPI s-ar putca cnrar xa-u rcara rrwlcnalblelcpatic cu una din capsulcle NAS~ caEe a transrrus ~mtr..I rii prim<l inccn.u~ COi~!mU~ I~ plarnanu! !Ir~abntru a clirnina suspiciunea teJepatiei. llZi!ie de pe cealalta parte .llCIUra dcstul de auanca .! lJ~ regul~. arc acoio 0 I'lDe r Un cursant capabil a rnai a[hi1.. scxul §~ locaht~. de stralucirea ~! mal rntunccata.. sau 'inexact".nl~. nu yiu ni~ic.drcpt !Eal III fa.t §lspa Ide unx:h~i dr~Cf")['~· ~espre gl~c!i1a stJng~.a Lunii.. lndi nu stiu care este calea subtlla pe care pnml~ ~ceste reprc:tinUi cxpcric:1!a §l bunul ~im! in lurnea "lucida'' in care tr:lil\t'orrtia\ii da.: 0 a doua lista 'uccodificarilc.I:.:(C" se V3..Perfect: Ii lipsqlc pl<1manul drcp: ~i arc 0 opcr:l!ic I ' Multi lind sa creada intr-o forma de telcpatie.au ~lat!... Vlltoru! va da lnwmrlarc3.u ~jmbi.etc" ~coarccc roal~ pn!\:oca l"ql:ca dl~ .d~? arw. tli' crcdmla.O .a cxista eel dc-al ?~sel~a ca nu lui ii c~te. can~ to~te !e~alllnle . v~ci un medic pc rust de !~Jrumalor..c pare ca CSIC In rcgu 1~ . .. Ic rezo~vam direct l~ fa~a s~.a aici tnt k'gi naturale.=. ~ezu~ta~clc fl. r~'v.~ursul ~d(' I. .~-..'I:).:s[ul Clcxli~tlc mult dincolo.~l~ umarul.pnn cu pasi mari pc drurnul eel .' Cd ~stc "exclmb!U§i cclclallC IcgallJri au cxistaL Tahlom? Nt.' a!cgc-I''rin oricc'mediu.13. I. de pe fundu~ I. mal raccroasa iccva dccat !-'a i!i arurcnczi talcntul pSihlL.ml medical.] _". Vl)~ crcdcarn asa. A\.I.!~ :azun rc~oJvate la aCll~ (de :)b~cel RI~lcpatie a. aca. iultc.' pe_vrcmc umeda it doare probahi1lt ~i are () pcrsonalitate o ~r~e!urJ n~a~ v~(~e.!l myla.ru ~nda i~cel.ona ~m spatclc urcc~a primclor rcalizari U!CP(C..

trcptat ajunL: Dar. au multc siHi spuna.·(""':J·nd au icrminat. .Le pcnlru 101. De la Ei provin gandurilc ca s: " avcrtrzeaza asupra unci primejdii E' . iar intr'oa nu-l comactezi direct? aJ~~g . ~al2rializeaza cxpres'Nu C§li' ()blig~t i~. I. 'J..f!-lc~.Dan Seracu )' . rand nu mai ai cc sa e C~§I ~ntltall upenoare. _ . .. n rarhicril'! Intrcuhil._... . Salutii-I cu tot rcspc.~1. I 111 ~optesc raspunsunlc. . I g idcaza cand m vIa!aL Daca ai scnzajia "a nu ai primu wale raspu aparc 0 I un..cprczen an tot cau.... intrebarile (serioase) ce Ii Ie ui E' tc hi .••~ ..¢rSCl oarccare. bifurc .'" i' Cali ani crczi di are'} Cc . lngerii Pazitori Cir.~at~nal dezvolta odata ell expenenra Perscverca%a!~. D.:~:.mul!urnc§l(. .ll Daca ai intrcbari daca te afli in rap unci ~~eaJ~a ra ~~ pu_Pn mea dO~j Ilinte gancuoarc._:< Asculta-I. dl~rtca Schimbaril~r ._ I en singur.' "n t rL . Oed pOli intra!mdul cunoscut ~i inrr~ in Al[a. " ".antica de . ~. R()~ga-I sa sc..1.· :~(~aza:lc com~)dAintr-un Iotoliu.~1 goJ!.. " '1' h j. a carorintcrpretare ili va d i. J n.. . . vcd~a decal d. lncc~ardt~ sa intri i~lI Ic~alur~ cu ~1l~le gan?lloarc de Oriu~dc! ScnsihiIitatca tinal pt~)[unda. fiind d?j3.. ..4:cc~ta e~tc §i n. Sfetnicii.de dcparte irurat in "tcritoriul' p?rforJ?an~a d~ a reccppona semnale tot mai slabe. . tI.arc ~J nu surcare este "drumul" corecr Fi tr. cunoscut.hizii tai spirituali.. coma.. ~e ac~ca este atM de des simlit:3...Ill. Ghizii spirituali rnai intai pc EL Cc culoarc arc par V~rsta. Injclcptii care rc coordonca. ~ ..... .~ T . :-.u. excrs:aza In mod ~on~licnt aceasta capacitate. . 0 Caru.IIZI! p. nurnarar • _.~ca Ii se.re . " • . Astfel.-~i r~ci~)an onclr~e.. Mal multca sigur ca din prirna inccrcarc II VCI ave ·)6 obicci se matcrializcaza inir-un barbat (SIU in d irjVt~§li) §i o Icmcie (ill stanga). Ja~a.crczi ca arc? Cum cstc imbracat? Arc harha.·L cum il chearna. _lTIdcecD:dcnt de Iaptul ca persoana in cauza este holn~oCitcgoalc) pc parnaru (pouea). " . . Intotdcauna CXlstahws'lji.a s·§.'''omand dcoarcce rczultatul va fi 0 catastrofa a'van d cc e mal I erne dcnumiri dar rc t" d d ac I' 'E .c..: . SH~<Ipa de a putea in:ra (daca dorescj in Icgatura:." . Stai linisti: ~ . paml ei? Cum cstc imbracata? Cum sc numcste? -Niciodata sa nu te consd " ("" . S" '. [010: ca. chia A 9..lOtivul pentru care cursan!H de AUIOC()nl:~ulaL Punindu-ti i~trcbarea §i Jcs::hizand N~ul TeSl: la zi mccp_ ~lagnostJcarea cu cazurile mala dive Ioarte grave. i)upcrioare care Intotdcauna sum in prcajrna ta.. . . poatc ch:ar !cla . 'Privc§Lc·l DPti vcdca. E.. p. :' Privcste acum Icmcia.osofk ch ma~a S1IUa!!a Iimita a copilului sau in urma unui accident ih~ine una sau doua Hexagrarnc (dcscnc liniare form.l~p ~s~e l? l?e~ric()1. '. . OOPI de ascmcnca raspunsul cautat.. lc urmczi ~ncap'iirat statu t . [fiii intrcgi sau intreruptc). de I 1 I" _..mdt~fah! Macstrii.fil. el. C a a). asa .~""1'. ' _ :c l. punc-u mainilc s~~_san_3toasay mra a ~ine cont die dislanle. chiar dad! in mi)r~~Cla sa L~ c~ri sfatul h'vei oh!ine"si rczultatul va sU~~~hn. rcvino In Bela.Dcrgia psihica radiata de oarneni are maximul in cazurik Modalital1 de a-I coruacta sum multo..

. vel avca succcs ul'imiiare. un joe ill contruriilor. vcniti diSupcrioara ~iam lntrcbat Jadi.. vci ()h"l'rV. Ea rarnanc in continuarc in prcajma ta ngurul rczulrat estc cii astfcl p()~i intra in contact cu un~rcntru mentinerea echllibrului" (subl. ca Forta Unica ~i Ornniprczcnra. chiar panil la Durnnczcu Prin . am~ primir 0 . 11 va .:: " . IC/U.:iluta!i drcptaica.zcu. allii penlru "predate". faccti drcptatc orfan ul ui. rorma de S./ . S<lUnu. c pa~ii pcntru a nc inucplini mcnirea cu cafe am venit p .:a~l:il. din viata lor. figural. carl' tc invap sii lc dohori.c. iar in cartca proorocului am gasit: "[nva\<. Ea cstc cca care j\i pune in tl istorici trecutc ~i viitoarc CS(c de a anvaia (in ambcl.onsulrati privind dilcma din fa!a. "sfcrc".tl~ care.hti1 inccrcirile. Crcd ~i su~\"aml un punci alb in mijloeul zonci ncgrc CC. Ponte. ajutati pc eel apasat.implilatea sa. un fel de "monituri".ca rugaciunca.mcduajiilc) nu fac lIecal sih'Dcci . Teate tchniciprimi[ ri1spun~ul: "Nu e-tc ncgativa' Continuand cu irurcharca: la:-. am .'I<. i-am intrchat cine sunt si ~~tinrindc L1ceal pana la lntcligcnta Supcrioara.~\.1LI ucu u jJU1111I.estc Spirito Supcrioare mi sc par a fi idcntice cu Ingettinie in.n.raIi vaduval" (Isaia. asta dcoarecc toata durata vieti: noastre rcprczlnartmltcrc la Isaia. apii. Acest "ccntru" il c(lneep ~t1tn.au spus ea vin dintr-o lurne ell patru uirncn~iuntiu avcm calca dcschisa ~i nici n-o putcm dcschidc nui.: Dar capacitatca noastra de cornunicarc (dczvoltata ustlcl) nu r-o comunicare avuta cu Ei. la Splritclc Supcrioarc.. superb in numim Spirlte Superloare.Il.HC. tic crnblcma Tui Qi.pU nc t. accl cere !iiial In tI(lUa de 0 . nc-a povcsur de atatca on nunica. ASia <loaf timpul cstc cca de-a patra.. Toiul in lurnc ~ql. forme ~stc.. lc poate lnccrca. [nte1epii etc.J. ca merurca lor estc sa ne ajuic in via!a accasta. I' \' . iar de dill' ori su!~ontat:t de cornunicajii dircctc incepand cu olncctclc ncinsuflcptc I!i ne dau sfatul optim.. eel care participii lJ drscuin. Am arniruit pl' la inccputul accstui subcapitol.\li sa :i doar 0 fractiunc din tirnpul lor. . ale cuviruului . lii cont de sfaiul prirnit.I. 13 "diarnctrc" carl' direra de la una pnmit raspunsuI'N u.~ "".l . lala! .: nil iarca rc 69 . sau tchnici IVins eli dad. 17) xuh n forma "ccntripcta". obtinfinJ acclcasi rczultaic.1hlll: III I UIlIl.) ~i intr-udcvar chiar a~a lntcligcmc intcrmcdiarc in!_re noi ~i Dumnezcu. Tocrnai dlfaccti binclc. Accasta acurnularc de cunoasicrc an Din ncnumiiratclc nivcluri ale irucligcnjci noi pu(cm vcdca nurni ~i acumularc lie energte Informarionala. ci 101 0 dimcnsiunc gcomctriciEl o poatc face. d a plccat de langa noi de arum inainre?" am ccntripct". in jurul unui "Ccntru". J patrulca ax situandu-se la originca ector trei cunoscur Rcvcnind la mcnirea noastra. La intrcbarca pusa Sfiruei n acca lurnc sc pare ca rimpul curgc dupa cornplet aWEvanghelii "Care estc rolul nostru aid §i acurn''. () jumaturc nino lnncgrua. Rolul ingdJoar () infima parH: dill zona cuprinsa intrc obicciclc ncinxuflctitc zitori cstc tocrnai de a ne Indrurna in pcrioada accasta dpan:1 la Intcligcnja Supcrioarii. r.lii viala. UdJ \. P£in::ila Durnnczcu venit? Mi . i . Mcnirca tuturor cclor vcniu pC Pi. urr cculallfi albii. De obicci. sfednas~uliniL sub forma lie "straiuri uncnsronara 1n e~r-U~<..unii pcntru acurnularc de cunoastcn. de Inrcligcnja area. sfatul Lor este domcnumaratc uri prin cxpcricrue ~i rcpctuf ctcctuatc in conailii it nu un ordin. indicandu-nc calca ori aqiunca t:e§i panii.<:I IIIU cca Ierniruna in accst moment dcmatcrializandu-se La c".. Nu. Li sc poall' cere stutut ori de calc ori avcm nevoic de c~u(()con(rnI ti-am prczcruat un canal prin can' pOll intra in . Ea ar fi Durnnczcu. Dar.. canal tcsrat ~t veri fica! de didl pcrnru not. PO. cum [i-am spus.. sa rfl~gru in mijlocul zonci dine cca mai marc. Dcpindc de tine dad il vei urma sau nu. . Rriguroase. lari supcrioarc). Oricinc :1 studiat deja Autocorurolul.:harea cc l-am pU~"d atunci Lui: "Dcci ca cs tc rnalcfica?".imantir~ispundc la intrehar i estc El. ~ft inlde£. eel care i~ aeea:-.'I rnai marc ~i unul .

spre fnlosul nostrr al intrcgului Univcrs (ccva cam cum cstc 0 dcpunerc intr-o bani unde banii Jq)U.· 1·' : 71 \. (poaic) ell 0 dimcnsiunc in plus. C [ .all. cca !flono(_!Imcn~lOnal~..antenoare s~ ~I .aceJ afir. dar nu numai acol~: ~tcu. oarc pc acccasi calc nu pOli trimue ~l energia de car~ are {:nl11. ci §i encrgie In scopul insanatosim lo~.Il:. spus deja. ~?v:m~d.~]()nala c~pnndc lurnca hJ{lll!1cnS[l~naia.or~_l accsl~1 m~ormapl" P~obabll c L\l.. care organc emit scrnnale ue. '~ JlmCWq~m p. dJln~ul~aw ca lum\SLC ccva rninunat. r:v1am~rch.lc m nor ~l ~nO! sunrcrn 0 p'lnc.: AjUTORAREA ALTOM CAZ DE rolul rcvcnirilor pc Parnant. a d~vinilai.adunat~ mal PU\I~arca PSI un Iascicol energetic sprc orgdnulm sufennta. IUl11('\l cu infiniL de rnulrc dimcnsiunii . Prana etc. coruribuind la suma lOlalA cc 0 ruleaza). enen inforrnajionala (sa rna scuzc Iizicicnii." . Crcdi in momcntul in care cineva a acumulat suficienta cunoa§lc:.. in acupunctura. ~OlU~I. trcbuie 5il admitcm ca. accl organ pen. dar aIt termon nu pot! gascsc).' de pe Pfimant in Lumca Spirituala. dar intrc timr fO[OSC~IC banca. ci ~ide alte rcligii).e Surcno~re de l~an~a cineva sa e fil~atadiva de cncrgie. Afirrnatia pare a fi suqinuUi ~i imu. de cncrgic. "odlh lcseuri' se amintcste ca maladia cste in fond 0 hloca_re a scurgern mamic de r<~l~c~. P~)( ~ccepta ca E~tltal~l.In Lu~!lc S~p. pcntru a acumula cunoastere. in ace~$ta ~c(cPi!Unc. tndl~cr(.tru a-si putca rcmcdia problema. ni S~ dcpunc undeva. ~~rpunlc lor nu randul CI () ~"upnndc pc. 1·. iar ml~carc~ llllIC~ duc~ la "otl~mcrca ~r.~ " . ori 0 scurgcrc.. respe~t!v acumular~. Trimlla~d _pe ~urtagandllourc car~ in lralflle .)rivlml st~rea de suferinja a organelor dintr-. .! '-" '.rn~r:a urmalou. Dupa ficcare rcvcni. SlfFERINTE PATOLOGICE SfS"nla Scriprura pl: vrcmca Sfintilor Impara!i Constantin ~i Elo . '10. ai acces fa ci.'ifC~ ac~~t_eta ~m urn:~ (2 ~1l!~C~S!..u~ corp a~. "Dar oarncnii sunt atfn tie difcriti.mulat m~lla CUfloa§tcrc_ ~l ''0 aOa 10 P?rIoad.Nu §lim cine este purtat. Splr~tcle SuperJOar~~ pOl)i: nrnp).~lmenS]()na!): duce la ohpnCf:a unci 111...rp (3 dirncnsiuni). vor putca acurnula tall accq . s~fcnnp. .i p~e e~. Dc exc~~llugai ~lcnlia ia. dcci ca:c. -.al la onc~ ~uprafqc"" ~1~:. dar nu accsta cstc tdul uliim (eel PU!I~ In etapa E:ldlml'n..~ rar aceasta)o rc 'alire in care te aOi).d. ~u_CXlSI~ ~l pro~cs lllvekcJa~i dimp. ce.g!nca ~()!is!i~a.l nurmrn camp ~SI.~ala n~)exist a lurni eu -1 dlmcnSlul~~nJit Inca. dar pot ~l lot if~'~c.cn()ar~. numita oi. lu. Crcd ~a tocrnai am.nt ~c dlstanta (~l . su~crmla? ~ioic uc owe ~I rama~ntel1l.. on . asupra raptului di. dar sper sa fie rcintrodus intr-un viitor apropiat deoarccc s{: acumulat prca mulic dovczi care-I sprijina).·· Tnsu~i Iaptul d pOii ucscopcn de cc . Nu stim inca pe ce calc subtilii ne culegcm lllformall. pc care no-am perrrus sa.Ulll). noi am venit pc Pamant.lle (1 dlmcns!U?e).ii.noli sufcra :l~a~e~i. Mil vei lntra .e l~mea ~)-d:n:~nS~(). cantitatea de cunoa§l( acumulata.lOarc..spre cunoastcrc decal eel pe care II coordoncaza.d~n ~L Vl. IN e L. spre () Lurnc Superioara. in afara tic asia.~ide tine sunt aJ lili.. Sarcina noastra principala deci este de a invata (ea B. I ' .a dc. .n filosofia antica chincza. dupa cum lk'. mi~c~rca U~UI run~l (0. rc"aza~~~lanla. cantitatc de cunoastcrc?" Crcd ca nu.. aflql la rctnearn~ar! super. pcntru a Invi:ila.gan~lt(~arC v~mlc J.filel 0. ::c i!i aducc informatiile de care ar neVOl?. ~c .· poaic Iacc pasul urrnator.rc (poate "ull!_!11~)' In O~I('C ca':!ipcrc a cncrgici prin corp. 0 1': 70 . (pout·· paraicki cu a noastra. cr.ell ~~unda p. mcrgand' din aproapc in aproar Iurnea N-Jimcnsionalil. rcprczinta pc Durnnczcu. . N~ te-at Dm~OI~) J. al rcincarnarilor (concept seas t.:n~~d mal JOS~mal:arc nici nu i-ai cunoscut. il indruma."" Dan Seracu " r: Autocontrol Dar. i ceruta nu nurnai de crestinism. ~~mn~~.m~a l1(~a~lr:l: PUIC'!l observe fal"~ .urta[(~ar~ -2 dirncnsiuni. In accstr: lnsa. P01i indrcpl~ ~pre.~a~ic (:3. Ji~ mom:I1I.

aju!i pcrsoana respccuva in dchlocarca cireul~il vizualizcz i).nul~1 Im'lgl~e~t Iut faz~lc incipiente ale mcditapcl.lhccn:ii. In ctapa urrnatoarc.\...anga . In Allu.1 Ajutom.I~ca~ imaginca m.'. ~rol(.l1l'..•rii cste dcoschit de important n' iti <pui. chiar ~i atunci (kPcrfcc~ ~anal?aSa.crLI.l~rc l~ sme.it\)a~ii. '~" . obtine r:~zultatc rcmarcabilc. toiul arc cu totul ali scns. . de simple pc atat de cficacc. apoi cca cu jumataic tic vindccarc) sa iasa dll"l ccran pnn drcapta. c) ~c~m.antlu-I cu sufcrintelc salt: cu tot. rcspc!=tlva sa se vindece smgura.<. a~t[c~ inch sa r~aljl.'" I mel nu prea ~i n~voic ~e diagnosticarc.' • . pc care deja 11 ["oloscr' . tot a§a putcm face sa apara ~i in sl1o/izlIalil'. MI~Gj !ncc! P~)l!.trcharc3. Rcalizcaza irnaginca cu rczulUna din cell' mal simple. cc ai de facut: Daca in Alfa ~i Tela i\i imaginczi ell cca rnai marc convingcre subicctul rcspcctiv. Ii poti trimitc ajutol~U icrcnta pracuca. dupa I.r ell sufcrinte patologice (dar nu nurnai) cf utilizarca ecranului menial pc care glisezi trci imagini difcritc. . (j". _ . atunci cand ind nu ai .(lar sa-n foklSC§ll intuitia.:aza lot . sau psihica (mentals.! c ~ proccsul de (auto) vindccarc a inceput deja In primclc tall' Pin§maJ'orilatcaca'/url'I')r"~nd\'r"sa-" t' .." 72 73 .i. ~cecsar doar Iolosindu-]! ccranul mental. roicctcaza pe partea stanga a ccranului 0 imagine a lUI in care Aceasta cste una din cailc de ajutorarc pSlhlC<l "I chiar '{~ar ' . inccarca sa a t cum arata ir« 1\ iuu . : In. 19nma factorul limp.. in afara vizualiz . rim de cncrgic ~l I~cr. or ca el ~U!lrecmcvdsulcm '. Pc accste nivcle.~ladlVli. .talc ~I accasta c~cr~lc.nzl! La fc.l §i Tela constunta ta lucrca/a cu cauzclc. pc cant! in Beta cu cfcctclc...:ar~ tl...t<. sa cunosu dinainte bolnavul pe care vrei sa Il ajui· Cunostinja poate f fizica (H cunosti direct). l Estc dccistv in accst moment important sa Iii ('on\"in~ di imauinca Icricita ~i siiniHoasa creara pc ccran estc () rcalitatc Nu VA PEVENl..:. Mctodclc ce Ii Ie voi prczcnta in cclc cc urrncaza sun! re(P(~ ccran ii rarnanc duar irnaginca :..~ .rea perseanelor suferinde folesind Imagint succestve a) Este mat bine la inceput.cz~ [clul ~rmantrele de protccjic ~i de ajutor pc care deja IC"Lti inditat.ri de ajutorarc de la distan!1i.: "va Ii". . ~ .~pn.. dc. . _" . dar in acelasi limp cticace mcwlialuI dorit ca ~icum ~i"ai atins deja scopul propus. ~jutorare a ccl<. atunci r()k)!-ie~li "cxisia" in loc 01.m ~I. "" ' . atunci vci §i "cauza' efcctclc SCUOt. -punc-u s. ell toatc cii tu abi~ (Ii lnccr~Cc~sta Ima~mc. p~r:')o~aj c?nsidcr ca n(~i nu vindccam. ' 10.".. care s:3r ridi~ ar fi: cum sa cuplczi intrc (: h) Intra pe nivclul tau. dw~pta. sim Iii i este! ' . ca "inccpator". ci ajuulm persmttclc)diagn(1~ticarj.: J l Dan Seracu Autocontrol cakra blocata. aslfc] . Tc ajuta (k ascrncnea daca Ii ~l' spunc in CUlt'va cnergctice in propriul sau corp. ci ACUM cl ESTE a~a cum J-ai proiectat pc ccran 0 ~xplica!ie ar f di pc nivclelc AW. dar nu rcprczlnta 0 condil: exclusivista.COru:II~.. c~)rrul c~ maladiile sale.1" 1 . sanatoasa. ' " . ~ . Mal rnult.~cum pfln rmagmajie Iacem sa arum pc ccrcarc proicctcaza .1 pc ornul rcspcctiv r(~ ccranul mental. iar prin asta la autovindccareacuvinte de ce sukra Prin asta iIi scurtczi mull tirnpul neccsar Vczi. r~ .. r.. In an:asla mcdita!it>. '". prin metoda cunoscuta.jn.'" In mod curent Ia rezolvarca a 0 scrie de problcrne. ""'fl'..

cum ar Ii: 10. dind sim]t ca " .i. In accasta parte ~ '~ergizilrii p()li transmite intre timp §i comcnzi menta Ie. iar rezultatclc sum de aserncnca SPCf:.de wn~roJ de ll. Estc un . (proccn~uall~pa~:lra. Mal spunc:. :~kreienergizate.l cc ai de ~CUl. . masoara procentul de Aceasta CSIC metoda ce o iolosesc de preferinja. Jar !i Ie pOli proiccta §i direct dcasupra ccranuk mental. () privire pcmru a obunc raspuC:' la () ~dnumitil in(n:bar~~. prin crczul ~oslru §I prln. rCVLn din nou 74 r " - 75 c r . ajutatoarc.unoscut lqja..hik~k-i (~cci ~re cak_:c. energizeazji-i in ~I.~Doamne. La primclc cazuri rczolvaic."d~mii1uare<ll m suferinta ic·tiviHitii" ctc. pcndulul. .. rugandu-va.~t dil drcpiul Iiccaruia _ independent tl. l~~us. rCSpc~tlvc. -'.. .ori13 rncdicinii".tW pnrrn pcrso~na rc~pc':.~ starca rnaicnata.()mp~lipil eu 10UW. .:qlC ~l. sacrotcrapre ~lC.casupra ecranului.ln A1f~·CI pe care tocmai l-ai ajutat. (rcstul CSlC intotdeauna partea Lui). ~ .carc arc ocyoie di? partca ?CSIC pcrsoana re~pCCliV.a~ !lai multo cakre. dura care.. StabiJcJC c) Dupa ce <II tcrrninat to. eat I~ s~t~~oastr(. ori dal. IX. . NU·li fie tcama de p:o~)lcmc cum iU[ll compatibilitatea encr~elic~ ~u persoa~a rcspcc.nd n~marul Lie b:izuri rezolvatc. . sau ~l mal simplu.Ia l1\lrch~rca "cat la suta ~I!. ~coar~. sa crcdc]l ca a~lOr Whn!ci alternative. De curiozitate.. nurnarand de la ] la 5. sau wntloasc"(privilc cu ochii din Beta). sau c~z. accstc gandun vor disparca. ?c ~jmpEi ca precedents. undc sa arunci call'odalii. Totusi. spcran\c~<: ~JU1(lrulu} pc c~r~ 1. vizualizcaza pc~so~na rc~pcclJvJ. a cakrelo~eSllrl)tie".ua. . ~SPl:CLiV1sau cakra rcspcctiva.-o IJ()larCa psihica _ ~a putcrn lua parte activa la [(!rma. VOL oh!lI1C un procent maxuihwllli rcspcctiv dod.e EI.. un moment dcosebit de placut. l(}sqlc' un moment. c. de Iaptul ca. Xl.o. daca 1i s-a ~crul..29).ainji stangi spr.(IVa. dupa care consulLw'atalui.~: Asta <! spus . Of! alto mstrumcJ(ilBe!ll.I.~ [i-aiindcplinit misiunca pcntru acel moment. vel obtine lotdca~na valori I?CSIC 9:).::b~iC. _on Sta~I!q!c de ascmcnca.951.I.Iurnca.b) I~ zl.pontan. Amin". . ba1inomcnt pEkul dcoarcce CS1C patruns de undclc rcccpuonatc de la grallcul~1 pnrrut In eiapa antc~lOa:a. fie voua" (Mt.. eu tirnpul. dupa ~carc pf(~wctca~:.mc!~ care organe emu scmnalc de sufcrm!a.2 Activarea .rca lucrurilor p~pllrul .l) ~i "Dura credinja dietotcrapie. ~l~e~tuiom". de vindecare (acupunCl~ra._ [nsu~and valonlc. facand scrnnul crucn Ghi. Jar incornparabil mai)rumo~.I.Dan Seracu Autocontrol.ar :'ildrcapta energizeaza-i cakrclo §! aura dupa rnodelul . pronunti asupra lui mantra Trinitara. alFiului si al Sffintulul Dull. Itacti~are'~ . dupa care deschide-ti ~alma m.~ hi tu ci EI esie eel (arc 11 trunne cnergia bcnefica. da din Lumina Ta atat cat trebuic §i unde (fI.ncrglZafll pcr~oa~cl. . !ntrll cat m~alprofunc1.stabilJta f!o. c.. "siaramare".cfsoana re~pecl~va pc ecran_.el ~)mpatibilitate.'emenea sa nu ie prcocupe localizarea CX3Cl:1 a organul~l.alc. revino POll Iolosi ~J ansa raJJl~sle/JC.). In continuare. arc execs sau lirsa de cncrgic crc. homeOpali[t .zlle mtervl..po:. spune-]: mantrcl'c ~dc proh..· Callu ai ajuns la forrnarea imaginii ~a[cct SanaL~)aSC ~d ajutorul total pot sa 1··1dau cu?".2. iara~i i1i poaLC aparc~ l~ nuruc p. orga!" In[Tt: kgiie Univcrsulu] Sl' pare d exista u "clauza" co~m~cil c~ (dac~ cste cazul) rrcbuie ~CLJV~te...[-. !I-a~ mstalat. "eliminare". . de care on §l la ~3t? . fa un salt In spajlO()liunoa de "0 simp[a coincldcnja": sau "§i a§a :-ar it v~odecat §I deplaseaza-ic [anga d.. a) Intri:i in . 13 .t_!va.ali§! primit §i le vqi avca" (Me.. Sla. ?f ~a distanta~ direct ~ a~rel.. crcsca. cu val()ar~~~ obllnuta. §E a organelor '.. ~l oricum lc§tk iar tu L-ai rugal sa te ajute. on El CS1C .~l[a.c~ uarorcaza medicinii aloparc (eventual dctaliaza pc speclahta!IWOO de ani in urma: "Teate calc lc cercji. _~ \l?!lDutc.U~lI~a s.: spune: ''In nu. Iolosind "ansa" pc care.(. ~m _ totalll~I~·j-in doriruclc noastre.zii rri~in~ "tcrapia optim~"~ de . aJu~o~. inirc 90 ~i 'iY!r. in funcjic de ce eslc ncvore sa Iaca organul . cu ~.. unul sau mal multe organe.

eel l:<. Jlacata din doua dircctii: prin rncdicatia "clasica' ~i prin cncr~izl1UnzanJ amh~cle maim spre e('1 pc care vrci sa il aju!i. Dcci capaciW. f c~emplu l~. De obicei lisus dml ~i-a trirnis apostolii (nu c~ m-as considers apostol dfrsa~!:I?r 11 sc r~coman~di1 yncf_ca cat d. adica sa tc reincarci! cand aqlOnc. 11 dai peste cap..ri~c1c ~ii.uln ~[anga pc "crnisic". indiferent dad! eelaIall este alaturi a) Mcrcantilizarca.J SC(.s s.na ia primul <ar.J .aCl~~ll[?r lor: Car. Cam a~<Isc if1!ftmpla ~ient~u ~a pe aici . mal ales in c.Clc5C l-a~ fi "l. ci evenluallc-am dezvoltaa pc cdc avute printr-un culta e posl~~l.dImm~arc . Te cpuizcvi? durcrc in p. asia cam contravine legii §i sc i.-:r direct asupra a ccva (nodul.!'! Daca ill trcci doara rile lntn. iar dar nu poa/§le d. care nu mal durca.. intr-o excursic.c cal mai ascun~a a (O. irccc mull mai rcpcdc dad! c~l~t~r~pator" prin ~~r~ putvm schirnba sensu] de lucru al lor. (Mt.nd sa it cnc~gizczi ~sll'el. Mul!i "biocncrgotcrapeu]i" ('!'cuza-mi:i pentru tcrrncn..tn Serncu Autocontrol 1<1 rncdicina alopala ]\i rccomanc ca ~a ccri intotdcauaa GJ. eniru ca sa po]l sa i~ipui mil:inilc" pc cl.. h) Lurrul cu ambclc maim. turnoarc cl~ asta mea nu-t tot! In prtvuua grul'clor sangvinc.-'maj ale~ la pih~eaza 0 anumi.t_nu cstC"n~v?lc ~.i. din punctul de zdere al Lcgilor Supcrioarevgesiul eSle inutil.rtarnani de {'ncrgizari.l:: A P7 Dintrc grescli.i urrnczc rnai dcpartc tratamcnrul alopal.us IISUS [cprosulUl dupa (..pune llIma~UI ' . "[t-arn ~pu:-.p(~ata El ~a-!! mmua Lumina de care arc CTl\'rguan.'~\i\.Iu-1 normal sa rc rcsimu dupa () ascrncnca ~euinl. Mai mull.C07. mIca. cu rucsacul aproape go I..lim.~. ~!~(l.5 nurncsc accstc durcri "llurerf~kra .l<l. s. Joua sunt cclc mai Irecvcnte: pme§le "practica medlcala ilegala".mmaOlh: III .c I-a tratal! Ye7. · Mul!1 acuza chiar pierdcn In grcutatc Daca analizczi in amanu .ic trcbuic ~a "tc pui Ia priza".!farU din organism a cncrgiilor ~. Jar de undc? Din propria ta energic.cncllca.IO§I. ln~en:a. ~lil Ioarte binc Tot in_primc1l' perioadc dc_energizan. dar amintcstc-ti de cxtractia unui diV ~u stanga ~a prm~qtl de I_a cl cncrgia de sufcrinja. ~tlln~lrlt'''! (hClIlqll un " ' 77 !.cxista patru g_r~pe prinei!!ale: [~ biocncrgctica.a-i ajuY:im p: eel s~rcrjni'.8).i): "Tamaduili p~ lP.~p~omplc_1 c.nt~ ee. nouunc pc care am cxtins-o ~j la uncle mici acutir.VIIJ. chit ea . §l ultima oosen:atw la acest capitol.. care nu ~11U aJtccva In afara Ci vilndul! ~atcnaltsmulul dlalcctJ~: ~J.IITl cnc~ge(~(. ncfiind " .~lmc.a!Ja unor valuri de calduri.codal~. vci constaia ca toatc au un nurnitor wrnl! Mult] crcd ca eel pc care Il ajuti cstc pai bine sa fie prevent.lepta Ia re(-ullatc imcdiatc.l IUI.ln. Tll ml.! mlcT.nevoie de a /[1:..lqI-I. ~ cauzclc respective. () pcrioada ti sc va parca dc()s. C~I.lie ccle lIoua calm: din pc care lc aj. l~lrcgl pa. lflvlatl pc eel morlf...normals pc_"cn:isic".c~~a. de excmplu !<l clirninarea unci rcancan'<l:e:.~~r!:!ic:itrirnise . care ~uhlt sc trczesc pc nivcL§ll pn~hlc~c de incornpatibilitatc. undrva x-a strecurat 0 erescaW. in zilelc respective per~o:l~ . lu~ra eu ~man.. cncr~~tio1 dupa una sau rnai multo ~cdjnl.CSChld~. purred.cf](c. nC. undc PUI dc~tek ~! gala.! E.~~ capaciUi\i.CVIV. mel rnacar ~el aJu_11:l. :"" .zuril.u(i..li1c Ie awm in dar.. eel putin pc :I}ulata poatc uvea ~cni'. chist. in dar ati luat.lllFn caz ~u fael_altc~va d~cat sa ii dai cu drcapta cncrgic bcnefica. cura!lli pc eei lcpro§i. in eel mal Nu (l' a~. . a sr. chiar hulv~rsare.:"hili~ren. In cazul nostru. Dupa cxtractic. rni-am pcrrnis .chiar dad nu eel mai corcct ) aeuzil cpuizpgatlvc(ccnu§ll sprc ncgru) ale durcrii. locul rcspccuv poal<. mi.8 ~pacllal1[(~:. grcu.. .ul·.~:'l('~at. evorc eel pc care II 3}1l!1. -oanc cu deficit marc de cncrgrc. Nici unul diu::. Jan mal mull opt. dar . ~. ~ id medici ~j nici felc biscrtcesti.~)" '_.at ~1TI.lzu~ormal_! P~ri()d.le. iar cca cfcctuczc periodic analize etc Trchuic ~a-!i fie dar era 0 malmln sranga pc rcccp]tc".J. xcrnn alfntonul Rornanici sc pare ca cXI~ta 23 milioane de grupe! Adica c(.b~de ~).S3 .te.::irii c.lSCylll n~p~lnclp~1:Ilc: Ct.1tc ohl~nule~ll cu noun stare.rata U§ll la. Ilfl dar sa daW (Mt.Ui frel. cvql sau mai mulle. Ajutorarca de la jstanla functioncaza perfect. D.akr. atunci cu arnbelc ii Irimi!i cncrgic vindccarc". dupa cc ai mar~iili~ud~c. Atunci deja nu mal estc nici 0 problema. malefica. ~.J .lre lucriim biocncrgdic nu ered ea ne-am pUitit accs[· Nu cr~~ ca e vor.Jnua mainilc.:.:q.? ~II: c~ ~pc o ~iafragma fOIO.'. .. X. pc dCrn(ill~.Jii min.! In cazurilc in care c~tc .eu 3. Jr/lGl: pSlh:ca ~l/s(lu. liinga ficcarc cxista care "un mil ouau} Jn~talata _pc corpul nzie.e_eel con. Aici nu e ca la Slomat(.r~esl~ Oc~an~ .-a .:.:~i. "irnpingcrca" :.ct'a din d~captil ~v.~ ncpU\!~C. Acestia uilf:i cclc rccomandatc i 0..tf!mi. adica prcundcrca unor hcncficii malcriaF line sau. sau nul de Ia pacicnti..~ml poz!!ia .

.'~. c) Clarificati de 1a Inceput ca nimcni nu vancaza "aplauze".l. _pnma IlnpfC. Sigur nu este nimic acolc?" Nu ji spune f'. ci doar ca le-a rcusn . aq~!lcaa intrerupt.Dan Seracu Autocontro! .!: i.. luni pot: sa ajungi la ascmcnea pcrformantc incat sa fii capahi[' d) Daca cunosti pc cincva care a absolvit un curs de u.. n:o~uJ de desf3.<crci!iilcanlcrioarc in ordinea data ~i lc-au eke! uat ell succcs.: ell ~{ntrerupere! Baleiaza corpul ffira oprire §l spune ce gascsu. Jar la tcrmmar~ adunati-va pen~r~ Sludl~1c d~ cal. (:" roarc aces lea trebuie prespunzator: etectuate intr-un rnediu prcgatit a) Cautati-va un loc linistit. in par~ubii1e si arunca-te "cu capul inaintc" in ce fad! Lasa-tc condus de excrciuilc In prirnelc 40-50 de zile. maladivc grave. ~arc dorcsc sa inve]c imprcuna cu line. or! ell aJu. va poate (~fcri li. nu influc_n!~ exe~u. roaga-I sa se alature grupului ~ostru.l~IC. Formeaza un grup de eel pujin §3SC pcrsoane scrio3sc.antu~! multo amanunic sufcrinja (sau sufcrintelc). poate. iocajizare~ gcografidl ~ persoanci. studiu al Autocontrolului.t!lc co~csp~nzator~ Tocmai d~. eel pU_!In patru fl~t. .le. f) Dad tu t§tl indrumatorul. P~~lmposibil!" In marea majoritate a cazurilor. lineli ~ncerca' sa d.._li xpllcajll la ce gase§ti!" ~ici(ldat~ sa "" sp~i: e lc!?atura. i~r pe verso d:-scrie!~ cu 7illl(:. 11. Pe 0 parte a 11§Cl trccen (numele). a~~ cum p-ar:: lfitl!~a~.?C. sexul. Cclc prczcniatc pana acurn le po~i lace ~l smgur. [ : . tara prcgat~asca §I sa aduca eu SI. va~1 . l) ~qi gaSl exernplu privind. rcluand cursul. inainte de toate: "Nu "alf~bclUI_ui".mo~ }()Jcspunzator in primcle 5-6 cxp_crimc~(e. t Peate vor fI unii care vor obtine rczultatc mal stralucite dedit :ei1al1i. Nu. unde sa nu fi~idcranjau. in cele incipiente de inva~'~lmluri ~ de presentirncnte. ~. LC opn. In cap.. ar nevoic ~e 0 a doua.iagnostichezi dupa CU_ffi _ai vazut mai_ inaintc.§urarc _3 unci ~§¢dIO!. co. Ai de taculllrmi'itoarele. nu c~tc ncvoie ~:1 }uerali impr~~na. lasa-ti deoparte toate incrcdcrc.. CUM SA-TI ORGAN1ZEZI DE AUTOCONTROL UN CRupi:· I· t 1'. ~orbc~t('. (e~) ucare.:n '\ Pentru studiile de caz impaQili·-va cate doi.Hul s~ n_~ :j)loseasca expresii de tipul "nu exista". estc mal bmc ca sa-]i organizczr de 1a mceput un gru~sjpoate reimprospata foarte repede cunostinjele. Lucrati similar. pcrsoapntinua antrenarnentelc. mai dcosebiti. Pcntru lIiag~iJ1ocontroi.li devin celo mai bune mcdlumlHI. In c:ilt' . Pot exista unii care nu pot lucra psihic tn . dcoarece prezinta riscul retntoarceru celuilalt m Beta. ~'_nua~e ac~~aSla sufcnnta tc. asta dear la inccpur Nu inscarnna insa ea ei sun~ "cci mai hmi".'! e) Cand tu esti acela care faei diagnoza.n ajutor de nemchlp~IL preeum §l de: ~On~I~1l pr~ga. dar de multc on. de intuitie §i.e. cu atat va ajutati mai mull colcgii.l \. .nsaeral! eel ~u~m 0 Zl ~ntreaga! ~lCcare sab'rima intuitie este cea corecta. de jagnosticare.!. t· b) Convingeti-va ca lOli mcmbrii grupului ~i-all insu~il :. dar nu II ajuta daca II SpUl: "Ia dctalii.?~!. pIlm~ Oc<".torul acestui material. Da~a d. eel ~bai le1i. . rcpedc i~pcrimentuI. fezi in spatclc lui. 0 atenponare: Indruma:'. Cu cal avcp mai m~ori ca sa rcuseasca cat rnai bine.

kgil!ur3 in conrinuarc. uar cu nu §tiu nirnic desprc asta" t!) Al ' altor sute 12. intra din nou in Alfa §i reia mental troblerna (sau problernele) ce pot aparea. .• . . lie tc-ai gnlV r:tt>Jarc! DaL.. nu te grabi sa aduci asta: Sigur te vel intalni cu probleme generate. Cu (til devil mai scnsibil.· ~--.]i merge din n.. ajuta-I pe bolnav sa scapc de ca.' . pentru allele. crorile I~II originca in Iaptul ca mcdiumul (cxccutantul) sc poucncstc de a' ca/uri. in loc: "a le examincze pc ale sale. rnai ales di-.til cxrrutaruulut poate clirnina prin practica.- . sa ill dczvol]] capacitatilc psihice in a~a rnasura incat sa-l p:' Pentru ca te intalnesti poate pentru prima data ell terrnenul ajuta pc acceasi calc (care in acclasi timp este §i legalal). !.painte de a adormi intri in Alfa §i comanzi subconstientului ca sa acccasi calc! e trezeasca noaptea la ora cea rnai potrivlta pentru programarea ui privind ce sa faca daca pc viitor va intalni problema respectiva.' in ce rnai bine. l~. . din primelc ~t~Li [c de vivualizarcl ::. ALTE TEHNICI DIN AUTOCONTROL ili va rcusi ~i lie! Poatc vei avansa ccva mai incct.·c . cu atat mai slabc vor fi sernnak cc lc vei n'~·l'p!iona. --'-A:\!!u!!to:llC~ollr!11tDrQ. ori conlucrarea Pentru unele sa funotroneze intr-o dimensiune problerne este rna! propice 638. mandurora..j grq~~lct In ctapclc mciprcruc.' r"·· Dan Seracu -----------------:. sa $i-1 detaliez.1. Astfe!. :. Pentru 0 rezolvare . In eel de-al doilca cal estc yorba de percerl. !lllI.. 1691 81 . dreapta.. cclc provcnind de Ia (lament sau organc in stare de suferinta). Este vorba de actiunea in care o SCSI/ell pe calc psihiea..J trcaba asta le-a rcusit de N' cc h) Du pa cc to\i rezolva binc cazurilc de d iagnosucarc. lc-ai lipi! unui grup nccunoscut dinainte.c chcarna dhignosticare ~i cste trcaba excluslw cadrclor mcdicalc.K. Dar..1 din partca indrumarorului poate prow' ircccrca cxpcnrncmulur intr-un pune! mort. Eventual. de pe ccranul mental. singur.. creierul sa tnceapa sa functioneze optim pentru ~I ctivitatea emisferci stangi. cazurilc luate in studiu! vcdcrc juridic i) ~il'i()(.l<llj prirnul Cit/. in cxprcsic puniliy. Rezolvarea unor probleme condiene : j) Daca scsizczi ccva rau. . psihica ~i nu contravine niciunci lcgil E.__ .i1pa care adorrni tara a mai reveni In Beta. . cotidiene. p. Malaprogramarc". Amintcste-]i de "irnaginile parazi. Noaptea. Eroarea cste minora §i:: .~lC 0 difererita csenliala din puncu intrc accasta §i cxarninarea tic [a distan!a a cuiva: nu f()[osi\i pcrsoanclc prczeruc pcntru ai: 12. i$i prograrnezi ca la unirea celor trei degete de i oricare mana.. Acum ai cunosunta bolnavului' Asta este trcaba rncdicului. cand te trezesti. . spune d~: atata "Sc poat.1na cand sim!i ca pOli [ace astr. intalni!i-va periodic ~i rczolvati cazuri. chiar ~i pe cole din viata cotidtana (nu doar. Treaba ta elosibilitatca sa ie autoprogramezi pentru rezolvarea lor..eu ucces este important ca crcierul orespunzatoare.

}nd va SUS! rnorucnrut (de d) Uncstc-ji ". probfcrne cc pOI aparea rnai far.aducc uupJ talc ' .. ~:~ ". problema ~i Lii~c. La IrC/HC. 'B l'l. .]() la 1). adorrni direct in Alfa. unice~' adalflca unitare.' .. . 0 inspiratie . iar in locul ci folmq(\: () scara.om Dcci. \.tCl..xl avanrajos unuror. La' [ . rczolvarea problemci aparure. imporranja.or <tJungc la unc In morncntul opnm.iroarc c~le (. Acurn.3. .~pan: 0 problema de tipul aminut. c. 0 V('l ue mal sus. Ce pr()vnac. "CVInO to R· . De a-cmcnca. rcu. pc puncte..' :l.) S.rune In nne tcxtu Fne faptul ca ioatc capacitJ\ik ". unc~te-li dcgerclc arnintitc! { f) Readormi. direct in Alfa.1 rnorncntul prop ice. Pcntru rezolvarea unor problcme spcciale. de o deosd Daca inainica dlslutaril problemei nu ill limp sa intr: In Alf<l.~}W nici un cvcnimcnt concrct nu sc IC3gii de prook.ohlemei intiIncsc cu 0 ascmnca problema. sosirca rnorncntu UJ 12.. rcia in tine ca atunci . Fli si. .o:-. Inlr~ din nuu In AUa ~!.XOlll\ici optime.lpl~: p:nlru pf(l"gr:1m~n:~ .jreatiki entice. programcaza-tc "a fan capacitatile intcrioare. In continuarc. in Alfa. pcntru gasirea rczolvarii opurnc. Voi devcni dcoscbit de sensibil p(:~tiniil()arel(': intelcgcrea inforrnatjci ~i 0 pOI utiliza Imediat pcntru rezolva! Intimpul zilc: Iii sacrifici cfltl:V<:1minute in birou.'M cxpr ima ill cuviruc ' conlucra pcntru ohtincrca corcspunz. :lp!ulionarca rcciproc optima Asupra cornunicdrn subicctive . \'" . cdc descrise 1a paragraful anterior. ·i. rctragc-tc mtr-un Inc l..ca vrc()da~a . [ L j . conunua-]i ~is. Iolosfnd lC~nJca ~dor ccle trci degete de la oricare dim maini. inainte de a aUll~omunica!i<l suhkc(i>'[J. adorrni direct in Alfa. ca sa: A doua Ii. asta trcbuie sa faci: m:. intra in Alfu dupa rnodul cunnscut (nurnarand de la " :-.rc~e~t. unirca cclor trc: Li~:gcl'_' va. ori mu-un problernci aparute".CUlici ~ue cxcmplu ). '~ '. .'J I . sau unul similar. ~c 13 . Rezolvarea uncr probleme rare. Jlul)WhlemJ sc va n'/OJv. proccdeaza simi!. In acest mod imi voi CU:tCI dcgctc. SJU la :-.:ut~i CLl ci pc nivclul subicctiv problema.t:ii . iar g) I?a. prograrncaza-tc.Dan Seracu Autocontrol '-"~.mlormallllc nC(l'~alc . J problcrnci.din nO:.JU cotidicnc. " ~x0mplu aj convurbrrii). intra in AJfa ~i re prograrnczi ca sa tc trczcsti le ora cca~ha tchruca til' :tt'tlviifC a rnccanrsmului.l la ora optima pcntru programarca rezolvari! prohlcm~jfll~til.rei dcgcic. Rezulvarea problernelor 12.clalL'.nqk-ti ". In coruinuarc. Anal! tnaza problema ~idin punciul de vcdcre al ccluilalt: c) Cand tc trczcst: intra in Alfa.ii rpvcni in paragrafclc urrnatoarc .gur .) ai.1 ~(lmplkatta'~ Pc cine rnai poatc ajuta? Chcama-i pc cci implicuti in h) Adorrni direct in Alfa.J)1 munca.ma. a)_ Programc~zil_-tc inairuc de a adorrni. Ana Iizca t:1 problema cc .'1lloc lini~lil pcntru a intra in AHa ~l a IC program a ca p~~Tllru tezolvarea problcmci sa ga~c~ti.. P()<tlf: fi ncglijala.2. doar A:w1t am de facut sa umf>C. Spune mental: "Dadi pc viitorpmf~Yita . aduij. pe care.o!varii pr. pc calca comunicarii subicctivc.1 irurun rn.u. cdc trci dcgctc de la oricarc din rnaini. Dcci.

. ai [in colcg intr-o groapa crtcrgctica".cfcct."'" ! .ul . data .-"'''. ~at. • ~ . prin asta fiind capabili sa putem relua oricand~unca.:?de ecran pnn dreapta. tandarncntul astcptat. ~c cal~ on aparc pf(?~lem~ r. l!r! de care c:m problemei cc 0 avem. Multi insi se straduicsc in decursul viejii sa i§i dczvolte cuni N~aplc~.. 'j :~ _""'n'. viata in fala.: ~ .. dar pc carervrcodata. r.rc problema lD cauza nu mal cste nevoic sa mtn m Alfa. proiectcaza 0 Cea mal lrnportanta treaba ce trebuie sa [l-o Insusestl el.. nu mai ridicii problcrne de cerebrate. dupa rnodul cunoscut pronunjarca tuturor. In ~ca de a doua imagine. " Dan Seracu 1-2 secun~e aerul in plamani §i unindu-ti cele trei degelr capacitatile de simi subiective obiective. la momcntul potrivit.. un colcg care. lara a rnai ie~i din Alfa.. sa "privesti in gol: ~i siHi a~a manicra de parca viata ar Ii 0 pauza de cafca de cca. ~c inforrnatic. la trezirc. in avants . 70 de aprOlcctczl pe ecr~n tr~1 Im. eand. care te vor ajuta in luarea deciziei corectc. _ Scara. . adici reltnan~ Autocontrol dinainte (scara.. documcntat. "b~n. Cu cit C§ti (1cgl!J. dar irnpingand-o complct Prin Auiocunoastcrc se dczvolta activitatca ambclor cmisrlpe pn_:na d~ncol. . .B ochii deschisi 12. ~oa~t~a. ? S4 . ~ trcl~ Ima. _ ~pa. Dc excmplu. ~mpl~gand. in A1f pr~g~ameaza-te sa ob!ii rezolvarea ITicind a inspirajie adam .. prin metoda "privitului in gol".-o I!ul~n sprc ~drcapta pc aceasta din urma. din pacate.. aparuta tot ~m stanga. sa acurnulcze expcricrqa. eel rnai important luau in rezolvarea problemelor :' Dupa cc progr~marca de noapte merge corcspunzator. CI C suficicnt sa "privc§ti doar in gol" ~i irnediat incep sa sc pcrindc pe ecranul mental imaglnile. intra in Alfa §i programcaza-tc ca . am rnvatat sa 0 putem "culegc" §i sa 0 folosim in scopul rczolv[ . Altii. Adorrni.ua:3 a~~asta pr~gramare. In cea de a informa!ia. intra din nou in A1fa §i prcgrarncaza-tc tintclc. eli atat mal usor POll rezolva problcmclc cc Ii le p~rcrv~cll~lul. ~ ::.4. h3ut~Ha in ·t!mp. _. P!tn asta ill cuplezi hotararii De data asta... i se ~ trczcstc acea capacitate cu care sa pot! sa obtii Instantaneu cmlloa§teJlon~la_uc a~§llmb~nat~ll mo~ul d~C sc apuca de Iucru. .cspectiva.. _lucreaza mull mai bine dccat ji-a: fi putut inchipui inf()!m~lie s~ocata. .. i~aintc de a adorrni. catcodata. corcctc. In pnr:'a irnagme colegul l§i face munca in mod de tot mai mult~ cu~o§tinle.plulul. nu oil .. In stanga pnmeia.5.. . rcspcctiv 0 info~malie nccesara.. pe care apoi sa 0 folosestl la rezolvarea problemel..ma~me a lUI .d din bautura prefcrata. . In cazul Pcntru rczolvarca problemclor cc Ii Ie pune viata in fata al nevfxe~.".agm~ succesivc legate de lema. 12. .~nt. a prograrnarii cu ochii deschisi.. proccdcazafa. poji trcce la ctapa urrnatoarc.gmc.Ia te trez~tl la ora cea rnai potrivita din noaptc pcntru a tc rrogram~_lD rczolvar~a proble~ci cc 0 ai in faFi. l~l~ pLC:de lJm~ul eli furnatul.::: . cu. Programarea CB.

. concluzii. fizicicnii incep sa . Comrara p~ prima cu _a do~atlllcrurilor separate Acum. cu alaI mai mult inccpcm ~a incoruinuu trcbuie sii iUPli pentru mcnunrrca primului loc. rcecPli.. Scar a. [ : . ' 87 '. factorul "Aha" ~i 2. ~ ':~::+~ .qii. te :f\semanari.<Je izolali "cum crcdearn.'l. lac pcrnru a avansa in tcmii?" Ce-ti trcce arum prin mi~ . Autocontrol r '~""" ':. organisrnelor ?i ~'ompar_ij-l. Cerinja de rnai sus pnl~asemenca a cmisfcrei stangi.. Dcoarece sc pare ca prin emisfera drcapta ne cuplarn la Spune-i ce It! framunra.l: dou~ calc doua.lll' rl. sistcmclor solare. dml tc-ai trezit. lasa in afara atcntici Noaptca. intra cat mai profund tn Alfl\strafulgcrarilc instinctive ale prcscntimcntului.'.lmis[crci stangL ~a numitul "brainstorrmng" este 0 activitatc de Ador mi direct. ci ~i cea mai importanta descoperire a fizicii stal ul lUI..m.. ~u. ~i in urrna cercetarilor de filica s-a ajuns la COndU1.\tl' raspunsul specialistului.7.[ ~orhi fa:a oprirc: Las~-i §l lui ilmp ~l.a ~a [eI. a sccunde.~ care Ie ai. " 12. 'ra.modcrnc".J. inaintc lie a adormi. numeste-o 1~(. Pe plan suhiccliv'"Qc. iar Cl'.1 I) "copic" a sa ~i roag·(t~/Evrica". . luaui in scnsul t'clasic'. este u activitate primordiala a h: frc!qti la ora optima pcntfll prograrnarca gcncratorului lIcil. difercntc.i cu orice idee kgata lie tcrna (X~ framilmfl.o~czit~.cxisLCn!ci misiicc. .~eseope~e lumea inrrcaba-]! sfctnicul care cstc huna. uri a concurcnjci intre firmc u~~tlor doua cmisfcrc ccrcbralc. F. Apoi dccupleaza-te calt~uhatomica. Discuia cUdnwligcnla Supcrioara.a Univcrsului nu este doar caracteristica a principala a cuplc Ii ~t'uronii cu cci ai specialist ului a les. aiunci a descoperit ~i sursa idcilor tc-ai trcvlt..:.. sclectcaza-le.6. . explicaua csic dcoscbit de simpla. arucrjoara ~.c cazul) cerc-i din nou . analizc. C~.~Ul 0 PU!I ()hl. Numcrowaza-I(Jumea galaxiilor.calaturc ca sfcinic.l~C run~mdd'::llpar!e (J~lr-U~ alt "scr~parc cain AIra se rcalizcaza aceasta Icgatura mtre nor §I accasta al crcicrului) idcca cc te JramanLa.Ran St:J. Sursa creativitatU LUl. .jh)lelcgcm procescle de crcatie.11 a C. fizician la Universitatea Berkeley din California.: Ie. _~_~ ••. o dat} I" doua-trci zile inlr:1 scara in Alta ~i programc3/ai. ... sa Oh!ii..ia.fGI undeva untie incoruinuu c ncvoie de idei Cft:Ult" Cu cal clcctuarn mai multc cercetari privind functionarca tum cstc cazul ccrcctarii. intra in Alia.sfaluLi\uc baza". raspunsu! primit va II eel Opl~intcnlcpcndcnl~L Dacii ai ~i 0 a trcia variama.. Capra.. Ea estc lurnca energiei. s~ raspunua. muljumcstc-i pcmru ajutorul dat. r. Cum? A\lfcl:!..J!oruldi. compar-e cu cca ie§itii din selc~~' F. pana cpuizczi toatc variantcJc.. Foloscstc metoda pcntru prograrnarca sistcmauca a ta.~Gman4ioarc.c1Jm vrci.'...kgc-ti () pcrsonalitate din dorneniu. Activarea generatorului de Idei 12. Optica apuscana de pana acum privea Universul ca D~tca apar mai multc idci. Daca si Iizica modems a dcscoperit ca nu suntern tocmai atat !-'a tc tre/c~lj ta ora optima comunicarii ell sfctnicul ales. ~.. din "unitatea caw Id~c..1 tcrnil.d.ll\. a rclatiilor reciproce.· ". "Cc . iar dtnd rcvii 1:.. la Banca Mondiala de dale. planetelor..l. ~i programcaza-is-": Crcatia... in mod regie §i logic.b1l7. dupa care revillo tim nou la/!:intcligenlii enorrna. r "The lao of pysics" (Dao al flzicii) afirma: "Unitatea In fond. rcintrii in Alfa.. ~i.. cc planiflc.JL . d~:::crcative:Aceasta sursa provinc. Literaiura de specialitate hazara pc () wmpklt'/.. rara a rnai rcvcni in Beta. ~i dcoarccc in Alfa arnbclc c~isfc!~ luereaz.

i) T(: programczi pentru tehnica ector trci degetc.seJ:i..: ~~' .dura . a~ repeta.dreapta. 88 i. Spui religioase. m~na "mclOdologia" de invap.rCvenire. cu eea subiectiva (de obicei §omera) ..J Dan Seracu oara.. k) Folosirca lnrcgistrarii magnetice in AHa pentru programaCapacitatea subiectiva trebuie §i ea inv3!ata §i folosill . am inserat acest eeJe studiate pana a. In tT(.rii.".. de la banda a invajat de la §cfii sai §i de la muncitorii rnai vii:rstni(. j.!i Ie au( ~tare lat~nta.timp. Te "plimbi" lnainte ~i inapoi In .daca nu poji face astfel rau ahora)!ii" tO~I. Teate astca le-au putut invala doar pri' practica §i exersare.::'. .8.:. spatii etc.. constient in Alfa.. Deci. ci rnai repede de acea unitate di.nrerci.' lst t Aceasta necesita practica ~isistem de lucru.ncmz/F corectoare. sianga./l:'27 t7J70r ct7. trebuie sa inveti sa. fazcle muncii eu precizie. dar.!l ~:'~ P' :!<'T#.De sni de inl(jJ3ff. deoarece notiunea aparjme conceptelor Aceasta unitate 0 . cam' vorbesc de Inteligenja Superioara. I) Polosirea sfctnicilor cnemaji. Autocontrol consider §i a numese inteligenta bine sa 0 scriem ell majuscule. . dar §l ell cele din viitor: . 12. mantra de supe!i. con~ervatii.". paragrafcu)!.ri. trebuie sa tii cont cii. Mainile Ie mel" precis la montarea exacta a pieselor. r'I' I .Derk~IJ!jj . acestc capacita. I: k' '. uc§i Ie folosesti inca din primul tau an de viall: Cu atat mai mult ai nevoie de exercitii pentru a obisnui cole dOl '. aceifl..:. .t 'r n) Fclosirca comumcarn subrecnve.(u l. ~asura ~n._c. '[I-am mai spus. Toc~all~ a~.. in Alfa. ~ens..'>-3 b3Z:!J[.j1mI cx. Asa cum munciton re ~J mtanrca programaru CX1S en e. aju]i energetic cazurile in lucru. I . h) Folosesti irnagini men tate pentru dczvoltarca mcmorict. ernisfera obiectivi.0) Fofoslrea selcctarn uptime . Repetitio mater studiorum est . e) Spui 0 scurta rugaciunc de multurnire ~i.f!/" mod ~: ~cum m.. efectueai . Inteligenta Superioara. nu clf " h) Vizualizezi cazurile primite. cand ambele emisfere lucreaza in mod sincron d) Intri in comunicarc cu altii. te vizualizezi in Iunctic de ne- cesitati.1CI. Chiar §i pcntrua folosi In mod sincron cele doua maim F. ernisfere sa lucreze sineron la eomanda ta. j) 're programczi 'in tehnica "privitului in gol". vorba de ceva din afara noastra. e rnr mantrele de ajutor §i protectie. vizualizflnd evcnimcntc. eu rcwlvarij all ii. lin scule in maini.. cu sretnici etc. P) Dersctivstes stressului fn cstev« minute. are p s: permue . care faeem §i noi parte (vezi imaginea holistica a Divinitatii) §i dii c) Soliciti ajutorul Sfetnicilor in cazurile §i problemele mal care putem scoate informatiile §i la care ne putefn cupla in rnodificile . i!i dai sugcstii pozitive. nevoie de exercitii.rc a dczvoluIrfi! rn) Programarea rcpclfirii condiliilor nplirne de rnunca din in sa pracuci \:~~emvatate. capa~lta!llor subiective. Pcntru programare: f) La trezirea la ora optima.. Ie activezi (hi. B c. a) Numarand invers de la 5 (sau 10) la 1 activczi Alfa. >. Peate ai observat muncitori la banda rulanta. ' . nurnarand de la I la 5 rcactivezi Beta. g) La trezirca la ora optima.

toate acestea trcbuic sa lifsimt abatut. intra din doll. _. chiar in Beta.~. . probabil sa sc intamplc in vii tor.·tlimincata.. S) Cornbinarca :: ._:. r- .! se cunoaste cu exactitate rolul acesti. drum de () mic de li inccpc cu un pas")... de cxcmplu. •• -. vei dcveni ml:1a mana si suomi clocancs« pentru C. Rctrage-tc rnt..t: ncnorninalizatc. "Daca rna Totusi. 0 lehnica prin caw lJ.:.' Catcva cuvintc dcspre timus... 0 rczalval.r-un loc ma~ gaseste 111 ~osul sternului. :duc Ia nnrmalizarca a () ".J. sub capatul superior tiz:o!at.. care iii inccteaza (conforn:: IJlca de a doua zi pOli sa lC ajuti activand mctod~ ~cdjcin~i clasicc) activi~atca dupa trcccrca adolcscenjei."riormaJiII.ntarin::<J.ltmiflc:qu.!2Za ~i Iln nivc[l'ncrgeti:' rnaladiv de ~d/. .• msucccs "gararuat".:H(~Va secunde stcrnul De la encrgic. la cca.. Dar pcntru ca accsti pa~iCpr<H:!ica in acuvarca zone: Alfa: te dud ell succcs sprc schimharc. .slui~.. :. JIl Alfa ~l afirma. slimula~ea umusulur. care pOLinsii. 12. Prograrnare pentru elirninarea greutajilor viitoare ~ . i!i uncsti cclc trei dcgetc §i ciodinq:atat de facut: sa inccp ~a zarnbcsc. actives": a) Inainte de a dormi. :~~:':~ \ . . trcbuie sa programezi. un rczultat rnai bun objii daca prcprograrnezi r'lf(..(inapCICnl::I de I. Adormi direct din AHa.sa rc umusul.:l~~~~~ Autocontrol oricarora dmtre punctelc de mai sus. .. programarcaf'.. zi'imhqte. . ~Upll~I!lU ell crocaniica stcrnului..~'prcprngramatJ din noapica prccedcnta. sc route obtine in cazul senzajici ~. in Alfa. ( 12. _ ._.. Se pare ca joad' Prin ciocanirca sternului. . am doar prograrnczl: daca zamhc§ti. . prin tchnica celor trci dcgctc.·~ ·t.' . :. .J "~. ~ [ .. Dan Scracu r ) Folosirea unui calendar limp a unor cvcnirncntc. intra in Alta ~l prograrncaza-tc ca.9.' schimbarca va intervcni.' .~!:. un rol ~i in regia rea alior glandc ~i organc. dar se pare ca joaca un rol coordonator. Jar pnn a(.._.zqti la ora optima prcpwgramarii trnpotriva lipsci de chef Alia. provoci vibratii In timus §i'rciocanc§lc-li eel mull un rninut .ca~la ~(' '.molnll ~l aeuvan_d t!mu~ul Cllflrorrr! (vezi dictonul chincz antic: "Ori(i. l... Teate scrnnelc CIUC(. 4 em. .. rnulatorii" ti sc vor remcarcal rani! azi nu prc. indifercnt. _..J. cheful de viata ctc..) b) La ora trezirii.. Este 0 glanda cunoscuta §i surt numclc de "glanda copilanci". Asta () numim "programare". plictisit. sa-ti provoace stari de slress.-.. . mai linistit._. trcr d~gc!e ~l acc.. ~e CXCCP[ie. sau alta similarii. __ ... mental pcntru '_.'. . 91 " • ' _. I.!" Prcprogramarca 0 poti face in legatuni CU orice evenime. rara chef.."i' ~ • _ Pcntru a ohtinc accasta schimbarc.' l~()~ipr<!prr~g:ama pentru a invingc . .__ . acnvczi...t:rw de organe.ul. Ilcntru succcsul gararuat.. .:clor de rnai sus Metoda in~ii prcxupunc ca at deja suficicnta C'.10 Preprogramarea tonusului de dimineata Pa~lj mici aduc schimbarca Iata. dar ~i [ala de evenimczt: c) Rcadormi direct din Alfa. . sa-rni unesc cdc trei dcgcie de u§or ell de zona tirnusului pentru cateva sccunde. Insa. zona stcrnului.. __ . mai plin de c1an. in wane rclc.'asLa mi s:' corccicaza instantaneu tonusul. .. uneste-]: cdc.. '.' • _. ~:~. glandc. Imcdiai "acu- I.

.-. ..-. normal te-al iruinde sprc 0 fioW lie Algocalmin sau alt calmant]. . -. Puterea dorintel. poti activa Alta ~i cu odiN: f~ 12. r I. pentru ajutor §i revino in Beta '. credinta §i astcptarea sunt cuvinte care reflecta f: sentirncntc.. .-".. _' . astfel incat in final sa cupnnzi rczolvarca unor~in..' '. In caz~l_durcnlo.Crcdinja ~iasteptarea r v Eroarc' Dorinta a nascut toate creajiile umane de pc aces: au dat foqa dorinjci.. Scntimentele sunt subiective._ :.. !"'...). : _. ?. r 12..mar UZaIa a m revino in Beta prin metoda cunoscuta §i te vci simu mult rnai binc] dedit Inainte! i. f: I' t . I:impinge durcrea (cenusic-ncagra) canalizeaz-o sprc parnaru. estc cea mai creative folosire rrmpului de care dispui! ..". cap.1 . v ~a it i_"cmisic".-. De aceea nici nu sunt reale. r~_. '_.)"' I·. c) Cupleaza-u. . . pierdcre inutila de limp. punc-ti mainilcdiarnctral Ia baza capului cclui in cauza.-. asteptarti Poti ajuta In Alfa §i 141 inlaturarea durcrilor de cap ale altora. dupa punctul Dar dc cc? Ai Alfa la mdcmana.. . Ai 0 durcrc de cap. '". te-a apucat 0 rnigrena "rcbela". \ ~. Noi insiH. 11) Ramai rclaxat..: .F ~. Oarc? ~:·parnant. in ll10J a) §i ruga rca Lui .' :.. cclui in cauza ~i r t l~cvoiC eel in cauza ~i deschide-ji i sprc El... credtntei §i at J. in sus.ucasupra capului ~l dirijeaz-o .. daca cvcntua J II-a mal.' C'._. .. _. ori efcctc sccundare! l' f' b) Dcschidc-ti cakra VIr cornplct pcntru a pnrni Luminadin palma stanga pc pozi~ia a) Intra in Alfa prin metoda cunoscuia. I..'.' _ _..ramas 0 nb~ ~. Beta ar aprecia aceste] catcva minute de "visare" ca 0.12...A~una sprc parnant. fr. a) Intra in Alfa.'n"._ •• ... urmcaza: contraindicatii..'. problcrne c) Aces! Limp pOli pc care le ai.' ~tim prca bine ca. . .: .3 capul~i.'. nu pot fi fotografiatc l-sau rnasuraic.. spune-]i rnantrele de protcctie f'~' f' f.. )- in. I"" ..r.'. • . ~" __r - Dorinta.rct clc.' .Jntrerupatorul foloscsti ~i pentru d) ('1 .aici 3-5 minute. c rnult mai icftina ~i nu are] pcntru Lumina. 9~ ' ...11 Jos durerile de cap! e) en ajutorul r r " atara din capul J) Multurncstc-I ~ _.:. Cci care sc "plimba" numai Dupa cc [i-a crescut cxpcricnta.. ~- . din contra.'. ~: '! -:'_ -.: '_ \ '~ '" 'l~ '.t.:10. durcrea ccnusie de Terrnma cu punctul d) anterior. f dcschisi. i I Dan Seracu r I Autuc_ontrol 0) Roaga-I pc eel de sus sa-ti dea din Lumina Lui ala! cal arc palma mainii stangi (2 Eului) Luminii care iesc din palma mainij dr eptc. §i ajutor. .ircumF~:in. Repeta ~ miscarea din Inca doua ungmuri. .r~aga. cu palmcle u~or in sus ~i impinge-I durcrca afara.

DC!n S~ra(
realitatcl

Ij__

_

Autocontrol

Parca ar rcprczcnta cnergii walt: ~i parca ar fi chiar 'I.?Ci in ' rclaxarca piclii capului, (:I truntn. Indp.:apta-p spn1.nlx~de! Simy: Ncnurnarati cercctdtori ~e ocupa ell studicrca acestor relaxarca plcoapclor, a fql:l, a falcii. IndrCdpl<lJi aicnna ~pr: g~t; scntimcruc, cauta sa Ic cuantllicc, :-.a lc rnasoarc imp •rcrul in umcri, picpt, abdomen: Rclaxeaza-]i r~.,; rand ~llalc paqlle rcalizarilc cotidtcne. SA nu arnintcsc dedit intMnirilc bianualc ale corpului, Treci acum pc spate. Rclaxcul.a,~?c s':s !TI )(~:" t\e~I? SocielJ{ij tie cercctari psihotronio .. (Asut.:ialioo for Psychotronic ' picioarclc, de la pulpe pana la dcgctcl Excrcitiul pana aiel nu It I 1<1 Rcscan ..h) din SUA, sau ccrcctarilc clcctuatc fa Institutul pcntru mai mult de un rninut. ~ ~tiinlc nncticc (Institute for Noetic Sc:icnn.'''), fondat de cosmoAcurn, numara rarde la 25 la 1. lnchipuicstc-te intr-un 1.0(; nautul E. Mitchell, ori lnstitutul SRI (de data asia csic acronimul pasnic cc ili aduce \TC··O aminure pIacula: gradina. ,ro to 1 1 III 1.11.; la Stanford Research Institute), ell ~,ctliul)n Palo Alto, prcferat, patul, un camp inflorit. un munte, malul unci ap~ .California, lnsl i1 ut ul dill Frciburu (Get mania) ere. In tuaic acestca oricarc IDe lini~tit de carc-ti poli aminti. Stai catcva m~)mC~le <lH;l! ~i nu nurnui in clc sc fac c:cm.:1ilri prin cafe sc inccarci cuantifiAcurn spunc-ti: "De Iiccare data e~nd ma rclaxc/ avtlcl, aj~n~ pc (·are;'.!prin rnetodc Iizicc a cncrgici rnentalc. un nivcl 101 mai adanc al subconsticntului Timpul cstc prictcnul Oricum ai numi accasta cncrgic ., ~iarc 0 <eric de dcnurnin - , meu .. Lucrcaza pentru mine Acurn nurnar de Ia 1 la 5 Cft~d ~jun~ ca riimanc lol ac ccasi Este () cncrgic crcatoarc. la 5, imi dcschid ochii, voi fi perfect treaz, ma VOl !-.lm11 binc ~I Notiuni til "Nu doresc asia", "Nu crcd" ctc., () !in dccuplata. ,igur de mine. Unu, dni, irci. Clnd ajung la cind uc<;rhid ol'hii,.\·t'! Notiunca "Dorcsc" o cuplcaza, "Astcpr" f) inrarcstc, 0 amplififi perfect ircaz, mit vui simli bmc ~i Sjg~i ~(; m!m~ ~alru, C,IllCl di, im "Cn..:d'· ii oj putcrca ncccsara. (tlL'schidc-!i ochiil) Sunt perfect trcaz, rna sun! bine ~I sunt sl~ur Prin Autocontrol nu Iaci decal s) lc dai puteri ncmarginitc, de mine, tin lucrurile in mana. Agcntul strcssaru nu rnai arc DIn () dar totusi [inutc sub control. put~Lc asupra mea". •. ., Intrcgul excrciuu nu durcaza rnai mull (1(; duua nunute

12.13. Doua minute pentru invingerea stressului 12.14 Efecte masurabile ale imaginilor menta le

~lii

Metoda po\i ~:1 l) inccrci in hiruu, in part:arc, 01 iundc unuc nu vci fi dcranjar. la-o in scrios: Efcctucaz .o tic parcil viata ta ar dcpindv lie ca (cil.lcoualii atirrnatia cstc chiar rcala): 0 pOll cfcctua chiar tia(;a fndi nu ai avansat prea mult in Alfa, ~ca;[He corned pc scaun, clibcrcaza-ti lot cc !i-ar putca stfmjcni rcspiruua. inclusiv ~ircturilc de Ia pantofi, Strange-]i purnnii. Mai tare' Rctaxcazi-i. Rcalizcaza cc sirnji in timpul acesrei r...laxar]. Strange-!i liin[ii. 'prcgatqt<:-lt pcntru consucntizarca a ce ~im!i la rclaxarca fi:ilcilnr. Rclaxcazil -Ic! Fa acclasi lucru cu glcznclc. fa acurn o inspirajic atWnca ~l Pi: timpul d.l dai drumul incct la acr. sub plcoapcle lnchise privesi« usor in sus Simte
I'[i

pn:pun un ~:xt:rCI!~U simplu: inundc-u .in lala m~inik orizontal. Inchidc oddL In mana dreapta III 0 saco~a de cumpilraturi cu alimente (nu "cosul zilnir'") Simtc-i gr~utatea~ ,!e inchcictura mainii stan!!i "!eagii.·'li" un halon r~)~u plin cu hcliu, Simtc cum tc tragc in ~~u~~Dupa un rninut (Ic~l'h[dc-li ochii ~i
privestc-ti brajclc. Punc cartca jus ~iinccarca cxpertmcnrul' ... . Cand ili dcschi/i ochii, unul din orate .cstc de l)hlO~~ mal JOs rledtt celalalt, de obicei drcptul, dcoarcce a rcacuonat la "grcutatca" cosului mcnializat. Cateodata, fard sti vrcm, corcctam

hi

(j4

l)S
, i;~ ,.

r
.

.

.,

",.,

~'.

•I

....

. ,,-.~,:.

1"' •

[

~

::

".;"';"';:'::~J' ~•.••.

,.1, .:: ';'

.;:

. ...

'.

Dan Seracu
Intra in AHa, atarna-ji mana dreapta intr-un vas eu apa eu gheata, iar stanga intr-unul eu apa calda, Dupa cateva minute revino §i cornpara ternpcraturile celor doua maini, Dreapta, sub influcnta apei eu ghea~a mcntalizate va fi mai rcce decat stanga. Mcntalizarea, "antrcnarncntul" In Alfa cste tot mai mu!t Iolosit dcsportivii de perforrnanja, . .lntr-un gimnaziu 0 c1asa a Iost impaqita in doua §i s-a [acut un lest pjivind nurnarul de cosuri aruncate din Iovituri de pcdcapsa. In continuare, una din grupe 5·-3 antrenat zilnic in sala,
nou. Ambele grupe au dat acecasi dezvoltarc, cu toate doua nu a pus mana dcloc pc minge in aceasta perioada'
sub cO§, ccalalta, acasa in Iotoliu, iII AHa, vizualizand nurnai lovituri perfecto. Dupa un limp, ccle doua grupe au fast testate din

Autocontrol
care bratul ajunge mai sus decit eel

Slang.

aceasta rniscare, drcpt pentm

1...•.(Numara
16 .,.3

ajung tot l!lai repede ~l mat profund in subconstiem ... (pauza) ... Pe ~cest nlve; al coo§tiin1.ei Ideile pozitive pastrate in fala ochilor ilH.:t sufleiesti sunt benefice ". (paliza) ... Devin. tot mai bun in , d.ome~iul clarviziunii ... (pauza) ... lmi pastrez totdeauna calmul . §1, poz~~ia.eo:reet~: Ori de cite ori imi unesc trei degete de la oricare r din mam.i, c~n§tlln!a va funq~ona pe ~n nivel tot mai profund." ~:. ~P~ll ajunge la un OIVel mal profund aI constientului ~ numarand de la 25 la 1. Numara mental ell mille! Vizualizeaza \ nl.lmer~le§i sim~e ~um aj~ngi p~ n.iveluri tot mai prcfunde, cum to •• rejaxe~1_tot ,rna! binel Cind ar ajuns la 1, esti complet relaxat.
15 2 rarl) 25 ... 24." 23." 22 ... 21 ... 20 ... 19 14 ... 13 ... 12 .." 11 ... 10.,,9 ". 8 '" 7 1. 18. 17 . 6 ... 5 4
00

ca cca de a

12.15. Opt minute

em'

iti schimba ziua

lata un text care poate fi reprodus de pc a caseta, sau poate fi citn de <iltcincva (cu exccpjia paqilor pintre parantcze):
.. lntinde-te corned privirea in sus sub plcoape. 2 ... 1. In pal. Inchide-ji ochii, intoarce-ji Numara rar de la 5 la 1; -'-5 ... 4 ... 3 ...

Vizualizeaza-u in fala ziua de azi. Vezi cum tree orele vezi cum ec.on9mis.e§t~ ti.mp, deoarece toate merg lin, arm'onic, productiv, Inchipuie-ti cum avansezi de la 0 ora la alta impingand imaginne de Ia stanga sprc dreaptat ~eum .~st~ ora .,. (d~ ora reala). IIi lei micul dejun cl! familia (eu pnetenu; singur). E§tl treaz §i plin de viaIii! Radiezi! Ii vezi §i pe ceila!!i, se bucura de prezenja tal . . Impinge user i.m~gi!leaspr? dreapta, ~cum este ora ... (aa un limp cu 2-3 ore rna! tarziu), E§tJ la locul tau de munca. Toate sun! prcga~~te bin~. din tirnp, toti lucreaza eficace. Tii in mana £O~i Iactorii. Rclajiile tale cu ceilalti sunt de inlelegere, armonice. AC':.lm este ora .n ~da un limp ell 0 ora-doua rnai tarziu), Vezi un ceas In faja ta care l.ndica aceasta ora §i impinge Imaginea spre dreapta. (Spune cu cuvintele tale ee trebuie sa faci Ill.aceasta ora), Teate se ~crul~azii ~n~e~ula, ~c~:momisqti timp. (Continua in pasi ,. ?C 0 ora-doua, ml§ca imaginile spre dreapta ~i dii condipile
A '

,
. ·r

ideale),

• A trecut ziua de munca (Vezi un ceas Indicand aceasta ora. lmpi~&e ~magin~aJi rna! spre dr:eap~a), Te sim~i bine, energict I~i cateva cxcmplc: pe un camp inierbat eanta pasarele, norisori albi " termmi Zilla realizindu ..v toate cate p le-al propus pentru azi, pc ccrul albastru .. Vczi iarba verde, cerul albastru: Auzi ciripitul Radiezi recunoastere, sprijin §i spre altHo pasarilor! ... (pauza) ... Acum imagineaz.a·1i valurile care matura . . Pregate~t~-te pe~tru term!n~rea medltapel §tiind ca esti malul apci! Le auzi sunetul: ... (pauza) ... Acum un pare eu floril mamtea unei zile creative, care sa xti Indeplineasca jelurile, e§ti un Vezi Ilorile' Ia una in manal Observa Cal de catifelate sunt conducator capabil, care invinge toate greutajile, rezolva toate petalele! Simte-i parfumul! Vezi picaturile de roua pe petalele ei! problemele §i ajunge la once tel. A§a sa fie! Ca diarnantele in soare - reflecta curcubeul in toate culorile sale.'. . .Nu!llara de la 1 la 5, <;an? ai ajuns la 5 deschide-ti uchu ~i te Acurn, vor urrna cateva afirma Iii. Cu efect benefic pentru ' vel simp treaz complet, odihnit, relaxat, perfect sanatos, rnult mai tine. Rcpeta-le mental dupa mine! "De cite ori exersez astfel bine dedit inainte - 1 2 ... 3. ('.and ai ajuns la 5 e§ti cornplet Relaxarea pOli sa
0

adancestt inchipuindu-p scene ealme. lata

97

i'
I

Dan

Ser""i:l.,;::c.""u'--

_

rnultc dircctii de unde s-au obtinut inregistrari din elC! pl' nivclul plaruclor. ... 5. Ochii sunt deschisi, e§li tresz, te simtl excelent! . Asia natural, I-a surprins Pc not, !mplicali in Autocontrol, nu, Noi ~tim cD.oamcnii sun! capabili sa comunice Is distan]c d(~ neinchipuit. Atunci planrcle de ce uu ar fi? Noi Iacem asta in Iiccare zi. ;;i avcrn ctuar uncle dispozitive dcosebit de simple care ne ajuUi in 8CCSIC cornunicatii pe distanjc inimaginabilc (in Beta). Totusi, cornunicarea subiectiva arc ~i limite. , Emisfcra dreapU1 ie cupleadi ell iumea ncmatcriala. In lumca subicctiva nu cxista spariu sau limp Cu alte cuvimc, cornunicarea subicctiva .'>C imlak:.lzil instantancu, iara a Ii influcnjara de distanjc. Pllli cornunica pc cClk subieciivii cu cincva din Honolulu? D3, poji, POii comunica cu \.'i 18.Icl cum ai cornunica cu cineva din Pcntru inceput ircbuic sa mil adresez crnisferci talc ccrcbrale .,'. acecasi intrcprindcrc eli nne. Emisfcra urcapta nu a rOS! creata stang! Daca ccle ce Ie voi spunc nu Ie Incadrez in limite logice, .~. insa pentru a inlocui cmixfcra st,ing:i ci pcntru a·i Ii pcrcchc. emisfera ta sUingJ. va bloca folosirea lor. lar asa ai ramane rnai Comunicatia subicciiva nu 0 inlocuicstc. ei o cornplcreaza pc cea sarac eu UIl instrurhent important de comunicatie. ohicctiva! Drumul parcurs de la scrnnalelc de tum pana 11.lnijloacele ] r En ircbuic tottlcauna ~[l ,jjun¥?i Ia dcstinatic E'xlsta ima §i actuale de cornunicajie a fosr lung, Prin intcrrncdiul satclitilor cxccptii. . putcm cornunica ell intregul paman!. Dad asta t.i-a§ fi spus-o ell o! Catcva dintrc clc lc ~i c\'Hlo~ti.. sau eel pujln 1(. inturcsti SU1a de ani in urrna, ai Ii zis d.i. "sunt Jus cu sorcova", ~i Astfel, dad llll Jl5<tu!i de la cgul la cgal, dacii Ii criuci, d:.H~J asculji Credc-ma, nu sunt nici azi pujin: eei care la cuvintcle mclc l incorcct siiuana, comunicaria subicctiva $C intrcrupc. :;>tii ca rcactioneaza la tel: "Intra in Alfa, proiecteaza-ti pc ccranul mental, trcbuic sa r.jj~e~p ca un poJitf,:ian, nu sa tc zh:.qi sa se aile cine arc irnaginca prictcnului care trfliC§lc pe ccalalta pane a globului] .- drcpiaic, ci carl' cste 'J(.. cvarul, Ascmcnca rczolvarisa !m(c~ti sa fie l parnaniesc, vizualizeaza-I eli ochii sufletului, cxplica-i ce trebuie sa;; avaniajoasc ruturor ector implicap, faca. La nivelul cunostinjclor actuate ale fizicii, cornunicarea Ia '. Acosta cstc Iirnbajul dumcniului subicctiv, Daca to .. ((: asrea lc 1 distanje foarte mad, pc cale energeuca, este 0 concepjie greu de t' vci urrna §i In dctaliile objective, atunci cle so vor incadra §i rnai inghilit, iar "digestia' cste lngreunata ~i mal rnult dac.a cnergia] bine In imagine, Iolosita nu este alta decat energia psinotroruca a cmisfcrei ] Mai exista () cxccppe Daca masa iniormauonala a emisrcrci cerebrate drepte, energia consticnjci. . 'itilngi 0 trcci in con'lunic31i3. cmisfcrci drcptc, Icgatura E.C Neuronii crcierului unui am sc acordeaza cu neuronii t intrcrupc lmagirn ncnurnaratc .. Ioartc multo date, Iorrnulc, creierului altuia, indiferent de distanta fizica ce ii separa, 'prograrne, lim pi; ioatc astca suru materia bruta a cmistcrci stangi, Tii minte expericnjele lui C, Backstcr legale de plante §i, In IDe ca t03tC astca sa lc prcici pc nivelul lau (de altfcl sa rarnai ill rnodul cum "dciectorul tie minciuni" - poligraful - le-a inregistrat AJfa §i sa ic gatHlqli Ia cdc din Beta cste Ioartc dificil), comunicajiile? Acesre cercetan le-au dezvoltat apoi ccrcetatorii I toloscstc-]i AH3. pcntru a cornuruca gcncralitii!i dcsprc importanja japonezi, reusind sa puna Ia punet un dispozitiv capabil sa '" acestor informajli ~i dcsprc faptul ca rcspcctiva pcrsoana sa le ia inregjstrc.,e comunicauile Ia nivelul plantelor. :; atcntin mana diml vor ajungc 13 cl, lntr-o zi, savanjii plecand in pauza de masa, au Iasat insta- :. Data ai inccrca sa vorhqti pc nivc] obiccuv in mod subiectiv, Iatia cuplata, orientara spre cer. Reintorsi, au gasi: 0 inregistrare de ascmenea te-ai ciocni de dificultali. lnchipuic-ti ~efulla care ai care le-a demonstrat ca a avut toe 0 comunicare la nivelul t intra ~j i-ai spune: "Trcbuie ~a coopcram mai strfm~ pcntru a plantelor. R01.ind dispozilivul, orienta! tot in sus, all obliliut mai.~. treaz, te simli bini;' §i sallatos, mult rnai bine decal rnai inaintc "-4 ';.
i

I
"

.'

.

~-

.

98

7*

99

[

[

=

::

. ,~. .

.

::. ~ .
.:,.:

.

Dan Seracu
transforma in bine Iumea in care traim". Probabil s-ar gand.i cii ai nevoie de un concediu medical mai lung ." Cornunicatia subiectiva pretinde 0 metodica proprie, la fel ca §i cea obiectiva. Cu reate cii aceste metode difera, ele constituie podul peste diferentele celor doua emisfere. Difcrente pOl [j in:
','

Autocontrol
~u

nevie cart; trebuie corectata,

~l

.a) Vizualizea~ care este problema; motorul n~ funcponeaza; I~em[lal de .raspuns de dincolo de ocean etc., deci situajia

- parere,
" pozitie, .. interes.

1

" b) !\~~ta .i~aginea mtr-o faza mciptenta.

putin spre dreapta.

Vizuallzeaza Situatia

corecjia acum est."

c) }mpmge imaginea §i rnai spre dreapta. norrnalat Teate sunt in regula.

.'

12.17. Abecedarul muncti in Alfa

Rczultatele, probabit logica, Nu este stiin\ifica clasice, ,.
i:

Ie vor surprinde,

Nu se poate

Nu este 0 treaba explica prfn metodele

!

Dupa cum obscrvi, de la un capitol la altul i1i prczint lucrun tot mai surprinzatoarc (in Beta), dar avand in vcdere cii inca invqi" din dud in cand mai insercz cate 0 revenirc 13 teme clerncntarc, cite 0 pauza de "respire". Cclulcle cerebrate sunt capabile sa sc acordeze cu aile celule
ccrcbralc, sau chiar cu materia anorganica. Pe nivel uman este mult rnai usor sa Iucrezi decal pe nrvel animal, ori vegetal. Acolo

simptornul

"

Cum PO!.i explica darn: - Un ~o!or gripat cronic, incepe sa-§i dea drurnul, iar apoi
dispare complet?

, ~ - Din locul eel rnai irnposibil aparc cineva cu picsa de schimb hpsa? ' ,'l, - Trimiterea "picrduta'' apare totusi a doua zi dirnineata?

tnsa undc miza este supravietuirea,

neuronii

sunt capabili sa
pentru

-"Un strain apare exact cu obiectul de care am nevoie?
§l ar succes?

invinga orice greutate, ei Hind programap eminamente supraviet ui re. Un specialist defectolog de la ( sa zicern) 0 uzina de

. . -..In urma unei idei ce \i.a Iulgerat prin creier

tabricatie

'

schimbi tactica

defcctclc "privind in gal" spre motorul care tocmai se apropie pc banda, Iiind confirrnat apoi de instrumentcle electronice, Tehnica "privitului In gol" 0 po Ii totosi oricand in timpul pentru inccput eel pujin,
zilei. Dad
insa Iucrczi cu obiecte neinsufletite,

a motoarelor de avion, implicat putcmic in AHa, poate detecta

Sa Incepem iadl.§i cu .
1~

"0

simpla coincidenja"?

sa fad

investigatia noaptea.

este mai bine,

una sa semncze ca EI a fost acela care te-a ajutat."

?~e

Dupa~pare~ea_mea, definilia accidentatutut este: "acea aqitme
mana ap.:_latoare a lnteligentei Superioare tntervine,

dar

I

~.

fata ce ai de facut, dad} te-ai trezit 13 ora optima:
100 101

Pc plan subicctiv ai posibilitatca sil-J . am unui camp acopcrit ell 0 anumita cultura alatur] de imaginca unui Raspunsul cste 0 iiI1ii~IC absoluta.3sa-li il1vil1g1 programarca t ncuronilor tiii sprc separausmul caruia Ii suntern cxpu~i in luruca matcriala. mi-au venit in aJ'L!lor. !HI e. III pun . unde sunt 1:. prisrne. ne chinuirn singuri PCt1!r li rezolvarca problcmei. golindu-ji rnintea pcntru un moment..rc apropii de cunlJa§!c~ea ~b:'()hH~. diafragrne. Lista poatc continua la ncsmr~jl. Oricinc ai fi. _. de al (. pc care 0 rcspccu. In cadrul xtudiilor pCfllru doctorantura cautam posibilitatca reahzariiunul dispczitiv care sa PWllCClC1C imagines crornatica a A Ilaca ai ncvoie. azi aproape uiiat..bosq . Iara~i. a urad consiller superior. HI cuua lut. catalog cu etaloane ~e culorr. normal r ~. NU-!i vor inuinta nici 0 nOla de plata. . "Spccialistii" rcprczinta una din posibilitatilc ca prin ei ' sii putcm intra in lcgatura cu Inrcligenja Supcrioara. a unui savant. ~mut pcnt~~. i~i ropu n p urnpul ee-l tu la dispozijie. !">il-i ontaciczr.uCl in online [. toatc rczolvarilc problemclor avutc ~i r. . sa-V devini'i ~. in gura lui raspunsul.colonmetnce. sum omnipotent sa te intrebi: "StHH _.i1~~ In.)l am trasai-o in wi mull 0 [umatate de ora. nernuntor..un comparator fok1si!_ inca prin anii '50 !D_Jeler~m~n .{l-ti apara imagines unci persoanc pc care o stimczi. sumarizare (Cbd Din ccle invii~atc pana accasta eterna lrurcoarc a (orosi In mod corcspunzaror intrcbarca "Cine c§ti tu?".HSlan!~ nu este altccvn d.. sa Ic ceri slatul.qti ornnipOlCrlt: ~t~nCl..o ~I. chiar ill unui persona] din istoric. . multumcsle-i inaintc de a p:hasi Alfa.:al"ui stat ai ncvoie ill dorncniul rcspcctiv.k accst: nm:. un I.! dupa Jorin~a inaintc §i inapoi in limp. lansandu-mi 0 intrebare simpla: "De ce nu modifici Dubosq-ul?" Colorimctrul. plohab!l 31 ? lo!m~ sao ~iia 121 a filosofilor. in scheme opuce care de ca~e mal complicate Aproape uitasern de "ci".~!i~!. po~i face :. qli capabil sa -il . La un moment dat.este . Estc un sentiment corcct. "din scnin".: Autocontrol ::I ':'~ : ·a acestora din urrna cu culoarca carnpului. Poti avca senzatia de pares IU ai inveruat. Schema opt~Cd.:cal..te . + Ielul de oglinzi.ctnc sunt cu?" infinit. . !VIa chinuiam cu to. soscsu: ~iraspunsul. normala Iucruri imposibile. ! '. acum. 0 ~omp~ra!t~ . iar clod revii asupra problcmci. ca deja in accasia faz3. de parca accsra ar fi raspunsul oal de tine. de parca [U ai pus. Oridlnd stocare ~ atciicrul a Iuct at la modificarca aparatutui Ti-am prczcntat deja cxcmple undc a COS!indicat sa chcrni in ajutoi spccialisu. Cane! ~§ti ! capabil sa rczolvi pracuc mice problema.0 fap a tntinnului. . pe[ltr~ put~a o~1i~e. Accasta 0 ob~ii punandu-i intrcbarea mental. ai una din forrnele r imorialitatii. Toatc cJr~ite sfirue spur! in modul lor cl o _ "TaUH ~itu surncu 0 persoana _ "'Ii 102 103 [ [ r: . e~ti in Icgaiura aproape permanents eli lntclisenta ~ Superioara. Singura problema cste ta dcscori cam uitarn aceasta posibilitatc dcosebiui. Hai sa mcercam 0 0 I"k!ica p~uza" ~ar p~mf1. Il aveam sub 0 rnasa. Acccpta-l' Totdcauna in~a.ili_cri.rroicCl~!i i_nt. sa ad. a aparaiului mndiric.. : 1 " i ccri sfaiul in problcma'spcciala cc 0 ai. I:'· viiioare.. Tragcm singuri in jug. C·and ici cunostinja dcsprc ccva in mod "normal" nu t ai de unde sa ~tij . arbitrara. eventual "muzcu" al aparutclor de laborator. pcntru dtvcrsitatc. c consultanji.. ~u. M~§candu. Sute de "ajutoare dezintcrcsatc' a~lCapW.:. cunoasrcrca absolura. deoarcce uitam !.: Tehnicilc Autocontrolului te ajU1. :ar inca 0 jumatate de ora! l~ ' roate cunosunjclc. care sa i!i r:lspumHl intrcbarilor puse in plan subicctiv. POli realize Imaginca unui colcg.

po!i afla care este relaua rensionata care "te bazaie". dupa activarea zonei Alfa prin binele . PClIltfU. Deci. pnn iertarc nu Iaci altceva decat sa invingi de ale vedea perfect sanatos.mce~c. Peate eel mal important este cl trebui~ ~a'te simti onora:. eel ce face rau n-a vazut pe Dumnezeu. '. locul de munca. Ili va in cursul exercitiului cotidian. un cunoscut etc. prieteni.: Dupa ce ai gasi! cauza. _ In Upanisade cunoastem universul". Solutioneaza prin :. inainte ! i.1 pe ecran. poti sa i"na ta. I'm urma ral. . Mahomed spune cii "Lumea cerului este in tine".l1.14). 1. s~ p~oteJam fau~a .ce!~. din toate punctcle de vedere". . I1i stimezi corpul.m av~i urmatorul raspuns. Buddbismu! Buddhan• Autocontrol spune: "Uita-te la tine..' sa 0 ~on~~nu: la. >' t"L\§ dori sa stimezi acea Inteiigen!a Supenoara ~are te alu a. XV. A - te umplu de un sentiment placut. au zit de la Tatal Meu VI le-arn . armele nucleare.'. citim: "lnlelegandu"ne pe noi tnstne. ci v-am. cand te-ai relaxat. Acum pronunja Faceti pace irure veil Irnbralipti-va! restul de mantre. un rnembru a! farniliei. a.:. Punandu:-mi aceeasi tmrebare. pune-ti tntrebarea: "De ce am este. va aduce dupa sine solutionarea celor fizice. Zambiti-va! incepand Teate astca eu cea amintita -mai sus. 104 105 . . numarare inversa de la 5 (10) 1a 1. prin nu va mai zic slugi. obstacolele ascunsc din rata sanata\ii tale. dl.= = Dan Seracu . eli stuga nu §tie ce face s~apanu_l. esti inlelepciunea lui spune: Atman (cunoa~terea individuala) sunt una". (loan. .ce. _ Crestinatatea . Hinduismul Brahman 'j n (eunoasterea universala) i ~. sa ~?ntrolarn 'i._cl binele. 1.. te-ai cunoscut pe tine. iar lista PO!. lumea. jar solutionarea "frecusului" sufletesc strMuim a le termina. apare imagines cuiva. sau cele spuse de Sffi~tu! ~postoi loan. proiecteaz-o .lpa pronunjarea primelor "lubitule. ce in ce mal bine.n!a. Invingerea obstacoleler ascunse stapanul". l§i cunoaste 12. Dad. De acu"!l imb:rali§caz-o! Sirnte cum ti se "normalizcaza' legatura ell ea. Abia scum pronunta mantra de prorcctie "zi de zi rna simt din pe cale de disparirie.. de iubire.:.bme din Dumnezeu rnantrc de protectie §i ajutor. . te cuplezi pe cauza §i pe rezolvarea ei. Dad Xiiapare 0 persoana in faja ochilor mintii. pune-tiintrebarea: "D~ ce am acAeasta sufel!"i. sa aparam mediul mconJ~ra~or. familia. -Dimineaja.. de acum inainte. ~. n:sffif§lt: ~.ndurile.di ioate cate am.] I In cele ce urmeaza voi incerca sa ili dau posibilitatca de a smulge din radacini stressul care ili da peste cap sanatatea. daca faceji ce va_p~n. Tre~me sa _nc i: imagini rnentale "frecusul". aceasta su[erin~a in corp?". sa luptam tmpotriva Ioarnetei. " (Isaia. a corpului?" Lasa-ti gandurile sa zburde libere. !acut cunoscute. spune: "Cine se cunoaste pe sine. In fond.14-15).11).. Dupa care lasa-!i libere ga.20.. §i _. Reaminte§te"li ce1e spuse de proorocui Isaia: linvalal1 sa f<l. "Voi sunteti prietenii Mei. r Lumea este plina de lucruri !let~rmli~at~. cia mana C11 persoana respectiva. flUIDI! ~ aman~doi trece un sentiment de iertare reciproca. Cel ce f~. Practic wale stante de stress provin din relajii interurnane. (111 loan.

-----.ntc cscniiale . intcrvcnjic nu e de .:tl\l1.dc ortcarc: vindccar: sunt: in m!. 'lini~tca suflctcasci ~i crcuinF! in proccsul die vindccarc. Factorul discrct ta~'(' poarc da peste cap cchilibrul (bio)chimic din organism poate li o stare de . incrcdcrca ckm'_.I exclude a'~is~eIil1.~a!ll sale.. de giinuuri "vindccatoarc".dicul curant.. Pe maine §tii deja C1': ai de ['5. 0 cornporlarc.. rclaxindu-tc [l{' m{isur~icc spui numcrclc: lO . Accasta Clara insercaz-o in programul de dimincaja astfcl: Primul pas cstc asczarca intr-o poziiic cornoda.)C(:~l:'."U. deja incepi ~iisim~i relaxarca corpului. un sentiment etc. ci nu~de~r.cala din JUu3 difcqii congrucntcl tSIC DeVOJl' un factor ncdccclabil clmic duce IJ devcchilihrurca de fol()~m'a dirncnsiunii ohlina rczuliatc subiective? I. " I.a!iilm daioratc xtrcssului nu pOli pune scn~. activitate iruelcctuala. tu in subicctiv.--_. ajul:1 in marirca cficicnjci il :h..3! medicala de specialitatet Cdc ire.ana t " . iar prin .:.. iar abia dupa accca inccpc numaraioarea invcrsa. galu) etc. Pe masura ce iii insu~c~ti tchruca Autoconrroluhn. din dorncniul obicciiv. sub pleoapc. Pcruru rcstabilirca cchilibrului cstc ncvoic de relaxarc.cUI. Al doilca pas esic rclaxarea rrcprata. dcci efccruczt (. Accsia insa nu inlocuicstc activitatca mcdicului tau curani.il)a. inchidcr ca ochilor ~i indrcptarea privirii in sus. intotdeauna <Hi faCi cxercuiilc de Autocomrol pcruru vindccarc sub controlut meu1cului. poli rnodifica ~iaccasta.---.Le'tia. Daca folosind 0 i()6 c:1ml in locul scn!.. 9 . pcmru a objine relaxarca progresiva. pcntru invingcrca ci.la rnaladi» lO1U~l estc aw. Cu umpul. Autovindecarea l. ~i acurn inca cnesu. Dan Sewell . El lucrcaza in stcra obiccuvului.alii 107 P.22. crcsictul capului.strcss. lti rccomand ca in (azul unci rnaladii. Autocontrol Cu wale eli. astcntat > l ca ~a Sl" stabile sistcrnului tau. ca se \u dovcdi un mijloc puternir in lupia impotriva oricarci maladii. U.

ea~a-te Cll. Data urmatoarc. Sub influenje fortifiante.24.. P~cl~ntu! "merge 121 farm~cl~.".. iIi intare§t. chiar §i intrarea in Nfal. . stand In curent. Nlveleletacc('. Poti diminua simptomele datorate unui ulcer la 0 persoana ' ernotiva. mail ~' paralel ell. -. Tocmai de aceea.. Dupa celimunitar. Ccnstieniizarea rezultatului are de asemenea efect de exteriorul In scopu vindecarii laic. Deci starea saniHa!ii tale. cum 1§1facci. Dan Seracu Autocontrol : Din punctul de vedere al medicului... Medicul I1U (-a gasu IHmlC rnaladiv. nu vor disparea nici cauzele aparitiei ulcerului.'10t mai eficace. Forjalaceeast maSl!ra sa dea frau Iiber. ~.I?r vindecarea ar~ lac mal ~ep~?c. .i corelatia cauza-efect. ca ai mult mai purine rcactii sccundarc s.a~i eficacttate. - -. Sa muncesti in echipa ell medicul tau. l \ I Cei care conteaza pe 0 boala. §I s~ m?an£lto§e-§te~l}n Probabil ti s-a spus sa nu stai in curent di racesn.'.d. extraordinar de real: "Boala "line chemata!" 12.~~t merge l~ medic . IIi recornand ca in cazt.: J .are. pOli sa ii spui (eventual) cum l-ai (te-ai) ajutat inl ~il. Data urmatoare cilna stai din non in. culcare. iar vmdccar~a SC~". prescris de medic. Exista un 'dicwn. ~u asia l!l 3JUV fizicul sa mtre In. aceste asteptari devin ~ntenoar~ acc~pta man bine .:. :' De la asteptarilc ell caracter negativ ne lnbolnavim. In reteta i-a 109 .care li va imbolnavi. ~ar de SU?l vindccarea sufcrinter ce 0 ai in corpul Iizic. 0 asernenea [acceptare transforms inVa!3rCa intr-un ststem de credinta. Fata de un pacient al efectelor §l nu al cauzei. Mentalul tau poate m indreptata spre interiorul corpului. emotional. eel aflat ill Alfa. ?oalaaccepta total ci mentalul nostru este capabil sa rnodifice starea respectl~a. IlIlcrederea in boala ~i asteptarea ei. de obicei.upa care ~l prcscn~ un Este eel mai bine ca exercijille sa le faci dimineaja dURa tnczHre. j .' . chiar in cazul unei asistente rnedicale de exccpjie dcpinde intr-o foarte mare masura de tine."<_. nu poji . '.cara. nici nu-i ncvoie sa iii 1. rnomente...23. U~ bar. r deja are efect vindecator.. sau sa infraneze sistemul ta rnentala joaca un rol subiectiv in vindccarea suferintei. . l-au acceptat de decerui. ~i lata! Medicarnentul.. intra in Alfa.:' '\le ca si rormarea H~agmH §1imagmapa. efectul vmdeca!-<?r. Faptul ca o. In aceste prescnse. _. tar astfel putem Iucru nu sua.. acesta profita la maxim de orice rnedicatie. " . . poate sirica. . unde S-3 instalat boala.medicina alopata.de b~cterH §i virusi. mal P!l~ aceasta interiorul coniucreaza cUspunand. . joaca un rol obiectiv in. .spera de la un medic decal lin tratamenurelaxat tizic §i psihic. comunlci ce taci.mtanrl. contezi pc aparitia racelii. 108 ceva mal. Acpunea sa este nnute In ph de sisiemul tau imurntar. cch~hblrU cu n~velelet:~tcptiiriJe poziuve nc insanatosesc.. ~edi~mentl1!. E~.~la ~a~ru ?re.ce ana~neza (?ste Int~ebat de beals sa intri In Alfa penrru cate 15 minute de trei ori pe zi.corporala..rn. de aceea. . s.ti perm<H1cI15 incOJ]ju~al . el nu are aceste deschideri. El va constata dear ca medicatia estc mult eficace decat in alte cazuri. '. Din punctul de vedere 211S3n3tiii!ii. . .m d~tahu pnvind ~VOIU!lasufcrintei sale). . Medicii se apropie tot mai rnult de rnomentul ill care vor ai Inat. d. Vjzua!iz. Are erect forufiant daca spunern sau auzirn pe a1tii l. pacientul ideal este eel dale de relax.. c~m_pa!a pastilele dupa masa de pr~nz §i inainte de.. dar dad nu i se diminueaza ernotivitatea. esu §i rcye?c. relaxati.. stressat. datorita acestei credin]e. curent.a. intr-adevar j~i cauzeaza boala. rei care cred ca au comis ceva . suntern activa mai bine in Alfa..lmedl~mcnt.2. > I . Ambele procese all lee ell ~upe~lOare ale !a__le. iar tufirmalia asia ai contabilizat-o ca pe un Capt.acum medl~ame~tul. C!Jm sa-tm ajuti medtcul sm te poata ajuta lmai convins ca racc§ti din nou. Isf? fa. ia sa zl~em Ul). Ie. J .. .sta~eaza . ve~l cum ajunge medicamentul 1:1 lmta. Continuarca povestn 0 cunosti.. r Dad" curnva...

. .. In timpul proccdurn. acclas! tlmp .ndu-!i mainilc cu trccvcnja J(.-li imprcuna mainilc pana cand rcspirajia ti s-a norrnalizat din nou. roag~-l . .. \ I : I.!'uril_c dcg?.... H~z.~cra~tangil a lui Mana stanga pune-o similar pe cITllslcl:a dfc~pta a lUI. PUl~(. . fa vibrarea deasupra acestcia._.teJor §l vibreaz-o CD 0 [rc(.l l)o!. goliji de aer.. Accasta din urma sc face dear in zona capului ~i la spatclc pacicntului.l dcgetelc deschise in. onc~za .-~i. Medicul a prescris un medicament neuiru.to Hz..i tLJ i!i pO!i punc psihicul ta Iucru. Continua vihra\ia pan a ~iiaerul in plarnam. evantai sa se sil~e~c pe enw. Pasul al doilea cfcctueaza-l ~a (I Dl)U faei ell plamanii goliti de acr. cu plamani. plamani: plini nurnirn iutcrvcnjic :1. cum ar fi o masa sau () banchcia.. persoana ajunge in acest clmp encrgc t1C. iar rana se vindcca: Pentru a inla~i cfCClUI ganuuril?: spune cu voce tare: "Nu rnai este durere.:1 corcctczc cauza Vibr5."1 indl.'3 scopul intervenuei estc ca rncntalul tall .~~ . sine §i pe ii1iii in acecasi rnasura. Tin(>li mana astfcl incat blatul sa fie atins doar de v~f. III ~ . de 10 Hz (10 vibrajn pc s:cumla) Asia 0 po!i cxcrsa Pi." . rar prjn asia w ajuli pc..1Ci din Vibrarca ell mainile de pc capul celuilalt lnainte de a cxpira.~av.~i lina in conunuare ochii inchisi .. trcbuic sii invcti sa-li vibrczi mana la 0 frccv(.i ca mpul energetic al lui. !. intervcntie ncgativa. dar vibrezi dcgetele cu capul putin aplccat.$1 ~~a ~~a sarcina de vindccare 0 va duce psitncu) pacicntului Ia bun vibrarea mainilor incearca siHi rearnintcsti scnzaua relaxant.. Pcntru a invata accasta metoda rnanuala spcciala. 1ndcpartcaza. Dupa normalizarea rcspirajiei. acccasi frccvenja Daca LJ altil. 11: de 'elect placebo').C la 10. pOli ~a~i aphci ccle cc li le prezint asupra altura. poziriva. ~[(:ierul S3u primeste semnal care. [ . '". Deschide-u o~hl! pacientului. obtii un cfcct ancsteziant ~i sterilizator.: ":. Dcgctcle desfacute nu numai cil permit 0 acopcnrc mal marc a suprafetei.". Intrcrupc cand simti ncvoia de a explra. ci ernana ~i mai muh~ encrgie. 1n ~lar§H. de ccalalta. rcia opcn!~i? De data asia punc-]i dcgetcle rnainii stftngi 09 0. . Daca crcierul vindccatoruhn funqi .. ..t[(.."!1 mana dreapia cu varruruc dcgctclor pc paneaslang~l a. cu plflmanii plini. Accasta tchnica a maimi vibr(l!'Jim' il BjuUi pc vindecator ca sa ~poaUi funqio~a_pe 0 frccvenla cercbrala de 10 Hz.::".' . Pacientul sa.~I.brczc [3. In cazul in care problema CSlC chiar in rona capului (de excmplu 0 migrcna rcbcla). inccpe ~i ea sa vihreze sincron Cum ai invi'i!at vibrarea rnainii. sangcrarca s-a opnt ~ Durerea §i hernoragia rncetcaza". inccpe ~j ea sa vl. prima cwpa cfcctucaz-o stand in fal~l dar de data asta vibrarca care I crrninarea 0 [.. aura sa. Vibrandu . dupa care rcia vibratia in zona capului. Uita-te intre urnp la secundarul ceasului ~i nurnara vibrauile.. Pr~n rqm~rca aerpI..n~a data. 0chid~ o:h~i: i mcdicamcntului prcscris ~i-au WCllt ejeC1U1(cunoscut sub nurnele I Fa 0 inspiratie adandi. dar [ara a Indcparta dcgcrelc de pc suprafata..sa.§i' n~an_a C_ll accaxta Jrecvcnta. il ilJUIJ ~a tu~rel. rcunc aerul in pl~mam ~l InCepl sa. capului pacicntulut. a!.la 1CIHz.prcscris dear iabletc de dextroza Incredcrca in medic §i In etcctul " 'Cand i-ai atins capul cu dcgctelc. dupa sprc [ala lui. alune. Repeta vibratiile Gil ll! r~ill rcspl. 10 Ill. 0 suprafa!a plana.1 <ti In rnmtc !. suferintei bolnavului.'Ven!a de cca 10' r:{z. 110 si frcadi. . pan~ a lo~culy. Invaja sa menti: !recven1a de .. Daca lucrczi ta 0 rana dcschisa.r (~lc ~lc drcptci..•.Dan Seracu ------ Autocontrol . .!~l~a.. trcbuie sa fii rclaxat ~i .. Inchipuindu-]i intre timp di sangcrarca 'se opreste. unci probleme1ine mime eil prin acesre vibratii vrci sa oprqti cauza de sanaiate a celuilalt. w. .~: ... 0 situandute in spatclc JUl. Prcaca·p Him mainilc pana la normahzarca ritmului respirator.

un corp energetic la altuf Revenim Ia energia ce ai simtit-o in primul exercitiu. mai eficierna. dar este mull vel gas: comanca corespunzatoare (mai precis. eel putin la 30 de em distanta! Astfel nu ai cum mi§dHi Acum.ce ~e afera org. ~In cazul rna contacteze peste 1-1 112 luna pentru 'a rna ~jne la cureni cum c~iaE ccl~ In sufcrinl~ . '-. dea din Lumina Lui cat are nevoie eel din tala ta §i deschide-ti ' . unor liuaze. Ai uitat ce [i-am spus: "Dreapta emile §! stanga receptioneaza'". Tocmai de accea rog totdeauna pe cei pe care Ii ajut sa 112 83!l!l. Esteaceeasi energie ce 0 trimiti mental sau direct.I1U numai teoretic e posibil. Vizualizeaz-o intre limp cum :' Iunctie'. In funcjie de ~ont!I11J1~.in cercuri etc. dar §i cu 'mainile' Eului. inchide-ti ochii. sau 'eliminare'. wale procesele blocmmlce ce all'loc III or.. forrnarea unui chist. dar In ficcare (..Dan Seracu Antocontrol 12..-3. dupa cum e cazul. eu dublu sens. dar eli cfecte palpabile de obicci intr-o lu~a-dou:J.26. . Jar glanda (ca once organ §i organism ascultator) ti se supune: ' este dezlocuita de Lumina ~i impinsa in jos. 0 pou emana direct. . etc. procedeaza similar. roaga-L sa [~i comandandu-i mental 'dezintcgrare. dupa care inchide ochii. I evolucaza'. . dar de data asta Acriveaza-ti cele doua cakre secundare prin a]uta. pe _o gland.. atomi'. 'trirnite-i' c0r:'a~da 'resorh~De'. poti incerci sa ajuti sa de Ia distanii 'tnmiji' si . .s~ 1~1 rcia funcjia _corcspunzi1toare: 'activare'. !a pe cmcva s. . chisturi.? ?e lTIlamplil. a lIn~I tumon sau metastaze se datoreaza conditiilor ce i le-a oferit . pa. In cazul unor noduli. aproape m.TIlsm sant rea~!ii rev~rsihile.? Probabil ~tii cil. tot relaxat. . Ajllt-? . intr-un fotoliu cornod.27. molecule. palma stanga in sus. Dupa cum ii-am spus.ufermd de Ti-am rnai al~intit d'i. I. . Sa presupunem ca cineva are 0 criza de lombalgie. reaqi~ are lee preponderent Astfel. Depasestc-o §i continua miscarea foarte lenta. de ce (cu ajutorul nostru) sa Ill! il ajutam sa of ere CQ!1dl~1l pentru reactia inverse? Vei observe ~a. In fond ce .rn~sau altul. Ceea ce simti ne este altceva decit trecerea de 13.lu!ia sa.Atunci. trimiland astfel durerea in pamant. Sugerari in Alfa Relaxcaza-te.. Apare 0 alta rczistcnta la inalntare.. incera indicarea palmei Cli simti ca ~i cand ceva s-ar plimba in sus §i in jos. §i apropie-le treptat.Z tu c§Li eel care Metoda se asearnana putin ell perierea aurei. dupa care indica ell degetul aratator a] rnainii drepte spre palma mainii stangi. sau 'hipoMi§ca lncet mana de deasupra zonei bolnave pardi sub ea. . On. La un moment oat simti parca 0 rezistenja ce ti se opune apropierii lor. Metoda standard 12. mtr~un s.l s_a ofc:e conditii pel~tru dczintcgrarea pietrel (pietrelor). tara a degetul aratator. sau in cere in interiorul ei. Este efectul energiei emise de dreapta. frccarea usoara a palmelor. a unui nodul.a cndocrina cu tuncticnare defectuoasa? bolnava §j dezlocuieste cu Lumina durerea (cenusie-neagra).. cvo.g~. Apropie dreapta cu palma oblic in jos de zona " . Ii se 'sopteste').SCslzal'n]. Acum. uncle cornenzt. Luc~c~i. ~E~cmpIe ~r fi nenurnaratc. iar apoi va incepe sa dca inapoi lrc~tat. In stanga vel incepe sa §i unei maini ell cealalta. ci §i In realitate procesul so va o~n m. iar procesul incepe imediat. atunci ~nd 0 rnaladie oarecare. 1691 113 . Inghi~ita de pamant.amsmul.. lata cum sa 0 folosesti practic. .na la nisip. incet mana dreapta in sus sa 1- simti caldura In jos). freaca-ti usor palmele una de alta. turnori. ell mainile corpului fizic.

atunci. ce Icl de efecte pot provoca in corp..) poatc Ii de ascmenca drumul sprc sanatarc de 'meloterapie' placutc (Vivaldi. pe masura ce devii tot mai rutinat in AHa. cancer 'de iniesun gros.:". Tangential.. Sa-~i !I1ai ._. l. Metastazele disparusera! Un exe?1plu ..?pcrap~ e~e anus c~nl~a naturii. atat in cazul tau. cc ganduri. in A1fa orice este posibil. cc CfCClC provoaca in organism. ili mai mentioncz xa persoana respe~t~v~ lua in limp citostauce. ca Sl~~r...Dan Seracu Autocontrol 12. iar de aici pn\~ tragc 0 concluzie importanta privind care lip de ganduri. Chopin (drum cunoscut Asculiarca unci muzici ClC.. Trcptat..-a a~elloral mull. un sentiment negativ )i cfcctelc negative ale sale asupra corpului. .! . metast~ze c~~e l··a~ ~tms §l . 114 B" ". din SUA. Iclul de ascmcnca matcriale. .. dar concluderu: N. scntirnentul ncgativ rcprezinta pacaiul. propus pentr~ . ~. '" . Veselia terapeutica alopata! ~hmml dl~ gandlrca ta. __ •. . Nu cxista maladie m car~sa nu pall ajuta." in inc de "exclus" 12. Dad acccpji ca un 'pacat' atrage dupa sine 0 'pcdeapsa'. Nu e grcu sa sc observe Icgatura dintre 0 pozirie negauva._ . :. La fcl ~i bucuna. bine delimitate! c.'·· ~ c [ :: ..-. . Era redactorul §cf aJ revistci Saturday Review.coloana. .'_::~ ::. Ma opresc totusi aid. ~ ".29.. dar nu uita: imprcuna cu mecicina ._.ms ca e~te suficient sa schtmbi definitiv in concepjia ta .. Beethoven. §l t_?lU§i.. intr-o camera de hotel. Sc cunosc chiar terapii prin rib in caw! unor rnaladii grelc. energizarilor Ie suporta perfect! . Un alt c~z: barbat. dupa cca 40 de energ~zan (nu zl~n.'it ~i al altora. mU. audiind inrcgistrari de spcciacole cornice.-.aslbrl de ajutat'...~. iar boala pcdcapsa.'. . .~.:". au. S-a tratat cornplct citind diqi cornice. cihnd medicii au dcschis-o. g~Sll dear cele dOlla tumori. ._" .. Iara§i ai tinde sa zici ~cela§1. Schubert.lce.. "PosilbH . Numai un caz sa-!i dau. dupa 0 sene de energizari. .:neer . Va trebui sa .vezi ~i r~md trnposibll rncdicii nu ii dadcau niei 0 §ansa de vindecare.d __"' __ .Cousins. Imp.T~-a?1 ~ai. Totu§i. 50 ani. deoarece nu le-a venit sa le creada ochilor: "[ara celule ~a~nceroase".. ~-"'. pW.~. Im. respcctiv rasul.ngi §i rczultatul '.::. a parasil spitalul dcoarcce de altfei prin tcrrnenul .din multe: este verba de a ferneie .eovestesc? ~ fi f_?3rte. LiSZl. . () lege a lui Murphy l§i gasc§tc §i aid adevarul: "Razi.. iar dupa a doua serie. c?~v. star~a s."IC acelasi? Mai binc razi!".L _ "..28. POl! constata §i direct.. termcnul de "imposibil''. '.. 'T' :. ll5 . 26 ani.. cu 'posibil'. ct la un interval de zile). dar abia de !a incepcrea tabclul I). digcrand to I.•. d.'.r0sl~ll (Ie rezol~ar. ~~lt. spus. eli un ovarian ~l rnet~staze ....-"~-.. Ce ai spune in Bela? Mal. medicti i-au facut doua blopsii. .. .lte.' '··r'·· .rnul~iple generalizate in tot orgamS~1Ul. Pujin altfcl interprctata.

. Dadi. ~au ancstezie gcncrala). . crcierul !.te prin metoda cunoscuta sa te trezesti Ia ora optima pentru prcprogramarc._-_. t:uloarc8.I .vine obiectiva. incctcaza. .durcnh)[ cronicc §i acute. mai _ ~\'crHual rcpeia . - 1- Ret:. -( ~ . ..ahl. l' nici macar l1U 0 rna... ~~. La ora rcspectiva. -. forma.capaci~at: a::lrdHli"a aibc (cill 0 cutic de consc:vc" flacon de 1 litru. pO. de calc ferata cu. de de li tr L.i . .l durerca ar avea cutoarc. ori prin 'privitul in go]'. c~ti In tratamcnt §! durcrca 111.HIn asa maslJr~i incal lm.. sa mirlhuL g) fara a mai je~i din Alfa. '. Dura asta. va fi suficient sa privcsc In gol (sau sa-rni imprcuncz cclc trci dcgctc ale oricarei maim-In functic de care ichnica dorcsti sa 0 aplici).~~ . :. p<. Dcvenmd obiectiva.a! Dad._--_.Jut ~. . culoare. _ .. Tot Autocontrolul m () Dac. cC"Ichi:nban b-a~ 1111. Se poaie intampla PCflCOl. crt de cate ori voi fi intr-o situatic de pcricol..)..ci~tcmi:\. [ocul ourcros. Ca sa complicam ~i mai mull ii dam §i un titlu: Durerea mea de tncheietun . imcdiat de_.! cclc :-. Durerca CSlC ccva subiectiv. lata ... . Acum spune-ti: "In viitor. adormi direct.. ohicc'i a .f~~t:t. dam!gc<:ImCl.. Materlalizand-o.\l. este deci afacerea emisfcrei cerebrate drcpte. Preprograrnarea in caz de pericol ai de facut: a) Imllca eli tlcgciul af3. dandu-i velum. 't" 12.puncte tic mal ~us ~i. tnainte de a adorrni. a ra cum ax <i) Dbld durcrca ((I ar avca gust. Prin durcre corpul tc aicnuoncaza ca 1Il zona re~pct.~<l rniros..~. _. etc. programcaza ..u.' Termine I:U obiceiul' ciclul de 5 puncte! Catcodata durerea CS1C a§a de vcche incat 0 considcrarn o durcrc cronica CSlC deja un obicei. spunand: Durerea mea . ori prin metoda celor trei dcgete. .o\t. lie acca crcdinla ~iastcptarc POIi anna 0 durere ~n Alta.. .._.. ajungi intr-o situauo neprcvazuta de te poatc scoatc Ia lirnan.1 CC: ~ . . E " 'Hi insa si o metoda cxtrern de simpla pcntru alinarca ~nci durcri X~~rCCl in ~Bcta~ Are cfcctc rcrnarcabilc in cazul.a·u inccpe sa sintetizcze cndorfine ~isa le trimita spre locul impricinat. proprictate personals.. unestc-ti ccle trei degete..' ~K. Astfcl lmi voi putea folosi mai bine capacitatile PCl1tnJ ca din orice sltuatle de ~ pcricol ~a pot icsi in starca cca rnai huna de sana tate". a ta cc gust ar avea? a'v'.. gl. ajungand astfel instantancu in Alfa.lmuL. intra In Alfa.:fSl~(<i. imcdiat po]i inccpc ca ncapsrat trcbuic sa ai durcrr! CI': sa sufcri? Scapa ._---------- Autocontrol Nu e nici o scamatorie in roata trcaba aceasta.. . 0 pnti alina ~l in Tela (de exemplu sub hipnoza. obSI_:rl'8. c) Dac"i durcrea ar cum ur mirosi a to'! rwm. • .31.. ". Scara.l~r.tator SPfl. Pentru asta trcbuic sa tc programczi din timp.W limp privind locul.".. De Dad! ai ceva durcrc. 11)Dadi ai cauta un container pcntru uurerc. . .: Iva es ~ ccva care nu CSl~ in regula.) 117 t (6 . :--.( ! dupa cart de .

• ..gkl.t 0) Mcntalizeaza-p Simtco tot mai Conunua o tehnica de 0 ascmcnca putere ca Autocontrolul nu ne pcrrnite sa picrdern din vedere nici scnimbarile sufletesti ce le aduce dupa sine._------b) 'Cease' rana..a Insa hcmoragia nu se oprcsre. dupa opnrca ai mai multo posibWHiti_ la(a una din cle: Pcntru accclcrarca hemora.". nevoic de oprirca lata insa tu ce ai de iacut clara ti sc mtampla hcrnoragiei: sa Ie rancjU 'il ai a) Intra in Alfi. 12. 12. ~ . -. f". 119 . Oricurn.. scurgerca unci anumite canutati de sange CSlC. .. S-a incercat fnlosirca hipnozcl in ascrncnea cazuri.. Oprirea unei hemoragii care deja o aWi posibilitate 0 1i-0 ofcra tehnica celor trei Imagini. S-a imarnplat nu 0 data m chlfurgie sa nu Se poaia objine oprirea unei hcrnoragii prin metodcle rnedicinf clasice.. _ . -·. mai lini§tilL 0 vindccarri ranii. Jupi:i care inceteaza complct. indifcrcnt care tchnica 0 folosesti.. modifiea prin Autocontrol: lata in cele ce urmeaza lista sumara a calitatilor ce se pot a) Intra in Alta. Autocontrol ill jurul ei.~. uri Hi 0 'sudura punct eli punct' c) Revino in Beta.. nu neglija folosirea concornitenta a unci cornprese sterile ~i a unui pansamentt In caw! unor accidcnte eli raniri §i hernoragii.me wee! C) panea ranita cum se raceste tot mai mull recct Acoper-o eli gheata pisata. Testandu-se doua grupe de copii. una implicata intr-o tchnica apropiata de cea care 0 studiezi.. Dac.32."-- .Dan Seracu ---"---------_.. Dezvoltarea personalitatli prin Autocontrol .) ..i . s-au consiarat urmatoarele: .Practie toti din cei care au studiat Mind Control-ul dirninuata labilitatea. pe cunosti in principiu. . neccsara pentru dczinfcctares rami.Toti practicanui au avut fo. este bine sa cunosti metoda de oprire a ei. -..'. 'Y"". Este deja 'racirea' parra inccteaza hemoragia.•• _ . d) lcsi din Alta prin modul cunoscut au devenit mai calmi. Chirurgii (§i poarc chiar hipnouzorul) au constatat atunci cu stupoare cum hernoragia devine simpla picurarc. tehnica Mind Control-ului. --' [ c : : " .33. intarindu-Ii-se puterea ego-ului.I .'-.

pe obicci. din prima ~edinla d~ecnergizare.uare.350 Litiaze .coreetc.r se va Iungi atilt. . Una dintre problt:mele sant cele datorare 121 120 . lnunghlHl. ~:i!~alla cartilajclor dintrc vcrtcbre. Prin cxercitiile coudicne limp de 40-50 de zilc §i tu inccpi sa tinzi tot rnai mult spre coloana din orcpta. Te-al bucu~a sa Hi a§a~ Ac~~ citcste-o pc cea di1\)drcapt<\.i Intra in Alfa §i vizualizeaza care esrc situatia. de care. sau chiar CC\8. ' 12. '\!ul\Ul1h:. in conun. inchipuie-ji ca acca jucaric formats din rnai multe biluje de plastic (vertebrele) insirate pc un clastic (maduva).al ct~rccta rnicilc devicri de I:j po!i\i~l idcala'. ell cat iti foloscsti rnai des zona Alfa. eu mana drcapta G dJlc\'a mi~ciiri ~c ~~~t. In Alta."_"""'''L " . Rezolvarea pfoblemen11ll'i de coloana vertebra!:. ~arc~s~ p. _inchicl.e1:. cand ai tcrrninat cu toate pieirele. dad in cazul rinichilor arnbii ~.ElastJ~~.34. dupa care. AstfeJ. Intrc urnp sugcrcaza mental: "dezintegrare pana 121 nislp. Care'? " " L?c:schide organul.\lc-1 pentru ajutor ~i revillo in Beta. Dan Seracu . lornbalgii etc.re. rcspecuv §i ia pc rand pictrclc intrc dcgctc. sprc ic§irca din el reziduurile objinute.i. iar apol impmgc afara dur crca cu l umm. faraml!andu-le. format de osul sacrum ~i trage putin de cl." l!lai neplac~t~~ datorate in celc mai multe cazuri une: detormart a coloanei ~[ prcsarii pachetelor de ne-rvi. . dar mult diminuate. In cazul unci litiaze rena le urrnarind urina colcctata intr-un borcan so constata eliminate d~ nisip. atomi". diferite suferinjc care.3 m. Vizualizeaza mod cunoscut Auiocontrol care estt' situajia. de tipul maluluf In!IHni cele mal frccvente cu cafe te po!i sl. Constata dacii cste yorba de 0 piarra sau mai multe. inccp durerilc de eliminare. dup<1 care corecteaz-o intr-un deja. saol atinsi sau dear unul. Ast~ aduce mal mult eli ce ai don sa devil.un ?e ob!cei pc patuturile copiilor. Apuca partca de jos a )UCar~Cl.cat sa permits 'bilujclor' sa sc rcaranjczc In pozqn. Discopatii.lferinlclor coloanci. ' Fc\inut Inchis in sine Dusrnanos Sumbru Pesimist Egoist Inirnos Citcstc Iista din sianga. 12.. ~nd~e a avut Emotiv Nerves Auioacuzator Maturitate Cal'm Rusinos Scnsibile la atentionare Crispat Agitat Siguranla de sine Dcschis Indraznc\ in societatc Rclaxat Pa§fiic Amabil Iubeste socictatea Compasiunc Colaborator Vesel loc 0 dcplasarc a vertebr~lor.p~~~ru . . Multumeste-I pentru ajutor ~ircvino in Beta. molecule.. di~COp~Hi~.e organul 1a loc §i spala eu apa. ell atat rnai mull devin caracteristici cotidicne ale tale cele din coloana din dreapta.la 0.

(. or! lalc~ti una din jllmata~i. .c. '----------" Autocontrol 12.ca _ I' de sure care i-ar II scazut aparcn~a .37. Fad cam acelasi lucru ce it face ~i mcdicul pe rnasa chirurgicala. constat! dcpuncri pc artcroscieroze. Sa incepem educarea copilului 'ilnailfitede a se nastel . pcrcpi interior! ori in alte cazuri cand ai vaselor. . iar cc excede. Some vaselor sangvlne l2. . . . ..!" Mcrsul prograrnarii. va fi un succcs: I t in Alfa 'plirnba-te 10 ani lnainte ~l vczr viata ta alaturi n ra I " . tOli ar putca v sa-§i activeze Alfa. nu ar mai fi atatea .)tul estc 0 K mai fa un salt de 20 .'.38. pOlTI?mt m. ori 0 'sudura' pentru a !nliir~ 'lipitura' In cazul varicclor.§i. . acuma eu sum eel care lucreaza? Atunci cum starn ell afirrnajia ta de rnai inainte ell 'ajutorul' §i autovindecarea?". D aca t. taie-t ~i coase marginile rarnasc. Realitatea este ca tu mud in Alfa.. Daca iarasi totul cstc in regula.. . subcqnstient.'pJ'o~:~me~c inca din accasia stare sa fixezc informatiile cuue In ai cunostinjc de anatomic Ioartc amanunuro.i folosesti UD adeziv." Nu uita in aces! C37. care ili explica ~icazul amintit. t. cstc: 122 t . un 'solvent" ori roaga niste 'ajutoare: sa vina sa curete vasclc pe dinauntru.36. pc cale subiectiva. intinde vasul rcspecuv pe tot lungul traseului sau.J. trcaba cste mali simpla.Zllcl a.. nas a .. Ioloseste un Dad divorturi.. Ori Ie cosi. pop sa 1C casatorcsu ochii inchisi'.x de . '.. indifcrent ca San! interioare sau extcrioare." 'cmisia' se conforrneaza §i se pune la lucru.~. v aiatca farnilii distrusc. . si.' _ • " cu 12. ii transmu! bolnavului ce are de facut. )'~ Fiind 0 stire de ziar. Alegerea perechit de vnata imaginilor pe ccranl In aces! caz foloseste- ti din plin capacitatea de reallzare a 'detergent'. la dlliva ani vorbca rnai rnulte Iirnbi. Oricurn. 1'.. jar organismul lui recepjionand Astfcl. organisrnul respecuv ~tic mull mai binc decal oricine altul unde sufera §i ce arc de meut. Nu nita dupa aceta sa Ie rnultumesti! ' Daca constati rupturi de vase.. i carc a vorbi I' .Eve~lmcntul . Nu uita insa de fiecare data: ru e~H mana ~ doua.. ersoana rcspecuva. partca ")ocanta'. . medicul este prima! Ma intrcbi: "Cum. tcre si [!i amintesti de cazul nou ~asc~lluluJ ca_rc_ vor l~ a. '~ub[crana' a ci. Nici nu este nevoie sa mtll! ca o mama implicata In Autoc~Ol~ol po~t~ Sii-. impreuna. s-a onus (volt on nu) part. la arterite. Nu-i trcbuie dccat un mic aiutor." v V de ~ni. iar cealalUi 0 introducl in prima.

mama adoarrne direct din AJfa. 'Lcctiilc Incepind din prima luna. b) Trezmdu-se noaptea. cat de i .". i-a crcscut ~i capul. Tc prcgatcsii de multa vrcme pcntru a vizita un anumc loc. iii vei amirui cc n-arn spus acum. considers di §i-a ratat cancra. Primul nume care apare cornun pc arnbcle rcprczinta mesena ce 0 va avea viitorul copi].§i marna lui.' r i 124 125 . Stie tot cc a auzit intrautcrin.39.! "_. 0 _ luna. 13 accasta varstil.::' Dan Seracu. programeazacasase . investcsti 0 groaza de bani.Pregatirea pentru meseria optima Pcntru a pregati LIn copil in mesena optima.~"--~ _ . situs tis se scnim Dil. sigur. ca sa ajungi acolo pc 0A vremc ploioasa. rcintra in AHa.(li1:li opumc pcntru mult ai dorit excursia aceasta. 12. cJnd ai nevoie. Autocontrol sa"i permits acclui suflet sa se cuibareasca in uterul ei pentru a se rreg~li k~irii in lume.D.l fa. daca prin absurd. conjine reate mformatiile cunoasterii in el. mama intra in AHa ~ise mesena rcspecuva. citindu-i tratate §tiin~ifice din mcscria respective. Com para ccle doua lisle. FatuI este mai mare. sau "Cere §i ~i se va da". ExplicaIe cc eforturi ai facu! peruru adunarea accstci sumc. Acum. a crcscut. c) Impinge imagines pujin spre dreapta. Cel mai bun invalator §i eel mai hun programator al oricarui copil cstc jns3. d) Impinge ~l mai rnuli imaginea sprc dreapta. . noate sa dca din nou chrar si hacalal.rcatlll!' " PO! fi continuate ~i dupa nastcre pana inaintc de mccpcrca §coJii. In prima etapa.' . arnandoi. Daca toare acestea le fad la ora optima din noaptc pcntru programare. FiV siguri ca accste cunostinje se vor fixa intr-o ascrncnea masura incat copilul si-ar putea chiar da coctoraiut la varsia de 15 ani! tar. cste ncvoie de conlucrarea arnbilor parinj]. independent unul de altul. cc auzi acurn".peste cca 20 de ani ~i dupa. Copilul s-a nascut deja. de care art' ncvoic societatea atunci cand el a va ajunge matur.~cvoic ..•. In . vizualizeaza fatul. arnandoi intnl stmultan In Alta §i II roag5 sa lc pcrmWi crcstcrca suflctului care intruncstc clln. Notcaza pc 0 hartie mcscriilc obtinute. Mental se vedc cum citestc cu voce tare ffitului dintr-o cane. Intra in Alfa ~i roaga Spiritclc Superroarc sa re ajutc. Sa-L roage ca atunci cand este eel rnai bine. intra in Alfa §i roags Pamantul sa Ie spuna de cc ~m~serjj <lre. cc rnult contcaza acurn pcntru tine sa pOli vi/ita accst lee. lnccpand de aiel. a) Cand fatui estc de eel putin trczcasca noaptea ta ora or: ima prograrnarii lui. mama poate sa-i encases oricand. in rnarea majoritate a cazurilor a doua zi dirnincata vei avca surpriza placuta sa constau ca Ei tc-au ascultai.. ploaia a I!1CClal ~i va reancepe exact in momcntui in care ic sui In ircn spre casa: Magic'! Dcparte de 3§3 ceva! Aminteste-ji vorba: "Ajuta ~i tc vorn ajuta". ~ imposibi! de fructificat ca turist: Ratezi excursia? In Bela. mama proccdeaza conform color trecute in paragraful anterior. In continuare. . Ii soune mental: "Mal tarziu.

. dar care in Bela pot fi Iolositc cminamcruc incerce zona Alfa.:'micik lTl(:niionalc'. 3liJca d~ la 1101. In cele ce urmeaza DC vom rcfcri la crisialul alb. sau conjinand impuritati care Ii pOI da diferitc culori. de aceea. Putcrn ~.'· "' [ ::: " . nu suntem capabili de nimic rau. dar apar §i in Iocuri muntoase cu alunecari de teren. Suntern parte din el ~l ne mlluenlea7a. ":. nu ar Ii cdc reale.nu ar fi logic sa presupunem Iucru ~l despro totaliiatca sa? . doar tic fapte bune.. Dad cele sustinute la punctul 5.. Arc lin~vL:rsul cU~(J~linla de sine'! Extrapoland parte ~ sa.Ia . 13. fiind cunoscutc sub numcle de flori de mina. 13. cateva observatu: anumita piatra. ocupa kgi. i.1 .. Sq:~ur (:.'.. la ambelc) El apare cristalizat in forma de prismc hexagcnale. . .cclc Cristalul de cuarj. in Alfa. In fondul nostru suntern buni sau rai? Cel pujin in stan' de meditatie.sa lcdcpa§lIn'~Nu de la 0 acelasi Cuarjul. intercalate en triunghiuri mai mid.. atat noi. . Unlversunu? ~tllnlclc naturii. JJut:l!ourc in tirnpul meditatkL pcniru obuncrea [clurilor propus«. ' cc_:_. Dcci pOli sa 127 fl. can: nici nu vor sa sau le stii. In cdc cc urmcaza lii voi prczcnta doar cristalul de cuar].1. Dcspre pictrele semiprcjioase am arnintit doar in treacat in tabelul l. 126 piramida hcxagonala. cu de Sf.. cat ~i toata lumea ar fi prohabil radical schirnbatc. crista lui de standi. -. . " ~ ~ : -'-!~. EXlsia lcgi al~'. cand legaturilc noastre cu Universul sunt cele mai stranse. prczeruand care cakrii esrc aciivata de 0 Inaintc Je a pn:i.. Do obicei aceasta piramida este fermata din trei suprafcte triunghiularc mal mari.enta U. dar treptal au cazul in uitarc. .:aza i~i Ol prczcnra ahc cateva tehrnci conexe V tchnicn Aled. Cristalul de cuart ~nw. 2. in albiile unor rauri de muntc etc. ~s~c "lJ~ljvcr~ulmdlCerCn! faFi de . OBSERVATH $I ALTE TEHNICI CONEXE Tocmai. datorita faptului ea accasta carte poate cadea §i in mainile unora (putini.. 1. c drcpt). . pur. erididimJca~llpraaCeSh)[ n unul din capete (san in cazurile foartc rare.ii.Autocontrol 5.T~. estc un bioxid de siliciu cristalizat. . deci SiO? pur.noU Nici nu SG poaic conccpc a~i:lceva... prccum ~i pictrele prcjioasc ~j scmipretioasc au Cost folosuc din cclc mai vcchi umpuri. C(. Marimca cristalclor poate varia de la dltiva rnilimetri la caliva mctril Cristalcle sc gascsc de obicci in mine. . am ornis uncle tehnici de care po ate n-ai auzit malefic..'. avand la cate 0 3.

. 1691 129 1:. sat! usuc. cristalul n11 mal are voie sa ric atins de alto rcrsoanc. timp de . cristalul de care 's-au plictisi!' ceilaltl. atenjic. Indircarea cristalului reate vibratiilc Cea mai Iacila metoda de incarcarc cncrgeuca a cristalului c~tc mlro~uccr~a lui i~t!-o pirarnida Piramida o po!i confccuona d~n. Cristalcle _sintc~i~:e.' 13 indcpartarca uurcrilor. folosita la sticlarie scumpa. cornccponeaza un supon pe care a~eaza cristalul cu varful spre nord.. In eel mai rau caz.cJ ai postbilitatca. intreaba-L pC: Spiritul Muntclui dad at voic sfi 11 ki Nu li .1 ~apte zile in sarc marina. Odali:i procura: un cristal.*pti de marc. inca: lrcb~ic p~s: !ntr-o piramida.. Daca gase~ti unul cu doua vsrfuri. '[inand floarea de mins jn mana.. rcpcta purificarca cu sare peste noapte..1. inaintc de a inccpc purificarca lui. chiar dadi ai 0 Iloare de mina in mana. KCI-5g. pla~aJ.. Pcntru puriflcare. usucii-l cu un prosop curat ~i !itlC'. bijuterii. i3nga un . Dcci. vibrauonalc dedit mnla l1i)3stril. Scadcrea capacitajii aparc eel mai des la cmilale~e smtcucc. h~cru . dar nici de csrnpurt ca cdc generate de aparatul de radio. lata {. Dad nu. m amintit a . rot de zilc. inrreab-o dad intre cristalele sale exista cristalul tau In cal.1 insusi decat in caz de raspuns afirrnativ: Abia in ultima instanta apelcaza fa 0 priivslic de cristalografic din strainarate... consta]i ca i-a scazut capacitatea. pOli sa il Iolosesti Ia incarcarea altora. Trcbuie sa til com doar ca: Latura bazci=Ina!jimea t 1.5705 ~i Muchia latcrala» Inaltnmca * 1. . confcctioncaza . ci ' I-a scazut putcrca. in final Il vei gasi. nu au acumulat ~t~t~a euno~tJn}e. ~. cste 'tmpingcrca' din cI a impuritalilor cncrgcuce cu Lumina. oricc...ci1ia gcncrala a sarli de marc: NaCl-117g. dintr-o colecuc..[ por!i la gja in drcptul cakrci inirnii (cakra IV) atsrnat de un snur din material natural. nu cstc dedI sticla! NICJ 0 data nu va fi cristal de standi! Daca in urm~ f<__>losirii. introdu in pirarnida alaturi de cl ~I un cristal natural. rnasa plastica. Insists. deoscbit de norocosl Daca in cadrul unci cxcursii gasc~ti un camp plio de cristale. mrci obiecte decorative. In care Sa..4945 . adj~ sttcla de plumb. Oricntcaza p!ramida astfel inCal laturilc sa priveasca exact sprc punctclc c~rdm~k. . O<. Poji S~-IJ<ICI doar mu::hiiIG: de data asta se poare Iolosi sarma.. ' La 0 rrcimc de la haza.i\ pcntru a indcparta 13. ori in sare ncrafinata.B de zile. pastreazi:i-! intr-o ~iiclu!a cu capac in~uruh:lt.1C ii sau oricc materia! natural. sa vibreze consonant cu vibratiilc tale sa • .-'.·16g. CaS04-·5g. dar nu metal. in lipsa acestcia in . . Pun~ . Amcstccut cste higroscopic.lru ~. la~padar:. ell ane conditii cnergeucc. tar in accl caz. [inc . sigur cl ai ~i crlstalul tau in mana. if gasqti pc eel care csrc al tau. Dupu accstc ~aptc zile.. de Ia un miner. iasa-l cca \} s:~r~:1mi1na indemana la '0 nu dau perforrnanjcte celor naturale. "Cristalu!". irurodu cristalul din nou intr-o pmll:t1Ida pen.:n cristal 938K. de raspuns afirrnativunul din de sc va dcsprinde practic de la sine. ' Odata un crista! incarcat.'.: Dan Seracu_ iI! procuri un crista! de cuar] de rnina. dura purificarc. sau un [ani de aur ori argint (nu altc matalcl).-! acopcrii cu sarc timp de 7 zilc.ompo. nu Iorta. istal natural urnp de 33 de zile ca sa mvetc'. Daca lotu~i a [OS! atins accidental. Acum. 12('. P()~i gasi Mai nine roaga Cu ataa mai bine.. humi . MgCI. sticlii. . Autocontrol I~ aces! rastirnp cl ajungc Jie intr-adevar al tau.. In exsicator. 0 punguli~3 din piele. ~ . te po~i com-idem chiar norocos. incarca-I din nou in pirarnida. matasc. Dar.~ d~ zilc.o periodic in cupiorul de la aragaz. nJi>. <!ri de dtc ori constati di a scazut capaciiatca cristalului. Jed.chiar daca sunr rnai pure cateodata decal pnvrnja continutului de Si02). MgS04-i'\g. carton.o undcva undc sa nu fie in apropicrc de mctale mal man. de la un geolog. pop sparge cristaluf chiar mai rnultc: cunoscuti cafe au flori de mina acasa sa le intrebe in modul aril tat daca nu contin cristalul tau.1. in mndul in care p . sau de la un magazin de mineralogic. Dar chiar si atunci r CC!l' naturale flU oricui. Acestc cristalc au fost crcscute in altc tintl1uri. on cu Lumina. !~afte rar intamplat. spala-l bine. inca nu C. sau de Ia alt strainc cristalului. DJ. TV etc.. o aWi modalitarc de purificare.

2. Repciap ~i aid pana cand merge bine. un parau sarind peste pierre CIC. dar mra cristalt Nici aici nu 'exista . eli varful in jos. dar frumoasa. unde 1inqi cristalul amandoi ell mana stanga. Rclaxap-va. ncgativa. dupa care comparaji ce invelcstc §i 1C protcjcaza de orice influent§. malul ca la gradul de prcgatire CG il al deja pO!i vizualiza. Cristalul esie 0 antena de emisie-receptievcu amplificator Prin baza sa absoarbc energia. de ficcarc datiL Veil ramanc incepand de la gandurilc rcle §i pana la magic neagra! VC?j doar sa surprinsi <. iF rccornand purtarea lui perrnanerua la gat. cu cristalul in mana sti'mga. lot In pozijie verticals. Meditatia §i rugaciunea o posibiliratc de a putca lua contact intre voi pc plan suoicctiv. ani POll intra in lcgalura cu intrarea in AHa. s-a rransmis ~i cc 5-a rccepjionat. dar §i un Iericit! Acestc cristale cristal in mana. incearca sa iti cobori rugaciunea spusa catre Iisus ell mimea In inima. iar rare. 0 floarc. oriental sprc palma. cotcg de grup 'Alfa'. prin '111rt 0 emile. Rcpctau cxercitiul pana merge foane hine.Ie bine corcspund imaginilc transrnisc cu cdc nu il pierzi . Observa efectul! Trairea nustica a ceea ce se intampla este cornptet alta! E§li mull mai aproape de Ell Repeta 130 materiale cu cele din planul spiritual. Marili distanta dintrc voi! Ea nu intcrvine in calitatea receptiei. intcrpunand crisialul. care este indreptat spre cakra ta de recepjie: In biserica. au un puternic camp energetic benefic. Ia cristalul tau in mana dreapta a mad distanja !J. tmra]i In Alfa §i Impreuna CD un cunoscut. sa-J tina in stanga cu varful spre palma.. un camp infloril. la mii de ani lumina. malcfica. Observa 13. va absorbi toate encrgiile cenusii parra la negru (deei tot ce nu e alb-pur) din tine §i lc va trimite in Pamant sprc neutralizare.4. Ultima etapa a acesrui experiment pe care li-l propun este saltul In limp. asemcnea cristal. orientat spn:: palma. orieruarspre palma. Tocmai de acc~a.. [ine-l IIi mana stanga. El recepjioneaza prin baza §i transmite prin varf. chiar foarte facila? Natural. i 131 '_". continuaji cu erapa a doua. Pcntru inccput eel care va emite sa lina cristalul in drcapta. simturilor §i incearca Acurn. observe difercnta fa~il de 0 rugaciune 'cu mainile goale't Acum. Vvarn dat considers prin laturi prezinta un Ienomen de schimb energetic. am spus cil te poli I1U DUma! 13. A1 doilea lUI vei mai gasi! recepjionate. campul acestuia tc Schirnbati rolurile (§i pozitia cristalclor).1. !ine cristalul ell varful spre palma rnainii stangi. A Cost mull mal u§oarai comumcarea cu Spiritele Superioare. pe care sun! convins \ trimiteti unul spre cclalalt 0 imagine simpla. in tirnpul slujbei. [incti caie un cal 13. tot . iar eel care reccpponcaza. iara~i linand cristalul in stanga. . oriernat sprc cclalalt.Iimite: i. c c . Purtand un rnarii. Daca ai lin crista! cu doua varfuri. ortunde ar fi' incorporat! De aiel nu mai ai dccar un pas penlm Rolul mcditatiei este de a egaliza folosirea .. cu varful sprc palma §i repeta intrarea. dar acasa in tirnpul rugaciunii talc cotidicne. Acum.3. Cornunicarea ell' aljii lin norocos. arnena de emisie-reccptie cu arnplificator lumina. Folosirea cristalului pentru sine difercl1!a! incorporat. Cornpara rezuliatele ootinute cu cele efectuate deja (dadi ai incercat asa ceva pana acurn).1.. la oricat' orlcsne. In acest caz. prin baza va capta Lumina de la El. Dan Seracu Autocontrol cxpcrimcntul.1.

iar ell pitna adoarrnc. pcntru a putca (ixa diadcma de cap.. Ultima crapa CSIC inra~urarca tubului. . foloxind o !ponluril tot din tahla de cupru. . In acest dcgctar lipcste cnsralut cu varful .i . ~a\l IOna a ccrului. prin cristalul din varL Sa presupuncm acum. .. cu ajutorul unui pawn! ajustcaza capctclc tuhului in Iunctic de diametrclc extcrioarc ale crisralclor. folosind untie purtatoare hipcrluminicc . care sfideaza distanjclc ii urnpul! Nu-mi vine sa ned ca mijloacolc de comunicatic ale viitorului :. Bagheta "rnagica" Un rmjlor uril pcniru comunicari in -pauu ~i limp cstc ceca cc sc cunoaste sub nurnclc de diadema atlantilor. Pcntru accasta 0:11 ncvoic de o banda de eurru de CGa 4-. Puneu-o pc cap.". prccum ~i un tub cu adcziv universal. iar Ia cclc doua carew inldi ell Iicrastraul pcntru mctalc.pre fund. Nu uita rnantrcle de protcctic ~iajutor! Cunoastc-i. ~.H: comod in fotoliu.0 em.''''.) em . POll sa'li confccjionczl §i un toe pcntru baghcui. modclat in forma de dcgeiar. IS. . unul cu virful spre transmise ncmarvazutc.. '[cava de cupru VIiC··O la 0 Iungimc de :.' ~. . fap de ccva ascmanator. Cu ajutorul adczivului fixca. irnagin: de cci ell care 'e~ti pe rccepnr". ESlC binc daca inaintc de confectionare ai purificat cristalclc pcrpendicularc una pc alta.5-2 em. iar cclalal: cu varful spre prirnul.. . ~ .aIH' I) anumiia ! constclatic. va palrnc §I tine baghcta cu cristalul indrcptat sprc tub in drcptul cakrci de crrusie (din mana drcapta la dreptaci).. Diadems atlanjilor 13. transrnuc-lc imagini dcsprc Pamant. La capetcle diadernci practica care un orifrciu pnn care trcci cale 0 slrmu!i~a tic cupru. Jar Iundul dcgctarului lipC~IC.1 de bucata de argint. de cca 3(1 g.. dura numcle color de la care Sl: pare dt nc-a parvcnit din ixtoric. convmge haghd'} ~tt. inchisa la unul din capctc).:arl:1 acum in sarc ~ile-al purtat Jangil corp cclc 33 de zilc.1. intra in Alla . Cristalclc trchuic sa aiba varfurilc binc formate.5 fie Ioartc indepartatc viitorului. cca 2-.5-15 em diarnctru. cristal de cca 4 em lunjnmc ~i 2 em diarnctru.Irat la cclalalt eu banda de piclc alhii. f::§ti unul din cei care comunica prin rrujloaccle de cumunicatic ale viitorului. ca motanul 1i s-a intors acasa ranit. din picle sau all material natural (chiar 0 bucata tic trcsue de diarnctru corcspunzator. prin cate doua t::licluri 0 ~i 0.. dcoarccc nu-rni vine: sa crcd ca II vci .''''.. Encrgia cmisa din cakra palmci drcpte CSIC amplificata cnorrn de mull in lungul tubului §l merge ca un fascicul dcosebit de puternic.a cdc doua crisialc in capctclc tuAhului.". Procura-]i douil cristalc cu un singur varf. pusa In spiraUi pc tub ~ifixala din loc in loccu care 0 picatura de adcziv.an Serac""u _ Autocontrol 13. cu suprafcjclc triunghiularc clair delimitate.. . Pcntru foloslrc. tc pOii 'acorda' l. de 13 un c:. de 2-3 em Iungime spre argint (dad nu ai unul cu doua varfuri). Ccalalta chakra deschidc-o sprc EI. activcaza-p cclc doua cakrc sccundare din sa stca culcat lini~tit pc pcrioada cat il ajuji: Tine In palma mfiinii drcptc. . In rnijloc.'". pcntru a prim! Lumina..J . Vei avea irnagini tulburatoarc.tclici!) 11Jnga de cca 90 em ~i lata tic 1. astfcl incat cristalul ~b fie in drcptul cclei de a VI-a cakre Pune . Inaintc de a Iipi cristalclc. stanga Iiind oricntata in sus. (tahiom"). .. coercnt. pc care la randul siiu lhL'<l/a cnstalul eli varful !eav3 din cupru cu diamcntrul interior corcspunzator diarnctrului cristalelor ~i 0 fa~ie' tic picle (nu ~[p. Iixcaza-i 0 bucaia circularii de argim. folosind un adcziv instuntancu.Q. §i 'stai pe rcccpjrc'. la fcl cum transportul fi bazat pc dernarerializarc ~i rcmatcrialivarc! crcd. intrcaba-i dcspre viata lor. 151imc ~i o lungimc suficicnta sa 'li cuprinda capul. ''''_''' . include ochii...!.6.1.. Dad vrci." em (pcntru a-i pUlca 151i sau ingusta capcrclc In funcjic de diarnctrelc cristalelor de care dispur).. ... atara..

dar §i de radia!ii1_£ ce crcsterea plantclor.g. Daca intri in Alfa.a. cf!! mal ieftin scapi lara a reus] nimic.. . albc." M~i mult... dar poti suferi ceca ce se cunoa~tc sub numcle de 'efect ddllJmemng'! se pare ca cele de mai sus.:. de ~ist~n~~. Procura-ti mai multo cristale maruntc de cuar].d~ra.• T!~e baghcra in paln~a maini] stangi.lUl sau ~uraliv asupra ranii (d.". 0 studiem.un. circ.h. i . in cazul unci rIO! puterruce. prezcntate la acest capitol referitor la cristalul de cuar! aduce a magic? 111prim ul rand.l 0 mouvauc putcrruca. mscarnna ca procesul s-a incheiat. dar momentan numai sub aspcctul us .. restul urmeaza sa Ie: g~s)qtl p~m . cu sau farb bagheta).i~1 ca~jd nu rr~al_vizualizezi nici un fascicol spre palma 13. . Reparuzeaza acum accsrc blocuri in jurul casci. dirijand fascicolul de raze (hai sa Ie numim de aCUITLinainte 'pslonice') sprc ficcarc bloc._apt~ oricnteaz-o sprc Parnarn. Ti din albia raurilor de munte.le dal acum unei ~. cu varful spre cakra de . cal utilizczi mal muir.. baghera. . ascrnanator cum [r-am prczentat Ia inlaturarca durerilor. ~a Iel pOll utiliza bagheta §i in alte cazuri. Lumina.nnica. fixcaza-Ic irnr-o scobitura ce ai facut-o in blocurilc de cuar] alb.~L"un.!"ic~rile mctcorologice depind de c~mr. In m~!TI~n. Pentru a rnarca Iocul U1H!C le-ai pus in sol. pe care am numiH) p. pc dirccjia punciclor cardinale. Asuc] in cazul ~nel l. dae". pOii de asernenea sa ili crcezi campul de forte protccioare. Astfel. culcse (de exernplu) sa ll tngropi i..§B nu I~ce~ c~ Sa gael rau CllJiV3.~!a~c~ Autocontrol == (~n Sc~sui. pOli sa le inconjuri eli bucatele de cuart microcristalin. acelor de ce~§) in mamu stangl. sau zonei r~spectivc.n. .' " Utilizarllc . etc . c Oncn~and ~agheta in sus. l~r dr(. dura modul cunoscut la confccuonarea baghctci.le ~lagl~C(I~C din J. este legal ~nulT~~c . Este semnalul ..:ful ~aman!~lui.ra. pc care Ia mijlocul cclor patru dinainte.~zmfcctarC:'. 11-3. Pot! incarca ~i arrnoniza acestc cristale Iolosind baghcta .e~per~men_la:ll~ ~ale. Crcd Illsa. POii Iucra si lmp~n~and ~:a~a din c(~rpul rcspcctiv energiilc 'ccnusii' c~ .Dan Seracu [urul zone! :CZd((:.. eu varfu] in sus.t. cnerg~z~az'.' ~umlm biomagncuc... pOll lfi~en::3 sa 'chcmi' ploaia. cafe de data asta pOl fi ~i mid Ilori de rnina. din ~~~~a lUI.R ''''''''_:'''_'''':<U''':: [ [ :: t ::r . [ine cant di diferenja intre rnagia zisa 'alba' ~i 'neagra' rezida in sensul utilizarii aceleia§i foqe. 'flU 'mai picrdem ~'femea cu ~. ell diametrul de 3-8 em.hem?sta.Cf1:flPU! ~au. microcristalin.l. curativ sau nu).bilit.~ •. pr~)~ah~J c.~~:Ul\mdlfef~nt..ii mOdl.. lucrcaza invers: .a §1 apoi In:hldere ~l reformarca lesutului Icza9 Totut 13 mal puun tlmp dcca: ne ia sa dcscriem astfel ce ai ~ii. s.:D dat ~(?ar cateva exernple.[ni~dirj.~mdu-ll'p. prccun~ _ ~~ Cf~C. ori Invcrs. descrisa mai sus. sprc cer §i lIn~fl.rl~x~lUl solar.Sanl ncnumarate.' rczultatclc SC amcliorcaza 0 data eLI practica.~~:I~rca lor. cihc nnul pe 'dircqia celor patru puncte cardinale. .(. Accst proces (de apartamcru.ar?a mernbrului.a. Carnpul de forte protector de cuar] alb. J?ar JlU uita: nu te juca cu ba~h~ta . plantelor Cu de fa~ui! In general. sc poate aplica in egaJa masura si ~ prc!unglte.u eCnt~dlC §i nu VCI constata altceva dcca: 0 diminuarc a durcrilor.:~rca m~t~orologica ncccsara. di magia nu este decat nume. ingropate pana la nivclul cuprului. . ba. vei simi! un fel de Iurrucatura in drcptul cakr("~I.'~c~PllOnan~ c~crgi~i de vindccarc trirnise (la tel sc simte §i la actlva!'ea or. Cristalele.ranull!l~ntal ~t rna! exact ce doresu sa objii. protcjind-o de tot ce are aHa culoarc dedit albul.CCGrpC.rful.~. 11'1cazul in care nu dispui de cdc de rnai sus.1.~ f~. potl 'cere' oprirea ei si ell iar inscninarea I VIn. ~mo. patru blocuri ccva mastic sau un alt adeziv rezisient la apa.. pc care doar e:fecteior sale. in cazul unei secete . Plaseaza-le in solul gradinii.actJ.ct~. In acest din urrna cal.lInteinca nccxpHcate.ge~cral.. o scnzajie toane placura.7. pOii chiar sa Ie prograrnezi (tot cu baghcle) pentru a stimula mici cristale fixate in care un tubusor din CUpl'll de diarnetru §i Mai confccuoneaza §i un al cincilea dispoziuv. l ~I :a~an(ulUl. pcniru a Ie protcja de diiunatori. pOll avea surpriza chiar sa obtii rcai m()dlfH. alaturi de 0 sudare mutt accelcrata: I~ cazul climinarii unor encrgti perverse. Vizualizeaza mire ump tascicotu) care emerge om . Daca cumva [i-ai Iixat blocurilc de protccjie ill jurul grauinii.' poti vizualiza energia ernisa de de ca un dorn alb de lumina care iIi inconjoara casa. cu alal devine rnai eficacc.. folosind patru lungirne corespunzatoare ~i lnvelite in pielc alba.

'" El funqionc<lza ca un fclde amplificator mdlVld~ill aJ foqclor talc mcntale de protccjie. purificat in sarc marina §i purtat ~. ct te va incunjura ~'u ~n gloM <!..a acum tuburile de cup. Protectorul persona] din cuart cu doua varfun Icmnului.u in orificiilc da caw 4 gauri pana Is jumatatea grosimii este Dupa cum !i-am mai ~pus. estc binc (. putcrnicc m. . .. .9. \1-1 P\)11 fac~. '. nda liinli§Ofl1l. cl va lnccpe sa . deasupra. ·_D~ condcnsatoarc.eq~l: . ell un mic dop conic din cupru. Pop chiar vizualiza aceasta ~k:ra . Pcntru contcctionarea cad.3 In umpul cclor .t:omanda de incarcarc «ncrgic benefice. glob care i~i men line cficacitatca atat porti cristalul _._ cristalul de cuar.5·2 em diametru. Pentru a folm. In ccntru.1. 13.ii1gm pcntru a rc convingc de cdc spusc.ru. In caz de In C. .J. convertcsc ~i !nmsm.. CI! c~Hcficacuarca lui crcsre prin practica. tar cristalul "J M~gaseasdi la cca j ern de suprafaia lemnului lOlll~l cchilibrarca S3 ell vibratiilc talc.5 em ~~ngml~. .. C!i~~i:Sllllde cuar.i in mod optim aces! mstrurncnt. Cu ajutorul unui adcziv universal. pr~)cura. in A1fa. mass plastid: (k h{lt. de ~O ern lungimc ~I 1.i in rcren.v f~~!r~ curru. Pot fi considerate ca l1i§te latoarc. de protccjie.8.crh~ nu arc all rol dec~t de ~ crcste prccizia oricarui pcndul.. antcnc de cmisic-rcccpuc ell 'amptiticaror' incorporat. AJ ncvoie ..folu:-..' co doua varfuri.II' de reactie ncgativa. ai nevotc de rnulta rabdare. ell latura de 10 em §i grosirnea (k 2. 137 .Tutu! de preelZl~.. Ca osciIn pragr:1fde antcrioarc ins.e cncrgic protcctoare. alba. .Poarta-l in pozilie vcrticala. sau acasa (de cxemplu canrl lucrezi pc () haria) . pentru a putea susp. . Cu o borma~in.'. . posibilc ale lor til psionica. ell ajutorul unui adeziv universal.~n(':rgk" r()an~ putcrnica. 10. utilizar:i. .i.ispOIitic individuala impotnva o nearer influcnte rnalcfice (de care din pacatc surucm inconjurap din bclsug').lC in foarte multo uomcnii ale clcctronlcli. transforrna. In dreptul colturilor. intrat fiind in Alfa: . ulilizari pc care ie poti experimcnta ~ :.va~fu~i 0 l)o!inaI1J cadrul pcnnu pendul. Daca mea nu at un pcndul. en atlH mal rnult. . .fadl.iHradiata douii viirftlri pi-artie dubleaza i. apare sub forma unor prisme hcxagonale cu un varf oiramidat. mvers.t. cncrgiilc. . iar cal Pcntru a-l 'Incarca'. de zile penlm pOll procura un astlcl de cristal. el1~:rj:!.. pn~ intcrmcdiul unci mici benzi de cupru. plccand de la un crista! mic de cuafi. cupru. Scurta istorie a tolosirii cristalului de cuar] . rcacjic pozltiva. cu.a 13. fIXc~za-1 de haza.. ell Lumina. Pendulul cu cadru de precizie Cristaiclc tic: cuart.1.. de stint folo~ii. pentru a-i da un aspect rnai cstetic). Daca J.~. rarnatc.. ~:ot. dO~l_a. II POli ~. armonizarc sa Ii transmiji.. acumulatoare de cncrgie. un mel tot de c~pru. limp Pcndulul dstfel confccuonat este dcosebit de sensibil.ijloaC~' de. iinandu-l pc 0 palma §i aplicaad-o pc ccalalta ) dcasupra pcntru stabilnare. Dan Seracu §i Autocontrol de doua hucati patrate tHo Iernn (poate fi polizat dinainte. 31 ~a SUS <:IIian11llui pendulului. etc. sau doua (Ia capcrc).Ita lnstrumcntul pc care ~i-l voi d~s. Prin acesr vaif ele ctcgaja 0 Celc t:lJ hioxid de siliciu crista Iizat.' . Una din plad i~aurc:§tc-o ~i. sau all material (lcrnn.::. de ~c~ 1. astfel indh cl sa atamc intrc tuburile de unul di~ cdc ~lai. Purtand permanent asupw ta un astfcl de <':rIStI. de diamctru corcspunzator !cvilor de cupru. ~ _:.. Fixeai'. . punandu-ti doar 0 palma pe cadru.:i. acesta atascaza un lan\i~or de cup.~rminat confcqionarea pcmlululU1. Ii-am prczentat doar cilLeY". de cca 30 em tungime tuburi din ~I ai !i.) fixcaza acum caparul de practicatc in cclc doua lcmne. dar in acelasi Limp §i ca. 0 miscare de rotatic orara.H de zilc de cu 1j.

Baghera rcvinc in Icgcndcle rcgclui Arthur §i ale vrajitorului Merlin... Sa mai Iaccm un salt sprc noi in istoric. Probabil. prcluate ulterior de civilizatia altanulor (apogcul dezvoltarii in jur de ] 5000-12000 U-:!. Acestia crau pcrsoanc scnsibilc care 10" ..I.'. dar inconjurata de 0 aura de mister. Se pare ca in uncle paqi ale Atlaruidci ei foloseau §i efectul de piramida. In cpoca Mu sc Ioloseau curent baghetele. regasim din cand in cand. Sc arninteste vag ca Merlin prczice viitorul cu ajutorul unci sfcrc din cristal ~i ca ar fi avut acccs la §tiin!a atlaruilor (haghcla). iar pentru a-i mari puterca 0 'Incarca' cu ajutorul llllU Energia transmisa "i' stopeaza undele radio). Se considera cii pcntru cresterea unui cristal de cuar] de 5 em Jungime sunt ncvoie de cca zcce mii de ani! Ele se dezvolta in interiorul pamantului.. unde se descriu efectele miraculoase ale ci.H. Lc intalnirn ~j In istoria utilizarca lor s-a pierdut. Folosirea cristalelor de cuart se pierde in negura tirnpurilor. Se ad mite di. dar nu numai.~i ccva legat de tchnica atlantilor: Nostradamus. -.. . in §i apa (care stim ca de un crista! penctreaza orice mediu. Teate corpurile ce sunt in contact cu un crista! de cuar] capteaza 0 parte din incarcatura sa energctica.'-. dar din acca pcrioada nu nc-a parvenu nimic precis. sa scopul acurnularii . . Un cxces de cnergie manifcstandu-se in rnediu ea un halou albastrui. foloscsc baghcta in cerernoniilc IDr. ca ~i pc allele. Celc mal vcchi irnagini lc avcrn cu "cautatoru de apa" .~ sprc galbui. Un cuar] fotografiat prin efect Kirlian prezinta uvea incastrat un crista! in maner. rnai ales sub forma baghctei.. sub forma unor piramide gigantice din cnstal. cum 13. Rcdescopcnnd din tradijiilc popularc._. Prin tradijie. •. virand cateodata 't. ' imagine stclara.) La accstia apare ~i banda de cornunicajii. chiar ha!!hcte atlame. P.:' _. Tocmai de accca nu voi intra in dctalii dccat doar atat ca sa 'nu tc las In ccata' daca inca nu ai auzit de ca.-_ 1·..··" . tocrnai Iolosirea incorecta. ignorind insa in majoritatca cazurilor natura lui rcala ~i modul de folosirc. a carnpului energetic dcgajat de om.. . degaja un camp energetic com pus dintr-un centru gri-albastrui. activand uncle Iorte ale naturii intr-o maniera incontrolabils. un crista! de cuar. detcctabil de once clarvazator. dar in acclasi limp ~i 0 arta a carei istoric se pierde in negurile rimpurilor. Se pare ca forta cristalclor era exploatata intr-o Ioarte mare rnasura. ramanind doar undcva in rcrn-Oricmului. cristalele serveau deascmenea ~i pentru Intarirea aurei. Iolosindu-lc. transport terestru.ind foarte raspanditc in natura. Radicstczia esic 0 ~tiin!a. In accasta epoca. Radiestezia subiectiva forte enorrne ale cuartului . pusa pc un lrl·pll'. Moise cctinea bagheta. fi.. rara a mai cunoastc instrumcntul.2.. catcodata cu nuante maronii._ . acestrnister ce Ie acoperea se datora §i uitari! unor lucruri esentialc din eele preluaie de la civilizatia Mu. vrajitorii etc. Tot asa ~i sfcra de crisial cSIC dintotdcauna considerate ca un Trcptat. Apropiindu-ne de vrernurile noastrc. inconjurat de un halou alb. sa fj fos! 'una dill cauzele principale ale Probabil ai deja eel putin catcva nouuni dcspre radiestczie. dupa cum putem deduce din cartes Exodului. Cristalele din cuar] colorat prczinta 0 Autocontrol Urtarea a acnpcnt rcpcde accst instrument. auxiliar indispcnsahil pcntru clarvaziltori! viitorul. [ c " . lata de ce rnagicicnii.. din memoria civilizatici wale accsic instrurncntc.~" 138 139 . In mod natural. memoria COICCliva. emi!and raze albe In toate direcjiile. trirniteri la folosirea cristalclor. obscrvind cfectclc ~i inccrcind sa irnuim 'subtcranclc'.\ . cle erau Iolosite curent deja pe timpul civilizajiei Mu (denumita dupa continentul mine respcctiv).j de cupru. §i altc culori. in exces. acum inccpcrn Ie studicm din nou.Dan Seracu ..'". direct sau indirect.1I I i legate nl [)l~pa cum vczi. a acestor §i conccntrarii encrgiei Intr-un scop precis. lntalnind in cpoca mcdicvalf iarii. ar Ii existat intre 60000 §i 40000 i. Con ft irrn !egcndci cl sc Iolosca tot de 0 sfcra de cristal. Vindccatorf atlanji foloseau euren~ puterca cristalului. care de cristal ~i utili/area lui. nu prea cxista rclatari dccat toartc vagi.: distrugerii Atlantidei. a supercivillzajie care ~c presupune d. ~1. Se crede eli. ar fi pentru ilurninat. ce dorcsc sa studicze dcvcnind un stcrcorip popular. cantitatca de energie captata fiind proporjionala ell durata de contact. sabia Excalibur a rcgelui Arthur sc pare di .

.:\( perfect sana1.. ribpun~ ncgauv. "Are influeruc malcfice a~upra sa (gandurJ negative.u (Judi cxtc ~inuuj in ma~a. in P()l. pcruru GC1Cc. Pcntru eel care pracuca autocorurotul.!J_SeHICU . Ie . Nu va In:lX mull :-.IH in slOmac ~i vr(. sc consi~cr3 raspuns pOJitiv..qLc un mic uispnziti~ nu~i! .3U si foloscsc un bc!i~()r din alun..a_' o. ."an.:c<lba <lac? lin anume ccai.1.' cu I. In. c:l! ~i 'acasa. ClC.: ccranul n:cntal h~rt~ law ~! urrnarcstc. Aici . Deasupru ecranului mental. poz!lJa de zero a acului si:i fie pc rnijloc. c1t·s·i ms~r~lmenl'.Capel de sun ( indoitc sprc afara in unuhi drcpt ~iascutttc. ia!a '. 1O~)t!i. cfktC cncrgizan trcbuic efcctuatc.-.In U[1 pa. nmkqionat dirur-o ~irma (de cupru. estc bun sau.puns In ~az de eke.1 cifrc care sa 1\1 dca anumuc nurncrc de care ai ncvo!~.) information. t )rmjr\.>uN. la care zi!c interval intrc de ell'.:<11). Plillam~u-li. inscsizabilc ~Wcl .. md01ta int r -un unghi de aproximauv :~5n.n: care chakra (sau cakrc) trchuic activate.:aU panzcle J~ apa pentru iihHani. und« in principiu sc !dO<.~i ~a . dotal cu oricc ar nevoie (nu una mantra de ajutor: "Am tot ce-rni trcbuic ca sa Iac to~ cc .l1e-a~ invi..k echlllhru_ (cu varf~l FOJOS10J 0 I I 'J :. ~C"pu~~tT~l uta§3.. dupa cum ii' poatc fi chiar cuanrificat.l. continuand cu intrcbarca: "Care?".tatliul in can' sc alla orgarlu! r(~~~H. Schirnba pasu] hJqii ~i conupua pana canol al raspunsul eel mai dctaliar posibil. ]UC3f1. proicClcaza.. . oricurn .uoilea 'instrument' pOl'i cuanlifka atat b~ncfidia(ea. de 0 exiindcrc a hLi Tocmai de accca.!i ill.'u!() convcniic antcrioara.i . xitucaza-ti acolo 0 ansa. stabilirca prczcntci en1iU\ilor sau influcntelor rnalchcc.i :..~l..!i' 111:p.~. Si cxcmplcic pOI s:1continue la ncsfflr~iL ' .!i p. eat ar . 1.. stabilirca sliirii de s3niHall".jli~ vcrticalii..'Cliv. Are cntiti1!i rnaleficc (~hl!!IC rmcdiat raspunsun p~cea? Ro§u=Da".)?" Raspunsul i!i vine la fcl..<l apci.general.:tJf(.S. plaseaza de cchilibro xc con~idcrJ.. ro~u=NIl. iar riimflncrea ci i~ pontIC <. De cxcmplu: "Am voic sa 3.U po/iiia pc 'zero' intr-un .C._a'?Verdc=Da.t. . Estc h)j()sita atat 111 tcrcn. II 1O(!(:~. Autocontrol .. ori de la dbt31113.:VOI(. ._-------_ . s-a dczvoltat 0 adcvarata ~cuala. ascru.~:~. ~I I'p1{I'-. salcie sau alt lcrnn.. Iurcir.: ~ 'I' I Ie . eel carv scsizcaza WI W esn.~m_cf:l! (k lwan')al cste Fa 0 convcntic. Sa rcmarcarn faplul ca. In accst caz..0 chiar rnai multc: . ra~punsul oncntat fi'l.. on un ac indicator (. de tip galvanometru.1ut pcrsoana ast.J!::i Nu mal (It \1e'J()!~ de inicr mediar...!.·~tl' a<':lli inuicawr ~ivel av<")adm...x:t \]joarca C~~ rcpn:llnt.. un stem..' 0 dcplasarc a ansci lntr-o dirccjic sau alta rata de punctul .tc sc gJSC~tc.nl 111) u:ul ~n. capctvle ascu~itt fiind un fcl de 'ax' de rota~I(. Recent. iar la cX!. Ansa sc tine irnrc dcgciul mijlociu §i eel marc. Nu iii da ins. DI. ~n~. nu In maladla cc 0 arc'! Instrumcntut acosta [i-ar pu(~a spunc 1~ acest caz. zaca mintclor. far 'ha/. lucrandu-sc lie cxcmplu pc 0 harta.. Tocmai de aceca. ! malcltcHatca cuiva sau a ccva faFiide cineva (subiectul tau etal()n..~ ~()t. pcndulului.c~:alaWi.:apata o forma spcdr~d deoarccc sc a~a mal ar~oap(. se rnai lucra ~i se lucreaza cu pcndulul. l41 ..J. c~ranului men~.D:.as.'U accst. !inind in rnaini cclc doua capetc. AukJ.: L~D-uri. dwapt1). magic neagra ctc. PO!I de tipul Da/Nu. cic..~I~'1. .l 0 . a cuiva. hi noi in lara. In drcptul sursclor de apa.'Ialoarca lOll.l!C cck-Iulre ncfiind aliccva dedil 0 prelungirc a ra.:1 aiM.r~cntind'-D Y inainrc. m c3'(ui unui ulc-:r p~ 'carc I-ai ~ilUali/. stang.t. iar uri' uli. alarur: de primul u~ al doilca. .. iar !a cclclaltc uou<i extreme ale scald .sa sc gasca.!.). [!. de <) infulrfwlic.t ncgativ. scnzorul sc apleca m JOs.:ahl'graJctvo' apo! intrc 3c(':ste valor!.()nfc(\2(·'n[. ba i I 'j "} j I .npilnl dl" cornanda.. voua r._---_.•. rudlcstczia poaic inainte).m va pn:lcnta v:\loarca ()'.ef p:~rfonH Cll p'.(. De obicei o ucplasare a vfrr('ului ansci ~rr.:ala. Cincva tc ifif.!l pO!i sj iii pui ~i u~ COnl~?1 uc <'.dc" Ind!ca oprezcnp lui (ci). Pcntr u detectarca apci.indtoarc unui raportor.c'li rccornand: mstrumcm.: scala gradaia.11 de :il. undo cficacitatcs 3!. raspuns pozitiv sau negauv.I. ~._. I . [ala de un em: ipotctic._---- ...n de cficicnr ccaiul rcspccnv. Cauti pe cincva. un fcl de ampliticator al unor mi~drn mu-cularc. ..c5 cifrclc + 100 si -100 Acum .(.f de de un ..remilatea . ra:2puns~1 il ()~\ii pc contor.!filoll11rl. S. Aprinderca LE~-ul:'l ~c~. \. unul rosu ~illnul verde.vrcau ~i~m to~ cc vreau ca sil fac tot cc trcbuic") iii poatc da or~cc informatlc oh\muta ell ansa radicstczica pc calc 'clasica'.~c~m ar . primit de la altcincva.~~(i un. In fotma dL. Iolosind accst 'pupitru de COntrol'. dar nu obligatoriu). i:XCrnrbl.o cu 'tlegetul'. De ascmcnca.

atascaza ~i 0 miscarc spcciata Taijiquan-ul Din toate acestea rczulta pnsibiluatea folosirii Oigong-ului §i in terapcutica. Ca urmarc a variatici de presiunc din abdomen. Efectele terapeutice Autocontrol al Qigong-ului : I' "'f. fa~ili1andu-se asuel circulajia primul cal cxcrcitiul de rcspir. Daca cineva rcspirajiei diminuate se intcnsifica schimbul de gale.qic ~ide conccntrarc spirituala art sangvina.-~-----13. activitatea renala. antrcnarc (lied ar fi antrcnarca organismului. ne golim subcon~ticntul. iar la inspiratie. se muschilor". . '0'. Qigong Exercitiul de rcspiratie arc efecte benefice asupra seoartei cercbrale. • activitatea corpului. De ascmcnea sc mareste secretia de saliva. ..-----. una simpatica. :viai ~lUl. Consurnul de oxigen scade ell 30%.----. ritmice ale pirajici. Miscarile ample. iar apoi ne pcretclui abdominal §i ale diafragmei creeaza in abdomen variatii conccruram asupra difcritclor paql ale . Creste temperatura §i umiditatea pielii. zona constienjei. Oigong-ul arc doua forma . dcpozitata in sistcmul vcgetativ. Intrucat numarul de respirajii scadc la 4-5/minut. gong sau cxersarea cncrgici). Accasia cncrgie asigura mcntinerca victii.l. In tirnpul ~a .3.". saturatia cu cste capabil sa sc scufundc in sine. ~i nc vorn pastra prospcumea spiritului ~J a oxigen' a sangelui. o dat~ eli trcccrca anilor scadc incct §i continuu Rcspirajia profunda are cfeci asupra organelor din cavitatea In Limpul cxcrcijiilor lie Qigong cfcctuam \) reglare a resabdominala de parca ar fi rnasate.cejel:H'a"Carte de mellici~a uuerna a Impiiratului Galbcn": "AI unci simnrn Qi-ul mostcnu. boala n~ il mai ~tac~_ inspirarn cscnta victii.. In imbunatajeste returul venos. In plus. Deci eu accasta respirajie incetinita arrnonizam §i In accst context Qi inscamna cncrgia m()~lcnila.:arc~ anurnitor ma!adii. .voi inccrca sa'-li prczint ~i cxcr~ili.eel qall~' ~l eel dinarnic. Qigong face parte din culiura multirmlcnara chineza Ia fcl ca ~i principiul YIN. aici fiind zona cea mai specializata a creicrului. In cclc cc urmcaza ili voi prezcnta doar pnncipiilc Qlgtmg-ului.ul Qigong l. expirajici apare 0 excitare parasirnpatica. In urrna dad nc-arn clibcrat de vninta ~i dorintelc noastrc.pro~unlii. care intensifica circulatia sangvina §i pcristaltismul Scopul cxcrcitiului cste Iortificarca corpului ~! sprritului. Cu Qigong-ul sc ocupa chiar §i . rapt ce activeaza functiile cerebrale §i musculare. Dcoarccc in zilclc in care invcu rclaxarea prin Autocontrol ai limp dCS1UI.3. Dan'Stracu 'I . prin relaxare. <:1 ~l corcctcaza reactiilc maladive §i nc face capabili de a DC coordona pcnrru forllfl(. 'thi cum:') nu nurnai pcntru rclaxarc. . dad ai problcrnc ell lnrrarca in Alfa. Traduccrca 'au litcram' inscamna: cxersarc. dad C~ll sircssat. scade toe inu-o pozi!ic rclaxata a cnrpului. a sistemului vegetativ.orPUlUI . prclungirca vietii. lit: presiunc. pc cand in al doilca caz i se tensiunea arteriala. . s-a observat 0 activare a undelor.' 13. sisternului circulator. .. creste apetitul §i se imbuniitalc§te prcvenirca ~i lratarea bolilor. dar energetic eu 20%. Qigong-ul are erect puternic asupra gandirii §i mcmorici. .. rniscarea rnuschilor intercqstali §i a diafragmci creste de 3-4 ori fata de 0 respirape norrnala. pnn intcrrncdiul excrcitiilor Qigong tc po!i rclaxa mal usor. Ca urmare. inirnii.1. Masurindu-sc cu un electroencefalograf (BEG) activitatea cercbrala. rnai ales in zonele Irontala §i parietale. Influcnjeaza activitatea organelor din cavitatea abdominala. dorninand cele Alfa. ori tratarca Q! encrgre.YANG. §i activitatea cardiaca. ~ . sau acupunctura. 1-l2 143 c t: . intestinal. care la randul sau ajuta digcstia. urrnand ca sa k adaptczi in functie de nccesitati. iar eel abdomcnul inferior. ne rclaxiim cornplct.

limba sa··\i atinga palatinul.stare de calm.:aU~. Bra! ul de sus ~ Iasa-I pc pulpa. . Pozitia corpului 13.up~. f3ra sa se a!inga intre ele. afcctium ale anerelor coronarienc. atarc. sau greutatca proprie.spate _. DanSera~ ___ " Pozljia culcat - Autocontrol poti sa 0 Cel mal putcrnic cfcct sc obtine in cazurile de htpertcnsiune.o:. picioarcle sa le lil intinse.3.3. corpul. moxibustia etc. Corpul culce pe drcapta. Japonia. eli palma in sus. Ternele rnai irnportante sunt inftuentarea cclulelor canceroase. iar rczultatcle sun! rcmarcabilc (80-9W1r eficacitatc). pacientul sirntc lnccrcaza. de 13 una ell cole de la cealalia.: I. de calm §i sa 0 rncntii un limp.and te a§ezi pe - Si. Cardiacii sa se pacientului amcliorand astfcl dcrcglarile legate de circulajia energid in zona afectata. cxpira pe gura. Trebuie consticntci. Daca vrei in corp va dicta pozi\ia sa tratezt . sau pc genunchi. cu atilt esie mai cficace cxcrcitiul. stat ell picioarclc U§OT dcpartatc. atinge l parca ai dorrni. acestora depinde de relaxarea cornplcta a muschilor. modificarea activitatii clectrice a creierului §i. Apoi ri1~c§tc cu drcptul. inchide §i trupul sa formeze un cere marc. turceste. SUA se cfectucaza in organism. pioza stornacala. stfingul. a sc ~i ccrcctari legate de Oigong. cc. Zarnbcstc.ir?\lc. ulcer gastric. in reactivarea inconstientului (§i consticntului) daca vei putca sa ajungi la 0 stare Inainte de a incepe excrcitiul Oigong. Mcdicii care folosesc Qigong-ul. indoaic coatclc astfcl ineat bratcle atingc degctele ochii §i gura. refacerea fracturilor.. Ca urmare. p. ca rnai Inaintc. Relaxarea psihica este important sa Succesul exccutici pc care Vei rcusi perfect in tmprospatarca psihics. ell picicarele para Ide. imbunatattrca auzului §i vazului. Urncrii lasa-i leicri. punct care se ana (in general) la cca 4 degcte sub ombilic ~i care este ccntrul energetic principal al corpului uman. la Iel ~! mainile (de ambelc piiqi ale corpului).nS. In China. 0 vei sprijfnite de pamant. Rcstul. ' 144 'I * Pozi!ia %e. Mainile poti sa Ie ~iiin poala. Cu dit este mal projunda accasta .' ! :~ :j . zambeste. 13. boli.sa-!i umerii rnoi. apoi pii~c~le cu timp in care corpul §i arnbelc maini se inclina sprc drcapta. (jar eu pastrarea in mai multe moduri. Trebuie sa tc concentrezi.sial Iinistit 2-3 minute. pot acurnula prtn exerciti: atata cnergie (waiqi') in corp lncat ei pot ceda 0 parte din ea adopu p. atectiuni ale aparatului respirator §i ncurastenie In China. Sc studiaza schimbarea rnodificarea sistemului imunitar.-~ spate sau pc 0 parte. trccc. !inc. POli executa toate aces tea ~i §cz3nd. inchide gma. fie in combinatie ell alte tehnici ut acupunctura. oboscala 0 caldura placuta * Pozitia til picioarc -. * Pozijia 111 plimbare . UJ.i drcpt. irnbunatatirca irigarii cu si'mge a muschilor cardiaci. localizarea adopta. asupra punctului Dan. Accasta stare asupra sa ajungi lntr-o stare de 0 poji Conccntreaza-te punctului 145 . prin aceasta.Tian. Qigong-ul este folosit 111 toate institutiile cc aplica medicine traditionala.2. daca asa te relaxczi mat bine. In accst ump elimina gandurile din crcierul tau. cu genunchii user Ilcxati. eel de jos pc pcrna. UP-5S. gase~ti 0 pozitie corespunzatoare a corpului. Inctinand corpul ~i rnainilc sprc stanga. durcrea.3. Metoda de tratament prin Oigong s-a cxtins deja ~i in auc tad ca SUA. Nu trebuie sa sesizezi influcntclc lumf cxtericare.pui capul pc pcrna. * Pozitia culcat p~.'-. Elvctia. mainue tine-to intr-o pozjlie de parca 'ai apuca cu de 0 mingo midi. anivW'\lii scxuale sub influcnja Qigong-ului. oar fiirii.mai ridicata dedit cea de jos. iar dura tratarncnt sc simtc fortificat. etc. eel de sus Indoaic-l. '1 . fie co. partca de sus a corpului sa fie * Pozilia culcat lateral . piciorul de jos intindc-l. Inspira pc nas.

Ulul organclor abdominalc se . "::" i .' .' . _ Excrcitiul Oigong cotidian.vel inccrca sa 0 excrsczi cupa ce ti-ai lnsusit perfect respiraiia abdominala ~i cea inversa. 147 146 . aiM In timpul inspiratici . de Mind ComroD·.. ~l§can C In sens invers. dupa care. ~.. Doar maestrii cfectueze asemenea forme avansate . ". Duea 0 inspiratic purcrnica pc gura..' . Se pare ea S-3 oprit complct.cap. prclungili. Erin ridicarea LOHH.:c1uj. or le rc Autocontrol ~J~~rl .AI. .-ulu! CSlC transforms rcspiraua ioracica . .. rcspiralia se tnccuncstc intr-o ascrncnea masura incal devine u§oara.j 'i· . 7. diafragm~ r~g~ezm~la 4~5 rcspiraut pe rninut. circulajia sangvina iar in ~rma m~~~SI I~a schimbul de gaze ~i 'lmbun... .Dan Seracu Dan-Tian §i alunga-li orice alt . N~n:.. in China cxista 3 Ieluri de Qigong: . I. umpul inspiratiei sau al . Rcspiraua ahduminala Respiraua abdorninala cstc recomandata celor sufcrinzi de maladii cardiacc ~i circulatorii.3.i sc intinde sa ~i inccpe sa pulsezc". eu adancirca siarii de calm.1. Print _ c~ta . Tipurile de Qigong in functic de efcctul dorit.. uulizar in tratamentu! maladiilOfcronicc. pcrctcle abdominal se .. ~nifidaJa.• . IT. rcspiratia prelungita. supcrficiala. In acest are ccat a rcspiraua abdominala .3.·' ' . 13.. ector cu atccjiuni digestiv(!. ector cu problcmc rcspiratorii. . Concemrcaza-re de la 100 la 1 (cu~ a.inspira pe nas. . Rcspiratia de-a iungu! canalelor Du §i Ren . Rcspjra~ia latcnta .~. de parca am rcspira ell ornbilicul. atingind uretra §i irucstinut gros. •••.''. t ungl . pcrctclc abdominal I'nlr. -'1 Mi§carilc diafragmei s· I . Fll atent d la sunetul _ ~. poji abdominala. "In accst moment encrgia 13.i . inspirajia pe nas ~i cxpiratia pc gura.r 0...n. ..". Rcspiraua expirajiei. POll sa te 'calm' la . ~ prrauci au loc .5. I?..'.a QIgong. Excrcitiul respirator ctcctucaza-l limp de 10·20 minute zilnic. ector eu sufcrinte ale sistcmului nerves. in ti .iliilc~te djg~slia SI'abso bti all. mO~lcniti. . ExisL~ rnai multo Ieluri de respiratic. '~.: 5. _ . 1. C:C~lC capacitatca vilalii se:> i Ca urrnare. c(. 4".'.Y· . bornbcaza: In tirnpul cxni . oara.ar:- Qigong-ului sunt capabili ale excrcijiului. r ~Ia a nncntclor. su!1a u~or. ' . rcspirajia de-a lungul canalclor Du ~i Rcn. ~l a e peretclui abdominal sa.4.. 1'··. Rcspirajia inversa .au6r~ perctelui abdominal. ..1' .• ' caz amplitudmca cste mai rns d .>_.. 6. ie myers. amplitudinc maxima.inspfratic si 'relax' Ia e e~empl)U p~~:munla In engleza proprici rCspira'iI'''' .I .0 data cu relaxarca spirituals.mpu! mspirauei diafragma urea a m3unlru lar la expo at" ~ . ~. trcilca principiu Iundarnc 1 l' ." .jncon~tlCnla.:'~. Accasta sc numeste super ~c~~la mtr~una profunda.oman metoda pc nas. Rcspiralia incipicnta . . superficial.ara concentrezi la cateva cuvinte (lUJ. vel._ Qigong-ul medical.:J{~(' Twn. In acelasi timp inchipuie-ti cii aerul (adica encrgia vitals Qi) coboara de-a lungul linici medianc a 'corpului pana la ornbilic.$an 10 . acrul afara din plarnani.~S~~.:. se rclnioarce urcand de-a lungul co[oanci pana la cap ~i icse A nurnaratulut.'. .':. .: "'·'1·"" .'""1 •. pcntru prcvcnirea Imholnavirilor. slaM. ~ 2. Nu foqa cxccutarca un limp mai tung dcoarccc ri~li cfcctc contrarc.:: "~ • 'I '\.." d di asupra rcspiralici' .." Inccpaton ~IXplratle.~.~:c~a~c consucnia. Rcspir<!lia naturala -. Reglarea respirajiei . rcspiraua corcspunzaloarc. penlfU rncnjincrca yrospc\imii corpului §i 3 spiritului.

Excrcitiul in timpul plimbi:lrii sa sc cfcciucze dcascrncnca in aer tiber. qli sanatos. ------------------- Autocontrol_ j. ptoza stornacala. Dcoarcce ill toracc apare () prcsiunc ncgativa... Nu csrc pcrmisd cfcctuarca in picioarc a excrcitiului in cal de tensiunc ridicata. CQnecntrarca ie ajuta sa atingi mai rcpede starca de calm absolur. PO!i sa W concentrczl ~i asupra unui organ. stomacul sc golcste de maladia ins<1§i. c prcferata rmilia ~l:ZJ. pOli!ia culcat pc spate. Alcgcrca puzi!id cste dictatii. Cei cu sufcnnjc cronicc hcpaucc vor alcge pozilia culcat pc stanga. Un ajutqr suplimcntar rcprczinta inspirarca pc nas ~i culcat pc sliinga! In pOl. astm. Conccntrarca rncntala inscamna ca in umpul cxcrcitiului ~a-ti Ollar cuvinte etc. rnai putin grav3.. C~nliacii sa nu raea niciodata cxcrcitiul ill pOl.aslric.. deoarcce poti ameli ~i cadca. tocmai de aceca sc rccornanda accasia in cazuritc de ulcer p. obscrvarea rcspira!id. In pozii1a culcat pe spate.i1id. inspirajia cstc mai dificili:i deci: cxpiraua. Chincvii nurncsc aces! punci Dan. Dc/avantajul pozi!ici in picioare cste ca rclaxarca ~i rcglarca rcspiratici nu sunt perfecto. i_fl[ cei sufcrinzi de brol1~Wi cronica. de constitutia bolnavuiui §i de tipul rnaladici de Care sufcra.::. in oricarc rnaladic cronies so poatc altcrna pozijia culcat eli Lea ~ezand. Conccntrarca i 14K 149 . de accca pozitia aceasta cstc ocncfica asupra miscarilor rcspiratorn. Accst exercitiu este rccomandat acclora care nu pot sta in picioare sau §czand un limp mar Pozilia in picioare sa 0 clectuezi in aer liner §i nurnai dac.In arte!e martiale chine-c. Cei sufcrinzi de maladii crqnice.nd. prccurn ~j modalitatca de conccntrarc cstc dctcrminata pc gura. In cazu) bolnavilor cu tcnsiunc ridicalii. - :".Tian.- '" . rcpctarea forpla poatc duce la arnctcli.. Dan Seracu voWl foqa musculara.l Illdc!ungaL mdrcpti atcnjia asupra unui singur punci at corpului tau. ill tchnicti rcspiratki. ascultarea accsteia. gatul §i umcrii !ia fie mai sus cu cca 2() em. sau dura cc te-al vindecat de 0 boaiil. sau prca sca'luta. CIl organismut stahi!.' cxpirarca mai usor. cnlici.""".""': -. In cazul imbuniHatirii situajici. vor face cxcrciuul in pozilia culcat. '--~------cu ajutoru: Oigorig-ului SoC'dCI. ell matadl: circulaton]. c. In plus. ajuta ~j numararca. ." . :":'. I:.i!ia culcat pc drcapta.ilia In cadrul Oigong-ului medical alegerea pO:1. :: J .

prin antrcnament susjinut. Scaunul pe car0 stai trebuie sa aiba inaltimca corespunzatoare gambelor tate. "fiecarc inspirajie se rcantoarce Ia locul sau originar". respirajie. altfcl urmand obosirca cxccsiva a rnuschilor respiratori. . pneumorne. Efectul curativ va aparc deja din timpul exercitiilor.:". Apoi relaxeaza-p gihul. starca de linistc absoluta §i de rcspirajic incetinita. Rcspirajia in ritrnul de 5 pe minut 0 vel efcctua dear dupa multc. Inecardi sa tii dcparre gandurile.. Dad nu se intampla a~a. IT! ac~st limp trebuie sa intrerupi mfluenjcle d~ranpntc.~lmon~re! In celalalr caz.ul . diarec. Trcbuic sa.n acr tiber sau in camera. ci din contra.:. vor aparca Ia timpul abia ai aer curat..~ Nu tc ridica irncdiat dupa terrninarea exercijiului. 151 :. Ai nevoie de 0 stare de trccere. fii alent la miscarile toracelui sau abdorncnului. umcrii. bronho-dilatatic. multe excrcitii zilnice. Se recornanda in cazul tcnsiunii scazuic. fapt 'c(. trebuie sa uiti asia. Nu c voic sa tc cramponezi de numarul ciclurilor Scopul Oigong-ului este atingerea starii calm absolut a determ_lTIa relaxarea spiTituaIa: Nu este u*or sa Ie concentrezi §i sa d}Ungl In starca de rclaxare. aunge palatinul cu limba ~i tnccpc exercitiul de respiratie. de asculta-ti propria rcspirajie. Respirajia trebuie sa fie. acura §t cronica. dcrcglari nutritive. Ca incepator nici sa nu incerci sa obtii asia. Cum sa incepi Qigong-ul? rcspiratorii sau de durata lor. . te ga~e~li totdeauna [50 In carci c(~n~eCin~a directs estc dccuplarea scoarjci cerebrale.3.hron~iti:l. Mat rarnili putin in pozijia in care ai fast. te poarc chiar imbolnavil . Resplrarla latesta este un proces inconsticru. In final rclaxcaza-ti rnuschii abdorninali. ". cand vei Iua 0 mimica usor zambitoare.: 13. astm. Inchide acurn ochii.N u se va clectua in caz~. al unui exercitiu indclungat. confortabila §i continua. ganduritc pcrturbaioarc dis par de 13sine.rdia~c ~i p. subtil. chiar scnzaua de sufocarc. iar apoi picioarele. Cu accasta acelor de ceasornic terrninat exercitiul. Zarnbeste. Dad! ai terminal exercitiul dc. Poti sa ajungi la rcspiratia corcspunzatoare la fel ca §i in sport. corpul. cu cforturi mai marl. dura o penoada de exercitii. nu vci obtine altceva decat efecte secundarc nedoritc! Rezultatcle cuvenit.profund~ §I mal !u.": constipauc. mai ramal pujin linistit.1. . in care ump .- .« t c ::: ::: .3 an! de antrenamen: intcnsiv. Daca te concentrezi asupra ombilicului. Prin inspirarea aerului. Rclaxcaza rnuschii. Mai asteapta inca 20 de minute.~i spirjtul Lau devin corespunzatoare practicarii cxcrcl}lulul Oigong. mspirajia este mal. muzica. ~orp. Inspiratla pe nas ~i expiratla pe gurli se rccornanda in caz de raceala. excrsezi ~i pozijia §czand.6. Mascaza-ti zona circular. telefonul.rf al exercitiilor de respiratie. Incepe cu muschii faciali. Tc mai pOli plimba inca cateva minute. bratelc. Du~a un limp nu mai trcbuie s'a-11 concentrezi aicnua awpra rcspirajioi. alege un timp cand c§ti singur. iar stanga peste ea. Irnbracamintea sa fie lejera. Indilerem daca fad C](CrClpuJl. Nu-ti face problcme daca nu reusesti din prima lnccrcare. in acest fel va fi mai usoara conccntrarca. . sau eu fa!a spre vane Decupleaza aparatul de radio. rczultat . respirajia Incetinita In mod consticni trcbuie sa dcvin? naturals. fad ca encrgia Qi sa ajunga in punctul Dan-Tian. Dupa expiratie se lln~ 0 pauza scurta. Fa zilnic cxercitiul de rcspirajic limp de 20-30 minute. care se !_{espi~a~ia in~e~n~. infectiilor intesunale cronice. limp in care i!i vei echilibra psihicul.nga .Dan Seracu .- ~ poate aunge dupa eca .v.!lb()lilor_ea. Tar accasta nu ie ajuta. Relaxarea sa 0 fad totdeauna de sus in jos. ulcer gastric . subtire. apm urrneaza 0 noua inspirauc. Nu mai ai ganduri. de 30 de ori In sonsul §i apoi de 30 de ori invers. eu alai mai greu vei rcusi. In timpul antrcnarnentului. E prcferabil sii. nu mal ai consucnja. ale mcdiului inconjurator. Cu cal starea de calm este mal profunda. Pune-ti palma dreapta pc ornbilic. Aceasta ~ste rezu~tatul de va. Cureaua prca stransa.'. cauta pozi!i'i corcspunzatoare. cu ~ta~ mal superficiala devine resplratia. sa aiba ritrnul uniform. Nu teastcpta la rezultate imediate. fireasca. lucru ce acceniueaza efectul exercitiului. Cu cal inccrci sa ootii rnai rcpedc.=----------------------------- Autocoritrol Sa nu efectuczi exercitiului in curent. Iuncjiile vitale li se dirninueaza la minim. paruofii scoate-i.

:a. eventual pot avea dureri in uncle locuri. -. rpl aparca tcnsiun: inrracrarucnc.. d(vin.: "" ~~ . poate aparea 0 tensiune in zona §i un schimb insuficient de gaze. sau sexuale.ar~i~~~~~rnica. Pozitia trebuie sa fie lejera. Sa nu faci exercitiul intr-o pozitie incomoda..::: : :.p. sau in stare lnfometata. . unghiilor. sau al agravarii bolii.8.(. .. 1 _1. Dan Seracu .~p~jaiw ar-~()m) na. Unii pot sii-§i simta corpul extraordinar de grcu. Daca asta se intampJa prca des. (.!l'.1. {jcni..::~ 153 ..) .l.~~ IOGda.."j. cei cu constitutia slaba. Fortarea respiratiei abdominale poate cauza dureri toracice. Toate acestea se pot evita prin antrenament permanent... ~:.. Munca iii va fi m. va ooti.spimlici ' ~Ia I.. A~~r~l~ poatc apa. _nlll:i contracut muscutarc . ¥~ndunlle !i'ltlln.a () salivare rna: il1ten"J. excese alimentare..(H3. .~''< ~oc. rclaxarea rnusculara Iflcomplr!J duce la rc/ulrarc simiLuc.J .. deoarece astfel vel OOOS! repede.1[1: Hiperponderalii.. respiratie inegala.::-.. mod spontan dada nu linem neaparat sa obtinern imediat rezultate remarcabile. Sii nu se practice Qigong in caz de congestie nazala. 0 [C..i:tra ':~'~il. Oarnenii cu organisrnul slabit de boli. Fortarea rcspiratici poate provoca mictiuni necontrolate. tiurni de cap...~ ului .:a(lc de pares ai fi Intrun invdi~ cald.c· • .DC reactn normalc. k vel I..j cxcrciuul ":'Srli:'li~e( J(!.Jc. tara a Iorta nota. d<tWrii3 conccntrant necorcs pun/'ii!~). 'In 1imtld"cxcr~:J!m!iJ!~ PO! .•"1.E!~. accelerari ale ritmului inimii.:: ell }i "l'llI. Toate aceste simptorne '~ vor disparea in.I II: !i~r)l11 (:xcrciliu!uL temperatura corpora/a POo.j dedI de obicei.:. 00 dupa crvciuarca cxerrtuului pOl aparea difente ('ICCi ucad corect cxcrciti ilc dcscrisc.~a"t .. sctea (k: acr '.i a exercitiului I. Enaa mal cere com cntrarca .. daca am rnancat prea mull pOI aparea diaree. sa faca exercitiul plimbandu-se. f . . rcprczcntand un stimulcnt permanent pcntru glandclc salivate r • ~up~_'~~rninarcJ_ l':crdii~!u! v:~i..:':'Ha.·ct:c a!. Oamenii nervosi. Nu c-. Daca in timpu! exercitiului apar dureri Iornbare.C Irnportaru ca ritrnul rar al n.)ij pcr chiar :. tir:rU1 \I 1 Ccl Ca rezultat al foqarii respiratiei abdominale. . Dc aserncnea se lfllcmJltc<l.!m~~caput rnai !impede.)f dISrar.:~"c !~IC. natural.Tc~"nJrtCl in IOrlil (onw. lli copioasa. pot aparca dl'u~" negative Ast(c!. . putem avea frisoanc. foq:lril I.<tdi~r!1Je . ~E . IJl va d? 0 :~cn:.t~ m(~ ihl[ICi:lW CiTlUtaW:l cncrgrci. vei H .plJi1l1IOan! <1) "ll:~ mi~Uit ile pcristal rice ale mtcsuncror ~~val1(. care insa dispar imcdiat la incetarea ' I exercitiului. . ~nK'lt:l1 ('If In GIl de rcnsiunc ndi. pot sim!i 0 uscare a gurii. crampe. dar p01i sa eVi!i rnulte neplaceri efectuand exercijiile Qigong conform celof recomandate.tc ncanarat ncu. Pot aparea chiar crampe ale muschilor respiratori. in InTlplll antrcnarncntului. (>s(fd iudl '. mcdiane 3nWrt02(C §i posterloare 3..• . sau de spate.. poti provoca dureri cardiace. c.'I. lungu: iint. Ulterior.rnn untrcnarncntc. eu spatele curbat..3.jui.~ ~ \"''J.d1lzirc!le va cxunde d~. in stare nervoasa.d eS.un pc pid~. este sernnul unei slabiciuni.'! l!clici prindrlilc Qigong-ului.w aun. acuvuaica r ' (lJamklo1 crulocnnc crestcrca n. 7 S ennqn ..: Nu tc ca n!~'io impnr!anp.11Cfi\il'1 a-upra i'J: O<. V:.fC cn::p.n:. imbracati prea subtire.j I1Ui S~ITI\~ nimir.:a:"Ulir.:Sf.:.n~1. et.~a re conccnrrcz: asupra ornbilicului. tensiune abdorninala..3.l dl'cpl urrnarc () sporirc a apcruutut. .a(l:a tuturor acesior kiwrncrw U... hrnba !!plt::l de P<liatH1. pot avea contracturi musculare.. em P!~!u:.l. vci sfmtn 0 Incalzirc rurc Dc accca . Vci tlnrm! mal nmc.. Daca nu am rnancat suficient (stomacul sa fie 80% plin) va apare 0 puternica senzajie de foame. ill urma respiratiei -fortate pot \ aparea chiar halucinatii.. Dacii l1U crcctuczi H'1 mod corcspunzaror exercinile . Reacjiile anorrnale amintite nu apar in mod logic...~:Jcml.1 mal noHmiL . ori foarte user. pot avea temperatura. .a I~. Daca lnsa efectuam exercitiul in frig. renalii sa efectueze exercitiul culcat. Autocontrol Intr-o pozijie incorecta. iritati.--respiratia. ce pot S[l apar8 la etertuarea corecr. Batranii.Q~. .'Ca!~~.: Gatorcazil.(.m. aces tea semnalizeaza de asemenea 0 pozitie gresita.---------. daca efectueaza exercijiul dupa 0 masa (I.m. Acelasi efect 1I poate avea §i lncercarea de a retine prea rnult limp _. j"' 1 !52 1 " .

3.Efccic benefice rcrnarcabile. Atingerea calmului: Frecventa ~i durata: :~-4ori pc Ii catc 30-45minUlc Frecventa Cerlnte: §i durata: 3-4 ori pc zi... 2·. Pozttla corpului: Norrnala sau turccasca Respiratia: Adanca naturala Atlngerea (respiratie abdominala) sau : -~ conccntrcaza-tc ! calmului: Urmarestc ciclurilc rcspiratorii. Atingerea calmului: urrnarestc-le min tal.. tara 3-.1' i~: . 154 11" 155 .Rcspirajic rcgulaia.Calm absolut :.Atingerca ini!iaW.:I Dan Seraell 1 . catc 1. Respiratia: eli cca naturals..10 minute Ii . mspiratiilc ~i exprratiilc. motivand antrcnamcntc ultcrioarc 1 .liinc:!. Etapa a Il-a (saptamana 2-4) '. Pozitia corpuluf: $ezil. '.8.Pozitia corecta a corpului.H. Rcspirajic profunda. 3 -. pana la diafragma 2 . Eliberarea de agenji care sa deranjczc. 2 . Un exercitiu pentru fortifiere 3···Antrenarnentul devine ohi~nuin~a eu siiplumana a 5-a) i. I . !.aza-te la 4 dcgctc suo ornbilic pe spate penlru cei ell probleme de Inccpand sana tate). asupra punctului aflat la 4 degete sub urnbilic. .'-' . 3-4 ori pc lj Frecventa §i durata: cate .-:. " ~' i Etapa I (Prima saptarnana) Pozltia corpului: Pozitie normals §czand (eventual pozuie culcata Etapa a Hi-a (inccpand .5-20minute. Numara lrepl. a calmului Autocontrol 13.al vpre cca partial uri adanca.~.nd sa u ~tand (ultima pcntru cci mai antrcnati) Respiratla: Ca la ciapa a II-a COTlccntn.Respiratie regulata.

in fala este 0 crucc mare.arhetipul cleric (aspectul flzic). Nu uita sa mal spur 0 data mantra trinitara: Inauntru sunt doua §iruri de scaune. Inchide ochii ~i fa ~. "Tot cc realizez. reid in Alfa. 0 alee centrala pana in fala.• :: . "Nici 0 inl1uenta. daca aJ ceva sa-t intrebt.in ~a cstc cornod. al Flului §i al Sffintuiui Duh. nici in Beta §a nici in Teta. pune-tc in fa!a ta.:: (". sunt (I. I . corpurile energctice sunt 157 -_.tanjcni resplrajia. nlci un gand negativ. scaunele sum in l:I§2 m~sur3o de distantaje incat pOli trccc printrc cle rara a-i stanjeni pc eel ::~c7:ali acolo. Nu pozi!ia ca atarc contcaza. Acum. pop sa () Iaci §i ajutor: vointa lui Hristos. tin and in acclas: timp §i crisialul. "Am tot ce-rni trebuie ca sa fac tot ce vreau 1?i am tot erevreau ca sa rae tot ce trebuie". corpul celcst (aspcctul cmoponal) §i corpul eteric (aspcctul mental).·····. . d-nei Barbara Ann Brennan. daca c posibil dcschide geamul §i diminueaza lumina la atat dit sa. j! . sau inconstlentului.. Ia cristalul in roamll stanga. distantate cat ili Dumnezeu. indiferent de care este. spunand i~trc. spune-ti: "Nurnar rar de la 5 (sau 10) Ia 1 §i lntru in cele mal profunde zone Alfa". a§ezata peste stanga. ~i oriee li-ar . ieri au apa.lc pe podca paralele. Diminca]a. vizualizcaza-tc.ac3o. ~Te.10 cicluri de rcspiratie Oigong. In cazul in care nu ai inca un cristal de cuart. pentru aerisirca plamanilor ~iprcrclaxarc. subconstlentulut. Dupa activare. gasc§ti intr-o nava cnorrna. tot cc crccz sc face sub indrurnarca §i prin . al Fiului §i al Sfantului Duh. poti sa-li unesti cele trci degete in rnodul cunoscut. Daca c§ti stangaci.Daca tc-ai imbracat deja. 0 ~EDINTA DE LUCRU (cxcmplu) lucru. nlciodata": "Zi de zi rna simi tot mai binc din reate punctclc de vedere". dcsfiHi cureaua. Arnin"..:. sprijina-t: capul pc rezcmatoare. p~rca ?lD f?c. Amin". c.corpul astral. * Conform urrnatoarele: pc planul flzic . nu-mi poate patramde pre nlci unul din nivelele constientului. tc gasesti inaintea unui cristal cnorm (nu e obligator). ell varful inspre palma. tar cu palma rnainii drepte activcaza-ji cakrcle.f-·:·· 2" . eli un ambient placut. iar accasta ascaz-o peste palma deschisa a mainii dreptc. ~nlrc ci 11i ~ci. cxplorcaza-ti aura. picioarclc dcscaljate lasa . corpul ctcric..'-.rut cumva m~di~icari.<. cristalul it iiI in drcapta. corpul fizic. iar "Invoc Lumina lui Hristos. avand in fata ta o U§3 midi. ci confortul: . Nu poti trcce prin ca pana nu spui de trei ori mantra trinitara: "in numele Tatlilul. 14. de la a VII-a spre I. cale curata §n perfecta. ia 0 gura de ccai ~i retragc-te intr-o camera lini~tita. deschisa.!i permita citirea fara don a Iiselor.. dupa trczire. spala-te (daca S(~ poate cu apa rccc). dupa sa rna ajute numcle Tatalui. Lumina imi este dilauza". iar.._ dupa cc pronunji mantrele de protectie In mornentul in care te-ai relaxat. Abia acum poti intra. Deschide-ji palma d marnu stangi a astralului" pcntru a pnrm Lumina de 1'a EI. ve~~ ~. Dac~ ai ceva de discutat. ignora ccle Yn~ ccle cc urrneaza ili voi prczcnta un exernplu de §edin!a de rcfcritoarc 13 er. gasi §i il1:g?rul (~ngcri!) paZilOr. timp cele ~aptc rugarninj! din Tatal nostru. dar de 0 culoarc §i inrensitatc ncderanjanta. Muljumeste-i Celui de Sus pcntru ca li-a permis §i azi s<Hi Jc~chizi ochii spre ~) noua zi in care sa Iii intcrmcdiar intre EI §i eel care l-au cerut ajutorul (pnn line). !~ I' : ! Dan Seracu Airtocontrol ~. Ascaza-tc dit mal comod intr-un fotohu (daca se poate orientat sprc Nord). Pcntru accclcrarea intrari! in Mfa. corpul emotional §i corpul mental. iar pe planul spiritual . pe planul astral .'.

poti 'lcga' vase. multumcste-I pcntru ajutorul acordat alat . pcntru Ilecarc in parte.Dl!n Seracu cum li~am aralal deja. mctropii). stanga peste ca §i fa 30 de miscari de masaj circular in sens orar §i inca 30 in sens invers. noteaza-lc neaparat. mai rar stare de bulvcrsare (dad a avut incarcatura de cnergie vitala . cand 1··2 cuvinte (cu alta culoare) lie ce sufera. PO\I Colosi §i 'sugerarea'. cate. pcntru a nu intra in 'criza de limp' §i sa trcbuiasca sa inrrcrupi experiemntul inainte de a-l termina. IntarG~le-li aura.Groning. "activarc". ci pentru ca ili lasa un gust neplacut. treci la ccalalra. 'durere de vindecare'). apoi ce ai de cacul §i in final zilelc respective. ditii Lumina mai arc din cantitatca cc a primit-e de la Ella nastcrc (in proccnte) ~i dit la sutii din cc lipscstc se mai poate rccupcra. daca ai mai multo cazuri de ajutat. chiar 0 usoara acutizare a durcrii (fcnomen nurnit de B. numcle (cand ii ajuji. ctcric. corpul Iizic. odihnlt §i relaxat. nu cste cazul in Autocontrol). tumoare etc. fa pc rand Iisclc. nu considera ca 'magister dixit'! Cu timpul iti vei aasi propria Cale. avand Autocontrol De asemenea. pune-]i palma rnainii drepte pc zona Dan Tian. rczerva 0 alta perioada a zilei pcntru vizualizare. nervi sau muschi rupji ori secjionati. lot dupa modul GunOScUL corecrcaza-ji problcmelc cxistcnte sau aparute §i mantra trinitara. . . iar rczultatclc incep sa apara in 1 . inseamna 3() de encrgizari gencralc. de cxcmplu. Cand ai mai multc cazuri de ajutat in acecasi zi. chist. din 'Tcmplul de crista!'. le spui pc nurnc). Noteaza pe clc mental. spunand: "rcsorbtic". " \ ~ . numarul curcnt al cazului din caietul unde 1ii evidcnta. ~ic. sexul. "Numar rar de Ia I la 5. De cxcmplu: ~()+ lJl + VI + Iibrom "resorhlic"!3. cncrgizarca generals po\i sa 0 faci deodata tuturor. reintra in corp. altfcl vci uiia.. in plus cakra 1Il. "dczactivarc". pcntru a avea limp dcstul la dispozitie.. pOli 'scuna' sau 'lung!' rnuschi (de excmplu la miopii sau hi per .. cakra VI ~i resorbtia Iibromului utcrin. Pu~i masura acestca pc prcgaLit a doua zi'. emotional. poti 'gresa' inchcicturi blocatc. cat §i celorlalji. poti orlce. rna simt mai bine dedit inainte". localitatca. la Iiecare J zile. POli masura. lasat 'pc constataic. de exemplu iesirea brusca din meditajie poate provoca accidcntc psihice. iC§i. varsta. Cand ai terrninat. dcoarece li se va prelungi prea rnult ~edin\a.. Abia dupa CG ai notat tol Ia () pcrsoana. fapt esential mai ales cand lucrezi dimineata 15B ~idupa accca rnai trcbui~ sa ajungi la serviciu' 159 . al lucrului neterminat. la ileum la rand cazurile p{: care trebuie sa lc vizuallzczi. I: " dinainte crcion §i hattie pentru a nota cello Stabilcste pcntru fie-care ce ai de Iacut pentru a-l ajuta (cc cncrgizari. intrcdcschidc-]i ochii atat cat ai ncvoie pcmru a citi cc ai de IaCUl ~i ajuta r-' L In functic problema. eel pc care il cnergizczi simte in zilele respective val uri de calduri. Nu ca ar fi periculos (in Yoga. "climinare". Acurn. masuraic §i nhtinulc. iar cand lucrezi direct asupra unui nodul. Mai ales. revln In Beta. in ascrncnea cazuri cxperientele de plimbari in ~pa~iu sau timp etc. cJifcrita de cca peruru cnergizan. foarte scazuta). de asernenea sa Ie efectuezi sepamt.de Lumina . pe care ap~i il vei dezvolta trcptat pcntru obtinerca rezultatclor din ce in ce mai bune pe calca de "a face bine".) Toate celt' obscrvatc. iIi vei pune la punet sistemul propriu. "dczintcgrarc" etc Po!i 'curaja' artcre §i vcnc infundate. §i rcvino in Beta spunind: Dupa cc ai rAcvcnit in Bela. Tine cont insa ca cele descrise aici sunt doar un simplu indrumar. astral etc. I 1/21uni! 1n general. Simi treaz complet. la cc interval etc. ili rccornand sa tii un Icl de ri~c individualizatc pcntru Iiccare. cand ai multe cazuri. iar apoi fiecaruia in parte cncrgizarile suplimcntarc ~i finalizarea cu semnul crucii ~i mantra trinitara.

'! !. ea reprezemand intr-adcvar accst nivel.'. arnintit de cateva ori aiel. continua-ti drumul. cxtrapoland. .'. celor ce se ana mai departc §i. . Prezcnta cste Ia nivelul ector cunoscute de mine in 1993.II r- . cat §i in prczcrua carte a fast fie inforrnatii trecute prin filtrul verificarilor personate. atat in "Initiere in Autocontrol". fie rezultatul a ceea ce se numeste 'cornunicari'.. Tct cc Xi-am prezentat. • Daca cumva inca mai considcri oprirea ee li-am provocat-o pe drum ca inutila. h '" INCHEIERE r":' . Nu ai altccva de facut decat s~ perseverezi in a 0 continua.qi nu pot decat sa ili foloseasca benefic.J! ". 160 161 ) . Toate cele scrise au fost verificatc personal. a carte sensa din eel putin doua altele reprczinta 0 lucrare §tiin!ifica". Nu sunt pe principiul dictonului: "0 carte sensa dintr-o alta renrezinta plagiat. Nu dcgcaba prima a pnmit numcle de "lnitiere". pana la data prcdarii manuscrisului. cele ce Ii le-ai insusit din aceste doua dl. Tocrnai de aceea am renuntat la a serie de parli din pnma lucrare..'·'1 . Iinand cent de cele s'puse de 15ai8: "lnva!ali sa faceti binele . unele mici difercnje intre cele aflate din prima carte §i cclc de aici. De aici tncolo. Prima carte a rcprczentat nivelul Ia care am ajuns in 1990-]991. urmare a cautarilor din ultimii 2-3 ani.1 .Dan Seracu i Autocontrol : . pana aid am inccrcat sa te inva\ calc ccva din cate am avut posibilitatea sa cunosc.. ai deschisa Calea. Uncle alineate F sc vor parea 'copicri'.. ca 0 picrdcre de timp. iarta-ma. ".. Tocmai de aceca. Daca nu. Dan . dar nu numai lie. Aparent. Oricum. poate ai constatat.11 '-:. inserand lnsa altele noi... ci §i celor din preajma ta. continua-ti Calea. omenirii. trccute prin filtrul propriu.

orice traduccrc buna. Barbara Ann: "Mami H. . Biblic §i de Misiune al Bi- *** "Traditional Chinese Fitness Exercises". I. caietele l-S. POB 566. 1993 *** "Yi Jing" (Cartea Schimbarii) cele ale lui Wilhelm. California 93023. Bucurcsti. Budapesta. 1984. China. rnanuscris). New World Press. Institutului scricii Ortodoxc Romane. 1989. Editate de Meditation Group for the New Age. E. Informajia. Teora. *'1<" "Metoda de medica lie a Grupului de meditatii pentru Era Noua" (in L engleza). *** "Nirvana . Legge.: "Viala dupa pragul mortii": Ed. 199L 163 1: c . Ungaria.tennici de meditaue".: "A magikus muveszetek zscblexikona". cum sum Ed. Kentaur. Biedermann. Beijing. Ed.!l<!n.Autocontrol Bibliografie selectiva *** "Sfanta Scriptura": Ed. Ed. etc. Bucurcsti. Bucuresu. anii I-III. de Lumina" (traduccrc din Q. Ojai. engleza. Brennan.

. " 9.. . 1993. 8.••••. . cuvm t e Ior . lqn.. Smith.. Elena: "Marturii Universitas. 1991... Ed..••• .1 a m Method". Inst.. ". 'I .ma!ii~. des 'crb1. . Puterea t'IV . R. M. Silva. Walker. Ed. 58 . ... .1. Ed Princeps. ..: "Le pouvoir Paris. Meditatla mamica .. M ete d a ~ -t-" r aeide..~ 1. R.'1' I. Rcnastcre Spirituala. . " ". megorzescnek osi... . ".. Baginski.5. SUA.•.1.: "Guerisson Paris. lq9L despre CUPRINS . P.u.. 1. Stone... suprascnstbilului".: "Das Chakra cJi!ia XIX. Cakrcle §i activarca lor . Bucuresti. Steiner. ... 1985. Folosirea Sllbcon~tientlilui propril de sanatate . . . Ghizii spirituali . " .• ':j . 1990.. Tu §i rmaginajia crcatoare . Dan Seracu Drouot. . Saasy Kornella: "Qi. 1992.. ••. .. Franta. ' . Sprint. E Urban. DaEI: "Cristalul 4." . . d. Gerrnania. Franja. . · .. Dada. Tasi.. avagy az electero kinai modjai": Ed. 1993. New Age. " . Steiner. pentru ameliorarea I •••• I •••••• I starii ••••••••• 8.············· . .II'!. Iasi.. ••. Windpferd.... . I. . Catcva idci pentru aprofundare~ s~arii de meditatio .:! .. A: "De la normal 1a paranormal". SUA. Simian & Schuster.•.. Forta !mu~ma~!el aceasia fiin\a vie . ... Alternative Inlroduccre . for Business Ed.. .. 8.: -. . . J'ai l. . 0 imagine mentala importanta ' 20 1. Princeps.. Stone.. -01. lnianrea aurei ·························. . .. . R. . .23 28 30 33 36 40 45 . J. .J ~.. Stone. . . vol I-I!.. jmaginatia realista ~ : .. .G. Shalila: _.•.. 1992. " . 19 1.aux". 1985. Arhctip 'j Ii .! . . . R. tnvataru t" 5. Intrarea rap" a ~ AI". Ungaria. .." :i': :: I Cluj. Ed du Rocher.. 1':184. spirituelle et immortalite": nemurire".. SUA 19l{6.. eel de-a! ~aselea simt.•. 1993.. Ed. . crea 6. ... ' .. Somnu] .1. Iasi. R. Diagllosaicarea 9.. Kramer. mil Kristallen". . Ed.:. 3. .._ . •••. Ed.. 66 .... Silva. .: "$tiinla oculta".2.. ~.•• . J.. . Bucuresti.. .•. ..urn sa me. Steiner.. 17 1 2 De la rneditatia pasiva la cea acuva : 18 1:3: Cum poji siHi rnarc~licapadt~tca de vizualizarc? . '~ ~":'. Ed.·. Ed Conex. ' :kl " Raphacll. .. 1991? 1992...••... Handbuch".a ·········.7 . . d' .' t" 7 .: "The Silva Mine! Control Method Managers".d.2.I. •• . J. Katrina: "Hcillcn Hcilungcn." " .. Ed. .: :'Filozofia lihl. . .i 8. Colectia Iliescu. Ed.4.... *** Patrut. '. 11 ""tLC . Sharamon..~ I 1'~'. .: "The Silva Mind Control Psichoorrentology..1. . " ..6..• . Silva. "You the Healer".."····. . Germania. ••• R: "Introducere in cunoasterca .

.I(:earea nu exclude asistcnja rncdicala de spccialitare: .14..'. Sa inccpcm cducarca copilului inainte de a sc na~u. Putcrca dorintci.. "Posibil .27.40... . L Cristalul de cuar] . Efcctc miisurabric ale imaginilor merualc 12. 1119 12.4. 115 0 • ." . Oprirea unei hcmoragii 1233.:..:1.W. 112 12.. . Sl. . : 12... .22.10.. un 12. 102 12...... . 12. 74 1 ~. Carnpul de Iorjc protector . lnflucruarca vrcrnii ' 124 125 126 127 .etiva . ." "/'_'.1.. .5.. Cornunicarca eu al!ii ..1.. ....a d. Rczolvarca uno[ problcrne rare. • • • • • • • •• LU . Dczvouarcapcrsonalitatii prin Autocontrol 1234....2 Folosirca cristalului pcntru sine. 129 . . 12. Prcprogramarca ionusului [::. 16 i. 122 en de Autocontrol . .. . . .. .20. Un cxcrcitiu pcntru Iortificrc Elcctclc tcrapcutice al Oigong-ului Pozijia corpului . eel .." '-.H:ru (cxcmplu) . Observutll i?i alte tehnlci conexe 13.jiv~rc. Diadcma atlanulor ... Qigong 13.. . .Rczolvarca problcmclor uni tare.6./..1 ().:1. . 13... . 1:L1.5... .3.. . .ilii. .R.j. :.16.2().. 131 91 4. die SlJif'cdi]~e patolcgtce ..--'~. lm:hcii.. 12. .Hi.15.} 12.i org.4. . . ~ 71 10.-····"'·"-"·-'il-""" '~' .21. 0 inspiratic auanci:i8. ~: : . . . .. 163 12. Cum sii-J. . 130 130 " U. .... .6.7.1.. : ..3. eel mai importarn Illcru in rczolvarca problcrnclor 1)4' 12.. din cuar] cu dou. 87 12X Rcpctitio mater siudiorum est Kk [2. .. . Duuii minute pcntru Invingcrca strcssuju] 12. . . Cine colti lu? . U Mcditajia ~i rugaciunca 13. ~.1 Ajuiorarca pcrsoanelor sufcrindc Iolosind imi1i!ini n 7B kl lO.Baghcta "magica" lJ J .. 11"". .. . Raukslcl.5. .3(). . 146 150 15"~ 156 . '... Litiazc .Sursa crealivitalii .J.2..intcn. . [I . .~ . . Sugcri1ri in AI fa .."..f>. 12. 094 Y:'i ' % 9S (n L':I.26. Ajutorarea succcsivc altura in ClJi7. L33.. 12:1 JD 11 AUe tehnici din Autocontrol : . """ 12. 1. Cum sa inccpi Qigong-ul'! 1'U.""'-.ia 13. Metoda s[andan. .1 12. spcciala de vindccarc 110 12.2:). Opt minute care iti schirnbii ziua..··················. Invingcrea obstacolclor ascunse . . t 11 12... ... B. .'.9. Prcgatirca pcntru mesena optima 12. Activnrca gcncraiorului de idci .--. 136 132 Protectorul varfuri personal . .13 135 136 " .. . Rezolvarca uno!' pronlcrnc cotidicne . : : : .2.1. 12.···137 Rcglarca rcspiratiei ..:2. Pcndulul cu cadru de prccizic 13J.')~'" .~ la tlistanti:i direct a aurei. .23. 144 145 cuarl.I. 85 12. .17.5. .2~. [nciircarca crisialului . Autovi~t.19.4. .'.38.. . rum ~i1·ti ajuti mcdicul sa tc poaia ajuta 108 12. . JOO 12. Ahcccdarul rnuncii in Alfa .1... t OS 12.lnercderca in boala ~ia~iePtan:a ci . .3. . .1. B.. "Tcleconfermpl" subiccuva '" . 13.. Preprograrnarea in ca7 de pcricol .2).. 1-\1 12.. A ""'" Ill) Bihlillgrafic sc](.···... .. . ."... 1:1. . "'" Rclaxarea psihicii " ...:".saW.12 .l .. unicc..12.142 14:. Adancirca sWrii Alfa prin rclaxarc musculara . !Of.1 !." U9 . " 1236. 12. linarca dutcrii in Sew.1. . Rezolvarca problernelor de coloana vertebrata 12..anizezi ~IO gliUp 1231. Sfaturile "ajut5. .:n Alcgcrca pcrccnii de via~a 12.... . Programare pcntru climinarca grcu talilnr vii toarc YO 12." .. Scurta istorie a folosirii cristalului 13. ..torilordcl.. "'" [(n 12.. Bolile vaselor sangvine .. . . x2 12.······.8 .Jus durcrilc dc cap! de tliminc:ll3...1.7..147 1. Tipurilc de Qigong 13. . o.2. 0 ~edinta d~ II. Programarca ell uchii uesl:hi§i . . " '" kfJ L?. ::: c . a cakrclor ~i a organclor In sulcrirna . .1:1. n 1. .32.39.4.2 ~(. .re . de .' i 17 11::> 119 120 . H3.. " in locdc "cxclus' . subicctiva . .... Vcsclia terupcutica . Metoda m~lflu:. crcdintei §i a~tcplihii 12.

c t .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful