Refleksi EDU 3101 merupakan kod kursus bagi Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia.

Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang baru bagi saya kerana sebelum ini saya tidak mengetahui sebarang apa -apa tentang mata pelajaran ini. Pensyarah bagi mata pelajaran ini ialah En. Rajoo a/l Arokiasamy, beliau merupakan seorang pensyarah yang begitu menarik. Beliau selalu membimbing kita apabila kita menghadapi kesusahan dalam kerja kursus ataupun pembentangan kita dalam kelas. Beliau akan menunjukkan kesalaha n kita dan akan memberi tunjuk ajar kepada kita supaya kita membuat pembetulan dan pengubahsuaian sebelum kita membuat pembentangan. Belaiu juga selalu menghiburkan kelas kita dengan menyanyi ataupun membuat kelaka dalam kelas supaya kita tidak berasa bosa n dalam kuliah tersebut. Beliau turut seorang pensyarah yang bersemangat, beliau selalu memberi kita serba sedikit pengetahuan am yang lain dan tidak dapat dalam buku teks. Seperti memberitahu kita tentang cerita tokoh -tokoh falsafah yang silam, dengan ini kita akan lebih memahami perkara -perkara yang silam yang berkaitan dengan tokoh tokoh tersebut. Dalam mata pelajaran Falsafah dan Pendidikan di Malaysia ini terdapat 9 topik. Topik tersebut ialah perkembangan system pendidikan di Malaysia, konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan, falsafah pendidikan Islam dan Timur, perkembangan falsafah pendidikan Barat, Falsafah Pendidikan Kebangasaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG), konsep modal insane, perjuangan insa pendidik, guru sebagai pembentuk insan, serta pembentukan dan pelaksanaan kurikulum KBSR. Dalam tajuk pertama iaitu perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Dalam tajuk ini mempunyai beberapa peringkat, peringkat tersebut ialah perkembangan sistem pendidikan semasa Merdeka, selepas Me rdeka serta pendidikan semasa. Kita boleh nampak perbezaan system -sistem pendidikan pada zaman Merdeka ke zaman selepas Merdeka ke zaman kini. Kita berpeluang mengenali sistem-sistem pada zaman sebelum merdeka. Sebelum tokoh -tokoh tempatan melaksanakan sistem-sistem pendidikan tempatan, British telah menjalankan sistem pendidikan mereka. Selepas itu, tokoh -tokoh pendidikan kita pula mencipta dan sistem pendidikan yang sesuai kepada Negara kita. Pelbagai

Saya mendapati cabangcabang falsafah ini amat bermakna dan sebagai guru kita harus menyemai semangat seperti ahli-ahli falsafah tersebut supaya kehidupan kita bermakna. iaitu konsep Konfusianisme dan Taoisme (China). Falsafah ini diklasifikasikan kepada empat cabang iaitu metafizik yang berkaitan dengan kajian realiti. ia digolongkan dalam toga aliran fahaman yang utama. Pada zaman kini. Plato. Hal ini bukan sahaja membawa keharmonian kepada Negara tetapi juga memberi pendidikan yang cukup baik sekali kepada rakyat Negara kita. serta logik yang berkaitan dengan penaakulan. Dalam falsafah pendidikan Timur. Negara kita akan mencapai Wawasan 2020 yang dikemukai oleh bekas perdana menteri kita. saya . epistemology yang berkaitan dengan kajian ilmu. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan Negara. iaitu perkataan philos yan g memberi maksud mencintai dan Sophia bermaksud kebijaksanaan. sistem pendidikan ini mengutamakan pendidikan semua rakyat Negara supaya Negara akan maju dan jaya. Tugas utama mereka ialah menilai kehidupan dan pengalaman manusia dengan cara menganalisis dan memberi interpretasi. tajuk kedua ialah konsep falsafah dan falsafah pendidikan. dan telah menjadi pedoman kepada kita untuk mencari kehidupan yang sempurna atau menentukan haluan untuk pembangunan dan kemajuan Negara. Selain itu. Aristotle dan sebagainya. Nasionalisme dan Internationalisme (India). Penemuan mereka adalan berguna.tokoh telah pun mencuba untuk mencipta suatu sistem pe ndidikan yang sempurna supaya tidak menyebelahi sesuatu pihak pun. Hinduisme dan Buddhisme . Saya mendapati tokoh-tokoh pendidikan Konfusianisme berpendapat bahawa peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. kit a mendapat peluang untuk belajar seharusnya berterima kasih kepada tokoh-tokoh tempatan kita. dalam bab yang seterusnya ia berkaitan dengan falsafah pendidikan Islam dan Timur. Dalam tajuk ini kita mengenali perkataan falsafah . Kita boleh simpulkan bahawa maksud falsafah ialah cinta akan kebijaksanaan. Saya amat bersetuju dengan falsafah pendidikan Konfuciusianisme. Kesimpulannya. aksiologi yang berkaitan dengan kajian ilmu. Terdapat banyak ahli-ahli yang terkenal seperti Socrates. Seterusnya. istilah falsafah ini berasal daripada dua patah perkataan Yunani. kemudian mencari rumusan yang boleh membawa taksiran secara keseluruhan terhadap ilmu dan kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman manusia. Dengan sistem pendidikan ini.

professional. Esentialisme. serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan Wawasan Pendidikan dalam abad ke -21. saya bersetuju bahawa pendidikan harus membina tingkah laku pelajar supaya berakhlak mulia. Secara ringkasnya. Sebagai guru. kemahiran atau tenaga manusia yang digunakan untuk mencapai matlamat . kita dapat mempelajari lima falsafah pendidikan Barat iaitu Perenialisme. Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme. mengira dan membaca. Bagi falsafah pendidikan tradisional ini ialah Perenialisme dan Esentialisme. Dalam bab keenam. kita juga dapat belajar bahawa guru perlu menguasai ilmu. Dalam bab keempat pula. bukan sahaja membaca teori sahaja. manakala insan pula ialah bererti manusia. mengikitui peraturan dan sebagainya. Seterusnya ialah bab kelima. Kita melaksanakan tugas yang ada pada buku teks. Manakala Falsa fah Pendidikan Guru pula digubal untuk menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi. kita harus mengetahui apa itu FPK dan FPG dan matlamat kedua-dua falsafah tersebut. Mod al insan merupakan potensi. Falsafah pendidikan mo den ini pula menekankan pembelajaran secara eksperimen. kemahiran da amalan nilai-nilai keguruan.bersetuju kerana murid -murid sekarang kurang berhormat kepada ibubapa ataupun orang dewasa. kedua -dua falsafah pendidikan Barat ini mempunyai kekuatan masing -masing. Mereka tidak bermoral dan tingkah laku mereka amat teruk sehingga melibatkan diri dalam gejala sosial. barulah saya mengetahui kepentingan sebagai seorag guru terhadap pelajarnya. kita belajar tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru . kita mempelajari konsep modal insan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan amat penting ia sebagai suluh yang memberi pedoman dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan pendidikan. Manakala falsafah pendidikan moden pula ialah Progresivisme. sosial dan amalan tingkah laku. Selepas kita membaca bab ini. Progresivisme. Selain itu. Modal diertikan sebagai kiasan sesuatu yang digunakan mendapatkan atau mencapai sesuatu yang lain. Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme. Dalam falsafah pendidikan Barat ini diasingkan kepada falsafah pendidikan Barat tradisional dan falsafah pendidikan Barat moden. Falsafah pendidikan tradisional ini mempunyai beb erapa keburukan iaitu falsafah pendidikan ini hanya menegaskan pendidikan asas sahaja seperti 3M iaitu menulis. Oleh itu.

Guru seharusnya menjadi contoh yang baik kepada pelajar supaya mereka teladani tingkah laku dan sikap guru. Buddha. Mahatma Ghandi. dan sebagainya. Salah satu tokoh pendidik Barat ialah John Dewey. Salah satu tokoh pendidik yang saya minati ialah Aminuddin Baki. bab kelapan ialah guru sebagai pembentuk insan. Manakala contoh tokoh -tokoh pendidik Timur pula ialah Confucius. Dalam bab seterusnya.pembangunan. kita mempelajari tokoh -tokoh pendidik Barat dan Timur. Carl Rogers dan sebagainya. Pada bulan September 1955 Aminuddin terlibat dalam menyediakan Laporan Pendidikan Razak dan pada tahun 1960 pula beliau dipilih sebagai ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan Laporan Rahman. serta dalam keadaan yang baik dan selamat. kita harus mengenang jasa dan selalu berterima kasih kepada mereka dengan mencintai pendidikan. emosi. Negara kita juga mempunyai tokoh pen didik. Dalam perspektif penga nut agama terdapat agama Islam. Bagi guru yang beragama pada agama di atas. Sumbangan besarnya kepada pelajar dengan memperkenalkan Sejarah Islam. dan kemakmuran Negara. dan intelek secara keseluruhan dan bersepadu. Peranan guru dala merealisasikan FPK dan FPG ialah melaksanakan kurikulum dan kokurikulum untuk memperkembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani. Mer eka telah banyak memberi sumbangan kepada pendidikan. . Supaya pelajar akan menjauhi diri kepada gejala-gejala sosial dan sebagainya. terdapat banyak ahli falsafah yang terkenal mereka memainkan peranan sebagai guru ibadah dan perjuangan insan pendidik. rohani. mereka harus mengajar nilai-nilai murni yang ada pada agama mereka dan menghapuskan nilai -nilai moral yang tidak baik. Hindu dan Kristian. Jean Piaget. kemajuan. Oleh itu. Terdapat dua perspektif utama iaitu perspektif penganut agama dan perspektif ahli falsafah. Dalam kerjaya guru sebagai ibadah membawa erti profesion guru yang melaksanakan amalan atau tugas sebagai bakti atau khidmat kerana suruhan Tuhan. guru juga harus melaksanakan pengurusan dan pe ntadbiran dengan penyelenggaraan prasanasupaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum. Dalam perspektif ahli falsafah pula. Selain itu. Mereka telah banyak berkorban dan memberi jasa kepada kita. Beliau digelar Bapa Pendidikan Malaysia dan merupakan bekas Ketua Penasihat Pendidikan. Dalam bab ketujuh.

Dalam bab kesembilan pula berkaitan dengan dasar dan proses pembentukan kurikulum. Manakala kandungan KBSM pula meliputi aktiviti pembelajaran yang membolehkan pelajar-pelajar memperkembang potensi mereka secara menyeluruh dan seimbang. Dalam bab ini. Terdapat banyak perubahan dalam pelaksanaan KBSR dan KBSM. Selepas in i. aktiviti vokasional yang membolehkan mereka menyumbangkan tenaga untuk keperluan Negara. Selepas kajian kelemahan KBSR dan KBSM. saya dapat mengetahui kepentingan KBSR dan KBSM.Dalam bab ini. Pelaksanaan KBSR secara penuh kemudian dijalankan secara berperingkat. khasnya Bahasa Inggeris yang bertujuan untuk memenuhi kehendak sarwa jagat. serta mata pelajaran bahasa asing. Manakala KBSM mula dilaksanakan dalam peringkat percubaan pada tahun 1988. Disediakan oleh. Dalam hubungan ini. Dasar pendidikan ini mula dengan pelajar mengetahui kemahiran 3M sehingga mereka memperkembangkan potensi mereka. WONG CHANG YUE T1MT3 . Untuk mencapai cita Negara ini. Perubahan-perubahan tersebut merupakan langkah positf ke arah merealisasikan cita Wawasan 2020. Jawatankuasa Kurikulum memutuskan Kurikulum Bersepadu Sekola h Rendah selaras dengan cita dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Pendidikan 2020. kurikulum yang seragam melalui sukatan pelajaran yang sama. saya mendapati pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula pada ta hun 1982. kurikulum sekolah harus mengandungi unsure aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan murid arah perpaduan Negara. kita mendapati bahawa KBSR dan KBSM debentuk berasaskan kepada Dasar dan Akta Pendidikan Negara dari semasa ke semasa. Factor-faktor pembentukan KBSR ialah untuk mewujudkan perpaduan rakyat berbilang bangsa berpandukan prinsip -prinsip Rukun Negara. aktiviti kokurikulum yang sama dan menduduki peperiksaan awam yang sama untuk semua jenis sekolah telah menjadi pertimbangan asas dalam pembentukan KBSR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful