1. Objasnite pojmove globalizam i regionalizam!

Globalizam predstavlja sve veća međunarodna ovisnost, internacionalizacija proizvodnje i prometa te liberalizacija trgovine roba i usluga. Regionalizam je težnja za regionalnim grupiranjem radi stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj regije, jačanja pregovaračkih pozicija i konkurentnosti grupa zemalja na svjetskom trže. 2. Objasnite pojam regionalno grupiranje! Regionalno grupiranje predstavlja procese međusobnih prilagodbi i razvoja komplementarnih privreda na regionalnoj razini, a regionalne integracije se očituju u obliku raznih multilateralnih ugovora, slobodnih zona trgovine, carinskih unija i dr. 3. Objasnite pojam "politička teorija integracije" te navedite njegove osnovne pravce. Političke integracije proučavaju ulogu države i nadnacionalnih institucija u razvoju i funkcioniranju integracija. Pravci: federalizam, funkcionalizam, neofunkcionalizam, pluralizam. 4. Objasnite pojam federalizam! Federalizam je stvaranje nadnacionalne zajednice koja je po svojim funkcijama komplementarna državi ( bazira se na formalnim zajedničkim nadnacionalnim institucijama ). Uspješne: SAD, Kanada, Švicarska. Neuspješne: SSSR, Jugoslavija 5. Objasnite pojam pluralizam! Pluralisti smatraju da cilj integracije nije izgradnja nadnacionalnih političkih institucija, već integraciju definiraju kao zajednicu država koje nisu ograničile vlastiti suverenitet, ali su postigle visoku razinu političke, ekonomske i socijalne suradnje sa zajedničkim pravilima. 6. Objasnite pojam funkcionalizam! Funkcionalizam polazi od pretpostavke da se međunarodna integracija treba zasnivati na funkcionalnim vezama kroz aktivnosti kao što su trgovina, transport, zdravstvo, znanost i sl., što će osigurati povezivanje bez osnivanja političkog nadnacionalnog autoriteta. 7. Objasnite pojam neofunkciolizam! Neofunkcionalizam na ideju funkcionalizma nadograđuje potrebu uspostavljanja nekog oblika nadnacionalnog sustava koji se temelji na zajedničkim interesima. Funkc. i neofunk. smatraju da bi u procesima integracije ekonomski i socijalni interesi trebali prevladati političke. 8. Objasnite pojam liberalizam! Liberalisti smatraju da je osnovni uvjet uspješne integracije monetarna stabilnost i konvertibilnost nacionalnih valuta. Zagovaraju integraciju primjenom mehanizma tržišnog gospodarstva koje trba osigurat slobodan protok roba, usluga, kapitala i radne snage. 9. Objasnite pojam institucionalizam! Institucionalisti smatraju da djelovanje tržišnih zakonitosti nije dovoljan uvjet za punu integraciju, već da se integracijski proces može ostvariti jedino pod kontrolom ekonomskih politika zemalja članica, kao i

globalnim planiranjem te da je potrebna unutarnja organizacija integracije putem organa i institucija s nadnacionalnim ovlaštenjima. 10. Navedite očeve-osnivače EU-a! Osnivači: Konrada Adenauera, Alcidea De Gasperi, Jean Monnet, Robert Shuman, Paul-Henri Spaak 11. Objasnite pojam Trumanova doktrina! Trumanova doktrina je američki vanjskopolitički plan o zaustavljanju totalitarnog pokreta ( komunizma ) u europi, promijenjen je odnos prema SSSR-u, pomaže se Grčkoj i Turskoj vojno i ekonomski kako nebi pale u sovjetsku sferu. 12. Objasnite pojam Marshallov plan! To je plan SAD-a o obnovi poslijeratne europe ( program europske obnove ) i suzbijanju komunizma nakon ww2. Plan je djelovao 4 godine, počevši od 1947., a u tom periodu je cca 13 milijardi dolara ekonomske i tehničke pomoći plasiranu u europu ( članicama OECD-a ). Ekonomije svih članica osim Njemačke su prerasle prijeratnu. 13. Objasnite pojam Bruxellski pakt! To je pakt potpisan između V.Britanije, Francuske i zemljama Benelux-a s ciljem međusobne suradnje i zajedničke obrane, kasnije preimenovan u Zapadnoeuropsku uniju. U to vrijeme komunizam se širi europom ( 1948. ). 14. Objasnite pojam OEEC! To je organizacija za europsku ekonomsku suradnju, predstavlja provođenje Marshallovog plana, na njezinim temeljima je osnovana OECD. 15. Objasnite pojam OECD te navedite njegove osnovne ciljeve! Nastaje kao nasljednica OEEC-a, a predstavlja međunarodnu ekonomsku organizaciju s ciljevima: - unapređivanje privrede članica - povećanje životnog standarda u članicama - doprinositi razvoju globalne privrede - ekonomski napredak u članicama, ali i van njih - širenje međunarodne trgovine - povećanje svjetske trgovine 16. Objasnite pojam NATO! Sjevernoatlanski savez, međunarodna organizacija vojno-političke prirode nastala 1949. između država tadašnjeg zapadnog bloka. Ključna odredba: napad na jednu članicu smatra se napadom na sve članice. Sjedište: Bruxelles, Belgija Nove zadaće NATO-a: borba protiv terorizma, oružja za masovno uništenje, globalna stabilnost.

17. Navedite temeljne zaključke kongresa u Haagu! Zaključci: stvaranje političke i gospodarske unije europe, harmonizacija europskog suvereniteta, demokracija, stvaranje europske skupštine, stvaranje suda pravde. 18. Objasnite pojam Vijeće Europe te navedite njegove osnovne ciljeve! Prva supernacionalna institucija 47 država šire europske regije sa sjedištem u Strasbourg-u, osnovano 5.5.1949. Ciljevi: zaštita demokracije i vladavine prava, zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita demokracije, povećanje životnog standarda. 19. Objasnite pojam Europski sud za ljudska prava! To je sudska institucija Vijeća Europe, osnovana 1959., za zaštitu prava i sloboda. Nadležnost suda - povreda ljudskih prava, osobnih prava, posebnih prava pojedinaca država članica Vijeća Europe. 20. Navedite polazne supernacionalne organizacije! Europska zajednica za ugljen i čelik ( CECA ), Europska obrambena zajednica ( CED/DEC ) I Europska politička zajednica ( EPC ). 21. Objasnite pojam CECA te navedite njezine temeljne ciljeve! To je Europska zajednica za ugljen i čelik osnovana 1951., sa zadaćom da državama članicama stvori tržište ugljena i čelika. Temeljni ciljevi su: unapređenje razmjene između članica, opskrbljenost zajedničkog tržišta, dostupni izvori proizvodnje, modernizacija infrastrukture, unapređenja života i uvjeta rada zaposlenika sektora ugljena i čelika, racionalno korištenje resursa i određivanje minimalnih cijena. 22. Kojim je ugovorom i kada osnovana CECA? Osnovana je 18.travnja 1951. Pariškim ugovorom. 23. Objasnite pojam CED ( EDC )! To je europska obrambena zajednica koja je trebala integrirati obrambene napore tadašnji članica CECAe u smislu stalne vojne strukture, zajedničkog tržišta naoružanja, proračuna i administracije. 1954. je odbijena ratifikacija CED-a. 24. Objasnite pojam EPC! EPC je bila inicijativa da se stvori europska politička zajednica koja bi članicama omogućila da se dio političkih odluka odnosi zajednički što je trebalo utvrditi strukturu "male Europe". 1954. je odbačena i ta mogućnost. 25. Kojim je ugovorom i kada osnovana CED? 24.10.1950. je Pariškim ugovorom osnovana CED, no francuski parlament 1954. odbija sporazum.

26. Kojim je ugovorom i kada osnovana WEU? 23.10.1954. Pariškim ugovorom je osnovana Zapadnoeuropska unija s ciljem vojne, gospodarske, socijalne i kulturne suradnje. 27. Kojim je ugovorom i kada osnovana EEZ? EEZ je osnovan 25.3.1957. godine prvim Rimskim ugovorom. 28. Kojim je ugovorom i kada osnovan EUROATOM? EUROATOM je osnovan 25.3.1957. drugim Rimskim ugovorom. 29. Objasnite pojam EEZ te navedite njezine ciljeve! Europska ekonomska zajednica je osnovana 25.3.1957. od članica CECA-e prvim Rimskim ugovorom. Glavni ciljevi: - uspostavljanje carinske unije i jedinstvenog tržišta - uspostava zajedničkih politika ( ekonomskih ) - uvođenje zajedničke vanjske tarife ( CET ) - osiguranje kretanja ljudi, kapitala, roba i usluga - uvođenje Europskog monetarnog sustava - osnivanje Europske investicijske banke ( EIB ) i Europskog socijalnog fonda ( ESF ) i dr. 30. Navedite početne uspjehe zajedničkog tržišta! - zajednička agrarna politika, identičan sustav PDV-a za zemlje članice, ukidanje carina između zemalja EEZ-a i uspostavljanje carinske unije, stvaranje jedinstvenog gospodarskog prostora, širenje zajednice, postepeni razvoj Europe. 31. Objasnite pojam EUROATOM! To je Europska zajednica za atomsku energiju, osnovana 25.3.1957. drugim Rimskim ugovorom, sa glavnim ciljem stvaranja posebnog tržišta za atomsku energiju, razvoj i distribuciju iste kroz zemlje članice te prodavanje viškova nečlanicama. 32. Objasnite pojam carinska unija! Carinska unija osnovana je 1968. godine zbog sve veće potrebe za nesmetanom razmjenom dobara i usluga, rastom međunarodne trgovine i jedinstvenog tržišta. Ukinute su carine i kvote između zemalja EEZ-a te uvedene jedinstvene carinske tarife prema državama nečlanicama. Nacionalna gospodarstva se otvaraju ka internacionalnom tržištu. Nailazi na otpore pojedinih zemalja. 33. Objasnite pojam jedinstveno tržište! Jedinstveno tržište EU-a je jedno od najvećih postignuća u zajedničkom funkcioniranju država članica. Bazira se na usklađivanju tehničkih, pravnih, administrativnim kulturnih i protekcionističkih odredbi vezanih za odvijanje slobodne trgovine, kretanja ljudi i dobara u EU. Stupa na snagu 1.1.1993. 34. Navedite temeljne elemente jedinstvenog tržišta! To su: - liberalnija trgovina - ukidanje graničnih formalnosti - harmonizacija stope PDV-a - liberalizacija javne nabave

- priznavanje tehničkih normi - integracija tržišta kapitala - liberalizacija prekograničnih ulazaka na tržište 35. Objasnite pojam jedinstveni europski akt! Europski akt predstavlja svojevrsnu modifikaciju Rimskog ugovora, potipsan je u veljači 1986. sa svrhom uvođenja unutarnjeg tržišta i proširenja ovlasti Europske komisije. 36. Kojim je ugovorom i kada osnovana Europska unija? Europska unija je osnovana 7.2.1992. Ugovorom o Europskoj uniji u Maastrichtu, stupa na snagu 1.11.1993., ratificiran od strane 12 zemalja. 37. Objasnite pojam Europska unija! EU je jedinstvena nadnacionalna integracija europskih demokratskih zemalja okupljenih sa ciljem zajedničkog promicanja mira i blagostanja, te jačanja ekonomske integracije i suradnje među zemljama članicama. 38. Navedite zajedničke ciljeve definirane Ugovorom o EU! Promicanje gospodarskog i društvenog napretka, jačanje zaštita prava i interesa država članica uvođenjem državljanstva Unije, afirmiranje vlastitog identiteta na međunarodnoj sceni ( zajednička vanjska i sigurnosna politika ), očuvanje i razvijanje Unije kao područja slobode, sigurnosti i pravde, očuvanje pravne stečevine Zajednice. 39. Navedite pozitivne strane članstva u EU! Ravnopravno sudjelovanje u radu tijela Unije, oblikovanje zajedničkih odluka i politika, korištenje prednosti unutrašnjeg tržišta i utjecaja Unije u međunarodnim odnosima, suradnja u razvojnim projektima, zaštita koju pruža obrambena i sigurnosna politika Unije, korištenje aranžmana Unije u međunarodnoj trgovini. 40. Navedite obveze zemalja članica Unije! Primjena pravnih propisa EZ-a, tj pravne stečevine, aktivni doprinos ispunjavanju ciljeva Unije kroz aktivnosti na razini država članica i na razini Europske zajednica, uplaćivanje prihoda od PDV-a u proračun Unije. 41. Shematski prikažite stupove EU-a. ( praktikum, str 17. ) 42. Navedite i objasnite kriterije za članstvo u EU! Politički - stabilnost demokracije, vladavina prava, poštivanje međuljudskih odnosa i manjinskih prava, prihvaćanje politike EU. Gospodarski - postojanje tržišnog gospodarstva, sposobnost tržišta da se nose sa konkurentnošću i trž. zakonitostima EU-a. Pravni - sposobnost i obveza prihvaćanja pravne stečevine EU, prihvaćanje političkih, gospodarskih i monetarnih politika EU-a. Administrativni - prilagodba administrativnih struktura s ciljem osiguravanja uvjeta za postupnu i skladnu integraciju.

43. Objasnite postupak od podnošenja zahtjeva do primanja u punopravno članstvo u EU. ( praktikum str 18-20 ) 44. Objasnite pojam screening te objasnite njegove faze! Screening je faza analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva države kandidatkinje s pravnom stečevinom EU, a svrha mu je utvrditi postojeće razlike u poglavljima pregovora između zakonodavstva kandidatkinje i pravne stečevine EU. Dvije su faze screeninga - eksplanatorni ( predstavljanje i tumačenje propisa pravne stečevine zemljama kandidatkinjama ) i bilateralni ( država kandidatkinja predstavlja svoje zakonodavstvo iz određenog područja ). 45. Navedite koje čimbenike postupak izrade pregovaračkog stajališta uključuje! Otvaranjem pregovora o pojedinom poglavlju započinje sadržajna faza pregovora o uvijetima pod kojima će država kandidatkinja prihvatiti, primijeniti i provesti pravnu stečevinu EU. Postupak izrade pregovaračkog stajališta uključuje: pregovaračku skupinu koja vodi pregovore, radnu skupinu koja priprema pregovore o pristupanju, koordinaciju za pregovore o pristupanju, nacionalni odbor i Vladu države kandidatkinje. 46. Navedite etape proširenja EU! EU je od samih početaka bila otvorena za mogućnost primitaka novih članica koje ispunjavaju kriterije za članstvo, a do sada se širila u 5 etapa: - prva etapa: 1973. Danska, Irska i V.Britanija postaju članice. - druga etapa: 1981. Grčka postaje članica ( politički razlozi ). - treća etapa: 1986. Portugal i Španjolska postaju članice - četvrta etapa: 1995. Uniji se pridružuju Austrija, Finska i Švedska - peta etapa ( prvi dio ): 2004. članice postaju Cipar, Češka, Estonija, Litva, Latvija, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija - peta etapa ( drugi dio ): 2007. članice postaju Bugarska i Rumunjska 47. Hrvatska i EU - datumi ( praktikum, str 27 - 40 ) 48. Kojim je pravnim sustavom određen zakonodavni i institucionalni okvir EU? Zakonodavni i institucionalni okvir Unije određen je komunitarnim pravnim sustavom, osobito Osnivačkim ugovorima. EU se zasniva na supernacionalnom ( nadnacionalnom ) sustavu. 49. Navedite najznačajnije organe EU! Parlament, komisija, vijeće ministara, sud pravde i revizijski sud. 50. Shema sustava donošenja odluka ( praktikum, str 42 ). 51. Navedite Osnivačke ugovore! Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik ( Pariz, 1951. ). Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju ( Rim, 1957. ). Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice ( Rim, 1957. ). Ugovor o Europskoj uniji ( Maastricht, 1992. )

52. Navedite ugovore koji nadopunjuju osnivačke ugovore! Ugovor o spajanju ( 1965, Bruxelles, definira spajanje institucija triju Zajednica u jedinstvenu komisiju i Vijeće ministara ) Jedinstveni europski akt ( 1986., Luxemburg/Haag, značajan po prilagodbama za ostvarenje unutarnjeg tržišta ) Ugovor iz Amsterdama ( 1997., značajan je po izmjeni ugovora o EZ i EU, a cilj mu je pojednostavljenje procesa donošenja odluka i davanje većeg naglaska zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici...određena pitanja se prebacuju iz trećeg u prvi stup, dodaju se nove mjere za socijalnu politiku i zapošljavanja, a Shengenski se ugovor uključuje u ugovor o EU ). Ugovor iz Nice ( 2001., priprema uniju za širenje na zemlje srednje i istočne europe te sredozemlja, uvode se određene institucionalne izmjene i mogućnost pojačane suradnje za dio članica ). Ustavni ugovor ( potpisan 2004., potvrđen od Europskog parlamenta 2005., sadržavao je pravila koja su utvrđivala raspodjelu ovlasti između država članica i Unije, kao i između institucija i Unije. Trebao je omogućiti Uniji da djeluje na međunarodnoj razini u ine država članica, željela se povećati učinkovitost rada institucija i pojednostaviti donošenje odluka, a trebao je i regulirati sporazum o max. većini i sastavu Europske komisije. Nakon ratifikacije svih članica je trebao je stupiti na snagu, no nakon francuskog i nizozemskog referenduma je odbačen ). Lisabonski ugovor ( 2007., nakod odbijanja ustavnog ugovora, na međuvladinoj konferenciji u Lisabonu predložen je novi institucionalni okvir koji je prihvaćen od strane čelnika članica EU. 2009. stupa na snagu, a cilj mu je doprinjeti razvoju demokracije, efikasnosti i transparentnosti Unije te otvara i mogućnost izlaska država iz Unije. Njime je smanjen broj područja gdje se odluke moraju donijeti jednoglasno, a povećan broj područja u kojima se odluke donose dvostrukom većinom ). 53. - 58. Vidi pod 52. 59. Objasnite pojam opća načela prava! Opčća načela prava čine nepisane pravne norme koje proizlaze iz Osnivačkih Ugovora, odnosno iz pravnog poretka EU, a koja utvrđuje Sud pravde svojom praksom. Ona sprječavaju samovolju sudaca kada ne postoji konkretno pisano pravilo te omogućuju rješavanje sporova. 60. Navedite i objasnite opća načela prava! Načelo supsidijarnosti - podrazumijeva da EU ne poduzima radnje izuzev u područjima svoje nadležnosti osim ako bi takve radnje bile djelotvornije od onih poduzetih na nižim razinama vlasti ( lokalna, regionalna, nacionalna ). Uvedeno je s namjerom da procese integracije približi građanima Europe, što znači da bi se odluke trebale donositi na razinama najbližima građanima. Načelo proporcionalnosti - zahtijeva da aktivnost EU ne smije prelaziti okvire onoga što je nužno za postizanje ciljeva Osnivačkih ugovora. 61. Navedite osnovna načela pravnog sustava EU! Načelo nadređenosti. Načelo proporcionalnosti. Načelo dodijeljene ovlasti i institucionalne ravnoteže. Načelo ravnopravnosti ( zabrana diskriminacija ). Načelo opreza. Načelo zaštite temeljnih ljudskih prava.

62. - 66. Vidi u praktikumu, str 47 - 59. 67. Objasnite pojam Europska komisija! Europska komisija osnovana je 1950tih godina u okviru Osnivačkih ugovora, aktualni predsjednik joj je Jose Manuel Barroso, a sjedište joj je u Bruxellesu. Njezin je primarni zadatak da zastupa, podupire i inicira interese EU, te kontroliranje i koordiniranje rada administrativnog tijela kao i predlaganje i izvršavanje političkih procesa i odluka. Priprema i prezentira prijedloge novih europskih zakona Vijeću i Parlamentu. Ima 27 povjerenika koji se imenuju na 5 godina, a svaki je zadužen za određeno područje. 68. Navedite i objasnite temeljne zadaće Europske komisije! Politička inicijativa ( predlaže zakone ). Izvršni je organ Unije ( izvršava proračun, politike i programe ) Čuvar je Ugovora ( sankcija zemljama koje ga sene pridržavanju ) Predstavlja Uniju u pregovorima. 69. Shematski prikažite nadležnosti Europske komisije. ( praktikum, str. 60 ) 70. Objasnite pojam Vijeće ministara! To je glavno zakonodavno tijelo Unije sastavljeno od ministara nacionalnih vlada država članica. Ovisno o temi dnevnog reda određuje se ministar koji zastupa nacionalne interese, a odluke se donose jednoglasno, običnom ili duplom većinom. Rad vijeća podupiru: rotirajuće Predsjedništvo, odbor stalnih predstavnika ( COREPER ), radne grupe stručnjaka te Glavno tajništvo Vijeća. 71. Shematski prikažite strukturu Vijeća EU! ( praktikum, str. 61 ) 72. Objasnite pojam Rotirajuće predsjedništvo! Rotira se svakih 6 mjeseci ( trenutno predsjeda Mađarska ), a osnovni zadaci su mu usmjereni na rad Vijeća u vrijeme predsjedanja, promoviranje zakonodavnih i političkih odluka te sudjelovanje u posredovanju između EU i zemalja članica. 73. Objasnite pojam Odbor stalnih predstavnika! To su stalni predstavnici država članica koji zastupaju nacionalne interese, a djeluju u 2 dijela ( COREPER I i II ). Područje djelovanja COREPER-a je od izuzetnog značaja ministrima u Vijeću, te im olakšava rad, budući da ono ne može konstantno ovisiti o sastancima europskih ministara koji svoju dužnost obavljaju prvenstveno u nacionalnom kontekstu. 74. Objasnite pojam COREPER I! COREPER I djeluje na područjima pripreme određenih tehničkih odluka, oni su zamjenici i diplomati veleposlanstava. 75. Objasnite pojam COREPER II! To su veleposlanici država članica u Bruxellesu, a područje djelovanja im je usmjereno na rješavanje međunarodnih ekonomskih pitanja, izmjene i dopune osnivačkih ugovora, pravosuđa, procesa proširenja..

76. Objasnite pojam Radne grupe stručnjaka! To su povremene i stalne grupe stručnjaka iz država članica koje se svojom kompetentnošću bave problematikom određenog područja te pripremaju potencijalna rješenja za određenu problematiku. Prijedlozi i rješenja se prosljeđuju COREPER-u, a kasnije Vijeću. Statistički su zaslužni za rješavanje većine ( 70% ) spornih pitanja. 77. Objasnite pojam Glavno tajništvo Vijeća EU! Svojim administrativnim djelovanjem Glavno tajništvo pomaže Vijeću u izradi nacrta šestomjesečnog plana rada, priprema materijale za sjednice ministara, dijeli pravne savjete i sl. Pomaže predsjedništvu Vijeća na svim razinama radi njegovog kompetentnijeg funkcioniranja. Funkcije Glavnog tajnika ( Javier Solana ) i zamjenika se osnovi sporazumnog dogovora svih članica. 78. Navedite i objasnite način donošenja odluka Vijeća EU-a za pitanja I stupnja! Sustav donošenja odluka u Vijeću EU se bazira na jednoglasnom odlučivanju, običnom većinom ili kvalificiranom ( duplom ) većinom. Vijeće EU vezano za pitanja iz I. stupa donosi: Obvezujuće akte: uredbe, smjernice, odluke Neobvezujuće akte: preporuke, mišljenja 79. Navedite i objasnite način donošenja odluka Vijeća EU-a za pitanja II stupnja! Prilikom donošenja odluka o pitanjima iz područja II stupa, donose se: - zajedničke strategije - zajednička stajališta - zajedničke akcije Sustav donošenja odluka u Vijeću EU se bazira na jednoglasnom odlučivanju, obočnom većinom ili kvalificiranom ( duplom ) većinom. 80. Navedite i objasnite način donošenja odluka Vijeća EU-a za pitanja III stupnja! Prilikom donošenja odluka o pitanjima iz područja III stupa, donose se: - zajednička stajališta - okvirne odluke - odluke - konvencije Sustav donošenja odluka u Vijeću EU se bazira na jednoglasnom odlučivanju, običnom većinom ili kvalificiranom ( duplom ) većinom. 81. shematski prikažite nadležnosti Vijeća EU ( praktikum str 64 )! 82. Objasnite pojam Europski parlament! Europski parlament nastao je 1950-tih godina ( kada i EZ ), a od 1979. zastupnici u e.p. se biraju na razdoblje od 5 godina i to izravnim izborima ( svaki građanin EU, registriran u knjigu glasača, ima pravo

glasovanja ). Glavno sjedište mu je u Strasborg-u, a trenutni predsjednik mu je Hans Gert Pottering. Zastupa građane i štiti europske interese. 83. Objasnite pojam sastav europskog parlamenta! Broj zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu određen je Osnivačkim ugovorom, neovisno o veličini države članice i broju njezinih stanovnika. Svaka država ima pravo na minimalno 6 zastupnika, trenutno je u Parlamentu 785 zastupnika iz svih 27 članica EU, a raspoređeni su prema političkim skupinama. 84. Objasnite pojam ovlasti Europskog parlamenta! EU parlament zastupa interese više od 492 milijuna građana te provodi njihovu volju, a glavne su mu uloge: - zakonodavna vlast ( ispočetka ima konzultativnu funkciju, no izmjenama i dopunama Ustava eu parlament dobiva na značenju u mnogim područjima i postaje ravnopravan s Vijećem ) - proračun ( eu parlament, na prijedlog Komisije, zajedno s Vijećem dijeli ovlasti nad proračunom EU, te ga zajednički usvajaju ili odbacuju ) - kontrolni nadzor ( provodi ga nad drugim institucijama EU, posebice nad komisijom, odobrava izbor osobe koja će obnašati funkciju predsjednika Europske komisije, Komisija o svom radu obavještava Parlament koji joj ima ovlasti izglasati nepovjerenje ) 85. Navedite i objasnite u čemu se sastoji snaga Eu. parlamenta! Snaga Eu. parlamenta se očituje u: - zakonodavna vlast ( ispočetka ima konzultativnu funkciju, no izmjenama i dopunama Ustava eu parlament dobiva na značenju u mnogim područjima i postaje ravnopravan s Vijećem ) - proračun ( eu parlament, na prijedlog Komisije, zajedno s Vijećem dijeli ovlasti nad proračunom EU, te ga zajednički usvajaju ili odbacuju ) - kontrolni nadzor ( provodi ga nad drugim institucijama EU, posebice nad komisijom, odobrava izbor osobe koja će obnašati funkciju predsjednika Europske komisije, Komisija o svom radu obavještava Parlament koji joj ima ovlasti izglasati nepovjerenje ) 86. Shematski prikažite nadležnosti Eu. parlamenta ( praktikum, str 66 )! 87. Objasnite pojam Ombudsman! Pučki pravobranitelj, ili ombudsman, nastoji uočiti i sankcionirati eventualne nepravilnosti u radu administracije u institucijama i tijelima EU. On se bira u Europski parlament na mandat od 5 godina, a pozicija mu je definirana Ugovorom u EU. Trenutnu funkciju ombudsmana obnaša Nikiforos Diamandouros. Izvješće o radu i djelovanju podnosi Europskom parlamentu. Najčešći primjeri nepravilnosti s kojima se sreće: zlouporaba položaja i ovlasti, diskriminacija, nedavanje informacija, upitne odgode, neispravni postupci i dr.

88. Objasnite pojam Europsko vijeće! Europsko vijeće je forum na kojem se predstavljaju značajne političke inicijative, ali i određuje smjer i dinamika integracije, mijenjaju i dopunjuju osnivački ugovori te definira opću političku situaciju EU i postavlja prioritete. Ono dogovara promjene u strukturi EU kroz pregovore koje se odvijaju u vidu međuvladinih konferencija, rješava probleme Unije na općoj razini, a sastoji se od čelnika država ili vlada članica EU i predsjednika komisije. Sastaje se 2 - 4 puta godišnje pod predsjedanjem čelnika države ili vlade članice koja ima predsjedništvo nad Vijećem Europske unije. Predsjedanje nad Europskim vijećem se mijenja dva puta godišnje. Osnovano je 1974. u Parizu., a Lisabonskim ugovorom službeno postaje institucija EU. 89. Navedite i objasnite glavne zadače Europskog vijeća! ( vidi pod odg. 88 ) 90. Objasnite pojam Sud pravde EU te navedite njegove nadležnosti! Osnovan je 1952. god, sjedište mu je u Luksemburgu. Sastoji se od jednog suca iz svake države članice ( 27 sudaca ) i 8 pravobranitelja,a postupci su mu uređeni Statutom. Zadatak mu je osigurati provedbu zakonodavstva EU u svim državama članicama te osiguravanje donošenja ujednačenih presuda na nacionalnim razinama u zemljama članicama. Ima značajnu ulogu u oblikovanju pravnog poretka EU. Rijetko zasjeda u punom sastavu, a rješava pravne sporove između zemalja članica EU, institucija EU te pravnih i fizičkih osoba. Predsjednik je trenutno Jean Paul Costa. Nadležnosti: prethodni postupak, tužbe protiv država članica, tužbe za poništenje akta Zajednice, tužbe zbog propusta, tužbe za naknadu štete. 91. Objasnite pojam Prvostupanjski sud! Sastoji se od po jednog člana iz svake države članice EU, a u redovitom sastavu nema pravobranitelja ( samo u iznimnim slučajevima ). Osnovan je kako bi pomogao Europskom sudu za ljudska prava u rješavanju velikog broja slučajeva te rješava i donosi presude određenih predmeta fizičkih i pravnih osoba. Rijetko zasjeda u punom sastavu, a mandat im je ( ako i sucima Suda pravde EU ) određen na 6 godina. Trenutni predsjednik je Marc Jaeger, sjedište suda je u Luksemburgu. 92. Objasnite pojam Europski ekonomski i socijalni odbor! Osnovan je 1958. Rimskim ugovorom, sjedište mu je u Bruxellesu. Odbor ima savjetodavnu ulogu pri Eu. parlamentu, Komisiji i Vijeću i poveznica je između građana i potencijalnih građana EU.

Sastoji se od više pododbora koji se bave različitim područjima djelovanja. Odbore sačinjavaju 3 grupe: - poslodavci ( mali i srednji poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici, bankarski sektor i dr. ) - zaposlenici ( u javnim i privatnim sektorima ) - interesne grupe ( udruge, nevladine organizacije i dr. ) Članove predlažu vlade država članica, imenuje ih Vijeće EU, mandat je 4 godine, a broj ovisi o broju stanovnika/veličini države. Predsjednik je Mario Sepi. 93. Objasnite pojam Odbor regija! Osnovan 1992. Ugovorom iz Maastrichta, sjedište Bruxelles. Povezan je s Komisijom, Vijećem EU i Parlamentom, a ima konzultativnu funkciju u vidu regionalnih stajališta o zakonodavstvu Unije. Članove predlažu vlade država članica, imenuje ih Vijeće EU, mandat je 4 godine. Predsjednik je Luc van de Brande. 94. Objasnite pojam Europska središnja banka! Osnovana Ugovorom iz Maastrichta, otvorena 1998., sjedište u Frankfurtu. Primarni joj je zadatak stvaranje monetarne unije sa jedinstvenom valutom - eurom. Ona nadzire količinu novca u opticaju, tečaj, platni sustav, devizne pričuve, održava stabilnost cijena u euro zoni. Djeluje kroz 3 glavna tijela ( upravljačko vijeće, izvršni odbor i opće vijeće ), a predsjednik je Jean Claude Trichet. 95. Objasnite pojam Europska investicijska banka! Osnovana 1958. god, sjedište u Luksemburgu. Ona je neprofitno i financijski neovisno tijelo čiji je primarni zadatak financiranje projekata te osiguranje socijalne i gospodarske kohezije članica EU. Projekti koje financira moraju biti usmjereni u povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, gospodarski i ekonomski razvoj manje razvijenih regija te zaštitu okoliša i kulturne baštine. Djeluje kroz 3 glavna tijela - vijeće guvernera, odbor direktora i upravni odbor. 96. Objasnite pojam Ekonomska i monetarna unija! Utemeljena je ugovorom iz Maastrichta i predstavlja najvišu stepenicu u procesu ekonomske integracije država. Obuhvaća zajedničku monetarnu politiku i usko koordinirane ekonomske politike zemalja članica, a zasniva se na jedinstvenom tržištu koje traži jedinstvenu valutu kako bi ojačalo.

Jedinstvenom valutom upravlja jedinstvena centralna banka, a euro pridonosi uravnoteženijem monetarnom sustavu na međunarodnoj razini budući da objedinjuje više različitih valuta. Euro je uveden 1.1.1999. godine. 97. Objasnite pojam Europski monetarni sustav! Svrha EMS-a je uspostavljanje veće mjere monetarne stabilnosti u zajednici, rast stabilnosti, povratak punoj zaposlenosti i harmonizaciji životnih standarda. ERM je uspostavio središnji konverzijski tečaj prema Europskoj valutnoj jedinici ( ECU ) za svaku sudjelujuću valutu na temelju kojeg su uspostavljeni bilateralni središnji tečajevi! 98. Objasnite pojam Prva faza Europske monetarne unije! Ključ napredovanja prema monetarnoj integraciji bila je liberalizacija tokova kapitala unutar zajednice. Europsko vijeće utvrđuje ciljeve monetarne unije, a predsjedavajući ( Jacques Delors ) donosi izvješće po kojem bi se Europska ekonomska i monetarna unija morala provesti kroz 3 koraka/faze. Prva faza - 1989. Europsko vijeće utvrđuje da bi prva faza realizacije ekonomske i monetarne unije trebala započeti 1.7.1990. kada bi sva ograničenja protoka kapitala između zemalja članica trebala biti ukinuta. 99. Objasnite pojam Druga faza Europske monetarne unije! Počinje 1.1.1994. uspostavljanjem Europskom monetarnog instituta ( EMI ) čiji su glavni zadaci bili ojačati suradnju centralnih banaka, koordinacija monetarnih politika te pripreme za uspostavljanje Europskog sustava centralnih banaka ( ECSB ). EMI je omogućavao forum za konzultacije i razmjenu gledišta i informacija o političkom pitanjima, a 1995. se Europsko vijeće složilo da će se europska valuta zvati euro i da će treća faza započeti 1.1.1999. U lipnju 1998. osnovan je ECB koja sa nacionalnim centralnim bankama tvori EUROSUSTAV koji definira jedinstvenu monetarnu politiku u trećoj fazu EMU. Uspostavom ECB-a EMI prestaje postojati. 100. Objasnite pojam Treća faza Europske monetarne unije! 1.1.1999. treća i zadnja faza EMU-a započela je nepovratnim fiksiranjem konverzijskih tečajeva valuta 11 zemalja članica koje sudjeluju u monetarnoj uniji, a 2001. i Grčka ulazi u treću fazu EMU-a i time Grčka banka postaje dio Euro sustava. Ova etapa karakteristična je po uvođenju eura, podijeljenog u 100 centi, utvrđuje se rezerva od 59 milijardi eura nacionalnih središnjih banaka u okviru ECB, kako bi se omogućila intervencija u slučaju potrebe na deviznom tržištu. 101. Objasnite pojam Uvjeti konvergencije EMU! Definirani su poveljom o EU ( Maastricht, 1992. ), određuje uvjete koje trebaju zadovoljiti zemlje kandidati za ulazak u EMU, a očituju se kroz sljedeće kvantitativne pokazatelje: - inflacijski kriterij ( infl. Ne smije biti viša od 1,5% iznad prosječne stope u tri zemlje sa najmanjom stopom )

- tečajni kriterij ( zahtijeva sudjelovanje u europskom tečajnom mehanizmu barem 2 god prije pridruživanje EMU ) - kamatni kriterij - fiskalni kriterij ( kriterij proračunskog deficita i javnog duga ) 102. Navedite i objasnite prednosti jedinstvene valute! Postojanje jedinstvene valute donosi prednosti kao što su: - veća sigurnost u trgovini i međunarodnim odnosima ( uklanjanje rizika u tečajevima između različitih valuta, , izjednačenje kamatnih stopa i dr. ) - nestajanje troškova transakcije ( prihvaćanjem jedinstvene valute nestaju svi izravni troškovi transakcija vezani za operacije tržišta ) - akcelerator jedinstvenog tržišta ( jača integracija tržišta roba, potiče se konkurencija zog transparentnosti cijena i dr ) - bitni dodatak financijskoj integraciji ( veće i likvidnije jedinstveno tržište ) - zajednički monetarni suverenitet ( zajedničke odluke o monetarnoj oblasti, sporazumi oko zajedničke kamatne stope i dr. ) 103. Navedite i objasnite koristi od uvođenja eura! Koristi se mogu opisati sa stajališta potrošača, proizvođača i financijskih posrednika: - ukidanje nacionalnih valuta ( jedinstvena valuta pojednostavljuje načine plaćanja te olakšava trgovinu i turizam ) - veća jasnoća cijena ( lakša usporedivost cijena diljem Europe ) - internacionalna usporedivost cijena ( povećava konkurenciju i stvara preduvjete za moguća smanjenja cijena ) - ukidanje valutnog rizika ( ukidanje rizika koji je proizlazio iz neizvjesnosti u međunarodnim odnosima deviznih tečajeva ) - uklanjanje tečajnih razlika i transakcijskih troškova ( veća likvidnost, lakši pristup izvorima novca i dr. ) 104. Objasnite pojam Euro! Euro je službena valuta 17 članica EU-a i te zemlje se nazivaju Eurozonom. Euro je danas valuta koju koristi oko 500 milijuna ljudi, a sa preko 610 milijardi eura u opticaju je valuta sa najvećom cirkulacijom gotovine na svijetu. Eurozona je druga najveća ekonomija na svijetu. 105. navedite zemlje korisnice i zemlje potencijalne korisnice eura! ( praktikum, str. 81 )

106. Navedite svrhu programa pomoći Europske unije! Eu provodi programe pomoći diljem svijeta, a odnose se na - humanitarnu pomoć i humanitarni rad - pomoć nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju - pomoć nevladinim organizacijama - pomoć proizvodnom sektoru - ostali oblici pomoći 107. Objasnite pojam pretpristupni fondovi EU. Pretpristupni fondovi predstavljaju izdvojena sredstva iz postojećih fondova sa svrhom da se financijski podupru organizacijski i drugi napori potencijalnih članica EU. Zemljama kandidatkinjama se time olakšava proces približavanja Uniji te kvalitetniji razvoj pretpristupne strategije. Fondovi se dijele na: fondove namijenjene zemljama koje su u fazi prije dobivanja statusa kandidatkinje ili trećim zemljama ( CARDS ), fondove koji su dostupni zemljama nakon što dobiju status kandidatkinje ( PHARE, ISPA, SAPARD i IPA ), programi dostupni zemljama članicama i zemljama kandidatkinjama te fondovi namijenjeni zemljama članicama. 108. Objasnite pojam CARDS! CARDS je pomoć zajednice za obnovu i razvitak, program nastao 2000. god s ciljem financijske ( investicije, bespovratna sredstva ) i tehničke ( konzultantske usluge i dr. ) pomoći jugoistočnoj Europi. Podupire proces stabilizacije i pridruživanja zemalja zapadnog Balkana ( Albanija, BiH, bivša J.R. Makedonija, Srbija, Crna Gora te Kosovo ) do pristupanja EU kao punopravne članice. CARDS je financiran od Europske Komisije, a cilj mu je i jačanje hrvatskog sudjelovanja u procesu stabilizacije kroz: - integriranu graničnu kontrolu - potporu demokratske stabilizacije - regionalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Dijeli se na dvije komponente: - nacionalna ( namijenjena zemljama korisnicima ) - regionalna ( namijenjena jačanju suradnje zemalja u regiji ) 109. Objasnite pojam PHARE! PHARE je pretpristupni instrument namijenjen zemljama kandidatkinjama Srednje i Istočne Europe kao program pomoći u pripremanju za članstvo u EU. ( nastao 1989. Uredbom Vijeća ). Danas se odnosi na zemlje pristupnice i zemlje kandidatkinje, a primarno uključuje izgradnju institucija kroz tehničku pomoć, investicije i bespovratna sredstva. Cilj mu je jačanje javne uprave i institucija radi učinkovitog funkcioniranja unutar EU, smanjuje vrijeme prelaznog razdoblja te promovira ekonomsku i socijalnu koheziju. Ovisno o pripremljenosti zemlje, PHARE se provodi centralizirano ili decentralizirano.

110. Objasnite pojam ISPA! ISPA je pretpristupni fond za pomoć zemljama kandidatkinjama u njihovom pripremama za pristup vezanim uz projekte u područjima zaštite okoliša i transporta. ( 2000.god ) Pruža potporu u područjima ekonomske i socijalne kohezije te u zaštiti okoliša i transporta. ISPA se bavi investicijskim potporama u područjima okoliša i transporta. Primarni ciljevi unutar ISPA programa su: - edukacija o politikama i procedurama korištenja pretpristupnih fondova - postizanje standarda EU u zaštiti okoliša - uključivanje u transeuropske mreže ISPA financira projekte iz zaštite okoliša i prometa ( opskrba pitkom vodom, gospodarenje otpadom, kakvoća zraka i dr. te povezivanje članica prometnom mrežom ) i projekte tehničke pomoći ( priprema i provedba infrastrukturnih projekata ). 111. Objasnite pojam SAPARD! Program SAPARD nastoji pripremiti državu kandidatkinju da i nakon ulaska u članstvo EU u potpunosti koristi sredstva iz fondova zajedničke poljoprivredne politike ( CAP ). Usmjeren je na: pružanje pomoći poljoprivrednom sektoru, povećanje konkurentnosti poljopr. sektora, smanjenje nezaposlenosti, rast životnog standarda ruralnog stanovništva te usklađenost sa zakonodavstvom EU. Prema SAPARD-u za RH, financirat će se poljoprivredna gospodarstva, prerada i trženje poljopr. i ribarskih proizvoda, razvoj ruralne infrastrukture, tehnička pomoć i informiranje. 112. Objasnite pojam IPA! IPA je jedinstveni pretpristupni program koji 2007. zamjenjuje sve dosadašnje pretpristupne programe ( CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD ). Osnovni cilj i svrha IPA programa je pružanje pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju i provođenu pravnih, političkih i gospodarskih stečevina EU, te priprema na korištenje strukturalnih fondova. IPA jača institucije, poboljšava prekograničnu i regionalnu suradnju, regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala re ruralni razvoj. 113. Objasnite pojam Strukturni fondovi! Strukturni i kohezijski fondovi predstavljaju krucijalan instrument politike regionalnog razvoja pojedinih zemalja članica s glavnim ciljem smanjenja jaza između pojedinih regija zemalja članica, za što se izdvajaju značajna novčana sredstva. Strukturni fondovi imaju cilj ostvariti gospodarsku,društvenu i socijalnu koheziju u EU, a djeluju na način da financiraju određene razvojne projekte kojima se smanjuju razlike između razvijenih i manje razvijenih regija, povećava regionalna konkurentnost, povećava zaposlenost te potiče ruralni razvoj.

114. Navedite strukturne fondove prema nazivu i području djelovanja! Europski socijalni fond ( ESF ) - jača socijalnu i ekonomsku koheziju, smanjuje diskriminaciju, povećava stupanj obrazovanja i informatičku pismenost, smanjuje stupanj socijalne isključenosti invalida i dr. Europski regionalni fond ( ERFD ) - usmjerava financijska sredstva na jačanje zaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i na podizanje stupnja razvijenosti, jačanje poduzetništva i povećanje konkurentnosti, razvoj turizma i poslovne infrastrukture. Europski poljoprivredni fond ( EAGGF ) - usmjerava sredstva na poboljšanje kvalitete života poljopr. stanovništva putem raznih poticajnih mjera, naknada i poticaja. Europski instrument za pomoć ribarstvu ( FIFG ) - nastoji osnažiti razvoj akvakulture povećanjem investicija u ribarstvo ( luke, flote ), te jača promociju ribljih proizvoda i prerađevina. 115. Navedite i objasnite osnovna načela strukturnih fondova! Načelo partnerstva ( suradnja Europske komisije sa vladama zemalja članica, lokalnom i regionalnom samoupravom ) Načelo dodavanja ( sufinanciranje programa odstrane EU ). Načelo subsiduarnosti ( pomaže članicama da putem financijskih sredstava fondova realiziraju pojedine programe / projekte ). Načelo programiranja ( postojanje programa i njegovo vremenskog ograničenja ). Načelo koncentracije ( direktno pružanje pomoći prioritetnim regijama ). 116. Navedite i objasnite osnovne ciljeve strukturnih fondova! Cilj I - odnosi se na regije čiji prosjek BDP-a po glavi stanovnika ne prelazi 75% prosjeka Unije i gdje postoji izrazito niska razina razvoja poduzetništva, nema potrebne infrastrukture, visoka je nezaposlenost i niska razina investicija. Cilj II - odnosi se na regije čiji prosjek BDP-a po glavi stanovnika iznosi više od 75% prosjeka Unije, ali postoje problemi sa nezaposlenošću, emigracijom, socijalnom i gospodarskom krizom. Cilj III - odnosi se na pružanje pomoći nacionalnim vladama u podizanju stupnja kvalificiranosti i zaposlenosti radne snage. 117. Objasnite pojam Kohezijski fond! Kohezijski fond predstavlja strukturni instrument koji omogućuje državama članicama EU da smanje socijalni i ekonomski jaz i da stabiliziraju gospodarstva. Većina projekata vezanih uz zaštitu okoliša te prometnu infrastrukturu se sufinancira iz kohezijskog fonda, a odobravaju se onim članicama čiji je BDP po stanovniku ispod 90% prosjeka Unije. Najviše se izdvaja za procese približavanja, regionalnu konkurentnost, teritorijalnu suradnju.

118. Objasnite pojam Programi zajednica! U okviru cilja poticaja suradnje između članica te priprema kandidatkinja za članstvo, Unija je pokrenula određene programe Zajednice, odnosno Programe Unije. Hrvatska, iako je zemlja kandidatkinja, ima pravo koristiti financijska sredstva iz programa Unije temeljem sporazuma o sudjelovanju zemalja ( potencijalnih ) kandidatkinja u programima Zajednice. Visina članarine ovisi od programa do programa. 119. Navedite za koja se sredstva iz programa Zajednice Hrvatska imala namjeru natjecati! FP7 - sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, ima najveći proračunCIP - okvirni program za konkurentnost i inovacije, cilj mu je poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva, poduprijeti inovacije, potpore poslovanju, korištenje informacijskih tehnologija i dr. CIP EIP - program za poduzetništvo i inovacije kojem je cilj malim i srednjim poduzećima olakšati pristup financijama, poticati inovativne i ekološke tehnologije, unapređenje poslovanja informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i dr. CIP ITC PSP - program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija CIP IEE - inteligentna energija u Europi, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i dr. Marco Pollo II - smanjenje opterećenja cestovnog prometa, bolja logistika i transport, "morske autoceste". PROGRESS - program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Europa za građane - uključivanje građana i organizacija civilnog društva u europske integracije. Kultura - poticaji za kulturu i njene djelatnike Carine 2013 - nastoji se pojednostaviti carinski sustav te zaštititi građane i tržište od prevara. Program za cijeloživotno učenje. Mladi na djelu - razvijanje solidarnosti i tolerancije među mladima, uzajamnog razumjevanja potpore aktivnostima i dr. 120. Objasnite pojam proračun Europske unije! Proračun EU je financijski okvir djelovanja Unije u kojem se iskazuju sve vrste prihoda i rashoda EU, a donosi se na razdoblje od 6 godina. ( 2007. - 2013. )., te korigira / rebalansira proračun u svrhu ispunjenja postavljenih ciljeva i podmirenja obveza. Za 2010. je iznosio 141,5 milijardi eura. U okviru donošenje proračuna definiraju se obvezni troškovi ( svi koji nastaju kako bi uniji omogućili nesmetano odvijanje unutarnjih i vanjskih obveza ) te neobvezni troškovi ( Europski socijalni fond, Fond za regionalni razvoj i td. ). U donošenju proračuna sudjeluju Komisija ( prijedlog ), Vijeće ( prihvaćanje ) i Parlament ( usuglašavanje s Vijećem ).

121. Navedite i objasnite osnovna načela proračuna Unije! Načelo jedinstva - svi prihodi i rashodi moraju biti prikazani u jednom dokumentu. Načelo univerzalnosti - pokrivenost prihoda rashodima. Načelo jednogodišnjosti - proračun se usvaja na jednu proračunsku godinu. Načelo ravnoteže - balans između prihoda i rashoda ( deficit / suficit ). Načelo specifikacije rashoda - sredstva moraju imati svrhu. Načelo monetarne jedinice - prikazivanje prihoda i rashoda u eurima.

122. Navedite i objasnite vlastite resurse proračuna Unije! Prihode proračuna Unije čini sustav vlastitih resursa: - carine ( uvozne carine na osnovi zajedničke tarife ) - poljoprivredne pristojbe ( carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda ) - vlastiti resursi na osnovu PDV-a - vlastiti resursi na osnovi BDP-a . ostali resursi ( kamate, kazne, pristojbe ) 123. Navedite osnovne rashode proračuna Unije! - opći rast ( konkurentnost, istraživanje, obrazovanje, kohezija ) - administracija - cjelokupni prirodni izvori ( okoliš, poljoprivreda ) - građanstvo ( kultura, mediji, zaštita potrošača i dr. ) - EU kao globalni partner ( humanitarna pomoć, sigurnosna politika i dr. ) - kompenzacije Bugarskoj i Rumunjskoj 124. Objasnite pojam politike regionalnog razvoja! Politiku regionalnog razvoja Unija koristi radi jačanja, daljnjeg razvoja i ujednačavanja razvoja pojedinih regija zemalja članica, kandidatkinja ili potencijalnih kandidatkinja.

125. Objasnite pojam regionalna politika EU! Jačanje regionalne politike i decentralizacija je jedan od osnovnih ciljeva Unije, a odnosi se na smanjivanje jaza između pojedinih regija, podizanje životnog standarda, gospodarska i društvena kohezija i dr. Osim financijske, Unija nudi tehničko-tehnološku i obrazovnu pomoć, poticanje ulaganja i dr. 126. Navedite osnovne stavke financiranja financijske perspektive EU za razdoblje 2007. 2013.! Financijska perspektiva osnovna je vodilja rashodovne strane proračuna EU, a njene stavke su: - vanjski odnosi i vanjska politika - unutarnja politika - zajednička poljoprivredna politika - rashodi za administraciju - naknade - predpristupna pomoć državama kandidatkinjama i dr. Proračun EU ima tendenciju rasta iz godine u godinu. 127. Objasnite pojam regija, te navedite njezine argumente! Regija se najčešće definira kao geografsko područje koje je manje od nacionalnog teritorija u kojem se nalazi, tako regija može biti općina, grad, županija, skup županija ili država, a administrativna granica se ne mora nužno podudarati sa granicom regije. Ključni argumenti regije: gospodarski, ekonomski, povijesni, društveni, geografski, demografski. 128. Objasnite pojam regionalna politika RH! Politika regionalnog razvoja znatno utječe na kreiranje i realizaciju ciljeva, strategija i zadataka određenog teritorijalnog područja te je nužna odgovarajuća sprega između regionalne i nacionalne politike. Strategija regionalnog razvoja RH donijeta je tek u svibnju 2010., a Europska komisija je izrazila zabrinutost zbog sve veće nejednakosti u razvijenosti među pojedinim regijama. Stvaranje zakona o regionalnoj politici je nužno za adekvatno ostvarenje iste, kao i povećan stupanj decentralizacije. 129. Objasnite pojam regionalizacija! Regionalizacija je proces formiranja regija, tj stvaranja sustava regija u okviru nacionalnog prostora, pri čemu se regije profiliraju prema prepoznatljivim obilježjima. To je tzv. decentralizirana podjela moći na regionalne centre.

130. Navedite i objasnite trenutnu podjelu statističkih regija u RH! Trenutna teritorijalna statistička podjela RH je usklađena sa NUTS statističkim regijama EU, a dijelimo je na: NUTS I razina: Republika Hrvatska NUTS II razina: središnja i istočna ( Panonska ) Hrvatska, sjeverozapadna Hrvatska te jadranska Hrvatska NUTS III razina: 20 županija i Grad Zagreb jaz razvijenosti, koji je u RH prilično velik, je moguće premostiti decentralizacijom, regionalizacijom i kvalitetnijim korištenjem financijskih sredstava pretpristupnih fondova EU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful