UZUCAPIUNEA - PRESCRIPTIA ACHIZITIVA

În literatura de specialitate uzucapiunea este considerată un mijloc de a dobândi proprietatea unui bun ca efect al posesiei exercitate într-un interval de timp determinat de lege. Corneliu Birsan defineste uzucapiunea ca fiind „un mod de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi relae cu privire la un lucru, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de lege.” Reglementările Codului civil cu privire la felurile şi condiţiile uzucapiunii se aplică numai în acele teritorii în care publicitatea imobiliară se realizează prin registrele de transcripţii şi inscripţii. In aceste regiuni importanţa uzucapiunii este cu totul deosebită deoarece ea reprezintă dovada supremă a dreptului de proprietate. Să explicăm putin - In sistemul Codului civil naşterea, stingerea sau transmiterea dreptului de proprietate se realizează prin acordul de voinţă, contractul având un caracter constitutiv de drept real. Registrele de transcripţii şi inscripţii realizează doar opozabilitatea faţă de terţi, ele reprezentând deci un sistem de publicitate imobiliară. Drept urmare, proba dreptului de proprietate (sau a altui drept real) se face prin contract, iar în ipoteza unor transferuri succesive, este necesară etalarea tuturor acestor acte translative, ceea ce, în unele situaţii este aproape imposibil. Datorită acestei situaţii, uzucapiunea reprezintă dovada absolută a dreptului real deoarece, în loc să dovedeşti şirul neîntrerupt al actelor translative, este suficient , şi mult mai facil, să dovedeşti o stare de fapt: adica o posesie utilă exercitată în termenul prevăzut de lege. Cu alte cuvinte, să dovedeşti uzucapiunea. FELURILE UZUCAPIUNII În sistemul Codului civil, uzucapiunea este de două feluri: • uzucapiunea de 30 de ani; • uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani, ori de 10 până la 20 de ani. 1. În privinţa uzucapiunii de 30 de ani, lucrurile sunt simple. Dreptul de proprietate sau alt drept real se dobândeşte de cel ce posedă un bun imobil timp de 30 de ani dacă sunt întrunite două condiţii: • posesia să fie utilă – aşa cum această posesie a fost examinată mai sus , când am discutat despre calităţile şi viciile posesiunii; • posesia să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dacă posesorul este de bună-credinţă sau de rea-credinţă

La acest produs de 10 ani se adună cei 5 ani . . Altfel spus. reglementată de Codul civil are o reglementare şi condiţii mult diferite prevăzute în art. termenul de prescripţie se calculează astfel: la numărul de ani cât proprietarul a locuit în raza teritorială a tribunalului unde se afla situat imobilul se adaugă dublul anilor în care proprietarul a locuit în afara razei tribunalului. contrar credinţei dobânditorului. nu are puterea sau capacitatea de a-i strămuta proprietatea. Posesia să fie de bună-credinţă. 1895 Cod civil rezultă că acest fel de uzucapiune se aplică numai bunurilor imobile individual determinate iar pentru a o putea invoca cu succes trebuiesc îndeplinite două condiţii: a. b. De aceea se spune că uzucapiunea este de 10 până la 20 de ani. În fapt. Aceste două condiţii legale demonstrează diferenţa considerabilă faţă de uzucapiunea de 30 de ani care operează indiferent de existenţa sau inexistenţa titlului sau bunei-credinţe. Din examinarea textului art. schimb. atât cât posesorul trebuie să exercite posesia asupra imobilului. cât şi în afara ei. Spre deosebire de uzucapiunea de 30 de ani. Într-o astfel de situaţie.) care. cea de-a doua formă de uzucapiune . iar dacă proprietarul locuieşte în afara razei teritoriale – posesorul prescrie în 20 de ani. posesorul dobândeşte dreptul de proprietate dacă posedă timp de 10 ani. Potrivit prevederilor art. ci de 15 ani. lucrurile pot fi diferite.2. Posesia să se întemeieze pe un just titlu sau justă cauză. Din totalul de 10 ani prevăzut de lege se scad 5 ani. atat cât proprietarul a locuit în raza tribunalului unde se afla imobilul. etc. iar diferenţa de 5 ani se înmulţeşte cu doi. nu este transfer de proprietate. Este posibil ca adevăratul proprietar să locuiască determinate perioade de timp atât în raza teritorială a tribunalului unde se află situat imobilul. posesorul unui bun imobil determinat dobândeşte proprietatea prin prescripţia de 10 ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul şi prin prescripţia de 20 de ani dacă locuieşte în afara razei teritoriale a tribunalului unde se găseşte imobilul. ajungându-se la produsul de 10 ani. 1895 – 1899 Cod civil. donaţie. Exemplu: Proprietarul a locuit timp de 5 ani în judeţul unde se afla imobilul după care s-a mutat în alt judeţ. Prin just titlu se înţelege orice act juridic translativ de proprietate (vânzare. şi astfel se obţine o perioda de 15 ani. dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul. Termenul prescripţiei nu este nici 10 ani dar nici de 20 de ani. 1895 Cod civil. de la 10 până la 20 de ani .

el nu este opozabil terţilor. În schimb. fiind de neconceput invocarea unui mod original de dobândire a dreptului de proprietate (uzucapiune). titlul putativ nu este suficient deoarece el există numai în imaginaţia posesorului. • Certificatul de moştenitor. • Hotărârea judecătorească care ţine loc de act autentic de înstrăinare. . acest act ar fi suficient pentru a opera transferul dreptului de proprietate şi nu ar mai fi necesară existenţa unei posesii îndelungate (uzucapiunea). • Hotărârea judecătorească de adjudecare în cadrul execuţiei silite.Acest lucru este cât se poate de firesc deoarece. Literatura juridică şi practica judiciară consideră că pentru a fi în prezenţa unui just titlu este esenţial ca actul să provină de la o altă persoană decât adevăratul proprietar (de la un nou “dominus”). în caz contrar. Justul titlu nu se prezumă. un titlu anulabil poate fi invocat drept just titlu împotriva oricărei persoane cu excepţia celui care are dreptul să ceară nulitatea relativă (de protecţie). In schimb. Justul titlu trebuie să existe în realitate. nu sunt considerate just titlu: • Convenţiile pe baza cărora bunul se află în stăpânirea unui detentor precar (contractul de depozit. Existenţa titlului translativ de proprietate exclude ideea dobândirii dreptului prin uzucapiune. etc. dobânditorul devine proprietar ca urmare al efectului translativ de proprietate al actului încheiat.). Dreptul s-a născut ca efect al posesiei îndelungate. Termenul de 10 – 20 de ani începe să curgă de la data certă a justului titlu. • Convenţia de partaj. dacă actul (justul titlu) este translativ de proprietate. • Hotărârea judecătorească prin care se constată existenţa unei convenţii translative de proprietate. • Hotărârea judecătorească declarativă de drepturi. • Antecontractul de vânzare-cumpărare. el trebuie să fie dovedit de către cel ce invocă uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. comodat. Acest lucru este firesc deoarece dacă actul ar proveni de la adevăratul proprietar. În practica judiciară sunt considerate just titlu: • Tranzacţia. Justul titlu trebuie să aibă dată certă deoarece. De aceea. Într-o asemenea situaţie el nu are nici interesul de-a invoca uzucapiunea şi nici posibilitatea de-a o face deoarece transferul proprietăţii s-a făcut ca urmare a încheierii actului translativ de proprietate. De asemenea titlul nul nu poate servi ca bază pentru uzucapiunea de 10 până la 20 de ani.

Intreruperea posesiei (implicit a prescripţiei) provine din fapta unui terţ şi are ca efect nu numai întreruperea prescripţiei achizitive ci chiar pierderea posesiei cu efect destructiv asupra perioadei de prescripţie care a curs până în momentul întreruperii. 1863 Codul civil reglementeazădouă feluri de întrerupere: naturală şi civilă. 1898 Cod civil). iar cursul precripţiei continuă. nefiind necesară existenţa ei pe parcursul posesiei. printre alte calităţi ale posesiei. şi pe aceea de-a nu fi întreruptă. 1864 Cod civil prevede două cazuri de întrerupere naturală: • când posesorul este şi rămâne lipsit. Posesia este de bună-credinţă atunci când cel ce stăpâneşte bunul imobil are convingerea că o face în calitate de titular al dreptului de proprietate. Cu alte cuvinte. bunul este declarat neprescriptibil ca urmare a transformării naturii sau destinaţiei sale. 2 Cod civil) dar prezumţia este una relativă. întreruperea se consideră că nu a avut loc.b. el ignoră viciile actului în baza căruia a intrat în posesia bunului şi are credinţa că acest act este unul perfect valid şi că provine de la adevăratul proprietar. Art. Buna-credinţă este prezumată de lege (art. Cea de-a doua condiţie necesară pentru dobândirea dreptului real prin uzucapiunea de 10 – 20 de ani este ca posesia uzucapantului să fie de bunăcredinţă. ceea ce înseamnă că poate fi înlăturată de către cel interesat care poate face dovada contrară prin orice mijloc de probă. Legea prevede un termen de un an în care posesorul este lipsit de posesie (ca motiv de întrerupere) pentru că tot ea prevede că în acest termen posesorul deposedat poate promova o acţiune posesorie împotriva autorului deposedării. Am mai arătat că întreruperea posesiei nu constituie în realitate un viciu al posesiei.1899 al. . mai mult de un an. ci o întrerupere a prescripţiei achizitive. A fost cazul bunurilor imobile trecute în proprietate socialistă de stat sau cooperatistă. de folosinţa imobilului de către proprietar sau un terţ • când bunul este declarat neprescriptibil prin lege.2 ÎNTRERUPEREA PRESCRIPTIEI Am arătat că art. Intreruperea naturală provine din fapta unui terţ şi are ca efect pierderea posesiei. Buna-credinţă trebuie să existe în momentul dobândirii posesiei imobilului (art. prin lege. Cel de-al doilea caz de întrerupere naturală este cel în care. A. dar convingerea lui este greşită. 1847 Cod civil cere. In art. 1. In ipoteza în care acţiunea posesorie este admisă.

. Ea rezultă dintr-un act juridic şi. 1. Cazurile de întrerupere civilă sunt reglementate în art. ori reclamantul a renunţat. operând numai între părţi. . iar acestea sunt puse pe picior de război. spre deosebire de întrerupere. Deşi posesorul exercită toate atributele posesiei în perioada de suspendare. o nouă prescripţiei urmând a curge. personală. cursul prescripţiei se întrerupe. Potrivit art. 1865 – 1873 Cod civil. 13 şi 14 din Decretul nr. această posesie nu va fi luată în considerare la calculul termenului de prescripţie. unde perioada scursă se şterge. în cazul suspendării. ca atare. texte considerate ca fiind implicit abrogate sau modificate prin dispoziţiile art. prescripţia se întrerupe în trei cazuri: . . Întreruperea naturală profită tuturor celor interesaţi. Printr-o cerere de chemare în judecată.B. anulată sau s-a perimat. o nouă prescripţie începe să curgă – opinie criticabilă pentru că prin recunoaştere posesorul devine unul precar care nu mai poate uzucapa. Potrivit art.prin recunoaşterea dreptului de către cel în folosul căruia curge prescripţia. 167/1958. Imediat după recunoaştere.printr-un act începător de executare. Întreruperea civilă este relativă. posesorul va adăuga la calculul timpului necesar pentru prescripţie şi perioada anterioară suspendării. Recunoaşterea are ca efect ştergerea perioadei scurse pentru prescripţie. .3 SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE Suspendarea prescripţiei achizitive reprezintă o perioadă de oprire a cursului prescripţiei. Ea are efecte “erga omnes”. Întreruperea prescripţiei are drept efect ştergerea perioadei scurse până în momentul întreruperii. ca orice act juridic. 167/1958 cazurile de suspendare sunt următoarele (prescripţia este suspendată): . în viitor.cât timp cel împotriva căruia curge prescripţia (proprietarul) este împiedicat de un caz de forţă majoră să facă acte de întrerupere. eventual. 16 din Decretul nr. 13 – 17 din Decretul nr. are efecte numai între părţi. Acest efect nu se produce dacă cererea a fost respinsă. operând “in rem”.prin introducerea unei acţiuni în justiţie. Recunoaşterea făcută de posesor în sensul că bunul posedat este proprietatea celui împotriva căruia prescrie reprezintă un prim caz de întrerupere a prescripţiei achizitive.cât timp posesorul sau adevăratul proprietar se află în rândul forţelor armate. 167/1958. la încetarea cauzei de suspendare. Dar.

1191/221/2009 Sentinţa civilã nr. sat Pojoga.2009. pe care se aflã construcţii proprietatea reclamantei şi să se dispună întabularea dreptului său de proprietate în cartea funciară. (1) Cod pr civilã.A.. si N. nr.4 SPETA UZUCAPIUNEA DE 30 DE ANI Dosar nr. top. 1.prescripţia nu curge între soţi în timpul căsătoriei. Suspendarea prescripţiei achizitive imobiliare are un caracter relativ. 49/b şi 158/b.. Reclamanta a renuntat la judecata fata de N. suspendarea prescripţiei nu poate fi invocată decât de persoanele în folosul cărora legea a stabilit-o şi împotriva persoanelor faţă de care legea o acordă. reclamanta T. N.. având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii. 256 alin.şi cu F. Procedura este legal îndeplinitã.S..I.2009 Completul constituit din: PREŞEDINTE Sonia Cososchi GREFIER Andreea Gal-Pal Pe rol fiind soluţionarea acţiunii reclamantei T.02. constatã urmãtoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Deva sub nr. nr.. Zam. deliberând asupra cauzei de faţă în camera de conisiliu.. decedati înainte de introducerea acţiunii.12. 29.V.S. teren în suprafaţă de 800 mp situat în com. . Cu titlu de exemplu. 1191/221/27. Drept urmare.prescripţia este suspendată între părinţi sau tutore şi persoanele aflate sub ocrotirea lor. suspendarea prescripţiei care operează în favoarea unui moştenitor lipsit de capacitate de exerciţiu nu poate profita celorlalţi moştenitori cu capacitate de exerciţiu deplină. conform prevederilor art. să se constate că a dobândit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii asupra imobilului înscris în CF 336/a Pojoga.prescripţia nu curge (este suspendată) împotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu cât timp nu are reprezentantul legal sau a celui cu capacitate de exerciţiu restrânsă cât timp nu are cine să-i încuvinţeze actele.I.A. Expunând situaţia de fapt reclamanta a aratat ca terenul a fost folosit de parinţii . INSTANŢA. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii N. . între curator şi cel pe care îl reprezintă. 6633 Şedinţa publicã din data de 09. între administrator şi cei ale căror bunuri le administrează.

59/1974 asupra termenului de prescriptie achizitiva. după moartea proprietarului înscris în cartea funciară. va putea cere înscrierea dreptului uzucapat. în contextul legislaţiei în vigoare. . motiv pentru care se va respinge acţiunea. reclamanta. 28 din Decretul-lege nr. Deasemenea posesia nu trebuie să fie echivocă. cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii. 115/1938 si art. rezultă că pentru a se dobândi dreptul de proprietate pe calea prescripţiei achizitive de 30 de ani.1994 emis pe numele defunctei N. In probaţiune s-au depus înscrisuri. in numele legii se hotaraste: Se respinge acţiunea reclamantei T. Deasemenea. paşnică şi să nu fie precară. 7/1996. 1837-1890 Cod civil. Analizând actele si lucrarile dosarului. o perioadă de minim 30 de ani. dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi. certificat de deces N. din probele administrate a rezultat că terenul în litigiu este inclus în titlul de proprietate nr. 27 din Decretul-lege nr. accesiune.A. Potrivit prevederilor art.5 SPETA ASUPRA TERMENULUI DE PRESCIPTIE ACHIZITIVA Efectele Legilor nr. instanta constatata urmãtoarele: Din analiza prevederilor art. mai este necesar a se dovedi că posesia a fost utilă.V. 26 din Legea cadastrului şi publicitãţii imobiliare nr. respectiv neviciată. în contradictoriu cu pârâta F. posesia fiind exercitata neîntrerupt o perioada de 60 de ani.A. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare. dacă titularul înţelege să dispună de ele. raportul fiind depus si a fost audiat un martor . CF 336/a Pojoga . vânzare silită şi uzucapiune.A. fără înscrierea în cartea funciară. 1860 Cod civil. când provin din succesiune. . Aceste drepturi se vor înscrie. Pentru aceste motive. Prin urmare terenul fiind cooperativizat. în prealabil.11. 5869/5/30. In drept au fost invocate prevederile art. In speţă. Pentru a nu fi viciată posesia trebuie să fie continuă. In cauza a fost efectuata o expertiza topografica. respectiv că posesorul a avut detenţia materială a imobilului (corpus) şi s-a comportat ca un adevărat proprietar (animus). se impune a se dovedi că s-a exercitat o posesie reală. respectiv extras din registrul agricol . timp de 20 ani. certificat de mostenitor . chiar daca l-a folosit nu a putut exercita o posesie apta sa duca la dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii. Potrivit prevederilor art. publică. extras CF 60003 Zam.acesteia si apoi de ea.58/1974 si nr. cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare. 1. provenita din CF 336/a .

fara a interzice detinerea in proprietate a acestor bunuri de catre persoane fizice sau transmiterea si dobandirea lor in celelalte moduri prevazute de Codul civil. Curtea de Apel Bucuresti. prin scoaterea terenurilor din circuitul civil. Potrivit disp. Prin aparitia Legilor nr. Instanta a respins actiunea in revendicare formulata de reclamanta AE impotriva paratului PI si a admis cererea reconventionala formulata de paratul PI constatand ca acesta a devenit proprietarul suprafetei de teren de 400 mp ca efect al uzucapiunii de 30 de ani. Recursul nu este fondat.2 cod civil opereaza intreruperea naturala a prescriptiei achizitive cand lucrul este declarat neprescriptibil in urma unei transformari legale a naturii sau destinatiei sale.59/1974. Apelul declarat de parata a fost respins ca nefondat.750 din 26 mai 1997 IONESCU MARIA ALEXANDRA MOLDOVAN IASMINA ANUL II. decizia civila nr. Legile nr. sustinand ca prescriptia achizitiva a fost intrerupta ca urmare a intrarii in vigoare a Legilor nr. Prin art. art. Fata de considerentele aratate..58/1974 si nr. Curtea de Apel. in baza art.58/1974 si nr.59/1974 prescriptia achizitiva nu a fost intrerupta si terenurile nu au fost scoase din circuitul civil.pr.1964 pct.59/1974 s-a interzis instrainarea sau dobandirea prin acte juridice a terenurilor. UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMISOARA .civ. ele putand in continuare sa faca obiectul dreptului de proprietate privata.58/1974 si nr. ca a operat o intrerupere naturala a prescriptiei.Efectele Legilor nr.59/1974 asupra termenului de prescriptie achizitiva. prin natura lor sau printr-o declaratie a legii. va respinge recursul ca nefondat. adica atunci cand este scos din circuitul civil. prin jonctiunea posesiei sale cu cea a autoarei GA.316 si 296 C.58/1974 si art. Potrivit art.59/1974 au exclus doar posibilitatea transmiterii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin conventii. Apelanta AE a formulat recurs.58/1974 si nr. dispozitiile legale mentionate neavand efectul unei intreruperi naturale a prescriptiei achizitive intrucat terenurile nu au fost scoase din circuitul civil. nu pot fi obiecte de proprietate privata?.30 din Legea nr. respectiv pin mostenire sau ca efect al uzucapiunii achizitive de 30 de ani.44 din Legea nr.1844 Cod civil sunt scoase afara din comert (din circuitul civil) bunurile care.

Ion P. Filipescu . http://sonia-cososchi. Bucuresti . Corneliu Birsan –“Drept civil. Editura Hamangiu .„ Drept civil. http://spete. Drepturi reale principale” .com 2.avocatura. Andrei I.BIBLIOGRAFIE 1. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”. 2006 WEBOGRAFIE 1. Bucureşti.blogspot. 2007 2. Editura Universul Juridic.com . Filipescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful