rnultumeste (934{18480

)
ura asteapt

Firrnei pentru

HAMBURG

Ia nr. 934 f21593- 72780
Multumim!

a

un ap",l .telelonic

cu

N

Taoismul

erotic
8'

fAO

~i u

arta

de inj e l e s

a

iubi

8 tI 13

A
Ta Adevihata

de
actului

1:3
18
sexual

Tao
cornunici

21 22
2.1 2<'::' 2"1

nil

se

ad reseazfi

nurnai
erotic

29
.10 .10 .12 32' 33

So-wei

13

dinastia

si

8

are:
Esen(a

III Yin

Sarutul

lrustrrirti erotic ~i Tao
oral

35
36 :38

i:l: ucere:

Stirnularea

- Dr.

IU

erotic Ierneii penetratie

:38
39

40
41 41 It3

3:
cre;;cutii

43 45

IS

POl

it ii Ie

ale

ului

sexual

48

48

5

Fier aruia,

care poz itie

H

convinc

50 53

a ale la
pe la

femeii
poz itiei superioare superioarf a a feme!! Iemef

dintreo

54
Concluz ii

vies! s oc ia le Iernek- tinij,ra lntoide auna s anatoas a ~i ha rbatul

~i un

b arb at

in

virslii
t in

87 87
88 ar 90

spate
tehnici de control

Intr-un .singu sens in virst~ ~i un ba rb at mal

Nim ic IlU Capitolul VI Co n tr o l u l
Metoda Metoda Tchnic a Tehnica Sf aturi de

inloculeste Desprl' e j a c u lari i
b loc a j de lui blotaj Masters iunii a b arbatii e j a c u l a r ii conform p re a
ej <leu Ia rea

moderria
cornpres pentru

si

Jonsson
0

cornpres iunii care dep asesc

anum ita

v irst a

Fr cc v e nt a

Va r iat ia
Ej acu l are a Capitol ul VII

in d iv iz il or p recoce
rn arirue a ~i forma penisului pcntru Bien Despre respiratie ~i in f Iuen ta sa as upra crestere

56 56 58 60 60 &1 61 62 63
(j{

Pos tf ata

experimental

. (inc lude

retet el e j

92 94

64
65 65

-

Despre

,?i forma At it ud in e a a c t u al a
Metoda Capitolul lui VIlJ Won

67
69 69 70 70
71

s e x u a le Igien3 sex u a l a Couc l liz i i Respiratia Ex c rc i t i i Tai-Ki

Tai-Ki-Kiuan ;;1 Calc a re s p Ir ato r ii
lor iu a n

arl ei

de

a

iubi

Am e l io r a r e a Tai-Ki-Kiuan Cap it ol ul IX
Vict or ie

72
'73

ca

tehnica

de irnpotcutc

au toap.a rare i

73 74 75
T7 18 79 80 80 80 82 83 84

impo trtva

Te arn a
CUlT!

netntemcrata.
sa invingi oferite X Despre ~i de

nerezonab il a
irn potcn ta metoda longevilatc

de

impoten

ta

Pr-n e t r a t ia
Garantiile Capitolul

n e r ig i d a
penet ratiei ~i (Calea act ul a rtei nerigide

sexual
de a iubi)

Longevitatea lKaporturile
.Cu ltul Controlul

actul sexual ..
£II

sexual

longcv it atea

modern

13

v irsf a

t incrr-t ii rnatura

ejacu la rii

6

Ceca

ee

nececu doua instincte porumbel, ce am citit cu ochiul t ului dar :;;i ell om111 s int orn :;,;i ncsc nu rmi este necunoscut sau ru ITI-am intrebat: ,,--- Cine! enorrn a care este intre ~j Tao sau iubi. :;;i

o serie

spun a : "

1:1,acela sau accia vor iar anlm alele se inrn intr-un interviu d at

acel interviu
importanta cuvenit

i s-autras rnulte a in orele

8

9

masochismului. in nosiru Tchan.1 cumpiirat meu sexologie chinezii.alchimiei chinezesti tehnicile sexuale tat sa prelungeasca a nouii stea a stralucit pe firmament. dinir-o libriirie De aiunci am apraf undai din interior al .g-Tchang-Lao (Joan Chang) a 11 .sa peroers cu propria sa conoingere niiscuiii oiaia sexualii (1 f osi deosebii siiniitoasa. de 0 :.

Paris ci erau Pentru a conserva o ef de metode. Caci moderalia. va de oiriute. Traducere din chinez a. eel ce va Tao va doh/nil! dubio rezer oii o dublii rezerua de eel ce oa iimiia in til louie cele nu va cunoasie toaie cele. virtute va Tao.CAPITOUJt I IU 81 .Peniru a guoerna oameni nimic nu-i mai preiios dedi doar aceta care §i a seroi cerul. atit pentru a-i educa un poem scris care expl ~j pentru .

a Von spune ca teorrile lungul secolelor le in ina este interesan de 2000 ani s-. absenta aproane tot ala a represiunii . Terminind totusi prin a' Sci le priveasca.. " a Jad" ref uz a Ja III nu uoar sa se lase in! dar rn acar sa arunce 0 la ilustratii. rita.dicatii. acestei atitudini menta le. ell care spera sa-s! educe sofia sa-i schirnbe atitudrnea.~ tale. Gulik scria ca rtea.i sexuaiit atii. von Gulik. as a cum 0 all" lui Kinscn. sot ul St' decide sa curnpere un album cu imagini. p~ int~meric.. Calea a rtei de a. La prima vedere. ' . in m aterie de sexualitate ~i tehnica arnoroas a. de Iel ul in care acea epoca. cinci dorinti si zece in. sernne fost de caracterist mii de icc .pare o Ioarte dif erita de aproape toate conceptiile occi(len. Exisia cinci semne. dist ins diplomat " sexuale a Chinei antice" studiaza In concepereadragostei . patologice . ghidata de sotul at it de puternica js Acest a ia de nevasta < larg f ar a stricaciuni ie si pentru nivelul de sana tale.1 P cititorului occidental. lost prezentata intr-un mod detaliat . asocial astf el i gasim in Yinsmg. Acest semn t. Barbatul t rebuie sa observe aceste semne !?i sa actioneze 1tI consecint a. imp lantara u vechiul elan. stiin] de a iut~i:'.lad " nu ajunge niciod ata la orgasm tim ul irnb rii corij uga I~ ru a rernedia aceast a situatie. chinezii actul sexual ca 0 parte a ordinii riaturii: el nu era in occident Iconograf ie estetica de asaaila cercetarea actului venea sa confirrne i'lui Tao.. cum occidentul a refuz at mult limp acupuncture 14 acea neconoscuta arata atnoros este atitat actul user.>1 mentioria te ne von Gulik intr-un sa p au dou a Ti deoarece principa la dialog lipsita alit de de ce anom alii des in celelalte era cul tu stiintei arnoroase care se Intilncsc noi 0 numim ai.a cum era de asteptat. ~l ~e opune ... Sl' ~I rii in ell prod usa de t ablori incetul el../V\ai erotica in tura. lncit .a artei t lf1 a rez ult ate- erotice unui t inar Invat at si ta irnpresia .\ ang. lata care slnt acest e semne: La ~i urechile ii slut calde. tot astf el chiul concept-val ratiune pe care Von Gulik nu a lost dear interesatsi inteleasa sexual itatea in China in i-a retinut rnirat. Von Gulik caur sadca dovada de· obiectivit a te. a Iost rn i nat de niciodata cu un pacat sau culpabilitatea a. Coru rolul ejacula f aptului c a orgasmul nl\elegen~a ej acularca nu sin revcndicarile t unul lucru. iubi au format al raporturilor ca de mal coitus rezervatus f irn m ascuhn descoperire fern uta orgasrnului ~j lor devin din ceTllce le ale lUI Tao a sexologilor si mal accepta nl ie. Va ajunge ]5 .i sexuala a chinezilor antici 0 sanatoasa. pc care il considers ~i astaz i Ca de a iubi. ci . Era nevoit sa recunoasca c a chinez.. lVtal rnul t decit ar n.onearei inovatii care lese din rutin a. 1aoCa lea artei de a iubi . pentru alburnele arnoroase ale cu ale autorul descrie rnodul in care se recurge Antica rebuio S3 ne intoarcern a avea 0 idee Iel ul in care se intr-unul din ccle rn ai bune rornane Ming.1 a deven n ad re o irrtttrrlm nu ex ist a in China Antica.i ve- b arb al ul S(l recunoasca daca [emeia-a aiuns atentia. senzuala Col .Incetul 0 t1l1~ra f at a f rumoase bun educa Yeon-Hsiang de Mingiierea Jadului) Ea nu jocurile arnoroase decit. nu i:I. tin arul sot observa ca "Mireasma de . Pe m a ura aud ient a asupra cuitorilor ~i a sexualitatii. II fara nici 0 forma de proces de constiinta. iuni. ga astfel de ale < la art a I Ast az i. probanil. La ideea contact ul ui ca in [oaca. A. Poate. Sa-rni fie a sern n a la dcscrierea ce lor cirici sern ne revel acum ui f eminin.ii erau 0 rasa solida care se In ciuda practicilor sexuale aparent rcvolutionare.

cerceta u ga 1·6 it' (1- a tntelege dorite civil in vol um ia in China.sau econom stiintiiiee serios. Pe m asura ce timpul a par stupide--ale cealalta ca sint bine rn ai extern erau toare. eternitate a. Willi ce este al lucrarii lui 17 .

A lor. ului sexual ga cu un ic 18 19 . 1- 2.

are tot ce murmura cu voce 21 .

beaza este un act care cal dura." ( "Cuvin tell! t aridre si cocea t re zi . TE A ACTULUJ Adev arata a act u lui sexual es te corpuri. 22 23 . :. poezia. trebuie sa Incerce s a-i cunoscut acest clirn at sa fie cit posibil interviu ca evita cuv'intul " ul acestui cuvint este diterit la f iecare sa intre in de ordin admira tor al rii pe al lucrarilor pe care Ia acest la botpurBceca a iubi. noastra ii v a Ii CUM indi- SE TAO calda ii VOl' Pe eel rom antici. . un barbat ca se mastur- ci:i seam cind s avu rn a i.1 ca ceea ce cu rnii de a iub i. ~idolla care cornunica In stare poetica.rii rezetIucrarea Gulik avern nevoie. Jar oa if im p resionat 'il I'oaie cele care sin. Od ata ce a ideals..t sen zuale. . de corn uniIel .

aceas ca un instrument de rnastu sa Ferneia": SC' rn asturbeze de sat cu singucontactul cu accas ta lin ie mirosul lntirnp la ca.1 deterrnitutufor 24 25 . Ne trebuie noastre. Un ural. al ce se- rez ult ata din roduceIn atul 0 con un rei de unii iridiviz i pe care va lui Ii dezgust a. rnulte Ierne i refuz a "arta" sau de tehnica crnd le. pentruia Ii de a s avura jrlacerea al cuvintului. ne schirnba citeva din ideile noastre De exemplu. de tot al s int atrasi Stntern adesea restul. Un amant netridern inatic a se m ast urb a doar. ra di organul transfers Greer traduce rbat Ii este de 0 femeie ca cee a -ce nu este prea unui ell 0 maim uta care incearca deloc. Totusi.. d Aceasta lui la o arrnonie pur $i sirn va ajunge deveniun seam 3' artist nc ana mutt cu DEZVOL LA intr-o anurnita rna caracterului artificial de scarrrana se sexuala. mirosuri printr-un exces de echil ibrul o ta are c3 am indoi Atunci 111. ul Am uit at mal anurne ast lel in lrictiunea a ta Ieminin :.Calea iiea asentirnent rasarn.i c~ ej acul area se rusinea-asupra Ba in care a 'tra nsm is la care se intoarce cu Barbatul este sf atuit prin erotica. in secol in urma daca vor sa sa cin te da unei unei Iernei.

rn iinile. Dar. 0 [e!TIde genera.va s inii si clitorlsu l sensiblle. Ele n vor In general Ioarte VA SA COMUNfCI dar ~i sa com um nici de ul rn ai ales 27 26 . sa zone cui. nu m iinile. rn ai tul ui ell actului a r arn ine in rnai nurneroase sa fie st ain tirnp ce ale A rn ai virsta.

Ea ul nu s int unul . care irita. TAO NU NUMAJ BARBA Ea va crede c a nu a sa il s at isf aca. vreo a d ic a Ii de vulnerabil..de nep l acere. de ar mai 0 0 a rrnonie dez asvin a.i la care Care o I' erneie 28 rn ai multe nici nu vor ori pe z i cere at it 29 .

·11 tt» HAN :30 .CAP ITO UJ t.

Partea cea m ai anume controlul ej ac ul a rii. In loe de obsesii lu i uri se x se a ei crcdc au ca raporturi le Dar e i au a d us 0 sol u lor i a Calea artei a le ua le aseam an nu num ai un act o pract ic a binef aca orn u l a inv at tao a tot ul pentru eel au mar indiguit m a re v a l ual ClTEVA VAMPIRISM care artei nu este s-au dezvolt at de a iubl. a de a irn s a t is lac t ia f errr e ii 32 . garda contra pericnle lor 13 care sa ejaculeze.. f acul tate a face cste Ioate cefei sale.SO~VEl LA fa ra 3 rboreaz a toa te sern nele Iernele inl aturtnd t ot ul.i CONDUCE CONFUZll ca raport urile sexua le n u pute au d aun a Ierne ii dedi d ac a arn antul era at si 0 I sa isfactie. este rnotivu l de a iub i l acc a din org asrn u l le. s in t vechilor chinez i. In ceca ce m a n-am a scu ns lea artei de a ubi. ca este neces ar cored ace asta aria . 0 lema tablourile scria: ~rea sa' hraneasca un caz sa lidezv a Iuie ell cea a lui fi modale .

.

In ideal a".va ce na CAPITOUJL III D E erotic si E SI111 saruta. ceea ce este in strada. in t p ee-l buzele sau II soarbe a . cu un s arut irancezii sau yorba aici. i si-i irtdulceste vocea ptna la mt':c se ra I Barbatul trebuie Jad . lti nu se nu se sa va fi IIlCa m ai un copil si nu pe gura sau pe obraz. Chiar van der Ve lde. nu a 'sea pre] udecat a. Fluidul sau. cum arnericanii. buzele si 1 Poarta latului Yinul este aproape cuvintele.5 ~m). este vorba de un contact naz al.cu aproximativ un deget (2. Este invit atie la care gura. Floarea cu grija in Palatul Yinului (uterul). Exist a i 0 legenda In privinta ca chinez ilor s i a sarutului. el scrie: " saruta If! care 11 lntelegern noi. 0 d Ierneia resirnte 0 placere extrema. dar nu de acest gen de sa LIn avis intre un sarut Iratern pe obraz si 0 Sf' nurneste Piscul Agonic Purpuriu sau sau Usa Obscura (vulva). In locul reciproc at gurii. care s··a ocupat de prob lernele sexuale 13 occidentali.

.

m CAPITOUJ HI are ln lac de a se mula cal. poate fi importante intr-adevar atunci cind se dol parteneri trebuie acest schimb al salivei II un cuplu potrivit.i a exernplu. din ba celuilalt.. cum alt partener. o 0 detaliisint intens. mal puJin realizeaza datorita pi sanatate. pentru aceeaeste rgiena . vulvei) asa cum Acesta este al patrulea in joaca nu barbati ~i 40 41 . cu care si loviti 13 dreapta ~ .

.

44 r esimle 0 . . la sa controleze ~edinta sttnga. apoi clupiti cu virf u! ca un vapor mare bravind bataia vintului. Proa iubi cu mod shit efectuate. apoi utilizeaza metoda .care mcearca sa imprastie dusmanului. sa ie inciil zcascii pentru ca .i [ata ii devine i se des chide si curg aceasta b arb atul oede ca ea Maiestaiea uoastr a t reb uie sa stie eli 45 precurn vulturul accelereazii..9 im pino mal proi unda". Aceasta din lui. so.. tie nici prea Barb atu! irebuie sii oegheze sa nu cil rani par tenera. in terrneni pe de de miscrnd sau fie In de jos in sus. 9. ca un sobolan valuri. Alternati rapid penetratiile o vrabie care ciuguleste mod ca un sarpe a hiberna. cu alit placerea mare. Loviti la stinga 6 apa. Cal ea artei data ratul adinctmii la care 13 dialogul dintre sa.CU 0 ui sexual. Cu cit looit urile amoroase. dacd b arbaiul n u stie nu oa p ut ea sa cuoorbesii in detaliu . ccle in rnai 6..d [emeia inconstient maxilar ul. marctnd rapida unui.peste care se ca zborul vpasarilor.1 acerii 0 atit colo. Retrageti-va printre peste si ca un stol de pescarusi ell se joaca 4. 2. Mi~cati de Jad asa cum se cabreaza un cal In saltului I. Poaie asupra Corzii lui Luih. ~i extragind. noua . Ea transpira si Oehii sint inchisi '::. apoi citeou Cast anei de Cin.i la dreapta. Ridlcati-va incet. ca un ca b drbatul cafe 3. corect btirbatului adincim ea de de cu [emeia. nerilor mal care aluneca In sa care ee sa observe de ce are neooie partenera saminta [kin g-ul sau niciodata in inconmiinile . directe si si fiecare patrundere o arnintire ar trebui sa fie prelungit a. in detaliu. ej acularea :. Yom asernenea in care descrie lor de lovituri recurgc Son- inca in privinta 0 diversitatea modurilor arnoroase.

or .

Forrieia culcata pe spate. daca n u are neooie. l Inl antuirea (v a Ferneia este cu lcat a PI' spate cu p kioare le ingcnuncheaz a . 10) Bam din ap a lt aru l ui (nu ap artine niciunei din cele ii fun rnent alo) . 1).i 0 cupri de talk. 1). Es te in disperisab il c a acl ul arnoros sa nu-si p iard a nic iun u l din iarrn ecele sale.?i poaie Irtii limp aces! gen de persoane est e greu de int ilnit Daca incear cii sii neooia n aiurala de a emite m ai ii va [i [oart e greu otul indel ungat .1. I). nici dorint a de a auea o [emeie.. 9) Pinul pitic (varianta poz. loa rele Ierneii s int pe urnerii barbatul carl'.i arrnonie in terioara. tradition de riante Vierrrielc de m atase care rn iinile ul rb at u l ui . 6) arii mand arini ru }. Barb atul cul ca pc femeia a sez a t a deasupra lui cu lata intoarsa spre ptcioa re. Patru ii [un d a rnent a le si 26 va riante: Vechii ch incz i e ra u int irn convinsi de ace ast a nece sit ate.'(1 ni ai CAPITOUJL V ACTULUI Pozi(iile eroiice EXUAL De iuda ta ce b arb at ul a inv at at sa-~i ur1f~eaSc{l sexual la 0 jum at a te de or a s a u chia r rn ai rn u lt. Daca spirit ul ii est e obosit IIU e . b arbatul rid ic a rn ina d 1. poate as tle l sa o atrund a profun d. b drb at II I n u Flirll biirbat jemeia nu poaie fi IW are nu va inceta sd":ji caute. Daca i s.. longe· vii ate . Cornul strins a licornul ui :3 m entu i int irn .. iar in Torig-houan rn ru Li-1ong"hswln descrie in af a ra m od urilor si tip uri lor de penet ra tic arnoroa sa.. var ia tia tiilor c 0 irn a nta primordia 1. corn unicarea dintre Yin si I rebu ie izez e prin placerca s irn tur ilor.?i i:. t este in . in ata inlantuiti si sarutindu-se.>i b{i rbat ul ui. nici un caz. i tiriind puiul.i repet at. In limp ce 0 truride.WI est e zece ori . Cu rn ina a li. 15) lu l de curse lan sat in galop ( an ta poz.U d rea pta ii p rindtrp icioarele. in timp Ct' barbatul estc ghern uit eLI rn ina st 1 tine ul . ii oa obosi spirit.i pozitii. in doa ie b arb atul s~\ 0 runde la Fluturii zbor (varian itici a dou a}. garna d ive rse lor poz itii.. dar care Ie. Fura . enumerarn eu aducindu- le sub o ua pierde A [oart e usor. cclor dol Phoenicsi (variants prirue. a l at uri. 4. in cioa re in ul ui.ostite variant a prirnei poz itii) Barbatul intins Iern eie ii irn za gitul in t imp ce e a ii in I Ie l ia. Inl antuirea 2. Bineint eles. ) Carnbrarea ca lor s albat ici (v arianta paz 1 ) . Pe~tcle in auriul soare lui rbat ul .. lui cariarilor zburatori (variant a poz.Soell··Sse-Mo: ar zatoare poate pretinde sa t rdiasca la adinci b at rineii.ihulind a d iric gura ii rid ica rele Iemcii cu 0 m in a dunelele indra~. sam in Va ejacula in SO/JIn. (variant a poz. Feme ia incruc rele in urul barb atului. rot indu-se sa devin a variant a a ce lei de-a doua ) . prin a defini p a t ru poz it ii fund arncruale: a de Jad in Poart a de Jad. devcnind automat :. Fern e ia culo parte. :~i ca p artcnerii sa n u iie unul de at re ccl alalt.' II) .:i obtinet i s an al atc. Fat~j In i 21 si .ul. Amindoi se cuprind de t a l ie. uti liz i . Barb atul si lemeia In p icioare. Aceasta varianta con ville In cupl u ii-I care Ierneia este d~lruiUj u forme mic. (. rid ic a picioarele lerncii . re se ghernuie.

in ce l cit itori .upe- cu I ca strins se Poarta de care ii con vine Nici 0 ca ide! ca . exerT! privind .

interes.. aceas ta singura variant a re Ia 0 inf init ate de varian te. 0 na va bi:! Ii rn ai adinca. m ina rncrt cele doua cornuri sa lor lungime. 0 b az. bratul sting at b arb atulu i. pentru a perietratiilor sale. Se 3. Se . pornind de poz itia a barb atu lui irna turi: 1. 2. cind barb atul a raporturilc sexuale poz itule.itate:' a aceste rln duri trebu ie S3 rn ai s i in inferioara a Trecerea de fa 0 La alta: Atunci 6. Barbatul m iin i. . Toate ba lui iar 2ltele I1U tolereaz a ntcruna durerii provocate uneori de acest ace ast a varianta. de atine pe cel alalt de exernplu ap rortiridu-se sau variind deschidere a superioara a [emeii un sal Aceast a excita consiun nurn a Este suf icient later-ala sa noui:l de p ivot are sau sal te aua pusa va reu:.52 . 7.5. drept .inului. superioara. f un darnencontactulul sexual. Cu sale rid ica bazinului 4. res irnt cind sc rot ul f ieca re f~ere "infinita divers.i intr-un o rn anevra ell cupful cad prez inta un dublu 53 a trece spatiu rn ai este interesat . In acelasi tirnp. Aceast a sint ativ harbatu l apuca Varianta rna lor corp si nu nurn ai se 'poate chiar etc. barb atul printr-o ~i sa-~i tre ac a partenera caz avem 0 pozitie de b az a lata una deosebit de interea pa rtenerei j os de acest punct de sprij in..sau se este ell m ai bine din dectt inf init in sensul n urn a rul ·pozitiilor.

Varianie a un copac. un Nimic de a de Iiecare eiectua e] 54 5.5 .A AceasUI rarn inind un In r1.

. . dar dad! . rea rbatul si a cornpara meta fora apei .i de orgasm au huen. Este d in bine ceea astf el. Se poate opri apoi un calrnul. Toti recunosc durate diierite a barbat ~i la Ierneie ~i c3 dintre de pentru a se bucura sirnultaneitate exprim a alt rn ai reciproca. Dar care invata acularea si sa 0 puna rn aplicare. inspiratie si apartin aceste concent si g... cer . Il l l D in o .. recurgeau de asernenea la Inteleptii a explica sexualitatea Wanacest tip de e excitare. soare ~i luna.m ei rn ai robusta. cornplernentare : foe :..i se rn anif esta in culori din mint.Wanexcitat nici incercari ClI 0 eie nici a carei poart a de o ierneie astiel 2l1c3' Daca ea rea LVI .i ap a... toate care 0 forta Yin.i a foeul adeseori apel repede este invlns Yang si desi se aprin f ilozof la taoista. Citeva rnornente mai tirz iu va fi in satisf aca partenera v a trebui sa fie duios ga repede ul. trebuie sa se indiierent pentru a-si pastra calrnul ~i a avea uie sa aduca CIl blrndete prima serie de apoi trei. s3·ti placa partenera ca sa subtila.

de cea rnai liz ata 58 .

sau ori mai simpli:i irrsus! aplica presiunea. Erectia poate sa scada cu 1O~30 la sut a. de cornpresiune.sexuale. gLlstul sa l ivei a 61 60 . Este 0 m asura pe care 0 poate repeta de mai rriulte ori In timpul actului sexual. control de 0 anurnita mal este ej aculeze de ul o anumita oirstii va pute a f i utiliz ata de dornici de a pract ica Vorbirn despre am anti o manevra destul de cornp de com chinez a dedi atune: ci nd Ierrieia adopta avertizeaz a crnd sirnte ca nu nci ea se va p ridica rapid nu. a educa si coordona "comuniunea barbatu raporturilor . arnantii experirnentati :. cil nu Dar. fi nu este . va avea posibrlitatea de exemplu.5.t('111 <I("l'S! punct nu nurn a i pentru a reveni st api nirea acularii. Dar novicele irnportante. a ejacula. sa poat a re incepe. Este indispensabil sa sa ulloa:. stlngi el exercita 0 anus tim de a sau 4 Este de 0 barbatul 30 secunde. dar si cind cei doi decid sa aces: de retragere ca sistern de contraceptie . Aceasta este perfect pentru .. ani de aceasta se va nu far'a v a descoperi ca este Ioarte I indi circa 20 minute.i constituie . Aceasf a metoda . Sa rn ai de -nonretur".4 Metoda moderna de la 6. va fi un a se e libera de necesita- ui. si rn ai particulara. Aceasta elirnina de.. care tree : va ave a ocazia a text urii pielii.xom presiunii" lui Masters si Johnsen n . Ferneia asteapta 1 de secunde inainte de a se reintroduce penisul in vaginul sau pentru ca de penetrare. u Ie prea scurte modificarilemirosului naturale ale vulvei.. ge tirnp de 3-4 rn ai usor l a b a Problema 13 un ba de ideea t rebuie sa dragoste. nu pierde dedi ~30 la reintroduca mernbrul m asura va deveni a recurge la I succesului momenlului Ceca ee a ejacula.

a dra- indioizilor e.i la 62 ..

'i rilor barbatul a lost chlnuit de In precoce Aceasta constituie 0 care ducei la Metoda scris ej aculeaz care precoce. sent iment ul de o bose al a unci Irecven te in s u iicicn te ejaculare. Dac a unul din 'ce le dou a stmptomese rn an iie st a dupa ce per soan a interesata nu a ej acu lat de m ai mu lte s iipt am aceasta va trebui sa Iortez e sa rn arcasc a f ~'jacularii. si au def init in mod a sau: flU ej acu leaz a dar pe de hlocare dob indirea mult In asupra acestei pc cei care n rnaniera generala. va dori des.i aceasta tchnica devine un f iritru va rn ai putin nevoia de a la t de 0 d a t a s au iar aculeze inca rnul te de de ej acu l are nirneni nu-i CAI'nOLl]L ne a z a corpul se tot ul natural. artei de a iubi concords fa ci sensibil it atea *i anrlit atea nte la 0 femeie. mal ra r. Mdrimea !.ej acularii.. alte cuvinte d aca orgasme dedi sau precoce. chinczilor din cu 65 .prea rarii r b arb atul care sexua le se ret ra gt. N II fi vorba de a deverri scl avul unei anumitc irecvente in ate si de a respecta-o ell as a mare ritrn de anurn iti iactori cxterru sa OfTltHlca deosebit de d irn pot riv a b arb atul se aria in . e tirnpul sa se usi.. Ori acestea sin! re pe ii In ochii m arel ui Tao lui s§ la de o data probahil sex uale dad! de 0 in{i tara ii. Barb at u l n u t rebuie se la nive lul testicole lor in con tro l ului .. stravechi de aceste iile actuale ale or.i nu invers. Sint prea ace asta senz atie s i care acul a rii cste 0 art a precurn oricare a .

Prin ce membrele dure de cele m. adeudrat nu i lui Won-Hien care hriineascd corect pentr u a-si it va domoli cu sau ell int ari In n11 erau cons ider atfilor relative l a m arirnea isul dif erite 'in China Urrii nu a rezolva psthologice cum alae in noastre s i rnedicii cons ider a ca rlirn en s iuni lc pcnisului j ucau ui.u« membru unul scurt si gros. au ale un 66 67 .oi ?" in in care decit rodus membra in attui.face cii la d ar oa triii si m ai Inuit.<.Daca biinbatul $i [erneia «int poirioiti nurn ai ar m onia lor si mai gros uri instrument scurt mic si un ui instrument slab moale. Dar daca in tr e ete Atitudinea Son-rue .'1 m oi. Un membra oaloreaza m ai un int rodus cu Nimic oaloAceasta inseamna nici intr-un sen s nici Cu." ." -»» . dar m oale ualoreaza uneori mai mic dar dar. In o m ent elor U nil medici reusesc sa [aca mal mal si al medicainstrumenteie scurte slabe .

CAPHOUJL s R E u VI .

nu se pune da problema pentru reflex 71 s~i pract minute. un rbat care ignora Calea si\ inlreprinda 0 leg'atura cu 0 iemeie tinar a ~i ar. incet. Aceasta convine de rninune care se af la 111 aceasU1 situatie care ar avca cell' mal mari hinei aceri din realiz area arrnoniei si spirituals. upra acestui tip de uniuni sa spunern U. De excrnplu. i drept. Invatati ~?i sa expirali nutn ai cu dial ragmkl ~i nas. sa \i ansarnhlul respirati a dialragmei. Nu Iolositi gura 3. Lon cornponente. rob atent asupra exercitiilor depiridea de nici 0 indoiala celorlalti de respiratic 70 soliditate a acestor doua asupra iaptului c3 dace] doi st ilpi a Bineinteles. 101 t irnpul in . adesea persoana a sansa de a prinde un sau 0 partenera de arnbeie' p arti. In asi tirnp. aerul din maestri exercitiul. U ctica]i Tao.m ai chiar mal multa tea dol i a izica 0 din re un punct Respiratia ia ra caruia [iala la dez astru pe plan sexual. mal i.clenta: _~tractH si exigen(ele. Un barb at sau 0 i pot invata rnulte de la un revolutia sexual a ar t anum arului de uniuni astf'el inc it vc a alIa omului sa din puterea in lurnea occidental a stiinlilica au constatat In cursul sarcina 0 It . Expirati lent.:sa iie lucru in doar m ai 1 ! [apt. ira rezultate deosehit de prolunda se alia la plu necostisitor ale trebuiesc respectate dintre Yin ~i Yang. respiratia Son1 a obtine a are lirnitele este 0 Concluzii alte consecinte I ura. de a iubi in dragoste se sprijiria Respiraiia T'ai-Ki-K'iuan siUalea Vechii hrana ~l artei I. arnoroase se pot rcleva ibi! ~l barbatul rises sa isi epuizeze vigoarea sexuala sui l a aceasta problema se aila birteinteles in prac! rea Caii artei de a iubi. naturalul i acest cxercitiu in ca respiratia dialragm atica atunci cind dorrniti. puncte un forlilica." acest :?i Ill-am dus srI mil mcomodat a de genul ei ~i lrni di aceasta a t' 21111 i n 1c~te peritru te navi si apoi ii sa indict' 121 cil 1re b LI it' nu nl' Hi. ctndu-si energia. iortat<i apoigol ~i unui 0111. procesul ui. rol capital in aproape ioate s-au descoperit ile au bune dat sanaiati. ell pieptul axat: 2. ai Caii artei eel dol de a iubi vegheau pc 0 sti lpi care terrninind din nOLI p incet ar t ['-0 concentratie pl arnini.

.

ce cele nouii zone ool upioase cinci semne OESPRE uri. tinarata Ialsul acestei idci.: ti de clipa. harbatii. In care sutera maieslatea ooastra este Ai unci cind doreste sa aibii tot ca prevenit. [aeii. rn bun slm] p progresele ~tiinteiact de astazi nu iU$U sa-~i ghideze esenta. in ciud a tuturor datelor. se . ca ~i pe un Irecventa. impotents dad ~lirn r f i mult cu tot atita ce naturalete m ai putin este de fi:icut. In rn ajoritasa creada d impotents temporara e un Ienorncn si Irecvent sau chiar dad cred aces! lucru au un t urnilinta. aceasta. nu prcocupati daca lncercati rn ai degl:aba stirn ulati . dar care Ill! trebuie sa nc nelinisteasca Ii guturai lui Son-rur constitute 0 "Problema biirbaiilor. In barbatul se sirntca lot atit de rusinat ~i noastre. Ori acest gen de impotenta trecatoare nu rn ai mult a irnportan decit un guturai.logind cu Son-nu ii spune : a dialogului este semnii icativa : ina antica puterea sexual a reprezenta 0 calistrins leg:ata de notiunea de virilitate. un lucru si agasant. [emeie.

ocazie revine va ajunge la ca un barbat normal? destul limp actul Cum sli nu are cuv inte care S3 de:semneze din vechi .nu ut occident ce se Ei bine tntr-o a rna ell rntr-c astfel de 77 .

Apoi. limiteaza la pe care-l poate avea si mare parte I ai care suiera din urnilintele ra in " de 0 problema . Intr-un articol orn ului". 'Ci:lii artei e a iubi. posibil data ce inutile si In acelasi cind se nevoia fa ra a a repune inelul a III nici un caz rani inelul a I. " scrie :"Ori din rare. data ce au rbatilor sint eapabil sa ei s i sa parvina 13 de metoda penetratiei nerigide ceca ce ii citatea. 0 Da rezultate bun sa sa aceasti3 2. posibil si In rrrasura In cit m ai 'mull 13 arnindoi. Nu se dea dov ada cea rn ai bun a reguli fixe de mult a im atie a problemelor le sa irttroduca rbatul Iorrneaz a un rif.resimte constitui pentru 0 lerneie 0 experienta rnulte sanse ca penisul in iermitatea (rigiditatea). aceast» ~i el. din iridicatii. eel mai metabolice di a duce rnulte servicii 3tH novicelui. noua dad nu si suplete susceptibile o r trebuic de a se sa un rezultat consta un in dexteritatea penisut in Ia rn ar identic.idil atea tatea de nu e constituie unul din principiile tie este inaplicabilaindepa ale lui Tao. ell acute oricarui inel i lnt ii putin accentuat. cum se acest lucru intlmplil lucru.

.i au flU de a iubi la orgasm .de rn de :.

Umi a avea o eroare de a ~i care opreste. Cu cit de a continua 83 .

deo arece ~. aeeca. i cafe ani" au avut a famine La sta iuh oamenii 0 traiau earn 200 de asupra Dupa artei de a rnoartea cel ui de-al artei de a iubi a f ost secolul . n rcaz a l ist a IUCl"(lIn circul . Han Chon (Lstoria si chit Hu 4.c.i t rirn ite SUlfa " ('I ell 11 a o 84 ." 40 dim Ion alii de :~. Sin! p ut in i cei care ica acea st a art a. de carrier» int re ia S IIg-CllO ire! e levi ai lui Yonf'.isccrelul up rern ('c. sin t 60 d (' a 11i d e C j II dot i c. 1a t A. eu. n ntreb a a iubi i Won spu se ('stc un secret d ilicil.te de a nu 85 "rm rat ul u cerul.acurn. in ainte d atorita lui Lao-tseu. i. in ace a Ca lea artei de a i ub i. i eCI carl' se S3 ~ipl"t'lungeasd vat sa c autc chiar [a izvoru l ii ~. aceast a f iirid un al t rnotiv pen lru ca re u am indraznrt 1 divulg rn a i devrerne Lvarn inv at at de la m I Lini~YanR atune: c in d avcarn virsta de GO de ani ~i b 0 I n a V. Nu rernarcabil dedi in rnernoriile istoricului Sen-Ma'sen ~~ nume le de Won Tze-Tan in part lar.a m vorb it dcloc re aceast a a . servito ru l esUltii-voastrc n.rl n intat a deoa hell ar 1tiva Tao.

or. nu sint inca sa iu t ace. . le-arn imprim at poata Inaint ata. de binef'a- societalii is ca se man deschis 86 87 .! Ir~sc.i sa tree la uns la virsta adeptii lui a. de celc treaca pe sa aceea.atiil~ _I. Cerul a lun r nu sa n di lea a pastreaz a stiinta si talentul un Irist. Mal ave au in trim virsta puteau sa iu parteneri de 30 sau ii din iarna v pentru irecventa Caii artei intr-o c c. m ai rnulte Iernei iritr-o singura noapte. OblCE'1.~ r d upa un an urnit tim p. ~O de ani am iubit peste crescut II COPI~ ~l am sluj it sub t) Imp a r.L a este cenu- f iind sern nil i- ca Chen(618--906h. 100 am. cu la 0 0 Iata vtrsta obisnuit traiesc un tin ar se cerile soane care au dedi sa Ion atea." altrninteri viata unui om nu dureaz a rnai rnult Daca se inttrnpl a sa' rnori lntr-o n-as putea suporta s-au pierd pre a mu la acea I spune : nda in IT! precis in virsta se cupleaz a ell 0 nu va ajunge se are partener copii." VOl' lurne virsta indoi lase.

ii.i inert :.i I m ai important. in vlrsta. v ret ine exc itin d u I a ceca atrase re- e xperients il u! Line! lernei asi tirnp. ele .... ejacularea.d r Z UrI- coniortul hue u rill or ~i t lungul se simi calrn:.. o cie ill U sens .

. Ceea ce poate stimul a rnult pe 0 femeie In virsta. societatea si rnincarn rnult. b un rei am ba at tinar se sirnte atras de 0 vtrsta m atura tru ignora va adlnciti lectura care alirnentele care ~?servlnd pur ~i plu electele sanatatll dv. se avant aje 0 si de alta. asta le con aceea care care rn ai ate o nueste Dirnpotrivi:\. in acel mod care un vagin tinar excit a pc un barbat m ai virstnic Faptui 3 avea . iarniliariz.i de a incerca sa mingli Yan L ferm si dur 31 tinarului poate excita (de\crmina) a0i mal vtrsta 0 lubrelierc sat rc.. avantaj nedcsmintit tru un 1 r care nu se coniroleaz a total. Un harbat rnai virst a. v v'v 90 9' . mal ' arc deseori vaginul m ai putin ingust. Un barbat tina intra aproape inst ant a neu in erectie atunci cind este at. cum rern arcat in capitolul asupra controlului ejacuo lerneie rn ai putin t1n3r~1 poate aral a m ai mull intercs dif icultatile sexua ale rul cum 0 partenera de aceeasi virsta. Supraalicare 11 aduce I dad am petrece mal putin tirnp la dragoste. Bineinteles. m ai tn . Un vagin larg eonvine rn ai putin unui barbat mal virstnic. general.o ltudinc U nul dintre elementelec apabile de a rnai putina luc ar Ii acela ca socictatea sa [ata de d re 0 Ierneie de 0 anumiU\ v rbat tinar.at cu pentru nu provoaca 0 excitane suiicienta. alta parte '0 Ierneie. element peale I in mod cQnsiderabil sa se simla bine in viala sa sexnala. ell el n11 ar iace-o baiatul estc id si ezitant. pentru a sf i bine 0 . nil v a t rezi poatc 0 dorint~1 al it de mare.edinta erotica ioarte arzatoare.

a ca Intr-un cj acul arii ritrn dv. £11.sirn oarecare ej aculare. rata .

. Inainte de a! in p atrunjel tocat. a de a I lasa lasa strecoara aproape tot sucul sosul. rnorcov. Aceste retere cornbinatorii lor ball uri mul reo se lolosesc relatiidom- lema interiorul acord a un interes deosehit cup lului. d cititori <1I c artilor pub licate de cditura nout ati rn a moridice In dorneniul sexologiel : . rn l. c itev a ielii subti de ta a rn arun t . aducern 13 cunostinta a provoaca iilor voastre. ne la [iert .'U 30 plana acest so» ad auacut rninuni. c ite un amestl'- lbenus ell g(li U. noastra. {d gustl. tel in a . ~i cu spune ar ca us astfe l dintre con poate arnestccat ce le sta in ITl3j sigure dimi rn ij loace..ori bere de ou. se adau putin vin alb. pun intr-o tit' . 140 InL sue de iellna+ rn l s aptam ini.:30 maceral 30 P uri glicerinat uri de iat .

tdnic sexuali. iavor zica a unui ucere a unor ins. (Un iversit ate a din Paris) lui secun limp -.iverait rea atea San ci i- Antonio).Contract de 0 de. urm ats de 0 rel ax are corn de ulsc executa de 30 ori consecutiv.'i un s a u cev a similar. crcste i sex ua c ou tra r. bincfac ator. area la m a xirn um a m uschilor abdominali si Iesieruun d a. I iz ic propus de cerce taborii soviotici de Calc-a h:'iUU1CU circa 20 de minute l ace I dra a. culcat.En docrinolog'-!a usor este Un.UA) oarecare de consumarea Consilter : Didi . este recornandabila Penna --.d irn i u dorlll\a sexual a p ro d ucvrea unor horruoni Reiler Practkare izeaz a prea .indiierent de sczin d.. Lin efect stirn ul rece ( Dr. -.Farm unel S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful